НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Интелектуална собственост

- 1 -

Сп О 253 п

Атанасова, Христина.  Равностойната закрила на правата върху интелектуалната собственост в държавите от Европейския съюз / Христина Атанасова. // Общество и право, 2018, N 2, с. 86-96. 

  

Сист. No: 72749

Иновации - научен аспект

- 2 -

Сп И 363 су

Иванова, Радка.  Изграждане на иновационна инфраструктура като предпоставка за успешен иновационен процес / Радка Иванова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 1, с. 99-108. 

  

Сист. No: 72607

Култура

- 3 -

Сп Б 44 б

Колева-Звънчарова, Милена.  Валидирането на знания и умения в областта на културното наследство като предпоставка за приобщаване / Милена Колева-Звънчарова. // Библиотека, XXV, 2018, N 1, с. 20-26. 

  

Сист. No: 72560

- 4 -

Сп С 57 б

Мичева, Ваня и др.  България и Кирило-Методиевото дело / Ваня Мичева, Елка Мирчева, Марияна Цибранска-Костова. // Списание на Българската академия на науките, 2018, N 1, с. 5-12. 

  

Сист. No: 72709

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 5 -

Сп Б 44 б

Янакиева-Иванова, Цецка и др.  Изпълнение и прилагане на Закона за адължителното депозиране на печатни и други произведения за периода 2012-2017 г. Преглед и анализ / Цецка Янакиева-Иванова, Ефросина Ангелова-Пенкова. // Библиотека, XXV, 2018, N 1, с. 10-19. 

  

Сист. No: 72559

ФИЛОСОФИЯ

Психология

- 6 -

Сп С 966

Балтаджиева, Йонка.  Азът в психоаналитичната теория на З. Фройд - съдържание и релации / Йонка Балтаджиева. // Съвременна хуманитаристика, VIII, 2017, N 1, с. 38-45. 

  

Сист. No: 72857

- 7 -

Сп С 966

Проданов, Михаил.  Рисково поведение през призмата на самоефикасността / Михаил Проданов. // Съвременна хуманитаристика, VIII, 2017, N 1, с. 46-56. 

  

Сист. No: 72858

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 8 -

Сп П 89 г

Николова, Гергана и др.  Социалната сфера и социалният капитал - възможности за устойчиво развитие на общините в област Кюстендил / Гергана Николова, Емилия Патарчанова. // Проблеми на географията, 2017, N 3, с. 33-46. 

  

Сист. No: 72762

Миграция

- 9 -

46386

Баева, Искра.  Миграциите в съвременна Европа / Искра Баева. // Интердисциплинарни изследвания : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Георги Янков заслужил професор на УНСС. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 326-338. 

  

Сист. No: 72555

Жизнено равнище на населението

- 10 -

46430

Атанасов, Атанас Георгиев.  Динамиката на бедността в България за периода 2007-2014 г. / Атанас Георгиев Атанасов. // Икономиката на България в Европейския съюз : Сборник студии. - Б. м. : Б. и., б. г., с. 113-118. 

  

Сист. No: 72826

- 11 -

46430

Нинов, Димитър.  Бедността в България - критерии, равнище, причини и необходими промени / Димитър Нинов. // Икономиката на България в Европейския съюз : Сборник студии. - Б. м. : Б. и., б. г., с. 58-98. 

  

Сист. No: 72818

Социология

- 12 -

Сп С 547

Кабакчиева, Петя.  Противоречивата глокалност. Локалният страх срещу глобалната "заплаха" : По повод текста на Елена Михайловска "Културното различие днес" / Петя Кабакчиева. // Социологически проблеми, XLIX, 2017, N 3-4, с. 33-43. 

  

Сист. No: 72807

- 13 -

Сп С 547

Кьонсоп, Чан.  Китай като общество на рисковете на системния преход: постсоциалистическият преход и неговите рискови компоненти / Чан Кьонсоп. // Социологически проблеми, XLIX, 17, N 3-4, с. 128-142. 

  

Сист. No: 72811

- 14 -

Сп С 547

Митев, Петър-Емил.  Големият преход: възгледите на Бернард Мунтян за обществото и човека, идеологията и лъжата / Петър-Емил Митев. // Социологически проблеми, XLIX, 2017, N 3-4, с. 51-62. 

  

Сист. No: 72808

- 15 -

Сп С 547

Михайловска, Елена.  Културното различие днес / Елена Михайловска. // Социологически проблеми, XLIX, 2017, N 3-4, с. 25-32. 

  

Сист. No: 72805

- 16 -

Сп С 547

Мишева, Михаела.  Етническият конфликт в България -1989 година: съвременни проекции / Михаела Мишева. // Социологически проблеми, XLIX, 2017, N 3-4, с. 21-24. 

  

Сист. No: 72804

- 17 -

Сп С 547

Попиванов, Борис.  Лъжата: Значението на гледните точки. Разсъжденията върху Бернард Мунтян, идеологическата лъжа и националсоциализма като случай / Борис Попиванов. // Социологически проблеми, XLIX, 2017, N 3-4, с. 63-79. 

  

Сист. No: 72809

- 18 -

Сп Ч E 18

Mourgova, Mariana.  Gender Differences in Life Expectancy with Chronic Disease at Old Age in Bulgaria / Mariana Mourgova. // Economic Alternatives, 2018, N 1, с. 25-34. 

  

Сист. No: 72861

Политика

- 19 -

46386

Танев, Тодор.  Политиката като стратегическо управление в публичната администрация / Тодор Танев. // Интердисциплинарни изследвания : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Георги Янков заслужил професор на УНСС. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 207-224. 

  

Сист. No: 72551

Международна политика

- 20 -

Сп М 45 о

Проданов, Васил.  Меката сила на Турция на Балканите и в Европа / Васил Проданов. // Международни отношения, XLVII, 2018, N 1, с. 43-80. 

  

Сист. No: 72576

- 21 -

Сп А 582

Хаджиев, Боян.  Сходства и различия в онлайн стратегии на Ислямска държава и Ал Кайда / Боян Хаджиев. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 1, с. 109-116. 

  

Сист. No: 72684

Икономика. Икономически науки

- 22 -

Сп Ч E 18

Becchio, Giandomenica.  Gender, Feminist and Heterodox Economics: Interconnections and Differences in a Historical Perspective / Giandomenica Becchio. // Economic Alternatives, 2018, N 1, с. 5-24. 

  

Сист. No: 72859

- 23 -

Сп Ч E 18

Nenovsky, Nikolay et al.  Manoilescu's Approach of "Losses of Trade": a Ricardian Interpretation / Nikolay Nenovsky, Dominique Torre. // Economic Alternatives, 2018, N 1, с. 49-54. 

  

Сист. No: 72872

Макроикономика

- 24 -

46430

Атанасов, Атанас Георгиев.  Динамика на брутния вътрешен продукт на България и неговите компоненти за периода 2005-2014 г. / Атанас Георгиев Атанасов. // Икономиката на България в Европейския съюз : Сборник студии. - Б. м. : Б. и., б. г., с. 31-35. 

  

Сист. No: 72813

- 25 -

Сп И 363 су

Ангелов, Мирослав.  Принципи на концепцията за устойчиво развитие на макро и микро равнище / Мирослав Ангелов. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 2, с. 73-78. 

  

Сист. No: 72646

- 26 -

Сп А 582

Пиримова, Вера и др.  Секторно-отраслова кризисна неустойчивост и възобновяване на растежа в българската икономика / Вера Пиримова, Екатерина Сотирова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, с. 5-19. 

  

Сист. No: 72879

- 27 -

Сп И 50 м

Тодоров, Иван и др.  Възможности за фискални и монетарни въздействия върху икономическия цикъл на България / Иван Тодоров, Александр Александров. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 3, с. 93-92. 

  

Сист. No: 72788

- 28 -

Сп Ч E 18

Yadav, Inder Sekhar et al.  Saving, Investment and Growth in India: Evidence from Cointegration and Causality Tests / Inder Sekhar Yadav, Phanindra Goyari, R. K. Mishra. // Economic Alternatives, 2018, N 1, с. 55-68. 

  

Сист. No: 72873

Икономически теории. Учения и школи

- 29 -

Сп И 50 м

Недев, Божидар.  Традиционни или поведенчески финанси? / Божидар Недев. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 3, с. 113-134. 

  

Сист. No: 72792

Политическа икономия

- 30 -

Сп Ч E 18

Guvercin, Deniz.  How Income Inequality Affects Voter Turnout / Deniz Guvercin. // Economic Alternatives, 2018, N 1, с. 35-48. 

  

Сист. No: 72871

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 31 -

Сп Т 871

Дичева, Теодора.  Ред, начин и периодичност на извършване на оценка на риска / Теодора Дичева. // Труд и право, XXVII, 2018, N 3, с. 65-71. 

  

Сист. No: 72702

- 32 -

Сп Т 871

Цоневски, Веселин.  За някои проблеми и нерешени въпроси, свързани с дейността на Службите по трудова медицина / Веселин Цоневски. // Труд и право, XXVII, 2018, N 2, с. 54-60. 

  

Сист. No: 72582

Икономика на труда. Организация на труда

- 33 -

Сп Б 923 з

Мушкаров, Гошо.  Сумирано изчисляване на работното време / Гошо Мушкаров. // Български законник, XXVII, 2018, N 2, с. 107-110. 

  

Сист. No: 72855

Трудови отношения

- 34 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Какви лични данни на работниците и служителите се събират във връзка със сключването на трудовия договор / Андрей Александров. // Труд и право, XXVII, 2018, N 2, с. 38-45. 

  

Сист. No: 72580

- 35 -

Сп Т 871

Фети, Невин.  Видеонаблюдението на работното място, в контекста на защитата на лични данни / Невин Фети. // Труд и право, XXVII, 2018, N 2, с. 24-37. 

  

Сист. No: 72579

Трудови договори

- 36 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Какви лични данни се обработват по време на действието и при прекратяването на трудовия договор / Андрей Александров. // Труд и право, XXVII, 2018, N 3, с. 55-60. 

  

Сист. No: 72701

- 37 -

Сп С 953 п

Василева, Мариана.  Промени в нормативната уредба, гарантиращи по-добра защита на работниците и служителите / Мариана Василева. // Счетоводство плюс, 2018, N 3, с. 5-8. 

  

Сист. No: 72784

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 38 -

Сп И 50 м

Атанасова, Маргарита и др.  Активна политика на пазара на труда в България и участие на населението на възраст 25-64 години в образование и обучение / Маргарита Атанасова, Елка Димитрова. // Икономическа мисъл, LXIV, 2018, N 3, с. 3-18. 

  

Сист. No: 72785

- 39 -

Сп Т 871

Димитрова, Елка.  Основни политики и приоритети в Националния план за действие по заетостта за 2018 година / Елка Димитрова. // Труд и право, XXVII, 2018, N 2, с. 61-69. 

  

Сист. No: 72583

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 40 -

В К 263

Нейчев, Николай.  Спестовна индустрия за 3.5 млрд. лв. / Николай Нейчев. // Капитал, N 9, 2-8 март 2018, с. 60-61. 

  

Сист. No: 72554

- 41 -

В К 263

Нейчев, Николай.  Банкирай електронно / Николай Нейчев. // Капитал, N 10, 9-15 март 2018, с. 62-63. 

  

Сист. No: 72578

- 42 -

В К 263

Тодоров, Тодор.  Напред, но не и нагоре / Тодор Тодоров. // Капитал, N 10, 9-15 март 2018, с. 60-61. 

  

Сист. No: 72577

- 43 -

В К 263

Тодоров, Тодор.  Доходност, която опиянява / Тодор Тодоров. // Капитал, XXVI, N 16, 10 апр. 2018, с. 60-61. 

  

Сист. No: 72847

- 44 -

Сп И 363 су

Владимиров, Мирослав.  Развитие на портфейлната теория: моделът Black - Litterman / Мирослав Владимиров. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 1, с. 157-164. 

  

Сист. No: 72618

- 45 -

Сп И 503

Влияние на фискалната политика върху икономиката . // Икономически преглед, 14, 2017, N 4, с. 55-60. 

  

Сист. No: 72592

- 46 -

Сп И 503

Външни финансови потоци . // Икономически преглед, 14, 2017, N 4, с. 22-38. 

  

Сист. No: 72595

- 47 -

Сп И 363 су

Костова, Силвия.  Възможности за прилагане на концепцията Кайзен в банковия сектор в България / Силвия Костова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 1, с. 133-144. 

  

Сист. No: 72616

- 48 -

Сп И 503

Прогноза на БНБ за основни макроикономически показатели за 2017-2019 година . // Икономически преглед, 14, 2017, N 4, с. 70-76. 

  

Сист. No: 72593

- 49 -

Сп С 546

Радуканов, Сергей.  Оценяване на пазарния риск чрез методологията "стойност под риск" (VaR) - особености и приложение / Сергей Радуканов. // Социално-икономически анализи, 11, 2017, N 2, с. 182-194. 

  

Сист. No: 72729

- 50 -

Сп С 546

Цаневска, Венелина.  Риск мениджмънт - етапи и концепции за управление на банковия риск / Венелина Цаневска. // Социално-икономически анализи, 11, 2017, N 2, с. 135-142. 

  

Сист. No: 72722

Финанси

- 51 -

Сп Ч 895

Василев, Стойне.  [Девет] 9 урока за парите, на които да научим децата ни / Стойне Василев. // Човешки ресурси, 2018, N 2, с. 19-20. 

  

Сист. No: 72632

- 52 -

Сп П 147 п

Касабова, Камелия.  Новият Закон за пазарите на финансови инструменти / Камелия Касабова. // Търговско и облигационно право, XXII, 2018, N 3, с. 5-15. 

  

Сист. No: 72753

Държавни финанси

- 53 -

Сп А 582

Балабанова, Христина.  Публични фондове - обща характеристика / Христина Балабанова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 1, с. 103-108. 

  

Сист. No: 72682

Данъци. Такси. Налози

- 54 -

657/С/Н 267

Петрова, Моника и др.  Данъчно третиране на предоставени стимули при покупка на стоки над определена сума или при достигнат оборот / Моника Петрова, Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2018 : Т. 1-5. - Пловдив : Плутон-1, 2018, с. 28-31. 

  

Сист. No: 72756

- 55 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана.  Корекция на счетоводна грешка от минали години, открита през текущата година / Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2018 : Т. 1-5. - Пловдив : Плутон-1, 2018, с. 25-27. 

  

Сист. No: 72755

- 56 -

Сп Ф 531 п

Асенов, Асен и др.  Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2018 година / Асен Асенов, Александър Раков. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 2, с. 57-73. 

  

Сист. No: 72565

- 57 -

Сп Ф 531 п

Действие на прихващането, извършено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс . // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 3, с. 60.-71. 

  

Сист. No: 72733

- 58 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Актуални аспекти при определяне на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО за 2017 година / Мина Димитрова. // Актив, 2018, N 3, с. 25-39. 

  

Сист. No: 72687

- 59 -

Сп Б 923 з

Захариев, Петър.  Промени в ЗДДФЛ през 2018 г. / Петър Захариев. // Български законник, XXVII, 2018, N 3, с. 49-50. 

  

Сист. No: 72860

- 60 -

Сп Ф 531 п

Златанова, Калина.  Промените в ЗДДС за 2018 година, сдвързани с извършването на корекции на данъчния кредит / Калина Златанова. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 3, с. 52-59. 

  

Сист. No: 72732

- 61 -

Сп С 953 п

Йорданова, Румяна.  Прилагане на разпоредби на ЗКПО свързани с прекратяване на предприятия по реда на глава 21 / Румяна Йорданова. // Счетоводство плюс, 2018, N 3, с. 12-16; № 4, с 11-13. 

  

Сист. No: 72783

- 62 -

Сп С 953 п

Йорданова, Румяна.  Прилагане на разпоредби на ЗКПО, свързани с прекратяване на предприятия по реда на глава 21 / Румяна Йорданова. // Счетоводство плюс, 2018, N 4, с. 11-13; № 3, с. 12-16. 

  

Сист. No: 72802

- 63 -

Сп Ф 531 п

Кирилова, Милена.  Промените в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2017 година / Милена Кирилова. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 2, с. 26-40. 

  

Сист. No: 72563

- 64 -

Сп Б 923 з

Кирилова, Милена.  Право на данъчен кредит при грешно третирана доставка съгласно разпоредбите на ЗДДС / Милена Кирилова. // Български законник, XXVII, 2017, N 12, с. 100-102. 

  

Сист. No: 72849

- 65 -

Сп Б 923 з

Кирилова, Милена.  Преглед на по-важните промени в Закон за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г. / Милена Кирилова. // Български законник, XXVII, 2018, N 2, с. 99-106. 

  

Сист. No: 72854

- 66 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Правота на данъчен кредит при транзитни доставки според практиката на НАП / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 2, с. 41-47. 

  

Сист. No: 72564

- 67 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Данъчно третиране на доставки по лизингов договор с лизингодател от държава членка на ЕС / Лиляна Панева. // Актив, 2018, N 3, с. 40-42. 

  

Сист. No: 72688

- 68 -

Сп С 953 п

Панева, Лиляна.  Годишен преглед на ДДС за доставките от ВОТ и международната търговия / Лиляна Панева. // Счетоводство плюс, 2018, N 3, с. 1-5, 11. 

  

Сист. No: 72775

- 69 -

Сп С 953 п

Панева, Лиляна.  Данъчно третиране на разходите в натура - данък върху разходите по реда на ЗКПО или облагане по ЗДДФЛ / Лиляна Панева. // Счетоводство плюс, 2018, N 4, с. 1-4. 

  

Сист. No: 72799

- 70 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Регистрацията по ЗДДС на физически лица при доставка на наемни услуги / Лиляна Панева. // Български законник, XXVII, 2017, N 10, с. 5-11. 

  

Сист. No: 72850

- 71 -

Сп А 454

Попова, Евгения.  Особености във връзка с попълването и подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. от местни физически лица / Евгения Попова. // Актив, 2018, N 3, с. 12-17. 

  

Сист. No: 72685

- 72 -

Сп Б 973

Попова, Евгения.  Основни промени в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. / Евгения Попова. // Бюджетът, 27, 2018, N 4, с. 54-61. 

  

Сист. No: 72761

- 73 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Актуално за облагането на предприятията и физическите лица по Закона за местните данъци и такси за 2018 година / Цветан Станкулов. // Актив, 2018, N 3, с. 17-24 ; N 2, с. 23-30. 

  

Сист. No: 72686

- 74 -

Сп Ф 531 п

Цветкова, Лорета.  Особености при попълването и подаването на декларация за дължими данъци по реда на чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ от физическите лица / Лорета Цветкова. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 3, с. 44-51. 

  

Сист. No: 72731

- 75 -

Сп С 953 п

Ценова, Любка.  Модернизиране на ДДС за целите на трансграничната електронна търговия между предприятия и потребители / Любка Ценова. // Счетоводство плюс, 2018, N 4, с. 14-16. 

  

Сист. No: 72803

- 76 -

Сп Б 923 з

Ценова, Любка.  Нови моменти в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс / Любка Ценова. // Български законник, XXVII, 2017, N 10, с. 12-17. 

  

Сист. No: 72851

- 77 -

Сп Б 923 з

Ценова, Любка.  Промени в режима на регулиране на акцизните стоки / Любка Ценова. // Български законник, XXVII, 2018, N 3, с. 57-60. 

  

Сист. No: 72863

- 78 -

Сп С 953 п

Янкова, Мина.  Промени в ЗДДС, в сила от 1 януари 2018 г. / Мина Янкова. // Счетоводство плюс, 2018, N 1, с. 12-16; № 2, с. 9-13, №3, с. 6-11. 

  

Сист. No: 72780

- 79 -

Сп С 953 п

Янкова, Мина.  Промени в ЗДДС, в сила от 1 януари 2018 г. / Мина Янкова. // Счетоводство плюс, 2018, N 2, с. 9-13; № 1, с. 12-16. 

  

Сист. No: 72781

- 80 -

Сп С 953 п

Янкова, Мина.  Промени в ЗДДС, в сила от 1 януари 2018 г. / Мина Янкова. // Счетоводство плюс, 2018, N 3, с. 6-11; № 2, с. 9-13. 

  

Сист. No: 72782

Данъчна система на ЕС

- 81 -

Сп И 50 м

Якова, Мартина.  Анализ на данъчните системи на страните от ЕС / Мартина Якова. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 3, с. 93-112. 

  

Сист. No: 72790

Данъчно облагане

- 82 -

657/С/Н 267

Петрова, Моника.  Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на бартерни сделки / Моника Петрова. // Наръчник на икономиста 2018 : Т. 1-5. - Пловдив : Плутон-1, 2018, с. 3-5. 

  

Сист. No: 72754

- 83 -

46430

Попова, Нели.  Данъчно облагане на личните доходи в България и Европейския съюз / Нели Попова. // Икономиката на България в Европейския съюз : Сборник студии. - Б. м. : Б. и., б. г., с. 99-107. 

  

Сист. No: 72820

- 84 -

46430

Попова, Нели.  Акцизно облагане в България 2007-2014 / Нели Попова. // Икономиката на България в Европейския съюз : Сборник студии / Състав. Татяна Хубенова-Делисивкова. - Б. м. : Б. и., б. г., с. 108-112. 

  

Сист. No: 72825

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 85 -

В К 263

Стоянов, Николай.  Най-добрите банки на 2017 г. : След две години прекъсване начело на К10 се завръща Банка ДСК / Николай Стоянов. // Капитал (приложение), XXVI, N 1, 10 апр. 2018, с. 6-10. 

