НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп Ч E 18

Lai, P. C.  Research, Innovation and Development Strategic Planning for Intellectual Property Management / P. C. Lai. // Economic Alternatives, 2018, N 3, с. 303-310. 

  

Сист. No: 74248

Иновации - научен аспект

- 2 -

Сп И 502 д

Георгиев, Румен.  Иновационната стратегия и конкурентните позиции на българската икономика / Румен Георгиев. // Икономика 21, 8, 2018, N 1, с. 50-84. 

  

Сист. No: 74186

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика

- 3 -

Сп С 73

Богданов, Богдан.  Пет основни статистически измерения за социално-икономическото развитие на България преди и след влизането в Европейския съюз / Богдан Богданов. // Статистика, 2018, N 4, с. 9-54. 

  

Сист. No: 74283

- 4 -

Сп С 73

Данчева, Албена.  Развитие и усъвършенстване на индексите на потребителските цени в Република България през периода 1990-2018 година / Албена Данчева. // Статистика, 2018, N 4, с. 97-161. 

  

Сист. No: 74287

- 5 -

Сп С 73

Статева, Галя.  Приложни аспекти на "Големите данни" в официалната статистика / Галя Статева. // Статистика, 2018, N 4, с. 55-96. 

  

Сист. No: 74286

Статистика на България

- 6 -

Сп С 73

Николова, Надежда.  Академик проф. д-р Иван Стефанов - виден български учен статистик, финансист, демограф, икономист, педагог и общественик / Надежда Николова. // Статистика, 2018, N 4, с. 195-207. 

  

Сист. No: 74290

Статистика на домакинствата. Бюджети на домакинствата

- 7 -

Сп С 73

Рюстем, Расим.  Влиянието на цените на хранителните продукти върху бедността в България през 2011 година : (Част първа) / Расим Рюстем. // Статистика, 2018, N 4, с. 165-191. 

  

Сист. No: 74288

Демография и население

- 8 -

Сп И 50

Митова, Диляна.  Демографските процеси в България след присъединяването към ЕС и проблемите на развитие на човешките ресурси в селските райони (на базата на европейската типология за райониране) / Диляна Митова. // Икономика и управление на селското стопанство, 2018, N 2, с. 60-74. 

  

Сист. No: 74195

Миграция

- 9 -

CD 44

Пенева, Аника.  Външна миграция на населението / Аника Пенева. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2016. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2016, с. 28-32. 

  

Сист. No: 74449

- 10 -

Сп М 486

Траянов, Траян.  Диаспората като шанс, не като трагедия / Траян Траянов. // Мениджър, 2019, N 1, с. 82-83. 

  

Сист. No: 74330

Корупция

- 11 -

Сп А 582

Василева, Евгения.  Неорганизираната организирана престъпност - принципи на действие и проявления / Евгения Василева. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 4, с. 110-125. 

  

Сист. No: 74381

- 12 -

Сп О 253 п

Раймундов, Петър.  Корупционни престъпления : Подкупът като престъпление и основна форма на корупцията / Петър Раймундов. // Общество и право, 2018, N 9, с. 16-30. 

  

Сист. No: 74147

- 13 -

Сп Н 25 а

Стемплевска, Людмила.  Корупция в бизнеса - за или против? / Людмила Стемплевска. // Народностопански архив, LXXI, 2018, N 4, с. 16-32. 

  

Сист. No: 74342

Политика

- 14 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Финансиране, отчетност и одит на политическите партии в Република България / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста, 2019, N 1, с. 78-85. 

  

Сист. No: 74466

- 15 -

Сп Ч E 18

Stoeva, Ivayla.  The Resurgence of Populism in Europe / Ivayla Stoeva. // Economic Alternatives, 2018, N 4, с. 578-584. 

  

Сист. No: 74408

Демокрация

- 16 -

Сп Ч E 18

Vasileva, Evgeniya.  Democracy: ‘There is something wrong in Denmark’ The Case of Bulgaria in the Second Decade of XXI Century / Evgeniya Vasileva. // Economic Alternatives, 2018, N 3, с. 445-456. 

  

Сист. No: 74259

Икономика. Икономически науки

- 17 -

Сп А 582

Михайлов, Пеню.  Мисли за недоказани хипотези / Пеню Михайлов. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 4, с. 145-152. 

  

Сист. No: 74385

Микроикономика

- 18 -

46703

Йорданова, Таня.  Факторы, влияющие на сбережения и инвестиционные персональные решения / Таня Йорданова. // Актуальнi питання функцiонувания фiнансового ринку в умовах кризових явищ свiтовоi економiки : III Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя м. Одеса, 26 - 27 квiтня 2018 року. - Одеса : ОНЕУ, 2018, с. 144-147. 

  

Сист. No: 74416

- 19 -

Сп Ч E 18

Marinov, Momchil.  Rehabilitation of Status or the Victory of Stagnation: Rose-Oil Industry in Bulgaria from the end of the First World War to the Great Depression (1919 – 1934) / Momchil Marinov. // Economic Alternatives, 2018, N 3, с. 435-444. 

  

Сист. No: 74258

Макроикономика

- 20 -

Сп И 50 м

Саргсян, Карен С.  Съвременни предизвикателства пред антикризисното регулиране в икономиката / Карен С. Саргсян. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 1, с. 42-58. 

  

Сист. No: 74503

- 21 -

Сп А 582

Стоянов, Васил.  Причинно-следствена връзка между инвестиции в НИРД и динамиката на потребителските желания / Васил Стоянов. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 4, с. 133-144. 

  

Сист. No: 74383

Политическа икономия

- 22 -

Сп Ч E 18

Chen, Chien-Hsun.  The Housing Affordability Crisis and Government Policy Actions in Taiwan / Chien-Hsun Chen. // Economic Alternatives, 2018, N 3, с. 334-347. 

  

Сист. No: 74251

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 23 -

Сп П 324

Кръстева, Надежда.  Детският труд и неговата наказателноправна уредба / Надежда Кръстева. // Педагогика, 2019, N 1, с. 47-58. 

  

Сист. No: 74436

- 24 -

Сп Ч E 18

Lutf, Lutfullah et al.  Factors Contributing to Child Labor in Afghanistan: A Case Study in Jalalabad City / Lutfullah Lutf, Shahadat I Haq Yasini. // Economic Alternatives, 2018, N 3, с. 348-372. 

  

Сист. No: 74252

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 25 -

46715

Антонова, Катя.  Съвременен подход при управление на безопасните и здравословни условия на труд / Катя Антонова. // Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 20 апр. 2018. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 149-161. 

  

Сист. No: 74306

- 26 -

46715

Иванова, Павлина.  Икономически и социални аспекти на здравословните и безопасни условия на труд / Павлина Иванова. // Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 20 апр. 2018. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 162-171. 

  

Сист. No: 74304

- 27 -

46736

Илиева, Таня.  Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите и приложението й в България / Таня Илиева. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 257-261. 

  

Сист. No: 74497

- 28 -

Сп И 50 м

Белева, Искра.  Неравенствата в образованието и тяхното отражение на пазара на труда в България / Искра Белева. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 1, с. 3-22. 

  

Сист. No: 74502

- 29 -

Сп Ч 895

Христова, Адриана.  Необходимост от промени свързани с обученията на безработни в България / Адриана Христова. // Човешки ресурси, 2019, N 1, с. 30-32. 

  

Сист. No: 74444

Безработица

- 30 -

CD 44

Джелил, Мелтем и др.  Младежка заетост и устойчиво развитие на обществото / Мелтем Джелил, Денислава Николова. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2017. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2017, с. 8-16. 

  

Сист. No: 74417

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 31 -

CD 44

Велева, Пламена.  Банково кредитиране на фирмите в съвременни условия / Пламена Велева. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2017. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2017, с. 170-184. 

  

Сист. No: 74419

- 32 -

CD 44

Герова, Диляна.  Съвременни аспекти на паричния съвет / Диляна Герова. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2017. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2017, с. 220-239. 

  

Сист. No: 74427

- 33 -

CD 44

Петкова, Станислава.  Развитие на банковата система в България в периода 2013 - 2015 г. / Станислава Петкова. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2017. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2017, с. 185-199. 

  

Сист. No: 74422

- 34 -

CD 44

Стоянова, Зорница Стоянова.  Технология на банковото кредитиране за малките и средни предприятия / Зорница Стоянова Стоянова. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2015. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2015, с. 68-77. 

  

Сист. No: 74461

- 35 -

CD 44

Тонев, Свилен и др.  Кредитиране на малките и средни предприятия / Свилен Тонев, Нели А. Петкова. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2015. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2015, с. 49-58. 

  

Сист. No: 74459

- 36 -

CD 44

Тонева-Иванова, Боряна.  Новите стандарти за ликвидност на Базелския комитет за банков надзор / Боряна Тонева-Иванова. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2017. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2017, с. 200-207. 

  

Сист. No: 74426

- 37 -

Сп И 50 м

Йосифов, Траян.  Банковото финансиране - фактор за стимулиране на икономическата активност в условията на променяща се бизнес среда / Траян Йосифов. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 1, с. 74-85. 

  

Сист. No: 74508

- 38 -

Сп А 582

Ненков, Димитър.  Сравнителен анализ на методите за определяне цената на собствения капитал / Димитър Ненков, Дияна Митева-Бончева. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 3, с. 5-18. 

  

Сист. No: 74260

- 39 -

Сп А 582

Сотирова, Екатерина и др.  Ликвидността на банковия сектор и състоянието на икономиката на страната / Екатерина Сотирова, Вера Пиримова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 4, с. 5-13. 

  

Сист. No: 74374

- 40 -

Сп Ч J 80 f

Bai, John (Jianqiu) et al.  The Impact of Bank Credit on Labor Reallocation and Aggregate Industry Productivity / John (Jianqiu) Bai, Daniel Carvalho, Gordon M. Phillips. // The Journal of Finance  (New York), 73, 2018, N 6, с. 2787-2836. 

  

Сист. No: 74247

- 41 -

Сп Ч E 18

Lyroudi, Katerina et al.  Do Financial Ratios Affect Stock Returns in the Athens Stock Exchange? / Katerina Lyroudi, Pantelis Valkanas. // Economic Alternatives, 2018, N 4, с. 497-516. 

  

Сист. No: 74395

Финанси

- 42 -

46703

Зейналов, Закир Гаджи оглы.  Лизинговая индустрия в условиях кризисных явлений мировой экономики: глобальный и региональный анализ / Закир Гаджи оглы Зейналов. // Актуальнi питання функцiонувания фiнансового ринку в умовах кризових явищ свiтовоi економiки : III Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя м. Одеса, 26 - 27 квiтня 2018 року. - Одеса : ОНЕУ, 2018, с. 70-73. 

  

Сист. No: 74413

- 43 -

46714

Йонкова, Надежда.  Финансови корекции - правни и икономически последици / Надежда Йонкова. // Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноем. 2017. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 37-47. 

  

Сист. No: 74220

- 44 -

45615

Парушев, Пламен и др.  Метод "разходи-ползи" за оценка на инвестиции в инфраструктурата / Пламен Парушев, Милен Митков. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2018 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2018 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2018, с. 21-25. 

  

Сист. No: 74359

- 45 -

В К 263

Цачев, Цветослав.  Златен хедж слещу пазарни сътресения / Цветослав Цачев. // Капитал, XXVII, N 3, 18-24 ян. 2019, с. 60-61. 

  

Сист. No: 74159

- 46 -

Сп Г 62 Сс

Велинова-Соколова, Надя.  Отчитане на кредитните загуби според МСФО 9: Финансови инструменти / Надя Велинова-Соколова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2018, с. 243-254. 

  

Сист. No: 74275

- 47 -

Сп Н 25 а

Тодоров, Теодор М.  Иновативни методи за измерване на пазарния риск на FOREX пазара / Теодор М. Тодоров. // Народностопански архив, LXXI, 2018, N 4, с. 44-65. 

  

Сист. No: 74344

Държавен бюджет

- 48 -

CD 44

Адемова, А.  Подобряване на структурата на държавните разходи / А. Адемова. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2015. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2015, с. 27-36. 

  

Сист. No: 74452

Бюджетни приходи и разходи

- 49 -

CD 44

Труфев, Трифон.  Бюджетни приходи за 2015 / Трифон Труфев. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2017. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2017, с. 240-255. 

  

Сист. No: 74428

- 50 -

Сп В 83 Э

Акиндинова, Н.В. и др.  Межстрановой анализ структуры и еффективности бюджетных расходов / Н.В. Акиндинова, А. В. Чернявский, А. А. Чепель. // Вопросы экономики  (Москва), 89, 2018, N 12, с. 5-27. 

  

Сист. No: 74348

- 51 -

Сп В 83 Э

Беляков, И.В.  Оценка воздействия бюджетных расходов на экономическую активность / И.В. Беляков. // Вопросы экономики  (Москва), 89, 2018, N 12, с. 28-45. 

  

Сист. No: 74349

- 52 -

Сп Ф 531 п

Донкова, Веселка.  Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2019 г. / Веселка Донкова. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 1, с. 73-82. 

  

Сист. No: 74315

- 53 -

Сп Б 973

Единна бюджетна класификация . // Бюджетът, 28, 2019, N 3, с. 3-44. 

  

Сист. No: 74443

- 54 -

Сп В 83 Э

Михайлова, А. А. и др.  Связь бюджетной открытости и прозрачности с положением стран в основных международных рейтингах / А. А. Михайлова, В. В. Климанов, А. Р. Рабаданова. // Вопросы экономики  (Москва), 89, 2018, N 12, с. 66-76. 

  

Сист. No: 74423

Корпоративни финанси

- 55 -

Сп М 486

Събев, Димитър.  Кредитна лавина лети по склона / Димитър Събев. // Мениджър, 2019, N 1, с. 78-79. 

  

Сист. No: 74326

Финансов контрол

- 56 -

46715

Николова, Бистра.  Административнонаказателната отговорност в сферата на финансовия контрол / Бистра Николова. // Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 20 апр. 2018. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 99-114. 

  

Сист. No: 74299

Данъци. Такси. Налози

- 57 -

CD 44

Трифонова, Михаела.  Обекти на акцизно облагане / Михаела Трифонова. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2017. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2017, с. 264-268. 

  

Сист. No: 74429

- 58 -

46714

Минкова, Ганета.  Данъчното облагане - стимул за икономическо развитие / Ганета Минкова. // Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноем. 2017. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 27-36. 

  

Сист. No: 74219

- 59 -

Сп А 454

Василева, Валентина.  Промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2019 г. / Валентина Василева. // Актив, 2019, N 1, с. 31-36. 

  

Сист. No: 74210

- 60 -

Сп А 454

Василева, Валентина.  Промени в Правилника за прилагане на ЗДДС за 2019 г. / Валентина Василева. // Актив, 2019, N 2, с. 35-37. 

  

Сист. No: 74464

- 61 -

Сп Б 923 з

Вейсел, Али.  Промени в ЗКПО, в сила от 01. 01. 2019 г. / Али Вейсел. // Български законник, XXVIII, 2019, N 2, с. 83-87. 

  

Сист. No: 74404

- 62 -

Сп А 454

Георгиева, Анета.  Коментар на измененията и допълненията в ЗКПО, в сила от 01. 01. 2019 г. / Анета Георгиева. // Актив, 2019, N 1, с. 24-30. 

  

Сист. No: 74209

- 63 -

Сп Ф 531 п

Георгиева, Анета.  Преглед на промените в ЗКПО за 2019 г. / Анета Георгиева. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 1, с. 13-24. 

  

Сист. No: 74311

- 64 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Актуални аспекти при определяне на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО за 2018 година / Мина Димитрова. // Актив, 2019, N 1, с. 37-48. 

  

Сист. No: 74211

- 65 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Актуални аспекти при определяне на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО за 2018 г. / Мина Димитрова. // Актив, 2019, N 2, с. 26-34 ; N 1, с. 37-48. 

  

Сист. No: 74462

- 66 -

Сп Б 923 з

Заркова, Вержиния.  Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. / Вержиния Заркова. // Български законник, XXVIII, 2019, N 2, с. 98-104. 

  

Сист. No: 74406

- 67 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Новите постановки в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2019 г. / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 1, с. 39-58. 

  

Сист. No: 74313

- 68 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Преглед на промените в Закона за местните данъци и такси / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 12, с. 40-51. 

  

Сист. No: 74150

- 69 -

Сп А 454

Момчилов, Бойчо.  Изплащането на дивидент - данъчни и правни аспекти / Бойчо Момчилов. // Актив, 2019, N 1, с. 17-23. 

  

Сист. No: 74207

- 70 -

Сп Б 923 з

Момчилов, Бойчо.  Изплащането на дивидент - данъчно-правни ефекти / Бойчо Момчилов. // Български законник, XXVIII, 2019, N 2, с. 88-97. 

  

Сист. No: 74405

- 71 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Регистрацията по ЗДДС на физически лица при доставки на наемни услуги / Лиляна Панева. // Актив, 2019, N 1, с. 59-62. 

  

Сист. No: 74216

- 72 -

Сп Ф 531 п

Попова, Евгения.  Обзор на промените в ЗДДФЛ, приложими към облаганвето на физическите лица за 2018 г. / Евгения Попова. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 12, с. 20-24. 

  

Сист. No: 74149

- 73 -

Сп Ф 531 п

Попова, Евгения.  Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2019 г. / Евгения Попова. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 1, с. 25-38. 

  

Сист. No: 74312

- 74 -

Сп А 454

Попова, Евгения.  Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. Новите моменти в образеца / Евгения Попова. // Актив, 2019, N 2, с. 38-39. 

  

Сист. No: 74465

- 75 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Данъчни облекчения в полза на предприятията и физическите лица за 2018 г. / Цветан Станкулов. // Актив, 2019, N 2, с. 40-45. 

  

Сист. No: 74467

- 76 -

Сп М 617 х

Странджев, Антоний.  Наредба № 3 - инструмент срещу сивата икономика / Антоний Странджев. // Митническа хроника, XXVII, 2010, N 4, с. 2-3. 

  

Сист. No: 74370

- 77 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Промените в акцизите и данъчните складове / Любка Ценова. // Актив, 2019, N 1, с. 56-58. 

  

Сист. No: 74213

- 78 -

Сп Б 923 з

Янкова, Мина.  Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2019 г. / Мина Янкова. // Български законник, XXVIII, 2019, N 1, с. 113-133. 

  

Сист. No: 74164

Данъчно облагане

- 79 -

CD 44

Исмаилова, Сюлбие.  Данъчно облагане на доходите от наем / Сюлбие Исмаилова. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2015. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2015, с. 37-41. 

  

Сист. No: 74453

Държавни заеми. Държавни дългове

- 80 -

46703

Shopov, Dimcho Ivelinov.  Comparison between the economy of Ukraine and the EU members states part of the PIIGS group during and after the European debt crisis (2008-2017) / Dimcho Ivelinov Shopov. // Актуальнi питання функцiонувания фiнансового ринку в умовах кризових явищ свiтовоi економiки : III Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя м. Одеса, 26 - 27 квiтня 2018 року. - Одеса : ОНЕУ, 2018, с. 123-127. 

