НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Интелектуална собственост

- 1 -

Сп И 50 м

Борисова, Владя.  Модели за управление на интелектуалната собственост за формиране на бизнес-концентрации в творческите индустрии / Владя Борисова. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 1, с. 41-56. 

  

Сист. No: 72397

- 2 -

Сп С 494

Петров, Петър.  Представлява ли търговската тайна обект на интелектуална собственост? / Петър Петров. // Собственост и право, 2018, N 1, с. 69-77. 

  

Сист. No: 72277

Иновации - научен аспект

- 3 -

46392

Асенов, Анатолий.  Иноваци и иновационен процес / Анатолий Асенов. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 52-53. 

  

Сист. No: 72038

- 4 -

46388

Ковачевич, Милена.  Конкурентоспособност, иновации и брутен вътрешен продукт в Гърция, Ирландия, Португалия, Италия, Испания и България през призмата на коинтеграционния анализ / Милена Ковачевич. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 87-93. 

  

Сист. No: 72168

- 5 -

46388

Николов, Георги.  Четвъртата индустриална революция и дигиталната икономика / Георги Николов. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 136-141. 

  

Сист. No: 72176

Култура

- 6 -

Сп Г 62 Сп

Цонева, Пенка Ненова.  Тенденции в развитието на читалищното образование в България 1878-1944 / Пенка Ненова Цонева. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2017, с. 38-89. 

  

Сист. No: 71982

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 7 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Българските библиотеки - по пътя на новото време / Мария Динкова. // CIO, XIV, 2018, N 1, с. 50-51. 

  

Сист. No: 72415

ФИЛОСОФИЯ

Психология

- 8 -

 

Николов, Калин.  Индивидуална реалност - условие за устойчивост чрез социална адаптация / Калин Николов. // мениджмънтът - реалност, 2017, с. 136-137. 

  

Сист. No: 72119

- 9 -

46392

Иванова, Снежина.  Приложение на невро-лингвистичното програмиране в себеактуализацията и управлението на човешкия фактор / Снежина Иванова. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 99-100. 

  

Сист. No: 72083

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 10 -

46392

Димитрова, Мариета.  Социални дейности - място и роля / Мариета Димитрова. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 143-144. 

  

Сист. No: 72127

- 11 -

46411

Илиева, Таня.  Активната политика на пазара на труда в контекста на Европейската стратегическа рамка по заетостта / Таня Илиева. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 244-248. 

  

Сист. No: 72535

- 12 -

46392

Йорданова, Елена.  Социална отговорност и социални иновации / Елена Йорданова. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 75-76. 

  

Сист. No: 72065

- 13 -

46411

Терзиев, Венелин Кръстев и др.  Социална защита на уязвимите групи от населението в България / Венелин Кръстев Терзиев, Олег Ю. Латышев-Майский. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 174-192. 

  

Сист. No: 72532

- 14 -

Сп П 89 тп

Румянцева, Елена.  Кризис как основание для сокращения социальных выплат: неопределенность понятий и критериев принятия решений / Елена Румянцева. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 11, с. 127-135. 

  

Сист. No: 72522

Статистика

- 15 -

46391

Ангелова, Поля и др.  Статистическите анкети за структура на земеделските стопанства - организационни и методологически аспекти / Поля Ангелова, Диана Атанасова. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 54-61. 

  

Сист. No: 72011

- 16 -

46391

Богданова, Маргарита.  Приложение на пространствения анализ в регионалните изследвания / Маргарита Богданова. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 70-76. 

  

Сист. No: 72013

- 17 -

46391

Върбанов, Тихомир.  Моделиране вариационного разпределение на наетите лица в България според размера на заплатите / Тихомир Върбанов. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 297-303. 

  

Сист. No: 72052

- 18 -

46391

Гатева, Цветозария Димитрова.  Териториалните структури на Националния Статистически Институт - създаване, развитие и съвременна организация / Цветозария Димитрова Гатева. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 362-369. 

  

Сист. No: 72060

- 19 -

46391

Георгиева, Весела.  Информационните технологии в обучението на студентите по статистика и математика / Весела Георгиева. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 341-347. 

  

Сист. No: 72057

- 20 -

46391

Господинов, Юлиян.  Някои проблеми на регионалната статистика на България в контекста на членството в ЕС / Юлиян Господинов. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 221-227. 

  

Сист. No: 72027

- 21 -

46391

Иванов, Любомир.  Относно коректното използване на статистическите методи в икономическите изследвания / Любомир Иванов. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 37-53. 

  

Сист. No: 72010

- 22 -

46391

Иванова, Петя.  Статистическите данни относно свободното време - информационен ресурс за рекреативните индустрии и туризма / Петя Иванова. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 150-156. 

  

Сист. No: 72017

- 23 -

46391

Илийчовски, Светослав.  Оптимизационен модел за съгласуване резултатите при оценка на бизнеса / Светослав Илийчовски. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 157-164. 

  

Сист. No: 72018

- 24 -

46391

Касабова, Стела.  Избор на статистически методи за изследване на зависимости. Етапи на приложение / Стела Касабова. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 165-169. 

  

Сист. No: 72019

- 25 -

46391

Петков, Пламен.  [Осемдесет] 80 години обучение по статистика в СА "Д. А. Ценов" - формиране, развитие и модернизиране на Свищовската школа по статистика / Пламен Петков. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 5-21. 

  

Сист. No: 72008

- 26 -

46391

Симеонов, Стефан.  Развитие на концепцията за прогнозиране на тренда, базирана на честотната променливост / Стефан Симеонов. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 197-204. 

  

Сист. No: 72024

- 27 -

46391

Статева, Галя.  Големите данни (Big Date) в контекста на официалната статистика / Галя Статева. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 22-36. 

  

Сист. No: 72009

- 28 -

46391

Шопова, Маргарита.  Измерване на информационното общество в Европейския съюз / Маргарита Шопова. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 289-296. 

  

Сист. No: 72050

- 29 -

Сп С 73

Богданов, Богдан и др.  Бъдещето на изследвания....и изследванията на бъдещето: възможни приложения на Големите данни (Big Data) при производството на статистическа информация / Богдан Богданов, Галя Статева. // Статистика, 2017, N 4, с. 9-40. 

  

Сист. No: 71912

- 30 -

Сп С 73

Иванов, Любомир.  Познавателни възможности на коефициента на автодетерминация при статистически анализ / Любомир Иванов. // Статистика, 2017, N 4, с. 83-104. 

  

Сист. No: 71917

- 31 -

Сп С 73

Николова, Гиргина.  Българското селско стопанство и неговите европейски измерения / Гиргина Николова. // Статистика, 2017, N 4, с. 105-134. 

  

Сист. No: 71918

- 32 -

Сп С 73

Паша, Яшар.  Определение бедности на основе многомерного статистического анализа / Яшар Паша. // Статистика, 2017, N 4, с. 69-82. 

  

Сист. No: 71916

Икономическа статистика

- 33 -

46391

Денева, Анета.  За мястото и ролята на българската индустрия / Анета Денева. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 77-84. 

  

Сист. No: 72014

Демография и население

- 34 -

Сп С 73

Сугарева, Марта.  Показателите за "смъртност" и "раждаемост" в демографията - дефиниции и терминология / Марта Сугарева. // Статистика, 2017, N 4, с. 41-66. 

  

Сист. No: 71914

- 35 -

Сп И 503 и

Хюсеинов, Баки.  Социално-демографски характеристики на етническите групи в България / Баки Хюсеинов. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 4, с. 73-90. 

  

Сист. No: 71933

Миграция

- 36 -

 

Бърдаров, Георги и др.  Фактори, измерения и последствия от бежанската криза в Европа / Георги Бърдаров, Калоян Цветков. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2016, с. 149-160. 

  

Сист. No: 72340

Социология

- 37 -

Сп П 698 с

Михайлов, Михаил.  Политика за повишаване на качеството на живот / Михаил Михайлов. // Политика и сигурност, I, 2017, N 3, с. 75-82. 

  

Сист. No: 72303

Икономическа социология

- 38 -

Сп П 698 с

Naydenov, Georgi и др.  Demographic and infrastructural characteristics of the First cluster of the developing countries / Georgi Naydenov, Kaloyan Haralampiev. // Политика и сигурност, I, 2017, N 1, с. 106-112. 

  

Сист. No: 72266

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 39 -

46392

Василев, Христо.  Ролята на лидера за развитието на организацията / Христо Василев. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 134. 

  

Сист. No: 72115

- 40 -

46392

Василев, Христо.  Същности характеристика на лидерството / Христо Василев. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 135. 

  

Сист. No: 72118

- 41 -

46392

Георгиева-Михайлова, Теодора.  Лидерство и организационно развитие / Теодора Георгиева-Михайлова. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 145-146. 

  

Сист. No: 72129

- 42 -

46392

Димитрова, Нели Драганова.  Лидерство и екипна работа / Нели Драганова Димитрова. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 138. 

  

Сист. No: 72120

- 43 -

46161

Добрева, Добромира.  Как да бъдем успешни лидери / Добромира Добрева. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с доклади от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г. : Студентска секция 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 88-93. 

  

Сист. No: 72275

- 44 -

46392

Колева, Елена.  Лидерство и организационно развитие / Елена Колева. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 124. 

  

Сист. No: 72107

- 45 -

46392

Крумова, Зорница.  Нови моменти в теорията на лидерството / Зорница Крумова. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 115-116. 

  

Сист. No: 72097

- 46 -

46392

Малинов, Пенчо.  Лидерство във фирмата / Пенчо Малинов. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 123. 

  

Сист. No: 72102

- 47 -

Сп Ю 371

Алексиева, Лозина.  По-доброто управление ина физическите активи - във фокуса на стратегически мислещите ръководители / Лозина Алексиева. // Ютилитис, 2018, N 1, с. 46-48. 

  

Сист. No: 72486

Корупция

- 48 -

46161

Маринов, Боян и др.  Корупция и антикорупция в България / Боян Маринов, Венцислав Русев, Илияна Николова. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с доклади от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г. : Студентска секция 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 81-87. 

  

Сист. No: 72274

- 49 -

46161

Попов, Ивайло.  Антикорупционни практики в здравеопазването / Ивайло Попов. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с доклади от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г. : Студентска секция 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 101-111. 

  

Сист. No: 72278

- 50 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Деливерски, Йордан.  Правни инструменти за борба с корупция / Йордан Деливерски. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2016, с. 276-281. 

  

Сист. No: 72412

- 51 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Дончева, Валерия-Тереза.  Корупцията в местната власт - заплаха за националната сигурност / Валерия-Тереза Дончева. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2016, с. 61-68. 

  

Сист. No: 72403

- 52 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Дончева, Валерия-Тереза.  Обществените поръчки като инструмент за политическа корупция / Валерия-Тереза Дончева. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2016, с. 318-324. 

  

Сист. No: 72414

- 53 -

Сп О 253 п

Грозев, Пеньо.  Корупция и антикорупционно законотворчество / Пеньо Грозев. // Общество и право, 2017, N 9, с. 3-24. 

  

Сист. No: 72392

Политика

- 54 -

Сп П 698 с

Манолов, Георги.  Политическият стил на управление / Георги Манолов. // Политика и сигурност, I, 2017, N 1, с. 15-23. 

  

Сист. No: 72363

- 55 -

Сп П 698 с

Манолов, Георги Л.  Еволюция на политическия мениджмънт / Георги Л. Манолов. // Политика и сигурност, I, 2017, N 3, с. 5-21. 

  

Сист. No: 72294

Политология

- 56 -

Сп П 698 с

Винаров, Иван.  Българската политическа култура през модерната епоха / Иван Винаров. // Политика и сигурност, I, 2017, N 3, с. 97-111. 

  

Сист. No: 53138

- 57 -

Сп П 698 с

Георгиев, Благовест.  Pro Domo Nostra / Благовест Георгиев. // Политика и сигурност, I, 2017, N 2, с. 81-101. 

  

Сист. No: 72320

- 58 -

Сп П 698 с

Пиргова, Мария.  Либералният контекст и либералният дисбаланс на политическите идеологии / Мария Пиргова. // Политика и сигурност, I, 2017, N 2, с. 58-80. 

  

Сист. No: 72316

Международна политика

- 59 -

Сп М 68 э

Дрожащих, Е.  Новое измерение американо-китайских отношений / Е. Дрожащих. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 10, с. 51-56. 

  

Сист. No: 71907

- 60 -

Сп М 45 о

Николов, Симеон.  Новите стратегически заплахи за сигурността - тенденции, последствия и изводи / Симеон Николов. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 5-6, с. 53-66. 

  

Сист. No: 71975

Икономика. Икономически науки

- 61 -

46387

Талах, В. И.  Фундаментальные причины возникновения и механизмы распространения экономических кризисов / В. И. Талах. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 31-37. 

  

Сист. No: 72101

- 62 -

46393

Цонева, Елка.  Връзки и зависимости между икономическата и социалната сфера / Елка Цонева. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 262-264. 

  

Сист. No: 71996

Икономикс

- 63 -

Сп И 503 и

Младенова, Зоя.  Отражения на световната криза 2008-2009 г. върху икономическата теория: опит за обобщение / Зоя Младенова. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 4, с. 3-40. 

  

Сист. No: 71930

Макроикономика

- 64 -

46391

Перков, Венцислав.  Дългосрочна зависимост между индексите на цените в България / Венцислав Перков. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 281-288. 

  

Сист. No: 72045

- 65 -

Сп И 503 и

Awad, Ibrahim L. et al.  The mechanisms of stagflation in Egypt: The ARAB spring five years later / Ibrahim L. Awad, Ashraf Galal Eid. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 4, с. 129-145. 

  

Сист. No: 71941

- 66 -

Сп И 503 и

Zlatinov, Dimitar.  Effects of business cycle on private consumption in Bulgaria during the global financial and economic crisis / Dimitar Zlatinov. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 4, с. 91-107. 

  

Сист. No: 71937

Икономически теории. Учения и школи

- 67 -

Сп И 503 и

Zaitsev, Yurii K. et al.  Modern society and economy: The dialectics of interdependence of possibilities and the metholology of its cognition / Yurii K. Zaitsev, Oleksandra M. Moskalenko. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 4, с. 146-162. 

  

Сист. No: 71942

Политическа икономия

- 68 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Смилков, Калоян.  Несигурността на гражданина в променлива политическа система / Калоян Смилков. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2016, с. 144-150. 

  

Сист. No: 72371

- 69 -

Сп И 50 м

Егберт, Хенрик и др.  Основи на съвременната икономика: Джеймс Бюкянън и конституционната икономика / Хенрик Егберт, Теодор Седларски. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 1, с. 113-122. 

  

Сист. No: 72400

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 70 -

46393

Сярова, Елка.  Перспективи и предизвикателства за развитието на труда в икономиката на знанието / Елка Сярова. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 265-272. 

  

Сист. No: 71999

- 71 -

В К 263

Русева, Елина и др.  Длъжностно лице по защита на данните / Елина Русева, Красимир Коев. // Капитал, N 5, 02-08 февр. 2018, с. 57. 

  

Сист. No: 72386

- 72 -

Сп П 698 с

Михайлов, Михаил.  Мениджмънт на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд / Михаил Михайлов. // Политика и сигурност, I, 2017, N 4, с. 31-35. 

  

Сист. No: 72322

Трудови договори

- 73 -

Сп А 454

Василева, Мариана.  Работа при друг работодател по време нва ползване на неплатен отпуск / Мариана Василева. // Актив, 2018, N 1, с. 8. 

  

Сист. No: 72380

- 74 -

Сп Н 25 а

Димитров, Пламен.  Моделиране на принудителната заетост на непълно работно време и срочен трудов договор на младите и възрастните лица в България / Пламен Димитров. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 4, с. 61-74. 

  

Сист. No: 72300

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 75 -

46391

Александрова, Александрина и др.  Младежката безработица в България - тенденции и механизми за нейното преодоляване / Александрина Александрова, Танер Исмаилов. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 311-318. 

  

Сист. No: 72054

- 76 -

46393

Георгиева, Петя.  Особености на женската заетост в България / Петя Георгиева. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 256-260. 

  

Сист. No: 71994

- 77 -

Сп Т 871

Найденов, Ивайло.  Какво представлява Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите, и приложението и в България / Ивайло Найденов. // Труд и право, XXVII, 2018, N 1, с. 61-66. 

  

Сист. No: 72290

Безработица

- 78 -

46391

Ovchinnikov, Evgeni et al.  Application of transfer function analysis in evaluating Okun's law in Bulgaria / Evgeni Ovchinnikov, Cosmin Ionut Imbrisca. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 391-397. 

  

Сист. No: 72074

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 79 -

46393

Илиев, Пламен.  Вътрешният контрол в банките - действителност и развитие / Пламен Илиев. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 235-243. 

  

Сист. No: 71987

- 80 -

46388

Начкова, Мая Янкова.  Финансови измами и престъпления, свързани с електронни платежни инструменти и отражението им в счетоводството на банките / Мая Янкова Начкова. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 251-255. 

  

Сист. No: 72200

- 81 -

46387

Филипова-Сланчева, Атанаска И.  Единен банков надзорен механизъм (ЕНМ) за кредитните институции в Европа / Атанаска И. Филипова-Сланчева. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 390-395. 

  

Сист. No: 72151

- 82 -

46387

Христов, Методи.  Нови предизвикателства пред фискалната и парична политика на България / Методи Христов. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 13-20. 

  

Сист. No: 72098

- 83 -

Сп В 83 Э

Мойсеев, С. Р.  "Ренесанс" монетаризма: чем жила знаменитая теория в 2000-2018 годах / С. Р. Мойсеев. // Вопросы экономики  (Москва), 89, 2018, N 1, с. 26-44. 

  

Сист. No: 72519

- 84 -

46387

Trifonova, Silvia.  Impact of the world financial crisis on financial and insurance sector in Bulgaria / Silvia Trifonova. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 21-30. 

  

Сист. No: 72178

- 85 -

46387

Yehorycheva, Svitlana.  Modern trends in global banking / Svitlana Yehorycheva. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 38-44. 

  

Сист. No: 72174

- 86 -

Сп Ч J 80 f

Colliard, Jean-Edouard ed al.  Financial Transaction Taxes, Market Composition, and Liquidity / Jean-Edouard Colliard, Peter Hoffmann. // The Journal of Finance  (New York), 72, 2017, N 6, с. 2685-2715. 

  

Сист. No: 72495

- 87 -

Сп Ч J 80 f

Moreira, Alan et al.  The Macroeconomics of Shadow Banking / Alan Moreira, Alexi Savov. // The Journal of Finance  (New York), 72, 2017, N 6, с. 2381-2431. 

  

Сист. No: 72494

Финанси

- 88 -

46388

Пенова, Росица.  Използването на деривати от нефинансови предприятия в избрани страни от Европейския съюз / Росица Пенова. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 111-116. 

  

Сист. No: 72172

- 89 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Битка за милиардите на Евросъюза / Ники Божилов. // Логистика, XIV, 2018, N 1, с. 40-43. 

  

Сист. No: 72350

- 90 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Търсят се европари за транспорт след 2020 г. / Васил Василев. // Логистика, XIV, 2018, N 1, с. 44. 

  

Сист. No: 72351

- 91 -

Сп Ф 531 п

Донкова, Веселка.  Преглед на последните промени в Закона за публичните финанси / Веселка Донкова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 12, с. 64-69. 

  

Сист. No: 72003

- 92 -

Сп П 698 с

Костова-Пикет, Десислава.  Динамика на бизнес системата / Десислава Костова-Пикет. // Политика и сигурност, I, 2017, N 3, с. 83-96. 

  

Сист. No: 72305

- 93 -

Сп Ч E 18

Raykov, Evgeni.  Analysis of the Weighted Average Cost of Working Capital of Selected Companies on the Bulgarian Stock Exchange During the Financial and Economic Crisis / Evgeni Raykov. // Economic Alternatives, 2017, N 4, с. 555-572. 

  

Сист. No: 72255

Бюджет на общините

- 94 -

Сп И 503 и

Ivanov, Stefan.  Comparative analysis of the local finance systems in the EU countries - conclusions and lessons for Bulgaria / Stefan Ivanov. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 4, с. 41-72. 

  

Сист. No: 71935

Бюджетни приходи и разходи

- 95 -

Сп Ф 531 п

Донкова, Веселка.  Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2018 година и постановлението за неговото изпълнение / Веселка Донкова. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 1, с. 56-67. 

  

Сист. No: 72332

- 96 -

Сп В 83 Э

Кудрин, А. и др.  Бюджетные правила как инструмент сбалансированной бюджетной политики / А. Кудрин, И. Соколов. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 11, с. 5-32. 

  

Сист. No: 71903

- 97 -

Сп В 83 Э

Кудрин, А. и др.  Бюджетная политика как источник экономического роста / А. Кудрин, А. Кнобель. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 10, с. 5-26. 

  

Сист. No: 71894

Данъци. Такси. Налози

- 98 -

46391

Александрова, Александрина.  Историческа обусловеност на данъчната хармонизация в рамките на Европейския съюз / Александрина Александрова. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 319-324. 

  

Сист. No: 72055

- 99 -

46388

Ангелов, Ангел.  Облагане на финансовите услуги с ДДС / Ангел Ангелов. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 103-110. 

  

Сист. No: 72171

- 100 -

46161

Рубашка, Евгения.  Преките имуществени данъци като източници на средства за финансиране на публичните блага / Евгения Рубашка. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с доклади от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г. : Студентска секция 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 117-121. 

  

Сист. No: 72280

- 101 -

В К 263

Денизова, Вера.  Данъци и лични доходи - какво се променя / Вера Денизова. // Капитал, N 1, 5-11 ян. 2018, с. 64-65. 

  

Сист. No: 71902

- 102 -

Сп О 253 п

Аврамов, Йосиф.  Укрепването на данъчния и митническия контрол - проиритет на данъчната реформа / Йосиф Аврамов. // Общество и право, 2017, N 10, с. 3-16. 

  

Сист. No: 72488

- 103 -

Сп А 454

Василева, Валентина.  Промените в ЗДДС за 2018 г. / Валентина Василева. // Актив, 2018, N 1, с. 35-41. 

  

Сист. No: 72317

- 104 -

Сп А 454

Василева, Валентина.  Данъчно облагане в Европейския съюз на услуги, свързани с недвижими имоти / Валентина Василева. // Актив, 2018, N 2, с. 36-41. 

  

Сист. No: 72500

- 105 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Актуални аспекти на режима на слаба капитализация по реда на ЗКПО / Мина Димитрова. // Актив, 2017, N 12, с. 27-34. 

  

Сист. No: 71926

- 106 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Актуални аспекти от данъчното третиране по реда на ЗКПО на вземанията и задълженията / Мина Димитрова. // Актив, 2018, N 1, с. 20-27. 

  

Сист. No: 72311

- 107 -

Сп А 454

Досев, Христо.  Учредяване право на строеж и счетоводно и данъчно третиране на земята, върху която е учредена суперфицията / Христо Досев. // Актив, 2018, N 1, с. 8-13. 

  

Сист. No: 72373

- 108 -

Сп А 454

Жотева, Мая.  Годишно данъчно приключване за 2017 година / Мая Жотева. // Актив, 2018, N 1, с. 1-6. 

  

Сист. No: 72376

- 109 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Третиране по ЗДДС на личното потребление на дълготрайни активи / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 12, с. 29-39. 

  

Сист. No: 71998

- 110 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01. 01 .2018 г. / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 1, с. 20-36. 

  

Сист. No: 72329

- 111 -

Сп Н 25 а

Найденов, Людмил В.  В търсене на междуобщинска данъчна конкуренция - случаят на България / Людмил В. Найденов. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 4, с. 16-29. 

  

Сист. No: 72297

- 112 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Годишни задължения за платците на доходи на физически лица за 2017 г. / Лиляна Панева. // Актив, 2018, N 1, с. 42-45. 

  

Сист. No: 72318

- 113 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Данъчно третиране по ЗДДС на мостри без стойност, получени от държава членка на ЕС / Лиляна Панева. // Актив, 2018, N 2, с. 44. 

  

Сист. No: 72503

- 114 -

Сп А 454

Попова, Евгения.  Данъчните облекчения по закона за данъците върху доходите на физически лица за 2017 г. / Евгения Попова. // Актив, 2017, N 12, с. 35-43. 

  

Сист. No: 71927

- 115 -

Сп Ф 531 п

Попова, Евгения.  Новото данъчно облекчение за извършени безкасови плащания / Евгения Попова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 12, с. 23-28. 

  

Сист. No: 71997

- 116 -

Сп А 454

Попова, Евгения.  Новите изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица / Евгения Попова. // Актив, 2018, N 1, с. 46-48. 

  

Сист. No: 72319

- 117 -

Сп А 454

Попова, Евгения.  Обявяване на доходи на физически лица в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2017 г. / Евгения Попова. // Актив, 2018, N 1, с. 7-11. 

  

Сист. No: 72377

- 118 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  За някои особености при облагане доходите, отчетени от еднолични търговци и физически лица, по реда предвиден в ЗКПО / Цветан Станкулов. // Актив, 2017, N 12, с. 18-25. 

  

Сист. No: 71924

- 119 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  За някои отговорности на предприятията, свързани със стартирането на новата 2018 данъчна година / Цветан Станкулов. // Актив, 2018, N 1, с. 28-35. 

  

Сист. No: 72313

- 120 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Актуално за облагането на предприятиеята и физическите лица по Закона за местните данъци и такси през 2018 г / Цветан Станкулов. // Актив, 2018, N 2, с. 23-30 ; N 3, с. 17-24. 

  

Сист. No: 72499

- 121 -

Сп Ф 531 п

Узунова, Красимира.  Преглед на промените в Закона за местните данъци и такси, влизащи в сила от началото на 2018 т., предприети с други закони / Красимира Узунова. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 1, с. 37-45. 

  

Сист. No: 72330

- 122 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Промени в Закона за местните данъци и такси / Любка Ценова. // Актив, 2017, N 12, с. 25-26. 

  

Сист. No: 71925

- 123 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Промени в Закона за акцизите и данъчните складове / Любка Ценова. // Актив, 2018, N 1, с. 49-52. 

  

Сист. No: 72324

- 124 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Нови регулации на акцизните стоки в края на 2017 г. / Любка Ценова. // Актив, 2018, N 2, с. 41-43. 

  

Сист. No: 72502

- 125 -

Сп А 454

Янкова, Мина.  Промени в ЗДДС, в сила от 1 януари 2018 г. / Мина Янкова. // Актив, 2018, N 1, с. 12-16. 

  

Сист. No: 72378

Данъчна система на ЕС

- 126 -

Сп Ч E 18

Velichkov, Nikolay et al.  Tax Models in the EU: a Cluster Analysis / Nikolay Velichkov, Kristina Stefanova. // Economic Alternatives, 2017, N 4, с. 573-583. 

  

Сист. No: 72252

Данъчно облагане

- 127 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Маринова, Елина.  Данъчни задължения на чуждестранните физически лица у нас / Елина Маринова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2016, с. 282-293. 

  

Сист. No: 72413

Данъчен контрол

- 128 -

46387

Атанасова-Дренска, Таня.  Фискалният контрол - нова насока на данъчния контрол / Таня Атанасова-Дренска. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 356-361. 

  

Сист. No: 72147

- 129 -

46388

Ранчев, Георги.  Данък "Уикенд" версия 2016: повече контрол или самоконтрол / Георги Ранчев. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 350-355. 

  

Сист. No: 72222

- 130 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Изменения и допълнения на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 1, с. 46-55. 

  

Сист. No: 72331

Пари. Банково дело. Борси

- 131 -

46388

Христов, Методи.  Стойност на парите във времето / Методи Христов. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 35-41. 

  

Сист. No: 72159

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 132 -

46387

Алдимиров, Николай.  Превенция на изпирането на пари в търговските банки / Николай Алдимиров. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 412-417. 

  

Сист. No: 72153

- 133 -

46388

Андасарова, Радка.  Ефектът на рисково базирания подход за измерване на капитала и оценка на риска от неплатгежоспособност на търговските банки / Радка Андасарова. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 318-321. 

  

Сист. No: 72210

- 134 -

46413

Даскалов, Ясен.  Ликвидните активи в търговските банки - важна предпоставка за управлението на ликвидния риск / Ясен Даскалов. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 585-599. 

  

Сист. No: 72474

- 135 -

46388

Кондиус, Инна Степановна.  Методические подходы к формированию и выбору стратегии финансого-устойчивой работы банка / Инна Степановна Кондиус. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии  (Свищов). - Свищов. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 242-250. 

  

Сист. No: 72227

- 136 -

46391

Любенова, Беатрис.  Приложение на модифициран Блек-Скоулс модел при оценяване на български публични банки / Беатрис Любенова. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 436-442. 

  

Сист. No: 72084

- 137 -

46388

Трифонова, Силвия.  Ефекти от неконвенционалната парична политика на нулеви и отрицателни лихвени проценти / Силвия Трифонова. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 47-59. 

  

Сист. No: 72161

Пари, валута

- 138 -

В К 263

Денборов, Георги.  Bitcoin и данъците / Георги Денборов. // Капитал, N 7, 16-22 февр.2018, с. 64-65. 

  

Сист. No: 72435

- 139 -

В Б 254

Коловски, Цанко.  Криптопирамиди и декриптирани фараони / Цанко Коловски. // Банкеръ, N 52, 29 дек. 2017-5 ян. 2018, с. 28. 

  

Сист. No: 71899

- 140 -

В К 263

Станчев, Ивайло.  Новият Клондайк / Ивайло Станчев. // Капитал, N 6, 09-15 февр. 2018, с. 11-17. 

  

Сист. No: 72388

- 141 -

В К 263

Станчев, Ивайло.  Дълбоко в мините за ток / Ивайло Станчев. // Капитал, N 6, 09-15 февр. 2018, с. 18-20. 

  

Сист. No: 72389

- 142 -

Сп И 502

Александров, Александр.  Възходът на биткойн / Александр Александров. // Икономика, 2018, N 1, ян.-февр. 2018, с. 96-99. 

  

Сист. No: 72203

Инвестиции

- 143 -

 

Милкова, Калина.  Местна политика, териториален маркетинг и имидж в дискурса на преките чуждестранни инвестиции в България / Калина Милкова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2016, с. 177-187. 

  

Сист. No: 72342

- 144 -

46388

Александрова, Маргарита.  Използване на общата Бета при оценяване на финансова ефективност на инвестиционни проекти в непублични предприятия / Маргарита Александрова. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 11-21. 

  

Сист. No: 72155

- 145 -

46388

Митев, Петър.  Оценка на инвестиционния риск с помощта на симулационно моделиране с @risk / Петър Митев. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 69-78. 

  

Сист. No: 72165

- 146 -

46387

Yurko, Igor et al.  Characteristics of investments sources to small business / Igor Yurko, Darya Yurko. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 88-93. 

  

Сист. No: 72170

- 147 -

Сп Ч E 18

Stoencheva, Yana.  Comparative Analysis of Return on Investment in the Bulgarian Real Estate Market / Yana Stoencheva. // Economic Alternatives, 2017, N 4, с. 634-650. 

  

Сист. No: 72260

Фондов пазар. Фондова борса

- 148 -

46388

Петрова, Наталия Стоянова.  Техники за репликация на доходността на индекс при портфейлите на борсово търгуваните фондове / Наталия Стоянова Петрова. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 117-123. 

  

Сист. No: 72175

- 149 -

Сп Т 961 п

Христова, Катерина.  Опасностите, свързани с високочестотната търговия и нормативната реакция / Катерина Христова. // Търговско право, XXVI, 2017, N 4, с. 5-29. 

  

Сист. No: 72241

Капиталов пазар. Паричен пазар

- 150 -

46391

Павлов, Цветан.  Тестване на българския капиталов пазар за слаба форма на ефективност / Цветан Павлов. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 259-265. 

  

Сист. No: 72034

Борси. Борсови операции

- 151 -

Сп М 486

Панев, Владислав.  Отличници на борсата / Владислав Панев. // Мениджър, 2017, N 12, с. 202-203. 

  

Сист. No: 71963

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 152 -

Сп И 503 и

Britchenko, Igor et al.  The perception movement economy of Ukraine to business / Igor Britchenko, Volodymyr Saienko. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 4, с. 163-181. 

  

Сист. No: 71943

Икономика

- 153 -

46388

Георгиев, Румен.  Приоритетни проблеми на държавната поддръжка на конкуренцията / Румен Георгиев. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 29-34. 

  

Сист. No: 72157

- 154 -

В К 263

Иванова, Йоанна.  Икономика на кръговете / Йоанна Иванова. // Капитал, N 1, 5-11 ян. 2018, с. 12-15. 

  

Сист. No: 71900

- 155 -

В К 263

Станчев, Ивайло.  Енергийният вампир на Европа / Ивайло Станчев. // Капитал, N 1, 5-11 ян. 2018, с. 28-30. 

  

Сист. No: 71901

- 156 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Кръговата икономика е лекарство за растежа / Ники Божилов. // Логистика, XIV, 2018, N 1, с. 45-47. 

  

Сист. No: 72352

- 157 -

Сп И 50 м

Брусарски, Румен.  Генезис и развитие на оценката на въздействието / Румен Брусарски. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 1, с. 3-22. 

  

Сист. No: 72396

- 158 -

Сп И 502 д

Кънев, Методи.  Метаморфози на капитала и човешко развитие / Методи Кънев. // Икономика 21, 7, 2017, N 2, с. 3-32. 

  

Сист. No: 72281

- 159 -

Сп Х 742 н

Марков, Огнян.  Сивата икономика - пречка за икономически растеж / Огнян Марков. // ХИ&Т, 1, 2018, N 1, с. 18-21. 

  

Сист. No: 72387

- 160 -

Сп М 486

Николаева, Диана.  Какво да правим по време на растеж / Диана Николаева. // Мениджър, 2017, N 12, с. 200-201. 

  

Сист. No: 71962

- 161 -

Сп П 89 тп

Попов, Евгений и др.  Анализ трендов развития цифровой экономики / Евгений Попов, Константин Семячков. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 10, с. 82-91. 

  

Сист. No: 71897

- 162 -

Сп И 502

Цанева, Мая.  Автомобилната индустрия - следващият голям успех на българската икономика / Мая Цанева. // Икономика, 2018, N 1, ян.-февр. 2018, с. 56-59. 

  

Сист. No: 72204

- 163 -

Сп Ч E 18

Williams, Colin C.  Explaining Consumers’ Motives for Purchasing from the Informal Economy: Some Lessons from a Study of Bulgaria, Croatia and FYR of of Macedonia / Colin C. Williams, Slavko Bezeredi. // Economic Alternatives, 2017, N 4, с. 514-531. 

  

Сист. No: 72250

Икономическа политика

- 164 -

Сп И 502 д

Жанг, Уей-Бин.  Глобални измерения на социалния статус, капиталистическата нагласа и икономическото развитие на държавите / Уей-Бин Жанг. // Икономика 21, 7, 2017, N 2, с. 55-79. 

  

Сист. No: 72288

Регионална икономика

- 165 -

Сп Г 62 Сб

Димитров, Димитър.  Инфраструктурни и транспортни проблеми на малките общини и селища в България / Димитър Димитров. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2016, с. 247-273. 

  

Сист. No: 72334

- 166 -

Сп Г 62 Сб

Патарчанов, Пламен.  Проблеми на локалното развитие на малките общини и селища / Пламен Патарчанов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2016, с. 275-286. 

  

Сист. No: 72335

- 167 -

Сп В 83 Э

Михайлова, А. А. и др.  Влияние межбюджетных трансфертов на экономический рост и структуру региональной экономики / А. А. Михайлова, В. В. Климанов, А. И. Сафина. // Вопросы экономики  (Москва), 89, 2018, с. 91-103. 

  

Сист. No: 72520

Икономика на България

- 168 -

46388

Брусарски, Румен.  Оценка на въздействието за по-добро регулиране и конкурентоспособност на българската икономика / Румен Брусарски. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 22-28. 

  

Сист. No: 72156

- 169 -

46393

Динков, Милен.  Иновационна политика и конкурентоспособност на българската икономика / Милен Динков. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 244-249. 

  

Сист. No: 71988

- 170 -

Сп М 486

Стандартите и ползите за бизнеса . // Мениджър, 2018, N 1, с. 112-113. 

  

Сист. No: 72360

- 171 -

Сп М 486

Събев, Димитър.  Новата икономика на България / Димитър Събев. // Мениджър, 2018, N 1, с. 100-105. 

  

Сист. No: 72359

Икономика на Русия

- 172 -

Сп П 89 тп

Ерзнкян, Баграт.  Роль банков в оживлении и развитии промышленного производства / Баграт Ерзнкян. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 11, с. 15-21. 

