НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Иновации - научен аспект

- 1 -

Сп И 502 д

Йосифов, Траян.  Конкурентни предимства при използване на биотехнологични иновации / Траян Йосифов. // Икономика 21, 9, 2019, N 2, с. 100-118. 

  

Сист. No: 76310

- 2 -

Сп С 847

Цоков, Галин.  Управление на иновациите в образователната организация на XXI век / Галин Цоков. // Стратегии на образователната и научната политика, 2019, N 6, с. 596-606. 

  

Сист. No: 76152

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 3 -

46874

Върбанов, Тихомир.  Конвергенция на разходите за социална защита в Европейския съюз за периода 2008-2016 г. / Тихомир Върбанов. // Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - възможности за анализ на социалната защита в България : Кръгла маса, 19 окт. 2019 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 29-37. 

  

Сист. No: 76163

- 4 -

46874

Георгиева, Цветомира М.  Статистически анализ на изплатените обезщетения по функцията "семейство/деца" / Цветомира М. Георгиева. // Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - възможности за анализ на социалната защита в България : Кръгла маса, 19 окт. 2019 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 90-97. 

  

Сист. No: 76173

- 5 -

46874

Иванова, Димитрина А.  Статистически анализ на изплатените обезщетения по функцията "наследници" / Димитрина А. Иванова. // Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - възможности за анализ на социалната защита в България : Кръгла маса, 19 окт. 2019 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 82-89. 

  

Сист. No: 76172

- 6 -

46874

Икимова, Александра Д.  Статистически анализ на изплатените обезщетения по функцията "навършена възраст/старост" / Александра Д. Икимова. // Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - възможности за анализ на социалната защита в България : Кръгла маса, 19 окт. 2019 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 75-81. 

  

Сист. No: 76171

- 7 -

46874

Манолова, Десислава П.  Статистически анализ на изплатените обезщетения по функцията "безработица" / Десислава П. Манолова. // Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - възможности за анализ на социалната защита в България : Кръгла маса, 19 окт. 2019 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 98-105. 

  

Сист. No: 76174

- 8 -

46874

Мутафова, Диана К.  Статистически анализ на изплатените обезщетения по функцията "болест/здравна грижа" / Диана К. Мутафова. // Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - възможности за анализ на социалната защита в България : Кръгла маса, 19 окт. 2019 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 61-67. 

  

Сист. No: 76169

- 9 -

46874

Овчинников, Евгени.  Структурна динамика на приходите в системата за социална защита в България и в Европейския съюз за периода 2008-2016 г. / Евгени Овчинников. // Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - възможности за анализ на социалната защита в България : Кръгла маса, 19 окт. 2019 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 38-46. 

  

Сист. No: 76165

- 10 -

46874

Пала, Инна Ц.  Статистически анализ на изплатените обезщетения по функцията "жилищни нужди" / Инна Ц. Пала. // Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - възможности за анализ на социалната защита в България : Кръгла маса, 19 окт. 2019 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 107-113. 

  

Сист. No: 76175

- 11 -

46874

Стойнова, Силвия В.  Статистически анализ на изплатените обезщетения по функцията "социално изключване, некласифицирано другаде" / Силвия В. Стойнова. // Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - възможности за анализ на социалната защита в България : Кръгла маса, 19 окт. 2019 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 114-122. 

  

Сист. No: 76176

- 12 -

46874

Шопова, Маргарита.  Статистически анализ на плащанията от системата за социална защита в България и Европейския съюз / Маргарита Шопова. // Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - възможности за анализ на социалната защита в България : Кръгла маса, 19 окт. 2019 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 12-28. 

  

Сист. No: 76160

- 13 -

46874

Шопова, Маргарита.  Статистически анализ на изплатените обезщетения по функиции на социалната защита в България и Европейския съюз (28) за периода 2008-2016 г. / Маргарита Шопова. // Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - възможности за анализ на социалната защита в България : Кръгла маса, 19 окт. 2019 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 58-60. 

  

Сист. No: 76168

- 14 -

46874

Янков, Иван А.  Статистически анализ на изплатените обезщетения по функцията "инвалидност" / Иван А. Янков. // Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - възможности за анализ на социалната защита в България : Кръгла маса, 19 окт. 2019 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 68-74. 

  

Сист. No: 76170

- 15 -

46874

Янкова, Иванка.  Сравнителен анализ на динамиката на приходите за социална защита в България и Румъния / Иванка Янкова. // Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - възможности за анализ на социалната защита в България : Кръгла маса, 19 окт. 2019 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 47-57. 

  

Сист. No: 76166

Статистика

- 16 -

CD Сп С 73

Ангелова, Поля и др.  Проф. Стефан Станев - бележит учен и общественик / Поля Ангелова, В. Петров. // Статистика, 2018, с. 151-171. 

  

Сист. No: 76276

- 17 -

CD Сп С 73

Богданов, Богдан.  Пет основни статистически измерения за социално-икономическото развитие на България преди и след влизането в Европейския съюз / Богдан Богданов. // Статистика, 2018, с. 9-57. 

  

Сист. No: 76277

Демография и население

- 18 -

Сп Н 326 ту

Пандурска, Ралица.  Застаряването на населението - фактор за повишаване на потребността от услуги за дългосрочна грижа в България / Ралица Пандурска. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 183-199. 

  

Сист. No: 76349

Демографска политика

- 19 -

Сп Н 326 ту

Колева-Стефанова, Десислава.  Динамика, анализ и институционална рамка на раждаемостта в България / Десислава Колева-Стефанова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 75-93. 

  

Сист. No: 76295

Население на България

- 20 -

Сп П 89 г

Микова, Росица.  Динамика в броя на населението на планинските селища в България / Росица Микова. // Проблеми на географията, 2019, N 2, с. 45-54. 

  

Сист. No: 76317

Миграция

- 21 -

Сп Ч E 18

Bobeva, Daniela.  Economic Impact of Elderly Migration and Pension Transfers / Daniela Bobeva. // Economic Alternatives, 2019, N 3, с. 333-344. 

  

Сист. No: 76135

Миграция на населението в България

- 22 -

Сп П 89 г

Патарчанова, Емилия и др.  Миграционна активност на населението в област Кюстендил / Емилия Патарчанова, Гергана Николова. // Проблеми на географията, 2019, N 2, с. 55-70. 

  

Сист. No: 76318

Социология

- 23 -

Сп И 503 и

Angelova, Mina.  Performance of Social Entrepreneurs and Social Entrepreneurship in Bulgaria / Mina Angelova. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 6, с. 160-191. 

  

Сист. No: 76339

Икономическа социология

- 24 -

Сп Ч E 18

Bratanowa, Kalina et al.  The Metaphorical Construction of Immigration: Bulgaria’s Image in The Sunday Times (2004-2015) / Kalina Bratanowa, Rositsa Ishpekova. // Economic Alternatives, 2019, N 3, с. 483-508. 

  

Сист. No: 76149

- 25 -

Сп Ч E 18

Development: Crossing the Bridge Pondering Socio-Economic and Techno-Science . // Economic Alternatives, 2019, N 4, с. 537-548. 

  

Сист. No: 76367

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 26 -

40850

Динков, Милен Емилов.  Лидерство, ръководство и екипност в организацията / Милен Емилов Динков. // Съвременни управленски практики Х. Свързаност и регионално партньорство : Юб. межд. конф., Бургас, 7-8 юни 2019 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2019, с. 276-282. 

  

Сист. No: 76258

Корупция

- 27 -

Сп С 847

Петрунов, Георги.  Развитие на антикорупционно образование в българските висши училища / Георги Петрунов. // Стратегии на образователната и научната политика, 2019, N 6, с. 567-578. 

  

Сист. No: 76150

Социално поведение. Социална психология

- 28 -

Сп Г 62 Сс

Костова, Диана.  Социално възпроизводство - някои подходи и проблеми / Диана Костова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2018, с. 195-216. 

  

Сист. No: 76398

Политика

- 29 -

Сп Н 326 ту

Бакалова, Мария и др.  Политическото сътрудничество на Балканите : вътрешни импулси и външни фактори / Мария Бакалова, Антон Първанов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 229-246. 

  

Сист. No: 76352

Икономика. Икономически науки

- 30 -

Сп И 50 м

Егберт, Хенрик и др.  Основи на съвременната икономика: Гордън Тълок и публичният избор / Хенрик Егберт, Теодор Седларски. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 1, с. 107-118. 

  

Сист. No: 76387

Макроикономика

- 31 -

Сп Н 326 ту

Дамянов, Димитър.  Потреблението на домакинствата и неокласическия макроикономикс - предположения и реалност / Димитър Дамянов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 11-121. 

  

Сист. No: 76346

Икономически теории. Учения и школи

- 32 -

Сп Н 326 ту

Проданов, Христо.  Големите данни, икономическите теории и политическата икономия на дигиталната икономика / Христо Проданов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 139-167. 

  

Сист. No: 76347

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 33 -

Сп Н 326 ту

Апостолов, Валери.  Активната политика на пазара на труда и нейното въздействие върху младежката заетост / Валери Апостолов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 169-181. 

  

Сист. No: 76348

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 34 -

Сп И 50 м

Луканова, Победа и др.  Трудовите доходи и мотивацията за трудова активност / Победа Луканова, Васил Цанов. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 1, с. 3-27. 

  

Сист. No: 76383

- 35 -

Сп Н 25 а

Сярова, Елка.  Промени и тенденции в заетостта на хората с висше образование в България и ЕС / Елка Сярова. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 4, с. 49-66. 

  

Сист. No: 76299

Пазар на труда

- 36 -

Сп В 83 Э

Варшавская, Е. Я. и др.  Квалификационная мобильност мигрантов в России / Е. Я. Варшавская, М. Б. Денисенко. // Вопросы экономики  (Москва), 90, 2019, N 11, с. 63-80. 

  

Сист. No: 76313

Среден бизнес

- 37 -

Сп И 503 и

Polishchuk, Yevheniia et al.  SMART-Contracts via Blockchain as the Innovation Tool for SMEs Development / Yevheniia Polishchuk, Alla Ivashchenko, Oleksandr Dyba. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 6, с. 39-53. 

  

Сист. No: 76334

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 38 -

40850

Койшибеков, Кайрат Б.  Сценарии при изпитване на финансови системи / Кайрат Б. Койшибеков. // Съвременни управленски практики Х. Свързаност и регионално партньорство : Юб. межд. конф., Бургас, 7-8 юни 2019 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2019, с. 139-151. 

  

Сист. No: 76263

- 39 -

В К 263

Кацарова, Пламена.  Новите дигитални съветници : Изкуственият интелект навлиза все по-уверено във финансовото консултиране / Пламена Кацарова. // Капитал, XXVIII, N 08, 28.02-05 март 2020, с. 66-67. 

  

Сист. No: 76402

- 40 -

В К 263

Прокопиев, Иво.  ДНК тест на валутния борд / Иво Прокопиев. // Капитал, XXVIII, N 08, 28.02-05 март 2020, с. 8-9. 

  

Сист. No: 76401

- 41 -

Сп Н 326 ту

Величков, Николай и др.  Факторна обусловеност на макроикономическото влияние на фискалната политика : теоретичен анализ / Николай Величков, Кристина Стефанова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 95-110. 

  

Сист. No: 76331

- 42 -

Сп И 503 и

Blagoev, Vesselin et al.  The National Culture Effect on the Adoption of Internet-Banking / Vesselin Blagoev, Elena Shustova. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 6, с. 19-38. 

  

Сист. No: 76333

- 43 -

Сп И 503 и

Bystryakov, Alexander et al.  Monetary Innovations and Digital Economy / Alexander Bystryakov, Nikolay Nenovsky, Elena Ponomarenko. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 6, с. 3-18. 

  

Сист. No: 76332

Финанси

- 44 -

Сп Г 62 Сс

Велинова-Соколова, Надя.  Управление на финансови рискове чрез деривативни инструменти / Надя Велинова-Соколова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2018, с. 291-311. 

  

Сист. No: 76399

- 45 -

Сп И 502

Александров, Александр.  Имат ли бъдеще държавните криптовалути / Александр Александров. // Икономика, 2020, N 1, с. 52-54. 

  

Сист. No: 76266

Бюджетни приходи и разходи

- 46 -

Сп Б 973

Бюджетът накратко : Бюджет 2020 и средносрочни перспективи за периода 2020-2022 г. . // Бюджетът, 2020, N 1, с. 9-29. 

  

Сист. No: 76326

- 47 -

Сп Ф 531 п

Донкова, Веселка.  Основни политики и параметри в Закона за държавния бюджет за 2020 година / Веселка Донкова. // Счетоводство, данъци и право, XXVIII, 2020, N 1, с. 65-78. 

  

Сист. No: 76330

Данъци. Такси. Налози

- 48 -

В К 263

Данъчните промени: Най-много са за имотите в AirBnB . // Капитал, XXVIII, N 1, 10-16 ян. 2020, с. 82-83. 

  

Сист. No: 76094

- 49 -

Сп А 454

Василева, Валентина.  Промени в ЗДДС за 2020 г. / Валентина Василева. // Актив, 2020, N 1, с. 20-27. 

  

Сист. No: 76239

- 50 -

Сп Ф 531 п

Георгиева, Анета.  Обзор на промените в ЗКПО за 2020 година, обнародвани в ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. и бр. 102 от 31.12.2019 г. / Анета Георгиева. // Счетоводство, данъци и право, XXVIII, 2020, N 1, с. 11-23. 

  

Сист. No: 76324

- 51 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Актуални и нови аспекти при определяне на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО за 2019 година / Мина Димитрова. // Актив, 2020, N 2, с. 24-52. 

  

Сист. No: 76363

- 52 -

Сп Ф 531 п

Какво предвижда проектът за промени в ЗКПО за следващата календарна година . // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 11, с. 16-22. 

  

Сист. No: 76093

- 53 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, в сила от 1 януари 2020 г. / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 12, с. 46-55. 

  

Сист. No: 76119

- 54 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  За промените в ЗМДТ, извършени в края на 2019 г., и новите образци на данъчни декларации по закона / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXVIII, 2020, N 1, с. 47-52. 

  

Сист. No: 76328

- 55 -

Сп И 502 д

Найденов, Людмил.  Личното и корпоративното подоходно облагане като източници на местни приходи - възможности и предизвикателства / Людмил Найденов. // Икономика 21, 9, 2019, N 2, с. 18-36. 

  

Сист. No: 76308

- 56 -

Сп А 582

Нинов, Димитър.  Основни характеристики на данъчната политика в България и тяхната относително самостоятелна роля за високото равнище на бедността и незадоволителния икономически растеж / Димитър Нинов. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 4, с. 125-140. 

  

Сист. No: 76358

- 57 -

Сп Ф 531 п

Попова, Евгения.  Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2020 година / Евгения Попова. // Счетоводство, данъци и право, XXVIII, 2020, N 1, с. 24-28. 

  

Сист. No: 76325

- 58 -

Сп А 454

Попова, Евгения.  Новите моменти в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2020 г. / Евгения Попова. // Актив, 2020, N 2, с. 14-16. 

  

Сист. No: 76361

- 59 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Особености при облагането на предприятията с окончателни подоходни данъци за 2019 година / Цветан Станкулов. // Актив, 2019, N 12, с 24-30. 

  

Сист. No: 76141

- 60 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Данъчнви облекчения в полза на предприятията и физическите лица, приложими при приключването на 2019 г. / Цветан Станкулов. // Актив, 2020, N 2, с. 17-23. 

  

Сист. No: 76379

- 61 -

Сп А 582

Стойков, Стоян.  Акцизни престъпления - проблеми при определяне на обекта / Стоян Стойков. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 4, с. 86-94. 

  

Сист. No: 76345

- 62 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Промени в Закона за акцизите и данъчните складове / Любка Ценова. // Актив, 2020, N 1, с. 38-41. 

  

Сист. No: 76252

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 63 -

Сп Г 62 Сс

Видолова, Мария.  Стандартите и рискът в банковата сфера. Възможности за измерване на пазарния риск / Мария Видолова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2019, с. 73-107. 

  

Сист. No: 76390

- 64 -

Сп И 502 д

Кънева, Аглика.  Анализ на показателите за рентабилност и на показателите за оценяване качеството на активите на банките в страните - членки на Европейския съюз през периода 2007-2017 г. / Аглика Кънева. // Икономика 21, 9, 2019, N 2, с. 64-99. 

