НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

46661

Дилков, Цветан.  Научна и технологична политика / Цветан Дилков. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 187-192. 

  

Сист. No: 73577

- 2 -

Сп И 363

Грозева, Николина.  Същност и значение на инвестициите в нематериални активи в предприятията / Николина Грозева. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2014, N 1, с. 10-15. 

  

Сист. No: 73782

- 3 -

Сп И 363

Овчарова, Снежанка.  Роля на управлението на знанията за развитието на обществото / Снежанка Овчарова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2015, N 1, с. 69-74. 

  

Сист. No: 73775

- 4 -

Сп В 83 Э

Олейник, А. Н.  Научные трансакции в сравнительной перспективе / А. Н. Олейник. // Вопросы экономики  (Москва), 89, 2018, N 9, с. 52-69. 

  

Сист. No: 73604

- 5 -

Сп И 363

Ямукова, Павлина.  Защо науката е инструмент за определяне посоката на развитие на човечеството? / Павлина Ямукова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2016, N 1, с. 24-28. 

  

Сист. No: 73754

- 6 -

Сп И 503 и

Revak, Iryna et al.  Formation of State Policy of the Development and Usage of Intellectual Potential of Ukraine / Iryna Revak, Tetyana Yavorska. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 2, с. 161-175. 

  

Сист. No: 73717

Иновации - научен аспект

- 7 -

46661

Асенов, Анатолий.  Иновации и проекти за нови технологии / Анатолий Асенов. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 439-444. 

  

Сист. No: 73770

ФИЛОСОФИЯ

- 8 -

Сп Ф 515

Рачев, Росен.  Фридрих Ницше - новата религия на метафизическия нихилизъм / Росен Рачев. // Философия, XXVII, 2018, N 3, с. 231-251. 

  

Сист. No: 73574

Психология

- 9 -

Сп И 363

Карагьозова, Надие.  Агресия - социална значимост на проблема / Надие Карагьозова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2014, N 1, с. 101-105. 

  

Сист. No: 73797

Народопсихология

- 10 -

Сп И 363

Тонев, Младен и др.  Финансовата грамотност и финансовата култура в народопсихологията и традициите на българите / Младен Тонев, Йорданка Ангелова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2015, N 1, с. 11-17. 

  

Сист. No: 73758

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 11 -

46661

Върбанов, Тихомир.  Регионални аспекти на бедността и социалното изключване в България през периода 2013-2016 г. / Тихомир Върбанов. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 330-335. 

  

Сист. No: 73596

Статистика. Демография. Социология

- 12 -

46661

Ангелова, Поля.  Тенденции в индикаторите за оценка на бедността в контекста на Стратегия "Европа 2020" / Поля Ангелова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 49-54. 

  

Сист. No: 73545

Демография и население

- 13 -

Сп В 83 Э

Вишневский, А. и др.  Демографические тормоза / А. Вишневский, Е. М. Щербакова. // Вопросы экономики  (Москва), 89, 2018, N 6, с. 48-70. 

  

Сист. No: 73602

Миграция

- 14 -

Сп И 503 и

Bakalova, Maria et al.  Explanations of Economic Rationality Challenged: Contemporary Return Migration to Bulgaria / Maria Bakalova, Mihaela Misheva. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 2, с. 80-101. 

  

Сист. No: 73709

- 15 -

Сп И 503 и

Mintchev, Vesselin et al.  The Choice of Bulgarian Migrants – Stay or Leave Again? / Vesselin Mintchev, Venelin Boshnakov. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 2, с. 45-64. 

  

Сист. No: 73704

- 16 -

Сп И 503 и

Nonchev, Andrey et al.  Segmentation of Returning Migrants / Andrey Nonchev, Marieta Hristova. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 2, с. 3-24. 

  

Сист. No: 73700

- 17 -

Сп И 503 и

Viruela, Rafael.  To Return or Not to Return: Migration Strategies of Bulgarians in Spain in the Last Decade / Rafael Viruela. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 2, с. 25-44. 

  

Сист. No: 73701

- 18 -

Сп И 503 и

Zareva, Irena.  Policies for Encouraging the Return of Bulgarian Migrants to Bulgaria / Irena Zareva. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 2, с. 65-79. 

  

Сист. No: 73707

- 19 -

Сп И 503 и

Zareva, Irena.  Returning migrants – Effects on the Labour Market in Bulgaria / Irena Zareva. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 2, с. 102-114. 

  

Сист. No: 73711

Миграция - международна

- 20 -

Сп Г 368

Димитров, П.  Между реализма и Брюксел: миграционният проблем в България през 2013-2017 / П. Димитров. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 5, с. 5-22. 

  

Сист. No: 73724

Жизнено равнище на населението

- 21 -

46661

Милинов, Валентин и др.  Еволюция на ипотечния пазар и пазара на жилища / Валентин Милинов, Борислав Киров. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 62-68. 

  

Сист. No: 73546

- 22 -

Сп Д 532

Стоенчева, Яна.  Изграждане на критериална система при избор за закупуване на жилищен недвижим имот / Яна Стоенчева. // Диалог. Електронно списание, 2018, N 1, с. 55-68. 

  

Сист. No: 73674

Социология

- 23 -

Сп И 363

Маркова, Екатерина.  Социологически поглед върху подсектор "Сметосъбиране в България" - проблематични условия на труд, неквалифицирана заетост и уязвимост / Екатерина Маркова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2014, N 1, с. 90-94. 

  

Сист. No: 73798

- 24 -

Сп С 547

Плачкова, Анна.  Демокрация и върховенство на правото в процеса на подготовка за членство в ЕС - случаят с България, Сърбия и Македония / Анна Плачкова. // Социологически проблеми, Т. 50, 2018, N 1, с. 413-431. 

  

Сист. No: 73541

- 25 -

Сп И 363

Стамболийски, Иво.  Човекът в условията на културна глобализация / Иво Стамболийски. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2016, N 1, с. 52-56. 

  

Сист. No: 73756

- 26 -

Сп П 698 с

Хаджийски, Деян.  Лична сигурност и социална среда / Деян Хаджийски. // Политика и сигурност, II, 2018, N 2, с. 120-127. 

  

Сист. No: 73490

- 27 -

Сп С 587

Шалев, Андрей.  Придобиване на знания за оцеляване в кризисни ситуации / Андрей Шалев. // Спорт & наука, LXII, 2018, N 4, с. 125-135. 

  

Сист. No: 73514

- 28 -

Сп Ч E 18

Nasrat, Sayed et al.  Rural Technology Park – A New Inclusive Rural Development Concept for the Reduction of Poverty in Rural Afghanistan / Sayed Nasrat, S Fakhrudin Sadat, Hidayatullah Sapi. // Economic Alternatives, 2018, N 2, с. 250-266. 

  

Сист. No: 73689

- 29 -

Сп И 503 и

Stoyanova, Maria.  Commercial Insolvency in Bulgaria through the Eyes of Generations at Work: Challenges and Possible Solutions / Maria Stoyanova. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 1, с. 173-194. 

  

Сист. No: 73699

Корупция

- 30 -

Сп И 363

Стамболийски, Иво.  Феноменът корупция / Иво Стамболийски. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2015, N 1, с. 36-39. 

  

Сист. No: 73766

Социално поведение. Социална психология

- 31 -

Сп Н 326 ту

Миронова, Надя и др.  Социалните мрежи като средство за налагане на работодателската марка на организацията / Надя Миронова, Татяна Кичева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 53-86. 

  

Сист. No: 73783

Политика

- 32 -

Сп И 363

Петрунов, Георги.  Проблемни зони при противодействие финансирането на тероризма / Георги Петрунов. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2014, N 1, с. 5-9. 

  

Сист. No: 73779

Политология

- 33 -

Сп П 698 с

Великов, Иво.  Кратък опит за дефиниране на тероризма и терористичните цели / Иво Великов. // Политика и сигурност, II, 2018, N 2, с. 104-119. 

  

Сист. No: 73491

Икономика. Икономически науки

- 34 -

Сп И 50 м

Чобанова, Росица и др.  Икономически проблеми и решения в научните конференции в България / Росица Чобанова, Щерьо Ножаров. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 5, с. 117-133. 

  

Сист. No: 73614

Макроикономика

- 35 -

46661

Тодорова, Таня Пламенова.  Публични приходи и икономически растеж - съвременни теоретични аспекти / Таня Пламенова Тодорова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 312-316. 

  

Сист. No: 73591

- 36 -

Сп Д 532

Тодоров, Иван и др.  Два комбинирани подхода за оценка на цикличната позиция и фазата на бизнес цикъла на България / Иван Тодоров, Александър Александров. // Диалог. Електронно списание, 2018, N 3, с. 1-10. 

  

Сист. No: 73664

- 37 -

Сп И 503 и

Mesagan, Ekundayo P. et al.  Population Growth, Energy Use, Crude Oil Price, and the Nigerian Economy / Ekundayo P. Mesagan, O. Yasiru Alimi, K. Adekunle Adebiyi. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 2, с. 115-132. 

  

Сист. No: 73713

Политическа икономия

- 38 -

Сп Г 621 ВСУ

Тонев, Младен.  Бедността и ниските доходи в Република България в контекста на прехода от централно управлявано към пазарно сторанство / Младен Тонев. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2016, с. 135-160. 

  

Сист. No: 73735

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 39 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Защита от дискриминация при упражняване правото на труд / Галина Николова. // Актив, 2018, N 9, с. 34-36. 

  

Сист. No: 73517

Икономика на труда. Организация на труда

- 40 -

Сп И 503 и

Prodanov, Hristo.  Political Economy of Robotization / Hristo Prodanov. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 1, с. 69-86. 

  

Сист. No: 73695

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 41 -

CD 43

Дулевски, Лалко.  Цената на труда / Лалко Дулевски. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Юбилейна научна конференция 17 май 2013 г. : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УННС, 2018, с. 35-39. 

  

Сист. No: 73588

Безработица

- 42 -

Сп Н 25 а

Филипова, Корнелия А.  Обещетенията за безраБотица в България и техният потенциал за превенция на бедността / Корнелия А. Филипова. // Народностопански архив, LXXI, 2018, N 2, с. 46-62. 

  

Сист. No: 73506

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 43 -

46661

Ангелов, Петко и др.  Фискални правила - теоретични основи и индикатори за измерване / Петко Ангелов, Силвия Заркова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 107-115. 

  

Сист. No: 73554

- 44 -

46661

Здравков, Николай Тодоров.  Деривативните инструменти в управлението на риска и застраховането - видове, употреба, перспективи / Николай Тодоров Здравков. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 239-244. 

  

Сист. No: 73587

- 45 -

46661

Киров, Борислав К.  Ипотечните облигации и възможностите за директно финансиране на търговските банки от българския капиталов пазар / Борислав К. Киров. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 116-121. 

  

Сист. No: 73555

- 46 -

В К 263

Нейчев, Николай.  Все по-разнообразни и алтернативни / Николай Нейчев. // Капитал, XXVI, N 36, 7-13 септ. 2018, с. 60-61. 

  

Сист. No: 73475

- 47 -

В К 263

Нейчев, Николай.  Горещите ICO на есента / Николай Нейчев. // Капитал, XXVI, N 41, 12 окт. 2018, с. 62-63. 

  

Сист. No: 73608

- 48 -

Сп И 502

Велков, Иван.  PSD2: готови ли сме за времето на отвореното банкиране / Иван Велков. // Икономика, 2018, N 5, септ.-окт. 2018, с. 72-75. 

  

Сист. No: 73553

- 49 -

Сп С 494

Костов, Атанас.  Софтуерните блокчейн патенти : Поглед към бъдещето във финансовия и публичния сектор / Атанас Костов. // Собственост и право, 2018, N 9, с. 72-81. 

  

Сист. No: 73571

- 50 -

Сп И 50 м

Панова, Мария.  Глобални аспекти на хипотезата за двойния дефицит / Мария Панова. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 5, с. 99-116. 

  

Сист. No: 73613

- 51 -

Сп Ч 895

Стоева, Анита.  Банковите разходи за човешки ресурси / Анита Стоева. // Човешки ресурси, 2018, N 8-9, с. 27-29. 

  

Сист. No: 73515

- 52 -

Сп Ч E 18

Zhang, Wei-Bin.  National Debt and Economic Growth with Externalities and Congestions / Wei-Bin Zhang. // Economic Alternatives, 2018, N 2, с. 175-191. 

  

Сист. No: 73601

Финанси

- 53 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Представяне и оповестяване на лихвен суап във финансовите отчети / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 7, с. 5-17. 

  

Сист. No: 73537

- 54 -

Сп М 486

Вулджев, Георги.  За малко по-активно управление на външния дълг / Георги Вулджев. // Мениджър, 2018, N 8, с. 99-100. 

  

Сист. No: 73620

- 55 -

Сп И 363

Грозева, Николина.  Аспекти на финансовия анализ на платежоспособността на предприятията / Николина Грозева. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2016, N 1, с. 18-23. 

  

Сист. No: 73752

- 56 -

Сп И 363

Иванова, Виржиния.  Преимуществото на офшорната компания за печеливш бизнес / Виржиния Иванова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2014, N 1, с. 44-49. 

  

Сист. No: 73791

- 57 -

Сп М 68 э

Худякова, Л. С.  Реформа глобальных финансов в контексте устойчивого развитие / Л. С. Худякова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2018, N 7, с. 38-47. 

  

Сист. No: 73607

- 58 -

Сп Ч J 80 f

Hartzmark, Samuel M. et al.  A Tough Act to Follow: Contrast Effects in Financial Markets / Samuel M. Hartzmark, Kelly Shue. // The Journal of Finance  (New York), 73, 2018, N 4, с. 1567-1613. 

  

Сист. No: 73685

Данъци. Такси. Налози

- 59 -

46661

Василева, Петя.  Бермудските острови - данъчен оазис на Запада / Петя Василева. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 208-214. 

  

Сист. No: 73579

- 60 -

Сп А 454

Василева, Валентина.  Промените в ППЗДДС за 2018 г. / Валентина Василева. // Актив, 2018, N 9, с. 8-12. 

  

Сист. No: 73511

- 61 -

Сп Ф 531 п

Данъчно облагане и деклариране по реда на ЗДДФЛ за получена предметна награда . // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 9, с. 32.-34. 

  

Сист. No: 73705

- 62 -

Сп Б 923 з

Кирилова, Милена.  Преглед на по-значимите измененения в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност / Милена Кирилова. // Български законник, XXVII, 2018, N 9, с. 73-82. 

  

Сист. No: 73529

- 63 -

Сп Б 923 з

Кирилова, Милена.  Преглед на последните изменения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове / Милена Кирилова. // Български законник, XXVII, 2018, N 10, с. 39-47. 

  

Сист. No: 73654

- 64 -

Сп Ф 531 п

Кирилова, Милена.  Данъчен режим по ЗДДС и изисквания към фактурите при доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване, и услуги, извършвани по електронен път / Милена Кирилова. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 9, с. 43-52. 

  

Сист. No: 73706

- 65 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, извършени през юли 2018 г. / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 8, с. 35-44. 

  

Сист. No: 73520

- 66 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Последни изменения и допълнения в ЗМДТ при данъка върху превозните средства / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 8, с. 52-55. 

  

Сист. No: 73525

- 67 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  За някои особености при подоходното облагане на юридическите лица с нестопанска цел през 2018 г. / Цветан Станкулов. // Актив, 2018, N 10, с. 20-26. 

  

Сист. No: 73696

- 68 -

Сп Ф 531 п

Филипов, Велин.  Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходи за липси и брак на активи вследствие на непреодолима сила / Велин Филипов. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 8, с. 15-19. 

  

Сист. No: 73519

- 69 -

Сп Ч J 80 f

Baugh, Brian et al.  Can Taxes Shape an Industry? Evidence from the Implementation of the “Amazon Tax” / Brian Baugh, Itzhak Ben-David, Hoonsuk Park. // The Journal of Finance  (New York), 73, 2018, N 4, с. 1819-1855. 

  

Сист. No: 73687

Държавни заеми. Държавни дългове

- 70 -

46661

Шопов, Димчо Ивелинов.  Влияние на Европейската дългова криза върху икономическия растеж на страните от групата PIIGS (Португалия, Италия, Ирландия, Гърция и Испания ) / Димчо Ивелинов Шопов. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 349-355. 

  

Сист. No: 73749

Митническо управление

- 71 -

Сп М 617 х

Европейските митнически администрации с обща харта на ценностите  : Декларацията е по повод 50-та годишвина на Митнически съюз. // Митническа хроника, 2018, N 1, с. 22-23. 

  

Сист. No: 73483

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 72 -

46661

Захариев, Андрей.  Валутен риск и балансови позиции на БНБ (2006-2018 г.) / Андрей Захариев. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 42-48. 

  

Сист. No: 73544

- 73 -

46661

Маринова, Кристи.  Стрес тестовете като превенция срещу банкова несъстоятелност - емпирични свидетелства за българската банкова система / Кристи Маринова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 145-149. 

  

Сист. No: 73559

- 74 -

Сп Б 923 з

Джилизов, Велко.  Бенчмарк за лихвен процент / Велко Джилизов. // Български законник, XXVII, 2018, N 9, с. 93-104. 

  

Сист. No: 73532

- 75 -

Сп Н 25 а

Маринова, Кристи.  Банкова несъстоятелност - предизвикателства и емпирични свидетелства / Кристи Маринова. // Народностопански архив, LXXI, 2018, N 2, с. 63-74. 

  

Сист. No: 73508

- 76 -

Сп М 486

Събев, Димитър.  Златни банкови години / Димитър Събев. // Мениджър, 2018, N 9, с. 96-99. 

  

Сист. No: 73625

Пари, валута

- 77 -

Сп М 486

Пиринлиев, Здравко.  Битката на световните валути / Здравко Пиринлиев. // Мениджър, 2018, N 7, с. 84-85. 

  

Сист. No: 73617

- 78 -

Сп М 486

Цачев, Цветослав.  Парите поравно в облигации и акции / Цветослав Цачев. // Мениджър, 2018, N 8, с. 101-102. 

  

Сист. No: 73621

Инвестиции

- 79 -

46661

Ангелов, Иван Ангелов.  Развитие на ПЧИ в условията на индустрия 4.0 / Иван Ангелов Ангелов. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 317-324. 

  

Сист. No: 73592

- 80 -

46661

Петкова, Елица.  Теоремата за инвестиционното развитие на страните / Елица Петкова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 36-342. 

  

Сист. No: 73748

- 81 -

Сп Н 326 ВУСИ

Костова-Пикет, Десислава.  Анализ на решенията за капиталови инвестиции / Десислава Костова-Пикет. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2017, с. 32-111. 

