НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп О 253 п

Банов, Христо.  Процедурите за заемане на академични длъжности : Същност на промените от април 2018 г. в Закона за развитието на академичния състав в Република България и тяхното значение за довършването на открытите процедури за заемане на академични длъжности / Христо Банов. // Общество и право, 2018, N 4, с. 29-47. 

  

Сист. No: 73099

Интелектуална собственост

- 2 -

Сп Н 326 ту

Цакова, Виолета.  Приспособяване на авторското право и сродните му права към цифровия единен пазар за Европа / Виолета Цакова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 61-90. 

  

Сист. No: 73042

Култура

- 3 -

Сп М 45 о

Илиева, Петя.  Културното наследство като дипломатически инструмент и форма на международно общуване / Петя Илиева. // Международни отношения, XLVII, 2018, N 2, с. 95-108. 

  

Сист. No: 72908

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 4 -

Сп Б 44 б

Георгиев, Любомир.  Специалните колекции в библиотеките - а сега накъде? / Любомир Георгиев. // Библиотека, XXV, 2018, N 2, с. 78-84. 

  

Сист. No: 73010

- 5 -

Сп Б 44 б

Джорджевич, Виолета и др.  Е-игра и обучение. Креативно използване на информационно-комуникационните инструменти в библиотеката / Виолета Джорджевич, Ясна Бркич. // Библиотека, XXV, 2018, N 2, с. 69-77. 

  

Сист. No: 73009

ФИЛОСОФИЯ

- 6 -

Сп Н 326 ту

Проданов, Васил.  Основни философски методологии в икономическата наука / Васил Проданов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2017, с. 11-38. 

  

Сист. No: 73054

- 7 -

Сп Ф 515

Николова, Николета.  Аналитична философия на образованието - история, методи и перспективи / Николета Николова. // Философия, XXVII, 2018, N 2, с. 91-202. 

  

Сист. No: 73199

Психология

- 8 -

Сп П 324

Георгиев, Любомир.  Планомерно психическо развитие : По случай 115 г. от рождението на П. Я. Галперин / Любомир Георгиев. // Педагогика, 2018, N 5, с. 664-672. 

  

Сист. No: 73201

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика

- 9 -

Сп Г 62 а

Гатева, Цветозария Димитрова.  Някои аспекти на промените в организационната структура на Националния статистически институт / Цветозария Димитрова Гатева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, с. 387-399. 

  

Сист. No: 73170

- 10 -

Сп Н 25 а

Петров, Величко.  Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения / Величко Петров. // Народностопански архив, LXXI, 2018, N 1, с. 72-78. 

  

Сист. No: 72929

Демографска политика

- 11 -

Сп Ю 294

Нейкова, Мария и др.  Демографският проблем - заплаха за националната сигурност / Мария Нейкова, Ивелина Проданова. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIV, 2017, N 24, с. 95-100. 

  

Сист. No: 73222

Социална демография

- 12 -

Сп М 486

Абрашева, Марчела.  Над 1,7 млн. българи се определят като средна класа / Марчела Абрашева. // Мениджър, LXVII, 2018, N 5, с. 8-9. 

  

Сист. No: 73103

Население

- 13 -

Сп М 486

Попов, Юлиан.  София и Лондон - много разлики и някои прилики / Юлиан Попов. // Мениджър, 2018, N 5, с. 12-13. 

  

Сист. No: 73104

Миграция

- 14 -

Сп С 847

Махлелиева-Кларксън, Лора.  Наднационални и междуправителствени методи на интеграция в областта на правосъдието и сигурността (формиране на обща миграционна политика : парадигми и образователни аспекти) / Лора Махлелиева-Кларксън. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVI, 2018, N 3, с. 313-326. 

  

Сист. No: 73200

Социология

- 15 -

Сп Г 62 а

Николова, Таня Минкова.  Анализ на резултатите от реализирани програми и проекти за намаляване на бедността и социално включване в Северозападния район на планиране / Таня Минкова Николова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 609-627. 

  

Сист. No: 73212

- 16 -

Сп Н 326 ту

Танушев, Християн.  Съвременен прочит на идеите на Макс Вебер за взаимодействието между културните фактори и икономическия растеж / Християн Танушев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 153-165. 

  

Сист. No: 73031

- 17 -

Сп Н 326 ту

Христова, Мариета.  Дигиталната социология като нова практика и стандарт в обучението по социология / Мариета Христова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 111-123. 

  

Сист. No: 73028

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 18 -

Сп Г 621 БСУ

Христова, Синтия Маргаритова.  Умението да бъдеш лидер в 21 век / Синтия Маргаритова Христова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2017, с. 173-176. 

  

Сист. No: 73246

Корупция

- 19 -

Сп Н 326 ту

Стоянов, Александър.  Пак анализът като подход към операционалното дефиниране на корупцията / Александър Стоянов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 15-42. 

  

Сист. No: 73020

- 20 -

Сп Ю 294

Марков, Юлиян и др.  Проблемни области в превенцията и борбата с измамите по проекти, съфинансирани от ЕС и националния бюджет на Република България - манипулирани оферти в тръжни процедури / Юлиян Марков, Христо Христов. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIV, 2017, N 24, с. 133-142. 

  

Сист. No: 73223

- 21 -

Сп О 253 п

Николов, Николай.  Новите основания за гражданска конфискация / Николай Николов. // Общество и право, 2018, N 3, с. 3-19. 

  

Сист. No: 72941

Политология

- 22 -

Сп Н 326 ту

Петрунов, Георги.  Отнемане на активи от трафик на хора / Георги Петрунов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 95-109. 

  

Сист. No: 73027

Международна политика

- 23 -

Сп Н 326 ту

Хабова, Антонина.  Шанхайската организация за сътрудничество и новият световен ред / Антонина Хабова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 169-181. 

  

Сист. No: 73032

- 24 -

Сп М 45 о

Цонков, Николай.  Динамика в средата за сигурност и необходимите промени в Стратегията за национална сигурност на България / Николай Цонков. // Международни отношения, XLVII, 2018, N 3, с. 49-56. 

  

Сист. No: 73187

Икономика. Икономически науки

- 25 -

Сп Г 62 Св

Несторов, Людмил.  За пътеките, истините и живота на Бенжамен Варон / Людмил Несторов. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 269-289. 

  

Сист. No: 73048

- 26 -

Сп И 363 су

Иванова, Радка.  Патентите като средство за стимулиране приложението на отворените иновации в България / Радка Иванова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 1, с. 216-223. 

  

Сист. No: 73269

Макроикономика

- 27 -

Сп А 582

Тодоров, Иван и др.  Датиране и прогнозиране на икономическия цикъл на България / Иван Тодоров, Александр Александров. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, с. 31-42. 

  

Сист. No: 72963

Икономически теории. Учения и школи

- 28 -

Сп Н 326 ту

Андреев, Румен.  Креативно мислене в светлината на поведенческата и креативната икономика / Румен Андреев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2017, с. 87-115. 

  

Сист. No: 73056

- 29 -

Сп Н 326 ту

Сярова, Елка.  Новите икономически реалности и трудът (теоретични концепции) / Елка Сярова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2017, с. 39-68. 

  

Сист. No: 73055

Политическа икономия

- 30 -

Сп Н 326 ту

Проданов, Христо.  Технологически революции и политикономия / Христо Проданов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2017, с. 143-175. 

  

Сист. No: 73059

- 31 -

Сп Н 326 ту

Тошкова, Светла.  Заполитическата икономия в катедра "Политическа икономия" на УНСС / Светла Тошкова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2017, с. 117-143. 

  

Сист. No: 73058

- 32 -

Сп И 50 м

Мирчевска, Александра.  Управление на общите и трансграничните общи ресурси от перспективата на новата институционална икономика / Александра Мирчевска. // Икономическа мисъл, LXIII, N 4, с. 124-143. 

  

Сист. No: 73165

Трудови отношения

- 33 -

Сп Ю 294

Иванова, Радостина.  За задъжението на работодателската страна да преговаря за сключване на колективен трудов договор / Радостина Иванова. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIV, 2017, N 24, с. 292-296. 

  

Сист. No: 73229

- 34 -

Сп Т 871

Капитанов, Тодор.  Наказания при нарушаване на трудовата дисциплина / Тодор Капитанов. // Труд и право, XXVII, 2018, N 6, с. 18-22. 

  

Сист. No: 73239

- 35 -

Сп Т 871

Кръстева, Десислава.  Съгласието на работниците и служителите за целите на обработването на личните им данни / Десислава Кръстева. // Труд и право, XXVII, 2018, N 6, с. 47-58. 

  

Сист. No: 73240

- 36 -

Сп Т 871

Христов, Чавдар.  Новата Наредба за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя : Коментар / Чавдар Христов. // Труд и право, XXVII, 2018, N 6, с. 5-11. 

  

Сист. No: 73237

Трудови договори

- 37 -

Сп Т 871

Богомилова, Жанет.  Трудов договор за краткотрайна сезонна работа в селско стопанство : Коментар / Жанет Богомилова. // Труд и право, XXVII, 2018, N 6, с. 12-17. 

  

Сист. No: 73238

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 38 -

Сп Т 871

Димитрова, Елка.  Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност / Елка Димитрова. // Труд и право, XXVII, 2018, N 5, с. 60-67. 

  

Сист. No: 73015

- 39 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  JobTiger - завръщане към корените / Мария Динкова. // CIO, XIV, 2018, N 5, с. 18-20. 

  

Сист. No: 73154

- 40 -

Сп Т 871

Тодорова, Атанаска.  Още за промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност / Атанаска Тодорова. // Труд и право, XXVII, 2018, N 6, с. 67-69. 

  

Сист. No: 73236

- 41 -

Сп М 68 э

Федченко, А. и др.  Гибкая занятость: глобальный, российский и региональный аспекты / А. Федченко, Н. Дорохова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2018, N 1, с. 16-24. 

  

Сист. No: 73065

Кооперативно дело

- 42 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Ред за защита на членство в кооперация / Галина Николова. // Актив, 2018, N 5, с. 38-40. 

  

Сист. No: 72987

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 43 -

Сп Г 62 а

Йорданова, Таня Стайкова.  Особености на персоналния финансов мениджмънт / Таня Стайкова Йорданова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 213-223. 

  

Сист. No: 73108

- 44 -

Сп Г 621 БСУ

Любенова, Беатрис Венциславова.  МОНТЕ КАРЛО симулация на цената, доходността и риска на български публични компании / Беатрис Венциславова Любенова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2017, с. 40-50. 

  

Сист. No: 73232

- 45 -

Сп Г 62 а

Николаев, Даниел Емилов.  Стойност под риск, кохерентните алтернативи CVaR и EVaR - ползи и приложимост / Даниел Емилов Николаев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 5-23. 

  

Сист. No: 73053

- 46 -

Сп Г 621 БСУ

Славков, Антонио.  Представяне на опционни стратегии: COVERET CALL, PROTEKTIVE PUT, STRADDLE и CALL SPREAD / Антонио Славков. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2017, с. 230-235. 

  

Сист. No: 73248

- 47 -

Сп Г 62 а

Тодоров, Теодор.  Техническите индикатори - инструментариум за измерване пулса на "Forex" пазара / Теодор Тодоров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 133-150. 

  

Сист. No: 73068

- 48 -

Сп Г 621 БСУ

Тодорова, Миглена и др.  Видове държавни разходи. Разходи за образование / Миглена Тодорова, Яна Апостолова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2018, с. 126-130. 

  

Сист. No: 73244

- 49 -

Сп Ф 531 п

Ангеловска, Силвана.  Европейска перспектива за криптовалутите и блокчейн технологиите / Силвана Ангеловска. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 4, с. 65-71. 

  

Сист. No: 72920

- 50 -

Сп А 582

Биолчева, Петя.  Предизвикателства пред иновациите в банковата сигурност / Петя Биолчева. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, с. 144-152. 

  

Сист. No: 72974

- 51 -

Сп И 363 су

Владимиров, Мирослав.  Нов модел за дефиниране на прогнози в Black Litterman / Мирослав Владимиров. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 1, с. 248-253. 

  

Сист. No: 73272

- 52 -

Сп М 486

Томов, Ивайло.  Взаимните фондове предпочетоха български активи / Ивайло Томов. // Мениджър, 2018, N 5, с. 88-90. 

  

Сист. No: 73125

- 53 -

Сп В 83 Э

Трофимов, Д .В.  Финансовые технологии в сфере розничных платежей: тенденции развития и перспективы в ЕС и России / Д .В. Трофимов. // Вопросы экономики  (Москва), 89, 2018, N 3, с. 48-63. 

  

Сист. No: 73071

- 54 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Накъде духа вятърът на промяната в банките : Факт е, че банките ще стават все по-технологични и все по-невидими. Но дали дигитализацията не се преекспонира? / Татяна Явашева. // Икономика, 2018, N 3, с. 44-49. 

  

Сист. No: 72992

- 55 -

Сп Ч J 80 f

Bai, Jennie et al.  Measuring Liquidity Mismatch in the Banking Sector / Jennie Bai, Arvind Krishnamurty, Charles-Henri Weymuller. // The Journal of Finance  (New York), 73, 2018, N 1, с. 51-93. 

  

Сист. No: 72959

- 56 -

Сп Ч J 80 f

Bordalo, Pedro et al.  Diagnostic Expectations and Credit Cycles / Pedro Bordalo, Nicola Gennaioli, Andrei Shleifer. // The Journal of Finance  (New York), 73, 2018, N 1, с. 199-227. 

  

Сист. No: 72960

- 57 -

Сп Ч J 80 f

Drechsler, Itamar et al.  A Model of Monetary Policy and Risk Premia / Itamar Drechsler, Alexi Savov, Philipp Schnabl. // The Journal of Finance  (New York), 73, 2018, N 1, с. 317-373. 

  

Сист. No: 72961

- 58 -

Сп Ч J 80 f

Ru, Hong.  Government Credit, a Double-Edged Sword: Evidence from the China Development Bank / Hong Ru. // The Journal of Finance  (New York), 73, 2018, N 1, с. 275-316. 

  

Сист. No: 72962

- 59 -

Сп Ч J 80 f

Schwert, Michael.  Bank Capital and Lending Relationships / Michael Schwert. // The Journal of Finance  (New York), 73, 2018, N 2, с. 787-830. 

  

Сист. No: 73219

- 60 -

Сп Ч J 80 f

Unshrouding: Evidence from Bank Overdrafts in Turkey . // The Journal of Finance  (New York), 73, 2018, N 2, с. 481-522. 

  

Сист. No: 73218

Финанси

- 61 -

Сп Г 62 а

Маринов, Ивайло.  Сектор "бързи кредити" в Румъния и България: развитие и регулаторни специфики / Ивайло Маринов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 151-161. 

  

Сист. No: 73078

- 62 -

Сп В 83 Э

Данилов, Ю. А. и др.  Финансовая структура в России: выводы для государственной политики / Ю. А. Данилов, Д. А. Пивоваров. // Вопросы экономики  (Москва), 89, 2018, N 3, с. 30-47. 

  

Сист. No: 73070

- 63 -

Сп Н 25 а

Кръстев, Людмил Б.  Практически аспекти на финансовия контролинг във фирмата / Людмил Б. Кръстев. // Народностопански архив, LXXI, 2018, N 1, с. 3-18. 

  

Сист. No: 72925

- 64 -

Сп М 486

Станчев, Красен.  Защо няма смисъл от особен закон за "личния фалит" / Красен Станчев. // Мениджър, 2018, N 4, с. 95-97. 

  

Сист. No: 72934

- 65 -

Сп Ч J 80 f

Bianchi, Milo.  Financial Literacy and Portfolio Dynamics / Milo Bianchi. // The Journal of Finance  (New York), 73, 2018, N 2, с. 831-859. 

  

Сист. No: 73220

Държавен бюджет

- 66 -

Сп Г 62 а

Заркова, Силвия Сашева.  Държавна задлъжнялост и бюджетен дефицит на страните от Еврозоната през призмата на Маастрихтските критерии / Силвия Сашева Заркова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 162-183. 

  

Сист. No: 73102

Бюджетни приходи и разходи

- 67 -

Сп Г 621 БСУ

Бонева, Марианджела Ангелова.  Държавен бюджет и бюджетна политика на Република България / Марианджела Ангелова Бонева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2018, с. 62-69. 

  

Сист. No: 73234

Данъци. Такси. Налози

- 68 -

Сп Г 62 а

Петров, Ярослав Петров.  Принос на международните мисии при изграждане институциите за финансово разузнаване на Република Косово / Ярослав Петров Петров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 196-212. 

  

Сист. No: 73107

- 69 -

Сп Г 62 а

Ценов, Димитър.  Общ анализ на данъчнозадължените лица / Димитър Ценов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 183-195. 

  

Сист. No: 73106

- 70 -

Сп М 486

Ангелов, Георги.  Няколко идеи срещу ДДС измамите / Георги Ангелов. // Мениджър, 2018, N 4, с. 16-17. 

  

Сист. No: 72931

- 71 -

Сп С 953 п

Жотева, Мая.  Нови моменти при регисдтрацията и дерегистрация по ЗДДС / Мая Жотева. // Счетоводство плюс, 2018, N 5, с. 5-9. 

  

Сист. No: 73001

- 72 -

Сп С 953 п

Йорданов, Димитър.  Счетоводно отчитане на преотстъпения данък по чл. 189 "б" от ЗКПО / Димитър Йорданов. // Счетоводство плюс, 2018, N 5, с. 1-7. 

  

Сист. No: 72993

- 73 -

Сп С 953 п

Йорданова, Румяна.  Данъчно третиране на доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределяни или получавани от местни юридически лица / Румяна Йорданова. // Счетоводство плюс, 2018, N 6, с. 1-8. 

  

Сист. No: 73185

- 74 -

Сп Б 923 з

Кирилова, Милена.  Последните промени в ЗДДС, приети чрез &12 и 13 от ПЗР на Закона за митниците / Милена Кирилова. // Български законник, XXVII, 2018, N 5, с. 83-87. 

  

Сист. No: 72989

- 75 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  За някои принципи при определянето и събирането на публични вземания / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 4, с. 43-47. 

  

Сист. No: 72918

- 76 -

Сп П 147 п

Островски, Николай.  Несъстоятелност на физически лица / Николай Островски. // Търговско и облигационно право, XXII, 2018, N 5, с. 69-79. 

  

Сист. No: 73017

- 77 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Доказателствената стойност на фактурата / Лиляна Панева. // Актив, 2018, N 4, с. 18-21. 

  

Сист. No: 72905

- 78 -

Сп С 953 п

Панева, Лиляна.  Продукти на информационните технологии са във фокуса на последните промени в ЗДДС / Лиляна Панева. // Счетоводство плюс, 2018, N 5, с. 1-4. 

  

Сист. No: 73000

- 79 -

Сп С 953 п

Панева, Лиляна.  Данъчно облагане на блог в Интернет, в който се публикуват реклами / Лиляна Панева. // Счетоводство плюс, 2018, N 5, с. 1-4. 

  

Сист. No: 73002

- 80 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Наследяване на данъчни права ина физически лица / Лиляна Панева. // Български законник, XXVII, 2018, N 6, с. 10-15. 

  

Сист. No: 73197

- 81 -

Сп Ф 531 п

Прилагане на Закона за данък върху застрахователните премии във връзка с определянето на данъчен представител на застраховател . // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 5, с. 47-51. 

  

Сист. No: 73016

- 82 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Особености при облагането на преобразуващи се търговски дружества и кооперации с корпоративен данък / Цветан Станкулов. // Актив, 2018, N 4, с. 22-28. 

  

Сист. No: 72906

- 83 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Особености в облагането на преобразуващи се търговски дружества и кооперации с корпоративен данък / Цветан Станкулов. // Актив, 2018, N 5, с. 21-28. 

  

Сист. No: 72978

- 84 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Актуални промени в Закона за митниците и в Закона за акцизите и данъчните складове / Любка Ценова. // Актив, 2018, N 4, с. 17-18. 

  

Сист. No: 72904

- 85 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Какви промени предстоят в правилата за облагане с ДДС на трансграничната електронна търговия? / Любка Ценова. // Актив, 2018, N 5, с. 28-29. 

  

Сист. No: 72979

- 86 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана и др.  Данъчно третиране по ЗДДФЛ и ЗКПО на обезщетение за трудова злополука / Цветана Янкова, Лорета Цветкова. // Наръчник на икономиста, 2018, N 6, с. 54-55. 

  

Сист. No: 73180

Данъчно облагане

- 87 -

657/С/Н 267

Цветкова, Лорета.  Особености, свързани с облагането на авторските възнаграждения / Лорета Цветкова. // Наръчник на икономиста, 2018, N 7, с. 50-55. 

  

Сист. No: 73177

Данъчен контрол

- 88 -

Сп Г 62 а

Николова, Гергана Божидарова.  Особености на данъчния контрол при установяване и реализиране на солидарната отговорност по Закона за данък върху добавената стойност / Гергана Божидарова Николова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, с. 373-386. 

  

Сист. No: 73168

Пари. Банково дело. Борси

- 89 -

Сп Б 923 з

Джилизов, Велко.  Новите платежни услуги по иницииране на плащане и предоставяне на информация за сметка / Велко Джилизов. // Български законник, XXVII, 2018, N 5, с. 106-114. 

  

Сист. No: 72988

- 90 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  Краят на парите и бъдещето на цивилизацията / Венцислав Савов. // Мениджър, 2018, N 4, с. 92-94. 

