НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп С 57 б

Загорчев, Иван.  Псевдонаука и псевдожурналистика: фабрикувани и фалшифицирани "научни" данни, евтини сензации и фалшиви новини / Иван Загорчев. // Списание на Българската академия на науките, CXXXII, 2019, N 3, с. 38-45. 

  

Сист. No: 75283

- 2 -

Сп С 57 б

Загорчев, Иван.  Размишления върху качеството на науката / Иван Загорчев. // Списание на Българската академия на науките, CXXXII, 2019, N 4, с. 43-51. 

  

Сист. No: 75470

- 3 -

Сп И 502

София Тех Парк - науката среща бизнеса . // Икономика, 2019, N 4, специално издание, с. 106-107. 

  

Сист. No: 75407

Интелектуална собственост

- 4 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  Крачка към защитата на интелектуалната собственост / Иван Гайдаров. // CIO, XV, 2019, N 6, с. 50-51. 

  

Сист. No: 75307

ФИЛОСОФИЯ

- 5 -

Сп Г 621 ВСУ

Бойчев, Бойчо.  "Около" логиката / Бойчо Бойчев. // Годишник Варненски свободен университет, 2019, с. 81-108. 

  

Сист. No: 75424

Психология

- 6 -

Сп Г 621 ВСУ

Георгиев, Людмил.  Екзистенциалните последици от българските кризи на идентичността / Людмил Георгиев. // Годишник . Варненски свободен университет, 2017, с. 71-80. 

  

Сист. No: 75423

- 7 -

Сп Г 621 ВСУ

Христова, Ваня.  Ситуационните кризи - закономерности и механизми на протичане / Ваня Христова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2017, с. 113-119. 

  

Сист. No: 75405

- 8 -

Сп Г 621 ВСУ

Христова, Ваня.  Кризи и кризисни интервенции - теоретични постановки / Ваня Христова. // Годишник . Варненски свободен университет., 2017, с. 135-141. 

  

Сист. No: 75406

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

- 9 -

Сп Г 621 ВСУ

Калагларски, Георги.  Непукизмът на елита. Деформации и рефлексии на обществото / Георги Калагларски. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2017, с. 109-112. 

  

Сист. No: 75404

Социална политика. Социални реформи

- 10 -

46791

Алиев, Рашид Вагиф оглы.  Предпринимательство и бедность : Изкореняване на бедността повсеместно и във всички нейни форми / Рашид Вагиф оглы Алиев. // Ако бях лидер: Студентски глас за напредъка на целите за устойчиво развитие : Студентски есета. - Свищов, 2019, с. 44-45. 

  

Сист. No: 75444

- 11 -

46791

Асадова, Назрин.  Студентско есе : Повече от една цел / Назрин Асадова. // Ако бях лидер: Студентски глас за напредъка на целите за устойчиво развитие : Студентски есета. - Свищов, 2019, с. 326-327. 

  

Сист. No: 75435

- 12 -

46791

Исаева, Саяра Самир гызы.  Нищета и проблемы молодежи в развивающихся странах : Изкореняване на бедността повсеместно и във всички нейни форми / Саяра Самир гызы Исаева. // Ако бях лидер: Студентски глас за напредъка на целите за устойчиво развитие : Студентски есета. - Свищов, 2019, с. 46-47. 

  

Сист. No: 75445

- 13 -

46791

Христова, Христина.  Студентско есе : Повече от една цел / Христина Христова. // Ако бях лидер: Студентски глас за напредъка на целите за устойчиво развитие : Студентски есета. - Свищов, 2019, с. 328-329. 

  

Сист. No: 75433

- 14 -

Сп И 36 Вн

Димитрова, Ивелина.  Обезщетенията при отглеждане на малки деца - превенция срещу бедността / Ивелина Димитрова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 62, 2018, N 2, с. 152-169. 

  

Сист. No: 75401

- 15 -

46791

Scarantino, Jenna.  Студентско есе : Премахване на глада, постигане на сигурност на храната и по-качествено хранене и насърчаване на устойчиво селско стопанство / Jenna Scarantino. // Ако бях лидер: Студентски глас за напредъка на целите за устойчиво развитие : Студентски есета. - Свищов, 2019, с. 69-70. 

  

Сист. No: 75452

- 16 -

46791

Smith, Jackson.  Global development : Изкореняване на бедността повсеместно и във всички нейни форми / Jackson Smith. // Ако бях лидер: Студентски глас за напредъка на целите за устойчиво развитие : Студентски есета. - Свищов, 2019, с. 29-30. 

  

Сист. No: 75443

- 17 -

46791

Tuzinski, Radoslaw.  Студентско есе : Премахване на глада, постигане на сигурност на храната и по-качествено хранене и насърчаване на устойчиво селско стопанство / Radoslaw Tuzinski. // Ако бях лидер: Студентски глас за напредъка на целите за устойчиво развитие : Студентски есета. - Свищов, 2019, с. 63-64. 

  

Сист. No: 75446

- 18 -

46791

Zenkovaite, Justina.  The role of small medium-sized business leaders in reducing poverty in Lithuania : Изкореняване на бедността повсеместно и във всички нейни форми / Justina Zenkovaite. // Ако бях лидер: Студентски глас за напредъка на целите за устойчиво развитие : Студентски есета. - Свищов, 2019, с. 27-28. 

  

Сист. No: 75442

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 19 -

46791

Боев, Борислав.  Атомната енергия в контекста на климатичните промени и глобалните цели за устойчиво развитие / Борислав Боев. // Ако бях лидер: Студентски глас за напредъка на целите за устойчиво развитие : Студентски есета. - Свищов, 2019, с. 168-169. 

  

Сист. No: 75359

- 20 -

46791

Костова, Аделина.  Намаляване на масовата бедност и гарантиране на минимални доходи за хората в неравностойна позиция / Аделина Костова. // Ако бях лидер: Студентски глас за напредъка на целите за устойчиво развитие : Студентски есета. - Свищов : АИ Ценов, 2019, с. 60-61. 

  

Сист. No: 75357

- 21 -

46791

Николова, Таня.  Ролята на водата в борбата с бедността / Таня Николова. // Ако бях лидер: Студентски глас за напредъка на целите за устойчиво развитие : Студентски есета. - Свищов, 2019, с. 153-155. 

  

Сист. No: 75358

Икономика. Икономически науки

- 22 -

Сп М 486

Добре дошли в отделите . // Мениджър, 2019, N 6, с. 22-23. 

  

Сист. No: 75336

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 23 -

Сп C 58

Уршева, Юлия.  Зеленото е здраве - за ролята на растенията в съвременния офис / Юлия Уршева. // CIO, XV, 2019, N 6, с. 92-93. 

  

Сист. No: 75316

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 24 -

46791

Мирзоева, Айдан.  Студентско есе : Насърчаване на постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички / Айдан Мирзоева. // Ако бях лидер: Студентски глас за напредъка на целите за устойчиво развитие : Студентски есета. - Свищов, 2019, с. 196-197. 

  

Сист. No: 75437

- 25 -

46791

Стоянова-Русева, Ралица.  Студентско есе : Насърчаване на постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички / Ралица Стоянова-Русева. // Ако бях лидер: Студентски глас за напредъка на целите за устойчиво развитие : Студентски есета. - Свищов, 2019, с. 202-204. 

  

Сист. No: 75428

- 26 -

Сп И 36 Вн

Илиева, Ирена.  Тенденции в правната уредба на законната трудова миграция на граждани от трети страни в България / Ирена Илиева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 62, 2018, N 3, с. 258-276. 

  

Сист. No: 75395

- 27 -

Сп Ч T 62

Stoycheva, Iv.  Structural changes in sectoral employment / Iv. Stoycheva. // Trakia journal of sciences, 17, 2019, N 2, с. 180-186. 

  

Сист. No: 75481

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 28 -

Сп И 36 Вн

Момчилова, Радина.  Банковият персонал - фактор за клиетската миграция в дребното банкиране / Радина Момчилова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 62, 2018, N 4, с. 391-406. 

  

Сист. No: 75373

- 29 -

Сп И 36 Вн

Найденова, Красимира.  Банки и пазари (поглед върху полезността им за България по време на кризата от 2008 г. и след нея) / Красимира Найденова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 62, 2018, N 4, с. 372-390. 

  

Сист. No: 75371

- 30 -

Сп Д 532

Ралинска, Елена П.  Бизнес модел на платформите за директно кредитиране / Елена П. Ралинска. // Диалог. Електронно списание, 2019, N 2, с. 127-142. 

  

Сист. No: 75291

Данъци. Такси. Налози

- 31 -

Сп Б 973

Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява в Националния военен университет "Васил Левски".  Данъчни преференции и облекчения по Закона за акцизите и данъчните складове. // Бюджетът, 28, 2019, N 8, с. 20-24. 

  

Сист. No: 75447

- 32 -

Сп Ф 531 п

Попова, Евгения.  Облагане на доходите на физически лица, извършващи дейност по производство на селскостопанска продукция / Евгения Попова. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 6, с. 26-35. 

  

Сист. No: 75294

- 33 -

Сп Ф 531 п

Попова, Евгения.  Необлагаеми доходи по чл. 13 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица / Евгения Попова. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 7, с. 34-46. 

  

Сист. No: 75462

- 34 -

Сп А 454

Попова, Евгения.  Данъчно третиране на доходите на физически лица, извършващи земеделска дейност / Евгения Попова. // Актив, 2019, N 7-8, с. 26-32. 

