НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

46159

Попчев, Иван и др.  Изследване на публикационната активност в областта на невронните мрежи / Иван Попчев, Александър Иванов. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 545-552. 

  

Сист. No: 68766

- 2 -

Сп С 848 д

Райнхардт, Роман Отмарович.  Финансирование научного сообщества в ведущих экономиках мира: сравнительный анализ / Роман Отмарович Райнхардт. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 11, с. 3-14. 

  

Сист. No: 68595

Интелектуална собственост

- 3 -

Сп Т 87 Впм

Георгиев, Лъчезар Георгиев.  Intellectual property and an author / Лъчезар Георгиев Георгиев. // Трудове на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 11-66. 

  

Сист. No: 69016

Иновации - научен аспект

- 4 -

Сп П 89 тп

Попов, Евгений и др.  Управление ресурсами генерации знаний / Евгений Попов, М. Власов, А. Шишков. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 12, с. 122-133. 

  

Сист. No: 68998

Печат. Информационна дейност

- 5 -

Сп Т 87 Впм

Георгиев, Лъчезар.  Печатарско дело в България след Първата световна война : Столични и извънстолични печатници с принос за родната книжовност / Лъчезар Георгиев. // Трудове на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий, 2014, с. 159-206. 

  

Сист. No: 69019

- 6 -

Сп Т 87 Впм

Радева, Живка.  Книгоиздаване и книгознание през Възраждането. Към въпроса за книжовните приоритети на България / Живка Радева. // Трудове на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 89-116. 

  

Сист. No: 69053

Култура

- 7 -

Сп C 58

Николова, Мария.  Съвременни технологии и модели за сътрудничество в помощ на опазване на културното наследство / Мария Николова. // CIO, XIII, 2017, N 1, с. 65-68. 

  

Сист. No: 68748

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 8 -

Сп Б 44 б

Тотоманова, Антоанета.  Отново за текущата национална библиография на статиите / Антоанета Тотоманова. // Библиотека, XXIII, 2016, N 5, с. 183-193. 

  

Сист. No: 68777

- 9 -

Сп Б 44 б

Цветкова, Милена.  Бавното четене: нов тренд в информационната култура / Милена Цветкова. // Библиотека, XXIII, 2016, N 5, с. 298-313. 

  

Сист. No: 68788

- 10 -

Сп Б 44 б

Янакиева, Елена.  Научноизследователската дейност в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" / Елена Янакиева. // Библиотека, XXIII, 2016, N 5, с. 194-201. 

  

Сист. No: 68779

ФИЛОСОФИЯ

- 11 -

46159

Коцева, Татяна Иванова и др.  Змерения на личния самокотрол при юношите и студентите / Татяна Иванова Коцева, Йонка Стефанова Балтаджиева. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 227-233. 

  

Сист. No: 68676

- 12 -

46159

Минева, Красимира и др.  Измерения на свободната воля при юноши и студенти / Красимира Минева, Зорница Ганева. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 319-326. 

  

Сист. No: 68693

- 13 -

Сп Ф 515

Кръстева, Силвия.  Структуриране на личността в психоаналитична перспектива / Силвия Кръстева. // Философия, XXV, 2016, N 6, с. 383-399. 

  

Сист. No: 68310

- 14 -

Сп Ф 515

Минков, Иво.  Хегел и Фройд. За еволюция на съзнанието / Иво Минков. // Философия, XXV, 2016, N 6, с. 400-408. 

  

Сист. No: 68312

- 15 -

Сп Ф 515

Петров, Кирил.  Историята на човешката еволюция / Кирил Петров. // Философия, XXV, 2016, N 6, с. 418-435. 

  

Сист. No: 68316

- 16 -

Сп Ф 515

Славова, Веселина.  Автономия и морал / Веселина Славова. // Философия, XXV, 2016, N 6, с. 368-376. 

  

Сист. No: 68300

Психология

- 17 -

46154

Сашенко, Наталья.  Национальная идентичность в политической психологии как науке и учебной дисциплине / Наталья Сашенко. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 201-207. 

  

Сист. No: 69069

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 18 -

Сп Ф 515

Рачев, Росен.  Николай Бердяев - еврейството като конструкт на историчното / Росен Рачев. // Философия, XXV, 2016, N 6, с. 351-356. 

  

Сист. No: 68299

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 19 -

II 2062

Михайлов, Михаил и др.  Аспекти на социалната политика / Михаил Михайлов, Димитър Костов. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 251-253. 

  

Сист. No: 68588

- 20 -

Сп И 50 м

Шопов, Георги.  Енергийна бедност и социално подпомагане / Георги Шопов. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 6, с. 11-38. 

  

Сист. No: 68399

Статистика

- 21 -

46139

Овчинников, Евгени.  Възможности за приложение на кроскорелационната функция при статистическия анализ на динамичната зависимост между доходите и пътуванията в чужбина / Евгени Овчинников. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 386-391. 

  

Сист. No: 68859

- 22 -

Сп С 73

Ангелова, Поля.  Индексът на човешкото развитие - методологически и приложни аспекти / Поля Ангелова. // Статистика, 2016, N 4, с. 59-80. 

  

Сист. No: 68370

- 23 -

Сп С 73

Богданов, Богдан и др.  Въздействието на големите данни (Big Data) върху официалната статистика: възможност или провокация / Богдан Богданов, Галя Статева. // Статистика, 2016, N 4, с. 9-33. 

  

Сист. No: 68358

- 24 -

Сп С 73

Ламбова, Маргарита.  Популярни заблуди при проверката на статистически хипотези / Маргарита Ламбова. // Статистика, 2016, N 4, с. 81-98. 

  

Сист. No: 68372

- 25 -

Сп С 73

Съйкова, Иванка.  Необходимост от повишаване и ефективно използване на иновативната активност в дейността на статистиците / Иванка Съйкова. // Статистика, 2016, N 4, с. 37-58. 

  

Сист. No: 68367

- 26 -

Сп С 73

Томев, Любен.  Пазарът на труда и бедността в България - отново обект на критики от Европейската комисия / Любен Томев. // Статистика, 2016, N 4, с. 115-127. 

  

Сист. No: 68385

- 27 -

Сп С 73

Чавдаров, Валентин.  Отвъд брутния вътрешен продукт / Валентин Чавдаров. // Статистика, 2016, N 4, с. 99-112. 

  

Сист. No: 68382

Статистика на отраслите

- 28 -

46139

Ангелова, Поля.  Статистически анализ на външнотърговския стокообмен със земеделски продукти / Поля Ангелова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 305-310. 

  

Сист. No: 68816

- 29 -

46139

Шопова, Маргарита.  Статистически анализ на разходите за крайно потребление на туристи чрез данни от сателитните сметки за туризма / Маргарита Шопова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 350-355. 

  

Сист. No: 68844

Статистика на домакинствата. Бюджети на домакинствата

- 30 -

Сп А 582

Игнатова, Николинка.  Жилищна осигуреност на населението в Северозападен район на България за периода 2010-2014 г. / Николинка Игнатова. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 4, с. 77-87. 

  

Сист. No: 68314

Демография и население

- 31 -

46095

Стефанов, Стефан и др.  Анализ на развитието на брачността и бракоразводността на населението в България и тенденции на развитието им за периода 2013-2015 година / Стефан Стефанов, Весела Бандакова. // Regionalni razvoj i demogragfski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope 18 : 18. - Nis : Ekonomiski fakultet, 2013, с. 543-550. 

  

Сист. No: 68645

- 32 -

Сп И 50 м

Ефекти на промените в данъчно-трансферната система върху разпределението на доходите на домакинствата в България: симулационен анализ чрез модела EUROMOD за периода 2011-2015 г. . // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 5, с. 51-71. 

  

Сист. No: 68349

- 33 -

46095

Lichev, Tihomir.  The geodemographic crisis in the Balkan countries and Bulgaria - a comparative analysis / Tihomir Lichev. // Regionalni razvoj i demogragfski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope 18 : 18. - Nis : Ekonomiski fakultet, 2013, с. 375-380. 

  

Сист. No: 68640

Демография на България

- 34 -

46160

Михайлов, Михаил Ив.  Демографската криза и националната сигурност на България / Михаил Ив. Михайлов. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 104-109. 

  

Сист. No: 68624

Население

- 35 -

46154

Баева, Искра.  Стари и нови предизвикателства пред националните държави в Източна Европа / Искра Баева. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 195-200. 

  

Сист. No: 69059

- 36 -

Сп П 89 тп

Дерен, Василий и др.  Депопуляция как фактор ослабления экономической безопасности государства / Василий Дерен, Юлия Рагулина, Алексей Боговиз. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 12, с. 33-38. 

  

Сист. No: 69007

- 37 -

Сп Ч 895

Несторов, Людмил.  Икономическо благосъстояние на българските домакинства през призмата на техния общ доход / Людмил Несторов. // Човешки ресурси, 2017, N 1, с. 23-25. 

  

Сист. No: 69090

Миграция

- 38 -

46154

Мирчев, Михаил.  Вълната от "бежанци" през Балканите към центъра на Европа: цивилизационна заплаха и риск за България : Смяна на парадигмите в националната политика и държавното управление / Михаил Мирчев. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 169-194. 

  

Сист. No: 69057

- 39 -

46159

Цанков, Веселин Христов.  Миграционната криза и предизвикателствата пред Рупублика България / Веселин Христов Цанков. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 46-52. 

  

Сист. No: 68616

- 40 -

Сп Н 326 ту

Стоянов, Велчо.  Бежанският поток и международният тероризъм - главно европейски проблем, но с исторически корени и геополитически измерения / Велчо Стоянов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2016, с. 7-40. 

  

Сист. No: 68987

- 41 -

Сп М 68 э

Монусова, Г.  Восприятие иммигрантов европейским общественным мнением / Г. Монусова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 11, с. 58-70. 

  

Сист. No: 68763

- 42 -

Сп Г 368

Петров, Никола.  Имигрантите и екзистенциалната криза на "обединена Европа" / Никола Петров. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, с. 47-59. 

  

Сист. No: 68979

- 43 -

Сп М 45 о

Пъчев, Пламен.  Обществени нагласи в България относно съвременната миграция / Пламен Пъчев. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 1, с. 67-78. 

  

Сист. No: 68905

- 44 -

Сп М 68 э

Цапенко, И.  Экономические ресурсы этнокультурного разнообразия / И. Цапенко. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 11, с. 35-46. 

  

Сист. No: 68762

Миграция - международна

- 45 -

46160

Личев, Тихомир.  Миграционната вълна и глобалната сигурност / Тихомир Личев. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 250-260. 

  

Сист. No: 68677

- 46 -

46160

Радулов, Николай.  Миграция, престъпност, тероризъм / Николай Радулов. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 227-235. 

  

Сист. No: 68669

- 47 -

В Н 25 к

Фишхабер, Анна.  Бежанците и ползите за Германия / Анна Фишхабер ; Прев. от нем. Теодора Георгиева. // Култура, N 5, 10 февр. 2017, с. 10. 

  

Сист. No: 68920

- 48 -

Сп М 45 о

Пламенов, Пламен.  Ислям, радикализация на младите хора, миграционен наплив към ЕС (теоретичен поглед) / Пламен Пламенов. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 1, с. 53-62. 

  

Сист. No: 68896

- 49 -

Сп М 45 о

Пъчев, Пламен.  Обществени нагласи в България относно съвременната миграция / Пламен Пъчев. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 1, с. 67-78. 

  

Сист. No: 68906

Социология

- 50 -

II 2062

Димитров, Димитър.  Властта и политиката през призмата на социологията / Димитър Димитров. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 22-26. 

  

Сист. No: 68513

- 51 -

46160

Петкова, Камелия.  Дискриминацията и речта на омразата - заплаха или не пред сигурността на Европа / Камелия Петкова. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 292-300. 

  

Сист. No: 68709

- 52 -

II 2062

Серафимова, Мария.  Бъдещето е ветрило от възможности / Мария Серафимова. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 168-175. 

