НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп С 847

Бакалов, Янчо.  Книга за успешните научни публикации / Янчо Бакалов. // Стратегии на образователната и научната политика, 2019, N 1, с. 221-232. 

  

Сист. No: 74930

- 2 -

Сп С 847

Иванчева, Людмила.  Съвременни технонаучни инфраструктури - същност, перспективи и политики / Людмила Иванчева. // Стратегии на образователната и научната политика, 2019, N 2, с. 127-140. 

  

Сист. No: 74927

Иновации - научен аспект

- 3 -

46735

Славова-Петкова, Борислава.  Итновативни социални практики / Борислава Славова-Петкова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 320-323. 

  

Сист. No: 74632

Организации. Асоциации. Федерации. Фондации. Съюзи

- 4 -

46735

Костадинова, Нина.  Мерки за ограничаване на стреса при работа в екип / Нина Костадинова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 578-595. 

  

Сист. No: 74677

- 5 -

46735

Пантелеева, Искра.  Гъвкавите стратегии за организация на трудовата дейност - някои същностно-класификационни аспекти / Искра Пантелеева. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 516-525. 

  

Сист. No: 74675

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 6 -

Сп Н 326 ту

Вълков, Владимир.  Ролята на органите на централно и местно ниво за социална политика / Владимир Вълков. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 269-280. 

  

Сист. No: 74872

Статистика

- 7 -

46735

Гатева, Цветозария Димитрова.  Анализ на ключови показатели за дейността на Националния статистически институт / Цветозария Димитрова Гатева. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 155-163. 

  

Сист. No: 74671

- 8 -

46735

Овчинников, Евгени.  Приложение на коефициента на автодетерминация при анализа на индустриалната динамика / Евгени Овчинников. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1- : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 311-319. 

  

Сист. No: 74626

- 9 -

Сп А 562

Иванов, Любомир и др.  Приложни аспекти на иконометричното моделиране на динамични зависимости / Любомир Иванов, Евгени Овчинников. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 183-225. 

  

Сист. No: 74609

Промишлена статистика

- 10 -

46735

Славева, Красимира.  Промишлеността в България - тенденции и развитие / Красимира Славева. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1- : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 257-265. 

  

Сист. No: 74539

Миграция

- 11 -

Сп С 57 б

Бакалова, Мария и др.  Устойчивост на завръщането и ре-емиграция: перспективите на завръщащите се в България / Мария Бакалова, Михаела Мишева. // Списание на Българската академия на науките, CXXXII, 2019, N 2, с. 26-32. 

  

Сист. No: 74915

- 12 -

Сп С 57 б

Христов, Йоан.  Репатрирането на мигранти - управляват ли се ефективно социалните рискове / Йоан Христов. // Списание на Българската академия на науките, CXXXII, 2019, N 2, с. 33-38. 

  

Сист. No: 74917

- 13 -

Сп И 503 и

Boshnakov, Venelin.  Future Plans of Bulgarian Circular Migrants: Empirical Evidence from Bus Travelers / Venelin Boshnakov. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 1, с. 80-94. 

  

Сист. No: 74815

- 14 -

Сп И 503 и

Nonchev, Andrey.  The Remigration: Causes and Sustainability (The Bulgarian Case) / Andrey Nonchev. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 1, с. 72-79. 

  

Сист. No: 74814

- 15 -

Сп И 503 и

Zareva, Irena.  Participation of Returning Migrants in the Labour Market in Bulgaria / Irena Zareva. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 1, с. 95-104. 

  

Сист. No: 74816

Жизнено равнище на населението

- 16 -

Сп Н 326 ту

Велева, Ралица.  Публични политики за намаляване на лицата в риск от бедност и социално изключване / Ралица Велева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 161-171. 

  

Сист. No: 74846

- 17 -

Сп И 502 д

Цанов, Васил.  Териториални различия в материалния жизнен стандарт на населението в ?ългария (2010-2017 г.) / Васил Цанов. // Икономика 21, 8, 2018, N 2, с. 3-31. 

  

Сист. No: 74620

- 18 -

Сп И 503 и

Regional Differentiation in Housing and Communal Services: Impact on Economic Security . // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 5, с. 181-198. 

  

Сист. No: 74551

- 19 -

Сп И 503 и

Tsanov, Vassil et al.  Material Standard of Living and Energy Poverty in Bulgaria: State and Development / Vassil Tsanov, Georgi Shopov. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 6, с. 3-20. 

  

Сист. No: 74554

Социология

- 20 -

Сп С 547

Канушев, Мартин.  За разлагането на понятието "опасност" или как се конструира и кодифицира "риск" / Мартин Канушев. // Социологически проблеми, 2018, N 2, с. 770-803. 

  

Сист. No: 74681

- 21 -

Сп С 547

Славова, Корнелия.  Изгубени в превода: джендър разноречията на български / Корнелия Славова. // Социологически проблеми, 2018, N 2, с. 495-514. 

  

Сист. No: 74680

- 22 -

Сп С 547

Ставру, Стоян.  Вариации на пола в българската съдебна практика / Стоян Ставру. // Социологически проблеми, 2018, N 2, с. 566-589. 

  

Сист. No: 74683

- 23 -

Сп С 547

Станоева, Елица.  Хипохондрични идентичности: джендър и национализъм в България / Елица Станоева. // Социологически проблеми, 2018, N 2, с. 715-735. 

  

Сист. No: 74682

- 24 -

Сп И 503 и

Peneva, Teodora.  Sustainable Development and Energy Poverty: Challenges for the Governing Institutions / Teodora Peneva. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 1, с. 174-182. 

  

Сист. No: 74822

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 25 -

46735

Чиприянов, Михаил.  Фактори за развитие на лидерството в индустриалните фирми / Михаил Чиприянов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1- : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 59-64. 

  

Сист. No: 74516

- 26 -

46735

Чиприянов, Михаил.  Фактори за развитие на лидерството в индустриалните фирми / Михаил Чиприянов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1- : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 59-71. 

  

Сист. No: 74517

- 27 -

II 2093

Stoyanov, Ivan.  Leadership roles and international relationships - relationship and importance for the organization / Ivan Stoyanov. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", посветена на 25-та год. от основаването на факултета, пров. на 28-29.09.2017 в : Т. 1. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 211-215. 

  

Сист. No: 74898

- 28 -

Сп Д 532

Breuer, Stefan et al.  Leadership and Digitalization: Contemporary Approaches Towards Leading in the Modern Day Workplace / Stefan Breuer, Patrick Szillat. // Диалог. Електронно списание, 2019, N 1, с. 24-36. 

  

Сист. No: 74753

Международна политика

- 29 -

Сп И 503 и

Hristov, Mincho.  Economic and Socio-Political Preconditions of Military Authoritarianism in South America / Mincho Hristov. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 5, с. 154-163. 

  

Сист. No: 74548

Икономика. Икономически науки

- 30 -

Сп И 50 м

Николова, Надежда.  Академик Иван Стефанов - един забележителен учен на XX век / Надежда Николова. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 2, с. 123-132. 

  

Сист. No: 74809

- 31 -

Сп И 503 и

Tchipev, Plamen D.  Firm versus Market – Coase Revisited / Plamen D. Tchipev. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 5, с. 79-85. 

  

Сист. No: 74541

Микроикономика

- 32 -

46735

Сабри, Айтен.  Модели и показатели за икономическа устойчивост / Айтен Сабри. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 136-140. 

  

Сист. No: 74668

Макроикономика

- 33 -

Сп С 57 б

Стефанова, Юлия.  Теоретични аспекти на посткризисните макроикономически модели във финансовите политики при новите глобални реалности / Юлия Стефанова. // Списание на Българската академия на науките, CXXXII, 2019, N 2, с. 17-25. 

  

Сист. No: 74913

- 34 -

Сп Г 621 УНСС

Chobanov, Petar.  Risks to Economic Stability in CEE Countries / Petar Chobanov. // Годишник на УНСС, 2018, с. 271-286. 

  

Сист. No: 74701

- 35 -

Сп И 503 и

Trifonov, Alexandr et al.  Integrated Decentralized Practices for Introducing Regional “Circular Economies” / Alexandr Trifonov, Zhechko Yordanov. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 6, с. 178-186. 

  

Сист. No: 74585

- 36 -

Сп И 503 и

Zhelyazkova, Virginia Ivanova.  The Road to Circular Economy: What Can Europe Learn from the Experionce of Germany and Japan? / Virginia Ivanova Zhelyazkova. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 6, с. 167-177. 

  

Сист. No: 74584

Икономически теории. Учения и школи

- 37 -

Сп В 83 Э

Раннева, Н. А.  К вопросу об инфляционных ожиданиях : современные подходы / Н. А. Раннева. // Вопросы экономики  (Москва), 90, 2019, N 2, с. 54-80. 

  

Сист. No: 74749

Политическа икономия

- 38 -

Сп И 50 м

Проданов, Христо.  Тенденции в развитието на 3D принтирането и неговите икономически и политически следствия / Христо Проданов. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 2, с. 105-122. 

  

Сист. No: 74807

- 39 -

Сп Ч J 80 f

Schoenherr, David.  Political Connections and Allocative Distortions / David Schoenherr. // The Journal of Finance  (New York), 74, 2019, N 2, с. 543-586. 

  

Сист. No: 74875

- 40 -

Сп И 503 и

Tchipev, Plamen D.  The Concept of the Ownership in the Late 'Socialist' Political Economy / Plamen D. Tchipev. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 1, с. 105-114. 

  

Сист. No: 74817

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 41 -

Сп Ч 895

Служителите са моторът на "Империя Онлайн" . // Човешки ресурси, 2019, N 4, с. 7-9. 

  

Сист. No: 74933

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 42 -

46735

Перков, Венцислав.  Сравнителен анализ на заетите в търговията с третично образование в България и Европейския съюз / Венцислав Перков. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 82-88. 

  

Сист. No: 74661

- 43 -

Сп Н 326 ту

Енчевски, Енчо.  Влияние на работната среда върху производителността на труда / Енчо Енчевски. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 93-101. 

  

Сист. No: 74839

- 44 -

Сп М 486

Великов, Милен.  Нова мода - работа само на срочни договори / Милен Великов. // Мениджър, 2019, N 2, с 40-41. 

  

Сист. No: 74577

- 45 -

Сп Ч 895

Жените в Европа получават с 9 % по-малко от мъжете . // Човешки ресурси, 2019, N 4, с. 20-22. 

  

Сист. No: 74931

- 46 -

Сп И 503 и

Amine, Samir et al.  Bargaining Solutions and Public Policies in Matching Models / Samir Amine, Sylvain Baumann, Pedro Lages Dos Santos. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 4, с. 3-14. 

  

Сист. No: 74597

- 47 -

Сп И 503 и

Atanassova, Margarita.  Employment in Bulgaria as Part of European Labor Market – Trends and Institutional Challenges / Margarita Atanassova. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 6, с. 21-28. 

  

Сист. No: 74555

- 48 -

Сп И 503 и

Beleva, Iskra.  The Labor Market - National and Regional Problems / Iskra Beleva. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 6, с. 29-44. 

  

Сист. No: 74556

- 49 -

Сп И 503 и

Hyuseinov, Baki.  Discriminatory Manifestations against Women in the Field of Employment – Risks, Profiles and Protection / Baki Hyuseinov. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 5, с. 56-78. 

  

Сист. No: 74538

- 50 -

Сп И 503 и

Ivanova, Mariya Aleksandrova.  The Social Reality of the Roma in Bulgaria (from the Value of Differences to Empowered Relationships) / Mariya Aleksandrova Ivanova. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 6, с. 75-84. 

  

Сист. No: 74566

- 51 -

Сп И 503 и

Loukanova, Pobeda.  The Implementation of European Youth Guarantee in Bulgaria – Results and Perspectives / Pobeda Loukanova. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 6, с. 45-55. 

  

Сист. No: 74559

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 52 -

Сп С 494

Куртева, Стойка.  Противоречива обществена реакция по проекта на нов закон за поземлените отношения / Стойка Куртева. // Собственост и право, 2019, N 3, с. 46-51. 

  

Сист. No: 74791

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 53 -

II 2094

Камеларов, Атанас.  Измества ли се фокусът на паричната политика в Еврозоната? / Атанас Камеларов. // ЕС - изместеният център и новата периферия : VІІІ междунар. науч. конф. : Сб. с докл. 19-21 май 2018, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, с. 93-99. 

  

Сист. No: 74777

- 54 -

II 2094

Неделчев, Мирослав.  Добри практики за разнообразие на банковите бордове / Мирослав Неделчев. // ЕС - изместеният център и новата периферия : VІІІ междунар. науч. конф. : Сб. с докл. 19-21 май 2018, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, с. 106-113. 

  

Сист. No: 74836

- 55 -

II 2094

Трифонова, Силвия и др.  Състояние на лошите и преструктурираните потребителски кредити в България / Силвия Трифонова, Валя Василева. // ЕС - изместеният център и новата периферия : VІІІ междунар. науч. конф. : Сб. с докл. 19-21 май 2018, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, с. 46-52. 

  

Сист. No: 74776

- 56 -

В К 263

Михайлова, Гергана.  Все по-тежкият живот на финансовите динозаври / Гергана Михайлова. // Капитал, XXVII, N 12, 22-28 март 2019, с. 40-41. 

  

Сист. No: 74638

- 57 -

Сп И 50 м

Кънева, Аглика.  Анализ на брутните кредити и аванси на банките в България и Европейския съюз (2007-2017 г.) / Аглика Кънева. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 2, с. 90-104. 

  

Сист. No: 74806

- 58 -

Сп Ч J 80 f

Calomiris, Charles W. et al.  Stealing Deposits: Deposit Insurance, Risk?Taking, and the Removal of Market Discipline in Early 20th?Century Banks / Charles W. Calomiris, Matthew Jaremski. // The Journal of Finance  (New York), 74, 2019, N 2, с. 711-754. 

  

Сист. No: 74853

- 59 -

Сп И 503 и

Naydenova, Krassimira.  Built-In Problems in the New European Regulations for the Bulgarian Capital Market / Krassimira Naydenova. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 5, с. 106-134. 

  

Сист. No: 74545

- 60 -

Сп Ч J 80 f

Polkovnichenko, Valery et al.  Cautious Risk Takers: Investor Preferences and Demand for Active Management / Valery Polkovnichenko, Kelsey D. Wei, Feng Zhao. // The Journal of Finance  (New York), 74, 2019, N 2, с. 1025-1075. 

  

Сист. No: 74854

- 61 -

Сп И 503 и

Shustova, Elena et al.  Risk Management in the Internet Banking. The Case of Kazakhstan / Elena Shustova, Vesselin Blagoev. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 5, с. 135-146. 

  

Сист. No: 74546

Финанси

- 62 -

II 2094

Вълканов, Недялко.  RegTech в помощ на финансовото регулиране / Недялко Вълканов. // ЕС - изместеният център и новата периферия : VІІІ междунар. науч. конф. : Сб. с докл. 19-21 май 2018, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, с. 100-105. 

  

Сист. No: 74760

- 63 -

Сп С 547

Маринова, Цветелина.  Тенденции и перспективи пред социалните пари в Европа / Цветелина Маринова. // Социологически проблеми, 2018, N 2, с. 827-844. 

  

Сист. No: 74679

Държавни финанси

- 64 -

II 2094

Попова, Нели.  Ефекти от световната криза върху публичните финанси на новите страни-членки на Европейския съюз / Нели Попова. // ЕС - изместеният център и новата периферия : VІІІ междунар. науч. конф. : Сб. с докл. 19-21 май 2018, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, с. 135-140. 

  

Сист. No: 74762

- 65 -

46735

Янакиева, Моника.  Публични финанси - формиране на финансова рамка за разпределението на публичните блага. Бюджет 2019 г. Тригодишна бюджетна прогноза 2019-2021 г. /Нови моменти и аспекти/ / Моника Янакиева. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 141-148. 

  

Сист. No: 74669

Бюджет на общините

- 66 -

Сп Н 326 ту

Илиев, Ивайло.  Програмно бюджетиране и управление на бюджета на местно ниво / Ивайло Илиев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 173-185. 

  

Сист. No: 74857

Бюджетни приходи и разходи

- 67 -

Сп Г 621 БСУ

Иванова, Кристина.  Видове държавни разходи в бюджета на Република България / Кристина Иванова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2018, с. 106-110. 

  

Сист. No: 74902

Финансов контрол

- 68 -

Сп Ф 531 п

Донкова, Веселка.  Промени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор / Веселка Донкова. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 2, с. 74-78. 

  

Сист. No: 74573

- 69 -

Сп Ф 531 п

Стойкова, Пепа.  Актуални въпроси по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари / Пепа Стойкова. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 2, с. 2-20. 

  

Сист. No: 74557

Данъци. Такси. Налози

- 70 -

Сп А 454

Гекова, Валентина.  Определяне на данъчната основа за данъка върху разходите в натура, свързани с използване на служебни превозни средства / Валентина Гекова. // Актив, 2019, N 3, с. 33-35. 

  

Сист. No: 74729

- 71 -

Сп Б 923 з

Кирилова, Милена.  По-важните промени в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2019 г. / Милена Кирилова. // Български законник, XXVIII, 2019, N 3, с. 54-64. 

  

Сист. No: 74768

- 72 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Новите постановки в Правилника за прилагане на ЗДДС за 2019 година / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 2, с. 30-41. 

  

Сист. No: 74563

- 73 -

Сп А 454

Момчилов, Бойчо.  Данъчно-правно третиране на сделките между свързани лица / Бойчо Момчилов. // Актив, 2019, N 4, с. 32-38. 

  

Сист. No: 74919

- 74 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Данъчни облекчения за доходи на ЕТ и поредност на тяхното приспадане / Лиляна Панева. // Актив, 2019, N 3, с. 36-37. 

  

Сист. No: 74730

- 75 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Промените в ЗДДФЛ чрез ЗИДЗКПО / Лиляна Панева. // Български законник, XXVIII, 2019, N 3, с. 51-54. 

  

Сист. No: 74767

- 76 -

Сп Ф 531 п

Попова, Евгения.  Новите моменти в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2018 г. / Евгения Попова. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 2, с. 23-29. 

  

Сист. No: 74562

- 77 -

Сп А 454

Попова, Евгения.  Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2019 г. / Евгения Попова. // Актив, 2019, N 4, с. 21-25. 

  

Сист. No: 74916

- 78 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Особености при облагането на данъчно задължените лица с местни данъци и такси през 2019 година / Цветан Станкулов. // Актив, 2019, N 3, с. 40-46. 

  

Сист. No: 74731

- 79 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Особености при облагането на данъчно задължените лица с местни данъци и такси през 2019 година / Цветан Станкулов. // Актив, 2019, N 4, с. 26-31, N 3, с.40-46. 

  

Сист. No: 74918

- 80 -

Сп Ф 531 п

Цветкова, Лорета.  Нов ред на облагане на доходите от парични и предметни награди от началото на 2019 година / Лорета Цветкова. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 3, с. 23-30. 

  

Сист. No: 74797

- 81 -

657/С/Н 267

Янкова, Мина.  Правила за извършване на корекции на ползван данъчен кредит за 2018 г. / Мина Янкова. // Наръчник на икономиста, 2018, N 12, с. 119-130. 

  

Сист. No: 74650

Данъчно облагане

- 82 -

II 2094

Брусарски, Румен.  Техника на плоския данък в Европейския съюз / Румен Брусарски. // ЕС - изместеният център и новата периферия : VІІІ междунар. науч. конф. : Сб. с докл. 19-21 май 2018, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, с. 31-36. 

  

Сист. No: 74757

- 83 -

657/С/Н 267

Цветкова, Лорета.  Актуални въпроси при годишното облагане на физическите лица за 2018 г. / Лорета Цветкова. // Наръчник на икономиста, 2018, N 12, с. 105-118. 

  

Сист. No: 74648

Държавни заеми. Държавни дългове

- 84 -

Сп А 562

Симеонов, Стефан и др.  Зависимости между държавния дълг и инвестиционната активност, паралелен анализ на процесите в България и Гърция / Стефан Симеонов, Силвия Заркова, Анелия Пенева. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 412-452. 

  

Сист. No: 74618

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 85 -

II 2094

Захариев, Андрей.  БВП и балансови позиции на БНБ - от дивергенция към конвергенция / Андрей Захариев. // ЕС - изместеният център и новата периферия : VІІІ междунар. науч. конф. : Сб. с докл. 19-21 май 2018, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, с. 15- 22. 

  

Сист. No: 74751

- 86 -

46735

Станимиров, Стефан.  Банковото застраховане като осъзната необходимост в банкирането на България / Стефан Станимиров. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 395-405. 

  

Сист. No: 74655

- 87 -

Сп А 562

Захариев, Андрей.  Балансови позиции на БНБ в условията на членство в ЕС / Андрей Захариев. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 17-44. 

  

Сист. No: 74603

- 88 -

Сп Г 621 БСУ

Катунин, Иван.  Еволюция на банковата система на Русия / Иван Катунин. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2018, с.27-35. 

  

Сист. No: 74901

- 89 -

Сп А 562

Кръстев, Людмил и др.  Развитие клоновата мрежа на търговските банки - критичен анализ на теорията и практиката / Людмил Кръстев, Пламен Георгиев. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 226-260. 

  

Сист. No: 74610

- 90 -

Сп C 58

Дженева, Деница.  Заплаха или възможност е отвореното банкиране за българските банки / Деница Дженева. // CIO, 3XV, 2019, N 3, с. 4-6. 

  

Сист. No: 74778

- 91 -

Сп П 147 п

Джилизов, Велко.  Правно положение на банката - попечител по кодекса за социално осигуряване / Велко Джилизов. // Търговско и облигационно право, XXIII, 2019, N 3, с. 5-16. 

  

Сист. No: 74770

- 92 -

Сп И 502 д

Маринова, Маргарита и др.  Из историята на търговията и банковото дело в Свищов.Търговско-банкерски (сарафски) фирми и банкерски къщи и значението им за градското стопанство (1878-1912 г.) / Маргарита Маринова, Емилия Вачева. // Икономика 21, 8, 2018, N 2, с. 51-130. 

  

Сист. No: 74622

- 93 -

Сп И 503 и

Risk-Oriented Approach to Determining Bank’s Capital Size according to Requirements of Basel Committee on Banking Supervision . // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 1, с. 56-71. 

  

Сист. No: 74813

Пари, валута

- 94 -

Сп Г 621 БСУ

Янева, Мария Здравкова.  Криптовалути - пари на бъдещето / Мария Здравкова Янева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2018, с. 286-290. 

  

Сист. No: 74903

- 95 -

Сп С 547

Кацарски, Димитър.  Движещата сила зад парите: Анализ на връзката между "собственост", "държава" и "пари" / Димитър Кацарски. // Социологически проблеми, 2018, N 2, с. 804-826. 

  

Сист. No: 74678

Инвестиции

- 96 -

Сп Б 923 з

Джилизов, Велко.  Инвестиционният посредник като организатгор на системи за търговия по новия Закон за пазарите на финансови инструменти / Велко Джилизов. // Български законник, XXVIII, 2019, N 4, с. 74-82. 

  

Сист. No: 74900

- 97 -

Сп В 83 Э

Драпкин, И.М. и др.  Внешние еффекты от прямых иностранных инвестиций в российской экономике : результаты эмпирического анализа / И.М. Драпкин, С. А. Лукьянов. // Вопросы экономики  (Москва), 90, 2019, N 2, с. 97-113. 

  

Сист. No: 74750

- 98 -

Сп Д 532

Михайлова, Свилена.  Анализ и оценка на политиката към преките чуждестранни инвестиции в България в периода 1990-2018 г. / Свилена Михайлова. // Диалог. Електронно списание, 2019, N 1, с. 71-84. 

  

Сист. No: 74755

- 99 -

Сп Д 532

Stoenchev, Nikolay et al.  Investment Appeal of Residential Real Estate Property in the City of Sofia / Nikolay Stoenchev, Yana Hrischeva. // Диалог. Електронно списание, 2019, N 1, с. 1-23. 

  

Сист. No: 74752

Анализ на инвестициите

- 100 -

II 2094

Пенева, Анелия.  Развитие на теориите и моделите в инвестиционният анализ / Анелия Пенева. // ЕС - изместеният център и новата периферия : VІІІ междунар. науч. конф. : Сб. с докл. 19-21 май 2018, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, с. 206-212. 

  

Сист. No: 74774

Инвестиционни фондове

- 101 -

Сп М 68 э

Чебанов, С.  Суверенные инвестиционные фонды : посткризисные тенденции / С. Чебанов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2018, N 12, с. 15-25. 

  

Сист. No: 74743

Фондов пазар. Фондова борса

- 102 -

II 2094

Отражението на валутните курсове върху доходноста и волатилността на индексите на финансовите пазари в Югоизточна Европа . // ЕС - изместеният център и новата периферия : VІІІ междунар. науч. конф. : Сб. с докл. 19-21 май 2018, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, с. 23-30. 

  

Сист. No: 74775

- 103 -

Сп Д 532

Симеонов, Стефан.  Развитие на честотния анализ на променливостта в модел за прогнозиране тренда на финансовите пазари и сравнителна емпирична оценка с техническия анализ / Стефан Симеонов, Теодор Тодоров, Даниел Николаев. // Диалог. Електронно списание, 2019, N 1, с. 37-70. 

  

Сист. No: 74754

Капиталов пазар. Паричен пазар

- 104 -

II 2094

Митева-Бончева, Дияна.  Някои аспекти на моделите за оценка на цената на капитала и приложението им от бизнеса в България / Дияна Митева-Бончева. // ЕС - изместеният център и новата периферия : VІІІ междунар. науч. конф. : Сб. с докл. 19-21 май 2018, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, с. 113-121. 

  

Сист. No: 74837

- 105 -

II 2094

Симеонов, Стефан.  Пазарната ликвидност на борсовите дружества - показател за риска и степента на развитие на капиталовите пазари / Стефан Симеонов. // ЕС - изместеният център и новата периферия : VІІІ междунар. науч. конф. : Сб. с докл. 19-21 май 2018, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, с. 59-68. 

