НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Организации. Асоциации. Федерации. Фондации. Съюзи

- 1 -

Сп Н 25 а

Албаз, Магед и др.  Основни аспекти на измерването на резултатите от дейността на организациите с нестопанска цел: в търсене на отчетност и легитимност / Магед Албаз, Мохамед Мустафа Али Албаз. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 3, с. 3-18. 

  

Сист. No: 75799

ФИЛОСОФИЯ

- 2 -

Сп Д 532

Block, Walter E.  Rejoinder to Wysocki on indifference and the Block-Hoppe / Walter E. Block. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2019, N 4, с. 1-7. 

  

Сист. No: 76006

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Демография и население

- 3 -

Сп И 503 и

Rangelova, Rossitsa et al.  Economic Aspects of Demographic Changes in the European Union and in Bulgaria / Rossitsa Rangelova, Valentin Bilyanski. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 5, с. 25-54. 

  

Сист. No: 76126

Миграция

- 4 -

Сп И 503 и

Bobeva, Daniela et al.  Economic Aspects of Migration Processes in Bulgaria / Daniela Bobeva, Dimitar Zlatinov, Eduard Marinov. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 5, с. 55-88. 

  

Сист. No: 76127

Миграция - международна

- 5 -

Сп М 68 э

Малахов, В.  Глобальное управление в сфере миграции: теория, институты, политика / В. Малахов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2019, N 10, с. 89-96. 

  

Сист. No: 76037

- 6 -

Сп М 68 э

Цапенко, И.  Перспективные технологии интеграции мигрантов / И. Цапенко. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2019, N 10, с. 97-108. 

  

Сист. No: 76068

Жизнено равнище на населението

- 7 -

Сп М 486

Павлов, Кристофор.  Големият ипотечен бум преди и сега / Кристофор Павлов. // Мениджър, 2019, N 11, с. 84-87. 

  

Сист. No: 75998

Социология

- 8 -

Сп С 547

Ченгелова, Емилия.  Хабитуси на неформалността: социални полета за прилагане на модели на девиантно икономическо поведение / Емилия Ченгелова. // Социологически проблеми, LI, 2019, N 1, с. 351-375. 

  

Сист. No: 75819

- 9 -

Сп С 547

Hristova, Svetlana.  Global Public Space / Svetlana Hristova. // Социологически проблеми, LI, 2019, N Special Issue, с. 86-101. 

  

Сист. No: 75816

- 10 -

Сп С 547

Znepolski, Boyan.  On “Identity” in the Social Sciences: Uses, Overuses, and Misuses of a Concept / Boyan Znepolski. // Социологически проблеми, LI, 2019, N Special Issue, с. 53-67. 

  

Сист. No: 75814

Икономическа социология

- 11 -

Сп И 503 и

Stoilova, Vyara.  Market, Freedom and Justice / Vyara Stoilova. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 4, с. 3-17. 

  

Сист. No: 76085

Корупция

- 12 -

Сп С 57 б

Миколенко, Дмитро.  Корупцията в България на границата на XIX - XX век като проява на политическото наследство на Стефан Стамболов / Дмитро Миколенко. // Списание на Българската академия на науките, CXXXII, 2019, N 5, с. 23-30. 

  

Сист. No: 76087

Социално поведение. Социална психология

- 13 -

Сп М 486

Стефанова, Марина.  Едно за теб, едно за мен / Марина Стефанова. // Мениджър, 2019, N 11, с. 92-93. 

  

Сист. No: 76000

Политика

- 14 -

Сп С 57 б

Димитров, Димитър В.  Политическият елит и неговото поведение / Димитър В. Димитров. // Списание на Българската академия на науките, CXXXII, 2019, N 6, с. 21-30. 

  

Сист. No: 76086

Международна политика

- 15 -

Сп М 68 э

Лебедева, М.  Современные мегатренды мировой политики / М. Лебедева. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2019, N 9, с. 29-37. 

  

Сист. No: 75960

- 16 -

Сп М 45 о

Минчев, Чавдар.  Балканите - проблем и възможност в отношенията между Русия и ЕС / Чавдар Минчев. // Международни отношения, XLVIII, 2019, N 4, с. 27-34. 

  

Сист. No: 75804

- 17 -

Сп М 68 э

Семенов, А. и др.  Концепция "Общего будущего человечества" во внешнеполитической стратегии Китая / А. Семенов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2019, N 8, с. 72-81. 

  

Сист. No: 75949

Дипломатически преговори

- 18 -

Сп М 68 э

Торкунов, А.  Дипломатия академического сообщества : прошлое и настоящее / А. Торкунов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2019, N 9, с. 22-28. 

  

Сист. No: 75972

- 19 -

Сп М 68 э

Торкунов, А.  Дипломатия академического сообщества : прошлое и настоящее / А. Торкунов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2019, N 9, с. 22-28. 

  

Сист. No: 75972

Икономика. Икономически науки

- 20 -

Сп И 50 м

Маринов, Едуард.  Нобелова награда за постижения в областта на икономическите науки за 2019 г. /  Прев. Едуард Маринов. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 6, с. 78-116. 

  

Сист. No: 76071

- 21 -

Сп И 502

Стиглиц, Джоузеф Е.  Краят на неолиберализма и възраждането на историята / Джоузеф Е. Стиглиц. // Икономика, 2019, N 6, ноем.-дек. 2019, с. 40-42. 

  

Сист. No: 75962

- 22 -

Сп И 503 и

Competitiveness and Related Concepts: A Logical Approach to Definition . // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 4, с. 18-44. 

  

Сист. No: 76112

Икономикс

- 23 -

CD 71

Петкова, Аника.  Влияние на вътрешните инвестиции и потреблението на домакинствата върху зависимостта "преки чуждестранни инвестиции - икономически растеж" в България / Аника Петкова. // Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция : Юб. науч. конфер. посвет. на 70-годишнината от основаването на катедра "Икономикс". - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, с. 151-162. 

  

Сист. No: 76179

- 24 -

Сп И 503 и

Tzvetanova, Ekaterina.  Adaptation of the Altman’s Corporate Insolvency Prediction Model – the Bulgarian Case / Ekaterina Tzvetanova. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 4, с. 125-142. 

  

Сист. No: 76121

Микроикономика

- 25 -

Сп И 503 и

Netseva-Porcheva, Tatyana et al.  Profiling Companies according to the Adopted Pricing Strategy / Tatyana Netseva-Porcheva, Vasil Bozev. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 3, с. 144-164. 

  

Сист. No: 76079

Макроикономика

- 26 -

Сп И 50 м

Велушев, Милен.  Създаване на специфичен за страната-домакин модел на връзката между брутен вътрешен продукт и входящи преки чуждестранни инвестиции - случаят с българската икономика / Милен Велушев. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 6, с. 3-21. 

  

Сист. No: 76065

- 27 -

Сп М 486

Филипов, Никола.  Поглед от върха на бизнес цикъла / Никола Филипов. // Мениджър, 2019, N 10, с. 8-10. 

  

Сист. No: 75939

- 28 -

Сп И 503 и

Ganchev, Gancho et al.  The Relationship between Workforce Migration and the Basic Macroeconomic Variables of the Countries from Central Eastern Europe with a Focus on Bulgaria / Gancho Ganchev, Mariya Paskaleva. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 4, с. 45-69. 

  

Сист. No: 76113

- 29 -

Сп И 503 и

Vassileva, Iglika.  Labour Intensiveness of Economic Growth in Bulgaria: Estimates, Impact of the Global Crisis and Drivers / Iglika Vassileva. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 3, с. 18-41. 

  

Сист. No: 76074

Икономически теории. Учения и школи

- 30 -

Сп И 502

Калецки, Анатоли.  Монетаристката ера приключи / Анатол Калецки. // Икономика, 2019, N 6, ноем.-дек. 2019, с. 44-47. 

  

Сист. No: 75963

Политическа икономия

- 31 -

Сп И 50 м

Проданов, Христо.  Големите данни, промените в статистиката и новите предизвикателства пред политикономическите системи / Христо Проданов. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 6, с. 40-58. 

  

Сист. No: 76066

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 32 -

CD 71

Калинкова, Сабрина.  Работната сила в условията на дигиталната икономика - състояние, тенденции, предизвикателства и перспективи / Сабрина Калинкова. // Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция : Юб. науч. конфер. посвет. на 70-годишнината от основаването на катедра "Икономикс". - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, с. 314-321. 

  

Сист. No: 76181

- 33 -

Сп И 503 и

Ganchev, Gancho et al.  The Relationship between Workforce Migration and the Basic Macroeconomic Variables of the Countries from Central Eastern Europe with a Focus on Bulgaria / Gancho Ganchev, Mariya Paskaleva. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 4, с. 45-69. 

  

Сист. No: 76113

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 34 -

CD 71

Сотирова, Екатерина.  Стабилност на банковата система на България / Екатерина Сотирова. // Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция : Юб. науч. конфер. посвет. на 70-годишнината от основаването на катедра "Икономикс". - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, с. 98-108. 

  

Сист. No: 76178

- 35 -

В К 263

Натисни и плати . // Капитал, XXVII, N 48, 29 ноем.-5-дек. 2019, с. 50-51. 

  

Сист. No: 75984

- 36 -

В К 263

Тодоров, Тодор.  Кой кой е в дигиталните портфейли / Тодор Тодоров. // Капитал, XXVII, N 48, 29 ноем.-5-дек. 2019, с. 78-79. 

  

Сист. No: 75985

- 37 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Финансово благосъстояние чрез технологии / Мария Динкова. // CIO, XV, 2019, N 11, с. 64-65. 

  

Сист. No: 76052

Финанси

- 38 -

Сп Д 532

Ненкова, Пресияна и др.  Вертикален фискален дисбаланс в България в периода 2003-2017 г. / Пресияна Ненкова. // Диалог. Електронно списание, 2019, N 3, с. 40-59. 

  

Сист. No: 75850

- 39 -

Сп И 503 и

Bachev, Iavor.  Combating financial statement fraud – an analysis and model for the Republic of Bulgaria / Iavor Bachev. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 3, с. 42-71. 

  

Сист. No: 76075

- 40 -

Сп Ч J 80 f

Barrot, Jean-Noel et al.  The Globalization Risk Premium / Jean-Noel Barrot, Erik Loualiche, Julien Sauvagnat. // The Journal of Finance  (New York), 74, 2019, N 5, с. 2391-2440. 

  

Сист. No: 75996

- 41 -

Сп Ч J 80 f

Hartzmark, Samuel M. et al.  The Dividend Disconnect / Samuel M. Hartzmark, David H. Solomon. // The Journal of Finance  (New York), 74, 2019, N 5, с. 2153-2200. 

  

Сист. No: 75995

Бюджетни приходи и разходи

- 42 -

Сп М 486

Станчев, Красен.  Очаква ни балансирана година / Красен Станчев. // Мениджър, 2019, N 11, с. 24-26. 

  

Сист. No: 75982

Финансов контрол

- 43 -

Сп Н 25 а

Лечева, Ина А.  Политики и процедури за предварителен контрол за законосъобразност / Ина А. Лечева. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 3, с. 46-57. 

  

Сист. No: 75802

Данъци. Такси. Налози

- 44 -

Сп Б 973

Данъчна преференция. Пренасяне на данъчни загуби . // Бюджетът, 28, 2019, N 12, с. 42-45. 

  

Сист. No: 75887

- 45 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Дигиталният данък на кръстопът между икономиката и политиката / Мария Динкова. // CIO, XV, 2019, N 11, с. 58-60. 

  

Сист. No: 76048

- 46 -

Сп А 454

Момчилов, Бойчо.  Отговорност за чужд данъчен дълг / Бойчо Момчилов. // Актив, 2011, N 11, с. 44-51. 

  

Сист. No: 76019

- 47 -

Сп М 486

Нейчев, Николай.  Най-ценният данък за хазната / Николай Нейчев. // Мениджър, 2019, N 10, с. 114-115. 

  

Сист. No: 75806

- 48 -

Сп Ф 531 п

Облагане по реда на ЗДДФЛ на доходите от хазартни игри . // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 10, с. 25-26. 

  

Сист. No: 75892

- 49 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  ДДС при продажби от склад на чуждестранна интернет платформа в трета страна / Лиляна Панева. // Актив, 2019, N 11, с. 14-17. 

  

Сист. No: 76005

- 50 -

Сп И 503 и

Nenkova, Presianaи др.  Assessing the Effects of Imposing Vat on the Services Provided by the Banking Sector – The Case of Bulgaria / Presiana Nenkova, Angel Angelov. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 3, с. 124-143. 

  

Сист. No: 76078

- 51 -

Сп И 503 и

Tymchenko, Olena et al.  The Approach to Tax Debtors Segmentation / Olena Tymchenko, Yuliia Sybirianska, Alla Abramova. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 5, с. 103-119. 

  

Сист. No: 76129

Данъчна система на ЕС

- 52 -

Сп М 486

Ангелов, Георги.  Данъчните реформи в Европа / Георги Ангелов. // Мениджър, 2019, N 11, с. 28-29. 

  

Сист. No: 75987

Пари. Банково дело. Борси

- 53 -

Сп Б 923 з

Джилизов, Велко.  Пощенски парични преводи / Велко Джилизов. // Български законник, XXVIII, 2019, N 11, с. 79-86. 

  

Сист. No: 75907

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 54 -

Сп C 58

Бойчева-Манолчева, Майя.  PSD2 - готови ли са банките у нас / Майя Бойчева-Манолчева. // CIO, XV, 2019, N 11, с. 4-6. 

  

Сист. No: 76024

- 55 -

Сп C 58

Бойчева-Манолчева, Майя.  Отворено банкиране - наръчник за ИТ директори / Майя Бойчева-Манолчева. // CIO, XV, 2019, N 11, с. 26-31. 

  

Сист. No: 76038

- 56 -

Сп Н 25 а

Йосифов, Траян П.  Състояние на банковия кредитен пазар в България / Траян П. Йосифов. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 3, с. 32-45. 

  

Сист. No: 75801

- 57 -

Сп C 58

Кери, Скот.  Как финтех секторът застрашава традиционните банки / Скот Кери. // CIO, XV, 2019, N 11, с. 8-10. 

  

Сист. No: 76029

- 58 -

Сп Ф 531 п

Тодоров, Тодор.  За тенденцията за повишаване на банковите такси у нас / Тодор Тодоров. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 10, с. 71-76. 

  

Сист. No: 75905

- 59 -

Сп И 503 и

Integral Assessment of Banking Activity Efeectiveness and Rating of Ukraininan and Bulgarian Banks . // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 4, с. 70-96. 

  

Сист. No: 76114

Пари, валута

- 60 -

Сп C 58

Мериан, Лукас.  Защо Франция и Германия се страхуват от Libra / Лукас Мериан. // CIO, XV, 2019, N 11, с. 66-68. 

  

Сист. No: 76054

- 61 -

Сп C 58

Мериан, Лукас.  Цифровите пари са на радара на Apple / Лукас Мериан. // CIO, XV, 2019, N 11, с. 70-71. 

  

Сист. No: 76055

Инвестиции

- 62 -

Сп М 486

Нейчев, Николай.  Първата голяма инвестиция / Николай Нейчев. // Мениджър, 2019, N 10, с. 100-101. 

  

Сист. No: 75805

Борси. Борсови операции

- 63 -

Сп Д 532

Аврамов, Виктор.  Анализ на времевите редове на цените и обема на борсовата търговия на електрическа енергия в условията на ниска ликвидност / Виктор Аврамов. // Диалог. Електронно списание, 2019, N 4, с. 8-22. 

  

Сист. No: 76007

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 64 -

Сп И 503 и

Velikova, Elenita.  Value Assessment of Natural Mineral Springs Water Used in Spa Facilities / Elenita Velikova, Ivo Anev. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 4, с. 158-187. 

  

Сист. No: 76123

Икономическа политика

- 65 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  Индустрията расте, автоматизация дебне отвсякъде / Иван Гайдаров. // CIO, XV, 2019, N 11, с. 36-37. 

  

Сист. No: 76039

Регионална икономика

- 66 -

46873

Рисемова, Таня И.  Възможности за подобряване на икономическото развитие на българските общини по течението на Долен Дунав / Таня И. Рисемова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 256-263. 

  

Сист. No: 75911

Икономика на Русия

- 67 -

Сп В 83 Э

Блум, Н. и др.  Политика поддержки инноваций : набор инструментов / Н. Блум, Ван Й. Реенен. // Вопросы экономики  (Москва), 90, 2019, N 10, с. 5-31. 

  

Сист. No: 76022

- 68 -

Сп М 68 э

Ершов, М.  Перспективы экономического роста в России на фоне низкой инфляции / М. Ершов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2019, N 8, 29-38. 

  

Сист. No: 75927

- 69 -

Сп М 68 э

Ершов, М.  Перспективы экономического роста в России на фоне низкой инфляции / М. Ершов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2019, N 8, с. 29-38. 

  

Сист. No: 75934

- 70 -

Сп М 68 э

Морозкина , А.  Официальная помощь развитию : тенденции последнего десятилетия / А. Морозкина. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2019, N 9, с. 86-92. 

  

Сист. No: 75961

- 71 -

Сп М 68 э

Хохлова, М.  Молодежный рынок труда : европейский опыт в российском контексте / М. Хохлова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2019, N 9, с. 118-128. 

  

Сист. No: 75971

Икономически растеж

- 72 -

CD 71

Атанасов, Илия.  Интернет и икономически растеж в начало на XXI век / Илия Атанасов. // Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция : Юб. науч. конфер. посвет. на 70-годишнината от основаването на катедра "Икономикс". - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, с. 451-460. 

  

Сист. No: 76183

- 73 -

CD 71

Ралева, Стела.  Структурни характеристики на икономическия растеж в България / Стела Ралева. // Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция : Юб. науч. конфер. посвет. на 70-годишнината от основаването на катедра "Икономикс". - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, с. 81-97. 

  

Сист. No: 76177

- 74 -

Сп И 503 и

Zakari, Abdulrasheed et al.  Impact of Electricity Consumption, Financial Development, Trade Openness on CO2 Emissions: Evidence from Nigeria / Abdulrasheed Zakari, Vincent Tawiah. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 4, с. 143-157. 

  

Сист. No: 76122

Бизнес политика

- 75 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Коя е печелившата ниша? / Мария Динкова. // CIO, XV, 2019, N 10, с. 58-59. 

  

Сист. No: 75820

- 76 -

Сп C 58

Стакпоул, Бет.  Възходът на главния мениджър по изживяването / Бет Стакпоул. // CIO, XV, 2019, N 11, с. 79-81. 

  

Сист. No: 76056

Аграрна икономика

- 77 -

Сп И 503 и

Forecasting of gross agricultural output of agrarian enterprises of Ukraine: case study with STELLA software . // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 5, с. 148-163. 

  

Сист. No: 76133

Икономика на индустрията, предприятието

- 78 -

46873

Станев, Явор.  Развитие на индустриалния сектор през погледа на живущите в Крайдунавския регион / Явор Станев. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 680-685. 

