НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Печат. Информационна дейност

- 1 -

Сп Т 87 Впм

Георгиев, Лъчезар Георгиев.  Издателства с принос за развитие на книжната индустрия и българската книга между двете световни войни / Лъчезар Георгиев Георгиев. // Трудове на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 5-160. 

  

Сист. No: 75192

- 2 -

Сп Т 87 Впм

Георгиева, Стела Валериева.  Книжният маркетинг в Испания и Латинска Америка през XIX-XXI век / Стела Валериева Георгиева. // Трудове на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 161-190. 

  

Сист. No: 75193

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 3 -

Сп Г 62 а

Славова-Петкова, Борислава З.  Тенденции в социалните потребности и политики / Борислава З. Славова-Петкова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 466-476. 

  

Сист. No: 75342

- 4 -

Сп И 50 м

Берберова-Вълчева, Цветелина.  Актуални нормативни промени и икономически аспекти на деинституционализацията на социални услуги за деца в България / Цветелина Берберова-Вълчева. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 3, с. 67-85. 

  

Сист. No: 75099

- 5 -

Сп А 582

Йоцов, Виктор.  Предпоставки и последици от неравенството и бедността / Виктор Йоцов. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, с. 32-45. 

  

Сист. No: 75245

Статистика. Демография. Социология

- 6 -

Сп А 562

Измерения на бедността в България - статистически аспекти  / Поля Ангелова и др.. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 156-186. 

  

Сист. No: 75197

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 7 -

Сп А 562

Развитие на лидерството за постигане целите на устойчивото развитие  / Михаил Чиприянов и др.. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 220-252. 

  

Сист. No: 75199

Икономика. Икономически науки

- 8 -

Сп Ч E 18

Gover, Z. Tugrul.  Two Giants’ Views on Business Cycles: Kalecki vs. Schumpeter / Z. Tugrul Gover. // Economic Alternatives, 2019, N 1, с. 15-32. 

  

Сист. No: 75255

Микроикономика

- 9 -

Сп И 503 и

Financial wealth inequality drivers in a small EU member country: an example from Bulgaria during the 2005-2017 . // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 2, с. 41-72. 

  

Сист. No: 75108

- 10 -

Сп И 503 и

Tarasevich, Victor et al.  The intellectual-informational good: value and market price / Victor Tarasevich, Valentina Lebedeva, Margarita Yaseva. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 2, с. 100-114. 

  

Сист. No: 75135

Макроикономика

- 11 -

46780

Мавров, Христо.  Динамика на жилищните цени и макроикономическите им ефекти - данни от България / Христо Мавров. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 33-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2018 г., посветена на 65 год. от създ. на кат. "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 135-144. 

  

Сист. No: 74994

- 12 -

Сп Ч E 18

Sahnoun, Marwa et al.  Causality Between Inflation, Economic Growth and Unemployment in North African Countries / Marwa Sahnoun, Chokri Abdennadher. // Economic Alternatives, 2019, N 1, с. 77-92. 

  

Сист. No: 75262

Математически методи в икономическите науки

- 13 -

Сп Ч E 18

Shibata, Yoshitaka.  On Some Mathematical Aspects of Autonomous Differential Equations / Yoshitaka Shibata. // Economic Alternatives, 2019, N 1, с. 149-153. 

  

Сист. No: 75270

Икономически теории. Учения и школи

- 14 -

Сп И 50 м

Недев, Божидар.  Исторически корени на поведенческата финансова мисъл / Божидар Недев. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 3, с. 33-50. 

  

Сист. No: 75095

- 15 -

Сп Ч E 18

Blanco, Alfredo Felix.  Knowledge and Technological Change in Different Schools of Economic Thought : (A Brief Historical Review) / Alfredo Felix Blanco. // Economic Alternatives, 2019, N 1, с. 5-14. 

  

Сист. No: 75254

Политическа икономия

- 16 -

Сп А 582

Манчева, Галя.  Паралел между възгледите на Дейвид Рикардо и Карл Маркс / Галя Манчева. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 1, с. 128-138. 

  

Сист. No: 75241

- 17 -

Сп А 582

Проданов, Христо.  За необходимостта от политическа икономия на интернет на нещата / Христо Проданов. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, с. 124-138. 

  

Сист. No: 75251

- 18 -

Сп А 582

Стоянов, Велчо.  Мисли на един икономист (финансист) за една годишнина : 200-годишнина от рождението на великия Карл Маркс / Велчо Стоянов. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 1, с. 139-151. 

  

Сист. No: 75242

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 19 -

Сп Н 326 ВУСИ

Дечев, Теодор.  Колективното договаряне на производителността на труда в контекста на проблемите на конкурентоспособността и сигурността / Теодор Дечев. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2018, с. 7-44. 

  

Сист. No: 75180

- 20 -

Сп И 503 и

Blagoycheva, Hristina et al.  Obligation and responsibility of employers to provide health and safety at work - principles current regulation and prospects / Hristina Blagoycheva, Andriyana Andreeva, Galina Yolova. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 2, с. 115-137. 

  

Сист. No: 75110

Икономика на труда. Организация на труда

- 21 -

Сп А 454

Василева, Мариана.  Трудови отношения в строителството / Мариана Василева. // Актив, 2019, N 6, с. 26-34. 

  

Сист. No: 75237

Трудови отношения

- 22 -

Сп И 50

Анастасова-Чопева, Минка.  Динамика на трудовата заетост и безработицата в селата на България през последните 15 години / Минка Анастасова-Чопева. // Икономика и управление на селското стопанство, 2018, N 4, с. 44-56. 

  

Сист. No: 75029

- 23 -

Сп Т 871

Василева, Мариана.  Дисциплинарни наказания по трудовия договор - видове, основания, и ред за налагане и заличаване / Мариана Василева. // Труд и право, XXVIII, 2019, N 5, с. 21-31. 

  

Сист. No: 75130

- 24 -

Сп Т 871

Великова, Албена.  Международната организация на труда и работното време и почивките : 100 години и занапред / Албена Великова. // Труд и право, XXVIII, 2019, N 6, с. 5-14. 

  

Сист. No: 75278

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 25 -

Сп М 486

Денкова, Симона.  Иновации в намирането на таланти / Симона Денкова. // Мениджър, 2019, N 5, с. 62-63. 

  

Сист. No: 75094

- 26 -

Сп П 698 с

Михайлов, Михаил и др.  Недостигът на работна сила и икономическата миграция - въпрос от първостепенно значение за икономиката на ЕС / Михаил Михайлов, Васил Михайлов. // Политика и сигурност, III, 2019, N 1, с. 89-97. 

  

Сист. No: 75163

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 27 -

Сп Г 62 а

Георгиев, Пламен Василев.  Макрофинансовата рамка като фактор за развитие клоновата мрежа на търговските банки / Пламен Василев Георгиев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 274-284. 

  

Сист. No: 75321

- 28 -

Сп Н 25 а

Василева, Валя Н.  Развитие на потребителското кредитиране от небанковите кредитиращи дружества в България / Валя Н. Василева. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 1, с. 75-88. 

  

Сист. No: 75048

- 29 -

Сп В 83 Э

Киюцевская, А. М.  Финтех: современные тенденции и вызовы для денежно-кредитной политики / А. М. Киюцевская. // Вопросы экономики  (Москва), 90, 2019, N 4, с. 137-151. 

  

Сист. No: 75260

- 30 -

Сп П 698 с

Костова-Пикет, Десислава.  Финансови пазари и институции / Десислава Костова-Пикет. // Политика и сигурност, III, 2019, N 3, с. 61-83. 

  

Сист. No: 75155

- 31 -

Сп А 582

Миланова, Емилия.  Време ли е за Базел IV и какви са ефектите върху банките в България? / Емилия Миланова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 1, с. 5-19. 

  

Сист. No: 75194

- 32 -

Сп В 83 Э

Теплова, Т. В. и др.  Драйверы и тормозы развития рынковкорпоративных облигаций развитых и развивающихся стран / Т. В. Теплова, Т. В. Соколова, Галенская К. В.. // Вопросы экономики, 90, 2019, N 3, с. 77-100. 

  

Сист. No: 74988

Финанси

- 33 -

Сп Г 62 а

Йорданова, Таня Стайкова.  Влияние на инфлацията върху финансовото поведение на домакинствата / Таня Стайкова Йорданова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 233-246. 

  

Сист. No: 75313

- 34 -

Сп Г 62 а

Тодоров, Теодор М.  Тестване обективността на прецезиращите параметри на валутните опции / Теодор М. Тодоров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 97-122. 

  

Сист. No: 75296

Държавни финанси

- 35 -

Сп Г 62 а

Попов, Димитър Пламенов.  Дефицитно бюджетно финансиране и управление на държавния дълг в Република България при членството в ЕС / Димитър Пламенов Попов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 179-191. 

  

Сист. No: 75305

Данъци. Такси. Налози

- 36 -

Сп Ф 531 п

Асенов, Асен и др.  Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове / Асен Асенов, Александър Раков. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 5, с. 58-71. 

  

Сист. No: 75226

- 37 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Подаване на коригираща декларация при корекция на грешки по реда на ЗКПО / Мина Димитрова. // Актив, 2019, N 6, с. 46-54. 

  

Сист. No: 75236

- 38 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Нови изменения в данъка върху недвижимите имоти / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 5, с. 39-43. 

  

Сист. No: 75223

- 39 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  ДДС за доставки при търговски операции с трима участника, при които междинен участник е лице, установено в трета страна / Лиляна Панева. // Актив, 2019, N 5, с. 18-20. 

  

Сист. No: 75034

- 40 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Промените в ЗМДТ, в сила от 01.01.2019 г. / Лиляна Панева. // Български законник, XXVIII, 2019, N 5, с. 37-43. 

  

Сист. No: 75054

- 41 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  ДДС за продажби на стоки или услуги, свързани с използването на ваучери / Лиляна Панева. // Български законник, XXVIII, 2019, N 6, с. 84-90. 

  

Сист. No: 75214

- 42 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  За някои особености при облагането на предприятията с алтернативни данъци, дължими през 2019 г. / Цветан Станкулов. // Актив, 2019, N 5, с. 21-27. 

  

Сист. No: 75036

- 43 -

Сп Б 923 з

Янкова, Мина.  Промените в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност / Мина Янкова. // Български законник, XXVIII, 2019, N 6, с. 75-83. 

  

Сист. No: 75213

Данъчно облагане

- 44 -

Сп А 582

Попова, Нели.  Системи на корпоративно подоходно облагане / Нели Попова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 1, с. 60-72. 

  

Сист. No: 75209

Пари. Банково дело. Борси

- 45 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  Кои са най-популярните приложения за парични преводи в Европа / Иван Гайдаров. // CIO, XV, 2019, N 4, с. 12-13. 

  

Сист. No: 74963

- 46 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Разплащания с лицево разпознаване - възможност или риск / Мария Динкова. // CIO, XV, 2019, N 5, с. 19-21. 

  

Сист. No: 75125

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 47 -

Сп Г 62 а

Бенов, Юлиян Сашков.  Специфика и катализатори на консолидацията в банковия сектор / Юлиян Сашков Бенов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 247-261. 

  

Сист. No: 75315

- 48 -

Сп Г 62 а

Маринова, Кристи.  Балансовите позиции и кредитната политика като фактори за пренеция срещу банковата нисъстоятелност / Кристи Маринова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 262-273. 

  

Сист. No: 75318

- 49 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  Еволюцията в транзакционното банкиране - предимството да сме сред първите / Иван Гайдаров. // CIO, XV, 2019, N 4, с. 17-18. 

  

Сист. No: 74964

- 50 -

Сп И 502 д

Джапаров, Пламен Любомиров.  Частното банкиране и управление на богатството между възможностите и заплахите / Пламен Любомиров Джапаров. // Икономика 21, 9, 2019, N 1, с. 72-92. 

  

Сист. No: 75161

- 51 -

Сп Ф 531 п

Джилизов, Велко.  Какво предвиждат последните промени в Закона за банковата несъстоятелност / Велко Джилизов. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 5, с. 72-79. 

  

Сист. No: 75227

- 52 -

Сп М 486

Нейчев, Николай.  Сливанията и придобиванията на банки ще продължат / Николай Нейчев. // Мениджър, 2019, N 4, с. 76-77. 

  

Сист. No: 74959

- 53 -

Сп Н 25 а

Ралинска, Елена П.  Моделиране на източниците на стойност при банките и оценяване по метода на сконтираните парични потоци / Елена П. Ралинска. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 1, с. 38-58. 

  

Сист. No: 75044

Пари, валута

- 54 -

В К 263

Станчев, Ивайло.  Крипто п(р)олет / Ивайло Станчев. // Капитал, XXVII, N 21, 23-30 май 2019, с. 60-61. 

  

Сист. No: 75058

- 55 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  Бизнесът и криптовалутите / Иван Гайдаров. // CIO, XV, 2019, N 5, с. 10-11. 

  

Сист. No: 75124

- 56 -

Сп И 502

Окампо, Хосе Антонио.  Време за истинска глобална валута / Хосе Антонио Окампо. // Икономика, 2019, N 3, май-юни 2019, с. 40-43. 

  

Сист. No: 74979

- 57 -

Сп И 502

Петкова-Константинова, Мая.  Биткойните на древните : Любопитната трансформация на парите от редки предмети до криптовалути / Мая Петкова-Константинова. // Икономика, 2019, N 3, май-юни 2019, с. 154-157. 

  

Сист. No: 74983

- 58 -

Сп В 83 Э

Столбов, М. И.  К десятилетию рынка криптовалют: текущее состояние и перспективы / М. И. Столбов. // Вопросы экономики  (Москва), 90, 2019, N 5, с. 136-160. 

  

Сист. No: 75271

- 59 -

Сп Н 25 а

Христозов, Янко Ч.  Води ли въвеждането на еврото до висока инфлация / Янко Ч. Христозов. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 1, с. 3-21. 

  

Сист. No: 75041

Инвестиции

- 60 -

Сп М 486

Минчев, Теодор.  В какво да инвестираве? В имоти или в акции / Теодор Минчев. // Мениджър, 2019, N 5, с. 85-86. 

  

Сист. No: 75113

Фондов пазар. Фондова борса

- 61 -

Сп И 503 и

Jordanov, Jordan.  Key characteristics and scope of the Bulgarian corporate bond market / Jordan Jordanov. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 2, с. 138-160. 

  

Сист. No: 75111

Икономическа политика

- 62 -

Сп В 83 Э

Капелюшников, Р. И.  Экономическое неравенство - вселенское зло? / Р. И. Капелюшников. // Вопросы экономики  (Москва), 90, 2019, N 4, с. 91-106. 

  

Сист. No: 75259

Регионална икономика

- 63 -

46780

Борисов, Борислав.  Ново териториалноустройствено планиране на България. Обособяване на четири нови региона / Борислав Борисов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 33-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2018 г., посветена на 65 год. от създ. на кат. "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 13-28. 

  

Сист. No: 74992

- 64 -

Сп А 562

Социално-икономическо развитие на българското Придунавие - тенденции и перспективи  / Росица Колева и др.. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 307-338. 

  

Сист. No: 75204

- 65 -

Сп А 562

Териториално райониране на Р България - проблеми и перспективи  / Борислав Борисов и др.. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 125-155. 

  

Сист. No: 75195

- 66 -

Сп В 83 Э

Картаев, Ф. С. и др.  Влияет ли рейтинг инвестиционного климата на экономическое развитие региона? / Ф. С. Картаев, К. Е. Полунин. // Вопросы экономики  (Москва), 90, 2019, N 5, с. 90-102. 

  

Сист. No: 75267

Икономика на Русия

- 67 -

Сп В 83 Э

Дерюгин, А.Н. и др.  Перспективы использования в России "модельного бюджета" при распределении выравнивающих дотаций / А.Н. Дерюгин, И. А. Соколов. // Вопросы экономики  (Москва), 90, 2019, N 4, с. 21-38. 

  

Сист. No: 75240

- 68 -

Сп В 83 Э

Куценко, Е. С. и др.  Фокусировка региональной промышленной политики через отраслевую специализацию / Е. С. Куценко, В. Л. Абашкин, Е. А. Исланкина. // Вопросы экономики  (Москва), 90, 2019, N 5, с. 65-89. 

  

Сист. No: 75265

- 69 -

Сп В 83 Э

Мау, В. А.  Национальные цели и модель экономического роста: новое в социально-экономической политике России в 2018-2019 гг. / В. А. Мау. // Вопросы экономики  (Москва), 90, 2019, N 3, с. 5-28. 

  

Сист. No: 74986

- 70 -

Сп М 68 э

Невская, А.  Торговля услугами: новое в отношениях России и Европейского съюза / А. Невская. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2019, N 3, с. 49-58. 

  

Сист. No: 74990

- 71 -

Сп В 83 Э

Орлова, Н. В. и др.  Потенциальный рост как отражение перспектив российской экономики / Н. В. Орлова, Н. А. Лаврова. // Вопросы экономики  (Москва), 90, 2019, N 4, с. 5-20. 

  

Сист. No: 75239

Бизнес икономика

- 72 -

Сп Г 62 Св

Йосифов, Траян.  Характерни особености и насоки за подобряване на бизнес средата в България / Траян Йосифов. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 275-299. 

  

Сист. No: 75171

Икономически растеж

- 73 -

Сп И 503 и

Neog, Yadawananda.  Does fiscal spending promote economic growth in India? An application of Toda-Yamamoto causal approach / Yadawananda Neog. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 2, с. 23-40. 

  

Сист. No: 75107

- 74 -

Сп Ч E 18

Petkova, Anika.  The Role of Household Consumption in Relationship Between Economic Growth and Foreign Direct Investment in Bulgaria / Anika Petkova. // Economic Alternatives, 2019, N 1, с. 33-43. 

  

Сист. No: 75256

Икономика на отраслите

- 75 -

Сп А 582

Стрижлев, Христин.  Нови бизнес модели за разпространение на продукта на радио индустрията посредством дигитални технологии / Христин Стрижлев. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 1, с. 32-39. 

  

Сист. No: 75202

Аграрна икономика

- 76 -

Сп Г 62 а

Димитров, Георги П.  Идентифициране и оценка на проблемите при реализацията на пресни зеленчуци в Централна България / Георги П. Димитров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 323-335. 

  

Сист. No: 75326

- 77 -

Сп И 50

Башев, Храбрин.  Постижения и предизвикателства на устойчивото аграрно развитие в България и Китай / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство, 2018, N 3, с. 58-75. 

  

Сист. No: 75027

Икономика на селското стопанство

- 78 -

46778

Георгиева, Таня.  Относно някои тенденции в износа на бутилирано вино от България / Таня Георгиева. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сб. с докл. от Нац. кръгла маса организирана от кат. "Аграрна икономика", в сътрудничество с кат. "Правни науки" при Икон. унив. - Варна, 15 ноем. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с- 59-72. 

  

Сист. No: 75021

- 79 -

46778

Иванова, Павлина.  Потенциал на лозаро-винарския сектор за създаване на заетост / Павлина Иванова. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сб. с докл. от Нац. кръгла маса организирана от кат. "Аграрна икономика", в сътрудничество с кат. "Правни науки" при Икон. унив. - Варна, 15 ноем. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 213-221. 

  

Сист. No: 75022

- 80 -

46778

Киречев, Дамян и др.  Състояние и тенденции на продуктивното лозарство в България / Дамян Киречев, Радмил Николов. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сб. с докл. от Нац. кръгла маса организирана от кат. "Аграрна икономика", в сътрудничество с кат. "Правни науки" при Икон. унив. - Варна, 15 ноем. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 15-40. 

  

Сист. No: 75001

Туризъм в България

- 81 -

Сп А 562

Съвременни измерения на управлението на туристическа дестинация България  / Марияна Божинова и др.. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с.7-38. 

  

Сист. No: 75175

- 82 -

Сп П 147 п

Йончева, Таня.  Новата Директива относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги / Таня Йончева. // Търговско и облигационно право, XXIII, 2019, N 5, с. 30-43. 

  

Сист. No: 75219

- 83 -

Сп М 486

Събев, Димитър.  Weicome to Bulgaria ! / Димитър Събев. // Мениджър, 2019, N 5, с. 80-82. 

  

Сист. No: 75101

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 84 -

Сп В 83 Э

Абрамов, А. Е. и др.  Модели ценообразования акций российских компаний и их практическое применение / А. Е. Абрамов, А. Д. Радыгин, М. И. Чернова. // Вопросы экономики  (Москва), 90, 2019, N 3, с. 48-76. 

  

Сист. No: 74987

Търговия

- 85 -

Сп Ф 531 п

Петрова, Беата.  Преглед на последните промени в Наредба № Н-18, извършени в края на март 2019 г. / Беата Петрова. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 4, с. 1-24. 

  

Сист. No: 74981

Маркетинг

- 86 -

46783

Драганова, Моника А.  Потребителски възприятия на рекламата в България / Моника А. Драганова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 82-91. 

  

Сист. No: 75051

- 87 -

46783

Лалева, Богосвета Х.  Анализ и изследване на пазара на кисело мляко "Верея" / Богосвета Х. Лалева. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 38-51. 

  

Сист. No: 75062

- 88 -

Сп А 562

Йорданов, Радослав.  Възможности за повишаване качеството на данните от онлайн анкети / Радослав Йорданов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 90-122. 