  

Сист. No: 75466

- 35 -

Сп Ф 531 п

Янкова, Цветана.  Основни аспекти на данъчното облагане по реда на ЗКПО на земеделските стопани - юридически лица / Цветана Янкова. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 6, с. 16-25. 

  

Сист. No: 75285

Пари. Банково дело. Борси

- 36 -

Сп М 486

Вучков, Алек.  Алтернативи на стандартните спестовни инструменти / Алек Вучков. // Мениджър, 2019, N 6, с. 80-81. 

  

Сист. No: 75332

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 37 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Ерата на клиента в банковия сектор / Мария Динкова. // CIO, XV, 2019, N 7, с. 36-37. 

  

Сист. No: 75459

Пари, валута

- 38 -

В К 263

Митрова, Светлана и др.  Канабисът ли е новият bitcoin / Светлана Митрова, Тодор Тодоров. // Капитал, XXVII, N 29, 19 юли 2019, с. 62-64. 

  

Сист. No: 75427

Инвестиции

- 39 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  ЕС: Привличайте частни инвестиции в инфраструктурата / Васил Василев. // Логистика, XV, 2019, N 6, с. 38-39. 

  

Сист. No: 75376

Капиталов пазар. Паричен пазар

- 40 -

Сп И 36 Вн

Найденова, Красимира.  Проблемът "административно листване" / Красимира Найденова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 62, 2018, N 2, с. 128-151. 

  

Сист. No: 75394

- 41 -

Сп И 50 м

Танева, Гергана.  Анализ и прогнозиране на криптопазара чрез ARIMA модел / Гергана Танева. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 4, с. 66-84. 

  

Сист. No: 75380

- 42 -

Сп Ч J 80 f

Benhabib, Jess et al.  Financial Markets, the Real Economy, and Self-Fulfilling Uncertainties / Jess Benhabib, Xuewen Liu, Pengfei Wang. // The Journal of Finance  (New York), 74, 2019, N 3, с. 1503-1557. 

  

Сист. No: 75388

- 43 -

Сп Ч J 80 f

Kervei, Vincent Van et al.  High-Frequency Trading around Large Institutional Orders / Vincent Van Kervei, Albert J. Menkveld. // The Journal of Finance  (New York), 74, 2019, N 3, с. 1091-1138. 

  

Сист. No: 75389

Регионална икономика

- 44 -

Сп Г 621 ВСУ

Митев, Марин.  Преглед на нормативната уредба в устройственото планиране на урбанизираните територии на Черноморското крайбрежие на Република България / Марин Митев. // Годишник . Варненски свободен университет, 2017, с. 205-217. 

  

Сист. No: 75425

- 45 -

Сп М 45 о

Зиновиев, Владимир.  Световни процеси и енергийното развитие на умните градове / Владимир Зиновиев. // Международни отношения, XLVIII, 2019, N 3, с. 107-110. 

  

Сист. No: 75320

- 46 -

Сп И 36 Вн

Йосифов, Траян.  Диспропорции при разпределението на разходите за научноизследователска и развойна дейност в България / Траян Йосифов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 62, 2018, N 2, с. 112-127. 

  

Сист. No: 75400

- 47 -

Сп М 45 о

Петров, Камен.  Състояние на районирането в България - фактор за успешна регионална интеграция към Общия европейски пазар / Камен Петров. // Международни отношения, XLVIII, 2019, N 3, с. 97-106. 

  

Сист. No: 75319

Икономика на България

- 48 -

46791

Ценова, Цветелина.  Студентско есе : Насърчаване на постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички / Цветелина Ценова. // Ако бях лидер: Студентски глас за напредъка на целите за устойчиво развитие : Студентски есета. - Свищов, 2019, с. 207-208. 

  

Сист. No: 75431

Икономика на индустрията, предприятието

- 49 -

Сп Л 763

Божилов, Николай.  Китайската "революция" в мобилността / Николай Божилов. // Логистика, XV, 2019, N 6, с. 32-33. 

  

Сист. No: 75375

- 50 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  Особености на Четвъртата индустриална революция / Иван Гайдаров. // CIO, XV, 2019, N 6, с. 8-9. 

  

Сист. No: 75303

- 51 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  Индустрия 4.0 - къде сме ние / Иван Гайдаров. // CIO, XV, 2019, N 7, с. 28-29. 

  

Сист. No: 75458

- 52 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Да преосмислим бизнеса с ERP / Мария Динкова. // CIO, XV, 2019, N 6, с. 30-33. 

  

Сист. No: 75306

- 53 -

Сп Л 763

Цветанова, Гена.  Как се оптимизира веригата на производство / Гена Цветанова. // Логистика, XV, 2019, N 6, с. 30-31. 

  

Сист. No: 75372

Търговия

- 54 -

Сп М 486

Любенова, Невена.  Вървим към общество на безкешови плащания / Невена Любенова. // Мениджър, 2019, N 6, с. 76-77. 

  

Сист. No: 75333

- 55 -

Сп И 502

Kaufland България - Лидер с мисия за качество . // Икономика, 2019, N 4, специално издание, с. 94-95. 

  

Сист. No: 75408

Рекламна, комуникационна политика

- 56 -

Сп М 486

Христов, Александър.  Съвършеният пиар / Александър Христов. // Мениджър, 2019, N 6, с. 64-65. 

  

Сист. No: 75364

- 57 -

Сп И 502

VIVACOM инвестира в умните технологии . // Икономика, 2019, N 4, специално издание, с. 46-47. 

  

Сист. No: 75410

Логистика

- 58 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Тайната съставка на градската логистика / Ники Божилов. // Логистика, XV, 2019, N 6, с. 43-45. 

  

Сист. No: 75379

- 59 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Хуманитарната логистика / Ники Божилов. // Логистика, XV, 2019, N 6, с. 48-49. 

  

Сист. No: 75383

- 60 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Наемът - добро решение при сезонен бизнес / Васил Василев. // Логистика, XV, 2019, N 6, с. 56-57. 

  

Сист. No: 75384

- 61 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня и др.  Бързи операции в модерен склад / Богиня Матеева, Гена Цветанова. // Логистика, XV, 2019, N 6, с. 12-13. 

  

Сист. No: 75365

- 62 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Готови за експедиция 10 дни след поръчка / Ралица Русинова. // Логистика, XV, 2019, N 6, с. 20-23. 

  

Сист. No: 75366

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 63 -

Сп Г 621 ВСУ

Влайкова, Тамара.  Регламент 2018/1672 на ЕС относно контрола на паричните средства - нови задачи пред митническия ни контрол / Тамара Влайкова. // Годишник . Варненски свободен университет., 2017, с. 189-201. 

  

Сист. No: 75411

Международни икономически отношения

- 64 -

Сп И 50 м

Горчева, Таня.  Международното разделение на труда и производствената специализация - съвременно състояние и тенденции във фотоволтаичния бизнес / Таня Горчева. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 4, с. 39-65. 

  

Сист. No: 75393

- 65 -

Сп И 50 м

Михайлова, Милена.  Аутсорсинг индустрията в България - възможности и предизвикателства / Милена Михайлова. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 4, с. 85-93. 

  

Сист. No: 75381

Право. Наука за държавата и правото

- 66 -

Сп И 36 Вн

Андреева, Андрияна и др.  Специфика в правния режим на обществените поръчки, провеждани от висшите училища в България / Андрияна Андреева, Дарина Димитрова, Диана Димитрова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 62, 2018, N 1, с. 58-73. 

  

Сист. No: 75362

- 67 -

Сп И 36 Вн

Балабанова, Христина.  Приватизационният договор в действащото ни законодателство / Христина Балабанова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 62, 2018, N 3, с. 319-335. 

  

Сист. No: 75398

- 68 -

Сп С 494

Добрев, Красимир.  Родители дължат издръжка на децата си и докато са студенти : Правна консултация / Красимир Добрев. // Собственост и право, 2019, N 7, с. 58-59. 

  

Сист. No: 75476

- 69 -

Сп И 36 Вн

Драганов, Живко.  Правото на дипломатическа и консулска закрила на гражданите на ЕС / Живко Драганов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 62, 2018, N 3, с. 228-241. 

  

Сист. No: 75421

- 70 -

Сп И 36 Вн

Йонкова, Надежда.  За равенството / Надежда Йонкова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 62, 2018, N 3, с. 212-227. 

  

Сист. No: 75399

- 71 -

Сп И 36 Вн

Йорданов, Златозар.  За някои различия в уредбата на търговския представител в Търговския закон и в правото на Европейския съюз / Златозар Йорданов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 62, 2018, N 4, с. 423-438. 

  

Сист. No: 75412

- 72 -

Сп О 253 п

Митева, Илияна.  Достъпна среда за хората с увреждания / Илияна Митева. // Общество и право, 2019, N 3, с. 42-62. 

  

Сист. No: 75356

Търговско право

- 73 -

Сп Г 621 ВСУ

Христова, Рая.  За класификацията на юридическите рискове при сключване на търговски договор / Рая Христова. // Годишник. Варненски свободен университет., 2017, 61-67. 

  

Сист. No: 75415

- 74 -

Сп П 147 п

Балабанова, Маргарита.  Търговската фирма - същност, разграничения и защита / Маргарита Балабанова. // Търговско и облигационно право, XXIII, 2019, N 6, с. 17-31. 