  

Сист. No: 76015

- 79 -

Сп Х 74 п

Една подходяща ERP за моята фирма . // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 8, с. 10-11. 

  

Сист. No: 75919

- 80 -

Сп Д 532

Йосифов, Траян.  Социално-икономическо значение на българските малки и средни предприятия : преглед на техните силни и слаби страни / Траян Йосифов. // Диалог. Електронно списание, 2019, N 3, с. 73-85. 

  

Сист. No: 75859

- 81 -

Сп М 68 э

Розанова, Н.  Эволюция фирмы в условиях цифровой экономики / Н. Розанова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2019, N 8, с. 21-28. 

  

Сист. No: 75926

Икономика на туризма

- 82 -

46873

Николова, Иванка.  Възможности за нарастване на приходите в хотелиерството / Иванка Николова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 45-52. 

  

Сист. No: 75873

Туризъм в България

- 83 -

46873

Кушева, Галя.  Анализ на дейността на местата за настаняване в курортен комплекс Пампорово през зимния туристически сезон за период 2017-2019 г. / Галя Кушева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 195-202. 

  

Сист. No: 75899

- 84 -

Сп М 486

Нейчев, Николай.  Верижен ефект / Николай Нейчев. // Мениджър, 2019, N 11, с. 94. 

  

Сист. No: 76002

Търговия

- 85 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Умното пакетиране - ключ към клиентското сърце / Ники Божилов. // Логистика, XV, 2019, N 8, с. 54-55. 

  

Сист. No: 75826

- 86 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Клиентите искат непрекъснат контакт с онлайн търговеца / Ники Божилов. // Логистика, XV, 2019, N 9, с. 50-52. 

  

Сист. No: 75828

- 87 -

Сп Д 532

Камбурова, Лиляна.  Влияние на МСФО 16 лизинг върху показателите за финансово състояние и оценка на стойността на предприятията / Лиляна Камбурова. // Диалог. Електронно списание, 2019, N 4, с- 23-35. 

  

Сист. No: 76008

- 88 -

Сп Х 74 п

Опаковката ли? Че то не било никак просто . // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 8, с. 5-8. 

  

Сист. No: 75912

- 89 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Промените в Наредба Н-18/2006 г. / Лиляна Панева. // Български законник, XXVIII, 2019, N 11, с. 73-78. 

  

Сист. No: 75908

- 90 -

Сп Л 763

Цветанова, Гена.  Иновативно мислене в студената верига на доставки / Гена Цветанова. // Логистика, XV, 2019, N 9, с. 22-24. 

  

Сист. No: 75827

Маркетинг

- 91 -

Сп И 503 и

Stanimirov, Evgeni et al.  Customer Profiling Based on the Criteria of Sustainable Consumption / Evgeni Stanimirov, Mariya Georgieva. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 3, с. 3-17. 

  

Сист. No: 76073

Логистика

- 92 -

CD 70

Банабакова, Ваня Куздова.  Логистиката и социалната отговорност / Ваня Куздова Банабакова. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сб. науч. докл. от Първа науч. и бизнес конфер. в чест на 100-годишнината на УНСС, 22 - 23.05.2019 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, с. 184-199. 

  

Сист. No: 76213

- 93 -

CD 70

Боянов, Любен Кирилов.  Перспективи и подходи при дигиталната трансформация в областта на управлението на веригите за доставките / Любен Кирилов Боянов. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сб. науч. докл. от Първа науч. и бизнес конфер. в чест на 100-годишнината на УНСС, 22 - 23.05.2019 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, с. 116-. 

  

Сист. No: 76211

- 94 -

CD 70

Воденичарова, Мария Сашкова.  Бъдещето на омниканалите при веригите на доставки на хранителни продукти в България / Мария Сашкова Воденичарова. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сб. науч. докл. от Първа науч. и бизнес конфер. в чест на 100-годишнината на УНСС, 22 - 23.05.2019 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, с. 51-65. 

  

Сист. No: 76209

- 95 -

CD 70

Денчев, Емил Петров.  ИКТ за дигитализация на логистиката и веригите за доставка / Емил Петров Денчев. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сб. науч. докл. от Първа науч. и бизнес конфер. в чест на 100-годишнината на УНСС, 22 - 23.05.2019 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, с. 99-106. 

  

Сист. No: 76210

- 96 -

CD 70

Йонева, Елизабет Димитрова.  Въздействие на политическите фактори върху веригите на доставки в енергийния сектор - актуална динамика и ключови тенденции / Елизабет Димитрова Йонева. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сб. науч. докл. от Първа науч. и бизнес конфер. в чест на 100-годишнината на УНСС, 22 - 23.05.2019 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, с. 214-227. 

  

Сист. No: 76214

- 97 -

CD 70

Мардов, Георги Тодоров.  Веригата за доставки и риска от измами в нея / Георги Тодоров Мардов. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сб. науч. докл. от Първа науч. и бизнес конфер. в чест на 100-годишнината на УНСС, 22 - 23.05.2019 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, с. 263-269. 

  

Сист. No: 76215

- 98 -

CD 70

Петрова, Симеонка Александрова.  Логистични решения и дълбочина на асортимента в ритейл веригата на доставките / Симеонка Александрова Петрова. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сб. науч. докл. от Първа науч. и бизнес конфер. в чест на 100-годишнината на УНСС, 22 - 23.05.2019 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, с. 66-74. 

  

Сист. No: 76089

- 99 -

CD 70

Стоянов, Михал.  Лизингът на транспортните средства - състояние и перспективи / Михал Стоянов. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сб. науч. докл. от Първа науч. и бизнес конфер. в чест на 100-годишнината на УНСС, 22 - 23.05.2019 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, с. 137-146. 

  

Сист. No: 76212

- 100 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Опознай риска, за да го пребориш / Ники Божилов. // Логистика, XV, 2019, N 9, с. 53-55. 

  

Сист. No: 75829

- 101 -

Сп Л 763

Цветанова, Гена.  От логистичен хъб на бъдещето до българския пазар / Гена Цветанова. // Логистика, XV, 2019, N 8, с. 38-41. 

  

Сист. No: 75823

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 102 -

В К 263

Какво следва за европейския банков съюз . // Капитал, XXVII, N 48, 29 ноем.-5-дек. 2019, с. 40-41. 

  

Сист. No: 75983

Глобализация

- 103 -

CD 71

Василев, Йордан и др.  Информационното общество и глобализацията / Йордан Василев, Елица Петкова. // Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция : Юб. науч. конфер. посвет. на 70-годишнината от основаването на катедра "Икономикс". - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, с. 227-236. 

  

Сист. No: 76090

Европейска интеграция

- 104 -

Сп И 503 и

Durova, Kalina.  Are the New Member States Ready to Join the Euro Area? A Business Cycle Perspective / Kalina Durova. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 3, с. 72-95. 

  

Сист. No: 76076

- 105 -

Сп И 503 и

Stoyanova, Dobrinka et al.  Social Cohesion (Bulgaria – EU – Western Balkans) / Dobrinka Stoyanova, Blaga Madjurova, Stefan Raichev. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 3, с. 96-123. 

  

Сист. No: 76077

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 106 -

CD 71

Моралийска, Моника.  Изграждането на социален съюз в Европейския съюз като условие за неговото устойчиво развитие / Моника Моралийска. // Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция : Юб. науч. конфер. посвет. на 70-годишнината от основаването на катедра "Икономикс". - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, с. 375-386. 

  

Сист. No: 76182

Право. Наука за държавата и правото

- 107 -

Сп Т 961 п

Димов, Дамян.  Количествено нарушение на съзнанието при обезщетението за неимуществени вреди / Дамян Димов. // Търговско право, XXVIII, 2019, N 3, с. 81-94. 

  

Сист. No: 75896

- 108 -

Сп С 494

Найденов, Борислав.  Ползване и прехвърляне на ползването на търговска марка / Борислав Найденов. // Собственост и право, 2019, N 11, с. 74-81. 

  

Сист. No: 76032

- 109 -

Сп О 253 п

Николов, Ясен.  Публично предлагане на ценни книжа : Понятие и същност / Ясен Николов. // Общество и право, 2019, N 6, с. 62-78; N 7, с. 31-42. 

  

Сист. No: 75932

- 110 -

Сп Т 961 п

Орсов, Златомир.  За придобиването на вещни права по аналогия / Златомир Орсов. // Търговско право, XXVIII, 2019, N 3, с. 21-27. 

  

Сист. No: 75897

- 111 -

Сп Т 871

Попова, Цвета.  Стандартите на Международната организация на труда и българското пенсионно законодателство / Цвета Попова. // Труд и право, XXVIII, 2019, N 11, с. 5-13. 

  

Сист. No: 76033

- 112 -

Сп Б 44 б

Стефанова, Радослава.  Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) и Националната агенция за ISBN / Радослава Стефанова. // Библиотека, XXVI, 2019, N 5, с. 5-8. 

  

Сист. No: 75836

Гражданско право. Вещно право. Облигационно право. Търговско право

- 113 -

Сп С 494

Панайотова-Чалъкова, Люба.  Културни ценности с материален и нематериален характер / Люба Панайотова-Чалъкова. // Собственост и право, 2019, N 10, с. 81-87. 

  

Сист. No: 75837

Облигационно право

- 114 -

Сп П 147 п

Голева, Поля.  Продължителните договори / Поля Голева. // Търговско и облигационно право, XXIII, 2019, N 10, с. 30-41. 

  

Сист. No: 75871

- 115 -

Сп П 147 п

Петров, Деян.  Проблеми на отговорността на съдружниците в гражданско дружество пред трети лица / Деян Петров. // Търговско и облигационно право, XXIII, 2019, N 10, с. 42-57. 

  

Сист. No: 75872

Търговско право

- 116 -

Сп Д 532

Бъчварова, Маргарита.  За дискусионната правна същност на отговорността на управителя в ООД за причинени вреди / Маргарита Бъчварова. // Диалог. Електронно списание, 2019, N 3, с. 17-26. 

  

Сист. No: 75848

- 117 -

Сп В 986

Младенов, Младен.  Мерки срещу рискове относно защитата на търговската тайна / Младен Младенов. // Вътрешен одитор, XVI, 2019, N 2, с. 23-35 ; N 1, с. 36-40. 

  

Сист. No: 76067

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 118 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Митове и факти в трудовото и осигурителното право : За достъпа на чужденци от трети страни до пазара на труда в България / Андрей Александров. // Труд и право, XXVIII, 2019, N 10, с. 56-69. 

  

Сист. No: 75839

- 119 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Митове и факти в трудовото и осигурително право : За изпитателния срок / Андрей Александров. // Труд и право, XXVIII, 2019, N 11, с. 17-25. 

  

Сист. No: 76035

- 120 -

Сп Д 532

Апостолов, Валери.  Икономически и социални аспекти в приложението на законодателството за безопасни и здравословни условия на труд / Валери Апостолов. // Диалог. Електронно списание, 2019, N 4, с. 36-54. 

  

Сист. No: 76009

- 121 -

Сп Т 871

Богомилова, Жанет.  Правна уредба на работата от разстояние по трудов договор : За достъпа на чужденци от трети страни до пазара на труда в България / Жанет Богомилова. // Труд и право, XXVIII, 2019, N 10, с. 13-24. 

  

Сист. No: 75840

Обществено управление. Военни науки

- 122 -

Сп Д 532

Кънев, Методи.  Към нова парадигма на обществения живот / Методи Кънев. // Диалог. Електронно списание, 2019, N 3, с. 1-16. 

  

Сист. No: 75847

Социално осигуряване в България

- 123 -

Сп Д 532

Шопова, Маргарита и др.  Тенденции в структурната динамика на плащанията от системата за социална защита в България / Маргарита Шопова, Иванка Цветанова. // Диалог. Електронно списание, 2019, N 3, с. 27-39. 

  

Сист. No: 75849

Пенсионно осигуряване

- 124 -

Сп В 83 Э

Гурвич, Е.  Развилки пенсионной реформы : российский и международный опыт / Е. Гурвич. // Вопросы экономики  (Москва), 90, 2019, N 9, с. 5-39. 

  

Сист. No: 75881

Застраховане

- 125 -

Сп И 50

Деда, Газмент и др.  Подходи за формулиране на маркетингови стратегии в застрахователните компании на Косово / Газмент Деда, Стела Тодорова. // Икономика и управление на селското стопанство, 2019, N 2, с. 72-78. 

  

Сист. No: 75853

- 126 -

Сп В 83 Э

Прокопьева, Е. Л.  Структурные диспропорции развития региональных страховых рынков в России / Е. Л. Прокопьева. // Вопросы экономики  (Москва), 90, 2019, N 10, с. 146-155. 

  

Сист. No: 76023

- 127 -

Сп Ф 531 п

Радлова, Невена.  Сключване на застраховки онлайн / Невена Радлова. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 10, с. 63-70. 

  

Сист. No: 75898

Образование

- 128 -

В К 263

Бобова, Илиана.  За кого е модерната МВА диплома / Илиана Бобова. // Капитал, XXVII, N 48, 29 ноем.-5-дек. 2019, с. 68-70. 

  

Сист. No: 75986

- 129 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Бизнесът в помощ на технологичния дефицит в образованието / Мария Динкова. // CIO, XV, 2019, N 11, с. 40-43. 

  

Сист. No: 76047

- 130 -

Сп Л 763

Цветанова, Гена.  Образованието в чужбина дава добър старт в кариерата / Гена Цветанова. // Логистика, XV, 2019, N 8, с. 46. 

  

Сист. No: 75824

Висше образование

- 131 -

В К 263

Кацарова, Пламена.  Образование на кредит / Пламена Кацарова. // Капитал, XXVII, N 44, 01 ноем. 2019, с. 62-63. 

  

Сист. No: 75796

- 132 -

Сп Ч S 40

Koteva, Galina.  Some Aspects of Translation Skills Acquisition in a Specialized Context / Galina Koteva. // Science, engineering & education, 2019, N 1, с. 87-94. 

  

Сист. No: 76083

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 133 -

Сп М 68 э

Зимаков, А.  Европейские стратегии экологизации теплоснабжения / А. Зимаков. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2019, N 8, с. 39-46. 

  

Сист. No: 75929

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване

- 134 -

CD 71

Владимирова, Милена.  Здравен статус и обществено благосъстояние в България 2007 - 2017 / Милена Владимирова. // Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция : Юб. науч. конфер. посвет. на 70-годишнината от основаването на катедра "Икономикс". - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, с. 322-333. 

  

Сист. No: 76091

Енергетика

- 135 -

Сп Ю 371

Автоманизацията в енергетиката - новият източник на ефективност?.  Автоматизацията в енергетиката - новият източник на ефективност?. // Ютилитис, XVII, 2019, N 9, с. 30-35. 

  

Сист. No: 75953

- 136 -

Сп В 83 Э

Башмакова, Н. И.  Повышение энергоеффективности и экономический рост / Н. И. Башмакова. // Вопросы экономики  (Москва), 90, 2019, N 10, с. 32-63. 

  

Сист. No: 76021

- 137 -

Сп Ю 371

Енергийният преход ни изправя пред значима промяна . // Ютилитис, XVII, 2019, N 9, с. 33-35. 

  

Сист. No: 75954

- 138 -

Сп М 68 э

Зимаков, А.  Эвропейские стратегии экологизации теплоснабжения / А. Зимаков. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2019, N 8, с. 39-46. 

  

Сист. No: 75930

- 139 -

Сп Ю 371

Кискинов, Николай.  Тенденции при лицензиите за търговия с електроенергия / Николай Кискинов. // Ютилитис, XVII, 2019, N 8, с. 48-50. 

  

Сист. No: 75830

- 140 -

Сп М 486

Ненчева, Деница.  България и преходът към нисковъглеродна енергетика / Деница Ненчева. // Мениджър, 2019, N 11, с. 88-90. 

  

Сист. No: 75999

Селско стопанство. Горско стопанство

- 141 -

Сп И 50

Анастасова-Чопева, Минка.  Развитие на работната сила в селското стопанство на България през последните 10 години / Минка Анастасова-Чопева. // Икономика и управление на селското стопанство, 2019, N 3, с. 51-68. 

  

Сист. No: 75862

- 142 -

Сп И 50

Башев, Храбрин и др.  Състояние и развитие на системата за обучение и съвети в селското стопанство на България / Храбрин Башев, Михаела Михайлова. // Икономика и управление на селското стопанство, 2019, N 3, с. 21-41. 

  

Сист. No: 75856

- 143 -

Сп И 50

Башев, Храбрин и др.-.  Оценка на устойчивостта на основните подотрасли на българското селско стопанство / Храбрин Башев, Божидар Иванов. // Икономика и управление на селското стопанство, 2019, N 2, с. 34-50. 

  

Сист. No: 75843

- 144 -

Сп И 50

Брънзова, Петя.  Източници за финансиране на инвестиционни проекти в селското стопанство / Петя Брънзова. // Икономика и управление на селското стопанство, 2019, N 1, с. 56-69. 

  

Сист. No: 75834

- 145 -

Сп И 50 м

Брънзова, Петя.  Влияние на климатичните промени и инвестиции за развитие на овощарството / Петя Брънзова, Дарина Русчева. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 6, с. 59-77. 

  

Сист. No: 76069

- 146 -

Сп И 50

Попов, Румен.  Структурните промени в българското земеделие през периода 2007-2017 г. / Румен Попов. // Икономика и управление на селското стопанство, 2019, N 1, с. 3-22. 

  

Сист. No: 75831

Селскостопански предприятия, производство

- 147 -

Сп И 50

Боевски, Иван и др.  CRM в селските райони - фактори и перспективи за развитие / Иван Боевски, Ангел Саров. // Икономика и управление на селското стопанство, 2019, N 3, с. 69-82. 

  

Сист. No: 75863

- 148 -

Сп Х 74 п

Доклад на ООН представя нови възможности за устойчиво фермерство . // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 8/, с. 18-19. 

  

Сист. No: 75920

- 149 -

Сп И 503 и

Sarov, Angel et al.  An Empirical Approach for Optimizing the Production Structure of a Farm Operating in a Mountain Area / Angel Sarov, Krasimir Kostenarov. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 5, с. 164-184. 

  

Сист. No: 76134

Аграрна политика

- 150 -

Сп И 50

Башев, Храбрин и др.  Състояние и развитие на аграрната научноизследователска и развойна дейност в България / Храбрин Башев, Михаела Михайлова. // Икономика и управление на селското стопанство, 2019, N 3, с. 3-20. 

  

Сист. No: 75855

Аграрно предприемачество

- 151 -

Сп И 50

Башев, Храбрин и др.  Устойчивост на аграрните екосистеми в България / Храбрин Башев, Божидар Иванов. // Икономика и управление на селското стопанство, 2019, N 1, с. 39-55. 

