НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Интелектуална собственост

- 1 -

Сп А 562

Пантелеева, Искра и др.  Иновации и интелектуална собственост - състояние и влияние върху фирменото развитие / Искра Пантелеева, Любчо Варамезов, Нина Костадинова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 124-154. 

  

Сист. No: 73424

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 2 -

Сп Б 44 б

Вълчева, Анелия.  Мерки за опазване на фондовете по време на Втората световна война / Анелия Вълчева. // Библиотека, XXV, 2018, N 4, с. 15-27. 

  

Сист. No: 73473

ФИЛОСОФИЯ

- 3 -

Сп Г 621 БСУ

Минева, Красимира Христова.  Автономност и ценности / Красимира Христова Минева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2017, с. 234-245. 

  

Сист. No: 73261

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика

- 4 -

Сп И 363 су

Желязкова, Славея.  Разпределение на дневната "доходност" на валутните курсове / Славея Желязкова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 2, с. 174-186. 

  

Сист. No: 73359

Демография и население

- 5 -

Сп Б 973

Нов ключов доклад на МАСО относно демографските промени и социалното осигуряване . // Бюджетът, 27, 2018, N 8, с. 49-56. 

  

Сист. No: 73353

Жизнено равнище на населението

- 6 -

Сп И 363 су

Трифонова, Боряна и др.  Показатели за измерване на жизненото равнище - теоретико-приложни аспекти / Боряна Трифонова, Борислава Гълъбова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 2, с. 49-57. 

  

Сист. No: 73309

Социология

- 7 -

Сп Ч T 62

Georgiev, Yasen.  About crisis of moral in social work practice in Bulgaria / Yasen Georgiev. // Trakia journal of sciences, 15, 2017, N 4, с. 342-345. 

  

Сист. No: 73448

Международна политика

- 8 -

Сп Г 368

Десини, Пиер.  Сблъсъкът между стратегическите визии на САЩ и Русия / Пиер Десини. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 4, с. 96-100. 

  

Сист. No: 73370

- 9 -

Сп Г 368

Хас, Керим.  Взаимоотношенията в тръгълника Турция- ЕС- Русия / Керим Хас. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 4, с. 25-33. 

  

Сист. No: 73366

Политическа икономия

- 10 -

Сп И 363 су

Мавров, Христо.  Връзката финансово развитие и доходно неравенство: данни от България / Христо Мавров. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 2, с. 5-12. 

  

Сист. No: 73305

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 11 -

В К 263

Дончева, Тихомира.  Банкови карти под онлайн заплаха / Тихомира Дончева. // Капитал, XXVI, N 29, 20-26 юли 2018, с. 64-65. 

  

Сист. No: 73362

- 12 -

В К 263

Нейчев, Николай.  Бавното бъдеще на дигиталния портфейл / Николай Нейчев. // Капитал, XXVI, N 32, 10-16 авг. 2018, с. 60-61. 

  

Сист. No: 73405

- 13 -

В К 263

Нейчев, Николай.  Скъса ли се криптоверигата / Николай Нейчев. // Капитал, XXVI, N 34, 17 авг. 2018, с. 60-62. 

  

Сист. No: 73441

- 14 -

Сп И 36 Вн

Вълканов, Недялко.  Обзор на емпиричните изследвания на връзката "конкурентоспособност-стабилност" в банковия сектор / Недялко Вълканов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, N 3, с. 174-196. 

  

Сист. No: 73427

- 15 -

Сп И 36 Вн

Георгиев, Любомир.  Релацията "банкова конкурентност - стабилност" в светлината на глобалната финансова криза / Любомир Георгиев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, N 3, с. 137-157. 

  

Сист. No: 73411

- 16 -

Сп Б 923 з

Джилизов, Велко.  Рамков договор за платежни услуги по новия ЗПУПС и новата наредба № 3 на БНБ / Велко Джилизов. // Български законник, XXVII, 2018, N 7, с. 69-78. 

  

Сист. No: 73324

- 17 -

Сп И 363 су

Мерткан, Севги.  Измерители на корпоративната социална отговорност в банковия сектор / Севги Мерткан. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 2, с. 70-78. 

  

Сист. No: 73332

- 18 -

Сп И 363 су

Панчева, Александрина.  Джендър детерминантата на банковия пърформанс през погледа на поколение Y (милениалите) / Александрина Панчева. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 2, с. 58-69. 

  

Сист. No: 73331

- 19 -

Сп Ч J 80 f

Stein, Jeremy C. et al.  The Fed, the Bond Market, and Gradualism in Monetary Policy / Jeremy C. Stein, Adi Sunderam. // The Journal of Finance  (New York), 73, 2018, N 3, с. 1015-1060. 

  

Сист. No: 73400

Финанси

- 20 -

В К 263

Нейчев, Николай.  Най-печелившите взаимни фондове / Николай Нейчев. // Капитал, XXVI, N 28, 13-19 юли 2018, с. 60-63. 

  

Сист. No: 73325

- 21 -

Сп И 36 Вн

Борисов, Светослав Велинов.  Изглаждане на доходите и тяхната информативност / Светослав Велинов Борисов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, N 3, с. 197-213. 

  

Сист. No: 73431

- 22 -

Сп И 36 Вн

Найденова, Красимира.  Дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизиране на вземания като алтернатива за участие на институционалните инвеститори в инфраструктурни проекти / Красимира Найденова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, N 3, с. 214-227. 

  

Сист. No: 73432

- 23 -

Сп И 363 су

Попова-Йосифова, Надежда.  Прозрачност на оповестяванията относно управлението на кредитния риск във финансовите отчети на банките / Надежда Попова-Йосифова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 2, с. 79-85. 

  

Сист. No: 73333

- 24 -

Сп Б 973

Ценка на Европейската комисия и препоръки на Съвета за фискалната политика на България . // Бюджетът, 27, 2018, N 7, с. 3-7. 

  

Сист. No: 73263

- 25 -

Сп Ч J 80 f

Dimmock, Stephen G. et al.  Is Fraud Contagious? Coworker Influence on Misconduct by Financial Advisors / Stephen G. Dimmock, William C. Gerken, Nathaniel P. Graham. // The Journal of Finance  (New York), 73, 2018, N 3, с. 1417-1450. 

  

Сист. No: 73402

Данъци. Такси. Налози

- 26 -

Сп С 953 п

Йорданова, Румяна.  Документална обоснованост за целите на закона за корпоративното подоходно облагане / Румяна Йорданова. // Счетоводство плюс, 2018, N 7-8, с. 12-18. 

  

Сист. No: 73462

- 27 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Преглед на промените в правната уредба на таксата за битови отпадъци / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 6, с. 59-64. 

  

Сист. No: 73276

- 28 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Корекции на данъчни документи при издаден и влязъл в сила ревизионен акт / Лиляна Панева. // Актив, 2018, N 6, с. 25. 

  

Сист. No: 73290

- 29 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Предстоящи промени в общоевропейското законодателство по ДДС / Лиляна Панева. // Актив, 2018, N 7-8, с. 26-28. 

  

Сист. No: 73468

- 30 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  ДДС за вещи предадени на купувача при предварителен договор / Лиляна Панева. // Актив, 2018, N 7-8

  

Сист. No: 73469

- 31 -

Сп Ф 531 п

Попова, Евгения.  Особености при облагането и декларирането на доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани / Евгения Попова. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 6, с 33-51. 

  

Сист. No: 73275

- 32 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  За документалната обоснованост на стопанските операции в контекста на корпоративното подоходно облагане през 2018 година / Цветан Станкулов. // Актив, 2018, N 6, с. 13-20. 

  

Сист. No: 73281

- 33 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Особености при подоходното облагане на кооперациите, кооперативните предприятия и предприятията на земеделските производители през 2018 г. / Цветан Станкулов. // Актив, 2018, N 7-8, с. 19-26. 

  

Сист. No: 73467

- 34 -

Сп С 953 п

Христов, Владимир.  Данъчни аспекти на данъчните амортизируеми активи със "смесена" употреба / Владимир Христов. // Счетоводство плюс, 2018, N 7-8, с. 1-7. 

  

Сист. No: 73461

- 35 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Какви промени предстоят в ЗКПО? / Любка Ценова. // Актив, 2018, N 6, с. 23-24. 

  

Сист. No: 73283

Данъчен контрол

- 36 -

Сп А 562

Стойкова, Пепа и др.  Съвременни аспекти на данъчните процеси и контрол / Пепа Стойкова, Емилиян Тананеев, Жельо Желев. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 198-226. 

  

Сист. No: 73454

Икономика

- 37 -

Сп И 363 су

Dimitrova, Vesselina et al.  Reverse Logistics and Circular Economy - Working Together? / Vesselina Dimitrova, Teodoro Gallucci. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 2, с. 13-20. 

  

Сист. No: 73381

Икономическа политика

- 38 -

Сп А 562

Модел за социално-икономическо развитие на Българското Придунавие  / Росица Колева и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 187-218. 

  

Сист. No: 73426

Регионална икономика

- 39 -

Сп И 363 су

Йорданова, Велина.  Клъстерният подход като средство за формиране на конкурентоспособност на регионалната икономика / Велина Йорданова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 2, с. 169-173. 

  

Сист. No: 73358

- 40 -

Сп Ч T 62

Georgieva-Stankova, N. et al.  Can depopulated villages benefit from the social and economic incorporation of ethnic and immigrant communities? A survey for Bulgaria / N. Georgieva-Stankova, Yuliyana Yarkova, Emil Mutafov. // Trakia journal of sciences, 16, 2018, N 2, с. 140-154. 

  

Сист. No: 73446

- 41 -

Сп Ч T 62

Stoycheva, Iv.  Regional srtuctural economic dispariries in Bulgaria / Iv. Stoycheva. // Trakia journal of sciences, 15, 2017, N 4, с. 381-385. 

  

Сист. No: 73453

Икономика на България

- 42 -

Сп М 486

Велева, Ирина.  Кръговата икономика е инвестиция във високо качество на живот / Ирина Велева. // Мениджър, 2018, N 6, с. 103-104. 

  

Сист. No: 73338

Икономически растеж

- 43 -

Сп М 486

Николов, Адриан.  Лихви в бъдеще. Какво идва с тях? / Адриан Николов. // Мениджър, 2018, N 6, с. 101-102. 

  

Сист. No: 73337

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 44 -

Сп И 363 су

Николова, Недка.  Икономическата безопасност и гаранциите за устойчиво развитие / Недка Николова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 2, с. 30-39. 

  

Сист. No: 73307

Бизнес политика

- 45 -

Сп А 562

Николов, Емил и др.  Докладване на корпоративната социална отговорност / Емил Николов, Явор Станев. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 257-289. 

  

Сист. No: 73456

Аграрна икономика

- 46 -

Сп А 562

Възможности и модели за функциониране на регионални фермерски пазари  / Марина Николова и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 156-184. 

  

Сист. No: 73425

Икономика на индустрията, предприятието

- 47 -

Сп И 363 су

Митев, Веселин и др.  Производителността на труда в българската добивна промишленост / Веселин Митев, Боряна Трифонова, Борислава Гълъбова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 2, с. 40-48. 

  

Сист. No: 73308

Туризъм в България

- 48 -

Сп А 562

Състояние, проблеми и перспективи пред предприемачеството в сферата на туризма в България  / Марияна Божинова и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 104-135. 

  

Сист. No: 73443

Търговия

- 49 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  GDPR променя старите модели на работа / Ники Божилов. // Логистика, XIV, 2018, N 6, с. 50-51. 

  

Сист. No: 73321

- 50 -

Сп А 454

Василева, Валентина.  Дистанционни продажби на стоки в ЕС / Валентина Василева. // Актив, 2018, N 6, с. 20-23. 

  

Сист. No: 73282

- 51 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  VISA изобретява бъдещето на търговията / Начо Стригулев. // Мениджър, 2018, N 6, с. 116-117. 

  

Сист. No: 73340

- 52 -

Сп И 363 су

Шиваров, Александър.  Развитие на търговията с биологични продукти в Централна и Югоизточна Европа / Александър Шиваров. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 2, с. 21-29. 

  

Сист. No: 73306

- 53 -

Сп Ч J 80 f

Corgnet, Brice et al.  What Makes a Good Trader? On the Role of Intuition and Reflection on Trader Performance / Brice Corgnet, Mark Desantis, David Porter. // The Journal of Finance  (New York), 73, 2018, N 3, с. 1113-1137. 

  

Сист. No: 73401

Маркетинг

- 54 -

38709

Георгиева, Весела и др.  Продуктов СВ - анализ при избор на инвестиционни проекти / Весела Георгиева, Ваня Димитрова. // Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика : Науч. конфер., 21 ноем. 1997 г. : [Сб. докл.]. - Свищов : АИ Ценов, 1997, с. 142-146. 

  

Сист. No: 73379

- 55 -

46124

Григорова, Ваня.  Маркетинговите алианси - съвременна стратегия за фирмена интеграция / Ваня Григорова. // Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания : Международна научна конференция, 9-10 ноември 2016 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. Бизнес, мениджмънт и маркетинг. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 110-116. 

