НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Мултимедийно представяне на научен текст / Й. Илиев. // INFO свят, 2017, N 1, с. 29-33. 

  

Сист. No: 69878

- 2 -

Сп I 60

Лозанова, В. и др.  Рамка за професионално развитие на учения / В. Лозанова, Й. Илиев. // INFO свят, 2017, N 1, с. 34-40. 

  

Сист. No: 69881

Интелектуална собственост

- 3 -

Сп С 494

Костов, Атанас.  Интелектуалната собственост и модата : Практически казуси и решения / Атанас Костов. // Собственост и право, 2017, N 4, с. 67-77. 

  

Сист. No: 70072

- 4 -

Сп С 494

Костов, Атанас.  Обезпечителни мерки по отношение на домейн / Атанас Костов. // Собственост и право, 2017, N 6, с. 69-77. 

  

Сист. No: 70520

Печат. Информационна дейност

- 5 -

Сп Б 44 б

Кирилова, Катя.  Издатели и книги, регистрирани в Националната агенция за ISBN (1991-2016) / Катя Кирилова. // Библиотека, XXIV, 2017, N 2, с. 26-33. 

  

Сист. No: 69993

Култура

- 6 -

44170

Пешева, Маргарита и др.  Медийно поведение: 2010 г. TNS/tv plan / Маргарита Пешева, Милко Петров. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г.. - Пловдив : Авто принт, 2011, с. 185-202. 

  

Сист. No: 69890

- 7 -

В Н 25 к

Бекуш, Пиер.  Е ли цифровата революция антропологичен обрат? / Пиер Бекуш ; Прев. от фр. Иван Николов. // Култура, N 20, 26 май 2017, с. 10-11; № 21, с. 10. 

  

Сист. No: 70383

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 8 -

Сп Б 44 б

Гиляревски, Руджеро и др.  Публикационна активност като оценка на научните постижения / Руджеро Гиляревски ; Прев. от рус. Александра Куманова. // Библиотека, XXIV, 2017, N 1, с. 87-101. 

  

Сист. No: 70438

- 9 -

Сп Б 44 б

Димчев, Александър.  Библиотеките и мигрантската вълна. Не страдаме ли от предубеждения? : Политики и решения / Александър Димчев. // Библиотека, XXIV, 2017, N 1, с. 6-21. 

  

Сист. No: 70434

- 10 -

Сп Б 44 б

Младенова, Мария.  Вече и в България! : Съкратено лицензирано издание на Универсалната дисетична класификация / Мария Младенова. // Библиотека, XXIV, 2017, N 2, с. 8-13. 

  

Сист. No: 70439

ФИЛОСОФИЯ

- 11 -

Сп С 547

Йотов, Стилиян.  Фуко за употребите на лъжата / Стилиян Йотов. // Социологически проблеми, XLVIII, 2016, N 3-4, с. 234-262. 

  

Сист. No: 69964

- 12 -

Сп С 547

Лоренцини, Даниеле.  Фуко, историята на истината и генеалогията на мадерния субект / Даниеле Лоренцини ; Прев. от англ. Росен Люцканов. // Социологически проблеми, XLVIII, 2016, N 3-4, с. 219-233. 

  

Сист. No: 69954

Психология на труда

- 13 -

Сп Ч J 80

Van der Werff, Lisa.  Getting to Know You: A Longitudinal Examination of Trust Cues and Trust Development During Socialization / Lisa Van der Werff, Finian Buckley. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 2017, N 3, с. 742-770. 

  

Сист. No: 70172

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 14 -

Сп Г 368

Маринов, Стефан.  Бъдещето на световните религии / Стефан Маринов. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 3, с. 68-76. 

  

Сист. No: 70415

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

- 15 -

44285

Колева, Силвия.  Българските народни танци и тяхното приложение в заниманията на студенти / Силвия Колева. // Международна научна конференция УНИТЕХ'08 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2008 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2008, с. 618-. 

  

Сист. No: 69931

Социална политика. Социални реформи

- 16 -

44170

Петрова, Катя.  Методолически аспекти за изследване на конфликтите при разработването на "Областна стратегия за развитие на социалните услуги" / Катя Петрова. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г.. - Пловдив : Авто принт, 2011, с. 245-255. 

  

Сист. No: 69892

- 17 -

Сп П 324

Петрова-Димитрова, Нели.  Социална педагогика и социална работа - сходство в означаващото / Нели Петрова-Димитрова. // Педагогика, LXXXIX, 2017, N 4, с. 495-506. 

  

Сист. No: 70108

Статистика. Демография. Социология

- 18 -

CD Сп С 73

Аркадиев, Димитър.  Някои външни резерви за растеж на населението в България / Димитър Аркадиев. // Статистика, 2017, с. 41-65. 

  

Сист. No: 70405

- 19 -

CD Сп С 73

Златанова, Соня.  Преброяване 1956 в дигитален формат / Соня Златанова. // Статистика, 2017, с. 159-165. 

  

Сист. No: 70414

- 20 -

CD Сп С 73

Русинов, Русин.  Годишно съвещание на работна група "Паритети на покупателната способност" в изпълнение на програмата за европейски сравнения на равнища на цени и брутен вътрешен продукт на човек от населението / Русин Русинов. // Статистика, 2017, с. 147-157. 

  

Сист. No: 70413

Статистика

- 21 -

CD Сп С 73

Богданов, Богдан и др.  Бъдещето на изследванията ... и изследванията на бъдещето: възможни приложения на големите данни (big data) при производството на статистическа информация / Богдан Богданов, Галя Статева. // Статистика, 2017, с. 9-38. 

  

Сист. No: 70404

- 22 -

CD Сп С 73

Иванова, Светла.  Подобряване на ефективността на регионалната структура на националния статистически институт в контекста на съвременните концепции за мениджмънт : Част ІІІ. Управленски инструменти в помощ на повишаването на ефективността на териториалните статистически бюра - бенчмаркинг и Lean концепция / Светла Иванова. // Статистика, 2017, с. 67-105. 

  

Сист. No: 70406

- 23 -

Сп Г 62 а

Гатева, Цветозария Димитрова.  Организационната структура на националния статистически институт - синтез между традиции и съвременност / Цветозария Димитрова Гатева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 433-447. 

  

Сист. No: 70103

- 24 -

Сп Г 62 а

Статева, Галя Живкова.  Оценка на качеството на "големите данни" в официалната статистическа практика / Галя Живкова Статева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 448-458. 

  

Сист. No: 70104

Статистика на домакинствата. Бюджети на домакинствата

- 25 -

CD Сп С 73

Паша, Яшар.  Определение бедности на основе многомерного статистического анализа / Яшар Паша. // Статистика, 2017, с. 107-121. 

  

Сист. No: 70408

- 26 -

46209

Шопова, Маргарита.  Статистически анализ на структурата на депозитите и кредитите на домакинствата и НТООД / Маргарита Шопова. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 471-476. 

  

Сист. No: 69989

- 27 -

Сп И 36 Вн

Alley, Ibrahim.  Interest Rates And Consumption Volatility: Any Implications For Consumption Smoothing? / Ibrahim Alley. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 60, 2016, N 3, с. 255-280. 

  

Сист. No: 70121

Демография и население

- 28 -

Сп Ч 895

Михова, Геновева.  Страната ни заслужава по-добро бъдеще / Геновева Михова. // Човешки ресурси, 2017, N 3, с. 20-22. 

  

Сист. No: 70449

- 29 -

Сп С 57 б

Христосков, Йордан и др.  Социалните трансфери срещу бедността и неравенството / Йордан Христосков, Георги Шопов. // Списание на Българската академия на науките, CXXX, N 2, с. 19-28. 

  

Сист. No: 30326

- 30 -

Сп М 68 э

Цапенко, И.  Социально-экономические контуры общества долголетия / И. Цапенко. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 5, с. 34-44. 

  

Сист. No: 70508

Население

- 31 -

CD Сп С 73

Маджурова, Блага.  Социалните трансфери - инструмент за справяне с бедността и неравенството / Блага Маджурова. // Статистика, 2017, с. 123-144. 

  

Сист. No: 70411

Миграция - международна

- 32 -

Сп В 83 Э

Денисенко, М. и др.  Трудовая миграция и заработки мигрантов в России / М. Денисенко, Е. Чернина. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 3, с. 40-57. 

  

Сист. No: 70328

Социология

- 33 -

45546

Киселева, Наталья Ильинична.  Ограниченость социальных теорий в обьяснении экономического поведения / Наталья Ильинична Киселева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 131-135. 

  

Сист. No: 70218

- 34 -

45594

Найденов, Георги.  Изтребление и рискове от световна война / Георги Найденов. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 187-194. 

  

Сист. No: 70317

- 35 -

45546

Селезнева, Лариса Михайловна.  Экономическая деятельность семьи и домохозяйства / Лариса Михайловна Селезнева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 126-130. 

  

Сист. No: 70217

- 36 -

В Н 25 к

Фери, Люк.  Трансхуманизъм, юберизация, колаборативна икономика / Люк Фери. // Култура, N 17, 05 май 2017, с. 10-11. 

  

Сист. No: 69942

- 37 -

Сп С 547

Патън, Пол.  Фуко за властта и управлението / Пол Патън ; Прев. от англ. Ина Димитрова. // Социологически проблеми, XLVIII, 2016, N 3-4, с. 57-76. 

  

Сист. No: 69943

- 38 -

Сп С 547

Рабинау, Пол и др.  Биовластта днес / Пол Рабинау, Николас Роуз. // Социологически проблеми, XLVIII, 2016, N 3-4, с. 109-141. 

  

Сист. No: 69946

- 39 -

Сп С 547

Халпърин, Дейвид М.  Биополитики на дискурса за превенцията на ХИВ / Дейвид М. Халпърин, Росен Люцканов. // Социологически проблеми, XLVIII, 2016, N 3-4, с. 167-199. 

  

Сист. No: 69947

- 40 -

Сп И 36 Вн

Tahirova, Gulzar et al.  Income Inequality Around The World / Gulzar Tahirova, Ramiz Rahmanov, Asif Qasimov. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 60, 2016, N 2, с. 131-143. 

  

Сист. No: 70120

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 41 -

Сп C 58

[Седем] 7 качества, по които можете да разпознаете бъдещия лидер . // CIO, XIII, 2017, N 6, с. 59. 

  

Сист. No: 70446

Политика

- 42 -

В Н 25 к

Макрон, Еманюел.  Лабиринтите на политическото / Еманюел Макрон. // Култура, N 24, 23 юни 2017, с. 10-11. 

  

Сист. No: 70481

Политология

- 43 -

В Н 25 к

Калинин, Иля.  Призракът на юбилея / Иля Калинин ; Прев. от рус. Виржиния Томова. // Култура, N 23, 23 юни 2017, с. 10-11. 

  

Сист. No: 70394

- 44 -

В Н 25 к

Тууз, Адам.  Обща логика на кризата / Адам Тууз ; Прев. от англ. Никола Маринов. // Култура, N 22, 09 юни 2017, с. 10-11. 

  

Сист. No: 70320

Международна политика

- 45 -

Сп Г 368

Цветков, Стоян.  Икономическите и политическите предизвикателства пред Китай през 2017 г. / Стоян Цветков. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 3, с. 106-116. 

  

Сист. No: 70416

Международни блокове

- 46 -

Сп М 68 э

Юрченко, М.  ООН - 70: Проблемы реформирования / М. Юрченко. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 5, с. 88-98. 

  

Сист. No: 70511

Икономика. Икономически науки

- 47 -

45546

Госанов, Исмаил.  Привличчение инвестиций как составная часть стратегии экономического развитие Азербайджана / Исмаил Госанов. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 63-73. 

  

Сист. No: 70216

- 48 -

44872

Касърова, Виолета и др.  Взаимовръзка между основни стойности и измерители на ефективността / Виолета Касърова, Любен Сяров. // Корпоративните финанси на формиращите се пазари : Изследвания и практики. - София : Нов бълг. унив., 2012, с. 108-158. 

  

Сист. No: 70067

- 49 -

44778

Лебедь, Виктор Николаевич и др.  Формирование и использование инвестиционного потенциала Украины / Виктор Николаевич Лебедь, Елена Николаевна Гайдамака. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 253-258. 

  

Сист. No: 70030

- 50 -

45546

Маринова, Маргарита.  Икономическите възгледи на Г. Н. Колушки, отразени в списанието на Българското икономическо дружество (1896-1912 г.) / Маргарита Маринова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 268-275. 

  

Сист. No: 70204

- 51 -

44995

Маршава, Кетеван и др.  Мировой экономический кризис и его влияние на развитие экономики Грузии / Кетеван Маршава, И. Джавахишвили. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 75-82. 

  

Сист. No: 70074

- 52 -

Сп Г 62 а

Миланова, Петя Симеонова.  Метаморфозата на домакинското потребление / Петя Симеонова Миланова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 205-246. 

  

Сист. No: 70022

- 53 -

Сп С 547

Лемке, Томас.  Канализиране и кодиране: понятието "среда" в лекциите на Фуко върху управляемостта / Томас Лемке ; Прев. от англ. Тодор Христов. // Социологически проблеми, XLVIII, 2016, N 3-4, с. 77-93. 

  

Сист. No: 69944

Икономикс

- 54 -

Сп А 582

Атанасова, Веселина.  Историографският урок на Хърбърт Бътърфийлд и съвременната история на икономикса / Веселина Атанасова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 2, с. 141-. 

  

Сист. No: 70379

Макроикономика

- 55 -

46209

Ангелов, Петко.  Макроикономически дисбаланси - показатели за оценка / Петко Ангелов. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 334-339. 

  

Сист. No: 69934

- 56 -

46209

Ангелов, Петко.  Макрофинансови неравновесия - измерване и анализ / Петко Ангелов. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 340-345. 

  

Сист. No: 69949

Математически методи в икономическите науки

- 57 -

44872

Радева, Ирина.  Приложение на теорията на размити множества в задачи за избор при икономическа клъстеризация / Ирина Радева. // Корпоративните финанси на формиращите се пазари : Изследвания и практики. - София : Нов бълг. унив., 2012, с. 186-217. 

  

Сист. No: 70069

Икономически теории. Учения и школи

- 58 -

Сп В 83 Э

Самуэльсон, Л.  Теория игр в экономической науке и не только / Л. Самуэльсон. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 5, с. 89-115. 

  

Сист. No: 70469

- 59 -

Сп В 83 Э

Фьюденберг, Д. и др.  Куда движется теория игр? К теории обучения в играх / Д. Фьюденберг, Д. К. Ливайн. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 5, с. 116-135. 

  

Сист. No: 70470

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 60 -

44456

Илиев, Калин Георгиев.  Последици от световната финансова криза върху безработицата в България / Калин Георгиев Илиев. // Научна конференция на младите научни работници - 2011 : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011, с. 102-109. 

  

Сист. No: 70006

- 61 -

45546

Мусаева, Наиля.  Приоритетное развитие трудовых ресурсов в туристической индустрии Азербайджана / Наиля Мусаева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 422-433. 

  

Сист. No: 70223

Трудови отношения

- 62 -

В К 263 d

Димитров, Георги.  Прекратяване на трудовия договор поради болест : Това може да стане само ако няма друга подходяща позиция за служителя / Георги Димитров. // Капитал Daily, VII, N 73, 16 май 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 69999

- 63 -

В К 263 d

Димитров, Георги.  Осигуровки при незаконно уволнение : Времето, за което лицето е стояло без работа, се счета за трудов стаж / Георги Димитров. // Капитал Daily, VII, N 84, 06 юни 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 70278

- 64 -

Сп Т 871

Сербезова, Стойна.  Общи задължения на работодателя по трудово правоотношение / Стойна Сербезова. // Труд и право, XXVI, 2017, N 4, с. 18-24. 

  

Сист. No: 70081

- 65 -

Сп А 454

Станчева, Румяна.  Промяна в Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращането на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда в сила от 1 април 2017 г. / Румяна Станчева. // Актив, 2017, N 5, с. 53-55. 

  

Сист. No: 70192

- 66 -

Сп Т 871

Стефанов, Стефан.  Как да съчетаваме кариера и семейство / Стефан Стефанов. // Труд и право, XXVI, 2017, N 5, с. 51-54. 

  

Сист. No: 70159

Трудови договори

- 67 -

В К 263 d

Василева, Ивелина.  Кога трудовият договор може да се пресрати без предизвестие : Няколко хипотези от гледна точка и на служителя, и на работодателя / Ивелина Василева. // Капитал Daily, VII, N 81, 31 май 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 70183

- 68 -

В К 263 d

Василева, Ивелина.  Как да прекратим трудов договор с предизвестие : Срокът се уговаря в трудовия договор и е важно да е еднакъв и за двете страни / Ивелина Василева. // Капитал Daily, VII, N 97, 28 юни 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 70519

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 69 -

46228

Йорданова, Даниела Н.  Подходи за насърчаване на професионалната реализация на младежи с висше образование в България / Даниела Н. Йорданова. // Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда : Сборник статии. - Русе : Примакс, 2016, с. 39-58. 

  

Сист. No: 70035

- 70 -

Сп Т 871

Димитрова, Елка.  Европейско финансиране за доброволчески дейности : Разяснение / Елка Димитрова. // Труд и право, XXVI, 2017, N 5, с. 64-66. 

  

Сист. No: 70162

Безработица

- 71 -

Сп И 36 Вн

Жекова, Станка и др.  Влияние на образованието върху продължителността на безработицата в условия на дисбалансиран трудов пазар / Станка Жекова, Добрина Димова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 60, 2016, N 1, с. 27-46. 

  

Сист. No: 70082

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 72 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Свръхконцентрацията на земедулската земя е опасна за ЕС / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XV, 2017, N 6, с. 34-35. 

  

Сист. No: 70334

- 73 -

Сп А 255

Троен скок на цените на земите, арендата изостава . // Агробизнесът, XV, 2017, N 6, с. 30-31. 

  

Сист. No: 70333

Поземлена икономика

- 74 -

44170

Икова, Йорданка и др.  Земеползване и организационни форми в земеделието на Южен централен район / Йорданка Икова, Димитър Хаджийски. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г.. - Пловдив : Авто принт, 2011, с. 94-104. 

  

Сист. No: 69888

Кооперативно дело

- 75 -

45546

Живков, Никола.  Законът за кооперациите и насоки за развитие на кооперативния сектор / Никола Живков, Мариета Живкова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 228-235. 

  

Сист. No: 70201

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 76 -

44872

Григорьева, Т. И.  Модель диагностики финансового состояния компании в российском рынке / Т. И. Григорьева. // Корпоративните финанси на формиращите се пазари : Изследвания и практики. - София : Нов бълг. унив., 2012, с. 312-326. 

  

Сист. No: 70071

- 77 -

45416

Давидов, Мариан Ангелов.  Анализ на дефицита и дълга на Кралство Дания за периода 2000-2013 г. / Мариан Ангелов Давидов. // Управление на дълга - 2014 : Сборник с научно-приложни изследвания : научна сесия : Кн. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 65-72. 

  

Сист. No: 70178

- 78 -

46209

Милинов, Валентин.  Структурни и институционални измерения на европейската дългова криза / Валентин Милинов. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 425-428. 

  

Сист. No: 69971

- 79 -

46209

Петров, Ярослав.  Укрепване на мерките за защита на финансовата система в България в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма / Ярослав Петров. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 516-520. 

  

Сист. No: 70021

- 80 -

45546

Садыгова, У. Ф.  Экономические основы управления сферы культуры в условиях устойчивого развития / У. Ф. Садыгова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 221-229. 

  

Сист. No: 70219

- 81 -

45546

Силласте, Галина Георгиевна.  Международный финансовый центр в России: ожидания делового сообщества / Галина Георгиевна Силласте. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 25-31. 

  

Сист. No: 70213

- 82 -

46209

Тодоров, Живко.  Предикторни модели за оценка спреда по държавните облигации / Живко Тодоров. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 352-361. 

  

Сист. No: 69951

- 83 -

45416

Тодоров, Живко Божидаров.  Анализ на дефицита на дълга на Гърция за периода 2000-2013 г. / Живко Божидаров Тодоров. // Управление на дълга - 2014 : Сборник с научно-приложни изследвания : научна сесия : Кн. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 57-64. 

  

Сист. No: 70177

- 84 -

В Б 254

Илиев, Петър.  Влизаме във висшата лига на паричните печатари / Петър Илиев. // Банкеръ, XXIV, N 20, 19-26 май 2017, с. 7. 

  

Сист. No: 70100

- 85 -

В К 263

Илиева, Валентина.  Искам по-изгодна ипотека / Валентина Илиева. // Капитал, XXV, N 21, 26 май 2017, с. 74-75. 

  

Сист. No: 70150

- 86 -

В Б 254

Цолов, Чавдар.  Плащането в брой става отживелица / Чавдар Цолов. // Банкеръ, XXIV, N 24, 16-23 юни 2017, с. 6. 

  

Сист. No: 70388

- 87 -

Сп Г 62 а

Младенова, Мария Младенова.  Анализ на финансовото състояние на небанковите инвестиционните посредници в България / Мария Младенова Младенова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 38-52. 

  

Сист. No: 69961

- 88 -

Сп П 89 тп

Волкова, Ольга и др.  Рейтинги и оценка кредитоспособности: развитие и тенденции в исследованиях / Ольга Волкова, Яна Логинова, Ирина Львова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 3, с. 98-110. 

  

Сист. No: 69894

- 89 -

Сп И 36 Вн

Джапаров, Пламен.  Някои възможности за изследване на банковата рискова култура / Пламен Джапаров. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 60, 2016, N 4, с. 505-521. 

  

Сист. No: 70117

- 90 -

Сп Ч E 18

Kazandjieva-Yordanova, Irina Petkova.  Does the Too Big to Fail Doctrine Have a Future? / Irina Petkova Kazandjieva-Yordanova. // Economic Alternatives, 2017, N 1, с. 51-78. 

  

Сист. No: 70425

- 91 -

Сп Ч J 80 f

Nakajima, Makoto et al.  Reverse Mortgage Loans: A Quantitative Analysis / Makoto Nakajima, Irina A. Telyukova. // The Journal of Finance  (New York), 72, 2017, N 2, с. 911-950. 

  

Сист. No: 70009

Финанси

- 92 -

46208

Василев, Пресиян Илиянов.  Документална проверка като способ на данъчния контрол / Пресиян Илианов Василев. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 191-197. 

  

Сист. No: 69895

- 93 -

46208

Георгиева, Кристина Стоянова.  Финансиране с рисков капитал на малки и средни предприятия и развитие на пазара с рисков капитал в България / Кристина Стоянова Георгиева. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 166-175. 

  

Сист. No: 69883

- 94 -

46208

Кирилова, Деница и др.  Анализ на тенденциите при потребителските кредити отпускани от търговските банки за периода 2010 г. - 2015 г. / Деница Кирилова, Венелин Гидаков. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 140-147. 

  

Сист. No: 69877

- 95 -

46209

Маркина, Елена В.  Тенденции развития государственных и муниципальных финансов в Российской Федерации / Елена В. Маркина. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади  (Свищов). - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 539-547. 

  

Сист. No: 70040

- 96 -

46208

Ракифов, Мехмед Недим.  Финансови инструменти за управление на финансовите парични потоци / Мехмед Недим Ракифов. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 187-190. 

  

Сист. No: 69893

- 97 -

46208

Тодоров, Теодор.  Използване на технически индикатори на FOREX пазара за вземане на адекватни инвестиционни решения / Теодор Тодоров. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 198-207. 

  

Сист. No: 69904

- 98 -

Сп Г 62 а

Георгиев, Милен Маргаритов.  Просрочени кредити и печалба на банковия сектор в България - причинно-следствени зависимости / Милен Маргаритов Георгиев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 53-67. 

  

Сист. No: 69962

- 99 -

Сп Г 62 а

Димитров, Любомир Любомиров.  Инвестиции в недвижими имоти - пазарни характерискити, модели и решения за селекция / Любомир Любомиров Димитров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 3-22. 

  

Сист. No: 69957

- 100 -

Сп Г 62 а

Илиев, Никола Илийчев.  Прецизиране на регресионната значимост чрез фиктивни регресори, продукт на уинсоризация на условни променливи / Никола Илийчев Илиев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 3-27. 

  

Сист. No: 70280

- 101 -

Сп Г 62 а

Колев, Николай Михайлов.  Инвестиции в благородни метали - пазарна динамика и тенденции / Николай Михайлов Колев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016, с. 59-87. 

  

Сист. No: 70296

- 102 -

Сп Г 62 а

Кръстева, Габриела Янкова.  Оценяване и прогнозиране на пазарния риск на българските публични нефинансови дружества / Габриела Янкова Кръстева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016, с. 28-58. 

  

Сист. No: 70287

- 103 -

Сп Г 62 а

Къновски, Радослав Петков.  Валутна структура на депозитите на домакинствата в банките (2005-2015 г.) - тенденции на изменение / Радослав Петков Къновски. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, с. 68-80. 

  

Сист. No: 69967

- 104 -

Сп Г 62 а

Николаев, Даниел Емилов.  Детерминанти и призводни, дефиниращи лихвените характеристики на кредитния портфейл в Европейския съюз (2010-2015) / Даниел Емилов Николаев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 88-116. 

  

Сист. No: 70307

- 105 -

Сп Г 62 а

Петков, Калоян Ангелов.  Теория за регионалната рискова премия. Клъстеризация на капиталовите пазари / Калоян Ангелов Петков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 23-37. 

  

Сист. No: 69958

- 106 -

Сп Ф 531 п

Младенов, Владимир.  Споразумение за намаляване размера на задълженията на общини / Владимир Младенов. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 5, с. 77-79. 

  

Сист. No: 70232

- 107 -

46209

Mints, Oleksij и др.  System dynamics modeling of housing price in Kiev / Oleksij Mints, Olena Khadzhynova. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади  (Свищов). - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 582-587. 

  

Сист. No: 70050

Бюджетни приходи и разходи

- 108 -

Сп В 986

Милтенова, Ваня.  Анализ на програмния подход на бюджетиране в България / Ваня Милтенова. // Вътрешен одитор, XII, 2015, N 6, с. 20-22. 

  

Сист. No: 70476

Данъци. Такси. Налози

- 109 -

46209

Алексиева, Наталия.  Данъчно облагане в страните членки на ЕС - анализ и оценка / Наталия Алексиева. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 398-403. 

  

Сист. No: 69966

- 110 -

46209

Димитров, Пенко.  Специфични правни аспекти на данъчно облагане на доходит спестявания под формата на лихви / Пенко Димитров. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 564-569. 

  

Сист. No: 70043

- 111 -

44456

Димова, Корнелия Августинова.  Разнообразие в облагане на доходите на физическите лица в Европейския съюз / Корнелия Августинова Димова. // Научна конференция на младите научни работници - 2011 : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011, с. 120-128. 

  

Сист. No: 70007

- 112 -

46209

Петев, Бойко.  Предизвикателства пред хармонизирането на акцизното облагане на тютюневите изделия в Европейския съюз / Бойко Петев. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 375-379. 

  

Сист. No: 69959

- 113 -

46209

Стънгачева, Нели.  Законова алтернатива на икономическите измерения на данъка / Нели Стънгачева. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 362-367. 

  

Сист. No: 69955

- 114 -

46209

Ценов, Димитър.  Данъчните несъответствия - причини за възникване и начини за преодоляване / Димитър Ценов. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 392-397. 

  

Сист. No: 69965

- 115 -

Сп Г 62 а

Александрова, Александрина Борисова.  Данъчна практика в Европейския съюз при облагане с преки подоходни данъци - аналитични аспекти / Александрина Борисова Александрова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, с. 117-140. 

  

Сист. No: 70323

- 116 -

Сп Г 62 а

Алексиева, Наталия Пламенова.  Данъчното облагане в страните-членки на ЕС - специфични характеристики, динамика и тенденции / Наталия Пламенова Алексиева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 134-153. 

  

Сист. No: 69992

- 117 -

Сп Г 62 а

Петев, Бойко Митков.  Хармонизиране на данъчното облагане с ДДС в ЕС като противодействие на данъчните измами / Бойко Митков Петев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 154-166. 

  

Сист. No: 70000

- 118 -

Сп Г 62 а

Петров, Ярослав Петров.  Модели за изграждане на институционално сътрудничество в борбата с финансовите и данъчните престъпления / Ярослав Петров Петров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 118-133. 

  

Сист. No: 69991

- 119 -

Сп Г 62 а

Петрова, Вера Тодорова.  Концептуални основи на дохода в съвременното счетоводство / Вера Тодорова Петрова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, с. 167-193. 

  

Сист. No: 70325

- 120 -

Сп А 454

Василев, Константин Велчев и др.  Отговорността по ДОПК за задължения на данъчно задължените лица - особености и съдебна практика / Константин Велчев Василев, Любомира Георгиева Димитрова. // Актив, 2017, N 6, с. 19-22. 

  

Сист. No: 70491

- 121 -

Сп А 454

Василева, Валентина.  Нови промени в ППЗДДС за 2017 г. / Валентина Василева. // Актив, 2017, N 1, с. 39-49. 

  

Сист. No: 70188

- 122 -

Сп С 953 п

Даракчиева, Даниела и др.  Ваучери за подаръци: данъчни аспекти и счетоводно отразяване / Даниела Даракчиева, Румяна Йорданова. // Счетоводство плюс, 2017, N 6-7, с. 6-11. 

  

Сист. No: 70387

- 123 -

Сп С 953 п

Евлогиева, Боряна.  Отклонение от данъчното облагане по ЗКПО - основни форми на проявление / Боряна Евлогиева. // Счетоводство плюс, 2017, N 1, с. 9-14. 

  

Сист. No: 70059

- 124 -

Сп Д 225

Жотева, Мая.  Пропорционален данъчен кредит съгласно ЗДДС / Мая Жотева. // Данъците в Република България, 2017, N 5-6, с. 3-11. 

  

Сист. No: 69978

- 125 -

Сп Ф 531 п

Иванов, Росен.  Начисляване на ДДС и облагане с подоходен данък при използване на стоки и услуги за лични нужди / Росен Иванов. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 5, с. 37-49. 

  

Сист. No: 70207

- 126 -

Сп Ф 531 п

Кирилова, Милена.  Корекции на данъчен кредит при придобиване на леки автомобили и стоки и услуги, свързани с тяхната поддръжка, ремонт и експлоатация, съгласно новите разпоредби на ППЗДДС / Милена Кирилова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 5, с. 50-52. 

  

Сист. No: 70208

- 127 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 4, с. 50-66. 

  

Сист. No: 70145

- 128 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Третиране на доставките, възникващи в хипотезата на тристранна операция по чл. 15 ЗДДС / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 5, с. 53-61. 

  

Сист. No: 70224

- 129 -

Сп И 502

Манолов, Бисер.  Добра новина ли е данъчната реформа на Тръмп / Бисер Манолов. // Икономика, 2017, N 73, с. 30-31. 

  

Сист. No: 70424

- 130 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Възстановяване и прихващане на недължимо платени суми по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 5, с. 62-69. 

  

Сист. No: 70225

- 131 -

Сп Б 973

Начисляване на ДДС и облагане с подоходен данък при използване на стоки и услуги за лични нужди . // Бюджетът, 26, 2017, N 7, с. 3-12. 

  

Сист. No: 70473

- 132 -

Сп С 953 п

Панева, Лиляна.  Срокът по чл. 72 от ЗДДС - условие за упражняване на правото на данъчен кредит / Лиляна Панева. // Счетоводство плюс, 2017, N 6-7, с. 12-15. 

  

Сист. No: 70393

- 133 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Особени случаи за корекции на данъчен кредит за ДМА / Лиляна Панева. // Актив, 2017, N 6, с. 30-31. 

  

Сист. No: 70495

- 134 -

Сп С 953 п

Петрова, Моника.  Промени в ЗДДС и ППЗДДС за 2017 година / Моника Петрова. // Счетоводство плюс, 2017, N 5, с. 1-9. 

  

Сист. No: 70058

- 135 -

Сп С 953 п

Петрова, Моника.  Промени в ЗДДС и ППЗДДС за 2017 година / Моника Петрова. // Счетоводство плюс, 2017, N 6-7, с. 1-5. 

  

Сист. No: 70386

- 136 -

Сп Ф 531 п

Попова, Евгения.  Практически насоки по подаването и попълването на Справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2016 г. / Евгения Попова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 4, с. 40-49. 

  

Сист. No: 70144

- 137 -

Сп А 454

Попова, Евгения.  Облагане и деклариране на доходите от наем на местни физически лица по реда на ЗДДФЛ / Евгения Попова. // Актив, 2017, N 5, с. 35-38. 

  

Сист. No: 70185

- 138 -

Сп Д 225

Рангелов, Евгени.  Отчитане и данъчно облагане на преобразуването на търговското дружество чрез отделяне / Евгени Рангелов. // Данъците в Република България, 2017, N 5-6, с. 37-46. 

  

Сист. No: 69984

- 139 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Данъчна регулация на начислените счетоводни разходи за неизползвани платени отпуски и разходите, представляващи доходи на физически лица / Цветан Станкулов. // Актив, 2017, N 6, с. 22-29. 

  

Сист. No: 70492

- 140 -

Сп Ф 531 п

Цветкова, Лорета.  Кои доходи от трудови правоотношения са необлагаеми по ЗДДФЛ / Лорета Цветкова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 5, с. 29-36. 

  

Сист. No: 70206

Данъчна система на ЕС

- 141 -

46209

Петев, Бойко.  Усъвършенстване на облагането с ДДС в Европейския съюз / Бойко Петев. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 380 -385. 

  

Сист. No: 69960

Данъчно облагане

- 142 -

657/С/Н 267

Узунова, Красимира.  Подаване на дикларации по ЗМДТ по електронен път / Красимира Узунова. // Наръчник на икономиста 2017 : Кн. 1-7 [6]. - Пловдив : Плутон-1, 2017, с. 49. 

  

Сист. No: 70500

- 143 -

657/С/Н 267

Цветкова, Лорета.  Особености и нови моменти, свързани със сроковете за внасяне на данъците по реда на ЗДДФЛ / Лорета Цветкова. // Наръчник на икономиста 2017 : Кн. 1-7 [6]. - Пловдив : Плутон-1, 2017, с. 34-40. 

  

Сист. No: 70309

- 144 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана.  Определяне, деклариране и внасяне на авансови вноски за корпоративен данък за 2017 г. / Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2017 : Кн. 1-7 [6]. - Пловдив : Плутон-1, 2017, с. 22-33. 

  

Сист. No: 70494

- 145 -

В К 263 d

Колев, Станислав.  Облагане с ДДС на далекосъобщителни услуги : Броят на дружествата, засегнати от прилагането на този режим, е огромен и постоянно расте / Станислав Колев. // Капитал Daily, VII, N 88, 13 юни 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 70337

- 146 -

Сп Ф 531 п

Мермерска, Людмила.  Преглед на данъчната практика относно реквизитите на пътните листа за целите на ЗКПО / Людмила Мермерска. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 5, с. 25-28. 

  

Сист. No: 70198

- 147 -

Сп А 582

Стоянов, Петър.  Проблеми при облагането с гербов налог в България между двете световни войни / Петър Стоянов. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 2, с. 77-86. 

  

Сист. No: 70354

Пари. Банково дело. Борси

- 148 -

Сп В 83 Э

Пестова, А.  Режимы денежно-кредитной политики Банка России: рекомендации для количественных исследований / А. Пестова. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 4, с. 38-60. 

  

Сист. No: 70361

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 149 -

46209

Димитрова, Ренета и др.  За някои аспекти на частното банкиране в България / Ренета Димитрова, Рая Атанасова. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 446-450. 

  

Сист. No: 69985

- 150 -

46209

Колев, Свилен.  Защо 2016 и 2017 г. за банковия сектор не приличат на 2007 и 2008 г. / Свилен Колев. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 510-515. 

  

Сист. No: 70019

- 151 -

46209

Кънева, Аглика.  Развитието на банките от трета група в България през периода 2007-2016 г. / Аглика Кънева. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 465-470. 

  

Сист. No: 69988

- 152 -

46209

Любенова, Беатрис.  Оценяване на български компании от банковия сектор, чрез косвен дивидентно-дисконтов модел (IDDM) / Беатрис Любенова. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 534-538. 

  

Сист. No: 70038

- 153 -

46209

Неделчев, Мирослав.  Корпоративно управление на банки: реформи в Европейския съюз / Мирослав Неделчев. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 482-487. 

  

Сист. No: 69998

- 154 -

46209

Николаев, Даниел.  Изменения на рисковата граница VAR в ключови показатели на европейските банкови институции в кризисни условия / Даниел Николаев. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 504-509. 

  

Сист. No: 70018

- 155 -

46209

Станимиров, Стефан и др.  Банкови клонови мрежи и бедност: регионални измерения / Стефан Станимиров, Росица Атанасова. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с.- 493-498. 

  

Сист. No: 70016

- 156 -

46209

Съръстов, Златин и др.  Моделиране на риска и оценяване на стойността на банките в България / Златин Съръстов, Гюлбеаз Ахмед. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 528-533. 

  

Сист. No: 70037

- 157 -

46209

Тошев, Николай и др.  Състояние, перспективи и предизвикателства пред кредитните посредници в България / Николай Тошев, Стефани Атанасова, Теодора Димитрова. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 521-527. 

  

Сист. No: 70029

- 158 -

46209

Трифонова, Силвия.  Сравнителен анализ на програмите и мерките на неконвенционалната парична политика на Европейската централна банка и Английската централна банка / Силвия Трифонова. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 451-459. 

  

Сист. No: 69986

- 159 -

44456

Христова, Хрисина Иванова.  За необходимостта от управление на взаимотношенията с клиентите в корпоративното банкиране / Хрисина Иванова Христова. // Научна конференция на младите научни работници - 2011 : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011, с. 27-34. 

  

Сист. No: 69997

- 160 -

46209

Христова-Балканска, Искра.  Суверенната дългова криза и регулирането на Европейските банки / Искра Христова-Балканска. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 548-557. 

