НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп Б 44 б

Стефанов, Росен.  Deception Factor или Impact Factor: фалшивите цитатни индекси в науката / Росен Стефанов. // Библиотека, XXVII, 2020, N 2, с. 75-85. 

  

Сист. No: 76513

Интелектуална собственост

- 2 -

Сп Г 62 а

Диков, Венцислав.  Регулаторна рамка за финансово-икономическа защита на авторските права в ЕС / Венцислав Диков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 266-276. 

  

Сист. No: 76580

Иновации - научен аспект

- 3 -

Сп Н 25 а

Павлов, Пламен М.  Изобретателска и патентна активност в България за периода 2012-2017 година / Пламен М. Павлов. // Народностопански архив, LXXII, 2020, N 1, с. 29-47. 

  

Сист. No: 76486

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 4 -

Сп Б 44 б

Александрова, Красимира.  Новите технологии, традиционната роля на Библиотеката и COVID-9 - пресечни точки / Красимира Александрова. // Библиотека, XXVII, 2020, N 2, с. 5-15. 

  

Сист. No: 76512

- 5 -

Сп Б 44 б

Арабаджиева, Яна.  Библиотеките в Древен Рим / Яна Арабаджиева. // Библиотека, XXVII, 2020, N 1, с. 50-59. 

  

Сист. No: 76448

- 6 -

Сп Б 44 б

Блъскова, Диана.  Какво е да си библиотекар през XXI век? : Проучване сред библиотекарите от Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив / Диана Блъскова. // Библиотека, XXVII, 2020, N 1, с. 18-24. 

  

Сист. No: 76447

ФИЛОСОФИЯ

- 7 -

Сп Ф 515

Mihailov, Nikolai et al.  Is a Philosophy of Ecology Possible as a Scientific Method? / Nikolai Mihailov, Lidia Sakelarieva. // Философия, 2020, N 2, с. 132-141. 

  

Сист. No: 76599

- 8 -

Сп Ф 515

Philosophy as an Integrative Component of Educational Culture in the Situation of the Information Society: Socio-psychological Aspects . // Философия, 2020, N 2, с. 174-183. 

  

Сист. No: 76600

Психология

- 9 -

Сп С 966

Аврамова-Тодорова, Гергана Ангелова.  Благодарността като корелация между емоционалната и духовната интелигентност / Гергана Ангелова Аврамова-Тодорова. // Съвременна хуманитаристика, X, 2019, N 1, с. 47-52. 

  

Сист. No: 76574

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 10 -

Сп А 562

Върбанов, Тихомир.  Оценка на конвергенцията в Eвропейския съюз по разходи за социална защита / Тихомир Върбанов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 157-182. 

  

Сист. No: 76500

Статистика на домакинствата. Бюджети на домакинствата

- 11 -

Сп Г 62 а

Йорданова, Таня Стайкова.  Поведение на домакинствата в България при вземане на решения за спестяване и инвестиране / Таня Стайкова Йорданова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 5-28. 

  

Сист. No: 76560

Население

- 12 -

46095

Stefanov, Stefan.  Birth Rate, Death Rate and Natural Growth Rate - Analysis and Forecasting for the Period 2018-2020 / Stefan Stefanov. // Regionalni razvoj i demogragfski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope 23. - Nis : Ekonomiski fakultet, 2018, с. 383-389. 

  

Сист. No: 76545

Социология

- 13 -

46398

Босаков, Веселин.  Проблематизиране на идентичността - Балкански и Европейски измерения / Веселин Босаков. // Балканите - език, история, култура : Шеста междунар. науч. конфер., 26-28 окт. 2017 г. : Т. 6. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019, с. 305-317. 

  

Сист. No: 76611

Икономика. Икономически науки

- 14 -

Сп Н 25 а

Дамянов, Атанас.  За един ревитализиран, вибрантен и проспективен феномен / Атанас Дамянов. // Народностопански архив, LXXII, 2020, N 1, с. 3-14. 

  

Сист. No: 76484

- 15 -

Сп И 50 м

Морсели, Александро.  Неравенствата - между либералната доктрина и кейнсианската направлявана икономика на условностите / Александро Морсели. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 3, с. 86-117. 

  

Сист. No: 76524

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 16 -

Сп И 50 м

Костов, Любослав.  Влияние на производителността на труда върху работните заплати в ЕС / Любослав Костов. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 3, с. 146-158. 

  

Сист. No: 76525

Безработица

- 17 -

Сп Г 62 а

Рисемова, Таня И.  Проблеми на заетостта и безработицата в българските области по течението на Долен Дунав / Таня И. Рисемова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 288-312. 

  

Сист. No: 76583

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 18 -

В К 263

Тодоров, Тодор.  Моят банков телеком / Тодор Тодоров. // Капитал, XXVIII, N 22, 5-11 юни 2020, с. 62-63. 

  

Сист. No: 76543

- 19 -

Сп Г 62 а

Боянова, Светла Михайлова.  Относно значението на вътрешния контрол за банковата сигурност / Светла Михайлова Боянова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 237-248. 

  

Сист. No: 76571

- 20 -

Сп Г 62 а

Георгиев, Пламен Василев.  Състояние и тенденции в развитието на българската икономика. Ефекти и заплахи за банковата система / Пламен Василев Георгиев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 226-236. 

  

Сист. No: 76570

- 21 -

Сп Г 62 а

Киров, Борислав К.  Ефектът на европейските кредитни регулации върху ипотечното кредитиране и инвестициите в ипотечни облигации / Борислав К. Киров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 78-97. 

  

Сист. No: 76563

- 22 -

Сп Г 62 а

Любенова, Беатрис, В.  Капиталови изисквания в условията на Базел III и Платежоспособност II / Беатрис Любенова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 249-265. 

  

Сист. No: 76579

- 23 -

Сп Г 62 а

Шишманов, Станислав.  Банките и касовото изпълнение на държавния и общинските бюджети / Станислав Шишманов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 341-354. 

  

Сист. No: 76586

- 24 -

Сп И 50 м

Борисов, Лъчезар Д.  Влияние на сливанията и поглъщанията върху ефективността на банките в България / Лъчезар Д. Борисов. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 3, с. 66-85. 

  

Сист. No: 76523

- 25 -

Сп И 502

Рогоф, Кенет.  Въпросът за силно отрицателните лихвени проценти / Кенет Рогоф. // Икономика, 2020, N 3, с. 26-28. 

  

Сист. No: 76518

- 26 -

Сп И 50 м

Христова-Балканска, Искра.  Европейските банки след суверенната дългова криза: стабилност, регулации и предизвикателства / Искра Христова-Балканска. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 3, с. 3-35. 

  

Сист. No: 76522

- 27 -

Сп Г 62 а

Itach, Yaakov.  Financial Literacy Level of High School Students and its Economic Patterns Reflections / Yaakov Itach. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 518-537. 

  

Сист. No: 76610

Финанси

- 28 -

В К 263

Кацарова, Пламена.  Финансови играчки за деца / Пламена Кацарова. // Капитал, XXVIII, N 21, 29 май 2020, с. 66-67. 

  

Сист. No: 76516

Държавни финанси

- 29 -

Сп И 503 и

Aleksandrova-Zlatanska, Svetlana.  Fiscal Discipline Assessment Model for Bulgarian Municipalities / Svetlana Aleksandrova-Zlatanska. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 2, с. 45-73. 

  

Сист. No: 76528

- 30 -

Сп И 503 и

Prodanov, Stoyan et al.  Theoretical, Qualitative and Quantitative Aspects of Municipal Fiscal Autonomy in Bulgaria / Stoyan Prodanov, Lyudmil Naydenov. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 2, с. 126-150. 

  

Сист. No: 76530

Финансов контрол

- 31 -

Сп О 253 п

Михайлова-Големинова, Савина.  Финансовият контрол / Савина Михайлова-Големинова. // Общество и право, 2020, N 1, с. 40-56. 

  

Сист. No: 76470

Данъци. Такси. Налози

- 32 -

II 2093

Богданов, Христоско и др.  Скрита икономика и укриване на данъци в България - изследване на мнение на публиката / Христоско Богданов, Георги Маринов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 18.10..2018 във В. Търново :Т. 1- : Т. 2. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 42-49. 

  

Сист. No: 76551

- 33 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Местни имуществени данъци / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXVIII, 2020, N 6, с. 45-51. 

  

Сист. No: 76538

- 34 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Нови данъчни правила в ЗКПО / Евгени Рангелов. // Актив, 2020, N 5, с. 10-13; N 6, с. 13-17. 

  

Сист. No: 76464

- 35 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Спиране на срокове и влиянието им върху давността по ДОПК / Любка Ценова. // Актив, 2020, N 5, с. 32-33. 

  

Сист. No: 76466

Данъчно облагане

- 36 -

Сп А 454

Василева, Валентина.  Нови моменти в ППЗДДС за 2020 г. / Валентина Василева. // Актив, 2020, N 5, с. 19-24. 

  

Сист. No: 76465

- 37 -

Сп Б 973

Попова, Е.  Нови моменти при извършване на корекции в справките по чл. 73 ЗДДФЛ / Е. Попова. // Бюджетът, 29, 2020, N 6, с. 13-16. 

  

Сист. No: 76478

- 38 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Законови мерки за противодействие при избягване на подоходно данъчно облагане през 2020 г. / Цветан Станкулов. // Актив, 2020, N 6, с. 20-26. 

  

Сист. No: 76577

Държавни заеми. Държавни дългове

- 39 -

Сп Г 62 а

Попов, Димитър Пламенов.  Изследване на обема и динамиката на секюритизирания вътрешен държавен дълг на република България в периода след присъединяването към ЕС / Димитър Пламенов Попов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 213-225. 

  

Сист. No: 76569

- 40 -

Сп Н 25 а

Николова, Величка Н.  Дългова устойчивост в страните от Европейския съюз: клъстерен анализ / Величка Н. Николова. // Народностопански архив, LXXII, 2020, N 1, с. 48-64. 

  

Сист. No: 76487

Митническо управление

- 41 -

Сп О 253 п

Младенов, Ивайло.  Административни видове митнически разузнавателни процедури / Ивайло Младенов. // Общество и право, 2020, N 3, с. 89-104. 

  

Сист. No: 76477

Пари. Банково дело. Борси

- 42 -

В К 263

Тодоров, Тодор и др.  Криза, но не и кредитно затягане / Тодор Тодоров, Пламена Кацарова. // Капитал, XXVIII, 22-28 май 2020, с. 66-67. 

  

Сист. No: 76510

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 43 -

Сп Г 62 а

Бенов, Юлиян Сашков.  Анализ на актуалните проблеми в банковата сфера и нейната стратегическа ориентация в контекстa на дигитализацията на банковите услуги в ЕС / Юлиян Сашков Бенов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 157-173. 

  

Сист. No: 76566

Пари, валута

- 44 -

Сп Б 973

Кънева, Виктория.  Пари / Виктория Кънева. // Бюджетът, 29, 2020, N 7, с. 37-44. 

