НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп С 57 б

Отчет на ръководството на БАН за дейността му през мандата 2013-2016 г. . // Списание на Българската академия на науките, CXXX, 2017, N 1, с. 43-55. 

  

Сист. No: 69497

Иновации - научен аспект

- 2 -

43116

Хырбу, Эдуард.  Статистическая оценка инновационной эффективности научно-исследовательских институтов / Эдуард Хырбу. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 559-566. 

  

Сист. No: 69634

- 3 -

Сп В 83 Э

Голиченко, О.  Государственная политика и провалы национальной инновационной системы / О. Голиченко. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 2, с. 97-108. 

  

Сист. No: 69601

Печат. Информационна дейност

- 4 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  3D печатът променя индустриите, но бавно / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 2, с. 48-49. 

  

Сист. No: 69345

Култура

- 5 -

Сп Ч 93

Данов, Данаил.  Дигитализация и социални трансформации: медийна педагогика и медийна грамотност / Данаил Данов. // Чуждоезиково обучение, XLIV, 2017, N 1, с. 42-52. 

  

Сист. No: 69129

ФИЛОСОФИЯ

- 6 -

Сп С 847

Кънева, Нели.  Емпатия и рефлаксия / Нели Кънева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXV, 2017, N 1, с. 78-87. 

  

Сист. No: 69126

- 7 -

Сп Д 532

Gawad, Ola Adel Abdel.  Die erlittene erfindung einer neuen identitat. autobiografisches erzahlen als dokumentation einer identitatstransformation / Ola Adel Abdel Gawad. // Диалог. Електронно списание, 2017, N 1, с. 1-18. 

  

Сист. No: 69560

Психология

- 8 -

42728

Атанасова, Красимира Ангелова.  Психология на общуването - възприятие и грешки при възприятието / Красимира Ангелова Атанасова. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" : 23-24 април 2009 година : Т. 1 - 2 : Т. 2. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2009, с 2-6. 

  

Сист. No: 69491

- 9 -

43841

Будева, Соня.  Синдром на емоционалното изгаряне сред помагащите професионалисти (в частност социални работници) - причини и следствия / Соня Будева. // Социални изследвания / Начко Радев и др.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2011, с. 117-133. 

  

Сист. No: 69785

- 10 -

42728

Георгиева, Ралица Вълкова и др.  Личностно-психологически аспекти на състояниета на стрес / Ралица Вълкова Георгиева, Ацимир Валериев Йорданова, Станислав Красимиров Стоев. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" : 23-24 април 2009 година : Т. 1 - 2 : Т. 2. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2009, с. 29-35. 

  

Сист. No: 69496

- 11 -

42728

Павлова, Петя Л. и др.  Малката група и груповите роли / Петя Л. Павлова, Царевна С. Стойкова, Антон Р. Димов. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" : 23-24 април 2009 година : Т. 1 - 2 : Т. 2. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2009, с. 7-12. 

  

Сист. No: 69494

- 12 -

Сп М 486

Михова, Мила.  Поколението на специалните / Мила Михова. // Мениджър, 2017, N 2, с. 126-127. 

  

Сист. No: 69446

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 13 -

43841

Стоянова, Стела.  Антидискримиционни практики, насочени към рискови групи в България / Стела Стоянова. // Социални изследвания. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2011, с. 134-142. 

  

Сист. No: 69786

- 14 -

Сп Ю 294

Проданова, Ивелина.  Държавните институции - партньор при реализирането на корпоративната социална отговорност / Ивелина Проданова. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 296-301. 

  

Сист. No: 69250

Статистика. Демография. Социология

- 15 -

41490

Богданов, Богдан.  Бедността в България на границата между две хилядолетия / Богдан Богданов. // Съвременни проблеми на статистическата теория и практика : Научна конференция, 10-12 септември 2004 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 69-77. 

  

Сист. No: 69443

Статистика

- 16 -

41490

Генчева, Яна.  Икономически активното население на страната през периода 1985-2015 г. - проблеми, тенденции и прогноза / Яна Генчева. // Съвременни проблеми на статистическата теория и практика : Научна конференция, 10-12 септември 2004 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 165-170. 

  

Сист. No: 69458

- 17 -

41490

Димитрова, Рени.  Изследване на продължаващото професионално обучение / Рени Димитрова. // Съвременни проблеми на статистическата теория и практика : Научна конференция, 10-12 септември 2004 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 149-. 

  

Сист. No: 69457

- 18 -

41490

Захариева, Красимира.  Статистически изследване на малките и средни предприятия / Красимира Захариева. // Съвременни проблеми на статистическата теория и практика : Научна конференция, 10-12 септември 2004 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 134-141. 

  

Сист. No: 69455

- 19 -

41490

Зрънчев, Камен.  Адаптиращи се извадки на територията, пространството и в социалните мрежи / Камен Зрънчев. // Съвременни проблеми на статистическата теория и практика : Научна конференция, 10-12 септември 2004 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 122-133. 

  

Сист. No: 69454

- 20 -

41490

Къналиев, Тодор.  Съвкупностния подход на изследване и индексна теория / Тодор Къналиев. // Съвременни проблеми на статистическата теория и практика : Научна конференция, 10-12 септември 2004 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 55-61. 

  

Сист. No: 69442

- 21 -

41490

Кьосева, Наталия.  Подходи при оценка на качеството на статистическата информация / Наталия Кьосева. // Съвременни проблеми на статистическата теория и практика : Научна конференция, 10-12 септември 2004 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 142-148. 

  

Сист. No: 69456

- 22 -

41490

Павлова, Веселка.  Регионалните статистически сравнения - основа за разработване на стратегическите планове за местно развитие и самоуправление / Веселка Павлова. // Съвременни проблеми на статистическата теория и практика : Научна конференция, 10-12 септември 2004 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 20-26. 

  

Сист. No: 69437

- 23 -

41490

Съйкова, Светлана.  За грешките при статистическите изследвания / Светлана Съйкова. // Съвременни проблеми на статистическата теория и практика : Научна конференция, 10-12 септември 2004 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 42-46. 

  

Сист. No: 69440

- 24 -

41490

Цветков, Александър.  Изследване на пространствените закономерности в групирането на териоториални единици чрез невронни мрежи / Александър Цветков. // Съвременни проблеми на статистическата теория и практика : Научна конференция, 10-12 септември 2004 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 78-85. 

  

Сист. No: 69445

- 25 -

41490

Цветков, Стоян.  Краткосрочни индекси, характеризиращи динамиката на промишленото производство / Стоян Цветков. // Съвременни проблеми на статистическата теория и практика : Научна конференция, 10-12 септември 2004 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 47-54. 

  

Сист. No: 69441

- 26 -

41490

Шкодрев, Евгени.  Върху някои проблеми на статистическата теория и практика / Евгени Шкодрев. // Съвременни проблеми на статистическата теория и практика : Научна конференция, 10-12 септември 2004 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 35-41. 

  

Сист. No: 69439

Статистика на домакинствата. Бюджети на домакинствата

- 27 -

41490

Бошнаков, Венелин.  Концептуален модел за статистическо характеризиране на преразпределението на дохода на домакинствата / Венелин Бошнаков. // Съвременни проблеми на статистическата теория и практика : Научна конференция, 10-12 септември 2004 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 93-99. 

  

Сист. No: 69450

Демография и население

- 28 -

40850

Дамянов, Димитър.  Динамика на потреблението и спестяването на домакинствата в България през периода 2001-2015 г. / Димитър Дамянов. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 335-342. 

  

Сист. No: 69285

- 29 -

46208

Драшанска, Анна Ангелова.  Влияние на икономическата криза върху потреблението и потребителската кошница на домакинствата / Анна Ангелова Драшанска. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 84-88. 

  

Сист. No: 69757

- 30 -

В К 263

Денизова, Вера.  Все по-малко, все по-възрастни : Пет демографски тенденции, които ще променят икономиката, регионалните профили и приоритетите на управлението / Вера Денизова. // Капитал, XXV, N 16, 21 апр. 2017, с. 26-27. 

  

Сист. No: 69760

Миграция - международна

- 31 -

Сп Г 368

Ташев, Спас.  Миграционната спирала в Германия: национални и европейски измерения / Спас Ташев. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 2, с. 48-54. 

  

Сист. No: 69364

- 32 -

46190

Markova, Klavdiya.  Migration Policy of the European Union and the Member States and the Risks to Economic and Security / Klavdiya Markova. // [Fifth] 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ACAICTSEE-2015 : Confrrence Proceedings November 13-14, 201515082016. - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2016, с. 643-654. 

  

Сист. No: 69277

Социология

- 33 -

II 2065

Иванова, Мария Александрова.  Център по медиация - иновативен модел за разрешаване на конфликти / Мария Александрова Иванова. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 346-355. 

  

Сист. No: 69821

- 34 -

43837

Мунк, Жан.  Социален диалог и преговори / Жан Мунк. // Трансформациите в труда : Социална сигурност и социален диалог : [Междунар. конф., София, 23-24 март 2009 г.]. - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009, с. 499-504. 

  

Сист. No: 69773

- 35 -

42801

Силласте, Галина.  Социальная сущность денег и их конфликтогенный потенциал: позиция социолога / Галина Силласте. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 2. Предизвикателства пред модернизацията и развитието на финансовия сектор. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 35-41. 

  

Сист. No: 69542

- 36 -

Сп Д 532

Ганева, Ваня.  Социалната и солидарна икономика - демократично сдружение, взаимопомощ и коопериране / Ваня Ганева. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2017, N 1, с. 35-48. 

  

Сист. No: 69546

- 37 -

Сп С 847

Йорданова, Кремена.  Някои методологически проблеми при изучаването на съвременните младежки субкултури / Кремена Йорданова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXV, 2017, N 2, с. 209-218. 

  

Сист. No: 69844

- 38 -

Сп Ф 515

Сивов, Васил.  Нетокрацията - новата класа в мрежовото общество / Васил Сивов. // Философия, XXVI, 2017, N 1, с. 41-55. 

  

Сист. No: 69396

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 39 -

Сп Ч 895

Как компромисите убиват лидерството? . // Човешки ресурси, 2017, N 2, с. 14-15. 

  

Сист. No: 69150

Корупция

- 40 -

46208

Илиева, Илияна и др.  Корупцията в България - основен проблем, унищожаващ българската икономика и общност / Илияна Илиева, Айла Кудретова. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 34-43. 

  

Сист. No: 69736

Политика

- 41 -

42801

Ангелова, Валерия Василева.  Сравнителен анализ на резултатите от местните избори 2007, изчеслени по методите на Д онт и Хеър-Ниймаур по примера на област Благоевграда / Валерия Василева Ангелова. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 3. Отраслеви проблеми на развитието и модернизацията на икономиката. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 345-251. 

  

Сист. No: 69575

- 42 -

42728

Господинов, Христо.  Неизбежен ли е така наречения сблъсък на цивилизации / Христо Господинов. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" : 23-24 април 2009 година : Т. 1 - 2 : Т. 2. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2009, с. 74-80. 

  

Сист. No: 69499

- 43 -

46154

Манчева, Галя.  Политическите решения на прага на XXI век. Състояние, тенденции и перспективи / Галя Манчева. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 334-340. 

  

Сист. No: 69111

- 44 -

В Н 25 к

Ападурай, Арджун.  Умората от демокрацията / Арджун Ападурай. // Култура, N 15, 21 апр. 2017, с. 6-7. 

  

Сист. No: 69747

- 45 -

Сп Ф 515

Градев, Дончо и др.  Ксенофобия и мултикултурализъм: накъде ще поеме Европа? / Дончо Градев, Александър Маринов. // Философия, XXVI, 2017, N 1, с. 26-40. 

  

Сист. No: 69394

- 46 -

Сп Ю 294

Деливерски, Йордан.  Информационните технологии в помощ на борбата с корупцията - потенциал и предизвикателства / Йордан Деливерски. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 374-378. 

  

Сист. No: 69268

Политология

- 47 -

В Н 25 к

Ууд, Тони.  Яжте си спанака / Тони Ууд ; Прев. от англ. Росен Асенов. // Култура, N 12, 31 март 2017, с. 10-11. 

  

Сист. No: 69409

Международна политика

- 48 -

Сп Г 368

Хаджиев, Боян.  Системният подход при анализа на международната политика / Боян Хаджиев. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 2, с. 164-170. 

  

Сист. No: 69386

Икономика. Икономически науки

- 49 -

43116

Давидюк, Т. В.  Научное направление развития концепции "человеческого капитала" в экономической мысли / Т. В. Давидюк. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 316-327. 

  

Сист. No: 69603

- 50 -

41490

Димитров, Александър.  Дългосрочен иконометричен модел за България: съставяне и използване / Александър Димитров. // Съвременни проблеми на статистическата теория и практика : Научна конференция, 10-12 септември 2004 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 3-13. 

  

Сист. No: 69434

- 51 -

42801

Макогон, Ю. В.  ВТО-Украина: Итоги присоединения, стратегические приоритеты / Ю. В. Макогон. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 1. Пленарна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 114-124. 

  

Сист. No: 69534

- 52 -

42801

Масларов, Светослав Любомиров.  Модернизация на икономиката и икономическата политика / Светослав Любомиров Масларов. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 1. Пленарна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 297-305. 

  

Сист. No: 69539

- 53 -

42801

Патарчанова, Емилия Николова.  Тенденции и особености в социално-икономическото развитие на Благоевградска област / Емилия Николова Патарчанова. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 1. Пленарна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 262-270. 

  

Сист. No: 69537

- 54 -

43116

Пышкина, Татьяна В.  Глобализация и информатизация мировой экономики - взаимодействие и структурная направленность / Татьяна В. Пышкина. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 518-523. 

  

Сист. No: 69628

- 55 -

41490

Стойкова-Къналиева, Андреана.  Генерализираните линейни модели - един друг подход към линейните модели за анализ в социалната област / Андреана Стойкова-Къналиева. // Съвременни проблеми на статистическата теория и практика : Научна конференция, 10-12 септември 2004 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 14-19. 

  

Сист. No: 69436

- 56 -

42801

Хаджиев, Стоян Кръстев.  Принципът на Рикардовия еквивалент (Живи идеи от мъртви икономисти) / Стоян Кръстев Хаджиев. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 1. Пленарна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 180-185. 

  

Сист. No: 69535

- 57 -

43757

Христов, Павлин.  Преструктуриране на икономическата институционална среда в България през периода на преход към пазарно стопанство / Павлин Христов. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 86-90. 

  

Сист. No: 69751

- 58 -

42801

Черниченко, Г. О. и др.  Еволюция форм дiятельност ТНК в глобальному бiзнес-середовищиi / Г. О. Черниченко, Т. В. Орехова. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 1. Пленарна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 93-102. 

  

Сист. No: 69532

Макроикономика

- 59 -

46208

Дамянова, Биляна и др.  Необходимост от преразпределение на националния доход / Биляна Дамянова, Боряна Петрова. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 100-105. 

  

Сист. No: 69779

- 60 -

46209

Петков, Пламен.  Приложение на критерии за проверка на единичен корен с отчитане влиянието на структурни шокове върху някои макроикономически показатели за България / Пламен Петков. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 277-282. 

  

Сист. No: 69851

- 61 -

Сп М 68 э

Варнавский, В. Г.  Посткризисное развитие: инфляция vs дефляция / В. Г. Варнавский. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 1, с. 5-16. 

  

Сист. No: 69527

- 62 -

Сп Ч E 18

Aleksandrova, Svetlana.  Impact of Oil Prices on Oil Exporting Countries in the Caucasus and Central Asia / Svetlana Aleksandrova. // Economic Alternatives, 2016, N 4, с. 447-460. 

  

Сист. No: 69337

Математически методи в икономическите науки

- 63 -

43116

Чернецкая, Г. Ф.  Моделирование учетных процессов / Г. Ф. Чернецкая. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 567-575. 

  

Сист. No: 69636

Икономически теории. Учения и школи

- 64 -

Сп А 582

Атанасова, Веселина.  Срещу уиг интерпретацията на историята на икономическия анализ у Самуелсън и нейната текуща легитимация / Веселина Атанасова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 1, с. 143-152. 

  

Сист. No: 69391

- 65 -

Сп И 50 м

Тодоров, Васил.  Съвременна политическа икономия в България: проблеми на идентификацията / Васил Тодоров. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 2, с. 3-29. 

  

Сист. No: 69675

Политическа икономия

- 66 -

II 2065

Дуранкев, Боян Любомиров.  "Визия" за свят без обща визия / Боян Любомиров Дуранкев. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 60-66. 

  

Сист. No: 69320

- 67 -

II 2065

Йончев, Димитър.  Балканският геополитически код / Димитър Йончев. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 67-71. 

  

Сист. No: 69321

- 68 -

II 2065

Марикина, Мария Тодорова.  Роля на ефективната държава за конкурентоспособността / Мария Тодорова Марикина. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 296-306. 

  

Сист. No: 69789

- 69 -

Сп Ч E 18

Malov, Vladimir Juryevich.  What Concept оf Political Economy is Adequate for Strategy of Regional Growth in Russia? / Vladimir Juryevich Malov. // Economic Alternatives, 2016, N 4, с. 401-408. 

  

Сист. No: 69332

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 70 -

43837

Боасар, Пиер.  Признанието в труда в риск от индививидуация / Пиер Боасар. // Трансформациите в труда : Социална сигурност и социален диалог : [Междунар. конф., София, 23-24 март 2009 г.] / Състав. и науч. ред. Катя Владимирова; Прев. от англ. Маргарита Спасова, Мария Николова-Йоцова; Прев. - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009, с. 350-377. 

  

Сист. No: 69772

- 71 -

43837

Дечев, Теодор.  Еволюция в трипартизма и колективното договаряне в България (1989-2008) / Теодор Дечев. // Трансформациите в труда : Социална сигурност и социален диалог : [Междунар. конф., София, 23-24 март 2009 г.]. - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009, с. 519-544. 

  

Сист. No: 69775

- 72 -

43837

Лазаров, Лазар.  Промените/трансформациите в труда: социалният диалог и съвещателната демокрация / Лазар Лазаров. // Трансформациите в труда : Социална сигурност и социален диалог : [Междунар. конф., София, 23-24 март 2009 г.]. - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009, с. 625-631. 

  

Сист. No: 69781

- 73 -

41490

Мишев, Георги.  Работната сила в България през годините на прехода / Георги Мишев. // Съвременни проблеми на статистическата теория и практика : Научна конференция, 10-12 септември 2004 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 27-34. 

  

Сист. No: 69438

- 74 -

43837

Христов, Чавдар.  Социалният диалог в светлината на проблемите на гъвкавата сигурност / Чавдар Христов. // Трансформациите в труда : Социална сигурност и социален диалог : [Междунар. конф., София, 23-24 март 2009 г.]. - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009, с. 576-596. 

  

Сист. No: 69777

- 75 -

Сп И 502

Митев, Владимир.  Червена книга на изчезващите професии / Владимир Митев. // Икономика, 2017, N 72, с. 66-69. 

  

Сист. No: 69698

- 76 -

Сп Н 25 а

Хюсеинов, Баки.  Развитие на човешкия капитал - икономически ефекти и пазарни аспекти / Баки Хюсеинов. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 1, с. 41-60. 

  

Сист. No: 69519

- 77 -

Сп Т 871

Цоневски, Веселин.  Психологически механизъм на трудовите злополуки / Веселин Цоневски. // Труд и право, XXVI, 2017, N 3, с. 44-50. 

  

Сист. No: 69376

Трудови отношения

- 78 -

В К 263 d

Василева, Ивелина.  Кога и как работодателят може да промени трудовия ви договор : Най-важното, което трябва да знаете за особеностите на чл. 119 от Кодекса на труда / Ивелина Василева. // Капитал Daily, VII, N 34, 01 март 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 69110

- 79 -

В К 263 d

Василева, Ивелина.  Кога работодателят уведомява НАП за трудовите договори : От началото на април, ако служителят бъде преместен на работа в ново населено място, приходната агенция трябва да бъде уведомена в тридневен срок / Ивелина Василева. // Капитал Daily, VII, N 50, 29 март 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 69346

- 80 -

Сп Г 621 БСУ

Вълчева, Людмила и др.  Сравнение между работната и извън работната сила в България (2003 г. - 2014 г.) / Людмила Вълчева, Дебора Лазарова, Йорданка Ламбова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2016, с. 326-332. 

  

Сист. No: 69358

- 81 -

Сп А 454

Богомилова, Жанет.  Условията и реда за командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги / Жанет Богомилова. // Актив, 2017, N 3, с. 55-58. 

  

Сист. No: 69222

- 82 -

Сп М 486

Манчева, Иванина.  Негово величество работникът / Иванина Манчева. // Мениджър, 2017, N 2, с. 84-85. 

  

Сист. No: 69424

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 83 -

II 2065

Кичева, Татяна.  Професионални потребности и очаквания от пазара на труда на поколение Z / Татяна Кичева. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 261-267. 

  

Сист. No: 69731

- 84 -

Сп И 503 и

Белева, Искра.  Пазарът на труда в България в средносрочна перспектива: оценки и рискове за неговото развитие / Искра Белева. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 1, с. 3-40. 

  

Сист. No: 69647

Работна заплата

- 85 -

Сп А 582

Манчева, Мария и др.  Тенденции и въздействие на минималната заплата в България след 1999 г. и влиянието и върху икономическото развитие / Мария Манчева, Станимир Стаматев. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 1, с. 28-45. 

  

Сист. No: 69360

Безработица

- 86 -

В К 263 d

Димитров, Георги.  Промени в правата за обезщетения за безработица : От тази година в сила влязоха някои нови изисквания / Георги Димитров. // Капитал Daily, VII, N 37, 07 март 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 69138

Поземлена икономика

- 87 -

Сп А 582

Игнатова, Николинка.  Жилищна политика в областите от Североизточна България за периода 2010-2014 г. / Николинка Игнатова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 1, с. 70-80. 

  

Сист. No: 69363

- 88 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Земите с неясна собственост - под аренда за 5 години / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XV, 2017, N 4, с. 34-35. 

  

Сист. No: 69582

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 89 -

43922

Горанова, Боряна.  Начини на финансиране на достъпа до здравни услуги / Боряна Горанова. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2008, с. 169-184. 

  

Сист. No: 69803

- 90 -

43757

Димов, Сава и др.  Златото като уникален финансов ресурс за инвестиране в период на криза / Сава Димов, Валерий Валерьевич Смирнов. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 112-127. 

  

Сист. No: 69753

- 91 -

42801

Иванова, Росица.  Финансов и бизнес анализ на паричните потоци / Росица Иванова. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 3. Отраслеви проблеми на развитието и модернизацията на икономиката. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 146-153. 

  

Сист. No: 69571

- 92 -

42801

Иващук, Ирина.  Стратегические ориентиры развития таможенной системы Украины в условиях либерализации торговли / Ирина Иващук. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 2. Предизвикателства пред модернизацията и развитието на финансовия сектор. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 167-173. 

  

Сист. No: 69553

- 93 -

42801

Казанджиева-Йорданова, Ирина.  Развитие на мрежата за финансова сигурност - с акцент върху България / Ирина Казанджиева-Йорданова. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 2. Предизвикателства пред модернизацията и развитието на финансовия сектор. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 360-367. 

  

Сист. No: 69566

- 94 -

42801

Касърова, Виолета Стоянова и др.  EVA като критерий за стопанската ефективност / Виолета Стоянова Касърова, Ралица Димитрова Димитрова. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 1. Пленарна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 236-246. 

  

Сист. No: 69536

- 95 -

42801

Кириленко, Ольга Павловна.  Актуальные проблемы расходования средств бюджета на развитие бюджетного сектора в Украине / Ольга Павловна Кириленко. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 2. Предизвикателства пред модернизацията и развитието на финансовия сектор. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 76-85. 

  

Сист. No: 69551

- 96 -

46209

Кръстев, Людмил.  Финансови критерии за оценка на дейността на дружествата, работещи в общото застраховане / Людмил Кръстев. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 58-62. 

  

Сист. No: 69774

- 97 -

46209

Кръстева, Габриела.  Публично-частно финансиране на инфраструктурни проекти в Европа и България чрез иновационни финансови инструменти / Габриела Кръстева. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 150-158. 

  

Сист. No: 69812

- 98 -

42801

Куриляк, Виталина Евгениевна.  Междукультурный менеджмент в аспектах поведенческой экономики и управления фондовым рынкаом / Виталина Евгениевна Куриляк. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 2. Предизвикателства пред модернизацията и развитието на финансовия сектор. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 185-192. 

  

Сист. No: 69555

- 99 -

43116

Левандовский, Владислав.  Прогностические методы диагностики криизсной ситуации и определение путей финансовой стабилизации предприятий / Владислав Левандовский. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 438-446. 

  

Сист. No: 69620

- 100 -

42801

Маркина, Е. В.  Проблемы реформирования финансирования учреждений социальной сферы в условиях проведения бюджетной реформы / Е. В. Маркина. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 1. Пленарна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 47-51. 

  

Сист. No: 69530

- 101 -

43116

Новикова, Наталия Е.  Формирование фиансового результата предприятия-банкрота / Наталия Е. Новикова. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 460-463. 

  

Сист. No: 69622

- 102 -

43757

Пейчева, Катя.  Общественият сектор "Отбрана" и взаимодействието му с частния сектор / Катя Пейчева. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 212-216. 

  

Сист. No: 69763

- 103 -

42801

Рафаилов, Димитър Живков.  Детерминанти на дивидентната политика / Димитър Живков Рафаилов. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 2. Предизвикателства пред модернизацията и развитието на финансовия сектор. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 220-228. 

  

Сист. No: 69556

- 104 -

42801

Савельев, Евгений Васильевич.  Рынок ценных бумаг Украины и его реформирование / Евгений Васильевич Савельев. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 2. Предизвикателства пред модернизацията и развитието на финансовия сектор. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 52-63. 

  

Сист. No: 69550

- 105 -

42801

Смалюк, Галина.  Экономико-математическая модель портфеля ценных бумаг для разных сроков доходности и случайной ставки дисконта / Галина Смалюк. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 2. Предизвикателства пред модернизацията и развитието на финансовия сектор. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 149-157. 

  

Сист. No: 69552

- 106 -

II 2065

Цветанова, Екатерина Р. и др.  Избор на методи за прогнозиране на риска от несъстоятелност в България / Екатерина Р. Цветанова, Иван Й. Костов. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 83-94. 

  

Сист. No: 69444

- 107 -

41482

Шкарабан, С. И.  Экономический анализ: современное состояние и перспективы развития / С. И. Шкарабан. // Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита : Международна научно-практическа конференция, 27-28 октомври 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 303-305. 

  

Сист. No: 69429

- 108 -

В Б 254

Илиев, Петър.  СОФИБОР и СОФИБИД могат да изчезнат / Петър Илиев. // Банкеръ, XXIV, N 12, 24-31 март 2017, с. 7. 

  

Сист. No: 69282

- 109 -

В Б 254

Илиев, Петър.  Щит срещу финансови катастрафи : 20 години фиксиран лев / Петър Илиев. // Банкеръ, XXIV, N 12, 24-31 март 2017, с. 6. 

  

Сист. No: 69283

- 110 -

В К 263 d

Крумов, Цветан.  Съдът на ЕС изясни важни въпроси за финансовите обезпечения / Цветан Крумов. // Капитал Daily, VII, N 62, 24 апр. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 69782

- 111 -

В К 263

Михайлова, Гергана.  Третата страна на монетата / Гергана Михайлова. // Капитал, XXV, N 10, 10 март 2017, с. 74-75. 

  

Сист. No: 69156

- 112 -

В К 263 d

Христов, Методи.  Какво е облагането в най-предпочитаните офшорни зони : За тези държави се използва определението "данъчен рай" / Методи Христов. // Капитал Daily, VII, N 45, 21 март 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 69227

- 113 -

Сп П 89 тп

Берзон, Н. и др.  Оценка риска сделок мезонинного финансирования при управлении капиталом / Н. Берзон, Елена Степанова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 2, с. 72-81. 

  

Сист. No: 69422

- 114 -

Сп А 582

Георгиев, Любомир.  Проблемът "свръхбанкиране" и структурната реформа в европейския финансов сектор / Любомир Георгиев. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 1, с. 46-57. 

  

Сист. No: 69361

- 115 -

Сп Ю 294

Димитров, Диан Василев.  Анализ на състоянието на организацията и управлението на финансовото докладване - обощен положителен опит / Диан Василев Димитров. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 483-488. 

  

Сист. No: 69329

- 116 -

Сп Н 25 а

Казанджиева-Йорданова, Ирина П.  Доктрината Too Big to Fail и мрежата за финансова сигурност / Ирина П. Казанджиева-Йорданова. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 1, с. 16-40. 

  

Сист. No: 69514

- 117 -

Сп Н 25 а

Лилова, Румяна и др.  Бюджетно салдо - технически и финансови аспекти / Румяна Лилова, Петко Т. Ангелов. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 1, с. 3-14. 

  

Сист. No: 69510

- 118 -

Сп И 503 и

Неделчев, Мирослав.  Корпоративно управление и конфликти "принципал-принципал" на примера на банковата система в България / Мирослав Неделчев. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 1, с. 117-135. 

  

Сист. No: 69659

- 119 -

Сп И 503 и

Недялкова-Щерева, Цветелина.  Развитие на промоционалната политика на банките в България / Цветелина Недялкова-Щерева. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 1, с. 90-116. 

  

Сист. No: 69658

- 120 -

Сп Ч E 18

Boitan, Iustina Alina.  Crowdlending and Financial Inclusion Evidence from EU Countries / Iustina Alina Boitan. // Economic Alternatives, 2016, N 4, с. 418-432. 

  

Сист. No: 69335

- 121 -

Сп Ч J 80 f

Breza, Emily et al.  Financial Contracting and Organizational Form: Evidence from the Regulation of Trade Credit / Emily Breza, Andres Liberman. // The Journal of Finance  (New York), 72, 2017, N 1, с. 291-324. 

  

Сист. No: 69192

- 122 -

Сп Ч E 18

Mancheva, Galia.  Monetary Policy in Albania 2006-2015 / Galia Mancheva. // Economic Alternatives, 2016, N 4, с. 461-474. 

  

Сист. No: 69338

- 123 -

Сп Ч E 18

Martignoni, Jens.  Monetary Velocity in a Systemic Perspective: An Approach Towards More Accurate Currency Thinking / Jens Martignoni. // Economic Alternatives, 2016, N 4, с. 433-446. 

  

Сист. No: 69336

- 124 -

Сп Ч E 18

Ndao, Souleymane.  What Makes the CFA Franc Zone a Special Form of Monetary Integration? / Souleymane Ndao. // Economic Alternatives, 2016, N 4, с. 491-499. 

  

Сист. No: 69348

Финанси

- 125 -

40850

Вергиев, Димитър Стоянов.  България и преодоляването на последствията от финансовата криза / Димитър Стоянов Вергиев. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 314-219. 

  

Сист. No: 69232

- 126 -

40850

Видолова, Мария.  Преглед на качеството на активите /AQR анализ/ на банковия сектор в Р. България / Мария Видолова. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 253-262. 

  

Сист. No: 69215

- 127 -

46209

Ганчев, Александър.  Хедж фондовете в условията на финансова и икономическа криза / Александър Ганчев. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 49-53. 

  

Сист. No: 69770

- 128 -

46209

Димов, Сава.  Избор на алтернативен модел за функциониране на финансовия пазар / Сава Димов. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 39-48. 

  

Сист. No: 69765

- 129 -

40850

Карадимов, Исидор.  Банковите пари / Исидор Карадимов. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 365-374. 

  

Сист. No: 69288

- 130 -

46209

Кулаксъзова, Антоанета и др.  Проблеми и решения пред оценяването на публични компании / Антоанета Кулаксъзова, Александра Петкова. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 208-214. 

  

Сист. No: 69831

- 131 -

46208

Любенова, Беатрис Венциславова.  Анализ на качеството на активите на банки от първа група / Беатрис Венциславова Любенова. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 89-99. 

  

Сист. No: 69766

- 132 -

46209

Мусов, Михаил.  Методология на научните изследвания в корпоративните финанси и управленското счетоводство: сравнителен анализ / Михаил Мусов. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 90-95. 

  

Сист. No: 69800

- 133 -

40850

Николова, Ирена.  Бъдещето на българския лев и Европейския паричен съюз / Ирена Николова. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 299-306. 

  

Сист. No: 69229

- 134 -

46208

Петрова, Александра Петрова и др.  Сравняване на модели за оценка на акции (емпирични доказателства от българския капиталов пазар) / Александра Петрова Петрова, Антоанета Деянова Кулаксъзова. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 67-75. 

  

Сист. No: 69752

- 135 -

46209

Славева, Красимира.  Държавни разходи и икономически растеж - тенденции и факторни влияния / Красимира Славева. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 258-263. 

  

Сист. No: 69848

- 136 -

46209

Стоянов, Велчо.  "Златният телец" подрива основите на духовния бог и го заменя / Велчо Стоянов. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 5-14. 

  

Сист. No: 69749

- 137 -

40850

Ялъмов, Тодор и др.  Кои фирми спечелиха от кризата? / Тодор Ялъмов, Теодор Атанасов. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, 327-334. 

  

Сист. No: 69234

- 138 -

Сп Г 621 БСУ

Георгиева, Габриела Илиева.  Бюджетно въздействие върху инфлацията и безработица / Габриела Илиева Георгиева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2016, с. 390-396. 

  

Сист. No: 69385

- 139 -

Сп Г 621 БСУ

Дичев, Антонио Валентинов.  Основни аспекти при моделирането на кредитния риск - модел на Merton (1974) / Антонио Валентинов Дичев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2016, с. 354-361. 

  

Сист. No: 69370

- 140 -

Сп Г 621 БСУ

Дичев, Антонио Валентинов.  Анализ на концентрацията на банковия пазар в България / Антонио Валентинов Дичев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2016, с. 362-368. 

  

Сист. No: 69372

- 141 -

Сп Г 621 БСУ

Илиев, Никола Илийчев.  Spearman's Rho, Kendall's Tau и Copula при изследване съвместното разпределение на условно зависими финансови променливи / Никола Илийчев Илиев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2016, с. 376-383. 

  

Сист. No: 69377

- 142 -

Сп Г 621 БСУ

Йорданов, Георги Добромиров.  Многофакторно въздействие на риска върху доходността - емпирично изследване / Георги Добромиров Йорданов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2016, с. 397-402. 

  

Сист. No: 69425

- 143 -

Сп Г 621 БСУ

Кулаксъзова, Антоанета Деянова.  Прилагане на модела "FCF to Firm" за български публични компании / Антоанета Деянова Кулаксъзова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2016, с. 408-414. 

  

Сист. No: 69427

- 144 -

Сп Г 621 БСУ

Любенова, Беатрис Венциславова.  Приложение на модерната портфейлна теория на германската фондова борса / Беатрис Венциславова Любенова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2016, с. 151-157. 

  

Сист. No: 69326

- 145 -

Сп Г 621 БСУ

Петрова, Александра Петрова.  Изследване на факторното влияние върху печалбата на български публични компании / Александра Петрова Петрова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2016, с. 102-107. 

  

Сист. No: 69313

- 146 -

Сп Г 621 БСУ

Тодоров, Живко.  Приложение веригите на Марков при изследване вероятностните сценарии за субгрупова конвергенция между страните в ЕС / Живко Тодоров. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2016, с. 44-51. 

  

Сист. No: 69309

- 147 -

Сп Б 445

Алексеева, Алла И.  Анализ на влиянието на инфлацията върху резултатите от финансово-стопанската дейност на търговската организация / Алла И. Алексеева. // Бизнес управление  (Свищов), XXVII, 2017, N 1, с. 25-41. 

  

Сист. No: 69526

- 148 -

Сп М 486

Вълев, Невен.  Плъзгащите се врати на Еврозоната / Невен Вълев. // Мениджър, 2017, N 3, с. 10-11. 

  

Сист. No: 69627

- 149 -

Сп В 83 Э

Газман, В.  Преодоление стереотипов в лизинге / В. Газман. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 2, с. 136-151. 

  

Сист. No: 69618

- 150 -

Сп И 50 м

Неделчев, Мирослав.  Разнообразие на банковите бордове / Мирослав Неделчев. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 2, с. 71-91. 

  

Сист. No: 69679

- 151 -

Сп Б 445

Смит, Брент и др.  Влияе ли културата на страната приемник върху успеха на чуждестранните търговци на дребно? / Брент Смит, Боряна В. Димитрова, Сейджун Ким. // Бизнес управление  (Свищов), XXVII, 2017, N 1, с. 5-24. 

  

Сист. No: 69525

- 152 -

46209

Patev, Plamen и др.  The fundamental law of active management: let's make it simple / Plamen Patev, Lo Chen-Chang, Kaloyan Petkov. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 63-71. 

  

Сист. No: 69776

Бюджет на общините

- 153 -

Сп Б 973

Основни изисквания за съставяне на изпълнение на бюджетите на общините . // Бюджетът, 26, 2017, N 4, с. 3-40. 

  

Сист. No: 69340

Бюджетни приходи и разходи

- 154 -

46209

Лилова, Румяна.  Взаимоотношения на общинския с държавния бюджет - оценка и насоки на развитие / Румяна Лилова. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 240-245. 

  

Сист. No: 69837

Корпоративни финанси

- 155 -

46209

Sarastov, Zlatin и др.  Valuation of early stage, high-risk innovative start-up companies using the example of Вirlibam PLC / Zlatin Sarastov, Yanka Koleva, Adriyan Adriyanov. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади  (Свищов). - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 203-207. 

  

Сист. No: 69830

- 156 -

Сп Ч J 80 f

Haddad, Valentin et al.  Buyout Activity: The Impact of Aggregate Discount Rates / Valentin Haddad, Erik Loualiche, Matthew Plosser. // The Journal of Finance  (New York), 72, 2017, N 1, с. 371-414. 

  

Сист. No: 69197

Данъци. Такси. Налози

- 157 -

46208

Коенджиев, Христо.  Лично подоходно облагане или данък върху потреблението / Христо Коенджиев. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 57-66. 

  

Сист. No: 69748

- 158 -

46209

Найденов, Людмил.  Междуобщинската данъчна конкуренция - стимул за ефективност или кутия на пандора / Людмил Найденов. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 264-270. 

  

Сист. No: 69849

- 159 -

657/С/Н 267

Цветкова, Лорета.  Особености при попълването и подаването на Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. / Лорета Цветкова. // Наръчник на икономиста 2017 : Кн. 1-12 [1]. - Пловдив : Плутон-1, 2017, с. 30-37. 

  

Сист. No: 69452

- 160 -

657/С/Н 267

Янкова, Мина и др.  Данъчно третиране на консорциумите по реда на ЗКПО и ЗДДС / Мина Янкова, Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2016, . Наръчник на икономиста 2017 : Кн. 1-12 [1]. - Пловдив : Плутон-1, 2017, с. 3-9. 

