НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 1 -

Сп Б 44 б

Мусакова, Елисавета.  Празникът 11 май / Елисавета Мусакова. // Библиотека, XXIX, 2022, N 2, с. 5-26. 

  

Сист. No: 78422

- 2 -

Сп Б 44 б

"Нито една книга да не бъде цитирана от втора ръка" . // Библиотека, XXIX, 2022, N 2, с. 29-32. 

  

Сист. No: 78423

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Миграция - международна

- 3 -

Сп Н 326 ту

Павлов, Атанас.  Новите приоритети в миграционната политика на Европейския съюз / Атанас Павлов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, с. 187-198. 

  

Сист. No: 78432

Икономикс

- 4 -

Сп И 50 м

Тодоров, Васил.  Методологията на неокласическия икономикс: съвременен дискурс / Васил Тодоров. // Икономическа мисъл, LXVII, 2022, N 1, с. 7-26. 

  

Сист. No: 78480

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 5 -

Сп И 503 и

Aliu, Ylber et al.  Covid-19 and Labour Market in Kosovo / Ylber Aliu, Lavdim Terziu, Albulena Brestovci. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 4, с. 77-92. 

  

Сист. No: 78510

- 6 -

Сп И 503 и

Vutsova, Albena et al.  Three Eastern Cases of Youth Unemployment Trends – Bulgaria, Romania, Serbia / Albena Vutsova, Martina Arabadzhieva. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 3, с. 94-110. 

  

Сист. No: 78496

Работна заплата

- 7 -

Сп Н 326 ту

Моралийска-Иванова, Моника.  Инициатива на ЕС за регулация в областта на минималната работна заплата - възможности и предизвикателства / Моника Моралийска-Иванова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, с. 171-185. 

  

Сист. No: 78431

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 8 -

Сп И 50 м

Лазаров, Николай.  Оценка на факторите, влияещи върху жилищното и потребителското кредитиране в България / Николай Лазаров. // Икономическа мисъл, LXVII, 2022, N 2, с. 221-238. 

  

Сист. No: 78492

- 9 -

Сп И 50 м

Неновски, Николай и др.  Първите стъпки на кредитора от последна инстанция в България. История и дебати в годините на Великата депресия / Николай Неновски, Цветелина Маринова. // Икономическа мисъл, LXVII, 2022, N 1, с. 28-53. 

  

Сист. No: 78481

Финанси

- 10 -

Сп И 502

Петкова-Константинова, Мая.  Римските матрони измислиха микрокредитите / Мая Петкова-Константинова. // Икономика, 2022, N 3, с. 110-111. 

  

Сист. No: 78453

Държавни финанси

- 11 -

Сп И 503 и

Veysel, Ali.  Oil Price and Public Expenditure Relationship in Nigeria: Does the Level of Corruption Matter?. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 3, с. 59-80. 

  

Сист. No: 78494

Данъци. Такси. Налози

- 12 -

Сп Д 532

Борисов, Светослав Велинов.  Регулаторни и данъчни предизвикателства пред пазара на криптоактиви / Светослав Велинов Борисов. // Диалог. Електронно списание, 2022, N 1, с. 31-57. 

  

Сист. No: 78499

- 13 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Пренасяне на данъчната загуба по реда на ЗКПО / Мина Димитрова. // Актив, 2022, N 5, с. 43-50. 

  

Сист. No: 78464

Данъчно облагане

- 14 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, 2022, N 6, с. 57-61. 

  

Сист. No: 78513

Пари, валута

- 15 -

В К 263

Кузмов, Славчо.  Копаенето на крипто е демоде, стейкингът е новата мания / Славчо Кузмов. // Капитал, XXX, N 23, 10-16 юни 2022, с. 64-67. 

  

Сист. No: 78486

Инвестиции

- 16 -

Сп Б 445

Вранчев, Кармен Димитров.  Влияние на преките германски инвестиции върху икономиката на България / Кармен Димитров Вранчев. // Бизнес управление, XXXI, 2022, N 1, с. 64-78. 

  

Сист. No: 78459

Икономика на България

- 17 -

Сп И 50 м

Българската икономика по време на пандемията . // Икономическа мисъл, LXVII, 2022, N 2, с. 121-149. 

  

Сист. No: 78488

Икономически растеж

- 18 -

Сп И 50 м

Седларски, Теодор.  Индивидуализъм, колективизъм, социален капитал и икономическо развитие / Теодор Седларски. // Икономическа мисъл, LXVII, 2022, N 2, с. 171-204. 

  

Сист. No: 78490

- 19 -

Сп И 503 и

Kumar, Deepak et al.  Impact of Agriculture Land and Population Density on Economic Growth: An Empirical Evidence from India / Deepak Kumar, Kamaljit Singh, Sunil Phougat. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 4, с. 180-195. 

  

Сист. No: 78509

Икономика на отраслите

- 20 -

Сп Б 445

Георгиева, Галина.  Финансови и икономически аспекти на развитието на сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" в България / Галина Георгиева. // Бизнес управление, XXXII, 2022, N 2, с. 23-35. 

  

Сист. No: 78521

Туризъм в България

- 21 -

Сп Д 45 Б

Алексиева, Соня.  От онлайн мечтите да наградите на живо / Соня Алексиева. // Дестинация България, 2022, N 2, с. 54-58. 

  

Сист. No: 78505

- 22 -

Сп Д 45 Б

Занков, Константин.  Различната гледна точка на морския туризъм в България или възможност за туризъм по Черноморието през цялата година / Константин Занков. // Дестинация България, 2022, N 2, с. 28, 30,32. 

  

Сист. No: 78504

- 23 -

Сп Д 45 Б

Колева, Мариета.  Оживяла история / Мариета Колева. // Дестинация България, 2022, N 2, с. 9-12. 

  

Сист. No: 78503

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 24 -

Сп И 50 м

Тодоров, Александър Б.  Алгоритмично ценообразуване и съгласувано поведение - предизвикателства пред конкуренцията? / Александър Б. Тодоров. // Икономическа мисъл, LXVII, 2022, N 1, с. 90-107. 