  

Сист. No: 72933

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 91 -

Сп П 89 тп

Долженко, Руслан.  Геомаркетинговое моделирование расположения устройств самообслуживания банковской организации в городе / Руслан Долженко. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 12, с. 82-91. 

  

Сист. No: 73127

Инфлация

- 92 -

Сп Г 62 а

Тодорова, Людмила Петрова.  Инфлационни и дефлационни тенденции в Световната икономика. : Разпространява ли се японската болест? / Людмила Петрова Тодорова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 224-237. 

  

Сист. No: 73109

Фондов пазар. Фондова борса

- 93 -

Сп А 582

Недев, Божидар.  Предсказуемост на международните капиталови пазари в краткосрочен план - ефект на инерцията / Божидар Недев. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, с. 121-135. 

  

Сист. No: 72972

- 94 -

Сп А 582

Стойкова, Ани.  Пазарната динамика на фондовите борси от Югоизточна Европа - ефективност и синхронизираност / Ани Стойкова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, с. 70-87. 

  

Сист. No: 72967

Борси. Борсови операции

- 95 -

Сп Ю 371

Владимиров, Десислав.  Борсовият пазар и неговото организиране / Десислав Владимиров. // Ютилитис, XVI, 2018, N 4, с. 51-52. 

  

Сист. No: 72940

Икономика

- 96 -

Сп Н 25 а

Александров, Александър Д.  Бизнес цикълът и съвременните му характеристики / Александър Д. Александров. // Народностопански архив, LXXI, 2018, N 1, с. 44-57. 

  

Сист. No: 72927

- 97 -

Сп П 89 тп

Гонтарь, Николай.  Бизнес и государство в развитии трансграничной кластеризации / Николай Гонтарь. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 12, с. 32-38. 

  

Сист. No: 73118

- 98 -

Сп Н 25 а

Ножаров, Щерьо Ст.  Транзакционни разходи при колективните системи за оползотворяване на отпадъците в ЕС / Щерьо Ст. Ножаров. // Народностопански архив, LXXI, 2018, N 1, с. 19-33. 

  

Сист. No: 72926

- 99 -

Сп Ю 371

Рашев, Боян.  Трезво за кръговата икономика / Боян Рашев. // Ютилитис, XVI, 2018, N 4, с. 12-15. 

  

Сист. No: 72939

Икономическа политика

- 100 -

Сп М 68 э

Борох, О. и др.  Новая епоха Китая: от обогащения к усилению / О. Борох, А. Ломанов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2018, N 3, 59-70. 

  

Сист. No: 73069

Регионална икономика

- 101 -

Сп Н 326 ту

Вълчев, Бойко.  Бенелюкс като успешен модел за регионално сътрудничество. Приложимост за България и ЮИЕ / Бойко Вълчев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 183-196. 

  

Сист. No: 73033

Икономика на България

- 102 -

Сп Н 25 а

Любенова, Беатрис, В.  Икономическото неравенство в България в 21 век / Беатрис Любенова. // Народностопански архив, LXXI, 2018, N 1, с. 58-71. 

  

Сист. No: 72928

- 103 -

Сп И 502

Митев, Владимир.  Авиационните индустрии на Румъния и на България се засилват за полет : Западни компании прехвърлят производствата си в нашия регион / Владимир Митев. // Икономика, 2018, N 3, с. 78-83. 

  

Сист. No: 72996

- 104 -

Сп М 486

Станчев, Красен.  Иконовмиката на България в най-добрия от всички възможни светове / Красен Станчев. // Мениджър, 2018, N 5, с. 84-85. 

  

Сист. No: 73123

Икономика на Русия

- 105 -

Сп Г 368

Глинская, Ирина и др.  Имиджът на Русия в контекста на политическия маркетинг: новите реалности / Ирина Глинская, Стефан Стефанов. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 3, с. 94-103. 

  

Сист. No: 73076

- 106 -

Сп В 83 Э

Идрисов, Г. И. и др.  Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России / Г. И. Идрисов, В. Н. Княгинин. // Вопросы экономики  (Москва), 89, 2018, N 4, с. 5-25. 

  

Сист. No: 73072

Икономически растеж

- 107 -

Сп Г 62 Св

Пенчев, Пенчо и др.  Устойчивото развитие - теоретични и практически измерения / Пенчо Пенчев, Р. Пенчева. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 69-120. 

  

Сист. No: 73050

- 108 -

Сп М 486

Ангелов, Георги.  Идва ли ново златно десетилетие. България след 10 години ще е Полша днес / Георги Ангелов. // Мениджър, 2018, N 5, с. 22-25. 

  

Сист. No: 73111

- 109 -

Сп А 582

Петкова, Аника.  Трансмисионен механизъм при оценка на влиянието на преки чуждестранни инвестиции и вътрешните инвестиции върху икономическия растеж в България за периода 1999-2015 г. / Аника Петкова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, с. 136-143. 

  

Сист. No: 72975

Пазарно стопанство

- 110 -

Сп Н 326 ту

Стоилова, Вяра.  Пазарът - между собствения интерес на пазарния актьор и обществения интерес / Вяра Стоилова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 69-79. 

  

Сист. No: 73025

Управление на народното стопанство

- 111 -

Сп Н 326 ту

Ангелова, Антоанета.  Критерии и методи за селектиране на проект в проектно портфолио в съвременните бизнес условия / Антоанета Ангелова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2017, с. 233-263. 

  

Сист. No: 73045

Аграрна икономика

- 112 -

Сп И 50 м

Башев, Храбрин.  Влияние на институционалната среда върху аграрната устойчивост в България / Храбрин Башев. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 4, с. 3-32. 

  

Сист. No: 73159

- 113 -

Сп И 363 су

Николов, Радмил.  Технологичните карти като фактор за оптимизиране производството на растениевъдна продукция / Радмил Николов. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 1, с. 104-110. 

  

Сист. No: 73252

Икономика на индустрията, предприятието

- 114 -

Сп Х 74 п

Защо си струва да управлявате устойчиво . // Хранително-вкусова промишленост, LXVII, 2018, N 3, с. 16-17. 

  

Сист. No: 72924

- 115 -

Сп Х 742

Индустрии, академичните среди и правителства - на война с огромните хранителни отпадъци . // ХИ&Т, XIX, 2018, N 3, с. 18-19. 

  

Сист. No: 73008

Туризъм в България

- 116 -

Сп И 363 су

Дъбева, Таня и др.  Усъвършенстване на системата за категоризация на българското хотелиерство / Таня Дъбева, Георгина Луканова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 1, с. 172-180. 

  

Сист. No: 73264

Търговия

- 117 -

Сп Г 621 БСУ

Батаков, Иван Стефанов.  Програма за следене на потребителската активност / Иван Стефанов Батаков. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2017, с. 246-252. 

  

Сист. No: 73249

- 118 -

Сп Г 62 а

Йорданова, Петя Валентинова.  Апробиране на модел за управление риска на франчайзодателя на база количествен подход / Петя Валентинова Йорданова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 24-46. 

  

Сист. No: 73057

- 119 -

Сп Г 62 а

Киричева, Здравка Костадинова.  Традиционната и модерната търговия на дребно - динамика, тенденции и ъчетоводно-организационни аспекти / Здравка Костадинова Киричева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 297-309. 

  

Сист. No: 73147

- 120 -

Сп Г 621 БСУ

Ламбова, Йорданка и др.  Износът и вносът на България за периода 2009-2015 г. / Йорданка Ламбова, Людмила Вълчева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2018, с. 114-125. 

  

Сист. No: 73243

- 121 -

Сп И 363 су

Граматикова, Елица.  Новите технологии в търговията на дребно, подобряващи качеството на търговското обслужване / Елица Граматикова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 1, с. 34-44. 

  

Сист. No: 73225

- 122 -

Сп П 147 п

Касабова, Камелия.  Нов Закон за платежните услуги и платежните системи / Камелия Касабова. // Търговско и облигационно право, XXII, 2018, N 4, с. 5-14. 

  

Сист. No: 72921

- 123 -

Сп М 486

Кодинова, Елена.  Бумът в е-търговията променя b2b пазара / Елена Кодинова. // Мениджър, 2018, N 4, с. 104-105. 

  

Сист. No: 72935

Маркетинг

- 124 -

Сп Г 62 а

Трифонова, Цветомира В.  Особености при измерване на ефективността на маркетинговите комуникации / Цветомира В. Трифонова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 108-130. 

  

Сист. No: 73066

- 125 -

Сп Х 74 п

Бекяров, Огнян и др.  Мениджмънт, маркетинг и стратегически решения / Огнян Бекяров, Владислав Георгиев. // Хранително-вкусова промишленост, LXVII, 2018, N 4, с. 20; 22. 

  

Сист. No: 73114

- 126 -

Сп И 363 су

Ласкова, Виолета Петева.  Социално-психологически теории за потребителско поведение / Виолета Петева Ласкова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 1, с. 45-51. 

  

Сист. No: 73227

- 127 -

Сп А 582

Михайлова, Михаела.  Относно подходите на директния маркетинг / Михаела Михайлова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, с. 107-113. 

  

Сист. No: 72970

- 128 -

Сп И 363 су

Станчева, Виктория.  Управление на клиентски портфейли : концептуални основи и емпирични резултати / Виктория Станчева. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 1, с. 63-71. 

  

Сист. No: 73250

Логистика

- 129 -

В К 263

Пачев, Петър.  [Седем] 7 тайни на перфектния логистичен склад / Петър Пачев. // Капитал, XXVI, N 26, 29 юни-5 юли 2018, с. 48-49. 

  

Сист. No: 73254

- 130 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Обратната логистика не е просто скъп каприз / Ники Божилов. // Логистика, XIV, 2018, N 4, с. 48-50. 

  

Сист. No: 72938

- 131 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Очакваме много повече от логистичните компании / Ралица Русинова. // Логистика, XIV, 2018, N 5, с. 42-43. 

  

Сист. No: 73094

- 132 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Продавайте онлайн и светът ще се превърне във вашия пазар / Ралица Русинова. // Логистика, XIV, 2018, N 5, с. 44-45. 

  

Сист. No: 73096

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 133 -

Сп Б 923 з

Кирилова, Милена.  Преглед на промените в Закона за митниците и в Закона за акцизите и данъчнвите складове / Милена Кирилова. // Български законник, XXVII, 2018, N 6, с. 5-9. 

  

Сист. No: 73196

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 134 -

Сп Г 62 Св

Global monetary integration and determination of strategic priorities for the exchange rate policy in Ukraine . // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 177-226. 

  

Сист. No: 73046

Международни икономически отношения

- 135 -

Сп Г 621 БСУ

Димов, Сава.  BREXIT - нов етап от развитието на Европейското икономическо пространство / Сава Димов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2016, с. 19-28. 

  

Сист. No: 73216

- 136 -

Сп Г 62 а

Митева, Десислава Димитрова.  Обзорен анализ на глобалните търговски потоци по групи стоки / Десислава Димитрова Митева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 238-253. 

  

Сист. No: 73110

- 137 -

Сп Е 205

Двустранните отношения между Република България и Грузия . // Европа 2001, 2018, N 1, с. 7-9. 

  

Сист. No: 73005

- 138 -

Сп Е 205

Икономиката на Грузия . // Европа 2001, 2018, N 1, с. 13-14. 

  

Сист. No: 73007

- 139 -

Сп Г 368

Трошанов, Стоян.  Разклатените устои на съвременния международен ред / Стоян Трошанов. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 3, с. 85-93. 

  

Сист. No: 73075

Глобализация

- 140 -

Сп Г 368

Каишев, К.  Възможен ли е втори Балкански съюз / К. Каишев. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 3, с. 23-27. 

  

Сист. No: 73093

- 141 -

Сп П 89 тп

Кондратьев, Владимир.  Конец глобализации или новый этап? / Владимир Кондратьев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 12, с. 6-17. 

  

Сист. No: 73117

- 142 -

Сп Г 368

Петров, К.  Новите геоикономически възможности пред България и общото балканско пространство / К. Петров. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 3, с. 5-12. 

  

Сист. No: 73074

- 143 -

Сп Г 368

Ракаджийска, Теменуга.  Войните на XXI век и остарялото европейско мислене / Теменуга Ракаджийска. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 3, с. 104-113. 

  

Сист. No: 73077

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 144 -

Сп Н 326 ту

Чанков, Георги.  Евроскептицизъм - същност, причини, проявление / Георги Чанков. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 197-244. 

  

Сист. No: 73034

Право. Наука за държавата и правото

- 145 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  От 25 май 2018 година започва да се прилага Общият регламент за защита на личните данни / Андрей Александров. // Труд и право, XXVII, 2018, N 4, с. 44-51. 

  

Сист. No: 72899

- 146 -

Сп О 253 п

Доманов, Николай.  Общият регламент относно защитата на данните : Новости при защитата на физическите лица при обработването и предаването на личните им данни / Николай Доманов. // Общество и право, 2018, N 3, с. 33-58. 

  

Сист. No: 72943

- 147 -

Сп Т 871

Кръстева, Десислава.  Задължения на обработващите лични данни съгласно изискванията на GDRP / Десислава Кръстева. // Труд и право, XXVII, 2018, N 4, с. 52-58. 

  

Сист. No: 72900

- 148 -

Сп С 494

Марков, Методи.  Още веднъж за безвъзмездността на ипотечния договор / Методи Марков. // Собственост и право, 2018, N 5, с. 18-24. 

  

Сист. No: 73022

- 149 -

Сп О 253 п

Михайлова, Екатерина.  Нормотворчеството - български и европейски изисквания / Екатерина Михайлова. // Общество и право, 2018, N 3, с. 20-32. 

  

Сист. No: 72942

- 150 -

Сп О 253 п

Младенов, Младен.  Универсалната правна приложимаст на заповедта / Младен Младенов. // Общество и право, 2018, N 3, с. 72-91. 

  

Сист. No: 72944

- 151 -

Сп О 253 п

Наумова, Стефка.  Въздействие на правото на ЕС върху националното законодателство по опазване на околната среда / Стефка Наумова. // Общество и право, 2018, N 4, с. 3-15. 

  

Сист. No: 73095

- 152 -

Сп П 83 м

Паев, Костадин.  Въпросът за конституционния контрол в България 1879-1947 година / Костадин Паев. // Правна мисъл, LIX, 2018, N 2, с. 3-12. 

  

Сист. No: 73203

- 153 -

Сп С 494

Петров, Петър.  Търговско описание вместо търговско наименование на бутилираните води за питейни цели / Петър Петров. // Собственост и право, 2018, N 5, с. 71-81. 

  

Сист. No: 73019

- 154 -

Сп О 253 п

Петрова, Димитрина.  Изграждането и функционирането на вътрешния пазар на ЕС като основание за хармонизация и синхронизация на данъците в Общността / Димитрина Петрова. // Общество и право, 2018, N 3, с. 92-110. 

  

Сист. No: 72945

- 155 -

Сп С 494

Саракинов, Георги.  Колективното управление на авторски и сродни на тях права в България след последните изменения и допълнения в Закона за авторското право и сродните му права / Георги Саракинов. // Собственост и право, 2018, N 4, с. 76-81. 

  

Сист. No: 72902

- 156 -

Сп С 494

Черкезова, Патриция.  Големите битки на големите марки / Патриция Черкезова. // Собственост и право, 2018, N 6, с. 75-77. 

  

Сист. No: 73235

Европейско право

- 157 -

Сп П 83 м

Пенчев, Георги.  Управление на дейности по опазване на морската среда по вторичното европейско право: актуални проблеми / Георги Пенчев. // Правна мисъл, LIX, 2018, N 2, с. 70-89. 

  

Сист. No: 73205

Търговско право

- 158 -

Сп И 363 су

Бъчварова, Маргарита.  Понятие за неплатежоспособност и правни средства за преодоляване в търговското право / Маргарита Бъчварова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 1, с. 189-194. 

  

Сист. No: 73266

- 159 -

Сп П 147 п

Островски, Николай.  Несъстоятелност на физически лица / Николай Островски. // Търговско и облигационно право, XXII, 2018, N 4, с. 51-63. 

  

Сист. No: 72922

- 160 -

Сп И 363 су

Тодорова, Мария.  Отмяна на търговски сделки в производството по несъстоятелност по Търговския закон / Мария Тодорова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 1, с. 195-203. 

  

Сист. No: 73267

Данъчни закони

- 161 -

657/С/Н 267

Антонов, Иван.  Автоматичен обмен на отчети по държави : (Country-by-country reporting) / Иван Антонов. // Наръчник на икономиста, 2018, N 6, с. 31-36. 

  

Сист. No: 73179

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 162 -

Сп Г 621 БСУ

Гечева, Виктория Бисерова.  Трудовоправни проблеми на стартиращи предприятия / Виктория Бисерова Гечева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2017, с. 28-39. 

  

Сист. No: 73231

- 163 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Нови форми на комуникация между страните по трудово правоотношение / Андрей Александров. // Труд и право, XXVII, 2018, N 5, с. 13-16. 

  

Сист. No: 73011

- 164 -

Сп Б 923 з

Александров, Андрей.  Дисциплинарна и имуществена отговорност на работниците и служителите / Андрей Александров. // Български законник, XXVII, 2018, N 6, с. 16-27; N 7, с. 49-58. 

  

Сист. No: 73198

- 165 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  За размерите на глобите и имуществените санкции за нарушения на правния режим за защита на личните данни / Андрей Александров. // Труд и право, XXVII, 2018, N 6, с. 59-64. 

  

Сист. No: 73241

- 166 -

Сп С 494

Куртева, Стойка и др.  Нови положения в правния режим на сключването на договори за ползването на земеделски земи / Стойка Куртева, Юлия Стойкова. // Собственост и право, 2018, N 6, с. 39-52. 

  

Сист. No: 73233

- 167 -

Сп Т 871

Тодорова, Лариса.  Относно допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит / Лариса Тодорова. // Труд и право, XXVII, 2018, N 5, с. 54-60. 

  

Сист. No: 73024

Обществено управление. Военни науки

- 168 -

Сп П 147 п

Димова, Елена.  Основания за отстраняване от процедурата за възлагане на обществена поръчка / Елена Димова. // Търговско и облигационно право, XXII, 2018, N 5, с. 80-89. 

  

Сист. No: 73018

- 169 -

Сп О 253

Мавров, Момчил.  Възложителите все още могат да използват резервни членове в комисиите за обществени поръчки / Момчил Мавров. // Обществени поръчки, 8, 2018, N 5, с. 5-9. 

  

Сист. No: 73134

- 170 -

Сп О 253

Мавров, Момчил.  Практически проблеми с новата дефиниция за възложител на обществени поръчки / Момчил Мавров. // Обществени поръчки, 8, 2018, N 5, с. 10-13. 

  

Сист. No: 73136

- 171 -

Сп О 253

Мавров, Момчил.  Промените в изискванията към участниците в процедурите за възлагане няа обществени поръчки / Момчил Мавров. // Обществени поръчки, 8, 2018, N 5, с. 14-17. 

  

Сист. No: 73138

- 172 -

Сп О 253

Семерджиев, Пантелей.  Финансовата корекция като санкция за претърпяна финансова загуба за бюджета на ЕО в резултат на констатирани нарушения по ЗОП, съгласно ЗУСЕСИФ / Пантелей Семерджиев. // Обществени поръчки, 8, 2018, N 5, с. 18-24. 

  

Сист. No: 73140

- 173 -

Сп Ю 294

Стоева, Десислава.  Критична инфраструктура - стратегически изменения / Десислава Стоева. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIV, 2017, N 24, с. 143-145. 

  

Сист. No: 73224

- 174 -

Сп О 253

Цветанова-Минчева, Анелия.  Практически насоки за възложителя по прилагането на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид / Анелия Цветанова-Минчева. // Обществени поръчки, 8, 2018, N 4, с. 8-24. 

  

Сист. No: 72930

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 175 -

Сп Г 62 Св

Алтухова, Наталья Фаридова и др.  Модель компетенций и принципы мониторинга результатов государственного управления на основе онтологий / Наталья Фаридовна Алтухова, Елена Викторовна Васильева. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 33-68. 

  

Сист. No: 73051

- 176 -

Сп Г 62 а

Радоева, Росица, Пламенова.  Подкрепа на проекти с висока обществена добавена стойност от областните администрации - възможности и предизвикателства / Росица Радоева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 59-80. 

  

Сист. No: 73061

- 177 -

Сп Б 445

Борисов, Борислав.  Индекс на административния капацитет на държавната администрация / Борислав Борисов. // Бизнес управление, XXVIII, 2018, N 1, с. 5-23. 

  

Сист. No: 72980

- 178 -

Сп А 582

Кирилова, Катя.  Методически аспекти на административното обслужване в публичния сектор / Катя Кирилова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, с. 43-57. 

  

Сист. No: 72965

- 179 -

Сп В 986

Младенов, Младен.  Съдебни претенции на основания от GDPR / Младен Младенов. // Вътрешен одитор, XV, 2017, N 4, с. 5-10. 

  

Сист. No: 73092

- 180 -

Сп О 253 п

Николова, Райна.  Организация и ефективност в дейността на публичната администрация (2007-2017) / Райна Николова. // Общество и право, 2018, N 4, с. 48-59. 

  

Сист. No: 73100

Социално осигуряване

- 181 -

Сп Т 871

Заркова, Вержиния.  Социално и здравно осигуряване на земеделските стопани и тютюнопроизводителите / Вержиния Заркова. // Труд и право, XXVII, 2018, N 6, с. 76-90. 