  

Сист. No: 73799

- 82 -

Сп Н 326 ту

Райчева, Ива.  Зависимост на регионалния БВП от инвестициите: емпиричен анализ чрез класическа производствена функция / Ива Райчева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 143-156. 

  

Сист. No: 73787

- 83 -

Сп М 486

Вълков, Петко.  Интересът към инвестиции в договорни фондове нараства / Петко Вълков. // Мениджър, 2018, N 9, с. 102-103. 

  

Сист. No: 73626

Инвестиционни фондове

- 84 -

Сп И 363

Петрова, Женя Петева.  Взаимните фондове в Република България - проблеми на регулирането и перспективи за развитие / Женя Петева Петрова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2014, N 1, с. 16-21. 

  

Сист. No: 73785

Фондов пазар. Фондова борса

- 85 -

Сп Ч J 80 f

Weber, Matthias et al.  An Experimental Study of Bond Market Pricing / Matthias Weber, John Duffy, Arthur Schram. // The Journal of Finance  (New York), 73, 2018, N 4, с. 1857-1892. 

  

Сист. No: 73688

Икономическа политика

- 86 -

Сп Х 742

Рангелова, Анета.  Новите нюанси в корпоративната социална отговорност / Анета Рангелова. // ХИ&Т, XIX, 2018, N 5, с. 9. 

  

Сист. No: 73677

Регионална икономика

- 87 -

46661

Ангелов, Георги Иванов.  Основни проблеми пред интеграцията на българските села / Георги Иванов Ангелов. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 122-129. 

  

Сист. No: 73556

- 88 -

Сп Н 326 ВУСИ

Димитров, Димитър Т.  Оценка на транспортно-географското положение като фактор за регионалното развитие на Североизточна България / Димитър Т. Димитров. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2017, с. 112-150. 

  

Сист. No: 73817

- 89 -

Сп Ч T 62

Peneva, M.  Ecosystem Services from Agriculture as Key Factor of Territorial Competitiveness / M. Peneva. // Trakia journal of sciences, 15, 2017, N прил. 1, с. 18-24. 

  

Сист. No: 73496

Икономика на България

- 90 -

46661

Ефтимова, Диана Лъчезарова.  Енергийна интензивност на българската икономика / Диана Лъчезарова Ефтимова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 130-138. 

  

Сист. No: 73557

- 91 -

В К 263

Най големите производители бързооборотни стоки в България . // Капитал, XXVI, N 43 [прил. 1], 26 окт. 2018, с. 1-96. 

  

Сист. No: 73740

- 92 -

Сп М 486

Кръстанова, Весела.  Най-бързо растящите сектори на икономиката / Весела Кръстанова. // Мениджър, 2018, N 9, с. 80-81. 

  

Сист. No: 73623

Икономика на Русия

- 93 -

Сп М 68 э

Столбов, М. и др.  Ресурсная зависимость и финансовое развитие / М. Столбов, О. Солнцев, И. Голощапова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2018, N 5, с. 52-61. 

  

Сист. No: 73605

Икономически растеж

- 94 -

Сп Д 532

Одинокова, Татяна и др.  Иновационна дейност на малките и средни предприятия като фактор за икономически растеж / Татяна Одинокова, Елена Лукянова, Валентина Дякон. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2018, N 2, с. 1-14. 

  

Сист. No: 73679

- 95 -

Сп И 503 и

Venkatraja, B.  Dynamics of Aggregate Demand Factors in Macro Growth: An European Perspective / B. Venkatraja. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 3, с. 3-21. 

  

Сист. No: 73718

Икономика на отраслите

- 96 -

46661

Георгиев, Илиян Георгиев.  Тенденции на световния пазар на вино / Илиян Георгиев Георгиев. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 418-423. 

  

Сист. No: 73765

Туризъм в България

- 97 -

Сп Д 532

Павлов, Павлин.  Състояние и развитие на „зеленото хотелиерство“ в България / Павлин Павлов. // Диалог. Електронно списание, 2018, N 3, с. 23-36. 

  

Сист. No: 73669

- 98 -

Сп Ч T 62

Lulcheva, Iv.  Diagnosis of State of Rural Tourism in Borino Municipality / Iv. Lulcheva. // Trakia journal of sciences, 15, 2017, N прил. 1, с. 36-41. 

  

Сист. No: 73523

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 99 -

Сп П 698 с

Костова-Пикет, Десислава и др.  Разберете стойността, която предлагате на вашите клиенти / Десислава Костова-Пикет, Иванка Костова. // Политика и сигурност, II, 2018, N 2, с. 64-85. 

  

Сист. No: 73493

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 100 -

46661

Славева, Красимира.  Статистическа оценка на сравнителните предимства във външната търговия на България / Красимира Славева. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 173-179. 

  

Сист. No: 73576

Търговия

- 101 -

46661

Димитров, Георги.  Ограничаване на нелоялните търговски практики при реализация на земеделски продукти / Георги Димитров. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 424-430. 

  

Сист. No: 73768

- 102 -

46661

Кръстева, Илияна.  Тенденции в развитието на търговията на България със селскостопански стоки / Илияна Кръстева. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 325-329. 

  

Сист. No: 73594

- 103 -

Сп Д 532

Атанасов, Борислав.  Предоставяне на потребителска ценност чрез цената / Борислав Атанасов. // Диалог. Електронно списание, 2018, N 2, с. 28-41. 

  

Сист. No: 73682

- 104 -

Сп Р 448

Георгиу, Ангелас.  Българските потребители са сред най-лоялните към веригите и марките / Ангелас Георгиу. // Регал, 2018, N 2, с. 16-17. 

  

Сист. No: 73647

- 105 -

Сп С 546

Маринов, Иван.  Анализ на динамиката и структурата на заетите лица в сектора на търговията в България / Иван Маринов. // Социално-икономически анализи, 2018, N 1, с. 16-28. 

  

Сист. No: 73634

- 106 -

Сп Р 448

Маркова, Зорница.  Щастливото число 10 / Зорница Маркова. // Регал, 2018, N 2, с. 4-5. 

  

Сист. No: 73646

- 107 -

Сп Р 448

Николов, Константин.  Година на промени за глобалните ритейлъри / Константин Николов. // Регал, 2018, N 2, с. 44-45. 

  

Сист. No: 73650

- 108 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  "На червено" от червеното месо / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 10, с. 18-19. 

  

Сист. No: 73599

- 109 -

Сп И 503 и

Kraleva, Vanya et al.  Legal Competence and Consumer Behaviour / Vanya Kraleva, Ivaila Dimitrova. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 3, с. 22-36. 

  

Сист. No: 73719

Маркетинг

- 110 -

46661

Горанова, Пенка и др.  Промоционални стратегии и ефекти на въздействие / Пенка Горанова, Живка Тананеева. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 375-386. 

  

Сист. No: 73751

- 111 -

Сп Т 87 Впм

Георгиева, Стела Валериева.  Световни лидери, въздействащи върху съвременния маркетинг / Стела Валериева Георгиева. // Трудове на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий, 2017, с. 129-154. 

  

Сист. No: 73732

- 112 -

Сп М 486

Аламанов, Любомир.  Идеалната обява за работа / Любомир Аламанов. // Мениджър, 2018, N 9, с. 58-59. 

  

Сист. No: 73622

- 113 -

Сп И 363

Андонова, Кремена.  Ресурсни проблеми при реализацията на инвестиционен маркетинг на България / Кремена Андонова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2015, N 1, с. 31-35. 

  

Сист. No: 73764

- 114 -

Сп М 486

Бошнакова, Десислава.  Маркетинг с нулев бюджет - няма такова нещо / Десислава Бошнакова. // Мениджър, 2018, N 7, с. 70-71. 

  

Сист. No: 73609

- 115 -

Сп П 698 с

Костова-Пикет, Десислава и др.  Накарай своите конкуренти да действат спрямо вашето определяне на цената / Десислава Костова-Пикет, Иванка Костова. // Политика и сигурност, II, 2018, N 1, с. 82-95. 

  

Сист. No: 73487

- 116 -

Сп И 503 и

Stoyanov, Vasil.  Empirical Testing of the Non-Satiation Axiom in the Consumer Choice Theory / Vasil Stoyanov. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 1, с. 3-38. 

  

Сист. No: 73690

Дистрибуционна политика

- 117 -

46661

Григорова, Ваня.  Глобалните дистрибуционни мрежи - съвременна дименсия на фирмената интеграция / Ваня Григорова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 394-400. 

  

Сист. No: 73759

Маркетинг в туризма

- 118 -

Сп С 546

Боянова, Бояна и др.  Регионална интеграция на туристическите ресурси чрез маркетингови програми / Бояна Боянова, Пламен Лаков, Светлана Ненчева. // Социално-икономически анализи, 2018, N 1, с. 7-15. 

  

Сист. No: 73633

Международен маркетинг

- 119 -

46661

Илиев, Драгомир.  Роля на маркетинговите способности в международното пазарно представяне / Драгомир Илиев. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 369-374. 

  

Сист. No: 73750

Логистика

- 120 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Big Data е кристалното кълбо от което логистиката се нуждае / Ники Божилов. // Логистика, XIV, 2018, N 8, с. 50-51. 

  

Сист. No: 73762

Външна търговия

- 121 -

Сп Н 25 а

Пиримова, Вера и др.  Сравнителни предимства и конкуренто способност на българския износ / Вера Пиримова, Петър Пешев. // Народностопански архив, LXXI, 2018, N 2, с. 3-33. 

  

Сист. No: 73503

- 122 -

Сп И 503 и

Galabova, Borislava et al.  State and Trends of Bulgaria’s Foreign Trade with Ores and Concentrates / Borislava Galabova, Nedialko Nestorov. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 1, с. 109-140. 

  

Сист. No: 73697

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 123 -

Сп Ф 531 п

Кирилова, Милена.  Новите постановки в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове / Милена Кирилова. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 8, с. 56-69. 

  

Сист. No: 73526

- 124 -

Сп Ф 531 п

Кирилова, Милена.  Преглед на последните промени в Закона за митниците и в Закона за акцизите и данъчните складове / Милена Кирилова. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 7, с. 45-51. 

  

Сист. No: 73538

- 125 -

Сп М 617 х

Митниците и българското председателство на Съвета на ЕС . // Митническа хроника, 2018, N 1, с. 2-7. 

  

Сист. No: 73485

- 126 -

Сп М 617 х

Митнически кучета се включват в борба с контрабандата на цигари на МП Капитан Андреево . // Митническа хроника, 2018, N 1, с. 24. 

  

Сист. No: 73484

- 127 -

Сп Б 923 з

Ценова, Любка.  Промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове / Любка Ценова. // Български законник, XXVII, 2018, N 9, с. 89-92. 

  

Сист. No: 73531

Външнотърговски операции. Сделки

- 128 -

Сп Н 25 а

Василева, Петя.  Актуални предизвикателства пред офшорния бизнес / Петя Василева. // Народностопански архив, LXXI, 2018, N 2, с. 34-45. 

  

Сист. No: 73505

Международни икономически отношения

- 129 -

46661

Захариева, Галина.  Износът на услуги на страните от ЕС в периода 2008-2016 / Галина Захариева. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 288-293. 

  

Сист. No: 73590

- 130 -

46661

Любенов, Здравко.  Измерения на фирмената интернационализация през XXI век / Здравко Любенов. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 167-172. 

  

Сист. No: 73575

- 131 -

Сп М 486

Велинов, Асен.  Кой ще грабне големите китайски пари / Асен Велинов. // Мениджър, 2018, N 7, с. 92-93. 

  

Сист. No: 73619

- 132 -

Сп В 83 Э

Клинов, В. Г. и др.  Мировые тенденции в разпределении доходов и проблемы социально-экономического развития / В. Г. Клинов, А. Сидоров. // Вопросы экономики  (Москва), 89, 2018, N 7, с. 30-44. 

  

Сист. No: 73603

- 133 -

Сп М 68 э

Кондратьев, В.  Новый етап глобализации: особенности и перспективы / В. Кондратьев. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2018, N 6, с. 5-17. 

  

Сист. No: 73606

- 134 -

Сп И 503 и

Zhang, Wei-Bin.  Growth, Research, and Free Trade with Knowledge as Global Public Capital / Wei-Bin Zhang. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 3, с. 37-66. 

  

Сист. No: 73720

Глобализация

- 135 -

46661

Марчева, Анастасия и др.  Добри световни практики за преодоляване на бедността / Анастасия Марчева, Таня Николова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 450-456. 

  

Сист. No: 73776

- 136 -

46661

Шопова, Маргарита.  Сравнителен анализ на бедността между България, Румъния и Гърция / Маргарита Шопова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 461-467. 

  

Сист. No: 73780

Европейска интеграция

- 137 -

46661

Проданова, Росица.  Еволюция на Европейската централна банка / Росица Проданова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 150-157. 

  

Сист. No: 73560

- 138 -

Сп П 698 с

Бакалов, Йордан.  Нови геополитически предизвикателства на Балканите / Йордан Бакалов. // Политика и сигурност, II, 2018, N 1, с. 13-33. 

  

Сист. No: 73486

- 139 -

Сп Ч T 62

Totev, S.  Regional Disparities In Bulgaria and EU Countries / S. Totev. // Trakia journal of sciences, 15, 2017, N прил. 1, с. 1-5. 

  

Сист. No: 73494

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 140 -

46661

Горчева, Таня.  Проекции на европейските търговски практики за стимулиране на българския експорт / Таня Горчева. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 3-13. 

  

Сист. No: 73542

- 141 -

46661

Нейков, Йордан.  Отношенията на обединеното кралство с Европейския съюз след BREXIT / Йордан Нейков. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 101-106. 

  

Сист. No: 73550

- 142 -

Сп Н 326 ту

Моралийска, Моника.  Дебатът след бялата книга за бъдещето на ЕС - очаквания и резултати / Моника Моралийска. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 127-142. 

  

Сист. No: 73786

- 143 -

Сп И 363

Гогова, Теодора.  Европа на свободното движение - Шенгенското пространство. Бъдещо членство но България в него / Теодора Гогова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2014, N 1, с. 62-67. 

  

Сист. No: 73794

- 144 -

46661

Boyanov, Borislav Emilov.  REACH and CLP enviromental regulations and the european chemical industry / Borislav Emilov Boyanov. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 221-228. 

  

Сист. No: 73582

- 145 -

Сп Ч T 62

Deleva, D.  The impacts of EU Cohesion policy funding on the Bulgarian economy / D. Deleva. // Trakia journal of sciences, 15, 2017, N прил. 1, с. 62-65. 

  

Сист. No: 73534

Право. Наука за държавата и правото

- 146 -

Сп Г 621 ВСУ

Нешев, Петър.  Психология на престъпната дейност: мотиви и типологии / Петър Нешев. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2016, с. 219-226. 

  

Сист. No: 73738

- 147 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Срокове за съхранение и унищожаване на документи с трудово-правно, осигурително и данъчно значение / Андрей Александров. // Труд и право, XXVII, 2018, N 8, с. 55-62. 

  

Сист. No: 73480

- 148 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Статус и функции на длъжностните лица по защита на данните / Андрей Александров. // Труд и право, XXVII, 2018, N 9, с. 49-57. 

  

Сист. No: 73573

- 149 -

Сп И 363

Андреева, Андрияна и др.  Контрол за спазване реда при провеждане на обществени поръчки в Р България / Андрияна Андреева, Диана Димитрова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2017, N 1, с. 14-19. 

  

Сист. No: 73743

- 150 -

Сп И 363

Димитрова, Диана.  Проблематика на изменението и прекратяването на договора за обществена поръчка / Диана Димитрова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2015, N 1, с. 58-62. 

  

Сист. No: 73773

- 151 -

Сп И 363

Ковачева, Галина.  Корпоративна етика и превенция на корпоративната престъпност / Галина Ковачева. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2015, N 1, с. 63-66. 

  

Сист. No: 73774

- 152 -

Сп И 363

Ковачева, Галина.  Извършителите на корпоративни престъпления в България / Галина Ковачева. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2014, N 1, с. 72-75. 

  

Сист. No: 73796

- 153 -

Сп Т 871

Фети, Невин.  Поддържане на регистър на дейностите по обработване на лични данни / Невин Фети. // Труд и право, XXVII, 2018, N 9, с. 37-48. 

  

Сист. No: 73572

- 154 -

Сп И 363

Хаджолян, Масис.  Актуални функции на българското право / Масис Хаджолян. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2014, N 1, с. 60-61. 

  

Сист. No: 73793

Международно право

- 155 -

Сп Г 621 ВСУ

Йонкова, Надежда.  Финансовоправни последици за ЕС от хуманитарната криза в Близкия Изток и Украйна / Надежда Йонкова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2016, с. 104-112. 

  

Сист. No: 73734

- 156 -

Сп Г 621 ВСУ

Константинов, Емил.  Правни аспекти на миграционната криза в Европейския съюз / Емил Константинов. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2016, с. 24-33. 

  

Сист. No: 73733

- 157 -

Сп Ч E 18

Meira Costa, Jorge.  Participatory Budgeting (Portugal) as a marshalling legal process to formally and democratically defining European Monetary System and Policy / Jorge Meira Costa. // Economic Alternatives, 2018, N 2, с. 279-295. 

  

Сист. No: 73657

Европейско право

- 158 -

Сп Н 326 ту

Драганов, Живко.  Новата правна уредба на марката на ЕС съобразно регламент 2017/1001 / Живко Драганов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 173-182. 

  

Сист. No: 73789

Държавна власт. Държавни органи

- 159 -

Сп С 546

Стоянова, Наталия.  Изследване на методи и техники за предотвратяване на конфликтите в държавната администрация / Наталия Стоянова. // Социално-икономически анализи, 2018, N 1, с. 63-73. 

  

Сист. No: 73637

Облигационно право

- 160 -

Сп П 147 п

Николов, Ясен.  Особености на ценните книжа, които могат да бъдат предмет на публично предлагане / Ясен Николов. // Търговско и облигационно право, XXII, 2018, N 7, с. 14-29. 

  

Сист. No: 73539

Търговско право

- 161 -

Сп Ф 531 п

Гачев, Венелин.  Надплатени суми за лихви по договори за ипотечни кредити / Венелин Гачев. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 9, с. 19-26. 

  

Сист. No: 73714

- 162 -

Сп П 147 п

Иванов, Момчил.  Управление на командитно дружество / Момчил Иванов. // Търговско и облигационно право, XXII, 2018, N 8, с. 5-9. 

  

Сист. No: 73527

- 163 -

Сп П 147 п

Иванов, Момчил.  Модели на управление на командитното дружество / Момчил Иванов. // Търговско и облигационно право, XXII, 2018, N 9, с. 5-18. 