  

Сист. No: 73380

- 56 -

Сп А 562

Горанова, Пенка и др.  Проучване ролята на винения туризъм за устойчивото развитие на районите за производство на регионално вино в България (Дунавски и Тракийски) / Пенка Горанова, Ева Цветанова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 167-197. 

  

Сист. No: 73452

- 57 -

Сп Б 445

Решеткова, Атанаска.  Влияние на бранда върху удовлетвореността от продукта / Атанаска Решеткова. // Бизнес управление, XXVIII, 2018, N 2, с. 35-50. 

  

Сист. No: 73371

Рекламна, комуникационна политика

- 58 -

Сп А 562

Решеткова, Атанаска и др.  Принос на дигитални рекламни канали и привличането на студенти онлайн / Атанаска Решеткова, Костадин Башев, Криста Първанова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 66-94. 

  

Сист. No: 73422

Логистика

- 59 -

В К 263

Николаева, Весела.  Складове и стоки - растящата нова екосистема около нас / Весела Николаева. // Капитал, XXVI, N 27, 6-12 юли 2018, с. 46-48. 

  

Сист. No: 73291

- 60 -

В К 263

Умни складове, умен бизнес  : На какви стандарти трябва да отговарят съвременните складове. // Капитал, XXVI, N 28, 13 юли 2018, с. 52-53. 

  

Сист. No: 73323

- 61 -

Сп И 363 су

Николаев, Росен и др.  Приложни аспекти на оптималното позициониране на звена в логистични системи / Росен Николаев, Танка Милкова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 2, с. 148-157. 

  

Сист. No: 73356

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 62 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Е-митниците пред поредната трансформация / Васил Василев. // Логистика, XIV, 2018, N 6, с. 48-49. 

  

Сист. No: 73320

- 63 -

Сп М 617 х

Грозданова, Христиана.  Разрешаване на презгранични проблеми в Европейския съюз / Христиана Грозданова. // Митническа хроника, XXVI, 2010, N 1, с. 17-18. 

  

Сист. No: 73355

Глобализация

- 64 -

Сп Г 621 БСУ

Съботинова, Диана.  Показатели за измерване на икономическата глобализация / Диана Съботинова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2017, с. 94-104. 

  

Сист. No: 73260

- 65 -

Сп Г 368

Маринов, Георги.  Глобализацията като геополитика за глобална доминация / Георги Маринов. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 4, с. 84-95. 

  

Сист. No: 73369

- 66 -

Сп Г 368

Меркурис, Александър.  Геополитиката на американските "суперястреби" / Александър Меркурис. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 4, с. 75-83. 

  

Сист. No: 73367

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 67 -

Сп Ч T 62

Valchev, B.  ЕU weaknesses and the debate about its future reforms / B. Valchev. // Trakia journal of sciences, 15, 2017, N 4, с. 367-373. 

  

Сист. No: 73450

Право. Наука за държавата и правото

- 68 -

Сп И 36 Вн

Димитрова, Диана.  Договорът за обществена поръчка - новаторство и сравнителни аспекти / Диана Димитрова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, N 1-2, с. 20-34. 

  

Сист. No: 73398

- 69 -

Сп Т 871

Практически указания на Комисията за защита на личните данни относно случаите, когато не се изисква съгласие за обработване на лични данни . // Труд и право, XXVII, 2018, N 7, с. 51-57. 

  

Сист. No: 73414

- 70 -

Сп О 253 п

Топчийска, Деница.  Етика, право и технологии в контекста на защитата на личната неприкосновеност и личните данни в ЕС. Възможности за международно предаване на данни извън Евросъюза / Деница Топчийска. // Общество и право, 2018, N 5, с. 3-11; N 6, с. 3-19. 

  

Сист. No: 73327

Международно право

- 71 -

Сп О 253 п

Драганов, Живко.  Новата директива за защита на неразкрити търговски тайни и транспонирането и / Живко Драганов. // Общество и право, 2018, N 5, с. 40-51. 

  

Сист. No: 73328

Търговско право

- 72 -

Сп И 36 Вн

Владова-Иванова, Виолета.  Непреодолимата сила в търговското право - понятие и квалифициращи признаци / Виолета Владова-Иванова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, N 1-2, с. 52-66. 

  

Сист. No: 73403

- 73 -

Сп Т 961 п

Иванов, Момчил.  Представителство на командитно дружество от неограничено отговорни съдружници / Момчил Иванов. // Търговско право, XXVII, 2018, N 2, с. 81-99. 

  

Сист. No: 73472

- 74 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Как се създава дружество със съучастие / Галина Николова. // Актив, 2018, N 7-8, с. 31-33. 

  

Сист. No: 73470

- 75 -

Сп И 36 Вн

Цветковска, Милена.  Представителна власт на управителя на дружеството с ограничена отговорност / Милена Цветковска. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, N 4, с. 302-314. 

  

Сист. No: 73437

Данъчни закони

- 76 -

Сп О 253 п

Мутафов, Красимир.  Принципът законоустановеност на данъците / Красимир Мутафов. // Общество и право, 2018, N 6, с. 69-77. 

  

Сист. No: 73416

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 77 -

Сп Б 923 з

Александров, Андрей.  Дисциплинарна и имуществена отговорност на работниците и служителите / Андрей Александров. // Български законник, XXVII, 2018, N 7, с. 49-58 ; N 6, с. 16-27. 

  

Сист. No: 73322

- 78 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Какво трябва да знаят работодатели при обработване на лични данни на деца / Андрей Александров. // Труд и право, XXVII, 2018, N 7, с. 58-66. 

  

Сист. No: 73415

- 79 -

Сп С 494

Куртева, Стойка.  Договорите за ползване на земеделски земи : Нови промени в правния режим от юли 2018 г. / Стойка Куртева. // Собственост и право, 2018, N 7, с. 38-43. 

  

Сист. No: 73413

Обществено управление. Военни науки

- 80 -

Сп О 253

Семерджиев, Пантелей.  Финансовата корекция като санкция за претърпяна финансова загуба за бюджета на ЕО в резултат на констатирани нарушения по ЗОП, съгласно ЗУСЕСИФ / Пантелей Семерджиев. // Обществени поръчки, 8, 2018, N 6, с. 13-20. 

  

Сист. No: 73296

- 81 -

Сп О 253

Съставяне на образци на документи като част от документация за обществена поръчка . // Обществени поръчки, 8, 2018, N 6, с. 7-12. 

  

Сист. No: 73295

- 82 -

Сп П 147 п

Цокова, Полина.  Състезателна процедура с договаряне - правен режим и ограничения / Полина Цокова. // Търговско и облигационно право, XXII, 2018, N 6, с. 67-81. 

  

Сист. No: 73278

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 83 -

Сп А 562

Борисов, Борислав и др.  Административен капацитет на изпълнителната власт / Борислав Борисов, Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 70-103. 

  

Сист. No: 73442

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 84 -

Сп С 953 п

Заркова, Вержиния.  Промени в кодекса за социално осигуряване и наредбата за паричните помощи и обещетения от държавното обществено осигуряване в сила от 1 юли 2018 г. / Вержиния Заркова. // Счетоводство плюс, 2018, N 7-8, с. 1-10. 

  

Сист. No: 73463

Социално осигуряване в България

- 85 -

Сп А 454

Заркова, Вержиния.  Осигуряване на лицата образувани търговски дружества с ограничена отговорност и еднолични търговски дружества / Вержиния Заркова. // Актив, 2018, N 6, с. 28-33. 

  

Сист. No: 73293

- 86 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Промени в наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя / Аспасия Петкова. // Актив, 2018, N 6, с. 26-27. 

  

Сист. No: 73292

Пенсионно осигуряване

- 87 -

В К 263

Нейчев, Николай.  Доходност под натиск / Николай Нейчев. // Капитал, XXVI, N 30, 27 юли-2 авг. 2018, с. 62. 

  

Сист. No: 73376

- 88 -

Сп Ч T 62

Shterev, D.  Trends in pension insurance / D. Shterev. // Trakia journal of sciences, 15, 2017, N 4, с. 364-366. 

  

Сист. No: 73449

Здравно осигуряване

- 89 -

Сп А 454

Заркова, Вержиния.  Кръг на осигурените лица по Закона за здравно осигуряване през 2018 г. / Вержиния Заркова. // Актив, 2018, N 7-8, с. 35-39. 

  

Сист. No: 73471

- 90 -

Сп Б 973

Иванова, Илияна.  За здравното осигуряване на ученици и студенти / Илияна Иванова. // Бюджетът, 27, 2018, N 8, с. 44-48. 

  

Сист. No: 73352

Застраховане

- 91 -

Сп А 562

Митков, Милен.  Развитие на застрахователния пазар в условията на финансово-икономическа интеграция на България в ЕС за 10 години членство (2007-2016 г.) / Милен Митков. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 219-241. 

  

Сист. No: 73428

- 92 -

Сп А 562

Митков, Милен и др.  Предизвикателства пред застрахователните посредници в условията на нови регулации / Милен Митков, Милен Иванов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 290-317. 

  

Сист. No: 73457

- 93 -

Сп Б 445

Драганов, Христо и др.  Икономическо значение на застрахователния интерес / Христо Драганов, Георги Драганов. // Бизнес управление, XXVIII, 2018, N 2, с. 51-75. 

  

Сист. No: 73373

Образование

- 94 -

Сп А 562

Младежта, университетите и бизнесът - ключови партньори в постигане на глобалните цели за устойчивото развитие  / Анастасия Марчева и дрЯдвига Чибурене. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 227-256. 

  

Сист. No: 73455

- 95 -

Сп Ч T 62

Kiryakova, G.  Application of cloud services in education / G Kiryakova. // Trakia journal of sciences, 15, 2017, N 4, с. 277-284. 

  

Сист. No: 73447

Образование в България

- 96 -

Сп О 253 п

Боев, Иван.  [Седемдесет] 70 години от първия учебник по криминалистика в България / Иван Боев. // Общество и право, 2018, N 5, с. 95-100. 

  

Сист. No: 73329

Висше образование

- 97 -

В А 561

Абсолвенти дариха пари за стипендии на студенти със социална потребност . // Алма матер, XXVII, N 4, юни-юли 2018, с. 3. 

  

Сист. No: 73388

- 98 -

В А 561

Академията бе домакин на симпозиум от "Орел на Дунава" . // Алма матер, XXVII, N 4, юни-юли 2018, с. 4. 

  

Сист. No: 73390

- 99 -

В А 561

Дипломира се третият випуск на Булстрад Академия . // Алма матер, XXVII, N 4, юни-юли 2018, с. 2. 

  

Сист. No: 73385

- 100 -

В А 561

Докторант и магистър с победа и трето място в конкурс "Млад икономист" . // Алма матер, XXVII, N 4, юни-юли 2018, с. 3. 

  

Сист. No: 73387

- 101 -

В К 263

Най-добрите университети в България 2018 . // Капитал (приложение), XXVI, N спец. изд., 02 юли 2018, 60 с.. 

  

Сист. No: 73330

- 102 -

В А 561

Пионерният випуск от украински магистри по проект за "двойна диплома" защити успешно изпитна сесия в СА . // Алма матер, XXVII, N 4, юни-юли 2018, с. 1; 2. 

  

Сист. No: 73383

- 103 -

В А 561

Първите кандидат-магистри подадоха документи веднага след държавните си изпити за ОКС "бакалавър" . // Алма матер, XXVII, N 4, юни-юли 2018, с. 2. 

  

Сист. No: 73393

- 104 -

В А 561

Първият записан студент - отличник и участник в Национални ученически състезания . // Алма матер, XXVII, N 4, юни-юли 2018, с. 1. 

  

Сист. No: 73392

- 105 -

В А 561

Ректорът се срещна с клуба на ветераните при СА . // Алма матер, XXVII, N 4, юни-юли 2018, с. 2. 

  

Сист. No: 73384

- 106 -

В А 561

Свищовски студент е победител в конкурса "Млад одитор" . // Алма матер, XXVII, N 4, юни-юли 2018, с. 3. 

  

Сист. No: 73386

- 107 -

В А 561

СТД "Академик" изкачи връх Велька Свищовка и планинския първенец на Полша . // Алма матер, XXVII, N 4, юни-юли 2018, с. 4. 

  

Сист. No: 73391

- 108 -

В А 561

Студенти посетиха Световната митническа организация и Съвета на ЕС в Брюксел . // Алма матер, XXVII, N 4, юни-юли 2018, с. 1; 3. 

  

Сист. No: 73382

- 109 -

В А 561

Студентския театър отново с награда от национален фестивал . // Алма матер, XXVII, N 4, юни-юли 2018, с. 4. 

  

Сист. No: 73389

- 110 -

Сп Б 44 б

Ангелова, Анна.  "Дайте ми библиотека и аз ще създам университет" : 130 г. от основаването на първата университетска библиотека / Анна Ангелова. // Библиотека, XXV, 2018, N 3, с. 62-65. 