  

Сист. No: 72511

- 173 -

Сп В 83 Э

Жемков, М. и др.  Измерение инфляционных ожиданий участников финансового рынка в России / М. Жемков, Олга Кузнецова. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 10, с. 111-122. 

  

Сист. No: 71895

- 174 -

Сп В 83 Э

Оболенский, В.  Открытость национальных экономик: мир и Россия / В Оболенский. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 88, 2017, N 10, с. 5-15. 

  

Сист. No: 71906

- 175 -

Сп В 83 Э

Полтерович, В.  Толерантност, сотрудничество и экономический рост / В. Полтерович. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 11, с. 33-49. 

  

Сист. No: 71905

- 176 -

Сп В 83 Э

Слободенюк, Е. Д. и др.  Где пролегает "черта бедности" в России? / Е. Д. Слободенюк, В. А. Аникин. // Вопросы экономики  (Москва), 89, 2018, N 1, с. 104-127. 

  

Сист. No: 72521

- 177 -

Сп Ч E 18

Yakovlev, Andrei et al.  The Collective Action of Think Tanks as a Driver for Reforms: The Case of the Russian Analytical Community / Andrei Yakovlev, Lev Freinkman, Anton Zolotov. // Economic Alternatives, 2017, N 4, с. 495-514. 

  

Сист. No: 72249

Бизнес икономика

- 178 -

46413

Тимчев, Марко.  Балансиран "финансово-стопански" анализ / Марко Тимчев. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 441-451. 

  

Сист. No: 72461

- 179 -

46388

Тимчев, Марко Любомиров.  Балансирана система "Финансово-стопански бизнес анализ" / Марко Любомиров Тимчев. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 285-294. 

  

Сист. No: 72205

Икономически растеж

- 180 -

Сп Н 25 а

Павлов, Пламен, П.  Иновационните стратегии в индустриални предприятия он Варненска област / Пламен Павлов. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 4, с. 44-60. 

  

Сист. No: 72299

- 181 -

Сп И 50 м

Танчев, Стоян и др.  Еврофондовете и икономическият растеж в България / Стоян Танчев, Мариан Терзиев. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 1, с. 72-83. 

  

Сист. No: 72398

Бизнес политика

- 182 -

Сп Р 448

Малчев, Георги.  Как да избирате и управлявате печелившите за вас микроаудитории / Георги Малчев. // Регал, 2017, N 4, с. 26-29. 

  

Сист. No: 71934

Пазарно стопанство

- 183 -

Сп Н 32

Христова, Лора.  Регулиране на навлизането на пазара в България / Лора Христова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2017, с. 48-53. 

  

Сист. No: 72243

Приватизация

- 184 -

Сп М 486

Станчев, Красен.  Не пипайте приватизацията / Красен Станчев. // Мениджър, 2018, N 1, с. 16-18. 

  

Сист. No: 72355

Икономически анализ

- 185 -

Сп Н 32

Колева, Яна.  Международен опит на големи общини в политика за насърчаване на инвестициите, в т.ч. анализ на успешни инвестиционни стратегии / Яна Колева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2017, с. 27-33. 

  

Сист. No: 72238

Икономика на индустрията, предприятието

- 186 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  Аутсорсинг индустрията в България - напред, напред и... малко встрани / Иван Гайдаров. // CIO, XIII, 2017, N 12, с. 14-16. 

  

Сист. No: 71944

Икономика и организация на транспорта

- 187 -

46392

Добрев, Добрин Жеков.  Електроавтомобилите - екология и икономика / Добрин Жеков Добрев. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 68. 

  

Сист. No: 72051

Туризъм в България

- 188 -

 

Асенова, Мариана.  Оценка на устойчивостта на туристическото развитие в столична община / Мариана Асенова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2016, с. 251-268. 

  

Сист. No: 72345

- 189 -

 

Маринов, Васил.  Приносът на туристическите предприятия към устойчивото туристическо развитие на примера на София / Васил Маринов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2016, с. 233-249. 

  

Сист. No: 72344

- 190 -

Сп Ч 895

Колева, Мариета.  България - уникална туристическа дестинация / Мариета Колева. // Човешки ресурси, 2018, N 1, с. 30-31. 

  

Сист. No: 72395

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 191 -

46388

Петрова, Диана.  Трансферното ценообразуване в рамките на Евмропейския съюз - съвременни изисквания и проблеми / Диана Петрова. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 266-272. 

  

Сист. No: 72201

- 192 -

Сп П 698 с

Костова, Иванка.  Прилагане на една от трите стратегии за ценообразуване / Иванка Костова. // Политика и сигурност, I, 2017, N 3, с. 47-64. 

  

Сист. No: 72296

Търговия

- 193 -

46392

Горанова, Пенка и др.  Стратегически решения при разработване на Мърчандайзинг - микс / Пенка Горанова, Живка Тананеева. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 60-61. 

  

Сист. No: 72042

- 194 -

46392

Йолов, Владимир.  Стратегии за експанзия на международните търговски вериги / Владимир Йолов. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 149. 

  

Сист. No: 72132

- 195 -

46392

Мидова, Петранка.  Актуални проблеми на мърчандайзинга като подход при управлението на търговските обекти / Петранка Мидова. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 63-64. 

  

Сист. No: 72043

- 196 -

46391

Петрова, Симеонка.  Изследване на измененията в асортиментната структура / Симеонка Петрова. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 192-196. 

  

Сист. No: 72023

- 197 -

46391

Филипова, Теодора.  Вземанията - специфичен обект на търговски сделки / Теодора Филипова. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 213-220. 

  

Сист. No: 72026

- 198 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Веригата на доставки - блокче по блокче / Ники Божилов. // Логистика, XIV, 2018, N 1, с. 53-55. 

  

Сист. No: 72354

- 199 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  [Девет] 9 иновативни решения, които навлизат във веригата на доставки / Васил Василев. // Логистика, XIV, 2018, N 1, с. 48-49. 

  

Сист. No: 72353

- 200 -

Сп Т 961 п

Георгиев, Георги Валентинов.  Историческо развитие на залога на търговско предприятие / Георги Валентинов Георгиев. // Търговско право, XXVI, 2017, N 4, с. 51-71. 

  

Сист. No: 72246

- 201 -

Сп Р 448

Маркова, Зорница.  Ритейлът - голямата трансформация / Зорница Маркова. // Регал, 2017, N 4, с. 4-7. 

  

Сист. No: 71929

- 202 -

Сп Р 448

Маркова, Зорница.  Новите бизнес модели за новите потребители / Зорница Маркова. // Регал, 2017, N 4, с. 10-12. 

  

Сист. No: 71931

- 203 -

Сп Р 448

Недков, Иван.  Пазарът на шоколад в България расте / Иван Недков. // Регал, 2017, N 4, с. 56-57. 

  

Сист. No: 71936

- 204 -

Сп И 502 д

Стоянов, Михал.  Търговия с нисък въглероден отпечатък / Михал Стоянов. // Икономика 21, 7, 2017, N 2, с. 133-146. 

  

Сист. No: 72291

- 205 -

Сп И 503 и

Bilyanski, Valentin.  The collapse in oil markets from MID-2014 Onwards - economics and policy / Valentin Bilyanski. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 4, с. 108-128. 

  

Сист. No: 71938

Маркетинг

- 206 -

46391

Горанова, Пенка и др.  Маркетингов анализ на продуктовия портфейл на фирмата / Пенка Горанова, Живка Тананеева. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 142-149. 

  

Сист. No: 72016

- 207 -

46387

Карпенко, Наталия.  Маркетинг лояльности / Наталия Карпенко. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 431-437. 

  

Сист. No: 72158

- 208 -

46393

Костадинова, Елена А.  Приложение на маркетинга при организациите с нестопанска цел / Елена А. Костадинова. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 229-234. 

  

Сист. No: 71985

- 209 -

Сп М 486

Едвиг, Милена.  Как бизнесът да стигне до най-младите потребители / Милена Едвиг. // Мениджър, 2017, N 12, с. 182-183. 

  

Сист. No: 71959

- 210 -

Сп П 698 с

Костова, Иванка и др.  Как да идентифицирате поведението на купувача / Иванка Костова, Десислава Костова-Пикет. // Политика и сигурност, I, 2017, N 4, с. 19-30. 

  

Сист. No: 72321

- 211 -

Сп Ч E 18

Katrandjiev, Hristo et al.  Understanding Ethical Consumption: Types and Antecedents / Hristo Katrandjiev, Antonia Delistavrou, Irene Tilikidou. // Economic Alternatives, 2017, N 4, с. 612-633. 

  

Сист. No: 72257

Продуктова политика

- 212 -

 

Патарчанов, Пламен.  Състояние и перспективи в развитието на потребителската индустрия в България / Пламен Патарчанов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2016, с. 161-175. 

  

Сист. No: 72341

Дистрибуционна политика

- 213 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Директни контакти и строг контрол в Тимбарк България / Васил Василев. // Логистика, XIV, 2018, N 1, с. 36-39. 

  

Сист. No: 72349

Логистика

- 214 -

46392

Йорданова, Радостина.  Релацията "Зелена - обратна логистика" / Радостина Йорданова. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 112-113. 

  

Сист. No: 72096

- 215 -

46392

Перков, Венцислав.  Сравнителни аспекти между обратната и зелената логистика / Венцислав Перков. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 84. 

  

Сист. No: 72070

- 216 -

Сп Л 763

MGL разширява своята дейност с откриването на нов офис в Китай . // Логистика, XIV, 2018, N 1, с. 34-35. 

  

Сист. No: 72348

Външна търговия

- 217 -

46391

Кръстева, Габриела.  Финансово-иконометричен анализ на влиянието на равнищата на внос и износ върху икономическия растеж на България в условията на преход и устойчив растеж / Габриела Кръстева. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 234-242. 

  

Сист. No: 72029

- 218 -

46391

Славева, Красимира.  Стоковата структура на външната търговия и нейното влияние върху търговското салдо / Красимира Славева. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 2015-212. 

  

Сист. No: 72025

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 219 -

Сп Ф 531 п

Мадански, Цветан и др.  Уславия и ред за предоставяне на статус на одобрен икономически оператор / Цветан Мадански, Ирена Ставрева. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 12, с. 48-57. 

  

Сист. No: 72000

Външнотърговски операции. Сделки

- 220 -

46391

Захариев, Андрей и др.  България и Румъния: търговски потоци и експортна специализация (2007-2015 г.) / Андрей Захариев, Георги Тахов, Ивайло Маринов. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 85-92. 

  

Сист. No: 72015

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 221 -

46393

Кръстева, Габриела.  Криптовалутите - еволюция на иновационните инвестиционни алтернативи / Габриела Кръстева. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 158-164. 

  

Сист. No: 71974

- 222 -

46393

Кънева, Аглика.  Динамика на брутния външен дълг на страните членки на Европейския съюз Ирландия, Гърция, Португалия, Испания, Австрия и Финландия през периода 2007-2016 г. / Аглика Кънева. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 150-157. 

  

Сист. No: 71976

- 223 -

Сп М 68 э

Кузнецов, А. и др.  Исламские финансы и их специфика в Европе / А. Кузнецов, Л. Фитуни, Е. Рыжкова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 12, с. 52-62. 

  

Сист. No: 72527

Международни икономически отношения

- 224 -

46393

Асенов, Тодор.  Концепция за нееквивалентната международна размяна (меркантилизъм) / Тодор Асенов. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 273-279. 

  

Сист. No: 72002

- 225 -

46393

Захариев, Андрей и др.  България и Румъния: конвергенция и дивергенция (2007-2016 г.) / Андрей Захариев, Ивайло Маринов. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 86-96. 

  

Сист. No: 71964

- 226 -

Сп П 89 тп

Волошин, Владимир.  Транзинт газа из России в Европу через Украину / Владимир Волошин. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 11, с. 8-14. 

  

Сист. No: 72510

- 227 -

Сп М 68 э

Гудалов, Н.  Мировая политика в многообразии современных социальных систем / Н. Гудалов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 12, с. 106-115. 

  

Сист. No: 72529

- 228 -

Сп М 68 э

Пылин, А.  Российско-европейские отношения: политические противоречия и корпоративные интересы / А. Пылин. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 12, с. 116-121. 

  

Сист. No: 72530

- 229 -

Сп Ч J 80 f

Ready, Robert et al.  Commodity Trade and the Carry Trade: A Tale of Two Countries / Robert Ready, Nikolai Roussanov, Colin Ward. // The Journal of Finance  (New York), 72, 2017, N 6, с. 2629-2684. 

  

Сист. No: 72496

- 230 -

Сп М 68 э

Энтин, Л. М. и др.  От мирового либерального порядка к нормализации международных отношений / Л. М. Энтин, Е. Энтина. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 12, с. 5-17. 

  

Сист. No: 72526

Глобализация

- 231 -

46393

Амирова, Фарида Ш.  Денежно-кредитные и бюджетно-налоговые аспекты экономической безопасности / Фарида Ш. Амирова. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 42-51. 

  

Сист. No: 71955

- 232 -

46393

Пасичник, Юрий.  Перспективы и риски экономической системы Болгарии в условиях глобализации / Юрий Пасичник. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 31-35. 

  

Сист. No: 71953

- 233 -

Сп М 486

Николов, Адриян.  Балкански съюз вместо балканска война / Адриян Николов. // Мениджър, 2017, N 12, с. 226-227. 

  

Сист. No: 71971

- 234 -

46393

Dziubek, Ireneusz Teodor et al.  The social perception of Muslim migration in the context of actual and perceived to be real threats / Ireneusz Teodor Dziubek, Tatiana Manasterska. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 36-41. 

  

Сист. No: 71954

Европейска интеграция

- 235 -

Сп М 68 э

Арбатова, Н.  Будущее европейской интеграции в контексте внутренних и внешних кризисов / Н. Арбатова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 10, с. 57-65. 

  

Сист. No: 71908

- 236 -

Сп И 50 м

Дурова, Калина.  Въздействие на фондовете на Европейския съюз върху икономиките на страните от Централна и Източна Европа / Калина Дурова. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 1, с. 95-112. 

  

Сист. No: 72399

- 237 -

46412

Kaneva, Aglika.  Comparative analysis of the absorption of the resources from the European structural and investment funds in Bulgaria and Romania during programming period 2014 - 2020 / Aglika Kaneva. // Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy : International Scientifi Conference Proceedings. - Sofia : Economic Research Institute, 2017, с. 71-80. 

  

Сист. No: 72433

- 238 -

46412

Moagar-Poladian, Simona et al.  The roadmap to Eurozone, evolutions, and perspectives / Simona Moagar-Poladian, George-Cornel Dumitrescu, Ion-Alexandru Tanase. // Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy : International Scientifi Conference Proceedings. - Sofia : Economic Research Institute, 2017, с. 41-52. 

  

Сист. No: 72430

- 239 -

46412

Stoyanova, D. et al.  EU integration effects on Bulgarian and Romanian economy / D. Stoyanova, Stefan Raichev. // Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy : International Scientifi Conference Proceedings. - Sofia : Economic Research Institute, 2017, с. 31-40. 

  

Сист. No: 72428

- 240 -

46412

Vemic, Milan et al.  The European union capital markets Union: reflection on main policy aspects and methodological challenges for SME financing / Milan Vemic, Julia Stefanova. // Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy : International Scientifi Conference Proceedings. - Sofia : Economic Research Institute, 2017, с. 81-98. 

  

Сист. No: 72434

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 241 -

 

Зарков, Васил.  Еволюция на политиката на ЕС за развитие на градовете / Васил Зарков. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2016, с. 317-326. 

  

Сист. No: 72336

- 242 -

46393

Александрова, Александрина.  Данъчни тенденции в Европейския съюз в областта на личното подоходно облагане (2010-2017 г.) / Александрина Александрова. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 186-192. 

  

Сист. No: 71979

- 243 -

46393

Бянов, Иван.  Обща селскостопанска политика и България / Иван Бянов. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 130-140. 

  

Сист. No: 71969

- 244 -

46393

Василев, Венцислав и др.  Застрахователният сектор в България през призмата на десетгодишното членство в Европейския съюз / Венцислав Василев, Радка Василева. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 106-111. 

  

Сист. No: 71966

- 245 -

46393

Йорданова, Даниела и др.  Разпределение на средствата от оперативните програми в периода 2007-2013 година по региони в България / Даниела Йорданова, Александър Косулиев. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 141-149. 

  

Сист. No: 71970

- 246 -

46393

Йорданова, Зорница.  Иновациите в България след 10 години членство в Европейски съюз / Зорница Йорданова. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 165-175. 

  

Сист. No: 71977

- 247 -

46393

Кацарски, Николай.  Проблеми и проекции за икономическото неравенство в XXI век във връзка с информацията във финансовите отчети на застраховетелните дружества / Николай Кацарски. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 176-185. 

  

Сист. No: 71978

- 248 -

46393

Любенова, Беатрис.  Монте Карло симулация на цената и доходността на регионалните индекси SEELINX и SEELINX EWI / Беатрис Любенова. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 193-199. 

  

Сист. No: 71980

- 249 -

46393

Митков, Милен.  Развитие на застрахователния пазар преди и след финансово-икономическата интеграция на България в Европейския съюз (1997-2017 г.) / Милен Митков. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 112-122. 

  

Сист. No: 71967

- 250 -

46393

Панева, Анелия.  Сравнителен анализ на продуктовата структура на застрахователния пазар в Европа и България / Анелия Панева. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 123-129. 

  

Сист. No: 71968

- 251 -

46393

Петкова, Елица.  Някои финансови ползи от членството на България в ЕС / Елица Петкова. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 280-287. 

  

Сист. No: 72004

- 252 -

46393

Славева, Красимира.  Тенденции в развитието на икономическите процеси в България след членството в Европейския съюз / Красимира Славева. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 97-105. 

  

Сист. No: 71965

- 253 -

46393

Тодорова, Таня Пламенова.  Публични приходи от косвени данъци и икономически растеж / Таня Пламенова Тодорова. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 222-228. 

  

Сист. No: 71984

- 254 -

Сп Н 32

Петрова, Анжела.  Европейски фондове и българската хранително-вкусова промишленост / Анжела Петрова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2017, с. 22-26. 

  

Сист. No: 72237

- 255 -

Сп М 486

Габриел, Мария.  [2018] Две хиляди и осемнадесета : преломна за защита на свободата и правото ни на избор в цифровия свят / Мария Габриел. // Мениджър, 2017, N 12, с. 132-134. 

  

Сист. No: 71958

- 256 -

Сп П 698 с

Георгиев, Христо.  ЕС: криза на институциите или криза на ценностите. За политическото бъдеще на организацията / Христо Георгиев. // Политика и сигурност, I, 2017, N 1, с. 89-96. 

  

Сист. No: 72270

- 257 -

46393

Houbenova-Delisivkova, Tatiana.  The European integration of Bulgaria: Achievements and problematic issues / Tatiana Houbenova-Delisivkova. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 9-27. 

  

Сист. No: 71950

- 258 -

46412

Houbenova-Delisivkova, Tatiana.  The impact of the reform of the EU Common Agricultural Policy on the european integration: problems and prospects / Tatiana Houbenova-Delisivkova. // Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy : International Scientifi Conference Proceedings. - Sofia : Economic Research Institute, 2017, с. 53-70. 

  

Сист. No: 72432

- 259 -

46412

Radulescu, Andrei.  Romania and Bulgaria - lessons of first decade in EU and mid-run challenges / Andrei Radulescu. // Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy : International Scientifi Conference Proceedings. - Sofia : Economic Research Institute, 2017, с. 9-18. 

  

Сист. No: 72424

- 260 -

46412

Rangelova, Rossitsa et al.  Bulgaria and Romania in the EU: economic progress in comparative perspective / Rossitsa Rangelova, Grigor Sariiski. // Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy : International Scientifi Conference Proceedings. - Sofia : Economic Research Institute, 2017, с. 19-30. 

  

Сист. No: 72425

- 261 -

Сп Ч E 18

Dimitrov, Atanas et al.  Refugee Integration in the EU: Challenges and Economic Impact / Atanas Dimitrov, Goran Angelov. // Economic Alternatives, 2017, N 4, с. 584-600. 

  

Сист. No: 72253

Право. Наука за държавата и правото

- 262 -

Сп Г 62 Сп

Гюрова, Вяра.  Правата на човека като социално завоевание на човечеството и социална отговорност на гражданите и правителствата / Вяра Гюрова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2017, с. 5-37. 

  

Сист. No: 71986

- 263 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Недев, Валентин.  Уточняване предмета на науката - важна задача на общата теория на криминалистика / Валентин Недев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2016, с. 191-201. 

  

Сист. No: 72409

- 264 -

Сп О 253

Герова, Марина и др.  Обществената поръчка за строителство трябва да отразява спецификите на коткретния строеж. Как да постигнем това? / Марина Герова, Надежда Йорданова. // Обществени поръчки, 7, 2017, N 12, с. 16-22. 

  

Сист. No: 71904

- 265 -

Сп О 253 п

Кашъмов, Александър.  Измененията в АПК от 2017 г. могат сериозно да ограничат правата на гражданите / Александър Кашъмов. // Общество и право, 2017, N 8, с. 3-15. 

  

Сист. No: 72137

- 266 -

Сп С 494

Костов, Атанас.  Защо пейзажните фотографии, заснети в градска среда, не са обект на авторското право в България / Атанас Костов. // Собственост и право, 2017, N 12, с. 61-69. 

  

Сист. No: 71923

- 267 -

Сп О 253 п

Костов, Атанас.  Пейзажните фотографии, заснети в градска среда, не са обект на авторското право / Атанас Костов. // Общество и право, 2017, N 10, с. 52-60. 

  

Сист. No: 72492

- 268 -

Сп О 253 п

Найденов, Борислав.  Гражданска отговорност за морални вреди, причинени от публикации или предавания в медии / Борислав Найденов. // Общество и право, 2017, N 10, с. 30-51. 

  

Сист. No: 72490

Международно право

- 269 -

46392

Георгиева, Венислава.  Стратегическо управление / Венислава Георгиева. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 129-131. 

  

Сист. No: 72112

- 270 -

Сп Н 32

Борисова, Радина Йорданова.  Арбитражен съд - начин за решаване на международни правни спорове / Радина Йорданова Борисова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2017, с. 109-112. 

  

Сист. No: 72261

- 271 -

Сп Н 32

Калинков, Сергей.  Правната уредба на владението според законодателствата на други държави / Сергей Калинков. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2017, с. 138-145. 

  

Сист. No: 72264

Европейско право

- 272 -

Сп Н 32

Дахабре, Нанси.  Европа на различни скорости / Нанси Дахабре. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2017, с. 100-103. 

  

Сист. No: 72259

Вещно право-България

- 273 -

Сп Н 32

Андреева, Ружа Огнянова.  Обща характеристика на вещното право на ползване. Съпоставка на правната фигура на ползвателя с наемателя и арендатора съгласно действащото гражданско законодателство / Ружа Огнянова Андреева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2017, с. 113-117. 

  

Сист. No: 72262

Облигационно право

- 274 -

Сп Н 32

Андреева, Благовеста Павлинова.  Неустойка. Същност, цели и функции на неустойката. Прекомерност на неустойката / Благовеста Павлинова Андреева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2017, с. 44-48. 

  

Сист. No: 72248

- 275 -

Сп Н 32

Пеева, Милена.  Прихващане на насрещни дългове в различна валута / Милена Пеева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2017, с. 89-93. 

  

Сист. No: 72254

Търговско право

- 276 -

Сп Н 32

Богданова, Ангелина.  Имуществена отчетническа отговорност / Ангелина Богданова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2017, с. 23-26. 

  

Сист. No: 72247

- 277 -

Сп Н 25 а

Кънев, Ивайло.  Отговорност за вреди при недействителност на сделките / Ивайло Кънев. // Народностопански архив, LXX, 2018, N 1, с. 15-23. 

  

Сист. No: 72304

- 278 -

Сп П 147 п

Маданска, Нели.  Изключването на съдружника в новата съдебна практика / Нели Маданска. // Търговско и облигационно право, XXII, 2018, N 1, с. 5-14. 

  

Сист. No: 72302

- 279 -

Сп П 147 п

Тодорова, Михаела.  Прекратяване на членствено правоотношение в сдружение с нестопанска цел поради отпадане вследствие невнасяне на дължим годишен членски внос / Михаела Тодорова. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 12, с. 5-12. 

  

Сист. No: 71991

Търговски дружества

- 280 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Какво представляват допълнителните парични вноски в дружеството с ограничена отговорност / Галина Николова. // Актив, 2018, N 1, с. 58-59. 

  

Сист. No: 72326

Данъчни закони

- 281 -

Сп О 253 п

Чечова, Маргарита.  Промените в ДОПК относно отговорността на трети лица / Маргарита Чечова. // Общество и право, 2017, N 9, с. 40-49. 

  

Сист. No: 72393

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 282 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Стаматова, Ваня.  Новата законодателна уредба на трудовата мобилност за гражданите на трети държави в Република България / Ваня Стаматова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2016, с. 117-128. 

  

Сист. No: 72406

- 283 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Митове и факти в трудовото право : За инспекцията по труда / Андрей Александров. // Труд и право, XXVI, 2017, N 12, с. 13-17. 

  

Сист. No: 71920

- 284 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Подготвителни действия на работодателите за прилагане на Общия регламент за защита на личните данни / Андрей Александров. // Труд и право, XXVII, 2018, N 1, с. 43-53. 

  

Сист. No: 72273

- 285 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Какво представлявя закрила по чл. 333 от Кодекса на труда? / Галина Николова. // Актив, 2018, N 2, с. 47-48. 

  

Сист. No: 72507

- 286 -

Сп Т 871

Петкова, Калина.  Задължително застраховане на риска "трудова злополука" и коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2018 г. / Калина Петкова. // Труд и право, XXVI, 2017, N 12, с. 34-40. 

  

Сист. No: 71922

- 287 -

Сп Т 871

Тодорова, Атанаска.  Новости в законодателство в сферата на пазара на труда / Атанаска Тодорова. // Труд и право, XXVI, 2017, N 12, с. 41-50. 

  

Сист. No: 71921

Обществено управление. Военни науки

- 288 -

46388

Павлова, Миглена.  Системата за обжалване на обществените поръчки в България като форма на външен контрол / Миглена Павлова. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 305-311. 

  

Сист. No: 72207

- 289 -

Сп Н 32

Ганчев, Станимир Радомиров.  Тръжна оферта за инвестиционен проект - подготовка, изработване, характерни особености / Станимир Радомиров Ганчев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2017, с. 88-92. 

  

Сист. No: 72244

- 290 -

Сп П 147 п

Димова, Елена и др.  Измененията и допълненията в Закона за обществените поръчки от месец декември 2017 г. / Елена Димова, Александър Александров. // Търговско и облигационно право, XXII, 2018, N 1, с. 61-68. 

  

Сист. No: 72306

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 291 -

46393

Бабаджанов, Божидар.  Особености на някои функционални стратегии в публичния сектор / Божидар Бабаджанов. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 295-297. 

  

Сист. No: 72006

- 292 -

46387

Павлова, Миглена.  Новата стратегия в областта на обществените поръчки като един от инструментите за икономическо развитие / Миглена Павлова. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 476-480. 

  

Сист. No: 72160

- 293 -

46391

Парашкевова, Евелина.  Системите за управление в публичния сектор в България / Евелина Парашкевова. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 273-280. 

  

Сист. No: 72040

- 294 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Тодорова, Силвия.  Релацията корупция - управление на миграционните процеси в Република България / Силвия Тодорова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2016, с. 156-165. 

  

Сист. No: 72190

- 295 -

Сп А 454

Маркова, Анелия.  Глоба. Давностен срок за изпълнение / Анелия Маркова. // Актив, 2018, N 1, с. 14-16. 

  

Сист. No: 72374

Райони в България

- 296 -

Сп С 546

Бояджиев, Веселин.  Нуждае ли се страната от ново административно райониране? / Веселин Бояджиев. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, Т.108, Кн. 2 - География, 2016, N 108, с. 237-246. 

  

Сист. No: 72333

Военно дело . Военни науки

- 297 -

46397

Аврейски, Никола.  Черноморският фланг на НАТО - голямото предизвикателство пред националната сигурност на България / Никола Аврейски. // Проблеми на сигурността в Черноморския регион : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 14 септ. 2017 г.. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2017, с. 67-79. 

  

Сист. No: 72369

- 298 -

46397

Брезоев, Владимир.  Политиката на сигурност е без алтернатива / Владимир Брезоев. // Проблеми на сигурността в Черноморския регион : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 14 септ. 2017 г.. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2017, с. 90-100. 

  

Сист. No: 72219

- 299 -

46397

Буюклиев, Ерол.  Несигурността в Южна Азия през XXI век и нейното значение за Европа / Ерол Буюклиев. // Проблеми на сигурността в Черноморския регион : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 14 септ. 2017 г.. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2017, с. 160-171. 

  

Сист. No: 72226

- 300 -

46397

Василев, Пресиян Илианов.  Киберпрестъпления и киберсигурност / Пресиян Илианов Василев. // Проблеми на сигурността в Черноморския регион : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 14 септ. 2017 г.. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2017, с. 177-189. 

  

Сист. No: 72229

- 301 -

46397

Георгиев, Христо.  Основни рискове и заплахи в Черноморския регион в съвременната геополитическа среда / Христо Георгиев. // Проблеми на сигурността в Черноморския регион : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 14 септ. 2017 г.. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2017, с. 127-134. 

  

Сист. No: 72366

- 302 -

46397

Горненска, Антония.  Качеството на живот и социалната сигурност / Антония Горненска. // Проблеми на сигурността в Черноморския регион : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 14 септ. 2017 г.. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2017, с. 135-139. 

  

Сист. No: 72220

- 303 -

46397

Горненски, Петър.  Глобални заплахи и устойчиво развитие / Петър Горненски. // Проблеми на сигурността в Черноморския регион : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 14 септ. 2017 г.. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2017, с. 300-305. 

  

Сист. No: 72234

- 304 -

46397

Гюлеметова, Мария.  Политика за екологична сигурност и устойчиво развитие на Европейския съюз / Мария Гюлеметова. // Проблеми на сигурността в Черноморския регион : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 14 септ. 2017 г.. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2017, с. 140-147. 

  

Сист. No: 72224

- 305 -

46397

Димитров, Димитър В.  Политиката на диалог и консенсус в международните отношения - гарант за сигурност на Черноморския регион / Димитър В. Димитров. // Проблеми на сигурността в Черноморския регион : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 14 септ. 2017 г.. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2017, с. 18-23. 

  

Сист. No: 72212

- 306 -

46397

Дойков, Ненко.  Предизвикателства и заплахи за сигурността в Черноморския регион / Ненко Дойков. // Проблеми на сигурността в Черноморския регион : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 14 септ. 2017 г.. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2017, с. 33-41. 

  

Сист. No: 72213

- 307 -

46397

Дюлгерова, Нина.  Черноморския регион - политики и сигурност / Нина Дюлгерова. // Проблеми на сигурността в Черноморския регион : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 14 септ. 2017 г.. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2017, с. 52-59. 

  

Сист. No: 72215

- 308 -

46397

Захариева, Зорница Д.  Политика за национална сигурност / Зорница Д. Захариева. // Проблеми на сигурността в Черноморския регион : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 14 септ. 2017 г.. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2017, с. 172-176. 

  

Сист. No: 72228

- 309 -

46397

Кисьов, Милен.  Тероризмът - глобален проблем на настоящето / Милен Кисьов. // Проблеми на сигурността в Черноморския регион : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 14 септ. 2017 г.. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2017, с. 306-320. 

  

Сист. No: 72235

- 310 -

46397

Льондев, Атанас.  "Мръсни пари" и финансиране на тероризма / Атанас Льондев. // Проблеми на сигурността в Черноморския регион : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 14 септ. 2017 г.. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2017, с. 255-267. 

  

Сист. No: 72231

- 311 -

46397

Михайлов, Михаил.  Финансиране на тероризма от наркобизнеса / Михаил Михайлов. // Проблеми на сигурността в Черноморския регион : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 14 септ. 2017 г.. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2017, с. 295-299. 

  

Сист. No: 72233

- 312 -

46397

Михайлов, Михаил и др.  Черноморското икономическо сътрудничество като гарант за стабилност на държавите в региона и фактор за развитието на модерна икономика, основана на знанията / Михаил Михайлов, Васил Михайлов. // Проблеми на сигурността в Черноморския регион : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 14 септ. 2017 г.. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2017, с. 321-329. 

  

Сист. No: 72239

- 313 -

46397

Савов, Илин.  Рискове и заплахи за сигурността в Черноморския регион / Илин Савов. // Проблеми на сигурността в Черноморския регион : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 14 септ. 2017 г.. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2017, с. 7-17. 

  

Сист. No: 72211

- 314 -

46397

Тронова, Атидже Я.  Черноморският регион в международната среда за сигурност и новите рискове и предизвикателства пред България / Атидже Я. Тронова. // Проблеми на сигурността в Черноморския регион : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 14 септ. 2017 г.. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2017, с. 190-199. 

  

Сист. No: 72230

- 315 -

46397

Янакиев, Янцислав и др.  Военнополитически аспекти на сигурността в държавите от Черноморския регион / Янцислав Янакиев, Елислав Иванов. // Проблеми на сигурността в Черноморския регион : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 14 септ. 2017 г.. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2017, с. 42-51. 

  

Сист. No: 72368

- 316 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Антонов, Йосиф.  Заплаха за здравната сигурност на населението на ЕС след приемането но ТТИП (TTIP - трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство) / Йосиф Антонов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2016, с. 214-221. 

  

Сист. No: 72193

- 317 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Баева, Виктория и др.  Психологически аспекти на бежанската вълна / Виктория Баева, Натали Парушева, Юлия Христова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2016, с. 261-268. 

  

Сист. No: 72197

- 318 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Димитров, Георги.  Сигурността в Европа в контекста на бежанска вълна / Георги Димитров. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2016, с. 245-250. 

  

Сист. No: 72196

- 319 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Костова-Пашова, Стефка.  Тероризмът и неговите психологически аспекти / Стефка Костова-Пашова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2016, с. 276-281. 

  

Сист. No: 72199

- 320 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Недялов, Стоян и др.  Охранителните системи за видеонаблюдение в контекста на правния режим за защита на личните данни / Стоян Недялов, Ралица Друмева. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2016, с. 151-155. 

  

Сист. No: 72372

- 321 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Петров, Ярослав.  Роля на финансовата система при предотвратяване изпиране на пари и финансирането на тероризма / Ярослав Петров. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2016, с. 118-129. 

  

Сист. No: 72189

- 322 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Славчева, Михаела и др.  Психология на тероризма / Михаела Славчева, Александър Иванов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2016, с. 241-244. 

  

Сист. No: 72195

- 323 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Стоева, Десислава.  Защита на критичната електронна инфраструктура в променяща се среда / Десислава Стоева. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2016, с. 78-86. 

  

Сист. No: 72181

- 324 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Узунов, Димитър.  Мерки за сигурност в сектора на туризъм / Димитър Узунов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2016, с. 227-231. 

  

Сист. No: 72194

- 325 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Хаджиев, Иво и др.  Бежанската вълна и сигурност в България и Европа / Иво Хаджиев, Станко Димитров. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2016, с. 269-275. 

  

Сист. No: 72198

- 326 -

Сп П 698 с

Бакалов, Йордан.  Стабилността на Близкия изток и Черноморския регион в контекста на решението на кюрдския въпрос / Йордан Бакалов. // Политика и сигурност, I, 2017, N 2, с. 21-33. 

  

Сист. No: 72314

- 327 -

Сп П 698 с

Дойков, Ненко.  Пътища за подобряване на координацията, взаимодействието и информационния обмен между службите за сигурност и другите държавни органи при противодействието на терористични заплахи / Ненко Дойков. // Политика и сигурност, I, 2017, N 1, с. 63-69. 

  

Сист. No: 72364

- 328 -

Сп П 698 с

Йончев, Димитър.  Равновесният възглед за сигурността / Димитър Йончев. // Политика и сигурност, I, 2017, N 2, с. 5-11. 

  

Сист. No: 72312

- 329 -

Сп П 698 с

Каламарис, Йоаким.  Икономика, политика и баланс на силите / Йоаким Каламарис. // Политика и сигурност, I, 2017, N 3, с. 65-74. 

  

Сист. No: 72301

- 330 -

Сп П 698 с

Фердов, Ставри.  "Съвместните контактни центрове" на държавната ни граница - средство за повече сигурност / Ставри Фердов. // Политика и сигурност, I, 2017, N 1, с. 79-83. 

  

Сист. No: 72365

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 331 -

46392

Славова, Борислава.  Социални практики на местно ниво / Борислава Славова. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 96-97. 

  

Сист. No: 72082

Социално осигуряване

- 332 -

46387

Николов, Георги и др.  Сиви практики в социалното осигуряване в България и успехи в борбата с тях / Георги Николов, Любка Ценова. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 75-79. 