  

Сист. No: 72845

- 86 -

Сп C 58

Кавало, Марко.  Защо банките трябва да имат омниканална дигитална стратегия / Марко Кавало. // CIO, XIV, 2018, N 3, с. 78-79. 

  

Сист. No: 72837

- 87 -

Сп В 83 Э

Моисеев, С. Р.  Ренессанс монетаризма: чем жила знаменитая теория в 2000-2018 годах / С. Р. Моисеев. // Вопросы экономики  (Москва), 89, 2018, N 1, с. 26-44. 

  

Сист. No: 72870

- 88 -

Сп C 58

Стаматова, Виргиния.  По горещите следи на парите - в какво инвестират банките / Виргиния Стаматова. // CIO, XIV, 2018, N 3, с. 16-22. 

  

Сист. No: 72831

- 89 -

Сп М 486

Христов, Христо.  Банката - лидер по пазарна капитализация / Христо Христов. // Мениджър, 2018, N 2, с. 110. 

  

Сист. No: 72601

- 90 -

Сп М 486

Цветанова, Мина.  Всичко тече, всичко се дигитализира / Мина Цветанова. // Мениджър, 2018, N 2, с. 106-108. 

  

Сист. No: 72600

Пари, валута

- 91 -

В К 263

Александров, Иво и др.  Защита на инвестиции в криптовалута : Способен ли е законът да я осигури / Иво Александров, Яна Лазарова. // Капитал, XXVI, N 17, 27 апр.- 3 май 2018, с. 64-65. 

  

Сист. No: 72890

- 92 -

Сп И 502

Георгиев, Георги.  Блокчейн, или война на световете / Георги Георгиев. // Икономика, 2018, N 2, март-апр. 2018, с. 100-103. 

  

Сист. No: 72699

- 93 -

Сп Ф 531 п

Костов, Атанас.  Правен режим на криптовалутите. Структуриране на търговски дружества, опериращи с криптовалути / Атанас Костов. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 2, с. 74-83. 

  

Сист. No: 72566

- 94 -

Сп И 502

Рубини, Нуриел и др.  Въздушните кули на блокчейн : Коментар / Нуриел Рубини, Престън Бърн. // Икономика, 2018, N 2, март-апр. 2018, с. 96-99. 

  

Сист. No: 72698

Инфлация

- 95 -

Сп И 503

Инфлация . // Икономически преглед, 14, 2017, N 4, с. 61-69. 

  

Сист. No: 72594

- 96 -

Сп С 546

Pavlova, Lora.  Inflation expectattions and readiness to spend: cross-sectional evidence. Review and extension of results / Lora Pavlova. // Социално-икономически анализи, 11, 2017, N 2, с. 168-176. 

  

Сист. No: 72727

Инвестиции

- 97 -

46400

Граматикова, Елица.  Проблеми и насоки за повишаване възвръщаемостта на инвестициите в търговски молове в България / Елица Граматикова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 32-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2017 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 213-215. 

  

Сист. No: 72636

- 98 -

Сп И 363 су

Бакалова, Росица.  Възгледи за връзката между преките чуждестранни инвестиции и фискалната политика / Росица Бакалова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 2, с. 66-72. 

  

Сист. No: 72645

- 99 -

Сп А 582

Площаков, Илия.  Ролята на алтернативните инвестиции в управлението на богатството / Илия Площаков. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 1, с. 131-142. 

  

Сист. No: 72766

Икономика

- 100 -

В К 263

Станева, Марина.  Китай - от копирай до иновирай / Марина Станева. // Капитал, XXVI, N 16, 10 апр. 2018, с. 40-41. 

  

Сист. No: 72846

- 101 -

Сп И 50 м

Бо, Уанг и др.  Оценка на националната икономика посредством разходите за логистика / Уанг Бо, Дмитро Бугайко, Мария Григорак. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 3, с. 51-67. 

  

Сист. No: 72787

- 102 -

Сп М 486

Николов, Адриан.  Загубата като бизнес / Адриан Николов. // Мениджър, 2018, N 3, с. 94-95. 

  

Сист. No: 72886

- 103 -

Сп И 50 м

Проданов, Христо.  Потребител 5.0 / Христо Проданов. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 2, с. 84-102. 

  

Сист. No: 72777

Регионална икономика

- 104 -

Сп И 363 су

Киречев, Дамян.  Екологична конкурентоспособност на селските райони / Дамян Киречев. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 2, с. 191-202. 

  

Сист. No: 72668

Икономика на Русия

- 105 -

Сп В 83 Э

Замараев, Б. и др.  Инвестиционные процессы и структурная перестройка российской экономики / Б. Замараев, Т. Маршова. // Вопросы экономики  (Москва), 89, 2017, N 12, с. 40-62. 

  

Сист. No: 72767

- 106 -

Сп В 83 Э

Михайлова, А. А. и др.  Влияние межбюджетных трансфертов на экономический рост и структуру региональной экономики / А. А. Михайлова, В. В. Климанов, А. И. Сафина. // Вопросы экономики  (Москва), 89, 2018, N 1, с. 91-103. 

  

Сист. No: 72878

- 107 -

Сп В 83 Э

Островная, М. В. и др.  Ограничения конкуренции на примере российских государственных закупок / М. В. Островная, Е. А. Подколзина. // Вопросы экономики  (Москва), 89, 2018, N 2, с. 56-73. 

  

Сист. No: 72880

Бизнес икономика

- 108 -

Сп А 582

Борисова, Владя.  Модели на бизнес на предприятията в творческите индустрии / Владя Борисова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, с. 20-30. 

  

Сист. No: 72882

Стопанска история

- 109 -

Сп И 363 ц

Вачева, Емилия.  Развитието на занаятите в Свищов в периода от Освобождението до края на XIX в. / Емилия Вачева. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, 2016, с. 387-404. 

  

Сист. No: 72612

- 110 -

Сп И 363 ц

Палангурски, Милко.  Търговци и политика / Милко Палангурски. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, 2016, с. 163-172. 

  

Сист. No: 72621

- 111 -

Сп И 363 ц

Пенчев, Пенчо Д.  Българските икономисти и идеите за балканска и европейска стопанска интеграция / Пенчо Д. Пенчев. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, 2016, с. 56-84. 

  

Сист. No: 72620

Икономически растеж

- 112 -

Сп И 363 су

Мавров, Христо.  Относно връзката между неравенството в доходите и икономическия растеж / Христо Мавров. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 2, с. 51-57. 

  

Сист. No: 72641

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 113 -

46386

Ставрев, Светослав.  Икономическа политика - реформиране и модернизация / Светослав Ставрев. // Интердисциплинарни изследвания : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Георги Янков заслужил професор на УНСС. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 242-256. 

  

Сист. No: 72552

- 114 -

Сп И 363 су

Попова, Даниела.  Бизнес и взаимодействия в Индустрия 4.0 / Даниела Попова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 1, с. 23-30. 

  

Сист. No: 72587

- 115 -

Сп Д 532

Стоенчева, Яна.  Изграждане на критериална система при избор за закупуване на жилищен недвижим имот / Яна Стоенчева. // Диалог. Електронно списание, 2018, N 1, с. 55-68. 

  

Сист. No: 72817

Икономика на индустрията, предприятието

- 116 -

46400

Йорданова, Велина и др.  Особености на икономико-математическите модели за оптимизиране производственат програма на строителното предприятие / Велина Йорданова, Йордан Петков. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 32-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2017 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 342-349. 

  

Сист. No: 72650

- 117 -

46400

Стефанов, Драгомир и др.  Някои измерения на икономическата ефективност на строителните фирми в България / Драгомир Стефанов, Светлина Иванова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 32-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2017 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 333-341. 

  

Сист. No: 72649

Търговия

- 118 -

Сп И 363 ц

Друмева, Мариана.  Търговската дейност на Цвятко Радославов през втората половина на 50-те години на XIX в. / Мариана Друмева. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, 2016, с. 254-273. 

  

Сист. No: 72610

- 119 -

Сп Р 448

Кирчев, Кирил.  Тайната зад Ocado / Кирил Кирчев. // Регал, 2018, N 1, с. 26-28. 

  

Сист. No: 72888

- 120 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  LoadPort - бърза, лесна и иновативна / Богиня Матеева. // Логистика, XIV, 2018, N 2, с. 10-11. 

  

Сист. No: 72567

- 121 -

Сп Р 448

Най-важното от сектора на бързооборотните стоки . // Регал, 2018, N 1, с. 62-64. 

  

Сист. No: 72895

- 122 -

Сп Р 448

Николов, Константин.  Още една добра година за e-commerce / Константин Николов. // Регал, 2018, N 1, с. 34-38. 

  

Сист. No: 72891

- 123 -

Сп А 582

Проданов, Христо.  Смъртта на моловете и възходът на платформите / Христо Проданов. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 1, с. 117-130. 

  

Сист. No: 72764

- 124 -

Сп Р 448

Радославова, Силвия.  Бъдещето е зад граница / Силвия Радославова. // Регал, 2018, N 1, с. 39-40. 

  

Сист. No: 72892

Маркетинг

- 125 -

Сп М 486

Аламанов, Любомир.  Маркетинг между партньори / Любомир Аламанов. // Мениджър, 2018, N 3, с. 74-75. 

  

Сист. No: 72884

- 126 -

Сп И 363 су

Горанова, Пенка и др.  Някои аспекти на социалните медии и бранда / Пенка Горанова, Стелиана Василева. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 1, с. 51-58. 

  

Сист. No: 72589

- 127 -

Сп И 363 су

Дойчинов, Бойко.  Добри търговски практики при управлението на къси вериги за доставки на пресни храни / Бойко Дойчинов. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 1, с. 13-22. 

  

Сист. No: 72586

- 128 -

Сп И 363 су

Павлова, Дарина и др.  Влияние на равнището на възприеманата ценност върху задържането на клиентите / Дарина Павлова, Йордан Иванов. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 1, с. 31-38. 

  

Сист. No: 72588

- 129 -

Сп С 546

Пеловска, Деница.  Конкурентоспособност на българското вино на международните пазари / Деница Пеловска. // Социално-икономически анализи, 11, 2017, N 2, с. 143-153. 

  

Сист. No: 72723

- 130 -

Сп И 363 су

Стоянов, Михаил.  Маркетингова подкрепа на продажбите / Михаил Стоянов. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 1, с. 5-12. 

  

Сист. No: 72585

- 131 -

Сп И 363 су

Тошкова, Мария Ангелова.  Особености при управление на взаимоотношенията с клиенти в сектора на счетоводните бизнес услуги / Мария Ангелова Тошкова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 1, с. 59-68. 

  

Сист. No: 72596

Рекламна, комуникационна политика

- 132 -

Сп С 966

Лукова, Калина.  Фалшивите новини и ефектът на медийната мистификация / Калина Лукова. // Съвременна хуманитаристика, VIII, 2017, N 1, с. 27-37. 

  

Сист. No: 72856

Маркетинг в индустрията (индустриален маркетинг)

- 133 -

Сп Ч E 18

Borisova, Vl.  Essential Characteristics And Market Of The Creative Industries’ Product / Vl. Borisova. // Economic Alternatives, 2018, N 1, с. 113-122. 

  

Сист. No: 72876

Логистика

- 134 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Веригата на доставки се насочва към еластичната логистика / Ники Божилов. // Логистика, XIV, 2018, N 3, с. 40-43. 

  

Сист. No: 72745

- 135 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Сандвичите - логистика на място / Ники Божилов. // Логистика, XIV, 2018, N 3, с. 44-46. 

  

Сист. No: 72747

- 136 -

Сп C 58

Валравен, Майкъл.  Логистика 4.0 - новите дрехи на производството и пласмента / Майкъл Валравен. // CIO, XIV, 2018, N 2, с. 20-23. 

  

Сист. No: 72540

- 137 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Логистиката - ключов фактор на циментовия пазар / Васил Василев. // Логистика, XIV, 2018, N 2, с. 18-22. 

  

Сист. No: 72569

- 138 -

Сп И 363 су

Димитрова, Веселина.  Роля на иновациите за устойчиво развитие на логистиката / Веселина Димитрова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 2, с. 85-88. 

  

Сист. No: 72648

- 139 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Пазарът на логистични имоти никога не е бил по-добър / Богиня Матеева. // Логистика, XIV, 2018, N 2, с. 40-42. 

  

Сист. No: 72573

- 140 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Следваща цел - пазарите на Западна Европа / Богиня Матеева. // Логистика, XIV, 2018, N 3, с. 28-30. 

  

Сист. No: 72739

- 141 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня и др.  Ще се справи ли логистиката с кадровата криза? / Богиня Матеева, Ники Божилов, Георги Палешников. // Логистика, XIV, 2018, N 2, с. 26-28. 

  

Сист. No: 72570

- 142 -

Сп Л 763

Раковска, Мирослава.  Висши мениджъри по логистика са част от нашия екип / Мирослава Раковска. // Логистика, XIV, 2018, N 2, с. 30-32. 

  

Сист. No: 72571

- 143 -

Сп Ч 895

Цветанова, Павлина.  Винаги има повече от едно решение / Павлина Цветанова. // Човешки ресурси, 2018, N 2, с. 16-17. 

  

Сист. No: 72631

Външна търговия

- 144 -

46430

Маринов, Едуард.  Географска структура на външната търговия на България / Едуард Маринов. // Икономиката на България в Европейския съюз : Сборник студии. - Б. м. : Б. и., б. г., с. 159-164. 

  

Сист. No: 72840

- 145 -

Сп И 363 ц

Маринова, Маргарита.  Към въпроса за промяната в ролята на река Дунав и на крайдунавските градове във външната търговия на България (1878-1912) / Маргарита Маринова. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, 2016, с. 365-386. 

  

Сист. No: 72611

- 146 -

Сп А 582

Динев, Виктор.  Външнотърговски ограничения пред икономическия растеж на България / Виктор Динев. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 1, с. 28-42. 

  

Сист. No: 72672

- 147 -

Сп А 582

Маринов, Едуард.  Стокова структура на търговията на България със Субсахарска Африка / Едуард Маринов. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 1, с. 57-68. 

  

Сист. No: 72676

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 148 -

Сп В 83 Э

Хейфец, Б.  Новая волна глобального долгового кризиса: риски возрастают / Б. Хейфец. // Вопросы экономики  (Москва), 89, 2017, N 12, с. 81-95. 

  

Сист. No: 72769

Международни икономически отношения

- 149 -

Сп И 363 су

Атанасов, Атанас.  Отвореност на търговията - роля на БВП и икономическия растеж / Атанас Атанасов. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 2, с. 79-84. 

  

Сист. No: 72647

- 150 -

Сп С 546

Naama, Karim.  Development of the Arab economy after the "Arab spring" / Karim Naama. // Социално-икономически анализи, 11, 2017, N 2, с. 159-167. 

  

Сист. No: 72726

- 151 -

Сп Ч E 18

Papachashvili, Nino et al.  The Analysis of Export Drivers and Impediments Using Extended Gravity Model (The Case of Georgia) / Nino Papachashvili, Lela Jamagidze, Nino Melitauri. // Economic Alternatives, 2018, N 1, с. 69-85. 

  

Сист. No: 72874

Глобализация

- 152 -

46386

Аврейски, Никола.  Задава ли се краят на Запада? / Никола Аврейски. // Интердисциплинарни изследвания : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Георги Янков заслужил професор на УНСС. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 339-357. 

  

Сист. No: 72556

- 153 -

Сп Г 368

Аврейски, Никола.  Военните заплахи за ЕС: митове и реалност / Никола Аврейски. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 2, с. 45-63. 

  

Сист. No: 72692

- 154 -

Сп Г 368

Иванов, Иво.  Турската геоикономическа стратегия на балканите / Иво Иванов. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 2, с. 19-25. 

  

Сист. No: 72691

- 155 -

Сп Г 368

Яковлев, Пьотр.  Отнесени от кризата: глобалната икономика десет години след срива на ипотечния пазар / Пьотр Яковлев. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 2, с. 137-150. 

  

Сист. No: 72693

Европейска интеграция

- 156 -

Сп А 582

Дурова, Калина.  Въздействие на фондовете на Европейския съюз върху краткосрочния икономически растеж на страните от Централна и Източна Европа в периода 2008-2015 г. / Калина Дурова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 1, с. 90-102. 

  

Сист. No: 72679

- 157 -

Сп И 502

Пенева, Жулиета.  Брекзит възможност или предизвикателство за европейската интеграция / Жулиета Пенева. // Икономика, 2018, N 2, с. 38-40. 

  

Сист. No: 72710

- 158 -

Сп М 45 о

Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз 1 януари - 30 юни 2018 г. . // Международни отношения, XLVII, 2018, N 1, с. 81-108. 

  

Сист. No: 72575

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 159 -

46430

Бобева, Даниела.  Ролята на европейския механизъм за макроикономическо управление / Даниела Бобева. // Икономиката на България в Европейския съюз : Сборник студии. - Б. м. : Б. и., б. г., с. 52-57. 

  

Сист. No: 72816

- 160 -

46430

Бобева, Даниела.  Влияние на членството в ЕС върху чуждестранните преки инвестиции / Даниела Бобева. // Икономиката на България в Европейския съюз : Сборник студии. - Б. м. : Б. и., б. г., с. 165-178. 

  

Сист. No: 72841

- 161 -

46430

Георгие, Денчо.  Бъдещето на демокрацията в Европейския съюз / Денчо Георгие. // Икономиката на България в Европейския съюз : Сборник студии / Състав. Татяна Хубенова-Делисивкова. - Б. м. : Б. и., б. г., с. 197-226. 

  

Сист. No: 72844

- 162 -

46430

Маринов, Едуард.  Участието на България в политиката на ЕС за развитие / Едуард Маринов. // Икономиката на България в Европейския съюз : Сборник студии. - Б. м. : Б. и., б. г., с. 179-183. 

  

Сист. No: 72842

- 163 -

46430

Неделчев, Мирослав.  Застрахователен и пенсионен пазари в Европейския съюз и България / Мирослав Неделчев. // Икономиката на България в Европейския съюз : Сборник студии. - Б. м. : Б. и., б. г., с. 138-146. 

  

Сист. No: 72829

- 164 -

46430

Пальова, Яна.  Усвояването на Европейските структурни фондове като източник за икономически растеж в България и другите страни от Централна и Източна Европа / Яна Пальова. // Икономиката на България в Европейския съюз : Сборник студии. - Б. м. : Б. и., б. г., с. 184-196. 

  

Сист. No: 72843

- 165 -

46430

Стефанова, Юлия.  Приспособяване на българския капиталов пазар в контекста на членството на страната в ЕС / Юлия Стефанова. // Икономиката на България в Европейския съюз : Сборник студии. - Б. м. : Б. и., б. г., с. 147-158. 

  

Сист. No: 72839

- 166 -

46386

Хаджиниколов, Димитър.  Европейският съюз се нуждае от по-голяма социална устойчивост / Димитър Хаджиниколов. // Интердисциплинарни изследвания : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Георги Янков заслужил професор на УНСС. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 180-189. 

  

Сист. No: 72550

- 167 -

46430

Христова-Балканска, Искра.  Българската индустрия - развитие и предизвикателства в европейски контекст / Искра Христова-Балканска. // Икономиката на България в Европейския съюз : Сборник студии. - Б. м. : Б. и., б. г., с. 119-124. 

  

Сист. No: 72827

- 168 -

46430

Хубенова-Делисивкова, Татяна.  Икономическата интеграция на България в ЕС: етапи на развитие и съвременни предизвикателства / Татяна Хубенова-Делисивкова. // Икономиката на България в Европейския съюз : Сборник студии / Състав. Татяна Хубенова-Делисивкова. - Б. м. : Б. и., б. г., с. 13-30. 

  

Сист. No: 72812

- 169 -

46430

Хубенова-Делисивкова, Татяна.  Бюджетная политика на България в процеса на макроикономическа конвергенция с ЕС / Татяна Хубенова-Делисивкова. // Икономиката на България в Европейския съюз : Сборник студии. - Б. м. : Б. и., б. г., с. 36-51. 

  

Сист. No: 72814

- 170 -

46430

Хубенова-Делисивкова, Татяна.  Реформите в ЕС и банковия сектор в България / Татяна Хубенова-Делисивкова. // Икономиката на България в Европейския съюз : Сборник студии. - Б. м. : Б. и., б. г., с. 125-137. 

  

Сист. No: 72828

- 171 -

Сп А 582

Кънева, Аглика.  Оценка на степента на конвергенция на българската икономика с икономиките на страните - членки на Европейския съюз, през периода 2004-2016 / Аглика Кънева. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 1, с. 69-89. 

  

Сист. No: 72677

- 172 -

Сп Г 368

Николов, Симеон.  Амбициите на ЕС за стратегическа автономия в отбраната и шансовете на България / Симеон Николов. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 2, с. 5-18. 

  

Сист. No: 72690

- 173 -

Сп С 953 п

Петкова, Людмила.  Европейското законодателство в областта на корпоративното данъчно облагане. Свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби / Людмила Петкова. // Счетоводство плюс, 2018, N 3, с. 1-4. 

  

Сист. No: 72773

Право. Наука за държавата и правото

- 174 -

Сп С 494

Борисова, Владя.  Медиацията като извънсъдебен способ за разрешаване на спорове по интелектуална собственост / Владя Борисова. // Собственост и право, 2018, N 2, с. 77-85. 

  

Сист. No: 72584

- 175 -

Сп О 253 п

Еленова, Розита.  Езикът на омразата като медиен феномен / Розита Еленова. // Общество и право, 2018, N 2, с. 82-85. 

