НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Иновации - научен аспект

- 1 -

Сп Г 62 а

Малинов, Пенчо Малинов.  Концептуално значение на иновацията и специфика на иновационните стратегии / Пенчо Малинов Малинов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 599-614. 

  

Сист. No: 77838

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 2 -

Сп Т 87 Впм

Чернева, Стефка.  Четене и читатели във Велико Търново през погледа на експертите / Стефка Чернева. // Трудове на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий, 2019, с. 77-98. 

  

Сист. No: 77717

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 3 -

Сп Г 62 а

Янкова, Иванка Стефанова.  Концепцията за социалната устойчивост в контекста на статистическото изследване / Иванка Стефанова Янкова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 441-454. 

  

Сист. No: 77826

Жизнено равнище на населението

- 4 -

Сп Г 621 БСУ

Лазарова, Илияна Н.  Индексът на човешкото развитие като показател за благосъстояние / Илияна Н. Лазарова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2020, с. 295-302. 

  

Сист. No: 77700

Макроикономика

- 5 -

47092

Borio, Claudio.  A Tale of Two Financial Cycles: Domestic and Global / Claudio Borio. // The Current Global and European Financial Cycle : Where Do We Stand and How Do We Move Forward? : Join Bulgarian National Bank - Bank for International Settlements Conference on the Occasion of the 140 th Anniversary of the Bulgarian National Bank :. - Sofia : БНБ, 2020, с. 33-52. 

  

Сист. No: 77704

- 6 -

47092

Orphanides, Athanasios.  Assessing Financial Stability: Stars, Gaps, Cycles and Other Challenges / Athanasios Orphanides. // The Current Global and European Financial Cycle : Where Do We Stand and How Do We Move Forward? : Join Bulgarian National Bank - Bank for International Settlements Conference on the Occasion of the 140 th Anniversary of the Bulgarian National Bank :, 2020, с. 77-96. 

  

Сист. No: 77706

- 7 -

47092

Pires, Fatima.  The Euro Area Financial Cycle / Fatima Pires. // The Current Global and European Financial Cycle : Where Do We Stand and How Do We Move Forward? : Join Bulgarian National Bank - Bank for International Settlements Conference on the Occasion of the 140 th Anniversary of the Bulgarian National Bank :, 2020, с. 59-66. 

  

Сист. No: 77705

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 8 -

Сп Ч E 18

Williams, Colin C.  Tackling Undeclared Self-Employment in South-East Europe: from Deterrents to Preventative Policy Measures / Colin C. Williams. // Economic Alternatives, 2021, N 2, с. 280-298. 

  

Сист. No: 77772

Трудови отношения

- 9 -

Сп Н 326 ту

Христова, Жанета.  Изменение на трудовото правоотношение при извънредно положение или извънредна епидимична обстановка / Жанета Христова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2021, с. 313-329. 

  

Сист. No: 77725

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 10 -

Сп Г 62 а

Иванов, Иван Стефанов.  Измененията на пазара на труда в условията на пандемична криза и влиянието им върху системата на здравеопазването в България / Иван Стефанов Иванов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 563-574. 

  

Сист. No: 77835

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 11 -

Сп Г 62 а

Бенов, Юлиян Сашков.  Сравнителна консолидационна атрактивност на банковия сектор на страните от Европейския съюз / Юлиян Сашков Бенов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 25-53. 

  

Сист. No: 77803

- 12 -

Сп Г 62 а

Боянова, Светла Михайлова.  Проблеми на вътрешния банков контрол в България / Светла Михайлова Боянова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 75-97. 

  

Сист. No: 77805

- 13 -

Сп Г 621 БСУ

Василева, Христина Ганчева.  Модели за оценка на кредитния риск, приложими при МСП / Христина Ганчева Василева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2020, с. 133-139. 

  

Сист. No: 77698

- 14 -

Сп Г 62 а

Драгоева, Рая Бисерова.  Кризите в банковия сектор - същност, фактори и емпирични изследвания / Рая Бисерова Драгоева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 281-300. 

  

Сист. No: 77815

- 15 -

Сп Г 62 а

Любенова, Беатрис Венциславова.  Модели за оценка на риска при извършване на стрес тестове в банковия сектор / Беатрис Венциславова Любенова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 54-74. 

  

Сист. No: 77804

- 16 -

Сп Г 62 а

Милинова, Марина Иванова.  Предизвикателствата пред финансирането на ФинТех компаниите чрез алтернативни способи / Марина Иванова Милинова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 313-327. 

  

Сист. No: 77817

- 17 -

Сп Н 326 ВУСИ

Петев, Бойко.  Банковите измами - предизвикателство пред сигурността / Бойко Петев. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2020, с. 345-361. 

  

Сист. No: 77719

- 18 -

Сп Г 62 а

Русалинов, Русалин.  Финансова сигурност: фирмени и банкови процедури и практики за противодействие срещу "прането" на пари / Русалин Русалинов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 301-312. 

  

Сист. No: 77816

- 19 -

Сп Г 62 а

Сиркаров, Владимир.  Еволюция на паричните системи и изоставянето на златния стандарт като фактор за финансовите кризи / Владимир Сиркаров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. с. 5-24. 

  

Сист. No: 77802

- 20 -

Сп Д 532

Сиркаров, Владимир.  Оптимизиране на паричните агрегати от гледна точка на Австрийската парична теория - възможности и ефекти / Владимир Сиркаров. // Диалог. Електронно списание, 2021, N 3, с. 79-95. 

  

Сист. No: 77792

Финанси

- 21 -

Сп Г 62 а

Витньова, Румяна Цветанова.  Подобряване на бизнес средата в страните от Югоизточна Европа чрез интервенции за повишавне на финансовата грамотност / Румяна Цветанова Витньова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 355-370. 

  

Сист. No: 77820

- 22 -

Сп Г 62 а

Дамянова, Биляна Диянова.  Лизинговият пазар в България - състояние и тенденции / Биляна Диянова Дамянова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 476-487. 

  

Сист. No: 77828

- 23 -

Сп Ч E 18

Challoumis, Constantinos.  Index of the Cycle of Money – the Case of Bulgaria / Constantinos Challoumis. // Economic Alternatives, 2021, N 2, с. 225-234. 

  

Сист. No: 77771

Държавни финанси

- 24 -

Сп Д 532

Цоклинова, Мая Александрова.  Сравнителен анализ на разходите в подсектор "централно държавно управление" на България и Гърция според КОФОГ за периода 1998-2018 г. / Мая Александрова Цоклинова. // Диалог. Електронно списание, 2021, N 3, с. 1-20. 

  

Сист. No: 77788

Финансов контрол

- 25 -

Сп Г 62 а

Александров, Емил Христов.  Финансовият контролинг в условията на криза / Емил Христов Александров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 615-623. 

  

Сист. No: 77839

Данъци. Такси. Налози

- 26 -

CD 44

Николова, Наталия.  Тенденции в данъчното облагане на страните - членки на Европейския съюз / Наталия Николова. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2018. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. 100-110. 

  

Сист. No: 77758

- 27 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Данъчният кредит по ЗДДС - норми, практика, проблеми / Лиляна Панева. // Актив, 2021, N 9, с. 22-29. 

  

Сист. No: 77677

Данъчно облагане

- 28 -

Сп Г 62 а

Войнов, Юлиан.  Ефекти от замяната на пропорционално с прогресивно данъчно облагане в България / Юлиан Войнов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, д с. 255-266. 

  

Сист. No: 77813

Държавни заеми. Държавни дългове

- 29 -

Сп Г 62 а

Попов, Димитър Пламенов.  Технологични възможности за оптимизация на вътрешния пазар на държавни дългови инструменти в Република България / Димитър Пламенов Попов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 267-280. 

  

Сист. No: 77814

- 30 -

Сп Н 25 а

Николова, Величка Н.  Ефекти на глобалната икономическа криза и Covid-19 пандемията върху управлението на държавния дълг в силно задлъжнели страни / Величка Н. Николова. // Народностопански архив, LXXIV, 2021, N 3, с. 36-52. 

  

Сист. No: 77796

Пари, валута

- 31 -

В К 263

Запрянов, Йоан.  Бъдещето на криптобанките / Йоан Запрянов. // Капитал, N 40, 08 окт. 2021, с. 11-13. 

  

Сист. No: 77787

- 32 -

В К 263

Тодоров, Тодор.  Ще има ли дигитално евро / Тодор Тодоров. // Капитал, N 36, 10-16 септ. 2021, с. 62-63. 

  

Сист. No: 77710

Фондов пазар. Фондова борса

- 33 -

CD 44

Данева, Елица.  Съвременни тенденции свързани с изменението на цените и риска на финансовите инструменти в България / Елица Данева. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2018, с. 38-51. 

  

Сист. No: 77760

Икономически растеж

- 34 -

Сп Н 326 ВУСИ

Господинова, Силвия.  Еволюция на методологическите подходи за изследване на структурата на икономическата система и нейната трансформация и показатели за анализ на тези изменения / Силвия Господинова. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2020, с. 298-326. 

  

Сист. No: 77720

Икономика на индустрията, предприятието

- 35 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Как големите фирми да се запознаят със стартъпи : Нова платформа дава възможност за стратегически партньорства / Васил Василев. // Логистика, XVII, 2021, N 7, с. 22-23. 

  

Сист. No: 77672

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 36 -

Сп Г 62 а

Ангелова, Александра Георгиева.  Европейската търговска политика в подкрепа на развиващите се икономики / Александра Георгиева Ангелова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, 587-598. 

  

Сист. No: 77837

Маркетингов мениджмънт

- 37 -

Сп Г 621 БСУ

Йосифов, Тодор.  Продуктовият ребрандинг и внедряването на иновации във фирмите - предизвикателство за икономическото развитие / Тодор Йосифов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2020, с. 127-132. 

  

Сист. No: 77697

Логистика

- 38 -

II 2186

Милушева, Пламена.  СУК - фактор във взаимоотношенията с доставчиците / Пламена Милушева, Доника Стоянова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Международна науч. конф., 6-7 декември 2013 г. : Сборник с доклади, 2013, с. 338-341. 

  

Сист. No: 77749

- 39 -

II 2186

Найденов, Сергей Тодоров.  Управлението на логистичните дейности и партньорството във фирмата - предизвикателство за успешна корпоративна практика / Сергей Тодоров Найденов. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Международна науч. конф., 6-7 декември 2013 г. : Сборник с доклади, 2013, с. 326-328. 

  

Сист. No: 77748

- 40 -

Сп Л 763

Божилов, Николай.  Машинното обучение / Николай Божилов. // Логистика, XVII, N 8, с. 30-31. 

  

Сист. No: 77784

- 41 -

Сп Л 763

Цветанова, Гена.  Робот в обувките на човека / Гена Цветанова. // Логистика, XVII, 2021, N 7, с. 28-29. 

  

Сист. No: 77673

- 42 -

Сп Л 763

Цветанова, Гена.  Дистрибуторите - важно звено от веригата на доставки / Гена Цветанова. // Логистика, XVII, 2021, N 8, с. 26-29. 

