НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп С 847

Иванова, Радка.  Стратегия „Хоризонт Европа“ 2021 - 2027 – нова възможност за развитие на научните изследвания / Радка Иванова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVIII, 2020, N 6, с. 606-613. 

  

Сист. No: 77140

ФИЛОСОФИЯ

- 2 -

Сп Ф 515

Bahanov, Boyan.  Truth in Legal Norms / Boyan Bahanov. // Философия, 2020, N 4, с. 391-402. 

  

Сист. No: 77123

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Жизнено равнище на населението

- 3 -

Сп С 57 б

Шопов, Георги.  Териториални различия в жизнения стандарт на населениета (2010-2017) / Георги Шопов. // Списание на Българската академия на науките, CXXXIII, 2020, N 6, с. 28-36. 

  

Сист. No: 77133

Икономика. Икономически науки

- 4 -

Сп И 50 м

Егберт, Хенрик и др.  Основи на съвременната икономика: Джоан Робинсън и лявото кейнсианство – Марксово влияние, но не и марксизъм / Хенрик Егберт, Теодор Седларски. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 6, с. 66-74. 

  

Сист. No: 77132

Микроикономика

- 5 -

Сп И 503 и

Borissova, Vladia.  Digital Transformation for Digital Competitiveness at a Micro Level / Vladia Borissova. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 1, с. 89-106. 

  

Сист. No: 77171

Макроикономика

- 6 -

Сп С 57 б

Макроикономически параметри на развитието на българската икономика . // Списание на Българската академия на науките, CXXXIII, 2020, N 5, с. 3-19. 

  

Сист. No: 77135

- 7 -

Сп И 503 и

Tsvetkov, Tsvetomir et al.  Anti-Crisis Macroeconomic Policy in the Conditions of COVID-19 in Bulgaria / Tsvetomir Tsvetkov, Sonya Georgieva. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 1, с. 107-130. 

  

Сист. No: 77173

Икономически теории. Учения и школи

- 8 -

Сп И 36 Вн

Тодоров, Васил.  Как и защо неокласическият икономикс стана и остава доминираща теория? / Васил Тодоров. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 63, 2019, N 3, с. 191-212. 

  

Сист. No: 77108

- 9 -

Сп И 36 Вн

Якимова, Ивона.  Ценно изследване върху развитието на икономическата теория в България след 1990 година / Ивона Якимова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 63, 2019, N 4, с. 385-394. 

  

Сист. No: 77109

Политическа икономия

- 10 -

В К 263

Денизова, Вера.  Бавното завръщане на инфлацията / Вера Денизова. // Капитал, N 3, 22-28 ян. 2021, с. 24-25. 

  

Сист. No: 77069

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 11 -

Сп Ч E 18

Williams, Colin C. et al.  Evaluating Policy Approaches Towards Tackling Undeclared Work in the Czech Republic / Colin C. Williams, Gamze Oz Yalaman, Abbi M. Kedir. // Economic Alternatives, 2020, N 3, с. 396-417. 

  

Сист. No: 77145

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 12 -

Сп И 503 и

Zareva, Irena.  (Re) Integration of Returning Migrants into the Economic Life in Bulgaria / Irena Zareva. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 1, с. 19-34. 

  

Сист. No: 77170

Фирми

- 13 -

Сп Л 763

Цветанова, Гена.  От оригинална семейна рецепта се ражда бизнес идея / Гена Цветанова. // Логистика, XVII, 2020, N 10, с. 30-33. 

  

Сист. No: 77117

Финанси

- 14 -

Сп И 503 и

Georgieva, Sonya.  Fiscal Multipliers in Bulgaria and Central and Eastern Europe Countries / Sonya Georgieva. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 1, с. 131-167. 

  

Сист. No: 77168

Държавен бюджет

- 15 -

Сп Ф 531 п

Донкова, Веселка.  Основни политики, заложени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година, и мерки за преодоляване на последствията от COVID-19 / Веселка Донкова. // Счетоводство, данъци и право, 2021, N 1, с. 64-82. 

  

Сист. No: 77119

- 16 -

Сп Н 25 а

Ненкова, Пресияна и др.  Оценка на фискалната позиция на страните от Балканския регион / Пресияна Ненкова, Ангел Ангелов. // Народностопански архив, LXXIII, 2020, N 4, с. 14-37. 

  

Сист. No: 77098

Данъци. Такси. Налози

- 17 -

Сп И 50 м

Брусарски, Румен.  [Сто] 100 години личен подоходен данък в България / Румен Брусарски. // Икономическа мисъл, LXVI, 2021, N 1, с. 53-71. 

  

Сист. No: 77147

- 18 -

Сп О 253 п

Михайлова-Големинова, Савина.  Държавни помощи: приложимост спрямо данъчни мерки / Савина Михайлова-Големинова. // Общество и право, 2020, N 8, с. 44-56. 

  

Сист. No: 77115

- 19 -

Сп А 454

Момчилов, Бойчо.  Видове данъчни облекчения по ЗКПО и нормативни условия за тяхното ползване / Бойчо Момчилов. // Актив, 2021, N 1, с. 32-37. 

  

Сист. No: 77159

- 20 -

Сп Н 25 а

Петев, Бойко.  Данъчните измами - заплаха за сигурността / Бойко Петев. // Народностопански архив, LXXIII, 2020, N 4, с. 76-94. 

  

Сист. No: 77101

- 21 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс / Любка Ценова. // Актив, 2021, N 1, с. 43-46. 

  

Сист. No: 77161

Данъчно облагане

- 22 -

В К 263

Кирчев, Кирил.  ЕС се опитва да избегне дигитален данъчен сблъсък със САЩ / Кирил Кирчев. // Капитал, N 50, 18-23 дек. 2020, с. 36-37. 

  

Сист. No: 77074

- 23 -

Сп Н 25 а

Дулевски, Стойчо Лалков.  Дигиталното място на стопанска дейност / Стойчо Лалков Дулевски. // Народностопански архив, LXXIII, 2020, N 4, с. 55-75. 

  

Сист. No: 77100

- 24 -

Сп А 454

Минчев, Иван.  Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи от туристическа дейност /хотелиерство/ на физически лица, които нямат регистрация като търговец / ЕТ/ / Иван Минчев. // Актив, 2021, N 1, с. 29-31. 

  

Сист. No: 77158

Държавни заеми. Държавни дългове

- 25 -

Сп Д 532

Николова, Величка Н.  Влияние на промените в лихвените проценти върху държавния дълг на България за периода 2003-2018 г. / Величка Н. Николова. // Диалог. Електронно списание, 2020, N 4, с. 37-52. 

  

Сист. No: 77084

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 26 -

Сп Д 532

Кънева, Аглика.  Анализ на показателите за рентабилност и показатели за оценяване на качеството на активите на банките в България през периода 2007 - 2018 г. / Аглика Кънева. // Диалог. Електронно списание, 2020, N 3, с. 1-24. 

  

Сист. No: 77077

Пари, валута

- 27 -

В К 263

Запрянов, Йоан.  Малко по-различният рекорд на Bitcoin / Йоан Запрянов. // Капитал, N 1, 8-14 ян. 2021, с. 52-53. 

  

Сист. No: 77067

- 28 -

Сп Д 532

Сиркаров, Владимир.  Криптовалутата биткойн като пари – монетарен анализ чрез регресионната теорема на Лудвиг фон Мизес / Владимир Сиркаров. // Диалог. Електронно списание, 2020, N 4, с. 65-78. 

  

Сист. No: 77086

Инфлация

- 29 -

Сп М 486

Нейчев, Николай.  Губят ли стойност спестяванията : Нужна ли е специална защита от инфлация - коментари на икономисти и инвеститори / Николай Нейчев. // Мениджър, 2021, N 1, ян.-февр. 2021, с. 84-85. 

  

Сист. No: 77151

Фондов пазар. Фондова борса

- 30 -

Сп Д 532

Найденова, Красимира Костадинова.  Оценка на ефектите от някои регулаторни решения за финансовия пазар в България / Красимира Костадинова Найденова. // Диалог. Електронно списание, 2020, N 4, с. 13-36. 