  

Сист. No: 74758

- 106 -

Сп И 503 и

Stoykova, Ani et al.  Correlation Dynamics between Southeast European Capital Markets / Ani Stoykova, Mariya Paskaleva. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 4, с. 49-82. 

  

Сист. No: 74706

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 107 -

46746

Динков, Милен.  Предизвикателства и перспективи пред иновационната дейност на страните от Европейския съюз / Милен Динков. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сб. с докл. от междунар. научно-практическа конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 331-337. 

  

Сист. No: 74736

Икономическа политика

- 108 -

46735

Богданова, Маргарита.  Подходи за анализ на пространствени зависимости / Маргарита Богданова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1- : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 45-52. 

  

Сист. No: 74514

- 109 -

Сп Н 326 ту

Стефанов, Драгомир.  Ипотечното кредитиране - ключов фактор на пазара на жилищни недвижими имоти / Драгомир Стефанов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 61-74. 

  

Сист. No: 74832

Регионална икономика

- 110 -

46746

Карев, Николай и др.  Оценка на териториалното месторазположение на предприятията от растително-маслена промишленост / Николай Карев, Александра Господинова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сб. с докл. от междунар. научно-практическа конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 133-141. 

  

Сист. No: 74722

- 111 -

46763

Петров, Камен и др.  Възможности за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на област Бургас / Камен Петров, Никола Танаков. // Синя икономика и синьо развитие : Междунар. науч. конфер.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2018, с. 263-270. 

  

Сист. No: 74937

- 112 -

Сп Ю 294

Нейкова, Мария.  Районите за планиране в България или необходимостта от ново административно-териториално устройство / Мария Нейкова. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXV, 2018, N 25, 30-54. 

  

Сист. No: 74904

- 113 -

II 2093

Alexandrova, Nedyalka.  Prerequisites and possibilities for consolidation in the water supply sector in Bulgaria / Nedyalka Alexandrova. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", посветена на 25-та год. от основаването на факултета, пров. на 28-29.09.2017 в : Т. 1. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 128-133. 

  

Сист. No: 74922

- 114 -

Сп Г 621 УНСС

Vasileva, Elka.  State Property Management in Support of Regional Development / Elka Vasileva. // Годишник на УНСС, 2018, с. 177-190. 

  

Сист. No: 74694

- 115 -

Сп И 503 и

Chobanova, Rossitsa et al.  Digitalisation as a Challenge for Enterprises in 21st Century / Rossitsa Chobanova, Ljupco Kocarev. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 1, с. 153-173. 

  

Сист. No: 74821

- 116 -

Сп И 503 и

Innovation Activity of the Business Sectors in the Border Regions of the Republic of Bulgaria and the Republic of Macedonia . // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 1, с. 133-152. 

  

Сист. No: 74820

- 117 -

Сп И 503 и

Kotseva-Tikova, Maria.  Inclusive Development and Regional Policy / Maria Kotseva-Tikova. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 6, с. 65-74. 

  

Сист. No: 74565

- 118 -

Сп И 503 и

Rangelova, Rossitsa et al.  Demographic Development of Bulgaria in a Regional Plan as a Basis for Economic Development / Rossitsa Rangelova, Valentin Bilyanski. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 6, с. 141-154. 

  

Сист. No: 74582

- 119 -

Сп И 503 и

Sustainable Regional Development – The Case of Northeast Planning Region in the Republic of Macedonia and the Kyustendil District in the Republic of Bulgaria . // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 5, с. 164-171. 

  

Сист. No: 74549

Икономика на България

- 120 -

Сп Н 326 ту

Иванова, Ваня.  Екологичната трансформация на икономиката - неизбежна необходимост / Ваня Иванова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 83-97. 

  

Сист. No: 74885

Бизнес икономика

- 121 -

46746

Атанасов, Атанас.  Интелектуалният капитал - основа на съвременния бизнес и предизвикателство пред финансовата отчетност / Атанас Атанасов. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сб. с докл. от междунар. научно-практическа конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 410-427. 

  

Сист. No: 74740

Стопанска история

- 122 -

Сп И 363 ц

Вачева, Емилия.  Свищовските възрожденски търговци в следосвобожденска България / Емилия Вачева. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, 2018, с. 332-342. 

  

Сист. No: 74710

- 123 -

Сп И 363 ц

Маринова, Маргарита.  Аспекти от развитието и значението на неорганизирания кредит в Свищов (1878-1912) / Маргарита Маринова. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, 2018, с. 322-331. 

  

Сист. No: 74709

Икономически растеж

- 124 -

46735

Захариев, Андрей.  Финансовата система и БВП на България за периода на членство в ЕС (2007-2017 г.) / Андрей Захариев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 327-343. 

  

Сист. No: 74633

- 125 -

46735

Стефанова, Надежда.  Малкият и среден бизнес - ключов източник за икономическа активност и социален растеж / Надежда Стефанова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1- : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 125-136. 

  

Сист. No: 74526

- 126 -

Сп И 503 и

Schmeleva, Anna et al.  Operating Efficiency of Quality Management System of State Executive Authorities / Anna Schmeleva, Nina Goridko. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 4, с. 15-32. 

  

Сист. No: 74704

- 127 -

Сп И 503 и

Totev, Stoyan.  Structural Changes by Main Sectors in EU Countries / Stoyan Totev. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 6, с. 95-102. 

  

Сист. No: 74568

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 128 -

II 2094

Ножаров, Щерьо.  Икономическа политика в контекста на липсата на икономическа политика / Щерьо Ножаров. // ЕС - изместеният център и новата периферия : VІІІ междунар. науч. конф. : Сб. с докл. 19-21 май 2018, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, с. 129-134. 

  

Сист. No: 74761

- 129 -

Сп Н 326 ту

Бакърджиева, Радостина.  Емпирични доказателства за корпоративната социална отговорност в българските компании / Радостина Бакърджиева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 15-38. 

  

Сист. No: 74882

- 130 -

Сп Б 923 з

Петков, Мартин.  Предоставяне на безвъзмездна помощ за подобряване на производствения капацитет на предприятията / Мартин Петков. // Български законник, XXVIII, 2019, N 3, с. 75-82. 

  

Сист. No: 74769

- 131 -

Сп И 503 и

Grodzicki, Tomasz.  Human Capital as a Factor Creating Innovation in the Visegrad Countries / Tomasz Grodzicki. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 5, с. 27-34. 

  

Сист. No: 74536

- 132 -

Сп И 503 и

Zhelyu, Vladimirov.  Discussing Innovation Policy Biases in the New EU Member States / Vladimirov Zhelyu. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 5, с. 3-26. 

  

Сист. No: 74535

Бизнес политика

- 133 -

46763

Караджова, Златина.  Фасилити мениджмънт - иновативна стратегия за устойчиво туристическо развитие / Златина Караджова. // Синя икономика и синьо развитие : Междунар. науч. конфер.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2018, с. 204-211. 

  

Сист. No: 74936

Пазарно стопанство

- 134 -

Сп А 562

Милинов, Валентин и др.  Оценка на въздействието на световната икономическа криза върху пазара на недвижими имоти в страните-членки на Европейския съюз (по примера на Република България и Гърция) / Валентин Милинов, Петко Ангелов, Силвия Заркова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 107-135. 

  

Сист. No: 74606

- 135 -

Сп Н 326 ту

Томова, Доротея.  Регламентация на дейността на агенциите за недвижими имоти в България / Доротея Томова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 117-130. 

  

Сист. No: 74842

Икономика на отраслите

- 136 -

46735

Хубенов, Огнян.  Затварянето на производственият цикъл в млечния сектор - възможност за повишаване на ефективността и развитието на бизнеса / Огнян Хубенов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1- : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 302-310. 

  

Сист. No: 74600

Аграрна икономика

- 137 -

Сп И 50 м

Башев, Храбрин и др.  Оценка на социално-икономическата и екологична устойчивост на аграрните екосистеми в България / Храбрин Башев, Божидар Иванов, Десислава Тотева. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 2, с. 33-56. 

  

Сист. No: 74800

- 138 -

Сп П 147 п

Тодоров, Крум.  Несеквестируемост и залог на евросубсидии за земеделсдките производители / Крум Тодоров. // Търговско и облигационно право, XXIII, 2019, N 2, с. 1-20. 

  

Сист. No: 74734

Икономика на индустрията, предприятието

- 139 -

46735

Ангелов, Илиян.  Аутсорсингът в България - състояние и перспективи / Илиян Ангелов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1- : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 119-124. 

  

Сист. No: 74525

- 140 -

46735

Ангелова, Румяна.  Актуални предизвикателства пред българската индустриална политика / Румяна Ангелова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1- : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 282-286. 

  

Сист. No: 74598

- 141 -

46746

Найденова, Красимира.  Някои финансови аспекти на устойчивото развитие на българските индустриални компании / Красимира Найденова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сб. с докл. от междунар. научно-практическа конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 284-293. 

  

Сист. No: 74735

- 142 -

46735

Николов, Емил.  Позитивни и негативни ефекти от корпоративната социална отговорност / Емил Николов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1- : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 91-99. 

  

Сист. No: 74522

- 143 -

46735

Петрова, Симеонка.  Иновативни асортиментни решения в индустрията със спортни облекла / Симеонка Петрова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1- : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 242-248. 

  

Сист. No: 74533

- 144 -

46735

Станев, Явор.  Безопостността - фундамент на всяка стопанска дейност / Явор Станев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1- : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 114-118. 

  

Сист. No: 74524

- 145 -

46746

Щерев, Николай.  Индустрията на България: между оценката на настоящето и очакванията за бъдещето / Николай Щерев. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сб. с докл. от междунар. научно-практическа конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 27-44. 

  

Сист. No: 74719

- 146 -

Сп Г 621 УНСС

Moraliyska, Monika et al.  Preparing for Industry 4.0 and Digital Transformations In SMEs. European and National Aspects / Monika Moraliyska, Albena Antonova. // Годишник на УНСС, 2018, с. 191-207. 

  

Сист. No: 74698

Туризъм в България

- 147 -

46763

Богданова, Маргарита и др.  Развитие на туризма в регион Долен Дунав / Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова. // Синя икономика и синьо развитие : Междунар. науч. конфер.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2018, с. 331.-358. 

  

Сист. No: 74906

- 148 -

46763

Маренова, Валентина.  Устойчиво развитие на синята икономика и влиянието й върху крайбрежния туризъм : (Изследване- анкетно проучване) / Валентина Маренова. // Синя икономика и синьо развитие : Междунар. науч. конфер.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2018, с. 106-115. 

  

Сист. No: 74935

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 149 -

Сп Н 326 ту

Нецева-Порчева, Татяна и др.  Ценообразуване на отпадъци на база разходи / Татяна Нецева-Порчева, Даниела Уручева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 139-149. 

  

Сист. No: 74888

Търговия

- 150 -

46735

Бойчев, Бойчо.  Лоялност на българския потребител към търговска марка "Шуменско" / Бойчо Бойчев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 485-492. 

  

Сист. No: 74667

- 151 -

46735

Маринов, Иван.  Неравномерност между структурите на заетите лица и предприятията от сектора на търговията в България / Иван Маринов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1- : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 295-301. 

  

Сист. No: 74601

- 152 -

Сп М 486

Ковач, марк и др.  Добрите търговци винаги продават добре / Марк Ковач, Джейми Клегхорн. // Мениджър, 2019, N 2, с. 82-84. 

  

Сист. No: 74596

- 153 -

Сп Л 763

Цветанова, Гена.  Собствените марки дават конкурентно предимство / Гена Цветанова. // Логистика, XV, 2019, N 3, с. 34-35. 

  

Сист. No: 74808

Маркетинг

- 154 -

46746

Горанова, Пенка.  Внедряване на системата за управление на взаимоотношенията с клиенти в компания "Никас България" ЕАД / Пенка Горанова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сб. с докл. от междунар. научно-практическа конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 201-211. 

  

Сист. No: 74726

- 155 -

46746

Стефанов, Цанко.  Специфика на маркетинга на взаимоотношенията с клиенти / Цанко Стефанов. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сб. с докл. от междунар. научно-практическа конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 382-390. 

  

Сист. No: 74738

- 156 -

Сп С 546

Георгиев, Илиян.  Триизмерно изследване на винения пазар / Илиян Георгиев. // Социално-икономически анализи, 2018, N 2, с. 129-139. 

  

Сист. No: 74685

- 157 -

Сп С 546

Любенов, Любомир.  Дигитални маркетинг трансформации / Любомир Любенов. // Социално-икономически анализи, 2018, N 2, с- 149-155. 

  

Сист. No: 74686

- 158 -

II 2093

Panayotova, Svetla.  Brand positioning / Svetla Panayotova. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", посветена на 25-та год. от основаването на факултета, пров. на 28-29.09.2017 в : Т. 1. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 80-84. 

  

Сист. No: 74892

- 159 -

Сп И 503 и

Stefanov, Tsanko.  Management Policy of Company Key Customers / Tsanko Stefanov. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 6, с. 136-140. 

  

Сист. No: 74576

Рекламна, комуникационна политика

- 160 -

46735

Горанова, Пенка.  Рекламата и връзките с обществеността в туристическия бизнес / Пенка Горанова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 478-484. 

  

Сист. No: 74666

- 161 -

Сп М 486

Кутевски, Боян.  Рекламата все по-често ще се замесва в политиката / Боян Кутевски. // Мениджър, 2019, N 2, с. 60-61. 

  

Сист. No: 74580

- 162 -

Сп М 486

Христов, Александър.  Пиарът е във възход / Александър Христов. // Мениджър, 2019, N 2, с. 64-65. 

  

Сист. No: 74590

Маркетингов мениджмънт

- 163 -

Сп Н 326 ту

Tsvetanova, Eva.  Destination marketing application as an innovative instrument for sustainable urban development / Eva Tsvetanova. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2089, с. 211-228. 

  

Сист. No: 74869

Логистика

- 164 -

46735

Перков, Венцислав.  Фактори, влияещи върху внедряването на обратната логистика: теоретичен преглед / Венцислав Перков. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1- : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 100-106. 

  

Сист. No: 74523

- 165 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Когато теорията и практиката си подадат ръце / Васил Василев. // Логистика, XV, 2019, N 2, с. 26-27. 

  

Сист. No: 74658

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 166 -

46735

Исмаилов, Танер.  Съвременни характеристики и функции на митата като протекционистична форма на събиране на държавни приходи / Танер Исмаилов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 89-96. 

  

Сист. No: 74664

- 167 -

Сп А 562

Антов, Момчил.  Приложение на европейските споразумения за свободна търговия с трети страни и значението им от позицията на митническия контрол в България / Момчил Антов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 261-290. 

  

Сист. No: 74611

- 168 -

Сп М 617 х

Димчев, Димо.  За износа, условията на доставка, статистиката и ДДС / Димо Димчев. // Митническа хроника, 2019, N 1, с. 20-24. 

  

Сист. No: 74877

- 169 -

Сп М 617 х

Митнически, акцизен и валутен контрол и превенция . // Митническа хроника, XXVII, 2018, N 4, с. 6-11. 

  

Сист. No: 74803

- 170 -

Сп М 617 х

Терзийска, Диляна.  Митническа стойност на стоките при допускането им за свободно обръщение / Диляна Терзийска. // Митническа хроника, 2019, N 1, с. 2-19. 

  

Сист. No: 74876

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 171 -

II 2094

Колева, Дарина.  Система за финансова стабилност при едностранна евроизация / Дарина Колева. // ЕС - изместеният център и новата периферия : VІІІ междунар. науч. конф. : Сб. с докл. 19-21 май 2018, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, с. 86-92. 

  

Сист. No: 74834

- 172 -

46735

Николаев, Даниел Емилов.  Оценка на стабилността на международните банкови институции чрез CAMEL базиран модел / Даниел Емилов Николаев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 416-424. 

  

Сист. No: 74657

- 173 -

Сп И 502

Грос, Даниел.  Миражът за глобално евро / Даниел Грос. // Икономика, 2019, N 2, март-апр.2019, с. 38-41. 

  

Сист. No: 74702

- 174 -

Сп Ч J 80 f

The International Bank Lending Channel of Monetary Policy Rates and QE: Credit Supply, Reach?for?Yield, and Real Effects . // The Journal of Finance  (New York), 74, 2019, N 1, с. 55-90. 

  

Сист. No: 74773

Международни икономически отношения

- 175 -

Сп М 68 э

Варнавский, В.  Глобализация и структурные сдвиги в мировом производстве / В. Варнавский. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2019, N 1, с. 25-33. 

  

Сист. No: 74824

- 176 -

Сп М 68 э

Смыслов, Д.  Эволюция глобализации мировой экономики: современные тенденции / Д. Смыслов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2019, N 2, с. 5-12. 

  

Сист. No: 74826

- 177 -

Сп Е 205

Търговско-икономически отношения между Република България и Федеративна република Бразилия . // Европа 2001, XXVI, 2019, N 1, с. 15-16. 

  

Сист. No: 74848

- 178 -

Сп Г 621 УНСС

Kandilarov, Evgeniy и др.  Bulgaria-China Relationship: Between the National Development Strategy and Belt and Road Initiative / Evgeniy Kandilarov, Aleksandar Dimitrov. // Годишник на УНСС, 2018, с. 33-73. 

  

Сист. No: 74689

- 179 -

Сп И 503 и

Christova-Balkanska, Iskra.  Changes in International Trade and Investments after the Global Financial Crisis / Iskra Christova-Balkanska. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 6, с. 85-94. 

  

Сист. No: 74567

- 180 -

Сп И 503 и

Nestorov, Nedialko.  Geographic Sustainability and Geographic Concentration of Bulgarian Export / Nedialko Nestorov. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 1, с. 50-55. 

  

Сист. No: 74812

Европейска интеграция

- 181 -

46746

Куршумов, Влади и др.  Проявление на Кохезионната политика на Европейския съюз чрез оперативните програми в България / Влади Куршумов, Владислав Вълчинов. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сб. с докл. от междунар. научно-практическа конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 391-401. 

  

Сист. No: 74739

- 182 -

II 2094

Христов, Методи.  Финансово осигуряване на Кохезионната политика на Европейския съюз / Методи Христов. // ЕС - изместеният център и новата периферия : VІІІ междунар. науч. конф. : Сб. с докл. 19-21 май 2018, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, с. 7-14. 

  

Сист. No: 74748

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 183 -

Сп Ф 531 п

Джилизов, Велко.  Критерии и етапи за въвеждане на еврото в България / Велко Джилизов. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 3, с. 55-67. 

  

Сист. No: 74799

- 184 -

Сп И 502 д

Найденова, Красимира Костадинова.  Някои ефекти на българското не-членство в Еврозоната / Красимира Костадинова Найденова. // Икономика 21, 8, 2018, N 2, с. 177-192. 

  

Сист. No: 74624

- 185 -

Сп Ф 531 п

Радев, Емил.  Нова директива за използването на финансова информация в Европейския съюз - стъпка напред за европейската сигурност / Емил Радев. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 3, с. 68-74. 

  

Сист. No: 74801

- 186 -

Сп М 486

Станчев, Красен.  Близостта на Еврозоната и рисковете от нея / Красен Станчев. // Мениджър, 2019, N 3, с. 100-101. 

  

Сист. No: 74805

- 187 -

II 2093

Christova-Balkanska, Iskra.  EU membership, economic growth and investment in Bulgaria / Iskra Christova-Balkanska. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", посветена на 25-та год. от основаването на факултета, пров. на 28-29.09.2017 в : Т. 1. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 61-67. 

  

Сист. No: 74921

- 188 -

II 2093

Houbenova-Delisivkova, Tatiana.  Economic and financial integration of Bulgaria to the EU: main trends and challenges / Tatiana Houbenova-Delisivkova. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", посветена на 25-та год. от основаването на факултета, пров. на 28-29.09.2017 в : Т. 1. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 28-42. 

  

Сист. No: 74886

- 189 -

Сп И 503 и

Houbenova, Tatiana.  The Global Challenges to “Two-Speed” Integration in the EU: Problems and Prospects for Bulgaria's Participation in the Economic and Monetary Union / Tatiana Houbenova. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 1, с. 3-32. 

  

Сист. No: 74810

Право. Наука за държавата и правото

- 190 -

Сп О 253 п

Киркорян-Цонкова, Офелия.  Сближаване на законодателствата за марките в ЕС / Офелия Киркорян-Цонкова. // Общество и право, 2019, N 1, с. 33-47. 

  

Сист. No: 74789

- 191 -

Сп О 253 п

Николов, Николай.  Законът срещу корупцията и приложението му спрямо държавната администрация / Николай Николов. // Общество и право, 2019, N 1, с. 48-61. 

  

Сист. No: 74790

- 192 -

Сп С 494

Семерджиева, Александра.  Забраната на регистрация на културни ценности като търговски марки / Александра Семерджиева. // Собственост и право, 2019, N 2, с. 78-93. 

  

Сист. No: 74592

- 193 -

Сп Т 871

Фети, Невин.  Промени в Закона за защита на личните данни, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 / Невин Фети. // Труд и право, XXVIII, 2019, N 3, с. 39-53. 

  

Сист. No: 74793

- 194 -

Сп С 494

Юрукова, Живка.  Замяната на поземлени имоти в горски територии като способ за прекратяване на собственост / Живка Юрукова. // Собственост и право, 2019, N 2, с. 23-30. 

  

Сист. No: 74593

Международно право

- 195 -

Сп П 83 м

Серафимов, Виктор и др.  Сравнителен анализ на действалите процедури по прекратяването на международните договори, установени във вътрешното право на Република България / Виктор Серафимов, Николай Марин. // Правна мисъл, LX, 2019, N 1, с. 41-56. 

  

Сист. No: 74849

- 196 -

Сп Г 621 УНСС

Marinova, Diana.  UNCITRAL – Traditions and Perspectives / Diana Marinova. // Годишник на УНСС, 2018, с. 75-87. 

  

Сист. No: 74690

Европейско право

- 197 -

Сп Ф 531 п

Радев, Емил.  Новият европейски инструмент за разследване на сделки и измами, засягащи бюджета на ЕС / Емил Радев. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 2, с. 79-83. 

  

Сист. No: 74574

Търговско право

- 198 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Основни положения на правната уредба за сключване, изпълнение и отчитане на търговските сделки / Евгени Рангелов. // Актив, 2019, N 4, с. 53-56. 

  

Сист. No: 74920

Търговски дружества

- 199 -

46735

Мидова, Петранка.  Управление на корпоративния имидж на търговското предприятие / Петранка Мидова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1- : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 72-78. 

  

Сист. No: 74520

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 200 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Митове и факти в трудовото и осигурителното право : За допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит / Андрей Александров. // Труд и право, XXVIII, 2019, N 3, с. 11-26. 

  

Сист. No: 74792

- 201 -

Сп Т 871

Средкова, Красимира.  Международната организация на труда - основен стожер на социалната сигурност на трудещите се / Красимира Средкова. // Труд и право, XXVIII, 2019, N 2, с. 6-12. 

  

Сист. No: 74591

- 202 -

Сп Т 871

Язаджиева, Любомира.  Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, извършени с цел съобразяване със законодателството на Европейския съюз / Любомира Язаджиева. // Труд и право, XXVIII, 2019, N 3, с. 72-79. 

  

Сист. No: 74795

Обществено управление. Военни науки

- 203 -

46735

Георгиева, Галя.  Процедури за възлагане на обществени поръчки / Галя Георгиева. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1- : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 287-294. 

  

Сист. No: 74599

- 204 -

Сп П 147 п

Андонова, Весела.  Изисквания към кандидатите и участниците, свързани с тяхното лично състояние и съответствието им с критериите за подбор / Весела Андонова. // Търговско и облигационно право, XXIII, 2019, N 3, с. 61-77. 

  

Сист. No: 74771

- 205 -

Сп О 253

Кацарова, Мариана.  Попълване на образци на документи за откриване на про / Мариана Кацарова. // Обществени поръчки, 9, 2016, N 6, с. 14-58. 

  

Сист. No: 74696

- 206 -

Сп О 253

Кацарова, Мариана.  Представяне на промените в ЗОП и ППЗОП, в сила от 01.03.2019 година : Първа част / Мариана Кацарова. // Обществени поръчки, 9, 2019, N 3, с. 6-32. 

  

Сист. No: 74764

- 207 -

Сп О 253

Петев, Петър.  Коментар от проведената национална работна среща на възложителите на обществени поръчки - лято 2016 г. / Петър Петев. // Обществени поръчки, 9, 2016, N 6, с. 4-11. 

  

Сист. No: 74695

- 208 -

Сп О 253

Цанкова, Кристина.  Задържане на гаранцията за изпълнение по договори за обществена поръчка и съотношение с клаузите за неустойка / Кристина Цанкова. // Обществени поръчки, 9, 2019, N 2, с. 9-14. 

  

Сист. No: 74763

- 209 -

Сп О 253

Цветанова-Минчева, Анелия.  Закон за мерките срещу изпирането на пари и задълженията на лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки / Анелия Цветанова-Минчева. // Обществени поръчки, 9, 2019, N 3, с. 33-38. 

  

Сист. No: 74765

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 210 -

Сп Г 621 УНСС

Katsamunska, Polya.  Training Models for Public Sector Servants: the Experience of France and Bulgaria / Polya Katsamunska. // Годишник на УНСС, 2018, с. 7-30. 

  

Сист. No: 74688

- 211 -

Сп Г 621 УНСС

Nenkova, Presiana et al.  Bulgarian Municipalities’ Capacity to Invest and Factors Affecting Local Government Capital Spending for the Period 2003-2017 / Presiana Nenkova, Desislava Kalcheva. // Годишник на УНСС, 2018, с. 141-155. 

  

Сист. No: 74693

Местно самоуправление

- 212 -

Сп Н 326 ту

Кирилова, Катя.  Предизвикателства пред административното обслужване на общините в България / Катя Кирилова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 229-245. 

