НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

47317

Маринов, Едуард.  За някои от ползите от отворения достъп до научни публикации / Едуард Маринов. // Академични ценности и дигитални трансформации : Мисия, стандарти и лидерство в образованието : Департамент "Администрация и управление" : Науч.-практ. конф., посветена на 30-годишнината от създаването на НБУ и първите МВА/ВА програми у нас. - София : НБУ, 2023, с. 321-336. 

  

Сист. No: 79651

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 2 -

Сп Б 44 б

Аврамова, Ваня и др.  COBISS дни в България / Ваня Аврамова, Даниела Василева. // Библиотека, XXX, 2023, N 4, с. 5-9. 

  

Сист. No: 79717

- 3 -

Сп Б 44 б

Рашева, Ивета.  [Двеста] години от рождението на К. Пишурка - един от първите библиотекари на Българското възраждане / Ивета Рашева. // Библиотека, XXX, 2023, N 4, с. 48-55. 

  

Сист. No: 79716

ФИЛОСОФИЯ

Етика

- 4 -

47319

Георгиев, Васил Христов.  Изкуствен интелект и етично поведение / Васил Христов Георгиев. // Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи : Сборник с доклади от международната научна конференция: Пловдив, 30 септември 2022 г. : Т. 1. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2022, с. 249-254. 

  

Сист. No: 79638

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Демография и население

- 5 -

47319

Велковска, Гена Цветкова.  Тандемът човешки потенциал - изкуствен интелект - фактор и условие за подържане на нивата на демографската сигурност / Гена Цветкова Велковска. // Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи : Сборник с доклади от международната научна конференция: Пловдив, 30 септември 2022 г. : Т. 1. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2022, с. 241-248. 

  

Сист. No: 79637

- 6 -

Сп М 486

Бърдаров, Георги.  Демографията между вчера и утре / Георги Бърдаров. // Мениджър, 2023, N 9, септ.-окт. 2023, с. 44-48. 

  

Сист. No: 79633

- 7 -

Сп Н 42 б

Стоенчева, Яна.  Влияние на някои демографски фактори върху равнището на цените на жилищните имоти в България / Яна Стоенчева. // Недвижими имоти & Бизнес, V, Т. VII, 2023, N 1, с. 35-42. 

  

Сист. No: 79624

Икономическа социология

- 8 -

Сп Н 326 ту

Тодорова, Елка и др.  Неолибералната представа за българското здравеопазване: разновидност или познавателен дисонанс / Елка Тодорова, Емилия Ченгелова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, с. 165-179. 

  

Сист. No: 79589

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 9 -

Сп И 363 су

Nikolaeva, Velislava.  Management and Leadership Qualities - from theory to Practice / Velislava Nikolaeva. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, T. 10, 2021, N 2, p. 126-135. 

  

Сист. No: 79602

Корупция

- 10 -

Сп Г 621 ВСУ

Влъчков, Коста.  Корупционни практики в България / Коста Влъчков. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2020, с. 229-249. 

  

Сист. No: 79594

Икономикс

- 11 -

Сп Н 326 ту

Проданов, Христо.  Кризи, индустриални революции и икономическа методология / Христо Проданов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, с. 99-115. 

  

Сист. No: 79588

Макроикономика

- 12 -

Сп Д 532

Тодоров, Вениамин.  Моделиране на несигурността по време на COVID-19 кризата / Вениамин Тодоров. // Диалог. Електронно списание, 2023, N 3, с. 39-64. 

  

Сист. No: 79619

- 13 -

Сп Н 25 а

Тодоров, Вениамин Павлов.  Стабилизационна роля на макроикономическата политика по време на Covid-19 кризата / Вениамин Павлов Тодоров. // Народностопански архив, LXXVI, 2023, N 3, с. 72-88. 

  

Сист. No: 79715

- 14 -

II 2093

Naama, Karim.  Economy after Covid-19, solutions and measures, Republic of Tunisia / Karim Naama. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 27-28.05..2021 във В. Търново :Т. 1- : Т. 5. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 13-19. 

  

Сист. No: 79679

Икономически теории. Учения и школи

- 15 -

Сп И 50 м

Кенън, Едуин.  Адам Смит за финансите на двадесети век : 300 години от рождението на Адам Смит (1723-1790) / Едуин Кенън ; Прев. Васил Бресковски. // Икономическа мисъл, LXVIII, 2023, N 4, с. 446-462. 

  

Сист. No: 79705

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 16 -

II 2093

Бойчев, Бойчо.  Приложението на изкуствения интелект в борбата с прането на пари във финансовите институции / Бойчо Бойчев. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 27-28.05..2021 във В. Търново :Т. 1- : Т. 5. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 96-101. 

  

Сист. No: 79688

- 17 -

II 2093

Василева, Татяна.  Особености и тенденции в развитието на банковия кредитен пазар в България / Татяна Василева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 27-28.05..2021 във В. Търново :Т. 1- : Т. 5. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 166-170. 

  

Сист. No: 79684

- 18 -

II 2093

Николаев, Даниел.  Промени в банковия маркетинг в условията на пандемия / Даниел Николаев. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 27-28.05..2021 във В. Търново :Т. 1- : Т. 5. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 126-133. 

  

Сист. No: 79682

- 19 -

47319

Петев, Бойко Митков.  Финансова сигурност и изкуствен интелект / Бойко Митков Петев. // Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи : Сборник с доклади от международната научна конференция: Пловдив, 30 септември 2022 г. : Т. 1. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2022, с. 128-134. 

  

Сист. No: 79636

- 20 -

47319

Петев, Бойко Митков.  Изкуствен интелект във финансовата система за защита на сигурността / Бойко Митков Петев. // Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи : Сборник с доклади от международната научна конференция: Пловдив, 30 септември 2022 г. : Т. 1. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2022, с. 61-66. 

  

Сист. No: 79641

- 21 -

В К 263

Стоянов, Николай.  Банките в бурите на прехода / Николай Стоянов. // Капитал, XXXI, N 41, 13-19 окт. 2023, с. 30-33. 

  

Сист. No: 79692

- 22 -

В К 263

Христов, Робърт.  AI може да направи финансовите измами съвършени / Робърт Христов. // Капитал, XXXI, N 36, 8-14 септ. 2023, с. 62-63. 

  

Сист. No: 79572

- 23 -

Сп Ч E 18

Livoreka, Besnik et al.  Impact of the Capital Adequacy on Bank Competition in the Kosovo Banking Sector / Besnik Livoreka, Qendrese Grajcevci-Livoreka. // Economic Alternatives, 2023, N 2, p. 312-320. 

  

Сист. No: 79677

- 24 -

Сп Б 445

Nguyen, Nguyen Thao et al.  Analyzing The Adoption Of Mobile Banking Service In Vietnam: Extending Utaut2 With Fear Of Covid-19 / Nguyen Thao Nguyen, Mien Thi Ngoc Nguyen. // Бизнес управление, XXXIII, 2023, N 3, с. 39-53. 

  

Сист. No: 79613

- 25 -

Сп Ч E 18

The Role of Internal Audit in Credit Risk Management in Commercial Banks . // Economic Alternatives, 2023, N 1, p. 115-130. 

  

Сист. No: 79671

Финансов контрол

- 26 -

II 2093

Василев, Пресиян.  Анализ на стратегическите цели и постигнатите резултати в дейността на сметната палата на Република България / Пресиян Василев. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 27-28.05..2021 във В. Търново :Т. 1- : Т. 5. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 134-139. 

  

Сист. No: 79683

Данъци. Такси. Налози

- 27 -

Сп Н 42 б

Кривошапкова, Моника.  Регулацията на приходите/доходите от сделките с недвижими имоти - превантивна мярка срещу укриване на данъци / Моника Кривошапкова. // Недвижими имоти & Бизнес, V, Т. VII, 2023, N 1, с. 65-70. 

  

Сист. No: 79625

Данъчно облагане

- 28 -

Сп Ф 531 п

Балтов, Росен.  Данъчно облагане на печалбите от криптовалути / Росен Балтов. // Счетоводство, данъци и право, XXXI, 2023, N 9, с. 63-72. 

  

Сист. No: 79623

Данъчен контрол

- 29 -

47319

Петрова, Недялка Иванова.  Приложение на изкуствения интелект при извършване на данъчен контрол върху онлайн търговията и влиянието върху финансовата сигурност / Недялка Иванова Петрова. // Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи : Сборник с доклади от международната научна конференция: Пловдив, 30 септември 2022 г. : Т. 1. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2022, с. 189-192. 

  

Сист. No: 79640

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 30 -

II 2093

Стоев, Борис.  Теоретични основи на дебиторската задлъжнялост / Борис Стоев. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 27-28.05..2021 във В. Търново :Т. 1- : Т. 5. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 175-178. 

  

Сист. No: 79691

Пари, валута

- 31 -

В К 263

Христов, Робърт.  Как крипто стана финансово убежище в някои държави / Робърт Христов. // Капитал, XXXI, N 39, 29 септ.-5 окт. 2023, с. 60. 

  

Сист. No: 79610

- 32 -

В К 263

Христов, Робърт.  Няколко варианта как да се инвестира в крипто / Робърт Христов. // Капитал, XXXI, N 40, 5-12 окт. 2023, с. 62-64. 

  

Сист. No: 79655

- 33 -

В К 263

Христов, Робърт.  Трябва ми крипто, ама в брой / Робърт Христов. // Капитал, XXXI, N 42, 20-26 окт. 2023, с. 62-63. 

  

Сист. No: 79718

- 34 -

В К 263

Binance - между тъмната и светлата страна . // Капитал, XXXI, N 43, 27окт.-2 ноем.. 2023, с. 66. 

  

Сист. No: 79719

Регионална икономика

- 35 -

Сп Н 25 а

Глигориевич, Живорад и др.  Относно произхода и развитието на икономическата теория и политиката на регионално развитие / Живорад Глигориевич, Петър Веселинович, Александър Манасиевич. // Народностопански архив, LXXVI, 2023, N 3, с. 18-34. 

  

Сист. No: 79712

- 36 -

Сп Н 326 ту

Petrov, Kamen.  Geoeconomic Aspects of the Change in the Bulgarian Regional Development After Covid-19 / Kamen Petrov. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, с. 253-270. 

  

Сист. No: 79590

- 37 -

Сп Б 445

Muratova, Roza et al.  Socio-Economic Aspects And Risks Of Urbanization In Kazakhstan / Roza Muratova, Dana Baigojaeva, Mariana Petrova. // Бизнес управление, XXXIII, 2023, N 3, с. 53-71. 

  

Сист. No: 79614

Икономика на България

- 38 -

Сп И 503 и

Bulgarian Economy on the Verge of Euro Area – Current Challenges and Medium-Term Projections . // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 7, с. 3-33. 