  

Сист. No: 73712

- 164 -

Сп П 147 п

Маданска, Нели.  Правни последици от прехвърлянето на търговското предприятие / Нели Маданска. // Търговско и облигационно право, XXII, 2018, N 8, с. 10-16. 

  

Сист. No: 73528

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 165 -

Сп И 363

Андреева, Андрияна.  Историческо развитие на трудовия договор в националното трудово законодателство - възникване и периодизация / Андрияна Андреева. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2016, N 1, с. 33-37. 

  

Сист. No: 73755

- 166 -

Сп Т 871

Димитрова, Елка.  Нови спогодби за регулиране на трудовата миграция и търсенето на работна сила у нас / Елка Димитрова. // Труд и право, XXVII, 2018, N 8, с. 67-71. 

  

Сист. No: 73481

Обществено управление. Военни науки

- 167 -

Сп О 253

Кацарова, Мариана.  Често срещани грешки и нарушения при упражняване на предварителен контрол чрез случаен избор - анализът на агенцията по обществени поръчки / Мариана Кацарова. // Обществени поръчки, 8, 2018, N 7, с. 7-11. 

  

Сист. No: 73535

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 168 -

Сп И 363

Банкова, Иванка.  Превенция на някои административни конфликти чрез подобряване на комуникацията между държавната администрация и гражданите / Иванка Банкова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2015, N 1, с. 49-53. 

  

Сист. No: 73772

- 169 -

Сп И 50 м

Дашнина, Юлия и др.  Същност, принципи и инструменти на електронната демокрация / Юлия Дашнина, Игор Бритченко. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 5, с. 35-54. 

  

Сист. No: 73611

Общинско управление

- 170 -

Сп М 486

Ганев, Петър.  Общината като предприемач / Петър Ганев. // Мениджър, 2018, N 9, с. 85-86. 

  

Сист. No: 73624

Военно дело . Военни науки

- 171 -

Сп П 698 с

Димитрова, Снежана.  Влияние на демографската и образователната политика върху националната сигурност / Снежана Димитрова. // Политика и сигурност, II, 2018, N 1, с. 117-123. 

  

Сист. No: 73488

Социално осигуряване

- 172 -

Сп А 454

Мушкаров, Гошо.  Социалните дейности в предприятието / Гошо Мушкаров. // Актив, 2018, N 10, с. 1-8. 

  

Сист. No: 73702

Пенсионно осигуряване

- 173 -

CD 43

Павлов, Нено.  Отдалечена ли е България от европейските препоръки за модернизиране на пенсионната система? / Нено Павлов. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Юбилейна научна конференция 17 май 2013 г. : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УННС, 2018, с. 40-52. 

  

Сист. No: 73593

- 174 -

В К 263

Тодоров, Тодор и др.  Колко носи пенсионният ми фонд / Тодор Тодоров, Гергана Михайлова. // Капитал, XXVI, N 43, 26 окт.-1 ноемв. 2018, с. 76-77. 

  

Сист. No: 73739

- 175 -

Сп И 503 и

Achkasova, Svitlana.  Ensuring Financial Security of Non-Governmental Pension Funds in Ukraine / Svitlana Achkasova. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 1, с. 152-172. 

  

Сист. No: 73698

- 176 -

Сп И 503 и

Pandurska, Ralitza.  Transferring Resources between the First and the Second Pillar in the Context of Development of the Pension Model in Bulgaria / Ralitza Pandurska. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 2, с. 133-160. 

  

Сист. No: 73716

Застраховане

- 177 -

46661

Панева, Анелия.  Мястото на Европейския застрахователен пазар в световното застраховане / Анелия Панева. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 387-393. 

  

Сист. No: 73753

- 178 -

Сп П 147 п

Ангелов, Милен.  По някои въпроси за суброгацията в застрахователното право / Милен Ангелов. // Търговско и облигационно право, XXII, 2018, N 7, с. 30-39. 

  

Сист. No: 73540

- 179 -

Сп Ф 531 п

Ангелов, Милен.  Застрахователен надзор, в контекста на Директива "Платежоспособност II" / Милен Ангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 9, с. 53-59. 

  

Сист. No: 73708

Застраховане в България

- 180 -

46661

Митков, Милен.  Сравнителен анализ на застрахователният пазар в България и страните от ОНД за периода 2008-2016 г. / Милен Митков. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 401-407. 

  

Сист. No: 73763

- 181 -

Сп Д 532

Димитров, Павел Валериев.  Възможности за оптимизиране на застрахователно-техническите резерви по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите / Павел Валериев Димитров. // Диалог. Електронно списание, 2018, N 2, с. 54-66. 

  

Сист. No: 73684

- 182 -

Сп С 546

Митков, Милен.  Състояние и развитие на макроикономическите показатели "застрахователно проникване" и "застрахователна плътност" в България (1997-2016) / Милен Митков. // Социално-икономически анализи, 2018, N 1, с. 34-44. 

  

Сист. No: 73636

Образование

- 183 -

46661

Монев, Виктор Георгиев.  Симулации и реалност в обучението по бизнес комуникации на немски език / Виктор Георгиев Монев. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 444-459. 

  

Сист. No: 73771

- 184 -

Сп С 847

Хазърбасанова-Благоева, Елена.  Образованието - мощен фактор за интеграция на мигрантите в Европа / Елена Хазърбасанова-Благоева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVI, 2018, N 5, с. 538-547. 

  

Сист. No: 73723

- 185 -

Сп П 324

Хубенова, Мина.  Културният контрастен опит като отправна точка за междукултурните и културните процеси на учене / Мина Хубенова. // Педагогика, 2018, N 8, с. 1151-1159. 

  

Сист. No: 73730

- 186 -

Сп Ч E 18

Horvath, Julius.  Policy Considerations for Education for Educational Performs in Central European Countries / Julius Horvath. // Economic Alternatives, 2018, N 2, с. 192-196. 

  

Сист. No: 73648

- 187 -

Сп П 324

Koksal, Handan.  Qualitative Evaluation for The Reasons of Foreign Language Learning / Handan Koksal. // Педагогика, 2018, N 6, с. 794-804. 

  

Сист. No: 73583

Висше образование

- 188 -

В А 561

Академията дари компютри на учебни заведения и институции . // Алма матер, XXVII, N 5, септ. 2018, с. 3. 

  

Сист. No: 73567

- 189 -

В А 561

Академията тържественно посрещна 83-я випуск . // Алма матер, XXVII, N 5, септ. 2018, с. 1-2. 

  

Сист. No: 73561

- 190 -

В Д 92

В Стопанска академия тържествено бе открита 83-тата учебна година . // Дунавско дело, LXIV, N 34, 21-27 септ. 2018, с. 1, 8. 

  

Сист. No: 73512

- 191 -

В А 561

Генералният консул на България в Чикаго посети СА . // Алма матер, XXVII, N 5, септ. 2018, с. 1. 

  

Сист. No: 73563

- 192 -

В А 561

Клуб "Перспективни търговци" учреди катедра "Търговски бизнес" . // Алма матер, XXVII, N 5, септ. 2018, с. 4. 

  

Сист. No: 73569

- 193 -

В А 561

Първия за България учебен кабинет по митнически контрол и митническо представителство откри Стопанска академия . // Алма матер, XXVII, N 5, септ. 2018, с. 3. 

  

Сист. No: 73565

- 194 -

В А 561

С информационен ден бяха посрещнати задочните първокурсници . // Алма матер, XXVII, N 5, септ. 2018, с. 2. 

  

Сист. No: 73564

- 195 -

В А 561

СА ще си партнира с китайски университет . // Алма матер, XXVII, N 5, септ. 2018, с. 1. 

  

Сист. No: 73562

- 196 -

В А 561

Световния ден на туризма отбелязаха заедно студенти и преподаватели . // Алма матер, XXVII, N 5, септ. 2018, с. 4. 

  

Сист. No: 73570

- 197 -

В А 561

Свищовски докторант с топ кариера зад океана . // Алма матер, XXVII, N 5, септ. 2018, с. 3. 

  

Сист. No: 73566

- 198 -

В А 561

Студенти на първия ректор се срещнаха след 60 години . // Алма матер, XXVII, N 5, септ. 2018, с. 4. 

  

Сист. No: 73568

- 199 -

Сп С 847

Вълчева, Лиляна и др.  Към въпроса за система за оценяване на научните изследвания във висши училища и научни институции в България / Лиляна Вълчева, Диана Кюркчиева, Александър Николов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVI, 2018, N 4, с. 343-355. 

  

Сист. No: 73585

- 200 -

Сп Д 532

Димитров, Илиян Димитров.  Състояние на ERP обучението в счетоводното образование в българските висши училища / Илиян Димитров Димитров. // Диалог. Електронно списание, 2018, N 3, с. 37-71. 

  

Сист. No: 73671

- 201 -

Сп И 363

Димитрова, Дарина.  Правомощия и актове на Общото събрание на висшето училище в условията на академична автономия : Административноправни аспекти / Дарина Димитрова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2017, N 1, с. 25-30. 

  

Сист. No: 73744

- 202 -

Сп И 363

Димитрова, Дарина.  Правилникът за дейността на висшето училище като основен вътрешноустройствен акт : Административноправни аспекти / Дарина Димитрова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2017, N 1, с. 31-36. 

  

Сист. No: 73745

- 203 -

Сп И 363

Димитрова, Дарина.  Исторически традиции и тенденции за развитие на академичната автономия / Дарина Димитрова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2016, N 1, с. 63-69. 

  

Сист. No: 73757

- 204 -

Сп С 847

Лулански, Веселин.  Акредитация и качество на висшето образование / Веселин Лулански. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVI, 2018, N 5, с. 478-501. 

  

Сист. No: 73722

- 205 -

Сп П 698 с

Михайлов, Михаил.  Особености на управлението на качеството на обучението във висшите училища / Михаил Михайлов. // Политика и сигурност, II, 2018, N 2, с. 128-132. 

  

Сист. No: 73489

- 206 -

Сп И 363

Павлова, Марияна.  Организационната култура във висшите учебни заведения като фактор за ефективна работа и академична успеваемост / Марияна Павлова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2015, N 1, с. 91-93. 

  

Сист. No: 73777

- 207 -

Сп Н 25 а

Поладашвили, Тамари.  Болонският процес и пригодността за заетост от гледна точка на студентите ( по примера на България) / Тамари Поладашвили. // Народностопански архив, LXXI, 2018, N 2, с. 75-94. 

  

Сист. No: 73509

- 208 -

Сп Ч T 62

Angelova, R.  Higher Education as a Factor for Economic Development of the Regions in Bulgaria / R. Angelova. // Trakia journal of sciences, 15, 2017, N прил. 1, с. 66-70. 

  

Сист. No: 73533

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Природа. Изучаване и опазване на природата Опазване на растителния и животинския свят

- 209 -

Сп Ч E 18

Neychev, Stoyan.  About The Main Social Effects From Application of the European Union’s Environmental Protection Policy in Bulgaria by Using the Cohesion Funds / Stoyan Neychev. // Economic Alternatives, 2018, N 2, с. 267-278. 

  

Сист. No: 73656

Екология

- 210 -

46661

Иванов, Иван Василев.  Използване на пазарния механизъм като инструмент в борбата за намаляване на въглеродните емисии / Иван Василев Иванов. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 139-144. 

  

Сист. No: 73558

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 211 -

Сп П 324

Стоянова, Кристина.  Развитие на европейските концепции за обучението по комуникация на студенти по медицина / Кристина Стоянова. // Педагогика, 2018, N 7, с. 962-971. 

  

Сист. No: 73581

Здравеопазване

- 212 -

Сп И 503 и

Dimitrova, Teofana et al.  Strategic Analysis through the Combination of SWOT, AHP and TOWS (A Case Study on the Neurological Ward in the MHAT “Saint Panteleymon” – Plovdiv) / Teofana Dimitrova, Kiril Desev. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 3, с. 67-90. 

  

Сист. No: 73721

Здравеопазване в България

- 213 -

Сп Д 532

Андреева, Андрияна Йовчева и др.  Отпуск при временна неработоспособност - специфики, реализация и осигурително обезпечаване / Андрияна Йовчева Андреева, Галина Огнянова Йолова. // Диалог. Електронно списание, 2018, N 1, с. 15-41. 

  

Сист. No: 73668

Стокознание

- 214 -

Сп Х 74 п

Дайте на потребителите това което искат . // Хранително-вкусова промишленост, LXVII, 2018, N 6, с. 28-30. 

  

Сист. No: 73479

- 215 -

Сп И 502

Колева, Яна.  Суровина или пълен боклук / Яна Колева. // Икономика, 2018, N 5, септ.-окт. 2018, с. 84-87. 

  

Сист. No: 73552

Енергетика

- 216 -

В К 263

Димитрова, Анна.  Ток на блокчейн платформа / Анна Димитрова. // Капитал, XXVI, N 37, 14 септ. 2018, с. 8-9. 

  

Сист. No: 73497

- 217 -

Сп Ю 371

Състояние и перспективи пред търговията с природен газ . // Ютилитис, XVI, 2018, N 8, с. 22-24. 

  

Сист. No: 73653

- 218 -

Сп Х 74 п

Фикиин, Костадин и др.  Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване / Костадин Фикиин, Борислав Станков. // Хранително-вкусова промишленост, LXVII, 2018, N 7, с. 31-36. 

  

Сист. No: 73678

Селско стопанство. Горско стопанство

- 219 -

Сп И 50

Митова, Диляна.  Аспекти на реализацията на биологичните продукти в контекста на устойчивото функциониране на хранителната верига / Диляна Митова. // Икономика и управление на селското стопанство, 2018, N 1, с. 46-68. 

  

Сист. No: 73662

Растениевъдство

- 220 -

Сп А 255

Закон ще регламентира производството на рози . // Агробизнесът, XVI, 2018, N 9, с. 12-13. 

  

Сист. No: 73476

- 221 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Зърненофуражните култури в ЕС-28 и България / Петко Иванов. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 9, с. 42-43. 

  

Сист. No: 73477

- 222 -

Сп Л 792

Невидима заплаха дебне лозята . // Лозарство и винарство, LXVI, 2018, N 3, с. 21-22. 

  

Сист. No: 73499

Земеделие. Организация и управление

- 223 -

Сп И 50

Котева, Нина и др.  Развитие и подкрепа на малките земеделски стопанства в България / Нина Котева, Божура Фиданска. // Икономика и управление на селското стопанство, 2018, N 1, с. 3-18. 

  

Сист. No: 73658

- 224 -

Сп И 50

Кънева, Красимира.  Влияние на субсидиите върху размера на рентата за земеделска земя / Красимира Кънева. // Икономика и управление на селското стопанство, 2018, N 1, с. 34-45. 

  

Сист. No: 73661

- 225 -

Сп И 50

Мортев, Иван.  Предпоставки за определяне на рационален размер на земеделските стопанства / Иван Мортев. // Икономика и управление на селското стопанство, 2018, N 1, с. 19-33. 

  

Сист. No: 73659

Биологично земеделие

- 226 -

Сп И 50

Георгиев, Росен.  Производството на биогаз в българското земеделие / Росен Георгиев. // Икономика и управление на селското стопанство, 2018, N 1, с. 69-76. 

  

Сист. No: 73665

- 227 -

Сп З 54

Тошева, Свилена и др.  Действието на биотор "Лумбрекс" върху морфологични признаци и продуктивни качества на ориза / Свилена Тошева, Петър Чавдаров, Радослав Чипилски. // Земеделие плюс, 2018, N 5, с. 6-9. 

  

Сист. No: 73632

- 228 -

Сп Ч T 62

Branzova, P.  Organic Production in the Europian Union and Bulgaria - Main Crop / P. Branzova. // Trakia journal of sciences, 15, 2017, N прил. 1, с. 51-55. 

  

Сист. No: 73524

Животновъдство

- 229 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Броят на животните в България е на критичен минимум / Петко Иванов. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 10, с. 30-31. 

  

Сист. No: 73597

- 230 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Овцевъдството в Европейския съюз и драмата му в България / Петко Иванов. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 10, с. 44-45. 

  

Сист. No: 73598

Управление на предприятията. Организация на производството

- 231 -

Сп И 363

Грозева, Николина.  Финансиране на стартиращи предприятия с рисков капитал / Николина Грозева. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2015, N 1, с. 45-48. 

  

Сист. No: 73769

Мениджмънт

- 232 -

46661

Динков, Милен.  Стратегии и стратегически мениджмънт във фирмата / Милен Динков. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 201-207. 

  

Сист. No: 73578

- 233 -

Сп И 502

Вавова, Мирела.  Как се изграждат модерните лидери / Мирела Вавова. // Икономика, 2018, N 5, септ.-окт. 2018, с. 114-117. 

  

Сист. No: 73547

- 234 -

Сп С 546

Димитрова, Яница.  Корпоративна култура - конкурентоспосбност през призмата на иновацията / Яница Димитрова. // Социално-икономически анализи, 2018, N 1, с. 82-91. 

  

Сист. No: 73639

- 235 -

Сп И 50 м

Каменов, Камен.  Управленска устойчивост чрез контролирано връщане назад / Камен Каменов. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 5, с. 3-19. 

  

Сист. No: 73610

- 236 -

Сп Ч 895

Рашков, Росен.  Токсичното управление в офиса / Росен Рашков. // Човешки ресурси, 2014, N 8-9, с. 5-6. 

  

Сист. No: 73521

- 237 -

Сп И 503 и

Dimitrova, Yanica.  The Culture of Innovation Model / Yanica Dimitrova. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 1, с. 39-68. 

  

Сист. No: 73691

Бизнес стратегии

- 238 -

Сп М 486

Андонов, Станимир.  "Какво ако" в планирането / Станимир Андонов. // Мениджър, 2018, N 7, с. 82-83. 

  

Сист. No: 73616

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 239 -

Сп С 546

Barghouthi, Salwa et al.  Women Entrepreneurs In Palestine: Motivations,Challenges And Barriers / Salwa Barghouthi, Nadine Khalili, Nelly Qassas. // Социално-икономически анализи, 2018, N 1, с. 49-62. 

  

Сист. No: 73642

Корпоративно управление

- 240 -

Сп Ч E 18

Bozhikin, Ivan et al.  Discovering a Wilderness of Regulatory Mechanisms for Corporate Social Responsibility: Literature Review / Ivan Bozhikin, Nikolay Dentchev. // Economic Alternatives, 2018, N 2, с. 145-174. 

  

Сист. No: 73600

Риск мениджмънт

- 241 -

Сп Ч E 18

Stoyanova, Zornitsa et al.  Risk Management Strategies in Water Projects in Bulgaria / Zornitsa Stoyanova, Ivelina Petkova, Kristina Todorova. // Economic Alternatives, 2018, N 2, с. 228-238. 