  

Сист. No: 77783

Външна търговия

- 43 -

Сп Г 621 БСУ

Илияз, Хава Мустафа.  Износът и вносът на България (2017-2018) / Хава Мустафа Илияз. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2020, с. 313-318. 

  

Сист. No: 77701

- 44 -

Сп Ч E 18

Ivanova, Margarita.  Bulgarian Export of Consumption Goods and Intermediate Goods Since the Outbreak of the Corona-virus / Margarita Ivanova. // Economic Alternatives, 2021, N 2, с. 213-224. 

  

Сист. No: 77770

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 45 -

Сп Г 621 КИА

Льондев, Атанас.  Правила за третиране на произхода на стоки в Европейския съюз / Атанас Льондев. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2020, с. 74-93. 

  

Сист. No: 77715

- 46 -

Сп М 617 х

Антов, Момчил.  Възможности за приложение на E-CMR от митническа гледна точка / Момчил Антов. // Митническа хроника, 2021, N 2, с. 16-21. 

  

Сист. No: 77689

Външнотърговска политика

- 47 -

Сп Г 621 КИА

Георгиев, Васил.  Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз / Васил Георгиев. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2020, с. 5-18. 

  

Сист. No: 77712

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 48 -

Сп Г 62 а

Вранчев, Кармен Димитров.  Влияние и ефекти от преките чуждестранни инвестиции върху икономическия растеж / Кармен Димитров Вранчев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 328-342. 

  

Сист. No: 77818

- 49 -

Сп Г 62 а

Дауо, Мариана Монева.  Макропруденциалната политика и мерките, използвани от държавите - членки на ЕС за подпомагане на икономиките в условията на Covid-19 / Мариана Монева Дауо. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 187-210. 

  

Сист. No: 77810

- 50 -

Сп Н 326 ВУСИ

Костова-Пикет, Десислава.  Многонационално финансово управление / Десислава Костова-Пикет. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2020, с. 71-95. 

  

Сист. No: 77718

- 51 -

Сп Ч E 18

Goldman, Sarah et al.  Monetary Policy within a COVID-19 Environment: The Role of Central Banks and the Main Challenges for the Euro-zone / Sarah Goldman, Shouyi Zhang. // Economic Alternatives, 2021, N 2, с. 197-212. 

  

Сист. No: 77769

- 52 -

Сп Ч E 18

Mathieu, Alban.  Frankel and Rose’s Introduction to the Endogeneity of Optimality: A Model Limited to the European Monetary Experience / Alban Mathieu. // Economic Alternatives, 2021, N 2, с. 299-314. 

  

Сист. No: 77773

Международни икономически отношения

- 53 -

Сп Н 25 а

Михайлова, Маргарита Евгениева.  Влияние на глобалните тенденции и Covid-19 върху развитието на международните нови предприятия / Маргарита Евгениева Михайлова. // Народностопански архив, LXXIV, 2021, N 3, с. 53-67. 

  

Сист. No: 77797

- 54 -

Сп Ч E 18

Sino-Bulgarian Economic Relations in the Post Pandemic World . // Economic Alternatives, 2021, N 2, с. 177-196. 

  

Сист. No: 77768

Европейска интеграция

- 55 -

Сп Н 326 ту

Моралийска-Иванова, Моника.  Доходното неравенство в Европейския съюз и неговата взаимовръзка с икономическия растеж и бедността / Моника Моралийска-Иванова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2021, с. 57-94. 

  

Сист. No: 77721

- 56 -

Сп Д 532

Ковачева, Сийка и др.  Обществени нагласи относно Европейска социална политика (по данни от 8 вълна на ESS) / Сийка Ковачева, Донка Кескинова. // Диалог. Електронно списание, 2021, N 3, с. 21-47. 

  

Сист. No: 77789

- 57 -

Сп Н 25 а

Ковачевич, Милена.  Икономическият растеж в Еврозоната и на Балканите: коинтеграционен анализ / Милена Ковачевич. // Народностопански архив, LXXIV, 2021, N 3, с. 68-80. 

  

Сист. No: 77798

- 58 -

Сп Б 973

Основни икономически и политически решения в ЕС  : Кратък коментар. // Бюджетът, 30, 2021, N 10, с. 47-52. 

  

Сист. No: 77799

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 59 -

Сп Г 621 КИА

Петев, Бойко.  Финансово разузнаване като гарант за влизане в Еврозоната / Бойко Петев. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2020, с. 41-60. 

  

Сист. No: 77714

- 60 -

Сп Н 25 а

Дамянов, Атанас.  Очертаване линиите на разлома в Европейския съюз / Атанас Дамянов. // Народностопански архив, LXXIV, 2021, N 3, с. 3-14. 

  

Сист. No: 77794

Право. Наука за държавата и правото

- 61 -

Сп И 363

Андреева, Андрияна и др.  Съвременни тенденции във философията на трудовите и осигурителни права / Андрияна Андреева, Галина Йолова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2020, N 1, с. 9-14. 

  

Сист. No: 77782

- 62 -

Сп Ф 531 п

Джилизов, Велко.  Правен режим на дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация / Велко Джилизов. // Счетоводство, данъци и право, 2021, N 10, с. 65-79. 

  

Сист. No: 77849

Европейско право

- 63 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Палазов, Петко.  Исторически преглед и развитие на свободното движение на капитали в правото на Европейския съюз / Петко Палазов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2021, с. 159-164. 

  

Сист. No: 77728

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 64 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Коев, Станислав.  Трудовото право на XXI век : тенденции и предизвикателства / Станислав Коев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2021, с. 96-108. 

  

Сист. No: 77727

- 65 -

Сп Н 326 ту

Стайков, Ивайло.  Международните трудови стандарти като фактор за преодоляване на социално-икономическите последици на пандемията Covid-19 / Ивайло Стайков. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2021, с. 341-369. 

  

Сист. No: 77726

Военно дело . Военни науки

- 66 -

Сп Г 621 КИА

Алашки, Максим.  Система за защита на национална сигурност / Максим Алашки. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2020, с. 19-28. 

  

Сист. No: 77713

- 67 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Антонов, Йосиф.  Биологичен, химически и радиационен тероризъм в дигиталната епоха / Йосиф Антонов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2020, с. 147-159. 

  

Сист. No: 77696

- 68 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Раянова, Кремена.  Сигурността в епохата на глобализацията / Кремена Раянова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2020, с. 33-37. 

  

Сист. No: 77693

Социално осигуряване

- 69 -

Сп Д 532

Ангелова, Жанета.  Подходи и практика при определяне на осигурителната вноска в публичното социално осигуряване / Жанета Ангелова. // Диалог. Електронно списание, 2021, N 3, с. 62-78. 

  

Сист. No: 77791

- 70 -

Сп А 454

Заркова, Вержиния.  Парично обезщетение поради карантина / Вержиния Заркова. // Актив, 2021, N 10, с. 43-46. 

  

Сист. No: 77842

Пенсионно осигуряване

- 71 -

Сп Г 62 а

Ангелова, Жанета.  Подходи и практика при определяне размерите на осигурителните плащания при старост / Жанета Ангелова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 145-166. 

  

Сист. No: 77808

- 72 -

Сп Д 532

Йорданов, Йордан Стефанов и др.  Публичната пенсионна система в условията на Ковид-19 - краткосрочни ефекти и дългосрочни предизвикателства / Йордан Стефанов Йорданов, Жанета Ангелова. // Диалог. Електронно списание, 2021, N 3, с. 48-61. 

  

Сист. No: 77790

Здравно осигуряване

- 73 -

Сп Н 25 а

Йорданов, Пламен П. и др.  Организационно-икономически характеристики на обезщетенията при болест с временна неработоспособност / Пламен П. Йорданов, Маргарита И. Николова, Жанета Ангелова. // Народностопански архив, LXXIV, 2021, N 3, с. 15-35. 

  

Сист. No: 77795

Застраховане

- 74 -

Сп Г 62 а

Бохосян, Вахан Ахаси.  Презастраховането като стратегически управленски капиталов метод / Вахан Ахаси Бохосян. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 343-354. 

  

Сист. No: 77819

- 75 -

Сп Г 62 а

Илиев, Николай.  Насоки за въвеждане на Бонус-Малус системата при застраховането "Гражданска отговорност"на автомобилистите / Николай Илиев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 124-144. 

  

Сист. No: 77807

- 76 -

Сп Ф 531 п

Радлова, Невена.  Застраховането и новите технологии / Невена Радлова. // Счетоводство, данъци и право, 2021, N 10, с. 50-58. 

  

Сист. No: 77848

Образование

- 77 -

CD 22

Радева, Ирена.  Процесът на обучение по география и икономика - методика за измерване и оценка на качеството му / Ирена Радева. // България, българите и Европа - мит, история, съвремие : Научна конференция 31 окт. 2018 г. : Т. 13, 2019, с. 347-364. 

  

Сист. No: 77755

- 78 -

Сп Г 62 а

Сръкьов, Муса Мустафа.  Финансово стимулиране за иновативни постижения на учениците / Муса Мустафа Сръкьов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 371-380. 

  

Сист. No: 77821

- 79 -

Сп Д 532

Сирашки, Христо.  Международна конференция по проект ECVET "Професионално обучение за подобряване на предприемаческите умения на младите хора в малки и средни предприятията чрез програма по управленско счетоводство" / Христо Сирашки. // Диалог. Електронно списание, 2021, N 3, с. 96-102. 

  

Сист. No: 77793

Висше образование

- 80 -

47072

Здравкова, Евелина.  Авторско право и дигитална трансформация в медиите и университетското образование / Евелина Здравкова. // Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния : Научна конференция, 5-6 юни 2020 г., 2020, с. 184-194. 

  

Сист. No: 77692

- 81 -

II 2186

Кирова, Милена и др.  Проучване потребностите от повишаване квалификацията на младите преподаватели в РУ "А. Кънчев" / Милена Кирова, Борислав Ангелов. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Международна науч. конф., 6-7 декември 2013 г. : Сборник с доклади, 2013, с. 240-243. 

  

Сист. No: 77737

- 82 -

II 2186

Минков, Илиан и др.  Аспекти на отношението на служителите към организационната култура на Икономически университет - Варна / Илиан Минков, Гергана С. Стоева. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Международна науч. конф., 6-7 декември 2013 г. : Сборник с доклади, 2013, с. 251-254. 

  

Сист. No: 77740

- 83 -

Сп М 486

Панова, Нина и др.  Малките вузове са по-гъвкави / Нина Панова, Юлиян Донов. // Мениджър, 2021, N 9, септ.-окт. 2021, с. 45. 

  

Сист. No: 77777

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 84 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Вторият живот на отпадъците / Татяна Явашева. // Икономика, 2021, N 5, с. 92-94. 

  

Сист. No: 77751

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване

- 85 -

Сп Г 62 а

Иванова, Ана Борисова.  Финансиране на системата на здравеопазване в Р България - състояние, тенденции, възможности за оптимизиране / Ана Борисова Иванова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 455-475. 

