НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социология

- 1 -

Сп С 547

Петрунов, Георги.  Съвременни форми на робство и икономически неравенства / Георги Петрунов. // Социологически проблеми, LI, 2019, N 2, с. 736-752. 

  

Сист. No: 76433

Макроикономика

- 2 -

Сп И 50 м

Бари, Тод Дж.  Натискът за въвеждане на екзистенц-минимум в САЩ: връзка на минималната работна заплата с инфлацията, с безработицата, и с двете или с никое от двете / Тод Дж. Бари. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 2, с. 68-105. 

  

Сист. No: 76431

Финанси

- 3 -

Сп И 50 м

Василев, Дилян.  Трайна стагнация - произход на понятието, преглед на научната литература и същност на академичния дебат / Дилян Василев. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 2, с. 137-158. 

  

Сист. No: 76432

Данъци. Такси. Налози

- 4 -

Сп А 454

Бояджиева, Лиляна.  Практиката на СЕС относно последователните доставки / Лиляна Бояджиева. // Актив, 2020, N 3, с. 29-32. 

  

Сист. No: 76440

- 5 -

Сп А 454

Бояджиева, Лиляна.  Обстоятелства, определящи възникването на данъчното събитие за доставките на стоки / Лиляна Бояджиева. // Актив, 2020, N 4, с. 36-38. 

  

Сист. No: 76443

- 6 -

Сп Б 973

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение . // Бюджетът, 29, 2020, N 5, с. 13-16. 

  

Сист. No: 76434

- 7 -

Сп Ф 531 п

Попова, Евгения.  Подаване на Годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2019 година / Евгения Попова. // Счетоводство, данъци и право, XXVIII, 2020, N 2, с. 20-34. 

  

Сист. No: 76406

- 8 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Договор за цесия: същност, правна уредба, счетоводно отчитане и данъчни аспекти / Евгени Рангелов. // Актив, 2020, N 3, с. 52-55. 

  

Сист. No: 76441

Търговия

- 9 -

Сп Ф 531 п

Петрова, Беата.  Преглед на последните промени в Наредба № Н-18 от началото на 2020 г. / Беата Петрова. // Счетоводство, данъци и право, XXVIII, 2020, N 2, с. 1-24. 

  

Сист. No: 76405

- 10 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Договор за форфетиране: същност и приложение в практиката / Евгени Рангелов. // Актив, 2020, N 4, с. 54-56. 

  

Сист. No: 76445

Логистика

- 11 -

Сп Л 763

Цветанова, Гена.  Виртуални екипи разработват дигитални решения за ритейла / Гена Цветанова. // Логистика, XVI, 2020, N 3, с. 27-29. 

  

Сист. No: 76420

Външна търговия

- 12 -

Сп И 50 м

Рангелова, Росица и др.  Структурни изменения на външната търговия и икономически растеж на България и Румъния в годините на членство в ЕС / Росица Рангелова, Валентин Билянски. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 2, с. 3-24. 

  

Сист. No: 76430

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 13 -

Сп Ф 531 п

Горанов, Георги.  Коментар на промените в Закона за митниците, обнародвани в края на 2019 година / Георги Горанов. // Счетоводство, данъци и право, XXVIII, 2010, N 2, с. 63-69. 

  

Сист. No: 76415

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 14 -

Сп Ф 531 п

Джилизов, Велко.  Промени в Закона за БНБ, подготвящи въвеждане на еврото в България / Велко Джилизов. // Счетоводство, данъци и право, XXVIII, 2020, N 2, с. 70-87. 

  

Сист. No: 76409

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 15 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Трудовото законодателство в помощ на работодателя по време на криза / Аспасия Петкова. // Актив, 2020, N 4, с. 43-49. 

  

Сист. No: 76444

Образование

- 16 -

Сп Ч 949

Джумайов, Георги.  Съвременните технологии и тяхната роля в (чуждо)езиковото обучение през XXI век / Георги Джумайов. // Чуждоезиково обучение, XLVII, 2020, N 1, с. 44-55. 

  

Сист. No: 76410

- 17 -

Сп П 324

Павлова, Василиса и др.  Технологични решения за подпомагане на електронното обучение чрез интерактивни презентационни системи и облачната платформа на Google / Василиса Павлова, Еилия Тошева. // Педагогика, XCII, 2020, N 1, с. 134-141. 