  

Сист. No: 73655

Управление на фирмата

- 242 -

46661

Илиев, Ивайло Христосков.  Влияние на фирменото управление върху устойчивото развитие / Ивайло Христосков Илиев. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 229-233. 

  

Сист. No: 73584

- 243 -

В К 263

Запрянов, Йоан.  B2B: Блокчейн за бизнеса / Йоан Запрянов. // Капитал, XXVI, N 36, 7-13 септ. 2018, с. 44-45. 

  

Сист. No: 73474

Мениджмънт на фирмата

- 244 -

46661

Панайотов, Валентин Андреев.  Еволюция и развитие на концепцията за управленското консултиране / Валентин Андреев Панайотов. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 215-220. 

  

Сист. No: 73580

- 245 -

Сп И 363

Павлов, Пламен.  Проблеми при внедряването на иновации в организациите / Пламен Павлов. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2017, N 1, с. 46-51. 

  

Сист. No: 73746

Бизнес етикет

- 246 -

Сп И 502

Цанева, Мая.  Златните правила на бизнес етикета / Мая Цанева. // Икономика, 2018, N 5, септ.-окт. 2018, с. 118-122. 

  

Сист. No: 73543

Проектно управление

- 247 -

Сп Н 326 ту

Янкова-Младенова, Мария.  Оценяване на зрелостта на партньорска мрежа при реализацията на проекти / Мария Янкова-Младенова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 157-170. 

  

Сист. No: 73788

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 248 -

46661

Емилова, Ирена.  Интеркултурната сензитивност - предизвикателство за съвременното управление / Ирена Емилова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 457-460. 

  

Сист. No: 73778

- 249 -

Сп Ч 895

Янева-Стоянова, Силвия.  Общуване за бизнес съвършенство / Силвия Янева-Стоянова. // Човешки ресурси, 2014, N 8-9, с. 7-9. 

  

Сист. No: 73522

Счетоводство

- 250 -

46661

Вечев, Венцислав.  Проблеми при текущото и периодичното счетоводно отчитане в бюджетните организации в Република България в условията на европейска интеграция / Венцислав Вечев. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 69-73. 

  

Сист. No: 73549

- 251 -

46661

Колев, Росен Илиянов.  Организационни и метододически аспекти на калкулирането в промишлеността / Росен Илиянов Колев. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 252-257. 

  

Сист. No: 73589

- 252 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Организиране на годишно счетоводно приключване / Живко Бонев. // Актив, 2018, N 10, с. 2-6. 

  

Сист. No: 73686

- 253 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Счетоводни аспекти на притежаваните от бюджетните организации земи / Венцислав Вечев. // Актив, 2018, N 10, с. 17-18. 

  

Сист. No: 73694

- 254 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Счетоводно и данъчно третиране на доходите от рента и аренда в земеделието - т. нар. "пасивни" доходи на земеделските стопани / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 8, с. 5-14. 

  

Сист. No: 73518

- 255 -

Сп Б 923 з

Досев, Христо.  Счетоводно отчитане на разходите за одит на ГФО / Христо Досев. // Български законник, XXVII, 2018, N 8, с. 13-18. 

  

Сист. No: 73536

- 256 -

Сп С 546

Павлова, Мария.  Издигане ролята на професионалния счетоводител - възможности и перспективи / Мария Павлова. // Социално-икономически анализи, 2018, N 1, с. 29-33. 

  

Сист. No: 73635

- 257 -

Сп А 454

Петрова, Диана.  Счетоводно отчитане на операции по внос на стоки - организационни и методологични проблеми / Диана Петрова. // Актив, 2018, N 10, с. 11-16. 

  

Сист. No: 73693

- 258 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Лизингът. Прекратен лизинг, обратен лизинг, сублизинг. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗДДС / Евгени Рангелов. // Актив, 2018, N 9, с. 4-7; N 7-8, с. 11-18. 

  

Сист. No: 73510

- 259 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Документиране и отчитане на операции и разчети, свързани с движението и съхранението на акцизни стоки / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 9, с. 5-14. 

  

Сист. No: 73703

- 260 -

Сп А 454

Тюфекчиева-Михайлова, Минка.  Изпълнение на платежни операции / Минка Тюфекчиева-Михайлова. // Актив, 2018, N 9, с. 62-71. 

  

Сист. No: 73710

Одиторски контрол

- 261 -

Сп В 986

Вейсел, Али.  Характеристика на ангажиментите за изразяване на сигурност относно интегрирани отчети / Али Вейсел. // Вътрешен одитор, XV, 2018, N 3, с. 7-12. 

  

Сист. No: 73651

- 262 -

Сп А 454

Илиев, Пламен.  Новите моменти за съвместния финансов одит / Пламен Илиев. // Актив, 2018, N 10, с. 6-10. 

  

Сист. No: 73692

- 263 -

Сп Д 532

Колева, Бранимира.  Възможности за повишаване на ефективността на одиторската проверка на паричните средства към датата на баланса / Бранимира Колева. // Диалог. Електронно списание, 2018, N 1, с. 42-54. 

  

Сист. No: 73670

- 264 -

Сп П 698 с

Михайлов, Михаил.  Одитинг на качеството / Михаил Михайлов. // Политика и сигурност, II, 2018, N 2, с. 86-90. 

  

Сист. No: 73492

- 265 -

Сп В 986

Херцберг, Ян.  Наблюдение на риска / Ян Херцберг. // Вътрешен одитор, XV, 2018, N 2, с. 34-36. 

  

Сист. No: 73652

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 266 -

CD 43

Стефанов, Любомир.  Маркетинг на човешките ресурси - нов подход към управлението на хората в организациите / Любомир Стефанов. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Юбилейна научна конференция 17 май 2013 г. : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УННС, 2018, с. 53-59. 

  

Сист. No: 73595

- 267 -

Сп И 502

Колева, Яна.  Трудният лов на таланти / Яна Колева. // Икономика, 2018, N 5, септ.-окт. 2018, с. 88-91. 

  

Сист. No: 73551

- 268 -

Сп Д 532

Масалджийска, Стефка.  Влияние на емоционалната интелигентност върху трудовото представяне на ръководителите в бизнес организациите / Стефка Масалджийска. // Диалог. Електронно списание, 2018, N 3, с. 88-102. 

  

Сист. No: 73673

- 269 -

Сп И 363

Ямукова, Павлина.  Предизвикателството "повишаване на информацията и знанието на общинските служители" / Павлина Ямукова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2017, N 1, с. 52-56. 

  

Сист. No: 73747

Транспорт

- 270 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Империтивът на дигитализацията : пристанищата на бъдещето / Ники Божилов. // Логистика, XIV, 2018, N 8, с. 34-35. 

  

Сист. No: 73761

- 271 -

Сп И 50 м

Гълъбов, Николай.  Роля и развитие на обществения сектор в областта на транспортната инфраструктура на България (1879-1947 г.) / Николай Гълъбов. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 5, с. 73-98. 

  

Сист. No: 73612

- 272 -

Сп П 147 п

Йорданов, Светослав.  Правата на пътуващите със самолет / Светослав Йорданов. // Търговско и облигационно право, XXII, 2018, N 9, с. 27-36. 

  

Сист. No: 73715

Хранително-вкусова промишленост

- 273 -

Сп Г 621 ВСУ

Ненова, Анелия.  Развитието на икономиката и нейната роля за насърчаване на заетостта и подготовката на кадри за хранителната промишленост на Република България / Анелия Ненова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2016, с. 179-215. 

  

Сист. No: 73737

- 274 -

Сп Л 792

Бакалов, Николай.  Видове ракии, произвеждани в България / Николай Бакалов. // Лозарство и винарство, LXVI, 2018, N 3, с. 23-26. 

  

Сист. No: 73498

- 275 -

Сп Х 74 п

Милева, Силвия.  Български учени повишават антиоксидантите в бирата / Силвия Милева. // Хранително-вкусова промишленост, LXVII, 2018, N 7, с. 18; 20. 

  

Сист. No: 73681

- 276 -

Сп Х 74 п

Устойчивите хранителни вериги и стратегията на ЕС "Храни 2030" . // Хранително-вкусова промишленост, LXVII, 2018, N 6, с. 7-8, 10. 

  

Сист. No: 73478

- 277 -

Сп И 503 и

Nedyalkova, Pl.  Features, Characteristics and Methodology of Internal Control over Nanotech Manufacturing and Nano-Production in Food Industry / Pl. Nedyalkova. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 3, с. 157-189. 

  

Сист. No: 73742

- 278 -

Сп Ч T 62

Slavova, G.  Global Aand Domestic Bulgarian Production of Cocoa and Chocolate Articles for the Period 2013-2016 / G. Slavova. // Trakia journal of sciences, 15, 2017, N прил. 1, с. 10-17. 

  

Сист. No: 73495

Строителство

- 279 -

Сп С 546

Иванова, Стефка.  Себестойност на строителната продукция / Стефка Иванова. // Социално-икономически анализи, 2018, N 1, с. 74-81. 

  

Сист. No: 73638

Информационни технологии

- 280 -

46661

Петров, Ивайло.  Информационното предизвикателство пред кариерното развитие в съвременната технологична среда / Ивайло Петров. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2018, с. 468-474. 

  

Сист. No: 73781

- 281 -

В Ф 405

Петров, Алекс.  Блокчейнът може да реши проблеми, от които страда агробизнесът / Алекс Петров. // Гласът на фермера, XIV, N 16, 22-28 окт. 2018, с. 16. 

  

Сист. No: 73676

- 282 -

Сп Н 326 ту

Денчев, Емил.  Изграждане на модел за консолидиране на информацията в клъстери / Емил Денчев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 109-125. 

  

Сист. No: 73784

- 283 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  CAD/CAM като основа на дигиталната трансформация / Иван Гайдаров. // CIO, XIV, 2018, N 8, с. 48-49. 

  

Сист. No: 73640

- 284 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  Защо IaaS / Иван Гайдаров. // CIO, XIV, 2018, N 9, с. 50-51. 

  

Сист. No: 73645

- 285 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  Пазарът на бизнес софтуер у нас - все още в развитие, но в крак със световните тенденции / Иван Гайдаров. // CIO, XIV, 2018, N 10, с. 4-7. 

  

Сист. No: 73726

- 286 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  Какво да очакваме от данните, генерирани от IoT / Иван Гайдаров. // CIO, XIV, 2018, N 10, с. 25-28. 

  

Сист. No: 73728

- 287 -

Сп C 58

Дженева, Деница.  Малките компании с огромен ръст в облачните проекти / Деница Дженева. // CIO, XIV, 2018, N 10, с. 8-10. 

  

Сист. No: 73727

- 288 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Актуализацията на данни е ключ към модерното планиране / Мария Динкова. // CIO, XIV, 2018, N 8, с. 52-53. 

  

Сист. No: 73641

- 289 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Облакът в помощ на разрастващите се фирми / Мария Динкова. // CIO, XIV, 2018, N 9, с. 46-47. 

  

Сист. No: 73644

- 290 -

Сп C 58

Китанов, Емил.  Ние знаем как не се прави, или малко за добрите практики на компаниите / Емил Китанов. // CIO, XIV, 2018, N 10, с. 49. 

  

Сист. No: 73729

- 291 -

Сп C 58

Мери, К. Прат.  Какво трябва да знаете за софтуера за управление на пачове / К. Прат Мери. // CIO, XIV, 2018, N 10, с. 50-51. 

  

Сист. No: 73731

- 292 -

Сп C 58

Прогнозата за бъдещето : облачно с елементи на иновации . // CIO, XIV, 2018, N 9, с. 6-7. 

  

Сист. No: 73643

- 293 -

Сп C 58

Стаматова, Виргиния.  Тенденции в CAD продуктите през 2018 / Виргиния Стаматова. // CIO, XIV, 2018, N 8, с. 4-5. 

  

Сист. No: 73630

- 294 -

Сп C 58

Шоу, Кейт.  Дигиталните близнаци - технология и значение / Кейт Шоу. // CIO, XIV, 2018, N 8, с. 22-23. 

  

Сист. No: 73631

Информационни мрежи. Информационни системи

- 295 -

В К 263

Как интернетът на нещата ще промени центровете за данни . // Капитал, XXVI, N 42, 19-25 окт. 2018, с. 65. 

  

Сист. No: 73660

- 296 -

Сп А 454

Банков, Стефан.  Практически въпроси за прилагане на регламент 2016 / 679 на Европейския парламент по защита на личните данни / Стефан Банков. // Актив, 2018, N 9, с. 1-8; N 7-8, с. 6-12. 

  

Сист. No: 73516

- 297 -

Сп C 58

Гримс, Роджър.  Еднопосочната идентификация е опасна / Роджър Гримс. // CIO, XIV, 2018, N 7, с. 28-30. 

  

Сист. No: 73629

- 298 -

Сп Д 532

Кузнецов, Юрий.  Прилагане на добрите практики за защита на интернет инфраструктурата на висшите училища в България / Юрий Кузнецов. // Диалог. Електронно списание, 2018, N 2, с. 42-53. 

  

Сист. No: 73683

- 299 -

Сп C 58

Стаматова, Виргиния.  Кибератаките - по-усъвършенствани и често дирижирани отвън / Виргиния Стаматова. // CIO, XIV, 2018, N 7, с. 4-5. 

  

Сист. No: 73627

- 300 -

Сп C 58

Стаматова, Виргиния.  GDPR издига информационната сигурност в топ приоритет / Виргиния Стаматова. // CIO, XIV, 2018, N 7, с. 6-7. 

  

Сист. No: 73628

- 301 -

Сп И 502

Цанева, Мая.  Tek Experts: по облаците до Лагос / Мая Цанева. // Икономика, 2018, N 5, септ.-окт. 2018, с. 103-105. 

  

Сист. No: 73548

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 302 -

Сп Р 448

Алипиева, Илияна.  Онлайн търговията вече е задължителен елемент от бизнеса / Илияна Алипиева. // Регал, 2018, N 2, с. 42-43. 

  

Сист. No: 73649

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 303 -

CD 22

Янков, Румен.  Възможности пред развитие на селския туризъм в община Елена / Румен Янков. // - мит, история, съвремие : Научна конференция 2 ноември 2016 г. : Т. 11. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017, с. 323-331. 

  

Сист. No: 73586

- 304 -

Сп И 50

Иванов, Божидар и др.  Тенденции в развитието на туризма в селските райони на България и ЕС / Божидар Иванов, Храбрин Башев, Даниела Димитрова. // Икономика и управление на селското стопанство, 2018, N 1, с. 77-88. 

  

Сист. No: 73666

- 305 -

Сп И 363

Иванова, Виржиния и др.  Непознат ли е в България виненият туризъм? / Виржиния Иванова, Веселина Миндева. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2014, N 1, с. 50-54. 

  

Сист. No: 73792

- 306 -

Сп Д 532

Илийкова, Йорданка Миткова.  Възможности за оптимизиране на счетоводното отчитане и анализа на разходите, свързани с ресторанта на „блок-маса” или „шведска маса” в хотелиерството / Йорданка Миткова Илийкова. // Диалог. Електронно списание, 2018, N 3, с. 72-87. 

  

Сист. No: 73672

- 307 -

Сп Д 532

Калейчев, Светослав.  Космически туризъм - утопия или очаквано бъдеще / Светослав Калейчев. // Диалог. Електронно списание, 2018, N 1, с. 69-82. 

  

Сист. No: 73675

- 308 -

Сп И 363

Николаева, Велислава.  Управление в туризма в контекста на новата Стратегия за устойчиво развитие на туризма в периода 2014-2030 г. / Велислава Николаева. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2014, N 1, с. 39-43. 

  

Сист. No: 73790

- 309 -

Сп И 363

Пенкова, Десислава.  Концепцията за процесния подход при внедряване на системи за устойчиво управление в туризма / Десислава Пенкова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2015, N 1, с. 40-44. 

  

Сист. No: 73767

- 310 -

Сп Д 532

Тодорова, Любомира.  Възможности за повишаване привлекателността на туристическа дестинация България / Любомира Тодорова. // Диалог. Електронно списание, 2018, N 3, с. 11-22. 

  

Сист. No: 73667

- 311 -

Сп И 363

Хаджолян, Масис.  Правни рамки на културния туризъм / Масис Хаджолян. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 2014, N 1, с. 80-81. 

  

Сист. No: 73795

- 312 -

Сп Д 532

Янева, Мариана и др.  Управлението на деловия туризъм като предпоставка за устойчив туризъм / Мариана Янева, Ралица Георгиева. // Диалог. Електронно списание, 2018, N 2, с. 15-27. 

  

Сист. No: 73680

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 313 -

В Д 92

Майсторски клас за студенти проведоха мениджъри на водеща банкова институция . // Дунавско дело, LXIV, N 39, 26 окт. - 1 ноем. 2018, с. 8. 

  

Сист. No: 73760

- 314 -

В Д 92

Навършиха се 106 г. от дарителския акт на Димитър Апостолов Ценов . // Дунавско дело, LXIV, N 32, 7-13 септ. 2018, с. 8. 

  

Сист. No: 73502

- 315 -

В Д 92

Общината и Академията подписаха меморандум за сътрудничество . // Дунавско дело, LXIV, N 38, 19-25 окт. 2018, с. 3. 

  

Сист. No: 73725

- 316 -

В Д 92

Свищовската Алма матер ще се партнира с китайски университет . // Дунавско дело, LXIV, N 34, 21-27 септ. 2018, с. 8. 

  

Сист. No: 73513

- 317 -

В Д 92

Стопанска академия отново реализира 100 % утвърдения държавен план-прием за учебната 2018 - 2019 година . // Дунавско дело, LXIV, N 33, 14-20 септ. 2018, с. 3. 

  

Сист. No: 73500

- 318 -

В Д 92

Стопанска академия посрещна новите първокурсници от задочна форма на обучение в ОКС "бакалавър" . // Дунавско дело, LXIV, N 33, 14-20 септ. 2018, с. 8. 