  

Сист. No: 76309

- 65 -

Сп М 486

Томов, Ивайло.  Отрицателните лихви на ЕЦБ - проблеми и посоки / Ивайло Томов. // Мениджър, 2020, N 1, с. 78-80. 

  

Сист. No: 76289

Пари, валута

- 66 -

Сп Т 961 п

Христов, Георги и др.  Да се бориш с вятърни мелници или правото като централизиращ регулатор пред децентрализираната система на криптовалутите / Георги Христов, Димитър Руменчев. // Търговско право, XXVIII, 2019, N 4, с. 61-79. 

  

Сист. No: 76376

Валутна търговия

- 67 -

Сп М 68 э

Поливач, А.  Влияние курса валюты внешнеторговые показатели : вопросы методологии / А. Поливач. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2019, N 11, с. 17-25. 

  

Сист. No: 76311

Инвестиции

- 68 -

Сп Г 62 Сс

Каназирева, Рая.  Социално отговорни инвестиции : възможности за устойчиво предприемачество / Рая Каназирева. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2019, с. 107-127. 

  

Сист. No: 76393

Фондов пазар. Фондова борса

- 69 -

В К 263

Запрянов, Йоан.  Крипторакетата отново полетя / Йоан Запрянов. // Капитал, XXVIII, N 5, 7-13 февр. 2020, с. 62-63. 

  

Сист. No: 76316

- 70 -

В К 263

Тодоров, Тодор.  Най-печелившите взаимни фондове за 2019 г. / Тодор Тодоров. // Капитал, XXVIII, N 2, 17-23 ян. 2020, с. 62-63. 

  

Сист. No: 76155

- 71 -

Сп Ч J 80 f

Brokers and Order Flow Leakage: Evidence from Fire Sales . // The Journal of Finance  (New York), 74, 2019, N 6, с. 2707-2749. 

  

Сист. No: 76321

- 72 -

Сп Ч J 80 f

Glaser, Markus et al.  Thinking about Prices versus Thinking about Returns in Financial Markets / Markus Glaser, Zwetelina Iliewa, Martin Weber. // The Journal of Finance  (New York), 74, 2019, N 6, с. 2997-3039. 

  

Сист. No: 76319

- 73 -

Сп Ч J 80 f

Hagstromer, Bjorn et al.  Information Revelation in Decentralized Markets / Bjorn Hagstromer, Albert J. Menkveld. // The Journal of Finance  (New York), 74, 2019, N 6, с. 2751-2787. 

  

Сист. No: 76320

Капиталов пазар. Паричен пазар

- 74 -

Сп А 582

Богданова, Боряна и др.  Анализ на цикличните компоненти на борсовия индекс S&P 500 чрез трансформация с вълнички / Боряна Богданова, Божидар Недев. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 4, с. 95-110. 

  

Сист. No: 76364

Икономическа политика

- 75 -

Сп Г 62 Сс

Златинов, Димитър.  Аналитично приложение на модела Мъндел-Флеминг за изследване на ефектите от взаимодействието между фискална и парична политика в отворена икономика / Димитър Златинов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2018, с. 125-144. 

  

Сист. No: 76396

- 76 -

Сп Н 25 а

Ножаров, Щерьо Ст.  Хибридните заплахи като екзогенен икономически шок / Щерьо Ст. Ножаров. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 4, с. 23-33. 

  

Сист. No: 76297

Икономика на България

- 77 -

В К 263

Игнатова, Лилия.  Пет тренда от икономиките на областите / Лилия Игнатова. // Капитал, XXVIII, N 5, 7-13 февр. 2020, с. 26-27. 

  

Сист. No: 76315

- 78 -

Сп М 486

Ангелов, Георги.  Икономиката 2020 / Георги Ангелов. // Мениджър, 2019, N 12, с. 80-83. 

  

Сист. No: 76254

Икономически растеж

- 79 -

CD Сп С 73

Цанов, Васил.  Икономическият растеж и безработицата в България - емпирични оценки на Закона на Оукън / Васил Цанов. // Статистика, 2018, с. 61-79. 

  

Сист. No: 76278

- 80 -

40850

Нейчева, Мария.  Съвременни теории и модели за управление на икономическия растеж / Мария Нейчева. // Съвременни управленски практики Х. Свързаност и регионално партньорство : Юб. межд. конф., Бургас, 7-8 юни 2019 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2019, с. 121-129. 

  

Сист. No: 76262

- 81 -

Сп М 486

Панев, Владислав.  Защо борсите растат, когато всички чакат рецесия / Владислав Панев. // Мениджър, 2019, N 12, с. 104-105. 

  

Сист. No: 76255

- 82 -

Сп Ч E 18

Khanfir, Wissem.  Threshold Effect of Public Debt on Economic Growth: An Empirical Investigation for Selected North African Countries / Wissem Khanfir. // Economic Alternatives, 2019, N 3, с. 429-436. 

  

Сист. No: 76146

Пазарно стопанство

- 83 -

Сп Н 25 а

Канарян, Нигохос.  Прецизиране на корекциите на пазарните множители за оперативна ефективност / Нигохос Канарян. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 4, с. 3-22. 

  

Сист. No: 76296

Маркетинг

- 84 -

Сп Б 445

Григорова, Ваня.  Съвременни измерения на управлението на продажбите / Ваня Григорова. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 4, с. 26-42. 

  

Сист. No: 76302

- 85 -

Сп Ч E 18

Mladenova, Galina.  Motives Affecting Consumer Attitudes and Consumption of Organic Foods in Bulgaria / Galina Mladenova. // Economic Alternatives, 2019, N 4, с. 641-654. 

  

Сист. No: 76371

Логистика

- 86 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Индустриални зони се строят там, където има кадри / Богиня Матеева. // Логистика, XVI, 2020, N 1, с. 40-41. 

  

Сист. No: 76293

Вътрешна търговия

- 87 -

Сп Ч E 18

Nikolova, Ivanka.  Manifestation of Intellectual Capital in Trade During Period 2008 - 2018 / Ivanka Nikolova. // Economic Alternatives, 2019, N 3, с. 370-384. 

  

Сист. No: 76137

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 88 -

Сп М 617 х

Антов, Момчил.  [Четиринадесета] Четиринадесета WCO PICARD конференция / Момчил Антов. // Митническа хроника, 2019, N 2, с. 14-19. 

  

Сист. No: 76132

- 89 -

Сп Ф 531 п

Асенов, Асен и др.  Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2020 година / Асен Асенов, Александър Раков. // Счетоводство, данъци и право, XXVIII, 2020, N 1, с. 53-64. 

  

Сист. No: 76329

- 90 -

Сп C 58

Бойчева-Манолчева, Майя.  Агенция "Митници" улеснява процедури с дигитална трансформация / Майя Бойчева-Манолчева. // CIO, XV, 2019, N 12, с. 66-67. 

  

Сист. No: 76216

Международни икономически отношения

- 91 -

Сп И 50 м

Промените във валутния курс и експортният сектор: нови емпирични доказателства от Нигерия . // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 1, с. 80-93. 

  

Сист. No: 76386

- 92 -

Сп Ч E 18

Chan, Sarah.  China’s Narrowing Current Account Surplus: Evolving Trends and Policy Implications / Sarah Chan. // Economic Alternatives, 2019, N 3, с. 345-359. 

  

Сист. No: 76136

- 93 -

Сп И 503 и

Kalenyuk, Iryna et al.  Methodical Principles of Estimation of Intellectual Leadership of the Global Economy Actors / Iryna Kalenyuk, Liudmyla Tsymbal, Maiia Fedyshyn. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 6, с. 74-87. 

  

Сист. No: 76336

- 94 -

Сп Ч E 18

Stanojevic, Jelena et al.  The Role of EU Accession in Economic Development from the International Trade Perspective / Jelena Stanojevic, Gabrijela Velickovic. // Economic Alternatives, 2019, N 3, с. 412-428. 

  

Сист. No: 76145

Глобализация

- 95 -

Сп М 45 о

Калфин, Ивайло.  Ще има ли евро-полюс в многополюсния свят? / Ивайло Калфин. // Международни отношения, XLVIII, 2019, N 5-6, с. 17-26. 

  

Сист. No: 76153

Европейска интеграция

- 96 -

Сп Н 326 ту

Нончев, Андрей.  Завладяването на постсоциалистическата държава : предизвикателства пред европейската интеграция / Андрей Нончев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 203-213. 

  

Сист. No: 76351

- 97 -

Сп М 45 о

Хубенова-Делисивкова, Татяна.  Икономическата интеграция в съвременните приоритети на ЕС като глобална сила : императиви за промени / Татяна Хубенова-Делисивкова. // Международни отношения, XLVIII, 2019, N 5-6, с. 27-44. 

  

Сист. No: 76154

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 98 -

Сп М 486

Попов, Юлиан и др.  Зелената сделка не е диктат. Засега / Юлиан Попов, Росен Йорданов. // Мениджър, 2020, N 1, с. 93-96. 

  

Сист. No: 76291

Право. Наука за държавата и правото

- 99 -

Сп О 253 п

Асенов, Манол.  Медиите и рекламната им дейност в условията на модерните високи технологии : Правно-социологически анализ / Манол Асенов. // Общество и право, 2019, N 7, с. 43-50. 

  

Сист. No: 76158

- 100 -

Сп О 253 п

Костов, Атанас.  Директива относно авторското право в цифровия единен пазар / Атанас Костов. // Общество и право, 2019, N 10, с. 4-18. 

  

Сист. No: 76288

- 101 -

Сп О 253 п

Малерб, Жак.  Тенденции в областта на прякото данъчно облагане в Европейския съюз / Жак Малерб. // Общество и право, 2019, N 9, с. 4-17. 

  

Сист. No: 76285

- 102 -

Сп С 494

Симеонов, Христо.  Какво представлява депозитното споразумение при продажба на недвижим имот? / Христо Симеонов. // Собственост и право, 2019, N 12, с. 19-21. 

  

Сист. No: 76095

- 103 -

Сп О 253 п

Тархова, Екатерина.  ДДС сметка : Разделно плащане на ДДС - минало, настояще и бъдеще / Екатерина Тархова. // Общество и право, 2019, N 10, с. 43-55. 

  

Сист. No: 76290

- 104 -

Сп О 253 п

Хубенова, Маргарита.  Обработка на лични данни от застрахователен брокер / Маргарита Хубенова. // Общество и право, 2019, N 10, с. 56-69. 

  

Сист. No: 76292

- 105 -

Сп Ч E 18

Tyc, Waldemar et al.  Methodological and Cognitive Status of Economic Law Analysis / Waldemar Tyc, Marzena Schneider. // Economic Alternatives, 2019, N 3, с. 469-482. 

  

Сист. No: 76148

Международно право

- 106 -

46906

Александров, Андрей.  Общият регламент за защита на личните данни в ЕС: нови изисквания и предизвикателства за работодателите / Андрей Александров. // Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят : Сб. с докл. от Междунар. науч. конфер., 27 окт. 2017. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, с. 202-217. 

  

Сист. No: 76270

- 107 -

46906

Борисов, Орлин.  Перспективи за развитието на международното публично право под влияние на глобализацията / Орлин Борисов. // Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят : Сб. с докл. от Междунар. науч. конфер., 27 окт. 2017. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, с. 57-76. 

  

Сист. No: 76268

- 108 -

46906

Горанова, Илонка.  Относно понятието "икономически най-изгодна оферта" в контекста на новите Европейски директиви в областта на общественните поръчки / Илонка Горанова. // Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят : Сб. с докл. от Междунар. науч. конфер., 27 окт. 2017. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, с. 246-256. 

  

Сист. No: 76281

- 109 -

46906

Драганов, Живко.  Новата правна уредба на марката на ЕС съобразно Регламент 2017/1001 / Живко Драганов. // Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят : Сб. с докл. от Междунар. науч. конфер., 27 окт. 2017. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, с. 126-132. 

  

Сист. No: 76269

- 110 -

46906

Койчева, Райна.  Гарантиране правата на временните работници в Директива 2008/104 ЕО относно работа чрез Агенции за временна заетост - гъвкавост или сигурност? / Райна Койчева. // Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят : Сб. с докл. от Междунар. науч. конфер., 27 окт. 2017. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, с. 218-226. 

  

Сист. No: 76279

- 111 -

46906

Кочи, Гентиан.  Проблеми и перспективи на правото на ЕС относно киберпрестъпленията / Гентиан Кочи. // Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят : Сб. с докл. от Междунар. науч. конфер., 27 окт. 2017. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, с. 227-235. 

  

Сист. No: 76280

- 112 -

46906

Минкова, Ганета.  Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане на доходи и имущества / Ганета Минкова. // Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят : Сб. с докл. от Междунар. науч. конфер., 27 окт. 2017. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, с. 437-445. 

  

Сист. No: 76283

- 113 -

46906

Пенчев, Георги.  Принципи на международното екологично право в светлината на международните договори с участието на Република България: Общи бележки / Георги Пенчев. // Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят : Сб. с докл. от Междунар. науч. конфер., 27 окт. 2017. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, с. 413-422. 

  

Сист. No: 76282

Гражданско право. Вещно право. Облигационно право. Търговско право

- 114 -

Сп П 83 м

Генчев, Толик.  За встъпването в правата на кредитора / Толик Генчев. // Правна мисъл, LX, 2019, N 4, с. 21-44. 

  

Сист. No: 76208

Вещно право-България

- 115 -

Сп Б 973

Единна бюджетна класификация за 2020 г. . // Бюджетът, 2020, N 2, с. 3-45. 

  

Сист. No: 76327

Търговско право

- 116 -

Сп Т 961 п

Антонова, Анета.  Отговорност при водене на преговори и сключване на търговски сделки / Анета Антонова. // Търговско право, XXVIII, 2019, N 4, с. 33-46. 

  

Сист. No: 76378

- 117 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Комисионен договор / Евгени Рангелов. // Актив, 2019, N 12, с. 49-52. 

  

Сист. No: 76142

Търговски дружества

- 118 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Разплащанията с акредитив в търговския оборот на предприятията / Евгени Рангелов. // Актив, 2020, N 2, с. 57-60. 

  

Сист. No: 76380

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 119 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Митове и факти в трудовото и осигурителното право : За дигитализирането на трудовоправни документи / Андрей Александров. // Труд и право, XXVIII, 2019, N 12, с. 13-19. 

  

Сист. No: 76096

- 120 -

Сп Т 871

Ангелова, Мирослава.  Международните стандарти на МОТ, свързани с управлението на труда и контрола по спазването на трудовото законодателство / Мирослава Ангелова. // Труд и право, XXVIII, 2019, N 12, с. 5-12. 

  

Сист. No: 76097

- 121 -

Сп О 253 п

Йолова, Галина и др.  Принципите на свобода на труда и свобода на договаряне : В контекста на потребността от актуализация на гъвкавите форми на заетост / Галина Йолова, Андрияна Андреева. // Общество и право, 2019, N 7, с. 4-18. 

  

Сист. No: 76157

Обществено управление. Военни науки

- 122 -

CD Сп Г 621 НБУ а

Бабаджанов, Божидар.  Специфики на функционалните стратегии в публичния сектор / Божидар Бабаджанов. // Годишник. Нов български университет. Департамент Администрация и управление. - София : НБУ, 2018, с. 378-382. 

  

Сист. No: 76225

- 123 -

CD Сп Г 621 НБУ а

Богданова, Маргарита и др.  Перспективи пред публичните политики за регионално развитие в Р България / Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова. // Годишник. Нов български университет. Департамент Администрация и управление. - София : НБУ, 2018, с. 292-309. 

  

Сист. No: 76224

- 124 -

CD Сп Г 621 НБУ а

Иванов, Христо.  Дигиталната реформа в Република България / Христо Иванов. // Годишник. Нов български университет. Департамент Администрация и управление. - София : НБУ, 2018, с. 68-74. 

  

Сист. No: 76221

- 125 -

CD Сп Г 621 НБУ а

Илиев, Пламен.  Етични норми за поведение при одит в публичния сектор / Пламен Илиев. // Годишник. Нов български университет. Департамент Администрация и управление. - София : НБУ, 2018, с. 556-571. 