  

Сист. No: 77827

Енергетика

- 86 -

II 2186

Христова, Венета и др .  Трънливият път на българската политика спрямо възобновяемите енергийни източници / Венета Христова, Галина Тодорова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Международна науч. конф., 6-7 декември 2013 г. : Сборник с доклади, 2013, с. 313-316. 

  

Сист. No: 77747

- 87 -

Сп Г 62 а

Боев, Борислав Бойчев.  Алтернативно използване на площадка "Белене" чрез изграждане на малки модулни реактори / Борислав Бойчев Боев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 498-512. 

  

Сист. No: 77830

- 88 -

Сп Г 621 БСУ

Симионов, Радослав и др.  Влияние на пандемии върху обмена на електроенергия между България и съседни държави / Радослав Симионов, Александър Стамболиев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2020, с. 442-448. 

  

Сист. No: 77703

- 89 -

Сп Ю 371

БНЕБ: Пазарното обединение с Румъния е планирано за 27 октомври . // Ютилитис, XIX, 2021, N 8, с. 28-29. 

  

Сист. No: 77844

- 90 -

Сп Ю 371

Боев, Борислав.  Енергийната сигурност и икономическите реалности в контекста на Зелената сделка / Борислав Боев. // Ютилитис, XIX, 2021, N 7, с. 38-43. 

  

Сист. No: 77767

- 91 -

Сп Ю 371

Случващото се на енергийните пазари засяга цяла Европа  : Скъпите производители в региона на Югоизточна Европа - тези от въглища и природен газ, диктуват цените. // Ютилитис, XIX, 2021, N 7, с. 24-27. 

  

Сист. No: 77766

Селско стопанство. Горско стопанство

- 92 -

В Б 921 ф

Автоматизиран кошер помага на пчелите . // Български фермер, N 36, 06 септ. 2021, с. 16. 

  

Сист. No: 77686

- 93 -

Сп Г 62 а

Коцев, Росен Костадинов.  Изпълнение и ефекти на Програмата за развитие на селските райони в България (2014 - 2020) / Росен Костадинов Коцев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 523-534. 

  

Сист. No: 77832

- 94 -

Сп Г 62 а

Проданова, Димитрина Любенова.  Сравнителен анализ на икономическото развитие на селските райони в България в контекста на подхода "Лидер" / Димитрина Любенова Проданова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 211-234. 

  

Сист. No: 77811

- 95 -

Сп Г 62 а

Ташкова, Елена Димитрова.  Дигиталните технологии - теоретични постановки и възможности за приложение в аграрния сектор / Елена Димитрова Ташкова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 513-522. 

  

Сист. No: 77831

- 96 -

Сп З 54

Алексиев, Иван.  Фъстъците на Садово - повод за гордост / Иван Алексиев. // Земеделие плюс, 2021, N 4, с. 4-5. 

  

Сист. No: 77846

Растениевъдство

- 97 -

В Б 921 ф

Глобалният пазар на алтернативни млечни продукти ще се утрои до 2032 г. . // Български фермер, N 36, 06 септ. 2021, с. 24. 

  

Сист. No: 77688

Земеделие. Организация и управление

- 98 -

В Б 921 ф

И биологичното земеделие има своите умни инструменти . // Български фермер, N 38, 20 септ. 2021, с. 14-15. 

  

Сист. No: 77753

- 99 -

Сп З 54

Ачкаканова, Евгения.  Синергията между земеделски производители, наука и администрация на регионално ниво води до успешно реализирани проекти в земеделието / Евгения Ачкаканова. // Земеделие плюс, 2021, N 4, с. 14-18. 

  

Сист. No: 77845

Животновъдство

- 100 -

В Б 921 ф

Владинова, Жени.  Пазарът на био храни се разраства / Жени Владинова. // Български фермер, N 36, 06 септ. 2021, с. 21. 

  

Сист. No: 77687

Управление на предприятията. Организация на производството

- 101 -

II 2186

Станев, Явор Венциславов.  Оптимизиране на бизнеса и придобиване на конкурентни предимства чрез аутсорсване на бизнес процеси от машиностроителните предприятия / Явор Венциславов Станев. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Международна науч. конф., 6-7 декември 2013 г. : Сборник с доклади, 2013, с. 181-183. 

  

Сист. No: 77734

- 102 -

Сп Н 326 ту

Пиримова, Вера и др.  Възходът на дигиталните платформи - ефекти върху конкуренцията / Вера Пиримова, Иванина Манчева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2021, с. 95-109. 

  

Сист. No: 77722

Мениджмънт

- 103 -

II 2186

Асенов, Анатолий Стефанов.  Тенденции и перспективи на съвременните технологии на управление / Анатолий Стефанов Асенов. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Международна науч. конф., 6-7 декември 2013 г. : Сборник с доклади. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 57-60. 

  

Сист. No: 77731

- 104 -

II 2186

Варамезов, Любчо.  Аутсорсинг договорът - инструмент за управление на аутсорсинг риска / Любчо Варамезов. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Международна науч. конф., 6-7 декември 2013 г. : Сборник с доклади. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 11-14. 

  

Сист. No: 77711

- 105 -

II 2186

Денчев, Денчо.  Бенчмаркингът - съвременен метод за управление на бизнеса / Денчо Денчев. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Международна науч. конф., 6-7 декември 2013 г. : Сборник с доклади, 2013, с. 185-188. 

  

Сист. No: 77735

- 106 -

II 2186

Динков, Милен Емилов.  Въздействие на явлението "микромениджмънт" върху функционирането на съвременните организации / Милен Емилов Динков. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Международна науч. конф., 6-7 декември 2013 г. : Сборник с доклади, 2013, с. 260-262. 

  

Сист. No: 77742

- 107 -

II 2186

Йорданова, Елена.  Фактори, влияещи върху етичното поведение в управлението / Елена Йорданова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Международна науч. конф., 6-7 декември 2013 г. : Сборник с доклади, 2013, с. 278-281. 

  

Сист. No: 77743

- 108 -

II 2186

Куршумов, Влади Христов.  Основни моменти при определяне на подходящите за аутсорсинг дейности като път за успешното му приложение в бизнес организациите / Влади Христов Куршумов. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Международна науч. конф., 6-7 декември 2013 г. : Сборник с доклади, 2013, с. 167-171. 

  

Сист. No: 77733

- 109 -

II 2186

Пантелеева, Искра Маринова.  Организационната култура в индустриалните бизнес организации / Искра Маринова Пантелеева. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Международна науч. конф., 6-7 декември 2013 г. : Сборник с доклади, 2013, с. 255-259. 

  

Сист. No: 77741

- 110 -

II 2186

Стоянова, Даниела Стоянова.  Същност и стратегии за организационната промяна / Даниела Стоянова Стоянова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Международна науч. конф., 6-7 декември 2013 г. : Сборник с доклади, 2013, с. 289-292. 

  

Сист. No: 77745

- 111 -

II 2186

Стоянова, Станислава Красимирова.  Съвременната организация - стимулатор и ограничител на индивидуалното и групово поведение / Станислава Красимирова Стоянова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Международна науч. конф., 6-7 декември 2013 г. : Сборник с доклади, 2013, с. 282-284. 

  

Сист. No: 77744

- 112 -

Сп Г 62 а

Беголи, Гент Арбнор.  Управленски аспекти в развитието на културните институции / Гент Арбнор Беголи. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 399-411. 

  

Сист. No: 77823

- 113 -

Сп Г 621 КИА

Василев, Валентин.  Мениджмънт на кризисни ситуации и ефективно преодоляване на съпротивата към промените в организациите / Валентин Василев. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2020, с. 136-144. 

  

Сист. No: 77716

- 114 -

Сп Ч E 18

Lazarova, Vanya et al.  Big Data Analysis Architecture / Vanya Lazarova, Daniel Delchev. // Economic Alternatives, 2021, N 2, с. 315-328. 

  

Сист. No: 77774

Корпоративно управление

- 115 -

II 2186

Деневар, Анета Георгиева и др.  Мястото на човешкия фактор в корпоративната социална отговорност / Анета Георгиева Деневар, Марияна Евгениева Любенова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Международна науч. конф., 6-7 декември 2013 г. : Сборник с доклади, 2013, с. 236-239. 

  

Сист. No: 77736

- 116 -

II 2186

Николов, Емил Бориславов.  Повишаване на фирмената конкурентоспособност чрез възприемане на концепцията за социална отговорност / Емил Бориславов Николов. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Международна науч. конф., 6-7 декември 2013 г. : Сборник с доклади, 2013, с. 111-113. 

  

Сист. No: 77732

- 117 -

Сп В 986

Кирилов, Калоян.  Корпоративно управление и българските предприемачи / Калоян Кирилов. // Вътрешен одитор, XVIII, 2021, N 2, с. 19-21. 

  

Сист. No: 77800

Управление на фирмата

- 118 -

II 2186

Сирашки, Христо.  Приложение на екологичните стандарти при управление на фирмите / Христо Сирашки. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Международна науч. конф., 6-7 декември 2013 г. : Сборник с доклади, 2013, с. 310-312. 

  

Сист. No: 77746

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 119 -

Сп Г 62 а

Сабри, Айтен.  Индикатори за измерване на устойчивотo развитие на индустриалните предприятия / Айтен Сабри. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 488-497. 

  

Сист. No: 77829

Проектно управление

- 120 -

Сп Г 62 а

Вранчев, Боян Димитров.  Управление на проектни екипи - възможности и предизвикателства / Боян Димитров Вранчев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 624-640. 

  

Сист. No: 77840

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 121 -

47072

Здравевска, Мария.  Социалните медии и техните възможности / Мария Здравевска. // Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния : Научна конференция, 5-6 юни 2020 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2020, с. 123-141. 

  

Сист. No: 77691

- 122 -

Сп Г 62 а

Андоновска, Магдалена Славе.  Традиционни и онлайн медии и отношение на аудиторията към тях / Магдалена Славе Андоновска. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 235-252. 

  

Сист. No: 77812

Счетоводство

- 123 -

CD 44

Стефанова, Галина.  Счетоводно отчитане на разходите по икономически елементи в бюджетните предприятия / Галина Стефанова. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2018. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2018, с. 159-172. 

  

Сист. No: 77757

- 124 -

Сп Г 62 а

Симеонова, Боряна Великова.  Въпроси на синтетичното и аналитичното отчитане и документирането на текущите материални активи в предприятията с търговска дейност / Боряна Великова Симеонова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 412-425. 

  

Сист. No: 77824

- 125 -

Сп Г 62 а

Шишманов, Станислав Иванов.  Приходите и разходите на държавния бюджет като обект на отчитане в БНБ и търговските банки / Станислав Иванов Шишманов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 426-440. 

  

Сист. No: 77825

- 126 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Изменения на МСФО 9, МСС 39, МСФО 7, МСФО 4 и МСФО 16 - "Реформа на базовите лихвени проценти - фаза 2" / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, 2021, N 9, с. 5-16. 