  

Сист. No: 76414

Висше образование

- 18 -

Сп М 453

Великова, Цв.  Авторството в научните статии - спазват ли се правилата? / Цв. Великова. // Медицински мениджмънт и здравна политика, LI, 2020, N 1, с. 38-48. 

  

Сист. No: 76419

- 19 -

Сп П 324

Гергова-Чучкова, Мая.  Ролята на туризма за оптимизиране на двигателния режим при студентите в област Враца / Мая Гергова-Чучкова. // Педагогика, XCII, 2020, N 3, с. 436-441. 

  

Сист. No: 76425

- 20 -

Сп П 324

Лазарова, Стоянка и др.  Дистанционно обучение - предизвикателства и пътища за постигане на по-високо качество на учебните курсове / Стоянка Лазарова, Лъчезар Лазаров. // Педагогика, XCII, 2020, N 3, с. 323-341. 

  

Сист. No: 76424

- 21 -

Сп П 324

Нейкова, Мария.  Активно учене чрез прилагане на дейностно ориентиран подход в университетското обучение по чужд език / Мария Нейкова. // Педагогика, XCII, 2020, N 1, с. 110-121. 

  

Сист. No: 76413

- 22 -

Сп П 324

Попкочев, Траян и др.  Структурна и дисциплинарна сравнимост на докторски програми по социална педагогика / Траян Попкочев, Вяра Цветанова. // Педагогика, XCII, 2020, N 1, с. 96-109. 

  

Сист. No: 76412

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 23 -

Сп М 453

Петков, А.  Сравнителен анализ на маркетинговата култура в публични и частни болници / А. Петков. // Медицински мениджмънт и здравна политика, LI, 2020, N 1, с. 23-27. 

  

Сист. No: 76417

Здравеопазване

- 24 -

Сп М 453

Андреева, А. и др.  Изграждане на Националната здравноинформационна система - тенденции и правна рамка / А. Андреева, Г. Йолова. // Медицински мениджмънт и здравна политика, LI, 2020, N 1, с. 28-37. 

  

Сист. No: 76418

Научно-техническо развитие

- 25 -

Сп С 847

Бонева, Светла.  Анализ на участието на България в програма "Хоризонт 2020" в периода 2014-2018 г. / Светла Бонева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVIII, 2020, N 1, с. 9-21. 

  

Сист. No: 76416

Енергетика

- 26 -

Сп Ю 371

Европейската зелена сделка и ролята на хидроенергетиката . // Ютилитис, XVIII, 2020, N 3, с. 22-25. 

  

Сист. No: 76427

- 27 -

Сп Ю 371

Поглед върху пазара на електроенергия . // Ютилитис, XVIII, 2020, N 3, с. 35-37. 

  

Сист. No: 76428

Земеделие. Организация и управление

- 28 -

Сп З 54

Атанасова, Ирена.  [Агро]екология и устойчиво земеделие за бъдещето, което искаме / Ирена Атанасова. // Земеделие плюс, 2020, N 1, с. 2-4. 

  

Сист. No: 76423

- 29 -

Сп З 54

Башев, Храбрин.  Дигитализация на селското стопанство и райони в България / Храбрин Башев. // Земеделие плюс, 2020, N 1, с. 10-15. 

  

Сист. No: 76422

Биологично земеделие

- 30 -

Сп И 502

Цанева, Мая.  Биопазарът разчита на доверие и лично отношение / Мая Цанева. // Икономика, 2020, N 2, с. 98-101. 

  

Сист. No: 76426

Мениджмънт

- 31 -

Сп В 986

Темелкова, Миглена.  Изследване на лидерския стил на мениджмънта в бизнес организациите в условията на Четвърта индустриална революция / Миглена Темелкова. // Вътрешен одитор, XVI, 2019, N 4, с. 21-32. 

  

Сист. No: 76435

Риск мениджмънт

- 32 -

Сп М 486

Георгиева, Светла.  Анализ на риска, ориентиран към бъдещето / Светла Георгиева. // Мениджър, 2020, N 3, с. 22-23. 

  

Сист. No: 76429

Счетоводство

- 33 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Привлеченият капитал (същност, видове, ползване и отчитане) / Живко Бонев. // Актив, 2020, N 3, с. 2-4. 

  

Сист. No: 76437

- 34 -

Сп А 454

Брезоева, Бойка.  Определяне на срока на лизинговия договор според МСФО 16 Лизинг / Бойка Брезоева. // Актив, 2020, N 3, с. 5-9. 