  

Сист. No: 75297

- 75 -

Сп И 36 Вн

Бъчварова, Маргарита.  Процесът на конвергенция на правните системи в съвременното търговско право / Маргарита Бъчварова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 62, 2018, N 3, с. 308-318. 

  

Сист. No: 75397

- 76 -

Сп Б 923 з

Джилизов, Велко.  Нов Закон за защита на търговската тайна / Велко Джилизов. // Български законник, XXVIII, 2019, N 7, с. 70-80. 

  

Сист. No: 75403

- 77 -

Сп И 36 Вн

Лечева, Жана.  Сравнително-правен анализ на неустойката и търговския залог / Жана Лечева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 62, 2018, N 4, с. 451-462. 

  

Сист. No: 75413

- 78 -

Сп П 147 п

Николова, Анна.  Изисквания към съдържанието на търговската фирма / Анна Николова. // Търговско и облигационно право, XXIII, 2019, N 7, с. 5-18. 

  

Сист. No: 75463

- 79 -

Сп П 83 м

Павлевчев, Николай.  "Търговска" и "предприемаческа" дейност и съотношението им с участието в търговско дружество / Николай Павлевчев. // Правна мисъл, LX, 2019, N 2, с. 85-107. 

  

Сист. No: 75374

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 80 -

Сп И 36 Вн

Александров, Андрей.  Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит / Андрей Александров. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 62, 2018, N 3, с. 277-292. 

  

Сист. No: 75396

- 81 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Митове и факти в трудовото и осигурителното право : За закрилата на хора с увреждания / Андрей Александров. // Труд и право, XXVIII, 2019, N 7, с. 82-90. 

  

Сист. No: 75477

- 82 -

Сп И 36 Вн

Андреева, Андрияна.  Субективното право на трудово възнаграждение - традиции и актуални законодателни решения / Андрияна Андреева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 62, 2018, N 1, с. 23-39. 

  

Сист. No: 75360

- 83 -

Сп И 36 Вн

Андреева, Андрияна.  Нормативни мерки за гарантиране на трудовото възнаграждение при несъстоятелност на работодателя / Андрияна Андреева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 62, 2018, N 2, с. 97-111. 

  

Сист. No: 75369

- 84 -

Сп И 36 Вн

Андреева, Андрияна и др.  Предизвикателства и тенденции през социалната защита в условията на дигиталното общество / Андрияна Андреева, Галина Йолова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 62, 2018, N 3, с. 293-307. 

  

Сист. No: 75370

- 85 -

Сп Т 871

Захариев, Мартин.  Подборът на нов персонал и защита на личните данни / Мартин Захариев. // Труд и право, XXVIII, 2019, N 7, с. 28-43. 

  

Сист. No: 75478

Обществено управление. Военни науки

- 86 -

Сп Ф 531 п

Станкулов, Пенчо.  Правни аспекти на принципите за възлагане на обществени поръчки / Пенчо Станкулов. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 6, с. 82-94. 

  

Сист. No: 75298

- 87 -

Сп О 253

Цветанова-Минчева, Анелия.  Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" - регистрация в платформата : Втора част / Анелия Цветанова-Минчева. // Обществени поръчки, 9, 2019, N 6, с. 9-17. 

  

Сист. No: 75392

Социално осигуряване в България

- 88 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Труд и осигуряване в земеделието / Аспасия Петкова. // Актив, 2019, N 7-8, с. 33-41. 

  

Сист. No: 75467

Застраховане в България

- 89 -

Сп Ф 531 п

Радлова, Невена.  Актуални проблеми в застрахователното законодателство / Невена Радлова. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 6, с. 54-61. 

  

Сист. No: 75295

Образование

- 90 -

Сп П 324

Иванова, Боряна.  Образование и дигитални медии / Боряна Иванова. // Педагогика, 2019, N 6, с. 785-794. 

  

Сист. No: 75474

Висше образование

- 91 -

В А 561

Докторант от СА е победител в конкурса за награда "Д-р Илко Ескенази" . // Алма матер, XXVIII, N 5, май-юни 2019, с. 2. 

  

Сист. No: 75350

- 92 -

В А 561

Награда от конкурс на международно туристическо изложение получи наша студентка . // Алма матер, XXVIII, N 5, май-юни 2019, с. 3. 

  

Сист. No: 75354

- 93 -

В А 561

Преподаватели гостуваха в Донецкия национален университет . // Алма матер, XXVIII, N 5, май-юни 2019, с. 3. 

  

Сист. No: 75353

- 94 -

В А 561

Призови места завоюваха наши студенти в конкурса "Млад икономист" 2019 . // Алма матер, XXVIII, N 5, май-юни 2019, с. 2. 

  

Сист. No: 75349

- 95 -

В А 561

Ректорът награди студентите-медалисти от Национален университетски шампионат 2019 . // Алма матер, XXVIII, N 5, май-юни 2019, с. 4. 

  

Сист. No: 75355

- 96 -

В А 561

Специална награда от национална олимпиада получиха наши маркетолози . // Алма матер, XXVIII, N 5, май-юни 2019, с. 2. 

  

Сист. No: 75351

- 97 -

В А 561

Стопанска академия задълбочава сътрудничеството с университети от Узбекистан . // Алма матер, XXVIII, N 5, май-юни 2019, с. 1. 

  

Сист. No: 75347

- 98 -

В А 561

Студенти посетиха Световната митническа организация и Съвета на ЕС в Брюксел . // Алма матер, XXVIII, N 5, май-юни 2019, с. 3. 

  

Сист. No: 75352

- 99 -

В А 561

Френски университет заяви интерес за партньорство при обучението на магистри за двойна диплома . // Алма матер, XXVIII, N 5, май-юни 2019, с. 2. 

  

Сист. No: 75348

- 100 -

Сп Д 532

Ганчева, Зорница.  Прилагане на компетентностния подход в обучението по митнически контрол / Зорница Ганчева. // Диалог. Електронно списание, 2019, N 2, с. 14-47. 

  

Сист. No: 75287

- 101 -

Сп Д 532

Николова, Бистра.  Етичността в сферата на висшето образование / Бистра Николова. // Диалог. Електронно списание, 2019, N 2, с. 72-111. 

  

Сист. No: 75289

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Научно-техническо развитие

- 102 -

46791

Mladenovic, Vesna.  Employing technology : Насърчаване на постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички / Vesna Mladenovic. // Ако бях лидер: Студентски глас за напредъка на целите за устойчиво развитие : Студентски есета. - Свищов, 2019, с. 180-181. 

  

Сист. No: 75438

Енергетика

- 103 -

Сп Ю 371

Първи препоръки на ЕК за Интегрирания национален план . // Ютилитис, XVII, 2019, N 6, с. 12-15. 

  

Сист. No: 75430

Селско стопанство. Горско стопанство

- 104 -

Сп З 54

Иванов, Божидар и др.  Предвиждания за развитието на зеленчукопроизводството. Средносрочни тенденции - 2023 година / Божидар Иванов, Даниела Димитрова. // Земеделие плюс, 2019, N 3, с. 10-20. 

  

Сист. No: 75390

Земеделие. Организация и управление

- 105 -

Сп Д 532

Трендафилов, Димитър.  Клъстери и комуникация: маркетингови аспекти на земеделската практика в България / Димитър Трендафилов. // Диалог. Електронно списание, 2019, N 2, с. 112-126. 

  

Сист. No: 75290

Управление на предприятията. Организация на производството

- 106 -

Сп C 58

Дженева, Деница.  Аутсорсингът в Югоизточна Европа / Деница Дженева. // CIO, XV, 2019, N 6, с. 10-11. 

  

Сист. No: 75304

- 107 -

Сп И 36 Вн

Токушева, Мария.  Модел за определяне на оптимална производствена програма / Мария Токушева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 62, 2018, N 4, с. 355-371. 

  

Сист. No: 75414

Мениджмънт

- 108 -

Сп И 50 м

Георгиева, Мария.  Аспекти на корпоративната социална отговорност на пазара на газирани безалкохолни напитки в България - гледна точка на бизнеса / Мария Георгиева. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 4, с. 102-109. 

  

Сист. No: 75382

- 109 -

Сп М 486

Рашева, Климентина.  Нека хората се грижат за себе си. Вие се фокусирайте върху взаимоотношенията с тях / Климентина Рашева. // Мениджър, 2019, N 6, с. 46-47. 

  

Сист. No: 75363

- 110 -

Сп Ч T 62

Masaldzhiyska, S.  The influence of managers' emotional intelligence on their work performance in business organizations : (Empirical study) / S. Masaldzhiyska. // Trakia journal of sciences, 17, 2019, N 2, с. 125-134. 

  

Сист. No: 75479

Планиране-метод на управление

- 111 -

Сп О 253 п

Георгиев, Боян.  Подробни устройствени планове-предназначение и видове / Боян Георгиев. // Общество и право, 2019, N 4, с. 35-43. 

  

Сист. No: 75475

Психология на управлението

- 112 -

Сп Г 621 ВСУ

Банкова, Иванка.  Конфликтът като социално явление / Иванка Банкова. // Годишник. Варненски свободен университет., 2017, с. 173-188. 

  

Сист. No: 75409

Мениджмънт на фирмата

- 113 -

Сп М 486

Аламанов, Любомир.  К:огато компанията е под натиск / Любомир Аламанов. // Мениджър, 2019, N 7, с. 78-79. 

