НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Как се става нация на иновациите / Татяна Явашева. // Икономика, 2019, N 5, с. 114-117. 

  

Сист. No: 75537

Интелектуална собственост

- 2 -

46844

Марков, Цветан.  Анализ на състоянието на обектите на индустриална собственост в България / Цветан Марков. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 548-553. 

  

Сист. No: 75730

Иновации - научен аспект

- 3 -

46844

Пантелеева, Искра.  Научна и иновационна политика - някои същностни аспекти / Искра Пантелеева. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 63-69. 

  

Сист. No: 75625

Печат. Информационна дейност

- 4 -

Сп А 582

Картографиране на новото дигитално медийно съдържание . // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 3, с. 27-38. 

  

Сист. No: 75588

ФИЛОСОФИЯ

- 5 -

Сп Ф 515

Аспарухов, Валентин.  Кант или Кант(ор) / Валентин Аспарухов. // Философия, XXVIII, 2019, N 3, с. 304-318. 

  

Сист. No: 75563

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Демография и население

- 6 -

46819

Арнауд, Невсе.  Демографска криза и демографски проблеми на България и тяхното значениеза националната сигурност на България / Невсе Арнауд. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конфер., 7 дек. 2018 г. : Докторанти и студенти. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 139-148. 

  

Сист. No: 75541

Демографска политика

- 7 -

46844

Личев, Тихомир.  "Демографският взрив" и глобалните климатични проблеми / Тихомир Личев. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 386-391. 

  

Сист. No: 75702

Демография на България

- 8 -

Сп Н 326 ту

Борисова-Михайлова, Кремена и др.  Перспективи за измененение на населението на България до 2040 г. / Кремена Борисова-Михайлова, Станислава Моралийска-Николова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 151-182. 

  

Сист. No: 75781

Икономическа демография

- 9 -

Сп Н 25 а

Неделчева, Юлия.  Икономически аспекти и характеристики на неравенството по възраст в новата реалност / Юлия Неделчева. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 2, с. 68-78. 

  

Сист. No: 75506

Миграция

- 10 -

46819

Цветкова, Цветина.  Миграционния контрол и рисковете за интеграция в Европа / Цветина Цветкова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конфер., 7 дек. 2018 г. : Докторанти и студенти. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 76-79. 

  

Сист. No: 75540

Социология

- 11 -

46820

Петков, Васил.  Мироглед. Образование. Политика / Васил Петков. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 444-450. 

  

Сист. No: 75810

- 12 -

Сп С 547

Димитрова, Елица Куздова.  Социално-демографски детерминанти на баланса между работа и личен живот в България. Резултати от Европейското социално изследване / Елица Куздова Димитрова. // Социологически проблеми, LI, 2019, N 1, с. 272-299. 

  

Сист. No: 75866

- 13 -

Сп С 547

Евстатиева, Галина.  По проблема за половата диференциация и джендър йерархията в исляма / Галина Евстатиева. // Социологически проблеми, LI, 2019, N 1, с. 326-350. 

  

Сист. No: 75867

- 14 -

Сп П 83 м

Пенчев, Георги.  Интересно и полезно изследване относно бедността и правата на бедните : Рецензия / Георги Пенчев. // Правна мисъл, LX, 2019, N 3, с. 104-109. 

  

Сист. No: 75560

- 15 -

Сп О 253 п

Петров, Георги.  Истанбулската конвенция и джендър идеологията : Социално-правни аспекти / Георги Петров. // Общество и право, 2019, N 5, с. 4-42. 

  

Сист. No: 75550

Политика

- 16 -

46820

Манолов, Георги.  Реформиране на политическата система и националната сигурност на Република България / Георги Манолов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 16-24. 

  

Сист. No: 75851

Икономика. Икономически науки

- 17 -

Сп И 50 м

Егберт, Хенрик.  Основи на съвременната икономика: Уилям Баумол и предприемачеството / Хенрик Егберт, Теодор Седларски. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 5, с. 109-116. 

  

Сист. No: 75733

- 18 -

Сп И 502

Койл, Даян.  Пъзелът на икономическия прогрес / Даян Койл. // Икономика, 2019, N 5, с. 28-31. 

  

Сист. No: 75531

Икономикс

- 19 -

Сп А 582

Атанасова, Веселина.  Икономиката като обект - ценен подход към съвременната историография на икономикса / Веселина Атанасова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 3, с. 117-129. 

  

Сист. No: 75596

Микроикономика

- 20 -

Сп А 582

Киранчев, Георги.  Някои основни зависимости в баланса на междуотраслови връзки и уточняване на терминологията / Георги Киранчев. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 3, с. 130-136. 

  

Сист. No: 75597

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 21 -

Сп Ч J 80 f

Zhang, Miao Ben.  Labor - Technology Substitution: Implications for Asset Pricing / Miao Ben Zhang. // The Journal of Finance  (New York), 74, 2019, N 4, с. 1793-1839. 

  

Сист. No: 75616

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 22 -

46820

Михайлов, Михаил и др.  Състояние на бизнес среда и недостиг на работна сила в сектора на услугите / Михаил Михайлов, Васил Михайлов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 402-406. 

  

Сист. No: 75845

- 23 -

Сп И 50 м

Луканова, Победа.  Социалните иновации в политиките за заетост в България / Победа Луканова. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 5, с. 3-23. 

  

Сист. No: 75728

Безработица

- 24 -

46825

Slavova-Petkova, Borislava.  A study on the unemployment in the North Central region of Bulgaria / Borislava Slavova-Petkova. // Economics and Management: PhD Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 33-43. 

  

Сист. No: 75539

Кооперация

- 25 -

46844

Емилова, Ирена.  За социалната роля на земеделските кооперации / Ирена Емилова. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 486-490. 

  

Сист. No: 75723

Кооперативно дело

- 26 -

46844

Николов, Емил.  Интегриране на корпоративната социална отговорност в земеделските кооперации / Емил Николов. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 403-409. 

  

Сист. No: 75705

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 27 -

Сп Н 25 а

Маринов, Ивайло.  Трансгранична експанзия в сектор "бързи" кредити (проблеми и решения) / Ивайло Маринов. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 2, с. 44-67. 

  

Сист. No: 75504

- 28 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Лихвите и данъчното им третиране по ЗДДС / Лиляна Панева. // Български законник, XXVIII, 2019, N 9, с. 39-43. 

  

Сист. No: 75512

- 29 -

Сп М 68 э

Худякова, Л.  Создание системы устойчивого финансирования в Европейском союзе / Л. Худякова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2019, N 7, с. 16-22. 

  

Сист. No: 75558

- 30 -

46827

Georgiev, Plamen.  Economic cycles as a factor for the commercial banks branch network development in the Republic of Bulgaria / Plamen Georgiev. // Фiнансово-кредитна система: проблеми та iнновацii : IV Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя м. Одеса, 11-12 квiтня 2019 року. - Одеса : ОНЕУ, 2019, с. 61-65. 

  

Сист. No: 75507

Финанси

- 31 -

46827

Йорданова, Таня.  Влияние налоговой политики на принятие решения домашними хозяйствами о выборе между трудовой занятостью и отдыхом / Таня Йорданова. // Фiнансово-кредитна система: проблеми та iнновацii : IV Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя м. Одеса, 11-12 квiтня 2019 року. - Одеса : ОНЕУ, 2019, с. 204-207. 

  

Сист. No: 75514

- 32 -

В К 263

Кацарова, Пламена.  Алтернатива и на депозита, и на заема / Пламена Кацарова. // Капитал, XXVII, N 36, 5-12 септ. 2019, с. 62-63. 

  

Сист. No: 75500

- 33 -

46826

Georgieva, Gabriela Ilieva.  An advanced method for selection of stocks with excess return / Gabriela Ilieva Georgieva. // Economics and Management: Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 69-74. 

  

Сист. No: 75704

- 34 -

46826

Kirilova, Denitsa Kirilova.  Analysis of the liquidity, solvency and profitability of Slantcho AD / Denitsa Kirilova Kirilova. // Economics and Management: Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 58-67. 

  

Сист. No: 75700

- 35 -

46826

Koncharska, Gloria Stefanova.  Matrix assessment of business solvency / Gloria Stefanova Koncharska. // Economics and Management: Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 96-103. 

  

Сист. No: 75712

- 36 -

46826

Petrova, Alexandra Petrova.  Forecasting of Index Values through Simulation : Backtesting through Monte Carlo Simulation / Alexandra Petrova Petrova. // Economics and Management: Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 9-18. 

  

Сист. No: 75691

- 37 -

46827

Shopov, Dimcho Ivelinov.  Problems associated with budget deficit financing as a part of the European Union fiscal policy (2008-2017) / Dimcho Ivelinov Shopov. // Фiнансово-кредитна система: проблеми та iнновацii : IV Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя м. Одеса, 11-12 квiтня 2019 року. - Одеса : ОНЕУ, 2019, с. 212-216. 

  

Сист. No: 75515

- 38 -

46825

Yordanova, Tanya.  Risk in personal finance / Tanya Yordanova. // Economics and Management: PhD Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 281-293. 

  

Сист. No: 75659

- 39 -

46827

Zarkova, Silvia.  Regulatory demand for debt instruments: an objective necessity or market reality / Silvia Zarkova. // Фiнансово-кредитна система: проблеми та iнновацii : IV Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя м. Одеса, 11-12 квiтня 2019 року. - Одеса : ОНЕУ, 2019, с. 237-239. 

  

Сист. No: 75499

- 40 -

46825

Zarkova, Silvia Sasheva.  Forecasting the yield of Greece long-term bonds / Silvia Sasheva Zarkova. // Economics and Management: PhD Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 268-280. 

  

Сист. No: 75654

Бюджетни приходи и разходи

- 41 -

Сп Н 25 а

Абуселидзе, Георги.  Анализ на формирането и прилагането на бюджетни политики, осигуряващи социално-икономическото развитие на административно-територалните единици / Георги Абуселидзе. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 2, с. 3-16. 

  

Сист. No: 75502

Финансов контрол

- 42 -

Сп Ф 531 п

Категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари . // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 8, с. 74-79. 

  

Сист. No: 75501

- 43 -

Сп Ф 531 п

Николов, Николай.  Основания за комплексната проверка по Закона за мерките срещу изпирането на пари / Николай Николов. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 8, с. 64-73. 

  

Сист. No: 75498

- 44 -

46825

Vasilev, Presiyan.  The role of financial inspection to detection of fraud / Presiyan Vasilev. // Economics and Management: PhD Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 244-255. 

  

Сист. No: 75647

Данъци. Такси. Налози

- 45 -

Сп Ф 531 п

Кирилова, Милена.  Данъчно третиране на доставки на услуги съгласно ЗДДС, и регистриране и отчитане на разплащанията по тези доставки / Милена Кирилова. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 9, с. 46-59. 

  

Сист. No: 75617

- 46 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  ДДС за доставки на услуги за транспорт и транспортна обработка на стоки / Лиляна Панева. // Актив, 2019, N 9, с. 27-30. 

  

Сист. No: 75555

- 47 -

Сп Б 973

Попова, Евгения.  Данъчно третиране на доходи на чуждестранни физически лица от управление и контрол / Евгения Попова. // Бюджетът, 28, 2019, N 9, с. 34-39. 

  

Сист. No: 75489

- 48 -

Сп Ф 531 п

Попова, Евгения.  Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица / Евгения Попова. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 8, с. 22-40. 

  

Сист. No: 75497

- 49 -

Сп И 50 м

Танчев, Стоян.  Данъчна структура и икономически растеж: емпирични доказателства от България / Стоян Танчев. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 5, с. 24-41. 

  

Сист. No: 75731

- 50 -

Сп Б 923 з

Цветкова, Лорета.  Облагане доходите на физическите лица - земеделски стопани / Лорета Цветкова. // Български законник, XXVIII, 2019, N 10, с. 13-20. 

  

Сист. No: 75741

- 51 -

Сп Б 923 з

Ценова, Любка.  Нови правила в ДОПК / Любка Ценова. // Български законник, XXVIII, 2019, N 10, с. 5-8. 

  

Сист. No: 75740

- 52 -

Сп И 50 м

Якова, Мартина.  Данъчна плаваемост на страните от ЕС-28 - сравнителен анализ / Мартина Якова. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 5, с. 59-73. 

  

Сист. No: 75732

- 53 -

46826

Baurenska, Gergana.  Corporate infringements and violations associated with VAT fraud in Bulgaria / Gergana Baurenska. // Economics and Management: Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 83-95. 

  

Сист. No: 75711

Държавни заеми. Държавни дългове

- 54 -

46826

Damyanova, Bilyana Diynova.  Public debt of the Republic of Bulgaria and the Italian Republic (Ex Post and Ex Ante analysis) / Bilyana Diynova Damyanova. // Economics and Management: Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 43-57. 

  

Сист. No: 75698

- 55 -

46825

Shopov, Dimcho Ivelinov.  Analysis of the relation between sovereign debt and foreign direct investments in the PIIGS (Portugal, Italy, Ireland, Greece, Spain) countries in the period 2008-2017 / Dimcho Ivelinov Shopov. // Economics and Management: PhD Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 76-90. 

  

Сист. No: 75545

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 56 -

46844

Шишманов, Станислав.  Платежно посредничество на търговските банки при уреждане на взаимоотношенията между земеделските производители и държавния и общинските бюджети / Станислав Шишманов. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 241-248. 

  

Сист. No: 75685

- 57 -

Сп М 486

Дуранкев, Боян.  Трите пречки пред банковия съюз и еврото / Боян Дуранкев. // Мениджър, 2019, N 9, с. 90-91. 

  

Сист. No: 75641

Пари, валута

- 58 -

В К 263

Кацарова, Пламена.  Неясното бъдеще на Libra / Пламена Кацарова. // Капитал, XXVII, N 43, 25-31 окт. 2019, с. 64-65. 

  

Сист. No: 75735

- 59 -

Сп В 83 Э

Колганов, А. И.  Эволюция денег как момент эволюции финансового капитала / А. И. Колганов. // Вопросы экономики  (Москва), 90, 2019, N 8, с. 67-84. 

  

Сист. No: 75568

- 60 -

46826

Ahmed, Neylin Mehmed.  An analysis of the risks of investing in cryptocurrencies / Neylin Mehmed Ahmed. // Economics and Management: Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 134-142. 

  

Сист. No: 75719

- 61 -

46826

Yordanov, Nikita Valeriev.  Challenges to the control over counterfeit money / Nikita Valeriev Yordanov. // Economics and Management: Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 143-148. 

  

Сист. No: 75720

Валутна търговия

- 62 -

В К 263

Запрянов, Йоан.  Има ли спасение в криптовалутите / Йоан Запрянов. // Капитал, XXVII, N 37, 13-19 септ. 2019, с. 64-65. 

  

Сист. No: 75519

Фондов пазар. Фондова борса

- 63 -

Сп А 582

Кирова, Силвия.  Европа и лидерство във финансовите иновации (финтех) / Силвия Кирова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 3, с. 16-26. 

  

Сист. No: 75587

- 64 -

46826

Kulaksazova, Antoaneta Deynova.  Comparison and "Back-Testing" of dividend-discount models and comparative approaches to stock valuation, evidence from the Bulgarian stock market / Antoaneta Deynova Kulaksazova. // Economics and Management: Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 19-29. 

  

Сист. No: 75692

- 65 -

46826

Lyubenova, Beatris.  Building a tracking error portfolio using an informational signal - the fundamental value of the company, obtained using the FCFF valuation model / Beatris Lyubenova. // Economics and Management: Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 30-42. 

  

Сист. No: 75694

- 66 -

46827

Simeonov, Stefan.  Performance of the Ukrainian stock exchange after the world crisis 2008 / Stefan Simeonov. // Фiнансово-кредитна система: проблеми та iнновацii : IV Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя м. Одеса, 11-12 квiтня 2019 року. - Одеса : ОНЕУ, 2019, с. 37-40. 

  

Сист. No: 75484

- 67 -

46825

Yaneva, Mariya Zdravkova.  Analysis of market trends of cryptocurrencies / Mariya Zdravkova Yaneva. // Economics and Management: PhD Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 178-187. 

  

Сист. No: 75634

- 68 -

Сп Ч J 80 f

Martin, Ian W. R. et al.  What Is the Expected Return on a Stock? / Ian W. R. Martin, Christian Wagner. // The Journal of Finance  (New York), 74, 2019, N 4, с. 1887-1929. 

  

Сист. No: 75614

Икономика на България

- 69 -

46825

Vutova, Iliyana Yotkova.  Macroeconomic growth factors of Bulgaria's economy / Iliyana Yotkova Vutova. // Economics and Management: PhD Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 125-134. 

  

Сист. No: 75630

Бизнес политика

- 70 -

Сп М 486

Димитров, Веселин.  Втората вълна на франчайза / Веселин Димитров. // Мениджър, 2019, N 8, с. 124-125. 

  

Сист. No: 75494

Стопанско планиране

- 71 -

Сп М 486

Кени, Греъм.  В сезона на стратегическото планиране / Греъм Кени. // Мениджър, 2019, N 8, с. 56-58. 

  

Сист. No: 75649

Аграрна икономика

- 72 -

46844

Блажева, Виолета.  Кризите в аграрния сектор / Виолета Блажева. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 70-75. 

  

Сист. No: 75626

- 73 -

46844

Коцев, Росен.  Някои характеристики и проблеми на селските райони в контекста на аграрния сектор в Република България / Росен Коцев. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 529-539. 

  

Сист. No: 75729

- 74 -

46844

Кръстева, Илияна.  Тенденции в развитието на пазара на рапица / Илияна Кръстева. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 152-157. 

  

Сист. No: 75653

- 75 -

46844

Николова, Марина.  Състояние на пазара на земеделски земи в Република България / Марина Николова. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 261-272. 

  

Сист. No: 75688

- 76 -

46844

Петров, Пламен.  Ролята на аграрния сектор в системата на българската икономика / Пламен Петров. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 235-240. 

  

Сист. No: 75682

- 77 -

46844

Петрова, Симеонка.  Влияние на специализацията на аграрното производство върху асортиментното предлагане / Симеонка Петрова. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 273-280. 