  

Сист. No: 77083

Регионална икономика

- 31 -

47020

Илиева, Даниела.  Дифузия на иновации и конкурентоспособност на Дунавския регион / Даниела Илиева. // Устойчивост и конкурентоспособност чрез иновации - на примера на държавите от Дунавския регион : Сборник студии. - В. Търново : Ай анд Би, 2020, с. 109-144. 

  

Сист. No: 77110

- 32 -

47032

Линкова, Маруся и др.  Логистичните вериги като инструмент за териториална кохезия / Маруся Линкова, Елица Лазарова. // Статистически измерения на регионалните различия и неравенства между Северна и Южна България : Кръгла маса с международно участие, 16 окт. 2020 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 97-104. 

  

Сист. No: 77111

- 33 -

47032

Станев, Явор.  Съпоставителен анализ на индустрията в Северна и Южна България / Явор Станев. // Статистически измерения на регионалните различия и неравенства между Северна и Южна България : Кръгла маса с международно участие, 16 окт. 2020 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 205-210. 

  

Сист. No: 77112

Икономика на България

- 34 -

Сп М 486

Стоев, Георги.  Малките компании зад бързия ръст / Георги Стоев. // Мениджър, 2021, N 1, ян.-февр.2021, с. 78-80. 

  

Сист. No: 77150

Икономически растеж

- 35 -

Сп И 50 м

Венкатрая, Б.  Има ли доказателства, подкрепящи хипотезата на екологичната крива на Кузнец за Китай? Тестване на границите с ARDL / Б. Венкатрая. // Икономическа мисъл, LXVI, 2021, N 1, с. 88-110. 

  

Сист. No: 77149

- 36 -

Сп С 57 б

Минасян, Гарабед.  Неикономически ограничители на икономическия растеж / Гарабед Минасян. // Списание на Българската академия на науките, CXXXIII, 2020, N 5, с. 36-42. 

  

Сист. No: 77137

- 37 -

Сп И 50 м

Танчев, Стоян.  Икономически растеж и държавни разходи - доказателства на закона на Вагнер в някои страни от ЕС / Стоян Танчев. // Икономическа мисъл, LXVI, 2021, N 1, с. 72-88. 

  

Сист. No: 77148

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 38 -

Сп М 486

Денева, Даниела.  Икономика на възстановяването / Даниела Денева. // Мениджър, 2020, N 12, с. 86. 

  

Сист. No: 77138

- 39 -

Сп Н 25 а

Пантелеева, Искра М. и др.  Предприемаческият и иновационният контекст в интегриран модел за развитие на икономиките и предприятията / Искра М. Пантелеева, Анатолий Стефанов Асенов. // Народностопански архив, LXXIII, 2020, N 4, с. 38-54. 

  

Сист. No: 77099

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 40 -

Сп И 50 м

Влахова-Велева, Магдалена.  Ефектът на еврото върху търговията / Магдалена Влахова-Велева. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 6, с. 26-45. 

  

Сист. No: 77131

Търговия

- 41 -

Сп Д 532

Атанасов, Борислав.  Фрагментарен анализ на пазара на бързооборотни потребителски стоки в България / Борислав Атанасов. // Диалог. Електронно списание, 2020, N 3, с. 62-76. 

  

Сист. No: 77081

Логистика

- 42 -

Сп Л 763

Цветанова, Гена.  Студената верига на доставки е във фокуса на кибератаките : Скритите вируси, които затварят фабрики и прекъсват снабдяването / Гена Цветанова. // Логистика, XVII, 2021, N 1, с. 21-22. 

  

Сист. No: 77118

- 43 -

Сп Ч E 18

Dragomirov, Nikolay.  Web Practices for Sustainable Development of Logistics Systems in Bulgarian Enterprises / Nikolay Dragomirov. // Economic Alternatives, 2020, N 3, с. 471-479. 

  

Сист. No: 77143

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 44 -

Сп М 617 х

Митнически, акцизен и валутен контрол и превенция . // Митническа хроника, 2020, N 4, с. 7-13. 

  

Сист. No: 77095

Международни икономически отношения

- 45 -

Сп Д 532

Ангелов, Иван.  Въздействие на Индустрия 4.0 върху факторите за привличане на преки чуждестранни инвестиции / Иван Ангелов. // Диалог. Електронно списание, 2020, N 3, с. 25-35. 

  

Сист. No: 77078

- 46 -

Сп С 57 б

Бобева, Даниела.  Макроикономически фактори за търговски дисбаланси / Даниела Бобева. // Списание на Българската академия на науките, CXXXIII, 2020, N 5, с. 28-35. 

  

Сист. No: 77136

- 47 -

Сп И 50 м

Спасова, Елена и др.  Глобалните стойностни вериги и променящата се природа на международната специализация / Елена Спасова, Едуард Маринов. // Икономическа мисъл, LXVI, 2021, N 1, с. 3-28. 

  

Сист. No: 77146

Европейска интеграция

- 48 -

Сп И 503 и

Kallioras, Dimitris et al.  The Geography of Trade among the European Union and the European Neighborhood Policy Countries / Dimitris Kallioras, George Petrakos, Maria Tsiapa. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 1, с. 3-18. 

  

Сист. No: 77169

Право. Наука за държавата и правото

- 49 -

Сп О 253 п

Хубенова, Маргарита.  Защита на личните данни при мащабно видеонаблюдение на публична зона / Маргарита Хубенова. // Общество и право, 2020, N 10, с. 48-59. 

  

Сист. No: 77116

Обществено управление. Военни науки

- 50 -

Сп Д 532

Псота, Виктория.  Създаване на механизъм за осъществяването на „зелени покупки“ в публичния сектор: украинският опит / Виктория Псота. // Диалог. Електронно списание, 2020, N 4, с. 53-64. 

  

Сист. No: 77085

Военно дело . Военни науки

- 51 -

Сп Д 532

Петрова, Теодора и др.  Стратегически потенциал и общоевропейски проекти за сътрудничество на Европейската агенция за отбрана / Теодора Петрова, Живо Петров. // Диалог. Електронно списание, 2020, N 3, с. 36-43. 

  

Сист. No: 77079

Социално осигуряване

- 52 -

Сп А 454

Глобалните предизвикателства пред системите за социално осигуряване и възможните решения . // Актив, 2020, N 12, с. 50-60. 

  

Сист. No: 77127

- 53 -

Сп А 454

Заркова, Вержиния.  Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. / Вержиния Заркова. // Актив, 2021, N 1, с. 51-54. 

  

Сист. No: 77160

Застраховане

- 54 -

47032

Митков, Милен.  Статистическо изучаване на застраховка "Карго" в България за периода 2010-2019 г. Съвременни измерения / Милен Митков. // Статистически измерения на регионалните различия и неравенства между Северна и Южна България : Кръгла маса с международно участие, 16 окт. 2020 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 306-315. 

  

Сист. No: 77114

- 55 -

Сп Ф 531 п

Голева, Поля.  Извънредното положение, застраховането и туристическите услуги / Поля Голева. // Счетоводство, данъци и право, 2021, N 2, с. 58-67. 

  

Сист. No: 77105

Образование

- 56 -

47015

Динков, Милен Емилов.  Стратегически решения за обучение на персонала в условия на извънредни и кризисни ситуации / Милен Емилов Динков. // Дигитални трансформации, медии и обществено включване : Международна научна конференция, Бургас, 5 юни 2020 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2020, с. 45-51. 

  

Сист. No: 77065

- 57 -

47015

Емилова, Ирена.  Дистанционното обучение - предимства по време на пандемия / Ирена Емилова. // Дигитални трансформации, медии и обществено включване : Международна научна конференция, Бургас, 5 юни 2020 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2020, с. 24-28. 

  

Сист. No: 77064

- 58 -

Сп Б 44 б

Минчева, Бояна.  Д-р Петър Берон - европейски измерения на възрожденската личност / Бояна Минчева. // Библиотека, XXVII, 2020, N 6, с. 20-22. 

  

Сист. No: 77126

- 59 -

Сп П 324

Staribratov, Ivaylo et al.  Students’ Кnowledge Еvaluation as a Motivating tool in Learning Objectives / Ivaylo Staribratov, Manya Maneva, Rosen Valchev. // Педагогика, XCII, 2020, N 9, с. 1287-1299. 

