НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп Г 62 Сс

Вуцова, Албена и др.  Възможни мерки за подобряване финансирането на науката / Албена Вуцова, Емил Митов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2016, с. 59-78. 

  

Сист. No: 70622

Интелектуална собственост

- 2 -

Сп С 494

Петров, Петър.  Задължение на интернет-посредниците за защита на правата върху интелектуална собственост / Петър Петров. // Собственост и право, 2017, N 7, с. 76-84. 

  

Сист. No: 70821

Иновации - научен аспект

- 3 -

Сп Г 62 Сс

Вуцова, Албена и др.  Навлизане на нови пазари и пазарни ниши / Албена Вуцова, Емил Митов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2016, с. 47-67. 

  

Сист. No: 70662

- 4 -

Сп П 89 тп

Дамянова, Лилия.  Инновационная инфраструктура в национальной инновационной системе / Лилия Дамянова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 6, с. 77-87. 

  

Сист. No: 71046

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 5 -

Сп Б 44 б

Бузов, Вихрен.  Билиотеките като социална кауза / Вихрен Бузов. // Библиотека, XXIV, 2017, N 3, с. 102-104. 

  

Сист. No: 70712

- 6 -

Сп Б 44 б

Тотоманова, Антоанета и др.  За новото стандартно издание на Универсалната десетична класификация на български език / Антоанета Тотоманова, Александра Дипчикова. // Библиотека, XXIV, 2017, N 3, с. 180-197. 

  

Сист. No: 70715

ФИЛОСОФИЯ

- 7 -

Сп Г 62 Сс

Седларски, Теодор и др.  Изплъзващата се цел на щастието / Теодор Седларски, Желю Панайотов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2016, с. 293-316. 

  

Сист. No: 71019

- 8 -

Сп Ф 515

Рашева-Мерджанова, Яна.  Относно философския учебен текст - между "даденото" и "хоризонтите" и тяхната интерпретация / Яна Рашева-Мерджанова. // Философия, XXVI, 2017, N 2, с. 161-178. 

  

Сист. No: 1179

Психология

- 9 -

Сп Г 62 Сп

Върбанова, Силвия.  Процесът на изграждане на идентичността / Силвия Върбанова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2016, с. 123-145. 

  

Сист. No: 70604

- 10 -

Сп Г 62 Сс

Пеовски, Владимир.  Поведенчески модели на участниците в политическия обмен / Владимир Пеовски. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2016, с. 217-246. 

  

Сист. No: 71004

- 11 -

Сп Ф 515

Богданов, Димитър.  Как да овладеем своя гняв преди той да н ие овладял / Димитър Богданов. // Философия, XXVI, 2017, N 2, с. 205-221. 

  

Сист. No: 70574

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 12 -

Сп Н 32 тх

Илиев, Петкан.  Църковната икономика: теоретични основи и емпиричен анализ / Петкан Илиев. // Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, 2017, с. 111-150. 

  

Сист. No: 70975

- 13 -

Сп Н 326 ВУСИ

Славов, Пламен.  Поклонничество в съвременния ислям - между традицията и сигурността / Пламен Славов. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2016, с. 149-196. 

  

Сист. No: 70628

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 14 -

Сп Г 621 ВСУ

Банкова, Иванка.  Конфликти на прехода и социално сближаване / Иванка Банкова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2015, с. 209-223. 

  

Сист. No: 17643

Статистика

- 15 -

38035

Костов, Стоян и др.  Статистически анализ на брутния вътрешен продукт на Република България / Стоян Костов, Тодор Тодоров. // Юбилеен алманах : Научни изследвания '96 : Т. 1 - : Т. 6. Информатика, статистика, приложение на математически методи в икономиката. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 149-187. 

  

Сист. No: 70539

- 16 -

Сп И 503 и

Ламбова, Маргарита.  За "репрезентативните" извадки и тяхната "обосновка" / Маргарита Ламбова. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 2, с 172-197. 

  

Сист. No: 70722

Демография и население

- 17 -

Сп С 57 б

Минчев, Веселин.  Емиграцията от България след 1989 г. - оценки и дестинации / Веселин Минчев. // Списание на Българската академия на науките, CXXX, 2017, N 3, с. 27-34. 

  

Сист. No: 70767

Демографска политика

- 18 -

Сп Г 62 Сс

Карагьозова-Маркова, Кристина.  Застаряване на населението и влияние върху дългосрочния растеж / Кристина Карагьозова-Маркова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2016, с. 151-180. 

  

Сист. No: 70644

Демография на България

- 19 -

Сп Н 326 ту

Калоянов, Тодор.  Извънбрачната раждаемост в Р България - тенденции и териториални различия през периода 1995-2015 г. / Тодор Калоянов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2017, с. 11-34. 

  

Сист. No: 70968

Жизнено равнище на населението

- 20 -

Сп Г 621 КИА

Шатарова, Десислава.  Анализ на доходите, разходите и потреблението на домакинствата в България през 2015 г. / Десислава Шатарова. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 104-118. 

  

Сист. No: 70647

Социология

- 21 -

Сп А 562

Йорданова, Елена и др.  Етика и компетентност в управлението / Елена Йорданова, Десислава Алексиева, Йоана Петрова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 206-230. 

  

Сист. No: 17615

- 22 -

Сп С 547

Иванчева, Людмила.  Основни фактори за трансформациите в ролята и социалните функции на науката в съвременното "общество на знанието" / Людмила Иванчева. // Социологически проблеми, XLIX, 2017, N 1-2, с. 333-359. 

  

Сист. No: 71018

- 23 -

Сп С 547

Кескинова, Донка.  Клъстерният анализ в социологията / Донка Кескинова. // Социологически проблеми, XLIX, 2017, N 1-2, с. 378-393. 

  

Сист. No: 71024

- 24 -

Сп С 547

Маринова, Цветелина и др.  Земеделският кооперативен кредит в България от Османския период до Първата световна война / Цветелина Маринова, Николай Неновски. // Социологически проблеми, XLIX, 2017, N 1-2, с. 360-377. 

  

Сист. No: 71023

- 25 -

Сп С 547

Шафраниец, Кристина.  "Завива ли надясно" младото поколение от посткомунистическите страни? Анализ на избрани случаи / Кристина Шафраниец. // Социологически проблеми, XLIX, 2017, N 1-2, с. 306-332. 

  

Сист. No: 71017

- 26 -

Сп Ч Q 12

Battaglini, Marco.  Public Protests and Policy Making / Marco Battaglini. // The quarterly journal of economics  (Oxford), 2017, N 1, с. 485-549. 

  

Сист. No: 70904

Социално поведение. Социална психология

- 27 -

Сп Г 62 вх

Дишкова, Мария.  Какво знаем за трафика на хора / Мария Дишкова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 69-79. 

  

Сист. No: 71032

Макроикономика

- 28 -

46269

Гаргов, Ваньо.  За критиката на неокласическата теория и нейните онтологични основи / Ваньо Гаргов. // Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г. : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса 24 юни 2016 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 76-89. 

  

Сист. No: 70972

- 29 -

46269

Канев, Димитър.  Критиката на поведенческата икономика: подмяна или усъвършенстване на неокласическата парадигма / Димитър Канев. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 90-101. 

  

Сист. No: 70992

- 30 -

46269

Колев, Калоян.  Глобалната икономическа криза и поведенческият икономикс / Калоян Колев. // Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г. : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса 24 юни 2016 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 188-198. 

  

Сист. No: 71014

- 31 -

46269

Минчев, Дянко.  Дерегулирането - научна заблуда на неокласиката или удобна идеологическа доктрина / Дянко Минчев. // Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г. : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса 24 юни 2016 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 157-165. 

  

Сист. No: 71001

- 32 -

46269

Ножаров, Щерьо.  Деформации в цикличността - времето на икономическия пост-аутизъм / Щерьо Ножаров. // Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г. : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса 24 юни 2016 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 166-177. 

  

Сист. No: 71005

- 33 -

46269

Пешев, Петър.  Роля на приложната икономика в предотвратяване на нова Голяма депресия / Петър Пешев. // Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г. : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса 24 юни 2016 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 178-187. 

  

Сист. No: 71009

- 34 -

46269

Рангелова, Росица и др.  Неолиберализмът при прехода към пазарна икономика в България / Росица Рангелова, Григор Сарийски. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 145-156. 

  

Сист. No: 70997

- 35 -

46269

Славенков, Боян.  Защо говорим за криза в икономическата наука и какво е нашето участие в нея? / Боян Славенков. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 122-132. 

  

Сист. No: 70995

- 36 -

46269

Сотирова, Екатерина.  Идеите на Лудвиг фон Мизес и ефективността на съвременната парична политика / Екатерина Сотирова. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 133-144. 

  

Сист. No: 70996

- 37 -

46269

Тодоров, Вениамин.  Информационна асиметрия и световната финансова криза / Вениамин Тодоров. // Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г. : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса 24 юни 2016 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 199-210. 

  

Сист. No: 71015

- 38 -

46269

Чипев, Пламен Д.  Сакрален ли е неокласическият икономически модел? / Пламен Д. Чипев. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 111-121. 

  

Сист. No: 70994

- 39 -

46269

Чобанова, Росица.  Икономическите алтернативи според Жан Тирол - носител на Нобелова премия по икономика за 2014 г. / Росица Чобанова. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 102-110. 

  

Сист. No: 70993

Математически методи в икономическите науки

- 40 -

Сп Т 87 В

Николаев, Росен.  Някои нови виждания относно хиперболичното оптимиране / Росен Николаев. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2016, с. 243-291. 

  

Сист. No: 70677

Икономически теории. Учения и школи

- 41 -

Сп П 89 тп

Бадрунов, Сергей.  Дж. М. Кейнс и новое индустриальное общество второго поколения / Сергей Бадрунов. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 7, с. 25-33. 

  

Сист. No: 71039

- 42 -

Сп П 89 тп

Васильев, В.  Управление инновациями: базовые теории и направления / В. Васильев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 5, с. 117-125. 

  

Сист. No: 70575

- 43 -

Сп А 582

Кацарски, Иван.  Аристотел и потенциалът на една статусна теория на размяната / Иван Кацарски. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 3, с. 106-117. 

  

Сист. No: 70839

- 44 -

Сп А 582

Шаламанов, Стоян.  Икономически ефекти от раздробяване на собствеността / Стоян Шаламанов. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 3, с. 118-126. 

  

Сист. No: 70840

Политическа икономия

- 45 -

Сп А 582

Найденов, Георги.  Ценност или стойност - Г. Бакалов срещу Д. Благоев / Георги Найденов. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 3, с. 127-139. 

  

Сист. No: 70841

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 46 -

Сп Г 62 вх

Стоянов, Евгений Н.  Концептуални предпоставки и възможности при усъвършенстване на човешкия фактор / Евгений Н. Стоянов. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 119-122. 

  

Сист. No: 71038

- 47 -

Сп Т 871

Цоневски, Веселин.  Оценка на резултатите от въвеждане на система за управление на дейността по безопасност и здраве при работа : Разяснение / Веселин Цоневски. // Труд и право, XXVI, 2017, N 7, с. 56-65. 

  

Сист. No: 70818

- 48 -

Сп С 57 б

Чобанова, Росица.  Повишаването на производителността на труда и ефективността на използването на ресурсите - основен проблем / Росица Чобанова. // Списание на Българската академия на науките, CXXX, 2017, N 3, с. 18-26. 

  

Сист. No: 70766

Трудови отношения

- 49 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Митове и факти в трудовото право : За трудовите злополуки / Андрей Александров. // Труд и право, XXVI, 2017, N 8, с. 14-17. 

  

Сист. No: 71028

- 50 -

Сп Т 871

Иванова, Мария.  Общи характеристики и специфични особености на системите за заплащане на труда / Мария Иванова. // Труд и право, XXVI, 2017, N 8, с. 42-54. 

  

Сист. No: 71031

Трудови договори

- 51 -

Сп Т 871

Алексиева, Десислава.  Трудов договор срещу облигационен договор при наемане на работа / Десислава Алексиева. // Труд и право, XXVI, 2017, N 8, с. 18-25. 

  

Сист. No: 71029

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 52 -

Сп Н 326 ВУСИ

Дечев, Теодор.  Пазарът на труда - конфликти и заплахи за европейската сигурност / Теодор Дечев. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2016, с. 69-108. 

  

Сист. No: 70627

- 53 -

Сп Т 871

Димитрова, Елка.  Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност : Коментар / Елка Димитрова. // Труд и право, XXVI, 2017, N 6, с. 71-73. 

  

Сист. No: 70553

- 54 -

Сп Т 871

Тодорова, Атанаска.  Облекчаване на процедурата за достъп на чужди работници до българския трудов пазар / Атанаска Тодорова. // Труд и право, XXVI, 2017, N 7, с. 66-69. 

  

Сист. No: 70819

- 55 -

Сп И 503 и

Цанов, Васил и др.  Развитие и определяне на минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи в България / Васил Цанов, Георги Шопов. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 2, с. 3-40. 

  

Сист. No: 70718

- 56 -

Сп Ч Q 12

Labor Markets and Poverty in Village Economies . // The quarterly journal of economics  (Oxford), 2017, N 2, с. 811-870. 

  

Сист. No: 70908

- 57 -

Сп И 503 и

Unemployment and a Stock – Flow Model on the Labour Market in the Republic of Macedonia . // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 2, с. 41-63. 

  

Сист. No: 70723

Безработица

- 58 -

Сп А 562

Приобщаващият бизнес - инструмент за намаляване на бедността и социално включване  / Анастасия Марчева и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 66-94. 

  

Сист. No: 70669

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 59 -

Сп Ф 531 п

Земеделската земя - една добра възможност за инвестиции . // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 6, с. 81-83. 

  

Сист. No: 70555

- 60 -

Сп С 494

Куртева, Стойка.  Кои земеделски земи се наричат "бели петна" и каква е правната им уредба / Стойка Куртева. // Собственост и право, 2017, N 7, с. 38-45. 

  

Сист. No: 70820

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 61 -

В К 263

Босев, Росен.  Ако искате да имате фирмата си, платете в биткойн / Росен Босев. // Капитал, XXV, N 28, 14-20 юли 2017, с. 32-33. 

  

Сист. No: 70683

- 62 -

В К 263 d

Запрянов, Йоан.  Стартъпи залагат все повече на криптовалути за събиране на капитал : Новият модел крие големи рискове от измами, предупреждава доклад на Autonomous / Йоан Запрянов. // Капитал Daily, VII, N 109, 19 юли 2017, с. 17. 

  

Сист. No: 70729

- 63 -

В К 263

Нейчев, Николай.  Как да харчим по-евтино електронните пари : Все повече алтернативи на банковите разплащания позволяват да се спестяват такси и да се намали рискът от измама / Николай Нейчев. // Капитал, XXV, N 26, 30 юни-06 юли 2017, с. 78-79. 

  

Сист. No: 70552

- 64 -

В К 263

Стоянов, Николай.  Въпроси и отговори за борда / Николай Стоянов. // Капитал, XXV, N 26, 30 юни-06 юли 2017, с. 14-16. 

  

Сист. No: 70550

- 65 -

В К 263

Червенкова, Румяна.  Майката на борда / Румяна Червенкова. // Капитал, XXV, N 26, 30 юни-06 юли 2017, с. 16-17. 

  

Сист. No: 70551

- 66 -

Сп Н 326 ту

Асенов, Емил.  Особености на новата регулаторна рамка за превенция срещу манипулирането на финансовите пазари в Европейския съюз / Емил Асенов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2017, с. 57-76. 

  

Сист. No: 70970

- 67 -

Сп Т 87 В

Донев, Калю и др.  Програмно бюджетиране и ефективност на финансовия контрол / Калю Донев, Руслана Димитрова. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2016, с. 7-58. 

  

Сист. No: 70673

- 68 -

Сп Н 326 ВУСИ

Льондев, Атанас.  Валутният борд в България / Атанас Льондев. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2016, с. 7-35. 

  

Сист. No: 70624

- 69 -

Сп Г 621 ВСУ

Славов, Здравко.  Многокритериалната оптимизация и модела на Марковиц в модерната теория на портфейла / Здравко Славов, Ирена Станева. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2015, с. 41-83. 

  

Сист. No: 17619

- 70 -

Сп Ч Q 12

Benmelech, Efraim et al.  The Real Effects of Liquidity During the Financial Crisis: Evidence from Automobiles / Efraim Benmelech, Ralf R. Meisenzahl, Rodney Ramcharan. // The quarterly journal of economics  (Oxford), 2017, N 1, с. 317-365. 

  

Сист. No: 70902

- 71 -

Сп Ч Q 12

Fiscal Policy and Debt Management with Incomplete Markets . // The quarterly journal of economics  (Oxford), 2017, N 2, с. 617-663. 

  

Сист. No: 70907

- 72 -

Сп Ч J 80 f

Mueller, Philippe et al.  Exchange Rates and Monetary Policy Uncertainty / Philippe Mueller, Alireza Tahbaz-Salehi. // The Journal of Finance  (New York), 72, 2017, N 3, с. 1213-1253. 

  

Сист. No: 70846

- 73 -

Сп Ч Q 12

Muir, Tyler.  Financial Crises and Risk Premia / Tyler Muir. // The quarterly journal of economics  (Oxford), 2017, N 2, с. 765-809. 

  

Сист. No: 70911

Финанси

- 74 -

Сп А 562

Андреев, Николай.  Роля на фискалната и макропруденциалната политика на Европейския съюз в кризисния и посткризисния период / Николай Андреев. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 289-317. 

  

Сист. No: 70626

- 75 -

Сп А 562

Божинов, Божидар и др.  Предизвикателства пред банковото финансиране на жилищното строителство / Божидар Божинов, Несрин Узун. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 65-91. 

  

Сист. No: 70608

- 76 -

Сп Г 62 Сс

Златинов, Димитър.  Два подхода за анализ и оценка на краткосрочните ефекти от взаимодействието между прилаганата антикризисна фискална и парична политика / Димитър Златинов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2016, с. 81-99. 

  

Сист. No: 70667

- 77 -

Сп А 562

Конвергентен подход за анализ на риска и доходоността на капиталовите пазари в ЕС-28  / Андрей Захариев и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 7-35. 

  

Сист. No: 70606

- 78 -

Сп Г 62 Сс

Седларски, Теодор и др.  Поведенчески публични финанси / Теодор Седларски, Гергана Димитрова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2016, с. 235-254. 

  

Сист. No: 70650

- 79 -

Сп И 502

Александров, Александър.  Конкурентите на биткойн / Александър Александров. // Икономика, 2017, N 75, с. 36-37. 

  

Сист. No: 70783

- 80 -

Сп И 502

Колева, Яна.  Добре дошле в бъдещето на банките / Яна Колева. // Икономика, 2017, N 75, с. 34-35. 

  

Сист. No: 70782

- 81 -

Сп И 502

Манолов, Бисер.  Манията "Биткойн" / Бисер Манолов. // Икономика, 2017, N 74, с. 36-37. 

  

Сист. No: 70736

- 82 -

Сп И 502

Манолов, Бисер.  Умерен растеж на Световната икономика / Бисер Манолов. // Икономика, 2017, N 75, с. 32-33. 

  

Сист. No: 70781

- 83 -

Сп И 50 м

Площаков, Илия.  Появата на ФинТех фирмите - предизвикателство и шанс за банките / Илия Площаков. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 4, с. 124-142. 

  

Сист. No: 70751

- 84 -

Сп И 502 д

Симеонов, Стефан.  Методика за анализ на тренда в борсовата активност, базирана на индикаторните сигнали и честотната променливост / Стефан Симеонов. // Икономика 21  (Свищов), 7, 2017, N 1, с. 24-44. 

  

Сист. No: 70600

- 85 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  [Двайсет] 20 години с тесните обувки на валутния борд / Татяна Явашева. // Икономика, 2017, N 75, с. 28-30. 

  

Сист. No: 70780

Корпоративни финанси

- 86 -

Сп Г 621 КИА

Конарев, Асен и др.  Управление на паричните потоци в корпоративните финанси / Асен Конарев, Снежинка Константинова. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 161-169. 

  

Сист. No: 70660

Данъци. Такси. Налози

- 87 -

657/С/Н 267

Янкова, Мина.  Данъчно третиране и документиране за целите на ДДС на търговия от друга държава-членка на ЕС, с трета страна и търговия от трета страна към трета страна от фирма, регистрирана в България / Мина Янкова. // Наръчник на икономиста 2017 : Кн. 1-7 [7]. - Пловдив : Плутон-1, 2017, с. 15-18. 

  

Сист. No: 70756

- 88 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана.  Данъчно третиране на отклонението от данъчно облагагане по реда на чл. 16, ал. 3 от ЗКПО по отношение на симулативните сделки / Цветана Янкова. - Пловдив : Плутон-1, 2017, с. 27-28. 

  

Сист. No: 70757

- 89 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана.  Данъчно третиране по ЗКПО на отклонението от данъчно облагане при липса на икономическа обоснованост на сделката / Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2017 : Кн. 1-7 [7]. - Пловдив : Плутон-1, 2017, с. 29-32. 

  

Сист. No: 70758

- 90 -

Сп С 953 п

Гекова, Валентина.  Документиране и облагане на разходите за превозни средства / Валентина Гекова. // Счетоводство плюс, 2017, N 8, с. 11-14. 

  

Сист. No: 70860

- 91 -

Сп Б 973

Данъчни преференции и облекчения по закона за корпоративното подоходно облагане . // Бюджетът, 26, 2017, N 9, с. 47-60. 

  

Сист. No: 70854

- 92 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Третиране по ЗДДС на получавани субсидии от земеделските производители / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 6, с. 49-52. 

  

Сист. No: 70545

- 93 -

Сп С 953 п

Кондарев, Ивайло.  Неперсонифицираните дружества - третиране по ЗДДС след промените в закона от началото на 2017 г. / Ивайло Кондарев. // Счетоводство плюс, 2017, N 8, с. 1-7. 

  

Сист. No: 70859

- 94 -

Сп Ф 531 п

Мермерска, Людмила.  Данъчно третиране на субсидии на физически лица, извършващи дейност, свързана със селско стопанство / Людмила Мермерска. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 6, с. 34-41. 

  

Сист. No: 70541

- 95 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Давност при глобите по Закона за административните нарушения и наказания / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 7, с. 51-57. 

  

Сист. No: 70833

- 96 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  ДДС за доставки на стоки с монтаж и инсталиране от или за сметка на доставчика / Лиляна Панева. // Актив, 2017, N 7-8, с. 37-40. 

  

Сист. No: 70471

- 97 -

Сп Ф 531 п

Попова, Евгения.  Особености и нови моменти в данъчното облагане на придобитите от местни физически лица доходи от лихви / Евгения Попова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 6, с. 42-48. 

  

Сист. No: 70542

- 98 -

Сп Ф 531 п

Попова, Евгения.  Особености при прилагане на новото условие - липса на публични задължения, за ползване на данъчни облекчения по реда на ЗДДФЛ / Евгения Попова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 7, с. 42-47. 

  

Сист. No: 70830

- 99 -

Сп А 454

Попова, Евгения.  Задължение за деклариране на предоставени / получени заеми от физически лица / Евгения Попова. // Актив, 2017, N 7-8, с. 43-45. 

  

Сист. No: 70851

- 100 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Отчитане на годишните корекции на ползван данъчен кредит за стоки, включително недвижими имоти, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на ЗДДС / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 7, с. 16-26. 

  

Сист. No: 70826

- 101 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Особености при подоходното облагане на кооперациите, кооперативните предприятия и предприятията на земеделски производители / Цветан Станкулов. // Актив, 2017, N 7-8, с. 20-27. 

  

Сист. No: 70847

- 102 -

Сп Ф 531 п

Тихолов, Стефан.  За недопустимостта на производството за установяване на данъчни задължения по чл. 109 ДОПК / Стефан Тихолов. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 6, с. 61-73. 

  

Сист. No: 70549

- 103 -

Сп Ф 531 п

Узунова, Красимира.  Статут на местата за паркиране според промените в Закона за устройството на територията / Красимира Узунова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 6, с. 57-60. 

  

Сист. No: 70548

Държавни заеми. Държавни дългове

- 104 -

Сп Ч Q 12

Debortoli, Davide et al.  Optimal Time-Consistent Government Debt Maturity / Davide Debortoli, Ricardo Nunes, Pierre Yared. // The quarterly journal of economics  (Oxford), 2017, N 1, с. 55-102. 

  

Сист. No: 70900

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 105 -

В Б 254

Станчев, Ивайло.  Първи сме в ЕС по интернет разговори и последни по онлайн банкиране / Ивайло Станчев. // Банкеръ, XXIV, N 27, 7-14 юли 2017, с. 25. 

  

Сист. No: 70591

- 106 -

Сп В 986

Василева, Ваня.  Ценова динамика на банковите потребителски кредити в България / Ваня Василева. // Вътрешен одитор, XIII, 2016, N 2, с. 20-26. 

  

Сист. No: 70872

- 107 -

Сп П 89 тп

Мусаев, Расул и др.  Государственная политика развития банковской деятельности в Китае: региональный аспект / Расул Мусаев, Д. В. Клешко. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 5, с. 44-50. 

  

Сист. No: 70572

- 108 -

Сп Б 254 и

Чанкова, Мария.  Капитал и ликвидност на банките в ЕС - след въвеждане на новата регуларна рамка / Мария Чанкова. // Вътрешен одитор, XVII, 2016, N 2, с. 2-8. 

  

Сист. No: 70867

Пари, валута

- 109 -

Сп В 83 Э

Гаврилов, Н. и др.  Рубль как валюта международных расчетов: проблемы и перспективы / Н. Гаврилов, И. Прилепский. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 6, с. 94-113. 

  

Сист. No: 70587

Инвестиции

- 110 -

Сп Г 62 Сс

Велушев, Милен.  Връзката между входящите преки чуждестранни инвестиции и националната конкурентоспособност на страната домакин / Милен Велушев. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2016, с. 17-33. 

  

Сист. No: 70620

- 111 -

Сп И 502

Григорова, Тони.  Инвестициите уравнение с много променливи / Тони Григорова. // Икономика, 2017, N 74, с. 32-35. 

  

Сист. No: 70735

Фондов пазар. Фондова борса

- 112 -

В К 263

Михайлова, Гергана.  Новата цедка на SOFIX / Гергана Михайлова. // Капитал, XXV, N 28, 14-20 юли 2017, с. 58-59. 

  

Сист. No: 70682

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 113 -

38035

Цвяткова, Стойна.  Приложение на методологичните международни стандарти ISO 9000 - версия 2000 г. За управление на качеството на услугите в областта на услугите / Стойна Цвяткова. // Юбилеен алманах : Т. 1 - : Т. 10. Модели на процеса на интегриране на Република България с европейските структури. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 284-298. 

  

Сист. No: 70547

- 114 -

Сп П 89 тп

Булетова, Наталья и др.  Парадоксы экономики услуг и государственная эколого-экономическая стратегия / Наталья Булетова, Игорь Злочевский. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 7, с. 90-101. 

  

Сист. No: 71044

Икономика

- 115 -

46269

Младенова, Зоя.  Отраженията световната криза върху икономическата теория: опит за обобщение / Зоя Младенова. // Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г. : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса 24 юни 2016 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016, с. 9-55. 

  

Сист. No: 70949

- 116 -

38035

Найденова, Снежана.  Формиране на пазарно поведение чрез регулиране на външния сектор / Снежана Найденова. // Юбилеен алманах : Научни изследвания '96 : Т. 1 - : Т. 5. Международни икономически отношения. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 44-67. 

  

Сист. No: 70531

- 117 -

Сп Н 32

Ангелова, Галина.  Информационни системи за туроператорски услуги / Галина Ангелова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2016, с. 18-22. 

  

Сист. No: 70804

- 118 -

Сп Н 32

Василева, Вероника.  Фактори, обуславящи успеха на свободните икономически зони и тенденции за развитието им в страната / Вероника Василева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2016, с. 13-17. 

  

Сист. No: 70803

- 119 -

Сп Н 32

Василева, Вероника.  Анализ на ресурсното осигуряване на административна услуга / Вероника Василева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2016, с. 27-30. 

  

Сист. No: 70806

- 120 -

Сп Н 32

Василева, Вероника и др.  Планиране на операциите на администранивна услуга / Вероника Василева, Кателина Данчева, Велина Кънева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2016, с. 31-39. 

  

Сист. No: 70807

- 121 -

Сп Н 32

Георгиев, Георги.  Научно-практически модел за намиране на настояща стойност на франчайзинг / Георги Георгиев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2016, с. 40-44. 

  

Сист. No: 70808

- 122 -

Сп Г 62 Сс

Георгиев, Румен.  Актуальные проблемы государственной поддержки конкуренции / Румен Георгиев. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2016, с. 93-102. 

  

Сист. No: 70634

- 123 -

Сп А 562

Стефанов, Галин.  Уязвимост на малките отворени икономики от външни шокове / Галин Стефанов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 373-391. 

  

Сист. No: 70635

- 124 -

Сп Н 32

Улвиева, Нурсели.  Субконтракт и аутсорсинг: сродни характеристики и различия. Възможности за използване на аутсорсинг и субконтракт в българската външноикономическа практика / Нурсели Улвиева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2016, с. 45-48. 

  

Сист. No: 70809

- 125 -

Сп И 50 м

Беев, Ивайло.  Икономическа теория за конституцията. Ордолибералната школа / Ивайло Беев. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 4, с. 108-123. 

  

Сист. No: 70752

- 126 -

Сп И 502 д

Канев, Димитър.  Чувството за дълг като ограничител на преследването на личния интерес / Димитър Канев. // Икономика 21  (Свищов), 7, 2017, N 1, с. 3-23. 

  

Сист. No: 70599

- 127 -

Сп И 50 м

Ставрев, Светослав.  Нужен е управленски старт на институционарната промяна на българската икономика / Светослав Ставрев. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 4, с. 3-18. 

  

Сист. No: 70747

Икономическа политика

- 128 -

Сп М 486

Виденова, Милена.  Разцветът на иновациите / Милена Виденова. // Мениджър, 2017, N 6, с. 92-93. 

  

Сист. No: 70559

- 129 -

Сп Г 368

Маринов, Г.  България: геополитическа и геоикономическа прогноза в началото на XXI век / Г. Маринов. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 4, с. 5-15. 

  

Сист. No: 70986

Регионална икономика

- 130 -

Сп Ч T 62

Doncheva, D.  Cluster - way for increasing the competitiveness of regions / D. Doncheva. // Trakia journal of sciences, 14, 2016, N 3, с. 275-280. 

  

Сист. No: 70896

Икономика на България

- 131 -

В К 263

Топ 100 на технологичните компании в България . // Капитал (приложение), XXV, N 20, 25 юни 2017, 96 с.. 

  

Сист. No: 70681

- 132 -

Сп Г 62 вх

Велев, Милен.  Система от показатели за анализ на безработицата и икономическия растеж в Бургаска област / Милен Велев. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 151-157. 

  

Сист. No: 71042

- 133 -

Сп Г 62 вх

Велев, Милен.  Зависимост между безработицата и икономическия растеж в Бургаска област / Милен Велев. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 158-163. 

  

Сист. No: 71043

- 134 -

Сп Г 62 вх

Милев, Николай и др.  Автоматизацията на бизнес процесите като средство на икономиката на знанието за преобразуване на българските предприятия / Николай Милев, Розалина Милева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 95-101. 

  

Сист. No: 71036

- 135 -

Сп М 486

Велев, Васил.  Промени, които иска бизнесът / Васил Велев. // Мениджър, 2017, N 6, с. 86-87. 

  

Сист. No: 70556

- 136 -

В К 263

[Сто] 100 Най-големите компании в България . // Капитал (приложение), XXV, N 1, 03 юли 2017, 184 с.. 

  

Сист. No: 70590

Икономика на Русия

- 137 -

Сп В 83 Э

Клинова, М. и др.  Россия - Евросоюз: продолжение санкционного противостояния / М. Клинова, Е. Сидорова. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 6, с. 114-127. 

  

Сист. No: 70597

- 138 -

Сп В 83 Э

Шаститко, А.  Взаимодействие компаний на рынках взаимодопылняемых по производству товаров / А. Шаститко. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 6, с. 58-70. 

  

Сист. No: 70586

- 139 -

Сп В 83 Э

Ясин, Е.  Развитие постсоветской экономики: из прошлого в будущее / Е. Ясин. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 6, с. 5-21. 

  

Сист. No: 70584

- 140 -

Сп В 83 Э

Ясин, Е. и др.  Судьба экономических программ и реформ в России / Е. Ясин, В. Полтерович, М. Дмитриев, А. Яковлев. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 6, с. 22-44. 