  

Сист. No: 74415

- 81 -

46703

Zarkova, Silvia.  Macroprudential instruments as a regulatory method to prevent excessive use of government debt / Silvia Zarkova. // Актуальнi питання функцiонувания фiнансового ринку в умовах кризових явищ свiтовоi економiки : III Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя м. Одеса, 26 - 27 квiтня 2018 року. - Одеса : ОНЕУ, 2018, с. 28-31. 

  

Сист. No: 74412

Пари. Банково дело. Борси

- 82 -

Сп Ю 371

Апостолов, Асен.  Дойде ли краят на тайната на действителните собственици? / Асен Апостолов. // Ютилитис, XVII, 2019, N 1, с. 49-51. 

  

Сист. No: 74400

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 83 -

46703

Поддубная, Виктория Г.  Особенности использования облачных структур в коммерческих банках Украины / Виктория Г. Поддубная. // Актуальнi питання функцiонувания фiнансового ринку в умовах кризових явищ свiтовоi економiки : III Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя м. Одеса, 26 - 27 квiтня 2018 року. - Одеса : ОНЕУ, 2018, с. 20-24. 

  

Сист. No: 74411

- 84 -

Сп Н 25 а

Николаев, Даниел Е.  Влияние на международните търговски банки върху конвергенцията в Европейския съюз / Даниел Е. Николаев. // Народностопански архив, LXXI, 2018, N 4, с. 66-86. 

  

Сист. No: 74345

- 85 -

46703

Marinova, Margarita.  The bank insolvency: a critical view on the regulatory role / Margarita Marinova. // Актуальнi питання функцiонувания фiнансового ринку в умовах кризових явищ свiтовоi економiки : III Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя м. Одеса, 26 - 27 квiтня 2018 року. - Одеса : ОНЕУ, 2018, с. 85-87. 

  

Сист. No: 74414

Пари, валута

- 86 -

В К 263

Запрянов, Йоан.  Другата цена на Bitcoin / Йоан Запрянов. // Капитал, XXVII, N 6, 8-14 февр. 2019, с. 32-33. 

  

Сист. No: 74323

- 87 -

В К 263

Станчев, Ивайло.  Когато загубим ключа към криптобогатството / Ивайло Станчев. // Капитал, XXVII, N 8, 22 февр. 2019, с. 60-61. 

  

Сист. No: 74463

- 88 -

В К 263

Тодоров, Тодор.  Ти декларира ли биткойна? / Тодор Тодоров. // Капитал, XXVII, N 7, 15-21 февр.2019, с. 60-61. 

  

Сист. No: 74409

- 89 -

Сп М 68 э

Буклемишев, О. и др.  Интернационализация рубля: мифы и экономическая политика / О. Буклемишев, Ю. Данилов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2018, N 12, с. 26-34. 

  

Сист. No: 74505

- 90 -

Сп И 502

Грос, Даниел.  Еврото става на 20 години / Даниел Грос. // Икономика, 2019, N 1, ян.-февр. 2019, с. 36-39. 

  

Сист. No: 74214

- 91 -

Сп И 502

Митев, Владимир.  В търсене на сигурността - от Bitcoin към Stablecoin / Владимир Митев. // Икономика, 2019, N 1, ян.-февр. 2019, с. 62-65. 

  

Сист. No: 74215

- 92 -

Сп Ч E 18

Sotiropoulou, Irene.  Byzantine Yperpyra And Venetian Ducats: Missing Pieces In The Puzzle Of Monetary Theory / Irene Sotiropoulou. // Economic Alternatives, 2018, N 3, с. 419-434. 

  

Сист. No: 74257

Инвестиции

- 93 -

Сп Б 923 з

Джилизов, Велко.  По-висока степен на защита на клиентите - ползватели на инвестиционни услуги, по новия Закон за пазарите на финансови инструменти / Велко Джилизов. // Български законник, XXVIII, 2019, N 2, с. 105-116. 

  

Сист. No: 74418

- 94 -

Сп Ч E 18

Sghaier, Imen Mohamed.  Foreign Direct Investment, Financial Development and Economic Growth in North African Countries / Imen Mohamed Sghaier. // Economic Alternatives, 2018, N 4, с. 527-540. 

  

Сист. No: 74399

Борси. Борсови операции

- 95 -

Сп М 486

Нейчев, Николай.  Борсата вече не е само за големи / Николай Нейчев. // Мениджър, 2019, N 1, с. 84-85. 

  

Сист. No: 74331

- 96 -

Сп И 502 д

Симеонов, Стефан и др.  Формиране на инвестиционен профил за акции, търгувани на българската фондова борса за периода август 2016 - декември 2017 / Стефан Симеонов, Теодор Тодоров. // Икономика 21, 8, 2018, N 1, с. 85-116. 

  

Сист. No: 74188

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 97 -

CD 44

Димитрова, Труфка и др.  Изследване на ценовите решения в "Близу Медия Енд Броубенд" ЕАД / Труфка Димитрова, Невена Николаева. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2015. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2015, с. 758-787. 

  

Сист. No: 74519

Икономическа политика

- 98 -

Сп Ю 371

Косоров, Калоян.  Стабилизация и либерализация / Калоян Косоров. // Ютилитис, XVII, 2019, N 1, с. 36-39. 

  

Сист. No: 74390

Регионална икономика

- 99 -

Сп А 582

Регионално и пространствено развитие на градовете в Северозападен район . // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 4, с. 29-42. 

  

Сист. No: 74376

Икономика на България

- 100 -

Сп М 486

Петрухов, Николай.  Един субективен списък / Николай Петрухов. // Мениджър, 2019, N 1, с. 80-81. 

  

Сист. No: 74327

- 101 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  България ще стане част от една от големите индустрии на 21. век / Начо Стригулев. // Мениджър, 2019, N 1, с. 30. 

  

Сист. No: 74333

Икономика на Русия

- 102 -

Сп В 83 Э

Бураншина, Н. А. и др.  Человеческий капитал мигрантов и конвергенция российских регионов по заработной плате / Н. А. Бураншина, Л. И. Смирных. // Вопросы экономики, 89, 2018, N 12, с. 121-138. 

  

Сист. No: 74353

- 103 -

Сп М 68 э

Садовая, Е.  Цифровая экономика и новая парадигма рынка труда / Е. Садовая. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2018, N 12, с. 35-45. 

  

Сист. No: 74506

- 104 -

Сп В 83 Э

Юшков, А. О. и др.  Дотационные регионы России: сценарии увеличения бюджетных доходов / А. О. Юшков, Н. Ю. Одинг, Л. И. Савулькин. // Вопросы экономики  (Москва), 89, 2018, N 12, с. 46-65. 

  

Сист. No: 74352

- 105 -

Сп В 83 Э

Юшков, А. О. и др.  Дотационные регионы России: сценарии увеличения бюджетных доходов / А. О. Юшков, Н. Ю. Одинг, Л. И. Савулькин. // Вопросы экономики  (Москва), 89, 2018, N 12, с. 46-65. 

  

Сист. No: 74421

Бизнес икономика

- 106 -

Сп А 582

Изследване на особеностите на стартиращите фирми с висок потенциал за разтеж (СТАРТ-ъп бизнес) в България . // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 3, с. 55-67. 

  

Сист. No: 74264

- 107 -

Сп Ч E 18

Henriques, Irene.  Addressing Wicked Problems Using New Business Models / Irene Henriques. // Economic Alternatives, 2018, N 4, с. 463-466. 

  

Сист. No: 74392

Икономическа география

- 108 -

Сп Г 62 Сб

Димитров, Димитър.  Оценка на транспортно-географското положение като фактор за регионалното развитие на Североизточна България / Димитър Димитров. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2018, с. 221-246. 

  

Сист. No: 74278

- 109 -

Сп Г 62 Сб

Милкова, Калина.  Съвременните обществени процеси през прочита на социално-икономическата география / Калина Милкова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2018, с. 181-209. 

  

Сист. No: 74276

Стопанска история

- 110 -

Сп И 36 Вн

Палангурски, Милко.  Търговците в Учредителното народно събрание 1879 г. Опит за социално-политически портрет / Милко Палангурски. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, N 2, с. 92-102. 

  

Сист. No: 74224

Икономически растеж

- 111 -

CD 44

Йорданов, Йордан и др.  Екоиновациите - основа на устойчивото развитие / Йордан Йорданов, Светлана Христова. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2016. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2016, с. 4-8. 

  

Сист. No: 74446

- 112 -

Сп А 582

Събев, Димитър.  Проблеми на икономическия растеж в развитите страни / Димитър Събев. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 4, с. 126-132. 

  

Сист. No: 74382

Бизнес политика

- 113 -

Сп Л 763

Най-големите заплахи за бизнеса през 2019 г. . // Логистика, XV, 2019, N 1, с. 44-45. 

  

Сист. No: 74289

Туризъм в България

- 114 -

Сп Г 62 Сб

Минковски, Румен.  Организационна култура на хотелите в София / Румен Минковски. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2018, с. 277-294. 

  

Сист. No: 74280

Търговия

- 115 -

Сп А 582

Кътев, Бисер.  Адаптиране на модел на стратегическа карта за дигитална трансформация на търговец на едро / Бисер Кътев. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 3, с. 83-97. 

  

Сист. No: 74266

Маркетинг

- 116 -

CD 44

Янева, Ралица и др.  Маркетинг на съдържанието - онлайн комуникационна стратегия за привличане и задържане на клиентите / Ралица Янева, Любомира Калудева, Десислава Георгиева. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2016. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2016, с. 114-117. 

  

Сист. No: 74451

- 117 -

Сп Г 62 Сс

Кръстева, Невяна.  Съществува ли глобалният потребител / Невяна Кръстева. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2018, с. 59-74. 

  

Сист. No: 74274

- 118 -

Сп М 486

Димитров, Мартин.  Рекламната 2019 г. ще бъде страшно, ама страшно интересна / Мартин Димитров. // Мениджър, 2019, N 1, с. 56.57. 

  

Сист. No: 74332

- 119 -

Сп И 502

Тотева, Мануела.  Комуникация 4.0 - ефективна дигитализация / Мануела Тотева. // Икономика, 2019, N 1, ян.-февр. 2019, с. 94-97. 

  

Сист. No: 74223

- 120 -

Сп Ч E 18

Csorba, Luiela Magdalena.  Dietary Supplements Consumer Protection in a Global Market / Luiela Magdalena Csorba. // Economic Alternatives, 2018, N 4, с. 549-565. 

  

Сист. No: 74403

Рекламна, комуникационна политика

- 121 -

CD 42

Мещерякова, М.  Как да използваме социални мрежи за ПР цели / М. Мещерякова. // Лятна школа по връзки с обществеността : ХVІІІ лятна школа по Пъблик Рилейшънс 2016. - София : Нов бълг. унив, 2017, с. 9-12. 

  

Сист. No: 74340

- 122 -

CD 42

Славова, Христина.  Мърчандайзинг на туристически услуги. Иновативни аспекти / Христина Славова. // Лятна школа по връзки с обществеността : ХVІІІ лятна школа по Пъблик Рилейшънс 2016. - София : Нов бълг. унив, 2017, с. 40-43. 

  

Сист. No: 74341

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 123 -

Сп М 617 х

Гайдарова, Хризантема.  Ефекти от прилагането на митническата конвенция относно международен превоз на стоки под покритието на карнети ТИР / Хризантема Гайдарова. // Митническа хроника, XXVII, 2012, N 2, с. 7-10. 

  

Сист. No: 74358

- 124 -

Сп М 617 х

Електронни митници . // Митническа хроника, XXVII, 2012, N 1, с. 19-20. 

  

Сист. No: 74357

- 125 -

Сп Ф 531 п

Кирилова, Милена.  Преглед на по-важните промени в Закона за митниците, в сила от 01.01.2019 г. / Милена Кирилова. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 12, с. 52-56. 

  

Сист. No: 74151

- 126 -

Сп М 617 х

Митниците в ЕС в условията на свободно движение на стоки . // Митническа хроника, XXVII, 2015, N 1, с. 13-16. 

  

Сист. No: 74368

- 127 -

Сп М 617 х

Митнически, акцизен и валутен контрол и превенция . // Митническа хроника, XXVII, 2017, N 6, с. 6-13. 

  

Сист. No: 74384

- 128 -

Сп М 617 х

Прилагане на общата търговска и други политики на ЕС . // Митническа хроника, XXVII, 2012, N 1, с. 16-18. 

  

Сист. No: 74356

- 129 -

Сп М 617 х

Развитие и промени в митническата и другите политики на ЕС . // Митническа хроника, XXVII, 2017, N 6, с. 16-17. 

  

Сист. No: 74372

- 130 -

Сп М 617 х

Секторна стратегия за развитие на електронното управление в агенция "Митници" - "Е-митници" 2016-2015 г. . // Митническа хроника, XXVII, 2018, N 2, с. 1-25. 

  

Сист. No: 74176

- 131 -

Сп М 617 х

Специализиран кабинет за обучение по митнически контрол и митническо представителство бе открит в Стопанската академия в Свищов . // Митническа хроника, XXVII, 2018, N 3, с. 17. 

  

Сист. No: 74177

- 132 -

Сп М 617 х

Цанева, Калина.  Контрол и маркиране на изделия от благородни метали / Калина Цанева. // Митническа хроника, XXVII, 2014, N 4, с. 6-7. 

  

Сист. No: 74367

- 133 -

Сп М 617 х

Цветкова, Любка.  Успешен период за митническите органи в борбата с фалшиви стоки / Любка Цветкова. // Митническа хроника, XXVII, 2015, N 5, с. 2-4. 

  

Сист. No: 74369

- 134 -

Сп М 617 х

Eлектронни митници . // Митническа хроника, XXVII, 2017, N 6, с. 18-19. 

  

Сист. No: 74373

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 135 -

Сп А 582

Влайкова, Тамара.  Регламент/ЕС/2018/1672 на ЕС и Съвета - допълнителни правомощия за българските органи / Тамара Влайкова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 4, с. 102-109. 

  

Сист. No: 74380

Международни икономически отношения

- 136 -

Сп М 68 э

Хесин, Е.  Великобритания: изменение экономического ландшафта / Е. Хесин. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2018, N 11, с. 5-14. 

  

Сист. No: 74354

- 137 -

Сп Ч E 18

Dagdemir, Elif Uckan.  An Outlook Оn the Changes of the External Trade Composition of Turkey’s with Major EU Trading Partners: 1996, 2017 / Elif Uckan Dagdemir. // Economic Alternatives, 2018, N 4, с. 480-496. 

  

Сист. No: 74394

- 138 -

Сп Ч E 18

Hadjinikolov, Dimitar et al.  Expected Impact of EU-Vietnam Free Trade Agreement on Bulgaria’s Exports / Dimitar Hadjinikolov, Paskal Zhelev. // Economic Alternatives, 2018, N 4, с. 467-479. 

  

Сист. No: 74393

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 139 -

Сп А 582

Кънева, Аглика.  Сравнителен анализ на усвояването на средства от Европейските структури и инвестиционни фондове в страните - членки на Европейския съюз през програмен период 2014-2020 г. / Аглика Кънева. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 4, с. 85-101. 

  

Сист. No: 74379

- 140 -

Сп Н 25 а

Тодоров, Иван К. и др.  Бъдещото членство на България в Еврозоната от гледна точка на бизнес цикъла / Иван К. Тодоров, Александър Д. Александров, Калина Л. Дурова. // Народностопански архив, LXXI, 2018, N 4, с. 3-15. 

  

Сист. No: 74338

- 141 -

Сп Ч E 18

Durova, Kalina.  Long-Term Impact of the European Funds on Bulgaria’s Economy / Kalina Durova. // Economic Alternatives, 2018, N 3, с. 325-333. 

  

Сист. No: 74250

Право. Наука за държавата и правото

- 142 -

Сп П 83 м

Голева, Поля.  Посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност / Поля Голева. // Правна мисъл, LIX, 2018, N 4, с. 74-85. 

  

Сист. No: 74162

- 143 -

Сп Т 871

Начев, Петър.  Новият Закон за предприятиятя на социалната и солидарна икономика / Петър Начев. // Труд и право, XXVII, 2018, N 12, с. 69-75. 

  

Сист. No: 74140

- 144 -

Сп О 253 п

Пушкарова, Ива.  Организирана престъпност : Видове престъпни сдружения и критерии за тяхното разграничение в съдебната практика / Ива Пушкарова. // Общество и право, 2018, N 9, с. 3-15; № 10, с. 11-26. 

  

Сист. No: 74148

- 145 -

Сп П 83 м

Стоилова-Николова, Живка.  Нови изисквания при разспространението на инвестиционни застрахователни продукти / Живка Стоилова-Николова. // Правна мисъл, LIX, 2018, N 4, с. 86-100. 

  

Сист. No: 74163

Държавна власт. Държавни органи

- 146 -

Сп А 582

Кръстева, Даниела.  Реформите в българската държавна администрация след 1999 г. - постижения, проблеми и възможности за развитие / Даниела Кръстева. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 3, с. 48-54. 

  

Сист. No: 74263

Облигационно право

- 147 -

Сп П 147 п

Хорозов, Георги.  Замяната на издадените акции на приносител с поименни акции / Георги Хорозов. // Търговско и облигационно право, XXII, 2018, N 12, с. 17-28. 

  

Сист. No: 74172

Търговско право

- 148 -

46714

Савов, Венцислав.  Взаимодействие между органите на управление в ООД - нормативна регламентация и практически проблеми / Венцислав Савов. // Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноем. 2017. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 253-262. 

  

Сист. No: 74230

- 149 -

Сп Т 961 п

Антонова, Анета.  Някои въпроси относно общата уредба на сключване на търговски сделки / Анета Антонова. // Търговско право, XXVII, 2018, N 4, с. 65-82. 

  

Сист. No: 74271

Договори за бизнеса

- 150 -

46714

Владова-Иванова, Виолета.  Особености при прекратяване на търговските договори поради непреодолима сила / Виолета Владова-Иванова. // Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноем. 2017. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 193-202. 

  

Сист. No: 74229

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 151 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Митове и факти в трудовото и осигурителното право : За минималната работна заплата / Андрей Александров. // Труд и право, XXVIII, 2019, N 1, с. 16-23. 

  

Сист. No: 74231

Обществено управление. Военни науки

- 152 -

46714

Димитрова, Диана.  Обществените поръчки - законодателен механизъм за правомерно разходване на публични средства / Диана Димитрова. // Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноем. 2017. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, -, с. 172-182. 

  

Сист. No: 74227

- 153 -

46715

Димитрова, Диана.  Националната платформа за електронно възлагане - стъпка в процеса на хармонизация с европейските изисквания / Диана Димитрова. // Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 20 апр. 2018. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 137-148. 

  

Сист. No: 74303

- 154 -

Сп О 253

Цветанова-Минчева, Анелия.  Прилагат ли възложителите на обществени поръчки декларациите към закона за мерките срещу изпирането на пари / Анелия Цветанова-Минчева. // Обществени поръчки, 9, 2019, N 1, с. 9-21. 

  

Сист. No: 74420

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 155 -

46715

Андреева, Андрияна и др.  Съдебен контрол върху административните актове по процедури за хабилитация / Андрияна Андреева, Дарина Димитрова. // Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 20 апр. 2018. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 80-98. 