  

Сист. No: 72104

- 333 -

46411

Нинов, Николай.  Организационни алтернативи на обезщетението при майчинство / Николай Нинов. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 213-219. 

  

Сист. No: 72505

- 334 -

Сп А 454

Димитрова, Зорница.  Промени в соцеалното осигуряване през 2018 г. / Зорница Димитрова. // Актив, 2018, N 1, с. 1-7. 

  

Сист. No: 72379

- 335 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Осигурителен доход на лица, работещи по трудов договор / Аспасия Петкова. // Актив, 2017, N 12, с. 46-50. 

  

Сист. No: 71928

Социално осигуряване в България

- 336 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Промени в осигуряването през 2018 година / Аспасия Петкова. // Актив, 2018, N 1, с. 54-58. 

  

Сист. No: 72325

- 337 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Промени в НАРЕДБА № Н-8 от 1 януари 2018 г. / Аспасия Петкова. // Актив, 2018, N 2, с. 4546. 

  

Сист. No: 72504

Пенсионно осигуряване

- 338 -

46411

Векова, Людмила.  Устойчивото развитие на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в контекста на обективните процеси и политическите решения / Людмила Векова. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 149-161. 

  

Сист. No: 72501

- 339 -

46411

Георгиев, Георги и др.  Оценяване инвестиционните резултати на капиталовите пенсионни фондове в България за периода 2009-2017 / Георги Георгиев, Николина Янкова Марева. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 229-236. 

  

Сист. No: 72534

- 340 -

46411

Йорданов, Пламен.  Изискванията за минимална доходност като регулатор на инвестиционния процес при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване в България / Пламен Йорданов. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 162-173. 

  

Сист. No: 72531

- 341 -

46387

Dimitrov, Stanislav.  Minimum investment return guarantee mechanisms for capital pension funds - the case in Bulgaria / Stanislav Dimitrov. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 80-86. 

  

Сист. No: 72173

Застраховане

- 342 -

46411

Василев, Венцислав.  Някои аспекти в обучението на застрахователни посредници / Венцислав Василев. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 81-86. 

  

Сист. No: 72460

- 343 -

46411

Драганов, Христо.  Застрахователните посредници в условията на динамично променяща се среда / Христо Драганов. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 27-33. 

  

Сист. No: 72454

- 344 -

46411

Ерусалимов, Румен.  Обучението по застраховане и социално дело - фактор за устойчивото развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда / Румен Ерусалимов. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 17-24. 

  

Сист. No: 72453

- 345 -

46411

Иванова, Диана.  Използване на новите маркетингови инструменти в застраховането / Диана Иванова. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 49-59. 

  

Сист. No: 72457

- 346 -

46411

Илиев, Никола.  Монте Карло симулация на диверсификационните възможности при калкулиране на рисковите модули на SCR при застрахователните дружества / Никола Илиев. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 124-131. 

  

Сист. No: 72468

- 347 -

46411

Йотов, Йото Д.  Икономика и застраховане - предизвикателства и последици / Йото Д. Йотов. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 69-80. 

  

Сист. No: 72459

- 348 -

46411

Кръстева, Габриела.  Анализ на финансовата стабилност на "Булинс" АД чрез модела CARAMELS / Габриела Кръстева. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 104-109. 

  

Сист. No: 72465

- 349 -

46411

Лазаров, Иван.  Застраховането като алтернатива за финансово компенсиране на подмярка 8.4 предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития / Иван Лазаров. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 132-142. 

  

Сист. No: 72471

- 350 -

46391

Митков, Милен.  Статистическо изучаване на застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" в България за периода (2004-2016 г.) - съвременни измерения / Милен Митков. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 253-258. 

  

Сист. No: 72033

- 351 -

46411

Митков, Милен.  Развитие на застраховка "Отговорност на превозвача" в условията на нови регулации / Милен Митков. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 98-103. 

  

Сист. No: 72464

- 352 -

46411

Нинова, Валентина.  Мястото на банкашуърънс в застрахователната дейност в България / Валентина Нинова. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 110-115. 

  

Сист. No: 72466

- 353 -

46411

Орланюк-Малицкая, Л. А.  Формирование регуляторной среды страхового дела в России / Л. А. Орланюк-Малицкая. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 34-41. 

  

Сист. No: 72455

- 354 -

46391

Панева, Анелия.  Структурни изменения в застрахователните плащания на българските животозастрахователни дружества за периода 2012-2016 година / Анелия Панева. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 266-272. 

  

Сист. No: 72036

- 355 -

46411

Панева, Анелия.  Сравнителен анализ на структурата на брутния премиен приход, реализиран от застрахователните дружества и застрахователните брокери в Р България / Анелия Панева. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 87-97. 

  

Сист. No: 72463

- 356 -

46411

Проданов, Стоян.  Обезщетенията за неимуществени вреди от пътни инциденти - Европейски ракурси / Стоян Проданов. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 42-48. 

  

Сист. No: 72456

- 357 -

46411

Стоева, Василена.  Застрахователните плащания - част от общия доход на лицата / Василена Стоева. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 143-146. 

  

Сист. No: 72498

- 358 -

46411

Стоянов, Евгений.  Контролни проблеми на застрахователната дейност / Евгений Стоянов. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 60-68. 

  

Сист. No: 72458

- 359 -

46411

Тодоров, Юрий.  Национален застрахователен арбитраж - начини и способи за съвременно и бързо уреждане на застрахователни спорове / Юрий Тодоров. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 116-123. 

  

Сист. No: 72467

- 360 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Тянкова, Янка.  Промяна в правната уредба на застрахователните посредници според новия Кодекс за застраховане / Янка Тянкова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2016, с. 218-226. 

  

Сист. No: 72411

- 361 -

Сп Б 445

Карпитская, Марина и др.  Тенденции в презастрахователния сектор в контекста на финансова интеграция / Марина Карпитская, Юлия Крупенко, Павел Барисенко. // Бизнес управление, XXVII, 2017, N 4, с. 36-55. 

  

Сист. No: 72285

- 362 -

Сп Ф 531 п

Петкова, Калина.  Задължгително застраховане на риска "трудова злополука" и коефициент на трудов травматизъм за 2018 г. / Калина Петкова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 12, с. 58-61. 

  

Сист. No: 72001

- 363 -

Сп Ч R 62 m

Fier, Stephen G. et al.  Insurer Growth Strategies / Stephen G. Fier, Andre P. Liebenberg, Ivonne A. Liebenberg. // Risk Management & Insurance REVIEW  (Malden), 20, 2017, N 3, с. 309-337. 

  

Сист. No: 72436

- 364 -

Сп Ч R 62 m

Park, Sojung Carol et al.  Externalities From Driving Luxury Cars / Sojung Carol Park, Sangeun Han. // Risk Management & Insurance REVIEW  (Malden), 20, 2017, N 3, с. 391-427. 

  

Сист. No: 72437

Застраховане в България

- 365 -

Сп Н 25 а

Проданов, Стоян.  Обезщетенията за неимуществени вреди от пътни инциденти - етични и финансови измерения / Стоян Проданов. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 4, с. 3-15. 

  

Сист. No: 72292

Образование

- 366 -

46391

Марчева, Анастасия и др.  Макети от показатели, представящи програмата "Образование 2030" / Анастасия Марчева, Ядвига Чибурене. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 170-176. 

  

Сист. No: 72020

- 367 -

Сп Н 32

Йорданова, Моника.  Традицията да се изучава латински език - многовековна история / Моника Йорданова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2017, с. 94-99. 

  

Сист. No: 72258

- 368 -

Сп М 68 э

Кутергин, В.  Реформирование общего образования в РФ / В. Кутергин. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 11, с. 102-109. 

  

Сист. No: 71910

- 369 -

Сп М 486

Христов, Александър.  Учене през половината живот / Александър Христов. // Мениджър, 2018, N 1, с. 114-116. 

  

Сист. No: 72361

- 370 -

Сп С 847

Чавдарова-Костова, Сийка.  Тенденции в развитието на концепцията за приобщаващото образование / Сийка Чавдарова-Костова. // Стратегии на образователната и научната политика, 2018, N 1, с. 9-19. 

  

Сист. No: 72508

Образование в България

- 371 -

Сп C 58

Гьошев, Васил.  Училище в Перник въведе виртуално обучение / Васил Гьошев. // CIO, XIV, 2018, N 1, с. 44. 

  

Сист. No: 72407

- 372 -

Сп C 58

Херълд, Бенджамин.  Електронната екосистема в образованието - мисията е възможна / Бенджамин Херълд. // CIO, XIV, 2018, N 1, с. 72-75. 

  

Сист. No: 72417

- 373 -

Сп С 847

Цоков, Галин.  За финансирането на българското училище / Галин Цоков. // Стратегии на образователната и научната политика, 2018, N 1, с. 111-114. 

  

Сист. No: 72517

Висше образование

- 374 -

46392

Илийчовски, Светослав.  Приложение на модел BSC и RAVE в управлението на висши училища / Светослав Илийчовски. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 49-50. 

  

Сист. No: 72037

- 375 -

46391

Петрова, Вера.  Използване на платформата QuestionPro за провеждане на докторантското изследване / Вера Петрова. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 398-400. 

  

Сист. No: 72075

- 376 -

Сп I 60

Дърмонова, Л.  Осигуряване на качество и оценка на академичния състав / Л. Дърмонова. // INFO свят, 2017, N 4, с. 41-50. 

  

Сист. No: 72091

- 377 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Квалификация на академичния състав / Й. Илиев. // INFO свят, 2017, N 4, с. 13-19. 

  

Сист. No: 72086

- 378 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Условия на труд в академичната сфера / Й. Илиев. // INFO свят, 2017, N 4, с. 28-41. 

  

Сист. No: 72089

- 379 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Обобщени данни за академичния състав в някои европейски държави / Й. Илиев. // INFO свят, 2017, N 4, с. 51-54. 

  

Сист. No: 72094

- 380 -

Сп I 60

Лозанова, В.  Академичният състав в динамичната картина на висшето образование в Европа / В. Лозанова. // INFO свят, 2017, N 4, с. 3-13. 

  

Сист. No: 72085

- 381 -

Сп I 60

Стойкова, Р.  Подбор на академичния състав / Р. Стойкова. // INFO свят, 2017, N 4, с. 19-28. 

  

Сист. No: 72087

- 382 -

Сп П 89 тп

Акперов, Имран и др.  Когнитивное моделирование в развитии инновационного потенциала вуза и региона / Имран Акперов, Инна Литвиненко. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 11, с. 92-102. 

  

Сист. No: 72518

- 383 -

Сп О 253 п

Брегов, Иван.  Юридическото образование като елемент от съдебната реформа / Иван Брегов. // Общество и право, 2017, N 10, с. 61-65. 

  

Сист. No: 72493

- 384 -

Сп П 89 тп

Петросянц, Даниэл.  Количественные измерения бренда современного университета / Даниэл Петросянц. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 11, с. 84-91. 

  

Сист. No: 72516

- 385 -

46387

Musov, Mihail.  What is wrong with accounting curricula? / Mihail Musov. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 261-273. 

  

Сист. No: 72162

Висше образование в България

- 386 -

Сп Г 62 Сп

Господинов, Владислав.  Актуални социално-ценностни аспекти на студентската гражданска активност / Владислав Господинов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2017, с. 38-119. 

  

Сист. No: 71989

- 387 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  ИТ образованието - твърде специализарано или много общо? / Иван Гайдаров. // CIO, XIII, 2017, N 12, с. 68-72. 

  

Сист. No: 71952

- 388 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  Електронните книжки в УНСС - улеснение за студенти и преподаватели / Иван Гайдаров. // CIO, XIV, 2018, N 1, с. 46-47. 

  

Сист. No: 72408

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 389 -

Сп Ч E 18

Onanuga, Olaronke.  Elasticity of CO2 emissions with Respect to Income, Population, and Energy Use: Time Series Evidence from African Countries / Olaronke Onanuga. // Economic Alternatives, 2017, N 4, с. 651-670. 

  

Сист. No: 72263

Екология

- 390 -

46391

Георгиева, Нонка.  Една възможност за оценка на екологичната ефективност чрез измерване на екологичния отпечатък / Нонка Георгиева. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 348-353. 

  

Сист. No: 72058

- 391 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Владимиров, Любомир.  Основни насоки в компетенциите на експерти по управление на екологично критични ситуации / Любомир Владимиров. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2016, с. 190-205. 

  

Сист. No: 72191

- 392 -

Сп А 255

Европейската комисия поведе битка срещу пластмасовите боклуци . // Агробизнесът, XVI, 2018, N 2, с. 38-39. 

  

Сист. No: 72383

- 393 -

Сп Ю 371

Енергия, градове и управление на отпадъци . // Ютилитис, 2018, N 1, с. 38-39. 

  

Сист. No: 72484

- 394 -

46397

Kostadinovic, Ivan S. et al.  Cooling waste disposal - new chance or challenges ecological technology lifting to safety at Balkan / Ivan S. Kostadinovic, Zoran I. Cvetkovic. // Проблеми на сигурността в Черноморския регион : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 14 септ. 2017 г.. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2017, с. 245-254. 

  

Сист. No: 72367

- 395 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Kargashin, Paul et al.  GIS support of environmental researches for oil and gas industry / Paul Kargashin, Vadim Marahtanov, Anatoly Topchiev. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2016, с. 177-189. 

  

Сист. No: 72370

Математическо моделиране

- 396 -

46391

Желязкова, Славея.  Моделиране дългата памет на волатилността на валутните курсове / Славея Желязкова. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 354-361. 

  

Сист. No: 72059

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване

- 397 -

46411

Атанасов, Николай.  Съвременните модели за финансиране на здравеопазването и медицинските спестовни сметки - състояние и перспективи за развитие / Николай Атанасов. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 220-228. 

  

Сист. No: 72533

- 398 -

46411

Тодоровска, Надежда.  Центровете "Домашни грижи" - възможният вариант за оптимизиране разходите в здравеопазването / Надежда Тодоровска. // Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 237-243. 

  

Сист. No: 72506

- 399 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Нейкова, Мария и др.  Мобилно здравеопазване - предизвикателства пред националната правна система / Мария Нейкова, Мариела Деливерска. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2016, с. 212-217. 

  

Сист. No: 72410

- 400 -

Сп C 58

Стаматова, Виргиния.  Електронното здравеопазване не е лукс, а необходимост / Виргиния Стаматова. // CIO, XIV, 2018, N 1, с. 28-32. 

  

Сист. No: 72405

- 401 -

Сп Б 445

Тодоровска, Надежда.  Оптимизация на финансовите ресурси на здравеопазването в България чрез обгрижване на пациенти в домашна среда / Надежда Тодоровска. // Бизнес управление, XXVII, 2017, N 4, с. 56-74. 

  

Сист. No: 72286

Енергетика

- 402 -

46391

Моллов, Йордан Атанасов.  Статистически анализ на производството и потреблението на електрическа енергия в България / Йордан Атанасов Моллов. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 383-390. 

  

Сист. No: 72067

- 403 -

Сп М 68 э

Жизнин, С. и др.  Влияние энергетики на устойчивое развитие / С. Жизнин, В. Тимохов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 11, с. 34-42. 

  

Сист. No: 71909

- 404 -

Сп Ч E 18

Kulinska, Emiliya.  Defining Energy Poverty in Implementing Energy Efficiency Policy in Bulgaria / Emiliya Kulinska. // Economic Alternatives, 2017, N 4, с. 671-684. 

  

Сист. No: 72265

Селско стопанство. Горско стопанство

- 405 -

В К 263

Боянова, Светлана.  Какво да се очаква - въпрос с повишена трудност / Светлана Боянова. // Капитал (приложение), X, N 8, 23 февр. 2018, с. 24-25. 

  

Сист. No: 72480

- 406 -

В К 263

Георгиева, Мара.  Големи очаквания за еврофинансиране през 2018 г. / Мара Георгиева. // Капитал (приложение), X, N 8, 23 февр. 2018, с. 4-6. 

  

Сист. No: 72479

- 407 -

Сп А 255

Европейският парламент опрости правилата на селскостопанскта политика на ЕС . // Агробизнесът, XVI, 2018, N 1, с. 14-15. 

  

Сист. No: 72122

- 408 -

Сп Х 74 п

Иванова, Мария.  Председателството, земеделието и храните / Мария Иванова. // Хранително-вкусова промишленост, 2018, N 1, с. 5-7. 

  

Сист. No: 72482

- 409 -

Сп А 255

Матюс, Алън.  Как държавите - членки на ЕС, прилагат новата ОСП / Алън Матюс. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 2, с. 29-30. 

  

Сист. No: 72381

- 410 -

Сп З 54

Чолаков, Тенчо.  История, настояще и бъдеще на земеделската наука в Садово : 40 години Институт по растителни генетични ресурси "К. Малков" / Тенчо Чолаков. // Земеделие плюс, 2018, N 1-2, с. 3-8. 

  

Сист. No: 72385

Селскостопански предприятия, производство

- 411 -

46391

Добрев, Иван.  Статистика на иновациите в подаването на документи и проектни предложения по мерки и програми към държавен фонд "Земеделие" / Иван Добрев. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 377-382. 

  

Сист. No: 72064

- 412 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Ябълките: Ниски добиви, влошено качество и по-високи цени / Петко Иванов. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 1, с. 40-41. 

  

Сист. No: 72133

Растениевъдство

- 413 -

46391

Димитров, Георги.  Анализ на динамиката на реколтирани площи, добиви и обем производство в зеленчукопроизводството / Георги Димитров. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 370-376. 

  

Сист. No: 72061

- 414 -

Сп З 54

Баева, Ганка и др.  Безсмъртниче /Жълт смил/ (Helichrysum Italicum) - хит при етеричномаслените култури / Ганка Баева, Силвия Моллова. // Земеделие плюс, 2018, N 1-2, с. 21-22. 

  

Сист. No: 72384

Земеделие. Организация и управление

- 415 -

В К 263

Радославова, Силвия.  Успокоение след бума / Силвия Радославова. // Капитал (приложение), X, N 8, 23 февр. 2018, с. 30-32. 

  

Сист. No: 72481

- 416 -

Сп А 255

Ванчев, Михаил.  Опазване на почвите в България / Михаил Ванчев. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 1, с. 38-39. 

  

Сист. No: 72131

- 417 -

Сп А 255

Влияние на Общата селскостопанска политика на ЕС върху българското земеделие . // Агробизнесът, XVI, 2018, N 1, с. 28-29; 45. 

  

Сист. No: 72128

- 418 -

Сп А 255

Вулова, Боряна.  Десетгодишната равносметка: Вносът на зеленчуци изпреварва износа / Боряна Вулова. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 1, с. 19-21. 

  

Сист. No: 72126

- 419 -

Сп А 255

Панайотов, Иван.  Възход и падение на българската земеделска наука / Иван Панайотов. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 1, с. 42-43. 

  

Сист. No: 72134

- 420 -

Сп Х 742

С какво се сблъсква органичното земеделие на Полша и как го решава? . // ХИ&Т, XIX, 2018, N 1, с. 8-9. 

  

Сист. No: 72390

- 421 -

Сп А 255

Цената на земеделската земя с нов рекорд в края на 2017 г. . // Агробизнесът, XVI, 2018, N 1, с. 16-17. 

  

Сист. No: 72125

Животновъдство

- 422 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Животновъдството в ЕС ще продължи да нараства поне да 2030 г. / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 2, с. 32-33. 

  

Сист. No: 72382

Управление на предприятията. Организация на производството

- 423 -

46391

Ангелов, Илиян Тодоров.  Изследване на състоянието на технико-технологичното равнище в машиностроителните предприятия в област Плевен / Илиян Тодоров Ангелов. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 333-340. 

  

Сист. No: 72056

- 424 -

46393

Костадинова, Нина.  Предимства на екипите за подобряване на ефективността на организациите / Нина Костадинова. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 298-302. 

  

Сист. No: 72007

- 425 -

46392

Любенов, Здравко.  Управление на човешките ресурси в международната фирма / Здравко Любенов. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 57-58. 

  

Сист. No: 72041

- 426 -

46392

Русинова, Илияна.  Роля на екипите в организацията / Илияна Русинова. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 140. 

  

Сист. No: 72123

- 427 -

46392

Стоянова, Станислава.  Социални аспекти на организационната ефективност / Станислава Стоянова. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 77. 

  

Сист. No: 72066

Мениджмънт

- 428 -

46392

Алексиева, Десислава.  Съвременни форми на публично управление / Десислава Алексиева. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 78-79. 

  

Сист. No: 72068

- 429 -

46392

Василева, Росица Николаева.  Стратегически мениджмънт / Росица Николаева Василева. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 127-128. 

  

Сист. No: 72110

- 430 -

46392

Георгиева, Галя.  Роля на информационните системи за стратегическо управление на търговската дейност / Галя Георгиева. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 81-82. 

  

Сист. No: 72069

- 431 -

46392

Дилков, Цветан.  Мениджмънтът - реалност и бъдеще / Цветан Дилков. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 9-13. 

  

Сист. No: 72030

- 432 -

46392

Захариев, Андрей и др.  Управление на проект "Мост Дунав Юг Свищов - Зимнич": предизвикателства и решения / Андрей Захариев, Стоян Проданов. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 44-45. 

  

Сист. No: 72032

- 433 -

46392

Иванова, Цветелина.  Организационна култура в българските предприятия / Цветелина Иванова. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 105-106. 

  

Сист. No: 72090

- 434 -

46161

Климентова, Ивалина.  Ролята на бизнес комуникациите при изработване на управленско решение / Ивалина Климентова. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с доклади от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г. : Студентска секция 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 73-80. 

  

Сист. No: 72272

- 435 -

46392

Марчева, Анастасия.  Принципи за отговорно обучение по мениджмънт / Анастасия Марчева. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 46-47. 

  

Сист. No: 72035

- 436 -

46391

Мидова, Петранка.  Структурни и технологични аспекти на иновационния мениджмънт / Петранка Мидова. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 177-183. 

  

Сист. No: 72021

- 437 -

46392

Панталеев, Пламен.  Екологични методи за управление и производство в съвременните организации / Пламен Панталеев. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 108. 

  

Сист. No: 72092

- 438 -

46392

Петрова, Десислава Огнянова.  Криза и антикризисен мен / Десислава Огнянова Петрова. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 139. 

  

Сист. No: 72121

- 439 -

46393

Петрова, Йоана.  Ситуации и креативност в управлението / Йоана Петрова. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 250-255. 

  

Сист. No: 71992

- 440 -

46392

Петрова, Йоана Пламенова.  Креативност и емоции в управлението / Йоана Пламенова Петрова. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 86. 

  

Сист. No: 72071

- 441 -

46392

Славов, Станимир.  Негативнипоследици за човешкия фактор при организационна промяна / Станимир Славов. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 88. 

  

Сист. No: 72072

- 442 -

46161

Тачева, Пенка.  Как да бъдем идейни / Пенка Тачева. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с доклади от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г. : Студентска секция 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 112-116. 

  

Сист. No: 72279

- 443 -

46392

Тодоров, Евгени.  Зеленият мениджмънт като катализатор за разкриване на зелени работни места в България / Евгени Тодоров. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 90-91. 

  

Сист. No: 72073

- 444 -

46392

Шопов, Иван Миланов.  Практическо изследване на влиянието на мениджърското поведение върху културния профил на съвременната организация / Иван Миланов Шопов. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 102-103. 

  

Сист. No: 72088

- 445 -

Сп Н 32

Вейсалова, Есин и др.  Мястото на Копроративната социална отговорност в българската бизнес среда / Есин Вейсалова, Нурие Нуриева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2017, с. 43-47. 

  

Сист. No: 72242

- 446 -

Сп М 486

Арнаудова, Лора.  Силен гръбнак и готовност за пълна промяна / Лора Арнаудова. // Мениджър, 2018, N 1, с. 66. 

  

Сист. No: 72358

- 447 -

Сп П 89 тп

Арпентьева, Мариям.  Сценирование развития: динамические способности производственных кластеров и форсайт / Мариям Арпентьева. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 11, с. 50-60. 

  

Сист. No: 72524

- 448 -

Сп П 89 тп

Батаева, Бэла.  Формирование компетенции менеджеров действовать в условиях неопределенности / Бэла Батаева. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 11, с. 44-49. 

  

Сист. No: 72525

- 449 -

Сп П 89 тп

Иванов, Олег и др.  Японский опыт организации и управления сферой государственно-частного партнерства / Олег Иванов, Анастасия Иванова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 10, с. 19-26. 

  

Сист. No: 71896

- 450 -

Сп П 698 с

Костова-Пикет, Десислава.  Бизнесът като финансова система / Десислава Костова-Пикет. // Политика и сигурност, I, 2017, N 1, с. 113-130. 

  

Сист. No: 72267

- 451 -

Сп П 698 с

Костова-Пикет, Десислава.  Проекция на финансовите изисквания / Десислава Костова-Пикет. // Политика и сигурност, I, 2017, N 4, с. 36-63. 

  

Сист. No: 72323

- 452 -

Сп П 89 тп

Маршев, Вадим и др.  Сценарный менеджмент как новая парадигма управления / Вадим Маршев, Иван Архипов. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 11, с. 34-43. 

  

Сист. No: 72512

- 453 -

Сп П 89 тп

Неизвестный, Сергей.  Роль базы знаний в сценарном менеджменте / Сергей Неизвестный. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 11, с. 61-69. 

  

Сист. No: 72513

- 454 -

Сп М 486

Николова, Елица.  Антиейджинг техники / Елица Николова. // Мениджър, 2018, N 1, с. 60-61. 

  

Сист. No: 72357

- 455 -

Сп Б 445

Пътев, Пламен и др.  Значението на обхвата на портфейла за подобряване резултатите от активния портфейлен мениджмънт - по примера на нововъзникналите фондови пазари от Югоизточна Азия / Пламен Пътев, Калоян Петков. // Бизнес управление, XXVII, 2017, N 4, с. 16-35. 

  

Сист. No: 72284

- 456 -

Сп П 89 тп

Савеленок, Евгений.  Какой менеджмент нам нужен? / Евгений Савеленок. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 11, с. 70-75. 

  

Сист. No: 72514

Бизнес стратегии

- 457 -

46392

Дачев, Красимир.  Адаптиране на бизнес стратегиите на мултинационалните компании за пазара в България / Красимир Дачев. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 94. 

  

Сист. No: 72081

Планиране-метод на управление

- 458 -

 

Манолова, Мария.  Енергийното общинско планиране - ключов фактор за социално-икономическото развитие на общините в България / Мария Манолова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2016, с. 217-231. 

  

Сист. No: 72343

- 459 -

46410

Богданова, Маргарита.  Добри практики при разработване на планови документи на национално и регионално ниво. Приложимост на добрите практики в България / Маргарита Богданова. // Съвременни планови практики в България - проблеми и предизвикателства : Кръгла маса. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 20-35. 

  

Сист. No: 72442

- 460 -

46410

Борисов, Борислав и др.  Съвременни практики в България - проблеми и предизвикателства / Борислав Борисов, Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова. // Съвременни планови практики в България - проблеми и предизвикателства : Кръгла маса. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 7-19. 

  

Сист. No: 72438

- 461 -

46410

Владимирова, Милена и др.  Планиране на работната сила в здравеопазването - съвременен прочит / Милена Владимирова, Наташка Данова, Анастасия Марчева. // Съвременни планови практики в България - проблеми и предизвикателства : Кръгла маса. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 118-127. 

  

Сист. No: 72450

- 462 -

46410

Копева, Диана и др.  Стратегия за ренесанс на българската индустрия: политика на планиране vs мерки за изпълнение / Диана Копева, Димитър Благоев, Николай Щерев. // Съвременни планови практики в България - проблеми и предизвикателства : Кръгла маса. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 36-55. 

  

Сист. No: 72443

- 463 -

46410

Парашкевова, Евелина.  Някои слабости на оценките на плановите документи за регионално развитие / Евелина Парашкевова. // Съвременни планови практики в България - проблеми и предизвикателства : Кръгла маса. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 106-117. 

  

Сист. No: 72447

- 464 -

46410

Славева, Красимира.  Място и роля на статистическата информация при разработване на стратегическите планови документи / Красимира Славева. // Съвременни планови практики в България - проблеми и предизвикателства : Кръгла маса. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 99-105. 

  

Сист. No: 72445

Контрол-методи на управление

- 465 -

46388

Асенов, Емил и др.  За правото като инструмент за реализация на функциите на контрола в социалното управление / Емил Асенов, Михаил Динев. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 204-210. 

  

Сист. No: 72185

- 466 -

46387

Вейсел, Али.  За същността на контрола / Али Вейсел. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 347-355. 

  

Сист. No: 72144

- 467 -

46387

Димов, Олег.  Нов подход в контрола / Олег Димов. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 362-365. 

  

Сист. No: 72148

- 468 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Димитрова-Симеонова, Росица.  Предизвикателствата пред контрола за поддържане на финансова и публична сигурност в Европейското и националното пространство / Росица Димитрова-Симеонова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2016, с. 108-117. 

  

Сист. No: 72182

- 469 -

Сп Ч E 18

Shkurti, Rezarta et al.  Internal Control System and Activities - a Study with Albanian Companies / Rezarta Shkurti, Almina Manoku, Elfrida Manoku. // Economic Alternatives, 2017, N 4, с. 601-611. 

  

Сист. No: 72256

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 470 -

Сп Н 32

Христов, Румен.  CACAO PETS - модел за иновативно екопредприемачество / Румен Христов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2017, с. 38-42. 

  

Сист. No: 72240

- 471 -

Сп П 89 тп

Трофимова, Наталия.  Индивидуальный социальный капитал предпринимателя: сущность, факторы, методы оценки / Наталия Трофимова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 11, с. 115-126. 

  

Сист. No: 72523

Риск мениджмънт

- 472 -

46388

Андасарова, Радка.  Ефектът на рисково базирания подход за измерване на капитала и оценка на риска от неплатежоспособност на търговските банки / Радка Андасарова. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 318-321. 

  

Сист. No: 72214

- 473 -

46387

Желязкова, Виржиния.  Нови тенденции в управлението на финансовия риск от банките / Виржиния Желязкова. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 52-57. 

  

Сист. No: 72103

- 474 -

46392

Йорданова, Петя.  Предимства и недостатъци на метода "Мока" за оценка риска на франчайзодателя / Петя Йорданова. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 120-121. 

  

Сист. No: 72100

- 475 -

46392

Попов, Кирил.  Екологичен риск и икономика / Кирил Попов. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 109. 

  

Сист. No: 72093

- 476 -

Сп В 986

Андерсън, Дъг.  COSO ERM : Постигане на правилно управление на риска / Дъг Андерсън. // Вътрешен одитор, XIV, 2017, N 1, с. 36-40. 

  

Сист. No: 72049

Управление на фирмата

- 477 -

46392

Димитрова, Биляна Емилова.  Финансово управление на организацията / Биляна Емилова Димитрова. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 132-133. 

  

Сист. No: 72114

- 478 -

46392

Пехливанов, Синан.  Ролята на управленското решение във фирмата / Синан Пехливанов. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 118-119. 

  

Сист. No: 72099

- 479 -

Сп М 486

Вълков, Константин.  Роботите идват, ами сега / Константин Вълков. // Мениджър, 2017, N 12, с. 230-231. 

  

Сист. No: 71972

Мениджмънт на фирмата

- 480 -

46392

Ангелова, Наталия.  Мотивация / Наталия Ангелова. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 147-148. 

  

Сист. No: 72130

- 481 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Манев, Евгени.  Сигурност на социалната организация - "меки" инструменти за управление / Евгени Манев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2016, с. 37-49. 

  

Сист. No: 72179

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 482 -

46392

Емилова, Ирена.  Трудните разговори - същностен аспект на човешките взаимоотношения / Ирена Емилова. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 55. 

  

Сист. No: 72039

- 483 -

46392

Иванова, Деница.  Човешкият фактор и социалната активност / Деница Иванова. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 111. 

  

Сист. No: 72095

Пъблик рилейшънс

- 484 -

Сп Н 32

Георгиев, Георги.  Изкуствен интелект в сферата на връзките с обществеността при публичните институции / Георги Георгиев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2017, с. 7-11. 

  

Сист. No: 72232

Счетоводство

- 485 -

46413

Андасарова, Радка.  Стандартизиран модел за признаване на обезценка на финансови активи в търговските банки / Радка Андасарова. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 554-564. 

  

Сист. No: 72473

- 486 -

46393

Атанасов, Атанас.  Професионалната етика в счетоводството - предпоставка за повишаване качеството на осъществяваната дейност / Атанас Атанасов. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 203-207. 

  

Сист. No: 71981

- 487 -

46391

Атанасов, Атанас.  Особености в съдържанието на публично представяната периодична отчетна информация от дружествата със специална инвестиционна цел / Атанас Атанасов. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 62-69. 

  

Сист. No: 72012

- 488 -

46387

Башева, Снежана.  Влияние на Европейското счетоводно законодателство върху счетоводната нормативна база на Р България / Снежана Башева. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 105-114. 

  

Сист. No: 72105

- 489 -

46413

Башева, Снежана.  Предимства, недостатъци и общи характеристики на принципно-базирани счетоводни стандарти. Проблеми при разработването на принципно-базирани счетоводни стандарти / Снежана Башева. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 140-151. 

  

Сист. No: 72423

- 490 -

46413

Башикаров, Кирил.  Новият стандартизиран подход за признаване на разходи / Кирил Башикаров. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 610-627. 

  

Сист. No: 72476

- 491 -

46388

Боянов, Борислав.  Промените в българските счетоводни стандарти с оглед хармонизирането им с Европейското заканадателство / Борислав Боянов. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 322-326. 

  

Сист. No: 72216

- 492 -

46388

Брезоева, Бойка.  Важни аспекти на новото счетоводно законодателство в България / Бойка Брезоева. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 211-218. 

  

Сист. No: 72186

- 493 -

46413

Брезоева, Бойка.  Предизвикателствата на новите изисквания за класификация и обезценка на финансовите активи / Бойка Брезоева. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 275-295. 

  

Сист. No: 72440

- 494 -

46388

Вейсел, Али.  Използване на облекченията при съставяне на финансовите отчети / Али Вейсел. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 219-224. 

  

Сист. No: 72187

- 495 -

46393

Вечев, Венцислав.  Концептуални изменения в счетоводството на бюджетните организации в Република България в условията на пърноправно членство в Европейския съюз / Венцислав Вечев. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 217-221. 

  

Сист. No: 71983

- 496 -

46387

Голячук, Н.В.  Использование облачных технологий в бухгалтерском учете / Н.В. Голячук. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 217-222. 

  

Сист. No: 72113

- 497 -

46413

Динев, Михаил.  Счетоводната наука и нейният обект, предмет и метод / Михаил Динев. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 117-132. 

  

Сист. No: 72421

- 498 -

46413

Дурин, Стоян.  Отчитане на финансови инструменти / Стоян Дурин. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 199-234. 

  

Сист. No: 72429

- 499 -

46413

Душанов, Иван.  Научната мисъл - доминантата в счетоводството като научно знание / Иван Душанов. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 133-139. 

  

Сист. No: 72422

- 500 -

46387

Иванова, Росица.  Методически въпроси на анализа на разходите в контекста на МСФО за МСП / Росица Иванова. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 298-303. 

  

Сист. No: 72138

- 501 -

46392

Иванова-Кузманова, Галя.  Проблеми при счетоводното отчитане на екологичните разходи / Галя Иванова-Кузманова. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 70-71. 

  

Сист. No: 72062

- 502 -

46393

Илийкова, Йорданка.  Методологични и иновативни аспекти при генерирането на счетоводна информация за финансовото управление в туристическия хотел / Йорданка Илийкова. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 288-294. 

  

Сист. No: 72005

- 503 -

46388

Кавалджиева, Калина.  Управленско решение при извеждане на справедливата стойност на нематериални активи / Калина Кавалджиева. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 327-336. 

  

Сист. No: 72217

- 504 -

46387

Камбурова, Лиляна.  Избор на модел за последваща оценка на недвижимите имоти за целите на счетоводното отчитане / Лиляна Камбурова. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 318-322. 

  

Сист. No: 72140

- 505 -

46413

Камбурова, Лиляна.  Проблемът за капитализацията на репутацията на предприятието, в това мчисло вътрешно създадената репутация и нейното отчитане и оповестяване / Лиляна Камбурова. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 508-528. 

  

Сист. No: 72469

- 506 -

46387

Камбурова, Любка.  Контролът като база за съставяне на консолидирани финансови отчети / Любка Камбурова. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 386-389. 

  

Сист. No: 72150

- 507 -

46387

Кацарски, Николай.  Как да четем финансовите отчети на застрахователните дружества / Николай Кацарски. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 340-344. 