  

Сист. No: 70041

- 161 -

46209

Шишманов, Красимир.  Безконтактните плащания - възможности и недостатъци / Красимир Шишманов. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 418-424. 

  

Сист. No: 69970

- 162 -

В Б 254

Илиев, Петьо.  Четири банки в елитната група / Петьо Илиев. // Банкеръ, XXIV, N 19, 12-19 май 2017, с. 6-7. 

  

Сист. No: 69968

- 163 -

В К 263

Стоянов, Николай.  Най-добрите банки на 2016 г. / Николай Стоянов. // Капитал (приложение), XXV, N К10, 05 май 2017, с. 4-8. 

  

Сист. No: 69912

- 164 -

Сп П 89 тп

Аксаков, Анатолий.  Современное состояние и законодательные проблемы банковской системы Российской Федерации / Анатолий Аксаков. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 4, с. 20-25. 

  

Сист. No: 70326

- 165 -

Сп В 986

Елков, Димитър.  Състояние и перспективи пред европейския банков надзор / Димитър Елков. // Вътрешен одитор, XII, 2015, N 6, с. 28-36. 

  

Сист. No: 70484

- 166 -

Сп С 546

Казанджиева, Ирина.  Еволюция на доктрината Too Big To Fail / Ирина Казанджиева. // Социално-икономически анализи, Кн. 1 (11), 2017, N 1, с. 58-66. 

  

Сист. No: 70472

- 167 -

Сп С 546

Цаневска, Венелина.  Динамика на кредитите и еволюция в анализа на кредитния рискс в българската банкова система за периода 2011-2015 г. / Венелина Цаневска. // Социално-икономически анализи, Кн. 1 (11), 2017, N 1, с. 29-40. 

  

Сист. No: 70464

- 168 -

46209

Bondarenko, Tatiana.  Factoring in the largest banks of Russia / Tatiana Bondarenko. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади  (Свищов). - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 460-464. 

  

Сист. No: 69987

- 169 -

Сп Ч E 18

Loizos, Konstantinos I.  Alternative Financial Regimes and Development Banks in Greece 1963-2002: What Have We Learned? / Konstantinos I. Loizos. // Economic Alternatives, 2017, N 1, с. 34-50. 

  

Сист. No: 70391

Пари, валута

- 170 -

46209

Захариев, Андрей.  Валутният пазар - глобални и национални тенденции (2007-2016 г.) / Андрей Захариев. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 404-409. 

  

Сист. No: 69929

- 171 -

В К 263

Михайлов, Генадий.  Шумът на електронните пари / Генадий Михайлов. // Капитал, XXV, N 21, 26 май 2017, с. 76-77. 

  

Сист. No: 70149

- 172 -

В К 263

Тодоров, Тодор.  Биткойн, накъде си полетял / Тодор Тодоров. // Капитал, XXV, N 22, 02 юни 2017, с. 78-79. 

  

Сист. No: 70227

- 173 -

Сп В 83 Э

Кудрин, А. и др.  Стимулирующая денежно-кредитная политика: мифы и реальность / А. Кудрин, Е. Горюнов, П. Трунин. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 5, с. 5-28. 

  

Сист. No: 70461

- 174 -

Сп В 83 Э

Полбин, А.  Моделирование реального курса рубля в условиях изменения режима денежно-кредитной политики / А. Полбин. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 4, с. 61-78. 

  

Сист. No: 70362

Валутна търговия

- 175 -

Сп М 486

Бандилов, Павел.  Немирството на валутите / Павел Бандилов. // Мениджър, 2017, N 4, с. 108-109. 

  

Сист. No: 70241

Инвестиции

- 176 -

46209

Захариева, Галина.  Преките чуждестранни инвестиции в ЕС: динамика и национални тенденции (2010-2015 г.) / Галина Захариева. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 434-439. 

  

Сист. No: 69981

- 177 -

44778

Кондратьева, Татьана Викторовна.  Институциональная самоорганизация инвестиционных процессов в Европе / Татьана Викторовна Кондратьева. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 63-67. 

  

Сист. No: 70027

- 178 -

Сп И 36 Вн

Манев, Мирослав.  Косвени ефекти от преките чуждестранни инвестиции в производство на автомобилни части в България / Мирослав Манев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 60, 2016, N 4, с. 459-476. 

  

Сист. No: 70114

Инвестиционни фондове

- 179 -

Сп М 486

Филипов, Филип.  AirBnB vs фондовата борса : Коя инвестиция е по-изгодна / Филип Филипов. // Мениджър, 2017, N 5, с. 115-116. 

  

Сист. No: 70264

Фондов пазар. Фондова борса

- 180 -

В К 263

Тодоров, Тодор.  [Петдесет] 50 най-добрите компании на борсата в България : Алуминиева купа / Тодор Тодоров. // Капитал, VII XXV, N 18, 5-11 май 2016, с. 28-51. 

  

Сист. No: 69906

Капиталов пазар. Паричен пазар

- 181 -

44778

Чеботарев, Егор Вячеславович.  Проблемы и перпективы выхода продовольственных корпорациЙ Украины на рынки капиталов Европейского союза / Егор Вячеславович Чеботарев. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 365-370. 

  

Сист. No: 70032

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 182 -

Сп И 36 Вн

Филипов, Евгени.  Особености на иновационната активност в българската икономика / Евгени Филипов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 60, 2016, N 2, с. 144-158. 

  

Сист. No: 70093

Икономика

- 183 -

Сп В 83 Э

Абанкина, Т.  Креативная экономика: переход к капитализации культурного наследия / Т. Абанкина. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 4, с. 100-116. 

  

Сист. No: 70363

- 184 -

Сп И 50 м

Беев, Ивайло.  Икономическа теория за конституцията. Англо-американската школа / Ивайло Беев. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 3, с. 131-151. 

  

Сист. No: 70412

- 185 -

Сп М 68 э

Бобылев, С.  Устойчивое развитие: парадигма для будущего / С. Бобылев. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 3, с. 107-113. 

  

Сист. No: 70372

- 186 -

Сп И 50 м

Динев, Виктор М.  Рискове и ползи за страните-членки на Европейския съюз при влизането им в Еврозоната в контекста на дълговата криза / Виктор М. Динев. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 3, с. 112-130. 

  

Сист. No: 70410

- 187 -

Сп Е 205

Икономиката на Азербайджан . // Европа 2001, XXIV, 2017, N 2, с. 15-16. 

  

Сист. No: 70452

- 188 -

Сп С 57 б

Йоцов, Виктор.  Икономически предизвикателства пред България в краткосрочен и средносрочен план / Виктор Йоцов. // Списание на Българската академия на науките, CXXX, 2017, N 2, с. 5-10. 

  

Сист. No: 70482

- 189 -

Сп И 50 м

Ларх, Марио и др.  Относно въздействието на трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции в Югоизточна и Източна Европа: количествен анализ / Марио Ларх, Йото В. Йотов. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 3, с. 54-73. 

  

Сист. No: 70407

- 190 -

Сп И 50 м

Минасян, Гарабед.  Икономикс на междуотрасловите взаимодействия / Гарабед Минасян. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 3, с. 3-29. 

  

Сист. No: 70403

- 191 -

Сп М 486

Попов, Юлиан.  Разцъфва или залинява зелената икономика / Юлиан Попов. // Мениджър, 2017, N 5, с. 102-103. 

  

Сист. No: 70262

- 192 -

Сп М 486

Филипов, Филип.  Администрацията срещу споделената икономика (Рунд 2) / Филип Филипов. // Мениджър, 2017, N 4, с. 106-107. 

  

Сист. No: 70240

- 193 -

Сп И 50 м

Ценков, Владимир и др.  Взаимодействие между обществените нагласи и борсовата динамика на страните от Югоизточна Европа / Владимир Ценков, Ани Стоицова-Стойкова. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 3, с. 93-111. 

  

Сист. No: 70409

- 194 -

Сп И 36 Вн

Petranov, Stefan et al.  Sustainable Economic Development Through Sustainable Economic Policy: Is Bulgaria Ready For A Reindustrialization Policy? / Stefan Petranov, Ivelina Hristova. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 60, 2016, N 4, с. 425-442. 

  

Сист. No: 70125

- 195 -

Сп Ч E 18

Stoyanova, Zornitsa et al.  Analysis of the External Environment of Green Jobs in Bulgaria / Zornitsa Stoyanova, Hristina Harizanova. // Economic Alternatives, 2017, N 1, с. 122-136. 

  

Сист. No: 70428

Икономическа политика

- 196 -

46209

Металова, Дияна.  Колко струва времето? / Дияна Металова. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 310-315. 

  

Сист. No: 69916

Икономика на Русия

- 197 -

Сп В 83 Э

Галимов, Д. и др.  Производственные мощности обрабатывающей промышленности России: важнейшие тенденции и структурные характеристики / Д. Галимов, А. Гнидченко. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 5, с. 60-88. 

  

Сист. No: 70468

- 198 -

Сп В 83 Э

Осъмаков, В. и др.  О стратегии развития промышленности России / В. Осъмаков, А. Калинин. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 5, с. 45-59. 

  

Сист. No: 70467

- 199 -

Сп М 68 э

Фальцман, В.  Кризис ВЭД России: пути преодоления / В. Фальцман. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 5, с. 57-66. 

  

Сист. No: 70509

Икономика на САЩ

- 200 -

Сп Г 368

Божилов, Добри.  Влиянието на аутсорсинга върху икономиката на САЩ / Добри Божилов. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 3, с. 127-132. 

  

Сист. No: 70417

Стопанска история

- 201 -

45595

Атанасов, Християн.  Имуществени тенденции сред градското население в България през XVIII началото на XIX век според наследствените описи от Русе, София и Видин - пръв поглед / Християн Атанасов. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 382-393. 

  

Сист. No: 70349

- 202 -

45595

Маринова, Маргарита.  Аспекти на приложение на политическата икономия в изследователската дейност на Българското икономическа дружество (895-1912 г.) / Маргарита Маринова. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 463-476. 

  

Сист. No: 70350

Икономически растеж

- 203 -

46228

Николова, Станимира Георгиева.  Преки чуждестранни инвестиции и икономическия растеж в България след приемането ни в ЕС / Станимира Георгиева Николова. // Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда : Сборник статии. - Русе : Примакс, 2016, с. 138-148. 

  

Сист. No: 70062

- 204 -

Сп А 582

Велев, Милен.  Зависимост между безработица и икономически растеж: национално и регионално равнище / Милен Велев. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 2, с. 39-57. 

  

Сист. No: 70348

- 205 -

Сп Ч E 18

Anass, Melloul et al.  Empirical Analysis оf Islamic Banking аnd Economic Growth / Melloul Anass, Chaik Saif Eddine, Oujgha Reda. // Economic Alternatives, 2017, N 1, с. 89-102. 

  

Сист. No: 70426

- 206 -

Сп И 36 Вн

Egbetunde, Tajudeen.  Tax Revenue, Social Welfare And Economic Growth: Empirical Evidence From Nigeria / Tajudeen Egbetunde. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 60, 2016, N 3, с.281-296. 

  

Сист. No: 70122

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 207 -

46209

Металова, Дияна.  Социална поносимост на цените на ВиК услугите в България / Дияна Металова. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 316-321. 

  

Сист. No: 69917

Бизнес политика

- 208 -

В Б 254

Станчев, Ивайло.  Бизнесът се заиграва с нелоялната конкуренция / Ивайло Станчев. // Банкеръ, XXIV, N 24, 16-23 юни 2017, с. 21. 

  

Сист. No: 70389

- 209 -

Сп Г 62 а

Пантелеев, Пламен Йорданов.  Проучване на неопределеността на бизнес средата и нейното върху съвременните форми за съвместен бизнес / Пламен Йорданов Пантелеев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 602-614. 

  

Сист. No: 70221

Пазарно стопанство

- 210 -

45673

Николов, Явор.  Удовлетвореност на потребителите от качеството на услугите предлагани от агенциите за недвижими имоти в град Варна / Явор Николов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 166-175. 

  

Сист. No: 70367

- 211 -

45673

Опарин, Сергей и др.  Надежность поставщиков при организации закупок в строительстве / Сергей Опарин, Виктор Сулима. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 199-205. 

  

Сист. No: 70368

Приватизация

- 212 -

Сп Ч J 80

Xu, Kehan et al.  Firm Resources, Governmental Power, and Privatization / Kehan Xu, Laszlo Tihanyi, Michael A. Hitt. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 4, с. 998-1025. 

  

Сист. No: 70252

Прогнозиране

- 213 -

46208

Любенова, Поли Цветанова.  Основни етапи на стратегическо планиране, същност на процеса / Поли Цветанова Любенова. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 311-314. 

  

Сист. No: 69938

- 214 -

Сп Г 62 а

Бабаджанов, Божидар Георгиев.  Представянето на стратегията - компонент на концепцията за развитие на организацията / Божидар Георгиев Бабаджанов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 665-678. 

  

Сист. No: 70269

- 215 -

Сп Г 62 а

Георгиева, Галя Павлова.  Бенефициентите - ключов компонент в процеса на европейското финансиране в Р България / Галя Павлова Георгиева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, с. 81-103. 

  

Сист. No: 69972

Аграрна икономика

- 216 -

В Б 921 ф

Вълканов, Николай и др.  Директните плащания и пазарът на земеделска земя в България / Николай Вълканов, Стилиян Гребеничарски. // Български фермер, XXVI, N 22, 1-7 юни 2017, с. 2, 3. 

  

Сист. No: 70212

Икономика на индустрията, предприятието

- 217 -

45546

Хырбу, Эдуард и др.  Качественная и количественная оценка конкурентоспособности предприятий Республики Молдова / Эдуард Хырбу, Андрей Соколов. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 55-62. 

  

Сист. No: 70215

- 218 -

Сп Г 62 а

Килиджийска, Нели Иванова.  Иновативно поведение на персонала и неговото влияние върху трудовото представяне в предприятието / Нели Иванова Килиджийска. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 510-521. 

  

Сист. No: 70182

- 219 -

Сп Г 62 а

Михайлова, Маргарита Евгениева.  Теоретико-методически аспекти на изследване устойчивостта на конкурентното предимство на ранноинтернационализиращите се МСП / Маргарита Евгениева Михайлова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 319-340. 

  

Сист. No: 70352

- 220 -

Сп Ч 895

Телкиянова, Йорданка.  Първи стъпки на социалното предприемачество в България / Йорданка Телкиянова. // Човешки ресурси, 2017, N 4, с. 10-11. 

  

Сист. No: 70505

- 221 -

46209

Lymar, Valeriia.  Investment support of bio-oriented ekonomy development / Valeriia Lymar. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади  (Свищов). - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 499-503. 

  

Сист. No: 70017

Туризъм в България

- 222 -

Сп Г 62 а

Борисова, Милена Христова.  Място и роля на ценообразуването в политиката на продажби в хотелиерството / Милена Христова Борисова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 589-601. 

  

Сист. No: 70209

Търговия

- 223 -

46208

Гафуров, Тунай.  Форекс търговията - бизнесът на младите / Тунай Гафуров. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 322-330. 

  

Сист. No: 69940

- 224 -

46208

Костадинова, Илияна Красимирова.  Франчайзинг / Илияна Красимирова Костадинова. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 255-258. 

  

Сист. No: 69927

- 225 -

44285

Томов, Николай Томов.  Някои направления за усъвършенстване управлението на оборотните средства / Николай Томов Томов. // Международна научна конференция УНИТЕХ'08 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2008 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2008, с. 102-106. 

  

Сист. No: 69898

- 226 -

44995

Трифонова, Мирена.  Развитие на пазара на АДСИД в България / Мирена Трифонова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 271-278. 

  

Сист. No: 70076

- 227 -

Сп Г 62 а

Атанасова, Светла Николаева.  Решения за формирането на оптимален търговски асортимент / Светла Николаева Атанасова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 273-300. 

  

Сист. No: 70344

- 228 -

Сп Г 62 а

Бонева, Антоанета Христова.  Концептуална рамка на реинженеринга в търговското предприятие / Антоанета Христова Бонева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 548-559. 

  

Сист. No: 70194

- 229 -

Сп Г 62 а

Тодоров, Тодор Асенов.  Отвореност на икономиката - външен импулс и/или вътрешна необходимост / Тодор Асенов Тодоров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 182-192. 

  

Сист. No: 70003

- 230 -

Сп И 502

Александров, Александър.  Как Китай се отказа от глобална морска доминация / Александър Александров. // Икономика, 2017, N 73, с. 108-109. 

  

Сист. No: 70440

- 231 -

Сп И 502

Бобанац, Бранислава.  "Синя икономика" от Средиземно море / Бранислава Бобанац. // Икономика, 2017, N 73, с. 110-113. 

  

Сист. No: 70443

- 232 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Пазарлък за 1 долар / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 4, с. 45-47. 

  

Сист. No: 70073

- 233 -

Сп Ч 895

Василев, Стойне.  Стегнат бизнес по японски и по български / Стойне Василев. // Човешки ресурси, 2017, N 3, с. 18-19. 

  

Сист. No: 70448

- 234 -

Сп М 68 э

Изотов, Д.  Россия - АТР: Перспективы либерализации торговли / Д. Изотов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 5, с. 67-78. 

  

Сист. No: 70510

- 235 -

Сп И 36 Вн

Илиев, Христо.  Тенденции на пазара на офис имоти в България / Христо Илиев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 2016, N 3, с. 318-334. 

  

Сист. No: 70107

- 236 -

Сп И 36 Вн

Пандъкова, Ваня.  Развитие на недвижимите имоти с търговско предназначение в България / Ваня Пандъкова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 60, 2016, N 4, с. 443-458. 

  

Сист. No: 70109

Маркетинг

- 237 -

45554

Димитрова, Теофана.  "Маркетингова ориентация на фирмата" и/или "Пазарна ориентация на фирмата" / Теофана Димитрова. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 250-257. 

  

Сист. No: 70292

- 238 -

46208

Драгомиров, Иван.  Онлайн маркетинга, същност, предпоставки и инструменти / Иван Драгомиров. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 250-254. 

  

Сист. No: 69924

- 239 -

46208

Желязкова, Боряна.  Интернет маркетинг / Боряна Желязкова. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 217-219. 

  

Сист. No: 69908

- 240 -

45554

Тончева, Милена.  Иновационни подходи в телемаркетинга за глобализиране на продажбите / Милена Тончева. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 240-249. 

  

Сист. No: 70291

- 241 -

46208

Цаков, Цветан Александров.  Бъдещето на дигиталният маркетинг - Лайв стрийминг / Цветан Александров Цаков. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 334-338. 

  

Сист. No: 69945

- 242 -

Сп Г 62 а

Василева, Стелиана Мирославова.  Концептуални проблеми при дефинирането на ценността на бранда / Стелиана Мирославова Василева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 222-243. 

  

Сист. No: 70342

- 243 -

Сп Г 62 а

Екимов, Александър Александров.  Сегментация на потребителите с данни от индустриални панели / Александър Александров Екимов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 471-484. 

  

Сист. No: 70167

- 244 -

Сп Г 62 а

Решеткова, Атанаска Стоянова.  Плацебо ефектите в маркетинга и потребителската удовлетвореност / Атанаска Стоянова Решеткова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 244-272. 

  

Сист. No: 70343

- 245 -

Сп И 36 Вн

Жечев, Владимир.  Имиджови ефекти от екстензията на бранда при нишови автомобили / Владимир Жечев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 2016, N 2, с. 239-245. 

  

Сист. No: 70101

- 246 -

Сп Ч 895

Илиева, Таня.  Как да оцелеем във време на промяна : NETWORKING / Таня Илиева. // Човешки ресурси, 2017, N 3, с. 6-9. 

  

Сист. No: 70445

- 247 -

Сп М 486

Любенова, Невена.  Потребители под пълен контрол / Невена Любенова. // Мениджър, 2017, N 5, с. 98-99. 

  

Сист. No: 70261

- 248 -

Сп А 582

Маринова, Гергана.  Маркетингова оценка на списанията в България към 2016 г. / Гергана Маринова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 2, с. 119-126. 

  

Сист. No: 70356

- 249 -

Сп Б 44 б

Никова, Светла.  Малката книжарница - основни маркетингови принципи / Светла Никова. // Библиотека, XXIV, 2017, N 1, с. 77-83. 

  

Сист. No: 70436

- 250 -

Сп Ч J 80 M

How to Separate the Wheat from the Chaff: Improved Variable Selection for New Customer Acquisition . // Journal of Marketing  (Chicago), 81, 2017, N 2, с. 99-113. 

  

Сист. No: 70246

- 251 -

Сп Ч J 80 M

Sales Representative Departures and Customer Reassignment Strategies in Business-to-Business Markets . // Journal of Marketing  (Chicago), 81, 2017, N 2, с. 25-44. 

  

Сист. No: 70455

- 252 -

Сп Ч J 80 M

The Effects of Advertised Quality Emphasis and Objective Quality on Sales . // Journal of Marketing  (Chicago), 81, 2017, N 2, с. 114-126. 

  

Сист. No: 70247

- 253 -

Сп Ч J 80 M

Warren, Nooshin L. et al.  When 1 + 1 > 2: How Investors React to New Product Releases Announced Concurrently with Other Corporate News / Nooshin L. Warren, Alina Sorescu. // Journal of Marketing  (Chicago), 81, 2017, N 2, с. 64-82. 

  

Сист. No: 70245

Продуктова политика

- 254 -

Сп М 68 э

Гоффе, Н. и др.  Производительность труда: социально-экономические предпосылки роста / Н. Гоффе, Г. Монусова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 4, с. 37-49. 

  

Сист. No: 70373

Рекламна, комуникационна политика

- 255 -

46228

Герасимова, Ани Станчева.  Съвременни бизнес модели за финансиране на медиите в България, като инструмент за справяне с кризата на доверие в сектора / Ани Станчева Герасимова. // Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда : Сборник статии. - Русе : Примакс, 2016, с. 5-16. 

  

Сист. No: 70026

Маркетингов мениджмънт

- 256 -

46209

Gonchar, Viktoriya и др.  Analysis of the marketing management influence on the investment attractiveness of industrial enterprisses / Viktoriya Gonchar, Oleksandr Kalinin. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади  (Свищов). - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 576-581. 

  

Сист. No: 70045

Логистика

- 257 -

Сп C 58

Аначкова, Сребрина.  Иновации в градската логистика и перспективи пред куриерските услуги / Сребрина Аначкова. // CIO, XIII, 2017, N 6, с. 50-53. 

  

Сист. No: 70442

- 258 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Starbusks: Как горчивата истина се превърна в ароматно бъдеще / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 4, с. 38-41. 

  

Сист. No: 70064

- 259 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Кошмарни нощи за мениджърите по веригата на доставки / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 4, с. 42-44. 

  

Сист. No: 70065

- 260 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Споделената икономика - вълнуващо преживяване на глобално ниво / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 5, с. 47-49. 

  

Сист. No: 70298

- 261 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Майсторлъкът да управляваш бързооборотни стоки / Богиня Матеева. // Логистика, XIII, 2017, N 5, с. 26-28. 

  

Сист. No: 70297

- 262 -

Сп А 582

Раковска, Мирослава.  Логистичните услуги, техника и софтуер в България през призмата на производствените и търговските предприятия и тяхната конкурентна стратегия / Мирослава Раковска. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 2, с. 22-38. 

  

Сист. No: 70347

Външна търговия

- 263 -

Сп И 502

Митев, Владимир.  Брекзит тласка Великобритания към пъртньорства в Близкия изток / Владимир Митев. // Икономика, 2017, N 73, с. 35-37. 

  

Сист. No: 70431

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 264 -

46209

Исмаилов, Танер.  Роля на митата в структурата на данъчните приходи в Р България след членството в Европейския съюз / Танер Исмаилов. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 346-351. 

  

Сист. No: 69950

- 265 -

Сп Г 62 а

Халаджов, Венцислав Георгиев.  Митническо разследване - състояние, проблеми и перспективи / Венцислав Георгиев Халаджов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 417-432. 

  

Сист. No: 70102

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 266 -

Сп Ч E 18

Nenovsky, Nikolay et al.  Exchange Control in Italy and Bulgaria in the Interwar Period: History and Perspectives / Nikolay Nenovsky, Giovanni Pavanelli, Kalina Dimitrova. // Economic Alternatives, 2017, N 1, с. 5-33. 

  

Сист. No: 70390

Международни икономически отношения

- 267 -

44170

Саздов, Димитър.  Начало на търговско-икономическите връзки и отношения мужду България и Украйна (в условията на преход към демократичното пазарно стопанство) 13 декември 1991-началото на 1993 г. / Димитър Саздов. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г.. - Пловдив : Авто принт, 2011, с. 42-53. 

  

Сист. No: 69887

- 268 -

Сп Г 62 а

Иванов, Иван Василев.  Алтернативни инвестиции в зелена енергия / Иван Василев Иванов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 705-714. 

  

Сист. No: 70277

- 269 -

Сп Г 62 а

Митева, Десислава Димитрова.  Еволюционен аспект на регионалната икономическа интеграция в обхвата на Европа и Северна Америка / Десислава Димитрова Митева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 497-509. 

  

Сист. No: 70181

- 270 -

Сп Г 62 а

Пенков, Орлин Радославов.  Ключови предимства във фирмената интернационализация посредством международното производствено коопериране / Орлин Радославов Пенков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 301-318. 

  

Сист. No: 70345

- 271 -

Сп Г 62 а

Трифонова, Даниела Тинкова.  Анализ на външнотърговските връзки на бившите социалистически държави и настоящи членки на ЕС / Даниела Тинкова Трифонова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 485-496. 

  

Сист. No: 70171

- 272 -

Сп М 45 о

Бенишева, Бисерка.  Черно море и дневният ред на Европейския съюз / Бисерка Бенишева. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 2, с. 53-56. 

  

Сист. No: 70384

- 273 -

Сп М 45 о

Вълчев, Бойко.  Бежанската криза и българската реакция - имиграционни аспекти на сигурността / Бойко Вълчев. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 2, с. 69-80. 

  

Сист. No: 70402

- 274 -

Сп М 45 о

Динков, Динко.  Балканите: нова динамика отвъд "европейските перспективи" / Динко Динков. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 2, с. 57-60. 

  

Сист. No: 70398

- 275 -

Сп М 45 о

Златева, Деница.  Българското председателство на Съвета на ЕС - предизвикателството на възможностите / Деница Златева. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 2, с. 43-46. 

  

Сист. No: 70381

- 276 -

Сп М 45 о

Кючуков, Любомир.  Черноморският регион: Има ли алтернатива на ескалацията на напрежението? / Любомир Кючуков. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 2, с. 47-52. 

  

Сист. No: 70382

- 277 -

Сп М 45 о

Лазова, Изабела.  Ситуацията на Балканите - шанс или заплаха за България? / Изабела Лазова. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 2, с. 61-68. 

  

Сист. No: 70401

- 278 -

Сп М 68 э

Лексютина, Я.  Лидерство в БРИКС: прогнозы и реалии / Я. Лексютина. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 5, с. 25-33. 

  

Сист. No: 70507

- 279 -

Сп М 45 о

Начев, Йордан.  Криптокрацията като форма на държавно управление / Йордан Начев. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 2, с. 5-20. 

  

Сист. No: 70377

- 280 -

Сп Л 763

Палешников, Георги.  Кой ще доминира в световната търговия през следващите години / Георги Палешников. // Логистика, XIII, 2017, N 5, с. 50-52. 

  

Сист. No: 70299

- 281 -

Сп М 45 о

Панайотова, Илиана.  (Не)разрешимият конфликт в Близкия Изток: казусът Йемен / Илиана Панайотова. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 2, с. 21-34. 

  

Сист. No: 70380

- 282 -

Сп Г 368

Прока, Ксения.  Последиците от СЕТА за глобалната търговия / Ксения Прока. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 3, с. 101-105. 

  

Сист. No: 70418

- 283 -

Сп И 36 Вн

Korchevska, Liliya.  Evolution Of The Concepts Of Economic Security / Liliya Korchevska. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 60, 2016, N 3, с. 335-351. 

  

Сист. No: 70123

Глобализация

- 284 -

46228

Денизов, Боян.  Предизвикателства към съвременната Британска идентичност / Боян Денизов. // Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда : Сборник статии. - Русе : Примакс, 2016, с. 17-26. 

  

Сист. No: 70028

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 285 -

46209

Александрова, Александрина.  Напредък на Република България към постигане на националните цели по стратегията за растеж и заетост на Европейския съюз "Европа 2020" / Александрина Александрова. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 368-374. 

  

Сист. No: 69956

- 286 -

Сп А 582

Вуцова, Албена и др.  Логическите модели: силни и слаби страни в контекста на програмите, съфинансирани от Европейския съюз / Албена Вуцова, Даниел Нигохосян. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 2, с. 87-101. 

  

Сист. No: 70355

- 287 -

Сп Ф 531 п

Джилизов, Велко.  Нова уредба на информационната система на Европейските структурни и инвестиционни фондове / Велко Джилизов. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 4, с. 80-88. 

  

Сист. No: 70148

- 288 -

Сп М 68 э

Кавешников, Н.  Институционально-политическое развитие ЕС: кризис и варианты трансформации / Н. Кавешников. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 5, с. 14-24. 

  

Сист. No: 70499

- 289 -

Сп Г 368

Петров, Н.  Идеята за "Европа на няколко скорости" като симптом за прогресиращата ерозия на ЕС / Н. Петров. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 3, с. 21-31. 

  

Сист. No: 70399

Право. Наука за държавата и правото

- 290 -

45673

Бъчварова, Маргарита.  Приложение на института на стопанската непоносимост при договорите за строителство / Маргарита Бъчварова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 236-241. 

  

Сист. No: 70369

- 291 -

45594

Драмалиева, Валентина.  Защо е опасно възприемането на правото като етически максимум в България / Валентина Драмалиева. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 42-51. 

  

Сист. No: 70312

- 292 -

45594

Ермолина, Илияна.  Алтернативни пътища за формиране на правното съзнание на българина / Илияна Ермолина. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 180-186. 

  

Сист. No: 70316

- 293 -

45594

Кацарски, Иван.  Човешките права - начин на употреба / Иван Кацарски. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 195-205. 

  

Сист. No: 70318

- 294 -

45594

Киселова, Наталия.  Етика и съдебна власт. Различин поглед върху стратегията за продължаване на съдебната реформа в условията на пълноправно членство в ЕС / Наталия Киселова. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 27-32. 

  

Сист. No: 70310

- 295 -

46208

Марков, Вихрен Иванов.  Корупция и антикорупция / Вихрен Иванов Марков. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 120-127. 

  

Сист. No: 69868

- 296 -

45594

Проданов, Васил.  Защо презумнията за невинност вече не действа, а главния прокурор не може и не трябва да замества рухналата морална система / Васил Проданов. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с 33-41. 

  

Сист. No: 70311

- 297 -

45594

Радев, Орлин.  Отстояване на правото / Орлин Радев. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 173-179. 

  

Сист. No: 70315

- 298 -

45594

Сотирова, Даниела.  Легализъм и морализъм: правното и етичното регулиране в културен и поведенчески контекст / Даниела Сотирова. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 73-79. 

  

Сист. No: 70314

- 299 -

45594

Христова, Мариана.  Българското право и обществените потребности / Мариана Христова. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 52-57. 

  

Сист. No: 70313

- 300 -

В К 263 d

Лазарова, Мария и др.  Запазване правото на собственост при продажба на движими вещи : За разлика от България в други европейски държави тези договори са поразпространени / Мария Лазарова, Ирина Соколова. // Капитал Daily, VII, N 69, 09 май 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 69915

- 301 -

Сп О 253 п

Адамова, Аглика.  Административното правосъдие във Франция / Аглика Адамова. // Общество и право, 2017, N 3, с. 62-73. 

  

Сист. No: 70374

- 302 -

Сп П 147 п

Александров, Александр.  Правна същност на договорния фонд / Александр Александров. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 5, с. 12-25. 

  

Сист. No: 70156

- 303 -

Сп П 147 п

Александров, Александър.  Права на притежателите на дялове срещу имуществото на Договорен фонд, включително при ликвидация. Правото на доход / Александър Александров. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 4, с. 17-21. 

  

Сист. No: 70090

- 304 -

Сп О 253 п

Белев, Константин.  Договор за изработка и договор за услуга - прилики и разлики / Константин Белев. // Общество и право, 2017, N 3, с. 26-45. 

  

Сист. No: 70365

- 305 -

Сп С 494

Георгиев, Александър.  Особености в обекта на ипотечните права : Коментар на съдебната практика / Александър Георгиев. // Собственост и право, 2017, N 5, с. 5-15. 

  

Сист. No: 70151

- 306 -

Сп П 147 п

Георгиева, Цветелина и др.  Проблеми при допускане на обезпечителна мярка "запори върху банкови сметки" / Цветелина Георгиева, Енчо Симеонов. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 5, с. 38-44. 

  

Сист. No: 70168

- 307 -

Сп С 494

Захариев, Мартин.  Правни проблеми на защитата на личните данни при автоматизираното профилиране / Мартин Захариев. // Собственост и право, 2017, N 5, с. 78-89. 

  

Сист. No: 70152

- 308 -

Сп П 147 п

Йорданов, Светослав.  Неизпълнението на договорно задължение като основание за отказ на засрахователя за заплащане на обезщетение / Светослав Йорданов. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 5, с. 26-34. 

  

Сист. No: 70158

- 309 -

Сп П 147 п

Крумов, Цветан.  Новости при обезпечаване на бъдещи вземания с особен залог и финансово обезпечение / Цветан Крумов. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 4, с. 35-41. 

  

Сист. No: 70092

- 310 -

Сп П 147 п

Лекова, Мария.  Особености при прекратяване и възникване на членство при дружествени сливания / Мария Лекова. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 4, с. 5-16. 

  

Сист. No: 70088

- 311 -

Сп О 253

Мавров, Момчил и др.  Законът за обществените поръчки и частните болници / Момчил Мавров, Мария Шаркова, Тенчо Василев. // Обществени поръчки, 7, 2017, N 5, с. 5-15. 

  

Сист. No: 70281

- 312 -

Сп П 147 п

Маданска, Нели.  Относно формата на решението за учредяване на ООД / Нели Маданска. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 5, с. 5-11. 

  

Сист. No: 70155

- 313 -

Сп П 147 п

Маринков, Радослав.  Актуални промени в производството по несъстоятелност в светлината на Тълкувателно дело № 1 от 2017 г. / Радослав Маринков. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 4, с. 62-74. 

  

Сист. No: 70098

- 314 -

Сп П 147 п

Марков, Методи и др.  Обратно действие на закона при новоуредени фактически състави / Методи Марков, Валентина Попова. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 5, с. 58-67. 

  

Сист. No: 70169

- 315 -

Сп Д 225

Маркова, Анелия.  Административо-наказателна отговорност на ръководителите на предприятия и счетоводителите / Анелия Маркова. // Данъците в Република България, 2017, N 5-6, с. 19-32. 

  

Сист. No: 69983

- 316 -

Сп О 253 п

Минкова, Ганета.  Принципът за разделение на властите през фокуса на данъчното законодателство / Ганета Минкова. // Общество и право, 2017, N 2, с. 46-53. 

  

Сист. No: 70359

- 317 -

Сп О 253 п

Найденов, Борислав.  Закон за особените залози - коментар на изменения и допълненията / Борислав Найденов. // Общество и право, 2017, N 3, с. 14-25. 

  

Сист. No: 70364

- 318 -

Сп О 253 п

Николов, Николай.  Конфликтът на интереси при усвояването на фондовете на Европейския съюз / Николай Николов. // Общество и право, 2017, N 3, с. 3-13. 

  

Сист. No: 70360

- 319 -

Сп О 253 п

Пенчев, Георги.  Защитените природни територии в България - правен режим / Георги Пенчев. // Общество и право, 2017, N 2, с. 23-42. 

  

Сист. No: 70358

- 320 -

Сп С 547

Ставру, Стоян.  Запрещение и идентичност: философия по време на право / Стоян Ставру. // Социологически проблеми, XLVIII, 2016, N 3-4, с. 200-218. 

  

Сист. No: 69948

- 321 -

Сп П 147 п

Хорозов, Георги.  Заместване на комисионера / Георги Хорозов. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 4, с. 22-28. 

  

Сист. No: 70091

- 322 -

Сп П 147 п

Цокова, Полина.  Новите стандартизирани проекти и специализирани клаузи към договори за обществени поръчки / Полина Цокова. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 5, с. 78-85. 

  

Сист. No: 70170

Търговско право

- 323 -

Сп С 953 п

Маркова, Анелия.  Ново в правната уредба на несъстоятелността - производство по стабилизация / Анелия Маркова. // Счетоводство плюс, 2017, N 5, с. 1-4. 

  

Сист. No: 70055

- 324 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Ред за защита на членството в търговското дружество / Галина Николова. // Актив, 2017, N 5, с. 60-61. 

  

Сист. No: 70193

- 325 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Доброволно напускане на съдружник в дружество с ограничена отговорност / Галина Николова. // Актив, 2017, N 6, с. 32-33. 

  

Сист. No: 70496

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 326 -

В К 263 d

Дренска, Мария и др.  Какво става с персонала при прехвърляне на дейност : Практическа приложимост в контекста на решенията на Европейския съд / Мария Дренска, Константин Илин. // Капитал Daily, VII, N 66, 02 май 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 69870

- 327 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Митовете и факти в трудовото право : За майчинството / Андрей Александров. // Труд и право, XXVI, 2017, N 4, с. 29-31. 

  

Сист. No: 70078

- 328 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Митове и факти в трудовото право : За дисциплинарните наказания / Андрей Александров. // Труд и право, XXVI, 2017, N 5, с. 19-23. 

  

Сист. No: 70157

- 329 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Митове и факти в трудовото право : За изпитателния срок / Андрей Александров. // Труд и право, XXVI, 2017, N 6, с. 39-42. 