  

Сист. No: 73242

Социално осигуряване в България

- 182 -

Сп А 454

Заркова, Вержиния.  Осигурителен доход на работниците и служителите / Вержиния Заркова. // Актив, 2018, N 5, с. 34-37. 

  

Сист. No: 72986

Застраховане

- 183 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Нов стандарт МСФО 17 Застрахователни дзоговори / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 5, с.15-27. 

  

Сист. No: 73014

- 184 -

Сп Ф 531 п

Радлова, Невена.  Актуални промени в застрахователното счетоводство / Невена Радлова. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 4, с. 48-56. 

  

Сист. No: 72919

- 185 -

Сп П 83 м

Стоилова-Николова, Живка.  Особености на договора за застраховка "Живот", свързана с пенсионните фондове / Живка Стоилова-Николова. // Правна мисъл, LIX, 2018, N 2, с. 27-39. 

  

Сист. No: 73204

Образование

- 186 -

Сп Ч 949

Белчева, Весела.  Чуждоезиковото обучение в България през 30-те години на XX в. - между каноничното и модернистичното / Весела Белчева. // Чуждоезиково обучение, XLV, 2018, N 2, с. 194-203. 

  

Сист. No: 72957

- 187 -

Сп Ю 294

Бънева - Попова, Марияна Стефанова.  Човешкият фактор и ключовите компетенции за учене през целия живот в университетска информационна среда / Марияна Стефанова Бънева - Попова. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIV, 2017, N 24, с. 246-257. 

  

Сист. No: 73228

- 188 -

Сп П 324

Карагьозова, Надие.  Връзки с обществеността - необходимият управленски подход в съвременното училище / Надие Карагьозова. // Педагогика, 2018, N 5, с. 706-709. 

  

Сист. No: 73202

- 189 -

Сп Ч 949

Матева, Галя.  Сугестопедия: как да разкрием резерви в процеса на чуждоезиковото обучение / Галя Матева. // Чуждоезиково обучение, XLV, 2018, N 3, с. 252-265. 

  

Сист. No: 73230

- 190 -

Сп Ю 294

Петков, Георги и др.  Мотивацията за учене - отражение на кариерните предпочитания / Георги Петков, Майяна Митевска-Енчева, Емилия Лазарова. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIV, 2017, N 24, с. 238-245. 

  

Сист. No: 73226

- 191 -

Сп С 57 б

Хаджииванов, Константин и др.  Параметри на националното научно сътрудничеството но БАН / Константин Хаджииванов, Евдокия Пашева. // Списание на Българската академия на науките, 2018, N 2, с. 67-72. 

  

Сист. No: 72958

- 192 -

Сп Ч 949

Шопов, Тодор.  Усвояване и учене на втори език: педагогически аспекти / Тодор Шопов. // Чуждоезиково обучение, XLV, 2018, N 2, с. 152-164. 

  

Сист. No: 72956

Висше образование

- 193 -

В А 561

Академията отново посрещна свои възпитаници . // Алма матер, XXVII, N 3, май, с. 4. 

  

Сист. No: 73089

- 194 -

В А 561

Бъдещето на одиторската професия представи KPMG . // Алма матер, XXVII, N 3, май, с. 3. 

  

Сист. No: 73086

- 195 -

В А 561

Дипломираха се магистри от випуск 2017 . // Алма матер, XXVII, N 3, май, с. 2. 

  

Сист. No: 73085

- 196 -

В А 561

Клуб на ветераните учредиха бивши академични преподаватели . // Алма матер, XXVII, N 3, май, с. 4. 

  

Сист. No: 73090

- 197 -

В А 561

Наши студенти се включиха в първия академичен Datathon . // Алма матер, XXVII, N 3, май, с. 3. 

  

Сист. No: 73088

- 198 -

В А 561

Ново стратегическо партньорство реализира Академията за преодоляване на младежка безработица . // Алма матер, XXVII, N 3, май, с. 1. 

  

Сист. No: 73081

- 199 -

В А 561

Продажбени техники и стратегии дискутираха студенти и преподаватели от катедра "Търговски бизнес" . // Алма матер, XXVII, N 3, май, с. 2. 

  

Сист. No: 73084

- 200 -

В А 561

Проф. Борислав Борисов стана "доктор на науките" . // Алма матер, XXVII, N 3, май, с. 3. 

  

Сист. No: 73087

- 201 -

В А 561

Студенти и преподаватели участваха в международни научни форуми в Румъния . // Алма матер, XXVII, N 3, май, с. 1. 

  

Сист. No: 73082

- 202 -

В А 561

Студенти участваха м международен проект за младежки обмен . // Алма матер, XXVII, N 3, май, с. 2. 

  

Сист. No: 73083

- 203 -

В А 561

Четвърт век чества катедра "Международни икономически отношения" . // Алма матер, XXVII, N 3, май, с. 1; 3. 

  

Сист. No: 73080

- 204 -

Сп Н 326 ту

Кинева, Тодорка.  Професионална реализация на възпитаниците на катедра "Икономическа социология" / Тодорка Кинева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 139-152. 

  

Сист. No: 73030

- 205 -

Сп М 68 э

Балацкий, Е. и др.  Опыт идентификации университетов мирового класса / Е. Балацкий, Н. Екимова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2018, N 1, с. 104-113. 

  

Сист. No: 73067

- 206 -

Сп Е 205

Висше образование в Бавария . // Европа 2001, 2018, N 2, с. 38-41. 

  

Сист. No: 73073

- 207 -

Сп С 587

Колев, Иван и др.  Проучване на желанието и участието на студентите към занимания с колоездене / Иван Колев, Камелия Атанасова. // Спорт & наука, LXII, 2018, N 2, с. 117-123. 

  

Сист. No: 72991

Висше образование в България

- 208 -

В К 263

Михайлов, Генадий.  Докторантура ли не / Генадий Михайлов. // Капитал, XXVI, N 20, 18-23 май 2018, с. 64-65. 

  

Сист. No: 72953

- 209 -

Сп Г 62 Св

Атанасов, А. и др.  Проф. д-р ик.н. Дамян Дамянов - живот, отдаден на счетоводната теория и практика / А. Атанасов, Галина Чиприянова. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 291-299. 

  

Сист. No: 73049

- 210 -

Сп Н 326 ту

Милушева, Вяра.  Аспекти на процеса на обучение по дисциплината "Фирмена организация" / Вяра Милушева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 54-67. 

  

Сист. No: 73023

- 211 -

Сп Г 621 БСУ

Славова, Лиляна Янкова и др.  Дискриминационни полбитики във висшето образование / Лиляна Янкова Славова, Ирина Георгиева Янчева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2017, с. 169-172. 

  

Сист. No: 73245

- 212 -

Сп Х 74 п

Делибеев, Петко.  Амбициите и проблемите на един Университет : Бизнесът започва да разбира, че инвестицията не трябва да бъде само в оборудване и материали, а и в хора / Петко Делибеев. // Хранително-вкусова промишленост, LXVII, 2018, N 4, с. 5-7. 

  

Сист. No: 73113

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 213 -

Сп Г 62 а

Боянов, Борислав Емилов.  Еволюционно развитие на Европейската екологична политика / Борислав Емилов Боянов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 591-608. 

  

Сист. No: 73211

- 214 -

Сп И 363 су

Киречев, Дамян и др.  Финансова подкрепа на екологично насочените площи и влиянието им върху биоразнообразието в България / Дамян Киречев, Радмил Николов. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 1, с. 126-139. 

  

Сист. No: 73255

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 215 -

Сп М 453

Гаров, В. и др.  Структурни проблеми и предизвикателства на здравната система в България / В. Гаров, Св. Гаров, Д. Гугутков. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XLIX, 2018, N 2, с. 19-28. 

  

Сист. No: 73142

Здравеопазване

- 216 -

Сп Г 62 а

Николаева, Нора Иванова.  Същност, особености и насоки за развитие на дейностите по профилактика на заболяванията и промоция на здравето в България / Нора Иванова Николаева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 81-107. 

  

Сист. No: 73064

- 217 -

Сп И 363 су

Рохова, Мария.  Модели за разпределение на ресурсите в здравеопазването / Мария Рохова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 1, с. 254-262. 

  

Сист. No: 73273

Здравна икономика

- 218 -

Сп Л 792

Виното и диетите . // Лозарство и винарство, LXVI, 2018, N 2, с. 32-34. 

  

Сист. No: 72948

Научно-техническо развитие

- 219 -

Сп М 45 о

Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България (2017-2030) . // Международни отношения, XLVII, 2018, N 3, с. 93-110. 

  

Сист. No: 73188

Енергетика

- 220 -

Сп Г 62 а

Ефтимова, Диана Лъчезарова.  Сравнителен анализ на енергийните профили на България и Румъния / Диана Лъчезарова Ефтимова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 459-476. 

  

Сист. No: 73190

- 221 -

Сп Г 62 а

Иванов, Иван Василев.  Иновативни енергийни технологии - глобални пазарни проекции / Иван Василев Иванов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 491-502. 

  

Сист. No: 73192

- 222 -

Сп П 89 тп

Бучнев, Александр.  Инновационная и инвестиционная активность в возобновляемой энергетике / Александр Бучнев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 12, с. 55-65. 

  

Сист. No: 73126

- 223 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Ориентирана към бъдещето технология за биоенергия : Германия все още е лидер на световния пазар в използването на биогаз / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 5, с. 42-43. 

  

Сист. No: 72952

Селско стопанство. Горско стопанство

- 224 -

Сп Г 62 а

Ангелов, Георги Иванов.  Проблеми при производството и реализацията на пчелен мед в България / Георги Иванов Ангелов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 643-654. 

  

Сист. No: 73214

- 225 -

Сп Г 62 а

Кабакчиева, Цветелина Тодорова.  Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и въздействието й върху периферния регионализъм / Цветелина Тодорова Кабакчиева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 655-666. 

  

Сист. No: 73215

- 226 -

Сп Г 62 а

Петков, Михаил Билев.  Проблеми при производството и реализацията на селскостопански продукти в България / Михаил Билев Петков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 503-511. 

  

Сист. No: 73193

- 227 -

Сп Л 792

Дронове в лозарството . // Лозарство и винарство, LXVI, 2018, N 2, с. 8-9. 

  

Сист. No: 72947

- 228 -

Сп Л 792

Йорданов, Йордан и др.  Църковните вина. Нашата история и новите пазарни възможности за България / Йордан Йорданов, Татяна Димитрова. // Лозарство и винарство, LXVI, 2018, N 2, с. 35-39. 

  

Сист. No: 72949

- 229 -

Сп И 363 су

Киречев, Дамян.  Влияние на климатичните промени върху развитието на аграрния сектор - адаптация и мерки за смекчаване / Дамян Киречев. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 1, с. 111-125. 

  

Сист. No: 73253

- 230 -

Сп З 54

Сланев, Калин.  Какво не знаем за соргото? / Калин Сланев. // Земеделие плюс, 2018, N 4, с. 13-14. 

  

Сист. No: 73143

- 231 -

Сп И 502

New Bloom Winery представя модерното лице на българското винопроизводство . // Икономика, 2018, N 3, с. 168-169. 

  

Сист. No: 73006

Аграрно предприемачество

- 232 -

Сп А 255

Вулова, Боряна.  България става мащеха за своите билки / Боряна Вулова. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 6, с. 42-43. 

  

Сист. No: 73137

- 233 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Малките производители по пътя към големите пазари : Онлайн платформи помагат на фермерите да достигнат до потребителите / Елица Ценова. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 6, с. 32-33. 

  

Сист. No: 73139

Растениевъдство

- 234 -

Сп З 54

Разнообразието от културни и диви родственици на пшеницата в Южна бългалрия . // Земеделие плюс, 2018, N 4, с. 4-7. 

  

Сист. No: 73141

- 235 -

Сп И 363 су

Славова, Гергана.  Перспективи в отглеждането на зърнено-бобови култури в България и съпоставка с други страни в света / Гергана Славова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 1, с. 94-103. 

  

Сист. No: 73251

Земеделие. Организация и управление

- 236 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Холандия - страна с най-интензивно земеделие в ЕС : Холандия е най-крупният производител и износител на цветя в света, а лалето е символ на страната / Петко Иванов. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 5, с. 32-33. 

  

Сист. No: 72951

- 237 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Земеделието на Словения : Словения - пример на успешно земеделие в малка полупланинска страна / Петко Иванов. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 6, с. 44-45. 

  

Сист. No: 73135

- 238 -

Сп И 502

Колева, Яна.  Е-земеделие : Дигиталните технологии ще навлязат и в селското стопанство, за да го направят по-ефективно и по-лесно управляемо / Яна Колева. // Икономика, 2018, N 3, с. 164-167. 

  

Сист. No: 73003

Биологично земеделие

- 239 -

Сп З 54

Биологичното малинопроизводство в България . // Земеделие плюс, 2018, N 3, с. 14-18. 

  

Сист. No: 72896

- 240 -

Сп З 54

Зърнено-бобви култури, отглеждани в биологично земеделие . // Земеделие плюс, 2018, N 3, с. 24-26. 

  

Сист. No: 72897

Управление на предприятията. Организация на производството

- 241 -

Сп Г 62 а

Костадинова, Нина Валериева.  Екипите в предприятията - същност и формиране / Нина Валериева Костадинова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 628-642. 

  

Сист. No: 73213

- 242 -

Сп Г 62 а

Спасова, Теодора Иванова.  Облачните изчисления през призмата на големите български предприятия и организации / Теодора Иванова Спасова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 254-265. 

  

Сист. No: 73144

- 243 -

Сп И 50 м

Димчева, Гергана.  Корпоративната социална отговорност в сферата на услугите / Гергана Димчева. // Икономическа мисъл, LXIII, N 4, с. 106-123. 

  

Сист. No: 73163

- 244 -

Сп Ч 895

Стефанов, Нако.  Класификация и преглед на основни видове организационни иновации / Нако Стефанов. // Човешки ресурси, 2018, N 4, с. 26-29. 

  

Сист. No: 72955

Мениджмънт

- 245 -

Сп Г 62 а

Бабаджанов, Божидар Георгиев.  Същност на функционалните стратегии и причини за изработването им / Божидар Георгиев Бабаджанов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 575-590. 

  

Сист. No: 73210

- 246 -

Сп П 89 тп

Братченко, Светлана.  Сценарный менеджмент: генесиз и перспективы / Светлана Братченко. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 12, с. 97-100. 

  

Сист. No: 73129

- 247 -

Сп М 486

Горялова, Ирина и др.  Искаме ли да сме №1 / Ирина Горялова, Петър Горялов. // Мениджър, 2018, N 4, с. 22-25. 

  

Сист. No: 72932

- 248 -

Сп И 363 су

Димитрова, Силвия.  Етични измерения в дейността на мултинационалните компании / Силвия Димитрова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 1, с. 224-236. 

  

Сист. No: 73270

- 249 -

Сп М 486

Донов, Юлиян.  Успехът идва тогава, когато всеки има вътрешната жажда за постижения / Юлиян Донов. // Мениджър, 2018, N 5, с. 76-78. 

  

Сист. No: 73122

- 250 -

Сп М 486

Киряков, Огнян.  Дайте смисъл, създайте дух / Огнян Киряков. // Мениджър, 2018, N 5, с. 62-63. 

  

Сист. No: 73121

- 251 -

Сп П 89 тп

Клочков, Юрий и др.  Роль стандартов менеджмента при подготовке специалистов / Юрий Клочков, Александр Шадрин. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 12, с. 128-134. 

  

Сист. No: 73132

- 252 -

Сп П 89 тп

Крючков, Владимир.  Природа принципиального сходства между сценарным менеджментом, прогнозированием и стратегическим менеджментом / Владимир Крючков. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 12, с. 92-96. 

  

Сист. No: 73128

- 253 -

Сп М 486

Спринт в кариерата . // Мениджър, 2018, N 5, с. 36-37. 

  

Сист. No: 73112

Методи на управление

- 254 -

Сп Н 326 ту

Василева, Евгения.  "Ефектът Медичи" - бизнес модели в международните отношения / Евгения Василева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 245-258. 

  

Сист. No: 73035

Планиране-метод на управление

- 255 -

Сп Г 621 БСУ

Златева, Румяна Стойкова.  Стратегическото планиране като инструмент за повишаване на инвестиционната привлекателност на селските райони / Румяна Стойкова Златева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2016, с. 66-76. 

  

Сист. No: 73217

- 256 -

Сп Н 326 ту

Пенчев, Пенчо Д.  Ръководено стопанство и икономическо планиране - теоретични анализи и дебати сред българските икономисти през 30-те години на XX век / Пенчо Д. Пенчев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 129-166. 

  

Сист. No: 73043

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 257 -

Сп И 50 м

Хаджичонева, Юлиана.  Системно изследване на предприемачеството в България / Юлиана Хаджичонева. // Икономическа мисъл, LXIII, N 4, с. 61-83. 

  

Сист. No: 73162

Корпоративно управление

- 258 -

Сп И 363 су

Серафимова, Десислава.  Оповестяване на информация за КСО и устойчиво развитие от големите български компании / Десислава Серафимова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 1, с. 204-215. 

  

Сист. No: 73268

Риск мениджмънт

- 259 -

Сп Г 62 а

Василев, Владислав Владимиров.  Добри практики и модели за информационната сигурност в бизнес организациите / Владислав Владимиров Василев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 446-458. 

  

Сист. No: 73189

- 260 -

Сп Г 621 БСУ

Илиев, Никола Илийчев.  Роля на ORSA риск мениджмънта в условията на SOLVENCY II / Никола Илийчев Илиев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2017, с. 225-229. 

  

Сист. No: 73247

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 261 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  Българският аутсорсинг се съсредоточава върху аналитичните дейности / Иван Гайдаров. // CIO, XIV, 2018, N 5, с. 70-73. 

  

Сист. No: 73166

- 262 -

Сп Б 445

Новак, Дариуш.  Основни компетенции на полските индустриални предприятия / Дариуш Новак. // Бизнес управление, XXVIII, 2018, N 1, с. 24-46. 

  

Сист. No: 72981

Мениджмънт на фирмата

- 263 -

Сп Г 62 а

Кършовска-Матева, Анна Страшимирова.  Анализ на дейността на организациите за насърчаване на търговията / Анна Страшимирова Кършовска-Матева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 559-574. 

  

Сист. No: 73195

- 264 -

Сп Г 62 а

Русенов, Георги Благоев.  Фирмена устойчивост чрез балансиране на икономическите и социалните цели / Георги Благоев Русенов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 47-58. 

  

Сист. No: 73060

Бизнес етикет

- 265 -

Сп А 582

Мицева, Стоянка.  Специфика и делови стандарти на общуване при бизнескомуникацията / Стоянка Мицева. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, с. 95-106. 

  

Сист. No: 72969

Проектно управление

- 266 -

Сп И 363 су

Гърделева, Станислава.  Елементи на проекта - необходимост за създаването на успешен проект / Станислава Гърделева. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 1, с. 237-247. 

  

Сист. No: 73271

- 267 -

Сп А 582

Михайлова-Големинова, Савина.  Финансови корекции по проекти, съфинансирани от ЕСИФ / Савина Михайлова-Големинова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, с. 88-94. 

  

Сист. No: 72968

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 268 -

Сп Н 326 ту

Мицева, Стоянка.  Експресивният език в рекламното познание и съвременната езикова ситуация / Стоянка Мицева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 187-220. 

  

Сист. No: 73044

Пъблик рилейшънс

- 269 -

Сп Н 326 ту

Нончев, Андрей.  Постсоциалистически обществени траектории: демократичен и пазарен преход или завладяване на държавата? / Андрей Нончев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, с. 43-53. 

  

Сист. No: 73021

Счетоводство

- 270 -

Сп Г 62 а

Илийкова, Йорданка Миткова.  Възможности за оптимизиране счетоводното отчитане при ценообразуването в хотелиерството / Йорданка Миткова Илийкова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 339-350. 

  

Сист. No: 73155

- 271 -

Сп Г 62 а

Колев, Росен Илиянов.  По въпроса за класифицирането на разходите в промишлените предприятия / Росен Илиянов Колев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 327-338. 

  

Сист. No: 73151

- 272 -

Сп Г 62 а

Петрова, Вера Тодорова.  Изследване нагласите на професионалната счетоводна общност в България относно счетоводното отчитане на финансовите резултати / Вера Тодорова Петрова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, с. 351-372. 

  

Сист. No: 73167

- 273 -

Сп Г 62 а

Пъшева, Ирина Орлинова.  Възможности за оценяване на финансовите инструменти в контекста на актуалните изисквания съгласно МСФО 9 Финансови инструменти / Ирина Орлинова Пъшева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 266-283. 

  

Сист. No: 73145

- 274 -

Сп Г 62 а

Стоянов, Марий Весков.  Счетоводни аспекти на режима "касова отчетност на ДДС" в предприятията от товарния автотранспорт / Марий Весков Стоянов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 310-326. 

  

Сист. No: 73148

- 275 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Разпределение на общопроизводствените разходи съгласно счетоводните стандарти / Живко Бонев. // Актив, 2018, N 4, с. 11-16. 

  

Сист. No: 72903

- 276 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Някои аспекти на счетоводното отчитане на емитираните облигационни заеми от общините / Венцислав Вечев. // Актив, 2018, N 5, с. 14-16. 

  

Сист. No: 72973

- 277 -

Сп Б 445

Димитров, Ради Стефчов.  Насоки за оптимизиране счетоводното отчитане на паричните средства по сметки на бюджетните организации в банките / Ради Стефчов Димитров. // Бизнес управление, XXVIII, 2018, N 1, с. 60-77. 

