НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 1 -

Сп Б 44 б

Изложба "160 години от рождението на Алеко Константинов (1863-1897)" . // Библиотека, XXX, 2023, N 1, с. 7-17. 

  

Сист. No: 79085

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика

- 2 -

47258

Касабова, Стела Ст.  Статистически анализ на образуваните битови отпадъци в регионален аспект в контекста на кръговата икономика / Стела Ст. Касабова. // Кръговата икономика в България и Европейския съюз - статистически измерения и анализи : Колективна монография. - Свищов : АИ Ценов, 2022, с. 133-153. 

  

Сист. No: 79144

- 3 -

47258

Петков, Пламен Иванов.  Динамична класификация на страните от Европейския съюз според показателите за наблюдаване на кръговата икономика / Пламен Иванов Петков. // Кръговата икономика в България и Европейския съюз - статистически измерения и анализи : Колективна монография. - Свищов : АИ Ценов, 2022, с. 35-61. 

  

Сист. No: 79140

- 4 -

47258

Славева, Красимира Борисова.  Статистически анализ на степента на оползотворяване на образуваните производствени и опасни отпадъци по икономически дейности / Красимира Борисова Славева. // Кръговата икономика в България и Европейския съюз - статистически измерения и анализи : Колективна монография. - Свищов : АИ Ценов, 2022, с. 105-131. 

  

Сист. No: 79143

- 5 -

47258

Тодоров, Любомир Иванов.  Състояние, проблеми и перспективи на статистическото изучаване на кръговата икономика / Любомир Иванов Тодоров. // Кръговата икономика в България и Европейския съюз - статистически измерения и анализи : Колективна монография. - Свищов : АИ Ценов, 2022, с. 9-33. 

  

Сист. No: 79139

Демография и население

- 6 -

47289

Грекова, Майя.  За интеграция на българското общество по етнически признак / Майя Грекова. // Демографската ситуация и развитието на България : Форум, София, 26-27 февруари 2014 г.. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014, с. 325-334. 

  

Сист. No: 79170

- 7 -

47289

Давидов, Божимир.  Икономика на стареенето - една млада дисциплина / Божимир Давидов. // Демографската ситуация и развитието на България : Форум, София, 26-27 февруари 2014 г.. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014, с. 823-837. 

  

Сист. No: 79169

- 8 -

47289

Захариев, Боян.  Миграцията по икономическа принуда - пазарни провали и погрешни политики / Боян Захариев. // Демографската ситуация и развитието на България : Форум, София, 26-27 февруари 2014 г.. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014, с. 485-497. 

  

Сист. No: 79168

- 9 -

47289

Ташев, Спас.  Имиграцията в България - ефекти и проекции на населението до 2060 г. / Спас Ташев. // Демографската ситуация и развитието на България : Форум, София, 26-27 февруари 2014 г.. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014, с. 233-246. 

  

Сист. No: 79166

- 10 -

47289

Цеков, Николай.  Селската депопулация в България през периода 1946-2011 г. / Николай Цеков. // Демографската ситуация и развитието на България : Форум, София, 26-27 февруари 2014 г.. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014, с. 451-459. 

  

Сист. No: 79167

- 11 -

Сп Н 273

Атанасова, Маргарита.  Развитие на компетенциите чрез обучение в организациите и заети младежи с висше образование в България / Маргарита Атанасова. // Население, 35, 2017, N Кн. 2, с. 183-202. 

  

Сист. No: 79148

- 12 -

Сп Н 273

Атанасова, Маргарита.  Развитие на дигиталните умения на заети лица в България - тенденции и предизвикателства / Маргарита Атанасова. // Население, 39, 2021, N Кн. 1, с. 63-77. 

  

Сист. No: 79204

- 13 -

Сп Н 273

Белева, Искра.  Насърчаване на инвестиционната активност в дейности и сектори с висока добавена стойност в условия на демографски ограничения върху работната сила в България / Искра Белева. // Население, 37, 2019, N Кн. 4, с. 657-689. 

  

Сист. No: 79190

- 14 -

Сп Н 273

Борисова-Маринова, Кремена.  Перспективи на икономически активното население на България / Кремена Борисова-Маринова. // Население, 37, 2019, N Кн. 4, с. 615-656. 

  

Сист. No: 79189

- 15 -

Сп Н 273

Борисова-Маринова, Кремена.  Развитие на изследванията в областта на формалната демография в академичното звено по демография през периода 2990-2019 / Кремена Борисова-Маринова. // Население, 38, 2020, N Кн. 1, с. 5-23. 

  

Сист. No: 79193

- 16 -

Сп Н 273

Владимирова, Катя.  В търсене на съвременни решения за съвместяване на демографските, икономическите и джендърните политики / Катя Владимирова. // Население, 36, 2018, N Кн. 1, с. 129-166. 

  

Сист. No: 79171

- 17 -

Сп Н 273

Георгиева, Ирена.  Новите бащи в Европа - дескриптивен анализ на мъжкото участие в домакинството и отглеждането на децата в България и Германия / Ирена Георгиева. // Население, 40, 2022, N Кн. 1, с. 115-149. 

  

Сист. No: 79211

- 18 -

Сп М 453

Демографските показатели на България преди Covid-19 и сега . // Медицински мениджмънт и здравна политика, LIV, 2023, N 2, с. 19-26. 

  

Сист. No: 79175

- 19 -

Сп Н 273

Димитрова, Елица.  Социални различия в репродуктивните намерения на съвременните млади поколения в България : Резултати от Европейско социално изследване / Елица Димитрова. // Население, 38, 2020, N Кн. 1, с. 25-54. 

  

Сист. No: 79194

- 20 -

Сп Н 273

Йорданова, Евелин.  Очаквана продължителност на живота в добро здраве в България по пол и за специфични възрасти през периода 2011-2016 / Евелин Йорданова. // Население, 39, 2021, N Кн. 1, с. 33-61. 

  

Сист. No: 79203

- 21 -

Сп Н 273

Моралийска-Николова, Станислава.  Ниската раждаемост в България и отложените раждания / Станислава Моралийска-Николова. // Население, 37, 2019, N Кн. 1, с. 63-83. 

  

Сист. No: 79173

- 22 -

Сп Н 42 б

Стойчев, Николай и др.  Влияние на жилищната осигуреност върху равнището на раждаемостта в България в регионален аспект / Николай Стойчев, Яна Хрисчева. // Недвижими имоти & Бизнес, VI, 2022, N 3, с. 153-161. 

  

Сист. No: 79101

- 23 -

Сп Н 273

Христова, Адриана.  Образованието като качествена характеристика на икономически активното население / Адриана Христова. // Население, 35, 2017, N 35, с. 23-47. 

  

Сист. No: 79146

- 24 -

Сп Н 273

Цеков, Николай.  "Автентичната" селска депопулация на България / Николай Цеков. // Население, 35, 2017, N 35, с. 7-22. 

  

Сист. No: 79145

- 25 -

Сп Н 273

Цеков, Николай.  Регионални различия във възпроизводството на трудовите ресурси в България / Николай Цеков. // Население, 38, 2020, N Кн. 1, с. 55-74. 

  

Сист. No: 79195

- 26 -

Сп Н 273

Цеков, Николай.  Влияние на нарастването на пенсионната възраст върху трудовите ресурси на България през последните две десетилетия / Николай Цеков. // Население, 39, 2021, N Кн. 1, с. 79-102. 

  

Сист. No: 79205

- 27 -

Сп Н 273

Alexandrov, Mario.  Policy, aimed territorial redistribution of population of the country, legislation of post-liberation Bulgaria (1878-1912) / Mario Alexandrov. // Население, 40, 2022, N Кн. 2, с. 241-251. 

  

Сист. No: 79214

- 28 -

Сп Н 273

Dimitrova, Elitsa.  Social differences in fertility intentions among contemporary young generations in Bulgaria. Results from European social survey / Elitsa Dimitrova. // Население, 39, 2021, N Кн. 2, с. 185-204. 

  

Сист. No: 79208

- 29 -

Сп Н 273

Hristoskov, Yordan et al.  Family allowances - advised changes and financial assessment / Yordan Hristoskov, Georgi Shopov. // Население, 40, 2022, N Кн. 2, с. 157-166. 

  

Сист. No: 79212

- 30 -

Сп Н 273

Hristova, Adriana.  Projected Changes in the Structure of Economically Active Population According to Bulgaria to 2021 / Adriana Hristova. // Население, 35, 2017, N Кн. 1, с. 85-104. 

  

Сист. No: 79147

- 31 -

Сп Н 273

Jeliazkova, Maria.  Quality of jobs and employment in Bulgaria / Maria Jeliazkova. // Население, 39, 2021, N Кн. 2, с. 241-265. 

  

Сист. No: 79207

- 32 -

Сп Н 273

Kotzeva, Tatyana.  Family values and family policy priorities in Bulgaria / Tatyana Kotzeva. // Население, 38, 2020, N Кн. 3, с. 307-322. 

  

Сист. No: 79199

- 33 -

Сп Н 273

Lilova, Kamellia.  Population aging and longevity in Bulgaria (1947-2015) / Kamellia Lilova. // Население, 39, 2021, N Кн. 2, с. 205-240. 

  

Сист. No: 79206

- 34 -

Сп Н 273

Rangelova, Rossitsa.  Health potential for employment of people to later age / Rossitsa Rangelova. // Население, 40, 2022, N Кн. 1, с. 75-94. 

  

Сист. No: 79210

- 35 -

Сп Н 273

Tsekov, Nikolay.  Some problems in the spatial distribution of labour force in Bulgaria / Nikolay Tsekov. // Население, 38, 2020, N Кн. 3, с. 435-447. 

  

Сист. No: 79200

- 36 -

Сп Н 273

Vladimirova, Katia.  Migration end economic development: oportunities and challenges for Bulgaria / Katia Vladimirova. // Население, 38, 2020, N Кн. 3, с- 393-415. 

  

Сист. No: 79201

Демографска политика

- 37 -

47288

Войнова, Емилия.  Стратегическа рамка за провеждане на демографска политика в България. Създаване на условия за активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията / Емилия Войнова. // Трети национален форум на изследователите по стареенето на населението в България : София, 27 март 2012 г.. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012, с. 21-37. 

  

Сист. No: 79165

Население

- 38 -

Сп Н 273

Михова, Геновева.  Възрастните хора като обществен ресурс - стратегии, подходи, политики / Геновева Михова. // Население, 37, 2019, N Кн. 2, с. 289-299. 

  

Сист. No: 79174

Миграция

- 39 -

Сп Н 273

Владимирова, Катя.  Миграции и икономическо развитие: възможности и предизвикателства за България / Катя Владимирова. // Население, 37, 2019, N Кн. 3, с. 431-456. 

  

Сист. No: 79186

- 40 -

Сп Н 273

Зарева, Ирена.  Образование и икономическа активност на българските мигранти / Ирена Зарева. // Население, 37, 2019, N Кн. 3, с. 457-477. 

  

Сист. No: 79187

- 41 -

Сп Н 273

Пейковска, Пенка.  Вътрешна миграция на местното население в България през 1910-1934 г. : (по данни от преброяванията за месторождение в страната) / Пенка Пейковска. // Население, 37, 2019, N Кн. 5, с. 857-886. 

  

Сист. No: 79192

- 42 -

Сп Н 273

Стоянова, Павлина.  Демографски и социално-икономически ефекти от емиграцията за България / Павлина Стоянова. // Население, 37, 2019, N Кн. 3, с. 479-499. 

  

Сист. No: 79188

- 43 -

Сп Н 273

Филипова, Надя.  Временни трудови миграции на Българи в Либия през 70-те години на XX век / Надя Филипова. // Население, 37, 2019, N Кн. 5, с. 824-839. 

  

Сист. No: 79191

- 44 -

Сп Н 273

Arsov, Bozhidar.  Daily labour migration - tool for flexible employment and demographic support of the small settlements / Bozhidar Arsov. // Население, 40, 2022, N Кн. 1, с. 55-73. 

  

Сист. No: 79209

- 45 -

Сп Н 273

Kalchev, Yordan.  Potential emigration in Bulgaria and social acceptance of foreing immigration in the country / Yordan Kalchev. // Население, 40, 2022, N Кн. 2, с. 167-185. 

  

Сист. No: 79213

- 46 -

Сп Н 273

Tashev, Spas.  Potential of the bulgarian communities abroad for overcoming the demographic crisis in Bulgaria / Spas Tashev. // Население, 38, 2020, N Кн. 3, с. 377-392. 

  

Сист. No: 79202

Миграция на населението в България

- 47 -

Сп Н 273

Стоянова, Павлина.  Емиграцията от България след 1989: причини, структури и последици / Павлина Стоянова. // Население, 36, 2018, N Кн. 2, с. 193-213. 

  

Сист. No: 79172

Социология

- 48 -

Сп Г 621 ВСУ

Тонев, Младен.  Гражданското общество като необходимо условие за преодоляване на ниските доходи и бедността в Република България / Младен Тонев. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2019, с. 73-99. 