  

Сист. No: 74870

- 213 -

Сп Н 326 ту

Павлова, Йоана.  Е-комуникация на гражданите и местното самоуправление / Йоана Павлова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 187-197. 

  

Сист. No: 74860

- 214 -

Сп Н 326 ту

Павлова, Петя.  Значението на неправителствените организации в съвременното управлени на местно ниво / Петя Павлова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 199-210. 

  

Сист. No: 74868

Общинско управление

- 215 -

В К 263

Чернева, Мила.  Поръчки.bg / Мила Чернева. // Капитал, XXVII, N 15, 12-18 март 2019, с. 32-33. 

  

Сист. No: 74844

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 216 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Митове и факти в трудовото и осигурителното право : За максималния осигурителен доход / Андрей Александров. // Труд и право, XXVIII, 2019, N 2, с. 73-80. 

  

Сист. No: 74553

Социално осигуряване

- 217 -

657/С/Н 267

Гинина, Петя.  Осигуряване на собственици и съдружници в търговски дружества, които упражняват трудова дейност в дружествата и получават доходи за полагане на личен труд / Петя Гинина. // Наръчник на икономиста, 2019, N 4, с. 85-92. 

  

Сист. No: 74652

Социално осигуряване в България

- 218 -

Сп А 562

Йорданов, Пламен и др.  Плащанията за профилактика и рехабилитация като форма на превенцията на риска в публичната социалноосигурителна система на България / Пламен Йорданов, Иван Грозданов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 321-350. 

  

Сист. No: 74613

- 219 -

Сп А 454

Заркова, Вержиния.  Осигурителни вноски върху социалните разходи през 2019 г. / Вержиния Заркова. // Актив, 2019, N 3, с. 47-52. 

  

Сист. No: 74732

Пенсионно осигуряване

- 220 -

II 2094

Джонев, Светослав.  Дефинирани пенсии или дефинирани вноски? / Светослав Джонев. // ЕС - изместеният център и новата периферия : VІІІ междунар. науч. конф. : Сб. с докл. 19-21 май 2018, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, с. 175-179. 

  

Сист. No: 74835

- 221 -

II 2094

Милев, Жеко.  Универсалните пенсионни фондове - център или периферия на пенсионната система в България / Жеко Милев. // ЕС - изместеният център и новата периферия : VІІІ междунар. науч. конф. : Сб. с докл. 19-21 май 2018, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, с. 69-76. 

  

Сист. No: 74759

- 222 -

Сп А 562

Йорданов, Пламен и др.  Възможности за прилагане на диференциран подход при организацията на пенсионното осигуряване на учителите в България / Пламен Йорданов, Мартин Маринов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 291-320. 

  

Сист. No: 74612

Здравно осигуряване

- 223 -

46735

Владимирова, Десислава.  Възможности за оптимизиране счетоводното отчитане на разходите в Националната здравноосигурителна каса / Десислава Владимирова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 149-154. 

  

Сист. No: 74670

Застраховане

- 224 -

46735

Панева, Анелия.  Качественото професионално обучение на застрахователните агенти - предпоставка за успешно развитие на застрахователния бизнес / Анелия Панева. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 373-380. 

  

Сист. No: 74637

- 225 -

Сп А 562

Ерусалимов, Румен и др.  Влияние на нормативната уредба пнри определяне на необходимия размер на техническите резерви по застраховка "Гражзанска отговорност" на автомобилистите / Румен Ерусалимов, Павел Димитров. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 351-381. 

  

Сист. No: 74614

- 226 -

Сп Б 445

Драганов, Христо и др.  Моралните вреди в работата на застрахователнато дружество / Христо Драганов, Георги Драганов. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 1, с. 64-75. 

  

Сист. No: 74627

- 227 -

Сп Ф 531 п

Радлова, Невена.  Същност и особености на застраховката "Кибер отговорност", в контекста на защитата на личните данни / Невена Радлова. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 2, с. 66-73. 

  

Сист. No: 74571

- 228 -

II 2093

Mitkov, Milen.  Characteristics and properties in insurance of railroad vehicles / Milen Mitkov. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", посветена на 25-та год. от основаването на факултета, пров. на 28-29.09.2017 в : Т. 1. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 265-268. 

  

Сист. No: 74852

Застраховане в България

- 229 -

46735

Митков, Милен.  Отражение на автомобилната индустрия върху развитието на автамабилното застраховане / Милен Митков. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 381-389. 

  

Сист. No: 74653

- 230 -

Сп А 562

Панева, Анелия.  Структурни изменения в продуктовия портфейл на българските застрахователни дружества / Анелия Панева. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 453-480. 

  

Сист. No: 74619

- 231 -

Сп П 147 п

Голева, Поля.  За информационните задължения на разпространителите на застрахователни продукти / Поля Голева. // Търговско и облигационно право, XXIII, 2019, N 2, с. 21-31. 

  

Сист. No: 74733

Образование

- 232 -

Сп Ф 515

Манов, Борис.  Гражданската образованост - цел на образованието в активно гражданство / Борис Манов. // Философия, XXVIII, 2019, N 1, с. 50-74. 

  

Сист. No: 74629

- 233 -

Сп Ч 895

Пазарът на MBA през 2019 г. . // Човешки ресурси, 2019, N 4, с. 14-15. 

  

Сист. No: 74932

Образование в България

- 234 -

Сп С 847

Андреева, Андриана.  Академичното самоуправление в България - традиции и предизвикателства / Андриана Андреева. // Стратегии на образователната и научната политика, 2019, N 2, с. 141-153. 

  

Сист. No: 74928

Висше образование

- 235 -

46746

Дилков, Цветан.  Сигналната политика на образователния пазар и цели на университетите / Цветан Дилков. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сб. с докл. от междунар. научно-практическа конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 240-246. 

  

Сист. No: 74728

- 236 -

В А 561

Академичната общност отново подкрепи благотворителен базар за мартеници . // Алма матер, XXVIII, N 2, февр. 2019, с. 4. 

  

Сист. No: 74649

- 237 -

В А 561

Академията бе гост на 100-годишнината на Финансовия университет в Москва . // Алма матер, XXVIII, N 2, февр. 2019, с. 1. 

  

Сист. No: 74639

- 238 -

В А 561

Академията посрещна първите чуждестранни студенти за летния семестър . // Алма матер, XXVIII, N 3, март 2019, с. 1. 

  

Сист. No: 74855

- 239 -

В А 561

Академията представи "Индекс на административния капацитет на държавната администрация" . // Алма матер, XXVIII, N 3, март 2019, с. 3. 

  

Сист. No: 74863

- 240 -

В А 561

Възпитаник на СА посрещна наши студенти в Сингапур . // Алма матер, XXVIII, N 2, февр. 2019, с. 1-4. 

  

Сист. No: 74640

- 241 -

В А 561

Дипломираха се магистрите от випуск '2018 . // Алма матер, XXVIII, N 2, февр. 2019, с. 2. 

  

Сист. No: 74643

- 242 -

В А 561

Интерес за стажантско партньорство с Академията заяви Алианс България . // Алма матер, XXVIII, N 2, февр. 2019, с. 3. 

  

Сист. No: 74646

- 243 -

В А 561

Национално състезание събра средношколци от 21 училища . // Алма матер, XXVIII, N 3, март 2019, с. 3. 

  

Сист. No: 74862

- 244 -

В А 561

Нова научна лаборатория бе създадена по проект със "Бул Инс" АД . // Алма матер, XXVIII, N 2, февр. 2019, с. 3. 

  

Сист. No: 74645

- 245 -

В А 561

Образователното портфолио на СА представиха в Кипър, Молдова и Украйна . // Алма матер, XXVIII, N 3, март 2019, с. 1. 

  

Сист. No: 74856

- 246 -

В А 561

Отборът на СА стана шампион по футзал . // Алма матер, XXVIII, N 3, март 2019, с. 4. 

  

Сист. No: 74867

- 247 -

В А 561

Поредно училище откри компютърен кабинет с дарение от СА . // Алма матер, XXVIII, N 3, март 2019, с. 4. 

  

Сист. No: 74865

- 248 -

В А 561

Проведе се 12-ото издание на "Национални дни на кариерата" . // Алма матер, XXVIII, N 3, март 2019, с. 2. 

  

Сист. No: 74858

- 249 -

В А 561

Проведе се пилотен курс по "Митническа документация" за студенти . // Алма матер, XXVIII, N 3, март 2019, с. 4. 

  

Сист. No: 74864

- 250 -

В А 561

Реализирани проекти и нови възможности за финансиране представи ИНИ . // Алма матер, XXVIII, N 2, февр. 2019, с. 2. 

  

Сист. No: 74642

- 251 -

В А 561

Стопанска академия участва в "Кандидатстудентска борса" 2019 . // Алма матер, XXVIII, N 2, февр. 2019, с. 4. 

  

Сист. No: 74647

- 252 -

В А 561

Студенти участваха в състезание за финансови аналитици на CFA . // Алма матер, XXVIII, N 3, март 2019, с. 4. 

  

Сист. No: 74866

- 253 -

В А 561

Студентски съвет бе домакин на заседание на НПСС . // Алма матер, XXVIII, N 2, февр. 2019, с. 1-2. 

  

Сист. No: 74641

- 254 -

В А 561

Състезание по "Митнически и данъчен контрол" проведе СА за средношколци в Пловдив . // Алма матер, XXVIII, N 2, февр. 2019, с. 3. 

  

Сист. No: 74644

- 255 -

В А 561

Учебни семинари проведоха от туристическата практика . // Алма матер, XXVIII, N 3, март 2019, с. 2. 

  

Сист. No: 74861

- 256 -

Сп А 562

Василев, Й. и др.  Летопис: 65 години факултет Финанси и Факултет Стопанска отчетност / Й. Василев, Росица Колева. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 7-16. 

  

Сист. No: 74602

- 257 -

Сп П 324

Георгиева-Христозова, Виолета.  Мултидисциплинарен подход за съвременно академично присъствие и устойчиво опериране с актуални ресурси / Виолета Георгиева-Христозова. // Педагогика, 2019, N 2, с. 222-228. 

  

Сист. No: 74631

- 258 -

Сп М 486

Иванова, Василиса.  Реабилитация на висшето образование / Василиса Иванова. // Мениджър, 2019, N 2, с. 44-45. 

  

Сист. No: 74579

- 259 -

Сп П 324

Иванова-Съливан, Таня.  Темата за имиграцията в университетски аудитории и извън тях: модел за активно включване / Таня Иванова-Съливан. // Педагогика, 2019, N 2, с. 212-221. 

  

Сист. No: 74630

- 260 -

Сп С 966

Филипов, Милен.  Стил на комуникация и тон на бранд гласа в социалните медии / Милен Филипов. // Съвременна хуманитаристика, IX, 2018, N 1, с. 6-13. 

  

Сист. No: 74527

- 261 -

В А 561

"Пътят към успеха" представи наш възпитаник . // Алма матер, XXVIII, N 3, март 2019, с. 2. 

  

Сист. No: 74859

- 262 -

Сп Г 621 УНСС

Peicheva, Miroslava.  Academic Training in Social Audit - Analysis of Needs, Conditions and Trends / Miroslava Peicheva. // Годишник на УНСС, 2018, с. 209-219. 

  

Сист. No: 74699

- 263 -

Сп П 324

Delcheva, Tsveta.  Aspects of the practical training of social pedagogues / Tsveta Delcheva. // Педагогика, 2019, N 3, с. 352-361. 

  

Сист. No: 74926

Висше образование в България

- 264 -

46735

Денева, Анета и др.  Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество" - 45 години в полза на науката, образователния процес и националната икономика / Анета Денева, Искра Пантелеева. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1- : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 9-14. 

  

Сист. No: 74512

- 265 -

Сп Н 326 ту

Тошева, Екатерина.  Динамика на основните показатели за висшето образование в България и страните от Европейския съюз за периода 2003-2016 г. / Екатерина Тошева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 295-322. 

  

Сист. No: 74891

- 266 -

Сп Ю 294

Андреева, Андриана и др.  Административен контрол върху процедурите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности / Андриана Андреева, Дарина Димитрова. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXV, 2018, N 25, с. 86-97. 

  

Сист. No: 74905

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Природа. Изучаване и опазване на природата Опазване на растителния и животинския свят

- 267 -

Сп И 503 и

Mochurova, Milkana et al.  Sustainable Water Resources Management (The Case of Natural Systems for Wastewater Treatment) / Milkana Mochurova, Galia Bardarska, Tjasa Griessler Bulc. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 6, с. 155-166. 

  

Сист. No: 74583

Околна среда

- 268 -

Сп И 503 и

Hristov, Mincho et al.  Economic and Environmental Challenges to Bulgarian Forests / Mincho Hristov, Balin Balinov. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 6, с. 187-194. 

  

Сист. No: 74586

Екология

- 269 -

46763

Иванов, Дончо.  България - към екологична устойчивост и социална справедливост / Дончо Иванов. // Синя икономика и синьо развитие : Междунар. науч. конфер.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2018, с. 131-137. 

  

Сист. No: 74909

- 270 -

Сп Н 326 ту

Русев, Руси.  Опазване на околната среда в рамките на туристическото ползване / Руси Русев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 103-115. 

  

Сист. No: 74841

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване

- 271 -

II 2094

Петрова, Теодора.  Някои възможности за Обща политика на държавите-членки на ЕС в здравеопазването / Теодора Петрова. // ЕС - изместеният център и новата периферия : VІІІ междунар. науч. конф. : Сб. с докл. 19-21 май 2018, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, с. 213-221. 

  

Сист. No: 74833

Здравеопазване в България

- 272 -

Сп Н 326 ту

Лазаров, Лъчезар.  Ефективно управление на разходите в здравеопазването / Лъчезар Лазаров. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 247-265. 

  

Сист. No: 74871

Енергетика

- 273 -

46735

Заркова, Силвия и др.  Енергийните дружества и задлъжнялостта на България / Силвия Заркова, Мирослав Костадинов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 429-439. 

  

Сист. No: 74663

- 274 -

46735

Найденов, Сергей и др.  Малките модулни реактори, като възможност за развитие на бизнеса - икономически измерения / Сергей Найденов, Борислав Боев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1- : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 237-241. 

  

Сист. No: 74532

- 275 -

46746

Найденов, Сергей и др.  Атомната енергетика в енергийния микс на Република България - текущо състояние и перспективи / Сергей Найденов, Борислав Боев. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сб. с докл. от междунар. научно-практическа конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 233-239. 

  

Сист. No: 74727

- 276 -

Сп Н 326 ту

Бонева, Светла.  Еволюция на европейската енергийна политика / Светла Бонева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 283-316. 

  

Сист. No: 74873

- 277 -

Сп М 68 э

Зимаков, А.  Трансформация сетевой инфраструктуры в процессе экологизации энергетики ЕС / А. Зимаков. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2018, N 12, с. 46-54. 

  

Сист. No: 74746

- 278 -

Сп С 57 б

Тасев, Александър и др.  Изготвяне на национална стратегия в областта на енергетиката с фокус върху електроенергетиката. Представяне на основни резултати / Александър Тасев, Антон Иванов. // Списание на Българската академия на науките, CXXXII, 2019, N 2, с. 3-16. 

  

Сист. No: 74911

- 279 -

Сп Ю 371

Участие на ВЕИ на борсовия пазар . // Ютилитис, XVII, 2019, N 3, с. 16-25. 

  

Сист. No: 74878

- 280 -

Сп Ю 371

Янков, Владимир.  Значение на киберсигурността за стабилността на енергийната система / Владимир Янков. // Ютилитис, XVII, 2019, N 3, с. 36-41. 

  

Сист. No: 74879

- 281 -

Сп И 503 и

Keremidchiev, Spartak et al.  Financial Aspects of NPP Construction: Implications for NPP Belene / Spartak Keremidchiev, Yana Kirilova, Dochka Velkova. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 6, с. 121-129. 

  

Сист. No: 74572

- 282 -

Сп И 503 и

Zlatinov, Dimitar.  A Modelling Approach for Forecasting Net Exports of Electricity from Bulgaria / Dimitar Zlatinov. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 5, с. 147-153. 

  

Сист. No: 74547

Селско стопанство. Горско стопанство

- 283 -

Сп З 54

Башев, Храбрин.  Постижения и предизвикателства на аграрното развитие в България и Китай / Храбрин Башев. // Земеделие плюс, 2019, N 2, с. 21-25. 

  

Сист. No: 74874

- 284 -

Сп И 50 м

Русчева, Дарина.  Продоволствените ресурси на България в условията на членство в ЕС / Дарина Русчева. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 2, с. 81-89. 

  

Сист. No: 74802

- 285 -

Сп И 503 и

Yovchevska, Plamena.  The Potential of Bulgarian Agriculture in the Community Agricultural Policy / Plamena Yovchevska. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 1, с. 188-200. 

  

Сист. No: 74825

Аграрна политика

- 286 -

Сп И 502 д

Башев, Храбрин.  Въздействие на пазарните, частните, колективните и хибридните форми на управление върху аграрната устойчивост в България / Храбрин Башев. // Икономика 21, 8, 2018, N 2, с. 131-176. 

  

Сист. No: 74623

Растениевъдство

- 287 -

Сп Л 792

Влияние на екстремни климатични фактори върху устойчивото развитие на лозарството в България . // Лозарство и винарство, LXVII, 2019, N 1, с. 30-35. 

  

Сист. No: 74587

- 288 -

Сп Л 792

От лозата да ачашата. Доброто вино е наука. Технологията VELCORIN подпомага производителите в цял свят по време на прозводствения процес.  От лозата до чашата. Доброто вино е наука. Технологията VELCORIN подпомага производителите в цял свят по време на прозводствения процес. // Лозарство и винарство, LXVII, 2019, N 1, с. 6-8. 

  

Сист. No: 74588

Земеделие. Организация и управление

- 289 -

Сп Г 621 УНСС

Food Safety: Technologies and Governance . // Годишник на УНСС, 2018, с. 121-140. 

  

Сист. No: 74692

- 290 -

Сп И 503 и

Zaimova, Darina et al.  Efficiency Analysis of Agricultural Cooperatives in Trentino-Alto Adige / Darina Zaimova, George Zhelyazkov, J. Doitchinova. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 4, с. 176-203. 

  

Сист. No: 74712

Биологично земеделие

- 291 -

Сп И 502

Цанева, Мая.  Нетипично, но българско / Мая Цанева. // Икономика, 2019, N 2, март-апр.2019, с. 134-139. 

  

Сист. No: 74703

- 292 -

Сп И 503 и

Branzova, P.  Organic Farming in Bulgaria and EU – Comparative Dimensions / P. Branzova. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 1, с. 183-187. 

  

Сист. No: 74823

Управление на предприятията. Организация на производството

- 293 -

Сп Б 445

Емилова, Петя и др.  Инфраструктура на голямо предприятие в България - особености и проблеми / Петя Емилова, Теодора Спасова. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 1, с. 25-46. 

  

Сист. No: 74617

- 294 -

Сп Ч J 80 f

Bernshtein, Shai et al.  Asset Allocation in Bankruptcy / Shai Bernshtein, Emanuele Colonnelli, Benjamin Iverson. // The Journal of Finance  (New York), 74, 2019, N 1, с. 5-54. 

  

Сист. No: 74772

- 295 -

Сп И 503 и

Parkhomenko, Nataliia et al.  Mechanism of Determining Competitive Advantages of Business Systems in Global Environment / Nataliia Parkhomenko, Iryna Otenko. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 4, с. 33-48. 

  

Сист. No: 74705

Мениджмънт

- 296 -

46735

Бакърджиева, Милка.  Светлата и тъмна страна на социалния капитал на равнище индивид / Милка Бакърджиева. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 509-516. 

  

Сист. No: 74674

- 297 -

46746

Кирова, Милена и др.  Разработване на иновационна стратегия посредством бенчмаркинг / Милена Кирова, Ирина Петрова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сб. с докл. от междунар. научно-практическа конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 142-153. 

  

Сист. No: 74723

- 298 -

Сп Н 326 ту

Павлова-Трайкова, Ели.  Фасилити мениджмънт и градска сигурност / Ели Павлова-Трайкова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 131-142. 

  

Сист. No: 74843

- 299 -

Сп И 50 м

Каменов, Камен.  Поведенчески аспекти на социалния потенциал / Камен Каменов. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 2, с. 3-17. 

  

Сист. No: 74798

- 300 -

II 2093

Pavlov, Veselin.  Development of the management functions / Veselin Pavlov. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", посветена на 25-та год. от основаването на факултета, пров. на 28-29.09.2017 в : Т. 1. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 207-210. 

  

Сист. No: 74897

Бизнес стратегии

- 301 -

Сп М 486

Киряков, Огнян.  Съдружници по неволя / Огнян Киряков. // Мениджър, 2019, N 2, с. 42-43. 

  

Сист. No: 74578

Контрол-методи на управление

- 302 -

46735

Кръстев, Людмил.  Целите на фирмата в контекста на финансовия контролинг / Людмил Кръстев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 65-72. 

  

Сист. No: 74659

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 303 -

46735

Върбанов, Иван.  Как е възможно предприемачеството? / Иван Върбанов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1- : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 168-174. 

  

Сист. No: 74530

- 304 -

46735

Денева, Анета и др.  Стимулите в предприемачеството / Анета Денева, Венета Христова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1- : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 152-157. 

  

Сист. No: 74529

- 305 -

46735

Костов, Ивайло.  Съвременни измерения на профила на индустриалния предприемач в България / Ивайло Костов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 108-114. 

  

Сист. No: 74665

- 306 -

46735

Найденов, Сергей.  Икономически измерения, организационна идентификация и предприемаческа дейност на българските пивоварни предприятия / Сергей Найденов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1- : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 226-236. 

  

Сист. No: 74531

- 307 -

46735

Ненова, Радка.  Предприемаческа култура / Радка Ненова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1- : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 275-281. 

  

Сист. No: 74542

- 308 -

Сп Н 326 ту

Радев, Кирил.  Четвъртата индустриална революция - предизвикателства пред предприемачеството и управлението на бизнеса / Кирил Радев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 47-59. 

  

Сист. No: 74831

- 309 -

Сп И 363 ц

Христова, Венета.  Подкрепата на предприемачеството в България през вековете / Венета Христова. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, 2018, с. 151-164. 

  

Сист. No: 74707

- 310 -

Сп И 503 и

Hadzhiev, Bozhidar et al.  Creating the Conditions for Broadband Business Entrepreneurship to Ensure Lasting Success for the Bulgarian Society / Bozhidar Hadzhiev, Valentina Nikolova-Alexieva, Iva T. Bachvarova. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 5, с. 92-105. 

  

Сист. No: 74544

Корпоративно управление

- 311 -

46735

Николов, Емил.  Международни инициативи за докладване на корпоративната социална отговорност / Емил Николов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 73-81. 

  

Сист. No: 74660

- 312 -

46735

Николов, Емил.  Корпоративната социална отговорност в областта на човешките ресурси. Примерът на българските мобилни оператори / Емил Николов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 526-536. 

  

Сист. No: 74676

- 313 -

Сп Н 326 ту

Николов, Емил.  Докладване на корпоративната социална отговорностчрез използване на комюникета за напредъка / Емил Николов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 151-167. 

  

Сист. No: 74889

- 314 -

Сп Н 326 ту

Славова, Ирена.  Управленски и организационни характеристеристики на социално отговорното поведение на малкия и среден бизнес в България / Ирена Славова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 205-225. 

  

Сист. No: 74890

- 315 -

Сп Т 871

Голева, Поля.  Корпоративна социална отговорност / Поля Голева. // Труд и право, XXVIII, 2019, N 2, с. 50-56. 

  

Сист. No: 74552

- 316 -

Сп Г 621 УНСС

Dimitrova, Yanica.  Communication on Corporate Social Responsibility and Management of Responsible Corporate Reputation / Yanica Dimitrova. // Годишник на УНСС, 2018, с. 221-246. 

  

Сист. No: 74700

- 317 -

Сп И 503 и

Bakardjieva, Radostina.  Bulgarian Firms as Engine of Corporate Social Responsibility / Radostina Bakardjieva. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 1, с. 124-132. 

  

Сист. No: 74819

- 318 -

Сп И 503 и

Dimitrova, Yanica.  Characteristics of Successful Company in the Modern Business Environment / Yanica Dimitrova. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 5, с. 86-91. 

  

Сист. No: 74543

- 319 -

Сп И 503 и

Milanova, Adelina.  The Relation Rationality - Irrationality in Business as a Determinant for Deviation / Adelina Milanova. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 6, с. 115-120. 

  

Сист. No: 74570

- 320 -

Сп И 503 и

Nedelchev, Miroslav.  Bibliometric Review of Corporate Governance Theories and Methods / Miroslav Nedelchev. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 4, с. 126-145. 

  

Сист. No: 74708

- 321 -

Сп И 503 и

Nedelchev, Miroslav.  Corporate Governance of State-Owned Enterprises: The Case of Healthcare Establishments in Bulgaria / Miroslav Nedelchev. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 1, с. 115-123. 

  

Сист. No: 74818

Риск мениджмънт

- 322 -

46763

Долчинков, Радостин.  Анализ и количествена оценка на риска по метода на CEL : (Метода на трите фактора) / Радостин Долчинков. // Синя икономика и синьо развитие : Междунар. науч. конфер.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2018, с. 411-418. 

  

Сист. No: 74939

- 323 -

46735

Иванова, Зоя.  Концептуални възгледи и разбирания за риска / Зоя Иванова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1- : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 85-90. 

  

Сист. No: 74521

- 324 -

46746

Христова, Мариета.  Същност на риска в икономиката и бизнеса / Мариета Христова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сб. с докл. от междунар. научно-практическа конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 461-476. 

  

Сист. No: 74742

- 325 -

46746

Ivanova, Zoya.  Counterparty risk management in an industrial enterprise / Zoya Ivanova. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сб. с докл. от междунар. научно-практическа конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 521-528. 