  

Сист. No: 70502

Обществено управление. Военни науки

- 330 -

46209

Костова, Галина.  Състояние и перспективи за развитие на сектора обществени поръчки в България в рамките на стратегия 2014-2020 година / Галина Костова. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 386-391. 

  

Сист. No: 69963

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 331 -

44285

Ванкова, Марияна.  Разработване на модел но информационната система за издаване на административни документи / Марияна Ванкова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'08 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2008 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2008, с. 97-101. 

  

Сист. No: 69897

Местно самоуправление

- 332 -

Сп С 57 б

Иванов, Стефан.  Децентрализация и местно самоуправление / Стефан Иванов. // Списание на Българската академия на науките, CXXX, 2017, N 2, с. 35-42. 

  

Сист. No: 66789

Общинско управление

- 333 -

46209

Павлова, Марияна.  Приоритети в разходната политика на местната власт / Марияна Павлова. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 322-327. 

  

Сист. No: 69918

- 334 -

46209

Тодоров, Мирослав.  Актуални промени в параметрите на общинските бюджети / Мирослав Тодоров. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 328-333. 

  

Сист. No: 69919

- 335 -

46209

Тодорова, Таня.  Динамика на общите публични приходи - оптимизационни аспекти / Таня Тодорова. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 304-309. 

  

Сист. No: 69903

- 336 -

Сп Г 62 а

Белчев, Стефан Александров.  Възможности за оценка и подобряване на ефективността на вътрешния одит в публичния сектор / Стефан Александров Белчев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, с. 141-166. 

  

Сист. No: 70324

- 337 -

Сп Г 62 а

Костова, Гергана Костадинова.  Корупционни практики в областта на обществените поръчки в българските общини / Гергана Костадинова Костова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 104-117. 

  

Сист. No: 69990

- 338 -

Сп Г 62 а

Терзиев, Любомир Росенов.  Обхват на одита в публичния сектор върху възложителите на обществени поръчки / Любомир Росенов Терзиев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 405-416. 

  

Сист. No: 70089

Военно дело . Военни науки

- 339 -

44170

Стефанов, Никифор.  АЕЦ "Козлодуй" и сигурността на полицията / Никифор Стефанов. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г.. - Пловдив : Авто принт, 2011, с. 130-140. 

  

Сист. No: 69889

- 340 -

Сп А 582

Гечкова, Теодора.  Приоритизиране на мерките за защита на националната критична инфраструктура (стратегически акценти) / Теодора Гечкова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 2, с. 68-76. 

  

Сист. No: 70353

- 341 -

Сп С 546

Чуков, Владимир.  Социално-племенна структура на ИДИЛ и популярност / Владимир Чуков. // Социално-икономически анализи, Кн. 1 (11), 2017, N 1, с. 41-51. 

  

Сист. No: 70465

Социално осигуряване

- 342 -

44456

Бенева, Милена Димитрова.  Количествените ограничения или принципът на благоразумността (възможни решения за частните пенсионни фондове) / Милена Димитрова Бенева. // Научна конференция на младите научни работници - 2011 : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011, с. 65-71. 

  

Сист. No: 70005

- 343 -

Сп Г 62 а

Иванов, Иван Грозданов.  Състояние и проблеми на институционалното взаимодействие при осъществяване на дейностите по профилактика и рехабилитация в системата на НОИ / Иван Грозданов Иванов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 230-247. 

  

Сист. No: 70024

- 344 -

Сп Г 62 а

Тодоровска, Надежда Димитрова.  Възможности за надграждане на здравно-осигурителните услуги чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални грижи в домашна среда / Надежда Димитрова Тодоровска. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 275-285. 

  

Сист. No: 70044

Пенсионно осигуряване

- 345 -

Сп Г 62 а

Йорданов, Йордан Стефанов.  Социално-икономически потенциал на осигуряването в доброволен пенсионен фонд / Йордан Стефанов Йорданов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 248-262. 

  

Сист. No: 70025

- 346 -

Сп Г 62 а

Маринов, Мартин Емилов.  Социално-икономически измерения на труда и проблеми на пенсионното осигуряване на учителите в България / Мартин Емилов Маринов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 301-324. 

  

Сист. No: 70048

- 347 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Обещетение от работодател при пенсиониране. Особености, права и задължения / Аспасия Петкова. // Актив, 2017, N 6, с. 36-39. 

  

Сист. No: 70498

Застраховане

- 348 -

46208

Георгиев, Георги.  Застраховане - същност, теория и функции / Георги Георгиев. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 128-130. 

  

Сист. No: 69875

- 349 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Сериозният ръст при ипотечните кредити раздвижи пазара на имущественото застраховане / Гергана Иванова. // Застраховател, XXIII, N 10, 31 май - 14 юни 2017, с. 6-7. 

  

Сист. No: 70253

- 350 -

В З 375

Иванова, Гергана.  ЕК настоява за по-стриктен контрол върху банковия и небанков финансов сектор / Гергана Иванова. // Застраховател, XXIII, N 10, 31 май - 14 юни 2017, с. 4. 

  

Сист. No: 70254

- 351 -

В З 375

Представите на замеделеца и тези на застрахователя се разминават . // Застраховател, XXIII, N 10, 31 май - 14 юни 2017, с. 5. 

  

Сист. No: 70250

- 352 -

Сп Г 62 а

Димитров, Павел Валериев.  Промени в методологията за изчисляване на застрохователно-технически резерви по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите след прилагането на Директивата Платежоспособност II / Павел Валериев Димитров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 263-274. 

  

Сист. No: 70039

- 353 -

Сп Г 62 а

Стоева, Василена Георгиева.  Място на застрахователната дейност във формирането на брутния вътрешен продуст на България / Василена Георгиева Стоева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 217-229. 

  

Сист. No: 70023

- 354 -

Сп Ф 531 п

Иванова, Гергана.  Ще стане ли застраховката част от виртуалния свят / Гергана Иванова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 5, с. 70-76. 

  

Сист. No: 70226

- 355 -

Сп Ч R 62 m

Boyer, M. Martin et al.  Yes We Can (Price Derivatives on Survivor Indices) / M. Martin Boyer, Lars Stentoft. // Risk Management & Insurance REVIEW  (Malden), 20, 2017, N 1, с. 7-35. 

  

Сист. No: 70001

- 356 -

Сп Ч R 62 m

Chen, Leon et al.  An Insurance Market Simulation With Both Adverse and Advantageous Selection / Leon Chen, Puneet Jaiprakash. // Risk Management & Insurance REVIEW  (Malden), 20, 2017, N 1, с. 133-146. 

  

Сист. No: 70008

Застраховане в България

- 357 -

46209

Василев, Венцислав.  Стрес - тестовете на общозастрахователните дружества в Р България и техният принос за стабилността на сектора / Венцислав Василев. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 429-433. 

  

Сист. No: 69979

- 358 -

Сп Ф 531 п

Радлова, Невена.  Застрахователният договор според новия Кодекс за застраховането / Невена Радлова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 4, с. 70-79. 

  

Сист. No: 70147

Образование

- 359 -

44796

Здравкова, Боряна.  Готовност на социалните педагози за ефективна интеркултурна комуникация в професионалната практика (резултати от емпирично изследване) / Боряна Здравкова. // Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Научна конференция]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 135-141. 

  

Сист. No: 70051

- 360 -

Сп Г 62 а

Минева-Димитрова, Елеонора.  Системата на висшето образование в България - проблеми и предизвикателства / Елеонора Минева-Димитрова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 459-470. 

  

Сист. No: 70105

- 361 -

Сп И 36 Вн

Димитрова, Руслана.  Разбиране и прилагане на компетентностния подход в обучението по финансов контрол / Руслана Димитрова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 2016, N 2, с. 208-225. 

  

Сист. No: 70097

Висше образование

- 362 -

45436

Антонова, Антоанета.  Детерминанти при формирането на професионални компетенции у студентите, подготвящи се за учители по икономика / Антоанета Антонова. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 196-203. 

  

Сист. No: 70186

- 363 -

44796

Борисова, Багрелия.  Проблеми на новата визия за нидерландистиката като едно от средствата за интеркултурна комуникация / Багрелия Борисова. // Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Научна конференция]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 19-24. 

  

Сист. No: 70049

- 364 -

45546

Илиева, Соня.  Оценка на потребителите на кадри за специалностите по социални дейности, обучаване в Шуменския университет " Епископ Константин Преславски" за периода 2011-2014 г. / Соня Илиева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 11-16. 

  

Сист. No: 70205

- 365 -

44285

Кабакчиева, Дора.  Структура на институционалната репутация в сферата на висшето образование / Дора Кабакчиева. // Международна научна конференция УНИТЕХ'08 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2008 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2008, с. 237-242. 

  

Сист. No: 69921

- 366 -

45436

Петрова-Бергер, Невяна.  "Научните постижения предоставяме на вас" - научните изследвания на фокус и коопериране между висшите учебни заведения и икономиката / Невяна Петрова-Бергер. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 251-256. 

  

Сист. No: 70189

- 367 -

44796

Стоянова, Ваня.  Развиване на интеркултурна компетентност в обучението по чужд език с техниката "критичен инцидент" / Ваня Стоянова. // Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Научна конференция]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 173-178. 

  

Сист. No: 70060

- 368 -

45436

Тотев, Христо.  Рекламата в медиите като фактор за повишаване на конкурентоспособността, а оттам и равнището на висшето образование / Христо Тотев. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 328-337. 

  

Сист. No: 70191

- 369 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Нови стимули и предизвикателства за докторантското образование в Европа / Й. Илиев. // INFO свят, 2017, N 1, с. 3-6. 

  

Сист. No: 69869

- 370 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Традиционни и съвременни подходи в методологията на научните изследвания / Й. Илиев. // INFO свят, 2017, N 1, с. 7-15. 

  

Сист. No: 69871

- 371 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Педагогика на научното ръководство / Й. Илиев. // INFO свят, 2017, N 1, с. 15-22. 

  

Сист. No: 69873

- 372 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Подходи и и практики за индивидуална организация на академичната дейност / Й. Илиев. // INFO свят, 2017, N 1, с. 23-28. 

  

Сист. No: 69874

- 373 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Принципи на иновативно обучение на докторанти / Й. Илиев. // INFO свят, 2017, N 1, с. 41-42. 

  

Сист. No: 69882

- 374 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Политика за научно ръководство на докторанти в Швеция / Й. Илиев. // INFO свят, 2017, N 1, с. 43-48. 

  

Сист. No: 69884

- 375 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Инициативата "Лятна школа за студенти - изследователи" в Австралия / Й. Илиев. // INFO свят, 2017, N 1, с. 48-50. 

  

Сист. No: 69885

- 376 -

В Д 92

Удостоиха проф.д-р Андрей Захариев с почетното звание "Доктор хонорис кауза" . // Дунавско дело, N 8, 2-8 юни 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 70248

- 377 -

Сп С 546

Божинов, Божидар.  Ключови предизвикателства пред съвременния университет и неговото управление / Божидар Божинов. // Социално-икономически анализи, Кн. 1 (11), 2017, N 1, с. 16-28. 

  

Сист. No: 70463

- 378 -

Сп И 36 Вн

Димитрова, Дарина.  Правен режим на висшите училища в България от освобождението до днес / Дарина Димитрова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 2016, N 2, с. 226-238. 

  

Сист. No: 70099

- 379 -

Сп С 546

Димитрова, Иваничка.  Корпоративната социална отговорност във висшето образование - могат ли университетите в България да правят повече / Иваничка Димитрова. // Социално-икономически анализи, Кн. 1 (11), 2017, N 1, с. 95-102. 

  

Сист. No: 70478

- 380 -

Сп В 83 Э

Карпов, А.  Современный университет как драйвер экономического роста: модели и миссии / А. Карпов. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 3, с. 58-76. 

  

Сист. No: 70329

- 381 -

Сп В 83 Э

Рудаков, В. и др.  Учись, студент? Влияние успеваемости в вузе на стартовую заработную плату выпускников / В. Рудаков, И. Чириков. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 3, с. 77-102. 

  

Сист. No: 70331

- 382 -

Сп А 582

Статева, Йорданка и др.  Усъвършенстване на инструментариума за изява и оценяване на студентите по проблематиката на международните финанси и международната политика / Йорданка Статева, Силвия Кирова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 2, с. 102-118. 

  

Сист. No: 70378

- 383 -

Сп П 89 тп

Яковлева, Наталья.  Коммерциализация, бюрократизация, менеджеризация образования постсоветской России: политэкономический взгляд / Наталья Яковлева. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 3, с. 123-130. 

  

Сист. No: 69901

- 384 -

Сп Ч R 62 m

Introducing Enterprise Risk Management Into the University Classroom: A Case Study . // Risk Management & Insurance REVIEW  (Malden), 20, 2017, N 1, с. 99-131. 

  

Сист. No: 69994

Висше образование за икономисти

- 385 -

Сп И 36 Вн

Mladenova, Zoya Kostova.  The Relevance Of Teaching Economics: The Experience Of Post-Communist Bulgaria / Zoya Kostova Mladenova. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 60, 2016, N 4, с. 411-424. 

  

Сист. No: 70124

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Природа. Изучаване и опазване на природата Опазване на растителния и животинския свят

- 386 -

Сп Е 205

Природата на Азербайджан . // Европа 2001, XXIV, 2017, N 2, с. 23-24. 

  

Сист. No: 70458

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 387 -

Сп М 453

Салчев, П и др.  Анализ на структурата и дейностите по оценки на здравните технологии в България - едногодишен опит от въвеждането / П Салчев, Т. Веков, С. Джамбазов. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XLVIII, 2017, N 2, с. 13-23. 

  

Сист. No: 70515

- 388 -

Сп И 36 Вн

Amole, Bilqis Bolanle et al.  Prioritization Of Service Quality Influences On Patients` Satisfaction Using Analytic Hierarchy Process: The Nigeria Experience / Bilqis Bolanle Amole, Emmanuel Olateju Oyatoye, Sulaimon Olanrewaju Adebiyi. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 60, 2016, N 1, с. 5-26. 

  

Сист. No: 70119

Здравеопазване

- 389 -

Сп Г 62 а

Николаева, Нора Иванова.  Състояние и насоки за подобряване на промоцията на здравето на работното място / Нора Иванова Николаева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 286-300. 

  

Сист. No: 70046

- 390 -

Сп М 453

Златарева, А. и др.  Защита на правата в здравеопазването при терористични атаки / А. Златарева, Четин Казак. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XLVIII, 2017, N 2, с. 38-48. 

  

Сист. No: 70517

Здравна икономика

- 391 -

В К 263

Топ 10 на фармацевтичните компании . // Капитал, XXV, N 21, 26 май 2017, с. 7-20. 

  

Сист. No: 70129

- 392 -

Сп М 453

Йорданов, Й.П. и др.  Здравна политика - същност и приоритети / Й.П. Йорданов, А. Шеф. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XLVIII, 2017, N 2, с. 24-37. 

  

Сист. No: 70516

Енергетика

- 393 -

Сп Г 62 а

Гущеров, Никола Мишев.  Прогнозиране на търсенето на електроенергия от стопанските субекти в България до 2021 г. / Никола Мишев Гущеров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 167-181. 

  

Сист. No: 70002

- 394 -

Сп Ю 371

Атанасова, Никол.  Четвърти енергиен пакет на ЕС / Никол Атанасова. // Ютилитис, XV, 2017, N 5, с. 48-50. 

  

Сист. No: 70273

- 395 -

Сп Ю 371

Еленков, Борис.  Корекциите на НЕК и разходите за небаланси на ВЕИ производителите / Борис Еленков. // Ютилитис, XV, 2017, N 4, с. 31-33. 

  

Сист. No: 70110

- 396 -

Сп Ю 371

Златева, Людмила.  Многото въпросителни на пазара на горива / Людмила Златева. // Ютилитис, XV, 2017, N 4, с. 34-37. 

  

Сист. No: 70111

- 397 -

Сп Ю 371

Златева, Людмила.  Ядреният сектор остава голям работодател в световната енергеника / Людмила Златева. // Ютилитис, XV, 2017, N 5, с. 40-41. 

  

Сист. No: 70270

- 398 -

Сп Ю 371

Национална енергийна стратегия на Румъния . // Ютилитис, XV, 2017, N 4, с. 48-50. 

  

Сист. No: 70113

- 399 -

Сп Ю 371

Николова-Кадиева, Соня.  Бедността е социален проблем, който не се рашава единствено чрез пазара на електрическа енергия / Соня Николова-Кадиева. // Ютилитис, XV, 2017, N 5, с. 29-30. 

  

Сист. No: 70268

- 400 -

Сп Ю 371

Тодорова, Станиела.  Прехвърляне на топката: Поемане на отговорността за небаланси, реализирани от потребител и от производител / Станиела Тодорова. // Ютилитис, XV, 2017, N 4, с. 44-46. 

  

Сист. No: 70112

- 401 -

Сп Ю 371

Тодорова, Теодора.  Дългият път към свободния пазар на електроенергия в България / Теодора Тодорова. // Ютилитис, XV, 2017, N 5, с. 14-17. 

  

Сист. No: 70267

Селско стопанство. Горско стопанство

- 402 -

46209

Николова, Марина и др.  Проблеми и тенденции пред инвестициите в селското стопанство / Марина Николова, Маруся Линкова. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 558-563. 

  

Сист. No: 70042

- 403 -

В К 263 d

Боянова, Светлана.  Каква може да е визията на България за селскостопанската политика след 2020 г. : Страната трябва да настоява за запазване на нивата на финансиране / Светлана Боянова. // Капитал Daily, VII, N 98, 29 юни 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 70518

- 404 -

Сп З 54

Анастасова-Чопева, Минка.  Нагласи на земеделските производители към инвестиционните мерки през 2014-2020 / Минка Анастасова-Чопева. // Земеделие плюс, 2017, N 3-4, с 10-12. 

  

Сист. No: 70132

- 405 -

Сп З 54

Атанасова, Бистра и др.  По-важни болести при отглеждане на гипсофила / Бистра Атанасова, Мария Йовкова, Емил Мавров. // Земеделие плюс, 2017, N 3-4, с. 33-34. 

  

Сист. No: 70142

- 406 -

Сп З 54

Божкова, Валентина и др.  Преди да създаден градина от костилкови овощни култури / Валентина Божкова, Аргир Живондов. // Земеделие плюс, 2017, N 3-4, с. 27-29. 

  

Сист. No: 70140

- 407 -

Сп З 54

Видинова, Елена.  Методика за изчисляване на разходи за земеделска техника на организация на земеделски производители и за разпределението им между тях / Елена Видинова. // Земеделие плюс, 2017, N 3-4, 16 с. [прил.]. 

  

Сист. No: 70143

- 408 -

Сп А 255

Вулова, Боряна.  Конкурентната способност на българското земеделие намалява / Боряна Вулова. // Агробизнесът, XV, 2017, N 5, с. 26-27. 

  

Сист. No: 69974

- 409 -

Сп З 54

Георгиева, Наталия и др.  Стабилност на добива на сортове фий в условия на биологично земеделие / Наталия Георгиева, Евелина Николова, Валентин Косев. // Земеделие плюс, 2017, N 3-4, с. 13-15. 

  

Сист. No: 70133

- 410 -

Сп А 255

Докъде стигна канверсията на лозята в България . // Агробизнесът, XV, 2017, N 5, с. 30-31. 

  

Сист. No: 69975

- 411 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Оризът в света, ЕС-28 и България / Петко Иванов. // Агробизнесът, XV, 2017, N 5, с. 33-35. 

  

Сист. No: 69976

- 412 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Кестенът - ценен ядков вид / Петко Иванов. // Агробизнесът, XV, 2017, N 5, с. 45-46. 

  

Сист. No: 69977

- 413 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Температурен режим на земеделските култури / Петко Иванов. // Агробизнесът, XV, 2017, N 6, с. 42-43. 

  

Сист. No: 70335

- 414 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Черешата - прогресиращ вид в българското овощарство / Петко Иванов. // Агробизнесът, XV, 2017, N 6, с. 45-46. 

  

Сист. No: 70336

- 415 -

Сп З 54

Икономическа оценка при биологично производство на фуражен грах . // Земеделие плюс, 2017, N 3-4, с. 16-19. 

  

Сист. No: 70138

- 416 -

Сп А 255

Каква е ползата от екологичните площи . // Агробизнесът, XV, 2017, N 5, с. 17-19. 

  

Сист. No: 69973

- 417 -

Сп З 54

Костадинова, Светла и др.  Биостимулаторите в растениевъдството / Светла Костадинова, Галя Панайотова. // Земеделие плюс, 2017, N 3-4, с. 3-7. 

  

Сист. No: 70131

- 418 -

Сп Ч E 18

Agricultural Finance in Kosovo . // Economic Alternatives, 2017, N 1, с. 79-88. 

  

Сист. No: 70392

Аграрна политика

- 419 -

Сп Г 62 а

Петков, Михаил Билев.  Състояние и тенденции на развитие на земеделските кооперации в България / Михаил Билев Петков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 522-534. 

  

Сист. No: 70184

- 420 -

Сп А 255

Ванчев, Михаил.  ОСП след 2010 - изборът на България / Михаил Ванчев. // Агробизнесът, XV, 2017, N 6, с. 20-21. 

  

Сист. No: 70332

- 421 -

Сп С 57 б

Русчева, Дарина и др.  Производство на продоволствени продукти и избор на ефективен модел на аграрна политика в България / Дарина Русчева, Огнян Боюклиев. // Списание на Българската академия на науките, CXXX, 2017, N 2, с. 43-47. 

  

Сист. No: 70486

Земеделие. Организация и управление

- 422 -

Сп Г 62 а

Тодорова, Милена Тодорова.  Стратегии и перспективи за развитие на биологичните стопанства / Милена Тодорова Тодорова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 535-547. 

  

Сист. No: 70187

Управление на предприятията. Организация на производството

- 423 -

46228

Димитрова, Иванка Борисова и др.  Практически анализ на ефекта и ефективността от дейността на предприятия от различни отрасли / Иванка Борисова Димитрова, Доринела В. Николова. // Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда : Сборник статии. - Русе : Примакс, 2016, с. 85-97. 

  

Сист. No: 70047

- 424 -

46208

Петрова, Людмила.  Управление на бизнеса / Людмила Петрова. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 259-267. 

  

Сист. No: 69928

Мениджмънт

- 425 -

46228

Бонева, Мирослава.  Технологични възможности на българските колцентрове и методика за изследването им / Мирослава Бонева. // Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда : Сборник статии. - Русе : Примакс, 2016, с. 123-137. 

  

Сист. No: 70054

- 426 -

45554

Данева, Иванка.  Съвременни проблеми при управлението на пенсионни фондове / Иванка Данева. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 344-353. 

  

Сист. No: 70293

- 427 -

44778

Дюбо, Елена Николаевна.  Ресурсное обеспечение как основа формирования и реализации системы управления экономической безопасностью предприятия / Елена Николаевна Дюбо. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 304-308. 

  

Сист. No: 70031

- 428 -

46208

Йорданова, Петя.  Франчайзингът - съвременна алтернатива за българските предприемачи / Петя Йорданова. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 296-304. 

  

Сист. No: 69936

- 429 -

44285

Кабаиванов, Светозар.  Иновация в подхода за управление / Светозар Кабаиванов. // Международна научна конференция УНИТЕХ'08 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2008 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2008, с. 226-229. 

  

Сист. No: 69913

- 430 -

46208

Кирилова, Виолина Тодорова.  Пример за успешни съвременни принципи на управление / Виолина Тодорова Кирилова. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 220-227. 

  

Сист. No: 69909

- 431 -

44995

Куршумов, Влади.  Място и роля на аутсорсинга в съвременните бизнес практики / Влади Куршумов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 418-424. 

  

Сист. No: 70077

- 432 -

44456

Марков, Галин Иванов.  Управление на риска. Концепцията ERM срещу философията за надзор на риска от борда на директорите. Противовес или единство / Галин Иванов Марков. // Научна конференция на младите научни работници - 2011 : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011, с. 45-54. 

  

Сист. No: 70004

- 433 -

46208

Маркова, Петя.  Възникване и развитие на управленската наука / Петя Маркова. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 305-310. 

  

Сист. No: 69937

- 434 -

44456

Недев, Йордан Борисов.  Фокусната група - проблеми и решения в съвременните изследователски постановки / Йордан Борисов Недев. // Научна конференция на младите научни работници - 2011 : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011, с. 297-307. 

  

Сист. No: 70014

- 435 -

46228

Пенчева, Миглена Цанева.  Подходи за повишаване на административния капацитет на микрониво / Миглена Цанева Пенчева. // Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда : Сборник статии. - Русе : Примакс, 2016, с. 109-122. 

  

Сист. No: 70053

- 436 -

44170

Тончева, Милена.  За корпоративна култура и успешно управление / Милена Тончева. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г.. - Пловдив : Авто принт, 2011, с. 228-238. 

  

Сист. No: 69891

- 437 -

Сп Г 62 а

Иванова, Деница Димитрова.  Развитие на идеята за социалните отговорности на бизнеса / Деница Димитрова Иванова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 650-664. 

  

Сист. No: 70266

- 438 -

Сп Г 62 а

Иванова, Снежина Захариева.  Влияние на ситуацията върху поведението на човешкия фактор / Снежина Захариева Иванова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 690-704. 

  

Сист. No: 70274

- 439 -

Сп Г 62 а

Панайотов, Валентин Андреев.  Особености на вътрешните и външни управленски консултанти / Валентин Андреев Панайотов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 679-689. 

  

Сист. No: 70272

- 440 -

Сп Г 62 а

Райкова, Елена Колева.  Постигане на конкурентоспособност в бизнес организациите / Елена Колева Райкова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 640-649. 

  

Сист. No: 70265

- 441 -

Сп Г 62 а

Русенов, Георги Благоев.  Основни аспекти на устойчивото управление / Георги Благоев Русенов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 631-639. 

  

Сист. No: 70258

- 442 -

Сп Ч 895

Авторитетът е най-верният съюзник в бизнеса . // Човешки ресурси, 2017, N 4, с. 17. 

  

Сист. No: 70512

- 443 -

Сп П 89 тп

Грошев, Игорь и др.  Информационный прессинг и К-пространство организации: особенности ресурсного взаимовлияния / Игорь Грошев, Алексей Краснослободцев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 3, с. 110-121. 

  

Сист. No: 69896

- 444 -

Сп М 486

Киряков, Огнян.  Пъргави и гъвкави / Огнян Киряков. // Мениджър, 2017, N 5, с. 76-77. 

  

Сист. No: 70260

- 445 -

Сп П 89 тп

Окороков, Василий и др.  Понятие современного менеджмента и условия его эффективности / Василий Окороков, Роман Окороков. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 3, с. 138-142. 

  

Сист. No: 69872

- 446 -

Сп С 546

Петкова, Йорданка и др.  Контролингът - ефективната управленска технология / Йорданка Петкова, Антония Ковачева. // Социално-икономически анализи, Кн. 1 (11), 2017, N 1, с. 103-105. 

  

Сист. No: 70479

- 447 -

Сп С 546

Христова, Синтия.  Кои са тайните за успех в динамична среда / Синтия Христова. // Социално-икономически анализи, Кн. 1 (11), 2017, N 1, с. 106-109. 

  

Сист. No: 70480

- 448 -

Сп Л 763

[Десет] 10 управленски трудности, които решава ЕСМ системата . // Логистика, XIII, 2017, N 4, с. 50-51. 

  

Сист. No: 70075

- 449 -

Сп Ч J 80

Abdi, Majid et al.  Locus of Uncertainty and the Relationship Between Contractual and Relational Governance in Cross-Border Interfirm Relationships / Majid Abdi, Preet S. Aulakh. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 3, с. 771-803. 

  

Сист. No: 70190

- 450 -

Сп Ч J 80

Customer Mistreatment, Employee Health, and Job Performance: Cognitive Rumination and Social Sharing as Mediating Mechanisms . // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 4, с. 1261-1282. 

  

Сист. No: 70459

- 451 -

Сп Ч J 80

Kim, Tohyun et al.  Structural and Behavioral Antecedents of Change: Status, Distinctiveness, and Relative Performance / Tohyun Kim, Mooweon Rhee. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 3, с. 716-741. 

  

Сист. No: 70166

- 452 -

Сп Ч J 80

Kiss, Andreea N. et al.  New Product Development Strategy Implementation Duration and New Venture Performance: A Contingency-Based Perspective / Andreea N. Kiss, Pamela S. Barr. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 4, с. 1185-1210. 

  

Сист. No: 70457

- 453 -

Сп Ч J 80

Ridge, Jason W. et al.  Modesty in the Top Management Team / Jason W. Ridge, Amy Ingram. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 2017, N 4, с. 1283-1306. 

  

Сист. No: 70263

Бизнес стратегии

- 454 -

46208

Топалов, Христо Леополдов.  Стратегията "Син океан" или как да обезсилим конкуренцията / Христо Леополдов Топалов. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 331-333. 

  

Сист. No: 69941

Контрол-методи на управление

- 455 -

46209

Проблеми и предизвикателства пред банковия контрол в България . // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 440-445. 

  

Сист. No: 69982

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 456 -

44285

Георгиева, Даниела.  Предприемаческата култура и личността на предприемача / Даниела Георгиева. // Международна научна конференция УНИТЕХ'08 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2008 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2008, с. 223-225. 

  

Сист. No: 69911

- 457 -

Сп И 36 Вн

Славова, Ирена и др.  Национална клъстерна политика в България: същност и основни характеристики / Ирена Славова, Йовка Банкова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 2016, N 2, с. 191-207. 

  

Сист. No: 70096

- 458 -

Сп В 83 Э

Тамбовцев, В.  Нуждается ли промышленная политика в теоретических оправданиях ? / В. Тамбовцев. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 5, с. 29-44. 

  

Сист. No: 70462

Корпоративно управление

- 459 -

Сп Ч J 80 f

Liang, Hao et al.  On the Foundations of Corporate Social Responsibility / Hao Liang, Luc Renneboog. // The Journal of Finance  (New York), 72, 2017, N 2, с. 853-910. 

  

Сист. No: 69980

Риск мениджмънт

- 460 -

Сп И 36 Вн

Близнаков, Милчо.  Анализ на риска в индустриалните предприятия в България / Милчо Близнаков. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 60, 2016, N 3, с. 297-317. 

  

Сист. No: 70106

- 461 -

Сп М 486

Бойчинова, Мария.  Кризата с "Агрокор" / Мария Бойчинова. // Мениджър, 2017, N 5, с. 117-119. 

  

Сист. No: 70275

- 462 -

Сп А 582

Кирилов, Росен.  Възможности за приложение на софтуерни решения при управление на риска на публични проекти / Росен Кирилов. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 2, с. 127-140. 

  

Сист. No: 70357

- 463 -

Сп И 36 Вн

Стоев, Стойчо.  Нов йерархичен модел за обработка на източниците на риск / Стойчо Стоев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 60, 2016, N 4, с. 491-504. 

  

Сист. No: 70116

- 464 -

Сп Ч J 80 r

MacMinn, Richard.  On the Failure (Success) of the Markets for Longevity Risk Transfe / Richard MacMinn, Patrick L. Brockett. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 2017, N S1, с. 299-317. 

  

Сист. No: 70284

- 465 -

Сп Ч J 80 r

Pension Risk Management in the Enterprise Risk Management Framework . // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 84, 2017, N S1, с. 345-365. 

  

Сист. No: 70283

- 466 -

Сп Ч J 80 r

Pension Risk Management in the Enterprise Risk Management Framework . // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 84, 2017, N S1, с. 345-365. 

  

Сист. No: 70471

Малък бизнес

- 467 -

44285

Георгиева, Даниела Николова.  Приоритети на ефективната държавна политика за подпомагане на малкия бизнес и предприемачество / Даниела Николова Георгиева. // Международна научна конференция УНИТЕХ'08 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2008 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2008, с. 220-222. 

  

Сист. No: 69902

- 468 -

Сп П 89 тп

Айрапетян, Мамикон.  Малый и средний бизнес как индикатор экономической активности / Мамикон Айрапетян. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 4, с. 43-54. 

  

Сист. No: 70302

- 469 -

Сп П 89 тп

Ерзнкян, Баграт и др.  Малый бизнес как фактор активизации инвестиционных и инновационных процессов на основе механизма государственно-частного партнерства / Баграт Ерзнкян, Наталья Егорова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 4, с. 119-126. 

  

Сист. No: 70340

- 470 -

Сп П 89 тп

Ермошин, Александр.  Экспортный потенциал малого и среднего бизнеса России / Александр Ермошин. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 4, с. 103-111. 

  

Сист. No: 70339

- 471 -

Сп П 89 тп

Ершов, М. и др.  Малый и средний бизнес в России: некоторые актуальные финансовые аспекты и перспективы / М. Ершов, А. Танасова, В. Татузов. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 4, с. 89-95. 

  

Сист. No: 70327

- 472 -

Сп П 89 тп

Риччери, Марко.  Роль малых и средних предприятий в развитии экономики / Марко Риччери. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 4, с. 77-83. 

  

Сист. No: 70300

Управление на фирмата

- 473 -

45554

Банкова, Йовка.  Видове корпоративни социални инициативи на българските фирми / Йовка Банкова. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 194-202. 

  

Сист. No: 70282

- 474 -

Сп Г 62 а

Корелов, Кристиян Цветанов.  Еволюционен аспект на конкурентните предимства на фирмата / Кристиян Цветанов Корелов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 193-204. 

  

Сист. No: 70020

- 475 -

Сп А 582

Гълъбов, Марин.  Икономическа ефективност на фирмите за недвижими имоти / Марин Гълъбов. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 2, с. 58-67. 

  

Сист. No: 70351

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 476 -

В К 263

Горанова, Калина.  Свобода за конопа / Калина Горанова. // Капитал, XXV, N 22, 02 юни 2017, с. 11-15. 

  

Сист. No: 70234

- 477 -

В К 263

Миланова, Валентина и др.  Голямата конопена революция : Културата, отглеждана с индустриални цели, открива нови бизнес ниши в над 27 държави / Валентина Миланова, Калина Горанова. // Капитал, XXV, N 22, 02 юни 2017, с. 18-19. 

  

Сист. No: 70236

- 478 -

Сп С 57 б

Миланова, Аделина и др.  Корпоративният социален капитал като иновативно управленско предизвикателство / Аделина Миланова, Павлинка Найденова. // Списание на Българската академия на науките, CXXX, 2017, N 2, с. 29-34. 

  

Сист. No: 70490

Мениджмънт на фирмата

- 479 -

44456

Петров, Петър Красимиров.  Модел на комуникациите на организационно равнище по примера на РБЛ Груп СА / Петър Красимиров Петров. // Научна конференция на младите научни работници - 2011 : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011, с. 222-229. 

  

Сист. No: 70012

- 480 -

Сп М 486

Аламанов, Любомир.  Човекът като център на комуникацията / Любомир Аламанов. // Мениджър, 2017, N 5, с. 27-28. 

  

Сист. No: 70259

Бизнес етикет

- 481 -

Сп Т 871

Крънчева, Кристина.  Бизнес етикет по телефона / Кристина Крънчева. // Труд и право, XXVI, 2017, N 4, с. 53-58. 

  

Сист. No: 70080

- 482 -

Сп Т 871

Крънчева, Кристина.  Бизнес кореспонденция / Кристина Крънчева. // Труд и право, XXVI, 2017, N 5, с. 55-59; N 6, с. 65-70. 

  

Сист. No: 70161

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 483 -

Сп C 58

Как да избегнем безкрайните съвещания . // CIO, XIII, 2017, N 6, с. 60-61. 

  

Сист. No: 70453

- 484 -

Сп М 486

Сачева, Деница.  Смяна на ролите / Деница Сачева. // Мениджър, 2017, N 4, с. 83-84. 

  

Сист. No: 70237

Счетоводство

- 485 -

46208

Дакова, Веселина Добромирова.  Същност на финансовите инструменти и тяхното представяне във финансовите отчети / Веселина Добромирова Дакова. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 113-119. 

  

Сист. No: 69867

- 486 -

46208

Иванова, Ирма Георгиева и др.  Анализ и приложимост на методите за оценка на материалните запаси / Ирма Георгиева Иванова, Кирил Иванов Лучков. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 148-155. 

  

Сист. No: 69879

- 487 -

46208

Йоновска, Йоанна.  Проблеми в счетоводното отчитане на разходите в предприятието / Йоанна Йоновска. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 156-165. 

  

Сист. No: 69880

- 488 -

44456

Маркова, Диляна.  Относно същността и историческото развитие на счетоводния метод / Диляна Маркова. // Научна конференция на младите научни работници - 2011 : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011, с. 9-14. 

  

Сист. No: 69995

- 489 -

44778

Мирошник, Виктория В.  Формирования учетной информации о затратах, основанной на процессно-ориентированиином бюджетировании / Виктория В. Мирошник. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 214-219. 

  

Сист. No: 70033

- 490 -

46208

Стоянов, Марий.  Особености при инвентаризирането на разчетните отношения - организационни и счетоводни аспекти : (по примера на товарните автотранспортни предприятия) / Марий Стоянов. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 176-186. 

  

Сист. No: 69886

- 491 -

Сп Г 62 а

Гутева, Петя Гутева.  Насоки за счетоводен анализ на разходите за бюджетна дейност : (По примера на училищата в системата на МОН) / Петя Гутева Гутева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 358-375. 

  

Сист. No: 70068

- 492 -

Сп Г 62 а

Димитров, Ради Стефчов.  Методически аспекти на счетоводния анализ на средствата от Европейския съюз в бюджетните организации / Ради Стефчов Димитров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 194-221. 

  

Сист. No: 70330

- 493 -

Сп Г 62 а

Илийкова, Йорданка Миткова.  Възможности за оптимизиране счетоводното отчитане на хотелиерската дейност в контекста на облагането й с данък добавена стойност / Йорданка Миткова Илийкова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 325-339. 

  

Сист. No: 70063

- 494 -

Сп Г 62 а

Михайлова, Мариета Цекова.  Собственият капитал във финансовите отчети / Мариета Цекова Михайлова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 376-389. 

