НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

Психология на труда

- 1 -

Сп Г 62 Св

Емилова, Ирена и др.  Мобинг - субективно усещане или обективно състояние в организацията / Ирена Емилова, Милен Динков. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 57-90. 

  

Сист. No: 77219

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 2 -

Сп А 562

Стратегическо планиране на социалните услуги - състояние и перспективи  / Пенка Шишманова и др.. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, с. 145-176. 

  

Сист. No: 77229

Статистика

- 3 -

CD Сп С 73

Златанова, Соня.  [Сто и четиридесет] 140 години статистика на външната търговия на България / Соня Златанова. // Статистика, 2020, с. 129-138. 

  

Сист. No: 77330

- 4 -

CD Сп С 73

Иванов, Любомир.  Развитие на статистическия анализ на отдалечени наблюдения (outliers) от края на Първата световна война до средата на 80-те години на XX век / Любомир Иванов. // Статистика, 2020, с. 35-53. 

  

Сист. No: 77329

- 5 -

Сп А 562

Шопова, Маргарита и др.  Интегрален показател за оценка потенциала за социална конвергенция в Европейския съюз - методологически и приложни аспекти / Маргарита Шопова, Тихомир Върбанов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, с. 207-239. 

  

Сист. No: 77231

Статистика на България

- 6 -

Сп А 562

Статистически измерения на регионалните различия и неравенства между Северна и Южна България  / Красимира Славева и др.. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, с. 240-273. 

  

Сист. No: 77232

Статистика на домакинствата. Бюджети на домакинствата

- 7 -

CD Сп С 73

Цанов, Васил.  Определяне на линията на бедност - методологични особености / Васил Цанов. // Статистика, 2020, с. 57-80. 

  

Сист. No: 77331

Миграция

- 8 -

Сп Ч E 18

Williams, Colin C. et al.  Evaluating the Relationship Between Migration and Participation in Undeclared Work: Lessons from Bosnia and Herzegovina / Colin C. Williams, Adnan S. Efendic. // Economic Alternatives, 2020, N 4, с. 592-606. 

  

Сист. No: 77202

Жизнено равнище на населението

- 9 -

Сп Д 532

Братоева-Манолева, Силвия.  Доходното неравенство в България в периода 1993-2019 г. - декомпозиране по основни източници на доходи / Силвия Братоева-Манолева. // Диалог. Електронно списание, 2021, N 1, с. 64-84. 

  

Сист. No: 77253

Икономическа социология

- 10 -

Сп А 582

Стоилова, Вяра.  За духа на дигиталния капитализъм / Вяра Стоилова. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 1, с. 145-152. 

  

Сист. No: 77208

Икономика. Икономически науки

- 11 -

Сп И 50 м

Чобанова, Росица.  Новият стадий на икономическо развитие / Росица Чобанова. // Икономическа мисъл, LXVI, 2021, N 2, с. 3-31. 

  

Сист. No: 77262

Макроикономика

- 12 -

Сп Т 87 В

Мавров, Христо.  Макроикономическа теория и политика за макроикономическа стабилизация – поява и развитие до глобалната финансова криза от 2008-2009 година / Христо Мавров. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2019, с. 44-87. 

  

Сист. No: 77281

- 13 -

Сп И 50 м

Макариева, Мартина.  Моделиране на кривата на доходност в неразвит финансов пазар: случаят на България / Мартина Макариева. // Икономическа мисъл, LXVI, 2021, N 2, с. 61-83. 

  

Сист. No: 77263

- 14 -

Сп А 582

Ченгелова, Емилия.  Икономиката в сянка - порицаващи стереотипи и поведенчески нагласи / Емилия Ченгелова. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 1, с. 29-44. 

  

Сист. No: 77207

- 15 -

Сп Ч E 18

Zlatinov, Dimitar.  How Fiscal Policy in Bulgaria may Affect the Transition to a Low Carbon Economy? / Dimitar Zlatinov. // Economic Alternatives, 2020, N 4, с. 525-535. 

  

Сист. No: 77199

Икономически теории. Учения и школи

- 16 -

Сп Н 25 а

По повод стогодишнината от рождението на основателя на Одеската икономическа школа А. K. Покритан . // Народностопански архив, LXXIII, 2021, N 1, с. 3-16. 

  

Сист. No: 77257

- 17 -

Сп Ч E 18

Blanco, Alfredo Felix.  On economic inequality and schools of economic thought / Alfredo Felix Blanco. // Economic Alternatives, 2020, N 4, с. 511-524. 

  

Сист. No: 77198

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 18 -

Сп Б 445

Вайтр, Анна.  Гъвкава организация на работа - текущо състояние и направления за изследване / Анна Вайтр. // Бизнес управление, XXXI, 2021, N 1, с. 73-84. 

  

Сист. No: 77249

Трудови отношения

- 19 -

657/С/Н 267

Дичева, Теодора.  Длъжен ли е работодателят да покрива разходите за електричество, отопление и други консумативи на служителите, работещи от дома (Home Office)? / Теодора Дичева. // Наръчник на икономиста 2020 : Т. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2020, с. 81-86. 

  

Сист. No: 77291

- 20 -

Сп И 503 и

Evgueniev, Evgueni.  Industrial Relations – Past and Present / Evgueni Evgueniev. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 2, с. 74-86. 

  

Сист. No: 77277

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 21 -

Сп И 36 Вн

Черкезова, Стоянка.  Бъдещето на пазара на труда в България – остаряване на населението и възможности пред политиките / Стоянка Черкезова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 64, 2020, N 4, с. 332-350. 

  

Сист. No: 77266

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 22 -

Сп А 582

Белчев, Валери.  Банки и финансови иновации - теоретични основи / Валери Белчев. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 1, с. 92-104. 

  

Сист. No: 77206

- 23 -

Сп А 582

Кирова, Силвия и др.  Съвременни аспекти на регулирането на финансовите пазари / Силвия Кирова, Йорданка Статева. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 1, с. 14-28. 

  

Сист. No: 77204

- 24 -

Сп Н 25 а

Кънева, Аглика.  Анализ на изменението на брутните кредити и аванси и привлечените средства от банките в България / Аглика Кънева. // Народностопански архив, LXXIII, 2021, N 1, с. 66-86. 

  

Сист. No: 77261

Финанси

- 25 -

II 2093

Николаев, Даниел.  Използване на долните рискови измерители в управлението на инвестиционния портфейл / Даниел Николаев. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от науч. изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 17-18.10..2019 във В. Търново :Т. 1- : Т. 3. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019, с. 99-105. 

  

Сист. No: 77185

Корпоративни финанси

- 26 -

Сп Ч E 18

Hristozov, Yanko.  Corporate Indebtedness of Non-Financial Corporations in Bulgaria / Yanko Hristozov. // Economic Alternatives, 2020, N 4, с. 536-566. 

  

Сист. No: 77200

Данъци. Такси. Налози

- 27 -

657/С/Н 267

Петрова, Моника.  Определяне мястото на изпълнение и на лицето-платец на ДДС, при доставки на услуги, извършвани по електронен път / Моника Петрова. // Наръчник на икономиста 2020 : Т. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2020, с. 3-21. 

  

Сист. No: 77294

- 28 -

657/С/Н 267

Цветкова, Лорета.  Данъчно третиране на доходите от хотелиерски услуги, извършвани от физически лица / Лорета Цветкова. // Наръчник на икономиста 2020 : Т. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2020, с. 41-46. 

  

Сист. No: 77295

- 29 -

Сп Б 973

Данъчна преференция  : Преотстъпване 50 на сто от корпоративния данък на социални и здравноосигурителни фондове. // Бюджетът, 30, 2021, N 4, с. 41-42. 

  

Сист. No: 77222

- 30 -

Сп Б 445

Дулевски, Стойчо Лалков.  Ключови аспекти относно дъщерното дружество в концепцията за място на стопанска дейност / Стойчо Лалков Дулевски. // Бизнес управление, XXXI, 2021, N 1, с. 41-55. 

  

Сист. No: 77247

- 31 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Нови положения, свързани с дистанционните продажби на стоки по "режим в Съюза" / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, 2021, N 4, с. 48-70. 

  

Сист. No: 77255

- 32 -

Сп Н 25 а

Найденов, Людмил и др.  Covid-19 рефлексии върху данъчните несъответствия / Людмил Найденов, Димитър Ценов. // Народностопански архив, LXXIII, 2021, N 1, с. 17-31. 

  

Сист. No: 77258

- 33 -

Сп Ф 531 п

Петрова, Беата.  Какво предвиждат промените в ЗДДС засягащи фискалните устройства и СУПТО / Беата Петрова. // Счетоводство, данъци и право, 2021, N 3, с. 59-65. 