  

Сист. No: 68555

- 53 -

В Н 25 к

Абът, Андрю и др.  Бъдещето на социалните науки / Андрю Абът ; Прев. от фр. Момчил Христов. // Култура, N 7, 24 юли 2017, с. 10-11. 

  

Сист. No: 69068

- 54 -

46159

Fernando, Garces Arias Sergio.  Social value / Garces Arias Sergio Fernando. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 61-67. 

  

Сист. No: 68868

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 55 -

46154

Дончева, Христина.  Криза на политическото лидерство в съвременния свят / Христина Дончева. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 232-238. 

  

Сист. No: 69084

- 56 -

40850

Стоянов, Филип Петров.  Влияние на лидерството при формиране на организационна култура / Филип Петров Стоянов. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 190-200. 

  

Сист. No: 69107

- 57 -

Сп М 486

Гълъбов, Антоний.  Лидерство в условията на криза / Антоний Гълъбов. // Мениджър, 2016, N 12, с. 38-40. 

  

Сист. No: 68393

Корупция

- 58 -

Сп П 89 тп

Румянцева, Елена.  Право, нравственность, эффективность и неформальные отношения при коррупционном управлении: история и современность / Елена Румянцева. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 12, с. 134-142. 

  

Сист. No: 68999

Политика

- 59 -

46154

Винаров, Иван.  Изборният процес и политическата стабилност в България след приемането на втория изборен кодекс / Иван Винаров. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 283-288. 

  

Сист. No: 69096

- 60 -

46154

Калейнска, Теодора.  Динамика на процеса на пост-мониторингов диалог на ПАСЕ и България в контекста на българския преход / Теодора Калейнска. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 251-256. 

  

Сист. No: 69081

- 61 -

46154

Харманджиев, Енцислав.  Политиката в икономическата политика / Енцислав Харманджиев. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 297-302. 

  

Сист. No: 69099

- 62 -

46154

Чолаков, Петър.  Произход, характеристики и идеологически профил на популистката радикална десница в България / Петър Чолаков. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 289-296. 

  

Сист. No: 69098

- 63 -

Сп И 50 м

Каменов, Камен.  Политическият процес - устойчивост чрез власт, решения и поведение / Камен Каменов. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 5, с. 3-28. 

  

Сист. No: 68348

- 64 -

Сп И 502

Манолов, Бисер.  Протекционизъм и нови стени / Бисер Манолов. // Икономика, 2017, N 70, с. 36-37. 

  

Сист. No: 68952

- 65 -

Сп Г 368

Методиев, Калоян.  Дебатът за неутралитета на България на границата между ХХ и ХХI век / Калоян Методиев. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, с. 158-169. 

  

Сист. No: 68984

- 66 -

Сп И 50 м

Николов, Георги.  Роля и значение на държавните политики и стратегии за регионалното развитие на икономиката / Георги Николов. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 5, с. 119-135. 

  

Сист. No: 68355

Политология

- 67 -

46154

Асенов, Симеон.  Предизвикателства пред съвременната политология през призмата на нейните функции / Симеон Асенов. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 54-59. 

  

Сист. No: 69023

- 68 -

46154

Асенов, Симеон.  Предизвикателства пред съвременната политология през призмата на нейните функции / Симеон Асенов. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 54-59. 

  

Сист. No: 69028

- 69 -

46154

Бакалова, Мария.  Националното единство като предварително условие за демократизация (преразглеждане на модела на Ръстоу в контекста на пост-комунистическите преходи) / Мария Бакалова. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 223-231. 

  

Сист. No: 69083

- 70 -

46154

Благоева, Блага.  За политическите ценности на българския преход / Блага Благоева. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 208-216. 

  

Сист. No: 69070

- 71 -

46154

Василева, Евгения.  Неравенството в глобалния свят - механизъм за заучена безпомощност / Евгения Василева. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 127-133. 

  

Сист. No: 69046

- 72 -

46159

Добрев, Даниел и др.  Добрата дипломация - основен интрумент на политиката за сигурност / Даниел Добрев, Мария Нейкова. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 188-194. 

  

Сист. No: 68673

- 73 -

46154

Иванов, Иван.  Психо-аналитичният подход като обяснителен модел за формиране на авторитарната личност в политиката / Иван Иванов. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 60-65. 

  

Сист. No: 69029

- 74 -

46154

Копринаров, Лазар.  Сепаратизъм в ЕС: казусът "Каталуния" / Лазар Копринаров. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 245-250. 

  

Сист. No: 69086

- 75 -

46154

Кръстев, Николай.  Необходима ли е промяна на парадигмата при преподаването на политология? / Николай Кръстев. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 77-79. 

  

Сист. No: 69031

- 76 -

46154

Манов, Борис.  Рефлексивният подход в политологичната историография - алтернативи и перспективи / Борис Манов. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 66-76. 

  

Сист. No: 69030

- 77 -

II 2062

Манолов, Георги.  Политическият мениджмънт като наука / Георги Манолов. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 27-46. 

  

Сист. No: 68516

- 78 -

46154

Манолов, Георги Любенов.  "Търговията с гласове" и бежанският проблем в контекста на националната сигурност на България / Георги Любенов Манолов. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 108-119. 

  

Сист. No: 69044

- 79 -

46154

Митев, Трендафил.  Спецификата на предизвикателствата пред политическата наука в България през идидущите десетилетия / Трендафил Митев. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 29-40. 

  

Сист. No: 69020

- 80 -

46154

Петров, Камен.  Геоикономически императиви на политологията - теория и практика / Камен Петров. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 153-160. 

  

Сист. No: 69054

- 81 -

46154

Проданов, Васил.  Рязкото нарастване на експлоатацията и преходът от неолиберален към неофеодален капитализъм / Васил Проданов. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 87-93. 

  

Сист. No: 69034

- 82 -

46154

Симеонова, Елена.  Казуалност и интерпретация при политическите изследвания / Елена Симеонова. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 46-53. 

  

Сист. No: 69027

- 83 -

46154

Тодоров, Антоний.  Политологията като хуманитарна дисциплина / Антоний Тодоров. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 41-53. 

  

Сист. No: 69021

- 84 -

46154

Хабова, Антонина.  България, Европа и световният безпорядък / Антонина Хабова. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 134-139. 

  

Сист. No: 69047

- 85 -

46154

Хаджиев, Боян.  Нови измерения на глобалния тероризъм / Боян Хаджиев. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 146-152. 

  

Сист. No: 69052

- 86 -

46154

Христов, Ивайло.  Българската национална самобитност в условията на глобализация / Ивайло Христов. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 217-222. 

  

Сист. No: 69071

- 87 -

46154

Цакова, Ивка.  Олигархията и политическата наука днес / Ивка Цакова. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 120-126. 

  

Сист. No: 69045

- 88 -

В Н 25 к

Кръстев, Иван.  Краят на историята и началото на гневната епоха / Иван Кръстев ; Въпросите зададе Христо Буцев. // Култура, N 3, 27 ян. 2017, с. 10-11. 

  

Сист. No: 68877

- 89 -

Сп М 45 о

Иванов, С.  "Ислямска държава" срещу исляма / С. Иванов. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 1, с. 63-66. 

  

Сист. No: 68902

Съвременни форми на власт и управление

- 90 -

46154

Осиковски, Мартин.  Старите институции и новите медии. Електронно управлениеу, електронно гласуване, е-политика / Мартин Осиковски. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 303-308. 

  

Сист. No: 69101

Демокрация

- 91 -

46154

Митев, Петър.  Възможности за широко приложение на пряка демокрация в информационната ера / Петър Митев. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 275-280. 

  

Сист. No: 69095

Международна политика

- 92 -

46160

Дойков, Ненко.  Проактивни техники за борба с тероризма / Ненко Дойков. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 49-56. 

  

Сист. No: 68613

- 93 -

Сп Г 368

Бардос, Гордън.  Балканският кръстопът на терора / Гордън Бардос. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, с. 20-26. 

  

Сист. No: 68977

- 94 -

Сп Г 368

Крук, Алистър.  Краят на световния икономически растеж и процесът на деглобализация / Алистър Крук. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, с. 136-141. 

  

Сист. No: 68982

- 95 -

Сп Г 368

Стар, Стивън.  Светът в сянката на "ядрената зима" / Стивън Стар. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, с. 130-135. 

  

Сист. No: 68980

- 96 -

Сп Г 368

Тиби, Басам.  Скритата ислямизация на Европа / Басам Тиби. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, с. 170-174. 

  

Сист. No: 68985

Икономика. Икономически науки

- 97 -

II 2062

Атанасов, Николай.  Надеждността на информацията - прецизност на персонализма / Николай Атанасов. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 155-163. 

  

Сист. No: 68548

- 98 -

II 2062

Бузов, Вихрен.  Една евристична критика на субективизма в социалното познание / Вихрен Бузов. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 226-233. 

  

Сист. No: 68586

- 99 -

46139

Ганчев, Добрин.  Ролята на чуждестранната инвестиционна актимност за секторен икономически растеж в динамична среда / Добрин Ганчев. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 75-80. 

  

Сист. No: 68369

- 100 -

II 2062

Минасян, Гарабед.  Бариери пред инвестиционната активност / Гарабед Минасян. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 57-71. 

  

Сист. No: 68518

- 101 -

II 2062

Тошкова, Светла.  Към нова парадигма в съвременната икономическа теория / Светла Тошкова. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 47-56. 

  

Сист. No: 68517

- 102 -

Сп Ф 703

Еврофондовете вече не помагат . // Еврофондове Проекти Обществени поръчки, 2016, N 7, с. 20-21. 

  

Сист. No: 68338

- 103 -

Сп П 89 тп

Ерзнкян, Баграт.  Поведенческие особенности участников инновационного процесса / Баграт Ерзнкян. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 12, с. 50-59. 

  

Сист. No: 69009

- 104 -

46124

Tsoklinova, Maya.  Knowledge as an alternative indicator for economic development / Maya Tsoklinova. // Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания : Международна научна конференция, 9-10 ноември 2016 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Икономика, държава, общество. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 248-255. 

  

Сист. No: 68562

Макроикономика

- 105 -

Сп А 582

Ценков, Юри.  Модел за оценка на икономическата сигурност на България / Юри Ценков. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 4, с. 41-50. 

  

Сист. No: 68307

Икономически теории. Учения и школи

- 106 -

46159

Вергиев, Димитър Стоянов.  Философия на дефицитното бюджетно финансиране / Димитър Стоянов Вергиев. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 115-121. 

  

Сист. No: 68761

- 107 -

Сп А 582

Егберт, Хенрик и др.  Марсел Мос и новата институционална икономика / Хенрик Егберт, Теодор Седларски. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 4, с. 121-130. 

  

Сист. No: 68352

Политическа икономия

- 108 -

Сп А 582

Проданов, Христо.  Щтрихи от политическата икономия на четвъртата индустриална революция / Христо Проданов. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 4, с. 131-141. 

  

Сист. No: 68353

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 109 -

II 2062

Атанасова, Маргарита.  Динамика на трудовия пазар в България и активна политика пао заетостта през периода 2010-2015 г. / Маргарита Атанасова. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 78-89. 

  

Сист. No: 68524

- 110 -

40850

Владимиров, Желю и др.  Рискови фактори за работещите в нощни заведения и удовлетвореност от труда / Желю Владимиров, Олимпия Ведър. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 102-110. 

  

Сист. No: 69066

- 111 -

II 2062

Евгениев, Евгени.  За организацията и организаторите на трудовата дейност / Евгени Евгениев. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 99-103. 

  

Сист. No: 68533

- 112 -

II 2062

Тонев, Младен.  Аргументиране на необходимостта от повишаване на доходите в Република България / Младен Тонев. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 104-109. 

  

Сист. No: 68535

- 113 -

Сп Ф 703

Програма Нови хоризонти . // Еврофондове Проекти Обществени поръчки, 2016, N 9-10, с. 15-17. 

  

Сист. No: 68342

- 114 -

Сп Ю 371

Тодорова, Теодора.  Енергийната ефективност - нова мярка срещу безработицата / Теодора Тодорова. // Ютилитис, XV, 2017, N 1-2, с. 20-21. 