  

Сист. No: 75833

- 152 -

Сп И 50

Перков, Венцислав.  Влияние на институционалните промени върху аграрното предприемачество / Венцислав Перков. // Икономика и управление на селското стопанство, 2008, N 5, с. 11-14. 

  

Сист. No: 75895

Земеделие. Организация и управление

- 153 -

Сп И 50

Анастасова-Чопева, Минка.  Методически подход при измерване на социалната устойчивост в земеделието / Минка Анастасова-Чопева. // Икономика и управление на селското стопанство, 2019, N 2, с. 23-33. 

  

Сист. No: 75842

- 154 -

Сп Б 923 з

Българенска, Султана.  Още за рентата в земеделието / Султана Българенска. // Български законник, XXVIII, 2019, N 12, с. 5-14. 

  

Сист. No: 76070

- 155 -

Сп И 50

Костенаров, Красимир и др.  Приложение на мултикритерийния анализ за оценка на иновативни бизнес модели за малките земеделски стопанства в хранителните вериги / Красимир Костенаров, Димитър Николов. // Икономика и управление на селското стопанство, 2019, N 1, с. 23-38. 

  

Сист. No: 75832

- 156 -

Сп И 50

Котева, Нина.  Промени в организационно-стопанската струкстура на българското земеделие / Нина Котева. // Икономика и управление на селското стопанство, 2019, N 2, с. 3-22. 

  

Сист. No: 75841

- 157 -

Сп И 50

Саров, Ангел.  Оценка на управленческата устойчивост на земеделските стопанства, разположени в планински райони с природни ограничения / Ангел Саров. // Икономика и управление на селското стопанство, 2019, N 2, с. 51-59. 

  

Сист. No: 75844

Биологично земеделие

- 158 -

Сп С 547

Slavova, Petya.  Organic Agriculture and Commitment to Worths in Bulgaria (2000-2013): Theoretical and Empirical Approximations / Petya Slavova. // Социологически проблеми, LI, 2019, N Special Issue, с. 125-140. 

  

Сист. No: 75815

Животновъдство

- 159 -

В К 263

Ватева, Деница.  Да пазиш традицията "Под Балкана" / Деница Ватева. // Капитал, XXVII, N 49, 6-12 дек. 2019, с. 56-57. 

  

Сист. No: 76031

Управление на предприятията. Организация на производството

- 160 -

46873

Stojmenovic, Gordana и др.  Опитът на сръбските производствени компании в Lean производството / Gordana Stojmenovic, Любчо Варамезов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 179-186. 

  

Сист. No: 75893

- 161 -

Сп И 503 и

Valkanova, Anna.  Corporate Culture as Factor for Organization’s Resilience / Anna Valkanova. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 5, с. 89-102. 

  

Сист. No: 76128

Мениджмънт

- 162 -

Сп М 486

Петров, Светлозар и др.  Справедливо ли съм възнаграден / Светлозар Петров. // Мениджър, 2019, N 11, с. 46-48. 

  

Сист. No: 75988

- 163 -

Сп М 486

Умникова, Силвия.  Милион на върха / Силвия Умникова. // Мениджър, 2019, N 11, с. 50-51. 

  

Сист. No: 75989

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 164 -

46873

Илийчовски, Светослав и др.  Сравнителен анализ на необходимите предприемачески компетенции за развитие на женско предприемачество в Италия, Англия и България / Светослав Илийчовски, Ася Панджерова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 187-194. 

  

Сист. No: 75894

- 165 -

Сп М 486

Маринова, Марина.  Пресечни точки отвъд океана / Марина Маринова. // Мениджър, 2019, N 10, с. 116-117. 

  

Сист. No: 75807

- 166 -

Сп И 503 и

Important factors of SMEs entrepreneurial orientation . // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 3, с. 165-179. 

  

Сист. No: 76080

Корпоративно управление

- 167 -

Сп М 486

Хауауини, Габриела.  Следете капиталовите разходи и възвръщаемостта на инвестициите / Габриела Хауауини. // Мениджър, 2019, N 11, с. 58-59. 

  

Сист. No: 75990

Риск мениджмънт

- 168 -

Сп Д 532

Тасева, Галя.  Риск от фалит при малките и средни предприятия в България / Галя Тасева. // Диалог. Електронно списание, 2019, N 4, с. 65-91. 

  

Сист. No: 76014

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 169 -

Сп И 503 и

Velev, Mladen et al.  Study of the Determinants of the Enterprise’s Capacity to Absorb New Technologies / Mladen Velev, Siya Veleva, Anka Tsvetanova. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 4, с. 97-117. 

  

Сист. No: 76115

Мениджмънт на фирмата

- 170 -

Сп Н 25 а

Кръстев, Людмил Б.  Теоретични аспекти на финансовия контролинг във фирмата / Людмил Б. Кръстев. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 3, с. 19-31. 

  

Сист. No: 75800

- 171 -

Сп М 68 э

Розанова, Н.  Эволюция фирмы в условиях цифровой экономики / Н. Розанова. // Мировая экономика и международные отношения, 2019, N 8, с. 21-28. 

  

Сист. No: 75933

Управление на риска

- 172 -

Сп C 58

Уелдън, Дейвид.  Управление на риска от трети страни : Ръководство за начинаещи / Дейвид Уелдън. // CIO, XV, 2019, N 11, с. 82-84. 

  

Сист. No: 76057

Счетоводство

- 173 -

46873

Колев, Росен.  Необходимост от нови подходи при калкулирането на себестойността / Росен Колев. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 334-431. 

  

Сист. No: 75935

- 174 -

Сп Д 532

Даскалов, Ясен Красимиров.  Стандартизиран подход за идентифициране на инфраструктурните активи в публичния сдектор / Ясен Красимиров Даскалов. // Диалог. Електронно списание, 2019, N 4, с. 55-64. 

  

Сист. No: 76011

- 175 -

Сп Б 923 з

Дурин, Стоян и др.  Великото дело на Лука Пачоли / Стоян Дурин, Живко Бонев. // Български законник, XXVIII, 2019, N 11, с. 69-72. 

  

Сист. No: 75906

- 176 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Плащания на доставки с наложен платеж - счетоводно отчитане и данъчно третиране / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 10, с. 5-15. 

  

Сист. No: 75890

- 177 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Отчитане на данъчни ревизионни актове при годишното счетоводно приключване и отразяването им в годишния финансов отчет / Евгени Рангелов. // Актив, 2019, N 11, с. 2-5. 

  

Сист. No: 76004

- 178 -

Сп Ф 531 п

Свраков, Антон.  Годишно счетоводно приключване на 2019 година / Антон Свраков. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 10, с. 1-48. 

  

Сист. No: 75888

- 179 -

Сп И 503 и

Bezverkhyi, Kostiantyn et al.  Integrated Reporting: Econometric Model of Quality Assessment / Kostiantyn Bezverkhyi, Svitlana Kovach, Andrii Zolkover. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 5, с. 120-133. 

  

Сист. No: 76130

Осигурително счетоводство

- 180 -

Сп А 454

Заркова, Вержиния.  Осигуряване по договори за управление и контрол / Вержиния Заркова. // Актив, 2019, N 11, с. 52-55. 

  

Сист. No: 76020

Одиторски контрол

- 181 -

Сп Ч S 40

Cao, Phuong Thao et al.  Construction Auditing Risk Detection Using Neural Network / Phuong Thao Cao, Hoang Tung Nguyen, Thi Hau Nguyen. // Science, engineering & education, 2019, N 1, с. 39-44. 

  

Сист. No: 76084

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 182 -

Сп Ч 895

Рашков, Росен.  Нужно мениджърско умение ли е креативността? / Росен Рашков. // Човешки ресурси, 2019, N 9-10, с. 2-4. 

  

Сист. No: 75798

- 183 -

Сп Ч 895

Стефанов, Нако.  Формиране на нова система по управление на човешките ресурси във фирмите и предприятията в Китай / Нако Стефанов. // Човешки ресурси, 2019, N 9-10, с. 10-11. 

  

Сист. No: 75797

- 184 -

Сп Ч S 40

Kostadinova-Maslarova, Maria.  Career Planning / Maria Kostadinova-Maslarova. // Science, engineering & education, 2019, N 1, с. 81-86. 

  

Сист. No: 76082

Транспорт

- 185 -

Сп И 503 и

Cargo Flows Management Model of Network Air Carrier . // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 4, с. 118-124. 

  

Сист. No: 76120

- 186 -

Сп И 503 и

Results from a Dynamic Model of Cargo Flow Management of a Network Air Carrier . // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 5, с. 3-9. 

  

Сист. No: 76124

Хранително-вкусова промишленост

- 187 -

Сп Х 74 п

Аникеева, Н. В.  Производство на хляб с брашно от нахут и протеинов изолат от нахут / Н. В. Аникеева. // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 8, с. 22-27. 

  

Сист. No: 75921

- 188 -

Сп Х 74 п

Добрева-Драгостинова, Иванка.  "Бавни" опаковки за бързо хранене / Иванка Добрева-Драгостинова. // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 8, с. 12-14. 

  

Сист. No: 75922

- 189 -

Сп Х 74 п

Нацариду, Пепа.  Приложение на HPP технологията в месопреработвателното производство / Пепа Нацариду. // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 9, с. 31-35. 

  

Сист. No: 76063

Информационни технологии

- 190 -

В К 263

Всевиждащото дигитално око . // Капитал, XXVII, N 47, 22 ноем. 2019, с. 46-47. 

  

Сист. No: 75928

- 191 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Главоболията на изкуствения интелект / Ники Божилов. // Логистика, XV, 2019, N 10, с. 52-53. 

  

Сист. No: 75825

- 192 -

Сп C 58

Бойчева-Манолчева, Майя.  [Пет] 5G между фалшивите новини и науката / Майя Бойчева-Манолчева. // CIO, XV, 2019, N 11, с. 14-16. 

  

Сист. No: 76030

- 193 -

Сп В 986

Бонева, Жени.  Отново за киберсигурността / Жени Бонева. // Вътрешен одитор, XVI, 2019, N 2, с. 20-22. 

  

Сист. No: 76064

- 194 -

Сп C 58

Виолино, Боб.  Вашият център за данни в облака / Боб Виолино. // CIO, XV, 2019, N 10, с. 24-26. 

  

Сист. No: 75813

- 195 -

Сп C 58

Виолино, Боб.  Управление на версиите / Боб Виолино. // CIO, XV, 2019, N 10, с. 102-103. 

  

Сист. No: 75822

- 196 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  Програмата PRIMER превръща стартъпите в успешни кандидати за инвестиции / Иван Гайдаров. // CIO, XV, 2019, N 11, с. 62-63. 

  

Сист. No: 76051

- 197 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Подводните камъни при внедряването на бизнес софтуер / Мария Динкова. // CIO, XV, 2019, N 10, с. 28-31. 

  

Сист. No: 75817

- 198 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Двете лица на Al - полезен инструмент или опасно оръжие / Мария Динкова. // CIO, XV, 2019, N 10, с. 32-35. 

  

Сист. No: 75818

- 199 -

Сп С 57 б

Попчев, Иван.  Новата парадигма и рискът в релацията "човек-цифрова среда" / Иван Попчев, Ирина Радева. // Списание на Българската академия на науките, CXXXII, 2019, N 5, с. 72-77. 

  

Сист. No: 76088

- 200 -

Сп C 58

Суинхоу, Дан.  Колко струва един пробив в базата данни / Дан Суинхоу. // CIO, XV, 2019, N 10, с. 76-83. 

  

Сист. No: 75821

- 201 -

Сп C 58

Съвременните компании имат нужда от модерен подход към анализа на данни . // CIO, XV, 2019, N 11, с. 19. 

  

Сист. No: 76034

- 202 -

Сп П 147 п

Фети, Невин.  Принципите за обработване на лични данни в договорните отношения / Невин Фети. // Търговско и облигационно право, XXIII, 2019, N 10, с. 75-86. 

  

Сист. No: 75874

- 203 -

Сп М 486

Христов, Александър.  Дела и документи онлайн / Александър Христов. // Мениджър, 2019, N 10, с. 28-29. 

  

Сист. No: 75940

- 204 -

Сп М 68 э

Шариков, П.  Эволюция американской политики кибербезопасности / П. Шариков. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2019, N 10, с. 51-58. 

  

Сист. No: 76036

- 205 -

CD 71

Ilieva, C. et al.  Finance sector digitization / C. Ilieva, K. Shvertner. // Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция : Юб. науч. конфер. посвет. на 70-годишнината от основаването на катедра "Икономикс". - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, с. 475-483. 

  

Сист. No: 76184

- 206 -

Сп И 503 и

Britchenko, Igor et al.  Blockchain Technology in the Fiscal Process of Ukraine Optimization / Igor Britchenko, Tetiana Cherniavska. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 5, с. 134-147. 

  

Сист. No: 76131

- 207 -

Сп Ч S 40

Krumov, Krasimir et al.  Application of Blockchain Technology / Krasimir Krumov, Atanas Atanassov. // Science, engineering & education, 2019, N 1, с. 3-8. 

  

Сист. No: 76081

Информационни мрежи. Информационни системи

- 208 -

В К 263

Николов, Константин и др.  Раждането на 5G в България / Константин Николов, Йоан Запрянов. // Капитал, XXVII, N 46, 15 ноем. 2019, с. 42-44. 

  

Сист. No: 75861

- 209 -

Сп C 58

Бойчева-Манолчева, Майя.  Топ три тенденции при ERP - гласът на експертите / Майя Бойчева-Манолчева. // CIO, XV, 2019, N 10, с. 4-7. 

  

Сист. No: 75794

Информационни центрове

- 210 -

Сп C 58

Центърът за данни от ново поколение . // CIO, XV, 2019, N 11, с. 61. 

  

Сист. No: 76050

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 211 -

Сп М 486

Божанов, Божидар.  Получено и валидирано / Божидар Божанов. // Мениджър, 2019, N 10, с. 30. 

  

Сист. No: 75941

- 212 -

Сп М 486

Кънчев, Данаил.  Списък за отмятане / Данаил Кънчев. // Мениджър, 2019, N 10, с. 31-32. 

  

Сист. No: 75942

- 213 -

Сп Д 532

Маринова-Костова, Кремена.  Електронната идентификация в ЕС и България - текущо състояние, технологични особености и възможности за развитие / Кремена Маринова-Костова. // Диалог. Електронно списание, 2019, N 3, с. 60-72. 

  

Сист. No: 75857

- 214 -

Сп Б 923 з

Папазова, Мария.  Онлайн магазин - правилата и защо те са толкова важни / Мария Папазова. // Български законник, XXVIII, 2019, N 12, с. 39-42. 

  

Сист. No: 76072

Интернет

- 215 -

Сп Н 25 а

Дамянов, Владимир М.  Оптимизация на пожарната безопасност в България чрез интернет технологии / Владимир М. Дамянов. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 3, с. 58-66. 

  

Сист. No: 75803

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 216 -

46873

Аверин, Александр В.  Digital-стратегии продвижения образовательных программ подготовки кадров индустрии спорта и туризма / Александр В. Аверин. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 703-710. 

  

Сист. No: 76018

- 217 -

46873

Алеков, Данаил.  Динамични и стационарни туристически програми / Данаил Алеков. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 124-132. 

  

Сист. No: 75884

- 218 -

46873

Александрова, Александрина.  Анализ на базисни показатели относно туризма в страните-членки на Европейския съюз / Александрина Александрова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 326-333. 

  

Сист. No: 75924

- 219 -

46873

Алексиева, Соня и др.  Конкурентно предимство на устойчивото хранене в хотелиерството - потребителски ползи, проблеми и тенденции / Соня Алексиева, Росен Петков. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 414-422. 

  

Сист. No: 75948

- 220 -

46873

Асенов, Анатолий и др.  Проблеми и предизвикателства и пред лидерството в туристическия сектор / Анатолий Асенов, Зорница Крумова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 439-446. 

  

Сист. No: 75952

- 221 -

46873

Балевски, Иво.  Селският туризъм в България - една различна гледна точка / Иво Балевски. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 686-692. 

  

Сист. No: 76016

- 222 -

46873

Басмаджиева, Стилияна Д.  Разработване на методологична рамка за анализ на макроуправлението на здравния туризъм в България / Стилияна Д. Басмаджиева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 724-733. 

  

Сист. No: 76042

- 223 -

46873

Божиков, Асен.  Кибератаките - съществено предизвикателство пред хотелите в дигиталната ера / Асен Божиков. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 248-255. 

  

Сист. No: 75910

- 224 -

46873

Божилов, Владо.  "Добри практики в "зелена" политика в хотелиерството" / Владо Божилов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 693-700. 

  

Сист. No: 76017

- 225 -

46873

Божинова, Марияна.  Актуални аспекти на управлението на туристическата дестинация и българската проекция / Марияна Божинова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 13-23. 

  

Сист. No: 75870

- 226 -

46873

Бойчев, Бойчо.  Организационно-управленски структури в туристическия бизнес / Бойчо Бойчев. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 507-514. 

  

Сист. No: 75967

- 227 -

46873

Бойчев, Владимир Б.  Медицински или медикаментозен туризъм - възможности и перспективи / Владимир Б. Бойчев. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 272-280. 

  

Сист. No: 75914

- 228 -

46873

Василева, Анжелина.  Разкриване на потенциал за туристически атракции в природно-климатичните и културно-исторически дадености на град Свищов / Анжелина Василева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 755-761. 

  

Сист. No: 76045

- 229 -

46873

Василева, Ваня и др.  Съвременни особености в развитието на ресторантьорството в Кипър / Ваня Василева, Йорданка Марчева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 62-69. 

  

Сист. No: 75876

- 230 -

46873

Великова, Еленита.  Анализ на възможностите за удължаване на сезона в българските туристически курорти / Еленита Великова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 169-178. 

  

Сист. No: 75891

- 231 -

46873

Веселинова, Н.  Гъвкавото лидерство - фактор за успешни проекти в туризма / Н. Веселинова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 462-467. 

  

Сист. No: 75957

- 232 -

46873

Веселинова, Нели и др.  Туризъм, рурализъм и демографската катастрофа / Нели Веселинова, Веселин Бояджиев. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 664-672. 

  

Сист. No: 76012

- 233 -

46873

Владев, Ивайло и др.  Скалните манастири в Североизточна България като туристически обекти за развитие на културен и религиозен туризъм / Ивайло Владев, Милена Стоянова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 597-604. 

  

Сист. No: 75992

- 234 -

46873

Върбанов, Тихомир.  Теоретични модели за оценка на конкурентоспособността на туристическата дестинация / Тихомир Върбанов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 491-498. 

  

Сист. No: 75965

- 235 -

46873

Гайдаров, Никола, Д. и др.  Специализирани продукти на туроператорите по делови и хазартен туризъм / Никола Гайдаров, Ралица Георгиева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 98-107. 

  

Сист. No: 75880

- 236 -

46873

Георгиева, Галя и др.  Тенденции в развитието на международния туризъм в България / Галя Георгиева, Иван Маринов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 483-490. 