  

Сист. No: 76575

Фондов пазар. Фондова борса

- 45 -

Сп Д 532

Симеонов, Стефан и др.  Детерминанти на борсовата активност в условията на българския фондов пазар / Стефан Симеонов, Теодор Тодоров, Даниел Николаев. // Диалог. Електронно списание, 2020, N 1, с. 1-15. 

  

Сист. No: 76455

- 46 -

Сп И 503 и

Rajabi, Ehsan et al.  Does Financial and Economic Factors Influence Firm Value of Listed Company in Tehran Stock Exchange (TSE)? / Ehsan Rajabi, Iran Ebrahimi. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 1, с. 174-187. 

  

Сист. No: 76454

Регионална икономика

- 47 -

46095

Lichev, Tihomir.  Regional Policy in the Republic of Bulgaria (Theoretical and Applied Aspects) / Tihomir Lichev. // Regionalni razvoj i demogragfski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope 23. - Nis : Ekonomiski fakultet, 2018, с. 105-113. 

  

Сист. No: 76544

Икономика на България

- 48 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Семейно ноу-хау и енергията на младите: рецепта за успешен млечен бизнес / Васил Василев. // Логистика, XVI, 2020, N 5, с. 18-20. 

  

Сист. No: 76520

Бизнес икономика

- 49 -

Сп Д 532

Михайлова, Моника.  Дискусионни аспекти в моделите за операционализиране на динамичните способности / Моника Михайлова. // Диалог. Електронно списание, 2020, N 1, с. 16-32. 

  

Сист. No: 76456

Икономически растеж

- 50 -

Сп А 562

Тодорова, Таня Пл.  Влияние на бюджетното салдо върху икономическия растеж / Таня Пл. Тодорова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 183-. 

  

Сист. No: 76501

- 51 -

Сп И 503 и

Baklanova, Olena et al.  Institutional Transmission in Economic Development / Olena Baklanova, Mariana Petrova, Viktor Koval. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 1, с. 68-91. 

  

Сист. No: 76451

- 52 -

Сп С 546

Naama, Karim.  Protests, a Destabilizing Factor of Economic Growth in Arab Republic of Egypt / Karim Naama. // Социално-икономически анализи, 2019, N 2, с. 158-167. 

  

Сист. No: 76535

Икономически анализ

- 53 -

46936

Борисов, Борислав.  Анализ на несъответствията (Gap анализ) / Борислав Борисов. // За иновационна и успешна Нова 2018 г. : Първа научна конференция "Образование, наука, иновации". - София : Академия за иновации и развитие, 2017, с. 26-37. 

  

Сист. No: 76540

Аграрна икономика

- 54 -

В Б 921 ф

Коралов, Любомир.  Пътят ни е: инвестиране в наука и добавяне на стойност в продукцията / Любомир Коралов. // Български фермер, XXIX, N 1484, 18-24 май 2020, с. 24, 6. 

  

Сист. No: 76490

Търговия

- 55 -

В К 263

Георгиева, Мара.  Опитното поле на веригите / Мара Георгиева. // Капитал, XXVIII, N 19, 15-21 май 2020, с. 48-49. 

  

Сист. No: 76468

Маркетинг

- 56 -

Сп Г 62 Св

Георгиева, Мария.  Социално-отговорният брандинг в контекста на концепцията за управление на взаимоотношенията с клиентите / Мария Георгиева. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 125-134. 

  

Сист. No: 76493

- 57 -

Сп Г 62 а

Нейкова, Криста.  Концептуални основи на лоялността / Криста Нейкова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 51-77. 

  

Сист. No: 76562

- 58 -

Сп А 562

Решеткова, Атанаска и ср.  Влияние на дигитални маркетингови канали върху клиентската лоялност в банковия сектор / Атанаска Решеткова, Криста Нейкова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 273-305. 

  

Сист. No: 76506

- 59 -

Сп Г 62 Св

Станчева, Виктория.  Приложение на математическото моделиране при управление на клиентски портфейли / Виктория Станчева. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 155-188. 

  

Сист. No: 76494

- 60 -

Сп Г 62 а

Тричков, Димитър Георгиев.  Пазарни предизвикателства и възможности пред телекомите в България / Димитър Георгиев Тричков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 445-472. 

  

Сист. No: 76606

- 61 -

Сп Б 445

Любенов, Любомир.  Потребителски онлайн канали за биологични пчелни продукти / Любомир Любенов. // Бизнес управление, XXIX, 2020, N 1

  

Сист. No: 76481

- 62 -

Сп Г 62 а

Lyubenova, Veneta Todorova.  Brand Trust as a Source of Brand Equity / Veneta Todorova Lyubenova. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 473-487. 

  

Сист. No: 76607

Дистрибуционна политика

- 63 -

Сп Б 445

Дюбел, Михайло.  Трансформация на дистрибуцията в резултат от процеса на дигитализация / Михайло Дюбел. // Бизнес управление, XXIX, 2020, N 1, с. 96-112. 

  

Сист. No: 76483

Логистика

- 64 -

Сп Л 763

Мобилните стелажи пестят място и средства . // Логистика, XVI, 2020, N 4, с. 26-27. 

  

Сист. No: 76446

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 65 -

Сп М 617 х

Кризата се отразява различно на движението на товарите, но контролът остава . // Митническа хроника, 2020, N 1, с. 4-7. 

  

Сист. No: 76558

- 66 -

Сп М 617 х

Митнически, акцизен и валутен контрол и превенция . // Митническа хроника, 2019, N 4, с. 7-15. 

  

Сист. No: 76556

- 67 -

Сп М 617 х

Приходи от акцизи, ДДС при внос и мита през 2019 г. . // Митническа хроника, 2019, N 4, с. 2-6. 

  

Сист. No: 76555

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 68 -

Сп Г 62 а

Пенева, Анелия Стефанова.  Анализ на взаимовръзките между капиталовите и валутните пазари / Анелия Стефанова Пенева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 29-50. 

  

Сист. No: 76561

- 69 -

Сп Г 62 а

Проданова, Росица Атанасова.  Европейската централна банка - анализ на институцията и позицията й в счетоводния баланс / Росица Атанасова Проданова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 488-506. 

  

Сист. No: 76608

Международни икономически отношения

- 70 -

Сп Г 62 Св

Горчева, Таня.  Международнo разделение на труда и производствената специализация в съвременния фотоволтаичен бизнес / Таня Горчева. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 7-56. 

  

Сист. No: 76489

- 71 -

Сп Д 532

Ишчук, Юлия.  Двигатели на формиране на глобалния стоков пазар / Юлия Ишчук. // Диалог. Електронно списание, 2020, N 1, с. 33-42. 

  

Сист. No: 76457

- 72 -

II 2093

Naama, Karim.  Diversification of Political and Economic Cooperation between the European Union and Arab countries after Arab Spring / Karim Naama. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 18.10..2018 във В. Търново :Т. 1- : Т. 2. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 11-16. 

  

Сист. No: 76547

- 73 -

Сп И 503 и

Opportunities and Prospects for Japan’s Investments in Bulgaria . // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 1, с. 3-45. 

  

Сист. No: 76449

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 74 -

Сп И 503 и

Gechev, Rumen et al.  Expected Effects of the Euro Adoption in Bulgaria / Rumen Gechev, Ivailo D. Beev, Yanko Hristozov. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 2, с. 19-44. 

  

Сист. No: 76527

Право. Наука за държавата и правото

- 75 -

Сп О 253 п

Андреева, Андрияна и др.  Понятието "търговска тайна" и задължението за опазването й от работниците и служители / Андрияна Андреева, Андрей Александров. // Общество и право, 2020, N 2, с. 44-54. 

  

Сист. No: 76473

- 76 -

Сп О 253 п

Жилова, Татяна.  Използване на марките в интернет / Татяна Жилова. // Общество и право, 2020, N 2, с. 33-43. 

  

Сист. No: 76472

- 77 -

Сп Д 532

Иванов, Артем Валериович.  Анализ на различията в системите на антимонополни и регулаторни политики на държавите / Артем Валериович Иванов. // Диалог. Електронно списание, 2020, N 1, с. 43-51. 

  

Сист. No: 76458

- 78 -

Сп О 253 п

Лечева, Ина.  Администриране на нередности при усвояване на средствата от ЕС / Ина Лечева. // Общество и право, 2020, N 2, с. 55-69. 

  

Сист. No: 76474

- 79 -

Сп О 253 п

Младенов, Младен.  Правни ефекти от COVID-19 / Младен Младенов. // Общество и право, 2020, N 3, с. 4-23. 

  

Сист. No: 76476

- 80 -

Сп О 253 п

Станкулов, Пенчо.  Наказателна отговорност за нарушения на Закона за обществените поръчки / Пенчо Станкулов. // Общество и право, 2020, N 1, с. 57-68. 

  

Сист. No: 76471

- 81 -

Сп О 253 п

Тошкова-Николова, Десислава.  Обработването на лични данни от публични органи и структури / Десислава Тошкова-Николова. // Общество и право, 2020, N 2, с. 70-95; N 3 с. 71-88. 

  

Сист. No: 76475

Търговско право

- 82 -

Сп Т 961 п

Попов, Петко.  Търговският закон от 1897 година и неговото значение за създаването и развитието на българското търговско право / Петко Попов. // Търговско право, XXIX, 2020, N 1-2, с. 113-129. 

  

Сист. No: 76602

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 83 -

46937

Борисов, Борислав.  Иновациите в публичния сектор - възможни и необходими / Борислав Борисов. // Иновации за развитие на висшето образование : Международен дискусионен форум "Образование, наука, иновации". - София : Академия за иновации и развитие, 2018, с. 39-46. 

  

Сист. No: 76546

- 84 -

Сп Г 62 Св

Парашкевова, Евелина.  Методически аспекти на функционалния анализ в структурите на държавната администрация / Евелина Парашкевова. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 95-124. 

  

Сист. No: 76492

- 85 -

Сп И 50 м

Георгиева, Ирена.  Обществените поръчки - стратегическо средство за насърчаване на научноизследователска и развойна дейност и иновации / Ирена Георгиева. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 3, с. 159-166. 

  

Сист. No: 76526

Социално осигуряване

- 86 -

Сп А 454

Заркова, Вержиния.  Осигуряване при трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа / Вержиния Заркова. // Актив, 2020, N 6, с. 45-50. 

  

Сист. No: 76578

- 87 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Парични обезщетения за безработица / Аспасия Петкова. // Актив, 2020, N 5, с. 38-44. 

  

Сист. No: 76463

Застраховане

- 88 -

Сп Г 62 Св

Ерусалимов, Румен и др.  Застраховането "рента срещу жилище" - възможност за подобряване стандарта на живот и осигуряване на здравно-социални услуги в домашна среда на хората в надработоспособна възраст / Румен Ерусалимов, Надежда Тодоровска. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 57-94. 

  

Сист. No: 76491

- 89 -

Сп Г 62 а

Здравков, Николай Тодоров.  Управленски финансов анализ на застрахователните посреднически фирми -сравнителен анализ на модели на свободните парични потоци / Николай Тодоров Здравков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 285-297. 