  

Сист. No: 78483

Търговия

- 25 -

Сп Б 445

Заложнев, Алексей A. и др.  Модели за взимане на решения относно обема и цената при покупките в търговията на едро / Алексей A. Заложнев, Дмитрий Вл. Чистов. // Бизнес управление, XXXII, 2022, N 2, с. 65-76. 

  

Сист. No: 78524

- 26 -

Сп Д 532

Илийчовски, Светослав.  Възможности за определяне на ликвидационната стойност на търговско предприятие / Светослав Илийчовски. // Диалог. Електронно списание, 2022, N 1, с. 1-30. 

  

Сист. No: 78498

- 27 -

CD 78

ILiychovski, Svetoslav.  Theoretical Dimensions Of The Liquidation Value Of A Commercial Enterprise / Svetoslav ILiychovski. // Органiчне виробництво i продовольча безпека: Збiрник праць учасникiв X мiжнародноi науково-практичноi конференцii, 2022, с. 31-35. 

  

Сист. No: 78465

- 28 -

CD 78

Ivanova, Zoya.  Models For Risk Identification In Commercial Enterprises / Zoya Ivanova. // Органiчне виробництво i продовольча безпека: Збiрник праць учасникiв X мiжнародноi науково-практичноi конференцii, 2022, с. 45-48. 

  

Сист. No: 78469

- 29 -

CD 78

Marinov, Ivan.  Challenges In Formulating Strategic Goals In The Business Of Commercial Enterprises / Ivan Marinov. // Органiчне виробництво i продовольча безпека: Збiрник праць учасникiв X мiжнародноi науково-практичноi конференцii, 2022, с. 42-45. 

  

Сист. No: 78468

- 30 -

CD 78

Petrova, Simeonka et al.  Opportunities For Coordination Between Offline And Offline Channels Of Retailers / Simeonka Petrova, Velizar Yordanov. // Органiчне виробництво i продовольча безпека: Збiрник праць учасникiв X мiжнародноi науково-практичноi конференцii, 2022, с. 36-39. 

  

Сист. No: 78466

Логистика

- 31 -

Сп Л 763

Божилов, Николай.  Компаниите, които се занимават с изкуствен интелект в логистиката вече са 100+ / Николай Божилов. // Логистика, 2022, N 4, с. 14-15. 

  

Сист. No: 78433

- 32 -

CD 78

Perkov, Ventsislav et al.  Research Of The Transport Services Dynamics In Bulgaria / Ventsislav Perkov, Elena Valcheva. // Органiчне виробництво i продовольча безпека: Збiрник праць учасникiв X мiжнародноi науково-практичноi конференцii, 2022, с. 39-42. 

  

Сист. No: 78467

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 33 -

Сп М 617 х

Агенция "Митници" бе удостоена с юбилеен плакет и грамота от СА "Д.А. Ценов".  Онлайн платформа свързва малкия бизнес с големите пазари. // Митническа хроника, 2021, N 3, с. 22-23. 

  

Сист. No: 78450

- 34 -

Сп Ф 531 п

Мадански, Цветан.  Актуален поглед върху митническия контрол на парични средства в Европейския съюз / Цветан Мадански. // Счетоводство, данъци и право, 2022, N 4, с. 50-60. 

  

Сист. No: 78419

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 35 -

Сп Б 445

Йонкова, Изабела.  Критичен преглед на основни модели на етична инфраструктура / Изабела Йонкова. // Бизнес управление, XXXII, 2022, N 2, с. 36-51. 

  

Сист. No: 78522

- 36 -

Сп Б 445

Кирилов, Росен и др.  Човешкият капитал като фактор на успешната дигитализация на местните административни услуги / Росен Кирилов, Мария Казакова. // Бизнес управление, XXXII, 2022, N 2, с. 52-64. 

  

Сист. No: 78523

Пенсионно осигуряване

- 37 -

В К 263

Тодоров, Тодор.  Борсовите сривове отхапаха парче от втората пенсия / Тодор Тодоров. // Капитал, XXX, N 21, 27 май-2 юни 2022, с. 62-63. 

  

Сист. No: 78470

Застраховане

- 38 -

Сп Н 326 ту

Григоров, Симеон.  Специфични особености на дейността на актюерите на застрахователните компании в условия на дигитализация / Симеон Григоров. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, с. 299-309. 

  

Сист. No: 78429

- 39 -

Сп Б 445

Ерусалимов, Румен и др.  Отражение на КОВИД-19 върху развитието на застраховка "Каско на МПС" в България / Румен Ерусалимов, Николай Илиев. // Бизнес управление, XXXI, 2022, N 1, с. 38-49. 

  

Сист. No: 78457

Образование

- 40 -

Сп С 847

Стоянова, Добринка и др.  Предизвикателства пред образованието в България през призмата на пазара на труда в контекста на влиянието на епидимичната обстановка, свързана с COVID19 / Добринка Стоянова, Блага Маджурова, Стефан Райчев. // Стратегии на образователната и научната политика, 2022, N 2, с. 115-129. 

  

Сист. No: 78445

Висше образование

- 41 -

Сп Н 326 ту

Стефанова, Албена.  Английски език за успешно функциониране в професионална среда: изследване потребностите на студентите по икономика и обществено-политически науки / Албена Стефанова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, с. 155-166. 

  

Сист. No: 78430

- 42 -

Сп С 847

Ранев, Алескандър и др.  Нагласи, очаквания и интереси сред студенти за образование и кариерно развитие в социалнопедагогическата сфера / Алескандър Ранев, Красимир Костов. // Стратегии на образователната и научната политика, 2022, N 2, с. 200-210. 

  

Сист. No: 78447

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 43 -

В К 263

Строителната индустрия продължава да създава проблеми за климата . // Капитал, XXX, N 25, 24-30 юни 2022, с. 54-55. 

  

Сист. No: 78514

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Енергетика

- 44 -

Сп Н 326 ту

Биолчева, Петя и др.  Развитие на бизнес процесите в енергийния сектор / Петя Биолчева, Сотир Иванов, Евгени Вълчев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, с. 13-40. 

  

Сист. No: 78424

- 45 -

Сп И 502

Възобновяема антикризисна мярка за индустрията . // Икономика, 2022, N 3, с. 26-27. 