  

Сист. No: 70585

Бизнес икономика

- 141 -

Сп И 50 м

Димитрова, Труфка и др.  Интегрална оценка за корпоративна социална отговорност / Труфка Димитрова, Денислава Николова. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 4, с. 67-88. 

  

Сист. No: 70750

Икономически растеж

- 142 -

Сп А 582

Марикина, Мария.  Националната конкурентоспособност - атрактивност или/и агресивност / Мария Марикина. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 3, с. 20-47. 

  

Сист. No: 70823

- 143 -

Сп Ч Q 12

Technological Innovation, Resource Allocation, and Growth . // The quarterly journal of economics  (Oxford), 2017, N 2, с. 665-712. 

  

Сист. No: 70909

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 144 -

Сп Г 62 Сс

Герунов, Антон.  Експериментално изследване на икономическите очаквания / Антон Герунов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2016, с. 103-130. 

  

Сист. No: 70639

- 145 -

Сп Д 532

Христов, Илиян и др.  Метрификация на фактора „четивност“ в годишните доклади за дейността на българските публични предприятия / Илиян Христов, Любомира Димитрова. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2017, N 2, с. 63-80. 

  

Сист. No: 70616

Бизнес политика

- 146 -

Сп А 562

Николов, Емил Б.  Оценка на социалната отговорност на българските производители на велосипеди / Емил Б. Николов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 149-178. 

  

Сист. No: 70686

- 147 -

Сп М 486

Виденова, Милена.  Бизнеси с традиции връщат блясъка си / Милена Виденова. // Мениджър, 2017, N 7, с. 102-103. 

  

Сист. No: 70985

- 148 -

Сп М 486

Къдринова, Къдринка.  Така прави бизнес Джеф Безос / Къдринка Къдринова. // Мениджър, 2017, N 6, с. 96-98. 

  

Сист. No: 70569

Прогнозиране

- 149 -

Сп А 562

Борисов, Борислав и др.  Пространственото планиране като част от плановата система / Борислав Борисов, Евелина Парашкевова, Юрий Кузнецов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 7-36. 

  

Сист. No: 70637

- 150 -

Сп А 562

Борисов, Борислав и др.  Нормативна и методологична рамка на плановата дайност в Република България - възможности за подобрянане / Борислав Борисов, Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 37-65. 

  

Сист. No: 70649

Икономически анализ

- 151 -

38035

Конов, Никола.  Предварителен анализ на вариантите за ползване на валутен кредит за осъществяване на външно-икономическа дейност / Никола Конов. // Юбилеен алманах : Научни изследвания '96 : Т. 1 - : Т. 5. Международни икономически отношения. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 150-166. 

  

Сист. No: 70533

Икономика на индустрията, предприятието

- 152 -

Сп Г 621 ВСУ

Иванова, Виржиния.  Ролята на процедурата "Due Diligence" при сделките за сливания и поглъщания / Виржиния Иванова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2015, с. 84-93. 

  

Сист. No: 70703

- 153 -

Сп Н 32

Христова, Лора.  Сравнителен анализ на предприемаческата активност в България и Румъния посредством показателя "гъстота на новия бизнес" / Лора Христова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2016, с. 7-12. 

  

Сист. No: 70802

- 154 -

Сп Г 621 ВСУ

Чакърова, Виктория.  Особености на политика по сливанията/поглъщанията в Европейския съюз / Виктория Чакърова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2015, с. 105-115. 

  

Сист. No: 17625

- 155 -

Сп С 57 б

Димитров, Митко и др.  Синергия и конкурентоспособност на българските предприятия / Митко Димитров, Радка Илиева, Цанко Стефанов. // Списание на Българската академия на науките, CXXX, 2017, N 3, с. 7-17. 

  

Сист. No: 70765

Туризъм в България

- 156 -

Сп Г 62 вх

Иванов, Розалин Янев.  Прогнозиране на продажбите в хотелиерството / Розалин Янев Иванов. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 170-173. 

  

Сист. No: 71048

Търговия

- 157 -

Сп Г 62 Сс

Гаврилова, Деница.  Потребителско поведение в България по време на коледните празници и фактори, които му влияят / Деница Гаврилова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2016, с. 69-80. 

  

Сист. No: 70664

- 158 -

Сп Т 87 В

Желязкова, Донка и др.  Национални и регионални измерения на извънмагазинната търговия и куриерските услуги в Република България и област Варна / Донка Желязкова, Михал Стоянов, Десислава Гроздева. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2016, с. 187-243. 

  

Сист. No: 70676

- 159 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Amazon първа построи фабрики на бъдещето / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 6, с. 56-59. 

  

Сист. No: 70912

- 160 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Xella България разширява дистрибуторската си мрежа / Васил Василев. // Логистика, XIII, 2017, N 6, с. 34-35. 

  

Сист. No: 70893

- 161 -

Сп Ф 531 п

Петрова, Беата.  Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства / Беата Петрова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 6, с. 53-56. 

  

Сист. No: 70546

- 162 -

Сп Ч J 80 M

Kashyap, Vishal et al.  The Joint Effects of Ex Ante Contractual Completeness and Ex Post Governance on Compliance in Franchised Marketing Channels / Vishal Kashyap, Brian R. Murtha. // Journal of Marketing  (Chicago), 81, 2017, N 3, с. 130-153. 

  

Сист. No: 70974

- 163 -

Сп И 503 и

Sokolovska, Olena et al.  Efficient Government Trade Behavior and Its Implication for Small Developing Economy: The Case of Ukraine / Olena Sokolovska, Dmytro Sokolovskyi. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 2, с. 64-81. 

  

Сист. No: 70724

Маркетинг

- 164 -

38035

Янков, Никола.  Процесът на маркетизация в България: стратегия и насочване / Никола Янков. // Юбилеен алманах : Научни изследвания '96 : Т. 1 - : Т. 4. Мениджмънт, маркетинг и планиране. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 101-122. 

  

Сист. No: 70540

- 165 -

Сп А 562

Григорова, Ваня.  Потенциал за развитие на маркетинговите мрежи в туристическия сектор в България / Ваня Григорова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 232-260. 

  

Сист. No: 70619

- 166 -

Сп Г 621 КИА

Каламарис, Йоаким.  Управление и планиране на продажбите / Йоаким Каламарис. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 130-137. 

  

Сист. No: 70655

- 167 -

Сп Н 32

Кожухарова, Десислава.  Значимостта на международния маркетинг и въздействието, което оказва на чуждестранните пазари / Десислава Кожухарова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2016, с. 49-54. 

  

Сист. No: 70810

- 168 -

Сп Г 621 КИА

Костова, Иванка.  Ценови войни - предвиждане, предотвратяване и справяне с тях (но само ако се налага) / Иванка Костова. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 69-77. 

  

Сист. No: 70642

- 169 -

Сп Г 62 Сс

Кръстева, Невяна и др.  "Подсилена реалност" в маркетинга / Невяна Кръстева, Волен Филипов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2016, с. 167-175. 

  

Сист. No: 71000

- 170 -

Сп Т 87 В

Макни, Валентина.  Потребителски възприятия и оценки за мрежовия маркетинг / Валентина Макни. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2016, с. 343-417. 

  

Сист. No: 70680

- 171 -

Сп А 562

Приложение на маркетинга на дестинацията в контекста на устойчивото интегрирано градско развитие  : (по примера на гр. Плевен) / Пенка Горанова и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 121-148. 

  

Сист. No: 70613

- 172 -

Сп Г 62 Сс

Тодорова, Мирена.  Роля на дигиталната среда за потребителите, компаниите и марките. Нови тенденции в маркетинга и потребителското поведение / Мирена Тодорова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2016, с. 333-355. 

  

Сист. No: 71021

- 173 -

Сп М 486

Димитров, Мартин.  Тук и сега / Мартин Димитров. // Мениджър, 2017, N 7, с. 70-71. 

  

Сист. No: 70983

- 174 -

Сп И 503 и

Жечев, Владимир и др.  Имиджови ефекти от екстензирането на нишови автомобили от клас "F" в България / Владимир Жечев, Евгени Станимиров. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 2, с. 132-171. 

  

Сист. No: 70721

- 175 -

Сп Ч J 80 M

Chun, HaeEun Helen et al.  Savoring an Upcoming Experience Affects Ongoing and Remembered Consumption Enjoyment / HaeEun Helen Chun, Kristin Diehl, Deborah Maclnnis. // Journal of Marketing  (Chicago), 81, 2017, N 3, с. 96-110. 

  

Сист. No: 70976

- 176 -

Сп Ч J 80 M

Group Marketing: Theory, Mechanisms, and Dynamics . // Journal of Marketing  (Chicago), 81, 2017, N 4

  

Сист. No: 70980

- 177 -

Сп Ч J 80 M

Nam, Hyoryung.  Harvesting Brand Information from Social Tags / Hyoryung Nam, Yogesh V. Joshi, P.K. Kannan. // Journal of Marketing  (Chicago), 81, 2017, N 4, с. 88-108. 

  

Сист. No: 70981

- 178 -

Сп Ч J 80 M

The Service–Profit Chain: A Meta-Analytic Test of a Comprehensive Theoretical Framework . // Journal of Marketing  (Chicago), 81, 2017, N 3, с. 41-61. 

  

Сист. No: 70979

- 179 -

Сп Ч J 80 M

Zubcsek, Peter Pal et al.  Predicting Mobile Advertising Response Using Consumer Colocation Networks / Peter Pal Zubcsek, Zsolt Katona, Miklos Sarvary. // Journal of Marketing  (Chicago), 81, 2017, N 4, с. 109-126. 

  

Сист. No: 70982

Маркетинг в туризма

- 180 -

Сп Г 62 вх

Атанасова-Георгиева, Веселина.  Маркетинг на потребителските преживявания в туризма / Веселина Атанасова-Георгиева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 182-185. 

  

Сист. No: 71050

Логистика

- 181 -

Сп Т 87 В

Желязкова, Донка и др.  Възможности за подобряване обслужването на клиенти от куриерски фирми, опериращи в област Варна / Донка Желязкова, Мария Токушева. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2016, с. 292-343. 

  

Сист. No: 70678

- 182 -

Сп А 562

Перков, Венцислав.  Възможности за внедряване на обратната логистика в България / Венцислав Перков. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 122-148. 

  

Сист. No: 70672

- 183 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Логистиката спестява пари на здравната система / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 6, с. 45-47. 

  

Сист. No: 70899

- 184 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  3 PL доставчицитге са на гребена на вълната / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 6, с. 52-55. 

  

Сист. No: 70903

- 185 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Не просто транспортна борса, а клуб на лоялните партньори / Васил Василев. // Логистика, XIII, 2017, N 6, с. 10-11. 

  

Сист. No: 70886

- 186 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Роботизирано производство и логистика по часовник / Васил Василев. // Логистика, XIII, 2017, N 6, с 26-29. 

  

Сист. No: 70889

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 187 -

Сп Г 621 КИА

Льондев, Атанас.  Ролята на глобалните финансови институции / Атанас Льондев. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 150-160. 

  

Сист. No: 70658

- 188 -

Сп М 486

Бойчинова, Мария.  Година след Брекзит. Големите печеливши и губещи / Мария Бойчинова. // Мениджър, 2017, N 7, с. 108-111. 

  

Сист. No: 70998

Международни икономически отношения

- 189 -

38035

Дамянов, Атанас.  Международно маркетингово проучване / Атанас Дамянов. // Юбилеен алманах : Научни изследвания '96 : Т. 1 - : Т. 5. Международни икономически отношения. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 5-26. 

  

Сист. No: 70525

- 190 -

Сп Г 62 Сс

Стоянова, Христина.  Развитие на световния пазар за офшоринг на услуги и бизнес процеси и неговото отражение в българската икономическа среда. Научни изследвания върху офшоринга / Христина Стоянова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2016, с. 317-332. 

  

Сист. No: 71020

- 191 -

Сп С 57 б

Бобева, Даниела и др.  Пазарите в Субсахарска Африка - възможност за диверсификация на българската външна търговия / Даниела Бобева, Едуард Маринов. // Списание на Българската академия на науките, CXXX, 2017, N 3, с. 66-73. 

  

Сист. No: 70772

- 192 -

Сп М 45 о

Будев, Атанас.  За бъдещето на Евройския съюз в съвременната глобална и международна среда / Атанас Будев. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 3, с. 49-64. 

  

Сист. No: 70740

- 193 -

Сп М 45 о

Гаврилова, Светлана и др.  Културно-социална интеграция на мигрантите в Европейския съюз : (Германия, Великобритания, Дания) / Светлана Гаврилова, Татяна Закурацева. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 3, с. 89-100. 

  

Сист. No: 70743

- 194 -

Сп М 45 о

Ганчев, Петко.  Ще се състои ли "перестройката" на Европейския съюз? / Петко Ганчев. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 3, с. 65-70. 

  

Сист. No: 70741

- 195 -

Сп И 50 м

Горчева, Таня.  Договореностите на Парижката конференция за овладяване на климатичните промени и последиците за международната търговия / Таня Горчева. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 4, с. 46-66. 

  

Сист. No: 70749

- 196 -

Сп М 45 о

Кинева, Светлана.  Програми и фондове на Европейския съюз за финансиране на проблемите на миграцията / Светлана Кинева. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 3, с. 71-88. 

  

Сист. No: 70742

- 197 -

Сп П 89 тп

Лавровский, Б.  Мировые тренды производительности труда и потребления: эмпирический анализ / Б. Лавровский. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 7, с. 51-64. 

  

Сист. No: 71041

- 198 -

Сп М 45 о

Маринов, Георги.  Предстои ли геополитическо преструктуриране на света: реалности и заблуди? / Георги Маринов. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 3, с. 101-108. 

  

Сист. No: 70744

- 199 -

Сп И 502 д

Маринов, Едуард.  Търговски отношения на България с основните партньори от Субсахарска Африка - тенденции и перспективи / Едуард Маринов. // Икономика 21  (Свищов), 7, 2017, N 1, с. 96-122. 

  

Сист. No: 70605

- 200 -

Сп М 45 о

Рабохчийска, Мариета.  Неуспешните проекти за създаване на Европейски съюз / Мариета Рабохчийска. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 3, с. 37-48. 

  

Сист. No: 70739

- 201 -

Сп Г 62 Сс

Yizhe, Shi.  The preliminary study of inverted-u hypothesis' applicability in China / Shi Yizhe. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2016, с. 371-380. 

  

Сист. No: 71025

- 202 -

Сп Ч Q 12

Cravino, Javier et al.  Multinational Firms and International Business Cycle Transmission / Javier Cravino, Andrei A. Levchenko. // The quarterly journal of economics  (Oxford), 2017, N 2, с. 921-962. 

  

Сист. No: 70910

- 203 -

Сп Ч Q 12

Tintelnot, Felix.  Global Production with Export Platforms / Felix Tintelnot. // The quarterly journal of economics  (Oxford), 2017, N 1, с. 157-209. 

  

Сист. No: 70901

Глобализация

- 204 -

Сп Г 621 ВСУ

Бояджиева, Надя.  Науката за международните отношения в съвременния свят / Надя Бояджиева. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2015, с. 165-187. 

  

Сист. No: 17633

- 205 -

Сп Н 32

Петков, Илиян.  The changing national identity – pro-gaming and its influence on the image of South Korea / Илиян Петков. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2015, с. 99-104. 

  

Сист. No: 70951

- 206 -

Сп Н 32

Dimitrova, Gabriela.  Globalization of Communication / Gabriela Dimitrova. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2015, с. 51-56. 

  

Сист. No: 70940

- 207 -

Сп Н 32

Dimov, Ivan.  Globalization and New Technologies / Ivan Dimov. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2015, с. 69-69-73. 

  

Сист. No: 70943

- 208 -

Сп Н 32

Hristova, Lora.  Globalization and Migration / Lora Hristova. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2015, с. 81-86. 

  

Сист. No: 70946

- 209 -

Сп Н 32

Kovacheva, Maria.  Globalization and Culture / Maria Kovacheva. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2015, с. 57-62. 

  

Сист. No: 70941

- 210 -

Сп Н 32

Nedyalkova, Mihaela.  Globalization and Security / Mihaela Nedyalkova. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2015, с. 87-93. 

  

Сист. No: 70948

- 211 -

Сп Н 32

Pankova, Joanna.  Globalization and Social Problems / Joanna Pankova. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2015, с. 74-80. 

  

Сист. No: 70944

- 212 -

Сп Н 32

Parichev, Nikolay.  Globalization and Cultural Patterns / Nikolay Parichev. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2015, с. 63-68. 

  

Сист. No: 70942

- 213 -

Сп Н 32

Stoyanov, Aleksandar.  Positive and Negative Consequences of Globalization / Aleksandar Stoyanov. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2015, с. 94-98. 

  

Сист. No: 70950

Европейска интеграция

- 214 -

38035

Пътев, Пламен.  Същност и характеристики на трансграничното сътрудничество. Създаване на трансгранични структури: примерът на еврорегион "Дунав Юг" / Пламен Пътев. // Юбилеен алманах : Т. 1 - : Т. 10. Модели на процеса на интегриране на Република България с европейските структури. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 179-189. 

  

Сист. No: 70530

- 215 -

38035

Янков, Никола.  Стратегиране създаването и развитието и на междудържавни (транснационални) европейски региони / Никола Янков. // Юбилеен алманах : Т. 1 - : Т. 10. Модели на процеса на интегриране на Република България с европейските структури. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 162-178. 

  

Сист. No: 70523

- 216 -

Сп С 953 п

Йосифова, Десислава.  Единно ДДС пространство : Неотложна реформа в контекста на трансграничната търговия в ЕС / Десислава Йосифова. // Счетоводство плюс, 2017, N 8, с. 15-18. 

  

Сист. No: 70861

- 217 -

Сп М 486

Манчева, Иванина.  Лесните европейски пари свършват / Иванина Манчева. // Мениджър, 2017, N 6, с. 88-89. 

  

Сист. No: 70557

- 218 -

Сп Н 32

Dimchev, Dragomir.  Europe’s Prospective Role in the World / Dragomir Dimchev. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2015, с. 12-18. 

  

Сист. No: 70933

- 219 -

Сп Н 32

Ivanova, Boyana.  Borders of Europe / Boyana Ivanova. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2015, с. 28-34. 

  

Сист. No: 70937

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 220 -

38035

Герганов, Георги.  Взаимоотношенията между България и Европейския съюз в аграрния сектор / Георги Герганов. // Юбилеен алманах : Т. 1 - : Т. 10. Модели на процеса на интегриране на Република България с европейските структури. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 257-268. 

  

Сист. No: 70543

- 221 -

38035

Денева, Анета.  Европеизирането на дребното българско предприемачество / Анета Денева. // Юбилеен алманах : Т. 1 - : Т. 10. Модели на процеса на интегриране на Република България с европейските структури. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 269-283. 

  

Сист. No: 70544

- 222 -

Сп С 547

Алексиев, Явор.  Финансова децентрализация: състояние и перспективи / Явор Алексиев. // Социологически проблеми, XLIX, 2017, N 1-2, с. 64-74. 

  

Сист. No: 70991

- 223 -

Сп С 547

Богданов, Лъчезар.  Победители и губещи: Промените в структурата на българската икономика в последното десетилетие / Лъчезар Богданов. // Социологически проблеми, XLIX, 2017, N 1-2, с. 48-63. 

  

Сист. No: 70990

- 224 -

Сп С 547

Велева-Евтимова, Мирела.  Завръщането на България в Европа - под сянката на русофилската традиция / Мирела Велева-Евтимова. // Социологически проблеми, XLIX, 2017, N 1-2, с. 186-207. 

  

Сист. No: 71013

- 225 -

Сп С 547

Ганев, Георги.  Членството в ЕС и икономиката на България / Георги Ганев. // Социологически проблеми, XLIX, 2017, N 1-2, с. 38-47. 

  

Сист. No: 70989

- 226 -

Сп С 547

Димитров, Георги Д.  Евроинтеграцията на България: социологическа енигма или изследователска програма / Георги Д. Димитров. // Социологически проблеми, XLIX, 2017, N 1-2, с. 7-21. 

  

Сист. No: 70987

- 227 -

Сп С 547

Кабакчиева, Петя.  Евроинтеграцията отвъд нормативния поглед: за флуидността и несигурността като "норма" / Петя Кабакчиева. // Социологически проблеми, XLIX, 2017, N 1-2, с. 22-37. 

  

Сист. No: 70988

- 228 -

Сп С 547

Николова, Десислава.  Доколко ефективни са европейските структурни и кохезионни фондове? / Десислава Николова. // Социологически проблеми, XLIX, 2017, N 1-2, с. 101-118. 

  

Сист. No: 71008

- 229 -

Сп С 57 б

Панушев, Емил.  Външноикономическа ориентация на България в условията на членство в Европейския съюз и участие в глобалните стойностни вериги / Емил Панушев. // Списание на Българската академия на науките, CXXX, 2017, N 3, с. 59-65. 

  

Сист. No: 70771

- 230 -

Сп С 57 б

Рангелова, Росица.  Индустрия 4.0 и новата индустриална политика на ЕС / Росица Рангелова. // Списание на Българската академия на науките, CXXX, 2017, N 3, с. 35-40. 

  

Сист. No: 70768

- 231 -

Сп С 547

Славов, Атанас.  Десет години европейско членство: дефектна демокрация, зависими институции / Атанас Славов. // Социологически проблеми, XLIX, 2017, N 1-2, с. 119-141. 

  

Сист. No: 71010

- 232 -

Сп С 547

Спасов, Орлин.  Трудната европеизация: българските медии в контекста на ЕС / Орлин Спасов. // Социологически проблеми, XLIX, 2017, N 1-2, с. 165-185. 

  

Сист. No: 71012

- 233 -

Сп С 547

Томова, Татяна.  България в европейската социална политика: интеграция на практики, дезинтеграция на модели / Татяна Томова. // Социологически проблеми, XLIX, 2017, N 1-2, с. 75-100. 

  

Сист. No: 71007

- 234 -

Сп С 547

Тонева-Методиева, Линка.  Гражданско участие и медиен дебат в условията на членство в ЕС: (не)очаквани траектории на европеизацията / Линка Тонева-Методиева. // Социологически проблеми, XLIX, 2017, N 1-2, с. 143-164. 

  

Сист. No: 71011

- 235 -

Сп С 57 б

Христова-Балканска, Искра.  Европейската дългова криза и предизвикателствата пред българската банкова система / Искра Христова-Балканска. // Списание на Българската академия на науките, CXXX, 2017, N 3, с. 51-58. 

  

Сист. No: 70770

- 236 -

Сп С 57 б

Хубенова-Делисивкова, Татяна.  Финансовата интеграция на България в ЕС: проблеми и перспективи за участието в Икономическия и паричен съюз / Татяна Хубенова-Делисивкова. // Списание на Българската академия на науките, CXXX, 2017, N 3, с. 42-50. 

  

Сист. No: 70769

- 237 -

Сп Н 32

Alipiev, Aleksandar.  Europe’s Changing Role in the World / Aleksandar Alipiev. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2015, с. 7-11. 

  

Сист. No: 70926

- 238 -

Сп Н 32

Dimitrova, Desi.  Challenges for Bulgaria in the European Union / Desi Dimitrova. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2015, с. 35-43. 

  

Сист. No: 70938

- 239 -

Сп Н 32

Ivanova, Ralitsa.  Complexity of European Integration / Ralitsa Ivanova. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2015, с. 19-27. 

  

Сист. No: 70936

Право. Наука за държавата и правото

- 240 -

Сп Н 32

Андреева, Ружа Огнянова.  Материални и процесуални аспекти на Закона за патентите и регистрацията на полезни модели / Ружа Огнянова Андреева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2016, с. 41-45. 

  

Сист. No: 70790

- 241 -

Сп Н 32

Андреева, Ружа Огнянова.  Екологичната функция на държавата / Ружа Огнянова Андреева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2016, с. 107-112. 

  

Сист. No: 70795

- 242 -

Сп Н 32

Богданова, Ангелина.  Министерският съвет на Република България - образуване и прекратяване на правомощията / Ангелина Богданова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2016, с. 9-14. 

  

Сист. No: 70786

- 243 -

Сп Н 32

Богданова, Ангелина.  Дисциплинарна отговорност по Закона за съдебна власт / Ангелина Богданова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2016, с. 15-20. 

  

Сист. No: 70787

- 244 -

Сп Н 32

Василев, Петър.  Ролята на Съда на ЕС за развитието на европейската интеграция / Петър Василев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2016, с. 100-106. 

  

Сист. No: 70794

- 245 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Воденичаров, Александър.  Някои дискусионни въпроси в законопроекта за изменение и допълнение на административнопроцесуалния кодекс / Александър Воденичаров. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2015, с. 59-75. 

  

Сист. No: 70869

- 246 -

Сп Г 621 ВСУ

Воденичаров, Асен.  Някои дискуссионни въпроси във връзка с проекта на закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество / Асен Воденичаров. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2015, с. 23-37. 

  

Сист. No: 70700

- 247 -

Сп Н 32

Войков, Боян.  Определяне на наказанието при съкратеното съдебно следствие / Боян Войков. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2016, с. 128-133. 

  

Сист. No: 70797

- 248 -

Сп Н 32

Гаваз, Айгюл.  Правни аспекти на трафика на хора / Айгюл Гаваз. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2016, с. 151-154. 

  

Сист. No: 70800

- 249 -

Сп Н 32

Господинова, Пламена.  Освобождаване от наказателна отговорност / Пламена Господинова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2016, с. 96-99. 

  

Сист. No: 70793

- 250 -

Сп Н 324 ВСУ и

Димитрова, Диана.  Актуални правни аспекти при договора за обществени поръчки / Диана Димитрова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Икономика и стопанско управление, 2015, с. 229-239. 

  

Сист. No: 70892

- 251 -

Сп Г 621 НБУ п

Димитрова, Емилия.  Понятието за господстващо положение / Емилия Димитрова. // Годишник. Нов български университет. Департамент Право, 2014, с. 140-173. 

  

Сист. No: 70961

- 252 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Драганов, Живко.  Интелектуалната собственост като основно право / Живко Драганов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2015, с. 151-160. 

  

Сист. No: 70878

- 253 -

Сп Г 621 НБУ п

Златарева, Маргарита.  За формалната страна на съдебното решение. Последици от нарушаването й. / Маргарита Златарева. // Годишник. Нов български университет. Департамент Право, 2012, с. 115-125. 

  

Сист. No: 70947

- 254 -

Сп Н 32

Златев, Браян.  Актуални въпроси на гражданското дружество / Браян Златев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2016, с. 79-85. 

  

Сист. No: 70792

- 255 -

Сп Г 621 ВСУ

Илиева, Мария.  Универсални принципи в системата на правото / Мария Илиева. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2015, с. 18-22. 

  

Сист. No: 70699

- 256 -

Сп Н 32

Йонкинска, Надя Георгиева.  Общественият посредник по ЗМСМА - правно положение и перспективи / Надя Георгиева Йонкинска. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2016, с. 113-118. 

  

Сист. No: 70796

- 257 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Йорданова, Зорница.  Оспорването на законността на изборите за членове на Европейския парламент от Република България / Зорница Йорданова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2015, с. 178-190. 

  

Сист. No: 70884

- 258 -

Сп Н 324 ВСУ и

Каблешкова, Мария.  Електронно гласуване / Мария Каблешкова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Икономика и стопанско управление, 2015, с. 223-228. 

  

Сист. No: 70890

- 259 -

Сп Н 32

Кирова, Биляна.  Възбраната върху недвижим имот и запорът върху дружествен дял като обезпечителни способи в данъчния и гражданския изпълнителен процес / Биляна Кирова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2016, с. 56-61. 

  

Сист. No: 70791

- 260 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Ковачева, Галина.  Корпоративни престъпления с имущество от фондове на Европейския съюз / Галина Ковачева. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2015, с. 166-171. 

  

Сист. No: 70881

- 261 -

Сп Г 62 Сс

Конджов, Тони.  Механизмът за разрешаване фирмените концентрации в Европейската комисия: плюсове и минуси / Тони Конджов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2016, с. 177-184. 

  

Сист. No: 71002

- 262 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Константинов, Емил.  Действие на директивите на Европейския съюз в националното право / Емил Константинов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2015, с. 53-58. 

  

Сист. No: 70868

- 263 -

Сп Г 621 НБУ п

Манева, Веселина.  Предели на действие на изключителното право / Веселина Манева. // Годишник. Нов български университет. Департамент Право, 2014, с. 86-95. 

  

Сист. No: 70962

- 264 -

Сп Н 324 ВСУ и

Маринова-Николова, Виктория.  Обзор на регламенти, постановления и проект на Закон за управление на средствата от Европейски структурни и инвестиционн фондове / Виктория Маринова-Николова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Икономика и стопанско управление, 2015, с. 266-276. 

  

Сист. No: 70894

- 265 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Марков, Марчо.  Стратегията за гражданските организации в контекста на правото на Европейския съюз / Марчо Марков. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2015, с. 107-119. 

  

Сист. No: 70876

- 266 -

Сп Г 621 НБУ п

Марчева, Деяна.  Обща характеристика на административния контрол в Европейския съюз / Деяна Марчева. // Годишник. Нов български университет. Департамент Право, 2014, с. 205-223. 

  

Сист. No: 70959

- 267 -

Сп Г 621 НБУ п

Матеева, Екатерина.  Членството в Европейския съюз като фактор за сближаване на частноправните уредби на държавите членки / Екатерина Матеева. // Годишник. Нов български университет. Департамент Право, 2014, с. 316-356. 

  

Сист. No: 70960

- 268 -

Сп Г 621 НБУ п

Матеева, Софка.  Общественото мнение за правното съзнание на българина / Софка Матеева. // Годишник. Нов български университет. Департамент Право, 2014, с. 16-25. 

  

Сист. No: 70956

- 269 -

Сп Н 32

Мехмед, Сабрие.  Правни взаимоотношения между кмет на община и общински съвет / Сабрие Мехмед. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2016, с. 21-24. 

  

Сист. No: 70788

- 270 -

Сп Н 32

Нанова, Александра.  Система на наказанията предвидени в българското наказателно законодателство от създаването му до днес / Александра Нанова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2016, с. 134-140. 

  

Сист. No: 70798

- 271 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Недев, Валентин.  Специалните разузнавателни средства в системата на способите на доказване в наказателното производсво - криминалистически аспекти / Валентин Недев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2015, с. 86-96. 

  

Сист. No: 70875

- 272 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Нешев, Петър.  Правни и психологически аспекти на делинквентното , аномалното и девиантното поведение / Петър Нешев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2015, с. 140-150. 

  

Сист. No: 70877

- 273 -

Сп Г 621 НБУ п

Новкиришка, Малина.  Римскоправна уредба на някои съвременни административни проблеми / Малина Новкиришка. // Годишник. Нов български университет. Департамент Право, 2012, с. 56-81. 

  

Сист. No: 70945

- 274 -

Сп Н 32

Осман, Нериман.  Международноправен режим на корабоплаването по река Дунав / Нериман Осман. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2016, с. 141-144. 

  

Сист. No: 70799

- 275 -

Сп Н 32

Пеева, Милена.  Ветото на президента на Република България / Милена Пеева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2016, с. 35-40. 

  

Сист. No: 70789

- 276 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Петрова, Паунита.  Актуални проблеми на българското законодателство в социалната сфера в контекста на правото на ЕС / Паунита Петрова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2015, с. 172-177. 

  

Сист. No: 70882

- 277 -

Сп Г 621 НБУ п

Стайков, Ивайло.  Осигурително правоотношение между осигурителен орган и безработния - същност и особености / Ивайло Стайков. // Годишник. Нов български университет. Департамент Право, 2014, с. 112-139. 

  

Сист. No: 70958

- 278 -

Сп Н 32

Стоилова, Ина.  Трафик на хора като заплаха за националната сигурност / Ина Стоилова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2016, с. 166-169. 

  

Сист. No: 70801

- 279 -

Сп Г 621 ВСУ

Христов, Петър.  За юридическия термин "национална сигурност" според конституцията на Република България / Петър Христов. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2015, с. 13-17. 

  

Сист. No: 70697

- 280 -

Сп Н 324 ВСУ и

Янев, Яни.  Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013 споразумение за партньорство 2014-2020 г. правни аспекти / Яни Янев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Икономика и стопанско управление, 2015, с. 191-208. 

  

Сист. No: 70887

- 281 -

Сп О 253 п

Антонов, Иван и др.  Участие на България в проекта "BEPS" и очаквани последици за страната / Иван Антонов, Живко Еленков. // Общество и право, 2017, N 4, с. 77-87. 