  

Сист. No: 72983

- 278 -

Сп С 953 п

Досев, Христо.  Отчитане на провизии по търговски задължения и представянето им във финансовите отчети, съставени в съответствие с МСФО / Христо Досев. // Счетоводство плюс, 2018, N 5, с. 1-4. 

  

Сист. No: 72999

- 279 -

Сп С 953 п

Досев, Христо.  Обезценка на активи при съставяне на финансови отчети в съответствие с МСФО / Христо Досев. // Счетоводство плюс, 2018, N 6, с. 1-7. 

  

Сист. No: 73174

- 280 -

Сп С 953 п

Илиева, Калинка.  Оповестяване на информация за дейността на оперативни сегменти - изисквания, проблеми, решения / Калинка Илиева. // Счетоводство плюс, 2018, N 6, с. 1-4. 

  

Сист. No: 73184

- 281 -

Сп С 953 п

Йорданов, Димитър.  Отчитане и данъчно третиране на финансиранията и субсидиите от държавата и еврофондовете / Димитър Йорданов. // Счетоводство плюс, 2018, N 6, с. 8-12. 

  

Сист. No: 73175

- 282 -

657/С/Н 267

Костов, Бойко.  Задължение на предприятие майка в България за съставяне и публикуване на консолидиран финансов отчет / Бойко Костов. // Наръчник на икономиста, 2018, N 7, с. 68-72. 

  

Сист. No: 73178

- 283 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Специфични счетоводни разходи, непризнати за данъчни цели / Лиляна Панева. // Актив, 2018, N 5, с. 16-20. 

  

Сист. No: 72985

- 284 -

Сп А 454

Попова, Евгения.  Облагане и деклариране на доходите на физически лица, регистрирани като земеделски стопани / Евгения Попова. // Актив, 2018, N 4, с. 2-6. 

  

Сист. No: 72898

- 285 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Същност на платежната система PayPal. Аспекти на счетоводното отчитане на разчетите с контрагентите / Евгени Рангелов. // Актив, 2018, N 4, с. 7-10. 

  

Сист. No: 72901

- 286 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Криптовалута: същност, отчитане, данъчни аспекти / Евгени Рангелов. // Актив, 2018, N 5, с. 8-13. 

  

Сист. No: 72977

- 287 -

Сп Б 445

Станева, Валентина.  Професионалната компетентност при използването на счетоводни приблизителни оценки във финансовите отчети на предприятията / Валентина Станева. // Бизнес управление, XXVIII, 2018, N 1, с. 47-59. 

  

Сист. No: 72982

- 288 -

Сп С 953 п

Станева, Валентина.  Имуществената отговорност при липси на активи в предприятията от нефинансовия сектор / Валентина Станева. // Счетоводство плюс, 2018, N 5, с. 8-11. 

  

Сист. No: 72994

- 289 -

Сп Ф 531 п

Филипов, Велин.  За някои аспекти и въпроси, свързани с публичността на финансовите отчети за 2017 г. / Велин Филипов. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 5, с. 5-14. 

  

Сист. No: 73012

- 290 -

Сп Ф 531 п

Цветанова, Мария.  Провеждане на инвентаризация в бюджетните организации / Мария Цветанова. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 4, с. 3-20. 

  

Сист. No: 72917

Осигурително счетоводство

- 291 -

Сп А 454

Заркова, Вержиния.  Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица / Вержиния Заркова. // Актив, 2018, N 4, с. 29-34. 

  

Сист. No: 72907

Счетоводни експертизи

- 292 -

Сп Г 62 а

Янков, Димитър Б.  Бюджетиране на производствените разходи в оризопроизводството / Димитър Б. Янков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 400-414. 

  

Сист. No: 73181

Одиторски контрол

- 293 -

Сп Г 62 а

Терзиев, Любомир Росенов.  Приложение на извадковия подход при одита върху обществените поръчки / Любомир Росенов Терзиев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 284-296. 

  

Сист. No: 73146

- 294 -

Сп С 953 п

Маркова, Анелия.  Значението на ревизионните актове в наказателния процес / Анелия Маркова. // Счетоводство плюс, 2018, N 6, с. 15-16. 

  

Сист. No: 73176

- 295 -

Сп В 986

Младенов, Младен.  Административните санкции на основания от GPPR / Младен Младенов. // Вътрешен одитор, XIV, 2018, N 1, с. 20-27. 

  

Сист. No: 73079

- 296 -

Сп В 986

Развитие на функцията по вътрешен одит . // Вътрешен одитор, XV, 2018, N 1, с. 37-40. 

  

Сист. No: 73091

- 297 -

Сп В 986

Суит, Ева.  Нуждата от интеграция / Ева Суит. // Вътрешен одитор, XV, 2017, N 4, с. 30-31. 

  

Сист. No: 73098

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 298 -

Сп Г 62 а

Стефанова, Надежда Косева.  Управление чрез подобряване качеството и мотивацията на персонала в малкия и средния бизнес / Надежда Косева Стефанова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 544-558. 

  

Сист. No: 73194

- 299 -

Сп И 502

Григорова, Тони.  Работните места на бъдещето : Изкуственият интелект ще е важен фактор в света на труда, угроза ли е това за хората / Тони Григорова. // Икономика, 2018, N 3, с. 58-61. 

  

Сист. No: 72995

- 300 -

Сп П 89 тп

Измайлова, Марина.  Эволюция стратегической роли управления человеческими ресурсами на корпоративном уровне / Марина Измайлова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 12, с. 101-110. 

  

Сист. No: 73130

- 301 -

Сп Ч 895

Интровертът - чешитът в екипа . // Човешки ресурси, 2018, N 5, с. 26-27. 

  

Сист. No: 73209

- 302 -

Сп Ч 895

Какво е burn-out и някои модерни начини за справяне с него . // Човешки ресурси, 2018, N 4, с. 2-4. 

  

Сист. No: 72946

- 303 -

Сп Ч 895

Лоялност към работодателя? . // Човешки ресурси, 2018, N 4, с. 14-16. 

  

Сист. No: 72954

- 304 -

Сп П 89 тп

Тугускина, Г.  Условия формирования человеческого капитала сельского населения / Г. Тугускина. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 12, с. 111-118. 

  

Сист. No: 73131

Транспорт

- 305 -

Сп И 363 су

Желязкова, Донка.  Екологични проблеми и решения в транспортния сектор на България / Донка Желязкова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 1, с. 28-33. 

  

Сист. No: 73221

- 306 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Какъв ще е транспортният пазар у нас до 2030 година / Ралица Русинова. // Логистика, XIV, 2018, N 4, с. 30-33. 

  

Сист. No: 72937

Хранително-вкусова промишленост

- 307 -

Сп Х 74 п

Новият биологичен регламент ще даде сигурност . // Хранително-вкусова промишленост, LXVII, 2018, N 4, с. 24-26. 

  

Сист. No: 73115

- 308 -

Сп Х 74 п

Райнов, Пламен Р.  Приложение на софтуерния продукт Flow Simulation в хранителна промишленост / Пламен Р. Райнов. // Хранително-вкусова промишленост, LXVII, 2018, N 4, с. 29-33. 

  

Сист. No: 73116

Информационни технологии

- 309 -

В К 263

Босев, Росен.  Гиди закон за личните данни : Как ще бъде доразвит GDPR на национално ниво е много по-голям проблем от самия регламент. Началото не изглежда обещаващо / Росен Босев. // Капитал, XXVI, N 22, 1-7 юни 2018, с. 16-17. 

  

Сист. No: 73037

- 310 -

В К 263

Запрянов, Йоан.  Олекотяване на облаците / Йоан Запрянов. // Капитал, XXVI, N 18, 4-10 май 2018, с. 58-59. 

  

Сист. No: 72915

- 311 -

В К 263

Манолова, Мария.  GDPR-калипсис : Девет въпроса и отговора за новата регулация за защита на лични данни / Мария Манолова. // Капитал, XXVI, N 21, 25-31 май 2018, с. 26-27. 

  

Сист. No: 72990

- 312 -

В К 263

Манолова, Мария.  Животът след GDPR / Мария Манолова. // Капитал, XXVI, N 22, 1-7 юни 2018, с. 11-13. 

  

Сист. No: 73029

- 313 -

В К 263

Манолова, Мария.  Доколко не ще означава не : Първите сигнали след въвеждането на новия регламент са, че няма да донесе дълбоки промени / Мария Манолова. // Капитал, XXVI, N 22, 1-7 юни 2018, с. 14-15. 

  

Сист. No: 73036

- 314 -

В К 263

Михайлова, Гергана.  Защо ми е портфейл, когато има phyre : Българска компания прави заявка за присъствие на пазара на дигитални разплащания / Гергана Михайлова. // Капитал, XXVI, N 24, 15-21 юни 2018, с. 56-58. 

  

Сист. No: 73156

- 315 -

Сп Н 326 ту

Денчев, Емил.  Проблеми и решения при информационното осигуряване на клъстери от малки и средни предприятия (МСП) / Емил Денчев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2017, с. 13-25. 

  

Сист. No: 73040

- 316 -

Сп Г 62 а

Кузнецов, Юрий Иванов.  Особености на автоматизираната информационна система за управление на висшето училище / Юрий Иванов Кузнецов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 415-431. 

  

Сист. No: 73182

- 317 -

Сп Г 621 БСУ

Орозова, Даниела.  Извличане на знания от данни в образователно пространство / Даниела Орозова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2016, с. 5-18. 

  

Сист. No: 73208

- 318 -

Сп Г 62 а

Петров, Александър Иванов.  Проблеми на внедряването, използването и развитиета на ИТ сървис мениджмънта / Александър Иванов Петров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 432-445. 

  

Сист. No: 73183

- 319 -

Сп И 502

Александров, Александр.  Facebook в кръгова отбрана : Стартъпът, който започна да влияе на глобалната политика / Александр Александров. // Икономика, 2018, N 3, с. 96-99. 

  

Сист. No: 73004

- 320 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Какво предвижда проектът за изменение на Закона за защита на лични данни / Андрей Александров. // Труд и право, XXVII, 2018, N 5, с. 46-53. 

  

Сист. No: 73013

- 321 -

Сп Б 445

Алтухова, Наталья Фаридова и др.  Как да създадем бизнес ценности с помощта на цифрови технологии и трансформиране на подходите към управлението? / Наталья Фаридовна Алтухова, Елена Василева, Виталий Емилиянов. // Бизнес управление, XXVIII, 2018, N 1, с. 78-92. 

  

Сист. No: 72984

- 322 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Тъмните и светлите страни на изкуствения интелект / Ники Божилов. // Логистика, XIV, 2018, N 5, с. 52-53. 

  

Сист. No: 73097

- 323 -

Сп А 582

Боянов, Любен.  Възможности и опасности от внедряването на решения в Интернет на обектите / Любен Боянов. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, с. 114-120. 

  

Сист. No: 72971

- 324 -

Сп М 486

Велева, Ирина.  Започва най-голямото ребрандиране / Ирина Велева. // Мениджър, 2018, N 5, с. 46-47. 

  

Сист. No: 73119

- 325 -

Сп C 58

Виолино, Боб.  Рисковете пред AI бизнеса: регулаторни и правни праблеми / Боб Виолино. // CIO, XIV, 2018, N 5, с. 52-54. 

  

Сист. No: 73158

- 326 -

Сп C 58

Виолино, Боб.  Какво му трябва на вашия бизнес - AI или RPA / Боб Виолино. // CIO, XIV, 2018, N 5, с. 55-58. 

  

Сист. No: 73160

- 327 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  Платформата LEAPS внася социален елемент в тренировките / Иван Гайдаров. // CIO, XIV, 2018, N 5, с. 30-33. 

  

Сист. No: 73157

- 328 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  IoT устройствата - все още уязвими, но с огромен потенциал / Иван Гайдаров. // CIO, XIV, 2018, N 5, с. 74-77. 

  

Сист. No: 73169

- 329 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Блокчейн и киберсигурност - ножът е с две остриета / Мария Динкова. // CIO, XIV, 2018, N 4, с. 74-76. 

  

Сист. No: 72914

- 330 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Благодарение на IoT застраховката ще стане повече превантивна и по-малко реактивна / Мария Динкова. // CIO, XIV, 2018, N 5, с. 62-64. 

  

Сист. No: 73164

- 331 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Клиентското преживяване - тънката червена линия между успеха и провала / Мария Динкова. // CIO, XIV, 2018, N 5, с. 78-80. 

  

Сист. No: 73171

- 332 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Да гарнираме бизнеса с приложение, или как се управлява дигитална компания / Мария Динкова. // CIO, XIV, 2018, N 5, с. 82-85. 

  

Сист. No: 73172

- 333 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Дигитализацията ще превърне Nike в следващия D2C бранд / Мария Динкова. // CIO, XIV, 2018, N 5, с. 86-88. 

  

Сист. No: 73173

- 334 -

Сп C 58

Королов, Мария.  Изкуственият интелект превзема ERP системите / Мария Королов. // CIO, XIV, 2018, N 4, с. 54-58. 

  

Сист. No: 72911

- 335 -

Сп А 582

Милев, Пламен.  Възможности за извършване на интернет мониторинг в публични организации / Пламен Милев. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, с. 58-59. 

  

Сист. No: 72966

- 336 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  ИТ светът ще бъде хибриден / Венцислав Савов. // Мениджър, 2018, N 5, с. 109. 

  

Сист. No: 73133

- 337 -

Сп И 502

Сакс, Джефри.  Facebook и бъдещето на поверителността на личните данни в интернет / Джефри Сакс. // Икономика, 2018, N 3, с. 92-95. 

  

Сист. No: 72998

- 338 -

Сп C 58

Стаматова, Виргиния.  Еволюцията на ERP системите - кой губи и кой печели / Виргиния Стаматова. // CIO, XIV, 2018, с 4-7. 

  

Сист. No: 72909

- 339 -

Сп C 58

Стаматова, Виргиния.  Индустрия 4.0 - мечта или реалност? / Виргиния Стаматова. // CIO, XIV, 2018, N 4, с. 8-10. 

  

Сист. No: 72910

- 340 -

Сп C 58

Стаматова, Виргиния.  GDPR преобръща дигиталната икономика / Виргиния Стаматова. // CIO, XIV, 2018, N 4, с. 70-73. 

  

Сист. No: 72913

- 341 -

Сп C 58

Стаматова, Виргиния.  Дигиталната трансформация има много лица / Виргиния Стаматова. // CIO, XIV, 2018, N 5, с. 4-5. 

  

Сист. No: 73149

- 342 -

Сп C 58

Стаматова, Виргиния.  Цифровата промяна поставя нови изпитания пред CIO / Виргиния Стаматова. // CIO, XIV, 2018, N 5, с. 10-13. 

  

Сист. No: 73152

- 343 -

Сп C 58

Стаматова, Виргиния.  Дигитализацията позволява на компаниите да станат проактивни / Виргиния Стаматова. // CIO, XIV, 2018, N 5, с. 14-16. 

  

Сист. No: 73153

- 344 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  Новата технологична вълна в бизнеса / Начо Стригулев. // Мениджър, 2018, N 4, с. 112-113. 

  

Сист. No: 72936

- 345 -

Сп C 58

Суинхоу, Дан.  Дигиталният помощник - история и бъдеще на гласовата технология / Дан Суинхоу. // CIO, XIV, 2018, N 5, с. 59-61. 

  

Сист. No: 73161

- 346 -

Сп C 58

Фийран, Николас.  Чатботовете, които трансформират бизнеса / Николас Фийран. // CIO, XIV, 2018, N 4, с. 60-61. 

  

Сист. No: 72912

- 347 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Данните са новото злато : Цифровото простронство се регулира, за да се ограничи неправомерната употреба на информация за дигиталното "аз" на потребителите / Татяна Явашева. // Икономика, 2018, N 3, с. 88-91. 

  

Сист. No: 72997

Информационни мрежи. Информационни системи

- 348 -

Сп А 454

Банков, Стефан.  Практически въпроси за прилагане на регламент 2016/679 на Европейския парламент по защита на личните данни / Стефан Банков. // Актив, 2018, N 5, с. 2-7; N 6, с. 6-12. 

  

Сист. No: 72976

- 349 -

Сп С 953 п

Василева, Мариана.  Обхват на документите, които работодателят може да съхранява в електронен формат / Мариана Василева. // Счетоводство плюс, 2018, N 6, с. 1-6. 

  

Сист. No: 73186

- 350 -

Сп М 486

Малчев, Георги.  Маркетинг в ерата на защитените лични данни / Георги Малчев. // Мениджър, 2018, N 5, с. 48-49. 

  

Сист. No: 73120

- 351 -

Сп C 58

Ново поколение решения за прпедовратяване на неоторизиран достъп . // CIO, XIV, 2018, N 4, с. 77. 

  

Сист. No: 72916

- 352 -

Сп C 58

Стаматова, Виргиния.  GDPR е тук, но разговорът за личните данни започва сега / Виргиния Стаматова. // CIO, XIV, 2018, N 5, с. 6-8. 

  

Сист. No: 73150

- 353 -

Сп М 486

Тодорова, Светлана.  Честността към хората е в основата на регламента на лични данни / Светлана Тодорова. // Мениджър, 2018, N 5, с. 86-87. 

  

Сист. No: 73124

- 354 -

Сп П 147 п

Фети, Невин.  Връзката между понятията аминистратор, обработващ лични данни, трета страна и получател / Невин Фети. // Търговско и облигационно право, XXII, 2018, N 4, с. 80-89. 

  

Сист. No: 72923

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 355 -

Сп А 255

Вулова, Боряна.  Край на географското блокиране при онлайн пазаруване в ЕС / Боряна Вулова. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 5, с. 14-15. 

  

Сист. No: 72950

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 356 -

Сп Г 62 а

Вълкова, Василиса Емилова.  Състояние и тенденции вразвитието на туроператорската дейност в България и страните от Европейския съюз за периода 2007-2017 / Василиса Емилова Вълкова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 477-490. 

  

Сист. No: 73191

- 357 -

Сп И 363 су

Владова, Катя.  Концепция за динамични способности за организациите в туристическия бранш / Катя Владова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 1, с. 181-188. 

  

Сист. No: 73265

- 358 -

Сп И 363 су

Казанджиева, Велина и др.  Оценка на влиянието на фактори от мезосредата върху младежкия туризъм в България / Велина Казанджиева, Катина Попова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2017, N 1, с. 158-171. 

  

Сист. No: 73256

- 359 -

Сп М 68 э

Понеделко, Г. и др.  Экологический туризм в странах Южной Европы / Г. Понеделко, Ю. Квашнин. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2018, N 2, с. 73-82. 

  

Сист. No: 73063

- 360 -

Сп Г 62 Св

Eminov, Anar et al.  Assessment of education and employment cooperation in Azerbaijan tourism industry / Anar Eminov, Ilaha Aliyeva. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2017, с. 121-141. 

  

Сист. No: 73052

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 361 -

В Д 92

Двадесет и пет] 25-годишен юбилей чества кагедра "Международни икономически отношения" при Стопанска академия . // Дунавско дело, LXIV, N 19, 18-24 май 2018, с. 8. 

  

Сист. No: 72964

- 362 -

В Д 92

Стратегическо партньорство на Академията с национална компания за преодоляване на младежката безработица . // Дунавско дело, LXIV, N 22, 8-14 юни 2018, с. 8. 

  

Сист. No: 73105

- 363 -

В Д 92

Студентският театър с награда от национален фестивал в Каварна . // Дунавско дело, LXIV, N 24, 22-28 юни 2018, с. 8. 

  

Сист. No: 73207

- 364 -

В Д 92

Украински магистри, по проект за "двойна диплома", приключиха изпитната сесия в Стопанска академия . // Дунавско дело, LXIV, N 24, 22-28 юни 2018, с. 8. 