  

Сист. No: 76438

- 35 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Преглед на промените в Закона за счетоводството, в сила от началото на 2020 година / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXVIII, 2020, N 2, с. 5-11. 

  

Сист. No: 76404

- 36 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Нови правила за изготвяне и представяне на документацията за трансферно ценообразуване / Евгени Рангелов. // Актив, 2020, N 3, с. 10-13. 

  

Сист. No: 76439

Счетоводство на предприятието

- 37 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Отчитане на разходите за продажби в производствените предприятия / Живко Бонев. // Актив, 2020, N 4, с. 2-5. 

  

Сист. No: 76442

Одиторски контрол

- 38 -

Сп В 986

Трайков, Кирил.  Кибер сигурността и ролята на вътрешния одит / Кирил Трайков. // Вътрешен одитор, XVI, 2019, N 4, с. 33-36. 

  

Сист. No: 76436

Хранително-вкусова промишленост

- 39 -

Сп Х 74 п

Гогов, Йордан.  Оценка на здравния риск в хранителната верига при пандемия COVID-19 / Йордан Гогов. // Хранително-вкусова промишленост, LXIX, 2020, N 2, с. 10-13. 

  

Сист. No: 76421

Информационни технологии

- 40 -

В К 263

Запрянов, Йоан.  Има ли живот след блокчейн вълната? / Йоан Запрянов. // Капитал, XXVIII, N 9, 6-12 март 2020, с. 58-59. 

  

Сист. No: 76407

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 41 -

Сп Ч 949

Делева, Надежда.  Активный русско-болгарский словарь сочетаемости / Надежда Делева. // Чуждоезиково обучение, XLVII, 2020, N 1, с. 23-34. 

  

Сист. No: 76411

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 42 -

В Д 92

Стопанска академия със сертификат от Европейската комисия за магистърска програма по митнически контрол . // Дунавско дело, LXVI, N 10, 6-12 март 2020, с. 4. 

  