  

Сист. No: 70773

- 282 -

Сп Т 961 п

Асеникова, Диана.  За ограниченията на представителната власт в хипотезата на множество представители в капиталово търговско дружество / Диана Асеникова. // Търговско право, XXVI, 2017, N 2, с. 53-69. 

  

Сист. No: 70754

- 283 -

Сп С 494

Бакалова, Валентина.  Съгласуване на устройствените планове по реда на екологичното законодателство / Валентина Бакалова. // Собственост и право, XXVI, 2017, N 8, с. 60-68. 

  

Сист. No: 71033

- 284 -

Сп П 83 м

Бояджиева, Юлия.  Кръгла маса, посветена на 30-годишнината от създаването на Българската асоциация по криминология / Юлия Бояджиева. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 2, с. 143-151. 

  

Сист. No: 70746

- 285 -

Сп П 147 п

Григоров, Григор.  Производство по стабилизация на търговец - общи положения / Григор Григоров. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 6, с. 62-72. 

  

Сист. No: 70595

- 286 -

Сп Т 961 п

Джеферлиева, Ваня.  Ретроактивно и предварително покритие на застрахователния договор / Ваня Джеферлиева. // Търговско право, XXVI, 2017, N 2, с. 71-79. 

  

Сист. No: 70755

- 287 -

Сп О 253 п

Димитрова, Евелина.  Кодификацията на данъчното законодателство в духа на приложимите правни принципо като мярка срещу избягване заплащането на данъци и средство за правна защита / Евелина Димитрова. // Общество и право, 2017, N 4, с. 88-94. 

  

Сист. No: 70774

- 288 -

Сп Ю 371

Иванова, Цветинка.  Между административния и гражданския контрол / Цветинка Иванова. // Ютилитис, XV, 2017, N 6, с. 46-48. 

  

Сист. No: 70692

- 289 -

Сп О 253 п

Йорданова, Светлана.  Правни средства за защита при нарушение на правото на ЕС в областта на данъците в България / Светлана Йорданова. // Общество и право, 2017, N 4, с. 107-115. 

  

Сист. No: 70777

- 290 -

Сп О 253

Кацарова, Мариана.  Делегиране на правомощия в областта на общественните поръчки / Мариана Кацарова. // Обществени поръчки, 7, 2017, N 7, с. 5-9. 

  

Сист. No: 70814

- 291 -

Сп Ю 371

Косоров, Калоян.  Правни аспекти на Парижкото споразумение за климата / Калоян Косоров. // Ютилитис, XV, 2017, N 6, с. 30-33. 

  

Сист. No: 70690

- 292 -

Сп О 253 п

Костов, Станислав.  Възстановяване на недължимо събрани публични вземания / Станислав Костов. // Общество и право, 2017, N 4, с. 103-106. 

  

Сист. No: 70776

- 293 -

Сп О 253 п

Михайлова-Големанова, Савина.  Преодоляване на окончателния характер на съдебни решения и на административни актове / Савина Михайлова-Големанова. // Общество и право, 2017, N 4, с. 95-102. 

  

Сист. No: 70775

- 294 -

Сп П 147 п

Николова, Бистра.  Новите моменти при провеждане на първото събиране на кредиторите / Бистра Николова. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 6, с. 49-61. 

  

Сист. No: 70594

- 295 -

Сп П 147 п

Пандилов,Светослав.  Относно поредността на налагане на запори по банкови сметки на ответника в обезпечителното производство / Светослав Пандилов. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 6, с. 24-31. 

  

Сист. No: 70592

- 296 -

Сп О 253 п

Панчев, Цветомир.  Самопризнанието в наказателния процес / Цветомир Панчев. // Общество и право, 2017, N 5, с. 19-32. 

  

Сист. No: 70778

- 297 -

Сп Т 961 п

Сарафов, Павел.  Съотношение между способите за защита на вещните права / Павел Сарафов. // Търговско право, XXVI, 2017, N 2, с. 17-31. 

  

Сист. No: 70753

- 298 -

Сп О 253 п

Спасов, Минчо.  Шенгенската информационна сиситема и правото на собственост / Минчо Спасов. // Общество и право, 2017, N 5, с. 68-74. 

  

Сист. No: 70779

- 299 -

Сп П 83 м

Стоилова-Николова, Живка.  Предоставяне на информация при разпространение на основаващи се на застраховане инвестиционни продукти / Живка Стоилова-Николова. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 2, с. 51-71. 

  

Сист. No: 70745

- 300 -

Сп П 147 п

Цветанова-Минчева, Анелия.  За контрола, упражняван от Държавна агенция "Електронно управление" в областта на обществените поръчки / Анелия Цветанова-Минчева. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 6, с. 73-85. 

  

Сист. No: 70596

Международно право

- 301 -

Сп Г 621 КИА

Георгиев, Васил.  Проблеми на хуманитарната интервенция / Васил Георгиев. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 181-189. 

  

Сист. No: 70663

Държавно право. Конституционно право. Административно право

- 302 -

Сп Г 621 НБУ п

Михайлова, Екатерина.  Формата на държавно управление според Търновската конституция и ролята и за изграждането на българската държава. Търновската конституция и Конституцията на Република България от 1991 г. / Екатерина Михайлова. // Годишник. Нов български университет. Департамент Право, 2014, с. 26-37. 

  

Сист. No: 70957

Държавна власт. Държавни органи

- 303 -

Сп Н 32

Каснакова, Магдалена.  Управленската програма на правителството – средносрочен документ за стратегическо планиране / Магдалена Каснакова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2015, с. 111-115. 

  

Сист. No: 70952

- 304 -

Сп Н 326 ту

Нончев, Андрей.  Завладяване на постсоциалистическата държава: икономически, политически и социални измерения / Андрей Нончев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2017, с. 36-56. 

  

Сист. No: 70969

Наказателно право. Престъпления. Криминология.

- 305 -

Сп Н 326 ВУСИ

Савов, Илин.  Правни аспекти на екстрадицията и европейската заповед за арест / Илин Савов. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2016, с. 109-148. 

  

Сист. No: 70629

Търговско право

- 306 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Ред за възобновяване на ликвидация / Галина Николова. // Актив, 2017, N 7-8, с. 41-42. 

  

Сист. No: 70850

Търговска марка. Промишлени образци

- 307 -

Сп П 89 тп

Клавдиенко, Виктор.  Мировое сообщество в поисках эффективных мер борьбы с контрафактом / Виктор Клавдиенко. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 5, с. 32-43. 

  

Сист. No: 70571

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 308 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Митове и факти в трудовото право : За сумираното изчисляване на работното време / Андрей Александров. // Труд и право, XXVI, 2017, N 7, с. 26-30. 

  

Сист. No: 70815

- 309 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  За представителството на общите интереси на работниците и служителите : Коментар / Андрей Александров. // Труд и право, XXVI, 2017, N 7, с. 5-14. 

  

Сист. No: 70816

Обществено управление. Военни науки

- 310 -

Сп В 986

Горанова, Илонка.  Видове процедури за възлагане, предвидени в проекта на нов закон за обществени поръчки / Илонка Горанова. // Вътрешен одитор, XIII, 2016, N 7, с. 10-15. 

  

Сист. No: 70864

- 311 -

Сп В 986

Павлова, Миглена.  Новото законодателство по обществени поръчки в България - предизвикателство и възможности / Миглена Павлова. // Вътрешен одитор, XIII, 2016, N 1, с. 2-9. 

  

Сист. No: 70863

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 312 -

Сп Г 621 КИА

Манолов, Георги Л.  Електронното управление / Георги Л. Манолов. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 6-16. 

  

Сист. No: 70631

- 313 -

Сп М 486

Каролев, Владимир.  Няма реформа, има само администрация / Владимир Каролев. // Мениджър, 2017, N 7, с. 18-19. 

  

Сист. No: 70978

Общинско управление

- 314 -

Сп А 562

Правни и методически аспекти на одита върху обществените поръчки  / Силвия Костова и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 92-120. 

  

Сист. No: 70612

Военно дело . Военни науки

- 315 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Велкова, Лидия.  Отбранителната индустрия като носител на иновации / Лидия Велкова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2015, с. 107-120. 

  

Сист. No: 70921

- 316 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Владимиров, Любомир.  Методологични основи на екологичната експертиза / Любомир Владимиров. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2015, с. 193-205. 

  

Сист. No: 70932

- 317 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Даков, Христо.  Проблеми на държавната политика в сферата на отбранителната индустрия / Христо Даков. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2015, с. 121-131. 

  

Сист. No: 70922

- 318 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Иванов, Пламен.  Триадата репутация - интелектуална собственост - персонал като иновационна система в корпоративната сигурност / Пламен Иванов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2015, с. 144-153. 

  

Сист. No: 70923

- 319 -

Сп Н 324 ВСУ и

Йончев, Димитър.  Сигурността през призмата на равновесието / Димитър Йончев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Икономика и стопанско управление, 2015, с. 26-31. 

  

Сист. No: 70906

- 320 -

Сп Н 324 ВСУ и

Йончев, Димитър.  Заплахата в концепцията на представителите на школата в Копенхаген / Димитър Йончев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Икономика и стопанско управление, 2015, с. 32-35. 

  

Сист. No: 70913

- 321 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Каракънева, Юлияна.  Концептуален модел на учение по киберсигуност / Юлияна Каракънева. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2015, с. 51-60. 

  

Сист. No: 70920

- 322 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Къчев, Огнян.  Подготовка на човешкия фактор като интелигентна система за сигурност / Огнян Къчев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2015, с. 254-258. 

  

Сист. No: 70935

- 323 -

Сп Н 324 ВСУ и

Манев, Евгени.  Опериране на дистанционно управляеми летателни средства в РБългария - проблеми и сигурност / Евгени Манев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Икономика и стопанско управление, 2015, с. 9-25. 

  

Сист. No: 70905

- 324 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Панчелиев, Калоян.  Е-логистиката като фактор за повишаване на сигурността / Калоян Панчелиев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2015, с. 163-172. 

  

Сист. No: 70927

- 325 -

Сп Н 324 ВСУ и

Радулов, Николай.  Законът за специални разузнавателни средства - в противоречие с Конституцията, демокрацията и разузнавателната теория / Николай Радулов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Икономика и стопанско управление, 2015, с. 36-41. 

  

Сист. No: 70914

Социално осигуряване

- 326 -

Сп А 454

Богомилова, Жанет.  Промени в материята, която регулира отпуска поради бременност, раждане и осиновяване / Жанет Богомилова. // Актив, 2017, N 7-8, с. 46-49. 

  

Сист. No: 70852

Социално осигуряване в България

- 327 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Осигуряване за трудова злополука и професионална болест. Задължения на работодателите и права на осигурените / Аспасия Петкова. // Актив, 2017, N 7-8, с. 49-52. 

  

Сист. No: 70853

Пенсионно осигуряване

- 328 -

Сп Ч J 80 r

Inkmann, Joachim et al.  Managing financially distressed pension plans in the interest of beneficiaries / Joachim Inkmann, David Blake, Zhen Shi. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 84, 2017, N 2, с. 533-809. 

  

Сист. No: 70871

Застраховане

- 329 -

В З 375

Драганов, Христо.  Застрахователните посредници / Христо Драганов. // Застраховател, VIII, N 15-16, 16 авг. 2017, с. 8-9; N 17, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 70919

- 330 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Лизинг и застраховка - двете страни на една монета / Гергана Иванова. // Застраховател, XXIII, N 12, 28 юни - 12 юли 2017, с. 5, 11. 

  

Сист. No: 70529

- 331 -

Сп А 562

Митков, Милен и др.  Оценка на капиталовата адекватност на застрахователните дружества в България и влияние на новия кодекс за застраховането върху дейността на застрахователните посредници / Милен Митков, Милен Иванов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 261-288. 

  

Сист. No: 70621

- 332 -

Сп Ф 531 п

Иванова, Гергана.  Лизинг и застраховка - двете страни на една монета / Гергана Иванова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 7, с. 58-65. 

  

Сист. No: 70834

- 333 -

Сп Ф 531 п

Радлова, Невена.  Застраховка на земеделски култури / Невена Радлова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 6, с. 74-80. 

  

Сист. No: 70554

- 334 -

Сп Ч J 80 r

Biffis, Enrico et al.  The Cross-Section of Asia-Pacific Mortality Dynamics: Implications for Longevity Risk Sharing / Enrico Biffis, Yijia Lin, Andreas Milidonis. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 84, 2017, N S1, с. 515-532. 

  

Сист. No: 70849

- 335 -

Сп Ч J 80 r

Duchene, Anne.  Patent Litigation Insurance / Anne Duchene. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 84, 2017, N 2, с. 631-660. 

  

Сист. No: 70880

- 336 -

Сп Ч J 80 r

Risk Management of Policyholder Behavior in Equity-Linked Life Insurance . // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 84, 2017, N 2, с. 661-690. 

  

Сист. No: 70883

- 337 -

Сп Ч J 80 r

Yanase, Noriyoshi.  Organization structure and corporate demand for reinsurance: the case of the Japanese Keiretsu / Noriyoshi Yanase, Piman Limpaphayom. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 84, 2017, N 2, с- 599-629. 

  

Сист. No: 70879

Образование

- 338 -

Сп Г 62 вх

Атанасов, Николай.  Проблеми и нови предизвикателства за учене и образование / Николай Атанасов. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 31-38. 

  

Сист. No: 71027

- 339 -

Сп Г 621 КИА

Димитрова, Снежана.  Образованието - фактор за националната ни сигурност / Снежана Димитрова. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 55-58. 

  

Сист. No: 70640

- 340 -

Сп А 562

Изследване приложението на интерактивни методи на преподане в продължаващото обучение  / Пенка Шишманова и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 259-289. 

  

Сист. No: 17618

- 341 -

Сп А 562

Мултимедийните технологии - предпоставка за повишаване ефективността на процеса на обучение на студентите  / Анелия Радулова и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 290-319. 

  

Сист. No: 70691

- 342 -

Сп П 324

Атанасов, Валентин.  Един поглед към игровите технологии в педагогически контекст / Валентин Атанасов. // Педагогика, LXXXIX, 2017, N 5, с. 672-683. 

  

Сист. No: 70527

- 343 -

Сп М 39 и

Георгиева, Марга и др.  Върху един модел на домашна работа в контекста на самостоятелната работа в обучението по математика / Марга Георгиева, Диана Стефанова. // Математика и информатика, LXX, 2017, N 3, с. 231-242. 

  

Сист. No: 70652

- 344 -

Сп М 39 и

Замфиров, Милен.  Приложение на един нов подход при моделиране на образователен софтуер / Милен Замфиров. // Математика и информатика, LXX, 2017, N 3, с. 274-284. 

  

Сист. No: 70654

- 345 -

Сп С 847

Кастрева-Монова, Ваня.  Икономически теории и българската образователна политика в сферата на финансиране на образованието / Ваня Кастрева-Монова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXV, 2017, N 3, с. 231-239. 

  

Сист. No: 70560

- 346 -

Сп Ф 515

Михалева, Николета.  За принципа на хуманизма в съвременното образование / Николета Михалева. // Философия, XXVI, 2017, N 2, с. 179-190. 

  

Сист. No: 70573

- 347 -

Сп М 39 и

Харизанов, Красимир и др.  Образователни платформи в организацията на педагогическите практики на бъдещите учители / Красимир Харизанов, Наталия Павлова. // Математика и информатика, LXX, 2017, N 3, с. 285-290. 

  

Сист. No: 70656

- 348 -

Сп А 582

Хубенова, Мина.  Междукултурното образование - част от общото образование / Мина Хубенова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 3, с. 87-95. 

  

Сист. No: 70832

- 349 -

46190

Seyyedrezaei, Seyyed Hassan.  Improving E-assessment and E-learning in language learning and teaching using information technology / Seyyed Hassan Seyyedrezaei. // [Fifth] 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ACAICTSEE-2015 : Confrrence Proceedings November 13-14, 2015. - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2016, с. 87-93. 

  

Сист. No: 70564

Висше образование

- 350 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Финансиране на университетите в Европа / Й. Илиев. // INFO свят, 2017, N 2, с. 3-10. 

  

Сист. No: 70694

- 351 -

Сп I 60

Моделът на Хонконг.  Съобщение на Европейската комисия до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите : (Брюксел, 30.05.2017 г.). // INFO свят, 2017, N 2, с. 45-58. 

  

Сист. No: 70698

- 352 -

Сп I 60

Стойкова, Р.  Модели на финансиране в държави членки на ЕС / Р. Стойкова. // INFO свят, 2017, N 2, с. 11-24. 

  

Сист. No: 70695

- 353 -

Сп I 60

Стойкова, Р.  Финансиране на висшето образование в щата Невада, САЩ / Р. Стойкова. // INFO свят, 2017, N 2, с. 41-43. 

  

Сист. No: 70696

- 354 -

Сп Г 62 Сп

Гюрова, Вяра.  Процесът на обучение в университета / Вяра Гюрова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2016, с. 34-63. 

  

Сист. No: 70601

- 355 -

Сп Г 62 вх

Дишкова, Мария.  Какво очаква съвременният студент от преподавателите в университета / Мария Дишкова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 61-68. 

  

Сист. No: 71030

- 356 -

Сп А 562

Папуърт, Розмари и др.  Мултидисциплинарен, базиран на социалния конструктивизъм, подход за повишаване на мотивацията, посещаемостта и успеваемостта в сферата на висшето образование / Розмари Папуърт, Венцислав Диков. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 431-452. 

  

Сист. No: 70716

- 357 -

Сп А 562

Предприемачески нагласи на студентите за стартиране на собствен бизнес и/или за реализиране на предприемаческата идея  / Искра Пантелеева и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 320-348. 

  

Сист. No: 17639

- 358 -

Сп Г 62 вх

Терзиева, Маргарита.  Талант и професионализъм / Маргарита Терзиева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 7-9. 

  

Сист. No: 71026

- 359 -

Сп А 562

Цветанова, Ева.  Проучване приложението на иновативните образователни платформи като част от обучението в ОКС "Бакалавър" - "Публична администрация" и "Стратегическо и бизнес планиране" / Ева Цветанова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 403-430. 

  

Сист. No: 70714

- 360 -

Сп А 562

Чиприянов, Михаил.  Изследване на възможностите за подобряване на услонията за обучение и научни изследвания на студентите в ОКС "Магистър" редовна форма / Михаил Чиприянов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 349-373. 

  

Сист. No: 70710

- 361 -

Сп С 587

Василева, Капка и др.  Здравната функция на физическото възпитание и спорта във висшите училища / Капка Василева, Анна Божкова. // Спорт & Наука, LI, 2017, N 3, с. 167-176. 

  

Сист. No: 71034

- 362 -

Сп А 582

Господинова, Силвия.  Значение на висшето образование за производителността на труда в България / Силвия Господинова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 3, с. 140-152. 

  

Сист. No: 70842

- 363 -

Сп Б 44 б

Загоров, Васил и др.  Насоки за бъдещето на библиотечното образование в България / Васил Загоров, Марина Енчева. // Библиотека, XXIV, 2017, N 3, с. 169-174. 

  

Сист. No: 70713

- 364 -

Сп П 324

Неминска, Румяна.  Изследователско обучение в академична среда : (Научно-теоретична рефлексия) / Румяна Неминска. // Педагогика, LXXXIX, 2017, N 5, с. 590-618. 

  

Сист. No: 70526

- 365 -

Сп С 587

Църова, Ася и др.  Промени във физическото развитие и физическата дееспособност на студенти от ТУ - София, под въздействие на занимания с туризъм / Ася Църова, Красимир Йорданов. // Спорт & Наука, LI, 2017, N 3, с. 183-191. 

  

Сист. No: 71035

- 366 -

46190

Popoca, Diana Juarez et al.  Proposal of teaching strategy for research competencies development in higher education / Diana Juarez Popoca, Carlos Arturo Torres Gastelu. // [Fifth] 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ACAICTSEE-2015 : Confrrence Proceedings November 13-14, 2015. - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2016, с. 69-75. 

  

Сист. No: 70563

- 367 -

Сп Ч T 62

Kiani, M.  Internet security feeling of students study of Payame Noor University / M. Kiani. // Trakia journal of sciences, 14, 2016, N 3, с. 230-235. 

  

Сист. No: 70885

Висше образование в България

- 368 -

Сп С 847

Вълчева, Лиляна и др.  Систематизация и сравнителен анализ за състоянието на държавните висши училища в България / Лиляна Вълчева, Стефан Аспарухов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXV, 2017, N 3, с. 240-269. 

  

Сист. No: 70561

- 369 -

Сп М 486

Славов, Ивайло.  Наш университет в топ 100 на света. Може да се случи / Ивайло Славов. // Мениджър, 2017, N 7, с. 16-17. 

  

Сист. No: 70977

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Природа. Изучаване и опазване на природата Опазване на растителния и животинския свят

- 370 -

Сп В 83 Э

Кунашко, А. и др.  Оценка экономического протенциала использования биоресурсов мирового океана / А. Кунашко, А. Соснило. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 6, с. 150-155. 

  

Сист. No: 70598

Околна среда

- 371 -

Сп А 562

Ненова, Радка.  Методологически различия при отчитане на отпечатъка върху околната среда / Радка Ненова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 179-205. 

  

Сист. No: 17610

Екология

- 372 -

Сп А 582

Цветкова, Светла и др.  Анализ и оценка на вредното въздействие на транспорта върху околната среда в градовете / Светла Цветкова, Ташко Минков. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 3, с. 48-62. 

  

Сист. No: 70827

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Енергетика

- 373 -

В Б 254

Савов, Стефан.  Зелена ли е зеланата енергия? / Стефан Савов. // Банкеръ, XXIV, N 28, 14-21 юли 2017, с. 23. 

  

Сист. No: 70687

- 374 -

Сп Г 62 Сс

Георгиев, Атанас.  Възможности за балансиране на политиките за насърчаване на възобновяеми енергийни източници в електроенергийния сектор на България / Атанас Георгиев. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2016, с. 79-92. 

  

Сист. No: 70623

- 375 -

Сп Ю 371

Златева, Людмила.  Блокчейн - стъпало към следващата енергийна революция? : Дерегулираната платформа за търговия все повече буди интереса на енергийния бизнес / Людмила Златева. // Ютилитис, XV, 2017, N 6, с. 50-51. 

  

Сист. No: 70693

- 376 -

Сп Ю 371

Тодорова, Теодора.  Има ли цена чистата енергия за всички европейци? / Теодора Тодорова. // Ютилитис, XV, 2017, N 6, с. 14-16. 

  

Сист. No: 70688

- 377 -

Сп Ю 371

Тодорова, Теодора.  България и новите енергийни раалности / Теодора Тодорова. // Ютилитис, XV, 2017, N 6, с. 18-21. 

  

Сист. No: 70689

Селско стопанство. Горско стопанство

- 378 -

Сп Н 32

Карапачов, Мартин.  Проучване на модул "Производство" от ERP системи за хранително-вкусовата промишленост / Мартин Карапачов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2016, с. 23-26. 

  

Сист. No: 70805

- 379 -

Сп И 502 д

Башев, Храбрин.  Устойчивост на управленческите структури в българското земедерие - равнище, фактори, перспективи / Храбрин Башев. // Икономика 21  (Свищов), 7, 2017, N 1, с. 69-95. 

  

Сист. No: 70603

- 380 -

Сп А 255

Боянова, Светлана.  ОСП в България след 2020 г. - една примерна визия за промяна / Светлана Боянова. // Агробизнесът, XV, 2017, N 8, с. 18-19. 

  

Сист. No: 70811

- 381 -

Сп З 54

Георгиева, Наталия и др.  Хранителна стойност на някои плевели при отглеждане на фуражни култури / Наталия Георгиева, Атанас Кирилов. // Земеделие плюс, 2017, N 5-6, с. 14-16. 

  

Сист. No: 70579

- 382 -

Сп И 502

Григорова, Тони.  Лековитото злато на България / Тони Григорова. // Икономика, 2017, N 75, с. 74-77. 

  

Сист. No: 70785

- 383 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Най-важните земеделски продукти в света / Петко Иванов. // Агробизнесът, XV, 2017, N 7, с. 42-43. 

  

Сист. No: 70707

- 384 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Икономиката и земеделието на Естония / Петко Иванов. // Агробизнесът, XV, 2017, N 8, с. 39-41. 

  

Сист. No: 70813

- 385 -

Сп А 255

Иновации в европейската биоикономика . // Агробизнесът, XV, 2017, N 8, с. 22-23. 

  

Сист. No: 70812

- 386 -

Сп З 54

Йорданова, Иванка и др.  Усвояване на естествени радионуклиди от земеделски култури при замърсени от антропогенна дейност почви / Иванка Йорданова, Донка Станева, Лидия Мишева. // Земеделие плюс, 2017, N 5-6, с. 20-21. 

  

Сист. No: 70580

- 387 -

Сп А 255

Колко перспективно е млечното животновъдство . // Агробизнесът, XV, 2017, N 7, с. 39-40. 

  

Сист. No: 70705

- 388 -

Сп И 503 и

Любенов, Любомир и др.  Българските финансови земеделски пазари / Любомир Любенов, Анелия Любенова. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 2, с. 113-131. 

  

Сист. No: 70720

- 389 -

Сп З 54

Машините за растителна защита . // Земеделие плюс, 2017, N 5-6, 24 с [ прил.]. 

  

Сист. No: 70583

- 390 -

Сп З 54

Методика за бонитетна оценка на почвените условия за орехови насаждения . // Земеделие плюс, 2017, N 5-6, с. 26-28. 

  

Сист. No: 70582

- 391 -

Сп З 54

Митова, И. и др.  Растежни прояви и добив на домати - късно полско производство / И. Митова, П. Александрова, Д. Стойчева. // Земеделие плюс, 2017, N 5-6, с. 22-25. 

  

Сист. No: 70581

- 392 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Раздвижване на кредитирането за земеделие / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XV, 2017, N 7, с. 28-29. 

  

Сист. No: 70701

- 393 -

Сп А 255

Тайната на високия млеконадой . // Агробизнесът, XV, 2017, N 7, с. 41. 

  

Сист. No: 70706

Аграрна политика

- 394 -

Сп А 562

Блажева, Виолета.  Горската политика и нейната роля за икономическо развитие на аграрния сектор / Виолета Блажева. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 205-231. 

  

Сист. No: 70618

- 395 -

Сп А 255

Не колко, а с какъв ефект са усвоени европарите! . // Агробизнесът, XV, 2017, N 7, с. 30-31. 

  

Сист. No: 70702

Земеделие. Организация и управление

- 396 -

Сп И 502

Боянова, Светлана.  Заедно да наредим пъзела за земеделието / Светлана Боянова. // Икономика, 2017, N 75, с. 72-73. 

  

Сист. No: 70784

Животновъдство

- 397 -

Сп Г 621 КИА

Тепавичарова, Милена.  Анализ на състоянието на човешкия капитал и влиянието му върху развитието на говедовъдството в България / Милена Тепавичарова. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 85-99. 

  

Сист. No: 70645

Мениджмънт

- 398 -

 

Палешников, Георги.  Свързани завинаги : [Пет] 5 съвета към мениджърите, за да не потънат, когата дойде приливната вълна на loT технологиите / Георги Палешников. // Логистика, 2017, с. 40. 

  

Сист. No: 70897

- 399 -

Сп Г 621 КИА

Бакърджиева, Радостина Телериг.  Социалната отговорност в България / Радостина Телериг Бакърджиева. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 22-32. 

  

Сист. No: 70636

- 400 -

Сп Г 621 ВСУ

Ганецовска, Деница.  Форми на управление на етажната собственост - общо събрание и сдружение на собствениците / Деница Ганецовска. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2015, с. 224-230. 

  

Сист. No: 70709

- 401 -

Сп Г 621 ВСУ

Георгиев, Георги.  Инструментариум за оценка на стратегическото развитие на членовете на националния съюз на трудовопроизводителните кооперации / Георги Георгиев. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2015, с. 231-239. 

  

Сист. No: 70708

- 402 -

Сп А 562

Иновативни управленски практики за добро управление  / Анатолий Асенов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 343-372. 

  

Сист. No: 70632

- 403 -

Сп Г 621 КИА

Костова-Пикет, Десислава.  Инвеститор и мениджър: двете лица на собственика на малък бизнес / Десислава Костова-Пикет. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 100-103. 

  

Сист. No: 70646

- 404 -

Сп Г 621 КИА

Михайлов, Михаил.  Осъвременяване и унифициране на системите за управление / Михаил Михайлов. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 17-21. 

  

Сист. No: 70633

- 405 -

Сп Г 621 ВСУ

Николаева, Велислава.  Коучинг технология в управлението на бизнес организацията / Велислава Николаева. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2015, с. 94-104. 

  

Сист. No: 70684

- 406 -

Сп А 562

Управление на качеството в организациите - проблеми и решения  / Христо Сирашки и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 95-212. 

  

Сист. No: 70671

- 407 -

Сп М 486

Григоров, Спасен.  Война или мир / Спасен Григоров. // Мениджър, 2017, N 6, с. 44-45. 

  

Сист. No: 70577

- 408 -

Сп М 486

Димитров, Веселин.  Техничар с фини умения / Веселин Димитров. // Мениджър, 2017, N 7, с. 104-105. 

  

Сист. No: 70999

- 409 -

Сп М 486

Петрова, Михаела.  [Седем] 7 секунди, 15 минути, 42 дни / Михаела Петрова. // Мениджър, 2017, N 6, с. 48-49. 

  

Сист. No: 70578

- 410 -

Сп Г 62 Сс

Hristova, Miroslava.  La recherche en management strategique et les conceptualisations sur les strategies / Miroslava Hristova. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2016, с. 357-370. 

  

Сист. No: 71022

- 411 -

Сп Ч T 62

Kuzmanova, M.  Contemporary problems related to crisis management of organizations / M. Kuzmanova. // Trakia journal of sciences, 14, 2016, N 3, с. 256-261. 

  

Сист. No: 70888

Методи на управление

- 412 -

Сп Г 62 Сс

Христова, Мирослава.  Практическото и научно поле на стратегическото управление и неговото развитие в България (2007; 2013) / Мирослава Христова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2016, с. 321-330. 

  

Сист. No: 70651

Бизнес стратегии

- 413 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Как да привличаме клиенти / Татяна Явашева. // Икономика, 2017, N 74, с. 80-81. 

  

Сист. No: 70737

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 414 -

Сп Г 62 Сс

Каназирева, Рая.  Аспекти на корпоративното предприемачество. Предприемаческа интензивност / Рая Каназирева. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2016, с. 123-149. 

  

Сист. No: 70668

- 415 -

Сп Г 62 вх

Транев, Стоян и др.  STARTUP предприемачество / Стоян Транев, Ивелина Желева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 137-142. 

  

Сист. No: 71040

- 416 -

Сп Г 621 КИА

The development of social entrepreneurship in Kazakhstan . // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 78-84. 

  

Сист. No: 70643

Корпоративно управление

- 417 -

Сп Н 326 ВУСИ

Конарев, Асен и др.  Методологически и методически проблеми на анализа и управлението на корпоративна възвръщаемост / Асен Конарев, Снежинка Константинова. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2016, с. 36-68. 

  

Сист. No: 70625

Риск мениджмънт

- 418 -

Сп Г 62 Сс

Седларски, Теодор и др.  Социални мрежи за споделяне на риска / Теодор Седларски, Диана Димитрова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2016, с. 269-291. 

  

Сист. No: 71006

- 419 -

Сп Д 532

Калев, Калин.  Анализ на връзката между риска и равнището на неговите оповестявания във финансовите отчети на банките / Калин Калев. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2017, N 2, с. 39-62. 

  

Сист. No: 70611

Малък бизнес

- 420 -

Сп Ч J 80 f

Brown, J. David et al.  Finance and Growth at the Firm Level: Evidence from SBA Loans / J. David Brown, John S. Earle. // The Journal of Finance  (New York), 72, 2017, N 3, с. 1039-1080. 

  

Сист. No: 70844

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 421 -

Сп П 89 тп

Кельчевская, Наталья и др.  Усиление конкурентных позиций промышленного предприятия в условиях макроэкономической нестабильности / Наталья Кельчевская, Галина Исмагилова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 7, с. 127-135. 

  

Сист. No: 71045

Мениджмънт на фирмата

- 422 -

Сп М 486

Киряков, Огнян.  Първите 100 дни / Огнян Киряков. // Мениджър, 2017, N 6, с. 42-43. 

  

Сист. No: 70576

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 423 -

Сп Г 621 КИА

Савов, Илин.  Един поглед върху състоянието и перспективите за развитие на електронните съобщения / Илин Савов. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 33-39. 

  

Сист. No: 70638

- 424 -

Сп А 582

Христов, Ивайло.  Формиране на медийния образ на Васил Левски / Ивайло Христов. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 3, с. 5-19. 