  

Сист. No: 73206


 Индекс по АВТОРИ

Абрашева, Марчела 12 
Александров, Александр 27 319 
Александров, Александър Д. 96 
Александров, Андрей 145 163 164 165 320 
Алтухова, Наталья Фаридовна 175 321 
Ангелов, Георги 70 108 
Ангелов, Георги Иванов 224 
Ангелова, Антоанета 111 
Ангеловска, Силвана 49 
Андреев, Румен 28 
Антонов, Иван 161 
Апостолова, Яна 48 
Атанасов, А. 209 
Атанасова, Камелия 207 
Бабаджанов, Божидар Георгиев 245 
Балацкий, Е. 205 
Банков, Стефан 348 
Банов, Христо 1 
Батаков, Иван Стефанов 117 
Башев, Храбрин 112 
Бекяров, Огнян 125 
Белчева, Весела 186 
Биолчева, Петя 50 
Богомилова, Жанет 37 
Божилов, Ники 130 322 
Бонев, Живко 275 
Бонева, Марианджела Ангелова 67 
Борисов, Борислав 177 
Борох, О. 100 
Босев, Росен 309 
Боянов, Борислав Емилов 213 
Боянов, Любен 323 
Братченко, Светлана 246 
Брезоева, Бойка 183 
Бркич, Ясна 5 
Бучнев, Александр 222 
Бънева - Попова, Марияна Стефанова 187 
Бъчварова, Маргарита 158 
Василев, Владислав Владимиров 259 
Василева, Евгения 254 
Василева, Елена 321 
Василева, Мариана 349 
Васильева, Елена Викторовна 175 
Велева, Ирина 324 
Вечев, Венцислав 276 
Виолино, Боб 325 326 
Владимиров, Десислав 95 
Владимиров, Мирослав 51 
Владова, Катя 357 
Вулова, Боряна 232 355 
Вълкова, Василиса Емилова 356 
Вълчев, Бойко 101 
Вълчева, Людмила 120 
Гайдаров, Иван 261 327 328 
Гаров, В. 215 
Гаров, Св. 215 
Гатева, Цветозария Димитрова 9 
Георгиев, Владислав 125 
Георгиев, Любомир 4 8 
Гечева, Виктория Бисерова 162 
Глинская, Ирина 105 
Гонтарь, Николай 97 
Горялов, Петър 247 
Горялова, Ирина 247 
Граматикова, Елица 121 
Григорова, Тони 299 
Гугутков, Д. 215 
Гърделева, Станислава 266 
Данилов, Ю. А. 62 
Делибеев, Петко 212 
Денчев, Емил 315 
Джилизов, Велко 89 
Джорджевич, Виолета 5 
Димитров, Ради Стефчов 277 
Димитрова, Елка 38 
Димитрова, Силвия 248 
Димитрова, Татяна 228 
Димов, Сава 135 
Димова, Елена 168 
Димчева, Гергана 243 
Динкова, Мария 39 329 330 331 332 333 
Долженко, Руслан 91 
Доманов, Николай 146 
Донов, Юлиян 249 
Дорохова, Н. 41 
Досев, Христо 278 279 
Дъбева, Таня 116 
Екимова, Н. 205 
Емилиянов, Виталий 321 
Ефтимова, Диана Лъчезарова 220 
Желязкова, Донка 305 
Жотева, Мая 71 
Запрянов, Йоан 310 
Заркова, Вержиния 181 182 291 
Заркова, Силвия Сашева 66 
Златева, Румяна Стойкова 255 
Иванов, Иван Василев 221 
Иванов, Петко 236 237 
Иванова, Радка 26 
Иванова, Радостина 33 
Идрисов, Г. И. 106 
Измайлова, Марина 300 
Илиев, Никола Илийчев 260 
Илиева, Калинка 280 
Илиева, Петя 3 
Илийкова, Йорданка Миткова 270 
Йорданов, Димитър 72 281 
Йорданов, Йордан 228 
Йорданова, Петя Валентинова 118 
Йорданова, Румяна 73 
Йорданова, Таня Стайкова 43 
Кабакчиева, Цветелина Тодорова 225 
Казанджиева, Велина 358 
Каишев, К. 140 
Капитанов, Тодор 34 
Карагьозова, Надие 188 
Касабова, Камелия 122 
Квашнин, Ю. 359 
Кинева, Тодорка 204 
Киречев, Дамян 214 229 
Кирилова, Катя 178 
Кирилова, Милена 74 133 
Киричева, Здравка Костадинова 119 
Киряков, Огнян 250 
Клочков, Юрий 251 
Княгинин, В. Н. 106 
Кодинова, Елена 123 
Колев, Иван 207 
Колев, Росен Илиянов 271 
Колева, Яна 238 
Кондратьев, Владимир 141 
Королов, Мария 334 
Костадинова, Нина Валериева 241 
Костов, Бойко 282 
Кръстев, Людмил Б. 63 
Кръстева, Десислава 35 147 
Крючков, Владимир 252 
Кузнецов, Юрий Иванов 316 
Куртева, Стойка 166 
Кършовска-Матева, Анна Страшимирова 263 
Лазарова, Емилия 190 
Ламбова, Йорданка 120 
Ласкова, Виолета Петева 126 
Ломанов, А. 100 
Луканова, Георгина 116 
Любенова, Беатрис Венциславова 44 
Любенова, Беатрис, В. 102 
Мавров, Момчил 169 170 171 
Малчев, Георги 350 
Манолова, Мария 311 312 313 
Маринов, Ивайло 61 
Марков, Методи 148 
Марков, Юлиян 20 
Маркова, Анелия 294 
Матева, Галя 189 
Махлелиева-Кларксън, Лора 14 
Милев, Пламен 335 
Милушева, Вяра 210 
Минкова, Ганета 75 
Мирчевска, Александра 32 
Митев, Владимир 103 
Митева, Десислава Димитрова 136 
Митевска-Енчева, Майяна 190 
Михайлов, Генадий 208 
Михайлова, Гергана 314 
Михайлова, Екатерина 149 
Михайлова, Михаела 127 
Михайлова-Големинова, Савина 267 
Мицева, Стоянка 265 268 
Младенов, Младен 150 179 295 
Наумова, Стефка 151 
Недев, Божидар 93 
Нейкова, Мария 11 
Несторов, Людмил 25 
Николаев, Даниел Емилов 45 
Николаева, Нора Иванова 216 
Николов, Николай 21 
Николов, Радмил 113 214 
Николова, Галина 42 
Николова, Гергана Божидарова 88 
Николова, Николета 7 
Николова, Райна 180 
Николова, Таня Минкова 15 
Новак, Дариуш 262 
Ножаров, Щерьо Ст. 98 
Нончев, Андрей 269 
Орозова, Даниела 317 
Островски, Николай 76 159 
Паев, Костадин 152 
Панева, Лиляна 77 78 79 80 283 
Пачев, Петър 129 
Пашева, Евдокия 191 
Пенчев, Георги 157 
Пенчев, Пенчо 107 
Пенчев, Пенчо Д. 256 
Пенчева, Р. 107 
Петков, Георги 190 
Петков, Михаил Билев 226 
Петкова, Аника 109 
Петров, Александър Иванов 318 
Петров, Величко 10 
Петров, К. 142 
Петров, Петър 153 
Петров, Ярослав Петров 68 
Петрова, Вера Тодорова 272 
Петрова, Димитрина 154 
Петрунов, Георги 22 
Пивоваров, Д. А. 62 
Понеделко, Г. 359 
Попов, Юлиан 13 
Попова, Евгения 284 
Попова, Катина 358 
Проданов, Васил 6 
Проданов, Христо 30 
Проданова, Ивелина 11 
Пъшева, Ирина Орлинова 273 
Радлова, Невена 184 
Радоева, Росица, Пламенова 176 
Райнов, Пламен Р. 308 
Ракаджийска, Теменуга 143 
Рангелов, Евгени 285 286 
Рашев, Боян 99 
Рохова, Мария 217 
Русенов, Георги Благоев 264 
Русинова, Ралица 131 132 306 
Савов, Венцислав 90 336 
Сакс, Джефри 337 
Саракинов, Георги 155 
Семерджиев, Пантелей 172 
Семкова, Боряна 223 
Серафимова, Десислава 258 
Славков, Антонио 46 
Славова, Гергана 235 
Славова, Лиляна Янкова 211 
Сланев, Калин 230 
Спасова, Теодора Иванова 242 
Стаматова, Виргиния 338 339 340 341 342 343 352 
Станева, Валентина 287 288 
Станкулов, Цветан 82 83 
Станчев, Красен 64 104 
Станчева, Виктория 128 
Стефанов, Нако 244 
Стефанов, Стефан 105 
Стефанова, Надежда Косева 298 
Стоева, Десислава 173 
Стоилова, Вяра 110 
Стоилова-Николова, Живка 185 
Стойкова, Ани 94 
Стойкова, Юлия 166 
Стоянов, Александър 19 
Стоянов, Марий Весков 274 
Стригулев, Начо 344 
Суинхоу, Дан 345 
Суит, Ева 297 
Сярова, Елка 29 
Танушев, Християн 16 
Терзиев, Любомир Росенов 293 
Тодоров, Иван 27 
Тодоров, Теодор 47 
Тодорова, Атанаска 40 
Тодорова, Лариса 167 
Тодорова, Людмила Петрова 92 
Тодорова, Мария 160 
Тодорова, Миглена 48 
Тодорова, Светлана 353 
Томов, Ивайло 52 
Тошкова, Светла 31 
Трифонова, Цветомира В. 124 
Трофимов, Д .В. 53 
Трошанов, Стоян 139 
Тугускина, Г. 304 
Федченко, А. 41 
Фети, Невин 354 
Фийран, Николас 346 
Филипов, Велин 289 
Хабова, Антонина 23 
Хаджииванов, Константин 191 
Хаджичонева, Юлиана 257 
Христов, Христо 20 
Христов, Чавдар 36 
Христова, Мариета 17 
Христова, Синтия Маргаритова 18 
Цакова, Виолета 2 
Цветанова, Мария 290 
Цветанова-Минчева, Анелия 174 
Цветкова, Лорета 86 87 
Ценов, Димитър 69 
Ценова, Елица 233 
Ценова, Любка 84 85 
Цонков, Николай 24 
Чанков, Георги 144 
Черкезова, Патриция 156 
Чиприянова, Галина 209 
Шадрин, Александр 251 
Шопов, Тодор 192 
Явашева, Татяна 54 347 
Янков, Димитър Б. 292 
Янкова, Цветана 86 
Янчева, Ирина Георгиева 211 
Aliyeva, Ilaha 360 
Bai, Jennie 55 
Bianchi, Milo 65 
Bordalo, Pedro 56 
Drechsler, Itamar 57 
Eminov, Anar 360 
Gennaioli, Nicola 56 
Krishnamurty, Arvind 55 
Ru, Hong 58 
Savov, Alexi 57 
Schnabl, Philipp 57 
Schwert, Michael 59 
Shleifer, Andrei 56 
Weymuller, Charles-Henri 55 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авиационните индустрии на Румъния и на България се засилват за полет 103 
Автоматичен обмен на отчети по държави 161 
Административните санкции на основания от GPPR 295 
Академията отново посрещна свои възпитаници 193 
Актуални промени в Закона за митниците и в Закона за акцизите и данъчните складове 84 
Актуални промени в застрахователното счетоводство 184 
Амбициите и проблемите на един Университет 212 
Анализ на дейността на организациите за насърчаване на търговията 263 
Анализ на резултатите от реализирани програми и проекти за намаляване на бедността и социално включване в Северозападния район на планиране 15 
Аналитична философия на образованието - история, методи и перспективи 7 
Апробиране на модел за управление риска на франчайзодателя на база количествен подход 118 
Аспекти на процеса на обучение по дисциплината "Фирмена организация" 210 
Бенелюкс като успешен модел за регионално сътрудничество. Приложимост за България и ЮИЕ 101 
Бизнес и государство в развитии трансграничной кластеризации 97 
Бизнес цикълът и съвременните му характеристики 96 
Биологичното малинопроизводство в България 239 
Благодарение на IoT застраховката ще стане повече превантивна и по-малко реактивна 330 
Блокчейн и киберсигурност - ножът е с две остриета 329 
Борсовият пазар и неговото организиране 95 
Бумът в е-търговията променя b2b пазара 123 
Бъдещето на одиторската професия представи KPMG 194 
България става мащеха за своите билки 232 
Българският аутсорсинг се съсредоточава върху аналитичните дейности 261 
Бюджетиране на производствените разходи в оризопроизводството 292 
Взаимните фондове предпочетоха български активи 52 
Видове държавни разходи. Разходи за образование 48 
Виното и диетите 218 
Висше образование в Бавария 206 
Влияние на институционалната среда върху аграрната устойчивост в България 112 
Влияние на климатичните промени върху развитието на аграрния сектор - адаптация и мерки за смекчаване 229 
Войните на XXI век и остарялото европейско мислене 143 
Връзката между понятията аминистратор, обработващ лични данни, трета страна и получател 354 
Връзки с обществеността - необходимият управленски подход в съвременното училище 188 
Въздействие на правото на ЕС върху националното законодателство по опазване на околната среда 151 
Възложителите все още могат да използват резервни членове в комисиите за обществени поръчки 169 
Възможен ли е втори Балкански съюз 140 
Възможности за извършване на интернет мониторинг в публични организации 335 
Възможности за оптимизиране счетоводното отчитане при ценообразуването в хотелиерството 270 
Възможности за оценяване на финансовите инструменти в контекста на актуалните изисквания съгласно МСФО 9 Финансови инструменти 273 
Възможности и опасности от внедряването на решения в Интернет на обектите 323 
Въпросът за конституционния контрол в България 1879-1947 година 152 
Геомаркетинговое моделирование расположения устройств самообслуживания банковской организации в городе 91 
Гибкая занятость: глобальный, российский и региональный аспекты 41 
Гиди закон за личните данни 309 
Големите битки на големите марки 156 
Да гарнираме бизнеса с приложение, или как се управлява дигитална компания 332 
Дайте смисъл, създайте дух 250 
Данните са новото злато 347 
Данъчно облагане на блог в Интернет, в който се публикуват реклами 79 
Данъчно третиране на доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределяни или получавани от местни юридически лица 73 
Данъчно третиране по ЗДДФЛ и ЗКПО на обезщетение за трудова злополука 86 
Датиране и прогнозиране на икономическия цикъл на България 27 
Двадесет и пет] 25-годишен юбилей чества кагедра "Международни икономически отношения" при Стопанска академия 361 
Двустранните отношения между Република България и Грузия 137 
Демографският проблем - заплаха за националната сигурност 11 
Дигитализацията позволява на компаниите да станат проактивни 343 
Дигитализацията ще превърне Nike в следващия D2C бранд 333 
Дигиталната социология като нова практика и стандарт в обучението по социология 17 
Дигиталната трансформация има много лица 341 
Дигиталният помощник - история и бъдеще на гласовата технология 345 
Динамика в средата за сигурност и необходимите промени в Стратегията за национална сигурност на България 24 
Дипломираха се магистри от випуск 2017 195 
Дискриминационни полбитики във висшето образование 211 
Дисциплинарна и имуществена отговорност на работниците и служителите 164 
Добри практики и модели за информационната сигурност в бизнес организациите 259 
Доказателствената стойност на фактурата 77 
Доколко не ще означава не 313 
Докторантура ли не 208 
Дронове в лозарството 227 
Държавен бюджет и бюджетна политика на Република България 67 
Държавна задлъжнялост и бюджетен дефицит на страните от Еврозоната през призмата на Маастрихтските критерии 66 
Е-земеделие 238 
Е-игра и обучение. Креативно използване на информационно-комуникационните инструменти в библиотеката 5 
Еволюционно развитие на Европейската екологична политика 213 
Еволюцията на ERP системите - кой губи и кой печели 338 
Европейска перспектива за криптовалутите и блокчейн технологиите 49 
Евроскептицизъм - същност, причини, проявление 144 
Екипите в предприятията - същност и формиране 241 
Екологични проблеми и решения в транспортния сектор на България 305 
Експресивният език в рекламното познание и съвременната езикова ситуация 268 
Елементи на проекта - необходимост за създаването на успешен проект 266 
Етични измерения в дейността на мултинационалните компании 248 
Животът след GDPR 312 
За задъжението на работодателската страна да преговаря за сключване на колективен трудов договор 33 
За някои аспекти и въпроси, свързани с публичността на финансовите отчети за 2017 г. 289 
За някои принципи при определянето и събирането на публични вземания 75 
За пътеките, истините и живота на Бенжамен Варон 25 
За размерите на глобите и имуществените санкции за нарушения на правния режим за защита на личните данни 165 
Задължение на предприятие майка в България за съставяне и публикуване на консолидиран финансов отчет 282 
Задължения на обработващите лични данни съгласно изискванията на GDRP 147 
Заполитическата икономия в катедра "Политическа икономия" на УНСС 31 
Започва най-голямото ребрандиране 324 
Защо ми е портфейл, когато има phyre 314 
Защо няма смисъл от особен закон за "личния фалит" 64 
Защо си струва да управлявате устойчиво 114 
Земеделието на Словения 237 
Значението на ревизионните актове в наказателния процес 294 
Зърнено-бобви култури, отглеждани в биологично земеделие 240 
Идва ли ново златно десетилетие. България след 10 години ще е Полша днес 108 
Извличане на знания от данни в образователно пространство 317 
Изграждането и функционирането на вътрешния пазар на ЕС като основание за хармонизация и синхронизация на данъците в Общността 154 
Изкуственият интелект превзема ERP системите 334 
Износът и вносът на България за периода 2009-2015 г. 120 
Изследване нагласите на професионалната счетоводна общност в България относно счетоводното отчитане на финансовите резултати 272 
Иконовмиката на България в най-добрия от всички възможни светове 104 
Икономиката на Грузия 138 
Икономическото неравенство в България в 21 век 102 
Имиджът на Русия в контекста на политическия маркетинг: новите реалности 105 
Имуществената отговорност при липси на активи в предприятията от нефинансовия сектор 288 
Индекс на административния капацитет на държавната администрация 177 
Индустрии, академичните среди и правителства - на война с огромните хранителни отпадъци 115 
Индустрия 4.0 - мечта или реалност? 339 
Инновационная и инвестиционная активность в возобновляемой энергетике 222 
Иновативни енергийни технологии - глобални пазарни проекции 221 
Интровертът - чешитът в екипа 301 
Инфлационни и дефлационни тенденции в Световната икономика. 92 
Искаме ли да сме №1 247 
ИТ светът ще бъде хибриден 336 
Как да създадем бизнес ценности с помощта на цифрови технологии и трансформиране на подходите към управлението? 321 
Какви промени предстоят в правилата за облагане с ДДС на трансграничната електронна търговия? 85 
Какво е burn-out и някои модерни начини за справяне с него 302 
Какво му трябва на вашия бизнес - AI или RPA 326 
Какво не знаем за соргото? 230 
Какво предвижда проектът за изменение на Закона за защита на лични данни 320 
Какъв ще е транспортният пазар у нас до 2030 година 306 
Класификация и преглед на основни видове организационни иновации 244 
Клиентското преживяване - тънката червена линия между успеха и провала 331 
Клуб на ветераните учредиха бивши академични преподаватели 196 
Колективното управление на авторски и сродни на тях права в България след последните изменения и допълнения в Закона за авторското право и сродните му права 155 
Конец глобализации или новый этап? 141 
Концепция за динамични способности за организациите в туристическия бранш 357 
Корпоративната социална отговорност в сферата на услугите 243 
Край на географското блокиране при онлайн пазаруване в ЕС 355 
Краят на парите и бъдещето на цивилизацията 90 
Креативно мислене в светлината на поведенческата и креативната икономика 28 
Криптовалута: същност, отчитане, данъчни аспекти 286 
Критерии и методи за селектиране на проект в проектно портфолио в съвременните бизнес условия 111 
Критична инфраструктура - стратегически изменения 173 
Културното наследство като дипломатически инструмент и форма на международно общуване 3 
Лоялност към работодателя? 303 
Малките производители по пътя към големите пазари 233 
Маркетинг в ерата на защитените лични данни 350 