  

Сист. No: 75187

- 89 -

Сп Г 62 а

Любенова, Венета Тодорова.  Концептуализиране ценността на бранда / Венета Тодорова Любенова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 5-25. 

  

Сист. No: 75280

- 90 -

Сп А 562

Марчевски, Иван и др.  Влияние на потребителските промоции върху ценността на бранда / Иван Марчевски, Венета Любенова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 279-306. 

  

Сист. No: 75203

- 91 -

Сп Г 62 Св

Павлова, Дарина.  Приложни аспекти на клиентоцентричните бизнес модели / Дарина Павлова. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 245-274. 

  

Сист. No: 75170

- 92 -

Сп Г 62 а

Първанова, Криста.  Влияе ли лоялността върху пазарния дял и печалбите на компаниите? / Криста Първанова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 123-144. 

  

Сист. No: 75300

- 93 -

Сп А 562

Решеткова, Атанаска и др.  Измерване на потребителската удовлетвореност от омникално преживяване / Атанаска Решеткова, Пенка Горанова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 39-64. 

  

Сист. No: 75184

- 94 -

Сп Г 62 Св

Стефанов, Цанко.  Връзките с обществеността и тяхното място в комуникационната политика на организацията / Цанко Стефанов. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 301-322. 

  

Сист. No: 75172

- 95 -

Сп Г 62 а

Тричков, Димитър Георгиев.  Оценка и анализ на пазарния потенциал за дигитални финансови услуги в Субсахарна Африка / Димитър Георгиев Тричков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 162-178. 

  

Сист. No: 75302

- 96 -

Сп П 698 с

Костадинович, Гружа.  Маркетингов подход и бизнес организация на транспортните системи / Гружа Костадинович. // Политика и сигурност, III, 2019, N 1, с. 63-80. 

  

Сист. No: 75156

- 97 -

Сп М 486

Кутевски, Боян.  Педя продукт, лакът бранд / Боян Кутевски. // Мениджър, 2019, N 5, с. 70-72. 

  

Сист. No: 75098

- 98 -

Сп М 486

Левашка, Елена.  Нарисувай ми виртуална реклама / Елена Левашка. // Мениджър, 2019, N 5, с. 76-77. 

  

Сист. No: 75100

- 99 -

Сп И 50 м

Марков, Неделин.  Пространствен анализ на търговската дейност чрез използване на географски информационни системи / Неделин Марков. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 3, с. 103-111. 

  

Сист. No: 75105

- 100 -

Сп И 50

Мустафа, Агрон и др.  Анализ на маркетинговите дейности на търговските банки при кредитиране на агробизнеса в Косово / Агрон Мустафа, Теодор Радев, Петър Борисов. // Икономика и управление на селското стопанство, 2019, N 3, с. 32-41. 

  

Сист. No: 75025

Маркетинг в индустрията (индустриален маркетинг)

- 101 -

Сп М 486

Бошнакова, Десислава.  Корпоративното гражданство и доверието в марките / Десислава Бошнакова. // Мениджър, 2019, N 5, с. 68-69. 

  

Сист. No: 75096

Логистика

- 102 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Плащам доставката, искам я веднага / Ники Божилов. // Логистика, XV, 2019, N 5, с. 48-49. 

  

Сист. No: 75142

- 103 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Бизнесът с партньори ускорява растежа / Васил Василев. // Логистика, XV, 2019, N 5, с. 24-26. 

  

Сист. No: 75140

- 104 -

Сп А 582

Кръстев, Кристиан.  Ефективност и потенциални ползи от Радиочестотната идентификационна технология (RFID) експресните превози / Кристиан Кръстев. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, с. 145-151. 

  

Сист. No: 75253

- 105 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Dm - различният склад / Ралица Русинова. // Логистика, XV, 2019, N 4, с. 18-20. 

  

Сист. No: 75068

- 106 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Как да убеждаваме чрез професионална манипулация / Ралица Русинова. // Логистика, XV, 2019, N 4, с. 36-37. 

  

Сист. No: 75072

- 107 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Блокчейн, не те познавам... / Ралица Русинова. // Логистика, XV, 2019, N 5, с. 53-55. 

  

Сист. No: 75143

- 108 -

Сп Л 763

Цветанова, Гена.  Киоглоджистик печели доверие на европейския пазар / Гена Цветанова. // Логистика, XV, 2019, N 4, с. 22-23. 

  

Сист. No: 75069

- 109 -

Сп Л 763

Цветанова, Гена.  Три поколения блокчейн променят бизнеса и образованието / Гена Цветанова. // Логистика, XV, 2019, N 4, с. 42. 

  

Сист. No: 75071

- 110 -

Сп Л 763

Цветанова, Гена.  Роботите и техният живот / Гена Цветанова. // Логистика, XV, 2019, N 5, с. 18-22. 

  

Сист. No: 75139

- 111 -

46780

Budner, Waldemar.  Logistics clusters: origins, formation and economic effects / Waldemar Budner. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 33-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2018 г., посветена на 65 год. от създ. на кат. "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 113-123. 

  

Сист. No: 75047

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 112 -

Сп Ф 531 п

Кирилова, Милена.  Основни акценти в Наредба № Н-9 от 2018 г. за регистрите, водени от Агенция "Митници", и промените в нея, извършени в началото на 2019 г. / Милена Кирилова. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 4, с. 48-60. 

  

Сист. No: 74978

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 113 -

Сп Г 62 а

Николаев, Даниел.  Изменения във фрайчизната стойност на международните банки в Европа след Базел III / Даниел Николаев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 147-161. 

  

Сист. No: 75301

- 114 -

Сп Г 62 а

Проданова, Росица Атанасова.  Европейският механизъм за стабилност и гръцката дългова криза / Росица Атанасова Проданова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 192-204. 

  

Сист. No: 75310

- 115 -

Сп Г 62 а

Шопов, Димчо Ивелинов.  Фискална политика на Европейския съюз - същност, реформи и инструменти за борба с последиците от европейската дългова криза / Димчо Ивелинов Шопов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 75-96. 

  

Сист. No: 75293

- 116 -

Сп А 582

Димитрова, Ивайла.  Фискална стабилност в страните от централна и Източна Европа в процеса на присъединяване към еврозоната / Ивайла Димитрова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, с. 85-96. 

  

Сист. No: 75248

- 117 -

Сп А 582

Статева, Йорданка.  Финансови центрове в Европа - каква е перспективата? / Йорданка Статева. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, с. 5-20. 

  

Сист. No: 75244

- 118 -

Сп А 582

Тодорова, Весела.  Идва ли краят на долара като резервна валута? / Весела Тодорова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, с. 107-123. 

  

Сист. No: 75250

Международни икономически отношения

- 119 -

Сп И 50 м

Панушев, Емил.  Структурни предизвикателства за българската икономика от присъствието на глобалните стойностни вериги / Емил Панушев. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 3, с. 3-18. 

  

Сист. No: 75093

- 120 -

Сп А 582

Пиримова, Вера.  Ефективност на износа и конкурентоспособност на българската икономика / Вера Пиримова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, с. 56-70. 

  

Сист. No: 75246

- 121 -

Сп М 68 э

Чебанов, С.  "Зеленая" экономика: роль сувереных фондов / С. Чебанов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2019, N 3, с. 5-12. 

  

Сист. No: 74989

- 122 -

Сп Ч E 18

Danelia, Irakli.  Georgia’s Container Market and The Black Sea Region / Irakli Danelia. // Economic Alternatives, 2019, N 1, с. 105-116. 

  

Сист. No: 75264

- 123 -

Сп И 503 и

Richet, Xavier et al.  China and globalization: internationalization of firms and trade in services / Xavier Richet, Xieshu Wang. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 2, с. 3-22. 

  

Сист. No: 75106

Глобализация

- 124 -

Сп М 486

Краевски,Тончо.  Сблъсъкът на цивилизациите / Тончо Краевски. // Мениджър, 2019, N 5, с. 101-103. 

  

Сист. No: 75116

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 125 -

46783

Димитров, Михаил Е.  България в ЕС - минало, настояще и бъдеще / Михаил Е. Димитров. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 200-209. 

  

Сист. No: 75061

- 126 -

Сп Г 62 а

Заркова, Силвия Сашева.  Проблеми и предизвикателства пред страните-членки на Еврозоната по изпълнение на критериите по процедурата при макроикономически дисбаланси / Силвия Сашева Заркова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 26-55. 

  

Сист. No: 75281

- 127 -

Сп Н 326 ВУСИ

Льондев, Атанас.  Присъединяване на България към валутния механизъм ERM 2 и Европейския банков съюз / Атанас Льондев. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2018, с. 88-105. 

  

Сист. No: 75182

- 128 -

Сп А 562

Предизвикателства пред международния бизнес в Европейския съюз  / Здравко Любенов и др.. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 370-399. 

  

Сист. No: 75206

- 129 -

Сп Н 25 а

Дан, Хорациу.  Присъединяването към Еврозоната - изследване на реалната и структурната конвергенция в Румъния, България и Хърватия / Хорациу Дан. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 1, с. 22-37. 

  

Сист. No: 75042

- 130 -

Сп П 698 с

Льондев, Атанас.  Присъединяване на България към Еврозоната / Атанас Льондев. // Политика и сигурност, III, 2019, N 3, с. 51-60. 

  

Сист. No: 75154

- 131 -

Сп М 45 о

Паргов, Калоян.  Европейският съюз - обединено пространство с хармонизирани политики / Калоян Паргов. // Международни отношения, XLVIII, 2019, N 2, с. 89-92. 

  

Сист. No: 74991

- 132 -

Сп Ф 515

Sazonova, Liliya.  National identity - European identity: resemblance and dissonance, complementarity or contention? / Liliya Sazonova. // Философия, XXVIII, 2019, N 2, с. 166-180. 

  

Сист. No: 75274

Право. Наука за държавата и правото

- 133 -

Сп Т 961 п

Калайджиев, Ангел.  Капитал и членствени правоотношения при капиталовите дружества / Ангел Калайджиев. // Търговско право, XXVIII, 2019, N 1, с. 89-93. 

  

Сист. No: 74974

- 134 -

Сп С 494

Костов, Атанас.  Патентите в областта на изкуствения интелект / Атанас Костов. // Собственост и право, 2019, N 5, с. 75-85. 

  

Сист. No: 75127

- 135 -

Сп О 253 п

Младенов, Ивайло.  Субекти, страни и участници в митническите разузнавателни производства / Ивайло Младенов. // Общество и право, 2019, N 2, с. 62-71. 

  

Сист. No: 75134

- 136 -

Сп С 494

Семерджиева, Александра.  Допустимост на регистрацията на културна ценност като търговска марка. Колизионни проблеми / Александра Семерджиева. // Собственост и право, XXVIII, 2019, N 6, с. 71-77. 

  

Сист. No: 75277

- 137 -

Сп А 582

Тодорова, Силвия.  Закрила на бизнес идентификаторите на фирмата в дигитална среда / Силвия Тодорова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 1, с. 27-31. 

  

Сист. No: 75201

- 138 -

Сп О 253 п

Топчийска, Деница.  Обработването на данни за журналистически цели : В контекста на новия Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни и изменения Закон за защита на личните данни / Деница Топчийска. // Общество и право, 2019, N 2, с. 22-42. 

  

Сист. No: 75131

- 139 -

Сп Т 871

Фети, Невин.  Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение : Въпроси и отговори по защитата на личните данни / Невин Фети. // Труд и право, XXVIII, 2019, N 5, с. 43-49; № 7, с. 44-47; № 8, с. 46-54. 

  

Сист. No: 75128

Търговско право

- 140 -

Сп П 147 п

Голева, Поля.  Цесията и потребителят - длъжник / Поля Голева. // Търговско и облигационно право, XXIII, 2019, N 4, с. 18-33. 

  

Сист. No: 74984

- 141 -

Сп П 147 п

Лекова, Мария.  Подготовка, кворум и мнозинство за вземане на решение за преобразуване / Мария Лекова. // Търговско и облигационно право, XXIII, 2019, N 4, с. 5-17. 

  

Сист. No: 74982

- 142 -

Сп Ф 531 п

Стефанов, Стефан и др.  Новият Закон за защита на търговската тайна - една дългочаквана възможност за търговците да осигурят по-ефективна защита на своето ноу-хау и търговска информация / Стефан Стефанов, Андрей Александров. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 4, с. 71-79. 

  

Сист. No: 74980

- 143 -

Сп П 147 п

Фети, Невин.  Идентифициране на търговската тайна / Невин Фети. // Търговско и облигационно право, XXIII, 2019, N 5, с. 18-29. 

  

Сист. No: 75218

Финансово право

- 144 -

Сп П 698 с

Льондев, Атанас.  Защита на правни, финансови и бизнес интереси / Атанас Льондев. // Политика и сигурност, III, 2019, N 1, с. 81-88. 

  

Сист. No: 75158

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 145 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Митовете и факти в трудовото и осигурителното право : За връзката между времето, което се признава за трудов стаж и платения годишен отпуск / Андрей Александров. // Труд и право, XXVIII, 2019, N 4, с. 30-37. 

  

Сист. No: 74972

- 146 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Митове и факти в трудовото и осигурителното право : За "сигурността" на пенсионносигурителната ни система / Андрей Александров. // Труд и право, XXVIII, 2019, N 5, с. 81-87. 

  

Сист. No: 75129

- 147 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Митове и факти в трудовото и осигурителното право : За законодателните "лутания" в режима на платения годишен отпуск / Андрей Александров. // Труд и право, XXVIII, 2019, N 6, с. 15-22. 

  

Сист. No: 75279

- 148 -

Сп Т 961 п

Стефанов, Георги.  Трудовоправни последици при прехвърляне на търговско предприятие / Георги Стефанов. // Търговско право, XXVIII, 2019, N 1, с. 83-88. 

  

Сист. No: 74973

- 149 -

46780

Marinova, Bisserka.  Comparative legal regime of contracts for the use agricultural lands / Bisserka Marinova. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 33-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2018 г., посветена на 65 год. от създ. на кат. "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 97-105. 

  

Сист. No: 75049

Обществено управление. Военни науки

- 150 -

Сп О 253

Кацарова, Мариана.  Представяне на промените в ЗОП и ППЗОП, в сила от 01.03.2019 година : Втора част / Мариана Кацарова. // Обществени поръчки, 9, 2019, N 4, с. 9-38. 

  

Сист. No: 74975

- 151 -

Сп О 253

Кацарова, Мариана.  Предварителен контрол чрез случаен избор след промените в ЗОП и ППЗОП от 01.03.2019 г. / Мариана Кацарова. // Обществени поръчки, 9, 2019, N 5, с. 15-22. 

  

Сист. No: 75216

- 152 -

Сп П 147 п

Николова, Бистра.  Особени изисквания спрямо специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания при участието им в обществени поръчки / Бистра Николова. // Търговско и облигационно право, XXIII, 2019, N 5, с. 87-94. 

  

Сист. No: 75217

- 153 -

Сп О 253

Цветанова-Минчева, Анелия.  Централизирана автоматизирана информационна система "електронни обществени поръчки" : Първа част / Анелия Цветанова-Минчева. // Обществени поръчки, 9, 2019, N 5, с. 7-14. 

  

Сист. No: 75215

- 154 -

Сп В 83 Э

Шагалов, И. Л. и др.  Территориальное общественное самоуправление: предпосылки, функции, оценка / И. Л. Шагалов, А. Ю. Рубин. // Вопросы экономики  (Москва), 90, 2019, N 5, с. 103-121. 

  

Сист. No: 75269

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 155 -

Сп Г 62 Св

Алексиева, Десислава.  Обществен интерес в административните отношения / Десислава Алексиева. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 135-169. 

  

Сист. No: 75167

- 156 -

Сп Г 62 Св

Борисов, Борислав.  Методи за оценка капацитета на държавната администрация / Борислав Борисов. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 19-77. 

  

Сист. No: 75165

- 157 -

Сп Ч E 18

Szablics, Balint.  Smart budget concept / Balint Szablics. // Economic Alternatives, 2019, N 1, с. 135-148. 

  

Сист. No: 75268

Военно дело . Военни науки

- 158 -

Сп Г 621 КИА

Бакалов, Йордан.  Противодействие на международния тероризъм, организираната престъпност и корупция. Роля на политическите партии / Йордан Бакалов. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 24-31. 

  

Сист. No: 75176

- 159 -

Сп Г 621 КИА

Грошев, Чавдар.  Международно сътрудничество между държавите за събиране на доказателства при трансгранични престъпления / Чавдар Грошев. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 73-84. 

  

Сист. No: 75177

- 160 -

Сп Г 621 КИА

Дойков, Ненко.  Идентифициране на основните механизми за финансиране на тероризма / Ненко Дойков. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 13-18. 

  

Сист. No: 75173

- 161 -

Сп Г 62 Св

Терзиев, Венелин и др.  Методология за оценка на системата за превенция на проституцията / Венелин Терзиев, Христо Бонев. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 171-206. 

  

Сист. No: 75168

- 162 -

Сп А 582

Хаджиев, Боян.  Хибридната война - същност, предпоставки и противодействие / Боян Хаджиев. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, с. 139-144. 

  

Сист. No: 75252

- 163 -

Сп Ч E 18

Vasileva, Evgeniya.  "The owls are not what they seem" Merging of Organized Crime and Political Violence / Evgeniya Vasileva. // Economic Alternatives, 2019, N 1, с. 117-134. 

  

Сист. No: 75266

Застраховане

- 164 -

Сп Г 62 а

Здравков, Николай Тодоров.  Анализ и оценка на фирмената стойност при мениджмънта на застрахователните брокерски фирми / Николай Тодоров Здравков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 285-296. 

  

Сист. No: 75322

- 165 -

Сп Г 62 а

Киров, Борислав К.  Инвестиции на застрахователните компании в български ипотечни облигации - предизвикателства и рискове / Борислав К. Киров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 205-216. 

  

Сист. No: 75311

- 166 -

Сп А 562

Митков, Милен.  Тенденции и предизвикателства пред автомобилното застраховане в условията на динамично икономическо развитие / Милен Митков. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 65-89. 

  

Сист. No: 75186

- 167 -

Сп И 50 м

Митков, Милен.  Състояние и развитие на макроикономическите показатели "застрахователна плътност" и "застрахователно проникване" в България и страните в Централна и Източна Европа (1997-2017) / Милен Митков. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 3, с. 94-102. 

  

Сист. No: 75104

- 168 -

Сп И 503 и

Achkasova, Svitlana.  The scale measurement of the indicators of the stress resistance assessment of insurance companies in Ukraine / Svitlana Achkasova. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 2, с. 161-183. 

  

Сист. No: 75112

Образование

- 169 -

Сп Г 62 а

Сръкьов, Муса мустафа.  Финансиране на училищата - състояние и проблеми / Муса мустафа Сръкьов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 297-311. 

  

Сист. No: 75323

- 170 -

Сп Н 25 а

Ангелов , Ангел Г.  Публични разходи за образование в страните - членки на ЕС : клъстерен анализ / Ангел Г. Ангелов. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 1, с. 59-74. 

  

Сист. No: 75046

- 171 -

Сп П 324

Илиева-Тричкова, Петя.  Участието в неформално образование в Европейска сравнителна перспектива: стимулиращи и ограничаващи фактори / Петя Илиева-Тричкова. // Педагогика, 2019, N 4, с. 517-537. 

  

Сист. No: 75153

- 172 -

Сп Ч 949

Научное наследие Золотого века ислама . // Чуждоезиково обучение, XLVI, 2019, N 3, с. 288-298. 

  

Сист. No: 75272

- 173 -

Сп М 486

Текев, Георги.  Най-краткият път в образованието не е най-бързият / Георги Текев. // Мениджър, 2019, N 5, с. 33-37. 

  

Сист. No: 75087

- 174 -

Сп C 58

Флорентин, Шарън.  Създаване на култура за взаимно обучение / Шарън Флорентин. // CIO, XV, 2019, N 4, с. 74-75. 

  

Сист. No: 74969

Висше образование

- 175 -

В А 561

Академията ще си сътрудничи с университет от Виетнам . // Алма матер, XXVIII, N 4, април 2019, с. 1. 

  

Сист. No: 75010

- 176 -

В А 561

Безплатни общежития ще ползват първокурсници . // Алма матер, XXVIII, N 4, април 2019, с. 1. 

  

Сист. No: 75012

- 177 -

В А 561

Двугодишен проект реализира Академията за развитие капацитета на студенти и млади учени . // Алма матер, XXVIII, N 4, април 2019, с. 2. 

  

Сист. No: 75013

- 178 -

В А 561

Докторанти от Западните Балкани щу обучава СА . // Алма матер, XXVIII, N 4, април 2019, с. 1. 

  

Сист. No: 75011

- 179 -

В А 561

Започна честването на 10 г. спец. "Икономика на туризма" . // Алма матер, XXVIII, N 4, април 2019, с. 4. 

  

Сист. No: 75017

- 180 -

В А 561

Общото събрание прие годишния отчет на ректора  : Членовете на ОС протестираха срещу държавната политика спрямо Стопанска академия. // Алма матер, XXVIII, N 4, април 2019, с. 3. 