  

Сист. No: 69435

- 161 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана.  Попълване и подаване на Годишната данъчна декларация за облагане с корпоративен данък за 2016 г. / Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2017 : Кн. 1-12 [1]. - Пловдив : Плутон-1, 2017, с. 10-29. 

  

Сист. No: 69447

- 162 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана.  Инвестиране на преостъпен корпоративен данък по чл. 189б от ЗКПО / Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2017 : Кн. 1-12 [3]. - Пловдив : Плутон-1, 2017, с. 22-28. 

  

Сист. No: 69464

- 163 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана.  Регулиране на слабата капитализация с приходи от лихви за надвнесени данъци / Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2017 : Кн. 1-12 [3]. - Пловдив : Плутон-1, 2017, с. 29-31. 

  

Сист. No: 69468

- 164 -

Сп Г 621 БСУ

Кехайов, Томас Димчов и др.  Данъчни преференции и облекчения при облагането с корпоративен данък / Томас Димчов Кехайов, Женя Петева Петрова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2016, с. 257-262. 

  

Сист. No: 69344

- 165 -

Сп Ф 531 п

Георгиев, Иван.  Действие на акта за прихващане, направено от органите по приходите, по отношение на търговски дружества, участващи в консорциум / Иван Георгиев. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 2, с. 57-62. 

  

Сист. No: 69187

- 166 -

Сп Д 225

Георгиева, Анета.  Практически въпроси при данъчното третиране на вземанията и задълженията по ЗКПО / Анета Георгиева. // Данъците в Република България, 2017, N 3-4, с. 3-20. 

  

Сист. No: 69182

- 167 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Актуални аспекти и промени свързани с попълването на годишната данъчна декларация по реда на ЗКПО за 2016 година / Мина Димитрова. // Актив, 2017, N 2, с. 14-31. 

  

Сист. No: 69155

- 168 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Коригиращи годишни данъчни декларации по реда на ЗКПО / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 2, с. 28-38. 

  

Сист. No: 69185

- 169 -

Сп А 454

Илиев, Пламен.  Данъчно облагане на туристическите услуги / Пламен Илиев. // Актив, 2017, с. 21-24. 

  

Сист. No: 69719

- 170 -

Сп Ф 531 п

Кирилова, Милена.  Промените в ЗДДС, свързани с рлегистрацията и дерегистрацията по реда на закона, в сила от 01.01.2017 г. / Милена Кирилова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 2, с. 57-62. 

  

Сист. No: 69188

- 171 -

Сп Ю 294

Маринова, Елина Атанасова.  Е-данъци в България - състояние и перспективи / Елина Атанасова Маринова. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 224-231. 

  

Сист. No: 69194

- 172 -

Сп Ф 531 п

Мермерска, Людмила.  Кога може и кога не може да се ползва новият данък върху разходите в натура, както и останалите данъци върху разходите / Людмила Мермерска. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 3, с. 27-37. 

  

Сист. No: 69401

- 173 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Изпълнение върху вещи и влогове в съпружеска имуществена общност, и върху съсобствени вещи / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 3, с. 70-73. 

  

Сист. No: 69407

- 174 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Стоки и услуги, при личната употреба на които следва да се начислява ДДС / Лиляна Панева. // Актив, 2017, N 2, с. 42-43. 

  

Сист. No: 69167

- 175 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Пропорционалният данъчен кредит - практически проекции / Лиляна Панева. // Актив, 2017, N 3, с. 43-45. 

  

Сист. No: 69210

- 176 -

Сп С 953 п

Панева, Лиляна.  Годишни задължения за платците на доходи на физически лица за 2016 година / Лиляна Панева. // Счетоводство плюс, 2017, N 4, с. 8-12. 

  

Сист. No: 69743

- 177 -

Сп Н 25 а

Петев, Бойко.  Специфични режими на облагане с ДДС в ЕС - методически казуси и решения / Бойко Петев. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 1, с. 75-88. 

  

Сист. No: 69521

- 178 -

Сп Ф 531 п

Попова, Евгения.  Ползване на данъчните облекчения по ЗДДФЛ с годишната данъчна декларация за 2016 г. / Евгения Попова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 2, с. 39-56. 

  

Сист. No: 69186

- 179 -

Сп А 454

Попова, Евгения.  Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. Нови моменти и особености при попълването й / Евгения Попова. // Актив, 2016, N 3, с. 37-43. 

  

Сист. No: 69209

- 180 -

Сп С 953 п

Попова, Евгения.  Новите моменти в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2016 г. / Евгения Попова. // Счетоводство плюс, 2017, N 3, с. 1-8. 

  

Сист. No: 69237

- 181 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Особености, свързани с облагането на юридически лица с окончателни подоходни данъци за финансовата 2016 г. / Цветан Станкулов. // Актив, 2017, N 2, с. 31-38. 

  

Сист. No: 69165

- 182 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  За някои особености при облагането и приключването на финансовата 2016 година в бюджетните организации / Цветан Станкулов. // Актив, 2017, N 3, с. 46-52. 

  

Сист. No: 69221

- 183 -

Сп Ф 531 п

Цветкова, Лорета.  Новите изисквания за извършването на корекции в подадена годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ / Лорета Цветкова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 3, с. 38-44. 

  

Сист. No: 69402

- 184 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Какви нови правила съдържа законът за акцизите и данъчните складове / Любка Ценова. // Актив, 2017, N 2, с. 38-41. 

  

Сист. No: 69166

- 185 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Какви нови правила съдържа законът за местните данъци и такси / Любка Ценова. // Актив, 2016, N 3, с. 34-36. 

  

Сист. No: 69208

- 186 -

Сп С 953 п

Янкова, Мина.  Наличие на основания за регистрация по ЗДДС при сключване на договор за финансов лизинг на сграда / Мина Янкова. // Счетоводство плюс, 2017, N 3, с. 9-10. 

  

Сист. No: 69238

- 187 -

Сп Ф 531 п

Янкова, Мина.  Новите правила за корекции на ползван данъчен кредит / Мина Янкова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 3, с. 45-69. 

  

Сист. No: 69406

Данъчно облагане

- 188 -

46208

Александрова, Александрина.  Еволюционни аспекти, икономическа същности значимост на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане / Александрина Александрова. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 76-83. 

  

Сист. No: 69755

- 189 -

46209

Василева, Петя.  Семейното облагане и реформата в подоходната данъчна система в България / Петя Василева. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 298-303. 

  

Сист. No: 69857

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 190 -

42801

Димитрова, Ренета Маринова.  Анализ и тенденции на развитието на електронното банкиране в България / Ренета Маринова Димитрова. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 3. Отраслеви проблеми на развитието и модернизацията на икономиката. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с 154-160. 

  

Сист. No: 69572

- 191 -

42801

Рангелова, Лилия.  Насоки за анализа на новите канали за дистрибуция на банките / Лилия Рангелова. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 2. Предизвикателства пред модернизацията и развитието на финансовия сектор. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 258-265. 

  

Сист. No: 69561

- 192 -

В Б 254

Илиев, Петър.  Бичът на лихвените индекси / Петър Илиев. // Банкеръ, XXIV, N 13, 31 март-7 апр. 2017, с. 6. 

  

Сист. No: 69392

- 193 -

В К 263

Нейчев, Николай.  По-различните банки / Николай Нейчев. // Капитал, XXV, N 16, 21 апр. 2017, с. 74-75. 

  

Сист. No: 69758

- 194 -

Сп В 83 Э

Агеева, С. и др.  Региональная банковская система в России: тенденции и факторы пространственного распределения / С. Агеева, А. Мишура. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 1, с. 123-141. 

  

Сист. No: 69492

- 195 -

Сп Ю 294

Ангелов, Ивайло.  Съотношение между квалифицирана кражба и използване на платежен инструмент без съгласие на титуляра / Ивайло Ангелов. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 347-352. 

  

Сист. No: 69262

Пари, валута

- 196 -

Сп В 83 Э

Иванченко, И.  Оптимизация структуры золотовалютных резервов России: теоретические подходы, практическая реализация / И. Иванченко. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 1, с. 64-80. 

  

Сист. No: 69470

- 197 -

46209

Petkov, Kaloyan.  Residual income valuation method. Evidence from croatian capital market / Kaloyan Petkov. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади  (Свищов). - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 159-164. 

  

Сист. No: 69814

Инвестиции

- 198 -

46209

Димитров, Любомир.  Проблеми при съставянето на диверсификациран портфейл от инвестиционни имоти в съвременния глобален свят / Любомир Димитров. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 171-177. 

  

Сист. No: 69817

- 199 -

46209

Илиев, Никола.  Приложение на активен портфейлен мениджмънт на европейски капиталови пазари / Никола Илиев. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 178-183. 

  

Сист. No: 69819

- 200 -

46209

Петкова, Елица.  Преките чуждестранни инвестиции - фактор в развитието на новите страни-членки на Европейския съюз / Елица Петкова. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 136-141. 

  

Сист. No: 69798

- 201 -

46209

Тончева, Росица.  Инвестиции-данъци-потребителско търсене: порочен кръг на бедността или основа за икономически растеж / Росица Тончева. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 110-117. 

  

Сист. No: 69794

- 202 -

Сп М 486

Ангелов, Георги.  Ясна картина докъдето ти стига погледът / Георги Ангелов. // Мениджър, 2017, N 2, с. 14-15. 

  

Сист. No: 69419

- 203 -

Сп М 486

Бандилов, Павел.  Събудете парите / Павел Бандилов. // Мениджър, 2017, N 3, с. 106-108. 

  

Сист. No: 69705

- 204 -

Сп Л 763

Брекзит променя дневния ред на компаниите . // Логистика, XIII, 2017, N 2, с. 50. 

  

Сист. No: 69347

- 205 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Стратегически инвеститори движат M&A пазара / Богиня Матеева. // Логистика, XIII, 2017, N 3, с. 46-47. 

  

Сист. No: 69509

- 206 -

46209

Kapranova, Larysa.  The impact of globalization on the activation of the world investment process / Larysa Kapranova. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади  (Свищов). - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 570-575. 

  

Сист. No: 69856

- 207 -

46209

Petkov, Kaloyan и др.  Market - timing signals from the real - estate market . The case of Lithuania / Kaloyan Petkov, Viktorija Cohen. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади  (Свищов). - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 165-170. 

  

Сист. No: 69815

Фондов пазар. Фондова борса

- 208 -

46209

Костов, Димитър.  Изследване на характеристиките на първия български ETF / Димитър Костов. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 78-79. 

  

Сист. No: 69784

- 209 -

46209

Симеонов, Стефан.  Прецизиране на инвестиционните решения относно пазарния риск за инструменти на българска фондова борса / Стефан Симеонов. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 72-77. 

  

Сист. No: 69778

Капиталов пазар. Паричен пазар

- 210 -

46209

Павлов, Цветан.  Поведенческо моделиране на пазарната изменчивост на българския капиталов пазар / Цветан Павлов. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 118-131. 

  

Сист. No: 69795

Борси. Борсови операции

- 211 -

41490

Атанасов, Атанас.  Нелинейни модели за описване на възвращаемостта на индекси на фондови борси / Атанас Атанасов. // Съвременни проблеми на статистическата теория и практика : Научна конференция, 10-12 септември 2004 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 86-92. 

  

Сист. No: 69448

Икономика

- 212 -

42801

Бояджиев, Веселин Илиев.  Планово-икономическите райони - мит или какво реалност / Веселин Илиев Бояджиев. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 3. Отраслеви проблеми на развитието и модернизацията на икономиката. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 103-109. 

  

Сист. No: 69570

- 213 -

42801

Господинова, Силвия Георгиева.  Развитие на услугите в България и тяхното влияние върху жизненото равнище на населението / Силвия Георгиева Господинова. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 1. Пленарна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 365-371. 

  

Сист. No: 69541

- 214 -

46208

Иванов, Иван и др.  Интелектуалния потенциал на икономиката в България / Иван Иванов, Йоана Михайлова. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 30-33. 

  

Сист. No: 69732

- 215 -

42801

Илиев, Цветан.  Относно някои особености на конкурентоспособността на българската икономика / Цветан Илиев. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 1. Пленарна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 288-296. 

  

Сист. No: 69538

- 216 -

42801

Хырбу, Эдуард.  Проблемы оценки влияния инвестиционной активности на занятость в Республике Молдова / Эдуард Хырбу. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 1. Пленарна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 306-310. 

  

Сист. No: 69540

- 217 -

Сп Г 621 БСУ

Косев, Христо Иванов.  Икономическият възход на Китай (1978-2015) / Христо Иванов Косев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2016, с. 369-375. 

  

Сист. No: 69375

- 218 -

Сп М 486

Бобева, Даниела.  Озвучаване на настроенията / Даниела Бобева. // Мениджър, 2017, N 2, с. 86-88. 

  

Сист. No: 69426

- 219 -

Сп П 89 тп

Гапоненко, Александр и др.  Предпосылки успеха организаций и территорий в экономике знаний / Александр Гапоненко, Марина Савельева. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 1, с. 53-58. 

  

Сист. No: 69395

- 220 -

Сп Е 205

Икономиката на Полша . // Европа 2001, XXIV, 2017, N 1, с. 14-17. 

  

Сист. No: 69694

- 221 -

Сп А 582

Митева, Албена.  Зелените работни места в България - проблеми и перспективи / Албена Митева. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 1, с. 81-94. 

  

Сист. No: 69379

- 222 -

Сп М 486

Панчев, Стоян.  Новите неща в икономиката / Стоян Панчев. // Мениджър, 2017, N 3, с. 104-105. 

  

Сист. No: 69704

- 223 -

Сп Д 532

Райков, Евгени.  Управлението на оборотния капитал в българските публични компании – емпиричен анализ в условията на финансово-икономическа криза и посткризисно възстановяване / Евгени Райков. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2017, N 1, с. 49-61. 

  

Сист. No: 69547

- 224 -

Сп Ю 371

Тодорова, Теодора.  Сателитна технология за търсене на вода на чужди планети открива течове в градски условия / Теодора Тодорова. // Ютилитис, XV, 2017, N 3, с. 16-21. 

  

Сист. No: 69180

- 225 -

46209

Kovalyov, Anatoliy и др.  Дью дилидженс как инструмент роста капитализации предприятий: методические аспекты / Anatoliy Kovalyov, Olha Vynokurova. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади  (Свищов). - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 15-20. 

  

Сист. No: 69750

- 226 -

Сп Д 532

Codjia, Sosthene et al.  Economic development policies in West Africa: making the case for free enterprise / Sosthene Codjia, Walter E. Block. // Диалог. Електронно списание, 2017, N 1, с. 19-34. 

  

Сист. No: 69567

- 227 -

Сп И 503 и

Soliman, Alaa M. et al.  Infrastructure Guarantees: Making It Simple / Alaa M. Soliman, Mohammad Aliu Momoh, Ibrahim Awad. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 1, с. 178-202. 

  

Сист. No: 69665

Регионална икономика

- 228 -

40850

Иванов, Методи.  Стратегическо пространствено планиране като фактор за развитие на регионалното стопанство / Методи Иванов. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 212-218. 

  

Сист. No: 69211

- 229 -

Сп И 503 и

Кирова, Алла.  Научно-образователното пространство на Балканите, като фактор за повишаване на регионалните конкурентоспособност и иновационен потенциал / Алла Кирова. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 1, с. 61-89. 

  

Сист. No: 69652

- 230 -

Сп Г 368

Петров, Камен.  Насоки за регионалното развитие на агломерационните ареали на България / Камен Петров. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 2, с. 15-24. 

  

Сист. No: 69353

Икономика на България

- 231 -

Сп М 486

Границка, Лили.  География на инвестициите / Лили Границка. // Мениджър, 2017, N 2, с. 82-83. 

  

Сист. No: 69423

Икономика на Русия

- 232 -

Сп В 83 Э

Акиндинова, Н. и др.  Результативность бюджетных расходов в России и странах ОЭСР / Н. Акиндинова, А. Чернявский, Д. Авдеева. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 2, с. 30-61. 

  

Сист. No: 69577

- 233 -

Сп В 83 Э

Винокуров, Е. и др.  Потенциальные выгоды и издержки валютной интеграции в Евразийском Экономическом союзе / Е. Винокуров, М. Демиденко, Д. Коршунов. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 2, с. 75-96. 

  

Сист. No: 69600

- 234 -

Сп В 83 Э

Маневич, В.  Долговременные макроэкономические процессы и условия роста российской экономики / В. Маневич. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 1, С. 40-63. 

  

Сист. No: 69466

- 235 -

Сп В 83 Э

Мау, В.  Уроки стабилизации и перспективы роста: экономическая политика России в 2016 году / В. Мау. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 2, с. 5-29. 

  

Сист. No: 69576

- 236 -

Сп М 68 э

Олевский, Григорий.  Интернационализация предпринимательства и национальная конкурентоспособность / Григорий Олевский. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 12, с. 17-26. 

  

Сист. No: 69280

- 237 -

Сп В 83 Э

Симачев, Ю. и др.  Влияние государственных институтов развития на инновационное поведение фирм: качественные эффекты / Ю. Симачев, М. Кузык. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 2, с. 109-134. 

  

Сист. No: 69604

- 238 -

Сп В 83 Э

Скоробогатов, А.  Агломерационные эффекты, институты и природные ресурсы в изменяющейся экономической географии России / А. Скоробогатов. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 1, с. 81-102. 

  

Сист. No: 69473

Икономически растеж

- 239 -

46208

Ангелов, Даниел.  Къде бъркаме в търсенето си на икономически растеж? / Даниел Ангелов. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 13-19. 

  

Сист. No: 69716

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 240 -

46209

Богданова, Маргарита.  Конвергенция на научната и технологичната политика - бариери и предизвикателства / Маргарита Богданова. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 234-239. 

  

Сист. No: 69835

Пазарно стопанство

- 241 -

46209

Канарян, Нигохос.  Корекции за странови риск и ефективност при използването на пазарния подход за оценяване / Нигохос Канарян. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 100-104. 

  

Сист. No: 69791

- 242 -

Сп Г 621 БСУ

Петков, Калоян Ангелов.  Специфики на процеса бизнес оценяване в неразвитите пазари / Калоян Ангелов Петков. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2016, с. 306-310. 

  

Сист. No: 69355

Икономика на индустрията, предприятието

- 243 -

В Б 254

Велинова, Мариета.  Убиват корабостроенето в Русе / Мариета Велинова. // Банкеръ, XXIV, N 12, 24-31 март 2017, с. 25. 

  

Сист. No: 69286

Икономика на туризма

- 244 -

II 2065

Великова, Еленита Кирилова.  Трансформации, пораждащи икономическа ефективност, при използването на термални минерални извори в СПА инвестициите / Еленита Кирилова Великова. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 447-456. 

  

Сист. No: 69860

Туризъм в България

- 245 -

43222

Василева, Мария Трифонова.  Някои проблеми в развитието на балнео, спа и уелнес туризма в България / Мария Трифонова Василева. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009, с. 218-229. 

  

Сист. No: 69673

Търговия

- 246 -

42801

Вергиев, Димитър Стоянов.  Система за "ON-LINE4 разплащания в електронната търговия с ценни книжа / Димитър Стоянов Вергиев. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 2. Предизвикателства пред модернизацията и развитието на финансовия сектор. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 403-411. 

  

Сист. No: 69568

- 247 -

41408

Дойчинов, Бойко.  Изграждане и развитие на мрежа от пазари на производители във Варненска област, черноморски общини и СИРП : Приложен модел, осъществяван с техническата подкрепа на ЗПП "Проект пазари на едро" към ГТЦ София / Бойко Дойчинов. // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз : Юбилейна конференция с международно участие. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 290-297. 

  

Сист. No: 69414

- 248 -

46161

Личев, Георги.  Поведение на потребителите и неговата културна предопределеност / Георги Личев. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с доклади от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г. : Студентска секция 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 21-27. 

  

Сист. No: 69734

- 249 -

Сп М 486

Бошнакова, Десислава.  Промоцията винаги работи / Десислава Бошнакова. // Мениджър, 2017, N 3, с. 78-79. 

  

Сист. No: 69680

- 250 -

Сп А 454

Гълъбов, М.  Влияние на бедствията върху критичната точка на продажбите / М. Гълъбов. // Актив, 2017, N 4, с. 17-20. 

  

Сист. No: 69717

- 251 -

Сп И 50 м

Димитрова, Ралица.  Оценка на признаването на бренда - подходи и предизвикателства / Ралица Димитрова. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 2, с. 92-114. 

  

Сист. No: 69682

- 252 -

Сп А 255

Европейският съюз отбелязва рекорд по износ на храни . // Агробизнесът, XV, 2017, N 4, с. 22-23. 

  

Сист. No: 69581

- 253 -

Сп А 255

Падат бариерите пред българските продукти в търговските вериги . // Агробизнесът, XV, 2017, N 3, с. 42-43. 

  

Сист. No: 69164

- 254 -

Сп М 486

Стоянов, Кристин.  Най-трудният въпрос: Скучни ли сте? / Кристин Стоянов. // Мениджър, 2017, N 3, с. 80-81. 

  

Сист. No: 69681

Маркетинг

- 255 -

40850

Ванков, Николай Койчев.  Инстаграм маркетинг - ползи за бизнеса / Николай Койчев Ванков. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 401-410. 

  

Сист. No: 69290

- 256 -

42801

Димитракиев, Димитър Йорданов.  Социалните мрежи - възможности и предизвикателства пред банките за ефективен мениджмънт / Димитър Йорданов Димитракиев. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 2. Предизвикателства пред модернизацията и развитието на финансовия сектор. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 352-359. 

  

Сист. No: 69564

- 257 -

II 2065

Костадинова, Елена А.  Устойчиво потребителско поведение - подходи за насърчаване на промяната / Елена А. Костадинова. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 184-194. 

  

Сист. No: 69690

- 258 -

40850

Луизов, Атанас.  Използване на скрити променливи при измерване на нагласи в маркетинговите изследвания / Атанас Луизов. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 437-442. 

  

Сист. No: 69294

- 259 -

II 2065

Любенов, Любомир Д.  Кабинетно проучване за стратегиите на българските земеделски стопанства / Любомир Д. Любенов. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 220-228. 

  

Сист. No: 69710

- 260 -

40850

Ненчева, Росица Цветанова.  Тенденции в дигиталния маркетинг при компаниите на автомобилния пазар / Росица Цветанова Ненчева. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 443-451. 

  

Сист. No: 69295

- 261 -

40850

Решеткова, Атанаска Стоянова.  Могат ли маркетинговите плацебо ефекти да повишат потребителската удовлетвореност / Атанаска Стоянова Решеткова. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 420-427. 

  

Сист. No: 69292

- 262 -

II 2065

Христов, Александър.  Саморегулацията в маркетинговите комуникации: стратегически взаимодействия между етични комисии и държавни институции / Александър Христов. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 213-219. 

  

Сист. No: 69709

- 263 -

Сп Г 621 БСУ

Ковачев, Венелин Христов.  Феноменът Crowdsourcing в Web 2. 0 маркетинга / Венелин Христов Ковачев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2016, с. 319-325. 

  

Сист. No: 69356

- 264 -

Сп А 582

Александров, Крум.  Маркетинг - 115 : (Маркетинг в България) / Крум Александров. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 1, с. 5-12. 

  

Сист. No: 69357

- 265 -

46209

Zielinska-Chmielewska, Anna.  Marketing Mix-strategy of gobarto sa on the meat market in Poland / Anna Zielinska-Chmielewska. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади  (Свищов). - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 142-149. 

  

Сист. No: 69801

- 266 -

Сп Ч E 18

Lozanova, Liliya.  To Extend or Not to Extend: Advantages and Disadvantages of Brand Extension Strategy / Liliya Lozanova. // Economic Alternatives, 2016, N 4, с. 500-514. 

  

Сист. No: 69351

Рекламна, комуникационна политика

- 267 -

Сп М 486

Вълков, Константин.  Тежка категория в криейтива / Константин Вълков. // Мениджър, 2017, N 3, с. 46-48. 

  

Сист. No: 69666

- 268 -

Сп М 486

Манчева, Ивалина.  Постмедии в епохата на постистината / Ивалина Манчева. // Мениджър, 2017, N 3, с. 86-88. 

  

Сист. No: 69685

- 269 -

Сп М 486

Неделчев, Радослав.  Радио на първа скорост / Радослав Неделчев. // Мениджър, 2017, N 3, с. 88-90. 

  

Сист. No: 69689

- 270 -

Сп М 486

Николова, Елица.  Рекламите, които всички искат да гледат / Елица Николова. // Мениджър, 2017, N 3, с. 38-40. 

  

Сист. No: 69656

- 271 -

Сп М 486

Николова, Елица.  Не се отказвайте от идеи, които клиентът не очаква / Елица Николова. // Мениджър, 2017, N 3, с. 52-54. 

  

Сист. No: 69676

Маркетинг в индустрията (индустриален маркетинг)

- 272 -

46209

Янков, Никола.  Отношението "Визия - инвестиционен маркетинг" при трансформиране на бизнес системи / Никола Янков. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 32-38. 

  

Сист. No: 69764

Маркетинг в туризма

- 273 -

II 2065

Тагарева, Светла Д.  Управленски практики за повишаване на конкурентоспособността на туроператорската и агенска дейност / Светла Д. Тагарева. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 429-437. 

  

Сист. No: 69852

Логистика

- 274 -

43922

Гочев, Валери и др.  Симулационен модел за снабдяване с материални средства / Валери Гочев, Румен Христов, Поля Гочева. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2008, с. 378-386. 

  

Сист. No: 69809

- 275 -

43922

Гочев, Валери и др.  Приложение на обобщени мрежи за симулационно моделиране на логистични функции / Валери Гочев, Румен Христов, Поля Гочева. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2008, с. 387-392. 

  

Сист. No: 69811

- 276 -

Сп C 58

Аначкова, Сребрина.  Оптимизация на логистичните дейности - от концепцията EDI до SOA / Сребрина Аначкова. // CIO, XIII, 2017, N 2, с. 24-27. 

  

Сист. No: 69316

- 277 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Безпрецедентно желание за иновативност в логистиката / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 2, с. 50-53. 

  

Сист. No: 69349

- 278 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Роботите - новите работници в склада / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 3, с. 42-44. 

  

Сист. No: 69507

- 279 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  [20] Двадесетте ключа на Lean за успех в бизнеса / Васил Василев. // Логистика, XIII, 2017, N 3, с. 46-47. 

  

Сист. No: 69343

- 280 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Голямо търсене на логистични бази, предлагането е малко / Богиня Матеева. // Логистика, XIII, 2017, N 3, с. 42-45. 

  

Сист. No: 69342

- 281 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  М ПАРК - роден от търсенето на пазара / Богиня Матеева. // Логистика, XIII, 2017, N 3, с. 40-41. 

  

Сист. No: 69505

- 282 -

Сп А 582

Моллов, Доброслав.  Теория и практика на управлението на обратните вериги за доставка / Доброслав Моллов. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 1, с. 58-69. 

  

Сист. No: 69362

Външна търговия

- 283 -

41490

Любенов, Любомир.  Структура и динамика на вноса и износа на Република България в процеса на евроинтеграция / Любомир Любенов. // Съвременни проблеми на статистическата теория и практика : Научна конференция, 10-12 септември 2004 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 108-114. 

  

Сист. No: 69453

- 284 -

II 2065

Николова, Ирена.  Приоритети и тенденции във външната търговия между Р. България и Р. Франция / Ирена Николова. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 195-202. 

  

Сист. No: 69693

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 285 -

46209

Ангелов, Ангел.  Митническите съюзи като средство за икономическо стимулиране / Ангел Ангелов. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 246-254. 

  

Сист. No: 69841

- 286 -

Сп Ф 531 п

Генова, Светла.  Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове / Светла Генова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 3, с. 74-82. 

  

Сист. No: 69417

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 287 -

46209

Колев, Николай.  Световният златен резерв (2000 - 2016 г.): динамика и тенденции / Николай Колев. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 184-191. 

  

Сист. No: 69822

- 288 -

Сп В 83 Э

Картаев, Ф.  Полезно ли инфляционное таргетирование для экономического роста / Ф. Картаев. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 2, с. 62-74. 

  

Сист. No: 69587

- 289 -

Сп И 50 м

Саргсян, Карен С.  Съвременни предизвикателства пред фискалната и паричната политика в Република Армения / Карен С. Саргсян. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 2, с. 115-130. 

  

Сист. No: 69687

Международни икономически отношения

- 290 -

II 2065

Гълъбинова, Юлияна.  Европейската политика за сближаване в България - нормативни намерения, стратегии и програми, регионални реалности / Юлияна Гълъбинова. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 72-82. 

  

Сист. No: 69322

- 291 -

В К 263 d

Зарков, Васил.  Финансиране за сътрудничество в региона на Черно море / Васил Зарков. // Капитал Daily, VII, N 59, 18 апр. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 69646

- 292 -

Сп М 68 э

Басов, Ф.  Германия, Европарламент и политика санкций в отношении России / Ф. Басов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 12, с. 62-67. 

  

Сист. No: 69307

- 293 -

Сп М 68 э

Загладин, Н.  Переходные периоды в мировой политике / Н. Загладин. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 12, с. 27-39. 

  

Сист. No: 69281

- 294 -

Сп М 68 э

Клинов, В.  Большой цикл мировой экономики в XXI веке / В. Клинов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 12, с. 5-16. 

  

Сист. No: 69278

- 295 -

Сп М 68 э

Кондратьев, В.  Политика локализации производства как инструмент модернизации / В. Кондратьев. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 1, с. 67-77. 

  

Сист. No: 69545

- 296 -

Сп М 68 э

Нисневич, Ю.  Современный авторитаризм и коррупция / Ю. Нисневич. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 1, с. 108-120. 

  

Сист. No: 69563

- 297 -

Сп М 68 э

Розанова, Н.  Банковский риск-менеджмент: к новой модели / Н. Розанова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 1, с. 78-87. 

  

Сист. No: 69558

- 298 -

Сп М 68 э

Сауткина, В.  Возрождение солидарной экономики:попытка реализации утопии или реальная мотивация к развитию? / В. Сауткина. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 1, с. 88-96. 

  

Сист. No: 69559

- 299 -

Сп М 68 э

Хохлов, И.  Идеологическое обоснование терроризма как инструмента / И. Хохлов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 1, с. 47-52. 

  

Сист. No: 69531

- 300 -

Сп А 582

Цветанов, Владислав.  Теории за интернационализация на фирмите - (не)приложимост за микро- и малките авиоспедиторски фирми на българския пазар / Владислав Цветанов. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 1, с. 130-142. 

  

Сист. No: 69390

Глобализация

- 301 -

II 2065

Хитов, Митко Михайлов.  Прогнозиране и планиране в междудържавните системи за разделение на труда / Митко Михайлов Хитов. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 238-244. 

  

Сист. No: 69728

- 302 -

II 2065

Цоклинова, Мая А.  Икономическата глобализация като необратим процес: рискове и превенция за развиващите се страни / Мая А. Цоклинова. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 268-274. 

  

Сист. No: 69733

- 303 -

Сп Г 368

Василиев, Владимир.  Еволюцията на концепцията за "американската изключителност" и мястото на САЩ в световния ред / Владимир Василиев. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 2, с. 91-104. 

  

Сист. No: 69365

- 304 -

Сп Г 368

Дергачов, Владимир.  Краят на неолибералната глобализация / Владимир Дергачов. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 2, с. 171-178. 

  

Сист. No: 69387

- 305 -

Сп Г 368

Димитров, А.  Дунавската стратегия: ключов приоритет на българското председателство на Съвета на ЕС / А. Димитров. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 2, с. 5-14. 

  

Сист. No: 69350

- 306 -

Сп Г 368

Кондратиев, Владимир.  Завръщането на производството и реиндустриализацията на Запада / Владимир Кондратиев. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 2, с. 131-145. 

  

Сист. No: 69384

Европейска интеграция

- 307 -

46154

Лазарова, Виктория.  Мюсюлманските общности и тяхната интеграция във Франция, Великобритания и Германия - опит за сравнителен анализ / Виктория Лазарова. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 341-347. 

  

Сист. No: 69158

- 308 -

41408

Ряховская, А. Н.  ЖКХ в процессе присоединения к ЕС / А. Н. Ряховская. // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз : Юбилейна конференция с международно участие. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 231-238. 

  

Сист. No: 69412

- 309 -

46209

Хубенова-Делисивкова, Татяна.  Теоретико-методологическите подходи към Европейския фискален съюз: проблеми и предизвикателства за фискалната политика на България / Татяна Хубенова-Делисивкова. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 215-227. 

  

Сист. No: 69832

- 310 -

Сп М 68 э

Шейнис, В.  Европейская интеграция вчера и сегодня / В. Шейнис. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 1, с. 53-66. 

  

Сист. No: 69533

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 311 -

41408

Райчев, Иван.  Балканска идентификация и европейска интеграция като културен проект / Иван Райчев. // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз : Юбилейна конференция с международно участие. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 443-447. 

  

Сист. No: 69416

- 312 -

В Н 25 к

Георгиева, Теодора.  [Десет] 10 години в ЕС: С леки движения нагоре / Теодора Георгиева. // Култура, N 15, 21 апр. 2017, с. 10. 

  

Сист. No: 69745

- 313 -

В К 263 d

Николова, Деница.  Еврофинансиране за разработване на иновации за бизнеса : Общият бюджет по процедурата е 35 млн. евро, които ще бъдат насочени към предприятия с поне три години опит / Деница Николова. // Капитал Daily, VII, N 43, 16 март 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 69189

- 314 -

В Б 254

Тодоров, Петър.  Гроздето на еврозоната киселее за нас / Петър Тодоров. // Банкеръ, XXIV, N 10, 10-17 март 2017, с. 6-7. 

  

Сист. No: 69159

- 315 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  ЕВРОЗОНАТА близка или далечна / Татяна Явашева. // Икономика, 2017, N 72, с. 8-11. 

  

Сист. No: 69697

Право. Наука за държавата и правото

- 316 -

657/С/Н 267

Бойчев, Димитър.  Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност и задължителни осигурителни вноски / Димитър Бойчев. // Наръчник на икономиста 2017 : Кн. 1-12 [3]. - Пловдив : Плутон-1, 2017, с. 77-80. 

  

Сист. No: 69474

- 317 -

42728

Давидов, Радостин Стоянов и др.  Понятие за експертиза. Криминалистическа експертиза / Радостин Стоянов Давидов, Илиян Господинов Илиев, Стоян Динков Желязков. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" : 23-24 април 2009 година : Т. 1 - 2 : Т. 1. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2009, с. 194-207. 

  

Сист. No: 69485

- 318 -

43922

Матева, Елена.  Европейска процедура за искове с малък материален интерес съгласно Регламент № 861/2007 / Елена Матева. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2008, с. 350-360. 

  

Сист. No: 69805

- 319 -

657/С/Н 267

Тодорова, Лариса.  Промени в трудовото законодателство, в сила от 1 юни 2017 г. / Лариса Тодорова. // Наръчник на икономиста 2017 : Кн. 1-12 [3]. - Пловдив : Плутон-1, 2017, с. 63-67. 

  

Сист. No: 69471

- 320 -

42728

Цокова, Полина П.  Търновската конституция днес - приемственост и модерност / Полина П. Цокова. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" : 23-24 април 2009 година : Т. 1 - 2 : Т. 2. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2009, с. 36-45. 

  

Сист. No: 69498

- 321 -

В Б 254

Матеева, Ирина.  ВКС и ВАС "се разминаха" за давността / Ирина Матеева. // Банкеръ, XXIV, N 16, 21-28 апр. 2017, с. 19. 

  

Сист. No: 69767

- 322 -

В К 263 d

Райков, Милен и др.  Четири предизвекателства в обществените поръчки : Съществуват няколко капана, които може да изхвърлят определен участник или да забавят много процедурата / Милен Райков, Радослав Маринков. // Капитал Daily, VII, N 35, 02 март 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 69115

- 323 -

Сп Г 621 БСУ

Василева, Елица Василева и др.  Способи и решения за промяна на акционерния капитал / Елица Василева Василева, Кирил Иванов Лучков. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2016, с. 422-428. 

  

Сист. No: 69428

- 324 -

Сп Г 621 БСУ

Грунова, Анастасия Атанасова.  Тенденции и проблеми пред патентното законодателство на Европейския съюз / Анастасия Атанасова Грунова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2016, с. 221-225. 

  

Сист. No: 69333

- 325 -

Сп Г 621 БСУ

Нанкова, Пламена Панчева и др.  Спорни въпроси при разпоредителни сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях, сключени от управител на дружеството с ограничена отговорност без решение на общото събрание / Пламена Панчева Нанкова, Кристина Юлианова Филипова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2016, с. 28-36. 

  

Сист. No: 69302

- 326 -

Сп П 147 п

Александров, Александър.  Права на притежателите на дялове в договорен фонд / Александър Александров. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 3, с. 5-15. 

  

Сист. No: 69381

- 327 -

Сп П 83 м

Алексиева, Десислава.  Административнта правосубектност, като предпоставка за институционална устойчивост / Десислава Алексиева. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 1, с. 18-27. 

  

Сист. No: 69661

- 328 -

Сп Ю 294

Борисова, Олга Бориславова.  Правна уредба на международните гаранции по договора за неразпространение на ядреното оръжие и превенцията на риска за отклоняване на ядрен материал / Олга Бориславова Борисова. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 289-295. 

  

Сист. No: 69249

- 329 -

Сп Ю 294

Василев, Атанас.  Относно момента на възникването на трудово правоотношение / Атанас Василев. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 406-411. 

  

Сист. No: 69300

- 330 -

Сп П 147 п

Гецова, Биляна.  Промени в правилата за разкриване на регулирана информация по реда на Закона за публичното предлагане на ценнки книжа / Биляна Гецова. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 2, с. 13-20. 

  

Сист. No: 69130

- 331 -

Сп П 147 п

Голева, Поля.  Коментър на Тълкувателно решение № 1/2016 г. от 30.01.2017 г. на ВКС / Поля Голева. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 3, с. 16-23. 

  

Сист. No: 69382

- 332 -

Сп О 253 п

Грозев, Пеньо.  Незаконосъобразно използване на спецразузнавателни средства / Пеньо Грозев. // Общество и право, 2017, N 1, с. 3-23. 

  

Сист. No: 69557

- 333 -

Сп П 83 м

Димитров, Валери.  Относно действителността на прихващанията на вземания по влогове с вземания по кредити след поставянето на Корпоративна търговска банка под специален надзор / Валери Димитров. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 1, с. 81-91. 

  

Сист. No: 69664

- 334 -

Сп Ю 294

Димитрова, Светла.  Наказанията за компютърни престъпления в българсокото законодателство и съответствието им с Директива 2013/40/ЕС / Светла Димитрова. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 236-240. 

  

Сист. No: 69195

- 335 -

Сп Ю 294

Дишкова, Мария.  Стандарти за детско правосъдие / Мария Дишкова. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 427-435. 