  

Сист. No: 79695

Бизнес икономика

- 39 -

Сп Б 445

The Green And Socially Responsible Business In The Context Of Sustainable Development  / Silviu Miloiu и др.. // Бизнес управление, XXXIII, 2023, N 3, с. 72-89. 

  

Сист. No: 79615

Икономически растеж

- 40 -

Сп Ч E 18

Chakraborty, Debasis.  Exploring Causality Between Domestic Savings and Economic Growth: Fresh Panel Evidence from BRICS Countries / Debasis Chakraborty. // Economic Alternatives, 2023, N 1, p. 48-69. 

  

Сист. No: 79674

Икономика на индустрията, предприятието

- 41 -

Сп И 50 м

Чобанова, Росица.  Оценка на иновациите в предприятията: теоретични аспекти / Росица Чобанова. // Икономическа мисъл, LXVIII, 2023, N 4, с. 359-379. 

  

Сист. No: 79706

Търговия

- 42 -

II 2093

Петрова, Симеонка.  Измерения на връзката между корпоративните характеристики на ритейлърите и асортиментното предлагане / Симеонка Петрова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 27-28.05..2021 във В. Търново :Т. 1- : Т. 5. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 20-28. 

  

Сист. No: 79680

- 43 -

Сп М 486

Вълчинов, Борис.  Нов тренд на българския пазар / Борис Вълчинов. // Мениджър, 2023, N 9, септ.-окт.2023, с. 94-95. 

  

Сист. No: 79635

Маркетинг

- 44 -

II 2093

Горанова, Пенка.  Медийна политика на фирмата / Пенка Горанова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 27-28.05..2021 във В. Търново :Т. 1- : Т. 5. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 58-65. 

  

Сист. No: 79686

- 45 -

II 2093

Кабакчиева, Цветелина.  Бизнес решения при продажба на земеделска техника / Цветелина Кабакчиева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 27-28.05..2021 във В. Търново :Т. 1- : Т. 5. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 102-110. 

  

Сист. No: 79689

- 46 -

II 2093

Любенов, Любомир.  Структура на пазарна организация в пчеларството на област Русе / Любомир Любенов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 27-28.05..2021 във В. Търново :Т. 1- : Т. 5. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 82-86. 

  

Сист. No: 79687

- 47 -

Сп Ч E 18

Katrandjiev, Hristo.  Genesis of Branding: Methodological Framework for Studying Ancient Egyptian Cylinder Seals (3000 BC - 2150 BC) / Hristo Katrandjiev. // Economic Alternatives, 2023, N 2, p. 235-255. 

  

Сист. No: 79676

- 48 -

Сп Ч E 18

Marketing Technology in the Context of Digitalization: Features and Trends in Ukraine . // Economic Alternatives, 2023, N 2, p. 409-423. 

  

Сист. No: 79678

Логистика

- 49 -

CD 84

Динков, Милен.  Производствена логистика и производствени процеси / Милен Динков. // Логистиката и обществените системи : Сборник с доклади : Т. 1-4, Велико Търново, 16-17 март 2023 г. : T. 4. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2023, с. 682-687. 

  

Сист. No: 79703

- 50 -

Сп Л 763

Как AI променя веригите на доставки и логистиката . // Логистика, XIX, 2023, N 8, с. 36-37. 

  

Сист. No: 79631

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 51 -

Сп Н 25 а

Антов, Момчил.  Новата европейска митническа реформа - възможности и предизвикателства / Момчил Антов. // Народностопански архив, LXXVI, 2023, N 3, с. 35-52. 

  

Сист. No: 79713

- 52 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Времето за обработка на товарите за износ се ускорява /  Въпросите зададе Ралица Русинова. // Логистика, XIX, 2023, N 7, с. 36-38. 

  

Сист. No: 79566

- 53 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Бизнесът е демотивиран да получи статус на ОИО /  Въпросите зададе Ралица Русинова. // Логистика, XIX, 2023, N 8, с. 32-35. 

  

Сист. No: 79630

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 54 -

Сп Ч E 18

Atanassov, Atanas et al.  The ECB’s Unconventional Monetary Policy Effects on the Economies of Bulgaria and Ireland / Atanas Atanassov, Silvia Trifonova, Siva Ram Vemuri. // Economic Alternatives, 2023, N 1, p. 131-154. 

  

Сист. No: 79670

Международни икономически отношения

- 55 -

Сп М 486

Атанасов, Красимир.  Китайската икономика - сега накъде? / Красимир Атанасов. // Мениджър, 2023, N 9, септ.-окт. 2023, с. 14-17. 

  

Сист. No: 79632

- 56 -

Сп И 50 м

Иванова, Надежда Николаева.  Устойчиво развитие на България / Надежда Николаева Иванова. // Икономическа мисъл, LXVIII, 2023, N 4, с. 408-430. 

  

Сист. No: 79707

Право. Наука за държавата и правото

- 57 -

46979

Бъчварова, Маргарита.  Интелигентни договори: SMART Contracts / Маргарита Бъчварова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална науч. конференция, 12 октомври 2022 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2023, с. 106-112. 

  

Сист. No: 79662

- 58 -

46979

Христов, Петър.  Правото и разбирателството в контекста на концепцията за общество на знанието / Петър Христов. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална науч. конференция, 12 октомври 2022 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2023, с. 29-41. 

  

Сист. No: 79661

- 59 -

Сп Ф 531 п

Неофитова, Кристина.  Защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения - основни акценти в новата регулация / Кристина Неофитова. // Счетоводство, данъци и право, XXXI, 2023, N 8, с. 67-75. 

  

Сист. No: 79562

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 60 -

46979

Мавров, Момчил.  От електронно правителство до електронно управление / Момчил Мавров. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална науч. конференция, 12 октомври 2022 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2023, с. 455-467. 

  

Сист. No: 79668

- 61 -

47319

Урдев, Димитър Лазаров.  Ролята на дигитализациите и смарттехнологиите за повишаване на прозрачността и доверието в местната власт / Димитър Лазаров Урдев. // Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи : Сборник с доклади от международната научна конференция: Пловдив, 30 септември 2022 г. : Т. 2. Докторанти и студенти. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2022, с. 130-134. 

  

Сист. No: 79644

Градско управление

- 62 -

47319

Колев, Васил митков.  Изкуственият интелект и световната инициатива "Умни градове" / Васил Митков Колев. // Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи : Сборник с доклади от международната научна конференция: Пловдив, 30 септември 2022 г. : Т. 1. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2022, с. 193-197. 

  

Сист. No: 79639

Военно дело . Военни науки

- 63 -

47319

Петров, Владимир Петров.  Изкуственият интелект в сферата на сигурността и корупцията / Владимир Петров Петров. // Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи : Сборник с доклади от международната научна конференция: Пловдив, 30 септември 2022 г. : Т. 2. Докторанти и студенти. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2022, с. 13-18. 

  

Сист. No: 79649

Социално осигуряване

- 64 -

Сп А 454

Заркова, Вержиния.  Изменения и допълнения в Кодекса за Социално осигуряване / Вержиния Заркова. // Актив, 2023, N 8-9, авг.-септ. 2023, с. 57-60. 

  

Сист. No: 79567

Застраховане

- 65 -

47317

Георгиева, Надя.  Дигитализация в застрахователния сектор - нужда от законодателни промени / Надя Георгиева. // Академични ценности и дигитални трансформации : Мисия, стандарти и лидерство в образованието : Департамент "Администрация и управление" : Науч.-практ. конф., посветена на 30-годишнината от създаването на НБУ и първите МВА/ВА програми у нас. - София : НБУ, 2023, с. 407-420. 

  

Сист. No: 79653

- 66 -

46979

Киров, Стоян.  Принципът на разумния инвеститор в застрахователното законодателство / Стоян Киров. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална науч. конференция, 12 октомври 2022 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2023, с. 152-161. 

  

Сист. No: 79663

- 67 -

Сп И 502

Григорова, Тони.  Неразвитият потенциал на застраховането / Тони Григорова. // Икономика, 2023, N 5, септ.-окт. 2023, с. 31-33. 

  

Сист. No: 79573

- 68 -

Сп И 363 су

Kirov, Stoyan.  Pandemic Digitalization of the Insurance Business / Stoyan Kirov. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, T. 10, 2021, N 1, с. 72-79. 

  

Сист. No: 79597

Застраховане в България

- 69 -

Сп Д 532

Ерусалимов, Румен и др.  Развитие на застраховането "Гражданска отговорност на автомобилистите" в България / Румен Ерусалимов, Николай Илиев. // Диалог. Електронно списание, 2023, N 3, с. 14-38. 

  

Сист. No: 79618

Образование

- 70 -

47317

Сирашки, Христо.  Продължаващо обучение в условията на пандемия / Христо Сирашки. // Академични ценности и дигитални трансформации : Мисия, стандарти и лидерство в образованието : Департамент "Администрация и управление" : Науч.-практ. конф., посветена на 30-годишнината от създаването на НБУ и първите МВА/ВА програми у нас. - София : НБУ, 2023, с. 397-406. 

  

Сист. No: 79652

- 71 -

Сп Г 621 ВСУ

Dencheva, Silvena.  Adoption of AI in the Education / Silvena Dencheva. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2020, с. 199-210. 

  

Сист. No: 79593

Висше образование

- 72 -

47317

Богданова, Маргарита и др.  Нагласи към дигиталната трансформация на обучението по икономика, администрация и управление / Маргарита Богданова, Евелина Божидарова Парашкевова-Великова. // Академични ценности и дигитални трансформации : Мисия, стандарти и лидерство в образованието : Департамент "Администрация и управление" : Науч.-практ. конф., посветена на 30-годишнината от създаването на НБУ и първите МВА/ВА програми у нас. - София : НБУ, 2023, с. 273-286. 

  

Сист. No: 79650

- 73 -

47317

Георгиев, Людмил.  Академични ценности и дигитални трансформации - мисия, стандарти и лидерство в образованието / Людмил Георгиев. // Академични ценности и дигитални трансформации : Мисия, стандарти и лидерство в образованието : Департамент "Администрация и управление" : Науч.-практ. конф., посветена на 30-годишнината от създаването на НБУ и първите МВА/ВА програми у нас. - София : НБУ, 2023, с. 61-72. 

  

Сист. No: 79657

- 74 -

47317

Емилова, Ирена.  Нови подходи на преподаване в контекста на академичните ценности и дигитално бъдеще / Ирена Емилова. // Академични ценности и дигитални трансформации : Мисия, стандарти и лидерство в образованието : Департамент "Администрация и управление" : Науч.-практ. конф., посветена на 30-годишнината от създаването на НБУ и първите МВА/ВА програми у нас. - София : НБУ, 2023, с. 375-384. 