  

Сист. No: 68935

Трудови отношения

- 115 -

46159

Куртева, Галина.  Концептуален модел на управление на кариерата в организацията / Галина Куртева. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 276-287. 

  

Сист. No: 68810

- 116 -

В К 263 d

Димитров, Георги.  Трудов или граждански договор : Различията между тях са много и обхващат широк кръг от теми / Георги Димитров. // Капитал Daily, VII, N 32, 28 февр. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 69092

- 117 -

Сп С 953 п

Василева, Мариана.  Промените в Кодекса на труда от 30 декември 2016 г. във връзка с командироването и изпращането на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги / Мариана Василева. // Счетоводство плюс, 2017, N 2, с. 4-7. 

  

Сист. No: 69017

- 118 -

Сп Ч R 62

Hodge, Neil.  The Enemy Within: How Employee Loyalty—Or Lack Thereof—Creates Risk / Neil Hodge. // Risk Management  (New York), 63, 2016, N 9, с. 26-29. 

  

Сист. No: 68785

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 119 -

46160

Стоева, Теодора.  Кариерното ориентиране - основен фактор, свързан с възможностите за реализация на младите хора / Теодора Стоева. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 481-487. 

  

Сист. No: 68706

- 120 -

В К 263

Иванова, Мариета.  [Пет] 5 онлайн инструмента за създаване на автобиография : Как интернет може да ви помогне да впечатлите работодателите и да избягате он стандартните CV форми / Мариета Иванова. // Капитал, XXV, N 6, 10 февр. 2017, с. 68-69. 

  

Сист. No: 68914

- 121 -

Сп Т 871

Микова, Величка.  Новата уредба относно разрешението за работа и пребиваване на граждани на трети страни за целите на вътрешнокорпоративния трансфер / Величка Микова. // Труд и право, XXV, 2016, N 12, с. 43-52. 

  

Сист. No: 68276

Заетост

- 122 -

40850

Балтов, Милен.  Предприемаческата активност и генерирането на заетост / Милен Балтов. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 19-27. 

  

Сист. No: 69036

Работна заплата

- 123 -

В К 263 d

Георгиева, Борислава.  Как се определят заплатите в IT сектора : Кои фактори влияят на възнаграждението на специалистите, какви придобивки получават и как ще се променя пазарът в бъдеще / Борислава Георгиева. // Капитал Daily, VII, N 30, 22 февр. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 69038

Безработица

- 124 -

Сп И 73 б

Димитрова, Елка.  Промените в Закона за насърчаване на заетостта за повишаване на мобилността на безработните / Елка Димитрова. // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2016, N 11, с. 40-46. 

  

Сист. No: 68359

- 125 -

Сп И 73 б

Димитрова, Елка.  Регионалните програми за заетост и обучение през 2016 г. / Елка Димитрова. // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2016, N 11, с. 47-54. 

  

Сист. No: 68360

- 126 -

Сп И 73 б

Иванова, Величка.  Агенцията по заетостта в подкрепа на продължително безработните хора / Величка Иванова. // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2016, N 12, с. 35-42. 

  

Сист. No: 68772

- 127 -

Сп И 502 д

Терзиев, Венелин.  Развитие на пазара на труда в България и влияние на провежданите политики в областта на заетостта и безработицата / Венелин Терзиев. // Икономика 21, 6, 2016, N 2, с. 23-64. 

  

Сист. No: 68942

- 128 -

Сп И 73 б

Цонева, Антоанета.  DOCK GRUPPE - пример за швейцарско социално предприятие за осигуряване на заетост на дълготрайно безработни лица / Антоанета Цонева. // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2016, N 11, с. 65-70. 

  

Сист. No: 68362

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 129 -

46138

Петрова, Надежда.  Влияние на ОСП върху поземлените отношения в България / Надежда Петрова. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 83-88. 

  

Сист. No: 68421

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 130 -

46159

Георгиева, Пенка Вълкова.  Конструиране на оптимален инвестиционен портфейл с генетичен алгоритъм / Пенка Вълкова Георгиева. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 526-534. 

  

Сист. No: 68757

- 131 -

46139

Иванова, Росица.  Анализ на финансовите резултати на туристическото предприятие / Росица Иванова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 328-333. 

  

Сист. No: 68871

- 132 -

46159

Йорданов, Георги Добромиров и др.  Price action анализ на биткойн спрямо щатския долар / Георги Добромиров Йорданов, Алихюсеин Алиев. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 226-232. 

  

Сист. No: 68805

- 133 -

II 2062

Льондев, Атанас.  Фискална хармонизация, конкуренция, федерализъм и децентрализация в ЕС / Атанас Льондев. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 110-116. 

  

Сист. No: 68536

- 134 -

В К 263 d

Крумов, Цветан.  Новости при документирането на финансови сделки в България : Документирането на договори за кредит и договори за хеджиране в България все повече се доближава до международните пазарни стандарти / Цветан Крумов. // Капитал Daily, N 8, 16 ян. 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 68440

- 135 -

В Б 254

Натов, Евгений.  Банковите акции сърфират по вълните / Евгений Натов. // Банкеръ, N 5, 3-10 февр. 2017, с. 6. 

  

Сист. No: 68875

- 136 -

В Б 254

Натов, Евгений.  Фондовете печелят от ниските банкови лихви / Евгений Натов. // Банкеръ, XXIV, N 8, 24 февр.-4 март 2017, с.26, 28. 

  

Сист. No: 69067

- 137 -

В Б 254

Рекордна печалба заради намалени разходи . // Банкеръ, XXIV, N 7, 17-24 февр. 2017, с. 6-7. 

  

Сист. No: 68993

- 138 -

Сп А 582

Апостолов, Александър.  Поведенчески подход за проекция на доходността на финансови активи / Александър Апостолов. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 4, с. 51-63. 

  

Сист. No: 68309

- 139 -

Сп Н 25 а

Иванова, Анна.  Фискална консолидация: европейският опит и необходимостта от прилагането и в Украйна / Анна Иванова. // Народностопански архив, LXIX, 2017, N 1, с. 52-65. 

  

Сист. No: 68851

- 140 -

Сп Ф 703

Кои са най-успешните договорни фондове в България . // Еврофондове Проекти Обществени поръчки, 2016, N 8, с. 7-9. 

  

Сист. No: 68339

- 141 -

Сп С 546

Колева, Павлета и др.  Развитие на европазарите и учестие на Република България като емитент на облигации / Павлета Колева, Михаела Димитрова. // Социално-икономически анализи, 2 (10), 2016, N 2, с. 192-196. 

  

Сист. No: 68904

- 142 -

Сп Б 973

Костов, Александър.  Промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, свързани с Директива 2014/92/ЕС / Александър Костов. // Бюджетът, 26, 2017, N 1, с. 54-61. 

  

Сист. No: 68764

- 143 -

Сп С 546

Ненков, Валери и др.  Оптимизиране на политиката за финансиране на инвестициите в предприятието / Валери Ненков, Цветелина Ненкова. // Социално-икономически анализи, 2 (10), 2016, N 2, с. 134-146. 

  

Сист. No: 68882

- 144 -

Сп Н 25 а

Павлова, Марияна.  Фискалната децентрализация в Р България - финансови ефекти и регионални аспекти / Марияна Павлова. // Народностопански архив, LXIX, 2017, N 1, с. 28-51. 

  

Сист. No: 68840

- 145 -

Сп С 546

Стоянова, Нора.  Анализ на брутните експозиции с нарушено обслужване за периода 2011г. - 2015 г. / Нора Стоянова. // Социално-икономически анализи, 2 (10), 2016, N 2, с. 187-191. 

  

Сист. No: 68895

- 146 -

Сп А 582

Трифонова, Венелина и др.  Съвременната неконвенционална парична политика на ЕЦБ в контекста на финансовата криза / Венелина Трифонова, Силвия Трифонова. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 4, с. 5-26. 

  

Сист. No: 68301

- 147 -

Сп Ч J 80 f

Ambrose, Brent W. et al.  Credit Rationing, Income Exaggeration, and Adverse Selection in the Mortgage Market / Brent W. Ambrose, James Conklin, Jiro Yoshida. // The Journal of Finance  (New York), 71, 2016, N 6, с. 2637-2686. 

  

Сист. No: 68604

Финанси

- 148 -

46138

Алексиева, Наталия.  Фискална политика и икономически растеж / Наталия Алексиева. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 250-256. 

  

Сист. No: 68550

- 149 -

46159

Илиев, Никола Илийчев и др.  Управление на квантилни портфейли като източник на активна доходност / Никола Илийчев Илиев, Беатрис Венциславова Любенова. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 212-219. 

  

Сист. No: 68798

- 150 -

40850

Съботинова, Диана.  Същност, създаване и управление на времева банка / Диана Съботинова. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 121-127. 

  

Сист. No: 69094

- 151 -

46159

Тасева-Петкова, Галя.  Пазарна сила на фирмите и мерки за защита от просрочени вземания / Галя Тасева-Петкова. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 127-137. 

  

Сист. No: 68767

- 152 -

46159

Тасева-Петкова, Галя.  Разпространение на факторинга в България / Галя Тасева-Петкова. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 138-146. 

  

Сист. No: 68768

- 153 -

Сп Н 326 ту

Мазаджиев, Николай.  Управление на финансов риск в дейността на транснационална корпорация (на примера на Актавис) / Николай Мазаджиев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2016, с. 170-216. 

  

Сист. No: 69001

- 154 -

Сп И 50 м

Балева, Даниела.  Бюджет за защита на населението при бедствия / Даниела Балева. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 5, с. 136-148. 

  

Сист. No: 68357

- 155 -

Сп И 50 м

Донев, Дончо.  Ценови балони и ефективност на финансовите пазари / Дончо Донев. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 1, с. 115-131. 

  

Сист. No: 69032

- 156 -

Сп А 582

Йосифов, Траян.  Финансиране на иновации чрез рисков капитал / Траян Йосифов. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 4, с. 64-76. 

  

Сист. No: 68313

- 157 -

Сп И 502

Колева, Яна.  Технологиите променят света на парите / Яна Колева. // Икономика, 2016, N 67, с. 48-49. 

  

Сист. No: 68297

- 158 -

Сп И 502

Манолов, Бисер.  Колко са устойчиви държавните дългове / Бисер Манолов. // Икономика, 2016, N 67, с. 44-45. 

  

Сист. No: 68295

- 159 -

Сп И 502

Манолов, Бисер.  Идва ли нова финансова криза при скок на лихвите / Бисер Манолов. // Икономика, 2016, N 68, с. 42-43. 

  

Сист. No: 68398

Държавен бюджет

- 160 -

Сп Ф 531 п

Донкова, Веселка.  Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2017 г. / Веселка Донкова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 1, с. 71-77. 

  

Сист. No: 68897

- 161 -

Сп С 953 п

Донкова, Веселка.  Акценти в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. и постановлението за неговото изпълнение / Веселка Донкова. // Счетоводство плюс, 2017, N 2, с. 10-12. 

  

Сист. No: 69008

Бюджетни приходи и разходи

- 162 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Държавен бюджет 2017 година.Основни взаимоотношения с предприятията от стопанския сектор / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2017, N 1, с. 1-4. 

  

Сист. No: 68898

- 163 -

Сп С 953 п

Савова, Камелия.  Годишен финансов отчет на бюджетните предприятия за 2016 година - промени и решения / Камелия Савова. // Счетоводство плюс, 2017, N 1, с. 11-16. 

  

Сист. No: 68900

Финансов контрол

- 164 -

Сп Ф 531 п

Чилова, Нина.  Компетентност на контролните органи при осъществяване на финансовата инспекция / Нина Чилова. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 12, с. 67-75. 

  

Сист. No: 68386

Данъци. Такси. Налози

- 165 -

46160

Гайдаров, Павел.  Създаване на юридическо лице с идеална цел или учредяване на фондация с цел освобождаване от данъци или получаване на данъчни облекчения / Павел Гайдаров. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 387-393. 

  

Сист. No: 68697

- 166 -

46154

Гайдаров, Павел.  Данъчните престъпления в развиващата се уредба на българската държавност / Павел Гайдаров. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 309-314. 