  

Сист. No: 78451

- 46 -

Сп И 50 м

Димитрова, Анна.  За пределите на независимостта на националния регулаторен орган в областта на енергетиката / Анна Димитрова. // Икономическа мисъл, LXVII, 2022, N 2, с. 205-220. 

  

Сист. No: 78491

- 47 -

Сп Д 532

Parpulova, Nadya et al.  Economic Alternatives For The Transport And Energy Sector In The Crisis With Energy Supplies / Nadya Parpulova, Vladimir Zinoviev. // Диалог. Електронно списание, 2022, N 1, с. 58-66. 

  

Сист. No: 78500

Земеделие. Организация и управление

- 48 -

Сп Х 74 п

Земеделие 4.0 - лозя, ултразвук и софтуер . // Хранително-вкусова промишленост, LXXI, 2022, N 3, с. 27. 

  

Сист. No: 78448

- 49 -

Сп И 503 и

Yovchevska, Plamena et al.  Land Use in Bulgarian Agricultural Holdings and the Common Agricultural Policy / Plamena Yovchevska, Mihaela Mihailova, Nina Koteva. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 4, с. 145-165. 

  

Сист. No: 78506

Управление на предприятията. Организация на производството

- 50 -

Сп И 503 и

Bulkina, Irina et al.  The Role of Global Digitalization in the Strategic Development of the Enterprise / Irina Bulkina, Marharyta Chepeliuk, Andrii Kripkyi. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 3, с. 81-93. 

  

Сист. No: 78495

- 51 -

Сп И 503 и

The Impact of Innovation on The Structure of the Assets of the Enterprises . // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 4, с. 93-112. 

  

Сист. No: 78508

Мениджмънт

- 52 -

Сп Б 445

Чиприянов, Михаил и др.  Специфика на медиите като бизнес организации и модели за анализ на създаваните от тях стойности / Михаил Чиприянов, Магдалена Славе Андоновска. // Бизнес управление, XXXI, 2022, N 1, с. 5-17. 

  

Сист. No: 78455

Планиране-метод на управление

- 53 -

Сп Б 445

Чиприянова, Галина и др.  Business Intelligence компетенции и инструменти за работа с Enterprise Resource Planning (ERP) системи / Галина Чиприянова, Михаил Чиприянов. // Бизнес управление, XXXII, 2022, N 2, с 5-22. 

  

Сист. No: 78520

Малък бизнес

- 54 -

Сп И 503 и

Kokeyeva, Samal et al.  Small Firms’ Capital Structure and Performance / Samal Kokeyeva, Petr Hajek, Ainagul Adambekova. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 4, с. 128-144. 

  

Сист. No: 78507

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 55 -

Сп Д 532

Николов, Христо Недялков.  Организационните структури в системите за управление - наука и практика в индустриалните предприятия / Христо Недялков Николов. // Диалог. Електронно списание, 2022, N 1, с. 82-100. 

  

Сист. No: 78502

Счетоводство

- 56 -

Сп Н 326 ту

Кавалджиева, Калина.  Концепция за цифрова трансформация на счетоводни услуги в условия на дигиталност / Калина Кавалджиева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, с. 259-267. 

  

Сист. No: 78425

- 57 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Отчитане на гаранционните депозити / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, 2022, N 6, с. 22-27. 

  

Сист. No: 78512

- 58 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Счетоводно отчитане и данъчно третиране на авансовите плащания / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, 2022, N 4, с. 5-16. 

  

Сист. No: 78420

- 59 -

Сп А 454

Досев, Христо.  Публичност на ГФО / Христо Досев. // Актив, 2022, N 5, с. 18-21. 

  

Сист. No: 78463

- 60 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Счетоводно отчитане на инвестиционните имоти / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, 2022, N 6, с. 5-21. 

  

Сист. No: 78511

- 61 -

Сп Д 532

Лучков, Кирил.  Акценти на годишното счетоводно приключване в нефинансовите предприятия / Кирил Лучков. // Диалог. Електронно списание, 2022, N 1, с. 67-81. 

  

Сист. No: 78501

- 62 -

Сп Ф 531 п

Николаев, Иван.  Апорт на криптовалута в капитала на търговско дружество / Иван Николаев. // Счетоводство, данъци и право, 2022, N 5, с. 72-86. 

  

Сист. No: 78471

- 63 -

Сп И 503 и

Savova, Kamelya.  Effects of Covid-19 in the Financial Statements for a Year of Global Pandemic – Evidence from Bulgaria / Kamelya Savova. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 3, с. 111-129. 

  

Сист. No: 78497

- 64 -

Сп И 503 и

Veysel, Ali.  Non-Financial Information Disclosures by Bulgarian Listed Companies / Ali Veysel. // Икономически изследвания, XXXI, 2022, N 3, с. 17-33. 

  

Сист. No: 78493

Управленско счетоводство

- 65 -

Сп Н 326 ту

Мусов, Михаил.  Поведенчески аспекти в теорията и практиката на управленското счетоводство / Михаил Мусов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, с. 333-356. 

  

Сист. No: 78427

Корпоративно счетоводство

- 66 -

Сп Ф 531 п

Филипов, Велин.  Счетоводно и данъчно третиране на ваучери за храна - нови моменти за 2022 година / Велин Филипов. // Счетоводство, данъци и право, 2022, N 4, с. 17-22. 

  

Сист. No: 78421

Счетоводство на предприятието

- 67 -

Сп А 454

Папраданова, Диана.  Счетоводни аспекти на получените помощи и дарения в бюджетните организации / Диана Папраданова. // Актив, 2022, N 5, с. 5-11. 

  

Сист. No: 78462

Национални счетоводни стандарти

- 68 -

Сп Н 326 ту

Савова, Камелия.  Историческа ретроспекция и тенденции в развитието на Националните счетоводни стандарти в България / Камелия Савова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, с. 311-322. 

  

Сист. No: 78426

Одиторски контрол

- 69 -

Сп Н 326 ту

Начкова, Мая.  Независим финансов одит на финансовите отчети на пенсионните фондове в условия на дигитализация / Мая Начкова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, с. 323-332. 