  

Сист. No: 73501


 Индекс по АВТОРИ

Аламанов, Любомир 112 
Александров, Александър 36 
Александров, Андрей 147 148 
Алипиева, Илияна 302 
Ангелов, Георги Иванов 87 
Ангелов, Иван Ангелов 79 
Ангелов, Милен 178 179 
Ангелов, Петко 43 
Ангелова, Йорданка 10 
Ангелова, Поля 12 
Андонов, Станимир 238 
Андонова, Кремена 113 
Андреева, Андрияна 149 165 
Андреева, Андрияна Йовчева 213 
Асенов, Анатолий 7 
Атанасов, Борислав 103 
Бакалов, Йордан 138 
Бакалов, Николай 274 
Банков, Стефан 296 
Банкова, Иванка 168 
Башев, Храбрин 304 
Божилов, Ники 120 270 
Бонев, Живко 252 
Бошнакова, Десислава 114 
Боянова, Бояна 118 
Брезоева, Бойка 53 
Бритченко, Игор 169 
Вавова, Мирела 233 
Василева, Валентина 60 
Василева, Петя 59 128 
Вейсел, Али 261 
Великов, Иво 33 
Велинов, Асен 131 
Велков, Иван 48 
Вечев, Венцислав 250 253 
Вишневский, А. 13 
Вулджев, Георги 54 
Вълков, Петко 83 
Вълчева, Лиляна 199 
Върбанов, Тихомир 11 
Гайдаров, Иван 283 284 285 286 
Ганев, Петър 170 
Гачев, Венелин 161 
Георгиев, Илиян Георгиев 96 
Георгиев, Росен 226 
Георгиева, Ралица 312 
Георгиева, Стела Валериева 111 
Георгиу, Ангелас 104 
Гогова, Теодора 143 
Голощапова, И. 93 
Горанова, Пенка 110 
Горчева, Таня 140 
Григорова, Ваня 117 
Гримс, Роджър 297 
Грозева, Николина 2 55 231 
Гълъбов, Николай 271 
Дашнина, Юлия 169 
Денчев, Емил 282 
Дженева, Деница 287 
Джилизов, Велко 74 
Дилков, Цветан 1 
Димитров, Георги 101 
Димитров, Димитър Т. 88 
Димитров, Илиян Димитров 200 
Димитров, П. 20 
Димитров, Павел Валериев 181 
Димитрова, Анна 216 
Димитрова, Даниела 304 
Димитрова, Дарина 201 202 203 
Димитрова, Диана 149 150 
Димитрова, Елка 166 
Димитрова, Снежана 171 
Димитрова, Яница 234 
Динков, Милен 232 
Динкова, Мария 288 289 
Досев, Христо 254 255 
Драганов, Живко 158 
Дулевски, Лалко 41 
Дякон, Валентина 94 
Емилова, Ирена 248 
Ефтимова, Диана Лъчезарова 90 
Запрянов, Йоан 243 
Заркова, Силвия 43 
Захариев, Андрей 72 
Захариева, Галина 129 
Здравков, Николай Тодоров 44 
Иванов, Божидар 304 
Иванов, Иван Василев 210 
Иванов, Момчил 162 163 
Иванов, Петко 221 229 230 
Иванова, Виржиния 56 305 
Иванова, Стефка 279 
Илиев, Драгомир 119 
Илиев, Ивайло Христосков 242 
Илиев, Пламен 262 
Илийкова, Йорданка Миткова 306 
Йолова, Галина Огнянова 213 
Йонкова, Надежда 155 
Йорданов, Светослав 272 
Калейчев, Светослав 307 
Каменов, Камен 235 
Карагьозова, Надие 9 
Кацарова, Мариана 167 
Кирилова, Милена 62 63 64 123 124 
Киров, Борислав 21 
Киров, Борислав К. 45 
Китанов, Емил 290 
Кичева, Татяна 31 
Клинов, В. Г. 132 
Ковачева, Галина 151 152 
Колев, Росен Илиянов 251 
Колева, Бранимира 263 
Колева, Яна 215 267 
Кондарев, Ивайло 65 
Кондратьев, В. 133 
Константинов, Емил 156 
Костов, Атанас 49 
Костова, Иванка 99 115 
Костова-Пикет, Десислава 81 99 115 
Котева, Нина 223 
Кръстанова, Весела 92 
Кръстева, Илияна 102 
Кузнецов, Юрий 298 
Кънева, Красимира 224 
Кюркчиева, Диана 199 
Лаков, Пламен 118 
Лукянова, Елена 94 
Лулански, Веселин 204 
Любенов, Здравко 130 
Маданска, Нели 164 
Маринов, Иван 105 
Маринова, Кристи 73 75 
Маркова, Екатерина 23 
Маркова, Зорница 106 
Марчева, Анастасия 135 
Масалджийска, Стефка 268 
Мери, К. Прат 291 
Милева, Силвия 275 
Милинов, Валентин 21 
Миндева, Веселина 305 
Минкова, Ганета 66 
Миронова, Надя 31 
Митков, Милен 180 182 
Митова, Диляна 219 
Михайлов, Михаил 205 264 
Михайлова, Гергана 174 
Монев, Виктор Георгиев 183 
Моралийска, Моника 142 
Мортев, Иван 225 
Мушкаров, Гошо 172 
Нейков, Йордан 141 
Нейчев, Николай 46 47 
Ненова, Анелия 273 
Ненчева, Светлана 118 
Нешев, Петър 146 
Николаева, Велислава 308 
Николов, Александър 199 
Николов, Константин 107 
Николов, Ясен 160 
Николова, Галина 39 
Николова, Таня 135 
Ножаров, Щерьо 34 
Овчарова, Снежанка 3 
Одинокова, Татяна 94 
Олейник, А. Н. 4 
Павлов, Нено 173 
Павлов, Павлин 97 
Павлов, Пламен 245 
Павлова, Мария 256 
Павлова, Марияна 206 
Панайотов, Валентин Андреев 244 
Панева, Анелия 177 
Панова, Мария 50 
Пенкова, Десислава 309 
Петкова, Елица 80 
Петров, Алекс 281 
Петров, Ивайло 280 
Петрова, Диана 257 
Петрова, Женя Петева 84 
Петрунов, Георги 32 
Пешев, Петър 121 
Пиримова, Вера 121 
Пиринлиев, Здравко 77 
Плачкова, Анна 24 
Поладашвили, Тамари 207 
Проданова, Росица 137 
Райчева, Ива 82 
Рангелов, Евгени 258 259 
Рангелова, Анета 86 
Рачев, Росен 8 
Рашков, Росен 236 
Семкова, Боряна 108 
Сидоров, А. 132 
Славева, Красимира 100 
Солнцев,О. 93 
Стаматова, Виргиния 293 299 300 
Стамболийски, Иво 25 30 
Станков, Борислав 218 
Станкулов, Цветан 67 
Стефанов, Любомир 266 
Стоева, Анита 51 
Стоенчева, Яна 22 
Столбов, М. 93 
Стоянова, Кристина 211 
Стоянова, Наталия 159 
Събев, Димитър 76 
Тананеева, Живка 110 
Тодоров, Иван 36 
Тодоров, Тодор 174 
Тодорова, Любомира 310 
Тодорова, Таня Пламенова 35 
Тонев, Младен 10 38 
Тошева, Свилена 227 
Тюфекчиева-Михайлова, Минка 260 
Фети, Невин 153 
Фиданска, Божура 223 
Фикиин, Костадин 218 
Филипов, Велин 68 
Филипова, Корнелия А. 42 
Хаджийски, Деян 26 
Хаджолян, Масис 154 311 
Хазърбасанова-Благоева, Елена 184 
Херцберг, Ян 265 
Хубенова, Мина 185 
Худякова, Л. С. 57 
Цанева, Мая 246 301 
Цачев, Цветослав 78 
Ценова, Любка 127 
Чавдаров, Петър 227 
Чипилски, Радослав 227 
Чобанова, Росица 34 
Шалев, Андрей 27 
Шопов, Димчо Ивелинов 70 
Шопова, Маргарита 136 
Шоу, Кейт 294 
Щербакова, Е. М. 13 
Ямукова, Павлина 5 269 
Янева, Мариана 312 
Янева-Стоянова, Силвия 249 
Янков, Румен 303 
Янкова-Младенова, Мария 247 
Achkasova, Svitlana 175 
Adebiyi, K. Adekunle 37 
Alimi, O. Yasiru 37 
Angelova, R. 208 
Bakalova, Maria 14 
Barghouthi, Salwa 239 
Baugh, Brian 69 
Ben-David, Itzhak 69 
Boshnakov, Venelin 15 
Boyanov, Borislav Emilov 144 
Bozhikin, Ivan 240 
Branzova, P. 228 
Deleva, D. 145 
Dentchev, Nikolay 240 
Desev, Kiril 212 
Dimitrova, Ivaila 109 
Dimitrova, Teofana 212 
Dimitrova, Yanica 237 
Duffy, John 85 
Galabova, Borislava 122 
Hartzmark, Samuel M. 58 
Horvath, Julius 186 
Hristova, Marieta 16 
Khalili, Nadine 239 
Koksal, Handan 187 
Kraleva, Vanya 109 
Lulcheva, Iv. 98 
Meira Costa, Jorge 157 
Mesagan, Ekundayo P. 37 
Mintchev, Vesselin 15 
Misheva, Mihaela 14 
Nasrat, Sayed 28 
Nedyalkova, Pl. 277 
Nestorov, Nedialko 122 
Neychev, Stoyan 209 
Nonchev, Andrey 16 
Pandurska, Ralitza 176 
Park, Hoonsuk 69 
Peneva, M. 89 
Petkova, Ivelina 241 
Prodanov, Hristo 40 
Qassas, Nelly 239 
Revak, Iryna 6 
Sadat, S Fakhrudin 28 
Sapi, Hidayatullah 28 
Schram, Arthur 85 
Shue, Kelly 58 
Slavova, G. 278 
Stoyanov, Vasil 116 
Stoyanova, Maria 29 
Stoyanova, Zornitsa 241 
Todorova, Kristina 241 
Totev, S. 139 
Venkatraja, B. 95 
Viruela, Rafael 17 
Weber, Matthias 85 
Yavorska, Tetyana 6 
Zareva, Irena 18 19 
Zhang, Wei-Bin 52 134 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Агресия - социална значимост на проблема 9 
Академията дари компютри на учебни заведения и институции 188 
Академията тържественно посрещна 83-я випуск 189 
Акредитация и качество на висшето образование 204 
Актуализацията на данни е ключ към модерното планиране 288 
Актуални предизвикателства пред офшорния бизнес 128 
Актуални функции на българското право 154 
Анализ на динамиката и структурата на заетите лица в сектора на търговията в България 105 
Анализ на решенията за капиталови инвестиции 81 
Аспекти на реализацията на биологичните продукти в контекста на устойчивото функциониране на хранителната верига 219 
Аспекти на финансовия анализ на платежоспособността на предприятията 55 
Банкова несъстоятелност - предизвикателства и емпирични свидетелства 75 
Банковите разходи за човешки ресурси 51 
Бедността и ниските доходи в Република България в контекста на прехода от централно управлявано към пазарно сторанство 38 
Бенчмарк за лихвен процент 74 
Бермудските острови - данъчен оазис на Запада 59 
Битката на световните валути 77 
Блокчейнът може да реши проблеми, от които страда агробизнесът 281 
Болонският процес и пригодността за заетост от гледна точка на студентите ( по примера на България) 207 
Броят на животните в България е на критичен минимум 229 
Български учени повишават антиоксидантите в бирата 275 
Българските потребители са сред най-лоялните към веригите и марките 104 
В Стопанска академия тържествено бе открита 83-тата учебна година 190 
Валутен риск и балансови позиции на БНБ (2006-2018 г.) 72 
Взаимните фондове в Република България - проблеми на регулирането и перспективи за развитие 84 
Видове ракии, произвеждани в България 274 
Влияние на демографската и образователната политика върху националната сигурност 171 
Влияние на Европейската дългова криза върху икономическия растеж на страните от групата PIIGS (Португалия, Италия, Ирландия, Гърция и Испания ) 70 
Влияние на емоционалната интелигентност върху трудовото представяне на ръководителите в бизнес организациите 268 
Влияние на субсидиите върху размера на рентата за земеделска земя 224 
Влияние на фирменото управление върху устойчивото развитие 242 
Все по-разнообразни и алтернативни 46 
Възможности за оптимизиране на застрахователно-техническите резерви по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите 181 
Възможности за оптимизиране на счетоводното отчитане и анализа на разходите, свързани с ресторанта на „блок-маса” или „шведска маса” в хотелиерството 306 
Възможности за повишаване на ефективността на одиторската проверка на паричните средства към датата на баланса 263 
Възможности за повишаване привлекателността на туристическа дестинация България 310 
Възможности пред развитие на селския туризъм в община Елена 303 
Генералният консул на България в Чикаго посети СА 191 
Глобални аспекти на хипотезата за двойния дефицит 50 
Глобалните дистрибуционни мрежи - съвременна дименсия на фирмената интеграция 117 
Година на промени за глобалните ритейлъри 107 
Горещите ICO на есента 47 
Дайте на потребителите това което искат 214 
Данъчен режим по ЗДДС и изисквания към фактурите при доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване, и услуги, извършвани по електронен път 64 
Данъчно облагане и деклариране по реда на ЗДДФЛ за получена предметна награда 61 
Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходи за липси и брак на активи вследствие на непреодолима сила 68 
Два комбинирани подхода за оценка на цикличната позиция и фазата на бизнес цикъла на България 36 
Дебатът след бялата книга за бъдещето на ЕС - очаквания и резултати 142 
Действието на биотор "Лумбрекс" върху морфологични признаци и продуктивни качества на ориза 227 
Демографические тормоза 13 
Демокрация и върховенство на правото в процеса на подготовка за членство в ЕС - случаят с България, Сърбия и Македония 24 
Деривативните инструменти в управлението на риска и застраховането - видове, употреба, перспективи 44 
Дигиталните близнаци - технология и значение 294 
Добри световни практики за преодоляване на бедността 135 
Документиране и отчитане на операции и разчети, свързани с движението и съхранението на акцизни стоки 259 
Еволюция и развитие на концепцията за управленското консултиране 244 
Еволюция на Европейската централна банка 137 
Еволюция на ипотечния пазар и пазара на жилища 21 
Европа на свободното движение - Шенгенското пространство. Бъдещо членство но България в него 143 
Европейските митнически администрации с обща харта на ценностите 71 
Еднопосочната идентификация е опасна 297 
Енергийна интензивност на българската икономика 90 
За малко по-активно управление на външния дълг 54 
За някои особености при подоходното облагане на юридическите лица с нестопанска цел през 2018 г. 67 
Зависимост на регионалния БВП от инвестициите: емпиричен анализ чрез класическа производствена функция 82 
Закон ще регламентира производството на рози 220 
Застрахователен надзор, в контекста на Директива "Платежоспособност II" 179 
Защита от дискриминация при упражняване правото на труд 39 
Защо IaaS 284 
Защо науката е инструмент за определяне посоката на развитие на човечеството? 5 
Златни банкови години 76 
Златните правила на бизнес етикета 246 
Зърненофуражните култури в ЕС-28 и България 221 
Идеалната обява за работа 112 
Извършителите на корпоративни престъпления в България 152 
Изграждане на критериална система при избор за закупуване на жилищен недвижим имот 22 
Изграждане на модел за консолидиране на информацията в клъстери 282 
Издигане ролята на професионалния счетоводител - възможности и перспективи 256 
Измерения на фирмената интернационализация през XXI век 130 
Износът на услуги на страните от ЕС в периода 2008-2016 129 
Използване на пазарния механизъм като инструмент в борбата за намаляване на въглеродните емисии 210 
Изпълнение на платежни операции 260 
Изследване на методи и техники за предотвратяване на конфликтите в държавната администрация 159 
Икономически проблеми и решения в научните конференции в България 34 
Империтивът на дигитализацията : пристанищата на бъдещето 270 
Иновации и проекти за нови технологии 7 
Иновационна дейност на малките и средни предприятия като фактор за икономически растеж 94 
Интересът към инвестиции в договорни фондове нараства 83 
Интеркултурната сензитивност - предизвикателство за съвременното управление 248 
Информационното предизвикателство пред кариерното развитие в съвременната технологична среда 280 
Ипотечните облигации и възможностите за директно финансиране на търговските банки от българския капиталов пазар 45 
Исторически традиции и тенденции за развитие на академичната автономия 203 
Историческо развитие на трудовия договор в националното трудово законодателство - възникване и периодизация 165 
Как интернетът на нещата ще промени центровете за данни 295 
Как се изграждат модерните лидери 233 
Какво да очакваме от данните, генерирани от IoT 286 
Какво трябва да знаете за софтуера за управление на пачове 291 
Кибератаките - по-усъвършенствани и често дирижирани отвън 299 
Клуб "Перспективни търговци" учреди катедра "Търговски бизнес" 192 
Кой ще грабне големите китайски пари 131 
Колко носи пенсионният ми фонд 174 
Контрол за спазване реда при провеждане на обществени поръчки в Р България 149 
Концепцията за процесния подход при внедряване на системи за устойчиво управление в туризма 309 
Корпоративна етика и превенция на корпоративната престъпност 151 
Корпоративна култура - конкурентоспосбност през призмата на иновацията 234 
Космически туризъм - утопия или очаквано бъдеще 307 
Кратък опит за дефиниране на тероризма и терористичните цели 33 
Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване 218 
Културният контрастен опит като отправна точка за междукултурните и културните процеси на учене 185 
Към въпроса за система за оценяване на научните изследвания във висши училища и научни институции в България 199 
Лизингът. Прекратен лизинг, обратен лизинг, сублизинг. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗДДС 258 
Лична сигурност и социална среда 26 
Майсторски клас за студенти проведоха мениджъри на водеща банкова институция 313 
Малките компании с огромен ръст в облачните проекти 287 
Маркетинг на човешките ресурси - нов подход към управлението на хората в организациите 266 
Маркетинг с нулев бюджет - няма такова нещо 114 
Между реализма и Брюксел: миграционният проблем в България през 2013-2017 20 
Мировые тенденции в разпределении доходов и проблемы социально-экономического развития 132 
Митниците и българското председателство на Съвета на ЕС 125 
Митнически кучета се включват в борба с контрабандата на цигари на МП Капитан Андреево 126 
Модели на управление на командитното дружество 163 
Мястото на Европейския застрахователен пазар в световното застраховане 177 
Наблюдение на риска 265 
Навършиха се 106 г. от дарителския акт на Димитър Апостолов Ценов 314 
Надплатени суми за лихви по договори за ипотечни кредити 161 
Най големите производители бързооборотни стоки в България 91 
Най-бързо растящите сектори на икономиката 92 
Накарай своите конкуренти да действат спрямо вашето определяне на цената 115 
Научна и технологична политика 1 
Научные трансакции в сравнительной перспективе 4 
Невидима заплаха дебне лозята 222 
Непознат ли е в България виненият туризъм? 305 
Ние знаем как не се прави, или малко за добрите практики на компаниите 290 
Новата правна уредба на марката на ЕС съобразно регламент 2017/1001 158 
Нови геополитически предизвикателства на Балканите 138 
Нови спогодби за регулиране на трудовата миграция и търсенето на работна сила у нас 166 
Новите моменти за съвместния финансов одит 262 
Новите нюанси в корпоративната социална отговорност 86 
Новите постановки в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове 123 
Новый етап глобализации: особенности и перспективы 133 
Обещетенията за безраБотица в България и техният потенциал за превенция на бедността 42 
Облакът в помощ на разрастващите се фирми 289 
Образованието - мощен фактор за интеграция на мигрантите в Европа 184 
Общината и Академията подписаха меморандум за сътрудничество 315 
Общината като предприемач 170 
Общуване за бизнес съвършенство 249 
Овцевъдството в Европейския съюз и драмата му в България 230 
Ограничаване на нелоялните търговски практики при реализация на земеделски продукти 101 
Одитинг на качеството 264 