  

Сист. No: 69304

- 336 -

Сп О 253 п

Добрев, Калин.  Поемане на дружествени дялове в ООД / Калин Добрев. // Общество и право, 2017, N 1, с. 33-38. 

  

Сист. No: 69645

- 337 -

Сп П 147 п

Златарева, Маргарита.  Европейска заповед за запор на банкови сметки по Регламент (ЕС) № 655/2014 и най-новите изменения на ГПК / Маргарита Златарева. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 3, с. 27-38. 

  

Сист. No: 69383

- 338 -

Сп Ю 294

Иванова-Мишинева, Радостина Стоилова.  Колективният трудов договор и договорите за временна работа по реда на чл. 107З-чл. 107Ч КТ. правни проблеми / Радостина Стоилова Иванова-Мишинева. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 402-405. 

  

Сист. No: 69273

- 339 -

Сп Ю 294

Илиева, Рая.  Гражданскоправна защита на авторското право / Рая Илиева. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 436-440. 

  

Сист. No: 69305

- 340 -

Сп О 253

Кацарова, Мариана.  Стандартизирани проекти на договори и стандартизирани клаузи към договори за обществени поръчки / Мариана Кацарова. // Обществени поръчки, 7, 2017, N 3, с. 5-18. 

  

Сист. No: 69465

- 341 -

Сп Ю 294

Коев, Красимир Стоянов.  Характеристика на договора за факторинг / Красимир Стоянов Коев. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 412-422. 

  

Сист. No: 69301

- 342 -

Сп С 494

Костов, Атанас.  Административна процедура в Петентно ведомство по установяване на факта, че търговска марка се ползва с известност или е общоизвестна на територията на Република България / Атанас Костов. // Собственост и право, 2017, N 3, с. 77-85. 

  

Сист. No: 69378

- 343 -

Сп П 147 п

Крумов, Цветан.  Правни аспекти на форфетинга в международната търговия / Цветан Крумов. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 2, с. 24-30. 

  

Сист. No: 69131

- 344 -

Сп П 83 м

Крумов, Цветан.  Приложимо право към формата и съдържанието на менителничните сделки / Цветан Крумов. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 1, с. 49-80. 

  

Сист. No: 69663

- 345 -

Сп П 83 м

Манев, Никола.  Интуицията в наказателнопроцесуалното познание / Никола Манев. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 1, с. 102-114. 

  

Сист. No: 69668

- 346 -

Сп С 494

Маринова, Паолина.  Ипотеката като обезпечение при договора за прехвърляне на недвижим имот срещу пожизнена рента / Паолина Маринова. // Собственост и право, 2017, N 2, с. 5-16. 

  

Сист. No: 69116

- 347 -

Сп Д 225

Маркова, Анелия.  Нови правила при регистриране на търговци / Анелия Маркова. // Данъците в Република България, 2017, N 3-4, с. 21-28. 

  

Сист. No: 69183

- 348 -

Сп П 147 п

Маркова, Мая.  Намаляване на неустойката при компенсация на вини / Мая Маркова. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 2, с. 45-57. 

  

Сист. No: 69133

- 349 -

Сп Ю 294

Мутафов, Красимир.  Практиката на Съда на Европейския съюз като идточник на данъчното право / Красимир Мутафов. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 423-426. 

  

Сист. No: 69303

- 350 -

Сп П 147 п

Недкова, Костадинка.  Нови презумции за неплатежоспособност в търговската несъстоятелност / Костадинка Недкова. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 2, с. 73-84. 

  

Сист. No: 69135

- 351 -

Сп С 494

Петров, Петър.  Възпроизвеждане или преработка? : Кратък поглед към съответните разпоредби в Закона за авторско право и сродните му права / Петър Петров. // Собственост и право, 2017, N 2, с. 82-89. 

  

Сист. No: 69118

- 352 -

Сп П 83 м

Попова, Жасмин.  Българското председателство на Съвета на ЕС в контекста на POST BREXIT / Жасмин Попова. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 1, с. 115-129. 

  

Сист. No: 69669

- 353 -

Сп Ю 294

Радева, Мария.  За някои правни аспекти на телемедицината / Мария Радева. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 476-482. 

  

Сист. No: 69328

- 354 -

Сп П 83 м

Симеонов, Виктор.  Обект на тълкуването при даването на задължителни тълкувания на Конституцията от Конституционния съд / Виктор Симеонов. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 1, с. 3-17. 

  

Сист. No: 69660

- 355 -

Сп Т 961 п

Стефанов, Георги.  Наследимо ли е членството на съдружник в ООД? / Георги Стефанов. // Търговско право, XXVI, 2017, N 1, с. 71-83. 

  

Сист. No: 69508

- 356 -

Сп О 253

Събев, Събин.  Две основания за отмяна на наказателни постановления по Закона за обществените поръчки / Събин Събев. // Обществени поръчки, 7, 2017, N 3, с. 56-59. 

  

Сист. No: 69467

- 357 -

Сп Т 961 п

Тодоров, Васил.  Статус и правомощия на Комисията за защита на конкуренцията - дейност като административна юрисдикция / Васил Тодоров. // Търговско право, XXVI, 2017, N 1, с. 25-47. 

  

Сист. No: 69506

- 358 -

Сп О 253 п

Тодоров, Васил.  Административноправна защита на ноу-хау пред КЗК / Васил Тодоров. // Общество и право, 2017, N 1, с. 24-32. 

  

Сист. No: 69644

- 359 -

Сп С 494

Тодоров, Стефан.  Актуални промени в законодателството за държавна и общинска собственост / Стефан Тодоров. // Собственост и право, 2017, N 2, с. 28-32. 

  

Сист. No: 69117

- 360 -

Сп П 147 п

Хорозов, Георги.  Търговски залог по закон / Георги Хорозов. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 2, с. 31-44. 

  

Сист. No: 69132

- 361 -

Сп Ю 294

Цветанова-Минчева, Анелия.  Някои въпроси относно използване на триизмерен печат според патентното право в България / Анелия Цветанова-Минчева. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 441-448. 

  

Сист. No: 69306

- 362 -

Сп П 147 п

Цокова, Полина.  Значението на прогнозните стойности на обществените поръчки в процеса на възлагане / Полина Цокова. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 2, с. 85-93. 

  

Сист. No: 69136

- 363 -

Сп О 253 п

Чечова, Маргарита.  Новостите в законодателството, свързани с "данък уикенд" / Маргарита Чечова. // Общество и право, 2017, N 1, с. 66-78. 

  

Сист. No: 69650

- 364 -

Сп О 253 п

Шопова, Петя.  Същност и особености на приложната криминология / Петя Шопова. // Общество и право, 2017, N 1, с. 60-65. 

  

Сист. No: 69648

Държавна власт. Държавни органи

- 365 -

46154

Владимиров, Александър.  Действителната власт на президента на Република България. Българската "Таблица на промените" - обяснителен модел / Александър Владимиров. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 321-327. 

  

Сист. No: 69108

- 366 -

46154

Тодорова, Лилия.  Критичните събития като фактор за стабилността на коалиционните кабинети / Лилия Тодорова. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 328-333. 

  

Сист. No: 69109

- 367 -

Сп Т 871

Ахмедова, Ина.  Нови специфични длъжности в областта на информационни технологии - за всички структури в държавна администрация / Ина Ахмедова. // Труд и право, XXVI, 2017, N 2, с. 30-32. 

  

Сист. No: 69113

Конституционно право на България

- 368 -

42728

Любенова, Галина Ив.  Търновската конституция и въоръжената защита на националната сигурност / Галина Ив. Любенова. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" : 23-24 април 2009 година : Т. 1 - 2 : Т. 1. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2009, с. 49-59. 

  

Сист. No: 69477

Наказателно право. Престъпления. Криминология.

- 369 -

Сп Ю 294

Ангелов, Ивайло Борисов.  Доказване, предмет и тежест на доказване в наказателното право / Ивайло Борисов Ангелов. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 330-337. 

  

Сист. No: 69255

- 370 -

Сп Ю 294

Митрева, Петя Велинова.  Европейски тенденции в развитието на българското наказателно право / Петя Велинова Митрева. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 353-365. 

  

Сист. No: 69263

Търговски дружества

- 371 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Намаляване капитала на акционерно дружество / Галина Николова. // Актив, 2017, N 2, с. 48-51. 

  

Сист. No: 69174

- 372 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Вписване на промени в търговския регистър относно намаляване на капитала на акционерно дружество / Галина Николова. // Актив, 2017, N 4, с. 44-45. 

  

Сист. No: 69727

Договори за бизнеса

- 373 -

Сп В 83 Э

Измалков, С. и др.  Основы теории контрактов / С. Измалков, К. Сонин. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 1, с. 5-21. 

  

Сист. No: 69449

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 374 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Митове и факти в трудовото право / Андрей Александров. // Труд и право, XXVI, 2017, N 2, с. 5-7. 

  

Сист. No: 69112

- 375 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Митове и факти в трудовото право : За платения годишен отпуск / Андрей Александров. // Труд и право, XXVI, 2017, N 3, с. 5-9. 

  

Сист. No: 69371

- 376 -

Сп Т 871

Богомилова, Жанет.  Трудовоправни аспекти на пенсионирането / Жанет Богомилова. // Труд и право, XXVI, 2017, N 3, с. 10-17. 

  

Сист. No: 69373

Обществено управление. Военни науки

- 377 -

46208

Йорданов, Йоан Георгиев.  Реакция на "имунната система" на обществото или ролята на гражданските организиции / Йоан Георгиев Йорданов. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 44-48. 

  

Сист. No: 69737

- 378 -

44149

Страхилова, Катя и др.  Разработване на концепция за обединение на резултати при търсене на информация в архивни бази данни на публичната администрация / Катя Страхилова, Пламен Милев. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 385-387. 

  

Сист. No: 69859

- 379 -

Сп Ю 294

Бизев, Николай Михайлов.  Инициативата за отваряне на данни в администрацията - между прозрачността и икономическия растеж / Николай Михайлов Бизев. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 195-207. 

  

Сист. No: 69191

- 380 -

Сп Ю 294

Йорданова, Зорница.  Проектът за дистанционно електронно гласуване в България - версия 2016 / Зорница Йорданова. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 215-223. 

  

Сист. No: 69193

- 381 -

Сп М 486

Неновски, Николай.  Тектоничните размествания на капитализма / Николай Неновски. // Мениджър, 2017, N 3, с. 18-20. 

  

Сист. No: 69640

- 382 -

Сп А 454

Цокова, Полина.  Как да организираме обществената поръчка в зависимост от очакваната цена на бъдещия договор / Полина Цокова. // Актив, 2017, N 4, с. 10-12. 

  

Сист. No: 69740

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 383 -

В К 263 d

Стоянов, Павлин.  Автоматизиране на обществените поръчки : Възложителите трябва да контролират сами изпълнението на договорите си / Павлин Стоянов. // Капитал Daily, VII, N 52, 03 апр. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 69408

- 384 -

Сп П 147 п

Младенов, Владимир.  Електронните административни производства при управление на средствата от Европейския съюз / Владимир Младенов. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 2, с. 63-72. 

  

Сист. No: 69134

- 385 -

46190

Naskova, Gabriela.  Bulgaria’s Place with regards to the European Leaders in Provision of E-services / Gabriela Naskova. // [Fifth] 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ACAICTSEE-2015 : Confrrence Proceedings November 13-14, 2015. - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2016, с. 406-410. 

  

Сист. No: 69252

Райони в България

- 386 -

41408

Бояджиев, Веселин.  Новото райониране? / Веселин Бояджиев. // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз : Юбилейна конференция с международно участие. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 38-43. 

  

Сист. No: 69410

Военно дело . Военни науки

- 387 -

42728

Ангелов, Георги Н.  Предизвикателствата пред националната сигурност, обусловени от демографската криза / Георги Н. Ангелов, Христо Л. Христов. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" : 23-24 април 2009 година : Т. 1 - 2 : Т. 1. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2009, с. 260-265. 

  

Сист. No: 69488

- 388 -

42728

Врайкова, Цветослава Здравкова.  Духовност и сигурност / Цветослава Здравкова Врайкова. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" : 23-24 април 2009 година : Т. 1 - 2 : Т. 1. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2009, с. 236-243. 

  

Сист. No: 69487

- 389 -

42728

Георгиев, Станислав.  Роля на гражданското общество за повишаване на ефективността на специалните служби / Станислав Георгиев. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" : 23-24 април 2009 година : Т. 1 - 2 : Т. 1. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2009, с. 41-48. 

  

Сист. No: 69476

- 390 -

42728

Дочев, Костатдин Д.  Оръжия за масово поразяване: терористична заплаха / Костатдин Д. Дочев. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" : 23-24 април 2009 година : Т. 1 - 2 : Т. 1. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2009, с. 92-101. 

  

Сист. No: 69481

- 391 -

42728

Куртева, Ива Сашева и др.  Трафик на хора / Ива Сашева Куртева, Петя Стойчева Русева. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" : 23-24 април 2009 година : Т. 1 - 2 : Т. 1. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2009, с. 282-293. 

  

Сист. No: 69490

- 392 -

42728

Личева, Радослава Пл. и др.  Процесите по превенция на кризи - ролята на службите за сигурност и връзката с медиите / Радослава Пл. Личева, Виолета Д. Джамова. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" : 23-24 април 2009 година : Т. 1 - 2 : Т. 1. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2009, с. 162-168. 

  

Сист. No: 69484

- 393 -

42728

Митов, Георги В.  Република България - фактор за сигурността на границите на Европейския съюз / Георги В. Митов. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" : 23-24 април 2009 година : Т. 1 - 2 : Т. 1. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2009, с. 75-84. 

  

Сист. No: 69480

- 394 -

42728

Мичев, Георги Иванов.  Значение на откритите източници за придобиване на информация / Георги Иванов Мичев. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" : 23-24 април 2009 година : Т. 1 - 2 : Т. 1. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2009, с. 60-65. 

  

Сист. No: 69478

- 395 -

42728

Москов, Николй Ат.  Нови измерения и съвременни проблеми на европейската сигурност / Николй Ат. Москов. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" : 23-24 април 2009 година : Т. 1 - 2 : Т. 1. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2009, с. 155-161. 

  

Сист. No: 69483

- 396 -

42728

Стефанов, Никифор и др.  Правни управленски аспекти при предотвратяване на масови безредици и терористични актове / Никифор Стефанов, Деница Георгиева Рачкова, Мариана Любомирова Георгиева. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" : 23-24 април 2009 година : Т. 1 - 2 : Т. 1. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2009, с. 111-117. 

  

Сист. No: 69482

- 397 -

42728

Темелков, Димитър Ал.  Министерство на вътрешните работи - история и съвременност / Димитър Ал. Темелков. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция,  посветена на 130 годишнината от. Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" : 23-24 април 2009 година : Т. 1 - 2 : Т. 1. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2009, с. 31-40. 

  

Сист. No: 69475

- 398 -

42728

Тодоров, Александър Алексиев и др.  Схеми и методи за използване на електронното разузнаване (EW) по въпроси за националната сигурност / Александър Алексиев Тодоров, Антон Райчев Димов. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" : 23-24 април 2009 година : Т. 1 - 2 : Т. 1. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2009, с. 274-281. 

  

Сист. No: 69489

- 399 -

42728

Тодорова, Десислава Йорданова.  Военна структура на НАТО / Десислава Йорданова Тодорова. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" : 23-24 април 2009 година : Т. 1 - 2 : Т. 1. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2009, с. 227-235. 

  

Сист. No: 69486

- 400 -

42728

Ценова, Екатерина М.  Търговията с хора - съвременният печеливш бизнес / Екатерина М. Ценова. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" : 23-24 април 2009 година : Т. 1 - 2 : Т. 1. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2009, с. 66-74. 

  

Сист. No: 69479

- 401 -

Сп Ю 294

Димитров, Николай Петров.  Осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация / Николай Петров Димитров. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 185-190. 

  

Сист. No: 69190

- 402 -

Сп Ю 294

Люцканов, Емил Иванов.  Eвроантлантическата система за сигурност и предизвиканите предизвикателства / Емил Иванов Люцканов. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 254-261. 

  

Сист. No: 69242

- 403 -

Сп Ю 294

Манев, Евгени Петров.  Определение за сигурност - организационнокултурен подход / Евгени Петров Манев. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 262-274. 

  

Сист. No: 69244

- 404 -

Сп Ю 294

Патак, Миланка Миланова.  Сигурност, безопасност, защитеност / Миланка Миланова Патак. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 308-317. 

  

Сист. No: 69254

- 405 -

Сп Ю 294

Терзиев, Венелин.  Тенденции в развитието на световния пазар на отбранителни продукти / Венелин Терзиев, Николай Ничев. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 385-391. 

  

Сист. No: 69272

- 406 -

Сп Ю 294

Терзиев, Венелин и др.  Равнителен анализ на прилагането на офсета при сделки с отбранителни продукти / Венелин Терзиев, Николай Ничев. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 366-373. 

  

Сист. No: 69264

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 407 -

В Б 254

Работодателите пестят 100 милиона чрез здравни застраховки . // Банкеръ, XXIV, N 10, 10-17 март 2017, с. 14. 

  

Сист. No: 69160

- 408 -

Сп Н 25 а

Исмаилов, Танер.  Финансови аспекти в осъществяването на социалната политика на България през периода 2000-2015 г. / Танер Исмаилов. // Народностопански архив, LXX, 2017, N 1, с. 61-74. 

  

Сист. No: 69520

Социално осигуряване

- 409 -

42801

Благойчева, Христина Вилхем.  Фактори за определяне размера на плащанията в публичната пенсионноосигурителна система / Христина Вилхем Благойчева. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 2. Предизвикателства пред модернизацията и развитието на финансовия сектор. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 283-291. 

  

Сист. No: 69562

- 410 -

657/С/Н 267

Милошев, Йосиф.  Основни промени в социалното и здравното осигуряване за 2017 г. / Йосиф Милошев. // Наръчник на икономиста 2017 : Кн. 1-12 [1]. - Пловдив : Плутон-1, 2017, с. 77-83. 

  

Сист. No: 69463

- 411 -

Сп С 953 п

Димитрова, Зорница.  Промени в Наредба № Н-8 / 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда на подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица / Зорница Димитрова. // Счетоводство плюс, 2017, N 3, с. 1-2. 

  

Сист. No: 69239

- 412 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Промени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. / Аспасия Петкова. // Актив, 2017, N 2, с. 44-47. 

  

Сист. No: 69173

Социално осигуряване в България

- 413 -

Сп С 953 п

Желязкова, Гюргя.  Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2016 г. / Гюргя Желязкова. // Счетоводство плюс, 2017, N 4, с. 1-6. 

  

Сист. No: 69744

- 414 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за 2016 година от самоосигуряващите се лица / Аспасия Петкова. // Актив, 2017, N 4, с. 39-44. 

  

Сист. No: 69725

Пенсионно осигуряване

- 415 -

46209

Йорданов, Пламен.  Финансови аспекти на осигурително-техническите и социално-икономическите компромиси в публичното пенсионно осигуряване на България / Пламен Йорданов. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 271-276. 

  

Сист. No: 69850

- 416 -

В З 375

Алексиева, Албена.  [Две хиляди и шестнайста] 2016 година донесе на пенсионните дружества 61 643 хил. лв. нетна печалба / Албена Алексиева. // Застраховател, XXIII, N 5, 15-29 март 2017, с. 8-9. 

  

Сист. No: 69204

- 417 -

Сп С 953 п

Никова, Ваня.  Пенсионноосигурително законодателство за 2017 година / Ваня Никова. // Счетоводство плюс, 2017, N 4, с. 7-8. 

  

Сист. No: 69746

- 418 -

Сп П 89 тп

Соловьев, Аркадий.  Экономический анализ условий повышения пенсионного возраста / Аркадий Соловьев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 2, с. 47-57. 

  

Сист. No: 69420

Застраховане

- 419 -

II 2065

Андреева, Цветелина.  Стратегическо планиране в застрахователните компании / Цветелина Андреева. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 289-295. 

  

Сист. No: 69788

- 420 -

40850

Митков, Милен.  Анализ на финансовото състояние на застрахователните дружества в България / Милен Митков. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 307-313. 

  

Сист. No: 69230

- 421 -

46209

Проданов, Стоян.  Финансови и технологични иновации, променящи парадигмата на застраховането / Стоян Проданов. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 283-291. 

  

Сист. No: 69853

- 422 -

46208

Стоева, Василена.  Състояние и тенденции в развитието на ангажираните със застрахователно посредничество в България / Василена Стоева. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 106-112. 

  

Сист. No: 69780

- 423 -

В З 375

Драганов, Христо.  Особености, свързани с прилагането на системата "Бонус-малус" на българския застрахователен пазар / Христо Драганов. // Застраховател, XXIII, N 5, 15-29 март 2017, с. 10-11. 

  

Сист. No: 69205

- 424 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Над 6,6 млрд. лв. управлява застрахователният сектор в края на 2016 г. / Гергана Иванова. // Застраховател, XXIII, N 6, 29 март - 12 апр. 2017, с. 4. 

  

Сист. No: 69413

- 425 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Застрахователна култура - винаги е взаимна и се възпитава и от двете страни / Гергана Иванова. // Застраховател, XXIII, N 7, 12-26 апр. 2017, с. 5. 

  

Сист. No: 69642

- 426 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Няма нищо по-хубаво от лошото време / Гергана Иванова. // Застраховател, XXIII, N 7, 12-26 апр. 2017, с. 8-9. 

  

Сист. No: 69643

- 427 -

В З 375

Илиев, Боян.  Още за системата "Бонус-малус" / Боян Илиев. // Застраховател, XXIII, N 5, 15-29 март 2017, с. 12. 

  

Сист. No: 69206

- 428 -

В К 263

Михайлова, Гергана.  Златни ти ръце, майсторе / Гергана Михайлова. // Капитал, XXV, N 16, 21 апр. 2017, с. 56-57. 

  

Сист. No: 69759

- 429 -

Сп Ч J 80 r

Crainich, David.  Self-Insurance With Genetic Testing Tools / David Crainich. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 84, 2017, N 1, с. 73-94. 

  

Сист. No: 69635

- 430 -

Сп Ч J 80 r

Jaspersen, Johannes G.  The Influence of Affect on Heuristic Thinking in Insurance Demand / Johannes G. Jaspersen, Vijay Aseervatham. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 84, 2017, N 1, с. 239-270. 

  

Сист. No: 69631

Застраховане в България

- 431 -

46209

Митков, Милен.  Състояние и тенденции в развитието на активите на застрахователните дружества в България (2004-2016 h=) / Милен Митков. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 84-89. 

  

Сист. No: 69787

- 432 -

Сп Ф 531 п

Радлова, Невена.  Новости при застраховката "Гражданска отговорност" на автомобилистите / Невена Радлова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 2, с. 73-80. 

  

Сист. No: 69198

Образование

- 433 -

44039

Авдеева, Мариана и др.  Относно някои начини за подобряване на междукултурната комуникативна компетентност при обучението по чужди езици / Мариана Авдеева, Силвия Драгозова. // Език, литература, многоезичие : Докл. пред първата нац. междуунив. конфер., май 2009 г.. - София : Нов бълг. унив., 2011, с. 348-358. 

  

Сист. No: 69823

- 434 -

46209

Варамезов, Любчо и др.  Предприемачески нагласи и намерения на студентите от специалност "Финанси" в Стопанска академия "Д. А. Ценов" / Любчо Варамезов, Искра Пантелеева. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 26-31. 

  

Сист. No: 69756

- 435 -

44039

Димитрова-Гюзелева, Светлана.  Добрите преподаватели умеят да обясняват, перфектните - да вдъхновяват, или отвъд пределите на учебния комплекс / Светлана Димитрова-Гюзелева. // Език, литература, многоезичие : Докл. пред първата нац. междуунив. конфер., май 2009 г.. - София : Нов бълг. унив., 2011, с. 390-400. 

  

Сист. No: 69839

- 436 -

40850

Нейчева, Мария.  Сравнително изследване на ефекта на образованието върху растежа / Мария Нейчева. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 263-268. 

  

Сист. No: 69226

- 437 -

44039

Стефанова, Павлина.  Какво ни помага и какво ни пречи да учим чужди езици / Павлина Стефанова. // Език, литература, многоезичие : Докл. пред първата нац. междуунив. конфер., май 2009 г.. - София : Нов бълг. унив., 2011, с. 377-383. 

  

Сист. No: 69838

- 438 -

43922

Трендафилов, Тончо.  Образование и личностна самореализация / Тончо Трендафилов. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2008, с. 11-43. 

  

Сист. No: 69802

- 439 -

Сп М 68 э

Бардин, А.  Образование как инструмент поддержания межэтнического согласия / А. Бардин. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 12, с. 104-110. 

  

Сист. No: 69308

- 440 -

Сп С 847

Илиев, Ивайло.  Етика и етично поведение в оценяването на изпълнението на публичните програми / Ивайло Илиев. // Стратегии на образователната и научната политика, XXV, 2017, N 2, с. 143-158. 

  

Сист. No: 69840

- 441 -

Сп С 847

Ламбова, Маргарита.  За средния аритметичен успех и проблемите, свързани с неговата логическа несъстоятелност / Маргарита Ламбова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXV, 2017, N 2, с. 159-174. 

  

Сист. No: 69843

- 442 -

Сп Б 445

Милев, Пламен Христов.  Оценка на информационни системи за индексиране и анализ на онлайн публикации / Пламен Христов Милев. // Бизнес управление  (Свищов), XXVII, 2017, N 1, с. 60-79. 

  

Сист. No: 69543

- 443 -

Сп Ч 93

Нейкова, Мария.  Проблемно обучение, електронно учене и мобилни технологии при изучаването на чужд език / Мария Нейкова. // Чуждоезиково обучение, XLIV, 2017, N 1, с. 150-157. 

  

Сист. No: 69522

- 444 -

Сп О 174

Ненова, Славка.  Аспекти в изследването на качеството в процеса на обучението / Славка Ненова. // Образование, XXVI, 2017, N 2, с. 29-40. 

  

Сист. No: 69397

- 445 -

46190

Tsolova, Sia et al.  Strategy for Extracurricular Entrepreneurship Academic Education / Sia Tsolova, Petko Ruskov. // [Fifth] 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ACAICTSEE-2015 : Confrrence Proceedings November 13-14, 2015. - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2016, с. 367-380. 

  

Сист. No: 69245

- 446 -

46190

Vasilev, Delyan et al.  Integrated Approach for Creating E-Learning Materials / Delyan Vasilev, Svetlana Vasileva, Desislava Ivanova. // [Fifth] 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ACAICTSEE-2015 : Confrrence Proceedings November 13-14, 2015. - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2016, с. 397-405. 

  

Сист. No: 69251

Висше образование

- 447 -

43222

Ангелова, Гергана.  Значението на курса по бизнес комуникации за езиковата подготовка и бъдещото професионално развитие на студентите от специалност "Туризъм" / Гергана Ангелова. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009, с. 403-408. 

  

Сист. No: 69702

- 448 -

43334

Димитров, Владимир.  Технологично-ориентираната реализация на IS 2002 във ФМИ при СУ / Владимир Димитров. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 291-296. 

  

Сист. No: 69722

- 449 -

44039

Капинова, Елизавета.  Играта като средство за развитие на социокултурна компетентност по чужд език на студенти нефилолози / Елизавета Капинова. // Език, литература, многоезичие : Докл. пред първата нац. междуунив. конфер., май 2009 г.. - София : Нов бълг. унив., 2011, с. 304-309. 

  

Сист. No: 69820

- 450 -

43922

Касъклиев, Николай и др.  Колежанска информационна система / Николай Касъклиев, Георги Тотков. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2008, с. 361-367. 

  

Сист. No: 69806

- 451 -

43222

Недкова, Антонина Стоянова.  Практическото обучение - елемент от професионалната подготовка на студентите от Колеж по туризъм / Антонина Стоянова Недкова. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009, с. 353-362. 

  

Сист. No: 69700

- 452 -

43116

Осипова, И. В.  Инновационные подходы к подготовке учебно-методических материалов для уровневой подготовки в вузах / И. В. Осипова. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 483-490. 

  

Сист. No: 69625

- 453 -

43222

Панчева, Маргарита и др.  Концепция за учебно пособие на френски език за специалностите МТ и МСВ / Маргарита Панчева, Иванка Павлова. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009, с. 464-471. 

  

Сист. No: 69708

- 454 -

43222

Стоянова, Юлия.  За някои езикови и стилни особености на туристическата реклама - изграждане на умения за дъздаване на рекламни материали и обучението по немски език / Юлия Стоянова. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009, с. 446-454. 

  

Сист. No: 69707

- 455 -

43922

Тасв, Алекси.  Необходимост от по-широк образователен статус на студентите в КИА-Пловдив, изучавайки основи на застраховането / Алекси Тасев. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2008, с. 304-308. 

  

Сист. No: 69804

- 456 -

43922

Терзиева, Тодорка и др.  Обучение и онтологични бази от знания / Тодорка Терзиева, Георги Тотков. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2008, с. 368-377. 

  

Сист. No: 69807

- 457 -

43222

Тотева, Добринка и др.  Мултимедийни продукти в професионалното обучение / Добринка Тотева, Галина Гагова. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009, с. 379-388. 

  

Сист. No: 69701

- 458 -

Сп С 847

Манолов, Владимир.  Иновативен потенциал на малките и средните предприятия. Бариери при превръщанито на знанието в икономическа дейност / Владимир Манолов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXV, 2017, N 1, с. 51-63. 

  

Сист. No: 69125

- 459 -

Сп С 847

Модел за мотивация на академичния състав чрез еквивалентно стимулиране за постигнато високо качество . // Стратегии на образователната и научната политика, XXV, 2017, N 1, с. 43-50. 

  

Сист. No: 69124

- 460 -

Сп И 503 и

Проблеми и перспективи пред счетоводното образование . // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 1, с. 136-177. 

  

Сист. No: 69662

- 461 -

Сп Ч 93

Стамболиева, Мария.  Езиковите технологии в помощ на обучението по специализиран чужд език / Мария Стамболиева. // Чуждоезиково обучение, XLIV, 2017, N 1, с. 24-34. 

  

Сист. No: 69127

- 462 -

Сп А 582

Цветкова, Даниела.  Обучението по дисциплината "Социална отговорност в бизнеса" в Университета за национално и световно стопанство / Даниела Цветкова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 1, с. 109-117. 

  

Сист. No: 69388

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 463 -

Сп А 582

Богомилова, Екатерина.  Икономическа оценка на наводненията чрез географско софтуерно приложение / Екатерина Богомилова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 1, с. 95-108. 

  

Сист. No: 69380

- 464 -

Сп Ю 371

Косоров, Калоян.  Какво да очакваме от 4-ти енергиен пакет на ЕК? / Калоян Косоров. // Ютилитис, XV, 2017, N 4, с. 24-27. 

  

Сист. No: 69651

- 465 -

Сп Ю 371

Тодорова, Теодора.  ТЕЦ-ове на кръстопът / Теодора Тодорова. // Ютилитис, XV, 2017, N 4, с. 20-23. 

  

Сист. No: 69639

Екология

- 466 -

Сп Ю 294

Борисова, Олга Бориславова.  Проблеми на сигурността при използването на ядрената енергия според българското законодателство / Олга Бориславова Борисова. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 282-288. 

  

Сист. No: 69248

- 467 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Нови продукти и решения за пестене на енергия и управление на отпадъци / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XV, 2017, N 4, с. 18-19. 

  

Сист. No: 69580

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Медицина

- 468 -

40850

Кондева, Снежана Младенова.  Положително въздействие на мобилността на лекарите върху британската здравна система / Снежана Младенова Кондева. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 228-236. 

  

Сист. No: 69214

Здравен мениджмънт

- 469 -

Сп М 486

Велева, Ирина.  Да направим борд на здравето / Ирина Велева. // Мениджър, 2017, N 3, с. 92-93. 

  

Сист. No: 69699

- 470 -

Сп М 453

Георгиева, Т. и др.  Място и роля на гражданските консултации при определяне на приоритетите в здравеопазването / Т. Георгиева, Е. Насева. // Медицински мениджмънт и здравна политика, VIII, 2017, N 1, с. 13-20. 

  

Сист. No: 69565

Здравеопазване

- 471 -

Сп Ч E 18

Sasaki, Jun et al.  A Study on Medical Support System in Multiple Hospitals for a Large Tsunami Disaster / Jun Sasaki, Yuko Murayama. // Economic Alternatives, 2016, N 4, с. 409-417. 

  

Сист. No: 69334

- 472 -

Сп Ч J 80 r

Wong, Andy et al.  Natural Hedging Strategies for Life Insurers: Impact of Product Design and Risk Measure / Andy Wong, Michael Sherris, Ralph Stevens. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 84, 2017, N 1, с. 153-176. 

  

Сист. No: 69638

Здравна икономика

- 473 -

Сп Ю 294

Нейкова, Марияи др.  Правни аспекти на мобилното здравеопазване / Мария Нейкова, Мариела Деливерска. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 379-384. 

  

Сист. No: 69271

Енергетика

- 474 -

II 2065

Аврамов, Виктор С.  Оценка на въздействието на стратегическите инструменти в енергийния сектор на Европейския съюз / Виктор С. Аврамов. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 95-108. 

  

Сист. No: 69459

- 475 -

40850

Вергиева, Марияна Крумова.  Либерализация на пазара на природен газ. Влияние върху устойчивото развитие / Марияна Крумова Вергиева. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 475-482. 

  

Сист. No: 69299

- 476 -

Сп Г 621 БСУ

Керемедчиев, Димитър Тодоров и др.  Проектиране и изследване на енергоефектина сграда / Димитър Тодоров Керемедчиев, Недко Насков Ралев, Стоян Димитров Ефремов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2016, с. 127-133. 

  

Сист. No: 69324

- 477 -

Сп Ю 371

Кискинов, Николай.  Оспорване на сетълмент на ЕСО за небаланси / Николай Кискинов. // Ютилитис, XV, 2017, N 3, с. 52-53. 

  

Сист. No: 69181

- 478 -

Сп Ю 371

Кискинов, Николай.  Злоупотреби при възстановяване на разходи за енергия от възобновяеми източници / Николай Кискинов. // Ютилитис, XV, 2017, N 4, с. 42-44. 

  

Сист. No: 69657

- 479 -

Сп Ю 371

Тодорова, Теодора.  Трудният баланс на балансиращия пазар / Теодора Тодорова. // Ютилитис, XV, 2017, N 4, с. 28-33. 

  

Сист. No: 69653

Селско стопанство. Горско стопанство

- 480 -

В К 263

Ватева, Деница.  Пред нова опасност : Програмата за развитие на селските райони / Деница Ватева. // Капитал (приложение), XXV, N 1, 01 март 2017, с. 3-5. 

  

Сист. No: 69120

- 481 -

В К 263

Нейчев, Николай.  Бързи сделки и във фермерството : Лизингът позволява придобиване на машини в срокове до 1 месец / Николай Нейчев. // Капитал (приложение), XXV, N 1, 01 март 2017, с. 24-26. 

  

Сист. No: 69122

- 482 -

Сп Г 621 БСУ

Славова, Велина Росенова и др.  Производство и износ на зърнени и маслодайни култури в България (2011-2015 г.) / Велина Росенова Славова, Саре Ибрям Смаил. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2016, с. 184-188. 

  

Сист. No: 69330

- 483 -

Сп З 54

Баева, Ганка.  Общи сведения и характеристика на плевелните агроценози / Ганка Баева. // Земеделие плюс, 2017, N 1-2, с. 24-26. 

  

Сист. No: 69172

- 484 -

Сп З 54

Георгиева, Наталия и др.  Фактори на средата за добива на пролетен фуражен грах в услови на биологично произвадство / Наталия Георгиева, Евелина Николова, Валентин Косев. // Земеделие плюс, 2017, N 1-2, с. 10-12. 

  

Сист. No: 69169

- 485 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Възможни грешки при приложение на почвена нулева обработка / Петко Иванов. // Агробизнесът, XV, 2017, N 3, с. 35-37. 

  

Сист. No: 69162

- 486 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Израел - страна с високотехнологично земеделие и наука / Петко Иванов. // Агробизнесът, XV, 2017, N 3, с. 38-39. 

  

Сист. No: 69163

- 487 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Десертното грозде в света, Ес - 28 и България / Петко Иванов. // Агробизнесът, XV, 2017, N 4, с. 16-17. 

  

Сист. No: 69579

- 488 -

Сп З 54

Йорданова, Иванка и др.  Радиологичен мониторинг на почвите в България за периода 2011-2014 / Иванка Йорданова, Донка Станева, Лидия Мишева. // Земеделие плюс, 2017, N 1-2, с. 19-21. 

  

Сист. No: 69171

- 489 -

Сп З 54

Костадинов, Георги.  Процедура и методика за сравнителна оценка на допустимостта за подпомагане закупуването на земеделска техника / Георги Костадинов, Елена Видинова. // Земеделие плюс, 2017, N 1-2, 12 с. [прил.]. 

  

Сист. No: 69179

- 490 -

Сп З 54

Милушева, Деница И. и др.  Растежни прояви при тагетес [Tagetes patula I.] в условия на почвено замърсяване с Cd, Ai и Zn / Деница И. Милушева, Елена Т. Якимова, Бистра Я. Атанасова. // Земеделие плюс, 2017, N 1-2, с. 31-35. 

  

Сист. No: 69177

- 491 -

Сп Л 792

Ройчев, Венелин и др.  Климатичните промени и лозарството в България / Венелин Ройчев, Ангел Иванов. // Лозарство и винарство, LXV, 2017, N 1, с. 36-37. 

  

Сист. No: 69554

- 492 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Земеделските кредити ще изправерват икономическия растеж на България / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XV, 2017, N 3, с. 30-31. 

  

Сист. No: 69161

- 493 -

Сп З 54

Тодоров, Десислав.  Пермакултурата завръщане към природата / Десислав Тодоров. // Земеделие плюс, 2017, N 1-2, с. 13-15. 

  

Сист. No: 69170

- 494 -

Сп З 54

Ур, Златина и др.  Ефективност на селекцията на пшеница спрямо съвременните изисквания за устойчиво развитие на земеделието : Рентабилност на производството без минерално азотно торене / Златина Ур, Елисавета Василева. // Земеделие плюс, 2017, N 1-2, с. 5-6. 

  

Сист. No: 69168

Селскостопански предприятия, производство

- 495 -

В К 263

Георгиева, Мара.  Пазарът бележи най-голям спад през последните пет години : Машини за селското стопанство / Мара Георгиева. // Капитал (приложение), XXV, N 1, 01 март 2017, с. 20-22. 

  

Сист. No: 69121

Земеделие. Организация и управление

- 496 -

II 2065

Саров, Ангел С.  Промени в гавърнанса на земеделските кооперации в България / Ангел С. Саров. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 370-375. 

  

Сист. No: 69826

- 497 -

В К 263

Димитров, Петър.  Предлагането ще продължи да е по-голямо от търсенето : Глобалният пазар на зълно / Петър Димитров. // Капитал (приложение), XXV, N 1, 01 март 2017, с. 28-31. 