  

Сист. No: 78428

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 70 -

Сп И 50 м

Хаджиев, Кристиян.  Концептуални фактори за екипна ефективност във виртуален контекст / Кристиян Хаджиев. // Икономическа мисъл, LXVII, 2022, N 2, с. 150-170. 

  

Сист. No: 78489

Транспорт

- 71 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Товарните жп превози се борят за главна роля в интермодалността : Автомобилни превозвачи с интерес към създаването на жп оператори / Васил Василев. // Логистика, 2022, N 5, с. 16-18. 

  

Сист. No: 78474

Информационни мрежи. Информационни системи

- 72 -

Сп Б 445

Милев, Пламен Христов и др.  Концептуален подход за представяне на текстови данни от уеб базирани информационни системи в структурирана форма / Пламен Христов Милев, Явор Николов Табов. // Бизнес управление, XXXI, 2022, N 1, с. 50-63. 

  

Сист. No: 78458

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 73 -

Сп Б 445

Стоянов, Михал.  Q-commerce - следващо поколение електронна търговия / Михал Стоянов. // Бизнес управление, XXXI, 2022, N 1, с. 18-37. 

  

Сист. No: 78456

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 74 -

Сп И 502

Възобновяема антикризисна мярка за индустрията.  Туризмът и неговото ново място под слънцето. // Икономика, 2022, N 3, с. 48-51. 

  

Сист. No: 78452

- 75 -

Сп М 486

Костадинов, Бисер.  Новото лице на туристическия маркетинг / Бисер Костадинов. // Мениджър, 2022, N 5, с. 94-97. 

  

Сист. No: 78472

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 76 -

В А 36

Античен свят в "Орел на Дунава" . // Аз-буки, N 24, 16-22 юни 2022, с. 18. 

  

Сист. No: 78487

- 77 -

В Д 92

Младежи се впечатлиха от богатата история на Свищов . // Дунавско дело, N 18, 29 апр.-5 май 2022, с. 4. 

  

Сист. No: 78434

- 78 -

В Д 92

Младежи се впечатлиха от богатата история на Свищов.  Студенти учиха в реална работна среда в Държавно горско стопанско - Свищов. // Дунавско дело, N 18, 29 апр.-5 май 2022, с. 4. 

  

Сист. No: 78435

- 79 -

В Д 92

Научен симпозиум "Древното наследство" се проведе в СА "Димитър А. Ценов" . // Дунавско дело, N 25, 17-21 юни 2022, с. 8. 

  

Сист. No: 78517

- 80 -

В Д 92

Общото събрание на Академията избра нови председател и зам. председател . // Дунавско дело, N 19, 6-12 май 2022, с. 1. 

  

Сист. No: 78437

- 81 -

В А 561

Президентът и премиерът поздравиха СА "Д. А. Ценов"  : Тържествено честване на 85 години СА "Д. А. Ценов" и 110 години от завещанието на Дарителя. // Алма матер, 17 май 2022, с. 4. 

  

Сист. No: 78477

- 82 -

В А 561

Ректорът се срещна с президента на Р България . // Алма матер, 17 май 2022, с. 4. 

  

Сист. No: 78478

- 83 -

В Д 92

СА "Д. А. Ценов" представи на пресконференция съвместен проект с УНСС и ИУ-Варна . // Дунавско дело, N 20, 13-19 май 2022, с. 3. 

  

Сист. No: 78460

- 84 -

В Д 92

Свищовската академия посрещна бивши театрали с представяне на дебютен албум . // Дунавско дело, N 25, 17-21 юни 2022, с. 8. 

  

Сист. No: 78519

- 85 -

В Д 92

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" отбеляза тържествено своята 85-годишнина . // Дунавско дело, N 22, 27 май-2 юни 2022, с. 8. 

  

Сист. No: 78484

- 86 -

В Д 92

Стопанска академия дипломира тържествено магистрите от Випуск 2021 . // Дунавско дело, N 21, 20-26 май 2022, с. 4. 

  

Сист. No: 78461

- 87 -

В Д 92

Стопанска академия не може да издържа прокудените от Украйна . // Дунавско дело, N 23, 3-9 юни 2022, с. 2. 

  

Сист. No: 78485

- 88 -

В А 36

Стопанската академия чества юбилей . // Аз-буки, N 20, 19-25 май 2022, с. 18. 

  

Сист. No: 78454

- 89 -

В Д 92

Студент е победител в конкурс за туризъм . // Дунавско дело, N 18, 29 апр.-5 май 2022, с. 4. 

  

Сист. No: 78436

- 90 -

В Д 92

Студентско туристическо дружество "Академик" навърши 85 години . // Дунавско дело, N 26, 24-30 юни 2022, с. 1. 

  

Сист. No: 78515

- 91 -

В А 561

Тържествено събрание-концерт, посветено на 85 години СА "Д. А. Ценов" и 110 години от завещанието на Дарителя  : Тържествено честване на 85 години СА "Д. А. Ценов" и 110 години от завещанието на Дарителя. // Алма матер, 17 май 2022, с. 2-3. 

  

Сист. No: 78476

- 92 -

В Д 92

Успешно завърши "Работилница по управление на проекти" . // Дунавско дело, N 19, 6-12 май 2022, с.. 8. 

  

Сист. No: 78438

- 93 -

В А 561

Шествие и преклонение пред Дарителя  : Тържествено честване на 85 години СА "Д. А. Ценов" и 110 години от завещанието на Дарителя. // Алма матер, 17 май 2022, с. 1. 

  

Сист. No: 78475

- 94 -

Сп М 617 х

Агенция "Митници" бе удостоена с юбилеен плакет и грамота от СА "Д.А. Ценов" . // Митническа хроника, 2021, N 3, с. 4. 

  

Сист. No: 78449

- 95 -

В Д 92

[Петдесет] 50 години от дипломирането си отпразнуваха възпитаници на Свищовската академия . // Дунавско дело, N 25, 17-21 юни 2022, с. 4. 

  

Сист. No: 78516

- 96 -

В Д 92

[Петдесет] 50 години от дипломирането си отпразнуваха възпитаници на Свищовската академия.  Млади учени от Академията с престежни награди от националния конкурс "Млад иконономист - 2022". // Дунавско дело, N 25, 17-21 юни 2022, с. 8. 