  

Сист. No: 79127

- 49 -

Сп И 503 и

Kovarova, Eva et al.  Reduction of Poverty and Material Deprivation in the EU Countries: What matters the most? / Eva Kovarova, Tomas Vana. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 2, с. 3-23. 

  

Сист. No: 79150

Политика

- 50 -

Сп Г 621 ВСУ

Стамболийски, Иво.  Кризата на политическия елит в България / Иво Стамболийски. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2019, с. 175-183. 

  

Сист. No: 79125

- 51 -

Сп Д 532

Живков, Никола.  Българската политическа култура / Никола Живков. // Диалог. Електронно списание, 2023, N 1, с. 41-52. 

  

Сист. No: 79223

Демокрация

- 52 -

Сп Д 532

Живков, Никола и др.  Демокрацията и нейната роля за постигане на обществена консолидация / Никола Живков, Мариета Живкова. // Диалог. Електронно списание, 2023, N 1, с. 30-40. 

  

Сист. No: 79222

Икономика. Икономически науки

- 53 -

Сп Д 532

Блок, Уолтър.  Indifference In Economics: Comment On Nozick, Hoppe And Wysocki / Уолтър Блок. // Диалог. Електронно списание, 2023, N 1, с. 53-60. 

  

Сист. No: 79224

Микроикономика

- 54 -

Сп Н 25 а

Цоклинова, Мая А. и др.  Държавната намеса в дейности в областта на икономиката в условия на пандемия: прилики и разлики на равнище ЕС / Мая А. Цоклинова, Константин Н. Колев. // Народностопански архив, LXXV, 2023, N 1, с. 62-84. 

  

Сист. No: 79234

- 55 -

Сп И 503 и

Peshev, Petar.  Estimation of the value, distribution and concentration of Wealth in Bulgaria, 1995-2020 / Petar Peshev. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 3, с. 104-129. 

  

Сист. No: 79281

Макроикономика

- 56 -

Сп А 562

Изследване влиянието на преките германски инвестиции на регионално равнище (по примера на "Аурубис България")  / Любчо Варамезов и др.. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2023, с. 38-69. 

  

Сист. No: 79243

Икономически теории. Учения и школи

- 57 -

Сп И 50 м

Неновска, Нона и др.  Към преоткриване на енергетичната и екологичната икономическа теория на Славчо Загоров (1898-1970) / Нона Неновска, Николай Неновски, Ерик Манян. // Икономическа мисъл, LXVIII, 2023, N 1, с. 7-38. 

  

Сист. No: 79238

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 58 -

Сп М 453

Въткова, А.  Работната среда като основен фактор за психичното здраве сред работещите / А. Въткова. // Медицински мениджмънт и здравна политика, LIV, 2023, N 2, с. 40-56. 

  

Сист. No: 79177

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 59 -

Сп Н 273

Атанасова, Маргарита.  Съвременни промени в заетостта в България и предизвикателства пред националната система за инспектиране на труда / Маргарита Атанасова. // Население, 38, 2020, N Кн. 2, с. 203-220. 

  

Сист. No: 79196

- 60 -

Сп Н 273

Колева-Стефанова, Десислава.  Социални, демографски и икономически дистанции между страните членки на Европейския съюз, допринасящи за регионални различия на пазара на труда / Десислава Колева-Стефанова. // Население, 38, 2020, N Кн. 2, с. 221-241. 

  

Сист. No: 79197

- 61 -

Сп Н 273

Цеков, Николай.  Общи и регионални аспекти на застаряването на трудовите ресурси в България / Николай Цеков. // Население, 38, 2020, N Кн. 2, с. 257-280. 

  

Сист. No: 79198

- 62 -

Сп Б 445

Covid-19 And Related Government Regulations' Impact On Employment In Georgia . // Бизнес управление, XXXII, 2023, N 1, с. 81-100. 

  

Сист. No: 79230

Поземлена икономика

- 63 -

Сп Н 42 б

Игнатова, Николинка.  Влияние на пандемията върху търговията с недвижими имоти / Николинка Игнатова. // Недвижими имоти & Бизнес, VI, 2022, N 3, с. 171-183. 

  

Сист. No: 79104

- 64 -

Сп Н 42 б

Кънева, Аглика.  Тенденции при пазара на жилища в Европейския съюз / Аглика Кънева. // Недвижими имоти & Бизнес, VI, 2022, N 2, с. 137-146. 

  

Сист. No: 79098

- 65 -

Сп Н 42 б

Кънева, Аглика.  Тенденции при пазара на жилища в България / Аглика Кънева. // Недвижими имоти & Бизнес, VI, 2022, N 3, с. 192-202. 

  

Сист. No: 79103

Финансов контрол

- 66 -

Сп Ф 531 п

Неофитова, Кристина.  Оценка на риска от изпирането на пари - основни мерки и етапи / Кристина Неофитова. // Счетоводство, данъци и право, XXXI, 2023, N 2, с. 70-79. 

  

Сист. No: 79081

Данъци. Такси. Налози

- 67 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Нов закон защитава лицата, които подават сигнали за закононарушенията / Любка Ценова. // Актив, 2023, N 3, с. 48-50. 

  

Сист. No: 79157

- 68 -

Сп И 503 и

Is Tax Morale Homogeneous in Bulgaria? . // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 3, с. 64-87. 

  

Сист. No: 79279

Данъчно облагане

- 69 -

Сп Ф 531 п

Георгиева, Анета.  Изменения и допълнения на ЗКПО в областта на преотстъпването на корпоративен данък, представляващо държавна помощ за регионално развитие / Анета Георгиева. // Счетоводство, данъци и право, XXXI, 2023, N 3, с. 15-31. 

  

Сист. No: 79180

- 70 -

Сп Н 25 а

Омодеро, Корделия Онийнйечи.  Данъчно облагане на информационните и комуникационните технологии и данъчните приходи в слабо развита икономика / Корделия Онийнйечи Омодеро. // Народностопански архив, LXXV, 2023, N 1, с. 46-61. 

  

Сист. No: 79233

- 71 -

Сп А 454

Попова, Евгения.  Ползване на данъчни облекчения по застраховки "Живот" и получаване на доходи по такива застраховки / Евгения Попова. // Актив, 2023, N 2, с. 32-35. 

  

Сист. No: 79084

- 72 -

Сп Н 42 б

Ранчев, Георги.  Данъчно облагане на разходите, свързани с ползването на недвижими имоти / Георги Ранчев. // Недвижими имоти & Бизнес, VI, 2022, N 2, с. 108-113. 

  

Сист. No: 79097

- 73 -

Сп Ч E 18

Enachescu, Paul Cosmin Alin.  Analysis of Real Estate Taxation in the European Union’s Countries / Paul Cosmin Alin Enachescu. // Economic Alternatives, 2022, N 4, с. 606-625. 

  

Сист. No: 79159

ДДС

- 74 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Корекции на ползван данъчен кредит при бракуване на активи / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXXI, 2023, N 3, с. 45-51. 

  

Сист. No: 79181

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 75 -

В К 263

Стоянов, Николай.  Най-добрите банки на 2022 г. / Николай Стоянов. // Капитал, XXXI, N 16, 21 апр. 2023, с. II-IV, VI [прил.]. 

  

Сист. No: 79263

Пари, валута

- 76 -

В К 263

Христов, Робърт.  Алткойни vs биткойни: В търсенето на доходност / Робърт Христов. // Капитал, XXXI, N 10, 10-16 март 2023, с. 62-63. 

  

Сист. No: 79117

- 77 -

В К 263

Христов, Робърт.  Първият голям тест за биткойн / Робърт Христов. // Капитал, XXXI, N 12, 24 март 2023, с. 68. 

  

Сист. No: 79184

- 78 -

В К 263

Христов, Робърт.  Борсови криптофондови - малко и за всеки / Робърт Христов. // Капитал, XXXI, N 16, 21 апр. 2023, с. 60-61. 

  

Сист. No: 79264

Капиталов пазар. Паричен пазар

- 79 -

Сп М 486

Ваньов, Николай.  Заблуди и факти: реакцията на финансовите пазари / Николай Ваньов. // Мениджър, 2023, N 2, февр.-март 2023, с. 52-55. 

  

Сист. No: 79087

Регионална икономика

- 80 -

Сп Н 42 б

Колева-Стефанова, Десислава.  Предизвикателства и перспективи пред населените селища в България / Десислава Колева-Стефанова. // Недвижими имоти & Бизнес, VI, 2022, N 2, с. 123-135. 

  

Сист. No: 79100

- 81 -

Сп Б 445

Yankov, Nikola.  The Areal As A Tool For Local Business Development And Prosuming : (A vision) / Nikola Yankov. // Бизнес управление, XXXII, 2023, N 1, с. 47-63. 

  

Сист. No: 79228

Икономика на България

- 82 -

В К 263

Стоев, Георги и др.  Индустриалните шампиони по региони / Георги Стоев, Весислав Илиев. // Капитал, XXXI, N 17, 28 апр.-4 май 2023, с. 22-23. 

  

Сист. No: 79285

- 83 -

Сп И 502

Георгиев, Георги.  Благодетелят Димитър Кудоглу : Историята на един предприемач с остър бизнес нюх и щедро към хората сърце / Георги Георгиев. // Икономика, 2023, N 2, март-апр. 2023, с. 108-110. 

  

Сист. No: 79137

Икономически растеж

- 84 -

Сп И 503 и

Elshani, Alban et al.  Impact of Taxes on Economic Growth: An Empirical Study in the Eurozone / Alban Elshani, Leke Pula. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 2, с. 24-41. 

  

Сист. No: 79151

- 85 -

Сп И 503 и

Tanchev, Stoyan et. al.  Fiscal Policy and Economic Growth: Evidence from European Union Countries / Stoyan Tanchev, Naftaly Mose. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 3, с. 19-36. 

  

Сист. No: 79278

Туризъм в България

- 86 -

В Д 92

[Четиридесет и пет] 45 студенти и преподаватели от Венеция идват на посещение в Свищов през лятото . // Дунавско дело, N 14, 7-13 апр. 2023, с. 8. 

  

Сист. No: 79265

Търговия

- 87 -

Сп Б 445

Zalozhnev, A. Yu et al.  Models For Making Decisions On Purchase Volumes Depending On The Assessment Of Upcoming Retail Sales / A. Yu Zalozhnev, D. V Chistov. // Бизнес управление, XXXII, 2023, N 1, с. 20-31. 

  

Сист. No: 79226

Логистика

- 88 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Веригите на доставки все повече заобикалят Китай / Ралица Русинова. // Логистика, XIX, 2023, N 2, с. 32-33. 

  

Сист. No: 79080

- 89 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Битка за всеки свободен кандидат : Недостигът на кадри по логистика и транспорт застрашава бъдещето на индустрията / Ралица Русинова. // Логистика, XIX, 2023, N 3, с. 29-31. 

  

Сист. No: 79237

Външна търговия

- 90 -

Сп И 50 м

Брънзова, Петя и др.  Географска концентрация и георгафска устойчивост на износа на пчелен мед от България / Петя Брънзова, Недялко Несторов. // Икономическа мисъл, LXVIII, 2023, N 1, с. 59-72. 

  

Сист. No: 79240

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 91 -

Сп А 562

Проданов, Стоян и др.  Макропруденциалните политики - фактор за финансова стабилност в балканските държави / Стоян Проданов, Петко Ангелов, Силвия Заркова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2023, с. 202-234. 

  

Сист. No: 79248

Международни икономически отношения

- 92 -

В К 263

Върбанова, Моника Ивайлова.  Българският бизнес в Румъния: все повече и все по-успешен / Моника Ивайлова Върбанова. // Капитал, XXXI, N 15, 13-20 апр. 2023, с. 16-19. 

  

Сист. No: 79256

- 93 -

Сп И 50 м

Мочуков, Ивайло.  Въздействието на войната в Украйна върху аграрната икономика на ЕС, в частност върху сектор "Захар" / Ивайло Мочуков. // Икономическа мисъл, LXVIII, 2023, N 1, с. 78-88. 

  

Сист. No: 79241

- 94 -

Сп И 503 и

Demianyshyn, Vasyl et al.  Formation and Use of the System of Financial Incentives for the Development of Partnership between the State and Business / Vasyl Demianyshyn, Bohdana Shuliuk. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 3, с. 88-103. 

  

Сист. No: 79280

- 95 -

Сп Ч E 18

Stanojevic, Jelena et al.  “Magic Diamond” in a Macroeconomic Performance: an Empirical Assessment of Selected EU Countries / Jelena Stanojevic, Gabrijela Velickovic. // Economic Alternatives, 2022, N 4, с. 587-605. 

  

Сист. No: 79163

Европейска интеграция

- 96 -

Сп И 503 и

Tsakova, Ivka.  Consequences of Global Firm Domination in the Post-Democratic European Union (and Its Member States) / Ivka Tsakova. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 2, с. 42-58. 

  

Сист. No: 79154

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 97 -

Сп Ф 531 п

Джилизов, Велко.  Кога се очаква приемане на еврото в България - един въпрос , който все още стои отворен / Велко Джилизов. // Счетоводство, данъци и право, XXXI, 2023, N 3, с. 64-75. 