  

Сист. No: 69123

Биологично земеделие

- 498 -

В К 263

Георгиева, Мара.  Възходът продължава : Биопроизводството / Мара Георгиева. // Капитал (приложение), XXV, N 1, 01 март 2017, с. 32-34. 

  

Сист. No: 69119

Управление на предприятията. Организация на производството

- 499 -

II 2065

Вайсилова, Емилия.  Изследване и управление доходността на продажбите за постигане на конкурентоспособен бизнес / Емилия Вайсилова. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 323-331. 

  

Сист. No: 69799

- 500 -

40850

Михайлова, Иванка Георгиева.  Управление на организационни конфликти: управленски подход, компетентност и стратегии / Иванка Георгиева Михайлова. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 219-227. 

  

Сист. No: 69212

- 501 -

41482

Ярощук, А. В.  Экономическая безопасность предприятия в условиях глобализации / А. В. Ярощук. // Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита : Международна научно-практическа конференция, 27-28 октомври 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 329-334. 

  

Сист. No: 69430

- 502 -

Сп П 89 тп

Грасмик, Константин.  Иновационная активность фирм в условиях экономического кризиса / Константин Грасмик. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 2, с. 58-64. 

  

Сист. No: 69421

Мениджмънт

- 503 -

II 2065

Данева, Иванка.  Иновациите в инвестиционната политика при капиталово осигуряване / Иванка Данева. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 179-183. 

  

Сист. No: 69599

- 504 -

II 2065

Калистратова, Тамара В.  Етиката при вземане на управленски решения като фактор за предотвратяване на дисфункционални организационни конфликти / Тамара В. Калистратова. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 317-323. 

  

Сист. No: 69797

- 505 -

43116

Лазаришина, Инна.  Исследование взаимосвязи концептуольных подходов в управлении, учета и анализе / Инна Лазаришина. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 432-437. 

  

Сист. No: 69619

- 506 -

II 2065

Николова, Мария Михайлова.  Иновативни технологии в управлението на градовете / Мария Михайлова Николова. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 168-178. 

  

Сист. No: 69598

- 507 -

II 2065

Панайотов, Димитър.  Рационалност/ирационалност - нови науки и управленски визии / Димитър Панайотов. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 19-48. 

  

Сист. No: 69310

- 508 -

II 2065

Пожарлиев, Александър В.  Дизайн мисленето като стратегически подход за иновации / Александър В. Пожарлиев. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 144-154. 

  

Сист. No: 69585

- 509 -

II 2065

Радев, Кирил.  Визия за устойчиво бъдеще - глобална виртуалност/интерактивност, управленски парадигмы и културни феномени / Кирил Радев. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 125-135. 

  

Сист. No: 69472

- 510 -

II 2065

Рибов, Манол.  Ускорението, отличителната черта на трансформациите в организациите / Манол Рибов. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 119-124. 

  

Сист. No: 69469

- 511 -

43116

Смирнов, В. В.  Пути повышения управляемости стратегическими изменениями / В. В. Смирнов. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 532-540. 

  

Сист. No: 69630

- 512 -

43252

Стоянов, Евгений.  Особености при работа с модела "Балансирана карта" като инструмент за управленски контрол / Евгений Стоянов. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция - Свищов, 30-31 окт. 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 362-367. 

  

Сист. No: 69715

- 513 -

II 2065

Хаджиев, Кристиян.  Подходи за управление на промяната - нови критерии и изисквания / Кристиян Хаджиев. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 110-118. 

  

Сист. No: 69460

- 514 -

43252

Хаджиев, Кристиян.  Специфика на целеполагането в СУРЕ / Кристиян Хаджиев. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция - Свищов, 30-31 окт. 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 284-291. 

  

Сист. No: 69714

- 515 -

В Б 254

Станчев, Ивайло.  Тънките сметки на фасилити бизнеса / Ивайло Станчев. // Банкеръ, XXIV, N 16, 21-28 апр. 2017, с. 21. 

  

Сист. No: 69768

- 516 -

Сп М 486

Бъфет, Уорън.  Историята на един облог / Уорън Бъфет. // Мениджър, 2017, N 3, с. 22-24. 

  

Сист. No: 69641

- 517 -

Сп Ю 294

Димитров, Диан Василев.  Новите технологии - фактор в промяната на организационната култура и сигурността на съвременната организация / Диан Василев Димитров. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 489-497. 

  

Сист. No: 69331

- 518 -

Сп А 582

Зайкърова, Елис Гюрселова.  Мениджърът в специализираните институции и услуги в общността / Елис Гюрселова Зайкърова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 1, с. 118-129. 

  

Сист. No: 69389

- 519 -

Сп А 582

Йорданова, Станимира и др.  Извличане на знания от неструктурирани данни чрез анализ на мнението на потребители / Станимира Йорданова, Камелия Стефанова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 1, с. 13-27. 

  

Сист. No: 69359

- 520 -

Сп М 486

Карлсон, Йохан.  Няма общоприети рамки / Йохан Карлсон. // Мениджър, 2017, N 3, с. 36-37. 

  

Сист. No: 69655

- 521 -

Сп П 89 тп

Маршев, Вадим.  Сценарный менеджмент и стратегические решения / Вадим Маршев, Светлана Щелокова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 2, с. 91-97. 

  

Сист. No: 69404

- 522 -

Сп Ю 294

Петков, Георги и др.  Личностни корелати на лидерското поведение / Георги Петков, Майяна Митевска-Енчева. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 275-281. 

  

Сист. No: 69247

- 523 -

Сп П 89 тп

Савеленок, Евгений.  "Другой" менеджер: управление на основе жизненного сценария / Евгений Савеленок. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 1, с. 82-91. 

  

Сист. No: 69393

- 524 -

Сп И 50 м

Хаджиев, Кристиян.  Управление на виртуални екипи - теория и методология / Кристиян Хаджиев. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 2, с. 30-50. 

  

Сист. No: 69677

- 525 -

Сп П 89 тп

Яхонтова, Е. С.  Лидерство как фактор роста производительности труда / Е. С. Яхонтова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 2, с. 99-105. 

  

Сист. No: 69405

- 526 -

Сп Ч J 80

Adner, Ron.  Ecosystem as Structure: An Actionable Construct for Strategy / Ron Adner. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 1, с. 39-58. 

  

Сист. No: 69216

- 527 -

Сп Ч J 80

Durand, Rodolphe et al.  Where Do Market Categories Come From and How? / Rodolphe Durand, Mukti Khaire. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 1, с. 87-110. 

  

Сист. No: 69218

- 528 -

Сп Ч J 80

Employee Machiavellianism to Unethical Behavior: The Role of Abusive Supervision as a Trait Activator . // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 2, с. 585-609. 

  

Сист. No: 69236

- 529 -

Сп Ч J 80

Haynes, Katalin Takacs et al.  When More Is Not Enough: Executive Greed and Its Influence on Shareholder Wealth / Katalin Takacs Haynes, Joanna Tochman Campbell, Michael A. Hitt. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 2, с. 555-584. 

  

Сист. No: 69235

- 530 -

Сп Ч J 80

Shepherd, Dean A. et al.  Theory Building: A Review and Integration / Dean A. Shepherd, Roy Suddaby. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 1, с. 59-86. 

  

Сист. No: 69217

- 531 -

Сп Ч J 80

Soda, Giuseppe et al.  Bringing Tasks Back In: An Organizational Theory of Resource Complementarity and Partner Selection / Giuseppe Soda, Marco Furlotti. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 2, с. 348-375. 

  

Сист. No: 69231

- 532 -

Сп Ч J 80

Suddaby, Roy et al.  History and Organizational Change / Roy Suddaby, William M. Foster. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 1, с. 19-38. 

  

Сист. No: 69213

Бизнес стратегии

- 533 -

Сп Ч 895

Василев, Стойне.  Новите бизнес идеи и тенденции за 2017 / Стойне Василев. // Човешки ресурси, 2017, N 2, с. 8-10. 

  

Сист. No: 69149

Планиране-метод на управление

- 534 -

Сп В 83 Э

Тамбовцев, В.  Планирование и оппортунизм / В. Тамбовцев. // Вопросы экономики  (Москва), 88, 2017, N 1, с. 22-39. 

  

Сист. No: 69462

Контрол-методи на управление

- 535 -

II 2065

Неделчева, Наталия.  Контролът като оперативен инструмент за въздействие върху институционалната и бизнес среда / Наталия Неделчева. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с.339-345. 

  

Сист. No: 69810

- 536 -

43116

Парасоцкая, Н. Н.  Сфера управленческого контроля издержек производства / Н. Н. Парасоцкая. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 491-510. 

  

Сист. No: 69626

- 537 -

40850

Цветкова, Надежда.  Ролята на контрола при вземане на писмено обяснение - правомощия и поведение / Надежда Цветкова. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 320-326. 

  

Сист. No: 69233

- 538 -

Сп Ю 294

Кузманов, Здравко Юриев.  Видове контрол - характеристики / Здравко Юриев Кузманов. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 467-475. 

  

Сист. No: 69319

- 539 -

Сп Ю 294

Христов, Христо Атанасов.  Система за вътрешен контрол в организациите от публичния сектор / Христо Атанасов Христов. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 458-466. 

  

Сист. No: 69317

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 540 -

II 2065

Атанасова, Анна Атанасовна.  Социалното предприемачество в екологията като фасилитиране на положителни трансформации. Казусът на социалният предприемач в сферата на екологията Сергей Скороботатов / Анна Атанасовна Атанасова. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 282-288. 

  

Сист. No: 69783

- 541 -

II 2065

Цветкова, Даниела М.  Корпоративно социално предприемачество / Даниела М. Цветкова. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 275-281. 

  

Сист. No: 69735

- 542 -

Сп Ч J 80 f

Schmaiz, Martin C. et al.  Housing Collateral and Entrepreneurship / Martin C. Schmaiz, David Sraer, David Thesmar. // The Journal of Finance  (New York), 72, 2017, N 1, с. 99-132. 

  

Сист. No: 69196

Корпоративно управление

- 543 -

II 2065

Вълков, Петко.  Корпоративното управление в българските публични компании - практики по назначаване на изпълнителни директори / Петко Вълков. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 229-237. 

  

Сист. No: 69726

- 544 -

Сп Т 871

Тодорова, Теодора.  Корпоративната социална отговорност - добри национални и международни практики / Теодора Тодорова. // Труд и право, XXVI, 2017, N 2, с. 33-39. 

  

Сист. No: 69114

- 545 -

46209

Chipriyanova, Galina и др.  Environmental management and itsimpact on accounting in corporatoions / Galina Chipriyanova, Michail Chipriyanov. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади  (Свищов). - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 54-57. 

  

Сист. No: 69771

Риск мениджмънт

- 546 -

II 2065

Гъотовски, Илия Добромиров.  Управление на риска в транспортната дейност / Илия Добромиров Гъотовски. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 376-383. 

  

Сист. No: 69827

- 547 -

II 2065

Маринова, Надя Иванова.  Управление на риска в инвестиционните проекти / Надя Иванова Маринова. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 203-208. 

  

Сист. No: 69695

- 548 -

II 2065

Попчев, Иван П.  Стратегическа визия: студентите в реалността / Иван П. Попчев. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 49-59. 

  

Сист. No: 69311

- 549 -

Сп М 68 э

Щепелева, М.  Финансовое заражение: трансграничное распространение системного риска / М. Щепелева. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2017, N 1, с. 17-28. 

  

Сист. No: 69529

- 550 -

Сп Ч J 80

Managerial Risk Taking: A Multitheoretical Review and Future Research Agenda . // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 1, с. 137-169. 

  

Сист. No: 69219

Малък бизнес

- 551 -

41408

Сухович, Нина.  Роль малых и средних предприятий в развитии экономики молдовы / Нина Сухович. // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз : Юбилейна конференция с международно участие. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 96-102. 

  

Сист. No: 69411

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 552 -

46209

Веселинова, Надежда.  Специфични особености при управление на екипите в инвестиционен проект / Надежда Веселинова. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 96-99. 

  

Сист. No: 69790

- 553 -

40850

Генкова, Диана.  Стратегическото мислене и стратегическото планиране в управленските системи от XXI век: обективни предпоставки VS достижения на управленската практика / Диана Генкова. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 201-211. 

  

Сист. No: 69176

- 554 -

Сп Ч E 18

Nasrat, Sayed et al.  The Afghan Carpet Industry: Issues and Challenges / Sayed Nasrat, Abdul Tamim Karimi. // Economic Alternatives, 2016, N 4, с. 475-491. 

  

Сист. No: 69339

Мениджмънт на фирмата

- 555 -

II 2065

Брестничка, Румяна Любомирова.  Фактори за избор на стратегия за комерсиализация на нови технологии / Румяна Любомирова Брестничка. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 245-249. 

  

Сист. No: 69729

- 556 -

II 2065

Милушева, Вяра Г.  Аспекти на оценяването на конкурентоспособността на фирмата / Вяра Г. Милушева. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 364-369. 

  

Сист. No: 69825

- 557 -

46209

Pozdniakova, Olena и др.  The current assets mangement policies in the dairy industry of Ukraine / Olena Pozdniakova, Viktoriya Matviychuk. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади  (Свищов). - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 197-202. 

  

Сист. No: 69828

Управление на риска

- 558 -

46209

Парашкевова, Евелина.  Процесен подход при управление на риска в проекти / Евелина Парашкевова. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 292-297. 

  

Сист. No: 69855

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 559 -

43222

Кирякова-Динева, Теодора.  Бизнес кореспонденцията на чужд език - интеракция и интеркултурна комуникация / Теодора Кирякова-Динева. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009, с. 437-445. 

  

Сист. No: 69703

Пъблик рилейшънс

- 560 -

46209

Борисов, Борислав.  Особености на управлението на проектния риск в организациите от публичния сектор / Борислав Борисов. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 228-233. 

  

Сист. No: 69833

Счетоводство

- 561 -

43116

Алексеева, Гульнара Ильсуровна и др.  Формирование отчетной информации коммерческой организации об инвестициях в ценные бумаги / Гульнара Ильсуровна Алексеева, Айгуль Фаридовна Вагапова. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 367-379. 

  

Сист. No: 69608

- 562 -

43116

Артамонова, Кира А.  Проблемы учета производных финансовых инструментов в России в условиях глобализации экономики / Кира А. Артамонова. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 255-257. 

  

Сист. No: 69591

- 563 -

46209

Атанасов, Атанас.  Качеството на счетоводната информация във финансовия отчет и съпътстващите го документи като фактор за вземане на адекватни бизнес решения / Атанас Атанасов. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 21-25. 

  

Сист. No: 69754

- 564 -

43116

Бондарева, Т. Г.  Особености бухгалтерского учета в фермерских хозяйствах / Т. Г. Бондарева. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 258-261. 

  

Сист. No: 69592

- 565 -

43116

Верига, Юстина.  Учет и отчетность при реорганизации субьектов хозяйствования: опыт Украины и Российской Федерации / Юстина Верига. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 280-288. 

  

Сист. No: 69594

- 566 -

46209

Вечев, Венцислав.  Възможности за усъвършенстване на сметкоплана на бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 255-257. 

  

Сист. No: 69842

- 567 -

46208

Генова, Анджела и др.  Особености при отчитане касовото изпълнение на приходите и разходите по местните бюджети / Анджела Генова, Марин Орлоев, Николета Йорданова. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 3-12. 

  

Сист. No: 69713

- 568 -

II 2065

Георгиева, Станислава Панчева.  Възможности за групиране на изискванията към финансовите отчети през призмата на системния подход / Станислава Панчева Георгиева. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 332-338. 

  

Сист. No: 69808

- 569 -

43116

Гетьман, В. Г.  Проблемы бухгалтерского учета в России в условиях глобализации экономики / В. Г. Гетьман. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 298-304. 

  

Сист. No: 69596

- 570 -

43757

Граур, Анатолий и др.  Влияние изменения окружающей среды: новые задачи в развитии современного менеджмента / Анатолий Граур, Борис Постолаки. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 306-311. 

  

Сист. No: 69762

- 571 -

43116

Гъндев, Стефан.  Ретроспективен поглед към изпълняваните от счетоводството процедури за съставянето на консолидиран финансов отчет / Стефан Гъндев. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г. / Науч. ред. Михаил Дочев Михайлов. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 42-47. 

  

Сист. No: 69588

- 572 -

46209

Данчева, Ралица.  Инвестиционни имоти - счетоводни и данъчни аспекти / Ралица Данчева. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 105-109. 

  

Сист. No: 69792

- 573 -

43116

Евдокимов, В. В.  Система бухгалтерского учета как инструмент обеспечения экономической безопасности предприятия / В. В. Евдокимов. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 336-347. 

  

Сист. No: 69606

- 574 -

43116

Жиглей, Ирина и др.  Справедливая стоимость и возможность ее использования в бухгалтерском учете / Ирина Жиглей, Ирина Супрунова. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 348-355. 

  

Сист. No: 69607

- 575 -

43116

Иванова, Росица.  Усъвършенстване на документооборота в предприятията чрез използване на съвременни информационни технологии / Росица Иванова. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 99-107. 

  

Сист. No: 69589

- 576 -

44149

Илиева, Диана Георгиева.  За взаимовръзката мужду счетоводството и информатиката в условията на XXI век / Диана Георгиева Илиева. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 452-454. 

  

Сист. No: 69866

- 577 -

43116

Илиева, София.  Ролята на информационната глобализация в развитието на стандартите за финансови инструменти / София Илиева. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 108-113. 

  

Сист. No: 69590

- 578 -

43116

Калнин, Зинаида и др.  Совершенствование финансового учета в публичном секторе Эстонии / Зинаида Калнин, Надежда Иванова. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 380-391. 

  

Сист. No: 69609

- 579 -

43116

Кантаева, Олга.  Варианты учета инновационных расходов в системе бухгалтерского учета / Олга Кантаева. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 392-401. 

  

Сист. No: 69610

- 580 -

43116

Коротаев, С. Л.  Проблемы достоверного учета финансовых результатов коммерческих организаций Беларуси в условиях мирового финансового кризиса / С. Л. Коротаев. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 402-407. 

  

Сист. No: 69612

- 581 -

657/С/Н 267

Костова, Надя.  Годишно приключване и изготвяне на финансовите отчети за 2016 г. на база промените в счетоводното законодателство / Надя Костова. // Наръчник на икономиста 2016, . Наръчник на икономиста 2017 : Кн. 1-12 [1]. - Пловдив : Плутон-1, 2017, с. 42-76. 

  

Сист. No: 69461

- 582 -

43116

Костырко, Лидия и др.  Организация управленского учета в управлении затратами машиностроительного предприятия / Лидия Костырко, Светлана Щеголькова. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 408-414. 

  

Сист. No: 69615

- 583 -

43116

Костырко, Р.  Управленский учет резервов прибыльности предприятия / Р. Костырко. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 415-423. 

  

Сист. No: 69616

- 584 -

43116

Костяник, Наталья.  Формы организации бухгалтерского учета в условиях применения компьютерных технологий / Наталья Костяник. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 424-431. 

  

Сист. No: 69617

- 585 -

43116

Максимова, Валентина Федоровна и др.  Гостиничный бизнес: концептуальные основы учета трансакционных издержек / Валентина Федоровна Максимова, Александра Васильевна Гончарова. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 305-315. 

  

Сист. No: 69602

- 586 -

40850

Николова, Гергана.  Относно избора на счетоводна база по реда на Закона за счетоводството / Гергана Николова. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 281-298. 

  

Сист. No: 69228

- 587 -

43116

Нурмухамедова, Х. Ш.  Расходы и затраты как обьекты бухгалтерского учета / Х. Ш. Нурмухамедова. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 464-. 

  

Сист. No: 69623

- 588 -

46208

Сабриев, Демир и др.  Класификация на нетекущите манериални активи в търговските предприятия / Демир Сабриев, Ивелин Митев. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 20-29. 

  

Сист. No: 69720

- 589 -

43116

Сиднева, Вера П.  Профессиональное суждение бухгалтера в условиях стандартизации учета / Вера П. Сиднева. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 524-531. 

  

Сист. No: 69629

- 590 -

43116

Солоненко, Олег.  Аудит информационной системы в условиях глобализации / Олег Солоненко. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 541-550. 

  

Сист. No: 69632

- 591 -

43116

Тараскина, А. В. и др.  Вопросы организации управленского учета инновационных процессов на предприятиях малого бизнеса / А. В. Тараскина, Л. С. Трубникова. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 551-558. 

  

Сист. No: 69633

- 592 -

43116

Чиж, Вера и др.  Управленческий учет затрат на инновационную деятельность / Вера Чиж, Ольга Мазейкина. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 576-581. 

  

Сист. No: 69637

- 593 -

43116

Юрасова, И. О.  Организация управленского учета на российских предприятиях как средство преодоления последствий глобального экономического кризиса / И. О. Юрасова. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 473-482. 

  

Сист. No: 69624

- 594 -

Сп Г 621 БСУ

Лучков, Кирил Иванов.  Счетоводни и данъчни аспекти при отчитане на дивидентите / Кирил Иванов Лучков. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2016, с. 340-346. 

  

Сист. No: 69368

- 595 -

Сп Г 621 БСУ

Цацарова, Гергана и др.  Някои аспекти на рентабилността на предприятието : (на база данни от ГФО на "Дъбрава" ЕАД) / Гергана Цацарова, Пламена Чакалова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2016, с. 74-84. 

  

Сист. No: 69312

- 596 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Счетоводните принципи / Живко Бонев. // Актив, 2017, N 2, с. 2-5. 

  

Сист. No: 69148

- 597 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Подобрения на земи / Живко Бонев. // Счетоводство плюс, 2017, N 3, с. 6-10. 

  

Сист. No: 69224

- 598 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Същност, роля и значение на отчитането на себестойността в производственото предприятие / Живко Бонев. // Актив, 2017, N 4, с. 11-14. 

  

Сист. No: 69712

- 599 -

Сп С 953 п

Боянов, Борислав.  Счетоводни и данъчни аспекти на дигиталната валута биткойн в България / Борислав Боянов. // Счетоводство плюс, 2017, N 4, с. 1-8. 

  

Сист. No: 69738

- 600 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Годишни подобрения на МСФО, в сила за финансовите отчени за 2016 година / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 2, с. 5-14. 

  

Сист. No: 69175

- 601 -

Сп С 953 п

Брезоева, Бойка.  Насоки за съставяне на отчета за всеобхватния доход и отчета за финансовото състояние от предприятията, прилагащи МСС, при изготвяне на годишния финансов отчет за 2016 г. / Бойка Брезоева. // Счетоводство плюс, 2017, N 3, с. 1-8. 

  

Сист. No: 69201

- 602 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Изменени Международни счетоводни стандарти, в сила от 01.01.2017 година / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 3, с. 5-11. 

  

Сист. No: 69399

- 603 -

Сп С 953 п

Брезоева, Бойка.  Промените в СС 27, свързани с консолидацията на годишните финансови отчети за 2016 година / Бойка Брезоева. // Счетоводство плюс, 2017, N 4, с. 1-8. 

  

Сист. No: 69742

- 604 -

Сп А 454

Велчев, Константин и др.  Особености на счетоводното отчитане и данъчното облагане с ДДС на консигнационните договори / Константин Велчев, Любомира Димитрова. // Актив, 3017, N 3, с. 24-33. 

  

Сист. No: 69203

- 605 -

Сп Ф 531 п

Вечев, Венцислав.  Счетоводни аспекти на придобиването на дълготрайни активи при условията на финансов лизинг в бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 2, с. 15-19. 

  

Сист. No: 69178

- 606 -

Сп А 454

Илиев, Пламен.  Счетоводни измами и манипулации на финансовите отчети и ролята на вътрешния одит и вътрешен контрол / Пламен Илиев. // Актив, 2017, N 2, с. 9-13. 

  

Сист. No: 69154

- 607 -

Сп А 454

Ималова, Диана.  Счетоводни аспекти на дълготрайните материални активи в бюджетните организации / Диана Ималова. // Актив, 2017, N 3, с. 10-21. 

  

Сист. No: 69200

- 608 -

Сп А 454

Ималова, Диана.  Счетоводни аспекти на нематериалните дълготрайни активи в бюджетните организации / Диана Ималова. // Актив, 2017, N 4, с. 2-8. 

  

Сист. No: 69706

- 609 -

Сп Б 445

Кунев, Красимир.  Анализът на финансовия отчет в системата на съвременния финансов анализ / Красимир Кунев. // Бизнес управление  (Свищов), XXVII, 2017, N 1, с. 80-92. 

  

Сист. No: 69544

- 610 -

Сп С 953 п

Маркова, Анелия.  Юридическите лица с нестопанска цел / Анелия Маркова. // Счетоводство плюс, 2017, N 3, с. 10-12. 

  

Сист. No: 69225

- 611 -

Сп А 454

Михайлова, Румяна.  Възможности за оптимизиране на текущото счетоводно отчитане и представяне на информацията във финансовите отчети на предприятията с нестопанска цел / Румяна Михайлова. // Актив, 2017, N 3, с. 2-9. 

  

Сист. No: 69199

- 612 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Завършените и приети по установения ред през 2016 година строежи и подобрения на предприятието трябва да се отчетат в годишния финансов отчет / Евгени Рангелов. // Актив, 2017, N 2, с. 6-9. 

  

Сист. No: 69153

- 613 -

Сп Д 225

Рангелов, Евгени.  Отчитане на данъчните ревизионни актове при годишно счетоводно приключване за 2016 година / Евгени Рангелов. // Данъците в Република България, 2017, N 3-4, с. 36-45. 

  

Сист. No: 69184

- 614 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Изплащане на дивиденти под формата на активи на предприятието - счетоводни и данъчни аспекти / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2017, N 3, с. 1-5. 

  

Сист. No: 69223

- 615 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Представителните разходи: документиране, счетоводно отчитане, данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС / Евгени Рангелов. // Актив, 2017, N 4, с. 8-10. 

  

Сист. No: 69711

- 616 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Сметка 606 разходи за данъци, такси и други подобни плащания : Характеристика, обекти на отчитане, кореспонденции / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2017, N 4, с. 9, 12. 

  

Сист. No: 69739

- 617 -

Сп Ф 531 п

УКАЗАНИЕ № УК-1 от 21.02.2017 г. на Министерство на финансите . // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 3, с. 12-26. 

  

Сист. No: 69400

Финансово счетоводство

- 618 -

Сп Ф 531 п

Тодоров, Тодор.  Къде да инвестираме парите си? / Тодор Тодоров. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 3, с. 83-87. 

  

Сист. No: 69418

Международни счетоводни стандарти

- 619 -

В К 263 d

Николов, Георги.  Задава се ураган от два нови международни счетоводни стандарта : От 2018 г. влизат в сила МСФО 15 за приходите и МСФО 16 за лизинги. Какво ще променят те / Георги Николов. // Капитал Daily, VII, N 47, 23 март 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 69265

Одиторски контрол

- 620 -

43116

Вовк, Виктория.  Аудит качества на Украине: макро и микроуровень / Виктория Вовк. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 289-297. 

  

Сист. No: 69595

- 621 -

43116

Дорош, Нина.  Основные направления развития аудиторских услуг в условиях информационной глобализации / Нина Дорош. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 328-335. 

  

Сист. No: 69605

- 622 -

43116

Петрович, Булыга Роман.  От аудита финансовой отчетности к аудиту бизнеса / Булыга Роман Петрович. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 269-279. 

  

Сист. No: 69593

- 623 -

Сп И 503 и

Симеонов, Огнян и др.  Полезност и фактори за полезност на вътрешния одит в публичния сектор (емпирични оценки) / Огнян Симеонов, Валентин Гоев. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 1, с. 41-60. 

  

Сист. No: 69649

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 624 -

Сп П 89 тп

Ломовцева, Ольга и др.  Кластерные формы организации: эволюционный и пространственно-временной аспекты / Ольга Ломовцева, Светлана Соболева, А. Соболев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXV, 2017, N 1, с. 137-141. 

  

Сист. No: 69398

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 625 -

II 2065

Банчева, Елмира.  Стратегическо управление на човешките ресурси и човешки капитал - реторика и реалност / Елмира Банчева. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 136-143. 

  

Сист. No: 69584

- 626 -

II 2065

Димитрова, Мариана.  Стратегии в развитите държави за намаляване на последици от негативните демографски тенденции в публичната администрация / Мариана Димитрова. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 155-167. 

  

Сист. No: 69597

- 627 -

II 2065

Донков, Цанко Б.  Релации между бизнес среда и бизнес атмосфера и влиянието им върху човешкия капитал / Цанко Б. Донков. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 356-363. 

  

Сист. No: 69824

- 628 -

II 2065

Тумбева, Мария.  Стратегии и практики за управление на таланти в организацията / Мария Тумбева. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 209-212. 

  

Сист. No: 69696

- 629 -

В К 263 d

Ангажираността е основен фокус на работодателите през 2017 г. . // Капитал Daily, VII, N 64, 26 апр. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 69813

- 630 -

В К 263

Бенедсен, Мортън.  Има ли рецепта за мотивация на работно място : Absenteeism - феноменът, при който служителите присъстват на работното си място само физически, е по-малко разпространен в семейните фирми / Мортън Бенедсен. // Капитал, XXV, N 15, 13 февр. 2017, с. 68-69. 

  

Сист. No: 69613

- 631 -

В К 263 d

Как да направим кариера в европейските институции  : "Кариери" и Представителството на Европейската комисия дават старт на "Месец на кариерните възможности в евроинституциите". // Капитал Daily, VII, N 58, 12 апр. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 69578

- 632 -

В К 263 d

Пижев, Димитър.  Как служителите се превръщат в създатели на иновации : Технологичната компания Software AG е създала межанизъм, чрез който стимулира сътрудническтво и новаторски дух сред колегите / Димитър Пижев. // Капитал Daily, VII, N 38, 08 март 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 69137

- 633 -

Сп Т 871

Иванова, Мария.  Създаване на компетентностен модел на лидера в организацията - предизвикателства и ползи / Мария Иванова. // Труд и право, XXVI, 2017, N 3, с. 27-34. 

  

Сист. No: 69374

- 634 -

Сп Ч 895

Кръстев, Валентин.  [Две хиляди и седемнайста] 2017 - криза за кадри или криза на комуникацията / Валентин Кръстев. // Човешки ресурси, 2017, N 2, с. 19-21. 

  

Сист. No: 69151

- 635 -

Сп Ч 895

Станишев, Момчил.  Като капитан на кораба, лидерът води своята организация / Момчил Станишев. // Човешки ресурси, 2017, N 2, с. 24-26. 

  

Сист. No: 69152

- 636 -

Сп Ч J 80

Kossek, Ellen Ernst et al.  "Opting Out” or “Pushed Out”? Integrating Perspectives on Women’s Career Equality for Gender Inclusion and Interventions / Ellen Ernst Kossek, Rong Su, Lusi Wu. // Journal of Management  (Thousand Oaks), 43, 2017, N 1, с. 228-254. 

  

Сист. No: 69220

Транспорт

- 637 -

40850

Андонов, Станимир.  Изследване на корелацията между ценността на брандовете автомобили и първоначалното качество на автомобилите / Станимир Андонов. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 390-400. 

  

Сист. No: 69289

- 638 -

В Б 254

Савов, Стефан.  Как се дои летище / Стефан Савов. // Банкеръ, XXIV, N 12, 24-31 март 2017, с. 1, 23. 

  

Сист. No: 69284

- 639 -

Сп Л 763

Божилов, Николай.  Мобилността като услуга / Николай Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 3, с. 32-34. 

  

Сист. No: 69495

- 640 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Ново гъвкаво еврофинансиране на транспортни проекти / Васил Василев. // Логистика, XIII, 2017, N 3, с. 22-23. 

  

Сист. No: 69493

Стандартизация и типизация в производството

- 641 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Двоен стандарт за храните в Европа / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XV, 2017, N 4, с. 38-39. 

  

Сист. No: 69583

Качество. Контрол на качеството. Квалитология

- 642 -

40850

Иванов, Любен Федев.  Оценка на качеството на управление чрез модификация на модела за фундаментален анализ на Edwards-Bell-Ohlson / Любен Федев Иванов. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 354-364. 

  

Сист. No: 69287

- 643 -

Сп Ч E 18

Vodenicharova, Maria.  Application of Quality Management Systems in the Logistics Sector in Bulgaria / Maria Vodenicharova. // Economic Alternatives, 2016, N 4, с. 515-528. 

  

Сист. No: 69352

Реклама

- 644 -

Сп М 486

Николова, Елица.  Стратегът, който се смирява пред железния талант / Елица Николова. // Мениджър, 2017, N 3, с. 30-32. 

  

Сист. No: 69654

Хранително-вкусова промишленост

- 645 -

Сп Х 74 п

Артър, Рейчъл.  Няколко акцента в иновациите при напитките за 2016 г. / Рейчъл Артър. // Хранително-вкусова промишленост, LXVI, 2017, N 1, с. 16, 18. 

  

Сист. No: 69147

- 646 -

Сп Х 74 п

Дулева, Веселка.  Политика на Европейския съюз по реформулиране на храните / Веселка Дулева. // Хранително-вкусова промишленост, LXVI, 2017, N 1, с. 14-15. 

  

Сист. No: 69146

- 647 -

Сп Х 74 п

Конкурентна ХВП на ЕС за растеж и заетост . // Хранително-вкусова промишленост, LXVI, 2017, N 1, с. 5-9; N 2, с. 7-10. 

  

Сист. No: 69145

Строителство

- 648 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  На фокус - горските пътища / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XV, 2017, N 4, с. 46-47. 

  

Сист. No: 69586

Информационни технологии

- 649 -

44149

Бортэ, Григорий.  Исследование жизненного цикла вредоносного программного обеспечения / Григорий Бортэ. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 412-416. 

  

Сист. No: 69862

- 650 -

40850

Ванков, Николай Койчев.  Ползваемост на съдържанието в интернет / Николай Койчев Ванков. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 411-419. 

  

Сист. No: 69291

- 651 -

44149

Завгородний, В. И.  Эффективности и безопасность облачных технологий / В. И. Завгородний. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 58-62. 

  

Сист. No: 69858

- 652 -

40850

Йорданов, Радослав.  Представителни ли са онлайн анкетите? / Радослав Йорданов. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 428-436. 

  

Сист. No: 69293

- 653 -

43334

Несторов, Цветомир.  Конкурентен потенциал на Варненския регион в информационните технологии / Цветомир Несторов. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 198-204. 

  

Сист. No: 69721

- 654 -

43334

Пенчев, Бонимир.  Анализ на риска при проектирането на софтуер / Бонимир Пенчев. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 361-365. 

  

Сист. No: 69723

- 655 -

42728

Петрова, Кристина М. и др.  Методи за разширяване на спектъра във високоскоростните системи за предаване на данни / Кристина М. Петрова, Павлина Б. Николова. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" : 23-24 април 2009 година : Т. 1 - 2 : Т. 2. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2009, с. 99-106. 

  

Сист. No: 69500

- 656 -

43334

Яков, Танчо.  Приложение на теория на графити за изследване на информационните връзки / Танчо Яков. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 366-374. 

  

Сист. No: 69724

- 657 -

В К 263 d

Стивасарева, Таня и др.  Пробив в сигурността на данните - какво да правим : От 25 май 2018 г. администраторите на личните данни ще са длъжни да докладват нарушения в сигурността на данните в срок от 72 часа / Таня Стивасарева, Регина Колева. // Капитал Daily, VII, N 53, 04 апр. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 69433

- 658 -

Сп Г 621 БСУ

Миховска, Ива Иванова.  Как електронното пазаруване се превърна в социално преживяване / Ива Иванова Миховска. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2016, с. 333-339. 

  

Сист. No: 69367

- 659 -

Сп C 58

Глобални тенденции в прехода към IoT . // CIO, XIII, 2017, N 2, с. 48-50. 

  

Сист. No: 69325

- 660 -

Сп C 58

Конвергентни и хиперконвергентни инфраструктури - предимства и перспективи . // CIO, XIII, 2017, N 3, с. 52-54. 

  

Сист. No: 69259

- 661 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Сигурност, дигитализация и растеж на бизнеса - приоритетите на финансовия сектор през 2017 / Надя Кръстева. // CIO, XIII, 2017, N 3, с. 4-10. 

  

Сист. No: 69240

- 662 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Иновациите и ефективността - ключови задачи за ИТ отделите / Надя Кръстева. // CIO, XIII, 2017, N 2, с. 8-12. 

  

Сист. No: 69315

- 663 -

Сп C 58

Нови хоризанти пред технологиите Big Data . // CIO, XIII, 2017, N 2, с. 51-54. 

  

Сист. No: 69327

- 664 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  Хищник или плячка / Начо Стригулев. // Мениджър, 2017, N 2, с. 92-93. 

  

Сист. No: 69431

- 665 -

46190

Bacheva, Vasilena.  State of E-government in Bulgaria and Global Trends of E-governance / Vasilena Bacheva. // [Fifth] 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ACAICTSEE-2015 : Confrrence Proceedings November 13-14, 201515082016. - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2016, с. 462-470. 

  

Сист. No: 69267

- 666 -

46190

Denchev, Emil.  Reengineering of Business Process in Bulgaria's Small and Middle Business / Emil Denchev. // [Fifth] 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ACAICTSEE-2015 : Confrrence Proceedings November 13-14, 2015. - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2016, с. 453-456. 

  

Сист. No: 69257

- 667 -

46190

Kirilov, Rosen.  Information Problems in Carrying out the Financial Audit of European Projects / Rosen Kirilov. // [Fifth] 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ACAICTSEE-2015 : Confrrence Proceedings November 13-14, 201515082016. - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2016, с. 604-607. 

  

Сист. No: 69275

- 668 -

46190

Lazarova, Vanya.  Architecture of the Client-server Information System and Cloud-based Information System / Vanya Lazarova. // [Fifth] 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ACAICTSEE-2015 : Confrrence Proceedings November 13-14, 201515082016. - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2016, с. 522-526. 

  

Сист. No: 69274

- 669 -

46190

Pavlov, Georgi et al.  About Information in Crisis Management / Georgi Pavlov, Ekaterina Bogomilova. // [Fifth] 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ACAICTSEE-2015 : Confrrence Proceedings November 13-14, 201515082016. - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2016, с. 674-679. 

  

Сист. No: 69279

- 670 -

46190

Tagarev, Nedko.  Basics of Management for Cloud Computing Security / Nedko Tagarev. // [Fifth] 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ACAICTSEE-2015 : Confrrence Proceedings November 13-14, 2015. - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2016, с. 457-461. 

  

Сист. No: 69258

- 671 -

46190

Tsoklinova, Maya.  Economic Benefits of Information as a Commodity in the New Economy / Maya Tsoklinova. // [Fifth] 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ACAICTSEE-2015 : Confrrence Proceedings November 13-14, 201515082016. - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2016, с. 471-475. 