  

Сист. No: 77129

Висше образование

- 60 -

Сп Б 445

Богданова, Маргарита.  Университетските бизнес модели при управление на кризи / Маргарита Богданова. // Бизнес управление, XXX, 2020, N 4, с. 37-48. 

  

Сист. No: 77092

- 61 -

Сп Б 445

Борисов, Борислав.  Управлението на риска във висшите училища в България - нормативно изискване и/или практическа необходимост / Борислав Борисов. // Бизнес управление, XXX, 2020, N 4, с. 5-20. 

  

Сист. No: 77090

- 62 -

Сп И 36 Вн

Георгиева-Трифонова, Цветанка.  Управление на взаимоотношенията с клиентите и добиване на данни - мотивация и ползи от прилагането им във висшите училища / Цветанка Георгиева-Трифонова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 63, 2019, N 1, с. 87-100. 

  

Сист. No: 77106

- 63 -

Сп Д 532

Друмева, Мариана.  За началото на висшето икономическо образование в България – Иван Русев. Висшето търговско училище – Варна (1920 – 1945) и началото на висшето образование в България / Мариана Друмева. // Диалог. Електронно списание, 2020, N 4, с. 85-91. 

  

Сист. No: 77088

- 64 -

Сп Б 445

Парашкевова-Великова, Евелина Божидарова.  Управлението на риска във висшите училища в България - състояние и перспективи / Евелина Божидарова Парашкевова-Великова. // Бизнес управление, XXX, 2020, N 4, с. 66-78. 

  

Сист. No: 77094

- 65 -

Сп Б 445

Терзиев, Венелин и др.  Вътрешни и външни предизвикателства пред висшето образование / Венелин Терзиев, Маруся Любчева. // Бизнес управление, XXX, 2020, N 4, с. 21-36. 

  

Сист. No: 77091

- 66 -

Сп Ч 949

Технология формирования гипертекстовой компетенции в контексте обучения иностранным языкам в ВУЗе . // Чуждоезиково обучение, XLVII, 2020, N 6, с. 591-608. 

  

Сист. No: 77122

- 67 -

Сп Б 445

Цветков, Цветан Г.  Оценка на зрелостта на системата за управление на риска във висшето училище / Цветан Г. Цветков. // Бизнес управление, XXX, 2020, N 4, с. 49-65. 

  

Сист. No: 77093

- 68 -

Сп С 847

Nedelcheva, Yulia et al.  Higher Education as a Public Good / Yulia Nedelcheva, Miroslav Nedelchev. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVIII, 2020, N 6, с. 589-605. 

  

Сист. No: 77139

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 69 -

Сп Ч E 18

Ivanova, Daniela et al.  The Motives and Benefits of Environmental Management Systems – the Case of Bulgarian Companies / Daniela Ivanova, Anelia Haradinova. // Economic Alternatives, 2020, N 3, с. 418-432. 

  

Сист. No: 77141

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 70 -

Сп М 453

Визия за модерен лидерски стил на управление в здравеопазването . // Медицински мениджмънт и здравна политика, LII, 2021, N 1, с. 40-45. 

  

Сист. No: 77153

Здравеопазване

- 71 -

Сп М 453

Демографска политика в България - цели, задачи, приоритети, решения . // Медицински мениджмънт и здравна политика, LII, 2021, N 1, с. 46-52. 

  

Сист. No: 77154

- 72 -

Сп М 453

Златарева, А. и др.  Сравнителен анализ на реформите на здравните системи в Западнобалкански страни кандидатки по пътя им към ЕС / А. Златарева, Б. Бранков. // Медицински мениджмънт и здравна политика, LII, 2021, N 1, с. 15-39. 

  

Сист. No: 77152

Енергетика

- 73 -

В К 263

Кузмов, Славчо.  Чиста енергия - висока доходност / Славчо Кузмов. // Капитал, N 5, 5-11 февр. 2021, с. 64-65. 

  

Сист. No: 77071

- 74 -

Сп Д 532

Боев, Борислав Бойчев.  Ядрената енергетика и преходът към нискоемисионно електропроизводство / Борислав Бойчев Боев. // Диалог. Електронно списание, 2020, N 3, с. 44-61. 

  

Сист. No: 77080

- 75 -

Сп Ю 371

Тодоров, Веселин.  Електричество от бъдещето / Веселин Тодоров. // Ютилитис, XIX, 2021, N 1, с. 32-34. 

  

Сист. No: 77102

- 76 -

Сп Ю 371

Тошев, Ясен.  Зеленият преход на България / Ясен Тошев. // Ютилитис, XIX, 2020, N 10, с. 48-50. 

  

Сист. No: 77121

- 77 -

Сп Ю 371

Упровление на потоците от данни между участниците на енергийния пазар.  Управление на потоците от данни между участниците на енергийния пазар. // Ютилитис, XIX, 2021, N 1, с. 40-42. 

  

Сист. No: 77103

- 78 -

Сп И 503 и

Byanova, Nevena.  Effects of the EU Electricity Markets Opening on Competition and Prices / Nevena Byanova. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 1, с. 35-69. 

  

Сист. No: 77167

Селско стопанство. Горско стопанство

- 79 -

В К 263

Филипова, Иглика.  Пчеларското семейство на Pollenity / Иглика Филипова. // Капитал, N 6, 12-18 февр. 2021, с. 58-59. 

  

Сист. No: 77072

Аграрна политика

- 80 -

Сп С 57 б

Славова, Гергана.  Устойчиво развитие на аграрния сектор в България в контекста на Общата селскостопанска политика / Гергана Славова. // Списание на Българската академия на науките, CXXXIII, 2020, N 6, с. 37-42. 

  

Сист. No: 77134

Земеделие. Организация и управление

- 81 -

Сп З 54

Башев, Храбрин.  Каква е управленческата устойчивост на селското стопанство в България / Храбрин Башев. // Земеделие плюс, 2020, N 5, с. 4-13. 

  

Сист. No: 77128

- 82 -

Сп Ч E 18

Stoyanova, Zornitsa.  Ecological Aspects of Urban Agriculture in the Context of Sustainability / Zornitsa Stoyanova. // Economic Alternatives, 2020, N 3, с. 480-491. 

  

Сист. No: 77144

Мениджмънт

- 83 -

Сп Д 532

Стоянова, Станислава.  Специфики на екипния подход за вземане на управленски решения в съвременната организация / Станислава Стоянова. // Диалог. Електронно списание, 2020, N 4, с. 1-12. 

  

Сист. No: 77082

Корпоративно управление

- 84 -

Сп И 50 м

Керемидчиев, Спартак и др.  Чуждестранни модели и политики за държавните предприятия / Спартак Керемидчиев, Мирослав Неделчев. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 6, с. 3-14. 

  

Сист. No: 77130

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 85 -

Сп И 503 и

Keremidchiev, Spartak.  Theoretical Foundations of Stakeholder Theory / Spartak Keremidchiev. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 1, с. 70-88. 

  

Сист. No: 77172

Мениджмънт на фирмата

- 86 -

47032

Кръстев, Людмил.  Оперативен контролинг във фирмата / Людмил Кръстев. // Статистически измерения на регионалните различия и неравенства между Северна и Южна България : Кръгла маса с международно участие, 16 окт. 2020 г. : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2020, с. 247-253. 

  

Сист. No: 77113

- 87 -

В К 263

Митрова, Светлана.  Как се гради екип виртуално / Светлана Митрова. // Капитал, N 49, 11-17 дек. 2020, с. 14-15. 

  

Сист. No: 77073

Фирмена култура

- 88 -

Сп Ч E 18

Dimitrov, Kiril et al.  The Professed Culture of the Business Organizations in the Defense Industry in Bulgaria. What Does it Look Like? And do they Need it? / Kiril Dimitrov, Ivaylo Ivanov. // Economic Alternatives, 2020, N 3, с. 433-470. 

  

Сист. No: 77142

Счетоводство

- 89 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Задбалансово счетоводно отчитане / Живко Бонев. // Актив, 2021, N 1, с. 2-6. 

  

Сист. No: 77155

- 90 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Отчитане и оповестяване на информация за оперативни сегменти (МСФО 8) / Живко Бонев. // Актив, 2021, N 2, с. 2-6. 