  

Сист. No: 70822

Счетоводство

- 425 -

Сп Г 62 Сс

Павлова, Мария.  Международните образователни стандарти за професионални счетоводители и тяхната роля за внедряване на добри практики в обучението по счетоводство и счетоводна етика / Мария Павлова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2016, с. 201-215. 

  

Сист. No: 70648

- 426 -

Сп А 562

Практико-приложен модел за счетоводен анализ на дейността на бюджетните организации  / Георги Баташки и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 36-64. 

  

Сист. No: 70607

- 427 -

Сп А 562

Симеонова, Росица и др.  Предизвикателства пред новото счетоводно законодателство / Росица Симеонова, Румяна Михайлова, Диана Крумова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 149-178. 

  

Сист. No: 70615

- 428 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Разпределение на общопроизводствените разходи съгласно счетоводните стандарти / Живко Бонев. // Актив, 2017, N 7-8, с. 6-11. 

  

Сист. No: 70836

- 429 -

Сп С 953 п

Брезоева, Бойка.  Елиминиране на нереализирани печалби или загуби от сделки при прилагане на метода на собствения капитал / Бойка Брезоева. // Счетоводство плюс, 2017, N 8, с. 1-6. 

  

Сист. No: 70858

- 430 -

Сп Ф 531 п

Вечев, Венцислав.  Счетоводни и данъчни аспекти на приходите и разходите от осъществяваната стопанска дейност в бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 7, с. 27-34. 

  

Сист. No: 70828

- 431 -

Сп А 454

Гълъбов, М.  Нормативната уредба на счетоводството след 1989 година : трета част / М. Гълъбов. // Актив, 2017, N 7-8, с. 16-19. 

  

Сист. No: 70845

- 432 -

Сп А 454

Гълъбов, М.  Нормативната уредба на счетоводството след 1989 г. : (първа част - 1991 г. - 2008 г.) / М. Гълъбов. // Актив, 2017, N 5, с. 20-25. 

  

Сист. No: 70862

- 433 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Счетоводно и данъчно третиране на счетоводни грешки / Мина Димитрова. // Актив, 2017, N 7-8, с. 27-37. 

  

Сист. No: 70848

- 434 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Съхраняване и унищожаване на счетоводните документи / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 7, с. 5-15. 

  

Сист. No: 70825

- 435 -

Сп С 953 п

Дурин, Стоян.  Отчитане формирането и изплащането на ликвидационен дял на напускащ съдружник / Стоян Дурин. // Счетоводство плюс, 2017, N 8, с. 5-6. 

  

Сист. No: 70856

- 436 -

Сп А 454

Илиева, Калинка.  Проблеми при прилагането на МСФО 8 оперативни сегменти и необходимост от внасяне на подобрения / Калинка Илиева. // Актив, 2017, N 7-8, с. 12-15. 

  

Сист. No: 70837

- 437 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Счетоводно отчитане на данъчен ревизионен акт / Евгени Рангелов. // Актив, 2017, N 7-8, с. 2-6. 

  

Сист. No: 70835

- 438 -

Сп С 953 п

Христов, Владимир.  Често допускани грешки при отчитането на получени банкови кредити / Владимир Христов. // Счетоводство плюс, 2017, N 8, с. 1-4. 

  

Сист. No: 70855

Управленско счетоводство

- 439 -

Сп Г 62 Сс

Павлова, Мария.  Еволюцията в управленското счетоводство и инструментариумът му за управление на общините / Мария Павлова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2017, с. 201-215. 

  

Сист. No: 71003

- 440 -

Сп А 582

Мусов, Михаил.  Общ модел за вземане на специфични управленски решения за оперативната дейност: методология и етапи / Михаил Мусов. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 3, с. 77-86. 

  

Сист. No: 70831

Одиторски контрол

- 441 -

Сп В 986

Белчев, Стефан.  Одитните комитети между "осанна" и "разпни го" / Стефан Белчев. // Вътрешен одитор, XIII, 2016, N 2, с. 27-31. 

  

Сист. No: 70873

- 442 -

Сп В 986

Бърч, Сюзън.  Трите линии в хармония / Сюзън Бърч. // Вътрешен одитор, XIII, 2016, N 2, с. 15-18. 

  

Сист. No: 70870

- 443 -

Сп В 986

Вейсел, Али.  Прилагане на основните видове одитни извадки / Али Вейсел. // Вътрешен одитор, XIII, 2016, N 1, с. 16-29. 

  

Сист. No: 70865

- 444 -

Сп С 953 п

Донкова, Веселка.  Одитните комитети в публичния сектор - нормативна уредба по процедурата за определяне на състава и дейността / Веселка Донкова. // Счетоводство плюс, 2017, N 8, с. 7-9. 

  

Сист. No: 70857

- 445 -

Сп Д 532

Колева, Бранимира.  Ролята на съществеността и правилната оценка на одиторския риск при издаване на качествен одиторски доклад / Бранимира Колева. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2017, N 2, с. 12-38. 

  

Сист. No: 70614

- 446 -

Сп C 58

Червенкова, Рамона.  Ролята на вътрешния одит при внедряването на GDPR / Рамона Червенкова. // CIO, XIII, 2017, N 7, с. 32-34. 

  

Сист. No: 70929

- 447 -

Сп В 986

Чолакова, Надежда.  Преглед на промените в международните стандарти за професионалната практика по вътрешен одит, които ще влязат в сила от 01.01.2017 / Надежда Чолакова. // Вътрешен одитор, XIII, 2016, N 2, с. 37-40. 

  

Сист. No: 70874

- 448 -

Сп Ч T 62

Petkov, Rossen.  Motives for subcontracting external auditors’ work to others / Rossen Petkov. // Trakia journal of sciences, 14, 2016, N 3, с. 262-266. 

  

Сист. No: 70891

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 449 -

Сп Г 62 вх

Стоянов, Евгений Н.  Ефективното организационно структуриране - решение при формирането на човешкия капитал / Евгений Н. Стоянов. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 114-118. 

  

Сист. No: 71037

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 450 -

Сп Г 62 Сс

Живкова, Нина.  Фактори за превръщането на българските специалисти по управление на човешките ресурси в стратегически партньори на бизнеса / Нина Живкова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2016, с. 131-150. 

  

Сист. No: 70641

- 451 -

Сп И 50 м

Илиев, Йосиф и др.  Развитието на човешки капитал в бизнес-организациите и съвременното управление на човешките ресурси / Йосиф Илиев, Стефка Масалджийска. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 4, с. 33-45. 

  

Сист. No: 70748

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 452 -

38035

Захариев, Андрей.  Въвеждане на европейските практики за фирмени инвестиции в човешкия капитал / Андрей Захариев, Галина Захариева. // Юбилеен алманах : Т. 1 - : Т. 10. Модели на процеса на интегриране на Република България с европейските структури. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 190-206. 

  

Сист. No: 70532

- 453 -

Сп Т 871

Божилова, Ваня.  Оценяване на ефективността на обучението / Ваня Божилова. // Труд и право, XXVI, 2017, N 7, с. 40-48. 

  

Сист. No: 70817

- 454 -

Сп Ч 895

Боянова, Марияна.  Пет сигурни начина да се провалим на интервю за работа / Марияна Боянова. // Човешки ресурси, 2017, N 5, с. 13-14. 

  

Сист. No: 70761

- 455 -

Сп Ч 895

Дамянов, Мартин.  Какво всъщност се има предвид в обявите за работа / Мартин Дамянов. // Човешки ресурси, 2017, N 5, с. 15-16. 

  

Сист. No: 70762

- 456 -

Сп Ч 895

Илиева, Таня.  Времето е повече ... / Таня Илиева. // Човешки ресурси, 2017, N 5, с. 10-12. 

  

Сист. No: 70760

- 457 -

Сп Ч 895

Колева, Мариета.  Как да се "справим" с поколение Z / Мариета Колева. // Човешки ресурси, 2017, N 5, с. 17-18. 

  

Сист. No: 70763

- 458 -

Сп Ч 895

Стефанов, Нако.  За едно от новите форми на труд в съвременната епоха / Нако Стефанов. // Човешки ресурси, 2017, N 5, с. 27-28. 

  

Сист. No: 70764

- 459 -

Сп П 89 тп

Ткаченко, Александр.  Концепция человеческого капитала и национальная стратегия развития / Александр Ткаченко. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 5, с. 94-104. 

  

Сист. No: 70588

- 460 -

Сп П 89 тп

Хачатурян, Ашот.  Организация управления человеческим капиталом компании / Ашот Хачатурян. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 5, с. 106-116. 

  

Сист. No: 70589

Транспорт

- 461 -

Сп Н 326 ту

Николова, Христина.  Приложение на интелигентните транспортни системи за устойчиво развитие на транспорта / Христина Николова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2017, с. 77-109. 

  

Сист. No: 70971

- 462 -

Сп М 486

Ангелов, Георги.  Закъде пътува БДЖ / Георги Ангелов. // Мениджър, 2017, N 6, с. 90-91. 

  

Сист. No: 70558

- 463 -

Сп И 502

Бенчев, Светослав.  Биогоривата отново на дневен ред / Светослав Бенчев. // Икономика, 2017, N 74, с. 118-119. 

  

Сист. No: 70738

- 464 -

Сп Л 763

Модерно товарене и транспорт в селскостопанския сектор . // Логистика, XIII, 2017, N 6, с. 36-37. 

  

Сист. No: 70895

- 465 -

Сп И 502 д

Николова, Христина.  Инструменти за насърчаването на публично-частните партньорства за реализиране на инфраструктурни проекти в транспортния отрасъл / Христина Николова. // Икономика 21  (Свищов), 7, 2017, N 1, с. 45-68. 

  

Сист. No: 70602

- 466 -

Сп И 503 и

Николова, Христина.  Възможности за стимулиране на инвестициите в железопътна инфраструктура на основата на публично-частното партньорство / Христина Николова. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 2, с. 82-112. 

  

Сист. No: 70719

Реклама

- 467 -

Сп М 486

Димитров, Веселин.  Българинът, който конкурира Google / Веселин Димитров. // Мениджър, 2017, N 6, с. 94-95. 

  

Сист. No: 70568

Хранително-вкусова промишленост

- 468 -

Сп Г 621 КИА

Бакалов, Иван.  Технология за получаване на храни на базата на бобови култури, подходящи за социални и донорни дейности / Иван Бакалов. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 119-129. 

  

Сист. No: 70653

- 469 -

Сп Г 621 КИА

Братков, Марин.  Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води в България - минало и настояще / Марин Братков. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 138-149. 

  

Сист. No: 70657

- 470 -

Сп Г 62 Сс

Владимиров, Желю.  Състояние и развитие на българската хранително-вкусова промишленост след 2006 г. / Желю Владимиров. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2016, с. 5-45. 

  

Сист. No: 70659

- 471 -

Сп А 255

Каква е ползата за защитените в ЕС специфични български храни . // Агробизнесът, XV, 2017, N 7, с. 36-37. 

  

Сист. No: 70704

- 472 -

Сп М 486

Цветкова, Мина.  Пивоварите уцелват десетката / Мина Цветкова. // Мениджър, 2017, N 7, с. 88-90. 

  

Сист. No: 70984

Строителство

- 473 -

Сп Т 87 В

Калинков, Константин и др.  Устройствено-икономически, правни и счетоводно-данъчни аспекти на правото на строеж / Константин Калинков, Надя Костова, Бисерка Маринова. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2016, с. 59-122. 

  

Сист. No: 70674

- 474 -

Сп Т 87 В

Николаев, Росен и др.  Устойчивото развитие на строителните предприятия и модели за неговата оценка / Росен Николаев, Катя Антонова, Виктория Станчева. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2016, с. 123-. 

  

Сист. No: 70675

- 475 -

Сп П 89 тп

Нечаева, Ирина.  Бережливое строительство: принципы, методы, инструменты / Ирина Нечаева. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 6, с. 117-126. 

  

Сист. No: 71047

Информационни технологии

- 476 -

38035

Шишманов, Красимир.  Особености на информационна система в малко предприятие / Красимир Шишманов. // Юбилеен алманах : Научни изследвания '96 : Т. 1 - : Т. 6. Информатика, статистика, приложение на математически методи в икономиката. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 90-124. 

  

Сист. No: 70535

- 477 -

Сп А 582

Белев, Иван.  Софтуерни системи за управление на бизнес системи и възможностите за внедряването им във висшите училища в България / Иван Белев. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 3, с. 96-105. 

  

Сист. No: 70838

- 478 -

Сп C 58

ИТ проекти за "Нула дефекти" . // CIO, XIII, 2017, N 7, с. 16-18. 

  

Сист. No: 70917

- 479 -

Сп C 58

Стоянова, Веселка.  Възможности за получаване на конфиденциална информация чрез мобилни устройства / Веселка Стоянова. // CIO, XIII, 2017, N 7, с. 82-85. 

  

Сист. No: 70966

- 480 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  Следващите три години на смартфоните / Начо Стригулев. // Мениджър, 2017, N 6, с. 100-102. 

  

Сист. No: 70570

- 481 -

Сп C 58

Христозов, Божидар.  Зависимостта на мрежовата производителност от качеството на услугите / Божидар Христозов. // CIO, XIII, 2017, N 7, с. 78-81. 

  

Сист. No: 70965

- 482 -

46190

Pugachova, O. V.  Use of information technology in public administration and in the business of Republic of Belarus / O. V. Pugachova. // [Fifth] 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ACAICTSEE-2015 : Confrrence Proceedings November 13-14, 2015. - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2016, с. 114-118. 

  

Сист. No: 70566

- 483 -

46190

Savoska, Snezana et al.  Improving the capacity of the State Statistical Office of Republic of Macedonia in compliance with the EU Statistical standards / Snezana Savoska, Violeta Manevska. // [Fifth] 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ACAICTSEE-2015 : Confrrence Proceedings November 13-14, 2015. - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2016, с. 119-126. 

  

Сист. No: 70567

Информационни мрежи. Информационни системи

- 484 -

38035

Краев, Любен Маринов.  Интеграционни процеси в информационните технологии на новата икономика / Любен Маринов Краев. // Юбилеен алманах : Т. 1 - : Т. 10. Модели на процеса на интегриране на Република България с европейските структури. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 221-239. 

  

Сист. No: 70536

- 485 -

38035

Краева, Виолета Флорева.  Глобалните информационни системи в новото информационно общество / Виолета Флорева Краева. // Юбилеен алманах : Т. 1 - : Т. 10. Модели на процеса на интегриране на Република България с европейските структури. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 207-220. 

  

Сист. No: 70534

- 486 -

38035

Цветанова, Павлина.  Информационното общество и интегриране на страната ни в европейските структури / Павлина Цветанова. // Юбилеен алманах : Т. 1 - : Т. 10. Модели на процеса на интегриране на Република България с европейските структури. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 240-257. 

  

Сист. No: 70538

- 487 -

Сп А 562

Крумов, Красимир.  Ефективно управление на информационната инфраструктура на телекомуникационните оператори в условията на силно конкурентен пазар / Красимир Крумов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 231-255. 

  

Сист. No: 17616

- 488 -

Сп Г 621 КИА

Тепавичарова, Милена и др.  Имплицитна и експлицитна мотивация в рамките на студентските фейсбук групи / Милена Тепавичарова, Людмила Бойкова. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 190-197. 

  

Сист. No: 70665

- 489 -

Сп Г 621 КИА

Тепавичарова, Милена и др.  Социалните мрежи като арена за виртуални и реални конфликти / Милена Тепавичарова, Людмила Бойкова. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 198-206. 

  

Сист. No: 70666

- 490 -

Сп А 562

Усъвършенстване на обучението по търговия и туризъм чрез прилагане на информационни и комуникационни технологии  / Любка Илиева и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 374-402. 

  

Сист. No: 70711

- 491 -

Сп C 58

Ганев, Боян.  Арсенал от методи, технологични решения и добри практики подпомага защитата на информацията в НАП / Боян Ганев. // CIO, XIII, 2017, N 7, с. 24-27. 

  

Сист. No: 70924

- 492 -

Сп C 58

Димитрова, Зорница.  Сблъсъкът между информационната сигурност и правната несигурност / Зорница Димитрова. // CIO, XIII, 2017, N 7, с. 36-38. 

  

Сист. No: 70930

- 493 -

Сп C 58

Иванов, Деян.  [Девет] 9 предизвикателства при противодействие на киберпрестъпността / Деян Иванов. // CIO, XIII, 2017, N 7, с. 74-77. 

  

Сист. No: 70964

- 494 -

Сп C 58

Как да изградим рамка от показатели за стратегическа сигурност . // CIO, XIII, 2017, N 7, с. 54-56. 

  

Сист. No: 70953

- 495 -

Сп C 58

Как се променят технологиите за съхранение на данни . // CIO, XIII, 2017, N 7, с. 58-59. 

  

Сист. No: 70954

- 496 -

Сп C 58

Креков, Даниел.  ИТ сигурността в компанията е въпрос на вътрешна организация, не на външни решения / Даниел Креков. // CIO, XIII, 2017, N 7, с. 28-30. 

  

Сист. No: 70925

- 497 -

Сп C 58

Начев, Мирослав.  Съвременни подходи, използвани в системите за откриване и предовратяване на компютърни заплахи / Мирослав Начев. // CIO, XIII, 2017, N 7, с. 71-73. 

  

Сист. No: 70963

- 498 -

Сп C 58

Неделчев, Найден.  Планиране на законова изрядност с помощта на COBIT 5 / Найден Неделчев. // CIO, XIII, 2017, N 7, с. 46-48. 

  

Сист. No: 70931

- 499 -

Сп C 58

Петров, Лъчезар.  Изисквания към киберсигурността на критичната информационна инфраструктура / Лъчезар Петров. // CIO, XIII, 2017, N 7, с. 60-63. 

  

Сист. No: 70955

- 500 -

Сп C 58

Прогноза, защита, реагиране - пътят към киберустойчивост . // CIO, XIII, 2017, N 7, с. 8-13. 

  

Сист. No: 70916

- 501 -

Сп C 58

Съответствие и сигурност от следващо поколение . // CIO, XIII, 2017, N 7, с. 20-23. 

  

Сист. No: 70918

- 502 -

Сп C 58

Технологии за анализ на поведението или чиста магия . // CIO, XIII, 2017, N 7, с. 50-52. 

  

Сист. No: 70934

- 503 -

Сп В 986

Ууст, Браян.  Създаване на качествени работни документи / Браян Ууст. // Вътрешен одитор, XIII, 12016, N 1, с. 30-32. 

  

Сист. No: 70866

- 504 -

Сп C 58

Учения по киберсигурност - ползи и практически аспекти . // CIO, XIII, 2017, N 7, с. 31. 

  

Сист. No: 70928

- 505 -

Сп C 58

Факти и цифри на пазара на киберсигурността . // CIO, XIII, 2017, N 7, с. 4-6. 

  

Сист. No: 70915

- 506 -

Сп C 58

Чакъров, Иван.  Киберсигурността - част от мениджмънта / Иван Чакъров. // CIO, XIII, 2017, N 7, с. 90-92. 

  

Сист. No: 70967

- 507 -

46190

Information system design for eco-economic monitoring . // [Fifth] 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ACAICTSEE-2015 : Confrrence Proceedings November 13-14, 2015. - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2016, с. 103-107. 

  

Сист. No: 70565

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 508 -

Сп Г 62 Сс

Касабова, Камелия.  Електронните пари и предплатените карти / Камелия Касабова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2016, с. 151-166. 

  

Сист. No: 70670

- 509 -

Сп Д 532

Алтухова, Наталья Фаридова и др.  Интернет-предпринимательство в России и новые формы подготовки молодых предпринимателей / Наталья Фаридова Алтухова, Елена Викторовна Васильева. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2017, N 2, с. 1-11. 

  

Сист. No: 70609

- 510 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Кой изпълнява най-бързо желанията / Богиня Матеева. // Логистика, XIII, 2017, N 6, с. 40-43. 

  

Сист. No: 70898

- 511 -

Сп Д 532

Стоянов, Михал и др.  Мобилната интернет търговия като флуидна форма на търговски обмен / Михал Стоянов, Десислава Гроздева. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2017, N 2, с. 81-102. 

  

Сист. No: 70610

- 512 -

Сп Ч J 80 M

Online Relationship Formation . // Journal of Marketing  (Chicago), 81, 2017, N 3, с. 21-40. 

  

Сист. No: 70973

- 513 -

Сп Ч J 80 f

The Flash Crash: High-Frequency Trading in an Electronic Market . // The Journal of Finance  (New York), 72, 2017, N 3, с. 967-998. 

  

Сист. No: 70843

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Спорт

- 514 -

Сп С 547

Маринова, Светла.  Космополинта емпатия и солидарност. Опит за диференциране на понятията / Светла Маринова. // Социологически проблеми, XLIX, 2017, N 1-2, с. 282-305. 

  

Сист. No: 71016

Туризъм

- 515 -

Сп Г 62 вх

Георгиева, Катя.  Икономика на споделяне - новото предизвикателство в хотелиерството / Катя Георгиева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 174-181. 

  

Сист. No: 71049

- 516 -

Сп А 562

Иванова, Петя.  Оценка на въздействията на събитийния туризъм върху приемащата общност в България / Петя Иванова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 318-342. 

  

Сист. No: 70630

- 517 -

Сп Г 62 вх

Караджова, Златина и др.  Възможности за приложение на анимацията в круизния туризъм : Част първа / Златина Караджова, Златка Димитрова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 193-200. 

  

Сист. No: 71052

- 518 -

Сп Г 62 вх

Караджова, Златина и др.  Възможности за приложение на анимацията в круизния туризъм : Част втора / Златина Караджова, Златка Димитрова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 201-207. 

  

Сист. No: 71053

- 519 -

Сп Г 62 вх

Копринаров, Братой.  GRAND TOUR, или спояването на разнородна Европа / Братой Копринаров. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 186-192. 

  

Сист. No: 71051

- 520 -

Сп Г 621 КИА

Никовска, Кремена и др.  Новите интернет технологии и туризмът / Кремена Никовска, Стамен Стамов. // Годишник. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 170-180. 

  

Сист. No: 70661

- 521 -

Сп Г 62 вх

Полименов, Минчо.  Иновации в технологичните процеси, генериращи финес и красота в обслужването / Минчо Полименов. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2016, с. 208-212. 

  

Сист. No: 71054

- 522 -

Сп Г 621 ВСУ

Попова, Даниела.  Кулинарният туризъм като културен проект / Даниела Попова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2015, с. 119-148. 

  

Сист. No: 70685

- 523 -

Сп С 847

Анастасов, Анастас Иванов.  Иновационни стратегии за икономически просперитет / Анастас Иванов Анастасов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXV, 2017, N 3, с. 282-290. 

  

Сист. No: 70562

- 524 -

Сп А 582

Великова, Еленита.  Възможности за подобряване на естетическата среда на туристическите обекти в България / Еленита Великова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 3, с. 40-47. 

  

Сист. No: 70824

- 525 -

Сп А 582

Янева, Мариана и др.  Приложение и значение на корпоративната социална отговорност в туристическите предприятия за развитието на туризма и повишаване на конкурентоспособността му / Мариана Янева, Христина Бойчева. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 3, с. 63-76. 

  

Сист. No: 70829

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 526 -

Сп Ч 949

Ананиева, Светлана.  Философски търсения и сюрреалистични мотиви / Светлана Ананиева. // Чуждоезиково обучение, XLIV, 2017, N 3, с. 274-278. 

  

Сист. No: 70537

- 527 -

Сп Ч 949

Легурска, Палмира и др.  Пространствени ориентации в културата на езика / Палмира Легурска, Иля Златанов. // Чуждоезиково обучение, XLIV, 2017, N 3, с. 261-273. 

  

Сист. No: 70528

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 528 -

В А 561

Академичната общност участва в честването на 140 г. от освобождението на Свищов . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 4, юни 2017, с. 4. 

  

Сист. No: 70734

- 529 -

В А 561

Двама професори получиха международни признания . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 4, юни 2017, с. 1. 

  

Сист. No: 70725

- 530 -

В А 561

Двойна магистърска диплома ще издават Стопанска академия и Донецки национален университет . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 4, юни 2017, с. 1. 

  

Сист. No: 70717

- 531 -

В А 561

Депутат от украинската Рада изнесе лекция за българите в Украйна . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 4, юни 2017, с. 3. 

  

Сист. No: 70732

- 532 -

В А 561

Дипломира се първият випуск на Булстрад Академия . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 4, юни 2017, с. 3. 

  

Сист. No: 70730

- 533 -

В А 561

Катедра "Аграрна икономика" гостува на изложение на био производители . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 4, юни 2017, с. 2. 

  

Сист. No: 70728

- 534 -

В Д 92

Новоприетите студенти в Академията се записаха веднага след обявяване на резултатите от първото класиране . // Дунавско дело, N 28, 14-20 юли 2017, с. 3. 

  

Сист. No: 70679

- 535 -

В А 561

Преподаватели и студенти изследват българското Придунавие . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 4, юни 2017, с. 4. 

  

Сист. No: 70733

- 536 -

В А 561

Проект за развитие капацитета на млади учени реализира в СА . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 4, юни 2017, с. 2. 

  

Сист. No: 70727

- 537 -

В Д 92

Първите нови магистри на Академията се записаха веднага след държавния изпит за ОКС "бакалавър".  Първите нови магистри на Академията се записаха веднага след държавния изпит за ОКС "бакалавър". // Дунавско дело, N 27, 7-13 юли 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 70593

- 538 -

В А 561

СА награди най-добрите администрации по СФУК . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 4, юни 2017, с. 3. 

  

Сист. No: 70731

- 539 -

В А 561

Свищовски студенти завоюваха призови места в националния конкурс "Млад икономист" . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 4, юни 2017, с. 2. 

  