  

Сист. No: 79182

- 98 -

Сп И 503 и

Yotzov, Victor.  The Euro and Bulgaria – Fears and Hopes / Victor Yotzov. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 3, с. 3-18. 

  

Сист. No: 79277

Право. Наука за държавата и правото

- 99 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Великов, Иво.  Защитената инфорамация / Иво Великов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2022, с. 70-79. 

  

Сист. No: 79119

- 100 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Неделева, Петя.  Идеите на медиацията през призмата на българската правно-историческа традиция / Петя Неделева. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2022, с. 141-147. 

  

Сист. No: 79132

- 101 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Русчев, Иван.  Правото - изкуство за справедливото и доброто. Възникване и развитие на частното право в Европа / Иван Русчев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2022, с. 9-16. 

  

Сист. No: 79130

- 102 -

Сп С 57 б

Русчев, Иван.  [Седемдесет] 70-годишен юбилей на четири от стожерите на българската цивилистика / Иван Русчев. // Списание на Българската академия на науките, CXXXVI, 2023, N 1, с. 8-20. 

  

Сист. No: 79077

- 103 -

Сп Н 42 б

Стойков, Стоян.  Някои престъпления при сделките с недвижими имоти / Стоян Стойков. // Недвижими имоти & Бизнес, VI, 2022, N 3, с. 220-226. 

  

Сист. No: 79102

Международно право

- 104 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Петрова, Паунита.  Справедливостта при международноправната защита на правото на труд / Паунита Петрова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2022, с. 152-159. 

  

Сист. No: 79133

- 105 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Stasiak, Jacek.  International Legal Regulations on Terrorist Financing / Jacek Stasiak. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2022, с. 256-261. 

  

Сист. No: 79134

Гражданско право. Вещно право. Облигационно право. Търговско право

- 106 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Peretz, Ofer.  Historical Development of the Idea of the Transition from Civil to Criminal Liability of Corporations / Ofer Peretz. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2022, с. 262-265. 

  

Сист. No: 79135

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 107 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Желев, Живко.  Мотивация на чиновника - почтеност, корупция, теория на Ейбрахам Маслоу / Живко Желев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2021, с. 111-120. 

  

Сист. No: 79110

- 108 -

Сп А 562

Стратегически аспекти на електронното административно обслужване в общините в Република България  / Елица Лазарова и др.. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2023, с. 237-267. 

  

Сист. No: 79249

Военно дело . Военни науки

- 109 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Антонов, Йосиф М.  Киберсигурност и гражданското общество / Йосиф М. Антонов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2021, с. 155-165. 

  

Сист. No: 79108

- 110 -

Сп Г 621 ВСУ

Великов, Иво.  Принципи за защита на информацията / Иво Великов. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2019, с. 11-19. 

  

Сист. No: 79128

- 111 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Проданов, Николай.  Съветът за национална сигурност на България (1990-1991) - създаване, правен статус, състав / Николай Проданов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2022, с. 63-69. 

  

Сист. No: 79136

- 112 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Симеонов, Стефан.  Към въпроса за социеталната сигурност / Стефан Симеонов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2021, с. 29-34. 

  

Сист. No: 79107

- 113 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Симеонов, Стефан.  В огледалото на сигурността: гражданинът между обществото и държава / Стефан Симеонов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2022, с. 15-25. 

  

Сист. No: 79114

- 114 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Станков, Антон.  Националните стратегии и противодействието на тероризма / Антон Станков. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2021, с. 205-212. 

  

Сист. No: 79112

- 115 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Христов, Валери.  Някои дефицити в дейността по защита на националната сигурност на Република България / Валери Христов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2022, с. 55-69. 

  

Сист. No: 79120

Социално осигуряване

- 116 -

Сп Г 621 ВСУ

Пържанова, Анелия.  Еволюция на системата за социално осигуряване / Анелия Пържанова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2019, с. 59-72. 

  

Сист. No: 79122

- 117 -

Сп А 562

Социално-икономически характеристики и възможности за конвергенция на животозастраховането и пазарноориентираното социално осигуряване  / Венцислав Василев и др.. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2023, с. 133-166. 

  

Сист. No: 79246

Пенсионно осигуряване

- 118 -

Сп Н 25 а

Восканян, Мариам.  Фондовата система за пенсионно осигуряване в Армения: проблеми, перспективи за развитие и роля за ръста на икономиката / Мариам Восканян. // Народностопански архив, LXXV, 2023, N 1, с. 3-26. 

  

Сист. No: 79231

Здравно осигуряване

- 119 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Задължителното здравно осигуряване в българия / Аспасия Петкова. // Актив, 2023, N 4, с. 47-51. 

  

Сист. No: 79262

Застраховане

- 120 -

Сп Д 532

Василева, Радка.  Използване на "застрахователния максимум" при определяне самозадържането на застрахователя. Пример от българския застрахователен пазар по имуществено застраховане / Радка Василева. // Диалог. Електронно списание, 2023, N 1, с. 1-14. 

  

Сист. No: 79220

- 121 -

Сп Б 445

Erusalimov, Rumen et al.  The Non-Life Insurance Market In Bulgaria - 15 Years After The Country's Accession To The European Union / Rumen Erusalimov, Ventsislav Vasilev, Aneliya Paneva. // Бизнес управление, XXXII, 2023, N 1, с. 32-46. 

  

Сист. No: 79227

- 122 -

Сп Ч E 18

Simionescu, Mihaela.  Macroeconomic Challenges for Life Insurance Market in the Baltic States / Mihaela Simionescu. // Economic Alternatives, 2022, N 4, с. 647-660. 

  

Сист. No: 79161

Образование

- 123 -

В К 263

Попов, Юлиан.  Лунната мисия на България: 10% от БВП за образование / Юлиан Попов. // Капитал, XXXI, N 12, 24 март 2023, с. 11-13. 

  

Сист. No: 79185

- 124 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Стоянова-Тонева, Йорданка.  Екообразователен потенциал на градската среда / Йорданка Стоянова-Тонева. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2022, с. 118-131. 

  

Сист. No: 79118

- 125 -

Сп И 502

Григорова, Тони.  Финансова грамотност за малки и големи / Тони Григорова. // Икономика, 2023, N 2, март-апр. 2023, с. 86-87. 

  

Сист. No: 79138

Висше образование

- 126 -

В К 263

Заслужава ли си наистина висшето ви образование  : Проучвания показват слабите финансови ползи от много университетски курсове. // Капитал, XXXI, N 15, 13-20 апр. 2023, с. 50-52. 

  

Сист. No: 79254

- 127 -

В К 263

Куманов, Георги.  Студенти и преподаватели ще имат специален достъп до "Капитал" : Академичната програма ще включва достъп до статиите и архива, специален нюзлетър, срещи с предприемачи и експерти / Георги Куманов. // Капитал, XXXI, N 17, 28 апр.-4 май 2023, с. 65. 

  

Сист. No: 79287

- 128 -

Сп А 562

Готовност на студентите-икономисти от висшите училища в Северен централен район на планиране за реализация на трудовия пазар в условията на дигитална трансформация  / Пенка Шишманова и др.. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2023, с. 301-334. 

  

Сист. No: 79251

- 129 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Ковачева, Галина и др.  Необходимостта от специалност "Противодействие на киберпрестъпността" в съвременното интердисциплинарно образование / Галина Ковачева, Мария Лечева. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2022, с. 131-140. 

  

Сист. No: 79131

- 130 -

Сп А 562

Чиприянова, Галина и др.  Актуални аспекти при обучението на специалисти с висше счетоводно-икономическо образование / Галина Чиприянова, Радосвета Кръстева-Христова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2023, с. 7-37. 

  

Сист. No: 79236

- 131 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Янев, Яни.  Какъв е правният статут на териториално изнесеното звено на висше училище съгласно измененията на ЗВО, публикувани в ДВ, бр. 17/2020 г. / Яни Янев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2021, с. 133-144. 

  

Сист. No: 79105

- 132 -

Сп С 847

Берберова-Вълчева, Цветелина и др.  Разположение на висшите училища в България в контекста на формиране на пазара на труда / Цветелина Берберова-Вълчева, Камен Петров, Николай Цонков. // Стратегии на образователната и научната политика, XXXI, 2023, N 2, с. 119-135. 

  

Сист. No: 79288

- 133 -

Сп С 847

Вуцова, Албена и др.  Институционално академично предприемачество и академични спин-офф компании: практики и проблеми / Албена Вуцова, Тодор Ялъмов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXXI, 2023, N 1, с. 35-60. 

  

Сист. No: 79090

- 134 -

Сп Б 44 б

Иванова-Бел, Николина.  Дигиталното разказвачество - нови перспективи пред академичните библиотеки / Николина Иванова-Бел. // Библиотека, XXX, 2023, N 1, с. 28-35. 

  

Сист. No: 79086

- 135 -

Сп С 847

Серафимова, Десислава.  Планове за равнопоставеност на половете в българските висши училища / Десислава Серафимова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXXI, 2023, N 1, с. 61-72. 

  

Сист. No: 79091

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване

- 136 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Минева, Станислава.  Здравната сигурност като отношение между състояние и способност за защита на правото на здраве / Станислава Минева. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2022, с. 99-107. 

  

Сист. No: 79121

Здравна икономика

- 137 -

Сп М 453

Веков, Т. и др.  Анализ на разходите за заболяване - инструмент за насоки в здравната политика / Т. Веков, М. Митев, Л. Стефанова. // Медицински мениджмънт и здравна политика, LIV, 2023, N 2, с. 27-39. 

  

Сист. No: 79176

- 138 -

Сп М 453

Предизвикателства пред икономическите оценки на медицинските изделия в здравеопазването - анализ на специфичните характеристики . // Медицински мениджмънт и здравна политика, LIV, 2023, N 2, с. 3-18. 

  

Сист. No: 79178

Енергетика

- 139 -

В К 263

Ахмадзай, Евгени и др.  България може да се захранва с евтин зелен ток от Африка / Евгени Ахмадзай, Моника Ивайлова Върбанова. // Капитал, XXXI, N 15, 13-20 апр. 2023, с. 30-31. 

  

Сист. No: 79255

- 140 -

В К 263

Чепилски, Антон.  Зелената енергийна вълна заля Балканите / Антон Чепилски. // Капитал, XXXI, N 11, 17-23 март 2023, с. X-XII [прил.]. 

  

Сист. No: 79149

- 141 -

Сп М 486

Стайков, Калоян.  Пет енергийни приоритета пред България / Калоян Стайков. // Мениджър, 2023, N 2, февр.-март 2023, с. 66-68. 

  

Сист. No: 79088

Селско стопанство. Горско стопанство

- 142 -

Сп З 54

Нова маркетингова стратегия за българското вино . // Земеделие плюс, 2023, N 1, с. 25. 

  

Сист. No: 79259

Селскостопански предприятия, производство

- 143 -

Сп Ч E 18

Bachev, Hrabrin.  An Approach to Assess the Governance Efficiency of Bulgarian Farms / Hrabrin Bachev. // Economic Alternatives, 2022, N 4, с. 769-787. 

  

Сист. No: 79160

- 144 -

Сп Б 445

Kiforenko, Oksana.  The EU Policies As The Public Administration Tool To Increase The Agricultural Products Exports / Oksana Kiforenko. // Бизнес управление, XXXII, 2023, N 1, с. 5-19. 

  

Сист. No: 79225

Земеделие. Организация и управление

- 145 -

Сп З 54

Стоилова, Цветелина и др.  Мобилност по програма Еразъм+ в Съвет за научни изследвания в областта на земеделието - Южна Африка / Цветелина Стоилова, Николая Велчева. // Земеделие плюс, 2023, N 1, с. 2-5. 

  

Сист. No: 79260

Управление на предприятията. Организация на производството

- 146 -

Сп Ч E 18

Hristozov, Yanko et al.  DCF Valuation of Companies: Exploring the Interrelation Between Revenue and Operating Expenditures / Yanko Hristozov, Dimiter Nenkov. // Economic Alternatives, 2022, N 4, с. 626-646. 

  

Сист. No: 79162

Мениджмънт

- 147 -

Сп Д 532

Бошняку, Адмира.  Особености на бизнес средата в контекста на Индустрия 4.0 / Адмира Бошняку. // Диалог. Електронно списание, 2023, N 1, с. 15-29. 

  

Сист. No: 79221

- 148 -

Сп Ч E 18

Critical Dramaturgy Approach: Research Epistemology in the Field of Fraud Action Study . // Economic Alternatives, 2022, N 4, с. 788-808. 

  

Сист. No: 79164

Малък бизнес

- 149 -

Сп И 503 и

Angelova, Milena.  Factors for Boosting the Green Transition of the European Micro, Small and Medium-Sized Enterprises / Milena Angelova. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 2, с. 59-77. 

  

Сист. No: 79152

Управление на фирмата

- 150 -

Сп Н 42 б

Благоев, Димитър.  Развитие на фирмите в сферата на недвижимата собственост чрез иновационно-базирани бизнес инкубатори / Димитър Благоев. // Недвижими имоти & Бизнес, VI, 2022, N 2, с. 100-107. 