  

Сист. No: 75964

- 237 -

46873

Георгиева, Кристина.  Предизвикателства пред препозиционирането на туристическа дестинация България / Кристина Георгиева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 543-550. 

  

Сист. No: 75973

- 238 -

46873

Горанова, Пенка.  Концепция за управление на хотелски комплекс / Пенка Горанова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 431-438. 

  

Сист. No: 75951

- 239 -

46873

Григоров, Константин.  Местни органи за управление на туризма и техните компетенции / Константин Григоров. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 620-626. 

  

Сист. No: 75994

- 240 -

46873

Димитров, Александър.  Предимства на мобилната търговия (m-commerce) в съвременното хотелиерство / Александър Димитров. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 525-533. 

  

Сист. No: 75969

- 241 -

46873

Динков, Милен.  Стратегическо управление на туристическите дестинации / Милен Динков. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 475-482. 

  

Сист. No: 75959

- 242 -

46873

Дуков, Илиян.  Детерминанти на потребителското търсене на организирани еднодневни пешеходни екскурзии / Илиян Дуков. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 133-140. 

  

Сист. No: 75885

- 243 -

46873

Емилова, Ирена.  Методът "Анализ на случай" при подготовката по дисциплината "Екотуризъм и инфраструктура" / Ирена Емилова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 719-723. 

  

Сист. No: 76041

- 244 -

46873

Желев, Иван.  Взаимоотношения на заинтересованите страни при фасилити мениджмънта на хотелите в България / Иван Желев. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 423-430. 

  

Сист. No: 75950

- 245 -

46873

Жилкова, Юлия и др.  К вопросу об образовательном значении экскурсии / Юлия Жилкова, Зоя Макаренко. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 734-745. 

  

Сист. No: 76043

- 246 -

46873

Захариева, Галина.  Приносът на туризма за икономическото развитие на националната икономика / Галина Захариева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 390-397. 

  

Сист. No: 75945

- 247 -

46873

Златанова, Зорница.  Маркетингови изследвания при оценка на туристически компании, относно приложението на интернет маркетинга / Зорница Златанова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 281-288. 

  

Сист. No: 75915

- 248 -

46873

Иванов, Ивайло.  Актуални тенденции в развитието на хотелските онлайн резервационни системи / Ивайло Иванов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 566-574. 

  

Сист. No: 75979

- 249 -

46873

Иванова, Зоя.  Формиране поведението на човешките ресурси в туристическите предприятия / Зоя Иванова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 468-474. 

  

Сист. No: 75958

- 250 -

46873

Иванова, Петя.  Устойчиво развитие на туризма чрез реализиране на проекти / Петя Иванова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 640-650. 

  

Сист. No: 76001

- 251 -

46873

Иванова, Петя и др.  Характеристика на туриста, практикуващ кулинарен туризъм / Петя Иванова, Симеон Симеонов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 36-44. 

  

Сист. No: 75868

- 252 -

46873

Иванова, Снежана.  Иновациите в новия туристически свят / Снежана Иванова, Александрина Енева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 70-80. 

  

Сист. No: 75877

- 253 -

46873

Иванова, Юлия О.  Особенности формирования имиджа и продвижения университетов туристского профиля на международном рынке образовательных услуг / Юлия О. Иванова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 711-718. 

  

Сист. No: 76040

- 254 -

46873

Иванова-Кузманова, Галя.  Проблеми при счетоводното отчитане на разходите за безплатна храна в туристическите предприятия / Галя Иванова-Кузманова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 311-317. 

  

Сист. No: 75918

- 255 -

46873

Илиева, Катя.  Ресурсите на солените езера в акваторията на Бургас и ролята им в развитието на алтернативните видове туризъм / Катя Илиева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 81-90. 

  

Сист. No: 75878

- 256 -

46873

Илиева, Любка.  Изследване на инструментите за въздействие върху имиджа на туристическата дестинация / Любка Илиева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 91-97. 

  

Сист. No: 75879

- 257 -

46873

Йорданов, Йордан Стефанов.  Проблеми при пенсионното осигуряване на заетите в туризма / Йордан Стефанов Йорданов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 318-325. 

  

Сист. No: 75923

- 258 -

46873

Кабакчиева, Цветелина.  Иновативност в туристическите фирми / Цветелина Кабакчиева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 218-226. 

  

Сист. No: 75902

- 259 -

46873

Кадиева, Снежина.  Някои нови концепции за хотелите на бъдещето / Снежина Кадиева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 53-61. 

  

Сист. No: 75875

- 260 -

46873

Калейчев, Светослав.  Идентифициране на положителното взаимодействие между роботизацията и туристическия маркетинг / Светослав Калейчев. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 499-506. 

  

Сист. No: 75966

- 261 -

46873

Калинков, Константин.  Пространственото планиране - основа за устойчиво развитие на територията на българските черноморски курорти / Константин Калинков. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 629-639. 

  

Сист. No: 75997

- 262 -

46873

Карадакова, Ирина Д.  Измерения на лоялността в туризма / Ирина Д. Карадакова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 557-565. 

  

Сист. No: 75978

- 263 -

46873

Килимперов, Иван и др.  Възможности и пречки пред развитието на специализирани видове туризъм на територията на туристически район "Тракия" / Иван Килимперов, Красимир Александров. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 658-663. 

  

Сист. No: 76010

- 264 -

46873

Коен, Жаклин.  Процесно управление в хотелиерството за усъвършенстване операциите в преден офис / Жаклин Коен. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 264-271. 

  

Сист. No: 75913

- 265 -

46873

Костадинова, Нина.  Лидерът - ключов фактор за ефективност на екипната работа в туристическите организации / Нина Костадинова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 575-580. 

  

Сист. No: 75980

- 266 -

46873

Костова, Петя.  Икономиката на преживяванията и нейното въздействие върху туризма / Петя Костова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 762-768. 

  

Сист. No: 76046

- 267 -

46873

Кръстев, Мирослав и др.  Оценка на потребителските нагласи при посетителите на недвижими културни ценности / Мирослав Кръстев, Калоян Цветков. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 534-542. 

  

Сист. No: 75970

- 268 -

46873

Кръстева, Илияна.  Възможности и перспективи за развитие на винения туризъм в България / Илияна Кръстева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 211-217. 

  

Сист. No: 75901

- 269 -

46873

Лазарова, Марта.  Тенденции и перспективи в туризма / Марта Лазарова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 776-782. 

  

Сист. No: 76053

- 270 -

46873

Личев, Тихомир.  Развитие на културният и културно-познавателен туризъм по Дунавското крайбрежие / Тихомир Личев. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 589-596. 

  

Сист. No: 75991

- 271 -

46873

Ляскова, Невена Руменова.  Музеите на Велико Търново - от миналото до новото хилядолетие / Невена Руменова Ляскова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 749-754. 

  

Сист. No: 76044

- 272 -

46873

Маринов, Стоян.  Туристическо търсене на община Несебър като туристическа дестинация / Стоян Маринов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 368-374. 

  

Сист. No: 75943

- 273 -

46873

Марчевски, Иван и др.  Маркетингови мрежи от фирми - съвременна тенденция в хотелиерството в България / Иван Марчевски, Ваня Григорова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 375-383. 

  

Сист. No: 75944

- 274 -

46873

Мишева, Маргарита.  Електронна търговия в туризма - проблеми, тенденции, перспективи / Маргарита Мишева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 454-461. 

  

Сист. No: 75956

- 275 -

46873

Найденов, Людмил и др.  Местни данъци и ефективност на туристическия бизнес / Людмил Найденов, Марияна Павлова-Бънова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 291-300. 

  

Сист. No: 75916

- 276 -

46873

Недков, Румен.  Възможности за развитие на туризма в община Своге / Румен Недков. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 673-679. 

  

Сист. No: 76013

- 277 -

46873

Николов, Емил.  Позитивни ефекти от интегрирането на корпоративната социална отговорност в предприятията от туристическата индустрия на България / Емил Николов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 447-453. 

  

Сист. No: 75955

- 278 -

46873

Николова, Марина.  Устойчив туризъм в българските защитени зони и територии / Марина Николова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 651-657. 

  

Сист. No: 76003

- 279 -

46873

Огнянова, Йоана.  Влияние на брандинга на кулинарната дестинация върху мотивацията на туристите / Йоана Огнянова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 551-556. 

  

Сист. No: 75977

- 280 -

46873

Павлов, Павлин.  Перспективи за развитие на винения туризъм в България / Павлин Павлов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 234-240. 

  

Сист. No: 75904

- 281 -

46873

Пантелеева, Искра.  Стратегия за управление на човешките ресурси в туризма - някои методико-организационни въпроси / Искра Пантелеева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 398-403. 

  

Сист. No: 75946

- 282 -

46873

Панчева, Маргарита.  С грижа за клиента при подготовката и провеждането на организирани обиколни пътувания из България, предназначени за френски туристи / Маргарита Панчева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 108-116. 

  

Сист. No: 75882

- 283 -

46873

Парушева, Таня.  Опазване и съхраняване на ресурсите на културния туризъм за бъдещето / Таня Парушева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 583-588. 

  

Сист. No: 75981

- 284 -

46873

Перков, Венцислав.  Динамика на сезонността в туристическия бизнес / Венцислав Перков. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 203-210. 

  

Сист. No: 75900

- 285 -

46873

Петров, Пламен.  Динамика в развитието на туризма в България - тенденции за периода 2014-2019 година / Пламен Петров. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 241-247. 

  

Сист. No: 75909

- 286 -

46873

Попова, Фелия.  Приложение на дигиталния маркетинг в туризма / Фелия Попова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 769-775. 

  

Сист. No: 76049

- 287 -

46873

Портарска, Веселина.  Модел за управление и развитие на район Рила-Пирин, с локация Банско / Веселина Портарска. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 515-524. 

  

Сист. No: 75968

- 288 -

46873

Ракаджийска, Светла.  Символика и комуникация за позициониране на туристическа дестинация / Светла Ракаджийска. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 359-367. 

  

Сист. No: 75938

- 289 -

46873

Рафаилова, Генка.  Взаимовръзка между креативното предприемачество и туризма в България / Генка Рафаилова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 151-160. 

  

Сист. No: 75886

- 290 -

46873

Сабриева, Севджан.  Съвременно състояние на туристическата инфраструктура в Югозападен район за планиране / Севджан Сабриева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 117-123. 

  

Сист. No: 75883

- 291 -

46873

Славова-Петкова, Борислава.  Социален туризъм в България / Борислава Славова-Петкова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 351-355. 

  

Сист. No: 75937

- 292 -

46873

Станкова, Мария.  Възможности на индустрията на туризма за социално предприемачество / Мария Станкова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 161-168. 

  

Сист. No: 75889

- 293 -

46873

Тодорова, Любомира.  Проявление на сивата икономика в туристическия сектор на Р. България / Любомира Тодорова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 227-233. 

  

Сист. No: 75903

- 294 -

46873

Цвяткова, Стойна и др.  Потребителско търсене и необходимост от създаване на иновативен модел за интегриран туристически продукт в Свищов, с елементи на културен, духовен и религиозен туризъм / Стойна Цвяткова, Емилия Маринова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 605-613. 

  

Сист. No: 75993

- 295 -

46873

Шопов, Димчо.  Влияние на високата държавна задлъжнялост върху туристическата индустрия на страните от ЕС / Димчо Шопов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 342-350. 

  

Сист. No: 75936

- 296 -

46873

Шопова, Маргарита.  Статистически анализ на регионалните различия в дейността на местата за настаняване на туристи / Маргарита Шопова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 301-310. 

  

Сист. No: 75917

- 297 -

46873

Янева, Мариана Кирилова и др.  Консултантска оценка на потенциала за развитие на туристически район / Мариана Кирилова Янева, Николай Георгиев Цонев. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 404-413. 

  

Сист. No: 75947

- 298 -

Сп И 50

Иванов, Божидар и др.  Състояние и развитие на туризма в селските райони на България / Божидар Иванов, Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство, 2019, N 1, с. 70-80. 

  

Сист. No: 75835

- 299 -

Сп О 253 п

Фети, Невин и др.  Обработване на лични данни в хотелиерството / Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова. // Общество и право, 2019, N 6, с. 3-27. 

  

Сист. No: 75931

- 300 -

46873

Albaz, Mohamed Mostafa Ali.  The role of smart human resources in improving the efficiency of logistics investment in SMEs / Mohamed Mostafa Ali Albaz. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 141-148. 

  

Сист. No: 76060

- 301 -

46873

Khalifa, Mahmoud.  The analyses of public policies for the revitalization of the tourism sector in Egypt after the 30th of June revolution / Mahmoud Khalifa. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 614-619. 

  

Сист. No: 76062

- 302 -

46873

Manasterska, Tatiana.  Managing and meeting the demands of older tourist market / Tatiana Manasterska. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 384-398. 

  

Сист. No: 76061

- 303 -

46873

Project NOVAE and INTERREG programme - a new approach for development of the Lower Danube tourist destination  / Andrey Zahariev et al.. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 27-35. 

  

Сист. No: 76059

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 304 -

В Д 92

Ангелов, Петко.  Стремя се да давам добър пример на младите поколения / Петко Ангелов. // Дунавско дело, LXV, N 45, 6-12 дек. 2019, с. 4. 

  

Сист. No: 76025

- 305 -

В Д 92

Бъдещето на еврото обсъдиха в СА "Д. А. Ценов" . // Дунавско дело, LXV, N 43, 22-28 ноем. 2019, с. 3. 

  

Сист. No: 75925

- 306 -

В Д 92

Марчевски, Иван.  [Осми] 8 декември - празник на младостта и надеждата ! / Иван Марчевски. // Дунавско дело, LXV, N 45, 6-12 дек. 2019, с. 1. 

  

Сист. No: 76027

- 307 -

В Д 92

Млади изследователи показаха свои разработки на докторантса научна сесия . // Дунавско дело, LXV, N 45, 6-12 дек. 2019, с. 4. 

  

Сист. No: 76028

- 308 -

В Д 92

Патронен празник и 83 години от създаването си чества Стопанска академия "Д. А. Ценов" . // Дунавско дело, LXV, N 42, 15-21 ноем. 2019, с. 1, 8. 

  

Сист. No: 75869

- 309 -

В Д 92

Първо място за отбора на Академията в есенния полусезон на Националния университетски шампионат по футбол . // Дунавско дело, LXV, N 44, 29 ноем. - 5 дек. 2019, с. 8. 

  

Сист. No: 75976

- 310 -

В Д 92

Стопанска академия награди отличници и изявени студенти . // Дунавско дело, LXV, N 46, 13-19 дек. 2019, с. 8. 

  

Сист. No: 76058

- 311 -

В Д 92

Студенти отСтопанска академия "Д. А. Ценов" ще бъдат номинирани за стипендианти на фондация "Атанас Буров".  Студенти от Стопанска академия "Д. А. Ценов" ще бъдат номинирани за стипендианти на фондация "Атанас Буров". // Дунавско дело, LXV, N 44, 29 ноем. - 5 дек. 2019, с. 4. 

  

Сист. No: 75974

- 312 -

В Д 92

Управлението на проекти дискутираха на кръгла маса в СА "Д.А.Ценов" представители на науката и практиката . // Дунавско дело, LXV, N 40, 01-05 ноем. 2019, с. 5. 

  

Сист. No: 75795

- 313 -

В Д 92

""55+ вдъхновяващи истории" . // Дунавско дело, LXV, N 44, 29 ноем. - 5 дек. 2019, с. 8. 

  

Сист. No: 75975

- 314 -

В Д 92

[ Хиляда и тредесет студенти ] 1030 студенти получиха своите дипломи за ОКС "Бакалавър".  [Хиляда и тридесет студенти] 1030 студенти получиха своите дипломи за ОКС "Бакалавър". // Дунавско дело, LXV, N 45, 6-12 дек. 2019, с. 4. 

  