Онлайн търговията вече е задължителен елемент от бизнеса 302 
Организационната култура във висшите учебни заведения като фактор за ефективна работа и академична успеваемост 206 
Организационни и метододически аспекти на калкулирането в промишлеността 251 
Организиране на годишно счетоводно приключване 252 
Основни проблеми пред интеграцията на българските села 87 
Особености на управлението на качеството на обучението във висшите училища 205 
Особености на ценните книжа, които могат да бъдат предмет на публично предлагане 160 
Отдалечена ли е България от европейските препоръки за модернизиране на пенсионната система? 173 
Отношенията на обединеното кралство с Европейския съюз след BREXIT 141 
Отпуск при временна неработоспособност - специфики, реализация и осигурително обезпечаване 213 
Оценка на транспортно-географското положение като фактор за регионалното развитие на Североизточна България 88 
Оценяване на зрелостта на партньорска мрежа при реализацията на проекти 247 
Пазарът на бизнес софтуер у нас - все още в развитие, но в крак със световните тенденции 285 
Парите поравно в облигации и акции 78 
По някои въпроси за суброгацията в застрахователното право 178 
Поддържане на регистър на дейностите по обработване на лични данни 153 
Последни изменения и допълнения в ЗМДТ при данъка върху превозните средства 66 
Правата на пътуващите със самолет 272 
Правилникът за дейността на висшето училище като основен вътрешноустройствен акт 202 
Правни аспекти на миграционната криза в Европейския съюз 156 
Правни последици от прехвърлянето на търговското предприятие 164 
Правни рамки на културния туризъм 311 
Правомощия и актове на Общото събрание на висшето училище в условията на академична автономия 201 
Практически въпроси за прилагане на регламент 2016 / 679 на Европейския парламент по защита на личните данни 296 
Превенция на някои административни конфликти чрез подобряване на комуникацията между държавната администрация и гражданите 168 
Преглед на по-значимите измененения в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 62 
Преглед на последните изменения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове 63 
Преглед на последните промени в Закона за митниците и в Закона за акцизите и данъчните складове 124 
Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, извършени през юли 2018 г. 65 
Предизвикателството "повишаване на информацията и знанието на общинските служители" 269 
Предоставяне на потребителска ценност чрез цената 103 
Предпоставки за определяне на рационален размер на земеделските стопанства 225 
Представяне и оповестяване на лихвен суап във финансовите отчети 53 
Преимуществото на офшорната компания за печеливш бизнес 56 
Придобиване на знания за оцеляване в кризисни ситуации 27 
Прилагане на добрите практики за защита на интернет инфраструктурата на висшите училища в България 298 
Проблематика на изменението и прекратяването на договора за обществена поръчка 150 
Проблеми при внедряването на иновации в организациите 245 
Проблеми при текущото и периодичното счетоводно отчитане в бюджетните организации в Република България в условията на европейска интеграция 250 
Проблемни зони при противодействие финансирането на тероризма 32 
Прогнозата за бъдещето : облачно с елементи на иновации 292 
Проекции на европейските търговски практики за стимулиране на българския експорт 140 
Производството на биогаз в българското земеделие 226 
Промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове 127 
Промените в ППЗДДС за 2018 г. 60 
Промоционални стратегии и ефекти на въздействие 110 
Психология на престъпната дейност: мотиви и типологии 146 
Публични приходи и икономически растеж - съвременни теоретични аспекти 35 
Първия за България учебен кабинет по митнически контрол и митническо представителство откри Стопанска академия 193 
Разберете стойността, която предлагате на вашите клиенти 99 
Развитие и подкрепа на малките земеделски стопанства в България 223 
Развитие на европейските концепции за обучението по комуникация на студенти по медицина 211 
Развитие на ПЧИ в условията на индустрия 4.0 79 
Развитието на икономиката и нейната роля за насърчаване на заетостта и подготовката на кадри за хранителната промишленост на Република България 273 
Регионална интеграция на туристическите ресурси чрез маркетингови програми 118 
Регионални аспекти на бедността и социалното изключване в България през периода 2013-2016 г. 11 
Ресурсная зависимость и финансовое развитие 93 
Ресурсни проблеми при реализацията на инвестиционен маркетинг на България 113 
Реформа глобальных финансов в контексте устойчивого развитие 57 
Роля и развитие на обществения сектор в областта на транспортната инфраструктура на България (1879-1947 г.) 271 
Роля на маркетинговите способности в международното пазарно представяне 119 
Роля на управлението на знанията за развитието на обществото 3 
С информационен ден бяха посрещнати задочните първокурсници 194 
СА ще си партнира с китайски университет 195 
Световни лидери, въздействащи върху съвременния маркетинг 111 
Световния ден на туризма отбелязаха заедно студенти и преподаватели 196 
Свищовската Алма матер ще се партнира с китайски университет 316 
Свищовски докторант с топ кариера зад океана 197 
Себестойност на строителната продукция 279 
Симулации и реалност в обучението по бизнес комуникации на немски език 183 
Софтуерните блокчейн патенти 49 
Социалните дейности в предприятието 172 
Социалните мрежи като средство за налагане на работодателската марка на организацията 31 
Социологически поглед върху подсектор "Сметосъбиране в България" - проблематични условия на труд, неквалифицирана заетост и уязвимост 23 
Сравнителен анализ на бедността между България, Румъния и Гърция 136 
Сравнителен анализ на застрахователният пазар в България и страните от ОНД за периода 2008-2016 г. 180 
Сравнителни предимства и конкуренто способност на българския износ 121 
Срокове за съхранение и унищожаване на документи с трудово-правно, осигурително и данъчно значение 147 
Статистическа оценка на сравнителните предимства във външната търговия на България 100 
Статус и функции на длъжностните лица по защита на данните 148 
Стопанска академия отново реализира 100 % утвърдения държавен план-прием за учебната 2018 - 2019 година 317 
Стопанска академия посрещна новите първокурсници от задочна форма на обучение в ОКС "бакалавър" 318 
Стратегии и стратегически мениджмънт във фирмата 232 
Стрес тестовете като превенция срещу банкова несъстоятелност - емпирични свидетелства за българската банкова система 73 
Студенти на първия ректор се срещнаха след 60 години 198 
Суровина или пълен боклук 215 
Счетоводни аспекти на притежаваните от бюджетните организации земи 253 
Счетоводно и данъчно третиране на доходите от рента и аренда в земеделието - т. нар. "пасивни" доходи на земеделските стопани 254 
Счетоводно отчитане на операции по внос на стоки - организационни и методологични проблеми 257 
Счетоводно отчитане на разходите за одит на ГФО 255 
Състояние и перспективи пред търговията с природен газ 217 
Състояние и развитие на „зеленото хотелиерство“ в България 97 
Състояние и развитие на макроикономическите показатели "застрахователно проникване" и "застрахователна плътност" в България (1997-2016) 182 
Състояние на ERP обучението в счетоводното образование в българските висши училища 200 
Същност и значение на инвестициите в нематериални активи в предприятията 2 
Същност, принципи и инструменти на електронната демокрация 169 
Тенденции в CAD продуктите през 2018 293 
Тенденции в индикаторите за оценка на бедността в контекста на Стратегия "Европа 2020" 12 
Тенденции в развитието на туризма в селските райони на България и ЕС 304 
Тенденции в развитието на търговията на България със селскостопански стоки 102 
Тенденции на световния пазар на вино 96 
Теоремата за инвестиционното развитие на страните 80 
Ток на блокчейн платформа 216 
Токсичното управление в офиса 236 
Трудният лов на таланти 267 
Управление в туризма в контекста на новата Стратегия за устойчиво развитие на туризма в периода 2014-2030 г. 308 
Управление на командитно дружество 162 
Управлението на деловия туризъм като предпоставка за устойчив туризъм 312 
Управленска устойчивост чрез контролирано връщане назад 235 
Устойчивите хранителни вериги и стратегията на ЕС "Храни 2030" 276 
Феноменът корупция 30 
Финансиране на стартиращи предприятия с рисков капитал 231 
Финансовата грамотност и финансовата култура в народопсихологията и традициите на българите 10 
Финансовоправни последици за ЕС от хуманитарната криза в Близкия Изток и Украйна 155 
Фискални правила - теоретични основи и индикатори за измерване 43 
Фридрих Ницше - новата религия на метафизическия нихилизъм 8 
Характеристика на ангажиментите за изразяване на сигурност относно интегрирани отчети 261 
Цената на труда 41 
Често срещани грешки и нарушения при упражняване на предварителен контрол чрез случаен избор - анализът на агенцията по обществени поръчки 167 
Човекът в условията на културна глобализация 25 
Щастливото число 10 106 
"Какво ако" в планирането 238 
"На червено" от червеното месо 108 
A Tough Act to Follow: Contrast Effects in Financial Markets 58 
About The Main Social Effects From Application of the European Union’s Environmental Protection Policy in Bulgaria by Using the Cohesion Funds 209 
An Experimental Study of Bond Market Pricing 85 
B2B: Блокчейн за бизнеса 243 
Big Data е кристалното кълбо от което логистиката се нуждае 120 
CAD/CAM като основа на дигиталната трансформация 283 
Can Taxes Shape an Industry? Evidence from the Implementation of the “Amazon Tax” 69 
Commercial Insolvency in Bulgaria through the Eyes of Generations at Work: Challenges and Possible Solutions 29 
Diagnosis of State of Rural Tourism in Borino Municipality 98 
Discovering a Wilderness of Regulatory Mechanisms for Corporate Social Responsibility: Literature Review 240 
Dynamics of Aggregate Demand Factors in Macro Growth: An European Perspective 95 
Ecosystem Services from Agriculture as Key Factor of Territorial Competitiveness 89 
Empirical Testing of the Non-Satiation Axiom in the Consumer Choice Theory 116 
Ensuring Financial Security of Non-Governmental Pension Funds in Ukraine 175 
Explanations of Economic Rationality Challenged: Contemporary Return Migration to Bulgaria 14 
Features, Characteristics and Methodology of Internal Control over Nanotech Manufacturing and Nano-Production in Food Industry 277 
Formation of State Policy of the Development and Usage of Intellectual Potential of Ukraine 6 
GDPR издига информационната сигурност в топ приоритет 300 
Global Aand Domestic Bulgarian Production of Cocoa and Chocolate Articles for the Period 2013-2016 278 
Growth, Research, and Free Trade with Knowledge as Global Public Capital 134 
Higher Education as a Factor for Economic Development of the Regions in Bulgaria 208 
Legal Competence and Consumer Behaviour 109 
National Debt and Economic Growth with Externalities and Congestions 52 
Organic Production in the Europian Union and Bulgaria - Main Crop 228 
Participatory Budgeting (Portugal) as a marshalling legal process to formally and democratically defining European Monetary System and Policy 157 
Policies for Encouraging the Return of Bulgarian Migrants to Bulgaria 18 
Policy Considerations for Education for Educational Performs in Central European Countries 186 
Political Economy of Robotization 40 
Population Growth, Energy Use, Crude Oil Price, and the Nigerian Economy 37 
PSD2: готови ли сме за времето на отвореното банкиране 48 
Qualitative Evaluation for The Reasons of Foreign Language Learning 187 
REACH and CLP enviromental regulations and the european chemical industry 144 
Regional Disparities In Bulgaria and EU Countries 139 
Returning migrants – Effects on the Labour Market in Bulgaria 19 
Risk Management Strategies in Water Projects in Bulgaria 241 
Rural Technology Park – A New Inclusive Rural Development Concept for the Reduction of Poverty in Rural Afghanistan 28 
Segmentation of Returning Migrants 16 
State and Trends of Bulgaria’s Foreign Trade with Ores and Concentrates 122 
Strategic Analysis through the Combination of SWOT, AHP and TOWS (A Case Study on the Neurological Ward in the MHAT “Saint Panteleymon” – Plovdiv) 212 
Tek Experts: по облаците до Лагос 301 
The Choice of Bulgarian Migrants – Stay or Leave Again? 15 
The Culture of Innovation Model 237 
The impacts of EU Cohesion policy funding on the Bulgarian economy 145 
To Return or Not to Return: Migration Strategies of Bulgarians in Spain in the Last Decade 17 
Transferring Resources between the First and the Second Pillar in the Context of Development of the Pension Model in Bulgaria 176 
Women Entrepreneurs In Palestine: Motivations,Challenges And Barriers 239 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизация 40 
автомобилна застраховка 181 
автономно обучение 187 
Агенция по обществени поръчки 167 
аграрен сектор 102 
агресивно поведение 9 
агресия 9 
агробизнес 281 
агробизнес в България 281 
административен контрол 149 
административна корупция 30 
административни конфликти 168 
административноправни аспекти 201 202 203 
академична автономия 201 202 203 
академична свобода 4 203 
академична среда 4 
академична успеваемост 206 
академично самоуправление 203 
акредитация 204 
актуална информация 288 
актуални функции 154 
акцизи 63 123 127 
акцизна политика 127 
акцизни складове 123 
акцизни стоки 123 259 
акции и облигации 78 
ало измами 297 
алтернативен туризъм 303 310 
алтернативни методи 159 
американски университети 191 
анализ на данни 286 
анализ на динамика 105 
анализ на разходите 306 
анализ на решенията 81 
анализ на структура 105 
английска банка 49 
антикорупция 30 
антиоксиданти 275 
арендни плащания 254 
арония 275 
аутсорсинг 301 
аутсорсинг бизнес 301 
аутсорсинг доставчик 301 
аутсорсинг компания 301 
аутсорсинг услуги 301 
Афганистан 28 
бакалавърска степен 318 
балансови позиции 72 
балансово признати активи 250 
Балкани 138 
балкански държави 138 
банки 74 76 
банкиране 48 
банков капитал 75 
банков сектор 49 
банкова дейност 48 
банкова несъстоятелност 73 75 
банкова система 75 76 
банкова система в България 76 
банкови измами 297 
банкови инструменти 74 
банкови разходи 51 
банкови регулации 73 
банково кредитиране 76 
БВП 95 182 
БДЖ 271 
бедност 11 12 42 135 136 
бедност в България 38 
бедност в селските райони 28 
бежанска вълна 156 
бежанци 156 
безалкохолна индустрия 91 
безналични разплащателни операции 160 
безналични сделки 160 
безналични ценни книжа 160 
безопасност на храните 276 
безработица 42 
безработица в България 42 
безработни 166 
бенчмарк 74 
бивши социалистически страни 186 
бизнес 240 243 246 267 
бизнес етикет 246 
бизнес климат 92 
бизнес комуникации на немски език 183 
бизнес комуникация 249 
бизнес мениджмънт 106 
бизнес облекло 246 
бизнес общуване 246 
бизнес организации 234 237 268 
бизнес планиране 238 
бизнес платформи 238 
бизнес поведение 246 
бизнес практики 86 
бизнес проекти 289 
бизнес софтуер 285 
бизнес туризъм 312 
бизнес цикъл 36 
бизнес-правителствени отношения 240 
билет за пътуване 272 
биогаз 226 
биогазиндустрия 226 
биоземеделие 226 227 
биологични ресурси 226 
биологични храни 219 
биологични хранителни продукти 219 
биологично земеделие 219 227 228 
биологично производство 228 
биомаса 226 
биопроизводство 228 
биотор 227 
бира 275 
Близък Изток 155 
блок маса 306 
блокова технология 281 
блокчейн 49 243 281 
блокчейн 4.0 216 
блокчейн верига 243 
блокчейн индустрия 243 
блокчейн иновации 49 
блокчейн патенти 49 
блокчейн платформа 216 
блокчейн решения 243 
блокчейн софтуер 49 
блокчейн технологии 47 49 
БНБ 72 75 
болести по лозите 222 
болничен лист 213 
Болонски процес 207 
борба с бедността 28 
борба с пране на пари 32 
БОРИКА 48 
боровинка 275 
Брюксел 20 
бъдеще на ЕС 142 
бъдещи реалности 142 307 
България 24 82 90 145 228 
България - региони 139 
България и ЕС 145 
българска икономика 145 273 
българска роза 220 
български висши училища 200 
български експорт 140 
български мигранти 14 15 17 18 
български общини 98 
български региони 208 
български традиции 10 
българско винопроизводство 305 
българско законодателство 149 
българско право 154 
българско председателство 125 
българско производство 274 278 
българско розово масло 220 
бързооборотни стоки 91 107 
бюджет на ЕС 155 
бюджетен дефицит 50 
бюджетиране на участието 157 
бюджетни инструменти 54 
бюджетни организации 250 253 
бюджетни приходи 271 
бюджетни разходи 271 
бяла книга 142 
В2В 243 
валутен риск 72 
валути 77 
векторен анализ 50 
взаимни фондове 84 
взаимни фондове в България 84 
вземане на решение 81 
видове контрол 149 
видове стратегии 110 
винарски райони 305 
винен тур 305 
винен туризъм 305 
вино 96 
винопроизводство 96 
виртуални пари 47 
висока ефективност 83 
висше бизнес образование 204 
висше образование 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 208 313 314 315 316 317 318 
висше училище 298 314 
висши учебни заведения 206 
висши училища 207 