  

Сист. No: 79099

- 151 -

Сп Н 25 а

Русалинов, Русалин.  Клиентоцентричен подход за финансово-икономическо изследване на дружествата за частна охранителна дейност / Русалин Русалинов. // Народностопански архив, LXXV, 2023, N 1, с. 85-102. 

  

Сист. No: 79235

- 152 -

Сп И 50 м

Янков, Ивайло.  Задлъжнялостта на нефинансовите предприятия в България през 2014-2020 г. / Ивайло Янков. // Икономическа мисъл, LXVIII, 2023, N 1, с. 39-58. 

  

Сист. No: 79239

Мениджмънт на фирмата

- 153 -

В К 263

Как компаниите експериментират с услуги, подобни на GhatGPT  : С течение на времето този подход може да донесе дивиденти. // Капитал, XXXI, N 17, 28 апр.-4 май 2023, с. 52-53. 

  

Сист. No: 79286

- 154 -

Сп Г 621 ВСУ

Павлов, Васил.  Конфликтни потенциали на бизнес средата / Васил Павлов. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2019, с. 158-172. 

  

Сист. No: 79129

Проектно управление

- 155 -

Сп Г 621 ВСУ

Банкова, Иванка.  Функционален модел за управление на административни конфликти при изпълнението на проекти с европейско финансиране / Иванка Банкова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2019, с. 100-111. 

  

Сист. No: 79126

- 156 -

Сп Г 621 ВСУ

Маринова-Николова, Виктория.  Подходи за управление на проекти, финансирани с европейски средства / Виктория Маринова-Николова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2019, с. 112-129. 

  

Сист. No: 79123

Счетоводство

- 157 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Изменение на МСС 8 относно разграничението на промените в счетоводната политика от промените в счетоводните приблизителни оценки / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXXI, 2023, N 3, с. 5-13. 

  

Сист. No: 79179

- 158 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Счетоводни аспекти на някои разчети в бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Актив, 2023, N 4, с. 2-10. 

  

Сист. No: 79261

- 159 -

Сп А 454

Досев, Христо.  Годишно счетоводно приключване - някои полезни съвети / Христо Досев. // Актив, 2023, N 2, с. 6-11. 

  

Сист. No: 79083

- 160 -

Сп А 454

Досев, Христо.  Представяне на инвестиционните имоти във финансовите отчети / Христо Досев. // Актив, 2023, N 3, с. 5-12. 

  

Сист. No: 79156

- 161 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Административни санкции, налагани за неспазване на счетоводното, данъчното и търговско законодателство / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXXI, 2023, N 4, с. 16-24. 

  

Сист. No: 79258

- 162 -

Сп А 454

Иванова-Кузманова, Галя.  Особености при счетоводното отчитане на продажбата на стоки с различни данъчни ставки / Галя Иванова-Кузманова. // Актив, 2023, N 2, с. 2-5. 

  

Сист. No: 79082

- 163 -

Сп Н 25 а

Павлова, Мария М. и др.  Настъпващите промени в счетоводната професия и счетоводната практика под въздействието на технологиите / Мария М. Павлова, Райна Ст. Петрова. // Народностопански архив, LXXV, 2023, N 1, с. 27-45. 

  

Сист. No: 79232

- 164 -

Сп Ф 531 п

Филипов, Велин.  За развитието на счетоводната и одиторската професия в България / Велин Филипов. // Счетоводство, данъци и право, XXXI, 2023, N 4, с. 5-15. 

  

Сист. No: 79257

- 165 -

Сп Ч E 18

Feschiyan, Daniela et al.  Improving Reporting of Infrastructure Assets by Using Standardised Models / Daniela Feschiyan, Radka Andasarova. // Economic Alternatives, 2022, N 4, с. 559-586. 

  

Сист. No: 79158

Счетоводство на предприятието

- 166 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Ролята на нефинансовата информация при оценяването на резултатите от дейността на предприятията / Венцислав Вечев. // Актив, 2023, N 3, с. 2-5. 

  

Сист. No: 79155

Счетоводен анализ

- 167 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Тимчев, Марко.  Стопански счетоводен анализ на финансовия риск и финансовата стабилност на предприятието / Марко Тимчев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2021, с. 195-211. 

  

Сист. No: 79111

Одиторски контрол

- 168 -

Сп В 986

Гелушева, Силвия.  Киберсигурност и защита на данните /  Прев. Силвия Гелушева. // Вътрешен одитор, XIX, 2022, N 3, с. 29-34. 

  

Сист. No: 79115

- 169 -

Сп В 986

Христова, Генка.  Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор / Генка Христова, Деница Николова. // Вътрешен одитор, XIX, 2022, N 3, с. 8-19. 

  

Сист. No: 79116

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 170 -

Сп А 562

Дигиталната трансформация в управлението на човешките ресурси в българските финансови предприятия  / Андрей Захариев и др.. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2023, с. 335-362. 

  

Сист. No: 79252

- 171 -

Сп С 847

Димитрова, Райна.  Продължаващото професионално обучение в България – основни аспекти и характеристики / Райна Димитрова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXXI, 2023, N 2, с. 189-211. 

  

Сист. No: 79290

- 172 -

Сп И 50 м

Егберт, Хенрик и др.  Основи на съвременната икономика: Едуард П. Лейзиър и икономиката на персонала / Хенрик Егберт, Теодор Седларски, Александър Б. Тодоров. // Икономическа мисъл, LXVII, 2022, N 6, с. 671-691. 

  

Сист. No: 79092

- 173 -

Сп И 50 м

Мишева, Жасмина.  Значение на некогнитивните фактори за развитие на човешкия капитал и иновациите / Жасмина Мишева. // Икономическа мисъл, LXVIII, 2023, N 1, с. 89-109. 

  

Сист. No: 79242

- 174 -

Сп Н 42 б

Alanssari, Saad et al.  Housing Support as a Form of Human Capital Investment in Kuwait / Saad Alanssari, Lyudmila Mihaylova, Emil Papazov. // Недвижими имоти & Бизнес, VI, 2022, N 2, с. 81-93. 

  

Сист. No: 79096

- 175 -

Сп И 503 и

Muazza, Muazza et al.  The Socially Responsible Human Resources Management and Its Impacts on the Organizational Legitimacy: The Case of Indonesian Employees / Muazza Muazza, Akhmad Habibi, Amirul Mukminin. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 3, с. 162-177. 

  

Сист. No: 79284

Транспорт

- 176 -

Сп Л 763

Божилов, Николай.  "Зелените" технологии в транспорта - необратим ръст и отлични перспективи / Николай Божилов. // Логистика, XIX, 2023, N 2, с. 16-17. 

  

Сист. No: 79078

- 177 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Добра година за българските пристанища / Васил Василев. // Логистика, XIX, 2023, N 2, с. 28-29. 

  

Сист. No: 79079

- 178 -

Сп И 50 м

Zhelyazkova, Donka.  The Development of Passenger Air Transport in an Environment of Dynamic Changes / Donka Zhelyazkova. // Икономическа мисъл, LXVII, 2022, N 6, с. 705-718. 

  

Сист. No: 79093

Информационни технологии

- 179 -

В К 263

Започва сблъсъкът за авторските права и изкуствения интелект . // Капитал, XXXI, N 14, 7-12 апр. 2023, с. 48-49. 

  

Сист. No: 79253

- 180 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Ерболатов, Ернар.  Новый формат использования и защиты персональных данных в условиях бесконтактного мира / Ернар Ерболатов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2021, с. 244-249. 

  

Сист. No: 79113

- 181 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Кръстев, Драгомир.  "Интернет на нещата" - възможности и заплахи / Драгомир Кръстев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2021, с. 145-154. 

  

Сист. No: 79106

- 182 -

Сп М 486

Василева, Надя.  Евтиният труд остава в миналото / Надя Василева. // Мениджър, 2023, N 3, март-апр. 2023, с. 36-37. 

  

Сист. No: 79217

- 183 -

Сп М 486

Великов, Милен.  Роботите - тези, които "не грешат" / Милен Великов. // Мениджър, 2023, N 3, март-апр. 2023, с. 38-39. 

  

Сист. No: 79218

- 184 -

Сп М 486

Колев, Тодор.  Краят е близо : Наближава моментът на сингулярността, в който човешкият мозък няма да може да проумее новите технологии / Тодор Колев. // Мениджър, 2023, N 3, март-апр. 2023, с. 26-29. 

  

Сист. No: 79215

- 185 -

Сп М 486

Мандажиева, Жулиета.  ЕС и укротяването на опърничавия AI / Жулиета Мандажиева. // Мениджър, 2023, N 3, март-апр. 2023, с. 34-37. 

  

Сист. No: 79216

- 186 -

Сп С 847

Characteristics and Components of the Cyber Hygiene as a Subclass of Cyber Security in Military Environment and Educational Issues . // Стратегии на образователната и научната политика, XXXI, 2023, N 2, с. 154-169. 

  

Сист. No: 79289

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 187 -

Сп А 562

Дигитална екосистема на туристическа дестинация  / Петя Емилова и др.. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2023, с. 268-300. 

  

Сист. No: 79250

- 188 -

Сп А 562

Развитие на туристическа дестинация България посредством икономиката на преживяванията  / Марияна Божинова и др.. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2023, с. 70-100. 

  

Сист. No: 79244

- 189 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Стоянова-Тонева, Йорданка.  Културно-исторически и образователни ресурси на селските райони - фактор за социална устойчивост в условията на криза / Йорданка Стоянова-Тонева. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2021, с. 180-194. 

  

Сист. No: 79109

- 190 -

Сп И 503 и

Rafailova, Genka et al.  Development of a Human-Centric Model for Assessment of Smart and Sustainable Tourism Destination / Genka Rafailova, Zlatka Todorova-Hamdan, Hristina Filipova. // Икономически изследвания, XXXII, 2023, N 2, с. 151-171. 

  

Сист. No: 79153

- 191 -

Сп Б 445

Stoykov, Angel.  The Influence Of Social Media On Advertising Tourism Services (In The Example Of Bulgaria) / Angel Stoykov. // Бизнес управление, XXXII, 2023, N 1, с. 64-80. 

  

Сист. No: 79229

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 192 -

В А 561

Академични преподаватели обучаваха учители от гимназии по икономика в страната . // Алма матер, N 1, февр.-март 2023, с. 3. 

  

Сист. No: 79273

- 193 -

В А 561

Академията посрещна партньори от 6 държави . // Алма матер, N 1, февр.-март 2023, с. 1. 

  

Сист. No: 79268

- 194 -

В А 561

ИНИ представи нови възможности за 2023 г. . // Алма матер, N 1, февр.-март 2023, с. 2. 

  

Сист. No: 79270

- 195 -

В А 561

Меморандум за партньорство . // Алма матер, N 1, февр.-март 2023, с. 3. 

  

Сист. No: 79274

- 196 -

В Д 92

Общото събрание на СА "Димитър А. Ценов" прие отчета за третата година от мандата на ректора . // Дунавско дело, N 17 [16], 21 апр. 2023, с. 8. 

  

Сист. No: 79267

- 197 -

В А 561

Плакет за заслуги към Академията получи проф. М. Петрова . // Алма матер, N 1, февр.-март 2023, с. 2. 

  

Сист. No: 79271

- 198 -

В Д 92

Ректорът проф. Божинова удостои проф. Петрова с почетен плакет за заслуги към Академията . // Дунавско дело, N 12, 24-30 март 2023, с. 8. 

  

Сист. No: 79183

- 199 -

В А 561

Ректорът участва в среща по национален проект за туризма . // Алма матер, N 1, февр.-март 2023, с. 1. 

  

Сист. No: 79269

- 200 -

В Д 92

СА "Димитър А. Ценов".  "Комплексният характер на преподавателската професия я направи много атрактивна за мен" / СА "Димитър А. Ценов". // Дунавско дело, N 8, 24 февр. 2023, с. 8. 

  

Сист. No: 79076

- 201 -

В Д 92

Свищовската академия бе домакин на международна среща с университетски представители от седем държави . // Дунавско дело, N 13, 31 март-6 апр. 2023, с. 8. 

  

Сист. No: 79219

- 202 -

В Д 92

Стартира Национална финансиада за средношколци "Капиталови пазари 2023" . // Дунавско дело, N 17 [16], 21 апр. 2023, с. 3. 

  

Сист. No: 79266

- 203 -

В А 561

Стопанска академия "Д. А. Ценов" дипломира Випуск 2022 . // Алма матер, N 1, февр.-март 2023, с. 4. 

  

Сист. No: 79276

- 204 -

В А 561

Център за иновативни образователни технологии . // Алма матер, N 1, февр.-март 2023, с. 3. 

  

Сист. No: 79275

- 205 -

В А 561

Чуждестранни магистри положиха успешно първите си изпити на английски език . // Алма матер, N 1, февр.-март 2023, с. 2. 