Сист. No: 76408


 Индекс по АВТОРИ

Андреева, А. 24 
Атанасова, Ирена 28 
Бари, Тод Дж. 2 
Башев, Храбрин 29 
Билянски, Валентин 12 
Бонев, Живко 33 37 
Бонева, Светла 25 
Бояджиева, Лиляна 4 5 
Брезоева, Бойка 34 
Василев, Дилян 3 
Великова, Цв. 18 
Георгиева, Светла 32 
Гергова-Чучкова, Мая 19 
Гогов, Йордан 39 
Горанов, Георги 13 
Делева, Надежда 41 
Джилизов, Велко 14 
Джумайов, Георги 16 
Досев, Христо 35 
Запрянов, Йоан 40 
Йолова, Г. 24 
Лазаров, Лъчезар 20 
Лазарова, Стоянка 20 
Нейкова, Мария 21 
Павлова, Василиса 17 
Петков, А. 23 
Петкова, Аспасия 15 
Петрова, Беата 9 
Петрунов, Георги 1 
Попкочев, Траян 22 
Попова, Евгения 7 
Рангелов, Евгени 8 10 36 
Рангелова, Росица 12 
Темелкова, Миглена 31 
Тошева, Еилия 17 
Трайков, Кирил 38 
Цанева, Мая 30 
Цветанова, Вяра 22 
Цветанова, Гена 11 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авторството в научните статии - спазват ли се правилата? 18 
Активно учене чрез прилагане на дейностно ориентиран подход в университетското обучение по чужд език 21 
Активный русско-болгарский словарь сочетаемости 41 
Анализ на риска, ориентиран към бъдещето 32 
Анализ на участието на България в програма "Хоризонт 2020" в периода 2014-2018 г. 25 
Биопазарът разчита на доверие и лично отношение 30 
Виртуални екипи разработват дигитални решения за ритейла 11 
Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение 6 
Дигитализация на селското стопанство и райони в България 29 
Дистанционно обучение - предизвикателства и пътища за постигане на по-високо качество на учебните курсове 20 
Договор за форфетиране: същност и приложение в практиката 10 
Договор за цесия: същност, правна уредба, счетоводно отчитане и данъчни аспекти 8 
Европейската зелена сделка и ролята на хидроенергетиката 26 
Изграждане на Националната здравноинформационна система - тенденции и правна рамка 24 
Изследване на лидерския стил на мениджмънта в бизнес организациите в условията на Четвърта индустриална революция 31 
Има ли живот след блокчейн вълната? 40 
Кибер сигурността и ролята на вътрешния одит 38 
Коментар на промените в Закона за митниците, обнародвани в края на 2019 година 13 
Натискът за въвеждане на екзистенц-минимум в САЩ: връзка на минималната работна заплата с инфлацията, с безработицата, и с двете или с никое от двете 2 
Нови правила за изготвяне и представяне на документацията за трансферно ценообразуване 36 
Обстоятелства, определящи възникването на данъчното събитие за доставките на стоки 5 
Определяне на срока на лизинговия договор според МСФО 16 Лизинг 34 
Отчитане на разходите за продажби в производствените предприятия 37 
Оценка на здравния риск в хранителната верига при пандемия COVID-19 39 
Поглед върху пазара на електроенергия 27 
Подаване на Годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2019 година 7 
Практиката на СЕС относно последователните доставки 4 
Преглед на последните промени в Наредба № Н-18 от началото на 2020 г. 9 
Преглед на промените в Закона за счетоводството, в сила от началото на 2020 година 35 
Привлеченият капитал (същност, видове, ползване и отчитане) 33 
Промени в Закона за БНБ, подготвящи въвеждане на еврото в България 14 
Ролята на туризма за оптимизиране на двигателния режим при студентите в област Враца 19 
Сравнителен анализ на маркетинговата култура в публични и частни болници 23 
Стопанска академия със сертификат от Европейската комисия за магистърска програма по митнически контрол 42 
Структурна и дисциплинарна сравнимост на докторски програми по социална педагогика 22 
Структурни изменения на външната търговия и икономически растеж на България и Румъния в годините на членство в ЕС 12 
Съвременни форми на робство и икономически неравенства 1 
Съвременните технологии и тяхната роля в (чуждо)езиковото обучение през XXI век 16 
Технологични решения за подпомагане на електронното обучение чрез интерактивни презентационни системи и облачната платформа на Google 17 
Трайна стагнация - произход на понятието, преглед на научната литература и същност на академичния дебат 3 
Трудовото законодателство в помощ на работодателя по време на криза 15 
[Агро]екология и устойчиво земеделие за бъдещето, което искаме 28 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авторски колектив 18 
авторство 18 
агроекология 28 
агроекосистеми 28 
активно учене 21 
анализ на риска 32 
безработица 2 
бизнес организации 31 
биопазар 30 
биопродукти 30 
биопроизводители 30 
блокчейн 40 
блокчейн проект 40 
БНБ 14 
българска лексика 41 
българско селско стопанство 29 
валути 14 
валутни курсове 14 
висше образование 19 22 42 
ВОД 4 
ВОП 5 
ВТУ 19 
възобновяема енергия 26 
външна търговия 12 
външна търговия на България 12 
външна търговия на Румъния 12 
вътрешен одит 38 
годишна данъчна декларация 7 
гъвкаво работно време 15 
данъци - 2019 7 
данъчна декларация 7 