Сист. No: 70726


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Александър 79 
Александров, Андрей 49 308 309 
Александрова, Александрина 341 
Александрова, П. 391 
Алексиев, Явор 222 
Алексиева, Десислава 21 51 402 
Алтухова, Наталья Фаридова 509 
Ананиева, Светлана 526 
Анастасов, Анастас Иванов 523 
Ангелов, Георги 341 462 
Ангелов, Илиян 357 
Ангелова, Галина 117 
Андреев, Иван 426 
Андреев, Николай 74 
Андреева, Ружа Огнянова 240 241 
Антонов, Иван 281 
Антонова, Катя 474 
Асеникова, Диана 282 
Асенов, Анатолий 402 
Асенов, Емил 66 
Аспарухов, Стефан 368 
Атанасов, Валентин 342 
Атанасов, Николай 338 
Атанасова-Георгиева, Веселина 180 
Бадрунов, Сергей 41 
Бакалов, Иван 468 
Бакалова, Валентина 283 
Бакърджиева, Радостина Телериг 399 
Банкова, Иванка 14 
Баташки, Георги 426 
Башев, Храбрин 379 
Беев, Ивайло 125 
Белев, Иван 477 
Белчев, Стефан 441 
Бенчев, Светослав 463 
Блажева, Виолета 394 
Бобева, Даниела 191 
Богданов, Димитър 11 
Богданов, Лъчезар 223 
Богданова, Ангелина 242 243 
Богомилова, Жанет 326 
Божилов, Ники 159 183 184 
Божилова, Ваня 453 
Божинов, Божидар 75 
Божкова, Анна 361 
Бойкова, Людмила 488 489 
Бойчева, Христина 525 
Бойчинова, Мария 188 
Бонев, Живко 428 
Борисов, Борислав 149 150 
Босев, Росен 61 
Бояджиева, Надя 204 
Бояджиева, Юлия 284 
Боянова, Марияна 454 
Боянова, Светлана 380 396 
Братков, Марин 469 
Брезоева, Бойка 429 
Будев, Атанас 192 
Бузов, Вихрен 5 
Булетова, Наталья 114 
Бърч, Сюзън 442 
Варамезов, Любчо 357 
Василев, Васил 160 185 186 
Василев, Петър 244 
Василева, Ваня 106 
Василева, Вероника 118 119 120 
Василева, Капка 361 
Василева, Стелиана 171 
Васильев, В. 42 
Васильева, Елена Викторовна 509 
Вачевска, Миглена 58 
Вейсел, Али 443 
Велев, Васил 135 
Велев, Милен 132 133 
Велева-Евтимова, Мирела 224 
Великова, Еленита 524 
Велкова, Лидия 315 
Велушев, Милен 110 
Вечев, Венцислав 430 
Виденова, Милена 128 147 
Владимиров, Желю 470 
Владимиров, Любомир 316 
Воденичаров, Александър 245 
Воденичаров, Асен 246 
Войков, Боян 247 
Вуцова, Албена 1 3 
Вълчева, Лиляна 368 
Върбанова, Силвия 9 
Гаваз, Айгюл 248 
Гаврилов, Н. 109 
Гаврилова, Деница 157 
Гаврилова, Светлана 193 
Ганев, Боян 491 
Ганев, Георги 225 
Ганецовска, Деница 400 
Ганчев, Петко 194 
Гаргов, Ваньо 28 
Гекова, Валентина 90 
Георгиев, Атанас 374 
Георгиев, Васил 301 
Георгиев, Георги 121 401 
Георгиев, Румен 122 
Георгиева, Катя 515 
Георгиева, Марга 343 
Георгиева, Наталия 381 
Герганов, Георги 220 
Герунов, Антон 144 
Горанова, Илонка 310 
Горанова, Пенка 171 
Горчева, Таня 195 
Господинов, Юлиян 150 340 406 
Господинова, Пламена 249 
Господинова, Силвия 362 
Григоров, Григор 285 
Григоров, Спасен 407 
Григорова, Ваня 165 
Григорова, Тони 111 382 
Гроздева, Десислава 158 511 
Гутева, Петя 426 
Гуцев, Георги 357 
Гълъбов, М. 431 432 
Гюрова, Вяра 354 
Даков, Христо 317 
Дамянов, Атанас 189 
Дамянов, Мартин 455 
Дамянова, Лилия 4 
Данчева, Кателина 120 
Денева, Анета 221 
Дечев, Теодор 52 
Джеферлиева, Ваня 286 
Диков, Венцислав 356 
Димитров, Веселин 408 467 
Димитров, Георги Д. 226 
Димитров, Мартин 173 
Димитров, Митко 155 
Димитров, Пенко 314 
Димитров, Ради 426 
Димитрова, Гергана 78 
Димитрова, Диана 250 418 
Димитрова, Евелина 287 
Димитрова, Елка 53 
Димитрова, Емилия 251 
Димитрова, Златка 517 518 
Димитрова, Зорница 492 
Димитрова, Любомира 145 
Димитрова, Мина 433 
Димитрова, Руслана 67 
Димитрова, Снежана 339 
Димитрова, Труфка 141 
Динков, Милен 406 
Дипчикова, Александра 6 
Дишкова, Мария 27 355 
Дмитриев, М. 140 
Донев, Калю 67 
Донкова, Веселка 444 
Досев, Христо 434 
Драганов, Живко 252 
Драганов, Христо 329 
Дурин, Стоян 435 
Еленков, Живко 281 
Енчева, Марина 363 
Желева, Ивелина 415 
Желязкова, Донка 158 181 
Жечев, Владимир 174 
Живкова, Нина 450 
Загоров, Васил 363 
Закурацева, Татяна 193 
Замфиров, Милен 344 
Запрянов, Йоан 62 
Захариев, Андрей 77 452 
Захариева, Галина 452 
Златанов, Иля 527 
Златарева, Маргарита 253 
Златев, Браян 254 
Златева, Людмила 375 
Златинов, Димитър 76 
Злочевский, Игорь 114 
Иванов, Деян 493 
Иванов, Милен 331 
Иванов, Петко 383 384 
Иванов, Пламен 318 
Иванов, Розалин Янев 156 
Иванова, Виржиния 152 
Иванова, Гергана 330 332 
Иванова, Мария 50 
Иванова, Петя 516 
Иванова, Цветинка 288 
Иванчева, Людмила 22 
Илиев, Й. 350 
Илиев, Йосиф 451 
Илиев, Никола 77 
Илиев, Петкан 12 
Илиева, Калинка 436 
Илиева, Любка 490 
Илиева, Мария 255 
Илиева, Радка 155 
Илиева, Таня 456 
Исмагилова, Галина 421 
Йонкинска, Надя Георгиева 256 
Йончев, Димитър 319 320 
Йорданов, Красимир 365 
Йорданова, Елена 21 
Йорданова, Зорница 257 
Йорданова, Иванка 386 
Йорданова, Светлана 289 
Йосифова, Десислава 216 
Кабакчиева, Петя 227 
Каблешкова, Мария 258 
Каламарис, Йоаким 166 
Калев, Калин 419 
Калинков, Константин 473 
Калоянов, Тодор 19 
Каназирева, Рая 414 
Канев, Димитър 29 126 
Карагьозова-Маркова, Кристина 18 
Караджова, Златина 517 518 
Каракънева, Юлияна 321 
Карапачов, Мартин 378 
Каролев, Владимир 313 
Касабова, Камелия 508 
Каснакова, Магдалена 303 
Кастрева-Монова, Ваня 345 
Кацарова, Мариана 290 
Кацарски, Иван 43 
Кельчевская, Наталья 421 
Кескинова, Донка 23 
Килиджийска, Нели 357 
Кинева, Светлана 196 
Кирилов, Атанас 381 
Кирова, Биляна 259 
Киряков, Огнян 422 
Клавдиенко, Виктор 307 
Клешко, Д. В. 107 
Клинова, М. 137 
Ковачева, Галина 260 
Кожухарова, Десислава 167 
Колев, Калоян 30 
Колева, Бранимира 445 
Колева, Мариета 457 
Колева, Яна 80 
Конарев, Асен 86 417 
Кондарев, Ивайло 92 93 
Конджов, Тони 261 
Конов, Никола 151 
Константинов, Емил 262 
Константинова, Снежинка 86 417 
Копринаров, Братой 519 
Корелов, Кристиян 340 
Косоров, Калоян 291 
Костов, Ивайло 357 
Костов, Станислав 292 
Костов, Стоян 15 
Костова, Иванка 168 
Костова, Надя 473 
Костова, Силвия 314 
Костова-Пикет, Десислава 403 
Краев, Любен Маринов 484 
Краева, Виолета Флорева 485 
Креков, Даниел 496 
Крумов, Красимир 487 
Крумов, Крум 314 
Крумова, Диана 427 
Кръстева, Невяна 169 
Кузнецов, Юрий 149 
Кунашко, А. 370 
Куртева, Стойка 60 
Къдринова, Къдринка 148 
Кънев, Пламен 490 
Кънева, Велина 120 
Къчев, Огнян 322 
Лавровский, Б. 197 
Ламбова, Маргарита 16 
Легурска, Палмира 527 
Льондев, Атанас 68 187 
Любенов, Любомир 388 
Любенова, Анелия 388 
Макни, Валентина 170 
Манев, Евгени 323 
Манева, Веселина 263 
Манолов, Бисер 81 82 
Манолов, Георги Л. 312 
Манчева, Иванина 217 
Марикина, Мария 142 
Маринов, Г. 129 
Маринов, Георги 198 
Маринов, Едуард 191 199 
Маринов, Марин 357 
Маринова, Бисерка 473 
Маринова, Светла 514 
Маринова, Цветелина 24 
Маринова-Николова, Виктория 264 
Марков, Марчо 265 
Марчева, Анастасия 58 
Марчева, Деяна 266 
Масалджийска, Стефка 451 
Матева, Марияна 490 
Матеева, Богиня 510 
Матеева, Екатерина 267 
Матеева, Софка 268 
Мермерска, Людмила 94 
Мехмед, Сабрие 269 
Милев, Николай 134 
Милева, Розалина 134 
Минков, Ташко 372 
Минкова, Ганета 95 
Минчев, Веселин 17 
Минчев, Дянко 31 
Митков, Милен 331 
Митов, Емил 1 3 
Митова, И. 391 
Михайлов, Михаил 404 
Михайлова, Гергана 112 
Михайлова, Екатерина 302 
Михайлова, Румяна 427 
Михайлова-Големанова, Савина 293 
Михалева, Николета 346 
Мишева, Лидия 386 
Младенова, Зоя 115 
Мусаев, Расул 107 
Мусов, Михаил 440 
Найденов, Георги 45 
Найденов, Сергей 357 
Найденова, Снежана 116 
Нанова, Александра 270 
Начев, Мирослав 497 
Недев, Валентин 271 
Неделчев, Найден 498 
Нейчев, Николай 63 
Неминска, Румяна 364 
Ненова, Радка 371 
Неновски, Николай 24 
Нечаева, Ирина 475 
Нешев, Петър 272 
Никовска, Кремена 520 
Николаев, Росен 40 474 
Николаева, Велислава 405 
Николов, Емил 357 
Николов, Емил Б. 146 
Николова, Бистра 294 
Николова, Галина 306 
Николова, Денислава 141 
Николова, Десислава 228 
Николова, Наталия 490 
Николова, Таня 58 
Николова, Христина 461 465 466 
Новкиришка, Малина 273 
Ножаров, Щерьо 32 
Нончев, Андрей 304 
Осман, Нериман 274 
Павлова, Мария 425 439 
Павлова, Марияна 341 
Павлова, Миглена 311 
Павлова, Наталия 347 
Палешников, Георги 398 
Панайотов, Желю 7 
Пандилов,Светослав 295 
Панева, Лиляна 96 
Пантелеев, Пламен 406 
Пантелеева, Искра 357 
Панушев, Емил 229 
Панчев, Цветомир 296 
Панчелиев, Калоян 324 
Папуърт, Розмари 356 
Парашкевова, Евелина 149 150 340 
Пеева, Милена 275 
Пеовски, Владимир 10 
Перков, Венцислав 182 490 
Петков, Илиян 205 
Петков, Калоян 77 
Петкова, Аспасия 327 
Петров, Лъчезар 499 
Петров, Петър 2 
Петрова, Александра 77 
Петрова, Беата 161 
Петрова, Йоана 21 
Петрова, Мариела 357 
Петрова, Михаела 409 
Петрова, Паунита 276 
Пешев, Петър 33 
Площаков, Илия 83 
Полименов, Минчо 521 
Полтерович, В. 140 
Попова, Даниела 522 
Попова, Евгения 97 98 99 
Прилепский, И. 109 
Пътев, Пламен 214 
Рабохчийска, Мариета 200 
Радлова, Невена 333 
Радулов, Николай 325 
Радулова, Анелия 341 
Рангелов, Евгени 100 437 
Рангелова, Росица 34 230 
Рашева-Мерджанова, Яна 8 
Русенов, Георги 402 
Савов, Илин 305 423 
Савов, Стефан 373 
Сакакушев, Милен 490 
Сарафов, Павел 297 
Сарийски, Григор 34 
Седларски, Теодор 7 78 418 
Семкова, Боряна 392 
Сидорова, Е. 137 
Симеонов, Стефан 84 
Симеонова, Росица 427 
Сирашки, Христо 406 
Славенков, Боян 35 
Славов, Атанас 231 
Славов, Здравко 69 
Славов, Ивайло 369 
Славов, Пламен 13 
Славов, Станимир 406 
Соснило, А. 370 
Сотирова, Екатерина 36 
Спасов, Минчо 298 
Спасов, Орлин 232 
Ставрев, Светослав 127 
Стайков, Ивайло 277 
Стамов, Стамен 520 
Станева, Донка 386 
Станева, Ирена 69 
Станимиров, Евгени 174 
Станимирова, Зоя 357 
Станкулов, Цветан 101 
Станчев, Ивайло 105 
Станчева, Виктория 474 
Стефанов, Галин 123 
Стефанов, Нако 458 
Стефанов, Цанко 155 
Стефанова, Диана 343 
Стоилова, Ина 278 
Стоилова-Николова, Живка 299 
Стойкова, Р. 352 353 
Стойчева, Д. 391 
Стоянов, Евгений Н. 46 449 
Стоянов, Михал 158 511 
Стоянов, Николай 64 
Стоянова, Веселка 479 
Стоянова, Станислава 402 
Стоянова, Христина 190 
Стригулев, Начо 480 
Тананеева, Живка 171 
Тепавичарова, Милена 397 488 489 
Терзиев, Любомир 314 
Терзиева, Маргарита 358 
Тихолов, Стефан 102 
Ткаченко, Александр 459 
Тодоров, Вениамин 37 
Тодоров, Евгени 171 
Тодоров, Живко 77 
Тодоров, Тодор 15 
Тодорова, Атанаска 54 
Тодорова, Мирена 172 
Тодорова, Теодора 376 377 
Токушева, Мария 181 
Томова, Татяна 233 
Тонева-Методиева, Линка 234 
Тотоманова, Антоанета 6 
Транев, Стоян 415 
Узун, Несрин 75 
Узунова, Красимира 103 
Улвиева, Нурсели 124 
Ууст, Браян 503 
Филипов, Волен 169 
Харизанов, Красимир 347 
Хачатурян, Ашот 460 
Христов, Владимир 438 
Христов, Ивайло 424 
Христов, Илиян 145 
Христов, Петър 279 
Христова, Лора 153 
Христова, Мирослава 412 
Христова-Балканска, Искра 235 
Христозов, Божидар 481 
Хубенова, Мина 348 
Хубенова-Делисивкова, Татяна 236 
Цанов, Васил 55 
Цветанова, Ева 171 359 
Цветанова, Павлина 486 
Цветанова-Минчева, Анелия 300 
Цветкова, Мина 472 
Цветкова, Светла 372 
Цвяткова, Стойна 113 
Цоневски, Веселин 47 
Църова, Ася 365 
Чакъров, Иван 506 
Чакърова, Виктория 154 
Чанкова, Мария 108 
Червенкова, Рамона 446 
Червенкова, Румяна 65 
Чибурене, Ядвига 58 
Чипев, Пламен Д. 38 
Чиприянов, Михаил 360 
Чобанова, Росица 39 48 
Чолакова, Надежда 447 
Шаламанов, Стоян 44 
Шаститко, А. 138 
Шатарова, Десислава 20 
Шафраниец, Кристина 25 
Шишманов, Красимир 476 
Шишманова, Пенка 340 
Шопов, Георги 55 
Явашева, Татяна 85 413 
Яковлев, А. 140 
Янев, Яни 280 
Янева, Мариана 525 
Янков, Никола 164 215 
Янкова, Мина 87 
Янкова, Цветана 88 89 
Ясин, Е. 139 140 
Alipiev, Aleksandar 237 
Battaglini, Marco 26 
Benmelech, Efraim 70 
Biffis, Enrico 334 
Blake, David 328 
Brown, J. David 420 
Chun, HaeEun Helen 175 
Cravino, Javier 202 
Debortoli, Davide 104 
Diehl, Kristin 175 
Dimchev, Dragomir 218 
Dimitrova, Desi 238 
Dimitrova, Gabriela 206 
Dimov, Ivan 207 
Doncheva, D. 130 
Duchene, Anne 335 
Earle, John S. 420 
Gastelu, Carlos Arturo Torres 366 
Hristova, Lora 208 
Hristova, Miroslava 410 
Inkmann, Joachim 328 
Ivanova, Boyana 219 
Ivanova, Ralitsa 239 
Joshi, Yogesh V. 177 
Kannan, P.K. 177 
Kashyap, Vishal 162 
Katona, Zsolt 179 
Kiani, M. 367 
Kovacheva, Maria 209 
Kuzmanova, M. 411 
Levchenko, Andrei A. 202 
Limpaphayom, Piman 337 
Lin, Yijia 334 
Maclnnis, Deborah 175 
Manevska, Violeta 483 
Meisenzahl, Ralf R. 70 
Milidonis, Andreas 334 
Mueller, Philippe 72 
Muir, Tyler 73 
Murtha, Brian R. 162 
Nam, Hyoryung 177 
Nedyalkova, Mihaela 210 
Nunes, Ricardo 104 
Pankova, Joanna 211 
Parichev, Nikolay 212 
Petkov, Rossen 448 
Popoca, Diana Juarez 366 
Pugachova, O. V. 482 
Ramcharan, Rodney 70 
Sarvary, Miklos 179 
Savoska, Snezana 483 
Seyyedrezaei, Seyyed Hassan 349 
Sokolovska, Olena 163 
Sokolovskyi, Dmytro 163 
Stoyanov, Aleksandar 213 
Tahbaz-Salehi, Alireza 72 
Tintelnot, Felix 203 
Yanase, Noriyoshi 337 
Yared, Pierre 104 
Yizhe, Shi 201 
Zhen Shi 328 
Zubcsek, Peter Pal 179 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автоматизацията на бизнес процесите като средство на икономиката на знанието за преобразуване на българските предприятия 134 
Академичната общност участва в честването на 140 г. от освобождението на Свищов 528 
Ако искате да имате фирмата си, платете в биткойн 61 
Актуални въпроси на гражданското дружество 254 
Актуални правни аспекти при договора за обществени поръчки 250 
Актуални проблеми на българското законодателство в социалната сфера в контекста на правото на ЕС 276 
Актуальные проблемы государственной поддержки конкуренции 122 
Анализ и оценка на вредното въздействие на транспорта върху околната среда в градовете 372 
Анализ на връзката между риска и равнището на неговите оповестявания във финансовите отчети на банките 419 
Анализ на доходите, разходите и потреблението на домакинствата в България през 2015 г. 20 
Анализ на ресурсното осигуряване на административна услуга 119 
Анализ на състоянието на човешкия капитал и влиянието му върху развитието на говедовъдството в България 397 
Аристотел и потенциалът на една статусна теория на размяната 43 
Арсенал от методи, технологични решения и добри практики подпомага защитата на информацията в НАП 491 
Аспекти на корпоративното предприемачество. Предприемаческа интензивност 414 
Бережливое строительство: принципы, методы, инструменты 475 
Бизнеси с традиции връщат блясъка си 147 
Билиотеките като социална кауза 5 
Биогоривата отново на дневен ред 463 
Блокчейн - стъпало към следващата енергийна революция? 375 
Българинът, който конкурира Google 467 
България в европейската социална политика: интеграция на практики, дезинтеграция на модели 233 
България и новите енергийни раалности 377 
България: геополитическа и геоикономическа прогноза в началото на XXI век 129 
Българските финансови земеделски пазари 388 
Валутният борд в България 68 
Ветото на президента на Република България 275 
Взаимодействие компаний на рынках взаимодопылняемых по производству товаров 138 
Взаимоотношенията между България и Европейския съюз в аграрния сектор 220 
Видове процедури за възлагане, предвидени в проекта на нов закон за обществени поръчки 310 
Война или мир 407 
Времето е повече ... 456 
Връзката между входящите преки чуждестранни инвестиции и националната конкурентоспособност на страната домакин 110 
Въвеждане на европейските практики за фирмени инвестиции в човешкия капитал 452 
Възбраната върху недвижим имот и запорът върху дружествен дял като обезпечителни способи в данъчния и гражданския изпълнителен процес 259 
Възможни мерки за подобряване финансирането на науката 1 
Възможности за балансиране на политиките за насърчаване на възобновяеми енергийни източници в електроенергийния сектор на България 374 
Възможности за внедряване на обратната логистика в България 182 
Възможности за подобряване на естетическата среда на туристическите обекти в България 524 
Възможности за подобряване обслужването на клиенти от куриерски фирми, опериращи в област Варна 181 
Възможности за получаване на конфиденциална информация чрез мобилни устройства 479 
Възможности за приложение на анимацията в круизния туризъм 517 518 
Възможности за стимулиране на инвестициите в железопътна инфраструктура на основата на публично-частното партньорство 466 
Възстановяване на недължимо събрани публични вземания 292 
Външноикономическа ориентация на България в условията на членство в Европейския съюз и участие в глобалните стойностни вериги 229 
Въпроси и отговори за борда 64 
Върху един модел на домашна работа в контекста на самостоятелната работа в обучението по математика 343 
Глобалната икономическа криза и поведенческият икономикс 30 
Глобалните информационни системи в новото информационно общество 485 
Година след Брекзит. Големите печеливши и губещи 188 
Горската политика и нейната роля за икономическо развитие на аграрния сектор 394 
Государственная политика развития банковской деятельности в Китае: региональный аспект 107 
Гражданско участие и медиен дебат в условията на членство в ЕС: (не)очаквани траектории на европеизацията 234 
Давност при глобите по Закона за административните нарушения и наказания 95 
Данъчни преференции и облекчения по закона за корпоративното подоходно облагане 91 
Данъчно третиране и документиране за целите на ДДС на търговия от друга държава-членка на ЕС, с трета страна и търговия от трета страна към трета страна от фирма, регистрирана в България 87 
Данъчно третиране на отклонението от данъчно облагагане по реда на чл. 16, ал. 3 от ЗКПО по отношение на симулативните сделки 88 
Данъчно третиране на субсидии на физически лица, извършващи дейност, свързана със селско стопанство 94 
Данъчно третиране по ЗКПО на отклонението от данъчно облагане при липса на икономическа обоснованост на сделката 89 
Два подхода за анализ и оценка на краткосрочните ефекти от взаимодействието между прилаганата антикризисна фискална и парична политика 76 
Двама професори получиха международни признания 529 
Двойна магистърска диплома ще издават Стопанска академия и Донецки национален университет 530 
ДДС за доставки на стоки с монтаж и инсталиране от или за сметка на доставчика 96 
Действие на директивите на Европейския съюз в националното право 262 
Делегиране на правомощия в областта на общественните поръчки 290 
Депутат от украинската Рада изнесе лекция за българите в Украйна 531 
Дерегулирането - научна заблуда на неокласиката или удобна идеологическа доктрина 31 
Десет години европейско членство: дефектна демокрация, зависими институции 231 
Деформации в цикличността - времето на икономическия пост-аутизъм 32 
Дж. М. Кейнс и новое индустриальное общество второго поколения 41 
Дипломира се първият випуск на Булстрад Академия 532 
Дисциплинарна отговорност по Закона за съдебна власт 243 
Добре дошле в бъдещето на банките 80 
Договореностите на Парижката конференция за овладяване на климатичните промени и последиците за международната търговия 195 
Доколко ефективни са европейските структурни и кохезионни фондове? 228 
Документиране и облагане на разходите за превозни средства 90 
Е-логистиката като фактор за повишаване на сигурността 324 
Еволюцията в управленското счетоводство и инструментариумът му за управление на общините 439 
Евроинтеграцията на България: социологическа енигма или изследователска програма 226 
Евроинтеграцията отвъд нормативния поглед: за флуидността и несигурността като "норма" 227 
Европеизирането на дребното българско предприемачество 221 
Европейската дългова криза и предизвикателствата пред българската банкова система 235 
Един поглед върху състоянието и перспективите за развитие на електронните съобщения 423 
Един поглед към игровите технологии в педагогически контекст 342 
Единно ДДС пространство 216 
Екологичната функция на държавата 241 
Експериментално изследване на икономическите очаквания 144 
Електронните пари и предплатените карти 508 
Електронно гласуване 258 
Електронното управление 312 
Елиминиране на нереализирани печалби или загуби от сделки при прилагане на метода на собствения капитал 429 
Емиграцията от България след 1989 г. - оценки и дестинации 17 
Етика и компетентност в управлението 21 
Ефективно управление на информационната инфраструктура на телекомуникационните оператори в условията на силно конкурентен пазар 487 
Ефективното организационно структуриране - решение при формирането на човешкия капитал 449 
За "репрезентативните" извадки и тяхната "обосновка" 16 
За бъдещето на Евройския съюз в съвременната глобална и международна среда 192 
За едно от новите форми на труд в съвременната епоха 458 
За контрола, упражняван от Държавна агенция "Електронно управление" в областта на обществените поръчки 300 
За критиката на неокласическата теория и нейните онтологични основи 28 
За недопустимостта на производството за установяване на данъчни задължения по чл. 109 ДОПК 102 
За новото стандартно издание на Универсалната десетична класификация на български език 6 
За ограниченията на представителната власт в хипотезата на множество представители в капиталово търговско дружество 282 
За представителството на общите интереси на работниците и служителите 309 
За принципа на хуманизма в съвременното образование 346 
За формалната страна на съдебното решение. Последици от нарушаването й. 253 
За юридическия термин "национална сигурност" според конституцията на Република България 279 
Зависимост между безработицата и икономическия растеж в Бургаска област 133 
Зависимостта на мрежовата производителност от качеството на услугите 481 
Завладяване на постсоциалистическата държава: икономически, политически и социални измерения 304 
Завръщането на България в Европа - под сянката на русофилската традиция 224 
Задължение за деклариране на предоставени / получени заеми от физически лица 99 
Задължение на интернет-посредниците за защита на правата върху интелектуална собственост 2 
Заедно да наредим пъзела за земеделието 396 
Законът за специални разузнавателни средства - в противоречие с Конституцията, демокрацията и разузнавателната теория 325 
Закъде пътува БДЖ 462 
Заплахата в концепцията на представителите на школата в Копенхаген 320 
Застаряване на населението и влияние върху дългосрочния растеж 18 
Застрахователните посредници 329 
Застраховка на земеделски култури 333 
Защо говорим за криза в икономическата наука и какво е нашето участие в нея? 35 
Здравната функция на физическото възпитание и спорта във висшите училища 361 
Зелена ли е зеланата енергия? 373 
Земеделската земя - една добра възможност за инвестиции 59 
Земеделският кооперативен кредит в България от Османския период до Първата световна война 24 
Значение на висшето образование за производителността на труда в България 362 
Значимостта на международния маркетинг и въздействието, което оказва на чуждестранните пазари 167 
Идеите на Лудвиг фон Мизес и ефективността на съвременната парична политика 36 
Извънбрачната раждаемост в Р България - тенденции и териториални различия през периода 1995-2015 г. 19 
Изисквания към киберсигурността на критичната информационна инфраструктура 499 
Изплъзващата се цел на щастието 7 
Изследване на възможностите за подобряване на услонията за обучение и научни изследвания на студентите в ОКС "Магистър" редовна форма 360 
Изследване приложението на интерактивни методи на преподане в продължаващото обучение 340 
Изследователско обучение в академична среда 364 
Икономика на споделяне - новото предизвикателство в хотелиерството 515 
Икономиката и земеделието на Естония 384 
Икономическа теория за конституцията. Ордолибералната школа 125 
Икономически ефекти от раздробяване на собствеността 44 
Икономически теории и българската образователна политика в сферата на финансиране на образованието 345 
Икономическите алтернативи според Жан Тирол - носител на Нобелова премия по икономика за 2014 г. 39 
Има ли цена чистата енергия за всички европейци? 376 
Имиджови ефекти от екстензирането на нишови автомобили от клас "F" в България 174 
Имплицитна и експлицитна мотивация в рамките на студентските фейсбук групи 488 
Инвеститор и мениджър: двете лица на собственика на малък бизнес 403 
Инвестициите уравнение с много променливи 111 
Индустрия 4.0 и новата индустриална политика на ЕС 230 
Инновационная инфраструктура в национальной инновационной системе 4 
Иновативни управленски практики за добро управление 402 
Иновации в европейската биоикономика 385 
Иновации в технологичните процеси, генериращи финес и красота в обслужването 521 
Иновационни стратегии за икономически просперитет 523 
Инструментариум за оценка на стратегическото развитие на членовете на националния съюз на трудовопроизводителните кооперации 401 
Инструменти за насърчаването на публично-частните партньорства за реализиране на инфраструктурни проекти в транспортния отрасъл 465 
Интегрална оценка за корпоративна социална отговорност 141 
Интеграционни процеси в информационните технологии на новата икономика 484 
Интелектуалната собственост като основно право 252 
Интернет-предпринимательство в России и новые формы подготовки молодых предпринимателей 509 
Информационна асиметрия и световната финансова криза 37 
Информационни системи за туроператорски услуги 117 
Информационното общество и интегриране на страната ни в европейските структури 486 
ИТ проекти за "Нула дефекти" 478 
ИТ сигурността в компанията е въпрос на вътрешна организация, не на външни решения 496 
Как да изградим рамка от показатели за стратегическа сигурност 494 
Как да овладеем своя гняв преди той да н ие овладял 11 
Как да привличаме клиенти 413 
Как да се "справим" с поколение Z 457 
Как да харчим по-евтино електронните пари 63 
Как се променят технологиите за съхранение на данни 495 
Каква е ползата за защитените в ЕС специфични български храни 471 
Какво всъщност се има предвид в обявите за работа 455 
Какво знаем за трафика на хора 27 
Какво очаква съвременният студент от преподавателите в университета 355 
Капитал и ликвидност на банките в ЕС - след въвеждане на новата регуларна рамка 108 
Катедра "Аграрна икономика" гостува на изложение на био производители 533 
Киберсигурността - част от мениджмънта 506 
Клъстерният анализ в социологията 23 
Кодификацията на данъчното законодателство в духа на приложимите правни принципо като мярка срещу избягване заплащането на данъци и средство за правна защита 287 
Кои земеделски земи се наричат "бели петна" и каква е правната им уредба 60 
Кой изпълнява най-бързо желанията 510 
Колко перспективно е млечното животновъдство 387 
Конвергентен подход за анализ на риска и доходоността на капиталовите пазари в ЕС-28 77 
Конкурентите на биткойн 79 
Конфликти на прехода и социално сближаване 14 
Концептуален модел на учение по киберсигуност 321 
Концептуални предпоставки и възможности при усъвършенстване на човешкия фактор 46 