  

Сист. No: 69102

- 167 -

657/С/Н 267

Цветкова, Лорета.  Практика по прилагането на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ - определяне данъчната основа за доходи на физически лица, нерегистрирани по Търговския закон / Лорета Цветкова. // Наръчник на икономиста 2016 : Кн. 1 - 12 [11]. - Пловдив : Плутон-1, 2016, с. 40-42. 

  

Сист. No: 68326

- 168 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана.  Данъчни амортизационни активи - данъчна и съдебна практика / Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2016 : Кн. 1 - 12 [11]. - Пловдив : Плутон-1, 2016, с. 18-28. 

  

Сист. No: 68325

- 169 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана и др.  Годишно данъчно приключване по ЗКПО на 2016 г. / Цветана Янкова, Анета Георгиева. // Наръчник на икономиста 2016 : Кн. 1 - 12 [12]. - Пловдив : Плутон-1, 2016, с. 3-69. 

  

Сист. No: 68730

- 170 -

В К 263 d

Маринова, Доника.  Доходи и данъчни облекчения на физическите лица : Вече е в ход кампанията за деклариране и подаване на годишни данъчни декларации за 2016 г. / Доника Маринова. // Капитал Daily, N 13, 24 ян. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 68647

- 171 -

Сп Н 25 а

Александрова, Александрина.  Европейска данъчна практика при облагане с ДДС - аналитични аспекти / Александрина Александрова. // Народностопански архив, LXIX, 2017, N 1, с. 66-80. 

  

Сист. No: 68852

- 172 -

Сп А 454

Василева, Валентина.  Нови моменти в облагането с ЗДДС за 2017 г. / Валентина Василева. // Актив, 2017, N 1, с. 25-36. 

  

Сист. No: 68637

- 173 -

Сп С 953 п

Георгиева, Анета.  Актуални промени в уредбата на ЗКПО относно счетоводните грешки и коригиращите събития, във връзка с изискванията към данъчните декларации / Анета Георгиева. // Счетоводство плюс, 2017, N 2, с. 1-5. 

  

Сист. No: 69013

- 174 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Промените за 2017 г. в Закона за корпоративното подоходно облагане - теоретични и практически аспекти / Мина Димитрова. // Актив, 2017, N 1, с. 37-41. 

  

Сист. No: 68638

- 175 -

Сп С 953 п

Донева, Ваня.  Акценти в надзора според новия закон за независимия финансов одит / Ваня Донева. // Счетоводство плюс, 2017, N 1, с. 1-4. 

  

Сист. No: 68901

- 176 -

Сп Ю 371

Златева, Людмила.  Дългият път на българската тол система / Людмила Златева. // Ютилитис, XV, 2017, N 1-2, с. 32-35. 

  

Сист. No: 68936

- 177 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Промени в ЗДДС, отнасящи се до необлагането с ДДС на дарени храни в полза на хранителни банки / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 12, с. 36-41. 

  

Сист. No: 68361

- 178 -

Сп С 953 п

Кондарев, Ивайло.  Дата, на която безвъзмездните доставки на стоки и услуги, приравнени на възмездни, свързани с нестопанско потребление, се считат за извършени / Ивайло Кондарев. // Счетоводство плюс, 2017, N 2, с. 6-16. 

  

Сист. No: 69014

- 179 -

Сп Ф 531 п

Определяне на данъчна оценка по реда на ЗМДТ на недвижим имот, обособен след делба . // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 12, с. 42-46. 

  

Сист. No: 68381

- 180 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Годишен преглед на доставките и документите по ЗДДС / Лиляна Панева. // Актив, 2016, N 12, с. 35-40. 

  

Сист. No: 68290

- 181 -

Сп А 454

Попова, Евгения.  Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица от 2017 г. / Евгения Попова. // Актив, 2017, N 1, с. 41-48. 

  

Сист. No: 68639

- 182 -

Сп С 953 п

Попова, Евгения.  Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2017 година / Евгения Попова. // Счетоводство плюс, 2017, N 1, с. 4-8. 

  

Сист. No: 68903

- 183 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  ДДС за дарените храни пада / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XV, 2017, N 2, с. 36-37. 

  

Сист. No: 68861

- 184 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  За промените в реда на отсрочване, разсрочване и преотстъпване на публични вземания / Цветан Станкулов. // Актив, 2016, N 12, с. 27-34. 

  

Сист. No: 68283

- 185 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  По-съществени отговорности на предприятията, свързани със стартирането на новата данъчна година / Цветан Станкулов. // Актив, 2017, N 1, с. 18-25. 

  

Сист. No: 68628

- 186 -

Сп Ф 531 п

Узунова, Красимира.  Обзор на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 г. / Красимира Узунова. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 1, с. 46-54. 

  

Сист. No: 68891

- 187 -

Сп Д 225

Янкова, Мина и др.  Извършване на безвъзмездна доставка на стока или услуга за лично ползване, предизвикано от крайна нужда или непреодолима сила / Мина Янкова, Евгени Рангелов. // Данъците в Република България, 2017, N 1-2, с. 40-44. 

  

Сист. No: 68824

Данъчно облагане

- 188 -

46138

Димитров, Пенко.  Данъчни облекчения в подкрепа на земеделските производители / Пенко Димитров. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 13-22. 

  

Сист. No: 68389

ДДС

- 189 -

Сп А 582

Киранчев, Георги.  ДДС без милост / Георги Киранчев. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 4, с. 150-153. 

  

Сист. No: 68356

Данъчен контрол

- 190 -

В К 263 d

Ханджиев, Владислав.  Ролята на технологиите в данъчния контрол : Все повече приходни администрации в ЕС въвеждат формата SAF-T за подаване на данни / Владислав Ханджиев. // Капитал Daily, N 17, 31 ян. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 68769

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 191 -

Сп Н 326 ту

Биолчева, Петя.  Превенция на риска и изтичане на информация от търговските банки / Петя Биолчева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2016, с. 76-121. 

  

Сист. No: 68994

- 192 -

Сп М 486

Филипов, Филип.  Идват сериозни конкуренти за банките / Филип Филипов. // Мениджър, 2016, N 12, с. 152-153. 

  

Сист. No: 68430

Инвестиции

- 193 -

46159

Вълчев, Кристиян Пламенов.  Инвестициите в човешки капитал в сферата на образованието като основа за икономическото развитие на нацията / Кристиян Пламенов Вълчев. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 220-225. 

  

Сист. No: 68804

- 194 -

Сп Н 25 а

Димитров, Любомир.  Портфейлен подход за международни инвестиции в недвижими имоти / Любомир Димитров. // Народностопански архив, LXIX, 2017, N 1, с. 81-100. 

  

Сист. No: 68858

- 195 -

Сп М 486

Манчева, Иванина.  Къде инвестира бизнесът / Иванина Манчева. // Мениджър, 2017, N 1, с. 98-99. 

  

Сист. No: 68972

- 196 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  Траен растеж чрез зелени инвестиции / Венцислав Савов. // Мениджър, 2016, N 12, с. 42-44. 

  

Сист. No: 68394

- 197 -

46160

Kostova-Pickett, D.  Investment desitions - model for desition making / D. Kostova-Pickett. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 394-399. 

  

Сист. No: 68698

Инвестиционни фондове

- 198 -

Сп М 486

Бойчинова, Мария.  Фондове за модерни инвестиции / Мария Бойчинова. // Мениджър, 2016, N 12, с. 144-146. 

  

Сист. No: 68428

Икономика

- 199 -

40850

Герунов, Антон Антонов.  Автоматизирана аналитика: прогнозиране на времеви родове в икономиката и бизнеса / Антон Антонов Герунов. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 164-172. 

  

Сист. No: 69105

- 200 -

40850

Димитрова, Ралица.  Проблеми и аномалии при приложението на DCF модела за оценка на компании-мишени / Ралица Димитрова. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 155-163. 

  

Сист. No: 69104

- 201 -

40850

Маринов, Георги.  Геополитически и геоикономически позиции на България в началото на 21 век / Георги Маринов. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 28-37. 

  

Сист. No: 69037

- 202 -

46138

Младенова, Мария.  Иновационните посредници - ключов субект за решаване на актуални проблеми в икономиката / Мария Младенова. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 232-243. 

  

Сист. No: 68532

- 203 -

46139

Попов, Кирил.  Тенденции в откриването на зелени работни места в концепцията на зелената икономика / Кирил Попов. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 252-255. 

  

Сист. No: 68680

- 204 -

Сп М 486

Ангелов, Георги.  SWOT анализ на българската икономика / Георги Ангелов. // Мениджър, 2016, N 12, с. 34-35. 

  

Сист. No: 68392

- 205 -

Сп П 89 тп

Елисеев, Дмитрий.  Северный морской путь: глобальное потепление, экономика и геополитика / Дмитрий Елисеев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 11, с. 87-94. 

  

Сист. No: 68587

- 206 -

Сп Е 205

Икономиката на Аржентина . // Европа 2001, XXIII, 2016, N 5-6, с. 10-12. 

  

Сист. No: 68293

- 207 -

Сп М 486

Икономиката под лупа . // Мениджър, 2016, N 12, с. 132-134. 

  

Сист. No: 68419

- 208 -

Сп И 502

Кючуков, Любомир.  Глобалниян пъзел / Любомир Кючуков. // Икономика, 2017, N 69, с. 12-14. 

  

Сист. No: 68797

- 209 -

Сп И 502

Митев, Владимир.  Оптимистична теория за Евразия / Владимир Митев. // Икономика, 2017, N 69, с. 18-21. 

  

Сист. No: 68800

- 210 -

Сп И 50 м

Радев, Юли.  Монетарна политика и динамичното неравновесие / Юли Радев. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 1, с. 96-114. 

  

Сист. No: 69026

- 211 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Общинските пътища и улици се ремонтират с пари от ЕС / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XV, 2017, N 2, с. 43-45. 

  

Сист. No: 68862

- 212 -

Сп И 50 м

Соби, Санжив К.  Ефекти на ниското качество на институциите върху икономическия растеж - изследване на икономиките на Субсахарска Африка и Латинска Америка преди световната икономическа криза / Санжив К. Соби. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 1, с. 69-82. 

  

Сист. No: 69025

- 213 -

Сп И 502

Чернева, Весела.  ЕС трябва да намери своя единен глас / Весела Чернева. // Икономика, 2017, N 69, с. 15-17. 

  

Сист. No: 68799

- 214 -

46159

Valdivieso, Oscar.  Orange economy : "Infinity Opportunities in the inclusive development of Santander" 2015-2016 / Oscar Valdivieso. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 48-55. 

  

Сист. No: 68855

- 215 -

46124

Zveryakov, Mikhail.  Lessons of market transformation in Ukraine / Mikhail Zveryakov. // Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания : Международна научна конференция, 9-10 ноември 2016 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Икономика, държава, общество. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 209-216. 

  

Сист. No: 68569

Икономическа политика

- 216 -

46154

Николова, Лили.  Индекс на нестабилните държави - инструмент за оценка на (не)стабилността на Република България / Лили Николова. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 315-320. 

  

Сист. No: 69103

- 217 -

Сп М 486

Павлов, Константин.  Вместо да консумира стабилност, българия трябва да я произвежда / Константин Павлов. // Мениджър, 2017, N 1, с. 60-61. 

  

Сист. No: 68966

- 218 -

Сп М 486

Това ще се случи . // Мениджър, N 1, с. 94-95. 

  

Сист. No: 68971

Регионална икономика

- 219 -

40850

Петров, Камен.  Възможности за по-ефективно управление на регионалното развитие в Пловдивска област / Камен Петров. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 136-147. 

  

Сист. No: 69097

- 220 -

В К 263 d

Николова, Деница.  Финансиране за дунавски партньорства : Всеки проект може да бъде подпомогнат с максимална сума от 200 хил. лв. / Деница Николова. // Капитал Daily, N 3, 05 ян. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 68261

- 221 -

Сп П 89 тп

Попков, Юрий и др.  Транспортно-морской потенциал Арктического региона: условия и риски использования / Юрий Попков, Александр Швецов, Юлия Наумова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 11, с. 68-76. 