  

Сист. No: 70086

- 495 -

Сп Г 62 а

Стоянов, Марий Весков.  Счетоводно-информационно осигуряване на вземанията от клиенти : (По примера на товарните автотранспортни предприятия) / Марий Весков Стоянов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 340-357. 

  

Сист. No: 70066

- 496 -

Сп Г 62 а

Събев, Иван Николаев.  Модел за счетоводна политика за признаване, оценяване и отчитане на приходите от дейността на промишлените предприятия / Иван Николаев Събев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 390-404. 

  

Сист. No: 70087

- 497 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Счетоводни и данъчни аспекти на неразпределяемите приходи и разходи / Живко Бонев. // Счетоводство плюс, 2017, N 5, с. 5-9. 

  

Сист. No: 70056

- 498 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Видове и класификация на разходите в производственото предприятие / Живко Бонев. // Актив, 2017, N 5, с. 5-9. 

  

Сист. No: 70154

- 499 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Изискване за изготвяне, одитиране и публикуване на консолидирани финансови отчети / Живко Бонев. // Счетоводство плюс, 2017, N 6-7, с. 7-14. 

  

Сист. No: 70376

- 500 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Организация на счетоводното отчитане на себестойността на продукцията / Живко Бонев. // Актив, 2017, N 6, с. 2-8. 

  

Сист. No: 70485

- 501 -

Сп С 953 п

Брезоева, Бойка.  Отчитане на инвестициите в асоциираните предприятия в индивидуалните и консолидираните финансови отчети / Бойка Брезоева. // Счетоводство плюс, 2017, N 6-7, с. 1-10. 

  

Сист. No: 70385

- 502 -

Сп А 454

Гълъбов, М.  Нормативната уредба на счетоводството след 1989 г.(първа част - 1991 г. - 2008 г.) / М. Гълъбов. // Актив, 2017, N 5, с. 20-25. 

  

Сист. No: 70179

- 503 -

Сп А 454

Гълъбов, М.  Нормативната уредба на счетоводството след 1989 година : (втора част - 2009 -2012 г.) / М. Гълъбов. // Актив, 2017, N 6, с. 12-18. 

  

Сист. No: 70488

- 504 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Правителствени дарения и тяхното счетоводно предсавяне във финансовите отчети в съответствие с НСС / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 4, с. 14-25. 

  

Сист. No: 70135

- 505 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Особености и често срещани проблеми при изготвяне на финансовите отчети на земеделските стопани по реда на МСФО и НСС / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 6, с. 18-33. 

  

Сист. No: 70522

- 506 -

Сп Ф 531 п

Изготвяне на консолидирани финансови отчети по реда на Националните и Международните счетоводни стандарти . // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 5, с. 5-17. 

  

Сист. No: 70195

- 507 -

Сп А 454

Илиев, Пламен.  Счетоводно отчитане в туризма / Пламен Илиев. // Актив, 2017, N 5, с. 9-14. 

  

Сист. No: 70173

- 508 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Отчитане на разходите и данъка върху добавената стойност на незаконни строежи и при разрушаване на сгради / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 4, с. 26-35. 

  

Сист. No: 70136

- 509 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Промени в счетоводното и данъчното третиране по ЗКПО на счетоводни грешки и коригиращи събития / Евгени Рангелов. // Актив, 2017, N 5, с. 2-4. 

  

Сист. No: 70153

- 510 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Използване на прилежащия терен и разгънатата застроена площ като критерии при сделките с недвижими имоти и в строителната дейност / Евгени Рангелов. // Актив, 2017, N 6, с. 9-11. 

  

Сист. No: 70487

- 511 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Актуално за данъчната регулация на счетоводните разходи за лихви и на приходите от лихви / Цветан Станкулов. // Актив, 2017, N 5, с. 26-33. 

  

Сист. No: 70180

- 512 -

Сп А 454

УКАЗАНИЕ относно прилагане на глава шеста "Публичност на финансовите отчети" от Закона за счетоводството . // Актив, 2017, N 6, с. 34-35. 

  

Сист. No: 70497

- 513 -

Сп Ф 531 п

Филипов, Велин.  За някои аспекти на Закона за счетоводството относно публичността на финансовите отчети / Велин Филипов. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 4, с. 5-13. 

  

Сист. No: 70126

- 514 -

Сп С 953 п

Христов, Владимир.  Нивото на същественост в счетоводството / Владимир Христов. // Счетоводство плюс, 2017, N 6-7, с. 1-6, 20. 

  

Сист. No: 70375

Счетоводство на предприятието

- 515 -

Сп И 36 Вн

Георгиев, Драган.  Приложение на единната система от счетоводни сметки за хотелиерската индустрия (USALI) за целите на финансовото и управленско счетоводство / Драган Георгиев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 2016, N 2, с. 159-172. 

  

Сист. No: 70094

Одиторски контрол

- 516 -

45546

Максимова, Валентина и др.  Предпосылки становления и развития государственного аудита в Украине / Валентина Максимова, Юлия Слободяник. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 17-24. 

  

Сист. No: 70211

- 517 -

Сп Ф 531 п

Атанасова, Александра.  Намаление на лихви при забавено връчване на ревизионен акт / Александра Атанасова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 4, с. 67-69. 

  

Сист. No: 70146

- 518 -

Сп В 986

Бейкър, Лари.  Интегриране на ключовите рискови индикатори и ключовите индикатори за изпълнение / Лари Бейкър. // Вътрешен одитор, XII, 2015, N 6, с. 23-25. 

  

Сист. No: 70477

- 519 -

Сп В 986

Догас, Крис.  Крайната линия на защита / Крис Догас. // Вътрешен одитор, XII, 2015, N 6, с. 26-27. 

  

Сист. No: 70483

- 520 -

Сп С 953 п

Колева, Бранимира.  Видове аналитични процедури прилагани по време на независимия финансов одит / Бранимира Колева. // Счетоводство плюс, 2017, N 5, с. 1-4. 

  

Сист. No: 70057

- 521 -

Сп В 986

Милева, Надежда.  Рамката на вътрешен контрол Сарнбейнс-Оксли: Формален контрол или възможност за осигуряване на ефективна контролна среда в организацията / Надежда Милева. // Вътрешен одитор, XII, 2015, N 6, с. 3-9. 

  

Сист. No: 70474

- 522 -

Сп Ф 531 п

Свраков, Антон.  За привлекателността и ползата от одиторската професия / Антон Свраков. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 6, с. 5-17. 

  

Сист. No: 70521

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 523 -

Сп Ч 895

Боянова, Марияна.  Подборът като избор / Марияна Боянова. // Човешки ресурси, 2017, N 3, с. 10-11. 

  

Сист. No: 70447

- 524 -

Сп Ч 895

Василев, Стойне.  Важно е да влагаш страст в това, което правиш / Стойне Василев. // Човешки ресурси, 2017, N 4, с. 8-9. 

  

Сист. No: 70504

- 525 -

Сп Ч 895

Илиева, Таня.  Аз мога! / Таня Илиева. // Човешки ресурси, 2017, N 4, с. 5-7. 

  

Сист. No: 70501

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 526 -

46228

Вълчев, Кристиян Пламенов.  "Значение на човешкия капитал и фирмените инвестиции в него в условията на глобализация" / Кристиян Пламенов Вълчев. // Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда : Сборник статии. - Русе : Примакс, 2016, с. 98-108.. 

  

Сист. No: 70052

- 527 -

46208

Иванова, Снежина.  Стрес и поведение на човешкия фактор / Снежина Иванова. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 315-321. 

  

Сист. No: 69939

- 528 -

44456

Стоянова, Доника Георгиева.  Възможности за подобряване адаптацията на персонала към внедрената оа организацията система за управление на качеството / Доника Георгиева Стоянова. // Научна конференция на младите научни работници - 2011 : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011, с. 230-239. 

  

Сист. No: 70013

- 529 -

46228

Янкова, Диана Стоянова.  Инвестиции в човешки капитал - необходимо условие за успешен бизнес / Диана Стоянова Янкова. // Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда : Сборник статии. - Русе : Примакс, 2016, с. 59-69. 

  

Сист. No: 70036

- 530 -

В К 263

Николов, Константин.  Нов модел ва IT обучението / Константин Николов. // Капитал, XXV, N 18, 5-11май 2017, с. 72-73. 

  

Сист. No: 69910

- 531 -

Сп Г 62 а

Стефанова, Надежда Косева.  Концептуални възгледи относно мотивацията на персонала / Надежда Косева Стефанова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 615-630. 

  

Сист. No: 70256

- 532 -

Сп Ч 895

Боянова, Марияна.  Колко е важна препоръката? / Марияна Боянова. // Човешки ресурси, 2017, N 4, с. 16. 

  

Сист. No: 70506

- 533 -

Сп Т 871

Гюрова, Вяра.  За тиймбилдинга и превръщането на една работна група в екип / Вяра Гюрова. // Труд и право, XXVI, 2017, N 4, с. 44-52. 

  

Сист. No: 70079

- 534 -

Сп Т 871

Иванова, Мария.  Въвеждане на компетентностен модел в управлението на човешките ресурси : Практически насоки / Мария Иванова. // Труд и право, XXVI, 2017, N 6, с. 55-64. 

  

Сист. No: 70503

- 535 -

Сп Ч 895

Как да се справим със стреса на работното място? . // Човешки ресурси, 2017, N 4, с. 26-27. 

  

Сист. No: 70514

- 536 -

Сп Ч 895

Колева, Мариета.  Управление на персонала или управление на човешките ресурси / Мариета Колева. // Човешки ресурси, 2017, N 4, с. 18-21. 

  

Сист. No: 70513

- 537 -

Сп Ч E 18

Kicheva, Tatyana.  Management of Employees from Different Generations - Challenge for Bulgarian Managers and HR Professionals / Tatyana Kicheva. // Economic Alternatives, 2017, N 1, с. 103-121. 

  

Сист. No: 70427

- 538 -

Сп Ч J 80

Shin, Duckjung et al.  Causality Between High-Performance Work Systems and Organizational Performance / Duckjung Shin, Alison M. Konrad. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 4, с. 973-997. 

  

Сист. No: 70456

Транспорт

- 539 -

Сп Ю 371

ЕК облекчи правилата за държавна помощ иза пристанища и летища . // Ютилитис, XV, 2017, N 5, с. 46-47. 

  

Сист. No: 70271

- 540 -

Сп И 36 Вн

Мирянов, Радан.  Оптимизиране управлението на превози в морския транспорт / Радан Мирянов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 60, 2016, N 1, с. 62-79. 

  

Сист. No: 70083

- 541 -

Сп А 582

Николова, Христина.  Финансови инструменти и бизнес модели за внедряване на интелигентни транспортни системи / Христина Николова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 2, с. 5-21. 

  

Сист. No: 70341

- 542 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Договорът за превоз - правна уредба, счетоводно отчитане и данъчно третиране / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 5, с. 18-24. 

  

Сист. No: 70196

Хранително-вкусова промишленост

- 543 -

Сп Г 62 а

Личев, Георги Тихомиров.  Анализ на пазара и профилът на потребителите на захарните и шоколадовите изделия в България / Георги Тихомиров Личев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 576-588. 

  

Сист. No: 70203

- 544 -

Сп Х 742 н

Бобанац, Бранислава.  Кипър търси конкурентоспособност с биохрани / Бранислава Бобанац. // Хранителна наука техника и технологии, 1, 2017, N 4, с. 35-38. 

  

Сист. No: 70423

- 545 -

Сп Х 742 н

Гогов, Йордан.  Промени в законодателството на ЕС относно официалния контрол на храните / Йордан Гогов. // Хранителна наука техника и технологии, 1, 2017, N 4, с. 9-12. 

  

Сист. No: 70420

- 546 -

Сп И 36 Вн

Иванов, Йордан.  Ценови аспекти на конкурентоспособността на "Крафт" пивото в България / Йордан Иванов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 60, 2016, N 1, с. 80-95. 

  

Сист. No: 70084

Строителство

- 547 -

45673

Бузырев, Вячеслав.  Возрождение индустриального домостроения, как важный фактор формирования рынка комфортного и доступного жилья в России / Вячеслав Бузырев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 15-21. 

  

Сист. No: 70366

Икономика и организация на строителството

- 548 -

44285

Димитракиев, Димитър и др.  Оценка на риска при инвестиции в строителството / Димитър Димитракиев, Филип Филипов. // Международна научна конференция УНИТЕХ'08 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2008 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2008, с. 132-139. 

  

Сист. No: 69899

Информационни технологии

- 549 -

44285

Георгиева, Николина и др.  Решаване на бизнес проблеми чрез офис пакети / Николина Георгиева, Иван Арменски. // Международна научна конференция УНИТЕХ'08 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2008 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2008, с. 353-358. 

  

Сист. No: 69926

- 550 -

46209

Ташкова, Мария.  Новите технологии и промените във финансовия сектор / Мария Ташкова. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 477-481. 

  

Сист. No: 69996

- 551 -

В К 263 d

Петкова, Кристина.  Е-дентифицирай се : Ускорената дигитализация в рамките на Европа и прякото и приложение във финансовия сектор налагат необходимостта от създаване на изцяло нови бизнес модели / Кристина Петкова. // Капитал Daily, VII, N 95, 26 юни 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 70489

- 552 -

В К 263 d

Славева, Даяна.  Лични данни - какво се променя за доставчиците на облачните услуги : Новите им задължения със сигурност ще променят търговските условия / Даяна Славева. // Капитал Daily, VII, N 91, 19 юни 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 70400

- 553 -

Сп C 58

Дигиталната инфраструктура - топ тенденции през 2017 . // CIO, XIII, 2017, N 6, с. 4-7. 

  

Сист. No: 70421

- 554 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Технологичната революция в търговията - какво предстои? / Надя Кръстева. // CIO, XIII, 2017, N 4, с. 28-32. 

  

Сист. No: 70304

- 555 -

Сп М 68 э

Миловидов, В.  Информационная асимметрия и "большие данные": грядет ли пересмотр парадигмы финансовмого рынка? / В. Миловидов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 3, с. 5-14. 

  

Сист. No: 70371

- 556 -

Сп C 58

Нанчев, Светослав.  Съвременната ИКТ инфраструктура е ключът към успеха за VIVACOM / Светослав Нанчев. // CIO, XIII, 2017, N 6, с. 8-10. 

  

Сист. No: 70422

- 557 -

Сп C 58

Осем начина за повишаване на производителността . // CIO, XIII, 2017, N 5, с. 66-68. 

  

Сист. No: 70295

- 558 -

Сп C 58

Пет мита за дигиталната трансформация . // CIO, XIII, 2017, N 5, с. 62-65. 

  

Сист. No: 70294

- 559 -

Сп C 58

Преходът към управлявани ИТ услуги - защо и как . // CIO, XIII, 2017, N 5, с. 48-50. 

  

Сист. No: 70286

- 560 -

Сп C 58

Решенията за видеоконференции - инструмент за ефективност . // CIO, XIII, 2017, N 6, с. 38-39. 

  

Сист. No: 70435

- 561 -

Сп C 58

Топ 7 тенденции в ERP системите през 2017-а и в бъдеще . // CIO, XIII, 2017, N 4, с. 48-52. 

  

Сист. No: 70305

- 562 -

Сп C 58

Червенкова, Рамона.  Написахте ли си домашното? / Рамона Червенкова. // CIO, XIII, 2017, N 4, с. 22-26. 

  

Сист. No: 70303

- 563 -

Сп C 58

Чрез облачните технологии към "Цифровото предприятие" . // CIO, XIII, 2017, N 5, с. 8-9. 

  

Сист. No: 70279

- 564 -

46190

Kouzmanov, Smilen et al.  Management Criteria for Evaluation of Business Software / Smilen Kouzmanov, Monika Tsaneva. // [Fifth] 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ACAICTSEE-2015 : Confrrence Proceedings November 13-14, 2015. - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2016, с. 696-699. 

  

Сист. No: 70210

- 565 -

46190

Lecheva, Ina.  Information Services in Absorption of Funds from the European and Structural Funds in Bulgaria / Ina Lecheva. // [Fifth] 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ACAICTSEE-2015 : Confrrence Proceedings November 13-14, 2015. - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2016, с. 687-690. 

  

Сист. No: 70200

- 566 -

Сп C 58

"Булстрад Живот Виена иншурънс груп" се фокусира върху иновации за повече удобство на клиентите . // CIO, XIII, 2017, N 6, с. 30-32. 

  

Сист. No: 70433

- 567 -

Сп C 58

[Девет] 9 технологични области, които изграждат фундамента на Индустрия 4.0 . // CIO, XIII, 2017, N 4, с. 59-61. 

  

Сист. No: 70308

- 568 -

Сп C 58

[Десет] 10 ИТ специалности, за които най-трудно се намират опитни служители . // CIO, XIII, 2017, N 6, с. 62-64. 

  

Сист. No: 70454

- 569 -

Сп C 58

[Пет]5 важни тенденцци в прехода към цифров бизнес . // CIO, XIII, 2017, N 5, с. 4-7. 

  

Сист. No: 70276

- 570 -

Сп C 58

[Седем] направления за развитието на CRM.  [Седем] 7 направления за развитието на CRM системите. // CIO, XIII, 2017, N 4, с. 62-63. 

  

Сист. No: 70319

- 571 -

Сп C 58

[Три] 3 ключови тенденции в бизнес анализите през 2017 година . // CIO, XIII, 2017, N 4, с. 54-58. 

  

Сист. No: 70306

- 572 -

Сп C 58

[Шест] въпроса към вашия доставчик на управлявани печатни услуги . // CIO, XIII, 2017, N 5, с. 56-57. 

  

Сист. No: 70289

- 573 -

Сп C 58

Smart City в глобален мащаб - постижения и очаквания . // CIO, XIII, 2017, N 6, с. 46-49. 

  

Сист. No: 70441

Информационни мрежи. Информационни системи

- 574 -

46209

Божинов, Божидар.  Информационната сигурност в търговските банки - предизвикателства, проблеми, решения / Божидар Божинов. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 410-417. 

  

Сист. No: 69969

- 575 -

44285

Кабаиванов, Светлозар.  Необходимост от теория на информационната логистика / Светлозар Кабаиванов. // Международна научна конференция УНИТЕХ'08 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2008 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2008, с. 230-232. 

  

Сист. No: 69914

- 576 -

В К 263 d

Александрова, Мая.  Представлява ли IP адресът лични данни / Мая Александрова. // Капитал Daily, VII, N 83, 05 юни 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 70251

- 577 -

Сп И 502

Александров, Александър.  Как да станем е-граждани на Естония и защо / Александър Александров. // Икономика, 2017, N 73, с. 86-87. 

  

Сист. No: 70432

- 578 -

Сп C 58

Готов ри е вашият ИТ отдел за Интернет на нещата . // CIO, XIII, 2017, N 4, с. 66-68. 

  

Сист. No: 70321

- 579 -

Сп C 58

Какво представляван алтернативните данни и как да ги използваме.  Какво представляват алтернативните данни и как да ги използваме. // CIO, XIII, 2017, N 5, с. 46-47. 

  

Сист. No: 70285

- 580 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  [Две хиляди и седемнадесета] 2017 - година на преход към постмодерна корпоративна информационна среда / Надя Кръстева. // CIO, XIII, 2017, N 4, с. 4-8. 

  

Сист. No: 70301

- 581 -

Сп C 58

Тъмните данни и рисковете за бизнеса . // CIO, XIII, 2017, N 6, с. 54-58. 

  

Сист. No: 70444

- 582 -

46190

Minchev, Zlatogor et al.  System Modelling & Experimental Assessment of IoT Cybethreats in Future Smart Homes / Zlatogor Minchev, Luben Boyanov. // [Fifth] 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ACAICTSEE-2015 : Confrrence Proceedings November 13-14, 2015. - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2016, с. 533-540. 

  

Сист. No: 70197

- 583 -

46190

Ohrimenco, Serghei et al.  Rental Relationships in Shadow Information Economics / Serghei Ohrimenco, Grigori Borta. // [Fifth] 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ACAICTSEE-2015 : Confrrence Proceedings November 13-14, 2015. - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2016, с. 28-33. 

  

Сист. No: 70214

- 584 -

Сп C 58

[Три] 3 направления в развитието на сторидж системите . // CIO, XIII, 2017, N 6, с. 40-42. 

  

Сист. No: 70437

- 585 -

Сп Ч E 18

Shibata, Yoshitaka et al.  A Resilient Network for Large Scale Disasters from Experience Based on the Great East Japan Earthquake / Yoshitaka Shibata, Noriki Uchida, Norio Shiratori. // Economic Alternatives, 2017, N 1, с. 149-159. 

  

Сист. No: 70430

Информационни центрове

- 586 -

Сп C 58

[Три] 3 грешки при ИТ аутсорсинга, които компаниите все още правят . // CIO, XIII, 2017, N 5, с. 52-55. 

  

Сист. No: 70288

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 587 -

46208

Йорданов, Георги Добромиров.  Price Action анализ на биткойн спрямо щатския долар / Георги Добромиров Йорданов. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 131-139. 

  

Сист. No: 69876

- 588 -

Сп И 36 Вн

Иванова, Божана.  Оценка на безплатни CRM-решения за дейността на малките е-магазини в България / Божана Иванова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 60, 2016, N 1, с. 110-123. 

  

Сист. No: 70085

- 589 -

Сп C 58

Как да ускорите цифровата трансформация на вашия бизнес . // CIO, XIII, 2017, N 5, с. 58-60. 

  

Сист. No: 70290

- 590 -

Сп И 36 Вн

Македонска, Ива.  Модел на уеб базирана система за извличане на знания от уеб ресурси / Ива Македонска. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 60, 2016, N 4, с. 523-535. 

  

Сист. No: 70118

- 591 -

Сп И 36 Вн

Сълова, Снежана.  Подход за автоматичен анализ на клиентски мнения за предлаганите стоки и услуги в електронните магазини / Снежана Сълова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 60, 2016, N 4, с. 477-490. 

  

Сист. No: 70115

Интернет

- 592 -

46208

Димитрова, Яница Стефанова.  Интернет на всички : (Internet of everything) / Яница Стефанова Димитрова. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 339-344. 

  

Сист. No: 69953

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Спорт

- 593 -

44456

Димитров, Димитър Стоилов и др.  Фактори, определящи спортната активност на студентите / Димитър Стоилов Димитров, Иво Атанасов Лалев. // Научна конференция на младите научни работници - 2011 : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011, с. 167-173. 

  

Сист. No: 70011

- 594 -

44285

Костов, Коста.  Законът за физическото възпитание и спорта и неговата реализация във висшите училища / Коста Костов. // Международна научна конференция УНИТЕХ'08 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2008 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2008, с. 254-256. 

  

Сист. No: 69925

- 595 -

44285

Костов, Коста и др.  Традициите в университетите - база за спортен календар на студентите / Коста Костов, Петър Киров. // Международна научна конференция УНИТЕХ'08 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2008 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2008, с. 634-636. 

  

Сист. No: 69932

- 596 -

44456

Лалев, Иво Атанасов и др.  Физическото възпитание и спортът в ценностната система на студентите / Иво Атанасов Лалев, Борислава Костадинова Петрова. // Научна конференция на младите научни работници - 2011 : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011, с. 162-166. 

  

Сист. No: 70010

Туризъм

- 597 -

46208

Георгиева, Милена.  Популяризиране на "Slum" туризма и ефектите, които той генерира / Милена Георгиева. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 278-285. 

  

Сист. No: 69933

- 598 -

45546

Годжаева, Эльмира и др.  Приоритетное развтие национальной экономики в сфере туризма Азербайджана / Эльмира Годжаева, Нигяр Азер Пиралиева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 357-360. 

  

Сист. No: 70222

- 599 -

46228

Илиева, Даниела Георгиева.  Маркетингово позициониране на България като туристическа дестинация на международния туристически пазар / Даниела Георгиева Илиева. // Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда : Сборник статии. - Русе : Примакс, 2016, с. 27-38. 

  

Сист. No: 70034

- 600 -

46208

Мехмедова, Емял Айдънова.  Организация на туристическия бизнес в интернет / Емял Айдънова Мехмедова. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 235-242. 

  

Сист. No: 69922

- 601 -

45546

Мирзоев, Анар Фаик оглы.  Туристский потенциал Азербайджана / Анар Фаик оглы Мирзоев. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 274-281. 

  

Сист. No: 70220

- 602 -

46208

Николова, Николета.  Виненият туризъм като форма на алтернативния туризъм / Николета Николова. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 286-295. 

  

Сист. No: 69935

- 603 -

46208

Петков, Ивайло Цветанов.  Модели за изследване на конкурентоспособността на туристическата дестинация / Ивайло Цветанов Петков. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 243-249. 

  

Сист. No: 69923

- 604 -

46208

Първанов, Антонио Румянов.  Съвременните онлайн информационно-резервационни системи - актуална тенденция в туристическия бизнес / Антонио Румянов Първанов. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 208-216. 

  

Сист. No: 69907

- 605 -

46208

Рамиев, Денис.  Търговски потенциал според динамиката на туристическите пътувания в България / Денис Рамиев. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 228-234. 

  

Сист. No: 69920

- 606 -

46208

Спасов, Милен.  Състояние и перспективи за развитие на туризма в България / Милен Спасов. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 268-277. 

  

Сист. No: 69930

- 607 -

46209

Станимиров, Стефан.  Международните туристически борси - организационно-финансови и икономически ефекти / Стефан Станимиров. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 488-492. 

  

Сист. No: 70015

- 608 -

46208

Христова, Анелия.  Зараждане и разнитие на круизните пътувания / Анелия Христова. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 203-207. 

  

Сист. No: 69905

- 609 -

Сп Г 62 а

Петков, Ивайло Цветанов.  Особености на конкурентоспоспособността на туристическа дестинация / Ивайло Цветанов Петков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 560-575. 

  

Сист. No: 70199

- 610 -

Сп С 546

Вараджакова, Десислава.  Приложение на теорията за ограниченията за управление на туристическите дестинации / Десислава Вараджакова. // Социално-икономически анализи, Кн. 1 (11), 2017, N 1, с. 52-57. 

  

Сист. No: 70466

- 611 -

Сп Х 742

Гелева, Мая.  Апетитни деликатеси от област Подлашие регистрирани като традиционни европейски специалитети / Мая Гелева. // ХИ&Т, XVIII, 2017, N 3, с. 20-21, 24. 

  

Сист. No: 70346

- 612 -

Сп Л 792

Йорданов, Йордан и др.  Съвременното значение на винарския туризъм като инструмент на търговската дейност на винарските изби в България / Йордан Йорданов, Светлана Танева. // Лозарство и винарство, LXV, 2017, N 2, с. 36-38. 

  

Сист. No: 70493

- 613 -

Сп Х 742

Полша формира не само винен, но и бирен туризъм . // ХИ&Т, XVIII, 2017, N 3, с. 6-7. 

  

Сист. No: 70338

- 614 -

Сп И 36 Вн

Спасова, Стелина.  Системи за сертифициране на хотелиерската суперструктура / Стелина Спасова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 2016, N 2, с. 173-190. 

  

Сист. No: 70095

- 615 -

Сп Е 205

Туризъм в Азербайджан . // Европа 2001, XXIV, 2017, N 2, с. 26-29. 

  

Сист. No: 70460

- 616 -

Сп Ч E 18

Boycheva, Christina.  Innovation and Competitiveness in the Context of the Bulgarian Tourism Industry / Christina Boycheva. // Economic Alternatives, 2017, N 1, с. 137-148. 

  

Сист. No: 70429

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 617 -

44796

Костова, Анна.  Синоними за концепцията "достойнство" в английския и българския език и култура. Когнитивно-лигвистичен анализ / Анна Костова. // Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Научна конференция]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 270-276. 

  

Сист. No: 70061

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 618 -

Сп Е 205

Азербайджан страната на огъня . // Европа 2001, XXIV, 2017, N 2, с. 8-9. 

  

Сист. No: 70450

История

- 619 -

Сп Е 205

История на Азербайджан . // Европа 2001, XXIV, 2017, N 2, с. 10-11. 

  

Сист. No: 70451

История на СА

- 620 -

В А 561

Академични преподаватели обучаваха учители от профилирани икономически училища . // Алма матер  (Свищов), N 2, март 2017, с. 2. 

  

Сист. No: 70243

- 621 -

В Д 92

Академията нахгради Николай Нейков за 20-годишната му туристическа дейност.  Академията награди Николай Нейков за 20-годишната му туристическа дейност. // Дунавско дело, N 24, 16-22 юни 2017, с. 4. 

  

Сист. No: 70396

- 622 -

В А 561

Българско присъствие в острова на Нике . // Алма матер  (Свищов), N 9, ноемв. 2009, с. 6. 

  

Сист. No: 70230

- 623 -

В Д 92

В Свищов се дипломира първият випуск на "Булстрад Академия" . // Дунавско дело, N 23, 9-15 юни 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 70322

- 624 -

В Д 92

Випускници от плевенска гимназия гостуваха в Стопанска академия . // Дунавско дело, N 20, 19-25 май 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 70070

- 625 -

В З 375

Връзката между висшето образование и бизнеса реализират в дългосрочен съвместен проект Стопанска академия и "Булстрад" . // Застраховател, XXIII, N 11, 14-28 юни 2017, с. 16. 

  

Сист. No: 70419

- 626 -

В А 561

Група от СТД "Академик" изкачи връх "Ботев" . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 5, март 2009, с. 6. 

  

Сист. No: 70228

- 627 -

В А 561

Делегация от Стопанска академия посети университети в Египет . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 2, март 2017, с. 2. 

  

Сист. No: 70134

- 628 -

В Д 92

Депутат от украинската Рада гостува в Академията с публична лекция за българите в Украйна . // Дунавско дело, N 26, 30 юни- 6 юли 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 70524

- 629 -

В А 561

Договор за партньорство сключи катедра ЗСД с БАЗБ . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 2, март 2017, с. 1. 

  

Сист. No: 70128

- 630 -

В З 375

Иванова, Гергана.  За 9-ти пореден път връчиха оскарите в застраховането и пенсионното осигуряване / Гергана Иванова. // Застраховател, XXIII, N 10, 31 май - 14 юни 2017, с. 8-9. 

  

Сист. No: 70255

- 631 -

В А 561

Катедра "Финанси и кредит" чества 65 години . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 3, май 2017, с. 3. 

  

Сист. No: 70164

- 632 -

В Д 92

Кръгла маса, посветена на съвременни планови практики в България, организираха Стопанска академия и НАПП . // Дунавско дело, N 21, 26 май - 1 юни 2017, с. 4. 

  

Сист. No: 70175

- 633 -

В А 561

Кръгла маса, посветена на съвременни планови практики, организираха СА и НАПП . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 3, май 2017, с. 2. 

  

Сист. No: 70163

- 634 -

В Д 92

Магистрите от випуск 2016 получиха своите дипломи на тържествени церемонии . // Дунавско дело, N 21, 26 май - 1 юни 2017, с. 1. 

  

Сист. No: 70174

- 635 -

В А 561

Национални дни на кариерата - X издание . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 2, март 2017, с. 1. 

  

Сист. No: 70127

- 636 -

В А 561

Национални ученически състезания проведе СА в Свищов, Добрич и Пловдив . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 2, март 2017, с. 4. 

  

Сист. No: 70137

- 637 -

В Д 92

Наши студенти завоюваха призови места в националния конкурс "Млад икономист" . // Дунавско дело, N 24, 16-22 юни 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 70397

- 638 -

В А 561

Нейков, Николай.  Изкачен бе Елбрус - върхът на Европа / Николай Нейков. // Алма матер  (Свищов), N 6, окт. 2004, с. 4. 

  

Сист. No: 70231

- 639 -

В А 561

Нейков, Николай.  Димящата планина / Николай Нейков. // Алма матер  (Свищов), N 7, окт. 2005, с. 4. 

  

Сист. No: 70233

- 640 -

В А 561

Нейков, Николай.  Сред красотата на Родопа / Николай Нейков. // Алма матер  (Свищов), N 1, септ. 2010, с. 4. 

  

Сист. No: 70239

- 641 -

В А 561

Покоряване на върхове посвети СТД "Академик" на 80-годишнината на Стопанска академия . // Алма матер  (Свищов), N 8, ноем. 2016, с. 4. 

  

Сист. No: 70238

- 642 -

В А 561

Поредно лято за студентското туристическо дружество . // Алма матер  (Свищов), N 8, септ. 2009, с. 4. 

  

Сист. No: 70229

- 643 -

В А 561

Посланикът на Азербайджан гостува в СА . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 3, май 2017, с. 1. 

  

Сист. No: 70141

- 644 -

В А 561

Празник, озарен от сиянието на буквите и българщината  : [Поздравление на Ректора по повод 24 май]. // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 3, май 2017, с. 1. 

  

Сист. No: 70139

- 645 -

В Д 92

Преподаватели и докторанти от катедра "Аграрна икономика" гостуваха на изложение на биопроизводители . // Дунавско дело, N 24, 16-22 юни 2017, с. 3. 

  

Сист. No: 70395

- 646 -

В Д 92

Проект за развитие капацитета на млади учени ще реализира Стопанска академия . // Дунавско дело, N 21, 26 май - 1 юни 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 70176

- 647 -

В А 561

Работна визита в Украйна проведе наша делегация . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 3, май 2017, с. 1; 3. 

  

Сист. No: 70160

- 648 -

В Д 92

Ректорът на Академията подписа договор за сътрудничество с ЕЦМР . // Дунавско дело, N 18, 5-11 май 2017, с. 1. 

  

Сист. No: 69952

- 649 -

В А 561

Свищовски студенти с призово класиране в национално състезание за финансови аналитици . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 2, март 2017, с. 3. 

  

Сист. No: 70249

- 650 -

В А 561

Стопанска академия ще си сътрудничи с Европейски център за мир и развитие . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 2, март 2017, с. 1. 

  

Сист. No: 70130

- 651 -

В А 561

Студенти се конкурираха с есе на тема "Аз, България и ЕС - 10 години по-късно" . // Алма матер  (Свищов), N 2, март 2017, с. 2. 

  

Сист. No: 70244

- 652 -

В А 561

Студентското туристическо дружество "Академик" на 75 години . // Алма матер  (Свищов), N 3, май 2012, с. 3. 

  

Сист. No: 70235

- 653 -

В А 561

"Кандидатстудентска борса" и "Образование без граници" представихе Стопанска академия . // Алма матер  (Свищов), N 2, март 2017, с. 2. 

  

Сист. No: 70242

- 654 -

В Д 92

80 години чества Студентско туристическо дружество "Академик" . // Дунавско дело, N 22, 2-8 юни 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 70257

- 655 -

В А 561

[Осемдесет] 80 години СТД "Академик" . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 3, май 2017, с. 4. 

  

Сист. No: 70165

История на България

- 656 -

45546

Костов, Евгени.  Вторият държавен съд (1910-1914 г.) и обвиненията срещу министър Никола Генадиев за отдаване под наем на Тутраканското езеро / Евгени Костов. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 253-159. 