  

Сист. No: 74285

- 156 -

46715

Нейкова, Мария.  Служебният обмен на данни - водещ принцип в комплексното административно обслужване / Мария Нейкова. // Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 20 апр. 2018. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 23-31. 

  

Сист. No: 74282

Общинско управление

- 157 -

46714

Адем, Севим.  Релацията общински план за развитие - общински бюджет - основа за качествено местно икономическо развитие / Севим Адем. // Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноем. 2017. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 340-350. 

  

Сист. No: 74238

- 158 -

46715

Йонкова, Надежда.  Правен режим на финансово оздравяване на общини с финансови затруднения / Надежда Йонкова. // Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 20 апр. 2018. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 32-40. 

  

Сист. No: 74284

- 159 -

46714

Христов, Владимир.  Общинският съвет и местната икономика / Владимир Христов. // Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноем. 2017. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 183-192. 

  

Сист. No: 74228

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 160 -

46736

Ганева, Ваня.  Роля на социалната работа в подготовката на специалистите по социално дело / Ваня Ганева. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 271-277. 

  

Сист. No: 74499

- 161 -

46736

Йорданов, Йордан Стефанов.  Социалната защита при майчинство в България - състояние, проблеми и възможности / Йордан Стефанов Йорданов. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 278-284. 

  

Сист. No: 74500

Социално осигуряване в България

- 162 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Промени в осигурителното законодателство през 2019 г. / Аспасия Петкова. // Актив, 2019, N 1, с. 63-66. 

  

Сист. No: 74217

Пенсионно осигуряване

- 163 -

46736

Векова, Людмила.  Тенденции в развитието на пенсионносигурителните дружества в България в периода 2010-2017 г. / Людмила Векова. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 219-228. 

  

Сист. No: 74493

- 164 -

46736

Йорданов, Пламен.  Измерения на еквивалентността в публичното пенсионно осигуряване в България / Пламен Йорданов. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 229-238. 

  

Сист. No: 74494

- 165 -

46736

Нинов, Николай.  Горна граница на размера на пенсиите - причини и последствия / Николай Нинов. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 239-247. 

  

Сист. No: 74496

- 166 -

46736

Славчев, Николай.  Новите европейски измерения на допълнителното пенсионно осигуряване в България - справедливо и лично / Николай Славчев. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 55-64. 

  

Сист. No: 74473

Здравно осигуряване

- 167 -

46736

Димитров, Григор.  Реформирането на здравната система - проблеми, алтернативи и възможности / Григор Димитров. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 65-78. 

  

Сист. No: 74474

- 168 -

46736

Николаева, Нора.  Непълен обхват и ограничена финансова осигуреност на населението в програма за профилактика на НЗОК "Годишен общ профилактичен преглед на здравноосигурените лица над 18 години" / Нора Николаева. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 285-293. 

  

Сист. No: 74501

- 169 -

46736

Николова, Маргарита.  Предлаганата спешна здравна реформа - предпоставки и очаквания / Маргарита Николова. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 262-270. 

  

Сист. No: 74498

- 170 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Здравното осигуряване през 2019 г. / Аспасия Петкова. // Актив, 2019, N 2, с. 46-49. 

  

Сист. No: 74468

Застраховане

- 171 -

46736

Вазов, Радостин.  Застраховане на катастрофични рискове посредством алтернативно трансфериране на риска / Радостин Вазов. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 150-168. 

  

Сист. No: 74485

- 172 -

46736

Василев, Венцислав.  Катастрофичното презастрахователно покритие "Превес на загубата" като възможност за минимизиране на плащанията на застрахователя по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите / Венцислав Василев. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 123-128. 

  

Сист. No: 74481

- 173 -

46736

Драганов, Хр.  Особености, свързани с прилагането на системата "Бонус-Малус" на българския застрахователен пазар / Хр. Драганов. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 81-87. 

  

Сист. No: 74475

- 174 -

46736

Иванова, Диана и др.  Проучване на застраховането в горския сектор - методични аспекти / Диана Иванова, Иван Лазаров. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 138-149. 

  

Сист. No: 74483

- 175 -

46736

Илиев, Никола.  Инвестиционен портфейл и рисков профил на българския застрахователен пазар / Никола Илиев. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 170-177. 

  

Сист. No: 74487

- 176 -

46736

Йотов, Йото.  Безумна надпревара! Докога? / Йото Йотов. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 129-139. 

  

Сист. No: 74482

- 177 -

46736

Митков, Милен.  Развитие на автомобилното застраховане в България (2005-2017) / Милен Митков. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 190-200. 

  

Сист. No: 74489

- 178 -

45615

Митков, Милен и др.  Отражение на системата "Платежоспособност II" върху развитието на застраховка "Каско" на моторни превозни средства / Милен Митков, Пламен Парушев. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2018 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2018 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2018, с. 26-30. 

  

Сист. No: 74355

- 179 -

46736

Монова, Михаела Стоянова.  Финансови предизвикателства пред българския застрахователен пазар във връзка със законодателните промени по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите / Михаела Стоянова Монова. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 201-207. 

  

Сист. No: 74490

- 180 -

46736

Пеев, Константин и др.  Ролята на застрахователните брокери в съвременната бизнес среда / Константин Пеев, Йото Йотов, Жени Парпулова. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 88-94. 

  

Сист. No: 74476

- 181 -

46736

Пенев, Орлин.  Генеративен потенциал на агрегирания застрахователен портфейл на общозастрахователното дружество: концептуални аспекти и индикатори / Орлин Пенев. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 101-112. 

  

Сист. No: 74480

- 182 -

46736

Проданов, Стоян.  Застраховане на нематериални активи в дигиталната епоха / Стоян Проданов. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 114-122. 

  

Сист. No: 74478

- 183 -

46736

Радоева, Росица.  Подобряване на финансовите и застрахователните компетенции на областните администрации като стратегически партньор на земеделските производители / Росица Радоева. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 208-214. 

  

Сист. No: 74491

- 184 -

46703

Mitkov, Milen.  Trends in the development of the insurance market in Bulgaria and Ukraine (2008-2016) / Milen Mitkov. // Актуальнi питання функцiонувания фiнансового ринку в умовах кризових явищ свiтовоi економiки : III Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя м. Одеса, 26 - 27 квiтня 2018 року. - Одеса : ОНЕУ, 2018, с. 115-119. 

  

Сист. No: 74410

- 185 -

45615

Mitkov, Milen et al.  Състояние и тенденции в развитието на застраховка "Каско" на моторни превозни средства в България (2005-2016 г.) / Milen Mitkov, Plamen Parushev. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2017 Габрово : Сб. докл., 17-18 ноем. 2017 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2017, с. 78-83. 

  

Сист. No: 74362

- 186 -

45615

Mitkov, Milen et al.  Състояние и тенденции в развитието на застраховка "Каско" на релсови превозни средства в България (2005-2016 г.) / Milen Mitkov, Plamen Parushev. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2017 Габрово : Сб. докл., 17-18 ноем. 2017 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2017, с. 84-89. 

  

Сист. No: 74363

Застраховане в България

- 187 -

46736

Димоларова, Антоанета.  Проблеми и предизвикателства пред застраховането в България 2018-2020 / Антоанета Димоларова. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 43-54. 

  

Сист. No: 74472

- 188 -

Сп П 147 п

Голева, Поля.  За последните измененения и допълнения в Кодекса на застраховането / Поля Голева. // Търговско и облигационно право, XXIII, 2019, N 1, с. 22-36. 

  

Сист. No: 74294

Образование

- 189 -

Сп А 582

Пенкова, Евгения и др.  Емпирични доказателства към ефективността на училищното образование в България / Евгения Пенкова, Александър Вълков. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 3, с. 19-32. 

  

Сист. No: 74261

Образование в България

- 190 -

Сп С 847

Любенова, Анелия и др.  Състояние на българското образование / Анелия Любенова, Любомир Любенов. // Стратегии на образователната и научната политика, 2019, N 1, с. 88-109. 

  

Сист. No: 74442

- 191 -

Сп С 847

Сотиров, Чавдар.  Педагогика на физическата култура - гранична педагогическа наука / Чавдар Сотиров. // Стратегии на образователната и научната политика, 2019, N 1, с. 58-74. 

  

Сист. No: 74440

Висше образование

- 192 -

46736

Димитрова, Полина и др.  Теоретичната и практическата подготовка по застраховане през очите на двама студенти от специалност "Застраховане и социално дело" / Полина Димитрова, Йонко Петков. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 215-216. 

  

Сист. No: 74492

- 193 -

46736

Павлов, Нено и др.  Непреходността на академичното наследство на Стопанска академия в застраховането и социалното дело / Нено Павлов, Румен Ерусалимов. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 3-22. 

  

Сист. No: 74470

- 194 -

46736

Панева, Анелия.  Конкурентни предимства на СА "Д. А. Ценов" при обучението по застраховане и социално дело / Анелия Панева. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 178-189. 

  

Сист. No: 74488

- 195 -

В А 561

Биологичното земеделие в България представиха гост-лектори от практиката . // Алма матер, XXVII, N 2, 04 апр. 2018, с. 2. 

  

Сист. No: 74241

- 196 -

В А 561

Божинова, Марияна.  Новости в приема и обучението на студенти / Марияна Божинова. // Алма матер, XXVIII, N 1, 30 ян. 2019, с. 1. 

  

Сист. No: 74254

- 197 -

В А 561

В Стопанска академия се проведе 11-ото издание на "Национални дни на кариера" . // Алма матер, XXVII, N 2, 04 апр. 2018, с. 3. 

  

Сист. No: 74235

- 198 -

В А 561

Денева, Анета и др.  Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество" : 45 години в полза на науката, образователния процес и национална икономика / Анета Денева, Искра Пантелеева. // Алма матер, XXVII, N Юбил., 20 дек. 2018, с. 1. 

  

Сист. No: 74245

- 199 -

В А 561

Легион от свищовски студенти превзе Колизеума в Рим . // Алма матер, XXVII, N 2, 04 апр. 2018, с. 4. 

  

Сист. No: 74244

- 200 -

В А 561

Майсторски клас за студенти от СФК проведе Агенция "Митници" . // Алма матер, XXVII, N 2, 04 апр. 2018, с. 3. 

  

Сист. No: 74239

- 201 -

В А 561

Марчевски, Иван.  Студент в Стопанска академия - инвестиция със сигурна възвръщаемост : Специализирано издание за КСК'2019 / Иван Марчевски. // Алма матер, XXVIII, N 1, 30 ян. 2019, с. 1. 

  

Сист. No: 74253

- 202 -

В А 561

Министър на туризма гостува в Стопанска академия . // Алма матер, XXVII, N 2, 04 апр. 2018, с. 1. 

  

Сист. No: 74232

- 203 -

В А 561

Областно ученическо състезание организира в Пирдоп катедра ИБП . // Алма матер, XXVII, N 2, 04 апр. 2018, с. 3. 

  

Сист. No: 74240

- 204 -

В А 561

Отново посветиха Ден на студента от спец. "Икономика на туризма" . // Алма матер, XXVII, N 2, 04 апр. 2018, с. 2. 

  

Сист. No: 74242

- 205 -

В А 561

СА участва в международна видеоконференция за информационна сигурност . // Алма матер, XXVII, N 2, 04 апр. 2018, с. 2. 

  

Сист. No: 74234

- 206 -

В А 561

Студентският съвет награди победителите в традиционните спортни състезания . // Алма матер, XXVII, N 2, 04 апр. 2018, с. 4. 

  

Сист. No: 74237

- 207 -

В А 561

Студентският театър отново тръгна към сцената и завоюва награда . // Алма матер, XXVII, N 2, 04 апр. 2018, с. 4. 

  

Сист. No: 74236

- 208 -

В А 561

Съвместна бакалавърска специалност разкрива СА с висше училище в Латвия . // Алма матер, XXVII, N 2, 04 апр. 2018

  

Сист. No: 74233

- 209 -

Сп А 582

Андреева, Андрияна и др.  Трудовоправни и административноправни аспекти в процедурите за хабилитация на академичния състав в Република България / Андрияна Андреева, Дарина Димитрова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 3, с. 137-150. 

  

Сист. No: 74270

- 210 -

Сп А 582

Консулова-Атанасова, Елена.  Студентското кредитиране - България и международният опит / Елена Консулова-Атанасова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 4, с. 78-84. 

  

Сист. No: 74378

- 211 -

Сп И 50 м

Консулова-Атанасова, Елена.  Студентските такси за обучение - основен инструмент за привличане на студенти / Елена Консулова-Атанасова. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 1, с. 86-102. 

  

Сист. No: 74509

- 212 -

Сп П 324

Лазарова, Стоянка и др.  Смесени форми на обучение - иновативен подход за преподаване и обучение във висшите училища / Стоянка Лазарова, Лъчезар Лазаров. // Педагогика, 2019, N 1, с. 17-32. 

  

Сист. No: 74435

- 213 -

46736

Zahariev, Andrey.  Bachelor program of finance, banking and insurance - through an Academic degree towards international business career / Andrey Zahariev. // [Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 95-100. 

  

Сист. No: 74479

- 214 -

В А 561

"Накъде отива Европа?" дискутираха студенти и представители на ЕП . // Алма матер, XXVII, N 2, 04 апр. 2018, с. 1. 

  

Сист. No: 74243

- 215 -

Сп Ч E 18

Velichkov, Nikolay и др.  Economic and Social Effects of Higher Education in the European Union / Nikolay Velichkov, Kristina Stefanova. // Economic Alternatives, 2018, N 4, с. 517-526. 

  

Сист. No: 74396

Висше образование в България

- 216 -

46714

Димитрова, Дарина.  Правни аспекти на стопанската дейност на държавните висши училища / Дарина Димитрова. // Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноем. 2017. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 127-137. 

  

Сист. No: 74221

- 217 -

Сп С 847

Вълчева, Лиляна и др.  Държавните висши училища в България и тенденциите за развитие - година по-късно / Лиляна Вълчева, Стефан Аспарухов. // Стратегии на образователната и научната политика, 2019, N 1, с. 11-25. 

  

Сист. No: 74425

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 218 -

Сп А 582

Казакова-Матева, Янка.  Екологичните директни плащания в контекста на европейските приоритети / Янка Казакова-Матева. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 3, с. 98-109. 

  

Сист. No: 74267

- 219 -

Сп И 502

Колева, Яна.  Пчелите - барометър на екологичното неравновесие / Яна Колева. // Икономика, 2019, N 1, ян.-февр. 2019, с. 148-151. 

  

Сист. No: 74222

- 220 -

Сп И 50

Митов, Антон.  Екологични рискове в екоуправлението на земеделските стопанства / Антон Митов. // Икономика и управление на селското стопанство, 2018, N 2, с. 75-92. 

  

Сист. No: 74196

- 221 -

Сп Ю 371

Овладяване на вредните ефекти от емисиите . // Ютилитис, XVII, 2019, N 1, с. 52-54. 

  

Сист. No: 74402

- 222 -

Сп Ю 371

Устойчива енергия, управление на отпадъци и интелигентни градове . // Ютилитис, XVII, 2019, N 1, с. 24-25. 

  

Сист. No: 74387

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Енергетика

- 223 -

Сп И 502 д

Гущеров, Никола.  Моделиране на потребителското поведение на пазара на електроенергия / Никола Гущеров. // Икономика 21, 8, 2018, N 1, с. 29-50. 

  

Сист. No: 74184

- 224 -

Сп Ю 371

Делев, Никола.  Природният газ е ключът към чистия въздух / Никола Делев. // Ютилитис, XVII, 2019, N 1, с. 20-22. 

  

Сист. No: 74386

- 225 -

Сп Ю 371

Иновация от USM TECH с огромен принос в енергийната ефективност . // Ютилитис, XVII, 2019, N 1, с. 44-48. 

  

Сист. No: 74397

- 226 -

Сп Ю 371

КЕВР и енергийното министерствмо със спешни мерки за пазара . // Ютилитис, XVII, 2019, N 1, с. 43. 

  

Сист. No: 74398

- 227 -

Сп Ю 371

Предстои обсъждане на законови промени за подобряване на ликвидността . // Ютилитис, XVII, 2019, N 1, с. 28-30. 

  

Сист. No: 74388

- 228 -

Сп Ю 371

Развитие на цените на електроенергията на свободния пазар . // Ютилитис, XVII, 2019, N 1, с. 32-34. 

  

Сист. No: 74389

- 229 -

Сп Ю 371

Стайков, Калоян.  Пазарът на електроенергия - между напрежението и лудостта / Калоян Стайков. // Ютилитис, XVII, 2019, N 1, с. 40-42. 

  

Сист. No: 74391

- 230 -

Сп Ч E 18

Dimitrov, Noncho.  Importance of Solar Business in the European Union and Bulgaria / Noncho Dimitrov. // Economic Alternatives, 2018, N 4, с. 541-548. 

  

Сист. No: 74401

Селско стопанство. Горско стопанство

- 231 -

Сп И 50

Александрова, Светлана.  Управление на риска в селското стопанство - модели за застраховане / Светлана Александрова. // Икономика и управление на селското стопанство, 2018, N 2, с. 27-38. 

  

Сист. No: 74192

- 232 -

Сп И 36 Вн

Вачева, Емилия.  Селското стопанство в Свищовската община в периода от Освобождението до края на XIX в. / Емилия Вачева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, N 2, с. 406-420. 

  

Сист. No: 74200

- 233 -

Сп И 50 м

Любенов, Любомир.  Международни и национални пазари на пчелни продукти / Любомир Любенов. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 1, с. 102-121. 

  

Сист. No: 74510

Селскостопански предприятия, производство

- 234 -

Сп Г 62 Сб

Арабян, Оник.  Семейните стопанства в България - преглед и перспективи за развитие / Оник Арабян. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2018, с. 247-264. 

  

Сист. No: 74279

Растениевъдство

- 235 -

Сп Л 792

Гроздовата реколта в Северна България през 2018 година . // Лозарство и винарство, LXVI, 2018, N 5, с. 11-14. 

  

Сист. No: 74336

- 236 -

Сп Л 792

Приложения за смартфони - повече възможности за гроздопроизводителите . // Лозарство и винарство, LXVI, 2018, N 6, с. 11. 

  

Сист. No: 74337

- 237 -

Сп Л 792

Сравнително агробиологично изследване на лозови сортове за бели вина . // Лозарство и винарство, LXVI, 2018, N 4, с. 12-23. 

  

Сист. No: 74335

Земеделие. Организация и управление

- 238 -

Сп З 54

Баева, Ганка.  Маточина : (Melissa officinalis., сем. Lamiaceae) / Ганка Баева. // Земеделие плюс, 2019, N 1, с. 29. 

  

Сист. No: 74441

- 239 -

Сп З 54

Георгиев, Георги.  Соята у нас - реалности и неизползвани възможности / Георги Георгиев. // Земеделие плюс, 2019, N 1, с. 10-15. 

  

Сист. No: 74438

- 240 -

Сп З 54

Георгиева, Н.  Пригодност на сортове фий за биологична система на отглеждане / Н. Георгиева. // Земеделие плюс, 2019, N 1, с. 19-22. 