  

Сист. No: 77754

- 127 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Счетоводно отчитане на поетите ангажименти за разходи в бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Актив, 2021, N 10, с. 17-19. 

  

Сист. No: 77841

- 128 -

Сп А 454

Досев, Христо.  Счетоводно и данъчно отчитане на авансовите плащания / Христо Досев. // Актив, 2021, N 9, с. 3-7. 

  

Сист. No: 77675

- 129 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Особености на счетоводното отчитане на юридическите лица с нестопанска цел / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, 2021, N 9, с. 17-28. 

  

Сист. No: 77752

- 130 -

Сп А 454

Петрова, Диана.  Модели за детайлизирани анализи на сделки по внос на стоки и счетоводно-информационното им осигуряване / Диана Петрова. // Актив, 2021, N 10, с. 12-16. 

  

Сист. No: 77843

Осигурително счетоводство

- 131 -

Сп А 454

Василева, Мариана.  Допълнителен труд при работодателя и вътрешно заместване / Мариана Василева. // Актив, 2021, N 9, с. 41-46. 

  

Сист. No: 77676

Банково счетоводство

- 132 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Счетоводни и правни аспекти на операциите, свързани със съхранение на движими ценности в банките / Венцислав Вечев. // Актив, 2021, N 9, с. 8-9. 

  

Сист. No: 77674

Годишно счетоводно отчитане

- 133 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Годишно счетоводно приключване - основни процедури и действия / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, 2021, N 10, с. 5-21. 

  

Сист. No: 77847

Счетоводен анализ

- 134 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Тимчев, Марко.  Счетоводен анализ на финансовата стабилност, сигурност и риск от дестабилизация на бизнес организациите / Марко Тимчев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2020, с. 82-88. 

  

Сист. No: 77694

- 135 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Тимчев, Марко.  Стопански счетоводен анализ на риска, финансовия резултат и рентабилността в балансирана система от показатели / Марко Тимчев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2020, с. 89-97. 

  

Сист. No: 77695

Одиторски контрол

- 136 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Борисова, Олга.  Одитни комитети в публичния сектор на Р България - тенденции в развитието на нормативната уредба, проблеми и препоръки за усъвършенстване / Олга Борисова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2021, с. 87-95. 

  

Сист. No: 77729

- 137 -

Сп В 986

Иванова, Светлана.  Четири стълба на дистанционната работа на одитните екипи /  Прев. Светлана Иванова. // Вътрешен одитор, XVIII, 2021, N 2, с. 22-26. 

  

Сист. No: 77801

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 138 -

II 2186

Емилова, Ирена.  Принципи за управление на персонала в условията на криза / Ирена Емилова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Международна науч. конф., 6-7 декември 2013 г. : Сборник с доклади, 2013, с. 244-247. 

  

Сист. No: 77738

- 139 -

II 2186

Кънев, Петър Петров и др.  Професионалното обучение - фактор за осигуряване на заетост / Петър Петров Кънев, Нехриджан Ариф Мехмед. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Международна науч. конф., 6-7 декември 2013 г. : Сборник с доклади, 2013, с. 248-250. 

  

Сист. No: 77739

- 140 -

Сп Г 62 а

Христова-Маринова, Ралица.  Изследване практиките за финансово управление на човешките ресурси като фактор за изграждане на международна бизнес мрежа (по примера на български филиали в Румъния) / Ралица Христова-Маринова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 98-123. 

  

Сист. No: 77806

- 141 -

Сп С 57 б

Пеева, Мария.  Ролята на човешкия фактор в стопанските организации при преодоляване на кризата, породена от COVID-19 / Мария Пеева. // Списание на Българската академия на науките, CXXXIV, 2021, N 4, с. 37-42. 

  

Сист. No: 77730

Транспорт

- 142 -

Сп Н 326 ту

Иванова, Росица.  Финансово състояние на транспортното предприятие (методология и методика за анализ) / Росица Иванова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2021, с. 227-245. 

  

Сист. No: 77723

- 143 -

Сп Н 326 ту

Начкова, Мая.  Специфични особености при осъществяване на независим финансов одит на финансовите отчети на транспортните предприятия / Мая Начкова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2021, с. 247-263. 

  

Сист. No: 77724

Хранително-вкусова промишленост

- 144 -

Сп Х 74 п

Доверяван ли се европейците на хранителната система? . // Хранително-вкусова промишленост, LXX, 2021, N 5, с. 27-28. 

  

Сист. No: 77781

Информационни технологии

- 145 -

Сп Г 621 БСУ

Иванова, Пламена.  Изкуствен интелект и Fake news / Пламена Иванова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2020, с. 425-431. 

  

Сист. No: 77702

- 146 -

Сп М 486

Беличовска, Габриела и др.  В ядрото на блокчейна / Габриела Беличовска, Юлиян Донов. // Мениджър, 2021, N 9, септ.-окт. 2021, с. 92-93. 

  

Сист. No: 77780

- 147 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  Хостинг услуги в България / Начо Стригулев. // Мениджър, 2021, N 9, септ.-окт. 2021, с. 72-75. 

  

Сист. No: 77778

- 148 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  Умната инфраструктура на бъдещето / Начо Стригулев. // Мениджър, 2021, N 9, септ.-окт. 2021, с. 80-81. 

  

Сист. No: 77779

- 149 -

Сп Г 62 а

Trichkov, Dimitar Georgiev.  Customer Demographic Segmentation Based On Telecom Behavioral Data / Dimitar Georgiev Trichkov. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 167-186. 

  

Сист. No: 77809

Информационни мрежи. Информационни системи

- 150 -

В К 263

Има ли ваксина за киберпандемията . // Капитал, N 39, 1-7 окт. 2021, с. 28-29. 

  

Сист. No: 77775

- 151 -

Сп Г 621 БСУ

Сахаров, Арсений Д.  Съвременни технологии на защита на потребителски данни в интернет / Арсений Д. Сахаров. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2020, с. 333-338. 

  

Сист. No: 77699

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 152 -

Сп Г 62 а

Guney, Emre Zafer.  Workforce Efficiency Increase For The Online Sales In-Store Picking Operation / Emre Zafer Guney. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 575-586. 

  

Сист. No: 77836

Интернет

- 153 -

47072

Тренчева, Тереза и др.  Ролята на информационната грамотност в социалните мрежи в условия на изолация / Тереза Тренчева, Евелина Здравкова, Светослава Димитрова. // Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния : Научна конференция, 5-6 юни 2020 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2020, с. 62-73. 

  

Сист. No: 77690

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 154 -

Сп Г 62 а

Балевски, Иво Ц.  Влияние на Програмата за развитие на селските райони върху туристическия бизнес в област Габрово за периода 2007- 2013 година / Иво Ц. Балевски. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 535-546. 

  

Сист. No: 77833

- 155 -

Сп Г 62 а

Йорданова, Ивелина Маркова.  Културно-историческият туризъм в дестинация Велико Търново в контекста на устойчивото развитие / Ивелина Маркова Йорданова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 547-562. 

  

Сист. No: 77834

- 156 -

Сп Г 62 а

Симеонов, Симеон Венциславов.  Влияние на факторите на микро- и макросредата върху кулинарния туризъм / Симеон Венциславов Симеонов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 381-398. 

  

Сист. No: 77822

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

География

- 157 -

CD 22

Дерменджиев, Атанас.  Културната география и "новите културни географии" / Атанас Дерменджиев. // България, българите и Европа - мит, история, съвремие : Научна конференция 31 окт. 2018 г. : Т. 13, 2019, с. 283-305. 

  

Сист. No: 77756

История на СА

- 158 -

В Д 92

Бълдъркова, Антоанета.  Вицепрезидентът на България Илияна Йотова откри новата учебна година в СА "Д. А. Ценов" / Антоанета Бълдъркова. // Дунавско дело, LXVI, N 33, 24-30 септ. 2021, с. 1, 8.. 

  

Сист. No: 77764

- 159 -

В Д 92

Възпитаничка на СА "Д. А. Ценов" е новият Министър на икономиката . // Дунавско дело, LXVI, N 33, 24-30 септ. 2021, с. 3. 

  

Сист. No: 77765

- 160 -

В Д 92

Дигиталната трансформация в контрола и анализа дискутираха ръководители на контролни институции . // Дунавско дело, LXVII, N 35, 8-14 окт. 2021, с. 8. 

  

Сист. No: 77785

- 161 -

В Д 92

Договор за сътрудничество сключиха СА "Д. А. Ценов" и Тракийският университет . // Дунавско дело, LXVII, N 29, 30 юли 2021, с. 8. 

  

Сист. No: 77707

- 162 -

В Д 92

Катедра "Бизнес информатика" чества 55 годишен юбилей . // Дунавско дело, LXVII, N 34, 1-7 окт. 2021, с. 5. 

  

Сист. No: 77786

- 163 -

В Д 92

Навършват се 109 години от дарението на Димитър Ценов . // Дунавско дело, LXVI, N 31, 10 септ. 2021, с. 8. 

  

Сист. No: 77709

- 164 -

В Д 92

Посланикът на Кралство Нидерландия ще посети Свищов по проект на ОФК " Академик" . // Дунавско дело, LXVI, N 30, 03 септ. 2021, с. 1. 

  

Сист. No: 77708

- 165 -

В Д 92

Посланикът на Нидерландия гостува и в Стопанска академия . // Дунавско дело, LXVII, N 32, 17-23 септ. 2021, с. 8. 

  

Сист. No: 77763

- 166 -

В Д 92

Присъствено обучение на задочните студенти в Стопанска академия "Димитър А. Ценов" . // Дунавско дело, LXVII, N 32, 17-23 септ. 2021, с. 4. 

  

Сист. No: 77761

- 167 -

Сп И 502

Георгиев, Георги.  Димитър Ценов, който дари всичко за образованието : Днешната Стопанска академия в Свищов е изградена със средства на родолюбивия търговец, акционер и предприемач / Георги Георгиев. // Икономика, 2021, N 5, с. 110-11. 

  

Сист. No: 77750

- 168 -

В Д 92

[Седемнадесето] 17-то издание на ежегодния конкурс за есе проведе катедра "Мениджмънт" . // Дунавско дело, LXVII, N 32, 17-23 септ. 2021, с. 4. 