Мениджмънт, маркетинг и стратегически решения 125 
Методически аспекти на административното обслужване в публичния сектор 178 
Модели за разпределение на ресурсите в здравеопазването 217 
Модель компетенций и принципы мониторинга результатов государственного управления на основе онтологий 175 
МОНТЕ КАРЛО симулация на цената, доходността и риска на български публични компании 44 
Мотивацията за учене - отражение на кариерните предпочитания 190 
Над 1,7 млн. българи се определят като средна класа 12 
Наднационални и междуправителствени методи на интеграция в областта на правосъдието и сигурността (формиране на обща миграционна политика : парадигми и образователни аспекти) 14 
Наказания при нарушаване на трудовата дисциплина 34 
Накъде духа вятърът на промяната в банките 54 
Наследяване на данъчни права ина физически лица 80 
Насоки за оптимизиране счетоводното отчитане на паричните средства по сметки на бюджетните организации в банките 277 
Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България (2017-2030) 219 
Наши студенти се включиха в първия академичен Datathon 197 
Несъстоятелност на физически лица 76 159 
Нов Закон за платежните услуги и платежните системи 122 
Нов модел за дефиниране на прогнози в Black Litterman 51 
Нов стандарт МСФО 17 Застрахователни дзоговори 183 
Новата Наредба за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя 36 
Новата технологична вълна в бизнеса 344 
Новая епоха Китая: от обогащения к усилению 100 
Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России 106 
Нови моменти при регисдтрацията и дерегистрация по ЗДДС 71 
Нови положения в правния режим на сключването на договори за ползването на земеделски земи 166 
Нови форми на комуникация между страните по трудово правоотношение 163 
Новите геоикономически възможности пред България и общото балканско пространство 142 
Новите икономически реалности и трудът (теоретични концепции) 29 
Новите основания за гражданска конфискация 21 
Новите платежни услуги по иницииране на плащане и предоставяне на информация за сметка 89 
Новите технологии в търговията на дребно, подобряващи качеството на търговското обслужване 121 
Новият биологичен регламент ще даде сигурност 307 
Ново поколение решения за прпедовратяване на неоторизиран достъп 351 
Ново стратегическо партньорство реализира Академията за преодоляване на младежка безработица 198 
Нормотворчеството - български и европейски изисквания 149 
Нуждата от интеграция 297 
Някои аспекти на промените в организационната структура на Националния статистически институт 9 
Някои аспекти на счетоводното отчитане на емитираните облигационни заеми от общините 276 
Няколко идеи срещу ДДС измамите 70 
Обезценка на активи при съставяне на финансови отчети в съответствие с МСФО 279 
Обзорен анализ на глобалните търговски потоци по групи стоки 136 
Облагане и деклариране на доходите на физически лица, регистрирани като земеделски стопани 284 
Облачните изчисления през призмата на големите български предприятия и организации 242 
Обратната логистика не е просто скъп каприз 130 
Обхват на документите, които работодателят може да съхранява в електронен формат 349 
Общ анализ на данъчнозадължените лица 69 
Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и въздействието й върху периферния регионализъм 225 
Общият регламент относно защитата на данните 146 
Олекотяване на облаците 310 
Оповестяване на информация за дейността на оперативни сегменти - изисквания, проблеми, решения 280 
Оповестяване на информация за КСО и устойчиво развитие от големите български компании 258 
Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица 291 
Опыт идентификации университетов мирового класса 205 
Организация и ефективност в дейността на публичната администрация (2007-2017) 180 
Ориентирана към бъдещето технология за биоенергия 223 
Осигурителен доход на работниците и служителите 182 
Основания за отстраняване от процедурата за възлагане на обществена поръчка 168 
Основни компетенции на полските индустриални предприятия 262 
Основни философски методологии в икономическата наука 6 
Особености в облагането на преобразуващи се търговски дружества и кооперации с корпоративен данък 83 
Особености на автоматизираната информационна система за управление на висшето училище 316 
Особености на данъчния контрол при установяване и реализиране на солидарната отговорност по Закона за данък върху добавената стойност 88 
Особености на договора за застраховка "Живот", свързана с пенсионните фондове 185 
Особености на персоналния финансов мениджмънт 43 
Особености при измерване на ефективността на маркетинговите комуникации 124 
Особености при облагането на преобразуващи се търговски дружества и кооперации с корпоративен данък 82 
Особености, свързани с облагането на авторските възнаграждения 87 
От 25 май 2018 година започва да се прилага Общият регламент за защита на личните данни 145 
Отмяна на търговски сделки в производството по несъстоятелност по Търговския закон 160 
Отнемане на активи от трафик на хора 22 
Относно допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит 167 
Относно подходите на директния маркетинг 127 
Отчитане на провизии по търговски задължения и представянето им във финансовите отчети, съставени в съответствие с МСФО 278 
Отчитане и данъчно третиране на финансиранията и субсидиите от държавата и еврофондовете 281 
Оценка на влиянието на фактори от мезосредата върху младежкия туризъм в България 358 
Очакваме много повече от логистичните компании 131 
Още веднъж за безвъзмездността на ипотечния договор 148 
Още за промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 40 
Пазарната динамика на фондовите борси от Югоизточна Европа - ефективност и синхронизираност 94 
Пазарът - между собствения интерес на пазарния актьор и обществения интерес 110 
Пак анализът като подход към операционалното дефиниране на корупцията 19 
Параметри на националното научно сътрудничеството но БАН 191 
Патентите като средство за стимулиране приложението на отворените иновации в България 26 
Перспективи в отглеждането на зърнено-бобови култури в България и съпоставка с други страни в света 235 
Планомерно психическо развитие 8 
Платформата LEAPS внася социален елемент в тренировките 327 
По въпроса за класифицирането на разходите в промишлените предприятия 271 
Подкрепа на проекти с висока обществена добавена стойност от областните администрации - възможности и предизвикателства 176 
Понятие за неплатежоспособност и правни средства за преодоляване в търговското право 158 
Последните промени в ЗДДС, приети чрез &12 и 13 от ПЗР на Закона за митниците 74 
Постсоциалистически обществени траектории: демократичен и пазарен преход или завладяване на държавата? 269 
Практически аспекти на финансовия контролинг във фирмата 63 
Практически въпроси за прилагане на регламент 2016/679 на Европейския парламент по защита на личните данни 348 
Практически насоки за възложителя по прилагането на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид 174 
Практически проблеми с новата дефиниция за възложител на обществени поръчки 170 
Преглед на промените в Закона за митниците и в Закона за акцизите и данъчнвите складове 133 
Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 38 
Предизвикателства пред иновациите в банковата сигурност 50 
Предсказуемост на международните капиталови пазари в краткосрочен план - ефект на инерцията 93 
Представяне на опционни стратегии: COVERET CALL, PROTEKTIVE PUT, STRADDLE и CALL SPREAD 46 
Прилагане на Закона за данък върху застрахователните премии във връзка с определянето на данъчен представител на застраховател 81 
Приложение на извадковия подход при одита върху обществените поръчки 293 
Приложение на софтуерния продукт Flow Simulation в хранителна промишленост 308 
Принос на международните мисии при изграждане институциите за финансово разузнаване на Република Косово 68 
Природа принципиального сходства между сценарным менеджментом, прогнозированием и стратегическим менеджментом 252 
Приспособяване на авторското право и сродните му права към цифровия единен пазар за Европа 2 
Проблеми и решения при информационното осигуряване на клъстери от малки и средни предприятия (МСП) 315 
Проблеми на внедряването, използването и развитиета на ИТ сървис мениджмънта 318 
Проблеми при производството и реализацията на пчелен мед в България 224 
Проблеми при производството и реализацията на селскостопански продукти в България 226 
Проблемни области в превенцията и борбата с измамите по проекти, съфинансирани от ЕС и националния бюджет на Република България - манипулирани оферти в тръжни процедури 20 
Провеждане на инвентаризация в бюджетните организации 290 
Програма за следене на потребителската активност 117 
Продавайте онлайн и светът ще се превърне във вашия пазар 132 
Продажбени техники и стратегии дискутираха студенти и преподаватели от катедра "Търговски бизнес" 199 
Продукти на информационните технологии са във фокуса на последните промени в ЗДДС 78 
Промените в изискванията към участниците в процедурите за възлагане няа обществени поръчки 171 
Проучване на желанието и участието на студентите към занимания с колоездене 207 
Проф. Борислав Борисов стана "доктор на науките" 200 
Проф. д-р ик.н. Дамян Дамянов - живот, отдаден на счетоводната теория и практика 209 
Професионална реализация на възпитаниците на катедра "Икономическа социология" 204 
Професионалната компетентност при използването на счетоводни приблизителни оценки във финансовите отчети на предприятията 287 
Процедурите за заемане на академични длъжности 1 
Работните места на бъдещето 299 
Развитие на функцията по вътрешен одит 296 
Разклатените устои на съвременния международен ред 139 
Разнообразието от културни и диви родственици на пшеницата в Южна бългалрия 234 
Разпределение на общопроизводствените разходи съгласно счетоводните стандарти 275 
Ред за защита на членство в кооперация 42 
Рисковете пред AI бизнеса: регулаторни и правни праблеми 325 
Роль стандартов менеджмента при подготовке специалистов 251 
Роля на ORSA риск мениджмънта в условията на SOLVENCY II 260 
Ръководено стопанство и икономическо планиране - теоретични анализи и дебати сред българските икономисти през 30-те години на XX век 256 
Сектор "бързи кредити" в Румъния и България: развитие и регулаторни специфики 61 
Системно изследване на предприемачеството в България 257 
София и Лондон - много разлики и някои прилики 13 
Социално и здравно осигуряване на земеделските стопани и тютюнопроизводителите 181 
Социално-психологически теории за потребителско поведение 126 
Специалните колекции в библиотеките - а сега накъде? 4 
Специфика и делови стандарти на общуване при бизнескомуникацията 265 
Специфични счетоводни разходи, непризнати за данъчни цели 283 
Спринт в кариерата 253 
Сравнителен анализ на енергийните профили на България и Румъния 220 
Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения 10 
Стойност под риск, кохерентните алтернативи CVaR и EVaR - ползи и приложимост 45 
Стратегическо партньорство на Академията с национална компания за преодоляване на младежката безработица 362 
Стратегическото планиране като инструмент за повишаване на инвестиционната привлекателност на селските райони 255 
Структурни проблеми и предизвикателства на здравната система в България 215 
Студенти и преподаватели участваха в международни научни форуми в Румъния 201 
Студенти участваха м международен проект за младежки обмен 202 
Студентският театър с награда от национален фестивал в Каварна 363 
Сугестопедия: как да разкрием резерви в процеса на чуждоезиковото обучение 189 
Сценарный менеджмент: генесиз и перспективы 246 
Счетоводни аспекти на режима "касова отчетност на ДДС" в предприятията от товарния автотранспорт 274 
Счетоводно отчитане на преотстъпения данък по чл. 189 "б" от ЗКПО 72 
Съвременен прочит на идеите на Макс Вебер за взаимодействието между културните фактори и икономическия растеж 16 
Съгласието на работниците и служителите за целите на обработването на личните им данни 35 
Съдебни претенции на основания от GDPR 179 
Състояние и тенденции вразвитието на туроператорската дейност в България и страните от Европейския съюз за периода 2007-2017 356 
Същност на платежната система PayPal. Аспекти на счетоводното отчитане на разчетите с контрагентите 285 
Същност на функционалните стратегии и причини за изработването им 245 
Същност, особености и насоки за развитие на дейностите по профилактика на заболяванията и промоция на здравето в България 216 
Техническите индикатори - инструментариум за измерване пулса на "Forex" пазара 47 
Технологически революции и политикономия 30 
Технологичните карти като фактор за оптимизиране производството на растениевъдна продукция 113 
Традиционната и модерната търговия на дребно - динамика, тенденции и ъчетоводно-организационни аспекти 119 
Транзакционни разходи при колективните системи за оползотворяване на отпадъците в ЕС 98 
Трансмисионен механизъм при оценка на влиянието на преки чуждестранни инвестиции и вътрешните инвестиции върху икономическия растеж в България за периода 1999-2015 г. 109 
Трезво за кръговата икономика 99 
Трудов договор за краткотрайна сезонна работа в селско стопанство 37 
Трудовоправни проблеми на стартиращи предприятия 162 
Тъмните и светлите страни на изкуствения интелект 322 
Търговско описание вместо търговско наименование на бутилираните води за питейни цели 153 
Украински магистри, по проект за "двойна диплома", приключиха изпитната сесия в Стопанска академия 364 
Умението да бъдеш лидер в 21 век 18 
Универсалната правна приложимаст на заповедта 150 
Управление на дейности по опазване на морската среда по вторичното европейско право: актуални проблеми 157 
Управление на клиентски портфейли : концептуални основи и емпирични резултати 128 
Управление на общите и трансграничните общи ресурси от перспективата на новата институционална икономика 32 
Управление чрез подобряване качеството и мотивацията на персонала в малкия и средния бизнес 298 
Усвояване и учене на втори език: педагогически аспекти 192 
Условия формирования человеческого капитала сельского населения 304 
Успехът идва тогава, когато всеки има вътрешната жажда за постижения 249 
Устойчивото развитие - теоретични и практически измерения 107 
Усъвършенстване на системата за категоризация на българското хотелиерство 116 
Финансова подкрепа на екологично насочените площи и влиянието им върху биоразнообразието в България 214 
Финансовата корекция като санкция за претърпяна финансова загуба за бюджета на ЕО в резултат на констатирани нарушения по ЗОП, съгласно ЗУСЕСИФ 172 
Финансовая структура в России: выводы для государственной политики 62 
Финансови корекции по проекти, съфинансирани от ЕСИФ 267 
Финансовые технологии в сфере розничных платежей: тенденции развития и перспективы в ЕС и России 53 
Фирмена устойчивост чрез балансиране на икономическите и социалните цели 264 
Холандия - страна с най-интензивно земеделие в ЕС 236 
Цифровата промяна поставя нови изпитания пред CIO 342 
Църковните вина. Нашата история и новите пазарни възможности за България 228 
Чатботовете, които трансформират бизнеса 346 
Честността към хората е в основата на регламента на лични данни 353 
Четвърт век чества катедра "Международни икономически отношения" 203 
Човешкият фактор и ключовите компетенции за учене през целия живот в университетска информационна среда 187 
Чуждоезиковото обучение в България през 30-те години на XX в. - между каноничното и модернистичното 186 
Шанхайската организация за сътрудничество и новият световен ред 23 
"Ефектът Медичи" - бизнес модели в международните отношения 254 
[Седем] 7 тайни на перфектния логистичен склад 129 
A Model of Monetary Policy and Risk Premia 57 
Assessment of education and employment cooperation in Azerbaijan tourism industry 360 
Bank Capital and Lending Relationships 59 
BREXIT - нов етап от развитието на Европейското икономическо пространство 135 
Diagnostic Expectations and Credit Cycles 56 
Facebook в кръгова отбрана 319 
Facebook и бъдещето на поверителността на личните данни в интернет 337 
Financial Literacy and Portfolio Dynamics 65 
GDPR е тук, но разговорът за личните данни започва сега 352 
GDPR преобръща дигиталната икономика 340 
GDPR-калипсис 311 
Global monetary integration and determination of strategic priorities for the exchange rate policy in Ukraine 134 
Government Credit, a Double-Edged Sword: Evidence from the China Development Bank 58 
IoT устройствата - все още уязвими, но с огромен потенциал 328 
JobTiger - завръщане към корените 39 
Measuring Liquidity Mismatch in the Banking Sector 55 
New Bloom Winery представя модерното лице на българското винопроизводство 231 
Unshrouding: Evidence from Bank Overdrafts in Turkey 60 
Эволюция стратегической роли управления человеческими ресурсами на корпоративном уровне 300 
Экологический туризм в странах Южной Европы 359 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