  

Сист. No: 75689

- 78 -

46825

Dimitrov, Georgi Plamenov.  Application of business forecasting methods in the agricultural sector / Georgi Plamenov Dimitrov. // Economics and Management: PhD Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 112-124. 

  

Сист. No: 75629

Икономика на индустрията, предприятието

- 79 -

Сп Х 74 п

Дигитализацията и автоматизацията са моторът за успех на месния бранш . // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 6, с. 10-12. 

  

Сист. No: 75583

Търговия

- 80 -

46844

Врайкова, Анета и др.  Анализ на предлаганите биопродукти в хранителна верига БИЛЛА България / Анета Врайкова, Радой Йосифов. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 450-458. 

  

Сист. No: 75715

- 81 -

Сп П 147 п

Найденов, Борислав.  Сделки със складови запаси / Борислав Найденов. // Търговско и облигационно право, XXIII, 2019, N 8, с. 28-35. 

  

Сист. No: 75487

Маркетинг

- 82 -

Сп Б 44 б

Димитрова, Малина.  Има ли място емоционалният маркетинг в Университетска библиотека? / Малина Димитрова. // Библиотека, XXVI, 2019, N 4, с. 31-38. 

  

Сист. No: 75727

- 83 -

Сп А 582

Маринов, Красимир.  Стратегическата ориентация на фирмата като фактор за успех на продуктовите иновации / Красимир Маринов. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 3, с. 39-48. 

  

Сист. No: 75590

Рекламна, комуникационна политика

- 84 -

46844

Горанова, Пенка.  Рекламна кампания на фирма "Житара" ООД / Пенка Горанова. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 251-260. 

  

Сист. No: 75686

Логистика

- 85 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Разбиване на логистичните митове / Ники Божилов. // Логистика, XV, 2019, N 7, с. 32-34. 

  

Сист. No: 75527

Външна търговия

- 86 -

46825

Boyanov, Borislav.  An analysis of the specialisation of the Republic of Bulgaria in foreign trade in chemical products / Borislav Boyanov. // Economics and Management: PhD Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 20-32. 

  

Сист. No: 75525

- 87 -

46826

Shumanova, Kostadinka Petrova.  Bulgaria's foreign trade and GDP in the period 2007-2017 - trends and factors / Kostadinka Petrova Shumanova. // Economics and Management: Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 118-127. 

  

Сист. No: 75717

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 88 -

46844

Захариев, Андрей и др.  България и Румъния по пътя на растежа и конвергенцията - сравнителен анализ и оценка / Андрей Захариев, Ивайло Маринов. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 191-199. 

  

Сист. No: 75672

- 89 -

Сп М 68 э

Хетагуров, Г.  Эффективность карточных платежных систем : мировой опыт и российская практика / Г. Хетагуров. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2019, N 7, с. 49-56. 

  

Сист. No: 75559

- 90 -

46827

Prodanova, Rositsa.  The European stability mechanism as a permanent instrument for financial support in the Eurozone / Rositsa Prodanova. // Фiнансово-кредитна система: проблеми та iнновацii : IV Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя м. Одеса, 11-12 квiтня 2019 року. - Одеса : ОНЕУ, 2019, с. 195-197. 

  

Сист. No: 75513

- 91 -

46827

Stanimirov, Stefan.  Mechanisms to support banks through close cooperation for non-Eurozone countries / Stefan Stanimirov. // Фiнансово-кредитна система: проблеми та iнновацii : IV Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя м. Одеса, 11-12 квiтня 2019 року. - Одеса : ОНЕУ, 2019, с. 150-152. 

  

Сист. No: 75509

- 92 -

46820

Yordanova, Gergana.  On geopolitics of Islamic finance in Christian Europe: statements and assumptions / Gergana Yordanova. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 230-236. 

  

Сист. No: 75865

Международни икономически отношения

- 93 -

Сп Б 445

Чужиков, Андрей.  Индикативни модели за развитие на медиите в глобалната икономика / Андрей Чужиков. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 3, с. 5-24. 

  

Сист. No: 75575

Европейска интеграция

- 94 -

46820

Аврейски, Никола.  Брекзит: геополитически последици / Никола Аврейски. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 329-335. 

  

Сист. No: 75773

- 95 -

46820

Винаров, Иван.  Времеви хоризонти пред интеграцията на Западните Балкани / Иван Винаров. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 482-490. 

  

Сист. No: 75812

- 96 -

46823

Неделчева, Таня.  Културната идентичност като евроидентичност / Таня Неделчева. // Етническото многообразие и обединяваща се Европа. - София : Графимакс, 2005, с. 278-291. 

  

Сист. No: 75624

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 97 -

46823

Митев, Петър-Емил.  Българският етнически модел - проблематизирано постижение в обединяваща се Европа / Петър-Емил Митев. // Етническото многообразие и обединяваща се Европа. - София : Графимакс, 2005, с. 5-25. 

  

Сист. No: 75623

Право. Наука за държавата и правото

- 98 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Митове и факти в трудовото и осигурителното право : За трудовоправните проблеми на дуалното обучение / Андрей Александров. // Труд и право, XXVIII, 2019, N 8, с. 55-65. 

  

Сист. No: 75482

- 99 -

Сп А 582

Иванов, Виктор.  Нови предизвикателства и промени в българското право / Виктор Иванов. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 3, с. 86-96. 

  

Сист. No: 75593

- 100 -

Сп С 494

Ковачев, Ясен.  Изменения в концесионния режим на морските плажове / Ясен Ковачев. // Собственост и право, 2019, N 8, с. 24-31. 

  

Сист. No: 75483

- 101 -

Сп И 502

Колева, Яна.  Изкуственият интелект - закони или беззаконие / Яна Колева. // Икономика, 2019, N 5, с. 118-121. 

  

Сист. No: 75538

- 102 -

Сп С 494

Костов, Атанас.  Директивата относно авторското право в цифровия единен пазар - проблеми и добри решения / Атанас Костов. // Собственост и право, 2019, N 9, с. 70-85. 

  

Сист. No: 75562

- 103 -

Сп Т 871

Фети, Невин.  Нов правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация : Коментар / Невин Фети. // Труд и право, XXVIII, 2019, N 9, с. 46-59. 

  

Сист. No: 75565

Международно право

- 104 -

Сп П 83 м

Атанасов, Ангел.  Контролът върху неразпространението на ядреното оръжие и ролята на гаранциите на Международната агенция за атомна енергия / Ангел Атанасов. // Правна мисъл, LX, 2019, N 3, с. 34-57. 

  

Сист. No: 75561

Европейско право

- 105 -

46820

Илиев, Станимир.  Условия за движение на чужденци в контекста на конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген / Станимир Илиев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 381-386. 

  

Сист. No: 75846

Търговско право

- 106 -

Сп П 147 п

Георгиев, Александър.  Новата уредба при защитата на търговската тайна / Александър Георгиев. // Търговско и облигационно право, XXIII, 2019, N 8, с. 15-27. 

  

Сист. No: 75486

- 107 -

Сп В 986

Младенов, Младен.  Мерки срещу рискове относно защитата на търговската тайна / Младен Младенов. // Вътрешен одитор, XVI, 2019, N 1, с. 36-40. 

  

Сист. No: 75511

- 108 -

Сп П 147 п

Николова, Бистра.  Доброволно прекратяване на членството в ООД - вписване и последици / Бистра Николова. // Търговско и облигационно право, XXIII, 2019, N 9, с. 5-17. 

  

Сист. No: 75589

- 109 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Договор за превоз / Евгени Рангелов. // Актив, 2019, N 9, с. 56-60. 

  

Сист. No: 75556

- 110 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Менителницата - ефективно, но все още недостатъчно използвано средство за разплащане / Евгени Рангелов. // Актив, 2019, N 10, с. 53-56. 

  

Сист. No: 75775

Търговски дружества

- 111 -

Сп Л 763

Цветанова, Гена.  Когато клиентите са много, на помощ идва 3PL доставчик / Гена Цветанова. // Логистика, XV, 2019, N 7, с. 22-25. 

  

Сист. No: 75526

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 112 -

Сп А 582

Андреева, Андрияна и др.  Регистър за синдикалните организации и организациите на работодателите - законодателна рамка и практически ефекти / Андрияна Андреева, Галина Йолова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 3, с. 79-85. 

  

Сист. No: 75599

Обществено управление. Военни науки

- 113 -

Сп П 147 п

Георгиев, Александър.  Форми на дискриминация при провеждане на обществените поръчки : Практически примери / Александър Георгиев. // Търговско и облигационно право, XXIII, 2019, N 8, с. 70-79. 

  

Сист. No: 75485

- 114 -

Сп В 986

Горанова, Илонка.  Концепцията на българския законодател за "необичайно благоприятна оферта" в контекста на възлагането на обществените поръчни / Илонка Горанова. // Вътрешен одитор, XVI, 2019, N 1, с. 29-35. 

  

Сист. No: 75510

- 115 -

Сп О 253

Цветанова-Минчева, Анелия.  Ролята "служител" в профил на организация в ЦАИС ЕОП / Анелия Цветанова-Минчева. // Обществени поръчки, 9, 2019, N 9, с. 9-27. 

  

Сист. No: 75742

- 116 -

Сп П 147 п

Цокова, Полина.  Несъответствия в ценовата оферта - действия на комисията и евентуални последици / Полина Цокова. // Търговско и облигационно право, XXIII, 2019, N 9, с. 72-74. 

  

Сист. No: 75591

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 117 -

46820

Касабаджакова, Стоянка.  Иновационни технологии в сферата на местното самоуправление / Стоянка Касабаджакова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 439-443. 

  

Сист. No: 75809

- 118 -

Сп Н 326 ту

Кирилова, Катя.  Административни аспекти на публичните електронни услуги / Катя Кирилова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 197-208. 

  

Сист. No: 75788

- 119 -

Сп Б 445

Кирилова, Катя Е.  Състояние и насоки за развитие на административното обслужване в общините / Катя Е. Кирилова. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 3, с. 25-45. 

  

Сист. No: 75576

Райони в България

- 120 -

Сп А 582

Калинков, Константин.  Дунавският регион в контекста на новото райониране на Р. България - европейски изисквания / Константин Калинков. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 3, с. 5-15. 

  

Сист. No: 75580

Военно дело . Военни науки

- 121 -

46820

Анастасов, Ангел.  Някои предизвикателства пред киберсигурността и международното публично право / Ангел Анастасов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 59-65. 

  

Сист. No: 75748

- 122 -

46820

Великов, Иво.  Обмен на информация или защита на информацията - кое е по-полезно днес / Иво Великов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 80-86. 

  

Сист. No: 75750

- 123 -

46820

Гюров, Румен.  Защита на социеталната сигурност: политика за сигурност или политика на идентичност / Румен Гюров. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 215-223. 

  

Сист. No: 75860

- 124 -

46820

Димитров, Димитър В.  Влияние на организираната престъпност върху икономическото развитие на държавите от Европейския съюз / Димитър В. Димитров. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 53-58. 

  

Сист. No: 75747

- 125 -

46820

Димитрова, Снежана.  Образованието - фактор за регионалната сигурност в Република България / Снежана Димитрова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. !67-172. 

  

Сист. No: 75752

- 126 -

46820

Дойков, Ненко.  Управление на кризисен инцидент / Ненко Дойков. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 115-120. 

  

Сист. No: 75858

- 127 -

46820

Льондев, Атанас.  Финансовите атаки - пробив в киберсигурността / Атанас Льондев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 321-328. 

  

Сист. No: 75772

- 128 -

46820

Манев, Евгени.  Сигурността - концепция за измерване / Евгени Манев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 96-108. 

  

Сист. No: 75852

- 129 -

46820

Маринов, Антон Тодоров.  Демографската криза - заплаха за икономическата сигурност на Република България / Антон Тодоров Маринов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 72-79. 

  

Сист. No: 75749

- 130 -

46820

Михайлов, Михаил.  Аспекти на устойчивостта на България като гаранция за националната сигурност / Михаил Михайлов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 109-114. 

  

Сист. No: 75854

- 131 -

46820

Павлова, Марияна.  Информационната война - реална опасност за сигурността / Марияна Павлова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 201-204. 

  

Сист. No: 75754

- 132 -

46820

Пенев, Йордан.  Икономическата престъпност като заплаха за националната сигурност / Йордан Пенев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 87-95. 

  

Сист. No: 75751

- 133 -

46820

Радев, Атанас.  Киберсигурност на потребителско ниво, добри практики / Атанас Радев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 50-52. 

  

Сист. No: 75746

- 134 -

46820

Хорозова, Валентина.  Роля на социалните мрежи върху сигурността / Валентина Хорозова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 188-192. 

  

Сист. No: 75753

- 135 -

46820

Matovich, Ivana et al.  Transformation of business process management: digital economy and digital security / Ivana Matovich, Zoran Cvetkovich. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 272-278. 

  

Сист. No: 75755

- 136 -

46820

Yovanovich, Aleksandra.  Illegal migration and migrant crisis as the criminal factors of international terrorism / Aleksandra Yovanovich. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 43-49. 

  

Сист. No: 75745

Социално осигуряване в България

- 137 -

Сп А 454

Заркова, Вержиния.  Осигуряване на самоосигуряващите се лица през 2019 г. / Вержиния Заркова. // Актив, 2019, N 10, с. 44-52. 

  

Сист. No: 75759

- 138 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Социално и здравно осигуряване в бюджетните предприятия / Аспасия Петкова. // Актив, 2019, N 10, с. 28-35. 

  

Сист. No: 75757

Застраховане

- 139 -

Сп Н 326 ту

Андреева, Цветелина.  Застрахователни аспекти на инкотърмс и карго застраховането / Цветелина Андреева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 367-398. 

  

Сист. No: 75793

- 140 -

46827

Prodanov, Stoyan.  Catastrophic risk management in agriculture - weather modification or insurance / Stoyan Prodanov. // Фiнансово-кредитна система: проблеми та iнновацii : IV Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя м. Одеса, 11-12 квiтня 2019 року. - Одеса : ОНЕУ, 2019, с. 272-273. 

  

Сист. No: 75492

- 141 -

46827

Prodanov, Stoyan et al.  Proposal for an implementation of classical Bonus-Malus system on the bulgarian MTPL market / Stoyan Prodanov, Nikola Iliev. // Фiнансово-кредитна система: проблеми та iнновацii : IV Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя м. Одеса, 11-12 квiтня 2019 року. - Одеса : ОНЕУ, 2019, с. 255-258. 

  

Сист. No: 75495

- 142 -

46827

Zdravkov, Nikolay.  Current state and prospects of the insurance intermediation in Europe and Bulgaria / Nikolay Zdravkov. // Фiнансово-кредитна система: проблеми та iнновацii : IV Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя м. Одеса, 11-12 квiтня 2019 року. - Одеса : ОНЕУ, 2019, с. 44-47. 

  

Сист. No: 75490

Образование

- 143 -

Сп Ч 949

Абаджиева, Магдалена и др.  Ръкописният българо-италиански речник на П. Маурицио да Кастеладзо от 1845 г. / Магдалена Абаджиева, Марияна Цибранска-Костова. // Чуждоезиково обучение, XLVI, 2019, N 5, с. 498-507. 

  

Сист. No: 75787

- 144 -

Сп П 324

Вацов, Светлозар.  В центъра на образователната парадигма на XXI век / Светлозар Вацов. // Педагогика, 2019, N 8, с. 1114-1131. 

  

Сист. No: 75785

- 145 -

Сп П 324

Витанова, Наталия.  Образование на бъдещето / Наталия Витанова. // Педагогика, 2019, N 8, с. 1057-1090. 

  

Сист. No: 75784

- 146 -

Сп А 582

Златинов, Димитър.  Концептуални и методически особености на преподаването и изучаването на макроикономика / Димитър Златинов. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 3, с. 137-150. 

  

Сист. No: 75598

- 147 -

Сп П 324

Лозанова, Лилия.  Същност на мобилното обучение и теории за ученето / Лилия Лозанова. // Педагогика, 2019, N 8, с. 1155-1169. 

  

Сист. No: 75786

- 148 -

Сп С 847

Нейкова, Мария.  Обучението от смесен тип (blended learning) - предизвикателства и перспективи / Мария Нейкова. // Стратегии на образователната и научната политика, 2019, N 5, с. 493-507. 

  

Сист. No: 75581

- 149 -

Сп П 324

Koriakina, Anzhelina.  The problem of multilingual education (Yakut experience) / Anzhelina Koriakina. // Педагогика, 2019, N 7, с. 1011-1016. 

  

Сист. No: 75564

Висше образование

- 150 -

46820

Стойков, Стойко и др.  Възможности за повишаване на публикационната активност на академичния състав / Стойко Стойков, Илин Савов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 361-366. 

  

Сист. No: 75779

- 151 -

В А 561

Академията посрещна 84-тия випуск . // Алма матер, XXVIII, N 8, септ.-окт. 2019, с. 1. 

  

Сист. No: 75760

- 152 -

В А 561

Вечер на специалност "Икономика на туризма" . // Алма матер, XXVIII, N 7, окт. 2019, с. 4. 

  

Сист. No: 75670

- 153 -

В А 561

Есенен фермерски пазар организира катедра АИ . // Алма матер, XXVIII, N 8, септ.-окт. 2019, с. 4. 

  

Сист. No: 75770

- 154 -

В А 561

Иванова, Петя.  Образованието създава историята на бъдещето / Петя Иванова. // Алма матер, XXVIII, N 7, окт. 2019, с. 1. 

  

Сист. No: 75662

- 155 -

В А 561

Изнесени обучения . // Алма матер, XXVIII, N 7, окт. 2019, с. 4. 

  

Сист. No: 75668

- 156 -

В А 561

Илиева, Любка.  Алумни клубът - мост за нови срещи / Любка Илиева. // Алма матер, XXVIII, N 7, окт. 2019, с. 3. 

  

Сист. No: 75667

- 157 -

В А 561

Кабакчиева, Цветелина.  Алумни клуб "АИ Свищов" / Цветелина Кабакчиева. // Алма матер, XXVIII, N 6, 06 окт. 2019, с. 3. 