  

Сист. No: 77762


 Индекс по АВТОРИ

Алашки, Максим 66 
Александров, Емил Христов 25 
Алексиев, Иван 96 
Ангелов, Борислав 81 
Ангелова, Александра Георгиева 36 
Ангелова, Жанета 69 71 72 73 
Андоновска, Магдалена Славе 122 
Андреева, Андрияна 61 
Антов, Момчил 46 
Антонов, Йосиф 67 
Асенов, Анатолий Стефанов 103 
Ачкаканова, Евгения 99 
Балевски, Иво Ц. 154 
Беголи, Гент Арбнор 112 
Беличовска, Габриела 146 
Бенов, Юлиян Сашков 11 
Боев, Борислав 90 
Боев, Борислав Бойчев 87 
Божилов, Николай 40 
Борисова, Олга 136 
Бохосян, Вахан Ахаси 74 
Боянова, Светла Михайлова 12 
Брезоева, Бойка 126 
Бълдъркова, Антоанета 158 
Варамезов, Любчо 104 
Василев, Валентин 113 
Василев, Васил 35 
Василева, Мариана 131 
Василева, Христина Ганчева 13 
Вечев, Венцислав 127 132 
Витньова, Румяна Цветанова 21 
Владинова, Жени 100 
Войнов, Юлиан 28 
Вранчев, Боян Димитров 120 
Вранчев, Кармен Димитров 48 
Георгиев, Васил 47 
Георгиев, Георги 167 
Господинова, Силвия 34 
Дамянов, Атанас 60 
Дамянова, Биляна Диянова 22 
Данева, Елица 33 
Дауо, Мариана Монева 49 
Деневар, Анета Георгиева 115 
Денчев, Денчо 105 
Дерменджиев, Атанас 157 
Джилизов, Велко 62 
Димитрова, Светослава 153 
Динков, Милен Емилов 106 
Донов, Юлиян 83 146 
Досев, Христо 128 129 133 
Драгоева, Рая Бисерова 14 
Емилова, Ирена 138 
Запрянов, Йоан 31 
Заркова, Вержиния 70 
Здравевска, Мария 121 
Здравкова, Евелина 80 153 
Иванов, Иван Стефанов 10 
Иванова, Ана Борисова 85 
Иванова, Пламена 145 
Иванова, Росица 142 
Иванова, Светлана 137 
Илиев, Николай 75 
Илияз, Хава Мустафа 43 
Йолова, Галина 61 
Йорданов, Йордан Стефанов 72 
Йорданов, Пламен П. 73 
Йорданова, Елена 107 
Йорданова, Ивелина Маркова 155 
Йосифов, Тодор 37 
Кескинова, Донка 56 
Кирилов, Калоян 117 
Кирова, Милена 81 
Ковачева, Сийка 56 
Ковачевич, Милена 57 
Коев, Станислав 64 
Костова-Пикет, Десислава 50 
Коцев, Росен Костадинов 93 
Куршумов, Влади Христов 108 
Кънев, Петър Петров 139 
Лазарова, Илияна Н. 4 
Льондев, Атанас 45 
Любенова, Беатрис Венциславова 15 
Любенова, Марияна Евгениева 115 
Малинов, Пенчо Малинов 1 
Манчева, Иванина 102 
Мехмед, Нехриджан Ариф 139 
Милинова, Марина Иванова 16 
Милушева, Пламена 38 
Минков, Илиан 82 
Михайлова, Маргарита Евгениева 53 
Моралийска-Иванова, Моника 55 
Найденов, Сергей Тодоров 39 
Начкова, Мая 143 
Николов, Емил Бориславов 116 
Николова, Величка Н. 30 
Николова, Маргарита И. 73 
Николова, Наталия 26 
Палазов, Петко 63 
Панева, Лиляна 27 
Панова, Нина 83 
Пантелеева, Искра Маринова 109 
Пеева, Мария 141 
Петев, Бойко 17 59 
Петрова, Диана 130 
Пиримова, Вера 102 
Попов, Димитър Пламенов 29 
Проданова, Димитрина Любенова 94 
Радева, Ирена 77 
Радлова, Невена 76 
Раянова, Кремена 68 
Русалинов, Русалин 18 
Сабри, Айтен 119 
Сахаров, Арсений Д. 151 
Симеонов, Симеон Венциславов 156 
Симеонова, Боряна Великова 124 
Симионов, Радослав 88 
Сирашки, Христо 79 118 
Сиркаров, Владимир 19 20 
Сръкьов, Муса Мустафа 78 
Стайков, Ивайло 65 
Стамболиев, Александър 88 
Станев, Явор Венциславов 101 
Стефанова, Галина 123 
Стоева, Гергана С. 82 
Стоянова, Даниела Стоянова 110 
Стоянова, Доника 38 
Стоянова, Станислава Красимирова 111 
Стригулев, Начо 147 148 
Ташкова, Елена Димитрова 95 
Тимчев, Марко 134 135 
Тодоров, Тодор 32 
Тодорова, Галина 86 
Тренчева, Тереза 153 
Христова, Венета 86 
Христова, Жанета 9 
Христова-Маринова, Ралица 140 
Цветанова, Гена 41 42 
Цоклинова, Мая Александрова 24 
Чернева, Стефка 2 
Шишманов, Станислав Иванов 125 
Явашева, Татяна 84 
Янкова, Иванка Стефанова 3 
Borio, Claudio 5 
Challoumis, Constantinos 23 
Delchev, Daniel 114 
Goldman, Sarah 51 
Guney, Emre Zafer 152 
Ivanova, Margarita 44 
Lazarova, Vanya 114 
Mathieu, Alban 52 
Orphanides, Athanasios 6 
Pires, Fatima 7 
Trichkov, Dimitar Georgiev 149 
Williams, Colin C. 8 
Zhang, Shouyi 51 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автоматизиран кошер помага на пчелите 92 
Авторско право и дигитална трансформация в медиите и университетското образование 80 
Алтернативно използване на площадка "Белене" чрез изграждане на малки модулни реактори 87 
Аспекти на отношението на служителите към организационната култура на Икономически университет - Варна 82 
Аутсорсинг договорът - инструмент за управление на аутсорсинг риска 104 
Банковите измами - предизвикателство пред сигурността 17 
Бенчмаркингът - съвременен метод за управление на бизнеса 105 
Биологичен, химически и радиационен тероризъм в дигиталната епоха 67 
БНЕБ: Пазарното обединение с Румъния е планирано за 27 октомври 89 
Бъдещето на криптобанките 31 
В ядрото на блокчейна 146 
Вицепрезидентът на България Илияна Йотова откри новата учебна година в СА "Д. А. Ценов" 158 
Влияние и ефекти от преките чуждестранни инвестиции върху икономическия растеж 48 
Влияние на глобалните тенденции и Covid-19 върху развитието на международните нови предприятия 53 
Влияние на пандемии върху обмена на електроенергия между България и съседни държави 88 
Влияние на Програмата за развитие на селските райони върху туристическия бизнес в област Габрово за периода 2007- 2013 година 154 
Влияние на факторите на микро- и макросредата върху кулинарния туризъм 156 
Вторият живот на отпадъците 84 
Въздействие на явлението "микромениджмънт" върху функционирането на съвременните организации 106 
Възможности за приложение на E-CMR от митническа гледна точка 46 
Възпитаничка на СА "Д. А. Ценов" е новият Министър на икономиката 159 
Възходът на дигиталните платформи - ефекти върху конкуренцията 102 
Въпроси на синтетичното и аналитичното отчитане и документирането на текущите материални активи в предприятията с търговска дейност 124 
Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз 47 
Глобалният пазар на алтернативни млечни продукти ще се утрои до 2032 г. 97 
Годишно счетоводно приключване - основни процедури и действия 133 
Данъчният кредит по ЗДДС - норми, практика, проблеми 27 
Дигиталната трансформация в контрола и анализа дискутираха ръководители на контролни институции 160 
Дигиталните технологии - теоретични постановки и възможности за приложение в аграрния сектор 95 
Димитър Ценов, който дари всичко за образованието 167 
Дистрибуторите - важно звено от веригата на доставки 42 
Доверяван ли се европейците на хранителната система? 144 
Договор за сътрудничество сключиха СА "Д. А. Ценов" и Тракийският университет 161 
Допълнителен труд при работодателя и вътрешно заместване 131 
Доходното неравенство в Европейския съюз и неговата взаимовръзка с икономическия растеж и бедността 55 
Еволюция на методологическите подходи за изследване на структурата на икономическата система и нейната трансформация и показатели за анализ на тези изменения 34 
Еволюция на паричните системи и изоставянето на златния стандарт като фактор за финансовите кризи 19 
Европейската търговска политика в подкрепа на развиващите се икономики 36 
Енергийната сигурност и икономическите реалности в контекста на Зелената сделка 90 
Ефекти на глобалната икономическа криза и Covid-19 пандемията върху управлението на държавния дълг в силно задлъжнели страни 30 
Ефекти от замяната на пропорционално с прогресивно данъчно облагане в България 28 
Застраховането и новите технологии 76 
И биологичното земеделие има своите умни инструменти 98 
Изкуствен интелект и Fake news 145 
Изменение на трудовото правоотношение при извънредно положение или извънредна епидимична обстановка 9 
Изменения на МСФО 9, МСС 39, МСФО 7, МСФО 4 и МСФО 16 - "Реформа на базовите лихвени проценти - фаза 2" 126 
Измененията на пазара на труда в условията на пандемична криза и влиянието им върху системата на здравеопазването в България 10 
Износът и вносът на България (2017-2018) 43 
Изпълнение и ефекти на Програмата за развитие на селските райони в България (2014 - 2020) 93 
Изследване практиките за финансово управление на човешките ресурси като фактор за изграждане на международна бизнес мрежа (по примера на български филиали в Румъния) 140 
Икономическият растеж в Еврозоната и на Балканите: коинтеграционен анализ 57 
Има ли ваксина за киберпандемията 150 
Индексът на човешкото развитие като показател за благосъстояние 4 
Индикатори за измерване на устойчивотo развитие на индустриалните предприятия 119 
Исторически преглед и развитие на свободното движение на капитали в правото на Европейския съюз 63 
Как големите фирми да се запознаят със стартъпи 35 
Катедра "Бизнес информатика" чества 55 годишен юбилей 162 
Концептуално значение на иновацията и специфика на иновационните стратегии 1 
Концепцията за социалната устойчивост в контекста на статистическото изследване 3 
Корпоративно управление и българските предприемачи 117 
Кризите в банковия сектор - същност, фактори и емпирични изследвания 14 
Културната география и "новите културни географии" 157 
Културно-историческият туризъм в дестинация Велико Търново в контекста на устойчивото развитие 155 
Лизинговият пазар в България - състояние и тенденции 22 
Макропруденциалната политика и мерките, използвани от държавите - членки на ЕС за подпомагане на икономиките в условията на Covid-19 49 
Малките вузове са по-гъвкави 83 
Машинното обучение 40 
Международна конференция по проект ECVET "Професионално обучение за подобряване на предприемаческите умения на младите хора в малки и средни предприятията чрез програма по управленско счетоводство" 79 
Международните трудови стандарти като фактор за преодоляване на социално-икономическите последици на пандемията Covid-19 65 
Мениджмънт на кризисни ситуации и ефективно преодоляване на съпротивата към промените в организациите 113 
Многонационално финансово управление 50 
Модели за детайлизирани анализи на сделки по внос на стоки и счетоводно-информационното им осигуряване 130 
Модели за оценка на кредитния риск, приложими при МСП 13 
Модели за оценка на риска при извършване на стрес тестове в банковия сектор 15 
Мястото на човешкия фактор в корпоративната социална отговорност 115 
Навършват се 109 години от дарението на Димитър Ценов 163 