  

Сист. No: 75016

- 181 -

В А 561

Публична лекция посветиха на международния ден на Земята . // Алма матер, XXVIII, N 4, април 2019, с. 4. 

  

Сист. No: 75018

- 182 -

В А 561

Студент по "Бизнес информатика" започна работа в Прайм Холдинг . // Алма матер, XXVIII, N 4, април 2019, с. 4. 

  

Сист. No: 75019

- 183 -

В А 561

Финансовата катедра подкрепи форум за млади предприемачи във Враца . // Алма матер, XXVIII, N 4, април 2019, с. 2. 

  

Сист. No: 75014

- 184 -

Сп Ч 949

Белчева, Весела.  Методът на Франц Ан в чуждоезикото обучение в България в края на IX - началото на XX век / Весела Белчева. // Чуждоезиково обучение, XLVI, 2019, N 2, с. 188-194. 

  

Сист. No: 74958

- 185 -

Сп С 847

Велушев, Милен.  Пари за нищо? Анализ на финансирането на обучението в държавните висши училища / Милен Велушев. // Стратегии на образователната и научната политика, 2019, N 3, с. 257-284. 

  

Сист. No: 75229

- 186 -

Сп А 582

Господинова, Силвия.  Макроикономическа среда за развитието на висшето образование и науката в България в периода 2002-2016 г. / Силвия Господинова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 1, с. 40-52. 

  

Сист. No: 75207

- 187 -

Сп С 847

Миронова, Надя.  Компетентностен модел за повишаване качеството на висшето образование / Надя Миронова. // Стратегии на образователната и научната политика, 2019, N 3, с. 239-256. 

  

Сист. No: 75228

- 188 -

Сп Ч 949

Нейкова, Мария.  Обучение чрез казуси в специализираната подготовка на студенти по английски език / Мария Нейкова. // Чуждоезиково обучение, XLVI, 2019, N 2, с. 150-156. 

  

Сист. No: 74957

- 189 -

Сп А 582

Тодоров, Васил.  Базисната икономическа теория в българските университети: монополизъм или плурализъм? / Васил Тодоров. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 1, с. 108-127. 

  

Сист. No: 75238

- 190 -

В А 561

XVза студентско есе проведе катедра "Мениджмънт" . // Алма матер, XXVIII, N 4, април 2019, с. 2. 

  

Сист. No: 75015

- 191 -

Сп Г 62 Св

Davidenko, Nadya et al.  Study of determinants of entrepeneurial intentions of students in business majors at the National University of Live and Environmental Sciences of Ukraine / Nadya Davidenko, Ivan Dimitrov, Adile Dimitrova. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 207-243. 

  

Сист. No: 75169

- 192 -

Сп П 324

Lavrysh, Yuliana et al.  The case of education for sustainable development approaches implementation at english language classes at the Technical university in Ukraine / Yuliana Lavrysh, Irina Lytovchenko. // Педагогика, 2019, N 5, с. 736-749. 

  

Сист. No: 75273

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 193 -

Сп Г 62 а

Илиев, Ивайло Христосков.  Природните дадености - предпоставка за ефективна ресурсна политика / Ивайло Христосков Илиев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 519-532. 

  

Сист. No: 75346

- 194 -

46781

Karkalikova, Marta et al.  Environmental management systems and its benefits / Marta Karkalikova, Alica Lackova. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сб. с докл. от 13-та науч. конф. с междунар. участие, 18-19 окт. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 188-195. 

  

Сист. No: 75089

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 195 -

Сп М 486

Петрова, Михаела.  Изгубените движения. Можем ли да си ги върнем / Михаела Петрова. // Мениджър, 2019, N 5, с. 124-125. 

  

Сист. No: 75118

Стокознание

- 196 -

46781

Атанасова, Петя А.  Възможности за използване на специфични и локални видове бира за повишаване удовлетвореността на клиентите на заведения за хранене и развлечения / Петя А. Атанасова. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сб. с докл. от 13-та науч. конф. с междунар. участие, 18-19 окт. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 214-222. 

  

Сист. No: 75086

- 197 -

46781

Живкова, Ваня.  Биометанизация на плодови и зеленчукови отпадъци / Ваня Живкова. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сб. с докл. от 13-та науч. конф. с междунар. участие, 18-19 окт. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 291-299. 

  

Сист. No: 75083

- 198 -

46781

Живкова, Ваня и др.  Перспективи за приложение на биоразградими материали / Ваня Живкова, Събка Пашова. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сб. с докл. от 13-та науч. конф. с междунар. участие, 18-19 окт. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 275-291. 

  

Сист. No: 75084

- 199 -

46781

Костова, Ева и др.  Екологичните маркировки и познанията на европейските и българските потребители / Ева Костова, Даниела Иванова. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сб. с докл. от 13-та науч. конф. с междунар. участие, 18-19 окт. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 165-171. 

  

Сист. No: 75080

- 200 -

46781

Парушев, Пламен и др.  Обзор, преглед на теоретични въпроси, обвързани в рамката на наблюдението и контрола върху пазара на родно производство и внесени продукти, за да се гарантира тйхното съответствие със стандартите на Европейския съюз / Пламен Парушев, Милен Митков. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сб. с докл. от 13-та науч. конф. с междунар. участие, 18-19 окт. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 223-235. 

  

Сист. No: 75077

- 201 -

46781

Пашова, Събка.  Професор Цани Калянджиев - основател на научното Стокознание в България / Събка Пашова. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сб. с докл. от 13-та науч. конф. с междунар. участие, 18-19 окт. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 11-21. 

  

Сист. No: 75078

- 202 -

46781

Стоянова, Антоанета.  Одитът - инструмент за постигане на съответствие с изискванията за безопасност на храните / Антоанета Стоянова. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сб. с докл. от 13-та науч. конф. с междунар. участие, 18-19 окт. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 113-123. 

  

Сист. No: 75079

- 203 -

46781

Contemporary technologies of food packaging . // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сб. с докл. от 13-та науч. конф. с междунар. участие, 18-19 окт. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 150-156. 

  

Сист. No: 75122

- 204 -

46781

Uzunova, Yuliya.  The "5G' Signals: Disruption of Commodity Economy / Yuliya Uzunova. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сб. с докл. от 13-та науч. конф. с междунар. участие, 18-19 окт. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 309-319. 

  

Сист. No: 75081

Енергетика

- 205 -

Сп Г 62 а

Боев, Борислав Бойчев.  Състояние и перспективи пред развитието на ядрената енергетика в България / Борислав Бойчев Боев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 391-404. 

  

Сист. No: 75337

- 206 -

Сп И 363 Ту

Експертно разследване на аварии в електроенергетиката . // Известия на Техническия университет Габрово, 2018, с. 119-123. 

  

Сист. No: 75276

- 207 -

Сп Г 62 а

Иванов, Иван Василев.  Ролята на възобновяемите енергоизточници като двигател на съвременната енергийна революция / Иван Василев Иванов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 423-433. 

  

Сист. No: 75339

- 208 -

Сп Г 62 а

Костадинов, Мирослав.  Влияние на възобновяемите енергоизточници върху икономическото развитие и сектора на енергетиката в България / Мирослав Костадинов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 405-422. 

  

Сист. No: 75338

- 209 -

Сп М 486

Ковачев, Петко.  Въгледобивът отива към небето / Петко Ковачев. // Мениджър, 2019, N 5, с. 83-84. 

  

Сист. No: 75102

- 210 -

Сп Ю 371

Косоров, Калоян.  Общи рамки на механизмите за капацитет според Четвъртия енергиен пакет / Калоян Косоров. // Ютилитис, XVII, 2019, N 4, с. 22-26. 

  

Сист. No: 75085

- 211 -

Сп Ю 371

Косоров, Калоян.  Отпадане на временните мерки за балансиране на пазар за природен газ - какво следва за крайните клиенти? / Калоян Косоров. // Ютилитис, XVII, 2019, N 5, с. 38-43. 

  

Сист. No: 75220

- 212 -

Сп Ю 371

Търговия на български енергийни фючърси на Европейската енергийна борса . // Ютилитис, XVII, 2019, N 4, с. 18-21. 

  

Сист. No: 75076

Селско стопанство. Горско стопанство

- 213 -

46778

Андреева, Андрияна и др.  Трудовоправни и осигурителноправни аспекти на трудовите договори за краткотрайна сезонна работа / Андрияна Андреева, Галина Йолова. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сб. с докл. от Нац. кръгла маса организирана от кат. "Аграрна икономика", в сътрудничество с кат. "Правни науки" при Икон. унив. - Варна, 15 ноем. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 172-184. 

  

Сист. No: 75045

- 214 -

46778

Бошнаков, Петьо.  Проблеми в лозарството, породени от нестабилността на нормативната рамка за лозаро-винарския сектор / Петьо Бошнаков. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сб. с докл. от Нац. кръгла маса организирана от кат. "Аграрна икономика", в сътрудничество с кат. "Правни науки" при Икон. унив. - Варна, 15 ноем. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 149-159. 

  

Сист. No: 75037

- 215 -

46778

Киречев, Дамян.  Анализ и оценка на организационно-управленските аспекти на инвестиционния процес в лозарските стопанства в България / Дамян Киречев. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сб. с докл. от Нац. кръгла маса организирана от кат. "Аграрна икономика", в сътрудничество с кат. "Правни науки" при Икон. унив. - Варна, 15 ноем. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 265-289. 

  

Сист. No: 75006

- 216 -

46778

Киречев, Дамян и др.  Институционална рамка и политика на подкрепа на лозаро-винарския сектор в България / Дамян Киречев, Антоанета Стоянова. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сб. с докл. от Нац. кръгла маса организирана от кат. "Аграрна икономика", в сътрудничество с кат. "Правни науки" при Икон. унив. - Варна, 15 ноем. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 73-99. 

  

Сист. No: 75020

- 217 -

46778

Костова, Надя.  Особености в отчитането на лозови масиви за целите на финансовата отчетност в унисон с "Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за периода 2019-2023 година" / Надя Костова. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сб. с докл. от Нац. кръгла маса организирана от кат. "Аграрна икономика", в сътрудничество с кат. "Правни науки" при Икон. унив. - Варна, 15 ноем. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 187-197. 

  

Сист. No: 75038

- 218 -

46778

Пейчева, Ангелина.  Модел на интегрирана верига в лозаро-винарския сектор в България / Ангелина Пейчева. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сб. с докл. от Нац. кръгла маса организирана от кат. "Аграрна икономика", в сътрудничество с кат. "Правни науки" при Икон. унив. - Варна, 15 ноем. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 254-264. 

  

Сист. No: 75043

- 219 -

46778

Тонев, Тодор.  Винарски изби с почти нулево енергопотребление / Тодор Тонев. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сб. с докл. от Нац. кръгла маса организирана от кат. "Аграрна икономика", в сътрудничество с кат. "Правни науки" при Икон. унив. - Варна, 15 ноем. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 141-145. 

  

Сист. No: 75039

- 220 -

В К 263

Ватева, Деница и др.  Ужилването на пчеларството / Деница Ватева, Мара Георгиева. // Капитал, XXVII, N 22, 31 май-6 юни 2019, с. 28-29. 

  

Сист. No: 75091

- 221 -

Сп Г 62 а

Проданова, Димитрина Любенова.  Подходът "Лидер" като ефективен инструмент на Общата селскостопанска политика на ЕС за устойчиво развитие на селските райони / Димитрина Любенова Проданова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 448-465. 

  

Сист. No: 75341

- 222 -

Сп Ч 895

Златните изби на България  : Винарска изба Катаржина Естейт спечели Голямата награда на exporter.bg „Златната изба на България“ за 2018 г.. // Човешки ресурси, 2019, N 5-6, с. 44. 

  

Сист. No: 75120

- 223 -

Сп Л 792

Киречев, Дамян.  Анализ и оценка на организационно-управленските аспекти на инвестиционния процес в лозарските стопанства / Дамян Киречев. // Лозарство и винарство, LXVII, 2019, N 2, с. 11-16. 

  

Сист. No: 75150

- 224 -

Сп И 50

Митова, Диляна.  Доходи и заетост в селските райони на България след присъединяването към ЕС / Диляна Митова. // Икономика и управление на селското стопанство, 2018, N 3, с. 42-57. 

  

Сист. No: 75026

- 225 -

Сп И 50

Митова, Диляна.  Система за екологичната устойчивост на селското стопанство / Диляна Митова. // Икономика и управление на селското стопанство, 2018, N 4, с. 15-36. 

  

Сист. No: 75028

- 226 -

Сп Л 792

Пейчева, Ангелина.  Модел на интегрирана верига в лозаро-винарския сектор в България / Ангелина Пейчева. // Лозарство и винарство, LXVII, 2019, N 2, с. 8-10. 

  

Сист. No: 75149

- 227 -

Сп Л 792

Първи лозя в Кралство Бутан . // Лозарство и винарство, LXVII, 2019, N 2, с. 19-21. 

  

Сист. No: 75151

- 228 -

Сп И 50

Теоретико-методологически аспекти на конкурентоспособността на земеделските стопанства . // Икономика и управление на селското стопанство, 2018, N 4, с. 3-14. 

  

Сист. No: 75030

- 229 -

Сп В 83 Э

Узун, В. Я. и др.  Оценка влияния институциональных и структурных изменений на развитие аграного сектора России / В. Я. Узун, Н. И. Шагайда. // Вопросы экономики  (Москва), 90, 2019, N 4, с. 39-58. 

  

Сист. No: 75243

Селскостопански предприятия, производство

- 230 -

Сп М 486

Виденова, Милена.  Топ 20 на фирмите в селското стопанство / Милена Виденова. // Мениджър, 2019, N 4, с.- 88-89. 

  

Сист. No: 74960

Аграрна политика

- 231 -

46778

Влаев, Милен.  Кредитиране на компании от лозаро-винарския сектор в България - възможности за развитие и перспективи / Милен Влаев. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сб. с докл. от Нац. кръгла маса организирана от кат. "Аграрна икономика", в сътрудничество с кат. "Правни науки" при Икон. унив. - Варна, 15 ноем. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 222-232. 

  

Сист. No: 75035

- 232 -

Сп И 50 м

Грозданова, Саша.  Продоволствената осигуреност на страната - условие за устойчивото й развитие / Саша Грозданова. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 3, с. 85-93. 

  

Сист. No: 75103

- 233 -

Сп В 83 Э

Светлов, Н. М. и др.  О неоднородности эффектов господдержки сельского хозяйства / Н. М. Светлов, Р. Г Янбых, Д. А. Логинова. // Вопросы экономики  (Москва), 90, 2019, N 4, с. 59-73. 

  

Сист. No: 75257

Земеделие. Организация и управление

- 234 -

46783

Загорчев, Димо В.  Тенденции при цените на земеделските земи в Югоизточен район за периода 2010-2015г. / Димо В. Загорчев. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 73-81. 

  

Сист. No: 75063

- 235 -

Сп А 582

Казакова-Матева, Янка.  Пространствен анализ на природосъобразните форми на земеделие в област Пловдив / Янка Казакова-Матева. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 1, с. 73-84. 

  

Сист. No: 75210

- 236 -

Сп И 50

Кънева, Красимира.  Оптимизиране на техническата ефективност на земеделските стопанства в планинските райони / Красимира Кънева. // Икономика и управление на селското стопанство, 2018, N 3, с. 11-21. 

  

Сист. No: 75024

- 237 -

Сп И 50

Николов, Димитър и др.  Анализ на механизмите за подкрепа на земеделския сектор при създаване на обществени блага / Димитър Николов, Иван Боевски, Петър Борисов, Теодор Радев. // Икономика и управление на селското стопанство, 2018, N 3, с. 3-10. 

  

Сист. No: 75023

Животновъдство

- 238 -

Сп Ч E 18

Harizanova-Metodieva, Tsvetana et al.  ARDL Models Concerning Cattle Number and Cow Milk Production in Bulgaria / Tsvetana Harizanova-Metodieva, Hristina Harizanova-Bartos. // Economic Alternatives, 2019, N 1, с. 63-76. 

  

Сист. No: 75261

Управление на предприятията. Организация на производството

- 239 -

Сп Г 62 а

Иванова, Цветелина К.  Изследване на организационната култура в български организации / Цветелина К. Иванова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 504-518. 

  

Сист. No: 75345

- 240 -

Сп Г 62 а

Крумова, Зорница.  Повишаване на конкурентоспособността на предприятията чрез иновациите / Зорница Крумова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 490-503. 

  

Сист. No: 75344

- 241 -

Сп Б 445

Албаз, Мохамед Мустафа Али.  Влияние на технологичното предприемачество върху развитието на човешкия потенциал в химическите компании в Египет / Мохамед Мустафа Али Албаз. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 2, с. 50-71. 

  

Сист. No: 75190

Мениджмънт

- 242 -

46780

Желев, Иван.  Етапи на приложението на информационните и комуникационните технологии при фасилити мениджмънта / Иван Желев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 33-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2018 г., посветена на 65 год. от създ. на кат. "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 124-134. 

  

Сист. No: 74993

- 243 -

Сп Г 62 а

Костадинова, Нина Валериева.  Източници на стрес на работното място и последици от въздействието му върху екипите и предприятията / Нина Валериева Костадинова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 434-447. 

  

Сист. No: 75340

- 244 -

Сп Н 326 ВУСИ

Тепавичарова, Милена.  Методики и модели на бенчмаркинга / Милена Тепавичарова. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2018, с. 45-87. 

  

Сист. No: 75181

- 245 -

Сп И 50 м

Брънзов, Тодор и др.  Намаляване на риска при оптимизацията на бизнес процеси чрез краудсорсинг / Тодор Брънзов, Красимира Иванова. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 3, с. 51-66. 

  

Сист. No: 75097

- 246 -

Сп П 698 с

Миков, Владимир.  Когнитивен подход към управлението на корпоративния имидж / Владимир Миков. // Политика и сигурност, III, 2019, N 1, с. 127-136. 

  

Сист. No: 75164

- 247 -

Сп Г 621 КИА

Tsvetkovich, Aleksandar.  Ethical-moral aspects of desision-making in Public services / Aleksandar Tsvetkovich. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019, с. 107-126. 

  

Сист. No: 75179

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 248 -

Сп C 58

Караангова, Полина.  Пазарът на недвижимите имоти в България, или една различна гледна точка на предприемачеството / Полина Караангова. // CIO, XV, 2019, N 4, с. 62-63. 

  

Сист. No: 74968

Корпоративно управление

- 249 -

Сп Н 326 ВУСИ

Миков, Владимир.  Иновативно управление на корпоративния имидж / Владимир Миков. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2018, с. 156-176. 

  

Сист. No: 75183

- 250 -

Сп О 253 п

Лечева, Ина.  Финансовият контрольор в корпоративния свят / Ина Лечева. // Общество и право, 2019, N 2, с. 53-61. 

  

Сист. No: 75132

Риск мениджмънт

- 251 -

46780

Станева-Тодорова, Миглена.  Управление на риска чрез серия от Международни стандарти ISO 31000 / Миглена Станева-Тодорова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 33-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2018 г., посветена на 65 год. от създ. на кат. "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 286-294. 

  

Сист. No: 74998

- 252 -

Сп А 562

Иванова, Зоя.  Изследване на контрагентния риск в индустриалните предприятия ( по примера на пивоварния бранш ) / Зоя Иванова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 187-219. 

  

Сист. No: 75198

- 253 -

Сп Г 62 а

Йорданова, Петя Валентинова.  Риск мениджмънт в дейността на франчайзодателя / Петя Валентинова Йорданова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 56-74. 

  

Сист. No: 75284

- 254 -

Сп Х 74 п

Георгиев, Георги.  За риска и новите предезвикателства / Георги Георгиев. // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 3, с. 5-7. 

  

Сист. No: 75055

Малък бизнес

- 255 -

Сп Г 62 а

Георгиева, Боряна Румянова.  Теоретични и практически аспекти в развитието на малкия бизнес / Боряна Румянова Георгиева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 366-377. 

  

Сист. No: 75329

Мениджмънт на фирмата

- 256 -

Сп И 502 д

Каменов, Камен.  [Десетте] 10-те "НЕ" за мениджърска ефективност / Камен Каменов. // Икономика 21, 9, 2019, N 1, с. 3-32. 

  

Сист. No: 75157

- 257 -

Сп М 486

Кислик, Лиз.  Шефът има грандиозни планове. Непрекъснато / Лиз Кислик. // Мениджър, 2019, N 5, с. 42-43. 

  

Сист. No: 75088

Проектно управление

- 258 -

Сп А 582

Илиева, Весела.  Иновативни финансови инструменти за финансиране на общински инвестиционни проекти за устойчиво градско развитие / Весела Илиева. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, с. 71-84. 

  

Сист. No: 75247

Счетоводство

- 259 -

Сп Г 62 а

Колев, Росен Илиянов.  Системата "Standard costing" - средство за управление на разходите / Росен Илиянов Колев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 349-365. 

  

Сист. No: 75328

- 260 -

Сп Г 62 а

Пъшева, Ирина Орлинова.  Същност и счетоводни аспекти на суапа за обща доходност / Ирина Орлинова Пъшева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 217-232. 

  

Сист. No: 75312

- 261 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Изисквания и особености на междинните финансови отчети / Живко Бонев. // Актив, 2019, N 6, с. 41-45. 