  

Сист. No: 76582

- 90 -

Сп Г 62 а

Монова, Михаела Стоянова.  Новите законодателните промени по застраховка "гражданска отговорност" на автомобилистите и влиянието им върху финансовата стабилност на българския застрахователен пазар / Михаела Стоянова Монова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 125-154. 

  

Сист. No: 76565

- 91 -

Сп П 83 м

Голева, Поля.  Правни и социални аспекти на гражданската отговорност и на застраховката "гражданска отговорност" на автомобилистите и системата "бонус-малус" / Поля Голева. // Правна мисъл, LXI, 2020, N 1, с. 43-55. 

  

Сист. No: 76503

- 92 -

Сп Д 532

Пеева, Павлина.  Ефекти от потребителското позициониране на предприятията за търговия с животозастрахователни продукти в България / Павлина Пеева. // Диалог. Електронно списание, 2020, N 1, с. 52-72. 

  

Сист. No: 76459

- 93 -

Сп И 503 и

Indicators-Markers for Assessment of Probability of Insurance Companies Relatedness in Implementation of Risk-Oriented Approach . // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 1, с. 151-173. 

  

Сист. No: 76453

Образование

- 94 -

Сп Г 62 а

Сръкьов, Муса Мустафа.  Модел за финансиране на средните училища "бонус-ваучер" / Муса Мустафа Сръкьов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 2. 

  

Сист. No: 76581

- 95 -

Сп П 324

Beqiri, Xhavit.  Language Learning in a Nation under Transition / Xhavit Beqiri. // Педагогика, XCII, 2020, N 5, с. 720-728. 

  

Сист. No: 76593

- 96 -

Сп Ч 949

Danov, Danail.  Modern Approaches to Foreign Language Teaching / Danail Danov. // Чуждоезиково обучение, XLVII, 2020, N 3, с. 251-259. 

  

Сист. No: 76601

Образование в България

- 97 -

Сп П 324

Милков, Чавдар.  Образователната система на България / Чавдар Милков. // Педагогика, XCII, 2020, N 4, с. 532-544. 

  

Сист. No: 76532

Висше образование

- 98 -

46937

Терзиев, Венелин и др.  Българските университети и възможностите за наука и образование и интелигентен растеж / Венелин Терзиев, Веселин Мадански. // Иновации за развитие на висшето образование : Международен дискусионен форум "Образование, наука, иновации". - София : Академия за иновации и развитие, 2018, с. 47-62. 

  

Сист. No: 76612

- 99 -

Сп С 847

Желев, Иван и др.  Европейските фондове и финансиране на висшето образование в България / Иван Желев, Севдалина Христова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVIII, 2020, N 3, с. 223-236. 

  

Сист. No: 76594

- 100 -

Сп И 503 и

Dimitrova, Teofana et al.  Marketing Communication Practices in Bulgarian Higher Education / Teofana Dimitrova, Lyubomir Stoychev, Kiril Desev. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 1, с. 92-113. 

  

Сист. No: 76452

- 101 -

Сп С 847

Valcheva, Krasimira S. et al.  European and National Measures in Support of Public-Private Partnerships in Higher Education / Krasimira S. Valcheva, Alexander I. Valkov. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVIII, 2020, N 3, с. 237-248. 

  

Сист. No: 76595

- 102 -

Сп П 324

Vientseva, Nadiia et al.  Discussion as a Form of Education in Modern Universities / Nadiia Vientseva, Anetta Omelchenko. // Педагогика, XCII, 2020, N 4, с. 578-586. 

  

Сист. No: 76533

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 103 -

В К 263

Станева, Марина.  Устойчивостта отиде на боклука / Марина Станева. // Капитал, XXVIII, 22-28 май 2020, с. 38-39. 

  

Сист. No: 76511

- 104 -

Сп М 486

Димитрова, Катя и др.  Въглеродно негативни / Катя Димитрова, Николай Нейчев. // Мениджър, 2020, N 6, юни-юли 2020, с. 83-85. 

  

Сист. No: 76603

- 105 -

Сп М 486

Михайлов, Николай.  Голямата национална задача / Николай Михайлов. // Мениджър, N 6, юни-юли 2020, с. 86-87. 

  

Сист. No: 76604

Математическо моделиране

- 106 -

Сп А 562

Лалев, Ангелин и др.  Използване на дълбоки невронни мрежи за откриване на измами с кредитни карти / Ангелин Лалев, Александрина Александрова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 39-62. 

  

Сист. No: 76496

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване

- 107 -

Сп Г 62 а

Иванова, Ана Борисова.  Източници и модели за финансиране на здравеопазването - специфика и ефективност при предоставяне на здравни услуги / Ана Борисова Иванова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 313-324. 

  

Сист. No: 76584

- 108 -

Сп Г 62 а

Митева, Люба Мартинова.  Критичен анализ на проблемите в болничния сектор / Люба Мартинова Митева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 325-340. 

  

Сист. No: 76585

- 109 -

Сп М 453

Колев, В.  Състояние на здравето в ЕС: придружаващ доклад, 2019. Ч. I / В. Колев. // Медицински мениджмънт и здравна политика, LI, 2020, N 2, с. 48-64. 

  

Сист. No: 76554

Енергетика

- 110 -

Сп Г 62 а

Боев, Борислав Бойчев.  Проектното управление при изграждането на нови ядрени мощности - особености и предизвикателства / Борислав Бойчев Боев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 424-444. 

  

Сист. No: 76605

- 111 -

Сп Ю 371

Боев, Борислав.  Електроенергетиката в условията на икономическа криза / Борислав Боев. // Ютилитис, XVIII, 2020, N 4, с. 28-31. 

  

Сист. No: 76502

- 112 -

Сп Ю 371

Райчев, Кирил.  Финансиализиране на енергийната ефективност в България / Кирил Райчев. // Ютилитис, XVIII, 2020, N 5, с. 40-45. 

  

Сист. No: 76559

Селско стопанство. Горско стопанство

- 113 -

Сп З 54

Башев, Храбрин.  Състояние на системата за обучение и съвети в селското стопанство / Храбрин Башев. // Земеделие плюс, 2020, N 2, с. 20-32. 

  

Сист. No: 76460

- 114 -

Сп Н 25 а

Николова, Марина и др.  Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство / Марина Николова, Маруся Линкова. // Народностопански архив, LXXII, 2020, N 1, с. 15-28. 

  

Сист. No: 76485

Растениевъдство

- 115 -

В К 263

Генчева, Боряна.  Бодлива ситуация / Боряна Генчева. // Капитал, XXVIII, N 21, 29 май 2020, с. 48-51. 

  

Сист. No: 76515

Земеделие. Организация и управление

- 116 -

Сп Г 62 а

Велковски, Валери.  Проблеми на устройствените политики и устройствените мероприятия в земеделските земи (на примера на емпирично изследване) / Валери Велковски. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 355-382. 

  

Сист. No: 76587

Управление на предприятията. Организация на производството

- 117 -

Сп Г 62 а

Крумова, Зорница.  Иновации - основен фактор за повишаване на конкурентоспособността / Зорница Крумова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 507-517. 

  

Сист. No: 76609

- 118 -

Сп С 847

Марикина, Мария Тодорова.  Знанието като фактор за дигиталната конкурентоспособност на България / Мария Тодорова Марикина. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVIII, 2020, N 3, с. 291-306. 

  

Сист. No: 76596

- 119 -

Сп Б 445

Новак, Дариуш и др.  Качествен подход към търговския кредит в бизнес организациите / Дариуш Новак, Славомир Джоржински. // Бизнес управление, XXIX, 2020, N 1, с. 27-47. 

  

Сист. No: 76480

- 120 -

Сп Б 445

Тасева, Галя.  Детерминанти на краткосрочните задължения на МСП във финансов дистрес / Галя Тасева. // Бизнес управление, XXIX, 2020, N 1, с. 5-26. 

  

Сист. No: 76479

Психология на управлението

- 121 -

Сп А 562

Алексиева, Десислава и др.  Интереси и поведение - управленски аспекти / Десислава Алексиева, Елена Йорданова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 63-91. 

  

Сист. No: 76497

Малък бизнес

- 122 -

Сп М 486

Телбис, Боряна.  Малките бизнеси в голямата битка / Боряна Телбис. // Мениджър, 2020, N 5, с. 79-85. 

  

Сист. No: 76521

- 123 -

Сп И 503 и

Dimitrova, Gergana et al.  Composite Indicators for the Evaluation of the Competitiveness of an Industrial Enterprise (The Case of the Wine Industry) / Gergana Dimitrova, Donka Keskinova. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 2, с. 74-91. 

  

Сист. No: 76529

Мениджмънт на фирмата

- 124 -

Сп Г 62 а

Иванова, Цветелина К.  Насоки за усъвършенстване на организационнатa култура / Цветелина К. Иванова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 190-212. 

  

Сист. No: 76568

- 125 -

Сп Г 62 а

Христова, Диана.  Корпоративна амнезия и мониторинг на неявните знания в организациите / Диана Христова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 416-423. 

  

Сист. No: 76591

Бизнес етикет

- 126 -

Сп И 503 и

Rangelova, Rossitsa.  Ethical Infrastructure in the Post-socialist Bulgaria / Rossitsa Rangelova. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 1, с. 46-67. 

  

Сист. No: 76450

Проектно управление

- 127 -

Сп А 562

Гъвкаво управление на проекти в организациите от публичния сектор  / Маргарита Богданова и др.. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 7-38. 

  

Сист. No: 76495

- 128 -

Сп Г 62 а

Йорданов, Андрей.  Предизвикателствата пред това да бъдеш agile /scrum / Андрей Йорданов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 408-415. 

  

Сист. No: 76590

Счетоводство

- 129 -

Сп В 986

Александрова, Недялка.  Две концепции за счетоводна предпазливост в Европейския съюз / Недялка Александрова. // Вътрешен одитор, XVII, 2020, N 1, с. 21-26. 

  

Сист. No: 76508

- 130 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Данъчни разлики / Живко Бонев. // Актив, 2020, N 5, с. 2-5. 

  

Сист. No: 76461

- 131 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Праг на същественост при отчитане на дълготрайните активи / Живко Бонев. // Актив, 2020, N 6, с. 2-5. 

  

Сист. No: 76576

- 132 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Отчитане и представяне на невнесения капитал по реда на Международните счетоводни стандарти / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXVIII, 2020, N 6, с. 5-11. 

  

Сист. No: 76536

- 133 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Провизиране на вземания и задължения в бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Актив, 2020, N 5, с. 6-9. 

  

Сист. No: 76462

- 134 -

Сп В 986

Иванова, Росица.  Новият МСФО 16 "Лизинг" и корпоративно управление на предприятието / Росица Иванова. // Вътрешен одитор, XVII, 2020, N 1, с. 27-40. 

  

Сист. No: 76509

Търговско счетоводство

- 135 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Запис на заповед / Евгени Рангелов. // Актив, 2020, N 5, с. 49-52. 

  

Сист. No: 76467

Одиторски контрол

- 136 -

Сп Г 62 а

Василев, Пресиян Илианов.  Организационни подходи за минимализиране на киберрисковете при одиторската дейност / Пресиян Илианов Василев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 174-189. 