  

Сист. No: 73316

- 111 -

Сп И 36 Вн

Андреева, Андрияна и др.  Правен режим на ректора като орган за управление на висшето училище / Андрияна Андреева, Галина Йолова, Дарина Димитрова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, N 4, с. 275-290. 

  

Сист. No: 73435

- 112 -

Сп С 587

Чипева, Мая.  Особености на двигателната активност и на отношението към спорта на студенти от Техническия университет в София / Мая Чипева. // Спорт & наука, LXII, 2018, N 3, с. 103-113. 

  

Сист. No: 73378

Висше образование в България

- 113 -

Сп А 562

Обучение на студенти от специалност "Икономика на туризма" на английски език чрез използване на мобилно софтуерно приложение  / Петър Тодоров и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 268-294. 

  

Сист. No: 73430

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 114 -

Сп Ч T 62

Stoyanova, Zornitsa.  Impact of climate change related policies on the sector of green jobs. // Trakia journal of sciences, 15, 2017, N 4, с. 374-380. 

  

Сист. No: 73451

Екология

- 115 -

Сп И 36 Вн

Димитрова, Ралица.  Основни фактори, влияещи върху водопотреблението в Черноморския район / Ралица Димитрова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, N 1-2, с. 112-128. 

  

Сист. No: 73410

- 116 -

Сп Х 74 п

Добрева, Правда.  Милост за земята : Или какво означава новата икономика на пластмасите / Правда Добрева. // Хранително-вкусова промишленост, LXVII, 2018, N 5, с. 8-10, 12. 

  

Сист. No: 73294

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Стокознание

- 117 -

Сп И 36 Вн

Радев, Радослав Светлинов.  Влияние на полизахаридни покрития върху качеството и промените при съхранение на пресни плодове и зеленчуци / Радослав Светлинов Радев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, N 3, с. 248-266. 

  

Сист. No: 73434

Енергетика

- 118 -

В К 263

Станев, Илин.  Колко и защо плаща Европа за зелена енергия / Илин Станев. // Капитал, XXVI, N 31, 3-9 авг. 2018, с. 28-31. 

  

Сист. No: 73394

- 119 -

Сп Ю 371

Владимиров, Мартин.  Демократизация и декарбонизация на електроенергията в България / Мартин Владимиров. // Ютилитис, XVI, 2018, N 6, с. 24-27. 

  

Сист. No: 73342

- 120 -

Сп Ю 371

Иванов, Антон.  Ядрена енергия и мястото и в бъдещата нисковъглеродна енергетика / Антон Иванов. // Ютилитис, XVI, 2018, N 6, с. 40-45. 

  

Сист. No: 73344

- 121 -

Сп Ю 371

Кискинов, Владимир.  Електрическата енергия като обезпечение. Изпълнение върху електрическа енергия / Владимир Кискинов. // Ютилитис, XVI, 2018, N 6, с. 46-48. 

  

Сист. No: 73345

- 122 -

Сп Ю 371

Константинов, Константин.  Пазарните обединения са бъдещето / Константин Константинов. // Ютилитис, XVI, 2018, N 6, с. 28-32. 

  

Сист. No: 73343

Селско стопанство. Горско стопанство

- 123 -

Сп А 255

Боянова, Светлана и др.  Таван на директните плащания - европейско или национално решение? / Светлана Боянова, Петър Лазов. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 7, с. 28-29, 31. 

  

Сист. No: 73287

- 124 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Новата ОСП във фокуса на австрийското председателство на Съвета на ЕС / Елица Ценова. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 8, с. 40-41. 

  

Сист. No: 73408

- 125 -

Сп Ч T 62

Galluzzo, N.  Аn analysis of rurality index in romanian countryside by a quantitative approach / N. Galluzzo. // Trakia journal of sciences, 16, 2018, N 2, с. 134-139. 

  

Сист. No: 73419

- 126 -

Сп Ч T 62

Galluzzo, N.  An analysis of rurality index in Romanian countrside by a quantitative approach / N. Galluzzo. // Trakia journal of sciences, 16, 2018, N 2, с. 134-139. 

  

Сист. No: 73444

Селскостопански предприятия, производство

- 127 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Германия и Франция заемат най-много водещи позиции в производството на основните земеделски продукти в ЕС / Петко Иванов. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 7, с. 34-35. 

  

Сист. No: 73289

Растениевъдство

- 128 -

В К 263

Горанова, Калина.  Бягството на конопа / Калина Горанова. // Капитал, XXVI, N 31, 3-9 авг. 2018, с. 18. 

  

Сист. No: 73396

Земеделие. Организация и управление

- 129 -

Сп А 255

България е 8-ма в Ес по дял на млади фермери . // Агробизнесът, XVI, 2018, N 8, с. 10-11. 

  

Сист. No: 73406

- 130 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Драма с българските домати / Петко Иванов. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 7, с. 22-23. 

  

Сист. No: 73286

- 131 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Значение и предимства на междинните култури / Петко Иванов. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 7, с. 32-33. 

  

Сист. No: 73288

- 132 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Житните зърнени култури в ЕС / Петко Иванов. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 8, с. 32-33; 39. 

  

Сист. No: 73407

Управление на предприятията. Организация на производството

- 133 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  Аутсорсинг на сигурността, или как да отговорим на киберзаплахите / Иван Гайдаров. // CIO, XIV, 2018, N 6, с. 58-61. 

  

Сист. No: 73314

- 134 -

Сп Б 445

Голованова, Наталия и др.  Иновативната възприемчивост на предприятието като основа за неговия икономически растеж и развитие / Наталия Голованова, Н. Куликова. // Бизнес управление, XXVIII, 2018, N 2, с. 21-34. 

  

Сист. No: 73368

- 135 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Горещи и студени тенденции в изнесените услуги / Мария Динкова. // CIO, XIV, 2018, N 6, с. 10-13. 

  

Сист. No: 73301

- 136 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Най-честите грешки при избора на аутсорсинг партньор / Мария Динкова. // CIO, XIV, 2018, N 6, с. 47-50. 

  

Сист. No: 73312

- 137 -

Сп C 58

Макулей, Томас.  Дигиталната еволюция на аутсорсинга / Томас Макулей. // CIO, XIV, 2018, N 6, с. 39-40. 

  

Сист. No: 73310

- 138 -

Сп И 363 су

Петкова-Георгиева, Стоянка.  Анализ на факторите, водещи до повишаване ефективността на дейността на аутосорсингови производства / Стоянка Петкова-Георгиева. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 2, с. 122-129. 

  

Сист. No: 73348

Мениджмънт

- 139 -

Сп А 562

Мениджмънтът - реалност и бъдеще  / Анатолий Асенов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 242-267. 

  

Сист. No: 73429

- 140 -

Сп Б 445

Горбунов, Владимир и др.  Вероятностни методи за оценка на финансовите рискове за стопанския субект / Владимир Горбунов, Дмитрий Денисов. // Бизнес управление, XXVIII, 2018, N 2, с. 5-20. 

  

Сист. No: 73363

- 141 -

Сп Ч 895

Стайкова, Мария.  Изграждане на коучинг култура с лидерите от поколение Y (милениал) : Проучване на ICF и HCI от 2017 година / Мария Стайкова. // Човешки ресурси, 2018, N 6-7, с. 23-25. 

  

Сист. No: 73420

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 142 -

Сп И 502

Визионерът на България 4.0  : Интервю. // Икономика, 2018, N 4 [спец. изд.], с. 5-12. 

  

Сист. No: 73257

Риск мениджмънт

- 143 -

Сп Г 621 БСУ

Даргов, Ивайло.  Превес на негативността в експертната оценка на риска / Ивайло Даргов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2017, с. 287-301. 

  

Сист. No: 73262

Управление на фирмата

- 144 -

Сп C 58

Стаматова, Виргиния.  Аутсорсинг пазарът - тенденции и цифри / Виргиния Стаматова. // CIO, XIV, 2018, N 6, с. 4-7. 

  

Сист. No: 73297

- 145 -

Сп И 36 Вн

Тасева-Петкова, Галя.  Факторингът - финансова алтернатива за развитие на фирмите / Галя Тасева-Петкова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, N 3, с. 158-173. 

  

Сист. No: 73412

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 146 -

Сп И 36 Вн

Иванов, Цанко Валентинов.  Методически инструментариум за анализ и оценка на заплахи за сигурността в индустриалните предприятия / Цанко Валентинов Иванов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, N 3, с. 228-247. 

  

Сист. No: 73433

Проектно управление

- 147 -

Сп И 36 Вн

Христова, Севдалина и др.  Възможности за намаляване на риска в европроекти за повишаване на енергийната ефективност на сгради / Севдалина Христова, Иван Желев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, N 1-2, с. 35-51. 

  

Сист. No: 73399

Счетоводство

- 148 -

Сп И 36 Вн

Апостолов, Иван.  Отчитане на инвентаризацията, бракуването и ликвидацията на дълготрайните материални активи в бюджетните организации / Иван Апостолов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, N 1-2, с. 85-99. 

  

Сист. No: 73409

- 149 -

Сп А 454

Банков, Стефан.  Практически въпроси за прилагане на Регламент 2016 / 679 на Европейския парламент по защита на личните данни / Стефан Банков. // Актив, 2018, N 7-8, с. 2-10 ; N 6, с. 6-12 ; N 5, с. 2-7 ]. 

  

Сист. No: 73465

- 150 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Отчитане на съвместни предприятия / Живко Бонев. // Счетоводство плюс, 2018, N 7-8, с. 3-9. 

  

Сист. No: 73458

- 151 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Съхраняване и унищожаване на счетоводната документация, в контекста на счетоводното и данъчното законодателство, и защитата на личните данни / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 6, с. 5-16. 

  

Сист. No: 73274

- 152 -

Сп С 953 п

Досев, Христо.  Обезценка на активи при съставяне на финансови отчети в съответствие в МСФО / Христо Досев. // Счетоводство плюс, 2018, N 7-8, с. 10-15. 

  

Сист. No: 73459

- 153 -

Сп С 953 п

Илиева, Калинка.  Оповестяване на информация за дейността на оперативни сегменти - изисквания, проблеми, решения / Калинка Илиева. // Счетоводство плюс, 2018, N 7-8, с. 1-4; № 6, с. 1-4. 

  

Сист. No: 73460

- 154 -

Сп И 363 су

Манолов, Цветомир.  Възможности за оценка на кредитоспособността на предприятието на база информация от годишните финансови отчети / Цветомир Манолов. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 2, с. 96-99. 

  

Сист. No: 73341

- 155 -

Сп И 363 су

Маринова, Румяна.  Счетоводни аспекти на правилата за финансов феър плей на УЕФА във водещи професионални футболни клубове в България / Румяна Маринова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 2, с. 86-95. 

  

Сист. No: 73334

- 156 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Наложен платеж: същност, документиране, счетоводно отчитане, данъчни аспекти по ЗДДС / Евгени Рангелов. // Актив, 2018, N 6, с. 2-6. 

  

Сист. No: 73279

- 157 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Лизингът. Прекратен лизинг, обратен лизинг, сублизинг. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗДДС / Евгени Рангелов. // Актив, 2018, N 7-8, с. 11-18. 

  

Сист. No: 73464

- 158 -

Сп И 363 су

Събчева, Галина.  Тенденции при оповестяване на оценките по справедлива стойност на пристанищни концесии / Галина Събчева. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 2, с. 110-121. 

  

Сист. No: 73347

Управленско счетоводство

- 159 -

Сп И 36 Вн

Георгиев, Драган и др.  Изследване на състоянието и развитието на управленското счетоводство на база на публикациите в специализираните счетоводни списания / Драган Георгиев, Илиян Христов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, N 4, с. 291-301. 

  

Сист. No: 73436

Счетоводство на предприятието

- 160 -

Сп И 363 су

Атанасов, Атанас.  Вътрешно-създадената репутация - проблеми и подходи при дефинирането и измерването й / Атанас Атанасов. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 2, с. 100-109. 

  

Сист. No: 73346

Одиторски контрол

- 161 -

Сп А 562

Механизми за управление и контрол на публично-частните партньорства  / Силвия Костова и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 39-69. 

  

Сист. No: 73440

- 162 -

Сп А 562

Системите за финансово управление и контрол в българските общини - състояние и перспективи  / Борислав Борисов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 7-38. 

  

Сист. No: 73439

- 163 -

Сп М 617 х

Стоянова, Силвия.  Контрол и взаимодействие между институциите / Силвия Стоянова. // Митническа хроника, XXVI, 2010, N 1, с. 12-14. 

  

Сист. No: 73354

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 164 -

Сп C 58

Точева, Стела.  Ще работят ли хора и роботи в аутсорсинга и как ще се отрази това на бранша / Стела Точева. // CIO, XIV, 2018, N 6, с. 8-9. 