  

Сист. No: 79660

- 75 -

46979

Куюмджиев, Иван и др.  Дигитална трансформация на процеса по обслужване на Главните книги в Университетите: проблеми и въжможни решения / Иван Куюмджиев, Андрияна Андреева. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална науч. конференция, 12 октомври 2022 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2023, с. 340-350. 

  

Сист. No: 79666

- 76 -

47317

Панайотов, Димитър.  Университет на промяната - между историческите ретроспекции, новите предизвикателства и възможностите за развитие / Димитър Панайотов. // Академични ценности и дигитални трансформации : Мисия, стандарти и лидерство в образованието : Департамент "Администрация и управление" : Науч.-практ. конф., посветена на 30-годишнината от създаването на НБУ и първите МВА/ВА програми у нас. - София : НБУ, 2023, с. 29-60. 

  

Сист. No: 79656

- 77 -

47317

Хаджичонева, Юлиана и др.  Иновации и нови предизвикателства пред образованието по предприемачество в университетите / Юлиана Хаджичонева, Костадин Коларов, Даниел Павлов. // Академични ценности и дигитални трансформации : Мисия, стандарти и лидерство в образованието : Департамент "Администрация и управление" : Науч.-практ. конф., посветена на 30-годишнината от създаването на НБУ и първите МВА/ВА програми у нас. - София : НБУ, 2023, с. 225-248. 

  

Сист. No: 79609

- 78 -

Сп Н 25 а

Ангелов, Петко и др.  Методологични аспекти на преподаването на кръгова икономика / Петко Ангелов, Маргарита Михайлова. // Народностопански архив, LXXVI, 2023, N 3, с. 53-71. 

  

Сист. No: 79714

- 79 -

Сп С 847

Димитрова, Гергана.  Конкурентно позициониране на висшите училища и дигитална трансформация / Гергана Димитрова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXXI, 2023, N 4, с. 351-373. 

  

Сист. No: 79570

- 80 -

Сп С 847

Иванова, Петя.  Висшето образование в подкрепа на устойчивото развитие на туризма / Петя Иванова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXXI, 2023, N 4, с. 406-423. 

  

Сист. No: 79571

- 81 -

Сп Ч E 18

Katsamunska, Polya.  The Covid-19 Pandemic and the New Age of Higher Education: the Experience of Bulgaria / Polya Katsamunska. // Economic Alternatives, 2023, N 1, p. 169-177. 

  

Сист. No: 79673

Висше образование в България

- 82 -

Сп И 503 и

Minkov, Ilian et al.  Primary Elements of the Publicized Organizational Culture of Higher Education Institutions in Bulgaria / Ilian Minkov, Denka Zlateva. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 7, с. 158-178. 

  

Сист. No: 79698

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 83 -

47319

Атанасов, Ангел Георгиев.  Изкуственният интелект и някои аспекти на изменението на климата като елемент на екологическата сигурност / Ангел Георгиев Атанасов. // Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи : Сборник с доклади от международната научна конференция: Пловдив, 30 септември 2022 г. : Т. 1. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2022, с. 23-29. 

  

Сист. No: 79626

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 84 -

Сп Ч E 18

Gjika, Ira et al.  Digital Technologies in Health Services: Old and New Challenges / Ira Gjika, Rudina Qurku, Nikollaq Pano. // Economic Alternatives, 2023, N 2, p. 440-452. 

  

Сист. No: 79675

Здравеопазване

- 85 -

47319

Евтимова, Татяна Иванова.  Изкуствен интелект, финансиране и управление в здравеопазването - предимства за сигурността / Татяна Иванова Евтимова. // Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи : Сборник с доклади от международната научна конференция: Пловдив, 30 септември 2022 г. : Т. 2. Докторанти и студенти. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2022, с. 114-118. 

  

Сист. No: 79645

Енергетика

- 86 -

47319

Димитрова, Ивелина Димитрова.  Кръговата икономика и нейната роля за обезпечаване на енергийната сигурност на България / Ивелина Димитрова Димитрова. // Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи : Сборник с доклади от международната научна конференция: Пловдив, 30 септември 2022 г. : Т. 2. Докторанти и студенти. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2022, с. 92-99. 

  

Сист. No: 79646

- 87 -

В К 263

Как "Хитачи Енерджи" се отличава на пазара на възобновяеми източници . // Капитал, XXXI, N 35, 1-7 септ. 2023, с. 40-41. 

  

Сист. No: 79561

- 88 -

Сп М 486

Трухчев, Петко.  Колко ще плащаме за въглерода, който отделяме? / Петко Трухчев. // Мениджър, 2023, N 9, септ.-окт.2023, с. 64-67. 

  

Сист. No: 79634

Селско стопанство. Горско стопанство

- 89 -

47319

Велковски, Валери Йорданов.  Регламентирането на изкуствения интелект в аграното законодателство на Република България - назряла необходимост / Валери Йорданов Велковски. // Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи : Сборник с доклади от международната научна конференция: Пловдив, 30 септември 2022 г. : Т. 1. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2022, с. 141-148. 

  

Сист. No: 79628

- 90 -

47319

Николова, Марина А. и др.  Роля на образователните институции за бъдещето развитие на изкуствения интелект и устойчивото развитие на селската икономика / Марина А. Николова, Павлин Богомилов Павлов. // Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи : Сборник с доклади от международната научна конференция: Пловдив, 30 септември 2022 г. : Т. 1. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2022, с. 154-166. 

  

Сист. No: 79629

- 91 -

Сп Д 532

Благоева, Снежана.  Предварителна оценка на ефекта на европейския зелен пакт върху селскостопанския сектор в ЕС / Снежана Благоева. // Диалог. Електронно списание, 2023, N 3, с. 65-94. 

  

Сист. No: 79620

- 92 -

Сп З 54

Пекова, Станислава.  Министър Кирил Вътев за "изкривения" профил на аграрното производство в България / Станислава Пекова, Красимир Петков. // Земеделие плюс, 2023, N 3, с. 4-8. 

  

Сист. No: 79694

- 93 -

Сп И 363 су

Kabakchieva, Tsvetelina.  Brand and Identity as a Result of Bank's Activity in the Agricultural Sector / Tsvetelina Kabakchieva. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, T. 10, 2021, N 2, p. 80-88. 

  

Сист. No: 79601

- 94 -

Сп Ч E 18

Sallahu, Sokol.  The Role of Agriculture in the Rural Development of the Municipality of Skenderaj / Sokol Sallahu. // Economic Alternatives, 2023, N 1, p. 178-192. 

  

Сист. No: 79672

- 95 -

Сп И 363 су

Turlakova, Teodorina.  Opportunities for Application of the Bioeconomy in Rural Areas - Principles and Practice / Teodorina Turlakova. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, T. 10, 2021, N 1, с. 90-96. 

  

Сист. No: 79598

Аграрна политика

- 96 -

II 2093

Блажева, Виолета.  Продоволствена политика и безопасност на храните / Виолета Блажева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 27-28.05..2021 във В. Търново :Т. 1- : Т. 5. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 75-81. 

  

Сист. No: 79681

Земеделие. Организация и управление

- 97 -

47319

Ешев, Алибек Сабирович и др.  Clusters - the Main System for Increasing the Competitiveness of Agricultural Products / Алибек Сабирович Ешев, Зебо Сафоевна Шохужаева. // Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи : Сборник с доклади от международната научна конференция: Пловдив, 30 септември 2022 г. : Т. 2. Докторанти и студенти. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2022, с. 78-84. 

  

Сист. No: 79647

- 98 -

Сп З 54

Стайкова, Катя.  Дискусия за дигитализация в земеделието на "Дни на полето в Добруджа" / Катя Стайкова. // Земеделие плюс, 2023, N 3, с. 2-3. 

  

Сист. No: 79693

- 99 -

Сп И 503 и

Dimitrova, Annie.  Trends in the Development of the Structure of the Agricultural Holdings in Bulgaria / Annie Dimitrova. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 7, с. 191-204. 

  

Сист. No: 79699

Управление на предприятията. Организация на производството

- 100 -

Сп Н 25 а

Вуянович, Никола и др.  Управление и дейност на малки и средни предприятия в условия на криза / Никола Вуянович, Милош Павлович. // Народностопански архив, LXXVI, 2023, N 3, с. 3-17. 

  

Сист. No: 79711

- 101 -

Сп И 503 и

Mladenova, Irena et al.  Leadership, Adaptability and Performance of Bulgarian Organizations – Cultural Reflections on Empirical Data / Irena Mladenova, Tsvetan Davidkov. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 7, с. 93-113. 

  

Сист. No: 79697

- 102 -

Сп И 503 и

Nikolov, Borislav.  Main Pillars Building Up the Risk Frame of Industry 4.0 Implementation in the Enterprises in Bulgaria / Borislav Nikolov. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 7, с. 77-92. 

  

Сист. No: 79696

Мениджмънт

- 103 -

CD 84

Динков, Милен.  Управленски решения и управленски дейности в логистика / Милен Динков. // Логистиката и обществените системи : Сборник с доклади : Т. 1-4, Велико Търново, 16-17 март 2023 г. : T. 4. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2023, с. 676-681. 

  

Сист. No: 79702

- 104 -

CD 84

Емилова, Ирена.  Концепцията "Локус на контрола" и поведението на персонала в логистичните организации / Ирена Емилова. // Логистиката и обществените системи : Сборник с доклади : Т. 1-4, Велико Търново, 16-17 март 2023 г. : T. 3. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2023, с. 294-300. 

  

Сист. No: 79701

- 105 -

CD 84

Пехливанов, Синан.  Връзка между лидерството и логистиката при управлението на организациите / Синан Пехливанов. // Логистиката и обществените системи : Сборник с доклади : Т. 1-4, Велико Търново, 16-17 март 2023 г. : T. 4. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2023, с. 920-928. 

  

Сист. No: 79704

- 106 -

CD 84

Тумбев, Росен Здравков.  Организацията в помощ на служители с депресия / Росен Здравков Тумбев. // Логистиката и обществените системи : Сборник с доклади : Т. 1-4, Велико Търново, 16-17 март 2023 г. : T. 3. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2023, с. 278-284. 

  

Сист. No: 79700

- 107 -

47317

Радев, Кирил.  Мениджмънт 5.0 - бизнес интелигентност и трансформация на знанията / Кирил Радев. // Академични ценности и дигитални трансформации : Мисия, стандарти и лидерство в образованието : Департамент "Администрация и управление" : Науч.-практ. конф., посветена на 30-годишнината от създаването на НБУ и първите МВА/ВА програми у нас. - София : НБУ, 2023, с. 189-204. 