  

Сист. No: 69270

- 672 -

Сп C 58

[Две хиляди и седемнадесета] 2017 - годината на масов преход към средства за бизнес анализи от ново поколение . // CIO, XIII, 2017, N 3, с. 56-57. 

  

Сист. No: 69260

- 673 -

Сп C 58

[Десет]10 стратегически, тактически и организационни тенденции в света на корпоративните ИТ . // CIO, XIII, 2017, N 2, с. 4-7. 

  

Сист. No: 69314

- 674 -

Сп C 58

[Пет] 5 актуални ИТ тенденции във финансовия сектор за 2017 г. . // CIO, XIII, 2017, N 3, с. 12-16. 

  

Сист. No: 69241

- 675 -

Сп Ч E 18

A Verification Platform of Failure Resistance Evaluation for Wide-Area Distributed Systems . // Economic Alternatives, 2016, N 4, с. 529-531. 

  

Сист. No: 69354

Бази данни

- 676 -

В К 263 d

Стивасарева, Таня и др.  Още регулация на личните данни: бреме или възможност : Нов регламент за личните данни ще се прилага от 25 май 2018 г. и към момента не се предвижда гратисен период / Таня Стивасарева, Регина Колева. // Капитал Daily, VII, N 49, 28 март 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 69318

Информационни мрежи. Информационни системи

- 677 -

41490

Грозева-Коева, Делка.  Стандарти за електронен обмен на данни и метаденни и статистическа метаинформационна система / Делка Грозева-Коева. // Съвременни проблеми на статистическата теория и практика : Научна конференция, 10-12 септември 2004 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 100-107. 

  

Сист. No: 69451

- 678 -

42801

Охрименко, Сергей и др.  Инвестиционната привлекателност на системата за информационна безопасност / Сергей Охрименко, Константин Склифос. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 3. Отраслеви проблеми на развитието и модернизацията на икономиката. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 20-27. 

  

Сист. No: 69569

- 679 -

42728

Петрова, Кристина М. и др.  Мултимедийни конференции / Кристина М. Петрова, Мария В. Иванова. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" : 23-24 април 2009 година : Т. 1 - 2 : Т. 2. - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2009, с. 116-124. 

  

Сист. No: 69502

- 680 -

44149

Солоненко, Олег.  Применение метода АBC-анализа при оценке информационных рисков / Олег Солоненко. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 422-425. 

  

Сист. No: 69864

- 681 -

42801

Стоянов, Евгений Николов.  Фактори за успеха и проблеми при реализация на ERP-системи / Евгений Николов Стоянов. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 3. Отраслеви проблеми на развитието и модернизацията на икономиката. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 186-192. 

  

Сист. No: 69573

- 682 -

43116

Учет затрат на устранение информационных инцидентов . // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии : Международна научно-практическа конференция - Свищов, 4-5 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 447-459. 

  

Сист. No: 69621

- 683 -

В К 263 d

Колева, Регина и др.  Поверителност по мярка : Какво трябва да знаят компаниите за личните данни и дигитализация / Регина Колева, Таня Сивасарева. // Капитал Daily, VII, N 61, 20 апр. 2017, с. 23. 

  

Сист. No: 69718

- 684 -

Сп Р 448

Атанасов, Васил.  Бързи, смели, сръчни / Васил Атанасов. // Регал, 2017, N 1, с. 24-25. 

  

Сист. No: 69504

- 685 -

Сп Р 448

Запрянов, Йоан.  Е-храната звъни на вратата / Йоан Запрянов. // Регал, 2017, N 1, с. 52-53. 

  

Сист. No: 69524

- 686 -

Сп C 58

Кибератаките през последната година - 5 урока за бизнес ръководителите . // CIO, XIII, 2017, N 3, с. 66-67. 

  

Сист. No: 69269

- 687 -

Сп Д 532

Лалев, Ангелин.  Изследване на поддръжката на HTTPS в електронните магазини на малките и средни предприятия в България / Ангелин Лалев. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2017, N 1, с. 76-87. 

  

Сист. No: 69549

- 688 -

Сп Р 448

Малчев, Георги.  Да направя или не електронен магазин / Георги Малчев. // Регал, 2017, N 1, с. 26-29. 

  

Сист. No: 69511

- 689 -

Сп Б 445

Маринова, Кремена.  Състояние и перспективи на мобилните и електронните разплащания в България / Кремена Маринова. // Бизнес управление  (Свищов), XXVII, 2017, N 1, с. 42-59. 

  

Сист. No: 69528

- 690 -

Сп Р 448

Маркова, Зорница.  Магазинът в моя джоб / Зорница Маркова. // Регал, 2017, N 1, с. 36-37. 

  

Сист. No: 69515

- 691 -

Сп Р 448

Маркова, Зорница.  Изкуствената мисъл на магазините / Зорница Маркова. // Регал, 2017, N 1, с. 42-43. 

  

Сист. No: 69517

- 692 -

Сп Р 448

Михайлова, Гергана.  Пред виртуалната каса / Гергана Михайлова. // Регал, 2017, N 1, с. 32-35. 

  

Сист. No: 69513

- 693 -

Сп Ю 294

Николов, Ивайло.  Изследване и анализ на информационната сигурност от гледна точка на понятията риск, заплаха, уязвимост, инцидент и несигуронст / Ивайло Николов. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 302-307. 

  

Сист. No: 69253

- 694 -

Сп М 486

Професионална защита за корпоративните данни . // Мениджър, 2017, N 2, с. 97. 

  

Сист. No: 69432

- 695 -

Сп Р 448

Радославова, Силвия.  От стартът до онлайн модна империя / Силвия Радославова. // Регал, 2017, N 1, с. 47-49. 

  

Сист. No: 69518

- 696 -

Сп C 58

Технологиите за съхранение на данните - под знака на нови концепции . // CIO, XIII, 2017, N 2, с. 44-46. 

  

Сист. No: 69323

- 697 -

Сп Р 448

Фесенко, Десислава и др.  Първи стъпки в онлайн търговията / Десислава Фесенко, Камен Чанов. // Регал, 2017, N 1, с. 30-31. 

  

Сист. No: 69512

- 698 -

Сп Д 532

Цанов, Емил.  Концептуални аспекти на социалния дигитален университет / Емил Цанов. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2017, N 1, с. 62-75. 

  

Сист. No: 69548

- 699 -

Сп Г 368

Цеков, Иво.  Произход и развитие на киберзаплахите като ново поколение проблеми за международната сигурност / Иво Цеков. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 2, с. 111-120. 

  

Сист. No: 69366

- 700 -

46190

Chochova, Maria.  The Role of Legal Information Systems in Legal Education / Maria Chochova. // [Fifth] 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ACAICTSEE-2015 : Confrrence Proceedings November 13-14, 201515082016. - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2016, с. 628-630. 

  

Сист. No: 69276

- 701 -

46190

Naskova, Gabriela.  Criteria and Priorities Influencing the Choice of Financial Information System / Gabriela Naskova. // [Fifth] 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ACAICTSEE-2015 : Confrrence Proceedings November 13-14, 2015. - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2016, с. 411-414. 

  

Сист. No: 69256

- 702 -

Сп C 58

[Дванадесет] 12 приложения на блокчейн технологиите . // CIO, XIII, 2017, N 3, с. 62-65. 

  

Сист. No: 69266

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 703 -

46208

Влаев, Петър и др.  Характеристика на потребителите, използващи електронната търговия / Петър Влаев, Лияна Синабова. // Национална студентска научна конференция : Сборник доклади, 13.12.2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 49-56. 

  

Сист. No: 69741

- 704 -

42801

Димитракиев, Димитър Йорданов и др.  Влияние на факторите, свързани с продукта и медията върху Интернет търговията / Димитър Йорданов Димитракиев, Веселина Маринчева Янкова, Иван Стефанов Арменски. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 3. Отраслеви проблеми на развитието и модернизацията на икономиката. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 193-202. 

  

Сист. No: 69574

- 705 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Търговската революция на XXI век / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 3, с. 52-53. 

  

Сист. No: 69516

- 706 -

Сп C 58

Лозанова, Теодора.  Нови онлайн платежни услуги в ЕС и необходима технологична сигурност за тяхното предоставяне / Теодора Лозанова. // CIO, XIII, 2017, N 3, с. 44-45. 

  

Сист. No: 69243

- 707 -

Сп Р 448

Николов, Константин.  Кой ще ми направи е-магазин / Константин Николов. // Регал, 2017, N 1, с. 22-23. 

  

Сист. No: 69501

- 708 -

Сп C 58

[Пет] 5 неща, които трябва да знаете за PSD2 . // CIO, XIII, 2017, N 3, с. 48-49. 

  

Сист. No: 69246

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Спорт

- 709 -

Сп С 587

Петкова, Венета и др.  Усилията за интеграция между двигателната и интелектуална активност - в основата на разширяване обхвата на понятието "спорт за всички" / Венета Петкова, Радислав Атанасов. // Спорт & наука, LXI, 2017, N 1, с. 162-170. 

  

Сист. No: 69769

Туризъм

- 710 -

II 2065

Алексиева, Соня.  Иновационната активност на туристическия бизнес- инвестиции в технологиите, образованието и креативността / Соня Алексиева. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 307-316. 

  

Сист. No: 69793

- 711 -

II 2065

Басмаджиева, Стилияна Д.  Позициониране на круизния продукт на туроператорите като възможност за повишаване на конкурентоспособността на българския туризъм / Стилияна Д. Басмаджиева. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 422-428. 

  

Сист. No: 69847

- 712 -

43222

Билалов, Бахадур.  Политико-правовые условия развития индустрии туризма в Азербайджанской Республике / Бахадур Билалов. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009, с. 38-46. 

  

Сист. No: 69670

- 713 -

II 2065

Бойчева, Христина.  Google култура - нови перспективи за развитие на туризма / Христина Бойчева. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 384-390. 

  

Сист. No: 69829

- 714 -

II 2065

Василева, Гергана Ф. и др.  Минимизиране на риска за конкурентостособността в хотелиерството чрез стратегическо управление на кадрите / Гергана Ф. Василева, Марина Г. Райкова. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 470-475. 

  

Сист. No: 69865

- 715 -

40850

Василева, Стелиана.  Популяризиране на туристическа дестинация България на международните пазари : (На примера на целеви пазар Германия) / Стелиана Василева. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 465-474. 

  

Сист. No: 69298

- 716 -

43222

Велева, Мария.  Повишаване на конкурентоспособността на туристическите фирми чрез управление на елементите на концепцията "грижа за клиента" / Мария Велева. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009, с. 290-298. 

  

Сист. No: 69683

- 717 -

II 2065

Гайдаров, Никола, Д.  Ефективно управление на взаимодействието между казино индустрията и туроператорския бизнес / Никола Гайдаров. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 438-446. 

  

Сист. No: 69854

- 718 -

43222

Ганчева, Кристина Йорданова.  Туризмът и толерантността / Кристина Йорданова Ганчева. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009, с. 120-124. 

  

Сист. No: 69672

- 719 -

43222

Гасанов, Арзу Наджафоглы.  Факторы, обусловливающие развитие туристических центров в Западном регионе Азербайджана / Арзу Наджафоглы Гасанов. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009, с. 47-55. 

  

Сист. No: 69671

- 720 -

II 2065

Георгиева, Ралица Валентинова.  Прилагане на CRM - системите като ефективен метод за повишаване конкурентното предимство на туристическите организации / Ралица Валентинова Георгиева. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 464-469. 

  

Сист. No: 69863

- 721 -

40850

Горанова, Пенка.  Туризмът в контекста на културно-историческото наследство в община Плевен / Пенка Горанова. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 452-459. 

  

Сист. No: 69296

- 722 -

II 2065

Драганов, Румен И.  Количествена оценка на туризма за ефективно управление на екосистемните услуги / Румен И. Драганов. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 415-421. 

  

Сист. No: 69846

- 723 -

II 2065

Емилова, Ирена К. и др.  Осигуряване на конкурентно предимство в контекста на съвременните измерения на туроператорския бизнес / Ирена К. Емилова, Маргарита Мишева. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 391-399. 

  

Сист. No: 69834

- 724 -

II 2065

Занков, Константин.  Иновации и иновационни стратегии в семейното хотелиерство / Константин Занков. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 457-463. 

  

Сист. No: 69861

- 725 -

43222

Илиева, Любка.  Съвременни методи за продажбата на туристически продукти / Любка Илиева. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009, с. 299-307. 

  

Сист. No: 69686

- 726 -

43222

Луканова, Георгина.  Роля на клиента в процеса на хотелиерското обслужване / Георгина Луканова. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009, с. 281-289. 

  

Сист. No: 69678

- 727 -

43222

Матеева, Живка.  Обществените поръчки като средство за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация / Живка Матеева. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009, с. 333-340. 

  

Сист. No: 69688

- 728 -

II 2065

Милева, Соня.  Иновационни стратегии и иновации в туризма / Соня Милева. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 250-260. 

  

Сист. No: 69730

- 729 -

43222

Полименов, Минчо.  Иновациите като фактор за повишаване на конкурентоспособността на ресторантьорския продукт / Минчо Полименов. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009, с. 252-260. 

  

Сист. No: 69674

- 730 -

40850

Тананеева, Живка.  Комуникационни стратегии за популяризиране на продукти на културно-историческия туризъм / Живка Тананеева. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 460-464. 

  

Сист. No: 69297

- 731 -

II 2065

Тончева, Тодорка Христова.  Биоразнообразието - фактор за развитие на туризма / Тодорка Христова Тончева. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 400-407. 

  

Сист. No: 69836

- 732 -

43222

Хофман, Беата.  Мотиви и видове на туризма в културно-обществините промени / Беата Хофман. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009, с. 27-37. 

  

Сист. No: 69667

- 733 -

II 2065

Цонев, Николай Георгиев.  Ефективното маркетингово управление на дестинациите с цел икономически и социални трансформации в туризма / Николай Георгиев Цонев. // Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция. - София : Нов бълг. унив., 2016, с. 408-414. 

  

Сист. No: 69845

- 734 -

Сп Г 621 БСУ

Вълчева, Теодора Валентинова.  Национален туризъм на България / Теодора Валентинова Вълчева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2016, с. 347-353. 

  

Сист. No: 69369

- 735 -

Сп М 486

Дочева, Румяна.  Събитие като живо предаване / Румяна Дочева. // Мениджър, 2017, N 3, с. 82-83. 

  

Сист. No: 69684

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 736 -

44039

Савова, Елена.  Междукултурно общуване, многоезичие и чуждоезиково обучение / Елена Савова. // Език, литература, многоезичие : Докл. пред първата нац. междуунив. конфер., май 2009 г.. - София : Нов бълг. унив., 2011, с. 295-303. 

  

Сист. No: 69818

- 737 -

44039

Тодорова, Екатерина.  Артикулационни нарушения и чуждоезиково обучение / Екатерина Тодорова. // Език, литература, многоезичие : Докл. пред първата нац. междуунив. конфер., май 2009 г. / Състав. Светлана Димитрова, Станимир Мичев, Росен Велчев. - София : Нов бълг. унив., 2011, с. 284-294. 

  

Сист. No: 69816

- 738 -

Сп Ч 93

Кръстева, Ирена.  Семиотичен подход към проводимостта на културата / Ирена Кръстева. // Чуждоезиково обучение, XLIV, 2017, N 1, с. 35-41. 

  

Сист. No: 69128

- 739 -

Сп Ч 93

Шопов, Тодор.  За езика като органон / Тодор Шопов. // Чуждоезиково обучение, XLIV, 2017, N 1, с. 166-171. 

  

Сист. No: 69523

Немски език

- 740 -

46209

Монев, Виктор.  Международни термини и чужди думи при специализирания немски език в банковия и инвестиционния сектор в Германия, Австрия и Швейцария(DACH) / Виктор Монев. // Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа : Междунар. научнопракт. конф. 07-08.04.2017 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2017, с. 132-135. 

  

Сист. No: 69796

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

География

- 741 -

Сп Е 205

Полша . // Европа 2001, XXIV, 2017, N 1, с. 8-9. 

  

Сист. No: 69691

Биографии

- 742 -

В З 375

Димитър Апостолов Ценов . // Застраховател, XXIII, N 5, 15-29 март 2017, с. 14. 

  

Сист. No: 69207

История

- 743 -

Сп Е 205

Богацки, Михал.  Кратка история на Полша : 1050 годи от Покръстванате на Полша / Михал Богацки. // Европа 2001, XXIV, 2017, N 1, с. 10-12. 

  

Сист. No: 69692

История на СА

- 744 -

В А 561

Академичен преподавател в Топ 10 спортисти . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 1, февр. 2017, с. 4. 

  

Сист. No: 69144

- 745 -

В З 375

БАЗБ откри стажантска програма съвместно с катедра по "Застраховане и социално дело" при Стопанска академия . // Застраховател, XXIII, N 6, 29 март - 12 апр. 2017, с. 13. 

  

Сист. No: 69415

- 746 -

В Д 92

Възпитаници на 20 средни училища от България участваха в национално състезание по икономика . // Дунавско дело, N 11, 17-23 март 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 69202

- 747 -

В Д 92

Делегация от Стопанска академия представи в Египет възможностите за обучение на техни студенти в Свищов . // Дунавско дело, N 12, 24-30 март 2017, с. 4. 

  

Сист. No: 69341

- 748 -

В А 561

Кандидатстудентска кампания 2017 . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 1, февр. 2017, с. 1. 

  

Сист. No: 69139

- 749 -

В Д 92

Катедра "Финанси и кредит" тържествено отбеляза своя 65-годишен юбилей . // Дунавско дело, N 15, 13-20 апр. 2017, с. 3. 

  

Сист. No: 69611

- 750 -

В Д 92

Над 100 студенти изкачиха връх Шипка . // Дунавско дело, N 10, 10-17 март 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 69157

- 751 -

В А 561

Над 200 ученици от страната мериха знания в национално състезание по икономика в пет направления . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 1, февр. 2017, с. 2-3. 

  

Сист. No: 69142

- 752 -

В А 561

Наш преподавател стана член на ЕС на СИБ . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 1, февр. 2017, с. 1. 

  

Сист. No: 69141

- 753 -

В А 561

Стопанска академия в Open Mind . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 1, февр. 2017, с. 1. 

  

Сист. No: 69140

- 754 -

В А 561

Състезание "Проектиране дизайн на уеб сайт" проведе СА за средношколци в Плевен . // Алма матер  (Свищов), XXVI, N 1, февр. 2017, с. 4. 

  

Сист. No: 69143

- 755 -

В Д 92

Удостоиха проф. Делчо Порязов със званието "Почетен гражданин на град Свищов" . // Дунавско дело, N 15, 13-20 април 2017, с. 1. 

  

Сист. No: 69614

- 756 -

В Д 92

Учредиха фондация "Проф. Минко Русенов" . // Дунавско дело, N 16, 21-27 апр. 2017, с. 3. 

  

Сист. No: 69761

- 757 -

В Д 92

"Национални дни на кариерата 2017" срещна студентите с представители на бизнеса . // Дунавско дело, N 13, 31 март-6 април 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 69403