  

Сист. No: 72143

- 508 -

46391

Крумова, Диана.  Модели за оценяване на материалните запаси при тяхното потребление по метода средно претеглена стойност / Диана Крумова. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 228-233. 

  

Сист. No: 72028

- 509 -

46388

Маркова, Мария.  Облекченията за малките предприятия - предизвикателство или постигната цел / Мария Маркова. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 300-304. 

  

Сист. No: 72206

- 510 -

46413

Маркова, Мария.  Отчитане на операциите по придобиване на концесионни права за проучване, оценка и експлоатация на природни ресурси / Мария Маркова. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 529-544. 

  

Сист. No: 72470

- 511 -

46387

Маркова, Мария Славчева.  Признаване на активи в резултат на публично-частно партьорство / Мария Славчева Маркова. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 309-317. 

  

Сист. No: 72139

- 512 -

46413

Мусов, Михаил.  Общ модел за вземане на специфични управленски решения за оперативната дейност: приложение / Михаил Мусов. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 545-553. 

  

Сист. No: 72472

- 513 -

46413

Начкова, Мая.  Специфични особености при счетоводното отчитане на дейността и съставянито на финансовите отчети на пенсионните фондове / Мая Начкова. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 323-332. 

  

Сист. No: 72441

- 514 -

46387

Николова, Николина.  Счетоводна интерпритация на разплащателния механизъм при банковото посредничество / Николина Николова. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 334-339. 

  

Сист. No: 72142

- 515 -

46388

Николова, Николина.  Финансово-счетоводен мениджмънт и конкурентоспособност / Николина Николова. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 344-249. 

  

Сист. No: 72221

- 516 -

46413

Николова, Николина.  Функционална и същностна характеристика на счетоводната система / Николина Николова. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 600-609. 

  

Сист. No: 72475

- 517 -

46413

Орешаров, Николай.  Нефинансова информация във финансовите отчети / Николай Орешаров. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 333-346. 

  

Сист. No: 72444

- 518 -

46413

Орешкова, Христина.  Фундаментални въпроси на корпоративното финансово отчитане. Поуки от миналото в полза на бъдещето / Христина Орешкова. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 347-379. 

  

Сист. No: 72446

- 519 -

46387

Петрова, Диана.  Счетоводната информация в контекста на глобалното корпоративно управление / Диана Петрова. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 115-120. 

  

Сист. No: 72106

- 520 -

46413

Петрова, Диана.  Счетоводни аспекти на международното трансферно ценообразуване в корпорациите с глобална дейност / Диана Петрова. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 380-384. 

  

Сист. No: 72448

- 521 -

46387

Пожаревска, Румяна.  Предизвикателства пред счетоводната теория и практика при информационно осигуряване на електронната търговия / Румяна Пожаревска. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 252-260. 

  

Сист. No: 72116

- 522 -

46413

Пожаревска, Румяна.  Новата счетоводна регулаторна рамка и рефлексията и върху счетоводното признаване и представяне на нематериалните активи / Румяна Пожаревска. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 385-408. 

  

Сист. No: 72449

- 523 -

46413

Пройнов,Иван.  Съпоставка между моделите на променливото участие, водещото участие и контрола при консолидирането на финансови отчети / Иван Пройнов. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 667-685. 

  

Сист. No: 72478

- 524 -

46391

Пъшева, Ирина.  Роля на счетоводството в управлението на рискове при сделки с производни финансови инструменти / Ирина Пъшева. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 401-411. 

  

Сист. No: 72076

- 525 -

46413

Рангелова, Лилия.  Управленското счетоводство и инструментариут му за управление на банките / Лилия Рангелова. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 409-423. 

  

Сист. No: 72451

- 526 -

46387

Рупска, Теодора.  Проблеми при разпределението на непреките разходи и определяне на себестойността на селскостопанската продукция / Теодора Рупска. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 330-333. 

  

Сист. No: 72141

- 527 -

46413

Рупска, Теодора.  Някои проблеми при финансовото отчитане в аграрните предприятия в условията на стандартизация / Теодора Рупска. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 424-428. 

  

Сист. No: 72452

- 528 -

46387

Савова, Камелия.  Насоки за усъвършенстване на финансовите отчети на предприятията в публичния сектор / Камелия Савова. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 196-200. 

  

Сист. No: 72111

- 529 -

46391

Стоянов, Марий.  Факторингът - форма за краткосрочно финансиране дейността на товарните автотранспортни предприятия (икономически и счетоводни аспекти) / Марий Стоянов. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 417-426. 

  

Сист. No: 72078

- 530 -

46413

Стоянов, Стоян.  Методологични въпроси при отчитането на акционерния капитал / Стоян Стоянов. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 101-116. 

  

Сист. No: 72420

- 531 -

46413

Стоянов, Стоян и др.  Катедра Счетоводство и анализ - основно звено на Финансово-счетоводния факултет / Стоян Стоянов, Снежана Башева. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 7-14. 

  

Сист. No: 72419

- 532 -

46391

Събев, Иван.  Практико-приложни аспекти на стойностно-базиран модел за оценка дейността на предприятието / Иван Събев. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 427-435. 

  

Сист. No: 72080

- 533 -

46387

Ткачук, И. Н.  Категория "риск" в бухгалтерском учете / И. Н. Ткачук. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 180-187. 

  

Сист. No: 72108

- 534 -

46413

Тодоров, Любомир.  Възвръщаемостта на капитала и неговата цена - методологични и приложни аспекти на анализа / Любомир Тодоров. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 452-462. 

  

Сист. No: 72462

- 535 -

46387

Тошкова, Жасмина Ангелова.  Някои проблеми с платена форма на извършване на независимия финансов одит свързани с повишаване на неговото качество / Жасмина Ангелова Тошкова. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 423-428. 

  

Сист. No: 72154

- 536 -

46413

Трифонов, Трифон.  Българската счетоводна наука между западноевропейския неокласицизъм и източноевропейската математическа икономия / Трифон Трифонов. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 235-261. 

  

Сист. No: 72431

- 537 -

46388

Фесчиян, Даниела.  За необходимостта от адаптиране на финансовите отчети в публичния сектор към изискванията на МССПС / Даниела Фесчиян. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 189-196. 

  

Сист. No: 72183

- 538 -

46388

Филипова-Сланчева, Атанаска И.  Облекчения за малкия бизнес при изготвяне на финансовите отчети според новия закон за счетоводството / Атанаска И. Филипова-Сланчева. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 312-317. 

  

Сист. No: 72208

- 539 -

46413

Чуков, Кръстьо.  Анализ на разходите за амортизация във връзка с обръщаемостта и ефективността от използването на дълготрайните материални активи / Кръстьо Чуков. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 262-274. 

  

Сист. No: 72439

- 540 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Процесът на консолидиране на финансовите отчети / Живко Бонев. // Актив, 2017, N 12, с. 13-17. 

  

Сист. No: 71915

- 541 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Предназначение и особености при изготвянето на консолидираните финансови отчети / Живко Бонев. // Актив, 2018, N 1, с. 14-19. 

  

Сист. No: 72310

- 542 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Временни данъчни разлики - отсрочени данъчни активи и пасиви / Живко Бонев. // Актив, 2018, N 1, с. 1-16. 

  

Сист. No: 72362

- 543 -

Сп А 454

Брезоева, Бойка.  Отчитане на дългосрочните инвестиции съгласно МСС / Бойка Брезоева. // Актив, 2018, N 1, с. 1-4. 

  

Сист. No: 72375

- 544 -

Сп Ф 531 п

Вечев, Венцислав.  Някои счетоводни и данъчни аспекти на отчитането на вземанията от клиенти в бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 12, с. 13-17. 

  

Сист. No: 71995

- 545 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Кратък обзор на промените в счетоводното и данъчното законодателство, въведени посредством ЗИДЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г. / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 12, с. 5-12. 

  

Сист. No: 71993

- 546 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Съставяне на оборотната ведомост и годишните финансови отчети с общо предназначение / Стоян Дурин. // Актив, 2017, N 12, с. 2-9. 

  

Сист. No: 71911

- 547 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Съставяне на годишни финансови отчети на предприятия с нестопанска дейност и на предприятия при ликвидация и несъстоятелност / Стоян Дурин. // Актив, 2018, N 1, с. 2-5. 

  

Сист. No: 72308

- 548 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Съдържание на пояснителните приложения и приложението към годишните финансови отчети / Стоян Дурин. // Актив, 2018, N 2, с. 18-19. 

  

Сист. No: 72491

- 549 -

Сп А 454

Ималова, Диана.  Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишните финансови отчети за 2017 г. в бюджетните организации / Диана Ималова. // Актив, 2018, N 2, с. 2-17. 

  

Сист. No: 72489

- 550 -

Сп А 454

Колева, Христина.  За провизиите, условните активи и условните задължения / Христина Колева. // Актив, 2018, N 1, с. 9-13. 

  

Сист. No: 72309

- 551 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Отчитане на собствения капитал на предприятието и представяне на смчетките във финансовия отчет / Евгени Рангелов. // Актив, 2017, N 12, с. 9-12; N11, с. 24-27. 

  

Сист. No: 71913

- 552 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Отчитане на собствения капитал на предприятието и представяне на сметките във финансовия отчет / Евгени Рангелов. // Актив, 2018, N 1, N 12/ 2017, с. 24-27; с. 6-13. 

  

Сист. No: 72315

- 553 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Приблизителните счетоводни оценки: счетоводно отчитане и данъчно третиране в годишната данъчна декларация по ЗКПО / Евгени Рангелов. // Актив, 2018, N 2, с. 20-22. 

  

Сист. No: 72497

- 554 -

Сп Ф 531 п

Филипов, Велин.  Промени в Закона за счетоводството и в Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с въвеждане на облекчения за предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период / Велин Филипов. // Счетоводство, данъци и право, XXVI, 2018, N 1, с. 5-10. 

  

Сист. No: 72327

- 555 -

46387

Oreshkova, Hristina.  Current fundamental issues of corporate financial reporting past lessons in favor of the future / Hristina Oreshkova. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 144-154. 

  

Сист. No: 72164

- 556 -

46387

Semprini, Lauretta et al.  Accounting system and standards in some EU countries: A comparative analysis / Lauretta Semprini, Vanina Stoilova Dangarska. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 121-138. 

  

Сист. No: 72167

Финансово счетоводство

- 557 -

46388

Чуков, Кръстьо.  Един модел на анализ на рентабилността на база разходи за жив труд / Кръстьо Чуков. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 197-203. 

  

Сист. No: 72184

- 558 -

Сп П 698 с

Льондев, Атанас.  Измами чрез финансови отчети и данъчни спекулации / Атанас Льондев. // Политика и сигурност, I, 2017, N 1, с. 131-137. 

  

Сист. No: 72268

Бюджетно счетоводство

- 559 -

46413

Йоловски, Джеймс.  От традиционно бюджетиране към система за безбюджетно управление - еволюция или революция при иновациите в управленските счетоводни модели / Джеймс Йоловски. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 648-666. 

  

Сист. No: 72477

Търговско счетоводство

- 560 -

46388

Иванова, Росица.  Аспекти на анализа на рентабилността на продажбите / Росица Иванова. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 225-232. 

  

Сист. No: 72188

Счетоводен анализ

- 561 -

46413

Фесчиян, Даниела.  Счетоводен анализ на качеството на кредитния портфейл на търговските банки / Даниела Фесчиян. // Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, с. 178-198. 

  

Сист. No: 72427

- 562 -

Сп Ч E 18

Feschiyan, Daniela et al.  Accounting Analysis of the Loan Portfolio of Banks and Feasibility of the Model for Credit Losses / Daniela Feschiyan, Radka Andasarova. // Economic Alternatives, 2017, N 4, с. 532-554. 

  

Сист. No: 72251

Международни счетоводни стандарти

- 563 -

46387

Feschiyan, Daniela.  Standardization of Public sector accounting in the EU / Daniela Feschiyan. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 188-195. 

  

Сист. No: 72163

Одиторски контрол

- 564 -

46388

Башев, Явор.  Предизвикателства пред одиторската професия във връзка с транспортирането на директива 2014/56/ЕС и регламент 537/2014 / Явор Башев. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 356-364. 

  

Сист. No: 72223

- 565 -

46388

Даскалов, Ясен.  Модел за оценяване на достатъчността на оповестяването на операциите с финансови инструменти в банките / Ясен Даскалов. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 365-371. 

  

Сист. No: 72225

- 566 -

46388

Лечева, Ина.  Подготовка и планиране на външна оценка на качеството на вътрешния одит в публичния сектор / Ина Лечева. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 337-343. 

  

Сист. No: 72218

- 567 -

46387

Петрова, Даниела.  Ролята на одитора при несъстоятелност на предприятия / Даниела Петрова. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 403-411. 

  

Сист. No: 72152

- 568 -

46387

Симеонов, Огнян.  Компетентност на вътрешните одитори (емпирични оценки) / Огнян Симеонов. // Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 366-372. 

  

Сист. No: 72149

- 569 -

Сп В 986

Чолакова, Надежда.  Как вътрешните одитори се превръщат в доверени съветници на ръководството на организацията / Надежда Чолакова. // Вътрешен одитор, XIV, 2017, N 1, с. 29-35. 

  

Сист. No: 72048

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 570 -

46392

Иванова, Ивелина.  Неформалните отношения в организацията / Ивелина Иванова. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 141-142. 

  

Сист. No: 72124

- 571 -

46161

Петкова, Ралица.  Възможностите на бенчмаркинга за постигане на организационно съвършенство / Ралица Петкова. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с доклади от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г. : Студентска секция 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 38-48. 

  

Сист. No: 72269

- 572 -

Сп Н 32

Янкова, Диана.  Изследване и анализ на разходите за труд в индустриалните предприятия и възможности за повишаване на ефективността им / Диана Янкова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2017, с. 17-21. 

  

Сист. No: 72236

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 573 -

46392

Динков, Милен.  Адаптиране на персонала - ключов елемент в развитието на организацията / Милен Динков. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 73. 

  

Сист. No: 72063

- 574 -

46392

Стефанова, Надежда.  Стратегически техники при мотивиране на персонала / Надежда Стефанова. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 92-93. 

  

Сист. No: 72079

- 575 -

46161

Шопова, Христина.  Съвременни методи за мотивация на персонала / Христина Шопова. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с доклади от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г. : Студентска секция 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 94-100. 

  

Сист. No: 72276

- 576 -

Сп И 502 д

Ламбовска, Мая.  Модел за представянето на преподавателските екипи на ВТУ "Тодор Каблешков" / Мая Ламбовска. // Икономика 21, 7, 2017, N 2, с. 33-54. 

  

Сист. No: 72282

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 577 -

46391

Пантелеева, Искра.  Ефективност на екипа / Искра Пантелеева. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, 184-191. 

  

Сист. No: 72022

- 578 -

46391

Радоева, Росица.  Стратегическо съответствие на политики и методи за управление на човешките ресурси в областна администрация / Росица Радоева. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 412-416. 

  

Сист. No: 72077

- 579 -

46392

Русенов, Георги.  Критерии за подбор и назначаване на персонал в организацията / Георги Русенов. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 125-126. 

  

Сист. No: 72109

- 580 -

Сп C 58

Виолино, Боб.  Тайната на успешния екип за анализ на данни / Боб Виолино. // CIO, XIII, 2017, N 12, с. 78-81. 

  

Сист. No: 71957

- 581 -

Сп Ч 895

Дечев, Теодор.  Компаниите все повече залагат на корпоративна социална отговорност / Теодор Дечев. // Човешки ресурси, 2018, N 1, с. 22-24. 

  

Сист. No: 72394

- 582 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Пазарно прегряване: свръхпредлагане и малко подготвени ИТ специалисти / Мария Динкова. // CIO, XIII, 2017, N 12, с. 74-77. 

  

Сист. No: 71956

- 583 -

Сп C 58

Динкова, Мария.  Изкуственият интелект при подбора на кадри - днес и в бъдещето / Мария Динкова. // CIO, XIV, 2018, N 1, с. 80-82. 

  

Сист. No: 72418

- 584 -

Сп П 89 тп

Календжян, Сергей и др.  "Вовлеченность персонала" как основа культуры соучастия / Сергей Календжян, Татьяна Кузьмина. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 10, с. 112-126. 

  

Сист. No: 71898

- 585 -

Сп Н 25 а

Милинов, Валентин и др.  Човешките ресурси в областна администрация - финансови, управленски и организационни аспекти / Валентин Милинов, Росица Радоева. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 4, с. 30-44. 

  

Сист. No: 72298

- 586 -

Сп Б 445

Утеубаев, Талгат Б. и др.  Развитие на човешкия потенциал в иновационната икономика на Казахстан / Талгат Б. Утеубаев, Мариела Петрова. // Бизнес управление, XVII, N 4, с. 75-88. 

  

Сист. No: 72287

Транспорт

- 587 -

46388

Металова, Дияна.  Икономическа оценка на ефективността от инвестициите в пътна инфраструктура по ОП Транспорт 2007-2013 / Дияна Металова. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 94-102. 

  

Сист. No: 72169

- 588 -

Сп И 502 д

Желязкова, Донка.  Устойчиво развитие на транспортната система на България / Донка Желязкова. // Икономика 21, 7, 2017, N 2, с. 80-132. 

  

Сист. No: 72289

- 589 -

Сп Г 368

Мирчев, Йордан и др.  Транспортната свързаност на България: геополитически и геоикономически измерения / Йордан Мирчев, Радослав Михайлов. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 1, с. 5-15. 

  

Сист. No: 72145

Стандартизация и типизация в производството

- 590 -

Сп С 73

Ярловска, Нели.  Основни аспекти от системата за възнаграждения в Националния Статистически Институт и влиянието на нормативните промени и структурните реформи върху тях / Нели Ярловска. // Статистика, 2017, N 4, с. 135-174. 

  

Сист. No: 71919

Качество. Контрол на качеството. Квалитология

- 591 -

46161

Тошев, Богдан.  Концепцията за тотално управление на качеството и приносът и за икономическата сигурност / Богдан Тошев. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с доклади от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г. : Студентска секция 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 49-56. 

  

Сист. No: 72271

Реклама

- 592 -

Сп П 698 с

Пешева, Маргарита.  Политическата реклама: лозунги, пари и манипулации / Маргарита Пешева. // Политика и сигурност, I, 2017, N 2, с. 113-132. 

  

Сист. No: 72293

Хранително-вкусова промишленост

- 593 -

Сп Х 74 п

Бабанац, Бранислава.  "Черното злато " на Кипър се завръща в нови храни и напитки / Бранислава Бабанац. // Хранително-вкусова промишленост, 2018, N 1, с. 34-36. 

  

Сист. No: 72483

- 594 -

Сп Х 74 п

Калинова, Гинка и др.  Проучване върху замърсяването с живак на култивирани черноморски миди / Гинка Калинова, Маргарита Маринова, Гергана Крумова-Вълчева. // Хранително-вкусова промишленост, 2018, N 1, с. 25-28. 

  

Сист. No: 72487

- 595 -

Сп Х 74 п

Модернизиране и данъчна реформа за крафт напитки в САЩ . // Хранително-вкусова промишленост, 2018, N 1, с. 23-24. 

  

Сист. No: 72485

Строителство

- 596 -

46388

Пожаревска, Румяна.  Иновации и интелектуална собственост - счетоводни аспекти / Румяна Пожаревска. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 273-279. 

  

Сист. No: 72202

Информационни технологии

- 597 -

Сп М 68 э

Акимов, А.  Робототехника и развитие / А. Акимов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 12, с. 74-81. 

  

Сист. No: 72528

- 598 -

Сп C 58

Бълтън, Клинт.  Публичният облак - пътят към стратегическия успех / Клинт Бълтън. // CIO, XIII, 2017, N 12, с. 46-48. 

  

Сист. No: 71945

- 599 -

Сп Г 368

Василева, Евгения.  Кой съм аз и колко сме: престъпността в киберпространството / Евгения Василева. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 1, с. 146-157. 

  

Сист. No: 72146

- 600 -

Сп С 847

Габриел, Мария.  Заедно дефинираме проекта на бъдещето / Мария Габриел. // Стратегии на образователната и научната политика, 2018, N 1, с. 20-38. 

  

Сист. No: 72509

- 601 -

Сп П 698 с

Георгиев, Пеньо.  Сигурността в съвременния виртуален свят / Пеньо Георгиев. // Политика и сигурност, I, 2017, N 3, с. 112-118. 

  

Сист. No: 72307

- 602 -

Сп C 58

Главчев, Александър.  [2017] Две хиляди и седемнадесета - годината на мощните платформи за приложения / Александър Главчев. // CIO, XIII, 2017, N 12, с. 52-54. 

  

Сист. No: 71948

- 603 -

Сп C 58

Гьошев, Васил.  Киберсигурността е игра без краен победител / Васил Гьошев. // CIO, XIII, 2017, N 12, с. 60-62. 

  

Сист. No: 71949

- 604 -

Сп Б 445

Денчев, Емил.  Изграждане на модел за консолидиране на информацията в клъстери от малки и средни предприятия (МСП) / Емил Денчев. // Бизнес управление, XXVII, 2017, N 4, с. 5-15. 

  

Сист. No: 72283

- 605 -

Сп М 486

Дигитални услуги, които променят съвременния бизнес . // Мениджър, 2017, N 12, с. 232-233. 

  

Сист. No: 71973

- 606 -

Сп В 986

Кибер сигурност : пътят към зрелостта . // Вътрешен одитор, XIV, 2017, N 1, с. 14-24. 

  

Сист. No: 72047

- 607 -

Сп И 502

Колева, Яна.  Онлайн ни свързва и дели / Яна Колева. // Икономика, 2018, N 1, ян.-февр. 2018, с. 148-151. 

  

Сист. No: 72209

- 608 -

Сп В 986

Общ регламент за защита на данните и предизвикателство на защита на данните . // Вътрешен одитор, XIV, 2017, N 1, с. 10-13. 

  

Сист. No: 72046

- 609 -

Сп П 698 с

Савов, Илин.  Един поглед върху същността на киберпрестъпленията / Илин Савов. // Политика и сигурност, I, 2017, N 3, с. 36-46. 

  

Сист. No: 72295

- 610 -

Сп C 58

Стаматова, Виргиния.  Повратна точка в кодинга / Виргиния Стаматова. // CIO, XIII, 2017, N 12, с. 10-12. 

  

Сист. No: 71940

Информационни мрежи. Информационни системи

- 611 -

46388

Иванова, Ваня.  Новата секюритизационна рамка на Европейския съюз / Ваня Иванова. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 79-86. 

  

Сист. No: 72166

- 612 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Деливерски, Йордан.  Защита на информационните системи в обекти от критичната инфраструктура / Йордан Деливерски. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2016, с. 206-213. 

  

Сист. No: 72192

- 613 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Каракънева, Юлияна.  Оценяване на риска в новата среда за сигурност / Юлияна Каракънева. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2016, с. 61-71. 

  

Сист. No: 72180

- 614 -

Сп C 58

Бътлър, Брандън.  Как периферните изчисления променят мрежата / Брандън Бътлър. // CIO, XIII, 2017, N 12, с. 50-51. 

  

Сист. No: 71947

- 615 -

Сп C 58

Гайдаров, Иван.  Новите регистри на ДАЕУ - крачка напред за гражданския контрол над институциите / Иван Гайдаров. // CIO, XIV, 2018, N 1, с. 16-18. 

  

Сист. No: 72401

- 616 -

Сп C 58

Олавзурс, Тор.  Петте заплахи за ИТ сигурността през 2018 / Тор Олавзурс. // CIO, XIII, 2017, N 12, с. 64-66. 

  

Сист. No: 71951

- 617 -

Сп C 58

Стаматова, Виргиния.  [2018] Две хиляди и осемнадесета - годината на интелигентната дигитална мрежа / Виргиния Стаматова. // CIO, XIII, 2017, N 12, с. 6-8. 

  

Сист. No: 71939

- 618 -

Сп C 58

Стаматова, Виргиния.  Личните данни и защитата им по GDPR / Виргиния Стаматова. // CIO, XIV, 2018, N 1, с. 54-57. 

  

Сист. No: 72416

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 619 -

46392

Филипова, Теодора.  Управление на вземанията чрез е-факторинг / Теодора Филипова. // Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия - Свищов, 13-14 окт. 2017 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 65-66. 

  

Сист. No: 72044

- 620 -

Сп Н 32

Димитрова, Аделина и др.  Правни аспекти на електронната търговия / Аделина Димитрова, Симилиян Стефанов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2017, с. 7-11. 

  

Сист. No: 72245

- 621 -

Сп C 58

Гьошев, Васил.  Приложение помага при спорове между търговци и потребители / Васил Гьошев. // CIO, XIV, 2018, N 1, с. 26. 

  

Сист. No: 72404

- 622 -

Сп Р 448

Радославова, Силвия.  Оmnichannel бъдеще / Силвия Радославова. // Регал, 2017, N 4, с. 14-17. 

  

Сист. No: 71932

- 623 -

Сп C 58

Стаматова, Виргиния.  Електронното управление - все по-близо / Виргиния Стаматова. // CIO, XIV, 2018, N 1, с. 4-6. 

  

Сист. No: 72391

- 624 -

Сп C 58

Стаматова, Виргиния.  ДАЕУ започва инвентаризация на ИКТ ресурсите в държавните и общинските организации / Виргиния Стаматова. // CIO, XIV, 2018, N 1, с. 24-25. 

  

Сист. No: 72402

- 625 -

Сп М 486

Филипов, Филип.  От офлайн към онлайн и обратно / Филип Филипов. // Мениджър, 2017, N 12, с. 198-199. 

  

Сист. No: 71961

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Спорт

- 626 -

Сп С 587

Дашева, Д.  "Конкурентоспособност" на българския елитен спорт : (Първа част) / Д. Дашева. // Спорт & наука, LXI, 2017, N 5, с. 3-17. 

  

Сист. No: 72136

- 627 -

Сп С 587

Драганов, Георги и др.  Проучване на доброволчеството при организиране и провеждане на спортни събития / Георги Драганов, Десислава Илиева. // Спорт & наука, LXI, 2017, N 5, с. 178-191. 

  

Сист. No: 72135

Туризъм

- 628 -

 

Воденска, Мария и др.  Динамика на туристическото търсене и туристическото предлагане в община Разлог / Мария Воденска, Вера Николова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2016, с. 327-352. 

  

Сист. No: 72337

- 629 -

 

Дограмаджиева, Елка.  Анализ на посетителите в Столична община: профил, поведение, оценки и следствия за устойчивото туристическо развитие / Елка Дограмаджиева. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2016, с. 269-293. 

  

Сист. No: 72346

- 630 -

 

Митова, Раденка.  Ландшафтно-екологичният подход - възможност за реабилитация на концепцията за туристически поемен капацитет / Раденка Митова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2016, с. 313-338. 

  

Сист. No: 72347

- 631 -

 

Петкова, Елена.  Сравнителен анализ на дейността на местата за настаняване в пранински курорти Боровец и Пампорово през 2014 година по месеци / Елена Петкова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2016, с. 353-376. 

  

Сист. No: 72338

- 632 -

 

Пешева, Хилда.  Сравнителен финансово-икономически анализ на дейността на туристическо предприятие (на примера на "Еница - 99" ООД) / Хилда Пешева. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2016, с. 377-387. 

  

Сист. No: 72339

- 633 -

46391

Кушева, Галя.  Информационни проблеми на анализа на туристическия сектор в България / Галя Кушева. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 243-252. 

  

Сист. No: 72031

- 634 -

46388

Тараненко, Александр.  Организационные основы развития индустрии туризма / Александр Тараненко. // Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации : Сборник научни статии  (Свищов). - Свищов. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 158-164. 

  

Сист. No: 72177

- 635 -

46391

Тодорова, Любомира.  Специфики на предприемаческата дейност в сферата на туризма в община Велинград / Любомира Тодорова. // Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения : Науч.-практ. конф. 20.10.2017 г. : Посвещава се на 80 годишнината от началото на обучението по статистика в СА "Д. А. Ценов". - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 304-310. 

  

Сист. No: 72053

- 636 -

46393

Eminov, Anar et al.  Education and employment cooperation assessment in Azerbaijan tourism industry / Anar Eminov, Ilaha Aliyeva, Nigar Miralayeva. // Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи : Научно-практическа конф. с междунар. участие : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 53-66. 

  

Сист. No: 71960

- 637 -

Сп И 503 и

Krasteva, Rouska.  Local impact of refugee and migrants crisis on Greek tourism industry / Rouska Krasteva. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 4, с. 182-195. 

  

Сист. No: 71946

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 638 -

В Д 92

Договор за сътрудничество с италиански институт сключи Стопанска академия . // Дунавско дело, LXIV, N 5, 9-15 февр. 2018, с. 8. 

  

Сист. No: 72356

- 639 -

В Д 92

Конкурс за есе на Стопанска академия събра над 200 студента от 5 континента . // Дунавско дело, N 48-49, 15-21 дек. 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 71892

- 640 -

В Д 92

Наша студентка спечели националния приз "Студент на годината 2017" . // Дунавско дело, LXIV, N 1, 12-18 ян. 2018, с. 1, 8. 

  

Сист. No: 71990

- 641 -

В Д 92

Студенти от Стопанска академия отново са сред стипендиантите на фондация "Атанас Буров" . // Дунавско дело, LXIV, N 2, 19-25 ян. 2018, с. 4. 

  

Сист. No: 72117

- 642 -

В Д 92

Студентка от Стопанска академия спечели конкурс на фондация "Еврика" . // Дунавско дело, N 50-51, 22-28 дек. 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 71893