  

Сист. No: 77163

- 91 -

Сп А 454

Брезоева, Бойка.  По някои въпроси на признаването на приходи съгласно приложимите счетоводни стандарти / Бойка Брезоева. // Актив, 2021, N 1, с. 7-12. 

  

Сист. No: 77156

- 92 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Аспекти на първоначалното оценяване на дълготрайните материални активи в бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Актив, 2021, N 2, с. 7-9. 

  

Сист. No: 77162

- 93 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Консервиране на дълготрайни активи - счетоводно и данъчно третиране / Мина Димитрова. // Актив, 2021, N 2, с. 10-15. 

  

Сист. No: 77164

- 94 -

Сп А 454

Ималова, Диана.  Счетоводно отчитане на използваните от персонала активи и услуги, заплащани от бюджетните организации / Диана Ималова. // Актив, 2020, N 12, с. 9-16. 

  

Сист. No: 77125

- 95 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Данъчно третиране на печалби на български предприятия, реализирани чрез място на стопанска дейност извън страната / Лиляна Панева. // Актив, 2021, N 2, с. 33-34. 

  

Сист. No: 77165

Счетоводен анализ

- 96 -

Сп А 454

Петрова, Диана.  Методи за анализ на външнотърговската дейност - ключови характеристики и информационни изисквания / Диана Петрова. // Актив, 2021, N 1, с. 13-18. 

  

Сист. No: 77157

Транспорт

- 97 -

Сп Ю 371

Симеонов, Цанко.  Либерализацията на пътническите железопътни превози в България / Цанко Симеонов. // Ютилитис, XIX, 2021, N 1, с. 43-45. 

  

Сист. No: 77104

Хранително-вкусова промишленост

- 98 -

Сп Х 74 п

Дигитализация: това споделят водещи мениджъри по света . // Хранително-вкусова промишленост, LXIX, 2020, N 9-10, с. 12-14. 

  

Сист. No: 77120

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 99 -

В К 263

Коджаиванова, Ани.  Десет тенденции, които ще променят туризма след COVID кризата / Ани Коджаиванова. // Капитал, N 51, 24 дек.-7 ян. 2021, с. 21-24. 

  

Сист. No: 77075

- 100 -

В К 263

Лещарска, Десислава.  Годината на алтернативния туризъм / Десислава Лещарска. // Капитал, N 51, 24 дек.-7 ян. 2021, с. 24-25. 

  

Сист. No: 77076

- 101 -

Сп И 36 Вн

Александрова, Марианна.  Анализ на привлекателността на КК "Слънчев бряг" като туристическа дестинация / Марианна Александрова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 63, 2019, N 2, с. 109-126. 

  

Сист. No: 77107

- 102 -

Сп И 503 и

Ivanova, Petya.  Event Tourism Development in Bulgaria: Key Factors and Main Goals / Petya Ivanova. // Икономически изследвания, XXX, 2021, N 1, с- 168-191. 

  

Сист. No: 77166

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 103 -

В Д 92

Академията обяви победителите в Националното ученическо състезание по маркетинг 2020 г. . // Дунавско дело, LXVII, N 44, 23 дек.2020 -3 ян. 2021, с. 10. 

  

Сист. No: 77038

- 104 -

В А 561

Академията подпомага учителите при дистанционното обучение . // Алма матер, N 4, ноем.-дек. 2020, с. 3. 

  

Сист. No: 77053

- 105 -

В Д 92

Академията с пореден сертификат за отлично качество по програма " Еразъм+" . // Дунавско дело, LXVII, N 43, 18 дек. 2020, с. 8. 

  

Сист. No: 77036

- 106 -

В А 561

Археологът проф. Николай Овчаров изнесе лекция пред студенти . // Алма матер, N 3, окт. 2020, с. 3. 

  

Сист. No: 77043

- 107 -

В А 561

Ефекти от намаляване ставката на ДДС в ресторантьорството обсъдиха преподаватели и млади учени  : Научни форуми в Стопанска академия. // Алма матер, N 3, окт. 2020, с. 2. 

  

Сист. No: 77063

- 108 -

В А 561

Кръговата икономика дискутираха на научен форум . // Алма матер, N 4, ноем.-дек. 2020, с. 2. 

  

Сист. No: 77058

- 109 -

В А 561

Министърът на образованието откри новата учебна година . // Алма матер, N 3, окт. 2020, с. 1. 

  

Сист. No: 77039

- 110 -

В А 561

Млади изследователи представиха свои разработки на Докторантската научна сесия 2020 . // Алма матер, N 4, ноем.-дек. 2020, с. 3. 

  

Сист. No: 77052

- 111 -

В А 561

Награда "За граждански заслуги" получи Академията . // Алма матер, N 3, окт. 2020, с. 1. 

  

Сист. No: 77040

- 112 -

В А 561

Наградиха победителите в състезанието по маркетинг  : Национални онлайн ученически състезания. // Алма матер, N 4, ноем.-дек. 2020, с. 4. 

  

Сист. No: 77060

- 113 -

В А 561

Научни форуми в Стопанската академия.  Катедра "Застраховане и социално дело" отбеляза 70 години : Научни форуми в Стопанската академия. // Алма матер, N 3, окт. 2020, с. 2. 

  

Сист. No: 77042

- 114 -

В А 561

Наши студенти отново със стипендия "Буров" . // Алма матер, N 4, ноем.-дек. 2020, с. 3. 

  

Сист. No: 77051

- 115 -

В А 561

НПСС чества 20 години . // Алма матер, N 3, окт. 2020, с. 4. 

  

Сист. No: 77046

- 116 -

В А 561

Онлайн кръгла маса с международно участие проведе катедра "Счетоводна отчетност"  : Научни форуми и проекти. // Алма матер, N 4, ноем.-дек. 2020, с. 2. 

  

Сист. No: 77056

- 117 -

В А 561

Онлайн студентски празник  : Академията отличи изявени студенти. // Алма матер, N 4, ноем.-дек. 2020, с. 1, 4. 

  

Сист. No: 77049

- 118 -

В А 561

Открита лекция на инвестиционна тематика изнесе проф. Стефан Симеонов . // Алма матер, N 3, окт 2020, с. 3. 

  

Сист. No: 77045

- 119 -

В А 561

Поредно признание за изпълнение на проект по Еразъм+ . // Алма матер, N 4, ноем.-дек. 2020, с. 3. 

  

Сист. No: 77054

- 120 -

В А 561

Предприемаческото поведение на студентите изследваха СА, УНСС, ИУ  : Научни форуми и проекти. // Алма матер, N 4, ноем.-дек. 2020, с. 2. 

  

Сист. No: 77055

- 121 -

В А 561

Проект за женско предприемачество реализира Академията с партньори от Италия и Великобритания  : Научни форуми в Стопанска академия. // Алма матер, N 3, окт. 2020, с. 2. 

  

Сист. No: 77061

- 122 -

В А 561

Първото академично икономическо списание в България навърши 75 години . // Алма матер, N 3, окт. 2020, с. 4. 

  

Сист. No: 77048

- 123 -

В А 561

Регионални различия между Северна и Южна България дискутираха на кръгла маса  : Научни форуми в Стопанска академия. // Алма матер, N 3, окт. 2020, с. 2. 

  

Сист. No: 77062

- 124 -

В А 561

Рекорден брой участници в състезанието по счетоводство  : Национални онлайн ученически състезания. // Алма матер, N 4, ноем.-дек. 2020, с. 4. 

  

Сист. No: 77059

- 125 -

В А 561

Ректорът се срещна с посланика на Виетнам . // Алма матер, N 3, окт. 2020, с. 1. 

  

Сист. No: 77041

- 126 -

В А 561

Ръководителят на финансовата катедра стана "Застраховател на годината" . // Алма матер, N 3, окт. 2020, с. 3. 

  

Сист. No: 77044

- 127 -

В А 561

Студентска кръгла маса посветиха на местното самоуправление  : Научни форуми и проекти. // Алма матер, N 4, ноем.-дек. 2020, с. 2. 

  

Сист. No: 77057

- 128 -

В А 561

Честито Рождество Христово и щастлива Нова година . // Алма матер, N 4, ноем.-дек. 2020, с. 1. 