  

Сист. No: 75455

- 114 -

Сп И 36 Вн

Борисов, Светослав Велинов.  Начисленията като способ за изглаждане и хипотезата за постоянните доходи / Светослав Велинов Борисов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 62, 2018, N 1, с. 5-22. 

  

Сист. No: 75418

- 115 -

Сп М 486

Петрова, Михаела.  Невидимият договор показва как се вършат нещата при нас / Михаела Петрова. // Мениджър, 2019, N 6, с. 42-45. 

  

Сист. No: 75361

- 116 -

Сп М 486

Христов, Александър.  Колко струва да си социалноотговорен / Александър Христов. // Мениджър, 2019, N 7, с. 58-59. 

  

Сист. No: 75451

Счетоводство

- 117 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Изплащане на дивиденти и дружествени дялове с непарични активи / Живко Бонев. // Актив, 2019, N 7-8, с. 42-46. 

  

Сист. No: 75468

- 118 -

Сп А 454

Българенска, Султана.  Субсидиите в земеделието и тяхното представяне в ГФО на дземеделските производители / Султана Българенска. // Актив, 2019, N 7-8, с. 7-18. 

  

Сист. No: 75465

- 119 -

Сп Б 923 з

Досев, Христо.  Нов модел за счетоводно отчитане на договорите за консигнация, породено от промените в ЗДДС / Христо Досев. // Български законник, XXVIII, 2019, N 7, с. 47-54. 

  

Сист. No: 75402

- 120 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Счетоводни аспекти при отчитане на дълготрайните материални активи - придобиване, амортизация, обезценка, ремонт, замяна и отписване / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 7, с. 5-24. 

  

Сист. No: 75461

- 121 -

Сп А 454

Йорданов, Димитър.  Калкулиране себестойността на земеделската продукция / Димитър Йорданов. // Актив, 2019, N 7-8, с. 2-6. 

  

Сист. No: 75464

- 122 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Спедиционен договор / Евгени Рангелов. // Актив, 2019, N 7-8, с. 57-60. 

  

Сист. No: 75469

- 123 -

Сп Б 973

Чернева, Наталия.  Електронните самолетни билети като разходи за командировка / Наталия Чернева. // Бюджетът, 28, 2019, N 8, с. 17-19. 

  

Сист. No: 75450

Финансово счетоводство

- 124 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Важни аспекти на изготвянето на консолидирани финансови отчети / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 6, с. 5-15. 

  

Сист. No: 75282

Одиторски контрол

- 125 -

Сп Д 532

Колева, Бранимира.  Одиторски процедури и техники за проверка на материалните запаси / Бранимира Колева. // Диалог. Електронно списание, 2019, N 2, с. 48-71. 

  

Сист. No: 75288

- 126 -

Сп Б 973

Организационната кутура и етика - нов фронт за вътрешния одит . // Бюджетът, 28, 2019, N 8, с. 25-40. 

  

Сист. No: 75448

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 127 -

Сп Г 621 ВСУ

Тонев, Младен.  Човешкият капитал в Република България в началото на милениума - параметри на структурните промени / Младен Тонев. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2017, с. 145-161. 

  

Сист. No: 75426

- 128 -

Сп И 50 м

Илиев, Пламен.  Персонален одит / Пламен Илиев. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 4, с. 118-128. 

  

Сист. No: 75385

Транспорт

- 129 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Лесни стъпки за по-успешни LTL превози / Ники Божилов. // Логистика, XV, 2019, N 6, с. 40-42. 

  

Сист. No: 75378

- 130 -

Сп И 50 м

Коралова-Ножарова, Петя.  Конкурентоспособност на въздушния транспорт на международния транспортен пазар / Петя Коралова-Ножарова. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 4, с. 138-147. 

  

Сист. No: 75387

Реклама

- 131 -

В К 263

Пенкова, Сирма.  Българската реклама в чужбина / Сирма Пенкова. // Капитал, XXVII, N 33, 16 авг. 2019, с. 52-53. 

  

Сист. No: 75472

Хранително-вкусова промишленост

- 132 -

Сп И 36 Вн

Живкова, Ваня и др.  Възможности за оползотворяване на странични животински продукти / Ваня Живкова, Денка Златева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 62, 2018, N 1, с. 40-57. 

  

Сист. No: 75420

- 133 -

Сп Х 74 п

Измененията в климата и хранителната индустрия . // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 5, с. 16-19. 

  

Сист. No: 75441

- 134 -

Сп М 486

Памукова, Соня.  Здравословна храна и иновации са печеливша комбинация / Соня Памукова. // Мениджър, 2019, N 6, с. 74-75. 

  

Сист. No: 75334

Информационни технологии

- 135 -

В К 263

Топ 100 на технологичните компании в България . // Капитал, XXVII, N прил., юни 2019, с. 2-104. 

  

Сист. No: 75292

- 136 -

Сп Г 621 ВСУ

Драганов, Живко.  Плагиатството в цифровата ера. Новата уредба на плагиатството по Закона за развитието на академичния състав в Република България / Живко Драганов. // Годишник . Варненски свободен университет, 2017, с. 13-25. 

  

Сист. No: 75416

- 137 -

Сп C 58

Бойчева-Манолчева, Майя.  Четири проекта определят бъдещето на киберсигурността в Европа / Майя Бойчева-Манолчева. // CIO, XV, 2019, N 7, с. 6-9. 

  

Сист. No: 75457

- 138 -

Сп C 58

Бойчева-Манолчева, Мая.  Изкуствен интелект, Uber за вещи, виртуални асистенти / Мая Бойчева-Манолчева. // CIO, XV, 2019, N 6, с. 55. 

  

Сист. No: 75308

- 139 -

Сп C 58

Бойчева-Манолчева, Мая.  Бизнес анализаторът облича технологиите във финансови показатели / Мая Бойчева-Манолчева. // CIO, XV, 2019, N 6, с. 74-76. 

  

Сист. No: 75314

- 140 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  Перспективи пред развитието на мобилните приложения / Иван Гайдаров. // CIO, XV, 2019, N 6, с. 4-7. 

  

Сист. No: 75299

- 141 -

Сп И 50 м

Иванова, Ваня.  Цифровите умения - предпоставка за развитие на цифрово общество / Ваня Иванова. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 4, с. 129-137. 

  

Сист. No: 75386

- 142 -

Сп C 58

Королов, Мария.  Al може да промени радикално разработването на софтуер / Мария Королов. // CIO, XV, 2019, N 6, с. 101-104. 

  

Сист. No: 75317

- 143 -

Сп М 486

Ползата от умните машини . // Мениджър, 2019, N 6, с. 20-21. 

  

Сист. No: 75335

- 144 -

Сп М 486

Радев, Тодор.  Надпреварата за 5G / Тодор Радев. // Мениджър, 2019, N 7, с. 110-111. 

  

Сист. No: 75456

- 145 -

Сп C 58

Стакпоул, Бет.  Преструктуриране на ИТ за дигиталната ера / Бет Стакпоул. // CIO, XV, 2019, N 6, с. 60-63. 

  

Сист. No: 75309

- 146 -

Сп Б 973

[ Десет] 10 практически стъпки за прилагане на общия регламент относно защитата на данните.  [Десет] 10 практически стъпки за прилагане на общия регламент относно защитата на данните. // Бюджетът, 28, 2019, N 7, с. 41-53. 

  

Сист. No: 75449

Бизнес информационни системи

- 147 -

Сп М 486

Бошнакова, Десислава.  Задвижването на движещите се образи / Десислава Бошнакова. // Мениджър, 2019, N 7, с. 76-77. 

  

Сист. No: 75454

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 148 -

Сп И 36 Вн

Пилевва, Владимира.  Взаимна връзка между принципите на устойчиво развитие на туризма и същността на маркетинговите стратегии / Владимира Пилевва. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 62, 2018, N 2, с. 170-184. 

  

Сист. No: 75367

- 149 -

Сп И 36 Вн

Попова, Катина и др.  Оценка на нагласите на туристите в младежка възраст за къмпингов туризъм по българското черноморие / Катина Попова, Филип Маринов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 62, 2018, N 2, с. 185-199. 

  

Сист. No: 75368

- 150 -

Сп Д 532

Albaz, Mohamed Mostafa Ali.  The strategic role of human resources planning to achieve sustainable competitive advantage / Mohamed Mostafa Ali Albaz. // Диалог. Електронно списание, 2019, N 2, с. 1-13. 

  

Сист. No: 75286

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 151 -

Сп Ч 949

Мицкова, Мария.  Изучаването на чужди езици през възраждането / Мария Мицкова. // Чуждоезиково обучение, XLVI, 2019, N 4, с. 361-369. 

  

Сист. No: 75473

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 152 -

В Д 92

В СА "Д. А. Ценов" се дипломира петият випуск на проект "Булстрад Академия" . // Дунавско дело, LXV, N 26, 5-11 юли 2019, с. 8. 

  

Сист. No: 75325

- 153 -

В Д 92

Жените от УСК "Д. А. Ценов" са шампиони по тенис на маса . // Дунавско дело, LXV, N 29, 26 юли-1 авг. 2019, с. 8. 

  

Сист. No: 75453

- 154 -

В Д 92

Свищовски финансисти-дипломанти дариха 600 лв. за студенти в нужда . // Дунавско дело, LXV, N 27, 12-18 юли 2019, с. 2. 