  

Сист. No: 77224

Данъчен контрол

- 34 -

II 2093

Тананеев, Емилиян и др.  Субективност и обективност в данъчния контрол / Емилиян Тананеев, Пепа Стойкова, Аяла Атиас. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от науч. изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 17-18.10..2019 във В. Търново :Т. 1- : Т. 3. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019, с. 29-34. 

  

Сист. No: 77188

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 35 -

II 2093

Бенов, Юлиян Сашков.  Причини за консолидацията в банковия сектор / Юлиян Сашков Бенов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от науч. изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 17-18.10..2019 във В. Търново :Т. 1- : Т. 3. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019, с. 158-166. 

  

Сист. No: 77194

- 36 -

В К 263

Стоянов, Николай.  Най-добрите банки на 2020 г. / Николай Стоянов. // Капитал, N 14, 9-15 апр. 2021, с. II-IV [прил.]. 

  

Сист. No: 77214

Пари, валута

- 37 -

II 2093

Радуканов, Сергей.  Тенденции в развитието на златно-валутните резерви на паричния съвет в България / Сергей Радуканов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от науч. изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 17-18.10..2019 във В. Търново :Т. 1- : Т. 3. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019, с. 94-98. 

  

Сист. No: 77192

- 38 -

В К 263

Стейкинг на криптомонети . // Капитал, N 9, 05 февр. 2021, с. 51. 

  

Сист. No: 77179

Валутна търговия

- 39 -

В К 263

Тодоров, Тодор.  Вот на криптодоверие / Тодор Тодоров. // Капитал, N 15, 16-22 апр. 2021, с. 66-67. 

  

Сист. No: 77239

Фондов пазар. Фондова борса

- 40 -

II 2093

Симеонов, Стефан и др.  Емпирично тестване на вероятностни модели за оценяване на европейски опции върху акции / Стефан Симеонов, Теодор Тодоров. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от науч. изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 17-18.10..2019 във В. Търново :Т. 1- : Т. 3. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019, с. 68-76. 

  

Сист. No: 77189

- 41 -

Сп Г 62 Св

Йорданов, Йордан Стефанов.  Развитие и състояние на българския капиталов пазар / Йордан Стефанов Йорданов. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 7-56. 

  

Сист. No: 77218

- 42 -

Сп Т 87 В

Тодоров, Вениамин.  Бюджетните дефицити в България и пазарът на международни държавни ценни книжа / Вениамин Тодоров. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2019, с. 198-252. 

  

Сист. No: 77280

Стопанска история

- 43 -

Сп И 50 м

Щерионов, Щелиян Д.  Търговията в Кюстендил през Възраждането / Щелиян Д. Щерионов. // Икономическа мисъл, LXVI, 2021, N 2, с. 114-127. 

  

Сист. No: 77265

Икономически растеж

- 44 -

Сп Ч E 18

Sghaier, Imen Mohamed.  Does Financial Development Affect the Economic Growth Gains from Trade Openness? / Imen Mohamed Sghaier. // Economic Alternatives, 2020, N 4, с. 666-681. 

  

Сист. No: 77203

Аграрна икономика

- 45 -

II 2093

Блажева, Виолета.  Рискът в аграрния сектор / Виолета Блажева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от науч. изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 17-18.10..2019 във В. Търново :Т. 1- : Т. 3. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019, с. 35-40. 

  

Сист. No: 77180

- 46 -

Сп З 54

Производство и търговия у нас с основни зърнени, маслодайни и зеленчукови култури през декември 2020 г. . // Земеделие плюс, 2021, N 1, с. 25-26. 

  

Сист. No: 77177

Търговия

- 47 -

II 2093

Петрова, Симеонка.  Изследване на асортиментния състав върху потребителския избор / Симеонка Петрова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от науч. изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 17-18.10..2019 във В. Търново :Т. 1- : Т. 3. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019, с. 61-67. 

  

Сист. No: 77182

- 48 -

Сп Д 532

Стоянов, Михал.  Въздействие на пандемията от COVID-19 върху търговията на дребно в България / Михал Стоянов. // Диалог. Електронно списание, 2021, N 1, с. 36-49. 

  

Сист. No: 77251

Маркетинг

- 49 -

II 2093

Горанова, Пенка.  Релацията маркетингови комуникации и интегрирани маркетингови комуникации / Пенка Горанова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от науч. изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 17-18.10..2019 във В. Търново :Т. 1- : Т. 3. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019, с. 45-50. 

  

Сист. No: 77181

- 50 -

II 2093

Стефанов, Цанко.  Рекламните кампании на марката All Nature / Цанко Стефанов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от науч. изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 17-18.10..2019 във В. Търново :Т. 1- : Т. 3. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019, с. 83-86. 

  

Сист. No: 77184

- 51 -

Сп Г 621 ВСУ

Иванова, Виржиния.  Приложение на събитийния маркетинг в бизнеса / Виржиния Иванова. // Годишник на Висшето търговско училище - Варна, 2018, с. 35-40. 

  

Сист. No: 77282

- 52 -

Сп А 562

Кръстевич, Тодор.  Моделиране на вероятностния избор при покупка / Тодор Кръстевич. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, с. 7-47. 

  

Сист. No: 77225

- 53 -

Сп И 503 и

Blagoev, Vesselin et al.  Buyer Behaviour in the Case of Organic Agricultural Products / Vesselin Blagoev, Elena Shustova, Inna Mischenko. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 2, с. 124-139. 

  

Сист. No: 77278

Логистика

- 54 -

Сп Л 763

Божилов, Николай.  [Пет] 5 върхови технологии, които ще променят логистиката през 2021 г. / Николай Божилов. // Логистика, XVII, 2021, N 2, с. 22-23. 

  

Сист. No: 77174

- 55 -

Сп Л 763

Божилов, Николай.  "Компютърно зрение" в логистиката / Николай Божилов. // Логистика, XVII, 2021, N 4, с. 34-35. 

  

Сист. No: 77316

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 56 -

Сп М 617 х

Защитеното географско указание "Българско розово масло" с национален код по КН . // Митническа хроника, 2021, N 1, с. 4-7. 

  

Сист. No: 77279

Международни икономически отношения

- 57 -

II 2093

Наама, Карим.  Мерки за решаване на политико-икономическата криза в АР Египет след Арабската пролет / Карим Наама. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от науч. изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 17-18.10..2019 във В. Търново :Т. 1- : Т. 3. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019, с. 21-26. 

  

Сист. No: 77191

- 58 -

II 2093

Шопов, Димчо и др.  Влияние на високата задлъжнялост в частния сектор върху икономиките на страните от Европейския съюз / Димчо Шопов, Ангел Ангелов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от науч. изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 17-18.10..2019 във В. Търново :Т. 1- : Т. 3. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019, с. 134-141. 

  

Сист. No: 77193

- 59 -

Сп Ч E 18

Halimi, Kapllan.  Export Competitiveness of Food Industry in Kosovo / Kapllan Halimi. // Economic Alternatives, 2020, N 4, с. 648-665. 

  

Сист. No: 77201

- 60 -

Сп И 503 и

Influence of Transnational Corporations on the Global Economic Order . // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 2, с. 22-38. 

  

Сист. No: 77276

Глобализация

- 61 -

II 2093

Парушев, Пламен.  Ефектът на глобализацията върху българската икономика като част от Европейския съюз / Пламен Парушев. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от науч. изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 17-18.10..2019 във В. Търново :Т. 1- : Т. 3. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019, с. 167-170. 

  

Сист. No: 77186

Европейско право

- 62 -

Сп И 36 Вн

Радев, Емил.  Мерките срещу прането на пари в Европейския съюз – реформа в ход / Емил Радев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 64, 2020, N 3, с. 192-209. 

  

Сист. No: 77267

Търговско право

- 63 -

Сп Т 961 п

Калайджиев, Ангел.  За формата на сделките / Ангел Калайджиев. // Търговско право, XXIX, 2020, N 4, с. 101-106. 

  

Сист. No: 77285

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 64 -

657/С/Н 267

Заркова, Вержиния.  Осигурителни права по време на неплатен отпуск / Вержиния Заркова. // Наръчник на икономиста 2020 : Т. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2020, с. 99-102. 

  

Сист. No: 77289

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 65 -

Сп А 562

Павлова-Бънова, Марияна.  Фискална позиция на общините в условията на децентрализация в публичния сектор - актуални mроблеми и възможности за растеж / Марияна Павлова-Бънова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, с. 369-405. 

  

Сист. No: 77236

- 66 -

Сп И 36 Вн

Калчева, Десислава.  Българските общини в условията на кризата, свързана с разпространението на COVID-19 / Десислава Калчева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 64, 2020, N 1, с. 5-21. 