Насоки за въвеждане на Бонус-Малус системата при застраховането "Гражданска отговорност"на автомобилистите 75 
Обществени нагласи относно Европейска социална политика (по данни от 8 вълна на ESS) 56 
Одитни комитети в публичния сектор на Р България - тенденции в развитието на нормативната уредба, проблеми и препоръки за усъвършенстване 136 
Оптимизиране на бизнеса и придобиване на конкурентни предимства чрез аутсорсване на бизнес процеси от машиностроителните предприятия 101 
Оптимизиране на паричните агрегати от гледна точка на Австрийската парична теория - възможности и ефекти 20 
Организационната култура в индустриалните бизнес организации 109 
Организационно-икономически характеристики на обезщетенията при болест с временна неработоспособност 73 
Основни икономически и политически решения в ЕС 58 
Основни моменти при определяне на подходящите за аутсорсинг дейности като път за успешното му приложение в бизнес организациите 108 
Особености на счетоводното отчитане на юридическите лица с нестопанска цел 129 
Очертаване линиите на разлома в Европейския съюз 60 
Пазарът на био храни се разраства 100 
Парично обезщетение поради карантина 70 
Повишаване на фирмената конкурентоспособност чрез възприемане на концепцията за социална отговорност 116 
Подобряване на бизнес средата в страните от Югоизточна Европа чрез интервенции за повишавне на финансовата грамотност 21 
Подходи и практика при определяне на осигурителната вноска в публичното социално осигуряване 69 
Подходи и практика при определяне размерите на осигурителните плащания при старост 71 
Посланикът на Кралство Нидерландия ще посети Свищов по проект на ОФК " Академик" 164 
Посланикът на Нидерландия гостува и в Стопанска академия 165 
Правен режим на дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация 62 
Правила за третиране на произхода на стоки в Европейския съюз 45 
Предизвикателствата пред финансирането на ФинТех компаниите чрез алтернативни способи 16 
Презастраховането като стратегически управленски капиталов метод 74 
Приложение на екологичните стандарти при управление на фирмите 118 
Принципи за управление на персонала в условията на криза 138 
Присъствено обучение на задочните студенти в Стопанска академия "Димитър А. Ценов" 166 
Приходите и разходите на държавния бюджет като обект на отчитане в БНБ и търговските банки 125 
Проблеми на вътрешния банков контрол в България 12 
Продуктовият ребрандинг и внедряването на иновации във фирмите - предизвикателство за икономическото развитие 37 
Проучване потребностите от повишаване квалификацията на младите преподаватели в РУ "А. Кънчев" 81 
Професионалното обучение - фактор за осигуряване на заетост 139 
Процесът на обучение по география и икономика - методика за измерване и оценка на качеството му 77 
Публичната пенсионна система в условията на Ковид-19 - краткосрочни ефекти и дългосрочни предизвикателства 72 
Робот в обувките на човека 41 
Ролята на информационната грамотност в социалните мрежи в условия на изолация 153 
Ролята на човешкия фактор в стопанските организации при преодоляване на кризата, породена от COVID-19 141 
Сигурността в епохата на глобализацията 68 
Синергията между земеделски производители, наука и администрация на регионално ниво води до успешно реализирани проекти в земеделието 99 
Система за защита на национална сигурност 66 
Случващото се на енергийните пазари засяга цяла Европа 91 
Социалните медии и техните възможности 121 
Специфични особености при осъществяване на независим финансов одит на финансовите отчети на транспортните предприятия 143 
Сравнителен анализ на икономическото развитие на селските райони в България в контекста на подхода "Лидер" 94 
Сравнителен анализ на разходите в подсектор "централно държавно управление" на България и Гърция според КОФОГ за периода 1998-2018 г. 24 
Сравнителна консолидационна атрактивност на банковия сектор на страните от Европейския съюз 11 
Стопански счетоводен анализ на риска, финансовия резултат и рентабилността в балансирана система от показатели 135 
СУК - фактор във взаимоотношенията с доставчиците 38 
Счетоводен анализ на финансовата стабилност, сигурност и риск от дестабилизация на бизнес организациите 134 
Счетоводни и правни аспекти на операциите, свързани със съхранение на движими ценности в банките 132 
Счетоводно и данъчно отчитане на авансовите плащания 128 
Счетоводно отчитане на поетите ангажименти за разходи в бюджетните организации 127 
Счетоводно отчитане на разходите по икономически елементи в бюджетните предприятия 123 
Съвременната организация - стимулатор и ограничител на индивидуалното и групово поведение 111 
Съвременни тенденции във философията на трудовите и осигурителни права 61 
Съвременни тенденции свързани с изменението на цените и риска на финансовите инструменти в България 33 
Съвременни технологии на защита на потребителски данни в интернет 151 
Същност и стратегии за организационната промяна 110 
Тенденции в данъчното облагане на страните - членки на Европейския съюз 26 
Тенденции и перспективи на съвременните технологии на управление 103 
Технологични възможности за оптимизация на вътрешния пазар на държавни дългови инструменти в Република България 29 
Традиционни и онлайн медии и отношение на аудиторията към тях 122 
Трудовото право на XXI век : тенденции и предизвикателства 64 
Трънливият път на българската политика спрямо възобновяемите енергийни източници 86 
Умната инфраструктура на бъдещето 148 
Управление на проектни екипи - възможности и предизвикателства 120 
Управлението на логистичните дейности и партньорството във фирмата - предизвикателство за успешна корпоративна практика 39 
Управленски аспекти в развитието на културните институции 112 
Фактори, влияещи върху етичното поведение в управлението 107 
Финансиране на системата на здравеопазване в Р България - състояние, тенденции, възможности за оптимизиране 85 
Финансова сигурност: фирмени и банкови процедури и практики за противодействие срещу "прането" на пари 18 
Финансовият контролинг в условията на криза 25 
Финансово разузнаване като гарант за влизане в Еврозоната 59 
Финансово стимулиране за иновативни постижения на учениците 78 
Финансово състояние на транспортното предприятие (методология и методика за анализ) 142 
Фъстъците на Садово - повод за гордост 96 
Хостинг услуги в България 147 
Четене и читатели във Велико Търново през погледа на експертите 2 
Четири стълба на дистанционната работа на одитните екипи 137 
Ще има ли дигитално евро 32 
[Седемнадесето] 17-то издание на ежегодния конкурс за есе проведе катедра "Мениджмънт" 168 
A Tale of Two Financial Cycles: Domestic and Global 5 
Assessing Financial Stability: Stars, Gaps, Cycles and Other Challenges 6 
Big Data Analysis Architecture 114 
Bulgarian Export of Consumption Goods and Intermediate Goods Since the Outbreak of the Corona-virus 44 
Customer Demographic Segmentation Based On Telecom Behavioral Data 149 
Frankel and Rose’s Introduction to the Endogeneity of Optimality: A Model Limited to the European Monetary Experience 52 
Index of the Cycle of Money – the Case of Bulgaria 23 
Monetary Policy within a COVID-19 Environment: The Role of Central Banks and the Main Challenges for the Euro-zone 51 
Sino-Bulgarian Economic Relations in the Post Pandemic World 54 
Tackling Undeclared Self-Employment in South-East Europe: from Deterrents to Preventative Policy Measures 8 
The Euro Area Financial Cycle 7 
Workforce Efficiency Increase For The Online Sales In-Store Picking Operation 152 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансови плащания 128 
австрийска парична теория 20 
автоматизирани системи 41 
автомобилна застраховка 75 
авторско право 80 
аграрен сектор 95 
агротехника 92 
агротехнология 92 
администрация 99 
академично тържество 158 
активи на предприятието 133 
алманах 1 3 10 11 12 14 15 16 18 19 21 22 25 28 29 36 48 49 71 74 75 78 85 87 93 94 95 112 119 120 122 124 125 140 149 152 154 155 156 
алтернативни млечни продукти 97 
алтернативни продукти 97 
алтернативни финансови услуги 16 
алтернативно финансиране 16 
амортизации 133 
анализ на данни 114 
анализ на риска 134 135 
анализ на финансовото състояние 142 
аналитично отчитане 124 
антикризисен анализ 134 
аудитория 122 
аутсорсинг 101 108 
аутсорсинг дейности 108 
аутсорсинг договор 104 
аутсорсинг на бизнес процес 101 
аутсорсинг на бизнеса 101 
аутсорсинг отношения 104 
аутсорсинг проекти 104 
аутсорсинг процеси 108 
аутсорсинг риск 104 
бадемово мляко 97 
базов лихвен процент 126 
балансирана система от показатели 135 
Балкани 57 
банки 11 15 
банков влог 132 
банков надзор 17 
банков сейф 132 
банков сектор 11 14 15 
банков съюз 59 
банков фалит 17 
банкова информация 17 
банкова криза 14 
банкова сигурност 17 18 
банкова система 11 18 
банкови измами 17 59 
банково посредничество 125 
бедност 55 
безопасност на храните 144 
Белене 87 
бенчмаркинг 105 
бенчмаркове за лихвени проценти 126 
библиотеки 2 
библиотеките в България 2 
бизнес организации 108 115 134 
бизнес среда 110 
бизнес стратегия на фирмата 116 
бизнес управление на фирми 105 
бизнес цикли 5 6 7 
био животновъдство 100 
биоземеделие 98 100 
биоидея 98 
биологичен тероризъм 67 
биооборудване 98 
биопроизводства 98 
биохрани 100 
благосъстояние 4 
блокчейн 146 
блокчейн компания 146 
блокчейн програмиране 146 
блокчейн решения 146 
блокчейн технологии 29 146 
БНЕБ 89 
болест 73 
болест с временна неработоспособност 73 
бонус-малус системи 75 
борба с фалшифициране 145 
борд на директорите 117 
ботове 145 
БСК 35 
бъдеща доставка 128 
бъдеще извършване на услуга 128 
бъдеще сътрудничество 165 
България 23 43 88 
българска образователна система 78 
българска политика 86 
български висши училища 81 82 
български износ 44 
български предприемачи 117 
български производители 96 
български филиали 140 
българско селско стопанство 96 
бюджетни организации 127 
бюджетни предприятия 123 
валутен курс 50 
ВЕИ 90 
Велико Търново 2 155 
верига на доставки 42 