  

Сист. No: 70202


 Индекс по АВТОРИ

Абанкина, Т. 183 
Адамова, Аглика 301 
Айрапетян, Мамикон 468 
Аксаков, Анатолий 164 
Аламанов, Любомир 480 
Александров, Александр 302 
Александров, Александър 230 303 577 
Александров, Андрей 327 328 329 
Александрова, Александрина 285 
Александрова, Александрина Борисова 115 
Александрова, Мая 576 
Алексиева, Наталия 109 
Алексиева, Наталия Пламенова 116 
Анастасова-Чопева, Минка 404 
Аначкова, Сребрина 257 
Ангелов, Петко 55 56 
Антонова, Антоанета 362 
Аркадиев, Димитър 18 
Арменски, Иван 549 
Атанасов, Християн 201 
Атанасова, Александра 517 
Атанасова, Бистра 405 
Атанасова, Веселина 54 
Атанасова, Никол 394 
Атанасова, Рая 149 
Атанасова, Росица 155 
Атанасова, Светла Николаева 227 
Атанасова, Стефани 157 
Ахмед, Гюлбеаз 156 
Бабаджанов, Божидар Георгиев 214 
Бандилов, Павел 175 
Банкова, Йовка 457 473 
Беев, Ивайло 184 
Бейкър, Лари 518 
Бекуш, Пиер 7 
Белев, Константин 304 
Белчев, Стефан Александров 336 
Бенева, Милена Димитрова 342 
Бенишева, Бисерка 272 
Близнаков, Милчо 460 
Бобанац, Бранислава 231 544 
Бобылев, С. 185 
Богданов, Богдан 21 
Божилов, Добри 200 
Божилов, Ники 232 258 259 260 
Божинов, Божидар 377 574 
Божкова, Валентина 406 
Бойчинова, Мария 461 
Бонев, Живко 497 498 499 500 
Бонева, Антоанета Христова 228 
Бонева, Мирослава 425 
Борисова, Багрелия 363 
Борисова, Милена Христова 222 
Боюклиев, Огнян 421 
Боянова, Марияна 523 532 
Боянова, Светлана 403 
Брезоева, Бойка 501 
Бузырев, Вячеслав 547 
Бъчварова, Маргарита 290 
Ванкова, Марияна 331 
Ванчев, Михаил 420 
Вараджакова, Десислава 610 
Василев, Венцислав 357 
Василев, Константин Велчев 120 
Василев, Пресиян Илианов 92 
Василев, Стойне 233 524 
Василев, Тенчо 311 
Василева, Валентина 121 
Василева, Ивелина 67 68 
Василева, Стелиана Мирославова 242 
Веков, Т. 387 
Велев, Милен 204 
Видинова, Елена 407 
Волкова, Ольга 88 
Вулова, Боряна 408 
Вуцова, Албена 286 
Вълканов, Николай 216 
Вълчев, Бойко 273 
Вълчев, Кристиян Пламенов 526 
Гайдамака, Елена Николаевна 49 
Галимов, Д. 197 
Гатева, Цветозария Димитрова 23 
Гафуров, Тунай 223 
Гелева, Мая 611 
Георгиев, Александър 305 
Георгиев, Георги 348 
Георгиев, Драган 515 
Георгиев, Милен Маргаритов 98 
Георгиева, Галя Павлова 215 
Георгиева, Даниела 456 
Георгиева, Даниела Николова 467 
Георгиева, Кристина Стоянова 93 
Георгиева, Милена 597 
Георгиева, Наталия 409 
Георгиева, Николина 549 
Георгиева, Цветелина 306 
Герасимова, Ани Станчева 255 
Гечкова, Теодора 340 
Гидаков, Венелин 94 
Гиляревски, Руджеро 8 
Гнидченко, А. 197 
Гогов, Йордан 545 
Годжаева, Эльмира 598 
Горанова, Калина 476 477 
Горюнов, Е. 173 
Госанов, Исмаил 47 
Гоффе, Н. 254 
Гребеничарски, Стилиян 216 
Григорьева, Т. И. 76 
Грошев, Игорь 443 
Гутева, Петя Гутева 491 
Гущеров, Никола Мишев 393 
Гълъбов, М. 502 503 
Гълъбов, Марин 475 
Гюрова, Вяра 533 
Давидов, Мариан Ангелов 77 
Дакова, Веселина Добромирова 485 
Данева, Иванка 426 
Даракчиева, Даниела 122 
Денизов, Боян 284 
Денисенко, М. 32 
Джавахишвили, И. 51 
Джамбазов, С. 387 
Джапаров, Пламен 89 
Джилизов, Велко 287 
Димитракиев, Димитър 548 
Димитров, Георги 62 63 
Димитров, Димитър Стоилов 593 
Димитров, Любомир Любомиров 99 
Димитров, Павел Валериев 352 
Димитров, Пенко 110 
Димитров, Ради Стефчов 492 
Димитрова, Дарина 378 
Димитрова, Елка 70 
Димитрова, Иваничка 379 
Димитрова, Иванка Борисова 423 
Димитрова, Ина 37 
Димитрова, Любомира Георгиева 120 
Димитрова, Ренета 149 
Димитрова, Руслана 361 
Димитрова, Теодора 157 
Димитрова, Теофана 237 
Димитрова, Яница Стефанова 592 
Димова, Добрина 71 
Димова, Корнелия Августинова 111 
Димчев, Александър 9 
Динев, Виктор М. 186 
Динков, Динко 274 
Догас, Крис 519 
Досев, Христо 504 505 
Драгомиров, Иван 238 
Драмалиева, Валентина 291 
Дренска, Мария 326 
Дюбо, Елена Николаевна 427 
Евлогиева, Боряна 123 
Егорова, Наталья 469 
Екимов, Александър Александров 243 
Еленков, Борис 395 
Елков, Димитър 165 
Ерзнкян, Баграт 469 
Ермолина, Илияна 292 
Ермошин, Александр 470 
Ершов, М. 471 
Жекова, Станка 71 
Желязкова, Боряна 239 
Жечев, Владимир 245 
Живков, Никола 75 
Живкова, Мариета 75 
Живондов, Аргир 406 
Жотева, Мая 124 
Захариев, Андрей 170 
Захариев, Мартин 307 
Захариева, Галина 176 
Здравкова, Боряна 359 
Златанова, Соня 19 
Златарева, А. 390 
Златева, Деница 275 
Златева, Людмила 396 397 
Иванов, Иван Василев 268 
Иванов, Иван Грозданов 343 
Иванов, Йордан 546 
Иванов, Петко 411 412 413 414 
Иванов, Росен 125 
Иванов, Стефан 332 
Иванова, Божана 588 
Иванова, Гергана 349 350 354 630 
Иванова, Деница Димитрова 437 
Иванова, Ирма Георгиева 486 
Иванова, Мария 534 
Иванова, Светла 22 
Иванова, Снежина 527 
Иванова, Снежина Захариева 438 
Изотов, Д. 234 
Икова, Йорданка 74 
Илиев, Й. 1 2 369 370 371 372 373 374 375 
Илиев, Калин Георгиев 60 
Илиев, Никола Илийчев 100 
Илиев, Петър 84 
Илиев, Петьо 162 
Илиев, Пламен 507 
Илиев, Христо 235 
Илиева, Валентина 85 
Илиева, Даниела Георгиева 599 
Илиева, Соня 364 
Илиева, Таня 246 525 
Илийкова, Йорданка Миткова 493 
Илин, Константин 326 
Исмаилов, Танер 264 
Йовкова, Мария 405 
Йоновска, Йоанна 487 
Йорданов, Георги Добромиров 587 
Йорданов, Й.П. 392 
Йорданов, Йордан 612 
Йорданов, Йордан Стефанов 345 
Йорданов, Светослав 308 
Йорданова, Даниела Н. 69 
Йорданова, Петя 428 
Йорданова, Румяна 122 
Йотов, Йото В. 189 
Йотов, Стилиян 11 
Йоцов, Виктор 188 
Кабаиванов, Светлозар 575 
Кабаиванов, Светозар 429 
Кабакчиева, Дора 365 
Кавешников, Н. 288 
Казак, Четин 390 
Казанджиева, Ирина 166 
Калинин, А. 198 
Калинин, Иля 43 
Карпов, А. 380 
Касърова, Виолета 48 
Кацарски, Иван 293 
Килиджийска, Нели Иванова 218 
Кирилов, Росен 462 
Кирилова, Виолина Тодорова 430 
Кирилова, Деница 94 
Кирилова, Катя 5 
Кирилова, Милена 126 
Киров, Петър 595 
Кирова, Силвия 382 
Киряков, Огнян 444 
Киселева, Наталья Ильинична 33 
Киселова, Наталия 294 
Ковачева, Антония 446 
Колев, Николай Михайлов 101 
Колев, Свилен 150 
Колев, Станислав 145 
Колева, Бранимира 520 
Колева, Мариета 536 
Колева, Силвия 15 
Кондарев, Ивайло 127 128 
Кондратьева, Татьана Викторовна 177 
Корелов, Кристиян Цветанов 474 
Косев, Валентин 409 
Костадинова, Илияна Красимирова 224 
Костадинова, Светла 417 
Костов, Атанас 3 4 
Костов, Евгени 656 
Костов, Коста 594 595 
Костова, Анна 617 
Костова, Галина 330 
Костова, Гергана Костадинова 337 
Краснослободцев, Алексей 443 
Крумов, Цветан 309 
Крънчева, Кристина 481 482 
Кръстева, Габриела Янкова 102 
Кръстева, Надя 554 580 
Кудрин, А. 173 
Куманова, Александра 8 
Куршумов, Влади 431 
Кънева, Аглика 151 
Къновски, Радослав Петков 103 
Кючуков, Любомир 276 
Лазарова, Мария 300 
Лазова, Изабела 277 
Лалев, Иво Атанасов 593 596 
Ларх, Марио 189 
Лебедь, Виктор Николаевич 49 
Лекова, Мария 310 
Лексютина, Я. 278 
Лемке, Томас 53 
Ливайн, Д. К. 59 
Линкова, Маруся 402 
Личев, Георги Тихомиров 543 
Логинова, Яна 88 
Лозанова, В. 2 
Лоренцини, Даниеле 12 
Лучков, Кирил Иванов 486 
Львова, Ирина 88 
Любенова, Беатрис 152 
Любенова, Невена 247 
Любенова, Поли Цветанова 213 
Люцканов, Росен 12 39 
Мавров, Емил 405 
Мавров, Момчил 311 
Маданска, Нели 312 
Маджурова, Блага 31 
Македонска, Ива 590 
Макрон, Еманюел 42 
Максимова, Валентина 516 
Манев, Мирослав 178 
Манолов, Бисер 129 
Маринков, Радослав 313 
Маринов, Мартин Емилов 346 
Маринов, Никола 44 
Маринов, Стефан 14 
Маринова, Гергана 248 
Маринова, Маргарита 50 202 
Маркина, Елена В. 95 
Марков, Вихрен Иванов 295 
Марков, Галин Иванов 432 
Марков, Методи 314 
Маркова, Анелия 315 323 
Маркова, Диляна 488 
Маркова, Петя 433 
Маршава, Кетеван 51 
Матеева, Богиня 261 
Мермерска, Людмила 146 
Металова, Дияна 196 207 
Мехмедова, Емял Айдънова 600 
Миланова, Аделина 478 
Миланова, Валентина 477 
Миланова, Петя Симеонова 52 
Милева, Надежда 521 
Милинов, Валентин 78 
Миловидов, В. 555 
Милтенова, Ваня 108 
Минасян, Гарабед 190 
Минева-Димитрова, Елеонора 360 
Минкова, Ганета 130 316 
Мирзоев, Анар Фаик оглы 601 
Мирошник, Виктория В. 489 
Мирянов, Радан 540 
Митев, Владимир 263 
Митева, Десислава Димитрова 269 
Михайлов, Генадий 171 
Михайлова, Маргарита Евгениева 219 
Михайлова, Мариета Цекова 494 
Михова, Геновева 28 
Младенов, Владимир 106 
Младенова, Мария 10 
Младенова, Мария Младенова 87 
Монусова, Г. 254 
Мусаева, Наиля 61 
Найденов, Борислав 317 
Найденов, Георги 34 
Найденова, Павлинка 478 
Нанчев, Светослав 556 
Начев, Йордан 279 
Недев, Йордан Борисов 434 
Неделчев, Мирослав 153 
Нейков, Николай 638 639 640 
Нигохосян, Даниел 286 
Никова, Светла 249 
Николаев, Даниел 154 
Николаев, Даниел Емилов 104 
Николаева, Нора Иванова 389 
Николов, Иван 7 
Николов, Константин 530 
Николов, Николай 318 
Николов, Явор 210 
Николова, Галина 324 325 
Николова, Доринела В. 423 
Николова, Евелина 409 
Николова, Марина 402 
Николова, Николета 602 
Николова, Станимира Георгиева 203 
Николова, Христина 541 
Николова-Кадиева, Соня 399 
Окороков, Василий 445 
Окороков, Роман 445 
Опарин, Сергей 211 
Осъмаков, В. 198 
Павлова, Марияна 333 
Палешников, Георги 280 
Панайотов, Валентин Андреев 439 
Панайотова, Галя 417 
Панайотова, Илиана 281 
Пандъкова, Ваня 236 
Панева, Лиляна 132 133 
Пантелеев, Пламен Йорданов 209 
Патън, Пол 37 
Паша, Яшар 25 
Пенков, Орлин Радославов 270 
Пенчев, Георги 319 
Пенчева, Миглена Цанева 435 
Пестова, А. 148 
Петев, Бойко 112 141 
Петев, Бойко Митков 117 
Петков, Ивайло Цветанов 603 609 
Петков, Калоян Ангелов 105 
Петков, Михаил Билев 419 
Петкова, Аспасия 347 
Петкова, Йорданка 446 
Петкова, Кристина 551 
Петров, Милко 6 
Петров, Н. 289 
Петров, Петър Красимиров 479 
Петров, Ярослав 79 
Петров, Ярослав Петров 118 
Петрова, Борислава Костадинова 596 
Петрова, Вера Тодорова 119 
Петрова, Катя 16 
Петрова, Людмила 424 
Петрова, Моника 134 135 
Петрова-Бергер, Невяна 366 
Петрова-Димитрова, Нели 17 
Пешева, Маргарита 6 
Пиралиева, Нигяр Азер 598 
Полбин, А. 174 
Попов, Юлиан 191 
Попова, Валентина 314 
Попова, Евгения 136 137 
Проданов, Васил 296 
Прока, Ксения 282 
Първанов, Антонио Румянов 604 
Рабинау, Пол 38 
Радев, Орлин 297 
Радева, Ирина 57 
Радлова, Невена 358 
Райкова, Елена Колева 440 
Ракифов, Мехмед Недим 96 
Раковска, Мирослава 262 
Рамиев, Денис 605 
Рангелов, Евгени 138 508 509 510 542 
Решеткова, Атанаска Стоянова 244 
Риччери, Марко 472 
Роуз, Николас 38 
Рудаков, В. 381 
Русенов, Георги Благоев 441 
Русинов, Русин 20 
Русчева, Дарина 421 
Садыгова, У. Ф. 80 
Саздов, Димитър 267 
Салчев, П 387 
Самуэльсон, Л. 58 
Сачева, Деница 484 
Свраков, Антон 522 
Селезнева, Лариса Михайловна 35 
Семкова, Боряна 72 
Сербезова, Стойна 64 
Силласте, Галина Георгиевна 81 
Симеонов, Енчо 306 
Славева, Даяна 552 
Славова, Ирена 457 
Слободяник, Юлия 516 
Соколов, Андрей 217 
Соколова, Ирина 300 
Сотирова, Даниела 298 
Спасов, Милен 606 
Спасова, Стелина 614 
Ставру, Стоян 320 
Станимиров, Стефан 155 607 
Станкулов, Цветан 139 511 
Станчев, Ивайло 208 
Станчева, Румяна 65 
Статева, Галя 21 
Статева, Галя Живкова 24 
Статева, Йорданка 382 
Стефанов, Никифор 339 
Стефанов, Стефан 66 
Стефанова, Надежда Косева 531 
Стоев, Стойчо 463 
Стоева, Василена Георгиева 353 
Стоицова-Стойкова, Ани 193 
Стоянов, Марий 490 
Стоянов, Марий Весков 495 
Стоянов, Николай 163 
Стоянов, Петър 147 
Стоянова, Ваня 367 
Стоянова, Доника Георгиева 528 
Стънгачева, Нели 113 
Сулима, Виктор 211 
Събев, Иван Николаев 496 
Сълова, Снежана 591 
Съръстов, Златин 156 
Сяров, Любен 48 
Тамбовцев, В. 458 
Танасова, А. 471 
Танева, Светлана 612 
Татузов, В. 471 
Ташкова, Мария 550 
Телкиянова, Йорданка 220 
Терзиев, Любомир Росенов 338 
Тодоров, Живко 82 
Тодоров, Живко Божидаров 83 
Тодоров, Мирослав 334 
Тодоров, Теодор 97 
Тодоров, Тодор 172 180 
Тодоров, Тодор Асенов 229 
Тодорова, Милена Тодорова 422 
Тодорова, Станиела 400 
Тодорова, Таня 335 
Тодорова, Теодора 401 
Тодоровска, Надежда Димитрова 344 
Томов, Николай Томов 225 
Томова, Виржиния 43 
Тончева, Милена 240 436 
Топалов, Христо Леополдов 454 
Тотев, Христо 368 
Тошев, Николай 157 
Трифонова, Даниела Тинкова 271 
Трифонова, Мирена 226 
Трифонова, Силвия 158 
Трунин, П. 173 
Тууз, Адам 44 
Узунова, Красимира 142 
Фальцман, В. 199 
Фери, Люк 36 
Филипов, Велин 513 
Филипов, Евгени 182 
Филипов, Филип 179 192 548 
Фьюденберг, Д. 59 
Хаджийски, Димитър 74 
Халаджов, Венцислав Георгиев 265 
Халпърин, Дейвид М. 39 
Хорозов, Георги 321 
Христов, Владимир 514 
Христов, Тодор 53 
Христова, Анелия 608 
Христова, Мариана 299 
Христова, Синтия 447 
Христова, Хрисина Иванова 159 
Христова-Балканска, Искра 160 
Христосков, Йордан 29 
Хырбу, Эдуард 217 
Цаков, Цветан Александров 241 
Цаневска, Венелина 167 
Цапенко, И. 30 
Цветков, Стоян 45 
Цветкова, Лорета 140 143 
Ценков, Владимир 193 
Ценов, Димитър 114 
Цокова, Полина 322 
Цолов, Чавдар 86 
Чеботарев, Егор Вячеславович 181 
Червенкова, Рамона 562 
Чернина, Е. 32 
Чириков, И. 381 
Чуков, Владимир 341 
Шаркова, Мария 311 
Шеф, А. 392 
Шишманов, Красимир 161 
Шопов, Георги 29 
Шопова, Маргарита 26 
Юрченко, М. 46 
Яковлева, Наталья 383 
Янкова, Диана Стоянова 529 
Янкова, Цветана 144 
Abdi, Majid 449 
Adebiyi, Sulaimon Olanrewaju 388 
Alley, Ibrahim 27 
Amole, Bilqis Bolanle 388 
Anass, Melloul 205 
Aulakh, Preet S. 449 
Barr, Pamela S. 452 
Bondarenko, Tatiana 168 
Borta, Grigori 583 
Boyanov, Luben 582 
Boycheva, Christina 616 
Boyer, M. Martin 355 
Brockett, Patrick L. 464 
Buckley, Finian 13 
Chen, Leon 356 
Dimitrova, Kalina 266 
Eddine, Chaik Saif 205 
Egbetunde, Tajudeen 206 
Gonchar, Viktoriya 256 
Harizanova, Hristina 195 
Hitt, Michael A. 212 
Hristova , Ivelina 194 
Ingram, Amy 453 
Jaiprakash, Puneet 356 
Kalinin, Oleksandr 256 
Kazandjieva-Yordanova, Irina Petkova 90 
Khadzhynova, Olena 107 
Kicheva, Tatyana 537 
Kim, Tohyun 451 
Kiss, Andreea N. 452 
Konrad, Alison M. 538 
Korchevska, Liliya 283 
Kouzmanov, Smilen 564 
Lecheva, Ina 565 
Liang, Hao 459 
Loizos, Konstantinos I. 169 
Lymar, Valeriia 221 
MacMinn, Richard 464 
Minchev, Zlatogor 582 
Mints, Oleksij 107 
Mladenova, Zoya Kostova 385 
Nakajima, Makoto 91 
Nenovsky, Nikolay 266 
Ohrimenco, Serghei 583 
Oyatoye, Emmanuel Olateju 388 
Pavanelli, Giovanni 266 
Petranov, Stefan 194 
Qasimov, Asif 40 
Rahmanov, Ramiz 40 
Reda, Oujgha 205 
Renneboog, Luc 459 
Rhee, Mooweon 451 
Ridge, Jason W. 453 
Shibata, Yoshitaka 585 
Shin, Duckjung 538 
Shiratori, Norio 585 
Sorescu, Alina 253 
Stentoft, Lars 355 
Stoyanova, Zornitsa 195 
Tahirova, Gulzar 40 
Telyukova, Irina A. 91 
Tihanyi, Laszlo 212 
Tsaneva, Monika 564 
Uchida, Noriki 585 
Van der Werff, Lisa 13 
Warren, Nooshin L. 253 
Xu, Kehan 212 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авторитетът е най-верният съюзник в бизнеса 442 
Административното правосъдие във Франция 301 
Административо-наказателна отговорност на ръководителите на предприятия и счетоводителите 315 
Администрацията срещу споделената икономика (Рунд 2) 192 
АЕЦ "Козлодуй" и сигурността на полицията 339 
Аз мога! 525 
Азербайджан страната на огъня 618 
Академични преподаватели обучаваха учители от профилирани икономически училища 620 
Академията награди Николай Нейков за 20-годишната му туристическа дейност 621 
Актуални промени в параметрите на общинските бюджети 334 
Актуални промени в производството по несъстоятелност в светлината на Тълкувателно дело № 1 от 2017 г. 313 
Актуално за данъчната регулация на счетоводните разходи за лихви и на приходите от лихви 511 
Алтернативни инвестиции в зелена енергия 268 
Алтернативни пътища за формиране на правното съзнание на българина 292 
Анализ и приложимост на методите за оценка на материалните запаси 486 
Анализ на външнотърговските връзки на бившите социалистически държави и настоящи членки на ЕС 271 
Анализ на дефицита и дълга на Кралство Дания за периода 2000-2013 г. 77 
Анализ на дефицита на дълга на Гърция за периода 2000-2013 г. 83 
Анализ на пазара и профилът на потребителите на захарните и шоколадовите изделия в България 543 
Анализ на програмния подход на бюджетиране в България 108 
Анализ на риска в индустриалните предприятия в България 460 
Анализ на структурата и дейностите по оценки на здравните технологии в България - едногодишен опит от въвеждането 387 
Анализ на тенденциите при потребителските кредити отпускани от търговските банки за периода 2010 г. - 2015 г. 94 
Анализ на финансовото състояние на небанковите инвестиционните посредници в България 87 
Апетитни деликатеси от област Подлашие регистрирани като традиционни европейски специалитети 611 
Аспекти на приложение на политическата икономия в изследователската дейност на Българското икономическа дружество (895-1912 г.) 202 
Балканите: нова динамика отвъд "европейските перспективи" 274 
Банкови клонови мрежи и бедност: регионални измерения 155 
Бедността е социален проблем, който не се рашава единствено чрез пазара на електрическа енергия 399 
Бежанската криза и българската реакция - имиграционни аспекти на сигурността 273 
Безконтактните плащания - възможности и недостатъци 161 
Бенефициентите - ключов компонент в процеса на европейското финансиране в Р България 215 
Библиотеките и мигрантската вълна. Не страдаме ли от предубеждения? 9 
Бизнес етикет по телефона 481 
Бизнес кореспонденция 482 
Бизнесът се заиграва с нелоялната конкуренция 208 
Биовластта днес 38 
Биополитики на дискурса за превенцията на ХИВ 39 
Биостимулаторите в растениевъдството 417 
Биткойн, накъде си полетял 172 
Брекзит тласка Великобритания към пъртньорства в Близкия изток 263 
Бъдещето на дигиталният маркетинг - Лайв стрийминг 241 
Бъдещето на изследванията ... и изследванията на бъдещето: възможни приложения на големите данни (big data) при производството на статистическа информация 21 
Бъдещето на световните религии 14 
Българските народни танци и тяхното приложение в заниманията на студенти 15 
Българско присъствие в острова на Нике 622 
Българското право и обществените потребности 299 
Българското председателство на Съвета на ЕС - предизвикателството на възможностите 275 
В Свищов се дипломира първият випуск на "Булстрад Академия" 623 
Важно е да влагаш страст в това, което правиш 524 
Валутна структура на депозитите на домакинствата в банките (2005-2015 г.) - тенденции на изменение 103 
Валутният пазар - глобални и национални тенденции (2007-2016 г.) 170 
Ваучери за подаръци: данъчни аспекти и счетоводно отразяване 122 
Вече и в България! 10 
Взаимовръзка между основни стойности и измерители на ефективността 48 
Взаимодействие между обществените нагласи и борсовата динамика на страните от Югоизточна Европа 193 
Видове аналитични процедури прилагани по време на независимия финансов одит 520 
Видове и класификация на разходите в производственото предприятие 498 
Видове корпоративни социални инициативи на българските фирми 473 
Виненият туризъм като форма на алтернативния туризъм 602 
Випускници от плевенска гимназия гостуваха в Стопанска академия 624 
Влизаме във висшата лига на паричните печатари 84 
Влияние на образованието върху продължителността на безработицата в условия на дисбалансиран трудов пазар 71 
Влияние на ситуацията върху поведението на човешкия фактор 438 
Влиянието на аутсорсинга върху икономиката на САЩ 200 
Возрождение индустриального домостроения, как важный фактор формирования рынка комфортного и доступного жилья в России 547 
Връзката между висшето образование и бизнеса реализират в дългосрочен съвместен проект Стопанска академия и "Булстрад" 625 
Вторият държавен съд (1910-1914 г.) и обвиненията срещу министър Никола Генадиев за отдаване под наем на Тутраканското езеро 656 
Въвеждане на компетентностен модел в управлението на човешките ресурси 534 
Възможности за надграждане на здравно-осигурителните услуги чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални грижи в домашна среда 344 
Възможности за оптимизиране счетоводното отчитане на хотелиерската дейност в контекста на облагането й с данък добавена стойност 493 
Възможности за оценка и подобряване на ефективността на вътрешния одит в публичния сектор 336 
Възможности за подобряване адаптацията на персонала към внедрената оа организацията система за управление на качеството 528 
Възможности за приложение на софтуерни решения при управление на риска на публични проекти 462 
Възникване и развитие на управленската наука 433 
Възстановяване и прихващане на недължимо платени суми по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 130 
Годишно съвещание на работна група "Паритети на покупателната способност" в изпълнение на програмата за европейски сравнения на равнища на цени и брутен вътрешен продукт на човек от населението 20 
Голямата конопена революция 477 
Готов ри е вашият ИТ отдел за Интернет на нещата 578 
Готовност на социалните педагози за ефективна интеркултурна комуникация в професионалната практика (резултати от емпирично изследване) 359 
Група от СТД "Академик" изкачи връх "Ботев" 626 
Данъчна практика в Европейския съюз при облагане с преки подоходни данъци - аналитични аспекти 115 
Данъчна регулация на начислените счетоводни разходи за неизползвани платени отпуски и разходите, представляващи доходи на физически лица 139 
Данъчните несъответствия - причини за възникване и начини за преодоляване 114 
Данъчно облагане в страните членки на ЕС - анализ и оценка 109 
Данъчното облагане в страните-членки на ЕС - специфични характеристики, динамика и тенденции 116 
Делегация от Стопанска академия посети университети в Египет 627 
Депутат от украинската Рада гостува в Академията с публична лекция за българите в Украйна 628 
Детерминанти и призводни, дефиниращи лихвените характеристики на кредитния портфейл в Европейския съюз (2010-2015) 104 
Детерминанти при формирането на професионални компетенции у студентите, подготвящи се за учители по икономика 362 
Децентрализация и местно самоуправление 332 
Дигиталната инфраструктура - топ тенденции през 2017 553 
Димящата планина 639 
Динамика на кредитите и еволюция в анализа на кредитния рискс в българската банкова система за периода 2011-2015 г. 167 
Динамика на общите публични приходи - оптимизационни аспекти 335 
Директните плащания и пазарът на земеделска земя в България 216 
Добра новина ли е данъчната реформа на Тръмп 129 
Доброволно напускане на съдружник в дружество с ограничена отговорност 325 
Договор за изработка и договор за услуга - прилики и разлики 304 
Договор за партньорство сключи катедра ЗСД с БАЗБ 629 
Договорът за превоз - правна уредба, счетоводно отчитане и данъчно третиране 542 
Документална проверка като способ на данъчния контрол 92 
Докъде стигна канверсията на лозята в България 410 
Дългият път към свободния пазар на електроенергия в България 401 
Е ли цифровата революция антропологичен обрат? 7 
Е-дентифицирай се 551 
Еволюционен аспект на конкурентните предимства на фирмата 474 
Еволюционен аспект на регионалната икономическа интеграция в обхвата на Европа и Северна Америка 269 
Еволюция на доктрината Too Big To Fail 166 
Европейско финансиране за доброволчески дейности 70 
ЕК настоява за по-стриктен контрол върху банковия и небанков финансов сектор 350 
ЕК облекчи правилата за държавна помощ иза пристанища и летища 539 
Етика и съдебна власт. Различин поглед върху стратегията за продължаване на съдебната реформа в условията на пълноправно членство в ЕС 294 
За 9-ти пореден път връчиха оскарите в застраховането и пенсионното осигуряване 630 
За корпоративна култура и успешно управление 436 
За необходимостта от управление на взаимотношенията с клиентите в корпоративното банкиране 159 
За някои аспекти на Закона за счетоводството относно публичността на финансовите отчети 513 
За някои аспекти на частното банкиране в България 149 
За привлекателността и ползата от одиторската професия 522 
За тиймбилдинга и превръщането на една работна група в екип 533 
Зависимост между безработица и икономически растеж: национално и регионално равнище 204 
Закон за особените залози - коментар на изменения и допълненията 317 
Законова алтернатива на икономическите измерения на данъка 113 
Законът за кооперациите и насоки за развитие на кооперативния сектор 75 
Законът за обществените поръчки и частните болници 311 
Законът за физическото възпитание и спорта и неговата реализация във висшите училища 594 
Заместване на комисионера 321 
Запазване правото на собственост при продажба на движими вещи 300 
Запрещение и идентичност: философия по време на право 320 
Зараждане и разнитие на круизните пътувания 608 
Застраховане - същност, теория и функции 348 
Застрахователният договор според новия Кодекс за застраховането 358 
Защита на правата в здравеопазването при терористични атаки 390 
Защитените природни територии в България - правен режим 319 
Защо 2016 и 2017 г. за банковия сектор не приличат на 2007 и 2008 г. 150 
Защо е опасно възприемането на правото като етически максимум в България 291 
Защо презумнията за невинност вече не действа, а главния прокурор не може и не трябва да замества рухналата морална система 296 
Здравна политика - същност и приоритети 392 
Земеползване и организационни форми в земеделието на Южен централен район 74 
Идеята за "Европа на няколко скорости" като симптом за прогресиращата ерозия на ЕС 289 
Изготвяне на консолидирани финансови отчети по реда на Националните и Международните счетоводни стандарти 506 
Издатели и книги, регистрирани в Националната агенция за ISBN (1991-2016) 5 
Изискване за изготвяне, одитиране и публикуване на консолидирани финансови отчети 499 
Изкачен бе Елбрус - върхът на Европа 638 
Изменения на рисковата граница VAR в ключови показатели на европейските банкови институции в кризисни условия 154 
Използване на прилежащия терен и разгънатата застроена площ като критерии при сделките с недвижими имоти и в строителната дейност 510 
Използване на технически индикатори на FOREX пазара за вземане на адекватни инвестиционни решения 97 
Изтребление и рискове от световна война 34 
Икономиката на Азербайджан 187 
Икономикс на междуотрасловите взаимодействия 190 
Икономическа ефективност на фирмите за недвижими имоти 475 
Икономическа оценка при биологично производство на фуражен грах 415 
Икономическа теория за конституцията. Англо-американската школа 184 
Икономически предизвикателства пред България в краткосрочен и средносрочен план 188 
Икономическите възгледи на Г. Н. Колушки, отразени в списанието на Българското икономическо дружество (1896-1912 г.) 50 
Икономическите и политическите предизвикателства пред Китай през 2017 г. 45 
Имиджови ефекти от екстензията на бранда при нишови автомобили 245 
Имуществени тенденции сред градското население в България през XVIII началото на XIX век според наследствените описи от Русе, София и Видин - пръв поглед 201 
Инвестиции в благородни метали - пазарна динамика и тенденции 101 
Инвестиции в недвижими имоти - пазарни характерискити, модели и решения за селекция 99 
Инвестиции в човешки капитал - необходимо условие за успешен бизнес 529 
Инициативата "Лятна школа за студенти - изследователи" в Австралия 375 
Иновативно поведение на персонала и неговото влияние върху трудовото представяне в предприятието 218 
Иновации в градската логистика и перспективи пред куриерските услуги 257 
Иновационни подходи в телемаркетинга за глобализиране на продажбите 240 
Иновация в подхода за управление 429 
Институциональная самоорганизация инвестиционных процессов в Европе 177 
Институционально-политическое развитие ЕС: кризис и варианты трансформации 288 
Интегриране на ключовите рискови индикатори и ключовите индикатори за изпълнение 518 
Интелектуалната собственост и модата 3 
Интернет маркетинг 239 
Интернет на всички 592 
Информационната сигурност в търговските банки - предизвикателства, проблеми, решения 574 
Информационная асимметрия и "большие данные": грядет ли пересмотр парадигмы финансовмого рынка? 555 
Информационный прессинг и К-пространство организации: особенности ресурсного взаимовлияния 443 
Искам по-изгодна ипотека 85 
Историографският урок на Хърбърт Бътърфийлд и съвременната история на икономикса 54 
История на Азербайджан 619 
Как да избегнем безкрайните съвещания 483 
Как да оцелеем във време на промяна 246 
Как да прекратим трудов договор с предизвестие 68 
Как да се справим със стреса на работното място? 535 
Как да станем е-граждани на Естония и защо 577 
Как да съчетаваме кариера и семейство 66 
Как да ускорите цифровата трансформация на вашия бизнес 589 
Как Китай се отказа от глобална морска доминация 230 
Каква е ползата от екологичните площи 416 
Каква може да е визията на България за селскостопанската политика след 2020 г. 403 
Какво представляват алтернативните данни и как да ги използваме 579 
Какво става с персонала при прехвърляне на дейност 326 
Канализиране и кодиране: понятието "среда" в лекциите на Фуко върху управляемостта 53 
Катедра "Финанси и кредит" чества 65 години 631 
Качественная и количественная оценка конкурентоспособности предприятий Республики Молдова 217 
Кестенът - ценен ядков вид 412 
Кипър търси конкурентоспособност с биохрани 544 
Ключови предизвикателства пред съвременния университет и неговото управление 377 
Ключови предимства във фирмената интернационализация посредством международното производствено коопериране 270 
Кога трудовият договор може да се пресрати без предизвестие 67 
Кои доходи от трудови правоотношения са необлагаеми по ЗДДФЛ 140 
Кои са тайните за успех в динамична среда 447 
Кой ще доминира в световната търговия през следващите години 280 
Количествените ограничения или принципът на благоразумността (възможни решения за частните пенсионни фондове) 342 
Колко е важна препоръката? 532 
Колко струва времето? 196 
Коммерциализация, бюрократизация, менеджеризация образования постсоветской России: политэкономический взгляд 383 
Конкурентната способност на българското земеделие намалява 408 
Контролингът - ефективната управленска технология 446 
Конфликтът на интереси при усвояването на фондовете на Европейския съюз 318 
Концептуална рамка на реинженеринга в търговското предприятие 228 
Концептуални възгледи относно мотивацията на персонала 531 
Концептуални основи на дохода в съвременното счетоводство 119 
Концептуални проблеми при дефинирането на ценността на бранда 242 
Корекции на данъчен кредит при придобиване на леки автомобили и стоки и услуги, свързани с тяхната поддръжка, ремонт и експлоатация, съгласно новите разпоредби на ППЗДДС 126 
Корекциите на НЕК и разходите за небаланси на ВЕИ производителите 395 
Корпоративната социална отговорност във висшето образование - могат ли университетите в България да правят повече 379 
Корпоративният социален капитал като иновативно управленско предизвикателство 478 
Корпоративно управление на банки: реформи в Европейския съюз 153 
Корупционни практики в областта на обществените поръчки в българските общини 337 
Корупция и антикорупция 295 
Косвени ефекти от преките чуждестранни инвестиции в производство на автомобилни части в България 178 
Кошмарни нощи за мениджърите по веригата на доставки 259 
Крайната линия на защита 519 
Креативная экономика: переход к капитализации культурного наследия 183 
Кризата с "Агрокор" 461 
Кризис ВЭД России: пути преодоления 199 
Криптокрацията като форма на държавно управление 279 
Кръгла маса, посветена на съвременни планови практики в България, организираха Стопанска академия и НАПП 632 
Кръгла маса, посветена на съвременни планови практики, организираха СА и НАПП 633 
Куда движется теория игр? К теории обучения в играх 59 
Лабиринтите на политическото 42 
Легализъм и морализъм: правното и етичното регулиране в културен и поведенчески контекст 298 
Лидерство в БРИКС: прогнозы и реалии 278 
Лични данни - какво се променя за доставчиците на облачните услуги 552 
Логистичните услуги, техника и софтуер в България през призмата на производствените и търговските предприятия и тяхната конкурентна стратегия 262 
Логическите модели: силни и слаби страни в контекста на програмите, съфинансирани от Европейския съюз 286 
Магистрите от випуск 2016 получиха своите дипломи на тържествени церемонии 634 
Майсторлъкът да управляваш бързооборотни стоки 261 
Макроикономически дисбаланси - показатели за оценка 55 
Макрофинансови неравновесия - измерване и анализ 56 
Малката книжарница - основни маркетингови принципи 249 
Малый бизнес как фактор активизации инвестиционных и инновационных процессов на основе механизма государственно-частного партнерства 469 
Малый и средний бизнес в России: некоторые актуальные финансовые аспекты и перспективы 471 
Малый и средний бизнес как индикатор экономической активности 468 
Маркетингова оценка на списанията в България към 2016 г. 248 
Маркетингово позициониране на България като туристическа дестинация на международния туристически пазар 599 
Медийно поведение: 2010 г. TNS/tv plan 6 
Международните туристически борси - организационно-финансови и икономически ефекти 607 
Международный финансовый центр в России: ожидания делового сообщества 81 
Метаморфозата на домакинското потребление 52 
Методика за изчисляване на разходи за земеделска техника на организация на земеделски производители и за разпределението им между тях 407 
Методически аспекти на счетоводния анализ на средствата от Европейския съюз в бюджетните организации 492 
Методолически аспекти за изследване на конфликтите при разработването на "Областна стратегия за развитие на социалните услуги" 16 
Мировой экономический кризис и его влияние на развитие экономики Грузии 51 
Митническо разследване - състояние, проблеми и перспективи 265 
Митове и факти в трудовото право 328 329 
Митовете и факти в трудовото право 327 
Многото въпросителни на пазара на горива 396 
Модел за счетоводна политика за признаване, оценяване и отчитане на приходите от дейността на промишлените предприятия 496 
Модел на комуникациите на организационно равнище по примера на РБЛ Груп СА 479 
Модел на уеб базирана система за извличане на знания от уеб ресурси 590 
Модели за изграждане на институционално сътрудничество в борбата с финансовите и данъчните престъпления 118 
Модели за изследване на конкурентоспособността на туристическата дестинация 603 
Моделиране на риска и оценяване на стойността на банките в България 156 
Моделирование реального курса рубля в условиях изменения режима денежно-кредитной политики 174 
Модель диагностики финансового состояния компании в российском рынке 76 
Мултимедийно представяне на научен текст 1 
Място и роля на аутсорсинга в съвременните бизнес практики 431 
Място и роля на ценообразуването в политиката на продажби в хотелиерството 222 
Място на застрахователната дейност във формирането на брутния вътрешен продуст на България 353 
Нагласи на земеделските производители към инвестиционните мерки през 2014-2020 404 
Надежность поставщиков при организации закупок в строительстве 211 
Най-добрите банки на 2016 г. 163 
Намаление на лихви при забавено връчване на ревизионен акт 517 
Написахте ли си домашното? 562 
Напредък на Република България към постигане на националните цели по стратегията за растеж и заетост на Европейския съюз "Европа 2020" 285 
Насоки за счетоводен анализ на разходите за бюджетна дейност 491 
Национална енергийна стратегия на Румъния 398 
Национална клъстерна политика в България: същност и основни характеристики 457 
Национални дни на кариерата - X издание 635 
Национални ученически състезания проведе СА в Свищов, Добрич и Пловдив 636 
Начало на търговско-икономическите връзки и отношения мужду България и Украйна (в условията на преход към демократичното пазарно стопанство) 13 декември 1991-началото на 1993 г. 267 