  

Сист. No: 68589

Икономика на България

- 222 -

Сп М 486

Ангелов, Георги.  Икономиката ни стъпва на бързата писта / Георги Ангелов. // Мениджър, 2017, N 1, с. 56-57. 

  

Сист. No: 68965

Икономика на Русия

- 223 -

Сп В 83 Э

Абрамов, А. и др.  Компании с государственным участием на российском рынке: структура собственности и роль в экономике / А. Абрамов, А. Радыгин, М. Чернова. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 12, с. 61-87. 

  

Сист. No: 68710

- 224 -

Сп В 83 Э

Винокуров, Е.  Евразийский экономический союз без эмоций / Е. Винокуров. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 12, с. 43-60. 

  

Сист. No: 68707

- 225 -

Сп В 83 Э

Ершов, М.  Механизмы роста российской экономики в условиях обострения финансовых проблем в мире / М. Ершов. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 12, с. 5-25. 

  

Сист. No: 68695

- 226 -

Сп В 83 Э

Кадочников, П. и др.  Открытость российской экономики как источник экономического роста / П. Кадочников, А. Кнобель, С. Синельников-Мурылев. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 12, с. 26-42. 

  

Сист. No: 68696

Икономика на САЩ

- 227 -

Сп М 68 э

Жуков, С. и др.  США: финансовые рынки и развитие сектора неконвенционаьной нефти / С. Жуков, С. Золина. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 11, с. 14. 

  

Сист. No: 68760

- 228 -

Сп И 502

Кънев, Евгений.  Икономическата програма на Тръмп: нова консервативна революция или рецепта за упадък на САЩ / Евгений Кънев. // Икономика, 2017, N 70, с. 32-35. 

  

Сист. No: 68948

Бизнес икономика

- 229 -

Сп И 50 м

Куртева, Галина.  Управлението на риска като компонент на вътрешния контрол в предприятието / Галина Куртева. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 1, с. 3-18. 

  

Сист. No: 68953

- 230 -

Сп И 502 д

Хаджиева, Ваня.  Приложение на контролинг концепцията, като съвременен управленски инструмент / Ваня Хаджиева. // Икономика 21, 6, 2016, N 2, с. 93-111. 

  

Сист. No: 68945

Икономически растеж

- 231 -

46159

Нейчева, Мария.  Съвременни изследвания относно влиянието на човешкия капитал върху растежа / Мария Нейчева. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 56-60. 

  

Сист. No: 68735

- 232 -

Сп Д 41 к

Аганбегян, А. Г.  От рецессии и стагнации через финансовый форсаж - к экономическому росту / А. Г. Аганбегян. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 12, с. 46-52. 

  

Сист. No: 68575

- 233 -

Сп И 502 д

Велушев, Милен.  Проблемът с икономическия растеж на България: могат ли преките чуждестранни инвестиции да помогнат / Милен Велушев. // Икономика 21, 6, 2016, N 2, с. 112-124. 

  

Сист. No: 68947

- 234 -

Сп И 502 д

Зверяков, Михаил.  В търсене на изход от кризата / Михаил Зверяков. // Икономика 21, 6, 2016, N 2, с. 3-22. 

  

Сист. No: 68932

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 235 -

Сп П 89 тп

Кондратьев, Владимир.  Локализация как инструмент модернизации экономики / Владимир Кондратьев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 11, с. 31-39. 

  

Сист. No: 68590

Бизнес политика

- 236 -

46139

Иванова, Деница.  Развитие на идеята за социална отговорност на бизнеса - обществени и политически аспекти / Деница Иванова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 256-263. 

  

Сист. No: 68684

Пазарно стопанство

- 237 -

Сп И 502

Бенчев, Светослав.  Стабилизиране при петрола / Светослав Бенчев. // Икономика, 2016, N 67, с. 46-47. 

  

Сист. No: 68296

Аграрна икономика

- 238 -

46138

Цонева, Елка.  Икономическо, социално и демографско значение на семейните стопанства / Елка Цонева. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 179-183. 

  

Сист. No: 68487

Икономика на индустрията, предприятието

- 239 -

46139

Найденов, Сергей.  Организационна идентификация на фирмата и концепцията грижа за клиента в утвърждаването й на пазара / Сергей Найденов. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 143-147. 

  

Сист. No: 68542

- 240 -

46139

Николова-Минкова, Венцислава.  Възможности за изследване влиянието на конкурентоспособността на персонала на търговското предприятие върху удовлетвореността на потребителите / Венцислава Николова-Минкова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 173-178. 

  

Сист. No: 68584

Туризъм в България

- 241 -

46139

Борисова, Милена.  Влияние на развитието на технологиите върху политиката за продажби в хотелите / Милена Борисова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 270-274. 

  

Сист. No: 68711

- 242 -

46139

Великова, Еленита.  Състояние и възможности за развитие на спа туризма / Еленита Великова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 105-110. 

  

Сист. No: 68503

- 243 -

46139

Илиева, Любка.  Качеството - фактор за конкурентоспособност на търговското предприятие / Любка Илиева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 155-160. 

  

Сист. No: 68553

- 244 -

46139

Кюрова, Вяра.  Потребителската удовлетвореност от продукта на туроператорските фирми / Вяра Кюрова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 111-116. 

  

Сист. No: 68509

- 245 -

46139

Нешков, Марин.  Устойчивото развитие на туризма и предизвикателствата пред туристическата политика на Р България / Марин Нешков. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 53-64. 

  

Сист. No: 68464

- 246 -

46139

Русенов, Георги.  Нови моменти в концепцията за устойчиво развитие на фирмата / Георги Русенов. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 247-251. 

  

Сист. No: 68678

- 247 -

46139

Стоенчева, Яна.  Възможности за повишаване фирмената конкурентоспособност на Парк хотел Олимп Велинград / Яна Стоенчева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 179-185. 

  

Сист. No: 68583

- 248 -

46139

Тодорова, Симона.  Мотивацията на служителите в туристическото предприятие: средство за постигане на конкурентно предимство в туризма / Симона Тодорова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 275-280. 

  

Сист. No: 68712

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 249 -

II 2062

Костова, Иванка.  Инструменти за ценообразуване, асоциирани с методи "разходи-плюс" / Иванка Костова. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 72-77. 

  

Сист. No: 68520

- 250 -

46160

Костова, Иванка.  Какво прави ценообразуването успешно / Иванка Костова. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 368-375. 

  

Сист. No: 68689

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 251 -

46139

Димитрова, Виолета.  Търговските марки на веригите за търговия на дребно - средство за вертикална конкуренция / Виолета Димитрова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 82-92. 

  

Сист. No: 68481

- 252 -

46139

Илийчовски, Светослав.  [Двадесет и пет] 25 години катедра "Търговски и туристически бизнес": признание, школа и просперитет / Светослав Илийчовски. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 5-18. 

  

Сист. No: 68452

Търговия

- 253 -

46139

Атанасов, Борислав.  Ценовите промоции - инструмент за стимулиране на продажбите / Борислав Атанасов. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 161-165. 

  

Сист. No: 68565

- 254 -

46139

Атанасова, Светла.  Методологични аспекти на формирането на оптимална асортиментна матрица / Светла Атанасова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 105-109. 

  

Сист. No: 68404

- 255 -

46139

Блажева, Виолета.  Регионални и глобални проявления на търговията със селскостопанска продукция / Виолета Блажева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 203-207. 

  

Сист. No: 68456

- 256 -

46139

Граматикова, Елица.  Приложение на бийкън технологията в търговията на дребно за подобряване на комуникацията с клиентите / Елица Граматикова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 328-332. 

  

Сист. No: 68491

- 257 -

46139

Гълъбова, Виолета.  Социалната търговия: новият бизнес модел / Виолета Гълъбова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 149-154. 

  

Сист. No: 68425

- 258 -

46139

Данчев, Данчо.  Съвременни измерения на глобалната търговия на дребно / Данчо Данчев. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 21-52. 

  

Сист. No: 68364

- 259 -

46139

Данчев, Данчо.  Съвременни измерения на глобалната търговия на дребно / Данчо Данчев. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 21-52. 

  

Сист. No: 68463

- 260 -

46139

Димов, Цветан.  Основни проблеми пхри управление на стоковите запаси в търговска верига / Цветан Димов. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 216-221. 

  

Сист. No: 68655

- 261 -

46139

Душкова, Миглена.  Оценка на концентрацията на магазинната мрежа по статистически райони в България / Миглена Душкова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 220-225. 

  

Сист. No: 68459

- 262 -

46139

Костова, Септемврина.  Диверсификация на търговските формати / Септемврина Костова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 137-143. 

  

Сист. No: 68415

- 263 -

46139

Кътева, Марияна.  Предизвикателства пред омниканалните вериги за доставки / Марияна Кътева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 349-353. 

  

Сист. No: 68499

- 264 -

46139

Личев, Георги.  Модели на потребителското поведение според степента на ангажираност / Георги Личев. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 234-240. 

  

Сист. No: 68667

- 265 -

46139

Марков, Цветан.  Оценка на ефективността на лицензионната търговия / Цветан Марков. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 228-233. 

  

Сист. No: 68665

- 266 -

46139

Мидова, Петранка.  Проблеми при организация на интернет продажбите / Петранка Мидова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 316-321. 

  

Сист. No: 68489

- 267 -

46139

Панайотова, Светла.  Възможности за управление на конфликтни ситуации в търговското предприятие / Светла Панайотова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 93-98. 

  

Сист. No: 68501

- 268 -

46139

Перков, Венцислав.  Анализ на структурата на предприятията в търговията по брой на заети лица / Венцислав Перков. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 81-86. 

  

Сист. No: 68371

- 269 -

46139

Петков, Пламен.  Сравнителен анализ на външната търговия на българия и Румъния - икономически аспекти / Пламен Петков. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 172-177. 

  

Сист. No: 68448

- 270 -

46139

Петрова, Десислава.  Жертви на търговски трикове / Десислава Петрова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 117-122. 

  

Сист. No: 68511

- 271 -

46139

Петрова, Симеонка.  Детерминанти на създаването на ефективен търговски асортимент / Симеонка Петрова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 87-92. 

  

Сист. No: 68541

- 272 -

46139

Сакакушев, Милен.  Стратегически решения за собствените марки на търговските вериги / Милен Сакакушев. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 222-227. 

  

Сист. No: 68663

- 273 -

46139

Славева, Красимира.  Външна търговия и икономически растеж - тенденции и факторни влияния / Красимира Славева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 166-171. 

  

Сист. No: 68447

- 274 -

46139

Станчева, Теодора.  Методи за изследване на пазара за алкохолни напитки / Теодора Станчева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 110-115. 

  

Сист. No: 68405

- 275 -

46139

Стоянов, Михаил.  Проблеми на защитата на потребителите при електронна търговия / Михаил Стоянов. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 155-160. 

  

Сист. No: 68434

- 276 -

46139

Хубенов, Огнян.  Състояние на пазара на пчелни продукти в България / Огнян Хубенов. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 95-99. 

  

Сист. No: 68375

- 277 -

В К 263 d

Енев, Емилиян.  Електронни етикети за автентични стоки ще има и в България : Системата на стартиращата компания Recheck предоставя информация за продуктите и ги предпазва от фалшифициране / Емилиян Енев. // Капитал Daily, N 20, 06 февр. 2017, с. 15. 

  

Сист. No: 68819

- 278 -

Сп Р 448

Бобанац, Бранислава.  България - на опашката в Югоизточна Европа по основни икономически показатели / Бранислава Бобанац. // Регал, 2016, N 9-10, с. 34-35. 

  

Сист. No: 68379

- 279 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Ocado - разрушителят на стари модели / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 1, с. 44-46. 

  

Сист. No: 68943

- 280 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  По-малко главоболия с повече технологии / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 1, с. 48-49. 

  

Сист. No: 68950

- 281 -

Сп Р 448

Вельова, Мария.  По-малко домакинства купуват шоколад и шоколадови бонбони / Мария Вельова. // Регал, 2016, N 9-10, с. 22-23. 