  

Сист. No: 77269

- 67 -

Сп А 582

Кирилова, Катя.  Възможности за усъвършенстване на административните процеси в местната администрация / Катя Кирилова. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 1, с. 53-70. 

  

Сист. No: 77205

Социално осигуряване

- 68 -

657/С/Н 267

Гинина, Петя.  Социално осигуряване на физическо лице - регистриран земеделски стопанин, получаващ доходи и от работа по трудов и договор и работа по граждански договор / Петя Гинина. // Наръчник на икономиста 2021 : Т. 1-4. - Пловдив : Плутон-1, 2021, с. 75-78. 

  

Сист. No: 77287

- 69 -

657/С/Н 267

Чернева, Наталия.  Универсален базов доход - ще изчезне ли бедността и ще се подобри ли нашият живот? / Наталия Чернева. // Наръчник на икономиста 2020 : Т. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2020, с. 44-47. 

  

Сист. No: 77292

- 70 -

Сп А 562

Йорданов, Пламен и др.  Възможности за оптимизиране режима на плащанията от публичното пенсионно осигуряване при инвалидност в България / Пламен Йорданов, Йордан Йорданов, Жанета Ангелова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, с. 274-306. 

  

Сист. No: 77233

Пенсионно осигуряване

- 71 -

657/С/Н 267

Заркова, Вержиния.  Допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд / Вержиния Заркова. // Наръчник на икономиста 2020 : Т. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2020, с. 81-88. 

  

Сист. No: 77290

- 72 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Промени в КСО във връзка с допълнителното задължително пенсионно осигуряване / Аспасия Петкова. // Актив, 2021, N 4, с. 45-47. 

  

Сист. No: 77244

Застраховане

- 73 -

Сп А 562

Ерусалимов, Румен и др.  Влияние на законово регламентираните обучения върху професионалното развитие на служителите на застрахователните брокери / Румен Ерусалимов, Анелия Панева. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, с. 177-206. 

  

Сист. No: 77230

Висше образование

- 74 -

Сп Б 445

Пугачьова, Олга.  Приложение на информационните технологии в икономиката и образованието на Република Беларус: състояние, проблеми и перспективи / Олга Пугачьова. // Бизнес управление, XXXI, 2021, N 1, с. 23-40. 

  

Сист. No: 77246

- 75 -

Сп Б 445

Славева, Красимира.  Изграждане на ефективна връзка "образование - наука - бизнес" - стратегическа цел и средство за повишаване на ефективността на разходите за висше образование / Красимира Славева. // Бизнес управление, XXXI, 2021, N 1, с. 5-22. 

  

Сист. No: 77245

- 76 -

Сп Д 532

Чиприянова, Галина.  Специфика на дигитализацията на обучението по счетоводство в ОКС "Бакалавър" / Галина Чиприянова. // Диалог. Електронно списание, 2021, N 1, с. 50-63. 

  

Сист. No: 77252

- 77 -

Сп И 503 и

Zareva, Irena et al.  Academia-Business Cooperation in Bulgaria: Problems and Progress Possibilities / Irena Zareva, Alla Kirova. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 2, с. 3-21. 

  

Сист. No: 77275

Университети

- 78 -

Сп Б 44 б

Георгиева, Петя.  [Седемдесет и пет] 75 години Университетска библиотека към Аграрен университет - Пловдив / Петя Георгиева. // Библиотека, XXVIII, 2021, N 1, с. 38-51. 

  

Сист. No: 77197

Висше образование в България

- 79 -

В К 263

Горанова, Калина.  Сравни и избери. // Капитал, N 17, 29 апр.-6 май 2021, с. VI, VIII [прил.]. 

  

Сист. No: 77327

- 80 -

Сп И 50 м

Михайлова, Михаела.  Онлайн обучението, разглеждано от перспективата на маркетинговия продукт и неговите равнища. Емпиричен пример от България / Михаела Михайлова. // Икономическа мисъл, LXVI, 2021, N 2, с. 105-113. 

  

Сист. No: 77264

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 81 -

Сп С 547

Стоилова, Румяна и др.  Подоходна стратификация и нейното значение за постигане на целите на устойчиво развитие / Румяна Стоилова, Калоян Харалампиев. // Социологически проблеми, LII, 2020, N 2, с. 385-408. 

  

Сист. No: 77270

Екология

- 82 -

Сп С 547

Миленкова, Валентина и др.  Екологичното гражданство през погледа на младите хора / Валентина Миленкова, Диляна Керанова. // Социологически проблеми, LII, 2020, N 2, с. 463-483. 

  

Сист. No: 77271

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Енергетика

- 83 -

Сп Ю 371

Принципи за развитие на успешните енергийни пазари и ролята на секторните асоциации . // Ютилитис, XIX, 2021, N 3, с. 28-30. 

  

Сист. No: 77241

- 84 -

Сп Ю 371

Тодорова, Станиела.  Преразпределение: По какъв начин Законът за индустриалните паркове въвежда у нас затворените разпределителни мрежи / Станиела Тодорова. // Ютилитис, XIX, 2021, N 3, с. 48-50. 

  

Сист. No: 77242

Селско стопанство. Горско стопанство

- 85 -

II 2093

Бянов, Иван.  Общата селскостопанска политика и българското селско стопанство в Европейския съюз / Иван Бянов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от науч. изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 17-18.10..2019 във В. Търново :Т. 1- : Т. 3. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019, с. 77-82. 

  

Сист. No: 77183

- 86 -

Сп А 562

Мидова, Петранка и др.  Изследване на факторите, влияещи върху винопроизводството в Северен централен, Южен централен и Югоизточен район / Петранка Мидова, Венцислав Перков. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, с. 337-368. 

  

Сист. No: 77235

- 87 -

Сп Д 532

Башев, Храбрин.  Защо и как да оценяваме "новата" управленческа устойчивост на селското стопанство / Храбрин Башев. // Диалог. Електронно списание, 2021, N 1, с. 1-35. 

  

Сист. No: 77250

- 88 -

Сп Н 25 а

Любенов, Любомир и др.  Финансиране на българското пчеларство / Любомир Любенов, Анелия Любенова, Ивайло Христаков. // Народностопански архив, LXXIII, 2021, N 1, с. 50-65. 

  

Сист. No: 77260

Аграрна политика

- 89 -

В Б 921 ф

Новото ни поколение фермери е по-зелено . // Български фермер, N 17, 26 апр.-4 май 2021, с. 6-8. 

  

Сист. No: 77286

- 90 -

Сп А 562

Линкова, Маруся и др.  Модели за изграждане на логистични вериги в агробизнеса / Маруся Линкова, Елица Лазарова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, с. 82-110. 

  

Сист. No: 77227

Земеделие. Организация и управление

- 91 -

Сп Г 62 Св

Ненова, Радка.  Влияние на рентата върху цената на земеделската земя в България / Радка Ненова. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 123-158. 

  

Сист. No: 77221

Животновъдство

- 92 -

В Б 921 ф

Владинова, Жени.  Променяйте приоритетите, за да защитите бизнеса си / Жени Владинова. // Български фермер, N 15, 12-18 апр. 2021, с. 28. 

  

Сист. No: 77215

Комунално-битово обслужване. Домакинство

- 93 -

Сп И 36 Вн

Анева, Петя Георгиева.  Социално отговорното хотелиерство в българската практика / Петя Георгиева Анева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 64, 2020, N 2, с. 131-150. 

  

Сист. No: 77268

Мениджмънт

- 94 -

Сп Г 621 ВСУ

Николаева, Велислава.  Управленски качества на мениджъра : Нови предизвикателства и измерения / Велислава Николаева. // Годишник на Висшето търговско училище - Варна, 2018, с. 201-228. 

  

Сист. No: 77284

- 95 -

Сп А 582

Йорданова, Даниела.  За ролята и компетенциите на кризисния мениджър в бизнес организациите / Даниела Йорданова. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 1, с. 134-144. 

  

Сист. No: 77209

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 96 -

Сп А 562

Изследване на отношението към предприемачеството и нагласата за стартиране на собствен бизнес на студентите от СА "Д. А. Ценов" - Свищов, УНСС - София и ИУ - Варна  / Искра Пантелеева и др.. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, с. 48-81. 

  

Сист. No: 77226

- 97 -

Сп С 547

Иванов, Мартин Й.  Управление на екоиновациите и развитие на екопредприемачеството в България - случаят HARMONICA / Мартин Й. Иванов. // Социологически проблеми, LII, 2020, N 2, с. 409-427. 

  

Сист. No: 77274

- 98 -

Сп С 547

Стоилова, Елица.  Неолокализъм, занаятчийска бира и антимакдоналдизация / Елица Стоилова. // Социологически проблеми, LII, 2020, N 2, с. 596-623. 