  

Сист. No: 79272


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Мартин 187 
Александрова, Александрина 128 
Ангелов, Петко 91 
Антонов, Йосиф М. 109 
Атанасова, Маргарита 11 12 59 
Ахмадзай, Евгени 139 
Банкова, Иванка 155 
Белева, Искра 13 
Берберова-Вълчева, Цветелина 132 
Благоев, Димитър 150 
Блок, Уолтър 53 
Божилов, Николай 176 
Божинова, Марияна 188 
Борисова-Маринова, Кремена 14 15 
Бошняку, Адмира 147 
Брезоева, Бойка 157 
Брънзова, Петя 90 
Ваньов, Николай 79 
Варамезов, Любчо 56 
Василев, Васил 177 
Василев, Венцислав 117 
Василев, Йордан 128 
Василева, Надя 182 
Василева, Радка 117 120 
Веков, Т. 137 
Великов, Иво 99 110 
Великов, Милен 183 
Велчева, Николая 145 
Веселинова, Надежда 108 
Вечев, Венцислав 158 166 
Владимирова, Катя 16 39 
Войнова, Емилия 37 
Восканян, Мариам 118 
Вранчев, Боян 56 
Вранчев, Кармен Димитров 56 
Вуцова, Албена 133 
Върбанова, Моника Ивайлова 92 139 
Въткова, А. 58 
Гелушева, Силвия 168 
Георгиев, Георги 83 
Георгиева, Анета 69 
Георгиева, Ирена 17 
Господинов, Юлиян 108 
Грекова, Майя 6 
Григорова, Тони 125 
Давидов, Божимир 7 
Джилизов, Велко 97 
Димитрова, Елица 19 
Димитрова, Райна 171 
Досев, Христо 159 160 161 
Егберт, Хенрик 172 
Емилова, Петя 187 
Ерболатов, Ернар 180 
Ерусалимов, Румен 117 
Желев, Живко 107 
Живков, Никола 51 52 
Живкова, Мариета 52 
Зарева, Ирена 40 
Заркова, Силвия 91 
Захариев, Андрей 170 
Захариев, Боян 8 
Захариева, Галина 170 
Иванова, Катя 170 
Иванова-Бел, Николина 134 
Иванова-Кузманова, Галя 162 
Игнатова, Николинка 63 
Илиев, Весислав 82 
Илиев, Николай 117 
Илиева, Любка 188 
Илиева, Таня 117 
Йорданов, Йордан 117 
Йорданов, Пламен 117 
Йорданова, Евелин 20 
Касабова, Стела Ст. 2 
Ковачева, Галина 129 
Колев, Константин Н. 54 
Колев, Тодор 184 
Колева-Стефанова, Десислава 60 80 
Кръстанова, Василена 188 
Кръстев, Драгомир 181 
Кръстева-Христова, Радосвета 130 
Куманов, Георги 127 
Кънева, Аглика 64 65 
Лазарова, Елица 108 
Лечева, Мария 129 
Ляскова-Великова, Невена 188 
Мандажиева, Жулиета 185 
Манян, Ерик 57 
Маринова-Костова, Кремена 187 
Маринова-Николова, Виктория 156 
Минева, Станислава 136 
Минкова, Ганета 74 
Митев, М. 137 
Михайлова, Маргарита 170 
Михова, Геновева 38 
Мишева, Жасмина 173 
Моралийска-Николова, Станислава 21 
Мочуков, Ивайло 93 
Неделева, Петя 100 
Неновска, Нона 57 
Неновски, Николай 57 
Неофитова, Кристина 66 
Несторов, Людмил 128 
Несторов, Недялко 90 
Николова, Деница 169 
Николова, Маргарита 117 170 
Нинов, Николай 117 
Нинова, Валентина 117 
Омодеро, Корделия Онийнйечи 70 
Павлов, Васил 154 
Павлова, Мария М. 163 
Панева, Анелия 117 
Пантелеева, Искра 56 
Пейковска, Пенка 41 
Петков, Пламен Иванов 3 
Петкова, Аспасия 119 
Петкова, Елица 128 
Петров, Камен 132 
Петрова, Паунита 104 
Петрова, Райна Ст. 163 
Попов, Веселин 187 
Попов, Юлиан 123 
Попова, Евгения 71 
Проданов, Николай 111 
Проданов, Стоян 91 
Пържанова, Анелия 116 
Ранчев, Георги 72 
Русалинов, Русалин 151 
Русинова, Ралица 88 89 
Русчев, Иван 101 102 
СА "Димитър А. Ценов" 200 
Седларски, Теодор 172 
Серафимова, Десислава 135 
Симеонов, Стефан 112 113 
Славева, Красимира Борисова 4 
Сотиров, Маргарита 187 
Стайков, Калоян 141 
Стамболийски, Иво 50 
Станков, Антон 114 
Стефанова, Л. 137 
Стоев, Георги 82 
Стоилова, Цветелина 145 
Стойков, Стоян 103 
Стойчев, Николай 22 
Стоянов, Николай 75 
Стоянова, Мариела 108 
Стоянова, Павлина 42 47 
Стоянова-Тонева, Йорданка 124 189 
Ташев, Спас 9 
Тимчев, Марко 167 
Тодоров, Александър Б. 172 
Тодоров, Любомир Иванов 5 
Тодорова, Таня 128 
Тонев, Младен 48 
Филипов, Велин 164 
Филипова, Надя 43 
Христов, Валери 115 
Христов, Робърт 76 77 78 
Христова, Адриана 23 
Христова, Генка 169 
Хрисчева, Яна 22 
Цеков, Николай 10 24 25 26 61 
Ценова, Любка 67 
Цоклинова, Мая А. 54 
Цонков, Николай 132 
Чепилски, Антон 140 
Чиприянова, Галина 130 
Шишманова, Пенка 128 
Шопова, Кристина 188 
Ялъмов, Тодор 133 
Янев, Яни 131 
Янков, Ивайло 152 
Alanssari, Saad 174 
Alexandrov, Mario 27 
Andasarova, Radka 165 
Angelova, Milena 149 
Arsov, Bozhidar 44 
Bachev, Hrabrin 143 
Chistov, D. V 87 
Demianyshyn, Vasyl 94 
Dimitrova, Elitsa 28 
Elshani, Alban 84 
Enachescu, Paul Cosmin Alin 73 
Erusalimov, Rumen 121 
Feschiyan, Daniela 165 
Filipova, Hristina 190 
Habibi, Akhmad 175 
Hristoskov, Yordan 29 
Hristova, Adriana 30 
Hristozov, Yanko 146 
Jeliazkova, Maria 31 
Kalchev, Yordan 45 
Kiforenko, Oksana 144 
Kotzeva, Tatyana 32 
Kovarova, Eva 49 
Lilova, Kamellia 33 
Mihaylova, Lyudmila 174 
Mose, Naftaly 85 
Muazza, Muazza 175 
Mukminin, Amirul 175 
Nenkov, Dimiter 146 
Paneva, Aneliya 121 
Papazov, Emil 174 
Peretz, Ofer 106 
Peshev, Petar 55 
Pula, Leke 84 
Rafailova, Genka 190 
Rangelova, Rossitsa 34 
Shopov, Georgi 29 
Shuliuk, Bohdana 94 
Simionescu, Mihaela 122 
Stanojevic, Jelena 95 
Stasiak, Jacek 105 
Stoykov, Angel 191 
Tanchev, Stoyan 85 
Tashev, Spas 46 
Todorova-Hamdan, Zlatka 190 
Tsakova, Ivka 96 
Tsekov, Nikolay 35 
Vana, Tomas 49 
Vasilev, Ventsislav 121 
Velickovic, Gabrijela 95 
Vladimirova, Katia 36 
Yankov, Nikola 81 
Yotzov, Victor 98 
Zalozhnev, A. Yu 87 
Zhelyazkova, Donka 178 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административни санкции, налагани за неспазване на счетоводното, данъчното и търговско законодателство 161 
Академични преподаватели обучаваха учители от гимназии по икономика в страната 192 
Академията посрещна партньори от 6 държави 193 
Актуални аспекти при обучението на специалисти с висше счетоводно-икономическо образование 130 
Алткойни vs биткойни: В търсенето на доходност 76 
Анализ на разходите за заболяване - инструмент за насоки в здравната политика 137 
Битка за всеки свободен кандидат 89 
Благодетелят Димитър Кудоглу 83 
Борсови криптофондови - малко и за всеки 78 
България може да се захранва с евтин зелен ток от Африка 139 
Българската политическа култура 51 
Българският бизнес в Румъния: все повече и все по-успешен 92 
В огледалото на сигурността: гражданинът между обществото и държава 113 
В търсене на съвременни решения за съвместяване на демографските, икономическите и джендърните политики 16 
Веригите на доставки все повече заобикалят Китай 88 
Влияние на жилищната осигуреност върху равнището на раждаемостта в България в регионален аспект 22 
Влияние на нарастването на пенсионната възраст върху трудовите ресурси на България през последните две десетилетия 26 
Влияние на пандемията върху търговията с недвижими имоти 63 
Временни трудови миграции на Българи в Либия през 70-те години на XX век 43 
Въздействието на войната в Украйна върху аграрната икономика на ЕС, в частност върху сектор "Захар" 93 
Възрастните хора като обществен ресурс - стратегии, подходи, политики 38 
Вътрешна миграция на местното население в България през 1910-1934 г. 41 
Географска концентрация и георгафска устойчивост на износа на пчелен мед от България 90 
Годишно счетоводно приключване - някои полезни съвети 159 
Готовност на студентите-икономисти от висшите училища в Северен централен район на планиране за реализация на трудовия пазар в условията на дигитална трансформация 128 
Гражданското общество като необходимо условие за преодоляване на ниските доходи и бедността в Република България 48 
Данъчно облагане на информационните и комуникационните технологии и данъчните приходи в слабо развита икономика 70 
Данъчно облагане на разходите, свързани с ползването на недвижими имоти 72 
Демографски и социално-икономически ефекти от емиграцията за България 42 
Демографските показатели на България преди Covid-19 и сега 18 
Демокрацията и нейната роля за постигане на обществена консолидация 52 
Дигитална екосистема на туристическа дестинация 187 
Дигиталната трансформация в управлението на човешките ресурси в българските финансови предприятия 170 
Дигиталното разказвачество - нови перспективи пред академичните библиотеки 134 
Динамична класификация на страните от Европейския съюз според показателите за наблюдаване на кръговата икономика 3 
Добра година за българските пристанища 177 
Държавната намеса в дейности в областта на икономиката в условия на пандемия: прилики и разлики на равнище ЕС 54 
Еволюция на системата за социално осигуряване 116 
Евтиният труд остава в миналото 182 
Екообразователен потенциал на градската среда 124 
Емиграцията от България след 1989: причини, структури и последици 47 
ЕС и укротяването на опърничавия AI 185 
За интеграция на българското общество по етнически признак 6 
За развитието на счетоводната и одиторската професия в България 164 
Заблуди и факти: реакцията на финансовите пазари 79 
Задлъжнялостта на нефинансовите предприятия в България през 2014-2020 г. 152 
Задължителното здравно осигуряване в българия 119 
Започва сблъсъкът за авторските права и изкуствения интелект 179 
Заслужава ли си наистина висшето ви образование 126 
Защитената инфорамация 99 
Здравната сигурност като отношение между състояние и способност за защита на правото на здраве 136 
Зелената енергийна вълна заля Балканите 140 
Значение на некогнитивните фактори за развитие на човешкия капитал и иновациите 173 
Идеите на медиацията през призмата на българската правно-историческа традиция 100 
Изложба "160 години от рождението на Алеко Константинов (1863-1897)" 1 
Изменение на МСС 8 относно разграничението на промените в счетоводната политика от промените в счетоводните приблизителни оценки 157 
Изменения и допълнения на ЗКПО в областта на преотстъпването на корпоративен данък, представляващо държавна помощ за регионално развитие 69 
Използване на "застрахователния максимум" при определяне самозадържането на застрахователя. Пример от българския застрахователен пазар по имуществено застраховане 120 
Изследване влиянието на преките германски инвестиции на регионално равнище (по примера на "Аурубис България") 56 
Икономика на стареенето - една млада дисциплина 7 
Имиграцията в България - ефекти и проекции на населението до 2060 г. 9 
Индустриалните шампиони по региони 82 
ИНИ представи нови възможности за 2023 г. 194 
Институционално академично предприемачество и академични спин-офф компании: практики и проблеми 133 
Как компаниите експериментират с услуги, подобни на GhatGPT 153 
Какъв е правният статут на териториално изнесеното звено на висше училище съгласно измененията на ЗВО, публикувани в ДВ, бр. 17/2020 г. 131 
Киберсигурност и гражданското общество 109 
Киберсигурност и защита на данните 168 
Клиентоцентричен подход за финансово-икономическо изследване на дружествата за частна охранителна дейност 151 
Кога се очаква приемане на еврото в България - един въпрос , който все още стои отворен 97 
Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор 169 
Конфликтни потенциали на бизнес средата 154 
Корекции на ползван данъчен кредит при бракуване на активи 74 
Краят е близо 184 
Кризата на политическия елит в България 50 
Културно-исторически и образователни ресурси на селските райони - фактор за социална устойчивост в условията на криза 189 
Към въпроса за социеталната сигурност 112 
Към преоткриване на енергетичната и екологичната икономическа теория на Славчо Загоров (1898-1970) 57 
Лунната мисия на България: 10% от БВП за образование 123 
Макропруденциалните политики - фактор за финансова стабилност в балканските държави 91 
Меморандум за партньорство 195 
Миграции и икономическо развитие: възможности и предизвикателства за България 39 
Миграцията по икономическа принуда - пазарни провали и погрешни политики 8 
Мобилност по програма Еразъм+ в Съвет за научни изследвания в областта на земеделието - Южна Африка 145 
Мотивация на чиновника - почтеност, корупция, теория на Ейбрахам Маслоу 107 
Най-добрите банки на 2022 г. 75 
Настъпващите промени в счетоводната професия и счетоводната практика под въздействието на технологиите 163 
Насърчаване на инвестиционната активност в дейности и сектори с висока добавена стойност в условия на демографски ограничения върху работната сила в България 13 
Националните стратегии и противодействието на тероризма 114 
Необходимостта от специалност "Противодействие на киберпрестъпността" в съвременното интердисциплинарно образование 129 