висши училища в България 199 
висшисти 207 
вкусови аромат 274 
внедряване на иновация 245 
внос и износ 278 
внос на квалифицирани кадри 267 
внос на месо и месни продукти 108 
внос на стоки 257 
воден сектор 241 
временна заетост 17 
временна неработоспособност 213 
връщане на мигрантите 15 
връщане назад 235 
връщащите се мигранти 16 19 
ВУЗ 206 
въглеродни емисии 210 
възникване на правото 165 
възобновяема енергия 218 
възприятия 58 
външен дълг 54 
външен дълг на България 54 
външна миграция 17 18 19 171 
външна търговия 121 122 
външна търговия на България 122 
външни фактори 52 
външнотърговска ситуация 122 
върховенство на право 24 
вътрешен контрол 277 
вътрешен одит 265 
вътрешен пазар на ЕС 71 
вътрешна географска мобилност 17 
вътрешноустройствен акт 202 203 
газов пазар 217 
газов хъб 217 
гаранционно обслужване 109 
геополитика 138 
геополитика на Балканите 138 
геополитически предизвикателства 138 
геополитическо развитие 138 
глобален публичен капитал 134 
глобален растеж 134 
глобализация 79 133 
глобализация на културата 25 
глобална финансова система 57 
годишно счетоводно приключване 252 
градивна комуникация 249 
граждани 168 
гражданско общество 38 
грешки в счетоводството 255 
далекосъобщителни услуги 64 
данни 148 288 295 
данни в реално време 288 
данък върху добавена стойност 60 
данък върху превозните средства 66 
данък върху продажбите 69 
данъци 60 61 64 65 67 
данъци - 2018 60 65 67 
данъчен профил 59 
данъчна практика 68 
данъчни документи 147 
данъчни складове 63 127 
данъчно облагане 61 
данъчно третиране 172 254 258 
данъчно третиране на брак 68 
данъчно третиране на липси 68 
дарение 314 
дарителска дейност 188 
дарителски акт 314 
дарителски практики 188 
дарителство за образование 314 
движение на лични данни 147 
движение на стоки 259 
двоен дефицит 50 
ДДС 2018 62 65 
дейности по обработване на данни 153 
делови туризъм 312 
демографска криза 171 
демографска политика 171 
демографски промени 171 
демократизация 24 
дерегистрация по ЗДДС 60 
дериватни инструменти 53 
деструктивно поведение 9 
дефиниране 33 
дефинирани вноски 176 
дефинирани ползи 176 
дефицит по текущата сметка 50 
диверсификация на портфейла 83 
дигитализация 283 294 
дигитална инфраструктура 270 
дигитална комуникация 270 
дигитална трансформация 270 283 294 
дигитални близнаци 294 
дигитално социално поведение 246 
Димитър Бъров 198 
динамика на заетостта 105 
Директива "Платежоспособност II" 179 
Директива 2015/2366 48 
дискриминация 39 
дистрибуции 117 
дистрибуционни мрежи 117 
длъжностно лице 148 
доверие 26 
договор за обществена поръчка 150 
договорена работна заплата 41 
договорни фондове 83 
доклад 1 7 11 12 21 35 43 44 45 59 70 72 73 79 80 87 90 96 100 101 102 110 117 119 129 130 135 136 137 140 141 144 177 180 183 210 232 242 244 248 250 251 280 
докторанти в СА 197 
документиране на процеси 259 
домашен бизнес 239 
доставчик-клиент 260 
доставчици на услуги 260 
достоверна счетоводна информация 260 
достъп до сметка 48 
доходи от рента 254 
доходност на фондовете 174 
другарска среща 198 
дружествен договор 163 
дългова криза 70 
дълготрайни стоки 109 
държавен дълг 43 52 70 
държави членки на ЕС 139 
държавна администрация 159 168 
държавна политика 6 
държавна поръчка 317 
държавни приходи 43 
държавно управление 168 169 
Еврозона 137 
Европа 143 184 
Европа 2020 5 
европейска директива 48 
европейска индустрия 144 
европейска интеграция 141 
европейска концепция 211 
Европейска централна банка 137 
европейски митнически контрол 71 
европейски препоръки 173 
европейски регламенти 296 
Европейски стълб 176 
Европейски съюз 95 142 144 228 
Европейски съюз и България 209 
европейски фондове 145 
евросистема 137 
единен надзорен механизъм 76 
еднократни опаковки 215 
езикова комуникация 211 
екопредприемачество 97 
екосистемни услуги 89 
екохотел 97 
екохотелиерство 97 
екстернализация 29 
екстремни ситуации 27 
електроенергетика 216 
електроенергийна система 218 
електронен маркетинг 111 
електронна демокрация 169 
електронна поща 289 
електронни документи 147 
електронни услуги 64 
електронно управление 169 
елементи на цената 41 
емоции 146 
емоционална интелигентност 268 
емоционалност 14 
емпиричен анализ 82 
ендогенно развитие 28 
енергетика 90 216 
енергетика 4.0 216 
енергийна интензивност 90 
енергопотребление 37 
ЕС 71 145 155 156 158 278 
ЕС и Балканите 138 
ЕС и България 221 
ЕС-28 304 
естествен прираст 13 
етапи на одита 264 
етерично-маслени култури 220 
етерично-маслени растения 220 
етикет 246 
етикет на бизнеса 246 
етични кодекси 151 
етнодемографски баланс 171 
етнорелигиозен баланс 171 
ефективна комуникация 114 
ечемик 221 
жени-предприемачи 239 
жените в бизнеса 239 
женско предприемачество 239 
животновъдна дейност 229 
животновъдни единици 229 
животновъдство 229 
животновъдство в България 229 230 
животновъдството в ЕС 229 230 
животозастраховане 177 
жизнен цикъл на обучението 205 
жилища 22 
жилищен и сграден фонд 22 
жилищен пазар в България 22 
завръщащите се мигранти 14 16 
загуба 271 
задлъжнялост 29 235 
задочно обучение 194 318 
ЗАДС 63 
ЗАДС - 2018 63 
заети лица 105 
Закон за акцизите 127 
Закон за акцизите и данъчните складове 123 124 
Закон за гражданско въздухоплаване 272 
Закон за закрила и развитие на култура 311 
Закон за културно наследство 311 
Закон за митниците 124 
Закон за обществените поръчки 149 
Закон за счетоводството 67 
Закон за туризма 308 311 
Западни Балкани 138 
Западни Родопи 98 
заплащане на труда 41 
застаряване на населението 13 
застаряващо население 13 
застраховане 44 178 179 180 181 182 
застраховане в България 181 
застрахователен бизнес 178 
застрахователен надзор 179 
застрахователен пазар 177 180 182 
застрахователна дейност 179 
застрахователна плътност 182 
застрахователни дружества в България 182 
застрахователно обезщетение 178 
застрахователно проникване 182 
застраховка Гражданска отговорност 181 
захарна промишленост 91 
защита на данните 300 
защита на комуникациите 298 
защита на личните данни 147 148 153 296 
защита на потребителя 109 
защита от дискриминация 39 
ЗВО 201 202 203 
ЗДДС 64 
ЗДЗП 61 
здравеопазване 211 212 
здравно осигуряване 213 
зелен хотел 97 
зелена къща 97 
зелено хотелиерство 97 
земеделие 223 224 225 254 
земеделска земя 89 224 
земеделски машини 225 
земеделски отношения 225 
земеделски производители 225 
земеделски стопанства 225 
земеделски стопанства в България 223 
ЗИДЗОП 150 
ЗКПО 67 68 172 
ЗМДТ 66 
ЗМДТ - 2018 66 
знания 3 27 134 269 
знания за оцеляване 27 
ЗНФО 262 
ЗОП 149 150 
зърненофуражни култури 221 
идеи на потребителите 112 
идентификационни данни 297 
идентифициране на измами 297 
изисквания на възложителя 167 
измами с банкови преводи 297 
изменение на договора 150 
изменения в данъчните закони 62 
изнесена ИТ инфраструктура 284 
изнесени услуги 284 
износ 121 129 
износ и внос 100 
износ на България 121 
износ на месо 108 
използване на енергия 37 
изследователски въпроси 4 
изследователски интереси 4 
икономика 35 54 92 170 
икономика на знанието 2 5 269 
икономика на образованието 186 
икономика на поведението 157 
икономическа ефективност 271 
икономическа интеграция 139 
икономическа криза 17 
икономическа политика 186 
икономическа система 138 
икономически науки 34 
икономически престъпления 152 
икономически проблеми 34 
икономически растеж 35 37 52 94 95 
икономически растеж на България 52 
икономически решения 34 
икономически ръст 208 
икономически фактори 14 
икономически цикъл 36 
икономически цикъл за България 36 
икономическо развитие 52 208 273 
икономическо развитие на региони 208 
ИКТ 169 
имейли 246 
инвестиции 81 82 83 
инвестиции в научни изследвания 2 
инвестиции в немататериални активи 2 
инвестиции в човешки капитал 2 5 269 
инвестиционен маркетинг 113 
инвестиционен мениджмънт 81 
инвестиционна политика 113 
инвестиционни фондове 84 
инвестиционно развитие 80 
индикатори на качеството 205 
индустриална политика 40 
индустриална революция 40 
Индустрия 4.0 40 79 
иновативен климат 245 
иновации 7 94 233 234 237 245 
иновации в образованието 269 
иновационен мениджмънт 245 
иновационен потенциал 231 
иновационна дейност 94 
иновационна дейност на предприятието 94 
иновационна технология 218 
иновационна хранителна система 276 
институционализация 29 
интеграция 142 
интеграция в ЕС 139 
интеграция на мигранти 19 184 
интеграция на селото 87 
интегриран подход 3 
интегрирани отчети 261 
интегрирани среди 288 
интелектуален капитал 2 
интелектуален потенциал 6 
интеркултура 248 
интеркултурна среда 248 
интернализация 29 
интернет на нещата 295 
интернет търговия 293 
интра- и екстра търговия на ЕС 140 
информационен ден 194 318 
информационна епоха 130 
информационна ера 130 
информационна сигурност 298 299 300 
информационни и комуникационни технологии 169 
информация 280 
инфраструктура 284 
инфраструктурна архитектура 286 
ипотечни кредити 161 
ипотечно кредитиране 21 45 
иск 109 
Испания 17 
исторически традиции 203 
историческо развитие 165 203 
история на СА 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 313 314 315 316 317 318 
история на философията 8 
ИТ инфраструктура 284 
ИТ отдел 291 
ИТ процеси 291 
ИТ решения 291 
ИТ системи 286 
ИТ управление 286 
какао 278 
калкулиране 251 
канали за комуникация 114 
канали за реализация 114 
капиталови инвестиции 81 
капиталови пазари 174 
категории стоки 91 
катедра КАСД 193 
катедра Контрол и анализ на стопанската дейност 193 
катедра Търговски бизнес 192 
катедра Търговски и туристически бизнес 196 
катедра Финанси и кредит 197 
качество 264 
качество на висшето образование 204 
качество на обучение 205 
качество на одита 263 
качество на човешкия капитал 41 
кибер-риск 299 
кибератака 299 
кибербезопасност 299 
кибервойна 299 
киберзависимост 299 
Китай 131 316 
китайска икономика 131 
китайски инвестиции 131 
китайски университет 195 
класация 106 
класация на веригите 106 
клиенти 99 
клиентска икономика 99 
клиентска удовлетвореност 99 
климат 276 
клуб Перспективни търговци 192 
книгоиздателски бранш 111 
книжен маркетинг 111 
книжни пазари 111 
командитно дружество 162 163 
Комисия за финансов надзор 84 174 
компютри 188 
комуникативни умения 211 
комуникационна политика 168 
комуникационни технологии 307 
комуникационно средство 112 
комуникация 31 
конкурентна информационна система 115 
конкурентна стратегия 115 
конкурентно предимство 234 
конкурентно представяне 234 
конкурентоспособност 121 234 
конкуренция 115 
консултантски бизнес 244 
консултантски услуги 244 
контрабанда 126 
контрабанда на цигари 126 
контрастни ефекти 58 
контрол на данните 300 
контрол на достъпа 300 
конференция 1 7 11 12 21 35 41 43 44 45 59 70 72 73 79 80 87 90 96 100 101 102 110 117 119 129 130 135 136 137 140 141 144 173 177 180 183 210 232 242 244 248 250 251 266 280 
конфликти 159 
концептуален модел 282 
корелационен анализ 93 
корпоративен имидж 237 
корпоративна етика 151 
корпоративна култура 112 234 237 
корпоративна наказателна отговорност 152 
корпоративна престъпност 151 
корпоративна саморегулация 151 
корпоративна социална отговорност 86 240 
корпоративна социална отчетност 86 
корпоративни престъпления 152 
корпоративно подоходно облагане 68 
корпоративно управление 162 
корупционни процеси 30 
корупция 30 
космически туризъм 307 
котировка 77 
коучинг партньорство 249 
Кохезионен фонд 209 
кохезионна политика на ЕС 145 209 
кохезионни фондове на ЕС 145 
креативна дейност 112 
кредитни институции 51 
кризисни ситуации 27 
криминология 151 152 
криптиране 300 
криптовалута 47 49 
криптографска защита на данни 49 
критерии за избор 22 
критерии за подбор 22 
кръгла маса 313 
кръгова икономика 214 215 276 
кръгова миграция 17 
КСО 240 
КТБ 75 
култура 25 
култура на иновациите 237 
култура на организацията 206 
културен туризъм 311 
културен шок 185 
културна глобализация 25 
културноконтрастно изживяване 185 
къщи за гости 98 
лавандула 220 
лидери 233 
лидерство 237 
лизинг 258 
ликвидни пазари 58 
ликвидност на предприятието 55 
лихвен процент 74 
лихвен суап 53 
лихвени бенчмаркове 74 
лихвени равнища 21 45 
лихви 74 
лихви по кредити 161 
лична сигурност 26 
лични данни 147 148 153 296 
личност 146 
логистика 120 
лозарство 222 
лозарство и винарство 222 
лозя 222 
майсторски бизнес класове 313 
майсторски клас 313 
Македония 24 
макроикономически показатели 182 
малки земеделски стопанства 223 
малки и средни предприятия 94 
марка на ЕС 158 
марка на общността 158 
маркетинг 111 112 114 266 
маркетинг в туризма 118 
маркетинг на книгата 111 
маркетинг на човешките ресурси 266 
маркетинг-стратегии 119 
маркетингова инвестиционна дейност 113 
маркетингова инвестиция 113 
маркетингови програми 118 
медицинска експертиза 213 
междукултурна комуникация 185 
междуличностни отношения 26 
международен маркетинг 119 
международна научна видеоконференция 110 
международна научна конференция 1 7 11 12 21 35 43 44 45 59 70 72 73 79 80 87 90 96 100 101 102 117 119 129 130 135 136 137 140 141 144 177 180 183 210 232 242 244 248 250 251 280 
международна търговия 129 133 134 
международни бизнес организации 130 
международни инвестиции 131 
международни организации 57 
международно право 157 
международноправна уредба 156 
международноправни отношения 156 
мелничарство 273 
мелнични предприятия 273 
мениджмънт 236 
мениджърска дейност 236 
мениджърско поведение 236 
месна промишленост 108 
месо 108 
месопреработвателна промишленост 91 
местен трудов пазар 15 
местна власт 170 
местни данъци и такси 66 
метафизически нихилизъм 8 
методи и техники 159 
методически аспекти 251 
МЗХГ 220 
мигранти 15 16 17 18 19 184 
миграционен опит 15 
миграционен прираст 13 
миграционна криза 156 
миграционна политика 18 20 184 
миграционни изследвания 14 20 
миграционни процеси 20 
миграционни явления 184 
миграционно движение 16 
миграционно поведение 16 
миграция 14 18 19 156 
минна индустрия 122 
мита 123 124 127 
митници 125 126 
митническа администрация 71 
митническа дейност 126 
митнически контрол 193 
митнически кучета 126 
митнически нарушения 126 
митнически съюз 71 125 
митническо представителство 193 
митническо сътрудничество 125 
митническо управление 71 
младежка заетост 207 
млекопреработвателен сектор 91 
многопрофилна болница 212 
мобилни приложения 46 
модел Oniki-Uzawa 134 
модел на култура на иновациите 237 
модели на компетенции 247 
модерни лидери 233 
модернизиране на пенсионна система 173 
мониторинг и контрол 300 
мониторинг на риска 265 
мотив 146 
мотивация 187 
мотиви за връщане 14 16 
мотиви за заминаване 16 
МСАИС 3000 261 
наблюдение на риска 265 
нагласи 146 
надеждност на интегрирания отчет 261 
надплатени суми 161 
наемане на работа 40 
наказателно законодателство 154 
наказателноотговорни лица 152 
нанотехнологии 277 
нанотехнологична индустрия 277 
нарастване на населението 37 
народопсихология 10 
население 37 208 
насърчаване на експорта 140 
насърчаване на завръщането 18 
насърчаване на заетостта 273 
насърчаване на инвестициите 113 
натрупване на богатство 134 
наука 5 
научна конференция 34 41 173 266 
научна политика 1 
научна сфера 4 
научни изследвания 1 199 
научни организации 199 
научноизследователска и развойна дейност 277 
национална сигурност 171 
национална стратегия 199 
независим финансов одит 263 
неизпълнение от страна на емитента 85 
неикономически фактори 14 
неквалифицирана заетост 23 
неквалифицирана работна сила 23 
нелоялна търговия 101 
нелоялност 101 
нематериални активи 2 256 
немски език 187 
неокласическа търговска теория 116 
непаричен доход 61 
неправителствени пенсионни фондове 175 
неситивационна аксиома 116 
нетикет 246 
нива на автоматизация 293 
нигерийска икономика 37 
Нигерия 37 
ниски доходи 38 
нисковъглеродна икономика 218 
нихилизъм 8 
нова икономика 2 231 
нова учебна година 188 189 193 194 196 197 
Обединено кралство 141 
обещетения при безработица 42 
областни структури 287 
облачна среда 287 289 
облачни бази данни 238 289 292 
облачни изчисления 289 292 
облачни инфраструктури 289 292 
облачни приложения 287 
облачни технологии 238 287 292 
облачни услуги 287 
облачно базирана система 292 
облигационен портфейл 78 
обмен на информация 249 
обмен на преподаватели 191 195 
обмен на студенти 191 195 
обработване на лични данни 148 153 
обработка на данни 295 
обработка на лични данни 147 
образование 171 184 186 233 
образование и икономика 208 
образователна политика 171 
образователна структура 208 
обратен лизинг 258 
обучаващ процес 185 
обучение 185 
обучение във ВУЗ 205 
обучение по митнически контрол 193 
обучение по немски език 183 
Общ регламент 147 148 153 300 
обща култура 185 
обществен сектор 271 
обществени поръчки 149 150 167 
обществени стоки 89 
обществено развитие 3 5 
общество 3 240 
общество на знанието 5 
община Борино 98 
община Елена 303 
община предприемач 170 
община Свищов 315 
общини в България 170 
общински служители 269 
общо събрание 201 202 203 
общуване 249 
обява за работа 112 
овес 221 
овцевъдни стопанства 230 
овцевъдство 230 
одит 262 264 265 
одитинг 264 
одитинг на качеството 264 