  

Сист. No: 77273

Корпоративно управление

- 99 -

Сп Д 532

Григорова, Ваня.  Коронакризата - стрес тест за корпоративната отговорност в България / Ваня Григорова. // Диалог. Електронно списание, 2021, N 1, с. 85-114. 

  

Сист. No: 77254

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 100 -

II 2093

Щерев, Николай.  Индустрията на България: състояние, развитие и перспективи пред индустриалната политика / Николай Щерев. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от науч. изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 17-18.10..2019 във В. Търново :Т. 1- : Т. 3. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019, с. 13-20. 

  

Сист. No: 77190

- 101 -

Сп Г 621 ВСУ

Грозева, Николина.  Рисково финансиране / Николина Грозева. // Годишник на Висшето търговско училище - Варна, 2018, с. 41-52. 

  

Сист. No: 77283

- 102 -

Сп М 486

Вучков, Алек.  Новият индустриален интелект / Алек Вучков. // Мениджър, 2021, N 2, февр.-март 2021, с. 68-69. 

  

Сист. No: 77175

Счетоводство

- 103 -

657/С/Н 267

Чернева, Наталия.  Счетоводно отчитане на резервни части, резервно оборудване и амбалаж - материални запаси или дълготрайни материални активи? / Наталия Чернева. // Наръчник на икономиста 2020 : Т. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2020, с. 67-71. 

  

Сист. No: 77293

- 104 -

Сп А 562

Интегрираната отчетност в управлението на предприятията в България  / Венцислав Вечев и др.. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, с. 307-336. 

  

Сист. No: 77234

- 105 -

Сп Б 445

Георгиева, Даниела Венциславова.  По някои въпроси относно непубликуването на оповестявания за научноизследователската и развойна дейност като част от финансовите отчети на български иновативни предприятия / Даниела Венциславова Георгиева. // Бизнес управление, XXXI, 2021, N 1, с. 56-72. 

  

Сист. No: 77248

- 106 -

Сп Ф 531 п

Указание относно отчитане на приходи от държавни помощи във връзка с преодоляване на последствията от пандемията от COVID19 . // Счетоводство, данъци и право, 2021, N 4, с. 10-28. 

  

Сист. No: 77256

Управленско счетоводство

- 107 -

Сп Н 25 а

Димитрова, Иванка Борисова и др.  Управленското счетоводство в земеделските предприятия - функция бюджетиране / Иванка Борисова Димитрова, Йорданка П. Велчева. // Народностопански архив, LXXIII, 2021, N 1, с. 32-49. 

  

Сист. No: 77259

Финансово счетоводство

- 108 -

657/С/Н 267

Брезоева, Бойка.  Промените в МСФО, приложими за финансовите отчети за 2020 г. / Бойка Брезоева. // Наръчник на икономиста 2021 : Т. 1-4. - Пловдив : Плутон-1, 2021, с. 69-92. 

  

Сист. No: 77288

Счетоводство на предприятието

- 109 -

Сп Б 973

Данъчна преференция.  Пример за амортизация на нефинансов дълготраен актив при извършени обезценка и основен ремонт в периода на неговото използване. // Бюджетът, 30, 2021, N 4, с. 43-46. 

  

Сист. No: 77223

Счетоводен анализ

- 110 -

Сп А 454

Петрова, Диана.  Приоритетни аспекти на анализа на възвръщаемостта на инвестициите при външнотърговска дейност в съвремените условия / Диана Петрова. // Актив, 2021, N 4, с. 6-10. 

  

Сист. No: 77243

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 111 -

II 2093

Асенов, Анатолий и др.  Проблеми и предизвикателства на лидерство / Анатолий Асенов, Зорница Крумова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от науч. изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 17-18.10..2019 във В. Търново :Т. 1- : Т. 3. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019, с. 184-(88. 

  

Сист. No: 77195

Хранително-вкусова промишленост

- 112 -

Сп Х 74 п

Гогов, Йордан и др.  Насоки на EFSA за обозначаване срока на трайност на предварително опаковани храни, предлагани на пазара / Йордан Гогов, Гергана Крумова-Вълчева. // Хранително-вкусова промишленост, LXX, 2021, N 2, с. 10-15. 

  

Сист. No: 77240

- 113 -

Сп Х 74 п

Три водещи тенденции за устойчивост през 2021 г. . // Хранително-вкусова промишленост, LXX, 2021, N 1, с. 10-11. 

  

Сист. No: 77176

Информационни технологии

- 114 -

Сп М 486

Гечев, Мирослав и др.  Умен преход : Как да водим дигиталната трансформация стратегически, вместо да я оставяме на естествения подбор / Мирослав Гечев, Огнян Юскеселиев. // Мениджър, 2021, N 4, апр.-май 2021, с. 78-79. 

  

Сист. No: 77328

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 115 -

Сп Г 62 Св

Бонева, Мирослава.  Изследване на тенденциите за развитие на електронните услуги / Мирослава Бонева. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 91-122. 

  

Сист. No: 77220

Интернет

- 116 -

Сп С 547

Здраков, Светломир.  Специфичният възход на българските интернет мрежи. Технологии, пазари и логиката на онлайн пиратството / Светломир Здраков. // Социологически проблеми, LII, 2020, N 2, с. 484-509. 

  

Сист. No: 77272

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 117 -

II 2093

Вараджакова, Десислава.  Свръхтуризъм и устойчивост на туристическите дестинации - проблеми и тенденции / Десислава Вараджакова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от науч. изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 17-18.10..2019 във В. Търново :Т. 1- : Т. 3. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019, с. 213-217. 

  

Сист. No: 77196

- 118 -

II 2093

Кушева, Галя.  Анализ на състоянието и развитието на българския туризъм за периода 2014-2018 г. / Галя Кушева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от науч. изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 17-18.10..2019 във В. Търново :Т. 1- : Т. 3. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019, с. 237-244. 

  

Сист. No: 77187

- 119 -

В К 263

Запрянов, Йоан.  Блокчейн туристи / Йоан Запрянов. // Капитал, N 12, 26 март-1апр. 2021, с. 62-63. 

  

Сист. No: 77213

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 120 -

В А 36

В обувките на данъчни и митничари . // Аз-буки, N 14, 8-14 апр. 2021, с. 3. 

  

Сист. No: 77212

- 121 -

В А 36

Интернет кариерен форум в Свищов . // Аз-буки, N 17, 28 апр.-12 май 2021, с. 22. 

  

Сист. No: 77314

- 122 -

В Д 92

Книгата "Свищовски родови хроники" е включена в каталога на Конгресната библиотека на САЩ . // Дунавско дело, LXVII, N 7, 26 февр.-4 март 2021, с. 4. 

  

Сист. No: 77178

- 123 -

В А 36

От училището в университета . // Аз-буки, N 10, 11-17 март 2021, с. 18. 

  

Сист. No: 77210

- 124 -

В А 36

От училището в университета  : Четири гимназии подписаха споразумение за партньорство със Стопанската академия "Димитър Ценов". // Аз-буки, N 10, 11-17 март 2021, с. 18. 

  

Сист. No: 77211

- 125 -

В А 36

Стопанска академия обучава учители . // Аз-буки, N 17, 28 апр.-12 май 2021, с. 2. 

  

Сист. No: 77315

- 126 -

В Д 92

Стопанска академия проведе онлайн Национално ученическо състезание . // Дунавско дело, LXVII, N 13, 9-15 апр.2021, с. 8. 

  

Сист. No: 77216

- 127 -

В Д 92

Студенти и доброволци с инициатива към природата . // Дунавско дело, LXVII, N 15, 23-29 апр.2021, с. 3. 

  

Сист. No: 77302

- 128 -

В Д 92

Студенти от над 10 държави на обучение в Стопанска академия . // Дунавско дело, LXVII, N 12, 02 апр. 2021, с. 8. 

  

Сист. No: 77217

- 129 -

В Д 92

Христо Дочев ще представлява Свищов в новия парламент . // Дунавско дело, LXVII, N 14, 16-22 апр. 2021, с. 1. 