Сист. No: 76026


 Индекс по АВТОРИ

Аверин, Александр В. 216 
Аврамов, Виктор 63 
Албаз, Магед 1 
Албаз, Мохамед Мустафа Али 1 
Алеков, Данаил 217 
Александров, Андрей 118 119 
Александров, Красимир 263 
Александрова, Александрина 218 
Алексиева, Соня 219 
Анастасова-Чопева, Минка 141 153 
Ангелов, Ангел 38 
Ангелов, Георги 52 
Ангелов, Петко 304 
Аникеева, Н. В. 187 
Апостолов, Валери 120 
Асенов, Анатолий 220 
Атанасов, Илия 72 
Балевски, Иво 221 
Банабакова, Ваня Куздова 92 
Басмаджиева, Стилияна Д. 222 
Башев, Храбрин 142 143 150 151 298 
Башмакова, Н. И. 136 
Блум, Н. 67 
Бобова, Илиана 128 
Богомилова, Жанет 121 
Боевски, Иван 147 
Божанов, Божидар 211 
Божиков, Асен 223 
Божилов, Владо 224 
Божилов, Ники 85 86 100 191 
Божинова, Марияна 225 
Бойчев, Бойчо 226 
Бойчев, Владимир Б. 227 
Бойчева-Манолчева, Майя 54 55 192 209 
Бонев, Живко 175 
Бонева, Жени 193 
Бояджиев, Веселин 232 
Боянов, Любен Кирилов 93 
Брънзова, Петя 144 145 
Будинова, Моника 162 
Българенска, Султана 154 
Бъчварова, Маргарита 116 
Варамезов, Любчо 160 
Василев, Йордан 103 
Василева, Анжелина 228 
Василева, Ваня 229 
Ватева, Деница 159 
Великова, Еленита 230 
Велушев, Милен 26 
Веселинова, Н. 231 
Веселинова, Нели 232 
Виолино, Боб 194 195 
Владев, Ивайло 233 
Владимирова, Милена 134 
Воденичарова, Мария Сашкова 94 
Върбанов, Тихомир 234 
Гайдаров, Иван 65 196 
Гайдаров, Никола, Д. 235 
Георгиева, Галя 236 
Георгиева, Кристина 237 
Георгиева, Ралица 235 
Голева, Поля 114 
Горанова, Пенка 238 
Григоров, Константин 239 
Григорова, Ваня 273 
Гурвич, Е. 124 
Дамянов, Владимир М. 215 
Даскалов, Ясен Красимиров 174 
Деда, Газмент 125 
Денчев, Емил Петров 95 
Джилизов, Велко 53 
Димитров, Александър 240 
Димитров, Димитър В. 14 
Димов, Дамян 107 
Динков, Милен 241 
Динкова, Мария 37 45 75 129 197 198 
Добрева-Драгостинова, Иванка 188 
Дуков, Илиян 242 
Дурин, Стоян 175 
Емилова, Ирена 243 
Енева, Александрина 252 
Ершов, М. 68 69 
Желев, Иван 244 
Жилкова, Юлия 245 
Запрянов, Йоан 208 
Заркова, Вержиния 180 
Захариева, Галина 246 
Зимаков, А. 133 138 
Златанова, Зорница 247 
Иванов, Божидар 143 151 298 
Иванов, Ивайло 248 
Иванова, Зоя 249 
Иванова, Петя 250 251 
Иванова, Снежана 252 
Иванова, Юлия О. 253 
Иванова-Кузманова, Галя 254 
Илиева, Катя 255 
Илиева, Любка 256 
Илийчовски, Светослав 164 
Йонева, Елизабет Димитрова 96 
Йорданов, Йордан Стефанов 257 
Йосифов, Траян 80 
Йосифов, Траян П. 56 
Кабакчиева, Цветелина 258 
Кадиева, Снежина 259 
Калейчев, Светослав 260 
Калецки, Анатол 30 
Калинков, Константин 261 
Калинкова, Сабрина 32 
Камбурова, Лиляна 87 
Карадакова, Ирина Д. 262 
Кацарова, Пламена 131 
Кери, Скот 57 
Килимперов, Иван 263 
Кискинов, Николай 139 
Коен, Жаклин 264 
Колев, Росен 173 
Костадинова, Нина 265 
Костенаров, Красимир 155 
Костова, Петя 266 
Котева, Нина 156 
Крумова, Зорница 220 
Кръстев, Людмил Б. 170 
Кръстев, Мирослав 267 
Кръстева, Илияна 268 
Кушева, Галя 83 
Кънев, Методи 122 
Кънчев, Данаил 212 
Лазарова, Марта 269 
Лебедева, М. 15 
Лечева, Ина А. 43 
Личев, Тихомир 270 
Ляскова, Невена Руменова 271 
Макаренко, Зоя 245 
Малахов, В. 5 
Мардов, Георги Тодоров 97 
Маринов, Едуард 20 
Маринов, Иван 236 
Маринов, Стоян 272 
Маринова, Емилия 294 
Маринова, Марина 165 
Маринова-Костова, Кремена 213 
Марчева, Йорданка 229 
Марчевски, Иван 273 306 
Мериан, Лукас 60 61 
Миколенко, Дмитро 12 
Минчев, Чавдар 16 
Михайлова, Михаела 142 150 
Мишева, Маргарита 274 
Младенов, Младен 117 
Момчилов, Бойчо 46 
Моралийска, Моника 106 
Морозкина , А. 70 
Найденов, Борислав 108 
Найденов, Людмил 275 
Нацариду, Пепа 189 
Недков, Румен 276 
Нейчев, Николай 47 62 84 
Ненкова, Пресияна 38 
Ненчева, Деница 140 
Николов, Димитър 155 
Николов, Емил 277 
Николов, Константин 208 
Николов, Ясен 109 
Николова, Иванка 82 
Николова, Марина 278 
Огнянова, Йоана 279 
Орсов, Златомир 110 
Павлов, Кристофор 7 
Павлов, Павлин 280 
Павлова-Бънова, Марияна 275 
Панайотова-Чалъкова, Люба 113 
Панджерова, Ася 164 
Панева, Лиляна 49 89 
Пантелеева, Искра 281 
Панчева, Маргарита 282 
Папазова, Мария 214 
Парушева, Таня 283 
Перков, Венцислав 152 284 
Петков, Росен 219 
Петкова, Аника 23 
Петкова, Елица 103 
Петров, Деян 115 
Петров, Пламен 285 
Петров, Светлозар 162 
Петрова, Симеонка Александрова 98 
Попов, Румен 146 
Попова, Фелия 286 
Попова, Цвета 111 
Попчев, Иван 199 
Портарска, Веселина 287 
Проданов, Христо 31 
Прокопьева, Е. Л. 126 
Радева, Ирина 199 
Радлова, Невена 127 
Ракаджийска, Светла 288 
Ралева, Стела 73 
Рангелов, Евгени 176 177 
Рафаилова, Генка 289 
Рашков, Росен 182 
Реенен, Ван Й. 67 
Рисемова, Таня И. 66 
Розанова, Н. 81 171 
Русчева, Дарина 145 
Сабриева, Севджан 290 
Саров, Ангел 147 157 
Свраков, Антон 178 
Семенов, А. 17 
Симеонов, Симеон 251 
Славова-Петкова, Борислава 291 
Сотирова, Екатерина 34 
Стакпоул, Бет 76 
Станев, Явор 78 
Станкова, Мария 292 
Станчев, Красен 42 
Стефанов, Нако 183 
Стефанова, Марина 13 
Стефанова, Радослава 112 
Стиглиц, Джоузеф Е. 21 
Стоянов, Михал 99 
Стоянова, Милена 233 
Суинхоу, Дан 200 
Тасева, Галя 168 
Тодоров, Тодор 36 58 
Тодорова, Любомира 293 
Тодорова, Стела 125 
Торкунов, А. 18 19 
Тошкова-Николова, Десислава 299 
Уелдън, Дейвид 172 
Умникова, Силвия 163 
Фети, Невин 202 299 
Филипов, Никола 27 
Хауауини, Габриела 167 
Хохлова, М. 71 
Христов, Александър 203 
Цапенко, И. 6 
Цветанова, Гена 90 101 130 
Цветанова, Иванка 123 
Цветков, Калоян 267 
Цвък, А. 17 
Цвяткова, Стойна 294 
Цонев, Николай Георгиев 297 
Ченгелова, Емилия 8 
Шариков, П. 204 
Шопов, Димчо 295 
Шопова, Маргарита 123 296 
Янева, Мариана Кирилова 297 
Abramova, Alla 51 
Albaz, Mohamed Mostafa Ali 300 
Anev, Ivo 64 
Angelov, Angel 50 
Atanassov, Atanas 207 
Bachev, Iavor 39 
Barrot, Jean-Noel 40 
Bezverkhyi, Kostiantyn 179 
Bilyanski, Valentin 3 
Block, Walter E. 2 
Bobeva, Daniela 4 
Bozev, Vasil 25 
Britchenko, Igor 206 
Cao, Phuong Thao 181 
Cherniavska, Tetiana 206 
Durova, Kalina 104 
Ganchev, Gancho 28 33 
Georgieva, Mariya 91 
Hartzmark, Samuel M. 41 
Hristova, Svetlana 9 
Ilieva, C. 205 
Khalifa, Mahmoud 301 
Kostadinova-Maslarova, Maria 184 
Kostenarov, Krasimir 149 
Koteva, Galina 132 
Kovach, Svitlana 179 
Krumov, Krasimir 207 
Loualiche, Erik 40 
Madjurova, Blaga 105 
Manasterska, Tatiana 302 
Marinov, Eduard 4 
Moneva-Dauo, Mariana 303 
Nenkova, Presiana 50 
Netseva-Porcheva, Tatyana 25 
Nguyen, Hoang Tung 181 
Nguyen, Thi Hau 181 
Paskaleva, Mariya 28 33 
Prodanov, Stefan 303 
Prodanov, Stoyan 303 
Raichev, Stefan 105 
Rangelova, Rossitsa 3 
Sarov, Angel 149 
Sauvagnat, Julien 40 
Shvertner, K. 205 
Slavova, Petya 158 
Solomon, David H. 41 
Stanimirov, Evgeni 91 
Stoilova, Vyara 11 
Stojmenovic, Gordana 160 
Stoyanova, Dobrinka 105 
Sybirianska, Yuliia 51 
Tawiah, Vincent 74 
Tsanov, Emil 303 
Tsvetanova, Anka 169 
Tymchenko, Olena 51 
Tzvetanova, Ekaterina 24 
Valkanova, Anna 161 
Vassileva, Iglika 29 
Velev, Mladen 169 
Veleva, Siya 169 
Velikova, Elenita 64 
Zahariev, Andrey 303 
Zakari, Abdulrasheed 74 
Zlatinov, Dimitar 4 
Znepolski, Boyan 10 
Zolkover, Andrii 179 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автоматизацията в енергетиката - новият източник на ефективност? 135 
Актуални аспекти на управлението на туристическата дестинация и българската проекция 225 
Актуални тенденции в развитието на хотелските онлайн резервационни системи 248 
Анализ на базисни показатели относно туризма в страните-членки на Европейския съюз 218 
Анализ на времевите редове на цените и обема на борсовата търговия на електрическа енергия в условията на ниска ликвидност 63 
Анализ на възможностите за удължаване на сезона в българските туристически курорти 230 
Анализ на дейността на местата за настаняване в курортен комплекс Пампорово през зимния туристически сезон за период 2017-2019 г. 83 
Балканите - проблем и възможност в отношенията между Русия и ЕС 16 
Бизнесът в помощ на технологичния дефицит в образованието 129 
Бъдещето на еврото обсъдиха в СА "Д. А. Ценов" 305 
Бъдещето на омниканалите при веригите на доставки на хранителни продукти в България 94 
България и преходът към нисковъглеродна енергетика 140 
Вашият център за данни в облака 194 
Великото дело на Лука Пачоли 175 
Веригата за доставки и риска от измами в нея 97 
Верижен ефект 84 
Вертикален фискален дисбаланс в България в периода 2003-2017 г. 38 
Взаимовръзка между креативното предприемачество и туризма в България 289 
Взаимоотношения на заинтересованите страни при фасилити мениджмънта на хотелите в България 244 
Влияние на брандинга на кулинарната дестинация върху мотивацията на туристите 279 
Влияние на високата държавна задлъжнялост върху туристическата индустрия на страните от ЕС 295 
Влияние на вътрешните инвестиции и потреблението на домакинствата върху зависимостта "преки чуждестранни инвестиции - икономически растеж" в България 23 
Влияние на институционалните промени върху аграрното предприемачество 152 
Влияние на климатичните промени и инвестиции за развитие на овощарството 145 
Влияние на МСФО 16 лизинг върху показателите за финансово състояние и оценка на стойността на предприятията 87 
Всевиждащото дигитално око 190 
Въздействие на политическите фактори върху веригите на доставки в енергийния сектор - актуална динамика и ключови тенденции 96 
Възможности за нарастване на приходите в хотелиерството 82 
Възможности за подобряване на икономическото развитие на българските общини по течението на Долен Дунав 66 
Възможности за развитие на туризма в община Своге 276 
Възможности и перспективи за развитие на винения туризъм в България 268 
Възможности и пречки пред развитието на специализирани видове туризъм на територията на туристически район "Тракия" 263 
Възможности на индустрията на туризма за социално предприемачество 292 
Възходът на главния мениджър по изживяването 76 
Главоболията на изкуствения интелект 191 
Глобальное управление в сфере миграции: теория, институты, политика 5 
Годишно счетоводно приключване на 2019 година 178 
Големите данни, промените в статистиката и новите предизвикателства пред политикономическите системи 31 
Големият ипотечен бум преди и сега 7 
Гъвкавото лидерство - фактор за успешни проекти в туризма 231 
Да пазиш традицията "Под Балкана" 159 
Данъчна преференция. Пренасяне на данъчни загуби 44 
Данъчните реформи в Европа 52 
Двете лица на Al - полезен инструмент или опасно оръжие 198 
ДДС при продажби от склад на чуждестранна интернет платформа в трета страна 49 
Дела и документи онлайн 203 
Детерминанти на потребителското търсене на организирани еднодневни пешеходни екскурзии 242 
Дигиталният данък на кръстопът между икономиката и политиката 45 
Динамика в развитието на туризма в България - тенденции за периода 2014-2019 година 285 
Динамика на сезонността в туристическия бизнес 284 
Динамични и стационарни туристически програми 217 
Дипломатия академического сообщества : прошлое и настоящее 18 19 
Доклад на ООН представя нови възможности за устойчиво фермерство 148 
Европейские стратегии экологизации теплоснабжения 133 
Една подходяща ERP за моята фирма 79 
Едно за теб, едно за мен 13 
Електронна търговия в туризма - проблеми, тенденции, перспективи 274 
Електронната идентификация в ЕС и България - текущо състояние, технологични особености и възможности за развитие 213 
Енергийният преход ни изправя пред значима промяна 137 
За дискусионната правна същност на отговорността на управителя в ООД за причинени вреди 116 
За кого е модерната МВА диплома 128 
За придобиването на вещни права по аналогия 110 
За тенденцията за повишаване на банковите такси у нас 58 
Защо Франция и Германия се страхуват от Libra 60 
Здравен статус и обществено благосъстояние в България 2007 - 2017 134 
Идентифициране на положителното взаимодействие между роботизацията и туристическия маркетинг 260 
Изграждането на социален съюз в Европейския съюз като условие за неговото устойчиво развитие 106 
Измерения на лоялността в туризма 262 
Изследване на инструментите за въздействие върху имиджа на туристическата дестинация 256 
Източници за финансиране на инвестиционни проекти в селското стопанство 144 
Икономиката на преживяванията и нейното въздействие върху туризма 266 
Икономически и социални аспекти в приложението на законодателството за безопасни и здравословни условия на труд 120 
ИКТ за дигитализация на логистиката и веригите за доставка 95 
Индустрията расте, автоматизация дебне отвсякъде 65 
Иновативно мислене в студената верига на доставки 90 
Иновативност в туристическите фирми 258 
Иновациите в новия туристически свят 252 
Интернет и икономически растеж в начало на XXI век 72 
Информационното общество и глобализацията 103 
К вопросу об образовательном значении экскурсии 245 
Как финтех секторът застрашава традиционните банки 57 
Какво следва за европейския банков съюз 102 
Кибератаките - съществено предизвикателство пред хотелите в дигиталната ера 223 
Клиентите искат непрекъснат контакт с онлайн търговеца 86 
Кой кой е в дигиталните портфейли 36 
Количествено нарушение на съзнанието при обезщетението за неимуществени вреди 107 
Колко струва един пробив в базата данни 200 
Конкурентно предимство на устойчивото хранене в хотелиерството - потребителски ползи, проблеми и тенденции 219 
Консултантска оценка на потенциала за развитие на туристически район 297 
Концепция "Общего будущего человечества" во внешнеполитической стратегии Китая 17 
Концепция за управление на хотелски комплекс 238 
Корупцията в България на границата на XIX - XX век като проява на политическото наследство на Стефан Стамболов 12 
Коя е печелившата ниша? 75 
Краят на неолиберализма и възраждането на историята 21 
Културни ценности с материален и нематериален характер 113 
Към нова парадигма на обществения живот 122 
Лидерът - ключов фактор за ефективност на екипната работа в туристическите организации 265 
Лизингът на транспортните средства - състояние и перспективи 99 
Логистиката и социалната отговорност 92 
Логистични решения и дълбочина на асортимента в ритейл веригата на доставките 98 
Маркетингови изследвания при оценка на туристически компании, относно приложението на интернет маркетинга 247 
Маркетингови мрежи от фирми - съвременна тенденция в хотелиерството в България 273 
Медицински или медикаментозен туризъм - възможности и перспективи 227 
Мерки срещу рискове относно защитата на търговската тайна 117 
Местни данъци и ефективност на туристическия бизнес 275 
Местни органи за управление на туризма и техните компетенции 239 
Методически подход при измерване на социалната устойчивост в земеделието 153 
Методът "Анализ на случай" при подготовката по дисциплината "Екотуризъм и инфраструктура" 243 