  

Сист. No: 75391

- 155 -

В Д 92

Стартира записването на приетите първокурници в Стопанска академия . // Дунавско дело, LXV, N 28, 19-25 юли 2019, с. 8. 

  

Сист. No: 75422

- 156 -

В Д 92

Студентският фолклорен танцов състав при Академията отпразнува 60 години . // Дунавско дело, LXV, N 30, 2 авг. - 6 септ. 2019, с. 8. 

  

Сист. No: 75460

- 157 -

Сп С 57 б

Николова, Надежда.  Академик Иван Стефанов - бележита личност на статистическата и икономическата наука в България / Надежда Николова. // Списание на Българската академия на науките, CXXXII, 2019, N 4, с. 63-67. 

  

Сист. No: 75471


 Индекс по АВТОРИ

Аламанов, Любомир 113 
Александров, Андрей 80 81 
Алиев, Рашид Вагиф оглы 10 
Андреева, Андрияна 66 82 83 84 
Асадова, Назрин 11 
Балабанова, Маргарита 74 
Балабанова, Христина 67 
Банкова, Иванка 112 
Боев, Борислав 19 
Божилов, Ники 58 59 129 
Божилов, Николай 49 
Бойчев, Бойчо 5 
Бойчева-Манолчева, Майя 137 
Бойчева-Манолчева, Мая 138 139 
Бонев, Живко 117 
Борисов, Светослав Велинов 114 
Бошнакова, Десислава 147 
Брезоева, Бойка 124 
Българенска, Султана 118 
Бъчварова, Маргарита 75 
Василев, Васил 39 60 
Влайкова, Тамара 63 
Вучков, Алек 36 
Гайдаров, Иван 4 50 51 140 
Ганчева, Зорница 100 
Георгиев, Боян 111 
Георгиев, Людмил 6 
Георгиева, Мария 108 
Горчева, Таня 64 
Дженева, Деница 106 
Джилизов, Велко 76 
Димитрова, Даниела 104 
Димитрова, Дарина 66 
Димитрова, Диана 66 
Димитрова, Ивелина 14 
Динкова, Мария 37 52 
Добрев, Красимир 68 
Досев, Христо 119 120 
Драганов, Живко 69 136 
Живкова, Ваня 132 
Загорчев, Иван 1 2 
Захариев, Мартин 85 
Зиновиев, Владимир 45 
Златева, Денка 132 
Иванов, Божидар 104 
Иванова, Боряна 90 
Иванова, Ваня 141 
Илиев, Пламен 128 
Илиева, Ирена 26 
Исаева, Саяра Самир гызы 12 
Йолова, Галина 84 
Йонкова, Надежда 70 
Йорданов, Димитър 121 
Йорданов, Златозар 71 
Йосифов, Траян 46 
Калагларски, Георги 9 
Колева, Бранимира 125 
Коралова-Ножарова, Петя 130 
Королов, Мария 142 
Костова, Аделина 20 
Лечева, Жана 77 
Любенова, Невена 54 
Маринов, Филип 149 
Матеева, Богиня 61 
Мирзоева, Айдан 24 
Митев, Марин 44 
Митева, Илияна 72 
Митрова, Светлана 38 
Михайлова, Милена 65 
Мицкова, Мария 151 
Момчилова, Радина 28 
Найденова, Красимира 29 40 
Николова, Анна 78 
Николова, Бистра 101 
Николова, Надежда 157 
Николова, Таня 21 
Павлевчев, Николай 79 
Памукова, Соня 134 
Пенкова, Сирма 131 
Петкова, Аспасия 88 
Петров, Камен 47 
Петрова, Михаела 115 
Пилевва, Владимира 148 
Попова, Евгения 32 33 34 
Попова, Катина 149 
Радев, Тодор 144 
Радлова, Невена 89 
Ралинска, Елена П. 30 
Рангелов, Евгени 122 
Рашева, Климентина 109 
Русинова, Ралица 62 
Стакпоул, Бет 145 
Станкулов, Пенчо 86 
Стоянова-Русева, Ралица 25 
Танева, Гергана 41 
Тодоров, Тодор 38 
Токушева, Мария 107 
Тонев, Младен 127 
Трендафилов, Димитър 105 
Уршева, Юлия 23 
Христов, Александър 56 116 
Христова, Ваня 7 8 
Христова, Рая 73 
Христова, Христина 13 
Цветанова, Гена 53 61 
Цветанова-Минчева, Анелия 87 
Ценова, Цветелина 48 
Чернева, Наталия 123 
Янкова, Цветана 35 
Albaz, Mohamed Mostafa Ali 150 
Benhabib, Jess 42 
Kervei, Vincent Van 43 
Liu, Xuewen 42 
Masaldzhiyska, S. 110 
Menkveld, Albert J. 43 
Mladenovic, Vesna 102 
Scarantino, Jenna 15 
Smith, Jackson 16 
Stoycheva, Iv. 27 
Tuzinski, Radoslaw 17 
Wang, Pengfei 42 
Zenkovaite, Justina 18 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Академик Иван Стефанов - бележита личност на статистическата и икономическата наука в България 157 
Актуални проблеми в застрахователното законодателство 89 
Алтернативи на стандартните спестовни инструменти 36 
Анализ и прогнозиране на криптопазара чрез ARIMA модел 41 
Аспекти на корпоративната социална отговорност на пазара на газирани безалкохолни напитки в България - гледна точка на бизнеса 108 
Атомната енергия в контекста на климатичните промени и глобалните цели за устойчиво развитие 19 
Аутсорсинг индустрията в България - възможности и предизвикателства 65 
Аутсорсингът в Югоизточна Европа 106 
Банки и пазари (поглед върху полезността им за България по време на кризата от 2008 г. и след нея) 29 
Банковият персонал - фактор за клиетската миграция в дребното банкиране 28 
Бизнес анализаторът облича технологиите във финансови показатели 139 
Бизнес модел на платформите за директно кредитиране 30 
Българската реклама в чужбина 131 
Бързи операции в модерен склад 61 
В СА "Д. А. Ценов" се дипломира петият випуск на проект "Булстрад Академия" 152 
Важни аспекти на изготвянето на консолидирани финансови отчети 124 
Взаимна връзка между принципите на устойчиво развитие на туризма и същността на маркетинговите стратегии 148 
Възможности за оползотворяване на странични животински продукти 132 
Вървим към общество на безкешови плащания 54 
Готови за експедиция 10 дни след поръчка 62 
Да преосмислим бизнеса с ERP 52 
Данъчни преференции и облекчения по Закона за акцизите и данъчните складове 31 
Данъчно третиране на доходите на физически лица, извършващи земеделска дейност 34 
Диспропорции при разпределението на разходите за научноизследователска и развойна дейност в България 46 
Добре дошли в отделите 22 
Докторант от СА е победител в конкурса за награда "Д-р Илко Ескенази" 91 
Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит 80 
Достъпна среда за хората с увреждания 72 
Екзистенциалните последици от българските кризи на идентичността 6 
Електронните самолетни билети като разходи за командировка 123 
Ерата на клиента в банковия сектор 37 
ЕС: Привличайте частни инвестиции в инфраструктурата 39 
Етичността в сферата на висшето образование 101 
Жените от УСК "Д. А. Ценов" са шампиони по тенис на маса 153 
За класификацията на юридическите рискове при сключване на търговски договор 73 
За някои различия в уредбата на търговския представител в Търговския закон и в правото на Европейския съюз 71 
За равенството 70 
Задвижването на движещите се образи 147 
Здравословна храна и иновации са печеливша комбинация 134 
Зеленото е здраве - за ролята на растенията в съвременния офис 23 
Изисквания към съдържанието на търговската фирма 78 
Изкуствен интелект, Uber за вещи, виртуални асистенти 138 
Измененията в климата и хранителната индустрия 133 
Изплащане на дивиденти и дружествени дялове с непарични активи 117 
Изучаването на чужди езици през възраждането 151 
Индустрия 4.0 - къде сме ние 51 
К:огато компанията е под натиск 113 
Как се оптимизира веригата на производство 53 
Калкулиране себестойността на земеделската продукция 121 
Канабисът ли е новият bitcoin 38 
Китайската "революция" в мобилността 49 
Клъстери и комуникация: маркетингови аспекти на земеделската практика в България 105 
Колко струва да си социалноотговорен 116 
Конкурентоспособност на въздушния транспорт на международния транспортен пазар 130 
Конфликтът като социално явление 112 
Крачка към защитата на интелектуалната собственост 4 
Кризи и кризисни интервенции - теоретични постановки 8 
Лесни стъпки за по-успешни LTL превози 129 
Международното разделение на труда и производствената специализация - съвременно състояние и тенденции във фотоволтаичния бизнес 64 
Митове и факти в трудовото и осигурителното право 81 
Модел за определяне на оптимална производствена програма 107 
Награда от конкурс на международно туристическо изложение получи наша студентка 92 
Надпреварата за 5G 144 
Наемът - добро решение при сезонен бизнес 60 
Намаляване на масовата бедност и гарантиране на минимални доходи за хората в неравностойна позиция 20 
Начисленията като способ за изглаждане и хипотезата за постоянните доходи 114 
Невидимият договор показва как се вършат нещата при нас 115 
Нека хората се грижат за себе си. Вие се фокусирайте върху взаимоотношенията с тях 109 
Необлагаеми доходи по чл. 13 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица 33 
Непукизмът на елита. Деформации и рефлексии на обществото 9 
Нищета и проблемы молодежи в развивающихся странах 12 
Нов Закон за защита на търговската тайна 76 
Нов модел за счетоводно отчитане на договорите за консигнация, породено от промените в ЗДДС 119 
Нормативни мерки за гарантиране на трудовото възнаграждение при несъстоятелност на работодателя 83 
Обезщетенията при отглеждане на малки деца - превенция срещу бедността 14 
Облагане на доходите на физически лица, извършващи дейност по производство на селскостопанска продукция 32 