  

Сист. No: 77237

- 130 -

В Д 92

Центърът за практико-приложни изследвания "Бъров" подпомага активно дейността на Стопанска академия . // Дунавско дело, LXVII, N 14, 16-22 апр. 2021, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 77238


 Индекс по АВТОРИ

Ангелов, Ангел 58 
Ангелова, Жанета 70 
Анева, Петя Георгиева 93 
Асенов, Анатолий 111 
Атиас, Аяла 34 
Башев, Храбрин 87 
Белчев, Валери 22 
Бенов, Юлиян Сашков 35 
Биолчева, Петя 96 
Блажева, Виолета 45 
Боев, Борислав 96 
Божилов, Николай 54 55 
Бонева, Мирослава 115 
Братоева-Манолева, Силвия 9 
Брезоева, Бойка 108 
Бянов, Иван 85 
Вайтр, Анна 18 
Вараджакова, Десислава 117 
Варамезов, Любчо 96 
Велчева, Йорданка П. 107 
Вечев, Венцислав 104 
Владинова, Жени 92 
Вранчев, Боян 96 
Вучков, Алек 102 
Върбанов, Тихомир 5 
Ганева, Ваня 6 
Георгиева, Даниела Венциславова 105 
Георгиева, Петя 78 
Гечев, Мирослав 114 
Гинина, Петя 68 
Гогов, Йордан 112 
Горанова, Пенка 49 
Григорова, Ваня 99 
Грозева, Николина 101 
Димитров, Ради 104 
Димитрова, Иванка Борисова 107 
Динков, Милен 1 
Дичева, Теодора 19 
Дулевски, Стойчо Лалков 30 
Емилова, Ирена 1 
Ерусалимов, Румен 73 
Запрянов, Йоан 119 
Заркова, Вержиния 64 71 
Здраков, Светломир 116 
Златанова, Соня 3 
Иванов, Ивайло 96 
Иванов, Йордан 96 
Иванов, Любомир 4 
Иванов, Мартин Й. 97 
Иванова, Виржиния 51 
Иванова-Кузманова, Галя 104 
Йорданов, Йордан 70 
Йорданов, Йордан Стефанов 41 
Йорданов, Пламен 70 
Йорданова, Даниела 95 
Калайджиев, Ангел 63 
Калпачев, Стефан 96 
Калчева, Десислава 66 
Касабова, Стела 6 
Керанова, Диляна 82 
Кирилова, Катя 67 
Кирова, Силвия 23 
Кондарев, Ивайло 31 
Костов, Ивайло 96 
Крумова, Диана 104 
Крумова, Зорница 111 
Крумова-Вълчева, Гергана 112 
Кръстевич, Тодор 52 
Кушева, Галя 118 
Кънева, Аглика 24 
Лазарова, Елица 2 90 
Линкова, Маруся 90 
Любенов, Любомир 88 
Любенова, Анелия 88 
Мавров, Христо 12 
Макариева, Мартина 13 
Мидова, Петранка 86 
Миленкова, Валентина 82 
Михайлова, Михаела 80 
Наама, Карим 57 
Найденов, Людмил 32 
Найденов, Сергей 96 
Ненова, Радка 91 
Николаев, Даниел 25 
Николаева, Велислава 94 
Николов, Емил 96 
Николова, Деница 96 
Павлова-Бънова, Марияна 65 
Панева, Анелия 73 
Пантелеева, Искра 96 
Парашкевова, Евелина 2 
Парушев, Пламен 61 
Перков, Венцислав 86 
Петков, Пламен 6 
Петкова, Аспасия 72 
Петрова, Беата 33 
Петрова, Диана 110 
Петрова, Моника 27 
Петрова, Симеонка 47 
Пугачьова, Олга 74 
Радев, Емил 62 
Радуканов, Сергей 37 
Сабри, Айтен 96 
Симеонов, Стефан 40 
Славева, Красимира 6 75 
Славова-Петкова, Борислава 2 
Станев, Явор 96 
Статева, Йорданка 23 
Стефанов, Цанко 50 
Стоилова, Вяра 10 
Стоилова, Елица 98 
Стоилова, Румяна 81 
Стойкова, Пепа 34 
Стоянов, Михал 48 
Стоянов, Николай 36 
Стоянова, Мариела 2 
Тананеев, Емилиян 34 
Тодоров, Вениамин 42 
Тодоров, Теодор 40 
Тодоров, Тодор 39 
Тодорова, Станиела 84 
Харалампиев, Калоян 81 
Христаков, Ивайло 88 
Цанов, Васил 7 
Цветкова, Лорета 28 
Ценов, Димитър 32 
Ченгелова, Емилия 14 
Черкезова, Стоянка 21 
Чернева, Наталия 69 103 
Чиприянова, Галина 76 
Чобанова, Росица 11 
Шишманов, Станислав 104 
Шишманова, Пенка 2 
Шопов, Димчо 58 
Шопова, Маргарита 5 
Щерев, Николай 100 
Щерионов, Щелиян Д. 43 
Юскеселиев, Огнян 114 
Blagoev, Vesselin 53 
Blanco, Alfredo Felix 17 
Efendic, Adnan S. 8 
Evgueniev, Evgueni 20 
Halimi, Kapllan 59 
Hristozov, Yanko 26 
Kirova, Alla 77 
Mischenko, Inna 53 
Sghaier, Imen Mohamed 44 
Shustova, Elena 53 
Williams, Colin C. 8 
Zareva, Irena 77 
Zlatinov, Dimitar 15 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Анализ на изменението на брутните кредити и аванси и привлечените средства от банките в България 24 
Анализ на състоянието и развитието на българския туризъм за периода 2014-2018 г. 118 
Банки и финансови иновации - теоретични основи 22 
Блокчейн туристи 119 
Бъдещето на пазара на труда в България – остаряване на населението и възможности пред политиките 21 
Българските общини в условията на кризата, свързана с разпространението на COVID-19 66 
Бюджетните дефицити в България и пазарът на международни държавни ценни книжа 42 
В обувките на данъчни и митничари 120 
Влияние на високата задлъжнялост в частния сектор върху икономиките на страните от Европейския съюз 58 
Влияние на законово регламентираните обучения върху професионалното развитие на служителите на застрахователните брокери 73 
Влияние на рентата върху цената на земеделската земя в България 91 
Вот на криптодоверие 39 
Въздействие на пандемията от COVID-19 върху търговията на дребно в България 48 
Възможности за оптимизиране режима на плащанията от публичното пенсионно осигуряване при инвалидност в България 70 
Възможности за усъвършенстване на административните процеси в местната администрация 67 
Гъвкава организация на работа - текущо състояние и направления за изследване 18 
Данъчна преференция 29 
Данъчно третиране на доходите от хотелиерски услуги, извършвани от физически лица 28 
Длъжен ли е работодателят да покрива разходите за електричество, отопление и други консумативи на служителите, работещи от дома (Home Office)? 19 
Допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд 71 
Доходното неравенство в България в периода 1993-2019 г. - декомпозиране по основни източници на доходи 9 
Екологичното гражданство през погледа на младите хора 82 
Емпирично тестване на вероятностни модели за оценяване на европейски опции върху акции 40 
Ефектът на глобализацията върху българската икономика като част от Европейския съюз 61 
За духа на дигиталния капитализъм 10 
За ролята и компетенциите на кризисния мениджър в бизнес организациите 95 
За формата на сделките 63 
Защитеното географско указание "Българско розово масло" с национален код по КН 56 
Защо и как да оценяваме "новата" управленческа устойчивост на селското стопанство 87 
Изграждане на ефективна връзка "образование - наука - бизнес" - стратегическа цел и средство за повишаване на ефективността на разходите за висше образование 75 
Използване на долните рискови измерители в управлението на инвестиционния портфейл 25 
Изследване на асортиментния състав върху потребителския избор 47 
Изследване на отношението към предприемачеството и нагласата за стартиране на собствен бизнес на студентите от СА "Д. А. Ценов" - Свищов, УНСС - София и ИУ - Варна 96 
Изследване на тенденциите за развитие на електронните услуги 115 
Изследване на факторите, влияещи върху винопроизводството в Северен централен, Южен централен и Югоизточен район 86 
Икономиката в сянка - порицаващи стереотипи и поведенчески нагласи 14 
Индустрията на България: състояние, развитие и перспективи пред индустриалната политика 100 
Интегрален показател за оценка потенциала за социална конвергенция в Европейския съюз - методологически и приложни аспекти 5 
Интегрираната отчетност в управлението на предприятията в България 104 
Интернет кариерен форум в Свищов 121 