  

Сист. No: 75234

- 262 -

Сп А 454

Брезоева, Бойка.  Промените в СС 17 - Лизинг, в сила от 01.01.2019 г. / Бойка Брезоева. // Актив, 2019, N 5, с. 7-13. 

  

Сист. No: 75032

- 263 -

Сп Б 923 з

Вейсел, Али.  Промени в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2019 г. / Али Вейсел. // Български законник, XXVIII, 2019, N 5, с. 35-36. 

  

Сист. No: 75053

- 264 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Счетоводно отчитане и данъчно облагане според Закона за корпоративното подоходно облагане на приходи и разходи в бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Актив, 2019, N 5, с. 14-17. 

  

Сист. No: 75033

- 265 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Преглед на последните промени в Закона за счетоводството, в сила от 07.05.2019 г. / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 5, с. 5-14. 

  

Сист. No: 75221

- 266 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Третиране по ЗДДС на предоставянето на търговско оборудване от производителя на дистрибутори / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 4, с. 34-40. 

  

Сист. No: 74977

- 267 -

Сп А 582

Лазарова, Ваня.  Дигитализация и дигитална трансформация в счетоводството / Ваня Лазарова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, с. 97-106. 

  

Сист. No: 75249

- 268 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Безвъзмездните доставки: същност, данъчно третиране, документиране и счетоводно отчитане / Евгени Рангелов. // Актив, 2019, N 5, с. 2-6. 

  

Сист. No: 75031

- 269 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Рекламацията - същност, документиране, счетоводно отчитане и данъчни аспекти / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 5, с. 15-22. 

  

Сист. No: 75222

- 270 -

Сп А 582

Савова, Камелия.  Бюджетните разплащания - обект на киберсигурност / Камелия Савова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 1, с. 53-59. 

  

Сист. No: 75208

- 271 -

Сп Ч E 18

Stancheva-Todorova, Eleonora et al.  IFRS 16 Leases and Its Impact on Company’s Financial Reporting, Financial Ratios and Performance Metrics / Eleonora Stancheva-Todorova, Nadya Velinova-Sokolova. // Economic Alternatives, 2019, N 1, с. 44-62. 

  

Сист. No: 75258

Счетоводство на фирмата

- 272 -

Сп Ф 531 п

Георгиева, Анета.  Новите правила за данъчно третиране за целите на ЗКПО на договори за лизинг при лизингополучателите, прилагащи Международните счетоводни стандарти / Анета Георгиева. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 4, с. 16-22. 

  

Сист. No: 74976

Одиторски контрол

- 273 -

Сп Г 62 а

Василев, Пресиян Илианов.  Развитие на одита в контекста на "Индустрия 4.0" / Пресиян Илианов Василев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 336-348. 

  

Сист. No: 75327

- 274 -

Сп А 582

Башев, Явор.  Модели за възникване и предотвратяване на измами / Явор Башев. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 1, с. 101-107. 

  

Сист. No: 75235

- 275 -

Сп А 582

Филипова-Сланчева, Атанаска И.  Новата правна рамка и ролята на регистрираните одитори срещу измамата "пране на пари" / Атанаска И. Филипова-Сланчева. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 1, с. 85-94. 

  

Сист. No: 75211

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 276 -

Сп М 486

Петрова, Мария.  Находчивите компании сами създават своите таланти / Мария Петрова. // Мениджър, 2019, N 5, с. 52-53. 

  

Сист. No: 75092

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 277 -

Сп Г 62 а

Христова-Маринова, Ралица.  Финансови мотиви за международна мобилност на човешките ресурси : (по примера на България и Румъния) / Ралица Христова-Маринова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 312-322. 

  

Сист. No: 75324

- 278 -

Сп Ч 895

Методически указания за периодична комплексна оценка на научните работници и специалисти с висше образование в организациите за внедряване . // Човешки ресурси, 2019, N 5-6, с. 23-26. 

  

Сист. No: 75119

- 279 -

Сп Ч 895

Някои общосистемни и методически въпроси по оценката на кадрите - изводи от изложените експерименти . // Човешки ресурси, 2019, N 7, с. 27-34. 

  

Сист. No: 75275

- 280 -

Сп Ч E 18

Sarraf, Ahmad Reza Akhavan.  Managing Multigenerational Organizations / Ahmad Reza Akhavan Sarraf. // Economic Alternatives, 2019, N 1, с. 93-105. 

  

Сист. No: 75263

Транспорт

- 281 -

46783

Димитров, Стайко П.  Възможности за развитие на железопътния транспорт в Република България / Стайко П. Димитров. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 52-61. 

  

Сист. No: 75052

- 282 -

Сп И 502 д

Николова, Христина.  Инфраструктурни такси във въздушния транспорт - проблеми и проекции / Христина Николова. // Икономика 21, 9, 2019, N 1, с. 33-50. 

  

Сист. No: 75159

- 283 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  Летящите коли все пак идват / Начо Стригулев. // Мениджър, 2019, N 5, с. 112-113. 

  

Сист. No: 75117

- 284 -

Сп И 503 и

Zhelayazkova, Donka.  Energy consumption in the transport in Bulgaria in the contemporary conditions / Donka Zhelayazkova. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 2, с. 73-99. 

  

Сист. No: 75109

Химическа промишленост

- 285 -

Сп А 562

Саркисян-Дикова, Карина и др.  Въздействие на европейските екологични регулации върху международната конкурентоспособност на предприятията от химическата промишленост / Карина Саркисян-Дикова, Борислав Боянов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 253-276. 

  

Сист. No: 75200

Хранително-вкусова промишленост

- 286 -

46778

Пейчева, Ангелина.  Състояние на винопроизводството и търговията с вино в България / Ангелина Пейчева. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сб. с докл. от Нац. кръгла маса организирана от кат. "Аграрна икономика", в сътрудничество с кат. "Правни науки" при Икон. унив. - Варна, 15 ноем. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 41-58. 

  

Сист. No: 75002

- 287 -

46778

Петрова, Надежда и др.  Специфични характеристика на производството, преработка и търговията на десертно грозде / Надежда Петрова, Румен Отузбиров. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сб. с докл. от Нац. кръгла маса организирана от кат. "Аграрна икономика", в сътрудничество с кат. "Правни науки" при Икон. унив. - Варна, 15 ноем. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 133-140. 

  

Сист. No: 75003

- 288 -

46778

Славова, Гергана.  Възможности за стратегическо развитие на лозаро-винарския сектор в Североизточна България / Гергана Славова. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сб. с докл. от Нац. кръгла маса организирана от кат. "Аграрна икономика", в сътрудничество с кат. "Правни науки" при Икон. унив. - Варна, 15 ноем. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 198-212. 

  

Сист. No: 75004

- 289 -

Сп Х 74 п

Антонова, Аксиния.  За добавките, новите храни и контрола / Аксиния Антонова. // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 4, с. 12-15. 

  

Сист. No: 75152

- 290 -

Сп Х 74 п

Иванова, Мариела.  Да заложим на "зелено" / Мариела Иванова. // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 3, с. 8-10. 

  

Сист. No: 75056

- 291 -

Сп Х 74 п

Срокът на трайност и свежестта на продуктите . // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 3, с. 21-23. 

  

Сист. No: 75057

- 292 -

Сп Х 74 п

.  Три технологии, които могат радикално да променят света. // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 3, с. 34-35. 

  

Сист. No: 75066

Строителство

- 293 -

46780

Близнаков, Милчо.  Ефективност на инвестициите в жилищни имоти / Милчо Близнаков. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 33-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2018 г., посветена на 65 год. от създ. на кат. "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 174-181. 

  

Сист. No: 74996

- 294 -

46780

Велев, Румен.  Интелигентните градове в контекста на устойчиво градско развитие / Румен Велев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 33-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2018 г., посветена на 65 год. от създ. на кат. "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 276-285. 

  

Сист. No: 74999

- 295 -

46780

Косева, Деница.  Зелените сгради и агротуризма / Деница Косева. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 33-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2018 г., посветена на 65 год. от създ. на кат. "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 305-315. 

  

Сист. No: 74997

- 296 -

46780

Мирянов, Радан и др.  Възможности за оптимизиране на лизинговата дейност на строителното предприятие / Радан Мирянов, Велина Йорданова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 33-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2018 г., посветена на 65 год. от създ. на кат. "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 145-152. 

  

Сист. No: 74995

- 297 -

46780

Найденова, Красимира.  Възможности за непреки инвестиции в недвижими имоти / Красимира Найденова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 33-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2018 г., посветена на 65 год. от създ. на кат. "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 229-237. 

  

Сист. No: 75000

- 298 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Нормиране и отчитане на приходите на строителното предприятие / Евгени Рангелов. // Актив, 2019, N 6, с. 3-7. 

  

Сист. No: 75230

- 299 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Разходи и себестойност на строително-монтажната дейност / Евгени Рангелов. // Актив, 2019, N 6, с. 7-10. 

  

Сист. No: 75231

- 300 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Специфични стопански операции на строителното предприятие / Евгени Рангелов. // Актив, 2019, N 6, с. 11-20. 

  

Сист. No: 75233

- 301 -

Сп А 454

Янкова, Мина.  Строителното предприятие като доставчик на строителна продукция и строителни услуги у нас и в чужбина. Задължения по ЗДДС / Мина Янкова. // Актив, 2019, N 6, с. 15-20. 

  

Сист. No: 75232

Информационни технологии

- 302 -

46783

Борисова, Андреана Д.  Анализ на телекомуникационния пазар в България / Андреана Д. Борисова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 109-119. 

  

Сист. No: 75050

- 303 -

В К 263

Запрянов, Йоан.  Да опазиш облака / Йоан Запрянов. // Капитал, XXVII, N 20, 17-22 май 2019, с. 56-57. 

  

Сист. No: 75009

- 304 -

В К 263

Кацарова, Пламена.  Сигурността преди всичко : Кои най-добрите криптирани приложения за чат / Пламена Кацарова. // Капитал, XXVII, N 18, 3-9 май 2019, с. 64-65. 

  

Сист. No: 74956

- 305 -

Сп Б 445

Блажеска, Далиборка и др.  Използване на социалните медии като ефективен инструмент за изграждане на устойчиви конкурентни предимства / Далиборка Блажеска, Наташа Ристовска. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 2, с. 34-49. 

  

Сист. No: 75189

- 306 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Риск и големи инвестиции плашат производителите / Ники Божилов. // Логистика, XV, 2019, N 5, с. 56-57. 

  

Сист. No: 75144

- 307 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  Как големите данни променят градската среда / Иван Гайдаров. // CIO, XV, 2019, N 4, с. 34-37. 

  

Сист. No: 74966

- 308 -

Сп C 58

Дженева, Деница.  Тнденции в бизнес софтуера / Деница Дженева. // CIO, XV, 2019, N 4, с. 6-7. 

  

Сист. No: 74962

- 309 -

Сп C 58

Дженева, Деница.  Когата платените решения струват по-малко от безплатните / Деница Дженева. // CIO, XV, 2019, N 5, с. 34-35. 

  

Сист. No: 75133

- 310 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Инвестицията в облачни решения за управление на бизнеса - инвестиция в бъдещето / Мария Динкова. // CIO, XV, 2019, N 4, с. 48-50. 

  

Сист. No: 74967

- 311 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Шест бариери пред дигиталната трансформация / Мария Динкова. // CIO, XV, 2019, N 5, с. 4-6. 

  

Сист. No: 75123

- 312 -

Сп C 58

Едуардс, Джон.  Как Al оптимизира центровете за данни / Джон Едуардс. // CIO, XV, 2019, N 4, с. 20-23. 

  

Сист. No: 74965

- 313 -

Сп C 58

Едуардс, Джон.  Пет начина прознозният анализ да бъде полезен / Джон Едуардс. // CIO, XV, 2019, N 5, с. 22-27. 

  

Сист. No: 75126

- 314 -

Сп А 582

Папагалска, Димитрина.  Разпространение на телевизионни продукти в дигитална среда / Димитрина Папагалска. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 1, с. 20-26. 

  

Сист. No: 75196

- 315 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  Скоро всички автоматизирани ИТ процеси ще се извършват в облака / Венцислав Савов. // Мениджър, 2019, N 5, с. 96-97. 

  

Сист. No: 75115

- 316 -

Сп C 58

Стакпоул, Бет.  Как изглеждат в действителност информационните технологии с фокус върху клиента / Бет Стакпоул. // CIO, XV, 2019, N 4, с. 93-95. 

  

Сист. No: 74970

- 317 -

Сп C 58

Феранти, Марк.  Облачната миграция увеличава глобалните технологични разходи / Марк Феранти. // CIO, XV, 2019, N 4, с. 4-5. 

  

Сист. No: 74961

- 318 -

Сп Б 445

Цанева, Моника.  Практически подход за интегриране на хетерогенни системи / Моника Цанева. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 2, с. 5-16. 

  

Сист. No: 75185

Бизнес информационни системи

- 319 -

Сп М 486

Киряков, Огнян.  Фирмени инфлуенсъри / Огнян Киряков. // Мениджър, 2019, N 5, с. 48-49. 

  

Сист. No: 75090

- 320 -

Сп А 582

Крушков, Николай.  Системите на интелектуалната собственост и на търговската тайна защитават от измами / Николай Крушков. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 1, с. 95-100. 

  

Сист. No: 75212

Информационни мрежи. Информационни системи

- 321 -

Сп Г 62 Св

Охрименко, Сергей и др.  Тень цифровой экономики / Сергей Охрименко, Григорий Бортэ. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 79-134. 

  

Сист. No: 75166

- 322 -

Сп П 147 п

Захариев, Мартин.  За легитимния интерес като основание за обработване на лични данни / Мартин Захариев. // Търговско и облигационно право, XXIII, 2019, N 4, с. 1-16. 

  

Сист. No: 74985

- 323 -

Сп Б 445

Милев, Пламен Христов.  Тенденции в развитието на архитектурните решения при системите за уеб публикации / Пламен Христов Милев. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 2, с. 17-33. 

  

Сист. No: 75188

- 324 -

Сп М 486

Нейчев, Николай.  Киберррискът ще продължи да се увеличава / Николай Нейчев. // Мениджър, 2019, N 5, с. 92-93. 

  

Сист. No: 75114

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 325 -

Сп И 502 д

Стоянов, Михал.  Защита срещу измамите при електронните разплащания в търговията / Михал Стоянов. // Икономика 21, 9, 2019, N 1, с. 51-71. 

  

Сист. No: 75160

- 326 -

Сп Б 445

Янкова, Диана Стоянова.  Специфични особености на документирането, счетоводното отчитане и данъчно облагане на дейността на електронен магазин / Диана Стоянова Янкова. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 2, с. 72-86. 

  

Сист. No: 75191

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 327 -

46778

Бойчев, Бойчо.  Алтернативни форми за развитие на туризма / Бойчо Бойчев. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сб. с докл. от Нац. кръгла маса организирана от кат. "Аграрна икономика", в сътрудничество с кат. "Правни науки" при Икон. унив. - Варна, 15 ноем. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 291-297. 

  

Сист. No: 75007

- 328 -

46783

Бончева, Олга И.  Интеркултурна комуникация и нейното влияние върху туристическо обслужване / Олга И. Бончева. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 92-102. 

  

Сист. No: 75060

- 329 -

46778

Горанова, Пенка.  Виненият туризъм като алтернативна форма на развитие / Пенка Горанова. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сб. с докл. от Нац. кръгла маса организирана от кат. "Аграрна икономика", в сътрудничество с кат. "Правни науки" при Икон. унив. - Варна, 15 ноем. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 233-240. 

  

Сист. No: 75005

- 330 -

46778

Димитров, Владимир и др.  Потенциал за развитие на винен туризъм в областите Хасково и Кърджали / Владимир Димитров, Юлия Джабарова. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сб. с докл. от Нац. кръгла маса организирана от кат. "Аграрна икономика", в сътрудничество с кат. "Правни науки" при Икон. унив. - Варна, 15 ноем. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 241-253. 

  

Сист. No: 75040

- 331 -

46778

Стефанов, Цанко.  Туристическата индустрия в концепцията за устойчиво развитие / Цанко Стефанов. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сб. с докл. от Нац. кръгла маса организирана от кат. "Аграрна икономика", в сътрудничество с кат. "Правни науки" при Икон. унив. - Варна, 15 ноем. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 298-303. 

  

Сист. No: 75008

- 332 -

Сп Г 62 а

Георгиева, Кристина Георгиева.  Необходимост от препозициониране на туристическа дестинация България / Кристина Георгиева Георгиева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 378-390. 

  

Сист. No: 75331

- 333 -

Сп А 562

Илиева, Любка.  Преимущества за туристическите предприятия от сертифицирането им по ISO 9001 / Любка Илиева. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, с. 338-369. 

  

Сист. No: 75205

- 334 -

46781

Di Noia, Alfredo Ernesto et al.  "Socio-ecological label" of tourist accommodation aimed at tourists with disabilities in protect natural area / Alfredo Ernesto Di Noia, Giuseppe Martino Nicoletti. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сб. с докл. от 13-та науч. конф. с междунар. участие, 18-19 окт. 2018 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 98-105. 

  

Сист. No: 75121

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 335 -

46772

Андрюшина, Наталья П. и др.  Лексические минимумы в преподавании русского языка как иностранного / Наталья П. Андрюшина, Любовь П. Клобукова. // Русистика: вчера, сегодня, завтра : Юб. междунар. науч. конф.,посвященная 50-летию Общества русистов Болгарии и 50-летию Междунар. ассоциации преподавателей русского языка и литературы 29 июня - 3 июля 2017 г.. - София : Общество русистов Болгарии, 2018, с. 601-607. 

  

Сист. No: 75138

- 336 -

46772

Карпенко, Илья Е.  Парадоксы болгарского языка в восприятии русскоязычных: проблемы языковой интерференции / Илья Е. Карпенко. // Русистика: вчера, сегодня, завтра : Юб. междунар. науч. конф.,посвященная 50-летию Общества русистов Болгарии и 50-летию Междунар. ассоциации преподавателей русского языка и литературы 29 июня - 3 июля 2017 г.. - София : Общество русистов Болгарии, 2018, с. 437-444. 

  

Сист. No: 75137

- 337 -

46772

Лазова, Ольга И.  Специфика работы с материалами СМИ на занятиях по РКИ со студентами-экономистами / Ольга И. Лазова. // Русистика: вчера, сегодня, завтра : Юб. междунар. науч. конф.,посвященная 50-летию Общества русистов Болгарии и 50-летию Междунар. ассоциации преподавателей русского языка и литературы 29 июня - 3 июля 2017 г.. - София : Общество русистов Болгарии, 2018, с. 704-712. 

  

Сист. No: 75141

- 338 -

46772

Петрова, Красимира А.  Торговые названия как часть языковой картины мира / Красимира А. Петрова. // Русистика: вчера, сегодня, завтра : Юб. междунар. науч. конф.,посвященная 50-летию Общества русистов Болгарии и 50-летию Междунар. ассоциации преподавателей русского языка и литературы 29 июня - 3 июля 2017 г.. - София : Общество русистов Болгарии, 2018, с. 226-234. 

  

Сист. No: 75136

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 339 -

В Д 92

Проведе се Панорама на образованието в Свищов . // Дунавско дело, LXV, N 24, 21-27 юни 2019, с. 3. 

  

Сист. No: 75225

- 340 -

В Д 92

Стопанската академия задълбочава партньорството си с университети от Узбекистан . // Дунавско дело, LXV, N 23, 14-20 юни 2019, с. 8. 

  

Сист. No: 75174

- 341 -

В Д 92

Студенти от Стопанска академия с призови места в конкурса "Млад икономист" 2019 . // Дунавско дело, LXV, N 24, 21-27 юни 2019, с. 8. 