  

Сист. No: 76567

- 137 -

Сп А 562

Костова, Силвия и др.  Ролята на вътрешните и външните одитори за идентифициране на измами в предприятията / Силвия Костова, Крум Крумов, Д. Въткова-Милушева. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 95-125. 

  

Сист. No: 76498

- 138 -

Сп А 562

Костова, Силвия и др.  Характеристика на измамата и особености на извършителя на измами / Силвия Костова, Пресиян Василев, Ивана Димова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 126-156. 

  

Сист. No: 76499

- 139 -

Сп Г 62 а

Спасова, Мариета Бориславова.  Програмата за осигуряване на качество и усъвършенстване - основа за повишаване качеството на вътрешния одит в публичния сектор / Мариета Б. Спасова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 98-124. 

  

Сист. No: 76564

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 140 -

II 2093

Христова, Венета и др.  Професионалното прегряване в организациите - причини, последствия и стратегии за справяне с него / Венета Христова, Ваня Димитрова, Деница Андреева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 18.10..2018 във В. Търново :Т. 1- : Т. 2. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 107-117. 

  

Сист. No: 76549

- 141 -

Сп С 546

Андонова, Илина.  Откриването на силните страни на служителите - важен фактор за ангажираността им / Илина Андонова. // Социално-икономически анализи, 2020, N 2, с. 149-157. 

  

Сист. No: 76539

- 142 -

Сп С 546

Асенов, Анатолий.  Съвременни тенденции в управлението на персонала / Анатолий Асенов. // Социално-икономически анализи, 2019, N 2, с. 123-129. 

  

Сист. No: 76534

- 143 -

Сп И 502

Цанева, Мая.  Щастието като бизнес инвестиция / Мая Цанева. // Икономика, 2020, N 3, с. 70-73. 

  

Сист. No: 76519

- 144 -

Сп Г 62 а

Guney, Emre Zafer.  Butchers Scheduling Model Examination By Time Study Observations / Emre Zafer Guney. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 398-407. 

  

Сист. No: 76589

Реклама

- 145 -

Сп И 502

Григорова, Тони.  Новите стари оръжия на рекламата / Тони Григорова. // Икономика, 2020, N 3, с. 66-68. 

  

Сист. No: 76517

Химическа промишленост

- 146 -

Сп Б 445

Боянов, Борислав.  Европейската химическа промишленост - актуално състояние и предизвикателства / Борислав Боянов. // Народностопански архив, XXIX, 2020, N 1, с. 65-82. 

  

Сист. No: 76488

Хранително-вкусова промишленост

- 147 -

Сп Х 74 п

Христова-Багдарасян, Валентина и др.  Препоръки относно безопасността на храни и опаковки по отношение на COVOD-19 / Валентина Христова-Багдарасян, Жулиета Тишкова. // Хранително-вкусова промишленост, LXIX, 2020, N 3-4, с. 28-33. 

  

Сист. No: 76573

Информационни технологии

- 148 -

Сп Б 445

Орехов, Михайло.  Същност на процеса на дигитализация като нов етап в глобалната информатизация / Михайло Орехов. // Бизнес управление, XXIX, 2020, N 1, с. 75-95. 

  

Сист. No: 76482

- 149 -

Сп И 503 и

Stojanov, Michal.  Policy Concerning the Http Cookies / Michal Stojanov. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 2, с. 151-162. 

  

Сист. No: 76531

Бази данни

- 150 -

Сп М 39 и

Азълов, Павел.  За данните и пътя към големите данни / Павел Азълов. // Математика и информатика, LXIII, 2020, N 3, с. 235-270. 

  

Сист. No: 76592

Информационни мрежи. Информационни системи

- 151 -

Сп А 562

Информационната сигурност на лечебните заведения в България  / Веселин Попов и др.. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 211-242. 

  

Сист. No: 76504

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 152 -

II 2093

Горанова, Пенка.  Потребителската удовлетвореност при онлайн пазаруване / Пенка Горанова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 18.10..2018 във В. Търново :Т. 1- : Т. 2. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 56-61. 

  

Сист. No: 76548

- 153 -

Сп А 562

Шишманов, Красимир и др.  Съвременни тенденции в създаването на приложения за електронна търговия / Красимир Шишманов, Мария Ташкова, Михаела Маркова Маркова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, с. 243-272. 

  

Сист. No: 76505

- 154 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Електронните магазини - законова уредба и изисквания на счетоводното и данъчното законодателство / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXVIII, 2020, N 6, с. 12-22. 

  

Сист. No: 76537

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 155 -

II 2093

Емилова, Ирена.  Състояние, развитие и управление на туроператорската и турагентска дейност / Ирена Емилова, Маргарита Мишева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 18.10..2018 във В. Търново :Т. 1- : Т. 2. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 176-182. 

  

Сист. No: 76550

- 156 -

46936

Кирилов, Стефан Й.  Възможности за развитие на ботанически туризъм в България / Стефан Й. Кирилов. // За иновационна и успешна Нова 2018 г. : Първа научна конференция "Образование, наука, иновации". - София : Академия за иновации и развитие, 2017, с. 57-62. 

  

Сист. No: 76541

- 157 -

Сп Г 62 а

Симеонов, Симеон Венциславов.  Специфика на туриста практикуващ кулинарен туризъм / Симеон Венциславов Симеонов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 383-397. 

  

Сист. No: 76588

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 158 -

В Д 92

Академичната общност подпомогна инициативата "Капачки зо бъдеще" . // Дунавско дело, LXVI, N 20, 26юни-2юли 2020, с. 3. 

  

Сист. No: 76597

- 159 -

В Д 92

Академията със собствена система за онлайн квестор при дистанционни изпити.  Правителството подкрепи с 2 млн. лв. Стопанската академия. // Дунавско дело, LXVI, N 15, 22-28 май 2020, с. 8. 

  

Сист. No: 76514

- 160 -

В Д 92

Академията ще проведе паралелно присъствен и дистанционен кандидатстудентски изпит . // Дунавско дело, LXVI, N 20, 26юни-2юли 2020, с. 8. 

  

Сист. No: 76598

- 161 -

В Д 92

Двойно се увеличават кандидатстващите с онлайн изпити в СА "Димитър А. Ценов" . // Дунавско дело, LXVI, N 18, 12-18 юни 2020, с. 8. 

  

Сист. No: 76553

- 162 -

В Д 92

Дългогодишният партньор на Стопанска академия - ЗАД " Булстрад" за трети пореден път е застраховател на годината . // Дунавско дело, LXVI, N 17, 5-11 юни 2020, с. 10. 

  

Сист. No: 76542

- 163 -

В Д 92

Стопанска академия обучава дигитално украински магистри за "двойна диплома" . // Дунавско дело, LXVI, N 14, 15 май 2020, с. 8. 

  

Сист. No: 76469

- 164 -

В Д 92

Съвместни хибридни магистърски програми ще разработват СА "Д. А. Ценов" и ВУТП - София . // Дунавско дело, LXVI, N 19, 19-25юни 2020, с. 8. 

  

Сист. No: 76572

- 165 -

Сп М 617 х

Онлайн Национално ученическо състезание по "Митнически и данъчен контрол" . // Митническа хроника, 2020, N 1, с. 15. 

  

Сист. No: 76557

- 166 -

В Д 92

[Един] 1 лев заплата получават ректорът и цялото ръководство на Стопанската академия . // Дунавско дело, LXVI, N 18, 12-18 юни 2020, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 76552