  

Сист. No: 77050

- 129 -

В Д 92

Честито Рождество Христово! . // Дунавско дело, LXVII, N 44, 23 дек.2020 -3 ян. 2021, с. 1. 

  

Сист. No: 77037

- 130 -

Сп Н 25 а

Захариев, Андрей.  [Седемдесет и пет] 75 години научна трибуна за народностопански растеж / Андрей Захариев. // Народностопански архив, LXXIII, 2020, N 4, с. 3-13. 

  

Сист. No: 77097

- 131 -

Сп Д 532

Несторов, Людмил.  Почина доайенът на Свищовската академия проф. д. ик.н. Петко Петков / Людмил Несторов. // Диалог. Електронно списание, 2020, N 4, с. 92-93. 

  

Сист. No: 77089

- 132 -

Сп Д 532

Филипова, Теодора.  Международна конференция по проект за женско предприемачество организира СА „Д. А. Ценов“ / Теодора Филипова. // Диалог. Електронно списание, 2020, N 4, с. 79-84. 

  

Сист. No: 77087

- 133 -

В А 561

"Легендите" се срещнаха на зеления терен за 15-а поредна година . // Алма матер, N 3, окт. 2020, с. 4. 

  

Сист. No: 77047


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Марианна 101 
Ангелов, Ангел 16 
Ангелов, Иван 45 
Асенов, Анатолий Стефанов 39 
Атанасов, Борислав 41 
Башев, Храбрин 81 
Бобева, Даниела 46 
Богданова, Маргарита 60 
Боев, Борислав Бойчев 74 
Бонев, Живко 89 90 
Борисов, Борислав 61 
Бранков, Б. 72 
Брезоева, Бойка 91 
Брусарски, Румен 17 
Венкатрая, Б. 35 
Вечев, Венцислав 92 
Влахова-Велева, Магдалена 40 
Георгиева-Трифонова, Цветанка 62 
Голева, Поля 55 
Денева, Даниела 38 
Денизова, Вера 10 
Димитрова, Мина 93 
Динков, Милен Емилов 56 
Донкова, Веселка 15 
Друмева, Мариана 63 
Дулевски, Стойчо Лалков 23 
Егберт, Хенрик 4 
Емилова, Ирена 57 
Запрянов, Йоан 27 
Заркова, Вержиния 53 
Захариев, Андрей 130 
Златарева, А. 72 
Иванова, Радка 1 
Илиева, Даниела 31 
Ималова, Диана 94 
Керемидчиев, Спартак 84 
Кирчев, Кирил 22 
Коджаиванова, Ани 99 
Кръстев, Людмил 86 
Кузмов, Славчо 73 
Кънева, Аглика 26 
Лазарова, Елица 32 
Лещарска, Десислава 100 
Линкова, Маруся 32 
Любчева, Маруся 65 
Маринов, Едуард 47 
Минасян, Гарабед 36 
Минчев, Иван 24 
Минчева, Бояна 58 
Митков, Милен 54 
Митрова, Светлана 87 
Михайлова-Големинова, Савина 18 
Момчилов, Бойчо 19 
Найденова, Красимира Костадинова 30 
Неделчев, Мирослав 84 
Нейчев, Николай 29 
Ненкова, Пресияна 16 
Несторов, Людмил 131 
Николова, Величка Н. 25 
Панева, Лиляна 95 
Пантелеева, Искра М. 39 
Парашкевова-Великова, Евелина Божидарова 64 
Петев, Бойко 20 
Петров, Живо 51 
Петрова, Диана 96 
Петрова, Теодора 51 
Псота, Виктория 50 
Седларски, Теодор 4 
Симеонов, Цанко 97 
Сиркаров, Владимир 28 
Славова, Гергана 80 
Спасова, Елена 47 
Станев, Явор 33 
Стоев, Георги 34 
Стоянова, Станислава 83 
Танчев, Стоян 37 
Терзиев, Венелин 65 
Тодоров, Васил 8 
Тодоров, Веселин 75 
Тошев, Ясен 76 
Филипова, Иглика 79 
Филипова, Теодора 132 
Хубенова, Маргарита 49 
Цветанова, Гена 13 42 
Цветков, Цветан Г. 67 
Ценова, Любка 21 
Шопов, Георги 3 
Якимова, Ивона 9 
Bahanov, Boyan 2 
Borissova, Vladia 5 
Byanova, Nevena 78 
Dimitrov, Kiril 88 
Dragomirov, Nikolay 43 
Georgieva, Sonya 7 14 
Haradinova, Anelia 69 
Ivanov, Ivaylo 88 
Ivanova, Daniela 69 
Ivanova, Petya 102 
Kallioras, Dimitris 48 
Kedir, Abbi M. 11 
Keremidchiev, Spartak 85 
Maneva, Manya 59 
Nedelchev, Miroslav 68 
Nedelcheva, Yulia 68 
Petrakos, George 48 
Staribratov, Ivaylo 59 
Stoyanova, Zornitsa 82 
Tsiapa, Maria 48 
Tsvetkov, Tsvetomir 7 
Valchev, Rosen 59 
Williams, Colin C. 11 
Yalaman, Gamze Oz 11 
Zareva, Irena 12 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Академията обяви победителите в Националното ученическо състезание по маркетинг 2020 г. 103 
Академията подпомага учителите при дистанционното обучение 104 
Академията с пореден сертификат за отлично качество по програма " Еразъм+" 105 
Анализ на показателите за рентабилност и показатели за оценяване на качеството на активите на банките в България през периода 2007 - 2018 г. 26 
Анализ на привлекателността на КК "Слънчев бряг" като туристическа дестинация 101 
Археологът проф. Николай Овчаров изнесе лекция пред студенти 106 
Аспекти на първоначалното оценяване на дълготрайните материални активи в бюджетните организации 92 
Бавното завръщане на инфлацията 10 
Видове данъчни облекчения по ЗКПО и нормативни условия за тяхното ползване 19 
Визия за модерен лидерски стил на управление в здравеопазването 70 
Влияние на промените в лихвените проценти върху държавния дълг на България за периода 2003-2018 г. 25 
Въздействие на Индустрия 4.0 върху факторите за привличане на преки чуждестранни инвестиции 45 
Вътрешни и външни предизвикателства пред висшето образование 65 
Глобалните предизвикателства пред системите за социално осигуряване и възможните решения 52 
Глобалните стойностни вериги и променящата се природа на международната специализация 47 
Годината на алтернативния туризъм 100 
Губят ли стойност спестяванията 29 
Д-р Петър Берон - европейски измерения на възрожденската личност 58 
Данъчните измами - заплаха за сигурността 20 
Данъчно третиране на печалби на български предприятия, реализирани чрез място на стопанска дейност извън страната 95 
Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи от туристическа дейност /хотелиерство/ на физически лица, които нямат регистрация като търговец / ЕТ/ 24 
Демографска политика в България - цели, задачи, приоритети, решения 71 
Десет тенденции, които ще променят туризма след COVID кризата 99 
Дигитализация: това споделят водещи мениджъри по света 98 
Дигиталното място на стопанска дейност 23 
Дистанционното обучение - предимства по време на пандемия 57 
Дифузия на иновации и конкурентоспособност на Дунавския регион 31 
Държавни помощи: приложимост спрямо данъчни мерки 18 
Електричество от бъдещето 75 
ЕС се опитва да избегне дигитален данъчен сблъсък със САЩ 22 
Ефекти от намаляване ставката на ДДС в ресторантьорството обсъдиха преподаватели и млади учени 107 
Ефектът на еврото върху търговията 40 
За началото на висшето икономическо образование в България – Иван Русев. Висшето търговско училище – Варна (1920 – 1945) и началото на висшето образование в България 63 
Задбалансово счетоводно отчитане 89 
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. 53 
Защита на личните данни при мащабно видеонаблюдение на публична зона 49 
Зеленият преход на България 76 
Извънредното положение, застраховането и туристическите услуги 55 
Икономика на възстановяването 38 
Икономически растеж и държавни разходи - доказателства на закона на Вагнер в някои страни от ЕС 37 
Има ли доказателства, подкрепящи хипотезата на екологичната крива на Кузнец за Китай? Тестване на границите с ARDL 35 
Как и защо неокласическият икономикс стана и остава доминираща теория? 8 
Как се гради екип виртуално 87 
Каква е управленческата устойчивост на селското стопанство в България 81 
Катедра "Застраховане и социално дело" отбеляза 70 години 113 
Консервиране на дълготрайни активи - счетоводно и данъчно третиране 93 
Криптовалутата биткойн като пари – монетарен анализ чрез регресионната теорема на Лудвиг фон Мизес 28 
Кръговата икономика дискутираха на научен форум 108 
Либерализацията на пътническите железопътни превози в България 97 
Логистичните вериги като инструмент за териториална кохезия 32 