  

Сист. No: 78518

- 97 -

В А 561

[Тридесет] 30 години в. Алма-матер.  [Тридесет] 30 години в. Алма Матер : Тържествено честване на 85 години СА "Д. А. Ценов" и 110 години от завещанието на Дарителя. // Алма матер, 17 май 2022, с. 4. 

  

Сист. No: 78479


 Индекс по АВТОРИ

Алексиева, Соня 21 
Андоновска, Магдалена Славе 52 
Биолчева, Петя 44 
Божилов, Николай 31 
Борисов, Светослав Велинов 12 
Брезоева, Бойка 57 
Василев, Васил 71 
Вранчев, Кармен Димитров 16 
Вълчев, Евгени 44 
Георгиева, Галина 20 
Григоров, Симеон 38 
Димитрова, Анна 46 
Димитрова, Мина 13 
Досев, Христо 58 59 60 
Ерусалимов, Румен 39 
Заложнев, Алексей A. 25 
Занков, Константин 22 
Иванов, Сотир 44 
Илиев, Николай 39 
Илийчовски, Светослав 26 
Йонкова, Изабела 35 
Кавалджиева, Калина 56 
Казакова, Мария 36 
Кирилов, Росен 36 
Колева, Мариета 23 
Костадинов, Бисер 75 
Костов, Красимир 42 
Кузмов, Славчо 15 
Лазаров, Николай 8 
Лучков, Кирил 61 
Мадански, Цветан 34 
Маджурова, Блага 40 
Маринова, Цветелина 9 
Милев, Пламен Христов 72 
Минкова, Ганета 14 
Моралийска-Иванова, Моника 7 
Мусакова, Елисавета 1 
Мусов, Михаил 65 
Начкова, Мая 69 
Неновски, Николай 9 
Николаев, Иван 62 
Николов, Христо Недялков 55 
Павлов, Атанас 3 
Папраданова, Диана 67 
Петкова-Константинова, Мая 10 
Райчев, Стефан 40 
Ранев, Алескандър 42 
Савова, Камелия 68 
Седларски, Теодор 18 
Стефанова, Албена 41 
Стоянов, Михал 73 
Стоянова, Добринка 40 
Табов, Явор Николов 72 
Тодоров, Александър Б. 24 
Тодоров, Васил 4 
Тодоров, Тодор 37 
Филипов, Велин 66 
Хаджиев, Кристиян 70 
Чиприянов, Михаил 52 53 
Чиприянова, Галина 53 
Чистов, Дмитрий Вл. 25 
Adambekova, Ainagul 54 
Aliu, Ylber 5 
Arabadzhieva, Martina 6 
Brestovci, Albulena 5 
Bulkina, Irina 50 
Chepeliuk, Marharyta 50 
Hajek, Petr 54 
ILiychovski, Svetoslav 27 
Ivanova, Zoya 28 
Kokeyeva, Samal 54 
Koteva, Nina 49 
Kripkyi, Andrii 50 
Kumar, Deepak 19 
Marinov, Ivan 29 
Mihailova, Mihaela 49 
Parpulova, Nadya 47 
Perkov, Ventsislav 32 
Petrova, Simeonka 30 
Phougat, Sunil 19 
Savova, Kamelya 63 
Singh, Kamaljit 19 
Terziu, Lavdim 5 
Valcheva, Elena 32 
Veysel, Ali 64 
Vutsova, Albena 6 
Yordanov, Velizar 30 
Yovchevska, Plamena 49 
Zinoviev, Vladimir 47 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Агенция "Митници" бе удостоена с юбилеен плакет и грамота от СА "Д.А. Ценов" 94 
Актуален поглед върху митническия контрол на парични средства в Европейския съюз 34 
Акценти на годишното счетоводно приключване в нефинансовите предприятия 61 
Алгоритмично ценообразуване и съгласувано поведение - предизвикателства пред конкуренцията? 24 
Английски език за успешно функциониране в професионална среда: изследване потребностите на студентите по икономика и обществено-политически науки 41 
Античен свят в "Орел на Дунава" 76 
Апорт на криптовалута в капитала на търговско дружество 62 
Борсовите сривове отхапаха парче от втората пенсия 37 
Българската икономика по време на пандемията 17 
Влияние на преките германски инвестиции върху икономиката на България 16 
Възможности за определяне на ликвидационната стойност на търговско предприятие 26 
Възобновяема антикризисна мярка за индустрията 45 
За пределите на независимостта на националния регулаторен орган в областта на енергетиката 46 
Земеделие 4.0 - лозя, ултразвук и софтуер 48 
Индивидуализъм, колективизъм, социален капитал и икономическо развитие 18 
Инициатива на ЕС за регулация в областта на минималната работна заплата - възможности и предизвикателства 7 
Историческа ретроспекция и тенденции в развитието на Националните счетоводни стандарти в България 68 
Компаниите, които се занимават с изкуствен интелект в логистиката вече са 100+ 31 
Концептуален подход за представяне на текстови данни от уеб базирани информационни системи в структурирана форма 72 
Концептуални фактори за екипна ефективност във виртуален контекст 70 
Концепция за цифрова трансформация на счетоводни услуги в условия на дигиталност 56 
Копаенето на крипто е демоде, стейкингът е новата мания 15 
Критичен преглед на основни модели на етична инфраструктура 35 
Методологията на неокласическия икономикс: съвременен дискурс 4 
Младежи се впечатлиха от богатата история на Свищов 77 
Млади учени от Академията с престежни награди от националния конкурс "Млад иконономист - 2022" 96 
Модели за взимане на решения относно обема и цената при покупките в търговията на едро 25 
Нагласи, очаквания и интереси сред студенти за образование и кариерно развитие в социалнопедагогическата сфера 42 
Научен симпозиум "Древното наследство" се проведе в СА "Димитър А. Ценов" 79 
Независим финансов одит на финансовите отчети на пенсионните фондове в условия на дигитализация 69 
Новите приоритети в миграционната политика на Европейския съюз 3 
Новото лице на туристическия маркетинг 75 
Общото събрание на Академията избра нови председател и зам. председател 80 
Оживяла история 23 
Онлайн платформа свързва малкия бизнес с големите пазари 33 
Организационните структури в системите за управление - наука и практика в индустриалните предприятия 55 
От онлайн мечтите да наградите на живо 21 
Отражение на КОВИД-19 върху развитието на застраховка "Каско на МПС" в България 39 
Отчитане на гаранционните депозити 57 
Оценка на факторите, влияещи върху жилищното и потребителското кредитиране в България 8 