Начисляване на ДДС и облагане с подоходен данък при използване на стоки и услуги за лични нужди 125 131 
Наши студенти завоюваха призови места в националния конкурс "Млад икономист" 637 
Неизпълнението на договорно задължение като основание за отказ на засрахователя за заплащане на обезщетение 308 
Немирството на валутите 175 
Необходимост от теория на информационната логистика 575 
Нивото на същественост в счетоводството 514 
Нов йерархичен модел за обработка на източниците на риск 463 
Нов модел ва IT обучението 530 
Нова уредба на информационната система на Европейските структурни и инвестиционни фондове 287 
Нови промени в ППЗДДС за 2017 г. 121 
Нови стимули и предизвикателства за докторантското образование в Европа 369 
Новите стандартизирани проекти и специализирани клаузи към договори за обществени поръчки 322 
Новите технологии и промените във финансовия сектор 550 
Ново в правната уредба на несъстоятелността - производство по стабилизация 323 
Новости при обезпечаване на бъдещи вземания с особен залог и финансово обезпечение 309 
Нормативната уредба на счетоводството след 1989 г.(първа част - 1991 г. - 2008 г.) 502 
Нормативната уредба на счетоводството след 1989 година 503 
Нуждается ли промышленная политика в теоретических оправданиях ? 458 
Някои възможности за изследване на банковата рискова култура 89 
Някои външни резерви за растеж на населението в България 18 
Някои направления за усъвършенстване управлението на оборотните средства 225 
О стратегии развития промышленности России 198 
Обезпечителни мерки по отношение на домейн 4 
Обещетение от работодател при пенсиониране. Особености, права и задължения 347 
Облагане и деклариране на доходите от наем на местни физически лица по реда на ЗДДФЛ 137 
Облагане с ДДС на далекосъобщителни услуги 145 
Обратно действие на закона при новоуредени фактически състави 314 
Обхват на одита в публичния сектор върху възложителите на обществени поръчки 338 
Обща логика на кризата 44 
Общи задължения на работодателя по трудово правоотношение 64 
Ограниченость социальных теорий в обьяснении экономического поведения 33 
Онлайн маркетинга, същност, предпоставки и инструменти 238 
ООН - 70: Проблемы реформирования 46 
Определение бедности на основе многомерного статистического анализа 25 
Определяне, деклариране и внасяне на авансови вноски за корпоративен данък за 2017 г. 144 
Оптимизиране управлението на превози в морския транспорт 540 
Организационната структура на националния статистически институт - синтез между традиции и съвременност 23 
Организация на счетоводното отчитане на себестойността на продукцията 500 
Организация на туристическия бизнес в интернет 600 
Оризът в света, ЕС-28 и България 411 
Осем начина за повишаване на производителността 557 
Осигуровки при незаконно уволнение 63 
Основни аспекти на устойчивото управление 441 
Основни етапи на стратегическо планиране, същност на процеса 213 
Особени случаи за корекции на данъчен кредит за ДМА 133 
Особености в обекта на ипотечните права 305 
Особености и нови моменти, свързани със сроковете за внасяне на данъците по реда на ЗДДФЛ 143 
Особености и често срещани проблеми при изготвяне на финансовите отчети на земеделските стопани по реда на МСФО и НСС 505 
Особености на вътрешните и външни управленски консултанти 439 
Особености на иновационната активност в българската икономика 182 
Особености на конкурентоспоспособността на туристическа дестинация 609 
Особености при инвентаризирането на разчетните отношения - организационни и счетоводни аспекти 490 
Особености при прекратяване и възникване на членство при дружествени сливания 310 
ОСП след 2010 - изборът на България 420 
Отвореност на икономиката - външен импулс и/или вътрешна необходимост 229 
Отговорността по ДОПК за задължения на данъчно задължените лица - особености и съдебна практика 120 
Отклонение от данъчното облагане по ЗКПО - основни форми на проявление 123 
Относно въздействието на трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции в Югоизточна и Източна Европа: количествен анализ 189 
Относно същността и историческото развитие на счетоводния метод 488 
Относно формата на решението за учредяване на ООД 312 
Отстояване на правото 297 
Отчитане и данъчно облагане на преобразуването на търговското дружество чрез отделяне 138 
Отчитане на инвестициите в асоциираните предприятия в индивидуалните и консолидираните финансови отчети 501 
Отчитане на разходите и данъка върху добавената стойност на незаконни строежи и при разрушаване на сгради 508 
Оценка на безплатни CRM-решения за дейността на малките е-магазини в България 588 
Оценка на качеството на "големите данни" в официалната статистическа практика 24 
Оценка на потребителите на кадри за специалностите по социални дейности, обучаване в Шуменския университет " Епископ Константин Преславски" за периода 2011-2014 г. 364 
Оценка на риска при инвестиции в строителството 548 
Оценяване и прогнозиране на пазарния риск на българските публични нефинансови дружества 102 
Оценяване на български компании от банковия сектор, чрез косвен дивидентно-дисконтов модел (IDDM) 152 
Пазарлък за 1 долар 232 
Педагогика на научното ръководство 371 
Пет мита за дигиталната трансформация 558 
Плацебо ефектите в маркетинга и потребителската удовлетвореност 244 
Плащането в брой става отживелица 86 
По-важни болести при отглеждане на гипсофила 405 
Подаване на дикларации по ЗМДТ по електронен път 142 
Подборът като избор 523 
Подобряване на ефективността на регионалната структура на националния статистически институт в контекста на съвременните концепции за мениджмънт 22 
Подход за автоматичен анализ на клиентски мнения за предлаганите стоки и услуги в електронните магазини 591 
Подходи за насърчаване на професионалната реализация на младежи с висше образование в България 69 
Подходи за повишаване на административния капацитет на микрониво 435 
Подходи и и практики за индивидуална организация на академичната дейност 372 
Покоряване на върхове посвети СТД "Академик" на 80-годишнината на Стопанска академия 641 
Политика за научно ръководство на докторанти в Швеция 374 
Полша формира не само винен, но и бирен туризъм 613 
Понятие современного менеджмента и условия его эффективности 445 
Популяризиране на "Slum" туризма и ефектите, които той генерира 597 
Поредно лято за студентското туристическо дружество 642 
Посланикът на Азербайджан гостува в СА 643 
Последици от световната финансова криза върху безработицата в България 60 
Последиците от СЕТА за глобалната търговия 282 
Постигане на конкурентоспособност в бизнес организациите 440 
Потребители под пълен контрол 247 
Права на притежателите на дялове срещу имуществото на Договорен фонд, включително при ликвидация. Правото на доход 303 
Правен режим на висшите училища в България от освобождението до днес 378 
Правителствени дарения и тяхното счетоводно предсавяне във финансовите отчети в съответствие с НСС 504 
Правна същност на договорния фонд 302 
Правни проблеми на защитата на личните данни при автоматизираното профилиране 307 
Празник, озарен от сиянието на буквите и българщината 644 
Практически анализ на ефекта и ефективността от дейността на предприятия от различни отрасли 423 
Практически насоки по подаването и попълването на Справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2016 г. 136 
Преброяване 1956 в дигитален формат 19 
Преглед на данъчната практика относно реквизитите на пътните листа за целите на ЗКПО 146 
Преди да създаден градина от костилкови овощни култури 406 
Предизвикателства към съвременната Британска идентичност 284 
Предизвикателства пред хармонизирането на акцизното облагане на тютюневите изделия в Европейския съюз 112 
Предикторни модели за оценка спреда по държавните облигации 82 
Предпосылки становления и развития государственного аудита в Украине 516 
Предприемаческата култура и личността на предприемача 456 
Представите на замеделеца и тези на застрахователя се разминават 351 
Представлява ли IP адресът лични данни 576 
Представянето на стратегията - компонент на концепцията за развитие на организацията 214 
Преки чуждестранни инвестиции и икономическия растеж в България след приемането ни в ЕС 203 
Преките чуждестранни инвестиции в ЕС: динамика и национални тенденции (2010-2015 г.) 176 
Прекратяване на трудовия договор поради болест 62 
Преподаватели и докторанти от катедра "Аграрна икономика" гостуваха на изложение на биопроизводители 645 
Прехвърляне на топката: Поемане на отговорността за небаланси, реализирани от потребител и от производител 400 
Преходът към управлявани ИТ услуги - защо и как 559 
Прецизиране на регресионната значимост чрез фиктивни регресори, продукт на уинсоризация на условни променливи 100 
Привличчение инвестиций как составная часть стратегии экономического развитие Азербайджана 47 
Призракът на юбилея 43 
Приложение на единната система от счетоводни сметки за хотелиерската индустрия (USALI) за целите на финансовото и управленско счетоводство 515 
Приложение на института на стопанската непоносимост при договорите за строителство 290 
Приложение на теорията за ограниченията за управление на туристическите дестинации 610 
Приложение на теорията на размити множества в задачи за избор при икономическа клъстеризация 57 
Пример за успешни съвременни принципи на управление 430 
Принципи на иновативно обучение на докторанти 373 
Принципът за разделение на властите през фокуса на данъчното законодателство 316 
Приоритети в разходната политика на местната власт 333 
Приоритети на ефективната държавна политика за подпомагане на малкия бизнес и предприемачество 467 
Приоритетное развитие трудовых ресурсов в туристической индустрии Азербайджана 61 
Приоритетное развтие национальной экономики в сфере туризма Азербайджана 598 
Приоритизиране на мерките за защита на националната критична инфраструктура (стратегически акценти) 340 
Природата на Азербайджан 386 
Проблеми в счетоводното отчитане на разходите в предприятието 487 
Проблеми и предизвикателства пред банковия контрол в България 455 
Проблеми и тенденции пред инвестициите в селското стопанство 402 
Проблеми на новата визия за нидерландистиката като едно от средствата за интеркултурна комуникация 363 
Проблеми при допускане на обезпечителна мярка "запори върху банкови сметки" 306 
Проблеми при облагането с гербов налог в България между двете световни войни 147 
Проблемы и перпективы выхода продовольственных корпорациЙ Украины на рынки капиталов Европейского союза 181 
Прогнозиране на търсенето на електроенергия от стопанските субекти в България до 2021 г. 393 
Проект за развитие капацитета на млади учени ще реализира Стопанска академия 646 
Производительность труда: социально-экономические предпосылки роста 254 
Производственные мощности обрабатывающей промышленности России: важнейшие тенденции и структурные характеристики 197 
Производство на продоволствени продукти и избор на ефективен модел на аграрна политика в България 421 
Промени в законодателството на ЕС относно официалния контрол на храните 545 
Промени в ЗДДС и ППЗДДС за 2017 година 134 135 
Промени в методологията за изчисляване на застрохователно-технически резерви по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите след прилагането на Директивата Платежоспособност II 352 
Промени в счетоводното и данъчното третиране по ЗКПО на счетоводни грешки и коригиращи събития 509 
Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. 127 
Промяна в Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращането на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда в сила от 1 април 2017 г. 65 
Пропорционален данъчен кредит съгласно ЗДДС 124 
Просрочени кредити и печалба на банковия сектор в България - причинно-следствени зависимости 98 
Проучване на неопределеността на бизнес средата и нейното върху съвременните форми за съвместен бизнес 209 
Публикационна активност като оценка на научните постижения 8 
Първи стъпки на социалното предприемачество в България 220 
Пъргави и гъвкави 444 
Работна визита в Украйна проведе наша делегация 647 
Разбиране и прилагане на компетентностния подход в обучението по финансов контрол 361 
Развиване на интеркултурна компетентност в обучението по чужд език с техниката "критичен инцидент" 367 
Развитие на идеята за социалните отговорности на бизнеса 437 
Развитие на недвижимите имоти с търговско предназначение в България 236 
Развитие на пазара на АДСИД в България 226 
Развитието на банките от трета група в България през периода 2007-2016 г. 151 
Разнообразие в облагане на доходите на физическите лица в Европейския съюз 111 
Разработване на модел но информационната система за издаване на административни документи 331 
Разцъфва или залинява зелената икономика 191 
Рамка за професионално развитие на учения 2 
Рамката на вътрешен контрол Сарнбейнс-Оксли: Формален контрол или възможност за осигуряване на ефективна контролна среда в организацията 521 
Ред за защита на членството в търговското дружество 324 
Режимы денежно-кредитной политики Банка России: рекомендации для количественных исследований 148 
Рейтинги и оценка кредитоспособности: развитие и тенденции в исследованиях 88 
Рекламата в медиите като фактор за повишаване на конкурентоспособността, а оттам и равнището на висшето образование 368 
Ректорът на Академията подписа договор за сътрудничество с ЕЦМР 648 
Ресурсное обеспечение как основа формирования и реализации системы управления экономической безопасностью предприятия 427 
Решаване на бизнес проблеми чрез офис пакети 549 
Решения за формирането на оптимален търговски асортимент 227 
Решенията за видеоконференции - инструмент за ефективност 560 
Рискове и ползи за страните-членки на Европейския съюз при влизането им в Еврозоната в контекста на дълговата криза 186 
Роль малых и средних предприятий в развитии экономики 472 
Роля на митата в структурата на данъчните приходи в Р България след членството в Европейския съюз 264 
Россия - АТР: Перспективы либерализации торговли 234 
Свищовски студенти с призово класиране в национално състезание за финансови аналитици 649 
Свобода за конопа 476 
Свръхконцентрацията на земедулската земя е опасна за ЕС 72 
Сегментация на потребителите с данни от индустриални панели 243 
Сериозният ръст при ипотечните кредити раздвижи пазара на имущественото застраховане 349 
Синоними за концепцията "достойнство" в английския и българския език и култура. Когнитивно-лигвистичен анализ 617 
Системата на висшето образование в България - проблеми и предизвикателства 360 
Системи за сертифициране на хотелиерската суперструктура 614 
Ситуацията на Балканите - шанс или заплаха за България? 277 
Смяна на ролите 484 
Собственият капитал във финансовите отчети 494 
Современное состояние и законодательные проблемы банковской системы Российской Федерации 164 
Современный университет как драйвер экономического роста: модели и миссии 380 
Социална педагогика и социална работа - сходство в означаващото 17 
Социална поносимост на цените на ВиК услугите в България 207 
Социалните трансфери - инструмент за справяне с бедността и неравенството 31 
Социалните трансфери срещу бедността и неравенството 29 
Социално-икономически измерения на труда и проблеми на пенсионното осигуряване на учителите в България 346 
Социално-икономически потенциал на осигуряването в доброволен пенсионен фонд 345 
Социално-племенна структура на ИДИЛ и популярност 341 
Социально-экономические контуры общества долголетия 30 
Специфични правни аспекти на данъчно облагане на доходит спестявания под формата на лихви 110 
Споделената икономика - вълнуващо преживяване на глобално ниво 260 
Споразумение за намаляване размера на задълженията на общини 106 
Сравнителен анализ на програмите и мерките на неконвенционалната парична политика на Европейската централна банка и Английската централна банка 158 
Сред красотата на Родопа 640 
Срокът по чл. 72 от ЗДДС - условие за упражняване на правото на данъчен кредит 132 
Стабилност на добива на сортове фий в условия на биологично земеделие 409 
Статистически анализ на структурата на депозитите и кредитите на домакинствата и НТООД 26 
Стегнат бизнес по японски и по български 233 
Стимулирующая денежно-кредитная политика: мифы и реальность 173 
Стопанска академия ще си сътрудничи с Европейски център за мир и развитие 650 
Страната ни заслужава по-добро бъдеще 28 
Стратегии и перспективи за развитие на биологичните стопанства 422 
Стратегията "Син океан" или как да обезсилим конкуренцията 454 
Стрес - тестовете на общозастрахователните дружества в Р България и техният принос за стабилността на сектора 357 
Стрес и поведение на човешкия фактор 527 
Структура на институционалната репутация в сферата на висшето образование 365 
Структурни и институционални измерения на европейската дългова криза 78 
Студенти се конкурираха с есе на тема "Аз, България и ЕС - 10 години по-късно" 651 
Студентското туристическо дружество "Академик" на 75 години 652 
Суверенната дългова криза и регулирането на Европейските банки 160 
Счетоводни и данъчни аспекти на неразпределяемите приходи и разходи 497 
Счетоводно отчитане в туризма 507 
Счетоводно-информационно осигуряване на вземанията от клиенти 495 
Съвременната ИКТ инфраструктура е ключът към успеха за VIVACOM 556 
Съвременни бизнес модели за финансиране на медиите в България, като инструмент за справяне с кризата на доверие в сектора 255 
Съвременни проблеми при управлението на пенсионни фондове 426 
Съвременните онлайн информационно-резервационни системи - актуална тенденция в туристическия бизнес 604 
Съвременното значение на винарския туризъм като инструмент на търговската дейност на винарските изби в България 612 
Състояние и насоки за подобряване на промоцията на здравето на работното място 389 
Състояние и перспективи за развитие на сектора обществени поръчки в България в рамките на стратегия 2014-2020 година 330 
Състояние и перспективи за развитие на туризма в България 606 
Състояние и перспективи пред европейския банков надзор 165 
Състояние и проблеми на институционалното взаимодействие при осъществяване на дейностите по профилактика и рехабилитация в системата на НОИ 343 
Състояние и тенденции на развитие на земеделските кооперации в България 419 
Състояние, перспективи и предизвикателства пред кредитните посредници в България 157 
Същност на финансовите инструменти и тяхното представяне във финансовите отчети 485 
Температурен режим на земеделските култури 413 
Тенденции на пазара на офис имоти в България 235 
Тенденции развития государственных и муниципальных финансов в Российской Федерации 95 
Теоретико-методически аспекти на изследване устойчивостта на конкурентното предимство на ранноинтернационализиращите се МСП 219 
Теория за регионалната рискова премия. Клъстеризация на капиталовите пазари 105 
Теория игр в экономической науке и не только 58 
Технологичната революция в търговията - какво предстои? 554 
Технологични възможности на българските колцентрове и методика за изследването им 425 
Топ 10 на фармацевтичните компании 391 
Топ 7 тенденции в ERP системите през 2017-а и в бъдеще 561 
Традициите в университетите - база за спортен календар на студентите 595 
Традиционни и съвременни подходи в методологията на научните изследвания 370 
Трансхуманизъм, юберизация, колаборативна икономика 36 
Третиране на доставките, възникващи в хипотезата на тристранна операция по чл. 15 ЗДДС 128 
Троен скок на цените на земите, арендата изостава 73 
Трудовая миграция и заработки мигрантов в России 32 
Туризъм в Азербайджан 615 
Туристский потенциал Азербайджана 601 
Тъмните данни и рисковете за бизнеса 581 
Търговски потенциал според динамиката на туристическите пътувания в България 605 
Удовлетвореност на потребителите от качеството на услугите предлагани от агенциите за недвижими имоти в град Варна 210 
Удостоиха проф.д-р Андрей Захариев с почетното звание "Доктор хонорис кауза" 376 
УКАЗАНИЕ относно прилагане на глава шеста "Публичност на финансовите отчети" от Закона за счетоводството 512 
Укрепване на мерките за защита на финансовата система в България в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма 79 
Управление на бизнеса 424 
Управление на персонала или управление на човешките ресурси 536 
Управление на риска. Концепцията ERM срещу философията за надзор на риска от борда на директорите. Противовес или единство 432 
Устойчивое развитие: парадигма для будущего 185 
Усъвършенстване на инструментариума за изява и оценяване на студентите по проблематиката на международните финанси и международната политика 382 
Усъвършенстване на облагането с ДДС в Европейския съюз 141 
Учись, студент? Влияние успеваемости в вузе на стартовую заработную плату выпускников 381 
Фактори, определящи спортната активност на студентите 593 
Физическото възпитание и спортът в ценностната система на студентите 596 
Финансиране с рисков капитал на малки и средни предприятия и развитие на пазара с рисков капитал в България 93 
Финансови инструменти за управление на финансовите парични потоци 96 
Финансови инструменти и бизнес модели за внедряване на интелигентни транспортни системи 541 
Фокусната група - проблеми и решения в съвременните изследователски постановки 434 
Форекс търговията - бизнесът на младите 223 
Формирование и использование инвестиционного потенциала Украины 49 
Формирования учетной информации о затратах, основанной на процессно-ориентированиином бюджетировании 489 
Франчайзинг 224 
Франчайзингът - съвременна алтернатива за българските предприемачи 428 
Фуко за властта и управлението 37 
Фуко за употребите на лъжата 11 
Фуко, историята на истината и генеалогията на мадерния субект 12 
Хармонизиране на данъчното облагане с ДДС в ЕС като противодействие на данъчните измами 117 
Ценови аспекти на конкурентоспособността на "Крафт" пивото в България 546 
Черешата - прогресиращ вид в българското овощарство 414 
Черно море и дневният ред на Европейския съюз 272 
Черноморският регион: Има ли алтернатива на ескалацията на напрежението? 276 
Четвърти енергиен пакет на ЕС 394 
Четири банки в елитната група 162 
Човекът като център на комуникацията 480 
Човешките права - начин на употреба 293 
Чрез облачните технологии към "Цифровото предприятие" 563 
Шумът на електронните пари 171 
Ще стане ли застраховката част от виртуалния свят 354 
Ядреният сектор остава голям работодател в световната енергеника 397 
"Булстрад Живот Виена иншурънс груп" се фокусира върху иновации за повече удобство на клиентите 566 
"Значение на човешкия капитал и фирмените инвестиции в него в условията на глобализация" 526 
"Кандидатстудентска борса" и "Образование без граници" представихе Стопанска академия 653 
"Маркетингова ориентация на фирмата" и/или "Пазарна ориентация на фирмата" 237 
"Научните постижения предоставяме на вас" - научните изследвания на фокус и коопериране между висшите учебни заведения и икономиката 366 
"Синя икономика" от Средиземно море 231 
(Не)разрешимият конфликт в Близкия Изток: казусът Йемен 281 
80 години чества Студентско туристическо дружество "Академик" 654 
[Две хиляди и седемнадесета] 2017 - година на преход към постмодерна корпоративна информационна среда 580 
[Девет] 9 технологични области, които изграждат фундамента на Индустрия 4.0 567 
[Десет] 10 ИТ специалности, за които най-трудно се намират опитни служители 568 
[Десет] 10 управленски трудности, които решава ЕСМ системата 448 
[Осемдесет] 80 години СТД "Академик" 655 
[Пет]5 важни тенденцци в прехода към цифров бизнес 569 
[Петдесет] 50 най-добрите компании на борсата в България 180 
[Седем] 7 качества, по които можете да разпознаете бъдещия лидер 41 
[Седем] 7 направления за развитието на CRM системите 570 
[Три] 3 грешки при ИТ аутсорсинга, които компаниите все още правят 586 
[Три] 3 ключови тенденции в бизнес анализите през 2017 година 571 
[Три] 3 направления в развитието на сторидж системите 584 
[Шест] въпроса към вашия доставчик на управлявани печатни услуги 572 
A Resilient Network for Large Scale Disasters from Experience Based on the Great East Japan Earthquake 585 
Agricultural Finance in Kosovo 418 
AirBnB vs фондовата борса 179 
Alternative Financial Regimes and Development Banks in Greece 1963-2002: What Have We Learned? 169 
An Insurance Market Simulation With Both Adverse and Advantageous Selection 356 
Analysis of the External Environment of Green Jobs in Bulgaria 195 
Analysis of the marketing management influence on the investment attractiveness of industrial enterprisses 256 
Causality Between High-Performance Work Systems and Organizational Performance 538 
Customer Mistreatment, Employee Health, and Job Performance: Cognitive Rumination and Social Sharing as Mediating Mechanisms 450 
Does the Too Big to Fail Doctrine Have a Future? 90 
Empirical Analysis оf Islamic Banking аnd Economic Growth 205 
Evolution Of The Concepts Of Economic Security 283 
Exchange Control in Italy and Bulgaria in the Interwar Period: History and Perspectives 266 
Factoring in the largest banks of Russia 168 
Firm Resources, Governmental Power, and Privatization 212 
Getting to Know You: A Longitudinal Examination of Trust Cues and Trust Development During Socialization 13 
How to Separate the Wheat from the Chaff: Improved Variable Selection for New Customer Acquisition 250 
Income Inequality Around The World 40 
Information Services in Absorption of Funds from the European and Structural Funds in Bulgaria 565 
Innovation and Competitiveness in the Context of the Bulgarian Tourism Industry 616 
Interest Rates And Consumption Volatility: Any Implications For Consumption Smoothing? 27 
Introducing Enterprise Risk Management Into the University Classroom: A Case Study 384 
Investment support of bio-oriented ekonomy development 221 
Locus of Uncertainty and the Relationship Between Contractual and Relational Governance in Cross-Border Interfirm Relationships 449 
Management Criteria for Evaluation of Business Software 564 
Management of Employees from Different Generations - Challenge for Bulgarian Managers and HR Professionals 537 
Modesty in the Top Management Team 453 
New Product Development Strategy Implementation Duration and New Venture Performance: A Contingency-Based Perspective 452 
On the Failure (Success) of the Markets for Longevity Risk Transfe 464 
On the Foundations of Corporate Social Responsibility 459 
Pension Risk Management in the Enterprise Risk Management Framework 465 466 
Price Action анализ на биткойн спрямо щатския долар 587 
Prioritization Of Service Quality Influences On Patients` Satisfaction Using Analytic Hierarchy Process: The Nigeria Experience 388 
Rental Relationships in Shadow Information Economics 583 
Reverse Mortgage Loans: A Quantitative Analysis 91 
Sales Representative Departures and Customer Reassignment Strategies in Business-to-Business Markets 251 
Smart City в глобален мащаб - постижения и очаквания 573 
Starbusks: Как горчивата истина се превърна в ароматно бъдеще 258 
Structural and Behavioral Antecedents of Change: Status, Distinctiveness, and Relative Performance 451 
Sustainable Economic Development Through Sustainable Economic Policy: Is Bulgaria Ready For A Reindustrialization Policy? 194 
System dynamics modeling of housing price in Kiev 107 
System Modelling & Experimental Assessment of IoT Cybethreats in Future Smart Homes 582 
Tax Revenue, Social Welfare And Economic Growth: Empirical Evidence From Nigeria 206 
The Effects of Advertised Quality Emphasis and Objective Quality on Sales 252 
The Relevance Of Teaching Economics: The Experience Of Post-Communist Bulgaria 385 
When 1 + 1 > 2: How Investors React to New Product Releases Announced Concurrently with Other Corporate News 253 
Yes We Can (Price Derivatives on Survivor Indices) 355 
Экономическая деятельность семьи и домохозяйства 35 
Экономические основы управления сферы культуры в условиях устойчивого развития 80 
Экспортный потенциал малого и среднего бизнеса России 470 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансови вноски 144 
авансово облагане 137 144 
Австралия 375 384 
автентичност 11 
автоматизирано профилиране 307 
автомобили 245 
автомобилна индустрия 178 
авторегресионни модели 102 
авторитет 442 
авторско право 3 
авторскоправно законодателство 3 
автотранспортно предприятие 490 
агенции 532 
агенции за недвижими имоти 210 475 
агенция 532 
Агенция по обществени поръчки 322 
аграрен бизнес 408 
аграрен сектор 421 
аграрна политика 421 
аграрна политика на ЕС 420 
аграрни предприятия 408 
агробизнес 216 
агробизнес в България 216 
агротехнология 413 
адаптивен капацитет 534 
административен документ 331 
административен капацитет 435 
административен контрол 192 
административни дела 301 
административни служители 301 
административни структури 301 
административни услуги 577 
административно наказание 315 
административно правосъдие 301 
административнонаказателна отговорност 319 
АДСИЦ 226 
АЕЦ Козлодуй 339 
Азербайджан 47 61 187 386 598 601 615 618 619 643 
айген-вектори 100 
айген-стойности 100 
академичен мениджмънт 377 
академичен стил 370 
академична дейност 372 
академични изследвания 1 
академични учени 620 
академично писане 371 
активно поведение 59 
активност 593 
акцизи 112 
акцизна политика 112 
акцизно законодателство 112 
акцизно облагане 112 
акции 96 
акционери 180 
Ал Кайда 341 
Алкомет 180 
алтернативен модел 286 
алтернативен туризъм 602 
алтернативни данни 579 
алтернативни финансови режими 169 
алуминиеви изделия 180 
Америка 451 
анализ 94 486 
анализ на банките в България 167 
анализ на външната среда 195 
анализ на външната търговия 271 
анализ на данни 555 567 571 
анализ на дейностите 256 
анализ на клиентите 591 
анализ на материалните запаси 486 
анализ на пазара 543 
анализ на риска 265 460 
анализ на финансовите отчети 418 
анализ на финансовото състояние 87 
аналитичен модел 102 
аналитични процедури 520 
Английска централна банка 158 
английски език 617 
Англия 3 
англо-американска система 184 
анкета 536 
анкетиране на персонола 536 
антикорупция 295 
антропологична промяна 7 
Арабска пролет 281 
арбитраж 400 
аренда 73 
атрибутивна грешка 438 
атрибуция 438 
аутсорсинг 200 209 261 431 586 
аутсорсинг индустрия 425 431 
аутсорсинг на бизнес процес 261 425 431 
аутсорсинг на информационните технологии 425 
аутсорсинг процеси 431 
Бавария 366 
база данни 579 
БАЗБ 629 
Базел ІІ 88 
Балкани 274 277 
балнеология 614 
балнеохотели 614 
банки 86 89 103 149 150 151 153 154 156 160 162 163 166 167 168 
банки в еврозона 90 
банки в ЕС 154 160 
банки за развитие 169 
банки на Русия 148 
банкиране 151 159 
банките в България 162 
банкноти 84 
банков анализ 151 
банков контрол 455 
банков кредит 93 
банков модел 169 
банков надзор 165 
банков риск 156 
банков риск-мениджмънт 156 
банков сектор 98 150 152 163 164 350 
банков сектор на Русия 164 
банкова дейност 163 
банкова печалба 98 
банкова рискова култура 89 
банкова сигурност 574 
банкова система 164 
банкова система в България 167 
банкова система в Русия 164 
банкови активи 163 
банкови институции 154 
банкови карти 86 
банкови клонове 155 
банкови кредити 94 
банкови мрежи 155 
банкови сметки 306 
банково дело 169 
банкрут 87 
БВП 20 71 104 105 116 188 193 203 277 278 338 353 393 
бедни 597 
бедно население 597 
бедност 25 29 31 155 399 
бежанска криза 273 
бежанско население 273 
бежанци 273 
безконтактни плащания 161 
безопасни условия 64 389 
безопасност 39 
безплатни решения 588 
безработица 60 71 204 
безработица в България 60 
безработица сред младите 69 
безработни младежи 69 
Белгия 115 
бенефициент 106 215 
бензин 396 
бенчмаркетинг 209 
бенчмаркинг 22 
библиографии 8 
библиографски препратки 8 
библиотеки 9 
библиотекознание 10 
БИД 50 
бизнес 208 209 233 246 437 442 484 
бизнес анализи 571 
бизнес етикет 481 482 
бизнес комуникации 484 
бизнес кореспонденция 482 
бизнес критерии 564 
бизнес модел 558 
бизнес модели 255 541 
бизнес организации 425 440 
бизнес оценка 424 
бизнес практики 431 
бизнес предизвикателства 259 
бизнес проблеми 549 
бизнес процеси 228 424 
бизнес развитие 625 
бизнес софтуер 564 
бизнес среда 209 
бизнес стратегия 454 566 
бизнес управление 424 
бизнес-процес 489 
бизнес-цикли 193 
био-продукти 221 
биовласт 38 
биологична продукция 544 
биологични особености 412 
биологични ресурси 386 
биологично земеделие 409 
биологично производство 415 
биологично разнообразие 319 
биологично стопанство 422 
биополитика 38 39 53 
биопроизводители 645 
биопроизводство 422 544 
биостимулатори 417 
биостопанства 422 
биотехнологии 221 
биотехнологичен метод 417 
биотехносфера 221 
биохрани 544 
бира 613 
бирен туризъм 613 
биткойн 172 587 
благодарствени писма 482 
благородни метали 101 
благосъстояние 450 
Близък Изток 263 281 
болест 62 
болести по растенията 405 
болничен персонал 388 
болнична дейност 388 
борд на директорите 432 
борсова политика 193 
борсови дружества 180 
бранд 242 
бранд екстензиране 245 
бранд емоцията 242 
Брекзит 263 
бременност 327 
БРИКС 278 
Британия 284 
брутен вътрешен продукт 186 
брутен премиен продукт 353 
брутна добавена стойност 605 
Брюксел 263 
БТПП 400 
Булстрад 623 625 
бъдещи реалности 14 
българите по света 628 
България 3 5 266 267 379 420 
България в ЕС 264 
българска икономика 182 195 
български банки 163 
български библиотеки 9 
български език 617 
български мениджъри 537 
български общини 337 
български предприятия 423 460 
български списания 248 
български туризъм 599 616 
българско гражданство 18 
българско икономическо дружество 50 202 
българско председателство 275 
бърз кредит 300 
бързооборотни стоки 261 
бюджет 489 
бюджетиране 108 489 
бюджетиране на разходите 108 
бюджетиране по дейности 108 
бюджетна дейност 491 
бюджетна организация 491 
бюджетна политика 491 
бюджетни взаимоотношения 334 
бюджетни организации 492 
бюрократизъм 383 
В2В решения 257 
валута 97 223 266 
валутен контрол 266 
валутен курс 103 266 587 
валутен пазар 170 
валутен пазар в България 170 
валути 175 
валутна политика 173 
валутна структура 103 
валутни активи 175 
валутни курсове 175 
валутни пазари 97 
валутни средства 175 
ВАС 316 
ваучери за подаръци 122 
ВЕИ 268 395 
векторен метод 174 
Великобритания 263 
верига на доставки 258 259 
вериги на доставки 540 
вертикална мобилност 570 
взаимодействие с клиенти 570 
взаимоотношения с клиенти 159 588 
вземане на решения 451 
вземания от клиенти 495 
видеоинформационна система 560 
видеоконферентна връзка 560 
видеоконферентна система 560 
видеоконференция 560 
видове данъци 111 
видове инвестиции 529 
видове пазари 232 
видове процедури 520 
видове разходи 487 498 
видове търговци 223 
видове франчайзинг 224 
визуална комуникация 448 483 
визуални средства 554 
ВиК сектор 207 
ВиК услуги 207 
винарска индустрия 602 
винарска промишленост 602 
винарски изби 602 612 
винарски сектор 612 
винарски туризъм 612 
винарство 612 
винен туризъм 602 612 613 
вино 602 
винопроизводство 602 
виртуални технологии 354 560 
виртуално гражданство 577 
високоефективно управление 538 
високопроизводителни системи 584 
висше икономическо образование 366 376 385 620 621 622 623 624 626 627 628 629 631 632 633 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 650 651 652 653 654 655 
висше икономическо училище 366 625 649 
висше образование 69 360 365 368 376 378 379 381 382 383 384 594 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 
висше училище 376 620 621 622 623 624 626 627 629 632 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 648 649 650 651 652 653 654 