  

Сист. No: 79659

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 108 -

46979

Владова-Иванова, Виолета.  За понятието "предприемач" - правни аспекти в контекста на Директива (ЕС) 2019/1023 и на предлаганите промени в Търговския закон / Виолета Владова-Иванова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална науч. конференция, 12 октомври 2022 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2023, с. 210-222. 

  

Сист. No: 79664

- 109 -

Сп И 502

Цанева, Мая.  Сребърното предприемачество набира скорост / Мая Цанева. // Икономика, 2023, N 5, септ.-окт. 2023, с. 62-64. 

  

Сист. No: 79574

Психология на управлението

- 110 -

Сп Г 621 ВСУ

Банкова, Иванка и др.  Особености при управлението и разрешаването на конфликти в организациите / Иванка Банкова, Васил Павлов. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2020, с. 82-108. 

  

Сист. No: 79595

Корпоративно управление

- 111 -

47319

Йорданов, Илиан Иванов.  Изкуствен интелект в корпоративната сигурност / Илиан Иванов Йорданов. // Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи : Сборник с доклади от международната научна конференция: Пловдив, 30 септември 2022 г. : Т. 2. Докторанти и студенти. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2022, с. 26-32. 

  

Сист. No: 79648

Риск мениджмънт

- 112 -

II 2093

Ненов, Теодор.  Анализиране пазарния риск на McDonald's Corporation (MCD) / Теодор Ненов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 27-28.05..2021 във В. Търново :Т. 1- : Т. 5. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 171-174. 

  

Сист. No: 79690

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 113 -

Сп И 363 су

Zafirova, Tzveta.  Integration of the Processes of Strategic and Crisis Management in the Conditions of Crisis / Tzveta Zafirova. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, T. 10, 2021, N 1, с. 158-168. 

  

Сист. No: 79599

Проектно управление

- 114 -

Сп Д 532

Чиприянов, Михаил и др.  Приложение на DECISION SUPPORT SYSTEM (DSS) при управлението на фотоволтаични проекти / Михаил Чиприянов, Галина Чиприянова. // Диалог. Електронно списание, 2023, N 3, с. 1-13. 

  

Сист. No: 79617

- 115 -

Сп И 363 су

Popova, Daniela.  Project Management of the Future Energy Sources / Daniela Popova. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, T. 10, 2021, N 2, p. 148-154. 

  

Сист. No: 79603

Счетоводство

- 116 -

Сп Н 326 ту

Атанасов, Атанас.  Аналитичен поглед върху професионалната характеристика и качества на съвременния счетоводител / Атанас Атанасов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, с. 109-115. 

  

Сист. No: 79585

- 117 -

Сп Н 326 ту

Вечев, Венцислав.  Предимства и недостатъци на онлайн обучението по счетоводство във висшите училища в условията на COVID-19 / Венцислав Вечев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, с. 117-122. 

  

Сист. No: 79586

- 118 -

Сп Н 326 ту

Савова, Камелия.  Счетоводната система на България и представяне на нетекущите активи - историческа ретроспекция / Камелия Савова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, с. 11-39. 

  

Сист. No: 79587

- 119 -

Сп Н 326 ту

Чиприянова, Галина.  Изграждане на Business Intelligence (BI) компетенции на бъдещия счетоводител / Галина Чиприянова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, с. 99-107. 

  

Сист. No: 79584

- 120 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Концесионен договор относно ползване на актив, собственост на държавата / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXXI, 2023, N 8, с. 5-10. 

  

Сист. No: 79563

- 121 -

Сп А 454

Досев, Христо.  ДМА - счетоводно отчитане по повод на признаване, последващо отчитане и отписване / Христо Досев. // Актив, 2023, N 8-9, авг.-септ. 2023, с. 2-10. 

  

Сист. No: 79564

- 122 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Особености на счетоводното отчитане на транспортната дейност / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXXI, 2023, N 9, с. 23-42. 

  

Сист. No: 79622

Счетоводство на предприятието

- 123 -

Сп А 454

Петрова, Диана.  Подходи за осигуряване на счетоводна информация за материалите на предприятието / Диана Петрова. // Актив, 2023, N 8-9, авг.-септ. 2023, с. 18-28. 

  

Сист. No: 79565

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 124 -

47319

Илиева, Нонна М.  Зелено управление на човешките ресурси и мотивация - иновации, традиции и добри практики / Нонна М. Илиева. // Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи : Сборник с доклади от международната научна конференция: Пловдив, 30 септември 2022 г. : Т. 2. Докторанти и студенти. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2022, с. 145-151. 

  

Сист. No: 79643

- 125 -

Сп Н 326 ту

Chatzi, Konstantina.  The Outsourcing and Its Relationship with Human Resources Management / Konstantina Chatzi. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, с. 295-306. 

  

Сист. No: 79591

- 126 -

Сп Б 445

Stryzhak, Olena.  The Role Of Human Capital For Economic Development In A Digitalized World / Olena Stryzhak. // Бизнес управление, XXXIII, 2023, N 3, с. 5-22. 

  

Сист. No: 79611

- 127 -

Сп Б 445

The Role of HRM In Employee Motivation: Strategies And Key Factors In The Modern Workplace (Example Of Georgia)  / Badri Gechbaia и др.. // Бизнес управление, XXXIII, 2023, N 3, с. 23-38. 

  

Сист. No: 79612

Хранително-вкусова промишленост

- 128 -

46979

Икономов, Ивайло.  Правен режим на насекомите като храна в Европейския съюз / Ивайло Икономов. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална науч. конференция, 12 октомври 2022 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2023, с. 285-296. 

  

Сист. No: 79665

Информационни технологии

- 129 -

47319

Димитрова, Снежана Петкова.  Изкуственият интелект - фактор за бизнеса и работните места / Снежана Петкова Димитрова. // Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи : Сборник с доклади от международната научна конференция: Пловдив, 30 септември 2022 г. : Т. 1. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2022, с. 135-140. 

  

Сист. No: 79642

- 130 -

47317

Рибов, Манол.  Дигитална цивилизация : (бхват на ключови понатия, измерения и иновационни приложения във всички сфери на живота) / Манол Рибов. // Академични ценности и дигитални трансформации : Мисия, стандарти и лидерство в образованието : Департамент "Администрация и управление" : Науч.-практ. конф., посветена на 30-годишнината от създаването на НБУ и първите МВА/ВА програми у нас. - София : НБУ, 2023, с. 105-132. 

  

Сист. No: 79658

- 131 -

Сп Б 445

Ohrimenco, Serghei et al.  Cyber Threats Modeling: An Empirical Study / Serghei Ohrimenco, Dinara Orlova, Valeriu Cernei. // Бизнес управление, XXXIII, 2023, N 3, с. 90-106. 

  

Сист. No: 79616

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 132 -

47319

Михайлов, Михаил Ив.  Аспекти на прилагането на изкуствен интелект в електронната търговия / Михаил Ив. Михайлов. // Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи : Сборник с доклади от международната научна конференция: Пловдив, 30 септември 2022 г. : Т. 1. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2022, с. 120-123. 

  

Сист. No: 79627

- 133 -

В К 263

Иванова, Мария.  AliExpress от Петрич / Мария Иванова. // Капитал, XXXI, N 35, 1-7 септ. 2023, с. 38-39. 

  

Сист. No: 79560

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 134 -

II 2093

Тодорова, Любомира.  Ковид кризата и българският туризъм / Любомира Тодорова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 27-28.05..2021 във В. Търново :Т. 1- : Т. 5. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 269-273. 

  

Сист. No: 79685

- 135 -

В К 263

Генчева, Боряна и др.  Ренесанс на планинския туризъм / Боряна Генчева, Наталия Бекярова. // Капитал, XXXI, N 40, 5-12 окт. 2023, с. 28-29. 

  

Сист. No: 79654

- 136 -

Сп Д 532

Бинева, Валентина Ст.  Ефекти от COVID - 19 пандемията и военния конфликт между Русия и Украйна в контекста на промените и прилагането на МСФО 9, МСФО 15 и МСФО 16 / Валентина Ст. Бинева. // Диалог. Електронно списание, 2023, N 3, с. 95-114. 

  

Сист. No: 79621

- 137 -

Сп И 363 су

Doneva, Yana.  Tourist Tax as a Source of Income / Yana Doneva. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, T. 10, 2021, N 3, p. 127-135. 

  

Сист. No: 79607

- 138 -

Сп И 363 су

Dyankov, Todor et al.  Possible Cultural Tourism Routes on the Silk Road in Bulgaria / Todor Dyankov, Krasimira Yancheva. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, T. 10, 2021, N 3, p. 82-92. 

  

Сист. No: 79606

- 139 -

Сп И 363 су

Ilieva, Galina.  Factors for Development of a Wine Tourism Destination / Galina Ilieva. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, T. 10, 2021, N 2, с. 52-60. 

  

Сист. No: 79600

- 140 -

Сп И 363 су

Kalpakchieva, Nela.  Development of Dental Tourism in Bulgaria / Nela Kalpakchieva. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, T. 10, 2021, N 3, p.157-164. 

  

Сист. No: 79608

- 141 -

Сп Ч E 18

Pavlov, Pavlin.  An Analysis of the Socio-Economic Measures for Preserving Employment in Hotels and Restaurants During the Covid-19 Pandemic in Bulgaria / Pavlin Pavlov. // Economic Alternatives, 2023, N 2, p. 424-439. 

  

Сист. No: 79669

- 142 -

Сп И 363 су

Rakadzhiyska, Svetla.  Tourism in the Bulgarian Economy - Analyses and Evaluation / Svetla Rakadzhiyska. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, T. 10, 2021, N 3, p. 44-53. 

  

Сист. No: 79605

- 143 -

Сп И 363 су

Slavova, Gergana.  Impact of the COVID-19 Pandemic on the Development of Rural and Ecological Tourism In Bulgaria / Gergana Slavova. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, T. 10, 2021, N 1, с. 37-44. 

  

Сист. No: 79596

- 144 -

Сп И 363 су

Vladimirov, Kosyo.  Factors for the Development of Bee Tourism / Kosyo Vladimirov. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, T. 10, 2021, N 3, p. 13-20. 

  

Сист. No: 79604

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 145 -

В Д 92

Академията реализира на 100% утвърдения държавен план-прием . // Дунавско дело, N 35, 15-21 септ. 2023, с. 8. 

  

Сист. No: 79576

- 146 -

В Д 92

Министър Андрей Цеков бе официален гост на откриването на учебната година в Академията . // Дунавско дело, N 36, 22 септ. 2023, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 79710

- 147 -

В Д 92

Ректорът на Свищовската академия предлага стипендия и безплатно обучение за Нургюл Салимова . // Дунавско дело, N 34, 08-14 септ. 2023 септ. 2023, с. 3. 