Поведенчески аспекти в теорията и практиката на управленското счетоводство 65 
Празникът 11 май 1 
Предизвикателства пред образованието в България през призмата на пазара на труда в контекста на влиянието на епидимичната обстановка, свързана с COVID19 40 
Президентът и премиерът поздравиха СА "Д. А. Ценов" 81 
Пренасяне на данъчната загуба по реда на ЗКПО 13 
Публичност на ГФО 59 
Първите стъпки на кредитора от последна инстанция в България. История и дебати в годините на Великата депресия 9 
Развитие на бизнес процесите в енергийния сектор 44 
Различната гледна точка на морския туризъм в България или възможност за туризъм по Черноморието през цялата година 22 
Регулаторни и данъчни предизвикателства пред пазара на криптоактиви 12 
Ректорът се срещна с президента на Р България 82 
Римските матрони измислиха микрокредитите 10 
СА "Д. А. Ценов" представи на пресконференция съвместен проект с УНСС и ИУ-Варна 83 
Свищовската академия посрещна бивши театрали с представяне на дебютен албум 84 
Специфика на медиите като бизнес организации и модели за анализ на създаваните от тях стойности 52 
Специфични особености на дейността на актюерите на застрахователните компании в условия на дигитализация 38 
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" отбеляза тържествено своята 85-годишнина 85 
Стопанска академия дипломира тържествено магистрите от Випуск 2021 86 
Стопанска академия не може да издържа прокудените от Украйна 87 
Стопанската академия чества юбилей 88 
Строителната индустрия продължава да създава проблеми за климата 43 
Студент е победител в конкурс за туризъм 89 
Студенти учиха в реална работна среда в Държавно горско стопанско - Свищов 78 
Студентско туристическо дружество "Академик" навърши 85 години 90 
Счетоводни аспекти на получените помощи и дарения в бюджетните организации 67 
Счетоводно и данъчно третиране на ваучери за храна - нови моменти за 2022 година 66 
Счетоводно отчитане и данъчно третиране на авансовите плащания 58 
Счетоводно отчитане на инвестиционните имоти 60 
Товарните жп превози се борят за главна роля в интермодалността 71 
Туризмът и неговото ново място под слънцето 74 
Тържествено събрание-концерт, посветено на 85 години СА "Д. А. Ценов" и 110 години от завещанието на Дарителя 91 
Успешно завърши "Работилница по управление на проекти" 92 
Финансови и икономически аспекти на развитието на сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" в България 20 
Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск 14 
Човешкият капитал като фактор на успешната дигитализация на местните административни услуги 36 
Шествие и преклонение пред Дарителя 93 
"Нито една книга да не бъде цитирана от втора ръка" 2 
[Петдесет] 50 години от дипломирането си отпразнуваха възпитаници на Свищовската академия 95 
[Тридесет] 30 години в. Алма Матер 97 
Business Intelligence компетенции и инструменти за работа с Enterprise Resource Planning (ERP) системи 53 
Challenges In Formulating Strategic Goals In The Business Of Commercial Enterprises 29 
Covid-19 and Labour Market in Kosovo 5 
Economic Alternatives For The Transport And Energy Sector In The Crisis With Energy Supplies 47 
Effects of Covid-19 in the Financial Statements for a Year of Global Pandemic – Evidence from Bulgaria 63 
Impact of Agriculture Land and Population Density on Economic Growth: An Empirical Evidence from India 19 
Land Use in Bulgarian Agricultural Holdings and the Common Agricultural Policy 49 
Models For Risk Identification In Commercial Enterprises 28 
Non-Financial Information Disclosures by Bulgarian Listed Companies 64 
Oil Price and Public Expenditure Relationship in Nigeria: Does the Level of Corruption Matter? 11 
Opportunities For Coordination Between Offline And Offline Channels Of Retailers 30 
Q-commerce - следващо поколение електронна търговия 73 
Research Of The Transport Services Dynamics In Bulgaria 32 
Small Firms’ Capital Structure and Performance 54 
The Impact of Innovation on The Structure of the Assets of the Enterprises 51 
The Role of Global Digitalization in the Strategic Development of the Enterprise 50 
Theoretical Dimensions Of The Liquidation Value Of A Commercial Enterprise 27 
Three Eastern Cases of Youth Unemployment Trends – Bulgaria, Romania, Serbia 6 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансови плащания 58 
автомобилна индустрия 20 
автомобилни части 20 
Агенция Митници 94 
административна реформа 36 
административни услуги 36 
аксиоматика 4 
активи на предприятието 51 
актюерска дейност 38 
актюерство 38 
алгоритмично ценообразуване 24 
Алма матер 97 
алтернативни енергийни доставки 47 
Алумни клуб 84 
английски за специални цели 41 
английски за студенти по икономика 41 
анкетно проучване 42 
античен свят 76 
антично наследство 76 
апорт 62 
апорт на криптовалута 62 
априорен дедуктивизъм 4 
априоризъм 4 
археологически резервати 23 
банково кредитиране 8 
банково регулиране 9 
бежанци 87 
безработица сред младите 6 
библиотеки 1 
бивши театрали 84 
бизнес 33 
бизнес организации 52 
бизнес процеси 44 
биткойн 15 
блокчейн 12 
БНБ 9 
БНБ-история 9 
България 6 
българска икономика 16 
български компании 64 
български предприятия 63 
български стандарти 68 
български туризъм 23 
българско земеделие 49 
бърза търговия 73 
бюджетни организации 67 
валутен митнически контрол 34 