Какво предвиждат промените в ЗДДС засягащи фискалните устройства и СУПТО 33 
Ключови аспекти относно дъщерното дружество в концепцията за място на стопанска дейност 30 
Книгата "Свищовски родови хроники" е включена в каталога на Конгресната библиотека на САЩ 122 
Коронакризата - стрес тест за корпоративната отговорност в България 99 
Макроикономическа теория и политика за макроикономическа стабилизация – поява и развитие до глобалната финансова криза от 2008-2009 година 12 
Мерки за решаване на политико-икономическата криза в АР Египет след Арабската пролет 57 
Мерките срещу прането на пари в Европейския съюз – реформа в ход 62 
Мобинг - субективно усещане или обективно състояние в организацията 1 
Модели за изграждане на логистични вериги в агробизнеса 90 
Моделиране на вероятностния избор при покупка 52 
Моделиране на кривата на доходност в неразвит финансов пазар: случаят на България 13 
Най-добрите банки на 2020 г. 36 
Насоки на EFSA за обозначаване срока на трайност на предварително опаковани храни, предлагани на пазара 112 
Неолокализъм, занаятчийска бира и антимакдоналдизация 98 
Нови положения, свързани с дистанционните продажби на стоки по "режим в Съюза" 31 
Новият индустриален интелект 102 
Новият стадий на икономическо развитие 11 
Новото ни поколение фермери е по-зелено 89 
Общата селскостопанска политика и българското селско стопанство в Европейския съюз 85 
Онлайн обучението, разглеждано от перспективата на маркетинговия продукт и неговите равнища. Емпиричен пример от България 80 
Определяне мястото на изпълнение и на лицето-платец на ДДС, при доставки на услуги, извършвани по електронен път 27 
Определяне на линията на бедност - методологични особености 7 
Осигурителни права по време на неплатен отпуск 64 
От училището в университета 123 124 
По някои въпроси относно непубликуването на оповестявания за научноизследователската и развойна дейност като част от финансовите отчети на български иновативни предприятия 105 
По повод стогодишнината от рождението на основателя на Одеската икономическа школа А. K. Покритан 16 
Подоходна стратификация и нейното значение за постигане на целите на устойчиво развитие 81 
Преразпределение: По какъв начин Законът за индустриалните паркове въвежда у нас затворените разпределителни мрежи 84 
Приложение на информационните технологии в икономиката и образованието на Република Беларус: състояние, проблеми и перспективи 74 
Приложение на събитийния маркетинг в бизнеса 51 
Пример за амортизация на нефинансов дълготраен актив при извършени обезценка и основен ремонт в периода на неговото използване 109 
Принципи за развитие на успешните енергийни пазари и ролята на секторните асоциации 83 
Приоритетни аспекти на анализа на възвръщаемостта на инвестициите при външнотърговска дейност в съвремените условия 110 
Причини за консолидацията в банковия сектор 35 
Проблеми и предизвикателства на лидерство 111 
Производство и търговия у нас с основни зърнени, маслодайни и зеленчукови култури през декември 2020 г. 46 
Промени в КСО във връзка с допълнителното задължително пенсионно осигуряване 72 
Промените в МСФО, приложими за финансовите отчети за 2020 г. 108 
Променяйте приоритетите, за да защитите бизнеса си 92 
Развитие и състояние на българския капиталов пазар 41 
Развитие на статистическия анализ на отдалечени наблюдения (outliers) от края на Първата световна война до средата на 80-те години на XX век 4 
Рекламните кампании на марката All Nature 50 
Релацията маркетингови комуникации и интегрирани маркетингови комуникации 49 
Рисково финансиране 101 
Рискът в аграрния сектор 45 
Свръхтуризъм и устойчивост на туристическите дестинации - проблеми и тенденции 117 
Социално осигуряване на физическо лице - регистриран земеделски стопанин, получаващ доходи и от работа по трудов и договор и работа по граждански договор 68 
Социално отговорното хотелиерство в българската практика 93 
Специфика на дигитализацията на обучението по счетоводство в ОКС "Бакалавър" 76 
Специфичният възход на българските интернет мрежи. Технологии, пазари и логиката на онлайн пиратството 116 
Сравни и избери 79 
Статистически измерения на регионалните различия и неравенства между Северна и Южна България 6 
Стейкинг на криптомонети 38 
Стопанска академия обучава учители 125 
Стопанска академия проведе онлайн Национално ученическо състезание 126 
Стратегическо планиране на социалните услуги - състояние и перспективи 2 
Студенти и доброволци с инициатива към природата 127 
Студенти от над 10 държави на обучение в Стопанска академия 128 
Субективност и обективност в данъчния контрол 34 
Счетоводно отчитане на резервни части, резервно оборудване и амбалаж - материални запаси или дълготрайни материални активи? 103 
Съвременни аспекти на регулирането на финансовите пазари 23 
Тенденции в развитието на златно-валутните резерви на паричния съвет в България 37 
Три водещи тенденции за устойчивост през 2021 г. 113 
Търговията в Кюстендил през Възраждането 43 
Указание относно отчитане на приходи от държавни помощи във връзка с преодоляване на последствията от пандемията от COVID19 106 
Умен преход 114 
Универсален базов доход - ще изчезне ли бедността и ще се подобри ли нашият живот? 69 
Управление на екоиновациите и развитие на екопредприемачеството в България - случаят HARMONICA 97 
Управленски качества на мениджъра 94 
Управленското счетоводство в земеделските предприятия - функция бюджетиране 107 
Финансиране на българското пчеларство 88 
Фискална позиция на общините в условията на децентрализация в публичния сектор - актуални mроблеми и възможности за растеж 65 
Христо Дочев ще представлява Свищов в новия парламент 129 
Центърът за практико-приложни изследвания "Бъров" подпомага активно дейността на Стопанска академия 130 
"Компютърно зрение" в логистиката 55 
[Пет] 5 върхови технологии, които ще променят логистиката през 2021 г. 54 
[Седемдесет и пет] 75 години Университетска библиотека към Аграрен университет - Пловдив 78 
[Сто и четиридесет] 140 години статистика на външната търговия на България 3 
Academia-Business Cooperation in Bulgaria: Problems and Progress Possibilities 77 
Buyer Behaviour in the Case of Organic Agricultural Products 53 
Corporate Indebtedness of Non-Financial Corporations in Bulgaria 26 
Covid-19 рефлексии върху данъчните несъответствия 32 
Does Financial Development Affect the Economic Growth Gains from Trade Openness? 44 
Evaluating the Relationship Between Migration and Participation in Undeclared Work: Lessons from Bosnia and Herzegovina 8 
Export Competitiveness of Food Industry in Kosovo 59 
How Fiscal Policy in Bulgaria may Affect the Transition to a Low Carbon Economy? 15 
Industrial Relations – Past and Present 20 
Influence of Transnational Corporations on the Global Economic Order 60 
On economic inequality and schools of economic thought 17 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