Образование и дигитални медии 90 
Одиторски процедури и техники за проверка на материалните запаси 125 
Организационната кутура и етика - нов фронт за вътрешния одит 126 
Основни аспекти на данъчното облагане по реда на ЗКПО на земеделските стопани - юридически лица 35 
Особености на Четвъртата индустриална революция 50 
Оценка на нагласите на туристите в младежка възраст за къмпингов туризъм по българското черноморие 149 
Персонален одит 128 
Перспективи пред развитието на мобилните приложения 140 
Плагиатството в цифровата ера. Новата уредба на плагиатството по Закона за развитието на академичния състав в Република България 136 
Подборът на нов персонал и защита на личните данни 85 
Подробни устройствени планове-предназначение и видове 111 
Ползата от умните машини 143 
Правни аспекти на принципите за възлагане на обществени поръчки 86 
Правото на дипломатическа и консулска закрила на гражданите на ЕС 69 
Преглед на нормативната уредба в устройственото планиране на урбанизираните територии на Черноморското крайбрежие на Република България 44 
Предвиждания за развитието на зеленчукопроизводството. Средносрочни тенденции - 2023 година 104 
Предизвикателства и тенденции през социалната защита в условията на дигиталното общество 84 
Предпринимательство и бедность 10 
Преподаватели гостуваха в Донецкия национален университет 93 
Преструктуриране на ИТ за дигиталната ера 145 
Приватизационният договор в действащото ни законодателство 67 
Призови места завоюваха наши студенти в конкурса "Млад икономист" 2019 94 
Прилагане на компетентностния подход в обучението по митнически контрол 100 
Проблемът "административно листване" 40 
Процесът на конвергенция на правните системи в съвременното търговско право 75 
Псевдонаука и псевдожурналистика: фабрикувани и фалшифицирани "научни" данни, евтини сензации и фалшиви новини 1 
Първи препоръки на ЕК за Интегрирания национален план 103 
Размишления върху качеството на науката 2 
Регламент 2018/1672 на ЕС относно контрола на паричните средства - нови задачи пред митническия ни контрол 63 
Ректорът награди студентите-медалисти от Национален университетски шампионат 2019 95 
Родители дължат издръжка на децата си и докато са студенти 68 
Ролята на водата в борбата с бедността 21 
Световни процеси и енергийното развитие на умните градове 45 
Свищовски финансисти-дипломанти дариха 600 лв. за студенти в нужда 154 
Ситуационните кризи - закономерности и механизми на протичане 7 
София Тех Парк - науката среща бизнеса 3 
Спедиционен договор 122 
Специална награда от национална олимпиада получиха наши маркетолози 96 
Специфика в правния режим на обществените поръчки, провеждани от висшите училища в България 66 
Сравнително-правен анализ на неустойката и търговския залог 77 
Стартира записването на приетите първокурници в Стопанска академия 155 
Стопанска академия задълбочава сътрудничеството с университети от Узбекистан 97 
Студенти посетиха Световната митническа организация и Съвета на ЕС в Брюксел 98 
Студентският фолклорен танцов състав при Академията отпразнува 60 години 156 
Студентско есе 11 13 15 17 24 25 48 
Субективното право на трудово възнаграждение - традиции и актуални законодателни решения 82 
Субсидиите в земеделието и тяхното представяне в ГФО на дземеделските производители 118 
Счетоводни аспекти при отчитане на дълготрайните материални активи - придобиване, амортизация, обезценка, ремонт, замяна и отписване 120 
Съвършеният пиар 56 
Състояние на районирането в България - фактор за успешна регионална интеграция към Общия европейски пазар 47 
Тайната съставка на градската логистика 58 
Тенденции в правната уредба на законната трудова миграция на граждани от трети страни в България 26 
Топ 100 на технологичните компании в България 135 
Труд и осигуряване в земеделието 88 
Търговската фирма - същност, разграничения и защита 74 
Френски университет заяви интерес за партньорство при обучението на магистри за двойна диплома 99 
Хуманитарната логистика 59 
Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" - регистрация в платформата 87 
Цифровите умения - предпоставка за развитие на цифрово общество 141 
Четири проекта определят бъдещето на киберсигурността в Европа 137 
Човешкият капитал в Република България в началото на милениума - параметри на структурните промени 127 
"Около" логиката 5 
"Търговска" и "предприемаческа" дейност и съотношението им с участието в търговско дружество 79 
[Десет] 10 практически стъпки за прилагане на общия регламент относно защитата на данните 146 
Al може да промени радикално разработването на софтуер 142 
Employing technology 102 
Financial Markets, the Real Economy, and Self-Fulfilling Uncertainties 42 
Global development 16 
High-Frequency Trading around Large Institutional Orders 43 
Kaufland България - Лидер с мисия за качество 55 
Structural changes in sectoral employment 27 
The influence of managers' emotional intelligence on their work performance in business organizations 110 
The role of small medium-sized business leaders in reducing poverty in Lithuania 18 
The strategic role of human resources planning to achieve sustainable competitive advantage 150 
VIVACOM инвестира в умните технологии 57 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизация 143 
автоматизирана система 87 
авторско право 4 
Агенция по заетостта 25 
административен акт 67 
административен договор 67 
административно листване 40 
АЕЦ 19 
Азербайджан 11 12 24 
академична визита 93 
акцизно задължение 31 
алтернативен младежки туризъм 149 
алтернативен туризъм 149 
алтернативни подходи 36 
Алумни клуб 156 
алумни отношения 156 
амортизация на ДМА 120 
анализ на инвестиционната дейност 29 
анализ на кризи 8 
ангажираност на служителите 109 
атомна енергетика 19 
атомна енергия 19 
аутсорсинг 106 
аутсорсинг бизнес 106 
аутсорсинг индустрия 65 106 
аутсорсинг компания 65 106 
африкански регион 15 17 
банки 29 37 
банков заем 30 
банков персонал 28 
банков сектор 37 
банкови кадри 28 
банково обслужване 37 
бедност 10 11 12 16 18 19 20 21 
безкасово плащане 54 
безкешови плащания 54 
безопасност на храните 132 
безработица 24 
бекпакинг 149 
бизнес анализ 139 
бизнес анализатор 139 
бизнес инкубатори 3 
бизнес модели 30 65 
бизнес организации 110 
бизнес процеси 22 
бизнес решения 60 
биткойн 38 41 
борба с бедността 10 11 13 15 16 18 21 
борба с безработица 24 
Булстрад Академия 152 
бъдещето на парите 36 
бъдещи парични потоци 36 
българска икономика 48 
българска реклама 131 
български капиталов пазар 40 
български компании 114 135 
българско възраждане 151 
българско законодателство 67 72 
българско обективно право 71 
българско Черноморие 149 
ВЕИ 19 103 
взаимоотношения в екипа 109 
видеоинформационна система 147 
видеоконферентна система 147 
видеоконференция 147 
видеосъдържание 147 
видове конфликти 112 
видове кризи 8 
винен туризъм 105 
вино 105 
виртуални асистенти 138 
виртуални инфраструктури 102 
виртуални технологии 102 
високотехнологични решения 3 
високочестотна търговия 43 
висше образование 66 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 152 153 154 155 156 
висше училище 156 
висши училища 101 
внос и износ на зеленчуци 104 
вода 15 21 
връзки с персонала 109 
възвръщаемост на инвестициите 107 
въздушен транспорт 130 
възлагане на обществени поръчки 66 
възложител 66 
вътрешен контрол 128 
вътрешен одит 126 
газирани безалкохолни напитки 108 
гендерно равенство 11 
глад 15 16 17 
глобални изменения 16 
градска сигурност 45 
граждани на ЕС 69 
гражданско право 75 
гражданство на ЕС 69 
грешки 125 
ГФО 118 
данни 146 
данни в реално време 146 
данъци 32 34 35 
данъци - 2019 32 33 34 35 
данъчни преференции 31 
дарение 154 
двойна диплома 99 
ДДФЛ 32 
деклариране на доходи 33 
демокрация 70 
детска бедност 14 
дефиниция 73 
деформации на обществото 9 
деца 68 
деца и родители 68 
децентрализирани пазари 41 
дивиденти 117 
дигитален опит 90 
дигитализация 90 
дигитализация на финансите 37 
дигитална ера 136 145 
дигитална компания 145 
дигитална култура 90 
дигитална трансформация 145 
дигитални медии 90 
дигитално общество 84 
дипломатическа закрила 69 
Директива 86/653/ЕИО/1986 71 
директни плащания 118 
директно кредитиране 30 
дискриминация 70 72 101 
дистрибуторска мрежа 62 
дистрибуторски бизнес 62 
дистрибуционен модел 58 