висши мениджъри 519 
висши училища в България 378 
ВКС 304 316 
власт 11 37 38 297 
вливащо се дружество 310 
влияние 438 
внасяне на данъци 143 
внос и износ 280 
волатилност 27 
воля 320 
вредни фактори 483 
време 196 
времева стойност на парите 196 
времеви сравнения 196 
възвръщаемост 96 
възвръщаемост на инвестициите 179 529 
възложител 338 
възобновяема енергия 268 
възобновяеми енергийни източници 268 
възобновяеми източници 268 
възобновяеми ресурси 268 
възпитание 17 
възпроизводство 38 
възрастни хора 91 
възстановима стойност 130 
възстановяване на надвнесени данъци 130 
външна среда 195 
външна търговия 199 229 271 
външна търговия на Русия 199 
външни икономически субекти 56 
външни резерви 18 
външни фактори 281 
външнотърговски връзки 271 
вътрешен банков контрол 455 
вътрешен контрол 519 521 
вътрешен одит 336 521 
вътрешен трудов ред 64 
вътрешна търговия 225 
вътрешни фактори 281 
вътрешнополитически кризи 45 
вътрешностопански отношения 45 
газова инфраструктура 398 
гарантиране на депозити 90 
гаранции 426 
гейминг 39 
генеалогия 11 12 
генеративен капацитет 534 
геномна медицина 38 
географско положение 618 
геоикономика 200 282 
геополитика 34 
Георги Данаилов 202 
гербов налог 147 
Германия 44 115 366 
гипсофила 405 
глобален валутен пазар 170 
глобален икономически цикъл 468 
глобален пазар 616 
глобализация 284 526 
глобализация на пазара 240 
глобална мрежа 592 
глобална търговия 282 
глобални операции 259 
годишен финансов отчет 507 
годишна данъчна основа 143 
годишни финансови отчети 512 
годишнина 631 
Големи данни 21 24 250 
Големите данни 555 
гори 386 
горива 396 
горско стопанство 386 
градини 406 
градска логистика 257 
градско население 201 
граждани 577 
гражданска война 619 
гражданскоправна защита 4 
грах 415 
Грузия 51 
групи ключови компетенции 534 
групови дискусии 434 
групово поведение 453 
гръцка икономика 169 
гъвкаво работно време 66 
гъвкаво управление 444 
Гърция 83 
далекосъобщителни услуги 145 
Дания 115 
данни 57 579 581 592 
данни в реално време 579 
данък върху печалбата 206 
данък добавена стойност 125 145 
данък уикенд 131 
данъци 109 113 114 120 121 122 123 124 125 126 127 130 131 132 133 134 135 136 137 139 143 325 511 512 
данъци в ЕС 109 111 
данъци върху доходите 140 
данъчен контрол 92 
данъчен кредит 121 124 126 132 133 
данъчна декларация 136 
данъчна измама 117 
данъчна отговорност 120 
данъчна политика 115 116 117 129 147 316 
данъчна практика 115 146 
данъчна регулация 139 511 
данъчна реформа 129 
данъчна система 115 117 
данъчни аспекти 122 138 497 542 
данъчни измами 117 118 
данъчни несъответствия 114 
данъчни престъпления 118 
данъчни приходи 114 206 264 
данъчно задължени лица 120 
данъчно задължение 120 
данъчно законодателство 113 115 117 147 316 
данъчно облагане 109 110 116 117 120 123 131 138 144 145 147 206 
данъчно третиране 121 128 132 
данъчно-осигурителен процес 517 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 130 
движима вещ 300 
ДДС 116 117 121 124 125 126 127 128 131 132 134 141 145 206 295 493 508 
ДДС 2017 127 
ДДС задължения 126 
дейност на организациите 214 
дейност на промишлените предприятия 496 
дейта центрове 553 
Декларация за правата на човека 293 
Декларация от Лимасол 231 
деклариране 144 
деклариране на имущество 142 
делови писма 482 
демография 30 
демография и общество 30 
демографска криза 18 28 
демографска ситуация 18 
демократизъм 44 
демокрация 36 
депозит 96 
депозити 90 103 
депозитна дейност 26 103 
депутат 628 
десетична класификация 10 
дестинации 608 
детерминанти 104 362 
детерминистични методи 254 
дефиниране 242 
дефиниция на бизнеса 562 
дефицит 77 83 
децентрализация 332 
диалектически метод 488 
диверсификационна стратегия 270 
диверсификация 270 458 
дивидентно-дисконтов модел 152 
дигитален маркетинг 241 
дигитален формат 19 
дигитализация 551 553 558 
дигитална библиотека 19 
дигитална валута 172 
дигитална инфраструктура 553 
дигитална система 558 
дигитална среда 553 
дигитална трансформация 558 563 569 
дигитални бизнес модели 551 
дигитални разплащания 171 
дигитални ресурси 558 
дигитални системи 569 
дигитални технологии 563 573 
дигитално предприятие 563 
дизайн 233 
динамика на смъртността 355 
динамични модели 9 107 447 
динамични способности 41 
дипломатически отношения 643 
дипломиране 634 
директива 2001/23/ЕО 326 
директни плащания 216 419 
дисбаланс 56 
дисбаланси 55 
дисбалансиран трудов пазар 71 
дистанционни продажби 354 
дисциплина 246 
дисциплинарна отговорност 328 
дисциплинарни наказания 328 
длъжностна характеристика 64 
ДМА 133 
добавена стойност 48 
добиви 409 
добивна промишленост 460 
добри бизнес практики 458 
Добрич 636 
доброволен пенсионен фонд 345 
доброволческа дейност 70 
доброволческа организация 70 
доброволчески труд 70 
доверие 13 
договор 302 304 317 629 
договор за застраховка 358 
договор за изработка 304 
договор за лизинг 300 
договор за превоз 542 
договор за продажба 300 
договор за строителство 290 
договор за сътрудничество 648 650 
договор за услуга 304 
договорен фонд 302 303 
договори 400 
договорно задължение 308 
договорно право 308 
доклад 6 15 16 26 33 34 35 47 49 50 55 56 60 61 74 75 77 78 79 80 81 82 83 95 107 109 110 111 112 113 114 141 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 168 170 176 177 181 196 207 210 211 217 221 225 237 240 256 264 267 285 290 291 292 293 294 296 297 298 299 330 331 333 334 335 339 342 357 359 362 363 364 365 366 367 368 402 426 427 429 431 432 434 436 455 456 467 473 479 488 489 516 528 547 548 549 550 574 575 593 594 595 596 598 601 607 617 656 
доклади от конференция 564 565 582 583 
Доктор хонорис кауза 376 
докторанти 369 371 373 374 
докторантски програми 369 
докторантско образование 369 371 374 
докторантско обучение 369 373 
докторантура 369 
доктрината BTF 166 
документална проверка 92 
домакинско потребление 35 52 
домакинства 27 103 
домашна среда 344 
домейн 4 
домейн имена 4 
Донецки национален университет 376 
ДОПК 120 130 316 
допълнение 317 
допълнителен труд 192 
допълнително пенсионно осигуряване 345 
доставка на стоки 125 192 232 
доставка на услуги 125 192 
доставка по ЗДДС 128 
доставки 232 258 259 
доставки и услуги 311 
доставки на стоки от чужбина 121 
доставки на услуги 121 
доставчик на енергия 399 
доставчици 211 243 
доставчици на данни 243 
доставчици на услуги 552 572 586 
достъп до информация 9 
доход 119 
доходи 40 140 
доходи на домакинствата 26 
доходи на земеделски стопани 216 
доходи на населението 31 
доходи на физически лица 136 137 139 
доходи на чуждестранни лица 136 
доходи от дивиденти 136 
доходи от лихви 110 
доходи от наем 137 
доходност 180 
доходност на инвестициите 235 
дружества 102 
дружество Академик 654 
дружество с ограничена отговорност 325 
ДСК 162 
духовност 292 
дългов капитал 93 
дългова криза 78 160 
дълголетие 355 464 
дългосрочен лихвен процент 83 
дългосрочен план 625 
дългосрочен риск 464 465 
дългосрочна безработица 71 
дългосрочни лихвени проценти 77 
дълготрайни потребителски стоки 252 
дължим данък 142 
държавен дълг 77 83 
държавен капитализъм 212 
държавен контрол 516 
Държавен съвет 301 
държави членки на ЕС 271 
държавна власт 212 
държавна политика 467 
държавна помощ 539 
държавни висши училища 378 
държавни граници 618 
държавни облигации 82 
държавни предприятия 212 
държавни разходи 206 
държавно управление 279 
държавно-частно партньорство 469 
дялови фондове 303 
е-банкиране 142 
е-бизнес 600 
е-граждани 577 
е-магазин 588 590 591 
е-пари 171 
е-туризъм 600 
е-търговия 238 590 
е-услуги 573 
еволюционен процес 269 474 
евробанкнота 84 
Еврозона 186 
Европа 189 193 269 289 422 
Европа 2020 285 
европейска дългова криза 78 
европейска икономическа политика 194 
европейска криза 288 
Европейска система за финансов надзор 165 
Европейска СПА асоциация 614 
европейска структура за надзор 165 
Европейска централна банка 158 
Европейски корпус за солидарност 70 
европейски норми 165 
европейски перспективи 274 
европейски регламенти 503 
европейски страни 3 
Европейски съюз 275 
европейски фермер 403 
европейски фондове 287 
европейски центрове 648 
европейско висше образование 373 
европейско законодателство 326 
европейско счетоводно законодателство 513 
европейско финансиране 70 215 
Евростат 20 
еврофондове 318 
Египет 263 627 
Единна бюджетна класификация 492 
единна логистична мрежа 258 
единна счетоводна система 515 
ЕК 350 
екип 533 
екологизация на икономиката 195 
екологична икономика 185 
екологична политика 421 
екологични площи 416 
експериментален план 244 
експорт 470 
екстензия на бранда 245 
еластичност на търсенето 393 
електроенергиен сектор 393 
електроенергийна мрежа 398 
електроенергия 393 395 401 
електронен бизнес 600 
електронен бизнес в туризма 600 
електронен документ 287 551 
електронен магазин 591 
електронен обмен 565 604 
електронен обмен на информация 565 
електронна идентификация 551 
електронна търговия 232 238 257 354 588 590 591 
електронни заеми 551 
електронни застраховки 551 
електронни магазини 588 
електронни пазари 3 
електронни пари 171 
електронни разплащания 86 
електронни услуги 145 
емиграция 284 
емоционално изтощение 450 
емпиричен анализ 193 205 
енергетика 268 398 
енергетика на Румъния 398 
енергиен пазар 394 396 399 401 
енергийна бедност 399 
енергийна икономика 185 
енергийна политика 399 
енергийна стратегия 398 
енергийни обекти 305 
енергоизточници 268 
ЕС 104 115 117 181 215 231 272 273 274 286 288 289 295 394 403 411 492 
ЕС 2014-2020 285 
ЕС законодателство 141 
ЕСИФ 492 
ЕСМ 448 
Естония 115 577 
етапи на развитие 238 
етапи на стратегическото планиране 213 
етапи на формиране 227 
етика 291 294 299 
етикет 481 
етикет на бизнеса 481 
ефективна дейност 521 
ефективна комуникация 483 
ефективно производство 430 
ефективно управление 447 
ефективност 48 336 372 423 445 446 450 
ЕЦБ 44 
ЕЦМР 650 
животозастраховане 353 355 
жизнен цикъл 93 
жилища 547 
жилищен фонд 19 
жилищни заеми 85 
заблуждаваща реклама 208 
загуби 144 
загуби от минали години 144 
задължения 315 
задължения към бюджета 106 
задължения на работодателя 64 542 
задължителни стандарти 503 
задължително пенсионно осигуряване 347 
заетост 28 
закон 314 
Закон за държавния бюджет 106 
закон за кооперациите 75 
Закон за обществените поръчки 311 
закон за особените залози 317 
Закон за счетоводството 512 513 
Закон за туризма 319 
Закон за физическото възпитание и спорта 594 
закон на Оукън 204 
законна лихва 517 
законова уредба 314 
законодателство 283 394 545 
законодателство на ЕС 545 
закриване на висше училище 378 
залесяване 386 
заместване 321 
запазване на собственост 300 
запазване на трудови отношения 326 
заплаха 277 
заплащане на труда 381 
запор 306 
запрещения 320 
застраховане 348 349 351 352 353 354 357 358 566 623 630 
застраховане в България 566 
застраховане в селското стопанство 351 
застраховател 308 351 
застрахователен договор 358 
застрахователен пазар 356 
застрахователен случай 348 
застрахователна вноска 348 
застрахователна дейност 349 350 351 353 630 
застрахователна индустрия 354 
застрахователна плътност 353 
застрахователна премия 351 
застрахователна стойност 348 
застрахователна сума 348 
застрахователни договори 350 
застрахователни дружества 350 
застрахователни компании 354 
застрахователни купувачи 356 
застрахователни продавачи 356 
застрахователни продукти 354 
застрахователно дружество 348 
застрахователно плащане 348 
застрахователно покритие 356 
застрахователно проникване 353 
застрахователно събитие 348 
застрахователно-технически резерви 352 
застраховка Гражданска отговорност 352 
захарни изделия 543 
защита на данни 581 
защита на дисертации 371 
защита на информацията 576 
защита на личните данни 307 552 576 
защита на населението 390 
защита на правата на човека 293 
защита при бедствия 340 
защитени територии 319 
ЗДДС 122 124 128 135 138 
ЗДДС - 2017 125 133 134 135 
ЗДДФЛ 137 140 143 
ЗДДФЛ 2017 140 
здраве 389 
здравен контрол 389 
здравен мениджмънт 387 
здравеопазване 311 387 388 390 450 
здравна икономика 391 
здравна политика 389 392 
здравна система 389 
здравни грижи 344 
здравни процеси 392 
здравни резултати 387 
здравни ресурси 392 
здравни системи 392 
здравни технологии 387 
здравни услуги 387 388 
здравно-социални грижи 344 
здравноосигурителни услуги 344 
здравословен начин на живот 30 
здравословни условия на труд 64 
зелена енергия 268 
зелена икономика 185 191 195 
зелени инициативи 191 
зелени плащания 416 
зелени работни места 195 
земеделие 351 408 422 
земеделието в България 408 
земеделска дейност 351 
земеделска земя 72 74 216 
земеделски заем 418 
земеделски земи 416 
земеделски кооперации 74 419 
земеделски култури 413 
земеделски машини 407 
земеделски производители 404 407 
земеделски стопани 505 
земеделски стопанства 404 418 
земеделски цени 73 
земеползване 74 
земетресения 585 
ЗЗД 305 317 
ЗКПО 123 139 146 509 
злоупотреба 295 
злоупотреба с клиентите 450 
злоупотреби 450 
ЗМГО 4 
знания 2 
значение на клъстерите 457 
ЗНЗ 69 
ЗОЗ 309 317 
ЗОП 322 337 
ЗУСЕСИФ 318 
зърнени култури 411 
зърнопроизводство 409 
идентичност 284 320 
ИДИЛ 277 341 
избор на адрес 250 
избор на доставчик 559 
избор на променлива 250 
изглаждане на потребление 27 
изготвяне на финансови отчети 499 
изграждане на екип 533 
издатели 5 
издателски бизнес 5 
изкуствен интелект 569 
Изложение 645 
изменения 317 502 
изменения и допълнения 502 
износ на работни места 200 
изпиране на пари 79 
изпитателен срок 329 
Израел 263 
изследване 219 
изследователска дейност 375 
изследователски процес 270 434 
Източна Европа 189 
източници на данни 21 579 
източници на риск 463 
изчисляване на разходи 407 
иконометрично моделиране 205 
икономика 80 179 183 187 191 192 229 260 461 
икономика в преход 385 
икономика в сянка 583 
икономика и икономическо развитие 459 
икономика на Грузия 51 
икономика на образованието 380 
икономика на Русия 197 198 199 458 
икономика на САЩ 200 
икономикс 54 190 
икономикс на Самуелсън 54 
икономическа активност 468 
икономическа безопасност 427 
икономическа дейност 35 
икономическа добавена стойност 48 
икономическа ефективност 415 475 
икономическа клъстеризация 57 
икономическа криза 51 226 
икономическа наука 58 59 
икономическа оценка 415 
икономическа политика на България 194 
икономическа промяна 7 
икономическа сигурност 283 
икономическа социология 33 
икономическа стабилност 71 
икономическа стратегия 47 198 
икономическа теория 184 
икономическа трансформация 191 
икономически анализ 54 
икономически възгледи 50 
икономически ефект 607 
икономически интереси 283 
икономически отрасли 600 
икономически план 28 
икономически потенциал 470 
икономически предизвикателства 45 188 
икономически проблеми 188 
икономически растеж 116 186 194 203 204 205 206 616 
икономически реформи 278 
икономически риск 460 
икономически ръст 164 173 198 380 
икономически човек 433 
икономическо благосъстояние 185 
икономическо бъдеще 185 
икономическо дружество 202 
икономическо измервания 113 
икономическо образование 627 629 635 636 643 644 650 
икономическо партньорство 234 
икономическо поведение 33 
икономическо развитие 52 187 194 278 
икономическо развитие на България 203 
ИКТ в управлението 445 
имигранти 18 273 284 
имиграционен поток 273 
имиграционни процеси 273 
имидж 245 
имиджови ефекти 245 
имуществено застраховане 349 
имуществено състояние 201 
инвентаризация 490 
инвестиране 177 
инвеститори 97 253 
инвестиции 47 49 99 101 164 176 179 187 189 197 199 223 268 501 548 
инвестиции в аграрния сектор 404 
инвестиции в асоциирани предприятия 501 
инвестиции в злато 101 
инвестиции в културата 80 
инвестиции в недвижими имоти 99 
инвестиции в НИРД 182 
инвестиции в селското стопанство 402 
инвестиции в строителството 548 
инвестиции в Украйна 49 
инвестиции в човешки капитал 526 529 
инвестиционен потенциал 49 
инвестиционен процес 177 
инвестиционна активност 402 
инвестиционна привлекателност 235 
инвестиционнен фонд 287 
инвестиционни дружества 302 
инвестиционни имоти 99 
инвестиционни намерения 404 
инвестиционни посредници 87 
инвестиционни предприятия 485 
инвестиционни процеси 469 
инвестиционни решения 97 179 
инвестиционно банкиране 169 
инвестиционно предложение 461 
индекс 268 
индекс на бедност 25 
индекс на Кайзер-Майер-Олкин 546 
индексни модели 355 
индивидуална дейност 372 
индивидуални знания 435 
индивидуални отчети 501 
индивидуално потребление 20 
индикатори 401 
Индия 278 
индустриален коноп 476 477 
индустриален панел 243 
индустриална икономика 439 445 
индустриална собственост 3 
индустриални предприятия 460 
индустриални фирми 256 
Индустрия 4. 0 567 
иновативен потенциал 218 
иновативен процес 458 
иновативни стратегии 454 
иновативно образование 373 
иновативно поведение 218 478 
иновации 182 199 240 394 429 536 
иновации в логистиката 257 
иновации в образованието 380 
иновации в туризма 616 
иновации в управлението 429 
иновационна активност 182 
иновационни процеси 469 
иновация 454 
институции 40 
институционален механизъм 469 
институционална промяна 169 
институционална рупутация 365 
институционална система 177 
институционално поведение 343 
инструментариум 492 
инструменти 238 
инструменти на маркетинга 238 
интегрални системи 536 
интеграционен аспект 289 
интеграционен процес 289 
интеграция 269 564 
интегриран подход 344 
интегрирана система за управление 257 
интегрирана среда 257 
интегрирани среди 553 
интелектуален наем 583 
интелектуален потенциал 429 
интелектуална собственост 3 
интелектуални способности 2 
интелигентна среда 573 
интелигентни системи 541 561 
интелигентни транспортни системи 541 
интерактивен подход 554 
интерес 320 
интеркултурна компетентност 367 
интеркултурна комуникация 359 363 367 
интеркултурно образование 359 
интерлингвистика 359 
интернационализация на бизнеса 470 
интернет 6 238 241 255 592 
интернет бизнес 600 
интернет доставчици 582 
интернет маркетинг 239 
интернет на всичко 592 
интернет на нещата 578 
интернет политика 578 
интернет пространство 4 
интернет распространение 582 
интерфейс 604 
инфлационно поведение 175 
информатизация на бизнеса 586 
информатизация на икономиката 586 
информационна асиметрия 555 
информационна база 575 
информационна война 443 
информационна икономика 445 
информационна инфраструктура 556 
информационна инфраструктура на предприятие 556 
информационна логистика 575 
информационна политика 574 
информационна сигурност 552 574 581 583 
информационна сигурност на икономиката 583 
информационна система 287 331 
информационна среда 443 580 
информационна технология 589 
информационни ресурси 9 557 
информационни решения 557 
информационни системи 463 562 580 604 
информационни технологии 448 550 558 559 563 567 568 569 573 584 
информационни технологии в бизнеса 549 
информационни технологии в застраховането 566 
информационни технологии в търговията 232 
информационни услуги 565 
информация 57 365 434 489 604 
информираност на персонала 557 
инфраструктура 40 187 
ипотека 85 305 
ипотекиране 305 
ипотечен кредит 85 91 
ипотечен пазар 91 
ипотечни заеми 91 
ипотечни кредити 91 349 
ипотечно право 305 
Ирак 341 
Иран 263 281 
искова молба 324 
ислям 14 
Ислямска държава 341 
ислямска финансова система 205 
ислямски банки 205 
ислямски банкинг 205 
ислямски финанси 205 
ислямско банкиране 205 
ислямско банково дело 205 
истина 11 12 
историография 54 201 
историческо развитие 437 
история 619 
история на България 656 
история на икономиката 202 
история на икономическата мисъл 50 
история на Русия 43 
история на СА 376 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 
ИТ аутсорсинг 586 
ИТ в банките 550 
ИТ за управление на услуги 559 
ИТ инструменти 580 
ИТ инфраструктура 568 572 
ИТ кадри 568 
ИТ образование 568 
ИТ отдел 578 
ИТ проекти 568 
ИТ процеси 559 
ИТ ресурси 568 
ИТ решения 580 
ИТ сигурност 568 
ИТ стратегия 556 
ИТ структури 556 
ИТ услуги 559 572 586 
италиански бизнес 470 
Италия 115 266 472 
ИТС 541 
Йемен 281 
йерархирен модел 463 
йерархичен анализ 463 
К-пространство 443 
кадри 364 
кайсия 406 
календар 595 
канабис 477 
канали на дистрибуция 554 
кандидат студенти 624 
кандидатстудентски прием 653 
капитал 119 
капитализъм 44 
капиталов пазар 180 181 253 
капиталов пазар в България 180 
капиталови пазари 105 193 
кариера 66 453 
кариерно развитие 28 635 
картел 396 
картови плащания 161 
катедра Аграрна икономика 645 
катедра ЗСД 629 
катедра Финанси и кредит 631 
качества 524 
качествена оценка 217 
качество 24 524 
качество на висшето образование 368 
качество на продуктите 252 
качество на услугите 388 
квалификация 397 
квалифициран служител 526 
квалифициран труд 526 
КЕВР 400 401 
кестен 412 
кешови плащания 86 
КЗК 208 396 
кибер заплаха 582 
кибер-пространство 582 
кибератака 582 
кибербезопасност 582 
киберзаплаха 582 
кибернетично пространство 582 
киберсигурност 567 
Кипър 231 544 
КИС 340 
Китай 45 212 230 234 278 
Китай и Америка 45 
Китай и световната икономика 45 
китайска външна политика 45 
класация 162 
класификатор 10 
класификация 242 424 
класификация на разходите 487 
класифициране на разходите 498 
класическа икономическа теория 58 
класическа теория 58 
клиент 523 
клиент и бизнес 586 
клиент-доставчик 586 
клиенти 246 250 450 495 532 
клиентите като капитал 251 
клиентски мнения 591 
климат 618 
климатични промени 185 
клирингова търговия 266 
клъстери 57 457 
клъстеризация 105 
клъстерна политика 457 
ключови индикатори 518 
ключови показатели 190 270 
книги 5 
книгоразпространение 249 
книготърговия 249 
книготърговски бизнес 249 
книжарници 249 
книжен маркетинг 249 
когнитивен подход 617 
когнитивно преживяване 450 
Кодекс за застраховането 358 
Кодекс на труда 62 65 
коефициент на Джини 31 
коефициент на заместване 345 
коефициент на Шарп 268 
козметична промишленост 477 
кол център 425 
колаборативна икономика 36 
колаборативна среда 36 
колегиалност 13 
колективно инвестиране 303 
количествена оценка 217 
количествено измерване 342 
количествено изследване 148 
колцентър 425 
комасация 72 
коментар 317 
комерсиализация 383 
комерсиализация на университетски продукт 383 
комисионер 321 
комисионерство 321 
комисионна търговия 261 
комисионни договори 321 
комисионно посредничество 261 
компетентност 361 534 
компетентностен модел 361 534 
компетентностен подход 361 534 
компетенция 361 
комуникативна компетентност 480 
комуникативна образованост 480 
комуникации в бизнеса 479 
комуникации в управлението 479 
комуникационна инфраструктура 556 
комуникационни модели 479 
комуникационно-информационна кампания 19 
комуникация 363 592 
комуникация във фирмата 483 
комуникация и екипна среда 559 
комуникация и работен процес 483 
комуникация с клиентите 448 
конвергенция 77 83 
конверсия 410 
конкурентна стратегия 262 452 
конкурентни предимства 474 
конкурентно предимство 219 
конкурентоспособност 194 214 217 368 440 473 544 600 603 609 
конкурентоспособност в селското стопанство 408 
конкурентоспособност в туризма 616 
конкурентоспособност на предприятието 217 
конкурентоспособност на продукта 199 
конкурентоспособност на цена 546 
конкуренция 440 454 
конкуренция в бизнеса 208 440 
коноп 476 477 
конопено-текстилна индустрия 476 477 
консалтинг 472 
консолидационна политика 288 
консолидация 506 
консолидирани счетоводни отчети 501 506 
консолидирани финансови отчети 499 501 506 
конституционни принципи 304 
Конституция 184 
консулски отношения 439 
консултантски процес 439 
контакт 246 523 
контактен център 425 
контрауиг историография 54 
контрол 92 265 295 350 521 
контрол на данните 581 
контрол на средствата от ЕС 565 
контрол на храните 545 
контролинг 446 
контролна среда 521 
контролни органи 295 
конферентен разговор 481 
конференция 6 15 16 26 33 34 35 47 49 50 55 56 60 61 74 75 78 79 80 81 82 92 93 94 95 96 97 107 109 110 111 112 113 114 141 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 168 170 176 177 181 196 201 202 207 210 211 213 217 221 223 224 225 237 238 239 240 241 256 264 267 285 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 330 331 333 334 335 339 342 348 357 359 362 363 364 365 366 367 368 402 424 426 427 428 429 430 431 432 433 434 436 454 455 456 467 473 479 485 486 487 488 489 490 516 527 528 547 548 549 550 564 565 574 575 582 583 587 592 593 594 595 596 597 598 600 601 602 603 604 605 606 607 608 617 656 
конфликт 281 318 
конфликт на интереси 318 426 
конфликтология 16 
концентрация 72 
концептуален подход 531 
концептуална рамка 228 
концептуални основи 119 
концептуални особености 242 
концепция ERM 432 
концесии 539 
кооперации 75 
кооперации в България 75 
корекционни записвания 121 135 
корекция на данъчен кредит 133 
коригиране на грешки 132 174 
коригиращи събития 509 
корпоративен анализ 440 
корпоративен данък 129 144 
корпоративен капитал 478 
корпоративен подоходен данък 116 
корпоративен подход 484 
корпоративен социален капитал 478 
корпоративна етика 397 
корпоративна идентичност 455 
корпоративна информационна система 580 
корпоративна култура 436 478 519 
корпоративна отговорност 480 
корпоративна политика 473 
корпоративна революция 279 
корпоративна социална отговорност 379 437 459 480 
корпоративна социална политика 379 
корпоративни комуникации 253 
корпоративни новини 253 
корпоративно банкиране 159 
корпоративно подоходно облагане 122 
корпоративно управление 279 426 436 
корпорации 181 
корупционни отношения 337 
корупционни практики 295 337 
корупция 295 337 
косвени ефекти 178 
космополитизъм 44 
Косово 418 
костилкови овощни видове 406 
котировка 223 
Кралство Дания 77 
краткосрочна безработица 71 
Крафт 546 
креативен потенциал 183 
креативен процес 183 
креативна икономика 183 
кредит 94 96 
кредитен портфейл 104 
кредитен рейтинг 88 
кредитен риск 88 167 
кредити 98 167 
кредитиране 94 164 
кредитна активност 26 167 
кредитна задлъжнялост 461 
кредитна история 93 
кредитни институции 98 
кредитни посредници 157 
кредитни сделки 157 
кредитно-парична политика 148 
кредитоспособност 88 
крива на Kuznets 40 
криза 44 199 
криза на доверието 255 
кризисна политика 461 
кризисни процеси 289 461 
криптовалута 172 
криптокрация 279 
критерии за оценка 514 564 
критерии за управление 564 
критика 12 385 
критична инфраструктура 340 
круизен туризъм 608 
круизни пътувания 608 
кръгла маса 632 633 
кръстосана регресия 104 
КСО 63 437 459 
КТ 67 68 326 327 328 329 
кулинарен туризъм 611 
култура 52 80 298 
култура на общуването 246 
културно наследство 183 
културно пространство 443 
културно развитие 80 
културология 43 
купуване на изплащане 300 
куриерски услуги 257 
куриерски фирми 257 
курс на валута 174 
лайв стрийминг 241 
латентни променливи 244 
легализъм 298 
летище 539 
лечебен туризъм 615 
лечебни заведения 311 
лечебни методи 615 
либерален модел 234 
либерализация на пазара 394 399 401 
либерализъм 53 
лидерски капацитет 534 
лидерски качества 41 
лидерски мениджмънт 41 
лидерски потенциал 41 
лидерство 41 435 
лидерство и личности 41 
ликвидация 303 
ликвидност 96 
лингвистичен анализ 617 
Лисабонски договор 277 
лихвен марж 104 
лихвен процент 94 104 
лихвен спред 104 
лихвени нива 175 
лихвени проценти 27 
лица 320 
лица с увреждания 320 
личен асистент 566 
личен банкер 149 
личен подоходен данък 116 
лични данни 307 552 576 
лично ползване на активи 121 
личностно развитие 246 
личността на мениджъра 456 
логика 44 
логистика 257 261 575 
логистика в бизнеса 261 
логистици 258 
логистичен аутсорсинг 262 
логистичен контрол 258 
логистичен модел 258 
логистичен софтуер 262 
логистична дейност 260 575 
логистична техника 262 
логистични компании 260 
логистични услуги 262 
логически модели 286 
лозарски район 410 
лозарство 410 
лозови насаждения 410 
лозя 410 
Лубрика ООД 423 
лъжи 11 
Люксембург 115 
Маастрихтски конвергентни критерии 186 
магистърска степен 634 
майчинство 327 
Македония 477 
макроикономикс 55 
макроикономическа зависимост 55 
макроикономически измерения 421 
макроикономически показатели 278 
макроикономическо равновесие 193 
макрофинансови политики 56 
малки и средни предприятия 93 472 524 
малки стопанства 404 
малък бизнес 469 
малък бизнес в Русия 469 
малък и среден бизнес 467 468 470 471 
марихуана 477 
маркетинг 28 238 239 241 244 246 247 368 
маркетинг мениджмънт 256 
маркетинг специалист 523 
маркетингов мениджмънт 237 
маркетингова информация 191 
маркетингова ориентация 237 
маркетингова оценка 248 
маркетингова стратегия 239 
маркетингови инструменти 244 
маркетингово планиране 243 
маркетингово позициониране 599 
материални запаси 486 
машинна обработка 19 
медиаторни механизми 450 
медиен сектор 255 
медии 248 255 368 
медийна индустрия 255 
медийна среда 6 
медийно поведение 6 484 
медицински мениджъри 388 
медицински цели 477 
междуличностни отношения 533 
междуличностно и групово общуване 533 
междуличностно общуване 533 
международен валутен пазар 223 
международен туризъм 597 605 
международен туристически пазар 599 
международен финансов център 81 
международна конкуренция 616 
международна конференция 564 565 582 583 
международна миграция 32 
международна научна конференция 15 33 35 47 50 61 75 80 81 217 225 331 364 365 429 431 456 467 516 548 549 575 594 595 598 601 656 
международна научно-практическа конференция 210 211 290 362 366 368 547 
международна научнопрактическа конференция 26 55 56 78 79 95 107 109 110 112 113 114 141 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 160 161 168 170 176 196 207 221 256 264 285 330 333 334 335 357 402 455 550 574 607 
международна политика 382 
международна работна сила 32 
международна търговия 229 
международни блокове 46 
международни икономически отношения 272 273 274 275 276 277 279 281 
международни отношения 272 273 274 275 276 277 279 281 
международни парични отношения 266 
международни стандарти 516 
Международни счетоводни стандарти 502 506 
международни съюзи 46 
международни товари 280 
международни туристически борси 607 
международни туристически изложения 607 
международни финанси 382 
международно икономическо право 283 
международно производствено коопериране 270 
международно развитие 270 
международно сътрудничество 118 472 
междуотраслов баланс 190 
междуотраслови отношения 190 
меки умения 526 
мениджмънт 41 377 428 430 441 444 445 446 447 453 480 578 
мениджмънт в екипната дейност 444 
мениджмънт в международни компании 444 
мениджмънт на качеството 211 
мениджър 447 
мениджъри 536 
мениджърски екип 453 
мениджърски квази-наем 583 
мерки 404 419 
мерки за сигурност 273 
местна власт 333 
местни данъци 142 
местни данъци и такси 142 
местно производство 187 
местно самоуправление 332 
местно управление 332 
метод FIFO 486 
метод LIFO 486 
метод на интервю 19 
метод на счетоводството 488 
методи за доставка 232 
методи за оценка 486 
методи на отчетност 500 
методика 367 
методика за изчисляване 407 
методически аспекти 219 492 
методологически основи 370 
методологически подход 244 
методология на изследване 393 
методология на изчисления 352 
мигранти 9 32 
миграционна вълна 9 
миграционно население 14 
миграция 284 
микрониво 435 
микроуслуги 553 
микрофинансиране 418 
минимална работна заплата 28 
мита 264 
митница 265 
митническа администрация 118 
митническо разследване 265 
млад икономист 637 
младежи 69 
младежи с висше образование 69 
младежка безработица 69 
младежка заетост 70 
младежка миграция 220 
млади научни работници 60 111 159 342 432 434 479 488 528 593 596 646 
млади специалисти 69 
многомерен анализ 25 
многомерна бедност 25 
множествено предвиждане 58 
мобилно приложение 566 
мобилност 272 
мода 3 
модел 331 
модел за счетоводно отчитане 496 
модел за управление 466 
модел на Merton 253 
модел на Лий-Картър 355 
модел на четирите квадранта 99 
модели за изследване 603 
модели за финансиране 118 
модели на стрес 527 
модели на управление 445 
модели на финансиране 255 
моделиране 603 
моден бизнес 3 
модернизация 547 
модни гиганти 3 
Молдова 217 
молове в България 236 
МОН 491 
монетаризъм 173 
монетарно злато 101 
мониторинг 336 
монополистичен наем 583 
морал 296 297 
морал и право 291 
морализъм 298 
морални проблеми 34 
морални ценности 296 
морска политика 230 231 272 
морска търговия 230 231 
морски инвестиции 231 
морски превоз 540 
морски транспорт 540 
мотивация 438 531 
мотивация на персонала 531 
мрежа за финансова сигурност 90 
мрежата 36 
МСА 270 
МСБ 424 
МСП 93 219 470 471 472 
МСП в България 467 
МСС 494 
МСС 18 496 
МСФО 119 505 
мултимедия 1 
награда 621 
награди 630 
надзор 432 
надзор над одита 519 
надзорен процес 519 
надзорни методи 165 
надзорни системи 165 
наднационална политика на ЕС 288 
наем 583 
най-големите износители 280 
най-добра компания 180 
наказателна отговорност 315 
намалена трудоспособност 137 
намаление на лихви 517 
намаляване на бедността 29 
намаляване на данъците 129 
НАП 136 142 
НАПП 632 633 
напускане на бизнеса 325 
народни обичаи 15 
нарушения 337 
нарцисизъм 453 
население 18 28 332 618 
население в България 18 
наследство 201 
насърчаване на заетостта 69 
НАТО 274 276 
научен наем 583 
научен текст 1 370 
научен труд 1 
научна дейност 1 
научна информация 8 
научна кариера 2 
научна конференция 60 93 94 111 159 295 342 348 432 434 479 485 486 487 488 490 528 587 593 596 
научна конференция с международно участие 359 363 367 617 
научна литература 370 
научна методология 370 
научна презентация 1 
научна сесия 77 83 
научни знания 370 
научни изследвания 2 366 370 
научни постижения 8 
научни списания 8 
научно ръководство 371 374 
научно-изследователска дейност 373 
научно-методическа конференция 49 177 181 427 489 
научно-приложни изследвания 77 83 
научноизследователски процес 370 
национален конкурс 637 
национален статистически институт 23 
Национална агенция за ISBN 5 
национална идентичност 284 
национална икономика 598 
национална икономическа сигурност 283 
национална конференция 34 92 93 94 96 97 201 202 213 223 224 238 239 241 291 292 293 294 295 296 297 298 299 348 424 428 430 433 454 485 486 487 490 527 587 592 597 600 602 603 604 605 606 608 
национална научна конференция 6 16 74 213 223 241 267 339 428 433 436 454 527 592 597 602 
национална политика 288 457 
национална стратегия 330 
Национални счетоводни стандарти 506 
национално равнище 204 
нация 44 
небанков сектор 350 
небанкови институции 87 
небанково посредничество 87 
недвижими имоти 99 210 226 236 
недвижими имоти в България 226 
недействителност 358 
недостатъци 224 606 
независим финансов одит 520 
независима информация 570 
незаконно строителство 508 
незаконно уволнение 63 
неизползван отпуск 139 
неизпълнение на договор 308 
НЕК 395 
Неконвенционална парична политика 158 
нелоялна конкуренция 208 
необлагаеми доходи 136 
неолиберализъм 37 
неопределеност 209 
Неохим АД 180 
неплатежоспособност 323 
непроизводствени разходи 498 
неравенство 29 31 40 
неравенство и бедност 31 
неравенство на доходите 40 
неразпределяеми приходи 497 
неразпределяеми разходи 497 
несправедливост 442 
несъстоятелност 313 314 323 
нетна възвръщаемост 460 
нетрадиционни технологии 579 
нетуъркинг 246 
нефинансови компании 102 
НЗОК 344 
ниво на обслужване 566 
ниво на същественост 514 
Нигерия 206 388 
нидерландистика 363 
НИРД 182 
ниски лихви 85 
нишов пазар 245 
нишови автомобили 245 
нов модел 530 
нова индустриализация 194 
нова индустриална политика 194 