  

Сист. No: 75680

- 158 -

В А 561

Катедра "Аграрна икономика" чества 35 години . // Алма матер, XXVIII, N 8, септ.-окт. 2019, с. 3. 

  

Сист. No: 75765

- 159 -

В А 561

Катедра "Математика и статистика" чества Световния ден на статистиката . // Алма матер, XXVIII, N 8, септ.-окт. 2019, с. 2. 

  

Сист. No: 75764

- 160 -

В А 561

Линкова, Маруся.  Научноизследователска дейност / Маруся Линкова. // Алма матер, XXVIII, N 6, 06 окт. 2019, с. 3. 

  

Сист. No: 75677

- 161 -

В А 561

Личев, Тихомир.  Продължаващо обучение по туризъм / Тихомир Личев. // Алма матер, XXVIII, N 7, окт. 2019, с. 3. 

  

Сист. No: 75665

- 162 -

В А 561

Нашите студенти - наша гордост . // Алма матер, XXVIII, N 6, 06 окт. 2019, с. 3. 

  

Сист. No: 75681

- 163 -

В А 561

Николова, Марина.  Катедра "Аграрна икономика" - 35 години възход и развитие / Марина Николова. // Алма матер, XXVIII, N 6, 06 окт. 2019, с. 1. 

  

Сист. No: 75671

- 164 -

В А 561

Нов офис за обслужване на студенти е създаден с дарение от бивш възпитаник . // Алма матер, XXVIII, N 8, септ.-окт. 2019, с. 1-2. 

  

Сист. No: 75762

- 165 -

В А 561

Павлов, Павлин.  Еразъм+ мобилности на студенти и преподаватели / Павлин Павлов. // Алма матер, XXVIII, N 7, окт. 2019, с. 3. 

  

Сист. No: 75666

- 166 -

В А 561

Петров, Пламен.  Мобилности по "Еразъм+" / Пламен Петров. // Алма матер, XXVIII, N 6, 06 окт. 2019, с. 3. 

  

Сист. No: 75679

- 167 -

В А 561

Признателност към първостроителя . // Алма матер, XXVIII, N 6, 06 окт. 2019, с. 1. 

  

Сист. No: 75676

- 168 -

В А 561

Ректорът награди изявени спортисти - ветерани по повод 70 г. ДФС "Академик-Свищов" . // Алма матер, XXVIII, N 8, септ.-окт. 2019, с. 4. 

  

Сист. No: 75768

- 169 -

В А 561

СА "Д. А. Ценов" е приета за член на БФБЛ . // Алма матер, XXVIII, N 8, септ.-окт. 2019, с. 1. 

  

Сист. No: 75761

- 170 -

В А 561

Специалност "Икономика на туризма" - 10 години засилен интерес и устойчиво развитие . // Алма матер, XXVIII, N 7, окт. 2019, с. 1-3. 

  

Сист. No: 75661

- 171 -

В А 561

Тодорова, Любомира.  Десетилетие със студентски изяви и престижни награди / Любомира Тодорова. // Алма матер, XXVIII, N 7, окт. 2019, с. 2. 

  

Сист. No: 75663

- 172 -

В А 561

Туристическа обиколка на Свищов за Световния ден на туризма . // Алма матер, XXVIII, N 7, окт. 2019, с. 4. 

  

Сист. No: 75669

- 173 -

В А 561

Управлението на проекти дискутираха на кръгла маса . // Алма матер, XXVIII, N 8, септ.-окт. 2019, с. 2. 

  

Сист. No: 75763

- 174 -

В А 561

УСК "Д. А. Ценов" е шампион от държавното първенство по тенис на маса "А" група жени . // Алма матер, XXVIII, N 8, септ.-окт. 2019, с. 4. 

  

Сист. No: 75767

- 175 -

В А 561

Фермерски пазар, Свищов "Изберете здравословната храна" . // Алма матер, XXVIII, N 6, 06 окт. 2019, с. 4. 

  

Сист. No: 75683

- 176 -

Сп С 847

Димитрова, Гергана.  Конкурентоспособност на висшите училища в контекста на интеграцията между наука, образование и бизнес / Гергана Димитрова. // Стратегии на образователната и научната политика, 2019, N 4, с. 369-380. 

  

Сист. No: 75491

- 177 -

Сп С 847

Димитрова, Теофана.  Образователният продукт и маркетинговата концепция в управлението на висшите училища / Теофана Димитрова. // Стратегии на образователната и научната политика, 2019, N 5, с. 508-519. 

  

Сист. No: 75582

- 178 -

Сп И 50 м

Лулански, Пано.  Научното ръководство на докторанти по стопански науки - в търсене на продуктивни решения / Пано Лулански. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 5, с. 74-108. 

  

Сист. No: 75734

- 179 -

В А 561

"Легендите" но Стопанската академия отново се срещнаха на зеления терен.  "Легендите" на Стопанската академия отново се срещнаха на зеления терен. // Алма матер, XXVIII, N 8, септ.-окт. 2019, с. 4. 

  

Сист. No: 75769

- 180 -

В А 561

[Десети] 10-ти рожден ден отпразнува спец. "Икономика на туризма" . // Алма матер, XXVIII, N 8, септ.-окт. 2019, с. 3. 

  

Сист. No: 75766

Висше образование в България

- 181 -

46819

Цекова, Снежана и др.  Адаптивната университетска среда - фактор за качественото обучение по сигурност / Снежана Цекова, Руска Манолова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конфер., 7 дек. 2018 г. : Докторанти и студенти. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 204-208. 

  

Сист. No: 75547

- 182 -

Сп Н 326 ту

Георгиев, Румен и др.  Стратегията за развитието на висшето образование: европейски изисквания, метрики, проблеми / Румен Георгиев, Милен Велушев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 113-149. 

  

Сист. No: 75780

- 183 -

Сп С 847

Ламбова, Маргарита и др.  За логиката на точкуването на научната продукция според Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България / Маргарита Ламбова, Славея Желязкова. // Стратегии на образователната и научната политика, 2019, N 8, с. 381-397. 

  

Сист. No: 75493

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 184 -

46844

Врайкова, Анета.  Биоразнообразието и прехода към по-екологична икономика / Анета Врайкова. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 444-449. 

  

Сист. No: 75714

- 185 -

46844

Йорданова, Елена.  Екологична отговорност и устойчиво развитие / Елена Йорданова. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 423-427. 

  

Сист. No: 75708

- 186 -

46819

Тунтова, Атанаска и др.  Екологични аспекти на сигурността. Връзка между икономика, околна среда и сигурност / Атанаска Тунтова, Екатерина Вълчева. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конфер., 7 дек. 2018 г. : Докторанти и студенти. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 209-216. 

  

Сист. No: 75552

- 187 -

В К 263

Господинова, Велина.  Мръсният път на свищовския боклук / Велина Господинова, Цветелина Белутова. // Капитал, XXVII, N 38, 20-26 септ.2019, с. 25-27. 

  

Сист. No: 75548

- 188 -

Сп Х 74 п

Устойчиво мислене за пластмасите . // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 6, с. 24. 

  

Сист. No: 75586

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Научно-техническо развитие

- 189 -

46820

Milutinovich, Miroslav et al.  Science and technology parks / Miroslav Milutinovich, Ivan S. Kostadinovic. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 266-271. 

  

Сист. No: 75864

Енергетика

- 190 -

Сп М 486

Ангелов, Георги.  Бъдещето на българската енергетика / Георги Ангелов. // Мениджър, 2019, N 9, с. 92-93. 

  

Сист. No: 75642

- 191 -

Сп Ю 371

Косоров, Калоян.  Газовият пазар след 2019 - борса, либерализация, диверсификация или в обратен ред ? / Калоян Косоров. // Ютилитис, XVII, 2019, N 7, с. 22-29. 

  

Сист. No: 75574

- 192 -

Сп Н 25 а

Недев, Тодор.  Българската независима енергийна борса - възможности за управление на риска / Тодор Недев. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 2, с. 33-43. 

  

Сист. No: 75505

- 193 -

46825

Boev, Borislav.  Nuclear energy production in the leading Asian economies - current trends and prospects / Borislav Boev. // Economics and Management: PhD Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 9-19. 

  

Сист. No: 75524

- 194 -

46825

Eftimova, Diana L.  Assessment of the import dependency of Bulgaria on the natural gas imports in the context of energy security / Diana L. Eftimova. // Economics and Management: PhD Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 58-75. 

  

Сист. No: 75544

- 195 -

46827

Kostadinov, Miroslav.  Innovative technologies of renewable energy sources perspectives and problems in their development / Miroslav Kostadinov. // Фiнансово-кредитна система: проблеми та iнновацii : IV Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя м. Одеса, 11-12 квiтня 2019 року. - Одеса : ОНЕУ, 2019, с. 243-245. 

  

Сист. No: 75516

- 196 -

46825

Kostadinov, Miroslav.  Economic development and contributions of the renewable energy sources for environment in Bulgaria / Miroslav Kostadinov. // Economics and Management: PhD Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 188-199. 

  

Сист. No: 75638

Селско стопанство. Горско стопанство

- 197 -

46844

Ангелов, Георги.  Оценка на изпълнението и въздействието на подхода лидер върху местното развитие за първия програмен период на ПРСП (2007-2013) / Георги Ангелов. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 513-521. 

  

Сист. No: 75725

- 198 -

46844

Беновска, Надежда.  Характеристика на хибриден сорт царевица - Кнежа 509. Новите технологии променят икономиката / Надежда Беновска. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 336-344. 

  

Сист. No: 75697

- 199 -

46844

Билев, Михаил.  Проблеми и възможности за развитие на земеделските кооперации в България / Михаил Билев. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 105-113. 

  

Сист. No: 75637

- 200 -

46844

Богданов, Антоний.  ИТ автоматизация в земеделието / Антоний Богданов. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 360-366. 

  

Сист. No: 75701

- 201 -

46844

Георгиева, Боряна.  Основни аспекти и проблеми при дефиниране на селските райони в България / Боряна Георгиева. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 522-528. 

  

Сист. No: 75726

- 202 -

46844

Димитров, Георги.  Приложение на методите за бизнес прогнозиране в аграрния сектор / Георги Димитров. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 317-329. 

  

Сист. No: 75696

- 203 -

46844

Динков, Милен.  Иновации за постигане на конкурентно и приобщаващо земеделие / Милен Динков. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 97-104. 

  

Сист. No: 75636

- 204 -

46844

Лазарова, Елица.  Възможности за прилагане теорията на ограниченията в агробизнеса / Елица Лазарова. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 82-90. 

  

Сист. No: 75628

- 205 -

46844

Маринов, Иван.  Устойчиво развитие на селското стопанство в България чрез имплементиране на корпоративната социална отговорност / Иван Маринов. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 410-416. 

  

Сист. No: 75706

- 206 -

46844

Ненова, Радка.  Приложение на иновации в селското стопанство от четвърто поколение / Радка Ненова. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 76-81. 

  

Сист. No: 75627

- 207 -

46844

Славева, Красимира.  Състояние и тенденции във външната търговия на България със селскостопански стоки / Красимира Славева. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 296-303. 

  

Сист. No: 75695

- 208 -

46844

Станев, Явор.  Селското и горското стопанство в крайдунавския регион / Явор Станев. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 91-96. 

  

Сист. No: 75635

- 209 -

46844

Шопова, Маргарита.  Статистически анализ на регионалните различия на използваната земеделска площ / Маргарита Шопова. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 289-295. 

  

Сист. No: 75693

- 210 -

В К 263

Запрянов, Йоан.  Най-големите компании в сектор селскостопанство. // Капитал, XXVII, N 37 [прил.], 13-19 септ. 2019, с. 1-80. 

  

Сист. No: 75521

- 211 -

Сп З 54

Башев, Храбрин.  Развитие на аграрната научноизследователска и развойна дейност в България / Храбрин Башев. // Земеделие плюс, 2019, N 4, с. 6-15. 

  

Сист. No: 75622

- 212 -

46825

Angelov, Georgi Iv.  A retrospective analysis of the development of local action groups and the leader approach in Bulgaria / Georgi Iv. Angelov. // Economics and Management: PhD Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 91-111. 

  

Сист. No: 75546

Селскостопански предприятия, производство

- 213 -

46844

Кабакчиева, Цветелина.  Доходите - необходимост на селскостопанските предприятия за постигане на икономическа устойчивост / Цветелина Кабакчиева. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 158-162. 

  

Сист. No: 75655

- 214 -

Сп А 582

Димитрова, Гергана.  Винен клъстер в България - възможности и перспективи (на примера на област Пловдив) / Гергана Димитрова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 3, с. 49-63. 

  

Сист. No: 75592

Аграрна политика

- 215 -

46844

Мидова, Петранка.  Пазарът на слънчогледово олио - анализи и перспективи / Петранка Мидова. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 281-288. 

  

Сист. No: 75690

Аграрно предприемачество

- 216 -

46844

Велковски, Валери.  Парцеларните планове и тяхната роля в агроустройствените мероприятия / Валери Велковски. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 114-122. 

  

Сист. No: 75650

- 217 -

46844

Линкова, Маруся.  Институционални императиви и флуктуации в развитието на агробизнеса / Маруся Линкова. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 478-485. 

  

Сист. No: 75716

- 218 -

46844

Мирчева, Галина.  Баланс между природо-ефективно и модерно-традиционно стопанство : По примера на смесено животновъдно-растениевъдно стопанство в с. Петърница, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен / Галина Мирчева. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 437-443. 

  

Сист. No: 75709

Земеделие. Организация и управление

- 219 -

46844

Иванов, Веселин.  Състояние и проблеми при развитието на фамилното земеделско стопанство / Веселин Иванов. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 123-130. 

  

Сист. No: 75651

- 220 -

46844

Цветкова, Надежда.  Предизвикателства пред дейността на земеделския производител-пчелар / Надежда Цветкова. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 502-506. 

  

Сист. No: 75724

Биологично земеделие

- 221 -

46844

Симеонова, Албена и др.  Биологичното земеделие в България - същност и проблеми. Санкции, добри практики и иновации / Албена Симеонова, Пепо Петров. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 392-402. 

  

Сист. No: 75703

Животновъдство

- 222 -

46844

Марков, Николай и др.  Нерагламентирания труд - социален дъмпинг в животновъдството / Николай Марков, Светослава Стойчева. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 491-501. 

  

Сист. No: 75736

Управление на предприятията. Организация на производството

- 223 -

Сп Н 326 ту

Стефанов, Драгомир.  Състояние на фасилити мениджмънт бизнеса в България / Драгомир Стефанов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 277-289. 

  

Сист. No: 75790

Мениджмънт

- 224 -

Сп М 486

Андонов, Станимир.  Анализирай това. По японския модел / Станимир Андонов. // Мениджър, 2019, N 9, с. 52-53. 

  

Сист. No: 75644

- 225 -

Сп Б 445

Иванова, Снежина Захариева.  Изследване ситуационното поведение на човешкия фактор в организацията / Снежина Захариева Иванова. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 3, с. 46-63. 

  

Сист. No: 75577

- 226 -

Сп Б 445

Йорданова, Станимира и др.  Гъвкава методология за управление на бизнес процеси в ИТ компания / Станимира Йорданова, Климент Тошков. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 3, с. 77-98. 

  

Сист. No: 75579

- 227 -

46826

Georgiev, Georgi Stoyanov.  Inventory management problems (contemporary solutions) / Georgi Stoyanov Georgiev. // Economics and Management: Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 75-82. 

  

Сист. No: 75710

- 228 -

46825

Ivanova, Tsvetelina.  Contemporary forms of organizational culture / Tsvetelina Ivanova. // Economics and Management: PhD Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 303-314. 

  

Сист. No: 75684

- 229 -

46825

Krumova, Zornitsa.  Achieving organizational competitiveness / Zornitsa Krumova. // Economics and Management: PhD Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 315-325. 

  

Сист. No: 75687

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 230 -

46820

Бенчева, Нели и др.  Среда за развитие на социалното предприемачество и социалните предприятия в България / Нели Бенчева, Теодора Стоева, Милена Тепавичарова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 346-352. 

  

Сист. No: 75777

- 231 -

46820

Бенчева, Нели и др.  Социалното предприемачество в ЕС: иновации, умения, перспективи / Нели Бенчева, Теодора Стоева, Милена Тепавичарова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 353-360. 

  

Сист. No: 75778

- 232 -

46844

Илийчовски, Светослав.  Анализ на дигиталните компетенции на жените предприемачи в България и Англия / Светослав Илийчовски. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 354-359. 

  

Сист. No: 75699

- 233 -

46844

Перков, Венцислав.  Сравнителен анализ на необходимите логистични тенденции за развитие на женско предприемачество в Италия и България / Венцислав Перков. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 170-175. 

  

Сист. No: 75657

- 234 -

46844

Филипова, Теодора.  Сравнителен анализ на необходимите търговски компетенции за развитие на женско предприемачество в Италия и България / Теодора Филипова. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 133-144. 

  

Сист. No: 75652

- 235 -

Сп И 502

Александров, Александр.  Българските създатели на нови браншове : Историята на трима предприемачи, които са дали начало на цели нови икономически сегменти в страната / Александр Александров. // Икономика, 2019, N 5, с. 76-79. 

  

Сист. No: 75532

- 236 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Мислете като стартъпи / Мария Динкова. // CIO, XV, 2019, N 8, с. 92-94. 

  

Сист. No: 75522

- 237 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Мислете като стартъпи / Мария Динкова. // CIO, XV, 2019, N 8, с. 92-94. 

  

Сист. No: 75571

- 238 -

Сп И 502

Колева, Яна.  Семеен бизнес с дъх на рози и лавандула / Яна Колева. // Икономика, 2019, N 5, с. 80-83. 

  

Сист. No: 75533

- 239 -

46820

Tepavicharova, Milena et al.  Understanding social entrepreneurship in the EU / Milena Tepavicharova, Neli Bencheva, Teodora Stoeva. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 314-320. 

  

Сист. No: 75771

Корпоративно управление

- 240 -

46820

Бакърджиева, Радостина и др.  Прилагане на стандартите за социална отговорност в българските фирми - стартов етап на нефинансовата отчетност / Радостина Бакърджиева, Емил Димов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 394-401. 