данъчни аспекти 8 10 
данъчно облагане 5 
данъчно събитие 5 
ДДС 4 
деклариране на данъка 6 
демография 3 
дигитализация 29 
дизайн на онлайн курс 20 
дистанционно обучение 16 20 
дисциплинарна съпоставимост 22 
добавена реалност 16 
договор за форфетиране 10 
договор за цесия 8 
докторски минимум 22 
докторски програми 22 
документация 36 
ДОПК 36 
доставка на стоки 4 5 
е-здравеопазване 24 
евро 14 
Еврозона 14 
езиково обучение 16 
езикознание 41 
екзистенц-минимум 2 
екологично селско стопанство 28 
екология 28 
електроенергетика 27 
електроенергиен пазар 27 
електроенергиен сектор 27 
електронно здравеопазване 24 
електронно здравно досие 24 
електронно обучение 17 20 
енергийна политика 26 
енергийна политика на ЕС 26 
естествена лихва 3 
етика на публикуването 18 
заемен капитал 33 
Закон за митниците 13 
Закон за митниците - промени 2019 13 
Закон за счетоводството 35 
Закон за счетоводството 2020 35 
ЗДДС 5 8 
ЗДДФЛ - промени 2019 г. 7 
здравен мениджмънт 23 
здравен риск 39 
здравеопазване в България 23 
здравна безопасност 39 
здравно осигуряване 24 
зелена сделка 26 
ЗЗД 8 
извънредно положение 6 
икономически неравенства 1 
икономически растеж 12 
ИКТ 16 
интегрирани системи за управление 9 
интерактивно обучение 17 
инфлация 2 
информираност на потребителите 23 
история на СА 42 
кибер сигурност 38 
кибер-риск 38 
кибератака 38 
киберриск 38 
киберсигурност 38 
климат и икономика 26 
компютърни технологии 17 
конкурентно предимство 32 
криза 15 
криптовалута 40 
криптопроблеми 40 
критпорешения 40 
КРМСФО 34 
лексикография 41 
лидерски стил 31 
лизинг 34 
лизингов договор 34 
магистърска програма 42 
маргинализъм 2 
маркетингова култура 23 
мениджмънт в организациите 31 
минимална работна заплата 2 
митническа дейност 13 
митнически контрол 13 42 
митнически контролен процес 13 
мобилно обучение 16 
модел на SMART-лидерство 31 
модели на електронно обучение 20 
монетарна политика 3 
МСФО 16 34 
МСФО 16 лизинг 34 
надомна работа 15 
Национална здравноинформационна система 24 
независим финансов одит 35 
ненормиран работен ден 15 
непълно работно време 15 
облачни платформи 17 
облачни технологии 17 
обучение във виртуална среда 20 
обучение във ВУЗ 20 
обучение на студенти 17 
обучение по чужд език 16 21 
окончателен данък 7 
онлайн търговия 30 
организация на отчетността 37 
ориентиран към действие подход 21 
отчитане на продажбите 9 
отчитане на разходи 37 
оценка на риска 39 
пазар на електроенергия 27 
пазарен механизъм 23 
пазарни цени 36 
пандемия 39 
плащане на данък 6 
последователни доставки 4 
потенциален растеж 3 
почетно авторство 18 
правна рамка 24 
правна уредба на договорите 8 
презентационни системи 17 
престъпност 1 
привлечен капитал 33 
призрачно авторство 18 
проблемно базирано учене 21 
програма Хоризонт 2020 25 
проектни предложения 25 
производствено предприятие 37 
професионално развитие 11 
публикация 18 
публични болници 23 
работа от разстояние 15 
разходи в предприятието 37 
разходи по продажби 37 
реализационна дейност 37 
реализация 37 
реализация на продукцията 37 
регистриран одитор 35 
рекламен сектор 40 
риск 32 
риск анализи 32 
риск култура 32 
риск мениджмънт 32 
ритейл сектор 11 
робство 1 
руска лексика 41 
руско-български речник 41 
САЩ 2 
селски райони 29 
селско стопанство 29 
сертификат 42 
СЕС 4 
собствен капитал 33 
софтуерен модул 9 
социална педагогика 22 
спортът във ВУЗ 19 
сравнителен анализ 23 
срок на договор 34 
стагнация 3 
статия 18 
Стопанска академия 42 
стопанска стойност 33 
структурна сравнимост 22 
структурни изменения 12 
студенти 19 
счeтоводно отчитане 35 
счетоводно отразяване 33 
счетоводно отчитане 10 37 
съавторство 18 
съвместимост 41 
съвременни технологии 16 
същност 8 
същност на капитала 33 
технологични решения 17 
трансферна цена 36 
трансферно ценообразуване 36 
трафик на хора 1 
трудово законодателство 15 
туризъм 19 
търговия с електроенергия 27 
търговска сделка 8 
търговски договор 8 
удължено работно време 15 
уеб 16 
университетско обучение 21 
управление на риска 32 
управление на търговската дейност 9 
устойчиво земеделие 28 
фактори за ефективност 25 
фактори за успех 25 
факторинг 10 
факторинг и форфетиране 10 
фермерски пазари 30 
физическа подготовка на студенти 19 
физическо възпитание 19 
финансиране на проекти 25 
фискални устройства 9 
форми на робство 1 
форфетингов договор 10 
форфетиране 10 
хидроенергетика 26 
хидроенергийни проекти 26 
хранителни вериги 39 
цедент 8 
цени на електроенергия 27 
ценови под 2 
цифрови технологии 29 
цифровизация 29 
цифрово земеделие 29 
частни болници 23 
Четвърта индустриална революция 31 
членство в Европейския съюз 12 
чужди езици 16 
чуждоезиково обучение 16 21 
CALL 16 
classflow 17 
COVID-19 6 15 39 
Google 17 
IT академия 11 
Kaufland България 11 
MALL 16