  

Сист. No: 79577

- 148 -

В Д 92

СА "Д. А. Ценов" получи най-високата си оценка за институционална акредитация . // Дунавско дело, N 31, 31 авг. 2023, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 79558

- 149 -

В Д 92

Стефан Проданов се впуска в надпреварата за кметския стол . // Дунавско дело, N 35, 15-21 септ. 2023, с. 4. 

  

Сист. No: 79575

- 150 -

В Д 92

Стопанска академия бе домакин на 100-та международна конференция по икономика и социално развитие . // Дунавско дело, N 39, 13 окт. 2023, с. 5. 

  

Сист. No: 79709

- 151 -

В Д 92

Студенти от Тайван на практика в Свищовската академия . // Дунавско дело, N 31, 31 авг. 2023, с. 8. 

  

Сист. No: 79559

- 152 -

В Д 92

[Петдесет] 50-годишен юбилей чества катедра "Индустриален бизнес и предприемачество" при СА "Д. А. Ценов" . // Дунавско дело, N 39, 13 окт. 2023, с. 1, 8. 

  

Сист. No: 79708


 Индекс по АВТОРИ

Аврамова, Ваня 2 
Ангелов, Петко 78 
Андреева, Андрияна 75 
Антов, Момчил 51 
Атанасов, Ангел Георгиев 83 
Атанасов, Атанас 116 
Атанасов, Красимир 55 
Балтов, Росен 28 
Банкова, Иванка 110 
Бекярова, Наталия 135 
Бинева, Валентина Ст. 136 
Благоева, Снежана 91 
Блажева, Виолета 96 
Богданова, Маргарита 72 
Бойчев, Бойчо 16 
Брезоева, Бойка 120 
Бресковски, Васил 15 
Бърдаров, Георги 6 
Бъчварова, Маргарита 57 
Василев, Пресиян 26 
Василева, Даниела 2 
Василева, Татяна 17 
Велковска, Гена Цветкова 5 
Велковски, Валери Йорданов 89 
Веселинович, Петър 35 
Вечев, Венцислав 117 
Владова-Иванова, Виолета 108 
Влъчков, Коста 10 
Вуянович, Никола 100 
Вълчинов, Борис 43 
Генчева, Боряна 135 
Георгиев, Васил Христов 4 
Георгиев, Людмил 73 
Георгиева, Надя 65 
Глигориевич, Живорад 35 
Горанова, Пенка 44 
Григорова, Тони 67 
Димитрова, Гергана 79 
Димитрова, Ивелина Димитрова 86 
Димитрова, Снежана Петкова 129 
Динков, Милен 49 103 
Досев, Христо 121 122 
Евтимова, Татяна Иванова 85 
Емилова, Ирена 74 104 
Ерусалимов, Румен 69 
Ешев, Алибек Сабирович 97 
Заркова, Вержиния 64 
Иванова, Мария 133 
Иванова, Надежда Николаева 56 
Иванова, Петя 80 
Икономов, Ивайло 128 
Илиев, Николай 69 
Илиева, Нонна М. 124 
Йорданов, Илиан Иванов 111 
Кабакчиева, Цветелина 45 
Кенън, Едуин 15 
Киров, Стоян 66 
Коларов, Костадин 77 
Колев, Васил Митков 62 
Кривошапкова, Моника 27 
Куюмджиев, Иван 75 
Любенов, Любомир 46 
Мавров, Момчил 60 
Манасиевич, Александър 35 
Маринов, Едуард 1 
Михайлов, Михаил Ив. 132 
Михайлова, Маргарита 78 
Ненов, Теодор 112 
Неофитова, Кристина 59 
Николаев, Даниел 18 
Николова, Марина А. 90 
Павлов, Васил 110 
Павлов, Даниел 77 
Павлов, Павлин Богомилов 90 
Павлович, Милош 100 
Панайотов, Димитър 76 
Парашкевова-Великова, Евелина Божидарова 72 
Пекова, Станислава 92 
Петев, Бойко Митков 19 20 
Петков, Красимир 92 
Петров, Владимир Петров 63 
Петрова, Диана 123 
Петрова, Недялка Иванова 29 
Петрова, Симеонка 42 
Пехливанов, Синан 105 
Проданов, Христо 11 
Радев, Кирил 107 
Рашева, Ивета 3 
Рибов, Манол 130 
Русинова, Ралица 52 53 
Савова, Камелия 118 
Сирашки, Христо 70 
Стайкова, Катя 98 
Стоев, Борис 30 
Стоенчева, Яна 7 
Стоянов, Николай 21 
Тодоров, Вениамин 12 
Тодоров, Вениамин Павлов 13 
Тодорова, Елка 8 
Тодорова, Любомира 134 
Трухчев, Петко 88 
Тумбев, Росен Здравков 106 
Урдев, Димитър Лазаров 61 
Хаджичонева, Юлиана 77 
Христов, Петър 58 
Христов, Робърт 22 31 32 33 
Цанева, Мая 109 
Ченгелова, Емилия 8 
Чиприянов, Михаил 114 
Чиприянова, Галина 114 119 
Чобанова, Росица 41 
Шохужаева, Зебо Сафоевна 97 
Abashidze, Giorgi 127 
Atanasov, Atanas 39 
Atanassov, Atanas 54 
Baigojaeva, Dana 37 
Bozhinova, Mariyana 127 
Cernei, Valeriu 131 
Chakraborty, Debasis 40 
Chatzi, Konstantina 125 
Chipriyanova, Galina 39 
Davidkov, Tsvetan 101 
Dencheva, Silvena 71 
Dimitrova, Annie 99 
Doneva, Yana 137 
Dyankov, Todor 138 
Gechbaia, Badri 127 
Gjika, Ira 84 
Goletiani, Ketevan 127 
Grajcevci-Livoreka, Qendrese 23 
Ilieva, Galina 139 
Kabakchieva, Tsvetelina 93 
Kalpakchieva, Nela 140 
Katrandjiev, Hristo 47 
Katsamunska, Polya 81 
Kirov, Stoyan 68 
Krasteva-Hristova, Radosveta 39 
Livoreka, Besnik 23 
Miloiu, Silviu 39 
Minkov, Ilian 82 
Mladenova, Irena 101 
Muratova, Roza 37 
Naama, Karim 14 
Nguyen, Mien Thi Ngoc 24 
Nguyen, Nguyen Thao 24 
Nikolaeva, Velislava 9 
Nikolov, Borislav 102 
Ohrimenco, Serghei 131 
Orlova, Dinara 131 
Pano, Nikollaq 84 
Pavlov, Pavlin 141 
Petrov, Kamen 36 
Petrova, Mariana 37 
Popova, Daniela 115 
Qurku, Rudina 84 
Rakadzhiyska, Svetla 142 
Sallahu, Sokol 94 
Slavova, Gergana 143 
Stryzhak, Olena 126 
Trifonova, Silvia 54 
Turlakova, Teodorina 95 
Vemuri, Siva Ram 54 
Vladimirov, Kosyo 144 
Yancheva, Krasimira 138 
Zafirova, Tzveta 113 
Zlateva, Denka 82 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Адам Смит за финансите на двадесети век 15 
Академични ценности и дигитални трансформации - мисия, стандарти и лидерство в образованието 73 
Академията реализира на 100% утвърдения държавен план-прием 145 
Анализ на стратегическите цели и постигнатите резултати в дейността на сметната палата на Република България 26 
Анализиране пазарния риск на McDonald's Corporation (MCD) 112 
Аналитичен поглед върху професионалната характеристика и качества на съвременния счетоводител 116 
Аспекти на прилагането на изкуствен интелект в електронната търговия 132 
Банките в бурите на прехода 21 
Бизнес решения при продажба на земеделска техника 45 
Бизнесът е демотивиран да получи статус на ОИО 53 
Висшето образование в подкрепа на устойчивото развитие на туризма 80 
Влияние на някои демографски фактори върху равнището на цените на жилищните имоти в България 7 
Времето за обработка на товарите за износ се ускорява 52 
Връзка между лидерството и логистиката при управлението на организациите 105 
Данъчно облагане на печалбите от криптовалути 28 
Демографията между вчера и утре 6 
Дигитализация в застрахователния сектор - нужда от законодателни промени 65 
Дигитална трансформация на процеса по обслужване на Главните книги в Университетите: проблеми и въжможни решения 75 
Дигитална цивилизация 130 
Дискусия за дигитализация в земеделието на "Дни на полето в Добруджа" 98 
ДМА - счетоводно отчитане по повод на признаване, последващо отчитане и отписване 121 
Ефекти от COVID - 19 пандемията и военния конфликт между Русия и Украйна в контекста на промените и прилагането на МСФО 9, МСФО 15 и МСФО 16 136 
За някои от ползите от отворения достъп до научни публикации 1 
За понятието "предприемач" - правни аспекти в контекста на Директива (ЕС) 2019/1023 и на предлаганите промени в Търговския закон 108 
Защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения - основни акценти в новата регулация 59 
Зелено управление на човешките ресурси и мотивация - иновации, традиции и добри практики 124 
Изграждане на Business Intelligence (BI) компетенции на бъдещия счетоводител 119 
Изкуствен интелект в корпоративната сигурност 111 
Изкуствен интелект във финансовата система за защита на сигурността 20 
Изкуствен интелект и етично поведение 4 
Изкуствен интелект, финансиране и управление в здравеопазването - предимства за сигурността 85 
Изкуственият интелект - фактор за бизнеса и работните места 129 
Изкуственият интелект в сферата на сигурността и корупцията 63 
Изкуственият интелект и световната инициатива "Умни градове" 62 
Изкуственният интелект и някои аспекти на изменението на климата като елемент на екологическата сигурност 83 
Изменения и допълнения в Кодекса за Социално осигуряване 64 
Измерения на връзката между корпоративните характеристики на ритейлърите и асортиментното предлагане 42 
Иновации и нови предизвикателства пред образованието по предприемачество в университетите 77 
Интелигентни договори: SMART Contracts 57 
Как "Хитачи Енерджи" се отличава на пазара на възобновяеми източници 87 
Как AI променя веригите на доставки и логистиката 50 
Как крипто стана финансово убежище в някои държави 31 
Китайската икономика - сега накъде? 55 
Ковид кризата и българският туризъм 134 
Колко ще плащаме за въглерода, който отделяме? 88 
Конкурентно позициониране на висшите училища и дигитална трансформация 79 
Концепцията "Локус на контрола" и поведението на персонала в логистичните организации 104 
Концесионен договор относно ползване на актив, собственост на държавата 120 
Корупционни практики в България 10 
Кризи, индустриални революции и икономическа методология 11 
Кръговата икономика и нейната роля за обезпечаване на енергийната сигурност на България 86 
Медийна политика на фирмата 44 
Мениджмънт 5.0 - бизнес интелигентност и трансформация на знанията 107 
Методологични аспекти на преподаването на кръгова икономика 78 
Министър Андрей Цеков бе официален гост на откриването на учебната година в Академията 146 
Министър Кирил Вътев за "изкривения" профил на аграрното производство в България 92 
Моделиране на несигурността по време на COVID-19 кризата 12 
Нагласи към дигиталната трансформация на обучението по икономика, администрация и управление 72 
Неолибералната представа за българското здравеопазване: разновидност или познавателен дисонанс 8 
Неразвитият потенциал на застраховането 67 
Нов тренд на българския пазар 43 
Новата европейска митническа реформа - възможности и предизвикателства 51 
Нови подходи на преподаване в контекста на академичните ценности и дигитално бъдеще 74 
Няколко варианта как да се инвестира в крипто 32 
Организацията в помощ на служители с депресия 106 
Особености и тенденции в развитието на банковия кредитен пазар в България 17 