  

Сист. No: 73300

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 165 -

Сп И 36 Вн

Антонова, Катя.  Устойчив подход за управление на човешките ресурси в организациите / Катя Антонова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, N 4, с. 315-333. 

  

Сист. No: 73438

Транспорт

- 166 -

В К 263

Нейчев, Николай.  Авто е-революция / Николай Нейчев. // Капитал, XXVI, N 31, 3-9 авг. 2018, с. 62-63. 

  

Сист. No: 73395

- 167 -

Сп Г 368

Мирчев, Йордан.  Има ли перспектива за устойчиво развитие и управление на българските железници / Йордан Мирчев. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 4, с. 13-19. 

  

Сист. No: 73365

- 168 -

Сп Г 368

Петров, К.  Геоикономически перспективи пред изграждането на скоростни пътища в България / К. Петров. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 4, с. 5-12. 

  

Сист. No: 73364

Стандартизация и типизация в производството

- 169 -

Сп И 363 су

Стойкова, Теменуга.  Роля на стандартизацията за развитие на икономиката и защита интересите на потребителите / Теменуга Стойкова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 2, с. 130-138. 

  

Сист. No: 73349

Хранително-вкусова промишленост

- 170 -

Сп Х 74 п

Бъчварова, Ива Т.  Реинженерингов комуникационен микс / Ива Т. Бъчварова. // Хранително-вкусова промишленост, LXVII, 2018, N 5, с. 33-38. 

  

Сист. No: 73299

- 171 -

Сп Х 74 п

Георгиева, Ралица и др.  Пробиотични функционални храни / Ралица Георгиева, Антония Дангулева-Чолакова, Елена Караиванова. // Хранително-вкусова промишленост, LXVII, 2018, N 5, с. 28-32. 

  

Сист. No: 73298

- 172 -

Сп И 363 су

Живкова, Ваня.  Възможности за оползотворяване на отпадъци от плодове и зеленчуци / Ваня Живкова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 2, с. 139-143. 

  

Сист. No: 73350

- 173 -

Сп И 363 су

Живкова, Ваня.  Използване на отпадъци от плодове и зеленчуци като източник за получаване на биометан / Ваня Живкова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 2, с. 144-147. 

  

Сист. No: 73351

Информационни технологии

- 174 -

В К 263

Запрянов, Йоан.  (Хипер) Наука за офиси / Йоан Запрянов. // Капитал, XXVI, N 29, 20-26 юли 2018, с. 44-45. 

  

Сист. No: 73361

- 175 -

В К 263

Пенкова, Сирма.  Реклама по време на GDPR / Сирма Пенкова. // Капитал, XXVI, N 30, 27 юли-2 авг. 2018, с. 48-49. 

  

Сист. No: 73375

- 176 -

В К 263

Топ 100 на технологичните компании в България  : Класация 2018. // Капитал(приложение), XXVI, N 28, юли 2018, 96 с.. 

  

Сист. No: 73319

- 177 -

Сп А 562

Шишманов, Красимир и др.  Съвременни подходи за усъвършенстване на информационното обслужване / Красимир Шишманов, Мария Ташкова, Александър Петров. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 41-66. 

  

Сист. No: 73421

- 178 -

Сп А 454

Банков, Стефан.  Практически въпроси за прилагане на Регламент 2016/679 на Европейския парламент по защита на личните данни / Стефан Банков. // Актив, 2018, N 6, с. 6-12; N 5, с. 2-7; N 7-8, с.2-10. 

  

Сист. No: 73280

- 179 -

Сп C 58

Бенади, Дейвид.  Мислете мащабно, започнете с малко и се разраснете бързо / Дейвид Бенади. // CIO, XIV, 2018, N 6, с. 34-36. 

  

Сист. No: 73303

- 180 -

Сп Л 763

Божилов, Николай.  Императивът на дигитализацията: Работното пространство и място на бъдещето / Николай Божилов. // Логистика, XIV, 2018, N 6, с. 40-41. 

  

Сист. No: 73317

- 181 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Как да развием мобилната си стратегия / Мария Динкова. // CIO, XIV, 2018, N 6, с. 51-53. 

  

Сист. No: 73313

- 182 -

Сп М 486

Едвиг, Милена.  Изкуственият интелект и продажбите / Милена Едвиг. // Мениджър, 2018, N 6, с. 84-85. 

  

Сист. No: 73336

- 183 -

Сп И 363 су

Кънева, Мариана.  Цифрово разделение (неравенство) на Балканските държави - сравнителен статистически анализ / Мариана Кънева. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 2, с. 158-168. 

  

Сист. No: 73357

- 184 -

Сп C 58

Макгиликъди, Шамус.  Проучване: SDN и SD-WAN изместват сървърната виртуализация / Шамус Макгиликъди. // CIO, XIV, 2018, N 6, с. 32-33. 

  

Сист. No: 73302

- 185 -

Сп И 36 Вн

Начева, Радка.  Модел на уеб базирана система за оценяване на ползваемостта на мобилни приложения / Радка Начева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, N 1-2, с. 67-84. 

  

Сист. No: 73404

- 186 -

Сп C 58

Празен.  Al повишава ефективността на центровете за данни / Анн Беднарз. // CIO, XIV, 2018, N 6, с. 41-43. 

  

Сист. No: 73304

- 187 -

Сп Ф 531 п

Радлова, Невена.  Защитата на личните данни в сферата на застраховането / Невена Радлова. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 6, с. 65-74. 

  

Сист. No: 73277

- 188 -

Сп C 58

Телбър, Дейвид.  [Десет+три] Десет+три малки тайни за успешно внедряване на CRM продукт / Дейвид Телбър. // CIO, XIV, 2018, N 6, с. 44-46. 

  

Сист. No: 73311

- 189 -

Сп Б 445

Филипова, Надежда.  Блокчейн: възможност за нови бизнес модели / Надежда Филипова. // Бизнес управление, XXVIII, 2018, N 2, с. 76-92. 

  

Сист. No: 73374

Информационни мрежи. Информационни системи

- 190 -

Сп А 562

Изследване на състоянието и тенденциите в развитието на мобилния бизнес в хотелиерския бранш в България  / Наталия Маринова и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 95-123. 

  

Сист. No: 73423

- 191 -

Сп А 562

Облачните изчисления в дейността на големите български предприятия и организации  / Петя Емилова и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 7-40. 

  

Сист. No: 73418

- 192 -

Сп А 454

Банков, Стефан.  Практически въпроси за прилагане на регламент 2016/679 на Европейския парламент по защита на личните данни / Стефан Банков. // Актив, 2018, N 7-8, с. 2-10; № 6, с. 6-12. 

  

Сист. No: 73417

- 193 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  Фишинг атаките стават все по-трудни за разцпознаване / Иван Гайдаров. // CIO, XIV, 2018, N 6, с. 62-64. 

  

Сист. No: 73315

- 194 -

Сп М 486

Ласков, Христо.  ИТ сигурността - игра с нови правила / Христо Ласков. // Мениджър, 2018, N 6, с. 110-112. 

  

Сист. No: 73339

- 195 -

Сп М 486

Николова, Елица.  Данните са нови творчески възможности / Елица Николова. // Мениджър, 2018, N 6, с. 78.-79. 

  

Сист. No: 73335

- 196 -

Сп Г 368

Хайтов, Стоян.  Военният потенциал на Запада в киберпространството / Стоян Хайтов. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 4, с. 101-108. 

  

Сист. No: 73372

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 197 -

Сп А 454

Илиев, Пламен.  Електронен одит и електронна търговия / Пламен Илиев. // Актив, 2018, N 7-8, с. 14-18. 

  

Сист. No: 73466

- 198 -

Сп И 363 су

Сълова, Снежана.  Тенденции в развитието на софтуерните платформи с отворен код за създаване на електронни магазини / Снежана Сълова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 2, с. 187-. 

  

Сист. No: 73360

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 199 -

В К 263

Михайлова, Гергана.  Върховна инвестиция / Гергана Михайлова. // Капитал, XXVI, N 28, 13-19 юли 2018, с. 64-65. 

  

Сист. No: 73326

- 200 -

Сп А 562

Личев, Тихомир и др.  Депопулация в Централна Северна България и възможности за развитие на алтернативен туризъм / Тихомир Личев, Кристина Георгиева. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, с. 136-166. 

  

Сист. No: 73445

- 201 -

Сп И 36 Вн

Кадиева, Снежина.  Някои аспекти на репутационния мениджмънт в хотелиерския бизнес / Снежина Кадиева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, N 1-2, с. 5-19. 

  

Сист. No: 73397

- 202 -

Сп С 587

Папайоану, Георгия и др.  SWAT-анализ на достъпния туризъм в Гърция / Георгия Папайоану, Валентин Гърков. // Спорт & наука, LXII, 2018, N 3, с. 159-163. 

  

Сист. No: 73377

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 203 -

В Д 92

Как градът на дарителите възпитава абсолвенти-дарители . // Дунавско дело, LXIV, N 26, 6-12 юли 2018, с. 8. 

  

Сист. No: 73284

- 204 -

В Д 92

По-голям брой кандидат-студенти от утвърдения прием са регистрирани в Стопанска академия . // Дунавско дело, LXIV, N 26, 6-12 юли 2018, с. 8. 

  

Сист. No: 73285

- 205 -

В Д 92

Първият записан студент в Стопанска акадземия е отличник, със сертификати от две Национални ученически състезания . // Дунавско дело, LXIV, N 27, 13-19 юли 2018, с. 8. 

  

Сист. No: 73318

- 206 -

В Д 92

Свищовски студенти посетиха Световната митническа организация и Съвета на Европейския съюз в Брюксел . // Дунавско дело, LXIV, N 25, 29 юни-5 юли 2018, с. 8. 

  

Сист. No: 73258

- 207 -

В Д 92

Студент от Алма матер е победител в националния конкурс "Млад одитор" . // Дунавско дело, LXIV, N 25, 29 юни-5 юли 2018, с. 8. 

  