дистрибуционен процес 58 
добрият пиар 56 
договори за консигнация 119 
договорно право 75 
договорно съглашение 67 
докторанти в СА 91 
документална обоснованост 123 
Донецки национален университет 93 
допълнително трудово възнагарждение 80 
доставка на стоки 129 
доставка на храни 133 
достоверни знания 2 
достъп до пазари 26 
достъпна среда 72 
доходност 38 
дребно банкиране 28 
дълготрайни материални активи 120 
държавни висши училища 66 
държавно отборно първенство 153 
дъщерни предприятия 124 
Европа 137 
европейска индустрия 51 
Европейска мрежа от центрове 137 
европейски регламенти 132 
Европейски съюз 39 51 
Европейски съюз и България 51 
Европейско право 71 
Египет 150 
египетска икономика 150 
езиковедско изследване 151 
екзистенциална психология 6 
екзистенция 6 
електромобили 49 
електронни обществени поръчки 87 
електронни самолетни билети 123 
елит 9 
емоционална интелигентност 110 
емпатия 109 
емпиричен процес 5 
енергетика 103 
енергетика в ЕС 103 
енергийна сигурност 103 
енергийно развитие 45 
есе 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 24 25 48 102 
есета 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 24 25 48 102 
есета по икономика 10 11 12 13 15 16 17 18 24 25 48 102 
етапи на кризата 113 
етичен бизнес 126 
етичен кодекс 126 
етични норми 101 
етично поведение 126 
ефективно управление 52 
железопътен транспорт 49 
животински продукти 132 
жп транспорт 39 
журналистика 1 
забавяне на плащания 82 83 
заетост по сектори 27 
Закон за авторското право 4 
Закон за акцизите и данъчните складове 31 
Закон за защита на търговската тайна 76 
Закон за публичните финанси 67 
Закон за развитието на академичния състав 136 
законови изисквания 31 
законодателна уредба 74 
законодателни промени 83 
закрила 81 
записване на студенти 155 
застраховане 89 152 
застраховане в България 89 
застрахователно законодателство 89 
застрахователно посредничество 89 
застраховки 89 
защита на данни 146 
защита на интелектуалната собственост 4 
защита на личните данни 85 
ЗГВРСНР 83 
ЗДДС 119 
ЗДДС - промени 2019 119 
ЗДДФЛ 33 
ЗДДФЛ - промени 2019 г. 33 
здравословен живот 134 
здравословни храни 134 
зелен офис 23 
зеленчукопроизводство 104 
земеделие 118 121 
земеделска дейност 34 
земеделска практика 105 
земеделска продукция 133 
земеделски производители 118 
земеделски стопани 32 34 35 88 
ЗЗЛД 85 
ЗЗТТ 76 
ЗКПО - промени 2019 г. 35 
ЗФУК 128 
Иван Стефанов 157 
идентичност 6 
изглаждане на доходите 114 
издръжка 68 
изкуствен интелект 22 138 
измама 125 
измерване на конкурентоспособността 130 
изплащане на дивидент 117 
изучаване на чужди езици 151 
икономико-математически модел 107 
икономическа криза 42 
икономическа наука 157 
икономическа несигурност 42 
икономическо неравенство 9 
икономическо развитие 27 
ИКТ 135 141 
инвеститори 38 
инвестиционни портфейли 29 
индивидуални права 84 
индустриална революция 50 
Индустрия 4.0 50 51 
индустрия и икономиката на България 51 
иновативен мениджмънт 150 
иновативни бизнес стратегии 57 
иновативни продукти 134 
иновативни тенденции 134 
иновативно мислене 3 
иновации 46 
иновации и бизнес 3 
институционални инвеститори 29 
институционални поръчки 43 
интеграционни процеси 50 
интегриран коефициент 27 
Интегриран национален план 103 
интегрирана платформа 57 
интелектуална собственост 4 
интелектуални активи 4 
интелигентен транспорт 102 
интелигентна система 143 
интелигентни машини 102 
интензивност на промени 27 
интензивност на търговията 43 
информационна взаимозависимост 42 
информационна система 87 
информацията в икономиката 42 
инфраструктура 39 
историческо развитие 65 
история на езиковедение 151 
история на СА 91 92 93 94 95 96 97 98 99 152 153 154 155 156 157 
ИТ аутсорсинг 135 
ИТ в бизнеса 139 
ИТ за управление на услуги 129 
ИТ услуги 135 
канабис 38 
капиталов пазар 29 
катедра Контрол и анализ на стопанската дейност 98 
катедра Маркетинг 96 
катедра Финанси и кредит 91 
качествено обслужване 28 
качество на научната продукция 2 
киберсигурност 137 
киберсигурност на граждани 137 
Китай 49 144 
Китай и световната икономика 144 
китайски фирми 49 
кланични отпадъци 132 
клас прослужено време 80 
класификация на риска 73 
класическа интелигентност 110 
клиентска миграция 28 
клиентска удовлетвореност 55 
клиентско-центрирано банкиране 28 
климатични промени 19 133 
клъстери 105 
когнитивни подходи 143 
Кодекс на труда 80 81 
количествени методи в управлението 107 
командировки като разход 123 
командировъчни пари 123 
командировъчни разходи 123 
компетентностен модел 100 
компетентностен подход 100 
компетенции 100 
компетенции на персонала 128 
комуникационни системи 140 
комуникация 105 
комуникация с клиентите 143 
конвергенция 75 
конкурентно предимство 150 
конкурентоспособност 46 130 
конкурентоспособност в земеделието 105 
консолидирани финансови отчети 124 
консулска закрила 69 
контрол върху обществените поръчки 66 
контрол на паричните средства 63 
конфликти 112 
концентрация на собствеността 29 40 
корпоративен данък 35 
корпоративна социална отговорност 108 
корпоративно видео 147 
кредитополучател 30 
криза 113 
кризи 7 8 
кризисен мениджмънт 113 
кризисна ситуация 7 
кризисни процеси 8 
кризисни теории 8 
криптовалута 38 41 
криптопазар 41 
КСО 108 
КТ 85 
култура на организацията 115 
къмпингов туризъм 149 
къмпингуване 149 
лидер 19 20 21 
лидер на промяната 19 20 21 
лидерска позиция 10 11 12 13 15 16 17 18 24 48 102 
листване 40 
Литва 18 
лична мобилност 72 
лични данни 85 146 
личностни права 84 
личностно развитие 7 
личностноориентиран подход 7 
личността в групата 7 
логика 5 
логистика 22 58 59 61 62 
логистика в бизнеса 61 62 
логистика в България 62 
логистичен процес 58 
логистични решения 59 
логистични специалисти 59 
логистични фирми 59 
логическо мислене 5 
лъженаука 2 
майчинство 14 
малки и средни предприятия 18 
маркетинг 96 
маркетинг в туризма 148 
маркетингови аспекти 105 
маркетингови стратегии 148 
масова бедност 19 20 21 
масова приватизация 40 
материални запаси 125 
машини и оборудване 60 
медийна педагогика 90 
медийна социализация 90 
международен транспортен пазар 130 
международна специализация 64 
международна търговия 64 
международно разделение на труда 64 
международно туристическо изложение 92 
мениджмънт 109 
мениджмънт в екипната дейност 109 115 
мениджмънт на фирмата 113 114 
месопреработвателна промишленост 132 
методически подходи 5 
милениум 127 
минимален доход 19 20 21 
митническа администрация 100 
митнически контрол 63 
млад икономист 94 
младежи 12 
младежка безработица 24 
младежка заетост 24 
младежки туризъм 149 
младежко предприемачество 12 
мобилни информационни услуги 140 
мобилни платформи 54 
мобилни плащания 54 
мобилни приложения 140 142 
мобилни технологии 140 
модел на взаимозависимост 42 
модели 130 
модерна ИТ структура 145 
модерни технологии 58 
модернизация на търговията 61 
модерно управление 60 
МСП 18 
МСФО 10 124 
набиране на персонал 85 
награда 92 95 
намаляване на бедността 10 16 18 
населени места 111 
насърчаване на заетостта 25 
наука 1 2 
наука и бизнес 3 
научен проект 2 
Научно-технологични паркове 3 
научноизследователска и развойна дейност 46 
национален конкурс 94 
Национален университетски шампионат 95 
национална идентичност 6 
национална олимпиада 96 
национална стратегия 44 
начисления 114 
недискриминация 70 
независим финансов одит 125 
необлагаеми доходи 33 
непазарни стимули 64 
несъстоятелност 75 79 
несъстоятелност на работодателя 83 
неустойка 77 
НИРД 46 
нов модел 142 
нова уредба 136 
нормативна уредба в България 44 
нормативни актове - териториално устройство 111 
нормативни изисквания 146 
нужди на клиетите 53 
обезценка на ДМА 120 
облагаем доход 34 
облачни услуги 135 
облекчено деклариране 31 
обработване на лични данни 85 
образование 90 
образование и наука 127 
обучение 152 
обучение на магистри 99 
обучение по митнически контрол 100 
общ европейски пазар 47 
Общ регламент 85 
обществени политики 86 
обществени поръчки 66 86 87 
обществени свободи 70 
община Видин 25 
общо право 75 
одит 126 
одит на персонала 128 
одит на човешките ресурси 128 
одиторска проверка 125 
одиторски доказателства 125 
одиторски процедури 125 
одиторски риск 125 
онлайн комуникационна стратегия 147 
онлайн разплащания 54 
онлайн търговия 54 
опазване на околната среда 55 