  

Сист. No: 76226

- 126 -

CD Сп Г 621 НБУ а

Сирашки, Христо.  Значение на иновациите за развитие на публичния сектор / Христо Сирашки. // Годишник. Нов български университет. Департамент Администрация и управление. - София : НБУ, 2018, с. 92-99. 

  

Сист. No: 76222

- 127 -

CD Сп Г 621 НБУ а

Томов, Лъчезар и др.  Формален модел на аутсорсинга на публичните услуги / Лъчезар Томов, Виктор Аврамов. // Годишник. Нов български университет. Департамент Администрация и управление. - София : НБУ, 2018, с. 194-206. 

  

Сист. No: 76223

- 128 -

Сп П 147 п

Андонова, Весела.  Задължително електронно възлагане на обществените поръчки стартира в началото на 2020 г. / Весела Андонова. // Търговско и облигационно право, XXIII, 2019, N 12, с. 61-67. 

  

Сист. No: 76143

- 129 -

Сп И 502 д

Кънев, Методи.  Спонтанността на обществения живот и свободният човешки избор / Методи Кънев. // Икономика 21, 9, 2019, N 2, с. 3-36. 

  

Сист. No: 76306

- 130 -

Сп О 253

Цветанова-Минчева, Анелия.  Подготовка за възлагане на електронна обществена поръчка в ЦАИС ЕОП / Анелия Цветанова-Минчева. // Обществени поръчки, 9, 2019, N 12, с. 11-39. 

  

Сист. No: 76144

- 131 -

Сп Ч E 18

Gerunov, Anton.  Socio-Economic Enablers of E-Government in Bulgaria / Anton Gerunov. // Economic Alternatives, 2019, N 3, с. 437-455. 

  

Сист. No: 76147

Военно дело . Военни науки

- 132 -

Сп О 253 п

Стоичков, Огнян.  Специални разузнавателни средства и национална сигурност / Огнян Стоичков. // Общество и право, 2019, N 8, с. 50-59. 

  

Сист. No: 76241

Социално осигуряване в България

- 133 -

Сп А 454

Заркова, Вержиния.  Коментар на Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. / Вержиния Заркова. // Актив, 2020, N 2, с. 53-60. 

  

Сист. No: 76381

- 134 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Промени в осигурителното законодателство през 2020 г. / Аспасия Петкова. // Актив, 2020, N 1, с. 47-51. 

  

Сист. No: 76253

Пенсионно осигуряване

- 135 -

46874

Ангелова, Поля.  Състояние и динамика на разходите за пенсия в България / Поля Ангелова. // Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - възможности за анализ на социалната защита в България : Кръгла маса, 19 окт. 2019 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 3-11. 

  

Сист. No: 76159

Образование

- 136 -

В К 263

Димитров, Деян.  Академия за IT индустрията / Деян Димитров. // Капитал, XXVIII, N 7, 21-27 февр. 2020, с. 34. 

  

Сист. No: 76382

- 137 -

Сп П 324

Герджикова, Нина.  Дизайнът – иновативна проекция на разбирането за комуникацията в процеса на обучение / Нина Герджикова. // Педагогика, 2019, N 9, с. 1282-1287. 

  

Сист. No: 76109

- 138 -

Сп Ч 949

Ловджиева, Мария.  Нестор Марков и неговият принос в чуждоезиковото обучение в края на XIX и началото на XX век / Мария Ловджиева. // Чуждоезиково обучение, XLVI, 2019, N 6, с. 621-625. 

  

Сист. No: 76108

Висше образование

- 139 -

В Д 92

Стопанска академия "д. А. Ценов" участва в информационна кампания на МОН в Кипър . // Дунавско дело, LXVI, N 8, 21-27 февр. 2020, с. 8. 

  

Сист. No: 76372

- 140 -

Сп Б 445

Ангелов, Ангел Г.  Проект "Студентски практики" - финансов механизъм за изграждане на устойчива връзка между висшето образование и пазара на труда / Ангел Г. Ангелов. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 4, с. 58-76. 

  

Сист. No: 76304

- 141 -

Сп А 582

Андреева, Андрияна и др.  Правни и икономически аспекти на контрола върху стопанската дейност на държавните висши училища / Андрияна Андреева, Дарина Димитрова, Недялка Александрова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 4, с. 74-85. 

  

Сист. No: 76362

- 142 -

Сп С 847

Вълчева, Лиляна и др.  Неравенства в държавните висши училища в България : доходи, количество и качество / Лиляна Вълчева, Агата Манолова. // Стратегии на образователната и научната политика, 2019, N 12, с. 579-595. 

  

Сист. No: 76151

- 143 -

Сп А 582

Кацамунска, Поля и др.  За същността и правилата на академичния протокол / Поля Кацамунска, Живко Драганов. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 4, с. 5-10. 

  

Сист. No: 76340

- 144 -

Сп М 617 х

Студенти от Стопанска академия посетиха СМО и Съвета на ЕС в Брюксел . // Митническа хроника, 2019, N 2, с. 20. 

  

Сист. No: 76138

- 145 -

Сп В 83 Э

Торкунов, А. В.  Университет как часть национальной экономики / А. В. Торкунов. // Вопросы экономики  (Москва), 90, 2019, N 12, с. 111-122. 

  

Сист. No: 76314

Висше образование в България

- 146 -

В А 561

Академията чества студентския празник  : Отличници и изявени студенти получиха признание и награди. // Алма матер, XXVIII, ноем.-дек. 2019, с. 1-2. 

  

Сист. No: 76107

- 147 -

В А 561

Бъдещето на еврото представи инвестиционен банкер . // Алма матер, XXVIII, ноем.-дек. 2019, с. 2. 

  

Сист. No: 76106

- 148 -

В А 561

Научно-практическа конференция, посветена на 75 г. Съюз на учените в България, се проведе в академията . // Алма матер, XXVIII, ноем.-дек. 2019, с. 3. 

  

Сист. No: 76104

- 149 -

В А 561

Николай Дойнов стана "Доктор хонорис кауза" на СА "Д. А. Ценов" . // Алма матер, XXVIII, ноем.-дек. 2019, с. 1. 

  

Сист. No: 76098

- 150 -

В А 561

Обучението в ОНС "доктор" по икономика дискутираха на кръгла маса . // Алма матер, XXVIII, ноем.-дек. 2019, с. 3. 

  

Сист. No: 76103

- 151 -

В А 561

Проведе се 12-ата докторантска научна сесия . // Алма матер, XXVIII, ноем.-дек. 2019, с. 2. 

  

Сист. No: 76105

- 152 -

В А 561

Първо място завоюва отборът по футбол в Националния университетски шампионат . // Алма матер, XXVIII, ноем.-дек. 2019, с. 4. 

  

Сист. No: 76102

- 153 -

В А 561

Ректорът връчи наградата на БДФ за "Най-щедър дарител" . // Алма матер, XXVIII, ноем.-дек. 2019, с. 1. 

  

Сист. No: 76099

- 154 -

В А 561

С представяне на третата си книга проф. д.ик.н. Петко Петков отпразнува 95 години . // Алма матер, XXVIII, ноем.-дек. 2019, с. 4. 

  

Сист. No: 76100

- 155 -

В А 561

Трима докторанти ще ръководят новия Студентски съвет . // Алма матер, XXVIII, ноем.-дек. 2019, с. 4. 

  

Сист. No: 76101

- 156 -

Сп Г 62 Сс

Анкова, Илияна.  Обучението по бюджетно счетоводство в българските висши училища / Илияна Анкова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2019, с. 27-42. 

  

Сист. No: 76389

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 157 -

Сп Х 74 п

Гогов, Йордан.  Ново законодателство на ЕС за намаляване замърсяването на околната среда с пластмасови продукти / Йордан Гогов. // Хранително-вкусова промишленост, LXIX, 2020, N 1, с. 10-17. 

  

Сист. No: 76356

- 158 -

Сп С 57 б

Николов, Тодор и др.  Възможно ли е да оптимизираме климата? / Тодор Николов, Никола Петров. // Списание на Българската академия на науките, CXXXIII, 2020, N 1, с. 5-15. 

  

Сист. No: 76354

Екология

- 159 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Нулев отпадък / Татяна Явашева. // Икономика, 2020, N 1, с. 82-85. 

  

Сист. No: 76267

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 160 -

Сп Х 74 п

Дулева, Веселка.  Нови законодателни документи в областта на храненето / Веселка Дулева. // Хранително-вкусова промишленост, LXIX, 2020, N 1, с. 18-20. 

  

Сист. No: 76357

Енергетика

- 161 -

Сп Г 62 Сс

Георгиев, Атанас.  Интегриране на възобновяеми енергийни източници в либерализиран електроенергиен пазар / Атанас Георгиев. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2018, с. 115-123. 

  

Сист. No: 76395

- 162 -

Сп Н 326 ту

Йонева, Елизабет.  Балканите в новата енергийна архитектура : политическа динамика и стопански предизвикателства / Елизабет Йонева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 247-261. 

  

Сист. No: 76350

- 163 -

Сп Г 62 Сс

Пенева, Теодора.  Енергийната бедност в България / Теодора Пенева. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2019, с. 187-210. 

  

Сист. No: 76400

- 164 -

Сп И 50 м

Аврамов, Виктор.  Моделиране на конкуренцията на борсовия пазар на електрическа енергия / Виктор Аврамов. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 1, с. 65-79. 

  

Сист. No: 76385

- 165 -

Сп Ю 371

Косоров, Калоян.  "Зелената сделка" на ЕС, въглищните региони и индустрията - преход или не? / Калоян Косоров. // Ютилитис, XVIII, 2020, N 1, с. 33-39. 

  

Сист. No: 76388

- 166 -

Сп Ю 371

Развитие на пазара на електроенергия . // Ютилитис, XVII, 2019, N 12, с. 34-35. 

  

Сист. No: 76228

- 167 -

Сп Ч E 18

Angelova, Jordanka et al.  Development of a Method of Internal Reference Price for Redistribution of Energy Imbalances in Balancing Groups / Jordanka Angelova, Gergana Kulina-Radeva. // Economic Alternatives, 2019, N 4, с. 515-525. 

  

Сист. No: 76365

- 168 -

Сп Ч E 18

Dimitrov, Noncho.  Methods for Enhancing and Evaluation of Energy Security and Economic Growth in Bulgaria / Noncho Dimitrov. // Economic Alternatives, 2019, N 4, с. 526-536. 

  

Сист. No: 76366

- 169 -

Сп И 503 и

Effects on the Economic Growth in Bulgaria during the Transition to Low-Carbon Economy in the Energy Sector . // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 6, с. 110-127. 

  

Сист. No: 76337

Селско стопанство. Горско стопанство

- 170 -

Сп Б 445

Коровий, Ярослав В.  Иновации в селското стопанство в държавите в Европа и Централна Азия / Ярослав В. Коровий. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 4, с. 77-92. 

  

Сист. No: 76305

- 171 -

46902

Andrei, Jean V. et al.  Common Agricultural Policy and the Romanian agriculture - a draft comparison approach / Jean V. Andrei, Iuliana D. Radulescu. // Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia : Tourism as a Generator of Employment : Thematic Proceedings II : The Fourth International Scientific Conference 30 may - 1 june 2019. - Vrnjacka Banja : University of Kragujevac, 2019, с. 204-219. 

  

Сист. No: 76246

Управление на предприятията. Организация на производството

- 172 -

Сп И 503 и

Taseva, Galya.  Passivity of Creditors among Non-Financial Enterprises in Bulgaria / Galya Taseva. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 6, с. 128-159. 

  

Сист. No: 76338

Мениджмънт

- 173 -

CD 72

Банчева, Полина и др.  Причини за извършване на промяна в съвременните организации / Полина Банчева, Цветелина Валериева. // Мениджмънт и организационно развитие в динамична среда: Пета студентска научна сесия 2016 година. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017, с. 11-23. 

  

Сист. No: 76219

- 174 -

CD 72

Глинджурска, Полина Николова.  Ефективно управление на съвременните организации и тяхната способност за адаптиране към динамиката на съвременната бизнес среда / Полина Николова Глинджурска. // Мениджмънт и организационно развитие в динамична среда: Пета студентска научна сесия 2016 година. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017, с. 95-100. 

  

Сист. No: 76220

- 175 -

Сп Г 62 Сс

Ташев, Петър.  Фактори, влияещи върху решението за професионализация на фасилити мениджмънт услугите / Петър Ташев. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2019, с. 279-292. 

  

Сист. No: 76394

- 176 -

Сп Б 445

Христова, Снежана и др.  Самостоятелно и екипно вземане на решения в МСП в Македония / Снежана Христова, Димитър Ковачевски, Ивона Милева. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 4, с. 5-25. 

  

Сист. No: 76301

Контрол-методи на управление

- 177 -

Сп О 253 п

Лечева, Ина.  Умения и компетентности на финансовия контрольор в публичния сектор / Ина Лечева. // Общество и право, 2019, N 9, с. 31-39. 

  

Сист. No: 76286

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 178 -

Сп Г 62 Сс

Каназирева, Рая.  Фактори и модели за корпоративно предприемачество / Рая Каназирева. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2018, с. 161-182. 

  

Сист. No: 76397

- 179 -

Сп Х 74 п

Христов, Марио.  Предприемачеството и индустриалната собственост / Марио Христов. // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 10, с. 21-23. 

  

Сист. No: 76231

Корпоративно управление

- 180 -

40850

Емилова, Ирена.  Лоялността на персонала - фактор за формиране на корпоративна култура / Ирена Емилова. // Съвременни управленски практики Х. Свързаност и регионално партньорство : Юб. межд. конф., Бургас, 7-8 юни 2019 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2019, с. 223-227. 

  

Сист. No: 76257

- 181 -

Сп А 582

Благойчева, Христина.  Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на корпоративната социална отговорност / Христина Благойчева. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 4, с. 56-66. 

  

Сист. No: 76343

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 182 -

40850

Иванова, Цветелина.  Влияние на организационната култура върху стратегическото управление / Цветелина Иванова. // Съвременни управленски практики Х. Свързаност и регионално партньорство : Юб. межд. конф., Бургас, 7-8 юни 2019 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2019, с. 326-333. 

  

Сист. No: 76259

- 183 -

Сп Ч E 18

Sterev, Nikolay et al.  Technology, Innovations and Industrial Development / Nikolay Sterev, Хектор Джерардо Толедо Росило. // Economic Alternatives, 2019, N 4, с. 549- 559. 

  

Сист. No: 76368

Проектно управление

- 184 -

46872

Атанасова, Милена.  Ролята на координатора в проектния екип / Милена Атанасова. // Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Сборник с научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 139-142. 

  

Сист. No: 76205

- 185 -

46872

Богданова, Маргарита.  Традиционно vs гъвкаво управление на проекти / Маргарита Богданова. // Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Сборник с научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 7-16. 

  

Сист. No: 76186

- 186 -

46872

Господинов, Юлиян.  Проектите - същност и логика (практико-приложни аспекти) / Юлиян Господинов. // Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Сборник с научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 102-110. 

  

Сист. No: 76200

- 187 -

46872

Йорданов, Андрей.  Гъвкаво управление на проекти в IT сектора / Андрей Йорданов. // Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Сборник с научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 120-126. 

  

Сист. No: 76202

- 188 -

46872

Касабова, Стела.  Извадковият метод при планиране и провеждане на одитни процедури / Стела Касабова. // Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Сборник с научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 85-90. 

  

Сист. No: 76198

- 189 -

46872

Методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор . // Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Сборник с научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 151-187. 

  

Сист. No: 76207

- 190 -

46872

Парашкевова, Евелина.  Особености в приложението на методологията Agile при управление на проекти / Евелина Парашкевова. // Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Сборник с научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 30-47. 

  

Сист. No: 76188

- 191 -

46872

Проданова, Димитрина Любенова.  Функции и роля на местните инициативни групи като управляващи органи в селските райони / Димитрина Любенова Проданова. // Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Сборник с научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 127-134. 

  

Сист. No: 76203

- 192 -

46872

Светославова, Лиляна и др.  Справяне с конфликти в проектен екип / Лиляна Светославова, Николай Иванов. // Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Сборник с научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 143-148. 

  

Сист. No: 76206

- 193 -

46872

Сирашки, Христо.  Agile мениджмънт при работа на системата за проектно управление в организациите / Христо Сирашки. // Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Сборник с научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 17-29. 