 Индекс по АВТОРИ

Аврамов, Йосиф 102 
Аврейски, Никола 297 
Акимов, А. 597 
Акперов, Имран 382 
Алдимиров, Николай 132 
Александров, Александр 142 
Александров, Александър 290 
Александров, Андрей 283 284 
Александрова, Александрина 75 98 242 
Александрова, Маргарита 144 
Алексиева, Десислава 428 
Алексиева, Лозина 47 
Амирова, Фарида Ш. 231 
Ангелов, Ангел 99 
Ангелов, Илиян Тодоров 423 
Ангелова, Наталия 480 
Ангелова, Поля 15 
Андасарова, Радка 133 472 485 
Андерсън, Дъг 476 
Андреева, Благовеста Павлинова 274 
Андреева, Ружа Огнянова 273 
Аникин, В. А. 176 
Антонов, Йосиф 316 
Арбатова, Н. 235 
Арнаудова, Лора 446 
Арпентьева, Мариям 447 
Архипов, Иван 452 
Асенов, Анатолий 3 
Асенов, Емил 465 
Асенов, Тодор 224 
Асенова, Мариана 188 
Атанасов, Атанас 486 487 
Атанасов, Николай 397 
Атанасова, Диана 15 
Атанасова-Дренска, Таня 128 
Бабаджанов, Божидар 291 
Бабанац, Бранислава 593 
Баева, Виктория 317 
Баева, Ганка 414 
Бакалов, Йордан 326 
Барисенко, Павел 361 
Батаева, Бэла 448 
Башев, Явор 564 
Башева, Снежана 488 489 531 
Башикаров, Кирил 490 
Благоев, Димитър 462 
Богданов, Богдан 29 
Богданова, Ангелина 276 
Богданова, Маргарита 16 459 
Божилов, Ники 89 156 198 
Бонев, Живко 540 541 542 
Борисов, Борислав 460 
Борисова, Владя 1 
Борисова, Радина Йорданова 270 
Бояджиев, Веселин 296 
Боянов, Борислав 491 
Боянова, Светлана 405 
Брегов, Иван 383 
Брезоев, Владимир 298 
Брезоева, Бойка 492 493 543 
Брусарски, Румен 157 168 
Буюклиев, Ерол 299 
Бълтън, Клинт 598 
Бърдаров, Георги 36 
Бътлър, Брандън 614 
Бянов, Иван 243 
Ванчев, Михаил 416 
Василев, Васил 90 199 213 
Василев, Венцислав 244 342 
Василев, Пресиян Илианов 300 
Василев, Христо 39 40 
Василева, Валентина 103 104 
Василева, Евгения 599 
Василева, Мариана 73 
Василева, Радка 244 
Василева, Росица Николаева 429 
Вейсалова, Есин 445 
Вейсел, Али 466 494 
Векова, Людмила 338 
Вечев, Венцислав 495 544 
Винаров, Иван 56 
Виолино, Боб 580 
Владимиров, Любомир 391 
Владимирова, Милена 461 
Воденска, Мария 628 
Волошин, Владимир 226 
Вулова, Боряна 418 
Вълков, Константин 479 
Върбанов, Тихомир 17 
Габриел, Мария 255 600 
Гайдаров, Иван 186 387 388 615 
Ганчев, Станимир Радомиров 289 
Гатева, Цветозария Димитрова 18 
Георгиев, Благовест 57 
Георгиев, Георги 339 484 
Георгиев, Георги Валентинов 200 
Георгиев, Пеньо 601 
Георгиев, Румен 153 
Георгиев, Христо 256 301 
Георгиева, Венислава 269 
Георгиева, Весела 19 
Георгиева, Галя 430 
Георгиева, Мара 406 
Георгиева, Нонка 390 
Георгиева, Петя 76 
Георгиева-Михайлова, Теодора 41 
Герова, Марина 264 
Главчев, Александър 602 
Голячук, Н.В. 496 
Горанова, Пенка 193 206 
Горненска, Антония 302 
Горненски, Петър 303 
Господинов, Владислав 386 
Господинов, Юлиян 20 460 
Грозев, Пеньо 53 
Гудалов, Н. 227 
Гьошев, Васил 371 603 621 
Гюлеметова, Мария 304 
Гюрова, Вяра 262 
Данова, Наташка 461 
Даскалов, Ясен 134 565 
Дахабре, Нанси 272 
Дачев, Красимир 457 
Дашева, Д. 626 
Деливерска, Мариела 399 
Деливерски, Йордан 50 612 
Денборов, Георги 138 
Денева, Анета 33 
Денизова, Вера 101 
Денчев, Емил 604 
Дечев, Теодор 581 
Дилков, Цветан 431 
Димитров, Георги 318 413 
Димитров, Димитър 165 
Димитров, Димитър В. 305 
Димитров, Пламен 74 
Димитров, Станко 325 
Димитрова, Аделина 620 
Димитрова, Биляна Емилова 477 
Димитрова, Зорница 334 
Димитрова, Мариета 10 
Димитрова, Мина 105 106 
Димитрова, Нели Драганова 42 
Димитрова-Симеонова, Росица 468 
Димов, Олег 467 
Димова, Елена 290 
Динев, Михаил 465 497 
Динков, Милен 169 573 
Динкова, Мария 7 582 583 
Добрев, Добрин Жеков 187 
Добрев, Иван 411 
Добрева, Добромира 43 
Дограмаджиева, Елка 629 
Дойков, Ненко 306 327 
Донкова, Веселка 91 95 
Дончева, Валерия-Тереза 51 52 
Досев, Христо 107 545 
Драганов, Георги 627 
Драганов, Христо 343 
Дрожащих, Е. 59 
Друмева, Ралица 320 
Дурин, Стоян 498 546 547 548 
Дурова, Калина 236 
Душанов, Иван 499 
Дърмонова, Л. 376 
Дюлгерова, Нина 307 
Егберт, Хенрик 69 
Едвиг, Милена 209 
Емилова, Ирена 482 
Ерзнкян, Баграт 172 
Ерусалимов, Румен 344 
Жанг, Уей-Бин 164 
Желязкова, Виржиния 473 
Желязкова, Донка 588 
Желязкова, Славея 396 
Жемков, М. 173 
Жизнин, С. 403 
Жотева, Мая 108 
Зарков, Васил 241 
Захариев, Андрей 220 225 432 
Захариева, Зорница Д. 308 
Иванов, Александър 322 
Иванов, Елислав 315 
Иванов, Любомир 21 30 
Иванов, Олег 449 
Иванов, Петко 412 
Иванова, Анастасия 449 
Иванова, Ваня 611 
Иванова, Деница 483 
Иванова, Диана 345 
Иванова, Ивелина 570 
Иванова, Йоанна 154 
Иванова, Мария 408 
Иванова, Петя 22 
Иванова, Росица 500 560 
Иванова, Снежина 9 
Иванова, Цветелина 433 
Иванова-Кузманова, Галя 501 
Илиев, Й. 377 378 379 
Илиев, Никола 346 
Илиев, Пламен 79 
Илиева, Десислава 627 
Илиева, Таня 11 
Илийкова, Йорданка 502 
Илийчовски, Светослав 23 374 
Ималова, Диана 549 
Исмаилов, Танер 75 
Йолов, Владимир 194 
Йоловски, Джеймс 559 
Йончев, Димитър 328 
Йорданов, Пламен 340 
Йорданова, Даниела 245 
Йорданова, Елена 12 
Йорданова, Зорница 246 
Йорданова, Моника 367 
Йорданова, Надежда 264 
Йорданова, Петя 474 
Йорданова, Радостина 214 
Йотов, Йото Д. 347 
Кавалджиева, Калина 503 
Каламарис, Йоаким 329 
Календжян, Сергей 584 
Калинков, Сергей 271 
Калинова, Гинка 594 
Камбурова, Лиляна 504 505 
Камбурова, Любка 506 
Каракънева, Юлияна 613 
Карпенко, Наталия 207 
Карпитская, Марина 361 
Касабова, Стела 24 
Кацарски, Николай 247 507 
Кашъмов, Александър 265 
Кисьов, Милен 309 
Климанов, В. В. 167 
Климентова, Ивалина 434 
Кнобель, А. 97 
Ковачевич, Милена 4 
Коев, Красимир 71 
Колева, Елена 44 
Колева, Мариета 190 
Колева, Христина 550 
Колева, Яна 185 607 
Коловски, Цанко 139 
Кондарев, Ивайло 109 110 
Кондиус, Инна Степановна 135 
Копева, Диана 462 
Костадинова, Елена А. 208 
Костадинова, Нина 424 
Костов, Атанас 266 267 
Костова, Иванка 192 210 
Костова-Пашова, Стефка 319 
Костова-Пикет, Десислава 92 210 450 451 
Косулиев, Александър 245 
Крумова, Диана 508 
Крумова, Зорница 45 
Крумова-Вълчева, Гергана 594 
Крупенко, Юлия 361 
Кръстева, Габриела 217 221 348 
Кудрин, А. 96 97 
Кузнецов, А. 223 
Кузнецова, Олга 173 
Кузьмина, Татьяна 584 
Кутергин, В. 368 
Кушева, Галя 633 
Кънев, Ивайло 277 
Кънев, Методи 158 
Кънева, Аглика 222 
Лазаров, Иван 349 
Ламбовска, Мая 576 
Латышев-Майский, Олег Ю. 13 
Лечева, Ина 566 
Литвиненко, Инна 382 
Лозанова, В. 380 
Льондев, Атанас 310 558 
Любенов, Здравко 425 
Любенова, Беатрис 136 248 
Маданска, Нели 278 
Мадански, Цветан 219 
Малинов, Пенчо 46 
Малчев, Георги 182 
Манев, Евгени 481 
Манолов, Георги 54 
Манолов, Георги Л. 55 
Манолова, Мария 458 
Марева, Николина Янкова 339 
Маринов, Боян 48 
Маринов, Васил 189 
Маринов, Ивайло 220 225 
Маринова, Елина 127 
Маринова, Маргарита 594 
Марков, Огнян 159 
Маркова, Анелия 295 
Маркова, Зорница 201 202 
Маркова, Мария 509 510 
Маркова, Мария Славчева 511 
Марчева, Анастасия 366 435 461 
Маршев, Вадим 452 
Матюс, Алън 409 
Металова, Дияна 587 
Мидова, Петранка 195 436 
Милинов, Валентин 585 
Милкова, Калина 143 
Минкова, Ганета 130 
Мирчев, Йордан 589 
Митев, Петър 145 
Митков, Милен 249 350 351 
Митова, Раденка 630 
Михайлов, Васил 312 
Михайлов, Михаил 37 72 311 312 
Михайлов, Радослав 589 
Михайлова, А. А. 167 
Младенова, Зоя 63 
Мойсеев, С. Р. 83 
Моллов, Йордан Атанасов 402 
Моллова, Силвия 414 
Мусов, Михаил 512 
Найденов, Борислав 268 
Найденов, Ивайло 77 
Найденов, Людмил В. 111 
Начкова, Мая 513 
Начкова, Мая Янкова 80 
Недев, Валентин 263 
Недков, Иван 203 
Недялов, Стоян 320 
Неизвестный, Сергей 453 
Нейкова, Мария 399 
Николаева, Диана 160 
Николов, Адриян 233 
Николов, Георги 5 332 
Николов, Калин 8 
Николов, Симеон 60 
Николова, Вера 628 
Николова, Галина 280 285 
Николова, Гиргина 31 
Николова, Елица 454 
Николова, Илияна 48 
Николова, Николина 514 515 516 
Нинов, Николай 333 
Нинова, Валентина 352 
Нуриева, Нурие 445 
Оболенский, В 174 
Олавзурс, Тор 616 
Орешаров, Николай 517 
Орешкова, Христина 518 
Орланюк-Малицкая, Л. А. 353 
Павлов, Пламен, П. 180 
Павлов, Цветан 150 
Павлова, Миглена 288 292 
Панайотов, Иван 419 
Панев, Владислав 151 
Панева, Анелия 250 354 355 
Панева, Лиляна 112 113 
Панталеев, Пламен 437 
Пантелеева, Искра 577 
Парашкевова, Евелина 293 460 463 
Парушева, Натали 317 
Пасичник, Юрий 232 
Патарчанов, Пламен 166 212 
Паша, Яшар 32 
Пеева, Милена 275 
Пенова, Росица 88 
Перков, Венцислав 64 215 
Петков, Калоян 455 
Петков, Пламен 25 
Петкова, Аспасия 335 336 337 
Петкова, Елена 631 
Петкова, Елица 251 
Петкова, Калина 286 362 
Петкова, Ралица 571 
Петров, Петър 2 
Петров, Ярослав 321 
Петрова, Анжела 254 
Петрова, Вера 375 
Петрова, Даниела 567 
Петрова, Десислава Огнянова 438 
Петрова, Диана 191 519 520 
Петрова, Йоана 439 
Петрова, Йоана Пламенова 440 
Петрова, Мариела 586 
Петрова, Наталия Стоянова 148 
Петрова, Симеонка 196 
Петросянц, Даниэл 384 
Пехливанов, Синан 478 
Пешева, Маргарита 592 
Пешева, Хилда 632 
Пиргова, Мария 58 
Пожаревска, Румяна 521 522 596 
Полтерович, В. 175 
Попов, Евгений 161 
Попов, Ивайло 49 
Попов, Кирил 475 
Попова, Евгения 114 115 116 117 
Проданов, Стоян 356 365 432 
Пройнов,Иван 523 
Пътев, Пламен 455 
Пъшева, Ирина 524 
Пылин, А. 228 
Радоева, Росица 578 585 
Радославова, Силвия 415 622 
Рангелов, Евгени 551 552 553 
Рангелова, Лилия 525 
Ранчев, Георги 129 
Рубашка, Евгения 100 
Румянцева, Елена 14 
Рупска, Теодора 526 527 
Русев, Венцислав 48 
Русева, Елина 71 
Русенов, Георги 579 
Русинова, Илияна 426 
Рыжкова, Е. 223 
Савеленок, Евгений 456 
Савов, Илин 313 609 
Савова, Камелия 528 
Сафина, А. И. 167 
Седларски, Теодор 69 
Семкова, Боряна 422 
Семячков, Константин 161 
Симеонов, Огнян 568 
Симеонов, Стефан 26 
Славева, Красимира 218 252 464 
Славов, Станимир 441 
Славова, Борислава 331 
Славчева, Михаела 322 
Слободенюк, Е. Д. 176 
Смилков, Калоян 68 
Соколов, И. 96 
Ставрева, Ирена 219 
Стаматова, Ваня 282 
Стаматова, Виргиния 400 610 617 618 623 624 
Станкулов, Цветан 118 119 120 
Станчев, Ивайло 140 141 155 
Станчев, Красен 184 
Статева, Галя 27 29 
Стефанов, Симилиян 620 
Стефанова, Надежда 574 
Стоева, Василена 357 
Стоева, Десислава 323 
Стойкова, Р. 381 
Стоянов, Евгений 358 
Стоянов, Марий 529 
Стоянов, Михал 204 
Стоянов, Стоян 530 531 
Стоянова, Станислава 427 
Сугарева, Марта 34 
Събев, Димитър 171 
Събев, Иван 532 
Сярова, Елка 70 
Талах, В. И. 61 
Тананеева, Живка 193 206 
Танчев, Стоян 181 
Тараненко, Александр 634 
Тахов, Георги 220 
Тачева, Пенка 442 
Терзиев, Венелин Кръстев 13 
Терзиев, Мариан 181 
Тимохов, В. 403 
Тимчев, Марко 178 
Тимчев, Марко Любомиров 179 
Ткачук, И. Н. 533 
Тодоров, Евгени 443 
Тодоров, Любомир 534 
Тодоров, Юрий 359 
Тодорова, Атанаска 287 
Тодорова, Любомира 635 
Тодорова, Михаела 279 
Тодорова, Силвия 294 
Тодорова, Таня Пламенова 253 
Тодоровска, Надежда 398 401 
Тошев, Богдан 591 
Тошкова, Жасмина Ангелова 535 
Трифонов, Трифон 536 
Трифонова, Силвия 137 
Тронова, Атидже Я. 314 
Трофимова, Наталия 471 
Тянкова, Янка 360 
Узунов, Димитър 324 
Узунова, Красимира 121 
Утеубаев, Талгат Б. 586 
Фердов, Ставри 330 
Фесчиян, Даниела 537 561 
Филипов, Велин 554 
Филипов, Филип 625 
Филипова, Теодора 197 619 
Филипова-Сланчева, Атанаска И. 81 538 
Фитуни, Л. 223 
Хаджиев, Иво 325 
Херълд, Бенджамин 372 
Христов, Александър 369 
Христов, Методи 82 131 
Христов, Румен 470 
Христова, Катерина 149 
Христова, Лора 183 
Христова, Юлия 317 
Хюсеинов, Баки 35 
Цанева, Мая 162 
Цветков, Калоян 36 
Ценова, Любка 122 123 124 332 
Цоков, Галин 373 
Цонева, Елка 62 
Цонева, Пенка Ненова 6 
Чавдарова-Костова, Сийка 370 
Чечова, Маргарита 281 
Чибурене, Ядвига 366 
Чолаков, Тенчо 410 
Чолакова, Надежда 569 
Чуков, Кръстьо 539 557 
Шопов, Иван Миланов 444 
Шопова, Маргарита 28 
Шопова, Христина 575 
Щерев, Николай 462 
Янакиев, Янцислав 315 
Янкова, Диана 572 
Янкова, Мина 125 
Ярловска, Нели 590 
Aliyeva, Ilaha 636 
Andasarova, Radka 562 
Angelov, Goran 261 
Awad, Ibrahim L. 65 
Bezeredi, Slavko 163 
Bilyanski, Valentin 205 
Britchenko, Igor 152 
Colliard, Jean-Edouard 86 
Cvetkovic, Zoran I. 394 
Dangarska, Vanina Stoilova 556 
Delistavrou, Antonia 211 
Dimitrov, Atanas 261 
Dimitrov, Stanislav 341 
Dumitrescu, George-Cornel 238 
Dziubek, Ireneusz Teodor 234 
Eid, Ashraf Galal 65 
Eminov, Anar 636 
Feschiyan, Daniela 562 563 
Fier, Stephen G. 363 
Freinkman, Lev 177 
Han, Sangeun 364 
Haralampiev, Kaloyan 38 
Hoffmann, Peter 86 
Houbenova-Delisivkova, Tatiana 257 258 
Imbrisca, Cosmin Ionut 78 
Ivanov, Stefan 94 
Kaneva, Aglika 237 
Kargashin, Paul 395 
Katrandjiev, Hristo 211 
Kostadinovic, Ivan S. 394 
Krasteva, Rouska 637 
Kulinska, Emiliya 404 
Liebenberg, Andre P. 363 
Liebenberg, Ivonne A. 363 
Manasterska, Tatiana 234 
Manoku, Almina 469 
Manoku, Elfrida 469 
Marahtanov, Vadim 395 
Miralayeva, Nigar 636 
Moagar-Poladian, Simona 238 
Moreira, Alan 87 
Moskalenko, Oleksandra M. 67 
Musov, Mihail 385 
Naydenov, Georgi 38 
Onanuga, Olaronke 389 
Oreshkova, Hristina 555 
Ovchinnikov, Evgeni 78 
Park, Sojung Carol 364 
Radulescu, Andrei 259 
Raichev, Stefan 239 
Rangelova, Rossitsa 260 
Raykov, Evgeni 93 
Ready, Robert 229 
Roussanov, Nikolai 229 
Saienko, Volodymyr 152 
Sariiski, Grigor 260 
Savov, Alexi 87 
Semprini, Lauretta 556 
Shkurti, Rezarta 469 
Stefanova, Julia 240 
Stefanova, Kristina 126 
Stoencheva, Yana 147 
Stoyanova, D. 239 
Tanase, Ion-Alexandru 238 
Tilikidou, Irene 211 
Topchiev, Anatoly 395 
Trifonova, Silvia 84 
Velichkov, Nikolay 126 
Vemic, Milan 240 
Ward, Colin 229 
Williams, Colin C. 163 
Yakovlev, Andrei 177 
Yehorycheva, Svitlana 85 
Yurko, Darya 146 
Yurko, Igor 146 
Zaitsev, Yurii K. 67 
Zlatinov, Dimitar 66 
Zolotov, Anton 177 
Энтин, Л. М. 230 
Энтина, Е. 230 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автомобилната индустрия - следващият голям успех на българската икономика 162 
Адаптиране на бизнес стратегиите на мултинационалните компании за пазара в България 457 
Адаптиране на персонала - ключов елемент в развитието на организацията 573 
Академичният състав в динамичната картина на висшето образование в Европа 380 
Активната политика на пазара на труда в контекста на Европейската стратегическа рамка по заетостта 11 
Актуални аспекти на режима на слаба капитализация по реда на ЗКПО 105 
Актуални аспекти от данъчното третиране по реда на ЗКПО на вземанията и задълженията 106 
Актуални проблеми на мърчандайзинга като подход при управлението на търговските обекти 195 
Актуални социално-ценностни аспекти на студентската гражданска активност 386 
Актуално за облагането на предприятиеята и физическите лица по Закона за местните данъци и такси през 2018 г 120 
Анализ на динамиката на реколтирани площи, добиви и обем производство в зеленчукопроизводството 413 
Анализ на посетителите в Столична община: профил, поведение, оценки и следствия за устойчивото туристическо развитие 629 
Анализ на разходите за амортизация във връзка с обръщаемостта и ефективността от използването на дълготрайните материални активи 539 
Анализ на финансовата стабилност на "Булинс" АД чрез модела CARAMELS 348 
Анализ трендов развития цифровой экономики 161 
Антиейджинг техники 454 
Антикорупционни практики в здравеопазването 49 
Арбитражен съд - начин за решаване на международни правни спорове 270 
Аспекти на анализа на рентабилността на продажбите 560 
Аутсорсинг индустрията в България - напред, напред и... малко встрани 186 
Балансиран "финансово-стопански" анализ 178 
Балансирана система "Финансово-стопански бизнес анализ" 179 
Балкански съюз вместо балканска война 233 
Бежанската вълна и сигурност в България и Европа 325 
Безсмъртниче /Жълт смил/ (Helichrysum Italicum) - хит при етеричномаслените култури 414 
Бизнесът като финансова система 450 
Битка за милиардите на Евросъюза 89 
Будущее европейской интеграции в контексте внутренних и внешних кризисов 235 
Бъдещето на изследвания....и изследванията на бъдещето: възможни приложения на Големите данни (Big Data) при производството на статистическа информация 29 
България - уникална туристическа дестинация 190 
България и Румъния: конвергенция и дивергенция (2007-2016 г.) 225 
България и Румъния: търговски потоци и експортна специализация (2007-2015 г.) 220 
Българската политическа култура през модерната епоха 56 
Българската счетоводна наука между западноевропейския неокласицизъм и източноевропейската математическа икономия 536 
Българските библиотеки - по пътя на новото време 7 
Българското селско стопанство и неговите европейски измерения 31 
Бюджетная политика как источник экономического роста 97 
Бюджетные правила как инструмент сбалансированной бюджетной политики 96 
В търсене на междуобщинска данъчна конкуренция - случаят на България 111 
Важни аспекти на новото счетоводно законодателство в България 492 
Веригата на доставки - блокче по блокче 198 
Вземанията - специфичен обект на търговски сделки 197 
Влияние межбюджетных трансфертов на экономический рост и структуру региональной экономики 167 
Влияние на Европейското счетоводно законодателство върху счетоводната нормативна база на Р България 488 
Влияние на Общата селскостопанска политика на ЕС върху българското земеделие 417 
Влияние энергетики на устойчивое развитие 403 
Военнополитически аспекти на сигурността в държавите от Черноморския регион 315 
Временни данъчни разлики - отсрочени данъчни активи и пасиви 542 
Връзки и зависимости между икономическата и социалната сфера 62 
Възвръщаемостта на капитала и неговата цена - методологични и приложни аспекти на анализа 534 
Въздействие на фондовете на Европейския съюз върху икономиките на страните от Централна и Източна Европа 236 
Възможностите на бенчмаркинга за постигане на организационно съвършенство 571 
Възход и падение на българската земеделска наука 419 
Възходът на биткойн 142 
Вътрешният контрол в банките - действителност и развитие 79 
Где пролегает "черта бедности" в России? 176 
Генезис и развитие на оценката на въздействието 157 
Глоба. Давностен срок за изпълнение 295 
Глобални заплахи и устойчиво развитие 303 
Глобални измерения на социалния статус, капиталистическата нагласа и икономическото развитие на държавите 164 
Годишни задължения за платците на доходи на физически лица за 2017 г. 112 
Годишно данъчно приключване за 2017 година 108 
Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишните финансови отчети за 2017 г. в бюджетните организации 549 
Големи очаквания за еврофинансиране през 2018 г. 406 
Големите данни (Big Date) в контекста на официалната статистика 27 
Гражданска отговорност за морални вреди, причинени от публикации или предавания в медии 268 
ДАЕУ започва инвентаризация на ИКТ ресурсите в държавните и общинските организации 624 
Данък "Уикенд" версия 2016: повече контрол или самоконтрол 129 
Данъци и лични доходи - какво се променя 101 
Данъчни задължения на чуждестранните физически лица у нас 127 
Данъчни тенденции в Европейския съюз в областта на личното подоходно облагане (2010-2017 г.) 242 
Данъчните облекчения по закона за данъците върху доходите на физически лица за 2017 г. 114 
Данъчно облагане в Европейския съюз на услуги, свързани с недвижими имоти 104 
Данъчно третиране по ЗДДС на мостри без стойност, получени от държава членка на ЕС 113 
Денежно-кредитные и бюджетно-налоговые аспекты экономической безопасности 231 
Десетгодишната равносметка: Вносът на зеленчуци изпреварва износа 418 
Дигитални услуги, които променят съвременния бизнес 605 
Динамика на бизнес системата 92 
Динамика на брутния външен дълг на страните членки на Европейския съюз Ирландия, Гърция, Португалия, Испания, Австрия и Финландия през периода 2007-2016 г. 222 
Динамика на туристическото търсене и туристическото предлагане в община Разлог 628 
Директни контакти и строг контрол в Тимбарк България 213 
Длъжностно лице по защита на данните 71 
Добри практики при разработване на планови документи на национално и регионално ниво. Приложимост на добрите практики в България 459 
Договор за сътрудничество с италиански институт сключи Стопанска академия 638 
Дълбоко в мините за ток 141 
Дългосрочна зависимост между индексите на цените в България 64 
Еволюция на политиката на ЕС за развитие на градовете 241 
Еволюция на политическия мениджмънт 55 
Европа на различни скорости 272 
Европейската комисия поведе битка срещу пластмасовите боклуци 392 
Европейски фондове и българската хранително-вкусова промишленост 254 
Европейският парламент опрости правилата на селскостопанскта политика на ЕС 407 
Еврофондовете и икономическият растеж в България 181 
Един модел на анализ на рентабилността на база разходи за жив труд 557 
Един поглед върху същността на киберпрестъпленията 609 
Единен банков надзорен механизъм (ЕНМ) за кредитните институции в Европа 81 
Една възможност за оценка на екологичната ефективност чрез измерване на екологичния отпечатък 390 
Екологичен риск и икономика 475 
Екологични методи за управление и производство в съвременните организации 437 
Електроавтомобилите - екология и икономика 187 
Електронната екосистема в образованието - мисията е възможна 372 
Електронните книжки в УНСС - улеснение за студенти и преподаватели 388 
Електронното здравеопазване не е лукс, а необходимост 400 
Електронното управление - все по-близо 623 
Енергийният вампир на Европа 155 
Енергийното общинско планиране - ключов фактор за социално-икономическото развитие на общините в България 458 
Енергия, градове и управление на отпадъци 393 
ЕС: криза на институциите или криза на ценностите. За политическото бъдеще на организацията 256 
Ефекти от неконвенционалната парична политика на нулеви и отрицателни лихвени проценти 137 
Ефективност на екипа 577 
Ефектът на рисково базирания подход за измерване на капитала и оценка на риска от неплатгежоспособност на търговските банки 133 
Ефектът на рисково базирания подход за измерване на капитала и оценка на риска от неплатежоспособност на търговските банки 472 
Животновъдството в ЕС ще продължи да нараства поне да 2030 г. 422 
За мястото и ролята на българската индустрия 33 
За необходимостта от адаптиране на финансовите отчети в публичния сектор към изискванията на МССПС 537 
За някои особености при облагане доходите, отчетени от еднолични търговци и физически лица, по реда предвиден в ЗКПО 118 
За някои отговорности на предприятията, свързани със стартирането на новата 2018 данъчна година 119 
За правото като инструмент за реализация на функциите на контрола в социалното управление 465 
За провизиите, условните активи и условните задължения 550 
За същността на контрола 466 
За финансирането на българското училище 373 
Задължгително застраховане на риска "трудова злополука" и коефициент на трудов травматизъм за 2018 г. 362 
Задължително застраховане на риска "трудова злополука" и коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2018 г. 286 
Заедно дефинираме проекта на бъдещето 600 
Заплаха за здравната сигурност на населението на ЕС след приемането но ТТИП (TTIP - трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство) 316 
Застраховането като алтернатива за финансово компенсиране на подмярка 8.4 предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития 349 
Застрахователните плащания - част от общия доход на лицата 357 
Застрахователните посредници в условията на динамично променяща се среда 343 
Застрахователният сектор в България през призмата на десетгодишното членство в Европейския съюз 244 
Защита на информационните системи в обекти от критичната инфраструктура 612 
Защита на критичната електронна инфраструктура в променяща се среда 323 
Защо пейзажните фотографии, заснети в градска среда, не са обект на авторското право в България 266 
Зеленият мениджмънт като катализатор за разкриване на зелени работни места в България 443 
Значението на обхвата на портфейла за подобряване резултатите от активния портфейлен мениджмънт - по примера на нововъзникналите фондови пазари от Югоизточна Азия 455 
Избор на модел за последваща оценка на недвижимите имоти за целите на счетоводното отчитане 504 
Избор на статистически методи за изследване на зависимости. Етапи на приложение 24 
Изграждане на модел за консолидиране на информацията в клъстери от малки и средни предприятия (МСП) 604 
Изискванията за минимална доходност като регулатор на инвестиционния процес при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване в България 340 
Изключването на съдружника в новата съдебна практика 278 
Изкуствен интелект в сферата на връзките с обществеността при публичните институции 484 
Изкуственият интелект при подбора на кадри - днес и в бъдещето 583 
Измами чрез финансови отчети и данъчни спекулации 558 
Изменения и допълнения на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. 130 
Измененията в АПК от 2017 г. могат сериозно да ограничат правата на гражданите 265 
Измененията и допълненията в Закона за обществените поръчки от месец декември 2017 г. 290 
Измерване на информационното общество в Европейския съюз 28 
Измерение инфляционных ожиданий участников финансового рынка в России 173 
Използване на новите маркетингови инструменти в застраховането 345 
Използване на облекченията при съставяне на финансовите отчети 494 
Използване на общата Бета при оценяване на финансова ефективност на инвестиционни проекти в непублични предприятия 144 
Използване на платформата QuestionPro за провеждане на докторантското изследване 375 
Използването на деривати от нефинансови предприятия в избрани страни от Европейския съюз 88 
Изследване и анализ на разходите за труд в индустриалните предприятия и възможности за повишаване на ефективността им 572 
Изследване на измененията в асортиментната структура 196 
Изследване на състоянието на технико-технологичното равнище в машиностроителните предприятия в област Плевен 423 
Икономика и застраховане - предизвикателства и последици 347 
Икономика на кръговете 154 
Икономика, политика и баланс на силите 329 
Икономическа оценка на ефективността от инвестициите в пътна инфраструктура по ОП Транспорт 2007-2013 587 
Имуществена отчетническа отговорност 276 
Индивидуална реалност - условие за устойчивост чрез социална адаптация 8 
Индивидуальный социальный капитал предпринимателя: сущность, факторы, методы оценки 471 
Иноваци и иновационен процес 3 
Иновации и интелектуална собственост - счетоводни аспекти 596 
Иновациите в България след 10 години членство в Европейски съюз 246 
Иновационна политика и конкурентоспособност на българската икономика 169 
Иновационните стратегии в индустриални предприятия он Варненска област 180 
Информационни проблеми на анализа на туристическия сектор в България 633 
Информационните технологии в обучението на студентите по статистика и математика 19 
Инфраструктурни и транспортни проблеми на малките общини и селища в България 165 
Исламские финансы и их специфика в Европе 223 
Использование облачных технологий в бухгалтерском учете 496 
Историческа обусловеност на данъчната хармонизация в рамките на Европейския съюз 98 
Историческо развитие на залога на търговско предприятие 200 
История, настояще и бъдеще на земеделската наука в Садово 410 
ИТ образованието - твърде специализарано или много общо? 387 
Как бизнесът да стигне до най-младите потребители 209 
Как вътрешните одитори се превръщат в доверени съветници на ръководството на организацията 569 
Как да бъдем идейни 442 
Как да бъдем успешни лидери 43 
Как да идентифицирате поведението на купувача 210 
Как да избирате и управлявате печелившите за вас микроаудитории 182 
Как да четем финансовите отчети на застрахователните дружества 507 
Как държавите - членки на ЕС, прилагат новата ОСП 409 
Как периферните изчисления променят мрежата 614 
Какво да правим по време на растеж 160 
Какво да се очаква - въпрос с повишена трудност 405 
Какво представлява Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите, и приложението и в България 77 
Какво представляват допълнителните парични вноски в дружеството с ограничена отговорност 280 
Какво представлявя закрила по чл. 333 от Кодекса на труда? 285 
Какой менеджмент нам нужен? 456 
Категория "риск" в бухгалтерском учете 533 
Катедра Счетоводство и анализ - основно звено на Финансово-счетоводния факултет 531 
Качеството на живот и социалната сигурност 302 
Квалификация на академичния състав 377 
Кибер сигурност : пътят към зрелостта 606 
Киберпрестъпления и киберсигурност 300 
Киберсигурността е игра без краен победител 603 
Когнитивное моделирование в развитии инновационного потенциала вуза и региона 382 
Кой съм аз и колко сме: престъпността в киберпространството 599 
Количественные измерения бренда современного университета 384 
Компаниите все повече залагат на корпоративна социална отговорност 581 
Компетентност на вътрешните одитори (емпирични оценки) 568 
Конкурентоспособност, иновации и брутен вътрешен продукт в Гърция, Ирландия, Португалия, Италия, Испания и България през призмата на коинтеграционния анализ 4 
Конкурс за есе на Стопанска академия събра над 200 студента от 5 континента 639 
Контролни проблеми на застрахователната дейност 358 
Контролът като база за съставяне на консолидирани финансови отчети 506 
Концептуални изменения в счетоводството на бюджетните организации в Република България в условията на пърноправно членство в Европейския съюз 495 
Концепция за нееквивалентната международна размяна (меркантилизъм) 224 
Концепцията за тотално управление на качеството и приносът и за икономическата сигурност 591 
Корупция и антикорупционно законотворчество 53 
Корупция и антикорупция в България 48 
Корупцията в местната власт - заплаха за националната сигурност 51 
Кратък обзор на промените в счетоводното и данъчното законодателство, въведени посредством ЗИДЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г. 545 
Креативност и емоции в управлението 440 
Криза и антикризисен мен 438 
Кризис как основание для сокращения социальных выплат: неопределенность понятий и критериев принятия решений 14 
Криптовалутите - еволюция на иновационните инвестиционни алтернативи 221 
Криптопирамиди и декриптирани фараони 139 
Критерии за подбор и назначаване на персонал в организацията 579 
Кръговата икономика е лекарство за растежа 156 
Ландшафтно-екологичният подход - възможност за реабилитация на концепцията за туристически поемен капацитет 630 
Либералният контекст и либералният дисбаланс на политическите идеологии 58 
Лидерство във фирмата 46 
Лидерство и екипна работа 42 
Лидерство и организационно развитие 41 44 
Ликвидните активи в търговските банки - важна предпоставка за управлението на ликвидния риск 134 
Личните данни и защитата им по GDPR 618 
Макети от показатели, представящи програмата "Образование 2030" 366 
Маркетинг лояльности 207 
Маркетингов анализ на продуктовия портфейл на фирмата 206 
Международен опит на големи общини в политика за насърчаване на инвестициите, в т.ч. анализ на успешни инвестиционни стратегии 185 
Мениджмънт на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 72 
Мениджмънтът - реалност и бъдеще 431 
Мерки за сигурност в сектора на туризъм 324 
Местна политика, териториален маркетинг и имидж в дискурса на преките чуждестранни инвестиции в България 143 
Метаморфози на капитала и човешко развитие 158 
Методически въпроси на анализа на разходите в контекста на МСФО за МСП 500 
Методические подходы к формированию и выбору стратегии финансого-устойчивой работы банка 135 
Методологични въпроси при отчитането на акционерния капитал 530 
Методологични и иновативни аспекти при генерирането на счетоводна информация за финансовото управление в туристическия хотел 502 
Мировая политика в многообразии современных социальных систем 227 
Митове и факти в трудовото право 283 
Младежката безработица в България - тенденции и механизми за нейното преодоляване 75 
Мобилно здравеопазване - предизвикателства пред националната правна система 399 
Модел за оценяване на достатъчността на оповестяването на операциите с финансови инструменти в банките 565 
Модел за представянето на преподавателските екипи на ВТУ "Тодор Каблешков" 576 
Модели за оценяване на материалните запаси при тяхното потребление по метода средно претеглена стойност 508 
Модели за управление на интелектуалната собственост за формиране на бизнес-концентрации в творческите индустрии 1 
Моделиране вариационного разпределение на наетите лица в България според размера на заплатите 17 
Моделиране дългата памет на волатилността на валутните курсове 396 
Моделиране на принудителната заетост на непълно работно време и срочен трудов договор на младите и възрастните лица в България 74 
Модернизиране и данъчна реформа за крафт напитки в САЩ 595 
Монте Карло симулация на диверсификационните възможности при калкулиране на рисковите модули на SCR при застрахователните дружества 346 
Монте Карло симулация на цената и доходността на регионалните индекси SEELINX и SEELINX EWI 248 
Мотивация 480 
Място и роля на статистическата информация при разработване на стратегическите планови документи 464 
Мястото на банкашуърънс в застрахователната дейност в България 352 
Мястото на Копроративната социална отговорност в българската бизнес среда 445 
Насоки за усъвършенстване на финансовите отчети на предприятията в публичния сектор 528 
Научната мисъл - доминантата в счетоводството като научно знание 499 
Национален застрахователен арбитраж - начини и способи за съвременно и бързо уреждане на застрахователни спорове 359 
Наша студентка спечели националния приз "Студент на годината 2017" 640 
Не пипайте приватизацията 184 
Негативнипоследици за човешкия фактор при организационна промяна 441 
Несигурността в Южна Азия през XXI век и нейното значение за Европа 299 
Несигурността на гражданина в променлива политическа система 68 
Неустойка. Същност, цели и функции на неустойката. Прекомерност на неустойката 274 
Нефинансова информация във финансовите отчети 517 
Неформалните отношения в организацията 570 
Нов подход в контрола 467 
Новата законодателна уредба на трудовата мобилност за гражданите на трети държави в Република България 282 
Новата икономика на България 171 
Новата секюритизационна рамка на Европейския съюз 611 
Новата стратегия в областта на обществените поръчки като един от инструментите за икономическо развитие 292 
Новата счетоводна регулаторна рамка и рефлексията и върху счетоводното признаване и представяне на нематериалните активи 522 
Нови моменти в теорията на лидерството 45 
Нови предизвикателства пред фискалната и парична политика на България 82 
Нови регулации на акцизните стоки в края на 2017 г. 124 
Нови тенденции в управлението на финансовия риск от банките 473 
Новите бизнес модели за новите потребители 202 
Новите изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица 116 
Новите регистри на ДАЕУ - крачка напред за гражданския контрол над институциите 615 
Новите стратегически заплахи за сигурността - тенденции, последствия и изводи 60 
Новият Клондайк 140 
Новият стандартизиран подход за признаване на разходи 490 
Новое измерение американо-китайских отношений 59 
Новости в законодателство в сферата на пазара на труда 287 
Новото данъчно облекчение за извършени безкасови плащания 115 
Нуждае ли се страната от ново административно райониране? 296 
Някои аспекти в обучението на застрахователни посредници 342 
Някои проблеми на регионалната статистика на България в контекста на членството в ЕС 20 
Някои проблеми при финансовото отчитане в аграрните предприятия в условията на стандартизация 527 
Някои проблеми с платена форма на извършване на независимия финансов одит свързани с повишаване на неговото качество 535 
Някои слабости на оценките на плановите документи за регионално развитие 463 
Някои счетоводни и данъчни аспекти на отчитането на вземанията от клиенти в бюджетните организации 544 
Някои финансови ползи от членството на България в ЕС 251 
Оmnichannel бъдеще 622 
Обезщетенията за неимуществени вреди от пътни инциденти - Европейски ракурси 356 
Обезщетенията за неимуществени вреди от пътни инциденти - етични и финансови измерения 365 
Облагане на финансовите услуги с ДДС 99 
Облекчения за малкия бизнес при изготвяне на финансовите отчети според новия закон за счетоводството 538 