  

Сист. No: 75792

- 241 -

46820

Боянова, Бояна и др.  Корпоративна социална отговорност, корпоративна репутация и "brand equity" - "добавената стойност, породена от марката (бранда)" / Бояна Боянова, Теодор Дечев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 387-393. 

  

Сист. No: 75789

- 242 -

Сп Ч E 18

Bouterfas, Imane.  CSR and Ethics in Japanese Companies: A Search for Harmony / Imane Bouterfas. // Economic Alternatives, 2019, N 2, с. 205-214. 

  

Сист. No: 75603

- 243 -

Сп Ч E 18

Dimitrova, Yanica.  Corporate Culture Change Management / Yanica Dimitrova. // Economic Alternatives, 2019, N 2, с. 296-312. 

  

Сист. No: 75611

- 244 -

Сп Ч E 18

Dineva, Valeria.  The Role of Internal Audit in Corporate Social Responsibility Strategies / Valeria Dineva. // Economic Alternatives, 2019, N 2, с. 287-295. 

  

Сист. No: 75610

- 245 -

Сп Ч E 18

Georgieva, Sonia et al.  Effects of Corporate Social Responsibility and Traditions in Innovations on the Activity of an International Company – the Case of “Schneider Electric” / Sonia Georgieva, Tsvetina Lungarova. // Economic Alternatives, 2019, N 2, с. 227-234. 

  

Сист. No: 75605

- 246 -

Сп Ч E 18

Ivanova, Vania et al.  Corporate Environmental Responsibility within the Circular Economy Context: Opportunities for Development and Sustainability : (the example of Dundee Precious Metals Chelopech EAD) / Vania Ivanova, Irena Slavova. // Economic Alternatives, 2019, N 2, с. 184-204. 

  

Сист. No: 75602

- 247 -

Сп Ч E 18

Keremidchiev, Spartak.  The Forth Industrial Revolution and CSR / Spartak Keremidchiev. // Economic Alternatives, 2019, N 2, с. 169-183. 

  

Сист. No: 75601

- 248 -

Сп Ч E 18

Kostova, Iva.  Eco-Labels as a Commitment to Responsible Production Practices / Iva Kostova. // Economic Alternatives, 2019, N 2, с. 251-262. 

  

Сист. No: 75607

- 249 -

Сп Ч E 18

Peicheva, Miroslava.  Social Responsibility of the Universities in Europe – Research of Diversity of Practices : (UK, Germany, France, Bulgaria) / Miroslava Peicheva. // Economic Alternatives, 2019, N 2, с. 235-250. 

  

Сист. No: 75606

- 250 -

Сп Ч E 18

Rouet, Gilles et al.  CSR – Convergences of Discourses, Diversity of Practices / Gilles Rouet, Elka Slavcheva Vasileva. // Economic Alternatives, 2019, N 2, с. 161-168. 

  

Сист. No: 75600

- 251 -

Сп Ч E 18

Stefanova, Marina.  The CSR Professional – Undiscovered Agent of Change / Marina Stefanova. // Economic Alternatives, 2019, N 2, с. 313-323. 

  

Сист. No: 75612

- 252 -

Сп Ч E 18

Stoyanova, Tsvetana.  CSR Strategies Applied in Terms of Circular Economy / Tsvetana Stoyanova. // Economic Alternatives, 2019, N 2, с. 263-274. 

  

Сист. No: 75608

- 253 -

Сп Ч E 18

Yoldas, Deniz.  A New Sense of CSR in the Age of Ecological and Migration Crisis / Deniz Yoldas. // Economic Alternatives, 2019, N 2, с. 215-226. 

  

Сист. No: 75604

- 254 -

Сп Ч E 18

Zhivkova, Stela.  The Companies’ Behavior in the Context of Sustainable Development / Stela Zhivkova. // Economic Alternatives, 2019, N 2, с. 275-286. 

  

Сист. No: 75609

Риск мениджмънт

- 255 -

46820

Киров, Стоян.  Киберзастраховането като стабилизатор на финансовата система / Стоян Киров. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 430-438. 

  

Сист. No: 75808

- 256 -

Сп С 546

Радуканов, Сергей.  Оценяване на портфейлния пазарен риск чрез метода "Стойност под риск" (VaR) - историческа симулация / Сергей Радуканов. // Социално-икономически анализи, 2019, N 1, с. 81-91. 

  

Сист. No: 75567

- 257 -

46825

Yordanova, Petya.  Development of an algorithm of franchisor's risk management / Petya Yordanova. // Economics and Management: PhD Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 230-243. 

  

Сист. No: 75646

Малък бизнес

- 258 -

46825

Georgieva, Boryana.  The role of small businesses in rural areas - characteristics and major challenges / Boryana Georgieva. // Economics and Management: PhD Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 44-57. 

  

Сист. No: 75543

Управление на фирмата

- 259 -

46820

Тепавичарова, Милена.  Подбор и прилагане на бенчмаркинг в организациите / Милена Тепавичарова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 336-345. 

  

Сист. No: 75774

- 260 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  SC мениджъри от бъдещето / Ралица Русинова. // Логистика, XV, 2019, N 7, с. 50-51. 

  

Сист. No: 75529

Мениджмънт на фирмата

- 261 -

46844

Алексиева, Десислава.  Интереси в управлението / Десислава Алексиева. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 417-422. 

  

Сист. No: 75707

- 262 -

Сп C 58

Баултън, Клинт.  Как да измерим продуктивността на служителите / Клинт Баултън. // CIO, XV, 2019, N 9, с. 94-96. 

  

Сист. No: 75621

Счетоводство

- 263 -

46844

Атанасов, Атанас.  Земеделският счетоводен отчет като необходима база от данни за целите на системата за земеделска счетоводна информация / Атанас Атанасов. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 200-207. 

  

Сист. No: 75673

- 264 -

46844

Вечев, Венцислав.  Особености при оценяването на предоставените обезпечения от земеделските производители в банките / Венцислав Вечев. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 228-234. 

  

Сист. No: 75678

- 265 -

46844

Иванова-Кузманова, Галя.  Проблеми при счетоводното отчитане на квоти за емисии на парникови газове / Галя Иванова-Кузманова. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 216-221. 

  

Сист. No: 75674

- 266 -

46844

Крумова, Диана.  Въпроси на компютърното счетоводство в селскостопанските предприятия / Диана Крумова. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 222-227. 

  

Сист. No: 75675

- 267 -

Сп Н 326 ту

Камбурова, Лиляна.  Концепцията за контрол при съставяне на консолидирани финансови отчети - минало и настояще / Лиляна Камбурова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 291-300. 

  

Сист. No: 75791

- 268 -

Сп А 582

Башева, Снежана.  Концептуални основи на счетоводната теория - счетоводни правила / Снежана Башева. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 3, с. 97-107. 

  

Сист. No: 75594

- 269 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Особености при счетоводното отчитане на инвестиционни имоти / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 9, с. 5-15. 

  

Сист. No: 75615

- 270 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Счетоводно отразяване на операциите, свързани с получаването и предоставянето на ДМА за безвъзмездно ползване в бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Актив, 2019, N 10, с. 11-13. 

  

Сист. No: 75744

- 271 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Транспорт и прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане / Мина Димитрова. // Актив, 2019, N 9, с. 11-19. 

  

Сист. No: 75554

- 272 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Особености при счетоводното отчитане на транспортната дейност / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 8, с. 5-21. 

  

Сист. No: 75496

- 273 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Отчитане на основната дейност на фирмите от автомобилния транспорт / Стоян Дурин. // Актив, 2019, N 9, с. 2-4. 

  

Сист. No: 75553

- 274 -

Сп А 454

Ималова, Диана.  Счетоводни аспекти на финансовите инвестиции в бюджетните организации / Диана Ималова. // Актив, 2019, N 10, с. 2-10. 

  

Сист. No: 75743

- 275 -

Сп А 582

Савова, Камелия.  Проф. Димитър Добрев - за принципната основа на счетоводството / Камелия Савова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 3, с. 108-116. 

  

Сист. No: 75595

- 276 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  За някои особености, свързани с годишното облагане и приключване в бюджетните предприятия за 2019 година / Цветан Станкулов. // Актив, 2019, N 10, с. 14-20. 

  

Сист. No: 75756

- 277 -

Сп М 486

Стефанова, Марина.  Повече от прозрачност / Марина Стефанова. // Мениджър, 2019, N 9, с. 100-101. 

  

Сист. No: 75643

- 278 -

46825

Pasheva, Irina Orlinova.  Fair value of derivative financial instruments - accounting aspects / Irina Orlinova Pasheva. // Economics and Management: PhD Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 135-150. 

  

Сист. No: 75631

Управленско счетоводство

- 279 -

Сп С 546

Павлова, Мария.  Стратегическо управленско счетоводство - състояние, проблеми и перспективи / Мария Павлова. // Социално-икономически анализи, 2019, N 1, с. 95-107. 

  

Сист. No: 75569

- 280 -

46825

Kolev, Rosen Iliyanov.  Production costs and value added at factor costs in industry / Rosen Iliyanov Kolev. // Economics and Management: PhD Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 256-267. 

  

Сист. No: 75648

Счетоводство на предприятието

- 281 -

46825

Stoyanov, Mariy Veskov.  Possibilities of improving the accounting of provisions for organizational restructuring of activities in freight transport enterprises / Mariy Veskov Stoyanov. // Economics and Management: PhD Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 164-177. 

  

Сист. No: 75633

Одиторски контрол

- 282 -

Сп В 986

Дигитализация, автоматизация и изкуствен интелект: рискове от приемане на технологиите . // Вътрешен одитор, XVI, 2019, N 1, с. 18-22. 

  

Сист. No: 75508

- 283 -

46826

Dimova, Ivana Plamenova.  Internal auditing in the public sector - characteristics, types, and challenges / Ivana Plamenova Dimova. // Economics and Management: Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 104-117. 

  

Сист. No: 75713

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 284 -

46825

Kostadinova, Nina.  Factors for improving the organisation of teamwork / Nina Kostadinova. // Economics and Management: PhD Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 216-229. 

  

Сист. No: 75640

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 285 -

46820

Коев, Стоян.  Зелено управление на човешките ресурси като инструмент за устойчиво управление на персонала / Стоян Коев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 464-470. 

  

Сист. No: 75811

- 286 -

46825

Stefanova, Nadezhda.  A set of instruments to study employee motivation in small and medium-sized business / Nadezhda Stefanova. // Economics and Management: PhD Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 200-215. 

  

Сист. No: 75639

Хранително-вкусова промишленост

- 287 -

Сп Х 74 п

Гогов, Йордан.  Предизвикателствата на химическите опасности на храните / Йордан Гогов. // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 7, с. 10-15. 

  

Сист. No: 75738

- 288 -

Сп Х 74 п

Науката за храненето и бъдещата продоволствена пхолитика . // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 6, с. 13-15. 

  

Сист. No: 75584

Информационни технологии

- 289 -

46819

Маринов, Цветелин.  Киберсигурност в ерата на информацията / Цветелин Маринов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конфер., 7 дек. 2018 г. : Докторанти и студенти. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 153-159. 

  

Сист. No: 75542

- 290 -

Сп Н 326 ту

Йорданова, Станимира и др.  Предизвикателствата на големите данни - същност, характеристики и технологии / Станимира Йорданова, Камелия Стефанова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 13-30. 

  

Сист. No: 75776

- 291 -

Сп Н 326 ту

Кирилов, Росен.  Информационни проблеми на практическото обучение / Росен Кирилов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 185-196. 

  

Сист. No: 75783

- 292 -

Сп C 58

Баултън, Клинт.  Пет тенденции в корпоративните облаци / Клинт Баултън. // CIO, XV, 2019, N 9, с. 6-8. 

  

Сист. No: 75618

- 293 -

Сп C 58

Бойчева-Манолчева, Майя.  България - на последно място по цифровизация в ЕС / Майя Бойчева-Манолчева. // CIO, XV, 2019, N 9, с. 70-72. 

  

Сист. No: 75620

- 294 -

Сп C 58

Виолино, Боб.  Що е то PaaS / Боб Виолино. // CIO, XV, 2019, N 9, с. 32-35. 

  

Сист. No: 75619

- 295 -

Сп C 58

Го, Енг Лим.  Значението на дигиталните близнаци за индустриите / Енг Лим Го. // CIO, XV, 2019, N 8, с. 35-41. 

  

Сист. No: 75518

- 296 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Кои са важните ГИС тенденции / Мария Динкова. // CIO, XV, 2019, N 8, с. 14-16. 

  

Сист. No: 75517

- 297 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Да работиш в света на имерсивните технологии / Мария Динкова. // CIO, XV, 2019, N 8, с. 80-82. 

  

Сист. No: 75570

- 298 -

Сп C 58

Колет, Стейси.  Човешконо лице на дигиталната трансформация / Стейси Колет. // CIO, XV, 2019, N 8, с. 76-79. 

  

Сист. No: 75520

- 299 -

Сп М 486

Нейчев, Николай.  Компаниите, които обещават свят на изобилие / Николай Нейчев. // Мениджър, 2019, N 9, С. 30-31. 

  

Сист. No: 75645

- 300 -

Сп Б 445

Таиров, Искрен Любомилов.  Управление на мобилните устройства като компонент на корпоративната информационна инфраструктура / Искрен Любомилов Таиров. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 3, с. 64-76. 

  

Сист. No: 75578

- 301 -

Сп C 58

Уейнър, Питър.  Тъмните тайни на "лесното програмиране" / Питър Уейнър. // CIO, XV, 2019, N 8, с. 98-100. 

  

Сист. No: 75523

- 302 -

Сп C 58

Уейнър, Питър.  Тъмните тайни на "лесното програмиране" / Питър Уейнър. // CIO, XV, 2019, N 8, с. 98-100. 

  

Сист. No: 75572

- 303 -

Сп П 147 п

Фети, Невин.  Задължения на администратора при нарушение на сигурността на личните данни / Невин Фети. // Търговско и облигационно право, XXIII, 2019, N 8, с. 80-93. 

  

Сист. No: 75488

- 304 -

Сп Х 74 п

Цифровизацията като двигател на кръговата икономика . // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 7, с. 30-31. 

  

Сист. No: 75739

- 305 -

Сп Х 74 п

Шест пхричини за киберзастраховка на хранителната индустрия.  Шест причини за киберзастраховка на хранителната индустрия. // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 6, с. 17-21. 

  

Сист. No: 75585

Програмни езици

- 306 -

Сп C 58

Йегулалп, Сердар.  Защо програмният език С все още е водещ / Сердар Йегулалп. // CIO, XV, 2019, N 8, с. 102-104. 

  

Сист. No: 75573

Информационни мрежи. Информационни системи

- 307 -

Сп П 147 п

Фети, Невин.  Изтриване и унищожаване на лични данни / Невин Фети. // Търговско и облигационно право, XXIII, 2019, N 9, с. 75-85. 

  

Сист. No: 75613

Компютри

- 308 -

46819

Маткунски, Ангел.  Киберпрестъпления и измами с банкови карти / Ангел Маткунски. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конфер., 7 дек. 2018 г. : Докторанти и студенти. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 67-75. 

  

Сист. No: 75535

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 309 -

46819

Мартинов, Кузман.  Киберпрестъпност - невидимите заплахи в интернет търговията / Кузман Мартинов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конфер., 7 дек. 2018 г. : Докторанти и студенти. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 7-12. 

  

Сист. No: 75534

- 310 -

Сп И 502

Григорова, Тони.  Дигиталният живот на бранда / Тони Григорова. // Икономика, 2019, N 5, с. 98-100. 

  

Сист. No: 75536

- 311 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Новите изисквания за отчитане и данъчно третиране на дейността на електронните магазини / Евгени Рангелов. // Актив, 2019, N 10, с. 36-40. 

  

Сист. No: 75758

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 312 -

46844

Илиева, Любка.  Изследване значението на туризма за развитието на селските райони / Любка Илиева. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 163-169. 

  

Сист. No: 75656

- 313 -

46844

Павлов, П.  Възможности за финансиране на алтернативен туризъм в селските райони. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 182-188. 

  

Сист. No: 75664

- 314 -

46844

Тодорова, Любомира.  Релация между лозовите насаждения, винопроизводството и винения туризъм / Любомира Тодорова. // Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Междунар. научно-практич. конфер., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 176-181. 

  

Сист. No: 75658

- 315 -

Сп Н 25 а

Димитрова, Веселина и др.  Развитие на нисковъглероден туризъм в Пулия: проучване на проект I. ARCHEO.S / Веселина Димитрова, Георги Маринов, Лино Маносперта. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 2, с. 17-32. 

  

Сист. No: 75503

- 316 -

46826

Asenova, Veronika.  Challenges and perspectives of restaurant chains / Veronika Asenova. // Economics and Management: Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 149-158. 

  

Сист. No: 75721

- 317 -

46825

Borisov, Tsvetelin Todorov.  An analysis of mobile business in hospitality industry / Tsvetelin Todorov Borisov. // Economics and Management: PhD Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 294-302. 

  

Сист. No: 75660

- 318 -

46825

Georgieva, Kristina.  Positioning of Bulgaria as a tourism destination for the period 2008-2017 / Kristina Georgieva. // Economics and Management: PhD Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 151-163. 

  

Сист. No: 75632

- 319 -

46826

Petkova, Liliya Vladimirova.  Motivation of staff in tourism in Bulgaria - problems, opportunities and successful practices / Liliya Vladimirova Petkova. // Economics and Management: Students'start-up Scientific Research : Monographic almanac. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019, с. 128-133. 

  

Сист. No: 75718

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 320 -

В Д 92

Официално откриха новата учебна година и в Стопанска академия . // Дунавско дело, LXV, N 34, 13-19 септ. 2019, с. 8. 

  

Сист. No: 75549

- 321 -

В Д 92

С дарение от 100 000 евро откриха нов фронт офис в Академията . // Дунавско дело, LXV, N 35, 27 септ.-3 окт. 2019, с. 3. 