оперативна програма 3 
оперативни парични потоци 114 
оптимизация на производството 53 
оранжерийно зеленчукопроизводство 104 
организационна култура 115 126 
организационна форма 78 
организиране на територии 111 
ОРЗД 85 
осигурителни вноски 88 
осигурително право 81 
осигуряване 88 
осигуряване на селскостопански производители 88 
основни права 69 
основни проекти 137 
основни процеси 50 
отглеждане на малки деца 14 
отговорност 125 
отпуск по бащинство 14 
отпуск по майчинство 14 
отчет за финансово състояние 124 
офис площи 23 
офис сектор 23 
оценка на кредитоспособност 30 
оценка на нагласите 149 
пазар 38 
пазар на безалкохолни напитки 108 
пазар на криптовалути 41 
пазар на труда 25 26 
пазар на труда в България 26 
пазарна манипулация 43 
пазарни злоупотреби 43 
пазарни стимули 64 
партньорски отношения 55 99 
Перник 48 
пиар 56 
плагиатство 1 136 
планиране на предприятието 107 
планиране на човешките ресурси 150 
планово изграждане 111 
платежни инструменти 63 
платежни средства 63 
победител в конкурс 91 
подбор на персонал 85 
подробни устройствени планове 111 
посткризисно развитие 113 
постоянни доходи 114 
почтеност 101 
права на родители 14 
права на човека 70 
правна уредба 26 
правна уредба на договорите 122 
правни системи 75 
превоз на стоки 129 
предплатгена карта 63 
предприемаческа дейност 60 79 
предприемаческа дейност-правен аспект 79 
предприемачество 10 
премахване на бедността 13 
преотстъпен корпоративен данък 35 
преподаватели 93 
преработка на зеленчуци 104 
преструктуриране 145 
приватизационен договор 67 
придобиване на ДМА 120 
прием на студенти 155 
призови места 94 
Програма за устойчиво развитие 2030 13 
продажби 22 
производители 53 
производствена дейност 53 
производствена ефективност 53 
производствена програма 107 
производствена специализация 64 
производство на безалкохолни напитки 108 
производство на зеленчуци 104 
пропорционален способ 86 
пространствено планиране 111 
проучване на пазара 26 
професионален опит 80 
псевдожурналистика 1 
псевдонаука 1 
психологически аспект 110 
психология на личността 6 
публичен сектор 128 
публични дружества 40 
публични компании 114 
публичност 86 
първоначална регистрация 87 
работна заплата 82 83 
работна среда 23 
равенство 70 
равнопоставеност 86 
равноправие 70 
развиващи се страни 17 
развитие на градовете 45 
разделение на труда 64 
разпределение на разходите 46 
разработка на софтуер 142 
разумни улеснения 72 
разходи за научна и развойна дейност 46 
разходи за НИРД 46 
райониране 47 
районите в България 47 
реална икономика 42 
регионална интеграция 47 
регионална политика 47 
регионални диспропорции 46 
регионално развитие 46 
Регламент (ЕО) № 1069/2009 132 
Регламент 2018/1672 63 
регламентация 146 
реклама 131 
рекламни агенции 131 
рекламни послания 56 
рекламни практики 56 
рекламни средства 56 
ректор 95 
рефлексия 9 
родители 68 
родителски отпуск 14 
роля на водата 21 
роля на КСО 108 
ръководен състав 110 
СА 64 
СА студент 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 24 25 48 102 
самозаетост 24 
Световна митническа организация 98 
световни тенденции 45 
свищовска студентка 92 
свищовски студенти 95 
свищовско висше училище 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
свобода 70 
свободен търгуем обем 40 
свободна конкуренция 86 
себестойност на селскостопанска продукция 121 
сезонност 60 
секторна заетост 27 
селскостопанска продукция 32 
семеен кодекс 68 
сетивно познание 5 
сигнален подход 136 
ситуационни кризи 7 
складова информационна система 61 
складова логистика 61 
собственик-мениджмънт 126 
София Тех Парк 3 
социална защита 84 
социална отговорност 116 
социална отговорност на бизнеса 116 
социална подкрепа 14 
социални обезщетения 14 
социално изключване 19 20 21 
социалноотговорни стратегии 116 
спедиционен договор 122 
спедиционни договори 122 
спедиция 122 
спедиция на товари 122 
специална награда 96 
специфика 66 
споделено кредитиране 30 
способ за търговия 43 
спящи активи 40 
сравнително-правен анализ 77 
старт-ъп бизнес 138 
стартъп 138 
статистическа наука 157 
стил на ръководство 115 
стил на управление 115 
стомана 48 
Стомана Индъстри 48 
Стопанска академия 91 92 93 94 95 96 97 98 99 152 153 154 155 
стопанска сфера 67 
странични продукти 132 
стратегическо лидерство 49 
структурни промени 27 127 
структурни реформи 127 
студенти 68 
студенти от СА 98 
студенти-финансисти 154 
студентски есета 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 24 25 48 102 
студентски танцов състав 156 
студентско есе 10 11 12 13 15 16 17 18 24 25 48 102 
субективни трудови права 82 
субективно право 82 
субсидии в земеделието 118 
счeтоводно отчитане 117 119 120 124 
счетоводна отчетност в земеделието 121 
счетоводни записвания 117 119 121 
счетоводни сметки 117 121 
Съвет на ЕС 98 
съвременен бизнес 23 
съвременен потребител 37 
съдържание на търговска фирма 78 
сътрудничество 97 99 
телеком услуги 135 
телекомуникационна мрежа 144 
тенденция на развитие 140 
тенис на маса 153 
теоретични модели 110 
териториално-устройствено планиране 111 
териториалноустройствени планове 111 
техники 125 
технологии 102 
технологии в бизнеса 102 
технологични компании 135 
ТЕЦ 19 
топ 100 135 
топ работодател 55 
транспорт 129 
транспортиране в търговията 129 
транспортна свързаност 39 
трети страни 26 
трудов стаж 80 
трудова заетост 25 
трудова заетост в общините на България 25 
трудова миграция 26 
трудови правоотношения 81 
трудови ресурси 27 
трудово възнаграждение 80 82 83 88 
трудово право 81 82 83 
трудово правоотношение 80 
трудово представяне 110 
трудовоправни отношения 80 81 
трудоустрояване 81 
туризъм 148 149 
туристически маркетинг 148 
туристически сектор 150 
търговия 55 
търговска дейност 79 
търговска документация 74 
търговска защита 74 
търговска несъстоятелност 75 
търговска сфера 76 
търговска тайна 76 
търговска фирма 74 
търговски договор 73 77 
търговски задължения 77 
Търговски закон 71 
търговски залог 77 
търговски отношения 77 
търговски представител 71 
търговски сделки 77 
търговски фирми 78 
търговско дружество 79 
търговско право 73 74 75 77 79 
търговско представителство 71 
търсене на зеленчуци 104 
Узбекистан 97 
умни градове 45 
умни платформи 142 
умни технологии 57 
управление на инвестиционни активи 40 
управление на иновациите 150 
управление на конфликти 112 
управление на конфликтни ситуации 112 
управление на отпадъците 132 
управление на персонала 128 
управление на предприятието 107 
управление на риска 146 
управление на човешки ресурси 110 
управленско въздействие 112 
урбанизирани територии 44 
устойчив туризъм 150 
устойчиво развитие 11 13 25 48 
устойчиво развитие в туризма 148 
устойчиво развитие на туризма 148 150 
устройствено планиране 44 
устройство на територията 111 
факултативно съдържание 78 
фалшиви данни 1 
фалшиви новини 1 9 
фалшифициране 1 
физически и юридически лица 76 
финансисти-дипломанти 154 
финансов сектор 139 
финансова администрация 139 
финансова криза 29 
финансова платформа 36 
финансови отчети 124 
финансови пазари 42 
финансови рискове 36 
фирми 78 
фотоволтаичен бизнес 64 
фотоволтаични системи 64 
фотоволтаични технологии 64 
френски университет 99 
хардуерен пазар 135 
хипотеза 114 
хора с увреждания 25 72 81 
хранителен бизнес 134 
хранителна безопасност 17 
хранителна индустрия 133 
хранителна система 133 
хранителни ресурси 15 17 
хуманитарна логистика 59 
хуманитарни кризи 59 
цена 38 
цени на зеленчуци 104 
цитиране 1 
цифрови компетенции 90 
цифрови технологии 141 
цифрови умения 141 
цифровизация 84 
цифрово образование 90 
цифрово общество 141 
частни инвестиции 39 
чатботове 143 
черноморско крайбрежие 44 
Четвърта индустриална революция 50 51 84 
човешки ресурси 22 150 
човешкия фактор 127 
чуждестранни агенции 131 
чуждестранни клиенти 131 
чужди пазари 131 
чуждоезиково обучение 151 
шампионска титла 153 
Югоизточна Европа 106 
ЮНЕСКО 12 
юридически риск 73 
5G 144 
5G мобилна мрежа 144 
Al стратегия 142 
ARIMA модел 41 
BitCoin 38 41 
civil law 75 
commfn law 75 
COSO 128 
COSO модел 128 
CRIX индекс 41 
CSR 116 
CSR метод 116 
DESI 141 
ERP 52 
ERP обучение 52 
ERP платформи 52 
ERP система 52 
ERP софтуер 52 
Kaufland България 55 
P2P платформи 30 
Uber за вещи 138 
Viva Smart 57 
Vivacom 57 
WFP 17