Макроикономически параметри на развитието на българската икономика 6 
Макроикономически фактори за търговски дисбаланси 46 
Малките компании зад бързия ръст 34 
Малко по-различният рекорд на Bitcoin 27 
Международна конференция по проект за женско предприемачество организира СА „Д. А. Ценов“ 132 
Методи за анализ на външнотърговската дейност - ключови характеристики и информационни изисквания 96 
Министърът на образованието откри новата учебна година 109 
Митнически, акцизен и валутен контрол и превенция 44 
Млади изследователи представиха свои разработки на Докторантската научна сесия 2020 110 
Награда "За граждански заслуги" получи Академията 111 
Наградиха победителите в състезанието по маркетинг 112 
Наши студенти отново със стипендия "Буров" 114 
Неикономически ограничители на икономическия растеж 36 
НПСС чества 20 години 115 
Онлайн кръгла маса с международно участие проведе катедра "Счетоводна отчетност" 116 
Онлайн студентски празник 117 
Оперативен контролинг във фирмата 86 
Основи на съвременната икономика: Джоан Робинсън и лявото кейнсианство – Марксово влияние, но не и марксизъм 4 
Основни политики, заложени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година, и мерки за преодоляване на последствията от COVID-19 15 
От оригинална семейна рецепта се ражда бизнес идея 13 
Открита лекция на инвестиционна тематика изнесе проф. Стефан Симеонов 118 
Отчитане и оповестяване на информация за оперативни сегменти (МСФО 8) 90 
Оценка на ефектите от някои регулаторни решения за финансовия пазар в България 30 
Оценка на зрелостта на системата за управление на риска във висшето училище 67 
Оценка на фискалната позиция на страните от Балканския регион 16 
По някои въпроси на признаването на приходи съгласно приложимите счетоводни стандарти 91 
Поредно признание за изпълнение на проект по Еразъм+ 119 
Почина доайенът на Свищовската академия проф. д. ик.н. Петко Петков 131 
Предприемаческият и иновационният контекст в интегриран модел за развитие на икономиките и предприятията 39 
Предприемаческото поведение на студентите изследваха СА, УНСС, ИУ 120 
Проект за женско предприемачество реализира Академията с партньори от Италия и Великобритания 121 
Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 21 
Пчеларското семейство на Pollenity 79 
Първото академично икономическо списание в България навърши 75 години 122 
Регионални различия между Северна и Южна България дискутираха на кръгла маса 123 
Рекорден брой участници в състезанието по счетоводство 124 
Ректорът се срещна с посланика на Виетнам 125 
Ръководителят на финансовата катедра стана "Застраховател на годината" 126 
Специфики на екипния подход за вземане на управленски решения в съвременната организация 83 
Сравнителен анализ на реформите на здравните системи в Западнобалкански страни кандидатки по пътя им към ЕС 72 
Статистическо изучаване на застраховка "Карго" в България за периода 2010-2019 г. Съвременни измерения 54 
Стратегически потенциал и общоевропейски проекти за сътрудничество на Европейската агенция за отбрана 51 
Стратегически решения за обучение на персонала в условия на извънредни и кризисни ситуации 56 
Стратегия „Хоризонт Европа“ 2021 - 2027 – нова възможност за развитие на научните изследвания 1 
Студената верига на доставки е във фокуса на кибератаките 42 
Студентска кръгла маса посветиха на местното самоуправление 127 
Счетоводно отчитане на използваните от персонала активи и услуги, заплащани от бюджетните организации 94 
Създаване на механизъм за осъществяването на „зелени покупки“ в публичния сектор: украинският опит 50 
Съпоставителен анализ на индустрията в Северна и Южна България 33 
Териториални различия в жизнения стандарт на населениета (2010-2017) 3 
Технология формирования гипертекстовой компетенции в контексте обучения иностранным языкам в ВУЗе 66 
Университетските бизнес модели при управление на кризи 60 
Управление на взаимоотношенията с клиентите и добиване на данни - мотивация и ползи от прилагането им във висшите училища 62 
Управление на потоците от данни между участниците на енергийния пазар 77 
Управлението на риска във висшите училища в България - нормативно изискване и/или практическа необходимост 61 
Управлението на риска във висшите училища в България - състояние и перспективи 64 
Устойчиво развитие на аграрния сектор в България в контекста на Общата селскостопанска политика 80 
Фрагментарен анализ на пазара на бързооборотни потребителски стоки в България 41 
Ценно изследване върху развитието на икономическата теория в България след 1990 година 9 
Честито Рождество Христово и щастлива Нова година 128 
Честито Рождество Христово! 129 
Чиста енергия - висока доходност 73 
Чуждестранни модели и политики за държавните предприятия 84 
Ядрената енергетика и преходът към нискоемисионно електропроизводство 74 
"Легендите" се срещнаха на зеления терен за 15-а поредна година 133 
(Re) Integration of Returning Migrants into the Economic Life in Bulgaria 12 
[Седемдесет и пет] 75 години научна трибуна за народностопански растеж 130 
[Сто] 100 години личен подоходен данък в България 17 
Anti-Crisis Macroeconomic Policy in the Conditions of COVID-19 in Bulgaria 7 
Digital Transformation for Digital Competitiveness at a Micro Level 5 
Ecological Aspects of Urban Agriculture in the Context of Sustainability 82 
Effects of the EU Electricity Markets Opening on Competition and Prices 78 
Evaluating Policy Approaches Towards Tackling Undeclared Work in the Czech Republic 11 
Event Tourism Development in Bulgaria: Key Factors and Main Goals 102 
Fiscal Multipliers in Bulgaria and Central and Eastern Europe Countries 14 
Higher Education as a Public Good 68 
Students’ Кnowledge Еvaluation as a Motivating tool in Learning Objectives 59 
The Geography of Trade among the European Union and the European Neighborhood Policy Countries 48 
The Motives and Benefits of Environmental Management Systems – the Case of Bulgarian Companies 69 
The Professed Culture of the Business Organizations in the Defense Industry in Bulgaria. What Does it Look Like? And do they Need it? 88 
Theoretical Foundations of Stakeholder Theory 85 
Truth in Legal Norms 2 
Web Practices for Sustainable Development of Logistics Systems in Bulgarian Enterprises 43 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоиндустрия 34 
аграрен сектор 32 80 
аграрна устойчивост 81 
агресивно данъчно планиране 20 
агроекосистеми 81 
агрорайони 81 
академично издание 122 
академично издателство 122 
акцизен контрол 44 
акцизни стоки 44 
алтернативен туризъм 99 100 
Алумни клуб 133 
анализ на външнотърговска дейност 96 
анализ на пазара 41 
анализ на привлекателността 101 
антикризисна политика 7 
антикризисно управление 70 
антиреализъм 2 
археологически разкопки 106 
Балкански регион 16 
банки 26 
банкова концентрация 30 
банкови активи 26 
бартерна търговия 28 
БВП 6 7 35 
безпилотни летателни апарати 51 
безработица 33 
бизнес идея 13 
биткойн 27 28 
борба с наркотрафика 44 
брандинг 101 
българска икономика 6 12 34 
българска фирма 13 
български енциклопедист 58 
български компании 69 79 
български предприятия 95 
български туристи 100 
български учени 58 
български учители 104 
българско застраховане 126 