  

Сист. No: 74439

- 241 -

Сп З 54

Иванов, Божидар и др.  Развитие на производството и търговията с основни зърнени, маслодайни и зеленчукови култури в средносрочен план / Божидар Иванов, Даниела Димитрова, Васил Стойчев. // Земеделие плюс, 2019, N 1, с. 2-5. 

  

Сист. No: 74437

- 242 -

Сп И 502 д

Котева, Нина и др.  Методологически и методически въпроси на икономическата устойчивост на земеделието и земеделските стопанства / Нина Котева, Емилия Соколова, Десислава Тотева. // Икономика 21, 8, 2018, N 1, с. 3-28. 

  

Сист. No: 74182

- 243 -

Сп И 50

Попов, Румен.  Състояние и възможности за развитие на зеленчукопроизводството в България / Румен Попов. // Икономика и управление на селското стопанство, 2018, N 2, с. 14-26. 

  

Сист. No: 74191

Управление на предприятията. Организация на производството

- 244 -

CD 44

Иванова, Габриела.  Теоретико-методологически основи на финансовия анализ / Габриела Иванова. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2017. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2017, с. 275-295. 

  

Сист. No: 74430

- 245 -

45615

Събев, Иван Николаев и др.  Бюджетирането на приходите от дейността на промишленото предприятие като предпоставка за тяхното ефективно управление / Иван Николаев Събев, Цанка Златева-Пектова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2018 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2018 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2018, с. 15-20. 

  

Сист. No: 74366

Мениджмънт

- 246 -

CD 44

Янкова, Маргита.  Същност и елементи на корпоративна стратегия / Маргита Янкова. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2015. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2015, с. 806-822. 

  

Сист. No: 74518

- 247 -

Сп И 502

Александров, Александр.  Идва ерата на компаниите без ръководител : Хоризанталните организации вече навлизат в света на бизнеса и предизвикват традиционния корпоративен модел на управление / Александр Александров. // Икономика, 2018, N 7, с. 136-139. 

  

Сист. No: 74154

- 248 -

Сп Т 871

Божилова, Ваня.  Интерактивен подход за управление на проблемни ситуации в организацията или в екипа / Ваня Божилова. // Труд и право, XXVII, 2018, N 12, с. 53-63. 

  

Сист. No: 74143

- 249 -

45615

Stoyanov, Evgeniy et al.  Ефекти от приложението на "интелигентни" управленски системи в бизнеса / Evgeniy Stoyanov, Krasimira Danailova. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2017 Габрово : Сб. докл., 17-18 ноем. 2017 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2017, с. 109-114. 

  

Сист. No: 74364

- 250 -

Сп Ч E 18

Anass, Melloul.  Obstacles to the Implementation of Management Control in Public Institutions / Melloul Anass. // Economic Alternatives, 2018, N 3, с. 373-383. 

  

Сист. No: 74255

- 251 -

Сп Ч E 18

Dimitrov, Kiril et al.  Dominating Attributes Of Professed Firm Culture Of Holding Companies – Members Of The Bulgarian Industrial Capital Association / Kiril Dimitrov, Marin Geshkov. // Economic Alternatives, 2018, N 3, с. 384-418. 

  

Сист. No: 74256

Контрол-методи на управление

- 252 -

45615

Stoyanov, Evgeniy.  Факторът отговорност и неговата роля за ефективността на българския финансов контрол / Evgeniy Stoyanov, Krasimira Danailova. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2017 Габрово : Сб. докл., 17-18 ноем. 2017 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2017, с. 67-72. 

  

Сист. No: 74361

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 253 -

Сп Ч 895

Василев, Стойне.  Три истини за стартирането на собствен бизнес / Стойне Василев. // Човешки ресурси, 2019, N 1, с. 18-19. 

  

Сист. No: 74445

- 254 -

Сп Н 25 а

Ергашов, Илхомион.  Разширяване на иновационния потенциал и инвестиционната дейност при развиване на ефективно предприемачество / Илхомион Ергашов. // Народностопански архив, LXXI, 2018, N 4, с. 33-43. 

  

Сист. No: 74343

- 255 -

Сп И 36 Вн

Маринова, Маргарита.  Частният кредит в Свищов в периода от Освобождението до войните (1912-1918) - общ преглед / Маргарита Маринова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, N 2, с. 388-405. 

  

Сист. No: 74203

- 256 -

Сп А 582

Славова, Ирена и др.  Клъстери и клъстерни инициативи в България: развитие и предизвикателства / Ирена Славова, Йовка Банкова, Христо Иванов. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 4, с. 14-28. 

  

Сист. No: 74375

- 257 -

Сп В 83 Э

Смирных, Л. И. и др.  Опыт предпринимательства: последствия для заработной платы наемных работников / Л. И. Смирных, А. В. Аистов, Е. Н. Тарунина. // Вопросы экономики  (Москва), 89, 2018, N 12, с. 103-120. 

  

Сист. No: 74424

Корпоративно управление

- 258 -

CD 44

Димитрова, Денислава.  Ползите за държавата и бизнеса от корпоративната социална отговорност / Денислава Димитрова. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2016. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2016, с. 59-63. 

  

Сист. No: 74450

Управление на фирмата

- 259 -

CD 44

Генадиева, Адриана.  Дългосрочно финансово планиране на фирмите / Адриана Генадиева. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2017. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2017, с. 371-380. 

  

Сист. No: 74433

- 260 -

CD 44

Симеонова, Десислава.  Документиране на стоките във " ВИНЕКС ПРЕСЛАВ" АД / Десислава Симеонова. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2017. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2017, с. 401- 410. 

  

Сист. No: 74434

- 261 -

Сп Г 62 Сифф

Найденова, Вихра.  Ключови позиции и планиране на приемствеността в организациите - съвременни тенденции / Вихра Найденова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Философски факултет, 2017, с. 150-165. 

  

Сист. No: 74246

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 262 -

CD 44

Ненкова, Нели.  Финансов анализ на фирма "Радита" ООД / Нели Ненкова. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2017. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2017, с. 350-359. 

  

Сист. No: 74432

- 263 -

CD 44

Тодорова, Мирослава.  Оценка и анализ на финансовото състояние на фирмата / Мирослава Тодорова. // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения : Студентски научни публикации 2017. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2017, с. 296-309. 

  

Сист. No: 74431

- 264 -

45615

Ganchev, Miroslav.  Integrated method for determining the economic potential of industrial enterprise / Miroslav Ganchev. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2016 Габрово : Сб. докл., 18-19 ноем. 2016 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2016, с. 91-96. 

  

Сист. No: 74347

Управление на риска

- 265 -

Сп М 617 х

Управлението на риска в Агенция "Митници" . // Митническа хроника, XXVII, 2012, N 3, с. 2.-4. 

  

Сист. No: 74360

- 266 -

Сп В 986

Устойчивост: околната среда и социалната етика . // Вътрешен одитор, XV, 2018, N 4, с. 29-32. 

  

Сист. No: 74179

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 267 -

Сп А 582

Мицева, Стоянка.  Текстовете на деловата кореспонденция / Стоянка Мицева. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 3, с. 110-122. 

  

Сист. No: 74268

Счетоводство

- 268 -

46714

Колева, Бранимира.  Данъчно-правни аспекти при счетоводното третиране на селско-стопанската продукция при земеделските производители / Бранимира Колева. // Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноем. 2017. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 146-152. 

  

Сист. No: 74225

- 269 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Промени в счетоводната политика. Същност и изисквания за прилагане на счетоводната политика / Живко Бонев. // Актив, 2019, N 1, с. 2-7. 

  

Сист. No: 74197

- 270 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Отчитане на събитията след датата на отчета / Живко Бонев. // Актив, 2019, N 2, с. 5-7. 

  

Сист. No: 74457

- 271 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Преглед на промените в Закона за счетоводството в сила от 01.01.2019 г. / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 12, с. 5-11. 

  

Сист. No: 74141

- 272 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Промени в Закона за счетоводството / Стоян Дурин. // Актив, 2019, N 1, с. 8. 

  

Сист. No: 74198

- 273 -

Сп Б 923 з

Иванова, Росица.  Прилагане на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти с обратна сила / Росица Иванова. // Български законник, XXVIII, 2019, N 1, с. 134-140. 

  

Сист. No: 74165

- 274 -

Сп А 454

Ималова, Диана.  Годишно счетоводно приключване и съставяне на ГФО за 2018 г. в бюджетните организации / Диана Ималова. // Актив, 2019, N 2, с. 8-17. 

  

Сист. No: 74455

- 275 -

Сп А 454

Колева, Христина.  Инвентаризиране на вземанията и задълженията във връзка с изготвяне на гадишния финансов отчет на предприятието / Христина Колева. // Актив, 2019, N 2, с. 2-4. 

  

Сист. No: 74456

- 276 -

Сп А 454

Петрова, Диана.  Счетоводно отчитане на операции по рееекспорт на стоки - организационни и методологични проблеми / Диана Петрова. // Актив, 2019, N 1, с. -13. 

  

Сист. No: 74199

- 277 -

Сп А 454

Петрова, Диана.  Практико-приложни аспекти на счетоводното отчитане на операциите по реекспорт на стоки / Диана Петрова. // Актив, 2019, N 2, с. 23-25. 

  

Сист. No: 74460

- 278 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Отчитане на доставки, извършвани от лице, действащо от свое име, но за чужда сметка / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 12, с. 12-19. 

  

Сист. No: 74142

- 279 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Голяма касова наличност по баланса за 2019 г. или дивидент като "скрито разпределение на печалбата" / Евгени Рангелов. // Актив, 2019, N 1, с. 14-16. 

  

Сист. No: 74206

- 280 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Отчитане на завършени и въведени в експлоатация през 2018 г. строежи на предприятието и тяхното отразяване в ГФО / Евгени Рангелов. // Актив, 2019, N 2, с. 18-22. 

  

Сист. No: 74458

- 281 -

Сп Ф 531 п

Филипов, Велин.  Провените в Закона за счетоводството, свързани с приложимата счетоводна база и опцията за преход от прилагане на МСФО към НСС / Велин Филипов. // Счетоводство, данъци и право, XXVII, 2019, N 1, с. 5-12. 

  

Сист. No: 74310

Осигурително счетоводство

- 282 -

Сп А 454

Заркова, Вержиния.  Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2018 г. / Вержиния Заркова. // Актив, 2019, N 2, с. 50-56. 

  

Сист. No: 74469

- 283 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Условия и ред за прекратяване и спиране дейността на самоосигуряващите се лица / Галина Николова. // Актив, 2019, N 2, с. 57-59. 

  

Сист. No: 74471

Управленско счетоводство

- 284 -

45615

Златева-Пектова, Цанка.  Ролята и значението на управленското счетоводство в системата за управление на знанието / Цанка Златева-Пектова, Иван Събев. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2018 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2018 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2018, с. 119-125. 

  

Сист. No: 74371

Счетоводен анализ

- 285 -

45615

Събев, Иван Николаев.  Практикоприложни аспекти на счетоводния структурен анализ на приходите от дейността на машиностроителните предприятия в конкурентна среда / Иван Николаев Събев. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2018 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2018 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2018, с. 10-14. 

  

Сист. No: 74365

Одиторски контрол

- 286 -

46715

Колева, Бранимира.  Данъчно-правни проблеми свързани с големите наличности от материални запаси / Бранимира Колева. // Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 20 апр. 2018. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018, с. 115-127. 

  

Сист. No: 74301

- 287 -

Сп В 986

Управление на риска и контролни дейности: адаптиране към промените . // Вътрешен одитор, XV, 2018, N 4, с. 27-28. 

  

Сист. No: 74178

Транспорт

- 288 -

Сп А 582

Цветкова, Светла и др.  Анализ на състоянието на автобусния транспорт на територията на Столична община и насоки за устойчивото му развитие / Светла Цветкова, Слав Монов. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 3, с. 33-47. 

  

Сист. No: 74262

Реклама

- 289 -

CD 42

Кутевски, Боян.  Социалните медии като елемент от изграждането на филмовия брандинг / Боян Кутевски. // Лятна школа по връзки с обществеността : ХVІІІ лятна школа по Пъблик Рилейшънс 2016. - София : Нов бълг. унив, 2017, с. 3-6. 

  

Сист. No: 74339

- 290 -

Сп А 582

Божков, Иван.  Първите 120 години в изследването на рекламната ефективност / Иван Божков. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 3, с. 123-136. 

  

Сист. No: 74269

Хранително-вкусова промишленост

- 291 -

Сп Х 74 п

ДНК, храни, здраве . // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 1, с. 22-23. 

  

Сист. No: 74448

- 292 -

Сп Х 74 п

Карев, Николай и др.  Основни направления в търсенето и предлагането на растителни масла и мазнини / Николай Карев, Александра Господинова. // Хранително-вкусова промишленост, LXVII, 2018, N 10, с. 28-31. 

  

Сист. No: 74152

- 293 -

Сп Х 74 п

Повратна година за устойчивите храни . // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 1, с. 15-17. 

  

Сист. No: 74447

- 294 -

Сп Х 74 п

Предизвикателствата пред храните на бъдещето . // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, N 1, с. 37. 

  

Сист. No: 74454

- 295 -

Сп И 50

Родопски, Величко и др.  Изследване на факторите, влияещи върху конкурентоспособността на млекопреработвателните предприятия : стратегическо управление на финансовите дейности / Величко Родопски, Теодор Радев, Петър Борисов. // Икономика и управление на селското стопанство, 2018, N 2, с. 39-49. 

  

Сист. No: 74193

- 296 -

Сп И 50

Родопски, Величко и др.  Влияние на концентрацията на капитали в млекопреработвателните предприятия върху конкурентоспособността им / Величко Родопски, Петър Борисов, Теодор Радев. // Икономика и управление на селското стопанство, 2018, N 2, с. 50-59. 

  

Сист. No: 74194

Строителство

- 297 -

Сп А 582

Игнатова, Николинка.  Изследване на рентабилността на строителните компании за периода 2008-2015 г. / Николинка Игнатова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 3, с. 68-82. 

  

Сист. No: 74265

Информационни технологии

- 298 -

В К 263

Михайлова, Гергана.  Защита за виртуалното ми "Аз" / Гергана Михайлова. // Капитал, XXVII, N 3, 18-24 ян. 2019, с. 62-63. 

  

Сист. No: 74160

- 299 -

Сп И 502

Александров, Александр.  Неуспелите ИТ хегемони / Александр Александров. // Икономика, 2019, N 1, ян.-февр. 2019, с. 120-124. 

  

Сист. No: 74218

- 300 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Компютърните чипове променят дигиталния свят / Ники Божилов. // Логистика, XV, 2019, N 1, с. 48-49. 

  

Сист. No: 74291

- 301 -

Сп C 58

Бранскомб, Мери.  Дейности, които да автоматизирате с ИТ / Мери Бранскомб. // CIO, XV, 2019, N 2, с. 64-66. 

  

Сист. No: 74486

- 302 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Виртуалните асистенти в помощ на бизнеса / Мария Динкова. // CIO, XV, 2019, N 2, с. 70-72. 

  

Сист. No: 74504

- 303 -

Сп И 502

Колева, Яна.  Дигиталната панацея : Светът стана цифров, удобството е важно, но сигурността и качеството съвсем не са за пренебрегване / Яна Колева. // Икономика, 2018, N 7, с. 102-105. 

  

Сист. No: 74153

- 304 -

Сп C 58

Шейн, Естер.  Културата на иновации - ключова част от дигиталната трансформация / Естер Шейн. // CIO, XV, 2019, N 2, с. 67-69. 

  

Сист. No: 74495

- 305 -

Сп C 58

Шест ключови прогнози за архитектурата на системите . // CIO, XIV, 2018, N 12, с. 4-8. 

  

Сист. No: 74138

- 306 -

Сп Ч E 18

Krushkov, Nikolay.  Identifying and Managing Protected Information Types in Information Society / Nikolay Krushkov. // Economic Alternatives, 2018, N 3, с. 311-324. 

  

Сист. No: 74249

Информационни мрежи. Информационни системи

- 307 -

45615

Никифорова, Лилия и др.  Модель повышения информационной безопасности европейской страны, принимающей мигрантов из неразвитых стран / Лилия А. Никифорова, Анатолий А. Шиян. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2016 Габрово : Сб. докл., 18-19 ноем. 2016 г. : Т. 1 - 4 : Т. 2. - Габрово : ТУ-Габрово, 2016, с. 421-424. 

  

Сист. No: 74350

- 308 -

46714

Попова-Йосифова, Надежда.  Качествени характеристики на полезната финансова информация / Надежда Попова-Йосифова. // Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноем. 2017. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 153-163. 

  

Сист. No: 74226

- 309 -

Сп Т 871

Александров, Андрей и др.  Задължения на администраторите при пробив в сигурността на личните данни / Андрей Александров, Десислава Кръстева. // Труд и право, XXVII, 2018, N 12, с. 44-51. 

  

Сист. No: 74144

- 310 -

Сп М 617 х

Георгиева, Мария.  GDPR - как да защитаваме личните данни ? / Мария Георгиева. // Митническа хроника, XXVII, 2018, N 3, с. 8-9. 

  

Сист. No: 74174

- 311 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Платформите за споделяне на данни - ключ към интелигентното управление / Мария Динкова. // CIO, XV, 2019, N 2, с. 40-43. 

  

Сист. No: 74477

- 312 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Интелигентният град започва от администрацията / Мария Динкова. // CIO, XV, 2019, N 2, с. 44-45. 

  

Сист. No: 74484

- 313 -

Сп Б 973

Пра ктически въпроси на защитата на личните данни . // Бюджетът, 28, 2019, N 2, с. 49-61. 

  

Сист. No: 74166

- 314 -

Сп C 58

Суинхоу, Дан.  Фалшивите данни и интернет на нещата / Дан Суинхоу. // CIO, XIV, 2018, N 12, с. 56-58. 

  

Сист. No: 74139

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 315 -

Сп А 582

Великова, Еленита и др.  Икономически ефекти от използването на минералните извори в СПА обектите / Еленита Великова, Иво Анев. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 4, с. 60-77. 

  

Сист. No: 74377

- 316 -

45615

Atik, Damla et al.  A research on arboretums within tourism concept / Damla Atik, Candan Zulfikar, Gokcen Bayrak Yilmaz. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2016 Габрово : Сб. докл., 18-19 ноем. 2016 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2016, с. 240-243. 

  

Сист. No: 74346

- 317 -

45615

Pasichnyk, V. et al.  Safety recommendation system for tourist trips / V. Pasichnyk, N. Kunanec. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2016 Габрово : Сб. докл., 18-19 ноем. 2016 г. : Т. 1 - 4 : Т. 2. - Габрово : ТУ-Габрово, 2016, с. 441-446. 

  

Сист. No: 74351

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 318 -

В Д 92

Магистрите от випуск 2018 на Стопанска академия получиха дипломите си на тържествени церемонии . // Дунавско дело, LXV, N 8, 1-7 март 2019, с. 8. 

  

Сист. No: 74511

- 319 -

В Д 92

Студентски съвет при Стопанска академия бе домакин на Общото събрание на НПСС . // Дунавско дело, LXV, N 8, 1-7 март 2019, с. 3. 