  

Сист. No: 74747

- 326 -

Сп И 503 и

Yosifov, Trayan et al.  A Model for Assessing Economic Risk in Financing Innovation Projects of Venture Capital Funds / Trayan Yosifov, Gergana Taneva. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 4, с. 146-161. 

  

Сист. No: 74711

Управление на фирмата

- 327 -

Сп И 503 и

Markova, Maria.  Company Competitiveness through Intellectual Property / Maria Markova. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 5, с. 35-55. 

  

Сист. No: 74537

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 328 -

46746

Иванов, Цанко.  Класически и съвременни измерения на индустриалния контрашпионаж / Цанко Иванов. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сб. с докл. от междунар. научно-практическа конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 428-442. 

  

Сист. No: 74741

- 329 -

Сп Б 445

Ню, Ву Мин и др.  Оценяване на фирмената стратегия и стратегическата резултатност на фирмата / Ву Мин Ню, Чиджиоке Нуачуку. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 1, с. 47-63. 

  

Сист. No: 74625

- 330 -

II 2093

Minchev, Nedko.  Contemporary aspects of the strategic planning / Nedko Minchev. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", посветена на 25-та год. от основаването на факултета, пров. на 28-29.09.2017 в : Т. 1. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 161-163. 

  

Сист. No: 74894

Мениджмънт на фирмата

- 331 -

46735

Филипова, Теодора.  Значение на ноу-хау за развитието на франчайзинга / Теодора Филипова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1- : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 249-256. 

  

Сист. No: 74534

- 332 -

Сп Н 326 ту

Василева, Елка и др.  Възможности и предизвикателства пред МСП за "зелено" управление / Елка Василева, Юлия Христова-Пешева, Даниела Иванова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 39-59. 

  

Сист. No: 74883

Бизнес риск

- 333 -

46735

Варамезов, Любчо.  Рискове при аутсорсинг и възможности за тяхното управление / Любчо Варамезов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1- : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 35-44. 

  

Сист. No: 74513

Проектно управление

- 334 -

46746

Минков, Илиан и др.  Проблеми на културата на екипите по управление на проекти в бизнес организациите / Илиан Минков, Симона Кунова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сб. с докл. от междунар. научно-практическа конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 173-183. 

  

Сист. No: 74725

- 335 -

II 2093

Asenov, Anatoliy et al.  Organization of the innovation process / Anatoliy Asenov, Stanislava Stoyanova. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", посветена на 25-та год. от основаването на факултета, пров. на 28-29.09.2017 в : Т. 1. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 99-102. 

  

Сист. No: 74840

- 336 -

II 2093

Dimitrova, Vanya et al.  Using the PERT method in project management / Vanya Dimitrova, S. Dimitrova. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", посветена на 25-та год. от основаването на факултета, пров. на 28-29.09.2017 в : Т. 1. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 192-195. 

  

Сист. No: 74895

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 337 -

46776

Мицева, Стоянка.  Бизнесетикетът и етиката при устното делово общуване / Стоянка Мицева. // Проблеми на устната комуникация : Единадесета междунар. науч. конф. 10 - 11 ноември 2017 Велико Търново. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 157-172. 

  

Сист. No: 74934

- 338 -

Сп М 486

Бошнакова, Десислава.  Какво написа, не те разбрах? ... / Десислава Бошнакова. // Мениджър, 2019, N 2, с. 62-63. 

  

Сист. No: 74581

- 339 -

Сп С 966

Попова, Диана.  Що е то социална медия? / Диана Попова. // Съвременна хуманитаристика, IX, 2018, N 1, с. 14-22. 

  

Сист. No: 74528

- 340 -

II 2093

Pencheva, Pl.  Communication management - or how to manage communication in organization / Pl. Pencheva. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", посветена на 25-та год. от основаването на факултета, пров. на 28-29.09.2017 в : Т. 1. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 203-206. 

  

Сист. No: 74896

Пъблик рилейшънс

- 341 -

Сп Н 326 ту

Боянов, Калин.  Мотивацията на служителите в местната администрация в България - проблеми и възможни решения / Калин Боянов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 145-160. 

  

Сист. No: 74845

Счетоводство

- 342 -

46735

Иванова-Кузманова, Галя.  Проблеми при счетоводното отчитане на разходите за здравословни и безопасни условия на труд в индустриалните предприятия / Галя Иванова-Кузманова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 358-364. 

  

Сист. No: 74635

- 343 -

46735

Илийчовски, Светослав.  Възможности за оценка на нематериалните активи / Светослав Илийчовски. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 344-350. 

  

Сист. No: 74634

- 344 -

46735

Колев, Росен.  Взаимовръзка между отчитането на разходите и калкулирането на себестойността / Росен Колев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 425-428. 

  

Сист. No: 74662

- 345 -

46735

Михайлова, Румяна.  За някои несходства в дефинициите от международен счетоводен стандарт 41 Земеделие и национален счетоводен стандарт 41 Селско стопанство / Румяна Михайлова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 390-394. 

  

Сист. No: 74654

- 346 -

Сп А 562

Атанасов, А. и др.  Класифициране, оценяване и възможности за текущо счетоводно отчитане на производни финансови инструменти / А. Атанасов, Ирина Пъшева. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 45-78. 

  

Сист. No: 74604

- 347 -

Сп А 562

Вечев, Венцислав и др.  Актуални проблеми при организацията на счетоводството в публичния сектор / Венцислав Вечев, Ради Димитров. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 136-158. 

  

Сист. No: 74607

- 348 -

Сп Н 326 ту

Иванова, Росица.  По някои въпроси на анализа и оценката на дълготрайните материални активи с екологично предназначение / Росица Иванова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 121-137. 

  

Сист. No: 74887

- 349 -

Сп А 562

Чиприянова, Галина и др.  Организационни и счетоводни аспекти на банковата гаранция като форма на обезпечение / Галина Чиприянова, Марий Стоянов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 159-182. 

  

Сист. No: 74608

- 350 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Отсрочени данъчни активи и пасиви / Живко Бонев. // Актив, 2019, N 3, с. 23-27. 

  

Сист. No: 74716

- 351 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Консолидирани финансови отчети / Живко Бонев. // Актив, 2019, N 4, с. 14-20. 

  

Сист. No: 74914

- 352 -

Сп А 454

Брезоева, Бойка.  Промените в МСФО за 2018 г., приети за приложение в ЕС / Бойка Брезоева. // Актив, 2019, N 3, с. 2-8. 

  

Сист. No: 74713

- 353 -

Сп Б 923 з

Брезоева, Бойка.  Международен стандарт за финансово отчитане 16 Лизинг / Бойка Брезоева. // Български законник, XXVIII, 2019, N 4, с. 29-49. 

  

Сист. No: 74899

- 354 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Счетоводно отчитане на ефектите от промените във валутните курсове върху валутните активи и пасиви в бюджетните организациии / Венцислав Вечев. // Актив, 2019, N 4, с. 2-5. 

  

Сист. No: 74910

- 355 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Счетоводно отчитане на лизинговите договори по реда на Националните счетоводни стандарти / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 3, с. 5-22. 

  

Сист. No: 74796

- 356 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Одобряване и приемане на годишните финансови отчети и разпределение на финансовия резултат / Стоян Дурин. // Актив, 2019, N 3, с. 9-10. 

  

Сист. No: 74714

- 357 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Концептуална рамка за финансово отчитане / Стоян Дурин. // Актив, 2019, N 4, с. 6-13. 

  

Сист. No: 74912

- 358 -

Сп А 454

Ималова, Диана.  Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишните финансови отчети за 2018 г. в бюджетните организации / Диана Ималова. // Актив, 2019, N 3, с. 11-22. 

  

Сист. No: 74715

- 359 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Счетоводно отчитане и данъчно третиране на ваучерите за поощрения на клиенти, за награди и подаръци на персонала / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 2, с. 5-15. 

  

Сист. No: 74558

- 360 -

Сп А 454

Счетоводните предизвикателства на 2019 г. . // Актив, N 3, с. 31-32. 

  

Сист. No: 74718

- 361 -

Сп Ф 531 п

Янкова, Цветана.  Ред за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО, годишния отчет за дейността и декларацията по чл. 38, ал. 9, т.2 от Закона за счетоводството за 2018 г. / Цветана Янкова. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 2, с. 16-22. 

  

Сист. No: 74560

- 362 -

II 2093

Petrova, Petya.  Contemporary economic and accounting evolution / Petya Petrova. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", посветена на 25-та год. от основаването на факултета, пров. на 28-29.09.2017 в : Т. 1. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 108-114. 

  

Сист. No: 74893

Финансово счетоводство

- 363 -

46735

Крумова, Диана.  Финансови отчети и годишни доклади на предприятията от обществен интерес / Диана Крумова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 365-372. 

  

Сист. No: 74636

- 364 -

Сп А 562

Симеонова, Росица.  Лизинговите договори на финансовите отчети на лизингополучателите съгласно МСФО 16 Лизинг / Росица Симеонова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 382-411. 

  

Сист. No: 74615

Счетоводство на фирмата

- 365 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ГДД на възстановени суми от дарение/целево финансиране поради неизпълнение на договорните условия за предоставяне / Евгени Рангелов. // Актив, 2019, N 3, с. 28-30. 

  

Сист. No: 74717

Счетоводство на предприятието

- 366 -

46735

Chipriyanova, Galina.  The accounting information system as a factor for business sustainability / Galina Chipriyanova. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1- : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 53-58. 

  

Сист. No: 74515

Счетоводен анализ

- 367 -

Сп С 546

Петрова, Петя.  За същността на счетоводния анализ / Петя Петрова. // Социално-икономически анализи, 2018, N 2, с. 156-161. 

  

Сист. No: 74687

Международни счетоводни стандарти

- 368 -

46735

Атанасов, Атанас.  Актуални аспекти в международната счетоводна стандартизация на финансовите инструменти / Атанас Атанасов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 10-15. 

  

Сист. No: 74656

Одиторски контрол

- 369 -

Сп Н 326 ту

Динева, Валерия.  Корпоративната социална отговорност в обучението по вътрешен контрол и вътрешен одит / Валерия Динева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 61-82. 

  

Сист. No: 74884

- 370 -

Сп Б 445

Иванова, Дияна.  Професионалната компетенстност на вътрешните одитори в публичния сектор в България - предизвикателства и възможности / Дияна Иванова. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 1, с. 76-92. 

  

Сист. No: 74628

- 371 -

Сп И 503 и

Dineva, Valeria.  The Modern Internal Audit in The Modern Company / Valeria Dineva. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 6, с. 130-135. 

  

Сист. No: 74575

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 372 -

46746

Емилова, Ирена.  Теории за междуличностни отношения в контекста на управлението на човешките ресурси / Ирена Емилова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сб. с докл. от междунар. научно-практическа конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 126-132. 

  

Сист. No: 74721

- 373 -

46746

Иванова, Цветелина.  Организационната култура и удовлетвореността на персонала / Цветелина Иванова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сб. с докл. от междунар. научно-практическа конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 491-497. 

  

Сист. No: 74745

- 374 -

46746

Христова, Силвия.  Задържане на персонала - предизвикателство пред съвременния бизнес / Силвия Христова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сб. с докл. от междунар. научно-практическа конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 375-381. 

  

Сист. No: 74737

- 375 -

Сп Ч 895

Василев, Стойне.  Как да си намерим работа в малка фирма / Стойне Василев. // Човешки ресурси, 2019, N 3, с. 5-6. 

  

Сист. No: 74881

- 376 -

Сп Т 871

Иванова, Мария.  Как да управляваме различията и многообразието на работната сила в дадена организация / Мария Иванова. // Труд и право, XXVIII, 2019, N 3, с. 58-68. 

  

Сист. No: 74794

- 377 -

Сп Ч 895

Рашков, Росен.  Социалните умения в компанията / Росен Рашков. // Човешки ресурси, 2019, N 3, с. 7- 8. 

  

Сист. No: 74880

- 378 -

Сп Д 532

Koleva-Stefanova, Desislava N.  The human capital and its significance for our present / Desislava N. Koleva-Stefanova. // Диалог. Електронно списание, 2019, N 1, с. 85-98. 

  

Сист. No: 74756

- 379 -

Сп И 503 и

Mishyna, Svitlana et al.  Innovative Methods and Tools for Personnel International Marketing Development / Svitlana Mishyna, Оleksandr Mishyn, Nataliia Parkhomenko. // Икономически изследвания, XXVIII, 2019, N 1, с. 33-49. 

  

Сист. No: 74811

- 380 -

Сп И 503 и

Naydenova, Pavlinka.  Motivation of Human Capital in the Business Organization / Pavlinka Naydenova. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 6, с. 103-114. 

  

Сист. No: 74569

- 381 -

Сп И 503 и

Peycheva, Miroslava.  Analysis of the Trends in Human Resources Activities and the Necessity of Redesign of the Education / Miroslava Peycheva. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 6, с. 56-64. 

  

Сист. No: 74561

Транспорт

- 382 -

46746

Желязкова, Донка.  Мястото на България в Дунавския вътрешен воден транспорт / Донка Желязкова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сб. с докл. от междунар. научно-практическа конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 154-161. 

  

Сист. No: 74724

- 383 -

Сп И 502 д

Иванова, П.  Модернизиране на транспортната система в България в посока развитие на туризма / П. Иванова. // Икономика 21, 8, 2018, N 2, с. 32-50. 

  

Сист. No: 74621

Хранително-вкусова промишленост

- 384 -

46735

Георгиев, Илиян.  Световният пазар на вино - анализи и перспективи / Илиян Георгиев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 493-499. 

  

Сист. No: 74673

Строителство

- 385 -

Сп Н 326 ту

Игнатова, Николинка.  Аспекти на анализ на активите на строителните компании в България за периода 2012-2015 г. / Николинка Игнатова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 19-46. 

  

Сист. No: 74830

- 386 -

II 2093

Ivanova, Stefka.  Optimization of material costs in construction enterprises / Stefka Ivanova. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", посветена на 25-та год. от основаването на факултета, пров. на 28-29.09.2017 в : Т. 1. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 134-137. 

  

Сист. No: 74923

Информационни технологии

- 387 -

Сп А 562

Василев, Йордан и др.  Възможностите за пряко инвестиране в информационната икономика / Йордан Василев, Елица Петкова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 79-106. 

  

Сист. No: 74605

- 388 -

Сп C 58

Баултън, Клинт.  Бъдещето на облачните изчисления не включва сървъри / Клинт Баултън. // CIO, XV, 2019, N 3, с. 99-101. 

  

Сист. No: 74788

- 389 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  Технологиите в банковия сектор през 2019 / Иван Гайдаров. // CIO, XV, 2019, N 3, с. 10-14. 

  

Сист. No: 74779

- 390 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  Финтех моделите - катализатор на промени в банковия сектор / Иван Гайдаров. // CIO, XV, 2019, N 3, с. 50-53. 

  

Сист. No: 74784

- 391 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  Дигитализацията на финансовия сектор продължава с пълна сила и през 2019 / Иван Гайдаров. // CIO, XV, 2019, N 3, с. 65-67. 

  

Сист. No: 74785

- 392 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Инстантното издаване на карти - следващата крачка в банковото обслужване / Мария Динкова. // CIO, XV, 2019, N 3, с. 40-41. 

  

Сист. No: 74782

- 393 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Големите данни вървят ръка за ръка с BI платформа / Мария Динкова. // CIO, XV, 2019, N 3, с. 44-47. 

  

Сист. No: 74783

- 394 -

Сп C 58

Изкуственият интелект в бизнес анализите променя начина, по който хората боравят с данните . // CIO, XV, 2019, N 3, с. 27. 

  

Сист. No: 74780

- 395 -

Сп Б 445

Йорданова, Станимира и др.  Основни технологии и приложни насоки за дигитална трансформация на бизнеса в среда на големи данни / Станимира Йорданова, Камелия Стефанова. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 1, с. 5-24. 

  

Сист. No: 74616

- 396 -

Сп М 486

Нейчев, Николай.  Какво не не достига за дигитална икономика / Николай Нейчев. // Мениджър, 2019, N 2, с. 80-81. 

  

Сист. No: 74595

- 397 -

Сп C 58

Пешев, Стефан.  Обработката на големите данни - "пъзелът" на съвременния бизнес / Стефан Пешев. // CIO, XV, 2019, N 3, с. 28-30. 

  

Сист. No: 74781

- 398 -

Сп C 58

Пешев, Стефан.  Облачните технологии в действие / Стефан Пешев. // CIO, XV, 2019, N 3, с. 90-95. 

  

Сист. No: 74786

- 399 -

Сп C 58

Саколик, Айзък.  Как да разработим процеси за интеграция на данни / Айзък Саколик. // CIO, XV, 2019, N 3, с. 96-98. 

  

Сист. No: 74787

- 400 -

Сп Г 621 УНСС

Belev, Ivan.  Software Business Process Management Approaches for Digital Transformation / Ivan Belev. // Годишник на УНСС, 2018, с. 109-119. 

  

Сист. No: 74691

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Спорт

- 401 -

Сп С 847

Димитрова, Албена.  Доброволчеството в спорта - мощен фактор за интеграция, подобряване на образованието и устойчивото развитие / Албена Димитрова. // Стратегии на образователната и научната политика, 2019, N 4, с. 196-206. 

  

Сист. No: 74929

Туризъм

- 402 -

CD 47

Александрова, Елена.  Ice diving - гмуркане в ледените дълбини / Елена Александрова. // Възможности за развитие на туризма и успешни практики : Сб. докл. от междунар. студентско-докторантска научна конференция, 21 апр. 2017 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017, с. 141-147. 

  

Сист. No: 74953

- 403 -

CD 46

Атанасов, Владимир.  Молекулярна кухня - иновация в ресторантьорството / Владимир Атанасов. // Иновации и туризъм : Сб. докл. от междунар. студентско-докторантска научна конференция на кат. "Туризъм", Стопански факултет,9 май 2018 г. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 235-239. 

  

Сист. No: 74943

- 404 -

CD 46

Василева, Анжелина.  Екологичен и аграрен туризъм - различно еднакви / Анжелина Василева. // Иновации и туризъм : Сб. докл. от междунар. студентско-докторантска научна конференция на кат. "Туризъм", Стопански факултет,9 май 2018 г. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 203-207. 

  

Сист. No: 74942

- 405 -

CD 46

Василева-Данова, Мая.  Съвременни тенденции в туристическия маркетинг / Мая Василева-Данова. // Иновации и туризъм : Сб. докл. от междунар. студентско-докторантска научна конференция на кат. "Туризъм", Стопански факултет,9 май 2018 г. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 148-157. 

  

Сист. No: 74940

- 406 -

CD 46

Златанова, Зорница.  Управление на дистрибуцията на туристическия продукт / Зорница Златанова. // Иновации и туризъм : Сб. докл. от междунар. студентско-докторантска научна конференция на кат. "Туризъм", Стопански факултет,9 май 2018 г. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 132-139. 

  

Сист. No: 74938

- 407 -

CD 47

Иванова, Андриана.  Възможности за практикуване на офроуд туризъм в България / Андриана Иванова. // Възможности за развитие на туризма и успешни практики : Сб. докл. от междунар. студентско-докторантска научна конференция, 21 апр. 2017 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017, с. 82-86. 

  

Сист. No: 74949

- 408 -

CD 47

Иванова, Гергана.  Киното - посредник между хората и дестинациите / Гергана Иванова. // Възможности за развитие на туризма и успешни практики : Сб. докл. от междунар. студентско-докторантска научна конференция, 21 апр. 2017 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017, с. 106-112. 

  

Сист. No: 74952

- 409 -

CD 46

Йорданова, Надя.  Интелигентни транспортни системи в туризма / Надя Йорданова. // Иновации и туризъм : Сб. докл. от междунар. студентско-докторантска научна конференция на кат. "Туризъм", Стопански факултет,9 май 2018 г. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 297-303. 

  

Сист. No: 74946

- 410 -

CD 46

Кателиев, Красимир.  Ловен туризъм в България / Красимир Кателиев. // Иновации и туризъм : Сб. докл. от междунар. студентско-докторантска научна конференция на кат. "Туризъм", Стопански факултет,9 май 2018 г. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 284-290. 

  

Сист. No: 74945

- 411 -

CD 46

Кокошкова, Габриела.  Иновативни методи за дигитализация на туризма в България / Габриела Кокошкова. // Иновации и туризъм : Сб. докл. от междунар. студентско-докторантска научна конференция на кат. "Туризъм", Стопански факултет,9 май 2018 г. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 240-245. 

  

Сист. No: 74944

- 412 -

CD 47

Първанов, Антонио Румянов.  Приложение на системите "Customer Relationship management" в туристическото предприемачество / Антонио Румянов Първанов. // Възможности за развитие на туризма и успешни практики : Сб. докл. от междунар. студентско-докторантска научна конференция, 21 апр. 2017 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017, с. 91-98. 

  

Сист. No: 74951

- 413 -

CD 46

Савова, Наталия.  Туристически софтуери и иновации / Наталия Савова. // Иновации и туризъм : Сб. докл. от междунар. студентско-докторантска научна конференция на кат. "Туризъм", Стопански факултет,9 май 2018 г. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 304-309. 

  

Сист. No: 74947

- 414 -

CD 47

Савова, Наталия.  Космически туризъм / Наталия Савова. // Възможности за развитие на туризма и успешни практики : Сб. докл. от междунар. студентско-докторантска научна конференция, 21 апр. 2017 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017, с. 219-225. 

  

Сист. No: 74954

- 415 -

CD 46

Симеонов, Симеон.  Възможности и развитие на дестинация България посредством кулинарен туризъм / Симеон Симеонов. // Иновации и туризъм : Сб. докл. от междунар. студентско-докторантска научна конференция на кат. "Туризъм", Стопански факултет,9 май 2018 г. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 184-192. 

  

Сист. No: 74941

- 416 -

CD 47

Стефанов, Павел.  Проблеми и перспективи в развитието на селския туризъм / Павел Стефанов. // Възможности за развитие на туризма и успешни практики : Сб. докл. от междунар. студентско-докторантска научна конференция, 21 апр. 2017 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017, с. 226-232. 

  

Сист. No: 74955

- 417 -

CD 47

Стоянова, Анжела.  Нудизмът - начин на живот или средство за изява / Анжела Стоянова. // Възможности за развитие на туризма и успешни практики : Сб. докл. от междунар. студентско-докторантска научна конференция, 21 апр. 2017 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017, с. 87-91. 

  

Сист. No: 74950

- 418 -

CD 46

Цанова, Румяна и др.  Предпоставки за развитие на спортен туризъм в България / Румяна Цанова, Наталия Радева. // Иновации и туризъм : Сб. докл. от междунар. студентско-докторантска научна конференция на кат. "Туризъм", Стопански факултет,9 май 2018 г. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 319-325. 

  

Сист. No: 74948

- 419 -

46763

Маркова, Гергана и др.  Стратегическа комуникационна парадигма за синьо развитие : наративен подход за изграждане на дестинационен бранд в туризма / Гергана Маркова, Христина Славова. // Синя икономика и синьо развитие : Междунар. науч. конфер.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2018, с. 116-124. 

  

Сист. No: 74907

- 420 -

46763

Ризова, Теодора.  Трансграничен туризъм в речните територии по река Дунав / Теодора Ризова. // Синя икономика и синьо развитие : Междунар. науч. конфер.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2018, с. 530-535. 

  

Сист. No: 74925

- 421 -

46763

Русева, Виляна Янкова.  Стратегия за развитие на иновационни туристимчески продукти и услуги в сферата на круизния туризъм на бургаското Черноморие / Виляна Янкова Русева. // Синя икономика и синьо развитие : Междунар. науч. конфер.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2018, с. 99-124. 

  

Сист. No: 74908

- 422 -

Сп Н 326 ту

Димитрова, Стела.  Стратегии за намаляване на последиците, произтичащи от сезонността в туризма / Стела Димитрова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2019, с. 75-91. 

  

Сист. No: 74838

- 423 -

Сп С 546

Георгиева, Даниела.  Дълготрайните материални и нематериални активи и стоково-материалните запаси като елементи на счетоводната политика на хотелите в България / Даниела Георгиева. // Социално-икономически анализи, 2018, N 2, с. 103-111. 

  

Сист. No: 74684

- 424 -

II 2093

Pavlov, Pavlin.  On entrepreneurship in the tourism business / Pavlin Pavlov. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", посветена на 25-та год. от основаването на факултета, пров. на 28-29.09.2017 в : Т. 1. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 188-191. 

  

Сист. No: 74850

- 425 -

II 2093

Stefanova, Nadezhda.  Staff a major driving force in the tourism sector / Nadezhda Stefanova. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", посветена на 25-та год. от основаването на факултета, пров. на 28-29.09.2017 в : Т. 1. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 221-225. 

  

Сист. No: 74851

- 426 -

II 2093

Veleva, Maria.  Creating positive experience of dark tourism places through social psychological factors that shape visitors behavior / Maria Veleva. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", посветена на 25-та год. от основаването на факултета, пров. на 28-29.09.2017 в : Т. 1. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 259-264. 

  

Сист. No: 74924

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 427 -

В Д 92

Делегация от Стопанска академия бе официален гост на Финансовия университет при правителството на Руската федерация . // Дунавско дело, LXV, N 10, 15-21 март 2019, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 74589

- 428 -

В Д 92

Общото събрание на Стопанска академия прие годишния отчет на Ректора . // Дунавско дело, LXV, N 14, 12-18 апр. 2019, с. 4. 

  

Сист. No: 74828

- 429 -

В Д 92

Представиха Стопанска академия пред българската общност в Кипър . // Дунавско дело, LXV, N 11, 22-28 март 2019, с. 8. 

  

Сист. No: 74651

- 430 -

В Д 92

Стопанска академия посрещна нови докторанти от Западните Балкани . // Дунавско дело, LXV, N 14, 12-18 апр. 2019, с. 1. 

  

Сист. No: 74827

- 431 -

В Д 92

Стопанска академия посрещна първите си чуждестранни студенти за летния семестър . // Дунавско дело, LXV, N 9, 8-14 март 2019, с. 8. 