 Индекс по АВТОРИ

Авдеева, Д. 232 
Авдеева, Мариана 433 
Аврамов, Виктор С. 474 
Агеева, С. 194 
Акиндинова, Н. 232 
Александров, Александър 326 
Александров, Андрей 374 375 
Александров, Крум 264 
Александрова, Александрина 188 
Алексеева, Алла И. 147 
Алексеева, Гульнара Ильсуровна 561 
Алексиева, Албена 416 
Алексиева, Десислава 327 
Алексиева, Соня 710 
Аначкова, Сребрина 276 
Ангелов, Ангел 285 
Ангелов, Георги 202 
Ангелов, Георги Н. 387 
Ангелов, Даниел 239 
Ангелов, Ивайло 195 
Ангелов, Ивайло Борисов 369 
Ангелов, Петко Т. 117 
Ангелова, Валерия Василева 41 
Ангелова, Гергана 447 
Андонов, Станимир 637 
Андреева, Цветелина 419 
Ападурай, Арджун 44 
Арменски, Иван Стефанов 704 
Артамонова, Кира А. 562 
Артър, Рейчъл 645 
Асенов, Росен 47 
Атанасов, Атанас 211 563 
Атанасов, Васил 684 
Атанасов, Радислав 709 
Атанасов, Теодор 137 
Атанасова, Анна Атанасовна 540 
Атанасова, Бистра Я. 490 
Атанасова, Веселина 64 
Атанасова, Красимира Ангелова 8 
Ахмедова, Ина 367 
Баева, Ганка 483 
Бандилов, Павел 203 
Банчева, Елмира 625 
Бардин, А. 439 
Басмаджиева, Стилияна Д. 711 
Басов, Ф. 292 
Белева, Искра 84 
Бенедсен, Мортън 630 
Берзон, Н. 113 
Бизев, Николай Михайлов 379 
Билалов, Бахадур 712 
Благойчева, Христина Вилхем 409 
Боасар, Пиер 70 
Бобева, Даниела 218 
Богацки, Михал 743 
Богданов, Богдан 15 
Богданова, Маргарита 240 
Богомилова, Екатерина 463 
Богомилова, Жанет 81 376 
Божилов, Ники 4 277 278 705 
Божилов, Николай 639 
Бойчев, Димитър 316 
Бойчева, Христина 713 
Бондарева, Т. Г. 564 
Бонев, Живко 596 597 598 
Борисов, Борислав 560 
Борисова, Олга Бориславова 328 466 
Бортэ, Григорий 649 
Бошнаков, Венелин 27 
Бошнакова, Десислава 249 
Бояджиев, Веселин 386 
Бояджиев, Веселин Илиев 212 
Боянов, Борислав 599 
Брезоева, Бойка 600 601 602 603 
Брестничка, Румяна Любомирова 555 
Будева, Соня 9 
Бъфет, Уорън 516 
Вагапова, Айгуль Фаридовна 561 
Вайсилова, Емилия 499 
Ванков, Николай Койчев 255 650 
Варамезов, Любчо 434 
Варнавский, В. Г. 61 
Василев, Атанас 329 
Василев, Васил 279 640 
Василев, Стойне 533 
Василева, Гергана Ф. 714 
Василева, Елисавета 494 
Василева, Елица Василева 323 
Василева, Ивелина 78 79 
Василева, Мария Трифонова 245 
Василева, Петя 189 
Василева, Стелиана 715 
Василиев, Владимир 303 
Ватева, Деница 480 
Велева, Ирина 469 
Велева, Мария 716 
Великова, Еленита Кирилова 244 
Велинова, Мариета 243 
Велчев, Константин 604 
Вергиев, Димитър Стоянов 125 246 
Вергиева, Марияна Крумова 475 
Верига, Юстина 565 
Веселинова, Надежда 552 
Вечев, Венцислав 566 605 
Видинова, Елена 489 
Видолова, Мария 126 
Винокуров, Е. 233 
Владимиров, Александър 365 
Влаев, Петър 703 
Вовк, Виктория 620 
Врайкова, Цветослава Здравкова 388 
Вълев, Невен 148 
Вълков, Константин 267 
Вълков, Петко 543 
Вълчева, Людмила 80 
Вълчева, Теодора Валентинова 734 
Гагова, Галина 457 
Газман, В. 149 
Гайдаров, Никола, Д. 717 
Ганева, Ваня 36 
Ганчев, Александър 127 
Ганчева, Кристина Йорданова 718 
Гапоненко, Александр 219 
Гасанов, Арзу Наджафоглы 719 
Генкова, Диана 553 
Генова, Анджела 567 
Генова, Светла 286 
Генчева, Яна 16 
Георгиев, Иван 165 
Георгиев, Любомир 114 
Георгиев, Станислав 389 
Георгиева, Анета 166 
Георгиева, Габриела Илиева 138 
Георгиева, Мара 495 498 
Георгиева, Мариана Любомирова 396 
Георгиева, Наталия 484 
Георгиева, Ралица Валентинова 720 
Георгиева, Ралица Вълкова 10 
Георгиева, Станислава Панчева 568 
Георгиева, Т. 470 
Георгиева, Теодора 312 
Гетьман, В. Г. 569 
Гецова, Биляна 330 
Гоев, Валентин 623 
Голева, Поля 331 
Голиченко, О. 3 
Гончарова, Александра Васильевна 585 
Горанова, Боряна 89 
Горанова, Пенка 721 
Господинов, Христо 42 
Господинова, Силвия Георгиева 213 
Гочев, Валери 274 275 
Гочева, Поля 274 275 
Градев, Дончо 45 
Границка, Лили 231 
Грасмик, Константин 502 
Граур, Анатолий 570 
Грозев, Пеньо 332 
Грозева-Коева, Делка 677 
Грунова, Анастасия Атанасова 324 
Гълъбинова, Юлияна 290 
Гълъбов, М. 250 
Гъндев, Стефан 571 
Гъотовски, Илия Добромиров 546 
Давидов, Радостин Стоянов 317 
Давидюк, Т. В. 49 
Дамянов, Димитър 28 
Дамянова, Биляна 59 
Данева, Иванка 503 
Данов, Данаил 5 
Данчева, Ралица 572 
Деливерска, Мариела 473 
Деливерски, Йордан 46 
Демиденко, М. 233 
Денизова, Вера 30 
Дергачов, Владимир 304 
Дечев, Теодор 71 
Джамова, Виолета Д. 392 
Димитракиев, Димитър Йорданов 256 704 
Димитров, А. 305 
Димитров, Александър 50 
Димитров, Валери 333 
Димитров, Владимир 448 
Димитров, Георги 86 
Димитров, Диан Василев 115 517 
Димитров, Любомир 198 
Димитров, Николай Петров 401 
Димитров, Петър 497 
Димитрова, Боряна В. 151 
Димитрова, Зорница 411 
Димитрова, Любомира 604 
Димитрова, Мариана 626 
Димитрова, Мина 167 
Димитрова, Ралица 251 
Димитрова, Ралица Димитрова 94 
Димитрова, Ренета Маринова 190 
Димитрова, Рени 17 
Димитрова, Светла 334 
Димитрова-Гюзелева, Светлана 435 
Димов, Антон Р. 11 
Димов, Антон Райчев 398 
Димов, Сава 90 128 
Дичев, Антонио Валентинов 139 140 
Дишкова, Мария 335 
Добрев, Калин 336 
Дойчинов, Бойко 247 
Донков, Цанко Б. 627 
Дорош, Нина 621 
Досев, Христо 168 
Дочев, Костатдин Д. 390 
Дочева, Румяна 735 
Драганов, Румен И. 722 
Драганов, Христо 423 
Драгозова, Силвия 433 
Драшанска, Анна Ангелова 29 
Дулева, Веселка 646 
Дуранкев, Боян Любомиров 66 
Евдокимов, В. В. 573 
Емилова, Ирена К. 723 
Ефремов, Стоян Димитров 476 
Желязков, Стоян Динков 317 
Желязкова, Гюргя 413 
Жиглей, Ирина 574 
Завгородний, В. И. 651 
Загладин, Н. 293 
Зайкърова, Елис Гюрселова 518 
Занков, Константин 724 
Запрянов, Йоан 685 
Зарков, Васил 291 
Захариева, Красимира 18 
Златарева, Маргарита 337 
Зрънчев, Камен 19 
Иванов, Ангел 491 
Иванов, Иван 214 
Иванов, Любен Федев 642 
Иванов, Методи 228 
Иванов, Петко 485 486 487 
Иванова, Гергана 424 425 426 
Иванова, Мария 633 
Иванова, Мария Александрова 33 
Иванова, Мария В. 679 
Иванова, Надежда 578 
Иванова, Росица 91 575 
Иванова-Мишинева, Радостина Стоилова 338 
Иванченко, И. 196 
Иващук, Ирина 92 
Игнатова, Николинка 87 
Измалков, С. 373 
Илиев, Боян 427 
Илиев, Ивайло 440 
Илиев, Илиян Господинов 317 
Илиев, Никола 199 
Илиев, Никола Илийчев 141 
Илиев, Петър 108 109 192 
Илиев, Пламен 169 606 
Илиев, Цветан 215 
Илиева, Диана Георгиева 576 
Илиева, Илияна 40 
Илиева, Любка 725 
Илиева, Рая 339 
Илиева, София 577 
Ималова, Диана 607 608 
Исмаилов, Танер 408 
Йончев, Димитър 67 
Йорданов, Георги Добромиров 142 
Йорданов, Йоан Георгиев 377 
Йорданов, Пламен 415 
Йорданов, Радослав 652 
Йорданова, Ацимир Валериев 10 
Йорданова, Зорница 380 
Йорданова, Иванка 488 
Йорданова, Кремена 37 
Йорданова, Николета 567 
Йорданова, Станимира 519 
Казанджиева-Йорданова, Ирина 93 
Казанджиева-Йорданова, Ирина П. 116 
Калистратова, Тамара В. 504 
Калнин, Зинаида 578 
Канарян, Нигохос 241 
Кантаева, Олга 579 
Капинова, Елизавета 449 
Карадимов, Исидор 129 
Карлсон, Йохан 520 
Картаев, Ф. 288 
Касъклиев, Николай 450 
Касърова, Виолета Стоянова 94 
Кацарова, Мариана 340 
Керемедчиев, Димитър Тодоров 476 
Кехайов, Томас Димчов 164 
Ким, Сейджун 151 
Кириленко, Ольга Павловна 95 
Кирилова, Милена 170 
Кирова, Алла 229 
Кирякова-Динева, Теодора 559 
Кискинов, Николай 477 478 
Кичева, Татяна 83 
Клинов, В. 294 
Ковачев, Венелин Христов 263 
Коев, Красимир Стоянов 341 
Коенджиев, Христо 157 
Колев, Николай 287 
Колева, Регина 657 676 683 
Кондева, Снежана Младенова 468 
Кондратиев, Владимир 306 
Кондратьев, В. 295 
Коротаев, С. Л. 580 
Коршунов, Д. 233 
Косев, Валентин 484 
Косев, Христо Иванов 217 
Косоров, Калоян 464 
Костадинов, Георги 489 
Костадинова, Елена А. 257 
Костов, Атанас 342 
Костов, Димитър 208 
Костов, Иван Й. 106 
Костова, Надя 581 
Костырко, Лидия 582 
Костырко, Р. 583 
Костяник, Наталья 584 
Крумов, Цветан 110 343 344 
Кръстев, Валентин 634 
Кръстев, Людмил 96 
Кръстева, Габриела 97 
Кръстева, Ирена 738 
Кръстева, Надя 661 662 
Кудретова, Айла 40 
Кузманов, Здравко Юриев 538 
Кузык, М. 237 
Кулаксъзова, Антоанета 130 
Кулаксъзова, Антоанета Деянова 134 143 
Кунев, Красимир 609 
Куриляк, Виталина Евгениевна 98 
Куртева, Ива Сашева 391 
Къналиев, Тодор 20 
Кънева, Нели 6 
Кьосева, Наталия 21 
Лазаришина, Инна 505 
Лазаров, Лазар 72 
Лазарова, Виктория 307 
Лазарова, Дебора 80 
Лалев, Ангелин 687 
Ламбова, Йорданка 80 
Ламбова, Маргарита 441 
Левандовский, Владислав 99 
Лилова, Румяна 117 154 
Личев, Георги 248 
Личева, Радослава Пл. 392 
Лозанова, Теодора 706 
Ломовцева, Ольга 624 
Луизов, Атанас 258 
Луканова, Георгина 726 
Лучков, Кирил Иванов 323 594 
Любенов, Любомир 283 
Любенов, Любомир Д. 259 
Любенова, Беатрис Венциславова 131 144 
Любенова, Галина Ив. 368 
Люцканов, Емил Иванов 402 
Мазейкина, Ольга 592 
Макогон, Ю. В. 51 
Максимова, Валентина Федоровна 585 
Малчев, Георги 688 
Манев, Евгени Петров 403 
Манев, Никола 345 
Маневич, В. 234 
Манолов, Владимир 458 
Манчева, Галя 43 
Манчева, Ивалина 268 
Манчева, Иванина 82 
Манчева, Мария 85 
Марикина, Мария Тодорова 68 
Маринков, Радослав 322 
Маринов, Александър 45 
Маринова, Елина Атанасова 171 
Маринова, Кремена 689 
Маринова, Надя Иванова 547 
Маринова, Паолина 346 
Маркина, Е. В. 100 
Маркова, Анелия 347 610 
Маркова, Зорница 690 691 
Маркова, Мая 348 
Маршев, Вадим 521 
Масларов, Светослав Любомиров 52 
Матева, Елена 318 
Матеева, Богиня 205 280 281 
Матеева, Живка 727 
Матеева, Ирина 321 
Мау, В. 235 
Мермерска, Людмила 172 
Милев, Пламен 378 
Милев, Пламен Христов 442 
Милева, Соня 728 
Милошев, Йосиф 410 
Милушева, Вяра Г. 556 
Милушева, Деница И. 490 
Минкова, Ганета 173 
Митев, Владимир 75 
Митев, Ивелин 588 
Митева, Албена 221 
Митевска-Енчева, Майяна 522 
Митков, Милен 420 431 
Митов, Георги В. 393 
Митрева, Петя Велинова 370 
Михайлова, Гергана 111 428 692 
Михайлова, Иванка Георгиева 500 
Михайлова, Йоана 214 
Михайлова, Румяна 611 
Михова, Мила 12 
Миховска, Ива Иванова 658 
Мичев, Георги Иванов 394 
Мишев, Георги 73 
Мишева, Лидия 488 
Мишева, Маргарита 723 
Мишура, А. 194 
Младенов, Владимир 384 
Моллов, Доброслав 282 
Монев, Виктор 740 
Москов, Николй Ат. 395 
Мунк, Жан 34 
Мусов, Михаил 132 
Мутафов, Красимир 349 
Найденов, Людмил 158 
Нанкова, Пламена Панчева 325 
Насева, Е. 470 
Неделчев, Мирослав 118 150 
Неделчев, Радослав 269 
Неделчева, Наталия 535 
Недкова, Антонина Стоянова 451 
Недкова, Костадинка 350 
Недялкова-Щерева, Цветелина 119 
Нейкова, Мария 443 473 
Нейчев, Николай 193 481 
Нейчева, Мария 436 
Ненова, Славка 444 
Неновски, Николай 381 
Ненчева, Росица Цветанова 260 
Несторов, Цветомир 653 
Никова, Ваня 417 
Николов, Георги 619 
Николов, Ивайло 693 
Николов, Константин 707 
Николова, Галина 371 372 
Николова, Гергана 586 
Николова, Деница 313 
Николова, Евелина 484 
Николова, Елица 270 271 644 
Николова, Ирена 133 284 
Николова, Мария Михайлова 506 
Николова, Павлина Б. 655 
Нисневич, Ю. 296 
Ничев, Николай 405 406 
Новикова, Наталия Е. 101 
Нурмухамедова, Х. Ш. 587 
Олевский, Григорий 236 
Орехова, Т. В. 58 
Орлоев, Марин 567 
Осипова, И. В. 452 
Охрименко, Сергей 678 
Павлов, Цветан 210 
Павлова, Веселка 22 
Павлова, Иванка 453 
Павлова, Петя Л. 11 
Панайотов, Димитър 507 
Панева, Лиляна 174 175 176 
Пантелеева, Искра 434 
Панчев, Стоян 222 
Панчева, Маргарита 453 
Парасоцкая, Н. Н. 536 
Парашкевова, Евелина 558 
Патак, Миланка Миланова 404 
Патарчанова, Емилия Николова 53 
Пейчева, Катя 102 
Пенчев, Бонимир 654 
Петев, Бойко 177 
Петков, Георги 522 
Петков, Калоян Ангелов 242 
Петков, Пламен 60 
Петкова, Александра 130 
Петкова, Аспасия 412 414 
Петкова, Венета 709 
Петкова, Елица 200 
Петров, Камен 230 
Петров, Петър 351 
Петрова, Александра Петрова 134 145 
Петрова, Боряна 59 
Петрова, Женя Петева 164 
Петрова, Кристина М. 655 679 
Петрович, Булыга Роман 622 
Пижев, Димитър 632 
Пожарлиев, Александър В. 508 
Полименов, Минчо 729 
Попова, Евгения 178 179 180 
Попова, Жасмин 352 
Попчев, Иван П. 548 
Постолаки, Борис 570 
Проданов, Стоян 421 
Проданова, Ивелина 14 
Пышкина, Татьяна В. 54 
Радев, Кирил 509 
Радева, Мария 353 
Радлова, Невена 432 
Радославова, Силвия 695 
Райков, Евгени 223 
Райков, Милен 322 
Райкова, Марина Г. 714 
Райчев, Иван 311 
Ралев, Недко Насков 476 
Рангелов, Евгени 612 613 614 615 616 
Рангелова, Лилия 191 
Рафаилов, Димитър Живков 103 
Рачкова, Деница Георгиева 396 
Решеткова, Атанаска Стоянова 261 
Рибов, Манол 510 
Розанова, Н. 297 
Ройчев, Венелин 491 
Русева, Петя Стойчева 391 
Ряховская, А. Н. 308 
Сабриев, Демир 588 
Савеленок, Евгений 523 
Савельев, Евгений Васильевич 104 
Савельева, Марина 219 
Савов, Стефан 638 
Савова, Елена 736 
Саргсян, Карен С. 289 
Саров, Ангел С. 496 
Сауткина, В. 298 
Семкова, Боряна 88 467 492 641 648 
Сивасарева, Таня 683 
Сивов, Васил 38 
Сиднева, Вера П. 589 
Силласте, Галина 35 
Симачев, Ю. 237 
Симеонов, Виктор 354 
Симеонов, Огнян 623 
Симеонов, Стефан 209 
Синабова, Лияна 703 
Склифос, Константин 678 
Скоробогатов, А. 238 
Славева, Красимира 135 
Славова, Велина Росенова 482 
Смаил, Саре Ибрям 482 
Смалюк, Галина 105 
Смирнов, В. В. 511 
Смирнов, Валерий Валерьевич 90 
Смит, Брент 151 
Соболев, А. 624 
Соболева, Светлана 624 
Соловьев, Аркадий 418 
Солоненко, Олег 590 680 
Сонин, К. 373 
Стаматев, Станимир 85 
Стамболиева, Мария 461 
Станева, Донка 488 
Станишев, Момчил 635 
Станкулов, Цветан 181 182 
Станчев, Ивайло 515 
Степанова, Елена 113 
Стефанов, Георги 355 
Стефанов, Никифор 396 
Стефанова, Камелия 519 
Стефанова, Павлина 437 
Стивасарева, Таня 657 676 
Стоев, Станислав Красимиров 10 
Стоева, Василена 422 
Стойкова, Царевна С. 11 
Стойкова-Къналиева, Андреана 55 
Стоянов, Велчо 136 
Стоянов, Евгений 512 
Стоянов, Евгений Николов 681 
Стоянов, Кристин 254 
Стоянов, Павлин 383 
Стоянова, Стела 13 
Стоянова, Юлия 454 
Страхилова, Катя 378 
Стригулев, Начо 664 
Супрунова, Ирина 574 
Сухович, Нина 551 
Събев, Събин 356 
Съйкова, Светлана 23 
Тагарева, Светла Д. 273 
Тамбовцев, В. 534 
Тананеева, Живка 730 
Тараскина, А. В. 591 
Тасев, Алекси 455 
Ташев, Спас 31 
Темелков, Димитър Ал. 397 
Терзиев, Венелин 405 406 
Терзиева, Тодорка 456 
Тодоров, Александър Алексиев 398 
Тодоров, Васил 65 357 358 
Тодоров, Десислав 493 
Тодоров, Живко 146 
Тодоров, Петър 314 
Тодоров, Стефан 359 
Тодоров, Тодор 618 
Тодорова, Десислава Йорданова 399 
Тодорова, Екатерина 737 
Тодорова, Лариса 319 
Тодорова, Лилия 366 
Тодорова, Теодора 224 465 479 544 
Тончева, Росица 201 
Тончева, Тодорка Христова 731 
Тотева, Добринка 457 
Тотков, Георги 450 456 
Трендафилов, Тончо 438 
Трубникова, Л. С. 591 
Тумбева, Мария 628 
Ур, Златина 494 
Ууд, Тони 47 
Фесенко, Десислава 697 
Филипова, Кристина Юлианова 325 
Хаджиев, Боян 48 
Хаджиев, Кристиян 513 514 524 
Хаджиев, Стоян Кръстев 56 
Хитов, Митко Михайлов 301 
Хорозов, Георги 360 
Хофман, Беата 732 
Хохлов, И. 299 
Христов, Александър 262 
Христов, Методи 112 
Христов, Павлин 57 
Христов, Румен 274 275 
Христов, Христо Атанасов 539 
Христов, Христо Л. 387 
Христов, Чавдар 74 
Хубенова-Делисивкова, Татяна 309 
Хырбу, Эдуард 2 216 
Хюсеинов, Баки 76 
Цанов, Емил 698 
Цацарова, Гергана 595 
Цветанов, Владислав 300 
Цветанова, Екатерина Р. 106 
Цветанова-Минчева, Анелия 361 
Цветков, Александър 24 
Цветков, Стоян 25 
Цветкова, Даниела 462 
Цветкова, Даниела М. 541 
Цветкова, Лорета 159 183 
Цветкова, Надежда 537 
Цеков, Иво 699 
Ценова, Екатерина М. 400 
Ценова, Любка 184 185 
Цоклинова, Мая А. 302 
Цокова, Полина 362 382 
Цокова, Полина П. 320 
Цонев, Николай Георгиев 733 
Цоневски, Веселин 77 
Чакалова, Пламена 595 
Чанов, Камен 697 
Чернецкая, Г. Ф. 63 
Черниченко, Г. О. 58 
Чернявский, А. 232 
Чечова, Маргарита 363 
Чиж, Вера 592 
Шейнис, В. 310 
Шкарабан, С. И. 107 
Шкодрев, Евгени 26 
Шопов, Тодор 739 
Шопова, Петя 364 
Щеголькова, Светлана 582 
Щелокова, Светлана 521 
Щепелева, М. 549 
Юрасова, И. О. 593 
Явашева, Татяна 315 
Якимова, Елена Т. 490 
Яков, Танчо 656 
Ялъмов, Тодор 137 
Янков, Никола 272 
Янкова, Веселина Маринчева 704 
Янкова, Мина 160 186 187 
Янкова, Цветана 160 161 162 163 
Ярощук, А. В. 501 
Яхонтова, Е. С. 525 
Adner, Ron 526 
Adriyanov, Adriyan 155 
Aleksandrova, Svetlana 62 
Aseervatham, Vijay 430 
Awad, Ibrahim 227 
Bacheva, Vasilena 665 
Block, Walter E. 226 
Bogomilova, Ekaterina 669 
Boitan, Iustina Alina 120 
Breza, Emily 121 
Campbell, Joanna Tochman 529 
Chen-Chang, Lo 152 
Chipriyanov, Michail 545 
Chipriyanova, Galina 545 
Chochova, Maria 700 
Codjia, Sosthene 226 
Cohen, Viktorija 207 
Crainich, David 429 
Denchev, Emil 666 
Durand, Rodolphe 527 
Foster, William M. 532 
Furlotti, Marco 531 
Gawad, Ola Adel Abdel 7 
Haddad, Valentin 156 
Haynes, Katalin Takacs 529 
Hitt, Michael A. 529 
Ivanova, Desislava 446 
Jaspersen, Johannes G. 430 
Kapranova, Larysa 206 
Karimi, Abdul Tamim 554 
Khaire, Mukti 527 
Kirilov, Rosen 667 
Koleva, Yanka 155 
Kossek, Ellen Ernst 636 
Kovalyov, Anatoliy 225 
Lazarova, Vanya 668 
Liberman, Andres 121 
Loualiche, Erik 156 
Lozanova, Liliya 266 
Malov, Vladimir Juryevich 69 
Mancheva, Galia 122 
Markova, Klavdiya 32 
Martignoni, Jens 123 
Matviychuk, Viktoriya 557 
Momoh, Mohammad Aliu 227 
Murayama, Yuko 471 
Naskova, Gabriela 385 701 
Nasrat, Sayed 554 
Ndao, Souleymane 124 
Patev, Plamen 152 
Pavlov, Georgi 669 
Petkov, Kaloyan 152 197 207 
Plosser, Matthew 156 
Pozdniakova, Olena 557 
Rong Su 636 
Ruskov, Petko 445 
Sarastov, Zlatin 155 
Sasaki, Jun 471 
Schmaiz, Martin C. 542 
Shepherd, Dean A. 530 
Sherris, Michael 472 
Soda, Giuseppe 531 
Soliman, Alaa M. 227 
Sraer, David 542 
Stevens, Ralph 472 
Suddaby, Roy 530 532 
Tagarev, Nedko 670 
Thesmar, David 542 
Tsoklinova, Maya 671 
Tsolova, Sia 445 
Vasilev, Delyan 446 
Vasileva, Svetlana 446 
Vodenicharova, Maria 643 
Vynokurova, Olha 225 
Wong, Andy 472 
Wu, Lusi 636 
Zielinska-Chmielewska, Anna 265 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автоматизиране на обществените поръчки 383 
Агломерационные эффекты, институты и природные ресурсы в изменяющейся экономической географии России 238 
Адаптиращи се извадки на територията, пространството и в социалните мрежи 19 
Административна процедура в Петентно ведомство по установяване на факта, че търговска марка се ползва с известност или е общоизвестна на територията на Република България 342 
Административноправна защита на ноу-хау пред КЗК 358 
Административнта правосубектност, като предпоставка за институционална устойчивост 327 
Академичен преподавател в Топ 10 спортисти 744 
Актуални аспекти и промени свързани с попълването на годишната данъчна декларация по реда на ЗКПО за 2016 година 167 
Актуални промени в законодателството за държавна и общинска собственост 359 
Актуальные проблемы расходования средств бюджета на развитие бюджетного сектора в Украине 95 
Анализ и тенденции на развитието на електронното банкиране в България 190 
Анализ на влиянието на инфлацията върху резултатите от финансово-стопанската дейност на търговската организация 147 
Анализ на качеството на активите на банки от първа група 131 
Анализ на концентрацията на банковия пазар в България 140 
Анализ на риска при проектирането на софтуер 654 
Анализ на състоянието на организацията и управлението на финансовото докладване - обощен положителен опит 115 
Анализ на финансовото състояние на застрахователните дружества в България 420 
Анализът на финансовия отчет в системата на съвременния финансов анализ 609 
Ангажираността е основен фокус на работодателите през 2017 г. 629 
Антидискримиционни практики, насочени към рискови групи в България 13 
Артикулационни нарушения и чуждоезиково обучение 737 
Аспекти в изследването на качеството в процеса на обучението 444 
Аспекти на оценяването на конкурентоспособността на фирмата 556 
Аудит информационной системы в условиях глобализации 590 
Аудит качества на Украине: макро и микроуровень 620 
БАЗБ откри стажантска програма съвместно с катедра по "Застраховане и социално дело" при Стопанска академия 745 
Балканска идентификация и европейска интеграция като културен проект 311 
Балканският геополитически код 67 
Банковите пари 129 
Банковский риск-менеджмент: к новой модели 297 
Бедността в България на границата между две хилядолетия 15 
Безпрецедентно желание за иновативност в логистиката 277 
Бизнес кореспонденцията на чужд език - интеракция и интеркултурна комуникация 559 
Биоразнообразието - фактор за развитие на туризма 731 
Бичът на лихвените индекси 192 
Большой цикл мировой экономики в XXI веке 294 
Брекзит променя дневния ред на компаниите 204 
Бъдещето на българския лев и Европейския паричен съюз 133 
България и преодоляването на последствията от финансовата криза 125 
Българското председателство на Съвета на ЕС в контекста на POST BREXIT 352 
Бързи сделки и във фермерството 481 
Бързи, смели, сръчни 684 
Бюджетно въздействие върху инфлацията и безработица 138 
Бюджетно салдо - технически и финансови аспекти 117 
Варианты учета инновационных расходов в системе бухгалтерского учета 579 
Взаимоотношения на общинския с държавния бюджет - оценка и насоки на развитие 154 
Видове контрол - характеристики 538 
Визия за устойчиво бъдеще - глобална виртуалност/интерактивност, управленски парадигмы и културни феномени 509 
ВКС и ВАС "се разминаха" за давността 321 
Влияе ли културата на страната приемник върху успеха на чуждестранните търговци на дребно? 151 
Влияние государственных институтов развития на инновационное поведение фирм: качественные эффекты 237 
Влияние изменения окружающей среды: новые задачи в развитии современного менеджмента 570 
Влияние на бедствията върху критичната точка на продажбите 250 
Влияние на икономическата криза върху потреблението и потребителската кошница на домакинствата 29 
Влияние на факторите, свързани с продукта и медията върху Интернет търговията 704 
Военна структура на НАТО 399 
Возрождение солидарной экономики:попытка реализации утопии или реальная мотивация к развитию? 298 
Вопросы организации управленского учета инновационных процессов на предприятиях малого бизнеса 591 
Вписване на промени в търговския регистър относно намаляване на капитала на акционерно дружество 372 
Все по-малко, все по-възрастни 30 
ВТО-Украина: Итоги присоединения, стратегические приоритеты 51 
Възможни грешки при приложение на почвена нулева обработка 485 
Възможности за групиране на изискванията към финансовите отчети през призмата на системния подход 568 
Възможности за оптимизиране на текущото счетоводно отчитане и представяне на информацията във финансовите отчети на предприятията с нестопанска цел 611 
Възможности за усъвършенстване на сметкоплана на бюджетните организации 566 
Възпитаници на 20 средни училища от България участваха в национално състезание по икономика 746 
Възпроизвеждане или преработка? 351 
Възходът продължава 498 
Върху някои проблеми на статистическата теория и практика 26 
Генерализираните линейни модели - един друг подход към линейните модели за анализ в социалната област 55 
География на инвестициите 231 
Германия, Европарламент и политика санкций в отношении России 292 
Глобализация и информатизация мировой экономики - взаимодействие и структурная направленность 54 
Глобални тенденции в прехода към IoT 659 
Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. Нови моменти и особености при попълването й 179 
Годишни задължения за платците на доходи на физически лица за 2016 година 176 
Годишни подобрения на МСФО, в сила за финансовите отчени за 2016 година 600 
Годишно приключване и изготвяне на финансовите отчети за 2016 г. на база промените в счетоводното законодателство 581 
Голямо търсене на логистични бази, предлагането е малко 280 
Гостиничный бизнес: концептуальные основы учета трансакционных издержек 585 
Государственная политика и провалы национальной инновационной системы 3 
Гражданскоправна защита на авторското право 339 
Гроздето на еврозоната киселее за нас 314 
Да направим борд на здравето 469 
Да направя или не електронен магазин 688 
Данъчни преференции и облекчения при облагането с корпоративен данък 164 
Данъчно облагане на туристическите услуги 169 
Данъчно третиране на консорциумите по реда на ЗКПО и ЗДДС 160 
Две основания за отмяна на наказателни постановления по Закона за обществените поръчки 356 
Двоен стандарт за храните в Европа 641 
Действие на акта за прихващане, направено от органите по приходите, по отношение на търговски дружества, участващи в консорциум 165 
Действителната власт на президента на Република България. Българската "Таблица на промените" - обяснителен модел 365 
Делегация от Стопанска академия представи в Египет възможностите за обучение на техни студенти в Свищов 747 
Десертното грозде в света, Ес - 28 и България 487 
Детерминанти на дивидентната политика 103 
Дигитализация и социални трансформации: медийна педагогика и медийна грамотност 5 
Дизайн мисленето като стратегически подход за иновации 508 
Димитър Апостолов Ценов 742 
Динамика на потреблението и спестяването на домакинствата в България през периода 2001-2015 г. 28 
Добрите преподаватели умеят да обясняват, перфектните - да вдъхновяват, или отвъд пределите на учебния комплекс 435 
Доказване, предмет и тежест на доказване в наказателното право 369 
Доктрината Too Big to Fail и мрежата за финансова сигурност 116 
Долговременные макроэкономические процессы и условия роста российской экономики 234 
Дунавската стратегия: ключов приоритет на българското председателство на Съвета на ЕС 305 
Духовност и сигурност 388 
Дългосрочен иконометричен модел за България: съставяне и използване 50 
Държавни разходи и икономически растеж - тенденции и факторни влияния 135 
Държавните институции - партньор при реализирането на корпоративната социална отговорност 14 
Дью дилидженс как инструмент роста капитализации предприятий: методические аспекты 225 
Е-данъци в България - състояние и перспективи 171 
Е-храната звъни на вратата 685 
Еволюционни аспекти, икономическа същности значимост на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане 188 
Еволюция в трипартизма и колективното договаряне в България (1989-2008) 71 
Еволюция форм дiятельност ТНК в глобальному бiзнес-середовищиi 58 
Еволюцията на концепцията за "американската изключителност" и мястото на САЩ в световния ред 303 
ЕВРОЗОНАТА близка или далечна 315 
Европейска заповед за запор на банкови сметки по Регламент (ЕС) № 655/2014 и най-новите изменения на ГПК 337 
Европейска процедура за искове с малък материален интерес съгласно Регламент № 861/2007 318 
Европейската политика за сближаване в България - нормативни намерения, стратегии и програми, регионални реалности 290 
Европейская интеграция вчера и сегодня 310 
Европейски тенденции в развитието на българското наказателно право 370 
Европейският съюз отбелязва рекорд по износ на храни 252 
Еврофинансиране за разработване на иновации за бизнеса 313 
Езиковите технологии в помощ на обучението по специализиран чужд език 461 
Електронните административни производства при управление на средствата от Европейския съюз 384 
Емпатия и рефлаксия 6 
Етика и етично поведение в оценяването на изпълнението на публичните програми 440 
Етиката при вземане на управленски решения като фактор за предотвратяване на дисфункционални организационни конфликти 504 
Ефективно управление на взаимодействието между казино индустрията и туроператорския бизнес 717 
Ефективност на селекцията на пшеница спрямо съвременните изисквания за устойчиво развитие на земеделието 494 
Ефективното маркетингово управление на дестинациите с цел икономически и социални трансформации в туризма 733 
Жилищна политика в областите от Североизточна България за периода 2010-2014 г. 87 
ЖКХ в процессе присоединения к ЕС 308 
За взаимовръзката мужду счетоводството и информатиката в условията на XXI век 576 
За грешките при статистическите изследвания 23 
За езика като органон 739 
За някои езикови и стилни особености на туристическата реклама - изграждане на умения за дъздаване на рекламни материали и обучението по немски език 454 
За някои особености при облагането и приключването на финансовата 2016 година в бюджетните организации 182 
За някои правни аспекти на телемедицината 353 
За средния аритметичен успех и проблемите, свързани с неговата логическа несъстоятелност 441 
Завръщането на производството и реиндустриализацията на Запада 306 
Завършените и приети по установения ред през 2016 година строежи и подобрения на предприятието трябва да се отчетат в годишния финансов отчет 612 
Задава се ураган от два нови международни счетоводни стандарта 619 
Застрахователна култура - винаги е взаимна и се възпитава и от двете страни 425 
Зелените работни места в България - проблеми и перспективи 221 
Земеделските кредити ще изправерват икономическия растеж на България 492 
Земите с неясна собственост - под аренда за 5 години 88 
Златни ти ръце, майсторе 428 
Златото като уникален финансов ресурс за инвестиране в период на криза 90 
Злоупотреби при възстановяване на разходи за енергия от възобновяеми източници 478 
Значение на откритите източници за придобиване на информация 394 
Значението на курса по бизнес комуникации за езиковата подготовка и бъдещото професионално развитие на студентите от специалност "Туризъм" 447 
Значението на прогнозните стойности на обществените поръчки в процеса на възлагане 362 
Играта като средство за развитие на социокултурна компетентност по чужд език на студенти нефилолози 449 
Идеологическое обоснование терроризма как инструмента 299 
Избор на алтернативен модел за функциониране на финансовия пазар 128 
Избор на методи за прогнозиране на риска от несъстоятелност в България 106 
Извличане на знания от неструктурирани данни чрез анализ на мнението на потребители 519 
Изграждане и развитие на мрежа от пазари на производители във Варненска област, черноморски общини и СИРП 247 
Изкуствената мисъл на магазините 691 
Изменени Международни счетоводни стандарти, в сила от 01.01.2017 година 602 
Изплащане на дивиденти под формата на активи на предприятието - счетоводни и данъчни аспекти 614 
Използване на скрити променливи при измерване на нагласи в маркетинговите изследвания 258 
Изпълнение върху вещи и влогове в съпружеска имуществена общност, и върху съсобствени вещи 173 
Израел - страна с високотехнологично земеделие и наука 486 
Изследване и анализ на информационната сигурност от гледна точка на понятията риск, заплаха, уязвимост, инцидент и несигуронст 693 
Изследване и управление доходността на продажбите за постигане на конкурентоспособен бизнес 499 
Изследване на корелацията между ценността на брандовете автомобили и първоначалното качество на автомобилите 637 
Изследване на поддръжката на HTTPS в електронните магазини на малките и средни предприятия в България 687 
Изследване на продължаващото професионално обучение 17 
Изследване на пространствените закономерности в групирането на териоториални единици чрез невронни мрежи 24 
Изследване на факторното влияние върху печалбата на български публични компании 145 
Изследване на характеристиките на първия български ETF 208 
Икономиката на Полша 220 
Икономическа оценка на наводненията чрез географско софтуерно приложение 463 
Икономическата глобализация като необратим процес: рискове и превенция за развиващите се страни 302 
Икономически активното население на страната през периода 1985-2015 г. - проблеми, тенденции и прогноза 16 
Икономическият възход на Китай (1978-2015) 217 
Има ли рецепта за мотивация на работно място 630 
Инвестиране на преостъпен корпоративен данък по чл. 189б от ЗКПО 162 
Инвестиции-данъци-потребителско търсене: порочен кръг на бедността или основа за икономически растеж 201 
Инвестиционната привлекателност на системата за информационна безопасност 678 
Инвестиционни имоти - счетоводни и данъчни аспекти 572 
Инициативата за отваряне на данни в администрацията - между прозрачността и икономическия растеж 379 
Инновационные подходы к подготовке учебно-методических материалов для уровневой подготовки в вузах 452 
Иновативен потенциал на малките и средните предприятия. Бариери при превръщанито на знанието в икономическа дейност 458 
Иновативни технологии в управлението на градовете 506 
Иновации и иновационни стратегии в семейното хотелиерство 724 
Иновациите в инвестиционната политика при капиталово осигуряване 503 
Иновациите и ефективността - ключови задачи за ИТ отделите 662 
Иновациите като фактор за повишаване на конкурентоспособността на ресторантьорския продукт 729 
Иновационната активност на туристическия бизнес- инвестиции в технологиите, образованието и креативността 710 
Иновационная активность фирм в условиях экономического кризиса 502 
Иновационни стратегии и иновации в туризма 728 
Инстаграм маркетинг - ползи за бизнеса 255 
Интелектуалния потенциал на икономиката в България 214 
Интернационализация предпринимательства и национальная конкурентоспособность 236 
Интуицията в наказателнопроцесуалното познание 345 
Информационните технологии в помощ на борбата с корупцията - потенциал и предизвикателства 46 
Ипотеката като обезпечение при договора за прехвърляне на недвижим имот срещу пожизнена рента 346 
Исследование взаимосвязи концептуольных подходов в управлении, учета и анализе 505 
Исследование жизненного цикла вредоносного программного обеспечения 649 
Историята на един облог 516 
Кабинетно проучване за стратегиите на българските земеделски стопанства 259 
Как да направим кариера в европейските институции 631 
Как да организираме обществената поръчка в зависимост от очакваната цена на бъдещия договор 382 
Как електронното пазаруване се превърна в социално преживяване 658 
Как компромисите убиват лидерството? 39 
Как се дои летище 638 
Как служителите се превръщат в създатели на иновации 632 
Какви нови правила съдържа законът за акцизите и данъчните складове 184 
Какви нови правила съдържа законът за местните данъци и такси 185 
Какво да очакваме от 4-ти енергиен пакет на ЕК? 464 
Какво е облагането в най-предпочитаните офшорни зони 112 
Какво ни помага и какво ни пречи да учим чужди езици 437 
Кандидатстудентска кампания 2017 748 
Катедра "Финанси и кредит" тържествено отбеляза своя 65-годишен юбилей 749 
Като капитан на кораба, лидерът води своята организация 635 
Качеството на счетоводната информация във финансовия отчет и съпътстващите го документи като фактор за вземане на адекватни бизнес решения 563 
Кибератаките през последната година - 5 урока за бизнес ръководителите 686 
Класификация на нетекущите манериални активи в търговските предприятия 588 
Кластерные формы организации: эволюционный и пространственно-временной аспекты 624 
Климатичните промени и лозарството в България 491 
Кога и как работодателят може да промени трудовия ви договор 78 
Кога може и кога не може да се ползва новият данък върху разходите в натура, както и останалите данъци върху разходите 172 
Кога работодателят уведомява НАП за трудовите договори 79 
Кои фирми спечелиха от кризата? 137 
Кой ще ми направи е-магазин 707 
Колежанска информационна система 450 
Колективният трудов договор и договорите за временна работа по реда на чл. 107З-чл. 107Ч КТ. правни проблеми 338 
Количествена оценка на туризма за ефективно управление на екосистемните услуги 722 
Коментър на Тълкувателно решение № 1/2016 г. от 30.01.2017 г. на ВКС 331 
Комуникационни стратегии за популяризиране на продукти на културно-историческия туризъм 730 
Конвергентни и хиперконвергентни инфраструктури - предимства и перспективи 660 
Конвергенция на научната и технологичната политика - бариери и предизвикателства 240 
Конкурентен потенциал на Варненския регион в информационните технологии 653 
Конкурентна ХВП на ЕС за растеж и заетост 647 
Контролът като оперативен инструмент за въздействие върху институционалната и бизнес среда 535 
Концептуален модел за статистическо характеризиране на преразпределението на дохода на домакинствата 27 
Концептуални аспекти на социалния дигитален университет 698 
Концепция за учебно пособие на френски език за специалностите МТ и МСВ 453 
Корекции за странови риск и ефективност при използването на пазарния подход за оценяване 241 
Коригиращи годишни данъчни декларации по реда на ЗКПО 168 
Корпоративната социална отговорност - добри национални и международни практики 544 
Корпоративно социално предприемачество 541 
Корпоративно управление и конфликти "принципал-принципал" на примера на банковата система в България 118 
Корпоративното управление в българските публични компании - практики по назначаване на изпълнителни директори 543 
Корупцията в България - основен проблем, унищожаващ българската икономика и общност 40 
Кратка история на Полша 743 
Краткосрочни индекси, характеризиращи динамиката на промишленото производство 25 
Краят на неолибералната глобализация 304 
Критичните събития като фактор за стабилността на коалиционните кабинети 366 
Ксенофобия и мултикултурализъм: накъде ще поеме Европа? 45 
Къде бъркаме в търсенето си на икономически растеж? 239 
Къде да инвестираме парите си? 618 
Либерализация на пазара на природен газ. Влияние върху устойчивото развитие 475 
Лидерство как фактор роста производительности труда 525 
Лично подоходно облагане или данък върху потреблението 157 
Личностни корелати на лидерското поведение 522 
Личностно-психологически аспекти на състояниета на стрес 10 
М ПАРК - роден от търсенето на пазара 281 
Магазинът в моя джоб 690 
Малката група и груповите роли 11 
Маркетинг - 115 264 
Междукултурно общуване, многоезичие и чуждоезиково обучение 736 
Междукультурный менеджмент в аспектах поведенческой экономики и управления фондовым рынкаом 98 