  

Сист. No: 74507


 Индекс по АВТОРИ

Адем, Севим 157 
Адемова, А. 48 
Аистов, А. В. 257 
Акиндинова, Н.В. 50 
Александров, Александр 247 299 
Александров, Александър Д. 140 
Александров, Андрей 151 309 
Александрова, Светлана 231 
Андреева, Андрияна 155 209 
Анев, Иво 315 
Антонова, Анета 149 
Антонова, Катя 25 
Апостолов, Асен 82 
Арабян, Оник 234 
Аспарухов, Стефан 217 
Баева, Ганка 238 
Банкова, Йовка 256 
Белева, Искра 28 
Беляков, И.В. 51 
Богданов, Богдан 3 
Божилов, Ники 300 
Божилова, Ваня 248 
Божинова, Марияна 196 
Божков, Иван 290 
Бонев, Живко 269 270 
Борисов, Петър 295 296 
Бранскомб, Мери 301 
Буклемишев, О. 89 
Бураншина, Н. А. 102 
Вазов, Радостин 171 
Василев, Венцислав 172 
Василев, Стойне 253 
Василева, Валентина 59 60 
Василева, Евгения 11 
Вачева, Емилия 232 
Вейсел, Али 61 
Векова, Людмила 163 
Велева, Пламена 31 
Великова, Еленита 315 
Велинова-Соколова, Надя 46 
Владова-Иванова, Виолета 150 
Влайкова, Тамара 135 
Вълков, Александър 189 
Вълчева, Лиляна 217 
Гайдарова, Хризантема 123 
Ганева, Ваня 160 
Генадиева, Адриана 259 
Георгиев, Георги 239 
Георгиев, Румен 2 
Георгиева, Анета 62 63 
Георгиева, Десислава 116 
Георгиева, Мария 310 
Георгиева, Н. 240 
Герова, Диляна 32 
Голева, Поля 142 188 
Господинова, Александра 292 
Грос, Даниел 90 
Гущеров, Никола 223 
Данилов, Ю. 89 
Данчева, Албена 4 
Делев, Никола 224 
Денева, Анета 198 
Джелил, Мелтем 30 
Джилизов, Велко 93 
Димитров, Григор 167 
Димитров, Димитър 108 
Димитров, Мартин 118 
Димитрова, Даниела 241 
Димитрова, Дарина 155 209 216 
Димитрова, Денислава 258 
Димитрова, Диана 152 153 
Димитрова, Мина 64 65 
Димитрова, Полина 192 
Димитрова, Труфка 97 
Димоларова, Антоанета 187 
Динкова, Мария 302 311 312 
Донкова, Веселка 52 
Досев, Христо 271 
Драганов, Хр. 173 
Дурин, Стоян 272 
Дурова, Калина Л. 140 
Евлогиев, Емил 14 
Ергашов, Илхомион 254 
Ерусалимов, Румен 193 
Запрянов, Йоан 86 
Заркова, Вержиния 66 282 
Зейналов, Закир Гаджи оглы 42 
Златева-Пектова, Цанка 245 284 
Иванов, Божидар 241 
Иванов, Христо 256 
Иванова, Габриела 244 
Иванова, Диана 174 
Иванова, Павлина 26 
Иванова, Росица 273 
Игнатова, Николинка 297 
Илиев, Никола 175 
Илиева, Таня 27 
Ималова, Диана 274 
Исмаилова, Сюлбие 79 
Йонкова, Надежда 43 158 
Йорданов, Йордан 111 
Йорданов, Йордан Стефанов 161 
Йорданов, Пламен 164 
Йорданова, Таня 18 
Йосифов, Траян 37 
Йотов, Йото 176 180 
Казакова-Матева, Янка 218 
Калудева, Любомира 116 
Карев, Николай 292 
Кирилова, Милена 125 
Климанов, В. В. 54 
Колева, Бранимира 268 286 
Колева, Христина 275 
Колева, Яна 219 303 
Кондарев, Ивайло 67 
Консулова-Атанасова, Елена 210 211 
Косоров, Калоян 98 
Котева, Нина 242 
Кръстева, Даниела 146 
Кръстева, Десислава 309 
Кръстева, Надежда 23 
Кръстева, Невяна 117 
Кутевски, Боян 289 
Кънева, Аглика 139 
Кътев, Бисер 115 
Лазаров, Иван 174 
Лазаров, Лъчезар 212 
Лазарова, Стоянка 212 
Любенов, Любомир 190 233 
Любенова, Анелия 190 
Маринова, Маргарита 255 
Марчевски, Иван 201 
Мещерякова, М. 121 
Милкова, Калина 109 
Минкова, Ганета 58 68 
Минковски, Румен 114 
Митев, Владимир 91 
Митева-Бончева, Дияна 38 
Митков, Милен 44 177 178 
Митов, Антон 220 
Митова, Диляна 8 
Михайлов, Пеню 17 
Михайлова, А. А. 54 
Михайлова, Гергана 298 
Мицева, Стоянка 267 
Момчилов, Бойчо 69 70 
Монов, Слав 288 
Монова, Михаела Стоянова 179 
Найденова, Вихра 261 
Начев, Петър 143 
Нейкова, Мария 156 
Нейчев, Николай 95 
Ненков, Димитър 38 
Ненкова, Нели 262 
Никифорова, Лилия А. 307 
Николаев, Даниел Е. 84 
Николаева, Невена 97 
Николаева, Нора 168 
Николова, Бистра 56 
Николова, Галина 283 
Николова, Денислава 30 
Николова, Маргарита 169 
Николова, Надежда 6 
Нинов, Николай 165 
Одинг, Н. Ю. 104 105 
Павлов, Нено 193 
Палангурски, Милко 110 
Панева, Анелия 194 
Панева, Лиляна 71 
Пантелеева, Искра 198 
Парпулова, Жени 180 
Парушев, Пламен 44 178 
Пеев, Константин 180 
Пенев, Орлин 181 
Пенева, Аника 9 
Пенкова, Евгения 189 
Петков, Йонко 192 
Петкова, Аспасия 162 170 
Петкова, Нели А. 35 
Петкова, Станислава 33 
Петрова, Диана 276 277 
Петрухов, Николай 100 
Пиримова, Вера 39 
Поддубная, Виктория Г. 83 
Попов, Румен 243 
Попова, Евгения 72 73 74 
Попова-Йосифова, Надежда 308 
Проданов, Стоян 182 
Пушкарова, Ива 144 
Рабаданова, А. Р. 54 
Радев, Теодор 295 296 
Радоева, Росица 183 
Раймундов, Петър 12 
Рангелов, Евгени 278 279 280 
Родопски, Величко 295 296 
Рюстем, Расим 7 
Савов, Венцислав 148 
Савулькин, Л. И. 104 105 
Садовая, Е. 103 
Саргсян, Карен С. 20 
Симеонов, Стефан 96 
Симеонова, Десислава 260 
Славова, Ирена 256 
Славова, Христина 122 
Славчев, Николай 166 
Смирных, Л. И. 102 257 
Соколова, Емилия 242 
Сотиров, Чавдар 191 
Сотирова, Екатерина 39 
Стайков, Калоян 229 
Станкулов, Цветан 75 
Станчев, Ивайло 87 
Статева, Галя 5 
Стемплевска, Людмила 13 
Стоилова-Николова, Живка 145 
Стойчев, Васил 241 
Стоянов, Васил 21 
Стоянова, Зорница Стоянова 34 
Странджев, Антоний 76 
Стригулев, Начо 101 
Суинхоу, Дан 314 
Събев, Димитър 55 112 
Събев, Иван 284 
Събев, Иван Николаев 245 285 
Тарунина, Е. Н. 257 
Тодоров, Иван К. 140 
Тодоров, Теодор 96 
Тодоров, Теодор М. 47 
Тодоров, Тодор 88 
Тодорова, Мирослава 263 
Тонев, Свилен 35 
Тонева-Иванова, Боряна 36 
Тотева, Десислава 242 
Тотева, Мануела 119 
Траянов, Траян 10 
Трифонова, Михаела 57 
Труфев, Трифон 49 
Филипов, Велин 281 
Хесин, Е. 136 
Хорозов, Георги 147 
Христов, Владимир 159 
Христова, Адриана 29 
Христова, Светлана 111 
Цанева, Калина 132 
Цачев, Цветослав 45 
Цветанова-Минчева, Анелия 154 
Цветкова, Любка 133 
Цветкова, Светла 288 
Ценова, Любка 77 
Чепель, А. А. 50 
Чернявский, А. В. 50 
Шейн, Естер 304 
Шиян, Анатолий А. 307 
Юшков, А. О. 104 105 
Янева, Ралица 116 
Янкова, Маргита 246 
Янкова, Мина 78 
Anass, Melloul 250 
Atik, Damla 316 
Bai, John (Jianqiu) 40 
Carvalho, Daniel 40 
Chen, Chien-Hsun 22 
Csorba, Luiela Magdalena 120 
Dagdemir, Elif Uckan 137 
Danailova, Krasimira 249 252 
Dimitrov, Kiril 251 
Dimitrov, Noncho 230 
Durova, Kalina 141 
Ganchev, Miroslav 264 
Geshkov, Marin 251 
Hadjinikolov, Dimitar 138 
Henriques, Irene 107 
Krushkov, Nikolay 306 
Kunanec, N. 317 
Lai, P. C. 1 
Lutf, Lutfullah 24 
Lyroudi, Katerina 41 
Marinov, Momchil 19 
Marinova, Margarita 85 
Mitkov, Milen 184 185 186 
Parushev, Plamen 185 186 
Pasichnyk, V. 317 
Phillips, Gordon M. 40 
Sghaier, Imen Mohamed 94 
Shopov, Dimcho Ivelinov 80 
Sotiropoulou, Irene 92 
Stefanova, Kristina 215 
Stoeva, Ivayla 15 
Stoyanov, Evgeniy 249 252 
Valkanas, Pantelis 41 
Vasileva, Evgeniya 16 
Velichkov, Nikolay 215 
Yasini, Shahadat I Haq 24 
Yilmaz, Gokcen Bayrak 316 
Zahariev, Andrey 213 
Zarkova, Silvia 81 
Zhelev, Paskal 138 
Zulfikar, Candan 316 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Адаптиране на модел на стратегическа карта за дигитална трансформация на търговец на едро 115 
Административнонаказателната отговорност в сферата на финансовия контрол 56 
Академик проф. д-р Иван Стефанов - виден български учен статистик, финансист, демограф, икономист, педагог и общественик 6 
Актуални аспекти при определяне на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО за 2018 г. 65 
Актуални аспекти при определяне на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО за 2018 година 64 
Анализ на състоянието на автобусния транспорт на територията на Столична община и насоки за устойчивото му развитие 288 
Банково кредитиране на фирмите в съвременни условия 31 
Банковото финансиране - фактор за стимулиране на икономическата активност в условията на променяща се бизнес среда 37 
Безумна надпревара! Докога? 176 
Биологичното земеделие в България представиха гост-лектори от практиката 195 
Борсата вече не е само за големи 95 
Бъдещото членство на България в Еврозоната от гледна точка на бизнес цикъла 140 
България ще стане част от една от големите индустрии на 21. век 101 
Бюджетирането на приходите от дейността на промишленото предприятие като предпоставка за тяхното ефективно управление 245 
Бюджетни приходи за 2015 49 
В Стопанска академия се проведе 11-ото издание на "Национални дни на кариера" 197 
В търсене на сигурността - от Bitcoin към Stablecoin 91 
Великобритания: изменение экономического ландшафта 136 
Взаимодействие между органите на управление в ООД - нормативна регламентация и практически проблеми 148 
Виртуалните асистенти в помощ на бизнеса 302 
Влияние на концентрацията на капитали в млекопреработвателните предприятия върху конкурентоспособността им 296 
Влияние на международните търговски банки върху конвергенцията в Европейския съюз 84 
Влиянието на цените на хранителните продукти върху бедността в България през 2011 година 7 
Външна миграция на населението 9 
Генеративен потенциал на агрегирания застрахователен портфейл на общозастрахователното дружество: концептуални аспекти и индикатори 181 
Годишно счетоводно приключване и съставяне на ГФО за 2018 г. в бюджетните организации 274 
Голяма касова наличност по баланса за 2019 г. или дивидент като "скрито разпределение на печалбата" 279 
Горна граница на размера на пенсиите - причини и последствия 165 
Гроздовата реколта в Северна България през 2018 година 235 
Данъчни облекчения в полза на предприятията и физическите лица за 2018 г. 75 
Данъчно облагане на доходите от наем 79 
Данъчно-правни аспекти при счетоводното третиране на селско-стопанската продукция при земеделските производители 268 
Данъчно-правни проблеми свързани с големите наличности от материални запаси 286 
Данъчното облагане - стимул за икономическо развитие 58 
Дейности, които да автоматизирате с ИТ 301 
Демографските процеси в България след присъединяването към ЕС и проблемите на развитие на човешките ресурси в селските райони (на базата на европейската типология за райониране) 8 
Детският труд и неговата наказателноправна уредба 23 
Диаспората като шанс, не като трагедия 10 
Дигиталната панацея 303 
ДНК, храни, здраве 291 
Дойде ли краят на тайната на действителните собственици? 82 
Документиране на стоките във " ВИНЕКС ПРЕСЛАВ" АД 260 
Дотационные регионы России: сценарии увеличения бюджетных доходов 104 105 
Другата цена на Bitcoin 86 
Дългосрочно финансово планиране на фирмите 259 
Държавните висши училища в България и тенденциите за развитие - година по-късно 217 
Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите и приложението й в България 27 
Еврото става на 20 години 90 
Един субективен списък 100 
Единна бюджетна класификация 53 
Екоиновациите - основа на устойчивото развитие 111 
Екологични рискове в екоуправлението на земеделските стопанства 220 
Екологичните директни плащания в контекста на европейските приоритети 218 
Електронни митници 124 
Емпирични доказателства към ефективността на училищното образование в България 189 
Ефекти от прилагането на митническата конвенция относно международен превоз на стоки под покритието на карнети ТИР 123 
Ефекти от приложението на "интелигентни" управленски системи в бизнеса 249 
За последните измененения и допълнения в Кодекса на застраховането 188 
Задължения на администраторите при пробив в сигурността на личните данни 309 
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. 66 
Замяната на издадените акции на приносител с поименни акции 147 
Застраховане на катастрофични рискове посредством алтернативно трансфериране на риска 171 
Застраховане на нематериални активи в дигиталната епоха 182 
Защита за виртуалното ми "Аз" 298 
Здравното осигуряване през 2019 г. 170 
Златен хедж слещу пазарни сътресения 45 
Идва ерата на компаниите без ръководител 247 
Измерения на еквивалентността в публичното пенсионно осигуряване в България 164 
Изплащането на дивидент - данъчни и правни аспекти 69 
Изплащането на дивидент - данъчно-правни ефекти 70 
Изследване на особеностите на стартиращите фирми с висок потенциал за разтеж (СТАРТ-ъп бизнес) в България 106 
Изследване на рентабилността на строителните компании за периода 2008-2015 г. 297 
Изследване на факторите, влияещи върху конкурентоспособността на млекопреработвателните предприятия : стратегическо управление на финансовите дейности 295 
Изследване на ценовите решения в "Близу Медия Енд Броубенд" ЕАД 97 
Икономически ефекти от използването на минералните извори в СПА обектите 315 
Икономически и социални аспекти на здравословните и безопасни условия на труд 26 
Инвентаризиране на вземанията и задълженията във връзка с изготвяне на гадишния финансов отчет на предприятието 275 
Инвестиционен портфейл и рисков профил на българския застрахователен пазар 175 
Иновативни методи за измерване на пазарния риск на FOREX пазара 47 
Иновационната стратегия и конкурентните позиции на българската икономика 2 
Иновация от USM TECH с огромен принос в енергийната ефективност 225 
Интелигентният град започва от администрацията 312 
Интерактивен подход за управление на проблемни ситуации в организацията или в екипа 248 
Интернационализация рубля: мифы и экономическая политика 89 
Как да използваме социални мрежи за ПР цели 121 
Катастрофичното презастрахователно покритие "Превес на загубата" като възможност за минимизиране на плащанията на застрахователя по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите 172 
Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество" 198 
Качествени характеристики на полезната финансова информация 308 
КЕВР и енергийното министерствмо със спешни мерки за пазара 226 
Клъстери и клъстерни инициативи в България: развитие и предизвикателства 256 
Ключови позиции и планиране на приемствеността в организациите - съвременни тенденции 261 
Когато загубим ключа към криптобогатството 87 
Коментар на измененията и допълненията в ЗКПО, в сила от 01. 01. 2019 г. 62 
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2019 г. 73 
Компютърните чипове променят дигиталния свят 300 
Комуникация 4.0 - ефективна дигитализация 119 
Конкурентни предимства на СА "Д. А. Ценов" при обучението по застраховане и социално дело 194 
Контрол и маркиране на изделия от благородни метали 132 
Корупционни престъпления 12 
Корупция в бизнеса - за или против? 13 
Кредитиране на малките и средни предприятия 35 
Кредитна лавина лети по склона 55 
Културата на иновации - ключова част от дигиталната трансформация 304 
Легион от свищовски студенти превзе Колизеума в Рим 199 
Лизинговая индустрия в условиях кризисных явлений мировой экономики: глобальный и региональный анализ 42 
Ликвидността на банковия сектор и състоянието на икономиката на страната 39 
Магистрите от випуск 2018 на Стопанска академия получиха дипломите си на тържествени церемонии 318 
Майсторски клас за студенти от СФК проведе Агенция "Митници" 200 
Маркетинг на съдържанието - онлайн комуникационна стратегия за привличане и задържане на клиентите 116 
Маточина 238 
Международни и национални пазари на пчелни продукти 233 
Межстрановой анализ структуры и еффективности бюджетных расходов 50 
Метод "разходи-ползи" за оценка на инвестиции в инфраструктурата 44 
Методологически и методически въпроси на икономическата устойчивост на земеделието и земеделските стопанства 242 
Министър на туризма гостува в Стопанска академия 202 
Мисли за недоказани хипотези 17 
Митниците в ЕС в условията на свободно движение на стоки 126 
Митнически, акцизен и валутен контрол и превенция 127 
Митове и факти в трудовото и осигурителното право 151 
Младежка заетост и устойчиво развитие на обществото 30 
Моделиране на потребителското поведение на пазара на електроенергия 223 
Модель повышения информационной безопасности европейской страны, принимающей мигрантов из неразвитых стран 307 
Мърчандайзинг на туристически услуги. Иновативни аспекти 122 
Най-големите заплахи за бизнеса през 2019 г. 113 
Наредба № 3 - инструмент срещу сивата икономика 76 
Националната платформа за електронно възлагане - стъпка в процеса на хармонизация с европейските изисквания 153 
Необходимост от промени свързани с обученията на безработни в България 29 
Неорганизираната организирана престъпност - принципи на действие и проявления 11 
Непреходността на академичното наследство на Стопанска академия в застраховането и социалното дело 193 
Непълен обхват и ограничена финансова осигуреност на населението в програма за профилактика на НЗОК "Годишен общ профилактичен преглед на здравноосигурените лица над 18 години" 168 
Неравенствата в образованието и тяхното отражение на пазара на труда в България 28 
Неуспелите ИТ хегемони 299 
Нови изисквания при разспространението на инвестиционни застрахователни продукти 145 
Новите европейски измерения на допълнителното пенсионно осигуряване в България - справедливо и лично 166 
Новите постановки в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2019 г. 67 
Новите стандарти за ликвидност на Базелския комитет за банков надзор 36 
Новият Закон за предприятиятя на социалната и солидарна икономика 143 
Новости в приема и обучението на студенти 196 
Някои въпроси относно общата уредба на сключване на търговски сделки 149 
Обекти на акцизно облагане 57 
Обзор на промените в ЗДДФЛ, приложими към облаганвето на физическите лица за 2018 г. 72 
Областно ученическо състезание организира в Пирдоп катедра ИБП 203 
Обществените поръчки - законодателен механизъм за правомерно разходване на публични средства 152 
Общинският съвет и местната икономика 159 
Овладяване на вредните ефекти от емисиите 221 
Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2018 г. 282 
Опыт предпринимательства: последствия для заработной платы наемных работников 257 
Организационна култура на хотелите в София 114 
Организирана престъпност 144 
Основни направления в търсенето и предлагането на растителни масла и мазнини 292 
Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2019 г. 52 
Особенности использования облачных структур в коммерческих банках Украины 83 
Особености при прекратяване на търговските договори поради непреодолима сила 150 
Особености, свързани с прилагането на системата "Бонус-Малус" на българския застрахователен пазар 173 
Отново посветиха Ден на студента от спец. "Икономика на туризма" 204 
Отражение на системата "Платежоспособност II" върху развитието на застраховка "Каско" на моторни превозни средства 178 
Отчитане на доставки, извършвани от лице, действащо от свое име, но за чужда сметка 278 
Отчитане на завършени и въведени в експлоатация през 2018 г. строежи на предприятието и тяхното отразяване в ГФО 280 
Отчитане на кредитните загуби според МСФО 9: Финансови инструменти 46 
Отчитане на събитията след датата на отчета 270 
Оценка воздействия бюджетных расходов на экономическую активность 51 
Оценка и анализ на финансовото състояние на фирмата 263 
Оценка на транспортно-географското положение като фактор за регионалното развитие на Североизточна България 108 
Пазарът на електроенергия - между напрежението и лудостта 229 
Педагогика на физическата култура - гранична педагогическа наука 191 
Пет основни статистически измерения за социално-икономическото развитие на България преди и след влизането в Европейския съюз 3 
Платформите за споделяне на данни - ключ към интелигентното управление 311 
По-висока степен на защита на клиентите - ползватели на инвестиционни услуги, по новия Закон за пазарите на финансови инструменти 93 
Повратна година за устойчивите храни 293 
Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. Новите моменти в образеца 74 
Подобряване на структурата на държавните разходи 48 
Подобряване на финансовите и застрахователните компетенции на областните администрации като стратегически партньор на земеделските производители 183 
Ползите за държавата и бизнеса от корпоративната социална отговорност 258 
Посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност 142 
Пра ктически въпроси на защитата на личните данни 313 
Правен режим на финансово оздравяване на общини с финансови затруднения 158 
Правни аспекти на стопанската дейност на държавните висши училища 216 
Практико-приложни аспекти на счетоводното отчитане на операциите по реекспорт на стоки 277 
Практикоприложни аспекти на счетоводния структурен анализ на приходите от дейността на машиностроителните предприятия в конкурентна среда 285 
Преглед на по-важните промени в Закона за митниците, в сила от 01.01.2019 г. 125 
Преглед на промените в Закона за местните данъци и такси 68 
Преглед на промените в Закона за счетоводството в сила от 01.01.2019 г. 271 
Преглед на промените в ЗКПО за 2019 г. 63 
Предизвикателствата пред храните на бъдещето 294 
Предлаганата спешна здравна реформа - предпоставки и очаквания 169 
Предстои обсъждане на законови промени за подобряване на ликвидността 227 
Пригодност на сортове фий за биологична система на отглеждане 240 
Прилагане на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти с обратна сила 273 
Прилагане на общата търговска и други политики на ЕС 128 
Прилагат ли възложителите на обществени поръчки декларациите към закона за мерките срещу изпирането на пари 154 
Приложения за смартфони - повече възможности за гроздопроизводителите 236 
Приложни аспекти на "Големите данни" в официалната статистика 5 
Природният газ е ключът към чистия въздух 224 
Причинно-следствена връзка между инвестиции в НИРД и динамиката на потребителските желания 21 
Проблеми и предизвикателства пред застраховането в България 2018-2020 187 
Проблеми на икономическия растеж в развитите страни 112 
Провените в Закона за счетоводството, свързани с приложимата счетоводна база и опцията за преход от прилагане на МСФО към НСС 281 
Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2019 г. 78 
Промени в Закона за счетоводството 272 
Промени в ЗКПО, в сила от 01. 01. 2019 г. 61 
Промени в осигурителното законодателство през 2019 г. 162 
Промени в Правилника за прилагане на ЗДДС за 2019 г. 60 
Промени в счетоводната политика. Същност и изисквания за прилагане на счетоводната политика 269 
Промените в акцизите и данъчните складове 77 
Промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2019 г. 59 
Проучване на застраховането в горския сектор - методични аспекти 174 
Пчелите - барометър на екологичното неравновесие 219 
Първите 120 години в изследването на рекламната ефективност 290 
Развитие и промени в митническата и другите политики на ЕС 129 
Развитие и усъвършенстване на индексите на потребителските цени в Република България през периода 1990-2018 година 4 
Развитие на автомобилното застраховане в България (2005-2017) 177 
Развитие на банковата система в България в периода 2013 - 2015 г. 33 
Развитие на производството и търговията с основни зърнени, маслодайни и зеленчукови култури в средносрочен план 241 
Развитие на цените на електроенергията на свободния пазар 228 
Разширяване на иновационния потенциал и инвестиционната дейност при развиване на ефективно предприемачество 254 
Регионално и пространствено развитие на градовете в Северозападен район 99 
Регистрацията по ЗДДС на физически лица при доставки на наемни услуги 71 
Регламент/ЕС/2018/1672 на ЕС и Съвета - допълнителни правомощия за българските органи 135 
Рекламната 2019 г. ще бъде страшно, ама страшно интересна 118 
Релацията общински план за развитие - общински бюджет - основа за качествено местно икономическо развитие 157 
Реформирането на здравната система - проблеми, алтернативи и възможности 167 
Реформите в българската държавна администрация след 1999 г. - постижения, проблеми и възможности за развитие 146 
Роля на социалната работа в подготовката на специалистите по социално дело 160 
Ролята и значението на управленското счетоводство в системата за управление на знанието 284 
Ролята на застрахователните брокери в съвременната бизнес среда 180 
СА участва в международна видеоконференция за информационна сигурност 205 
Связь бюджетной открытости и прозрачности с положением стран в основных международных рейтингах 54 
Секторна стратегия за развитие на електронното управление в агенция "Митници" - "Е-митници" 2016-2015 г. 130 
Селското стопанство в Свищовската община в периода от Освобождението до края на XIX в. 232 
Семейните стопанства в България - преглед и перспективи за развитие 234 
Служебният обмен на данни - водещ принцип в комплексното административно обслужване 156 
Смесени форми на обучение - иновативен подход за преподаване и обучение във висшите училища 212 
Социалната защита при майчинство в България - състояние, проблеми и възможности 161 
Социалните медии като елемент от изграждането на филмовия брандинг 289 
Соята у нас - реалности и неизползвани възможности 239 
Специализиран кабинет за обучение по митнически контрол и митническо представителство бе открит в Стопанската академия в Свищов 131 
Сравнителен анализ на методите за определяне цената на собствения капитал 38 
Сравнителен анализ на усвояването на средства от Европейските структури и инвестиционни фондове в страните - членки на Европейския съюз през програмен период 2014-2020 г. 139 
Сравнително агробиологично изследване на лозови сортове за бели вина 237 
Стабилизация и либерализация 98 
Студент в Стопанска академия - инвестиция със сигурна възвръщаемост 201 
Студентски съвет при Стопанска академия бе домакин на Общото събрание на НПСС 319 
Студентските такси за обучение - основен инструмент за привличане на студенти 211 
Студентският съвет награди победителите в традиционните спортни състезания 206 
Студентският театър отново тръгна към сцената и завоюва награда 207 
Студентското кредитиране - България и международният опит 210 
Счетоводно отчитане на операции по рееекспорт на стоки - организационни и методологични проблеми 276 
Съвместна бакалавърска специалност разкрива СА с висше училище в Латвия 208 
Съвременен подход при управление на безопасните и здравословни условия на труд 25 
Съвременни аспекти на паричния съвет 32 
Съвременни предизвикателства пред антикризисното регулиране в икономиката 20 
Съвременните обществени процеси през прочита на социално-икономическата география 109 
Съдебен контрол върху административните актове по процедури за хабилитация 155 
Състояние и възможности за развитие на зеленчукопроизводството в България 243 
Състояние и тенденции в развитието на застраховка "Каско" на моторни превозни средства в България (2005-2016 г.) 185 
Състояние и тенденции в развитието на застраховка "Каско" на релсови превозни средства в България (2005-2016 г.) 186 
Състояние на българското образование 190 
Съществува ли глобалният потребител 117 
Същност и елементи на корпоративна стратегия 246 
Текстовете на деловата кореспонденция 267 
Тенденции в развитието на пенсионносигурителните дружества в България в периода 2010-2017 г. 163 
Теоретико-методологически основи на финансовия анализ 244 
Теоретичната и практическата подготовка по застраховане през очите на двама студенти от специалност "Застраховане и социално дело" 192 
Технология на банковото кредитиране за малките и средни предприятия 34 
Ти декларира ли биткойна? 88 
Три истини за стартирането на собствен бизнес 253 
Трудовоправни и административноправни аспекти в процедурите за хабилитация на академичния състав в Република България 209 
Търговците в Учредителното народно събрание 1879 г. Опит за социално-политически портрет 110 
Управление на риска в селското стопанство - модели за застраховане 231 
Управление на риска и контролни дейности: адаптиране към промените 287 
Управлението на риска в Агенция "Митници" 265 
Условия и ред за прекратяване и спиране дейността на самоосигуряващите се лица 283 
Успешен период за митническите органи в борбата с фалшиви стоки 133 
Устойчива енергия, управление на отпадъци и интелигентни градове 222 
Устойчивост: околната среда и социалната етика 266 
Факторът отговорност и неговата роля за ефективността на българския финансов контрол 252 
Факторы, влияющие на сбережения и инвестиционные персональные решения 18 
Фалшивите данни и интернет на нещата 314 
Финансиране, отчетност и одит на политическите партии в Република България 14 
Финансов анализ на фирма "Радита" ООД 262 
Финансови корекции - правни и икономически последици 43 
Финансови предизвикателства пред българския застрахователен пазар във връзка със законодателните промени по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите 179 
Формиране на инвестиционен профил за акции, търгувани на българската фондова борса за периода август 2016 - декември 2017 96 
Цифровая экономика и новая парадигма рынка труда 103 
Частният кредит в Свищов в периода от Освобождението до войните (1912-1918) - общ преглед 255 
Человеческий капитал мигрантов и конвергенция российских регионов по заработной плате 102 
Шест ключови прогнози за архитектурата на системите 305 
"Накъде отива Европа?" дискутираха студенти и представители на ЕП 214 
A research on arboretums within tourism concept 316 
Addressing Wicked Problems Using New Business Models 107 
An Outlook Оn the Changes of the External Trade Composition of Turkey’s with Major EU Trading Partners: 1996, 2017 137 
Bachelor program of finance, banking and insurance - through an Academic degree towards international business career 213 
Byzantine Yperpyra And Venetian Ducats: Missing Pieces In The Puzzle Of Monetary Theory 92 
Comparison between the economy of Ukraine and the EU members states part of the PIIGS group during and after the European debt crisis (2008-2017) 80 
Democracy: ‘There is something wrong in Denmark’ The Case of Bulgaria in the Second Decade of XXI Century 16 
Dietary Supplements Consumer Protection in a Global Market 120 
Do Financial Ratios Affect Stock Returns in the Athens Stock Exchange? 41 
Dominating Attributes Of Professed Firm Culture Of Holding Companies – Members Of The Bulgarian Industrial Capital Association 251 
Economic and Social Effects of Higher Education in the European Union 215 
Expected Impact of EU-Vietnam Free Trade Agreement on Bulgaria’s Exports 138 
Eлектронни митници 134 
Factors Contributing to Child Labor in Afghanistan: A Case Study in Jalalabad City 24 
Foreign Direct Investment, Financial Development and Economic Growth in North African Countries 94 
GDPR - как да защитаваме личните данни ? 310 
Identifying and Managing Protected Information Types in Information Society 306 
Importance of Solar Business in the European Union and Bulgaria 230 
Integrated method for determining the economic potential of industrial enterprise 264 
Long-Term Impact of the European Funds on Bulgaria’s Economy 141 
Macroprudential instruments as a regulatory method to prevent excessive use of government debt 81 
Obstacles to the Implementation of Management Control in Public Institutions 250 
Rehabilitation of Status or the Victory of Stagnation: Rose-Oil Industry in Bulgaria from the end of the First World War to the Great Depression (1919 – 1934) 19 
Research, Innovation and Development Strategic Planning for Intellectual Property Management 1 
Safety recommendation system for tourist trips 317 
The bank insolvency: a critical view on the regulatory role 85 
The Housing Affordability Crisis and Government Policy Actions in Taiwan 22 
The Impact of Bank Credit on Labor Reallocation and Aggregate Industry Productivity 40 
The Resurgence of Populism in Europe 15 
Trends in the development of the insurance market in Bulgaria and Ukraine (2008-2016) 184 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансови плащания 69 
авансово внасяне 283 
авансово плащане 279 283 
автобусен транспорт 288 
автокорупция 12 
автоматизация на офиса 301 
автоматизация на производството 301 
автоматизация на управлението в бизнеса 301 
автоматизирана обработка 301 
автоматизирана обработка на информацията 301 
автоматизирана система за анализ 301 
автомобилни застраховки 177 
автомобилно застраховане 177 
автономни коли 300 
автотранспортна дейност 288 
автотранспортно предприятие 288 
Агенция Митници 200 310 
Агенция по заетостта 29 
агробиологично изследване 237 
агроекология 219 
адаптационен процес 307 
адаптация на мигранти 307 
административна реформа 146 
административни нарушения 56 
Азербайджан 42 
академици 6 
академичен състав 209 
активи и пасиви 297 
актуални изменения 64 
акцизи 57 77 
акцизна политика 57 77 
акцизни ставки 57 
акцизни стоки 77 134 260 
акцизно задължение 77 
акцизно облагане 57 77 127 
акции 147 
алтернативни енергийни източници 230 
алтернативно трансфериране 171 
американски банки 40 
американски фирми 40 
анализ на данни 118 
анализ на кредитоспособността 34 
анализ на приходите 285 
анализ на пропуските 1 
анализ на финансовото състояние 262 263 
анализ на ценообразуването 97 
анти-корупция 266 
антикорупция 12 
антикризисно регулиране 20 
антикризисно управление 20 
антична култура 199 
антично наследство 199 
Атинска фондова борса 41 
Афганистан 24 
Базел ІІI 33 36 
бакалавърски програми 208 213 
банки 37 
банков кредит 31 34 
банков маркетинг 83 
банков мениджмънт 85 
банков надзор 32 36 
банков сектор 39 
банкова несъстоятелност 85 
банкова регулация 85 
банкова система 33 39 
банкова система в България 33 
банкови кредити 40 
банкови пазари 40 
банково дело 213 
банково кредитиране 31 35 
банково регулиране 36 
банково финансиране 37 
банкрут на банките 85 
БАЦИС 134 
БВП 3 49 176 
бедност 3 7 
безопасен туризъм 317 
безопасни условия на труд 25 
безопасност в туризма 317 
безопасност и здраве 120 
безопасност на туризма 317 
безработни 29 
безрискова норма 38 
бели вина 237 
бизнес дейности 113 
бизнес икономика 106 
бизнес информация 306 
бизнес кариера 213 
бизнес модели 107 
бизнес общност 13 
бизнес организации 251 
бизнес развитие 113 
бизнес среда 37 180 256 
бизнес стратегия 258 
бизнес управление 249 
бизнес цикли 140 
бизнескореспонденция 267 
биологични храни 293 
биологично земеделие 195 240 
биологично земеделие в България 195 
биткойн 86 87 88 91 
биткойн общност 86 
благородни метали 45 132 
Близък Изток 307 
блогове 116 
бобови култури 240 
болнична помощ 169 
борба с наркотици 127 
борси 95 
борсов електроенергиен пазар 227 
борсов пазарен механизъм 226 
борсови пазари 229 
ботанически туризъм 316 
ботове 302 
брандинг 289 
Брекзит 136 
брутен вътрешен продукт 184 
брутен премиен приход 178 
брутни записани премии 184 
България 138 
българска енергетика 230 
българска икономика 100 141 
Българска фондова борса 95 
български банки 35 
български лев 32 
български фермер 19 
бюджет 49 53 
бюджет и бюджетна политика 48 51 
бюджет на ДОО 66 
бюджет на Европейския съюз 139 
бюджетен процес 54 
бюджетиране в предприятията 245 
бюджетиране на приходите 245 
бюджетна класификация 53 
бюджетна политика 52 54 
бюджетна политика на Русия 50 54 
бюджетни организации 274 
бюджетни приходи 49 
бюджетни разходи 50 
валута 89 90 91 
валутен борд 32 
валутен борд в България 32 
валутен контрол 127 135 
Валутен съвет 32 
валутна интеграция 89 
ваучер 59 
Великобритания 136 
Венецианска парична система 92 
видеоконференция 205 
видни личности 110 
видове данъци 68 
видове информация 306 
видове кредит 31 
видове приходи 53 
видове разходи 53 
видове финансов анализ 263 
Виетнам 138 
византийски иперпирон 92 
ВИНЕКС ПРЕСЛАВ АД 260 
виртуален асистент 302 
виртуален бизнес 302 
виртуален екип 302 
виртуална валута 87 
виртуална среда 212 
виртуални пари 88 
висше образование 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 217 
висше образование в България 210 211 
висше училище 196 201 208 318 319 