  

Сист. No: 74564

- 432 -

В Д 92

Стопанска академия проведе " Национални дни на кариерата 2019 " . // Дунавско дело, LXV, N 13, 4-11 апр. 2019, с. 3. 

  

Сист. No: 74766

- 433 -

В Д 92

Томева, Милка.  Ще едно прзнание за Стопанска академия / Милка Томева. // Дунавско дело, LXV, N 14, 12-18 апр. 2019, с. 8. 

  

Сист. No: 74829

История на България

- 434 -

Сп И 363 ц

Палангурски, Милко.  Търновската конституция - собственост, финанси, икономика / Милко Палангурски. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, 2018, 23-32. 

  

Сист. No: 74697


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Андрей 200 216 
Александрова, Елена 402 
Ангелов, Илиян 139 
Ангелов, Петко 134 
Ангелова, Румяна 140 
Андонова, Весела 204 
Андреева, Андриана 234 266 
Антов, Момчил 167 
Атанасов, А. 346 
Атанасов, Атанас 121 368 
Атанасов, Владимир 403 
Бакалов, Янчо 1 
Бакалова, Мария 11 
Бакърджиева, Милка 296 
Бакърджиева, Радостина 129 
Баултън, Клинт 388 
Башев, Храбрин 137 283 286 
Богданова, Маргарита 108 147 
Боев, Борислав 274 275 
Бойчев, Бойчо 150 
Бонев, Живко 350 351 
Бонева, Светла 276 
Бошнакова, Десислава 338 
Боянов, Калин 341 
Брезоева, Бойка 352 353 
Брусарски, Румен 82 
Варамезов, Любчо 333 
Варнавский, В. 175 
Василев, Васил 165 
Василев, Й. 256 
Василев, Йордан 387 
Василев, Стойне 375 
Василева, Анжелина 404 
Василева, Валя 55 
Василева, Елка 332 
Василева-Данова, Мая 405 
Вачева, Емилия 92 122 
Велева, Ралица 16 
Великов, Милен 44 
Вечев, Венцислав 347 354 
Владимирова, Десислава 223 
Вълканов, Недялко 62 
Вълков, Владимир 6 
Вълчинов, Владислав 181 
Върбанов, Иван 303 
Гайдаров, Иван 389 390 391 
Гатева, Цветозария Димитрова 7 
Гекова, Валентина 70 
Георгиев, Илиян 156 384 
Георгиев, Пламен 89 
Георгиева, Галя 203 
Георгиева, Даниела 423 
Георгиева-Христозова, Виолета 257 
Гинина, Петя 217 
Голева, Поля 231 315 
Горанова, Пенка 154 160 
Господинова, Александра 110 
Грозданов, Иван 218 
Грос, Даниел 173 
Денева, Анета 264 304 
Дженева, Деница 90 
Джилизов, Велко 91 96 183 
Джонев, Светослав 220 
Дилков, Цветан 235 
Димитров, Павел 225 
Димитров, Ради 347 
Димитрова, Албена 401 
Димитрова, Дарина 266 
Димитрова, Стела 422 
Димчев, Димо 168 
Динева, Валерия 369 
Динков, Милен 107 
Динкова, Мария 392 393 
Долчинков, Радостин 322 
Донкова, Веселка 68 
Досев, Христо 355 
Драганов, Георги 226 
Драганов, Христо 226 
Драпкин, И.М. 97 
Дурин, Стоян 356 357 
Емилова, Ирена 372 
Емилова, Петя 293 
Енчевски, Енчо 43 
Ерусалимов, Румен 225 
Желязкова, Донка 382 
Заркова, Вержиния 219 
Заркова, Силвия 84 134 273 
Захариев, Андрей 85 87 124 
Зимаков, А. 277 
Златанова, Зорница 406 
Иванов, Антон 278 
Иванов, Божидар 137 
Иванов, Дончо 269 
Иванов, Любомир 9 
Иванов, Цанко 328 
Иванова, Андриана 407 
Иванова, Ваня 120 
Иванова, Василиса 258 
Иванова, Гергана 408 
Иванова, Даниела 332 
Иванова, Дияна 370 
Иванова, Зоя 323 
Иванова, Кристина 67 
Иванова, Мария 376 
Иванова, П. 383 
Иванова, Росица 348 
Иванова, Цветелина 373 
Иванова-Кузманова, Галя 342 
Иванова-Съливан, Таня 259 
Иванчева, Людмила 2 
Игнатова, Николинка 385 
Илиев, Ивайло 66 
Илийчовски, Светослав 343 
Ималова, Диана 358 
Исмаилов, Танер 166 
Йорданов, Пламен 218 222 
Йорданова, Надя 409 
Йорданова, Станимира 395 
Камеларов, Атанас 53 
Каменов, Камен 299 
Канушев, Мартин 20 
Караджова, Златина 133 
Карев, Николай 110 
Кателиев, Красимир 410 
Катунин, Иван 88 
Кацарова, Мариана 205 206 
Кацарски, Димитър 95 
Кирилова, Катя 212 
Кирилова, Милена 71 
Киркорян-Цонкова, Офелия 190 
Кирова, Милена 297 
Киряков, Огнян 301 
Клегхорн, Джейми 152 
Ковач, Марк 152 
Кокошкова, Габриела 411 
Колев, Росен 344 
Колева, Дарина 171 
Колева, Росица 256 
Кондарев, Ивайло 72 
Костадинов, Мирослав 273 
Костадинова, Нина 4 
Костов, Ивайло 305 
Крумова, Диана 363 
Кръстев, Людмил 89 302 
Кунова, Симона 334 
Куртева, Стойка 52 
Куршумов, Влади 181 
Кутевски, Боян 161 
Кънева, Аглика 57 
Лазаров, Лъчезар 272 
Лукьянов, С. А. 97 
Любенов, Любомир 157 
Манов, Борис 232 
Маренова, Валентина 148 
Марин, Николай 195 
Маринов, Иван 151 
Маринов, Мартин 222 
Маринова, Маргарита 92 123 
Маринова, Цветелина 63 
Маркова, Гергана 419 
Мидова, Петранка 199 
Милев, Жеко 221 
Милинов, Валентин 134 
Минков, Илиан 334 
Митева-Бончева, Дияна 104 
Митков, Милен 229 
Михайлова, Гергана 56 
Михайлова, Румяна 345 
Михайлова, Свилена 98 
Мицева, Стоянка 337 
Мишева, Михаела 11 
Момчилов, Бойчо 73 
Найденов, Сергей 274 275 306 
Найденова, Красимира 141 
Найденова, Красимира Костадинова 184 
Неделчев, Мирослав 54 
Нейкова, Мария 112 
Нейчев, Николай 396 
Ненова, Радка 307 
Нецева-Порчева, Татяна 149 
Николаев, Даниел 103 
Николаев, Даниел Емилов 172 
Николов, Емил 142 311 312 313 
Николов, Николай 191 
Николова, Надежда 30 
Ножаров, Щерьо 128 
Нуачуку, Чиджиоке 329 
Ню, Ву Мин 329 
Овчинников, Евгени 8 9 
Павлова, Йоана 213 
Павлова, Петя 214 
Павлова-Трайкова, Ели 298 
Палангурски, Милко 434 
Панева, Анелия 224 230 
Панева, Лиляна 74 75 
Пантелеева, Искра 5 264 
Парашкевова, Евелина 147 
Пенева, Анелия 84 100 
Перков, Венцислав 42 164 
Петев, Петър 207 
Петков, Мартин 130 
Петкова, Елица 387 
Петров, Камен 111 
Петрова, Ирина 297 
Петрова, Петя 367 
Петрова, Симеонка 143 
Петрова, Теодора 271 
Пешев, Стефан 397 398 
Попова, Диана 339 
Попова, Евгения 76 77 
Попова, Нели 64 
Проданов, Христо 38 
Първанов, Антонио Румянов 412 
Пъшева, Ирина 346 
Радев, Емил 185 197 
Радев, Кирил 308 
Радева, Наталия 418 
Радлова, Невена 227 
Рангелов, Евгени 198 359 365 
Раннева, Н. А. 37 
Рашков, Росен 377 
Ризова, Теодора 420 
Русев, Руси 270 
Русева, Виляна Янкова 421 
Русчева, Дарина 284 
Сабри, Айтен 32 
Савова, Наталия 413 414 
Саколик, Айзък 399 
Семерджиева, Александра 192 
Серафимов, Виктор 195 
Симеонов, Симеон 415 
Симеонов, Стефан 84 103 105 
Симеонова, Росица 364 
Славева, Красимира 10 
Славова, Ирена 314 
Славова, Корнелия 21 
Славова, Христина 419 
Славова-Петкова, Борислава 3 
Смыслов, Д. 176 
Спасова, Теодора 293 
Средкова, Красимира 201 
Ставру, Стоян 22 
Станев, Явор 144 
Станимиров, Стефан 86 
Станкулов, Цветан 78 79 
Станоева, Елица 23 
Станчев, Красен 186 
Стефанов, Драгомир 109 
Стефанов, Павел 416 
Стефанов, Цанко 155 
Стефанова, Камелия 395 
Стефанова, Надежда 125 
Стефанова, Юлия 33 
Стойкова, Пепа 69 
Стоянов, Марий 349 
Стоянова, Анжела 417 
Танаков, Никола 111 
Тасев, Александър 278 
Терзийска, Диляна 170 
Тодоров, Крум 138 
Тодоров, Теодор 103 
Томева, Милка 433 
Томова, Доротея 135 
Тотева, Десислава 137 
Тошева, Екатерина 265 
Трифонова, Силвия 55 
Уручева, Даниела 149 
Фети, Невин 193 
Филипов, Милен 260 
Филипова, Теодора 331 
Христов, Александър 162 
Христов, Йоан 12 
Христов, Методи 182 
Христова, Венета 304 309 
Христова, Мариета 324 
Христова, Силвия 374 
Христова-Пешева, Юлия 332 
Хубенов, Огнян 136 
Цанева, Мая 291 
Цанкова, Кристина 208 
Цанов, Васил 17 
Цанова, Румяна 418 
Цветанова, Гена 153 
Цветанова-Минчева, Анелия 209 
Цветкова, Лорета 80 83 
Чебанов, С. 101 
Чернева, Мила 215 
Чиприянов, Михаил 25 26 
Чиприянова, Галина 349 
Щерев, Николай 145 
Юрукова, Живка 194 
Язаджиева, Любомира 202 
Янакиева, Моника 65 
Янева, Мария Здравкова 94 
Янков, Владимир 280 
Янкова, Мина 81 
Янкова, Цветана 361 
Alexandrova, Nedyalka 113 
Amine, Samir 46 
Antonova, Albena 146 
Asenov, Anatoliy 335 
Atanassova, Margarita 47 
Bachvarova, Iva T. 310 
Bakardjieva, Radostina 317 
Balinov, Balin 268 
Bardarska, Galia 267 
Baumann, Sylvain 46 
Belev, Ivan 400 
Beleva, Iskra 48 
Bernshtein, Shai 294 
Bilyanski, Valentin 118 
Blagoev, Vesselin 61 
Boshnakov, Venelin 13 
Branzova, P. 292 
Breuer, Stefan 28 
Bulc, Tjasa Griessler 267 
Calomiris, Charles W. 58 
Chipriyanova, Galina 366 
Chobanov, Petar 34 
Chobanova, Rossitsa 115 
Christova-Balkanska, Iskra 179 187 
Colonnelli, Emanuele 294 
Delcheva, Tsveta 263 
Dimitrov, Aleksandar 178 
Dimitrova, S. 336 
Dimitrova, Vanya 336 
Dimitrova, Yanica 316 318 
Dineva, Valeria 371 
Doitchinova, J. 290 
Goridko, Nina 126 
Grodzicki, Tomasz 131 
Hadzhiev, Bozhidar 310 
Houbenova, Tatiana 189 
Houbenova-Delisivkova, Tatiana 188 
Hrischeva, Yana 99 
Hristov, Mincho 29 268 
Hyuseinov, Baki 49 
Ivanova, Mariya Aleksandrova 50 
Ivanova, Stefka 386 
Ivanova, Zoya 325 
Iverson, Benjamin 294 
Jaremski, Matthew 58 
Kalcheva, Desislava 211 
Kandilarov, Evgeniy 178 
Katsamunska, Polya 210 
Keremidchiev, Spartak 281 
Kirilova, Yana 281 
Kocarev, Ljupco 115 
Koleva-Stefanova, Desislava N. 378 
Kotseva-Tikova, Maria 117 
Loukanova, Pobeda 51 
Marinova, Diana 196 
Markova, Maria 327 
Milanova, Adelina 319 
Minchev, Nedko 330 
Mishyn, Оleksandr 379 
Mishyna, Svitlana 379 
Mitkov, Milen 228 
Mochurova, Milkana 267 
Moraliyska, Monika 146 
Naydenova, Pavlinka 380 
Naydenova, Krassimira 59 
Nedelchev, Miroslav 320 321 
Nenkova, Presiana 211 
Nestorov, Nedialko 180 
Nikolova-Alexieva, Valentina 310 
Nonchev, Andrey 14 
Otenko, Iryna 295 
Panayotova, Svetla 158 
Parkhomenko, Nataliia 295 379 
Paskaleva, Mariya 106 
Pavlov, Pavlin 424 
Pavlov, Veselin 300 
Peicheva, Miroslava 262 
Pencheva, Pl. 340 
Peneva, Teodora 24 
Petrova, Petya 362 
Peycheva, Miroslava 381 
Polkovnichenko, Valery 60 
Rangelova, Rossitsa 118 
Santos, Pedro Lages Dos 46 
Schmeleva, Anna 126 
Schoenherr, David 39 
Shopov, Georgi 19 
Shustova, Elena 61 
Stefanov, Tsanko 159 
Stefanova, Nadezhda 425 
Stoenchev, Nikolay 99 
Stoyanov, Ivan 27 
Stoyanova, Stanislava 335 
Stoykova, Ani 106 
Szillat, Patrick 28 
Taneva, Gergana 326 
Tchipev, Plamen D. 31 40 
Totev, Stoyan 127 
Trifonov, Alexandr 35 
Tsanov, Vassil 19 
Tsvetanova, Eva 163 
Vasileva, Elka 114 
Veleva, Maria 426 
Velkova, Dochka 281 
Wei, Kelsey D. 60 
Yordanov, Zhechko 35 
Yosifov, Trayan 326 
Yovchevska, Plamena 285 
Zaimova, Darina 290 
Zareva, Irena 15 
Zhao, Feng 60 
Zhelyazkov, George 290 
Zhelyazkova, Virginia Ivanova 36 
Zhelyu, Vladimirov 132 
Zlatinov, Dimitar 282 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административен контрол върху процедурите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности 266 
Академик Иван Стефанов - един забележителен учен на XX век 30 
Академичната общност отново подкрепи благотворителен базар за мартеници 236 
Академичното самоуправление в България - традиции и предизвикателства 234 
Академията бе гост на 100-годишнината на Финансовия университет в Москва 237 
Академията посрещна първите чуждестранни студенти за летния семестър 238 
Академията представи "Индекс на административния капацитет на държавната администрация" 239 
Актуални аспекти в международната счетоводна стандартизация на финансовите инструменти 368 
Актуални въпроси по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари 69 
Актуални въпроси при годишното облагане на физическите лица за 2018 г. 83 
Актуални предизвикателства пред българската индустриална политика 140 
Актуални проблеми при организацията на счетоводството в публичния сектор 347 
Анализ и количествена оценка на риска по метода на CEL 322 
Анализ и оценка на политиката към преките чуждестранни инвестиции в България в периода 1990-2018 г. 98 
Анализ на брутните кредити и аванси на банките в България и Европейския съюз (2007-2017 г.) 57 
Анализ на ключови показатели за дейността на Националния статистически институт 7 
Аспекти на анализ на активите на строителните компании в България за периода 2012-2015 г. 385 
Аспекти от развитието и значението на неорганизирания кредит в Свищов (1878-1912) 123 
Атомната енергетика в енергийния микс на Република България - текущо състояние и перспективи 275 
Аутсорсингът в България - състояние и перспективи 139 
Балансови позиции на БНБ в условията на членство в ЕС 87 
Банковото застраховане като осъзната необходимост в банкирането на България 86 
БВП и балансови позиции на БНБ - от дивергенция към конвергенция 85 
Безопостността - фундамент на всяка стопанска дейност 144 
Бизнесетикетът и етиката при устното делово общуване 337 
Близостта на Еврозоната и рисковете от нея 186 
Бъдещето на облачните изчисления не включва сървъри 388 
България - към екологична устойчивост и социална справедливост 269 
Вариации на пола в българската съдебна практика 22 
Взаимовръзка между отчитането на разходите и калкулирането на себестойността 344 
Видове държавни разходи в бюджета на Република България 67 
Влияние на екстремни климатични фактори върху устойчивото развитие на лозарството в България 287 
Влияние на нормативната уредба пнри определяне на необходимия размер на техническите резерви по застраховка "Гражзанска отговорност" на автомобилистите 225 
Влияние на работната среда върху производителността на труда 43 
Внедряване на системата за управление на взаимоотношенията с клиенти в компания "Никас България" ЕАД 154 
Внешние еффекты от прямых иностранных инвестиций в российской экономике : результаты эмпирического анализа 97 
Все по-тежкият живот на финансовите динозаври 56 
Въздействие на пазарните, частните, колективните и хибридните форми на управление върху аграрната устойчивост в България 286 
Възможности за оптимизиране счетоводното отчитане на разходите в Националната здравноосигурителна каса 223 
Възможности за оценка на нематериалните активи 343 
Възможности за практикуване на офроуд туризъм в България 407 
Възможности за прилагане на диференциран подход при организацията на пенсионното осигуряване на учителите в България 222 
Възможности за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на област Бургас 111 
Възможности и предизвикателства пред МСП за "зелено" управление 332 
Възможности и развитие на дестинация България посредством кулинарен туризъм 415 
Възможностите за пряко инвестиране в информационната икономика 387 
Възпитаник на СА посрещна наши студенти в Сингапур 240 
Глобализация и структурные сдвиги в мировом производстве 175 
Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишните финансови отчети за 2018 г. в бюджетните организации 358 
Големите данни вървят ръка за ръка с BI платформа 393 
Гражданската образованост - цел на образованието в активно гражданство 232 
Гъвкавите стратегии за организация на трудовата дейност - някои същностно-класификационни аспекти 5 
Данъчни облекчения за доходи на ЕТ и поредност на тяхното приспадане 74 
Данъчно-правно третиране на сделките между свързани лица 73 
Движещата сила зад парите: Анализ на връзката между "собственост", "държава" и "пари" 95 
Делегация от Стопанска академия бе официален гост на Финансовия университет при правителството на Руската федерация 427 
Дефинирани пенсии или дефинирани вноски? 220 
Дигитализацията на финансовия сектор продължава с пълна сила и през 2019 391 
Дигитални маркетинг трансформации 157 
Динамика на основните показатели за висшето образование в България и страните от Европейския съюз за периода 2003-2016 г. 265 
Дипломираха се магистрите от випуск '2018 241 
Добри практики за разнообразие на банковите бордове 54 
Добрите търговци винаги продават добре 152 
Доброволчеството в спорта - мощен фактор за интеграция, подобряване на образованието и устойчивото развитие 401 
Докладване на корпоративната социална отговорностчрез използване на комюникета за напредъка 313 
Дълготрайните материални и нематериални активи и стоково-материалните запаси като елементи на счетоводната политика на хотелите в България 423 
Е-комуникация на гражданите и местното самоуправление 213 
Еволюция на банковата система на Русия 88 
Еволюция на европейската енергийна политика 276 
Екологичен и аграрен туризъм - различно еднакви 404 
Екологичната трансформация на икономиката - неизбежна необходимост 120 
Емпирични доказателства за корпоративната социална отговорност в българските компании 129 
Енергийните дружества и задлъжнялостта на България 273 
Ефекти от световната криза върху публичните финанси на новите страни-членки на Европейския съюз 64 
Ефективно управление на разходите в здравеопазването 272 
Жените в Европа получават с 9 % по-малко от мъжете 45 
За износа, условията на доставка, статистиката и ДДС 168 
За информационните задължения на разпространителите на застрахователни продукти 231 
За някои несходства в дефинициите от международен счетоводен стандарт 41 Земеделие и национален счетоводен стандарт 41 Селско стопанство 345 
За разлагането на понятието "опасност" или как се конструира и кодифицира "риск" 20 
За същността на счетоводния анализ 367 
Забраната на регистрация на културни ценности като търговски марки 192 
Зависимости между държавния дълг и инвестиционната активност, паралелен анализ на процесите в България и Гърция 84 
Задържане на гаранцията за изпълнение по договори за обществена поръчка и съотношение с клаузите за неустойка 208 
Задържане на персонала - предизвикателство пред съвременния бизнес 374 
Закон за мерките срещу изпирането на пари и задълженията на лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки 209 
Законът срещу корупцията и приложението му спрямо държавната администрация 191 
Замяната на поземлени имоти в горски територии като способ за прекратяване на собственост 194 
Заплаха или възможност е отвореното банкиране за българските банки 90 
Затварянето на производственият цикъл в млечния сектор - възможност за повишаване на ефективността и развитието на бизнеса 136 
Значение на киберсигурността за стабилността на енергийната система 280 
Значение на ноу-хау за развитието на франчайзинга 331 
Значението на неправителствените организации в съвременното управлени на местно ниво 214 
Из историята на търговията и банковото дело в Свищов.Търговско-банкерски (сарафски) фирми и банкерски къщи и значението им за градското стопанство (1878-1912 г.) 92 
Изготвяне на национална стратегия в областта на енергетиката с фокус върху електроенергетиката. Представяне на основни резултати 278 
Изгубени в превода: джендър разноречията на български 21 
Изисквания към кандидатите и участниците, свързани с тяхното лично състояние и съответствието им с критериите за подбор 204 
Изкуственият интелект в бизнес анализите променя начина, по който хората боравят с данните 394 
Измества ли се фокусът на паричната политика в Еврозоната? 53 
Икономическа политика в контекста на липсата на икономическа политика 128 
Икономически измерения, организационна идентификация и предприемаческа дейност на българските пивоварни предприятия 306 
Инвестиционният посредник като организатгор на системи за търговия по новия Закон за пазарите на финансови инструменти 96 
Индустрията на България: между оценката на настоящето и очакванията за бъдещето 145 
Иновативни асортиментни решения в индустрията със спортни облекла 143 
Иновативни методи за дигитализация на туризма в България 411 
Инстантното издаване на карти - следващата крачка в банковото обслужване 392 
Интелектуалният капитал - основа на съвременния бизнес и предизвикателство пред финансовата отчетност 121 
Интелигентни транспортни системи в туризма 409 
Интерес за стажантско партньорство с Академията заяви Алианс България 242 
Инфраструктура на голямо предприятие в България - особености и проблеми 293 
Ипотечното кредитиране - ключов фактор на пазара на жилищни недвижими имоти 109 
Итновативни социални практики 3 
К вопросу об инфляционных ожиданиях : современные подходы 37 
Как да разработим процеси за интеграция на данни 399 
Как да си намерим работа в малка фирма 375 
Как да управляваме различията и многообразието на работната сила в дадена организация 376 
Как е възможно предприемачеството? 303 
Какво написа, не те разбрах? ... 338 
Какво не не достига за дигитална икономика 396 
Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество" - 45 години в полза на науката, образователния процес и националната икономика 264 
Качественото професионално обучение на застрахователните агенти - предпоставка за успешно развитие на застрахователния бизнес 224 
Киното - посредник между хората и дестинациите 408 
Класифициране, оценяване и възможности за текущо счетоводно отчитане на производни финансови инструменти 346 
Класически и съвременни измерения на индустриалния контрашпионаж 328 
Книга за успешните научни публикации 1 
Когато теорията и практиката си подадат ръце 165 
Коментар от проведената национална работна среща на възложителите на обществени поръчки - лято 2016 г. 207 
Консолидирани финансови отчети 351 
Концептуална рамка за финансово отчитане 357 
Концептуални възгледи и разбирания за риска 323 
Корпоративна социална отговорност 315 
Корпоративната социална отговорност в областта на човешките ресурси. Примерът на българските мобилни оператори 312 
Корпоративната социална отговорност в обучението по вътрешен контрол и вътрешен одит 369 
Космически туризъм 414 
Криптовалути - пари на бъдещето 94 
Критерии и етапи за въвеждане на еврото в България 183 
Летопис: 65 години факултет Финанси и Факултет Стопанска отчетност 256 
Лизинговите договори на финансовите отчети на лизингополучателите съгласно МСФО 16 Лизинг 364 
Ловен туризъм в България 410 
Лоялност на българския потребител към търговска марка "Шуменско" 150 
Малките модулни реактори, като възможност за развитие на бизнеса - икономически измерения 274 
Малкият и среден бизнес - ключов източник за икономическа активност и социален растеж 125 
Международен стандарт за финансово отчитане 16 Лизинг 353 
Международната организация на труда - основен стожер на социалната сигурност на трудещите се 201 
Международни инициативи за докладване на корпоративната социална отговорност 311 
Мерки за ограничаване на стреса при работа в екип 4 
Миражът за глобално евро 173 
Митническа стойност на стоките при допускането им за свободно обръщение 170 
Митнически, акцизен и валутен контрол и превенция 169 
Митове и факти в трудовото и осигурителното право 200 216 
Модели и показатели за икономическа устойчивост 32 
Модернизиране на транспортната система в България в посока развитие на туризма 383 
Молекулярна кухня - иновация в ресторантьорството 403 
Моралните вреди в работата на застрахователнато дружество 226 
Мотивацията на служителите в местната администрация в България - проблеми и възможни решения 341 
Мултидисциплинарен подход за съвременно академично присъствие и устойчиво опериране с актуални ресурси 257 
Мястото на България в Дунавския вътрешен воден транспорт 382 
Национално състезание събра средношколци от 21 училища 243 
Неравномерност между структурите на заетите лица и предприятията от сектора на търговията в България 151 
Несеквестируемост и залог на евросубсидии за земеделсдките производители 138 
Нетипично, но българско 291 
Нов ред на облагане на доходите от парични и предметни награди от началото на 2019 година 80 
Нова директива за използването на финансова информация в Европейския съюз - стъпка напред за европейската сигурност 185 
Нова мода - работа само на срочни договори 44 
Нова научна лаборатория бе създадена по проект със "Бул Инс" АД 244 
Новите моменти в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2018 г. 76 
Новите постановки в Правилника за прилагане на ЗДДС за 2019 година 72 
Новият европейски инструмент за разследване на сделки и измами, засягащи бюджета на ЕС 197 
Нудизмът - начин на живот или средство за изява 417 
Някои аспекти на моделите за оценка на цената на капитала и приложението им от бизнеса в България 104 
Някои възможности за Обща политика на държавите-членки на ЕС в здравеопазването 271 
Някои ефекти на българското не-членство в Еврозоната 184 
Някои финансови аспекти на устойчивото развитие на българските индустриални компании 141 
Облачните технологии в действие 398 
Обработката на големите данни - "пъзелът" на съвременния бизнес 397 
Образователното портфолио на СА представиха в Кипър, Молдова и Украйна 245 
Общото събрание на Стопанска академия прие годишния отчет на Ректора 428 
Одобряване и приемане на годишните финансови отчети и разпределение на финансовия резултат 356 
Опазване на околната среда в рамките на туристическото ползване 270 
Определяне на данъчната основа за данъка върху разходите в натура, свързани с използване на служебни превозни средства 70 
Организационната култура и удовлетвореността на персонала 373 
Организационни и счетоводни аспекти на банковата гаранция като форма на обезпечение 349 
Осигурителни вноски върху социалните разходи през 2019 г. 219 