  

Сист. No: 76187

- 194 -

46872

Славева, Красимира.  Информационно осигуряване на управлението на проекти / Красимира Славева. // Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Сборник с научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 69-77. 

  

Сист. No: 76196

- 195 -

46872

Славова-Петкова, Борислава.  Управление на социални проекти / Борислава Славова-Петкова. // Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Сборник с научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 135-138. 

  

Сист. No: 76204

- 196 -

46872

Стоянова, Мариела.  Scrum - една от методологиите за гъвкаво управление на проекти / Мариела Стоянова. // Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Сборник с научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 48-55. 

  

Сист. No: 76189

- 197 -

46872

Терзиев, Венелин и др.  Гъвкаво управление на взаимодействието между бизнеса и образованието / Венелин Терзиев, Маруся Любчева. // Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Сборник с научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 59-68. 

  

Сист. No: 76195

- 198 -

46872

Тимчев, Марко.  Стопански счетоводен анализ за управление в балансирана система от показатели / Марко Тимчев. // Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Сборник с научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 91-101. 

  

Сист. No: 76199

- 199 -

46872

Тодорова, Галина.  Финансиране на проекти от Европейския съюз - гарант за намаляване на икономическите и социални проблеми в България / Галина Тодорова. // Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Сборник с научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 78-84. 

  

Сист. No: 76197

- 200 -

46872

Христова, Диана.  Гъвкави модели за управление и тяхното приложение в REWE DIGITAL / Диана Христова. // Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Сборник с научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 113-119. 

  

Сист. No: 76201

Счетоводство

- 201 -

40850

Боянов, Борислав, А.  Условия и възможности за съхраняване на счетоводната информация в съвременната дигитална среда / Борислав Боянов. // Съвременни управленски практики Х. Свързаност и регионално партньорство : Юб. межд. конф., Бургас, 7-8 юни 2019 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2019, с. 311-325. 

  

Сист. No: 76264

- 202 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Някои основни въпроси на годишното счетоводно приключване / Живко Бонев. // Актив, 2019, N 12, с. 2-6. 

  

Сист. No: 76139

- 203 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Приложението към финансовите отчети / Живко Бонев. // Актив, 2020, N 1, с. 2-5. 

  

Сист. No: 76235

- 204 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Обезценка на търговски вземания и активи по договор съгласно МСФО 9 Финансови инструменти / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 11, с. 3-15. 

  

Сист. No: 76092

- 205 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Приписани приходи, разходи и трансфери в бюджетните организации през призмата на счетоводството / Венцислав Вечев. // Актив, 2019, N 12, с. 11-12. 

  

Сист. No: 76140

- 206 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Счетоводни аспекти на предоставените от бюджетнвите организации дълготрайни активи при условията на финансов лизинг / Венцислав Вечев. // Актив, 2020, N 2, с. 11-13. 

  

Сист. No: 76360

- 207 -

Сп И 502 д

Георгиева, Даниела Венциславова.  Дигиталните компетенции на счетоводителите в контекста на четвъртата индустриална революция / Даниела Венциславова Георгиева. // Икономика 21, 9, 2019, N 2, с. 37-63. 

  

Сист. No: 76307

- 208 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Отчитане и представяне на собствения капитал във финансовите отчети / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 12, с. 5-15. 

  

Сист. No: 76117

- 209 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Поредни промени в Закона за счетоводството / Стоян Дурин. // Актив, 2020, N 1, с. 6. 

  

Сист. No: 76236

- 210 -

Сп А 454

Ималова, Диана.  Счетоводно отчитане на вътрешните разчети и разчетите за данъци, осигурителни вноски и други операции между бюджетни организации / Диана Ималова. // Актив, 2020, N 1, с. 7-15. 

  

Сист. No: 76234

- 211 -

Сп И 50 м

Камбурова, Лиляна.  Възходът на нематериалните активи и подходи за тяхното оценяване / Лиляна Камбурова. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 1, с. 51-64. 

  

Сист. No: 76384

- 212 -

Сп Ф 531 п

Определяне на нетното възнаграждение на самоосигуряващо се лице при полагане на личен труд . // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 12, с. 26-28. 

  

Сист. No: 76118

- 213 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Авансови плащания и задатък / Евгени Рангелов. // Актив, 2020, N 1, с. 16-19. 

  

Сист. No: 76237

- 214 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Кредитното известие: същност, приложимост и счетоводно отчитане / Евгени Рангелов. // Актив, 20, N 2, с. 8-10. 

  

Сист. No: 76377

Финансово счетоводство

- 215 -

Сп Ф 531 п

Найденов, Борислав.  Договорът за фрайчайзинг / Борислав Найденов. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 11, с. 66-71. 

  

Сист. No: 76116

Одиторски контрол

- 216 -

Сп В 986

Апостолов, Валери.  Одитът на човешките ресурси - важно условие за успешното функциониране на системата за управление на човешките ресурси / Валери Апостолов. // Вътрешен одитор, XVI, 2019, N 3, с. 36-40. 

  

Сист. No: 76392

- 217 -

Сп Ч E 18

Bacheva, Snejana et al.  The Joint Audit in Bulgaria – Issues and Prospects / Snejana Bacheva, Daniela Petrova, Iavor Bachev. // Economic Alternatives, 2019, N 4, с. 615-626. 

  

Сист. No: 76370

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 218 -

Сп Н 25 а

Динков, Милен.  Управление на емоциите на работното място / Милен Динков. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 4, с. 34-48. 

  

Сист. No: 76298

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 219 -

Сп Н 326 ту

Атанасова, Маргарита.  Управление и развитие на човешките ресурси в организациите - съвременни тенденции и предизвикателства / Маргарита Атанасова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 15-32. 

  

Сист. No: 76294

- 220 -

Сп Ч E 18

Geshkov, Marin et al.  Contemporary Challenges to Personnel Development in the Industrial Company / Marin Geshkov, Fahri Idriz. // Economic Alternatives, 2019, N 4, с. 596-606. 

  

Сист. No: 76369

Транспорт

- 221 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Основни промени и тенденции в дигитализацията на транспорта през следващата година / Ники Божилов. // Логистика, XV, 2019, N 10, с. 36-37. 

  

Сист. No: 76232

- 222 -

Сп А 582

Минков, Ташко.  Политика за развитие на железнопътния транспорт в България - основни цели и резултати / Ташко Минков. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 4, с. 24-31. 

  

Сист. No: 76341

- 223 -

Сп А 582

Стефанов, Мирослав.  Развитие на газопроводния транспорт и тенденции в обемите на превозените газови потоци в България за периода 1998-2017 г. / Мирослав Стефанов. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 4, с. 32-43. 

  

Сист. No: 76342

- 224 -

Сп Ч E 18

Yordanov, Daniel.  Consumer Assessment of the Quality of Transport Services and Guidelines to Increase Their Competitiveness / Daniel Yordanov. // Economic Alternatives, 2019, N 4, с. 571-581. 

  

Сист. No: 76373

Реклама

- 225 -

В К 263

Пенкова, Сирма.  Реклама за слушане / Сирма Пенкова. // Капитал, XXVIII, N 3, 24-30 ян. 2020, с. 50-51. 

  

Сист. No: 76238

- 226 -

Сп И 503 и

Manolov, Georgi L.  Theoretical Aspects of Political Advertising / Georgi L. Manolov. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 6, с. 54-73. 

  

Сист. No: 76335

Информационни технологии

- 227 -

В К 263

Кацарова, Пламена.  Дигитално гробище : Какво се случва с акаунтите и собствеността в онлайн пространството след смъртта / Пламена Кацарова. // Капитал, XXVIII, N 2, 17-23 ян. 2020, с. 66-67. 

  

Сист. No: 76156

- 228 -

Сп C 58

Бойчева-Манолчева, Майя.  Тенденции, решения и компании в трансформация / Майя Бойчева-Манолчева. // CIO, XV, 2019, N 12, с. 56-57. 

  

Сист. No: 76193

- 229 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  Технологиите връщат децата към книгите / Иван Гайдаров. // CIO, XV, 2019, N 12, с. 62-63. 

  

Сист. No: 76194

- 230 -

Сп М 486

Дигитални решения за успешен бизнес . // Мениджър, 2019, N 12, с. 122-123. 

  

Сист. No: 76256

- 231 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Дигитална трансформация 2030 / Мария Динкова. // CIO, XV, 2019, N 12, с. 78-79. 

  

Сист. No: 76217

- 232 -

Сп C 58

Как дигитализацията може да ви направи по-конкурентни . // CIO, XV, 2019, N 12, с. 21. 

  

Сист. No: 76190

- 233 -

Сп C 58

Королов, Мария.  Оцеляването зависи от смарт технологиите / Мария Королов. // CIO, XV, 2019, N 12, с. 80-83. 

  

Сист. No: 76218

- 234 -

Сп М 68 э

Лебедева, В.  Цифровая трансформация в социально-трудовой сфере : новые вызовы и возможности / В. Лебедева. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2019, N 12, с. 42-49. 

  

Сист. No: 76312

- 235 -

Сп В 986

Младенов, Младен.  Съответствие на изискванията за киберсигурност / Младен Младенов. // Вътрешен одитор, XVI, 2019, N 3, с. 27-31. 

  

Сист. No: 76391

Информационни мрежи. Информационни системи

- 236 -

40850

Благойчева, Христина.  Цифровизацията в подкрепа на социалните иновации / Христина Благойчева. // Съвременни управленски практики Х. Свързаност и регионално партньорство : Юб. межд. конф., Бургас, 7-8 юни 2019 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2019, с. 67-75. 

  

Сист. No: 76260

- 237 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  Доверие и данни - перфектната комбинация за ускорен растеж / Иван Гайдаров. // CIO, XV, 2019, N 12, с. 18-20. 

  

Сист. No: 76185

Компютри

- 238 -

Сп С 57 б

Боянов, Кирил.  Началото на компютърните технологии у нас - пионерската роля на БАН / Кирил Боянов. // Списание на Българската академия на науките, CXXXIII, 2020, N 1, с. 67-73. 

  

Сист. No: 76355

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 239 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Как да продаваме в Амазон / Васил Василев. // Логистика, XV, 2019, N 10, с. 38-41. 

  

Сист. No: 76233

- 240 -

Сп М 486

Йорданов, Росен.  Е-продажбите между хората и алгоритмите / Росен Йорданов. // Мениджър, 2020, N 1, с. 63 -88. 

  

Сист. No: 76287

- 241 -

Сп Б 445

Орехова, Татяна В. и др.  Съвременни тенденции в развитието на електронната търговия на световните пазари / Татяна В. Орехова, Ярослав С. Тертичний. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 4, с. 43-57. 

  

Сист. No: 76303

Интернет

- 242 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Интернет от следващо поколение / Мария Динкова. // CIO, XV, 2019, N 12, с. 44-45. 

  

Сист. No: 76191

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 243 -

CD Сп Г 621 НБУ а

Ризова, Теодора.  Екотуристически атракции в международни дестинации / Теодора Ризова. // Годишник. Нов български университет. Департамент Администрация и управление. - София : НБУ, 2018, с. 736-748. 

  

Сист. No: 76227

- 244 -

40850

Караджова, Златина.  Кибер атаките - модерният тероризъм в контекста на туризма / Златина Караджова. // Съвременни управленски практики Х. Свързаност и регионално партньорство : Юб. межд. конф., Бургас, 7-8 юни 2019 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2019, с. 92-100. 

  

Сист. No: 76261

- 245 -

Сп А 582

Торманов, Захари и др.  Туроператорът - комисионер или посредник? / Захари Торманов, Златина Караджова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 4, с. 67-73. 

  

Сист. No: 76344

- 246 -

46902

Andrei, Jean V. et al.  Common Agricultural Policy and the Romanian agriculture - a draft comparison approach / Jean V. Andrei, Iuliana D. Radulescu. // Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia : Tourism as a Generator of Employment : Thematic Proceedings II : The Fourth International Scientific Conference 30 may - 1 june 2019. - Vrnjacka Banja : University of Kragujevac, 2019, с. 204-219. 

  

Сист. No: 76246

- 247 -

46902

Dimitrovski, Darko et al.  Examining the support of the local community for the development of sustwinable mining tourism / Darko Dimitrovski, Vladimir Senic. // Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia : Tourism as a Generator of Employment : Thematic Proceedings II : The Fourth International Scientific Conference 30 may - 1 june 2019. - Vrnjacka Banja : University of Kragujevac, 2019, с. 450-468. 

  

Сист. No: 76249

- 248 -

46902

Frumkin, Boris.  Agritourism as a factor of rural development / Boris Frumkin. // Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia : Tourism as a Generator of Employment : Thematic Proceedings II : The Fourth International Scientific Conference 30 may - 1 june 2019. - Vrnjacka Banja : University of Kragujevac, 2019, с. 46-63. 

  

Сист. No: 76242

- 249 -

46902

How to plan the development of cycle tourism? Example of Istra Country . // Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia : Tourism as a Generator of Employment : Thematic Proceedings II : The Fourth International Scientific Conference 30 may - 1 june 2019. - Vrnjacka Banja : University of Kragujevac, 2019, с. 603-620. 

  

Сист. No: 76250

- 250 -

46902

Jesic, Jelena et al.  Forecasting rural tourism development - Quadruple Helix model approach / Jelena Jesic, Radovan Pejanovic. // Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia : Tourism as a Generator of Employment : Thematic Proceedings II : The Fourth International Scientific Conference 30 may - 1 june 2019. - Vrnjacka Banja : University of Kragujevac, 2019, с. 118-135. 

  

Сист. No: 76244

- 251 -

46902

Langovic-Milicevic, Ana et al.  Planning marketing communication instruments as a prioritor of effectiveness for tourism (tourist) destinations / Ana Langovic-Milicevic, Milica Kostic-Stankovic. // Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia : Tourism as a Generator of Employment : Thematic Proceedings II : The Fourth International Scientific Conference 30 may - 1 june 2019. - Vrnjacka Banja : University of Kragujevac, 2019, с. 100-117. 

  

Сист. No: 76243

- 252 -

46902

Petrevska, Biljana et al.  Schumann resonance: new aspects for tourism development / Biljana Petrevska, Risto Popovski. // Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia : Tourism as a Generator of Employment : Thematic Proceedings II : The Fourth International Scientific Conference 30 may - 1 june 2019. - Vrnjacka Banja : University of Kragujevac, 2019, с. 705-722. 

  

Сист. No: 76251

- 253 -

46902

Radovic, Gordana et al.  Modalities of rural tourism financing in European union / Gordana Radovic, Zorica Vasiljevic. // Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia : Tourism as a Generator of Employment : Thematic Proceedings II : The Fourth International Scientific Conference 30 may - 1 june 2019. - Vrnjacka Banja : University of Kragujevac, 2019, с. 187-203. 

  

Сист. No: 76245

- 254 -

46902

Ristic, Vladica et al.  Potentials and priorities for integrated and sustainable tourism development of Danute tourism destinations in Serbia / Vladica Ristic, Marija Maksin. // Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia : Tourism as a Generator of Employment : Thematic Proceedings II : The Fourth International Scientific Conference 30 may - 1 june 2019. - Vrnjacka Banja : University of Kragujevac, 2019, с. 346-363. 

  

Сист. No: 76248

- 255 -

46902

Zupanovic, Ivo et al.  Social and economic aspects of sustainable development: the example of accessible tourism / Ivo Zupanovic, Dragana Zecevic. // Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia : Tourism as a Generator of Employment : Thematic Proceedings II : The Fourth International Scientific Conference 30 may - 1 june 2019. - Vrnjacka Banja : University of Kragujevac, 2019, с. 256-272. 

  

Сист. No: 76247

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 256 -

Сп П 89 г

Георгиева, Светла.  Оценка на човешкия капитал в селските райони на Южна Централна България / Светла Георгиева. // Проблеми на географията, 2019, N 3-4, с. 51-72. 

  

Сист. No: 76323

История на СА

- 257 -

В Д 92

В Стопанска академия "Д. А. Ценов" се дипломираха магистрите от випуск 2019 . // Дунавско дело, LXVI, N 1, 03-09 ян. 2020, с.3. 

  

Сист. No: 76162

- 258 -

В Д 92

Една трета от стипендиантите на фондация "А. Буров" за 2020 година са студенти в Стопанска академия . // Дунавско дело, LXVI, N 4, 24-30 ян. 2020, с. 8. 