  

Сист. No: 75557


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиева, Магдалена 143 
Абуселидзе, Георги 41 
Аврейски, Никола 94 
Александров, Александр 235 
Александров, Андрей 98 
Алексиева, Десислава 261 
Анастасов, Ангел 121 
Ангелов, Георги 190 197 
Андонов, Станимир 224 
Андреева, Андрияна 112 
Андреева, Цветелина 139 
Арнауд, Невсе 6 
Аспарухов, Валентин 5 
Атанасов, Ангел 104 
Атанасов, Атанас 263 
Атанасова, Веселина 19 
Бакърджиева, Радостина 240 
Баултън, Клинт 262 292 
Башев, Храбрин 211 
Башева, Снежана 268 
Белутова, Цветелина 187 
Беновска, Надежда 198 
Бенчева, Нели 230 231 
Билев, Михаил 199 
Блажева, Виолета 72 
Богданов, Антоний 200 
Божилов, Ники 85 
Бойчева-Манолчева, Майя 293 
Борисова-Михайлова, Кремена 8 
Боянова, Бояна 241 
Брезоева, Бойка 269 
Вацов, Светлозар 144 
Великов, Иво 122 
Велковски, Валери 216 
Велушев, Милен 182 
Вечев, Венцислав 264 270 
Винаров, Иван 95 
Виолино, Боб 294 
Витанова, Наталия 145 
Врайкова, Анета 80 184 
Вълчева, Екатерина 186 
Георгиев, Александър 106 113 
Георгиев, Румен 182 
Георгиева, Боряна 201 
Го, Енг Лим 295 
Гогов, Йордан 287 
Горанова, Илонка 114 
Горанова, Пенка 84 
Господинова, Велина 187 
Григорова, Тони 310 
Гюров, Румен 123 
Дечев, Теодор 241 
Димитров, Веселин 70 
Димитров, Георги 202 
Димитров, Димитър В. 124 
Димитрова, Веселина 315 
Димитрова, Гергана 176 214 
Димитрова, Елица Куздова 12 
Димитрова, Малина 82 
Димитрова, Мина 271 
Димитрова, Снежана 125 
Димитрова, Теофана 177 
Димов, Емил 240 
Динков, Милен 203 
Динкова, Мария 236 237 296 297 
Дойков, Ненко 126 
Досев, Христо 272 
Дуранкев, Боян 57 
Дурин, Стоян 273 
Евстатиева, Галина 13 
Егберт, Хенрик 17 
Емилова, Ирена 25 
Желязкова, Славея 183 
Запрянов, Йоан 62 
Заркова, Вержиния 137 
Захариев, Андрей 88 
Златинов, Димитър 146 
Иванов, Веселин 219 
Иванов, Виктор 99 
Иванова, Петя 154 
Иванова, Снежина Захариева 225 
Иванова-Кузманова, Галя 265 
Илиев, Станимир 105 
Илиева, Любка 156 312 
Илийчовски, Светослав 232 
Ималова, Диана 274 
Йегулалп, Сердар 306 
Йолова, Галина 112 
Йорданова, Елена 185 
Йорданова, Станимира 226 290 
Йорданова, Таня 31 
Йосифов, Радой 80 
Кабакчиева, Цветелина 157 213 
Калинков, Константин 120 
Камбурова, Лиляна 267 
Касабаджакова, Стоянка 117 
Кацарова, Пламена 32 58 
Кени, Греъм 71 
Киранчев, Георги 20 
Кирилов, Росен 291 
Кирилова, Катя 118 
Кирилова, Катя Е. 119 
Кирилова, Милена 45 
Киров, Стоян 255 
Кирова, Силвия 63 
Ковачев, Ясен 100 
Коев, Стоян 285 
Койл, Даян 18 
Колганов, А. И. 59 
Колева, Яна 101 238 
Колет, Стейси 298 
Косоров, Калоян 191 
Костов, Атанас 102 
Коцев, Росен 73 
Крумова, Диана 266 
Кръстева, Илияна 74 
Лазарова, Елица 204 
Ламбова, Маргарита 183 
Линкова, Маруся 160 217 
Личев, Тихомир 7 161 
Лозанова, Лилия 147 
Луканова, Победа 23 
Лулански, Пано 178 
Льондев, Атанас 127 
Манев, Евгени 128 
Манолов, Георги 16 
Манолова, Руска 181 
Маносперта, Лино 315 
Маринов, Антон Тодоров 129 
Маринов, Георги 315 
Маринов, Ивайло 27 88 
Маринов, Иван 205 
Маринов, Красимир 83 
Маринов, Цветелин 289 
Марков, Николай 222 
Марков, Цветан 2 
Мартинов, Кузман 309 
Маткунски, Ангел 308 
Мидова, Петранка 215 
Мирчева, Галина 218 
Митев, Петър-Емил 97 
Михайлов, Васил 22 
Михайлов, Михаил 22 130 
Младенов, Младен 107 
Моралийска-Николова, Станислава 8 
Найденов, Борислав 81 
Недев, Тодор 192 
Неделчева, Таня 96 
Неделчева, Юлия 9 
Нейкова, Мария 148 
Нейчев, Николай 299 
Ненова, Радка 206 
Николов, Емил 26 
Николов, Николай 43 
Николова, Бистра 108 
Николова, Марина 75 163 
Павлов, Павлин 165 313 
Павлова, Мария 279 
Павлова, Марияна 131 
Панева, Лиляна 28 46 
Пантелеева, Искра 3 
Пенев, Йордан 132 
Пенчев, Георги 14 
Перков, Венцислав 233 
Петков, Васил 11 
Петкова, Аспасия 138 
Петров, Георги 15 
Петров, Пепо 221 
Петров, Пламен 76 166 
Петрова, Симеонка 77 
Попова, Евгения 47 48 
Радев, Атанас 133 
Радуканов, Сергей 256 
Рангелов, Евгени 109 110 311 
Русинова, Ралица 260 
Савов, Илин 150 
Савова, Камелия 275 
Седларски, Теодор 17 
Симеонова, Албена 221 
Славева, Красимира 207 
Станев, Явор 208 
Станкулов, Цветан 276 
Стефанов, Драгомир 223 
Стефанова, Камелия 290 
Стефанова, Марина 277 
Стоева, Теодора 230 231 
Стойков, Стойко 150 
Стойчева, Светослава 222 
Таиров, Искрен Любомилов 300 
Танчев, Стоян 49 
Тепавичарова, Милена 230 231 259 
Тодорова, Любомира 171 314 
Тошков, Климент 226 
Тунтова, Атанаска 186 
Уейнър, Питър 301 302 
Фети, Невин 103 303 307 
Филипова, Теодора 234 
Хетагуров, Г. 89 
Хорозова, Валентина 134 
Худякова, Л. 29 
Цветанова, Гена 111 
Цветанова-Минчева, Анелия 115 
Цветкова, Лорета 50 
Цветкова, Надежда 220 
Цветкова, Цветина 10 
Цекова, Снежана 181 
Ценова, Любка 51 
Цибранска-Костова, Марияна 143 
Цокова, Полина 116 
Чужиков, Андрей 93 
Шишманов, Станислав 56 
Шопова, Маргарита 209 
Явашева, Татяна 1 
Якова, Мартина 52 
Ahmed, Neylin Mehmed 60 
Angelov, Georgi Iv. 212 
Asenova, Veronika 316 
Baurenska, Gergana 53 
Bencheva, Neli 239 
Boev, Borislav 193 
Borisov, Tsvetelin Todorov 317 
Bouterfas, Imane 242 
Boyanov, Borislav 86 
Cvetkovich, Zoran 135 
Damyanova, Bilyana Diynova 54 
Dimitrov, Georgi Plamenov 78 
Dimitrova, Yanica 243 
Dimova, Ivana Plamenova 283 
Dineva, Valeria 244 
Eftimova, Diana L. 194 
Georgiev, Georgi Stoyanov 227 
Georgiev, Plamen 30 
Georgieva, Boryana 258 
Georgieva, Gabriela Ilieva 33 
Georgieva, Kristina 318 
Georgieva, Sonia 245 
Iliev, Nikola 141 
Ivanova, Tsvetelina 228 
Ivanova, Vania 246 
Keremidchiev, Spartak 247 
Kirilova, Denitsa Kirilova 34 
Kolev, Rosen Iliyanov 280 
Koncharska, Gloria Stefanova 35 
Koriakina, Anzhelina 149 
Kostadinov, Miroslav 195 196 
Kostadinova, Nina 284 
Kostadinovic, Ivan S. 189 
Kostova, Iva 248 
Krumova, Zornitsa 229 
Kulaksazova, Antoaneta Deynova 64 
Lungarova, Tsvetina 245 
Lyubenova, Beatris 65 
Martin, Ian W. R. 68 
Matovich, Ivana 135 
Milutinovich, Miroslav 189 
Pasheva, Irina Orlinova 278 
Peicheva, Miroslava 249 
Petkova, Liliya Vladimirova 319 
Petrova, Alexandra Petrova 36 
Prodanov, Stoyan 140 141 
Prodanova, Rositsa 90 
Rouet, Gilles 250 
Shopov, Dimcho Ivelinov 37 55 
Shumanova, Kostadinka Petrova 87 
Simeonov, Stefan 66 
Slavova, Irena 246 
Slavova-Petkova, Borislava 24 
Stanimirov, Stefan 91 
Stefanova, Marina 251 
Stefanova, Nadezhda 286 
Stoeva, Teodora 239 
Stoyanov, Mariy Veskov 281 
Stoyanova, Tsvetana 252 
Tepavicharova, Milena 239 
Vasilev, Presiyan 44 
Vasileva, Elka Slavcheva 250 
Vutova, Iliyana Yotkova 69 
Wagner, Christian 68 
Yaneva, Mariya Zdravkova 67 
Yoldas, Deniz 253 
Yordanov, Nikita Valeriev 61 
Yordanova, Gergana 92 
Yordanova, Petya 257 
Yordanova, Tanya 38 
Yovanovich, Aleksandra 136 
Zarkova, Silvia 39 
Zarkova, Silvia Sasheva 40 
Zdravkov, Nikolay 142 
Zhang, Miao Ben 21 
Zhivkova, Stela 254 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Адаптивната университетска среда - фактор за качественото обучение по сигурност 181 
Административни аспекти на публичните електронни услуги 118 
Академията посрещна 84-тия випуск 151 
Алтернатива и на депозита, и на заема 32 
Алумни клуб "АИ Свищов" 157 
Алумни клубът - мост за нови срещи 156 
Анализ на дигиталните компетенции на жените предприемачи в България и Англия 232 
Анализ на предлаганите биопродукти в хранителна верига БИЛЛА България 80 
Анализ на състоянието на обектите на индустриална собственост в България 2 
Анализ на формирането и прилагането на бюджетни политики, осигуряващи социално-икономическото развитие на административно-територалните единици 41 
Анализирай това. По японския модел 224 
Аспекти на устойчивостта на България като гаранция за националната сигурност 130 
Баланс между природо-ефективно и модерно-традиционно стопанство 218 
Биологичното земеделие в България - същност и проблеми. Санкции, добри практики и иновации 221 
Биоразнообразието и прехода към по-екологична икономика 184 
Брекзит: геополитически последици 94 
Бъдещето на българската енергетика 190 
България - на последно място по цифровизация в ЕС 293 
България и Румъния по пътя на растежа и конвергенцията - сравнителен анализ и оценка 88 
Българската независима енергийна борса - възможности за управление на риска 192 
Българските създатели на нови браншове 235 
Българският етнически модел - проблематизирано постижение в обединяваща се Европа 97 
В сезона на стратегическото планиране 71 
В центъра на образователната парадигма на XXI век 144 
Вечер на специалност "Икономика на туризма" 152 
Винен клъстер в България - възможности и перспективи (на примера на област Пловдив) 214 
Влияние на организираната престъпност върху икономическото развитие на държавите от Европейския съюз 124 
Влияние на специализацията на аграрното производство върху асортиментното предлагане 77 
Влияние налоговой политики на принятие решения домашними хозяйствами о выборе между трудовой занятостью и отдыхом 31 
Времеви хоризонти пред интеграцията на Западните Балкани 95 
Втората вълна на франчайза 70 
Възможности за повишаване на публикационната активност на академичния състав 150 
Възможности за прилагане теорията на ограниченията в агробизнеса 204 
Възможности за финансиране на алтернативен туризъм в селските райони 313 
Въпроси на компютърното счетоводство в селскостопанските предприятия 266 
Газовият пазар след 2019 - борса, либерализация, диверсификация или в обратен ред ? 191 
Гъвкава методология за управление на бизнес процеси в ИТ компания 226 
Да работиш в света на имерсивните технологии 297 
Данъчна плаваемост на страните от ЕС-28 - сравнителен анализ 52 
Данъчна структура и икономически растеж: емпирични доказателства от България 49 
Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица 48 
Данъчно третиране на доставки на услуги съгласно ЗДДС, и регистриране и отчитане на разплащанията по тези доставки 45 
Данъчно третиране на доходи на чуждестранни физически лица от управление и контрол 47 
ДДС за доставки на услуги за транспорт и транспортна обработка на стоки 46 
Демографска криза и демографски проблеми на България и тяхното значениеза националната сигурност на България 6 
Демографската криза - заплаха за икономическата сигурност на Република България 129 
Десетилетие със студентски изяви и престижни награди 171 
Дигитализация, автоматизация и изкуствен интелект: рискове от приемане на технологиите 282 
Дигитализацията и автоматизацията са моторът за успех на месния бранш 79 
Дигиталният живот на бранда 310 
Директивата относно авторското право в цифровия единен пазар - проблеми и добри решения 102 
Доброволно прекратяване на членството в ООД - вписване и последици 108 
Договор за превоз 109 
Доходите - необходимост на селскостопанските предприятия за постигане на икономическа устойчивост 213 
Дунавският регион в контекста на новото райониране на Р. България - европейски изисквания 120 
Европа и лидерство във финансовите иновации (финтех) 63 
Екологична отговорност и устойчиво развитие 185 
Екологични аспекти на сигурността. Връзка между икономика, околна среда и сигурност 186 
Еразъм+ мобилности на студенти и преподаватели 165 
Есенен фермерски пазар организира катедра АИ 153 
За логиката на точкуването на научната продукция според Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България 183 
За някои особености, свързани с годишното облагане и приключване в бюджетните предприятия за 2019 година 276 
За социалната роля на земеделските кооперации 25 
Задължения на администратора при нарушение на сигурността на личните данни 303 
Застрахователни аспекти на инкотърмс и карго застраховането 139 
Защита на социеталната сигурност: политика за сигурност или политика на идентичност 123 
Защо програмният език С все още е водещ 306 
Зелено управление на човешките ресурси като инструмент за устойчиво управление на персонала 285 
Земеделският счетоводен отчет като необходима база от данни за целите на системата за земеделска счетоводна информация 263 
Значението на дигиталните близнаци за индустриите 295 
Изкуственият интелект - закони или беззаконие 101 
Изменения в концесионния режим на морските плажове 100 
Изнесени обучения 155 
Изследване значението на туризма за развитието на селските райони 312 
Изследване ситуационното поведение на човешкия фактор в организацията 225 
Изтриване и унищожаване на лични данни 307 
Икономиката като обект - ценен подход към съвременната историография на икономикса 19 
Икономическата престъпност като заплаха за националната сигурност 132 
Икономически аспекти и характеристики на неравенството по възраст в новата реалност 9 
Има ли място емоционалният маркетинг в Университетска библиотека? 82 
Има ли спасение в криптовалутите 62 
Индикативни модели за развитие на медиите в глобалната икономика 93 
Иновации за постигане на конкурентно и приобщаващо земеделие 203 
Иновационни технологии в сферата на местното самоуправление 117 
Институционални императиви и флуктуации в развитието на агробизнеса 217 
Интегриране на корпоративната социална отговорност в земеделските кооперации 26 
Интереси в управлението 261 
Интересно и полезно изследване относно бедността и правата на бедните 14 
Информационната война - реална опасност за сигурността 131 
Информационни проблеми на практическото обучение 291 
Истанбулската конвенция и джендър идеологията 15 
ИТ автоматизация в земеделието 200 
Как да измерим продуктивността на служителите 262 
Как се става нация на иновациите 1 
Кант или Кант(ор) 5 
Картографиране на новото дигитално медийно съдържание 4 
Категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари 42 
Катедра "Аграрна икономика" - 35 години възход и развитие 163 
Катедра "Аграрна икономика" чества 35 години 158 
Катедра "Математика и статистика" чества Световния ден на статистиката 159 
Киберзастраховането като стабилизатор на финансовата система 255 
Киберпрестъпления и измами с банкови карти 308 
Киберпрестъпност - невидимите заплахи в интернет търговията 309 
Киберсигурност в ерата на информацията 289 
Киберсигурност на потребителско ниво, добри практики 133 
Когато клиентите са много, на помощ идва 3PL доставчик 111 
Кои са важните ГИС тенденции 296 
Компаниите, които обещават свят на изобилие 299 
Конкурентоспособност на висшите училища в контекста на интеграцията между наука, образование и бизнес 176 
Контролът върху неразпространението на ядреното оръжие и ролята на гаранциите на Международната агенция за атомна енергия 104 
Концептуални и методически особености на преподаването и изучаването на макроикономика 146 
Концептуални основи на счетоводната теория - счетоводни правила 268 
Концепцията за контрол при съставяне на консолидирани финансови отчети - минало и настояще 267 
Концепцията на българския законодател за "необичайно благоприятна оферта" в контекста на възлагането на обществените поръчни 114 
Корпоративна социална отговорност, корпоративна репутация и "brand equity" - "добавената стойност, породена от марката (бранда)" 241 
Кризите в аграрния сектор 72 
Културната идентичност като евроидентичност 96 
Лихвите и данъчното им третиране по ЗДДС 28 
Менителницата - ефективно, но все още недостатъчно използвано средство за разплащане 110 
Мерки срещу рискове относно защитата на търговската тайна 107 
Миграционния контрол и рисковете за интеграция в Европа 10 
Мироглед. Образование. Политика 11 
Мислете като стартъпи 236 237 
Митове и факти в трудовото и осигурителното право 98 
Мобилности по "Еразъм+" 166 
Мръсният път на свищовския боклук 187 
Най-големите компании в сектор селскостопанство 210 
Науката за храненето и бъдещата продоволствена пхолитика 288 
Научна и иновационна политика - някои същностни аспекти 3 
Научноизследователска дейност 160 
Научното ръководство на докторанти по стопански науки - в търсене на продуктивни решения 178 
Нашите студенти - наша гордост 162 
Нерагламентирания труд - социален дъмпинг в животновъдството 222 
Несъответствия в ценовата оферта - действия на комисията и евентуални последици 116 
Неясното бъдеще на Libra 58 
Нов офис за обслужване на студенти е създаден с дарение от бивш възпитаник 164 
Нов правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация 103 
Новата уредба при защитата на търговската тайна 106 
Нови правила в ДОПК 51 
Нови предизвикателства и промени в българското право 99 
Новите изисквания за отчитане и данъчно третиране на дейността на електронните магазини 311 
Някои основни зависимости в баланса на междуотраслови връзки и уточняване на терминологията 20 
Някои предизвикателства пред киберсигурността и международното публично право 121 
Някои характеристики и проблеми на селските райони в контекста на аграрния сектор в Република България 73 
Облагане доходите на физическите лица - земеделски стопани 50 
Обмен на информация или защита на информацията - кое е по-полезно днес 122 