Ниската раждаемост в България и отложените раждания 21 
Нов закон защитава лицата, които подават сигнали за закононарушенията 67 
Нова маркетингова стратегия за българското вино 142 
Новите бащи в Европа - дескриптивен анализ на мъжкото участие в домакинството и отглеждането на децата в България и Германия 17 
Новый формат использования и защиты персональных данных в условиях бесконтактного мира 180 
Някои дефицити в дейността по защита на националната сигурност на Република България 115 
Някои престъпления при сделките с недвижими имоти 103 
Образование и икономическа активност на българските мигранти 40 
Образованието като качествена характеристика на икономически активното население 23 
Общи и регионални аспекти на застаряването на трудовите ресурси в България 61 
Общото събрание на СА "Димитър А. Ценов" прие отчета за третата година от мандата на ректора 196 
Основи на съвременната икономика: Едуард П. Лейзиър и икономиката на персонала 172 
Особености на бизнес средата в контекста на Индустрия 4.0 147 
Особености при счетоводното отчитане на продажбата на стоки с различни данъчни ставки 162 
Оценка на риска от изпирането на пари - основни мерки и етапи 66 
Очаквана продължителност на живота в добро здраве в България по пол и за специфични възрасти през периода 2011-2016 20 
Перспективи на икономически активното население на България 14 
Пет енергийни приоритета пред България 141 
Плакет за заслуги към Академията получи проф. М. Петрова 197 
Планове за равнопоставеност на половете в българските висши училища 135 
Подходи за управление на проекти, финансирани с европейски средства 156 
Ползване на данъчни облекчения по застраховки "Живот" и получаване на доходи по такива застраховки 71 
Правото - изкуство за справедливото и доброто. Възникване и развитие на частното право в Европа 101 
Предизвикателства и перспективи пред населените селища в България 80 
Предизвикателства пред икономическите оценки на медицинските изделия в здравеопазването - анализ на специфичните характеристики 138 
Представяне на инвестиционните имоти във финансовите отчети 160 
Принципи за защита на информацията 110 
Продължаващото професионално обучение в България – основни аспекти и характеристики 171 
Първият голям тест за биткойн 77 
Работната среда като основен фактор за психичното здраве сред работещите 58 
Развитие на дигиталните умения на заети лица в България - тенденции и предизвикателства 12 
Развитие на изследванията в областта на формалната демография в академичното звено по демография през периода 2990-2019 15 
Развитие на компетенциите чрез обучение в организациите и заети младежи с висше образование в България 11 
Развитие на туристическа дестинация България посредством икономиката на преживяванията 188 
Развитие на фирмите в сферата на недвижимата собственост чрез иновационно-базирани бизнес инкубатори 150 
Разположение на висшите училища в България в контекста на формиране на пазара на труда 132 
Регионални различия във възпроизводството на трудовите ресурси в България 25 
Ректорът проф. Божинова удостои проф. Петрова с почетен плакет за заслуги към Академията 198 
Ректорът участва в среща по национален проект за туризма 199 
Роботите - тези, които "не грешат" 183 
Ролята на нефинансовата информация при оценяването на резултатите от дейността на предприятията 166 
Свищовската академия бе домакин на международна среща с университетски представители от седем държави 201 
Селската депопулация в България през периода 1946-2011 г. 10 
Социални различия в репродуктивните намерения на съвременните млади поколения в България 19 
Социални, демографски и икономически дистанции между страните членки на Европейския съюз, допринасящи за регионални различия на пазара на труда 60 
Социално-икономически характеристики и възможности за конвергенция на животозастраховането и пазарноориентираното социално осигуряване 117 
Справедливостта при международноправната защита на правото на труд 104 
Стартира Национална финансиада за средношколци "Капиталови пазари 2023" 202 
Статистически анализ на образуваните битови отпадъци в регионален аспект в контекста на кръговата икономика 2 
Статистически анализ на степента на оползотворяване на образуваните производствени и опасни отпадъци по икономически дейности 4 
Стопанска академия "Д. А. Ценов" дипломира Випуск 2022 203 
Стопански счетоводен анализ на финансовия риск и финансовата стабилност на предприятието 167 
Стратегическа рамка за провеждане на демографска политика в България. Създаване на условия за активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията 37 
Стратегически аспекти на електронното административно обслужване в общините в Република България 108 
Студенти и преподаватели ще имат специален достъп до "Капитал" 127 
Счетоводни аспекти на някои разчети в бюджетните организации 158 
Съветът за национална сигурност на България (1990-1991) - създаване, правен статус, състав 111 
Съвременни промени в заетостта в България и предизвикателства пред националната система за инспектиране на труда 59 
Състояние, проблеми и перспективи на статистическото изучаване на кръговата икономика 5 
Тенденции при пазара на жилища в България 65 
Тенденции при пазара на жилища в Европейския съюз 64 
Финансова грамотност за малки и големи 125 
Фондовата система за пенсионно осигуряване в Армения: проблеми, перспективи за развитие и роля за ръста на икономиката 118 
Функционален модел за управление на административни конфликти при изпълнението на проекти с европейско финансиране 155 
Център за иновативни образователни технологии 204 
Чуждестранни магистри положиха успешно първите си изпити на английски език 205 
"Автентичната" селска депопулация на България 24 
"Зелените" технологии в транспорта - необратим ръст и отлични перспективи 176 
"Интернет на нещата" - възможности и заплахи 181 
"Комплексният характер на преподавателската професия я направи много атрактивна за мен" 200 
[Седемдесет] 70-годишен юбилей на четири от стожерите на българската цивилистика 102 
[Четиридесет и пет] 45 студенти и преподаватели от Венеция идват на посещение в Свищов през лятото 86 
An Approach to Assess the Governance Efficiency of Bulgarian Farms 143 
Analysis of Real Estate Taxation in the European Union’s Countries 73 
Characteristics and Components of the Cyber Hygiene as a Subclass of Cyber Security in Military Environment and Educational Issues 186 
Consequences of Global Firm Domination in the Post-Democratic European Union (and Its Member States) 96 
Covid-19 And Related Government Regulations' Impact On Employment In Georgia 62 
Critical Dramaturgy Approach: Research Epistemology in the Field of Fraud Action Study 148 
Daily labour migration - tool for flexible employment and demographic support of the small settlements 44 
DCF Valuation of Companies: Exploring the Interrelation Between Revenue and Operating Expenditures 146 
Development of a Human-Centric Model for Assessment of Smart and Sustainable Tourism Destination 190 
Estimation of the value, distribution and concentration of Wealth in Bulgaria, 1995-2020 55 
Factors for Boosting the Green Transition of the European Micro, Small and Medium-Sized Enterprises 149 
Family allowances - advised changes and financial assessment 29 
Family values and family policy priorities in Bulgaria 32 
Fiscal Policy and Economic Growth: Evidence from European Union Countries 85 
Formation and Use of the System of Financial Incentives for the Development of Partnership between the State and Business 94 
Health potential for employment of people to later age 34 
Historical Development of the Idea of the Transition from Civil to Criminal Liability of Corporations 106 
Housing Support as a Form of Human Capital Investment in Kuwait 174 
Impact of Taxes on Economic Growth: An Empirical Study in the Eurozone 84 
Improving Reporting of Infrastructure Assets by Using Standardised Models 165 
Indifference In Economics: Comment On Nozick, Hoppe And Wysocki 53 
International Legal Regulations on Terrorist Financing 105 
Is Tax Morale Homogeneous in Bulgaria? 68 
Macroeconomic Challenges for Life Insurance Market in the Baltic States 122 
Migration end economic development: oportunities and challenges for Bulgaria 36 
Models For Making Decisions On Purchase Volumes Depending On The Assessment Of Upcoming Retail Sales 87 
Policy, aimed territorial redistribution of population of the country, legislation of post-liberation Bulgaria (1878-1912) 27 
Population aging and longevity in Bulgaria (1947-2015) 33 
Potential emigration in Bulgaria and social acceptance of foreing immigration in the country 45 
Potential of the bulgarian communities abroad for overcoming the demographic crisis in Bulgaria 46 
Projected Changes in the Structure of Economically Active Population According to Bulgaria to 2021 30 
Quality of jobs and employment in Bulgaria 31 
Reduction of Poverty and Material Deprivation in the EU Countries: What matters the most? 49 
Social differences in fertility intentions among contemporary young generations in Bulgaria. Results from European social survey 28 
Some problems in the spatial distribution of labour force in Bulgaria 35 
The Areal As A Tool For Local Business Development And Prosuming 81 
The Development of Passenger Air Transport in an Environment of Dynamic Changes 178 
The EU Policies As The Public Administration Tool To Increase The Agricultural Products Exports 144 
The Euro and Bulgaria – Fears and Hopes 98 
The Influence Of Social Media On Advertising Tourism Services (In The Example Of Bulgaria) 191 
The Non-Life Insurance Market In Bulgaria - 15 Years After The Country's Accession To The European Union 121 
The Socially Responsible Human Resources Management and Its Impacts on the Organizational Legitimacy: The Case of Indonesian Employees 175 
“Magic Diamond” in a Macroeconomic Performance: an Empirical Assessment of Selected EU Countries 95 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автентично селско население 10 24 
авторски права 179 
аграрна икономика 93 
агромаркетинг 142 
адвокати 100 
административни конфликти 155 
административни санкции 161 
административно обслужване 108 
академична програма 127 
академични библиотеки 134 
академични преподаватели 192 
академични спин-офф компании 133 
академично предприемачество 133 
акционерно дружество 106 
Алеко Константинов 1 
алтернативи на семейния живот 32 
алтернативни способи 100 
алткойн 76 
Американски университет в България 134 
амортизации 159 
анализ на разходите 137 
анализ на структурни изменения 4 
анонимни сигнали 67 
антикорупционна политика 115 
ареали 81 
армейски организации 186 
АСО 133 
Аурубис България 56 
аутомотив 82 
Африка 139 
бакалавър 130 
Балкани 140 
балкански държави 91 
балтийски държави 122 
БАН 15 
банки 75 
банков сектор 75 
банкова система 77 
БВП 95 
бедност 48 
безразличие 53 
бенефициенти 155 
бизнес анализ 167 
бизнес инкубатори 150 
бизнес организации 147 
бизнес оценяване 146 
бизнес партньорство 163 
бизнес среда 92 147 154 
биткойн 76 77 78 
битови отпадъци 2 
богатство 55 
борба с престъпността 129 
борсови криптофондове 78 
бракуване на активи 74 
брой продажби 63 
Бургас 177 
България 13 14 68 97 139 
българска икономическа мисъл 57 
българска индустрия 82 
българска политическа култура 51 
българска цивилистика 102 
български АСО 133 
български банки 75 
български бизнес 92 
български висши училища 135 
български домакинства 55 
български застрахователен пазар 120 
български износ 90 
български икономисти 57 
български компании 92 
български мигранти 40 
български общини 108 
български общности 46 
български предприятия 170 
български пристанища 177 
български туризъм 191 
български ферми 143 
българско винопроизводство 142 
българско образование 123 
българско общество 6 48 
българщина 1 
бюджетен дефицит 85 
бюджетни организации 158 
валутна стабилност 79 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 140 
вериги на доставки 88 
вестник Капитал 127 
взаимосвързани полити 16 
вземане на решения 87 
видове политическа култура 51 
вино 142 