 Индекс по АВТОРИ

Аврамова-Тодорова, Гергана Ангелова 9 
Азълов, Павел 150 
Александров, Андрей 75 
Александрова, Александрина 106 
Александрова, Красимира 4 
Александрова, Недялка 129 
Алексиева, Десислава 121 
Андонова, Илина 141 
Андреева, Андрияна 75 
Андреева, Деница 140 
Арабаджиева, Яна 5 
Асенов, Анатолий 142 
Башев, Храбрин 113 
Бенов, Юлиян Сашков 43 
Блъскова, Диана 6 
Богданов, Христоско 32 
Богданова, Маргарита 127 
Боев, Борислав 111 
Боев, Борислав Бойчев 110 
Бонев, Живко 130 131 
Борисов, Борислав 53 83 
Борисов, Лъчезар Д. 24 
Босаков, Веселин 13 
Боянов, Борислав 146 
Боянова, Светла Михайлова 19 
Брезоева, Бойка 132 
Василев, Васил 48 
Василев, Владислав Владимиров 151 
Василев, Пресиян 138 
Василев, Пресиян Илианов 136 
Василева, Валентина 36 
Велковски, Валери 116 
Вечев, Венцислав 133 
Върбанов, Тихомир 10 
Въткова-Милушева, Д. 137 
Генчева, Боряна 115 
Георгиев, Пламен Василев 20 
Георгиева, Ирена 85 
Георгиева, Мара 55 
Георгиева, Мария 56 
Голева, Поля 91 
Горанова, Пенка 152 
Горчева, Таня 70 
Григорова, Тони 145 
Дамянов, Атанас 14 
Джоржински, Славомир 119 
Диков, Венцислав 2 
Димитрова, Ваня 140 
Димитрова, Катя 104 
Димова, Ивана 138 
Дюбел, Михайло 63 
Емилова, Ирена 155 
Емилова, Петя 151 
Ерусалимов, Румен 88 
Желев, Иван 99 
Жилова, Татяна 76 
Заркова, Вержиния 86 
Здравков, Николай Тодоров 89 
Иванов, Артем Валериович 77 
Иванова, Ана Борисова 107 
Иванова, Росица 134 
Иванова, Цветелина К. 124 
Ишчук, Юлия 71 
Йорданов, Андрей 128 
Йорданова, Елена 121 
Йорданова, Таня Стайкова 11 
Кацарова, Пламена 28 42 
Кирилов, Стефан Й. 156 
Киров, Борислав К. 21 
Колев, В. 109 
Коралов, Любомир 54 
Костов, Любослав 16 
Костова, Силвия 137 138 
Крумов, Крум 137 
Крумова, Зорница 117 
Кънева, Виктория 44 
Лалев, Ангелин 106 
Лечева, Ина 78 
Линкова, Маруся 114 
Любенов, Любомир 61 
Любенова, Беатрис, В. 22 
Мадански, Веселин 98 
Марикина, Мария Тодорова 118 
Маринов, Георги 32 
Маркова, Михаела Маркова 153 
Милков, Чавдар 97 
Минкова, Ганета 33 
Митева, Люба Мартинова 108 
Михайлов, Николай 105 
Михайлова, Моника 49 
Михайлова-Големинова, Савина 31 
Мишева, Маргарита 155 
Младенов, Ивайло 41 
Младенов, Младен 79 
Монова, Михаела Стоянова 90 
Морсели, Александро 15 
Нейкова, Криста 57 58 
Нейчев, Николай 104 
Николаев, Даниел 45 
Николова, Величка Н. 40 
Николова, Марина 114 
Новак, Дариуш 119 
Орехов, Михайло 148 
Павлов, Пламен М. 3 
Парашкевова, Евелина 84 127 
Пеева, Павлина 92 
Пенева, Анелия Стефанова 68 
Петкова, Аспасия 87 
Попов, Веселин 151 
Попов, Димитър Пламенов 39 
Попов, Петко 82 
Попова, Е. 37 
Проданова, Росица Атанасова 69 
Райчев, Кирил 112 
Рангелов, Евгени 34 135 154 
Решеткова, Атанаска 58 
Рисемова, Таня И. 17 
Рогоф, Кенет 25 
Симеонов, Симеон Венциславов 157 
Симеонов, Стефан 45 
Сирашки, Христо 127 
Спасова, Мариета Б. 139 
Сръкьов, Муса Мустафа 94 
Станева, Марина 103 
Станкулов, Пенчо 80 
Станкулов, Цветан 38 
Станчева, Виктория 59 
Стефанов, Росен 1 
Стоянова, Мариела 127 
Таиров, Искрен 151 
Тасева, Галя 120 
Ташкова, Мария 153 
Телбис, Боряна 122 
Терзиев, Венелин 98 
Тишкова, Жулиета 147 
Тодоров, Теодор 45 
Тодоров, Тодор 18 42 
Тодорова, Таня Пл. 50 
Тодоровска, Надежда 88 
Тошкова-Николова, Десислава 81 
Тричков, Димитър Георгиев 60 
Христова, Венета 140 
Христова, Диана 125 
Христова, Севдалина 99 
Христова-Багдарасян, Валентина 147 
Христова-Балканска, Искра 26 
Цанева, Мая 143 
Ценова, Любка 35 
Шишманов, Красимир 153 
Шишманов, Станислав 23 
Aleksandrova-Zlatanska, Svetlana 29 
Baklanova, Olena 51 
Bandakova, Vesela 12 
Beev, Ivailo D. 74 
Beqiri, Xhavit 95 
Danov, Danail 96 
Desev, Kiril 100 
Dimitrova, Gergana 123 
Dimitrova, Teofana 100 
Ebrahimi, Iran 46 
Gechev, Rumen 74 
Guney, Emre Zafer 144 
Hristozov, Yanko 74 
Itach, Yaakov 27 
Keskinova, Donka 123 
Koval, Viktor 51 
Lichev, Tihomir 47 
Lyubenova, Veneta Todorova 62 
Mihailov, Nikolai 7 
Naama, Karim 52 72 
Naydenov, Lyudmil 30 
Omelchenko, Anetta 102 
Petrova, Mariana 51 
Prodanov, Stoyan 30 
Rajabi, Ehsan 46 
Rangelova, Rossitsa 126 
Sakelarieva, Lidia 7 
Stefanov, Stefan 12 
Stojanov, Michal 149 
Stoychev, Lyubomir 100 
Valcheva, Krasimira S. 101 
Valkov, Alexander I. 101 
Vientseva, Nadiia 102 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административни видове митнически разузнавателни процедури 41 
Администриране на нередности при усвояване на средствата от ЕС 78 
Академичната общност подпомогна инициативата "Капачки зо бъдеще" 158 
Академията ще проведе паралелно присъствен и дистанционен кандидатстудентски изпит 160 
Анализ на актуалните проблеми в банковата сфера и нейната стратегическа ориентация в контекстa на дигитализацията на банковите услуги в ЕС 43 
Анализ на взаимовръзките между капиталовите и валутните пазари 68 
Анализ на несъответствията (Gap анализ) 53 
Анализ на различията в системите на антимонополни и регулаторни политики на държавите 77 
Банките и касовото изпълнение на държавния и общинските бюджети 23 
Библиотеките в Древен Рим 5 
Благодарността като корелация между емоционалната и духовната интелигентност 9 
Бодлива ситуация 115 
Българските университети и възможностите за наука и образование и интелигентен растеж 98 
Влияние на бюджетното салдо върху икономическия растеж 50 
Влияние на дигитални маркетингови канали върху клиентската лоялност в банковия сектор 58 
Влияние на производителността на труда върху работните заплати в ЕС 16 
Влияние на сливанията и поглъщанията върху ефективността на банките в България 24 
Въглеродно негативни 104 
Възможности за развитие на ботанически туризъм в България 156 
Въпросът за силно отрицателните лихвени проценти 25 
Голямата национална задача 105 
Гъвкаво управление на проекти в организациите от публичния сектор 127 
Данъчни разлики 130 
Две концепции за счетоводна предпазливост в Европейския съюз 129 
Двигатели на формиране на глобалния стоков пазар 71 
Двойно се увеличават кандидатстващите с онлайн изпити в СА "Димитър А. Ценов" 161 
Детерминанти на борсовата активност в условията на българския фондов пазар 45 
Детерминанти на краткосрочните задължения на МСП във финансов дистрес 120 
Дискусионни аспекти в моделите за операционализиране на динамичните способности 49 
Дългова устойчивост в страните от Европейския съюз: клъстерен анализ 40 
Дългогодишният партньор на Стопанска академия - ЗАД " Булстрад" за трети пореден път е застраховател на годината 162 
Европейската химическа промишленост - актуално състояние и предизвикателства 146 
Европейската централна банка - анализ на институцията и позицията й в счетоводния баланс 69 
Европейските банки след суверенната дългова криза: стабилност, регулации и предизвикателства 26 
Европейските фондове и финансиране на висшето образование в България 99 
Електроенергетиката в условията на икономическа криза 111 
Електронните магазини - законова уредба и изисквания на счетоводното и данъчното законодателство 154 
Ефекти от потребителското позициониране на предприятията за търговия с животозастрахователни продукти в България 92 
Ефектът на европейските кредитни регулации върху ипотечното кредитиране и инвестициите в ипотечни облигации 21 
За данните и пътя към големите данни 150 
За един ревитализиран, вибрантен и проспективен феномен 14 
Законови мерки за противодействие при избягване на подоходно данъчно облагане през 2020 г. 38 
Запис на заповед 135 
Застраховането "рента срещу жилище" - възможност за подобряване стандарта на живот и осигуряване на здравно-социални услуги в домашна среда на хората в надработоспособна възраст 88 
Знанието като фактор за дигиталната конкурентоспособност на България 118 
Изобретателска и патентна активност в България за периода 2012-2017 година 3 
Използване на дълбоки невронни мрежи за откриване на измами с кредитни карти 106 
Използване на марките в интернет 76 
Изследване на обема и динамиката на секюритизирания вътрешен държавен дълг на република България в периода след присъединяването към ЕС 39 
Източници и модели за финансиране на здравеопазването - специфика и ефективност при предоставяне на здравни услуги 107 
Иновации - основен фактор за повишаване на конкурентоспособността 117 
Иновациите в публичния сектор - възможни и необходими 83 
Интереси и поведение - управленски аспекти 121 
Информационната сигурност на лечебните заведения в България 151 
Какво е да си библиотекар през XXI век? 6 
Капиталови изисквания в условията на Базел III и Платежоспособност II 22 
Качествен подход към търговския кредит в бизнес организациите 119 
Концептуални основи на лоялността 57 
Корпоративна амнезия и мониторинг на неявните знания в организациите 125 
Криза, но не и кредитно затягане 42 
Кризата се отразява различно на движението на товарите, но контролът остава 65 
Критичен анализ на проблемите в болничния сектор 108 
Малките бизнеси в голямата битка 122 
Международнo разделение на труда и производствената специализация в съвременния фотоволтаичен бизнес 70 
Местни имуществени данъци 33 
Методически аспекти на функционалния анализ в структурите на държавната администрация 84 
Митнически, акцизен и валутен контрол и превенция 66 
Мобилните стелажи пестят място и средства 64 
Модел за финансиране на средните училища "бонус-ваучер" 94 
Моят банков телеком 18 
Наказателна отговорност за нарушения на Закона за обществените поръчки 80 
Насоки за усъвършенстване на организационнатa култура 124 
Неравенствата - между либералната доктрина и кейнсианската направлявана икономика на условностите 15 
Нови данъчни правила в ЗКПО 34 
Нови моменти в ППЗДДС за 2020 г. 36 
Нови моменти при извършване на корекции в справките по чл. 73 ЗДДФЛ 37 
Новите законодателните промени по застраховка "гражданска отговорност" на автомобилистите и влиянието им върху финансовата стабилност на българския застрахователен пазар 90 
Новите стари оръжия на рекламата 145 
Новите технологии, традиционната роля на Библиотеката и COVID-9 - пресечни точки 4 
Новият МСФО 16 "Лизинг" и корпоративно управление на предприятието 134 
Обработването на лични данни от публични органи и структури 81 
Образователната система на България 97 
Обществените поръчки - стратегическо средство за насърчаване на научноизследователска и развойна дейност и иновации 85 
Онлайн Национално ученическо състезание по "Митнически и данъчен контрол" 165 
Опитното поле на веригите 55 
Организационни подходи за минимализиране на киберрисковете при одиторската дейност 136 
Осигуряване при трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа 86 
Откриването на силните страни на служителите - важен фактор за ангажираността им 141 
Относно значението на вътрешния контрол за банковата сигурност 19 