Облекченията за малките предприятия - предизвикателство или постигната цел 509 
Обобщени данни за академичния състав в някои европейски държави 379 
Обучението по застраховане и социално дело - фактор за устойчивото развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда 344 
Общ модел за вземане на специфични управленски решения за оперативната дейност: приложение 512 
Общ регламент за защита на данните и предизвикателство на защита на данните 608 
Обща селскостопанска политика и България 243 
Обща характеристика на вещното право на ползване. Съпоставка на правната фигура на ползвателя с наемателя и арендатора съгласно действащото гражданско законодателство 273 
Обществената поръчка за строителство трябва да отразява спецификите на коткретния строеж. Как да постигнем това? 264 
Обществените поръчки като инструмент за политическа корупция 52 
Обявяване на доходи на физически лица в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2017 г. 117 
Онлайн ни свързва и дели 607 
Опазване на почвите в България 416 
Опасностите, свързани с високочестотната търговия и нормативната реакция 149 
Определение бедности на основе многомерного статистического анализа 32 
Оптимизационен модел за съгласуване резултатите при оценка на бизнеса 23 
Оптимизация на финансовите ресурси на здравеопазването в България чрез обгрижване на пациенти в домашна среда 401 
Организационна култура в българските предприятия 433 
Организационни алтернативи на обезщетението при майчинство 333 
Организационные основы развития индустрии туризма 634 
Осигурителен доход на лица, работещи по трудов договор 335 
Осигуряване на качество и оценка на академичния състав 376 
Основи на съвременната икономика: Джеймс Бюкянън и конституционната икономика 69 
Основни аспекти от системата за възнаграждения в Националния Статистически Институт и влиянието на нормативните промени и структурните реформи върху тях 590 
Основни насоки в компетенциите на експерти по управление на екологично критични ситуации 391 
Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2018 година и постановлението за неговото изпълнение 95 
Основни рискове и заплахи в Черноморския регион в съвременната геополитическа среда 301 
Особености в съдържанието на публично представяната периодична отчетна информация от дружествата със специална инвестиционна цел 487 
Особености на женската заетост в България 76 
Особености на някои функционални стратегии в публичния сектор 291 
От мирового либерального порядка к нормализации международных отношений 230 
От офлайн към онлайн и обратно 625 
От традиционно бюджетиране към система за безбюджетно управление - еволюция или революция при иновациите в управленските счетоводни модели 559 
Отговорност за вреди при недействителност на сделките 277 
Открытость национальных экономик: мир и Россия 174 
Отличници на борсата 151 
Относно коректното използване на статистическите методи в икономическите изследвания 21 
Отражения на световната криза 2008-2009 г. върху икономическата теория: опит за обобщение 63 
Отчитане на дългосрочните инвестиции съгласно МСС 543 
Отчитане на операциите по придобиване на концесионни права за проучване, оценка и експлоатация на природни ресурси 510 
Отчитане на собствения капитал на предприятието и представяне на сметките във финансовия отчет 552 
Отчитане на собствения капитал на предприятието и представяне на смчетките във финансовия отчет 551 
Отчитане на финансови инструменти 498 
Охранителните системи за видеонаблюдение в контекста на правния режим за защита на личните данни 320 
Оценка на въздействието за по-добро регулиране и конкурентоспособност на българската икономика 168 
Оценка на инвестиционния риск с помощта на симулационно моделиране с @risk 145 
Оценка на устойчивостта на туристическото развитие в столична община 188 
Оценяване инвестиционните резултати на капиталовите пенсионни фондове в България за периода 2009-2017 339 
Оценяване на риска в новата среда за сигурност 613 
Пазарно прегряване: свръхпредлагане и малко подготвени ИТ специалисти 582 
Пазарът на шоколад в България расте 203 
Пейзажните фотографии, заснети в градска среда, не са обект на авторското право 267 
Перспективи и предизвикателства за развитието на труда в икономиката на знанието 70 
Перспективы и риски экономической системы Болгарии в условиях глобализации 232 
Петте заплахи за ИТ сигурността през 2018 616 
Планиране на работната сила в здравеопазването - съвременен прочит 461 
По-доброто управление ина физическите активи - във фокуса на стратегически мислещите ръководители 47 
Повратна точка в кодинга 610 
Подбор на академичния състав 381 
Подготвителни действия на работодателите за прилагане на Общия регламент за защита на личните данни 284 
Подготовка и планиране на външна оценка на качеството на вътрешния одит в публичния сектор 566 
Познавателни възможности на коефициента на автодетерминация при статистически анализ 30 
Показателите за "смъртност" и "раждаемост" в демографията - дефиниции и терминология 34 
Политика за екологична сигурност и устойчиво развитие на Европейския съюз 304 
Политика за национална сигурност 308 
Политика за повишаване на качеството на живот 37 
Политиката на диалог и консенсус в международните отношения - гарант за сигурност на Черноморския регион 305 
Политиката на сигурност е без алтернатива 298 
Политическата реклама: лозунги, пари и манипулации 592 
Политическият стил на управление 54 
Правата на човека като социално завоевание на човечеството и социална отговорност на гражданите и правителствата 262 
Правната уредба на владението според законодателствата на други държави 271 
Правни аспекти на електронната търговия 620 
Правни инструменти за борба с корупция 50 
Практико-приложни аспекти на стойностно-базиран модел за оценка дейността на предприятието 532 
Практическо изследване на влиянието на мениджърското поведение върху културния профил на съвременната организация 444 
Превенция на изпирането на пари в търговските банки 132 
Преглед на последните промени в Закона за публичните финанси 91 
Преглед на промените в Закона за местните данъци и такси, влизащи в сила от началото на 2018 т., предприети с други закони 121 
Предизвикателства и заплахи за сигурността в Черноморския регион 306 
Предизвикателства пред одиторската професия във връзка с транспортирането на директива 2014/56/ЕС и регламент 537/2014 564 
Предизвикателства пред счетоводната теория и практика при информационно осигуряване на електронната търговия 521 
Предизвикателствата на новите изисквания за класификация и обезценка на финансовите активи 493 
Предизвикателствата пред контрола за поддържане на финансова и публична сигурност в Европейското и националното пространство 468 
Предимства и недостатъци на метода "Мока" за оценка риска на франчайзодателя 474 
Предимства на екипите за подобряване на ефективността на организациите 424 
Предимства, недостатъци и общи характеристики на принципно-базирани счетоводни стандарти. Проблеми при разработването на принципно-базирани счетоводни стандарти 489 
Предназначение и особености при изготвянето на консолидираните финансови отчети 541 
Председателството, земеделието и храните 408 
Представлява ли търговската тайна обект на интелектуална собственост? 2 
Преките имуществени данъци като източници на средства за финансиране на публичните блага 100 
Прекратяване на членствено правоотношение в сдружение с нестопанска цел поради отпадане вследствие невнасяне на дължим годишен членски внос 279 
Приблизителните счетоводни оценки: счетоводно отчитане и данъчно третиране в годишната данъчна декларация по ЗКПО 553 
Признаване на активи в резултат на публично-частно партьорство 511 
Прилагане на една от трите стратегии за ценообразуване 192 
Приложение на маркетинга при организациите с нестопанска цел 208 
Приложение на модел BSC и RAVE в управлението на висши училища 374 
Приложение на модифициран Блек-Скоулс модел при оценяване на български публични банки 136 
Приложение на невро-лингвистичното програмиране в себеактуализацията и управлението на човешкия фактор 9 
Приложение на пространствения анализ в регионалните изследвания 16 
Приложение помага при спорове между търговци и потребители 621 
Приносът на туристическите предприятия към устойчивото туристическо развитие на примера на София 189 
Принципи за отговорно обучение по мениджмънт 435 
Приоритетни проблеми на държавната поддръжка на конкуренцията 153 
Прихващане на насрещни дългове в различна валута 275 
Проблеми и проекции за икономическото неравенство в XXI век във връзка с информацията във финансовите отчети на застраховетелните дружества 247 
Проблеми на локалното развитие на малките общини и селища 166 
Проблеми при разпределението на непреките разходи и определяне на себестойността на селскостопанската продукция 526 
Проблеми при счетоводното отчитане на екологичните разходи 501 
Проблемът за капитализацията на репутацията на предприятието, в това мчисло вътрешно създадената репутация и нейното отчитане и оповестяване 505 
Проекция на финансовите изисквания 451 
Промени в Закона за акцизите и данъчните складове 123 
Промени в Закона за местните данъци и такси 122 
Промени в Закона за счетоводството и в Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с въвеждане на облекчения за предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период 554 
Промени в ЗДДС, в сила от 1 януари 2018 г. 125 
Промени в НАРЕДБА № Н-8 от 1 януари 2018 г. 337 
Промени в осигуряването през 2018 година 336 
Промени в соцеалното осигуряване през 2018 г. 334 
Промените в българските счетоводни стандарти с оглед хармонизирането им с Европейското заканадателство 491 
Промените в ДОПК относно отговорността на трети лица 281 
Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01. 01 .2018 г. 110 
Промените в ЗДДС за 2018 г. 103 
Промяна в правната уредба на застрахователните посредници според новия Кодекс за застраховане 360 
Проучване върху замърсяването с живак на култивирани черноморски миди 594 
Проучване на доброволчеството при организиране и провеждане на спортни събития 627 
Професионалната етика в счетоводството - предпоставка за повишаване качеството на осъществяваната дейност 486 
Процесът на консолидиране на финансовите отчети 540 
Психологически аспекти на бежанската вълна 317 
Психология на тероризма 322 
Публични приходи от косвени данъци и икономически растеж 253 
Публичният облак - пътят към стратегическия успех 598 
Пътища за подобряване на координацията, взаимодействието и информационния обмен между службите за сигурност и другите държавни органи при противодействието на терористични заплахи 327 
Работа при друг работодател по време нва ползване на неплатен отпуск 73 
Равновесният възглед за сигурността 328 
Развитие на застрахователния пазар преди и след финансово-икономическата интеграция на България в Европейския съюз (1997-2017 г.) 249 
Развитие на застраховка "Отговорност на превозвача" в условията на нови регулации 351 
Развитие на концепцията за прогнозиране на тренда, базирана на честотната променливост 26 
Развитие на човешкия потенциал в иновационната икономика на Казахстан 586 
Разпределение на средствата от оперативните програми в периода 2007-2013 година по региони в България 245 
Регулиране на навлизането на пазара в България 183 
Релацията "Зелена - обратна логистика" 214 
Релацията корупция - управление на миграционните процеси в Република България 294 
Реформирование общего образования в РФ 368 
Рискове и заплахи за сигурността в Черноморския регион 313 
Ритейлът - голямата трансформация 201 
Роботите идват, ами сега 479 
Робототехника и развитие 597 
Роль базы знаний в сценарном менеджменте 453 
Роль банков в оживлении и развитии промышленного производства 172 
Роля на екипите в организацията 426 
Роля на информационните системи за стратегическо управление на търговската дейност 430 
Роля на счетоводството в управлението на рискове при сделки с производни финансови инструменти 524 
Роля на финансовата система при предотвратяване изпиране на пари и финансирането на тероризма 321 
Ролята на бизнес комуникациите при изработване на управленско решение 434 
Ролята на лидера за развитието на организацията 39 
Ролята на одитора при несъстоятелност на предприятия 567 
Ролята на управленското решение във фирмата 478 
Российско-европейские отношения: политические противоречия и корпоративные интересы 228 
С какво се сблъсква органичното земеделие на Полша и как го решава? 420 
Сивата икономика - пречка за икономически растеж 159 
Сиви практики в социалното осигуряване в България и успехи в борбата с тях 332 
Сигурност на социалната организация - "меки" инструменти за управление 481 
Сигурността в Европа в контекста на бежанска вълна 318 
Сигурността в съвременния виртуален свят 601 
Силен гръбнак и готовност за пълна промяна 446 
Системата за обжалване на обществените поръчки в България като форма на външен контрол 288 
Системите за управление в публичния сектор в България 293 
Ситуации и креативност в управлението 439 
Социална защита на уязвимите групи от населението в България 13 
Социална отговорност и социални иновации 12 
Социални аспекти на организационната ефективност 427 
Социални дейности - място и роля 10 
Социални практики на местно ниво 331 
Социално-демографски характеристики на етническите групи в България 35 
Специфики на предприемаческата дейност в сферата на туризма в община Велинград 635 
Специфични особености при счетоводното отчитане на дейността и съставянито на финансовите отчети на пенсионните фондове 513 
Сравнителен анализ на дейността на местата за настаняване в пранински курорти Боровец и Пампорово през 2014 година по месеци 631 
Сравнителен анализ на продуктовата структура на застрахователния пазар в Европа и България 250 
Сравнителен анализ на структурата на брутния премиен приход, реализиран от застрахователните дружества и застрахователните брокери в Р България 355 
Сравнителен финансово-икономически анализ на дейността на туристическо предприятие (на примера на "Еница - 99" ООД) 632 
Сравнителни аспекти между обратната и зелената логистика 215 
Стабилността на Близкия изток и Черноморския регион в контекста на решението на кюрдския въпрос 326 
Стандартизиран модел за признаване на обезценка на финансови активи в търговските банки 485 
Стандартите и ползите за бизнеса 170 
Статистика на иновациите в подаването на документи и проектни предложения по мерки и програми към държавен фонд "Земеделие" 411 
Статистически анализ на производството и потреблението на електрическа енергия в България 402 
Статистическите анкети за структура на земеделските стопанства - организационни и методологически аспекти 15 
Статистическите данни относно свободното време - информационен ресурс за рекреативните индустрии и туризма 22 
Статистическо изучаване на застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" в България за периода (2004-2016 г.) - съвременни измерения 350 
Стойност на парите във времето 131 
Стоковата структура на външната търговия и нейното влияние върху търговското салдо 218 
Стратегии за експанзия на международните търговски вериги 194 
Стратегически мениджмънт 429 
Стратегически решения при разработване на Мърчандайзинг - микс 193 
Стратегически техники при мотивиране на персонала 574 
Стратегическо съответствие на политики и методи за управление на човешките ресурси в областна администрация 578 
Стратегическо управление 269 
Стратегия за ренесанс на българската индустрия: политика на планиране vs мерки за изпълнение 462 
Структурни и технологични аспекти на иновационния мениджмънт 436 
Структурни изменения в застрахователните плащания на българските животозастрахователни дружества за периода 2012-2016 година 354 
Студенти от Стопанска академия отново са сред стипендиантите на фондация "Атанас Буров" 641 
Студентка от Стопанска академия спечели конкурс на фондация "Еврика" 642 
Сценарный менеджмент как новая парадигма управления 452 
Сценирование развития: динамические способности производственных кластеров и форсайт 447 
Счетоводен анализ на качеството на кредитния портфейл на търговските банки 561 
Счетоводна интерпритация на разплащателния механизъм при банковото посредничество 514 
Счетоводната информация в контекста на глобалното корпоративно управление 519 
Счетоводната наука и нейният обект, предмет и метод 497 
Счетоводни аспекти на международното трансферно ценообразуване в корпорациите с глобална дейност 520 
Съвременни методи за мотивация на персонала 575 
Съвременни практики в България - проблеми и предизвикателства 460 
Съвременни форми на публично управление 428 
Съвременните модели за финансиране на здравеопазването и медицинските спестовни сметки - състояние и перспективи за развитие 397 
Съдържание на пояснителните приложения и приложението към годишните финансови отчети 548 
Съпоставка между моделите на променливото участие, водещото участие и контрола при консолидирането на финансови отчети 523 
Съставяне на годишни финансови отчети на предприятия с нестопанска дейност и на предприятия при ликвидация и несъстоятелност 547 
Съставяне на оборотната ведомост и годишните финансови отчети с общо предназначение 546 
Състояние и перспективи в развитието на потребителската индустрия в България 212 
Същности характеристика на лидерството 40 
Тайната на успешния екип за анализ на данни 580 
Тенденции в презастрахователния сектор в контекста на финансова интеграция 361 
Тенденции в развитието на икономическите процеси в България след членството в Европейския съюз 252 
Тенденции в развитието на концепцията за приобщаващото образование 370 
Тенденции в развитието на читалищното образование в България 1878-1944 6 
Териториалните структури на Националния Статистически Институт - създаване, развитие и съвременна организация 18 
Тероризмът - глобален проблем на настоящето 309 
Тероризмът и неговите психологически аспекти 319 
Тестване на българския капиталов пазар за слаба форма на ефективност 150 
Техники за репликация на доходността на индекс при портфейлите на борсово търгуваните фондове 148 
Толерантност, сотрудничество и экономический рост 175 
Традицията да се изучава латински език - многовековна история 367 
Транзинт газа из России в Европу через Украину 226 
Транспортната свързаност на България: геополитически и геоикономически измерения 589 
Трансферното ценообразуване в рамките на Евмропейския съюз - съвременни изисквания и проблеми 191 
Третиране по ЗДДС на личното потребление на дълготрайни активи 109 
Трудните разговори - същностен аспект на човешките взаимоотношения 482 
Тръжна оферта за инвестиционен проект - подготовка, изработване, характерни особености 289 
Търговия с нисък въглероден отпечатък 204 
Търсят се европари за транспорт след 2020 г. 90 
Укрепването на данъчния и митническия контрол - проиритет на данъчната реформа 102 
Управление на вземанията чрез е-факторинг 619 
Управление на проект "Мост Дунав Юг Свищов - Зимнич": предизвикателства и решения 432 
Управление на човешките ресурси в международната фирма 425 
Управленско решение при извеждане на справедливата стойност на нематериални активи 503 
Управленското счетоводство и инструментариут му за управление на банките 525 
Уславия и ред за предоставяне на статус на одобрен икономически оператор 219 
Условия на труд в академичната сфера 378 
Успокоение след бума 415 
Устойчиво развитие на транспортната система на България 588 
Устойчивото развитие на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в контекста на обективните процеси и политическите решения 338 
Уточняване предмета на науката - важна задача на общата теория на криминалистика 263 
Учене през половината живот 369 
Училище в Перник въведе виртуално обучение 371 
Учредяване право на строеж и счетоводно и данъчно третиране на земята, върху която е учредена суперфицията 107 
Фактори, измерения и последствия от бежанската криза в Европа 36 
Факторингът - форма за краткосрочно финансиране дейността на товарните автотранспортни предприятия (икономически и счетоводни аспекти) 529 
Финансиране на тероризма от наркобизнеса 311 
Финансови измами и престъпления, свързани с електронни платежни инструменти и отражението им в счетоводството на банките 80 
Финансово управление на организацията 477 
Финансово-иконометричен анализ на влиянието на равнищата на внос и износ върху икономическия растеж на България в условията на преход и устойчив растеж 217 
Финансово-счетоводен мениджмънт и конкурентоспособност 515 
Фискалният контрол - нова насока на данъчния контрол 128 
Формирование компетенции менеджеров действовать в условиях неопределенности 448 
Формирование регуляторной среды страхового дела в России 353 
Фундаментални въпроси на корпоративното финансово отчитане. Поуки от миналото в полза на бъдещето 518 
Фундаментальные причины возникновения и механизмы распространения экономических кризисов 61 
Функционална и същностна характеристика на счетоводната система 516 
Цената на земеделската земя с нов рекорд в края на 2017 г. 421 
Центровете "Домашни грижи" - възможният вариант за оптимизиране разходите в здравеопазването 398 
Черноморския регион - политики и сигурност 307 
Черноморският регион в международната среда за сигурност и новите рискове и предизвикателства пред България 314 
Черноморският фланг на НАТО - голямото предизвикателство пред националната сигурност на България 297 
Черноморското икономическо сътрудничество като гарант за стабилност на държавите в региона и фактор за развитието на модерна икономика, основана на знанията 312 
Четвъртата индустриална революция и дигиталната икономика 5 
Човешките ресурси в областна администрация - финансови, управленски и организационни аспекти 585 
Човешкият фактор и социалната активност 483 
Юридическото образование като елемент от съдебната реформа 383 
Ябълките: Ниски добиви, влошено качество и по-високи цени 412 
Японский опыт организации и управления сферой государственно-частного партнерства 449 
"Вовлеченность персонала" как основа культуры соучастия 584 
"Конкурентоспособност" на българския елитен спорт 626 
"Мръсни пари" и финансиране на тероризма 310 
"Ренесанс" монетаризма: чем жила знаменитая теория в 2000-2018 годах 83 
"Съвместните контактни центрове" на държавната ни граница - средство за повече сигурност 330 
"Черното злато " на Кипър се завръща в нови храни и напитки 593 
[2017] Две хиляди и седемнадесета - годината на мощните платформи за приложения 602 
[2018] Две хиляди и осемнадесета - годината на интелигентната дигитална мрежа 617 
[2018] Две хиляди и осемнадесета : преломна за защита на свободата и правото ни на избор в цифровия свят 255 
[Девет] 9 иновативни решения, които навлизат във веригата на доставки 199 
[Осемдесет] 80 години обучение по статистика в СА "Д. А. Ценов" - формиране, развитие и модернизиране на Свищовската школа по статистика 25 
Accounting Analysis of the Loan Portfolio of Banks and Feasibility of the Model for Credit Losses 562 
Accounting system and standards in some EU countries: A comparative analysis 556 
Analysis of the Weighted Average Cost of Working Capital of Selected Companies on the Bulgarian Stock Exchange During the Financial and Economic Crisis 93 
Application of transfer function analysis in evaluating Okun's law in Bulgaria 78 
Bitcoin и данъците 138 
Bulgaria and Romania in the EU: economic progress in comparative perspective 260 
CACAO PETS - модел за иновативно екопредприемачество 470 
Characteristics of investments sources to small business 146 
Commodity Trade and the Carry Trade: A Tale of Two Countries 229 
Comparative Analysis of Return on Investment in the Bulgarian Real Estate Market 147 
Comparative analysis of the absorption of the resources from the European structural and investment funds in Bulgaria and Romania during programming period 2014 - 2020 237 
Comparative analysis of the local finance systems in the EU countries - conclusions and lessons for Bulgaria 94 
Cooling waste disposal - new chance or challenges ecological technology lifting to safety at Balkan 394 
COSO ERM : Постигане на правилно управление на риска 476 
Current fundamental issues of corporate financial reporting past lessons in favor of the future 555 
Defining Energy Poverty in Implementing Energy Efficiency Policy in Bulgaria 404 
Demographic and infrastructural characteristics of the First cluster of the developing countries 38 
Education and employment cooperation assessment in Azerbaijan tourism industry 636 
Effects of business cycle on private consumption in Bulgaria during the global financial and economic crisis 66 
Elasticity of CO2 emissions with Respect to Income, Population, and Energy Use: Time Series Evidence from African Countries 389 
EU integration effects on Bulgarian and Romanian economy 239 
Explaining Consumers’ Motives for Purchasing from the Informal Economy: Some Lessons from a Study of Bulgaria, Croatia and FYR of of Macedonia 163 
Externalities From Driving Luxury Cars 364 
Financial Transaction Taxes, Market Composition, and Liquidity 86 
GIS support of environmental researches for oil and gas industry 395 
Impact of the world financial crisis on financial and insurance sector in Bulgaria 84 
Insurer Growth Strategies 363 
Internal Control System and Activities - a Study with Albanian Companies 469 
Local impact of refugee and migrants crisis on Greek tourism industry 637 
MGL разширява своята дейност с откриването на нов офис в Китай 216 
Minimum investment return guarantee mechanisms for capital pension funds - the case in Bulgaria 341 
Modern society and economy: The dialectics of interdependence of possibilities and the metholology of its cognition 67 
Modern trends in global banking 85 
Pro Domo Nostra 57 
Refugee Integration in the EU: Challenges and Economic Impact 261 
Romania and Bulgaria - lessons of first decade in EU and mid-run challenges 259 
Standardization of Public sector accounting in the EU 563 
Tax Models in the EU: a Cluster Analysis 126 
The collapse in oil markets from MID-2014 Onwards - economics and policy 205 
The Collective Action of Think Tanks as a Driver for Reforms: The Case of the Russian Analytical Community 177 
The European integration of Bulgaria: Achievements and problematic issues 257 
The European union capital markets Union: reflection on main policy aspects and methodological challenges for SME financing 240 
The impact of the reform of the EU Common Agricultural Policy on the european integration: problems and prospects 258 
The Macroeconomics of Shadow Banking 87 
The mechanisms of stagflation in Egypt: The ARAB spring five years later 65 
The perception movement economy of Ukraine to business 152 
The roadmap to Eurozone, evolutions, and perspectives 238 
The social perception of Muslim migration in the context of actual and perceived to be real threats 234 
Understanding Ethical Consumption: Types and Antecedents 211 
What is wrong with accounting curricula? 385 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абсолютна бедност 176 
автокорелация 150 
автоматизация в управлението 479 
автоматизация на обслужването 479 
автоматизация на офиса 479 
автоматизиран портал 605 
автомобилен сектор 162 
автомобилен транспорт 365 
автомобили 364 
автомобилна застраховка 350 364 
автомобилна индустрия 162 
автомобилни злополуки 364 
автомобилно застраховане 344 356 365 
автомобилно производство 162 
авторско право 266 267 
авторско право в България 266 
автотранспортно предприятие 529 
аграрен износ 417 
аграрен сектор 413 
аграрна наука 410 
аграрни предприятия 526 527 
агростатистика 413 
адаптация 573 
административен акт 285 
административен капацитет 245 
административни наказания 295 
административни органи 283 
административни разходи 500 
административни регулации 296 
административни реформи 296 
административни териториални структури 296 
административно деление 296 
административно право 383 
административно управление 55 
Административнопроцесуален кодекс 265 
адресни системи 615 
Азербайджан 636 
академичен персонал 381 
академичен състав 376 377 378 379 380 381 
академична длъжност 377 
академична кариера 377 379 
академична общност 386 
академична сфера 378 
академични длъжности 379 
акредитация 380 
активен портфейлен мениджмънт 455 
активи 47 
актуалност на технологиите 423 
акцизи 123 124 219 
акцизна политика 219 
акцизна ставка 123 
акцизни стоки 124 
акцизно облагане 124 595 
акционерен капитал 530 
Ал Кайда 57 299 
албански МСП 469 
албански предприятия 469 
алгоритмична търговия 149 
алтернативен туризъм 635 
алтернативи 298 
алфа 455 
анализ 78 178 413 
анализ на вземанията 197 
анализ на данни 580 
анализ на динамичните редове 30 
анализ на ефективността 500 
анализ на икономическата политика 177 
анализ на разходите 500 
анализ на рентабилността 557 560 
анализ на риска 26 
анализ на туризма 633 
анализ на финансовото състояние 567 
анализ на чувствителността 451 
аналитична йерархия 23 
английско право 200 
анкета 375 
антиейджинг 454 
антиейджинг техники 454 
антикорупционна политика 50 
антикорупционна стратегия 50 
антикорупционни мерки 51 
антикорупционно законодателство 53 
антикорупция 48 49 50 51 52 53 
антикризисен мениджмънт 438 
антикризисна дейност 14 
антитероризъм 306 309 327 
АПК 265 
Арабска пролет 65 
арбитражен съд 270 
асиметричен риск 315 
асортимент 196 
асортиментна политика 196 
асортиментна структура 196 
ассюрфинанс 343 
аутсорсинг 1 186 
аутсорсинг индустрия 186 
аутсорсинг на бизнеса 186 
баланс на силите 329 
балансово признати активи 495 
Балкани 394 
Балканите и ЕС 233 
балкански страни 233 
балкански съюз 233 
банкасюранс 343 
банкашуранс 343 352 
банкашуърънс 352 
банки 133 172 
банки в сянка 87 
банкиране на дребно 85 
банков надзор 79 81 468 
банков сектор 84 
банкова ефективност 135 
банкова система 84 85 
банкова система в България 84 
банкова система в Русия 172 
банкови активи 84 
банкови гаранции 123 
банкови карти 80 
банкови услуги 85 
банково застраховане 343 
банково платежно посредничество 514 
банково посредничество 514 
банкрут 179 
БВП 65 82 225 347 
БВП per capita 225 
бедност 14 32 
бедността в България 184 
бежанска вълна 36 317 318 325 
бежанска криза 36 261 637 
бежанско население 36 
бежанци 261 317 318 325 637 
безвъзмездна финансова помощ 245 
безвъзмездни услуги 109 
безкасови плащания 115 
безопасни условия на труд 72 
безопасност в туризма 324 
безопасност на труда 286 
безопастност при работа 286 
безработица 65 75 78 252 
безработица сред младите 75 
безработни лица 234 
безсмъртниче 414 
безсрочни трудови договори 378 
бенчмарк 148 
бенчмаркинг 571 
бенчмаркинг процеси 571 
библиотеки 7 
библиотеките в България 7 
библиотечни фондове 7 
библиотечно-информационна работа 7 
бизнес 152 450 
бизнес анализ 178 179 
бизнес асоциации 177 
бизнес и икономика 152 
бизнес комуникации 434 
бизнес модели 1 202 
бизнес развитие 152 
бизнес решение 450 
бизнес система 92 450 
бизнес среда 445 452 
бизнес стратегии 457 
бизнес цикъл 66 
бизнес-образование 387 
бизнесполитици 53 
биологични ресурси 154 
биометрични данни 618 
биометрични идентификатори 618 
биометрични технологии 618 
биткойн 101 138 139 140 141 142 221 
биткойн фючърсни пазари 142 
благосъстояние 37 
Близък Изток 326 
блокчейн 138 140 142 221 617 
блокчейн технологии 141 142 221 617 
БНБ 79 
бобови култури 420 
бойкотиране 211 
борба с корупцията 50 53 
борба с пране на пари 310 
борба с престъпността 263 
борса 151 
борсов срив 149 
борсова търговия 149 
борсови индекси 151 248 
борсово търгувани фондове 148 
бранд стратегии 206 
брашно от рожков 593 
бременност 333 
бренд 384 
брутен външен дълг 222 
брутен вътрешен продукт 4 
брутен премиен приход 355 
брутна добавена стойност 84 
брутна заплата 17 
Булинс АД 348 
бъдещи реалности 59 
България 157 243 261 296 314 325 
България и глобализацията 297 
България и ЕС 20 155 242 244 246 249 251 252 253 297 
България и Румъния 220 225 237 238 259 260 
българска евроинтеграция 244 257 
българска енергетика 404 
българска икономика 155 162 169 232 239 257 
българска индустрия 33 462 
български банки 136 
български гражданин 35 
български домакинства 404 
български застрахователен пазар 355 
български капиталов пазар 150 
български компании 93 
български общини 94 458 
български пенсионни фондове 341 
български публични банки 136 
български региони 245 
български стандарти 556 
български туризъм 190 
българско земеделие 417 
българско право 200 
българско председателство 405 408 
българско производство 414 
българско счетоводно законодателство 488 
българско училище 373 
бърз растеж 160 
бюджет на времето 22 
бюджет на ЕС 251 
бюджет продажби 451 
бюджетен дефицит 253 
бюджетен излишък 253 
бюджетиране 559 
бюджетна политика 96 97 
бюджетни организации 544 549 
бюджетни отношения 96 
бюджетни показатели 95 
бюджетни предприятия 495 
бюджетни процедури 95 
бюджетни разходи 96 97 
бюджетни средства 91 
бюджетно счетоводство 544 
бюджетно-данъчна политика 231 
бюрокрация 53 
В2В 521 
В2С 521 
валута на представяне 507 
валутен курс 396 
валутен риск 139 
валути 275 
валутна търговия 229 
валутно ценообразуване 229 
вградени системи 610 
верига на доставки 616 
вериги за търговия 213 
вероятностно разпределение 248 
вещни субективни права 273 
вещно право 273 
вещно право на България 273 
взаимозависимост 67 329 
взаимоотношения между хората 67 
вземане на решение 450 453 
вземане на решения 456 
вземане на управленско решение 453 456 
вземания 197 
вземания на предприятие 197 
видеонаблюдение 320 
видове застраховки 347 
видове капитализъм 38 
видове киберпрестъпления 300 
винопроизводители 595 
виртуален свят 601 
виртуална валута 101 138 141 142 
виртуални комуникации 599 
виртуални пари 140 
виртуално обучение 371 
високоефективен екип 577 
високотехнологични системи 171 
високотехнологично производства 171 
високочестотна търговия 149 
висше икономическо образование 641 
висше икономическо училище 640 
висше образование 19 375 376 377 378 379 380 381 384 385 638 639 640 641 642 
висше образование в Европа 376 377 378 379 380 381 
Висше търговско училище 25 
висше училище 576 638 639 642 
висши учебни заведения 374 
владение 271 
владения 271 
власт 53 55 
власт и политика 53 
внос на земеделски продукти 418 
внос-износ 217 218 
вноски 280 
военна индустрия 171 
военни конфликти 315 
военнополитически отношения 315 
волатилност 396 
връзки с обществеността 484 
всеобхватен доход 546 
ВУЗ 382 
вузовски дисциплини 344 
въглеродни емисии 204 389 
възвръщаемост на инвестициите 147 341 
възвръщаемост на капитала 534 
възлагане на обществени поръчки 292 294 
възложител 264 
възнаграждения в одитен сектор 535 
възобновяеми енергийни източници 402 
външен контрол 288 
външен одит 79 288 
външен риск 533 
външна оценка 566 
външна търговия 218 
външни фактори 364 
външно осигуряване на качество 376 
външно оценяване 376 
външнотърговски отношения 220 
върховни одитни институции 468 
вътрешен контрол 79 129 469 
вътрешен одит 79 566 568 569 608 
вътрешен одит в банките 79 
вътрешен одит в публичния сектор 568 
вътрешен одитор 568 
вътрешен риск 533 
вътрешна сигурност 309 330 
вътрешна търговия 146 
вътрешни одитори 569 
вътрешнокорпоративен трансфер 282 
газ 226 
газова промишленост 395 
газови коридори 226 
газопроводи 226 
газотранспортни мощности 226 
гаражи за лични автомобили 147 
генезис 157 
географско-информационни системи 395 
геоекологична зависимост 304 
геоикономическо пространство 589 
геополитика на Балканите 307 
геополитическа нестабилност 326 
геополитическа реалност 301 
геополитически интереси 205 589 
геополитически риск 326 
ГИС 395 
глоба 295 
глобален иновационен индекс 246 
глобализация 232 
глобална икономическа криза 66 
глобална криза 63 
глобална сигурност 256 299 303 305 313 
глобална финансова криза 66 
глобални заплахи 303 
глобално банкиране 85 
глобално гражданство 366 
глобално корпоративно управление 519 
ГМО 316 