виното в България 142 
виртуална валута 76 
виртуално пространство 180 
висококвалифицирани специалисти 40 
високотехнологични изделия 184 
високотехнологични производства 82 
висше образование 126 128 130 131 132 135 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 
висше училище 131 
висши училища в България 132 
висшисти 132 
водещ изследовател 197 
военна сигурност 112 
война 93 
въздушен транспорт 178 
възникване на правото 101 
възпитаник на СА 198 
възпроизводство на населението 19 
възпроизводство на работна сила 25 35 
възрастни хора 34 37 
възрастно население 37 
възрастова структура 25 
възрастова структура на населението 9 
външна миграция 40 
вътрешен контрол 169 
вътрешен одит 168 
вътрешна логистика 88 
вътрешна миграция 41 
вътрешна миграция на населението 41 
вътрешни одитори 169 
вътрешномиграционни потоци 24 
газови доставки 141 
гаранции и застраховки 94 
географска концентрация 90 
географска устойчивост 90 
Германия 17 
гигантски фирми 96 
гимназии по икономика 192 
глобални фирми 96 
годишен темп на депопулация 10 
годишна инвентаризация 159 
годишник 48 50 110 116 154 155 156 
годишно докладване 169 
годишно счетоводно приключване 159 
градска среда 124 
граждански кодекс 102 
гражданско образование 51 
гражданско общество 48 109 
гражданско право 102 106 
гражданско участие 51 
Грузия 62 
гъвкава заетост 44 
гъвкаво работно време 182 
ДАНС 115 
данък върху недвижими имоти 73 
данъци 68 84 
данъчен морал 68 
данъчни облекчения 71 94 
данъчни приходи 70 84 
данъчни ставки 162 
данъчно законодателство 161 
данъчно облагане 70 
данъчно облагане на разходите 72 
движение на човешките ресурси 36 39 
ДДС 74 84 162 
ДДФЛ 84 
дейност на предприятието 166 
Делтасток АД 202 
демография 15 37 
демография на България 18 33 
демографска криза 13 46 
демографска политика 36 37 
демографска пустиня 24 
демографска структура 182 
демографски дивидент 25 26 
демографски ефекти 42 
демографски показатели 18 
демографски проблеми 15 
демографски процеси 33 
демографски фактори 60 
демографско натоварване 25 26 
демографско остаряване 26 
демографско подпомагане 44 
демографско развитие 15 16 22 39 
демокрация 50 52 
депониране на отпадъци 2 
депопулация 10 26 
депресия 58 
дескриптивен анализ 17 
дефиниция 113 
дефиниция на понятието 113 
джендър политики 16 
дигитализация 108 149 163 170 
дигитализация на туризма 187 
дигитална екосистема 187 
дигитална трансформация 12 108 128 170 187 
дигитална хуманитаристика 134 
дигитални компетенции 128 
дигитални пари 77 
дигитални умения 12 
дигитално разказвачество 134 
дигитално управление 109 
динамика на разходите 54 
дипломиране 203 
Директива (ЕС) 2019/1937 67 
дискриминантен анализ 3 
добавена стойност 173 
добро здраве 20 
документална измама 103 
домакин на среща 201 
домакински труд 17 
домакинствата в България 17 
допълнително доброволно пенсионно осигуряване 117 
допълнително задължително пенсионно осигуряване 117 
достъп до ресурси 127 
доходи от застраховка "Живот" 71 
доходност на криптопазара 76 
дълголетие 33 
държава и бизнес 94 
държавен дълг 79 
държавен служител 107 
държавен суверенитет 116 
държавна намеса 54 
държавна помощ 69 
държавна сигурност 113 
държавни финанси 116 
държавно управление 107 
еволюция 116 
евро 97 98 
Еврозона 79 84 97 98 
Европа 101 
европейска интеграция 98 
Европейски банков съюз 97 
Европейски кодекс 102 
европейски пазар 64 
европейски предприятия 149 
европейски средства 156 
Европейски съюз 64 96 
европейски университети 201 
Европейско здравно интервю 20 
европейско социално проучване 28 
Евростат 3 12 
Едуард Лейзиър 172 
ежедневна трудова миграция 44 
ежедневни трудови пътувания 44 
екологична икономическа теория 57 
екологична култура 124 
екологични проблеми 124 
екологично мислене 124 
екологично образование 124 
електроенергетика 139 
електронна администрация 108 
електронни административни услуги 108 
емиграция 36 39 40 42 45 47 182 
емиграция в България 45 
емиграция от България 47 
енергетика 139 140 141 
енергийна криза 141 
енергийна стратегия 141 
енергийни ресурси 141 
енергия и икономика 57 
ентропия 57 
ентропия и икономика 57 
Еразъм+ 145 
ЕС 93 98 185 
животозастраховане 117 122 
животозастрахователен пазар 122 
жилища 63 65 
жилищен пазар 64 
жилищен пазар в България 63 65 
жилищен фонд 22 
жилищна осигуреност 22 
жилищна сегрегация 8 
жилищно подпомагане 174 
задлъжнялост 152 
задлъжнялост на предприятията 152 
задължителна медиация 100 
задължително здравно осигуряване 119 
задължително здравно осигуряване в България 119 
заети лица 12 
заетост 31 
заетост и безработица 62 
Закон за защита на лицата 67 
Закон за мерките срещу изпирането на пари 66 
законодателство 27 
закрити общества 109 
записана директна премия 122 
заплахи 181 
заплащане на труда 182 
застаряване на населението 33 
застаряване на работната сила 61 
застраховане 121 
застраховане в България 121 
застрахователен максимум 120 
застрахователен пазар 120 121 
застрахователна плътност 122 
застрахователни компании 170 
застрахователни премии 71 
застрахователно проникване 122 
застраховка Живот 71 
затваряне на училища 8 
защита на данни 168 
защита на информацията 99 110 
защита на личните данни 180 
защита на националната сигурност 115 
защита на правата 104 
ЗВО 131 
здраве 136 
здравен потенциал 34 
здравеопазване 138 
здравна икономика 137 138 
здравна политика 136 
здравна сигурност 136 
здравни услуги 136 
здравно обслужване 136 
здравно осигуряване 119 
здравно осигуряване в България 119 
зелен преход 149 
зелен ток 139 
зелена енергетика 140 
зелена енергия 140 
зелена сделка 144 
зелени технологии 176 
земеделие 145 
ЗЗО 119 
ЗКПО 69 159 
ЗМФТ 66 
ИДЕС 164 
изкуствен интелект 153 179 182 183 184 185 
изложба 1 
измама 103 
измами 148 
измамни действия 148 
изменения и допълнения 69 
изменения на МСС 157 
износ на мед 90 
износ на селскостопански продукти 144 
изпиране на пари 66 
използване на AI 153 
използване на личните данни 180 
изследване на доходите 20 
икономика 53 54 
икономика на Армения 118 
икономика на здравеопазването 138 
икономика на персонала 12 172 
икономика на преживяванията 188 
икономика на стареенето 7 
икономическа активност 11 23 30 40 
икономическа демография 31 34 35 36 44 60 
икономическа оценка 138 
икономическа политика 68 73 
икономическа структура 182 
икономическа теория 57 
икономически активно население 11 13 14 23 30 
икономически дейности 4 
икономически дистанции 60 
икономически напреднали страни 34 
икономически престъпления 168 
икономически растеж 84 85 95 118 
икономически фактори 8 60 
икономическо развитие 36 39 79 
икономическо развитие на България 39 
икономическо сътрудничество 43 
ИКТ 70 
ИКТ-базирани технологии 204 
имигранти 9 
имиграция 9 36 39 47 182 
имуществено застраховане 120 
инвентаризация на пасиви 159 
инвестиране в криптовалути 76 
инвестиране в човешки капитал 174 
инвестиции в научни изследвания 123 
инвестиционен риск 76 
инвестиционна активност 13 
инвестиционни имоти 160 
индекс индустриално развитие 82 
индексация 82 
индиферентност 53 
Индия 88 
индустриална революция 106 
индустриални региони 82 
индустриално развитие 82 
индустриалците в България 83 
Индустрия 4.0 110 147 
ИНИ 194 197 198 
иновации 173 
иновации в туризма 188 
иновационно-базирани инкубатори 150 
инспектиране на труда 59 
инструкции за киберхигиена 186 
интегрален коефициент 2 
интеграция 6 
интеграция на ромите 6 
интегрирана отчетност 166 
интелектуална собственост 179 
интелигентна дестинация 190 
интензивност на работа 49 
интердисциплинарно образование 129 
интернет на нещата 181 
инфлация 95 
информационен ден 194 
информационна сигурност 180 186 
информационни технологии 184 
информация 99 110 
историческа демография 27 41 
история на българскато право 100 
история на държавата и правото 111 
история на правото 101 111 
история на предприемачеството 83 
история на СА 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 
кадри с висше образование 132 
кадрова осигуреност 89 
кадрово осигуряване 132 
кандидатстване за работа 126 
капитализация на доход 55 
капиталови пазари 79 202 
катедра ИУТ 200 
катедра Финанси и кредит 202 
качество на работната сила 11 23 30 
кейнсианска теория 85 
кибератака 168 
киберзащита 168 186 
киберпрестъпления 129 
киберпрестъпност 168 
киберсигурност 109 168 181 186 
киберхигиена 186 
Кирил и Методий 1 
Китай 88 
класифицирана информация 99 
клиентоцентричен подход 151 
клъстерен анализ 3 35 54 
коефициент на Джини 55 
коефициент на ликвидност 167 
коефициент на обезвреждане на отпадъци 4 
коефициентен анализ 4 
колективна монография 2 3 4 5 
комерсиализация 133 
компании в еврозоната 79 
компании работодатели 153 
компенсация 172 
консолидиран годишен доклад 169 
консорциум 201 
конференция 100 101 104 105 106 111 129 
конфликтен мениджмънт 154 
конфликти 154 
конфликтни потенциали 154 
конфликтни фактори 154 
конфликтност 154 
концентрация на богатство 55 
концептуална рамка 165 
корекции на данъчен кредит 74 
корпоративен данък 69 
корпоративен данък върху доходите 84 
корпоративна наказателна отговорност 106 
корпоративна отговорност 106 
корупция 107 
КПКОНПИ 115 
кредитни институции 170 
крипто ETF 78 
криптовалута 76 77 78 
криптопазар 77 
криптофонд 78 
критична драматургия 148 
критична теория 148 
кръгова икономика 2 3 4 5 149 
КСО 175 
Кувейт 174 
културно-исторически туризъм 86 
културно-историческо значение 189 
Либия 43 
Ликертова скала 151 
лични данни 99 180 
личност и общество 113 
логистика 89 
логистична индустрия 88 
лозарство и винарство 142 
лятна научна сесия 99 100 101 104 105 106 107 109 111 112 113 114 115 129 131 136 167 180 181 189 
магистър 130 
магистърска програма 129 205 
магически диамант 95 
макроикономически показатели 95 
макропруденициални инструменти 91 
макропруденициални мерки 91 
макропруденциална политика 91 
малки и средни предприятия 149 
малки населени места 44 
малцинство 6 
маркетинг в селското стопанство 142 
маркетингова стратегия 142 
МВР 115 
медиация 100 
медицински изделия 138 
международна логистика 88 
международна практика 94 
международна рамка 166 
международна среща 201 
международни компании 153 
международни правни разпоредби 105 
Международни счетоводни стандарти 165 
международно право 104 105 
международноправна защита 104 
междуфирмена задлъжнялост 152 
меморандум за партньорство 195 
местни данъци и такси 72 
местно население 41 
месторождение в България 41 
метод на Съливан 20 
мехатроника 82 
миграции 16 39 
миграционен поток 47 
миграционна политика 46 
миграционни процеси 43 80 
миграция 8 36 
микропредприятия 149 
младежи с висше образование 11 
младежка заетост 11 
млади хора 19 28 
ММСП 149 
мобилност 145 
мобилност на работна сила 59 
модел за оценка 190 
модел на възнаграждението 172 
модел на цената на придобиване 160 
моделиране на тенденция 4 
мониторингова система 3 
морски пристанища 177 
мотивация и поведение 107 
МСС 1 166 
МСС 12 159 
МСС 40 160 
МСС 8 157 
музикална индустрия 179 
мултимодални превози 177 
мултимодално депо 177 
мъже 17 
мъжко участие в домакинството 17 
най-добри банки 75 
намаляване на бедността 49 
намерения за раждане на дете 19 28 
населени места в България 63 
население 38 80 
научен алманах 99 107 109 112 113 114 115 124 131 136 167 180 181 189 
научен принос 15 
научна конференция 100 101 104 105 106 111 129 
научна сесия 124 
научни изследвания 15 
научни публикации 194 
научно-изследователска дейност 198 
научно-изследователска работа 198 
научноизследователска дейност 194 197 
научноизследователски проекти 194 
Национален орган по счетовдство 164 
национален проект 199 
национална библиотека 1 
национална сигурност 110 111 112 114 115 
Национална финансиада 202 
национални стратегии 114 
национално съзнание 52 
национално-държавна общност 52 
НДРИТ 70 
недвижима собственост 150 
недвижими имоти 103 
некогнитивни фактори 173 
неолиберализъм 50 96 
неосигурени родители 29 
неправителствени организации 109 
непрекъснато счетоводство 163 
неравенство 55 
неравенство в доходите 49 
неравенство и бедност 49 
неспазване на законодателство 161 