Образование на бъдещето 145 
Образованието - фактор за регионалната сигурност в Република България 125 
Образованието създава историята на бъдещето 154 
Образователният продукт и маркетинговата концепция в управлението на висшите училища 177 
Обучението от смесен тип (blended learning) - предизвикателства и перспективи 148 
Осигуряване на самоосигуряващите се лица през 2019 г. 137 
Основания за комплексната проверка по Закона за мерките срещу изпирането на пари 43 
Основи на съвременната икономика: Уилям Баумол и предприемачеството 17 
Основни аспекти и проблеми при дефиниране на селските райони в България 201 
Особености при оценяването на предоставените обезпечения от земеделските производители в банките 264 
Особености при счетоводното отчитане на инвестиционни имоти 269 
Особености при счетоводното отчитане на транспортната дейност 272 
Отчитане на основната дейност на фирмите от автомобилния транспорт 273 
Официално откриха новата учебна година и в Стопанска академия 320 
Оценка на изпълнението и въздействието на подхода лидер върху местното развитие за първия програмен период на ПРСП (2007-2013) 197 
Оценяване на портфейлния пазарен риск чрез метода "Стойност под риск" (VaR) - историческа симулация 256 
Пазарът на слънчогледово олио - анализи и перспективи 215 
Парцеларните планове и тяхната роля в агроустройствените мероприятия 216 
Перспективи за измененение на населението на България до 2040 г. 8 
Пет тенденции в корпоративните облаци 292 
Платежно посредничество на търговските банки при уреждане на взаимоотношенията между земеделските производители и държавния и общинските бюджети 56 
По проблема за половата диференциация и джендър йерархията в исляма 13 
Повече от прозрачност 277 
Подбор и прилагане на бенчмаркинг в организациите 259 
Предизвикателства пред дейността на земеделския производител-пчелар 220 
Предизвикателствата на големите данни - същност, характеристики и технологии 290 
Предизвикателствата на химическите опасности на храните 287 
Признателност към първостроителя 167 
Прилагане на стандартите за социална отговорност в българските фирми - стартов етап на нефинансовата отчетност 240 
Приложение на иновации в селското стопанство от четвърто поколение 206 
Приложение на методите за бизнес прогнозиране в аграрния сектор 202 
Проблеми и възможности за развитие на земеделските кооперации в България 199 
Проблеми при счетоводното отчитане на квоти за емисии на парникови газове 265 
Продължаващо обучение по туризъм 161 
Проф. Димитър Добрев - за принципната основа на счетоводството 275 
Пъзелът на икономическия прогрес 18 
Разбиване на логистичните митове 85 
Развитие на аграрната научноизследователска и развойна дейност в България 211 
Развитие на нисковъглероден туризъм в Пулия: проучване на проект I. ARCHEO.S 315 
Регистър за синдикалните организации и организациите на работодателите - законодателна рамка и практически ефекти 112 
Рекламна кампания на фирма "Житара" ООД 84 
Ректорът награди изявени спортисти - ветерани по повод 70 г. ДФС "Академик-Свищов" 168 
Релация между лозовите насаждения, винопроизводството и винения туризъм 314 
Реформиране на политическата система и националната сигурност на Република България 16 
Роля на социалните мрежи върху сигурността 134 
Ролята "служител" в профил на организация в ЦАИС ЕОП 115 
Ролята на аграрния сектор в системата на българската икономика 76 
Ръкописният българо-италиански речник на П. Маурицио да Кастеладзо от 1845 г. 143 
С дарение от 100 000 евро откриха нов фронт офис в Академията 321 
СА "Д. А. Ценов" е приета за член на БФБЛ 169 
Сделки със складови запаси 81 
Селското и горското стопанство в крайдунавския регион 208 
Семеен бизнес с дъх на рози и лавандула 238 
Сигурността - концепция за измерване 128 
Создание системы устойчивого финансирования в Европейском союзе 29 
Социалните иновации в политиките за заетост в България 23 
Социално и здравно осигуряване в бюджетните предприятия 138 
Социално-демографски детерминанти на баланса между работа и личен живот в България. Резултати от Европейското социално изследване 12 
Социалното предприемачество в ЕС: иновации, умения, перспективи 231 
Специалност "Икономика на туризма" - 10 години засилен интерес и устойчиво развитие 170 
Сравнителен анализ на необходимите логистични тенденции за развитие на женско предприемачество в Италия и България 233 
Сравнителен анализ на необходимите търговски компетенции за развитие на женско предприемачество в Италия и България 234 
Среда за развитие на социалното предприемачество и социалните предприятия в България 230 
Статистически анализ на регионалните различия на използваната земеделска площ 209 
Стратегическата ориентация на фирмата като фактор за успех на продуктовите иновации 83 
Стратегическо управленско счетоводство - състояние, проблеми и перспективи 279 
Стратегията за развитието на висшето образование: европейски изисквания, метрики, проблеми 182 
Счетоводни аспекти на финансовите инвестиции в бюджетните организации 274 
Счетоводно отразяване на операциите, свързани с получаването и предоставянето на ДМА за безвъзмездно ползване в бюджетните организации 270 
Състояние и насоки за развитие на административното обслужване в общините 119 
Състояние и проблеми при развитието на фамилното земеделско стопанство 219 
Състояние и тенденции във външната търговия на България със селскостопански стоки 207 
Състояние на бизнес среда и недостиг на работна сила в сектора на услугите 22 
Състояние на пазара на земеделски земи в Република България 75 
Състояние на фасилити мениджмънт бизнеса в България 223 
Същност на мобилното обучение и теории за ученето 147 
Тенденции в развитието на пазара на рапица 74 
Трансгранична експанзия в сектор "бързи" кредити (проблеми и решения) 27 
Транспорт и прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане 271 
Трите пречки пред банковия съюз и еврото 57 
Туристическа обиколка на Свищов за Световния ден на туризма 172 
Тъмните тайни на "лесното програмиране" 301 302 
Управление на кризисен инцидент 126 
Управление на мобилните устройства като компонент на корпоративната информационна инфраструктура 300 
Управлението на проекти дискутираха на кръгла маса 173 
УСК "Д. А. Ценов" е шампион от държавното първенство по тенис на маса "А" група жени 174 
Условия за движение на чужденци в контекста на конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген 105 
Устойчиво мислене за пластмасите 188 
Устойчиво развитие на селското стопанство в България чрез имплементиране на корпоративната социална отговорност 205 
Фермерски пазар, Свищов "Изберете здравословната храна" 175 
Финансовите атаки - пробив в киберсигурността 127 
Форми на дискриминация при провеждане на обществените поръчки 113 
Характеристика на хибриден сорт царевица - Кнежа 509. Новите технологии променят икономиката 198 
Цифровизацията като двигател на кръговата икономика 304 
Човешконо лице на дигиталната трансформация 298 
Шест причини за киберзастраховка на хранителната индустрия 305 
Що е то PaaS 294 
"Демографският взрив" и глобалните климатични проблеми 7 
"Легендите" на Стопанската академия отново се срещнаха на зеления терен 179 
[Десети] 10-ти рожден ден отпразнува спец. "Икономика на туризма" 180 
A New Sense of CSR in the Age of Ecological and Migration Crisis 253 
A retrospective analysis of the development of local action groups and the leader approach in Bulgaria 212 
A set of instruments to study employee motivation in small and medium-sized business 286 
A study on the unemployment in the North Central region of Bulgaria 24 
Achieving organizational competitiveness 229 
An advanced method for selection of stocks with excess return 33 
An analysis of mobile business in hospitality industry 317 
An analysis of the risks of investing in cryptocurrencies 60 
An analysis of the specialisation of the Republic of Bulgaria in foreign trade in chemical products 86 
Analysis of market trends of cryptocurrencies 67 
Analysis of the liquidity, solvency and profitability of Slantcho AD 34 
Analysis of the relation between sovereign debt and foreign direct investments in the PIIGS (Portugal, Italy, Ireland, Greece, Spain) countries in the period 2008-2017 55 
Application of business forecasting methods in the agricultural sector 78 
Assessment of the import dependency of Bulgaria on the natural gas imports in the context of energy security 194 
Building a tracking error portfolio using an informational signal - the fundamental value of the company, obtained using the FCFF valuation model 65 
Bulgaria's foreign trade and GDP in the period 2007-2017 - trends and factors 87 
Catastrophic risk management in agriculture - weather modification or insurance 140 
Challenges and perspectives of restaurant chains 316 
Challenges to the control over counterfeit money 61 
Comparison and "Back-Testing" of dividend-discount models and comparative approaches to stock valuation, evidence from the Bulgarian stock market 64 
Contemporary forms of organizational culture 228 
Corporate Culture Change Management 243 
Corporate Environmental Responsibility within the Circular Economy Context: Opportunities for Development and Sustainability 246 
Corporate infringements and violations associated with VAT fraud in Bulgaria 53 
CSR and Ethics in Japanese Companies: A Search for Harmony 242 
CSR Strategies Applied in Terms of Circular Economy 252 
CSR – Convergences of Discourses, Diversity of Practices 250 
Current state and prospects of the insurance intermediation in Europe and Bulgaria 142 
Development of an algorithm of franchisor's risk management 257 
Eco-Labels as a Commitment to Responsible Production Practices 248 
Economic cycles as a factor for the commercial banks branch network development in the Republic of Bulgaria 30 
Economic development and contributions of the renewable energy sources for environment in Bulgaria 196 
Effects of Corporate Social Responsibility and Traditions in Innovations on the Activity of an International Company – the Case of “Schneider Electric” 245 
Factors for improving the organisation of teamwork 284 
Fair value of derivative financial instruments - accounting aspects 278 
Forecasting of Index Values through Simulation 36 
Forecasting the yield of Greece long-term bonds 40 
Illegal migration and migrant crisis as the criminal factors of international terrorism 136 
Innovative technologies of renewable energy sources perspectives and problems in their development 195 
Internal auditing in the public sector - characteristics, types, and challenges 283 
Inventory management problems (contemporary solutions) 227 
Labor - Technology Substitution: Implications for Asset Pricing 21 
Macroeconomic growth factors of Bulgaria's economy 69 
Matrix assessment of business solvency 35 
Mechanisms to support banks through close cooperation for non-Eurozone countries 91 
Motivation of staff in tourism in Bulgaria - problems, opportunities and successful practices 319 
Nuclear energy production in the leading Asian economies - current trends and prospects 193 
On geopolitics of Islamic finance in Christian Europe: statements and assumptions 92 
Performance of the Ukrainian stock exchange after the world crisis 2008 66 
Positioning of Bulgaria as a tourism destination for the period 2008-2017 318 
Possibilities of improving the accounting of provisions for organizational restructuring of activities in freight transport enterprises 281 
Problems associated with budget deficit financing as a part of the European Union fiscal policy (2008-2017) 37 
Production costs and value added at factor costs in industry 280 
Proposal for an implementation of classical Bonus-Malus system on the bulgarian MTPL market 141 
Public debt of the Republic of Bulgaria and the Italian Republic (Ex Post and Ex Ante analysis) 54 
Regulatory demand for debt instruments: an objective necessity or market reality 39 
Risk in personal finance 38 
SC мениджъри от бъдещето 260 
Science and technology parks 189 
Social Responsibility of the Universities in Europe – Research of Diversity of Practices 249 
The Companies’ Behavior in the Context of Sustainable Development 254 
The CSR Professional – Undiscovered Agent of Change 251 
The European stability mechanism as a permanent instrument for financial support in the Eurozone 90 
The Forth Industrial Revolution and CSR 247 
The problem of multilingual education (Yakut experience) 149 
The role of financial inspection to detection of fraud 44 
The Role of Internal Audit in Corporate Social Responsibility Strategies 244 
The role of small businesses in rural areas - characteristics and major challenges 258 
Transformation of business process management: digital economy and digital security 135 
Understanding social entrepreneurship in the EU 239 
What Is the Expected Return on a Stock? 68 
Эволюция денег как момент эволюции финансового капитала 59 
Эффективность карточных платежных систем : мировой опыт и российская практика 89 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абсолютна бедност 14 
автоматизация 21 79 282 
автоматизация в земеделието 200 
автоматизация на процесите 79 
автоматизация на труда 21 
автоматизирани вериги за доставки 85 
автоматизирано счетоводство 266 
автоматична обработка 51 
автоматични операции 51 
автомобилен сектор 273 
автомобилен транспорт 273 
автомобилна застраховка 141 
автомобилно застраховане 141 
авторско право 101 102 
аграрен сектор 72 73 76 202 211 258 
аграрна икономика 158 
аграрна наука 211 
аграрно производство 77 
агробизнес 204 217 
административни услуги 119 
административно наказание 103 
административно обслужване 118 119 
административно управление 119 
администриране на данните 303 
азиатски икономики 193 
академичен състав 150 
академични изследвания 18 
акции 68 
алгоритъм за управление 257 
алтернативен модел 32 
алтернативен туризъм 313 
алтернативи 32 
алтернативни източници 190 
алтернативни модели за прогнозиране 78 
Алумни клуб 156 157 179 
алумни отношения 156 157 
анализ на бизнес резултатите 317 
анализ на връзката 55 
анализ на ликвидността 34 
анализ на пазара 67 
анализ на платежоспособността 34 
анализ на работната сила 262 
анализ на рентабилността 34 
анализ на риска 60 
анализ Причина-следствие 224 
антикорупционна политика 16 
Арома АД 35 
асортиментна структура 77 
аспекти на устойчивостта 130 
атомна енергетика 190 
атомна енергия 104 
баланс 12 
баланс на междуотраслови връзки 20 
банки 91 
банков съюз 57 
банкова система в България 57 
банкова система в Европа 57 
банкови измами 127 
банково платежно посредничество 56 
банково посредничество 56 
бариери 230 
БВП 69 87 
БВП в България 87 
бедни слоеве на населението 14 
бедност 14 
безвъзмездни активи 270 
безработица 22 24 69 
безработица в България 24 
бенчмаркинг 259 
бенчмаркинг анализ 33 
бенчмаркинг в организация 259 
библиотечни услуги 82 
бивш студент 164 
бизнес 176 
бизнес климат 22 
бизнес организации 228 
бизнес прогнозиране 78 202 
бизнес процес 226 
бизнес процеси 135 
бизнес среда 22 243 
биологични продукти 80 
биологично земеделие в България 221 
биоразнообразие 184 
биотехнологии 299 
биткойн 58 60 62 67 
битови отпадъци 187 
блокчейн технологии 58 
бонус-малус системи 141 
борба с бедността 14 
борба с кибератаките 121 
бранд 241 310 
бранд емоцията 310 
браншови организации 235 
Брекзит 94 
брокери 142 
брутен вътрешен продукт 30 
БФБЛ 169 
бъдеще 145 
България 211 318 
българо-италиански речник 143 
българска външна търговия 86 
българска икономика 69 
български винопроизводители 214 
български домакинства 31 
български етнически модел 96 97 
български застрахователен пазар 141 
български католици 143 
български компании 252 
български предприемачи 235 
български университети 151 153 158 159 164 168 169 173 174 179 180 
български фирми 240 
български фондов пазар 64 
Български форум на бизнес лидерите 169 
българско застраховане 142 
българско право 99 121 
бързи кредити 27 
бързи пари 27 
бюджетен дефицит 37 54 
бюджетни организации 270 274 
бюджетни предприятия 138 276 
валутен контрол 61 
валутен курс 91 
Великобритания 94 
верига за доставки 85 
верига на стойността 279 
вечер на специалността 152 
взаимовръзка 228 
видове бенчмаркинг 259 
видове възобновяеми ресурси 196 
видове договори 109 
видове нарушения 113 
видове одит 283 
винарска индустрия 214 
винен клъстер 214 
виртуални пари 59 62 
висше образование 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 177 179 180 320 321 
висше училище 320 321 
внос на природен газ 194 
внос-износ 87 
вписване 112 
вредни емисии 193 
времеви хоризонти 95 
въвеждане на еврото 57 