говедовъдство 422 
говорещи платформи 617 
годишен отчет 549 554 
годишен счетоводен отчет 548 
годишен финансов отчет 487 546 547 548 
годишна данъчна декларация 127 553 
годишна данъчна основа 112 117 
годишна финансова отчетност 549 
годишно данъчно приключване 108 
годишно счетоводно отчитане 549 
Големи данни 27 29 
големи населени места 185 
горски пожари 349 
градска среда 266 267 
градско планиране 241 
градско развитие 241 
граждани на трети държави 282 287 
гражданин 68 
гражданска несигурност 68 
гражданска отговорност 268 350 356 365 
гражданска сигурност 68 
граждански диалог 615 
граждански контрол 615 
граждански протести 386 
гражданско общество 68 
граници на България 330 
граници на отговорност 277 
гранична полиция 330 
графики 375 379 
графичен анализ 64 
гръцка туристическа индустрия 637 
гръцки туристически фирми 637 
гъвкава заетост 70 74 
Гърция 211 637 
даване на подкупи 52 
давност 295 
давностен срок 295 
данни 580 
данни за анализ 580 
ДАНС 102 310 
данък върху дохода 112 
данък върху доходите на физическите лица 112 
данък върху недвижими имоти 127 
данък върху финансовите транзакции 86 
данък върху финансовите трансакции 86 
данък уикенд 129 
данъци 101 103 104 105 106 108 109 112 113 114 115 116 117 118 119 120 122 124 125 138 281 545 
данъци - 2018 119 120 125 
данъци върху доходите 114 116 
данъци върху печелбата 119 
данъци върху разходите 119 
данъци и доходи 101 110 
данъци и такси 122 
данъчен контрол 102 128 129 
данъчен кредит 103 
данъчен мениджмънт 129 
данъчна декларация 101 116 
данъчна конкуренция 111 
данъчна оценка 120 
данъчна реформа 102 595 
данъчна система 126 
данъчна система на ЕС 126 
данъчна система на САЩ 595 
данъчна структура 126 
данъчна хармонизация 98 
данъчни задължения 110 127 281 
данъчни закони 110 121 
данъчни закони и отчетност 110 
данъчни измами 128 558 
данъчни корекции 103 
данъчни модели 126 
данъчни облекчения 101 114 115 
данъчни приходи 242 
данъчни промени 130 
данъчни складове 123 
данъчни спекулации 558 
данъчни ставки 242 
данъчно законодателство 102 121 545 
данъчно облагане 98 104 106 118 120 125 126 127 242 
данъчно облагане и ЕС 98 
данъчно право 130 383 
данъчно признаване 542 
данъчно приключване 2017 108 
данъчно третиране 106 107 119 553 
данъчно третиране на доставки на стоки и услуги 113 
Данъчно-осигурителен кодекс 130 
данъчно-осигурителен контролен процес 130 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 130 281 
двустранна търговия 220 
ДДС 98 99 127 128 
ДДС задължения 99 
ДДС третиране 138 
ДДФЛ 115 
деинвестиране 450 
дейност на предприятието 532 554 
Делегиран регламент 149 
демография на България 34 
демография на населението 34 
демографски данни 34 
демографски характеристики 38 
депониране на отпадъци 394 
депресия 57 
деривати 88 
деривативи 524 
дефиниция 34 
деца-бежанци 261 
Джеймс Бюканън 69 
джоинт венчър 1 
джойнт-венчър 1 
диагностика на бизнеса 199 
диагностичен анализ 21 
диалектика 67 
диалектично единство 67 
диалог 305 
диалогична политика 305 
дивергенция 225 
диверсификационни възможности 346 
диверсификация 346 
дигитализация 605 617 
дигитална валута 138 141 
дигитална икономика 5 
дигитална индустрия 5 
дигитална общност 28 
дигитална среда 598 
дигитална трансформация 580 598 
дигитални близнаци 617 
дигитални маркетингови инструменти 345 
дигитални пари 140 
дигитални технологии 600 605 
дигитални услуги 605 
дигитално общество 605 
диктатура 68 
динамика 92 218 
динамика на дълга 222 
динамика на производството 413 
динамичен модел 569 
динамични модели 160 
динамични редове 30 
динамични способности 447 
дипломатически подход 298 
Директива 2001/29/ЕС 267 
Директива 2014/65/ЕС 149 
Директива 2016/943 ЕС 2 
дискриминация 317 
дискурсивни дейности 211 
дистанционно наблюдение 399 
дистрибуторска дейност 213 
дистрибуторска политика 213 
дистрибуторски компании 213 
дихотомия 58 
длъжностно лице 71 
добиви 412 
добри практики 459 
доброволчество 627 
доверие 175 210 615 
договор за сътрудничество 638 
договори за форуърд 498 
договорни взаимоотношения 378 
доклад 43 48 49 100 434 442 476 501 571 575 591 
доклади от конференция 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 33 64 75 78 98 136 150 196 197 206 217 218 220 237 238 239 240 258 259 260 293 350 354 366 375 390 396 402 411 413 423 436 487 508 524 529 532 577 578 633 635 
докторантски изследвания 375 
докторантура 377 
докторска степен 377 
домашна компютризация 393 
домашни грижи 398 401 
ДОПК 281 
допълнителен труд 73 
допълнителен трудов договор 73 
допълнителни вноски 280 
допълнителни трудови възнаграждения 378 
допълнително задължително пенсионно осигуряване 340 
допълнително пенсионно осигуряване 338 339 344 
доставка на стоки 198 
доставка на услуги 104 
доставки 198 
доход на домакинствата 357 
доход от чужбина 101 
доходи на домакинствата 66 
доходи на физически лица 116 
доходи от други източници 117 
доходи от копаене 138 
доходност 339 
доходност на фондовете 339 
дружество с ограничена отговорност 280 
ДСИЦ 487 
ДФС 86 
дълбочинна структура 599 
дълга памет 396 
дългови плащания 275 
дълголетие 37 
дългосрочни инвестиции 543 
дългосрочно планиране 449 
дълготраен материален актив 539 
дълготрайни активи 109 
дължим данък 112 
държава 329 
държавен бюджет 97 
държавен външен дълг 222 
държавен дълг 96 
държавен капитализъм 38 
държавен фонд 411 
държавен фонд Земеделие 411 
държави членки на ЕС 409 
държавна поддържка 153 
държавни облигации 173 
държавни регулации 381 
държавни трансфери 94 
държавно регулиране 157 361 
държавно управление 55 462 464 
държавно-частно партньорство 449 
е-администрация 623 
е-бизнес 521 
е-образование 371 
е-обучаващи програми 371 
е-обучение 371 
е-търговия 521 
е-управление 621 624 
е-услуги 621 624 
е-участие 621 
е-факторинг 619 
еволюция на мениджмънта 55 
еволюция на развитие 241 
Евразийски икономически съюз 228 
евро 238 
евро зона 238 
евро-зона 238 
Еврозона 222 238 259 
евроинтеграционни процеси 243 
евроинтеграция 89 237 239 240 242 246 249 251 258 259 260 495 
еврокомуникация 642 
Европа 226 255 272 299 
Европа 2020 77 464 
европари 90 
европейска аграрна политика 409 
европейска интеграция 235 239 257 258 
европейска сигурност 318 325 
Европейска сметна палата 468 
европейска стратегия 392 
Европейска стратегия за сигурност 314 
европейска стратегия по заетостта 11 
европейска финансова интеграция 240 
Европейски банков орган 81 
европейски директиви и регламенти за МСФО 488 
европейски застрахователен пазар 250 
Европейски земеделски фонд 237 
Европейски иновационен индекс 246 
европейски капиталови пазари 240 
европейски монетарен съюз 257 
Европейски Омбудсман 262 
европейски проекти 247 565 
европейски региони 236 
Европейски социален фонд 237 
европейски страни 556 
европейски стратегии 304 
европейски структурни фондове 245 
европейски субсидии 409 
европейски счетоводни стандарти 563 
Европейски съюз 28 228 235 261 
Европейски фонд за регионално развитие 237 
европейски фондове 236 237 254 
европейско законодателство 491 
европейско информационно общество 28 
европейско образование 370 
европейско пространство 272 468 
европейско развитие 272 
европейско счетоводно законодателство 488 
европрограми 90 
европроекти 90 
Евростат 29 
Евросъюз 89 
еврофинансиране 89 406 
еврофондове 89 181 236 
еврочленство 20 220 225 244 495 
Египет 65 
египетска икономика 65 
Единен европейски пазар 98 
еднолични търговци 118 
ЕЗФРСР 237 
екзистенциална корупция 53 
екипи 424 577 
екипна дейност 426 
екипна ефективност 577 
екипна организация 424 
екипна работа 577 
екипност 42 
еко-ефективност 390 
еко-профил на компанията 390 
екоефективно управление 437 
екоефективност 437 
екологичен мениджмънт 391 
екологичен отпечатък 390 
екологичен риск 473 475 
екологичен стандарт 630 
екологичен туризъм 630 
екологична ефективност 390 
екологична икономика 187 
екологична сигурност 304 391 395 
екологична стратегия 291 
екологични изследвания 395 
екологични проблеми 304 391 
екологични разходи 501 
екологични технологии 394 
екологично проучване 395 
екология 393 
екомениджмънт 443 
екопредприемачество 470 
експанзия 194 
експанзия на тероризма 57 
експерти 391 
експертни оценки 384 
експлоатационен процес 510 
експорт на газ 226 
експортна специализация 220 
експортна структура 218 
екстремиски организации 57 
електрическа енергия 402 
електроавтомобили 187 
електроенергиен сектор 155 
електроенергийна система 155 
електроенергия 155 402 
електронен документ 411 
електронна инфраструктура 323 
електронна обработка 388 
електронна платформа 388 
електронна проверка 388 
електронна студентска книжка 388 
електронна транзитна декларация 620 
електронна търговия 345 521 607 622 
електронни платежни инструменти 80 
електронни услуги 623 
електронно здравеопазване 400 
електронно здравно досие 400 
електронно кандидатстване 406 411 
електронно общество 623 
електронно правителство 411 623 
електронно правосъдие 265 
електронно управление 623 
елементи на СФУК 293 
елиминиране 540 
елит и маса 56 
елитен спорт 626 
елитна култура 56 
ЕМ алгоритъм 17 
емисионна политика 82 
емпирични данни 375 
Енергиен съюз 155 
енергийна бедност 404 
енергийна безопасност 226 
енергийна ефективност 170 404 
енергийна зависимост 402 
енергийна интензивност 155 
енергийна политика 404 
енергийна политика на ЕС 404 
енергийна сигурност 404 
енергийни интереси 301 
енергийно планиране 458 
енергоемкост 141 
ЕНМ 81 
Еразъм+ 251 
ЕС 20 28 84 98 104 126 157 222 242 251 253 256 304 305 313 314 316 563 611 
ЕС законодателство 191 
есе 639 
ЕСИФ 463 
етерични масла 414 
етерично-маслени култури 414 
етерично-маслени растения 414 
етика в счетоводството 486 
етична култура 569 
етични въпроси на потреблението 211 
етично несъгласие 211 
етично поведение 486 
етично потребление 211 
етническа принадлежност 35 
етнически групи 35 
етнически малцинства 35 
ефективен бизнес 170 
ефективно управление 427 430 
ефективност 339 572 
ефективност в организацията 572 
ефективност на организацията 424 
ЕФМДР 237 
ЕЦБ 81 248 
женска заетост 76 
живак 594 
животински продукти 422 
животновъдна дейност 526 
животновъдство 417 422 
животновъдството в ЕС 422 
животозастраховане 250 354 355 
животозастрахователни дружества 354 357 
жизнен стандарт 37 
жизнен цикъл на иновациите 436 
жизнен цикъл на продукта 192 
жилищни имоти 147 
ЗАДС 123 127 
задължения 281 
задължителни осигурителни вноски 281 335 
задължителни пенсионни фондове 335 
задължително застраховане 286 362 
задължително здравно осигуряване 335 
задължително пенсионно осигуряване 338 
заетост 76 78 252 
заетост в България 282 
заетост на жените 76 
Закон за държавния бюджет 95 
Закон за защита на личните данни 320 
Закон за инспектиране на труда 283 
закон за корпоративно подоходно облагане 554 
Закон за кредитните институции 79 
Закон за малки и средни предприятия 423 
Закон за местни данъци и такси 102 122 
Закон за обществените поръчки 288 
Закон за публичните финанси 91 
Закон за счетоводството 488 507 554 
Закон за счетоводството 2017 545 
закон на Окън 78 
закон на Оукън 78 
законов риск 132 
законодателна рамка 381 
закрила на децата 13 
закрила на работниците 285 
залог 200 
заложено имущество 200 
замразени конфликти 301 315 
замърсители на околната среда 155 
замърсяване на водите 392 
замърсяване на въздуха 155 
замърсяване на морските води 304 392 
замърсяващи технологии 394 
заплаха 234 316 
заплахи 315 328 389 601 
заплахи в информационното общество 601 
заплахи за националната сигурност 51 
заплахи за сигурността 60 306 313 328 616 
заплащане на труда 70 590 
застаряващо население 398 
застраховане 247 342 345 346 347 348 349 350 351 352 353 355 356 357 358 359 360 363 
застраховане в България 350 352 362 
застраховане в Русия 353 
застраховане на рискове 286 
застрахователен агент 343 360 
застрахователен арбитраж 359 
застрахователен бизнес 343 
застрахователен брокер 343 355 
застрахователен интернет маркетинг 345 
застрахователен пазар 249 250 344 347 350 352 353 356 
застрахователен пазар в България 250 
застрахователен портфейл 355 
застрахователен сектор 84 244 348 361 
застрахователна дейност 352 358 
застрахователна индустрия 363 
застрахователна култура 344 357 
застрахователна наука 344 
застрахователна плътност 244 249 
застрахователна сума 286 351 362 
застрахователна щета 362 
застрахователни агенти 352 
застрахователни брокери 342 352 
застрахователни дружества 247 346 351 507 
застрахователни клиенти 359 
застрахователни компании 348 359 
застрахователни нужди 342 
застрахователни обезщетения 249 
застрахователни плащания 354 357 
застрахователни посредници 342 343 360 
застрахователни продукти 342 343 352 360 
застрахователни спорове 359 
застрахователно дружество 352 
застрахователно посредничество 343 
застрахователно проникване 244 249 347 
застрахователно събитие 357 
застраховка Гражданска отговорност 350 356 364 
застраховка Отговорност на превозвача 351 
застраховки 342 
захарни изделия 206 
защита 258 
защита на данни 606 608 616 618 
защита на интелектуалната собственост 596 
защита на информационните системи 612 
защита на личните данни 71 284 300 310 320 
ЗДДС 103 128 
ЗДДС - 2017 109 
ЗДДС - промени 2018 103 113 125 
ЗДДФЛ 108 110 114 117 127 
ЗДДФЛ - изменения 2018 г. 110 116 
здраве 302 
здравен риск 594 
здравен сектор 401 
здравеопазване 49 397 398 399 400 461 
здравеопазване - правен аспект 399 
здравеопазване в България 401 
здравна осигуровка 397 
здравна сигурност 316 
здравна система 397 
здравни застраховки 397 
здравни потребности 397 
здравни разходи 397 
здравно застраховане 354 
здравно обслужване 398 
здравно-социални услуги 398 
здравноосигурени лица 336 
здравноосигурителен контрол 400 
здравноосигурителна вноска 337 
здравноосигурителна система 400 
здравословен живот 203 
здравословен начин на живот 302 
здравословни условия на труд 72 
зелена логистика 214 215 
зелени обществени поръчки 154 
зеленчукови площи 418 
зеленчукопроизводство 413 418 
зеленчуци 418 
земеделие 408 409 420 
земеделие в Полша 420 
земеделска земя 415 421 
земеделска наука 410 419 
земеделски производители 409 411 
земеделски стопани 407 
земеделски стопанства 243 
земеделско стопанство 15 
земеделско училище 410 
ЗЕТ 521 
ЗИДЗДДС 545 
ЗКПО 105 106 118 138 553 
злополука 354 
злополуките като застраховане 354 
ЗМДТ 121 127 
ЗМДТ - 2018 121 
ЗМДТ 2017 122 
ЗМИП 132 
знания 453 
ЗНЗ 287 
ЗОЗ 200 
ЗОП 264 290 292 
ЗОП - изменения 2017 290 
ЗПФ - промени 2017 91 
ЗРР 463 
ЗТМТМ 282 287 
зърнени култури 410 
ивична обработка 416 
идеи 442 
идентифициране на договора 490 
идеологии 58 
ИДЕС 535 
извадка 15 220 
извънредни ситуации 306 
изготвяне на финансови отчети 541 
изисквания за приложение 21 
изкуствен интелект 70 479 484 583 
изкуствен подбор 583 
измами 558 
измами в счетоводството 558 
измерване 472 
измерване на дълга 222 
измерване на иновациите 246 
измерване на инфлацията 173 
измерители 28 
измерители на екипна ефективност 577 
износ и внос 220 
износ на зеленчуци 418 
изпиране на пари 132 310 321 
изпълнение на строеж 264 
изследване на НСИ 17 
изследователска инфрастуктура 312 
източване на ДДС 558 
източници на конфликти 315 
иконометрични модели 21 
икономика 33 67 151 156 159 160 163 170 171 329 347 475 625 
икономика и икономическо развитие 152 
икономика и политика 205 
икономика и финанси 223 
икономика на България 171 
икономика на знанието 70 312 
икономика на Казахстан 586 
икономика на Русия 174 
икономика на Украйна 152 
икономиката в преход 152 
икономикс 63 
икономическа безопасност 231 
икономическа глобализация 61 
икономическа добавена стойност 532 
икономическа интеграция 236 239 242 251 259 260 261 
икономическа криза 93 
икономическа перспектива 174 
икономическа политика 33 62 174 231 
икономическа сигурност 591 
икономическа система 232 
икономическа ситуация 61 
икономическа теория 63 
икономически анализ 450 
икономически аспекти 261 
икономически ефекти 204 
икономически измами 558 
икономически изследвания 21 
икономически интереси 301 
икономически контрол 466 
икономически кризи 61 
икономически мигранти 234 
икономически модели 97 
икономически обстоятелства 205 
икономически оператор 219 
икономически последствия 597 
икономически прогрес 160 
икономически процеси 252 
икономически растеж 78 159 164 181 217 236 239 253 
икономически растеж на България 181 
икономически ръст 97 174 175 
икономически съюз 233 
икономическо въздействие 168 
икономическо развитие 152 167 169 252 260 292 
икономическо сближаване 259 
ИКТ 19 613 
ИКТ в управлението 624 
ИКТ сектор 624 
имигранти 325 
имоти 504 
импортна структура 218 
имуществена отговорност 276 
имущество на търговските дружества 280 
инвентаризиране 624 
инвестиции 136 143 146 252 450 587 
инвестиции в имоти 147 
инвестиционен процес 340 455 
инвестиционен риск 145 339 
инвестиционна активност 26 
инвестиционна политика 143 
инвестиционни източници 146 
инвестиционни проблеми 145 
инвестиционни проекти 146 
инвестиционни стратегии 160 185 
индекс на Моран 16 
индекс на продажби 196 
индекс на човешко развитие 37 
Индекс на щастие 37 
индекси на цените 64 
индивидуален глобален маркетинг 345 
индивидуален социален капитал 471 
индивидуално потребление 66 
индикатори 348 
индикатори за въздействие 588 
Индия 597 
индуктивен метод 38 
индустриална политика 33 
индустриална революция 5 462 
индустриални предприятия 572 
индустриално общество 462 
индустриално производство 33 
индустрия 33 
Индустрия 4.0 462 
инициатива 442 
иновативни практики 470 
иновативни стратегии 202 
иновативно сътрудничество 180 
иновативност 180 
иновации 3 4 153 162 180 246 423 596 
иновации в бизнеса 180 
иновации в индустрията 162 
иновационен капацитет 246 
иновационен мениджмънт 436 
иновационен потенциал 382 
иновационен процес 3 436 
иновационна активност 169 
иновационна дейност 453 
иновационна политика 169 
иновационни предприятия 436 
иновационни стратегии 180 
иновационни финансови алтернативи 221 
иновационни центрове 312 
иновационно поведение 436 
иновационно представяне 246 
иновационно развитие 246 586 
иновация 169 
инспекция 466 
инспекция по труда 283 285 
институт 638 
институции 615 
институционална криза 256 
институция 358 
интеграционни ефекти 239 
интеграционни процеси 226 
интеграция 329 
интеграция в ЕС 259 
интеграция на бежанци 261 325 
интегриран финансов план 92 
интегриране на индивиди 454 
интегрирани отчети 247 
интегрирани услуги 401 
интелектуален капитал 505 
интелектуален потенциал 70 382 
интелектуална собственост 1 2 596 
интелигентни бизнес анализи 617 
интелигентни мрежи 617 
интелигентни системи 481 
интерактивни методи 371 
интеракционен модел 371 
интернет 345 600 607 609 
интернет маркетинг 345 
интернет на нещата 616 
инфлационни очаквания 173 
инфлация 65 66 173 
информатизация 161 
информатизация на икономиката 161 
информационен обмен 327 
информационна война 315 
информационна сигурност 300 310 601 603 612 616 618 
информационни проблеми 633 
информационни ресурси 603 
информационни решения 603 
информационни системи 612 
информационни системи за управление 615 
информационни технологии 19 171 
информационни технологии в образованието 19 
информационни технологии в обучението 19 
информационни технологии и счетоводство 496 
информационно общество 28 70 
информационно осигуряване 521 604 
информационно осигуряване на управлението 519 
информация 476 
инфраструктура 588 
инфраструктурни процеси 165 
инфраструктурни характеристики 38 
ипотека 200 
ИСАК 411 
Ислямска държава 60 307 311 318 326 
ислямски банки 223 
ислямски тероризъм 57 234 
ислямски финанси 223 
исторически извори 6 
историческо наследство 188 189 
историческо развитие 200 
история 410 419 
история на катедрата 531 
история на мениджмънта 55 
история на СА 25 344 638 639 640 641 642 
ИСУН 411 
ИТ индустрия 387 
ИТ образование 387 
ИТ процеси 580 
ИТ решения 580 
ИТ сектор 580 582 
ИТ сигурност 605 
ИТ специалисти 387 582 
ИТ таланти 387 582 
ИТ умения 387 582 
Италия 459 556 638 
кадри 583 
кадрови потенциал 186 636 
кадрови потребности 186 
канали за доставка 203 
канали за реализация 203 622 
кандидатстване за субсидии 411 
капитал 472 552 
капитал във фирмата 534 
капитализация на компаниите 505 
капитализъм 58 
капиталистическа икономика 38 
капиталистическа система 164 
капиталова пенсионна система 341 
капиталова структура 93 
капиталова структура на фирмата 93 
капиталови взаимоотношения 540 
капиталови пенсионни схеми 338 339 
капиталови пенсионни фондове 338 339 341 
капиталово регулиране 133 
касационно обжалване 265 
Каско застраховка 344 
катастрофични събития 349 
катедра ЗСД 344 
катедра счетоводство и анализ 531 
качествени кадри 582 
качество на живот 37 302 
качество на земеделската продукция 412 
качество на образованието 368 
качество на обучение 19 
качество на одита 566 
качество на човешкия капитал 585 
квалификация 77 377 
квалифицирани кадри 70 
кейнсианска теория 61 
кибер заплаха 613 616 
кибер-пространство 606 
кибербезопасност 606 
киберпрестъпления 300 599 609 
киберпрестъпници 603 
киберпрестъпност 599 
киберпространство 599 603 609 613 
киберсигурност 300 323 599 603 606 609 612 613 
кибертероризъм 609 
Кипър 593 
Китай 59 216 230 597 
класификация 493 
класификация на счетоводните рискове 533 
клиент 210 
климатични промени 303 403 
клъстер 604 
клъстерен анализ 38 126 
клъстерен подход в икономиката 447 
ключови принципи 452 
когнитивно моделиране 382 
Кодекс за застраховане 356 360 507 
Кодекс за социално осигуряване 334 
Кодекс на труда 285 
кодиране 610 
кодиране на информацията 610 
коефициент на автодетерминация 30 
коефициент на безработица 75 
коефициент на динамика 26 
коефициент на трудов травматизъм 362 
коинтеграционен анализ 4 
коинтеграция Енгел-Грейнджър 64 
колективна монография 61 81 82 84 85 128 146 207 292 332 385 466 467 473 488 496 500 504 506 507 511 514 519 521 526 528 533 535 555 556 563 567 568 
колективни действия 177 
комерсиализация 626 
компетентност 342 568 
компетентности 77 391 
компетентностнен подход 448 
компютъризация 372 
компютърни вируси 601 609 
комуникационни права 268 
комуникация 476 
Конвенция за борба с корупция 50 
Конвенция за международен превоз 351 
конвергентен подход 347 
конвергенция 225 
конкурентноспособна икономика 153 
конкурентоспособност 4 168 515 625 626 
конкурентоспособност на икономиката 169 
конкурс 639 642 
консенсус 305 
консолидационни процедури 540 
консолидация 540 
консолидиране на отчети 523 540 541 
консолидирани финансови отчети 506 541 
конституционна икономика 69 
конституционни права 320 
конструиране на индекси 248 
контрол 128 358 466 467 468 506 568 
контрол в администрацията 465 
контрол в банките 79 
контрол в публичния сектор 292 
контролен процес 467 506 523 568 
контролинг в застраховането 358 
контролна среда 467 568 
контролни дейности 466 469 
контролни органи 283 
контролни процедури 466 
конференция 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 33 62 64 70 75 76 78 79 98 136 150 169 196 197 206 208 217 218 220 221 222 224 225 231 232 234 237 238 239 240 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 257 258 259 260 291 293 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 350 354 366 375 390 394 396 402 411 413 423 424 436 439 486 487 495 502 508 524 529 532 577 578 633 635 636 
конференция с международно участие 62 70 76 79 169 208 221 222 224 225 231 232 234 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 257 291 424 439 486 495 502 636 
конфликт 59 
конфликт на интереси 52 565 
концептуален модел 604 
концептуални основи 468 
концепция 45 
концесионни права 510 
координация 327 
корелационна зависимост 24 
Корея 364 
корпоративен растеж 363 
корпоративна интеграция 228 
корпоративна комуникация 209 
корпоративна култура 581 
корпоративна отчетност 555 
корпоративна репутация 505 
корпоративна социална отговорност 581 
корпоративна социална политика 445 
корпоративна среда 445 
корпоративно отчитане 518 
корпоративно социално представяне 581 
корпоративно управление 135 519 
корупционен риск 51 
корупционни практики 51 52 294 
корупция 48 50 51 52 53 294 301 
корупция в администрацията 51 
косвени данъци 253 
космическо пространство 59 
Кохезионен фонд 237 245 
кохезионна политика 181 
кохезионни фондове на ЕС 236 
краткосрочно финансиране 529 
крафт напитки 595 
креативен мениджмънт 439 
креативно мислене 440 
креативност 439 440 
кредитен портфейл 561 562 
кредитен риск 133 473 561 562 
кредитни загуби 562 
кредитни институции 79 81 
крива на Kuznets 389 
криза 36 61 
кризи 14 172 235 438 
криминалистика 263 
криптовалута 138 139 140 141 142 221 
криптовалутен балон 139 140 
криптопирамиди 139 
критерии за екипна ефективност 577 
критерии за оценка 376 
критика 256 298 
критична инфраструктура 323 612 
критични ситуации 318 391 
кръгла маса 342 343 344 345 346 347 348 349 351 352 353 355 356 357 358 359 459 460 461 462 463 464 
кръгова икономика 154 156 393 
КСО 581 
култивирани миди 594 
културен капитал 158 
културен туризъм 188 
културно наследство 189 
купуване стоки и услуги 163 
купувач 210 
КФО 506 
кюрдски въпрос 326 
ландшафтна екология 630 
латински език 367 
либерален капитализъм 38 
либерализъм 58 
ливъридж 92 
лидери 39 
лидерска мотивация 39 
лидерски стил 54 
лидерство 40 41 42 43 44 45 46 47 
лидерство в бизнеса 46 
лидерство в организацията 43 47 
ликвиден риск 134 
ликвидна стойност 134 
ликвидни активи 134 
ликвидност 86 
лихвена политика 137 
лихвени проценти 229 
лихвени разходи 105 
лична защита 324 
лични данни 71 284 618 
лични доходи 101 
лично подоходно облагане 242 
лично ползване на активи 109 
личностни характеристики 319 
логистически системи 198 
логистична ефективност 198 
логистична стратегия 216 291 
логистични връзки 216 
логистични центрове 213 
лозаро-винарски сектор 417 
локален анализ на данни 614 
локационен процес 166 
лоялни отношения 210 
лоялност 207 210 584 
луксозни автомобили 364 
Маастрихтски критерии 257 
майнинг 141 
майчинство 335 
макроикономически индикатори 217 
макроикономически показатели 243 
макрофинансиране 87 
макрофинансова стабилност 231 
малки и средни предприятия 240 469 509 604 
малки общини 165 166 
малки предприятия 509 538 
малък бизнес 146 
малък и среден бизнес 635 
манипулиране на търгове 52 
маркетинг 207 208 209 
маркетинг на лоялността 207 
маркетинг на съдържанието 345 
маркетингов анализ 206 
маркетингова ориентация 208 
маркетингова стратегия 291 
маркетингови бази данни 345 
маркетингови инструменти 345 
марксистка теория 61 
масова култура 56 
масова реклама 206 
математически методи в икономиката 23 
материализъм 211 
материални запаси 508 
машиностроителни предприятия 423 
медийна комуникация 268 
медицински спестовни сметки 397 
международен мениджмънт 446 
международен тероризъм 303 310 327 
международна научна конференция 43 48 49 100 237 238 239 240 258 259 260 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 394 434 442 571 575 591 
международна организация 520 
международна сигурност 298 308 
международна търговия 224 229 
Международни одиторски стандарти 466 
международни отношения 305 
международни правни норми 270 
международни разходи 94 
международни спорове 270 
международни стандарти 170 
международни стандарти ISO 170 
Международни счетоводни стандарти 555 556 563 
международни търговски споразумения 258 
международни финансови пазари 248 
международно законодателство 271 
международно ценообразуване 191 
междуотраслови отношения 161 
мекотели 594 
мениджмънт 431 435 436 439 446 454 456 
мениджмънт без граници 431 446 
мениджмънт в екипната дейност 446 
мениджмънт на персонала 9 
мениджмънт на спортни събития 627 
мениджъри 448 
мениджърска дейност 439 448 
мениджърска креативност 439 
мениджърски екип 72 
мениджърско поведение 444 
меркантилизъм 224 
мерки за заетост 11 
мерки за изпълнение 462 
мерки за сигурност 306 
местен бюджет 94 
местна власт 51 143 
местни данъци 111 
местни данъци и такси 111 120 
местни разходи 94 
местни финанси 94 
местни финансови системи 94 
местно икономическо развитие 458 
местно самоуправление 165 
местно управление в България 166 
метаморфози 158 
метод йерархични връзки 23 
метод на Нютон-Рафсон 17 
методи 508 
методи за оценка 390 508 
методи за подбор 381 
методи на анализ 330 
методи на оценка 471 
методи на събиране на данни 330 395 
методика за анализ 500 
методически разработки 458 
методологически аспекти 516 534 
методологически метод 188 
методологически подход 534 
методология на планирането 460 
механизми на стагфлация 65 
мигранти 637 
мигрантска криза 261 
миграционен натиск 294 
миграционна политика 234 
миграционни потоци 637 
миграционни процеси 294 637 
миграционни явления 330 
миграция 234 235 294 322 
миграция в ЕС 60 
миди 594 
микро подход 182 538 
микро равнище 182 
минимална доходност 340 
минимална работна заплата 332 
мирно съвместно съществуване 298 
мита 219 
митническа администрация 219 
митнически контрол 102 
митнически органи 124 
митнически съюз 233 
митническо сътрудничество 330 
младежка безработица 75 
младежка заетост 75 
многомерен анализ 32 
многомерен индекс 32 
многомерна бедност 32 
мобилен маркетинг 209 
мобилни периферни изчисления 614 
мобилни платформи 602 
мобилни приложения 602 
мобилни системи 602 
мобилни технологии 209 
мобилно здравеопазване 399 
модел CARAMELS 348 
модел за оценка 504 
модел на макрофинансиране 87 
модел с корекция на грешка 64 
модел Сибила 181 
модели за анализ 557 
модели за управление 1 
модели на волатилност 396 
модели на компетенции 448 
модернизация 423 
модерно общество 479 
модифициран Блек-Скоулс модел 136 
мозъчни тръстове 177 
монетарен подход 83 
монетаризъм 83 
монетаристична теория 83 
монетарна политика 65 
мониторинг на вземания 197 
Монте Карло симулация 248 346 
морална вреда 268 
морални ценности 67 
морско дело 237 
мостри 113 
МОТ 75 
мотивационно поведение 480 
мотивация 322 454 480 
мотивация на персонала 575 
мотивиране на персонала 574 
МПС 344 
мрежова икономика 70 
мръсни пари 102 310 
МСП 240 462 500 604 635 
МСС 488 543 
МСС 1 567 
МСС 16 504 
МСС 2 508 
МСС 39 197 
МСС 40 504 
МССПС 537 
МССПС 1 528 
МССПС 2 528 
МССПС 32 511 
МСФО 466 488 500 
МСФО 10 506 
МСФО 13 504 
МСФО 3 506 
мултикултурализъм 57 
мултинационални компании 457 
мърчандайзинг 193 195 
мърчандайзови запаси 195 
мюсюлмани 234 
мюсюлманска миграция 234 
мюсюлмански имигранти 223 
надзор 358 466 
надзорен механизъм 81 
наемане на работа 332 
наети лица 17 
наказателно преследване 321 
наказателноправни системи 263 
намаляване на бедността 13 
НАП 101 102 128 
напитки 593 
напускане на сдружение 279 
наркобизнес 311 
наркомания 57 
народно образование 6 
население 347 
насърчаване на заетостта 287 
насърчаване на инвестициите 185 
НАТО 235 297 313 314 315 
научен капацитет 312 
научна дейност 573 
научна дискусия 3 8 9 10 12 39 40 41 42 44 45 46 187 193 194 195 214 215 269 331 374 425 426 427 428 429 430 431 432 433 435 437 438 440 441 443 444 457 474 475 477 478 480 482 483 501 570 574 579 619 
научна мисъл 499 
научни проекти 431 
научно знание 499 
научно изследване 375 
научно-изследователска дейност в СА 25 
научно-практическа конференция 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 33 62 64 70 75 76 78 79 98 136 150 169 196 197 206 208 217 218 220 221 222 224 225 231 232 234 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 257 291 293 350 354 366 375 390 396 402 411 413 423 424 436 439 486 487 495 502 508 524 529 532 577 578 633 635 636 
научноизследователска дейност 380 
Национален застрахователен арбитраж 359 
национален приз 640 
национална данъчна система 98 
Национална здравна стратегия 461 
национална кръгла маса 342 343 344 345 346 347 348 349 351 352 353 355 356 357 358 359 
национална политическа култура 56 
национална правна система 399 
национална сигурност 51 60 297 301 305 306 307 308 309 310 313 314 316 318 320 321 323 324 325 326 327 329 330 
Национални счетоводни стандарти 492 538 556 
национално законодателство 509 
национално пространство 468 
начин на мислене 476 
невнесен членски внос 279 
недвижими имоти 104 147 504 
недвижими имоти в България 147 
недействителност 277 
недеклариран труд 163 
нееквивалентен обмен 224 
нееквивалентна размяна 224 
независим експертен опит 177 
независим финансов одит 535 
независими оценки 463 
независимост 564 565 
неизпълнение на договор 274 
неизпълнение на нормативните изисквания 274 
Неконвенционална парична политика 137 
нелоялна търговия 407 
нематериален актив 503 
нематериални активи 522 
нематериални дълготрайни активи 1 
необлагаеми доходи 108 117 
необходимост от екипи 424 
неокласическа теория 63 
неплатежоспособност 472 
непреки разходи 526 
непрекъснато обучение 580 
непълно работно време 74 378 
неравенство 175 
неравенство на доходите 164 
нерегистрирана икономика 332 
несигурност 299 328 
нестопански маркетинг 208 
несъстоятелност 179 
несъстоятелност на предприятието 567 
неустойка 274 
нефинансова информация 517 
нефинансови предприятия 88 
неформална икономика 159 163 
неформални отношения 570 
нефтена промишленост 395 
НЗА 359 
НЗОК 398 
нова икономика 70 
нова политическа икономия 69 
нови пазари 160 
нови проекти 255 
нови производства 255 
нови технологии 583 
нови членки в ЕС 236 
нормативна рамка 537 
нормативна регламентация 537 
нормативна уредба 377 
нормативни актове 157 
ноу-хау 2 
НСИ 18 75 196 464 590 633 
НСС 32 197 
НССМСП 488 
обезценка на активите 493 
обезценка на активите съгласно МСФО 493 
обезценка на финансови активи 485 
обезщетения 286 356 
обезщетения за майчинство 333 
обезщетения по застраховка 351 
обект и предмет 263 497 
обективност 565 
обем на произведена продукция 413 
обещетение по застраховката 365 
обещетения от ДОО 336 
обжалване 288 
облагане на услуги 99 
облагане с корпоративен данък 98 
област Плевен 423 
областна администрация 578 585 
областни стратегии 462 
облачни бази данни 598 
облачни изчисления 496 
облачни технологии 496 598 
облачни услуги 496 
облачно базирана система 598 
облекчено деклариране 509 538 
обменни курсове 229 
обновяване 423 
оборотен капитал 93 
оборотна ведомост 546 
обработваема земя 421 
обработване на лични данни 71 
обработка на данни 29 284 
образован човек 171 369 
образование 366 368 369 370 372 373 386 
образование в България 373 388 
образование по планиране 459 
образование по туризъм 636 
образователен потенциал 366 
образователни инициативи 312 
образователни потребности 370 
образователни процеси 370 
образователни стратегии 370 
обратна логистика 214 215 
обръщаемост на активите 503 
обучение 367 
обучение по застраховане 342 344 
обучение по математика 19 
обучение по мениджмънт 435 
обучение по планиране 459 
обучение по статистика 19 25 
обучение по счетоводство 385 
обхват на нарушенията 290 
обхват на порфейла 455 
Общ регламент 284 
Обща Бета 144 
Обща селскостопанска политика 405 408 409 
обществени библиотеки 7 
обществени места 267 
обществени поръчки 51 52 264 290 292 294 
обществено здраве 302 399 
община Велинград 635 
община Разлог 628 
общинска администрация 51 
общински дейности 51 
общински приходи 111 
общински финанси 91 
общинско планиране 458 
общност 328 
общо застраховане 348 355 
общозастрахователни компании 348 
общозастрахователно дружество 357 
общуване 482 
одит 466 468 486 565 
одитор 486 567 
одиторска дейност 567 
одиторска преценка 567 
одиторска професия 535 564 
одиторска работа 535 567 
одиторски възнаграждения 535 
одиторски екип 565 
одиторски услуги 564 
околна среда 204 389 391 
окрупнени парцели 415 
окупация 386 
омбудсмана в България 262 
онлайн 607 
онлайн активност 625 
онлайн деклариране 101 
онлайн пазаруване 209 622 
онлайн платформа 375 607 
онлайн плащане 622 
онлайн търговия 607 620 622 
онлайн уроци 372 
ООП 407 
ОП Транспорт 587 
опазване на околната среда 154 394 
ОПЕК 205 
оперативен бюджет 451 
оперативен ливъридж 92 
оперативен отчет 450 