Милион на върха 163 
Митове и факти в трудовото и осигурително право 119 
Митове и факти в трудовото и осигурителното право 118 
Млади изследователи показаха свои разработки на докторантса научна сесия 307 
Модел за управление и развитие на район Рила-Пирин, с локация Банско 287 
Молодежный рынок труда : европейский опыт в российском контексте 71 
Монетаристката ера приключи 30 
Музеите на Велико Търново - от миналото до новото хилядолетие 271 
Най-ценният данък за хазната 47 
Натисни и плати 35 
Необходимост от нови подходи при калкулирането на себестойността 173 
Нобелова награда за постижения в областта на икономическите науки за 2019 г. 20 
Новата парадигма и рискът в релацията "човек-цифрова среда" 199 
Нужно мениджърско умение ли е креативността? 182 
Някои нови концепции за хотелите на бъдещето 259 
Облагане по реда на ЗДДФЛ на доходите от хазартни игри 48 
Обработване на лични данни в хотелиерството 299 
Образование на кредит 131 
Образованието в чужбина дава добър старт в кариерата 130 
Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) и Националната агенция за ISBN 112 
Онлайн магазин - правилата и защо те са толкова важни 214 
Опазване и съхраняване на ресурсите на културния туризъм за бъдещето 283 
Опаковката ли? Че то не било никак просто 88 
Опитът на сръбските производствени компании в Lean производството 160 
Опознай риска, за да го пребориш 100 
Оптимизация на пожарната безопасност в България чрез интернет технологии 215 
Организационно-управленски структури в туристическия бизнес 226 
Осигуряване по договори за управление и контрол 180 
Основни аспекти на измерването на резултатите от дейността на организациите с нестопанска цел: в търсене на отчетност и легитимност 1 
Особенности формирования имиджа и продвижения университетов туристского профиля на международном рынке образовательных услуг 253 
От логистичен хъб на бъдещето до българския пазар 101 
Отворено банкиране - наръчник за ИТ директори 55 
Отговорност за чужд данъчен дълг 46 
Отново за киберсигурността 193 
Отчитане на данъчни ревизионни актове при годишното счетоводно приключване и отразяването им в годишния финансов отчет 177 
Официальная помощь развитию : тенденции последнего десятилетия 70 
Оценка на потребителските нагласи при посетителите на недвижими културни ценности 267 
Оценка на управленческата устойчивост на земеделските стопанства, разположени в планински райони с природни ограничения 157 
Оценка на устойчивостта на основните подотрасли на българското селско стопанство 143 
Очаква ни балансирана година 42 
Още за рентата в земеделието 154 
Патронен празник и 83 години от създаването си чества Стопанска академия "Д. А. Ценов" 308 
Перспективи за развитие на винения туризъм в България 280 
Перспективи и подходи при дигиталната трансформация в областта на управлението на веригите за доставките 93 
Перспективные технологии интеграции мигрантов 6 
Перспективы экономического роста в России на фоне низкой инфляции 68 69 
Плащания на доставки с наложен платеж - счетоводно отчитане и данъчно третиране 176 
Повышение энергоеффективности и экономический рост 136 
Поглед от върха на бизнес цикъла 27 
Подводните камъни при внедряването на бизнес софтуер 197 
Подходи за формулиране на маркетингови стратегии в застрахователните компании на Косово 125 
Позитивни ефекти от интегрирането на корпоративната социална отговорност в предприятията от туристическата индустрия на България 277 
Ползване и прехвърляне на ползването на търговска марка 108 
Политика поддержки инноваций : набор инструментов 67 
Политики и процедури за предварителен контрол за законосъобразност 43 
Политическият елит и неговото поведение 14 
Получено и валидирано 211 
Потребителско търсене и необходимост от създаване на иновативен модел за интегриран туристически продукт в Свищов, с елементи на културен, духовен и религиозен туризъм 294 
Пощенски парични преводи 53 
Правна уредба на работата от разстояние по трудов договор 121 
Предизвикателства пред препозиционирането на туристическа дестинация България 237 
Предимства на мобилната търговия (m-commerce) в съвременното хотелиерство 240 
Пресечни точки отвъд океана 165 
Приложение на HPP технологията в месопреработвателното производство 189 
Приложение на дигиталния маркетинг в туризма 286 
Приложение на мултикритерийния анализ за оценка на иновативни бизнес модели за малките земеделски стопанства в хранителните вериги 155 
Приносът на туризма за икономическото развитие на националната икономика 246 
Принципите за обработване на лични данни в договорните отношения 202 
Проблеми и предизвикателства и пред лидерството в туристическия сектор 220 
Проблеми на отговорността на съдружниците в гражданско дружество пред трети лица 115 
Проблеми при пенсионното осигуряване на заетите в туризма 257 
Проблеми при счетоводното отчитане на разходите за безплатна храна в туристическите предприятия 254 
Програмата PRIMER превръща стартъпите в успешни кандидати за инвестиции 196 
Продължителните договори 114 
Производство на хляб с брашно от нахут и протеинов изолат от нахут 187 
Промени в организационно-стопанската струкстура на българското земеделие 156 
Промените в Наредба Н-18/2006 г. 89 
Пространственото планиране - основа за устойчиво развитие на територията на българските черноморски курорти 261 
Процесно управление в хотелиерството за усъвършенстване операциите в преден офис 264 
Проявление на сивата икономика в туристическия сектор на Р. България 293 
Публично предлагане на ценни книжа 109 
Първата голяма инвестиция 62 
Първо място за отбора на Академията в есенния полусезон на Националния университетски шампионат по футбол 309 
Работната сила в условията на дигиталната икономика - състояние, тенденции, предизвикателства и перспективи 32 
Раждането на 5G в България 208 
Развилки пенсионной реформы : российский и международный опыт 124 
Развитие на индустриалния сектор през погледа на живущите в Крайдунавския регион 78 
Развитие на културният и културно-познавателен туризъм по Дунавското крайбрежие 270 
Развитие на работната сила в селското стопанство на България през последните 10 години 141 
Разкриване на потенциал за туристически атракции в природно-климатичните и културно-исторически дадености на град Свищов 228 
Разработване на методологична рамка за анализ на макроуправлението на здравния туризъм в България 222 
Ресурсите на солените езера в акваторията на Бургас и ролята им в развитието на алтернативните видове туризъм 255 
Риск от фалит при малките и средни предприятия в България 168 
С грижа за клиента при подготовката и провеждането на организирани обиколни пътувания из България, предназначени за френски туристи 282 
Селският туризъм в България - една различна гледна точка 221 
Символика и комуникация за позициониране на туристическа дестинация 288 
Скалните манастири в Североизточна България като туристически обекти за развитие на културен и религиозен туризъм 233 
Сключване на застраховки онлайн 127 
Следете капиталовите разходи и възвръщаемостта на инвестициите 167 
Современные мегатренды мировой политики 15 
Социален туризъм в България 291 
Социално-икономическо значение на българските малки и средни предприятия : преглед на техните силни и слаби страни 80 
Специализирани продукти на туроператорите по делови и хазартен туризъм 235 
Списък за отмятане 212 
Справедливо ли съм възнаграден 162 
Сравнителен анализ на необходимите предприемачески компетенции за развитие на женско предприемачество в Италия, Англия и България 164 
Стабилност на банковата система на България 34 
Стандартизиран подход за идентифициране на инфраструктурните активи в публичния сдектор 174 
Стандартите на Международната организация на труда и българското пенсионно законодателство 111 
Статистически анализ на регионалните различия в дейността на местата за настаняване на туристи 296 
Стопанска академия награди отличници и изявени студенти 310 
Стратегическо управление на туристическите дестинации 241 
Стратегия за управление на човешките ресурси в туризма - някои методико-организационни въпроси 281 
Стремя се да давам добър пример на младите поколения 304 
Структурни характеристики на икономическия растеж в България 73 
Структурните промени в българското земеделие през периода 2007-2017 г. 146 
Структурные диспропорции развития региональных страховых рынков в России 126 
Студенти от Стопанска академия "Д. А. Ценов" ще бъдат номинирани за стипендианти на фондация "Атанас Буров" 311 
Съвременни особености в развитието на ресторантьорството в Кипър 229 
Съвременните компании имат нужда от модерен подход към анализа на данни 201 
Съвременно състояние на туристическата инфраструктура в Югозападен район за планиране 290 
Създаване на специфичен за страната-домакин модел на връзката между брутен вътрешен продукт и входящи преки чуждестранни инвестиции - случаят с българската икономика 26 
Състояние и развитие на аграрната научноизследователска и развойна дейност в България 150 
Състояние и развитие на системата за обучение и съвети в селското стопанство на България 142 
Състояние и развитие на туризма в селските райони на България 298 
Състояние на банковия кредитен пазар в България 56 
Тенденции в развитието на международния туризъм в България 236 
Тенденции в структурната динамика на плащанията от системата за социална защита в България 123 
Тенденции и перспективи в туризма 269 
Тенденции при лицензиите за търговия с електроенергия 139 
Теоретични аспекти на финансовия контролинг във фирмата 170 
Теоретични модели за оценка на конкурентоспособността на туристическата дестинация 234 
Топ три тенденции при ERP - гласът на експертите 209 
Туризъм, рурализъм и демографската катастрофа 232 
Туристическо търсене на община Несебър като туристическа дестинация 272 
Умното пакетиране - ключ към клиентското сърце 85 
Управление на версиите 195 
Управление на риска от трети страни : Ръководство за начинаещи 172 
Управлението на проекти дискутираха на кръгла маса в СА "Д.А.Ценов" представители на науката и практиката 312 
Устойчив туризъм в българските защитени зони и територии 278 
Устойчиво развитие на туризма чрез реализиране на проекти 250 
Устойчивост на аграрните екосистеми в България 151 
Финансово благосъстояние чрез технологии 37 
Формиране на нова система по управление на човешките ресурси във фирмите и предприятията в Китай 183 
Формиране поведението на човешките ресурси в туристическите предприятия 249 
Хабитуси на неформалността: социални полета за прилагане на модели на девиантно икономическо поведение 8 
Характеристика на туриста, практикуващ кулинарен туризъм 251 
Центърът за данни от ново поколение 210 
Цифровите пари са на радара на Apple 61 
""55+ вдъхновяващи истории" 313 
"Бавни" опаковки за бързо хранене 188 
"Добри практики в "зелена" политика в хотелиерството" 224 
[Осми] 8 декември - празник на младостта и надеждата ! 306 
[Пет] 5G между фалшивите новини и науката 192 
[Хиляда и тридесет студенти] 1030 студенти получиха своите дипломи за ОКС "Бакалавър" 314 
Adaptation of the Altman’s Corporate Insolvency Prediction Model – the Bulgarian Case 24 
An Empirical Approach for Optimizing the Production Structure of a Farm Operating in a Mountain Area 149 
Application of Blockchain Technology 207 
Are the New Member States Ready to Join the Euro Area? A Business Cycle Perspective 104 
Assessing the Effects of Imposing Vat on the Services Provided by the Banking Sector – The Case of Bulgaria 50 
Blockchain Technology in the Fiscal Process of Ukraine Optimization 206 
Career Planning 184 
Cargo Flows Management Model of Network Air Carrier 185 
Combating financial statement fraud – an analysis and model for the Republic of Bulgaria 39 
Competitiveness and Related Concepts: A Logical Approach to Definition 22 
Construction Auditing Risk Detection Using Neural Network 181 
Corporate Culture as Factor for Organization’s Resilience 161 
CRM в селските райони - фактори и перспективи за развитие 147 
Customer Profiling Based on the Criteria of Sustainable Consumption 91 
Digital-стратегии продвижения образовательных программ подготовки кадров индустрии спорта и туризма 216 
Economic Aspects of Demographic Changes in the European Union and in Bulgaria 3 
Economic Aspects of Migration Processes in Bulgaria 4 
Finance sector digitization 205 
Forecasting of gross agricultural output of agrarian enterprises of Ukraine: case study with STELLA software 77 
Global Public Space 9 
Impact of Electricity Consumption, Financial Development, Trade Openness on CO2 Emissions: Evidence from Nigeria 74 
Important factors of SMEs entrepreneurial orientation 166 
Integral Assessment of Banking Activity Efeectiveness and Rating of Ukraininan and Bulgarian Banks 59 
Integrated Reporting: Econometric Model of Quality Assessment 179 
Labour Intensiveness of Economic Growth in Bulgaria: Estimates, Impact of the Global Crisis and Drivers 29 
Managing and meeting the demands of older tourist market 302 
Market, Freedom and Justice 11 
On “Identity” in the Social Sciences: Uses, Overuses, and Misuses of a Concept 10 
Organic Agriculture and Commitment to Worths in Bulgaria (2000-2013): Theoretical and Empirical Approximations 158 
Profiling Companies according to the Adopted Pricing Strategy 25 
Project NOVAE and INTERREG programme - a new approach for development of the Lower Danube tourist destination 303 
PSD2 - готови ли са банките у нас 54 
Rejoinder to Wysocki on indifference and the Block-Hoppe 2 
Results from a Dynamic Model of Cargo Flow Management of a Network Air Carrier 186 
Social Cohesion (Bulgaria – EU – Western Balkans) 105 
Some Aspects of Translation Skills Acquisition in a Specialized Context 132 
Study of the Determinants of the Enterprise’s Capacity to Absorb New Technologies 169 
The analyses of public policies for the revitalization of the tourism sector in Egypt after the 30th of June revolution 301 
The Approach to Tax Debtors Segmentation 51 
The Dividend Disconnect 41 
The Globalization Risk Premium 40 
The Relationship between Workforce Migration and the Basic Macroeconomic Variables of the Countries from Central Eastern Europe with a Focus on Bulgaria 28 33 
The role of smart human resources in improving the efficiency of logistics investment in SMEs 300 
Value Assessment of Natural Mineral Springs Water Used in Spa Facilities 64 
Эволюция американской политики кибербезопасности 204 
Эволюция фирмы в условиях цифровой экономики 81 171 
Эвропейские стратегии экологизации теплоснабжения 138 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