  

Сист. No: 72746

- 176 -

Сп О 253 п

Костов, Атанас.  Сделките с криптовалути и блокчейн технологията в контекста на новия Общ европейски регламент за защита на лични данни / Атанас Костов. // Общество и право, 2018, N 2, с. 22-30. 

  

Сист. No: 72743

- 177 -

Сп О 253 п

Маданска, Нели.  За европеизацията на производството по несъстоятелност / Нели Маданска. // Общество и право, 2018, N 2, с. 63-79. 

  

Сист. No: 72750

- 178 -

Сп С 494

Панайотова-Чалъкова, Люба.  Вещите и интелектуалната собственост - развитие и тенденции в европейското право по правата на човека / Люба Панайотова-Чалъкова. // Собственост и право, 2018, N 3, с. 75-85. 

  

Сист. No: 72704

- 179 -

Сп С 494

Тосков, Ивайло.  Възмезден ли е договорът за ипотека / Ивайло Тосков. // Собственост и право, 2018, N 3, с. 18-27. 

  

Сист. No: 72703

Международно право

- 180 -

Сп П 83 м

Мемцов, Стоян.  Традиционните критерии за държавност / Стоян Мемцов. // Правна мисъл, LIX, 2018, N 1, с. 41-58. 

  

Сист. No: 72796

Европейско право

- 181 -

Сп П 83 м

Генева, Антица.  Прекратяване на правото на разпространение на компютърна програма и резервно копие от нея в практиката на Съда на Европейския съюз / Антица Генева. // Правна мисъл, LIX, 2018, N 1, с. 82-96. 

  

Сист. No: 72800

- 182 -

Сп П 83 м

Ковачева, Диана.  Проверките за почтеност като част от борбата с корупцията и защитата на права на човека: Европейските стандарти и практиката на Европейския съд за правата на човека / Диана Ковачева. // Правна мисъл, LIX, 2018, N 1, с. 59-81. 

  

Сист. No: 72798

- 183 -

Сп О 253 п

Михайлова-Големинова, Савина.  Контрол за законност на управлението на средствата от европейските фондове - 10 години по-късно / Савина Михайлова-Големинова. // Общество и право, 2018, N 2, с. 3-21. 

  

Сист. No: 72738

Търговско право

- 184 -

Сп П 147 п

Голева, Поля.  Въпроси относно някои от последните изменения и даопълнения на Търговския закон / Поля Голева. // Търговско и облигационно право, XXII, 2018, N 3, с. 16.-24. 

  

Сист. No: 72758

- 185 -

Сп П 83 м

Голева, Поля.  Имуществена отговорност във връзка със сделки на капиталовите пазари, сключени при невярна информация / Поля Голева. // Правна мисъл, LIX, 2018, N 1, с. 13-25. 

  

Сист. No: 72794

- 186 -

Сп П 147 п

Иванов, Димитър.  Ред за продажба на заложено търговско предприятие или отделни негови елементи / Димитър Иванов. // Търговско и облигационно право, XXII, 2018, N 3, с. 60-67. 

  

Сист. No: 72760

- 187 -

Сп С 953 п

Маркова, Анелия.  Встъпване в дълг, цесия - прилики и отлики / Анелия Маркова. // Счетоводство плюс, 2018, N 4, с. 16. 

  

Сист. No: 72795

Данъчни закони

- 188 -

Сп О 253 п

Тонев, Господин.  Обмен на информация за Данъчни цели в рамките на ЕС. Директива 2011/16/ЕС / Господин Тонев. // Общество и право, 2018, N 1, с. 52-72. 

  

Сист. No: 72737

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 189 -

Сп О 253 п

Генева, Антица.  Компютърни програми, създадени в рамките на трудово правоотношение / Антица Генева. // Общество и право, 2018, N 1, с. 21-30. 

  

Сист. No: 72735

Обществено управление. Военни науки

- 190 -

46386

Маринов, Александър.  "Няма нищо по-практично от добрата теория": концентуалната яснота като фактор за успеха на реформите в обществото / Александър Маринов. // Интердисциплинарни изследвания : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Георги Янков заслужил професор на УНСС. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 257-273. 

  

Сист. No: 72553

- 191 -

Сп О 253

Кацарова, Мариана.  Срокове при възлагане на обществени поръчки, определяни от възложителя / Мариана Кацарова. // Обществени поръчки, 8, 2018, N 2, с. 7-15. 

  

Сист. No: 72574

- 192 -

Сп О 253

Кацарова, Мариана.  Условия и изисквания при определяне на гаранции за изпълнение / Мариана Кацарова. // Обществени поръчки, 8, 2018, N 3, с. 7-14. 

  

Сист. No: 72751

- 193 -

Сп П 147 п

Цокова, Полина.  Обществените поръчки и противодействието на корупцията. Нови моменти в законодателството / Полина Цокова. // Търговско и облигационно право, XXII, 2018, N 2, с. 77-86. 

  

Сист. No: 72558

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 194 -

Сп И 363 су

Димитрова, Силвия.  Подкрепа на общините от ЕС в сферата на културата / Силвия Димитрова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 1, с. 165-174. 

  

Сист. No: 72619

Социално осигуряване

- 195 -

657/С/Н 267

Малакова, Снежана.  Коментар на промените и основни положения в социалното осигуряване през 2018 година / Снежана Малакова. // Наръчник на икономиста 2018 : Т. 1-5. - Пловдив : Плутон-1, 2018, с. 424-461. 

  

Сист. No: 72752

Социално осигуряване в България

- 196 -

Сп Д 532

Андреева, Андриана и др.  Отпуск при временна неработоспособност – специфики, реализация и осигурително обезпечаване / Андриана Андреева, Галина Йолова. // Диалог. Електронно списание, 2018, N 1, с. 15-41. 

  

Сист. No: 72810

- 197 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лшца за 2018 г. / Аспасия Петкова. // Актив, 2018, N 3, с. 43-44. 

  

Сист. No: 72689

- 198 -

Сп Б 923 з

Петкова, Аспасия.  Осигурителен доход и задължителни осигурителни вноски за 2018 г. / Аспасия Петкова. // Български законник, XXVII, 2018, N 1, с. 57-62. 

  

Сист. No: 72852

Пенсионно осигуряване

- 199 -

46411

Йорданов, Йордан Стефанов.  Социално-икономически потенциал на идеята за базово пенсионно плащане за редуциране на бедността в България / Йордан Стефанов Йорданов. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 266-273. 

  

Сист. No: 72548

Здравно осигуряване

- 200 -

46411

Владимирова, Милена.  Здравно-осигурителни модели - ефективност и решения / Милена Владимирова. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 274-282. 

  

Сист. No: 72549

- 201 -

46411

Николова, Маргарита.  Прилагане на методики за остойностяване на извънболничната медицинска помощ и мерки за засилване на контролната дейност / Маргарита Николова. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 249-255. 

  

Сист. No: 72536

Застраховане в България

- 202 -

Сп П 147 п

Йорданов, Светослав.  Регресни права на застрахователя / Светослав Йорданов. // Търговско и облигационно право, XXII, 2018, N 3, с. 37-46. 

  

Сист. No: 72759

Образование

- 203 -

Сп Ч 949

Матева, Галя.  Сугестопедия: основни понятия и принципи в светлината на обучение по чужд език / Галя Матева. // Чуждоезиково обучение, XLV, 2018, N 1, с. 28-40. 

  

Сист. No: 72707

- 204 -

Сп П 324

Sulejmani, Emilj et al.  Schools and universities as social institutions / Emilj Sulejmani, Shikjerije Sulejmani. // Педагогика, 2018, N 2, с. 215-222. 

  

Сист. No: 72708

Висше образование

- 205 -

В А 561

Академията увеличава чуждестранните си партьорства . // Алма матер, XXVII, N 1, февр.-март 2018, с. 1. 

  

Сист. No: 72718

- 206 -

В А 561

Възможности за обучение в Стопанска академия бяха представени на образователни форуми в България и чужбина . // Алма матер, XXVII, N 1, февр.-март 2018, с. 4. 

  

Сист. No: 72711

- 207 -

В А 561

Възможности за финансиране на проекти през 2018 г. представи ИНИ . // Алма матер, XXVII, N 1, февр.-март 2018, с. 2. 

  

Сист. No: 72715

- 208 -

В А 561

Катедра ЗСД разшири партньорствата си с бизнеса . // Алма матер, XXVII, N 1, февр.-март 2018, с. 2. 

  

Сист. No: 72716

- 209 -

В А 561

Петер Хьофингер е новият почетен доктор на Стопанска академия "Д. А. Ценов" . // Алма матер, XXVII, N 1, февр.-март 2018, с. 1. 

  

Сист. No: 72719

- 210 -

В А 561

Стартира геймифициран онлайн курс по социално предприемачество . // Алма матер, XXVII, N 1, февр.-март 2018, с. 2. 

  

Сист. No: 72717

- 211 -

В А 561

Стопанска академия проведе 25-о Национално ученическо състезание . // Алма матер, XXVII, N 1, февр.-март 2018, с. 3. 

  

Сист. No: 72712

- 212 -

В А 561

Студенти участваха в състезание за финансови аналитици . // Алма матер, XXVII, N 1, февр.-март 2018, с. 3. 

  

Сист. No: 72714

- 213 -

В А 561

Състезание по "Митнически и данъчен контрол" проведе отново СА за средношколци в Пловдив . // Алма матер, XXVII, N 1, февр.-март 2018, с. 3. 

  

Сист. No: 72713

- 214 -

Сп В 83 Э

Волкова, О. Н.  Демаркация границ экономической дисциплины: содержательный подход : (случай "бухгалтерского" отчета) / О. Н. Волкова. // Вопросы экономики  (Москва), 89, 2018, N 2, с. 95-121. 

  

Сист. No: 72881

- 215 -

Сп С 587

Костадинов, Радослав.  Влияние на игровата методика в обучението върху развитието на двигателните качества на студентите от Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Радослав Костадинов. // Спорт & наука, LXI, 2017, N 6, с. 92-100. 

  

Сист. No: 72629

- 216 -

Сп И 502

Наков, Светлин.  София ще е световна сила в блокчейн обучението / Светлин Наков. // Икономика, 2018, N 2, март-апр. 2018, с. 78-81. 

  

Сист. No: 72696

- 217 -

Сп С 587

Славова, Весела.  Дизайн на смесен курс за обучение по френски език / Весела Славова. // Спорт & наука, LXI, 2017, N 6, с. 101-111. 

  

Сист. No: 72630

Висше образование в България

- 218 -

Сп Л 763

Благоева, Силвия.  В нашия университет функционира иновативна мрежа за сътрудничество с бизнеса / Силвия Благоева. // Логистика, XIV, 2018, N 2, с. 34-37. 

  

Сист. No: 72572

- 219 -

Сп С 847

Димитров, Александър.  Процедурата назначаване на ръководител на катедра като причина за влошаващото се качество на обучението и микроклимата във висшите училища у нас / Александър Димитров. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVI, 2018, N 2, с. 211-216. 

  

Сист. No: 72824

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Природа. Изучаване и опазване на природата Опазване на растителния и животинския свят

- 220 -

Сп И 50 м

Бисун, Урваши.  Модифицирана екологична крива на Кузнец за оценка на устойчивостта в Субсахарска Африка: анализ на панелни данни / Урваши Бисун. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 2, с. 51-68. 

  

Сист. No: 72776

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване

- 221 -

46411

Николаева, Нора.  Икономическа тежест на хроничните неинфекциозните заболявания в контекста на дейностите по промоция на здравето и профилактика на заболяванията / Нора Николаева. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 256-265. 

  

Сист. No: 72537

- 222 -

Сп Ч E 18

Csorba, Luiela Magdalena et al.  The Controversial Behavior Of Romanian Consumers Regarding The Safety Of Flu Shot Immunization / Luiela Magdalena Csorba, Valentin Burca, Sergiu Rusu. // Economic Alternatives, 2018, N 1, с. 86-112. 

  

Сист. No: 72875

Здравна икономика

- 223 -

Сп А 582

Кондева, Снежана.  Саморегулация на лекарската компетентност във връзка с въздействието на медицинската експертиза върху социалното и здравното осигуряване / Снежана Кондева. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 1, с. 143-152. 

  

Сист. No: 72768

Енергетика

- 224 -

Сп Ю 371

Енергийна ефективност на сгради . // Ютилитис, XVI, 2018, N 3, с. 48-49. 

  

Сист. No: 72866

- 225 -

Сп А 582

Йонева, Елизабет.  Киберсигурността в енергийния сектор - в търсене на решения / Елизабет Йонева. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 1, с. 20-27. 

  

Сист. No: 72671

- 226 -

Сп Г 368

Катона, Виктор.  Проблемите на черноморския енергиен транзит / Виктор Катона. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 2, с. 151-160. 

  

Сист. No: 72694

- 227 -

Сп Ю 371

Кискинов, Николай.  Новият механизъм за заплащане на цената на задължения към обществото / Николай Кискинов. // Ютилитис, XVI, 2018, N 3, с. 50-52. 

  

Сист. No: 72867

- 228 -

Сп Ю 371

Ризинг, Агнета.  Правителствената подкрепа във всяксакви форми е важен фактор в проектите за нови АЕЦ / Агнета Ризинг. // Ютилитис, XVI, 2018, N 3, с. 42-45. 

  

Сист. No: 72865

- 229 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  Възобновяемата енергия вече не е алтернатива. Тя е истинската енергия / Начо Стригулев. // Мениджър, 2018, N 2, с. 102-103. 

  

Сист. No: 72599

- 230 -

Сп Ю 371

Тодорова, Теодора.  Ще спъне ли икономическият растеж постигането на целта за енергийна ефективност на ЕС / Теодора Тодорова. // Ютилитис, XVI, 2018, N 2, с. 28-32. 

  

Сист. No: 72695

Селско стопанство. Горско стопанство

- 231 -

Сп А 255

Ванчев, Михаил.  Бюджетните разходи на ЕС за селското стопанство след 2020 г. се свиват / Михаил Ванчев. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 3, с. 31; 46. 

  

Сист. No: 72590

- 232 -

Сп Л 792

Годишни награди на Съюза на енолозите в България . // Лозарство и винарство, LXVI, 2018, N 1, с. 36-39. 

  

Сист. No: 72635

- 233 -

Сп А 255

ЕС предприема мерки за защита на пчелите . // Агробизнесът, XVI, 2018, N 4, с. 24-25. 

  

Сист. No: 72740

- 234 -

Сп И 50 м

Иванов, Божидар и др.  Ценова интеграция на пазара на пшеница и царевица във Франция и България / Божидар Иванов, Емилия Соколова. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 2, с. 20-35. 

  

Сист. No: 72774

- 235 -

Сп Л 792

Модерният достъп до лабораторни услуги за винарски бранш . // Лозарство и винарство, LXVI, 2018, N 1, с. 24-27. 

  

Сист. No: 72633

- 236 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Земеделските работници в България са все още в графа бедни / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 4, с. 26-27. 

  

Сист. No: 72741

Земеделие. Организация и управление

- 237 -

Сп И 363 су

Николов, Радмил.  Икономически и обществени ползи от консервационното земеделие / Радмил Николов. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 1, с. 85-90. 

  

Сист. No: 72605

- 238 -

Сп И 363 су

Павлова, Моника.  Проблеми на конвенционалното земеделие и възможности за преодоляване на последствията му върху природната среда / Моника Павлова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 1, с. 77-84. 

  

Сист. No: 72603

Животновъдство

- 239 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Рекордите в месопроизводството - по света и у нас / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 4, с. 42-43. 

  

Сист. No: 72742

Управление на предприятията. Организация на производството

- 240 -

Сп И 363 су

Иванова, Гергана Данчева.  Проблеми на предприятието във зъзходащата част от жизнения му цикъл и рискът от несъстоятелност / Гергана Данчева Иванова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 2, с. 34-44. 

  

Сист. No: 72639

Мениджмънт

- 241 -

46400

Желев, Иван.  Насоки за подобряване планирането на разходите за фасилити мениджмънт / Иван Желев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 32-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2017 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 57-68. 

  

Сист. No: 72628

- 242 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Бизнесът се дигитализира - търсят се мениджъри с нови умения / Мария Динкова. // CIO, XIV, 2018, N 2, с. 61-64. 

  

Сист. No: 72547

- 243 -

Сп И 363 су

Зафирова, Цвета.  Еволюцията на теорията за управление на организационни кризи и практическото й приложение / Цвета Зафирова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 1, с. 176-183. 

  

Сист. No: 72622

- 244 -

Сп И 363 су

Костова, Надя.  Оценяването като наука - условие за социално присъствие на оценителската професия в България / Надя Костова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 2, с. 5-14. 

  

Сист. No: 72625

- 245 -

Сп И 363 су

Митев, Бончо.  Същностни характеристики на стратегическите алианси / Бончо Митев. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 1, с. 109-115. 

  

Сист. No: 72613

- 246 -

Сп И 363 су

Пенчева, Миглена.  Теоретичен анализ ва основни моменти свързани с трансфера на знание / Миглена Пенчева. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 1, с. 145-156. 

  

Сист. No: 72617

- 247 -

Сп И 363 су

Филипова, Надежда.  Иновации чрез системи за управление на бизнес процеси / Надежда Филипова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 2, с. 100-108. 

  

Сист. No: 72652

- 248 -

Сп М 486

Христов, Александър.  Новите професии в мениджмънта / Александър Христов. // Мениджър, 2018, N 3, с. 50-51. 

  

Сист. No: 72883

- 249 -

Сп С 546

Bhaya, Zaki Muhammad Abbas et al.  Knowledge management in business organizations - theoretical study / Zaki Muhammad Abbas Bhaya, Basim Abbas Kraidy Jassmy, Latif Atiyah. // Социално-икономически анализи, 11, 2017, N 2, с. 195-202. 

  

Сист. No: 72724

Бизнес стратегии

- 250 -

Сп С 587

Добрев, Добромир и др.  Айкидо - пътят на самурая и бизнесмена / Добромир Добрев, Евалд Алберт. // Спорт & наука, LXII, 2018, N 1, с. 110-117. 

  

Сист. No: 72736

Контрол-методи на управление

- 251 -

Сп И 50 м

Ламбовска, Мая.  Модел за контролния процес на екипи / Мая Ламбовска. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 2, с. 3-19. 

  

Сист. No: 72772

- 252 -

Сп И 363 су

Михайлова, Людмила и др.  Традиционни и съвременни аспекти на вътрешния контрол в организациите / Людмила Михайлова, Емил Папазов, Исмаил Билги. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 1, с. 91-98. 

  

Сист. No: 72606

- 253 -

Сп А 582

Николова, Бистра.  Характеристика на взаимодействието в системата на националната агенция за приходите / Бистра Николова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 1, с. 43-56. 

  

Сист. No: 72673

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 254 -

Сп Ч E 18

Prodanov, Hristo.  Social Enterpreneurship And Digital Technologies / Hristo Prodanov. // Economic Alternatives, 2018, N 1, с. 123-138. 

  

Сист. No: 72877

- 255 -

Сп С 546

Stoyanov, Ivan.  Art-cultural entrepreneurship and opportunities for Bulgarian traditional crafts arising from IT / Ivan Stoyanov. // Социално-икономически анализи, 11, 2017, N 2, с. 154-158. 

  

Сист. No: 72725

Корпоративно управление

- 256 -

Сп И 363 су

Николова, Недка.  Корпоративната социална отговорност на индустриалния бизнес в България: проблеми и предизвикателства / Недка Николова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 2, с. 89-99. 

  

Сист. No: 72651

Малък бизнес

- 257 -

Сп М 486

Бошнакова, Десислава.  Малките са длъжни да рискуват, защото иначе няма как да спечелят / Десислава Бошнакова. // Мениджър, 2018, N 2, с. 74-75. 

  

Сист. No: 72598

Мениджмънт на фирмата

- 258 -

46386

Благоева, Блага.  Корпоративизъм и корпоративна власт: някои теоретични аспекти / Блага Благоева. // Интердисциплинарни изследвания : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Георги Янков заслужил професор на УНСС. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 358-368. 

  

Сист. No: 72557

- 259 -

Сп Л 763

Николова, Ивелина.  Регионалното присъствие дава предимство на компанията ни / Ивелина Николова. // Логистика, XIV, 2018, N 2, с. 12-17. 

  

Сист. No: 72568

- 260 -

Сп С 966

Христова, Христина.  "Старбъкс": наративи на корпоративното гражданство / Христина Христова. // Съвременна хуманитаристика, VIII, 2017, N 1, с. 6-17. 

  

Сист. No: 72853

Проектно управление

- 261 -

Сп А 582

Дойчинова, Юлия и др.  Институционална среда и детерминанти на проектно управление във водния сектор / Юлия Дойчинова, Зорница Стоянова, Борислав Атанасов. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 1, с. 5-19. 

  

Сист. No: 72670

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 262 -

Сп С 546

Panayotova, Svetla.  Good communication - a prerequisite for successful company management / Svetla Panayotova. // Социално-икономически анализи, 11, 2017, N 2, с. 177-181. 

  

Сист. No: 72728

Счетоводство

- 263 -

657/С/Н 267

Брезоева, Бойка.  Новият стандарт за лизинга МСФО 16 ЛИЗИНГ / Бойка Брезоева. // Наръчник на икономиста 2018 : Т. 1-5. - Пловдив : Плутон-1, 2018, с. 58-84. 

  

Сист. No: 72757

- 264 -

46400

Костова, Надя.  Приложение на справедливата стойност при оценяване на недвижими имоти, оповестявани във финансовите отчети / Надя Костова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 32-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2017 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 119-130. 