Сист. No: 73259


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Андрей 77 78 
Александрова, Александрина 38 
Ангелова, Анна 110 
Андреева, Андрияна 111 
Антонова, Катя 165 
Апостолов, Иван 148 
Асенов, Анатолий 139 
Атанасов, Атанас 160 
Банков, Стефан 149 178 192 
Башев, Костадин 58 
Беднарз, Анн 186 
Бенади, Дейвид 179 
Богданова, Маргарита 83 
Боев, Иван 96 
Божилов, Ники 49 
Божилов, Николай 180 
Божинова, Марияна 48 
Бонев, Живко 150 
Борисов, Борислав 83 162 
Борисов, Светослав Велинов 21 
Борисов, Цветелин 190 
Боянова, Светлана 123 
Бъчварова, Ива Т. 170 
Варамезов, Любчо 1 
Василев, Васил 62 
Василев, Венцислав 38 
Василева, Валентина 50 
Велева, Ирина 42 
Владимиров, Мартин 119 
Владова-Иванова, Виолета 72 
Вълканов, Недялко 14 
Вълкова, Василиса 48 
Вълчева, Анелия 2 
Гайдаров, Иван 133 193 
Георгиев, Драган 159 
Георгиев, Любомир 15 
Георгиев, Радостин 190 
Георгиева, Весела 54 
Георгиева, Кристина 200 
Георгиева, Ралица 171 
Голованова, Наталия 134 
Горанова, Калина 128 
Горанова, Пенка 56 
Горбунов, Владимир 140 
Господинов, Юлиян 161 
Григорова, Ваня 55 
Грозданова, Христиана 63 
Гълъбова, Борислава 6 47 
Гърков, Валентин 202 
Дангулева-Чолакова, Антония 171 
Даргов, Ивайло 143 
Денисов, Дмитрий 140 
Десини, Пиер 8 
Джилизов, Велко 16 
Дилков, Цветан 139 
Димитров, Георги 46 
Димитров, Пенко 161 
Димитрова, Ваня 54 
Димитрова, Дарина 111 
Димитрова, Диана 68 
Димитрова, Ралица 115 
Димитрова, Яница 191 
Димова, Ивана 161 
Динков, Милен 139 
Динкова, Мария 135 136 181 
Добрева, Правда 116 
Дончева, Тихомира 11 
Досев, Христо 151 152 
Драганов, Георги 93 
Драганов, Живко 71 
Драганов, Христо 93 
Едвиг, Милена 182 
Емилова, Ирена 139 
Емилова, Петя 191 
Желев, Жельо 36 
Желев, Иван 147 
Желязкова, Славея 4 
Живкова, Ваня 172 173 
Запрянов, Йоан 174 
Заркова, Вержиния 84 85 89 
Захариева, Галина 38 
Иванов, Антон 120 
Иванов, Ив. 139 
Иванов, Милен 92 
Иванов, Мирослав 113 
Иванов, Момчил 73 
Иванов, Петко 127 130 131 132 
Иванов, Цанко Валентинов 146 
Иванова, Зоя 94 
Иванова, Илияна 90 
Илиев, Пламен 197 
Илиева, Калинка 153 
Йолова, Галина 111 
Йорданов, Росен 46 
Йорданова, Велина 39 
Йорданова, Румяна 26 
Кадиева, Снежина 201 
Караиванова, Елена 171 
Кискинов, Владимир 121 
Колева, Росица 38 
Константинов, Константин 122 
Костадинова, Нина 1 
Костова, Силвия 161 
Крумов, Крум 161 
Кръстева, Илияна 46 
Куликова, Н. 134 
Куртева, Стойка 79 
Кънева, Мариана 183 
Лазов, Петър 123 
Ласков, Христо 194 
Линкова, Маруся 46 
Личев, Тихомир 200 
Мавров, Христо 10 
Макгиликъди, Шамус 184 
Макулей, Томас 137 
Манолов, Цветомир 154 
Манолова, Антония 191 
Маринов, Георги 65 
Маринова, Кремена 191 
Маринова, Наталия 190 
Маринова, Румяна 155 
Марчева, Анастасия 94 
Меркурис, Александър 66 
Мерткан, Севги 17 
Милкова, Десислава 46 
Милкова, Танка 61 
Минева, Красимира Христова 3 
Минкова, Ганета 27 
Мирчев, Йордан 167 
Митев, Веселин 47 
Митков, Милен 91 92 
Михайлова, Гергана 199 
Михайлова, Й. 139 
Мутафов, Красимир 76 
Найденова, Красимира 22 
Начева, Радка 185 
Нейчев, Николай 12 13 20 87 166 
Ненова, Радка 46 
Николаев, Росен 61 
Николаева, Весела 59 
Николов, Адриан 43 
Николов, Емил 45 
Николова, Галина 74 
Николова, Елица 195 
Николова, Марина 46 
Николова, Недка 44 
Павлов, Павлин 48 
Павлов, Цветан 38 
Панева, Лиляна 28 29 30 
Пантелеева, Искра 1 
Панчева, Александрина 18 
Папайоану, Георгия 202 
Парашкевова, Евелина 83 162 
Пенкова, Сирма 175 
Петков, Ивайло 113 
Петков, Пламен 162 
Петкова, Аспасия 86 
Петкова-Георгиева, Стоянка 138 
Петров, Александър 177 
Петров, Анатолий 190 
Петров, К. 168 
Попова, Евгения 31 
Попова-Йосифова, Надежда 23 
Първанова, Криста 58 
Радев, Радослав Светлинов 117 
Радлова, Невена 187 
Рангелов, Евгени 156 157 
Решеткова, Атанаска 57 58 
Семерджиев, Пантелей 80 
Славева, Красимира 162 
Спасова, Теодора 191 
Стайкова, Мария 141 
Стаматова, Виргиния 144 
Станев, Илин 118 
Станев, Явор 45 
Станкулов, Цветан 32 33 
Стефанова, Н 139 
Стоилова, Даниела 113 
Стойкова, Пепа 36 
Стойкова, Теменуга 169 
Стоянова, Силвия 163 
Стоянова, Станислава 139 
Стригулев, Начо 51 
Съботинова, Диана 64 
Събчева, Галина 158 
Сълова, Снежана 198 
Таиров, Искрен 190 
Тананеев, Емилиян 36 
Тасева-Петкова, Галя 145 
Ташкова, Мария 113 177 
Телбър, Дейвид 188 
Терзиев, Любомир 161 
Тодоров, Петър 113 
Тодорова, Любомира 48 
Тодорова, Таня 94 
Топчийска, Деница 70 
Точева, Стела 164 
Трифонова, Боряна 6 47 
Филипова, Надежда 189 
Хайтов, Стоян 196 
Хас, Керим 9 
Христов, Владимир 34 
Христов, Илиян 159 
Христова, Севдалина 147 
Цветанова, Ева 56 
Цветковска, Милена 75 
Ценова, Елица 124 
Ценова, Любка 35 
Цокова, Полина 82 
Чибурене, Ядвига 94 
Чипева, Мая 112 
Шенкова, Цветана 113 
Шиваров, Александър 52 
Шишманов, Красимир 38 177 
Янков, Никола 38 
Corgnet, Brice 53 
Desantis, Mark 53 
Dimitrova, Vesselina 37 
Dimmock, Stephen G. 25 
Gallucci, Teodoro 37 
Galluzzo, N. 125 126 
Georgiev, Yasen 7 
Georgieva-Stankova, N. 40 
Gerken, William C. 25 
Graham, Nathaniel P. 25 
Kiryakova, G 95 
Mutafov, Emil 40 
Porter, David 53 
Shterev, D. 88 
Stein, Jeremy C. 19 
Stoyanova, Z. 114 
Stoycheva, Iv. 41 
Sunderam, Adi 19 
Valchev, B. 67 
Yarkova, Yuliyana 40 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аn analysis of rurality index in romanian countryside by a quantitative approach 125 
Абсолвенти дариха пари за стипендии на студенти със социална потребност 97 
Авто е-революция 166 
Автономност и ценности 3 
Административен капацитет на изпълнителната власт 83 
Академията бе домакин на симпозиум от "Орел на Дунава" 98 
Анализ на факторите, водещи до повишаване ефективността на дейността на аутосорсингови производства 138 
Аутсорсинг на сигурността, или как да отговорим на киберзаплахите 133 
Аутсорсинг пазарът - тенденции и цифри 144 
Бавното бъдеще на дигиталния портфейл 12 
Банкови карти под онлайн заплаха 11 
Блокчейн: възможност за нови бизнес модели 189 
България е 8-ма в Ес по дял на млади фермери 129 
Бягството на конопа 128 
Вероятностни методи за оценка на финансовите рискове за стопанския субект 140 
Взаимоотношенията в тръгълника Турция- ЕС- Русия 9 
Визионерът на България 4.0 142 
Влияние на бранда върху удовлетвореността от продукта 57 
Влияние на полизахаридни покрития върху качеството и промените при съхранение на пресни плодове и зеленчуци 117 
Военният потенциал на Запада в киберпространството 196 
Връзката финансово развитие и доходно неравенство: данни от България 10 
Възможности за намаляване на риска в европроекти за повишаване на енергийната ефективност на сгради 147 
Възможности за оползотворяване на отпадъци от плодове и зеленчуци 172 
Възможности за оценка на кредитоспособността на предприятието на база информация от годишните финансови отчети 154 
Възможности и модели за функциониране на регионални фермерски пазари 46 
Върховна инвестиция 199 
Вътрешно-създадената репутация - проблеми и подходи при дефинирането и измерването й 160 
Геоикономически перспективи пред изграждането на скоростни пътища в България 168 
Геополитиката на американските "суперястреби" 66 
Германия и Франция заемат най-много водещи позиции в производството на основните земеделски продукти в ЕС 127 
Глобализацията като геополитика за глобална доминация 65 
Горещи и студени тенденции в изнесените услуги 135 
Данните са нови творчески възможности 195 
Данъчни аспекти на данъчните амортизируеми активи със "смесена" употреба 34 
ДДС за вещи предадени на купувача при предварителен договор 30 
Демократизация и декарбонизация на електроенергията в България 119 
Депопулация в Централна Северна България и възможности за развитие на алтернативен туризъм 200 
Джендър детерминантата на банковия пърформанс през погледа на поколение Y (милениалите) 18 
Дигиталната еволюция на аутсорсинга 137 
Дипломира се третият випуск на Булстрад Академия 99 
Дистанционни продажби на стоки в ЕС 50 
Дисциплинарна и имуществена отговорност на работниците и служителите 77 
Договорите за ползване на земеделски земи 79 
Договорът за обществена поръчка - новаторство и сравнителни аспекти 68 
Докладване на корпоративната социална отговорност 45 
Докторант и магистър с победа и трето място в конкурс "Млад икономист" 100 
Документална обоснованост за целите на закона за корпоративното подоходно облагане 26 
Доходност под натиск 87 
Драма с българските домати 130 
Дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизиране на вземания като алтернатива за участие на институционалните инвеститори в инфраструктурни проекти 22 
Е-митниците пред поредната трансформация 62 
ЕU weaknesses and the debate about its future reforms 67 
Електрическата енергия като обезпечение. Изпълнение върху електрическа енергия 121 
Електронен одит и електронна търговия 197 
Етика, право и технологии в контекста на защитата на личната неприкосновеност и личните данни в ЕС. Възможности за международно предаване на данни извън Евросъюза 70 
Житните зърнени култури в ЕС 132 
За документалната обоснованост на стопанските операции в контекста на корпоративното подоходно облагане през 2018 година 32 
За здравното осигуряване на ученици и студенти 90 
Защитата на личните данни в сферата на застраховането 187 
Значение и предимства на междинните култури 131 
Изглаждане на доходите и тяхната информативност 21 
Изграждане на коучинг култура с лидерите от поколение Y (милениал) 141 
Изкуственият интелект и продажбите 182 
Измерители на корпоративната социална отговорност в банковия сектор 17 
Използване на отпадъци от плодове и зеленчуци като източник за получаване на биометан 173 
Изследване на състоянието и развитието на управленското счетоводство на база на публикациите в специализираните счетоводни списания 159 
Изследване на състоянието и тенденциите в развитието на мобилния бизнес в хотелиерския бранш в България 190 
Икономическата безопасност и гаранциите за устойчиво развитие 44 
Икономическо значение на застрахователния интерес 93 
Има ли перспектива за устойчиво развитие и управление на българските железници 167 
Императивът на дигитализацията: Работното пространство и място на бъдещето 180 
Иновативната възприемчивост на предприятието като основа за неговия икономически растеж и развитие 134 
Иновации и интелектуална собственост - състояние и влияние върху фирменото развитие 1 
ИТ сигурността - игра с нови правила 194 