оперативна дейност 512 
оперативни документи 462 
оперативни програми 20 237 245 462 
оперативни проекти 20 
операционен риск 132 
ОПИК 462 
опитни станции 410 
оповестяване на информацията 494 509 
оптимизационен модел 23 
оптимизизиране на ресурси 401 
оптимизиране на разходите 398 
оранжерийно зеленчукопроизводство 418 
организации с нестопанска цел 208 
организационна архитектура 481 
организационна ефективност 427 
организационна култура 433 481 
организационна политика 441 
организационна привлекателност 581 
организационни аспекти 516 
организационни механизми 634 
организационно развитие 41 44 
организационно структуриране 578 
организация 426 477 579 
организация и управление 449 
организация на бизнеса 446 
организирана престъпност 301 321 
органично земеделие 420 
осигурени лица 338 513 
осигурителен доход 334 
осигурителен пазар 344 
осигурителен стаж 336 
осигурителна вноска 101 
осигурителна култура 344 
осигурителни вноски 332 333 337 
осигурителни рискове 341 
осигуряване 335 336 337 
осигуряване на качеството 376 
осигуряване при майчинство 333 
основни компетенции 385 
ОСП 243 258 405 407 408 409 415 417 421 
ОСП на ЕС 31 243 258 408 409 417 
отговорност 452 
отличителни знаци 569 
относителна бедност 176 
отпадъци 393 
отпадъчни води 594 
отпуск за майчинство 333 
отраслова структура 252 
отрасъл 33 
отрицателни лихви 137 
отсрочени активи 542 
отсрочени пасиви 542 
отчет за паричните потоци 450 546 
отчет за печалбата 546 
отчетна информация 487 
отчетни разходи 276 
отчетническа отговорност 276 
отчетност и счетоводство 526 
отчитане 529 
отчитане на вземания от клиенти 544 
отчитане на инвестиции 543 
отчитане на капитала 530 552 
отчитане на собствения капитал 551 552 
офис сектор 479 
офисът на бъдещето 479 
официална статистика 27 
офлайн магазин 625 
охранителна дейност 324 
охранителни системи 320 
оценителски процес 463 
оценка 1 
оценка на активи 247 
оценка на бизнеса 23 
оценка на въздействието 157 168 389 
оценка на дейностите 532 
оценка на ефективността 532 
оценка на лоялността 207 
оценка на пасиви 247 
оценка на предприятие 23 
оценка на рентабилността 557 
оценка на риска 72 472 473 
оценъчна политика 463 
оценъчни показатели 222 
оценяване 136 576 
оценяване на дългосрочни финансови активи 543 
оценяване на риска 613 
ОЧИС 306 312 
пазар на акции 151 
пазар на електроенергия 141 
пазар на земеделски земи 31 415 
пазар на месо 422 
пазар на млечни продукти 422 
пазар на недвижими имоти 147 
пазар на петрол 205 
пазар на труда 11 70 75 76 239 287 
пазар на труда в България 75 
пазарен актив 203 
пазарен анализ 26 
пазарен тренд 26 
пазарен хаос 149 
Пазарна Бета 144 
пазарна демокрация 57 
пазарна икономика 67 
пазарна манипулация 149 
пазарна структура 86 
пазарни злоупотреби 149 
пазарни рискове 407 
пазарни условия 192 
пазаруване 201 
панорамни снимки 266 
пари 131 
паричен бюджет 451 
парична политика 82 
парично-кредитен механизъм 231 
парично-кредитна политика 83 
парникови газове 403 
партньорски отношения 627 
патентна информация 161 
патентни пулове 1 
пейзажни фотографии 266 267 
пенсионна политика 95 
пенсионна система 338 341 
пенсионна система в България 341 
пенсионни фондове 338 339 340 341 513 
пенсионно осигуряване 340 
пенсионно осигуряване в България 338 340 
пенсионноосигурителни дружества 339 
периодична отчетност 487 
периодично счетоводно отчитане 487 
периферни изчисления 614 
периферно оборудване 614 
периферно устройство 614 
персонал 575 579 584 
персонализиран подход 372 
персонализъм 372 
петролен пазар 205 
петролна индустрия 395 
пивоварна индустрия 595 
планински курорти 631 
планиране 459 460 461 462 463 464 
планиране в Германия 459 
планиране в Европейския съюз 459 
планиране на работна сила 461 
планова дейност 459 460 
планова икономика 154 
планова култура 460 
планова система 460 
планови документи 459 461 462 463 464 
планови практики 460 
планови региони 245 
пластмасови опаковки 392 
пластмасови отпадъци 392 
платежна сметка 514 
платежни операции 514 
платежно нареждане 514 
платежоспособност 133 
Платежоспособност I 361 
Платежоспособност II 247 346 360 
платена форма 535 
плащане 138 
плододаващи трайни насаждения 412 
плодопроизводство 412 
плосък данък 102 
плурализъм 58 63 175 
поведение на купувача 210 
поведенчески характеристики 182 
поверителност 608 
повторно използване 392 
подаване на документи 411 
подбор на академичен състав 381 
подбор на кадри 583 
подбор на мениджъри 448 
подбор на персонал 381 
позитивно изкупуване 211 
позициониране на бранд 384 
позициониране на висшето образование 384 
показатели 576 
покупателна сила 131 
ползвател на застрахователни услуги 360 
ползи 260 
ползите от екипите 424 
политика 54 329 592 
политика за сигурност 304 308 
политика на диалог 305 
политика на доходите 95 
политика на ЕС 241 
политика на планиране 462 
политика на сигурност 298 307 
политика по заетостта 11 
политическа корупция 51 52 
политическа култура 56 
политическа марка 592 
политическа реклама 592 
политическа система 68 
политически взаимоотношения 301 
политически идеологии 58 
политически имидж 592 
политически контрол 211 
политически мениджмънт 54 55 
политически престъпления 303 
политически стил 54 
политически съюз 256 
политическо бъдеще 256 
полски трудов пазар 234 
Полша 234 
понятия 14 471 
портфейлен мениджмънт 455 
посещаемост 629 
последващи оценки 551 
последствия от кризата 36 
постматериализъм 211 
потребители 163 621 
потребителска задоволеност 212 
потребителска лоялност 207 
потребителска удовлетвореност 196 
потребителски цели 29 
потребителско поведение 163 182 207 
потребителско търсене 156 
потребление 212 
потребление на енергия 389 402 404 
почви 416 
почви в България 416 
почвозащитни мерки 416 
почвозащитни технологии 416 
почвообработка 416 
пояснителни бележки 548 
ППЗОП 290 
права на гражданите 265 
права на гражданите на ЕС 262 
права на човека 262 265 
правен интерес 278 
правен режим 320 
правен статут 377 
правна уредба 360 
правни аспекти 274 620 
правни инструменти 50 
правно основание 277 
правно регламентиране 324 
правно регулиране 465 
право 465 
право и икономика 157 
право и общество 265 
право на лична сфера 268 
право на строеж 107 
практически аспекти 109 
практически примери 115 
пране на пари 311 
превенция 132 321 468 
предварителен мениджмънт 456 
предизвикателства 27 347 
предмет на дейност 497 
предмет на криминалистиката 263 
предприемаческа дейност 635 
предприемачество 470 471 635 
Предприемачество 2020 462 
предприятия в ликвидация 547 
предприятия от публичния сектор 528 
предприятия с нестопанска цел 547 
представяне на финансови отчети 528 
презастраховане 348 360 361 
преки данъци 100 
преки инвестиции 146 
преки чуждестранни инвестиции 143 
прекратяване на членство 279 
премиен приход 351 
премийна вноска 551 
преобладаваща тенденция 26 
преоценка 504 
преподаване във ВУЗ 380 
преподаване на икономикс 63 
преподаване по статистика 25 
преподавателска дейност 25 
преподавателски състав 576 
преработвателна промишленост 422 
прехвърляне на вземания 197 
преход 217 
приватизационни резултати 184 
приватизационни сделки 184 
приватизация 184 
приватизация в България 184 
привлечен капитал 536 
привличане на специалисти 582 
приемащи страни 261 
признаване на активи 511 
признаване на нематериални активи 521 522 
признаване на обезценки 485 
признати разходи 490 
приложение на данни 27 
принципи на ЕНМ 81 
принципно базирани стандарти 489 
приобщаващо образование 366 370 
природен газ 403 
природни бедствия 303 349 
приспособителен потенциал 573 
присъединяване към Еврозоната 238 
присъединяване към ЕС 238 260 
прихващане 275 
приходи и разходи 542 
приходи на държавата 82 
приходи от престъпна дейност 321 
причини за бедността 184 
причини за появата 61 
проверка 466 
провизии 550 
прогнозиране на пазарен тренд 26 
програма Образование 2030 366 
програмен бюджет 585 
програми за заетост 11 
продавач 210 
продажба на застраховки 342 
продажба на земя 421 
продажби 203 560 
продукти 193 
продуктов портфейл 206 
продуктова линия 206 
продуктова структура 250 355 
продуктови стратегии 206 
продуктово позициониране 209 
проектна дейност 453 
проектни предложения 411 
производителност на труда 171 
производни финансови инструменти 524 
производствен бюджет 451 
производствен процес 212 
производствен ресурс 212 
производствен сектор 212 
производствена дейност 453 
производствена стратегия 291 
производствена функция 259 
производствени клъстери 447 
производствени рискове 407 
производство 33 
производство на електроенергия 402 
производство на етерични масла 414 
производство на зеленчуци 418 
производство на стоки 212 
промени 122 
промишлено производство 172 
пропаганда 317 
пространствен анализ 16 
пространствена автокорелация 16 
протекционизъм 174 224 
протести 386 
противодействие на тероризма 309 
противопоставяне 67 
проучване 510 
професии и длъжности 77 
професионална етика 486 
професионална етика на счетоводителите 486 
професионална подготовка 342 
професионални задължения 378 
професионални компетенции 385 448 
професионални пенсионни фондове 338 
професионални стандарти за вътрешен одит 568 
професионални стандарти и сертификати 568 
професионални умения 569 
професионално обучение 342 
професионално равнище 70 
професионално развитие 378 
професия 71 
професори 378 
пруденциален надзор 81 
пряко облагане 98 
психологически аспект 317 319 
психологически профил 322 
психологически типове 319 
психология 322 
психология в организацията 9 
психология на потребителя 156 
психология на потребностите 156 
психология на тероризма 322 
психология на управлението 453 
ПТП 356 
публикационна дейност 268 
публичен облак 598 
публичен сектор 291 293 394 463 468 528 537 563 566 
публична администрация 291 
публична сигурност 468 
публични блага 100 
публични институции 484 
публични компании 71 
публични политики 463 
публични приходи 253 
публични средства 292 
публични финанси 91 
публични финанси в България 91 
публично достъпна информация 428 
публично оповестяване 381 
публично управление 55 428 
публично-частно партньорство 394 511 
ПЧП 511 
пълна себестойност 500 
пътна инфраструктура 587 
пътни произшествия 356 
работа по външно съвместителство 73 
работа по Интернет 607 
работен екип 454 
работещи бедни 176 
работещи лица 335 
работна сила 75 76 461 
работни заплати 378 
работни процеси 582 
работно време 378 
работодател 72 
равенство в здравеопазване 302 
равнище на доходите 176 
равновесие 328 
равновесно състояние 328 
радикален ислям 57 307 
радикализация 315 
раждаемост 34 
раждане 333 
развитие 157 232 
развитие на бизнеса 446 
развитие на градовете 241 
развитие на предприятието 424 
развитие на презастраховане 361 
развитие на проектната дейност 312 
развитие на регионите 245 
развитие на селските райони 237 243 406 409 593 
развитие на селското стопанство 31 
развитие на технологиите 597 
развитие на туризма 634 
развитие на човешки потенциал 586 
развитие на човешките ресурси 578 
разговор 482 
разделяне на дружества 123 
размер на заплатите 17 
размита логика 382 
разплащания 198 
разплащателен механизъм 514 
разпределение на богатствата 164 
разпределение на доходите 17 
разпределение на средствата 245 
разрешаване на спорове 621 
разходи за амортизации 539 
разходи за амортизация на активи 539 
разходи за застраховка 364 
разходи за продажба 500 
разходи на домакинства 66 
разходи на държавата 82 
разходи-ползи 157 
разчети 529 
райониране 633 
рапица 420 
расизъм 317 
расови предразсъдъци 317 
растеж на БВП 78 
растениевъдство 410 419 
рационален избор 69 
ре-индустрализация 462 
реален икономически растеж 253 
реална икономика 82 260 
ревизия 466 
регион 382 
регионализация на икономиката 167 
регионална икономика 167 
регионална иновационна система 382 
регионална интеграция 236 
регионална образователна система 382 
регионална политика 165 166 
регионална политика на ЕС 236 
регионална сигурност 303 
регионална статистика 20 
регионални изследвания 16 
регионални инвеститори 143 
регионални инвестиционни инструменти 143 
регионални индекси 248 
регионални различия 252 
регионални структури 18 
регионално планиране 460 
регионално развитие 20 382 463 633 
региони 165 
регистрация на МПС 121 
регистрация по ЗДДС 103 125 
Регламент (ЕС) 2016/679 284 
регресионни модели 74 471 
регулаторна среда 344 353 
регулаторни механизми 183 
регулации 351 
регулация 183 
регулиран пазар 183 
регулиране на икономиката 168 
регулиране на цените 205 
резерви 551 
резултативна променлива 24 
резюме 3 8 9 10 12 39 40 41 42 44 45 46 187 193 194 195 214 215 269 331 374 425 426 427 428 429 430 432 433 435 437 438 440 441 443 444 457 474 475 477 478 480 482 483 570 573 574 579 619 
рейтинг 384 
рейтинг на вузовете 384 
реклама 592 
рекламен слоган 592 
реколтирани площи 413 
рекреативни индустрии 22 
рекреация 22 
рентабилност 557 560 
рентабилност на продажбите 560 
реорганизация 18 
репутационен риск 132 384 
репутация 384 
респонденти 375 
рефлексивен мениджмънт 456 
рефлексивно управление 456 
реформа в образованието 368 
рециклиране на пластмаси 392 
рециклираща икономика 154 
рибарство 237 
римско право 200 
риск 232 467 533 568 608 613 
риск анализи 611 
риск в счетоводството 533 
риск на работното място 72 
рисков портфейл 346 
рискове 27 
рискови активи 87 
рискови модули 346 
рисково-базиран подход 467 568 
ритейл компании 201 
ритейл сектор 201 
роботи 597 
роботизация 479 597 
рожков 593 
рожкови дръвчета 593 
ролята на България 60 
ротация 564 
румънска икономика 239 
Русия 167 176 228 230 235 368 
руска икономика 177 
руски газ 226 
ръководители на катедрата 431 
ръководство на фирмите 40 
С2С 521 
СА 3 9 11 12 15 16 17 19 20 21 24 25 26 27 28 30 33 62 64 75 76 78 98 150 159 169 193 195 196 197 206 215 218 224 225 242 244 249 250 251 252 253 293 331 333 340 342 343 344 350 351 352 354 355 356 365 366 374 390 413 423 425 427 428 430 431 432 433 435 436 437 439 440 441 443 444 455 459 460 461 463 464 475 482 483 486 487 495 501 508 544 549 573 574 577 585 619 633 635 
СА докторант 18 44 45 46 194 291 321 357 375 398 402 411 429 474 478 502 524 529 532 578 579 
СА магистър 8 39 40 248 
СА студент 10 41 42 136 269 300 426 438 477 480 570 
саморегулиране 353 
саниране 155 
САПАРД 411 
САЩ 59 157 230 316 363 
сборник доклади 43 48 49 100 183 185 254 270 271 272 273 274 275 276 289 342 343 344 345 346 347 348 349 351 352 353 355 356 357 358 359 434 442 445 470 484 501 571 572 575 591 620 
сборник доклади от конференция 62 70 76 79 169 208 221 222 224 225 231 232 234 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 257 291 424 439 486 495 502 636 
сборник научни статии 4 5 80 88 99 129 131 133 134 135 137 144 145 148 153 168 178 179 191 288 465 472 485 489 490 491 492 493 494 497 499 503 505 509 510 512 513 515 516 517 518 520 522 523 525 527 530 534 537 538 539 557 559 560 564 565 566 587 596 611 634 
сборник резюмета 3 8 9 10 12 39 40 41 42 44 45 46 187 193 194 195 214 215 269 331 374 425 426 427 428 429 430 431 432 433 435 437 438 440 441 443 444 457 474 475 477 478 480 482 483 570 573 574 579 619 
сборник с доклади 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 367 394 459 460 461 462 463 464 
световен ред 230 
световна икономика 230 
световна криза 63 
световна политика 227 230 
световна финансова криза 84 
световно общество 227 
светът 230 
свиневъдство 422 
свищовска община 432 
свищовски училища 25 
свобода на панорамата 267 
свобода на словото 268 
свободен пазар 536 
свободна практика 282 
свободно време 22 
свободно общество 255 
сдружения с нестопанска цел 279 
себестойност на селскостопанска продукция 526 
сезонна заетост 282 287 
сезонни работници 287 
секторни стратегии 462 
секюритизация 611 
секюритизация на банковите активи 611 
секюритизиране 611 
селекция 410 419 
селско стопанска политика 405 
селско стопанство 31 405 406 
селско стопанство в България 31 243 
селскостопанска наука 410 419 
селскостопанска политика 258 407 
селскостопанска политика на ЕС 258 407 
селскостопанска продукция 526 
селскостопански пазар 258 
семейни помощи 13 
сенчест банков сектор 87 
сенчеста банкова система 87 
сенчести дейности 87 
сенчесто банкиране 87 
сертификат Зелена карта 356 
СЗО 461 
сива икономика 159 321 332 
сиви практики 332 
сигурност 298 299 300 303 304 306 307 308 313 314 315 318 320 323 324 325 328 329 394 481 601 613 
сигурност в туризма 324 
сигурност в уеб 300 
сигурност на данните 284 
сигурност на държавата 298 299 300 302 306 311 312 313 318 325 
сигурност на организацията 481 
СИДДО 127 
силово застраховане 358 
симулационни модели 145 
симулационно моделиране 145 
синдикални организации 380 
синтетична репликация 148 
синя карта на ЕС 282 287 
система 358 
система за възнаграждения 590 
система за национална сигурност 308 
система за планиране 459 
системен мениджмънт 584 
системен подход 481 
системен подход в управлението 481 
системи за управление 293 
системи за управление и контрол 293 
системи за финансово управление 293 
ситуации 439 
ситуации в управлението 439 
скали на измерване 24 
скрита икономика 332 
слаба форма на ефективност 150 
сливане на фирми 123 
служби за обществен ред 327 
служби за сигурност 327 
смесени разпределения 17 
смесено обучение 372 
СМР 264 
смъртност 34 
собствен капитал 144 450 536 552 
София 189 629 
софтуерен модел 604 
софтуерен модул 604 
софтуерни грешки 610 
софтуерни платформи 610 
софтуерни решения 602 
софтуерни технологии 602 
софтуерно инженерство 602 
социалдемократически концепции 58 
социалдемокрация 58 
социален капитал 158 471 
социален сектор 260 
социален статус 164 
социализъм 58 
социаллиберална идеология 58 
социална адаптация 8 
социална диференциация 227 
социална еволюция 227 
социална закрила 13 
социална защита 13 14 333 
социална здравна вноска 397 
социална здравна политика 397 
социална организация 481 
социална отговорност 12 262 
социална политика 10 62 176 
социална сигурност 302 
социална система 227 
социална среда 331 483 
социална сфера 62 
социална цена 365 
социални дейности 10 
социални иновации 12 
социални платформи 199 
социални плащания 14 
социални последствия 597 
социални права 14 
социални практики 331 
социални промени 322 
социални рискове 333 
социално безпокойство 234 
социално благополучие 302 
социално включване 13 
социално дело 344 
социално здравно осигуряване 397 
социално и здравно осигуряване 397 
социално неравенство 57 
социално обслужване 398 
социално осигурителна система 332 
социално осигуряване 332 333 334 336 337 
социално осигуряване - 2017 335 
социално осигуряване - 2018 334 336 337 
социално осигуряване в България 332 334 
социално отговорни практики 581 
социално подпомагане 13 
социално подпомагане в България 13 
социално управление 465 
социално-демографска структура 35 
социално-демографски характеристики 35 
социално-икономическо развитие 302 
СПА концепция 190 
СПА туризъм 190 
СПА център 190 
специалист 71 
специалност право 383 
специфични дейности 512 
спиртни напитки 595 
споделена икономика 202 
спорт 626 627 
спортен мениджмънт 626 627 
спортни събития 627 
спортно финансиране 626 
способ за търговия 149 
способи на контрол 300 
справедлива стойност 503 504 
сравнителен анализ 94 250 402 631 632 
сравнителна информация 631 
сравнителна перспектива 260 
сравнителна характеристика 215 
среден добив 413 
средно образование 368 
средно претеглена стойност 508 
среднопретеглена цена 93 
среднопретеглена цена на капитала 93 
среднопретеглени разходи 93 
средства от ЕС 245 
срочен трудов договор 74 378 
СС 2 508 
стабилизационна политика 508 
стагнация 256 
стагфлация 65 
стандарти 170 468 
стандарти за безопастност 610 
стандарти за счетоводна отчетност 555 
стандарти на БИС 601 
стандартизация 527 
стандартизация на счетоводството 528 563 
стандартизирани модели 490 
стандартизирани процеси 490 
стандартна икономика 154 
статии 134 178 485 490 493 505 510 512 513 517 518 520 523 559 
статистика 15 18 21 22 24 25 27 29 
статистика в икономиката 16 26 
статистика на бедността 32 
статистика на животновъдството 31 
статистика на земеделските стопанства 15 
статистика на индустрията 22 
статистика на иновациите 411 
статистика на растениевъдството 31 
статистика на туризма 22 
статистическа значимост 30 150 
статистическа институция 18 
статистическа информационна система 464 
статистическа информация 18 20 29 464 633 
статистическа школа 25 
статистически анализ 30 31 32 38 
статистически анализи 17 
статистически въпросник 15 
статистически годишник 33 
статистически данни 22 354 413 464 
статистически метод 578 
статистически методи 21 23 24 
статистически показатели 26 402 
статистически съвкупности 17 
статистически цели 633 
статистическо изучаване 350 
статия 489 497 499 516 522 525 527 530 534 539 
статус в заетостта 76 
статус на оператор 219 
статут 378 
статут на бежанец 261 
стипендианти 641 
стипендии Буров 641 
стойност 210 
стойност на парите 131 
стойност на парите във времето 131 
стойностно-базиран модел 532 
стокова валута 229 
стокова структура 218 
стокови групи 220 
стокообмен 225 
Столична община 188 629 
Стопанска академия 25 638 639 640 641 642 
стопански контрол 466 
страни от Европейския съюз 88 94 
страни от ЕС 88 230 
страни-членки на ЕС 222 
стратегии за растеж 363 
стратегиите във фирмата 269 
стратегическа дейност 269 
стратегическа конкуренция 153 
стратегически документи 462 
стратегически документи на ЕС 462 
стратегически заплахи 60 
стратегически мениджмънт 430 452 
стратегически планови документи 464 
стратегически решения 429 
стратегически риск 455 
стратегически техники 574 
стратегически цели 578 
стратегическо планиране 460 461 463 
стратегическо съответствие 578 
стратегия 135 292 
стратегия Европа 2020 11 
стратегия за насърчаване 462 
стратегия за ренесанс 462 
стратегия на ЕС 392 
стресови ситуации 448 
строителен процес 264 
строителни материали 264 
строителство 264 
структура на доходите 66 
структура на земеделските стопанства 31 
структура на икономиката 167 
структурен модел 96 
структурна анкета 15 
структурна политика 181 
структурни изменения 354 
структурни различия 250 355 
структурни реформи 590 
структурни фондове на ЕС 236 
студена война 329 
студент на годината 640 
студенти 386 639 
студентка от СА 640 
студентска научна сесия 183 185 254 270 271 272 273 274 275 276 289 367 445 470 484 572 620 
студентски практики 75 
субсидиарна закрила 261 
СФУК 293 
сценариен мениджмънт 447 452 453 
сценариен подход 452 
сценарии 447 452 
сценарийно планиране 452 
счeтоводно отчитане 107 489 491 492 498 499 501 520 530 531 536 540 541 542 543 544 545 546 548 549 550 551 553 554 596 
счетоводен анализ 561 562 
счетоводен баланс 450 494 
счетоводен мениджмънт 515 
счетоводител 486 
счетоводителска професия 486 
счетоводна интерпритация 514 
счетоводна информационна система 519 
счетоводна информация 502 514 519 
счетоводна наука 497 536 
счетоводна нормативна уредба 488 
счетоводна отчетност 105 533 
счетоводна политика 492 508 
счетоводна практика 521 
счетоводна рамка 522 
счетоводна регламентация 522 
счетоводна система 516 
счетоводна сметка 375 
счетоводна теория 521 536 
счетоводни аспекти 532 
счетоводни записвания 498 544 
счетоводни измами 558 
счетоводни компетенции 385 
счетоводни методи 553 
счетоводни отчети 105 
счетоводни правила 548 
счетоводни принципи 488 
счетоводни системи 556 
счетоводни сметки 498 544 552 
счетоводни стандарти 489 491 524 562 
счетоводни статии 550 
счетоводни цели 521 
счетоводно законодателство 492 545 
счетоводно отчитане 106 504 511 521 529 
счетоводно признаване на разходи 542 
счетоводно третиране 107 
счетоводство 375 385 486 495 496 521 529 547 
счетоводство в публичния сектор 563 
счетоводство на бюджетното предприятие 495 
счетоводство на застрахователните дружества 507 
счетовооден анализ в банките 561 
събиране на данни 375 395 
събиране на информация 330 
съвременни тенденции 85 
съвременно общество 67 600 
съгласуваност на резултати 23 
съдебна практика 295 
съдебна реформа 383 
съдружници 278 
създаване на стойност 450 
съкратени финансови отчети 494 
сътрудничество 175 
същност 308 466 
Т-статистика 217 
творческа индустрия 1 
творчески отпуск 378 
теология 456 
теоретични концепции 27 
теория на контрола 467 568 
теория на обществения избор 69 
териториални структури 18 
терминология 34 
терор 309 319 
терор и тероризъм 319 
тероризъм 57 234 298 305 306 309 310 311 315 319 322 325 327 
терористи 310 319 322 
терористичен риск 234 
терористични действия 309 
терористични заплахи 57 60 299 322 327 330 
терористични организации 57 
тест за единичен корен 64 
технико-технологично равнище 423 
техническо предложение 264 
технологии 597 600 
технологичен сектор в България 387 
технологична стратегия 291 
технологични промени 70 
технологични ресурси 154 
технологично базирани услуги 598 
технологично базирани фирми 598 
типология на земеделски стопанства 31 
тирания 68 
ТНК 316 
товарни автомобили 529 
товарни превози 529 
толерантност 175 
традиционно банкиране 85 
традиционно земеделие 593 
транзакционни разходи 86 
транзит 226 
транзитни системи 226 
трансакционен сектор 172 
трансакционна издръжка 172 
трансгранична корупция 50 
трансгранична търговия 98 
трансгранично сътрудничество 330 
транснационален бизнес 228 
транснационални корпорации 519 
транспорт 90 588 589 
транспортен риск 351 
транспортна дейност 351 
транспортна политика 589 
транспортна свързаност 589 
транспортна система 588 
транспортна стратегия 216 
транспортни процеси 165 
транспортно-логистичен пазар 216 
транспортно-спедиторска дейност 216 
трансферно ценообразуване 191 520 
трансфертни цени 191 
трансформиране 87 
трафик на бежанци 325 
трафик на наркотици 311 
трафик на хора 325 
трети лица 281 
труд 70 
трудов договор 332 
трудов пазар 11 76 260 287 
трудов пазар в България 76 287 
трудов потенциал 586 
трудов стаж 73 
трудов травматизъм 286 
трудова заетост 11 74 75 76 287 
трудова злополука 286 362 
трудова миграция 282 287 
трудова мобилност 282 287 
трудови договори 378 
трудови правоотношения 73 285 
трудови спорове 283 
трудово законодателство 282 283 
трудово законодателство в България 283 
трудово право 283 
тръжна процедура 289 
тръжни документи 289 
тръстове за инвестиции 147 
ТТИП 316 
туризъм 22 188 190 629 632 634 635 636 637 
туризъм в България 633 
туристическа безопасност 324 
туристическа дестинация 190 
туристическа дестинация България 190 
туристическа индустрия 22 634 636 
туристически бизнес 635 
туристически кадри 636 
туристически капацитет 630 
туристически обекти 324 
туристически предприемачи 635 
туристически предприятия 635 
туристически сектор 190 324 633 
туристически услуги 631 
туристическо място 631 
туристическо образование 636 
туристическо обслужване 189 630 632 
туристическо предлагане 628 631 
туристическо предприятие 632 
туристическо развитие 188 189 629 
туристическо райониране 633 
туристическо търсене 189 628 
туроператори 628 
туроператорска дейност 628 
туроператорски продукт 628 
тълпа 317 
търгове 289 
търговия 149 198 199 201 202 204 277 622 
търговия за всеки 201 
търговия и право 149 
търговия онлайн 625 
търговия с криптовалута 140 
търговска политика 224 
търговска себестойност 500 
търговска сфера 213 
търговска тайна 2 
търговски агент 210 
търговски банки 132 133 134 352 472 485 561 
търговски банки в България 485 
търговски вериги 194 199 
търговски връзки 228 
търговски организации 208 
търговски потоци 220 
търговски предприятия 146 
търговски сделки 277 
търговско дружество 278 
търговско право 278 279 
търговско правоотношение 278 
търговско предприятие 200 436 
търговско салдо 218 
търговци 621 
търсене на ренти 69 
увеличаване на капитала 280 
удължено работно време 332 
уеб приложения 602 
уеб решения 602 
украинска икономика 152 
Украйна 226 
умения 77 
умствен труд 70 
универсални пенсионни фондове 338 
университети 382 384 
университетско образование 383 
УНСС 531 
управление 1 54 433 439 
управление на активи 47 340 
управление на асортимента 196 
управление на банките 525 
управление на бизнеса 182 450 
управление на вземанията 619 
управление на възнагражденията 590 
управление на данни 608 
управление на доставките 199 
управление на заплатите 590 
управление на интелектуалните активи 1 
управление на интелектуалния капитал 1 
управление на капитала 93 
управление на качеството 591 
управление на клъстерите 604 
управление на маркетинга 196 
управление на миграцията 294 
управление на оборотния капитал 93 
управление на образованието 373 
управление на обучението 373 
управление на организацията 570 
управление на отпадъците 204 393 
управление на пенсионни фондове 338 340 
управление на персонала 584 
управление на портфейла 455 
управление на проекти 432 
управление на промяната 580 
управление на процеса на подбор 381 
управление на риска 284 407 467 473 476 524 568 613 
управление на риска в банките 473 
управление на риска в земеделието 407 
управление на транснационални корпорации 519 
управление на фондовете 338 
управление на човешки ресурси 380 425 581 586 
управление на човешкия фактор 481 
управленска дейност 54 
управленска дискретност 363 
управленска идеология 456 
управленска концепция 358 
управленска отговорност 293 
управленска парадигма 452 
управленска политика 578 585 
управленски инструменти 584 
управленски компетенции 385 
управленски контрол 466 
управленски механизми 576 
управленски модели 374 
управленски органи 62 449 
управленски решения 512 
управленски риск 453 
управленски средства 559 
управленски стил 54 584 
управленски счетоводен анализ 559 
управленско решение 434 478 503 
управленско счетоводство 502 525 
управленско-счетоводни инструменти 525 
усвояване на средствата от ЕС 237 
условия за развитие 634 
условия на труд 72 286 378 
условни активи 550 
условни задължения 550 
устойчив растеж 217 
устойчиво развитие 303 304 338 344 366 403 443 
устойчиво развитие на транспорта 588 
устойчивост на предприятието 517 
устойчивост на стрес 448 
усъвършенстване 528 
учебни програми 385 
учене 369 
учене през целия живот 369 
учене чрез действие 369 
училищни бюджети 368 
уязвими групи 13 
фактори за кризата 36 
факторинг 529 
факторингова сделка 529 
факторна променлива 24 
федерализъм 256 
физическа репликация 148 
физически лица 47 118 
физически труд 70 
философски въпроси 385 
филтриране на данни 618 
финанси 89 90 223 
финансиране на здравеопазването 397 
финансиране на земеделието 406 
финансиране на МСП 240 
финансиране на науката 419 
финансиране на образованието 373 
финансиране на партии 52 
финансиране на предприятията 529 
финансиране на тероризма 132 310 311 321 
финансиране от европейски фондове 251 
финансиране от ЕС 251 
финансиране по програма 251 
финансов анализ 178 179 450 
финансов контрол 466 
финансов ливъридж 92 450 
финансов мениджмънт 515 
финансов отчет 547 551 552 
финансов отчет на предприятията 107 
финансов пазар 173 232 
финансов резултат 532 
финансов риск 473 524 
финансов риск мениджмънт 473 524 
финансов сектор 84 260 
финансова интеграция 240 251 257 361 
финансова информация 247 
финансова криза 82 93 
финансова оптимизация 240 
финансова отчетност 518 555 
финансова подкрепа 13 411 
финансова полиция 102 
финансова рамка 90 
финансова реформа 257 
финансова сигурност 468 
финансова система 321 450 
финансова стабилност 257 348 361 
финансова стратегия 291 
финансова устойчивост 135 
финансови активи 197 
финансови изисквания 451 
финансови измами 80 
финансови източници 62 
финансови инструменти 221 498 524 
финансови операции 451 
финансови отчети 247 450 451 494 507 513 517 523 528 537 540 541 558 
финансови отчети на застрахователите 507 
финансови отчети на предприятията 528 
финансови пазари 151 
финансови потоци 231 
финансови престъпления 80 
финансови прогнози 451 
финансови ресурси 401 
финансови решения 450 
финансови сделки 86 
финансови системи 94 
финансови средства 167 
финансови транзакции 86 
финансови услуги 99 
финансово застраховане 343 
финансово компенсиране 349 
финансово оздравяване 91 
финансово отчитане 506 527 532 
финансово разузнаване 321 
финансово счетоводство 502 526 
финансово сътрудничество 251 
финансово управление 91 477 502 
финансово управление и контрол 95 
финансово-иконометричен анализ 217 632 
финансово-икономическа интеграция 249 
финансово-икономическа криза 63 
финансово-счетоводна дейност 515 531 
финансово-счетоводна информация 507 
Финландия 459 
фирмена култура 444 
фирмени подходи 425 
фискален контрол 128 
фискална децентрализация 111 
фискална корупция 52 
фискална политика 65 82 231 253 
фискална политика на България 82 
Фондация Буров 641 
Фондация Еврика 642 
фондов пазар 173 
форми на търговия 202 
форсайт-компетенции 447 
форсайт-подход 447 
форуърд 498 
франчайзинг 474 
франчайзинг бизнес 474 
фундаментален подход 518 
фундаментални причини 61 
функции на ЕНМ 81 
функции на счетоводството 516 
функции на трансфера 78 
функционализъм 256 
функционална валута 507 
функционални стратегии 291 
хабилитиране 377 380 
хакери 601 
хармонизация на стандартите 491 
ХВП 254 
хеджиране на риска 88 
ХЕП 150 
хибридна среда 613 
хибридна стратегия 315 
хипотеза 363 
хипотеза за ефективни пазари 150 
хора с увреждания 13 
Хоризонт 2020 251 
хотелиерски бизнес 502 
хотелиерство 502 
храни 316 408 
храни от растителен произход 593 
хранителни продукти 594 
хранително-вкусова индустрия 593 595 
хранително-вкусова промишленост 254 
Хърватия 556 
цели 366 
цели на организацията 429 
цели на фирмата 478 
цена 210 
цена на биткойн 140 
цена на енергията 404 
цена на земя 421 
цена на придобиване 504 
цена на финансиране 144 
цени на земеделски продукти 412 
цени на земеделските земи 415 
цени на одиторски услуги 535 
цени на петрола 205 
ценни книжа 87 
ценности 8 386 
ценностна криза 256 
ценова стратегия 192 
ценови позиции 131 
ценови решения 192 512 
ценообразуване 192 229 
ценообразуваща стратегия 192 
централна банка 83 
Централна и Източна Европа 236 
централни банки 137 
ЦИЕ 236 
цифров единен пазар 28 
цифрова икономика 161 600 
цифрова информация 606 
цифрови информационни технологии 161 
цифрови обществени услуги 28 
цифрови технологии 28 161 255 600 
цифровизация 255 
цифровизирана икономика 255 
частно потребление 66 
черна икономика 159 
Черно море 304 594 
чернозем 421 
Черноморски регион 297 301 305 306 307 312 313 314 315 326 
черноморско икономическо сътрудничество 312 
честотна променливост 26 
четвърта индустриална революция 5 
читалищна дейност 6 
читалищно дело 6 
читалищно образование 6 
членки на ЕС 113 
членство в ЕС 259 
човешки капитал 158 
човешки капитал в България 186 
човешки потенциал 586 
човешки ресурси 312 585 586 
човешки фактор 441 483 586 613 
човешко здраве 594 
човешко развитие 158 
човешко същество 328 
чуждестранни банки в България 84 
чуждестранни инвестиции 394 
чуждестранни физически лица 127 
чуждоезиково обучение 367 
Швеция 459 
шоколад 203 
щети по горите 349 
Югоизточна Европа 163 
Южна Азия 299 
юридическо образование 383 
ябълка 412 
ядрена енергетика 403 
Япония 449 
80 годишен юбилей 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 33 64 75 78 98 136 150 196 197 206 217 218 220 293 350 354 366 375 390 396 402 411 413 423 436 487 508 524 529 532 577 578 633 635 
ADF 217 
B2G 521 
Bancassurance 352 
BG40 150 
BGREIT 150 
BGTR30 150 
Big Data 27 29 182 
BitCoin 138 139 140 141 142 221 
CIA 568 
Cloud Computing 496 
CMR 351 
COSO 469 
DESI 28 
DPO 71 
EPSAS 563 
ERM 2 238 
ERP система 604 
ESCO 77 
EVA 532 
EVA анализ 532 
EVA модел 532 
FIAPARCH 396 
FIFO 508 
FIGARCH 396 
FSI 348 
GTD 57 
IAS 555 556 
ICO 140 
IPSAS 563 
ISCO 77 
Johansen cointegration test 217 
Litecoin 221 
mining 138 
MSA 397 
OECD 246 
PaaS 496 
peer-to-peer 138 
QuestionPro 375 
SCR 346 
SeeLinX 248 
SeeLinX EWI 248 
SOFIX 150 
Solvency II 247 
SQL заявки 604 
USALI система 502 
VECM 217