вериги на доставки 41 
взаимоотношения с доставчиците 38 
вземане на решения 114 
видове грамотност 153 
видове измами 17 
вируси 151 
висше образование 82 83 158 159 160 161 162 163 164 165 166 168 
висше учебно заведение 160 161 162 163 164 
висше училище 158 159 165 166 168 
висши учебни заведения 83 
висши училища 83 
висши училища в България 83 158 159 165 166 168 
вицепрезидент 158 
влизане в Еврозона 59 
внос и износ 43 
внос на стоки 46 130 
ВОМР 94 
временна неработоспособност 73 
временна нетрудоспособност 70 73 
ВУЗ 83 
въглищни централи 90 
възобновяема енергия 86 
възобновяеми енергийни източници 86 
възпитаници на СА 159 
външна политика 47 
външна търговия 43 
вътрешен банков контрол 12 
вътрешен контрол 12 
вътрешен одит 136 137 
вътрешен одит в публичния сектор 136 
вътрешен пазар 29 
вътрешен цикъл 5 6 7 
вътрешно заместване 131 
вътрешно-фирмено обучение 81 
ГАТТ 45 
географски науки 157 
геопоетика 157 
глобален цикъл 5 6 7 
глобализация 68 
глобална бизнес среда 53 
глобална икономическа криза 30 
глобална стратегия 47 
глобална финансова криза 49 
годишна инвентаризация 133 
годишно счетоводно приключване 133 
Големи данни 114 
големи предприятия 114 
големи фирми 35 
групово поведение 111 
ГФО 133 
гъвкава работа 137 
гъстота на населението 94 
данъчен кредит 27 
данъчен морал 8 
данъчна система 28 
данъчни измами 59 
данъчно облагане 26 28 58 
данъчно облагане и ЕС 26 
данъчно отчитане 128 
дарение 163 
дарител 167 
дарителски акт 163 
дарителство 167 
дарителство за образование 163 167 
дарителят 163 
движими ценности в банките 132 
двустранни отношения 54 
ДДС 27 
демографски промени 3 
демократизация 68 
дестабилизация 134 
детайлизирани анализи 130 
дигитален свят 2 
дигитализация 61 95 102 
дигитализация в застраховането 76 
дигитализация на селското стопанство 95 
дигитална валута 32 
дигитална епоха 67 
дигитална трансформация 80 160 162 
дигитални платформи 102 
дигитални технологии 95 
дигитално евро 32 
дигитално общество 61 
Димитър А. Ценов 163 167 
дистанционна работа 137 
дистрибутори 42 
дистрибуторска дейност 42 
ДМА 133 
добри практики 105 
доверие на потребителите 144 
договор за сътрудничество 161 
докторанти 11 12 15 19 49 71 75 94 140 149 
документиране 124 
документиране в счетоводството 124 
домакински сектор 18 
домашни условия 137 
допълнителен труд 131 
доставки 42 
доходно неравенство 55 
дружества за секюритизация 62 
дружества със специална инвестиционна цел 62 
дърво на решенията 149 
държавен дълг 29 30 
държави членки на ЕС 49 
държавни дългови инструменти 29 
държавни разходи 24 
е-CMR 46 
е-търговия 152 
еволюция на парите 19 
евро 32 
Еврозона 7 51 52 57 
Европа 91 
европейска интеграция 56 
Европейска мрежа на операторите 88 
Европейска парична интеграция 52 
европейска социална политика 56 
европейска търговска политика 36 
Европейска централна банка 51 
Европейски валутен съюз 52 
Европейски съюз 49 60 
европейци 144 
единен пазар 63 
ЕИП 45 
еквивалентност 69 
екоиновации 84 
екологизация 118 
екологични стандарти 118 
електроенергиен пазар 89 
електроенергиен сектор 89 
електроенергийна система 90 
електроенергия 88 
електронна товарителница 46 
електронна търговия 152 
електронни документи 46 
електронни книги 2 
електронни медии 122 
електронни пари 32 
електронно списание 20 24 56 69 72 79 
елементи за устойчиво развитие 155 
емоционалност 107 
ендогенно развитие 52 
енергетика на България 87 
енергийна борса 89 
енергийна политика 86 
енергийна сигурност 90 
енергийна система 90 
енергийна трансформация 90 
енергийни пазари 91 
епидимична обстановка 9 70 
Еразъм+ 35 
ЕС 43 45 47 55 58 
есе 168 
етика 107 
етично поведение 107 
ефекти 93 
ефекти от ПЧИ 48 
ЕЦБ 32 59 
животновъдство 100 
жизнен стандарт 4 
журналистика 121 
заболяване с общ характер 73 
задочно обучение 166 
заетост 94 
Закон за кредитните институции 132 
Закон на Вагнер 24 
заплахи за сигурността 17 
застраховане 75 76 
застрахователен бизнес 76 
застраховка Гражданска отговорност 75 
застраховки онлайн 76 
защита на данни 151 
ЗДДС 27 128 
здравеопазване 10 85 
здравна криза 51 
ЗДСИЦДС 62 
зелена сделка 90 
земеделие 98 99 
земеделски производители 99 
златен стандарт 19 
ЗСч 133 
избор на операция 152 
извън Еврозоната 6 
извънредно положение 9 
изграждане на бизнес 140 
изкуствен интелект 40 145 
изменения 9 
изменения в МСФО 126 
измерване на зависимости 24 
износ 36 44 
износ на България 44 
износ на стоки 46 
изпълнение 93 
изтичане на данни 151 
икономизация 68 
икономическа реалност 90 
икономическа система 23 34 
икономическа трансформация 34 
икономически кризи 19 
икономически отношения 54 
икономически растеж 34 48 55 57 
икономически цикъл 20 
ИКТ 76 
имидж 82 
Индекс на паричния цикъл 23 
индекс на човешко развитие 4 
индивидуално дарение 163 
индивидуално поведение 111 
индикатори за оценка 119 
индустриални бизнес организации 109 
индустриални предприятия 119 
индустриално развитие 119 
Индустрия 4.0 35 
иновативни постижения 78 
иновации в индустрията 35 
иновационен потенциал 1 
иновационни стратегии 1 
иновация 1 
интеграция 57 
интелигентни сгради 148 
интелигентно земеделие 95 
интернет 147 151 
интернет грамотност 153 
интернет на нещата 148 
информатизация 68 
информационна грамотност 153 
информационна сигурност 150 
информация 2 
исторически преглед 63 
история на СА 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 
ИУ - Варна 82 
ИЧР 4 
капиталова адекватност на банките 12 
капиталово изискване 74 
карантина 70 
кариерно развитие 81 
катедра Бизнес информатика 162 
катедра Контрол и анализ на стопанската дейност 160 
катедра Мениджмънт 168 
катедра Финанси и кредит 159 
качество в агробизнеса 96 
качество на хранителните продукти 144 
кибератака 150 
киберизмама 17 59 
киберпрестъпност 150 
киберсигурност 150 
китайско-български отношения 54 
климатични рискове 58 
коинтеграционен анализ 57 
конвенционални методи 51 
Конвенция на ООН 46 
конкурентни предимства 101 
конкурентоспособен бизнес 105 
конкурентоспособност 105 
конкурентоспособност на фирмата 108 
конкуренция 102 
конкурс за есе 168 
консолидационна атрактивност 11 
консолидация на банковия сектор 11 
контрол 136 
контрол и анализ 160 
конференция 5 6 7 38 39 77 79 81 82 86 101 103 104 105 106 107 108 109 110 111 115 116 118 121 138 139 153 157 160 
концепция за паричния цикъл 23 
концепция за устойчиво развитие 155 
короновирусна криза 44 141 
корпоративен данък 58 
корпоративна практика 39 
корпоративна социална отговорност 115 116 
корпоративна структура 117 
корпоративно управление 117 
кредит по ЗДДС 27 
кредитен риск 13 
криза 25 
криза в банковия сектор 14 
кризи 138 
кризисна ситуация 138 141 
кризисни ситуации 113 
криптобанки 31 
криптовалута 31 32 59 
криптокомпании 31 
криптопазар 31 
критерии на Франкел и Роуз 52 
кръгла маса 162 
КСО 115 
КТ 131 
КУЗИС 35 
кулинарен туризъм 156 
култура 112 
култура–пространство 157 
културна география 157 
културна стандартизация 68 
културни институции 112 
културни различия 157 
културно-исторически туризъм 155 
културно-историческо наследство 155 
културология 157 
кумулация 45 
лечебни заведения 85 
лизингов пазар 22 
лизингови вземания 22 
лизингово проникване 22 
лихвен паритет 50 
лицензи 62 
логистика 38 40 42 
логистична дейност 41 
логистични дейности 39 
логистични доставчици 41 
логистични потоци 39 
логистични решения 42 
логистични услуги 41 
логистично планиране 40 
магистър 159 
макроикономическа стабилност 6 
макропруденциална политика 49 
макропруденциални инструменти 49 
макросреда 156 
малки и средни предприятия 13 79 
малки модулни реактори 87 
малки предприятия 114 
масови нагласи 56 
машинно обучение 40 
машиностроителни предприятия 101 
МВФ 58 
медиен сектор 153 
медии 80 122 
медии и общество 122 
медицински специалисти 67 
междинни стоки 44 
международен автомобилен превоз 46 
международен бизнес 53 
международна бизнес мрежа 140 
международна научна конференция 38 39 81 82 86 101 103 104 105 106 107 108 109 110 111 115 116 118 138 139 
Международна организация на труда 65 
международна парична система 50 
международна парична терминология 50 
международна политика 21 
международна сигурност 68 
международна търговска политика 36 
международни икономически отношения 54 
международни капиталови структури 50 
международни нови предприятия 53 
международни пазари 91 
международни трудови стандарти 64 65 
международно предприемачество 53 
мениджмънт на кризи 113 
менталност 60 
мерки 93 
методика 77 
методологически подход 34 
МИГ 94 
микромениджмънт 106 
микросреда 156 
министър на икономиката 159 
митнически контрол 46 
митнически съюз 45 
митническо право 45 
млади преподаватели 81 
млади хора 79 
модел на Алтман 134 
модел на управление 37 
модел Пет сили 156 
модели VaR и ES 15 
модели за оценка 13 15 
модели за финансиране 85 
морфогенетична структура 60 
МОТ 65 
мрежови ефекти 102 
МСП 13 
МСС 1 143 
МСФО 126 
мултинационална корпорация 50 
наем на сейф 132 
насрещни плащания 69 
настилка 84 
наука 99 
наука и производство 96 
научна конференция 77 121 153 157 
научни трудове 68 134 135 
национална икономика 139 
национална сигурност 66 68 
недеклариран труд 8 
независим финансов одит 143 
немски инфорамционни източници 121 
нерециклируема пластмаса 84 
нетекущи активи 133 
неформална икономика 8 
НМЕ 70 
нова учебна година 158 
нови технологии 76 
нормативна уредба 136 
НПОПДОО 70 
НСС 133 143 
обезщетения за болест 73 
област Габрово 154 
облачни услуги 76 
обмен на електроенергия 88 
обучение по география 77 
обучение по икономика 77 
обща преференциална система 36 
обществен съвет 78 
обществени взаимовръзки 61 
обществено здраве 3 
обществено мнение 122 
общи принципи 138 
общо-европейски мерки 56 
ОВППС 47 
одит в банките 12 
одитен екип 137 
одитен комитет 136 
одитна работа 137 
ОИСР 21 
олимпийска шампионка 158 
ОМУ 67 
онлайн инструменти 35 
онлайн медии 122 
онлайн платформа 102 
онлайн храни 152 
онлайн хранителни стоки 152 