  

Сист. No: 76229

- 259 -

В Д 92

На експертен форум в Академията дискутираха основните проблеми на българската енергетика . // Дунавско дело, LXVI, N 5, 31 ян. - 6 февр. 2020, с. 8. 

  

Сист. No: 76284

- 260 -

В Д 92

Нека Новата година да е благодатна за добри идеи ! . // Дунавско дело, LXV, N 47-48, 20 дек. 2019 - 2 ян. 2020, 12. 

  

Сист. No: 76110

- 261 -

В Д 92

Николай Дойнов стана "Доктор Хонорис кауза" на Стопанска академия "Д. А. Ценов" . // Дунавско дело, LXVI, N 2, 10-16 ян. 2020, с. 8. 

  

Сист. No: 76164

- 262 -

В Д 92

Обучението е миналото, настоящето и бъдещето на всяко висше училище . // Дунавско дело, LXVI, N 9, 28 февр. - 5 март 2020, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 76403

- 263 -

В Д 92

Преподаватели и служители дискутираха стратегията за развитие на Академията . // Дунавско дело, LXVI, N 6, 7-13 февр. 2020, с. 8. 

  

Сист. No: 76322

- 264 -

В Д 92

Проф. д-р Марияна Божинова е новият ректор на Стопанска академия . // Дунавско дело, LXVI, N 8, 21-27 февр. 2020, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 76374

- 265 -

В Д 92

Проф. д.ик.н. Петко Петков отпразнува своята 95-годишнина . // Дунавско дело, LXV, N 47-48, 20 дек. 2019 - 2 ян. 2020, с. 12. 

  

Сист. No: 76111

- 266 -

В Д 92

Ректорът на Стопанска академия "д. А. Ценов" отчете мандат 2016-2020 г. пред Общото събрание . // Дунавско дело, LXVI, N 8, 21-27 февр. 2020, с. 4. 

  

Сист. No: 76375

- 267 -

В Д 92

Силвия Заркова е "Студент на годината" в категория "Докторанти" . // Дунавско дело, LXVI, N 1, 03-09 ян. 2020, с. 3. 

  

Сист. No: 76161

- 268 -

В Д 92

Студенти от Академията реализираха краткосрочна мобилност в Хърватия . // Дунавско дело, LXVI, N 4, 24-30 ян. 2020, с. 3. 

  

Сист. No: 76230

- 269 -

В Д 92

Фондация "Проф. д-р Минко Русенов" привлича македонски студенти в Свищов . // Дунавско дело, LXVI, N 7, 14-20 февр. 2020, с. 3. 

  

Сист. No: 76353

История на България

- 270 -

Сп Б 44 б

Първанова, Мариана.  Съдбата на протоколите на търновската конституция / Мариана Първанова. // Библиотека, XXVI, 2019, N 6, с. 13-26. 

  