  

Сист. No: 68377

- 282 -

Сп Р 448

Генчева, Боряна.  ДДС върху дарените храни пада. Ще нахраним ли бедните / Боряна Генчева. // Регал, 2016, N 9-10, с. 42-43. 

  

Сист. No: 68387

- 283 -

Сп Р 448

Георгиева, Мара.  Дигиталният свят и марките / Мара Георгиева. // Регал, 2016, N 9-10, с. 12-13. 

  

Сист. No: 68376

- 284 -

Сп Р 448

Мандаджиева, Ася.  Когато потребителят и марката трептят на една и съща честота / Ася Мандаджиева. // Регал, 2016, N 9-10, с. 10-11. 

  

Сист. No: 68374

- 285 -

Сп Р 448

Мандаджиева, Ася.  Тенденциите на световният пазар на храни: био, локално, прясно / Ася Мандаджиева. // Регал, 2016, N 9-10, с. 30-31. 

  

Сист. No: 68378

- 286 -

Сп И 50 м

Маринов, Едуард и др.  Синтетичен профил на българските фирми, търгуващи със Субсахарска Африка / Едуард Маринов, Даниела Бобева. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 1, с. 49-68. 

  

Сист. No: 69024

- 287 -

Сп И 502

Митев, Владимир.  Как се успява в Румъния / Владимир Митев. // Икономика, 2016, N 67, с. 88-89. 

  

Сист. No: 68311

- 288 -

Сп И 50 м

Моллов, Доброслав.  Управление на устойчивите вериги за доставка / Доброслав Моллов. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 5, с. 92-107. 

  

Сист. No: 68350

- 289 -

Сп Р 448

Ценова, Елица.  Онлайн търговията ще продължи да се развива с бързи темпове / Елица Ценова. // Регал, 2016, N 9-10, с. 38-39. 

  

Сист. No: 68384

- 290 -

Сп Р 448

Чанкова, Жана.  Максимализирайте ползите и минимализирайте сложността на транзакциите / Жана Чанкова. // Регал, 2016, N 9-10, с. 8-9. 

  

Сист. No: 68368

- 291 -

Сп Р 448

Чанкова, Жана.  Има възможности за навлизане на румънския пазар / Жана Чанкова. // Регал, 2016, N 9-10, с. 26-37. 

  

Сист. No: 68380

Маркетинг

- 292 -

46159

Андонов, Станимир.  Обзор и класификация на модели за изграждане и управление на брандове / Станимир Андонов. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 333-343. 

  

Сист. No: 68832

- 293 -

46139

Бонева, Антоанета.  Реинженеринг на маркетинговите процеси в търговското предприятие / Антоанета Бонева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 359-362. 

  

Сист. No: 68508

- 294 -

II 2062

Василева, Бистра.  Предизвикателства пред бранд комуникациите в условия на маркетинг 4.0 / Бистра Василева. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 90-98. 

  

Сист. No: 68525

- 295 -

46138

Василева, Стелиана.  Оценка на бранда: кратък преглед на моделите и показателите, използвани за оценка на бранд ценноста / Стелиана Василева. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 219-225. 

  

Сист. No: 68530

- 296 -

46159

Василева, Стелиана.  Рекламата в инструментариума на интегрираните маркетингови комуникации за изгражадане на бранд / Стелиана Василева. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 343-349. 

  

Сист. No: 68833

- 297 -

46159

Василева, Стелиана.  Интегриране на връзките с обществеността с останалите елементи на маркетингови комуникации през призмата на брандинга / Стелиана Василева. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 350-356. 

  

Сист. No: 68835

- 298 -

46159

Василева, Стелиана.  Връзките с общесвеността в инструментариума на интегрираните маркетингови комуникации за изграждане на бранд / Стелиана Василева. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 357-363. 

  

Сист. No: 68842

- 299 -

46139

Горанова, Пенка и др.  Фактори влияещи върху продажбения процес на нов продукт / Пенка Горанова, Живка Тананеева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 99-104. 

  

Сист. No: 68502

- 300 -

46159

Иванов, Свилен Венков.  Практики на предприемаческия маркетинг в дигитална среда / Свилен Венков Иванов. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 326-332. 

  

Сист. No: 68831

- 301 -

46159

Луизов, Атанас.  Измерване на нагласите в маркетинговите проучвания / Атанас Луизов. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 296-299. 

  

Сист. No: 68826

- 302 -

46159

Станимиров, Евгени и др.  Структурна съгласуваност на концепциите "маркетинг на взаимоотношенията" и "управление на взаимоотношенията с клиенти" / Евгени Станимиров, Владимир Жечев. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 257-264. 

  

Сист. No: 68809

- 303 -

Сп Х 74 п

Бекяров, Огнян и др.  Маркетинг на продукт от ХВП / Огнян Бекяров, Владислав Георгиев. // Хранително-вкусова промишленост, LXV, 2016, N 11, с. 19-21. 

  

Сист. No: 68346

- 304 -

Сп М 486

Бимбалов, Радослав.  В името на марката / Радослав Бимбалов. // Мениджър, 2017, N 1, с. 77-78. 

  

Сист. No: 68968

- 305 -

Сп С 546

Иванова, Гергана и др.  Средства за привличане на клиенти в новооткрит ресторант / Гергана Иванова, Кристин Миленкова. // Социално-икономически анализи, 2 (10), 2016, N 2, с. 173-176. 

  

Сист. No: 68890

- 306 -

Сп С 546

Любенов, Любомир.  Волатилност на агропазарите / Любомир Любенов. // Социално-икономически анализи, 2 (10), 2016, N 2, с. 156-170. 

  

Сист. No: 68889

- 307 -

Сп Ч J 80 M

Project Customization and the Supplier Revenue–Cost Dilemmas: The Critical Roles of Supplier–Customer Coordination . // Journal of Marketing  (Chicago), 81, 2017, N 1, с. 136-154. 

  

Сист. No: 68975

- 308 -

Сп Ч J 80 M

The Effects of Products’ Aesthetic Design on Demand and Marketing-Mix Effectiveness: The Role of Segment Prototypicality and Brand Consistency . // Journal of Marketing  (Chicago), 81, 2017, N 1, с. 83-102. 

  

Сист. No: 68974

- 309 -

Сп Ч J 80 M

Voleti, Sudhir et al.  Why the Dynamics of Competition Matter for Category Profitability / Sudhir Voleti, Manish Gangwar, Praveen K. Kopalle. // Journal of Marketing  (Chicago), 81, 2017, N 1, с. 1-16. 

  

Сист. No: 69058

Маркетингов мениджмънт

- 310 -

46167

Йорданов, Радослав.  Предимства и ограничения на виртуалните пазарни тестове / Радослав Йорданов. // Лидерство и организационно развитие : Сборник резюмета : Междунар. науч. конфeр., Китен, 19-21 юни 2015. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 150. 

  

Сист. No: 68887

- 311 -

46139

Коюнджийска-Давидкова, Благовеста.  Оценка на маркетинговата дейност на фамилния бизнес в сферата на търговията / Благовеста Коюнджийска-Давидкова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 204-209. 

  

Сист. No: 68652

- 312 -

46138

Петрова, Симеонка.  Изследване на промените в структурата на асортимента на аграрни продукти / Симеонка Петрова. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 113-118. 

  

Сист. No: 68427

Маркетинг в туризма

- 313 -

46139

Василева, Мая.  Маркетингът в туризма - основен подход за успешно управление на бизнеса / Мая Василева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 292-297. 

  

Сист. No: 68869

- 314 -

46139

Златанова, Зорница.  Маркетингова концепция за управление на туризма / Зорница Златанова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 298-302. 

  

Сист. No: 68870

- 315 -

46139

Цонев, Николай и др.  Аспекти на маркетинговото управление на здравния туризъм / Николай Цонев, Стелияна Басмаджиева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 130-137. 

  

Сист. No: 68519

- 316 -

46139

Янков, Никола.  Модели за креативност в регионалния/селищния туристически бизнес / Никола Янков. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 77-81. 

  

Сист. No: 68469

Логистика

- 317 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Екипът създава бизнес моделите / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 1, с. 20-21. 

  

Сист. No: 68925

- 318 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Клиенти се привличат с качество и добра логистика / Васил Василев. // Логистика, XIII, 2017, N 1, с. 17-19. 

  

Сист. No: 68924

- 319 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Топ 20 на производителите на баркод оборудване / Васил Василев. // Логистика, XIII, 2017, N 1, с. 58-59. 

  

Сист. No: 68951

- 320 -

Сп Л 763

Пазарът на складови площи пак крие изненади . // Логистика, XIII, 2017, N 1, с. 30-31. 

  

Сист. No: 68940

Външна търговия

- 321 -

Сп Х 742

Марков, Огнян.  Съвременни теории за външна търговия / Огнян Марков. // ХИ&Т, XVIII, 2017, N 1, с. 8-10. 

  

Сист. No: 68933

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 322 -

Сп Ф 531 п

Асенов, Асен и др.  Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2017 г. / Асен Асенов, Александър Раков. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 1, с. 55-70. 

  

Сист. No: 68892

- 323 -

Сп C 58

Стефанов, Ивайло.  Устойчиви ИТ системи подпомагат изграждането на съвременна митническа администрация / Ивайло Стефанов. // CIO, XIII, 2017, N 1, с. 18-20. 

  

Сист. No: 68715

- 324 -

Сп Ф 531 п

Стоилова, Ана.  Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, свързани с прецизиране на санкциите, налагани по реда на закона / Ана Стоилова. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 12, с. 64-66. 

  

Сист. No: 68383

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 325 -

46160

Льондев, Атанас.  Превенция и защита на финансовите интереси на държавите-членки на ЕС / Атанас Льондев. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 376-387. 

  

Сист. No: 68692

- 326 -

46159

Маринов, Георги.  Базел III: опит за трансформация на световния геополитически ред / Георги Маринов. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 68-79. 

  

Сист. No: 68737

- 327 -

Сп Д 41 к

Пищик, В. Я.  Влияние рисков неопределенности BREXIT на финансовый сектор Великобритании и Европейского Союза / В. Я. Пищик. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 12, с. 60-66. 

  

Сист. No: 68577

- 328 -

Сп Д 41 к

Симановский, А. Ю.  ЕАЭС: некоторые регулятивные аспекты финансовой интеграции / А. Ю. Симановский. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 12, с. 21-23. 

  

Сист. No: 68573

Международни икономически отношения

- 329 -

46159

Съботинова, Диана.  Трансантлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ): възможности, проблеми и перспективи / Диана Съботинова. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 90-101. 

  

Сист. No: 68750

- 330 -

В К 263 d

Зарков, Васил.  Еврофинансиране за трансгранично сътрудничество в региона на Дунав : През пролетта се очаква да бъде обявен втори прием на проекти / Васил Зарков. // Капитал Daily, VII, N 27, 16 февр. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 68981

- 331 -

Сп Н 326 ту

Гечев, Васил.  Влияние на международната търговия върху бедността / Васил Гечев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2016, с. 122-169. 

  

Сист. No: 68995

- 332 -

Сп М 45 о

Алексиева, Невена.  Регионализъм в Европейския съюз в условия на криза / Невена Алексиева. // Международни отношения, XLV, 2016, N 5-6, с. 179-186. 

  

Сист. No: 68752

- 333 -

Сп М 45 о

Борисов, Орлин.  Трансграничният тероризъм - глобална опастност / Орлин Борисов. // Международни отношения, XLV, 2016, N 5-6, с. 89-102. 

  

Сист. No: 68740

- 334 -

Сп М 45 о

Боянов, Боян.  Севернокорейската ядрена заплаха - преувеличена, но и непреодолима / Боян Боянов. // Международни отношения, XLV, 2016, N 5-6, с. 141-156. 

  

Сист. No: 68742

- 335 -

Сп М 45 о

Ганчев, Петко.  Съвременна глобална геополитика / Петко Ганчев. // Международни отношения, XLV, 2016, N 5-6, с. 103-124. 

  

Сист. No: 68741

- 336 -

Сп Д 41 к

Красавина, Л. Н.  Концептуальные основы повышения интеграционного взаимодействия государств - участников Евразийского экономического союза / Л. Н. Красавина. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 12, с. 11-16. 