Осигуряване на собственици и съдружници в търговски дружества, които упражняват трудова дейност в дружествата и получават доходи за полагане на личен труд 217 
Основни положения на правната уредба за сключване, изпълнение и отчитане на търговските сделки 198 
Основни технологии и приложни насоки за дигитална трансформация на бизнеса в среда на големи данни 395 
Особености при облагането на данъчно задължените лица с местни данъци и такси през 2019 година 78 79 
От лозата до чашата. Доброто вино е наука. Технологията VELCORIN подпомага производителите в цял свят по време на прозводствения процес 288 
Отборът на СА стана шампион по футзал 246 
Отражение на автомобилната индустрия върху развитието на автамабилното застраховане 229 
Отражението на валутните курсове върху доходноста и волатилността на индексите на финансовите пазари в Югоизточна Европа 102 
Отсрочени данъчни активи и пасиви 350 
Оценка на въздействието на световната икономическа криза върху пазара на недвижими имоти в страните-членки на Европейския съюз (по примера на Република България и Гърция) 134 
Оценка на социално-икономическата и екологична устойчивост на аграрните екосистеми в България 137 
Оценка на стабилността на международните банкови институции чрез CAMEL базиран модел 172 
Оценка на териториалното месторазположение на предприятията от растително-маслена промишленост 110 
Оценяване на фирмената стратегия и стратегическата резултатност на фирмата 329 
Пазарната ликвидност на борсовите дружества - показател за риска и степента на развитие на капиталовите пазари 105 
Пазарът на MBA през 2019 г. 233 
Пиарът е във възход 162 
Плащанията за профилактика и рехабилитация като форма на превенцията на риска в публичната социалноосигурителна система на България 218 
По някои въпроси на анализа и оценката на дълготрайните материални активи с екологично предназначение 348 
По-важните промени в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2019 г. 71 
Поведенчески аспекти на социалния потенциал 299 
Подкрепата на предприемачеството в България през вековете 309 
Подходи за анализ на пространствени зависимости 108 
Позитивни и негативни ефекти от корпоративната социална отговорност 142 
Попълване на образци на документи за откриване на про 205 
Поредно училище откри компютърен кабинет с дарение от СА 247 
Поръчки.bg 215 
Постижения и предизвикателства на аграрното развитие в България и Китай 283 
Правила за извършване на корекции на ползван данъчен кредит за 2018 г. 81 
Правно положение на банката - попечител по кодекса за социално осигуряване 91 
Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, извършени с цел съобразяване със законодателството на Европейския съюз 202 
Предизвикателства и перспективи пред иновационната дейност на страните от Европейския съюз 107 
Предизвикателства пред административното обслужване на общините в България 212 
Предоставяне на безвъзмездна помощ за подобряване на производствения капацитет на предприятията 130 
Предпоставки за развитие на спортен туризъм в България 418 
Предприемаческа култура 307 
Представиха Стопанска академия пред българската общност в Кипър 429 
Представяне на промените в ЗОП и ППЗОП, в сила от 01.03.2019 година 206 
Приложение на европейските споразумения за свободна търговия с трети страни и значението им от позицията на митническия контрол в България 167 
Приложение на коефициента на автодетерминация при анализа на индустриалната динамика 8 
Приложение на системите "Customer Relationship management" в туристическото предприемачество 412 
Приложни аспекти на иконометричното моделиране на динамични зависимости 9 
Проблеми и перспективи в развитието на селския туризъм 416 
Проблеми на културата на екипите по управление на проекти в бизнес организациите 334 
Проблеми при счетоводното отчитане на разходите за здравословни и безопасни условия на труд в индустриалните предприятия 342 
Проведе се 12-ото издание на "Национални дни на кариерата" 248 
Проведе се пилотен курс по "Митническа документация" за студенти 249 
Програмно бюджетиране и управление на бюджета на местно ниво 66 
Продоволствените ресурси на България в условията на членство в ЕС 284 
Промени в Закона за защита на личните данни, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 193 
Промени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор 68 
Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2019 г. 77 
Промените в ЗДДФЛ чрез ЗИДЗКПО 75 
Промените в МСФО за 2018 г., приети за приложение в ЕС 352 
Промишлеността в България - тенденции и развитие 10 
Противоречива обществена реакция по проекта на нов закон за поземлените отношения 52 
Професионалната компетенстност на вътрешните одитори в публичния сектор в България - предизвикателства и възможности 370 
Процедури за възлагане на обществени поръчки 203 
Проявление на Кохезионната политика на Европейския съюз чрез оперативните програми в България 181 
Публични политики за намаляване на лицата в риск от бедност и социално изключване 16 
Публични финанси - формиране на финансова рамка за разпределението на публичните блага. Бюджет 2019 г. Тригодишна бюджетна прогноза 2019-2021 г. /Нови моменти и аспекти/ 65 
Развитие клоновата мрежа на търговските банки - критичен анализ на теорията и практиката 89 
Развитие на теориите и моделите в инвестиционният анализ 100 
Развитие на туризма в регион Долен Дунав 147 
Развитие на честотния анализ на променливостта в модел за прогнозиране тренда на финансовите пазари и сравнителна емпирична оценка с техническия анализ 103 
Разработване на иновационна стратегия посредством бенчмаркинг 297 
Районите за планиране в България или необходимостта от ново административно-териториално устройство 112 
Реабилитация на висшето образование 258 
Реализирани проекти и нови възможности за финансиране представи ИНИ 250 
Регламентация на дейността на агенциите за недвижими имоти в България 135 
Ред за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО, годишния отчет за дейността и декларацията по чл. 38, ал. 9, т.2 от Закона за счетоводството за 2018 г. 361 
Рекламата все по-често ще се замесва в политиката 161 
Рекламата и връзките с обществеността в туристическия бизнес 160 
Репатрирането на мигранти - управляват ли се ефективно социалните рискове 12 
Рискове при аутсорсинг и възможности за тяхното управление 333 
Ролята на органите на централно и местно ниво за социална политика 6 
Сближаване на законодателствата за марките в ЕС 190 
Светлата и тъмна страна на социалния капитал на равнище индивид 296 
Световният пазар на вино - анализи и перспективи 384 
Свищовските възрожденски търговци в следосвобожденска България 122 
Сигналната политика на образователния пазар и цели на университетите 235 
Система за финансова стабилност при едностранна евроизация 171 
Служителите са моторът на "Империя Онлайн" 41 
Собствените марки дават конкурентно предимство 153 
Социалните умения в компанията 377 
Специфика на маркетинга на взаимоотношенията с клиенти 155 
Сравнителен анализ на действалите процедури по прекратяването на международните договори, установени във вътрешното право на Република България 195 
Сравнителен анализ на заетите в търговията с третично образование в България и Европейския съюз 42 
Стил на комуникация и тон на бранд гласа в социалните медии 260 
Стимулите в предприемачеството 304 
Стопанска академия посрещна нови докторанти от Западните Балкани 430 
Стопанска академия посрещна първите си чуждестранни студенти за летния семестър 431 
Стопанска академия проведе " Национални дни на кариерата 2019 " 432 
Стопанска академия участва в "Кандидатстудентска борса" 2019 251 
Стратегии за намаляване на последиците, произтичащи от сезонността в туризма 422 
Стратегическа комуникационна парадигма за синьо развитие : наративен подход за изграждане на дестинационен бранд в туризма 419 
Стратегия за развитие на иновационни туристимчески продукти и услуги в сферата на круизния туризъм на бургаското Черноморие 421 
Структурни изменения в продуктовия портфейл на българските застрахователни дружества 230 
Студенти участваха в състезание за финансови аналитици на CFA 252 
Студентски съвет бе домакин на заседание на НПСС 253 
Суверенные инвестиционные фонды : посткризисные тенденции 101 
Счетоводните предизвикателства на 2019 г. 360 
Счетоводно отчитане и данъчно третиране на ваучерите за поощрения на клиенти, за награди и подаръци на персонала 359 
Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ГДД на възстановени суми от дарение/целево финансиране поради неизпълнение на договорните условия за предоставяне 365 
Счетоводно отчитане на ефектите от промените във валутните курсове върху валутните активи и пасиви в бюджетните организациии 354 
Счетоводно отчитане на лизинговите договори по реда на Националните счетоводни стандарти 355 
Съвременни измерения на профила на индустриалния предприемач в България 305 
Съвременни тенденции в туристическия маркетинг 405 
Съвременни технонаучни инфраструктури - същност, перспективи и политики 2 
Съвременни характеристики и функции на митата като протекционистична форма на събиране на държавни приходи 166 
Съдружници по неволя 301 
Състезание по "Митнически и данъчен контрол" проведе СА за средношколци в Пловдив 254 
Състояние на лошите и преструктурираните потребителски кредити в България 55 
Същност и особености на застраховката "Кибер отговорност", в контекста на защитата на личните данни 227 
Същност на риска в икономиката и бизнеса 324 
Темата за имиграцията в университетски аудитории и извън тях: модел за активно включване 259 
Тенденции в развитието на 3D принтирането и неговите икономически и политически следствия 38 
Тенденции и перспективи пред социалните пари в Европа 63 
Теоретични аспекти на посткризисните макроикономически модели във финансовите политики при новите глобални реалности 33 
Теории за междуличностни отношения в контекста на управлението на човешките ресурси 372 
Териториални различия в материалния жизнен стандарт на населението в ?ългария (2010-2017 г.) 17 
Техника на плоския данък в Европейския съюз 82 
Технологиите в банковия сектор през 2019 389 
Трансграничен туризъм в речните територии по река Дунав 420 
Трансформация сетевой инфраструктуры в процессе экологизации энергетики ЕС 277 
Триизмерно изследване на винения пазар 156 
Туристически софтуери и иновации 413 
Търговско-икономически отношения между Република България и Федеративна република Бразилия 177 
Търновската конституция - собственост, финанси, икономика 434 
Универсалните пенсионни фондове - център или периферия на пенсионната система в България 221 
Управление на дистрибуцията на туристическия продукт 406 
Управление на корпоративния имидж на търговското предприятие 199 
Управленски и организационни характеристеристики на социално отговорното поведение на малкия и среден бизнес в България 314 
Устойчиво развитие на синята икономика и влиянието й върху крайбрежния туризъм 148 
Устойчивост на завръщането и ре-емиграция: перспективите на завръщащите се в България 11 
Участие на ВЕИ на борсовия пазар 279 
Учебни семинари проведоха от туристическата практика 255 
Фактори за развитие на лидерството в индустриалните фирми 25 26 
Фактори, влияещи върху внедряването на обратната логистика: теоретичен преглед 164 
Фасилити мениджмънт - иновативна стратегия за устойчиво туристическо развитие 133 
Фасилити мениджмънт и градска сигурност 298 
Финансовата система и БВП на България за периода на членство в ЕС (2007-2017 г.) 124 
Финансови отчети и годишни доклади на предприятията от обществен интерес 363 
Финансово осигуряване на Кохезионната политика на Европейския съюз 182 
Финтех моделите - катализатор на промени в банковия сектор 390 
Хипохондрични идентичности: джендър и национализъм в България 23 
Целите на фирмата в контекста на финансовия контролинг 302 
Ценообразуване на отпадъци на база разходи 149 
Четвъртата индустриална революция - предизвикателства пред предприемачеството и управлението на бизнеса 308 
Ще едно прзнание за Стопанска академия 433 
Що е то социална медия? 339 
"Пътят към успеха" представи наш възпитаник 261 
A Model for Assessing Economic Risk in Financing Innovation Projects of Venture Capital Funds 326 
A Modelling Approach for Forecasting Net Exports of Electricity from Bulgaria 282 
Academic Training in Social Audit - Analysis of Needs, Conditions and Trends 262 
Analysis of the Trends in Human Resources Activities and the Necessity of Redesign of the Education 381 
Aspects of the practical training of social pedagogues 263 
Asset Allocation in Bankruptcy 294 
Bargaining Solutions and Public Policies in Matching Models 46 
Bibliometric Review of Corporate Governance Theories and Methods 320 
Brand positioning 158 
Built-In Problems in the New European Regulations for the Bulgarian Capital Market 59 
Bulgaria-China Relationship: Between the National Development Strategy and Belt and Road Initiative 178 
Bulgarian Firms as Engine of Corporate Social Responsibility 317 
Bulgarian Municipalities’ Capacity to Invest and Factors Affecting Local Government Capital Spending for the Period 2003-2017 211 
Cautious Risk Takers: Investor Preferences and Demand for Active Management 60 
Changes in International Trade and Investments after the Global Financial Crisis 179 
Characteristics and properties in insurance of railroad vehicles 228 
Characteristics of Successful Company in the Modern Business Environment 318 
Communication management - or how to manage communication in organization 340 
Communication on Corporate Social Responsibility and Management of Responsible Corporate Reputation 316 
Company Competitiveness through Intellectual Property 327 
Contemporary aspects of the strategic planning 330 
Contemporary economic and accounting evolution 362 
Corporate Governance of State-Owned Enterprises: The Case of Healthcare Establishments in Bulgaria 321 
Correlation Dynamics between Southeast European Capital Markets 106 
Counterparty risk management in an industrial enterprise 325 
Creating positive experience of dark tourism places through social psychological factors that shape visitors behavior 426 
Creating the Conditions for Broadband Business Entrepreneurship to Ensure Lasting Success for the Bulgarian Society 310 
Demographic Development of Bulgaria in a Regional Plan as a Basis for Economic Development 118 
Destination marketing application as an innovative instrument for sustainable urban development 163 
Development of the management functions 300 
Digitalisation as a Challenge for Enterprises in 21st Century 115 
Discriminatory Manifestations against Women in the Field of Employment – Risks, Profiles and Protection 49 
Discussing Innovation Policy Biases in the New EU Member States 132 
Economic and Environmental Challenges to Bulgarian Forests 268 
Economic and financial integration of Bulgaria to the EU: main trends and challenges 188 
Economic and Socio-Political Preconditions of Military Authoritarianism in South America 29 
Efficiency Analysis of Agricultural Cooperatives in Trentino-Alto Adige 290 
Employment in Bulgaria as Part of European Labor Market – Trends and Institutional Challenges 47 
EU membership, economic growth and investment in Bulgaria 187 
Financial Aspects of NPP Construction: Implications for NPP Belene 281 
Firm versus Market – Coase Revisited 31 
Food Safety: Technologies and Governance 289 
Future Plans of Bulgarian Circular Migrants: Empirical Evidence from Bus Travelers 13 
Geographic Sustainability and Geographic Concentration of Bulgarian Export 180 
Human Capital as a Factor Creating Innovation in the Visegrad Countries 131 
Ice diving - гмуркане в ледените дълбини 402 
Inclusive Development and Regional Policy 117 
Innovation Activity of the Business Sectors in the Border Regions of the Republic of Bulgaria and the Republic of Macedonia 116 
Innovative Methods and Tools for Personnel International Marketing Development 379 
Integrated Decentralized Practices for Introducing Regional “Circular Economies” 35 
Investment Appeal of Residential Real Estate Property in the City of Sofia 99 
Leadership and Digitalization: Contemporary Approaches Towards Leading in the Modern Day Workplace 28 
Leadership roles and international relationships - relationship and importance for the organization 27 
Management Policy of Company Key Customers 159 
Material Standard of Living and Energy Poverty in Bulgaria: State and Development 19 
Mechanism of Determining Competitive Advantages of Business Systems in Global Environment 295 
Motivation of Human Capital in the Business Organization 380 
On entrepreneurship in the tourism business 424 
Operating Efficiency of Quality Management System of State Executive Authorities 126 
Optimization of material costs in construction enterprises 386 
Organic Farming in Bulgaria and EU – Comparative Dimensions 292 
Organization of the innovation process 335 
Participation of Returning Migrants in the Labour Market in Bulgaria 15 
Political Connections and Allocative Distortions 39 
Preparing for Industry 4.0 and Digital Transformations In SMEs. European and National Aspects 146 
Prerequisites and possibilities for consolidation in the water supply sector in Bulgaria 113 
Regional Differentiation in Housing and Communal Services: Impact on Economic Security 18 
RegTech в помощ на финансовото регулиране 62 
Risk Management in the Internet Banking. The Case of Kazakhstan 61 
Risk-Oriented Approach to Determining Bank’s Capital Size according to Requirements of Basel Committee on Banking Supervision 93 
Risks to Economic Stability in CEE Countries 34 
Software Business Process Management Approaches for Digital Transformation 400 
Staff a major driving force in the tourism sector 425 
State Property Management in Support of Regional Development 114 
Stealing Deposits: Deposit Insurance, Risk?Taking, and the Removal of Market Discipline in Early 20th?Century Banks 58 
Structural Changes by Main Sectors in EU Countries 127 
Sustainable Development and Energy Poverty: Challenges for the Governing Institutions 24 
Sustainable Regional Development – The Case of Northeast Planning Region in the Republic of Macedonia and the Kyustendil District in the Republic of Bulgaria 119 
Sustainable Water Resources Management (The Case of Natural Systems for Wastewater Treatment) 267 
The accounting information system as a factor for business sustainability 366 
The Concept of the Ownership in the Late 'Socialist' Political Economy 40 
The Global Challenges to “Two-Speed” Integration in the EU: Problems and Prospects for Bulgaria's Participation in the Economic and Monetary Union 189 
The human capital and its significance for our present 378 
The Implementation of European Youth Guarantee in Bulgaria – Results and Perspectives 51 
The International Bank Lending Channel of Monetary Policy Rates and QE: Credit Supply, Reach?for?Yield, and Real Effects 174 
The Labor Market - National and Regional Problems 48 
The Modern Internal Audit in The Modern Company 371 
The Potential of Bulgarian Agriculture in the Community Agricultural Policy 285 
The Relation Rationality - Irrationality in Business as a Determinant for Deviation 319 
The Remigration: Causes and Sustainability (The Bulgarian Case) 14 
The Road to Circular Economy: What Can Europe Learn from the Experionce of Germany and Japan? 36 
The Social Reality of the Roma in Bulgaria (from the Value of Differences to Empowered Relationships) 50 
Training Models for Public Sector Servants: the Experience of France and Bulgaria 210 
UNCITRAL – Traditions and Perspectives 196 
Using the PERT method in project management 336 
Эволюция глобализации мировой экономики: современные тенденции 176 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автобусен транспорт 13 
автоматизация на цифрови процеси 400 
автомобилна индустрия 229 
автомобилно застраховане 229 
агенции за недвижими имоти 135 
аграрен сектор 283 
аграрен туризъм 404 
аграрна устойчивост 137 286 
аграрни екосистеми 137 
аграрно стопанство 286 
агротуризъм 415 
адитивни технологии 38 
административен контрол 266 
административен мениджмънт 212 
административен персонал 212 
административен процес 212 
административна структура 6 
административни нарушения 169 
административно-териториално устройство 112 
администрация 213 
администриране на ценни книжа 91 
АЕЦ Белене 278 
академичен състав 266 
академични длъжности 266 
академични стандарти 266 
академично образование 262 
академично самоуправление 234 
активен туризъм 422 
активи на предприятието 294 
активи от недвижими имоти 294 
акцизен контрол 169 
акцизи 71 
акцизна политика 71 
акционерно дело 92 
Алианс България 242 
алтернативен туризъм 402 405 407 410 
алтернативна реалност 101 
американски бизнес школи 233 
американски фирми 294 
амортизации на активи 347 
анализ 367 
анализ на активите 348 
анализ на връзката 95 
анализ на ЗОП 207 
анализ на инвестиционната дейност 98 
анализ на пазара 156 
анализ на пазарна ликвидност 100 
анализ на показателите 7 
анализ на променливостта 103 
анализ на разходите 149 
анализ на риска 322 
анализ на сходство 108 
аналитични модели 100 
ангажиране на служителите 318 
англоезична хуманитаристика 21 
антиджендър дискурси 23 
антикорупционно законодателство 191 
антикорупция 191 
архитектура на модела 399 
атомна електроцентрала 281 
атомна енергетика 275 
аутсорсинг 139 333 
аутсорсинг бизнес 139 333 
Базелски комитет 93 
Базелски комитет за банков надзор 93 
балансови позиции 85 87 
Балкани 127 
банка попечител 91 
банки 57 58 89 90 390 392 
банки в ЕС 54 57 
банкиране 86 90 
банков борд 54 
банков капитал 93 
банков модел 88 
банков надзор 93 
банков сектор 61 389 390 
банкова гаранция 349 
банкова дейност 93 
банкова система 57 88 89 95 
банкова система в България 55 
банкова система в Русия 88 
банкови информационни технологии 392 
банкови карти 392 
банкови услуги 56 389 
банково дело в Свищов 92 
банково застраховане 86 
банково кредитиране 57 
банково обслужване 392 
БВП 32 33 85 124 
БВП по райони 116 
бедност 16 17 
бежанска криза 12 
бежанци 23 
безопасност 144 
безопасност в бизнеса 144 
безопасност на храните 289 
безсървърна технология 388 
Белене 281 
бенчмаркинг 297 
библиометричен преглед 320 
бизнес анализи 394 
бизнес етика 337 
бизнес организации 311 334 
бизнес организация 380 
бизнес отношения 301 
бизнес партньорство 301 
бизнес поведение 319 
бизнес предприемачество 310 
бизнес риск 324 
бизнес сектор 116 
бизнес системи 295 
бизнес среда 43 318 324 380 
бизнес стил 337 
бизнес университети 233 
бизнес управление 27 
бизнес шпионаж 328 
бизнескомуникация 337 
биологични ферми 292 
биологично земеделие 292 
биологично земеделие в България 292 
биологично производство 292 
биомаса 35 
биопродукти 291 
биопродукция 292 
биопроизводители 291 
биопроизводства 291 
благотворителен базар 236 
благотворителна дейност 236 
благотворителна кампания 236 
блокчейн технологии 62 
БНБ 85 87 
богатство 95 
бонус-малус системи 226 
борба с бедността 24 
борба с фалшифициране 190 
борсов обем 105 
борсов оборот 105 
борсов пазар 279 
борсов пазарен механизъм 279 
борсов профил 103 
борсова активност 84 
борсова цена 278 
борсови дружества 105 
борсови индекси 103 
бранд 260 
бренд 158 
брутни кредити 57 
брутни кредити и аванси 57 
Бул Инс АД 244 
бъдеще на облака 398 
България 50 115 116 178 210 268 332 
България и ЕС 188 
българо-китайско сътрудничество 289 
българска енергетика 275 
българска икономика 326 
българска икономическа политика 128 
българска индустрия 141 
българска култура 21 
българска общност 429 
български аграрен сектор 285 
български банки 54 57 90 
български износ 177 180 
български индустриални предприятия 141 
български компании 41 327 
български мигранти 13 14 15 
български МСП 146 
български нетен износ 282 
български общини 211 
български потребители 150 
български предприемач 305 
български предприятия 293 321 
български производители 291 
български селскостопански сектор 287 
български традиции 416 
български туризъм 416 
български туристически пазар 416 
български университети 260 
български учители 429 
български фирми 317 319 
български фондов пазар 141 
български хотели 423 
българско висше образование 234 
българско законодателство 49 268 
българско земеделие 285 