Сист. No: 76167


 Индекс по АВТОРИ

Аврамов, Виктор 127 164 
Александров, Александр 45 
Александров, Андрей 106 119 
Александрова, Недялка 141 
Ангелов, Ангел Г. 140 
Ангелов, Георги 78 
Ангелова, Мирослава 120 
Ангелова, Поля 16 135 
Андонова, Весела 128 
Андреева, Андрияна 121 141 
Анкова, Илияна 156 
Антов, Момчил 88 
Антонова, Анета 116 
Апостолов, Валери 33 216 
Асенов, Асен 89 
Асенов, Манол 99 
Атанасова, Маргарита 219 
Атанасова, Милена 184 
Бабаджанов, Божидар 122 
Бакалова, Мария 29 
Банчева, Полина 173 
Благойчева, Христина 181 236 
Богданов, Богдан 17 
Богданова, Боряна 74 
Богданова, Маргарита 123 185 
Божилов, Ники 221 
Бойчева-Манолчева, Майя 90 228 
Бонев, Живко 202 203 
Борисов, Орлин 107 
Боянов, Борислав, А. 201 
Боянов, Кирил 238 
Брезоева, Бойка 204 
Валериева, Цветелина 173 
Варшавская, Е. Я. 36 
Василев, Васил 239 
Василева, Валентина 49 
Велинова-Соколова, Надя 44 
Величков, Николай 41 
Вечев, Венцислав 205 206 
Видолова, Мария 63 
Вълчева, Лиляна 142 
Върбанов, Тихомир 3 
Гайдаров, Иван 229 237 
Генчев, Толик 114 
Георгиев, Атанас 161 
Георгиева, Анета 50 
Георгиева, Даниела Венциславова 207 
Георгиева, Светла 256 
Георгиева, Цветомира М. 4 
Герджикова, Нина 137 
Глинджурска, Полина Николова 174 
Гогов, Йордан 157 
Горанова, Илонка 108 
Господинов, Юлиян 186 
Григорова, Ваня 84 
Дамянов, Димитър 31 
Денисенко, М. Б. 36 
Джерардо Толедо Росило, Хектор 183 
Димитров, Деян 136 
Димитрова, Дарина 141 
Димитрова, Мина 51 
Динков, Милен 218 
Динков, Милен Емилов 26 
Динкова, Мария 231 242 
Донкова, Веселка 47 
Досев, Христо 208 
Драганов, Живко 109 143 
Дулева, Веселка 160 
Дурин, Стоян 209 
Егберт, Хенрик 30 
Емилова, Ирена 180 
Запрянов, Йоан 69 
Заркова, Вержиния 133 
Златинов, Димитър 75 
Иванов, Николай 192 
Иванов, Христо 124 
Иванова, Димитрина А. 5 
Иванова, Цветелина 182 
Игнатова, Лилия 77 
Икимова, Александра Д. 6 
Илиев, Пламен 125 
Ималова, Диана 210 
Йолова, Галина 121 
Йонева, Елизабет 162 
Йорданов, Андрей 187 
Йорданов, Росен 98 240 
Йосифов, Траян 1 
Калфин, Ивайло 95 
Камбурова, Лиляна 211 
Каназирева, Рая 68 178 
Канарян, Нигохос 83 
Караджова, Златина 244 245 
Касабова, Стела 188 
Кацамунска, Поля 143 
Кацарова, Пламена 39 227 
Ковачевски, Димитър 176 
Койчева, Райна 110 
Койшибеков, Кайрат Б. 38 
Колева-Стефанова, Десислава 19 
Коровий, Ярослав В. 170 
Королов, Мария 233 
Косоров, Калоян 165 
Костов, Атанас 100 
Костова, Диана 28 
Кочи, Гентиан 111 
Кънев, Методи 129 
Кънева, Аглика 64 
Лебедева, В. 234 
Лечева, Ина 177 
Ловджиева, Мария 138 
Луканова, Победа 34 
Любчева, Маруся 197 
Малерб, Жак 101 
Манолова, Агата 142 
Манолова, Десислава П. 7 
Матеева, Богиня 86 
Микова, Росица 20 
Милева, Ивона 176 
Минков, Ташко 222 
Минкова, Ганета 53 54 112 
Младенов, Младен 235 
Мутафова, Диана К. 8 
Найденов, Борислав 215 
Найденов, Людмил 55 
Недев, Божидар 74 
Нейчева, Мария 80 
Николов, Тодор 158 
Николова, Гергана 22 
Нинов, Димитър 56 
Ножаров, Щерьо Ст. 76 
Нончев, Андрей 96 
Овчинников, Евгени 9 
Орехова, Татяна В. 241 
Пала, Инна Ц. 10 
Пандурска, Ралица 18 
Панев, Владислав 81 
Парашкевова, Евелина 123 190 
Патарчанова, Емилия 22 
Пенева, Теодора 163 
Пенкова, Сирма 225 
Пенчев, Георги 113 
Петкова, Аспасия 134 
Петров, В. 16 
Петров, Никола 158 
Петрунов, Георги 27 
Поливач, А. 67 
Попов, Юлиан 98 
Попова, Евгения 57 58 
Проданов, Христо 32 
Проданова, Димитрина Любенова 191 
Прокопиев, Иво 40 
Първанов, Антон 29 
Първанова, Мариана 270 
Раков, Александър 89 
Рангелов, Евгени 117 118 213 214 
Ризова, Теодора 243 
Руменчев, Димитър 66 
Светославова, Лиляна 192 
Седларски, Теодор 30 
Симеонов, Христо 102 
Сирашки, Христо 126 193 
Славева, Красимира 194 
Славова-Петкова, Борислава 195 
Станкулов, Цветан 59 60 
Стефанов, Мирослав 223 
Стефанова, Кристина 41 
Стоичков, Огнян 132 
Стойков, Стоян 61 
Стойнова, Силвия В. 11 
Стоянова, Мариела 196 
Сярова, Елка 35 
Тархова, Екатерина 103 
Ташев, Петър 175 
Терзиев, Венелин 197 
Тертичний, Ярослав С. 241 
Тимчев, Марко 198 
Тодоров, Тодор 70 
Тодорова, Галина 199 
Томов, Ивайло 65 
Томов, Лъчезар 127 
Торкунов, А. В. 145 
Торманов, Захари 245 
Христов, Георги 66 
Христов, Марио 179 
Христова, Диана 200 
Христова, Снежана 176 
Хубенова, Маргарита 104 
Хубенова-Делисивкова, Татяна 97 
Цанов, Васил 34 79 
Цветанова-Минчева, Анелия 130 
Ценова, Любка 62 
Цоков, Галин 2 
Шопова, Маргарита 12 13 
Явашева, Татяна 159 
Янков, Иван А. 14 
Янкова, Иванка 15 
Andrei, Jean V. 171 246 
Angelova, Jordanka 167 
Angelova, Mina 23 
Bachev, Iavor 217 
Bacheva, Snejana 217 
Blagoev, Vesselin 42 
Bobeva, Daniela 21 
Bratanowa, Kalina 24 
Bystryakov, Alexander 43 
Chan, Sarah 92 
Dimitrov, Noncho 168 
Dimitrovski, Darko 247 
Dyba, Oleksandr 37 
Fedyshyn, Maiia 93 
Frumkin, Boris 248 
Gerunov, Anton 131 
Geshkov, Marin 220 
Glaser, Markus 72 
Hagstromer, Bjorn 73 
Idriz, Fahri 220 
Iliewa, Zwetelina 72 
Ishpekova, Rositsa 24 
Ivashchenko, Alla 37 
Jesic, Jelena 250 
Kalenyuk, Iryna 93 
Khanfir, Wissem 82 
Kostic-Stankovic, Milica 251 
Kulina-Radeva, Gergana 167 
Langovic-Milicevic, Ana 251 
Maksin, Marija 254 
Manolov, Georgi L. 226 
Menkveld, Albert J. 73 
Mladenova, Galina 85 
Nenovsky, Nikolay 43 
Nikolova, Ivanka 87 
Pejanovic, Radovan 250 
Petrevska, Biljana 252 
Petrova, Daniela 217 
Polishchuk, Yevheniia 37 
Ponomarenko, Elena 43 
Popovski, Risto 252 
Radovic, Gordana 253 
Radulescu, Iuliana D. 171 246 
Ristic, Vladica 254 
Schneider, Marzena 105 
Senic, Vladimir 247 
Shustova, Elena 42 
Stanojevic, Jelena 94 
Sterev, Nikolay 183 
Taseva, Galya 172 
Tsymbal, Liudmyla 93 
Tyc, Waldemar 105 
Vasiljevic, Zorica 253 
Velickovic, Gabrijela 94 
Weber, Martin 72 
Yordanov, Daniel 224 
Zecevic, Dragana 255 
Zupanovic, Ivo 255 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авансови плащания и задатък 213 
Агенция "Митници" улеснява процедури с дигитална трансформация 90 
Академия за IT индустрията 136 
Академията чества студентския празник 146 
Активната политика на пазара на труда и нейното въздействие върху младежката заетост 33 
Актуални и нови аспекти при определяне на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО за 2019 година 51 
Акцизни престъпления - проблеми при определяне на обекта 61 
Анализ на показателите за рентабилност и на показателите за оценяване качеството на активите на банките в страните - членки на Европейския съюз през периода 2007-2017 г. 64 
Анализ на цикличните компоненти на борсовия индекс S&P 500 чрез трансформация с вълнички 74 
Аналитично приложение на модела Мъндел-Флеминг за изследване на ефектите от взаимодействието между фискална и парична политика в отворена икономика 75 
Балканите в новата енергийна архитектура : политическа динамика и стопански предизвикателства 162 
Бъдещето на еврото представи инвестиционен банкер 147 
Бюджетът накратко : Бюджет 2020 и средносрочни перспективи за периода 2020-2022 г. 46 
В Стопанска академия "Д. А. Ценов" се дипломираха магистрите от випуск 2019 257 
Влияние курса валюты внешнеторговые показатели : вопросы методологии 67 
Влияние на организационната култура върху стратегическото управление 182 
Възможно ли е да оптимизираме климата? 158 
Възходът на нематериалните активи и подходи за тяхното оценяване 211 
Гарантиране правата на временните работници в Директива 2008/104 ЕО относно работа чрез Агенции за временна заетост - гъвкавост или сигурност? 110 
Големите данни, икономическите теории и политическата икономия на дигиталната икономика 32 
Гъвкави модели за управление и тяхното приложение в REWE DIGITAL 200 
Гъвкаво управление на взаимодействието между бизнеса и образованието 197 
Гъвкаво управление на проекти в IT сектора 187 
Да се бориш с вятърни мелници или правото като централизиращ регулатор пред децентрализираната система на криптовалутите 66 
Данъчнви облекчения в полза на предприятията и физическите лица, приложими при приключването на 2019 г. 60 
Данъчните промени: Най-много са за имотите в AirBnB 48 
ДДС сметка 103 
Дигитална трансформация 2030 231 
Дигиталната реформа в Република България 124 
Дигитални решения за успешен бизнес 230 
Дигиталните компетенции на счетоводителите в контекста на четвъртата индустриална революция 207 
Дигитално гробище 227 
Дизайнът – иновативна проекция на разбирането за комуникацията в процеса на обучение 137 
Динамика в броя на населението на планинските селища в България 20 
Динамика, анализ и институционална рамка на раждаемостта в България 19 
Директива относно авторското право в цифровия единен пазар 100 
ДНК тест на валутния борд 40 
Доверие и данни - перфектната комбинация за ускорен растеж 237 
Договорът за фрайчайзинг 215 
Е-продажбите между хората и алгоритмите 240 
Единна бюджетна класификация за 2020 г. 115 
Една трета от стипендиантите на фондация "А. Буров" за 2020 година са студенти в Стопанска академия 258 
Екотуристически атракции в международни дестинации 243 
Енергийната бедност в България 163 
Етични норми за поведение при одит в публичния сектор 125 
Ефективно управление на съвременните организации и тяхната способност за адаптиране към динамиката на съвременната бизнес среда 174 
За встъпването в правата на кредитора 114 
За промените в ЗМДТ, извършени в края на 2019 г., и новите образци на данъчни декларации по закона 54 
За същността и правилата на академичния протокол 143 
Завладяването на постсоциалистическата държава : предизвикателства пред европейската интеграция 96 
Задължително електронно възлагане на обществените поръчки стартира в началото на 2020 г. 128 
Застаряването на населението - фактор за повишаване на потребността от услуги за дългосрочна грижа в България 18 
Защо борсите растат, когато всички чакат рецесия 81 
Зелената сделка не е диктат. Засега 98 
Значение на иновациите за развитие на публичния сектор 126 
Извадковият метод при планиране и провеждане на одитни процедури 188 
Изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, в сила от 1 януари 2020 г. 53 
Икономиката 2020 78 
Икономическата интеграция в съвременните приоритети на ЕС като глобална сила : императиви за промени 97 
Икономическият растеж и безработицата в България - емпирични оценки на Закона на Оукън 79 
Имат ли бъдеще държавните криптовалути 45 
Индустриални зони се строят там, където има кадри 86 
Иновации в селското стопанство в държавите в Европа и Централна Азия 170 
Интегриране на възобновяеми енергийни източници в либерализиран електроенергиен пазар 161 
Интернет от следващо поколение 242 
Информационно осигуряване на управлението на проекти 194 
Как да продаваме в Амазон 239 
Как дигитализацията може да ви направи по-конкурентни 232 
Какво предвижда проектът за промени в ЗКПО за следващата календарна година 52 
Какво представлява депозитното споразумение при продажба на недвижим имот? 102 
Квалификационная мобильност мигрантов в России 36 
Кибер атаките - модерният тероризъм в контекста на туризма 244 
Коментар на Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. 133 
Комисионен договор 117 
Конвергенция на разходите за социална защита в Европейския съюз за периода 2008-2016 г. 3 
Конкурентни предимства при използване на биотехнологични иновации 1 
Кредитното известие: същност, приложимост и счетоводно отчитане 214 
Крипторакетата отново полетя 69 
Лидерство, ръководство и екипност в организацията 26 
Личното и корпоративното подоходно облагане като източници на местни приходи - възможности и предизвикателства 55 
Лоялността на персонала - фактор за формиране на корпоративна култура 180 
Медиите и рекламната им дейност в условията на модерните високи технологии 99 
Международните стандарти на МОТ, свързани с управлението на труда и контрола по спазването на трудовото законодателство 120 
Методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор 189 
Миграционна активност на населението в област Кюстендил 22 
Митове и факти в трудовото и осигурителното право 119 
Моделиране на конкуренцията на борсовия пазар на електрическа енергия 164 
На експертен форум в Академията дискутираха основните проблеми на българската енергетика 259 
Най-печелившите взаимни фондове за 2019 г. 70 
Научно-практическа конференция, посветена на 75 г. Съюз на учените в България, се проведе в академията 148 
Началото на компютърните технологии у нас - пионерската роля на БАН 238 
Нека Новата година да е благодатна за добри идеи ! 260 
Неравенства в държавните висши училища в България : доходи, количество и качество 142 
Нестор Марков и неговият принос в чуждоезиковото обучение в края на XIX и началото на XX век 138 
Николай Дойнов стана "Доктор хонорис кауза" на СА "Д. А. Ценов" 149 
Николай Дойнов стана "Доктор Хонорис кауза" на Стопанска академия "Д. А. Ценов" 261 
Новата правна уредба на марката на ЕС съобразно Регламент 2017/1001 109 
Нови законодателни документи в областта на храненето 160 
Новите дигитални съветници 39 
Новите моменти в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2020 г. 58 
Ново законодателство на ЕС за намаляване замърсяването на околната среда с пластмасови продукти 157 
Нулев отпадък 159 
Някои основни въпроси на годишното счетоводно приключване 202 
Обезценка на търговски вземания и активи по договор съгласно МСФО 9 Финансови инструменти 204 
Обзор на промените в ЗКПО за 2020 година, обнародвани в ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. и бр. 102 от 31.12.2019 г. 50 
Обработка на лични данни от застрахователен брокер 104 
Обучението в ОНС "доктор" по икономика дискутираха на кръгла маса 150 
Обучението е миналото, настоящето и бъдещето на всяко висше училище 262 
Обучението по бюджетно счетоводство в българските висши училища 156 
Общият регламент за защита на личните данни в ЕС: нови изисквания и предизвикателства за работодателите 106 
Одитът на човешките ресурси - важно условие за успешното функциониране на системата за управление на човешките ресурси 216 
Определяне на нетното възнаграждение на самоосигуряващо се лице при полагане на личен труд 212 
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на корпоративната социална отговорност 181 
Основи на съвременната икономика: Гордън Тълок и публичният избор 30 
Основни политики и параметри в Закона за държавния бюджет за 2020 година 47 
Основни промени и тенденции в дигитализацията на транспорта през следващата година 221 
Основни характеристики на данъчната политика в България и тяхната относително самостоятелна роля за високото равнище на бедността и незадоволителния икономически растеж 56 
Особености в приложението на методологията Agile при управление на проекти 190 
Особености при облагането на предприятията с окончателни подоходни данъци за 2019 година 59 
Отговорност при водене на преговори и сключване на търговски сделки 116 
Относно понятието "икономически най-изгодна оферта" в контекста на новите Европейски директиви в областта на общественните поръчки 108 
Отрицателните лихви на ЕЦБ - проблеми и посоки 65 
Отчитане и представяне на собствения капитал във финансовите отчети 208 
Оцеляването зависи от смарт технологиите 233 
Оценка на човешкия капитал в селските райони на Южна Централна България 256 
Перспективи за развитието на международното публично право под влияние на глобализацията 107 
Перспективи пред публичните политики за регионално развитие в Р България 123 
Пет основни статистически измерения за социално-икономическото развитие на България преди и след влизането в Европейския съюз 17 
Пет тренда от икономиките на областите 77 
Подготовка за възлагане на електронна обществена поръчка в ЦАИС ЕОП 130 
Политика за развитие на железнопътния транспорт в България - основни цели и резултати 222 
Политическото сътрудничество на Балканите : вътрешни импулси и външни фактори 29 
Поредни промени в Закона за счетоводството 209 
Потреблението на домакинствата и неокласическия макроикономикс - предположения и реалност 31 
Правни и икономически аспекти на контрола върху стопанската дейност на държавните висши училища 141 
Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2020 година 89 
Предприемачеството и индустриалната собственост 179 
Преподаватели и служители дискутираха стратегията за развитие на Академията 263 
Прецизиране на корекциите на пазарните множители за оперативна ефективност 83 
Приложението към финансовите отчети 203 
Принципи на международното екологично право в светлината на международните договори с участието на Република България: Общи бележки 113 
Принципите на свобода на труда и свобода на договаряне 121 
Приписани приходи, разходи и трансфери в бюджетните организации през призмата на счетоводството 205 
Причини за извършване на промяна в съвременните организации 173 
Проблеми и перспективи на правото на ЕС относно киберпрестъпленията 111 
Проведе се 12-ата докторантска научна сесия 151 
Проект "Студентски практики" - финансов механизъм за изграждане на устойчива връзка между висшето образование и пазара на труда 140 
Проектите - същност и логика (практико-приложни аспекти) 186 
Промени в Закона за акцизите и данъчните складове 62 
Промени в ЗДДС за 2020 г. 49 
Промени в осигурителното законодателство през 2020 г. 134 
Промени и тенденции в заетостта на хората с висше образование в България и ЕС 35 
Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2020 година 57 
Промените във валутния курс и експортният сектор: нови емпирични доказателства от Нигерия 91 
Проф. д-р Марияна Божинова е новият ректор на Стопанска академия 264 
Проф. д.ик.н. Петко Петков отпразнува своята 95-годишнина 265 
Проф. Стефан Станев - бележит учен и общественик 16 
Първо място завоюва отборът по футбол в Националния университетски шампионат 152 
Развитие на антикорупционно образование в българските висши училища 27 
Развитие на газопроводния транспорт и тенденции в обемите на превозените газови потоци в България за периода 1998-2017 г. 223 
Развитие на пазара на електроенергия 166 
Разплащанията с акредитив в търговския оборот на предприятията 118 
Реклама за слушане 225 
Ректорът връчи наградата на БДФ за "Най-щедър дарител" 153 
Ректорът на Стопанска академия "д. А. Ценов" отчете мандат 2016-2020 г. пред Общото събрание 266 
Ролята на координатора в проектния екип 184 
С представяне на третата си книга проф. д.ик.н. Петко Петков отпразнува 95 години 154 
Самостоятелно и екипно вземане на решения в МСП в Македония 176 
Силвия Заркова е "Студент на годината" в категория "Докторанти" 267 
Социално възпроизводство - някои подходи и проблеми 28 
Социално отговорни инвестиции : възможности за устойчиво предприемачество 68 
Специални разузнавателни средства и национална сигурност 132 
Специфики на функционалните стратегии в публичния сектор 122 
Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане на доходи и имущества 112 
Спонтанността на обществения живот и свободният човешки избор 129 
Справяне с конфликти в проектен екип 192 
Сравнителен анализ на динамиката на приходите за социална защита в България и Румъния 15 
Стандартите и рискът в банковата сфера. Възможности за измерване на пазарния риск 63 
Статистически анализ на изплатените обезщетения по функиции на социалната защита в България и Европейския съюз (28) за периода 2008-2016 г. 13 
Статистически анализ на изплатените обезщетения по функцията "безработица" 7 
Статистически анализ на изплатените обезщетения по функцията "болест/здравна грижа" 8 