Особености на счетоводното отчитане на транспортната дейност 122 
Особености при управлението и разрешаването на конфликти в организациите 110 
От електронно правителство до електронно управление 60 
Относно произхода и развитието на икономическата теория и политиката на регионално развитие 35 
Оценка на иновациите в предприятията: теоретични аспекти 41 
Подходи за осигуряване на счетоводна информация за материалите на предприятието 123 
Правен режим на насекомите като храна в Европейския съюз 128 
Правото и разбирателството в контекста на концепцията за общество на знанието 58 
Предварителна оценка на ефекта на европейския зелен пакт върху селскостопанския сектор в ЕС 91 
Предимства и недостатъци на онлайн обучението по счетоводство във висшите училища в условията на COVID-19 117 
Приложение на DECISION SUPPORT SYSTEM (DSS) при управлението на фотоволтаични проекти 114 
Приложение на изкуствения интелект при извършване на данъчен контрол върху онлайн търговията и влиянието върху финансовата сигурност 29 
Приложението на изкуствения интелект в борбата с прането на пари във финансовите институции 16 
Принципът на разумния инвеститор в застрахователното законодателство 66 
Продоволствена политика и безопасност на храните 96 
Продължаващо обучение в условията на пандемия 70 
Производствена логистика и производствени процеси 49 
Промени в банковия маркетинг в условията на пандемия 18 
Развитие на застраховането "Гражданска отговорност на автомобилистите" в България 69 
Регламентирането на изкуствения интелект в аграното законодателство на Република България - назряла необходимост 89 
Регулацията на приходите/доходите от сделките с недвижими имоти - превантивна мярка срещу укриване на данъци 27 
Ректорът на Свищовската академия предлага стипендия и безплатно обучение за Нургюл Салимова 147 
Ренесанс на планинския туризъм 135 
Роля на образователните институции за бъдещето развитие на изкуствения интелект и устойчивото развитие на селската икономика 90 
Ролята на дигитализациите и смарттехнологиите за повишаване на прозрачността и доверието в местната власт 61 
СА "Д. А. Ценов" получи най-високата си оценка за институционална акредитация 148 
Сребърното предприемачество набира скорост 109 
Стабилизационна роля на макроикономическата политика по време на Covid-19 кризата 13 
Стефан Проданов се впуска в надпреварата за кметския стол 149 
Стопанска академия бе домакин на 100-та международна конференция по икономика и социално развитие 150 
Структура на пазарна организация в пчеларството на област Русе 46 
Студенти от Тайван на практика в Свищовската академия 151 
Счетоводната система на България и представяне на нетекущите активи - историческа ретроспекция 118 
Тандемът човешки потенциал - изкуствен интелект - фактор и условие за подържане на нивата на демографската сигурност 5 
Теоретични основи на дебиторската задлъжнялост 30 
Трябва ми крипто, ама в брой 33 
Университет на промяната - между историческите ретроспекции, новите предизвикателства и възможностите за развитие 76 
Управление и дейност на малки и средни предприятия в условия на криза 100 
Управленски решения и управленски дейности в логистика 103 
Устойчиво развитие на България 56 
Финансова сигурност и изкуствен интелект 19 
[Двеста] години от рождението на К. Пишурка - един от първите библиотекари на Българското възраждане 3 
[Петдесет] 50-годишен юбилей чества катедра "Индустриален бизнес и предприемачество" при СА "Д. А. Ценов" 152 
Adoption of AI in the Education 71 
AI може да направи финансовите измами съвършени 22 
AliExpress от Петрич 133 
An Analysis of the Socio-Economic Measures for Preserving Employment in Hotels and Restaurants During the Covid-19 Pandemic in Bulgaria 141 
Analyzing The Adoption Of Mobile Banking Service In Vietnam: Extending Utaut2 With Fear Of Covid-19 24 
Binance - между тъмната и светлата страна 34 
Brand and Identity as a Result of Bank's Activity in the Agricultural Sector 93 
Bulgarian Economy on the Verge of Euro Area – Current Challenges and Medium-Term Projections 38 
Clusters - the Main System for Increasing the Competitiveness of Agricultural Products 97 
COBISS дни в България 2 
Cyber Threats Modeling: An Empirical Study 131 
Development of Dental Tourism in Bulgaria 140 
Digital Technologies in Health Services: Old and New Challenges 84 
Economy after Covid-19, solutions and measures, Republic of Tunisia 14 
Exploring Causality Between Domestic Savings and Economic Growth: Fresh Panel Evidence from BRICS Countries 40 
Factors for Development of a Wine Tourism Destination 139 
Factors for the Development of Bee Tourism 144 
Genesis of Branding: Methodological Framework for Studying Ancient Egyptian Cylinder Seals (3000 BC - 2150 BC) 47 
Geoeconomic Aspects of the Change in the Bulgarian Regional Development After Covid-19 36 
Impact of the Capital Adequacy on Bank Competition in the Kosovo Banking Sector 23 
Impact of the COVID-19 Pandemic on the Development of Rural and Ecological Tourism In Bulgaria 143 
Integration of the Processes of Strategic and Crisis Management in the Conditions of Crisis 113 
Leadership, Adaptability and Performance of Bulgarian Organizations – Cultural Reflections on Empirical Data 101 
Main Pillars Building Up the Risk Frame of Industry 4.0 Implementation in the Enterprises in Bulgaria 102 
Management and Leadership Qualities - from theory to Practice 9 
Marketing Technology in the Context of Digitalization: Features and Trends in Ukraine 48 
Opportunities for Application of the Bioeconomy in Rural Areas - Principles and Practice 95 
Pandemic Digitalization of the Insurance Business 68 
Possible Cultural Tourism Routes on the Silk Road in Bulgaria 138 
Primary Elements of the Publicized Organizational Culture of Higher Education Institutions in Bulgaria 82 
Project Management of the Future Energy Sources 115 
Socio-Economic Aspects And Risks Of Urbanization In Kazakhstan 37 
The Covid-19 Pandemic and the New Age of Higher Education: the Experience of Bulgaria 81 
The ECB’s Unconventional Monetary Policy Effects on the Economies of Bulgaria and Ireland 54 
The Green And Socially Responsible Business In The Context Of Sustainable Development 39 
The Outsourcing and Its Relationship with Human Resources Management 125 
The Role of Agriculture in the Rural Development of the Municipality of Skenderaj 94 
The Role of HRM In Employee Motivation: Strategies And Key Factors In The Modern Workplace (Example Of Georgia) 127 
The Role Of Human Capital For Economic Development In A Digitalized World 126 
The Role of Internal Audit in Credit Risk Management in Commercial Banks 25 
Tourism in the Bulgarian Economy - Analyses and Evaluation 142 
Tourist Tax as a Source of Income 137 
Trends in the Development of the Structure of the Agricultural Holdings in Bulgaria 99 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автомобили 122 
автомобилна застраховка 69 
автомобилно застраховане 69 
аграрен сектор 93 
аграрно законодателство 89 
аграрно производство 92 
агромаркетинг 45 
агрохранителна верига 92 
Адам Смит 15 
адаптивност 101 
административни услуги 60 
администрация 60 
администрация и управление 72 
академични стандарти 73 
академични ценности 73 74 
академично преподаване 78 
алгоритми 11 
алткойн 32 
анализ на риска 112 
анализ на стратегиите 26 
антикорупционна политика 10 
апи-туризъм 144 
апитуризъм 144 
асортиментно предлагане 42 
аутсорсинг 125 
банки 21 
банков кредит 17 
банков кредитен пазар 17 
банков маркетинг 18 
банков сектор 21 23 38 
банкова дейност 93 
банкова конкуренция 23 
банкова система 18 21 
банкова сметка 22 
банкови измами 19 
банкови институции 18 
банкови кризи 21 
БВП 55 142 
безопасност на храните 96 
безплатно обучение 147 
библиографска база 2 
библиографска система 2 
библиотекари 3 
библиотечно дело 3 
библиотечно-информационни системи 2 
бизнес администрация 107 
бизнес ефективност 125 
бизнес икономика 125 
бизнес интелигентност 107 
бизнес модели 68 
бизнес предприятия 129 
бизнес решения 45 
бизнес управление 111 
бизнес цикъл 12 
бизнесорганизации 44 
биоикономика 95 
биологичен тероризъм 14 
биотехнологии 130 
биткойн 19 31 32 
БНБ 21 
борба с пране на пари 16 
бракуване на материали 123 
бранд 47 93 
брандинг 47 
брандиране 47 93 
България 56 
българска икономика 38 54 142 
българска шахматистка 147 
български аграрен сектор 89 
български онлайн търговец 133 
български организации 101 
български предприятия 102 
български туризъм 134 141 
българско висше образование 81 
българско възраждане 3 
българско застраховане 69 
българско здравеопазване 8 
българско земеделие 99 
българско регионално развитие 36 
българско селско стопанство 92 
вериги на доставки 50 
вземане на управленско решение 103 
Виетнам 24 
визия 82 
винен туризъм 139 
винена дестинация 139 
винени райони 139 
виртуално образование 74 
висше образование 1 65 70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 107 130 145 146 147 148 149 150 151 152 
висше професионално образование 117 
висши учебни заведения 81 
висши училища 75 79 
висши училища в България 82 
внос-износ 96 
война в Украйна 136 
въглеродни емисии 88 
възвръщаемост на акциите 112 
възобновяема енергия 86 
възобновяеми енергийни източници 87 
възобновяеми източници 87 
възпитаник на СА 52 53 
възрастни хора 109 
външен контрол 104 
външна търговия 38 
вътрешен контрол 104 
вътрешен одит 25 