австрийска икономика 2 
автоматизация 135 
автоматизация на производството 65 
автоматизация на промишленото производство 65 
автоматизация на процесите 65 
аграрен туризъм 232 
аграрна наука 150 
аграрна устойчивост 143 
аграрни предприятия 77 
аграрно предприемачество 152 
агроекосистеми 151 
адаптиран модел 24 
административен елит 14 
администратор на лични данни 299 
академична дипломация 18 19 
академична интелигенция 18 19 
академична общност 18 19 
активи 40 
активи на предприятието 40 
активно стареене 302 
актуални технологии 248 
алгоритми 31 
алтернативен туризъм 221 230 251 255 268 280 
Америка за България 165 
анализ 83 
анализ на възможности 230 
анализ на данни 201 
анализ на дейностите 83 
анализ на динамика 201 
анализ на измами 39 
анализ на показателите 218 
анализ на приходите 285 
анализ на риска 168 
аналогия 110 
ангажираност и нагласи 182 
Англия 164 
артефакти 252 
БАЕТ 274 
бази данни 200 207 
базисни показатели 218 
бакалавърска степен 314 
Балкани 16 
балнеотуризъм 228 
банери 286 
банерна реклама 286 
банки 35 36 54 55 57 58 
банки в еврозона 102 
банкиране 55 
банкиране на дребно 35 
банков капитал 59 
банков сектор 50 
банков съюз 102 
банкова дейност 59 
банкова ефективност 59 
банкова система 34 
банкова система в България 34 
банкови операции 54 58 
банкови такси 58 
банкови транзакции 58 
банкови услуги 50 58 
банково кредитиране 56 
банково финансиране 56 
банково-кредитна политика 56 
Банско 287 
БВП 29 
бедност 106 
безконтактни плащания 36 
безопасни условия на труд 120 254 
безопасни храни 189 
безплатна предпазна храна 254 
безплатна храна 254 
безработица 71 
безработни в България 118 
безразличие 2 
бизнес ориентация 166 
бизнес процеси 80 191 
бизнес процеси в търговия 191 
бизнес развитие 13 
бизнес риск 117 
бизнес софтуер 197 
бизнес среда 42 
бизнес цикъл 104 
биологично земеделие 158 
биологично земеделие в България 158 
блогове 286 
блокчейн 207 
блокчейн верига 207 
блокчейн мрежа 207 
блокчейн технологии 205 206 207 
блокчейн транзакции 207 
борба с измамите 39 
борсова търговия 63 
бранд 279 
брандинг 279 
брандиране 279 
брандиране на дестинации 279 
брашно от нахут 187 
брутен вътрешен продукт 68 
брутна продукция 77 
Бургас 255 
бъдеща DB 207 
бъдеще 283 
бъдещо членство 105 
България 105 
България и ЕС 4 
българска икономика 246 
български банки 59 205 
български банков сектор 50 
български вина 268 
български винопроизводители 268 
български граждани 118 
български компании 24 25 
български общини 66 
български предприемачи 164 
български предприятия 169 
български туризъм 269 277 
български туристически курорти 230 
български хотели 244 
български черноморски курорти 261 
българско земеделие 146 
бързо оборотни стоки 188 
бързооборотни стоки 90 
бюджет 42 
бюджет 2020 42 
бюджет в публичния сектор 42 
бюджет и бюджетна политика 42 
валутен курс 68 69 
ВЕИ 137 
ВЕИ мощности 137 
Велико Търново 271 
верига за доставки 97 
верига на доставки 90 
вериги за доставки 93 95 100 
вериги на доставки 94 96 
вертикален фискален дисбаланс 38 
вещни права 110 
вещно право 110 
вещно право на България 110 
взаимни фондове 41 
видеонаблюдение 190 
видове взаимоотношения 244 
видове контролинг 170 
видове организационна структура 226 
видове туризъм 263 
виетнамска икономика 181 
винарски изби 268 280 
винарски туризъм 280 
винен тур 280 
винен туризъм 268 280 
винени туристи 280 
виртуален портфейл 36 
виртуална реалност 95 
виртуални асистенти 259 
висше образование 132 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 
висше училище 308 
влияние на климата 145 
внедряване 197 
вреда 116 
времеви редове 63 
входяща миграция 4 
възвръщаемост 41 
възвръщаемост на инвестициите 167 
въздушен транспорт 185 186 
въздушна карго индустрия 185 
възможности и пречки 263 
възобновяеми източници 74 
възрастни туристи 302 
възрастова структура на населението 141 
външен маркетинг 287 
външна политика 17 
вътрешен одит 39 
вътрешен пазар 54 
вътрешна конкуренция 85 
вътрешна миграция 3 
вътрешни инвестиции 23 
вътрешно заместване 119 
вътрешно развитие на дестинацията 287 
гастрономическа дестинация 279 
географско положение 276 
Германия 60 
гласово пазаруване 274 
глобален пазар на услуги 227 
глобален туристически пазар 286 
глобализация 9 15 40 103 
глобализация във финансовата сфера 40 
глобална конкуренция 204 
глобална стратегия 17 
глобални проблеми 16 
глобално информационно общество 103 
глобално управление 5 
годишен финансов отчет 177 178 
годишна финансова отчетност 178 
годишно счетоводно приключване 2019 г. 177 178 
Големи данни 31 
Гордън Кер 305 
гражданско дружество 115 
гражданско право 113 
грижа за клиента 282 
групова социална онтология 10 
гъвкава фирмена структура 81 
гъвкаво лидерство 231 
гъвкаво управление 231 
данни 194 201 202 210 211 
данни от ново поколение 210 
данък добавена стойност 47 
данъци 44 45 46 47 48 49 52 
данъци - 2019 48 49 
данъци в ЕС 47 
данъци в търговията 49 
данъчен дълг 46 51 
данъчна загуба 44 
данъчна задълженост 44 
данъчна защита 44 
данъчна преференция 44 
данъчни длъжници 51 
данъчни промени 45 
данъчни разходи 52 
данъчни ревизионни актове 177 
данъчни реформи 52 
данъчно облагане 45 48 
данъчно облагане и ЕС 52 
данъчно облагане с ДДС 50 
данъчно третиране на доставки на стоки и услуги 176 
двустранни актове 70 
двустранни договори 70 
двустранни отношения 70 
ДДС 47 
ДДС върху услугите 50 
дебата между Блок и Хопе 2 
девиантно поведение 8 
дезинтеграция 15 
делови туризъм 235 
демография и ЕС 3 
демография на България 3 
демографска катастрофа 232 
демографска ситуация 3 
демографски промени 3 
демографски явления в България 3 
демократизация 15 
депозити 102 
депозити на домакинствата 34 
дестинационен мениджмънт 225 
дестинационен продукт 225 
деструктивна икономика 8 
дефиниция 22 
децентрализация 6 
децентрализирани бази данни 207 
дивидент 41 
дивиденти 41 
дивидентни плащания 41 
дигитален данък 45 
дигитален маркетинг 286 
дигитален портфейл 35 36 
дигитализация 32 
дигитализация на логистиката 93 95 
дигитализация на туризма 259 
дигитализиране на архиви 211 
дигитална банка 35 
дигитална ера 223 
дигитална икономика 32 211 
дигитална промяна 190 
дигитална промяна на бизнеса 190 
дигитална революция 31 
дигитална трансформация 93 129 
дигитални обекти 100 
дигитални платформи 55 
дигитални стартъпи 35 
дигитални финансови услуги 205 
дигитално банкиране 35 205 
динамика на пазарите 105 
динамика на развитие 285 
динамика на сезонността 284 
динамика на спестяване 34 
динамичен модел 186 
динамични туристически програми 217 
дипломация на Балканите 16 
дипломирани студенти 314 
директор 163 
дистанционна работа 121 
дистрибутори 90 
дистрибуторска мрежа 90 
дистрибуционни канали 99 
добавена и виртуална реалност 274 
добавена реалност 85 95 252 
добри практики 224 
договори 114 
договори за управление 180 
договорни отношения 114 202 
договорни споразумения 114 
докторантска научна сесия 307 
Долен Дунав 66 78 303 
ДОПК 46 
допълнително професионално осигуряване 257 
доставчик-клиент 176 
доставчици на логистични услуги 92 
достъп до информация 192 
достъп до пазари 118 
доходи от хазартни игри 48 
доходна структура на БВП 73 
дружество 116 
Дунав 66 
Дунавска стратегия 66 
Дунавски общини 66 
Дунавски туристически район 270 
Дунавско крайбрежие 270 
дуплика 2 
духовен туризъм 294 
дълбочина на асортимента 98 
дългова криза 295 
държавен дълг 295 
държави членки на ЕС 28 33 
държавна политика 67 
държавна политика на Русия 67 
държавно подпомагане 144 
еволюция 17 
еволюция на потребителското поведение 266 
евро 305 
Еврозона 102 104 
европейска директива 54 
европейска политика 47 
Европейски банков съюз 102 
европейски норми 52 
европейски пазар на труда 4 
европейски средства 250 
Европейски съюз 106 218 
Европейско рамково споразумение 121 
Египет 301 
египетска икономика 300 301 
единна европейска валута 104 
единна система 293 
Единна система за туристическа информация 299 
еднодневна екскурзия 242 
екипна мотивация 265 
екипна работа 265 
екологизация на технологиите 133 
екологичен аспект 133 
екологична политика 133 138 
екологична устойчивост 143 151 
екотуризъм 243 
екотуризъм и инфраструктура 243 
екскурзии 245 
екскурзионна дейност 245 
екскурзионна методика 245 
експорт 146 
експресивна идентичност 10 
електроенергетика 139 
електроенергиен пазар 139 
електронен документооборот 212 
електронен идентификатор 213 
електронен обмен на данни 212 
електронен обмен на информация 212 
електронен подпис 211 212 213 
електронен регистър 211 
електронна идентификация 213 
електронна обработка 211 
електронна поща 286 
електронна търговия 274 
електронни регистри 212 
електронно управление 215 274 
елит 14 
емиграция 4 28 33 
емисии на вредни газове 74 
енергетика 133 135 137 138 140 
енергетика и околна среда 140 
енергетика на България 140 
енергиен баланс 140 
енергиен преход 137 
енергиен сектор 96 
енергийна борса 139 
енергоемкост 136 
енергоефективност 136 
енергоизточници 136 
ЕС 105 133 138 295 
ЕСТИ 293 
ефективност на проекта 197 
женско предприемачество 164 
животновъден бизнес 159 
животновъдна дейност 159 
животновъдна продукция 159 
жилища 7 
жилища в България 7 
жилищен ипотечен кредит 7 
жилищен пазар в България 7 
жилищен стандарт 7 
жилищни кредити 62 
жилищни пазари в България 62 
заведения за хранене 229 
заети лица 257 
заетост 82 
заетост в икономиката 3 
заетост на легловата база 82 
заинтересовани страни 244 
Закон за публично предлагане на ценни книжа 109 
Закон за туризма 239 
Западна Европа 163 
Западни Балкани 105 
заплата 28 33 
заплати 162 
заплащане на ръководителите 163 
заплащане на труда 163 
ЗАПСП 113 
застаряване на населението 3 
застраховане 126 127 
застраховане в България 127 
застраховане в Русия 126 
застрахователен пазар 125 
застрахователни дружества 125 
застрахователни пазари 126 
застрахователни премии 126 
застрахователни продукти 126 
застраховки онлайн 127 
затворен цикъл 159 
защита на авторското право 113 
защита на културното наследство 113 
защита на личните данни 112 190 202 223 299 
защита на обектите 190 
защита на потребителя 108 
защита на правата 108 
защита на търговски тайни 117 
защитени зони 278 
защитени територии 278 
ЗБЛД 299 
здраве на населението 134 
здравен статус 134 
здравен туризъм 222 
здравна политика 134 
здравословни условия на труд 120 254 
здравословни храни 219 
зелена инфраструктура 278 
зелена политика 224 
земеделие 146 147 153 154 155 
земеделието в България 157 
земеделска земя 154 
земеделска политика 156 
земеделски стопанства 156 
земеползване 154 
зимен туризъм 83 
ЗКН 113 
злоупотреби с власт 12 
ЗНЗ 118 
ЗОАРАКСД 117 
ЗОО 111 
ЗТМТМ 118 
ЗХР 290 
зърнен сектор 152 
игнорираща икономика 8 
идентичност 10 288 
издатели 112 
издателска дейност 112 
изискуема възвръщаемост 26 
изкуствен интелект 191 198 
измами 39 97 
измами в счетоводството 39 
измерване на резултатите 1 
измерения на лоялността 262 
изпитателен срок 119 
изплащане на дивидент 41 
източници за финансиране 124 
източници на храна 148 
изходящ и входящ поток 236 
изходяща миграция 4 
иконометричен модел 179 
икономика 165 
икономика в сянка 8 
икономика на България 42 
икономика на Нигерия 74 
икономика на оцеляването 8 
икономика на преживяванията 266 
икономика на приспособяването 8 
икономика на Русия 69 
икономика на услугите 64 
икономическа активност 29 
икономическа криза 29 
икономическа политика 27 
икономическа социология 11 
икономическа теория 22 
икономическа устойчивост 143 151 
икономически аспекти 3 4 
икономически ефекти 50 
икономически науки 20 
икономически растеж 3 23 26 29 72 73 246 
икономически ръст 69 136 
икономически субекти 179 
икономическо моделиране 77 
икономическо прогнозиране 77 
икономическо развитие 66 80 246 
ИКТ 95 286 
имиграция 4 
имидж на ВУЗ 253 
имидж на туристическа дестинация 255 256 279 
имотен пазар 62 
импорт 146 
инвестиране 165 
инвестиране и финансиране 166 
инвеститори 40 
инвестиции в селското стопанство 145 
инвестиции за развитие 145 
инвестиционен банкер 305 
инвестиционен посредник 109 
инвестиция на капитали 62 
индекс на конкурентоспособност 246 
индекс на несигурност 27 
индивидуални инвеститори 41 
индикатор на благосъстояние 134 
индустриален сектор 78 
индустриална икономика 31 
индустриални отношения 120 
индустриални предприятия 78 169 
индустриални роботи 65 
индустрия 65 
Индустрия 4.0 199 
иновативен модел 294 
иновативна дейност 169 
иновативни бизнес модели 155 
иновативни тенденции 57 
иновативно мислене 90 
иновативност 258 
иновации 67 258 
иновации в туризма 252 258 
институции 41 
институционална теория 152 
инструменти 67 
инструменти за сътрудничество 70 
интегрален показател за оценка 59 
интеграционна политика 6 
интеграция 6 15 
интегриран модел 294 
интегриран туризъм 294 
интегрирана оценка 179 
интегриране 277 
интегрирано отчитане 179 
интегрирано счетоводство 179 
интелектуална собственост 113 
интелигентен туризъм 252 
интелигентни човешки ресурси 300 
интелигентно хотелско домакинство 259 
интензивност на заетостта 29 
интерактивна техника 252 
интернет 9 72 248 
интернет в туризма 286 
интернет маркетинг 247 
интернет маркетинг в туризма 247 
интернет продажби 49 
интернет пространство 49 
интернет технологии 215 
интерфейс 252 
инфлация 68 69 
инфлация в Русия 68 
информационна война 204 
информационна икономика 103 
информационна сигурност 193 198 200 
информационна система 200 
информационни и комуникационни технологии 286 
информационни технологии 192 193 
информационни технологии в образованието 129 
информационно общество 103 
инфраструктурни активи 174 
история на СА 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 
история на стопанските институции 175 
история на счетоводството 175 
Италия 164 
кадри в туризма 216 
казино индустрия 235 
калкулиране на себестойността 173 
капацитет на предприятията 169 
капитал 122 
капиталови разходи 167 
кариера 184 
кариерни пътеки 184 
кариерни цели 184 
кариерно планиране 184 
кариерно развитие 184 
карти на винените дестинации 280 
катедра Финанси и кредит 304 
качество на счетоводството 179 
кибератака 223 
кибербезопасност 223 
киберзаплаха 223 
киберпрестъпления 223 
киберпространство 204 
киберсигурност 193 
Кипър 229 
Китай 17 
китайски предприятия 183 
китайски фирми 183 
класация 162 
класификация на политическите елити 14 
клиенти 76 91 
клиентоцентрични бизнес модели 91 
клиентско преживяване 76 
климатични проблеми 145 
климатични промени 148 
ключови умения 130 
Кодекс за социално осигуряване 180 
Кодекс на труда 119 
коефициент на Gini 284 
коефициент на Джини 284 
комбиниран туристически пакет 235 
Комисия за финансов надзор 109 
компенсаторна икономика 8 
компетенции 239 
комплексен туристически продукт 278 
компютърни системи 215 
конвергенция 104 
конкурентни предимства 234 
конкурентно предимство 219 
конкурентоопределящи фактори 234 
конкурентоспособен туризъм 221 
конкурентоспособност 22 80 234 
конкуренция и ценообразуване 25 
консултантска оценка 297 
консултантски бизнес 297 
контролни дейности 43 
конференция 23 32 34 66 72 73 78 82 83 92 93 94 95 96 97 98 99 103 106 134 160 164 173 205 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 300 301 302 303 
конфигурации на стойности 158 
концепция 17 
концепция за конкурентоспособност 22 
концепция за управление 238 
корпоративна култура 161 
корпоративна несъстоятелност 24 
корпоративна социална отговорност 92 277 
корпоративни кампании 13 
корпоративни финанси 167 
корупционни схеми 12 
корупция 12 206 
корупция в България 12 
кохерентност 228 
крайдунавски регион 78 
краудфъндинг 109 
креативен туризъм 289 
креативна индустрия 289 
креативно предприемачество 289 
креативност 182 
креативност за мениджъри 182 
кредит 131 
кредитен пазар 56 
кредитен ресурс 34 
кредити за студенти 131 
кредитиране на земеделието 144 
кредитна активност 62 
криминална икономика 8 
криптовалута 60 61 207 
критерии 153 
кръгла маса 312 
КСО 277 
КТ 121 
кулинарен туризъм 251 279 
кулинарен турист 251 
кулинарна дестинация 279 
кулинарно туристическо пътуване 251 279 
културен събитиен туризъм 282 
културен туризъм 228 233 267 270 283 294 302 
културен туризъм в България 233 270 294 
културна среда 283 
културни забележителности 271 
културни услуги 278 
културни ценности 113 
културно наследство 113 283 
културно-исторически туризъм 271 
културно-историческо наследство 271 
културно-познавателен туризъм 270 271 
курортни комплекси 83 
легитимност 1 
лечебен туризъм 255 
либерален модел 21 
лидер 220 265 
лидер-последовател 220 
лидерство 14 220 265 
лидерство в туризма 220 231 265 
лизинг 87 99 
лизинг на автомобили 99 
лизингов пазар 99 
лизингови договори 87 
лихвени проценти 34 
лица заети в туризма 257 
лицензии 139 
лични данни 112 202 299 
личностни характеристики 265 
личностно развитие 184 
логистика 92 96 101 130 
логистика в България 101 
логистика в образованието 130 
логистичен мениджмънт 98 
логистичен хъб 101 
логистични инвестиции 300 
логистични мрежи 100 
логистични операции 100 
логистични решения 98 
лозаро-винарски район 268 
локални суровини 255 
лоялни клиенти 262 
лоялност 262 
Лука Пачоли 175 
макроикономика 27 
макроикономическа динамика 27 
макроикономически променливи 28 33 
макроуправление 222 
малки земеделски стопанства 155 
малки и средни предприятия 80 166 168 300 
марка на ЕС 108 
маркетинг 247 273 
маркетинг в туризма 262 267 
маркетингова комуникация 288 
маркетингови изследвания 247 
маркетингови мрежи 273 
маркетингови организации 287 
маркетингови организации на дестинации 297 
маркетингови стратегии 125 253 
маркетингово позициониране 267 
маркетингово проучване 222 
маркетингово управление 222 287 297 
математически модел 64 
материална компенсация 107 
МВФ 30 
медикаментозен туризъм 227 
медицински туризъм 227 
медицински центрове 227 
международен валутен фонд 30 
международен пазар 253 
международен режим 5 
международен туризъм 236 
международна конкурентоспособност 246 
международна миграция на работна сила 28 33 
международна научнопрактическа конференция 66 78 82 83 160 164 173 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 300 301 302 303 
Международна организация на труда 111 
международни отношения 16 96 
международни стандарти 111 
международно образование 128 
междурегионално сътрудничество 303 
мейнстрийм икономикс 6 
мениджмънт 162 167 171 
мениджмънт на туристическия бизнес 238 
мениджмънт на фирмата 81 
мениджър по изживяване 76 
мениджърска дейност 182 
мениджърска позиция 162 
месна промишленост 189 
месни продукти 189 
месопреработвателна промишленост 189 
места за настаняване 83 284 290 296 
местен туризъм 239 
местни данъци 275 
местни органи 239 
местни финанси 38 
метод Анализ на случай 243 
методологична рамка 222 
методология 2 
миграционен процес 5 
миграционна политика 5 
миграционни потоци 4 
миграционни процеси 4 
миграция 5 6 28 33 
миграция на работна сила 28 33 
микросайт 286 
минерални води 64 
минерални извори 64 
младежки труд 71 
млади изследователи 307 
млечен сектор 152 
мобилен екскурзовод 271 
мобилен маркетинг 286 
мобилна търговия 240 274 
мобилни мрежи 208 
мобилни разплащания 274 
мобилно банкиране 205 
мобилност 252 
модел 39 
модел за прогнозиране 24 
модел за управление 287 
модел на Алтман 24 
модел на взаимовръзка 289 
модел на връзката 26 
модел на преводаческа компетентност 132 
модел на управление 186 
модели за оценка 234 
модели на управление 183 
моделиране на управлението 185 
модерна икономическа теория 295 
монетаризмът на Милтън Фридман 30 
монетаристка ера 30 
морални интереси 107 
МОТ 111 
мотивация 182 
мотивация на туристите 279 
мрежи в маркетинга 273 
мрежов въздушен превозвач 185 186 
мрежови операции 194 
МСП 166 300 
МССПС 17 Имоти, машини и съоръжения 174 
МСФО 16 лизинг 87 
музеи 228 271 
музейна структура 271 
музейно дело в Свищов 228 
мултикритериен анализ 155 
награди 310 
надценени жилища 7 
наети чужденци 118 
наложен платеж 176 
настанителна база 296 
настаняване на туристи 296 
насърчаване на присъединяването 105 
Натура 2000 278 
научна и бизнес конференция 92 93 94 95 96 97 98 99 
научна комуникация 18 19 
научни доклади 92 93 94 95 96 97 98 99 
научни изследвания 150 
нахут 187 
национален шампионат 309 
национална икономика 246 
невронни мрежи 181 
недвижимо културно наследство 267 
независима енергийна борса 139 
неимуществени вреди 107 
неолиберализъм 21 
неолиберална глобализация 21 
неолиберална икономическа политика 21 
неолиберална пазарна теория 21 
неравномерност 296 
неформална икономика 293 
нисковъглеродна икономика 140 
НЛП 12 
Нобел 20 
нобелова награда 20 
нобелова фондация 20 
нобелови награди 20 
нобелови награди по икономика 20 
нов модел 76 
нови бедни 9 
нови държави-членки 104 
нови методи и технологии 166 
нови пазари 85 
нови технологии 169 
нормативни актове 117 
НСУРТРБ 285 
обезлюдяване 3 
обезщетение за вреди 107 
обекти на ЮНЕСКО 233 
обещетения от ДОО 123 
обиколно пътуване 282 
обичаи 228 
облачни изчисления 194 
облачни инфраструктури 209 
облачно видеонаблюдение 190 