Статистически анализ на изплатените обезщетения по функцията "жилищни нужди" 10 
Статистически анализ на изплатените обезщетения по функцията "инвалидност" 14 
Статистически анализ на изплатените обезщетения по функцията "навършена възраст/старост" 6 
Статистически анализ на изплатените обезщетения по функцията "наследници" 5 
Статистически анализ на изплатените обезщетения по функцията "семейство/деца" 4 
Статистически анализ на изплатените обезщетения по функцията "социално изключване, некласифицирано другаде" 11 
Статистически анализ на плащанията от системата за социална защита в България и Европейския съюз 12 
Стопанска академия "д. А. Ценов" участва в информационна кампания на МОН в Кипър 139 
Стопански счетоводен анализ за управление в балансирана система от показатели 198 
Структурна динамика на приходите в системата за социална защита в България и в Европейския съюз за периода 2008-2016 г. 9 
Студенти от Академията реализираха краткосрочна мобилност в Хърватия 268 
Студенти от Стопанска академия посетиха СМО и Съвета на ЕС в Брюксел 144 
Сценарии при изпитване на финансови системи 38 
Счетоводни аспекти на предоставените от бюджетнвите организации дълготрайни активи при условията на финансов лизинг 206 
Счетоводно отчитане на вътрешните разчети и разчетите за данъци, осигурителни вноски и други операции между бюджетни организации 210 
Съвременни измерения на управлението на продажбите 84 
Съвременни тенденции в развитието на електронната търговия на световните пазари 241 
Съвременни теории и модели за управление на икономическия растеж 80 
Съдбата на протоколите на търновската конституция 270 
Съответствие на изискванията за киберсигурност 235 
Състояние и динамика на разходите за пенсия в България 135 
Тенденции в областта на прякото данъчно облагане в Европейския съюз 101 
Тенденции, решения и компании в трансформация 228 
Технологиите връщат децата към книгите 229 
Традиционно vs гъвкаво управление на проекти 185 
Трима докторанти ще ръководят новия Студентски съвет 155 
Трудовите доходи и мотивацията за трудова активност 34 
Туроператорът - комисионер или посредник? 245 
Умения и компетентности на финансовия контрольор в публичния сектор 177 
Университет как часть национальной экономики 145 
Управление и развитие на човешките ресурси в организациите - съвременни тенденции и предизвикателства 219 
Управление на емоциите на работното място 218 
Управление на иновациите в образователната организация на XXI век 2 
Управление на социални проекти 195 
Управление на финансови рискове чрез деривативни инструменти 44 
Условия и възможности за съхраняване на счетоводната информация в съвременната дигитална среда 201 
Фактори и модели за корпоративно предприемачество 178 
Фактори, влияещи върху решението за професионализация на фасилити мениджмънт услугите 175 
Факторна обусловеност на макроикономическото влияние на фискалната политика : теоретичен анализ 41 
Финансиране на проекти от Европейския съюз - гарант за намаляване на икономическите и социални проблеми в България 199 
Фондация "Проф. д-р Минко Русенов" привлича македонски студенти в Свищов 269 
Формален модел на аутсорсинга на публичните услуги 127 
Функции и роля на местните инициативни групи като управляващи органи в селските райони 191 
Хибридните заплахи като екзогенен икономически шок 76 
Цифровая трансформация в социально-трудовой сфере : новые вызовы и возможности 234 
Цифровизацията в подкрепа на социалните иновации 236 
Ще има ли евро-полюс в многополюсния свят? 95 
"Зелената сделка" на ЕС, въглищните региони и индустрията - преход или не? 165 
[Четиринадесета] Четиринадесета WCO PICARD конференция 88 
Agile мениджмънт при работа на системата за проектно управление в организациите 193 
Agritourism as a factor of rural development 248 
Brokers and Order Flow Leakage: Evidence from Fire Sales 71 
China’s Narrowing Current Account Surplus: Evolving Trends and Policy Implications 92 
Common Agricultural Policy and the Romanian agriculture - a draft comparison approach 171 246 
Consumer Assessment of the Quality of Transport Services and Guidelines to Increase Their Competitiveness 224 
Contemporary Challenges to Personnel Development in the Industrial Company 220 
Development of a Method of Internal Reference Price for Redistribution of Energy Imbalances in Balancing Groups 167 
Development: Crossing the Bridge Pondering Socio-Economic and Techno-Science 25 
Economic Impact of Elderly Migration and Pension Transfers 21 
Effects on the Economic Growth in Bulgaria during the Transition to Low-Carbon Economy in the Energy Sector 169 
Examining the support of the local community for the development of sustwinable mining tourism 247 
Forecasting rural tourism development - Quadruple Helix model approach 250 
How to plan the development of cycle tourism? Example of Istra Country 249 
Information Revelation in Decentralized Markets 73 
Manifestation of Intellectual Capital in Trade During Period 2008 - 2018 87 
Methodical Principles of Estimation of Intellectual Leadership of the Global Economy Actors 93 
Methodological and Cognitive Status of Economic Law Analysis 105 
Methods for Enhancing and Evaluation of Energy Security and Economic Growth in Bulgaria 168 
Modalities of rural tourism financing in European union 253 
Monetary Innovations and Digital Economy 43 
Motives Affecting Consumer Attitudes and Consumption of Organic Foods in Bulgaria 85 
Passivity of Creditors among Non-Financial Enterprises in Bulgaria 172 
Performance of Social Entrepreneurs and Social Entrepreneurship in Bulgaria 23 
Planning marketing communication instruments as a prioritor of effectiveness for tourism (tourist) destinations 251 
Potentials and priorities for integrated and sustainable tourism development of Danute tourism destinations in Serbia 254 
Schumann resonance: new aspects for tourism development 252 
Scrum - една от методологиите за гъвкаво управление на проекти 196 
SMART-Contracts via Blockchain as the Innovation Tool for SMEs Development 37 
Social and economic aspects of sustainable development: the example of accessible tourism 255 
Socio-Economic Enablers of E-Government in Bulgaria 131 
Technology, Innovations and Industrial Development 183 
The Joint Audit in Bulgaria – Issues and Prospects 217 
The Metaphorical Construction of Immigration: Bulgaria’s Image in The Sunday Times (2004-2015) 24 
The National Culture Effect on the Adoption of Internet-Banking 42 
The Role of EU Accession in Economic Development from the International Trade Perspective 94 
Theoretical Aspects of Political Advertising 226 
Thinking about Prices versus Thinking about Returns in Financial Markets 72 
Threshold Effect of Public Debt on Economic Growth: An Empirical Investigation for Selected North African Countries 82 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансови плащания 213 
автономия 142 
авторски произведения 100 
авторско право 100 
агенция за временна заетост 110 121 
Агенция Митници 90 144 
Агенция по заетостта 120 
агротуризъм 248 
административен контрол 141 
административна реформа 124 
административна система 124 
административни договори 120 
администратор на лични данни 104 
адхократична култура 180 
академичен протокол 143 
акредитив 118 
акредитивни документи 118 
акредитивни плащания 118 
акредитивно нареждане 118 
активна политика 33 
акциз 61 
акцизен контрол 61 
акцизи 62 89 
акцизни престъпления 61 
акцизни сделки 89 
акцизни складове 89 
Амазон 239 
анализ на икономическото право 105 
анализ на критичен дискурс 24 
антиконкурентни практики 27 
антикорупционна политика 27 
антикорупционни мерки 27 
арбитраж 114 
аудиопродукция 225 
аутсорсинг 127 
аутсорсинг на административни услуги 127 
бази данни 237 
базисни сценарии 38 
балансирана система от показатели 198 
балансиращ пазар 167 
балансиращи групи 167 
Балкани 29 162 
балканско сътрудничество 29 
БАН 238 
БАН - история 238 
бандерол 61 
банки 63 64 65 
банков съюз 40 
банков фалит 40 
банкова система 64 
банкова сфера 63 
банкови регулации 63 
банкови рискове 63 
БВП 17 77 
БДФ 153 
бедно население 163 
бедност 17 34 163 
бедност в България 56 
безопасни условия на труд 181 
безработица 7 17 79 
безработица в България 79 
библиотеки 229 
библиотеките в Интернет 229 
бизнес развитие 230 237 
бизнес растеж 230 
бизнес цикъл 76 
бизнес-образование-инвестиция 197 
био-продукти 85 
биологични храни 85 
биологични хранителни продукти 85 
биоразградими отпадъци 159 
биоразградими съдове 159 
биотехнологии 1 
биотехнологични иновации 1 
биткойн 66 69 
бланка на известие 214 
близост 123 
блокчейн 37 66 
блокчейн технологии 45 66 
болест-здравна грижа 8 
борси 81 
борсов пазар 164 
брандиране 251 
брокер-застраховател 104 
брокер-клиент 104 
брокери 71 
брокерска дейност 71 
брокерски сделки 71 
бъдещето на еврото 147 
България 113 
България в Европейския съюз 17 
България в ЕС 17 
България и ЕС 13 17 
България и Румъния 15 
българска енергетика 169 
българска икономика 77 
българска социална икономика 23 
българска статистика 16 
Български дарителски форум 153 
български инвестиции 86 
български капиталов пазар 70 
български пенсионен модел 135 
български потребители 85 
български предприятия 172 
български студенти 146 
бюджет 47 115 
бюджет 2020 46 47 115 
бюджет и бюджетна политика 47 115 
бюджет на НЗОК 134 
бюджетна рамка 46 
бюджетни организации 205 206 210 
бюджетни параметри 46 
бюджетно счетоводство 156 
бюрократична култура 180 
В2С 240 
В2С пазари 240 
валутен борд 40 
валутен курс 67 91 92 
ВЕИ 161 
велотуризъм 249 
вериги за доставки 233 
вестник 24 
взаимни фондове 70 
вземане на решения 176 
вземане на управленско решение 176 
видове политическа реклама 226 
видове промяна 173 
видове трудови договори 121 
видове туризъм 248 
видове франчайзинг 215 
виртуална валута 45 
високи технологии 99 
висше икономическо образование 43 
висше образование 139 140 142 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
висше образование-пазар на труда 140 
висше училище 139 258 262 264 266 269 
висши учебни заведения 141 142 
висши училища 141 
висши училища в България 27 
внос 67 
временна заетост 110 
временни работници 110 
въглища 165 
възвръщаемост 64 72 
възвръщаемост на активи 64 
възобновяеми източници 161 
възрастни хора 21 
възрастно население 20 
външни услуги 90 
външни фактори 29 
външнотърговски отношения 67 
върховенство на закона 96 
вътрешен одит 216 
вътрешна търговия 87 
вътрешни разчети 210 
вътрешно търсене 78 
газови потоци 223 
газопроводен транспорт 223 
газопроводи 223 
геополитическа ситуация 95 
главен счетоводител 207 
гласуване с обикновено мнозинство 30 
глобализация 95 107 
глобална валутна система 43 
глобална геоинженерия 158 
глобално затопляне 158 
годишен алманах 151 
годишна данъчна декларация 48 
годишни финансови отчети 209 
годишник 122 123 124 125 126 127 243 
годишно счетоводно приключване 202 
годишно счетоводно приключване 2019 г. 202 
Големи данни 32 
Гордън Тълок 30 
граждани на ЕС 106 
гъвкави модели 200 
гъвкави форми на заетост 121 
гъвкаво управление 184 185 186 187 189 190 192 193 194 195 196 197 199 200 
гъвкавост 110 174 
данни в реално време 90 
данък върху добавена стойност 103 
данък върху наследствата 53 
данък върху превозните средства 53 
данък върху прехвърлителни сделки 53 
данъци 48 51 52 54 58 60 61 
данъци - 2019 51 52 59 60 
данъци - 2020 49 54 58 
данъци върху дохода 112 
данъци върху имущество 112 
данъчен документ 214 
данъчен кредит 57 58 
данъчен финансов резултат 51 
данъчна декларация 53 54 
данъчна основа 101 
данъчна политика 56 
данъчни аспекти 117 213 
данъчни облекчения 60 
данъчни облекчения за бизнеса 60 
данъчни облекчения за физически лица 60 
данъчни промени 52 
данъчни промени 2020 52 
данъчни разходи 51 
данъчни складове 62 
данъчно законодателство 50 
данъчно облагане 48 56 59 101 
данъчно облагане в предприятията 59 
данъчно облагане и ЕС 101 
данъчно третиране 50 
данъчно третиране на криптовалутите 66 
дарител 153 
дарителска дейност 153 
дарителство 153 
двойно данъчно облагане 112 
двойно облагане 112 
ДДС 103 
ДДС сметка 103 
демографски промени 18 
демографски процеси 18 
демографско развитие 22 
депозитно споразумение 102 
деривативни инструменти 44 
децентрализирани пазари 73 
Джон Атанасов 238 
дигитален инструмент 37 
дигитален портфейл 227 
дигитализация 124 221 231 232 
дигитализиране на документи 119 
дигитална икономика 32 43 
дигитална информация 230 
дигитална собственост 227 
дигитална среда 201 
дигитална стая 229 
дигитална трансформация 90 131 231 
дигитални компетенции 207 
дигитални решения 230 
дигитални съветници 39 
дигитални технологии 39 124 
дигитално образование 136 
дидактика 137 
дидактически средства 137 
дизайн на преподаване 137 
дилърски мрежи 73 
динамика на приходите 9 15 
динамика на разходите 135 
дипломиране 257 
Директива (ЕС) 2019/904 157 
Директива 2008/104 ЕО 110 
Директива 2019/790 ЕО 100 
Директива ЕС 2016/1164 52 
дисбаланси 167 
дискриминация 110 
дневна борсова цена 166 
доайен 154 
договарящи държави 112 
договор 245 
Доктор хонорис кауза 149 261 
докторанти в СА 155 
докторанти по счетоводство 150 
докторантска научна сесия 151 
докторантски разработки 151 
достъпен туризъм 255 
доходи на домакинствата 17 
доходи на физически лица 57 
доходи от дивиденти 57 
доходност на фондовете 70 
Дунавски регион 254 
Дунавски туристически дестинации 254 
Дунавски туристически район 254 
Дунавско крайбрежие 254 
дългосрочна грижа 18 
дългосрочно инвестиране 98 
дълготрайни активи 206 
държавна криптовалута 45 
държавна политика на Русия 234 
държавни висши училища 141 
е-търговия 240 241 
евро 40 147 
Евро- полюс 95 
Еврозона 40 
Европа 170 
Европейска зелена сделка 98 
европейска интеграция 96 
европейски директиви 108 
европейски политики 98 
европейски проекти 199 
Европейски съюз 3 64 95 101 
Европейски съюз и България 9 
европейско законодателство 66 
единен финансов пазар 97 
еднолично дружество 212 
еднородна дейност 49 
екип по проекта 199 
екипна атмосфера 26 
екипна работа 26 
екипно управление 176 
екипност 26 
екотуризъм 243 
екотуристически атракции 243 
екотуристически дестинации 243 
експертен форум 259 
експортен сектор 91 
електрическа енергия 164 167 
електроенергиен пазар 161 166 
електроенергиен сектор 166 
електроенергия 163 166 
електронен бизнес 241 244 
електронен бизнес в туризма 244 
електронна платформа 128 130 
електронна търговия 241 
електронни документи 119 
електронни обществени поръчки 130 
електронни трудови книжки 119 
електронни услуги 235 
електронно банкиране 42 
електронно възлагане 128 
електронно правителство 131 
електронно управление 131 
емоции 218 
емоционален дисонанс 218 
емоционален труд 218 
емоционално изтощение 218 
емпирични изследвания 32 
ендогенен растеж 80 
енергетика 161 162 168 
енергетика на България 259 
енергиен сектор 169 
енергийна бедност 163 
енергийна политика 168 
енергийна политика на ЕС 165 
енергийна сигурност 168 
енергийна стратегия 165 
енергийни ресурси 168 
ЕОП 130 
ЕС 97 162 165 
естествен прираст 19 
естествена честота 252 
етапи на управление 173 
етиология на ELA 105 
етиология на анализа 105 
етични норми 125 
ЕЦБ 65 
железопътен транспорт 222 
жизнена среда 1 
жилищни нужди 10 
завладяване на държавата 96 
задатък 213 
ЗАДС 89 
заетост 35 
заетост в България 35 
заетост в селското стопанство 171 246 
заетост в туризма 248 
заинтересовани страни 186 217 
Закон за акцизите и данъчните складове 62 
Закон за безмитна търговия 62 
Закон за държавния бюджет 47 
Закон за независим финансов одит 217 
Закон за счетоводството 203 209 
Закон за счетоводството 2019 209 
закон на Оукън 79 
законодателни документи 160 
законодателство 99 
законодателство на ЕС 157 
закупуване на био храни 85 
замърсяване на околната среда 157 
застаряване на населението 18 
застрахователен брокер 104 
защита на личните данни 66 106 
защита на националната сигурност 132 
ЗДДС 49 
ЗДДС - промени 2020 49 
ЗДДФЛ - изменения 2020 г. 58 
здравен мениджмънт 160 
здравословни условия на труд 181 
здравословно хранене 160 
зелена сделка 98 165 
ЗЗД 102 
ЗКПО - промени 2019 г. 51 
ЗКПО - промени 2020 г. 50 
ЗМДТ - промени 2020 53 54 
ЗОП - изменения 2020 128 
избор на оферта 108 
избори 264 
извадков метод 188 
извличане на ренти 30 
изкуствен интелект 39 221 231 233 
измерване на пазарен риск 63 
износ 67 91 
износ и внос 94 
изобретения 183 
изплащане на обезщетения 4 5 6 7 8 10 11 13 14 
иконометричен модел 79 
иконометрична оценка 169 
икономика - 2020 78 
икономика на знанието 35 145 
икономическа ефективност 174 
икономическа интеграция 97 
икономическа интеграция в съвременния свят 97 
икономическа наука 30 
икономическа социология 25 
икономическа трансформация 77 
икономически аспекти 255 
икономически аспекти на лидерството 93 
икономически кризи 74 
икономически модел 75 
икономически най-изгодна оферта 108 
икономически растеж 56 76 79 80 82 168 169 
икономическо право 105 
икономическо развитие 94 183 
ИКТ 241 
имиграция 24 
имидж на България 24 
инвалидност 14 
инвеститори 72 
инвестиции 68 98 
инвестиции в човешки капитал 220 
инвестиционeн процес 39 
инвестиционен банкер 147 
инвестиционна активност 78 
индекс Иновации 87 
индекс на Минков 42 
индустриален туризъм 247 
индустриална политика 183 
индустриална собственост 179 
индустриални зони 86 
индустриални площи 86 
индустриално предприятие 220 
индустриално развитие 183 
индустрия в облака 228 
иновации 25 126 183 
иновации в администрацията 126 
иновации в индустрията 183 
иновации в образованието 2 
иновации в селското стопанство 170 
иновационен потенциал 126 
иновационна култура 2 
иновационни възможности 37 
иновационни стратегии 183 
инспектиране на труда 120 
интелектуален капитал 87 
интелектуално лидерство 93 
интерактивно преживяване 229 
интернет 100 242 
интернет банкиране 42 
интернет на нещата 221 
интернет пазаруване 239 
интернет пространство 244 
интернет търговия 241 
инфлация 17 
информационна кампания 139 
информационна сигурност 119 235 244 
информационни продукти 232 
информационни технологии 232 242 
информационни технологии в туризма 244 
информационно осигуряване 194 
информационно разкритие 73 
исторически сценарии 38 
историческо развитие 114 
история на книгата 270 
история на образованието 138 
история на рекламата 226 
история на СА 16 139 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
история на финансите 40 
ИТ сектор 187 
канонично право 114 
капиталов пазар 70 
капиталови пазари 74 
карта на бъдещето 231 
категория Докторанти 267 
катедра Счетоводна отчетност 150 
качество на обучението 142 
качество на статистическите данни 194 
качество на услугите 127 224 
квалификация 36 
квалификация на кадрите 36 
квантов модел 242 
кибер атаки 244 
кибернетика 238 
киберпрестъпления 111 
киберпространство 111 
киберсигурност 235 244 
кибертероризъм 235 
Кипър 139 
Китай 92 
кланова култура 180 
класификация на селищата 20 
клиентско преживяване 231 233 
климат 158 
климат и икономика 158 
климатични промени 158 
когнитивно-прагматичен анализ 24 
Кодекс за социално осигуряване 134 
комисионен договор 117 
комисионер 117 245 
комитент 117 