  

Сист. No: 72634

- 265 -

Сп И 363 су

Атанасов, Атанас.  Развитие на вижданията за репутацията в българската счетоводна литература / Атанас Атанасов. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 2, с. 179-190. 

  

Сист. No: 72667

- 266 -

Сп С 953 п

Божков, Васил.  Годишни финансови отчети на малките предприятия: изисквания и възможности за изготвяне и представяне / Васил Божков. // Счетоводство плюс, 2018, N 3, с. 1-6. 

  

Сист. No: 72770

- 267 -

Сп С 953 п

Божков, Васил.  Годишни финансови отчети на малките предприятия: изисквания и възможности за изготвяне и представяне / Васил Божков. // Счетоводство плюс, 2018, N 4, с. 12-16. 

  

Сист. No: 72793

- 268 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Отчитане на взаимоотношенията между предприятието и собствениците в капиталовите дружесттва / Живко Бонев. // Актив, 2018, N 3, с. 8-17. 

  

Сист. No: 72683

- 269 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Ремонт и подобрения на ползвани чужди дълготрайни активи / Живко Бонев. // Счетоводство плюс, 2018, N 4, с. 1-7. 

  

Сист. No: 72789

- 270 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Счетоводно отчитане на задълженията към персонала за еднократно изплащани суми при пенсиониране / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 2, с. 17-25. 

  

Сист. No: 72562

- 271 -

Сп С 953 п

Гекова, Валентина.  Промени в ЗКПО за 2018 г., касаещи лицата, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството / Валентина Гекова. // Счетоводство плюс, 2018, N 4, с. 9-10. 

  

Сист. No: 72801

- 272 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Счетоводно отчитане и представяне на събития, настъпили след датат на годишния финансов отчет, в контекста на СС 10 / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 2, с. 5-16. 

  

Сист. No: 72561

- 273 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Нормативни изисквания за изготвяне на нефинансова декларация / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 3, с. 5-14. 

  

Сист. No: 72730

- 274 -

Сп С 953 п

Досев, Христо.  Представяне на събития и факти, настъпили след датата на финансовия отчет / Христо Досев. // Счетоводство плюс, 2018, N 3, с. 7-11. 

  

Сист. No: 72771

- 275 -

Сп С 953 п

Досев, Христо.  Отчитане на провизии по търговски задължения и пхредставянето им във финансовите отчети, съставени в съответствие с МСФО / Христо Досев. // Счетоводство плюс, 2018, N 4, с. 1-4. 

  

Сист. No: 72797

- 276 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Представяне на годишните финансови отчети за независим финансов одит / Стоян Дурин. // Актив, 2018, N 1, с. 7. 

  

Сист. No: 72681

- 277 -

Сп Б 923 з

Златков, Иван.  Коментар на Национален счетоводен стандарт 42. Прилагане за първи път на национални счетоводни стандарти / Иван Златков. // Български законник, XXVII, 2017, N 12, с. 97-99. 

  

Сист. No: 72848

- 278 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Доказателствена стойност на фактурата / Лиляна Панева. // Български законник, XXVII, 2018, N 3, с. 51-56. 

  

Сист. No: 72862

- 279 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Дивиденти или касова наличност по баланса / Евгени Рангелов. // Актив, 2018, N 3, с. 2-6. 

  

Сист. No: 72680

- 280 -

Сп С 953 п

Станева, Валентина.  Специфика в отчетността на авансовите плащания с доставчици и клиенти / Валентина Станева. // Счетоводство плюс, 2018, N 4, с. 8-11. 

  

Сист. No: 72791

- 281 -

Сп И 363 су

Събчева, Галина.  Приложимост на приблизителните оценки при представяне на концесия / Галина Събчева. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 2, с. 25-33. 

  

Сист. No: 72637

- 282 -

Сп И 363 су

Тончев, Ивайло.  Справедливата стойност, като подход за оценка на биологичните активи и селскостопанската продукция / Ивайло Тончев. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 2, с. 45-50. 

  

Сист. No: 72640

Счетоводство на предприятието

- 283 -

Сп И 363 су

Манолов, Цветомир.  Перспективи пред счетоводството при оповестяването на екологичните аспекти от дейността на предприятието / Цветомир Манолов. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 2, с. 15-24. 

  

Сист. No: 72626

- 284 -

Сп И 363 су

Маринова, Румяна.  Особености на организацията на годишното счетоводно приключване в бюджетните организации / Румяна Маринова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 2, с. 166-177. 

  

Сист. No: 72666

Одиторски контрол

- 285 -

Сп Д 532

Колева, Бранимира.  Възможности за повишаване ефективността на одиторската проверка на паричните средства към датата на баланса / Бранимира Колева. // Диалог. Електронно списание, 2018, N 1, с-42-54. 

  

Сист. No: 72815

- 286 -

Сп В 986

Младенов, Младен.  Контролни и одитни дейности в организацията по отношение на държавните помощи / Младен Младенов. // Вътрешен одитор, XIV, 2017, N 3, с. 21-27. 

  

Сист. No: 72823

- 287 -

Сп В 986

Нормативни усложнения и несигурност . // Вътрешен одитор, XIV, 2017, N 2, с. 15-19. 

  

Сист. No: 72602

- 288 -

Сп В 986

Оценяване на меките контроли . // Вътрешен одитор, XIV, 2017, N 2, с. 36-40. 

  

Сист. No: 72609

- 289 -

Сп В 986

По следите на иновациите . // Вътрешен одитор, XIV, 2017, N 2, с. 20-23. 

  

Сист. No: 72604

- 290 -

Сп В 986

Политическа несигурност: Брекзит и други неизвестни . // Вътрешен одитор, XIV, 2017, N 3, с. 13-16. 

  

Сист. No: 72821

- 291 -

Сп В 986

Рискът на ниво доставчици и гаранции от трета страна . // Вътрешен одитор, XIV, 2017, N 3, с. 17-20. 

  

Сист. No: 72822

- 292 -

Сп Б 973

Юнгарева, Марияна.  Що е то вътрешен одит ? / Марияна Юнгарева. // Бюджетът, 27, 2018, N 5, с. 3-31. 

  

Сист. No: 72864

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 293 -

46400

Димитрова, Мария.  Длъжностната характеристика - инструмент при управлението на човеки ресурси в агенциите за недвижими имоти / Мария Димитрова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 32-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2017 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 242-252. 

  

Сист. No: 72675

- 294 -

Сп С 546

Василева, Албена.  Фактори, които влияят върху ангажираността на служителите / Албена Василева. // Социално-икономически анализи, 11, 2017, N 2, с. 123-134. 

  

Сист. No: 72721

- 295 -

Сп Т 871

Иванова, Мария.  Развитие и задържане на талантите в организацията / Мария Иванова. // Труд и право, XXVII, 2018, N 2, с. 46-53. 

  

Сист. No: 72581

- 296 -

Сп Ч 895

Парапанова, Антония.  Задържане на служители чрез алтернативна реалност / Антония Парапанова. // Човешки ресурси, 2018, N 3, с. 2-4. 

  

Сист. No: 72720

Транспорт

- 297 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Автономни, но не съвсем / Ники Божилов. // Логистика, XIV, 2018, N 3, с. 48-50. 

  

Сист. No: 72748

- 298 -

Сп И 363 су

Желязкова, Донка.  Тунелните съоръжения, експлоатирани от автомобилния транспорт и идеята за устойчиво развитие на сектора / Донка Желязкова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 1, с. 116-122. 

  

Сист. No: 72614

- 299 -

Сп И 363 су

Милева, Лилия.  Възможности за управление на въздушния транспорт в България (концептуален модел) / Лилия Милева. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 1, с. 123-132. 

  

Сист. No: 72615

- 300 -

Сп Л 763

Световен ръст в търсетнето на транспортни услуги . // Логистика, XIV, 2018, N 3, с. 32-33. 

  

Сист. No: 72744

Реклама

- 301 -

Сп М 486

Николова, Елица.  Реклами, по-големи от живота / Елица Николова. // Мениджър, 2018, N 3, с. 76-78. 

  

Сист. No: 72885

Хранително-вкусова промишленост

- 302 -

Сп Х 742

Ангелов, Емил.  Кои са новите храни на Европа ? / Емил Ангелов. // ХИ&Т, XIX, 2018, N 2, с. 14-15. 

  

Сист. No: 72868

- 303 -

Сп Х 742

Гелева, Мая.  Истинска война на измамите с храни обяви ЕС / Мая Гелева. // ХИ&Т, XIX, 2018, N 2, с. 20-21. 

  

Сист. No: 72869

- 304 -

Сп Х 74 п

Гогов, Йордан.  Мерки на ЕК за подобряване на контрола при употребата на добавките в храни / Йордан Гогов. // Хранително-вкусова промишленост, LXVII, 2018, N 2, с. 12-17. 

  

Сист. No: 72705

- 305 -

Сп Х 74 п

Иванова, Снежана Д. и др.  Анкетно проучване за консумацията на кафени напитки и влиянието им върху човешкото здраве / Снежана Д. Иванова, Диана А. Кузманова. // Хранително-вкусова промишленост, LXVII, 2018, N 2, с. 31-37. 

  

Сист. No: 72706

- 306 -

Сп Р 448

Тодорова, Елена.  Какво ново в новия регламент за "новите храни" / Елена Тодорова. // Регал, 2018, N 1, с. 46-47. 

  

Сист. No: 72894

Строителство

- 307 -

46400

Бъчварова, Маргарита.  Неплатежоспособност при договорите за строителство / Маргарита Бъчварова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 32-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2017 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 49-56. 

  

Сист. No: 72627

- 308 -

46400

Велев, Румен.  Възможности на дигитализацията за подобряване управлението на градската инфраструктура / Румен Велев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 32-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2017 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 404-415. 

  

Сист. No: 72659

- 309 -

46400

Вълчев, Кристиян.  Съвременни тенденции на пазара на луксозни жилища в световен мащаб / Кристиян Вълчев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 32-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2017 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 264-271. 

  

Сист. No: 72678

- 310 -

46400

Михайлов, Деян.  Близостта до морето и жилищното строителство в България / Деян Михайлов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 32-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2017 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 382-392. 

  

Сист. No: 72657

- 311 -

46400

Недялкова, Пламена.  Контролни проблеми и предизвикателства пред строителния надзор / Пламена Недялкова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 32-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2017 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 370-381. 

  

Сист. No: 72656

- 312 -

46400

Николаев, Росен и др.  Подход за оптимизиране на финансовите взаимоотношения между предприемач и купувачи в строителния бизнес / Росен Николаев, Танка Милкова, Радан Мирянов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 32-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2017 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 325-332. 

  

Сист. No: 72644

- 313 -

46400

Николова, Бистра.  Правото на строеж в контекста на данъчния контрол / Бистра Николова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 32-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2017 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 362-369. 

  

Сист. No: 72655

- 314 -

46400

Парова, Елена и др.  Покупка на жилище в строеж : предимства, недостатъци и рискове / Елена Парова, Владислав Манов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 32-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2017 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 234-241. 

  

Сист. No: 72674

- 315 -

46400

Петрова, Радостина.  Мултифункционална УЕБ базирана система за строително предприемачество / Радостина Петрова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 32-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2017 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 436-447. 

  

Сист. No: 72662

- 316 -

46400

Станева-Тодорова, Миглена.  Предприемачески рискове при пазарна реализация на строителните инвестиционни обекти / Миглена Станева-Тодорова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 32-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2017 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 415-426. 

  

Сист. No: 72660

- 317 -

46400

Стоянова, Ваня.  Структурни различия, неравномерност и концентрация в отрасъл строителство по статистически райони на България за 2015 г. / Ваня Стоянова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 32-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2017 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 350-361. 

  

Сист. No: 72653

- 318 -

46400

Цветанов, Любомир.  Учредяване на сервитутни права върху недвижими имоти за изграждане на електроенергийна инфраструктура / Любомир Цветанов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 32-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2017 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 393-403. 

  

Сист. No: 72658

Икономика и организация на строителството

- 319 -

46400

Калчев, Румен.  Един аспект на достъпността на жилищата в България / Румен Калчев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 32-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2017 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 15-24. 

  

Сист. No: 72624

- 320 -

46400

Карадимова, Димитрия.  Цикличност на цените на жилищата в България / Димитрия Карадимова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 32-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2017 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017, с. 216-224. 

  

Сист. No: 72638

Информационни технологии

- 321 -

Сп И 363 су

Ангелова, Невена.  Варненските гимназисти в Интернет - полезен престой или вреден навик / Невена Ангелова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 2, с. 146-154. 

  

Сист. No: 72665

- 322 -

Сп И 363 су

Армянова, Мария.  Шаблони, подпомагащи облачните изчисления / Мария Армянова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 2, с. 134-145. 

  

Сист. No: 72664

- 323 -

Сп И 363 су

Димитрова, Диляна.  Изграждане на мобилно приложение към система за управление на дейността по мърчандайзинг - стандартен или хибриден подход / Диляна Димитрова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 2, с. 124-133. 

  

Сист. No: 72663

- 324 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Мобилните разплащания - най-важното предстои / Мария Динкова. // CIO, XIV, 2018, N 3, с. 85-88. 

  

Сист. No: 72838

- 325 -

Сп C 58

Историята на софтуера в автомобилната индустрия . // CIO, XIV, N 2, с. 49-50. 

  

Сист. No: 72543

- 326 -

Сп И 502

Кирков, Петър.  По-добра защита на личните данни / Петър Кирков. // Икономика, 2018, N 2, март-апр. 2018, с. 106-109. 

  

Сист. No: 72700

- 327 -

Сп Р 448

Кирчев, Кирил.  Технологиите идват / Кирил Кирчев. // Регал, 2018, N 1, с. 29. 

  

Сист. No: 72889

- 328 -

Сп C 58

Кобиелус, Джеймс.  Следващата стъпка в изкуствения интелект / Джеймс Кобиелус. // CIO, XIV, 2018, N 3, с. 50-53. 

  

Сист. No: 72833

- 329 -

Сп C 58

Кобиелус, Джеймс.  Анализ на Големи данни: облачната промяна е на път / Джеймс Кобиелус. // CIO, XIV, 2018, N 3, с. 70-72. 

  

Сист. No: 72835

- 330 -

Сп C 58

Крукшанк, Алекс.  CRM или автоматизация на маркетинга - каква е разликата / Алекс Крукшанк. // CIO, XIV, 2018, N 2, с. 51-52. 

  

Сист. No: 72544

- 331 -

Сп C 58

Мийран, Лукас.  Блокчейн - след еуфорията и съпротивата / Лукас Мийран. // CIO, XIV, 2018, N 3, с. 54-56. 

  

Сист. No: 72834

- 332 -

Сп C 58

Милър, Джен.  Как Големите данни променят веригата на доставки / Джен Милър. // CIO, XIV, 2018, N 2, с. 18-19. 

  

Сист. No: 72539

- 333 -

Сп C 58

Надеу, Майкъл.  Когато един облак не стига / Майкъл Надеу. // CIO, XIV, 2018, N 2, с. 46-48. 

  

Сист. No: 72541

- 334 -

Сп В 986

Общ регламент за защита на данните - подготвени ли сме за новата рамка . // Вътрешен одитор, XIV, 2017, N 2, с. 30-35. 

  

Сист. No: 72608

- 335 -

Сп Р 448

Пантелеев, Иван.  Успешната дигитална кампания - стъпка по стъпка / Иван Пантелеев. // Регал, 2018, N 1, с. 41-43. 

  

Сист. No: 72893

- 336 -

Сп C 58

Патрицио, Анди.  Облачната платформа на Google - инструменти и възможности / Анди Патрицио. // CIO, XIV, 2018, N 3, с. 48-49. 

  

Сист. No: 72832

- 337 -

Сп C 58

Пойнтър, Иън.  Как да си направим персонален компютър за машинно обучение / Иън Пойнтър. // CIO, XIV, 2018, N 2, с. 46-48. 

  

Сист. No: 72542

- 338 -

Сп Р 448

Свобода, Мартин.  Дигиталният аспект трябва да е гръбнакът на всяка компания / Мартин Свобода. // Регал, 2018, N 1, с. 24-25. 

  

Сист. No: 72887

- 339 -

Сп C 58

Стаматова, Виргиния.  Тенденциите, които променят логистиката / Виргиния Стаматова. // CIO, XIV, 2018, N 2, с. 14-17. 

  

Сист. No: 72538

- 340 -

Сп C 58

Стаматова, Виргиния.  Регулациите и технологиите - тандемът, който ще промени финансовите институции / Виргиния Стаматова. // CIO, XIV, 2018, N 3, с. 4-11. 

  

Сист. No: 72830

- 341 -

Сп И 363 су

Сълова, Снежана.  Откриване на спам имейл съобщения чрез използване на методи за извличане на знания / Снежана Сълова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 2, с. 117-0123. 

  

Сист. No: 72661

- 342 -

Сп И 502

Цанева, Мая.  Е-забавяне : Или защо дигитализацията в България се "зарежда" толкова дълго / Мая Цанева. // Икономика, 2018, N 2, март-апр. 2018, с. 84-87. 

  

Сист. No: 72697

- 343 -

Сп C 58

Якова, Борислава.  Лидерство на промяната - дигиталната трансформация трябва да носи икономически ползи / Борислава Якова. // CIO, XIV, 2018, N 3, с. 74-76. 

  

Сист. No: 72836

Информационни мрежи. Информационни системи

- 344 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  Централизацията като защита на корпоративните мрежи / Иван Гайдаров. // CIO, XIV, 2018, N 2, с. 53-56. 

  

Сист. No: 72545

- 345 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Да модернизираме или не - въпрос на сигурност, бизнес динамика... и бюджет / Мария Динкова. // CIO, XIV, 2018, N 2, с. 57-60. 

  

Сист. No: 72546

- 346 -

Сп П 89 г

Сандинска, Йоана.  Интерактивно УЕБ картографиране на природен парк Българка / Йоана Сандинска. // Проблеми на географията, 2017, N 4, с. 28-46. 

  

Сист. No: 72763

- 347 -

Сп И 363 су

Стоев, Стойчо.  Разпределение на продуктовия риск при внедряване на ИС / Стойчо Стоев. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 2, с. 109-116. 

  

Сист. No: 72654

- 348 -

Сп Д 532

Сущенко, Елена Анатольевна.  Обеспечение информационной безопасности / Елена Анатольевна Сущенко. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2018, N 1, с. 1-14. 

  

Сист. No: 72806

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 349 -

Сп И 363 су

Славова, Гергана.  Начини за мащабиране на бизнеса на западни фирми в аграрната хранително вкусова сфера в България / Гергана Славова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 1, с. 69-76. 

  

Сист. No: 72597

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 350 -

Сп И 50 м

Горчева, Таня.  Характеристика на туристическата привлекателност на съвременните градове / Таня Горчева. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 3, с. 33-50. 

  

Сист. No: 72786

- 351 -

Сп И 363 су

Дъбева, Таня и др.  Конкурентни позиции на дестинация България в глобалния туризъм / Таня Дъбева, Стоян Маринов, Георгина Луканова. // Известия на съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2016, N 1, с. 184-196. 

  

Сист. No: 72623

- 352 -

Сп Д 532

Калейчев, Светослав.  Космически туризъм - утопия или очаквано бъдеще / Светослав Калейчев. // Диалог. Електронно списание, 2018, N 1, с. 69-84. 

  

Сист. No: 72819

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 353 -

В Д 92

Дни на кариерата в Стопанска академия . // Дунавско дело, LXIV, N 14, 13-19 апр. 2018, с. 8. 

  

Сист. No: 72778

- 354 -

В Д 92

Наши студенти за поредна година участваха в национално състезание за финансови аналитици . // Дунавско дело, LXIV, N 10, 16-22 март 2018, с. 1. 

  

Сист. No: 72642

- 355 -

В Д 92

Стопанска академия участва в "Информационни дни на българското висше образование" в Молдова и Украйна . // Дунавско дело, LXIV, N 10, 16-22 март 2018, с. 8. 

  

Сист. No: 72643

- 356 -

В Д 92

Стопанска академия участва в международно изложение "Образование и кариера" в Кипър . // Дунавско дело, LXIV, N 9, 9-15 март 2018, с. 8. 

  

Сист. No: 72591

- 357 -

В Д 92

Състояние и перспективи за развитие на туристическа дестинация България . // Дунавско дело, LXIV, N 14, 13-19 апр. 2018, с. 8. 