облигационни отношения 114 115 
облигационнни правоотношения 115 
обмен на информация 192 
обработване на лични данни 299 
обработка на данни 112 202 
образование 129 130 131 
Образование 4.0 129 
образование в чужбина 130 
образование по туризъм 245 
образователен обмен 18 19 
образователен туризъм 302 
образователна структура 141 
образователни програми 13 216 
образователно значение 245 
обслужване на госта 259 
обучаващи консултантски организации 142 
обучаващи организации 142 
обучаващо консултиране 142 
обучение 142 
обучение на мениджъри 128 
обучение по MBA 128 
обучение по туризъм 243 253 
Общ регламент 112 190 299 
Обща селскостопанска политика 152 
обществено благосъстояние 134 
обществено осигуряване 111 
община Несебър 272 
община Своге 276 
общинска дейност 190 
общински бюджети 275 
овощарство 145 
овощни култури 145 
овцевъдни стопанства 159 
одитен доклад 181 
одитен риск 181 
одитна работа 39 
омниканали 94 
омниканална логистика 94 
он-лайн формуляри 203 
онлайн администрация 203 
онлайн дистрибуционни канали 248 
онлайн дистрибуция 248 
онлайн информация 203 
онлайн магазини 214 
онлайн потребители 240 
онлайн продажби 89 274 
онлайн резервационни системи 240 248 
онлайн резервация 240 248 
онлайн ресурси 72 
онлайн туристически агенции 240 248 
онлайн търговия 86 214 
онлайн търговци 86 214 
онлайн услуги 86 
ОНЦ 1 
ООД 116 
опазване и съхраняване 283 
опазване на околната среда 224 
опазване на ресурси 283 
опаковане и маркиране 88 
опаковани стоки 88 
опаковка и етикиране 88 
опаковка на стоките 88 
опаковки 88 
опаковъчна дейност 188 
опаковъчна индустрия 188 
опаковъчни стандарти 188 
оперативен лизинг 99 
оптимизиране 215 
оптимизиране на структурата 149 
организации с нестопанска цел 1 
организационна култура 226 
организационна структура 173 
организационни структури 226 
организационно мислене 182 
организационно поведение 81 
организационно-стопанска структура 156 
организационно-управленска структура 226 287 
организация за управление 225 
организация за управление на дестинация 225 
осигурителен доход 180 
осигурителни аспекти 125 
осигурителни вноски 180 
осигурително право 118 
осигуряване 180 
осигуряване при старост 111 
ОСП 149 152 
ОТА 248 
отборно представяне 309 
отворена търговия 74 
отворено банкиране 55 57 
отговорност на съдружниците 115 
отговорности 198 
отличници 310 
отчетност 1 116 
отчитане на продажбите 89 
отчитане на разходите 173 
офшорни медицински дестинации 227 
оценка на ефективността 59 
оценка на интегриран риск 51 
оценка на качеството 179 
оценка на конкурентоспособността 234 
оценка на нагласите 267 
оценка на разходите 64 
оценка на стабилност 34 
оценка на стойността 64 
оценка на туристически компании 247 
оценка на устойчивостта 157 
оценяване 87 
пазар 11 
пазар на здравни услуги 227 
пазар на образователни услуги 253 
пазар на труда 28 29 33 71 105 
пазар на труда в България 118 
пазарен участник 11 
пазарна ниша 75 
пазарна ориентация 258 
пакетиране 85 
Пампорово 83 
паневритмия 228 
парадигма 199 
паричен съюз 102 
парична политика 30 104 
парични преводи 53 
парични разплащания 53 
парични транзакции 53 
парични трансфери 53 
парично-кредитна политика 68 
парично-кредитна система 69 
патентен данък 275 
патронен празник 308 
пенсионен доход 257 
пенсионна реформа в Русия 124 
пенсионна система в Русия 124 
пенсионно законодателство 111 
пенсионно осигуряване 111 257 
пенсионноосигурителен модел 257 
персонален идентификационен код 213 
персонализиран маркетинг 274 
перспективи 269 280 
печеливш бизнес 75 
печеливши пазарни предложения 75 
пешеходен туризъм 242 
пешеходни екскурзии 242 
пирамида на КСО 277 
плаж 261 
плажна ивица 261 
планински райони 149 157 
планински туризъм 242 
планиране на кариерата 184 
пласмент на хотелиерски продукт 248 
платежни услуги 54 
поведение на елитите 14 
поведение на туристите 251 
поведение на човешките ресурси 249 
поведенческа търговия 41 
поведенчески модели 8 
поверителност на данните 299 
повишаване на ефективността 166 
подготовка на кадри 216 
подготовка на студенти 243 
подривни технологии 199 
подсистема 143 
пожарна безопасност 215 
позитивни ефекти 277 
позициониране 288 
показатели 153 
поколението Y 259 
поколението Z 259 
ползване на търговска марка 108 
политика на облагане 45 
политикономически системи 31 
политически водачи 14 
политически елит 14 
политически партии 14 
политически фактори 96 
политическо наследство 12 
посещения на лица от ЕС 236 
постиндустриално общество 103 
посткомунистически държави 28 33 
потенциал за работа 3 
потенциал за развитие 297 
потребителска лоялност 262 
потребителска удовлетвореност 262 
потребителски нагласи 267 
потребителски ползи 219 
потребителско поведение 259 267 
потребителско поведение в туризма 259 266 267 
потребителско търсене 294 
потребление на домакинствата 23 
потребление на електроенергия 74 
потребление на енергия 63 74 
пощенски парични преводи 53 
права на потребителите 108 
правила на бизнеса 214 
правила на поведение 214 
правилни действия 214 
правна норма 110 
правна рамка 200 
правна теория 110 
правна уредба 121 
правоприлагане по аналогия 110 
практика на превода 132 
практическо обучение 245 
преакселераторска програма 196 
преводи 132 
предварителен контрол 43 
преден офис 264 
предизвикателства 278 
предимства 291 
предимства и недостатъци 191 
предприемаческа активност 165 
предприемаческа дейност 165 
предприемаческа ориентация 166 258 
предприемаческа среда 166 
предприемачески компетенции 164 
предприемаческо решение 152 
предприемачество 152 164 
преки чуждестранни инвестиции 23 26 
прекратяване на трудово правоотношение 119 
преодоляване на шоковете 161 
преподавателска дейност 304 
преподавателски състав 304 
препозициониране 237 
преработвателна промишленост 189 
преработка и търговия 159 
преработка на месо 189 
преструктуриране 156 
прехвърляне на ползването 108 
приветствия 306 
признати разходи 177 
приложения за парични преводи 60 
принципи 153 
принципи на Lean производството 160 
приобщаващо предприемачество 164 
прираст на населението 148 
природна среда 261 
природни ресурси 157 
природни туристически ресурси 276 
природни условия 276 
присъединяване към Еврозоната 104 
присъединяване към ЕС 105 
приходи в хотелиерството 82 
приходи от една нощувка 82 
приходи от налична стая 82 
приходи от нощувки 83 284 296 
приходи от туризъм 236 291 
пробив на данни 200 
проблеми 278 
проблеми с превода 132 
прогнозиране 63 
прогнозиране на продукцията 77 
програма INTERREG 303 
програми за лоялност 262 
програми за регионално развитие 303 
продажби на стоки 49 
продължителни договори 114 
продължителност на живота 124 
проект 250 
проект NOVAE 303 
проектен подход 250 
проекти в туризма 231 
производителност на ПЧИ 26 
производителност на труда 3 
производствена структура 149 
производствена структура на БВП 73 
производствени компании 160 
промени в цени 41 
промоция на туристически услуги 287 
пространствено планиране 261 
професионални стандарти 245 
професионално туристическо образование 245 
профилиране на клиенти 91 
профилиране на компаниите 25 
процесен подход 264 
процесно управление 264 
ПРСР 221 
публичен сектор 174 206 
публична администрация 14 
публични политики 301 
публично предлагане на ценни книжа 109 
публично пространство 9 
ПЧИ 26 
пътувания на български граждани 236 
работа в екип 265 
работа от разстояние 121 
работен процес 197 
работна сила 32 141 
работни места 78 
развитие 298 
развитие на кариерата 184 
развитие на овощарството 145 
развитие на туризма 218 250 268 269 270 276 280 285 
развитие на туристически район 297 
развитие на умения 132 
развойно-изследователска дейност 150 
развъдна дейност 150 
разкриване на информация 109 
разплащателна система 205 
разузнаване на заплахи 172 
разходи за безплатна храна 254 
разходи за стоковите запаси 98 
район Рила-Пирин 287 
райони за планиране 141 290 
рамка за анализ 222 
реакреационни ресурси 261 
ребрандиране 256 
ревизионен контрол 46 
ревизионен процес 46 
регионална политика 232 
регионални планове 66 
регионални различия 296 
регионално застраховане 126 
регистриране на продажбите 89 
Регламент (ЕС) 2016/679 299 
Регламент (ЕС) 2017/1129 109 
регулиране на пазара 118 
рекламиране на ценни книжа 109 
религиозен туризъм 233 294 
рента 154 
рентни отношения 154 
рестайлинг 256 
ресторантьорски услуги 282 
ресторантьорство 229 
рециклиране 224 
риск за сигурността 299 
риск от измами 97 
риск от фалит 168 
риск-премия 40 
рискова премия 40 
рискови дейности 127 
рискови обстоятелства 127 
рискови фактори 199 
ритейл верига на доставки 98 
ритейлъри 98 
роботи 260 
роботизация 260 
рурален район 232 
рурализъм 232 
рурални селища 232 
Русенски регион 66 
Русия 71 124 
Русия - ЕС 16 
ръководител-подчинен 220 
ръководители 163 
ръководни кадри 163 
ръководство 220 
ръководство и лидерство 220 
СА 38 78 83 98 103 122 123 160 164 170 213 218 220 223 225 231 234 236 238 241 243 246 249 250 251 254 256 257 258 268 270 273 275 277 278 280 281 284 285 293 296 303 
СА докторант 66 173 221 237 251 265 291 295 
СА студент 228 266 269 286 303 
САЩ 204 
сборник доклади 92 93 94 95 96 97 98 99 
сборник с доклади 66 78 82 83 160 164 173 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 300 301 302 303 
Световна банка 30 
световна политика 15 
Свищов 66 294 
свобода 11 
свързани хотели 259 
Северен централен район 66 
Североизточна България 233 
сегментация 51 
сезонност 63 
сезонност в туризма 83 230 284 
селски райони 221 298 
селски райони в България 147 298 
селски туризъм 221 232 
селски туризъм в България 221 
селско стопанство 125 141 144 152 156 
селско стопанство в България 142 150 
селскостопанска продукция 77 
селскостопански практики 158 
селскостопански труд 146 
семейна фирма 159 
сенчеста икономика 8 293 
сива икономика 293 
сиви практики 293 
сигурност на данните 172 
сигурност на доставките 172 
Силистренска област 66 
символ на рециклиране 224 
символи 288 
синхронизация на бизнес цикъла 104 
система за управление 264 
система на управление 183 
системи за данни 210 
скални манастири 233 
складов мениджмънт 101 
смарт туризъм 252 
смесена реалност 95 
собствени приходи 38 
солени езера 255 
солидарна отговорност 115 
софтуер 195 
софтуер STELLA 77 
софтуер метод 195 
софтуерни приложения 195 
софтуерни решения 195 
социален диалог 120 
социален стълб 106 
социален съюз 106 
социален туризъм 291 
социална защита 123 257 
социална идентичност 10 
социална икономика 71 
социална логистика 92 
социална отговорност 92 
социална отговорност на бизнеса 277 
социална политика 106 
социална устойчивост 143 151 153 
социални аспекти 158 
социални въздействия 292 
социални инвестиции 13 
социални кампании 13 
социални мрежи 9 286 
социални науки 10 
социални потребности 292 
социални права 106 
социални предприятия 292 
социални разходи 254 
социално ориентирана логистика 92 
социално предприемачество 292 
социално сближаване 105 
социология на властта 14 
СПА индустрия 64 
СПА туризъм 64 
СПА услуги 64 
специализиран туризъм 233 263 270 
специализирани видове туризъм 263 
специализирани продукти 235 
спорт 216 
справедливост 11 
сравнителен анализ 164 
сравнителни предимства 234 
сръбски компании 160 
стабилност на системата 34 
стандарти 111 
стандартизирани дейности 174 
стартиращи фирми 75 
стартъп 75 196 
стартъп екосистема 196 
статистика 31 
статистически анализ 296 
статистически данни 218 
статични туристически програми 217 
Стефан Стамболов 12 
Стопанска академия 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 
стопанско развитие 56 
страни-членки на ЕС 218 295 
стратегии в туризма 237 
стратегии за устойчивост 161 
стратегически елити 14 
стратегическо управление 241 
стратегия за управление 281 
стратегия за ценообразуване 25 
строителен проект 181 
структура на туристически посещения 291 
структура на фирмата 149 
структурна конвергенция 73 
структурни изменения 123 296 
структурни характеристики 73 
студенти от СА 311 
студентски заеми 131 
студентски празник 306 310 
студентско образование 132 
субсидии 144 
суперструктура 290 
счeтоводно отчитане 174 175 176 177 
счетоводен риск 181 
счетоводни записвания 176 178 
счетоводни сметки 178 
счетоводно отчитане 254 
счетоводно отчитане на разходите 254 
счетоводно отчитане на социални разходи 254 
счетоводство 173 175 
счетоводство в строителството 181 
събиране на данни 112 
събиране на данъци 51 
събитиен подход 230 
събитиен туризъм 230 
съвременен подход 201 
съзнание 107 
съизмерване 163 
сървър платформи 210 
съхранение на данни 194 198 
същност 14 
същност на дестинацията 241 
творческо мислене 182 
творческо преживяване 302 
телекомуникационна мрежа 208 
тенденция на развитие 269 285 289 
теоретични модели 234 
теория за конкурентоспособността 22 
териториално сътрудничество 303 
техническа инфраструктура 261 
технократичен подход 122 
технологии в образованието 129 
технологии за видеонаблюдение 190 
технологии за защита 190 
технологичен трансфер 169 
технологичен цикъл на обслужване 264 
технологични гиганти 35 
технологични изменения 67 
технологични приложения 252 
технологични решения 37 
технология 252 
товарен поток 186 
товарен трафик 186 
топлоснабдяване 138 
топлофикация 138 
традиционна кухня 229 
транзакции без посредници 207 
трансгранично сътрудничество 303 
транспортиране на стоки 101 
транспортна дейност 290 
транспортна инфраструктура 276 
транспортни средства 99 
трансфер на технологии 169 
трансформация на бизнеса 55 
трансформация на управлението 93 
трекинг туризъм 242 
трети страни 172 
третичен сектор 295 
труд 122 
трудов договор 119 121 
трудов пазар 105 118 
трудов пазар в България 29 
трудова заетост 118 141 
трудова интензивност 29 
трудова миграция 28 33 118 
трудова мобилност 118 
трудови ресурси 32 
трудово законодателство 120 
трудово право 118 
трудово правоотношение 119 
трудовоправни отношения 121 
турагентска дейност 290 
туризъм 78 82 83 84 216 218 225 229 231 232 236 241 246 250 251 252 257 258 259 260 262 266 269 271 274 276 281 286 289 292 293 298 300 301 302 303 
туризъм в България 83 84 222 232 236 280 282 285 289 291 
туризъм в европейския регион 221 
туризъм в селските райони 221 
туристическа агломерация 272 
туристическа атракция 267 
туристическа бизнес организация 281 
туристическа дестинация 225 234 237 256 272 288 303 
туристическа дестинация България 225 237 
туристическа идентичност 288 
туристическа индустрия 229 246 252 260 277 290 292 295 
туристическа информация 293 
туристическа инфраструктура 290 
туристическа мотивация 251 
туристическа обиколка 282 
туристическа специализация 263 
туристически бизнес 226 262 266 274 275 284 
туристически бранд 237 
туристически данък 275 
туристически дестинации 241 287 
туристически дружества 275 
туристически информационни центрове 255 
туристически компании 247 
туристически курорти 230 
туристически маркетинг 260 262 288 
туристически обекти 233 
туристически организации 265 
туристически пазар 82 221 227 285 302 
туристически посещения 291 
туристически потенциал 276 
туристически предприятия 249 252 254 
туристически приложения 252 
туристически програми 217 
туристически продукт 217 228 237 
туристически продукти 219 224 294 
туристически проекти 231 
туристически район 263 287 297 
туристически район Тракия 263 
туристически ресурси 255 276 283 
туристически сезон 83 
туристически сектор 220 231 234 290 293 301 
туристически такси 84 
туристически тенденции 217 269 
туристически услуги 281 293 301 
туристически фирми 258 
туристическо поведение 302 
туристическо потребление 291 
туристическо предлагане 235 
туристическо райониране 297 
туристическо търсене 266 272 
туристопоток 271 
туроператори 235 
туроператорска дейност 84 217 290 
туроператорски продукт 217 242 
туроператорски услуги 84 
Тутракан 66 
търговия 86 89 90 
търговия на регулиран пазар 109 
търговска дейност 108 
търговска марка 108 
търговска тайна 117 
удължаване на сезона 230 
уебсайт 286 
украински банки 59 
Украйна 77 206 
умения за превод 132 
умни хотели 259 
умно пакетиране 85 
университетско обучение 253 
управител на ООД 116 
управителен съвет 39 
управление в туризма 226 265 287 
управление в хотелиерството 264 
управление на верига за доставки 93 97 
управление на версиите 195 
управление на дестинациите 225 241 256 287 
управление на документацията 203 
управление на документи 203 
управление на дълга 51 
управление на имиджа 256 
управление на информационния риск 193 
управление на информацията 193 
управление на логистиката 98 
управление на поръчките 86 
управление на проекти 231 250 312 
управление на производството 160 
управление на разходите 98 
управление на риска 172 
управление на товарните потоци 185 
управление на транспорта 186 
управление на туризма 225 239 
управление на туристически район 225 
управление на туристически фирми 247 274 
управление на хотели 238 244 
управление на хотелиерството 244 
управление на човешки ресурси 183 281 
управление на човешките ресурси 249 
управленска концепция 238 
управленска отговорност 43 
управленска устойчивост 157 
управленски компетенции 239 
управленски модел 185 
управленски талант 128 
управляваща класа 14 
урбанизация 232 
урбанизирани територии 261 
усвояване на нови технологии 169 
услуги на А1 190 
устойчив туризъм 218 241 278 283 
устойчиво потребление 91 
устойчиво развитие 106 250 285 
устойчиво развитие в туризма 241 
устойчиво развитие на туризма 250 261 285 
устойчиво хотелиерство 219 
устойчиво хранене 219 
устойчивост 148 151 298 
устойчивост на организацията 161 
учебна дисциплина 243 
фактори за предприемаческа ориентация 166 
фалит 168 
фалшиви продукти 191 
фалшиво познание 191 
фасилити мениджмънт 244 
фермерски бизнес 149 
фермерство 148 
физически лица 100 
финанси 38 
финансиализация 9 
финансиране на обучение 131 
финансиране на селското стопанство 144 
финансиране с публични средства 250 
финансов дистрес 168 
финансов контрол 43 
финансов контролинг 170 
финансов контрольор 43 
финансов лизинг 99 
финансов сектор 35 36 
финансови отчети 39 
финансови показатели 87 170 
финансови цели 167 
финансово развитие 74 
финтек компании 37 
ФинТех 37 
финтех индустрия 37 
финтех компании 57 
финтех решения 37 57 
фирмени решения 79 
фирми 171 
фискален сектор 206 
фискална децентрализация 38 
фискална политика 30 104 
фискални устройства 89 
Фондация Буров 311 
Фондация Минко Русенов 313 
форми на организационна култура 81 
форми на помощ 70 
формиране на поведението 249 
Франция 60 
френски туристи 282 
функции на социалната политика 123 
функционална ефективност 122 
функционални цели 197 
футболен отбор 309 
хабитус 8 
хазартен туризъм 235 
хазартни игри 48 
характеристика на туриста 251 
характеристики 207 220 
хляб 187 
хотели 240 259 
хотелиерска дейност 223 299 
хотелиерски обекти 82 
хотелиерски организации 264 
хотелиерски продукт 248 
хотелиерски услуги 273 282 
хотелиерско предприятие 238 
хотелиерство 82 219 224 238 240 244 259 264 273 299 
хотелски комплекс 226 238 
хотелски мрежи 273 
хотелски резервационни системи 248 
хранене 188 219 
храни на бъдещето 187 
храни от растителен произход 187 
хранителна индустрия 94 
хранителни вериги 155 
хранителни продукти 94 
хуманоидни роботи 260 
целеви дарения 313 
целеви пазар 166 
цели на фирмата 170 
цени 40 
цени на енергийните продукти 136 
ценни книжа 109 
ценова стратегия 25 
централни банки 27 
център за данни 194 210 
цифрова икономика 32 
цифрова среда 199 
цифрови пари 61 
цифрови платформи 61 
цифрови технологии 61 204 
цифровизация 81 171 199 
цифровизация на бизнеса 171 
цифровизирана икономика 171 
частни организации 84 
Чешка република 166 
числова идентичност 10 
чист доход 162 
чиста енергия 137 
човек 199 
човек-цифрова среда 199 
човешки капитал 72 
човешки ресурси 183 
човешки ресурси в туризма 249 281 
човешко развитие 122 
чужденци 118 
чуждестранни граждани 118 
чуждестранни туристи 285 291 
чуждоезиково обучение 132 
юбилейна конференция 23 32 34 72 73 103 106 134 205 
юбилейна научна конференция 23 32 34 72 73 103 106 134 205 
Югозападен район 290 
ютилити индустрия 135 
ютилити компании 135 
ютилити фирми 135 
4G 208 
5G 192 208 
5G мобилна мрежа 192 208 
83-годишнина на СА 308 
activity-based costing 173 
Al стратегия 198 
Apple нови продукти 61 
Big Data 31 
Blockchain идентичност 207 
Blockchain проекти 206 
blockchain технологии 206 207 
CRM 147 
CRM софтуер 147 
CRM-решения 147 
CxO умения 76 
dAPP в Blockchain 207 
digital-стратегии 216 
direct costing 173 
ERP 79 209 
ERP платформи 79 209 
ERP проект 79 
ERP система 79 
ERP системи 209 
ERP софтуер 209 
ESSPROS 123 
fast travel 217 
GDPR 112 
HPP технология 189 
ISBN 112 
kaizen costing 173 
Lean концепция 160 
Lean производство 160 
Libra 60 
LOCUS 270 
m-commerce 240 
MBA 128 
MBA дипломи 128 
MBA образование 128 
MBA програми 128 
peer-to-peer 207 
PRIMER 196 
PSD2 54 
slow tourism 217 
SMF 91 
SMF модел 91 
standard costing 173 
SWOT анализ 80 
target costing 173 
VaR анализ 104 
VaR методи 28 33 
zero-based costing 173