компетентности 177 
компетенции 219 
компютърни науки 238 
компютърни престъпления 111 
компютърни технологии 238 
комуникационен канал 225 
комуникационна свързаност 221 
комуникация 137 
конвергенция на разходите 3 
конкурентна среда 179 
конкурентоспособност 1 224 
конститутивна политика 129 
конституционна икономика 30 
конференция 26 38 80 106 107 108 109 110 111 112 113 171 180 182 201 236 244 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 
конфликти в екипа 192 
координатор 184 
координатор на балансиращи групи 167 
координиране на дейностите 184 
коригиращи събития 202 
корпоративна култура 180 
корпоративна социална отговорност 181 
корпоративни дарители 153 
корпоративно подоходно облагане 50 55 
корпоративно предприемачество 178 
корпоративно управление 181 
корупция 96 
косвен данък 61 
косвени данъци 56 
кредитно известие 214 
криптобалон 69 
криптовалута 43 45 66 69 227 241 
криптографски ключове 242 
криптографски системи 242 
криптомонети 227 
критерии за възлагане 108 
кръгла маса 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 135 150 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 
кръгова икономика 159 
КСО 181 
културен капитал 28 
културни измерения на Хофстеде 42 
културни особености 42 
Кюстендил 22 
либерализация на пазара 161 
лидер 26 
лидерски позиции 93 
лидерски умения 219 
лидерство 26 93 
лизинг 206 
ликвидационен дял 57 58 
ликвидни средства 31 
липса на доставка 49 
лихвен курс 73 
лихвен процент 78 
лихвени проценти 65 
личен труд 212 
лични данни 104 106 
лично подоходно облагане 55 
логистични имоти 86 
лоялност на персонала 180 
магистри 257 
магистърска степен 257 
Македония 176 
македонски студенти 269 
макроикономическа активност 41 
макроикономическа зависимост 41 
макроикономическа прогноза 46 
макроикономически ефекти 169 
макроикономически показатели 46 
марка на ЕС 109 
маркетинг в туризма 251 
маркетингова комуникация 251 
маркетингови стратегии 251 
маркетингово разузнаване 239 
медии 99 
медии и реклама 99 
международен договор 113 
международна икономика 93 
международна научна конференция 106 107 108 109 110 111 112 113 171 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 
международна търговия 94 
международни дестинации 243 
международни стандарти 120 
международни трудови норми 120 
международно екологично право 113 
международно право 106 107 108 109 110 111 112 113 
международно публично право 107 
мемоарна книга 154 265 
мениджмънт 176 
мениджмънт на услугите 175 
мениджърско мислене 179 
мениджърско решение 179 
мерки за заетост 33 
местни взаимни фондове 70 
местни инициативни групи 191 
местни приходи 55 
метафорична конструкция 24 
методи 168 
методи за оценка 93 
методика 189 
методика за гъвкаво управление 189 
методологически еклектизъм 105 
методология Agile 185 187 190 193 
механичен прираст 22 
МИГ 191 
мигрантски трансфери 21 
миграция 21 22 24 
микроелектроника 238 
минен туризъм 247 
мини и фабрики 247 
митници 88 90 
митническа администрация 88 90 144 
митническа политика 88 
митническа политика на ЕС 88 
митническа практика 88 
младежка заетост 33 
многополюсен свят 95 
модел за продажбен мениджмънт 84 
модел Мъндел-Флеминг 91 
модел на Helix 250 
модел на PTR 82 
модел на Денисън 182 
модел на Курно 164 
модел на Левин 173 
модел на разделно плащане 103 
модели за използване 178 
модели за управление 80 
модели на взаимодействие 197 
модели на управление 173 
моделиране на конкуренцията 164 
моделиращи подходи 38 
монетарна политика 65 
МОТ 120 
мотивационни теории 34 
мотивация за труд 34 
МСП 37 176 
МСФО 9 204 
Мъндел - Флеминг 75 
навършена възраст-старост 6 
награда 267 
наказателна отговорност 61 
НАП 48 
наследници 5 
наука 197 
науки за живота 1 
научен журнал 145 
научна сесия 173 174 
научни изследвания 25 145 
научни изследвания и разработки 151 
научни публикации 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 
научни технологии 25 
научно-практическа конференция 148 
научноизследователски проект 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 135 
Национален университетски шампионат 152 
национална култура 42 
национална сигурност 132 
Национални счетоводни стандарти 209 
недвижим имот 102 
недвижими имоти 81 
независимост 125 
нематериални активи 87 211 
необлагаеми доходи 59 
необлагаеми непарични доходи 57 
неокласически растеж 80 
неравенство 34 
неравенство и бедност 34 
неравенство на доходите 142 
несофтуерни индустрии 185 
Нестор Марков 138 
нетно възнаграждение 212 
нефинансови активи 115 
нефинансови предприятия 172 
Нигерия 91 
нисковъглеродна икономика 169 
нисък икономически растеж 81 
Нова година 2020 260 
нормативна база 201 
нужди на обществото 25 
обезлюдяване 20 
обезценка на търговски вземания 204 
обезщетения 8 
обезщетения по функцията 4 5 6 7 8 10 11 14 
обекти на индустриална собственост 179 
областна иконамика 77 
облачен компютинг 221 
облачни инфраструктури 228 
облачни ИТ услуги 228 
облачни платформи 228 230 
облачни приложения 228 
облигации 81 
обмен на данни 237 
обработване на лични данни 106 
обработка на данни 237 
обработка на лични данни 104 
образ 24 
образование 2 197 
образователни индикатори 256 
образователни институции 2 
обучение 137 262 
обучение в България 156 
обучение във ВУЗ 156 
обучение на човешките ресурси 220 
Общ регламент 66 106 
Обща селскостопанска политика 171 246 
обща факторна производителност 170 
обществени поръчки 108 128 130 
обществени услуги 235 
обществено здраве 160 
обществено мнение 99 
общо събрание 266 
одит 125 217 
одит в публичния сектор 125 188 
одит на проекти 188 
одит на човешките ресурси 216 
одитна извадка 188 
одитни процедури 188 
одиторски стандарти 125 
околна среда 157 158 
окончателен данък 58 
окончателни данъци 59 
онлайн банкиране 227 
онлайн магазини 49 
онлайн плащане 240 
онлайн пространство 227 
онлайн разплащане 240 
онлайн търговия 239 
организационна култура 182 
организационна промяна 173 174 
оригиналност на произведението 270 
освобождаване от акциз 89 
Освобождение 138 
осигурени лица 133 
осигурителни вноски 210 212 
осигурително законодателство 134 
осигуряване 133 134 
основни процеси 259 
ОСП 170 171 246 
отворена икономика 75 91 
отворена икономическа политика 75 
отворена търговия 94 
отговорност 116 
открита лекция 147 
отпадъци 159 
отрицателни лихви 65 
отчет 266 
отчетническа отговорност 207 
оферта 108 
оферти 73 
офис по проектно управление 193 
оценка на интелектуалното лидерство 93 
оценка на нематериални активи 211 
оценка на сигурността 168 
оценяване на активи 211 
оценяване на предприятието 83 
пазар на биологични храни 85 
пазар на електроенергия 167 
пазар на труда 33 36 121 140 
пазарен подход 83 
пазарен риск 63 
пазарна информация 73 
пазарна култура 180 
пазарни методи 83 
пазарни множители 83 
пазарни отношения 83 
пазарно предлагане 127 
параметри на бюджета 47 
парична политика 43 
парични иновации 43 
парични награди 146 
парични обезщетения 12 
парични преводи 21 
парично обезщетение 134 
пасивност на кредиторите 172 
патентен данък 48 54 
пенсионна миграция 21 
пенсионна политика 135 
пенсионни преводи 21 
пенсионни трансфери 21 
пенсионноосигурителни институции 21 
персонален компютър 238 
Петко Петков 154 
петрол 162 
планински райони 20 
планински територии 20 
планиране в туризма 251 
планиране на туризма 249 
пластмасови отпадъци 157 
пластмасови продукти 157 
платежен баланс 21 
платформена компания 232 
плащане на данък 103 
плурализъм 105 
победа 152 
подаване на оферти 130 
подкрепа на местната общност 247 
подоходно данъчно облагане 55 
подоходно неравенство 56 
подоходно облагане 55 
подход ЛИДЕР 191 
поздравление 260 
позициониране на пазара 239 
показатели за управление 84 
политика по раждаемостта 19 
политики за академичен протокол 143 
политико-икономическо управление 96 
политикономически системи 32 
политическа реклама 226 
политическо сътрудничество 29 
положителни ефекти 252 
поръчка 71 
посещение в Брюксел 144 
последователни доставки 49 
посредник 245 
посредническа дейност 71 
потребителска оценка 224 
потребление 31 
потребление на домакинствата 31 
почетен знак на СА 265 
почетно звание 261 
пояснителни бележки 203 
права на кредитора 114 
права на човека 132 
правен интерес 114 
правила за академичен протокол 143 
правна рамка 27 111 
правна уредба 109 
правна уредба на ЕС 109 
правно понятие 108 
правно съзнание 99 
право 66 
право на ЕС 111 
практикоприложни аспекти 186 
практически казуси 50 
преговори 116 
предварителен контрол 177 
предизвикателства 97 
предимства 190 
предприемаческа дейност 68 178 179 
прехвърляне на печалби 101 
преходна икономика 94 
прием на проектни предложения 191 
приложни науки 25 
принципи на Agile 190 
принципи на правото 113 
принципи на трудовото право 121 
природен газ 162 223 
присъединяване към ЕС 94 
приходи 15 
прогнозиране 72 
прогнозиране на развитието 250 
програми 33 
програми и проекти 197 
продажба на недвижим имот 102 
продажби 84 
продажби-маркетинг-бизнес организация 84 
проектен екип 184 192 
проектен мениджмънт 184 185 186 187 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199 200 
проектен портфейл 193 
проекти 184 185 186 187 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199 200 
проекти в IT сектора 187 
проекти в публичния сектор 189 
проектно управление 193 
произведения онлайн 100 
промени в ЗС - 2019 209 
промяна 173 174 
просветители 138 
протоколи 270 
професионализация на услуга 175 
професори 154 
профили в социални мрежи 227 
пряко данъчно облагане 101 
пряко облагане 101 
публичен дълг 82 
публичен избор 30 
публичен сектор 122 123 124 125 126 127 177 189 
публична администрация 122 123 124 125 126 127 131 
публични политики 123 
публично управление 122 123 124 125 126 127 
пътнически превози 222 
равнище на бедност 56 
равновесие на функции на предлагане 164 
раждаемост 19 
раждаемост в България 19 
развитие 226 
развитие на икономиката 25 
развитие на международното право 107 
развитие на МСП 37 
развитие на селските райони 171 246 
развитие на селския туризъм 250 253 
развитие на транспорта 222 
развитие на туризма 247 252 254 
развитие на търговията 241 
развитие на човешките ресурси 219 
разкриване на информация 73 
разпространение на информация 71 
разходи в бюджетни предприятия 205 
разходи за пенсии 135 
разходи за социална защита 3 
рационален избор 129 
реален БВП 78 
регионална икономика 77 
регионално развитие 123 
регионално сътрудничество 29 
регистриране по ЗДДС 49 
Регламент (ЕС) 2016/679 106 
Регламент 2017/1001 109 
регресен иск 114 
реклама 225 226 
реклама в бизнеса 225 
рекламен канал 225 
рекламна дейност 99 
рекламни съобщения 225 
ректор 260 262 264 
реформи в България 156 
римско право 114 
риск мениджмънт 44 
роли в екипа 196 
Румъния 171 246 
ръководител 26 
ръководство в организацията 26 
СА 3 9 12 13 16 26 83 84 88 129 135 180 184 185 186 188 189 190 194 196 205 206 210 218 
СА докторант 15 182 187 191 195 200 
СА студент 4 5 6 7 8 10 11 14 184 192 
салдо на търговските банки 67 
самоосигуряващи се лица 133 212 
сборник с доклади 106 107 108 109 110 111 112 113 
сборник с научни публикации 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 
световна икономика 93 
световни пазари 241 
свищовско висше училище 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 
свобода на договаряне 121 
свобода на труда 121 
свободен човешки избор 129 
свободна търговия 97 
северноафрикански страни 82 
селски райони 171 191 246 248 
селски райони в България 256 
селски туризъм 250 253 
селско стопанство 170 
селскостопански иновации 170 
семейство-деца 4 
сигурност 110 124 
система за проектно управление 193 
система за социална защита 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
складови площи 86 
сключване на договор 116 
сключване на сделки 116 
смарт технологии 233 
смесено възлагане 128 
смърт 227 
собствен капитал 208 
собственост в онлайн пространство 227 
СОИ 68 
социална ефективност 174 
социална защита 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 135 
социална икономика 23 
социална мобилност 28 
социална отговорност 236 
социална природа 28 
социална промяна 28 
социални аспекти 255 
социални инвестиции 68 
социални иновации 236 
социални медии 236 
социални плащания 12 
социални потребности 236 
социални предприемачи 23 
социални проблеми 195 
социални проекти 195 
социални системи 18 
социално възпроизводство 28 
социално изключване 11 
социално предприемачество 23 
социално-икономически стимули 131 
социално-икономическо развитие 17 
социология на правото 99 
спадане на цените 71 
спестяване 31 
спестявания на домакинства 31 
специални разузнавателни средства 132 
спогодби 112 
спонтанност 129 
спринт 196 
сравнителен анализ 15 
средства за масова информация 24 
СС 38 211 
статистика 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 135 
статистическа информация 194 
статистическа наука 16 
статистически анализ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 135 
статистически измерения 17 
статистически информационни системи 194 
статистически подход 188 
Стефан Станев 16 
стилизирани сценарии 38 
стипендии 258 
стипендии Буров 258 
СТО 92 
Стопанска академия 144 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 257 258 259 260 261 263 265 267 268 
стопанска дейност 141 
стопански анализ 198 
стопански отрасли 61 
стопански счетоводен анализ 198 
страни от ЕС 94 
стратегическо управление 182 
стратегическо управление на фирмата 182 
стратегия за развитие 263 
стратегия за развитие на СА 263 
стрес-тестове 38 
структура на онтологичното разбиране 105 
структура на приходите 9 
структурна динамика 9 
студент на годината 267 
студенти от СА 144 268 
студентска мобилност 268 
студентска научна сесия 173 174 
студентски празник 146 
студентски практики 140 
студентски съвет 155 
СУБ 148 
суброгация 114 
счeтоводно отчитане 202 204 205 207 208 210 214 
счетоводен анализ 198 
счетоводна информация 201 
счетоводни аспекти 206 
счетоводни длъжности 207 
счетоводни записвания 117 205 206 210 214 
счетоводни политики 203 
счетоводни сметки 117 213 
счетоводно законодателство 217 
счетоводно отчитане 156 213 
счетоводство 211 
счетоводство в България 201 
съвместен независим финансов одит 217 
съвместен одит 217 
съвременна икономика 30 
съпротива към промяна 173 
Сърбия 254 
съхранение на данни 133 
съхранение на документи 133 
съхраняване на информация 201 
творчество 126 
текуща сметка 92 
тематични разработки 171 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 
тенденция на развитие 241 
теоретичен анализ 41 
теоретични аспекти 226 
теории за управление 80 
теория на критичната метафора 24 
териториална кохезия 123 
тероризъм 244 
технологии 25 32 
технологично развитие 183 
товарни превози 222 
традиционен мениджмънт 185 
транспорт 221 
транспортна политика 222 
транспортни компании 224 
транспортни услуги 224 
трансферни плащания 205 
трансформация 137 
трансформация с вълнички 74 
труд 35 
трудова активност 34 
трудова дискриминация 120 
трудова заетост в общините на България 35 
трудова миграция 22 36 
трудова мобилност 36 
трудова удовлетвореност 34 
трудови доходи 34 
трудови злополуки 181 
трудови отношения 120 
трудови правоотношения 106 
трудово възнаграждение 34 
трудово законодателство 120 
трудово и осигурително право 119 
трудово право 110 
трудовоправни документи 119 
тръбопроводен транспорт 223 
туризъм 243 244 248 252 254 
туризъм в Русия 248 
туристически дестинации 251 
туристически пакети 245 
туристически продукт 255 
туроператор 245 
туроператорска дейност 245 
търговия на дребно 87 233 
търговия на едро 87 
търговия с услуги 92 
търговски вземания 204 
търговски договори 117 118 
Търговски закон 116 203 208 
търговски сделки 116 
тържества 261 
Търновска конституция 270 
умения 177 
университети 143 145 
университетски преподавател 16 
управление на екип 196 
управление на иновациите 2 
управление на информацията 232 
управление на конфликти 192 
управление на кредитния риск 172 
управление на МСП 176 
управление на организациите 193 
управление на организацията 174 
управление на отпадъците 157 159 
управление на персонала 220 
управление на предприятието 172 198 
управление на продажбите 84 
управление на проекти 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 
управление на промените 173 
управление на промяната 173 174 
управление на труда 120 
управление на човешки ресурси 216 220 
управление на човешките ресурси 219 
управление на човешкия фактор 219 
управляващ орган 191 
управляемост 129 
ускорено развитие 237 
услуги 92 175 
успешен бизнес 230 
устойчив туризъм 247 249 
устойчиво предприемачество 68 178 
устойчиво развитие 231 255 
устойчиво развитие в туризма 255 
устойчиво развитие на туризма 249 
устойчивост 22 
учредително събрание 270 
фактори за предприемаческа ориентация 178 
факторна производителност 41 
факторни влияния 41 
фасилити 175 
фасилити фирми 175 
фертилна възраст 19 
финанси 65 
финансиране 140 
финансиране на проекти 199 
финансиране на туризма 253 
финансиране от ЕС 199 253 
финансов контрол 141 
финансов контрольор 177 
финансов лизинг 206 
финансов съветник 39 
финансови активи 115 
финансови инструменти 204 
финансови механизми 140 
финансови отчети 202 203 208 211 217 
финансови пазари 69 72 
финансови рискове 44 
финансови системи 38 
финансово консултиране 39 
фири 62 
фискална консолидация 82 
фискална политика 41 75 
фискална устойчивост 41 
фонд Резервен 208 
Фондация Буров 258 
Фондация Минко Русенов 269 
фондов пазар 71 
фондове 199 
фондови борси 70 
фондови индекси 81 
франчайз 215 
франчайз договор 215 
франчайз система 215 
франчайзингов бизнес 215 
функции на културата 182 
функции на социалната защита 12 
функционални стратегии 122 
футбол 152 
футболен отбор 152 
хеджиране 44 
хеджиране на активи 44 
хибриден модел на управление 189 
хибридни войни 76 
хибридни заплахи 76 
хибридни механизми 76 
хиперинфлация 40 
хипотетични сценарии 38 
хранене 160 
хранене на населението 160 
Хърватия 249 268 
ЦБ 43 
целеви групи 186 
цена на електроенергия 163 166 167 
цена на енергията 163 
цена на криптовалута 69 
цени 72 
централизиращ регулатор 66 
Централна Азия 170 
церемониал 143 
циклични компоненти 74 
цифров единен пазар 100 
цифрова валута 43 
цифрова икономика 43 234 
цифрова информация 234 
цифрови платформи 236 
цифрови технологии 100 
цифровизация 145 236 
цифрово управление 131 
четене 229 
човешки капитал 80 256 
човешки капитал в България 256 
човешки потенциал 234 
човешки ресурс в България 216 
човешки ресурси 216 220 234 
чуждоезиково обучение 138 
Шуман 252 
Шуманов резонанс 252 
юбилейна конференция 26 38 80 180 182 201 236 244 
юбилейна международна конференция 26 38 80 180 182 201 236 244 
Южна Централна България 256 
75 години СУБ 148 
95-годишнина 265 
Agile мениджмънт 185 187 190 193 
Agile подход 187 190 193 
BitCoin 66 69 
blockchain технологии 37 
ESSPROS 9 12 15 
EUR / CHF 73 
GDPR 66 
IFAA 217 
IT индустрия 136 
IT кадри 136 
IT компании 136 
IT образование 136 
IT обучение 136 
IT сектор 187 
KPI - рамка 198 
KPI индикатори 198 
REWE DIGITAL 200 
S&P 500 74 
Scrum 196 200 
Scrum методология 196 200 
Smart Contracts 37 
SMART-договори 37 
SWOT анализ 198 
Telerik Academy 136