българско общество 23 310 
българско-китайски отношения 178 
бюджет 67 
бюджет на Европейския съюз 197 
бюджет на ЕС 197 
бюджетен дефицит 64 
бюджетиране 66 
бюджетна прогноза 65 
бюджетни организации 354 
бюджетни приходи 64 
бюджетни разходи 64 
валидиране 399 
валутен контрол 169 
валути 94 
валутни активи 354 
валутни курсове 102 354 
валутни пасиви 354 
ваучер 359 
ваучери за подаръци 359 
ВЕИ 278 279 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 279 
ВЕИ мощности 279 
векторно авторегресивно моделиране 9 
взаимни фондове 60 
взаимодействие 214 
взаимоотношения в бизнеса 338 
взаимоотношения в екипа 338 
взаимоотношения с клиенти 154 155 159 
видове данъчни облекчения 74 
видове държавни разходи 67 
видове космически туризъм 414 
видове процедури по ЗОП 207 
видове сделки 198 
видове спортен туризъм 418 
видове транспорт 409 
вина 288 
винарско производство 288 
винарство 288 
винен пазар 156 
вино 384 
винопроизводство 156 384 
висококвалифицирани специалисти 261 
високотехнологични IT решения 62 
висше образование 30 42 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 261 263 265 429 
висше образование в България 238 239 243 245 246 247 248 249 252 255 261 263 
висше учебно заведение 431 
висше училище 427 428 430 431 432 433 
Вишеградска група 131 
включване в пазара на труда 15 
власт 95 
влогове 58 
влогове в банките 58 
внедряване на CRM система 154 
внос от Бразилия 177 
воден транспорт 382 
водни ресурси 267 
водно стопанство 113 
водностопанска инфраструктура 113 
водоползване 113 
водопотребление 113 
водоснабдителна система 113 
военен авторитаризъм 29 
военен режим 29 
военни диктатури 29 
волатилност 102 
връщащите се мигранти 15 
възвращаемост на фондовите борси 102 
възвръщаемост 60 
възлагане на обществени поръчки 203 209 
възможности за оптимизиране 386 
възпитание 232 
възпитаници на СА 240 
вътрешен воден транспорт 382 
вътрешен контрол 369 370 
вътрешен одит 369 370 371 
вътрешен одит в публичния сектор 370 
вътрешен одитор 370 
вътрешно-фирмени курсове 41 
гарантиране на влоговете 58 171 
гарантиране на депозитите 58 
ГДД 365 
генетично модифицирани продукти 283 
географска концентрация 180 
географска устойчивост 180 
гласова технология 389 
глобален бизнес 175 
глобален договор на ООН 313 
глобален пазар 158 
глобализация 176 308 
глобализация в икономиката 176 
глобализирана икономика 376 
глобална валута 173 
глобална криза 101 134 
глобална среда 295 
глобална финансова криза 33 
годишен доклад за дейността 363 
годишен отчет 428 
годишен финансов отчет 358 
годишен финансов отчет за 2018 г. 358 
годишен финансов отчет на бюджетните предприятия 358 
годишна данъчна декларация 76 77 361 
годишна конференция 27 113 158 187 188 228 300 330 335 336 340 362 386 424 425 426 
годишни финансови отчети 356 
годишно облагане 83 
годишно счетоводно приключване 358 
Големи данни 62 157 393 395 397 
голямо предприятие 293 
гори 268 
горска земя 268 
горски масиви 268 
горски пожари 268 
горски ресурси 268 
горски сектор 268 
горски територии 194 
градска сигурност 298 
градска среда 298 
граждани 213 
гражданска образованост 232 
гражданска отговорност 225 
гражданска регистрация 22 
гражданско образование 232 
гранични региони 116 
гурме туризъм 415 
ГФК 33 
гъби шийтаке 291 
гъвкави стратегии 5 
гъвкаво работно време 45 
данни 393 397 399 
данък върху недвижими имоти 78 
данък върху превозните средства 78 
данък върху разходите 70 
данък имущество по дарение 78 
данъци 70 72 73 74 76 77 79 
данъци - 2018 76 
данъци - 2019 77 79 80 
данъци на ЕТ 74 
данъчен кредит 81 
данъчна оценка 78 
данъчна ставка 82 
данъчна функция 82 
данъчни активи 350 
данъчни закони 81 83 
данъчни облекчения 75 77 83 
данъчни пасиви 350 
данъчни складове 71 
данъчно задължени лица 78 
данъчно облагане 78 79 83 
данъчно третиране 359 365 
дарение 247 
дарителски практики 247 
ДДС 72 168 
ДДФЛ 76 
дебитни карти 56 
действителни собственици 69 
деклариране на доходи 75 
делово общуване 338 
делово общуване в управлението 338 
демографски процеси 118 
демографски срив 118 
демографски характеристики 305 
депозити 58 
деривати 346 
дестинации 422 
дестинационен бранд 419 
дестинация България 415 
дефиниране на цели 302 
дефинирани вноски 220 
дефинирани пенсии 220 
дефиниции за риск 324 
джендър 21 23 
джендър идеология 23 
дивергенция 85 
дигитален PR 157 
дигитален маркетинг 157 
дигитален мениджмънт 28 
дигитализация 28 115 389 391 411 
дигитализация на банкови услуги 56 
дигитализация на пазари 157 
дигитализация на предприятията 115 
дигитализация на туризма 411 413 
дигитална икономика 396 
дигитална информация 396 
дигитална трансформация 293 395 
дигитални клиенти 157 
дигитални маркетингови инструменти 157 
дигитални технологии 38 157 360 391 
дигитално лидерство 28 
динамика 265 
динамика на заетостта 47 
динамика на разходите 64 
динамична зависимост 9 
дипломиране 241 
директива 185 
Директива (ЕС) 2016/2341 202 
директни плащания 272 
дискриминация 49 
дискриминация на жените 49 
дистрибуционна система 153 
дистрибуционни канали 153 406 
дистрибуционни канали в туризма 406 
дистрибуция 153 406 
дни на кариерата 248 255 432 
доброволческа дейност 401 
доброволчество 401 
добродетелност 232 
договор за обществена поръчка 208 
договори във фирмите 44 
доклад 3 4 5 8 10 25 26 86 108 111 124 125 133 136 139 140 142 143 144 147 148 150 151 160 164 172 199 203 229 264 269 273 274 296 303 304 307 312 322 323 331 333 337 342 343 344 345 366 384 419 420 421 
докладване 311 
доклади от конференция 107 110 121 141 145 154 155 181 235 275 297 324 325 328 334 372 373 374 382 
докторанти в СА 430 
документи за обществени поръчки 205 
домакини 253 
ДОО 219 
ДОПК 73 
допълнително трудово възнагарждение 200 
доход на домакинствата 19 
доходи и разходи 17 
доходност 102 
дълготраен материален актив 423 
дълготрайни активи 81 
дълготрайни материални активи 348 423 
дълготрайни нематериални активи 423 
държава 95 
държавен актив 84 
държавен бюджет 65 67 
държавен дълг 184 
държавен служител 191 
Държавен съвет 195 
държави членки на ЕС 132 190 202 
държавна администрация 191 
държавна политика 24 
държавна собственост 114 194 
държавни органи 126 
държавни поръчки 39 
държавни предприятия 321 
държавни приходи 166 
държавни разходи 67 
държавни ресурси 39 
държавни служители 210 
държавни университети 259 
държавни фирми 39 
дъщерна банка 54 
е-комуникация 213 
еволюция на парите 94 
евро 171 173 184 
евро-зона 183 
евро-платежно пространство 183 
евробанкнота 173 
Еврозона 53 173 184 186 
евроикономика 186 
евроинтеграционни процеси 186 
Европа 63 
Европейска гаранция за младежта 51 
европейска интеграция 128 188 189 
Европейска общност 183 
Европейска прокуратура 197 
европейска сигурност 185 
Европейска централна банка 53 
Европейски банков съюз 183 
европейски дестинации 13 
европейски изисквания 317 
европейски пазар на труда 47 
европейски програми 233 
европейски регламенти 59 
Европейски съюз 184 185 
европейско законодателство 185 
евросубсидии 138 
еврочленство 187 
единна валута 173 
едностранна евроизация 171 
екзотични продукти 291 
екипна култура 334 
екологизация на икономиката 36 
екологичен туризъм 404 
екологически проблеми 283 
екологична устойчивост 137 269 
екологични алтернативи 120 
екологични аспекти 348 
екологични ползи 268 
екологични проблеми 287 
екологично земеделие 289 
екологично счетоводство 348 
екология 277 
екология и икономика 35 36 
еколого-икономическо управление 35 36 
екологосъобразно земеделие 289 
екосистема 268 
експлоатация 270 
електроенергетика 278 
електроенергиен пазар 278 282 
електроенергиен сектор 278 282 
електронен подпис 56 
електронен търг 215 
електронизация 215 
електронна библиотека 320 
електронна платформа 215 
електронни услуги 72 
електронно банкиране 56 
електронно списание 28 98 99 103 378 
електропотребление 278 
елементи на финансовия отчет 357 
емоционална икономика 377 
емпиричен анализ 97 
енергетика 277 278 
енергетика на България 273 
енергиен микс 275 
енергиен пазар 282 
енергиен сектор 24 
Енергиен съюз 276 
енергийна бедност 19 24 
енергийна политика 276 
енергийна сигурност 276 280 
енергийна система 275 280 
енергийни пазари 276 
Еразъм+ 238 
ЕС 124 190 277 
естествен капитал 268 
естествени системи за пречистване 267 
етика 371 
етническа принадлежност 50 
етнически малцинства 23 
етнически общности 50 
ефективна организация 140 
ефективна пазарна хипотеза 102 
ефективно управление 272 
ефективност 126 385 
ефективност в аграрния сектор 290 
ЕЦБ 53 
железопътен транспорт 228 
железопътни превози 228 
жени 45 
жените и труда 45 49 
женска заетост 45 49 
живи лаборатории 2 
животозастраховане 230 
жизнен стандарт 17 19 48 
жизнен стандарт в България 19 
жилищен сектор 18 
жилищна недвижима собственост 99 
жилищни имоти 109 
жилищни услуи 18 
жилищно строителство 134 
завръщащите се мигранти 11 
загуба на стойност 61 
задлъжнялост 273 
ЗАДС - 2019 г. 71 
задължения 349 
задължения на предприятията 83 
задържане на гаранция 208 
задържане на персонал 374 
заети в търговията 42 
заетост в България 151 
заетост и безработица 51 
заетост на жената 49 
заетост на младежи 51 
заинтересовани страни 318 
Закон за горите 194 
Закон за международните договори 195 
Закон за мерките срещу изпирането на пари 69 209 
Закон за обществените поръчки 205 207 
Закон за пазарите на финансови инструменти 96 
Закон за счетоводството 351 
Закон за счетоводството 2018 361 
закон за финансово управление 68 
закрила на търговската марка 190 
залог 138 
заместване 36 
замърсяване 270 
Западни Балкани 430 
заплахи 328 
заплахи за сигурността 328 
застраховане 224 225 227 231 
застраховане в България 225 231 
застраховател 231 
застрахователен бизнес 224 
застрахователен лимит 226 
застрахователен пазар 228 
застрахователен посредник 231 
застрахователна полица 228 
застрахователни дружества 226 
застрахователно дружество 302 
застрахователно обезщетение 226 228 
застрахователно посредничество 231 
застрахователно събитие 228 
застраховка 228 
застраховка Кибер отговорност 227 
защина на лични данни 227 
защита на личните данни 193 
защита от дискриминация 49 
защита от рискове 287 
ЗДДС 81 
ЗДДС - промени 2019 72 
ЗДДФЛ - промени 2019 г. 75 77 
здравен сектор 271 
здравеопазване 271 272 321 
здравни заведения 321 
здравни разходи 272 
здравни системи 272 
здравни услуги 271 
здравно осигуряване 223 271 
здравноосигурителни плащания 223 
зелен бизнес 332 
зелен растеж 117 
зелена енергетика 277 
зелена икономика 117 120 
земеделие 138 
земеделска собственост 52 
земеделски земи 52 
земеделски кооперации 290 
земеделски производители 138 
земеделски стопани 285 
земеделски стопанства в България 137 
ЗЗЛД 193 
ЗИДЗКПО 75 
ЗКН 192 
ЗКПО 361 
ЗМГО 192 
знания 235 
значение на персонала 425 
значения 21 
ЗОП 206 
ЗПКОНПИ 191 
Иван Стефанов 30 
игра 41 
изисквания към кандидатите 204 
изкуствен интелект 394 
изменения на климата 35 
измерване на инфлацията 37 
износ 168 
износ и внос 168 
износ на вина 156 
изпиране на пари 69 209 
използване на големи данни 115 
изпълнителна власт 126 
изпълнителни органи 126 
иинтелигентни транспортни системи 409 
икономика 152 186 396 434 
икономика на Бразилия 177 
икономика на България 177 
икономика на Германия 36 
икономика на поведението 319 
икономика на Русия 97 
икономика на туризма 255 
икономика на Япония 36 
икономикс 243 
икономическа дейност 48 
икономическа еволюция 362 
икономическа интеграция 188 189 
икономическа наука 30 
икономическа оценка 268 
икономическа политика 128 387 
икономическа сигурност 18 
икономическа стабилност 34 
икономическа стойност 121 
икономическа структура 116 
икономическа устойчивост 32 
икономически измерения 274 
икономически паричен съюз 188 
икономически подходи 120 
икономически предпоставки 29 
икономически растеж 128 180 187 327 378 
икономически риск 324 326 
икономически сектори 127 
икономически теории 317 
икономическо благосъстояние 32 
икономическо развитие 17 19 
икономическо развитие на региони 118 
икономическо разузнаване 328 
икономическо регулиране 189 
икономическо сближаване 181 182 
икономическо сътрудничество 177 
икономическо управление 189 
ИКТ 409 
имигрантски общности 259 
имиграция 259 
Империя Онлайн 41 
инвеститори 60 
инвестиции 97 101 107 
инвестиции в България 187 
инвестиции в имоти 99 
инвестиции в реални активи 100 
инвестиции в търговията 179 
инвестиции във финансови инструменти 100 
инвестиционeн процес 96 
инвестиционен анализ 100 
инвестиционен бизнес 96 
инвестиционен мениджмънт 96 
инвестиционен посредник 96 
инвестиционен рейтинг 182 
инвестиционен риск 100 
инвестиционна активност 84 105 211 
инвестиционна политика 98 
инвестиционна привлекателност 99 
инвестиционни възможности 211 
инвестиционни сделки 179 
инвестиционни фондове 101 
индекс на административния капацитет 239 
индекс на икономическа нестабилност 34 
индекс на човешкото щастие 32 
индивидуално поведение 380 
индустриален контрашпионаж 328 
индустриален предприемач 305 
индустриален растеж 145 
индустриална динамика 8 
индустриална политика 140 
индустриална революция 146 
индустриални компании 141 
индустриални предприятия 328 342 
индустриални фирми 25 26 
индустриално предприятие 325 
Индустрия 4.0 38 145 146 308 310 
индустрия и икономиката на България 145 
ИНИ 250 
иновативни инструменти 379 
иновативни методи 379 381 
иновативни подходи 66 
иновативни практики 3 66 
иновативно развитие 379 
иновации 107 131 132 371 
иновации в Европа 131 132 
иновации в предприятията 115 
иновации в туризма 403 404 405 406 409 410 411 413 415 418 
иновационен мениджмънт 297 335 
иновационен процес 297 335 
иновационна дейност 107 116 
иновационна политика 132 
иновационна политика на ЕС 132 
иновационна стратегия 297 
иновационни проекти 326 
иновационни туристически продукти 421 
иновация 335 
инстантно издаване на карти 392 
институционална икономика 289 
институционална модернизация 289 
инструменти за контрол 197 
интегрален показател за оценка 295 
интеграция на данни 399 
интегрирана система за контрол 369 
интегриране на индивиди 401 
интегриране на ромите 50 
интегрирани отчети 121 
интегрирано отчитане 121 
интелектуален капитал 121 
интелектуална собственост 327 328 
интелигентен град 409 
интервю за работа 375 
интермодален транспорт 383 
интернет 339 
интернет банкиране 61 90 
инфлационни очаквания 37 
инфлационни равнища 37 
инфлация 37 
информационна икономика 387 
информационна инфраструктура 293 
информационна инфраструктура на предприятие 293 
информационна платформа 1 
информационни потоци 399 
информационни системи 366 
информационни системи в бизнеса 366 
информационно общество 387 
ипотечно кредитиране 109 
историческа икономика 88 
исторически аспект 309 
историческо развитие 362 
история на икономическата мисъл 30 
история на образованието 30 
история на парите 95 
история на СА 30 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 261 427 428 429 430 431 432 433 
история на счетоводството 362 
ИТ индустрия 41 
Италия 290 
ИТС 409 
кадрови технологии 379 
Казахстан 61 
калкулиране на себестойност 344 
канали за дистрибуция 152 
кандидатстудентска борса 251 
кандидатстудентска кампания 245 
капиталов пазар 59 
капиталов пазар в България 59 
капиталови пазари 105 106 
кариерна система 210 
кариерно изложение 248 
категории офроуд 407 
катедра Индустриален бизнес и предприемачество 264 
катедра КАСД 249 
катедра Контрол и анализ на стопанската дейност 254 
катедра Логистика 165 
качество на гроздето 287 
качество на живот 18 126 
квалификационни курсове 249 
кибер-риск 227 
киберзащита 371 
киберсигурност 280 371 
киви 291 
кино 408 
киноиндустрия 408 
кинотуризъм 408 
Кипър 245 429 
Китай 175 178 
клаузи за неустойка 208 
клиентска удовлетвореност 159 
клиентски капитал 154 
климатични фактори 287 
клонови мрежи 89 
клъстерен анализ 265 
ключови клиенти 159 
книга 239 
Кодекс за социално осигуряване 217 
Кодекс на социалното осигуряване 202 
коефициент на автодетерминация 8 
коефициент на борсовия обем 105 
коефициент на търговските дни 105 
коинтеграция 9 
колегиална култура 257 
колегиални отношения 257 
количествена оценка на риска 322 
комбинирани конкурентни предимства 295 
компании 129 
комплексен реинженеринг 310 
комплементарни пари 63 
компютърен кабинет 247 
компютърно счетоводство 362 
комунални услуги 18 
комуникационен мениджмънт 340 
комуникационен стил 260 
комуникационни връзки 339 
комуникация 213 
комуникация в обществото 162 
комуникация и работен процес 394 
комуникация и реклама 162 
комуникация на организацията 340 
комуникация с анализатори 394 
комунистически период 426 
комюнике за напредъка 313 
конвергенция 85 87 
конкурентни предимства 295 
конкурентно разузнаване 328 
конкурентност 258 
конкурентоспособна позиция 258 
конкурентоспособност 181 
конкурентоспособност на фирмата 327 
консолидиран финансов отчет 351 
консолидирана фискална програма 65 
конституционна система 434 
конституционни принципи 434 
Конституция на България 195 
Конституция на РБългария от 1991 195 
консумация на вино 156 
консумация на електроенергия 282 
контрагентен риск 325 
контрол 167 340 
контролинг 302 
контролинг на фирмата 302 
конфедерация 344 
конференция 3 4 5 7 8 10 25 26 27 32 42 53 54 55 62 64 65 82 85 86 100 102 104 105 107 108 110 111 113 121 124 125 128 133 136 139 140 141 142 143 144 145 147 148 150 151 154 155 158 160 164 166 171 172 181 182 187 188 199 203 220 221 223 224 228 229 235 264 269 271 273 274 275 296 297 300 302 303 304 305 306 307 311 322 323 324 325 328 330 331 333 334 335 336 337 340 342 343 345 362 363 366 368 372 373 374 382 384 386 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 424 425 426 
концепция 315 
концепция за марката 158 
концепция за собствеността 40 
кооперативни банки 63 
копринен път 178 
корабоплаване 382 
коректност 375 
корекции на данъчен кредит 81 
корекционни записвания 81 
корелационна динамика 106 
Корея 39 
корпоративен имидж 199 316 
корпоративен мениджмънт 321 
корпоративен човешки капитал 319 
корпоративен шпионаж 328 
корпоративна идентичност 316 
корпоративна комуникация 316 
корпоративна култура 316 318 319 371 
корпоративна марка 318 
корпоративна репутация 316 
корпоративна сигурност 328 
корпоративна собственост 43 
корпоративна социална инициатива 314 
корпоративна социална отговорност 129 142 262 311 312 313 314 315 316 317 369 
корпоративна социална отчетност 314 
корпоративна социална политика 313 314 
корпоративна среда 319 
корпоративно управление 54 315 320 321 
корупция 191 
корупция в администрацията 191 
космически туризъм 414 
Косово 171 
кохезионен рейтинг 182 
Кохезионна политика 181 182 
Кохезионна политика на ЕС 181 182 
кражби на търговски тайни 328 
крайбрежен туризъм 148 
кредит 92 
кредитни кооперации 63 
кредитно предлагане 174 
крива на Филипс 37 
криптовалута 94 
критерии за подбор 204 
кроскорелация 9 
круизен туризъм 421 
кръгов икономически модел 36 
кръгова икономика 35 36 
КСО 41 202 262 311 315 316 317 
кулинарен туризъм 415 
кулинарен фестивал 415 
кулинарно изкуство 415 
култура на общуването 338 
култура на организацията 338 
култура на управление 334 
културен туризъм 163 415 
културни ценности 192 
културно наследство 192 
легитимност 316 
ледено гмуркане 402 
летопис 256 
лидерски роли 27 
лидерски умения 377 
лидерство 25 26 27 28 318 
лидерство 4.0 308 
лидерство в организацията 26 27 
лидерство на маркетинга 145 
лидерството като бранд 364 
лизинг 353 355 
лизингови договори 355 
лизингодател 364 
лизингополучател 364 
ликвидация на предприятие 294 
ликвиден риск 58 
ликвидни ленти 59 
ликвидност на пазара 59 
линеен икономически модел 36 
лихвен процент 184 
лихвени индекси 134 
лихвени проценти 109 
личен подоходен данък 82 
лична безопасност 227 
лична идентичност 22 
лична организираност 377 
лични данни 193 
личностни качества 305 
ловен туризъм 410 
Ловеч 293 
ловни бази 410 
логистика 153 164 
логистични кадри 165 
лозаро-винарско производство 288 
лозарски стопанства 287 
лозарство 287 
лозарство и винарство 287 
лозя 287 
лоши кредити 55 
лоялни служители 373 
лоялност към фирмата 155 
Маастрихтски критерии 188 
магистри 241 
Македония 115 116 119 
макроикономически модели 33 
макрополитическа функция 186 
максимален осигурителен доход 216 
малка предприемаческа организация 375 
малка фирма 375 
малки и средни предприятия 146 181 314 332 424 
малки и средни предприятия в България 181 
малък бизнес в България 125 
маркетинг 162 
маркетинг в туризма 405 
маркетинг микс 379 
маркетинг на взаимоотношенията 155 
маркетинг на дестинацията 163 
маркетинг на персонала 379 
маркетингова политика 154 
маркетингови елементи 163 
маркетингови инструменти 159 
маркетингови концепции 158 
маркетингови трансформации 157 
марково право 190 
мартеници 236 
масмедии 339 
масов туризъм 417 
материални разходи 386 
междукултурно общуване 259 
междуличностни отношения 27 372 
междуличностни умения 377 
международен банков канал 174 
международен бизнес 379 
международен кредитен канал 174 
международен маркетинг 379 
международен маркетинг на персонала 379 
международен туризъм 408 
международна конференция 402 407 408 412 414 416 417 
международна научна конференция 53 54 55 62 64 82 85 100 102 104 105 111 128 133 147 148 171 182 220 221 269 271 322 337 419 420 421 
международна научно-практическа конференция 4 5 7 8 10 25 26 32 42 65 86 107 108 110 121 124 125 136 139 141 142 143 144 145 150 151 154 155 160 164 166 172 181 199 203 223 224 229 235 264 273 274 275 296 297 302 303 304 305 306 307 311 312 323 324 325 328 331 333 334 342 343 344 345 363 366 368 372 373 374 382 384 
международна научнопрактическа конференция 140 
Международна организация на труда 201 
международна счетоводна стандартизация 368 
международна търговия 176 179 196 
международни банки 172 
международни договори 195 
международни инициативи 311 
международни кредитни отношения 174 
международни отношения 27 
международни стандарти 317 
международни стопански субекти 295 
Международни счетоводни стандарти 345 
международно право 195 
международно състезание 252 
международно сътрудничество 178 
международно търговско право 196 
мениджмънт 152 298 
мениджмънт на взаимоотношения 154 
мениджърски функции 300 
мерки за контрол 209 
местна администрация 341 
местна власт 112 214 
местни власти 211 
местни данъци и такси 78 79 
местни иновационни способности 132 
местни приходи 211 
местни разходи 211 
местни фирми 174 
местно самоуправление 66 
мета-данни 362 
метод PERT 336 
метод на CEL 322 
методи на управление 320 
методика 100 348 
механизъм за идентифициране 295 
механизъм за обменни курсове 183 
мигранти 12 
миграционна криза 12 
миграционни процеси 11 12 118 
миграционни траектории 11 
миграционно поведение 13 14 15 
миграция 13 14 15 
миграция в облака 398 
микроводорасли 291 
минимална работна заплата 46 
Министерски съвет 195 
мита 166 170 
мита и митнически такси 170 
митница 167 
митници 166 
митническа администрация 170 
митническа дейност 433 
митническа документация 249 
митническа стойност 170 
митнически и данъчен контрол 254 
Митнически кодекс 166 
митнически контрол 169 170 
митнически органи 166 
митнически съюз 166 
младежка заетост 51 
млечен сектор 136 
млечна промишленост 136 
мобилен портфейл 56 
мобилни оператори 312 
мобилни телекомуникации 329 
мобилни услуги 56 
мобилност на работна сила 47 
модел за оценка 326 
модел за счетоводно отчитане 149 
модели за оценка 104 
модели за прогнозиране 282 
модели за устойчивост 32 
модели на обучение 210 
Молдова 245 
молекулярна гастрономия 403 
молитва 403 
морална вреда 226 
морски туризъм 417 
Москва 237 427 
МОТ 201 
мотивационен мениджмънт 373 380 
мотивационни подходи 341 
мотивационни фактори 341 
мотивация в управлението 341 380 
мотивация на персонала 373 374 380 
мотиви за връщане 11 13 14 15 
мотиви за емиграция 11 
мотиви за заминаване 11 13 14 15 
мрежи 318 
МСП 146 332 
МСП в туризма 424 
МСС 32 368 
МСФО 352 
МСФО 16 353 
МСФО 9 352 368 
мултимодални превози 383 
мъжки труд 45 
награди 359 
НАП 6 
Народно събрание 195 
насилие над жените 23 
наука 2 
научна конференция 403 404 405 406 409 410 411 413 415 418 
научна лаборатория 244 
научни изследвания 27 113 158 187 188 228 300 330 335 336 340 362 386 424 425 426 