  

Сист. No: 72779


 Индекс по АВТОРИ

Аврейски, Никола 152 153 
Аламанов, Любомир 125 
Алберт, Евалд 250 
Александров, Александр 27 
Александров, Андрей 34 36 
Александров, Иво 91 
Ангелов, Емил 302 
Ангелов, Мирослав 25 
Ангелова, Невена 321 
Ангелова-Пенкова, Ефросина 5 
Андреева, Андриана 196 
Армянова, Мария 322 
Асенов, Асен 56 
Атанасов, Атанас 149 265 
Атанасов, Атанас Георгиев 10 24 
Атанасов, Борислав 261 
Атанасова, Маргарита 38 
Атанасова, Христина 1 
Баева, Искра 9 
Бакалова, Росица 98 
Балабанова, Христина 53 
Балтаджиева, Йонка 6 
Билги, Исмаил 252 
Бисун, Урваши 220 
Благоева, Блага 258 
Благоева, Силвия 218 
Бо, Уанг 101 
Бобева, Даниела 159 160 
Божилов, Ники 134 135 141 297 
Божков, Васил 266 267 
Бонев, Живко 268 269 
Борисова, Владя 108 174 
Бошнакова, Десислава 257 
Брезоева, Бойка 263 270 
Бугайко, Дмитро 101 
Бърн, Престън 94 
Бъчварова, Маргарита 307 
Валравен, Майкъл 136 
Ванчев, Михаил 231 
Василев, Васил 137 
Василев, Стойне 51 
Василева, Албена 294 
Василева, Мариана 37 
Василева, Стелиана 126 
Вачева, Емилия 109 
Велев, Румен 308 
Владимиров, Мирослав 44 
Владимирова, Милена 200 
Волкова, О. Н. 214 
Вълчев, Кристиян 309 
Гайдаров, Иван 344 
Гекова, Валентина 271 
Гелева, Мая 303 
Генева, Антица 181 189 
Георгие, Денчо 161 
Георгиев, Георги 92 
Гогов, Йордан 304 
Голева, Поля 184 185 
Горанова, Пенка 126 
Горчева, Таня 350 
Граматикова, Елица 97 
Григорак, Мария 101 
Димитров, Александър 219 
Димитрова, Веселина 138 
Димитрова, Диляна 323 
Димитрова, Елка 38 39 
Димитрова, Мария 293 
Димитрова, Мина 58 
Димитрова, Силвия 194 
Динев, Виктор 146 
Динкова, Мария 242 324 345 
Дичева, Теодора 31 
Добрев, Добромир 250 
Дойчинов, Бойко 127 
Дойчинова, Юлия 261 
Досев, Христо 272 273 274 275 
Друмева, Мариана 118 
Дурин, Стоян 276 
Дурова, Калина 156 
Дъбева, Таня 351 
Еленова, Розита 175 
Желев, Иван 241 
Желязкова, Донка 298 
Замараев, Б. 105 
Зафирова, Цвета 243 
Захариев, Петър 59 
Златанова, Калина 60 
Златков, Иван 277 
Иванов, Божидар 234 
Иванов, Димитър 186 
Иванов, Иво 154 
Иванов, Йордан 128 
Иванова, Гергана Данчева 240 
Иванова, Мария 295 
Иванова, Радка 2 
Иванова, Светлина 117 
Иванова, Снежана Д. 305 
Йолова, Галина 196 
Йонева, Елизабет 225 
Йорданов, Йордан Стефанов 199 
Йорданов, Светослав 202 
Йорданова, Велина 116 
Йорданова, Румяна 61 62 
Кабакчиева, Петя 12 
Кавало, Марко 86 
Калейчев, Светослав 352 
Калчев, Румен 319 
Карадимова, Димитрия 320 
Касабова, Камелия 52 
Катона, Виктор 226 
Кацарова, Мариана 191 192 
Киречев, Дамян 104 
Кирилова, Милена 63 64 65 
Кирков, Петър 326 
Кирчев, Кирил 119 327 
Кискинов, Николай 227 
Климанов, В. В. 106 
Кобиелус, Джеймс 328 329 
Ковачева, Диана 182 
Колева, Бранимира 285 
Колева-Звънчарова, Милена 3 
Кондарев, Ивайло 66 
Кондева, Снежана 223 
Костадинов, Радослав 215 
Костов, Атанас 93 176 
Костова, Надя 244 264 
Костова, Силвия 47 
Крукшанк, Алекс 330 
Кузманова, Диана А. 305 
Кънева, Аглика 171 
Кьонсоп, Чан 13 
Лазарова, Яна 91 
Ламбовска, Мая 251 
Луканова, Георгина 351 
Лукова, Калина 132 
Мавров, Христо 112 
Маданска, Нели 177 
Малакова, Снежана 195 
Манов, Владислав 314 
Манолов, Цветомир 283 
Маринов, Александър 190 
Маринов, Едуард 144 147 162 
Маринов, Стоян 351 
Маринова, Маргарита 145 
Маринова, Румяна 284 
Маркова, Анелия 187 
Маршова, Т. 105 
Матева, Галя 203 
Матеева, Богиня 120 139 140 141 
Мемцов, Стоян 180 
Мийран, Лукас 331 
Милева, Лилия 299 
Милкова, Танка 312 
Милър, Джен 332 
Мирчева, Елка 4 
Мирянов, Радан 312 
Митев, Бончо 245 
Митев, Петър-Емил 14 
Михайлов, Деян 310 
Михайлова, А. А. 106 
Михайлова, Людмила 252 
Михайлова-Големинова, Савина 183 
Михайловска, Елена 15 
Мичева, Ваня 4 
Мишева, Михаела 16 
Младенов, Младен 286 
Моисеев, С. Р. 87 
Мушкаров, Гошо 33 
Надеу, Майкъл 333 
Наков, Светлин 216 
Недев, Божидар 29 
Неделчев, Мирослав 163 
Недялкова, Пламена 311 
Нейчев, Николай 40 41 
Николаев, Росен 312 
Николаева, Нора 221 
Николов, Адриан 102 
Николов, Константин 122 
Николов, Радмил 237 
Николов, Симеон 172 
Николова, Бистра 253 313 
Николова, Гергана 8 
Николова, Елица 301 
Николова, Ивелина 259 
Николова, Маргарита 201 
Николова, Недка 256 
Нинов, Димитър 11 
Островная, М. В. 107 
Павлова, Дарина 128 
Павлова, Моника 238 
Палангурски, Милко 110 
Палешников, Георги 141 
Пальова, Яна 164 
Панайотова-Чалъкова, Люба 178 
Панева, Лиляна 67 68 69 70 278 
Пантелеев, Иван 335 
Папазов, Емил 252 
Парапанова, Антония 296 
Парова, Елена 314 
Патарчанова, Емилия 8 
Патрицио, Анди 336 
Пеловска, Деница 129 
Пенева, Жулиета 157 
Пенчев, Пенчо Д. 111 
Пенчева, Миглена 246 
Петков, Йордан 116 
Петкова, Аспасия 197 198 
Петкова, Людмила 173 
Петрова, Моника 54 82 
Петрова, Радостина 315 
Пиримова, Вера 26 
Площаков, Илия 99 
Подколзина, Е. А. 107 
Пойнтър, Иън 337 
Попиванов, Борис 17 
Попова, Даниела 114 
Попова, Евгения 71 72 
Попова, Нели 83 84 
Проданов, Васил 20 
Проданов, Михаил 7 
Проданов, Христо 103 123 
Радославова, Силвия 124 
Радуканов, Сергей 49 
Раков, Александър 56 
Раковска, Мирослава 142 
Рангелов, Евгени 279 
Ризинг, Агнета 228 
Рубини, Нуриел 94 
Сандинска, Йоана 346 
Сафина, А. И. 106 
Свобода, Мартин 338 
Семкова, Боряна 236 239 
Славова, Весела 217 
Славова, Гергана 349 
Соколова, Емилия 234 
Сотирова, Екатерина 26 
Ставрев, Светослав 113 
Стаматова, Виргиния 88 339 340 
Станева, Валентина 280 
Станева, Марина 100 
Станева-Тодорова, Миглена 316 
Станкулов, Цветан 73 
Стефанов, Драгомир 117 
Стефанова, Юлия 165 
Стоев, Стойчо 347 
Стоенчева, Яна 115 
Стоянов, Михаил 130 
Стоянов, Николай 85 
Стоянова, Ваня 317 
Стоянова, Зорница 261 
Стригулев, Начо 229 
Сущенко, Елена Анатольевна 348 
Събчева, Галина 281 
Сълова, Снежана 341 
Танев, Тодор 19 
Тодоров, Иван 27 
Тодоров, Тодор 42 43 
Тодорова, Елена 306 
Тодорова, Теодора 230 
Тонев, Господин 188 
Тончев, Ивайло 282 
Тосков, Ивайло 179 
Тошкова, Мария Ангелова 131 
Фети, Невин 35 
Филипова, Надежда 247 
Хаджиев, Боян 21 
Хаджиниколов, Димитър 166 
Хейфец, Б. 148 
Христов, Александър 248 
Христов, Христо 89 
Христова, Христина 260 
Христова-Балканска, Искра 167 
Хубенова-Делисивкова, Татяна 168 169 170 
Цанева, Мая 342 
Цаневска, Венелина 50 
Цветанов, Любомир 318 
Цветанова, Мина 90 
Цветанова, Павлина 143 
Цветкова, Лорета 74 
Ценова, Любка 75 76 77 
Цибранска-Костова, Марияна 4 
Цокова, Полина 193 
Цоневски, Веселин 32 
Юнгарева, Марияна 292 
Якова, Борислава 343 
Якова, Мартина 81 
Яковлев, Пьотр 155 
Янакиева-Иванова, Цецка 5 
Янкова, Мина 78 79 80 
Янкова, Цветана 54 55 
Atiyah, Latif 249 
Becchio, Giandomenica 22 
Bhaya, Zaki Muhammad Abbas 249 
Borisova, Vl. 133 
Burca, Valentin 222 
Csorba, Luiela Magdalena 222 
Goyari, Phanindra 28 
Guvercin, Deniz 30 
Jamagidze, Lela 151 
Jassmy, Basim Abbas Kraidy 249 
Melitauri, Nino 151 
Mishra, R. K. 28 
Mourgova, Mariana 18 
Naama, Karim 150 
Nenovsky, Nikolay 23 
Panayotova, Svetla 262 
Papachashvili, Nino 151 
Pavlova, Lora 96 
Prodanov, Hristo 254 
Rusu, Sergiu 222 
Stoyanov, Ivan 255 
Sulejmani, Emilj 204 
Sulejmani, Shikjerije 204 
Torre, Dominique 23 
Yadav, Inder Sekhar 28 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автономни, но не съвсем 297 
Азът в психоаналитичната теория на З. Фройд - съдържание и релации 6 
Айкидо - пътят на самурая и бизнесмена 250 
Академията увеличава чуждестранните си партьорства 205 
Активна политика на пазара на труда в България и участие на населението на възраст 25-64 години в образование и обучение 38 
Актуални аспекти при определяне на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО за 2017 година 58 
Актуално за облагането на предприятията и физическите лица по Закона за местните данъци и такси за 2018 година 73 
Акцизно облагане в България 2007-2014 84 
Амбициите на ЕС за стратегическа автономия в отбраната и шансовете на България 172 
Анализ на Големи данни: облачната промяна е на път 329 
Анализ на данъчните системи на страните от ЕС 81 
Анкетно проучване за консумацията на кафени напитки и влиянието им върху човешкото здраве 305 
Банката - лидер по пазарна капитализация 89 
Банкирай електронно 41 
Бедността в България - критерии, равнище, причини и необходими промени 11 
Бизнес и взаимодействия в Индустрия 4.0 114 
Бизнесът се дигитализира - търсят се мениджъри с нови умения 242 
Близостта до морето и жилищното строителство в България 310 
Блокчейн - след еуфорията и съпротивата 331 
Блокчейн, или война на световете 92 
Брекзит възможност или предизвикателство за европейската интеграция 157 
Бъдещето е зад граница 124 
Бъдещето на демокрацията в Европейския съюз 161 
България и Кирило-Методиевото дело 4 
Българската индустрия - развитие и предизвикателства в европейски контекст 167 
Българските икономисти и идеите за балканска и европейска стопанска интеграция 111 
Бюджетная политика на България в процеса на макроикономическа конвергенция с ЕС 169 
Бюджетните разходи на ЕС за селското стопанство след 2020 г. се свиват 231 
В нашия университет функционира иновативна мрежа за сътрудничество с бизнеса 218 
Валидирането на знания и умения в областта на културното наследство като предпоставка за приобщаване 3 
Варненските гимназисти в Интернет - полезен престой или вреден навик 321 
Веригата на доставки се насочва към еластичната логистика 134 
Вещите и интелектуалната собственост - развитие и тенденции в европейското право по правата на човека 178 
Видеонаблюдението на работното място, в контекста на защитата на лични данни 35 
Винаги има повече от едно решение 143 
Висши мениджъри по логистика са част от нашия екип 142 
Влияние межбюджетных трансфертов на экономический рост и структуру региональной экономики 106 
Влияние на игровата методика в обучението върху развитието на двигателните качества на студентите от Софийския университет "Св. Климент Охридски" 215 
Влияние на равнището на възприеманата ценност върху задържането на клиентите 128 
Влияние на фискалната политика върху икономиката 45 
Влияние на членството в ЕС върху чуждестранните преки инвестиции 160 
Военните заплахи за ЕС: митове и реалност 153 
Всичко тече, всичко се дигитализира 90 
Встъпване в дълг, цесия - прилики и отлики 187 
Възгледи за връзката между преките чуждестранни инвестиции и фискалната политика 98 
Въздействие на фондовете на Европейския съюз върху краткосрочния икономически растеж на страните от Централна и Източна Европа в периода 2008-2015 г. 156 
Въздушните кули на блокчейн 94 
Възмезден ли е договорът за ипотека 179 
Възможности за обучение в Стопанска академия бяха представени на образователни форуми в България и чужбина 206 
Възможности за повишаване ефективността на одиторската проверка на паричните средства към датата на баланса 285 
Възможности за прилагане на концепцията Кайзен в банковия сектор в България 47 
Възможности за управление на въздушния транспорт в България (концептуален модел) 299 
Възможности за финансиране на проекти през 2018 г. представи ИНИ 207 
Възможности за фискални и монетарни въздействия върху икономическия цикъл на България 27 
Възможности на дигитализацията за подобряване управлението на градската инфраструктура 308 
Възобновяемата енергия вече не е алтернатива. Тя е истинската енергия 229 
Външни финансови потоци 46 
Външнотърговски ограничения пред икономическия растеж на България 146 
Въпроси относно някои от последните изменения и даопълнения на Търговския закон 184 
Географска структура на външната търговия на България 144 
Годишен преглед на ДДС за доставките от ВОТ и международната търговия 68 
Годишни награди на Съюза на енолозите в България 232 
Годишни финансови отчети на малките предприятия: изисквания и възможности за изготвяне и представяне 266 267 
Големият преход: възгледите на Бернард Мунтян за обществото и човека, идеологията и лъжата 14 
Да модернизираме или не - въпрос на сигурност, бизнес динамика... и бюджет 345 
Данъчно облагане на личните доходи в България и Европейския съюз 83 
Данъчно третиране на доставки по лизингов договор с лизингодател от държава членка на ЕС 67 
Данъчно третиране на предоставени стимули при покупка на стоки над определена сума или при достигнат оборот 54 
Данъчно третиране на разходите в натура - данък върху разходите по реда на ЗКПО или облагане по ЗДДФЛ 69 
Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на бартерни сделки 82 
Действие на прихващането, извършено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 57 
Демаркация границ экономической дисциплины: содержательный подход 214 
Дивиденти или касова наличност по баланса 279 
Дигиталният аспект трябва да е гръбнакът на всяка компания 338 
Дизайн на смесен курс за обучение по френски език 217 
Динамика на брутния вътрешен продукт на България и неговите компоненти за периода 2005-2014 г. 24 
Динамиката на бедността в България за периода 2007-2014 г. 10 
Длъжностната характеристика - инструмент при управлението на човеки ресурси в агенциите за недвижими имоти 293 
Дни на кариерата в Стопанска академия 353 
Добри търговски практики при управлението на къси вериги за доставки на пресни храни 127 
Доказателствена стойност на фактурата 278 
Доходност, която опиянява 43 
Е-забавяне 342 
Еволюцията на теорията за управление на организационни кризи и практическото й приложение 243 
Европейският съюз се нуждае от по-голяма социална устойчивост 166 
Европейското законодателство в областта на корпоративното данъчно облагане. Свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби 173 
Един аспект на достъпността на жилищата в България 319 
Езикът на омразата като медиен феномен 175 
Екологична конкурентоспособност на селските райони 104 
Енергийна ефективност на сгради 224 
ЕС предприема мерки за защита на пчелите 233 
Етническият конфликт в България -1989 година: съвременни проекции 16 
За европеизацията на производството по несъстоятелност 177 
За някои проблеми и нерешени въпроси, свързани с дейността на Службите по трудова медицина 32 
Загубата като бизнес 102 
Задава ли се краят на Запада? 152 
Задържане на служители чрез алтернативна реалност 296 
Застрахователен и пенсионен пазари в Европейския съюз и България 163 
Защита на инвестиции в криптовалута 91 
Защо банките трябва да имат омниканална дигитална стратегия 86 
Здравно-осигурителни модели - ефективност и решения 200 
Земеделските работници в България са все още в графа бедни 236 
Изграждане на иновационна инфраструктура като предпоставка за успешен иновационен процес 2 
Изграждане на критериална система при избор за закупуване на жилищен недвижим имот 115 
Изграждане на мобилно приложение към система за управление на дейността по мърчандайзинг - стандартен или хибриден подход 323 
Изпълнение и прилагане на Закона за адължителното депозиране на печатни и други произведения за периода 2012-2017 г. Преглед и анализ 5 
Икономическа политика - реформиране и модернизация 113 
Икономическа тежест на хроничните неинфекциозните заболявания в контекста на дейностите по промоция на здравето и профилактика на заболяванията 221 
Икономическата интеграция на България в ЕС: етапи на развитие и съвременни предизвикателства 168 
Икономически и обществени ползи от консервационното земеделие 237 
Имуществена отговорност във връзка със сделки на капиталовите пазари, сключени при невярна информация 185 
Инвестиционные процессы и структурная перестройка российской экономики 105 
Иновации чрез системи за управление на бизнес процеси 247 
Институционална среда и детерминанти на проектно управление във водния сектор 261 
Интерактивно УЕБ картографиране на природен парк Българка 346 
Инфлация 95 
Истинска война на измамите с храни обяви ЕС 303 
Историята на софтуера в автомобилната индустрия 325 
Как Големите данни променят веригата на доставки 332 
Как да си направим персонален компютър за машинно обучение 337 
Какви лични данни на работниците и служителите се събират във връзка със сключването на трудовия договор 34 
Какви лични данни се обработват по време на действието и при прекратяването на трудовия договор 36 
Какво ново в новия регламент за "новите храни" 306 
Катедра ЗСД разшири партньорствата си с бизнеса 208 
Киберсигурността в енергийния сектор - в търсене на решения 225 
Китай - от копирай до иновирай 100 
Китай като общество на рисковете на системния преход: постсоциалистическият преход и неговите рискови компоненти 13 
Когато един облак не стига 333 
Кои са новите храни на Европа ? 302 
Коментар на Национален счетоводен стандарт 42. Прилагане за първи път на национални счетоводни стандарти 277 
Коментар на промените и основни положения в социалното осигуряване през 2018 година 195 
Компютърни програми, създадени в рамките на трудово правоотношение 189 
Конкурентни позиции на дестинация България в глобалния туризъм 351 
Конкурентоспособност на българското вино на международните пазари 129 
Контрол за законност на управлението на средствата от европейските фондове - 10 години по-късно 183 
Контролни и одитни дейности в организацията по отношение на държавните помощи 286 
Контролни проблеми и предизвикателства пред строителния надзор 311 
Корекция на счетоводна грешка от минали години, открита през текущата година 55 
Корпоративизъм и корпоративна власт: някои теоретични аспекти 258 
Корпоративната социална отговорност на индустриалния бизнес в България: проблеми и предизвикателства 256 
Космически туризъм - утопия или очаквано бъдеще 352 
Културното различие днес 15 
Към въпроса за промяната в ролята на река Дунав и на крайдунавските градове във външната търговия на България (1878-1912) 145 
Лидерство на промяната - дигиталната трансформация трябва да носи икономически ползи 343 
Логистика 4.0 - новите дрехи на производството и пласмента 136 
Логистиката - ключов фактор на циментовия пазар 137 
Лъжата: Значението на гледните точки. Разсъжденията върху Бернард Мунтян, идеологическата лъжа и националсоциализма като случай 17 
Малките са длъжни да рискуват, защото иначе няма как да спечелят 257 
Маркетинг между партньори 125 
Маркетингова подкрепа на продажбите 130 
Медиацията като извънсъдебен способ за разрешаване на спорове по интелектуална собственост 174 
Меката сила на Турция на Балканите и в Европа 20 
Мерки на ЕК за подобряване на контрола при употребата на добавките в храни 304 
Миграциите в съвременна Европа 9 
Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лшца за 2018 г. 197 
Мобилните разплащания - най-важното предстои 324 
Модел за контролния процес на екипи 251 
Модели на бизнес на предприятията в творческите индустрии 108 
Модернизиране на ДДС за целите на трансграничната електронна търговия между предприятия и потребители 75 
Модерният достъп до лабораторни услуги за винарски бранш 235 
Модифицирана екологична крива на Кузнец за оценка на устойчивостта в Субсахарска Африка: анализ на панелни данни 220 
Мултифункционална УЕБ базирана система за строително предприемачество 315 
Най-важното от сектора на бързооборотните стоки 121 
Най-добрите банки на 2017 г. 85 
Напред, но не и нагоре 42 
Насоки за подобряване планирането на разходите за фасилити мениджмънт 241 
Начини за мащабиране на бизнеса на западни фирми в аграрната хранително вкусова сфера в България 349 
Наши студенти за поредна година участваха в национално състезание за финансови аналитици 354 
Неплатежоспособност при договорите за строителство 307 
Новая волна глобального долгового кризиса: риски возрастают 148 
Нови моменти в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 76 
Новите професии в мениджмънта 248 
Новият Закон за пазарите на финансови инструменти 52 
Новият механизъм за заплащане на цената на задължения към обществото 227 
Новият стандарт за лизинга МСФО 16 ЛИЗИНГ 263 
Нормативни изисквания за изготвяне на нефинансова декларация 273 
Нормативни усложнения и несигурност 287 
Някои аспекти на социалните медии и бранда 126 
Някои измерения на икономическата ефективност на строителните фирми в България 117 
Обеспечение информационной безопасности 348 