Как градът на дарителите възпитава абсолвенти-дарители 203 
Как да развием мобилната си стратегия 181 
Как се създава дружество със съучастие 74 
Какви промени предстоят в ЗКПО? 35 
Какво трябва да знаят работодатели при обработване на лични данни на деца 78 
Клъстерният подход като средство за формиране на конкурентоспособност на регионалната икономика 39 
Колко и защо плаща Европа за зелена енергия 118 
Контрол и взаимодействие между институциите 163 
Корекции на данъчни документи при издаден и влязъл в сила ревизионен акт 28 
Кръг на осигурените лица по Закона за здравно осигуряване през 2018 г. 89 
Кръговата икономика е инвестиция във високо качество на живот 42 
Лизингът. Прекратен лизинг, обратен лизинг, сублизинг. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗДДС 157 
Лихви в бъдеще. Какво идва с тях? 43 
Маркетинговите алианси - съвременна стратегия за фирмена интеграция 55 
Мениджмънтът - реалност и бъдеще 139 
Мерки за опазване на фондовете по време на Втората световна война 2 
Методически инструментариум за анализ и оценка на заплахи за сигурността в индустриалните предприятия 146 
Механизми за управление и контрол на публично-частните партньорства 161 
Милост за земята 116 
Мислете мащабно, започнете с малко и се разраснете бързо 179 
Младежта, университетите и бизнесът - ключови партньори в постигане на глобалните цели за устойчивото развитие 94 
Модел за социално-икономическо развитие на Българското Придунавие 38 
Модел на уеб базирана система за оценяване на ползваемостта на мобилни приложения 185 
Най-добрите университети в България 2018 101 
Най-печелившите взаимни фондове 20 
Най-честите грешки при избора на аутсорсинг партньор 136 
Наложен платеж: същност, документиране, счетоводно отчитане, данъчни аспекти по ЗДДС 156 
Непреодолимата сила в търговското право - понятие и квалифициращи признаци 72 
Нов ключов доклад на МАСО относно демографските промени и социалното осигуряване 5 
Новата директива за защита на неразкрити търговски тайни и транспонирането и 71 
Новата ОСП във фокуса на австрийското председателство на Съвета на ЕС 124 
Някои аспекти на репутационния мениджмънт в хотелиерския бизнес 201 
Обезценка на активи при съставяне на финансови отчети в съответствие в МСФО 152 
Обзор на емпиричните изследвания на връзката "конкурентоспособност-стабилност" в банковия сектор 14 
Облачните изчисления в дейността на големите български предприятия и организации 191 
Обучение на студенти от специалност "Икономика на туризма" на английски език чрез използване на мобилно софтуерно приложение 113 
Оповестяване на информация за дейността на оперативни сегменти - изисквания, проблеми, решения 153 
Осигуряване на лицата образувани търговски дружества с ограничена отговорност и еднолични търговски дружества 85 
Основни фактори, влияещи върху водопотреблението в Черноморския район 115 
Особености на двигателната активност и на отношението към спорта на студенти от Техническия университет в София 112 
Особености при облагането и декларирането на доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани 31 
Особености при подоходното облагане на кооперациите, кооперативните предприятия и предприятията на земеделските производители през 2018 г. 33 
Отчитане на инвентаризацията, бракуването и ликвидацията на дълготрайните материални активи в бюджетните организации 148 
Отчитане на съвместни предприятия 150 
Пазарните обединения са бъдещето 122 
Пионерният випуск от украински магистри по проект за "двойна диплома" защити успешно изпитна сесия в СА 102 
По-голям брой кандидат-студенти от утвърдения прием са регистрирани в Стопанска академия 204 
Показатели за измерване на жизненото равнище - теоретико-приложни аспекти 6 
Показатели за измерване на икономическата глобализация 64 
Правен режим на ректора като орган за управление на висшето училище 111 
Практически въпроси за прилагане на Регламент 2016 / 679 на Европейския парламент по защита на личните данни 149 
Практически въпроси за прилагане на Регламент 2016/679 на Европейския парламент по защита на личните данни 178 192 
Практически указания на Комисията за защита на личните данни относно случаите, когато не се изисква съгласие за обработване на лични данни 69 
Превес на негативността в експертната оценка на риска 143 
Преглед на промените в правната уредба на таксата за битови отпадъци 27 
Предизвикателства пред застрахователните посредници в условията на нови регулации 92 
Представителна власт на управителя на дружеството с ограничена отговорност 75 
Представителство на командитно дружество от неограничено отговорни съдружници 73 
Предстоящи промени в общоевропейското законодателство по ДДС 29 
Приложни аспекти на оптималното позициониране на звена в логистични системи 61 
Принос на дигитални рекламни канали и привличането на студенти онлайн 58 
Принципът законоустановеност на данъците 76 
Пробиотични функционални храни 171 
Продуктов СВ - анализ при избор на инвестиционни проекти 54 
Прозрачност на оповестяванията относно управлението на кредитния риск във финансовите отчети на банките 23 
Производителността на труда в българската добивна промишленост 47 
Промени в кодекса за социално осигуряване и наредбата за паричните помощи и обещетения от държавното обществено осигуряване в сила от 1 юли 2018 г. 84 
Промени в наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя 86 
Проучване ролята на винения туризъм за устойчивото развитие на районите за производство на регионално вино в България (Дунавски и Тракийски) 56 
Проучване: SDN и SD-WAN изместват сървърната виртуализация 184 
Първите кандидат-магистри подадоха документи веднага след държавните си изпити за ОКС "бакалавър" 103 
Първият записан студент - отличник и участник в Национални ученически състезания 104 
Първият записан студент в Стопанска акадземия е отличник, със сертификати от две Национални ученически състезания 205 
Развитие на застрахователния пазар в условията на финансово-икономическа интеграция на България в ЕС за 10 години членство (2007-2016 г.) 91 
Развитие на търговията с биологични продукти в Централна и Югоизточна Европа 52 
Разпределение на дневната "доходност" на валутните курсове 4 
Разрешаване на презгранични проблеми в Европейския съюз 63 
Рамков договор за платежни услуги по новия ЗПУПС и новата наредба № 3 на БНБ 16 
Реинженерингов комуникационен микс 170 
Реклама по време на GDPR 175 
Ректорът се срещна с клуба на ветераните при СА 105 
Релацията "банкова конкурентност - стабилност" в светлината на глобалната финансова криза 15 
Роля на стандартизацията за развитие на икономиката и защита интересите на потребителите 169 
Сблъсъкът между стратегическите визии на САЩ и Русия 8 
Свищовски студент е победител в конкурса "Млад одитор" 106 
Свищовски студенти посетиха Световната митническа организация и Съвета на Европейския съюз в Брюксел 206 
Системите за финансово управление и контрол в българските общини - състояние и перспективи 162 
Складове и стоки - растящата нова екосистема около нас 59 
Скъса ли се криптоверигата 13 
СТД "Академик" изкачи връх Велька Свищовка и планинския първенец на Полша 107 
Студент от Алма матер е победител в националния конкурс "Млад одитор" 207 
Студенти посетиха Световната митническа организация и Съвета на ЕС в Брюксел 108 
Студентския театър отново с награда от национален фестивал 109 
Счетоводни аспекти на правилата за финансов феър плей на УЕФА във водещи професионални футболни клубове в България 155 
Съвременни аспекти на данъчните процеси и контрол 36 
Съвременни подходи за усъвършенстване на информационното обслужване 177 
Съставяне на образци на документи като част от документация за обществена поръчка 81 
Състезателна процедура с договаряне - правен режим и ограничения 82 
Състояние, проблеми и перспективи пред предприемачеството в сферата на туризма в България 48 
Съхраняване и унищожаване на счетоводната документация, в контекста на счетоводното и данъчното законодателство, и защитата на личните данни 151 
Таван на директните плащания - европейско или национално решение? 123 
Тенденции в развитието на софтуерните платформи с отворен код за създаване на електронни магазини 198 
Тенденции при оповестяване на оценките по справедлива стойност на пристанищни концесии 158 
Топ 100 на технологичните компании в България 176 
Умни складове, умен бизнес 60 
Устойчив подход за управление на човешките ресурси в организациите 165 
Факторингът - финансова алтернатива за развитие на фирмите 145 
Финансовата корекция като санкция за претърпяна финансова загуба за бюджета на ЕО в резултат на констатирани нарушения по ЗОП, съгласно ЗУСЕСИФ 80 
Фишинг атаките стават все по-трудни за разцпознаване 193 
Ценка на Европейската комисия и препоръки на Съвета за фискалната политика на България 24 
Цифрово разделение (неравенство) на Балканските държави - сравнителен статистически анализ 183 
Ще работят ли хора и роботи в аутсорсинга и как ще се отрази това на бранша 164 
Ядрена енергия и мястото и в бъдещата нисковъглеродна енергетика 120 
"Дайте ми библиотека и аз ще създам университет" 110 
(Хипер) Наука за офиси 174 
[Десет+три] Десет+три малки тайни за успешно внедряване на CRM продукт 188 
[Седемдесет] 70 години от първия учебник по криминалистика в България 96 
About crisis of moral in social work practice in Bulgaria 7 
Al повишава ефективността на центровете за данни 186 
An analysis of rurality index in Romanian countrside by a quantitative approach 126 
Application of cloud services in education 95 
Can depopulated villages benefit from the social and economic incorporation of ethnic and immigrant communities? A survey for Bulgaria 40 
GDPR променя старите модели на работа 49 
Impact of climate change related policies on the sector of green jobs 114 
Is Fraud Contagious? Coworker Influence on Misconduct by Financial Advisors 25 
Regional srtuctural economic dispariries in Bulgaria 41 
Reverse Logistics and Circular Economy - Working Together? 37 
SWAT-анализ на достъпния туризъм в Гърция 202 
The Fed, the Bond Market, and Gradualism in Monetary Policy 19 
Trends in pension insurance 88 
VISA изобретява бъдещето на търговията 51 
What Makes a Good Trader? On the Role of Intuition and Reflection on Trader Performance 53 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