вътрешен одит в банките 25 
вътрешни спестявания 40 
генно инженерство 130 
геоелектронно управление 36 
геоикономика 36 
главна книга 75 
глобализация 37 
глобална мрежа 48 
глобални цели 56 
годишна конференция 14 16 17 18 26 30 42 44 45 46 96 112 134 
Големи данни 11 129 
гост на откриването 146 
градско управление 62 
гражданска отговорност 69 
грантове 94 
гъвкави подходи 125 
гъвкави стратегии 125 
гъвкаво обучение 70 
гъвкавост на работната сила 125 
гъвкавост на управлението 125 
данък върху доходите на физическите лица 27 
данъчен контрол 27 29 
данъчно облагане 28 
данъчно облагане на печалбите 28 
двадесети век 15 
двустранен договор 151 
ДДС 27 
дебиторска задлъжнялост 30 
дезинформация 63 
демография 6 
демографска криза 6 
демографска политика 6 
демографска сигурност 5 
демографска ситуация 5 6 
демографски фактори 7 
дентален туризъм 140 
дентални клиники 140 
дентални услуги 140 
дестинационен мениджмънт 137 
децентрализирани финанси 31 
дигитален опит 68 
дигитализация 57 65 68 74 98 126 130 
дигитализация в застраховането 65 68 
дигитализация в земеделието 98 
дигитализация в митниците 51 
дигитализация в образование 71 
дигитализация в обучението 71 
дигитализация в публичния сектор 61 
дигитализация на образование 117 
дигитализация на селското стопанство 89 98 
дигитална общност 130 
дигитална трансформация 62 72 75 79 130 
дигитална трансформация на банки 20 93 
дигитални иновации 48 
дигитални технологии 93 
дигитални трансформации 68 73 
дигитално земеделие 90 
дигитално общество 130 
дигитално пространство 82 
дийпфейк 22 
динамика на цените 7 
динамичен панел 40 
Директива (ЕС) 2019/1023 108 
директни плащания 94 
дистанционно обучение 70 81 
диференциация на развитието 37 
ДМА 121 122 
доверени търговци 51 
доверие в държавната власт 61 
докторантски разработки 61 63 85 86 97 111 124 
доходи от сделки с имоти 27 
доходно неравенство 8 
доходност на облигациите 54 
доценти 52 53 
древен Египет 47 
дългосрочни държавни облигации 54 
дълготрайни материални активи 121 
държавен план-прием 145 
държавна политика 41 
държавно-планов модел 118 
е-търговия 132 
ЕSD 150 
еволюция 21 
Еврозона 38 
Европейска зелена сделка 96 
Европейска митническа реформа 51 
Европейски зелен пакт 91 
европейски модел 118 
Европейско селско стопанство 91 
екзогенен шок 13 
екологичен туризъм 143 
екологическа сигурност 83 
екологична сигурност 62 
електронна администрация 60 
електронна търговия 51 132 133 
електронна търговия в България 133 
електронни публикации 1 
електронно правителство 60 
електронно управление 36 60 
енергетика 87 88 
енергетика на България 86 
енергиен риск 86 
енергиен сектор 115 
енергийна самодостатъчност 86 
енергийна сигурност 86 
енергийни източници 115 
енергийни ресурси 86 
ЕС 56 91 128 
ЕС и Китай 55 
етически проблеми 4 
етично поведение 4 
ЕЦБ 54 
жилищни имоти 7 
жилищни имоти в България 7 
задължително застраховане 67 
заетост в икономиката 142 
заетост в туризма 142 
законодателни промени 65 
запазване на заетостта 141 
застаряване на населението 6 
застраховане 65 67 
застрахователен бизнес 66 68 
застрахователен пазар 67 
застрахователен сектор 65 67 
застрахователни бизнес модели 65 
застрахователни иновации 68 
застрахователни плащания 69 
застрахователни технологии 68 
застрахователно законодателство 66 
застрахователно обезщетение 69 
застрахователно проникване 67 
застраховка 67 
застраховка Гражданска отговорност 69 
защита на личността 59 
защита по ЗЗЛПСПОИН 59 
ЗБДОО 64 
здравеопазване 85 
здравни неравенства 8 
здравни услуги 84 
зелен бизнес 39 
зелен преход 88 
зелено управление 124 
земеделие 92 98 
земеделска техника 45 
земеделски компании 93 
земеделски продукти 97 
земеделски производители 97 
земеделски стопанства 99 
ЗЗЛПСПОИН 59 
Златен век 35 
извличане на данни 71 
изкуствен интелект 4 5 16 19 20 29 50 62 63 71 83 85 89 90 111 129 132 
измами 26 
изменение на климата 83 
изменения и допълнения 64 
изследователска информация 1 
източници на приходи 137 
икономика на Тунис 14 
икономикс 11 
икономическа динамика 38 
икономическа криза 13 
икономическа методология 11 
икономическа наука 15 
икономическа политика 38 
икономическа същност 142 
икономическа теория 35 
икономически растеж 40 55 126 
икономическо развитие 41 126 
инвестиране в криптовалути 32 
инвестиционен мениджмънт 66 
индекс за овърнайт в евро 54 
индекс на Herfindahl Hirschman 23 
индикатори за ефективност 119 
индустриален бизнес 152 
индустриална революция 11 
Индустрия 4.0 79 102 107 
Индустрия 5.0 107 
иновативни методи 77 
иновации 41 
иновации в предприятията 41 
институционална акредитация 148 
интегриране 113 
интелигентен софтуер 129 
интелигентни договори 57 
интелигентни класни стаи 71 
интелигентно земеделие 90 
интервенционна клъстерна политика 97 
инфлация 13 
информация за нарушения 59 
ирландска икономика 54 
историческо развитие 76 
история на СА 52 53 145 146 147 148 149 150 151 152 
история на счетоводството 118 
Казахстан 37 
кандидатстудентски прием 145 
капиталов пазар 38 
капиталова адекватност 23 
капиталова адекватност на банките 23 
Кариерен център 151 
катедра Индустриален бизнес и предприемачество 150 152 
качество на обучение 148 
кибер заплаха 131 
кибератака 63 
китайска икономика 55 
китайски дълг 55 
китайски фондов пазар 55 
климатична информатика 83 
клъстери 97 
ключови индикатори 119 
ключови умения 9 
кмет на община 149 
кметски избори 149 
книжовна дейност 3 
ковид-19 134 
Кодекс за социално осигуряване 64 
коефициент на капиталова адекватност 23 
компютърни приложения 62 
комуникационни канали 44 
конкурентно позициониране 79 
конкурентоспособност в земеделието 97 
конкурентоспособност в селското стопанство 97 
конкурентоспособност на аграрния сектор 97 
конкурентоспособност на вузовете 79 
конференция 1 4 5 14 16 17 18 19 20 26 29 30 42 44 45 46 49 57 58 60 61 62 63 65 66 70 72 73 74 75 76 77 83 85 86 89 90 96 97 103 104 105 106 107 108 111 112 124 128 129 130 132 134 
конференция по икономика 150 
конфликтен мениджмънт 110 
конфликти 110 
конфликти в организацията 110 
концепция локус на контрола 104 
концесии 120 
концесионен договор 120 
концесия 120 
Кооперирана онлайн библиографска система и услуги 2 
копаене на криптовалути 28 
корпоративен данък 27 
корпоративен данък върху доходите 27 
корпоративна сигурност 111 
корпоративна социална отговорност 39 
корпоративни характеристики на ритейлъри 42 
корупционни практики 10 26 
корупционни престъпления 63 
корупция 10 63 
корупция в България 10 
Косово 23 25 94 
кредит 17 
кредитен пазар 17 
кредитен риск 25 
кредитиране на контрагенти 30 
кредитна карта 22 
кредитна политика 30 
кредитни отношения 17 30 
криза 100 
кризи 11 
кризисен мениджмънт 113 
кризисна ситуация 113 
кризисно управление 113 
криптоактив 28 32 
криптоборса 33 34 
криптовалута 28 31 32 33 34 
криптоекосистема 31 
криптомат 33 34 
криптопазар 32 
критичен анализ 76 
КРМСФО 12 120 
кръгова икономика 78 86 95 130 
култура на живота 76 
културен туризъм 138 
културен туризъм в България 138 
културни маршрути 138 
легално определение 108 
лидерски качества 9 
лидерски практики 9 
лидерски роли 9 
лидерски теории 9 
лидерство 101 105 
лидерство в образованието 73 
лидерство в организацията 105 
линейна икономика 86 
липси 123 
лица 59 
логистика 49 50 103 104 105 
логистичен подход 103 
логистични организации 104 
локус на контрола 104 
макроикономика 12 
макроикономическа активност 13 
макроикономическа политика 13 
макроикономически прогнози 38 
малки и средни предприятия 100 
малък бизнес 152 
маркетингов план 44 
маркетингов план на фирмата 44 
маркетингова дейност 48 
маркетингови разходи 18 
маркетингови технологии 48 
МАСИ 52 
материали 123 
материали на предприятието 123 
машинно проектиране 130 
МВФ 14 
медийна политика 44 
медицински туризъм 140 
медицинско образование 84 
медия план 44 
международна конференция 150 
международна научна конференция 4 5 19 20 29 61 62 63 83 85 86 89 90 97 111 124 129 132 
международни сравнения 56 
междусекторна зависимост 40 
мениджмънт 9 
Мениджмънт 5.0 107 
местна администрация 61 
местна власт 61 
местно управление 61 
методологически аспекти 78 
методология за преподаване 78 
министър 146 
мисия 73 
мисия на университети 82 
МИСТ2 52 
митници 53 
Митническа автоматизирана система за изнасяне 52 
митническа дейност 52 53 
митническа декларация 52 
митническа информационна система 52 
Митническа информационна система за транзит 52 
митническа система на ЕС 51 
митнически агенти 53 
митнически процедури 51 
митнически съюз 51 
млади хора 7 
мобилно банкиране 24 
мобилно електронно банкиране 24 
модел бизнес управление 39 
моделиране на кибернетични заплахи 131 
мотивация на служителите 127 
мотивация на човешките ресурси 124 
МСП 100 
МСС 16 121 
МСФО 15 120 136 
МСФО 16 136 
МСФО 16 лизинг 120 136 
МСФО 9 136 
мултидисциплинарен характер на туризма 80 
мултифункционални търговски центрове 43 
нагласи към здравна грижа 8 
нагласи на студентите 72 
НАЗ 98 
НАОА 148 
насекоми 128 
наука 58 
научна конференция 49 103 104 105 106 150 
научни публикации 1 
научно-практическа конференция 1 65 70 72 73 74 76 77 107 130 
национална библиотека 2 
национална научна конференция 57 58 60 66 75 108 128 
национална сигурност 4 5 62 63 
небрандирани стоки от Китай 133 
неолиберализъм 8 
неолиберална теория 35 
несигурност 12 
несъстоятелност на предприемача 108 
нетекущи активи 118 
нетрадиционна парична политика 54 