А1 324 
авиационна промишленост 103 
автобиография 39 
автоматизация в управлението 346 
автоматизация на обслужването 250 
автоматизация на производството 114 
автоматизация на процесите 341 
автоматизация нва бизнес процеси 326 
автоматизиран портал 346 
автоматизирана оценка 346 
автоматизирана система 316 
автоматичен обмен 161 
авторегресионен анализ 94 
авторски права 155 
авторско възнаграждение 87 
авторско право 2 
авторско право и сродните му права 2 
автотранспортно предприятие 274 
Агенция по заетостта 38 
аграрен сектор 112 226 229 
аграрна устойчивост 112 
аграрни ресурси 112 
аграрно предприятие 113 
аграрно производство 113 
агробизнес 236 
агротуризъм 359 
адаптация 229 
адаптивен мениджмънт 246 
Адидас 156 
административен капацитет 177 
административни мерки 74 
административни санкции 295 
административно обслужване 178 180 
Административно-процесуален кодекс 170 
администриране на данните 354 
аерокосмическа индустрия 103 
Азербайджан 360 
академичен Datathon 197 
академичен състав 1 
академична мотивация 190 
академична общност 1 
академични длъжности 1 
американски банки 55 
анализ на възможности 323 
анализ на данни 296 
анализ на резултати 15 
аналитична философия 7 
ангажираност на служителите 249 
Англия 135 
антикорупционни мерки 180 
антикорупционно законодателство 21 
АОП 169 
архитектурни иновации 244 
асистенти 1 
АСУ 316 
атмосфера 305 
аутсорсинг 261 
аутсорсинг индустрия 261 
аутсорсинг на бизнес процес 261 
аутсорсинг на бизнеса 261 
аутсорсинг стратегии 261 
Бавария 206 
бази данни 317 
Балкански регион 142 
балкански съюз 140 
БАН 191 
банка 91 
банка за развитие 58 
банки 50 54 57 59 60 
банков капитал 59 
банков сектор 55 
банкова сигурност 50 
банкова система 55 
банкова сметка 60 
банкови активи 57 
банкови кредити 90 
банкови кредитни операции 90 
банкови сметки 277 
банкови услуги 54 
банково финансиране 90 
банкомати 91 
банкрут 158 
БВП на страните от ЕС 27 66 
бедност 15 
безвъзмездност 148 
безпилотни летателни апарати 227 
Бенелюкс 101 
Бенжамен Варон 25 
библиотека 4 5 
библиотеките в Интернет 5 
библиотеките в света 5 
бивши академични преподаватели 196 
бивши възпитаници 193 
бизнес 254 339 
бизнес етика 265 
бизнес етикет 265 
бизнес комуникации 265 
бизнес обучение 210 
бизнес организации 259 
бизнес отношения 210 
бизнес пазар 123 
бизнес процес 321 
бизнес симулации 302 
бизнес среда 257 
бизнес технологии 339 
бизнес ценности 321 
бизнес цикъл 27 96 
бизнескомуникации 265 
бийкън технология 121 
билкарство 232 
билки 232 
биогаз 223 
биоенергия 223 
биологични малини 239 
биологични продукти 307 
биологично земеделие 176 
биологично земеделие в България 239 240 
биологично производство 307 
биологично растениевъдство 239 240 
биопродукти 233 
биопроизводство 239 240 
биоразнообразие 214 
биоразнообразие в България 214 
биохрани 233 
биткойн 286 
Близък Изток 139 
блог платформа 79 
блогове 79 
блокчейн 49 329 344 
блокчейн технологии 49 329 344 
бобови култури 235 
бонус-малус системи 184 
борси и тържища 95 
борсов модел 95 
борсов оборот 95 
борсов пазар 95 
борсов пазарен механизъм 95 
ботнет 117 
бранд стратегия 228 
британско законодателство 135 
БТК ЕАД 243 
бутилирани води 153 
бъдеще 252 
бъдещи реалности 252 
България 12 24 61 108 137 142 215 219 256 
българска енергетика 220 
български активи 52 
български компании 258 314 
български конституционни проекти 152 
български мобилни оператори 243 
български пчелен мед 224 
български транспортен сектор 305 
български трудов пазар 38 
български туризъм 358 
български туроператори 356 
български университети 212 
българско винопроизводство 231 
българско законодателство 320 
българско право 149 
българско селскостопанско производство 226 
бърз кредит 61 
бързооборотни стоки 119 
бюджет 67 
бюджетен баланс 67 
бюджетен дефицит 66 
бюджетен дефицит в еврозоната 66 
бюджетиране на разходите 292 
бюджетиране на разходите в производството 292 
бюджетна политика 67 
бюджетна политика на България 67 
бюджетна структура 67 
бюджетни организации 277 290 
валидност на съгласието 35 
валутен борд 134 
валути 47 
валутни курсове 47 
ВАС 267 
вербална бизнес комуникация 268 
вербални комуникации 268 
вербално поведение 268 
верига на доставки 307 
вериги за доставки 130 322 
вероятностно разпределение 44 
взаимни фондове 52 
взаимни фондове в България 52 
взаимоотношения с клиенти 127 
видове държавни разходи 48 
видове иновации 50 244 
видове поведение 69 
видове санкции 295 
винарски маркетинг 228 
вино 218 228 
винопроизводство 231 
виното в България 228 231 
випуск 1978 на СА 193 
виртуална валута 286 
виртуални валутни борси 49 
вирусни програми 117 
висока заетост 108 
висше икономическо образование 361 
висше образование 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 205 206 208 211 212 251 316 361 362 363 364 
висше образование в България 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
висше образование и бизнес 360 
висше училище 316 362 
висши училища 191 
власт и влияние 269 
влияние на пазара 346 
внос на България 120 
внос на инвестиционни стоки 109 
внос на работна сила 38 
войни 143 
волатилност 246 
Воронежка област 41 
вредни вещества 115 
вредни емисии 115 229 305 
вредни парникови газове 229 
връзки с обществеността 188 
Втора индустриална революция 30 
втори Балкански съюз 140 
вторично европейско право 157 
ВУЗ 207 212 316 
възвръщаемост 65 
възвръщаемост на активи 51 
възвръщаемост на разходите 292 
въздържащ се интроверт 301 
възлагане на обществени поръчки 168 170 171 
възлагане на поръчки 171 
възложител 170 
възмезден договор 148 
възобновяема енергия 222 
възобновяеми енергийни източници 222 223 
Възраждане 186 
възстановима стойност 279 
външна политика на България 24 
външна среда 24 
външни ефекти 32 
външнотърговски стокообмен 120 
външнотърговски стокооборот 120 
външнотърговско салдо 120 
вътрешен одит 296 297 
вътрешен пазар на ЕС 154 
вътрешна политика на България 24 
вътрешна сигурност 24 
вътрешни инвестиции 109 
гаранционен фонд 184 
географско блокиране 355 
геоикономика 142 
геоикономически проекции 142 
геомаркетинг 91 
геомаркетингово моделиране 91 
геополитика 140 
геополитика на Балканите 140 
геополитическа зона 140 
Германия 223 
гещалтпринцъп 126 
главен асистент 1 
гласов интер-фейс 345 
гласова технология 345 
гласови команди 345 
глобализация 141 
глобална етика 248 
глобални търговски потоци 136 
глоби 165 
годишен план 101 
годишен финансов отчет 289 
големи пазари 233 
големи предприятия 242 
ГПК 75 150 
градски дестинации в Европа 358 
гражданска конфискация 21 
грах 235 
Грузия 137 138 
групи данъкоплатци 69 
ГФО 289 
гъвкава стратегия 130 
гъвкави форми на заетост 41 
Дамян Дамянов 209 
данни 317 347 348 
данък върху добавена стойност 274 
данъци 70 71 73 74 78 79 80 82 83 84 85 154 
данъци - 2018 71 74 78 82 84 
данъчен контрол 88 
данъчен представител 81 
данъчна конкуренция 161 
данъчна ставка 87 
данъчни измами 68 
данъчни привилегии 80 
данъчни проблеми 80 
данъчни цели 283 
данъчно задължени лица 81 
данъчно незадължени лица 79 
данъчно неизпълнение 69 
данъчно несъответствие 69 
данъчно облагане 87 
данъчно третиране 73 86 281 
данъчнозадължени лица 69 
датиране 27 
двойна диплома 364 
двойно данъчно облагане 87 
двустранни отношения 137 
ДДС 70 85 88 
ДДС измама 70 
делови дискурс 265 
делови стандарти 265 
демография 11 
демографски проблем 11 
демокрация 25 
дерегистрация по ЗДДС 71 
детски труд 248 
дефиниране на прогнози 51 
дефлационни тенденции 92 
дефлация 92 
децентрализиране 90 
диагностични очаквания 56 
диалог между културите 23 
дивиденти 73 
дигитален помощник 345 
дигитален портфейл 314 
дигитализация 17 54 332 333 339 341 343 345 
дигитализация на бизнеса 332 333 339 343 
дигитализация на производството 343 
дигитална банка 54 
дигитална епоха 143 
дигитална икономика 331 340 
дигитална информация 331 
дигитална инфраструктура 331 
дигитална компания 332 
дигитална среда 17 
дигитална трансформация 17 54 341 342 
дигитални бизнес модели 344 350 
дигитални ресурси 331 
дигитални технологии 17 238 
диети 218 
диетични храни 230 
дизайнерско мислене 321 
дилема на затворника 32 
динамичен модел 57 
динамични способности 357 
дипломация 254 
дипломиране 195 
директен маркетинг 127 
Директива PSD2 50 
Директиви Платежоспособност I и II 260 
дискриминационни политики 211 
дискриминация 179 211 248 
дисциплинарна отговорност 164 
дисциплинарни наказания 164 
дисциплинарни нарушения 164 
дисциплинарно наказание 34 
добри практики 259 264 
добро управление 177 
добросъвестни длъжници 76 
договор за аренда 166 
договор за наем 166 
доктор на науките 200 
докторанти 208 
докторанти в СА 208 
докторантско обучение 208 
докторантура 208 
документи 349 
доларизация 134 
домакинства 64 65 
домакинства за страната 64 
ДОПК 75 161 
допълнително трудово възнагарждение 167 
доставки на услуги 122 
доставчик-клиент 122 
доставчици на услуги 2 
достъп до лични данни 312 
достъп до обществена информация 180 
доходи на физически лица 284 
доходност на активите 51 
доценти 1 
дребни земеделски стопани 226 
ДРКР 234 
дрон 227 
дългосрочни отношения 127 
дълъг цикъл 96 
държава 269 
държава и бизнес 97 269 
държава и икономика 269 
държава и общество 269 
държавен бюджет 67 
държавен кредит 58 
държавен служител 175 
държавна администрация 175 177 180 
държавна политика 263 
държавни предприятия 58 
държавни предприятия в Китай 58 
държавни разходи 48 
държавни университети 211 
е-земеделие 238 
е-обучение 317 
е-търговия 123 
еволюционно развитие 213 
евровалута 49 
Еврозона 66 
Европа 53 139 143 
европейска директива 89 
Европейска екологична политика 213 
европейска перспектива 49 
европейска селскостопанска политика 226 
европейски дружества 83 
европейски изисквания 149 
европейски подход 229 
европейски регламенти 85 89 179 348 
европейски страни 92 
европейски фондове 15 
европейско биологично производство 307 
Европейско икономическо пространство 135 
европейско общество 143 
Европейско право 149 151 320 
евроскептицизъм 144 
еврофондове 281 
единен електронен регистър 174 
едноличен търговец 72 
езикова способност 192 
езиково обучение 192 
езикоусвояване 192 
екип 241 301 
екипи в предприятия 241 
екипна дейност 241 
екипна организация 241 
екологичен туризъм 359 
екологична политика 213 
екологична политика в България 151 
екологична политика на ЕС 151 
екологична стратегия 245 
екологична устойчивост 107 
екологични проблеми 305 
екологични решения 305 
Екологично насочените площи 214 
екологично право 151 
екологично правосъзнание 151 
екология 305 
екоправа 112 
експертна оценка 111 
експонента 44 
експорт 263 
експортно насърчаване 263 
електрически автомобили 221 
електрически транспорт 221 
електроенергия 221 
електронен документ 174 
електронен носител 36 
електронен подпис 36 
електронен регистър 349 
електронна версия 174 
електронна търговия 78 85 121 355 
електронни документи 36 
електронни пари 53 
електронно правителство 352 
електронно управление 180 
елементи на проекта 266 
Елинор Острьом 32 
емпиризъм 6 
енергетика 222 
енергетика на Румъния 220 
енергиен профил 220 
енергийна интензивност 220 
енергийна стратегия 220 
енергийни ресурси 220 
енергийни технологии 221 
ЕНП 214 
ентропична стойност под риск 45 
ентропия и икономика 45 
Еразъм+ 202 
ЕС 154 213 355 356 
ЕСИФ 267 
етика и икономика 248 
етикетиране на хранителни продукти 307 
етично поведение 248 
ефект на инерцията 93 
ефективна администрация 175 
ефективна комуникация 265 
ефективност на комуникации 124 
ефектът Медичи 254 
жизнен път 8 
жилищно строителство 27 
зависимост 59 
загуба на хранителни ресурси 115 
загуби за бюджета 172 
задлъжнялост 64 
ЗАДС - 2018 133 
задължения 80 
задължения за изпълнение 80 
задължения на обработващите 147 
заетост в туризма 360 
заинтересовани страни 251 
Закон за авторското право 155 
Закон за акцизите и данъчните складове 84 133 
Закон за данък върху добавената стойност 88 
Закон за електронен документ и електронен подпис 184 
Закон за защита на личните данни 320 
закон за кооперациите 166 
Закон за митниците 74 84 133 
Закон за платежните услуги 122 
Закон за предпазния конкордат 158 
Закон за развитието на академичния състав 1 
законова регламентация 150 
законодателни промени 84 
заличаване на наказания 164 
замърсяване на морските води 157 
заповед 150 
заповед за изпълнение 150 
застраховане 81 183 184 330 
застрахователен договор 183 185 
застрахователи 81 
застрахователни продукти 184 
застрахователни услуги 185 
застрахователно законодателство 184 
застрахователно правоотношение 185 
застраховка Живот 185 
застраховки 330 
защита на данни 146 259 348 350 352 353 354 
защита на дисертация 200 
защита на личните данни 145 147 163 165 309 311 312 313 320 337 340 347 
защита на националната сигурност 173 
защита на природната среда 151 
защита на членство 42 
ЗВЕИ 223 
ЗДДС 88 
ЗДДС - промени 2018 71 74 78 
ЗДДФЛ 86 87 
ЗДЗП 81 
здраве 218 
здравен мениджмънт 215 
здравен приоритет 216 
здравеопазване 215 217 
здравна политика 215 
здравна профилактика 216 
здравна система 215 217 
здравни потребности 217 
здравни услуги 217 
здравно осигуряване 181 
здравноосигурителни плащания 216 
здравословна диета 218 
земеделие 214 229 236 237 238 
земеделие в страните от ЕС 236 
земеделска наука 236 
земеделска продукция 226 236 
земеделски бизнес 72 
земеделски земи 166 
земеделски производител 181 
земеделски производители 112 
земеделски производители в България 112 
земеделски региони 176 
земеделски стоки 284 
земеделски стокопроизводители 284 
земеделски стопани 181 284 
земеделски стопанства 237 
земеделско производство 237 
ЗИДЗЗЛД 165 
ЗКПО 72 82 83 86 
ЗКПО - промени 2018 г. 82 
злоупотреба 19 347 
злоупотреба с власт 19 
злоупотреби в информационното общество 337 
знания от данни 317 
ЗОП 170 
ЗОП - изменения 2017 171 
ЗПЗП 166 
ЗПУПС 89 
ЗРАСРБ 1 
ЗТМТМ 38 
ЗУСЕСИФ 172 
зърнено-бобови култури 235 240 
ИАК 177 
идеология 100 144 
избор на екип 241 
извадка 293 
извадкови проучвания 293 
извънболнична медицинска помощ 216 
изкуствен интелект 123 299 322 325 326 334 344 346 
измама с кликове 117 
измами 20 
измерване на ефективността 124 
измерители 102 
изнесени услуги 261 
износ и внос 136 
износ на България 120 
износ на цветя 236 
изпитна сесия 364 
използване на информацията 347 
изследване 303 
Източна Европа 144 
източници на информация 279 
икономика 52 90 98 99 104 
икономика на България 103 104 
икономика на Грузия 138 
икономика на Румъния 103 
икономика на Русия 62 
икономикс 6 
икономическа ефективност 239 240 
икономическа мисъл 25 
икономическа социология 16 204 
икономическа теория 31 
икономически растеж 16 66 107 109 
икономически растеж на България 109 
икономически резултати 104 
икономически реформи 100 
икономически цикли 27 
икономически цикъл 96 
икономически цикъл за България 27 96 
икономическо неравенство 102 
икономическо планиране 256 
икономическо развитие 138 323 
ИКТ в управлението 316 
имидж 105 126 
импортна зависимост 220 
имуществена отговорност 164 288 
имуществени права 160 
имущественни санкции 165 
инвентаризация 290 
инвестиране 56 
инвестиции в дигитализация 54 
инвестиции в индустрията 103 
инвестиции в информационна сигурност 259 
инвестиционен портфейл 51 
инвестиционна активност 222 
инвестиционна необходимост 255 
инвестиционна привлекателност 255 
инвестиционни решения 273 
инвестиционни стратегии 93 
инвестиционни фондове 185 
индекс Sofix 27 
индекс на административния капацитет 177 
индекс на потребителските цени 92 
индивидуален административен акт 150 
индикатори на GRI 258 
индустриална собственост 153 
индустриални зони 306 
индустриални предприятия 262 
Индустрия 4.0 50 141 
инерционна лоялност 104 
инерция 104 
инкрементални иновации 244 
ИнО 323 
иновативен продукт 221 
иновативна винарна 231 
иновативна дейност 310 
иновативни енергийни технологии 221 
иновативни продукти 324 
иновативно предприемачество 324 
иновации 50 
иновации в банковата сигурност 50 
иновации в банковото дело 50 
иновации в България 26 
иновации в селското стопанство 238 
иновации на пазара 131 
иновации-логистика 131 
иновационна активност 222 
институционална икономика 32 
институционална среда 112 
инструменти за оценяване 105 
интегриран одит 297 
интегриран подход 297 
интегрирана система за сигурност 50 
интегрирани одитори 297 
интелектуален капитал 300 
интелектуална собственост 26 
интелигентност 28 
интердисциплинарност 254 
интернет 17 337 
интернет комуникации 340 
интернет мониторинг 335 
интернет мрежа 328 
интернет на всичко 328 
интернет на нещата 328 330 347 
интернет на обектите 323 
интернет пазаруване 355 
интроверт 301 
интровертност 301 
инфлационни тенденции 92 
инфлационно таргетиране 134 
инфлация 92 
информационен бизнес 346 
информационна безопасност 311 
информационна икономика 29 
информационна инфраструктура 242 
информационна инфраструктура на предприятие 242 
информационна осигуреност 351 
информационна сигурност 259 329 337 351 353 354 
информационна сигурност на икономиката 329 
информационна система 174 316 351 
информационна среда 187 
информационни ресурси в библиотеката 5 
информационни технологии 78 178 318 321 326 327 328 335 
информационни технологии в бизнеса 326 
информационни технологии в управлението 321 
информационно обслужване 318 
информационно общество 2 
информационно осигуряване 315 
информираност на потребителите 173 
ипотека 148 
ипотечен договор 148 
ипотечен дълг 148 
история 31 
история на икономическата мисъл 25 
история на образованието 186 
история на правото 152 
история на СА 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 208 209 361 362 363 364 
ИТ 318 319 325 336 
ИТ бизнес 325 
ИТ в бизнеса 344 
ИТ инфраструктура 242 336 
ИТ компании 336 
ИТ обслужване 318 
ИТ пазар 336 
ИТ ресурси 336 
ИТ решения 327 336 
ИТ сектор 310 319 
ИТ сървис мениджмънт 318 
ИТ услуги 318 
ИТСМ 318 
Каварна 363 
кадрова осигуреност 39 
капитализъм 25 
капиталов пазар в България 52 
капиталови борсови пазари 93 
капиталови пазари 93 94 
капиталови потоци 141 
кариера 249 303 
кариерен избор 190 
кариерна реализация 190 
кариерно израстване 253 
касова отчетност на ДДС 274 
катедра Международни икономически отношения 203 361 
катедра МИО 203 361 
катедра Стратегическо планиране 200 
катедра Търговски бизнес 199 
качество 251 
качество на живот 215 304 
качество на одита 296 
качество на продуктите 307 
качество на услугите 116 
качество на човешкия капитал 298 
кейнсианство 30 
КЗЛД 309 312 
киберсигурност 329 344 
киберустойчивост 344 
Китай 23 58 100 
китайски банки 58 
класификация на организационни иновации 244 
класифициране на разходите 271 
класическа рационалност 6 
клиентски портфейл 128 
клиентски услуги 331 
клиентско обслужване 331 
климат и икономика 229 
климатични промени 229 
климатични фактори 229 
клуб на ветераните при СА 196 
клъстер 97 315 
клъстери 97 
клъстерна политика 97 
ключови компетентности 187 
коефициент на Джини 102 
колективен трудов договор 33 
колективно управление 155 
колекторски компании 61 
количествен подход 118 
количествено облекчаване инвестиции 92 
колоездене 207 
комисии 169 
компетентностнен подход 175 
комуникации с шефа 163 
комуникационни инструменти 124 
комуникационни технологии 5 
комуникационни цели 124 
комуникация 163 
комуникация във фирмата 163 
конкурентна позиция 262 
консолидиран държавен дълг 66 
консолидиран финансов отчет 282 
конституционен контрол 152 
конституционен надзор 152 
Конституционен съд 152 
контейнери 306 
контейнерни товари 306 
контрол и анализ на продукцията 307 
контрол на данните 352 
контролинг 63 
конфликт на интереси 21 
концептуални насоки 287 
кооперации в България 42 
кооперация 42 
корпоративен данък 72 82 83 
корпоративна социална отговорност 243 
корпоративна устойчивост 258 
корупционна среда 20 
корупционни практики 20 248 
корупционно поведение 21 
корупция 19 21 269 
кохерентен рисков измерител 45 
крайморски дестинации 358 
краткосрочен цикъл 96 
краткотрайна сезонна работа 37 
креативна икономика 28 
креативност 5 28 
кредитен пазар 59 
кредитен спред 56 
кредитен цикъл 56 
кредити 58 
кредитни отношения 59 
кредитни продукти 60 
крива на доходност 57 
крива на Лоренц 102 
криптовалута 49 286 
критерии за избор 259 
критерии за оценка 111 
критична инфраструктура 173 
кръгова икономика 98 99 
КСО 243 258 
КТ 34 150 
културна глобализация 3 
културна дейност 3 
културна дипломация 3 
културна среда 16 
културно наследство 3 4 
куриерски услуги 132 
КФО 282 
лечебни растения 232 
ливъридж 57 
лидери 18 
лидерска ефективност 18 
лидерски интелект 18 
лидерски мениджмънт 18 
лидерски умения 18 
лидерство 253 
лидерство и ръководство 18 
ликвидационни дялове 73 
ликвиден риск 55 
ликвидност на банката 55 
ликвидност на пазара 55 
ликвидност на пасивите 55 
лимец 234 
липса на данни 168 
липсващи активи 288 
литературни източници 4 
литиево-йонни батерии 221 
лихвен спред 27 
личен фалит 64 
лични данни 35 145 146 147 165 309 311 312 313 319 320 327 337 348 350 352 353 
лично устройство 163 
логистика 129 130 131 
логистика в бизнеса 130 322 
логистика в България 131 
логистичен склад 129 
логистически системи 132 
логистична ефективност 132 
логистична регресия 27 
логистични компании 131 
логистични площи 129 
логистични услуги 322 
логистични центрове 129 
логическа матрица 266 
лозарство 227 
Лондон 13 
лоялни отношения 303 
лоялни служители 303 
лоялност 303 
лоялност към фирмата 303 
лоялност на компанията 303 
лоялност на персонала 303 
Маастрихтски критерии 66 
магистърска степен 195 
магистърско обучение 195 
макроикономическа нестабилност 56 
макроикономическа стабилност 138 
макроикономически модели 56 
Макс Вебер 16 
малинопроизводство 239 
малки и средни предприятия 315 
малки стопанства 233 
малък и среден бизнес 264 298 
манипулация 20 
манипулиране на търгове 20 
марка 125 
марка на продуктите 125 
маркетинг 125 350 
маркетингов анализ 125 
маркетингови комуникации 124 
маркетингови цели 121 
марки 156 
марков знак 156 
марков имидж 156 
маркова идентичност 156 
марковоправна закрила 156 
материални загуби 179 
МГП 161 
международен образователен потенциал 205 
международен пазар на труда 41 
международен стокообмен 136 
международен търговски стокообмен 136 
международен форум 201 
международна икономическа сигурност 139 
международна сигурност 24 
международна търговия 136 141 
международни договори 3 
международни капиталови пазари 93 
международни организации 23 
международни отношения 254 
Международни счетоводни стандарти 282 
международни университетски рейтинги 205 
международно сътрудничество 68 
междуправителствен подход 14 
мезосреда 358 
меката сила 105 
мениджмънт 125 246 251 253 
мениджмънт в екипната дейност 253 
мерки за смекчаване 229 
месечни доходи 291 
местни юридически лица 73 
методически аспекти 178 
методологически подход 6 31 
механизми на корупция 19 
миграционна политика 14 
миграция 14 
мислене 28 
мислещ интроверт 301 
митническа администрация 133 
митническа декларация 133 
митническа документация 133 
младежи 358 
младежка безработица 198 362 
младежки обмен 202 
младежки пътувания 358 
младежки туризъм 358 
МНК 248 
многонационални групи от предприятия 161 