Международни термини и чужди думи при специализирания немски език в банковия и инвестиционния сектор в Германия, Австрия и Швейцария(DACH) 740 
Междуобщинската данъчна конкуренция - стимул за ефективност или кутия на пандора 158 
Мениджърът в специализираните институции и услуги в общността 518 
Методи за разширяване на спектъра във високоскоростните системи за предаване на данни 655 
Методология на научните изследвания в корпоративните финанси и управленското счетоводство: сравнителен анализ 132 
Миграционната спирала в Германия: национални и европейски измерения 31 
Минимизиране на риска за конкурентостособността в хотелиерството чрез стратегическо управление на кадрите 714 
Министерство на вътрешните работи - история и съвременност 397 
Митническите съюзи като средство за икономическо стимулиране 285 
Митове и факти в трудовото право 374 375 
Многофакторно въздействие на риска върху доходността - емпирично изследване 142 
Мобилността като услуга 639 
Могат ли маркетинговите плацебо ефекти да повишат потребителската удовлетвореност 261 
Модел за мотивация на академичния състав чрез еквивалентно стимулиране за постигнато високо качество 459 
Моделирование учетных процессов 63 
Модернизация на икономиката и икономическата политика 52 
Мотиви и видове на туризма в културно-обществините промени 732 
Мултимедийни конференции 679 
Мултимедийни продукти в професионалното обучение 457 
Мюсюлманските общности и тяхната интеграция във Франция, Великобритания и Германия - опит за сравнителен анализ 307 
Място и роля на гражданските консултации при определяне на приоритетите в здравеопазването 470 
На фокус - горските пътища 648 
Над 100 студенти изкачиха връх Шипка 750 
Над 200 ученици от страната мериха знания в национално състезание по икономика в пет направления 751 
Над 6,6 млрд. лв. управлява застрахователният сектор в края на 2016 г. 424 
Най-трудният въпрос: Скучни ли сте? 254 
Наказанията за компютърни престъпления в българсокото законодателство и съответствието им с Директива 2013/40/ЕС 334 
Наличие на основания за регистрация по ЗДДС при сключване на договор за финансов лизинг на сграда 186 
Намаляване капитала на акционерно дружество 371 
Намаляване на неустойката при компенсация на вини 348 
Наследимо ли е членството на съдружник в ООД? 355 
Насоки за анализа на новите канали за дистрибуция на банките 191 
Насоки за регионалното развитие на агломерационните ареали на България 230 
Насоки за съставяне на отчета за всеобхватния доход и отчета за финансовото състояние от предприятията, прилагащи МСС, при изготвяне на годишния финансов отчет за 2016 г. 601 
Научно-образователното пространство на Балканите, като фактор за повишаване на регионалните конкурентоспособност и иновационен потенциал 229 
Научное направление развития концепции "человеческого капитала" в экономической мысли 49 
Национален туризъм на България 734 
Начини на финансиране на достъпа до здравни услуги 89 
Наш преподавател стана член на ЕС на СИБ 752 
Не се отказвайте от идеи, които клиентът не очаква 271 
Негово величество работникът 82 
Незаконосъобразно използване на спецразузнавателни средства 332 
Неизбежен ли е така наречения сблъсък на цивилизации 42 
Нелинейни модели за описване на възвращаемостта на индекси на фондови борси 211 
Необходимост от по-широк образователен статус на студентите в КИА-Пловдив, изучавайки основи на застраховането 455 
Необходимост от преразпределение на националния доход 59 
Нетокрацията - новата класа в мрежовото общество 38 
Нови измерения и съвременни проблеми на европейската сигурност 395 
Нови онлайн платежни услуги в ЕС и необходима технологична сигурност за тяхното предоставяне 706 
Нови правила при регистриране на търговци 347 
Нови презумции за неплатежоспособност в търговската несъстоятелност 350 
Нови продукти и решения за пестене на енергия и управление на отпадъци 467 
Нови специфични длъжности в областта на информационни технологии - за всички структури в държавна администрация 367 
Нови хоризанти пред технологиите Big Data 663 
Новите бизнес идеи и тенденции за 2017 533 
Новите изисквания за извършването на корекции в подадена годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ 183 
Новите моменти в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2016 г. 180 
Новите неща в икономиката 222 
Новите правила за корекции на ползван данъчен кредит 187 
Новите технологии - фактор в промяната на организационната култура и сигурността на съвременната организация 517 
Ново гъвкаво еврофинансиране на транспортни проекти 640 
Новости при застраховката "Гражданска отговорност" на автомобилистите 432 
Новостите в законодателството, свързани с "данък уикенд" 363 
Новото райониране? 386 
Някои аспекти на рентабилността на предприятието 595 
Някои въпроси относно използване на триизмерен печат според патентното право в България 361 
Някои методологически проблеми при изучаването на съвременните младежки субкултури 37 
Някои проблеми в развитието на балнео, спа и уелнес туризма в България 245 
Няколко акцента в иновациите при напитките за 2016 г. 645 
Няма нищо по-хубаво от лошото време 426 
Няма общоприети рамки 520 
Обект на тълкуването при даването на задължителни тълкувания на Конституцията от Конституционния съд 354 
Образование и личностна самореализация 438 
Образование как инструмент поддержания межэтнического согласия 439 
Обучение и онтологични бази от знания 456 
Обучението по дисциплината "Социална отговорност в бизнеса" в Университета за национално и световно стопанство 462 
Обществените поръчки като средство за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация 727 
Общественият сектор "Отбрана" и взаимодействието му с частния сектор 102 
Общи сведения и характеристика на плевелните агроценози 483 
Озвучаване на настроенията 218 
Определение за сигурност - организационнокултурен подход 403 
Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за 2016 година от самоосигуряващите се лица 414 
Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2016 г. 413 
Оптимизация на логистичните дейности - от концепцията EDI до SOA 276 
Оптимизация структуры золотовалютных резервов России: теоретические подходы, практическая реализация 196 
Организация управленского учета в управлении затратами машиностроительного предприятия 582 
Организация управленского учета на российских предприятиях как средство преодоления последствий глобального экономического кризиса 593 
Оръжия за масово поразяване: терористична заплаха 390 
Осигуряване на конкурентно предимство в контекста на съвременните измерения на туроператорския бизнес 723 
Основни аспекти при моделирането на кредитния риск - модел на Merton (1974) 139 
Основни изисквания за съставяне на изпълнение на бюджетите на общините 153 
Основни промени в социалното и здравното осигуряване за 2017 г. 410 
Основные направления развития аудиторских услуг в условиях информационной глобализации 621 
Основы теории контрактов 373 
Особености бухгалтерского учета в фермерских хозяйствах 564 
Особености на счетоводното отчитане и данъчното облагане с ДДС на консигнационните договори 604 
Особености на управлението на проектния риск в организациите от публичния сектор 560 
Особености при отчитане касовото изпълнение на приходите и разходите по местните бюджети 567 
Особености при попълването и подаването на Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. 159 
Особености при работа с модела "Балансирана карта" като инструмент за управленски контрол 512 
Особености, свързани с облагането на юридически лица с окончателни подоходни данъци за финансовата 2016 г. 181 
Особености, свързани с прилагането на системата "Бонус-малус" на българския застрахователен пазар 423 
Оспорване на сетълмент на ЕСО за небаланси 477 
Осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация 401 
От аудита финансовой отчетности к аудиту бизнеса 622 
От стартът до онлайн модна империя 695 
Относно действителността на прихващанията на вземания по влогове с вземания по кредити след поставянето на Корпоративна търговска банка под специален надзор 333 
Относно избора на счетоводна база по реда на Закона за счетоводството 586 
Относно момента на възникването на трудово правоотношение 329 
Относно някои начини за подобряване на междукултурната комуникативна компетентност при обучението по чужди езици 433 
Относно някои особености на конкурентоспособността на българската икономика 215 
Отношението "Визия - инвестиционен маркетинг" при трансформиране на бизнес системи 272 
Отчет на ръководството на БАН за дейността му през мандата 2013-2016 г. 1 
Отчитане на данъчните ревизионни актове при годишно счетоводно приключване за 2016 година 613 
Оценка на въздействието на стратегическите инструменти в енергийния сектор на Европейския съюз 474 
Оценка на информационни системи за индексиране и анализ на онлайн публикации 442 
Оценка на качеството на управление чрез модификация на модела за фундаментален анализ на Edwards-Bell-Ohlson 642 
Оценка на признаването на бренда - подходи и предизвикателства 251 
Оценка риска сделок мезонинного финансирования при управлении капиталом 113 
Още за системата "Бонус-малус" 427 
Още регулация на личните данни: бреме или възможност 676 
Падат бариерите пред българските продукти в търговските вериги 253 
Пазарът бележи най-голям спад през последните пет години 495 
Пазарът на труда в България в средносрочна перспектива: оценки и рискове за неговото развитие 84 
Пенсионноосигурително законодателство за 2017 година 417 
Переходные периоды в мировой политике 293 
Пермакултурата завръщане към природата 493 
Планирование и оппортунизм 534 
Планово-икономическите райони - мит или какво реалност 212 
Плъзгащите се врати на Еврозоната 148 
По-различните банки 193 
Поведение на потребителите и неговата културна предопределеност 248 
Поведенческо моделиране на пазарната изменчивост на българския капиталов пазар 210 
Поверителност по мярка 683 
Повишаване на конкурентоспособността на туристическите фирми чрез управление на елементите на концепцията "грижа за клиента" 716 
Подобрения на земи 597 
Подходи за управление на промяната - нови критерии и изисквания 513 
Подходи при оценка на качеството на статистическата информация 21 
Поемане на дружествени дялове в ООД 336 
Позициониране на круизния продукт на туроператорите като възможност за повишаване на конкурентоспособността на българския туризъм 711 
Поколението на специалните 12 
Полезно ли инфляционное таргетирование для экономического роста 288 
Полезност и фактори за полезност на вътрешния одит в публичния сектор (емпирични оценки) 623 
Ползваемост на съдържанието в интернет 650 
Ползване на данъчните облекчения по ЗДДФЛ с годишната данъчна декларация за 2016 г. 178 
Политика локализации производства как инструмент модернизации 295 
Политика на Европейския съюз по реформулиране на храните 646 
Политико-правовые условия развития индустрии туризма в Азербайджанской Республике 712 
Политическите решения на прага на XXI век. Състояние, тенденции и перспективи 43 
Положително въздействие на мобилността на лекарите върху британската здравна система 468 
Полша 741 
Понятие за експертиза. Криминалистическа експертиза 317 
Популяризиране на туристическа дестинация България на международните пазари 715 
Попълване и подаване на Годишната данъчна декларация за облагане с корпоративен данък за 2016 г. 161 
Посткризисное развитие: инфляция vs дефляция 61 
Постмедии в епохата на постистината 268 
Потенциальные выгоды и издержки валютной интеграции в Евразийском Экономическом союзе 233 
Права на притежателите на дялове в договорен фонд 326 
Правна уредба на международните гаранции по договора за неразпространение на ядреното оръжие и превенцията на риска за отклоняване на ядрен материал 328 
Правни аспекти на мобилното здравеопазване 473 
Правни аспекти на форфетинга в международната търговия 343 
Правни управленски аспекти при предотвратяване на масови безредици и терористични актове 396 
Практиката на Съда на Европейския съюз като идточник на данъчното право 349 
Практически въпроси при данъчното третиране на вземанията и задълженията по ЗКПО 166 
Практическото обучение - елемент от професионалната подготовка на студентите от Колеж по туризъм 451 
Преглед на качеството на активите /AQR анализ/ на банковия сектор в Р. България 126 
Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове 286 
Пред виртуалната каса 692 
Пред нова опасност 480 
Предизвикателствата пред националната сигурност, обусловени от демографската криза 387 
Предлагането ще продължи да е по-голямо от търсенето 497 
Предпосылки успеха организаций и территорий в экономике знаний 219 
Предприемачески нагласи и намерения на студентите от специалност "Финанси" в Стопанска академия "Д. А. Ценов" 434 
Представителни ли са онлайн анкетите? 652 
Представителните разходи: документиране, счетоводно отчитане, данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС 615 
Преките чуждестранни инвестиции - фактор в развитието на новите страни-членки на Европейския съюз 200 
Преодоление стереотипов в лизинге 149 
Преструктуриране на икономическата институционална среда в България през периода на преход към пазарно стопанство 57 
Прецизиране на инвестиционните решения относно пазарния риск за инструменти на българска фондова борса 209 
Признанието в труда в риск от индививидуация 70 
Прилагане на CRM - системите като ефективен метод за повишаване конкурентното предимство на туристическите организации 720 
Прилагане на модела "FCF to Firm" за български публични компании 143 
Приложение веригите на Марков при изследване вероятностните сценарии за субгрупова конвергенция между страните в ЕС 146 
Приложение на активен портфейлен мениджмънт на европейски капиталови пазари 199 
Приложение на критерии за проверка на единичен корен с отчитане влиянието на структурни шокове върху някои макроикономически показатели за България 60 
Приложение на модерната портфейлна теория на германската фондова борса 144 
Приложение на обобщени мрежи за симулационно моделиране на логистични функции 275 
Приложение на теория на графити за изследване на информационните връзки 656 
Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност и задължителни осигурителни вноски 316 
Приложимо право към формата и съдържанието на менителничните сделки 344 
Применение метода АBC-анализа при оценке информационных рисков 680 
Принципът на Рикардовия еквивалент (Живи идеи от мъртви икономисти) 56 
Приоритети и тенденции във външната търговия между Р. България и Р. Франция 284 
Пробив в сигурността на данните - какво да правим 657 
Проблеми и перспективи пред счетоводното образование 460 
Проблеми и решения пред оценяването на публични компании 130 
Проблеми на сигурността при използването на ядрената енергия според българското законодателство 466 
Проблеми при съставянето на диверсификациран портфейл от инвестиционни имоти в съвременния глобален свят 198 
Проблемно обучение, електронно учене и мобилни технологии при изучаването на чужд език 443 
Проблемът "свръхбанкиране" и структурната реформа в европейския финансов сектор 114 
Проблемы бухгалтерского учета в России в условиях глобализации экономики 569 
Проблемы достоверного учета финансовых результатов коммерческих организаций Беларуси в условиях мирового финансового кризиса 580 
Проблемы оценки влияния инвестиционной активности на занятость в Республике Молдова 216 
Проблемы реформирования финансирования учреждений социальной сферы в условиях проведения бюджетной реформы 100 
Проблемы учета производных финансовых инструментов в России в условиях глобализации экономики 562 
Прогнозиране и планиране в междудържавните системи за разделение на труда 301 
Прогностические методы диагностики криизсной ситуации и определение путей финансовой стабилизации предприятий 99 
Проектиране и изследване на енергоефектина сграда 476 
Проектът за дистанционно електронно гласуване в България - версия 2016 380 
Производство и износ на зърнени и маслодайни култури в България (2011-2015 г.) 482 
Произход и развитие на киберзаплахите като ново поколение проблеми за международната сигурност 699 
Промени в гавърнанса на земеделските кооперации в България 496 
Промени в Наредба № Н-8 / 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда на подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица 411 
Промени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. 412 
Промени в правата за обезщетения за безработица 86 
Промени в правилата за разкриване на регулирана информация по реда на Закона за публичното предлагане на ценнки книжа 330 
Промени в трудовото законодателство, в сила от 1 юни 2017 г. 319 
Промените в ЗДДС, свързани с рлегистрацията и дерегистрацията по реда на закона, в сила от 01.01.2017 г. 170 
Промените в СС 27, свързани с консолидацията на годишните финансови отчети за 2016 година 603 
Промените/трансформациите в труда: социалният диалог и съвещателната демокрация 72 
Промоцията винаги работи 249 
Пропорционалният данъчен кредит - практически проекции 175 
Професионална защита за корпоративните данни 694 
Професионални потребности и очаквания от пазара на труда на поколение Z 83 
Профессиональное суждение бухгалтера в условиях стандартизации учета 589 
Процедура и методика за сравнителна оценка на допустимостта за подпомагане закупуването на земеделска техника 489 
Процесен подход при управление на риска в проекти 558 
Процесите по превенция на кризи - ролята на службите за сигурност и връзката с медиите 392 
Психологически механизъм на трудовите злополуки 77 
Психология на общуването - възприятие и грешки при възприятието 8 
Публично-частно финансиране на инфраструктурни проекти в Европа и България чрез иновационни финансови инструменти 97 
Пути повышения управляемости стратегическими изменениями 511 
Първи стъпки в онлайн търговията 697 
Работната сила в България през годините на прехода 73 
Работодателите пестят 100 милиона чрез здравни застраховки 407 
Равнителен анализ на прилагането на офсета при сделки с отбранителни продукти 406 
Радио на първа скорост 269 
Радиологичен мониторинг на почвите в България за периода 2011-2014 488 
Развитие на мрежата за финансова сигурност - с акцент върху България 93 
Развитие на промоционалната политика на банките в България 119 
Развитие на услугите в България и тяхното влияние върху жизненото равнище на населението 213 
Развитие на човешкия капитал - икономически ефекти и пазарни аспекти 76 
Разнообразие на банковите бордове 150 
Разработване на концепция за обединение на резултати при търсене на информация в архивни бази данни на публичната администрация 378 
Растежни прояви при тагетес [Tagetes patula I.] в условия на почвено замърсяване с Cd, Ai и Zn 490 
Расходы и затраты как обьекты бухгалтерского учета 587 
Рационалност/ирационалност - нови науки и управленски визии 507 
Реакция на "имунната система" на обществото или ролята на гражданските организиции 377 
Регионалните статистически сравнения - основа за разработване на стратегическите планове за местно развитие и самоуправление 22 
Региональная банковская система в России: тенденции и факторы пространственного распределения 194 
Регулиране на слабата капитализация с приходи от лихви за надвнесени данъци 163 
Результативность бюджетных расходов в России и странах ОЭСР 232 
Рекламите, които всички искат да гледат 270 
Релации между бизнес среда и бизнес атмосфера и влиянието им върху човешкия капитал 627 
Република България - фактор за сигурността на границите на Европейския съюз 393 
Ретроспективен поглед към изпълняваните от счетоводството процедури за съставянето на консолидиран финансов отчет 571 
Роботите - новите работници в склада 278 
Роль малых и средних предприятий в развитии экономики молдовы 551 
Роля на гражданското общество за повишаване на ефективността на специалните служби 389 
Роля на ефективната държава за конкурентоспособността 68 
Роля на клиента в процеса на хотелиерското обслужване 726 
Ролята на информационната глобализация в развитието на стандартите за финансови инструменти 577 
Ролята на контрола при вземане на писмено обяснение - правомощия и поведение 537 
Рынок ценных бумаг Украины и его реформирование 104 
Саморегулацията в маркетинговите комуникации: стратегически взаимодействия между етични комисии и държавни институции 262 
Сателитна технология за търсене на вода на чужди планети открива течове в градски условия 224 
Световният златен резерв (2000 - 2016 г.): динамика и тенденции 287 
Семейното облагане и реформата в подоходната данъчна система в България 189 
Семиотичен подход към проводимостта на културата 738 
Сигурност, безопасност, защитеност 404 
Сигурност, дигитализация и растеж на бизнеса - приоритетите на финансовия сектор през 2017 661 
Симулационен модел за снабдяване с материални средства 274 
Синдром на емоционалното изгаряне сред помагащите професионалисти (в частност социални работници) - причини и следствия 9 
Система бухгалтерского учета как инструмент обеспечения экономической безопасности предприятия 573 
Система за "ON-LINE4 разплащания в електронната търговия с ценни книжа 246 
Система за вътрешен контрол в организациите от публичния сектор 539 
Системният подход при анализа на международната политика 48 
Сметка 606 разходи за данъци, такси и други подобни плащания 616 
Совершенствование финансового учета в публичном секторе Эстонии 578 
Современный авторитаризм и коррупция 296 
СОФИБОР и СОФИБИД могат да изчезнат 108 
Социален диалог и преговори 34 
Социалната и солидарна икономика - демократично сдружение, взаимопомощ и коопериране 36 
Социалните мрежи - възможности и предизвикателства пред банките за ефективен мениджмънт 256 
Социалният диалог в светлината на проблемите на гъвкавата сигурност 74 
Социалното предприемачество в екологията като фасилитиране на положителни трансформации. Казусът на социалният предприемач в сферата на екологията Сергей Скороботатов 540 
Социальная сущность денег и их конфликтогенный потенциал: позиция социолога 35 
Специфика на целеполагането в СУРЕ 514 
Специфики на процеса бизнес оценяване в неразвитите пазари 242 
Специфични особености при управление на екипите в инвестиционен проект 552 
Специфични режими на облагане с ДДС в ЕС - методически казуси и решения 177 
Спорни въпроси при разпоредителни сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях, сключени от управител на дружеството с ограничена отговорност без решение на общото събрание 325 
Способи и решения за промяна на акционерния капитал 323 
Справедливая стоимость и возможность ее использования в бухгалтерском учете 574 
Сравнение между работната и извън работната сила в България (2003 г. - 2014 г.) 80 
Сравнителен анализ на резултатите от местните избори 2007, изчеслени по методите на Д онт и Хеър-Ниймаур по примера на област Благоевграда 41 
Сравнително изследване на ефекта на образованието върху растежа 436 
Сравняване на модели за оценка на акции (емпирични доказателства от българския капиталов пазар) 134 
Срещу уиг интерпретацията на историята на икономическия анализ у Самуелсън и нейната текуща легитимация 64 
Стандарти за детско правосъдие 335 
Стандарти за електронен обмен на данни и метаденни и статистическа метаинформационна система 677 
Стандартизирани проекти на договори и стандартизирани клаузи към договори за обществени поръчки 340 
Статистическая оценка инновационной эффективности научно-исследовательских институтов 2 
Статистически изследване на малките и средни предприятия 18 
Статус и правомощия на Комисията за защита на конкуренцията - дейност като административна юрисдикция 357 
Стоки и услуги, при личната употреба на които следва да се начислява ДДС 174 
Стопанска академия в Open Mind 753 
Стратегии в развитите държави за намаляване на последици от негативните демографски тенденции в публичната администрация 626 
Стратегии и практики за управление на таланти в организацията 628 
Стратегическа визия: студентите в реалността 548 
Стратегически инвеститори движат M&A пазара 205 
Стратегические ориентиры развития таможенной системы Украины в условиях либерализации торговли 92 
Стратегическо планиране в застрахователните компании 419 
Стратегическо пространствено планиране като фактор за развитие на регионалното стопанство 228 
Стратегическо управление на човешките ресурси и човешки капитал - реторика и реалност 625 
Стратегическото мислене и стратегическото планиране в управленските системи от XXI век: обективни предпоставки VS достижения на управленската практика 553 
Стратегът, който се смирява пред железния талант 644 
Структура и динамика на вноса и износа на Република България в процеса на евроинтеграция 283 
Сфера управленческого контроля издержек производства 536 
Схеми и методи за използване на електронното разузнаване (EW) по въпроси за националната сигурност 398 
Сценарный менеджмент и стратегические решения 521 
Счетоводни аспекти на дълготрайните материални активи в бюджетните организации 607 
Счетоводни аспекти на нематериалните дълготрайни активи в бюджетните организации 608 
Счетоводни аспекти на придобиването на дълготрайни активи при условията на финансов лизинг в бюджетните организации 605 
Счетоводни и данъчни аспекти на дигиталната валута биткойн в България 599 
Счетоводни и данъчни аспекти при отчитане на дивидентите 594 
Счетоводни измами и манипулации на финансовите отчети и ролята на вътрешния одит и вътрешен контрол 606 
Счетоводните принципи 596 
Събитие като живо предаване 735 
Събудете парите 203 
Съвкупностния подход на изследване и индексна теория 20 
Съвременна политическа икономия в България: проблеми на идентификацията 65 
Съвременни методи за продажбата на туристически продукти 725 
Съвременни предизвикателства пред фискалната и паричната политика в Република Армения 289 
Съдът на ЕС изясни важни въпроси за финансовите обезпечения 110 
Създаване на компетентностен модел на лидера в организацията - предизвикателства и ползи 633 
Съотношение между квалифицирана кражба и използване на платежен инструмент без съгласие на титуляра 195 
Състезание "Проектиране дизайн на уеб сайт" проведе СА за средношколци в Плевен 754 
Състояние и перспективи на мобилните и електронните разплащания в България 689 
Състояние и тенденции в развитието на активите на застрахователните дружества в България (2004-2016 h=) 431 
Състояние и тенденции в развитието на ангажираните със застрахователно посредничество в България 422 
Същност и особености на приложната криминология 364 
Същност, роля и значение на отчитането на себестойността в производственото предприятие 598 
Тежка категория в криейтива 267 
Тектоничните размествания на капитализма 381 
Тенденции в дигиталния маркетинг при компаниите на автомобилния пазар 260 
Тенденции в развитието на световния пазар на отбранителни продукти 405 
Тенденции и въздействие на минималната заплата в България след 1999 г. и влиянието и върху икономическото развитие 85 
Тенденции и особености в социално-икономическото развитие на Благоевградска област 53 
Тенденции и проблеми пред патентното законодателство на Европейския съюз 324 
Теоретико-методологическите подходи към Европейския фискален съюз: проблеми и предизвикателства за фискалната политика на България 309 
Теории за интернационализация на фирмите - (не)приложимост за микро- и малките авиоспедиторски фирми на българския пазар 300 
Теория и практика на управлението на обратните вериги за доставка 282 
Технологиите за съхранение на данните - под знака на нови концепции 696 
Технологично-ориентираната реализация на IS 2002 във ФМИ при СУ 448 
ТЕЦ-ове на кръстопът 465 
Трансформации, пораждащи икономическа ефективност, при използването на термални минерални извори в СПА инвестициите 244 
Трафик на хора 391 
Третата страна на монетата 111 
Трудният баланс на балансиращия пазар 479 
Трудовоправни аспекти на пенсионирането 376 
Туризмът в контекста на културно-историческото наследство в община Плевен 721 
Туризмът и толерантността 718 
Тънките сметки на фасилити бизнеса 515 
Търговията с хора - съвременният печеливш бизнес 400 
Търговската революция на XXI век 705 
Търговски залог по закон 360 
Търновската конституция днес - приемственост и модерност 320 
Търновската конституция и въоръжената защита на националната сигурност 368 
Убиват корабостроенето в Русе 243 
Удостоиха проф. Делчо Порязов със званието "Почетен гражданин на град Свищов" 755 
УКАЗАНИЕ № УК-1 от 21.02.2017 г. на Министерство на финансите 617 
Умората от демокрацията 44 
Управление на виртуални екипи - теория и методология 524 
Управление на организационни конфликти: управленски подход, компетентност и стратегии 500 
Управление на риска в инвестиционните проекти 547 
Управление на риска в транспортната дейност 546 
Управлението на оборотния капитал в българските публични компании – емпиричен анализ в условията на финансово-икономическа криза и посткризисно възстановяване 223 
Управленски практики за повишаване на конкурентоспособността на туроператорската и агенска дейност 273 
Управленский учет резервов прибыльности предприятия 583 
Управленческий учет затрат на инновационную деятельность 592 
Уроки стабилизации и перспективы роста: экономическая политика России в 2016 году 235 
Усилията за интеграция между двигателната и интелектуална активност - в основата на разширяване обхвата на понятието "спорт за всички" 709 
Ускорението, отличителната черта на трансформациите в организациите 510 
Условията и реда за командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги 81 
Устойчиво потребителско поведение - подходи за насърчаване на промяната 257 
Усъвършенстване на документооборота в предприятията чрез използване на съвременни информационни технологии 575 
Учет затрат на устранение информационных инцидентов 682 
Учет и отчетность при реорганизации субьектов хозяйствования: опыт Украины и Российской Федерации 565 
Учредиха фондация "Проф. Минко Русенов" 756 
Фактори за избор на стратегия за комерсиализация на нови технологии 555 
Фактори за определяне размера на плащанията в публичната пенсионноосигурителна система 409 
Фактори за успеха и проблеми при реализация на ERP-системи 681 
Фактори на средата за добива на пролетен фуражен грах в услови на биологично произвадство 484 
Факторы, обусловливающие развитие туристических центров в Западном регионе Азербайджана 719 
Феноменът Crowdsourcing в Web 2. 0 маркетинга 263 
Финансиране за сътрудничество в региона на Черно море 291 
Финансов и бизнес анализ на паричните потоци 91 
Финансови аспекти в осъществяването на социалната политика на България през периода 2000-2015 г. 408 
Финансови аспекти на осигурително-техническите и социално-икономическите компромиси в публичното пенсионно осигуряване на България 415 
Финансови и технологични иновации, променящи парадигмата на застраховането 421 
Финансови критерии за оценка на дейността на дружествата, работещи в общото застраховане 96 
Финансовое заражение: трансграничное распространение системного риска 549 
Формирование отчетной информации коммерческой организации об инвестициях в ценные бумаги 561 
Формирование фиансового результата предприятия-банкрота 101 
Формы организации бухгалтерского учета в условиях применения компьютерных технологий 584 
Характеристика на договора за факторинг 341 
Характеристика на потребителите, използващи електронната търговия 703 
Хедж фондовете в условията на финансова и икономическа криза 127 
Хищник или плячка 664 
Център по медиация - иновативен модел за разрешаване на конфликти 33 
Червена книга на изчезващите професии 75 
Четири предизвекателства в обществените поръчки 322 
Щит срещу финансови катастрафи 109 
Юридическите лица с нестопанска цел 610 
Яжте си спанака 47 
Ясна картина докъдето ти стига погледът 202 
"Opting Out” or “Pushed Out”? Integrating Perspectives on Women’s Career Equality for Gender Inclusion and Interventions 636 
"Визия" за свят без обща визия 66 
"Другой" менеджер: управление на основе жизненного сценария 523 
"Златният телец" подрива основите на духовния бог и го заменя 136 
"Национални дни на кариерата 2017" срещна студентите с представители на бизнеса 757 
3D печатът променя индустриите, но бавно 4 
[20] Двадесетте ключа на Lean за успех в бизнеса 279 
[Дванадесет] 12 приложения на блокчейн технологиите 702 
[Две хиляди и седемнадесета] 2017 - годината на масов преход към средства за бизнес анализи от ново поколение 672 
[Две хиляди и седемнайста] 2017 - криза за кадри или криза на комуникацията 634 
[Две хиляди и шестнайста] 2016 година донесе на пенсионните дружества 61 643 хил. лв. нетна печалба 416 
[Десет] 10 години в ЕС: С леки движения нагоре 312 
[Десет]10 стратегически, тактически и организационни тенденции в света на корпоративните ИТ 673 
[Пет] 5 актуални ИТ тенденции във финансовия сектор за 2017 г. 674 
[Пет] 5 неща, които трябва да знаете за PSD2 708 
A Study on Medical Support System in Multiple Hospitals for a Large Tsunami Disaster 471 
A Verification Platform of Failure Resistance Evaluation for Wide-Area Distributed Systems 675 
About Information in Crisis Management 669 
Application of Quality Management Systems in the Logistics Sector in Bulgaria 643 
Architecture of the Client-server Information System and Cloud-based Information System 668 
Basics of Management for Cloud Computing Security 670 
Bringing Tasks Back In: An Organizational Theory of Resource Complementarity and Partner Selection 531 
Bulgaria’s Place with regards to the European Leaders in Provision of E-services 385 
Buyout Activity: The Impact of Aggregate Discount Rates 156 
Criteria and Priorities Influencing the Choice of Financial Information System 701 
Crowdlending and Financial Inclusion Evidence from EU Countries 120 
Die erlittene erfindung einer neuen identitat. autobiografisches erzahlen als dokumentation einer identitatstransformation 7 
Economic Benefits of Information as a Commodity in the New Economy 671 
Economic development policies in West Africa: making the case for free enterprise 226 
Ecosystem as Structure: An Actionable Construct for Strategy 526 
Employee Machiavellianism to Unethical Behavior: The Role of Abusive Supervision as a Trait Activator 528 
Environmental management and itsimpact on accounting in corporatoions 545 
EVA като критерий за стопанската ефективност 94 
Eвроантлантическата система за сигурност и предизвиканите предизвикателства 402 
Financial Contracting and Organizational Form: Evidence from the Regulation of Trade Credit 121 
Google култура - нови перспективи за развитие на туризма 713 
History and Organizational Change 532 
Housing Collateral and Entrepreneurship 542 
Impact of Oil Prices on Oil Exporting Countries in the Caucasus and Central Asia 62 
Information Problems in Carrying out the Financial Audit of European Projects 667 
Infrastructure Guarantees: Making It Simple 227 
Integrated Approach for Creating E-Learning Materials 446 
Managerial Risk Taking: A Multitheoretical Review and Future Research Agenda 550 
Market - timing signals from the real - estate market . The case of Lithuania 207 
Marketing Mix-strategy of gobarto sa on the meat market in Poland 265 
Migration Policy of the European Union and the Member States and the Risks to Economic and Security 32 
Monetary Policy in Albania 2006-2015 122 
Monetary Velocity in a Systemic Perspective: An Approach Towards More Accurate Currency Thinking 123 
Natural Hedging Strategies for Life Insurers: Impact of Product Design and Risk Measure 472 
Reengineering of Business Process in Bulgaria's Small and Middle Business 666 
Residual income valuation method. Evidence from croatian capital market 197 
Self-Insurance With Genetic Testing Tools 429 
Spearman's Rho, Kendall's Tau и Copula при изследване съвместното разпределение на условно зависими финансови променливи 141 
State of E-government in Bulgaria and Global Trends of E-governance 665 
Strategy for Extracurricular Entrepreneurship Academic Education 445 
The Afghan Carpet Industry: Issues and Challenges 554 
The current assets mangement policies in the dairy industry of Ukraine 557 
The fundamental law of active management: let's make it simple 152 
The impact of globalization on the activation of the world investment process 206 
The Influence of Affect on Heuristic Thinking in Insurance Demand 430 
The Role of Legal Information Systems in Legal Education 700 
Theory Building: A Review and Integration 530 
To Extend or Not to Extend: Advantages and Disadvantages of Brand Extension Strategy 266 
Valuation of early stage, high-risk innovative start-up companies using the example of Вirlibam PLC 155 
What Concept оf Political Economy is Adequate for Strategy of Regional Growth in Russia? 69 
What Makes the CFA Franc Zone a Special Form of Monetary Integration? 124 
When More Is Not Enough: Executive Greed and Its Influence on Shareholder Wealth 529 
Where Do Market Categories Come From and How? 527 
Экономико-математическая модель портфеля ценных бумаг для разных сроков доходности и случайной ставки дисконта 105 
Экономическая безопасность предприятия в условиях глобализации 501 
Экономический анализ условий повышения пенсионного возраста 418 
Экономический анализ: современное состояние и перспективы развития 107 
Эффективности и безопасность облачных технологий 651 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