Облачната платформа на Google - инструменти и възможности 336 
Обмен на информация за Данъчни цели в рамките на ЕС. Директива 2011/16/ЕС 188 
Общ регламент за защита на данните - подготвени ли сме за новата рамка 334 
Обществените поръчки и противодействието на корупцията. Нови моменти в законодателството 193 
Ограничения конкуренции на примере российских государственных закупок 107 
Осигурителен доход и задължителни осигурителни вноски за 2018 г. 198 
Основни политики и приоритети в Националния план за действие по заетостта за 2018 година 39 
Основни промени в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. 72 
Особености във връзка с попълването и подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. от местни физически лица 71 
Особености на икономико-математическите модели за оптимизиране производственат програма на строителното предприятие 116 
Особености на организацията на годишното счетоводно приключване в бюджетните организации 284 
Особености при попълването и подаването на декларация за дължими данъци по реда на чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ от физическите лица 74 
Особености при управление на взаимоотношенията с клиенти в сектора на счетоводните бизнес услуги 131 
Отвореност на търговията - роля на БВП и икономическия растеж 149 
Откриване на спам имейл съобщения чрез използване на методи за извличане на знания 341 
Отнесени от кризата: глобалната икономика десет години след срива на ипотечния пазар 155 
Относно връзката между неравенството в доходите и икономическия растеж 112 
Отпуск при временна неработоспособност – специфики, реализация и осигурително обезпечаване 196 
Отчитане на взаимоотношенията между предприятието и собствениците в капиталовите дружесттва 268 
Отчитане на провизии по търговски задължения и пхредставянето им във финансовите отчети, съставени в съответствие с МСФО 275 
Оценка на националната икономика посредством разходите за логистика 101 
Оценка на степента на конвергенция на българската икономика с икономиките на страните - членки на Европейския съюз, през периода 2004-2016 171 
Оценяване на меките контроли 288 
Оценяване на пазарния риск чрез методологията "стойност под риск" (VaR) - особености и приложение 49 
Оценяването като наука - условие за социално присъствие на оценителската професия в България 244 
Още една добра година за e-commerce 122 
Пазарът на логистични имоти никога не е бил по-добър 139 
Перспективи пред счетоводството при оповестяването на екологичните аспекти от дейността на предприятието 283 
Петер Хьофингер е новият почетен доктор на Стопанска академия "Д. А. Ценов" 209 
По горещите следи на парите - в какво инвестират банките 88 
По следите на иновациите 289 
По-добра защита на личните данни 326 
Подкрепа на общините от ЕС в сферата на културата 194 
Подход за оптимизиране на финансовите взаимоотношения между предприемач и купувачи в строителния бизнес 312 
Покупка на жилище в строеж : предимства, недостатъци и рискове 314 
Политиката като стратегическо управление в публичната администрация 19 
Политическа несигурност: Брекзит и други неизвестни 290 
Потребител 5.0 103 
Правен режим на криптовалутите. Структуриране на търговски дружества, опериращи с криптовалути 93 
Правителствената подкрепа във всяксакви форми е важен фактор в проектите за нови АЕЦ 228 
Право на данъчен кредит при грешно третирана доставка съгласно разпоредбите на ЗДДС 64 
Правота на данъчен кредит при транзитни доставки според практиката на НАП 66 
Правото на строеж в контекста на данъчния контрол 313 
Преглед на по-важните промени в Закон за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г. 65 
Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2018 година 56 
Предприемачески рискове при пазарна реализация на строителните инвестиционни обекти 316 
Представяне на годишните финансови отчети за независим финансов одит 276 
Представяне на събития и факти, настъпили след датата на финансовия отчет 274 
Прекратяване на правото на разпространение на компютърна програма и резервно копие от нея в практиката на Съда на Европейския съюз 181 
Прилагане на методики за остойностяване на извънболничната медицинска помощ и мерки за засилване на контролната дейност 201 
Прилагане на разпоредби на ЗКПО свързани с прекратяване на предприятия по реда на глава 21 61 
Прилагане на разпоредби на ЗКПО, свързани с прекратяване на предприятия по реда на глава 21 62 
Приложение на справедливата стойност при оценяване на недвижими имоти, оповестявани във финансовите отчети 264 
Приложимост на приблизителните оценки при представяне на концесия 281 
Принципи на концепцията за устойчиво развитие на макро и микро равнище 25 
Приспособяване на българския капиталов пазар в контекста на членството на страната в ЕС 165 
Проблеми и насоки за повишаване възвръщаемостта на инвестициите в търговски молове в България 97 
Проблеми на конвенционалното земеделие и възможности за преодоляване на последствията му върху природната среда 238 
Проблеми на предприятието във зъзходащата част от жизнения му цикъл и рискът от несъстоятелност 240 
Проблемите на черноморския енергиен транзит 226 
Проверките за почтеност като част от борбата с корупцията и защитата на права на човека: Европейските стандарти и практиката на Европейския съд за правата на човека 182 
Прогноза на БНБ за основни макроикономически показатели за 2017-2019 година 48 
Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз 1 януари - 30 юни 2018 г. 158 
Промени в ЗДДС, в сила от 1 януари 2018 г. 78 79 80 
Промени в ЗДДФЛ през 2018 г. 59 
Промени в ЗКПО за 2018 г., касаещи лицата, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството 271 
Промени в нормативната уредба, гарантиращи по-добра защита на работниците и служителите 37 
Промени в режима на регулиране на акцизните стоки 77 
Промените в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2017 година 63 
Промените в ЗДДС за 2018 година, сдвързани с извършването на корекции на данъчния кредит 60 
Противоречивата глокалност. Локалният страх срещу глобалната "заплаха" 12 
Процедурата назначаване на ръководител на катедра като причина за влошаващото се качество на обучението и микроклимата във висшите училища у нас 219 
Публични фондове - обща характеристика 53 
Равностойната закрила на правата върху интелектуалната собственост в държавите от Европейския съюз 1 
Развитие и задържане на талантите в организацията 295 
Развитие на вижданията за репутацията в българската счетоводна литература 265 
Развитие на портфейлната теория: моделът Black - Litterman 44 
Развитието на занаятите в Свищов в периода от Освобождението до края на XIX в. 109 
Разпределение на продуктовия риск при внедряване на ИС 347 
Регионалното присъствие дава предимство на компанията ни 259 
Регистрацията по ЗДДС на физически лица при доставка на наемни услуги 70 
Регресни права на застрахователя 202 
Регулациите и технологиите - тандемът, който ще промени финансовите институции 340 
Ред за продажба на заложено търговско предприятие или отделни негови елементи 186 
Ред, начин и периодичност на извършване на оценка на риска 31 
Реклами, по-големи от живота 301 
Рекордите в месопроизводството - по света и у нас 239 
Ремонт и подобрения на ползвани чужди дълготрайни активи 269 
Ренессанс монетаризма: чем жила знаменитая теория в 2000-2018 годах 87 
Реформите в ЕС и банковия сектор в България 170 
Риск мениджмънт - етапи и концепции за управление на банковия риск 50 
Рисково поведение през призмата на самоефикасността 7 
Рискът на ниво доставчици и гаранции от трета страна 291 
Роля на иновациите за устойчиво развитие на логистиката 138 
Ролята на алтернативните инвестиции в управлението на богатството 99 
Ролята на европейския механизъм за макроикономическо управление 159 
Саморегулация на лекарската компетентност във връзка с въздействието на медицинската експертиза върху социалното и здравното осигуряване 223 
Сандвичите - логистика на място 135 
Световен ръст в търсетнето на транспортни услуги 300 
Сделките с криптовалути и блокчейн технологията в контекста на новия Общ европейски регламент за защита на лични данни 176 
Секторно-отраслова кризисна неустойчивост и възобновяване на растежа в българската икономика 26 
Следваща цел - пазарите на Западна Европа 140 
Следващата стъпка в изкуствения интелект 328 
Смъртта на моловете и възходът на платформите 123 
София ще е световна сила в блокчейн обучението 216 
Социалната сфера и социалният капитал - възможности за устойчиво развитие на общините в област Кюстендил 8 
Социално-икономически потенциал на идеята за базово пенсионно плащане за редуциране на бедността в България 199 
Спестовна индустрия за 3.5 млрд. лв. 40 
Специфика в отчетността на авансовите плащания с доставчици и клиенти 280 
Справедливата стойност, като подход за оценка на биологичните активи и селскостопанската продукция 282 
Срокове при възлагане на обществени поръчки, определяни от възложителя 191 
Стартира геймифициран онлайн курс по социално предприемачество 210 
Стокова структура на търговията на България със Субсахарска Африка 147 
Стопанска академия проведе 25-о Национално ученическо състезание 211 
Стопанска академия участва в "Информационни дни на българското висше образование" в Молдова и Украйна 355 
Стопанска академия участва в международно изложение "Образование и кариера" в Кипър 356 
Структурни различия, неравномерност и концентрация в отрасъл строителство по статистически райони на България за 2015 г. 317 
Студенти участваха в състезание за финансови аналитици 212 
Сугестопедия: основни понятия и принципи в светлината на обучение по чужд език 203 
Сумирано изчисляване на работното време 33 
Сходства и различия в онлайн стратегии на Ислямска държава и Ал Кайда 21 
Счетоводно отчитане и представяне на събития, настъпили след датат на годишния финансов отчет, в контекста на СС 10 272 
Счетоводно отчитане на задълженията към персонала за еднократно изплащани суми при пенсиониране 270 
Съвременни тенденции на пазара на луксозни жилища в световен мащаб 309 
Състезание по "Митнически и данъчен контрол" проведе отново СА за средношколци в Пловдив 213 
Състояние и перспективи за развитие на туристическа дестинация България 357 
Същностни характеристики на стратегическите алианси 245 
Тайната зад Ocado 119 
Тенденциите, които променят логистиката 339 
Теоретичен анализ ва основни моменти свързани с трансфера на знание 246 
Технологиите идват 327 
Традиционни и съвременни аспекти на вътрешния контрол в организациите 252 
Традиционни или поведенчески финанси? 29 
Традиционните критерии за държавност 180 
Тунелните съоръжения, експлоатирани от автомобилния транспорт и идеята за устойчиво развитие на сектора 298 
Турската геоикономическа стратегия на балканите 154 
Търговската дейност на Цвятко Радославов през втората половина на 50-те години на XIX в. 118 
Търговци и политика 110 
Усвояването на Европейските структурни фондове като източник за икономически растеж в България и другите страни от Централна и Източна Европа 164 
Условия и изисквания при определяне на гаранции за изпълнение 192 
Успешната дигитална кампания - стъпка по стъпка 335 
Участието на България в политиката на ЕС за развитие 162 
Учредяване на сервитутни права върху недвижими имоти за изграждане на електроенергийна инфраструктура 318 
Фактори, които влияят върху ангажираността на служителите 294 
Фалшивите новини и ефектът на медийната мистификация 132 
Характеристика на взаимодействието в системата на националната агенция за приходите 253 
Характеристика на туристическата привлекателност на съвременните градове 350 
Ценова интеграция на пазара на пшеница и царевица във Франция и България 234 
Централизацията като защита на корпоративните мрежи 344 
Цикличност на цените на жилищата в България 320 
Шаблони, подпомагащи облачните изчисления 322 
Ще се справи ли логистиката с кадровата криза? 141 
Ще спъне ли икономическият растеж постигането на целта за енергийна ефективност на ЕС 230 
Що е то вътрешен одит ? 292 
"Няма нищо по-практично от добрата теория": концентуалната яснота като фактор за успеха на реформите в обществото 190 
"Старбъкс": наративи на корпоративното гражданство 260 
[Девет] 9 урока за парите, на които да научим децата ни 51 
Art-cultural entrepreneurship and opportunities for Bulgarian traditional crafts arising from IT 255 
CRM или автоматизация на маркетинга - каква е разликата 330 
Development of the Arab economy after the "Arab spring" 150 
Essential Characteristics And Market Of The Creative Industries’ Product 133 
Gender Differences in Life Expectancy with Chronic Disease at Old Age in Bulgaria 18 
Gender, Feminist and Heterodox Economics: Interconnections and Differences in a Historical Perspective 22 
Good communication - a prerequisite for successful company management 262 
How Income Inequality Affects Voter Turnout 30 
Inflation expectattions and readiness to spend: cross-sectional evidence. Review and extension of results 96 
Knowledge management in business organizations - theoretical study 249 
LoadPort - бърза, лесна и иновативна 120 
Manoilescu's Approach of "Losses of Trade": a Ricardian Interpretation 23 
Saving, Investment and Growth in India: Evidence from Cointegration and Causality Tests 28 
Schools and universities as social institutions 204 
Social Enterpreneurship And Digital Technologies 254 
The Analysis of Export Drivers and Impediments Using Extended Gravity Model (The Case of Georgia) 151 
The Controversial Behavior Of Romanian Consumers Regarding The Safety Of Flu Shot Immunization 222 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абстрактни типове събеседници 262 
авансови плащания 280 
авиокомпании 299 
авиотранспорт 299 
австрийска икономика 22 
автоматизация на маркетинга 330 
автомобилен транспорт 298 
автомобилна индустрия 297 
автомобилна промишленост 325 
автономни коли 297 
авторски права 178 
авторско право 178 181 189 
аграрна сфера 349 
агресивно поведение 15 
адаптивен мениджмънт 261 
адаптивни системи 134 
административни цени 95 
административно сътрудничество 188 
АЕЦ 228 
Аз 6 
азбука 4 
айкидо 250 
активи на взаимни фондове 40 
активна политика 38 
активно слушане 262 
акцизи 77 84 
акцизни ставки 84 
акцизни стоки 77 
акцизно облагане 84 
акции 43 
акции на фирма 43 
акционен пазар 43 
Ал Кайда 21 
алианси 245 
алкохолна мотивация 7 
алтернативна реалност 296 
алтернативни земеделски системи 238 
алтернативни инвестиции 99 
анализ 81 
анализ на данни 329 332 
анализи 235 
анализи на вино 235 
ангажираност на служителите 294 
анкетно проучване 305 
АПИ 298 
АППТ 38 
арабска икономика 150 
Арабска пролет 150 
арабски страни 150 
арт-културно предприемачество 255 
базово пенсионно плащане 199 
Балкани 154 
Балканска евроинтеграция 111 
балканска политика 20 
банки 85 86 88 89 324 
банкиране 86 
банков клон 41 
банков риск 50 
банков риск-мениджмънт 50 
банков сектор 47 170 
банкова регулация 85 
банкова система в България 170 
банкова стратегия 86 
банкова сфера 86 
банкови разплащания 324 
банкови услуги 41 85 
банково дело 89 
бартер 313 
бартерни сделки 82 
бартерни търговски сделки 82 
БВП 10 24 27 45 149 150 171 
БДС 24 
бедност 10 11 112 199 236 
бедност в България 10 11 
бедност в ЕС 11 
бежанци 12 
безвъзмезден договор 179 
безвъзмездност 179 
безопасни условия на труд 31 32 
безопасност 222 
безопасност и здраве 31 
безопасност на транспорта 298 
безопасност на труда 31 
безработица 39 
безработни младежи 39 
Бернард Мунтян 14 17 
бизнес 102 208 250 257 
бизнес ефекти 294 
бизнес инкубатори 2 
бизнес модел 119 
бизнес на бъдещето 119 
бизнес организации 249 
бизнес практика 245 
бизнес процес 247 
бизнес процеси в производството 335 
бизнес с интелектуална собственост 108 
бизнес среда 347 
бизнес стратегии 250 
бизнес цикли 27 
бизнесмени 250 
биологични активи 282 
биологични храни 303 
биологични хранителни продукти 303 
биткойн 92 176 
благо-ценност 128 
блоксерт 176 
блокчейн 92 94 216 331 339 
блокчейн верига 91 
блокчейн мрежа 331 
блокчейн обучение 216 
блокчейн система 94 331 
блокчейн технологии 92 94 176 331 339 
блокчейн транзакции 94 
БНБ 48 
богатство 99 
бойни изкуства 250 
болничен лист 196 
борба за клиенти 340 
борба с пране на пари 253 
борсов пазар 42 
борсов пазарен механизъм 42 
бранд 126 
бранд мениджъри 248 
брандинг 126 
Брекзит 157 290 
брой на населението 8 
брой сделки 300 
брокер 293 
брутен външен дълг 46 
брутно капиталообразуване 10 
бъдещи реалности 158 352 
бъдещи специалисти 158 
България 4 20 27 83 111 145 357 
България и Турция 154 
българска икономика 171 
българска индустрия 167 
българска пенсионна система 199 
българска счетоводна наука 265 
Българска фондова борса 89 
български банки 47 85 170 
български вина 129 
български икономисти 111 
български компании 345 
български пазар 234 
български публични дружества 42 
български традиционни занаяти 255 
българско производство 239 
българско пчеларство 233 
българско селско стопанство 236 
бързооборотни потребителски стоки 121 
бързооборотни стоки 121 
бюджетен излишък 45 
бюджетна политика 169 171 
бюджетна политика на България 169 
бюджетна рамка 45 
бюджетни организации 284 
бюджетни приходи 45 
бюджетни разходи 81 231 
В2В пазари 131 
ваксини 222 
валидиране на знания 3 
валидиране на компетентности 3 
валидност на оферти 191 
валутна структура 46 
Великобритания 157 
вериги за доставки 134 
вериги на доставки 332 
вещи 178 
вещно право 178 
взаимни фондове 40 
взаимодействие 253 
взаимоотношения с клиенти 131 
вземане на решение 44 
вземане на решения 245 
вземане на управленско решение 245 
видеонаблюдение 35 36 
видове алтернативни инвестиции 99 
видове знание 246 
видове криптовалути 93 
видове обмен на инфолрмация 188 
видове творчески предприятия 108 
Виена 209 
винарски сектор 235 
винарско производство 232 
винарство 232 235 
вино 129 232 235 
винопроизводство 129 
виртуален свят 12 
виртуална валута 92 94 
висше образование 205 206 207 208 209 210 211 212 213 215 216 217 219 353 354 355 356 357 
висше училище 353 354 355 356 357 
висши училища 219 
внос на петрол 150 
внос-износ 10 146 147 
воден сектор 261 
военни заплахи 153 
временна нетрудоспособност 196 
връзки с клиенти 131 339 
встъпване в дълг 187 
възвръщаемост на инвестициите 99 
въздушен транспорт 259 299 
възложител 192 
възмезден договор 179 
възмездност 179 
възобновяема енергия 229 
възобновяеми енергийни източници 229 
възобновяеми ресурси 229 
възприемана ценност 128 
Възраждане 118 145 
външна търговия 144 146 147 
външна търговия на България 144 145 147 
външни пазари 129 
външни финансови потоци 46 
външнотърговски ограничения 146 
външнотърговски отношения 147 
въоръжени конфликти 153 
вътрешен контрол 252 
вътрешен одит 287 289 290 291 292 
вътрешен одит в публичния сектор 292 
вътрешноконтролна дейност 252 
вътрешноконтролна политика 252 
вътрешноконтролна система 252 
вътрешнообщностна търговия 144 
газови коридори 226 
гаранции 192 
гаранционна отговорност 291 
гаранционни схеми 291 
ГДД 72 
генерализирана самоефикасност 7 
географска структура 144 
геоикономика 172 226 
геоикономически подходи 154 
геоикономически стратегии 154 
геоикономическо пространство 226 
геополитическа реалност 20 
геопространствени информационни системи 346 
геостратегически проект 172 
геостратегия 172 
глаголица 4 
глобален джихад 21 
глобален туризъм 351 
глобализация 12 
глобализация на икономиката 125 
глобална икономика 155 
глобална икономическа политика 155 
глобална криза 148 168 
глобални индекси 350 
глокализация 12 
глокалност 12 
годишен финансов отчет 267 272 274 284 
годишен финансов отчет на бюджетните предприятия 284 
годишна данъчна декларация 63 71 72 271 
годишна инфлация 95 
годишна корекция 80 
годишни финансови отчети 266 276 282 
годишно счетоводно приключване 284 
Големи данни 329 
Големите данни 332 
гравитационен модел 151 
град 350 