Концепция человеческого капитала и национальная стратегия развития 459 
Корпоративни престъпления с имущество от фондове на Европейския съюз 260 
Космополинта емпатия и солидарност. Опит за диференциране на понятията 514 
Коучинг технология в управлението на бизнес организацията 405 
Критиката на поведенческата икономика: подмяна или усъвършенстване на неокласическата парадигма 29 
Кръгла маса, посветена на 30-годишнината от създаването на Българската асоциация по криминология 284 
Кулинарният туризъм като културен проект 522 
Културно-социална интеграция на мигрантите в Европейския съюз 193 
Лековитото злато на България 382 
Лесните европейски пари свършват 217 
Лизинг и застраховка - двете страни на една монета 330 332 
Логистиката спестява пари на здравната система 183 
Майката на борда 65 
Манията "Биткойн" 81 
Маркетинг на потребителските преживявания в туризма 180 
Материални и процесуални аспекти на Закона за патентите и регистрацията на полезни модели 240 
Машините за растителна защита 389 
Между административния и гражданския контрол 288 
Междукултурното образование - част от общото образование 348 
Международните образователни стандарти за професионални счетоводители и тяхната роля за внедряване на добри практики в обучението по счетоводство и счетоводна етика 425 
Международно маркетингово проучване 189 
Международноправен режим на корабоплаването по река Дунав 274 
Методика за анализ на тренда в борсовата активност, базирана на индикаторните сигнали и честотната променливост 84 
Методика за бонитетна оценка на почвените условия за орехови насаждения 390 
Методологически и методически проблеми на анализа и управлението на корпоративна възвръщаемост 417 
Методологически различия при отчитане на отпечатъка върху околната среда 371 
Методологични основи на екологичната експертиза 316 
Метрификация на фактора „четивност“ в годишните доклади за дейността на българските публични предприятия 145 
Механизмът за разрешаване фирмените концентрации в Европейската комисия: плюсове и минуси 261 
Министерският съвет на Република България - образуване и прекратяване на правомощията 242 
Мировое сообщество в поисках эффективных мер борьбы с контрафактом 307 
Мировые тренды производительности труда и потребления: эмпирический анализ 197 
Митове и факти в трудовото право 49 308 
Многокритериалната оптимизация и модела на Марковиц в модерната теория на портфейла 69 
Мобилната интернет търговия като флуидна форма на търговски обмен 511 
Модели на финансиране в държави членки на ЕС 352 
Модерно товарене и транспорт в селскостопанския сектор 464 
Мултидисциплинарен, базиран на социалния конструктивизъм, подход за повишаване на мотивацията, посещаемостта и успеваемостта в сферата на висшето образование 356 
Мултимедийните технологии - предпоставка за повишаване ефективността на процеса на обучение на студентите 341 
Навлизане на нови пазари и пазарни ниши 3 
Най-важните земеделски продукти в света 383 
Насоки за бъдещето на библиотечното образование в България 363 
Науката за международните отношения в съвременния свят 204 
Научно-практически модел за намиране на настояща стойност на франчайзинг 121 
Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013 споразумение за партньорство 2014-2020 г. правни аспекти 280 
Националната конкурентоспособност - атрактивност или/и агресивност 142 
Национални и регионални измерения на извънмагазинната търговия и куриерските услуги в Република България и област Варна 158 
Наш университет в топ 100 на света. Може да се случи 369 
Не колко, а с какъв ефект са усвоени европарите! 395 
Не просто транспортна борса, а клуб на лоялните партньори 185 
Неолиберализмът при прехода към пазарна икономика в България 34 
Неперсонифицираните дружества - третиране по ЗДДС след промените в закона от началото на 2017 г. 93 
Неуспешните проекти за създаване на Европейски съюз 200 
Новата цедка на SOFIX 112 
Новите интернет технологии и туризмът 520 
Новите моменти при провеждане на първото събиране на кредиторите 294 
Новоприетите студенти в Академията се записаха веднага след обявяване на резултатите от първото класиране 534 
Новото законодателство по обществени поръчки в България - предизвикателство и възможности 311 
Нормативна и методологична рамка на плановата дайност в Република България - възможности за подобрянане 150 
Нормативната уредба на счетоводството след 1989 г. 432 
Нормативната уредба на счетоводството след 1989 година 431 
Нужен е управленски старт на институционарната промяна на българската икономика 127 
Някои дискусионни въпроси в законопроекта за изменение и допълнение на административнопроцесуалния кодекс 245 
Някои дискуссионни въпроси във връзка с проекта на закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 246 
Някои нови виждания относно хиперболичното оптимиране 40 
Няма реформа, има само администрация 313 
Обзор на регламенти, постановления и проект на Закон за управление на средствата от Европейски структурни и инвестиционн фондове 264 
Облекчаване на процедурата за достъп на чужди работници до българския трудов пазар 54 
Образованието - фактор за националната ни сигурност 339 
Образователни платформи в организацията на педагогическите практики на бъдещите учители 347 
Общ модел за вземане на специфични управленски решения за оперативната дейност: методология и етапи 440 
Обща характеристика на административния контрол в Европейския съюз 266 
Общественият посредник по ЗМСМА - правно положение и перспективи 256 
Общественото мнение за правното съзнание на българина 268 
Общи характеристики и специфични особености на системите за заплащане на труда 50 
Одитните комитети в публичния сектор - нормативна уредба по процедурата за определяне на състава и дейността 444 
Одитните комитети между "осанна" и "разпни го" 441 
Опериране на дистанционно управляеми летателни средства в РБългария - проблеми и сигурност 323 
Определяне на наказанието при съкратеното съдебно следствие 247 
Организация управления человеческим капиталом компании 460 
Освобождаване от наказателна отговорност 249 
Осигурително правоотношение между осигурителен орган и безработния - същност и особености 277 
Осигуряване за трудова злополука и професионална болест. Задължения на работодателите и права на осигурените 327 
Основни фактори за трансформациите в ролята и социалните функции на науката в съвременното "общество на знанието" 22 
Особености и нови моменти в данъчното облагане на придобитите от местни физически лица доходи от лихви 97 
Особености на информационна система в малко предприятие 476 
Особености на новата регулаторна рамка за превенция срещу манипулирането на финансовите пазари в Европейския съюз 66 
Особености на политика по сливанията/поглъщанията в Европейския съюз 154 
Особености при подоходното облагане на кооперациите, кооперативните предприятия и предприятията на земеделски производители 101 
Особености при прилагане на новото условие - липса на публични задължения, за ползване на данъчни облекчения по реда на ЗДДФЛ 98 
ОСП в България след 2020 г. - една примерна визия за промяна 380 
Оспорването на законността на изборите за членове на Европейския парламент от Република България 257 
Осъвременяване и унифициране на системите за управление 404 
Отбранителната индустрия като носител на иновации 315 
Относно поредността на налагане на запори по банкови сметки на ответника в обезпечителното производство 295 
Относно философския учебен текст - между "даденото" и "хоризонтите" и тяхната интерпретация 8 
Отраженията световната криза върху икономическата теория: опит за обобщение 115 
Отчитане на годишните корекции на ползван данъчен кредит за стоки, включително недвижими имоти, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на ЗДДС 100 
Отчитане формирането и изплащането на ликвидационен дял на напускащ съдружник 435 
Оценка на въздействията на събитийния туризъм върху приемащата общност в България 516 
Оценка на капиталовата адекватност на застрахователните дружества в България и влияние на новия кодекс за застраховането върху дейността на застрахователните посредници 331 
Оценка на резултатите от въвеждане на система за управление на дейността по безопасност и здраве при работа 47 
Оценка на социалната отговорност на българските производители на велосипеди 146 
Оценка экономического протенциала использования биоресурсов мирового океана 370 
Оценяване на ефективността на обучението 453 
Пазарите в Субсахарска Африка - възможност за диверсификация на българската външна търговия 191 
Пазарът на труда - конфликти и заплахи за европейската сигурност 52 
Парадоксы экономики услуг и государственная эколого-экономическая стратегия 114 
Пет сигурни начина да се провалим на интервю за работа 454 
Пивоварите уцелват десетката 472 
Планиране на законова изрядност с помощта на COBIT 5 498 
Планиране на операциите на администранивна услуга 120 
Победители и губещи: Промените в структурата на българската икономика в последното десетилетие 223 
Поведенчески модели на участниците в политическия обмен 10 
Поведенчески публични финанси 78 
Повишаването на производителността на труда и ефективността на използването на ресурсите - основен проблем 48 
Подготовка на човешкия фактор като интелигентна система за сигурност 322 
Поклонничество в съвременния ислям - между традицията и сигурността 13 
Понятието за господстващо положение 251 
Потенциал за развитие на маркетинговите мрежи в туристическия сектор в България 165 
Потребителски възприятия и оценки за мрежовия маркетинг 170 
Потребителско поведение в България по време на коледните празници и фактори, които му влияят 157 
Появата на ФинТех фирмите - предизвикателство и шанс за банките 83 
Правни аспекти на екстрадицията и европейската заповед за арест 305 
Правни аспекти на Парижкото споразумение за климата 291 
Правни аспекти на трафика на хора 248 
Правни взаимоотношения между кмет на община и общински съвет 269 
Правни и методически аспекти на одита върху обществените поръчки 314 
Правни и психологически аспекти на делинквентното , аномалното и девиантното поведение 272 
Правни средства за защита при нарушение на правото на ЕС в областта на данъците в България 289 
Практико-приложен модел за счетоводен анализ на дейността на бюджетните организации 426 
Практическото и научно поле на стратегическото управление и неговото развитие в България (2007; 2013) 412 
Преглед на промените в международните стандарти за професионалната практика по вътрешен одит, които ще влязат в сила от 01.01.2017 447 
Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 53 
Предварителен анализ на вариантите за ползване на валутен кредит за осъществяване на външно-икономическа дейност 151 
Предели на действие на изключителното право 263 
Предизвикателства пред банковото финансиране на жилищното строителство 75 
Предизвикателства пред новото счетоводно законодателство 427 
Предоставяне на информация при разпространение на основаващи се на застраховане инвестиционни продукти 299 
Предприемачески нагласи на студентите за стартиране на собствен бизнес и/или за реализиране на предприемаческата идея 357 
Предстои ли геополитическо преструктуриране на света: реалности и заблуди? 198 
Преодоляване на окончателния характер на съдебни решения и на административни актове 293 
Преподаватели и студенти изследват българското Придунавие 535 
Прилагане на основните видове одитни извадки 443 
Приложение и значение на корпоративната социална отговорност в туристическите предприятия за развитието на туризма и повишаване на конкурентоспособността му 525 
Приложение на един нов подход при моделиране на образователен софтуер 344 
Приложение на интелигентните транспортни системи за устойчиво развитие на транспорта 461 
Приложение на маркетинга на дестинацията в контекста на устойчивото интегрирано градско развитие 171 
Приложение на методологичните международни стандарти ISO 9000 - версия 2000 г. За управление на качеството на услугите в областта на услугите 113 
Приобщаващият бизнес - инструмент за намаляване на бедността и социално включване 58 
Проблеми и нови предизвикателства за учене и образование 338 
Проблеми на държавната политика в сферата на отбранителната индустрия 317 
Проблеми на хуманитарната интервенция 301 
Проблеми при прилагането на МСФО 8 оперативни сегменти и необходимост от внасяне на подобрения 436 
Прогноза, защита, реагиране - пътят към киберустойчивост 500 
Прогнозиране на продажбите в хотелиерството 156 
Програми и фондове на Европейския съюз за финансиране на проблемите на миграцията 196 
Програмно бюджетиране и ефективност на финансовия контрол 67 
Проект за развитие капацитета на млади учени реализира в СА 536 
Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води в България - минало и настояще 469 
Производство по стабилизация на търговец - общи положения 285 
Промени в материята, която регулира отпуска поради бременност, раждане и осиновяване 326 
Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства 161 
Промени във физическото развитие и физическата дееспособност на студенти от ТУ - София, под въздействие на занимания с туризъм 365 
Промени, които иска бизнесът 135 
Пространствени ориентации в културата на езика 527 
Пространственото планиране като част от плановата система 149 
Проучване на модул "Производство" от ERP системи за хранително-вкусовата промишленост 378 
Проучване приложението на иновативните образователни платформи като част от обучението в ОКС "Бакалавър" - "Публична администрация" и "Стратегическо и бизнес планиране" 359 
Процесът на изграждане на идентичността 9 
Процесът на маркетизация в България: стратегия и насочване 164 
Процесът на обучение в университета 354 
Първи сме в ЕС по интернет разговори и последни по онлайн банкиране 105 
Първите 100 дни 422 
Първите нови магистри на Академията се записаха веднага след държавния изпит за ОКС "бакалавър" 537 
Развитие и определяне на минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи в България 55 
Развитие на световния пазар за офшоринг на услуги и бизнес процеси и неговото отражение в българската икономическа среда. Научни изследвания върху офшоринга 190 
Развитие постсоветской экономики: из прошлого в будущее 139 
Развитието на човешки капитал в бизнес-организациите и съвременното управление на човешките ресурси 451 
Раздвижване на кредитирането за земеделие 392 
Разпределение на общопроизводствените разходи съгласно счетоводните стандарти 428 
Разцветът на иновациите 128 
Растежни прояви и добив на домати - късно полско производство 391 
Ред за възобновяване на ликвидация 306 
Ретроактивно и предварително покритие на застрахователния договор 286 
Римскоправна уредба на някои съвременни административни проблеми 273 
Роботизирано производство и логистика по часовник 186 
Роля на дигиталната среда за потребителите, компаниите и марките. Нови тенденции в маркетинга и потребителското поведение 172 
Роля на приложната икономика в предотвратяване на нова Голяма депресия 33 
Роля на фискалната и макропруденциалната политика на Европейския съюз в кризисния и посткризисния период 74 
Ролята на вътрешния одит при внедряването на GDPR 446 
Ролята на глобалните финансови институции 187 
Ролята на процедурата "Due Diligence" при сделките за сливания и поглъщания 152 
Ролята на Съда на ЕС за развитието на европейската интеграция 244 
Ролята на съществеността и правилната оценка на одиторския риск при издаване на качествен одиторски доклад 445 
Россия - Евросоюз: продолжение санкционного противостояния 137 
Рубль как валюта международных расчетов: проблемы и перспективы 109 
СА награди най-добрите администрации по СФУК 538 
Сакрален ли е неокласическият икономически модел? 38 
Самопризнанието в наказателния процес 296 
Сблъсъкът между информационната сигурност и правната несигурност 492 
Свищовски студенти завоюваха призови места в националния конкурс "Млад икономист" 539 
Свързани завинаги 398 
Сигурността през призмата на равновесието 319 
Синергия и конкурентоспособност на българските предприятия 155 
Система на наказанията предвидени в българското наказателно законодателство от създаването му до днес 270 
Система от показатели за анализ на безработицата и икономическия растеж в Бургаска област 132 
Систематизация и сравнителен анализ за състоянието на държавните висши училища в България 368 
Следващите три години на смартфоните 480 
Софтуерни системи за управление на бизнес системи и възможностите за внедряването им във висшите училища в България 477 
Социалната отговорност в България 399 
Социални мрежи за споделяне на риска 418 
Социалните мрежи като арена за виртуални и реални конфликти 489 
Специалните разузнавателни средства в системата на способите на доказване в наказателното производсво - криминалистически аспекти 271 
Сравнителен анализ на предприемаческата активност в България и Румъния посредством показателя "гъстота на новия бизнес" 153 
Стартъпи залагат все повече на криптовалути за събиране на капитал 62 
Статистически анализ на брутния вътрешен продукт на Република България 15 
Статут на местата за паркиране според промените в Закона за устройството на територията 103 
Стратегиране създаването и развитието и на междудържавни (транснационални) европейски региони 215 
Стратегията за гражданските организации в контекста на правото на Европейския съюз 265 
Субконтракт и аутсорсинг: сродни характеристики и различия. Възможности за използване на аутсорсинг и субконтракт в българската външноикономическа практика 124 
Судьба экономических программ и реформ в России 140 
Счетоводни и данъчни аспекти на приходите и разходите от осъществяваната стопанска дейност в бюджетните организации 430 
Счетоводно и данъчно третиране на счетоводни грешки 433 
Счетоводно отчитане на данъчен ревизионен акт 437 
Съвременни подходи, използвани в системите за откриване и предовратяване на компютърни заплахи 497 
Съгласуване на устройствените планове по реда на екологичното законодателство 283 
Създаване на качествени работни документи 503 
Съобщение на Европейската комисия до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите 351 
Съответствие и сигурност от следващо поколение 501 
Съотношение между способите за защита на вещните права 297 
Състояние и развитие на българската хранително-вкусова промишленост след 2006 г. 470 
Съхраняване и унищожаване на счетоводните документи 434 
Същност и характеристики на трансграничното сътрудничество. Създаване на трансгранични структури: примерът на еврорегион "Дунав Юг" 214 
Тайната на високия млеконадой 393 
Така прави бизнес Джеф Безос 148 
Талант и професионализъм 358 
Техничар с фини умения 408 
Технологии за анализ на поведението или чиста магия 502 
Технология за получаване на храни на базата на бобови култури, подходящи за социални и донорни дейности 468 
Топ 100 на технологичните компании в България 131 
Трафик на хора като заплаха за националната сигурност 278 
Третиране по ЗДДС на получавани субсидии от земеделските производители 92 
Триадата репутация - интелектуална собственост - персонал като иновационна система в корпоративната сигурност 318 
Трите линии в хармония 442 
Трудната европеизация: българските медии в контекста на ЕС 232 
Трудов договор срещу облигационен договор при наемане на работа 51 
Тук и сега 173 
Търговски отношения на България с основните партньори от Субсахарска Африка - тенденции и перспективи 199 
Умерен растеж на Световната икономика 82 
Универсални принципи в системата на правото 255 
Управление и планиране на продажбите 166 
Управление инновациями: базовые теории и направления 42 
Управление на качеството в организациите - проблеми и решения 406 
Управление на паричните потоци в корпоративните финанси 86 
Управленската програма на правителството – средносрочен документ за стратегическо планиране 303 
Усвояване на естествени радионуклиди от земеделски култури при замърсени от антропогенна дейност почви 386 
Усиление конкурентных позиций промышленного предприятия в условиях макроэкономической нестабильности 421 
Устойчивост на управленческите структури в българското земедерие - равнище, фактори, перспективи 379 
Устойчивото развитие на строителните предприятия и модели за неговата оценка 474 
Устройствено-икономически, правни и счетоводно-данъчни аспекти на правото на строеж 473 
Усъвършенстване на обучението по търговия и туризъм чрез прилагане на информационни и комуникационни технологии 490 
Участие на България в проекта "BEPS" и очаквани последици за страната 281 
Учения по киберсигурност - ползи и практически аспекти 504 
Уязвимост на малките отворени икономики от външни шокове 123 
Факти и цифри на пазара на киберсигурността 505 
Фактори за превръщането на българските специалисти по управление на човешките ресурси в стратегически партньори на бизнеса 450 
Фактори, обуславящи успеха на свободните икономически зони и тенденции за развитието им в страната 118 
Философски търсения и сюрреалистични мотиви 526 
Финансиране на висшето образование в щата Невада, САЩ 353 
Финансиране на университетите в Европа 350 
Финансова децентрализация: състояние и перспективи 222 
Финансовата интеграция на България в ЕС: проблеми и перспективи за участието в Икономическия и паричен съюз 236 
Формата на държавно управление според Търновската конституция и ролята и за изграждането на българската държава. Търновската конституция и Конституцията на Република България от 1991 г. 302 
Форми на управление на етажната собственост - общо събрание и сдружение на собствениците 400 
Формиране на медийния образ на Васил Левски 424 
Формиране на пазарно поведение чрез регулиране на външния сектор 116 
Хранителна стойност на някои плевели при отглеждане на фуражни култури 381 
Ценност или стойност - Г. Бакалов срещу Д. Благоев 45 
Ценова динамика на банковите потребителски кредити в България 106 
Ценови войни - предвиждане, предотвратяване и справяне с тях (но само ако се налага) 168 
Църковната икономика: теоретични основи и емпиричен анализ 12 
Често допускани грешки при отчитането на получени банкови кредити 438 
Членството в Европейския съюз като фактор за сближаване на частноправните уредби на държавите членки 267 
Членството в ЕС и икономиката на България 225 
Чувството за дълг като ограничител на преследването на личния интерес 126 
Шенгенската информационна сиситема и правото на собственост 298 
Ще се състои ли "перестройката" на Европейския съюз? 194 
"Завива ли надясно" младото поколение от посткомунистическите страни? Анализ на избрани случаи 25 
"Подсилена реалност" в маркетинга 169 
3 PL доставчицитге са на гребена на вълната 184 
[Двайсет] 20 години с тесните обувки на валутния борд 85 
[Девет] 9 предизвикателства при противодействие на киберпрестъпността 493 
[Седем] 7 секунди, 15 минути, 42 дни 409 
[Сто] 100 Най-големите компании в България 136 
Amazon първа построи фабрики на бъдещето 159 
Borders of Europe 219 
Challenges for Bulgaria in the European Union 238 
Cluster - way for increasing the competitiveness of regions 130 
Complexity of European Integration 239 
Contemporary problems related to crisis management of organizations 411 
Efficient Government Trade Behavior and Its Implication for Small Developing Economy: The Case of Ukraine 163 
Europe’s Changing Role in the World 237 
Europe’s Prospective Role in the World 218 
Exchange Rates and Monetary Policy Uncertainty 72 
Finance and Growth at the Firm Level: Evidence from SBA Loans 420 
Financial Crises and Risk Premia 73 
Fiscal Policy and Debt Management with Incomplete Markets 71 
Global Production with Export Platforms 203 
Globalization and Cultural Patterns 212 
Globalization and Culture 209 
Globalization and Migration 208 
Globalization and New Technologies 207 
Globalization and Security 210 
Globalization and Social Problems 211 
Globalization of Communication 206 
GRAND TOUR, или спояването на разнородна Европа 519 
Group Marketing: Theory, Mechanisms, and Dynamics 176 
Harvesting Brand Information from Social Tags 177 
Improving E-assessment and E-learning in language learning and teaching using information technology 349 
Improving the capacity of the State Statistical Office of Republic of Macedonia in compliance with the EU Statistical standards 483 
Information system design for eco-economic monitoring 507 
Internet security feeling of students study of Payame Noor University 367 
La recherche en management strategique et les conceptualisations sur les strategies 410 
Labor Markets and Poverty in Village Economies 56 
Managing financially distressed pension plans in the interest of beneficiaries 328 
Motives for subcontracting external auditors’ work to others 448 
Multinational Firms and International Business Cycle Transmission 202 
Online Relationship Formation 512 
Optimal Time-Consistent Government Debt Maturity 104 
Organization structure and corporate demand for reinsurance: the case of the Japanese Keiretsu 337 
Patent Litigation Insurance 335 
Positive and Negative Consequences of Globalization 213 
Predicting Mobile Advertising Response Using Consumer Colocation Networks 179 
Proposal of teaching strategy for research competencies development in higher education 366 
Public Protests and Policy Making 26 
Risk Management of Policyholder Behavior in Equity-Linked Life Insurance 336 
Savoring an Upcoming Experience Affects Ongoing and Remembered Consumption Enjoyment 175 
STARTUP предприемачество 415 
Technological Innovation, Resource Allocation, and Growth 143 
The changing national identity – pro-gaming and its influence on the image of South Korea 205 
The Cross-Section of Asia-Pacific Mortality Dynamics: Implications for Longevity Risk Sharing 334 
The development of social entrepreneurship in Kazakhstan 416 
The Flash Crash: High-Frequency Trading in an Electronic Market 513 
The Joint Effects of Ex Ante Contractual Completeness and Ex Post Governance on Compliance in Franchised Marketing Channels 162 
The preliminary study of inverted-u hypothesis' applicability in China 201 
The Real Effects of Liquidity During the Financial Crisis: Evidence from Automobiles 70 
The Service–Profit Chain: A Meta-Analytic Test of a Comprehensive Theoretical Framework 178 
Unemployment and a Stock – Flow Model on the Labour Market in the Republic of Macedonia 57 
Use of information technology in public administration and in the business of Republic of Belarus 482 
Xella България разширява дистрибуторската си мрежа 160 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