Отчитане и представяне на невнесения капитал по реда на Международните счетоводни стандарти 132 
Оценка на конвергенцията в Eвропейския съюз по разходи за социална защита 10 
Пазарни предизвикателства и възможности пред телекомите в България 60 
Пари 44 
Парични обезщетения за безработица 87 
Поведение на домакинствата в България при вземане на решения за спестяване и инвестиране 11 
Понятието "търговска тайна" и задължението за опазването й от работниците и служители 75 
Потребителската удовлетвореност при онлайн пазаруване 152 
Потребителски онлайн канали за биологични пчелни продукти 61 
Правителството подкрепи с 2 млн. лв. Стопанската академия 159 
Правни ефекти от COVID-19 79 
Правни и социални аспекти на гражданската отговорност и на застраховката "гражданска отговорност" на автомобилистите и системата "бонус-малус" 91 
Праг на същественост при отчитане на дълготрайните активи 131 
Предизвикателствата пред това да бъдеш agile /scrum 128 
Препоръки относно безопасността на храни и опаковки по отношение на COVOD-19 147 
Приложение на математическото моделиране при управление на клиентски портфейли 59 
Приходи от акцизи, ДДС при внос и мита през 2019 г. 67 
Проблематизиране на идентичността - Балкански и Европейски измерения 13 
Проблеми на заетостта и безработицата в българските области по течението на Долен Дунав 17 
Проблеми на устройствените политики и устройствените мероприятия в земеделските земи (на примера на емпирично изследване) 116 
Провизиране на вземания и задължения в бюджетните организации 133 
Програмата за осигуряване на качество и усъвършенстване - основа за повишаване качеството на вътрешния одит в публичния сектор 139 
Проектното управление при изграждането на нови ядрени мощности - особености и предизвикателства 110 
Професионалното прегряване в организациите - причини, последствия и стратегии за справяне с него 140 
Пътят ни е: инвестиране в наука и добавяне на стойност в продукцията 54 
Регулаторна рамка за финансово-икономическа защита на авторските права в ЕС 2 
Ролята на вътрешните и външните одитори за идентифициране на измами в предприятията 137 
Семейно ноу-хау и енергията на младите: рецепта за успешен млечен бизнес 48 
Скрита икономика и укриване на данъци в България - изследване на мнение на публиката 32 
Социално-отговорният брандинг в контекста на концепцията за управление на взаимоотношенията с клиентите 56 
Специфика на туриста практикуващ кулинарен туризъм 157 
Спиране на срокове и влиянието им върху давността по ДОПК 35 
Стопанска академия обучава дигитално украински магистри за "двойна диплома" 163 
Съвместни хибридни магистърски програми ще разработват СА "Д. А. Ценов" и ВУТП - София 164 
Съвременни тенденции в създаването на приложения за електронна търговия 153 
Съвременни тенденции в управлението на персонала 142 
Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство 114 
Състояние и тенденции в развитието на българската икономика. Ефекти и заплахи за банковата система 20 
Състояние на здравето в ЕС: придружаващ доклад, 2019. Ч. I 109 
Състояние на системата за обучение и съвети в селското стопанство 113 
Състояние, развитие и управление на туроператорската и турагентска дейност 155 
Същност на процеса на дигитализация като нов етап в глобалната информатизация 148 
Трансформация на дистрибуцията в резултат от процеса на дигитализация 63 
Търговският закон от 1897 година и неговото значение за създаването и развитието на българското търговско право 82 
Управленски финансов анализ на застрахователните посреднически фирми -сравнителен анализ на модели на свободните парични потоци 89 
Устойчивостта отиде на боклука 103 
Финансиализиране на енергийната ефективност в България 112 
Финансови играчки за деца 28 
Финансовият контрол 31 
Характеристика на измамата и особености на извършителя на измами 138 
Щастието като бизнес инвестиция 143 
[Един] 1 лев заплата получават ректорът и цялото ръководство на Стопанската академия 166 
Birth Rate, Death Rate and Natural Growth Rate - Analysis and Forecasting for the Period 2018-2020 12 
Brand Trust as a Source of Brand Equity 62 
Butchers Scheduling Model Examination By Time Study Observations 144 
Composite Indicators for the Evaluation of the Competitiveness of an Industrial Enterprise (The Case of the Wine Industry) 123 
Deception Factor или Impact Factor: фалшивите цитатни индекси в науката 1 
Discussion as a Form of Education in Modern Universities 102 
Diversification of Political and Economic Cooperation between the European Union and Arab countries after Arab Spring 72 
Does Financial and Economic Factors Influence Firm Value of Listed Company in Tehran Stock Exchange (TSE)? 46 
Ethical Infrastructure in the Post-socialist Bulgaria 126 
European and National Measures in Support of Public-Private Partnerships in Higher Education 101 
Expected Effects of the Euro Adoption in Bulgaria 74 
Financial Literacy Level of High School Students and its Economic Patterns Reflections 27 
Fiscal Discipline Assessment Model for Bulgarian Municipalities 29 
Indicators-Markers for Assessment of Probability of Insurance Companies Relatedness in Implementation of Risk-Oriented Approach 93 
Institutional Transmission in Economic Development 51 
Is a Philosophy of Ecology Possible as a Scientific Method? 7 
Language Learning in a Nation under Transition 95 
Marketing Communication Practices in Bulgarian Higher Education 100 
Modern Approaches to Foreign Language Teaching 96 
Opportunities and Prospects for Japan’s Investments in Bulgaria 73 
Philosophy as an Integrative Component of Educational Culture in the Situation of the Information Society: Socio-psychological Aspects 8 
Policy Concerning the Http Cookies 149 
Protests, a Destabilizing Factor of Economic Growth in Arab Republic of Egypt 52 
Regional Policy in the Republic of Bulgaria (Theoretical and Applied Aspects) 47 
Theoretical, Qualitative and Quantitative Aspects of Municipal Fiscal Autonomy in Bulgaria 30 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авиопревозвачи 65 
автомобилен превоз 65 
автомобилно застраховане 91 
авторегресия 45 
авторски права в ЕС 2 
авторско право и сродните му права 2 
Агенция Митници 67 
аграрен сектор 116 
аграрна политика 114 
агробизнес 54 
агробизнес в България 54 
агросектор 54 
Агротайм ЕООД 54 
агрохимия 54 
адаптация на персонала 142 
административен капацитет 83 
административни нарушения 66 
администриране на данните 149 
администриране на нередности 78 
акцизен контрол 66 
акцизни стоки 66 
алманах 2 11 17 19 20 21 22 23 27 39 43 57 60 62 68 69 89 90 94 107 108 110 116 117 124 125 128 136 139 144 157 
алтернативен туризъм 47 
анализ на институцията 69 
анализ на несъоветствията 53 
анализ на организационнaта култура 124 
анализ на риска 93 
анализ на телеком пазара 60 
анкетиране 32 
анкетно проучване 32 92 
антимонополна комисия 77 
АР Египет 52 
Арабска пролет 72 
арабски страни 72 
атестация на персонала 142 
аутсорсинг 142 
аутстафинг 142 
АФКОС 78 
Базел ІІI 22 
бази данни 150 
балансови позиции 69 
Балкани 13 
банки 18 43 
банки в ЕС 43 
банков сектор 22 43 58 
банкова дейност 19 22 
банкова ефективност 24 
банкова индустрия 28 
банкова информация 19 22 
банкова сигурност 19 22 
банкова система 20 43 
банкови баланси 26 
банково посредничество 23 
БВП 20 
безопасност на опаковката 147 
безопасност на храните 147 
безработица 87 
бета-конвергенция 10 
библиотеки 4 5 6 
библиотеките в България 4 
библиотечен мениджмънт 4 5 6 
библиотечен сектор 5 6 
библиотечна дейност 4 5 6 
бизнес етика 126 
бизнес индикатори 134 
бизнес климат 142 
бизнес практика 119 
бизнес с рози 115 
биологични продукти 61 
биологични пчелни продукти 61 
бисквитките 149 
благодарност 9 
БНБ 31 
болничен сектор 108 
болнична помощ 108 
бонус-ваучер 94 
бонус-малус системи 91 
борба с бърнаут 140 
борсов обем 45 
борсов оборот 45 
борсова активност 45 
борсови индекси 68 
ботанически туризъм 156 
бранд 57 
бранд лоялност 62 
брандинг 56 
брандове 62 
Булстрад 162 
Булстрад Академия 162 
България 53 73 
българска икономика 20 74 
българска територия 65 
български банки 24 
български области 17 
български общини 29 30 
български туризъм 156 
български университети 98 
български фирми 48 152 
българско висше образование 100 
българско законодателство 75 79 
бюджетен дефицит 50 
бюджетен излишък 50 
бюджетни организации 133 
бюджетно салдо 50 
ваксиниране 109 
валута 44 
валутен контрол 66 
вериги на доставки 48 
взаимоотношения с клиенти 56 59 
вземане на решения 11 
видове измами 138 
винарска индустрия 123 
висше образование 98 99 100 101 158 159 160 161 162 163 164 166 
висше образование в България 99 159 163 
висши училища 99 
внимание на потребителите 145 
внос на стоки 65 
внос от Китай 65 
вредни емисии 111 
вторичен пазар 39 
ВУТП - София 164 
въглеродни емисии 104 105 
възлагане на обществени поръчки 85 
възстановяване на растителността 104 
външен одит 137 
Върховен касационен съд 90 
вътреобщностни доставки 36 
вътрешен държавен дълг 39 
вътрешен контрол 19 22 137 
вътрешен одит 139 
вътрешен одит в публичния сектор 139 
вътрешни и външни оценки 139 
гастрономическа дестинация 157 
гастрономия 157 
генеративно съперничество 106 
герила маркетинг 145 
глобален пазар 71 
глобализация 14 71 
глобална информатизация 148 
глобално затопляне 104 105 
годишна конференция 32 72 140 152 155 
Големи данни 60 150 
гражданска отговорност 91 
гражданско право 79 
графити 145 
гъвкаво управление 127 128 
давностен срок 35 
данни 150 
данък върху недвижими имоти 33 
данък върху превозните средства 33 
данъци върху доходите 37 
данъчен кредит 36 
данъчен финансов резултат 130 
данъчна администрация 32 
данъчни аспекти 154 
данъчни данни 130 
данъчни правила 34 
данъчни разлики 130 
данъчно задължени лица 34 
данъчно облагане 34 38 
данъчно-процесуален кодекс 38 
дарителска кампания 158 
движение на стоки 65 
двойна диплома 163 
ДДС при внос 67 
делегиран бюджет 94 
демографска криза 47 
демографски анализ 12 
депопулация 47 
дестабилизация 52 
детерминанти 45 
детерминанти на задлъжнялост 120 
детски депозити 28 
дефиниция 135 
деца 28 
децентрализация 83 
диверсификация 60 72 
дигитален маркетинг 145 
дигитален портфейл 18 
дигитализация 43 118 148 
дигитализация на банкови услуги 43 
дигитализация на бизнеса 148 
дигитализация на логистиката 118 
дигитална дистрибуция 63 
дигитална здравна грамотност 109 
дигитална конкурентоспособност 118 
дигитална трансформация 63 148 153 
дигитални иновации 58 148 
дигитални канали 58 
дигитални маркетингови канали 58 
дигитално образование 163 
динамика 3 
динамични способности 49 
Директива 2013/34/ЕС 129 
дискусии 102 
дискусионен форум 83 98 
дистрибуторска система 63 
дистрибуция 63 