българско светско образование 58 
бързооборотни потребителски стоки 41 
бюджети 86 
бюджетна политика на България 15 
бюджетни организации 92 94 
валута 27 
валутен контрол 44 
валутни нарушения 44 
Варна 63 
верига на доставки 42 
вериги на доставки 47 
верижни замествания 96 
взаимоотношения с клиенти 62 
видове данъчни облекчения 19 
виртуален екип 87 
виртуална кръгла маса 123 
висше икономическо образование 63 
висше образование 57 60 61 64 65 66 67 68 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 131 133 
Висше търговско училище 63 
висше училище 62 
висши училища в България 61 64 
внос 40 
внос и износ 46 
военна интеграция 51 
въглеродна интензивност 74 
възможни светове 2 
възобновяеми енергийни източници 75 
външна миграция 12 
география на търговията 48 
годишен финансов отчет 90 
градско земеделие 82 
градско пчеларство 79 
граждански заслуги 111 
графични методи 96 
данъци 17 
данъци върху дохода 17 
данъчен морал 11 
данъчен рай 20 
данъчна измама 20 
данъчна интеграция 18 
данъчна политика 15 
данъчна система 17 
данъчни мерки 18 
данъчни облекчения 19 
данъчни привилегии 19 
данъчно задължени лица 19 
данъчно облагане 18 22 
данъчно облекчение 18 
данъчно право 23 
данъчно третиране 24 93 95 
данъчно третиране на печалби 95 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 21 
двойно данъчно облагане 23 
ДДС 18 107 
ДДС 20 92 
декарбонизация 74 
демография 65 
демографска политика 71 
Деонтична логика 2 
дефлация 10 
Джоан Робинсън 4 
дигитален данък 22 
дигитализация 43 98 
дигитална икономика 45 52 
динамична промяна 57 
Директива 95/46/ЕО 49 
дискусионен форум 108 
дистанционна култура на фирмите 87 
дистанционно обучение 57 104 
дистрибуционен канал 13 
дифузия на иновациите 31 
доайен 131 
добиване на данни 62 
докторантска научна сесия 110 
докторантски изследвания 110 
доминация 8 
ДОПК 21 
доходи от туризъм 24 
Дунавска стратегия 31 
Дунавски регион 31 
дългосрочни държавни облигации 25 
дълготрайни активи 93 
дълготрайни материални активи 92 
държавен бюджет 15 16 
държавен дълг 25 
държавна собственост 84 
държавни помощи 18 
държавни предприятия 84 
държавни разходи 37 
държавно обществено осигуряване 53 
ЕАОС 76 
евро 40 
Еврозона 40 
европеизация на съседство 48 
Европейска агенция за отбрана 51 
Европейска зелена сделка 76 
европейска политика за съседство 48 
европейски измерения 58 
европейски правила 18 
Европейски съюз 48 
екип 87 
екипна дейност 83 
екологична крива на Кузнец 35 
екологични аспекти 82 
екологични ползи 82 
екологично въздействие 82 
екологично отговорно поведение 69 
екологично поведение 69 
екология 50 
електронни данни 77 
електронни документи 21 
енергиен пазар 77 
енергиен сектор 73 76 78 
енергийна политика на ЕС 78 
енергийни източници 75 
енергия 73 
Еразъм+ 105 119 
ЕС 22 23 37 72 
железопътен транспорт 97 
железопътни превози 97 
женско предприемачество 121 132 
жизнен стандарт 3 
жизнено равнище 3 
завръщащите се мигранти 12 
задбалансови сметки 89 
задбалансово отчитане 89 
задължителна застраховка 55 
Закон за бюджета на ДОО 53 
Закон на Вагнер 37 
законодателни промени 72 
замърсяване на околната среда 35 
Западни Балкани 72 
заплати 10 
заплахи за сигурността 20 
застаряване на населението 52 
застраховане 54 55 
застраховател на годината 126 
застрахователен пазар 54 
застраховка Карго 54 
защита на личните данни 42 49 
ЗДДФЛ 24 
ЗДОД 17 
здравен мениджмънт 70 
здравеопазване 70 71 
здравна политика 72 
здравни системи 72 
зелена енергия 73 
зелена сделка 76 
зелени обществени поръчки 50 
зелени фондове 73 
земеделско стопанство 80 
ЗЗЛД 49 
ЗКПО 19 
знания 68 
значително цифрово присъствие 23 
Иван Русев 63 
извънредни ситуации 56 
извънредно положение 55 
износ 40 
изповядвана култура 88 
използване на активи 94 
използване на услуги 94 
изследване на икономическата мисъл 9 
икономика 38 
икономика на благосъстоянието 68 
икономика на знанието 31 
икономическа интеграция 48 
икономическа мисъл 130 
икономическа наука 9 
икономическа теория 8 9 
икономически растеж 6 25 35 36 37 
икономическо списание 122 
ИКТ 57 
имидж 101 
имидж на туристическа дестинация 101 
инвестиции 33 
инвестиции в енергетиката 75 
инвестиционен анализ 118 
инвестиционни инструменти 118 
индекс на човешко развитие 3 
индексен метод 96 
индустриални отношения 85 
индустрия 5 33 
Индустрия 4.0 5 45 
иновации 39 
иновационно предприемачество 39 
институтски клаузи 54 
институционални ограничители 36 
интегрална оценка 3 
инфлация 10 29 
инфлация и икономика 10 
информационни изисквания 96 
история на икономическата мисъл 130 
история на СА 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 
капиталов пазар 30 
катедра ЗСД 113 
катедра ИУТ 106 107 
катедра Маркетинг 112 
катедра Международни икономически отношения 108 
катедра Статистика и приложна математика 123 
катедра Стопански и финансов контрол 107 
катедра Счетоводна отчетност 116 124 
катедра Финанси и кредит 107 118 126 
качество на активите 26 
качество на въздуха 76 
качество на живот 82 
качество на образованието 65 
Кейнс 4 
кибератака 42 
Китай 35 
конкурентоспособност 31 
консервирани активи 93 
контролинг 86 
конференция 56 57 
корпоративна култура 88 
корпоративно управление 84 
косвени данъци 17 
краткосрочно планиране 86 
криза 56 
кризисни ситуации 56 
криптовалута 27 28 42 
кръгла маса 32 33 54 86 107 108 113 123 
кръгла маса с международно участие 32 33 54 86 116 
кръгова икономика 108 
културно-исторически туризъм 106 
Легендите 133 
лекция 106 
либерализация 97 
либерализация на пазара 77 
лидерски стил 70 
лихвени проценти 25 
личен подоходен данък 17 
лични данни 49 
логистика 32 43 
логистични вериги 32 
логистични системи 43 
логистични центрове 32 
ляво кейнсианство 4 
макроикономическа политика 7 14 
макроикономически показатели 6 38 
макроикономически фактори 46 
максимален осигурителен доход 53 
маркетинг 103 112 
Маркс 4 
машиностроене 34 
мащабно видеонаблюдение 49 
международна конференция 132 
международна научна конференция 56 57 
международна специализация 47 
международна търговия 46 47 
международни капиталови потоци 45 
мениджмънт 83 
месна промишленост 98 
местни финанси 127 
местно самоуправление 127 
метод на сравнението 96 
методи за анализ 96 
методология 59 
мигранти 12 
микрониво 5 
минимални осигурителни доходи 53 
минимални осигурителни прагове 53 
митнически контрол 44 
мобилни технологии 56 
мобилно обучение 56 57 
мобилност на студентите 119 
монетарен анализ 28 
мотивационни нагласи 59 
мотивационни теории 85 
мотивация за учене 59 
МСФО 15 91 
МСФО 8 90 
МФИ 6 
място на стопанска дейност 23 95 
награда 111 
намаляване на данъците 107 
НАП 21 
народностопански архив 122 130 
народностопански растеж 130 
население 33 
научен форум 107 108 113 121 123 
научна конференция 56 57 
научна периодика 130 
научни изследвания 1 130 
национални политики 84 
Национални счетоводни стандарти 92 
национално ученическо състезание 112 124 
недеклариран труд 11 
неикономически ограничители 36 
неокласически икономикс 8 
несистематичен риск 61 
несъвършена конкуренция 4 
неформален сектор 11 
НИРД 1 
нискоемисионна енергетика 74 
нискоемисионно електропроизводство 74 