австрийска школа 36 
автоматизация на производството 134 
автомобилен пазар 70 
автомобилен транспорт 372 
автомобилен трафик 372 
автомобили 330 
автомобилно застраховане 330 
автономия 9 
авторско право 2 263 
Агенция по вписванията 306 
Агенция по заетостта 53 
аграрен отрасъл 389 
аграрен сектор 220 394 
аграрна политика 220 394 
аграрно право 60 
агресивна стратегия 407 
агресивно пазарно поведение 407 
агресия 11 
агробизнес 396 
агрокредити 392 
агросектор 396 
агростратегии 380 
агротехническа защита 389 
административен контрол 266 288 300 
Административен съд 245 
административна дейност 273 
административна реформа 67 313 
административна реформа в България 313 
административна услуга 119 
административни актове 293 
административни услуги 120 312 
административно наказание 249 
административно право 266 269 273 
административно сътрудничество 281 
Административнопроцесуален кодекс 245 
администрация 21 538 
аерокари 207 
АЕЦ 377 
Азиатско-Тихоокеански регион 334 
академична общност 528 
академична среда 364 
активи 73 
активистки групи 489 
активно инвестиране 148 
активно поведение 148 
актуалност 410 
актьори 204 
акционерна собственост 44 
алманах 15 113 116 151 164 189 214 215 220 221 452 476 485 486 
алфа 77 
американизация 213 
американизация на културите 212 
американски долар 72 
американски фирми 420 
АМСП 221 
анализ 84 119 120 126 319 359 371 
анализ "разходи-ползи" 461 
анализ на БВП 15 
анализ на глобализацията 212 
анализ на данни 446 
анализ на дохода 20 
анализ на поведението 502 
анализ на риска 77 
анализ на технологичния процес 449 
анализ на труда 449 
анализ на човешки капитал 397 
аналитични приложения 502 
аналитични технологии 502 
ангажираност и нагласи 9 
андрагогически подход 356 
анимация в туризма 517 518 
анкетиране 357 
аномално поведение 272 
анонимни сигнали 246 
антиевропейски нагласи 226 
антикризисна политика 76 
антимонополна политика 138 
антимонополно право 251 
антропогенни фактори 386 
АОП 311 
АПК 293 
Аристотел 43 
аутсорсинг 124 
аутсорсинг пазар 131 
афективна памет 175 
Африка 191 199 
БАК 284 
бакалавър 359 
бакалавърска степен 359 
Бангладеш 56 
банка за развитие 107 
банки 80 83 106 108 
банков модел 83 
банков риск 419 
банков сектор 107 
банкова дейност 106 
банкова криза 65 
банкова политика 80 235 
банкова система 80 107 235 
банкови клонове 80 
банкови кредити 68 106 392 438 
банкови кризи 68 
банкови лихви 64 
банкови сметки 295 
банково право 295 
банково регулиране 107 
банково финансиране 75 
БАТА АГРО 392 
БВП 7 33 55 74 82 229 230 235 236 384 
БДЖ 462 
БДС 471 
бедност 56 58 
бежанци 196 
безалкохолна индустрия 469 
безалкохолни напитки 469 
безжични комуникационни технологии 423 
безкешови плащания 63 
безопасност 373 
безопасност на труда 47 
безработица 57 58 132 133 
безработни 277 
безрамкови екрани 480 
Белгия 352 
библиотекар 363 
библиотеки 5 
библиотекознание 5 6 363 
библиотечна дейност 5 
библиотечни класификации 6 
библиотечно дело 363 
библиотечно образование 363 
библиотечно-информационни науки 363 
библиотечно-информационно образование 363 
бизнес 135 147 
бизнес актив 467 
бизнес в Интернет 467 
бизнес дейности 467 
бизнес интелигентен анализ 483 
бизнес интелигентни системи 483 
бизнес климат 135 
бизнес организация 405 
бизнес промени 135 
бизнес процеси 134 477 
бизнес процеси в производството 134 
бизнес среда 135 153 
бизнес търговия 147 
бизнес успех 147 
бизнес-организация 451 
Била 469 
билкарство 382 
билки 382 
билкови екстракти 382 
биогорива 385 463 
биогоривна индустрия 463 
биоикономика 385 
биологично земеделие 385 
биомаса 385 
биопроизводство 533 
бира 472 
биткойн 61 62 63 79 81 
благородни метали 421 
благосъстояние на потребителите 251 
благотворителност 399 416 
Близък Изток 218 
блокчейн 62 375 
блокчейн технологии 62 375 492 
БНБ 36 64 
бобови култури 468 
богатство 7 
бонитетна оценка 390 
борба с бедността 58 
борба с престъпността 305 
борба с фалшифициране 307 
борд 64 65 
борсова активност 84 
борсови индикатори 84 
Бразилия 82 
бранд екстензиране 174 
бранд имидж 174 
брачност 19 
Брекзит 188 227 
британски експорт 188 
британски паунд 188 
брутен вътрешен продукт 15 
брутна емиграция 17 
Булстрад 532 
Бургас 132 133 
бутилирани води 469 
БФБ 112 
българи 531 
българи в Украйна 531 
българи в чужбина 17 
България 174 224 233 234 238 257 
България - съдебни закони 307 
България и ЕС 238 
Българска асоциация по криминология 284 
българска банкова система 63 235 
българска икономика 223 
български бизнес 135 
български компании 131 412 
български медии 232 
български пазар 388 
български стоки 191 
български традиции 522 
български трудов пазар 53 54 
български търговски марки 471 
български финансови агропазари 388 
българско законодателство 276 279 
българско образование 339 362 
българско общество 424 
българско правителство 303 
българско предприемачество 221 
бюджет за образование 351 
бюджетиране 67 
бюджетна политика 236 
бюджетни организации 426 430 
бяла икономика 307 
бяла книга 351 
валута 85 109 
валутен борд 64 65 68 85 
валутен борд в България 64 65 68 
валутен кредит 151 
валутен курс 68 
валутен режим 68 
валути 72 
валутни курсове 64 72 
валутни пазари 109 
валутни резерви 64 
Варненска област 158 
ВАС 88 89 
Васил Левски 424 
ВВС 324 
ВЕИ 373 376 377 
Великобритания 193 350 352 
велосипеди 146 
венчърен капитал 4 
вериги за търговия 469 
вещно право 297 400 
взаимни фондове 336 
взаимоотношения 269 
взаимоотношения с клиенти 117 
вземане на решение 176 
вземане на решения 26 163 
видове "Due Diligence" 152 
видове възнаграждения 50 
видове иновации 42 
видове наказания 307 
видове продажби 170 
видове риск 499 
видове ситуации 499 
видове трансгранични райони 214 
видове финансови институции 187 
випуск 532 
виртуализация на мрежови функции 487 
виртуална валута 375 
виртуална реалност 485 
виртуални конфликти 489 
виртуални пари 79 
виртуални платежни системи 79 
виртуално пространство 367 
високотехнологични системи 184 
висше икономическо образование 529 530 534 537 
висше икономическо училище 528 531 532 533 535 536 538 539 
висше образование 341 355 356 357 359 360 361 362 363 365 366 368 369 490 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 
висше образование в ЕС 351 352 
висше образование в САЩ 353 
висше училище 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 
висши училища 361 368 
висши училища в България 477 
внедряване 182 
внос 191 229 
внос на храни 470 
вредни емисии 195 372 
време 207 
временна неработоспособност 326 
вторични одитори 448 
ВУЗ 361 
възбрана 259 
възвръщаемост 73 
възвръщаемост на инвестициите 417 
въздушен транспорт 323 
възлагане на обществени поръчки 290 311 
възлагане на поръчки 311 
възнаграждение на труда 50 
възобновяване на ликвидация 306 
възобновяеми енергийни източници 374 
възобновяеми източници 374 
възръщаемост-риск 69 
външен одит 448 
външна политика 224 239 
външна търговия 191 199 
външни рискове 129 
външно финансиране 1 
външно-икономически отношения 151 
външно-търговска дейност 191 
външноикономическа дейност 124 137 
външноикономическа политика 124 229 
външноикономически отношения 229 
външнотърговска политика 191 
външнотърговски взаимоотношения 191 
външнотърговски оборот на България 470 
върховенство на право 231 
вътрешен контрол 441 448 
вътрешен одит 446 447 
вътрешен продуктов пазар 158 
вътрешни одитори 446 
вътрешни оценки 446 
вътрешни фактори 129 
вътрешно финансиране 1 
вътрешнофирмени отношения 47 
вътрешнофирмено обучение 453 
Г-20 281 
гастрономия 522 
географска концентрация 130 
геоикономика 129 
геоикономически подходи 129 
геополитика 129 198 
геополитическо развитие 198 
Георги Бакалов 45 
Германия 17 193 352 
ГИС 149 
гласуване 258 
гласуване онлайн 258 
глобален език 209 
глобален ред 210 
глобализация 52 192 206 207 208 209 210 211 212 213 219 239 
глобализация на пазара 211 
глобализиран свят 208 209 
глобализирано общество 206 208 
глобализиращ процес 209 
глобална икономическа криза 30 
глобална информатизация 5 
глобална криза 30 74 
глобална програма 237 
глобална роля 237 
глобална среда 192 485 
глобална финансова криза 74 
глобални бизнес инструменти 485 
глобални бизнес комуникации 485 
глобални вериги 229 
глобални информационни системи 485 
глобални проблеми 370 
глобални финансови институции 187 
глоби 95 
гняв 11 
говедовъдство 397 
годишен доклад за дейността 145 
годишен отчет 141 
годишен процент на разходите 106 
годишен темп 19 
годишен финансов отчет 427 
годишна данъчна декларация 98 
годишна заплата по трудово правоотношение 98 
годишна финансова отчетност 100 
годишни баланси 100 
годишни данни 100 
годишнина 284 
голямата депресия 33 
голямата рецесия 33 
гори 394 
горива 463 
горска политика 394 
горски сектор 394 
горски територии 394 
господстващо положение 251 
ГПК 293 
градовете в България 372 
градска среда 372 
градски транспорт 372 
градско планиране 149 
градско развитие 149 171 
граждани 258 
граждани на трети държави 53 54 
Гражданска колегия 246 
гражданска организация 265 
граждански договор 51 
граждански кодекс 253 
граждански контрол 288 
граждански процес 259 
Граждански процесуален кодекс 253 
гражданско дружество 254 
гражданско общество 26 234 
гражданско право 252 
гражданско участие 26 234 
граници 219 
групов маркетинг 176 
групова динамика 176 
групови норми 176 
давност 95 
далекосъобщителни мрежи 423 
Дания 193 
данни 495 
данък добавена стойност 96 
данъци 74 90 91 92 93 94 96 97 98 99 101 216 289 306 
данъци в ЕС 289 
данъчен изпълнителен процес 259 
данъчен кредит 100 
данъчен ревизионен акт 437 
данъчен финансов резултат 101 
данъчна преференция 91 
данъчна ревизия 102 
данъчна тежест 222 
данъчни аспекти 430 
данъчни временни разлики 433 437 
данъчни задължения 102 
данъчни закони и отчетност 102 
данъчни инструменти 74 
данъчни облекчения 91 98 
данъчно задължени лица 90 
данъчно законодателство 287 
данъчно облагане 71 87 88 89 97 
данъчно осигуряване 95 
данъчно събитие 96 
данъчно третиране 87 88 89 94 96 433 
данъчно-облагателен процес 102 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 102 
двупосочна комуникация 407 
ДДС 74 87 93 96 216 
ДДФЛ 98 
дебитни карти 63 
девиантно поведение 272 
деглобализация 80 
деиндустриализация 230 
дейност 331 
дейност на организациите 426 
действие 262 
деклариране 99 
делегиране на правомощия 290 
делегиращ стил 448 
делинквентно поведение 272 
делови игри 509 
делокализация 52 
демографски проблем 18 
демократична отчетност 231 
демокрация 218 
депутат 531 
дерегулация 31 375 
десекюризация 320 
десет действия 338 
дескриптивен анализ 450 
дестинации 17 
дестинация България 516 
дефиниция 154 
децентрализация 222 
дивергенция 197 
диверсификация 199 
дигитализация 83 172 
Димитър Благоев 45 
динамика на растежа 133 
динамично хеджиране 336 
дипломиране 532 
Директива 2014/42/ЕС 246 
директиви 262 
директиви на ЕС 262 
директни продажби 170 
дисагрегация 78 
дискриминация 211 
дистанционно управление 323 
дистрибутори 170 
дистрибуторска мрежа 160 
дистрибуторска политика 167 
дистрибуторски бизнес 131 
дистрибуционна политика 155 
дистрибуционни мрежи 183 
дистрибуционни стратегии 183 
дистрибуционни схеми 159 
дистрибуционни форми 159 
дистрибуция 159 160 
дистрибуция в бизнеса на фирмите 159 160 
дисциплинарна отговорност 243 
дисциплинарни нарушения 243 
длъжности 455 
добавена стойност 223 
добиви 391 
добри практики 524 
договор 250 254 
договор за дружество 254 
договор за Европейски съюз 287 
договор за изработка 51 
договор за обществена поръчка 250 
договор за поръчка 51 
договор за създаване на ЕО 280 
договор от Лисабон 244 
договор от Маастрихт 239 
договори 162 
договорни отношения 332 
доказване 271 
доклад на ООН 278 
документална информационна технология 434 
документална обоснованост 434 
документална сигурност 434 
документално оформяне 503 
документация 503 
домакински бюджети 20 
домакински доходи 20 
домати 391 
домашен труд 343 
ДОПК 93 102 289 
допустим риск 445 
доставки 184 
доставчици на услуги 2 525 
достоверност 145 
достъпност 481 
доходи на физически лица 94 
доходи от лихви 97 
доходност 77 
дребен бизнес 221 
дребно предприемачество 221 
дробно-линейно оптимиране 40 
дрони 207 
други разходи 95 
дружества с чуждестранно участие 136 
дружествен дял 259 
ДУЛС 323 
Дунав 274 
дунавска интеграционна ос 215 
Дунавски район 535 
Дунавски регион 274 535 
дългови задължения 104 
дългови инструменти 104 
дълголетие 334 
дългосрочна програма 18 
държавен глава 275 
държавен дълг 71 104 
държави членки на ЕС 87 267 352 
държавна администрация 127 
държавна политика 241 317 
държавни агенции 300 
държавни разходи 104 
държавни такси 245 
държавни университети 368 
държавни финанси 104 
държавно регулиране 41 
държавно управление 114 312 
държавно участие 107 
държавно финансиране 350 
е-бизнес 484 
е-гласуване 312 
е-личности 479 
е-логистика 324 
е-обучение 349 490 
е-правителство 312 
е-търговия 484 512 
е-управление 312 484 
еволюция на развитие 522 
евро 85 
Еврозона 85 237 
евроинтеграционни процеси 216 239 
евроинтеграция 216 225 227 238 239 
евроинтеграция и глобализация 239 
евроинтеграция на България 226 238 
Европа 218 219 237 519 
Европа 2020 230 340 
европари 395 
европеизация 232 234 
европеизиране 221 
европейска биоикономика 385 
европейска дългова криза 235 
европейска енергийна политика 374 
европейска енергийна стратегия 374 
Европейска заповед за арест 305 
европейска идентичност 211 
европейска икономическа интеграция 237 
Европейска икономическа общност 200 
Европейска инвестиционна банка 187 
европейска индустрия 323 
европейска интеграция 215 219 237 239 244 
европейска квалификационна рамка 340 
Европейска комисия 154 193 281 431 432 
европейска политика 149 
Европейска референтна рамка 348 
европейска сигурност 52 
европейска социална политика 233 
европейски банки 235 
европейски измерения 58 
европейски пазар на труда 52 
Европейски паричен институт 217 
Европейски парламент 200 257 
европейски практики 452 
европейски програми 222 
европейски проекти 222 
европейски региони 215 
европейски социален модел 233 
Европейски социален фонд 217 
европейски средства 217 222 228 
европейски стандарти 232 471 483 
европейски структури 264 486 
европейски структурни фондове 228 264 
Европейски съюз 154 192 193 194 196 200 208 218 219 231 238 239 266 
Европейски съюз и България 238 
европейски фондове 228 264 
Европейско дружествено право 282 
европейско пространство 215 
европейско членство 231 
еврорегион Дунав-Юг 214 
еврорегиони 215 
единен пазар 237 
еднолични търговци 379 
ЕЗА 305 
език 527 
език на омраза 232 
езикова бариера 209 
езикова глобализация 209 
езикови познания 527 
езиково наследство 209 
езиково обучение 349 
ЕИО 200 
ЕК 193 
екип 402 
екипна дейност 415 
еко-икономически мониторинг 507 
екоефективно управление 406 
екологичен отпечатък 371 
екологичен риск 316 
екологична експертиза 316 
екологична ефективност 373 
екологична икономика 114 
екологична оценка 283 
екологична политика 241 
екологична сигурност 316 
екологична функция 241 
екологични проблеми 210 
екологично законодателство 283 
екология 386 
еколого-икономическа стратегия 114 
економика 148 467 
ЕКР 340 
експериментален метод 144 
експериментално изследване 144 
експлицитна мотивация 488 
експлоатация 27 
експортен потенциал 110 
експортни платформи 203 
екстрадиция 305 
екстремна конкуренция 168 
екструдиране 468 
електроенергиен сектор 374 
електроенергийни централи 377 
електронен бизнес 509 511 
електронен пазар 513 
електронен портфейл 508 
електронна администрация 484 
електронна демокрация 312 
електронна икономика 484 
електронна оценка 349 
електронна поща 520 
електронна търговия 510 511 512 513 
електронни документи 312 
електронни пари 63 508 
електронни платежни системи 508 
електронни плащания 63 508 
електронни съобщения 245 423 
електронни съобщителни мрежи 423 
електронни технологии 510 
електронно гласуване 258 312 
електронно обучение 349 
електронно правителство 312 
електронно правосъдие 245 
електронно управление 300 312 
електроразпределение 288 
елементи на системата 50 
емиграция 17 
емитенти на ценни книжа 66 
емоции 11 175 
емоционален климат 21 
емоционален маркетинг 175 
емоционална култура 21 
емоционални преживявания 175 
емоционално пазаруване 175 
емпиричен процес 364 
емпирични изследвания 418 
емпирично изследване 364 
енергетика 291 376 377 
енергетика в ЕС 376 
енергетика и околна среда 291 376 
енергетика на България 377 
енергиен баланс 377 
енергиен бизнес 375 
енергиен пазар 288 
енергийна биомаса 385 
енергийна ефективност 376 377 
енергийни дисбаланси в България 374 
енергийни дружества 375 
енергийни култури 385 
енергийни хъбове 377 
енергийно законодателство 288 
ЕПО 200 
Еразъм 351 
ЕРП 288 
ЕС 52 74 77 80 82 87 105 200 203 215 216 219 225 227 229 230 232 235 236 237 239 252 257 260 261 262 265 266 267 272 276 280 289 293 298 299 483 
ЕС и България 220 
ЕС и разширяването 219 
ЕС-28 77 
ЕСГРАОН 119 
естетизация 524 
естетическо възприятие 524 
Естония 384 
естонска икономика 384 
ЕТ 379 
етажна собственост 400 
етика 21 
етични ценности 21 
етично поведение 21 
етично управление 21 
ефективна реформа 313 
ефективно обучение 354 
ефективно управление 487 
ефективност 36 48 341 395 417 
ефективност на контрола 501 
ефективност на обучението 341 453 
ефективност на оценяването 442 
ЕЦБ 235 236 
Жан Тирол 39 
железопътен транспорт 462 466 
железопътна инфраструктура 466 
железопътни превози 466 
Женевска конвенция 248 
жените в бедност 56 
жените в бизнеса 56 
жените и труда 56 
женска заетост 56 
жертви на насилие 27 
животински продукти 383 
животновъден бизнес 56 
животновъдни стопанства 397 
животновъдство 384 387 
животновъдство в България 387 
животозастраховане 331 334 336 
жизнен цикъл 371 402 415 
жизнен цикъл на продукта 371 
жилищен сектор 75 
жилищно строителство 75 
завладяване на държавата 304 
загуби в предприятието 462 
задължения 254 
задължения на работодателя 327 
задължения на съдружници 254 
задължителна проверка 152 
задължително оповестяване 419 
заеми 99 420 
заети лица 474 
заетост 57 382 397 
заетост в селското стопанство 380 
заетост на чужденци 54 
заинтересовани страни 146 
закон 246 
закон за данъците 289 
Закон за енергетиката 288 
Закон за защита на потребителите 158 
Закон за обществените поръчки 310 
Закон за омбудсмана 246 
закон за патентите 240 
Закон за радио и телевизия 232 
Закон за счетоводството 427 
Закон за съдебна власт 243 
Закон за управление на средствата 264 
Закон за устройство на територията 103 
законност 257 
законова уредба 256 
законови изисквания 91 501 
законови разпоредби 91 
законодателна политика 315 
законодателство 276 
законопроект 245 
закрила 276 296 
замърсяване на околната среда 372 
замърсяване на почвите 386 
ЗАНН 95 
заплаха 278 320 
заплахи за националната сигурност 278 
заплащане 397 
заплащане на труда 50 55 
запомнящо се удоволствие 175 
запор 259 295 
застаряване на населението 18 
застраховане 299 329 330 331 333 
застрахователен договор 286 
застрахователна компания 332 
застрахователна премия 333 
застрахователни брокери 329 
застрахователни дружества 331 
застрахователни инвестиции 299 
застрахователни компании 336 337 
застрахователни полици 335 
застрахователни посредници 329 331 
застрахователни продукти 299 332 336 
застрахователно посредничество 329 
застрахователно събитие 333 
застраховка 330 332 335 
застраховка Живот 336 
застраховка на земеделски култури 333 
застраховка Професионална отговорност 331 
защита 297 471 
защита на данни 500 
защита на интелектуалната собственост 2 
защита на информационните системи 496 
защита на информацията 491 496 
защита на информацията в институциите 491 496 500 
защита на киберпространството 500 
защита на личните данни 492 
защита на мрежата 481 
защита на трудови права 309 
защитени храни 471 
ЗБНБ 68 
ЗБР 283 
ЗВОПС 444 
ЗДДС 92 
ЗДДС - 2017 93 
ЗДДС за субсидии 92 
ЗДДФЛ 473 
здравеопазване 183 
здравна система 183 
здравна функция 361 
здравословни условия на труд 47 
зелена енергия 373 
зелени технологии 373 
зеленчукопроизводство 384 391 
зеленчуци 391 
земеделие 59 379 384 392 396 
земеделска земя 59 
земеделска политика 379 
земеделска техника 389 
земеделски земи 60 
земеделски имоти 60 
земеделски кредит 24 220 
земеделски култури 333 386 
земеделски машини 389 
земеделски пазари 388 
земеделски продукти 383 388 
земеделски производители 59 92 101 
земеделски производители в България 388 
земеделски сектор 59 
земеделски стопани 94 
земеделски стопанства 379 384 388 
земеделско производство 384 
земеползване 60 
ЗЕТ 2 
ЗКПО 88 89 90 91 
зловреден софтуер 61 
ЗМСМА 246 256 
знания 340 
ЗООС 283 
ЗОП 250 290 311 
ЗППЦК 112 
ЗПРПМ 240 
ЗСПЗЗ 60 
ЗУЕС 400 
ЗУТ 103 473 
зърнена криза 65 
игрови модел 138 509 
игрови модели 342 
игрови принцип 342 
идеи 36 
идентификация 442 
идентичност 9 205 
идеология 31 
избор на проекти 69 
избор на стратегии 498 
извадков контрол 443 
извадкова мрежа 443 
извадкови изследвания 443 
извънбрачна раждаемост 19 
извънмагазинна търговия 158 170 
извънреден труд 308 
изисквания 253 455 
изискуемост на данъка 96 
изключително право 263 
изкуствен интелект 480 
Изложение 533 
изменения 245 
изменения в данъчните закони 289 
изменения на климата 394 
измерване на фирмената дейност 428 
измерители на благосъстояние 7 
износ 191 229 
износ на суровини 163 
износ на храни 470 
изпълнение 120 162 
изследване 340 360 368 
изследване на пазара 189 
изследователска дейност 364 
изследователска програма 226 
изследователски компетенции 366 
изследователски модел 401 
изследователски процес 364 
изследователско обучение 364 
източна философия 526 
източници на информация 503 
източно партньорство 229 
източно разширяване на ЕС 224 
изчисляване на работно време 308 
икономии 148 
икономика 12 39 115 127 128 135 144 188 201 217 408 462 
икономика на България 136 
икономика на знанието 134 
икономика на Русия 138 139 140 
икономика на споделянето 515 
икономика на услугите 114 
икономико-математически модели 474 507 
икономикс 37 
икономическа взаимозависимост 123 
икономическа глобализация 192 
икономическа интеграция 225 237 
икономическа интеграция в съвременния свят 237 
икономическа криза 30 65 
икономическа модернизация 127 
икономическа наука 35 40 
икономическа теория 41 115 125 345 
икономически алтернативи 39 
икономически анализ 28 
икономически аспекти 311 462 
икономически детерминанти 125 
икономически експеримент 144 
икономически зони 118 
икономически модел 38 
икономически ориентиран подход 251 
икономически паричен съюз 236 
икономически план 144 
икономически показатели 201 
икономически проблеми 48 
икономически процес 82 
икономически растеж 123 132 133 143 223 362 
икономически реформи 135 140 
икономически реформи в Русия 140 
икономически ръст 140 370 
икономически санкции 137 
икономически смущения 123 
икономически субекти 10 
икономически теории 28 43 115 
икономическо поведение 144 
икономическо развитие 394 
ИКТ 349 490 
ИКТ в управлението 482 
ИКТ сектор 131 
имигранти 17 
имиграция 208 
имидж 205 
имиджови ефекти 174 
имплицитна мотивация 488 
имуществени санкции и глоби 95 
имущество 260 
инвеститор 403 
инвеститори 66 81 111 
инвеститорски избор 429 
инвестиции 110 111 118 223 382 406 451 463 465 
инвестиции в аграрния сектор 59 
инвестиции в енергетиката 376 
инвестиции в земеделието 59 
инвестиции в малкия бизнес 403 
инвестиции в транспорта 466 
инвестиции в човешки капитал 451 452 459 460 
инвестиционен анализ 69 
инвестиционен модел 69 
инвестиционен проект 103 
инвестиционен процес 75 
инвестиционна активност 84 
инвестиционна привлекателност 473 
инвестиционни възможности 118 
инвестиционни продукти 299 
инвестиционни разходи 203 
индекс на Джини 197 
индекси 112 
индекси на фондовия пазар 112 
индивиди 204 
индивидуализъм 38 
индивидуална свобода 296 
индивидуално поведение 30 
индикатори 350 352 
Индия 82 
индустриализация 230 
индустриална политика 230 
индустриална собственост 263 
индустриално общество 41 
Индустрия 4.0 230 
инкубатори 4 
иновативен процес 167 
иновативни практики 402 
иновативни стратегии 414 
иновативно мислене 359 
иновативно образование 359 
иновативно развитие 402 
иновации 42 128 148 315 318 414 457 523 
иновации в икономиката 385 
иновации в логистиката 184 
иновации в образованието 351 
иновации в отбраната 315 
иновации в селското стопанство 395 
иновации в туризма 523 
иновационен мениджмънт 42 
иновационен процес 458 
иновационен фактор 42 
иновационна инфраструктура 4 
иновационна система 4 318 
иновационни мрежи 3 
иновационни стратегии 523 
инспекторат 245 
инстантни храни 468 
институции 231 
институционален баланс 266 
институционална икономика 44 
институционална икономическа мисъл 44 
институционална икономическа теория 44 
институционална промяна 127 
инструментариум за управление 439 
интегрална оценка 141 
интеграционни процеси 215 484 
интеграция 77 149 193 212 238 239 
интеграция в ЕС 238 
интеграция на мигранти 193 
интегриран модел 405 
интегрирана система за управление 404 
интегриране 486 
интелектуална собственост 2 252 263 307 318 
интелигентна система 322 
интелигентни транспортни системи 461 
интерактивни методи 340 341 
интерактивно обучение 490 
интервю 454 
интервю за работа 454 
интернационална среда 116 
интернет 105 349 484 
интернет банкиране 105 
интернет комуникации 312 
интернет планиране 520 
интернет платформи 515 
интернет посредник 2 
интернет сигурност 367 
интернет технологии 520 
интернет търговия 510 
интерпретация 8 
информално учене 343 
информационен документ 299 
информационна асиметрия 37 
информационна грамотност 363 
информационна инфраструктура 486 487 
информационна подсистема 499 
информационна сигурност 491 492 494 496 497 499 502 504 506 
информационна система 504 
информационна теория 37 
информационни потребности 476 
информационни системи 117 485 507 
информационни системи в предприятието 476 
информационни технологии 480 482 484 490 502 
информационни технологии в бизнеса 477 482 
информационни технологии в икономиката 484 507 
информационни технологии в образованието 477 
информационни технологии в обучението 349 
информационни технологии в търговията 158 
информационни технологии в управлението 312 482 
информационно обслужване 486 
информационно общество 485 486 
информационно осигуряване 119 
информация за марките 177 
информирани граждани 26 
инфраструктурен проект 465 
инфраструктурни проекти 360 465 466 
ИПС 236 
ИПС в Европа 236 
иск 292 
искове 297 
исково производство 253 
ислям 13 
историческа хронология 284 
исторически обзор 270 
исторически факти 284 
историческо развитие 241 
история 34 284 
история на СА 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 
ИТ 342 
ИТ архитектура 497 
ИТ безопасност 497 
ИТ индустрия 482 
ИТ образование 342 509 
ИТ проекти 478 
ИТ решения 478 496 504 
ИТ риск 496 
ИТ сектор 478 
ИТ сигурност 491 496 
ИТ системи 491 496 
ИТ цели 498 
ИТС 461 
йога 409 
йоги 409 
кадрово осигуряване 119 
Казахстан 416 526 
Канада 203 
кандидатстване за работа 454 455 
капацитет на фирмата 428 
капитал 108 
капитализъм 41 
капиталова адекватност 331 
капиталови пазари 77 
капиталово дружество 282 
капиталово търговско дружество 282 
кариерни възможности 369 
кариерно образование 369 
касационно производство 245 
категории предприятия 427 
катедра Аграрна икономика 533 
качествен подход 503 
качество 406 
качество на висшето образование 362 
качество на обслужването 181 
качество на обучение 360 
качество на обучението 360 
качество на одита 419 445 448 
качество на услугите 481 
квалификация-мотивация 405 
квалифицирани кадри 111 
кейнсианство 41 
кешови плащания 63 188 
КЗ 286 
кибер заплаха 506 
кибернетични методи 506 
киберпрестъпления 493 500 504 505 
киберпрестъпност 493 
киберпространство 493 504 506 
киберриск 505 
киберсигурност 210 321 367 499 500 502 504 505 506 
киберустойчивост 500 
киберучение 321 
кисело мляко 471 
Китай 82 201 
Китай и световната икономика 197 
Китайска централна банка 107 
китайски банки 107 
класификация 272 368 
класификация на информацията 6 
клиентелизъм 304 
клиенти 413 
клиентски процес 180 
климат 291 
климатични промени 195 
клъстер 130 
клъстерен анализ 23 
клъстерен подход в икономиката 130 
клъстерен подход и конкурентоспособност 130 
клъстери 4 
клъстърен подход 130 
ключови думи 177 
ключови приоритети 303 
кмет 269 
кметства 269 
кметство 269 
Кодекс за застраховането 331 
кодификация 287 
коефициент на динамика 84 
колективен трудов договор 309 
колективна сигурност 210 
колективни интереси 309 
колективно договаряне 276 
компании 136 
компании в България 136 
компетентност 21 321 348 
компетенции 340 357 
комплексен подход 84 
комплексност на знанието 3 
композитна концепция 33 
компютинг технология 479 
компютри 207 
компютърен софтуер 477 
компютъризация 485 
компютърни вируси 495 497 505 
компютърни информационни системи 497 
компютърни мрежи 481 
компютърни престъпления 493 
комуникативна функция 424 
комуникационна политика 167 
комуникационни технологии 490 
комуникационни услуги 487 
комуникация 206 209 457 
Конвенция на ООН 248 
конвергентен подход 77 
конвергенция 197 236 267 
конкурентен пазар 122 487 
конкурентен ресурс 122 
конкурентен статус 205 
конкуренти 79 
конкурентно право 251 
конкурентно предимство 142 451 
конкурентоспособни предприятия 421 
конкурентоспособност 130 155 218 362 396 421 451 525 
конкурентоспособност в индустрията 472 
конкурентоспособност в туризма 525 
конкурентоспособност на предприятието 421 
конкурентоспособност на туризма 525 
конкурентоспособност на фирмата 122 
конкуренция 43 122 
конкурс 539 
коноп 385 
конспирация 325 
Конституционен съд 257 
конституционна монархия 302 
конституционни разпоредби 241 
Конституция 279 302 325 
Конституция на България 279 
Конституция на Република България 302 
консултантска мрежа 183 
контрагент 185 
контрол 300 302 
контрол на производството 478 
конференция 349 366 482 483 507 
конфликти 489 
конфликти на прехода 14 
концептуален модел 171 321 516 
концесии 466 
кооперативен кредит 24 
кооперативни банки 24 
кооперативни предприятия 101 
кооперации 101 401 
координация 149 
координиране на дейностите 76 498 
Копенхаген 320 
кораб 274 
корабоплаване 274 
Коран 13 
корекции на активи 100 
корекция на грешки 433 
Корея 334 
корпоративен контрол 152 
корпоративен пенсионен план 328 
корпоративен план 328 
корпоративна възвръщаемост 417 
корпоративна култура 152 460 
корпоративна печалба 86 
корпоративна сигурност 318 
корпоративна социална отговорност 141 146 399 
корпоративни обединения 337 
корпоративни престъпления 260 
корпоративни финанси 86 
корпоративни цели 498 
корпоративно предприемачество 414 
корпоративно търсене 337 
корпоративно управление 417 
корупция 61 231 246 304 
космополитна емпатия 514 
космополитна солидарност 514 
космополитна социология 514 
коучинг технология 405 
коучинг-мениджмънт 405 
Кохезионен фонд 228 
кохезионна политика 228 
кохезионна политика на ЕС 228 
кохезионни фондове на ЕС 228 
кражби на фирми 61 
кредитиране 75 
кредитиране на земеделието 392 
кредитни карти 63 
кредитни пазари 70 
кредиторска задлъжнялост 294 
криза 35 115 139 196 232 411 
криза в образованието 346 
кризисен мениджмънт 411 
кризисни процеси 411 
криминален контрол 271 
криминалистика 271 284 
криминална икономика 304 
криминология 284 
криптовалута 61 62 79 
криптовирус 61 
криптография 493 
криптографска защита на информацията 493 
критерии за оценка 189 
критика 29 
критичен анализ 427 
критични параметри 499 
круизен туризъм 517 518 
круизни пътувания 517 
кръгла маса 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 115 
КСО 49 141 146 525 
КТ 49 308 
кулинарен туризъм 522 
кулинарни традиции 522 
кулинарно изкуство 522 
култура 206 207 209 212 527 
културен проект 522 
културен събитиен туризъм 519 
културен туризъм 171 519 
културна глобализация 212 
културна идентичност 209 212 
културна интеграция 193 
културна сфера 212 
културни дилеми 522 
културни модели 212 
културно-познавателен туризъм 171 
куриерски услуги 158 
куриерски фирми 158 181 
куриерско обслужване 181 
лев 85 
лекция 531 
летателни средства 323 
лечебни билки 382 
лечебни растения 382 
либерално-класически теории 45 
лидер 168 
лизинг 330 332 
лизинг на автомобили 330 
ликвидационен дял 435 
ликвидация на търговско дружество 306 
ликвидност 70 108 
лингвокултурни знания 527 
лингвокултурология 527 
Литва 58 
лихва 81 
лихвени изчисления 72 
лихвени проценти 36 106 438 
личност 358 
личности 204 
личностна мотивация 408 
личностни измерения 408 
логистика 182 183 184 186 
логистика в бизнеса 184 186 
логистика на услуги 185 
логистиране 185 
логистичен интегратор 183 
логистичен мениджмънт 183 
логистичен процес 184 
логистичен софтуер 184 
логистични решения 398 
логистични фирми 510 
логистично обслужване 181 
логически модели 344 
логос 8 
лоялни клиенти 413 
Лудвиг фон Мизес 36 
луксозни пътешествия 517 
магистратура 537 
магистър 360 530 
магистърска програма 530 537 
магистърска степен 360 530 537 
магистърско обучение 530 
майчинство 276 
Макдоналдинг 213 
Македония 57 
макро изображение 205 
макроикономика 28 29 34 35 36 38 39 115 
макроикономическа нестабилност 421 
макроикономическа политика 236 
макроикономическа стабилизация 74 
макроикономически ефекти 225 
макроикономически цикли 115 
макропруденциална политика 74 
малият бизнес 147 
малки групи 10 
малки икономики 123 
малки предприятия 261 476 
малки страни членки 261 
малки фирми 335 
малък бизнес 221 357 403 
малък бизнес в САЩ 420 
маркетизация 164 
маркетинг 165 167 169 171 172 173 180 
маркетинг в действие 173 
маркетинг мениджмънт 114 
маркетинг на взаимоотношенията 170 512 
маркетинг на преживяванията 169 
маркетингов микс 170 
маркетингов подход 155 
маркетингова комуникация 171 
маркетингова концепция 180 
маркетингова политика 167 171 
маркетингова среда 165 
маркетингова стратегия 164 
маркетингова характеристика 165 
маркетингови информационни системи 168 
маркетингови канали 162 
маркетингови мениджърски решения 173 
маркетингови методи 173 182 
маркетингови мрежи 165 
маркетингови подходи 173 
маркетингови проучвания 177 
маркетингови стратегии 169 172 174 
маркетингови цели 166 
маркетингово планиране 155 
маркови асоциативни мрежи 177 
математика 343 
математика в икономиката 69 
математическа теория 69 
математически анализ 121 507 
математически модели 40 
математическо моделиране 40 
материална база 360 
материално осигуряване 119 
материално стимулиране 397 
МВФ 34 68 187 194 235 
медиен дебат 234 
медиен образ 424 
медии 234 424 
медии и общество 234 
медийна икономика 232 
медийни практики 172 
медийни технологии 172 
междукултурна комуникация 348 
междукултурни комуникации 209 
междукултурно образование 348 
междукултурно учуне 348 
междумрежови информационни системи 486 
международен бизнес 189 202 
международен маркетинг 167 
международен туризъм 518 
международен туристически бизнес 518 
международна валута 109 
международна конкурентоспособност 369 
международна конкуренция 369 
международна конференция 349 366 482 483 507 
международна намеса 301 
международна правна помощ 305 
международна сигурност 210 
международна среда 192 
международна търговия 109 195 203 213 
международни бизнес цикли 202 
международни инвестиции 77 
Международни образователни стандарти 425 
международни отношения 192 193 194 196 198 200 204 239 301 
международни разчети 109 
международни споразумения 195 
международни стандарти 113 447 
международни стандарти ISO 113 
Международни стандарти за оценяване 447 
Международни счетоводни стандарти 431 432 
международно право 218 301 
международноправен режим 274 
мениджмънт 67 398 407 408 409 410 422 439 
мениджмънт в организациите 405 
мениджмънт на услугите 178 
мениджмънт на човешките ресурси 459 
мениджър 403 457 
мениджър на услуги 178 
мениджърско действие 398 
мениджърско поведение 398 
места за паркиране 103 
местна администрация 256 
местна култура 212 
местни данъци и такси 103 
местни физически лица 97 
местни финанси 222 
местно самоуправление 269 273 
местоположение 179 
местоположение на потребителите 179 
мета-анализ 178 
метод 84 
метод на собствения капитал 429 
методи 204 
методи на обучение 354 
методи на преподаване 340 
методика на изследване 379 
методически аспекти 314 
методически подходи 347 
методологически индивидуализъм 125 
методологически основи 316 
методологически подход 29 523 
методологична рамка 150 
мигранти 193 
миграционен поток 196 
миграционни потоци 208 
миграционни процеси 17 
миграционно население 17 
миграция 194 196 208 211 
микроагент 168 
микроикономически процеси 225 
минерални води 469 
минимален осигурителен доход 55 
минимална работна заплата 55 
Министерски съвет 242 303 
Министерство на отбраната 324 
мискантус 385 
млад икономист 539 
млади научни работници 536 
млади специалисти 362 
млади фермери 380 
млади хора 25 
младите и политиката 25 
младо поколение 25 
млеконадой 393 
млекопроизводство 387 
млечни стопанства 393 
млечно говедовъдство 387 
млечно животновъдство 387 393 
млечно стопанство 387 
МЛМ 170 
мляко 387 393 
многокритерийна оптимизация 69 
многомерни статистически методи 23 
многонационални фирми 202 