нови идеи 233 
нови продукти 253 
нови технологии 36 
новите реалности 557 
НОИ 343 
нормативна база 65 503 
нормативна уредба 135 336 395 502 503 
нормативни документи 360 
НПК 265 
НСИ 19 22 23 277 
НСС 485 486 505 
ОББ 162 
обезпечаване 309 
обезпечение 306 
обезпечителен договор 306 
обезпечителни мерки 4 306 
обезщетение 62 308 
обект на ипотека 305 
обем инвестиции 235 
обещетения при пенсиониране 347 
обжалване на ревизионен акт 517 
облагане на ДДС 493 
облагане на доходи 111 
облагане на услуги 145 
облагане на физически лица 111 
облагане с данъци 115 
облагане с ДДС 141 145 
облачни изчисления 567 578 
облачни инфраструктури 584 
облачни ИТ услуги 584 
облачни технологии 556 
облачни услуги 552 556 
облачно базирана система 556 
облигации 96 
обмен на информация 565 
оборотни средства 225 
обособено имущество 302 
обработваща промишленост 197 
обработка на данни 552 
обработка на данните 19 576 
обработка на информация 452 
образование 40 71 254 346 360 491 573 
образование в Русия 383 
образователен продукт 365 
образователна политика 374 
образователна система 491 
образователни технологии 367 
образователно равнище 71 
обратна връзка 241 
обратна ипотека 91 
обслужване на клиенти 425 
обслужване онлайн 425 
обслужване по телефон 425 
обучение 364 382 
обучение за служители 530 
обучение на работното място 526 529 
обучение на студенти 375 
обучение по застраховане 623 
обучение по икономика 59 385 
обучение по икономическа теория 59 
обучение по финансов контрол 361 
Обща селскостопанска политика 419 
обществена среда 7 
обществени нагласи 193 
обществени отговорности 29 
обществени поръчки 311 322 330 337 338 
обществени потребности 299 
обществено здраве 390 
обществено здравеопазване 390 
общество 39 292 
община 337 
общини 332 337 
общинска администрация 435 
общински бюджети 334 
общински разходи 332 
общински финанси 95 
общо застраховане 348 353 
овощарство 406 414 
овощни насаждения 406 414 
ограничителни критерии 610 
одит 338 516 520 522 
одит в публичния сектор 338 
одитиране на отчета 499 
одитори 522 
одиторска професия 522 
океани 230 
окончателен данък 143 
онлайн данни 576 
онлайн застраховане 354 
онлайн застраховки 354 
онлайн маркетинг 238 239 
онлайн платформа 530 
онлайн резервация 600 604 
онлайн търговия 554 
ООД 312 
ООН 46 
ОП Околна среда 215 
ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 215 
ОП Развитие на човешките ресурси 215 
ОП Техническа помощ 215 
опазване на околната среда 416 
оперативна програма 215 
оперативни програми 286 
оперативни програми за съфинансиране 286 
оптимизационни модели 335 540 
оптимизация 540 
оптимизация на кампаниите 250 
органи за контрол 516 
организационна ефективност 430 
организационна култура 435 443 
организационна структура 23 
организационни резултати 538 
организация 211 214 301 441 535 
организация на бизнеса 562 
организация на дейностите 372 
организация на земеделието 74 
организация на управлението 429 
органични продукти 544 
ориз 411 
оризопроизводство 411 
освобождаване от ДДС 121 
осигурителен доход 63 347 
осигурителен стаж 63 347 
осигурителни вноски 63 
осигуровки 63 
основни фондове 197 
особени залози 309 317 
ОСП 72 403 416 419 420 422 
отворена икономика 200 229 
отворена икономическа политика 200 
отворени системи 573 
отглеждане на деца 66 
отглеждане на коноп 476 
отглеждане на полски култури 413 
отглеждане на трайни насаждения 412 
отглеждане на цветя 405 
отговорност на одитора 519 
отдаване под наем 192 
отделяне на търговски дружества 138 
отклонение от данъчно облагане 123 
откриване на висше училище 378 
относителна ефективност 451 
отношения 37 
отпуск за майчинство 327 
отрасли 190 231 
отчет за собствения капитал 494 
отчетна дейност 108 
отчетна информационна система 499 
отчетна информация 489 499 
отчетно-икономическа информация 146 
отчетно-информационен процес 146 
отчетност 146 
отчитане на данъци 138 
отчитане на разходи 508 
офис имоти 235 
офис пакети 549 
офис продукти 549 
официална статистика 24 
офлайн магазин 554 
оценка 76 102 336 486 
оценка на CRM системи 588 
оценка на бизнеса 424 
оценка на качеството 24 
оценка на компании 152 
оценка на кредитоспособност 88 
оценка на материални запаси 486 
оценка на научните работници 8 
оценка на риска 89 462 548 582 
оценка на софтуера 564 
оценяване 382 
пазар 52 99 223 224 226 349 396 543 
пазар на автомобили 245 
пазар на жилища 211 
пазар на застраховки 349 
пазар на земеделски земи 72 216 
пазар на земята 73 
пазар на имоти 99 235 
пазар на имоти в България 235 
пазар на труда 381 
пазар на търговски площи 236 
пазарен риск 102 
пазарна добавена стойност 48 
пазарна икономика 23 385 
пазарна ориентация 237 
пазарна стойност 48 
пазарни отношения 80 
пазарни тенденции 235 
пазарни условия 356 
пазарни цикли 99 
пазарно равновесие 253 
пазарно стопанство 267 
паладий 101 
параметри на бюджета 334 
пари 84 175 
паритет на покупателната способност 20 
парична база 148 
парични потоци 96 
парични транзакции 161 
парично дело 84 
парично-кредитна политика 173 174 
паркоместа 305 
парламентаризъм 656 
партньорство 189 263 270 629 
патенти 3 
пациенти 388 
Пацони Маркет ЕООД 423 
педагогика 371 
пенсионен риск 465 466 
пенсионен фонд 345 
пенсиониране 346 347 
пенсионна политика 346 
пенсионна система 345 346 
пенсионни дружества 350 
пенсионни фондове 342 426 
пенсионно осигуряване 345 346 
пенсионно хеджиране 465 
Персийски залив 263 
персонал 218 531 536 
перспективи 242 422 606 
ПЕС 20 
печалба 98 119 423 441 
печат 572 
печатане 84 
печатна дейност 572 
печатни списания 248 
печатни услуги 572 
пешеходен туризъм 626 
пиво 546 
пивоварна индустрия 546 
пивоварна промишленост 546 
писмена кореспонденция 482 
писмени документи 147 
писмени извори 619 
плавателна система 230 
план 246 525 
планиране 16 
планиране на дейностите 372 
планови дейности 108 
планово управление 632 
платежен баланс 266 
Платежоспособност II 352 
платен отпуск 139 
платина 101 
плацебо ефекти 244 
плащане 308 
плащания в брой 86 
Плевен 624 
племе 341 
Пловдив 636 
плодове 414 
плодопроизводство 414 
площи 74 416 
поведение 13 438 442 527 
поведение на служителите 13 
поведение на човека 438 
поведение на човешкия фактор 438 
поведенческа неустойчивост 449 
поведенчески анализ 451 
поведенчески аспект 298 
поверително поведение 13 
повишаване на ефективността 557 
подбор 523 
подбор на кадри 523 
подкрепа 468 472 
подоходен данък 125 131 
подоходно облагане 110 122 140 
подоходно облагане на физически лица 140 
подпомагане 467 
подходи 240 372 
подчинен 12 433 
поздравление 644 
поземлен пазар 73 
поземлена собственост 72 
познание 11 
показатели за ефективност 475 
поколение 537 
поколението X 537 
поколението Y 537 
покупателна способност 20 
политика 42 44 297 332 484 
политика за насърчаване 69 
политика и власт 484 
политика на заетостта 70 
политико-икономически анализ 383 
политическа икономия 184 202 
политическа култура 43 
политически комуникации 484 
политически предизвикателства 45 
политически промени 619 
политически процеси 276 
политически режими 43 
политически философи 38 
политическо поведение 42 
полиция 339 
Полша 611 613 
понятия 119 
популярност 341 
Португалия 115 
портфейлни подходи 342 
посланик 643 
постижения 372 
посткомунистическа България 385 
постсъветско общество 43 
потенциал за развитие 525 
потребител 242 
потребители 241 243 252 
потребителска оценка 244 252 
потребителска удовлетвореност 244 
потребителски кредит 94 
потребителски разходи 20 
потребителски решения 543 
потребителско поведение 252 
потребление 27 52 129 543 
потребление на домакинствата 52 
ППЗДДС 135 
ППЗДДС- 2017 121 126 127 134 
ППС 20 
права 315 
права и задължения на гражданите 390 
права на съдружници 303 
правен анализ 290 
правен режим 319 378 
правителствени дарения 504 
правителство 42 
правна закрила 293 
правна култура 292 
правна регламентация 325 
правна сигурност 314 
правна уредба 302 320 323 542 
правни норми 319 
правни проблеми 307 
правно регулиране 321 
право 292 297 298 299 301 304 316 317 318 319 320 
право върху домейн 4 
право и съдебна система в България 299 
право на собственост 300 
право на строеж 305 
правораздаване 314 
практически анализ 423 
практически аспекти 511 
пране на пари 118 
праскови 406 
преброяване 19 
преброяване на населението 19 
превозни договори 128 
предизвестие 67 68 325 
предизвестие от работодателя 67 
предиктивен анализ 82 
предпазване от природни бедствия 585 
предприемач 456 524 
предприемаческа култура 456 
предприемачески бизнес 471 
предприемачество 220 233 456 458 472 524 
предприемачество в университетите 380 
предприемачи 428 
предприятие 218 
предприятия 423 
представяне 1 
представяне на бизнеса 452 
президент 42 
преки подоходни данъци 115 
преки чуждестранни инвестиции 176 178 203 
прекратяване 310 
прекратяване на договор 325 
прекратяване на трудовия договор 62 67 68 
прекратяване на трудово правоотношение 68 
преобразуващо се дружество 138 
преоценка 314 
преподаватели 620 
преподавателска дейност 362 
препоръки 532 
препоръчителен подход 387 
препоръчителни стандарти 387 
преработване 476 
преработвателна промишленост 477 
пресконференция 646 
преструктуриране 228 
престъпление 315 
прехвърляне на дейност 326 
преход 267 
приватизация 212 
привлечени чуждестранни инвестиции 203 
привличане на инвестиции 47 
придобиване на нов клиент 250 
призови места 637 
приложен софтуер 562 
приложение на данни 21 
принципи на обучение 373 
принципи на управление 430 
приоритетни сектори 392 
природа 319 386 
природна среда 319 
природни бедствия 585 
природни ресурси 615 
природни територии 319 
приспадане на ДДС 132 
приспособяване към клиента 259 
пристанища 539 
прихващане 130 
приходи 222 496 
приходи в хотелиерството 222 
приходи и разходи 497 
приходи от лихви 511 
приходи от нефт 206 
причинно-следствени отношения 538 
причинност 538 
пробационен период 329 
проблем 535 
проблеми 188 265 343 346 468 606 
проблеми в туризма 606 
проверка 92 
прогнозиране 102 393 
прогнозиране на търсенето 393 
прогнозна дейност 570 
програмен подход 108 
програми 369 
програми за обучение 369 
продажба 222 523 
продажби 240 
продоволствени продукти 421 
продуктивност 538 
продуктови съобщения 253 
продукционна среда 553 
продължителност на живота 355 464 
проект 625 
проектен екип 646 
проектен цикъл 215 
проектно планиране 625 
производител 180 400 
производител на торове 180 
производители 395 
производителност 557 
производителност на труда 254 441 
производства 190 
производствени мощности 197 
производствени отношения 254 
производствени предприятия 262 
производствени разходи 498 
производство 414 421 
производство на автомобилни части 178 
производство на ориз 411 
производство на пиво 546 
производство по несъстоятелност 313 323 
произход на промяната 451 
прокуратура 296 
промени 352 545 
промени в ЗДДС - 2016 131 
промени в ЗДДС - 2017 131 134 
променливост на потреблението 27 
промишлен дизайн 3 
промишлена политика 198 458 
промишлени предприятия 496 
промишленост 198 
промяна 7 246 451 
промяна на работодателя 65 
пропърти 475 
просрочен търговски кредит 98 
протокол 481 482 
протоколни норми 482 
проучване 434 
професионална практика 359 
професионална пригодност 522 
професионална реализация 69 
професионална среда 522 
професионални компетентности 362 
професионални отговорности 66 
професионални отношения 66 
професионални предпочитания 537 
професионално развитие 2 28 
профилактика 343 
процедури 514 
проценти по кредити 27 
процеси 592 
процесуални действия 313 
психология 39 
психология на ръководителя 453 
публикации 8 
публикация 371 
публикуване на финансови отчети 499 512 
публичен сектор 187 336 338 
публична администрация 331 435 
публична изява 628 
публични блага 333 
публични дружества 102 
публични компании 48 
публични приходи 335 
публични проекти 462 
публични разходи 40 332 
публични финанси 418 
публичност на отчетите 507 512 513 
ПЧИ 178 203 
пътувания 605 
работа 65 450 
работен процес 372 
работна група 533 
работна заплата и доходи 381 
работна сила 397 
работни отношения 13 647 
работни системи 538 
работник 328 
работно време 66 
работно място 64 389 535 537 
работодател 328 397 532 
равнище на безработица 71 204 
равнище на заетост 71 
равнище на цените 20 
радио 6 145 
развиващи се пазари 280 
развитие 214 360 422 433 437 608 
развитие на бизнеса 468 
развитие на висше образование 378 
развитие на доверие 13 
развитие на ЕС 288 
развитие на земеделието 419 
развитие на икономиката 230 
развитие на кооперациите 75 419 
развитие на културата 319 
развитие на МСП 472 
развитие на науката 319 
развитие на образованието 360 
развитие на организацията 214 
развитие на пазара 93 226 
развитие на предприемачеството 220 
развитие на селското стопанство 404 
развитие на туризма 61 598 601 602 606 608 
разделение на властите 316 
разделение на труда 433 
размити множества 57 
разпадане на ЕС 289 
разпределение на доходите 214 
разпределение на разходите 407 
разработване на нов продукт 452 
разузнаване 265 
разум 453 
разходи 454 487 491 
разходи в бюджетни предприятия 491 
разходи в земеделския сектор 407 
разходи в предприятието 487 
разходи за лихви 511 
разходи за образование 40 
разходи на домакинства 20 
разходна ефективност 475 
разходни отговорности 333 
разчети 490 495 
раси 38 
растеж 231 
растеж на население 18 
растениевъдство 413 417 
растителна биотехнология 417 
ревизионен акт 517 
ревизионно производство 295 
революция 43 
регионална икономическа интеграция 269 
регионална интеграция 269 
регионална политика 105 
регионални измерения 155 
регионални стратегии 398 
регионално равнище 204 
регионално развитие 215 
регистрация 5 
регистър 5 
Регламент (EU) 910/2014 551 
Регламент (ЕС) 2016/679 576 
Регламент/ eIDAS 551 
регламенти на ЕС 539 
регулаторни инструменти 400 
регулаторни органи 400 
резервационни системи 604 
резервация 604 
реиндустриализация 194 
реинженеринг 228 
рейтинг 88 
рейтинг на кредитоспособност 88 
рейтинг на фирмата 459 
рейтингови агенции 88 
реки 386 
реклама 247 252 368 
рекламно проучване 484 
ректор 630 633 635 648 
релационен договор 449 
религиозни общности 14 
религия 14 
рентабилност 180 423 
рентабилност на собствения капитал 87 
ренти 216 
реорганизация 23 
репродуктивно поведение 28 
ресурси 219 427 
ресурсна ефективност 475 
ресурсна теория 427 
ресурсно осигуряване 23 427 
ресурсно-базирано управление 219 474 
ретроспективен анализ 422 
рефинансиране 85 
рефинансиране на кредити 85 
реформа на ООН 46 
реформи в банковия сектор 153 
рехабилитация 343 
решаване на проблеми 282 483 549 
решение 312 535 
РИМСП 219 
риск 188 355 453 463 466 518 
риск анализи 518 
риск базиран надзор 518 
риск в пенсионното осигуряване 464 466 
риск в предприятието 460 466 
риск и капиталово бюджетиране 461 
риск мениджмънт 102 462 463 465 466 
риск мениджмънт в предприятието 465 
риск от бедност 29 
рисков капитал 93 
рискова дейност 581 
рискова култура 89 
рискова премия 105 
рискове 34 186 342 426 452 
рискове при инвестиции 342 
рискови инвестиции 548 
рискови индикатори 518 
Рос Б. Емет 54 
рубла 174 
Румъния 477 
Русия 8 32 43 46 81 95 148 168 174 234 281 547 
руска икономика 472 
руска наука 8 
Руска федерация 168 
руски бизнес 468 470 471 
ръководител 433 
ръководители 315 
ръст на кредитите 349 
СА 26 50 52 55 56 75 78 82 110 155 157 161 170 176 202 229 264 333 334 335 357 377 402 492 550 574 607 630 
СА докторант 23 24 79 87 97 98 99 100 101 102 103 104 105 109 112 113 114 115 116 117 118 119 141 154 209 214 215 218 219 222 227 228 242 243 244 265 268 269 270 271 330 336 337 338 343 344 345 346 352 353 360 389 393 419 422 428 437 438 439 440 441 474 490 491 493 494 495 496 527 531 543 603 609 
СА магистър 77 83 
СА студент 92 93 94 96 152 213 223 224 238 239 241 295 348 424 430 433 454 485 486 487 587 592 597 600 602 604 605 606 608 
саботаж 450 
самоорганизация 177 
самоуправление 383 
санкции 208 
САПАРД 419 
Саудитска Арабия 281 
САЩ 3 46 200 281 
сборник 48 57 69 76 203 255 284 423 425 435 526 529 599 
сборник доклади 6 15 16 26 33 34 35 47 49 50 55 56 60 61 74 75 77 78 79 80 81 82 83 95 107 109 110 111 112 113 114 141 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 168 170 176 177 181 196 207 210 211 217 221 225 237 240 256 264 267 285 290 291 292 293 294 296 297 298 299 330 331 333 334 335 339 342 357 359 362 363 364 365 366 367 368 402 426 427 429 431 432 434 436 455 456 467 473 479 488 489 516 528 547 548 549 550 574 575 593 594 595 596 598 601 607 617 656 
сборник доклади от конференция 33 35 47 50 61 75 80 81 210 211 217 290 364 516 547 598 601 656 
сборник статии 69 201 202 203 255 284 423 425 435 526 529 599 
световен износ 280 
световен пазар 34 
световна война 34 
световна енергетика 397 
световна политика 46 
световна търговия 280 
световна финансова криза 51 60 
световни религии 14 
световно производство 411 
Свищов 636 
свободен пазар 401 
свободна практика 233 
сделка 84 
сделки с недвижими имоти 510 
себереализация 525 
себестойност 489 500 
себестойност на продукцията 487 
Северна Америка 269 
сегментация 243 
СЕКИ модел 435 
сексуалност 39 
селекция 99 
селски туризъм 611 
селско стопанство 402 418 421 
селско стопанство в България 73 
селскостопанска политика 403 
семейна икономика 35 
семейство 66 
сенчеста икономика 583 
СЕПП 419 
сервитути 305 
сервитутни права 305 
сертифициране 614 
СЕТА 282 
СИВ 229 271 
сива икономика 118 295 
сигурност 283 339 340 
симулативна сделка 123 
симулационни модели 356 
синоними 617 
синя икономика 231 
Сирия 341 
система 360 488 
система за управление 562 
системи по качеството 528 
системна интеграция 567 
системна трансформация 288 
системно моделиране 582 
системно моделиране на риска 582 
системно-важни банки 90 
ски курорти 615 
ски туризъм 615 
скрити данни 581 
скромност 453 
сливане на дружества 310 
Словения 477 
служители 13 450 
Сметна палата 338 
смъртност 355 
смяна на работодател 326 
собствен капитал 494 
собственици на жилища 91 
собственост 4 
сортове 409 
Софарма 180 
софтуер за управление на риска 462 
софтуерен продукт 591 
софтуерни проекти 589 
софтуерни решения 462 589 
социален капитал 478 
социален контрол 459 
социален наем 583 
социализация 13 
социализация на образование 383 
социалистическа държава 271 
социална значимост 596 
социална отговорност 480 
социална педагогика 17 359 
социална проблематика 207 
социална психология 453 
социална работа 17 
социална структура 40 
социална теория 33 
социални взаимоотношения 247 
социални дейности 16 364 
социални инициативи 473 
социални иновации 220 
социални мрежи 523 
социални отговорности 437 
социални процеси 44 
социални трансфери 29 31 
социални услуги 16 
социално благополучие 206 
социално изключване 29 
социално осигуряване 29 343 344 345 347 
социално положение 17 
социално предприемачество 220 
социално споделяне 450 
социално-икономическа политика 33 
социално-икономически показатели 345 
социално-ориентиран мениджмънт 445 
социологически проблеми 81 
социологическо изследване 35 
социология на семейството 35 
СПА туризъм 614 
СПА хотели 614 
спестявания 27 
специализирани институции 17 
специализирано обучение 526 
специалисти по човешките ресурси 537 
специфичен данък 147 
СПИН 39 
списания 50 
споделени отговорности 192 260 
споделено кредитиране 179 
споделено управление 260 
спор 596 
спорт 593 594 595 
спортна дейност 595 
спортът във ВУЗ 594 
справедлива стойност 505 
справяне с бедността 31 
спред 82 
спред на доходността 82 
сравнителен анализ 235 335 439 
сравнителен метод 520 
сребро 101 
средата 53 
средиземноморска търговия 231 
средно претеглена стойност 486 
средносрочен план 188 
средства 492 
средства от ЕС 286 492 
средство за разплащане 587 
срок на застраховка 348 
стандарти 322 
стандартизирани процеси 322 
стареене на населението 30 
стареенето като демографски проблем 30 
стартъп 530 
статии 69 203 255 284 423 425 435 526 529 599 
статистика 201 360 
статистика на образованието 360 
статистическа информация 20 21 24 
статистическа инфраструктура 22 
статистическа практика 24 
статистическа система 23 
статистически анализ 25 26 
статистически методи 21 
статистическо изследване 21 
статия 1 
СТД Академик 622 626 638 639 640 641 642 652 655 
стимули 369 
СТО 229 
стойност 242 
стоки и услуги 131 
стокови запаси 225 
Стопанска академия 97 213 223 224 238 239 241 376 424 428 430 433 454 527 592 597 600 602 603 604 605 606 608 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 
стопанска история 50 201 202 656 
стопанска непоносимост 290 
стопански сектор 393 
стопански субекти 393 
сторидж системи 584 
сторидж технологии 584 
страни 459 
страни в ЕС 116 
страни от ЕС 116 
страни-членки на ЕС 116 186 277 
страните в Европа 186 277 
страните на ЕС 186 277 
стратегии 420 440 
стратегии за продаване 251 
стратегии на маркетинговия мениджмънт 251 
стратегическа ориентация 237 
стратегически анализ 99 
стратегическо маркетингово планиране 243 
стратегическо мислене 214 
стратегическо планиране 340 
стратегическо развитие 472 
стратегическо управление 538 
стратегичестко планиране 213 
стратегия 214 
стратегия България 2020 330 
стратегия Европа 2020 285 
стратегия за децентрализация 332 
стратегия за развитие 16 
стратегия на развитие 471 
стратегия Син океан 454 
стрес 527 535 
стрес на работна място 535 
стрес-анализ 357 
стрес-тестове 163 357 
стресови ситуации 527 
строителна дейност 510 
строителни спорове 290 
строително предприятие 547 
строителство 211 290 547 548 
структура 341 437 
структурен подход 474 
структуриране 371 
структурни промени 190 
структурни фактори 451 
структурни фондове 287 565 
структурно моделиране 451 
студенти 15 362 375 593 595 596 649 655 
студентска конференция 92 93 94 96 97 213 223 224 238 239 241 295 348 424 428 430 433 454 485 486 487 490 527 587 592 597 600 602 603 604 605 606 608 
студентска научна конференция 92 93 94 96 97 213 223 224 238 239 241 295 348 424 428 430 433 454 485 486 487 490 527 587 592 597 600 602 603 604 605 606 608 
студентски изяви 382 
студентски практики 375 
студентски проекти 375 
студентско туристическо дружество 621 654 
субект 12 
субективизъм 12 
субсидии 408 
субсидии в земеделието 216 403 
суверенитет 38 
схеми за гарантиране 90 
счeтоводно отчитане 127 323 497 498 499 500 501 503 504 505 506 507 508 509 510 513 514 542 
счетоводен анализ 491 492 
счетоводен анализ на стойността 514 
счетоводен отчет 507 
счетоводител 315 
счетоводна информация 492 
счетоводна политика 496 
счетоводни аспекти 490 497 
счетоводни грешки 509 
счетоводни записвания 500 501 504 507 509 510 542 
счетоводни разходи 139 511 
счетоводни сметки 500 501 504 507 508 509 510 542 
счетоводни стандарти 502 
счетоводно отразяване 122 
счетоводно отразяване на ДДС 122 
счетоводно отчитане 487 493 496 515 
счетоводно отчитане на приходите 496 
счетоводно отчитане на разходите 487 
счетоводно третиране 509 
счетоводно-информационно осигуряване 495 
счетоводство 119 488 490 495 502 
събиране на данни 585 
събитие 348 
Съвет за сигурност 281 
Съвет на ЕС 275 
съвместна дейност 428 
съвременен мениджмънт 445 
съвременно развитие 164 
съд 656 
съдебна власт 294 
съдебна практика 301 313 
съдебна реформа 294 
съдебна система 296 301 
съдебни изпълнители 306 
съдебно решение 301 
съобщения за пресата 253 
състезание по икономика 649 
сътрудници 650 
сътрудничество 650 
съфинансиране 286 
същност на клъстерите 457 
таблици на УДК 10 
танци 15 
творческа индустрия 183 
телевизия 6 
телекомуникационни услуги 145 
телемаркетинг 240 
телефонен разговор 481 
телефонна бизнес комуникация 481 
телефонна комуникация 481 
теоретични аспекти 219 227 
теория за кластърите 457 
теория на игрите 58 59 
теория на икономиката 58 
теория на правото 293 
теория на управлението 436 
териториален обхват 272 
територия 618 
тероризъм 341 
терористични атаки 390 
терористични заплахи 390 
терористични организации 341 
Терра Глобул ЕООД 423 
тест на Бартлет 546 
техника 367 
технически анализ 587 
технически капацитет 534 
технически резерви 352 
технологичен квази-наем 583 
технологична промяна 7 182 247 
технологична революция 554 
технологични възможности 425 
технологични обновления 567 
технологично базирани услуги 425 
ТЗ 485 
Тива Ком ООД 423 
тийм билдинг 533 
тиймбилдинг 533 
тиймбилдинг събития 533 
типове наеми 583 
тираж 248 
ТНК 178 
товарен автотранспорт 495 
товарен транспорт 490 
товарни превози 495 
ТОП 10 391 
топлинен режим 413 
торене 417 
ТПТИ 189 
трансакционно лидерство 435 
трансатлантически отношения 189 269 
трансграничен бизнес 449 
трансгранични онлайн услуги 551 
трансгранични отношения 449 
трансгранично партньорство 449 
трансгресия 11 
транснационална икономика 45 
транспорт 146 540 
транспортен сектор 187 
транспортни системи 541 
транспортни услуги 261 
трансфер на знания 435 
трансформационно лидерство 435 
трансхуманизъм 36 
тристранни операции 128 
тристранни сделки 128 
трудов договор 62 64 65 67 68 328 329 
трудов пазар 69 71 
трудов стаж 63 
трудова заетост 70 
трудова миграция 32 
трудова мобилност 70 
трудови отношения 64 67 326 327 328 
трудови правоотношения 62 64 68 326 327 
трудови ресурси 30 61 
трудово право 327 328 329 
трудово правоотношение 329 
трудово представяне 218 
Тръмп 129 
ТСБ 22 
туризъм 493 507 597 600 601 603 604 605 606 608 609 611 612 615 616 622 626 638 639 640 641 642 652 
туризъм в България 606 
туризъм в Полша 613 
туристи 597 
туристическа дейност 603 609 621 
туристическа дестинация 599 603 609 
туристическа индустрия 61 604 616 
туристически бизнес 600 604 610 
туристически дестинации 610 
туристически кадри 61 
туристически мениджмънт 610 
туристически пазар 599 
туристически потенциал 601 
туристически предприятия 616 
туристически продукти 609 
туристически пътувания 605 
туристически ресурси 610 
туристически сектор 600 615 
туристически услуги 493 
туристически фирми 507 600 
туристическо дружество 622 626 638 639 640 641 642 652 
Турция 263 
Тутракан 656 
тълкувателни решения 313 
тъмни данни 581 
търговия 189 223 225 234 280 396 554 605 
търговия по море 540 
търговия с електроенергия 400 
търговия с енергия 395 
търговска дейност 228 612 
търговски асортимент 227 
търговски банки 94 157 
търговски бариери 234 
търговски данни 552 
търговски договори 234 
търговски дружества 310 312 324 
Търговски закон 324 485 
търговски марки 3 227 
търговски мениджър 228 
търговски обезпечения 309 
търговски отношения 267 605 
търговски партньори 282 
търговски площи 236 
търговски потенциал 605 
търговски предприятия 227 262 
търговски представителства 251 
търговски регистър 325 
търговски центрове 236 
търговско обезпечение 306 
търговско право 303 313 
търговско предназначение 236 
търговско предприятие 228 
търговско споразумение 269 
търговско-икономически отношения 267 
търговско-икономическо сътрудничество 267 
тържества 634 
търсене 393 
тютюневи изделия 112 
уважение 442 
уведомление 65 
УДК 10 
удовлетвореност 210 
удовлетвореност на пациенти 388 
уеб анализ 590 
уеб извличане на знания 590 
уеб пространство 19 
уеб ресурси 590 
уиг интерпретация 54 
уиг историография 54 
уиг история 54 
Украйна 107 181 267 376 628 647 
умен град 573 
уместност 385 
умствени модели 452 
университет 377 380 627 
университети 379 595 
университетско обучение 382 384 
управление 37 53 222 430 433 442 446 531 536 
управление на банките 153 
управление на бизнеса 249 424 
управление на взаимоотношенията 159 449 570 588 
управление на висшето образование 383 
управление на дълга 78 
управление на елипсоид 100 
управление на информационната сигурност 448 
управление на информацията 448 
управление на кадрите 533 
управление на качеството 528 
управление на оборотните средства 225 
управление на образованието 365 
управление на организацията 436 479 
управление на персонала 528 533 536 537 
управление на предприятието 427 
управление на продажбите 249 
управление на проекти 462 578 
управление на промяната 451 
управление на публичните финанси 418 
управление на риск 465 
управление на риска 384 432 462 463 466 
управление на риска в предприятието 384 466 
управление на туризма 610 
управление на университетите 377 
управление на услугите 425 572 
управление на човешки ресурси 534 
управление на човешките ресурси 524 525 528 537 
управление на човешкия капитал 526 
управленска информационна система 515 
управленска мисъл 433 
управленска наука 433 
управленска технология 446 
управленски екип 453 
управленски кадри 523 
управленски капацитет 534 
управленски консултанти 439 
управленски механизми 449 
управленски подходи 22 
управленски принципи 430 
управленски решения 423 
управленски умения на ръководителя 448 
управленско консултиране 439 
управленско поведение 453 478 
управленско счетоводство 515 
управляемост 12 37 53 
УПФ 345 
усвояване на еврофондове 318 
усвояване на средства 215 318 
усвояване на средствата от ЕС 215 565 
условия на живот 31 
условия на труд 389 
условни променливи 100 
услуги 210 
успеваемост на студентите 381 
успех 430 447 525 
успешен бизнес 529 
успешна реализация 525 
устойчива информационна мрежа 585 
устойчиво развитие 185 194 419 
устойчиво управление 441 
учени 2 
учение 438 
ученици 624 
ученическо състезание 636 
училища 491 620 
учители 346 362 620 
Учредителни договори 312 
учредяване на дружество 312 
фактори 593 609 
фактори на поведението 438 
фалиране 166 
фармацевтичен пазар 391 
фармацевтичен сектор 391 
фармацевтични компании 180 391 
фармацевтични фирми 212 
фармацевтично производство 391 
физическо възпитание 594 596 
фий 409 
филмова индустрия 451 
филологически изследвания 438 
философия 7 34 
философия на бъдещето 34 
философия на правото 291 296 320 
филтриране на данни 247 
финанси 95 223 
финансиране 80 93 
финансиране на медиите 255 
финансиране на НИРД 182 
финансиране на проекти 70 
финансиране на селското стопанство 403 404 
финансиране на тероризма 79 
финансов анализ 76 
финансов контрол 361 
финансов мениджмънт 377 
финансов надзор 350 
финансов пазар 555 
финансов пазар в Русия 555 
финансов резултат 119 
финансов сектор 188 550 551 
финансов център 81 
финансова диагностика 76 
финансова криза 60 166 
финансова независимост 255 
финансова подкрепа 471 
финансова сигурност 90 
финансова система 188 
финансова система в България 79 
финансова устойчивост 423 
финансова устойчивост на предприятието 423 
финансови активи 485 
финансови институции 551 
финансови инструменти 96 485 541 
финансови корекции 106 
финансови модели 107 
финансови отчети 485 494 499 504 505 506 512 513 
финансови парични отношения 96 
финансови пасиви 485 
финансови показатели 76 
финансови потоци 96 
финансови престъпления 118 
финансови променливи 100 
финансови режими 169 
финансови резултати 150 
финансови ресурси 40 219 
финансови центрове 223 
финансово обезпечение 309 
финансово посредничество 205 
финансово развитие 205 
финансово счетоводство 475 515 
финансово състояние 76 87 494 
финансово управление 106 287 
фирма 474 
фирмена интернационализация 270 
фирмена картичка 482 
фирмена култура 478 
фирмена покана 482 
фирмена политика 430 
фирмени активи 121 
фирмени инвестиции 526 529 
фирмени ресурси 212 219 
фирми за недвижими имоти 475 
фискален фанатизъм 147 
флаш сторидж 553 
флора 386 
фокус групи 434 
фолклор 15 
фондова борса 179 
фондове 318 
фондове на ЕС 318 
форекс 223 
форекс търговия 223 
формални отношения 521 
форми на инвестиции 529 
формиране на асортимент 227 
формиране на капитал 490 
форуми 420 
Франция 42 301 
франчайз 428 
франчайзинг 209 224 428 
франчайзинг бизнес 209 
франчайзодател 224 428 
франчайзополучател 428 
френска икономика 42 
френска общност 42 
френска политика 42 
Фуко 11 12 37 38 39 53 320 
фундаментална стойност 48 
фуражни култури 415 
фуражно производство 415 
футурология 7 
хардуерен портфейл 172 
хартия от коноп 477 
хеджиране на риска 464 
хедхънтър 523 
хигиенни изисквания 545 
хидроенергетика 386 
Хиксиански доход 119 
хиперконвергенция 553 
хипертаргетиране 247 
хора 15 592 
хотелиерска дейност 222 493 
хотелиерска индустрия 222 515 614 
хотелиерски бизнес 222 493 
хотелиерство 515 608 614 
хотелиеска суперструктура 614 
храни 545 611 
хранително-вкусова индустрия 544 545 
хранително-вкусова промишленост 544 545 
хронологична история 445 
Хърбърт Бътърфийлд 54 
цветарство 405 
целеви потребителски кредит 300 
цена 546 
цена на енергията 401 
цена на капитала 105 
цена на криптовалута 172 
цена на продукцията 546 
цени 394 408 
цени на акции 180 
цени на жилища 107 
цени на земята 73 
ценни книжа 342 
ценност 242 
ценност на бранда 242 
ценностна система 596 
ценообразуване 222 
център за данни 563 
цивилизация 619 
ЦИЕ 235 
цитирания 8 
цифрова икономика 569 589 
цифрова революция 7 
цифрови технологии 563 
цифровизация 589 
цифровизирана икономика 563 
частен метод 488 
частен сектор 187 
частни болници 311 
частни висши училища 378 
частни пенсионни фондове 342 
частно банкиране 149 
череши 414 
Черно море 272 
Черноморски регион 276 
Чехия 477 
ЧИС 276 
чиста енергия 394 
читаемост 248 
читателска аудитория 248 
членки на ЕС 271 
членове на съвет 301 
членове на съда 301 
членско право 324 
членство 324 
членство в ЕС 294 
човек 297 
човешка дейност 527 
човешки капитал 254 526 529 
човешки права 293 
човешки ресурси 219 532 534 536 538 
човешки фактор 438 527 
човешко поведение 433 
чужд език 363 
чуждестранни инвестиции 176 
чуждестранно участие 178 
чужди инвестиции 270 
чуждоезиково обучение 363 367 
Швеция 115 374 
школи 184 433 
школи в управление 433 
шоколад 543 
шоколадови изделия 543 
Шуменски университет 364 
щатски долар 587 
щета 351 
юберизация 36 
юбилей 43 
юбилейна международна научнопрактическа конференция 82 237 240 426 473 
Югоизточна Европа 189 193 
Южен централен район 74 
ЮНЕСКО 606 
ядкови плодове 412 
ядрена безопасност 339 
ядрена енергетика 339 397 
ядрена енергия 397 
Япония 585 
4П концепция 239 
60 години катедра Финанси и кредит 49 177 181 427 489 
65 години катедра Финанси и кредит 26 55 56 78 79 82 95 107 109 110 112 113 114 141 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 160 161 176 196 207 221 256 264 285 330 333 334 335 357 402 455 550 574 607 631 
75 години СТД 652 
80 години СТД 654 655 
80 години Стопанска академия 92 93 94 96 97 213 223 224 238 239 241 295 348 424 428 430 433 454 485 486 487 490 527 587 592 597 600 602 603 604 605 606 608 641 
ABC анализ 271 
Agile мениджмънт 444 
Agile подход 444 
B2B маркетинг 251 
BI 571 
BI проекти 571 
Bi система 571 
Big Data 21 24 
Big Data анализ 21 
BitCoin 172 
bluetooth 592 
CAPM 105 
Chanel 3 
CourseDot 530 
CRM 566 570 
CRM концепция 425 
CRM система 566 
CRM системи 570 588 
CRM софтуер 570 588 
CRM-решения 588 
ENISA 551 
ERIX 268 
ERM 465 466 
ERP 561 
ERP платформи 561 
ERP система 561 
ETF 268 
EVA 48 
FOREX 97 
GDPR 552 
HR специалисти 537 
IMDB 584 
In-memory Data Base 584 
IP адрес 576 
ISBN 5 
ISO 9000 528 
IT обучение 530 
KPI - рамка 518 
KPIs табло 518 
Lean концепция 22 233 
Lean мениджмънт 22 
lean мислене 233 
lean принципи 233 
LinkedIn 523 
MACD 587 
MasretCard 171 
MT4 587 
NFC технология 592 
PayPal 171 
PEST анализ 195 
Prada 3 
Price Action 587 
RapidMiner 591 
RFID 592 
SaaS 561 
SaaS услуги 561 
Slum tourism 597 
Slum туризъм 597 
SMA 587 
SOFIX 180 193 
SWOT анализ 195 213 440 
TBTF 90 
TBTF доктрина 90 
TBTR 166 
USALI система 515 
Visa 171 
Wi-Fi 592 
Zara 3