нов бизнес 109 
нова цивилизационна философия 76 
нови форми на преподаване 74 
НОМА 52 53 
НСС 2 123 
обезценяване на материали 123 
област Русе 46 
образование 71 
образователни иновации 77 
образователни институции 90 
обучение в СА 72 
обучение по икономика 72 
обучение по предприемачество 77 152 
обучение по счетоводство 117 
обучение по туризъм 80 
общество на знанието 58 
одобрен икономически оператор 53 
ОИО 53 
ОИО - Одобрен икономически оператор 53 
околна среда 95 
онлайн обучение 74 81 117 
онлайн търговия 29 132 133 
онлайн търговци 132 
онлайн/интернет икономика 48 
опазване на околната среда 83 
оперативни разходи 50 
организационен мениджмънт 105 
организационна двусмисленост 101 
организационна дейност 101 
организационна култура 127 
организационна структура 46 
организационна структура на фирмата 46 
организационно поведение 106 
организационно представяне 101 
организационно развитие 124 
организационно-правна форма 42 
ОСП на ЕС 91 96 
отворен достъп 1 
отворена наука 1 
отворени данни 1 
откриване на учебна година 146 
отписване на ДМА 121 
оценка на иновациите 41 
оценка на предприятие 41 
оценка на риска 112 
пазар на електроенергия 87 
пазар на труда 38 
пазарен анализ 45 
пазарен риск 112 
пазарно ориентиране 46 
пазарно ориентирани компании 46 
пандемия 18 68 70 100 
парична политика на ЕЦБ 54 
парникови газове 88 
Петрич 133 
печалби от криптовалути 28 
плагиатство 22 
планински отдих 135 
планински пешеходен туризъм 135 
планински туризъм 135 
планински туристически дружества 135 
платежни карти 33 
поведение на персонала 104 
поведенческа и културна рефлексия 101 
поведенчески намерения 24 
подкрепяща клъстерна политика 97 
поколенията X,, Y, Z 130 
покупко-продажби на криптовалути 28 
политика на кредитиране 30 
политика на регионално развитие 35 
политико-икономическо развитие 14 
политическа икономия 11 
политическа корупция 10 
помощ на служители 106 
понятие 57 108 
правен режим 128 
правна регламентация 57 
право 58 
правова държава 58 
практика 151 
пране на пари 16 19 
предприемач 108 
предприемаческа активност 109 
предприемаческо обучение 77 
предприемачество 109 
предприятия в България 102 
премиен приход 69 
преподаватели на СА 53 149 
преподавателска мобилност 151 
препоръки 38 
преход 10 21 
прецизно земеделие 90 
придобиване 123 
прием на студенти 145 
признаване на активи 121 
принцип на разумния инвеститор 66 
приходи в бюджета 137 
приходи от туризъм 142 
причинно-следствени връзки 40 
прогнози 38 
продажба на земеделска техника 45 
продажба напчелен мед 144 
продоволствена независимост 92 
продоволствена политика 96 
продоволствена сигурност 96 
продуктивност на служители 127 
продължаващо обучение 70 
проект AgroDigRise 98 
проектен мениджмънт 115 
проектно управление 115 
прозрачно управление 61 
прозрачност на управлението 61 
производствена логистика 49 
производствени процеси 49 
промени в банковия маркетинг 18 
професионален счетоводител 116 
професионална характеристика 116 
професионални качества 116 
процес на обслужване 75 
психология на управлението 106 
публицистична организационна култура 82 
публична политика 137 
публично оповестяване 59 
публично-частно партньорство 97 
пчеларски сектор 46 
пчеларски стопанства 144 
пчеларство 46 144 
пчелен туризъм 144 
пчелни продукти 144 
първи библиотекари 3 
Пътят на коприната 138 
работни места 129 
работно място 127 
равнище на цените 7 
разбирателство 58 
развитие на земеделието 99 
развитие на селските райони 94 
развитие на туризма 144 
развлекателен туризъм 143 
разрешаване на конфликти 110 
ревизионистическа теория 30 
регионален анализ 7 
регионално развитие 35 37 
регионално развитие и благоустройство 37 
Република Тунис 14 
ресторантьорство 141 
ретроспективен анализ 76 
риск 102 
риск при използване на AI 4 
рискова рамка 102 
рискове от урбанизацията 37 
ритейл стратегии 43 
ритейл формат 42 
ритейлъри 42 
роботи 63 
СА 18 42 49 51 69 70 72 78 96 103 104 114 116 117 119 127 134 141 
СА докторант 26 30 69 105 106 112 
сборник с доклади 4 5 19 20 29 49 57 58 60 61 62 63 66 75 83 85 86 89 90 97 103 104 105 106 108 111 124 128 129 132 
сборник с научни изследвания 14 16 17 18 26 30 42 44 45 46 96 112 134 
световна икономика 55 
свищовско висше училище 145 146 147 148 149 150 151 152 
сделки с недвижими имоти 27 
селска икономика 90 95 
селски райони 94 95 
селски туризъм 143 
селски туризъм в България 143 
селско стопанство 93 94 
селскостопански отрасъл 144 
селскостопански продукт 96 
селскостопански продукти 97 
селскостопански производители 97 
селскостопански сектор 91 93 
сензори в училища 71 
сива икономика 131 
сива цифрова икономика 131 
сигурност 4 63 
складова автоматизация 50 
служители 106 
служители с депресия 106 
смарт технологии 61 
Сметна палата 26 
Сметната палата в България 26 
смъртност 6 
софтуерни решения 16 
социалистически модел 118 
социални мерки 141 
социално осигуряване 64 
социално осигуряване в България 64 
социално отговорен бизнес 39 
социално развитие 150 
социално-икономически аспекти 37 
специалност Маркетинг 147 
способности-мотивация-възможност 124 
сребърно предприемачество 109 
СС 16 121 122 
стабилизационна политика 13 
стипендии 147 
Стопанска академия 145 146 147 148 149 150 151 152 
страните от БРИКС 40 
стратегически мениджмънт 113 
стратегически подход 113 
стратегически приоритети 82 
стратегически решения 125 
стратегически цели 26 
стратегическо управление 113 
Стратегия От фермата до трапезата 91 
страх от инфекция 24 
стрес в организацията 106 
стрес на работно място 106 
структура на земеделските стопанства 99 
студент от СА 147 
студенти от СА 147 
студенти от Тайван 151 
студентска мобилност 151 
счетоводител 116 119 
счетоводителска професия 119 
счетоводна информация 123 
счетоводна професия 116 
счетоводна работа 116 
счетоводна система 118 
счетоводно отразяване 123 
счетоводно отчитане 122 
счетоводно отчитане в предприятието 123 
счетоводно отчитане на активи 121 
счетоводство 116 117 118 119 
счетоводство в България 118 
събиране на данни 129 
събития преди балансова дата 136 
съвременни концепции 35 
сътрудничество при преподаване 76 
телездраве 84 
телемедицина 84 
тенденция на развитие 17 99 
теоретични аспекти 41 
териториални диспропорции 6 
технологична революция 130 
товарен транспорт 122 
товарни автомобили 122 
топ спортисти 147 
традиции и култура 144 
транспортна дейност 122 
транспортна индустрия 52 
транспортно-логистичния сектор 53 
трансформационно лидерство 101 
трансформация на знанията 107 
туризъм 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 
туристическа дестинация 137 139 
туристическа дестинация България 142 
туристическа такса 137 
туристически данък 137 
туристически дестинации 142 
туристически компании 136 
туристически мениджмънт 137 
туристически сектор 14 134 
туристически услуги 134 
търговия с въглеродни емисии 88 
търговска верига Lidl 42 
търговски банки 25 
Търговски закон 108 
търговски формати 42 
Украйна 48 
укриване на данъци 27 
умни градове 62 
умни договори 57 
университети 75 76 
университетско образование 77 
управление на дигитална трансформация 72 
управление на здравеопазването 85 
управление на конфликти 110 
управление на конфликтни ситуации 110 
управление на материалните ресурси 49 
управление на МСП 100 
управление на организации 103 105 
управление на поведението 106 
управление на потоците от данни 48 
управление на проекти 114 115 
управление на риска 25 114 
управление на риска в банките 25 
управление на риска в проект 114 
управление на човешки ресурси 124 125 
управление на човешките ресурси 127 
управленски дейности 103 
управленски качества 9 
управленски практики 100 
управленски решения 103 
урбанизация 37 
устойчив аграрен сектор 96 
устойчиво развитие 39 56 90 
устойчиво развитие на туризма 80 
учебно съдържание 78 
учене през целия живот 70 
факултет Финанси 150 
фалшификации 22 
фидуциарна отговорност 66 
финанси 15 
финансиране на здравеопазването 85 
финансов актив 28 
финансова институция 93 
финансова нестабилност 31 
финансова сигурност 19 20 29 62 
финансова система 20 
финансови измами 19 22 
финансови институции 16 
фирмена сигурност 111 
фискална устойчивост 38 
фотоволтаични проекти 114 
хипермаркети 43 
хипермаркети в България 43 
хотелиерство 141 
храни 128 
храни на бъдещето 128 
хранителен продукт 128 
хуманитарен аспект 76 
хуманно отношение към животните 128 
цели за устойчиво развитие 80 
цели на устойчиво развитие 56 
цени на жилищни имоти 7 
Център за професионално обучение 70 
цифрова застраховка 68 
цифрова икономика 131 
цифрови технологии 84 93 
цифровизация 5 
цифрово образование 90 
цифрово развитие 126 
ЦПО 70 
ЦУР 56 
чиновническа корупция 10 
човешки капитал 126 
човешки потенциал 5 
човешки ресурси 111 124 127 
юбилей 152 
юбилейна годишнина 15 152 
100-та международна конференция 150 
50 години катедра ИБП 152 
AgroHub 98 
AI 4 16 20 22 29 50 62 63 71 85 90 111 129 
Badu.bg 133 
BI компетенции 119 
BI решения 119 
Binance 33 34 
BitCoin 32 
COBISS 2 
COVID-19 12 13 14 24 36 68 70 81 100 117 134 136 141 143 
Data Mining 71 
Decision Support System 114 
DSS - Decision Support Systems 114 
DеFI 33 
EONIA 54 
ERP 119 
ESCWA 14 
eволюция на брандирането 47 
HRM 124 125 
I-Shou университет 151 
insurance 68 
InsurTech 68 
Kaufland България 42 43 
Mastercard 33 
McDonald's 112 
Open access 1 
Smart Contract 57 
supply chain 50 
UTAUT2 24 
Visa 33