научни методи 1 
научни публикации 1 
научни работници 1 
научни разработки 1 
научни степени 266 
научноизследователска дейност 250 
национален статистически институт 7 
национален форум 248 255 
национализъм 23 
Национална здравноосигурителна каса 223 
национална система за обучение 210 
Национална статистическа система 7 
национална стратегия 178 278 
Национални счетоводни стандарти 345 355 
национално проучване 239 
национално състезание 243 
начини за деклариране 204 
недвижима собственост 43 
недвижими имоти 99 109 294 
недвижими имоти в България 135 
недвижимо имущество 135 
нематериални активи 343 
нематериални ценности 316 
необслужвани кредити 55 
неокласическа икономика 31 
неорганизиран кредит 123 
неправителствен сектор 214 
несеквестируемост 138 
нетекущи активи 385 
нетен износ на електроенергия 282 
нефинансова отчетност 129 
нефинансови предприятия 349 
нефинансови рискове 129 
неформална комуникация 340 
НЗОК 223 
ниво на некомпетентност 377 
Нигерия 329 
Никас Бъргария ЕАД 154 
ниски доходи 216 
нискоемисионни енергоизточници 275 
нов стандарт 353 
нови страни-членки на ЕС 64 
нови технологии 115 
нововъведения 107 
нововъзникващи пазари 106 
НОИ 6 
норма на възвръщаемост 104 
нормативни постановки 204 
ноу-хау 331 
НПСС 253 
НСИ 7 
нудизъм 417 
обезщетения при безработица 46 
облагаем доход 217 
облагане на доходи 75 80 
облагане на физически лица 83 
облак 388 
област Бургас 111 
област Видин 117 
област Кюстендил 116 119 
области в България 118 
облачни бази данни 388 
облачни изчисления 62 388 
облачни инфраструктури 388 
облачни технологии 362 398 
облачни услуги 398 
облачно базирана система 398 
обработване на лични данни 193 
обработка на данни 393 394 395 397 
образование 258 
образование и пазар на труда 378 
образователен маркетинг 245 
образователен мениджмънт 257 
образователен пазар 235 
образователни системи 233 
образователни услуги 235 
образователно портфолио 245 
обратна връзка 340 
обратна логистика 164 
обучение 232 
обучение на служители 210 
Обща селскостопанска политика 285 
обществени пари 215 
обществени политики 46 
обществени поръчки 39 203 204 205 207 208 209 215 
общество 24 
общини в България 212 
общинска дейност 212 
общински инвестиции 211 
общо застраховане 230 
общо събрание 428 
обявление 205 
околна среда 270 
онлайн игри 41 
онлайн комуникации 339 
онлайн пазар 157 
онлайн разплащания 56 
онлайн реклама 157 
онлайн търговия 360 
опазване на земеделските земи 52 
опазване на околната среда 270 
опасност 20 
оперативни програми 181 
операционен риск 93 
опит от миграцията 13 
оптимизиране 223 
оптимизиране на разходите 386 
оптимизиране на фирмената дейност 302 
организации 400 
организационен капитал 121 
организационна ефективност 107 
организационна култура 373 
организационна среда 300 
организационна структура на проекта 335 
организационно поведение 369 
организационно управление 335 
организация на счетоводството 347 
организация на труда 5 
организирани мероприятия 422 
органично земеделие 292 
органично земеделие в ЕС 292 
осигурени лица 216 221 
осигурителен доход 216 217 
осигурителна тежест 216 
осигурителни вноски 217 219 
осигурително право 216 
осигуряване 219 
основни показатели 265 
основни принципи 317 
ОСП 285 
ОСП на ЕС 284 285 
отворено банкиране 90 389 
откриване на процедура по ЗОП 205 
открита процедура 207 
отпадъци 149 
отпадъчни води 267 
отсрочени данъчни активи 350 
отсрочени данъчни пасиви 350 
отчитане на дарения 365 
отчитане на разходи 344 
официална среща 427 
офроуд състезания 407 
офроуд туризъм 407 
оценка на активи 343 
оценка на инвестиции 98 
оценка на конкурентоспособността 295 
оценка на месторазположене 110 
оценка на ресурсите 290 
оценка на риска 326 
оценка на устойчивостта 137 
оценка на човешкия капитал 49 
оценъчна политика 104 
оценяване 346 
оценяване на разходи 293 
оценяване на риска 100 
оценяване на фирмената стратегия 329 
пазар 31 
пазар на вина 156 384 
пазар на жилищни имоти 99 
пазар на имоти 135 
пазар на имоти в България 135 
пазар на недвижими имоти 109 
пазар на труда 15 46 47 48 51 378 
пазар на труда в България 15 
пазари на акции 106 
пазарна капитализация 84 
пазарна ликвидност 59 105 
пазарна стойност 121 
пазарни трансформации 157 
паметници на културата 192 
пари 69 95 
пари на бъдещето 94 
паричен съюз 189 
парична политика 53 174 
парични награди 80 
парични режими 102 
патентен данък 79 
пенсии 220 221 222 
пенсиониране 126 
пенсионна реформа 221 
пенсионна система 221 
пенсионна система в България 221 
пенсионни системи 202 
пенсионни фондове 220 221 
пенсионно осигуряване 202 220 221 222 
пенсионно осигуряване в ЕС 202 
пенсионноосигурителна защита 216 
пенсионноосигурителни стълбове 216 
персонал в туризма 425 
перспективи 196 
пиар 162 
пивоварна промишленост 306 
пилотен квалификационен курс 249 
Пловдив 254 
плосък данък 82 
поведение на туристите 426 
поведенческа икономика 319 
поведенчески аспект 299 
подаване на декларации 361 
подбор на персонала 374 
подготовка на туристите 414 
подкрепа 285 
подкрепа на предприемачеството 309 
подоходно облагане 361 
подоходно облагане на физически лица 76 
поземлени имоти 194 
поземлени отношения 52 
позитивна нагласа 142 
познавателен туризъм 163 
познание 232 
показатели 32 
пол 21 22 
пол и възраст 49 
ползване на земеделски земи 52 
политика за разнообразие 54 
политикономия 40 
политическа икономия 38 
политически връзки 39 
политически отношения 161 
полярно гмуркане 402 
попечителска институция 91 
попечителство 91 
портфейлен анализ 100 
посткризисно развитие 33 
потенциал 285 
потенциален растеж 34 
потребителска група 154 
потребителска зависимост 158 
потребителска лоялност 155 
потребителски кредит 55 
потребление на домакинствата 19 
потребности от обучение 262 
ППЗДДС 72 
ППЗОП 206 
правна уредба 198 
правни инструменти 196 
правни форми 208 
право 22 
право на собственост 194 
правомощия 50 
практика 165 
практическо обучение 263 
превантивни дейности 169 
превенция на риска 218 
предимства и недостатъци 158 407 418 
предметна награда 80 
предприемач-мениджър 304 
предприемаческа дейност 303 304 306 424 
предприемаческа инициатива 303 424 
предприемаческа култура 307 390 
предприемачески бизнес 309 
предприемачество 243 305 308 309 424 
предприемачество в бизнеса 424 
предприемачество в България 309 
предприемачество в индустрията 309 
предприемачество в туризма 424 
предприятия 115 
предприятия в несъстоятелност 294 
преки инвестиционни възможности 211 
преки чуждестранни инвестиции 97 98 176 387 
прекратяване 194 
прекратяване на договор 195 
преструктурирани кредити 55 
преференциални режими 73 
преференции 167 
привличане на студенти 260 
признание 433 
приобщаващ растеж 117 
приобщаващо развитие 117 
приспадане на данъци 74 
прогнозиране на износ 282 
прогнозиране на пазарния тренд 103 
програми 66 
програми за лоялност 159 
продажби 152 
продоволствени продукти 284 
продуктова структура 230 
продължителност на проектите 130 
проект 336 
проектен мениджмънт 336 
проектно управление 336 
производителност на труда 43 127 
производни финансови инструменти 346 
производствен капацитет 130 
производство на вино 288 
производство на масла 110 
производство на продоволствени продукти 284 
промени 179 193 202 
промени - 2018 71 
промени в данъчното облагане 83 
промени в ЗОП - 2019 206 
промени в ППЗОП - 2019 206 
промишлен шпионаж 328 
промишлено развитие 10 
промишленост 10 175 
пространствени сравнения 108 
професионален опит 200 
професионален профил 257 
професионална компетентност 370 
професионална реализация 432 
професионално пенсионно осигуряване 202 
профилактика 218 
процент на безработица 48 
процент на заетост 48 
психологическа сигурност 377 
публичен дълг 64 
публичен сектор 68 
публична администрация 210 
публична длъжност 191 
публична собственост 114 
публични блага 65 
публични политики 16 46 48 
публични разходи 67 
публични финанси 64 65 
ПЧИ 33 98 
ПЧИ в България 98 
първоначална миграция 13 14 15 
пътуване с автобус 13 
работна заплата 45 
работна сила 42 118 376 
работна среда 43 
работни места 41 
работно място 28 45 376 
равни възможности 50 
развиващи се пазари 59 
развитие 214 
развитие на мениджмънта 300 
развитие на регионите 114 
развитие на селските райони 113 
развитие на управлението 300 
развитие на човешките ресурси 210 
Разград 113 
размер на данъка 74 
разновидности на маркетинга 155 
разпределение на активите 294 
разпределение на доходите 168 
разпределение на публичните блага 65 
разпределение на средствата 356 
разследване на измами 197 
разходен метод 19 
разходи 149 
разходи в здравния сектор 271 
разходи в натура 70 
разходи за инфраструктура 293 
расова и полова дискриминация 376 
растеж 117 
растителни масла 110 
растително-маслена промишленост 110 
рационалност-ирационалност 319 
ре-емиграция 11 
реализация на студентите 248 
регион Долен Дунав 147 
регионален анализ 118 
регионален пазар 278 
регионална диференциация 18 
регионална икономика 111 119 
регионална инвестиционна помощ 130 
регионална иновационна политика 130 
регионална политика 114 117 
регионални борси 278 
регионални проблеми 48 
регионално планиране 112 
регионално планиране в България 112 
регионално развитие 113 114 116 119 
Регламент (ЕС) 2016/679 193 
регулаторна функция 87 
регулации на сделки 73 
режими на управление 289 
резервна валута 173 
рейтинг на вузовете 235 
река Дунав 382 420 
реклама 160 161 162 
реклама в политиката 161 
реклама в туризма 160 
рекламни послания 161 
рекламни продукти 161 
рекреационен туризъм 417 
ремиграция 11 14 
рентабилност 385 
реорганизация 294 
репатриране на мигранти 12 
ресторантьорска дейност 403 
ресторантьорство 403 
рехабилитация 218 
речен транспорт 382 
решения за договаряне 46 
решения на Неш 46 
РИОКОЗ 298 
риск 20 34 174 323 324 
риск анализи 34 
риск в бизнеса 323 324 
риск мениджмънт 325 
риск мениджмънт в предприятието 325 
риск от бедност 16 
рисков капитал 326 
рисков профил 20 
рисков фактор 20 
рискова експозиция 325 
рискова култура 371 
рискове 221 
рискови групи 20 
рискови обстоятелства 325 
рискови сегменти 20 
рисково общество 20 
рисково финансиране 326 
ролята на персонала 425 
роми 50 
ромско население 50 
Роналд Коуз 31 
Русия 18 88 
Руска федерация 126 
руски предприятия 97 
РУСО 6 
ръководител 257 
СА 3 5 8 9 10 25 26 42 69 84 85 86 87 89 92 94 105 107 108 122 124 125 134 136 139 142 143 144 147 151 154 160 163 164 166 167 199 203 218 222 224 225 226 228 229 230 235 256 264 274 275 293 296 302 303 304 306 307 311 312 313 323 325 331 333 335 342 343 345 346 347 349 358 363 364 366 368 370 372 383 387 424 425 
СА докторант 4 7 32 65 100 156 172 223 273 344 349 373 384 
СА студент 404 412 415 
самоличност 22 
самомотивация 377 
самоосигуряващи се лица 217 
сарафски фирми 123 
САЩ 175 259 
сближаване на законодателствата 190 
сборник доклади 306 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 
сборник с доклади 7 32 42 53 54 55 62 64 65 82 85 100 102 104 105 107 110 121 128 141 145 154 155 166 171 181 182 220 221 223 235 271 275 297 302 305 311 324 325 328 334 368 372 373 374 382 
сборник с научни публикации 27 113 158 187 188 228 300 330 335 336 340 362 386 424 425 426 
световен ред 189 
световна икономика 175 176 
световна криза 64 
световна финансова криза 55 
Свищов 92 122 123 
Свищов през Възраждането 122 
свищовски студенти 252 261 
свищовски търговски фирми 122 
свищовски търговци 122 
свищовско висше училище 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 261 
свободна търговия 167 
свръхрегулиране 59 
сделки 197 
сделки между свързани лица 73 
Североизточен район 119 
Североизточен регион 116 
сезонност в туризма 422 
селективно управление 154 
селски туризъм 416 
селско стопанство 284 
селско стопанство в България 283 284 
селско стопанство на Китай 283 
селскостопански сектор 35 
селскостопанско производство 290 
сигнална политика 235 
сигурност 280 
Сингапур 240 
синя икономика 148 
система за мониторинг 68 
система за управление 154 
система за управление на качеството 126 
ски туризъм 417 
следкризисно развитие 179 
служебни пътувания 70 
служебно правоотношение 193 
служители 41 341 
собствен бранд 153 
собствен капитал 141 
собственост 40 95 194 434 
собственост върху земя 194 
София 99 
софтуер 400 413 
социален доклад 311 
социален капитал 296 
социален одит 262 
социален потенциал 299 
социален феномен 2 
социалистическа икономика 40 
социалистическа политическа икономия 40 
социална антропология 319 
социална икономика 63 
социална осигуровка 47 
социална отговорност 311 
социална педагогика 263 
социална политика 6 24 
социална реалност 50 
социална реинтеграция 20 
социална сигурност 20 201 
социална справедливост 269 
социални връзки 296 
социални медии 260 339 
социални мрежи 162 339 
социални пари 63 
социални педагози 263 
социални последици 268 
социални практики 3 
социални разходи 219 
социални рискове 12 
социални умения 377 
социални финанси 63 
социално включване 259 
социално изключване 16 
социално осигуряване 202 222 
социално отговорна репутация 316 
социално разделение 16 
социално сближаване 182 
социално управление 126 
социално-икономическа устойчивост 137 
социално-икономически показатели 116 
социално-политически предпоставки 29 
социално-психологични фактори 426 
социиално осигуряване 218 
социология на риска 20 
Спарки Елтос АД 293 
специализиран кабинет 244 249 
специалисти по човешките ресурси 381 
специфики на маркетинга 155 
спешна ликвидна помощ 171 
спорт 246 401 
спорт за всички 401 
спортен туризъм 418 
спортни постижения 418 
спортни потребители 143 
спортни стоки 143 
спортът във ВУЗ 246 
сравнителен анализ 42 195 265 
сравнителен метод 292 
сравнителна икономика 34 
среден бизнес 125 
срочен договор 44 
срочен трудов договор 44 
стабилност на системата 280 
стажантско партньорство 242 
стандарт на живот 19 
стандарти за контрол 302 
стандарти за КСО 262 
статистика в икономиката 168 
статистическа наука 30 
статистически данни 7 
статистически информационни системи 7 
стойностна оценка 206 
стоково-материални запаси 423 
Стопанска академия 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 261 427 428 429 430 431 432 433 
стопанска история на България 123 
страни от ЕС 107 127 
страни-членки на ЕС 187 271 
страните от ЦИЕ 34 
стратегии 422 
стратегии за развитие 276 
стратегическа доктрина 29 
стратегическа оценка 329 
стратегическа резултатност 329 
стратегически мениджмънт 330 
стратегически партньори 301 
стратегически подход 301 
стратегическо планиране 330 
стратегическо планиране и управление 330 
стратегическо управление 329 330 
стратегия 2020 106 
стратегия за развитие 178 
стрес в организацията 4 
стрес на работна място 4 
строителен бизнес 385 
строителни предприятия 386 
строително производство 386 
строителство на АЕЦ 281 
структура на борда 54 
структурен капитал 121 
структурни изменения 230 
структурни промени 127 
структурни фондове 181 
структурни фондове на ЕС 181 
студентска мобилност 238 
студентски съвет 253 
студентско-докторантска конференция 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 
СУК 126 
суровинни ресурси 110 
счeтоводно отчитане 80 342 347 349 350 351 352 354 355 356 357 358 359 360 365 
счетоводен анализ 367 
счетоводен процес 367 
счетоводен софтуер 360 
счетоводна информация 367 
счетоводна политика 423 
счетоводна стойност 121 
счетоводна теория 367 
счетоводни записвания 353 355 356 365 
счетоводни методи 362 
счетоводни сметки 223 
счетоводни статии 353 
счетоводно отчитане 223 
счетоводно отчитане на разходите 223 
счетоводство 367 368 
счетоводство в здравеопазването 223 
счетоводство в туризма 423 
събиране на държавни приходи 166 
съвременен бизнес 374 397 
съвременен мениджмънт 234 
съвременен образователен процес 234 
съвременна политика 88 
съвременни тенденции 330 
съдебна практика 22 
съдружници 217 301 
съдържание на проектите 130 
съставяне на отчети 351 
сътрудничество 116 237 
съхранение на данни 193 
същност на риска 324 
текущи активи 385 
текущо счетоводно отчитане 346 347 
телекомуникационни компании 329 
телекомуникационни фирми 329 
теории за корпоративно управление 320 
теории за междуличностни отношения 372 
теория 165 
теория на правата на собственост 40 
теория на фирмата 31 
терени 407 
териториална структура 110 
териториални единици 108 112 
териториално месторазположение 110 
териториално неравенство 17 19 
териториално развитие 118 
териториално сегментиране 163 
терминология 21 
техника на данъчното облагане 82 
технически анализ 103 
технически индикатори 103 
технически резерви 225 
технологии 2 
технологии за обработка 395 
технологична промяна 400 
технологични компании 390 
технологични предимства 360 
технологично развитие 107 
технонаука 2 
технопарк 2 
типове агроекосистеми 137 
товарооборот 382 
толерантност 50 376 
тон на общуване 260 
традиции 196 
Тракийски университет 263 
транзакционни разходи 289 
трансграничен туризъм 420 
трансгранични региони 115 116 
трансгранично сътрудничество 116 119 
транснационални корпорации 132 
транспорт 383 
транспорт в туризма 409 
транспорт във фирмите 70 
транспортна система 382 
транспортно застраховане 228 
трансформационни процеси 277 
трансформация на бизнеса 395 
трансформация на икономиката 120 
третично образование 42 
триизмерно изследване 156 
трудещи се 201 
трудов пазар 15 46 48 51 248 378 
трудов пазар в България 47 51 
трудов стаж 200 
трудова заетост 45 49 51 
трудова интеграция 48 
трудова мобилност 44 47 
трудова политика 44 
трудови възможности 50 
трудови договори 44 
трудови закони 201 
трудови отношения 201 
трудови правоотношения 200 
трудово възнаграждение 200 
трудово законодателство 47 
трудово правоотношение 193 
трудовоправни отношения 200 
туризмът на бедствията 426 
туризъм 214 270 383 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 
Туризъм 4.0 413 
туристическа дестинация 402 
туристическа индустрия 408 414 426 
туристическа реклама 404 
туристически бизнес 424 
туристически дестинации 405 
туристически маркетинг 405 
туристически персонал 425 
туристически продукт 406 425 
туристически сезон 404 
туристически сектор 404 424 
туристически софтуер 413 
туристическо предприемачество 412 
туристическо развитие 147 
тъмен туризъм 426 
търговия 92 151 198 
търговска етика 315 
търговска марка 150 
търговска политика 158 
търговски банки 89 
търговски дружества 217 
търговски марки 190 192 
търговски обезпечения 198 
търговски практики 122 
търговски сделки 198 
търговско общуване 199 
търговско-банкерски фирми 123 
търговско-икономически връзки 123 
търговско-икономически отношения 177 
Търновска конституция 434 
търсене на работа 375 
търсене на храни 284 
тяло 21 
удовлетвореност на персонала 373 
украинска икономика 295 
Украйна 245 
универсален пенсионен фонд 221 
университетска подготовка 258 
университетски аудитории 259 
университетски преподавател 257 
университетско образование 235 263 
университетско обучение 381 
УНСС 165 
управление 213 332 
управление в дигитална среда 28 
управление на бизнес процеси 400 
управление на бизнеса 297 
управление на взаимоотношенията 154 159 
управление на водите 267 
управление на връзки с клиенти 155 
управление на дистрибуцията 406 
управление на държавна собственост 114 
управление на екипи 334 
управление на земя 52 
управление на иновациите 335 
управление на иновационни проекти 335 
управление на информацията 399 
управление на комуникациите 340 
управление на образованието 234 
управление на персонала в туризма 425 
управление на проекти 334 336 
управление на промените 308 
управление на работния капитал 376 
управление на разнообразието 50 
управление на репутацията 316 
управление на риск 12 
управление на риска 61 324 325 
управление на риска в предприятието 325 
управление на туризма 405 406 
управление на университети 257 
управление на фондовете 60 
управление на човешки ресурси 372 373 374 378 
управление на човешките ресурси 381 
управление на човешкия капитал 380 
управленска отговорност 126 
управленска политика 159 
управленска структура 335 
управленски екип 334 
управленски инструменти 60 
управленски функции 300 
управленски цели 302 
управленчески форми 286 
упълномощени отношения 50 
усвояване на ресурси 290 
усвояване на средства 290 
условия на доставка 168 
успешна компания 318 
успешни компании 152 
устно общуване 337 
устойчив износ 180 
устойчив туризъм 404 
устойчива заетост 48 
устойчива икономика 35 
устойчиво бизнес развитие 133 
устойчиво градско развитие 163 
устойчиво работно място 376 
устойчиво развитие 24 119 120 129 141 276 283 287 
устойчиво развитие в туризма 405 
устойчиво управление 267 
устойчивост 286 
устойчивост на завръщането 11 
учебни програми 381 
учебни семинари 255 
учене през целия живот 378 
ученическо състезание 243 254 
учители 222 
уязвими сектори 285 
факултет Стопанска отчетност 256 
факултет Финанси 256 
фалшиви стоки 190 
фасилити мениджмънт 133 298 
фермерски пазари 291 
фермерство 283 
философия на образованието 232 
философия на парите 95 
финанси 434 
финансиране 281 
финансиране в енергетиката 281 
финансиране на иновационни проекти 326 
финансиране на проекти 250 
финансиране на строителството 281 
финансов анализ 367 
финансов контролинг 302 
финансов контрольор 302 
финансов лизинг 364 
финансов модел 278 
финансов отчет 351 
финансов резултат 356 
финансов сектор 62 391 
Финансов университет 237 427 
Финансова академия на Русия 237 
финансова интеграция 188 189 
финансова информация 185 357 
финансова криза 101 179 
финансова политика 33 
финансова рамка 65 
финансова реформа 189 
финансова стабилност 171 
финансови аналитици 252 
финансови аспекти 141 
финансови деривати 100 
финансови иновации 62 
финансови инструменти 352 368 
финансови инструменти на ЕС 352 
финансови модели 281 
финансови отчети 357 363 367 
финансови пазари 100 102 103 106 
финансови показатели 141 
финансови ресурси 182 
финансови услуги 61 
финансово осигуряване 182 
финансово отчитане 357 
финансово регулиране 62 
финансово управление 68 
финансово управление и контрол 68 
финтех компании 390 
фирма 31 
фирмена конкурентоспособност 327 
фирмена култура 307 377 380 
фирмена стратегия 329 
фискална децентрализация 211 
фондове за рисков капитал 326 
формална комуникация 340 
форми на бенчмаркинг 297 
формиране на човешкия капитал 118 
Франция 210 
франчайз 331 
франчайзинг бизнес 331 
функции на мита 166 
футзал 246 
характеристики на приобщаващия растеж 117 
хармонизиране на правото 190 196 202 
хеджиране 60 
хибридна среда 398 
хибридно управление 286 
хранилище за данни 397 
хранителен туризъм 415 
хранително-вкусова промишленост 284 
цели на фирмата 302 
цена на капитала 104 141 
цена на услугите 271 
цени на жилища 134 
ценни книжа 91 
ценностна система 299 
ценови механизъм 31 
ценообразуване 149 
Централна и Източна Европа 127 
централно банкерство 53 
цифрова трансформация 146 400 
цифрови технологии 396 
цифрови услуги 61 391 
цифровизация 61 310 396 
цифровизация на бизнеса 391 
цифрово счетоводство 362 
ЦПО 249 
ЧАПТ 103 
частни пенсионни фондове 220 
частни фирми 39 
Черна гора 171 
честност 375 
честотен анализ 103 
Четвърта индустриална революция 38 
членство в ЕС 187 
човешки капитал 121 131 378 380 
човешки капитал за иновации 131 
човешки ресурси 372 374 379 381 
човешки ресурси в организацията 374 
човешки ресурси във фирмата 377 
човешко поведение 299 
чуждестранни банки 174 
чуждестранни студенти 238 431 
чуждестранни студенти по икономика 431 
шампионска титла 246 
широколентово бизнес предприемачество 310 
щатски долар 173 
Югоизточна Европа 102 106 
Южна Америка 29 
ядрена енергетика 275 
ядрени реактори 274 
ядрени технологии 274 
3D платформа 411 
3D принтиране 38 
3D технологии 411 
45 годити катедра ИБП 264 
65 годишен юбилей 256 
BI платформа 393 
BI решения 393 
Big Data 157 
CAMEL модел 172 
CAPM 104 
CFA Research Challenge 252 
CRM 412 
CRM система 154 
CRM системи 412 
CRM софтуер 412 
CRM стратегия 154 
dark tourism 426 
disaster tourism 426 
ERM II 183 
ERP системи 362 
Facebook 339 
Ice diving 402 
IP портфейл 327 
MBA 233 
MBA пазар 233 
MBA програми 233 
RegTech 62 
Twitter 339 
UNCITRAL 196 
экологизация 277