  

Сист. No: 75224


 Индекс по АВТОРИ

Абашкин, В. Л. 68 
Абрамов, А. Е. 84 
Албаз, Мохамед Мустафа Али 241 
Александров, Андрей 142 145 146 147 
Александрова, Александрина 64 
Алексиева, Десислава 155 
Анастасова-Чопева, Минка 22 
Ангелов , Ангел Г. 170 
Ангелова, Поля 6 64 
Андреева, Андрияна 213 
Андрюшина, Наталья П. 335 
Антонова, Аксиния 289 
Асенов, Асен 36 
Атанасова, Петя А. 196 
Бакалов, Йордан 158 
Башев, Храбрин 77 
Башев, Явор 274 
Белчева, Весела 184 
Бенов, Юлиян Сашков 47 
Берберова-Вълчева, Цветелина 4 
Блажеска, Далиборка 305 
Близнаков, Милчо 293 
Богданова, Маргарита 65 
Боев, Борислав Бойчев 205 
Боевски, Иван 237 
Божилов, Ники 102 306 
Божинова, Марияна 81 
Бойчев, Бойчо 327 
Бонев, Живко 261 
Бонев, Христо 161 
Бончева, Олга И. 328 
Борисов, Борислав 63 65 156 
Борисов, Петър 100 237 
Борисова, Андреана Д. 302 
Бортэ, Григорий 321 
Бошнаков, Петьо 214 
Бошнакова, Десислава 101 
Боянов, Борислав 285 
Брезоева, Бойка 262 
Брънзов, Тодор 245 
Василев, Васил 103 
Василев, Пресиян Илианов 273 
Василева, Валя Н. 28 
Василева, Мариана 21 23 
Ватева, Деница 220 
Вейсел, Али 263 
Велев, Румен 294 
Великова, Албена 24 
Велушев, Милен 185 
Венелинова, Християна 128 
Веселинова, Надежда 7 
Вечев, Венцислав 264 
Виденова, Милена 230 
Влаев, Милен 231 
Върбанов, Тихомир 6 
Гайдаров, Иван 45 49 55 307 
Галенская К. В. 32 
Георгиев, Георги 254 
Георгиев, Лъчезар Георгиев 1 
Георгиев, Пламен Василев 27 
Георгиева, Анета 272 
Георгиева, Боряна Румянова 255 
Георгиева, Кристина 81 
Георгиева, Кристина Георгиева 332 
Георгиева, Мара 220 
Георгиева, Стела Валериева 2 
Георгиева, Таня 78 
Голева, Поля 140 
Горанова, Пенка 93 329 
Господинова, Силвия 186 
Грозданова, Саша 232 
Грошев, Чавдар 159 
Дан, Хорациу 129 
Денкова, Симона 25 
Дерюгин, А.Н. 67 
Дечев, Теодор 19 
Джабарова, Юлия 330 
Джапаров, Пламен Любомиров 50 
Дженева, Деница 308 309 
Джилизов, Велко 51 
Димитров, Владимир 330 
Димитров, Георги П. 76 
Димитров, Михаил Е. 125 
Димитров, Стайко П. 281 
Димитрова, Ивайла 116 
Димитрова, Мина 37 
Динкова, Мария 46 310 311 
Дойков, Ненко 160 
Досев, Христо 265 
Драганова, Моника А. 86 
Едуардс, Джон 312 313 
Ефтимова, Диана 128 
Желев, Иван 242 
Живкова, Ваня 197 198 
Загорчев, Димо В. 234 
Запрянов, Йоан 303 
Заркова, Силвия Сашева 126 
Захариев, Мартин 322 
Захариева, Галина 64 
Здравков, Николай Тодоров 164 
Иванов, Иван Василев 207 
Иванова, Даниела 199 
Иванова, Зоя 252 
Иванова, Красимира 245 
Иванова, Мариела 290 
Иванова, Павлина 79 
Иванова, Цветелина К. 239 
Илиев, Ивайло Христосков 193 
Илиева, Весела 258 
Илиева, Любка 333 
Илиева-Тричкова, Петя 171 
Исланкина, Е. А. 68 
Йолова, Галина 213 
Йончева, Таня 82 
Йорданов, Радослав 88 
Йорданова, Велина 296 
Йорданова, Петя Валентинова 253 
Йорданова, Таня Стайкова 33 
Йосифов, Траян 72 
Йоцов, Виктор 5 
Казакова-Матева, Янка 235 
Калайджиев, Ангел 133 
Каменов, Камен 256 
Капелюшников, Р. И. 62 
Караангова, Полина 248 
Карпенко, Илья Е. 336 
Картаев, Ф. С. 66 
Касабова, Стела 64 
Кацарова, Мариана 150 151 
Кацарова, Пламена 304 
Киречев, Дамян 80 215 216 223 
Кирилова, Милена 112 
Киров, Борислав К. 165 
Киряков, Огнян 319 
Кислик, Лиз 257 
Киюцевская, А. М. 29 
Клобукова, Любовь П. 335 
Ковачев, Петко 209 
Колев, Росен Илиянов 259 
Колева, Росица 64 
Кондарев, Ивайло 266 
Косева, Деница 295 
Косоров, Калоян 210 211 
Костадинов, Мирослав 208 
Костадинова, Нина Валериева 243 
Костадинович, Гружа 96 
Костов, Атанас 134 
Костова, Ева 199 
Костова, Надя 217 
Костова-Пикет, Десислава 30 
Краевски,Тончо 124 
Крумова, Зорница 240 
Крушков, Николай 320 
Кръстев, Кристиан 104 
Кутевски, Боян 97 
Куценко, Е. С. 68 
Кушева, Галя 64 
Кънева, Красимира 236 
Лаврова, Н. А. 71 
Лазарова, Ваня 267 
Лазова, Ольга И. 337 
Лалева, Богосвета Х. 87 
Левашка, Елена 98 
Лекова, Мария 141 
Лечева, Ина 250 
Личев, Тихомир 81 
Логинова, Д. А. 233 
Льондев, Атанас 127 130 144 
Любенов, Здравко 128 
Любенова, Венета 90 
Любенова, Венета Тодорова 89 
Мавров, Христо 11 
Манчева, Галя 16 
Маринов, Иван 7 
Маринова, Кристи 48 
Марков, Неделин 99 
Марчевски, Иван 90 
Мау, В. А. 69 
Миков, Владимир 246 249 
Миланова, Емилия 31 
Милев, Пламен Христов 323 
Минкова, Ганета 38 
Минчев, Теодор 60 
Миронова, Надя 187 
Мирянов, Радан 296 
Митков, Милен 166 167 200 
Митова, Диляна 224 225 
Михайлов, Васил 26 
Михайлов, Михаил 26 
Младенов, Ивайло 135 
Моллов, Йордан 6 
Мустафа, Агрон 100 
Найденова, Красимира 297 
Невская, А. 70 
Недев, Божидар 14 
Нейкова, Мария 188 
Нейчев, Николай 52 324 
Николаев, Даниел 113 
Николов, Димитър 237 
Николов, Радмил 80 
Николова, Бистра 152 
Николова, Христина 282 
Окампо, Хосе Антонио 56 
Орлова, Н. В. 71 
Отузбиров, Румен 287 
Охрименко, Сергей 321 
Павлов, Павлин 81 
Павлова, Дарина 91 
Панева, Лиляна 39 40 41 
Панушев, Емил 119 
Папагалска, Димитрина 314 
Парашкевова, Евелина 65 
Паргов, Калоян 131 
Парушев, Пламен 200 
Пашова, Събка 198 201 
Пейчева, Ангелина 218 226 286 
Петкова-Константинова, Мая 57 
Петров, Ивайло 128 
Петрова, Беата 85 
Петрова, Красимира А. 338 
Петрова, Мария 276 
Петрова, Михаела 195 
Петрова, Надежда 287 
Пиримова, Вера 120 
Полунин, К. Е. 66 
Попов, Димитър Пламенов 35 
Попова, Нели 44 
Проданов, Христо 17 
Проданова, Димитрина Любенова 221 
Проданова, Росица Атанасова 114 
Първанова, Криста 92 
Пъшева, Ирина Орлинова 260 
Радев, Теодор 100 237 
Радыгин, А. Д. 84 
Раков, Александър 36 
Ралинска, Елена П. 53 
Рангелов, Евгени 268 269 298 299 300 
Решеткова, Атанаска 93 
Ристовска, Наташа 305 
Рубин, А. Ю. 154 
Русинова, Ралица 105 106 107 
Савов, Венцислав 315 
Савова, Камелия 270 
Саркисян-Дикова, Карина 285 
Светлов, Н. М. 233 
Семерджиева, Александра 136 
Сирашки, Христо 65 
Славова, Гергана 288 
Славова-Петкова, Борислава З. 3 
Соколов, И. А. 67 
Соколова, Т. В. 32 
Сръкьов, Муса мустафа 169 
Стакпоул, Бет 316 
Станева-Тодорова, Миглена 251 
Станкулов, Цветан 42 
Станчев, Ивайло 54 
Статева, Йорданка 117 
Стефанов, Георги 148 
Стефанов, Стефан 142 
Стефанов, Цанко 94 331 
Столбов, М. И. 58 
Стоянов, Велчо 18 
Стоянов, Михал 325 
Стоянова, Антоанета 202 216 
Стригулев, Начо 283 
Стрижлев, Христин 75 
Събев, Димитър 83 
Текев, Георги 173 
Тепавичарова, Милена 244 
Теплова, Т. В. 32 
Терзиев, Венелин 161 
Тодоров, Васил 189 
Тодоров, Теодор М. 34 
Тодорова, Весела 118 
Тодорова, Любомира 81 
Тодорова, Силвия 137 
Тонев, Тодор 219 
Топчийска, Деница 138 
Тричков, Димитър Георгиев 95 
Узун, В. Я. 229 
Феранти, Марк 317 
Фети, Невин 139 143 
Филипова-Сланчева, Атанаска И. 275 
Флорентин, Шарън 174 
Хаджиев, Боян 162 
Христова-Маринова, Ралица 277 
Христозов, Янко Ч. 59 
Цанева, Моника 318 
Цанов, Емил 7 
Цветанова, Гена 108 109 110 
Цветанова, Иванка 6 
Цветанова-Минчева, Анелия 153 
Чебанов, С. 121 
Чернова, М. И. 84 
Чибурене, Ядвига 7 
Чиприянов, Михаил 7 
Чиприянова, Галина 7 
Шагайда, Н. И. 229 
Шагалов, И. Л. 154 
Шопов, Димчо Ивелинов 115 
Шопова, Маргарита 6 
Шуманова, Костадинка 128 
Янбых, Р. Г 233 
Янкова, Диана Стоянова 326 
Янкова, Мина 43 301 
Abdennadher, Chokri 12 
Achkasova, Svitlana 168 
Andreeva, Andriyana 20 
Blagoycheva, Hristina 20 
Blanco, Alfredo Felix 15 
Budner, Waldemar 111 
Danelia, Irakli 122 
Davidenko, Nadya 191 
Di Noia, Alfredo Ernesto 334 
Dimitrov, Ivan 191 
Dimitrova, Adile 191 
Gover, Z. Tugrul 8 
Harizanova-Bartos, Hristina 238 
Harizanova-Metodieva, Tsvetana 238 
Jordanov, Jordan 61 
Karkalikova, Marta 194 
Lackova, Alica 194 
Lavrysh, Yuliana 192 
Lebedeva, Valentina 10 
Lytovchenko, Irina 192 
Marinova, Bisserka 149 
Neog, Yadawananda 73 
Nicoletti, Giuseppe Martino 334 
Petkova, Anika 74 
Richet, Xavier 123 
Sahnoun, Marwa 12 
Sarraf, Ahmad Reza Akhavan 280 
Sazonova, Liliya 132 
Shibata, Yoshitaka 13 
Stancheva-Todorova, Eleonora 271 
Szablics, Balint 157 
Tarasevich, Victor 10 
Tsvetkovich, Aleksandar 247 
Uzunova, Yuliya 204 
Vasileva, Evgeniya 163 
Velinova-Sokolova, Nadya 271 
Wang, Xieshu 123 
Yaseva, Margarita 10 
Yolova, Galina 20 
Zhelayazkova, Donka 284 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Академията ще си сътрудничи с университет от Виетнам 175 
Актуални нормативни промени и икономически аспекти на деинституционализацията на социални услуги за деца в България 4 
Алтернативни форми за развитие на туризма 327 
Анализ и изследване на пазара на кисело мляко "Верея" 87 
Анализ и оценка на организационно-управленските аспекти на инвестиционния процес в лозарските стопанства 223 
Анализ и оценка на организационно-управленските аспекти на инвестиционния процес в лозарските стопанства в България 215 
Анализ и оценка на фирмената стойност при мениджмънта на застрахователните брокерски фирми 164 
Анализ на маркетинговите дейности на търговските банки при кредитиране на агробизнеса в Косово 100 
Анализ на механизмите за подкрепа на земеделския сектор при създаване на обществени блага 237 
Анализ на телекомуникационния пазар в България 302 
Базисната икономическа теория в българските университети: монополизъм или плурализъм? 189 
Балансовите позиции и кредитната политика като фактори за пренеция срещу банковата нисъстоятелност 48 
Безвъзмездните доставки: същност, данъчно третиране, документиране и счетоводно отчитане 268 
Безплатни общежития ще ползват първокурсници 176 
Бизнесът и криптовалутите 55 
Бизнесът с партньори ускорява растежа 103 
Биометанизация на плодови и зеленчукови отпадъци 197 
Биткойните на древните 57 
Блокчейн, не те познавам... 107 
България в ЕС - минало, настояще и бъдеще 125 
Бюджетните разплащания - обект на киберсигурност 270 
В какво да инвестираве? В имоти или в акции 60 
Винарски изби с почти нулево енергопотребление 219 
Виненият туризъм като алтернативна форма на развитие 329 
Влияе ли лоялността върху пазарния дял и печалбите на компаниите? 92 
Влияет ли рейтинг инвестиционного климата на экономическое развитие региона? 66 
Влияние на възобновяемите енергоизточници върху икономическото развитие и сектора на енергетиката в България 208 
Влияние на инфлацията върху финансовото поведение на домакинствата 33 
Влияние на потребителските промоции върху ценността на бранда 90 
Влияние на технологичното предприемачество върху развитието на човешкия потенциал в химическите компании в Египет 241 
Води ли въвеждането на еврото до висока инфлация 59 
Време за истинска глобална валута 56 
Време ли е за Базел IV и какви са ефектите върху банките в България? 31 
Връзките с обществеността и тяхното място в комуникационната политика на организацията 94 
Въгледобивът отива към небето 209 
Въздействие на европейските екологични регулации върху международната конкурентоспособност на предприятията от химическата промишленост 285 
Възможности за използване на специфични и локални видове бира за повишаване удовлетвореността на клиентите на заведения за хранене и развлечения 196 
Възможности за непреки инвестиции в недвижими имоти 297 
Възможности за оптимизиране на лизинговата дейност на строителното предприятие 296 
Възможности за повишаване качеството на данните от онлайн анкети 88 
Възможности за развитие на железопътния транспорт в Република България 281 
Възможности за стратегическо развитие на лозаро-винарския сектор в Североизточна България 288 
Да заложим на "зелено" 290 
Да опазиш облака 303 
Двугодишен проект реализира Академията за развитие капацитета на студенти и млади учени 177 
ДДС за доставки при търговски операции с трима участника, при които междинен участник е лице, установено в трета страна 39 
ДДС за продажби на стоки или услуги, свързани с използването на ваучери 41 
Дефицитно бюджетно финансиране и управление на държавния дълг в Република България при членството в ЕС 35 
Дигитализация и дигитална трансформация в счетоводството 267 
Динамика на жилищните цени и макроикономическите им ефекти - данни от България 11 
Динамика на трудовата заетост и безработицата в селата на България през последните 15 години 22 
Дисциплинарни наказания по трудовия договор - видове, основания, и ред за налагане и заличаване 23 
Докторанти от Западните Балкани щу обучава СА 178 
Допустимост на регистрацията на културна ценност като търговска марка. Колизионни проблеми 136 
Доходи и заетост в селските райони на България след присъединяването към ЕС 224 
Драйверы и тормозы развития рынковкорпоративных облигаций развитых и развивающихся стран 32 
Еволюцията в транзакционното банкиране - предимството да сме сред първите 49 
Европейският механизъм за стабилност и гръцката дългова криза 114 
Европейският съюз - обединено пространство с хармонизирани политики 131 
Екологичните маркировки и познанията на европейските и българските потребители 199 
Експертно разследване на аварии в електроенергетиката 206 
Етапи на приложението на информационните и комуникационните технологии при фасилити мениджмънта 242 
Ефективност и потенциални ползи от Радиочестотната идентификационна технология (RFID) експресните превози 104 
Ефективност на износа и конкурентоспособност на българската икономика 120 
Ефективност на инвестициите в жилищни имоти 293 
За добавките, новите храни и контрола 289 
За легитимния интерес като основание за обработване на лични данни 322 
За необходимостта от политическа икономия на интернет на нещата 17 
За някои особености при облагането на предприятията с алтернативни данъци, дължими през 2019 г. 42 
За риска и новите предезвикателства 254 
Закрила на бизнес идентификаторите на фирмата в дигитална среда 137 
Започна честването на 10 г. спец. "Икономика на туризма" 179 
Защита на правни, финансови и бизнес интереси 144 
Защита срещу измамите при електронните разплащания в търговията 325 
Зелените сгради и агротуризма 295 
Златните изби на България 222 
Идва ли краят на долара като резервна валута? 118 
Идентифициране и оценка на проблемите при реализацията на пресни зеленчуци в Централна България 76 
Идентифициране на основните механизми за финансиране на тероризма 160 
Идентифициране на търговската тайна 143 
Изгубените движения. Можем ли да си ги върнем 195 
Издателства с принос за развитие на книжната индустрия и българската книга между двете световни войни 1 
Изисквания и особености на междинните финансови отчети 261 
Изменения във фрайчизната стойност на международните банки в Европа след Базел III 113 
Измерване на потребителската удовлетвореност от омникално преживяване 93 
Измерения на бедността в България - статистически аспекти 6 
Използване на социалните медии като ефективен инструмент за изграждане на устойчиви конкурентни предимства 305 
Изследване на контрагентния риск в индустриалните предприятия ( по примера на пивоварния бранш ) 252 
Изследване на организационната култура в български организации 239 
Източници на стрес на работното място и последици от въздействието му върху екипите и предприятията 243 
Инвестиции на застрахователните компании в български ипотечни облигации - предизвикателства и рискове 165 
Инвестицията в облачни решения за управление на бизнеса - инвестиция в бъдещето 310 
Иновативни финансови инструменти за финансиране на общински инвестиционни проекти за устойчиво градско развитие 258 
Иновативно управление на корпоративния имидж 249 
Иновации в намирането на таланти 25 
Институционална рамка и политика на подкрепа на лозаро-винарския сектор в България 216 
Интелигентните градове в контекста на устойчиво градско развитие 294 
Интеркултурна комуникация и нейното влияние върху туристическо обслужване 328 
Инфраструктурни такси във въздушния транспорт - проблеми и проекции 282 
Исторически корени на поведенческата финансова мисъл 14 
К десятилетию рынка криптовалют: текущее состояние и перспективы 58 
Как Al оптимизира центровете за данни 312 
Как големите данни променят градската среда 307 
Как да убеждаваме чрез професионална манипулация 106 
Как изглеждат в действителност информационните технологии с фокус върху клиента 316 
Какво предвиждат последните промени в Закона за банковата несъстоятелност 51 
Капитал и членствени правоотношения при капиталовите дружества 133 
Киберррискът ще продължи да се увеличава 324 
Киоглоджистик печели доверие на европейския пазар 108 
Книжният маркетинг в Испания и Латинска Америка през XIX-XXI век 2 
Когата платените решения струват по-малко от безплатните 309 
Когнитивен подход към управлението на корпоративния имидж 246 
Кои са най-популярните приложения за парични преводи в Европа 45 
Колективното договаряне на производителността на труда в контекста на проблемите на конкурентоспособността и сигурността 19 
Компетентностен модел за повишаване качеството на висшето образование 187 
Концептуализиране ценността на бранда 89 
Корпоративното гражданство и доверието в марките 101 
Кредитиране на компании от лозаро-винарския сектор в България - възможности за развитие и перспективи 231 
Крипто п(р)олет 54 
Лексические минимумы в преподавании русского языка как иностранного 335 
Летящите коли все пак идват 283 
Макроикономическа среда за развитието на висшето образование и науката в България в периода 2002-2016 г. 186 