висши училища 212 
вносители 60 
водещи марки 100 
вредни емисии 221 
вредни парникови газове 221 
временна неработоспособност 66 
временна рамка 270 
временно задържане 135 
възвръщаемост от образование 215 
възложител 154 
възобновяеми ресурси 315 
възпроизводство 136 
външна миграция 9 
външна търговия 137 
вътрешен одит 287 
глобален кредит 55 
глобален маркетинг 117 
глобален потребител 117 
глобализация 109 
годишен финансов отчет 275 
годишна данъчна декларация 61 74 
годишно счетоводно отчитане 274 
Големи данни 5 119 
Големите данни 305 
горива 224 
горски сектор 174 
горско застраховане 174 
градове в България 99 
Граждански процесуален кодекс 148 
грозде 235 236 
гроздова реколта 235 
гроздопроизводство 235 236 
ГФО 274 280 
ГФО в строителството 280 
гъвкава политика 287 
данни 156 311 313 
данни в реално време 311 
данъци 59 60 62 64 65 67 69 71 72 73 74 75 77 78 
данъци - 2018 65 72 74 75 
данъци - 2019 63 67 73 
данъци върху дивиденти 69 
данъчен контрол 79 
данъчен финансов резултат 64 65 
данъчна ставка 58 
данъчни декларации 68 
данъчни задължения 73 78 
данъчни облекчения 75 
данъчни облекчения за бизнеса 75 
данъчни плащания 67 
данъчни постъпления 104 
данъчни проблеми 268 
данъчни складове 77 
данъчно задължени лица 78 
данъчно задължение 63 
данъчно законодателство 63 
данъчно облагане 58 79 88 
данъчно третиране 71 269 
данъчно третиране на доставки на стоки и услуги 71 
данъчно-правни аспекти 76 268 
данъчнозадължени лица 76 
движение на населението 9 
двойно данъчно облагане 79 
ДДС 78 
действаща правна рамка 132 310 
действителни собственици 82 
декларация 154 
деклариране на данъка 65 
делова кореспонденция 267 
делови дискурс 267 
делови текстове 267 
демагогия 15 
демографски процеси 8 
демокрация 16 
демокрация в ЕС 16 
демокрацията в България 16 
дендрариум 316 
дерегистрация по ЗДДС 59 
детски труд 23 24 
детски храни 291 
дивидент 69 70 
дивидент в натура 70 
дивиденти 270 
дигитализация 119 303 304 305 
дигитализация в застраховането 187 
дигитализация на бизнеса 305 
дигитална валута 86 87 
дигитална епоха 182 
дигитална икономика 119 
дигитална трансформация 115 304 
дигитални корпорации 299 
дигитални пари 88 
дигитални технологии 303 
динамика на потреблението 21 
динамика на разходите 48 
дипломиране 318 
директен маркетинг 116 
Директива 2016/1164/ЕС 62 
Директива 2016/97/ЕС 142 145 180 
директни плащания 218 
дисбаланс 136 
дистанционни продажби 187 
дни на кариерата 197 
ДНК 291 
добив 240 
договори 273 
договори с клиенти 273 
договорно право 149 
доклад 25 26 43 56 58 148 150 152 153 155 156 157 159 216 268 308 
документиране 260 
документиране на стоки 260 
домакински бюджети 7 
допълнителна дейност 142 
допълнителни правомощия 135 
допълнително осигуряване 167 
допълнително пенсионно осигуряване 163 166 
дотации 104 105 
доходи и разходи 3 
доходи на домакинствата 7 22 24 
доходи от копаене 88 
доходи от криптовалути 88 
доходи от наем 79 
доходност 41 
доценти 209 
дружество с ограничена отговорност 148 
дукат 92 
дългосрочна безработица 141 
дългосрочни ефекти 141 
държава и бизнес 258 
държавен бюджет 49 52 
държавен бюджет - 2019 г. 52 
държавен дълг 80 81 
държавна администрация 146 
държавна администрация на България 146 
държавна субсидия 14 
държавна тайна 306 
държавни висши училища 216 217 
държавни приходи 49 
държавни разходи 48 51 
държавни служители 146 
държавни финанси 48 
е-митници 124 134 
ЕАД 260 
евро 32 90 
евро банкноти 90 
Еврозона 90 140 
Европа 214 
Европа 2020 48 111 
европейска дългова криза 80 
европейска класификация 27 
европейска политика 218 221 
европейски измерения 166 
европейски пазар 229 
Европейски парламент 214 
европейски практики 174 
европейски приоритети 218 
Европейски съюз 84 
европейски фондове 139 141 
европейско законодателство 43 221 
европейско образование 211 
евроскептицизъм 15 
единни разходни стандарти 189 
ЕИОПА 187 
еквивалентност 164 
екоиновации 111 
екологизация 218 
екологичен проблем 224 
екологичен риск 220 
екологични приоритети 218 
екологични тенденции 222 
екологични технологии 222 
екологично равновесие 219 
екологосъобразни технологии 111 
екосистема 107 
екоуправление 220 
експлоатация на детския труд 23 
електроенергетика 228 229 
електроенергиен пазар 228 229 
електроенергиен сектор 228 229 
електроенергия 223 
електронни услуги 60 
електронно обучение 212 
емигранти 9 
емиграционна политика 10 
емиграционни процеси 10 
емиграция 10 
енергетика 225 226 
енергетика на България 226 
енергиен сектор 225 
енергийна ефективност 225 
енергийни източници 224 
енергийно бъдеще 225 
ЕС 15 128 215 230 
естествена безработица 141 
етерични масла 238 
етерично-маслени култури 238 
етерично-маслени растения 238 
ефективност 189 262 
ефективност на разходите 50 
ЕЦБ 90 
жилищна политика 22 
заводът на Тесла 101 
ЗАДС 76 
задължения на администратори 309 
задържане на клиенти 116 
заетост 29 
заетост в България 26 29 
заетост и безработица 3 
заетост на младежи 30 
заинтересовани страни 258 
Закон за акцизите и данъчните складове 76 
закон за банките 32 
Закон за БНБ 32 
Закон за държавния бюджет - 2019 г. 52 
Закон за кредитните институции 33 
Закон за местните данъци и такси 68 
Закон за митниците 125 
Закон за митниците - промени 2019 125 
Закон за пенсиите 165 
закон за политически партии 14 
Закон за предприятия 143 
Закон за публичните финанси 48 
Закон за счетоводството 271 281 
Закон за счетоводството 2019 271 272 
законови промени 227 
замърсяване на околната среда 288 
замяна на акции 147 
застраховане 169 174 184 185 187 188 213 231 
застраховане в България 173 180 184 186 187 
застраховане в Украйна 184 
застраховане на активи 182 
застраховане на горите 174 
застраховане на земеделски култури 231 
застраховане на рискове 171 182 
застрахователен брокер 187 
застрахователен пазар 173 175 177 178 179 180 182 184 185 
застрахователен пазар в България 175 179 
застрахователен портфейл 181 
застрахователен риск 171 
застрахователен сектор 187 
застрахователна вноска 185 
застрахователна плътност 184 
застрахователна премия 173 
застрахователна сума 176 185 186 
застрахователна тарифа 173 
застрахователни брокери 180 
застрахователни договори 188 
застрахователни дружества 177 
застрахователни инструменти 231 
застрахователни компании 187 
застрахователни компетенции 183 
застрахователни посредници 142 180 187 
застрахователни продукти 142 145 187 188 
застрахователни услуги 188 
застрахователно дело 173 
застрахователно законодателство 187 
застрахователно обезщетение 177 179 185 186 
застрахователно покритие 172 
застрахователно посредничество 142 
застрахователно право 142 
застрахователно проникване 184 
застрахователно ценообразуване 174 
застрахователно-финансова конвергенция 171 
застрахователноправна уредба 142 
застраховка Гражданска отговорност 172 173 176 177 179 187 
застраховка Каско 185 186 
застраховки МПС 176 
защита на данни 306 314 
защита на информацията 306 
защита на клиентите 93 
защита на личните данни 298 309 310 313 
защита на потребителите 120 
защитена информация 306 
ЗБДОО 66 
ЗДДС 59 60 67 71 
ЗДДС - промени 2019 59 60 67 78 
ЗДДФЛ 72 73 79 
ЗДДФЛ - промени 2019 г. 73 
ЗДДФЛ - изменения 2018 г. 72 
здраве 291 
здравеопазване 169 
здравна каса 167 
здравна реформа 169 
здравна система 167 168 169 
здравно законодателство 170 
здравно застраховане 167 169 187 
здравно осигуряване 167 168 169 
здравно осигуряване - промени 2019 г 170 
здравно осигуряване в България 170 
здравноосигурени лица 168 
здравноосигурителна система 167 
здравословни храни 291 
здравословни условия на труд 25 26 
зелен бизнес 111 
зелени директни плащания 218 
зелени плащания 218 
зеленчукопроизводство 243 
земеделие 242 268 
земеделски култури 239 
земеделски практики 220 
земеделски производители 183 
земеделски региони 183 
земеделски стопанства 220 242 
земеделски стопанства в България 234 
ЗКПО 61 62 64 70 
ЗКПО - промени 2018 г. 64 
ЗКПО - промени 2019 г. 61 62 63 271 
злато 45 
ЗМДТ 68 
ЗМДТ - промени 2019 68 
знания 27 
ЗОП 152 
ЗПФИ 93 
зърнени култури 241 
Иван Стефанов 6 
идентификация 306 
извънболнична помощ 169 
изкупуване на грозде и плодове 260 
изменения на климата 107 
измерители на развитие 3 
износ на България 138 
износ на етерични масла 19 
износ на Турция 137 
изпиране на пари 154 
изплащане на дивидент 69 70 
изповядвана култура 251 
използване на ресурси 258 
изпълнение на бюджета 49 
изследване на туристическия бизнес 316 317 
икономика 44 100 101 136 
икономика на България 39 101 
икономика на ЕС 80 
икономика на Русия 103 104 
икономика на Украйна 80 
икономическа активност 37 
икономическа история 92 
икономическа методология 17 
икономическа наука 17 
икономическа политика 89 
икономическа стабилност 81 
икономическа теория 17 18 
икономическа устойчивост 242 
икономически ефекти 215 315 
икономически потенциал 264 
икономически растеж 94 111 112 
икономически ръст 50 51 
икономическо насищане 112 
икономическо развитие 112 157 256 
икономическо развитие на България 255 
ИКТ 212 
имейл маркетинг 116 
инвентаризационен опис 275 
инвентаризационен процес 275 
инвентаризационни комисии 275 
инвестиции 51 254 
инвестиции в инфраструктурата 44 
инвестиции в НИРД 21 
инвестиционен актив 175 
инвестиционен клас 175 
инвестиционен портфейл 175 
инвестиционен профил 96 
инвестиционни застрахователни продукти 145 
инвестиционни застраховки 145 
инвестиционни параметри 96 
инвестиционни посредници 93 95 
инвестиционни решения 18 
инвестиционни услуги 93 
инвестиционни фондове 139 
инвестиция 45 
индекс на потребителските цени 4 
индивидуален подход 261 
индустриално предприятие 264 
индустрия 98 
иновативен бизнес 106 
иновации 1 2 254 304 
иновационен процес 111 
иновационни стратегии 2 
инструменти на паричната политика 20 
инструменти на фискалната политика 20 
интегрален метод 264 
интеграционна политика 28 
интелектуална собственост 306 
интелигентен град 312 
интелигентна мрежа 312 
интелигентни бизнес системи 249 
интелигентни градове 222 
интелигентни системи 249 
интелигентно управление 311 
интелигентно управление на данни 311 
интелигентност в обучението 311 
интерактивен подход 248 
интернет 121 314 
интернет конференция 18 42 80 81 83 85 184 
интернет на нещата 119 314 
интернет услуги 97 
инфлация 3 
информационна безопасност 307 
информационна сигурност 205 
информационни системи 134 
информационни системи за управление 124 
информационни технологии 299 
информационни технологии в образованието 212 
информационни технологии в обучението 212 
информационно общество 306 
информация 306 
информираност 120 
ИПЦ 4 
история на СА 6 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 213 214 318 319 
история на статистиката 6 
история на статистиката на България 6 
ИТ 301 
ИТ архитектура 305 
ИТ решения 304 
кандидат-студенти 196 201 
капиталови активи 38 
капиталови пазари 38 
каскадна балансирана система 115 
Каско застраховка 177 178 
касова наличност 279 
катастрофичен риск 171 
катастрофично покритие 172 
катедра Аграрна икономика 195 
катедра Индустриален бизнес и предприемачество 198 203 
катедра ИУТ 204 
качествени характеристики 308 
качественно обучение 211 
качество на гроздето 236 
качество на информация 5 
качество на образованието 189 
качество на услугите 97 
квалификация 27 
кибер застраховане 182 
кибер-риск 182 
киберриск 113 182 
киберсигурност 298 303 
кино 289 
Кишинев 205 
климатични изменения 221 
климатични промени 113 
климатични условия 235 
клъстерен анализ 237 
клъстери 256 
клъстерни инициативи 256 
ключови компетентности 2 
ключови позиции 261 
Кодекс за застраховане 145 188 
коефициент на възвращаемост 41 
коефициент на търгувания обем 96 
Колизеум в Рим 199 
комерсиализация 1 
комисионер 278 
комитент 278 
компетентности 27 
комплексно административно обслужване 156 
компютърни технологии 300 
компютърни чипове 300 
комуникация 4.0 119 
конвенция 132 151 
Конвенция № 182 23 
конвергенция 84 102 
конкурентна среда 285 
конкурентни предимства 194 
конкурентоспособност 242 256 264 295 296 
контрол 252 
контрол и одит 132 
контрол на паричните средства 135 
контрол на управлението 249 
конференция 18 42 44 80 81 83 85 178 184 185 186 245 249 252 264 284 285 307 316 317 
копирайтинг 116 
копирайтър 116 
коригиращи събития 270 
корпоративен данък 58 
корпоративен мениджмънт 247 
корпоративен модел 247 
корпоративна култура 251 
корпоративна социална отговорност 258 
корпоративна стратегия 246 
корупционни отношения 13 
корупционни престъпления 12 
корупционни процеси 13 
корупция 11 12 13 16 
косвени данъци 57 
крадени стоки 11 
кредитен контрол 22 
кредитен план 34 
кредитен портфейл 35 
кредитен риск 31 35 
кредити 55 
кредити за студенти 210 
кредитиране на МСП 34 35 
кредитиране на фирмите 31 
кредитна задлъжнялост 55 
кредитна политика 31 
кредитни загуби 46 
кредитни пазари 39 
кредитни продукти 35 
кредитни условия 35 
кредитоспособност 31 
кризисни процеси 42 
криминална мрежа 11 
криптовалута 86 87 88 91 
криптопазар 87 
криптопари 87 
криптофинанси 87 
Крит 92 
критпобогатство 87 
кръгла маса 158 
КСО 258 
културна промяна 304 
културно-исторически туризъм 202 206 208 
културно-историческо наследство 110 
културно-просветен подем 110 
Латвия 208 
лекарствоснабдяване 169 
либерализация 98 
лизинг 61 
лизингов пазар 42 
лизингов портфейл 42 
лизингова индустрия 42 
ликвиден риск 36 
ликвидност 227 
ликвидност на активи 39 227 
ликвидност на банката 39 
ликвидност на предприятието 244 
лимити по застраховка 176 
лихвен процент 210 
лихви по заеми 95 
лични данни 298 306 309 310 
лични финанси 18 
лозаро-винарски клъстер 237 
лозаро-винарски район 237 
лозарско производство 236 
лозарство 235 237 
лозарство и винарство 237 
локални суровини 293 
магистърска степен 318 
магистърско обучение 318 
мазнини 292 
майсторски клас 200 
майчинство 161 
макроикономически показатели 243 
макропруденциални инструменти 81 
макропруденциално регулиране 81 
макросистема 39 
максимален размер 165 
малък бизнес 254 
маркетинг 117 118 
маркетинг и реклама 290 
маркетинг на съдържанието 116 119 
маркетингова стратегия 246 
маркетингова техника 289 
маркетингова ценова политика 97 
маркировка 132 
маслодайни култури 238 239 241 
материални запаси 286 
машиностроителни предприятия 285 
междинни райони 8 
междубюджетни трансфери 104 105 
международен опит 210 
международен превоз 123 
международна кариера 213 
международна научна конференция 44 178 185 186 245 249 252 264 284 285 307 316 317 
международна научно-практическа конференция 18 42 80 81 83 85 184 
международни отношения 112 
международни пазари 233 
международни рейтинги 54 
Международни счетоводни стандарти 62 
международни търговски банки 84 
международно външно оценяване 189 
международно партньорство 54 
мерки за защита 154 
мерки за контрол 154 
местни предприятия 40 
местни физически лица 79 
местно развитие 157 
местно самоуправление 159 
методи на анализ 262 263 
мигранти 15 307 
миграционен поток 307 
миграция 10 102 
миграция и интеграция 10 
миграция на населението 9 
микроикономически показатели 96 
минерални извори 315 
минимален осигурителен доход 66 
минимална работна заплата 151 
министър на туризма 202 
мисия на фирмата 246 
митници 123 125 126 130 131 134 
митници в ЕС 126 
митническа администрация 125 126 128 
митническа дейност 123 126 130 131 265 
митническа документация 125 130 260 
митническа интеграция 128 
митническа информационна система 130 
Митническа конвенция 123 
митническа контролна дейност 265 
митническа политика на ЕС 129 
Митнически кодекс 124 
митнически контрол 127 131 133 134 
митнически контролен процес 133 
митнически органи 133 135 
митнически статус на стоките 129 
митнически съюз 137 
митническо задължение 129 
митническо законодателство 128 
митническо представителство 131 
младежи 30 
младежка безработица 30 
младежка заетост 30 
младежки дебат 214 
млекопреработвателен сектор 296 
млекопреработвателна промишленост 296 
млекопроизводство 296 
мобилни оператори 97 
мобилни технологии 305 
мобилно приложение 317 
модел за ефективност 256 
модел за оценка 38 
модел на диаманта 256 
модел на М. Портър 256 
модел на поведение 223 
МОТ 23 151 
моторни превозни средства 185 
МПС 177 178 185 
МСП 31 
МСС 308 
МСФО 281 
МСФО 15 273 
МСФО 9 46 
мълчание 149 
мърчандайзинг 122 
мърчандайзинг в туризма 122 
надзорни органи 309 
наемен труд 257 
наемни услуги 71 
наказателна отговорност 12 252 
наказателноправни норми 23 
НАП 124 
нарушение на сигурността 309 
населени райони 8 
население 8 
научноизследователска и развойна дейност 1 
национална икономика на България 101 
национална конкурентоспособност 2 
национална кръгла маса 25 26 27 43 56 58 148 150 152 153 155 156 157 158 159 160 161 163 164 165 166 167 168 169 171 172 173 174 175 176 177 179 180 181 182 183 187 192 193 194 213 216 268 308 
национална политика 153 
национални пазари 233 
Национални счетоводни стандарти 272 
национално външно оценяване 189 
национално законодателство 43 
независим финансов одит 286 
нематериални активи 182 
непреодолима сила 150 
неравенство в пазара на труда 28 
несъстоятелност 61 
нетен вносител 243 
нефинансова декларация 272 
нефинансова информация 272 
НЗОК 168 169 
нов регламент 135 
Нове 199 
нови медии 117 
нормативен дефицит 144 
НСС 281 
обезщетения за майчинство 161 
облагаем доход 170 
облагаема основа 170 
облагаеми доставки 71 
облагане на физически лица 72 
облагане с акциз 57 
облагане с данъци 70 
областна администрация 183 
облачен маркетинг 83 
облачни технологии 83 
обмен на данни 156 
обменни курсове 90 