нова учебна година 109 
НПСС 115 
обмен на данни 77 
обработваема земя 80 
обработване на лични данни 49 
образование 59 
образователни и научни организации 64 
обучение 56 57 
обучение във ВУЗ 57 
обучение на персонала 56 
обучение по чужд език 66 
Общ регламент 49 
обществени ползи 68 
обществени поръчки 50 
обществено благо 68 
онлайн комуникации 87 
онлайн кръгла маса 107 116 120 
онлайн студентски празник 117 
онлайн ученическо състезание 112 124 
оперативен контролинг 86 
оперативен сегмент 90 
оперативни програми 1 
организационна култура 70 88 
организационно управление 83 
осигурителен доход 53 
осигурителна политика 15 
осигурителни вноски 53 
осигурително покритие 52 
ОСП 80 
отбрана 88 
отбранителен сектор 88 
отбранителна икономика 88 
отбранителна индустрия 88 
отговорност на туроператора 55 
открита лекция 118 
отчитане и оповестяване 90 
офшорни фирми 20 
оценка на знанията 59 
оценка на зрелостта 67 
оценка на напредъка 72 
оценяване на активи 26 92 
оценяване на дълготрайни активи 92 
пазар на електроенергия 78 
пазар на труда 52 
пазар на труда в България 12 
пазарна конкуренция 78 
пандемия 29 34 38 57 
пари 29 
парична политика 7 
партньорство 121 
пенсионна политика 15 
персонал 56 94 
Петко Петков 131 
Петър Берон 58 
планиране 86 
подпомагане 104 
поздравление 128 
показатели за възвръщаемост 26 
показатели за оценяване качеството 26 
показатели за рентабилност 26 
политически ограничители 36 
посланик на Виетнам 125 
потребители 41 
потребителски цени 10 29 
правни норми 2 
правоохранителни органи 20 
празници 129 
пране на пари 44 
предприемаческо поведение 120 
предприемачество 39 
преки данъци 17 18 
преки частни инвестиции 45 
преподаване на икономическа теория 9 
преподаване на чужд език 66 
привлекателност 101 
признаване на приходи 91 
признание 119 
природосъобразен туризъм 100 
причинно-следствени връзки 37 
прогнози 47 
прогнози за икономическо развитие 38 
продажби на дребно 41 
продоволствена сигурност 82 
проект 107 108 113 116 120 121 123 127 132 
производствен и търговски бизнес 121 
промени 21 
промени в околната среда 76 
професори 118 
психологически ограничители 36 
публичен сектор 50 
публична зона 49 
публична политика 50 
публични вземания 21 
публични задължения 19 
пчеларски сектор 79 
пчеларство 79 
пчелни стопанства 79 
ПЧИ 6 45 
първо икономическо списание 122 
първоначално оценяване 92 
пътнически превози 97 
раждаемост 71 
развитие на дестинацията 102 
развитие на икономиката 6 
развитие на регионите 86 
разрив в БВП 16 
регионализация 47 
регионални различия 123 
регионално неравенство 32 
регионално развитие 31 32 
регресионна теорема 28 
регулаторен провал 30 
реинтеграция 12 
ренгенов контрол 44 
рентабилност на активите 26 
репродуктивно поведение 71 
ресторантьорство 107 
реформи в здравеопазването 72 
СА 32 33 39 54 56 57 60 61 64 83 86 94 130 132 
СА докторант 28 
санкции 21 
САЩ 22 
сборник с доклади 32 33 54 86 
сборник студии 31 
свищовско висше училище 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 131 132 133 
Северна България 33 
секюритизация 30 
селско стопанство 32 81 
селско стопанство в България 81 
селскостопанска производителност 80 
семейна фирма 13 
семейно планиране 71 
сертификат за качество 105 
сива икономика 11 
сигурност 20 
система за управление на риска 67 
систематичен риск 61 
системен анализ 85 
системи за управление на околната среда 69 
сключване на застрахователен договор 55 
скрита инфлация 29 
Слънчев бряг 101 
социален капитал 68 
социални цели 84 
социално осигурителна система 52 
социално осигуряване 52 
социологически ограничители 36 
спестявания 29 
специалност Икономика на туризма 106 
специалност Икономика на търговията 121 
списание Народностопански архив 130 
спогодби 23 
способ на детайлизацията 96 
спящи акции 30 
сравнителен анализ 72 
средство за размяна 28 
СС 16 93 
СС 18 91 
СС 38 93 
СС 4 93 
статистически измерения 123 
стипендии Буров 114 
Стопанска академия 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 131 132 133 
стратегии в образованието 60 
стратегически потенциал 51 
стратегическо управление 85 
стратегия за интелигентен растеж 1 
студенти 114 
студентска кръгла маса 127 
студентски празник 117 
студентски съвет 115 
студентско предприемачество 120 
счетоводен анализ 96 
счетоводни сметки 89 
счетоводни стандарти 91 
счетоводно отчитане 89 94 
счетоводно приключване 91 
счетоводно третиране 93 
счетоводство 124 
събитиен туризъм 102 
съпоставителен анализ 33 
сътрудничество 125 
тенденции на бъдещето 99 100 
теорема на Лудвиг фон Мизез 28 
теория на заинтересованите страни 85 
териториална кохезия 32 
териториални различия 3 
тест на Грейнджър 37 
технологичен аутсорсинг 34 
технологични гиганти 22 
ТНК 45 
транспортни превози 97 
трансферно ценообразуване 18 
трудов статус на мигрантите 12 
туризъм 99 100 102 
туризъм в България 102 
туристическа дейност 24 
туристическа дестинация 101 
туристически събития 102 
туристически услуги 55 
туристическо търсене 102 
туристическо удовлетворение 102 
туроператори 55 
търговия 40 
търговия с услуги 40 
търговия със стоки 40 
търговска дейност 48 
търговска политика 47 
търговски баланси 46 
търговски вериги 41 
търговски дисбаланси 46 
търговски потоци 48 
уеб практики 43 
уеб пространство 43 
Украйна 50 
университетски бизнес модели 60 
университетско образование 60 64 67 
управление на верига за доставки 43 
управление на взаимоотношенията 62 
управление на данни 77 
управление на екипа 87 
управление на здравеопазването 70 
управление на кризи 60 
управление на промените 87 
управление на публичните финанси 16 
управление на риска 61 64 67 
управленско решение 83 
управленческа устойчивост 81 
управленчески стълб 81 
условни активи 89 
устойчив туризъм 99 100 
устойчиво земеделие 82 
устойчиво развитие 43 80 
ученическо състезание 103 
училищно образование 59 
фактори на доминацията 8 
фактори на растеж 6 
фермерска устойчивост 81 
финансов пазар 30 
финансова история 17 
финансово състояние 90 
финансово-икономическа политика 14 
фирма 86 
фирмена култура 88 
фирмено планиране 86 
фирмено развитие 39 
фирми-фантоми 20 
фискална позиция 16 
фискална политика 7 14 16 
фискална политика на България 7 
фискални мултипликатори 14 
Фонд за справедлив преход 76 
фондови борси 118 
фотоволтаична енергия 75 
фотоволтаични електроцентрали 75 
фотоволтаични технологии 75 
футболен турнир 133 
хипертекст 66 
Хоризонт 2020 1 
Хоризонт Европа 1 
хотелиерска дейност 24 
хотелиерство 24 
хранително-вкусова промишленост 98 
цена на биткойн 27 
цена на петрола 10 
цени на електроенергия 78 
цифрова икономика 23 
цифрова конкурентоспособност 5 
цифрова трансформация 5 
цифрови технологии 5 
ЦРЧР 119 
ЧАПТ 118 
частен сектор 84 
Четвърта индустриална революция 45 
Чехия 11 
човешки ресурс 65 
човешки фактор в организацията 83 
чуждестранен опит 84 
чужди финансови активи 89 
чуждоезиково обучение 66 
шоколад 13 
шоколадови изделия 13 
Южна България 33 
ядрена енергетика 74 
70 години ЗСД 113 
75 години 122 130 
ARDL 35 37 
BitCoin 27 
COVID-19 7 15 42 55 60 99 100 
CRM 62 
EMS 69 
ERP системи 98 
ESG 73 
Home office 42 
IPR 44 
IT индустрия 34 
VAR модел 14