Макрофинансовата рамка като фактор за развитие клоновата мрежа на търговските банки 27 
Маркетингов подход и бизнес организация на транспортните системи 96 
Международната организация на труда и работното време и почивките 24 
Международно сътрудничество между държавите за събиране на доказателства при трансгранични престъпления 159 
Методи за оценка капацитета на държавната администрация 156 
Методики и модели на бенчмаркинга 244 
Методически указания за периодична комплексна оценка на научните работници и специалисти с висше образование в организациите за внедряване 278 
Методология за оценка на системата за превенция на проституцията 161 
Методът на Франц Ан в чуждоезикото обучение в България в края на IX - началото на XX век 184 
Мисли на един икономист (финансист) за една годишнина 18 
Митове и факти в трудовото и осигурителното право 146 147 
Митовете и факти в трудовото и осигурителното право 145 
Модел на интегрирана верига в лозаро-винарския сектор в България 218 226 
Модели за възникване и предотвратяване на измами 274 
Модели ценообразования акций российских компаний и их практическое применение 84 
Моделиране на източниците на стойност при банките и оценяване по метода на сконтираните парични потоци 53 
Най-краткият път в образованието не е най-бързият 173 
Намаляване на риска при оптимизацията на бизнес процеси чрез краудсорсинг 245 
Нарисувай ми виртуална реклама 98 
Научное наследие Золотого века ислама 172 
Находчивите компании сами създават своите таланти 276 
Национальные цели и модель экономического роста: новое в социально-экономической политике России в 2018-2019 гг. 69 
Недостигът на работна сила и икономическата миграция - въпрос от първостепенно значение за икономиката на ЕС 26 
Необходимост от препозициониране на туристическа дестинация България 332 
Новата Директива относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги 82 
Новата правна рамка и ролята на регистрираните одитори срещу измамата "пране на пари" 275 
Нови бизнес модели за разпространение на продукта на радио индустрията посредством дигитални технологии 75 
Нови изменения в данъка върху недвижимите имоти 38 
Новите правила за данъчно третиране за целите на ЗКПО на договори за лизинг при лизингополучателите, прилагащи Международните счетоводни стандарти 272 
Новият Закон за защита на търговската тайна - една дългочаквана възможност за търговците да осигурят по-ефективна защита на своето ноу-хау и търговска информация 142 
Ново териториалноустройствено планиране на България. Обособяване на четири нови региона 63 
Нормиране и отчитане на приходите на строителното предприятие 298 
Някои общосистемни и методически въпроси по оценката на кадрите - изводи от изложените експерименти 279 
О неоднородности эффектов господдержки сельского хозяйства 233 
Обзор, преглед на теоретични въпроси, обвързани в рамката на наблюдението и контрола върху пазара на родно производство и внесени продукти, за да се гарантира тйхното съответствие със стандартите на Европейския съюз 200 
Облачната миграция увеличава глобалните технологични разходи 317 
Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение 139 
Обработването на данни за журналистически цели 138 
Обучение чрез казуси в специализираната подготовка на студенти по английски език 188 
Обществен интерес в административните отношения 155 
Общи рамки на механизмите за капацитет според Четвъртия енергиен пакет 210 
Общото събрание прие годишния отчет на ректора 180 
Одитът - инструмент за постигане на съответствие с изискванията за безопасност на храните 202 
Оптимизиране на техническата ефективност на земеделските стопанства в планинските райони 236 
Основни акценти в Наредба № Н-9 от 2018 г. за регистрите, водени от Агенция "Митници", и промените в нея, извършени в началото на 2019 г. 112 
Особени изисквания спрямо специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания при участието им в обществени поръчки 152 
Особености в отчитането на лозови масиви за целите на финансовата отчетност в унисон с "Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за периода 2019-2023 година" 217 
Относно някои тенденции в износа на бутилирано вино от България 78 
Отпадане на временните мерки за балансиране на пазар за природен газ - какво следва за крайните клиенти? 211 
Оценка влияния институциональных и структурных изменений на развитие аграного сектора России 229 
Оценка и анализ на пазарния потенциал за дигитални финансови услуги в Субсахарна Африка 95 
Пазарът на недвижимите имоти в България, или една различна гледна точка на предприемачеството 248 
Парадоксы болгарского языка в восприятии русскоязычных: проблемы языковой интерференции 336 
Паралел между възгледите на Дейвид Рикардо и Карл Маркс 16 
Пари за нищо? Анализ на финансирането на обучението в държавните висши училища 185 
Патентите в областта на изкуствения интелект 134 
Педя продукт, лакът бранд 97 
Перспективи за приложение на биоразградими материали 198 
Перспективы использования в России "модельного бюджета" при распределении выравнивающих дотаций 67 
Пет начина прознозният анализ да бъде полезен 313 
Плащам доставката, искам я веднага 102 
Повишаване на конкурентоспособността на предприятията чрез иновациите 240 
Подаване на коригираща декларация при корекция на грешки по реда на ЗКПО 37 
Подготовка, кворум и мнозинство за вземане на решение за преобразуване 141 
Подходът "Лидер" като ефективен инструмент на Общата селскостопанска политика на ЕС за устойчиво развитие на селските райони 221 
Постижения и предизвикателства на устойчивото аграрно развитие в България и Китай 77 
Потенциал за развитие на винен туризъм в областите Хасково и Кърджали 330 
Потенциал на лозаро-винарския сектор за създаване на заетост 79 
Потенциальный рост как отражение перспектив российской экономики 71 
Потребителски възприятия на рекламата в България 86 
Практически подход за интегриране на хетерогенни системи 318 
Преглед на последните промени в Закона за счетоводството, в сила от 07.05.2019 г. 265 
Преглед на последните промени в Наредба № Н-18, извършени в края на март 2019 г. 85 
Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове 36 
Предварителен контрол чрез случаен избор след промените в ЗОП и ППЗОП от 01.03.2019 г. 151 
Предизвикателства пред международния бизнес в Европейския съюз 128 
Предпоставки и последици от неравенството и бедността 5 
Представяне на промените в ЗОП и ППЗОП, в сила от 01.03.2019 година 150 
Преимущества за туристическите предприятия от сертифицирането им по ISO 9001 333 
Приложни аспекти на клиентоцентричните бизнес модели 91 
Природните дадености - предпоставка за ефективна ресурсна политика 193 
Присъединяване на България към валутния механизъм ERM 2 и Европейския банков съюз 127 
Присъединяване на България към Еврозоната 130 
Присъединяването към Еврозоната - изследване на реалната и структурната конвергенция в Румъния, България и Хърватия 129 
Проблеми в лозарството, породени от нестабилността на нормативната рамка за лозаро-винарския сектор 214 
Проблеми и предизвикателства пред страните-членки на Еврозоната по изпълнение на критериите по процедурата при макроикономически дисбаланси 126 
Проведе се Панорама на образованието в Свищов 339 
Продоволствената осигуреност на страната - условие за устойчивото й развитие 232 
Промени в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2019 г. 263 
Промените в ЗМДТ, в сила от 01.01.2019 г. 40 
Промените в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 43 
Промените в СС 17 - Лизинг, в сила от 01.01.2019 г. 262 
Пространствен анализ на природосъобразните форми на земеделие в област Пловдив 235 
Пространствен анализ на търговската дейност чрез използване на географски информационни системи 99 
Противодействие на международния тероризъм, организираната престъпност и корупция. Роля на политическите партии 158 
Професор Цани Калянджиев - основател на научното Стокознание в България 201 
Публична лекция посветиха на международния ден на Земята 181 
Публични разходи за образование в страните - членки на ЕС : клъстерен анализ 170 
Първи лозя в Кралство Бутан 227 
Развитие на лидерството за постигане целите на устойчивото развитие 7 
Развитие на одита в контекста на "Индустрия 4.0" 273 
Развитие на потребителското кредитиране от небанковите кредитиращи дружества в България 28 
Разплащания с лицево разпознаване - възможност или риск 46 
Разпространение на телевизионни продукти в дигитална среда 314 
Разходи и себестойност на строително-монтажната дейност 299 
Рекламацията - същност, документиране, счетоводно отчитане и данъчни аспекти 269 
Риск и големи инвестиции плашат производителите 306 
Риск мениджмънт в дейността на франчайзодателя 253 
Роботите и техният живот 110 
Ролята на възобновяемите енергоизточници като двигател на съвременната енергийна революция 207 
Сблъсъкът на цивилизациите 124 
Сигурността преди всичко 304 
Система за екологичната устойчивост на селското стопанство 225 
Системата "Standard costing" - средство за управление на разходите 259 
Системи на корпоративно подоходно облагане 44 
Системите на интелектуалната собственост и на търговската тайна защитават от измами 320 
Скоро всички автоматизирани ИТ процеси ще се извършват в облака 315 
Сливанията и придобиванията на банки ще продължат 52 
Социално-икономическо развитие на българското Придунавие - тенденции и перспективи 64 
Специфика и катализатори на консолидацията в банковия сектор 47 
Специфика работы с материалами СМИ на занятиях по РКИ со студентами-экономистами 337 
Специфични особености на документирането, счетоводното отчитане и данъчно облагане на дейността на електронен магазин 326 
Специфични стопански операции на строителното предприятие 300 
Специфични характеристика на производството, преработка и търговията на десертно грозде 287 
Срокът на трайност и свежестта на продуктите 291 
Стопанската академия задълбочава партньорството си с университети от Узбекистан 340 
Строителното предприятие като доставчик на строителна продукция и строителни услуги у нас и в чужбина. Задължения по ЗДДС 301 
Структурни предизвикателства за българската икономика от присъствието на глобалните стойностни вериги 119 
Студент по "Бизнес информатика" започна работа в Прайм Холдинг 182 
Студенти от Стопанска академия с призови места в конкурса "Млад икономист" 2019 341 
Субекти, страни и участници в митническите разузнавателни производства 135 
Счетоводно отчитане и данъчно облагане според Закона за корпоративното подоходно облагане на приходи и разходи в бюджетните организации 264 
Съвременни измерения на управлението на туристическа дестинация България 81 
Създаване на култура за взаимно обучение 174 
Състояние и перспективи пред развитието на ядрената енергетика в България 205 
Състояние и развитие на макроикономическите показатели "застрахователна плътност" и "застрахователно проникване" в България и страните в Централна и Източна Европа (1997-2017) 167 
Състояние и тенденции на продуктивното лозарство в България 80 
Състояние на винопроизводството и търговията с вино в България 286 
Същност и счетоводни аспекти на суапа за обща доходност 260 
Тенденции в развитието на архитектурните решения при системите за уеб публикации 323 
Тенденции в социалните потребности и политики 3 
Тенденции и предизвикателства пред автомобилното застраховане в условията на динамично икономическо развитие 166 
Тенденции при цените на земеделските земи в Югоизточен район за периода 2010-2015г. 234 
Тень цифровой экономики 321 
Теоретико-методологически аспекти на конкурентоспособността на земеделските стопанства 228 
Теоретични и практически аспекти в развитието на малкия бизнес 255 
Териториално райониране на Р България - проблеми и перспективи 65 
Территориальное общественное самоуправление: предпосылки, функции, оценка 154 
Тестване обективността на прецезиращите параметри на валутните опции 34 
Тнденции в бизнес софтуера 308 
Топ 20 на фирмите в селското стопанство 230 
Торговля услугами: новое в отношениях России и Европейского съюза 70 
Торговые названия как часть языковой картины мира 338 
Третиране по ЗДДС на предоставянето на търговско оборудване от производителя на дистрибутори 266 
Три поколения блокчейн променят бизнеса и образованието 109 
Три технологии, които могат радикално да променят света 292 
Трудови отношения в строителството 21 
Трудовоправни и осигурителноправни аспекти на трудовите договори за краткотрайна сезонна работа 213 
Трудовоправни последици при прехвърляне на търговско предприятие 148 
Туристическата индустрия в концепцията за устойчиво развитие 331 
Търговия на български енергийни фючърси на Европейската енергийна борса 212 
Ужилването на пчеларството 220 
Управление на риска чрез серия от Международни стандарти ISO 31000 251 
Участието в неформално образование в Европейска сравнителна перспектива: стимулиращи и ограничаващи фактори 171 
Финансиране на училищата - състояние и проблеми 169 
Финансовата катедра подкрепи форум за млади предприемачи във Враца 183 
Финансови мотиви за международна мобилност на човешките ресурси 277 
Финансови пазари и институции 30 
Финансови центрове в Европа - каква е перспективата? 117 
Финансовият контрольор в корпоративния свят 250 
Финтех: современные тенденции и вызовы для денежно-кредитной политики 29 
Фирмени инфлуенсъри 319 
Фискална политика на Европейския съюз - същност, реформи и инструменти за борба с последиците от европейската дългова криза 115 
Фискална стабилност в страните от централна и Източна Европа в процеса на присъединяване към еврозоната 116 
Фокусировка региональной промышленной политики через отраслевую специализацию 68 
Характерни особености и насоки за подобряване на бизнес средата в България 72 
Хибридната война - същност, предпоставки и противодействие 162 
Централизирана автоматизирана информационна система "електронни обществени поръчки" 153 
Цесията и потребителят - длъжник 140 
Частното банкиране и управление на богатството между възможностите и заплахите 50 
Шест бариери пред дигиталната трансформация 311 
Шефът има грандиозни планове. Непрекъснато 257 
"Socio-ecological label" of tourist accommodation aimed at tourists with disabilities in protect natural area 334 
"The owls are not what they seem" Merging of Organized Crime and Political Violence 163 
"Зеленая" экономика: роль сувереных фондов 121 
[Десетте] 10-те "НЕ" за мениджърска ефективност 256 
ARDL Models Concerning Cattle Number and Cow Milk Production in Bulgaria 238 
Causality Between Inflation, Economic Growth and Unemployment in North African Countries 12 
China and globalization: internationalization of firms and trade in services 123 
Comparative legal regime of contracts for the use agricultural lands 149 
Contemporary technologies of food packaging 203 
Dm - различният склад 105 
Does fiscal spending promote economic growth in India? An application of Toda-Yamamoto causal approach 73 
Energy consumption in the transport in Bulgaria in the contemporary conditions 284 
Environmental management systems and its benefits 194 
Ethical-moral aspects of desision-making in Public services 247 
Financial wealth inequality drivers in a small EU member country: an example from Bulgaria during the 2005-2017 9 
Georgia’s Container Market and The Black Sea Region 122 
IFRS 16 Leases and Its Impact on Company’s Financial Reporting, Financial Ratios and Performance Metrics 271 
Key characteristics and scope of the Bulgarian corporate bond market 61 
Knowledge and Technological Change in Different Schools of Economic Thought 15 
Logistics clusters: origins, formation and economic effects 111 
Managing Multigenerational Organizations 280 
National identity - European identity: resemblance and dissonance, complementarity or contention? 132 
Obligation and responsibility of employers to provide health and safety at work - principles current regulation and prospects 20 
On Some Mathematical Aspects of Autonomous Differential Equations 13 
Smart budget concept 157 
Study of determinants of entrepeneurial intentions of students in business majors at the National University of Live and Environmental Sciences of Ukraine 191 
The "5G' Signals: Disruption of Commodity Economy 204 
The case of education for sustainable development approaches implementation at english language classes at the Technical university in Ukraine 192 
The intellectual-informational good: value and market price 10 
The Role of Household Consumption in Relationship Between Economic Growth and Foreign Direct Investment in Bulgaria 74 
The scale measurement of the indicators of the stress resistance assessment of insurance companies in Ukraine 168 
Two Giants’ Views on Business Cycles: Kalecki vs. Schumpeter 8 
Weicome to Bulgaria ! 83 
XVза студентско есе проведе катедра "Мениджмънт" 190 
Экономическое неравенство - вселенское зло? 62 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