А1 102 
агенти на промяна 82 
Агенция Митници 56 
аграрен сектор 45 
Аграрен университет 78 
аграрна икономика 46 
аграрни системи 87 
агробизнес 90 
агроекосистемна услуга 89 
агроекоуслуги 89 
административни процеси 67 
административно обслужване 67 
академичен център 120 
академично издателство 122 
акумулирана амортизация 109 
акции 40 
алманах 2 5 6 52 65 70 73 86 90 96 104 
алтернативно финансиране 23 
амбалаж 103 
амортизация 109 
амортизация на ДА 109 
амортизируема стойност 109 
анализ на паричните потоци 41 
анализ на селскостопанскта дейност 46 
анализ на сценариите 13 
анализ на туризма 118 
аномия 14 
антимакдоналдизация 98 
Арабска пролет 57 
асортимент 47 
асортиментен състав 47 
аудитория 51 
бакалавър 76 
банки 22 24 36 104 
банков мениджмънт 35 
банков сектор 23 35 
банкова дейност 36 
банкова система 22 35 
банково консолидиране 35 
банково финансиране 88 
БВП 15 
бедност 17 69 
безопасност на храните 112 
безработица сред младите 79 
Беларус 74 
библиотечен сектор 78 
библиотечна дейност 78 
бизнес 51 96 
бизнес анализ 110 
бизнес етика 99 
бизнес организации 95 
бизнес сектор 115 
бизнес стратегии 111 
биологични продукти 53 
биологични селскостопански продукти 53 
биопродукти 53 
блокчейн платформа 119 
блокчейн сектор 119 
блокчейн туристи 119 
богатство 17 
борба с пране на пари 62 
Босна и Херцеговина 8 
бранд 50 51 
брутни кредити и аванси 24 
бъдеще 20 
българска икономика 61 
българска индустрия 100 
български банки 24 
български интернет мрежи 116 
български капиталов пазар 41 
български общини 66 
български туризъм 118 
български финансов пазар 23 
българско висше образование 79 
българско образование 79 
българско предприемачество 97 
българско пчеларство 88 
българско розово масло 56 
българско селско стопанство 85 
Бъров ЕООД 130 
бюджетен дефицит 42 
бюджетиране 107 
бюджетна организация 109 
бюджетни организации 104 
валутен съвет в България 15 
Вебер 10 
верига за доставки 113 
верига на доставки 55 
вериги за добавена стойност 97 
вероятностни модели 40 
винопроизводители 86 
винопроизводствени предприятия 86 
винопроизводство 86 
висше образование 75 79 80 120 122 123 124 126 128 129 130 
висше учебно заведение 121 125 
волеизявление 63 
възвръщаемост на активи 110 
възвръщаемост на инвестиции 110 
Възраждане 43 
външна търговия 3 
външни пазари 53 
външнотърговска дейност 110 
външнотърговска статистика 3 
вътрешнофирмена задлъжнялост 26 
Георги Атанасович 122 
гимназиално обучение 124 
глобален икономически ред 60 
глобализация 60 61 
глобализация в икономиката 61 
глобализъм 61 
глобална икономика 60 
глобална финансова криза 12 58 
глобални рейтинги 74 
годишна конференция 25 34 35 37 40 45 47 49 50 57 58 61 85 100 111 117 118 
ГПК 63 
граждански договор 68 
ГРЕ 85 
гъвкава работа 18 
данъци 34 65 
данъчен контрол 34 
данъчен кредит 31 
данъчен период 31 
данъчна автономност 34 
данъчна преференция 29 
данъчни несъответствия 32 
данъчни приходи 32 
данъчно задължени лица 27 31 
данъчно незадължени лица 27 
данъчно третиране 28 
двойно данъчно облагане 30 
ДДС 27 31 
девиантно поведение 14 
декарбонизация на икономиката 15 
декомпозиране 9 
депутат 129 
децентрализация 65 
децентрализация в публичен сектор 65 
дигитален капитализъм 10 
дигитализация 76 114 115 
дигитална революция 22 
дигитална трансформация 21 74 114 115 
дигитални инструменти 114 
дигитални технологии 76 
дигитално разделение 81 
дискриминантен анализ 6 
дистанционни продажби 31 
дихотомен и мултиномиален логит 52 
добри логистични практики 90 
документиране на доставките 33 
долни рискови измерители 25 
допълнително задължително пенсионно осигуряване 71 72 
допълнително финансово подпомагане 88 
доставчик 31 
доставчици на услуги 27 
доход 79 
доходи на домакинствата 9 
доходи от хотелиерски услуги 28 
доходно неравенство 9 
ДЦК 42 
дълготраен актив 109 
дълготрайни материални активи 103 
държави членки на ЕС 31 
държавна политика 11 
държавни средства 88 
държавни ценни книжа 42 
дъщерни дружества 30 
е-комуникация 115 
е-пазар 115 
е-услуги 115 
европейски икономики 58 
европейски опции 40 
Европейски стълб на социалните права 5 
Европейско право 62 
Египет 57 
египетска икономика 57 
екоиновации 97 
екологичен гражданин 82 
екологична опаковка 113 
екологична хранителна индустрия 97 
екологично гражданство 82 
екологично поведение 82 
екопредприемачество 97 
екосистеми 89 
екстремални наблюдения 4 
електрическа енергия 84 
електричество 19 
електронни услуги 27 115 
електронно обучение 115 
емоционална интелигентност 94 
емпирично тестване 40 
енергийни пазари 83 
енергийно право 84 
Еразъм студенти 127 128 
Еразъм+ 128 
ЕС 5 62 85 
ЕСН доброволци 127 
ефективно лидерство 111 
ЕФЕТ 83 
задлъжнялост 58 
Закон за индустриалните паркове 84 
закон за корпоративно подоходно облагане 29 
Закон за туризма 28 
занаятчийска бира 98 
запазване на заетостта 106 
запазване на работната ръка 99 
застрахователен брокер 73 
застрахователни продукти 73 
затворени разпределителни мрежи 84 
защита на българските производители 56 
защитено географско указание 56 
ЗГУ 56 
ЗДДС 31 33 
ЗДДФЛ 28 
здравноосигурителен фонд 29 
земеделска земя 91 
земеделски стопани 68 
земеделско предприятие 107 
ЗЗД 63 
ЗИДЗДДС 33 
златно-валутни резерви 37 
златновалутни резерви 37 
ЗМДТ 28 
знания и умения 96 
ЗНП 56 
идентификация 4 
избягване на данъци 30 
изкуствен интелект 102 
износ 59 
ИЗП 85 
изследователски организации 77 
източници на доходи 8 9 
икономика в сянка 14 
икономика-социални ценности 11 
икономическа култура 125 
икономическа мисъл 17 
икономическа теория 16 
икономически растеж 15 17 44 
икономически системи 16 
икономически учения 16 
икономически школи 16 17 
икономическо неравенство 17 
икономическо развитие 11 
инвестиционен портфейл 25 
индустриален парк 84 
индустриална политика 100 
индустриални зони 84 
индустриални отношения 20 
индустрия 100 102 
Индустрия 4.0 100 
инициатива Let's Green Up 127 
иновативни предприятия 105 
иновационни предприятия 101 
интегрален показател 5 
Интегрален показател на социалните права 5 
интегративен подход 93 
интегрирана отчетност 104 
интегрирани маркетингови комуникации 49 
интернет изследвания 116 
интернет кариерен форум 121 
интернет пиратство 116 
информационни и комуникационни технологии 76 
информационни технологии 67 
информационни технологии в икономиката 74 
информационни технологии в образованието 74 
история на СА 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 
история на статистиката 3 
история на статистиката на България 3 
кандидат-студенти 79 
капиталистически дух 10 
капиталови пазари 41 
кариерни центрове 121 
кариерно консултиране 120 
катедра КАСД 120 126 
катедра Правни науки 129 
качество на планови документи 2 
кейнсиански макроикономически модели 12 
класация на банките 36 
клиенти 51 
книгоиздателска дейност 122 
Комбинирана номенклатура 56 
компетентности 96 
компетенции 95 
компютърно зрение 55 
конгресна библиотека на САЩ 122 
конкурентоспособност 59 
консолидация на банковия сектор 35 
консолидирана фискална програма 32 
конференция 25 34 35 37 40 45 47 49 50 57 58 61 85 100 111 117 118 
концептуална рамка 108 
концепции за неравенството 6 
корпоративен данък 29 
корпоративен дълг 26 
корпоративна задлъжнялост 26 
корпоративна социална отговорност 99 
Косово 59 
Крафт 98 
крафт бирена култура 98 
крафт напитки 98 
крафт пивоварство 98 
кредитна институция 35 
крива на доходност 13 
криза 66 
кризи 95 
кризисен мениджмънт 95 
кризисен мениджър 95 
крипто сектор 119 
криптоборса 38 39 
криптовалута 38 39 
криптомонети 38 
криптопортфейл 38 
криптосвят 39 
КСО 71 72 99 
Кюстендил 43 
лидерство 111 
линия на бедност 7 
логистика 54 55 
логистични вериги 90 
логистични модели 90 
макроикономическа политика 15 
макроикономическа стабилизация 12 
макроикономическа теория 12 
маркетинг 49 50 51 
маркетингови комуникации 49 53 
материални запаси 103 
междуличностни отношения 1 
международен пазар на ДЦК 42 
международна търговия 46 
международни държавни ценни книжа 42 
международно данъчно право 30 
международно образователно пространство 128 
мениджър 94 
мениджъри 95 
мениджърски качества 94 
мениджърски роли 94 
мениджърски умения 94 
мерки 62 
местна администрация 67 
местни бюджети 65 
местни бюджети в общините 65 66 
местни пазари 53 
местно управление 66 
методологични особености 7 
методологични подходи 7 
миграционна активност 8 
миграция 8 
минало 20 
митнически и данъчен контрол 120 126 
митнически операции 3 
митнически органи 56 
млади изследователи 130 
млади иновативни предприятия 101 
млади хора 82 
мобинг 1 
мобинг в организацията 1 
мобър 1 
модели за оценяване 40 
модели с дискретния избор 52 