одиторска проверка 263 
одиторска стратегия 262 
одиторски ангажименти 261 
одиторски доклад 263 
одиторски план 262 
одиторски риск 263 
околна среда 86 97 214 242 
онлайн банка 46 
онлайн бизнес 302 
онлайн общуване 246 
онлайн пазаруване 302 
онлайн платформа 302 
онлайн разплащания 46 
онлайн търговия 302 
онлайн търговци 69 
онлайн търговци на дребно 69 
онлайн услуги 46 120 
опазване на околната среда 209 
опаковки 214 
оперативно управление 163 
организации 245 
организационна култура 206 
организационна структура 237 
организация на умствения труд 6 
ориз 227 
оризопроизводство 227 
осигурителни вноски 172 
осигурителни документи 147 
осигуряване на финансова сигурност 175 
ОСП 223 
ОСП на ЕС 223 
отворени иновации 237 
отворено банкиране 48 
откриване на учебна година 190 
отпадъци 23 215 
отпуск за временна нетрудоспособност 213 
отчитане на земите 253 
отчитане на разходи 255 
офшорен бизнес 128 
офшорен сектор 128 
офшорки 128 
офшорна банка 56 
офшорна зона 56 59 
офшорна компания 56 
офшорни компании 59 128 
оцеляване 27 
оценка 34 
оценка на ефективността 55 
оценка на риска 241 
оценка на цикличната позиция 36 
оценяване на научните изследвания 199 
оценяване на оферти 167 
очаквания 58 
пазар 101 
пазар на бизнес софтуер 285 
пазар на горива 217 
пазар на месо 108 
пазар на облигации 85 
пазар на труда 207 
пазар на труда в България 19 
пазарен механизъм 210 
пазарен модел 85 
пазарна еластичност 115 
пазарна икономика 38 
пазарни цени 58 
Палестина 239 
пари 78 
пари и растеж 78 
парична политика 157 
парични взаимоотношения 78 
парични потоци на преприятията 55 
партньори 247 
партньорски отношения 191 195 247 
партньорство 195 316 
пенсионен модел 173 176 
пенсионен фонд 174 
пенсионна политика 173 
пенсионна система 173 
пенсионни дружества 174 
пенсионни реформи 176 
пенсионни фондове 175 
пенсионно осигуряване 174 176 
пенсионноосигурителна система 173 
периодизация 165 
печалба 271 
печалби 58 
пиво 275 
пивоварна промишленост 91 275 
план-прием 317 
планиране на иновациите 245 
пластмасови опаковки 214 
пластмасови отпадъци 215 
платежни операции 260 
платежни отношения 260 
платежни услуги 48 
платежно нареждане 260 
платежоспособност 55 
платежоспособност на предприятието 55 
поведение в управлението 235 
поведение на потребителите 109 
поведение на ръководителите 268 
поведенчески проблеми 9 
повторна миграция 15 
погасяване на дълга 54 
подготовка на кадри 273 
подобряване на комуникацията 168 
подоходно облагане 67 
поколение на работното място 29 
политика за опазване 209 
политика на растеж 208 
политика на сближаване на ЕС 139 145 
политическа концепция 33 
политическа корупция 30 
популяризиране на виното 305 
Португалия 157 
последващ контрол 149 
поток от капитали 133 
потребители 114 214 
потребителска настройка 219 
потребителска политика 103 
потребителска стойност 103 
потребителска ценност 103 
потребителско поведение 104 109 214 
потребителско търсене 104 219 
потребление 104 116 278 
потребление на домакинствата 95 
потребление на стока или услуга 116 
ППЗДДС 60 65 
ППЗДДС- 2018 62 63 65 
права на потребителите 109 
права на пътниците 272 
правила 246 
правилни действия 27 
правилник за дейността 202 203 
правителство 240 
правна компетентност 109 
правна рамка 311 
правна уредба 158 
правни аспекти 156 
право 154 
право на труд 39 
правомощия 201 202 203 
правосъзнание на гражданите 154 
практически измерения 296 
пране на пари 32 128 
превенция на подкупа 168 
превенция на престъпността 151 
предварителен контрол 149 167 
предметна награда 61 
предотвратяване на конфликти 159 
предприемаческа дейност 170 239 
предприемачество 233 239 
предприятия за нанотехнологии 277 
предприятия от обществен интерес 262 
презастраховане 179 
преки чуждестранни инвестиции 79 80 
прекратен лизинг 258 
прекратяване на договор 150 
пренос на данни 295 
преработваща промишленост 92 
престъпление 146 
престъпна дейност 146 
престъпно деяние 33 
прехвърляне на предприятие 164 
прехвърляне на ресурси 176 
преходен период 38 
привлекателност 310 
прием на студенти 317 
принцип на доброволчество 240 
приобретател 164 
природен газ 217 
пристанища 270 
пристанищна инфраструктура 270 
проблеми при внедряване 245 
провеждане на търгове 149 
провенция и контрол 149 
програма за одити 264 
продажби на стоки 91 
проектно партньорство 247 
производители на стоки 91 
производствена функция 36 82 
производство на бира 275 
производство на ечемик 221 
производство на месо 230 
производство на млечни продукти 230 
производство на ракия 274 
производство на шоколад 278 
промени - 2018 124 
промени в ЗАДС - 2018 124 
промишлена революция 133 
промишлени хладилници 218 
промишленост 4.0 40 
промоции 104 110 
промяна 233 
противодействие на тероризма 32 
проучване на стойността 99 
професионален пенсионен фонд 176 
професионална компетентност 256 
процедура по регистрация 62 
процедури 62 
процесен подход 309 
пруденциален надзор 175 
психология 146 
психология на поведението 9 
психология на управлението 236 
публикуване на финансови отчети 252 
публичен сектор 169 
публична комуникация 168 
публични организации 269 
публични приходи 35 
публични средства 150 
публично предлагане на ценни книжа 160 
първа помощ 27 
първично публично предлагане 85 
първият ректор 198 
първоначално публично предлагане 85 
пътуване 272 
пътуване със самолет 272 
работа от вкъщи 246 
работа от дома 246 
работен статус 19 
работещи бедни 23 
работна сила 166 
работодател 266 
работодателска марка 31 
работодателски институции 31 
радио-излъчване 64 
развиващи се страни 132 
развити пазари 115 
развити страни 132 
развитие и използване 6 
развитие на селските райони 28 303 
развитие на селския туризъм 303 
развитие на човечеството 5 
размер на разходи 116 
разпределение на богатствата 38 
разпределение на доходите 132 
разходи за одит на ГФО 255 
разходи за потребление 95 
разходи за строителство 279 
ракия 274 
растеж на световната търговия 107 
растителна защита 222 
рационалност 14 
реализация на маркетингови дейности 113 
реализация на проекти 247 
реализация на студентите 197 
регионална интеграция 118 
регионална политика 88 139 
регионална политика на България 88 
регионални политики 208 
регионално развитие 82 88 139 
регистрация на МПС 66 
регистрация по ДДС 60 
регистър 153 
регистър на дейности 153 
Регламент 2016 / 679 296 
Регламент 2017/1001 158 
регресивен метод 178 
регресионни модели 224 
регулаторна политика 84 
регулаторни механизми 240 
регулаторни структури 84 
регулиране на трудова миграция 166 
ремиграция 16 
рента 224 254 
ресурсни проблеми 113 
ресурсно обезпечаване 93 
ресурсно осигуряване 93 
реформа в образованието 186 
рециклиране на опаковки 214 
рециклиране на отпадъци 215 
решения 169 
решения за инвестиране 81 
римско частно право 165 
риск мениджмънт 241 
рисков капитал 231 
рискови инвестиции 83 
роботизация 40 
розова индустрия 220 
розопроизводители 220 
розопроизводство 220 
руди и концентрати 122 
Русия 13 132 
ръж 221 
ръководители на организации 268 
ръст на доходите 106 
СА 1 7 11 12 21 35 43 59 70 72 79 80 100 101 102 110 117 119 128 129 130 135 136 140 141 177 180 182 183 232 235 244 248 250 253 280 310 
СА докторант 21 43 44 45 73 75 87 90 96 135 137 144 210 242 251 306 
самообучение 233 
самооценка 27 
САЩ 132 
сборник доклади 41 173 266 
Световен ден на туризма 196 
световна икономика 132 
световни валути 77 
световни лидери 111 
световни пазари 108 
световни тенденции 135 
свищовско висше училище 188 189 191 192 193 194 195 196 197 198 
свободен пазар 210 
свободна търговия 134 
свръхзадлъжнялост 29 
себестойност 279 
себестойност на продукцията 279 
Североизточна България 88 
сегментиране 16 
секторен икономически растеж 92 
села в България 87 
селски райони 28 304 
селски райони в България 87 
селски туризъм 98 303 
селски туризъм в България 98 303 
селско стопанство 89 281 
селскостопанска продукция 228 
селскостопански стоки 102 
селскостопанско производство 89 
сигурност 26 
сигурност на информационната система 298 
сигурност на информацията 298 
сигурност на организацията 120 
сигурност на фирмите 120 
система за оценяване 199 
системен подход 309 
системен подход в управлението 309 
системи за управление 309 
системи за управление на бизнеса 285 
слънчогледово масло 91 
смекчаване на противоречи 40 
сметосъбиране 23 
собствен бизнес 239 
софтуер 290 291 
софтуер за управление на пачове 291 
софтуерен бизнес 290 
софтуерен модел 282 
софтуерни блокчейн патенти 49 
софтуерни решения 301 
социален капитал 28 
социализация на личността 9 
социална действителност 25 
социална защита 42 
социална значимост 9 
социална подкрепа 26 
социална свързаност 26 
социална среда 26 
социална статистика 11 
социална уязвимост 23 
социални данъчни облекчения 172 
социални дейности 172 
социални ефекти 209 
социални инвестиции 269 
социални мрежи 31 
социални отношения 26 
социални последици 209 
социални права 176 
социални системи 235 
социално изключване 11 
социално осигуряване 51 
социално отговорни предприятия 269 
социално развитие 5 
социално управление 206 
социално-осигурителни разходи 51 
социалноикономическо развитие 3 
социология на личността 26 
спазване на реда 149 
специфики на контрола 149 
спиртни напитки 274 
сравнителен анализ 136 
сравнителна икономика 139 
сравнителни предимства 121 
стабилност 86 
стартиращи предприятия 231 
статистически анализ 12 
статус 148 
стимулиране на връщането от чужбина 15 18 
стойност 99 
Стопанска академия 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 313 314 315 316 317 
стратегии 232 
стратегии и управление 241 
стратегически анализ 212 
стратегически мениджмънт 232 
стратегическо позициониране 204 
стратегия 237 
стратегия за развитие 118 308 
стратегия на ЕС 276 
стратегия Храни 2030 276 
стрес-тестове 73 
строителна продукция 279 
строителни предприятия 279 
структура на заетостта 105 
структура на себестойност 279 
структурни изменения 100 
студенти 190 211 
сублизинг 258 
суброгация 178 
субсидии 224 
суровини 215 
суровинни ресурси 215 
сценариен подход 238 
счeтоводно отчитане 250 251 253 255 257 
счетоводител 256 
счетоводителска професия 256 
счетоводни аспекти 253 
счетоводни операции 252 
счетоводни сметки 257 
счетоводни специалности 200 
счетоводни статии 253 257 
счетоводно законодателство 255 
счетоводно образование 200 
счетоводно отчитане 258 306 
счетоводно отчитане в предприятието 257 
счетоводно приключване 252 
счетоводно третиране 254 
счетоводство 252 259 
счетоводство на строителното предприятие 279 
събиране на отпадъци 23 
Съвет на ЕС 125 
съвременен маркетинг 111 
съдружници 163 
съпротивление към промяната 245 
Сърбия 24 
сътрудничество 315 
съхранение на данни 147 
съхранение на документи 147 
съхранение на енергия 218 
съхранение на стоки 259 
таксономичен метод 11 
таланти 31 267 
талантливи служители 267 
тарифна политика 37 
текуща сметка 50 
телевизионна медия 64 
тенденции 12 304 
теория за дрейфа 151 
теория за избор на потребителите 116 
териториална конкурентоспособност 89 
тероризъм 32 33 
терористични атаки 33 
терористични организации 32 33 
терористични цели 33 
технически резерви 181 
технологии 1 280 
технологична концепция CryoHub 218 
технологични тенденции 294 
технология 7 
типологии на престъпника 146 
типология на знанието 3 
ток 216 
ТОП 10 107 
транснационален бизнес 133 
транспортна инфраструктура 88 271 
транспортна инфраструктура на България 271 
транспортна политика 88 
транспортно-географско положение 88 
трансферни цени 56 
труд 39 40 
трудов договор 165 
трудов пазар 41 266 
трудов пазар в България 19 
трудова миграция 166 
трудова услуга 41 
трудови правоотношения 39 
трудово законодателство 165 
трудово законодателство в България 165 
трудово представяне 268 
трудовоправни документи 147 
туризъм 118 303 304 305 307 308 309 310 311 
туризъм в България 303 
туристическа дестинация 310 
туристическа дестинация България 310 
туристически агенции 312 
туристически пазари 310 
туристически продукт 307 
туристически ресурси 98 118 
Турция 20 
търговия 102 103 105 107 134 302 
търговия на дребно 104 106 107 
търговия с природен газ 217 
търговска гаранция 109 
търговска дейност 105 
търговска неплатежоспособност 29 
търговска несъстоятелност 29 
търговски вериги 92 
търговски войни 77 
търговски дружества 162 163 
търговски конфликти 108 
търговски неуспех 29 
търговски сделки 161 164 
търговски сектор 105 
търговско право 162 164 
търговско предприятие 164 
търговско салдо 100 
търговци на дребно 69 
тържества 190 
търсене на кадри 267 
търсене на работна сила 166 
търсене на специалисти 267 
тютюневи изделия 126 
увеличаване на приходите 294 
удовлетворенност на студенти 205 
Украйна 6 155 175 
укриване на доходи 56 
умни договори 49 
умни мрежи 218 
универсален пенсионен фонд 176 
универсални фондове 174 
университет 316 
унищожаване на документи 147 
управление 232 248 
управление в туризма 309 
управление на администрацията 159 
управление на висшето образование 201 202 203 
управление на дружества 162 
управление на дълга 54 
управление на здравеопазването 212 
управление на земя 89 
управление на знанието 3 
управление на инвестиции 81 
управление на иновациите 234 
управление на интелектуалния капитал 6 
управление на качеството 205 309 
управление на конфликти 159 
управление на офиса 236 
управление на паричните потоци 55 
управление на персонала 159 266 268 
управление на проекти 241 
управление на процесите 204 
управление на разходи 51 
управление на риска 44 175 241 
управление на туризма 308 
управление на устойчивост 309 
управление на човешки ресурси 267 
управление на човешките ресурси 269 
управление на човешкия капитал 256 
управленска устойчивост 235 
управленски процес 235 
управленско консултиране 244 
управляващи дружества 84 
условия на труд 23 
услуги 129 
устойчив растеж 312 
устойчив туризъм 312 
устойчиви хранителни вериги 276 
устойчиво развитие 57 242 
устойчиво развитие в туризма 118 
устойчиво развитие на туризма 308 
устойчиво управление 309 
устойчивост 304 
устойчивост на законодателството 154 
учебен кабинет 193 
учене през целия живот 187 
фактори за полезност 261 
фактори за развитие 308 
философия 8 
филтър на Ходрик-Прескот 36 
финансиране на предприятия 231 
финансиране на тероризма 32 
финансов анализ 55 
финансов анализ на инвестициите 81 
финансов анализ на предприятието 55 
финансов одит 262 
финансов рай 56 
финансов ред 10 
финансова автономност 29 
финансова грамотност 10 
финансова коректност 10 
финансова култура 10 
финансова полза 99 
финансова сигурност 175 
финансова стабилност 76 
финансови деривати 44 53 
финансови институти 57 
финансови инструменти 53 
финансови интереси 10 
финансови отчети 53 
финансови пазари 58 
финансови услуги 46 
финансово посредничество 93 
финансово развитие 93 
финансово регулиране 57 
финансово-икономическа памет 10 
финансовоправни отношения 155 
финансовоправни последици 155 
фирмено управление 242 
фискална стабилност 54 
фискални правила 43 
фондове за дялово инвестиране 231 
фондове за дялово участие 231 
фондове за рисков капитал 231 
фондове за рисково финансиране 231 
Фридрих Ницше 8 
функции 148 
функционални цели 288 
характер 146 
Харта 71 
химическа индустрия 144 
хлебопекарство 273 
хлебопроизводство 91 273 
хотел 306 
хотели 98 
хотелиерски бизнес 97 
хотелиерски бизнес в България 97 
хотелиерство 97 306 
хранене 276 
хранителна промишленост 273 
хранителни вериги 276 
хранително-вкусова промишленост 277 
хуманитарна криза 155 
царевица 221 
цена 103 115 
цена на суровия петрол 37 
цената на труда 41 
цени на земеделски продукти 219 
ценни книжа 160 
ценности в обществото 71 
ценностни приоритети 71 
ценови промени 21 45 
ценово предимство 69 
ценообразуване 85 99 115 
Централна Европа 186 
централни банки 77 
частни инвестиции 2 
членство в ЕС 24 
членство на България в ЕС 143 
човек 25 
човек и общество 25 
човешки капитал 2 
човешки ресурси 51 266 280 
чужд език 187 
чуждоезиково обучение 187 
шведска маса 306 
Шенген и България 143 
Шенгенска визова политика 143 
Шенгенска информационна система 143 
Шенгенско пространство 143 
Шенгенско съглашение 143 
ШИС 143 
ШИС II 143 
шлюз за достъп 48 
шоколад 278 
юбилейна научна конференция 41 173 266 
Amazon 69 233 
Bank of America 49 
Barclays 49 
Big Data 120 
Big Data анализ 120 
BREXIT 141 
CAD 293 
CAD пазар 293 
CAD системи 293 
CAD софтуер 283 
CAD/CAM - система 283 
CAD/CAM проектиране 283 
ERP 282 285 290 
ERP обучение 200 
ERP платформи 290 
ERP проект 290 
ERP система 282 285 290 
ERP системи 200 
ERP софтуер 285 
ESMA 84 
Fintech 46 
GDPR 265 300 
IaaS 284 
ICO 47 
ICO проекти 47 
INCU 193 
initial coin offering 47 
IoT 286 295 
IPO 85 
ISO 14001 309 
ISO 17021:2011 264 
ISO 19011:2011 264 
ISO 21001:2018 205 
ISO 9001:2015 205 264 
IT аутсорсинг 301 
IT услуги 301 
know-your-consumer 49 
Kodak 233 
LimeChain 243 
Monese 46 
P2P 46 
pay-as-you-go 176 
PSD2 48 
RTP 28 
SaaS 287 
SaaS услуги 287 
SQL заявки 282 
SWOT анализ 310 
SWOT-AHP-TOWS 212 
Tek Experts 301 
VaR анализ 50 
Vivacom 295