аварии 206 
автомобилно застраховане 166 
Агенция Митници 112 135 
аграрен маркетинг 76 
аграрен сектор на Русия 229 
аграрна политика 229 233 
аграрна структура 229 
аграрно стопанство 77 
агро-екология 235 
агробизнес 231 
агроекологична политика 237 
агроекология 235 
агротуризъм 295 
агрохолдинги 229 
административен договор 155 
административен капацитет 156 
административни отношения 155 
административни правоотношения 135 
административно договаряне 155 
административно обслужване 72 
административно право 135 
АЕЦ 205 
АЕЦ Белене 205 
АЕЦ Козлодуй 205 
академична среда 173 
активна и пасивна страна 135 
активно усъвършенстване 276 
акционери 53 
алтернативен туризъм 327 
алтернативна кредитна оценка 95 
алтернативни данъци 42 
анализ 313 
анализ и оценка 215 
анализ на данни 307 
анализ на дейностите 100 
анализ на ефективността 306 
анализ на икономическия цикъл 8 
анализ на инвестиционната дейност 223 
анализ на пазара 87 302 
анализ на потребителите 86 
анализ на стойността 164 
ангажиране на клиента 91 
английски език 192 
анти-корупция 163 
антикорупция 163 
антитероризъм 158 163 
аренден договор 149 
асимптотични методи 13 
асоциативни мрежи 246 
атомна енергетика 205 
Базел IV 31 
Базел ІІI 113 
балансиран подход 306 
балансираност 67 
балансови позиции 48 
бандерол 36 
банки 29 31 47 49 50 51 52 
банкиране 49 
банков бизнес 27 
банков капитал 113 
банков пазар 52 
банков сектор 47 
банкова несъстоятелност 48 51 
банкова система 47 48 
банкови сметки 27 
банково дело 52 
БВП 11 27 
бедност 5 6 64 224 
безвъзмездни доставки 268 
безопасни условия на труд 20 
безопасност на труда 20 
безопасност на храните 202 289 
безотпадни производства 193 
безплатни общежития 176 
безплатни решения 309 
безработица 12 
безхартиено счетоводство 267 
бенчмаркинг 244 
бенчмаркинг практика 244 
БЕХ 208 
бизнес 7 
бизнес знания 103 
бизнес идентификатори 137 
бизнес интереси 144 
бизнес информация 320 
бизнес модел 103 
бизнес модели 75 91 
бизнес организации 92 96 
бизнес предизвикателства 101 
бизнес процеси 245 
бизнес развитие 103 
бизнес сегмент 97 
бизнес софтуер 308 
бизнес специалности 191 
бизнес среда 72 
бизнес цикли 8 
биогаз 197 
биологични активи 217 
биологично земеделие 235 
биометан 197 
биометанизация 197 
биометрични данни 325 
биоотпадъци 197 
биоразградими материали 198 
биоразградими отпадъци 198 
биоразградими полимери 198 
бира 196 
биткойн 54 55 57 58 
биткойн икономика 55 
биткойн компании 55 
биткойн мрежа 55 
блокчейн 58 107 109 157 
блокчейн верига 107 
блокчейн мрежа 107 
блокчейн технологии 107 109 204 324 
богатство 62 
борба с пране на пари 275 
бранд 86 89 
бранд емоцията 319 
бранд лоялност 92 
бренд 338 
брокерски фирми 164 
бутилирани вина 78 
България 9 77 
България в ЕС 125 
България и Европейски съюз 130 
България и ЕС 125 
българска електроенергетика 205 
българска икономика 119 120 
българска книга 1 
българска ракия 222 
българска фирма 87 
български банки 31 
български език 336 338 
български компании 303 
български мобилни оператори 302 
български организации 239 
български пазар 61 
български потребители 199 
български транспортен сектор 284 
български туризъм 330 
български университети 189 
български фирми в Румъния 277 
български фондов пазар 297 
българско земеделие 235 
Българско Придунавие 64 
бързи заеми 28 
бързи пари 28 
бюджет 67 157 270 
бюджетни организации 264 
бюджетни разплащания 270 
бюджетно салдо 35 116 
валута 56 57 
валутен механизъм 127 
валутен съюз 127 
валутна двойка 34 
валутни деривати 34 
валутни опции 34 
валутни резерви 56 
валутнокурсов механизъм 127 
ваучер 41 
ВЕИ 219 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 207 219 
векторни грешки 12 
верига за доставки 226 
верига на добавената стойност 218 
верига на доставки 218 
взаимно обучение 174 
взаимоотношения с клиенти 91 
вземане на решения 247 
вземане на управленско решение 247 
Виваком 302 
видове информация 320 
видове наказания 23 
видове нарушения 23 
видове оценка 279 
видове социални потребности 3 
видове трансакции 30 
видове финансови пазари 30 
Виетнам 175 
винарска индустрия 222 
винарски изби 218 219 222 226 
винарско производство 222 
винен пазар 222 
винен туризъм 222 226 329 330 
винени сортове 80 286 
вино 78 222 286 329 330 
винопроизводители 222 
винопроизводство 78 79 218 222 286 288 329 
виното в България 78 
виртуална валута 54 
виртуална общност 245 
виртуална реклама 98 
виртуална среда 98 
висше образование 175 176 177 178 179 180 181 182 183 185 186 187 190 192 339 340 341 
внезапни одити 202 
внос на стоки 74 
внос-износ 286 
волева теория 155 
ВОМР 221 
Враца 183 
вредни емисии 219 
временно складиране 112 
връзки с обществеността 94 
въгледобив 209 
въгледобивна промишленост 209 
възвращаемост на фондовите борси 30 
въздушен транспорт 282 
въздушна градска мобилност 283 
възникване на данъчно събитие 39 
възобновяеми енергийни източници 207 208 219 
възстановяване на акциз 36 
външна търговия 119 120 
външнотърговски представителства 277 
вътрешен контрол 250 
вътрешен одит 202 
вътрешна политика 124 
вътрешно производство 232 
газопреносна мрежа 211 
географски информационни системи 99 
ГИС 99 
гласова технология 46 
глобализация 123 124 172 
глобална валута 56 
глобална криза 69 
глобална парична система 56 
глобални стойностни вериги 119 
годишен отчет 180 
годишнина 18 
Големи данни 17 
Големите данни 307 
големият хъб 103 
градско развитие 258 
гроздопроизводство 287 
Грузия 122 
Гърция 114 
данни 312 
данни за анализ 88 
данък върху недвижими имоти 38 40 
данък върху печалбата 44 
данък върху приходите 42 
данък върху хазартната дейност 42 
данъци 36 37 38 39 42 43 266 272 
данъци - 2019 36 37 38 39 42 43 272 
данъчна политика на бизнеса 72 
данъчна правна норма 144 
данъчни ставки 40 
данъчно облагане 264 326 
данъчно третиране 41 268 
данъчно третиране на доставки на стоки и услуги 41 
дарения 160 
двоична структура 10 
ДДС 39 41 
ДДС 2019 43 
ДДС задължения 301 
ДДС на стоки и услуги 41 
деинституционализация 4 
Дейвид Рикардо 16 
декаданс 172 
делегиран бюджет 169 
десертно грозде 287 
дефиниране 89 
дефицитно бюджетно финансиране 35 
деца 4 
дигитален маркетинг 305 
дигитализация 17 267 273 311 
дигитализация на бизнеса 311 
дигитална бизнес среда 204 
дигитална валута 54 
дигитална икономика 273 
дигитална среда 75 137 311 314 
дигитална трансформация 267 311 317 
дигитални бизнес модели 204 
дигитални клиенти 311 
дигитални пари 54 
дигитални технологии 75 267 
дигитални финансови услуги 95 
дигитално продуктово позициониране 98 
дизайн на системата 157 
дилема на Triffin 118 
динамика на цените 11 
Директива 2010/40/ЕС 284 
Директива 2015/2302ЕС 82 
директиви и препоръки 200 
дисконтирани парични потоци 53 
дистрибуторска политика 266 
диступтори-стоковеди 204 
дисхармонична иновация 8 
дисциплинарни наказания 23 
дисциплинарни нарушения 23 
диференциални уравнения 13 
ДКЕВР 208 
добавки в храните 289 
договор за наем 149 
договори за лизинг 272 
договори за строителство 298 
докторанти 178 
документиране 326 
документиране на доставките 268 
документиране на рекламацията 269 
долар 118 
домакинства 33 
допустимост на регистрация 136 
допълнителни трудови възнаграждения 21 
допълнително пенсионно осигуряване 146 
доставки 102 210 
дотации 67 
доходи 62 224 
доходи на домакинствата 33 
доходност на инвестициите 60 
дружества със специална инвестиционна цел 297 
дружество с ограничена отговорност 133 
дългова криза 114 115 
държавен дълг 35 126 
държави членки на ЕС 159 
държавна администрация 156 
държавни висши училища 185 
държавно финансиране по направления 185 
еволюция на икономическата мисъл 14 
евро 59 
Еврозона 59 114 116 117 126 127 129 130 
евроинтеграция 126 
евроклиринг 117 
европеизация 124 
европейска дългова криза 115 
европейска идентичност 132 
европейска интеграция 125 
Европейска комисия 210 
Европейска патентна конвенция 134 
европейска регулация 149 
Европейска сравнителна перспектива 171 
европейски банки 113 
Европейски банков съюз 127 130 
европейски модел 131 
Европейски парламент 131 
европейски потребители 199 
Европейски съюз 131 132 159 
европейски трудов пазар 26 
европейско гражданство 132 
еврочленство 125 
египетска икономика 241 
единен разходен стандарт 169 
единна валута 59 
езикови термини 338 
езиково мислене 338 
езикоусвояване 338 
екипен стрес 243 
екипи в предприятия 243 
екипна работа 243 
екологизация на производството 193 
екологични маркировки 199 
екологично качество 199 
екология 225 
екомаркировка на ЕС 334 
екоуправление 77 
експортен мултипликатор 120 
експресни превози 104 
електроавтомобили 283 
електроенергетика 206 212 
електроенергиен пазар 212 
електроенергийна мрежа 206 
електроенергийна система 205 206 
електроенергия 206 212 
електронен магазин 326 
електронен подпис 325 
електронен търг 144 
електронен фискален бон 85 
електронна комуникация 144 
електронна търговия 102 326 
електронни магазини 85 
електронни обществени поръчки 153 
електронни разплащания 325 
електронни съобщения 302 
електронно фактуриране 267 
електроснабдителни системи 206 
електроснабдяване 206 
емисии на вредни газов 209 
енергетика 128 206 
енергиен мениджмънт 219 
енергиен микс 205 
енергиен сектор 208 
енергиен холдинг 208 
енергийна борса 212 
енергийна ефективност 209 219 284 290 312 
енергийна индустрия 209 
енергийна революция 207 
енергийна сигурност 205 
енергийни източници 209 
енергийни ресурси 212 
енергоизточници 207 208 
енергопотребление 219 284 
ЕОБХ 289 
ЕС 114 115 117 170 285 
етапи на контрол 151 
етапи на управление 151 
етерични масла 291 
етика 62 
етика в мениджмънта 247 
етика на решенията 247 
етнос 132 
етнотуризъм 327 
ефект от спонсорството 246 
ефекти от лоялността 92 
ефективност на износа 120 
ефективност на инвестициите 293 
ефективност на мащаба 236 
ефективност на пазара 58 
ЕЦБ 114 
железопътен транспорт 281 
железопътна инфраструктура 281 
железопътна система 281 
железопътни превози 281 
животновъден бизнес 254 
животновъдна дейност 254 
животновъдна ферма 254 
животновъдство в България 238 
жилищен пазар 11 
жилищен пазар в България 11 
жилищни имоти 293 
жилищни цени 11 
журналистически цели 138 
загуба на доход 217 
задължително пенсионно осигуряване 146 
заетост 224 
закон за акциза 36 
Закон за акцизите и данъчните складове 36 
Закон за виното и спиртните напитки 216 
Закон за защита на личните данни 322 
Закон за защита на търговската тайна 142 143 
Закон за местни данъци и такси 40 
Закон за счетоводството 263 265 
Закон за счетоводството 2019 265 
закон на Оукън 71 
законодателни промени 213 
законодателство 4 
закрила на индустриална собственост 137 
замяна на продукти 98 
Западни Балкани 178 
заплащане на труда в строителството 21 
застраховане 166 167 
застраховане в България 167 
застраховане в Украйна 168 
застрахователен пазар 166 167 168 
застрахователна брокерска фирма 164 
застрахователна плътност 167 
застрахователни брокери 164 
застрахователни дружества 165 
застрахователни компании 168 
застрахователни плащания 166 
застрахователно проникване 167 
защита на бизнеса 144 
защита на данни 303 
защита на интелектуалната собственост 320 
защита на информацията 320 
защита на корпоративни интереси 144 
защита на личните данни 138 139 144 
защита на ноу-хау 142 
защита на търговски тайни 142 320 
защита на фирмената информация 142 
защитени природни територии 334 
заявление за участие 150 
ЗДДС 266 
здравен контрол 195 
здравна култура 195 
здравословни условия на труд 20 
зелена архитектура 295 
зелена икономика 121 
зелени облигации 258 
зелени сгради 295 
зелено строителство 295 
зелено финансиране 121 
земеделие 100 228 
земеделски земи 149 234 
земеделски сектор 237 
земеделски стопанства 236 
ЗЗД 140 
ЗКН 136 
ЗКПО - промени 2019 г. 272 
Златен век 172 
ЗМГО 136 
ЗМДТ 40 
ЗМДТ - промени 2019 40 
ЗМИП 275 
ЗМФТ 275 
знание 15 
ЗОП 150 151 
ЗТУРР 63 
идеология 62 
изграждане на капацитет 156 
издателства 1 
изисквания 202 
изкопаеми горива 207 
изкуствен интелект 110 134 306 312 
измама 274 320 
измами 274 
измерване на бедността 5 
измерение на неравенството 5 
измерения на бедността 5 
измерения на ценността на бранда 90 
измерители на бедността 6 
износ на вина 78 
износ на услуги 70 
изобретения 134 
използвана земеделска площ 149 
източници на стрес 243 
икономика 83 
икономика на ЕС 26 
икономика на знанието 186 
икономика на Индия 73 
икономика на потреблението 33 
икономика на Русия 67 68 71 
икономист 18 
икономическа миграция 26 
икономическа мисъл 15 
икономическа политика 69 
икономическа теория 189 
икономически и паричен съюз 116 126 
икономически измами 274 
икономически модели 13 
икономически растеж 12 73 74 
икономически реформи 73 115 
икономически ръст 69 84 
икономически теории 14 
икономически условия 4 
икономическо развитие 208 
ИКТ 242 
ИКТ в управлението 242 
имидж 249 
имидж на организацията 94 
инвестиции 66 
инвестиции в акции 60 293 297 
инвестиции в имот 60 
инвестиции в облигации 165 
инвестиции в селското стопанство 215 223 
инвестиционен климат 66 
инвестиционен процес 215 223 
инвестиционни фондове 121 
инвестиционно проектиране 223 
индекс на потребителските цени 33 
индекс на цифровизация 29 
индекс на човешки капитал 32 
индивидуален стрес 243 
индикатори за оценка 156 
Индия 73 
индустриална трансформация 110 
индустриално производство 193 
индустрия 306 
Индустрия 4.0 273 
иновативни изследвания 177 
иновативни инструменти 258 
иновативно управление 249 
иновации 240 
иновации в предприятията 240 
иновационна стратегия 240 
институции на лозаро-винарския сектор 216 
институционален дизайн 163 
институционална среда 32 
инструментариум 115 
интеграционен подход 318 
интеграция на капиталовия пазар 61 
интеграция на процеси 218 
интегрирана верига 218 226 
интегриране на данък 44 
интелектуален продукт 10 
интелектуализация на икономика 10 
интелектуална дейност 10 
интелектуална мобилизация 172 
интелектуална собственост 75 314 320 
интелектуално-информационен продукт 10 
интелигентен бюджет 157 
интелигентен град 294 
интелигентни транспортни системи 284 
интерактивен маркетинг 96 
интерактивна телевизия 314 
интеркултурна комуникация 328 
интернационализация на валутата 118 
интернационализация на търговия с услуги 123 
интернационализация на търговията 123 
интернационализация на услугите 123 
интернационализация на фирмите 123 
интернет комуникация 304 
интернет маркетинг 305 
интернет на нещата 17 307 
интернет сигурност 304 
интернет съдержание 323 
инфлация 12 33 59 
инфлация и безработица 11 
информационна безопасност 321 
информационна платформа 153 
информационна сигурност 320 
информационна система 323 
информационни и комуникационни технологии 242 
информационни технологии 242 316 
информираност 94 
инфраструктура 72 
инфраструктурни такси 282 
ипотечни облигации 165 
ислям 172 
Испания 2 
история на книгопечатането 1 
история на образованието 184 
история на СА 175 176 177 178 179 180 181 182 183 190 339 340 341 
история на стокознание 201 
ИТ кадри 316 
ИТ мениджмънт 316 
ИТ отдел 315 316 
ИТ процеси 315 
ИТ разходи 317 
ИТ решения 315 
ИТ услуги 315 
кадри 279 
кадрови мениджмънт 279 
казуси 188 
Калецки 8 
калкулиране на себестойността 259 
канали за пренос 74 
кандидатстване за работа 25 
капитал 16 133 
капитал на дружество 133 
капиталово дружество 133 
капиталово търговско дружество 133 
Капиталът 16 18 
кариерна ориентация 276 
Карл Маркс 15 16 18 
катализатори 47 
катедра Аграрна икономика 181 
катедра Мениджмънт 190 
качествена характеристика 278 
качество 333 
качество на извадката 88 
качество на оценка 88 
качество на продукта 196 
квалифициран труд 26 
квалифицирани кадри 26 
квантови изчисления 292 
Кейнс 15 
кибербезопасност 321 
киберзаплаха 321 
киберпрестъпност 324 
киберриск 324 
киберсигурност 270 303 324 
кибертероризъм 163 
киберустойчивост 324 
кисело мляко 87 
Китай 77 123 
китайска икономика 123 
класация на фирми 230 
класическа система 44 
класически икономисти 15 
класова борба 16 
клиентоцентричен подход 91 
клиентоцентрични бизнес модели 91 
клиентска лоялност 92 
клиентска удовлетвореност 196 
клиентски капитал 91 
клиентски поръчки 102 
климат и икономика 227 
клонови мрежи 27 
клъстерен анализ 170 
клъстеризация 99 
клъстерна политика 68 
книгоиздаване 1 
книгоиздаване в България 1 
книгоразпространение 2 
книготърговски бизнес 2 
книжен маркетинг 2 
книжен пазар 2 
книжовна индустрия 1 
Кодекс на труда 23 
коефициент на безработица 22 
коефициент на Джини 5 9 
коефициент на ливъридж 31 
колективно договаряне 19 
колизионни проблеми 136 
компетентностен модел 187 
компетентностен модел на образование 187 
компетентностен подход 187 
комплексна оценка 278 279 
компютърна техника и комуникации 10 
компютърни вируси 321 
компютърни престъпления 321 
комуникативна компетентност 335 337 
комуникации в туризма 328 
комуникационна политика 94 
комуникационни технологии 242 
конгресен туризъм 327 
конкурентен бизнес 228 
конкурентно предимство 305 
конкурентоспособни предприятия 240 
конкурентоспособност 19 120 186 
конкурентоспособност на българска икономика 120 
конкурентоспособност на предприятието 240 
конкурс "Млад икономист" 341 
консолидационни процедури 47 
консолидация на банките 47 
консумация на бира 196 
контейнерен пазар 122 
контейнери 122 
контрагентен риск 252 
контрагенти 252 
контрол върху пазара 200 
контрол върху храните 289 
контрол и одит 200 
конференция 11 63 86 87 111 125 149 194 196 197 198 199 200 201 202 203 204 234 242 251 281 293 294 295 296 297 302 328 334 335 336 337 338 
коригираща декларация 37 
коригиращи данъци 37 
корпоративен данък 44 
корпоративен имидж 246 249 
корпоративен сектор 250 
корпоративен софтуер 308 
корпоративна печалба 44 
корпоративни облигации 32 61 
корпоративно гражданство 101 
корпоративно облагане 44 
корпоративно подоходно облагане 44 264 
корупция 158 163 
крайно потребление 284 
Кралство Бутан 227 
краудсорсинг 245 
кредитен рейтинг 35 
кредитен ресурс 100 
кредитен риск 31 260 318 
кредитиране на фирмите 231 
кредитна политика 48 
кредитни деривати 260 
кредитни дружества 28 
кредитни институции 28 
криминални фактори 321 
криптирани данни 109 304 
криптирани приложения 304 
криптовалута 54 55 57 58 
критика 189 
крос-културна комуникация 328 
кръгла маса 78 79 80 213 214 215 216 217 218 219 231 286 287 288 327 329 330 331 
КТ 145 147 
културен туризъм 327 
културни промени 316 
културни ценности 136 
Кърджали 330 
Латинска Америка 2 
легитимен интерес 322 
лексика 336 
летищни такси 282 
летни почивки 83 
летящи коли 283 
летящи таксита 283 
лечебен туризъм 327 
лидер 221 
лидерство 7 
лизинг 262 271 296 
лизингова дейност 296 
лизингови активи 271 
лизингополучател 272 
ликвидност на акциите 84 
линейно-структурно моделиране 90 
лицево разпознаване 46 
личен подоходен данък 44 
лична неприкосновеност 138 
лични данни 138 139 
личностно развитие 172 
логистика 105 108 109 
логистика в образованието 109 
логистичен мениджмънт 104 
логистична система 102 
логистични бази 105 
логистични клъктери 111 
логистични процеси 105 
логистични услуги 104 111 
лозаро-винарски сектор 79 213 214 215 216 217 218 226 231 287 288 330 
лозарски стопанства 215 223 
лозарство 80 214 215 217 223 227 286 287 288 329 
лозарство и винарство 218 226 227 330 
лозови насаждения 80 217 227 
локални продукти 196 
Лондонски финансов център 117 
лоялност 92 
лоялност към марката 92 
лоялност-бизнес резултат 92 
М-тел 302 
Маастрихтски критерии 130 
макроикономическа среда 186 
макроикономически анализ 11 12 
макроикономически дисбаланси 126 
макроикономически показатели 72 167 
макропруденциална политика 113 
макросегментация 95 
макрофинансова рамка 27 
малки земеделски стопанства 255 
малки и средни предприятия 255 
малкоотпадни технологии 193 
малък бизнес 255 
маркетинг 99 
маркетинг на книгата 2 
маркетинг на транспорта 96 
маркетингов микс 96 
маркетингов подход 96 
маркетингова ориентация 96 
маркетингови дейности 100 
маркетингови инструменти 94 
маркетингови канали 93 
маркетингови концепции 96 
маркетингови услуги 96 
маркетингово изследване 87 
маркетингово планиране 96 
масмедии 337 
Мастърклас 106 
математически аспекти 13 
математическо моделиране 206 
матрица за оценка 156 
МВФ 56 
медии 138 
медицински туризъм 327 
междинни финансови отчети 261 
междукултурна комуникация 328 
международен бизнес 128 
международен валутен фонд 56 
Международен ден на Земята 181 
международен тероризъм 158 
международен трафик на хора 161 
международен туристически пазар 332 
международна валута 118 
международна конкурентоспособност 285 
международна мобилност 277 
международна научно-практическа конференция 11 63 111 149 242 251 293 294 295 296 297 
Международна организация на труда 24 
международна трудова мобилност 277 
международни банки 113 
международни инвестиции 128 
международни стандарти ISO 251 
Международни счетоводни стандарти 272 
международно сътрудничество 159 
междурегионални различия 233 
мениджмънт 256 257 
мениджмънт в екипната дейност 256 257 
мениджмънт в организациите 256 
мениджмънт на дигитален маркетинг 305 
мениджмънт на застрахователното дружество 164 
мениджмънт на фирмата 164 
мениджърска отговорност 94 
местно самоуправление 154 
методи за оценка 156 
методи за оценка на персонала 279 
методически подходи 236 
методологически аспекти 228 
методологически подход 228 
механизми на финансиране 160 
механизъм за стабилност 114 
МИГ 221 
микробрандинг 97 
микропредприятия 255 
микропруденциални показатели 168 
Министерство на финансите 157 
митническа дейност 112 
митнически разпоредби 112 
митнически разузнавателни производства 135 
митническо представителство 112 
митническо разузнаване 135 
млади възрастни 171 
млади предприемачи 183 
млади учени 177 
млекопреработвателен сектор 87 
млечни продукти 338 
млечно говедовъдство 238 
млечно животновъдство 238 
многообразие на поколенията 280 
мобилен достъп 308 
мобилни мрежи 302 
мобилност на човешки ресурси 277 
модел ELM 249 
модел S-O-R 249 
модел за коригиране 12 
модел на Джоузеф Джуран 244 
модел на заплащане 25 
модел на идентичност 132 
модел на множителите 164 
модел на Робърт Камп 244 
модел на Хофстеде 328 
модели ARDL 238 
модели за разкриване на измами 274 
моделиране на бизнес процеси 245 
МОКА 53 
монетарна политика 73 
монетарни и немонетарни промоции 90 
монополизъм 189 
морална норма 247 
МОТ 24 
МСП 255 
МСС 17 271 
МСС 41 217 
МСФО 265 
МСФО 16 271 
МСФО 9 31 
наблюдение и контрол 200 
надзор на пазара 200 
наемна цена 234 
най-бързо растящи компании 230 
намаляване на разходи 306 