възвръщаемост 33 68 
възобновяема енергия 195 
възобновяеми енергийни източници 195 196 
възобновяеми източници 195 
възпитаник на СА 164 
възрастова структура на населението 9 
възрастови структури 9 
външна политика 69 
външна търговия 69 86 87 
външна търговия на България 87 
външнотърговска специализация 86 
вътрешен одит 244 282 283 
вътрешен одит в публичния сектор 283 
вътрешен профил 115 
газов пазар 191 
гаранции 104 
геймификация 145 
геополитика 92 94 
германски модел 98 
ГИС 296 
ГИС-технологии 296 
глобализация в Европа 124 
глобализация в икономиката 124 
глобална икономика 93 
глобална миграция 7 
годишно счетоводно приключване 2019 г. 276 
Големи данни 290 296 
горско стопанство 208 
готова продукция 227 
грешки 65 
Грузия 41 
гъвкава методология 226 
Гърция 40 55 
данъци 28 31 47 48 49 
данъци - 2019 47 48 50 51 
данъци върху доходите 47 
данъци от управление и контрол 47 
данъците в България 49 53 
данъчна плаваемост 52 
данъчна политика 31 
данъчна система 52 53 
данъчна структура 49 
данъчни аспекти 109 
данъчни облекчения 48 
данъчно облагане 51 
данъчно облагане в предприятията 276 
данъчно облагане на физически лица 31 
данъчно третиране на лихви 28 
дарение 164 
дарителски акт 164 321 
дарителство за образование 164 
Дау Джонс 36 
движение на чужденци 105 
двустранно счетоводно записване 266 
ДДС 53 
ДДС в траспорта 46 
ДДС на стоки и услуги 46 
демографска криза 6 129 
демографска структура 125 
демографски взрив 7 
демографски показатели 8 
демографски прогнози 8 
демографски процеси 8 
демографско заместване 130 
демокрацията в България 16 
депозит 32 
деривати 59 
деривативни финансови инструменти 278 
десакрализиращ светоглед 99 
децентрализация 120 
децентрализирано управление 117 
джендър 13 15 
джендър идеология 15 
джендър равнопоставеност 12 
диаграма на Ишикава 224 
диверсификация 191 
дивидентно-дисконтов модел 64 
дигитализация 79 282 295 298 
дигитализация на бизнеса 304 
дигитална валута 58 
дигитална ера 135 
дигитална икономика 99 135 
дигитална педагогика 145 
дигитална трансформация 298 
дигитални близнаци 295 
дигитални пари 58 
дигитални технологии 135 
дигитално медийно съдържание 4 
Димитър Добрев 275 
директива 102 
дисконтови модели 64 
дискриминация 113 249 
дистанционна форма на обучение 148 
дистрибуторска дейност 80 
дистрибуция на продукцията 111 
ДМА 270 
добавена стойност 241 280 
добри практики 133 
добро управление 253 
договор за превоз 109 
доклад 2 3 6 7 10 25 26 56 72 73 74 75 76 77 80 84 88 181 184 185 186 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 213 215 216 217 218 219 220 221 222 232 233 234 261 263 264 265 266 289 308 309 312 313 314 
докторанти в СА 24 38 40 44 55 67 69 78 86 193 194 196 212 228 229 257 258 278 280 281 284 286 317 318 
докторантски изследвания 24 38 40 44 55 67 69 78 86 193 194 196 212 228 229 257 258 278 280 281 284 286 317 318 
докторантски монографичен алманах 24 38 40 44 55 67 69 78 86 193 194 196 212 228 229 257 258 278 280 281 284 286 317 318 
докторантски ценности 178 
докторантура 178 
документиране на лихвите 28 
ДОПК 51 
доставки 45 
доставки на услуги 45 
достъп до обществена информация 298 
достъпност 298 
доход на физически лица 50 
доходи на домакинствата 31 
доходи на физически лица 48 
доходи на чуждестранни лица 47 
доходност на облигациите 40 
дуално обучение 98 
Дунавски регион 120 
ДФС 168 
дългова криза 90 91 
дългови инструменти 39 
дългосрочни облигации 40 
дълготрайни нематериални активи 265 
дължими осигурителни вноски 137 
държавен бюджет 37 
държавен дълг 39 49 55 
държавен дълг на България 54 
държавен и местен бюджет 41 
държавни разходи 49 
държавно първенство 174 
държавно-правни континууми 99 
е-магазин 311 
е-обучение 147 
евроатлантическа интеграция 95 
Еврозона 90 91 
евроинтеграция 86 94 95 
евроинтеграция и глобализация 97 
Европа 142 
европейска интеграция 94 
Европейска стратегия за КСО 250 
Европейска централна банка 90 91 
европейски банки 29 
Европейски съюз 29 90 91 94 239 
европейско застраховане 142 
европейско изследване 12 
Европейско право 105 
езера от данни 290 
езиково обучение 143 
екипи в предприятия 284 
екипна организация 284 
екипна работа 284 
екипно поведение 284 
екипно управление 284 
еко-етикет 248 
екологическа криза 253 
екологична отговорност 185 246 
екологична работна сила 285 
екологични аспекти 186 
екологични стандарти 189 
екомаркировка 248 
екосистеми 184 
електроенергиен сектор 192 
електроенергийна мрежа 192 
електроенергийна система 192 
електроенергия 192 
електронна търговия 310 311 
електронни магазини 311 
електронни обществени поръчки 115 
електронно обучение 147 148 
електронно управление 117 118 
емоционален маркетинг 82 
емоционална връзка 82 
енергетика 190 
енергиен пазар 194 
енергиен сектор 193 196 
енергийна сигурност 194 
енергийни култури 74 
енергийни ресурси 194 
енергийно развитие 190 
енергоефективност 188 
енергоспестяващи технологии 252 
ЕОП 115 
Еразъм+ 165 166 
ЕС 69 
есенен фермерски пазар 153 
ескейп стаи 235 
естествен прираст 129 
ЕСФ 23 
етика и социална отговорност 242 
етика на фирмата 242 
етническа толерантност 97 
етнически българи 97 
етническо многообразие 96 
етнокултурна идентичност 143 
ефективност на процесите 291 
ефективност на ресурсите 246 
жени 174 
женско предприемачество 232 233 234 
животновъдна ферма 218 
животновъдство 222 
животновъдство в България 222 
зависимост 194 
задбалансови активи 264 
задължени лица 42 
заем 32 
заетост 23 
Закон за данък върху добавената стойност 53 
Закон за киберсигурност 121 
закон за концесиите 100 
закон за корпоративно подоходно облагане 281 
Закон за мерките срещу изпирането на пари 42 
Закон за счетоводството 275 
законови изисквания 277 
Западна Европа 33 
Западни Балкани 95 
заплащане на персонала 316 
застаряване на населението 9 
застраховане на рискове 140 
застрахователен пазар 142 
застрахователни агенти 142 
застрахователни аспекти 139 
застрахователно покритие 139 
застрахователно посредничество 142 
затворен цикъл 188 
защина на лични данни 303 
защита на информацията 122 
защита на личните данни 103 
защита на социеталната сигурност 123 
защита на търговски тайни 106 107 
ЗДДС 28 45 
ЗДДФЛ 48 50 
ЗДДФЛ - промени 2019 г. 50 
здравно осигуряване - промени 2019 г 138 
здравословни храни 175 
зелена икономика 254 
зелено управление 285 
зелено финансиране 29 
земеделие 25 203 
земеделска земя 75 
земеделска площ 209 
земеделски кооперации 26 199 
земеделски стопани 50 
земеделски счетоводен отчет 263 
земеделски технологии 1 
земеделско стопанство 219 
ЗЗЛД 103 
ЗЗТТ 107 
ЗКПО 271 
ЗКПО - промени 2019 г. 276 
ЗМИП 43 
зони на сигурността 128 
ЗОП 113 
ЗУЧК 100 
изкуствен интелект 1 101 282 
измами 44 
измами с банкови преводи 308 
измами с ДДС 53 
измамни имейли 127 
измерване на стойността 278 
изнесени обучения 155 
изостанали страни 253 
Израел 1 
изтичане на мозъци 145 
изтриване на лични данни 307 
изявени спортисти 168 
икономика 18 19 
икономика и сигурност 16 22 92 94 105 123 126 127 128 130 150 189 230 231 240 241 259 
икономиката като обект 19 
икономикс 19 
икономическа ефективност 89 
икономическа интеграция 92 
икономическа престъпност 132 
икономическа сигурност 129 
икономическа устойчивост 213 
икономически прогрес 18 
икономически растеж 49 
икономически сегменти 235 
икономически сектори 235 
икономически фактори 230 
икономически цикли 30 
икономически школи 146 
икономическо изобилие 299 
икономическо неравенство 9 
икономическо образование 146 
икономическо развитие 17 18 124 125 196 
ИКТ 135 
имерсивни технологии 297 
имиграция 129 
имотен регистър 269 
импакт фактор 150 
инвестиране в криптовалути 60 
инвестиции 39 189 
инвестиции в енергетиката 196 
инвестиции в технологии 21 
инвестиционен актив 67 
инвестиционни имоти 269 
индекс на Дау Джонс 36 
индекси на цените 68 
индивидуализация 145 
индикатори на устойчивото развитие 130 
Индия 193 
индустриална собственост 2 
индустриални предприятия 280 
Индустрия 4.0 245 247 
инженерни кадри 195 
инкотърмс 139 
иновативни технологии 195 
иновации 1 3 206 
иновации в аграрния сектор 203 
иновации в предприемачеството 231 
иновационни технологии 117 
институционални инвеститори 29 
институционални фактори 230 
инструменти за програмиране 302 
инструменти на управление 285 
интеграционен процес 95 
интеграционни процеси 214 
интеграция в ЕС 95 
интелектуална собственост 2 
интердисциплинарен подход 146 
интердисциплинарна наука 195 
интернет конференция 30 31 37 39 66 90 91 140 141 142 195 
интернет на нещата 200 
интернет сигурност 134 
интернет търговия 309 
интернет услуги 293 
информационен сигнал 65 
информационна безопасност 289 
информационна война 131 
информационна култура 122 
информационна сигурност 122 131 133 134 255 303 
информационни технологии 119 148 291 296 297 299 
информационни технологии в туризма 317 
информационно общество 11 131 134 147 
Ирландия 55 
ислям 13 
ислямски банки 92 
ислямски финанси 92 
Испания 55 
истанбулска конвенция 15 
историография 19 
историография на икономикса 19 
история на претенциите 141 
история на СА 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 179 180 320 321 
ИТ компании 226 
Италия 54 55 
ИТУР 156 170 171 
кадри в туризма 155 
Кант 5 
капитал 275 
капитализъм 4.0 99 
капиталов пазар 33 
Карго застраховане 139 
Карго клаузи 139 
кариерно развитие 118 
кариерно развитие на студентите 118 
картови разплащания 89 
картографиране 4 
катастрофичен риск 140 
катедра Аграрна икономика 153 157 158 160 162 163 166 167 175 
катедра ИУТ 154 165 180 
катедра Математика и статистика 159 
катедра Стратегическо планиране 173 
качества на научния ръководител 178 
качества на ръководителя 178 
качество на живот 12 
качество на образованието 182 
качество на обслужването 262 
квалифицирани кадри 22 
КЗЛД 103 
кибер-риск 305 
кибератака 255 
кибербезопасност 305 
киберзаплаха 305 
киберзастраховане 255 
киберзащита 133 255 305 
киберпрестъпления 308 
киберпрестъпност 127 309 
киберпространство 127 133 255 
киберриск 255 
киберсигурност 121 127 133 255 289 
КИИ 300 
китайска икономика 193 
клонови мрежи 30 
коефициент на Джини 24 
коефициент на заетост 130 
коефициент на заместване 130 
Кока Кола 257 
комисия 103 
компетентностен подход 144 
компетентности 182 
комплексна проверка 43 
конвергенция 88 
конкурентно предимство 229 
конкурентоспособност 229 
конкурентоспособност на организацията 229 243 259 
конкуренция 176 229 
конкурсна комисия 116 
конкурсна процедура 116 
консолидирани финансови отчети 267 
контрол 267 
контрол върху парите 61 
контрол на риска 257 
конференция 2 3 6 7 10 11 16 22 25 26 30 31 37 39 56 66 72 73 74 75 76 77 80 84 88 90 91 92 94 95 105 117 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 140 141 142 150 181 184 185 186 189 195 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 213 215 216 217 218 219 220 221 222 230 231 232 233 234 239 240 241 255 259 261 263 264 265 266 285 289 308 309 312 313 314 
концепция на КСО 242 
концесии 100 
кооперации 25 
корекция на премията 141 
корпоративен имидж 241 
корпоративен модел 292 
корпоративна ИТ инфраструктура 300 
корпоративна корекция 247 
корпоративна култура 243 245 250 
корпоративна отговорност 251 
корпоративна престъпност 53 
корпоративна репутация 241 
корпоративна социална отговорност 26 205 240 241 242 244 245 246 247 248 250 251 252 253 254 285 
корпоративна устойчивост 251 
корпоративни нарушения 53 
корпоративно управление 250 254 
корупция 14 
косвени данъци 49 52 
косвени разходи 20 
космически предприемач 235 
кохезия 120 
кражба на лични данни 127 
кредитиране 27 
криза 72 
кризисен инцидент 126 
кризисен мениджмънт 126 
кризисна ситуация 225 
криминални зони 124 
криминално разследване 132 
криминология 132 
криптовалута 58 60 62 67 
криптопазар 60 
кръгла маса 173 
кръгов икономически модел 304 
кръгова икономика 246 252 304 
КСО 241 242 244 245 246 247 248 250 251 252 253 254 
КСО професионалист 251 
КСО стратегии 252 
култура 123 
културно разнообразие 149 
Кьосей 242 
лавандула 238 
Легендите 179 
лесно програмиране 301 
либерализация на пазара 191 
лидер 212 
лидерски форум 169 
линейност 145 
лихви 28 
лицево разпознаване 298 
личен живот 12 
лични данни 103 303 307 
лични финанси 38 
логистика 85 
логистика в бизнеса 85 111 
лозарство 314 
лозарство и винарство 214 314 
локализация на контрола 225 
м-обучение 147 
МААЕ 104 
Майлс и Сноу 83 
Македония 95 
макроикономика 146 
макроикономически фактори 38 69 
макрофинансова рамка 30 
малък бизнес 258 
малък бизнес в България 258 
малък и среден бизнес 286 
марж 279 
марка 241 
маркетинг 82 310 
маркетингова концепция 177 
марковски вериги 141 
материални запаси 227 
матричен метод 35 
медиен пазар 93 
медии 93 
медийна индустрия 4 
медийна конвергенция 4 
медийна среда 4 
международен тероризъм 136 
международна конференция 30 31 37 39 66 90 91 140 141 142 195 
международна научна конференция 11 16 22 92 94 95 105 117 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 150 189 230 231 239 240 241 255 259 285 
международна научно-практическа конференция 2 3 7 25 26 56 72 73 75 76 77 80 84 88 184 185 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 213 215 217 218 219 220 221 222 232 233 261 263 264 265 266 312 313 314 
международна сигурност 104 121 
международна среда 182 
Международни счетоводни стандарти 267 
международно публично право 121 
междуотраслови връзки 20 
междуправителствени отношения 41 
мениджмънт 71 224 
менителница 110 
менителничен ефект 110 
менителнични документи 110 
местни инициативни групи 212 
местно развитие 197 
местно самоуправление 117 
местно управление 117 119 
методи за прогнозиране 78 
методи на прогнозиране 78 
методология за управление 226 
механизми за подкрепа 91 
механизъм за стабилност 90 
миграционна криза 136 253 
миграционни процеси 105 
миграция 10 
миграция в ЕС 10 
микропредприятия 258 
микрофинансови организации 27 
минимални национални изисквания 183 
минни предприятия 246 
мироглед 11 
многоезично образование 149 
мобилен бизнес 317 
мобилни информационни технологии 317 
мобилни приложения 317 
мобилни технологии 147 
мобилни услуги 300 
мобилни устройства 300 
мобилно обучение 147 
мобилност 147 
мобилност на образование 147 
мобилност на преподавателите 165 166 
мобилност на студентите 165 166 
модел за оценка 65 
модел за прогнозиране 40 
модел на падеж 244 
модел на справедлива стойност 269 
мониторинг на риска 257 
монографичен алманах 24 33 34 35 36 38 40 44 53 54 55 60 61 64 65 67 69 78 86 87 193 194 196 212 227 228 229 257 258 278 280 281 283 284 286 316 317 318 319 
монокултурност 302 
Монте Карло 36 
Монте Карло симулация 36 
морски плаж 100 
мотивационни модели 228 
мотивационни процеси 286 
мотивация на служителите 286 
мотивиране на персонала 319 
мрежови услуги 300 
МСБ 286 
МСП 254 258 286 
МСС 12 281 
МСС 37 281 
МСС1 275 
МСФО 13 278 
МСФО 9 278 
мултидисциплинарен подход 128 
мултикултурно образование 149 
мултипликатор 20 
мултитехнологично общество 147 
мюсюлманско общество 13 
награди 151 162 168 171 
най-големи компании 210 
най-добри практики 252 
Народно събрание 16 
население на България 8 129 
насоки на реформирането 178 
НАТО 121 
наука 3 176 
наука за прогреса 18 
наука за храните 288 
наука и технология 1 
научна продукция 183 
научни и технологични паркове 189 
научно ръководство 178 
научно-практическа конференция 30 31 37 39 66 90 91 140 141 142 195 
научно-технологичен парк 189 
научноизследователска дейност 160 
национална идентичност 97 123 
национална идентичност между културите 97 
национална културна среда 96 
национална сигурност 6 16 129 130 131 132 136 
национална система за разплащане 89 
Национални счетоводни стандарти 267 
невъзъбновими ресурси 189 
неграмотност 125 
недвижими имоти 223 
недостиг на работна ръка 22 
незаконна миграция 136 
неравенство и бедност 14 
неравенство на доходите 130 
неразпространение на оръжие 104 
несъответствия 116 
нефинансова декларация 277 
нефинансова отчетност 240 277 
нефинансово отчитане 277 
нива на сигурността 128 
нисковъглероден туризъм 315 
нов правилник 103 
нова учебна година 151 320 
нови императиви 247 
нови продукти 83 
нови сортове 198 
нови технологии 282 
нормативна предопределеност 15 
облагаем доход 50 
облагане с окончателен данък 47 
облак 292 
облачна среда 294 
облачни бази данни 294 
облачни ИТ услуги 292 
облачни платформи 294 
облачни приложения 292 294 
обмен на информация 122 
обмен на услуги 292 
обработка на лични данни 307 
обработка на стоки 46 
образование 11 125 144 145 176 
образователен продукт 177 
образователна мрежа 125 
образователна парадигма 144 
образователна политика 144 
образователна система 145 