моделиране на доходността 13 
монетаризъм 12 
МСИДДО 30 
МСС 39 108 
МСС 8 108 
МСС1 108 
МСФО 108 
МСФО 7 108 
МСФО 9 108 
мярка 60/40 106 
място на стопанска дейност 30 
най-добри банки 36 
научни изследвания 2 5 6 52 65 70 73 86 90 96 104 
научни изследвания и разработки 2 5 6 52 65 70 73 86 90 96 104 
научноизследователска и развойна дейност 105 
национално ученическо състезание 120 126 
недеклариран труд 8 
неолокализъм 98 
неолокални политики 98 
неплатен отпуск 64 
непълно работно време 18 
неразвити пазари 13 
нефинансови активи 109 
нефинансови предприятия 26 104 
неформална икономика 8 
НИРД 105 
нисковъглеродна икономика 15 
обективизъм 34 
облагане с данъци 28 
областни стратегии 2 
оборот 41 
образование за екологично гражданство 82 
образование и бизнес 75 
образование и наука 75 
обучение на учители 125 
обучение по счетоводство 76 
общества в преход 14 
обществени блага 22 
обществено мнение 14 
общински администрации 67 
Одески национален икономически университет 16 
онлайн обучение 80 
онлайн форум 121 
опазване на околната среда 81 
опаковка на храни 112 
опаковка на хранителни продукти 112 
оповестяване 105 
определяне на линията на бедност 7 
оптимум на Парето 22 
организационни компетенции 95 
организационно поведение 1 
организационно-поведенчески аспекти 1 
организация 1 
осигурителни вноски 71 
осигурителни права 64 
осигурителни правоотношения 64 
ОСП 85 
ОСП на ЕС 85 
остаряване на населението 21 
осъвременяване на законодателството 62 
отвореност на търговията 44 
отдалечени наблюдения 4 
отопление 19 
отчитане на приходи 106 
оценка 26 
оценка на връзките 8 
оценка на свръхтуризма 117 
оценка на устойчивостта 87 
оценяване на финансови инструменти 40 
пазар на земеделски земи 91 
пазар на труда 20 21 79 
пазар на труда в България 21 
пазар на ценни книжа 42 
пазарен потенциал 53 
пазарна интеграция 83 
пазарна капитализация 41 
пандемия 48 80 99 106 
панелен анализ 44 
панелна регресия 91 
панелни данни 44 
паричен съвет 37 
паричен съвет в България 37 
парична система 37 
партньор по проекта 125 
пенсии за инвалидност 70 
пенсионна система 72 
пенсионно осигуряване 70 71 
пенсионноосигурителна дейност 72 
пловдивски висши учебни заведения 78 
поведение на купувача 53 
поведенчески нагласи 14 
подоходно неравенство 81 
подпомагане на научния процес 130 
политико-икономическа криза 57 
политическа икономия 17 
постижения 10 
потребителски избор 47 52 
потребителски предпочитания 54 
потребителско възприятие 47 
потребителско поведение 53 
потребителско търсене 52 
почистване на градинка 127 
праг на бедността 7 
практико-приложни изследвания 130 
пране на пари 62 
предизвикателства 111 
предпазни мерки 48 
предприемачески дух 10 
предприемачески нагласи 96 
предприемаческо поведение 96 
предприемачество 96 
предприятия в България 77 
преодоляване на кризи 60 
преотстъпен корпоративен данък 29 
привлечени средства 24 
природа 127 
природа и общество 127 
приходи 65 
приходи от държавни помощи 106 
проблеми 111 
прогностични анализи 52 
програми и мярки 106 
продажби на стоки 31 
продукт 51 
проект 125 
производство на зеленчуци 46 
производство на зърно 46 
производство на маслодайни култури 46 
пространствени и времеви данни 91 
професионално обучение 73 
психология на труда 1 
публикуване на оповестявания 105 
публични организации 115 
публично пенсионно осигуряване 70 
Първа световна война 4 
работа от вкъщи 18 
работа от разстояние 18 19 
работна заплата 9 
работна сила 21 
работни процеси 67 
равнище на бедност 7 
развитие на селските райони 45 85 
развитие на туризма 118 
развитие на търговията 43 
разпространение на продукти 73 
разходи 19 65 
разходи за висше образование 75 
райони за планиране 86 
рационалност 10 
реализация на студентите 79 
регионализация на икономиката 61 
регионализъм 61 
регионални неравенства 6 
регионални различия 6 
регулиране на финансовия пазар 23 
режим в Съюза 31 
резервни части 103 
резервно оборудване 103 
реклама 50 
рекламна кампания 50 
реконструкция на маркетинга 92 
релация 49 
рента 91 
реформа 62 
реформи 57 
риск 45 
рисков капитал 101 
рисково финансиране 101 
ритейлъри 47 
роботизация 102 
роботизация на производството 114 
ръководство 111 
СА 2 4 5 6 25 34 40 45 47 49 52 58 65 70 73 75 86 90 96 104 118 
СА докторант 2 35 58 70 96 104 111 
СА студент 96 
самоосигуряващи се лица 68 
сборник с научни изследвания 25 34 35 37 40 45 47 49 50 57 58 61 85 100 111 117 118 
световни дестинации 117 
свищовски гимназии 123 
свищовско висше училище 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 
свърхтуризъм 117 
северноафрикански страни 44 
секторни асоциации 83 
селско стопанство в България 87 
селскостопански продукти 53 
синдикати 20 
система за бързо предупреждение 45 
смартфон в логистика 55 
СМСС 108 
собствени източници 88 
социален диалог 20 
социален сектор 2 
социална защита 69 70 
социална конвергенция 5 
социална отговорност 93 
социална сигурност 70 
социални политики 2 
социални права 5 
социални разходи 22 
социални услуги 2 
социални фондове 29 
социални ценности 11 
социално осигуряване 68 70 
социално отговорно хотелиерство 93 
социално сближаване 5 
специализирано образование 89 
СПО 85 
споразумение за партньорство 123 124 
споразумения 15 
споразумнение за сътрудничество 124 
средно образование 124 
срок на трайност 112 
срокове за съхраняване 112 
СС 20 106 
статистика 3 4 
статистика на външната търговия 3 
статистическа информация 7 
статистически анализ 4 6 
стейкинг 38 
Стопанска академия 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 
стопанска дейност 30 
стопанска история 43 
стохастични модели 13 
страни от ЕС 58 
стратегии 51 
стратегически анализ 75 
стратегически решения 21 
стратегическо планиране 2 92 
стратификация 81 
структурни изменения 75 
структурни различия 6 
студенти 96 
студенти от СА 127 
студентска мобилност 128 
субективизъм 34 
СУПТО 33 
счетоводно обучение 76 
счетоводно отразяване 106 
счетоводно отчитане 103 106 
счетоводно представяне 105 
счетоводство 107 
счетоводство в аграрния сектор 107 
счетоводство на бюджетното предприятие 109 
събитие 51 
събитиен маркетинг 51 
сътрудничество 77 
тенденции за устойчивост 113 
тенденция на развитие 37 113 
теория на дееца-мрежа 116 
теория на случайната полезност 52 
технологии в логистиката 54 
технологична промяна 11 
технологични иновации 116 
технологични решения 54 
ТЗ 63 
транснационализация 60 
транснационални корпорации 60 
трендови модели 24 75 
трудов договор 68 
трудов пазар 21 
трудови отношения 20 
трудови правоотношения 64 
трудово правоотношение 19 68 
туризъм 118 119 
туристическа индустрия 119 
туристически дестинации 117 
търговия 43 46 48 
търговия на дребно 48 
търговия с електроенергия 83 
Търговска гимназия - Свищов 121 
търговска марка 51 
Търговски закон 28 
търговски сделки 63 
търговско право 63 
УБД 69 
универсален базов доход 69 
универсален пенсионен фонд 71 
университети 77 80 
университети и бизнес 77 
университетска библиотека 78 
управление на дълга 58 
управление на екоиновации 97 
управление на портфейла 25 
управление на промяната 114 
управление на риска 45 
управленски качества 94 
управленски процес 94 
управленско счетоводство 107 
управленческа устойчивост 87 
УПФ 71 72 
услуга 51 
услуги по електронен път 27 
устойчиви методи за оценяване 4 
устойчиво развитие 81 
устойчивост на туристически дестинации 117 
устройства за заинтересоване 116 
фактори на външната среда 86 
фактори на вътрешната среда 86 
факултет ПТБ 123 124 
фермери 89 92 
фермерски бизнес 89 92 
фермерски стопанства 92 
фермерство 89 
физически лица 28 
фиксирани ефекти 91 
финансиране на бизнеса 101 
финансиране на бюджет 42 
финансиране на пчеларството 88 
финансиране на тероризма 62 
финансиране чрез инвестиции 101 
финансова грамотност 125 
финансова сигурност 35 
финансови деривати 23 40 
финансови иновации 22 
финансови инструменти 108 
финансови мерки 66 
финансови отчети 104 105 108 
финансови пазари 13 23 
финансово отчитане 108 
финансово развитие 44 
финансово състояние на предприятието 26 
фискална позиция 65 
фискална политика 15 
фискална политика на България 42 
фискални устройства 33 
фондов пазар 41 
фондове на ЕС 88 
форма на сделка 63 
хотелиерски услуги 28 
хотелиерство 93 
храни и фуражи 45 
хранителна промишленост 59 
хранителни отпадъци 113 
хранително-вкусова промишленост 113 
цена на земята 91 
цени на валути 39 
ценови стратегии 53 
център за изследвания 130 
циклични кризи 17 
цифрова икономика 74 
частен дълг 58 
частен сектор 58 
човешки ресурси 20 
щастие 10 
Coinbase 39 
COVID-19 32 48 66 80 106 
EFSA 112 
Home office 19 
IPOs 41 
LockTrip 119 
RASFF 45 
VaR анализ 25