австрийска програма 124 
автоматизация на производството 135 
автоматизация на процесите 135 
автомобилен пазар 166 
автомобили 166 
автономия 3 
автономия на волята 3 
автономност 3 
аграрен сектор 129 
агробизнес 46 
административен капацитет 83 
административно право 111 
активи 20 
актюерски анализ 88 
алгоритъм за създаване 39 
алпийски умения 199 
алтернативен туризъм 200 
алтернативна енергия 173 
Америка 66 
анализ на заплахи 146 
анализ на информацията 53 
анализ на причините 138 
анализ на развитието 126 
анализ на риска 138 
анализ на фактори 138 
анализ на цитиранията 159 
антирискови мероприятия 140 
антично наследство 98 
аренден договор 79 
аусорсинг пазар 144 
аусорсинг партньор 136 
аутсорсинг 133 135 136 137 144 164 179 
аутсорсинг индустрия 136 144 164 
аутсорсинг на бизнес процес 137 
аутсорсинг на бизнеса 133 137 164 
аутсорсинг на сигурността 133 
аутсорсинг процеси 144 
аутсорсинг стратегии 144 
аутсорсинг услуги 144 
аутсорсингови производства 138 
базирани офис пакети 95 
балкански държави 183 
банки 18 
банков елит 18 
банков ръководител 18 
банков сектор 11 14 17 
банкова конкурентност 15 
банкова криза 15 
банкови активи 14 
банкови карти 11 
банкови системи 14 
банкови услуги 12 
банково дело 17 
банково управление 18 
БВП 6 10 47 
безопасност 44 
Бейби бумъри 18 
библиотека 2 110 
библиотеките в България 110 
бизнес модели 189 
бизнес предприемачество 142 
бизнес проект 140 
бизнес процес 140 170 
бизнес риск 189 
бизнесмодели на банкиране 15 
биогорива 173 
биоенергия 173 
биологични продукти 52 
биологични храни 52 
биологично производство 52 
биомаса 172 173 
биометан 173 
биометрични технологии 185 
бисквитките 175 
биткойн 13 189 
блокчейн 189 
блокчейн технологии 189 
борба със злоупотреби 35 
борсови причини 87 
бракуване 148 
бракуване на ДМА 148 
бранд 57 201 
брутен вътрешен продукт 91 
брутен национален доход 6 
Брюксел 206 
Булстрад Академия 99 
буржоазна криминалистика 96 
БФБ 87 
българска пенсионна система 88 
български банки 23 
български предприятия 145 
български публични компании 21 
български университети 112 
Българско Придунавие 38 
бързооборотни стоки 57 
бюджетни организации 148 
важност-резултативност 57 
валутни курсове 4 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 118 
ВЕИ мощности 118 
верига на данни 49 
верига на доставки 49 
верига на прозрачност 49 
верига на технологиите 49 
взаимни фондове 20 
взаимни фондове в България 20 
взаимодействие между институциите 163 
вземане на решение 138 
вземане на решения 67 
винен туризъм 56 
виртуални пари 13 
височинен туризъм 199 
висше образование 58 97 98 99 100 102 103 104 105 106 107 108 109 111 203 204 205 206 207 
висше образование в България 97 98 99 100 102 103 104 105 106 107 108 109 
висше образование и бизнес 99 
висше учебно заведение 111 
висше училище 111 203 204 205 206 207 
висши юридически училища 96 
внедряване 188 
внедряване на проекти 188 
воден сектор 115 
водещи земеделски производства 127 
водещи страни производители 127 
водни ресурси 115 
водоползване 115 
водопотребление 115 
волатилност 19 
Втора световна война 2 
възвръщаемост 20 
възлагане на обществени поръчки 82 
възложител 68 
възобновяема енергия 114 118 
възобновяеми енергийни източници 118 
външен одит 161 
външни изпълнители 133 
външни фактори 138 
вътрешен контрол 161 162 
вътрешен пазар на ЕС 71 
вътрешни фактори 138 
вътрешно създадена репутация 160 
гарантирани вземания 86 
генерационни характеристики 18 
геополитика 9 65 66 
геополитика на Балканите 9 
геополитика на Брюксел 9 
геополитика на САЩ 66 
геополитическа прогноза 65 
глобализация 64 65 
глобална геоикономика 65 
глобална геополитика 65 
глобална финансова криза 15 
глобални заплахи 146 
глобално бъдеще 94 
годишен финансов отчет 153 
годишни субсидии 123 
годишни финансови отчети 154 
големи предприятия 191 
гранична полиция 163 
Гърция 202 
данни 186 187 195 
данни в реално време 195 
данни за анализ 195 
данъци 26 28 29 30 31 32 33 76 
данъци - 2018 32 
данъци в ЕС 29 
данъчен контрол 36 
данъчен кредит 30 
данъчен процес 36 
данъчен финансов резултат 33 
данъчна временна разлика 33 
данъчни амортизации 34 
данъчни амортизируеми активи 34 
данъчни аспекти 34 156 
данъчни документи 28 
данъчни проверки 36 
данъчно задължени лица 29 32 
данъчно задължение 32 
данъчно законодателство 76 151 
данъчно облагане 36 76 
данъчно облагане при напускане 35 
данъчно облагане при несъответствия 35 
данъчно право 76 
данъчно третиране 150 157 
данъчно-правни норми 76 
данъчноправно регулиране 76 
дарение 97 
дарителска дейност 203 
дарителски акт 203 
двигателна активност 112 
движение на лични данни 70 
двойна диплома 102 
ДДС 30 
ДДС в ЕС 29 
декарбонизация 119 
деклариране на доходи 31 
демография 5 
демографска криза 200 
демографски промени 5 
депозитна библиотека 110 
депопулация 200 
дефиниране 160 
деца 78 
децентрализация 119 
децентрализирани системи 119 
децентрализирано приложение 189 
джендър детерминанта 18 
джендър структура 18 
дигитален портфейл 12 
дигитализация 180 
дигитализация в митниците 62 
дигитализация на бизнеса 180 
дигитализация на финансите 12 
дигитална ера 137 
дигитална информация 137 
дигитална инфраструктура 180 
дигитална среда 180 
дигитална трансформация 142 180 
дигитални пари 13 
дигитални разплащания 12 
дипломанти-финансисти 203 
дипломатически отношения 8 
дипломиране 99 101 
Директива 2016/943 ЕС 71 
директни плащания 123 
директни сеитби 131 
дистанционни продажби 29 50 197 
дисциплинарна отговорност 77 
дневна доходност 4 
добивна промишленост 47 
добро управление 83 
доброволна застраховка 93 
доброволни пенсионни фондове 87 
договор за обществена поръчка 68 
договор за ползване 79 
документална обоснованост 26 32 
документиране 156 
домакин на симпозиум 98 
домакини 98 
домати 130 
доставки по ЗДДС 156 
достъпен туризъм 202 
достъпен туристически пазар 202 
доходи 21 
доходи от селскостопанска дейност 31 
доходно неравенство 10 
доходност 4 
доходност на фондовете 20 87 
дружества 85 
дружества със специална инвестиционна цел 22 
дружество с ограничена отговорност 75 
дружество със съучастие 74 
Дунавски общини 38 
Дунавски регион 38 
Дунавско крайбрежие 38 
държавна безопасност 44 
държавно социално осигуряване 88 
е-индекси 183 
е-магазин 198 
е-митници 62 
е-услуги 176 
европейска директива 71 
европейска стратегия 116 
Европейски парламент 67 178 192 
европейски правила 175 
европейски регламенти 149 178 
европейски субсидии 118 
Европейски съюз 63 67 206 
европроект 147 
Единен цифров пазар 70 
еднолични търговски дружества 85 
еднолични търговци 85 
ЕЕДОП 81 
екологични стратегии 37 
екология 116 
екология и икономика 116 
екомениджмънт 139 
екополитика 42 
екосистема 59 
експертна оценка 143 
експертни оценки 143 
електрическа енергия 121 
електроенергетика 119 
електроенергиен сектор 119 
електроенергия 119 
електромобили 166 
електронен магазин 198 
електронен одит 197 
електронна търговия 197 198 
електронни документи 62 
електронни портфейли 12 
емиграция 125 
енергетика 122 
енергийна ефективност 147 
енергийна ефективност на сгради 147 
енергийна продуктивност 120 
енергийни пазари 122 
Еразъм+ 101 
ЕС 50 67 70 132 
ЕС и България 129 
ЕС-27 127 
етика 70 
етика на решенията 7 
етичен кодекс 7 
етични индекси 17 
етични норми 7 
етични отношения 7 
етични проблеми 7 
етнически общности 40 
ефективност 53 
железопътен транспорт 167 
железопътна инфраструктура 167 
железопътна система 167 
железопътни превози 167 
жени 18 
животински продукти 127 
жизнен стандарт 88 
жизнено равнище 6 
житни култури 132 
ЗАЗ 79 
Закон за енергетиката 122 
Закон за здравното осигуряване 89 
законодателни промени 187 
залог върху електрическа енергия 121 
замърсяване с пластмаси 116 
заплащане на труда 129 
зарядни станции 166 
застраховане 91 92 93 187 
застраховане в България 91 
застрахователен агент 92 
застрахователен брокер 92 
застрахователен договор 93 
застрахователен интерес 93 
застрахователен пазар 92 
застрахователна плътност 91 
застрахователни вноски 88 
застрахователни отношения 93 
застрахователни плащания 91 
застрахователно право 93 
застрахователно проникване 91 
захранващи устройства 186 
защина на лични данни 178 
защита на данни 187 
защита на данните 194 
защита на личните данни 11 69 70 78 149 151 175 192 
защита на потребителите 169 
защита на търговски тайни 71 
заявление за участие 81 
звена в логистични системи 61 
ЗДДС 156 157 
здравно осигуряване 89 90 
здравно осигуряване в България 89 
здравно осигуряване на студенти 90 
здравно състояние на населението 90 
здравноосигурени лица 89 
здравноосигурителен статус 90 
здравноосигурителна вноска 89 90 
зелен пазар 37 
зелена енергетика 118 
зелена енергия 118 
зелени професии 114 
зелени работни места 114 
зеленчукопроизводство 130 
зеленчукопроизводство в България 130 
земеделие 129 
земеделска земя 79 
земеделски култури 132 
земеделски продукти 127 
земеделски производители 123 
земеделски производители в ЕС 127 
земеделски стопани 31 
земеделски стопанства 125 
земеползване 79 
ЗЕТ 197 
ЗЗДет. 78 
ЗЗП 197 
ЗКПО 26 35 
ЗЛС 78 
ЗМДТ 27 
ЗОП 68 
ЗПУПС 16 
ЗСПЗЗ 79 
ЗУСЕСИФ 80 
зърнени култури 132 171 
зърнено производство 132 
зърнено-житни култури 132 
избор на доставчик 136 
избор на проекти 54 
изглаждане на доходите 21 
изкуствен интелект 142 179 182 
измама 25 
измерване 6 
измерване на връзка 14 
измерване на информативността 21 
измерване на репутацията 160 
измерители на КСО 17 
измерители на развитие 183 
изнесена ИТ инфраструктура 135 
изнесени услуги 133 135 136 164 
износ и внос 122 
изплащане на обезщетения 86 
изпълнение на договор 72 
изпълнител 68 
изследователска класификация 159 
източване на суми 11 
икономика 43 
икономика на пластмасите 116 
икономическа безопасност 44 
икономическа глобализация 64 
икономически потенциал 38 
икономически растеж 43 
икономически ресурс 40 
икономически условия 41 
икономическо развитие 47 134 169 
икономическо развитие на региони 39 
ИКТ 176 183 
имейл маркетинг 175 
имигрантски общности 40 
имидж 201 
имуществена отговорност 77 
имуществена отчетническа отговорност 77 
инвентаризация 148 
инвестиции 145 
инвестиции в България 142 
инвестиционна активност 145 
инвестиционни проекти 54 
индекс за действителен прогрес 6 
индекс на развитие 126 
индекс на човешко развитие 6 
индексни фондове 20 
индикатори за бедност 6 
индикатори за оценка 44 
индустриален коноп 128 
индустриални зони 60 
индустриални предприятия 146 
иновативна възприемчиводст 134 
иновации 1 134 
иновации в предприятията 134 
институционални инвеститори 22 
интеграционни стратегии 55 
интеграция с облака 135 
интегриран подход 135 
интелектуална собственост 1 
интелигентен договор 189 
интелигентност 53 
интерес 93 
интернет 183 
интуиция 53 
информативност на доходите 21 
информационна сигурност 194 
информационни технологии 177 
информационни технологии във финансите 12 
информационно обслужване 177 
информационно управление 53 
информация 195 
информация за марките 195 
информация за оповестяване 195 
инфраструктурни инвестиции 22 
инфраструктурни проекти 22 
история на СА 97 98 99 100 102 103 104 105 106 107 108 109 203 204 205 206 207 
ИТ 194 
ИТ компании 174 
ИТ мениджмънт 177 
ИТ обслужване 177 
ИТ ресурси 194 
ИТ риск 194 
ИТ сигурност 194 
ИТ специалисти 186 
ИТ услуги 135 
кандидат-студенти 204 
кандидат-студенти бакалаври 204 
кандидатстудентски прием 58 103 104 204 
капиталови пазари 87 
капиталово търговско дружество 75 
катедра ЗСД 99 
катедра Финанси и кредит 102 
качество на живот 42 
качество на земеделската продукция 117 
квалифициращи признаци 72 
КЗЛД 69 78 
кибер-пространство 193 
кибер-риск 193 
кибератака 193 
кибербезопасност 193 
киберзаплаха 133 
киберзащита 133 
киберкрадци 193 
киберотбрана 196 
киберполитика 196 
киберпространство 196 
киберсигурност 11 196 
кибертероризъм 196 
климат и икономика 123 
Климент Охридски 110 
клуб на ветераните при СА 105 
клубни футболни финанси 155 
клъстерен подход 39 
клъстерен подход в икономиката 39 
клъстери 39 
книгохранилище 110 
книжно наследство 2 
книжовно дело 2 
когнитивно отражение 53 
Кодекс за социално осигуряване 84 
коефициент на Джини 10 
колективно представителство 73 
количествен подход 125 
количествени индикатори 14 
командитно дружество 73 
комплементари 73 
комуникационен микс 170 
конвергентен подход 24 
конвергентност 24 
конкурентни предимства 134 
конкурентоспособност 14 
конкурентоспособност на икономиката 39 
конкурентоспособност на промишлеността 47 
конкурентоспособност-стабилност 14 
коноп 128 
конопено-текстилна индустрия 128 
консервационно земеделие 131 
констатирани нарушения 80 
контрол 163 
конференция 54 55 
концептуален модел 56 
кооперативни организации 33 
корекции 28 
корекционни записвания 28 
корпоративна сигурност 146 
корпоративна социална отговорност 17 45 
корпоративно подоходно облагане 32 
коучинг 141 
коучинг култура 141 
кредитен риск 23 
кредитен риск мениджмънт 23 
кредитоспособност 154 
кредитоспособност на предприятието 154 
криза в ЕС 67 
криза на морала 7 
криминалистика 96 
криминалистиката в България 96 
криптовалута 13 189 
кръгова икономика 37 42 116 
КСО 17 
КФН 87 
лидери 141 
лизинг 157 
лизинг в България 157 
ликвидация 148 
ликвидация на ДМА 148 
ликвидност на банката 14 
линейна икономика 37 
лихвен процент 19 
лихвени плащания 43 
лихвени равнища 43 
лихви 43 
лична неприкосновеност 70 
лични данни 69 70 78 175 178 187 192 
лични данни на деца 78 
логистика 59 60 
логистика в бизнеса 59 
логистичен пазар 59 
логистичен процес 61 
логистичен център 59 
логистическа система 59 
логистични разходи 61 
логистични системи 61 
любителски театри 109 
магистърска степен 102 
магистърско обучение 103 
марихуана 128 
маркетингова стратегия 56 
маркетингови алианси 55 
машинно обучение 186 
междинни култури 131 
международна научна конференция 55 
международна политика 66 
международни организации 70 