дистрибуция в бизнеса на фирмите 48 
дистрибуция на кисели млека 48 
дистрибуция на продукцията 48 
добри нрави 79 
доверие на марката 62 
докторанти 2 11 17 19 20 21 22 23 27 39 43 57 60 62 68 69 89 90 94 107 108 110 116 117 124 125 128 136 139 144 157 
докторантски изследвания 2 11 17 19 20 21 22 23 27 39 43 57 60 62 68 69 89 90 94 107 108 110 116 117 124 125 128 136 139 144 157 
документална безопасност 19 22 
Долен Дунав 17 
домейн имена 76 
ДОПК 35 
доставка на електроенергия 111 
доходи на физически лица 37 
древен Рим 5 
Дунав 65 
дух 9 
духовна интелигентност 9 
дълбоки невронни мрежи 106 
дългова криза 26 
дългова устойчивост 40 
дълготрайни активи 131 
дълготрайни активи на предприятието 131 
държавен бюджет 23 30 
държавен дълг 39 40 
държави членки на ЕС 73 
държавна администрация 83 84 
държавни висши училища 100 
е-магазин 154 
е-търговия 154 
евро 44 74 
евро зона 74 
Еврозона 69 
Европа 13 
европейска химическа промишленост 146 
Европейска централна банка 69 
европейски банки 26 
европейски кредитни регулации 21 
Европейски митнически съюз 41 
европейски средства 78 
Европейски съюз 14 69 72 
европейски фондове 85 99 
европейско финансиране 99 
египетска икономика 52 
единен разходен стандарт 94 
единна валута 74 
екология 7 
екосистема Hadoop 150 
електроенергетика 111 
електроенергиен сектор 111 
електроенергийна система 111 
електронен аукцион 154 
електронна среда 149 
електронна търговия 152 153 154 
електронни магазини 154 
електронни молове 154 
електронни пари 44 
електронни портфейли 18 
електронно здравно досие 109 
електронно управление 83 
емоции 9 
емоционална интелигентност 9 
емоционална обвързаност 143 
емоционално ангажирани служители 141 
енергетика 110 
енергийна ефективност 112 
енергийни предприятия 111 
ЕС 10 26 53 109 
ЕСИФ 78 
естествен растеж 12 
етика 7 
етика-философия 7 
етична инфраструктура 126 
етносамосъзнание 13 
ефективност на образованието 97 
ефективност на управлението 117 
ЕЦБ 25 69 
животозастраховане 92 
животозастрахователен пазар 92 
жилищно финансиране 42 
жилищно-ипотечно кредитиране 42 
загриженост за марката 62 
ЗАД "Булстрад" 162 
задължения на работниците 75 
закон за корпоративно подоходно облагане 38 
Закон за корпоративното подоходно облагане 130 
Закон за маслодайната роза 115 
Закон за обществените поръчки 80 
Закон за публичните финанси 29 
Закон на Клейтън 77 
Закон на Шерман 77 
законова уредба 38 154 
законодателни промени 90 
закупуване на техниката 63 
замърсяване на околната среда 103 
замърсяване с пластмаси 103 
запис на заповед 135 
заплата 166 
заплахи за банковата система 20 
заплахи за информационната сигурност 151 
застраховане 88 
застрахователен пазар 90 
застрахователен сектор 22 
застрахователни брокери 89 
застрахователни дружества 21 93 
застрахователни посреднически фирми 89 
застрахователно право 91 
застраховка Гражданска отговорност 90 91 
защина на лични данни 151 
защита на интелектуалната собственост 51 
защита на информацията 75 
защита на личните данни 81 149 
ЗДДС 154 
ЗДДФЛ 37 
ЗДОО 82 
здравеопазване 107 108 
здравна грамотност 109 
здравна политика 109 
здравни системи 109 
здравни услуги 107 
зелен преход 105 
зелена икономика 104 105 
зелени инициативи 105 
зелени иновации 105 
зелени коридори 65 
зелени предприятия 105 
земеделие 54 
земеделска продукция 55 
земеделски земи 116 
земеделски производители 113 
ЗКПО 34 
ЗКПО - промени 2020 г. 34 
златен стандарт 44 
ЗМДТ 33 
знание 118 150 
идентичност 13 
избягване на данъци 32 38 
извънредно положение 35 79 122 
излизане от кризата 166 
измами 78 137 138 
измами в предприятията 137 
измами с кредитни карти 106 
износ на сирене 48 
изобретателска активност 3 
Израел 27 
източници за финансиране 119 
източници на финансиране 107 
изучаване на езици 95 
икономика и право 138 
икономика на поясите 14 
икономика на условностите 15 
икономико-математическо моделиране 59 
икономическа криза 111 
икономическа ситуация 52 
икономически мейнстрийм 14 
икономически растеж 50 51 52 
икономически фактори 46 
икономическо поведение 27 
икономическо развитие 51 
икономическо сътрудничество 72 73 
ИКТ 148 
имуществена вреда 90 
имуществени данъци 33 
инвестиране в климатичен фонд 104 105 
инвестиции 11 73 
инвестиции в екологията 104 105 
инвестиции в облигации 21 
индивидуални качества 141 
индикатори 45 
индустриална политика 146 
индустриални сектори 46 
индустриално предприятие 123 
инициатива 158 
иновации 3 83 117 
иновации в администрацията 83 
иновационен процес 117 
иновационни подходи 142 
институционални процедури 41 
интелектуална собственост 2 51 
интелигентен растеж 98 
интереси 121 
интеркултурно образование 96 
интернет 76 
информационна сигурност 151 
информационни технологии 71 
информационни технологии в търговията 153 
информационно общество 8 
информация 150 
ипотечни заеми 42 
ипотечни облигации 21 
ипотечно кредитиране 21 
историческо развитие 82 
история на бази данни 150 
история на парите 44 
история на СА 114 158 159 160 161 162 163 164 165 166 
итеративен подход 84 
кандидатстудентска кампания 160 161 
кандидатстудентски изпити 160 161 
кандидатстудентски прием 160 
капиталови изисквания 22 
капиталови пазари 68 
касово изпълнение 23 
катедра Аграрна икономика 114 
кейнсианска икономическа теория 15 
киберриск 136 
класация 118 
класификация на риска 93 
клиентска лоялност 58 152 
клиентска удовлетвореност 58 
клиентски портфейл 59 
клубна конвергенция 10 
клъстерен анализ 40 
клъстеризация 40 
Кодекс за социално осигуряване 87 
коефициент на безработица 17 
коефициент на демографско заместване 17 
коефициент на заетост 17 
коефициент на икономическа активност 17 
коефициент на раждаемост 12 
коефициент на смъртност 12 
коинтеграционен анализ 68 
Комисия за финансов надзор 31 
комплексно административно обслужване 83 
комуникационни практики 100 
конкурентни предимства 49 100 
конкурентоспособност 49 117 118 
конкурентоспособност на организацията 117 
конкурентоспособност на предприятието 49 
конкуренция 77 92 
консолидация на банковия сектор 43 
консолидирани финансови отчети 129 
конституционно право 79 
консултантски услуги 113 
контрол на средствата от ЕС 78 
конференция 53 156 
конфиденциалност 75 
концептуална рамка 129 
концепция за дългова устойчивост 40 
координация 15 
корекции в справките 37 
корекции на осигурителни вноски 37 
корелационен анализ 68 
корпоративна амнезия 125 
корпоративна социална отговорност 56 
корпоративни лица 149 
корпоративно управление 134 
корупция 126 
Косово 95 
кравеферма 48 
крайна необходимост 79 
краткосрочна задлъжнялост 120 
краткотрайна сезонна работа 86 
креативност 96 
кредит 25 
кредитен институт 43 
кредитен мораториум 42 
кредитен рейтинг 39 
кредитни институции 21 
кръгла маса 102 
кръгова икономика 146 
кулинарен туризъм 157 
кулинарен турист 157 
легитимни трансакции 106 
лечебни заведения 108 151 
либерализация 71 
либерализъм 15 
лизингови договори 134 
лихвени проценти 25 
лицензиране 63 
лични данни 19 22 81 
лични финанси 11 27 
личностно справяне 140 
лозаро-винарски сектор 123 
лоялност 57 
лоялност към бранда 57 
магистърски програми 164 
макроикономически показатели 53 
макрофинансова рамка 20 
малки предприятия 123 
малък бизнес 122 
малък бизнес в България 122 
Мандра ООД 48 
маркетингова комуникация 100 
маркетингова теория 57 
марки 76 
маркова лоялност 152 
маслодайни култури 115 
математическо моделиране 59 
МБАЛ 151 
междубанков пазар 39 
международен валутен пазар 68 
международен форум 83 98 
международни стандарти 132 
международно разделение на труда 70 
менителница 135 
месари 144 
месни продукти 55 
местен бюджет 30 
местни данъци 33 
местни имуществени данъци 33 
местни производители 55 
местно фискално управление 30 
метод AHP 46 
метод на емисионна стойност 132 
метод на номинална стойност 132 
метод на оценяване на качествата 141 
механизми на финансиране 101 
микропредприятие 123 
минимизиране на риска 136 
митническа администрация 66 
митническа дейност 66 67 
митническа система 41 
митнически и данъчен контрол 165 
митнически контрол 41 66 
митнически нарушения 66 
митнически органи 41 
митническо разузнаване 41 
млечен бизнес 48 
млечен сектор 48 
млечни продукти 55 
мобилен телеком пазар 60 
мобилни складови системи 64 
мобилни стелажи 64 
мобилни телекомуникационни компании 60 
мобилно разплащане 18 
модел Бевъридж 107 
модел Бисмарк 107 
модел за оценка 29 
модел за сигурност 151 
модел за усъвършенстване 124 
модел за финансиране 94 
модел Кенеди 107 
модели на данни 150 
модели на парични потоци 89 
модели на поведение 27 
модели на финансиране 107 
модели с фиксирани ефекти 10 
мониторинг на знанията 125 
монопол 77 
мотивация на персонала 142 
МСП 120 
МСС 16 131 
МСС 37 131 
МСФО 16 134 
МСФО 16 лизинг 134 
мултинационални компании 71 
нагласи 57 
надзор 31 
надработоспособна възраст 88 
наказателна отговорност 80 
наказателно право 79 
направлявана икономика 15 
нарушения по ЗОП 80 
насърчаване на иновациите 85 
насърчаване на научни изследвания 85 
наука 7 98 
наука и образование 98 
научен форум 114 
научна среща 12 47 
научноизследователска и развойна дейност 85 
национален бюджет 85 
национализъм 13 
национална идентичност 13 
национално ученическо състезание 165 
нация 13 
не-софтуерни индустрии 127 
невнесен капитал 132 
неимуществени вреди 90 
неокласическа концепция 14 
непараметричен анализ 24 
непараметрични методи 24 
неравенство 15 
несигурност 15 
неформален сектор 32 
НИРД 85 
нови мощности 110 
нови технологии 4 
НОИР 98 
нормативна уредба 154 
нормативни регулации 2 
обвиване на данните 24 
облагане при напускане 34 
облагане с ДДС 36 
обработване на лични данни 81 
обработка на лични данни 151 
образование 98 
образование в България 97 
образователна култура 8 
образователна система 97 
образователни иновации 96 
обучение на земеделските производители 113 
Общ регламент 149 
обществени поръчки 80 85 
общинска финансова политика 30 
общинска фискална автономия 30 
общински бюджети 23 
одит 19 22 31 
одит в банките 19 22 
одитни комитети 139 
одиторска дейност 136 
околен свят 7 
онлайн изпити 161 
онлайн магазини 122 
онлайн пазар 152 
онлайн пазаруване 152 
онлайн състезание 165 
опазване 75 
опаковка на храни 147 
опаковки за еднократна употреба 103 
оперативен лизинг 134 
оперативна програма 98 
организации 121 
организации от публичния сектор 127 
организационна амнезия 125 
организационна култура 124 
организационна памет 125 
организационни подходи 136 
осигурителни вноски 86 87 
осигуряване по трудови договори 86 
осмисляне на работата 141 
основен капитал 132 
отмяна на регистрация 76 
отрицателни аспекти 119 
отрицателни лихви 25 
отчет за финансово състояние 132 