градоустройствена политика 308 
градски туризъм 350 
градски туристически дестинации 350 
градски центрове 350 
грип 222 
Грузия 151 
групи и общности 15 
гъвкава организация 339 
гъвкава политика 339 
гъвкаво мислене 134 
гъвкаво поведение 134 
гъвкавост на предприятията 290 
данни 334 
данък върху добавената стойност 82 
данъци 57 58 60 61 62 63 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 
данъци - 2018 59 60 73 78 79 80 
данъчен контрол 76 313 
данъчен контролен процес 76 
данъчен кредит 60 64 66 
данъчен финансов резултат 55 58 
данъчна администрация 188 
данъчна декларация 71 74 
данъчна загуба 102 
данъчна основа 173 
данъчна политика 84 
данъчна система 81 
данъчна система на ЕС 81 
данъчна структура 81 
данъчна тежест 83 84 
данъчна хармонизация 84 98 
данъчни облекчения 59 63 72 
данъчни приходи 45 
данъчни складове 77 
данъчни цели 188 
данъчно облагане 68 69 79 84 
данъчно облагане с ДДС 75 
данъчно планиране 287 
данъчно третиране 54 69 82 
данъчно третиране на доставки на стоки и услуги 67 
данъчно третиране на задължениата 58 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 57 76 
двигателни умения 215 
ДДС 70 75 313 
ДДС доставчици 68 
ДДС на стоки и услуги 68 
девелопментализъм 13 
деиндустриализация 167 
деклариране на необлагаеми доходи 59 72 
демаркация 214 
демокрация 161 
демокрация в ЕС 161 
депозиране 5 
депозити 40 46 
деривати 52 
дерогация 159 
дестинация България 351 
дефиниции за трансфер на знание 246 
деца 51 
децентрализиране 93 
ДЗИ Банк 85 
дивиденти 279 
дивидентна политика на фирмата 279 
дигитален маркетинг 127 
дигитален потребител 103 
дигитализация 242 308 335 338 342 343 
дигитализация на бизнеса 335 338 
дигитализация на производството 242 335 
дигитална валута 94 
дигитална грамотност 342 
дигитална епоха 242 
дигитална икономика 103 
дигитална среда 343 
дигитална трансформация 338 343 
дигитални пари 86 
дигитални платформи 123 
дигитално пазарно пространство 123 
дизайн на смесен курс 217 
динамика на БВП 24 26 
динамика на бедността 10 
динамика на инфлацията 96 
Директива 2004/54/ЕС 298 
Директива 2009/132/ЕО 75 
Директива 2011/16/ЕС 188 
Директива 2014/59/ЕС 170 
директни продажби 127 
дистрибуторска практика 143 
длъжностна характеристика 293 
дни на кариерата 353 
добавена реалност 114 
добавки в храните 304 
добри практики 127 
добро име 265 
доброволно здравно осигуряване 200 
доверие на клиентите 257 
договор за ипотека 179 
договор за строителство 307 
договор за цесия 187 
договорни взаимоотношения 278 
доклад 97 116 117 241 264 293 307 308 309 310 311 313 314 315 316 318 319 320 
Доктор хонорис кауза 209 
домакинства 46 
ДОО 198 
ДОПК 57 
допълнения към ТЗ 184 
доставка на стоки 278 
доставка на услуги 70 
доставки 134 137 332 
доставки и услуги 64 
доставки на месо 239 
доставчик-клиент 280 
достъп до лични данни 334 
достъпност 319 
доходи 30 
доходно неравенство 112 
доходност 40 99 
доходност на акциите 42 
Дунав 145 
Дунавски общини 145 
Дунавски регион 145 
дългова криза 146 148 
дългосрочни лихвени проценти 171 
дълготрайни активи 269 
дължим данък 74 
дължими окончателни данъци 72 
държава от ЕС 67 
държавен дълг 148 
държави членки на ЕС 1 188 
държавни помощи 286 
държавно обществено осигуряване 195 
държавност 180 
е-бизнес 349 
е-правителство 342 
е-търговия 119 
е-управление 342 
еволюция на теориите 243 
евро 171 
Еврозона 146 157 170 171 
евроинтеграционни процеси 159 170 
евроинтеграция 162 163 
Европа 9 157 
Европа 2020 11 
европеизация 177 
европейска директива 230 
европейска дългова криза 168 
европейска икономика 168 171 
европейска интеграция 157 160 167 
Европейска конвенция за правата на човека 182 
европейска миграция 9 
европейска политика 194 
Европейска политика на развитие 162 
европейска практика 306 
европейска програма за култура 194 
европейска програма СИНДИ 221 
европейска сигурност 153 
Европейска централна банка 148 
европейски директиви 173 304 
европейски правила 177 
европейски регламенти 302 326 334 
европейски средства 156 
европейски стандарти 182 
европейски стратегии 233 
Европейски съд за правата на човека 182 
Европейски съюз 164 
европейски фондове 156 183 
европейски ценности 15 
европейско бъдеще 158 
европейско законодателство 173 
европейско културно пространство 3 
Европейско право 178 
езикът на омразата 175 
екипи 251 
екипна работа 296 
екологична информация 283 
екологична конкурентоспособност 104 
екологична крива на Кузнец 220 
екологични аспекти 283 
ЕКС 220 
експортен растеж 146 
еластична логистика 134 
електроенергетика 227 
електроенергиен пазар 227 
електроенергийна реформа 227 
електроенергийна система 227 318 
електромобили 224 
електронен магазин 124 
електронен обмен на данни 349 
електронен пазар 124 
електронна поща 341 
електронна система за продажби 349 
електронна търговия 75 123 124 348 349 
електронно банкиране 41 
електронно правителство 342 
електронно управление 342 
емитивен пазар 351 
енергетика 224 227 228 
енергиен сектор 225 
енергиен транзит 226 
енергийна ефективност 224 230 
енергийна индустрия 225 
енергийна сигурност 225 
енергийна система 224 
енергийни източници 229 
енергоефективност 230 
енергопотребление 224 
енергопотребление в България 230 
енология 232 
енолози 232 
ЕПР 162 
ЕС 11 83 129 144 157 158 161 163 164 166 168 169 177 194 230 231 306 
ЕС - геополитически център 153 172 
ЕСИФ 183 
еснафски сдружения 109 
етапи на управление 50 
етнически конфликти 16 
етничност 16 
ЕФГЗ 183 
ефекти от ангажираността 294 
ефективна данъчна тежест 83 
ефективна комуникация 330 
ефективност 180 200 253 
ефективност на грипните ваксини 222 
ефективност на одита 285 
жизнен цикъл 240 
жизнен цикъл на предприятието 240 
жилища 319 
жилища в България 319 
жилищен и сграден фонд 115 314 
жилищен пазар 115 309 
жилищен пазар в България 314 319 
жилищен сектор 115 309 
жилищно строителство 310 
заведения за кафе 260 
ЗАДС 56 
ЗАДС - 2018 56 
задължителни осигурителни вноски 198 
задължително здравно осигуряване 201 
задържане на потребители 128 
задържане на служители 296 
заетост 39 
Закон за задължителното депозиране 5 
закон за особените залози 186 
Закон за счетоводството 271 
закон на Търлоул 146 
законност на управление на средствата 183 
закупени ваучери 54 
заложено предприятие 186 
занаяти 109 
занаятчийски сдружения 109 
западна глобализация 152 
Западна Европа 152 
западна култура 152 
западни компании 349 
застраховане 202 
застрахователен пазар 163 
застрахователен пазар в България 163 
застрахователи 202 
застрахователни дружества 163 
застрахователни дружества в България 163 
застрахователни посредници 163 
застрахователно дружество 209 
застраховка Гражданска отговорност 202 
защита на данни 334 344 
защита на инвестиции 91 
защита на компютърни програми 189 
защита на личните данни 34 35 36 176 326 
защита на персонала 37 
защита на потребителите 222 
защита на правата 1 
защита на пчелите 233 
ЗБУТ 32 
ЗДДС 54 60 64 65 70 79 80 82 
ЗДДС - промени 2018 60 65 78 79 80 
ЗДДФЛ 59 63 69 74 
ЗДДФЛ - изменения 2018 г. 59 
ЗДДФЛ 2017 63 71 72 
здравеопазване 18 221 223 
здравни вноски 200 
здравни рискове 221 
здравни системи 200 
здравно осигуряване 200 201 223 
здравно-осигурителни модели 200 
здравноосигурителна вноска 198 
здравноосигурителна система 200 
здравословен начин на живот 221 
земеделски работници 236 
ЗЗБУТ 31 
ЗЗО 201 
ЗИД на ДОПК 271 
ЗИДКТ 184 
ЗКПО 54 55 61 62 69 
ЗКПО - промени 2018 г. 271 
ЗКПО 2017 58 
ЗМДТ - 2018 73 
знание 246 
знанието в организацията 249 
знания 246 
ЗПФИ 184 
ЗУСЕСИФ 183 
игрова методология 215 
идеологическа лъжа 17 
идеология 14 
избирателна активност 30 
избор на доставчик 192 
извънболнична медицинска помощ 201 
извънобщностна търговия 144 
извънсъдебен способ 174 
изготвяне на финансови отчети 266 
изкуствен интелект 327 328 
измами с храни 303 
изменения 184 
измерване на инфлацията 96 
износ 151 
износ на петрол 150 
изплащане на дивидент 279 
изпълнение на логистични операции 101 
източници на риск 347 
изчерпване на правата 181 
изчерпване на природни ресурси 220 
изчисляване на работно време 33 
икономии 230 
икономика 45 102 229 
икономика на България 168 
икономика на здравеопазването 223 
икономика на знанието 108 133 
икономика на развиващи се страни 162 
икономика на Русия 105 
икономическа ефективност 25 117 
икономическа интеграция 151 168 
икономическа политика 26 113 
икономическа стратегия 105 
икономическа структура 105 
икономически идеи 111 
икономически кризи 243 
икономически ползи 237 
икономически растеж 10 28 81 112 146 149 156 164 168 
икономически ръст 105 
икономически цикли 27 
икономическо благосъстояние 112 
икономическо възстановяване 10 
икономическо управление 168 
ИКТ 225 
ИКТ сектор 342 
ИКТ сектор в България 342 
имейл 341 
имиграционни процеси 290 
имитация 301 
имоти 115 
имунизация срещу грип 222 
имуществена отговорност 185 
имуществени санкции и глоби 273 
инвестиране на капитал 268 
инвестиции 24 28 97 105 185 
инвестиции в икономиката 26 
инвестиции в криптовалута 91 
инвестиционен портфейл 44 
инвестиционен посредник 185 
инвестиционни продукти 52 
инвестиционно решение 44 
индекс 342 
индекс на конкурентоспособност 351 
индекс на производството 167 
индекс на цените 95 
индикатори за бедност 10 11 
индикатори на криза 26 
Индия 28 
индустриален бизнес 256 
индустриална революция 103 123 
индустриални подотрасли 252 
Индустрия 4.0 101 114 123 
иновативен подход 296 
иновативни икономически стратегии 254 
иновации 2 138 247 289 
иновации в логистиката 135 138 
иновации в управлението 296 
иновации-логистика 138 
иновационен мениджмънт 2 
иновационен процес 2 
иновационна дейност 2 
иновационна индустрия 108 133 
иновационна инфраструктура 2 
иновационно сътрудничество 2 
инсталиране 337 
институционална организация 113 
институционална политика 113 
институционална среда 261 
институционално разстояние 151 
инструменти на управление 50 
интеграция 168 
интеграция в ЕС 162 163 165 168 169 170 
интелектуална собственост 1 108 133 174 178 
интелигентна система 328 
интелигентни агенти 328 
интелигентни методи 328 
интерактивно картографиране 346 
интернационални търговски вериги 349 
интернет 321 
интернет банкиране 41 
интернет зависимост 321 
интернет на нещата 247 327 
интернет търговия 114 
инфлационни очаквания 96 
инфлационни процеси 96 
инфлация 48 95 96 
инфлация в България 320 
информационен мениджмънт 249 
информационна безопасност 348 
информационна сигурност 326 345 
информационна система 323 
информационни дни 355 
информационни и комуникационни технологии 225 
информационни ресурси 348 
информационни системи 347 
информационни технологии 331 333 337 339 340 348 
информационно общество 342 
информация 348 
информиран избор 127 
инфраструктура на територията 308 
ипотека 179 
ипотечен пазар 155 
ИС 347 
ислям 20 
Ислямска държава 21 
ислямски вероизповедания 20 
ислямски модел 20 
история на икономическото мислене 22 
история на СА 205 206 207 208 209 210 211 212 213 353 354 355 356 357 
ИТ 88 
ИТ услуги 289 
Италия 205 
йерархични организации 248 
йерархично управление 248 
кадри 141 
кадрова осигуреност 141 
Кайзен философия 47 
кандидатстудентска борса 206 
капитализъм 103 
капиталов пазар 43 165 185 
капиталов пазар в България 165 
капиталови пазари 40 
капиталово дружество 268 
капиталово инвестиране 268 
кариерно ориентиране 353 
кариерно развитие 295 353 
картографиране 346 
касова наличност 279 
касови плащания 279 
катедра ЗСД 208 
катедра Логистика 142 
кафе 305 
кафени напитки 305 
качествени данни 332 
качество на обучението 219 
квоти за емисии 52 
кибератака 225 
киберсигурност 88 225 344 
Кипър 205 356 
Кирил и Методий 4 
кирилица 4 
Кирило-Методиево дело 4 
Китай 13 100 122 239 
китайска икономика 100 
китайска система на иновациите 100 
класически модели 87 
класически подход 87 
клиентски капитал 128 
клиентски портфейл 131 
кликбейт 132 
Кодекс за застраховане 202 
Кодекс за социално осигуряване 195 
коинтеграция 28 
комисионна търговия 118 
компании за канабис 43 
компания Старбъкс 260 
компоненти на вътрешен контрол 252 
компютърни програми 181 189 
комуникации 262 
комуникации на бранда 126 
комуникационна мрежа 90 
комуникационна система 90 
комуникация 262 
комуникация в обществото 262 
комуникация във фирмата 262 
конвенционално земеделие 237 238 
конвергентни критерии 159 
конвергенция 169 171 
конкурентен пазар 297 
конкурентна позиция 351 
конкурентна среда 120 
конкурентоспособност 104 129 
конкурентоспособност на икономиката 101 
конкурентоспособност на районите 104 
конкуренция 107 340 
консервационно земеделие 237 
консолидиран счетоводен отчет 273 
консолидиран финансов отчет 273 
консолидирана отчетност 273 
контейнерни товари 259 
контрол 251 288 304 
контрол в администрацията 288 
контрол в инвестиционния процес 311 
контрол в организациите 252 
контрол върху храните 304 
контрол за законност 183 
контрол на екипи 251 
контролен процес 251 
контролна дейност 201 286 
контролни органи 253 
конференции 97 309 
конференция 116 117 241 264 293 307 308 310 311 312 313 314 315 316 317 318 320 
конфликт 16 
конфликт на интереси 193 
концептуален модел 299 
концепции 50 
концепция 25 
концепция за репутация 265 
концепция за управление 249 
концепция за устойчиво развитие 25 
концесия 281 
корекции на данъчен кредит 60 
корекция на грешки 55 
корекция на данъчен кредит 65 
корекция на счетоводни грешки 55 
корелационен анализ 321 
корелация 310 
коригиращи събития 272 274 
корпоративен бизнес 258 
корпоративен данък 98 
корпоративен дълг 148 
корпоративен мениджмънт 256 
корпоративизъм 258 
корпоративна власт 258 
корпоративна данъчна ставка 98 
корпоративна икономика 256 
корпоративна социална отговорност 256 260 
корпоративни мрежи 344 
корпоративно гражданско съзнание 260 
корпоративно гражданство 260 
корпоративно данъчно облагане 173 
корпоративно управление 256 
корупция 182 
косвени данъци 81 
космически програми 352 
космически туризъм 352 
космическо пространство 352 
Кохезионен фонд 164 
кохезионна политика на ЕС 2 156 
кохезионни фондове на ЕС 164 
краткосрочен икономически растеж 156 
кредит 64 
кредитни продажби 85 
крива на Кузнец 220 
криза 155 157 
кризисен мениджмънт 243 
кризисна ситуация 243 
криптовалута 91 92 93 94 176 340 
криптографска защита на информацията 93 
критерии за държавност 180 
КРМСФО 12 281 
кроскултурен мениджмънт 248 
кръгла маса 201 221 
КСО 57 256 
КСО 2.0 256 
култура 194 
културна сфера 255 
културни маршрути 194 
културни различия 15 
културно наследство 3 
културно различие 15 
културно разстояние 151 
купувачи 312 319 
КФП 45 
къси вериги на доставки 127 
Кюстендил 8 
лекарска компетентност 223 
летищна инфраструктура 299 
лидерство 295 
лизинг 263 
лизингов договор 67 263 
лизингови плащания 263 
лизингодател 67 
лизингополучател 263 
ликвидационен дял 62 
ликвидност на банката 89 
линия на бедност 11 
лихвен процент 46 
личен подоходен данък 83 
лични данни 34 35 36 326 
лични доходи 83 
лично потребление 103 
личност 6 
логистика 101 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
логистика в бизнеса 134 135 136 137 140 141 
логистика в България 137 140 142 
логистика в търговските фирми 135 
логистика в управлението 141 
логистика на пласмента 136 
логистика на производството 136 
логистика на снабдяването 140 
логистичен мениджмънт 142 
логистичен пазар 140 
логистична регресия 27 
логистична стратегия 140 
логистични имоти 139 
логистични операции 101 
логистични разходи 138 
логистични услуги 101 138 
локално управление 344 
лъжа 17 
лъжи 14 17 
макроикономическа конвергенция 169 
макроикономическа политика 159 169 
макроикономически показатели 48 
макроикономическо развитие 159 169 
макроикономическо управление 159 
макроравнище 25 
малки предприятия 266 
малък бизнес 114 257 
марихуана 43 
марка икона 260 
маркетинг 125 301 330 
маркетинг автоматизация 330 
маркетингов комплекс 130 
маркетингови технологии 126 
маркетингово проучване 305 
маркетингово стимулиране 130 
масов потребител 103 
машинно обучение 337 
мащабиране на бизнеса 349 
медиация 174 
медии 257 
медии и общество 132 175 
медии и реклама 132 257 
медийна глобализация 175 
медийна култура 175 
медийна мистификации 132 
медийна регулация 175 
медийни услуги 175 
медикаменти 43 
медицинска експертиза 196 223 
медицинска помощ 201 
медицински дейности 201 
медицински контрол 201 
междубанков паричен пазар 46 
междубюджетни трансфери 106 
междукултурни градове 194 
международен туризъм 351 
международен туристически пазар 351 
международна верига 260 
международна научно-практическа конференция 97 116 117 241 264 293 307 308 309 310 311 313 314 315 316 317 318 319 320 
международна научно-теоретична конференция 312 
международна правосубектност 180 
международна търговия 68 
международна факторна мобилност 160 
международни конвенции 1 
Международни одиторски стандарти 281 
международни пазари 129 
международни финансови институции 88 
международно изложение 356 
международно икономическо право 161 
международно право 161 
междуфирмени отношения 245 
междуфирмени стратегически алиянси 245 
меки контроли 288 
мениджмънт 248 259 
мениджмънт в международни компании 259 
мениджърски качества 242 
мениджърски модели 242 
мениджърски пост 242 
мерки 233 
месечни доходи 197 
месопроизводство 239 
метод на най-малките квадрати 27 
методи за извличане на знания 341 
методики за остойностяване 201 
методологически аспекти 214 
методология стойност под риск 49 
мигранти 16 
миграция 9 
миграция в ЕС 9 
микроравнище 25 
минимален осигурителен доход 197 
мистификация 132 
митнически и данъчен контрол 213 
митнически органи 77 
митнически правни норми 77 
Михаил Манойлеску 23 
младо поколение 141 
многостранна помощ за развитие 162 
мобилен уеб сайт 323 
мобилни разплащания 324 
мобилни технологии 324 
мобилно банкиране 85 324 
мобилно приложение 323 
модел Black-Litterman 44 
модел за контролен процес 251 
модел на Adizes 240 
модел на Markowitz 44 
модел трите линии на защита 50 
модели на бизнес 108 
модерен мениджмънт 248 
модерни технологии 345 
модернизация 139 
модернизация на икономиката 113 
модернизация на системи 345 
МОЛ 123 
Молдова 355 
молове в България 97 
монетаризъм 87 
монетарно въздействие 27 
Монте Карло симулация 49 
МОС 540 281 
мотивиране на персонала 296 
МСС 1 283 
МСС 17 263 
МСС 37 283 
МСС 41 283 
МСС 8 281 283 
МСФО 275 
МСФО 13 264 281 282 
МСФО 16 263 
МСФО 6 283 
МФР 231 
мърчандайзинг 323 
мърчандайзингов стандарт 323 
надзор над одита 292 
надзорен процес 292 
надзорни органи 292 
наемни услуги 70 
намаляване на административната тежест 78 
намаляване на капитал 268 
НАП 253 
наратив 260 
нарушения 334 
научна дейност 207 
научни дисциплини 214 
научни знания 249 
научноизследователски проекти 207 
национален план 39 
национален рамков договор 201 
национална библиотека 5 
национална икономика 101 
национална кръгла маса 199 201 221 
национална стратегия 38 
национални разходи за логистика 101 
Национални счетоводни стандарти 270 277 
национално състезание 212 354 
националсоциализъм 17 
небанкови финансови институции 163 165 
невярна информация 185 
недвижими имоти 318 
независим финансов одит 276 
независима информация 276 
незаразни болести 221 
некоригиращи събития 272 274 
необлагаеми доходи 71 
неокласическа икономика 22 
неокласическа финансова теория 29 
неплатежоспособност 307 
неравенство 254 
неравенство на доходите 30 112 236 
неравновесия 159 169 
неструктурирани данни 341 
несъстоятелност на предприятието 177 
нетекущи активи 269 
нетекущи дълготрайни активи 269 
нетекущи материални активи 269 
нетен експорт 24 
нетрезво състояние 7 
нефинансова декларация 273 
нефинансова отчетност 273 
нефинансови предприятия 46 
неформално обучение 38 
НЗОК 201 
НИИВСН 235 
НИРД 2 
нишов потребител 103 
нов стандарт 263 
нови технологии 167 
нови храни 302 
нови хранителни съставки 302 