опазване на околната среда 98 
оперативен лизинг 22 
оптимална валутна зона 52 
организационна култура 82 109 
организационна промяна 110 
организационни промени 113 
организационно поведение 111 
организация 111 
осигурителна вноска 69 
осигурителна информация 131 
осигурителни отношения 131 
осигурителни плащания 71 
осигурително право 61 
основни заплахи 151 
особености на отчитане 129 
ОСП 45 93 94 
отпадъци 84 
офшорни зони 59 
оценка на индекса 23 
оценка на качеството 77 
оценка на обучението 77 
оценка на риска 15 134 135 
оценка на стабилност 6 
пазар на биологични храни 100 
пазар на биопродукти 100 
пазар на биохрани 100 
пазар на ДЦК 29 
пазар на млечни продукти 97 
пазар на труда 10 64 146 
пазарен модел на заетостта 10 
пазарно влияние 102 
пазарно обединение 89 
пандемия 10 30 44 51 54 76 88 
паралелна финансова система 31 
паричен цикъл 23 
парична база 19 
парична криза 23 
парична политика 51 
парични агрегати 19 20 
парични системи 19 
парично обезщетение 70 
парично предлагане 20 
партньорство 39 
пасиви на предприятието 133 
пенсии 72 
пенсии за възраст 71 
пенсии за осигурителен стаж 71 
пенсии за трудова дейност 71 
пенсионно осигуряване 71 
пенсия за старост 71 
перспективи 103 
платежоспособност 74 
платформа 35 
поведение на човешкия фактор 141 
поведенчески данни 149 
повишаване на ефективността 152 
повишение на квалификацията 81 
подпомагане на икономиките 49 
подход ЛИДЕР 94 
подчинен дълг 74 
поетична география 157 
покупателна способност 50 
политика на сигурност 47 
популяризиране на масов спорт 164 
посещаемост 155 
посланик на Кралство Нидерландия 164 165 
постижения на учениците 78 
постпандемично развитие 72 
потребителски данни 151 
потребителски стоки 44 
правен режим 62 
правни аспекти 132 
право на данъчен кредит 27 
право на ЕС 63 
пране на пари 18 59 
превоз на стоки 46 
предаване на данни 151 
предизвикателства 64 72 
предприемачески умения 79 
предприемачество 8 
презастраховане 74 
презастрахователна програма 74 
преки чуждестранни инвестиции 48 
преки чуждестранни инвестиции в ЦИЕ 54 
преносни системи 88 
прецизно земеделие 95 
привлечен капитал 74 
природоопазване 118 
природоползване 118 
присъствена форма на обучение 166 
приходи на държавния бюджет 125 
пробив в сигурността 150 
проблеми 109 
прогноза на метрична променлива 149 
Програма за развитие на селските райони 93 154 
програма Развитие на селските райони 79 
прогресивен данък 28 
продуктово позициониране 37 
проект 79 120 
проектен екип 120 
производствени компании 35 
произход на стоките 45 
пропорционален данък 28 
пространствени сравнения 157 
противодействие на прането на пари 18 
професионално обучение 79 139 
публичен сектор 113 136 
публична пенсионноосигурителна система 72 
публична политика 8 
пчеларски сектор 92 
пчеларство 92 
пчелни стопанства 92 
ПЧИ 48 54 
работна сила 152 
радиационен тероризъм 67 
развиващи се икономики 36 
развитие на иновациите 1 
развитие на инфорамционни технологии 162 
развитие на културните институции 112 
развитие на селските райони 154 
разлом 60 
размери на плащания 71 
разходи 127 
разходи в бюджетни предприятия 127 
разходи на държавния бюджет 125 
разходи по доставките 130 
разходи по икономически елементи 123 
растениевъдна продукция 97 
ребрендинг 37 
регионално ниво 99 
регулация 31 
рентабилност 135 
риск 12 33 134 135 
риск мениджмънт 15 
рисково-базиран капитал 74 
роботизация 41 
роботизация в склада 41 
Румъния 89 140 
Русенски университет 81 
ръководител на проект 120 
СА 38 39 53 72 73 79 86 90 103 104 106 107 109 110 111 115 116 118 127 138 139 
СА докторант 1 3 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 25 28 29 36 48 49 69 71 72 73 74 75 78 85 87 93 94 95 101 112 115 119 120 122 124 125 140 149 152 154 155 156 
самостоятелна заетост 8 
самосъзнание 107 
сборник с доклади 38 39 81 82 86 101 103 105 106 107 108 109 110 111 115 116 118 138 139 
свищовско висше училище 160 161 162 163 164 165 167 
свободно движение на капитали 63 
сделки по внос 130 
Северен централен район 154 
селски райони 94 
селски райони в България 93 
сигурност 68 134 
силно задлъжнели страни 30 
синергични връзки 99 
синергия 99 
синтетично отчитане 124 
синтетично счетоводно отчитане 124 
синтетично счетоводство 124 
система за защита 66 
система на управление 38 
служители 82 
СМР 94 
собствен капитал 74 
собствени средства 74 
соево мляко 97 
софтуерни продукти 147 
социална активност 115 
социална активност на персонала 115 
социална защита 56 
социална насоченост 10 
социална отговорност 116 
социална устойчивост 3 
социални медии 121 153 
социални мрежи 153 
социално включване 3 
социално изключване 55 
социално осигуряване 69 
социално отговорно поведение 116 
специализирано образование 83 
специалност Икономика на търговията 158 
специалност СФК 160 
специфични принципи 138 
спорт 164 
спот цени 50 
сравнителен анализ 24 
среден глобален индекс 23 
средно образование 77 
среща с ректора 164 
СС 12 133 
СС 13 133 
стандартизация 118 
стартъп 35 84 92 
статистически методи 24 
статистическо изследване 3 
стейбълкойн 31 
СТО 45 
Стопанска академия 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 
стопански организации 141 
стопански счетоводен анализ 134 135 
страни-членки на ЕС 6 26 
страните на ЕС 11 
стратегии 110 
стратегически партньорства 35 
стратегия за национална сигурност 66 
стрес-тестове 15 
структура 34 
структурни промени 34 
структурни фондове 154 
студентски научни публикации 26 33 123 
студентско есе 168 
субективно право 61 
СУК 38 
счетоводен анализ 134 135 
счетоводни аспекти 132 
счетоводно отразяване 125 
счетоводно отчитане 123 125 127 128 129 
счетоводно отчитане в бюджетни предприятия 123 
счетоводно отчитане на разходите 123 
счетоводно отчитане на хеджирането 126 
счетоводно-информационно осигуряване 130 
съпротива към промяна 113 
сътрудничество 161 
съхранение на данни 151 
съхранение на движими ценности 132 
същност 110 
съюз на капиталовите пазари 63 
текущ контрол 12 
текущи материални активи 124 
телевизия 122 
Телеком данни 149 
телеком услуги 149 
тенденции 26 33 61 64 
тенденция на развитие 24 
теоретичен обзор 121 
теории за ПЧИ 48 
тероризъм 67 
технологии 92 
технологии на управление 103 
технологични тенденции 148 
ТЕЦ 90 
товарителница 46 
традиционни медии 122 
Тракийски университет 161 
транзит на стоки 46 
трансграмотност 153 
транспорт 40 
транспортна свързаност 142 
транспортни предприятия 142 143 
трансформации 34 
трансформация на бизнеса 162 
трети страни 43 
трудова заетост 9 10 64 139 
трудово право 61 64 65 
трудово правоотношение 9 131 
туризъм 155 
туристическа дестинация 155 
туристически бизнес 154 
туристически услуги 154 
търговия 54 
търговия с финансови инструменти 33 
търговска защита 45 
търговска марка 37 
търговски банки 125 
търговски договорености на ЕС 45 
търговски дружества 37 
Търговски закон 132 
търговски отношения 45 
търговски партньори 43 
търговски споразумения 45 
укриване на данъци 8 
умишлен фалит 117 
университети 83 
университетско образование 80 
управление 12 107 112 
управление на бизнеса 105 117 
управление на верига за доставки 41 
управление на държавния дълг 30 
управление на електроенергийната систем 88 
управление на капиталите 74 
управление на качеството 77 
управление на кризата 113 
управление на кризи 51 66 
управление на логистиката 39 
управление на логистичните дейности 39 
управление на организациите 106 
управление на организацията 111 
управление на отпадъците 84 
управление на персонала 138 
управление на проекти 120 
управление на проектния екип 120 
управление на риска 104 
управление на средства 78 
управление на фирмата 118 
управление на фирмените финанси 25 
управление на хостинг услуги 147 
управление на човешки ресурси 139 140 
управленски аспекти 112 
управленски процес 107 
управленски тенденции 103 
управленски технологии 103 
управленски умения 106 
управленски функции 112 
устойчиво развитие 94 119 
фактори 43 
фалшиви новини 145 
философия на правото 61 
финанси и икономика 5 6 7 
финансиране на здравеопазването 85 
финансиране на МСП 13 
финансиране на тероризма 18 
финансов контролинг 25 
финансов лизинг 22 
финансов мениджмънт 25 50 
финансов резултат 135 
финансов ресурс 78 
финансов риск 135 
финансов цикъл 5 6 7 
финансова грамотност 21 
финансова криза 14 
финансова сигурност 18 
финансова система 22 
финансова стабилност 6 134 
финансова устойчивост 25 
финансови инструменти 33 
финансови кризи 19 
финансови отчети 126 143 
финансови отчети на предприятията 143 
финансови технологии 16 
финансово отчитане на банките 125 
финансово разузнаване 59 
финансово стимулиране 78 
финансово състояние на предприятието 142 
финансово управление 50 85 140 
ФинТех 16 
финтех инвестиции 16 
финтех компании 16 
фирмена конкурентоспособност 116 
фирмена сигурност 18 
фискално приспособяване 58 
Фонд финансово стимулиране на ученици 78 
форми на заетост 64 
форуърд курсове 50 
функции на мениджъра 106 
футбол 164 
фъстъци 96 
фючърсни пазари 91 
хибриден дълг 74 
химически тероризъм 67 
хостинг групи 147 
хостинг пазар 147 
хостинг услуги 147 
хранителен сектор 144 
хранителна система 144 
цена на капитала 74 
цени 33 
цени на електроенергия 91 
ценности 82 
ценови риск 33 
централна банка 51 125 
централни банки 20 
цифровизация 149 
чакалня 59 
четене 2 
читатели 2 
човешки ресурси 12 109 
човешки фактор 115 141 
човешки фактор в организацията 141 
чуждестранни лихвени проценти 50 
Югоизточна Европа 8 
юридически лица 129 
юридически лица с нестопанска цел 129 
ядрена енергетика 87 90 
30 години СФК 160 
55 години катедра Бизнес информатика 162 
55 годишен юбилей 162 
5G 148 
5G мобилна мрежа 148 
85-годишнина на СА 160 162 
Beewise 92 
Big Data 114 
Big Data анализ 114 
COVID-19 10 30 44 46 49 51 53 54 65 72 76 88 137 141 153 
ENTSO-E 88 
ERM II 59 
Fake news 145 
fish dinner 60 
HDI 4 
machine learning 40 
Porter модел 156 
STEEPLE анализ 156 
win-win модел 42