отчитане на дълготрайните активи 131 
отчитане на капитала 132 
отчитане на приходи 154 
отчитане на разходи 154 
оценка на вероятностите 93 
оценка на вероятността за свързаност 93 
оценка на ефективността 117 
оценка на конвергенцията 10 
оценка на конкурентоспособността 117 123 
оценка на организационнaта култура 124 
оценка на персонала 142 
оценка на риска 136 137 
оценка на фискалната автономия 30 
пазар на имоти 42 
пазар на труда 16 
пазар на туристически услуги 155 
пазарен успех 49 
пазарна регулация 115 
пазарни и непазарни стимули 70 
пазарно ориентирано общество 7 
пандемия 42 79 103 
панелни данни 10 
пари 44 
парична политика 25 
парични обезщетения 87 
партньорство 162 
патентна активност 3 
патентна активност в България 3 
патентно ведомство 3 
педагогически компетенции 97 
педагогически професионализъм 97 
пенсионни фондове 21 
персонален финансов мениджмънт 11 
персонални финанси 11 
планиране 144 
планиране на персонала 142 
пластмасови отпадъци 103 
Платежоспособност II 22 90 
платформи за създаване на уеб сайт 153 
платформи за търговия 61 
Пловдивска област 123 
плодове и зеленчуци 55 
поведение 121 
поведение в организацията 121 
поведение на домакинства 11 
поверителност на данните 149 
повторни покупки 57 
подоходно данъчно облагане 38 
подходи за оценяване 2 
показатели 26 
показатели за изпълнението 139 
политическо сътрудничество 72 
положителни аспекти 119 
понятие 75 
популационна динамика 12 
популация 12 
посетителска инфраструктура 156 
последователност 62 
постсоциалистическа България 126 
потребителска лоялност 57 
потребителска удовлетвореност 152 
потребителски нагласи 92 
потребителски онлайн канали 61 
потребителско поведение 58 
потребителско позициониране 92 
потребление на електроенергия 111 
ППЗДДС 36 
права на собственост 51 
правителствена помощ 159 
правни аспекти 91 
превенция 66 
предприятия 119 
представяне на капитала 132 
презастрахователен пазар 90 
преподаване на чужд език 95 96 
препоръки 147 
препоръчителни стратегии 140 
преструктуриране на банките 26 
претоварване 140 
приватизация 126 
привличане на инвестиции 73 
привличане на капитали 112 
приемане на еврото 74 
приложения 153 
приложения за електронна търговия 153 
принудително събиране 35 
принципи на субсидиарност 30 
присъединяване към Еврозоната 74 
присъствен и дистанционен изпит 160 
приходи от акциз 67 
приходи от вносни мита 67 
проблеми в здравеопазването 108 
проблеми в околната среда 7 
провизиране на вземания 133 
провизиране на задължения 133 
програма за одити 139 
програми за финансово образование 27 
продажби 144 
проектен мениджмънт 127 128 
проектно управление 110 127 
производителност на труда 16 
производствена специализация 70 
производство на млечни продукти 48 
промяна 124 
протести 52 
професионално прегряване 140 
профил на извършителя на измами 138 
профил на туриста 157 
психология на рекламата 145 
психология на управлението 121 
публика 32 
публичен сектор 30 81 83 84 
публична структура 81 
публични органи 81 
публични приходи 50 
публични средства 85 
публично-частно партньорство 101 
пчелни продукти 61 
ПЧП 101 
първа научна конференция 53 156 
пътят на коприната 14 
работна сила 17 
работна структура 144 
работни заплати 16 
работни процеси 84 
развитие на икономиката 20 
развитие на общините 53 
развитие на селското стопанство 114 
разходи за социална защита 10 
рационалност 15 
реално използване 76 
регионална политика 47 
регионални инициативи 101 
регионални храни 55 
региони 47 
региони в България 47 
регулаторна рамка 2 
регулаторни изисквания 22 
регулаторни инструменти 149 
реклама 145 
рекламна комуникация 145 
реновация в сградния сектор 112 
рента 88 
рента срещу жилище 88 
реституция 126 
рециклиране на опаковки 103 
рециклиране на пластмаси 103 
рециклираща икономика 103 
решение 15 
риск 19 22 
риск от измами 137 
риск от фалит 120 
рискови банкови експозиции 19 22 
розово масло 115 
розопреработватели 115 
розопроизводители 115 
розопроизводство 115 
ролята на знанието 118 
СА 10 12 30 45 47 50 53 58 83 84 88 106 111 114 121 127 133 137 138 151 152 
СА докторант 2 11 17 19 20 21 22 23 27 39 43 57 60 62 68 69 89 90 94 107 108 110 116 117 124 125 128 136 139 144 146 157 
САЩ 14 
сборник 12 47 
сборник доклади 53 156 
сборник доклади от конференция 53 156 
сборник с научни публикации 32 72 140 152 155 
световна икономическа триада 14 
свинеферми 54 
свищовско висше училище 158 159 160 161 162 163 164 165 166 
свобода на словото 126 
свободни парични потоци 89 
свърхпроизводство 115 
свъхзаетост 140 
сделки с ДЦК 39 
сезонна работа 86 
сектор ЕЕ 112 
секюритизиран дълг 39 
селско развитие 113 
селско стопанство 113 114 
селскостопанска работа 86 
семейна фирма 48 
семейни финанси 11 
сива икономика 32 126 
система за обучение 113 
система за съвети 113 
система на образование 97 
складиране на стоки 36 
складови площи 64 
складово оборудване 64 
складово-логистична дейност 64 
скрита икономика 32 
скрита икономика в България 32 
сливания и поглъщания 24 
сливания и поглъщания на банки 24 
служители 141 
случайно блуждаене 45 
собствен капитал 62 
софтуерни продукти 63 
социализация 125 
социална защита 10 
социални аспекти 91 
социални взаимоотношения 9 
социални мрежи 61 
социално-отговорен брандинг 56 
спестявания 28 
спестявания на домакинства 11 
специализирани маршрути 156 
спирала на знанието 125 
спиране на срокове 35 
спринтове 128 
средни училища 94 
средства от ЕС 78 
СС 16 131 
СС 37 131 
стандарт на живот 88 
стационарност 45 68 
стоки до поискване 36 
стоков пазар 71 
Стопанска академия 158 159 160 161 162 163 164 165 166 
стопанска непоносимост 79 
страни-членки на ЕС 16 
страните в преход 95 
страните на ЕС 40 
стратегически приоритети 73 
стрес в организацията 140 
стрес на работно място 140 
структура на данните 150 
структуриране на данни 150 
субсидиарност 83 
субсидии 54 
счетоводен баланс 69 
счетоводен консерватизъм 129 
счетоводен финансов резултат 130 
счетоводна предпазливост 129 
счетоводни данни 130 
счетоводни фактори 46 
счетоводно отчитане 130 131 134 135 154 
счетоводство на бюджетното предприятие 133 
събиране на пластмасови капачки 158 
съвместни програми за обучение 164 
съвместни хибридни програми 164 
съвременни библиотеки 6 
съвременни тенденции 142 
съвременни университети 102 
съхранение на данни 151 
същност на Gap анализа 53 
талантливи служители 141 
твърди битови отпадъци 53 
телеком сектор 18 60 
телекоми в България 60 
тенденции 3 
тест за причинност 68 
Техеран 46 
технологичен процес 16 
технологични компании 18 
ТЗ 82 
тийнейджъри 28 
тип на данните 150 
традиционно управление 128 
трансфер на дейности 34 
трансформация на икономиката 112 
трудов договор 86 
турагентска дейност 155 
туризъм 156 
туризъм в България 156 
туристически агенции 155 
туристически пакети 155 
туристически продукт 155 
туроператорска дейност 155 
търговец 82 
търговия с химически продукти 146 
търговска тайна 75 
търговски банки 23 
търговски вериги 55 
търговски дружества 82 
Търговски закон 38 82 135 
търговски кредит 119 
търговски обмен 72 
търговски регистър 82 
търговски сделки 82 
търговско право 82 
търговско представителство 82 
търговско сътрудничество 73 
търговци на дребно 144 
уеб инструменти 149 
уеб страници 149 
украински застрахователни компании 93 
украински магистри 163 
укриване на данъци 32 
университети 100 
университети и бизнес 101 
университетско образование 102 
университетско обучение 102 
управление на взаимоотношенията 56 59 
управление на еврофондовете 78 
управление на емоциите 9 
управление на знанията 125 
управление на интересите 121 
управление на конкурентоспособността 123 
управление на малкия бизнес 122 
управление на отпадъците 53 103 
управление на парите 28 
управление на персонала 142 
управление на портфейла 59 
управление на предприятието 134 
управление на проекти 110 127 128 
управление на работната сила 144 
управление на селското стопанство 114 
управление на служители 143 
управление на туризма 155 
управление на услугите 60 
управление на човешки ресурси 142 
управление на човешкото поведение 121 
управленска психология 140 143 
управленски аспекти 121 
управленски процес 121 
управленски тенденции 142 
управленски финансов анализ 89 
усвояване на средствата от ЕС 78 
условност 15 
устойчиво развитие 116 
устройствени мероприятия 116 
устройствени политики 116 
усъвършенстване 124 
утвърждаване на живота 8 
ученици 27 
училищни финанси 94 
училищно образование 94 
фалшиви трансакции 106 
Федерална комисия по търговията 77 
философия 7 
философия на екологията 7 
философска култура 8 
философски мироглед 8 
философско образование 8 
финанси 44 
финанси на домакинствата 11 
финансиране на висшето образование 99 
финансиране на дейността 119 
финансиране на здравеопазването 107 
финансиране на средни училища 94 
финансов анализ 89 
финансов дистрес 120 
финансов контрол 31 
финансов мониторинг 93 
финансов пазар 21 
финансов речник 44 
финансов сектор 22 
финансова грамотност 27 28 44 
финансова децентрализация 83 
финансова индустрия 112 
финансова криза 166 
финансова ликвидност 119 
финансова отчетност 129 
финансова подкрепа 159 
финансова политика 30 
финансова стабилност 90 
финансова теория 44 
финансови знания 27 
финансови измами 138 
финансови фактори 46 
финансово отчитане 129 137 
финансово право 31 
финансово-икономическа защита 2 
финтех компании 28 
фирмена стойност 46 
фискална автономия 30 
фискална дисциплина 29 40 
фискална политика 32 
фискална стабилност 29 
фонд Безработица 87 
фондова борса 46 
форми на обучение 102 
формула за разпределение 94 
фотоволтаични инсталации и системи 70 
функционален анализ 84 
хакерски атаки 19 22 
характеристика 135 
хибридни магистърски програми 164 
хигиена на храните 147 
хигиенни изисквания 147 
химическа индустрия 146 
химическа промишленост 146 
хранене 157 
ЦБ 25 
цени на имотите 42 
цени на розовия цвят 115 
централна банка 23 
цитатен анализ 1 
цитати 1 
цитатни индекси в науката 1 
цитирания 1 
цифрова икономика 149 
Четвърта индустриална революция 75 
човешко поведение 9 121 
чуждестранни заявители 3 
чужди езици 95 96 
чуждоезиково обучение 95 96 
щастие 143 
щастие на работното място 143 
Югоизточна Европа 95 
явни и неявни знания 125 
ядрена енергетика 110 
Япония 73 
японски инвестиции 73 
agile project management 127 128 
Agile мениджмънт 127 128 
Agile подход 128 
Clifton strengths 141 
COVID-19 4 25 79 115 122 147 
CRM 59 
CRM системи 61 
DEA 24 
DEA анализ 24 
DEA-метод 24 
ERP системи 61 
FOREX пазар 68 
GAN мрежи 106 
GAP анализ 53 
guerrilla marketing 145 
Impact Factor 1 
IT сектор 128 
OLAF 78 
Scrum 128 
Scrum методология 128