аванс 140 
авансово внасяне 412 
авиация 638 
авиоспедиторски фирми 300 
авиоуслуги 638 
автобиография 7 559 742 
автоматизиране 383 
автомобилен пазар 260 
автомобили 637 
автомобилна застраховка 423 
автомобилна индустрия 260 637 
автомобилна промишленост 260 
автомобилно застраховане 427 
авторитаризъм 296 
авторитарно лидерство 296 
авторски договор 182 
авторски права 339 
авторско право 339 351 
агломерация 230 
аграрно счетоводство 564 
агрегация 521 
агро-бизнес среда 259 
агромаркетинг 259 
агромениджмънт 496 
агрономство 483 
агротехника 481 485 495 
агротехническа защита 485 
агротехнически мероприятия 484 
адаптация 521 
адаптивност 68 
адаптиране 377 635 
адаптирано ръководство 635 
административна власт 14 
административна правосубектност 327 
административна юрисдикция 357 
административни наказания 356 
административни производства 384 
административни услуги 385 665 
административно обслужване 171 
административно правна защита 357 
административно право 327 
административно управление 506 
административноправна защита 358 
администрация 379 
администриране 450 
Азербайджан 712 719 
азиатски килим 554 
азотни торове 494 
академичен състав 459 
академична програма 748 
академично образование 445 
активи 140 363 424 595 
активи на предприятието 614 
активност 152 
акцизи 286 
акцизни ставки 184 
акции 323 
акционерен капитал 323 
акционери 529 543 
акционерно богатство 529 
акционерно дружество 323 371 372 
акционерно законодателство 372 
Албания 122 
алтернативен модел 120 128 
алтернативен подход 128 
алтернативни инвестиции 113 
алтернативни подходи 298 
алчност 529 
американска държава 303 
амортизационна база 250 
амортизационна норма 250 
амортизационни изчисления 250 
анализ 48 138 147 190 191 259 420 505 556 609 
анализ на бизнес средата 419 
анализ на данни 664 
анализ на доходността 499 
анализ на качеството 131 
анализ на конкурентоспособността 556 
анализ на потребителите 519 
анализ на риска 654 
анализи и проучвания 629 
аналитичен модел 94 
аналитични модели 609 
аналитични показатели 672 
аналитични технологии 672 
ангажираност и нагласи 664 
ангажираност на служителите 629 
анкета 17 652 
анкетиране 652 
анкетно проучване 652 
антидискриминационна политика 13 
антидискриминационни програми 13 
антикризисни мерки 289 
анюитетни методи 472 
арбитраж 521 
аренда 88 
арендна земя 88 
Армения 289 
артикулация 737 
архивни документи 378 
архитектура на информационна система 668 
Аурубис България 544 
аутсорсинг 438 
аутсорсинг на бизнеса 662 
Афганистан 554 
Африка 226 
африкански държави 124 
африкански регион 226 
БАБХ 641 
бази данни 378 702 
базов лихвен процент 192 
баланси 479 
балансирана карта 512 
балансирана карта за оценка 512 
Балкани 67 229 
Балканите и ЕС 67 311 
балкански страни 229 
балнеотуризъм 245 
БАН 752 
бандерол 286 
банки 126 129 131 193 194 297 492 
банкинг 190 
банкиране 190 
банков анализ 131 
банков борд 150 
банков депозит 618 
банков маркетинг 119 256 
банков пазар 140 
банков сектор 119 126 
банкова дейност 139 
банкова система 93 118 
банкова система в България 118 
банкова система в Русия 194 
банкова сметка 110 
банкова собственост 118 
банкови активи 131 
банкови гаранции 286 
банкови карти 195 
банкови пари 129 
банкови продукти 119 
банкови сметки 337 
банкови услуги 119 120 190 191 
банково право 333 
банково финансиране 205 
банкрут 106 
банкрут на предприятието 101 
БАТА АГРО 495 
Бахами 112 
Бахрейн 112 
БВП 59 137 217 239 
бедност в България 15 
бедствия 250 
бежанци 32 
безвъзмездни активи 174 
безвъзмездни доставки 174 
безконтактни плащания 689 
безопасност 404 573 651 
безопасност на труда 77 
безработица 80 84 86 138 
Беларус 580 
бенчмаркинг 419 
Бермуда 112 
бета коефициент 146 
библиотека 742 
бизнес 14 255 313 400 462 
бизнес анализ 91 672 
бизнес анализи 672 
бизнес атмосфера 627 
бизнес идеи 533 
бизнес интелигентност 519 
бизнес комуникации 447 559 
бизнес кореспонденция 559 
бизнес модел 297 695 
бизнес модели 120 297 639 
бизнес оценяване 242 
бизнес предприемачество 542 
бизнес процеси 666 
бизнес развитие 220 
бизнес системи 272 
бизнес системи в организациите 272 
бизнес среда 58 535 627 723 
Билла 253 
биоживотновъдство 498 
биоземеделие 498 
биологични оръжия 390 
биологични особености 483 
биологично земеделие 493 498 
биологично производство 484 
биоотпадъци 467 
биопродукти 498 
биопроизводители 498 
биопроизводство 498 
биоразнообразие 731 
бира 645 
биткойн 599 
биткойн общност 599 
благосъстояние 53 
блендинг схема 640 
блог платформа 269 
блокчейн 702 
блокчейн технологии 702 
БНБ 108 109 111 129 
БНБ монети 111 
БНП 59 
болест 7 
болести 646 
бонус-малус системи 432 
бонуси 629 
борба с плевелите 483 
борба с трафика 400 
борд на директорите 529 
борсов индекс 543 
борсово дело 208 
бранд 255 260 
бранд стратегии 266 
брандове 637 
Брекзит 204 352 
бренд 251 
бренд-мениджмънт 266 
британска икономика 468 
брутен национален продукт 59 
брутно трудово възнаграждение 85 
БТПП 40 
България 71 283 305 463 487 
България и Европейски съюз 312 
българска икономика 221 
българска нация 387 
Българска фондова борса 209 
български банки 110 119 
български земеделски кооперации 496 
български компании 543 
български лев 133 
български пазар 300 
български предприятия 643 
български продукти 253 
български туризъм 711 728 
български фирми 629 701 
български храни 253 
българско електронно правителство 665 
българско законодателство 334 466 
българско земеделие 259 
българско наказателно право 370 
българско председателство 305 
бързи решения 204 
бързооборотни стоки 690 691 695 
бърнаут 9 
бюджет 95 138 153 154 
бюджет в публичния сектор 153 
бюджет и бюджетна политика 153 
бюджет на общините 153 
бюджет на Русия 232 
бюджетен дефицит 117 
бюджетен излишък 117 
бюджетен сектор 95 
бюджетна реформа 100 
бюджетна структура 232 
бюджетни организации 182 566 567 605 607 608 
бюджетни приходи 567 
бюджетни разходи 232 567 
бюджетни средства 95 232 
бюджетно планиране 138 
бюджетно салдо 117 
бюрокрация 68 
валута 123 217 
валутен борд 109 
валутен борд в България 148 
валутен курс 234 288 
валутен режим 133 
валутен резерв в Русия 196 
валутен риск 133 546 
валутен съюз 124 233 315 
валутен фонд 125 
валутна структура 196 424 
валутни курсове 62 122 
валутни плащания 197 
Варненска област 247 
варненски регион 653 
ВАС 321 358 
ВЕИ 476 478 
великата рецесия 294 
Великобритания 468 
вербална презентация 267 
верига за доставки 282 
верига на Марков 146 
верига на стойността 251 
верига от стойности 702 
вериги за доставки 276 278 
вероятности 146 
вещни права 325 
взаимни фондове 203 
взаимно допълване 531 
взаимно кредитиране 123 
взаимоотношения с клиенти 720 
вземане на решения 504 
вземане на управленско решение 504 
вземания 166 
вземания по кредити 333 
видове екипи 524 
видове извадки 652 
видове иновации 728 
видове иновационни стратегии 728 
видове контрол 538 
видове пазари 242 
видове планиране 534 
видове риск 546 
видове себестойност 598 
видове туризъм 245 732 
видове финансиране 89 
визия 66 509 510 
визуална реклама 267 
визуално програмиране 650 
ВиК технологии 224 
виртуален магазин 692 
виртуален тур 724 
виртуален човек 38 
виртуална валута 599 
виртуална комуникация 634 
виртуални банки 193 
виртуални екипи 524 
виртуални пазари 671 
виртуално общуване 38 
висококвалифицирани специалисти 82 
високоскоростни системи 655 
високотехнологични производства 219 
високотехнологично земеделие 486 
висше икономическо образование 744 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 
висше образование 229 448 452 455 462 744 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 
висше счетоводно образование 460 
Висше търговско училище 742 
висше училище 744 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 
ВКС 321 
влияние 147 
влогове 333 
внасяне на данъци 183 
внос 217 283 
внос и износ 284 
внос на работна сила 82 
вносители 62 
вода 224 645 
воден транспорт 243 
води 741 
военна политика 399 
военни стратегии 399 
военни съюзи 399 
военно дело 399 
военно-промишлен комплекс 405 
военно-техническо сътрудничество 405 
вписване в търговски регистър 372 
вписване на промени 372 
вреда 331 
вредни емисии 465 
ВТО 51 
въглеродни емисии 474 
възвръщаемост 211 
възлагане на обществени поръчки 362 383 
възложител 383 
възобновяема енергия 478 
възобновяеми енергийни източници 476 478 
възобновяеми източници 476 
възпитание 425 
възприятие 8 
възпроизвеждане 351 
възраст 376 436 
възрастов състав 238 
възрастова структура 626 
външна търговия 284 
външна търговия на България 284 
външна търговия на Франция 284 
външни инвестиции 146 
външнотърговски отношения 284 
въоръжени сили 368 
вътрешен дълг 234 
вътрешен контрол 539 606 623 
вътрешен одит 623 
вътрешен одит в публичния сектор 623 
вътрешен туризъм 722 
вътрешнофирмено сътрудничество 632 
гавърнанс 496 
газ 475 
газов отрасъл 475 
газов сектор 475 
гарантиране на депозити 116 
генетични тестове 429 
географска характеристика 238 
географски особености 204 
географско софтуерно приложение 463 
геоикономика 306 
геополитика 44 67 393 
геополитика на РБългария 305 
геополитическа нестабилност 304 
геополитическа ситуация 67 
геополитически код 67 
геостратегия 303 
Германия 31 144 292 715 
ГИС 506 
ГИС-технологии 506 
главен изпълнителен директор 543 
гласност 68 
глобален капитализъм 381 
глобален пазар 497 685 
глобален риск 549 
глобален туризъм 710 
глобален туристически бизнес 710 
глобализация 58 206 304 501 569 577 590 
глобализация в икономиката 54 302 
глобализация на икономиката 562 
глобална виртуалност 509 
глобална икономика 15 
глобална интерактивност 509 
глобална криза 289 
глобална рецесия 239 
глобална финансова криза 137 289 
глобални индекси 229 
глоби 321 
гнесеология 345 
годишен доход 414 
годишен финансов отчет 595 601 603 612 
годишна данъчна декларация 159 161 167 168 178 179 180 183 
годишна данъчна основа 179 
годишна отчетност 176 
годишна финансова отчетност 187 
годишно изравняване 159 414 
годишно приключване 581 
годишно счетоводно отчитане 613 
годишно счетоводно приключване 613 
големи предприятия 231 
горски територии 648 
горски фонд 648 
горско стопанство 648 
ГПК 337 
градинарство 493 
градове и народи 238 
гражданска активност 377 
гражданска дейност 470 
гражданска отговорност 331 423 432 470 
граждански организации 377 
гражданско общество 389 
граници 393 
граничен контрол 393 
грантови схеми 640 
граф-алгоритмично моделиране 656 
грах 484 
грешки 23 
грижа за клиента 716 
грозде 487 
гроздопроизводство 487 
група 11 
групово мислене 11 
групово поведение 11 507 
групово финансиране 120 
Гугъл култура 713 
ГФО 350 581 595 
ГФО на МСП 581 595 
гъвкава заетост 626 
гъвкава сигурност 74 
гъвкаво управление 204 
ДА "ЕУ" 367 
давност 321 
давностен срок 321 
данни 161 379 411 652 657 694 696 
данни за осигурено лице 412 
данък върху недвижими имоти 185 
данък върху разходите 161 172 
данък върху таксиметровия превоз 185 
данък добавена стойност 187 
данък потребление 157 
данък уикенд 363 
данъци 157 165 166 167 168 169 170 171 173 174 175 176 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 201 545 
данъци върху доходите 602 
данъци и доходи 183 
данъчен кредит 175 187 363 
данъчен размер 157 
данъчен режим 167 
данъчен финансов резултат 167 
данъчна информация 112 
данъчна конкуренция 158 
данъчна основа 157 159 181 
данъчна основа за доходите 181 
данъчна политика 112 157 159 160 161 
данъчна система 188 
данъчни амортизации 167 
данъчни аспекти 572 594 599 614 
данъчни облекчения 157 164 178 
данъчни преференции 164 
данъчни приходи 157 
данъчни режими 112 184 
данъчни складове 184 286 
данъчно бреме 289 
данъчно задължени лица 161 186 
данъчно законодателство 177 
данъчно облагане 112 159 160 161 164 167 169 172 177 181 188 604 613 618 
данъчно облекчение 159 162 
данъчно отчитане 613 
данъчно плащане 171 
данъчно право 349 
данъчно правораздаване 349 
данъчно събитие 363 
данъчно третиране 160 166 615 
данъчно-осигурителен процес 173 
двигателна активност 709 
двоен стандарт 641 
двойно данъчно облагане 188 
ДДС 174 177 187 
ДДС практически коментар 604 
деградация на околната среда 731 
дейност 1 333 
действащо предприятие 596 
декларация 159 412 
делегиране 635 
демография 387 
демографска криза 228 387 
демографска политика 387 
демографски проблеми 418 
демографски промени 626 
демографски тенденции 30 
демокрация 34 44 72 389 
демонстрация на продукта 48 
депозити 116 119 
дерегистрация 170 
десертно грозде 487 
дестабилизация 303 
детерминанти 103 
детско правосъдие 335 
дефиниране 141 
дефиниция 404 
дефицит 234 
дефлационна спирала 61 
дефлация 61 
деца 335 
деца в риск 335 391 
децентрализирано управление 158 
диагностика 99 
диалог 470 
диалогична политика 270 470 
диверсификация 198 
диверсификация на портфейла 198 
дивиденти 103 594 614 
дивидентна политика 103 
дивидентни плащания 614 
дивиригентен подход 134 
дигитален маркетинг 260 
дигитализация 5 683 705 
дигитална валута 599 
дигитална комуникация 710 
дигитална система 268 270 
дигитална техника 255 
дигитална трансформация 664 
дигитални системи 520 
дизайн 508 
дизайн мислене 508 
дилъров пазар 260 
динамика 283 
динамика на производството 25 
директива за платежни услуги 708 
директни банки 193 
директно банкиране 193 
дисконт 105 
дисконтен кредит 156 
дисконтиран доход 105 
дисконтиране 156 
дискриминантен анализ 106 
дискриминация 13 636 
дискриминация по възраст 626 
дисперсирана собственост 118 
дистанционно гласуване 380 
дистанционно управление 473 
дистрибутивна политика 191 
дистрибутиране в банките 191 
дисфункционални конфликти 504 
дихотомия 7 
ДЛЗД 676 
ДМА 363 586 
дни на кариерата 757 
добри практики 115 
доверие 39 
договор 382 
договор за обществена поръчка 322 362 
договор от Лисабон 352 
договор от Маастрихт 352 
договорен фонд 326 
договорени процедури 326 
договори 88 326 329 340 
договорна ипотека 346 
договорна отговорност 348 
договорни отношения 74 
договорно право 341 
доказване 345 
доказване в правото 369 
доклад 2 8 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 34 35 41 42 43 46 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 63 70 71 72 73 74 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 107 115 127 128 130 132 135 136 152 154 155 158 171 189 190 191 195 197 198 199 200 201 206 207 208 209 210 211 212 213 215 216 225 240 241 245 246 247 248 256 265 272 274 275 283 287 307 308 309 311 314 317 318 320 328 329 334 335 338 339 341 349 353 361 365 366 368 369 370 378 379 380 386 387 388 389 390 392 393 394 395 396 397 399 400 401 402 403 404 405 406 409 415 421 431 433 434 435 437 438 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 466 473 501 505 511 512 514 517 522 536 538 539 545 551 552 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 582 583 584 585 587 589 590 591 592 593 620 621 622 649 651 653 654 655 656 677 678 679 681 682 693 704 712 716 718 719 725 726 727 729 732 736 737 740 
доклади 66 67 106 244 285 290 474 507 513 548 714 720 724 
доклади от конференция 32 33 68 83 257 259 262 273 284 301 302 385 419 445 446 496 499 503 504 506 508 509 535 540 541 543 546 547 555 556 568 625 626 627 628 665 666 667 668 669 670 671 700 701 710 711 713 717 722 723 728 731 733 
документооборот 575 
домакинства 28 29 
ДОО 325 
допълнителен отпуск 375 
допълнителни възнаграждения 374 
допълнителни разходи 671 
допълнителни услуги 713 
допълнително споразумение 78 
доставка 704 
доставка на недвижими имоти 174 
доставки и услуги 186 
достоверна счетоводна информация 580 
доход на домакинствата 27 
доходи 28 29 400 594 
доходи на домакинствата 28 
доходи на физически лица 176 
доходи от други източници 179 
доходи от наем 179 182 
доходност 105 142 144 499 618 
доходност на активите 144 
доходност на продажбите 499 
дружествени дялове 336 355 
дружествено право 355 
дружество 325 358 
дружество с ограничена отговорност 325 
Дунавска стратегия 305 
духовни ценности 136 
духовност 388 
ДЦК 134 618 
дългосрочен план 50 
дългосрочни постижения 510 
дългосрочни цели 294 
дългосрочно планиране 521 
дълготрайни активи 174 
дълготрайни материални активи 607 
дълготрайни нематериални активи 608 
дължими осигурителни вноски 412 
държава 68 743 
държава и право 368 
държавен бюджет 117 154 
държавен контрол 538 
Държавна агенция 367 
държавна администрация 367 
държавна политика 467 
държавна политика на Русия 3 
държавна сигурност 395 
държавна собственост 359 
държавна тайна 401 
държавни институции 14 262 
държавни разходи 135 
държавни ценни книжа 618 
държавно управление 365 
държавно устройство 741 
дъщерни предприятия 603 
дялово участие 326 
е-анкетиране 652 
е-данъци 171 
е-магазин 685 687 688 690 691 695 707 
е-обучаващи програми 461 
е-обучение 446 461 
е-пазар 658 
е-правителство 665 
е-продажби 688 725 
е-търговия 690 691 692 695 697 703 705 
е-управление 665 
е-услуги 385 665 
е-фактура 576 
е-храна 685 
ЕврАзЕС 301 
Евразийски икономически съюз 233 
Евразия 233 
евристично мислене 430 
евро 315 
евроатлантическа сигурност 402 
евроатлантическа стратегия 402 
Еврозона 148 314 315 
евроинституции 631 
евроинтеграционни процеси 312 314 
евроинтеграция 283 
еврокариера 631 
Еврокомисия 310 
Европа 31 45 148 204 310 402 
Европа на нациите 310 
европарламент 310 
европейска валута 124 
европейска интеграция 310 
Европейска комисия 646 
Европейска патентна конвенция 324 
европейска регулация 318 
европейска сигурност 395 
европейска служба 631 
Европейска служба за подбор на персонал 631 
европейска финансова система 114 
европейски директиви 334 
европейски институции 631 
европейски капиталови пазари 199 
европейски пазар 695 
Европейски паричен съюз 133 
Европейски парламент 292 
европейски проекти 304 667 753 
европейски регламенти 676 
европейски страни 641 
Европейски сумарен иновационен индекс 229 
Европейски съд 349 
Европейски съюз 66 310 315 324 646 
европейски финансов сектор 114 
Европейски фискален съюз 309 
европейски фондове 290 
Европейско право 349 370 
европейско право на конкуренция 318 
Евростат 15 21 
еврофинансиране 313 640 
еврофондове 480 
Египет 747 
ЕЕДОП 322 
език 739 
езикова култура 736 
езикова подготовка 447 
езикови умения 737 
езиково обучение 461 
езикознание 739 
ЕИК 79 
ЕИО 290 
ЕК 464 
екзогенни промени 366 
екип 524 
екипен подход 552 
екипна работа 514 
екипно управление 514 
екологизация на икономиката 221 
екологичен аспект 490 
екологичен стандарт 640 
екологични проблеми 217 
екологично земеделие 493 
екологично-икономическо противоречие 540 
екология 488 540 570 
екосистема 526 
екосистемни услуги 722 
екотуризъм 731 
екскурзиант 722 
експертиза 317 
електрическа енергия 477 479 
електроенергетика 475 
електроенергиен пазар 475 
електроенергия 475 476 
електронен бизнес 707 
електронен достъп 665 
електронен магазин 687 688 
електронен обмен 677 
електронен обмен на данни 575 
електронна платформа 658 
електронна търговия 246 277 658 688 692 703 704 705 707 
електронни административни производста 384 
електронни документи 384 
електронни плащания 171 
електронни услуги 190 385 665 
електронни учебни издания 446 
електронни учебници 446 
електронно банкиране 190 191 
електронно гласуване 380 
електронно здравеопазване 469 
електронно здравно досие 469 
електронно обучение 443 446 
електронно общество 380 
електронно пазаруване 658 
електронно правителство 378 385 665 
електронно разплащане 689 
електронно разузнаване 398 
електронно разузнавателно наблюдение 398 
електронно списание 36 223 687 698 
електронно управление 367 385 665 
електронно фактуриране 576 
емиграционни процеси 30 
емисия 149 
емоционална връзка 635 
емоционални проявления 430 
емоционално изгаряне 9 
емоционално изтощение 9 
емпатия 6 
емпиричен анализ 223 
емпиричен модел 151 
емпиричен процес 143 
емпирично изследване 23 141 142 
ендемична корупция 554 
енергетика 464 465 
енергетика в ЕС 464 
енергетика и околна среда 464 465 
енергетика на България 464 
енергиен пазар 479 
енергиен сектор 464 474 
енергийна ефективност 464 467 474 
енергийна система 479 
енергийна стратегия 479 
енергийни баланси 477 
енергийно законодателство 477 478 
енергийно право 477 
енергоефективност 476 
енергоспестяващи къщи 476 
Еразъм 753 
ЕС 32 44 67 114 177 212 292 301 305 308 312 315 316 324 352 384 393 474 487 647 706 752 
есе 718 
естествено хеджиране 472 
Естония 578 
етапи на развитие 150 
етика 440 504 
етика на управление 504 
етични комисии 262 
етично поведение 440 
етническа принадлежност 439 
ефективно управление 717 722 
ефективност 2 94 
ефективност на правителството 227 
ефективност на процесите 279 
ефективност на решенията 68 
ЕЦБ 129 
ечемик 482 
жени 636 
жертва 364 391 
жертви на насилие 391 
живот 7 
животозастраховане 429 472 
животозастрахователни компании 472 
животозастрахователни продукти 472 
жизнен цикъл 524 649 
жизнено равнище 213 
жилища 87 476 
жилищен пазар 87 
жилищен сектор 87 
жилищна достъпност 87 
жилищна политика 87 
жилищни сгради 87 
заболявания 429 
задължения 166 
задължения към бюджета 180 
задължения на предприятието 180 
задължения на предприятията 176 
задължения на работодателя 176 
задължителна застраховка 428 
задължителна регистрация по ЗДДС 170 
заетост 76 80 84 647 
заетост и безработица 84 229 
Закон за авторското право 339 351 
Закон за акцизите 184 
Закон за акцизите и данъчните складове 286 
Закон за ДДС 363 
Закон за държавната собственост 359 
Закон за защита на конкуренцията 358 
Закон за медиацията 33 
Закон за местни данъци и такси 185 
Закон за обществените поръчки 356 
Закон за публичните финанси 153 
Закон за публично предлагане на ценни книжа 330 
Закон за счетоводството 581 586 603 617 
Закон за туризма 722 
законодателство 316 321 363 578 727 
заличаване на ипотеката 346 
залог 110 360 
заложно право 360 
замърсяване на почвите 490 
Западни Балкани 122 
запис на заповед 344 
заплата 78 
заплати 629 
заплаха 693 
запор 337 
ЗАПСП 351 
застаряване на населението 30 
застраховане 331 420 421 422 423 424 425 426 427 432 
застраховане в България 431 432 
застраховане на земеделски култури 426 
застраховани лица 427 
застрахователен агент 422 
застрахователен брокер 422 
застрахователен пазар 423 
застрахователен сектор 424 
застрахователен фонд 420 
застрахователи 425 
застрахователна компания 419 
застрахователна култура 425 
застрахователна полица 426 432 
застрахователна премия 427 
застрахователни активи 431 
застрахователни вноски 420 
застрахователни дружества 420 
застрахователни дружества в България 431 
застрахователни компании 430 
застрахователни пазари 429 
застрахователни посредници 422 
застрахователни продукти 422 
застрахователни резерви 424 
застрахователни услуги 186 
застрахователно обезщетение 331 
застрахователно посредничество 422 
застрахователно право 331 
застрахователно проучване 430 
застрахователно решение 430 
застрахователно търсене 430 
застраховка 429 
застраховки 407 
затворена верига за доставки 282 
защита 173 361 404 
защита на данни 657 694 
защита на данните 686 
защита на информацията 686 
защита на конкуренцията 357 
защита на личните данни 657 676 683 
защита на населението 328 
защита от наводнения 463 
ЗБУТ 77 
звук 737 
ЗДДС 160 165 170 186 363 615 
ЗДДФЛ 157 159 178 614 
ЗДДФЛ 2016 179 180 
ЗДДФЛ 2017 183 
здравен мениджмънт 469 470 
здравен туризъм 733 
здравеопазване 408 469 470 
здравеопазване - правен аспект 473 
здравна политика 468 469 
здравна политика в България 469 
здравна система 468 469 
здравни застраховки 407 
здравни системи 89 
здравни услуги 89 
здравно осигуряване 89 407 410 468 
здравноосигурителна каса 89 
здравноосигурителни вноски 412 
ЗДС 359 
ЗДФО 110 
зелен маркетинг 257 
зелен потребител 257 
зелена заетост 221 
зелена икономика 221 
зелени работни места 221 
зелено поведение 257 
земеделие 480 486 494 497 
земеделска застраховка 426 
земеделска кооперация 496 
земеделска наука 486 
земеделска техника 489 495 
земеделски земи 597 
земеделски кредит 492 
земеделски култури 426 
земеделски машини 489 495 
земеделски производители 259 
земеделски стопани 426 
земеделски стопанства 259 486 
земеделски стопанства в България 259 
земеделски суровини 497 
земетресения 471 
земя 88 
земя под наем 88 
ЗЕУ 367 
ЗЗД 346 
ЗИДЗДС 359 
ЗКПО 160 162 164 166 363 594 615 616 
ЗКПО 2016 167 
ЗКПО 2017 168 
златен резерв 196 287 
златен резерв на България 287 
златни монети 111 
златно-доларов стандарт 90 
златновалутен резерв 90 
злато 90 287 
злоупотреба с право 347 
злоупотреби 347 478 528 
ЗМГО 342 
ЗМДТ 616 
знание 456 458 520 
ЗНФО 586 
ЗОП 322 383 
ЗОС 359 
зърнени храни 482 
зърнопроизводители 497 
зърнопроизводство 497 
игрална индустрия 717 
игрови методи 449 
игрови модели 449 
идеи 263 
идентификация 65 311 
идентичност 7 
идеологически профил 299 
ИДЕС 460 
избори в България 380 
извадка 19 
извадкови изследвания 17 
извличане на знания 519 
извънредни ситуации 669 
извънсъдебна среда 33 
изисквания 568 
изкуствен интелект 663 674 691 696 
излишък 138 
изменения 330 363 602 
измерители 441 
износ 217 283 482 
износ и внос 217 
износ на зърно 482 
износ на храни 252 
износ от ЕС 252 
износители 62 
изпълнение на договор 383 
изпълнителен директор 529 
Израел 486 
изследване 145 308 436 476 
изследване на човешкия капитал 629 
изтичане на данни 657 
Източна Европа 304 
източници на информация 394 
източници на риск 142 
изучаване на езици 437 
иконометричен модел 50 
иконометрични методи 55 
иконометрично моделиране 50 
иконометрия 50 55 
икономика 40 82 203 214 218 220 222 231 553 734 751 
икономика на Армения 289 
икономика на България 214 218 
икономика на емоциите 717 
икономика на знанието 214 524 
икономика на знанията 219 
икономика на изживяванията 717 
икономика на Китай 217 
икономика на Молдова 216 551 
икономика на Полша 220 
икономика на предприятието 588 
икономика на Русия 3 232 234 237 238 
икономика на чувствата 717 
икономикс 49 64 65 
икономикс на Самуелсън 64 
икономисти 56 
икономическа активност 80 
икономическа безопасност 501 573 
икономическа география 238 
икономическа глобализация 302 
икономическа дейност 458 
икономическа добавена стойност 609 
икономическа ефективност 244 
икономическа интеграция 301 
икономическа криза 29 127 235 502 593 
икономическа мисъл 49 
икономическа оценка 463 
икономическа политика 52 
икономическа политика на Русия 235 
икономическа социология 36 
икономическа среда 202 
икономическа стабилност 68 202 
икономическа теория 49 65 
икономически активно население 16 
икономически анализ 64 107 418 
икономически възход 217 
икономически дейности 153 
икономически механизми 373 
икономически подем 217 
икономически подход 230 
икономически ползи 671 
икономически райони 212 
икономически растеж 62 135 231 239 379 
икономически растеж на България 231 
икономически региони на ЕС 231 
икономически реформи в Русия 69 
икономически ръст 61 235 288 295 
икономически трансформации 733 
икономически учения 56 
икономически функции 35 153 
икономическо образование 452 
икономическо развитие 32 226 
икономическо развитие на Африка 226 
ИКТ 446 510 
ИКТ в МСП 666 
имидж и бренд маркетинг 266 
имидж на марката 266 
имплементиране 419 
имущество на търговските дружества 371 
имущество след ликвидация 610 
инвалиди 13 
инвестиране 162 381 
инвеститорски избор 203 
инвестиции 200 201 202 206 216 231 561 710 
инвестиции в имоти 198 
инвестиции в иновации 277 
инвестиции в технологии 710 
инвестиционен интерес 695 
инвестиционен климат 220 
инвестиционен консултант 516 
инвестиционен маркетинг 272 
инвестиционен мениджмънт 207 
инвестиционен метод 207 
инвестиционен пазар 280 
инвестиционен процес 206 
инвестиционен риск 714 
инвестиционна активност 216 
инвестиционна дейност 516 
инвестиционна политика 503 
инвестиционна среда 306 
инвестиционни имоти 572 
инвестиционни модели 516 
инвестиционни монети 111 
инвестиционни проекти 547 552 
инвестиционни ресурси 552 
инвестиционни решения 209 
инвестиционни схеми 208 
инвестиционно регулиране 503 
индекс 29 40 140 
индекс DAX 144 
индекс на глобалната конкуренция 68 
индекс на икономика на знанието 229 
индекс на конкурентоспособност 229 
индекс на корпоративно управление 543 
индекс на Лисабонския доклад 229 
индекс на потребителските цени 29 
индекс на развитие на ИКТ 229 
индекс на Херфиндал-Хиршман 140 
индекс на човешки капитал 229 
индекси 25 211 
индексиране 85 442 
индексна теория 20 
индивидуалност 70 
индустриални зони 280 
индустриални отношения 71 
индустрия 243 
индустрия на гостоприемството 710 
индустрия на забавленията 717 
ининформатизация на образованието 446 
инициативи 661 
иновативен модел 33 
иновативен потенциал 713 
иновативен трудов потенциал 458 
иновативна активност 458 
иновативни практики 224 
иновативни стратегии 445 
иновативни технологии 506 
иновативно развитие 277 
иновации 2 214 237 313 458 503 508 579 632 645 710 
иновации в обучението 452 
иновации в офиса 632 
иновации в траспорта 546 
иновации в туризма 710 728 729 
иновации в управлението 526 
иновации и бизнес 313 
иновационен индекс 229 
иновационен потенциал 229 
иновационен процес 591 
иновационна активност 502 710 
иновационна дейност 3 546 592 
иновационна дейност на фирмите 502 
иновационна организация 33 
иновационна пауза 502 
иновационна политика 3 
иновационна система на Русия 3 
иновационни компании 237 
иновационни стратегии 724 728 
иновационни финансови механизми 97 
иновационно поведение 237 502 
инспекция 537 
инспекция по контрол 537 
инстаграм маркетинг 255 
институции 535 
институционална среда 57 535 
институционална устойчивост 327 
институция 327 
инструктаж на работниците 77 
инструменти 295 
инструменти за оценки 512 
инструменти на икономически анализ 225 
интеграционни отношения 698 
интеграция 202 311 315 
интеграция в ЕС 311 
интегриран модел 636 
интегриран риск мениджмънт 548 
интегрирани среди 673 
интегрираните комуникации 673 
интелектуален капитал 219 
интелектуален капитал в организацията 219 
интелектуален потенциал 214 
интелектуална дейност 709 
интелигентен град 506 
интелигентни методи 106 
интелигентно управление 506 
интерактивни методи 452 
интереси 325 
интернационализация 236 
интернационализация на бизнеса 236 
интернационализация на фирмите 300 
интернет 650 
интернет бизнес 725 
интернет комуникации 255 650 
интернет магазин 688 
интернет на всичко 659 
интернет на нещата 278 659 673 
интернет потребители 650 
интернет продажби 688 
интернет продукти 650 
интернет търговия 697 703 704 
интернет услуги 650 
интуитивни методи 520 
интуиция 345 
инфлация 29 61 62 138 147 288 
информатизация 446 
информатизация на икономиката 54 
информатика 456 576 
информационен град 506 
информационен риск 680 
информационна безопасност 678 682 
информационна глобализация 621 
информационна защита 682 
информационна сигурност 401 678 693 699 
информационна сигурност на икономиката 678 
информационна система 442 450 471 668 677 
информационни проблеми 667 
информационни процеси 152 
информационни системи 448 681 700 
информационни системи за счетоводството 590 
информационни структури 659 
информационни технологии 46 353 575 650 651 653 660 663 664 674 702 708 725 
информационни технологии в бизнеса 205 664 666 
информационни технологии в логистика 205 
информационни технологии в образованието 445 700 
информационни технологии в обучението 700 
информационни технологии в управлението 367 385 669 
информационни технологии във финансите 701 
информационни технологии и счетоводство 576 667 
информационно общество 38 524 
информация 378 394 398 577 669 671 693 
информация и комуникация 623 
информация като стока 671 
информация при бедствия 471 
инфраструктурни гаранции 227 
инфраструктурни проекти 97 503 
ипотека 346 
ипотекиране на недвижим имот 346 
ипотекирани имоти 346 
ипотечен кредит 119 
ИПЦ 147 
ирационалност 507 
искове 318 
исторически материализъм 532 
история 397 532 743 
история на държавата и правото 320 
история на образованието 438 
история на СА 742 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 
история на туризма 732 
ИТ архитектура 276 
ИТ бизнес 276 
ИТ бюджет 661 662 
ИТ за управление на услуги 276 
ИТ инвестиции 662 
ИТ инфраструктура 662 
ИТ мениджмънт 664 
ИТ отдел 662 
ИТ проекти 662 
ИТ решения 661 662 673 
ИТ ръководител 662 
ИТ сигурност 686 
ИТ системи 661 
ИТ стратегия 673 674 
ИТ структури 660 673 
кабинетни проучвания 259 
кадри 634 
казино индустрия 717 
Кайманови острови 112 
калкулация 145 
канален мениджър 724 
кандидат студенти 748 
капитал 239 323 
капитал на дружество 323 371 
капитализация 163 225 
капитализация на активите 225 
капитализъм 226 381 
капитализъм в Русия 381 
капиталов пазар 130 134 199 609 
капиталов пазар в България 210 
капиталови пенсионни схеми 503 
капиталово осигуряване 503 
капиталово пенсионно осигуряване 503 
Карибска Холандия 112 
кариера 631 636 
кариерни възможности 631 
кариерно развитие 636 
картови продукти 119 
касово изпълнение 567 
категории на пазара 527 
катедра ЗСД 745 
катедра Финанси и кредит 749 756 
качества 435 
качества на лидера 39 
качество 131 459 643 
качество на обучението 444 
качество на одита 620 
качество на продукта 637 643 
качество на управлението 642 
качество на услугите 643 
качество на храните 641 735 
КДА 367 
КЕВР 479 
Кейнс 239 
кетърингова дейност 735 
кетърингови услуги 735 
КЗК 357 358 
КЗЛД 657 676 
кибератака 686 
кибербезопасност 686 
киберзаплаха 699 
киберзащита 699 
кибернетично пространство 670 
киберпространство 699 
киберсигурност 670 
кибертероризъм 699 
килимарска индустрия 554 
китайски стратегии 304 
клас прослужено време 374 
класификация 40 588 
класифицирана информация 401 
кластери 624 
клиент-сървър 668 
клиент/сървър 668 
клиенти 271 684 691 
клиенти в туризма 716 
клиентско профилиране 720 
климат 426 491 741 
климатични проблеми 426 
климатични промени 491 
клъстер 624 
клъстерен анализ 22 
клъстерен потенциал 624 
клъстеризация 624 
клъстърни обединения 624 
книги 742 
ко-регулация 262 
когенерация 467 
когнитивна психология 9 214 
Кодекс за застраховането 428 
Кодекс за социално осигуряване 86 413 
кодекс на корпоративно управление 543 
коефициент на заетост 73 
коефициент на смъртност 418 
коинтеграция 208 
колеж 450 
колективен договор 71 
колективен трудов договор 71 74 338 
количествена оценка 722 
командировани лица 81 
командировки 81 
командировки като разход 81 
командировъчни пари 81 
командировъчни разходи 81 
коментар 331 
комерсиализация 555 
комерсиализация на иновация 555 
комерсиализация на технологии 555 
комисия за защита на конкуренцията 358 
компенсации 348 
компенсационни сделки 348 
компетентност 444 633 
компетентностен модел 633 
компетенции 633 
композитна концепция 731 
компютърни игри 220 
компютърни престъпления 334 
компютърни счетоводни системи 584 
компютърни технологии 584 
комуникативни процеси 534 
комуникации 255 634 710 730 
комуникационни стратегии 730 
комуникационни технологии 353 
комуникация 433 
комуникация и реклама 271 
комуникиране 510 
конвергентен подход 240 660 
конвергенция 146 
конкурентен потенциал 653 
конкурентен ред 293 
конкурентно предимство 720 723 
конкурентност 215 
конкурентоспособен бизнес 215 
конкурентоспособен туризъм 711 714 726 
конкурентоспособност 62 68 215 236 273 499 647 716 
конкурентоспособност в туризма 273 711 714 716 720 724 
конкурентоспособност на България 215 
конкурентоспособност на предприятието 499 
конкурентоспособност на туризма 273 714 720 
конкуренция 70 294 297 357 653 
консигнационен договор 604 
консигнационни сделки 604 
консолидация на финансови отчети 603 
консолидиран финансов отчет 571 
консолидирана фискална програма 117 
конституциите на България 320 368 
Конституционен съд 354 
конституционна норма 354 
конституционна разпоредба 354 
Конституция 354 
консумация 487 
контекстуалност 524 
контрол 535 536 537 538 539 
контрол в публичния сектор 383 
контрол върху управлението 535 
контрол на данните 401 
контрол на качеството 724 
контрол на корупцията 227 
контрол на риска 546 
контрол на храните 641 
контролингов процес 536 
контролна среда 623 
контролни дейности 659 
контролно въздействие 535 
конференции 679 
конференция 2 8 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 32 33 34 35 40 41 42 43 46 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 63 66 67 68 70 71 72 73 74 83 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 115 125 126 127 128 129 130 131 132 133 135 136 137 152 154 155 158 171 189 190 191 195 197 198 199 200 201 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 225 228 239 240 241 244 245 246 247 248 255 256 257 258 259 260 261 262 265 272 273 274 275 283 284 285 287 290 301 302 307 308 309 311 317 318 320 328 329 334 335 338 339 341 349 353 361 365 366 368 369 370 378 379 380 385 386 387 388 389 390 392 393 394 395 396 397 399 400 401 402 403 404 405 406 409 415 419 420 421 422 431 433 434 435 436 437 438 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 466 468 473 474 475 496 499 500 501 503 504 505 506 507 508 509 511 512 513 514 517 522 535 536 537 538 539 540 541 543 545 546 547 548 551 552 553 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 620 621 622 625 626 627 628 637 642 649 650 651 652 653 654 655 656 665 666 667 668 669 670 671 677 678 679 680 681 682 693 700 701 704 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 736 737 740 
конференция с международно участие 28 125 126 129 133 137 228 255 258 260 261 420 436 468 475 500 537 553 586 637 642 650 652 715 721 730 
конфликт 530 
конфликти 33 118 500 
конфликти в организацията 500 
конфликтни отношения 504 
конфликтност 35 
концентрация 140 
концентрация на банките 140 
концептуален модел 27 698 
концептуален подход 505 531 
концептуални иновации 724 
концепция за ERP 681 
кооперативна стратегия 526 
копирайтинг 270 
корабна индустрия 243 
корабостроителници 243 
корекции 183 187 
корелационен анализ 637 
корелационен коефициент 637 
корелация 141 637 
кореспонденция 559 
коригиращи данъци 168 
коригиращи събития 168 
корпоративен борд 150 
корпоративен данък 161 162 
корпоративна идеология 525 
корпоративна култура 630 
корпоративна социална отговорност 14 462 541 544 
корпоративни блогове 256 
корпоративни бордове 543 
корпоративни данни 694 
корпоративни ИТ системи 673 
корпоративни финанси 103 132 156 
корпоративно облагане 594 
корпоративно подоходно облагане 168 172 
корпоративно предприемачество 541 
корпоративно разузнаване 394 
корпоративно ръководство 543 
корпоративно социално предприемачество 541 
корпоративно управление 118 150 543 642 
корупционни практики 46 
корупционни сделки 40 
корупционно поведение 535 
корупция 40 46 68 296 
корупция в България 40 
кохезионна политика 290 
кохезионни фондове на ЕС 640 
кражба 195 
краудвотинг 263 
краудсейвър 263 
краудсорсинг 263 
краудфъндинг 263 
креативни личности 520 
креативност 520 710 
креационизъм 520 
кредит 140 
кредитен риск 139 149 
кредити 140 192 
кредитиране 129 234 
кредитиране на земеделието 492 
кредитна експанзия 239 
кредитни условия 121 156 
кредитно обезпечение 542 
криза 90 125 137 622 634 
криза на модела 513 
кризи 99 669 
кризисен мениджмънт 99 669 
криминалистика 317 345 
криминалистически експертизи 317 
криминална експертиза 317 
криминологически теории 364 
криминология 364 
криптография 687 
критерии и приоритети 701 
критична точка 250 
критични ситуации 366 
крос-културен мениджмънт 507 
кроскултурен мениджмънт 507 
круизен продукт 711 
круизен туризъм 711 
круизни пътувания 711 
кръгова икономика 710 
КС 354 
ксенофобия 45 
КСО 86 376 541 544 
КТ 71 78 338 376 
КТБ 333 
кулинарни събития 735 
култура 42 388 738 
култура на общуването 33 736 
култура на организацията 517 
културен профил 311 
културен туризъм 721 730 
културна дейност 730 
културни фактори 248 
културни феномени 509 
културно-исторически туризъм 721 730 
куриерски услуги 684 
куриерски фирми 684 
КФП 408 
лев 109 
лекари 468 
летище 638 
либерализация 464 475 
либерализация на търговията 92 
либерална демокрация 44 
лидер 522 633 635 
лидери 44 438 647 
лидерски модел 633 
лидерски умения 525 
лидерско поведение 522 
лидерство 39 525 635 
лидерство и управление 628 
лизинг 149 481 619 
лимит на отговорност 428 
линейни модели 55 
липси 224 
Лисабонски договор 352 
лихвен процент 129 
лихвени индекси 108 192 
лихвени проценти 122 192 
лихви 108 129 
лица с увреждания 13 
лицензионен режим 184 
личен подоходен данък 157 
лични данни 657 676 683 
лично подоходно облагане 157 
личност 10 70 438 522 
личностни особености 522 
логистика 275 276 277 278 279 280 281 639 643 
логистика в бизнеса 276 277 278 279 
логистика в България 280 281 
логистика в търговските фирми 278 
логистика на снабдяването 279 
логистична база 281 
логистична информационна система 281 
логистични компании 643 
логистични площи 280 281 
логистично управление 275 
логопедия 737 
лозарски стопанства 491 
лозарство 491 
лозарство и винарство 491 
лозови насаждения 491 
локализация на предприятията 295 
локализация на производството 295 
лоши кредити 492 
мажоритарни акционери 543 
Макиавелизъм 528 
макроикономика 60 61 234 620 
макроикономика на България 60 
макроикономическа активност 220 
макроикономическа интеграция 233 
макроикономическа стабилност 235 
макроикономически индикатори 289 
макроикономически модели 61 
макроикономически показатели 60 
макроикономически процеси 234 
малки и средни предприятия 666 687 
малки и средни предприятия в България 666 
малки иновационни фирми 555 
малки предприятия 591 
малки фирми 300 
малолетни престъпници 335 
малък бизнес 18 475 591 
малък и среден бизнес 475 
манипулации 606 
манипулация 528 
марж 129 
марка на продуктите 266 
маркет тайминг 207 
маркетинг 256 258 260 261 263 264 272 
маркетинг в банките 119 
маркетинг в туризма 273 711 725 733 
маркетинг мениджмънт 733 
маркетинг на отношенията 264 
маркетинг на стоки 264 
маркетинг на услугите 264 
маркетинг на финансовите услуги 119 
маркетинг-мениджмънт 264 
маркетинг-микс 264 
маркетингов проблем 259 
маркетингова дейност 264 
маркетингова стратегия 265 
маркетингови ефекти 261 
маркетингови изследвания 258 
маркетингови комуникации 262 
маркетингови стратегии 430 711 
маркетингови цели 271 
маркетингово позициониране 720 
маркетингово управление 273 733 
марки 644 
марков имидж 270 
марково право 342 
марксистка икономическа теория 65 
маслодайни култури 482 
масова психология 507 
масови безредици 396 
математическа статистика 26 
математически методи 63 
математически модели 105 
материали 476 
материални средства 274 
машиностроителни предприятия 582 
МВР 397 
МВФ 217 302 
медиация 33 
медии 268 269 392 679 
медии и реклама 269 
медийна индустрия 269 
медийна култура 5 
медийна педагогика 5 
медийна политика 268 
медийни услуги 679 
медицина 468 
медицинска информация 471 
медицинска помощ 471 
медицински грижи 471 
медицински организации 471 
медицински услуги 353 
медия 704 
Междинна Европа 67 
междинно отчитане 600 
междубанков пазар 122 
междудържавни обединения 301 
междуетнически отношения 439 
междукултурен мениджмънт 98 
междукултурна комуникация 433 738 
междукултурно общуване 736 
международен туризъм 712 718 
международна конференция 32 34 70 71 72 74 107 385 445 446 501 665 666 667 668 669 670 671 700 701 
международна научна конференция 248 378 448 576 649 651 653 654 656 680 
международна научно-практическа конференция 2 49 54 63 99 101 107 245 447 451 452 453 454 457 501 505 511 536 559 561 562 564 565 569 571 573 574 575 577 578 579 580 582 583 584 585 587 589 590 591 592 593 620 621 622 682 712 716 718 719 725 726 727 729 732 
международна научнопрактическа конференция 60 96 97 127 128 130 132 135 136 152 154 155 158 189 197 198 199 200 201 206 207 208 209 210 225 240 241 265 272 285 287 309 415 421 431 434 545 552 557 558 560 563 566 572 740 
международна политика 48 
международна търговия 151 217 343 
международни валутни резерви 133 
международни договори 328 
международни застраховки 407 
международни икономически организации 302 
международни икономически отношения 301 
международни инвестиции 206 
международни отношения 43 217 303 
международни пазари 715 
международни стандарти 600 643 
Международни стандарти за финансов отчет 619 
Международни счетоводни стандарти 250 602 619 
международни финанси 144 
международни финансови пазари 302 
международно право 328 
междуобщинска конкуренция 158 
междурегионални различия 290 
междуфирмено сътрудничество 531 
мениджмънт 98 505 516 532 557 570 
мениджмънт в екипната дейност 516 
мениджмънт на фирмата 557 
мениджър 523 
мениджърска дейност 523 529 550 
мениджърски стил 518 
мениджърски стратегии 550 
менителница 343 344 
менителнични сделки 344 
Меркосур 301 
месечна заплата 85 
местни бюджети 567 
местни данъци 616 
местни избори 41 
местно развитие 542 
местоположение 741 
метаданни 677 
метод DSSS 655 
метод на конкурентен маркетинг 556 
метод на профилите 556 
метод на работа 518 
методи 41 
методи за калкулиране 191 
методи за контрол 536 
методи за оценка 556 
методи на контрол 535 
методика на обучението 462 
методически указания 452 
методологически подход 37 
методология в образованието 441 
методология на изследване 150 
методология на науката 132 
методология на счетоводството 579 
МЕТРО 253 
мецанини 113 
мецаниново финансиране 113 
мигранти 32 
миграционна вълна 31 
миграционна политика 31 32 
миграционни модели 31 
миграционни процеси 32 
миграционно напрежение 31 
миграция 32 45 
микроикономика 620 
микрорайони 212 
микрофирми 18 300 
минерални извори 244 
минерално торене 494 
минимална работна заплата 85 
Министерства в България 397 
министерства в България след 1879 г. 397 
Министерство на финансите 617 
мирни договори 328 
МИС 259 
мислене 444 
мита 285 286 
митническа администрация 184 
митническа политика 285 
митническа система 92 
митнически съюз 285 
младежи 37 83 
младежка безработица 84 
младежка заетост 84 
млечна промишленост 557 
мнение на потребители 519 
мобилна технология 694 
мобилна търговия 254 
мобилни платформи 669 694 
мобилни плащания 689 
мобилни приложения 669 
мобилни разплащания 689 
мобилни технологии 443 
мобилни устройства 254 473 
мобилно здравеопазване 473 
мобилно пазаруване 254 
мобилност 468 639 
модел 143 739 
модел CAGE 521 
модел FCF to Firm 143 
модел за прогнозиране 106 
модел на 5те сили 419 
модел на Edwards-Bell-Ohlson 642 
модел на Merton 139 
модел на Олсън 642 
модел на Хофстеде 151 
модел принципал-принципал 118 
модели 103 
модели за ефективност 524 
модели за оценка 134 
моделиране 63 211 274 656 
моделиране на наводнение 463 
модернизация 295 
модернизация на икономиката 52 
модна индустрия 695 
Молдова 216 551 
монетарна политика 122 
монетен двор 111 
монети 111 
монети в България 111 
мониторинг 419 
мониторинг и контрол 538 
морален риск 373 
морална отговорност 257 
МОСВ 465 
мотивационно писмо 559 
мотивационно поведение 248 
мотивация 459 627 630 
мотивация за работа 630 
мотивация на служителите 630 
мотивиране 634 
мотивиране на персонала 629 634 
мотивиране на човешките ресурси 627 
мощност 532 
мрежа за финансова сигурност 93 116 
мрежи 275 
мрежова система 471 
мрежови структури 702 
мрежови технологии 702 
мрежови тоталитаризъм 38 
мрежово общество 38 
МСП 18 458 551 647 666 687 
МСП в България 666 
МСС 577 581 588 
МСС 11 619 
МСС 12 602 
МСС 18 619 
МСФО 126 147 600 
МСФО 15 619 
МСФО 16 619 
мултикултурализъм 45 
мултикултурно образование 439 
мултимедийни материали 457 
мултимедийно обучение 457 
мултимедия 679 
мултифондова организация 503 
мюсюлманска цивилизация 307 
мюсюлмански свят 307 
наводнения 463 
надвнесени данъци 163 
надзор 528 
наемни отношения 597 
наета земя 597 
наказателен процес 369 
наказателна политика 364 
наказателни постановления 356 
наказателно право 195 369 370 
наказателно производство 369 
наказателноправна закрила 370 
наказателноправни норми 370 
наказателнопроцесуален кодекс 345 
наказателнопроцесуално право 345 
намаляване на вредните емисии 464 
намаляване на възнаграждението 148 
намаляване на данъците 178 
намаляване на капитал 371 372 
намаляване на риска 546 
НАП 79 363 
напитки 533 645 
наредба № 5 79 
Наредба №Н-8 от 29 декември 2005 г. 412 
население 30 73 387 436 741 
наследяване 336 355 
настройка 530 
НАТО 47 399 
натрупване 381 
научна конференция 8 10 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 42 50 55 59 73 125 126 129 131 133 134 137 157 188 211 228 255 258 260 261 283 317 320 368 377 387 388 389 390 392 393 394 395 396 397 399 400 420 422 436 468 475 500 537 553 586 637 642 650 652 655 677 679 703 715 721 730 
научна конференция с международно участие 14 28 46 115 125 126 129 133 137 171 195 228 255 258 260 261 328 329 334 335 338 339 341 349 353 361 369 370 379 380 401 402 403 404 405 406 420 436 466 468 473 475 500 517 522 537 538 539 553 586 637 642 650 652 693 715 721 730 
научна политика 240 
научни публикации 1 
научно-изследователски организации 2 
научно-образователно пространство 229 
научно-практическа конференция 33 66 67 68 83 106 244 257 259 262 273 284 290 301 302 419 474 496 499 503 504 506 507 508 509 512 513 514 535 540 541 543 546 547 548 555 556 568 625 626 627 628 710 711 713 714 717 720 722 723 724 728 731 733 
НАФТА 301 
национален доход 59 
национален капитализъм 381 
национален туризъм 734 
национална валута 315 
Национална здравна служба 468 
национална идентичност 439 
национална икономика 227 
Национална иновационна система 502 
национална конференция 29 40 59 89 131 134 157 188 214 239 274 275 318 377 422 438 450 455 456 567 588 703 
национална култура 151 
национална междууниверситетска конференция 433 435 437 449 736 737 
национална политическа икономия 69 
национална сигурност 303 368 387 388 389 391 398 400 
национално развитие 218 
национално състезание 746 751 
начален баланс 596 
начисляване на ДДС 174 
небанково финансиране 128 
невербална комуникация 255 
невербално общуване 449 
невронни мрежи 24 106 
недвижим имот 346 
недвижими имоти 126 149 207 325 
недвусмисленост и достоверност 669 
недостатъци 150 
недостиг на професионалисти 629 
недостиг на работна ръка 82 
недоходоносни активи 131 
неетично поведение 528 
незаконност 332 
неземеделски земи 597 
неизползван отпуск 375 
неикономически фактори 718 
нелинейни модели 211 
нематериални активи 251 608 
немска икономика 144 
немски бизнес 740 
немски език 454 740 
немски език за бизнеса 740 
немски език за икономисти 740 
немски език за туризъм 454 
немски туристи 715 
нео-мениджмънт 296 
необлагаеми приходи 186 
необслужвани кредити 131 
неолиберален капитализъм 66 
неолиберализъм 66 
неотложност 510 
непетролни сектори 62 
неплатежоспособност 139 350 
неприложимост 300 
непълни договори 373 
непълнолетни престъпници 335 
неравенство 13 
неразвити пазари 242 
несигурност 7 693 
нестопанска цел 610 
неструктурирани данни 519 
несъстоятелност 106 638 
несъстоятелност на фирмата 106 
нетекущи материални активи 588 
нетна печалба 416 
нетни възнаграждения 85 
нетни приходи от продажби 586 
нетокрация 38 
неустойка 348 
нефинансов подход 237 
Нигерия 227 
НИРД 229 251 
НМА 588 
нобелови награди по икономика 373 
нова икономика 671 
новаторски колективи 632 
новаторско мислене 12 
новаторство 632 
новаторство в бизнеса 12 
нови идеи 263 
нови продукти 295 467 661 
нови технологии 517 555 
новите реалности 235 
нововъведения 661 
новото нормално 12 
НОИ 410 
НОИПОБ 86 
нормативен метод 230 
нормативна уредба 180 411 
ноу-хау 358 
нощувка на турист 722 
НРВПО 375 
НСОРЗ 374 
НСС 586 
нулева обработка 485 
обезпечение на заем 110 
обезпечителен договор 360 
обезпечително производство 337 
обезсилване на акции 371 
обезщетения при безработица 86 
обект на контрол 537 
обект на облагане 164 
обект на тълкуване 354 
обективна истина 345 
обещетение по застраховката 432 
облагане 161 164 
облагане на приходи 182 
облагане на разходи 182 
облагане с корпоративен данък 161 172 
област Благоевград 41 53 
облачен компютинг 659 670 
облачни ИТ услуги 668 670 
облачни технологии 651 664 668 670 
облачни услуги 670 686 
облачно базирана система 651 668 686 
облигационни отношения 348 
облигационно право 344 
обмен на студенти 747 
оборот 137 
оборотен капитал 223 
обработване на лични д