ваучери за храна 66 
ВЕИ 45 
великата депресия 9 
велотуризъм 22 
вериги на доставки 31 
вестник 97 
взаимни фондове 37 
вземане на решения 25 
виртуален екип 70 
виртуална динамика 70 
виртуални пари 15 
виртуални посетители 21 
виртуални посещения 21 
висше образование 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
висше учебно заведение 79 84 95 96 
втора пенсия 37 
въглеродни емисии 43 
възобновяема енергия 45 
възпитаник на СА 95 
възпитаници на СА 96 
възстановяване и устойчивост 17 
германски инвестиции 16 
годишни финансови отчети 59 63 
годишнина 2 
годишно счетоводно приключване 59 61 
големи пазари 33 
горски разсадници 78 
грамота 94 
Грейнджър връзка 19 
гъвкава солидарност 3 
гъстота на населението 19 
данъци 33 
данъчна загуба 13 
данъчно облагане 12 66 
данъчно третиране 58 
данъчно-осигурителни последствия 66 
дарения 67 
движение на стоки 14 
дебютен албум 84 
дедуктивизъм 4 
деклариране на стоки 14 
дигитален маркетинг 75 
дигитализация 36 38 50 53 69 
дигитализация в застраховането 38 
дигитализация на услугите 56 
дигитална реклама 75 
дигитални инструменти 53 
дилър 25 
динамика на транспортните услуги 32 
дипломиране 86 
доброволни фондове 37 
договор за наем 57 
домакин на симпозиум 76 
ДОПК 14 
доставка при поискване 73 
доходност 15 
древно наследство 76 
дълготрайни активи 51 
държави членки на ЕС 7 
е-лидерство 70 
е-търговия 73 
екипна ефективност 70 
екотуризъм 22 
електроенергетика 46 
електроенергия 15 
електронна търговия 30 73 
енергетика 44 
енергиен сектор 44 
енергийна ефективност на сгради 43 
енергийни ресурси 47 
ЕС 3 7 34 
етична инфраструктура 35 
етичност 35 
ефекти от ПЧИ 16 
железопътен транспорт 71 
железопътни превози 71 
жени 10 
жилищно кредитиране 8 
Закон за счетоводството 59 68 
заплащане на труда 7 
застраховане 38 39 
застрахователни компании 38 
затворен туризъм 21 
защитени територии 23 
ЗДБ 66 
ЗДДС 58 
зелена енергия 45 
земеделие 4.0 48 
земеделска земя 19 
земеделски стопанства 49 
земеползване 49 
ЗКПО 13 
злато 15 
идентифициране на риск 28 
избори 80 
изкуствен интелект 24 31 44 
изложба 2 
изнесени обучения 78 
използване на земеделските земи 49 
икономическа история на България 9 
икономическа криза 47 
икономическа култура 18 
икономическа националнаст 33 
икономическа теория 4 
икономически растеж 16 17 18 19 40 
Икономически университет Варна 83 
икономическо възстановяване 5 
икономическо развитие 18 
инвентаризация 61 
инвестиционни имоти 60 
индивидуализъм 18 
Индия 19 
индустриални предприятия 55 63 
иновативна дейност 51 
инструментален аспект 28 
интеграция на процеси 44 
интегрирани отчети 64 
интермодален транспорт 71 
информационна база 56 
информационна система 72 
информация 33 
историческа ретроспекция 68 
исторически музеи 77 79 
историческо наследство 23 
история на СА 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
история на Свищов 77 
история на финансите 10 
Италия 48 
Казахстан 54 
капиталова структура 54 
капиталова структура на фирмата 54 
кариерно развитие 42 
картел 24 
Каско застраховка 39 
каталожна търговия 30 
категории предприятия 68 
катедра Аграрна икономика 78 83 
катедра на Социални и правни науки 77 
катедра Стратегическо планиране 92 
качество на образованието 42 
качество на обучение 42 
Кирил и Методий 1 
ковид-19 17 39 
колективизъм 18 
компетенции на персонала 50 
конен туризъм 22 
конкуренция 24 
конкурс за туризъм 89 
контролни органи 14 
конференция 27 28 29 30 32 
концептуален подход 72 
корпоративно подоходно облагане 66 
корупция 11 
Косово 5 
котиране 64 
краткотрайни активи на предприятието 51 
кредитиране на домакинствата 8 
Кредитна банка 9 
кредитор от последна инстанция 9 
криптовалута 12 15 62 
култулно-познавателен туризъм 22 
културен туризъм 21 76 79 89 
културен туризъм в България 76 
културно наследство 79 
лизинг 57 
лизингови плащания 57 
ликвидационна стойност 26 
ликвидност 63 
логистика 31 
логистични възможности 71 
логистични услуги 32 
лозя 48 
магистри 86 
магистърска програма 42 
малки фирми 54 
малък бизнес 54 
маркетинг в туризма 75 
математическо моделиране 25 
медал 94 
медийна организация 52 
медия 52 
Международен ден на Земята 78 
международна научно-практическа конференция 27 28 29 30 32 
меритокрация 18 
местна власт 36 
метод на ликвидационна стойност 26 27 
методи на оценка 27 
методология 4 
миграционна политика 3 
миграция 3 
миграция и убежище 3 
микрокредит 10 
микрокредитиране 10 
микрофинансиране 10 
минимална работна заплата 7 
министър-председатели 81 
митнически контрол 34 
митнически тарифи 33 
млад икономист 96 
младежка безработица 6 
многогодишна финансова рамка 3 
модел на Kotler/Keller 28 
модел на справедлива стойност 60 
модел на цената на придобиване 60 
модели за идентификация 28 
модели за оценяване 27 
модели на инфрасктруктура 35 
морски туризъм 22 
МПС 31 39 
МРЗ в ЕС 7 
МСП 54 
МСФО 9 57 
нагласи 42 
НАП 59 
наука 55 
научен симпозиум 79 
научноизследователски проект 83 
национален конкурс 96 
национален план 17 
национален регулаторен орган 46 
национална библиотека 1 2 
Национални счетоводни стандарти 68 
независим финансов одит 69 
независимост на НРО 46 
неокласически икономикс 4 
непарични вноски 62 
несъответствие на уменията 6 
нефинансова информация 64 
нефинансови предприятия 61 
Нигерия 11 
Никола Михов 2 