новите реалности 242 
новите храни 306 
номинална конвергенция 171 
норма за работа 33 
нормативна уредба 37 
НПДЗ 39 
НСА 217 
НСС 277 282 284 
нулева доходност 40 
обединени OLS 151 
обединени холдинги 125 
обект на наука 244 
облагане на предприятия 73 
облагане на физически лица 73 
облагане с акциз 56 
облагане с нулева данъчна ставка 65 
облачни бази данни 333 336 
облачни изчисления 322 
облачни инфраструктури 329 333 336 
облачни приложения 329 336 
облачни технологии 327 329 333 336 
облачни услуги 322 
облачни шаблони 322 
обмен на информация 188 
обмен на преподаватели 205 
обмен на студенти 205 
обменен курс 171 
обработваема земя 237 
обработване на лични данни 34 35 36 176 326 
обработка на данни 326 
образование 204 218 
образование и бизнес 218 
образование и кариера 356 
образователен форум 206 
обратна връзка 30 
обучаващ процес 142 218 
обучение 206 
обучение на персонал 345 
обучение на персонала 39 
обучение на специалисти 328 
обучение по логистика 218 
обучение по чужд език 203 217 
Общ европейски регламент 176 
Обща селскостопанска политика 231 
обществени отношения 14 
обществени ползи 237 
обществени политики 191 
обществени поръчки 191 192 193 
общество 13 14 
общество на комплексния риск 13 
общество на рискове 13 
общи технологични стандарти 176 
общност 16 
обявяване в несъстоятелност 61 62 
ограничаване на конкуренцията 107 
одит 285 289 292 
одит на продукти 303 
одитна дейност 286 
одиторска проверка 285 
одиторско заключение 285 
одиторско поведение 276 285 
ОИСР 188 
омраза 175 
онлайн активност 321 
онлайн банкиране 41 
онлайн комуникации 330 
онлайн курсове 210 
онлайн платформа 41 
онлайн платформа VinoLab 235 
онлайн плащане 340 
онлайн приложения 335 
онлайн продажби 119 122 
онлайн пропаганда 21 
онлайн разплащания 119 
онлайн сигурност 176 
онлайн стратегии 21 
онлайн търговия 120 122 127 
онлайн търговци 122 
онлайн услуги 41 303 
онлайн храни 303 
ОП Развитие на човешките ресурси 39 
опазване на околната среда 25 104 238 283 
оперативен лизинг 263 
оповестяване на информацията 283 
оптимизация 116 
организационна култура 295 
организационни кризи 243 
освободени доставки 192 
освобождаване от акциз 56 
освобождаване от ДДС 65 
освобождаване от облагане 65 
осигурени лица 195 
осигурителен доход 197 198 
осигурителен стаж 199 
осигурители 195 
осигурителни фондове 223 
осигурително обещетение 196 
осигуряване 197 
Османска империя 118 
основни търговски партньори 144 
ОСП 183 231 
ОСП на ЕС 183 231 236 
отворен код 325 
отворена икономика 149 
отворена търговия 149 
отворени иновации 2 
отвореност 149 
отговорност на одитора 288 
отнемане в полза на държавата 193 
отнемане на имуществото 193 
отпуск за временна нетрудоспособност 196 
отраслеви сектори 26 
отстъпка 72 
отчет за приходи и разходи 267 
отчети на предприятия 266 267 
отчитане на активи 269 
отчитане на провизии 275 
отчитане на работното време 33 
отчитане на търговските сделки 280 
оформление 346 
оценител 244 
оценителска дейност 244 
оценителска практика 244 
оценителска професия 244 
оценителски процес 244 
оценка 101 
оценка на активи 282 
оценка на биологични активи 282 
оценка на недвижими имоти 264 
оценка на продукцията 282 
оценка на риска 31 291 
оценки по справедлива стойност 281 
оценъчна база 281 
оценяване 244 
оценяване на представянето 251 
оценяване на риска 31 49 
пазар 108 133 
пазар на логистични услуги 101 
пазар на пшеница 234 
пазар на труда 38 39 
пазар на труда в България 38 
пазар на услуги 300 
пазар на царевица 234 
пазарен риск 49 
пазарна декапитализация 89 
пазарна инфраструктура 127 
пазарна размяна 123 
панелни изследвания 220 
пари 51 88 
пари и банки 88 
паричен съюз 170 
парично-кредитни отношения 87 
партньорски отношения 205 208 245 
патентна защита 189 
пенсии 11 199 
пенсионен модел 199 
пенсионен пазар 163 
пенсиониране 270 
пенсионна възраст 199 270 
пенсионноосигурителни дружества 163 
персонален компютър 337 
печалби и загуби 23 
печалби от търговията 23 
печатна продукция 5 
печатни издания 5 
планиране 241 
планиране в предприятието 137 
пласмент 136 
платежен баланс 46 171 351 
платежни услуги 90 
поведение на потребителите 222 
поведенчески финанси 29 
погасяване на задължения 57 
подаване на оферти 191 
подкрепа на култура 194 
подкрепа на общини 194 
подкрепа на продажби 130 
подобряване на контрола 304 
поемане на чуждо задължение 187 
покупателно поведение 107 
покупка на стоки 54 
пол 22 
политика и власт 19 
политика на доходите 11 
политика на развитие 162 
политики за заетост 39 
политически риск 290 
полове 18 
портфейл 44 
портфейлен избор 44 
портфейлен модел 44 
портфейлна теория 44 
пост-хомосапиенс 14 
постепенна реформа 13 
постсоциалистически преход 13 
потребител 5.0 103 
потребители 126 
потребители на кафе 305 
потребителска удовлетвореност 128 138 
потребителско очакване 96 
потребление 10 24 103 
почетни доктори 209 
права на индивиди 15 
права на човека 178 182 
правен метод 286 
право на ЕС 161 
право на интелектуална собственост 1 178 
право на личен живот 182 
право на справедлив процес 182 
право на строеж 313 
практически казуси 143 
предварително споразумение 76 
предприемач 312 
предприемачески модели 255 
предприемачески риск 316 
предприемачество 255 
предприемачеството в България 110 
предприемачи 110 
предприятие 240 
Председателство на Съвета на ЕС 158 
представяне на концесия 281 
представяне на финансови отчети 266 
преки данъци 81 
преки чуждестранни инвестиции 98 160 
прекратяване на предприятия 61 62 
прекратяване на трудово правоотношение 37 
пренос на цени 234 
преобразуване на данни 58 
преодоляване на бедността 236 
преподаване 214 
пресни храни 127 
преференциален търговски режим 151 
преференциални режими 151 
прехвърляне на печалби 173 
приблизителна счетоводна оценка 281 
приватизация 167 
привлекателност 98 
признаване на квалификации 3 
принципи за управление 183 
принципи на концепцията 25 
природа на знанието 246 
природен газ 56 
природен парк Българка 346 
природна среда 238 
приспадане на данъчен кредит 64 78 
приспадане на ДДС 64 
прихващане 57 
приходна администрация 253 
причинност 28 
проверки за почтеност 182 
прогноза 48 
прогноза за инфлацията 96 
Програма на Република България 158 
програма Хоризонт 2020 2 
продажба на предприятие 186 
продажба на стоки 119 
продажби 130 
продажби на дребно 130 
продукт 108 
продукти 133 
продуктов риск 347 
продуктови групи 147 
продължителност на живота 18 
проекти 207 
проекти във висшето образование 207 
проектно управление 261 
производители на автомобили 297 
производителност на труда 171 
производствена програма 116 
производствени бази 139 
производствени мощности 105 
производство за ликвидация 61 
производство на автомобили 325 
производство на мед 233 
производство на месо 239 
производство на месо в ЕС 239 
производство на храни 135 304 
производство на хранителни продукти 135 
производство по несъстоятелност 177 
производство с ликвидация 62 
промишлено производство 167 
промоционална стратегия 130 
пропаганда 17 
пропаганда чрез Интернет 21 
просумаризъм 103 
противодействие на корупцията 193 
противоречия 222 
профилактика 221 
процедура 219 
психология 6 
психология на личността 6 7 
психофизическа подготовка 250 
публичен облак 329 
публична администрация 19 
публични компании 42 
публични организации 53 
публични средства 53 
публични финанси 53 
публични фондове 53 
публично право 53 
пчеларство 233 
пчелен мед 233 
пчелни стопанства 233 
ПЧИ 98 160 
ПЧИ в България 160 
пшеница 234 
пътна инфраструктура 298 
пътни тунели 298 
работно време 33 
работно място 35 221 
равнище на бедност 11 
равнище на цените 171 
развитие на икономиката 150 
развитие на селските райони 104 
развитие на услугите 300 
разлики 18 
различия 18 
размер на плащане 227 
размита логика 251 
разпределение на доходите 112 
разработка на софтуер 328 
разрешаване на спорове 174 
разходи 241 
разходи в натура 69 
разходи за логистика 101 
растеж 28 
реален БВП 48 
реализация на студентите 218 
реална конвергенция 171 
регионален сектор 106 
регионална конкурентоспособност 104 
регионални пазари 129 
Регламент (ЕО) 1346/2000 177 
регламентация 306 
регресивен метод 107 
регресивни права 202 
регресионен анализ 107 146 
регресия 107 
регресни права 202 
регулаторна рамка 287 
регулация 102 
регулиране 168 
ред за продажба 186 
режим за бандероли 56 
режим на свободна търговия 151 
резервно копие 181 
реклама 301 
рекламен пазар 130 
рекламни комуникации 301 
рекламни послания 301 
рекламни практики 301 
релация 128 
репутация 265 
ретрадиционализация 12 
реформа в здравеопазването 200 
реформи в България 190 
реформираща се икономика 113 
рецептивен пазар 351 
решения 328 
решения за инвестиране 98 
рикардска среда 23 
риск 50 287 347 
риск мениджмънт 50 
риск мениджмънт в банката 50 
риск от несъстоятелност 240 
риск при доставка 291 
рискове 48 
рискови компоненти 13 
рисково общество 13 
рисково поведение 7 
ритейл компании 338 
ритейл сектор 338 
роботика 327 
Румъния 222 
ръководители на катедрата 219 
СА 49 109 118 126 145 201 266 267 350 
СА докторант 126 199 221 
самоефикасност 7 
самоосигуряващи се лица 197 
самооценка на контрола 288 
самостоятелност 328 
САЩ 100 
сборник доклади 199 201 221 241 312 317 319 320 
сборник с доклади 307 
сборник студии 10 11 24 83 84 144 159 160 161 162 163 164 165 167 168 169 170 
сваляне 181 
световна търговия 149 
световни тенденции 155 
Свищов 109 
свищовско висше училище 206 211 
свободна търговия 151 
свойства на знанието 249 
Свръх Аз 6 
сделки 185 
сделки с криптовалути 176 
сдружения 118 
сектор на услугите 131 
секторен икономически растеж 26 
селски райони 104 
селско стопанство 231 
селскостопанска продукция 282 
селскостопански пазар 234 
СЕМ 175 
сервитутни права 318 
сигурност 325 
сигурност и отбрана 153 172 
сигурност на данните 334 
система за търговия 52 
система за управление 183 323 
система за управление на обучението 217 
система Кайзен 47 
система на НАП 253 
системен преход 13 
системи за управление 247 
системи за управление на бизнес процеси 247 
складова логистика 140 
складови бази 139 
складови помещения 143 
складово съхранение 143 
складово-логистична дейност 143 
славянска книжнина 4 
славянска писменост 4 
Служби по трудова медицина 32 
служители 294 
случайни ефекти 151 
смесен курс 217 
Софийски университет 215 
софтуер 325 347 
Софтуерен университет 216 
софтуерни инженери 216 
софтуерни продукти с отворен код 346 
софтуерно приложение 323 
софтуерно производство 347 
СофтУни 216 
социален капитал 8 
социална държава 254 
социална защита 199 
социална отговорност на бизнеса 260 
социална политика 8 
социална справедливост 25 
социална сфера 8 
социални институции 204 
социални медии 125 126 132 
социални проблеми 255 
социални трансфери 199 
социално изключване 11 254 
социално напрежение 166 
социално ориентиран маркетинг 256 
социално ориентирано поведение 256 
социално осигуряване 195 197 198 223 
социално осигуряване - 2018 195 197 198 
социално партньорство 256 
социално предприемачество 210 254 
социално сътрудничество 256 
социално-икономически отношения 265 
социология 204 
спам 341 
спедиторски услуги 259 
спестяване 28 
спиртни напитки 235 
споделяне на разходите 297 
спортът във ВУЗ 215 
справедлива стойност 264 282 
средства от ЕС 183 
средства от фондове 183 
срокове при възлагане 191 
срочна търговия 120 
СС 2 284 
СС 41 282 
Стандарт 42 277 
Старбъкс 260 
стартъп 125 
статии 9 19 113 190 258 
статистически анализ 321 
статия 152 166 
степен на ангажираност 294 
стимули 54 
СТМ 31 32 
стойност под риск 49 
стоки 121 
стоково-материални запаси 284 
Стопанска академия 205 206 207 208 209 210 211 212 213 353 354 355 356 357 
стопанска история 110 111 
стратегии за успех 250 
стратегическа визия 172 
стратегически алианси 245 
стратегически съюзи 245 
стратегическо управление 19 
Стратегия на ЕС за Дунавския регион 2 
страх 12 
строителен бизнес 312 
строителен надзор 311 
строителни инвестиции 316 
строителни предприятия 116 
строителни фирми 117 
строително предприемачество 315 
строителство 317 
строителство в България 317 
структуриран депозит 52 
структурни изменения в икономиката 106 
структурни особености 106 
структурни промени 167 
структурни различия 317 
структурни фондове 164 
структурни фондове на ЕС 164 
студенти 212 354 
студенти-финансисти 354 
студии 10 11 24 83 84 144 159 160 161 162 163 164 165 167 168 169 170 
сублизинг 263 
СУБП 247 
Субсахарска Африка 147 220 
суверенитет 180 
сугестопедичен метод 203 
сугестопедия 203 
сумирано работно време 33 
счeтоводно отчитане 187 264 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 279 280 
счетоводен финансов резултат 274 
счетоводна грешка 55 
счетоводна загуба 102 
счетоводна информация 283 284 
счетоводна литература 265 
счетоводна отчетност 214 
счетоводна политика 173 
счетоводни бизнес услуги 131 
счетоводни документи 278 
счетоводни записвания 280 
счетоводни статии 270 
счетоводно отчитане 263 284 
счетоводно третиране 263 
счетоводство 265 282 
счетоводство в България 265 
събиране на данни 36 
събиране на данъци 253 
събиране на осигурителни вноски 253 
събития след отчетния период 274 
Съд на ЕС 181 
съкратен счетоводен баланс 267 
съхранение на данни 337 
съхраняване на информация 326 
Съюз на енолози 232 
таланти 295 
талантливи служители 295 
творческа индустрия 133 
творчески индустрии 108 
творчески предприятия 108 
творчески сектор 108 133 
текуща година 55 
тенис 215 
теоретичен анализ 246 
теоретични аспекти 190 
теория за протекционизма 23 
теория на кризата 243 
теория на очаквана полезност 29 
теория на перспективите 29 
териториална стратегия 104 
тероризъм 21 
терористични заплахи 15 
тест на Фишер 310 
технологии 327 
технологии в бизнеса 327 
технологични иновации 100 
технологични обновления 100 
технолози на вина 232 
ТНК 349 
То 6 
ТОП 10 85 
транзит на стоки 66 226 
транзитни продажби 66 
трансграничен пазар 124 
транснационална програма 2 
транснационални компании 349 
транспорт 298 299 300 
транспортен сектор 298 
транспортна система 299 
транспортни разходи 66 
транспортни системи 298 
транспортни услуги 300 
трансфер на знания 246 
трети страни 129 
тролове 132 
трудов договор 34 36 
трудов пазар 38 39 
трудова дисциплина 35 
трудова медицина 31 32 
трудова политика 38 
трудови доходи 236 
трудови правоотношения 34 
трудово законодателство 34 
трудово право 189 
трудово правоотношение 36 189 
трудовоправни отношения 37 
тунелни съоръжения 298 
туризъм 351 352 357 
туризъм в България 351 
туристическа дестинация 357 
туристическа дестинация България 357 
туристическа привлекателност 350 
туристически дестинации 350 
туристически пазар 351 
туристически посещения 351 
туристически ресурси 350 
туристическо търсене 351 
турски фирми 252 
Турция 20 154 226 
търговец-потребител 121 
търговия 118 120 121 122 124 149 
търговия със стоки 144 
търговска интеграция 171 
търговска политика 110 
търговски вериги 349 
търговски задължения 275 
Търговски закон 184 
търговски обмен 109 
търговски потоци 147 
търговски практики 127 
търговски фирми 109 
търговско предприятие 186 
търговци 110 
търгуеми стоки 278 
тютюневи изделия 56 
Уеб ГИС 346 
уеб достъп 323 
уеб решения 315 
Украйна 355 
укриване на данъци 253 
университети 204 
УНСС 142 
управление на агроекосистеми 237 
управление на бизнес процеси 247 
управление на богатството 99 
управление на верига за доставки 127 
управление на взаимоотношенията 131 
управление на еврофондовете 156 
управление на знанието 246 
управление на знанията 246 249 
управление на интелектуална собственост 174 
управление на клиентите 128 
управление на кризи 243 
управление на парите 51 
управление на персонала 296 
управление на проекти 261 
управление на резонансите 114 
управление на риска 50 347 
управление на риска в банките 50 
управление на средства 183 
управление на таланти 295 
управление на транспорта 299 
управление на транспортните системи 299 
управление на фирма 262 
управление на фирмата 259 
управление на човешки ресурси 294 296 
управление на човешките ресурси 295 
управленски контрол 251 
управленски механизми 159 245 
управляващи дружества 40 
урбанизационно развитие 350 
усвояване на еврофондове 156 164 
усвояване на средства 164 
усвояване на средствата от ЕС 156 164 
условия на труд 31 
услуги 120 
успех в бизнеса 250 
успешна компания 141 
успешни лидери 141 
успешно управление 190 
устойчиво земеделие 237 238 
устойчиво развитие 8 25 138 166 
устойчиво развитие на транспорта 298 
устойчиво управление 166 
усъвършенстване 47 
учене през целия живот 38 
ученици 321 
ученическо състезание 211 213 
училища 204 
фактори 294 
фактори на ангажираността 294 
фактура 278 
фактуриране 278 
фалит 177 
фалшиви новини 132 
фалшиво познание 17 
фасилити мениджмънт 241 
федерална резервна система 148 
феминизъм 22 
физически лица 74 
фиксирани ефекти 151 
финансиране на проекти 207 
финансов контрол 201 253 
финансов отчет 264 275 
финансов сектор 90 
финансова грамотност 51 
финансова експертиза 287 
финансова интеграция 165 170 171 
финансова реформа 170 
финансова сметка 46 
финансови аналитици 212 
финансови аспекти 160 163 165 
финансови институции 90 
финансови инструменти 52 287 
финансови операции 41 
финансови отчети 272 
финансови отчети на предприятията 283 
финансови пазари 165 
финансови потоци 46 
финансови проблеми 240 
финансови продукти 51 
финансови резултати 42 
финансови решения 51 
финансово образование 51 
финансово посредничество 170 
финансово право 53 77 
финансово-счетоводна информация 281 
фирмена стойност 265 
фирмено управление на персонала 295 
фискална политика 45 98 
фискална система 98 
фискални приходи 83 84 
фискално въздействие 27 
фондова борса 42 
формално обучение 38 
френски език 217 
френски пазар 234 
Фройд 6 
фън шуй 115 
фъндинг 93 
характеристика 53 
характеристики 246 
хармонизиране на правото 171 177 
хеджиране на задължения 277 
хеджиращ финансов инструмент 277 
хетеродоксален икономикс 22 
хетеродоксална икономика 22 
хибриден облак 333 
хиперконкуренция 260 
хиперконсуматорско общество 260 
хиперпотребление 260 
хипотеза за ефективни пазари 29 
хипотеза на Schattschneider 30 
Хитлер 17 
храни 302 303 306 
хранителна продукция 302 
хранителна промишленост 302 
хранително-вкусови производства 304 
хранително-вкусови стоки 349 
хронични заболявания 18 221 
цени 48 
цени на енергийните продукти 95 
цени на жилища 95 320 
цени на храни 95 
ценност 128 
ценност на бранда 128 
ценност на взаимоотношения 128 
ценност на продуктова оферта 128 
ценности в обществото 15 
ценова интеграция 234 
ценова обвързаност 234 
ценова стабилност 171 
ценово поведение 234 
ценообразуване 76 
централизация 344 
централизирана структура 344 
централна банка 87 
цесия 187 
ЦИЕ 156 
циментова промишленост 137 
циментови заводи 137 
цифрова икономика 342 
цифрова информация 343 
цифрова революция 343 
цифрови технологии 254 
частен сектор 286 
частна продажба 186 
черноморски транзит 226 
четвърта индустриална революция 114 254 
членство в ЕС 160 
човек 14 
човек и общество 14 
човешки капитал 38 
човешки ресурси 37 293 
човешко здраве 305 
човешко поведение 7 
чувствителна информация 34 
чужд език 203 
чуждестранни партньори 205 
чуждестранни преки инвестиции 160 
чужди езици 217 
чуждоезиково обучение 203 217 
шаблони 322 
шофиране на автомобил 7 
юбилеен сборник 9 19 113 152 166 190 258 
ЮНЕСКО 194 
юридическо лице 53 
ядрена енергетика 228 
ядрена енергия 228 
ядрена централа 228 
японска концепция 47 
японски бизнес 250 
Big Data 114 
BitCoin 92 176 
Cloud Computing 322 
COSO 252 
CRM 131 
CUSUM 28 
Data Mining 341 
DOLS 28 
EDI 349 
FMOLS 28 
GDPR 176 326 
Google 336 
IPRED 1 
Moodle 217 
peer-to-peer 91 
PISA 51 
RapidMiner 341 
SCADA 225 
SWOT анализ 261 
Value-at-Risk 49 
VaR методи 49 
VAR модел 49 
Web mining 341