мобилен бизнес 324 
мобилен маркетинг 324 
мобилен оператор 324 
мобилна търговия 121 
мобилни оператори 243 
мобилни услуги 243 
мобилно приложение 314 
Мобилтел ЕАД 243 
модел за дефиниране 51 
модел за управление 118 128 
модели за инвестиции 259 
модели за разпределение 217 
моделиране на работни процеси 178 
модерна търговия 119 
модернизация на администрацията 180 
модуларни иновации 244 
монетарна политика 57 
Монте Карло симулация 44 
морални принципи 248 
морска среда 157 
МОС 1530 293 
мотивация 249 
мотивация за учене 190 
мотивация на персонала 247 298 
мотивация на ръководителя 247 
мрежова организация 244 
мрежови подход 244 
мрежово-пирамидална организация 244 
МСБ 264 298 
МСП 298 
МСС 19 282 
МСС 39 273 
МСФО 278 279 
МСФО 10 282 
МСФО 8 280 
МСФО 9 273 
Мудъл 317 
мултинационални компании 248 
награда 363 
наказание 34 
наказателен процес 294 
намаляване на бедността 15 
направления на КСО 243 
нарушение на правилата 172 295 
нарушения 165 
нарушения на трудовата дисциплина 34 
население на градовете 13 
наследяване 80 
насърчаване на експорта 263 
насърчаване на търговията 263 
наука 219 
наука и бизнес 10 
научна работа 1 
научна статия 63 
научна степен 200 
научни изследвания 219 
научни постижения 8 
научни форуми 201 
научно сътрудничество 191 
научно-техническа иновация 106 
научно-техническа революция 106 
нахут 235 
национален статистически институт 9 
национален форум 363 
национална електронна карта 352 
национална кампания 362 
национална сигурност 11 
национална стратегия 219 
национални паркове 359 
Национални счетоводни стандарти 282 
национално законодателство 151 
небанкови финансови институции 61 
небанково финансиране 61 
незаконно придобито имущество 21 
нематериални вреди 179 
неокласицизъм 30 
неолиберализъм 25 144 
неоторизиран достъп 351 
неплатежоспособност 158 159 
непризнати разходи 283 
неравенство 62 
нестатистически извадки 293 
несъответствия 55 
несъстоятелност 76 159 
несъстоятелност на физически лица 76 
нефинансов сектор 288 
нов капиталистически ред 141 
нова икономика 29 
нови бизнес модели 341 
нови технологии 99 121 333 
новите реалности 143 
новия свят 143 
ново общество 143 
новоназначени мениджъри 250 
нормативна уредба 74 160 
нормотворчество 149 
НСИ 9 
НСОРЗ 167 
НСС 1 282 
НСС 27 282 
обезценка на активи 279 
обезщетения при злополука 86 
областна администрация 176 
облачна среда 310 
облачни изчисления 242 
облачни технологии 242 310 
облигационен заем 276 
облигационна емисия 276 
облигационни задължения 276 
облигационни заеми 276 
обмен на отчети 161 
обмен на отчети по държави 161 
обменни курсове 134 
обработваема земя 214 
обработване на лични данни 35 145 146 147 165 312 320 347 354 
образование 206 323 
образование и пазар на труда 299 
образованието и пазарът на труда 360 
образователен маркетинг 188 
образователна структура 108 
образователни проблеми 7 
образователно пространство 317 
обратна логистика 130 
обратна оптимизация 51 
обучение 204 
обучение на студенти 210 
обучение по туризъм 360 
обучение по чужд език 186 189 
общ административен акт 150 
Общ регламент 145 146 147 309 311 312 313 320 347 
обществен интерес 110 
обществени поръчки 168 169 170 171 172 174 293 
обществени процеси 169 
обществени санкции 112 
общи пасища 32 
общи ресурси 32 
община Бургас 245 
общински кредит 276 
общуване 265 
овърдрафт 60 
одит 293 296 297 
одит в публичния сектор 293 
одитиране 296 
одитни доказателства 294 
одитни доклади 294 
одитни извадки 293 
одиторска професия 194 
ОИСР 161 
околна среда 151 214 
омниканална търговия 121 
онлайн магазини 233 
онлайн пазаруване 355 
онлайн платформа 233 319 
онлайн потребители 355 
онлайн приложения 314 
онлайн проучване 47 
онлайн търговия 132 
онтология 175 
опазване на морската среда 157 
опазване на околната среда 151 213 245 248 305 
опазване на природните туристически ресурси 359 
опазване на растителността 232 
опасности 323 
оперативни програми за съфинансиране 267 
оперативни решения 280 
оперативни сегменти 280 
оповестяване на информацията 258 280 
оползотворяване на отпадъци 99 
оптимални решения 114 
оптимизиране 277 
оптимизиране на производството 113 
опции 46 
опционни стратегии 46 
органи за наблюдение 295 
организации за насърчаване на експорта 263 
организации за насърчаване на търговия 263 
организационна структура 9 
организационни иновации 244 
организационни проблеми 302 
организационни ценности 262 
организация на труда 241 
ОРЗД 320 
оризопроизводство 292 
осигурени лица 182 291 
осигурителен доход 181 182 291 
осигурителни вноски 181 182 
осигуряване 291 
основни компетенции 262 
основни принципи 217 
ОСП 225 226 229 
ОСП на ЕС 214 225 
отворени иновации 26 
отглеждане на полски култури 230 235 
отмяна на търговски сделки 160 
отнемане на имуществото 22 
отпадъци 98 115 
отпадъчни продукти 115 
отстраняване от процедура 168 
отчитане на провизии 278 
отчитане на устойчивостта 258 
офертна информация 168 
оценка на инвестиции 109 
оценка на качеството 116 
оценка на компетенциите 175 
оценка на проекти 176 
оценка на риска 330 
оценяване на риска 259 
оценяване на финансови инструменти 273 
паблик рилейшънс 188 
пазар 110 
пазар на облигации 59 
пазар на пчелни продукти 224 
пазар на труда 40 108 
пазар на услуги 243 
пазарна динамика 94 
пазарна синхронизация 94 
пазарната ликвидност на активите 55 
пазарни възможности 228 
пазарни механизми 97 
пазарни отношения 110 
пазарни принципи 97 
пазарни фактори 221 
пари 90 
пари в брой 314 
пари в обръщение 90 
парична интеграция 134 
парична политика 57 134 
парични средства 277 
парникови газове 229 
патенти 26 
патентна активност 26 
пенсионни фондове 185 
период на работа 303 
периферен регионализъм 225 
персонал 298 
персонален подход 127 
персонален финансов мениджмънт 43 
персонализация 127 
персонални финанси 43 
персонални финансови потоци 43 
перспективи 239 240 
писмени документи 36 
питейна индустрия 153 
питейни продукти 153 
плагиатство 1 
планиране 255 256 
планиране в аграрно предприятие 113 
платежен процес 122 
платежна система 285 
платежни системи 53 122 
платежни услуги 50 89 
платена информация 340 
плащания 89 
поведенска икономическа теория 28 
поведенчески финанси 93 
подбор на кадрите във фирмата 39 
подбор на кандидати 39 
подготовка на кадри 299 
подобряване на качеството 298 
подоходна диференциация 102 
подпомагане на земеделски производители 226 
позитивизъм 6 
поколението Z 303 
ползване на земеделски земи 166 
ползи 243 
политика 319 
политическа икономия 31 
политическа система 100 
политически избори 110 
политически маркетинг 105 
политически отношения 137 
получател 354 
Полша 108 262 
портфейл 128 
портфейлен анализ 65 
портфейлен мениджмънт 128 
портфейлна възвръщаемост 65 
постигане на успех 249 
потенциал за развитие 224 
потребители 331 
потребителска активност 117 
потребителска ангажираност 117 
потребителска лоялност 127 
потребителски застрахователен договор 185 
потребителско застраховане 185 
потребителско поведение 126 350 
ППЗОП 170 
ППЗТМТМ 40 
ПР 188 
правен режим 165 267 
правна политика на ЕС 151 
правна приложимост 150 
правни актове на ЕС 157 
правни норми 149 154 
правни проблеми 162 325 
правосъдие 14 
практикоприложни аспекти 272 
практически измерения 107 
практични съвети 8 
пране на пари 22 68 
превантивни дейности 216 
превенция 173 
преговори за трудово договаряне 33 
предоставяне на кредити 59 
предприемаческа активност 257 
предприемаческа дейност 257 
предприемаческа екосистема 257 
предприемачество 257 
предприемачество в България 257 
предприемачи 69 
предприятие майка 282 
предходен получател 88 
преки чуждестранни инвестиции 109 
преобразуване на търговските дружества 83 
преодоляване на безработица 198 
преодоляване на неплатежоспособност 158 
преотстъпен данък 72 
преподаване на счетоводство 209 
преподаване на чужд език 186 
преподавател във ВУЗ 200 
препоръчителен подход 84 
преструктуриране 158 
престъпна дейност 22 
престъпни доходи 22 
претоварване 302 
привлечен капитал 277 
прием на студенти 211 
приемственост 100 
признати разходи 283 
признаци за класифициране 271 
приложими счетоводни стандарти 287 
приложни приноси 323 
принципи на правната уредба 145 147 
проакитвен подход 343 
проактивност 343 
проблеми 226 239 240 
проблеми на висшето образование 212 
проверявано лице 21 
провизиране на задължения 278 
прогнозиране 27 246 252 
продажба на полици 330 
проект 266 
проектен мениджмънт 266 
проектен цикъл 20 
проекти 20 267 
проектно портфолио 111 
производители 114 233 
производителност 106 
производствен процес 333 
производствени разходи 292 
производство на вино 231 
производство на пчелен мед 224 
производство на селскостопанска продукция 113 226 
производство на храни 114 
производство на цветя 236 
производство по несъстоятелност 160 
променливи общопроизводствени разходи 275 
променливи разходи 275 
промишлено предприятие 271 
промоция на здравето 216 
противодействие на корупцията 21 
професионален опит 167 
професионална кариера 1 
професионална компетентност 287 
професионална подготовка 253 
професионална реализация 204 
професионално изчерпване 302 
процедури 1 
процедури на договаряне 171 
психика 8 
психическо развитие 8 
психолингвистика 192 
психология 8 
психология на потребителя 126 
психология на управлението 302 
публикуване в интернет 79 
публикуване на финансови отчети 282 
публичен облак 242 
публичен сектор 178 
публична администрация 175 180 
публични вземания 75 
публични вноски 75 
публични задължения 75 
публични институции 269 
публични компании 44 
публични организации 178 335 
публичност на отчетите 289 
пчеларство 224 
пчелен мед 224 
ПЧИ 109 
пшеница 234 
Първа индустриална революция 30 
Пьотър Галперин 8 
работа с информация 327 
работна заплата 167 
работна среда 250 
работни места 299 
работни отношения 250 
работници 36 
работодател 33 36 303 349 
радикални иновации 244 
развитие на България 108 
развитие на науката 219 
разплащателна система 91 
разплащателна сметка 60 
разпределение на разходите 275 
разпределение на ресурсите 217 
разходи 271 
разходи в предприятието 271 
разходи за образование 48 
разчети с клиенти 285 
райони за планиране 15 
растениевъдна продукция 113 234 235 
растениевъдни стопанства 113 
растениевъдство 113 234 
рационализъм 6 
рационална икономическа теория 93 
реализация на продукцията 226 
реализирани програми и проекти 15 
ревизионен акт 294 
ревизия 294 
регион 225 
регионален пазар 41 
регионализъм 225 
регионална икономическа интеграция 225 
регионални процеси 139 
регионални системи 139 
регионално сътрудничество 101 
региони 217 
регистрация по ЗДДС 71 
регламентиране 353 
регулаторни пречки 325 
регулирана икономика 256 
регулиране на системата 256 
редукция 211 
режим на облагане 274 
режим на обмяна 134 
резерви 169 
реинженеринг на работни процеси 178 
рейтингова система 205 
рекламен дискурс 268 
рекламно послание 268 
реорганизация 9 
репутация 156 
ресурсна стратегия 217 
ресурсна теория 357 
ресурсно осигуряване 9 
ресурсно осигуряване на НСИ 9 
риск 118 266 
риск и възвръщаемост 65 
риск мениджмънт 246 260 353 
рисков измерител 45 
рискова премия 57 
роботи 338 
роботизация 338 341 
роботизация на производството 299 
Румъния 61 201 
Русия 105 106 
Русия - ЕС 53 
руски пазар 41 
рутинна работа 250 
ръст на производството 106 
СА 10 25 63 177 225 276 277 316 
СА докторант 9 15 43 45 47 61 66 68 69 88 92 118 119 124 136 176 213 216 220 221 224 226 241 242 245 259 260 263 264 270 271 272 273 274 293 298 318 356 
СА магистър 102 
СА студент 44 
самонаети 69 
самоосигуряващи се лица 181 291 
санкции 161 
САЩ 92 
световен ред 23 
световна икономика 92 135 
световна търговия 136 
свободен пазар 138 
свръхзадлъжнялост 159 
свръхзадължения 76 159 
свързани сървъри 328 
Северозападен район 15 
сезонна заетост 37 40 
сезонна работа 37 
сезонни работници 37 38 
селекционен метод 111 
селски райони 226 255 
селски райони в България 255 
селско население 304 
селско стопанство 37 227 238 304 
селскостопанска продукция 226 
селскостопанска работа 37 
селскостопански технологии 238 
семейни ферми 226 
семинарни занятия 210 
СЕПП 214 
сертификация 251 
СЗРП 15 
сива икономика 68 
сигурност 14 173 
СИДДО 87 
символизъм 126 
синдикални организации 33 
синтетични счетоводни сметки 277 
система за разплащане 285 
система за управление 316 
система на категоризация 116 
скрити заплахи 351 
следващ получател 88 
Словения 237 
служебни цели 75 
служители 36 250 
случайно число 44 
Сметна палата 293 
собствен пазар 110 
солидарна отговорност 88 
сорго 230 
София 13 
софтуер за финансово управление 78 
софтуерен продукт 308 310 
софтуерни платформи 335 
софтуерни решения 335 
социалдемокрация 25 
социален интроверт 301 
социализъм 25 
социализъм и демокрация 25 
социална инфраструктура 304 
социална отчетност 258 
социална стратификация 12 
социална структура 13 
социална структура в България 12 
социални мрежи 121 
социални слоеве 12 
социално взаимодействие 265 268 
социално включване 15 
социално осигуряване 181 182 
социално осигуряване - 2018 182 
социално равновесие 107 
социално-икономическа група 12 
социално-икономическа диференциация 12 
социално-психологически теории 126 
социология 204 
социология за икономисти 16 204 
специалисти за хранителна промишленост 212 
специални библиотеки 4 
специални събития 4 
специфика на бизнескомуникация 265 
специфика на живътновъдството 237 
специфика на растениевъдството 237 
специфични особености 88 
спорт 207 
сравнителен анализ 220 
среден доход 108 
средна класа в България 12 
средна работна заплата 12 
средни текущи разходи 48 
средства за комуникация 163 
средство за стимулиране 26 
сродни права 155 
стандарти 251 
стандарти за поверителност 337 
стандарти за продукти 112 
стари книги 4 
стартиране на бизнес 162 
стартиращи предприятия 162 
стартиращи фирми 162 
стартъп 257 
статистика 10 
статистика в бизнеса 10 
статистика в икономиката 10 
статистическа система 9 
статистически извадки 293 
СТО 141 356 
стойност на фактурата 77 
стойност под риск 45 
столици 13 
Стопанска академия 191 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 208 209 361 362 363 364 
стопанска сфера 265 
страни от Европейския съюз 11 
страни от ЕС 11 
страни от Южна Европа 359 
стратегически мениджмънт 246 252 
стратегически решения 125 
стратегически цели 264 
стратегическо партньорство 198 362 
стратегическо планиране 200 255 
стратегическо управление 254 262 300 
стратегия за национална сигурност 24 
стрес 302 
стрес в организацията 302 
стрес на работна място 302 
структура на човешки капитал 300 
структура на човешки ресурси 300 
студенти 190 206 207 
студенти по социология 204 
студентска научна сесия 199 
студентски театър 363 
студентско състезание 197 
субекти на застрахователния пазар 185 
субективни предпоставки 88 
субсидии 281 
сугестопедия 189 
сфера на услугите 243 
схема за единно плащане на площ 214 
сценариен мениджмънт 246 252 
счeтоводно отчитане 72 275 276 278 279 280 281 283 284 285 286 289 290 348 
счетоводна общност 272 
счетоводна отчетност 272 
счетоводна оценка 287 
счетоводна практика 209 288 
счетоводна приблизителна оценка 287 
счетоводна сметка 272 
счетоводна теория 209 
счетоводни записвания 281 290 
счетоводни разходи 283 
счетоводни сметки 281 286 288 290 
счетоводни стандарти 275 
счетоводно отчитане 119 270 273 277 
счетоводно отчитане в бюджетни предприятия 277 
счетоводно отчитане в предприятието 274 
счетоводно отчитане на данъците 274 
счетоводно отчитане на разходите 271 
счетоводно-организационни аспекти 119 
счетоводство 274 
събиране на билки 232 
събиране на данни 309 312 313 
съвместни статии 191 
съвместно обработване 166 
съвременен свят 139 
съвременни предизвикателства 213 
съвременно училище 188 
съгласие за обработване на лични данни 35 
съдебна практика 294 
създаване на електронни документи 36 
съставяне на отчети 282 
сътрудничество 360 
съфинансиране на проекти 267 
съхранение на данни 145 147 309 313 320 347 
съхранение на електроенергия 221 
съхранение на енергия 221 
съхраняване на електронни документи 36 
съхраняване на информация 349 
същност на философията 7 
таргетирана реклама 309 313 
творчески решения 2 
текущи разходи 48 
Теленор България ЕАД 243 
телефон 314 
теоретични измерения 107 
теоретични концепции 29 102 
технически индикатори 47 
технологии в растениевъдството 227 
технологична продуктивност 247 
технологична революция 106 
технологична среда 247 
технологични карти 113 
технологични предимства 342 
технологични промени 339 342 
типове организационни иновации 244 
товарни превози 274 
трагедия на общите пасища 32 
традиционен подход 315 
традиционна търговия 119 
транзакционни разходи 98 
трансгранична електронна търговия 85 
трансгранична преносимост 2 
трансгранични дейности 142 
трансгранични клъстери 97 
трансгранични общи ресурси 32 
транснационални корпорации 141 
транспорт 305 306 
транспортен пазар 306 
транспортен сектор 305 
трансфер на лични данни 146 
трансформация на управлението 318 
трафик на хора 22 
тревожен интроверт 301 
Трета индустриална революция 30 
трудов договор 33 37 
трудов пазар в България 40 
трудов стаж 167 
трудова дисциплина 34 
трудова злополука 86 
трудова миграция 38 40 
трудова мобилност 38 40 
трудови отношения 34 36 248 
трудови правоотношения 35 162 
трудово възнаграждение 167 
трудово досие 36 
трудово право 164 
трудово правоотношение 163 
трудовоправни отношения 35 
тръжни процедури 20 
туризъм 356 357 358 360 
туристическа индустрия 360 
туристически бранш 357 
туристически дестинации 358 
туристически организации 357 
туристически сектор 356 
туроператори 356 
туроператорска дейност 356 
туроператорски услуги 356 
туроператорско предприятие 356 
Турция 60 
търговец 159 
търговия 119 123 132 
търговия на дребно 119 121 
търговска дейност 121 
търговска марка 153 
търговска тайна 26 
търговски вериги 119 233 
търговски взаимоотношения 233 
Търговски закон 155 160 
търговски мобилни приложения 121 
търговски предприятия 119 
търговски сделки 160 
търговски стокообмен 136 
търговски фирми 95 
търговско наименование 153 
търговско обслужване 121 
търговско описание 153 
търговско право 158 
търговско-икономически отношения 138 
Търновска конституция 152 
тютюнопроизводители 181 
удовлетвореност и лоялност 127 
удовлетвореност на клиента 127 
уеб базирани системи 116 
украински магистри 364 
Украйна 134 
умни мрежи 322 
умни предмети 323 
университет 205 212 
университети 206 
университети и бизнес 212 
университетска организация 187 
университетска среда 187 
университетско образование 212 
унифицирана търговия 121 
УНСС 31 
управление на активи 52 
управление на градовете 13 
управление на екипа 301 
управление на заетостта 299 
управление на инвестициите в предприятието 273 
управление на инфраструктурата 242 
управление на ИТ услуги 318 
управление на марката 125 
управление на общините 245 
управление на околната среда 157 
управление на организации 263 
управление на отпадъците 98 115 
управление на персонала 298 
управление на персоналните финанси 43 
управление на портфейла 65 128 
управление на проекти 111 252 266 321 
управление на ресурсите 32 
управление на риска 118 259 
управление на селското стопанство 238 
управление на услугите 318 
управление на устойчивост 112 
управление на финансови потоци 43 
управление на човешки ресурси 299 300 
управленска политика 176 
управленска практика 264 
управленски концепции 298 
управленски подход 188 
условна стойнос под риск 45 
услуга 318 
услуги 243 
успешна реализация 249 
устойчив туризъм 359 
устойчива енергия 223 
устойчиво развитие 99 101 107 151 258 
устойчиво състояние 101 
устойчиво управление 264 
УХТ 212 
учене 190 
учене през целия живот 187 
ученици 190 
училищен мениджмънт 188 
фактори от мезосреда 358 
фактура 77 
фактуриране 77 
фактуриране на ДДС 77 
фактуриране на сделки 77 
фалит на физически лица 76 
фейсбук 319 337 
фермери 233 
фермерство 238 
ферми 112 
физически вреди 179 
физически лица 69 146 159 
физическо възпитание 207 
фиктивна търговия 70 
фиктивни финансови отчети 70 
философия 7 
философия на образованието 7 
финанси 44 
финансиране на тероризма 68 
финансов анализ 63 
финансов мениджмънт 270 
финансов резултат 272 
финансов риск 62 
финансова грамотност 65 
финансова корекция 172 
финансова криза 94 
финансова подкрепа 214 
финансова стратегия 62 
финансова структура 62 
финансови активи 273 
финансови активи на населението 64 
финансови инвестиции 51 
финансови инжекции 92 
финансови инструменти 273 
финансови корекции 267 
финансови отчети 63 278 279 287 289 
финансови пазари 56 
финансови престъпления 68 
финансови приходи 183 
финансови разходи 183 
финансови редове 44 189 
финансови технологии 53 
финансови услуги 61 
финансово разузнаване 68 
фирмена дейност 58 
фирмена организация 210 
фирмена устойчивост 264 
фирмени ресурси 264 
фирми 59 
фискални критерии 66 
фондови борси 94 
форми на корупция 19 
формиране на екип 241 
формиране на човешкия капитал 304 
франчайзодател 118 
функции на труда 29 
функционални стратегии 245 334 
фуражи 230 
фуражни култури 230 
хабилитиране 1 
хакерски атаки 117 311 
характеристики на труда 29 
хармонизация на данъчните закони 154 
хармонизиране на правото 154 
хартиен носител 36 
ХВП 308 
хигиенен дизайн 308 
Холандия 236 
холистичен подход 297 
хотелиерски бизнес в България 116 
хотелиерски услуги 116 
хотелиерство 116 270 
хотелски комплекси 357 
храни 114 
хранителна промишленост 308 
хранителни технологии 115 
ЦБ 57 
цена на криптовалута 197 
цена на петрола 27 
цени на иновационен продукт 221 
ценности 144 
ценова динамика 47 
ценообразуване 57 270 
ценообразуване в туризма 270 
цифров единен пазар 2 355 
цифрова трансформация 238 321 332 341 
цифрови данни 332 352 
цифровизация 141 342 
цифровизация на бизнеса 342 
цифровизирана икономика 141 342 
цифрово пространство 347 
църковни вина 228 
частен сектор 138 
частни университети 211 
частни фирми 58 
чатботове 346 
червено вино 218 
Четвърта индустриална революция 30 
член-кооператор 42 
член-кооператори 42 
членско право 42 
членство в Европейския съюз 149 
човек-природа 107 
човешка мотивация 247 
човешка същност 247 
човешки капитал 176 300 304 
човешки ресурси 176 187 245 299 300 349 
човешки ресурси в администрацията 176 
чужд език 192 
чужденци 38 
чуждоезиково обучение 186 189 192 
Шанхайска организация 23 
Югоизточна Европа 94 
Южна България 234 
японска болест 92 
25 години катедра МИО 361 
Academia Datathon 197 
b2b пазар 123 
Black Litterman 51 
BLM 51 
BREXIT 135 
burnout 302 
CALL SPREAD 46 
CFD софтуерни продукти 308 
COVERET CALL 46 
CV 39 
CVaR 45 
ERP 334 338 
ERP платформи 334 338 
ERP система 315 334 338 
ERP софтуер 338 
EVaR 45 
Facebook 319 337 
Flow Simulation 308 
FOREX 47 
FOREX пазар 47 
Forex търговия 47 
GDPR 39 147 309 311 312 327 340 347 352 
GDS системи 39 
GPPR 295 
IoT 328 330 
KPMG България 194 
LEAPS 327 
MCR 260 
Nike 333 
ORSA риск мениджмънт 260 
PayPal 285 
phyre 314 
PR - стратегии 188 
PROTEKTIVE PUT 46 
RPA 326 
Scopus 191 
SCR 260 
SolidWorks 308 
Start-up 162 
STARTUP предприемачество 162 
StorPool 310 
STRADDLE 46 
VAR модел 45 
Viber 163