нископлатени бедни 7 
новото нормално 21 
нормална ликвидация 26 
НСС 58 
обезщетение 39 
образование 40 
образование в България 40 
обучение по английски език 41 
обучение по чужд език 41 
общежития 87 
Община Раковски 92 
Общо събрание на СА 80 
ОКС магистър 86 
онлайн комуникации 21 
онлайн платформа 33 
онлайн пространство 75 
оперативен лизинг 60 
оповестяване на информацията 64 
опортюнизъм 18 
определяне на МРЗ 7 
определяне на стойността на предприятието 27 
оптимална структура 51 
оптимизационни модели 25 
организации от публичния сектор 35 
организационни структури 55 
Орел на Дунава 76 79 
основни (общи) цели 29 
ОСП 49 
отпадъци в лозовите массиви 48 
офлайн канали 30 
оценка на бизнеса 27 
оценка на фирмата 27 
очаквания 42 
пазар на труда 5 6 40 
пазарен подход 27 
пандемия 5 63 
пари в брой 34 
парични средства 34 
парично средство 34 
патронен празник 88 
пенсии 37 
пенсионни дружества 37 
пенсионни фондове 69 
перспективи 44 
планиране на ресурсите 53 
планов софтуер 53 
планово-управленски процеси 53 
победител в конкурс 89 
поведенчески аспект 65 
поведенчески счетоводни изследвания 65 
подходи за оценка 27 
поздравителен адрес 81 
поздравления 81 
помощи 67 
потребителско кредитиране 8 
прагматика 65 
празници 1 
практика 55 
предизвикателства 40 
президент на РБългария 81 82 
премиен приход 39 
пренасяне на данъчни загуби 13 
пренасяне на парични средства 34 
прехвърлимост на криптовалутите 62 
природен парк Персина 78 
приходен подход 27 
приходи 63 
причинно-следствени връзки 19 
проблеми в околната среда 43 
продавач 25 
продавач-купувач 25 
производство на автомобилни части 20 
промени в климата 43 
проучване на потребностите 41 
професионални фондове 37 
публичен сектор 35 
публични политики 40 
публични разходи 11 
публичност на ГФО 59 
ПЧИ 16 
работен цикъл 51 
работилница 92 
развитие на знания 50 
развитие на селските територии 83 
разходен подход 26 27 
регламент (ЕС) 2018/1672 34 
регулаторно улавяне 46 
регулации на криптоактиви 12 
регулация 7 
редукция на отпадъците 48 
ректор 82 
ремонт на автомобилите 20 
рентабилност на бизнеса 54 
Рим 10 
риск в търговията 28 
Румъния 6 
ръкописи 1 
СА 26 27 28 29 30 32 39 52 53 55 67 
СА докторант 16 20 30 32 35 39 52 61 
сборник доклади 27 28 29 30 32 
свищовско висше училище 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
семантика 65 
система за планиране 53 
системи за управление 55 
славянска книжовна култура 1 
Софийски университет 42 
социален капитал 18 70 
социална Европа 7 
социална педагогика 42 
социална-емоционална ангажираност 70 
социални дилеми 18 
социални придобивки 66 
социално неравенство 7 
социално облагане 66 
среща с ректора 82 
СС 1 60 
СС 40 60 
стейкинг 15 
стойностна верига 52 
стойностна мрежа 52 
Стопанска академия 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
стратегически анализ 52 
стратегически план 29 
стратегически приоритети 29 
стратегически цели 29 
стратегическо развитие 50 
строителна индустрия 43 
структуриране на данни 72 
студент от СА 89 
студенти 77 
студенти по икономика 41 
студенти по обществено-политически науки 41 
студентски театър 84 
студентско туристическо дружество 90 
счетоводен модел 60 
счетоводна грешка 13 
счетоводна загуба 13 
счетоводна политика 61 
счетоводни аспекти 67 
счетоводни стандарти 59 
счетоводни услуги 56 
счетоводно отчитане 57 58 60 67 
счетоводно третиране на криптовалути 62 
счетоводство на бюджетните организации 67 
събрание-концерт 85 91 
съвместен проект 83 
съвместна инициатива 92 
съгласувано поведение 24 
Сърбия 6 
текстови данни 72 
текущо отчитане 61 
техники за оценяване 27 
товарни жп превози 71 
товарни превози 71 
транспорт 47 
транспорт и логистика 31 
транспортна дейност 32 
транспортни услуги 32 
транспортно обслужване 32 
трите свята на Попър 65 
трудов пазар 5 
трудовоправни отношения 66 
туризъм 22 23 74 75 
туризъм в България 22 
туристическа индустрия 74 
туристически бранш 74 
туристически дестинации 22 
туристически кадри 74 
туристически маркетинг 75 
туристически обекти 23 
туристически услуги 75 
тъмен склад 73 
търговия на дребно 30 
търговия на едро 25 
търговия с автомобилни части 20 
търговски дружества 62 
търговски предприятия 28 29 
търговско предприятие 26 27 
тържествени церемонии 88 93 
тържествено шествие 85 88 93 
уеб базирани системи 72 
Украйна 87 
универсални фондове 37 
УНСС 83 
управление на изпълнението 70 
управление на персонала 50 
управление на проекти 92 
управленски аспекти 28 
управленски органи 80 
управленско счетоводство 65 
ускорена ликвидация 26 
фактори на влияние 8 
физически канали 30 
финанси на МСП 54 
финансови измерители 20 
финансови отчети 61 69 
финансови резултати 63 
финансово управление на фирмата 62 
фискален контрол 14 
фискален риск 14 
хоби туризъм 22 
хотелиерство 74 
цена на петрола 11 
цени на електроенергия 45 
ценообразуване 25 
цифрова икономика 50 
цифрова трансформация 56 
цифрови канали 30 
цифровизация 24 
частни пенсионни фондове 37 
черноморие 22 
Черноморски район 22 
човешки капитал 36 70 
юбилеен плакет 94 
юбилей 88 91 93 
юбилейна годишнина 88 91 93 
30 години 97 
50 години от дипломирането 95 
85 години СА Д. А. Ценов 81 82 85 88 91 93 97 
85-годишнина на СА 81 82 85 88 90 91 93 94 97 
Access2Markets 33 
COVID-19 5 17 63 
ERP системи 53 
NARDL 11 
Q-commerce 73