намаляване на риска 245 
натравяне на пчели 220 
Натура 2000 235 
наука 186 
науката за материалите 292 
научна конференция 194 196 197 198 199 200 201 202 203 204 334 335 336 337 338 
научна конференция с международно участие 194 196 197 198 199 200 201 202 203 204 334 
научни кадри 278 
научно-изследователска дейност 241 
научно-практическа конференция 11 63 111 149 242 251 293 294 295 296 297 
научноизследователска и развойна дейност 278 
национална идентичност 132 
национална кръгла маса 78 79 80 213 214 215 216 217 218 219 231 286 287 288 327 329 330 331 
национална сигурност 159 161 162 
национални проекти 69 
начисляване на лихви 38 
недвижим имот 60 
недвижима собственост 60 
недвижими имоти 248 293 297 
недвижими имоти в България 248 293 
недостиг на работна ръка 26 
независим финансов одит 263 
НЕК 208 
нелинейна динамика 13 
неокласическа школа 15 
неокласически икономикс 189 
неопределеност 162 
непреки инвестиции 297 
непряко инвестиране 297 
неравенство 5 62 
нерационално поведение 14 
нестопански структури 160 
нетен доход 53 
неформално образование 171 
неформално обучение 171 
НИРД 278 
ниски данъци 72 
нисковъглеродна икономика 121 
Нов български университет 173 
нови технологии 292 
нормативна рамка 214 
нормативни разпоредби 150 
ноу-хау 105 
нужди на клиетите 313 
нулево енергопотребление 219 
облак 308 310 315 
област Пловдив 235 
облачна среда 310 317 
облачни ИТ услуги 310 
облачни сметки 318 
облачни технологии 303 310 318 
облачни услуги 315 
облигации 32 
обработване на лични данни 138 139 
обработка на данни 322 
обработка на лични данни 322 
образование 7 64 170 173 
обратна връзка 174 
обучение 106 174 
обучение по немски език 184 
обучение по чужд език 184 188 
Общ регламент 138 
Обща селскостопанска политика 221 
общежития 176 
обществен интерес 155 
обществени блага 154 
обществени поръчки 144 151 152 153 
обществени услуги 247 
обществено самоуправление 154 
община Свищов 339 
общински инвестиционни проекти 258 
Общо събрание на СА 180 
одит 202 273 
одиторска проверка 273 
одобрение 319 
околна среда 194 285 
омни-канален маркетинг 93 
омниканална търговия 93 
онлайн анкети 88 
онлайн комуникации 319 
онлайн кореспонденция 304 
онлайн миграция 309 
онлайн пазар 97 
онлайн публикации 319 
онлайн разплащания 46 
онлайн реклама 86 
онлайн търговия 104 
опазване на околната среда 194 
опаковани стоки 203 291 
опаковка 203 
опаковка на храни 203 291 
опаковка на хранителни продукти 203 
опаковъчна дейност 203 
опаковъчни материали 203 291 
оперативен лизинг 271 
операционен риск 31 
оптимизизиране на ресурси 103 
оптимизиране на лизингови плащания 296 
опционна премия 34 
организационна култура 239 328 
организационни промени 316 
организационно-управленски аспекти 215 223 
организирана престъпност 158 163 
осигурително право 145 146 
ОСП 235 
ОСП на ЕС 221 
отворени иновации 204 
отговорност на производителя 101 
отговорност на работодателя 20 
отложено плащане 108 
отпадъци 197 
отпадъци от плодове и зеленчуци 197 
отпуск по давност 147 
отпуски 147 
отраслева икономика 68 
отраслеви клъстер 68 
отстъпка 38 
отчет за приходи и разходи 261 
отчетност в строителното предприятие 298 299 
отчитане на правителствени дарения 217 
отчитане на приходите в строителството 298 
отчитане на продажбите 85 
отчитане на разходи 259 
офис 365 309 
оценка на инвестиции 223 
оценка на кадрите 278 279 
оценка на кредитен риск 318 
оценка на риска 253 254 318 
оценка на системата за превенция 161 
оценка на стойността 164 
оценъчни показатели 168 
оценяване на опции 34 
пазар 99 200 
пазар за природен газ 211 
пазар на земеделски земи 234 
пазар на криптовалути 58 
пазар на логистични услуги 111 
пазар на млечни продукти 87 
пазар на недвижими имоти 248 293 
пазар на облигации 61 
пазар на труда 64 128 171 
пазар на хранителни стоки 232 
пазарен дял 92 302 
пазарен потенциал 95 
пазари 286 
пазарна ефективност 30 
пазарна цена 10 234 
пазарни индекси 30 
пазарни ниши 97 
пазарни фактори 207 
пакетни туристически пътувания 82 
Панорама на образованието 339 
пари 57 
паричен сектор 45 
парични пазари 30 
парични преводи 45 
парични разплащания 45 
партньорство 340 
патенти 134 
патентоспособност 134 
пенсионна възраст 146 
пенсионно осигуряване 146 
пенсионноосигурителна система 146 
пенсионноосигурителни стълбове 146 
периодични решения 13 
периферни райони 65 
перспективи 198 
пестициди и околната среда 220 
печалба 92 
пивоварни предприятия 252 
планински райони 236 
платен годишен отпуск 145 147 
платформа за търговия 211 
плурализъм 189 
поведение в мениджмънта 256 
поведенчески финанси 14 
подбор на персонал 25 
подобряване на бизнес процесите 72 
подпомагане на земеделски производители 235 
подпомагане на селското стопанство 216 
подпомагане по ОСП 235 
подход 225 
подходът Лидер 221 
пожизнена стойност на клиента 91 
показатели за изпълнението 271 
показатели за оценка 5 156 279 
показатели на измерване 5 
поколение на работното място 280 
поколения воини 162 
полезност 14 
политики за противодействие 5 
политическа икономия 17 
политически контрол 163 
политически партии 158 
политическо насилие 163 
последици от стрес 243 
постмодернизъм 132 
потенциал за развитие 79 
потенциален растеж 71 
потребители на интернет 323 
потребители на социални медии 323 
потребителска задоволеност 76 
потребителска нагласа 76 
потребителска удовлетвореност 93 
потребителски кредит 28 
потребителски промоции 90 
потребителски стоки 74 
потребителски цени 33 
потребителско възприятие 86 
потребителско кредитиране 318 
потребителско поведение 86 93 
потребление на домакинствата 74 
потребление на енергия 284 
почивки 24 
ППЗДДС-2019 43 
ППЗОП 150 151 
правен режим 149 
правилник за прилагане на ЗАДС 36 
Правилник за прилагане на ЗДДС 2019 43 
правна защита 144 
правна помощ 144 
правна рамка 275 
правни субекти 135 
право на акционера 141 
право на почивка 24 
право на сигурност 158 
практически семинар 179 
практически указания 25 
пране на пари 275 
превантивен контрол 250 
превенция 48 162 
превенция на проституцията 161 
превоз на пътници 283 
предварителен контрол 250 
предварителен подбор 25 
предприемаческа активност 173 
предприемаческа дейност 173 
предприемачески климат 66 
предприемачески намерения 191 
предприемачество 191 
представителна извадка 88 
преки частни инвестиции 74 
премиен приход 167 
преподаване на чужд език 335 336 337 
препозициониране 332 
преработка 287 
пресни зеленчукови продукти 76 
преструктуриране на лозя 214 
прехвърляне на задължения 140 
прехвърляне на кредитно правоотношение 140 
прехвърляне на предприятие 148 
придобиване 52 
придобиване на знания 204 
придобиване на лозови масиви 217 
призови места 341 
приложения за парични преводи 45 
принцип на Белман 296 
принципи на управление 251 
природен газ 211 
природни ресурси 193 
природоопазване 193 
природоползване 193 
присъединяване към Еврозоната 130 
присъединяване на България към ЕС 127 130 
приходи 302 
проблеми в лозарството 214 
прогнозен анализ 313 
прогнозиране на нуждите 313 
продажба на продукти 101 
продажба на услуги 101 
продоволствен баланс 232 
продоволствена осигуреност 232 
продоволствена сигурност 232 
продоволствена система 232 
продукт 199 200 
продуктивно лозарство 80 
проект 177 
проектно финансиране 258 
производители 254 
производители на стоки 266 
производителност на труда 19 
производствена ориентация 96 
производствена функция 71 
производствени структури в лозарството 80 
производство на бира 196 
производство на вино 78 
производство на грозде 80 215 286 287 288 329 
производство на мляко 238 
производство на продоволствени продукти 232 
производство на храни 290 
промени 262 
промени в ЗС - 2019 263 
промишлен дизайн 137 
промишлени предприятия 259 
промоционална честота 90 
проституция 161 
пространствен анализ 99 
пространствена регресия 235 
пространство 99 
професионални интереси 319 
профилактичен подход 195 
профсъюзи 19 
процесен модел 244 
процесуални участници 135 
пряко договаряне 51 
психология 14 
публикуване на финансови отчети 263 
публичен списък на електронни магазини 85 
публична администрация 157 
публична лекция 181 
публични разходи 170 
публични ресурси 153 
публични услуги 157 
публични финанси 157 
публично счетоводство 157 
публично-частни партньорства 258 
пускане в действие 200 
пускане на пазара 200 
пчеларство 220 
пчелен мед 220 
пчелни стопанства 220 
ПЧИ 125 
ПЧИ в България 74 
първокурсници 176 
пътнически дронове 283 
пътнически услуги 82 
работна заплата 16 
работна сила 79 
работни отношения 280 
работно време 24 
работно място 243 280 
радио индустрия 75 
развиващи се страни 32 
развитие на регионите 67 
развитие на бизнеса 255 
развитие на транспорта 281 
развитие на туризма 327 
развитие на човешки потенциал 241 
разпореждане със стоки 112 
разпределена книга 157 
разпределение на капитала 30 
разпространение на продукти 314 
разпространение на радио програма 75 
разходи 217 
разходи за услуги 317 
разчетна еденица 118 
райони за планиране 63 
рамка за оценка 156 
растителна защита 220 
реализация на продуктите 76 
реална конвергенция 129 
ревизиран капитал 31 
революционни данъци 160 
регионална икономика 66 
регионална промишлена политика 68 
регионално икономическо развитие 66 
регионално планиране 63 
регионално планиране в България 63 
регионално развитие 64 65 
региони 63 
регистрирани одитори 275 
Регистър на обществените поръчки 153 
регламенти на ЕС 200 
регресионен анализ 253 
регулации 285 
ред на облагане 51 
резервна валута 118 
реинтеграция 26 
реклама 86 305 
реклама в бизнеса 98 
рекламация 269 
рекламация на стоки 269 
ректор 180 
рента 16 
рентабилност на инвестициите 8 
референтен модел 244 
решение за преобразуване 141 
риск 254 
риск мениджмънт 251 253 
риск при оптимизация 245 
рисков профил 252 
рискови обстоятелства 252 
роботехника 110 
роботизация 110 
роботизация в склада 110 
Румъния 129 
Русия 69 70 
Русия - ЕС 70 
руски език 335 336 337 338 
руски компании 84 
РФИД технология 104 
ръководство 7 
СА 6 7 64 65 81 88 90 93 128 155 156 166 167 200 252 256 285 333 
СА докторант 27 33 34 35 47 48 76 89 92 95 113 115 126 164 165 169 193 205 239 240 253 255 259 260 273 277 332 
самообслужване 102 
самооценка 156 
санкции 69 71 
сборник доклади от конференция 335 336 337 338 
сборник с доклади 11 63 78 79 80 86 87 111 125 149 194 196 197 198 199 200 201 202 203 204 213 214 215 216 217 218 219 231 234 242 251 281 286 287 288 293 294 295 296 297 302 327 328 329 330 331 334 
Световна търговска организация 119 
Свищов 201 
свищовско висше училище 175 176 177 178 179 180 181 182 183 190 
свобода на информация 138 
свят без отпадъци 290 
сделки с течни горива 211 
себестойност 259 
себестойност в предприятията 259 
себестойност в строителството 299 
СЕБРА 270 
Северна Африка 12 
Североизточна България 288 
сегментиране на пазара 97 
сезонна заетост 213 
сезонна работа 213 
сексуална експлоатация 161 
секюритизиране на недвижими имоти 297 
селски райони 221 224 237 
селски райони в България 224 
селско население 22 
селско стопанство 225 228 230 233 255 
селско стопанство на Русия 233 
селскостопански организации 233 
селскостопански продукти 76 
селскостопански фирми 230 
семейни стопанства 229 
семена от чиа 289 
сенчеста икономика 321 
сенчеста цифрова икономика 321 
сертификация 333 
сигурност 19 304 
сигурност на доставките 210 
сигурност на храните 237 
синдикални организации 24 
система Standard Costing 259 
система за оценка на персонала 279 
система за оценяване 225 
система за управление 20 
система за управление на качеството 333 
системи за плащания 46 
системи за сигурност 161 
системи за управление 194 
системи за управление база данни 317 
сливания и поглъщания на банки 52 
служебно правоотношение 139 
СМР 221 
снабдяване 210 
софтуерна архитектура 323 
софтуерна компания 303 
софтуерни архитектури 323 
софтуерни приложения 242 
софтуерни решения 309 
софтуерни технологии 309 
софтуерно приложение 309 
социален капитал 154 
социална защита 3 
социална педагогика 172 
социална справедливост 5 
социални мрежи 305 323 
социални политики 3 
социални потребности 3 
социални придобивки 276 
социални услуги 3 4 
социално поведение 200 
социално подпомагане 3 
социално-екологичен етикет 334 
социално-икономически модели 9 
спедиторска фирма 108 
спедиторски услуги 108 
спедиция 108 
спедиция на товари 106 
специален режим 152 
специализирани институции 152 
специализирани кооперации 152 
специализирани предприятия 152 
специалисти по връзки с обществеността 94 
специалисти с висше образование 278 
специалност Бизнес информатика 182 
специалност Икономика на туризма 179 
специфика 47 
специфика на дигитализацията 267 
споделено учене 174 
споделяне на знания 174 
спонсорство 246 
спорт 195 
спорт за всички 195 
сравнителен анализ 63 
средства за масова информация 337 
средство за разплащане 118 
средство за съхранение на стойността 118 
срокове за съхраняване 291 
СС 17 262 
СС 41 217 
стажантски програми 182 
стандартизационни органи 251 
статистически аспекти 6 
статистически величини 6 
статистически методи за анализ 6 
степени на образование 22 
стойност 10 16 
стойност на акциите 84 
стойност на банка 53 
стойност на бранда 89 
стойност на информацията 143 
стойности на поколенията 280 
стокова борса 30 
стоковеди 204 
стокознание 201 
Стопанска академия 175 176 177 178 179 180 181 182 183 190 339 340 341 
стопански операции 300 
стопанско развитие 72 
страни-членки на ЕС 9 115 
стратегическо партньорство 175 
стратегическо развитие 288 
стрес на работно място 243 
строителен бизнес 21 
строителен сектор 295 
строителна продукция 301 
строителни предприятия 298 
строителни услуги 301 
строително предприятие 296 300 301 
строително-монтажни предприятия 299 
строителство 293 298 299 300 301 
строителство в агротуризма 295 
структура на лозята 80 
структура на производството 77 
структурна конвергенция 129 
структурни промени 231 
студенти 177 182 184 188 191 
студенти от СА 341 
студенти по икономика 337 
студентска научна конференция 86 87 125 234 281 302 328 
студентско есе 190 
студентско предприемачество 191 
суап 260 
суап за обща доходност 260 
субекти на данни 322 
Субсахарска Африка 95 
субсидии 233 
СУБХ 202 
сфера на услугите 70 
счeтоводно отчитане 261 263 264 265 268 
счетоводна информация 270 
счетоводна практика 266 
счетоводни записвания 37 262 264 269 
счетоводни сметки 269 300 
счетоводни статии 37 262 
счетоводно отчитане 260 300 326 
счетоводство 267 
събиране на доказателства 159 
събиране на отпадъци 307 
съвременни технологии 203 
съдебна система 72 
съдействащи условия 162 
съдружници в ООД 141 
сътрудничество 339 
сътрудничество при преподаване 175 
съхранение в облак 303 
съхранение на данни 303 
същност на безвъзмездни доставки 268 
същност на интереса 155 
тарифна политика 282 
творческа икономика 314 
текстов анализ 89 
телевизионна индустрия 314 
телевизионни продукти 314 
телекомуникации 10 
телекомуникационен пазар 302 
Теленор България ЕАД 302 
тенденции на бъдещето 292 
тенденция на развитие 292 
теоретичен подход 246 
теория на интереса 155 
теория на перспективите 14 
теория на потребностите 155 
теория на схемата 246 
териториална структура 65 
териториално деление 65 
териториално планиране 63 
териториално управление 154 
териториално-устройствено планиране 63 
териториалноустройствени планове 63 
тероризъм 160 163 172 
терористични организации 160 
техническа ефективност 236 
технологична промяна 15 
технологична революция 162 
технологични знания 241 
технологични иновации 204 
технологично предприемачество 241 
технология на оценяването 279 
ТЗ 133 148 
типове организационна култура 239 
товарен поток 122 
токън устройства 325 
топ 20 230 
транзакции 49 
транзакционен бизнес 49 
транзакционен подход 46 49 
транзитен коридор 122 
трансгранични престъпления 159 
транспорт 284 
транспорт на стоки 106 
транспортен сектор 284 
транспортни компании 96 
транспортни системи 96 
транспортно-логистичен пазар 107 
трансфер на имиджа 249 
трансформация на парите 57 
Тропическа Африка 95 
трудов договор 23 
трудов стаж 145 
трудова дисциплина 23 
трудова заетост 22 79 
трудова заетост в селското стопанство 79 
трудова мобилност 277 
трудови взаимоотношения 19 
трудови договори 213 
трудови отношения 21 23 24 
трудови правоотношения 21 
трудово право 20 145 146 
трудово правоотношение 139 147 
трудовоправни отношения 148 
трудовоправни последици 148 
туризмът в българската икономика 331 
туризъм 81 82 83 327 328 331 332 333 
туристи с увреждания 334 
туристическа дестинация 81 332 
туристическа дестинация България 81 332 
туристическа индустрия 295 329 331 
туристически дейности 83 
туристически дестинации 83 
туристически пазар 332 
туристически пътувания 82 
туристическо настаняване 334 
туристическо обслужване 328 
търговия 85 287 
търговия на дребно 99 
търговия с вина 286 
търговия с добавена стойност 119 
търговия с криптовалута 54 
търговия с услуги 123 
търговска банка 27 48 
търговска дейност 85 99 
търговска марка 136 338 
търговска ориентация 96 
търговска тайна 143 320 
търговски банки 100 
Търговски закон 141 261 
търговски наименования 338 
търговски операции 39 
търговски отношения 144 
търговски сделки 140 
търговско дружество 133 
търговско предприятие 148 
търговско училище 201 
търговци 141 
удовлетвореност на граждани 196 
удовлетворяване след вземане 51 
уеб сайт 137 
уебпубликация 323 
Узбекистан 340 
Украйна 191 192 
умен град 294 307 
университет 192 
университети 340 
университетско образование 189 
управление 155 
управление на агробизнеса 217 
управление на административни отношения 155 
управление на бизнеса 91 310 
управление на богатството 50 
управление на верига за доставки 226 
управление на висшето образование 187 
управление на водите 237 
управление на държавния дълг 35 
управление на екипи 106 
управление на интелектуална собственост 137 
управление на информационната сигурност 320 
управление на инфраструктурата 312 
управление на кадрите 278 
управление на комуникациите 94 
управление на корпоративен имидж 246 249 
управление на околната среда 194 
управление на организационна култура 239 
управление на организацията 280 
управление на отношенията 280 
управление на отпадъците 197 198 
управление на персонала 240 276 
управление на процеси 105 
управление на публичните финанси 157 
управление на работния капитал 280 
управление на работното място 280 
управление на разнообразието 280 
управление на разходи 259 
управление на ресурсите 313 
управление на риска 251 253 
управление на склада 104 
управление на туризма 81 
управление на услугите 96 
управление на финансите 169 
управленски дейности 247 
управленски инструменти 244 
условие 127 
условия за работа 276 
условия за развитие 111 
условия на поръчката 150 
устойчив туризъм 334 
устойчива ефективност 290 
устойчиви аграрни стратегии 290 
устойчиво градско развитие 294 
устойчиво земеделие 77 
устойчиво развитие 7 121 192 193 221 226 241 258 295 331 
устойчиво развитие на туризма 295 331 
устойчивост 225 
учене през целия живот 22 171 
училища 169 
училищни финанси 169 
училищно образование 169 
факторен модел 53 
фактори 9 
фактори за измами 274 
фактори на местоположението 111 
фактори на намерения 191 
фасилити мениджмънт 242 
фиксирани инвестиции 8 
филология 188 
философия и култура 172 
финансиране 4 170 
финансиране на висшето образование 185 
финансиране на образованието 169 
финансиране на тероризма 160 
финансиране на фирми 231 
финансиране от ЕС 214 
финансиране чрез делегирани бюджети 169 
финансист 18 
финансов бизнес 117 
финансов инженеринг 34 
финансов контрол 165 
финансов контрольор 250 
финансов лизинг 271 
финансов отчет 274 
финансов пазар 84 165 
финансов център 117 
финансова грамотност 33 
финансова загуба 274 
финансова отчетност 217 
финансова подкрепа 3 183 216 
финансова стабилност 72 
финансови институции 30 
финансови инструменти 31 258 294 
финансови инструменти за иновации 258 
финансови интереси 144 
финансови консултанти 50 
финансови мотиви 277 
финансови отчети 261 271 
финансови пазари 30 61 
финансови показатели 271 
финансови решения 33 
финансови технологии 29 
финансови фючърси 212 
финансово богатство 9 
финансово включване 95 
финансово поведение 33 
финансово подпомагане 115 
финансово посредничество 29 
финансово управление и контрол 142 
фирмена култура 239 257 
фирмена организация 257 
фирмена стойност 164 
фискален резерв 35 
фискална политика 73 115 
фискална политика на ЕС 115 
фискална стабилност 116 
фискални разходи 73 
фондов пазар 30 
фондови борси 30 
франчайз система 248 
франчайзинг бизнес 248 
франчайзингов бизнес 253 
франчайзодател 253 
франчизна стойност 113 
фрахтов кредит 108 
Фридрих Енгелс 18 
характеристики корпоративни облигации 61 
хармонизация 131 
хармонизирана система 131 
Хасково 330 
хербициди 220 
хибридна война 162 
Хималаи 227 
химическа промишленост 285 
химически предприятия 241 
хора с увреждания 152 
Хоризонт 2020 294 
храни 289 
хранителна промишленост 289 
хранителни добавки 289 
хранителни отпадъци 197 
хранителни продукти 338 
Хърватия 129 
Цани Калянджиев 201 
цели на управлението 257 
цели на фирмата 257 
цена на горивата 207 
цена на криптовалута 54 
цени на жилищни имоти 293 
цени на земеделските земи 234 
цени на стоки и услуги 59 
ценност на бранда 89 
ценност на информацията 143 
ценови тенденции 234 
ценообразуване 84 
централна банка 29 
центрове за данни 312 
цесия 140 
цивилизации 124 
цивилизационни аспекти 124 
ЦИЕ 116 167 
цифрова валута 57 
цифрова икономика 321 
цифрови платформи 70 
цифровизация 70 
цифровизация на бизнеса 273 
цифровизирана икономика 273 
частно банкиране 50 
чат 304 
Черноморски регион 122 
Четвърта директива на ЕС 275 
Четвърта индустриална революция 17 273 
Четвърти енергиен пакет 210 
членствени правоотношения 133 
членство на България в ЕС 35 
човешки ресурси 277 
чужд език 184 188 
чуждестранен университет 175 
чуждоезикова лексика 335 337 
чуждоезиково обучение 184 188 192 335 336 337 
Шенген и България 125 
Шумпетер 8 15 
юбилейна международна конференция 335 336 337 338 
Югоизточен район 234 
юридически подход 134 
ядрена енергетика 205 
ядрени мощности 205 
10 години 179 
5G 204 
Al стратегия 312 
BitCoin 54 57 
Blue Angel 199 
BREXIT 117 
CRISPR 292 
CVA риск 31 
EFSF 115 
EFSM 115 
ERM 2 127 130 
ERP платформи 308 
ESM 115 
EU Ecolabel 199 
Fintech 50 
GMTN програма 35 
HR мениджмънт 278 
HTTPS 325 
IoT 17 
ISO 31000 251 
ISO 9001 333 
PR 94 
SWOT анализ 282 330 
Trade методика 244 
Xerox Corp. 244