обработка на данни 300 
обработка на лични данни 313 
образование 28 190 191 217 
образование в България 190 
образование на родителите 24 
образователна мрежа 189 
образователно равнище на работната сила 28 
обръщаемост на активите 262 
обучение 131 
обучение във ВУЗ 194 
обучение на безработните 29 
обучение по застраховане 192 194 
Общ регламент 309 
обща валута 90 
обща търговска политика 128 
обществени отношения 143 
обществени поръчки 152 153 154 
обществени процеси 109 
обществено развитие 30 
общество 30 
общини 158 
общински бюджет 157 
Общински план за развитие 157 
общински съвет 159 
общо събрание НПСС 319 
общозастрахователно дружество 181 
одит на политически партии 14 
одиторска проверка 286 
одиторски процедури 286 
одиторски риск 286 
онлайн бизнес 82 
онлайн идентичност 298 
онлайн комуникационна стратегия 116 
онлайн копирайтинг 116 
онлайн потребители 116 
онлайн сигурност 298 
онлайн среда 299 
онлайн услуги 299 
опазване на околната среда 111 258 266 
опазване на природата 219 
ОПГ 144 
операции по реекспорт 276 
определяне на потенциал 264 
организационна култура 251 
организационни промени 287 
организирана престъпност 11 86 144 
Орел на Дунава 199 
осигурени лица 162 283 
осигурителен доход 162 
осигурителен доход за 2018 г. 282 
осигурителен процес 162 
осигурителна вноска 162 
осигурителна дейност 162 
осигурителна защита 161 
осигурителна система 164 165 
осигурителни вноски 166 282 
осигурителни плащания 165 
осигурително право 151 
осигуряване 282 
осигуряване 2018 г. 282 
основни параметри на бюджет 2019 г. 52 
основни раздели 53 
ОСП на ЕС 218 
отговорност 252 
отразяване на разходи 280 
отчетен период 270 
отчетност на партии 14 
отчитане на доставките 278 
отчитане на кредитни загуби 46 
оферта 149 
оценка на бедността 3 
оценка на въздействието 313 
оценка на инвестиции 44 
оценка на потенциала 264 
оценка на риска 220 265 
оценка на финансови резултати 263 
очаквани кредитни загуби 46 
пазар на електроенергия 223 226 
пазар на здравни услуги 167 
пазар на недвижими имоти 22 
пазар на пчелни продукти 233 
пазар на труда 28 103 
пазарен дял 295 
пазарен риск 47 
пазарна ликвидност 96 
пазарна премия за риск 38 
пазарни условия 44 
пазарни участници 98 
панелни изследвания 94 
паричен съвет 32 
парична история 92 
парична политика 92 
парична система 92 
парични средства 135 
парично обезщетение 161 
педагогика 191 
пенсии 166 
пенсионни плащания 163 
пенсионни фондове 163 
пенсионно осигуряване 163 164 165 166 
пенсионно осигуряване в България 166 
пенсионноосигурителни дружества 163 
печалба на предприятието 297 
Платежоспособност II 177 178 179 181 
плоска структура 247 
подготовка на специалисти 160 
подготовка на студенти 160 
подкупи 12 
поименна акция 147 
поименни ценни книжа 147 
показатели за ефективност 115 
покупателна способност 7 
политика на ЕС 231 
политика на поверителност 310 
политика по заетостта 29 
политически партии 14 15 
политически процес 16 
популизъм 15 
популистки призиви 15 
портфейлна рентабилност 181 
портфейлни параметри 181 
постоянни данъчни разлики 65 
потенциал за расжеж 106 
потенциална емиграция 9 
потенциални емигранти 9 
потребител 117 
потребители нв САЩ 21 
потребителски желания 21 
потребителски цени 4 
потребителско поведение 223 
потребление 44 51 
потребление на енергия 223 
потребление на продукти 120 
ПР 121 
ПР кампания 121 
ПР цели 121 
права на човека 266 
Правилник за прилагане на ЗДДС 2019 60 
правни аспекти 216 
правни проблеми 268 
практикоприложни аспекти 277 
практически аспекти 313 
пране на пари 82 86 
превенция 127 
превес на загубата 172 
превоз на стоки 123 
предлагане 292 
предприемаческа дейност 253 254 257 
предприемаческа икономика 253 
предприемаческа инициатива 257 
предприемачески бизнес 253 
предприемачество 253 257 
предприемачество в бизнеса 253 
предприятия 37 
презастраховане 188 
презастрахователни посредници 142 
презастрахователно покритие 172 
преки чуждестранни инвестиции 94 
прекратяване на договор 150 
премийни приходи 177 
преподаване по застраховане 27 160 161 163 164 165 166 167 168 169 171 172 173 174 175 176 177 179 180 181 182 183 187 192 193 194 213 
препоръчителна система 317 
преработка на соя 239 
преразпределение на труда 40 
престъпна дейност 144 
престъпни сдружения 144 
преференциална търговия 138 
прехвърляне на риска 171 
приблизителна счетоводна оценка 269 
привличане на клиенти 116 
привличане на студенти 211 
прием на студенти 196 201 
приемственост 261 
приложения за смартфони 236 
приложима счетоводна база 281 
природен газ 224 
природо-климатични фактори 232 
приспадане на разходи 58 
приходи в предприятието 245 
причинно-следствени връзки 21 
проблеми 107 
проблемни ситуации 248 
продукция 268 
производителност 40 
производствено счетоводство 284 
производство на вино 260 
производство на зеленчуци 241 
производство на зърно 241 
производство на маслодайни култури 238 239 241 
производство на посадъчен материал 260 
производство на соя 239 
производство на стоки 21 44 
производство на услуги 21 
ПроКредит Банк 35 
промени 196 
промени - 2018 74 
промени в данъчното облагане 63 74 
промени в ЗС - 2019 271 
промени в счетоводната политика 269 
промишлен сектор 245 
промишлени и търговски тайни 306 
пространствено развитие 99 
професии 27 
професионална реализация 197 
професори 209 
профилактика 168 
процедури за хабилитация 209 
ПТП 172 173 176 
публична лекция 195 
публична оферта 149 
публична политика 16 
публични институции 250 
публични пенсии 164 
публични разходи за образование 189 
публични средства 152 
публично пенсионно осигуряване 164 
публично управление 250 
публично-правни приходи 49 
пчеларство 219 233 
пчелен мед 233 
пчелни продукти 233 
пчелни стопанства 233 
ПЧИ 94 
работна заплата 102 151 
работно място 27 
РАДИТА ООД 262 
раждаемост 24 
развити страни 112 
развитие на банковата система 33 
развитие на градовете 99 
развитие на общините 159 
развитие на производството 238 239 240 241 
развитие на селските райони 234 
развитие на туризма 202 204 
размер на пенсиите 165 
разпространение на продукти 142 145 
разходи-ползи 44 
растителни масла 292 
растителни продукти 293 
растително-маслена промишленост 292 
реален сектор 20 37 
регионална икономика на България 101 
регионална политика на ЕС 139 
регионално измерение 108 
регионално развитие 99 102 
региони 104 105 108 
регламент (ЕС) 2018/1672 135 
Регламент (ЕС) № 608/2013 г. 133 
регресионен анализ 84 
регресионни модели 84 
регулаторен метод 81 
регулаторен подход 85 
регулаторна политика 33 
регулиране на икономиката 20 
реекспорт 276 277 
реекспортна сделка 277 
реклама 118 290 
рекламен бум 290 
рекламен бюджет 290 
рекламен пазар 118 
рекламна ефективност 290 
рекламна индустрия 290 
релсови превозни средства 186 
ренесансова Венеция 92 
рентабилност 244 262 
рентабилност на активите 295 
рентабилност на инвестициите 295 
рентабилност на фирмата 297 
ресурс за висшето образование 189 
реформи в здравеопазването 167 
реформи в образованието 217 
риск 120 
рисков профил 175 
рискове 25 
рискови операции 82 
рисково прокси 175 
розова индустрия 19 
розово масло 19 
розопроизводители 19 
розопроизводство 19 
Русия 105 
руска рубла 89 
руски туристи 122 
ръководители на организации 247 
СА 27 44 96 160 161 164 165 169 172 176 177 178 180 185 186 193 194 213 249 252 274 319 
СА докторант 18 96 168 179 183 223 
СА студент 81 85 192 
самоосигуряване 283 
самоосигуряващи се лица 66 282 283 
сборник 30 31 32 33 36 49 57 244 259 260 262 263 
сборник доклади 44 178 185 186 245 249 252 264 284 285 307 316 317 
сборник с доклади 27 160 161 163 164 165 166 167 168 169 171 172 173 174 175 176 177 179 180 181 182 183 187 192 193 194 213 
сборник с научни публикации 9 34 35 48 79 97 111 116 246 258 
световен пазар 120 
световна политика 15 
Свищов 232 255 
свищовска община 232 
свищовски регион 255 
свищовски студенти 199 
свищовски търговци 255 
свищовско висше училище 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 214 
свободен пазар 228 
свободна търговия 138 
свободно движение на стоки 126 
Северна Африка 94 
Северна България 235 
Северозападен район 99 
Североизточна България 108 
секторни политики 130 
секторни стратегии 130 
селищна система 99 
селски райони 8 
селски райони в България 8 234 
селско стопанство 232 
селскостопански застраховки 174 
селскостопански култури 232 
селскостопански пазари 233 
семейни стопанства 234 
сива икономика 76 
сигурност на данните 309 
сигурност на информацията 303 
симулационен метод 47 
симулационни модели 47 
синхронизиране 140 
синхронизиране на законодателството 140 
система Бонус-Малус 173 177 
система за регистрирани износители 129 
система за управление на знанието 284 
системи за управление 312 
системи за управление база данни 312 
системи за управление и контрол 312 
ситуационен мениджмънт 248 
склад за данни 300 
служебна тайна 306 
слънчев бизнес 230 
слънчева енергия 230 
смесено обучение 212 
собствен бизнес 253 
соев шрот 239 
соеви продукти 239 
соларна енергия 230 
солидарна икономика 143 
сортове 240 
социален проблем 160 
социална етика 266 
социална защита 161 
социална икономика 143 
социална отговорност 107 266 
социална отговорност на бизнеса 107 
социална работа 160 
социални буфери 167 
социални ефекти 215 
социални медии 289 
социални мрежи 118 121 299 
социални помощи 161 
социални предприятия 143 
социални работници 160 
социални фондове 161 
социално осигуряване 165 
социално предприемачество 143 
социално сближаване 111 
социално-икономическа география 109 
социално-икономическа интеграция 307 
социално-икономическа информация 109 
социално-икономическа политика 109 
социално-икономически проблеми 24 
социално-икономическо развитие 3 
социално-политически процеси 110 
соя 239 
СПА обекти 315 
СПА туризъм 315 
специалисти по социално дело 160 
специалност ЗСД 192 194 
спорове 120 
спорт 191 
спортът във ВУЗ 206 
спот пазар 98 
сравнителен анализ 35 
средносрочно планиране 241 
средства от фондове 139 
стабилизационна политика 226 
стабилизация 98 
стандарти за ликвидност 36 
старт-ъп бизнес 106 
стартиране на бизнес 253 
стартиращи фирми 100 106 
стартъп 100 106 
статистика 5 
статистика на цените 4 
статистици 6 
статистическо изучаване 6 
стейбълкойн 91 
Столична община 288 
Стопанска академия 131 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 213 214 318 319 
стопанска дейност 216 
стопанска инициатива 37 
стопанско значение 238 
страни-членки на ЕС 80 
стратегическа карта 115 
стратегически приоритети 187 
стратегически финансов мениджмънт 295 
стратегическо планиране 1 246 
строителен бизнес 280 
строителни компании 297 
строителство 297 
структура на разходите 50 
структурен анализ 234 285 
структурни фондове 139 
структурни фондове на ЕС 139 
студентска дискусия 214 
студентска кръгла маса 204 
студентски научни публикации 9 30 31 32 33 34 35 36 48 49 57 79 97 111 116 244 246 258 259 260 262 263 
студентски стаж 197 
студентски съвет 206 319 
студентски такси 211 
студентски театър 207 
студентско кредитиране 210 
СФК 200 
счeтоводно отчитане 269 270 271 272 274 275 276 277 278 279 280 281 
счетоводен анализ 285 
счетоводен баланс 279 
счетоводна наука 17 
счетоводна политика 269 
счетоводни документи 260 
счетоводни записвания 273 276 277 278 
счетоводни сметки 273 274 276 
счетоводство 17 
счетоводство на разходите 284 
събиране на данни 5 
съвместна специалност 208 
съвременно общество 109 
съдебно производство 155 
сътрудничество 107 
съучастническа дейност 144 
Тайван 22 
тайни операции 82 
такси за обучение 211 
таланти 261 
телекомуникационни услуги 97 
темп на промени 287 
тенденция на развитие 217 
териториално развитие 99 
технологични гиганти 299 
технология на кредитирането 34 
технология на производството 243 
технология на растежа 2 
ТЗ 149 
Тир карнет 123 
транзит 129 
транспортна система 288 
транспортно стопанство 108 
транспортно-географско положение 108 
трансфер на технологии 1 
трансфериране на риска 171 
трансформация 118 
трафик на деца 23 
трафик на хора 11 
трудова заетост 29 30 141 
трудова интеграция 28 
трудова мобилност 27 
трудови доходи 257 
трудови отношения 103 
трудови правоотношения 209 
трудови ресурси 29 
трудово право 151 
трудоспособна възраст 9 
туризъм 114 315 316 317 
туристи 122 
туристическа информационна система 317 
туристическа концепция 316 
туристически пътувания 317 
туристически сектор 316 317 
туристически услуги 122 
Турция и ЕС 137 
тълкувателни решения 179 
търговия на едро 115 
търговия с криптовалута 86 
търговия с масла 241 
търговия с розово масло 19 
търговия със зеленчуци 241 243 
търговия със зърно 241 
търговска политика на ЕС 138 
търговска тайна 306 
търговски банки 31 83 
търговски договори 150 
търговски документи 260 
Търговски закон 148 
търговски партньори 137 
търговски сделки 149 
търговско право 147 149 
търсачка 299 
търсене 292 
уеб копирайтинг 116 
Украйна 83 
умения 27 
умни устройства 302 
университети 190 
университетите и глобализацията 190 
университетско образование 212 
университетско обучение 212 
УниКредит Булбанк 35 
управление на акциза 124 
управление на дълга 80 81 
управление на екипа 248 
управление на здравеопазването 167 
управление на знанието 284 
управление на информацията 306 
управление на ИТ услуги 312 
управление на качеството 236 
управление на кредита 34 
управление на кризи 16 
управление на организации 247 248 
управление на отпадъците 222 
управление на пенсионни фондове 163 
управление на персоналните финанси 18 
управление на портфейла 181 
управление на потенциала 264 
управление на приемствеността 261 
управление на приходите 245 
управление на риска 231 265 287 
управление на риска в митниците 265 
управление на човешки ресурси 183 
управленска политика 183 
управленски контрол 250 
управленски системи 249 
управленски теории 246 
управленско счетоводство 284 
усвояване на еврофондове 139 
усвояване на средствата от ЕС 139 
условия на труд 26 
устойчив мениджмънт 266 
устойчива енергия 222 
устойчиви хранителни вериги 293 
устойчиво развитие 30 111 258 
устойчиво развитие на транспорта 288 
устойчивост 254 
ученическо състезание 203 
училищно образование 189 190 
Учредително народно събрание 110 
факторен анализ 237 
факторинг 79 
фалшиви данни 314 
фалшиви продукти 133 
фалшифициране 314 
физическа култура 191 
физически лица 75 
физкултура 191 
фий 240 
фиксиране на лихвен процент 95 
филмов брандинг 289 
филмова продукция 289 
финанси 213 
финансиране 167 
финансиране на партии 14 
финансиране от ЕС 141 
финансов анализ 244 
финансов контрол 14 250 252 
финансов контрол в публичния сектор 250 
финансов мениджмънт 38 
финансов пазар 89 
финансов план 259 
финансов потенциал 181 
финансов сектор 20 
финансова подкрепа 210 
финансова политика 259 
финансова система 42 81 
финансова стабилност 242 296 
финансова стратегия 259 
финансова устойчивост 179 244 
финансови задължения 55 158 
финансови източници 55 
финансови инструменти 46 93 
финансови коефициенти 41 
финансови корекции 43 
финансови отчети 308 
финансови санкции 279 
финансово законодателство 252 
финансово оздравяване 158 
финансово планиране 259 
финансово планиране на предприятието 259 
финансово развитие 94 
финансово състояние 262 263 
финансово състояние на предприятието 263 
финансово управление на фирмата 259 
финансово-икономически анализ 244 
финансово-контролна дейност 252 
финансово-стопански анализ 244 
финансово-счетоводен анализ 262 263 
финансово-счетоводно планиране 245 
финансовоинспекционен контрол 56 
финансовоправна норма 56 
финансовоправни отношения 56 
финансовоправни последици 56 
фирмен мениджмънт 246 
фирмен финансов мениджмънт 244 
фирмена култура 251 
фирмени финанси 244 
фондови борси 45 
фондови пазари 45 
франчайз 79 
хабилитиране 155 209 
хабилитирани лица 209 
хабилитирани преподаватели 155 
хармонизация 153 
хипотези 17 
ХИПЦ 4 
холдингови компании 251 
холистичен подход 107 
хоризонтални компании 247 
хоризонтални структури 247 
хотелска индустрия 114 
хотелски бизнес 114 
хотелски помещения 114 
хотелски продукт 114 
хотелски услуги 114 
храни 291 293 294 
храни на бъдещето 294 
хранителен бизнес 294 
хранителна продукция 294 
хранителни вериги 294 
хранителни добавки 120 
хранителни продукти 7 
цена на златото 45 
цена на собствения капитал 38 
цени на акции 41 
цени на електроенергия 228 229 
цени на жилища 22 
цени на храни 7 
ценни метали 45 
ценова политика 97 
ценови индекси 7 
ценови нива 227 
ценови решения 97 
централна банка 32 
цифрова икономика 103 
цифрови платформи 103 
цифрови технологии 83 103 212 303 
цялостна проверка 287 
частен кредит 255 
частен сектор 13 
частно-правни приходи 49 
четивност 118 
чист въздух 224 
членство 140 
човешки капитал 102 113 
човешки ресурси 183 
човешки ресурси в администрацията 183 
чуждестранни физически лица 79 
юбилейна годишнина 198 
юбилейно издание 198 
японска система на управление 37 
45 години катедра Индустриален бизнес и предприемачество 198 
70 години ЗСД 27 160 161 163 164 165 166 167 168 169 171 172 173 174 175 176 177 179 180 181 182 183 187 192 193 194 213 
80 годишен юбилей 27 160 161 163 164 165 166 167 168 169 171 172 173 174 175 176 177 179 180 181 182 183 187 192 193 194 213 
ACM 250 
Amazon 299 
Big Data 5 
BitCoin 86 87 88 91 
ECOICOP 4 
ERP системи 249 
ESCO 27 
EVFTA 138 
FOREX 47 
FOREX пазар 47 
Forex търговия 47 
GAAP 182 
Google 299 
IAS 38 182 
Job Tiger 197 
PIIGS 80 
Social Media Marketing 121 
Stablecoin 91 
Text mining 5 
Twitter 299 
USM TECH 225 
web-scraping 5 
Yahoo 299 
Z-оценка 175