нетипични форми на заетост 182 
нетна миграция 47 
нефинансова информация 166 
нефинансови предприятия 152 
ниска раждаемост 21 
ниски доходи 48 
нискотарифни авиокомпании 178 
ННОР 66 
нова икономика 16 
ново публично управление 96 
НОР 66 
обезлюдяване 10 
обем на покупките 87 
облагаеми доходи 71 
области и общини в България 63 
облачни технологии 181 
облекчено кредитиране 94 
образование 123 
образование и бизнес 133 
образование и икономика 133 
образование и квалификация 11 23 
образователен потенциал 189 
образователен проект 134 
образователна структура 40 
образователна сфера 134 
образователни политики 123 
обучение в СА 130 
обучение във ВУЗ 130 
обучение на учители 192 
обучение на човешките ресурси 12 
обществена информация 99 
обществена консолидация 52 
обществена сигурност 113 
обществени ресурси 38 
обществено здраве 137 
общи принципи 110 
община Свищов 86 
общо събрание 196 
одитиране 168 
одитни комитети 169 
одиторска професия 164 
ОИСР 70 
ОКС бакалавър 203 
ОКС магистър 203 
оползотворяване на отпадъци 4 
оптимални валутни зони 98 
оптимизационен модел 87 
организационен риск 168 
организационна легитимност 175 
организационно управление 148 
ординален регресионен модел 68 
ОСП 144 
от фермата до вилицата 144 
отглеждане на деца 17 29 
отложени раждания 21 
отчет на ректора 196 
отчуждение 45 
оценка на ефективността 143 
оценка на компании 146 
оценка на предприятие 146 
оценка на риска 66 
оценяване на резултатите 166 
пазар на жилища 63 65 
пазар на труда 13 14 60 132 
пазарни тенденции 64 65 
пандемия 18 54 63 
панелна регресия 49 
паричен съюз 98 
парични потоци 116 
парични трансфери 42 
партньорски отношения 193 
партньорство 202 
пенсионна възраст 26 
пенсионни фондове 118 170 
пенсионно осигуряване 118 
печалба 87 
плакет 197 
планове за равнопоставеност 135 
поведенческа икономика 173 
повишаване на производителността 153 
повишение на квалификацията 129 
подаване на сигнали 67 
подготвеност на студенти–икономисти 128 
подкрепа на родителството 32 
подходи за оценка 143 
подходи за управление 156 
показатели за недвижими имоти 73 
поколенско счетоводство 7 
ползван данъчен кредит 74 
ползване на недвижими имоти 72 
политика - исторически аспект 27 
политики за активен живот 38 
политики за поддръжка 149 
политики за работната сила 13 14 
политики за развитие на население 16 
политики за сигурност 115 
политики на ЕС 144 
политическа и икономическа система 50 
политическа култура 51 
политическа ориентация 51 
политически елит 50 
политически лидери 50 
полова дискриминация 135 
постдемокрация 96 
почетен плакет 197 198 
почтеност 107 
права на гражданите 52 
правен статут 131 
правителствени разпоредби 62 
правни разпоредби 105 
право 101 102 
право на собственост 103 
право на труд 104 
преброяване на населението 41 
предварително третиране 2 
предизвикателства 39 
предизвикателство на Нозик 53 
предимства 181 
предприемач 83 
предприятия от публичния сектор 165 
презастраховане 120 
преки германски инвестиции 56 
преки инвестиции 56 
преодоляване на бедността 48 
преодоляване на кризи 46 
преотстъпен корпоративен данък 69 
преподаватели 86 
преподаватели на СА 200 
преподавателска дейност 200 
преразпределение на населението 27 
престъпления 103 
привличане на човешки ресурси 174 
приемане на еврото 97 
принципи на защита 110 
приобщаваща икономика 149 
приоритетни насоки 32 123 
приоритетни области 54 
пристанища 177 
пристанищен комплекс 177 
присъединяване към ЕС 121 
присъединяване на България към ЕС 98 
присъединяване на Румъния към ЕС 121 
причини за емиграция 45 
прогнози 9 
прогнози и анализи 30 
прогнозиране на икономическа активност 14 
програма Еразъм 145 
продажба на стоки 162 
продължаваща трудова активност 38 
продължаващо обучение 171 
продължителност на живота 20 33 
проект 134 
проекти с европейско финансиране 155 
проектно управление 155 156 
проекции на работната сила 14 
промени 29 157 
промени на пазара на труда 171 
пространствен подход 35 
пространствена диференциация 35 
противодействие на киберпрестъпността 129 
противодействие на тероризма 114 
професионална организация 164 
професионална реализация 128 
професионална тайна 99 
професионално обучение 171 
професори 197 
Профилирана гимназия - Правец 195 
психично здраве 58 
психосоциални фактори 58 
публичен сектор 165 169 
публична администрация 144 
публична инфраструктура 165 
публично право 101 102 
публично финансиране 79 
публично-частно партньорство 94 
пчелен мед 90 
пчелни продукти 90 
ПЧИ 56 
пътнически въздушен транспорт 178 
пътнически превози 178 
пътнически трафик 178 
работа 58 
работна сила 9 35 
работна среда 58 
работна среща 199 
работни места 13 31 
работни отношения 58 
равенство 52 
равнище на раждаемост 22 
равнопоставеност на половете 135 
радикализация 114 
раждаемост 19 21 28 
раждаемост в България 19 21 22 28 
развиващи се пазари 88 
развитие на дигитални умения 12 
развитие на компетенциите 11 
развитие на партньорството 94 
развитие на селските райони 189 
развитие на фирмите 150 
разкриване на измами 148 
разпределение на богатството 55 
разходи 72 
разходи за заболявания 137 
разходи за консумативи 72 
разходи за поддръжка 72 
разходи за ремонт 72 
разходи за управление 72 
разчети 158 
разчети с доставчици 158 
разчети с клиенти 158 
разчети със студенти 158 
регионален аспект 22 
регионална политика 80 
регионални аспекти 61 
регионално равнище 56 
регионално развитие 69 80 81 
Регламент за хармонизираните правила 185 
реклама 191 
реклама в туризма 191 
ректор 199 
реферирани издания 194 
рециклиране на отпадъци 2 
решаване на спорове 100 
римско право 106 
рискове 181 
родители 17 
родителство 17 
Румъния 92 
румънска икономика 92 
румънски пазар 92 
Русе 177 
СА 2 3 4 5 56 91 108 117 120 128 130 162 166 170 187 188 
саботаж 172 
самооценка на здравето 20 
сборник с доклади 99 107 109 112 113 114 115 124 131 136 167 180 181 189 
Свибеник 81 
Свищов-Белене-Никопол 81 
свищовско висше училище 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 
свобода 52 
свободни парични потоци 146 
сделки с недвижими имоти 103 
сдружения на общини 81 
Северен централен район на планиране 128 
сегрегация 135 
сектор захар 93 
секторна сигурност 112 
секюритизация 112 
селища 80 
селищна структура на България 80 
селищна територия 80 
село-град 24 
селска депопулация 24 
селски райони 189 
селски райони в България 10 
селски туризъм 189 
семеен бюджет 125 
семейна политика 21 32 
семейни надбавки 29 
семейни ценности 32 
семейно подпомагане 174 
сива икономика 68 
сигнали за закононарушения 67 
сигурност 112 113 
сингуларност 184 
сингулярност 184 
Славчо Загоров 57 
следосвобожденска България 27 
служба за сигурност 115 
смъртност 18 33 
СНС 111 
солидарност между поколенията 37 
СОР 66 
социална отговорност 149 
социална сигурност 34 136 
социална устойчивост 189 
социални медии 191 
социални различия 19 28 
социални фактори 60 
социално осигуряване 116 117 
социално отговорно управление 175 
социално приемане 45 
социално-икономически ефект 42 
социетална сигурност 112 
спазване на трудовото законодателство 59 
специализирани форми на туризъм 188 
специализирано проучване 12 
специалност 129 
специфичен ареал 81 
спин-оф предприятия 133 
спин-офф компании 133 
споделени работни места 182 
справедлива стойност 160 
справедливост 104 
Средногорие 56 
средношколци 202 
СС 12 159 
СС 40 160 
стареене 7 
стареене на населението 7 38 
стареенето като демографски проблем 7 38 
статистически анализ 4 
статистическо изучаване 5 
стимули 172 
стокова наличност 87 
Стопанска академия 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 
стопански счетоводен анализ 167 
страни от ЕС 49 73 95 
страни-членки на ЕС 60 85 
страните на ЕС 3 
стратегическа рамка 37 
стратегически анализ 163 
стратегически аспекти 108 
стратегическо бизнес планиране 147 
стратегия 144 
структура на икономиката 13 
структура на населението 30 
структура на работната сила 30 
студена война 43 
студенти 86 127 
стъклен таван 135 
субсидии 94 
счетоводна година 159 
счетоводна политика 157 
счетоводна практика 163 
счетоводна професия 163 164 
счетоводни аспекти 158 
счетоводни оценки 157 
счетоводни приблизителни оценки 157 
счетоводно законодателство 161 
счетоводно отчитане 158 160 162 
счетоводно отчитане на разчетите 158 
счетоводно-икономическо образование 130 
събиране на данни 181 
събиране на данъци 68 
събития 1 
Съвет за научни изследвания 145 
съвременни технологии в счетоводството 163 
съставители на финансови отчети 164 
тайна 99 
таксономичен анализ 2 
телекомуникации 70 
темп на обезлюдяване 24 
темп на прираста 9 
теория на Маслоу 107 
териториална трудова мобилност 59 
териториално изнесено звено 131 
териториално преразпределение 27 
тероризъм 105 114 
технологични принципи 110 
товарообмен 177 
товарооборот 177 
транзакционни разходи 143 
транспорт 89 176 178 
транспортна индустрия 89 
транспортни доставки 176 
транспортно-логистичния сектор 89 
трети национален форум 37 
труд 11 23 30 
трудов договор 31 172 
трудов пазар 126 
трудов пазар в онлайн пространство 132 
трудова депопулация 25 61 
трудова емиграция 42 
трудова заетост 13 31 34 59 62 172 
трудова заетост в ЕС 60 
трудова миграция 43 44 
трудови ресурси 26 61 
трудово възнаграждение 31 
трудово законодателство 59 
трудоспособна възраст 25 61 
трудоспособно население 25 61 
туризъм 187 188 199 
туристическа дестинация 86 187 188 190 
туристическа дестинация България 188 
туристически услуги 191 
турнир 172 
търговия на едро 87 
търговия с недвижими имоти 63 
търговия с тютюневи изделия 83 
търговска тайна 99 
търговски баланс 95 
търговски партньори 92 
търговско законодателство 161 
търговско право 102 
търсене на български кадри 43 
тютюн 83 
Украйна 93 94 
умен град 190 
университет във Венеция 86 
университети-партньори 193 
университетски преподавател 127 201 
университетско образование 126 
управление на кадрите 89 
управление на компании 153 
управление на конфликти 154 155 
управление на отпадъците 4 
управление на парите 125 
управление на проекти 156 
управление на разнообразието 135 
управление на трудовите ресурси 174 
управление на ферма 143 
управление на фирмата 150 
управление на човешки ресурси 170 171 175 
управление на човешките ресурси 183 
управление на човешкия капитал 174 
управляващ орган 155 
устойчиво развитие 5 190 
учебни програми 125 
учене през целия живот 171 
училищно образование 124 125 
факторен анализ 3 
финансиране на проекти 155 156 
финансиране на тероризма 66 105 
финансиране от ЕС 155 156 
финансов мениджмънт 205 
финансов риск 167 
финансова възвръщаемост 126 
финансова грамотност 125 
финансова оценка 29 
финансова подкрепа 29 
финансова система 77 91 
финансова стабилност 91 167 
финансови интереси 67 
финансови навици 125 
финансови отчети 159 160 
финансови отчети на предприятията 166 
финансови пазари 79 
финансови предприятия 170 
финансови стимули 94 
финансово отчитане 165 
финансово управление 148 
финансово-икономическо изследване 151 
финансово-стопански анализ 167 
фирмена задлъжнялост 152 
фискална политика 73 85 
Фондация Минко Русенов 202 
фондова пенсионна система 118 
фондова система 118 
формална демография 15 
формиране на пазара на труда 132 
форум 6 9 
фотоволтаици 139 
функционален модел 155 
функционални принципи 110 
хомогенност 53 
цени на жилища 63 64 65 
ценови индекси 63 65 
Център за иновативни образователни технологии 204 
церемонии по дипломиране 203 
цивилистика 102 
частично финансиране 194 
частна охранителна дейност 151 
частно право 101 102 
Четвърта индустриална революция 147 
чиновник 107 
човекоцентричен подход 190 
човешки капитал 173 
човешки мозък 184 
човешки ресурси 175 
чужбина 46 
чуждестранна имиграция 45 
чуждестранни магистри 205 
чуждестранни студенти 205 
чуждоезикови училища 195 
Южна Африка 145 
AI 153 179 182 183 184 185 
ChatGPT 153 182 183 184 185 
ChatGPT (за текст) 179 183 
COVID-19 18 54 62 63 
DCF модел 146 
HR дейности 183 
IoT 181 
IoT платформи за сигурност 181 
IoT технологии 181 
SRHRM 175 
Stable Diffusion (за изображения) 179