  

Сист. No: 68572

- 337 -

Сп М 45 о

Кючуков, Любомир.  Геополитика на Балканите - консолидиране на аморфността? / Любомир Кючуков. // Международни отношения, XLV, 2016, N 5-6, с. 39-44. 

  

Сист. No: 68734

- 338 -

Сп М 45 о

Маринов, Велко.  Регионализъм в съвременната световна икономика / Велко Маринов. // Международни отношения, XLV, 2016, N 5-6, с. 157-178. 

  

Сист. No: 68747

- 339 -

Сп А 582

Маринов, Едуард.  Външнотърговски отношения на ЕС с регионите за сключване на споразумения за икономическо партньорство в Африка / Едуард Маринов. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 4, с. 27-40. 

  

Сист. No: 68305

- 340 -

Сп Г 368

Мирчева, Таня.  България и международните организации в сянката на близкоизточната криза / Таня Мирчева. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, с. 43-46. 

  

Сист. No: 68978

- 341 -

Сп М 45 о

Пирински, Георги.  Българската връзка между Изтока и Запада / Георги Пирински. // Международни отношения, XLV, 2016, N 5-6, с. 17-22. 

  

Сист. No: 68731

- 342 -

Сп М 45 о

Попов, Здравко.  Предизвикателствата пред бъдещето на Европа и на нейните съседи / Здравко Попов. // Международни отношения, XLV, 2016, N 5-6, с. 33-26. 

  

Сист. No: 68732

- 343 -

Сп Д 41 к

Прексин, О. М.  Финансово-экономические механизмы становления ЕАЭС / О. М. Прексин. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 12, с. 34-38. 

  

Сист. No: 68574

- 344 -

Сп М 45 о

Радомирски, Валентин.  България и Русия - загубената взаимност на интересите? / Валентин Радомирски. // Международни отношения, XLV, 2016, N 5-6, с. 33-38. 

  

Сист. No: 68733

- 345 -

Сп П 89 тп

Хейфиц, Б.  Возможные новые экономические партнерства с участием России / Б. Хейфиц. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 12, с. 8-20. 

  

Сист. No: 69005

- 346 -

Сп М 45 о

Чуков, Владимир.  "Ислямска държава" (ИДИЛ) - генезис, идеология, фанатизъм / Владимир Чуков. // Международни отношения, XLV, 2016, N 5-6, с. 63-88. 

  

Сист. No: 68736

- 347 -

46124

Yevchenko, Natalia.  Institutional and business interaction of the black sea coastal states / Natalia Yevchenko. // Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания : Международна научна конференция, 9-10 ноември 2016 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Икономика, държава, общество. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 203-208. 

  

Сист. No: 68568

Глобализация

- 348 -

46154

Йонева, Елизабет.  Черноморският регионализъм и новите геополитически реалности / Елизабет Йонева. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 161-166. 

  

Сист. No: 69056

- 349 -

46160

Костов, Димитър и др.  Глобалните геоикономически конфликти и сигурността на Европа / Димитър Костов, Михаил Михайлов. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 200-207. 

  

Сист. No: 68668

- 350 -

46160

Петкова, Елица.  Другото "лице" на глобализацията / Елица Петкова. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 363-367. 

  

Сист. No: 68688

- 351 -

Сп Г 368

Рубльов, Евгений.  Мултикултурализмът като идеологически инструмент на глобализма / Евгений Рубльов. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, с. 175-181. 

  

Сист. No: 68986

- 352 -

Сп Г 368

Стоянов, Георги.  Геополитическите измерения на третата вълна на глобалната криза / Георги Стоянов. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, с. 154-157. 

  

Сист. No: 68983

- 353 -

46124

Orekhova, Tetyana, V.  Modern challenges in development of global economic system / Tetyana Orekhova. // Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания : Международна научна конференция, 9-10 ноември 2016 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Икономика, държава, общество. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 28-46. 

  

Сист. No: 68563

Европейска интеграция

- 354 -

46154

Аврейски, Никола.  Помръкването на една мечта, ще позволи ли Европейският съюз да бъде съсипан? / Никола Аврейски. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 102-107. 

  

Сист. No: 69035

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 355 -

II 2062

Динев, Виктор.  Управление на екосистемата в контекста на дълговата криза в Еврозоната / Виктор Динев. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 287-295. 

  

Сист. No: 68608

- 356 -

46154

Стоева, Ивайла.  Новите дилеми пред ЕС / Ивайла Стоева. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 140-145. 

  

Сист. No: 69051

- 357 -

Сп С 57 б

Амбарева, Христина.  Европейските ценности и интеграцията / Христина Амбарева. // Списание на Българската академия на науките, CXXIX, 2016, N 5, с. 3-7. 

  

Сист. No: 68284

- 358 -

Сп С 57 б

Баева, Искра.  Ще се справи ли ЕС с поредното предизвикателство пред европейската цивилизация? / Искра Баева. // Списание на Българската академия на науките, CXXIX, 2016, N 5, с. 15-19. 

  

Сист. No: 68287

- 359 -

Сп С 57 б

Кацарски, Иван.  Миграционният проблем: историческа и цивилизационна преспектива / Иван Кацарски. // Списание на Българската академия на науките, CXXIX, 2016, N 5, с. 29-34. 

  

Сист. No: 68291

- 360 -

Сп С 57 б

Марчева, Илияна.  ЕС и поредното разширяване на Изток: съдбата на програмата "Източно партньорство" / Илияна Марчева. // Списание на Българската академия на науките, CXXIX, 2016, N 5, с. 8-13. 

  

Сист. No: 68285

- 361 -

Сп С 546

Овчаров, Крум.  Присъединяване на България към Еврозоната на Европейския съюз / Крум Овчаров. // Социално-икономически анализи, 2 (10), 2016, N 2, с. 147-155. 

  

Сист. No: 68888

- 362 -

Сп С 57 б

Проданов, Васил.  Новият етап на системни противоречия на европейския капитализъм и рисковете от разпад на ЕС / Васил Проданов. // Списание на Българската академия на науките, CXXIX, 2016, N 5, с. 20-27. 

  

Сист. No: 68289

Право. Наука за държавата и правото

- 363 -

46159

Ангелов, Ивайло Борисов.  Фигурата на обвиняемия като централен субект в наказателния процес / Ивайло Борисов Ангелов. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 175-179. 

  

Сист. No: 68662

- 364 -

II 2062

Велковска, Гена.  ЕСГРАОН - правни и практични аспекти / Гена Велковска. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 217-225. 

  

Сист. No: 68585

- 365 -

46139

Велковска, Гена Цветкова.  Териториарно-устройствена защита на недвижимите културни ценности - правни аспекти / Гена Цветкова Велковска. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 300-305. 

  

Сист. No: 68485

- 366 -

46159

Воденичаров, Асен.  Правно исторически генезис на възникването на Европейското дружество / Асен Воденичаров. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 117-130. 

  

Сист. No: 68651

- 367 -

46159

Воденичаров, Росен.  Възникване на правната конструкция за юридически лице / Росен Воденичаров. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 109-116. 

  

Сист. No: 68650

- 368 -

46159

Георгиев, Кръстю Георгиев.  Контрасигнатура на актовете на държавния глава / Кръстю Георгиев Георгиев. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 180-187. 

  

Сист. No: 68670

- 369 -

46159

Деливерски, Йордан Георгиев.  Превенция на корупцията при обществените поръчки в публичния сектор - актуални проблеми и защитни механизми на национално и европейско ниво / Йордан Георгиев Деливерски. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 83-88. 

  

Сист. No: 68642

- 370 -

46138

Димитрова, Валя.  Нормативна база на генетично модифицирани организми / Валя Димитрова. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 61-65. 

  

Сист. No: 68413

- 371 -

46138

Донкова, Вилияна.  Дистанционна продажба в агросектора / Вилияна Донкова. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 57-60. 

  

Сист. No: 68412

- 372 -

46138

Дочев, Христо.  Придобиване право на собственост върху земеделска земя от чужденци в Република България / Христо Дочев. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 33-47. 

  

Сист. No: 68406

- 373 -

46159

Коев, Красимир Стоянов.  Някои особености в Essentialia NegotII при договоряа за факторинг / Красимир Стоянов Коев. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 89-102. 

  

Сист. No: 68643

- 374 -

46159

Мутафов, Красимир.  Данъчната декларация като предпоставка за издаването на акт за установяване на данъчни задължения / Красимир Мутафов. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 73-76. 

  

Сист. No: 68626

- 375 -

46159

Стаматова, Ваня Христова.  За възможната промяна на "невъзможния" избор на обществените посредници в България / Ваня Христова Стаматова. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 155-158. 

  

Сист. No: 68657

- 376 -

46159

Чолакова, Анна Свободенова.  Българското семейно право през последните 25 години - развитие и перспективи / Анна Свободенова Чолакова. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 103-108. 

  

Сист. No: 68648

- 377 -

В К 263 d

Динев, Енчо.  Регистрация на кредитни посредници : След 1 януари за извършване на такава дейност се изисква регистрация в БНБ / Енчо Динев. // Капитал Daily, N 16, 30 ян. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 68722

- 378 -

В К 263 d

Спасов, Юлиан.  Какви са критерии за козметични продукти в ЕС : Резултатите показват, че към момента не е необходима допълнителна регулация / Юлиан Спасов. // Капитал Daily, N 4, 09 ян. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 68333

- 379 -

В К 263 d

Христова, Станимира.  Защитен щит или "тесла" за бизнеса / Станимира Христова. // Капитал Daily, VII, N 32, 27 февр. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 69075

- 380 -

Сп О 253 п

Вели, Тогрул.  Влиянието върху Европа на международната миграция и преместването на бежанците / Тогрул Вели. // Общество и право, 2016, N 7, с. 71-79. 

  

Сист. No: 68397

- 381 -

Сп Т 961 п

Георгиев, Георги Валентинов.  Действителни ли са предвидените в договора за възлагане на управлението ограниченията за извършване на конкурентна дейност след прекратяването му? / Георги Валентинов Георгиев. // Търговско право, 2016, N 4, с. 51-67. 

  

Сист. No: 68866

- 382 -

Сп О 253 п

Георгиев, Людмил.  Криминалистичната одорология - "ябълката на раздора" в наказателния процес / Людмил Георгиев. // Общество и право, 2016, N 10, с. 28-41. 

  

Сист. No: 68723

- 383 -

Сп Д 225

Георгиева, Анета.  Преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2017 година / Анета Георгиева. // Данъците в Република България, 2017, N 1-2, с. 3-24. 

  

Сист. No: 68821

- 384 -

Сп Ю 294

Георгиева, Калина.  Преходът от повторно използване на информация от обществения сектор към отворени данни. Понятия и концепции / Калина Георгиева. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 145-154. 

  

Сист. No: 69065

- 385 -

Сп П 147 п

Герджиков, Огнян.  Нормативни недомислия в Търговския закон / Огнян Герджиков. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 1, с. 27-35. 

  

Сист. No: 68806

- 386 -

Сп О 253 п

Грозев, Пеню.  Незаконосъобразно използване на спецразузнавателни средства : Първа част / Пеню Грозев. // Общество и право, 2016, N 7, с. 3-25. 

  

Сист. No: 68388

- 387 -

Сп О 253 п

Екимджиев, Михаил.  Правни стандарти на ЕСПЧ, свързани с прилагането на антитерористичните мерки / Михаил Екимджиев. // Общество и право, 2016, N 7, с. 52-59. 

  

Сист. No: 68395

- 388 -

Сп Д 225

Жотева, Мая.  Промени в Закон за акцизите и данъчните складове, в сила от 1 януари 2017 година / Мая Жотева. // Данъците в Република България, 2017, N 1-2, с. 33-39. 

  

Сист. No: 68823

- 389 -

Сп Т 961 п

Иванова, Милена.  Търговското предприятие в контекста на Закона за особените залози / Милена Иванова. // Търговско право, 2016, N 4, с. 5-15. 

  

Сист. No: 68863

- 390 -

Сп О 253 п

Казандзис, Христос.  Разрешаване на правните проблеми на мигрантите и бежанците в Република Гърция / Христос Казандзис. // Общество и право, 2016, N 7, с. 60-70. 