образователна система в Русия 149 
образователна среда 144 
образователна услуга 177 
обратно тестване 64 
обслужване на студенти 164 
обучение 148 
обучение на студенти 162 
обучение от смесен тип 148 
обучение по сигурност 181 
обучение по туризъм 156 161 180 
обучения по програмиране 235 
обществени поръчки 113 114 116 
обществени поръчки чрез търг 116 
обществено осигуряване в България 137 
общинска администрация 119 
одиторски стандарти 283 
околна среда 246 
околна среда в България 196 
онлайн медии 4 
онлайн пазаруване 127 
онлайн търговия 310 
ООД 108 
ОП Развитие на човешките ресурси 23 
опазване на околната среда 187 
опаковки от пластмаса 188 
организационна култура 228 
организационна промяна 251 
организационна психология 228 
организационно преструктуриране 281 
организация 261 
организация на работата 284 
организирана престъпност 124 127 132 
освобождаване на съдружник 108 
осигурителни вноски 137 
осигурителни плащания 138 
осигуряване 137 
осигуряване по граждански договори 138 
основания за проверка 43 
остаряване на населението 129 
отворен код 296 
отговорни производствени практики 248 
отговорност на предприятията 250 
откриване на учебна година 320 
относителна бедност 14 
отпадъци 187 
отчетност в транспорта 271 
отчитане на гориво 272 
отчитане на разходи 271 311 
отчитане на резервите 281 
отчуждаване 216 
офертна информация 114 
офертна цена 114 
оценка 194 197 
оценка на акциите 64 
оценка на платежоспособността 35 
оценяване на риска 256 
очаквана възвръщаемост 68 
пазар на вина 214 
пазар на електроенергия 192 
пазар на земеделски земи 75 
пазар на криптовалути 67 
пазар на природен газ 191 
пазар на слънчогледово олио 215 
пазар на труда 23 
пазарен дял 142 
пазарен риск 256 
пазарна динамика 67 
пазарна капитализация 66 67 
пазарна устойчивост 68 
пазарни тенденции 66 67 
пазарно представяне на фирмата 83 
пари 59 
пари в обръщение 59 
парникови газове 265 
персонал в туризма 316 
персонални финанси 31 38 
персонално портфолио 145 
перспективи 231 
планиране на криза 126 
пластмаси и пластмасови изделия 188 
платежен баланс 69 
платежна система 89 
платежоспособност на предприятието 35 
платежоспособност на фирмата 35 
платени новини 102 
платформа за търговия 301 
платформа като услуга 301 
платформи за финансиране 32 
поведенческа адекватност 38 
подбор на бенчмаркинг 259 
подобряване на отчитането 281 
подобряване на работата 284 
подходът Лидер 212 
позициониране на бранд 310 
позициониране на пазара 318 
пол 13 
политика 11 
политика за сигурност 123 
политика на идентичност 123 
политики за заетост 23 
политическа реформа 16 
политическа система 16 
политическа система на България 16 
Португалия 55 
портфейлен риск 256 
портфейлна възвръщаемост 256 
портфолио 65 
посреднически обмен 142 
потребител 82 
потребителски профил 115 
ППЗАСБ 183 
права на бедните 14 
правила за преход 141 
правна рамка 101 
правна уредба 109 
правови отношения 106 
практики за социална отговорност 248 
практически аспекти 81 
практически примери 113 
практическо обучение 291 
пране на пари 42 43 
превоз на стоки 281 
предимства и недостатъци 306 
предприемаческа култура 1 236 237 
предприемачество 17 232 235 236 238 
предприемачество в бизнеса 236 
предприемачество в България и ЕС 239 
предприятия 189 
преки данъци 52 
преки чуждестранни инвестиции 55 
прекратителни процедури 108 
преподаване по икономика 146 
преструктуриране 199 
привилегии 16 
привързаност към организация 225 
приемственост 11 
прилагане на бенчмаркинг 259 
природен газ 191 
природни ресурси 1 
проверка на физически лица 42 
прогнозиране 36 
прогнозиране на доходността 40 
прогнозиране на населението 8 
програма за развитие 212 
Програма за развитие на селските райони 212 
програмиране 301 302 306 
програмиране на C/C++ 306 
програмни езици 306 
продуктивно предприемачество 17 
продуктивност на служители 262 
продуктов подход 297 
продуктови иновации 83 
продължаващо обучение 161 
проект 212 
проект I. ARCHEO.S 315 
прозрачност 112 
производителност на труда 21 228 
производствени разходи 280 
производство 189 
производство на енергия 193 
промяна на климата 140 
Просвещение 11 
противодействие на тероризма 122 
професионален живот 12 
професионални кадри 189 
професионално обучение 98 
професионално развитие 297 
профил на служител 115 
процес на прогнозиране 78 
публикационна активност 150 
публичен дълг 54 
публичен сектор 44 114 117 283 
публични услуги 118 
ПУДООС 187 
пчеларство 220 
пчелен мед 220 
пчелни стопанства 220 
ПЧИ 55 
пълни разходи 20 
първоначални оценки 264 
пърформатизъм 19 
работа 12 
работа в екип 284 
работен процес 262 
работна сила 22 
работни процеси 119 
работодателски организации 112 
равни възможности 249 
раждаемост 129 
развитие на академичния състав 183 
развитие на иновациите 195 
развитие на образованието 145 
развитие на селските райони 212 258 
развойна дейност 211 
развойно-изследователска дейност 211 
разкриване на измами 44 
разплащателен механизъм 45 
разработка на софтуер 306 
разрушително предприемачество 17 
разходи в промишлеността 280 
райони за планиране 120 
райониране 120 
районите в България 120 
рапица 74 
растениевъдни стопанства 218 
реагиране на кризисен инцидент 126 
регион Пулия 315 
регионална сигурност 125 
регистриране на доставки 45 
Регламент (ЕС) 2016/679 103 
Регламент ЕС 2016 / 679 307 
регулаторни механизми 39 
резултати от труда на служителите 262 
реклама 84 
рекламна кампания 84 
рекламно въздействие 310 
ректор 168 
рентабилност 89 
репутационен риск 107 
ресторантьорска дейност 316 
ресторантьорски бизнес 316 
ресторантьорски вериги 316 
ресторантьорски услуги 316 
ресторантьорство 316 
реформиране на докторантурата 178 
рециклиране 252 
рециклиране на пластмаси 188 
решение 227 
риск 38 194 
риск и възвръщаемост 68 
риск мениджмънт 255 257 
риск мениджмънт в банката 256 
риск от бедност 130 
рискове 27 
рисково инвестиране 60 
роботи 101 
роботизация 101 
розопроизводители 238 
Ръсел 5 
ръст на БВП 130 
СА 3 7 25 26 30 31 37 39 66 72 74 75 76 77 84 88 90 91 140 141 142 185 195 202 203 204 205 206 207 208 209 213 215 217 220 232 233 234 261 263 264 265 266 270 274 312 313 314 
СА докторант 2 24 38 40 44 55 56 67 69 73 78 86 193 194 196 197 199 201 212 216 228 229 257 258 278 280 281 284 286 317 318 
СА студент 33 34 35 36 53 54 60 61 64 65 80 87 184 198 200 219 227 283 316 319 
самоосигуряващи се лица 137 
самоуправление 120 
санкции 221 
сборник доклади 30 31 37 39 90 91 195 
сборник с доклади 11 16 22 92 94 95 105 117 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 150 189 230 231 239 240 241 255 259 285 
Светлозар Калчев 167 
Световен ден на статистика 159 
Световен ден на туризма 172 
световна криза 66 
свищовска община 187 
свищовско висше училище 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 179 180 
Северен централен район 24 
сексуално възпитание 15 
сектор на услугите 22 
селска икономика 212 
селски райони 73 201 258 312 
селски райони в България 201 
селски туризъм 312 313 
селско стопанска политика 204 210 
селско стопанство 140 205 206 208 210 
селско стопанство в България 211 
селскостопански предприятия 210 213 
селскостопански сектор 78 
селскостопански стоки 207 
селскостопански фирми 210 
семеен бизнес 219 238 
семейно възпитание 15 
семейство 12 
семиотика 253 
сива икономика 14 
сигурност 123 128 134 186 
сигурност в организацията 128 
сигурност и отбрана 128 
симулационни модели 36 
синдикални организации 112 
синтез 5 
система за точкуване 183 
система за управление и контрол 244 
система за устойчивост и отговорност 251 
ситуационно поведение 225 
складова логистика 111 
складови запаси 81 
скоринг модел 27 
Слънчо АД 34 
слънчогледово производство 215 
смесена реалност 297 
сметища 187 
смъртност 129 
собствен код 302 
солидарност 96 
Софарма 35 
Софийски университет 82 
софтуерна индустрия 235 
софтуерни платформи 291 
софтуерни решения 317 
социален диалог 112 
социална демография 12 
социална икономика 23 
социална отговорност 240 249 
социални взаимоотношения 13 
социални иновации 23 
социални мрежи 134 
социални ползи 230 231 
социални реформи 9 
социални фактори 230 231 
социално включване 123 
социално изключване 123 
социално измерение 299 
социално изследване 12 
социално осигуряване в България 138 
социално отговорни практики 249 
социално отговорно поведение 241 
социално предприемачество 230 231 239 
социално предприятие 230 231 239 
социално-демографски детерминанти 12 
специален регистър 112 
специални основания 43 
специалност Икономика на туризма 152 154 155 156 165 170 171 172 180 
споделено финансиране 32 
справедлива стойност 278 
сравнителен анализ 233 234 
сравнителен международен анализ 88 
сравнителен подход 64 
среден бизнес 258 
стандарти за социална отговорност 240 
стандартизация 145 
стандартни договорни клаузи 103 
стартъп 102 236 237 
стартъп култура 236 237 
стартъп мислене 237 
стойност на компанията 65 
стойност под риск 256 
стокообмен 87 
Стопанска академия 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 179 180 320 
стопански науки 178 
стопански операции 275 
страни от ЕС 124 
страните на ЕС-28 52 
стратегическа ориентация 83 
стратегически маркетинг 82 
стратегически маркетингови решения 82 
стратегически мениджмънт 279 
стратегически план 71 
стратегически подход 71 
стратегическо планиране 71 260 
стратегическо развитие 76 
стратегическо управление 279 
стратегическо управленско счетоводство 279 
стратегия 182 
структура на пазара 93 
структурни изменения 209 
студент от СА 33 34 35 53 54 60 61 65 87 227 283 316 319 
студенти и докторанти 10 308 309 
студенти от СА 36 64 151 
студентски изследвания 33 34 35 36 53 54 60 61 64 65 87 227 283 316 319 
студентски разработки 33 34 35 36 53 54 60 61 64 65 87 227 283 316 319 
студентско състезание 171 
суровини 227 
счeтоводно отчитане 263 269 270 271 273 274 311 
счетоводен анализ 227 
счетоводен баланс 275 
счетоводна отчетност 110 277 
счетоводна политика 267 
счетоводна теория 268 
счетоводна техника 275 
счетоводни аспекти 274 278 
счетоводни записвания 109 269 270 272 273 274 
счетоводни конвенции 268 
счетоводни концепции 268 
счетоводни правила 268 
счетоводни принципи 268 275 
счетоводни сметки 270 271 272 273 275 
счетоводно отчитане 272 
счетоводство 275 
съдебна реформа 16 
сътрудничество 91 
такси за битови отпадъци 187 
тенис на маса 174 
теория на заинтересованите страни 242 
териториално разпределение 129 
териториално устройство 120 
тероризъм 136 
технологии за съхранение 290 
технологии и финанси 63 
технологична експертиза 260 
технологична нация 1 
технологични иновации 4 63 299 
технологични клъстери 18 
технологично заместване 21 
ТЕЦ 190 
типология 83 
типология на Майлс и Сноу 83 
толерантност 96 
транспорт 272 
транспорт във фирмите 46 
трансформационен мениджмънт 135 
трети пол 15 
трудов пазар 22 24 
трудова заетост 23 24 31 
трудова заетост в селското стопанство 258 
трудово законодателство 98 
трудово правоотношение 98 
трудовоправни проблеми 98 
туризъм 100 315 318 319 
туризъм в България 319 
туристическа дестинация 318 
туристическа дестинация България 318 
туристическа обиколка 172 
туристически пазар 318 
туристически персонал 319 
Турция 95 
тълкуване на данни 145 
търговия със селскостопански стоки 207 
търговска информационна система 106 
търговска информация 106 107 
търговска марка 310 
търговска реклама 301 
търговска специализация 86 
търговска тайна 106 107 
търговски банки 30 
търговски банки в България 30 
търговски договори 110 
търговски сделки 81 
търговски складове 81 
търговско законодателство 108 
удовлетвореност от труда 12 
уебсайтове на университетите 249 
Уилям Баумол 17 
украински домакинства 31 
умения 231 
университети 176 249 
университети в Европа 249 
университетска библиотека 82 
университетска среда 181 
Университетски спортен клуб 174 
университетско образование 145 
унищожаване на лични данни 307 
управление 189 223 261 
управление в търговията 85 
управление на бизнес процеси 135 226 
управление на верига за доставки 260 
управление на висше училище 177 
управление на големи данни 290 
управление на дестинациите 318 
управление на дълга 54 
управление на държавния дълг 40 54 
управление на екипи 284 
управление на запаси 227 
управление на киберрискове 255 
управление на корпоративната мобилност 300 
управление на кризи 126 
управление на мобилни устройства 300 
управление на мотивацията 286 
управление на отпадъците 187 252 
управление на персонала 285 286 
управление на персонала в туризма 319 
управление на портфейла 65 
управление на прилагането 259 
управление на проекти 173 
управление на производството 79 
управление на промените 243 
управление на промишлеността 79 
управление на риска 140 257 260 
управление на риска в земеделието 140 
управление на стартъпи 237 
управление на човешки ресурси 285 
управление на човешкия фактор 225 
управленски проблеми 227 
управленско счетоводство 279 280 
УСК 174 
условия за движение 105 
услуги в облак 292 
устойчив туризъм 315 
устойчиво развитие 130 185 246 254 
устойчиво управление 285 
устойчивост 29 
устойчивост на банките 29 
устройствено планиране 216 
учене през целия живот 245 
училищно образование 145 
фактори за успех 83 
фактори на растеж 69 
факторни разходи 280 
фалшива монета 61 
фалшиви банкноти 61 
фалшиви пари 61 
фасилити компании 223 
фасилити мениджмънт 223 
фасилити фирми 223 
фермерски пазари 153 175 
фиктивен капитал 59 
философия 5 
философия на КСО 242 
философия на образованието 144 
философска логика 5 
филтри 102 
финансиране на бюджетен дефицит 37 
финансов анализ 227 
финансов анализ на фирмата 35 
финансов капитал 59 
финансов контрол 44 
финансов контрол в публичния сектор 44 
финансов профил 34 
финансов риск 38 
финансов риск мениджмънт 38 
финансова инспекция 44 
финансова подкрепа 90 
финансова система 255 
финансови измами 127 
финансови инвестиции 274 
финансови иновации 63 
финансови институции 42 
финансови инструменти 278 
финансови пазари 63 
финансови показатели 57 
финансови технологични иновации 63 
ФинТех 63 
финтех индустрия 63 
фискална политика 37 41 
фискална политика на ЕС 37 
флуктуации 217 
фондов индекс 66 
фондов пазар в Украйна 66 
фондова борса 66 
фондови пазари 62 
форми на организационна култура 228 
форми на финансови механизми 41 
франчайз 70 
франчайз вериги 70 
франчайз мениджмънт 70 
франчайз обекти 70 
франчайзинг бизнес 70 
франчайзодател 257 
френска икономика 245 
френска компания 245 
фронт-офис 164 321 
функции на сигурността 128 
футболен турнир 179 
характеристики 283 
Хауала 92 
химическа индустрия 86 
химически продукти 86 
холограма 295 
хомогенност 302 
хотелиерска индустрия 317 
хотелиерство 317 
хранене 288 
храни 287 
хранителен продукт 287 
хранителна безопасност 287 
хранителна индустрия 305 
хранителна промишленост 287 
хранителни вещества 288 
хранителни елементи 287 
хранителни продукти 288 
християнска Европа 92 
ЦАИС ЕОП 115 
царевица 198 
царевични хибриди 198 
ценова болест 17 
ценова оферта 116 
център-периферия 120 
цитиране 150 
цифров единен пазар 102 
цифрова икономика 135 300 
цифрова информация 295 
цифрова сигурност 135 
цифрови технологии 102 293 
цифровизация 293 304 
цифровизация на бизнеса 293 
цифровизирана икономика 293 304 
Челопеч 246 
черноморско крайбрежие 100 
четворна спирала 182 
Четвърта индустриална революция 247 
членство 108 
човешки фактор 225 
човешки фактор в организацията 225 
човешко здраве 287 
чуждоезиков образователен продукт 143 
чуждоезикова лексика 143 
чуждоезиково обучение 143 149 
шампионска титла 174 
Шариат 13 
Шенгенско пространство 105 
Шенгенско съглашение 105 
шест стъпки към успеха 71 
юбилейна конференция 11 16 22 92 94 95 105 117 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 150 189 230 231 239 240 241 255 259 285 
юбилейна международна научна конференция 6 181 186 289 308 309 
юбилейна международна научнопрактическа конференция 10 74 216 234 
юридико-властови структури 99 
ядрена безопасност 104 
ядрена енергия 193 
ядрени оръжия 104 
японски компании 242 
японски мениджмънт 224 
японски модел 224 
10 години 152 154 155 156 165 170 171 172 180 
35 години катедра Аграрна икономика 157 158 160 162 163 166 167 175 
3PL доставчик 111 
3PL услуги 111 
70 години ДСФ "Академик-Свищов" 168 
ARIMA модел 40 318 
BitCoin 58 60 62 67 
Coca Cola 257 
DAX 65 
DAX index 65 
E-Learning 147 
EMM 300 
ERM II 91 
FCFF модел 65 
Hadoop 290 
Libra 58 
M&A 93 
M&A пазар 93 
m-learning 147 
MSCI Europe 33 
P2P 32 
P2P платформи 32 
P2P финансиране 32 
PaaS 294 
peer-to-peer 32 
peer-to-peer платформа 32 
SC мениджъри 260 
Schneider Electric 245 
Scopus 150 
VaR методи 256