междуфирмени маркетингови мрежи 55 
мениджмънт 139 
мерки за защита 71 
местни данъци и такси 27 
методи за оценка на рисковете 140 
методически инсрументариум 146 
методология за оценка 162 
милениал 141 
милениум 18 
минна индустрия 47 
митници 62 63 163 
митническа граница 163 
митническа дейност 62 
митнически съюз 63 
млад икономист 100 
млад одитор 106 207 
млади фермери 129 
млечни продукти 171 
мобилна стратегия 181 
мобилна технология 181 
мобилни комуникации 183 
мобилни плащания 12 
мобилни приложения 51 181 185 190 
мобилни разплащания 51 
мобилни телефонни мрежи 181 
мобилни технологии 190 
мобилно обучение 113 
мобилно приложение 12 113 
модел за развитие 38 
модел на система 185 
модернизация на администрацията 83 
морал и социология 7 
МСС 38 160 
МСФО 152 
МСФО 13 158 
МСФО 7 23 
мъже 18 
награда 109 
наемен договор 79 
най-добри уневерситети 101 
наложен платеж 156 
намаляване на вредните емисии 114 
намаляване на риска 147 
нарушения по ЗОП 80 
научна конференция 54 
научно изследване 45 
национален конкурс 100 106 207 
национален фестивал 109 
национална библиотека 2 
национална икономическа безопасност 44 
национални състезания 205 
небрандиран продукт 57 
невъзможност 72 
негативизъм 43 143 
неимуществени предимства 160 
нелоялна конкуренция 71 
немлечни продукти 171 
неограничено отговорни съдружници 73 
неперсонифицирано дружество 150 
неправомерно действие 25 
неправомерно поведение 25 
непреодолима сила 72 
нерейтингови системи 154 
несъстоятелност 86 
несъстоятелност на работодателя 86 
нефинансови предприятия 145 
нисковъглеродна икономика 120 
нови работни места 42 
нови технологии 166 
ноу-хау 71 
нулева обработка 131 
обезлюдяване 40 200 
обезпечение с електрическа енергия 121 
обезпечителен договор 121 
обезпечителен процес 121 
обезценка на активи 152 
обект на контрол 163 
обем на представителна власт 75 
обещетения от ДОО 84 
облагане на доходи 31 
област Видин 40 
област Стара Загора 40 
облачни изчисления 191 
облачни инфраструктури 184 
облачни ИТ услуги 95 
облачни услуги 176 
облачно базирана система 184 
облигационен пазар 19 
обработване на лични данни 69 70 78 
обработка на данни 70 174 
обработка на лични данни 192 
образование 94 95 
образци на документи за обществени поръчки 81 
обратен лизинг 157 
обратна логистика 37 
обучение на студенти 113 
обучение по английски език 113 
Общ регламент 69 70 78 
Обща селскостопанска политика 125 
обществена безопасност 44 
обществени поръчки 68 80 81 82 
обществени поръчки чрез търг 82 
общи изисквания 81 
ограничена имуществена отговорност 77 
ограничена отговорност 85 
ограничителен режим 35 
околна среда 114 
онлайн игри 175 
онлайн магазини 197 198 
онлайн плащане 11 
онлайн продажби 50 
онлайн реклама 58 
онлайн репутационен мениджмънт 201 
онлайн системи 51 
онлайн търговия 11 
ООД 75 
опазване на климата 124 
опазване на околната среда 114 116 
опазване на фондове 2 
оперативни сегменти 153 
оповестяване 23 
оповестяване на информацията 153 
оповестяване на оценките 158 
оповестяване на риска 23 
оповестяване на финансовите отчети 23 
оползотворяване на отпадъци 172 173 
определяне на такса 27 
оптимално позициониране 61 
оптимизация на документацията 174 
оптимизиране на рисковете 140 
органи на управление 111 
организации 165 
организационно развитие 139 
Орел на Дунава 98 
осигурени лица 85 89 
осигуряване 74 86 
особености на застрахователен интерес 93 
ОСП 124 
ОСП на ЕС 123 124 125 129 
отпадна биомаса 172 173 
отпадъци 172 173 
отпадъци от плодове и зеленчуци 172 173 
охлаждащи системи 186 
оценка на Европейската комисия 24 
оценка на заплахи 146 
оценка на икономическа безопасност 44 
оценка на иновативна възприемчивост 134 
оценка на кредитоспособност 154 
оценка на риска 143 
оценяване на ползваемостта 185 
оценяване на репутация 160 
оценяване на справедлива стойност 158 
пазар на биопродукти 52 
пазар на облигации 19 
пазар на услуги 176 
пазарни поръчки 53 
парична политика 19 
парични помощи 84 
парникови газове 114 
пенсионна система 88 
пенсионна система в България 88 
пенсионни дружества 87 
пенсионни фондове 87 
пенсионно осигуряване 88 
планинска застраховка 199 
планински върхове 199 
планински дестинации 199 
пластмаси и пластмасови изделия 116 
пластмасови опаковки 116 
пластмасови отпадъци 116 
платежни отношения 16 
платежни средства 16 
платежни услуги 16 
платежно нареждане 16 
платежоспособна банка 14 
Платформа 2025 167 
платформи с отворен код 198 
плодове и зеленчуци 117 172 173 
плодово-зеленчукови стоки 171 
победители 100 106 
повишаване на ефективността 138 
повишение на квалификацията 99 
подаване на декларации 62 
подаване на декларации по ИНТЕРНЕТ 62 
подаване на оферти 82 
подоходно облагане 26 33 
показатели за ефективност 64 
показатели на измерване 6 
поколението X 18 
поколението Y 18 141 
покровни култури 131 
покупателна способност 6 
ползваемост 185 
полизахаридни покрития 117 
понятие 93 
потребителска група 115 
потребителска удовлетвореност 57 
правен режим 111 
правна рамка 70 
правна уредба 27 77 
правна уредба на договорите 68 
право 70 
правомощия 111 
практика по ДДС 30 
практически аспекти 149 
практически указания 69 
предаване на данни 70 
предварителен договор 30 
предприемаческа екосистема 142 
предприемачество 48 
предприятия 1 
представителна власт 75 
презгранични проблеми 63 
президентска система 67 
преки чуждестранни инвестиции 64 
препоръчителни стандарти 24 
преработваща промишленост 1 
прием на студенти 205 
признаване на обезценки 152 
приложен софтуер 182 
приложни аспекти 61 
принцип на субсидиарност 123 
пристанища 158 
пристанищна инфраструктура 168 
пристанищни концесии 158 
причини за кризата 67 
пробиотици 171 
пробиотични храни 171 
продажба на стоки 50 
продажбен процес 182 
продажби 182 
продукт-бранд 57 
продуктов СВ - анализ 54 
проектен риск 147 
проекти 147 
производителност на труда 41 47 129 
производство на зеленчуци 130 
производство на зърно 132 
производство на пшеница 132 
производство на селскостопанска продукция 127 
промени в ЗКПО 35 
промоционална стратегия 56 
промяна в общите условия 28 
промяна на климата 114 
професионални пенсионни фондове 87 
публикации 159 
публичен облак 191 
публичен сектор 161 
публична администрация 162 
публични блокчейн 189 
публично-частно партньорство 161 
първи випуск 102 
първи учебник по криминалистика 96 
пътна мрежа 168 
работни процеси 83 
работници и служители 77 
работодател 78 
развитие на икономиката 169 
развитие на селските райони 123 125 126 
развитие на счетоводството 159 
развитие на търговията 52 
развитие на фирмите 145 
разделно сметосъбиране 42 
разпределен регистър 189 
разпределение 4 
разработване на стратегия 179 
разходи за лихви 35 
рамков договор 16 
растениевъдство 128 
растителни продукти 127 
ревизионен акт 28 
регионална икономика 39 
регионални заплахи 146 
регионални измерения 122 
регионални различия 41 
регионално развитие 40 
Регламент 2016 / 679 149 178 192 
реинженеринг 170 
реинженеринг в управлението 170 
реинженерингови модели 170 
рейтинг на вузовете 101 
рейтингови системи 154 
реклама 175 
рекламни промени 175 
реколтирани площи 130 
ректор 105 111 
релация 57 
репутационен мениджмънт 201 
репутация 160 201 
референтни показатели 64 
реформа в образованието 101 
рециклиране 37 
рециклиране на опаковки 116 
рециклиране на пластмаси 116 
риск 143 
роботизация 179 
роботизация на производството 137 164 
роля на стандартизацията 169 
Румъния 125 126 
Русия 8 
Русия - ЕС 9 
Русия - САЩ 8 
СА 1 36 38 45 46 48 54 55 56 58 83 91 92 94 113 139 161 162 177 190 191 200 
СА докторант 1 46 48 58 113 139 161 177 190 191 200 
СА студент 46 113 139 161 191 
самоопределение 3 
САЩ 8 
сборник доклади 55 
Световна митническа организация 108 206 
свищовски студенти 97 98 100 103 104 106 107 109 206 
свищовски училища 97 98 99 100 102 103 104 105 106 107 108 109 
сгради 147 
СЕЕП 123 
секюритизация на вземания 22 
секюритизиране на вземания 22 
селски райони 125 126 
селски райони в България 40 
селскостопанска политика на ЕС 124 
селскостопански пазари 46 
сенчест банков сектор 15 
сертификат BREEAM 60 
симпозиум 98 
система за оценяване 185 
системи за оценка на кредитоспособност 154 
складове 59 60 
скоростна пътна мрежа 168 
скрит съдружник 74 
сливане на фирми 25 
смесен подход 34 
СОЛВИТ 63 
СОЛВИТ мрежа 63 
СОЛВИТ центрове 63 
софтуер 174 
софтуер за анализ 186 
софтуер за оценка 186 
софтуерен пазар 176 
софтуерни платформи 198 
социален доклад 45 
социален ефект 45 
социален капитал 40 
социален работник 7 
социалистическа криминалистика 96 
социална практика 7 
социална работа 7 
социална среда 139 
социално включване 6 
социално осигурителна система 5 84 
социално осигуряване 5 74 
социално осигуряване - 2018 5 84 
социално-икономическа интеграция 40 
социално-морални фактори 138 
соя 171 
специализирани списания 159 
специалност Финанси 97 
споделена компетентност на ЕС 71 
спорт 112 155 
спортът във ВУЗ 112 
справедлива стойност 158 
сравнителен статистически анализ 183 
средни добиви 130 
стабилност 14 
стандартизация 169 
стандартизирани процеси 169 
СТД Академик 107 
стипендии 101 
стоки 59 
Стопанска академия 97 98 99 100 102 103 104 105 106 107 108 109 203 204 205 206 207 
стратегическа визия 8 
стратегическа диагностика 8 
стратегически мениджмънт 139 
стратегия 181 
структурни промени 41 
студент от СА 207 
студенти 112 
студенти по икономика 58 
студентски театър 109 
студентско посещение 108 
студентско туристическо дружество 107 
сублизинг 157 
субсидии 118 
суперястреби 66 
счeтоводно отчитане 26 34 149 150 151 152 153 156 
счетоводна документация 151 
счетоводна информация 151 153 
счетоводна отчетност 148 
счетоводни аспекти 155 
счетоводни списания 159 
счетоводни стандарти 155 
счетоводно отчитане 157 
счетоводство 160 
счетоводство на предприятието 150 
събиране на данни 175 
Съвет на ЕС 108 
съвместен бизнес 150 
съгласие за обработване на лични данни 69 78 
създаване на електронни магазини 198 
създаване на клъстер 39 
съкратен срок на продажби 182 
сървър архитектура 184 
състезателна процедура с договаряне 82 
съхранение в облак 95 
съхранение на пресни плодове 117 
такси за битови отпадъци 27 
телекомуникационен сектор 183 
телекомуникационна инфраструктура 183 
телекомуникационни услуги 176 
тенденции на бъдещето 88 
теория за интереса 93 
теория на ума 53 
териториално неравенство 41 
технически рискове 189 
технологии 70 
технологична революция 51 
технологични компании 176 
технологични решения 120 
транспортиране на продукцията 168 
транспортна инфраструктура 168 
транспортни разходи 61 
трансфер на лични данни 70 
трети страни 70 
трудова дееспособност 78 
трудово право 78 
туризъм 48 190 199 202 
туристически дестинации 199 
туроператори 48 
Турция и ЕС 9 
търговец 53 
търговия 50 51 
търговия и развитие 51 
търговия на дребно 51 
търговия с биологични продукти 52 
Търговска гимназия - Свищов 104 
търговска информация 71 
търговска марка 57 
търговска тайна 71 
търговски кредит 145 
търговско право 72 73 75 
удовлетвореност на клиенти 182 
удовлетвореност от бранда 57 
удовлетвореност от продукта 57 
уеб базирани системи 185 
УЕФА 155 
украински студенти 102 
умни складове 60 
умни устройства 186 
универсални пенсионни фондове 87 
университет 110 
университети 94 101 
университетска библиотека 110 
управител 75 
управление на водите 115 
управление на кредитния риск 23 
управление на отпадъците 172 173 
управление на природоопазване 115 
управление на проектните рискове 147 
управление на финансова дейност 140 
управление на човешки ресурси 165 
управленски модел 165 
управленски стил 141 
управленско счетоводство 159 
услуга 177 
услуги за съхранение в облак 95 
успешни компании 142 
устойчиво развитие 44 94 165 
устойчиво управление 165 
учебник 96 
ученическо състезание 205 
фактори 134 
факторинг 145 
факторингов пазар 145 
федерален резерв 19 
фермерски бизнес 46 
фермерски пазари 46 
фермерски стопанства 46 
фермерство 128 
фестивали 98 
финанси 155 
финансиране на социалното осигуряване 5 
финансов отчет 152 154 
финансов риск 140 
финансов сектор 174 
финансов феър плей 155 
финансова дейност на предприятие 140 
финансова загуба 80 
финансова информация 21 
финансова система на САЩ 25 
финансова стабилност 15 
финансови злоупотреби 25 
финансови инструменти 22 
финансови консултанти 25 
финансови консултантски фирми 25 
финансови отчети 23 155 158 160 
финансови отчети на банките 23 
финансови отчети на предприятията 160 
финансови субсидии 125 
финансово развитие 10 
финансово развитие на България 10 
финансово състояние 145 
финансово управление 162 
финансово управление и контрол 162 
фирмена интеграция 55 
фирмено развитие 1 
фискална политика 24 
фискална политика на България 24 
фискална политика на ЕС 24 
фишинг 193 
Фондация Минко Русенов 97 
функционални храни 171 
футбол 155 
футболен клуб 155 
ФФП 155 
характеристики на поколенията 18 
хардуерен пазар 176 
химическа индустрия 146 
хора с увреждания 202 
хотелиерски бизнес 48 201 
хотелиерски компютърни програми 190 
хотелиерство 201 
хранителна промишленост 170 172 173 
цена 166 
цена на биткойн 13 
ценности 3 
ценностна оценка 3 
централна банка 19 
Централна и Югоизточна Европа 52 
центрове за данни 186 
цифрово неравенство 183 
частен кредит 10 
частен сектор 161 
частни блокчейн 189 
Черноморски район 115 
човешки ресурси 165 
човешки ресурси в организацията 164 
явен съдружник 74 
ядивни покрития 117 
ядрена енергетика 120 
ядрена енергия 120 
ядрена стратегия 120 
30 години катедра Мениджмънт 54 
Al стратегия 179 
BitCoin 13 
blockchain технологии 189 
CKSS подход 21 
Cloud Computing 95 
Corda 189 
CRM 188 
CRM архитектура 188 
CRM система 188 
CRM софтуер 188 
CRM-решения 188 
DLT 189 
E-Learning 95 
eCars 166 
EWF 189 
GDPR 49 175 
GED 4 
HyperScience 174 
ICO 13 
ICO проекти 13 
Kraljic матрица 37 
PCBA 54 
SD-WAN 184 
SDN 184 
SWOT анализ 202 
t-разпределение 4 
WDI/TU 183 
Webit 142