МНПО 204 
мобилна реклама 179 
мобилна търговия 179 511 
мобилни гласови услуги 423 
мобилни технологии 479 
мобилни услуги 423 
мобилни устройства 479 
мобилно приложение 479 
модел 141 
модел stock-flow 57 
модел за изследване 414 499 
модел за оптимизация 499 
модел на Kirkpatrick 453 
модел на Даймънт 18 
модел на Марковиц 69 
модели 84 
модели за изследване 110 
модели за оценка 474 
модели за оценяване 453 
модели за финансиране 352 
модели на програмно бюджетиране 67 
моделиране на теми 177 
модерна бизнес корпорация 449 
модернизация 137 
модернизация на икономиката 127 
монархия 302 
монетарна политика 76 
монетно предлагане 62 
мониторинг 162 
МОТ 278 
мотивация 356 
МПО 204 
мрежи 520 
мрежов анализ 179 
мрежов бизнес 131 
мрежов маркетинг 170 
мрежова икономика 484 
мрежова сигурност 481 
мрежови компютърни технологии 484 
МРЗ в България 55 
МСП 221 
МСФО 7 419 
МСФО 8 436 
мултимедийни презентации 341 
мултимедийни технологии 341 
мултимедийно обучение 341 
мултимедия 341 
мултинационални фирми 202 203 
мултинационално производство 203 
мюсюлманска религия 13 
награди 538 
наемане на работа 51 
най-големи компании 136 
наказание 247 249 
наказания 243 270 
наказателен закон 270 
наказателен кодекс 247 
наказателен процес 296 
наказателна отговорност 66 249 
наказателно законодателство 270 
наказателно право 249 270 
наказателно производство 271 
наказателно-процесуален кодекс 247 
намаляване на бедността 58 
намаляване на загубите 475 
НАП 491 
напускане на бизнеса 435 
Народно събрание 275 
нарушение 289 292 
нарушения 243 
население 18 208 
насочване по мобилни устройства 179 
настояща стойност 121 
насърчаване на бизнеса 420 
НАТО 194 324 
наука 1 
наука за международни отношения 204 
наука и глобализация 22 
наука и общество 7 22 
наука като система 22 
научна дейност 358 
научна политика 1 22 
научна стойност 143 
научни изследвания 1 15 116 151 164 189 360 476 
научни трудове 13 52 68 305 417 
научно образование 122 
научно-изследователска дейност 364 
научно-практически модел 121 
научноизследователска дейност 28 
национален имидж 205 
Национален иновационен фонд 1 
национална идентичност 205 
Национална иновационна система 4 
национална конкурентоспособност 110 142 
национална култура 527 
национална сигурност 210 278 279 320 339 
национална стратегическа референтна рамка 280 
национална стратегия 459 
Национални счетоводни стандарти 427 
национално законодателство 282 
национално право 262 
небанков кредитор 70 
небанкови финансови институции 392 
небанково кредитиране 70 
невярна информация 66 
негативизъм 11 
недвижим имот 259 
недвижими имоти 259 
недохранване 468 
недържавни участници 204 
неефективност 31 
независим одит 447 
независим финансов одит 445 
незаконно придобито имущество 246 
неликвидност 70 
необлагаеми лихви 97 
необлагаеми приходи 97 
неокласицизъм 31 
неокласическа икономика 35 
неокласическа парадигма 29 
неокласическа теория 28 30 31 32 33 37 
неокласически икономикс 32 35 37 
неокласически макроикономикс 32 
неокласически модел 38 
неолиберализъм 34 
неолиберална глобализация 192 
неотчетени приходи 437 
неперсонифицирано дружество 93 
неправителствени организации 204 265 
непреки разходи 417 
непроизводствени разходи 428 
непълни пазари 71 
нереализирани печалби 429 
несигурност 72 227 
Нестле 154 
нестопански организации 416 439 
несъвършени пазари 39 
несъстоятелност 294 
нетна миграция 17 
неформални институции 418 
неформални мрежи 418 
неформално обучение 343 
ниво на потребление 197 
Нидерландия 350 
НИРД 48 230 236 
нишови автомобили 174 
нобелова награда 39 
Нобелова премия по икономика 39 
нов бизнес 153 
нова икономика 42 484 
нова парадигма 218 
нови проекти 129 
нови производители 129 
нови производства 129 
нови реалности 129 
нови технологии 80 207 487 
ново общество 41 
нормативна рамка 150 501 
нормативна уредба 93 275 323 431 432 
норми на поведение 126 
нощен труд 308 
НПК 271 296 
НПО 248 265 
ОАП 220 
обвиняем 296 
обезпечителни мерки 259 
обезпечително производство 295 
обективно оценяване 447 
облагане на стоки 93 
област Варна 181 
облачни ИТ услуги 495 
облачни технологии 495 
облачно базирана система 495 
облигационен договор 51 
облигационен пазар 81 
облигационно право 297 
обменни курсове 72 
обобщаване на информацията 26 
обогатена реалност 480 
оборот на капитала 417 
оборотни средства във фирмите 128 
оборотни финансови средства 388 
обосновка 16 
обработваема земя 60 
обработка на данни 446 
обработка на информацията 446 
образ 205 424 
образование 338 339 340 341 344 346 348 
образованието в България 345 
образователен софтуер 344 
образователна политика 339 345 
образователна система 339 
образователна стратегия 351 
образователни стандарти 425 
образуване на правителство 242 
обратна логистика 182 
обратна тежест на доказване 246 
обслужване на клиенти 181 185 
обучение 341 342 352 354 355 359 490 
обучение на персонала 406 
обучение на студенти 341 359 490 
обучение на учители 347 
обучение по математика 343 
обучение по счетоводство 425 
обучение по туризъм 490 
обучение по търговия 490 
общ пазар 223 
Обща селскостопанска политика 217 
обществен посредник 256 
обществен сектор 55 
обществени поръчки 250 290 300 310 311 314 466 
обществени протести 26 
обществени разходи 310 
обществени регулации 310 
обществени финанси 310 
обществено мнение 268 
обществено осигуряване 277 
общество 424 
общество на знанието 22 486 
общи интереси 309 
общински бюджети 222 
общински съвет 256 269 
общински съветник 256 
общо застраховане 331 337 
общо събрание 400 
обява за работа 455 
обяви 455 
овощарство 390 
одит 314 441 442 443 444 446 447 
одит в публичния сектор 441 
одит на човешките ресурси 46 
одитен доклад 445 
одитна дейност 444 
одитна работа 448 
одитни дейности 448 
одитни комитети 441 444 
одитни процедури 443 
одитни стандарти 443 448 
одитни услуги 448 
одиторска проверка 445 
одиторски риск 445 
оздравяване на предприятие 285 
ОИСР 281 
Окинавска харта 312 
околна среда 241 371 372 
онлайн 520 
онлайн активност 488 
онлайн банкиране 105 
онлайн взаимоотношения 512 
онлайн връзки 512 
онлайн комуникации 520 
онлайн магазини 510 
онлайн общности 206 
онлайн пазар 510 
онлайн пазаруване 510 
онлайн плащане 63 
онлайн продажби 512 
онлайн разплащания 63 
онлайн реклама 520 
онлайн търговия 105 
онтологически модели 28 
ООД 282 
ООН 301 
опазване на климата 291 
опазване на околната среда 372 
опазване на природата 376 
опаковки 471 
опасно събитие 47 
оперативен риск 501 
оперативна възвръщаемост 417 
оперативна дейност 440 487 
оперативни програми 529 
оперативни разходи 436 
оперативни сегменти 436 
оперативни средства 436 
операции 120 
операции на услуги 120 
оповестяване на риска 419 
оповестяване на събития 419 
определяне на целите 428 
органи за контрол 300 
организационна структура 337 
организационни норми 50 
организационно структуриране 449 
организация 324 411 
организация за сигурност 324 
организирана престъпност 27 
ордолиберализъм 125 
орех 390 
орехоплодни растения 390 
освобождението на Свищов 528 
осигурителен доход 55 
осигурителен праг 55 
осигурителни органи 277 
осигурителни правоотношения 277 
осигурително правоотношение 277 
осигуряване 326 
османски период 24 
основни права 252 
ОСП 380 396 
ОСП на ЕС 396 
оспорване 257 
осъвременяване 404 
отбрана 315 
отбрана и сигурност 315 
отбранителна индустрия 315 317 
отворена икономика 123 
отворени граници 211 
отворени карти 508 
отглеждане на животни 393 
Отговорност за защита 301 
отговорност на работодателя 49 
отнемане на имуществото 246 
относителен дял 19 
относителни критерии 40 
отпадъци 373 
отпуск за бременност 326 
отпуск за осиновяване 326 
отпуск за раждане 326 
отработен час 48 
отработено време 48 
отраслова конкурентоспособност 155 
отрицателен ефект 213 
отчет 141 
отчитане 371 444 
отчитане на дялов капитал 435 
отчитане на кредити 438 
отчитане на продажбите 161 
отчитане на работното време 308 
отчитане на разходи 437 
офис администратор 409 
офис техника 409 
офшоринг 190 
офшорни зони 190 
офшорни инвестиции 190 
офшорни компании 190 
офшорни услуги 190 
оценка 146 357 371 
оценка на конкурентоспособността 421 
оценка на риска 466 
оценка на стратегическо развитие 401 
оценяване на обучението 453 
пазар 31 43 111 323 382 
пазар на безалкохолни напитки 469 
пазар на метали 421 
пазар на труда 52 56 57 211 362 
пазарен дял на БДЖ 462 
пазарен модел 233 
пазарен тренд 84 
пазари 3 191 
пазари за оборотни средства 388 
пазарна икономика 34 122 
пазарна политика 138 
пазарна приватизация 138 
пазарна сила 251 
пазарна система 32 
пазарни елементи 201 
пазарни индекси 201 
пазарни механизми 472 
пазарни ниши 3 174 191 472 
пазарни отношения 191 
пазарно поведение 116 
пазарно проучване 157 
пазаруване 157 
пазаруване онлайн 512 
паневропейска интеграция 215 
паневропейско пространство 215 
парадокси 114 
пари 456 
пари в обръщение 85 
Парижка конференция 195 
Парижкото споразумение за климата 291 
паричен съвет 65 68 85 
паричен съвет в България 68 
парична политика 36 72 
парични потоци 86 
паркоместа 103 
парламент 302 
парламентално управление 302 
парникови газове 195 371 
партикуларизъм 485 
партньорство 199 280 
патенти 143 240 335 
патентно нарушение 335 
патентноправна закрила 335 
патентноспособност 240 
педагогическо познание 342 
пенсии 328 
пенсионен план 328 
перестройка 194 
персонал 318 
пестеливи иновации 475 
пестеливост 148 475 
петиции 26 
печалба 43 
печалба на фирмата 128 
печат 424 
пивоварна индустрия 472 
пивоварна промишленост 472 
пивоварни предприятия 472 
Пикадили 469 
ПИС 263 
планиране 120 150 356 456 
планиране за изрядност 498 
планиране на времето 456 
планиране на продажбите 166 
планиране на целите 447 
планова дейност 150 
планова система 149 
платежна система 81 
платежни инструменти 508 
платежоспособност 331 
платформа 185 375 
плащане 287 
плевели 381 
Плевен 171 
поведение на клиентите 176 336 
поведение на потребителите 179 
поведение при покупка 176 
поведенческа адекватност 11 
поведенческа икономика 29 30 126 
поведенчески икономикс 30 
поведенчески модели 10 78 
поведенчески подход 78 
поведенчески публични финанси 78 
повишаване на ефективността 48 
повторение на дейности 409 
поглъщане на компании 152 
поглъщане на предприятия 152 
подаване на декларации 102 
подбор на кадрите във фирмата 452 
подготовка на кадри 509 
подготовка на студенти 363 
подизпълнители 448 
подобрения върху активи 436 
подоходно облагане 101 
подсилена реалност 169 
подход 454 
поземлена реформа 220 
позициониране 174 
показатели за анализ 132 
поклонничество 13 
поколението Y 25 457 
поколението Z 457 
покритие на борда 64 
покупко-продажба на стоки 157 
пол 17 
ползване на земеделски земи 60 
политика за възнаграждения 50 
политика на ЕС 193 
политико-икономически системи 304 
политическа апатия 10 
политическа икономика 45 
политическа отговорност 302 
политическа подкрепа 83 
политически субекти 10 
положителен ефект 213 
понятие 319 
понятия 45 514 
популяризиране на цените 179 
портфейлно управление 77 
посещаемост 356 
последовател 168 
пост-аутизъм 32 
пост-комунистически правителства 224 
постановление 264 
посткомунистически страни 25 
посткризисна икономика 74 
постсоциалистически подход 139 
постсъветска икономика 139 
посттоталитарен преход 139 
потенциал за развитие 165 415 
потребители 413 
потребителска удовлетвореност 181 
потребителски възприятия 170 
потребителски кредит 70 106 
потребителски оценки 170 
потребителски преживявания 180 
потребителски реакции 180 
потребителско поведение 157 172 175 176 177 179 
потребителско съзнание 177 
потребление 180 
потребление на домакинствата 20 
потребление на услуги 114 
почвени изследвания 386 390 
почви 390 
пощенски услуги 158 
пощенски услуги в България 158 
права на детето 278 
права на осигурените 327 
права на собственост 44 
права на човека 211 
правила 405 
правителствена програма 303 
правителство 242 302 303 
правна култура 268 
правна регламентация 492 
правна система 255 
правна теория 277 
правни аспекти 248 250 261 272 280 291 314 473 
Правни аспекти на Европа 261 
правни норми 279 
правни отношения 269 
правни принципи 255 287 
правни разпоредби 256 
правно възпитание 268 
правно понятие 277 
правно съзнание 268 
право 240 241 242 243 244 245 247 248 249 250 252 253 254 256 257 258 259 260 262 264 265 269 270 271 272 273 274 275 276 278 280 281 282 286 287 289 292 293 296 297 298 299 
право на глас 258 
право на Европейския съюз 265 292 293 
право на ЕС 265 276 289 299 
право на задържане 296 
право на интелектуална собственост 263 
право на собственост 298 400 
право на строеж 473 
правомощия 242 294 
практика 412 
практическа дейност 442 
преводи 8 
превоз на пътници 462 
превоз на стоки 462 
превозни средства 90 
предварително проучване 151 
предизвикателства 75 235 238 427 
предимства и недостатъци 448 
предотвратяване на корупцията 246 
предплатени карти 508 
предприемач 221 
предприемаческа активност 153 
предприемаческа дейност 509 
предприемаческа идея 357 
предприемаческа инициатива 414 
предприемаческа интензивност 414 
предприемачески подход 357 
предприемачество 153 221 357 416 
предприсъединителен период 220 
предприятие 155 
предстоящо преживяване 175 
презастраховане 337 
президент 275 
президент на България 275 
преки разходи 417 
преки чуждестранни инвестиции 110 142 
прекратяване 242 254 
прекратяване на дружество 254 
премахване на граници 219 
преобразуване на предприятия 134 
преплетени модерности 227 
преподаване 340 366 
преподаватели 354 355 535 
препоръчителен подход 338 
преструктуриране 198 
престъпление 260 
престъпления 272 325 
престъпна дейност 260 272 
престъпност 305 
претендент 168 
преход 34 
преходен период 14 
приватизация 138 220 
привличане на клиенти 413 
прием на студенти 534 
приложение 171 
приложна икономика 33 
принцип на движение 255 
принцип на компенсация 255 
принцип на съответствие 255 
принципи 293 
принципи на правото 293 
приобщаващ бизнес 58 
приобщаващо образование 351 
приоритети 351 
природа 241 
природни ресурси 394 
природоползване 370 
присъединяване на България към ЕС 223 
притежател на полица 336 
приходи 426 
приходи и разходи 222 430 
приходи на бюджетни предприятия 430 
причини за делегиране 290 
причини за ценова война 168 
про-игри 205 
проблем 248 
проблеми 120 165 236 273 276 317 382 516 
проблеми в туризма 516 
проблеми на сигурността 210 317 
проверка 226 231 
провизия за разходи 437 
прогнозна дейност 156 
програма 140 351 
програмен бюджет 67 
програми на ЕС 196 
програмни системи 507 
програмно бюджетиране 67 
продажба на патент 3 
продажбен план 166 
продажбени дейности 161 
продажби 161 166 202 
продажби на дребно 157 170 
продажби на продукти 156 470 
продоволствена сигурност 468 
продуктов пазар 154 
продължаващо обучение 340 
проект BEPS 281 287 
проектен план 536 
проектен подход 536 
проектни рискове 466 
проектнобазирано образование 366 
производител 146 
производители 146 383 
производителност 48 
производителност на труда 48 55 197 362 
производствен бизнес 160 
производствен процес 378 
производство 378 
производство на безалкохолни напитки 469 
производство на бира 472 
производство на лютеница 378 
производство на храни 470 
производство по несъстоятелност 285 
промени 135 
променливи анюитети 336 
променливи общопроизводствени разходи 428 
променливи разходи 440 
промишлени предприятия 421 
промяна в мисленето 422 
промяна на ОСП 380 
пространствено планиране 149 
протокол 248 
професионализъм 358 
професионална болест 327 
професионални болести 49 
професионални счетоводни организации 425 
професори 529 
профсъюзи 309 
процес 405 
процес на изследване 354 
процесуален кодекс 253 
процесуални теории 240 
психологически аспект 272 
психологически механизъм 176 
психология 11 
психотренинг 11 
публичен сектор 67 314 426 444 
публична администрация 266 359 482 
публична сфера 234 
публични вземания 292 
публични институции 304 
публични компании 136 
публични предприятия 145 
публични услуги 482 
публични финанси 78 350 
публично-частни партньорства 150 466 
публично-частно партньорство 465 
ПЧИ 110 142 223 
ПЧИ в България 110 
ПЧП 150 465 466 
ПЧП проекти 466 
Първа световна война 24 
пътеписи 519 
работа на смени 308 
работна заплата 55 474 
работна сила 57 
работни документи 503 
работни места 420 
работници 309 
работници от трети държави 53 
работно време 308 
работодател 454 
равнище на безработица 133 
равновесен модел 38 
равновесие 319 
радикализация на десницата 25 
радикална политическа икономия 45 
радионуклиди 386 
раждаемост 19 
разбираемост 145 
развитие 118 191 244 
развитие на бизнеса 111 
развитие на готварство 522 
развитие на енергетиката 291 
развитие на земеделието 396 
развитие на икономиката 115 
развитие на фирмите 128 
развитие на хранене 522 
развитие на човешкия фактор 46 
развлекателен туризъм 517 518 
разговори 105 
раздробяване на собствеността 44 
разменна теория 43 
размяна 43 
разпадане на ЕС 227 
разпределение на ресурсите 251 
разстояние 207 
разузнавателна дейност 305 
разумна достатъчност 407 
разходи 426 
разходи за образование 362 
разходи за пътуване 90 
разходи за човешки ресурси 452 
разходи на домакинствата 20 
разходна ефективност 494 
разходна информация 494 
разширяване на ЕС 219 224 
рамка от показатели 494 
Рамкова конвенция на ООН 195 
растеж 420 
растеж на БВП 76 
растеж на икономиката 76 128 
растениевъдство 391 
растителна защита 389 
растителни продукти 383 
рационален избор 304 
рационална икономика 128 
реален пазар 173 
регионална икономика 118 130 
регионална конкурентоспособност 130 
регионална структура 229 
регионални банки 107 
регионално развитие 14 130 149 150 
региони 130 
регистриране на продажбите 161 
регистриране по ДДС 87 
регламенти 154 
регламенти на ЕС 431 432 
регламентиране 432 
регресионен анализ 110 
регулативни механизми 108 
регулаторен подход 310 313 
регулаторна рамка 108 
регулаторни инструменти 310 
регулации 108 116 154 
регулация 317 
регулиране на пазара 39 
ред 306 
резервация 117 
река Дунав 274 535 
реклама 413 467 
рекламиране 179 
рекламна индустрия 179 
рекламно послание 467 
религиозна дейност 12 
религия 12 13 
рентабилност 417 
реорганизация 462 
репрезентативна извадка 16 
Република Беларус 482 
Република България 275 
Република Македония 483 
репутация 318 
респонденти 516 
ресторантьорска дейност 521 
ресторантьорски услуги 521 
ресторантьорство 521 522 
ресурси 417 
ресурсна теория 143 
ресурсно управление 119 
ретроактивно покритие 286 
реформа 139 
реформа в администрацията 313 
реформа на европейския бюджет 217 
реформи 236 313 
реформиране 127 
реформиране на трудов пазар 52 
римско право 254 273 
римско частно право 254 
риск 334 418 419 
риск в животозастраховането 334 
риск и застраховане 334 
риск при покупка 170 
рисков профил 419 
рискова премия 73 
рискове при инвестиции 417 
рискови групи 27 
рисково финансиране 328 
роботизация 186 
роботизация в склада 186 
роботизация на производството 186 
розова индустрия 147 
розово масло 147 
Румъния 153 
Русия 137 197 459 
Русия - ЕС 137 
руска рубла 109 
руски компании 460 
русофилство 224 
рутинна работа 409 
ръководители на организации 405 
ръководство 422 
ръководство в организацията 422 
ръководство за мениджъри 422 
СА 15 21 51 58 74 77 84 113 116 123 146 149 150 151 164 165 171 182 189 195 214 215 220 221 314 331 340 341 356 357 359 360 371 394 402 406 426 427 430 452 476 485 486 490 516 
СА докторант 58 77 171 314 340 341 357 402 406 426 487 490 
СА студент 77 357 490 
самолети 207 
самоопределение 9 
самопризнание 296 
самостоятелна работа 343 
самостоятелно развитие 3 
САПАРД 220 
САЩ 82 198 513 
сближаване в ЕС 267 
сборник доклади 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 115 205 206 207 208 209 210 211 212 213 218 219 237 238 239 303 
сборник с доклади 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 115 
световен океан 370 
Световна банка 187 
световна валутна система 109 
световна икономика 82 
световна криза 37 115 
световна литература 526 
световна търговия 307 
световна финансова криза 37 
световни ресурси 467 
световни тенденции 197 
световно производство 383 
световно стопанство 142 
свобода на пресата 232 
свободни зони 118 
свободни икономически зони 118 
свръхдържави 204 
свързано общество 487 
сдружение на собственици 400 
сдружения на собственици 400 
СЕ 265 
сезонна заетост 53 54 56 382 
секторна диференциация 55 
секюритизация 320 
селекция на персонала 452 
селска икономика 56 
селски туризъм 58 
селско стопанство 371 
селскостопански машини 389 
семантичен модел 344 
семейна среда 358 
СЕПП 392 
СЕС 89 244 289 
сива икономика 85 
сигурност 210 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 500 501 505 
сигурност в организацията 501 
сигурност и отбрана 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 
сигурност на данните 398 501 505 
сигурност на индивида 27 
сигурност на информационната система 505 
сигурност на организацията 398 
симулативна сделка 88 
синдикални организации 309 
синдикат 368 
синдикати 309 
синергия 155 
синя карта на ЕС 54 
система 270 
система за възнаграждения 50 
система за вътрешен контрол 441 
система за управление 47 
система на международни отношения 204 
система от показатели 132 
системи за заплащане на труда 50 
системи за качество 478 
системи за управление 404 
системи за управление на качеството 404 
системи за управление на околната среда 404 
скала за оценяване 453 
сключване на застрахователен договор 329 333 
сливане 154 
сливане и поглъщане 154 
сливания и поглъщания 152 154 
слово 8 
служители 309 
случайна извадка 16 
смарт телефони 480 
Сметната палата в България 275 
смъртност 334 
собствен бизнес 357 403 
собствен капитал 429 
собственик-мениджмънт 403 
собственост 400 
соларни панели 373 
Софарма 86 
София 372 
софтуер за анализ 483 
софтуерен бизнес 131 
софтуерни инструменти 483 
софтуерни програми 504 
софтуерни продукти 117 
софтуерни системи 477 
софтуерно-дефинирани мрежи 487 
социален статус 9 
социален тероризъм 52 
социализация на етносите 339 
социална дистанция 514 
социална интеграция 193 
социална кауза 5 
социална криза 65 
социална ориентация 9 
социална отговорност 146 399 415 
социална политика 14 233 
социална роля 22 
социална сигурност 211 
социална сфера 276 
социални маркери 177 
социални медии 26 
социални механизми 515 
социални мрежи 418 489 515 520 
социални науки 23 
социални права 276 
социални предпочитания 126 
социални предприятия 416 
социални проблеми 211 
социални тагове 177 
социални финанси 24 
социално включване 58 
социално доверие 367 
социално осигуряване в България 327 
социално предприемачество 416 
социално сближаване 14 
социокултурни комуникации 13 
социологически трансформации 514 
социологическо познание 226 
социология 23 
социометричен метод 127 
спедиция 185 
спедиция на товари 185 
специални разузнавателни средства 271 325 
специалност Публична администрация 359 
списък 456 
споделяне на риска 418 
споразумение 280 291 
споразумение за партньорство 280 
спорт 361 
спортът във ВУЗ 361 365 
способи за защита 297 
справедливост 126 
сравнителен анализ 51 125 153 368 
сравнителна характеристика 416 
среден избирател 10 
средна работна заплата 55 
средносрочно планиране 303 
средства 264 
средства за защита 289 
средства за наука 1 
средства за обучение 354 
средства от ЕС 264 
средства от фондове 264 
средства по Европейски проекти 264 
СРС 271 
стабилизация 285 
стандарт ISO 399 
стандарти 406 
стандартизация 6 
стандартни стойности 78 
статистическа методология 16 
статистическа служба 483 
статистически анализ 15 126 483 
статистически стандарти 483 
статус 43 
статут 103 
СТО 194 195 
стойност 45 
стойностен подход 86 
стокова структура 199 
стокови потоци 57 
Стопанска академия 340 356 359 360 368 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 
стопанства в България 387 
страни от Европейския съюз 229 230 235 236 
страни от ЕС 229 230 235 236 
страни-членки на ОИСР 67 
страните на ЕС 229 230 235 236 
стратегии 182 414 
стратегии в образованието 366 
стратегии в управлението 410 
стратегии за постигане на цели 410 
стратегии за развитие 460 
стратегиране 215 
стратегическа ефективност 159 
стратегическа сигурност 494 
стратегическа структура 148 
стратегическа цел 148 
стратегически мениджмънт 410 412 
стратегически партньори 450 
стратегическо планиране 149 150 303 498 
стратегическо развитие 401 
стратегическо управление 114 155 401 412 498 
стратегическо управление на фирмата 412 
стратегическо финансово управление 412 
стратегическо фирмено управление 412 
стратегия 140 265 
стратегия Европа 2020 230 238 
стратегия за възнаграждения 50 
стратегия за развитие 459 
стратегия на бизнеса 138 
стрес 11 
строителен мениджмънт 475 
строителен сектор 474 
строителни предприятия 474 
строителство 283 474 475 
строителство и инвестиции 283 474 
структура на портфейл 69 
структурен анализ 155 
структурен подход 470 
структурна промяна 223 
структурни модели 344 
структурни реформи 137 
студенти 341 352 355 356 359 360 364 365 367 488 490 534 535 539 
студенти по икономика 534 
студентска научна сесия 205 206 207 208 209 210 211 212 213 218 219 237 238 239 303 
студентски групи 489 
субективно благоденствие 7 
субконтракт 124 
Субсахарска Африка 191 199 
субсидии 92 387 
субсидии за производителите 92 94 
СУОС 404 
СФУК 538 
сценарно планиране 139 
счeтоводно отчитане 100 428 429 430 432 433 434 435 436 437 438 439 
счетоводен анализ 426 
счетоводен баланс 426 
счетоводен подход 86 
счетоводен финансов резултат 94 
счетоводна база 427 
счетоводна етика 425 
счетоводни аспекти 430 
счетоводни грешки 433 
счетоводни документи 434 
счетоводни записвания 430 433 435 437 
счетоводни сметки 430 433 435 437 
счетоводни стандарти 428 432 
счетоводно законодателство 427 
счетоводно представяне 436 
счетоводно-данъчни аспекти 473 
счетоводство 431 
събиране на вземания 294 
събиране на пари 62 
събирателна система 62 
събитиен туризъм 516 
събрание на кредиторите 294 
събрание на собственици 400 
Съвет за сигурност 301 
Съвет на ЕС 265 
съвместно потребление 515 
съвременен свят 204 
съвременна политика 36 
съвременно общество 346 
Съд на ЕС 244 262 289 
съдебна власт 231 243 
съдебна практика 243 245 
съдебна система 244 
съдебни актове 245 
съдебни производства 254 
съдебни решения 245 293 
съдебни спорове 335 
съдебно производство 245 
съдебно решение 253 
съдебно следствие 247 
съдружници 254 
съкратено следствие 247 
съответстващи разходи 440 
съответствие 162 
сървърни ресурси 497 
сървърски програми 497 
съставен индикатор 23 
сътрудничество 226 231 
съхранение на данни 495 
съхраняване на информация 434 495 
същност 121 
сюрреализъм 526 
тайната на успеха 478 
таксономия 497 
таксономия на данните 497 
талант 358 
текст 8 
телекомуникационна мрежа 487 
телекомуникационни компании 131 
телекомуникационни услуги 423 
телекомуникация 206 
телефонни услуги 423 
темп на растеж 19 
теоретичен анализ 201 
теоретичен модел 32 138 
теоретични аспекти 40 
теоретични изследвания 507 
теория 412 
теория за човешкия капитал 459 
теория на икономическото развитие 42 
теория на Мизес 36 
теория на портфейла 69 
теория на Рамзи 71 
териториално развитие 19 
термини 45 
терминология 45 
тероризъм 52 
технологии 207 398 
технологии в бизнеса 398 
технологичен пазар 4 
технологични иновации 143 
технологични компании 131 
технологични предимства 421 
технологични центрове 1 
ТЕЦ 377 
типове социално предприемачество 416 
типология 23 
товарови профили 464 
топ 100 369 
традиционен бизнес 416 
трансакции 375 
трансгранична услуга 216 
трансгранични структури 214 
трансгранично сътрудничество 214 
трансевропейска транспортна мрежа 465 
транскапитализъм 526 
транснационална престъпност 210 
транснационални райони 215 
транспорт 372 461 463 464 
транспорт в селското стопанство 464 
транспортен пазар 465 
транспортен сектор 463 465 
транспортна борса 185 
транспортна дейност 185 
транспортна инфраструктура 461 465 
транспортна политика 465 
транспортни решения 464 
транспортни рискове 464 
трансформационни процеси 22 
трафик на хора 27 248 278 
тревни видове 385 
тренд 84 
трите линии на защита 442 
труд 458 
трудов договор 51 
трудов пазар 52 57 
трудова заетост 54 55 
трудова злополука 327 
трудова миграция 53 54 
трудова мобилност 53 54 
трудови злополуки 49 
трудови отношения 49 309 
трудово право 49 308 
трудово правоотношение 50 
трудовопроизводителна кооперация 401 
туризъм 117 165 171 365 516 517 518 519 520 521 522 524 525 
туристическа агенция 117 
туристическа индустрия 165 
туристическа стратегия 180 
туристическа удовлетвореност 180 
туристически дружества 165 
туристически обекти 524 
туристически обекти в България 524 
туристически организации 165 
туристически портал 520 
туристически предприятия 525 
туристически сектор 165 
туристически услуги 520 525 
туристически фирми 520 
туристическо обслужване 521 
туристическо поведение 521 
туроператори 525 
туроператорски услуги 117 
търговия 87 158 161 229 510 
търговия на дребно 158 469 511 
търговия на едро 160 
търговия със стоки 87 
търговска марка 307 
търговска политика 163 
търговска сила 251 
търговски войни 168 
Търговски закон 285 294 
търговски мерки 195 
търговски обекти 161 
търговски отношения 199 
търговско дружество 259 282 
търговско обезпечение 295 
търговско поведение 89 163 
търговско-икономически отношения 191 
търговско-икономическо сътрудничество 220 
търговци 285 413 
УДК 6 
удовлетвореност на клиенти 178 
удовлетвореност на служители 178 
удоволствие от потреблението 175 
уеб платформи 347 
уеб-базирано обучение 490 
уебсайт 520 
украинска икономика 163 507 
украинския износ 163 
Украйна 239 531 
умения 357 
умни договори 492 
УниБИТ 363 
универсален принцип 255 
универсални принципи 255 
университети 346 369 
университети в ЕС 350 
университетски общности 355 
университетски преподавател 355 
университетско образование 367 
университетско обучение 354 367 
унифициране 404 
УПИ 473 
управление 21 117 324 402 457 
управление на автомобилния транспорт 372 
управление на бизнес процеси 477 
управление на взаимоотношенията 117 
управление на дълга 71 104 
управление на етажната собственост 400 
управление на иновациите 4 42 
управление на кадрите 454 
управление на качеството 113 181 406 
управление на кризи 411 
управление на общините 439 
управление на околната среда 241 
управление на организацията 405 406 
управление на паричните потоци 86 
управление на пенсионни фондове 328 
управление на персонала 454 455 456 457 458 
управление на продажбите 166 
управление на промените 411 
управление на промяната 422 
управление на риска 336 
управление на риска в застраховането 336 
управление на строителството 475 
управление на фирмата 155 
управление на човешки ресурси 450 451 452 453 
управление на човешките ресурси 46 
управление на човешкия капитал 459 460 
управленска отговорност 290 
управленска програма 303 
управленски персонал 408 
управленски подходи 408 
управленски практики 402 
управленски процес 405 
управленски решения 440 
управленски синергизъм 155 
управленски стратегии 127 
управленски структури 379 
управленско счетоводство 439 440 
урбанизирани територии 473 
усвояване на еврофондове 395 
усвояване на средствата от ЕС 395 
услуги 113 
услуги за износ 223 
услуги-печалба 178 
успеваемост на студентите 356 
успешен мениджмънт 422 
успешен мениджър 422 
Устав на ООН 301 
устойчив растеж 58 
устойчива енергия 218 
устойчиво развитие 14 146 171 370 474 
устойчиво развитие на транспорта 461 
устойчивост на фермите 379 
устройствени планове 283 
устройствено планиране 473 
устройствено-икономически аспекти 473 
усъвършенстване 490 
усъвършенстване на обучението 490 
участници в международни отношения 204 
учебни планове 351 
учебни програми 351 
учене 338 
учени 536 
учители 347 
учителска професия 347 
факторен анализ 450 
фактори на поведението 450 
фалшифициране 307 
фалшифицирани стоки 307 
ФВС 196 
фейсбук 488 489 
фейсбук групи 488 
Фейсбук комуникационни канали 488 489 
фейсбук профили 488 
физическа дееспособност 365 
физически лица 98 99 
физическо възпитание 361 
физическо развитие 365 
философия на правото 255 
философски текстове 8 
финанси 78 420 
финансиране 75 196 
финансиране на висшето образование 350 351 353 
финансиране на висшето образование в САЩ 353 
финансиране на земеделието 388 
финансиране на инвестиционни проекти 466 
финансиране на малкия бизнес 420 
финансиране на науката 1 
финансиране на научни изследвания 1 
финансиране на образованието 345 352 
финансиране на пенсиите 328 
финансиране на пенсионния фонд 328 
финансиране на предприятията 438 
финансиране на селското стопанство 388 
финансиране на университетите 353 
финансиране по формула 350 
финансов контрол 67 
финансов контрол в публичния сектор 67 
финансов лизинг 330 
финансов мениджмънт 345 
финансов отчет 445 
финансов пазар 73 
финансов риск 330 
финансов сектор 73 236 
финансова архитектура 235 
финансова възвръщаемост 417 
финансова децентрализация 222 
финансова интеграция 236 
финансова криза 37 65 70 73 83 239 
финансова либерализация 68 
финансова политика 68 
финансова практика 69 
финансова система 81 
финансова стабилност 37 
финансови земеделски пазари 388 
финансови институции 187 
финансови отчети 128 
финансови пазари 66 388 513 
финансови резултати 128 
финансови сметки 281 
финансови средства 260 388 
финансови субсидии 350 
финансови услуги 80 83 
финансови центрове 188 
финансово неравенство 239 
финансово посредничество 80 
Финландия 350 
ФинТех 83 
фирмен маркетинг 164 
фирмена среда 167 
фирмени концентрации 261 
фирмено представяне 178 
фискален риск 71 
фискална политика 71 74 76 104 
фискални разходи 68 
фискални устройства 161 
флаш памет 495 
флуидни институции 227 
фонд земеделие 395 
фондов пазар 81 
фондова борса 112 
фондове 260 
фондове за финансиране 196 
фондове на ЕС 196 260 
форма на управление 400 
формално обучение 343 
форми на екстрадиция 305 
форми на контрола 266 
форми на обучение 341 
форми на поведение 521 
форми на труд 458 
форми на търговия 511 
формули 350 
фотоволтаици 373 
франчайз 162 
франчайзинг 121 
франчайзингови маркетингови канали 162 
франчайзингодател 121 
франчайзополучател 121 
ФУМИ 196 
фуражни култури 381 
фуражни храни 381 
фючърсна търговия 513 
фючърсни пазари 513 
хадж 13 
хакерски атаки 493 
характеристика на конкурентите 168 
хардуерен пазар 131 
Харта на основните права на ЕС 252 
химичен състав 381 
хиперболично оптимиране 40 
хиперконвергенция 495 
холограма 207 
хотелиерски бизнес 156 
хотелиерство 156 515 523 
хотелски бизнес 515 
хотелски маркетинг 156 
хотелски услуги 156 
хранене 383 
храни 383 468 471 
хранителна промишленост 378 
хранителни вещества 381 
хранителни продукти 471 
хранителни технологии 468 
хранително-вкусова индустрия 470 
хранително-вкусова промишленост 378 468 
хуманизъм 346 
хуманистичен мениджмънт 407 
хуманитарна интервенция 301 
хуманно отношение 407 
цветни метали 421 
цел 456 
цел в живота 456 
цели по продажбите 166 
цена 43 
цена на активите 73 
ценност 45 
ценности 268 
ценова война 168 
ценова стабилност 68 
ценообразуване 336 
ценообразуване и пазар 73 
централизация на управлението 449 
централизирано тестване 442 
центрове на бъдещето 159 
ЦИЕ 34 
цикъл на управление 405 
циркулярна миграция 208 
цифрова икономика 338 484 
цифрова информация 338 
цифрови технологии 485 493 
ЦПО 340 
църква 12 
църква и политика 12 
частен сектор 55 
частно право 267 
частноправни отношения 267 
честване 528 
четивност 145 
чиста енергия 376 377 
членки на ЕС 257 
членство в ЕС 220 223 225 226 267 
човешка дейност 241 
човешки капитал 397 449 451 459 460 
човешки потенциал 346 449 
човешки права 218 252 
човешки ресурс 449 
човешки ресурси 451 452 454 455 456 457 458 
човешки ресурси в организацията 46 
човешки фактор 46 322 
човешки фактор в организацията 46 
чужд език 348 
чужденци 53 54 
чуждестранен капитал 223 
чуждестранни инвестиции 203 
чуждестранни пазари 167 
чуждестранни филиали 202 203 
Швейцария 350 
Швеция 350 
Шенгенска зона 298 
Шенгенска информационна система 298 
Шенгенско пространство 211 
шокове в икономиката 202 
шпионска дейност 305 
Шумпетер 42 143 
шумпетериански подход 143 
щастие 7 
юбилеен алманах 15 113 116 151 164 189 214 215 220 221 452 476 485 486 
Южна Корея 205 
ЮЛНЦ 265 
юридическа психология 272 
юридически аспект 300 
юридически риск 152 
юридически термин 279 
Япония 198 334 
японски компании 337 
A-Ward 464 
Annex SL 404 
AR маркетинг 169 
BSS 487 
Carrefour 469 
COBIT 5 498 
Dash 79 
Du pont 417 
Due Diligence 152 
DuPont 417 
E-government 312 
ERP 186 
ERP система 186 
ERP системи 378 
Ethereum 79 
ex ante договорна пълнота 162 
Ex post 162 
ex post управление 162 
General Motors Corporation 328 
Google 467 
Grand tour 519 
INTA 307 
ISO 14001:2015 404 
ISO 26000:2010 399 
ISO 9000 113 
ISO 9000-системи по качество 113 
ISO 9000:2000 113 
ISO 9001:2015 404 
keiretsu 337 
Lean концепция 475 
lean принципи 475 
learning 342 
Litecoin 79 
LTE 423 
MATLAB 507 
OLED дисплеи 480 
OSS 487 
PayPal 63 
SAS 483 
SBA 420 
Skrill 63 
Smart Contraks 492 
SOFIX 112 
SSO 483 
Start-up 415 
STARTUP предприемачество 415 
TEN-T 465 
WannaCry 61 
Webmoney 63