  

Сист. No: 68396

- 391 -

Сп П 147 п

Касабова, Камелия.  Платежна сметка за основи операции / Камелия Касабова. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 1, с. 18-26. 

  

Сист. No: 68803

- 392 -

Сп О 253

Кацарова, Мариана.  Развитие на профила на купувача при действието на новия ЗОП и ППЗОП / Мариана Кацарова. // Обществени поръчки, 6, 2016, N 12, с. 5-8. 

  

Сист. No: 68263

- 393 -

Сп О 253

Кацарова, Мариана.  Разяснения по условията на обществените поръчки / Мариана Кацарова. // Обществени поръчки, 7, 2017, N 1, с. 4-8. 

  

Сист. No: 68801

- 394 -

Сп П 147 п

Кацарова, Мариана.  Административнонаказателна отговорност за нарушения на Закона за обществените поръчки / Мариана Кацарова. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 1, с. 80-94. 

  

Сист. No: 68814

- 395 -

Сп Ю 294

Кискинов, Вихър.  Правото в Интернет / Вихър Кискинов. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 27-32. 

  

Сист. No: 69040

- 396 -

Сп Т 961 п

Костов, Ивайло.  Някои въпроси във връзка с изменението на основанието на иска и равенството на страните в общия исков процес / Ивайло Костов. // Търговско право, 2016, N 4, с. 17-24. 

  

Сист. No: 68864

- 397 -

Сп О 253 п

Кънев, Ивайло.  Договорът за наем на земеделска земя / Ивайло Кънев. // Общество и право, 2016, N 9, с. 16-33. 

  

Сист. No: 68721

- 398 -

Сп П 147 п

Лекова, Мария.  Задължение за предоставяне на информация при вливания и сливания на търговски дружества / Мария Лекова. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 12, с. 5-14. 

  

Сист. No: 68272

- 399 -

Сп П 83 м

Манева, Веселина.  Конституционни основи на правата на интелектуалната собственост / Веселина Манева. // Правна мисъл, LVII, 2016, N 4, с. 108-122. 

  

Сист. No: 68770

- 400 -

Сп О 253 п

Маринова, Гергана.  Бързината на наказателния процес / Гергана Маринова. // Общество и право, 2016, N 8, с. 3-16. 

  

Сист. No: 68408

- 401 -

Сп П 147 п

Марков, Методи.  Ипотеката като възмезден или безвъзмезден договор / Методи Марков. // Търговско и облигационно право, XXI, 2017, N 1, с. 41-49. 

  

Сист. No: 68812

- 402 -

Сп В 986

Младенов, Младен.  Административният договор при обща и детайлна нормативна уредба / Младен Младенов. // Вътрешен одитор, XII, 2015, N 5, с. 33-36. 

  

Сист. No: 68756

- 403 -

Сп О 253 п

Пенев, Йордан.  Проактивно криминално разследване / Йордан Пенев. // Общество и право, 2016, N 10, с. 42-54. 

  

Сист. No: 68725

- 404 -

Сп Т 961 п

Петкова, Христина.  Поглед върху развитието на безвиновната отговорност за вреди от дефектни стоки / Христина Петкова. // Търговско право, 2016, N 4, с. 37-50. 

  

Сист. No: 68865

- 405 -

Сп О 253 п

Раймундов, Петър.  Промените в наказателния процес / Петър Раймундов. // Общество и право, 2016, N 7, с. 43-49. 

  

Сист. No: 68390

- 406 -

Сп П 83 м

Семерджиева, Александра.  Съгласието на притежателя на търговска марка за използването й от трето лице - значение и последици / Александра Семерджиева. // Правна мисъл, LVII, 2016, N 4, с. 35-46. 

  

Сист. No: 68758

- 407 -

Сп О 253 п

Семов, Атанас.  Фундаменталната доктрина за европейска интеграция / Атанас Семов. // Общество и право, 2016, N 8, с. 52-70; N 9, с. 56-75. 

  

Сист. No: 68720

- 408 -

Сп Ю 294

Стойков, Ивайло.  Правно положение на Съвета за електронни медии / Ивайло Стойков. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 125-136. 

  

Сист. No: 69063

- 409 -

Сп О 253

Стойкова, Лилия.  Практически съвети при възлагане на обществени поръчки с конкретен прадмет / Лилия Стойкова. // Обществени поръчки, 7, 2017, N 1, с. 9-20. 

  

Сист. No: 68802

- 410 -

Сп А 582

Стоянов, Евгени.  Основни положения на икономическата и правна концепция на изпълнението / Евгени Стоянов. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 4, с. 100-111. 

  

Сист. No: 68337

- 411 -

Сп О 253

Събев, Събин.  Практически проблеми при откриването на възлагателен процес / Събин Събев. // Обществени поръчки, 6, 2016, N 12, с. 19-24. 

  

Сист. No: 68269

- 412 -

Сп Ю 294

Топчийска, Деница Георгиева.  Върховенството на правото и защите на личните данни в Интернет / Деница Георгиева Топчийска. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 177-184. 

  

Сист. No: 69080

- 413 -

Сп П 147 п

Фети, Невин.  Предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване / Невин Фети. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 12, с. 15-27. 

  

Сист. No: 68275

- 414 -

Сп Б 44 б

Хорват, Александра.  Настоящи тенденции в промяната на авторското право в посока благоприятстване на библиотеките / Александра Хорват. // Библиотека, XXIII, 2016, N 5, с. 293-297. 

  

Сист. No: 68786

- 415 -

Сп О 253 п

Хубенова, Маргарита.  Електронен подпис / Маргарита Хубенова. // Общество и право, 2016, N 8, с. 17-27. 

  

Сист. No: 68719

- 416 -

Сп Д 225

Цветкова, Лорета.  Нови моменти в данъчните облекчения по ЗДДФЛ и свързаните с това оксобености при подаване на годишната данъчна декларация за 2016 г. / Лорета Цветкова. // Данъците в Република България, 2017, N 1-2, с. 25-32. 

  

Сист. No: 68822

- 417 -

Сп П 83 м

Чилова, Нина.  Финансовият инспекционен контрол като вид финансов контрол / Нина Чилова. // Правна мисъл, LVII, 2016, N 4, с. 3-16. 

  

Сист. No: 68753

- 418 -

46159

Sieber, Ulrich.  The paradigm shift in the global risk society: from criminal law to global security law - an analysis of the changing limits of crime control / Ulrich Sieber. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 158-171. 

  

Сист. No: 68885

Международно право

- 419 -

Сп А 582

Маринова, Диана.  Режим на "макро" и "микро" отговорност на превозвачите по договорите за международен превоз на товари по море - новите международноправни перспективи / Диана Маринова. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 4, с. 112-120. 

  

Сист. No: 68340

Европейско право

- 420 -

46138

Атанасов, Милен Иванов.  Директива 2016/97/ЕС като нов етап от регулирането и развитието на застрахователното и презастрахователното посредничество в Европейската общност / Милен Иванов Атанасов. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 48-56. 

  

Сист. No: 68407

Гражданско право. Вещно право. Облигационно право. Търговско право

- 421 -

46159

Деливерска, Мариела.  Събиране, обрабатване, съхранение и използване на биометрични данни - етични и правни аспекти / Мариела Деливерска. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 68-72. 

  

Сист. No: 68623

Авторско право

- 422 -

Сп С 494

Лазарова, Марияна.  Продуцентът в аудиовизията и предизвикателствата на новите медии / Марияна Лазарова. // Собственост и право, 2016, N 12, с. 63-70. 

  

Сист. No: 68286

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 423 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Практически проблеми на трудовото право, произтичащи от системата на неговите източници / Андрей Александров. // Труд и право, XXV, 2016, N 12, с. 13-18. 

  

Сист. No: 68264

- 424 -

Сп С 953 п

Василева, Мариана.  Трудов договор за работа през определени дни от месеца - особености / Мариана Василева. // Счетоводство плюс, 2017, N 1, с. 8-12. 

  

Сист. No: 68910

- 425 -

Сп С 494

Кънев, Ивайло.  За някои последици при договор за възмездно ползване на земеделска земя / Ивайло Кънев. // Собственост и право, 2017, N 1, с. 34-42. 

  

Сист. No: 68784

Обществено управление. Военни науки

- 426 -

Сп Н 326 ту

Павлова, Миглена.  Реформата в сектора ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ в България - ново начало, нови възможности / Миглена Павлова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2016, с. 41-75. 

  

Сист. No: 68988

- 427 -

Сп Ю 294

Григоров, Константин.  Публикуване на нормативните актове на Общинския съвет в интернет / Константин Григоров. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 163-169. 

  

Сист. No: 69078

- 428 -

Сп Ю 294

Димитров, Георги Георгиев и др.  Електронна идентификация и електронни удостоверителни услуги / Георги Георгиев Димитров, Свилена Ракшиева. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 100-112. 

  

Сист. No: 69060

- 429 -

Сп Ю 294

Кискинов, Вихър.  Правна същност на електронното правителство / Вихър Кискинов. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 95-99. 

  

Сист. No: 69042

- 430 -

Сп Ю 294

Пехливанов, Константин.  Перспективи пред електронното правителство в България до 20120 г. / Константин Пехливанов. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 155-162. 

  

Сист. No: 69077

Общинско управление

- 431 -

Сп Ч 895

Привлекателна туристическа дестинация . // Човешки ресурси, 2017, N 1, с. 13-15. 

  

Сист. No: 69089

Военно дело . Военни науки

- 432 -

46160

Анастасов, Ангел.  Национална сигурност или сигурност на бежанците? Ролята на международното публично право / Ангел Анастасов. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 97-103. 

  

Сист. No: 68620

- 433 -

46160

Бахчеванов, Георги.  Необходим ли е на Европа "нов" съюз за сигурност в борбата с тероризма / Георги Бахчеванов. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 193-199. 

  

Сист. No: 68666

- 434 -

II 2062

Борисов, Томо.  Международни принципи относно употребата на сила и огнестрелни оръжия / Томо Борисов. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 190-192. 

  

Сист. No: 68561

- 435 -

II 2062

Дечев, Теодор.  Възходът на глобалните терористични дезорганизации. Терористичен франчайзинг и ребрадирането на терористичните групировки / Теодор Дечев. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 193-201. 

  

Сист. No: 68564

- 436 -

46160

Димитров, Димитър В.  Актуални проблеми пред сигурността на Европа / Димитър В. Димитров. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 20-27. 

  

Сист. No: 68611

- 437 -

46160

Йончев, Димитър.  Съвременни заплахи за сигурността на Европа / Димитър Йончев. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 9-19. 

  

Сист. No: 68609

- 438 -

46160

Манолов, Георги Л.  Привилегиите на политическия елит и националната сигурност на Република България (1945-2015 г.) / Георги Л. Манолов. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 28-48. 

  

Сист. No: 68612

- 439 -

II 2062

Пейчева, Катя.  Същност и значение на разходите за отбрана / Катя Пейчева. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 278-283. 

  

Сист. No: 68598

- 440 -

II 2062

Савов, Илин.  Законът за противодействие на тероризма и протичащите от него изменения и допълнания в някои от специалните български закони / Илин Савов. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 202-207. 

  

Сист. No: 68580

- 441 -

46160

Савов, Илин.  Исторически и правни аспекти на явлението трафик на хора / Илин Савов. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 79-88. 

  

Сист. No: 68614

- 442 -

46160

Стойкова, Пепа.  Превенция и контрол върху заплахите за икономическата сигурност / Пепа Стойкова. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 110-121. 

  

Сист. No: 68627

- 443 -

46160

Тананеев, Емилиян и др.  Данъчният суверинитет и националната сигурност / Емилиян Тананеев, Пепа Стойкова. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 122-134. 

  

Сист. No: 68630

- 444 -

46160

Трендафилова, Красимира.  Медиите и новите заплахи за сигурността / Красимира Трендафилова. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 135-146. 

  

Сист. No: 68659

- 445 -

46160

Хаджитодоров, Стефан.  Съвременни аспекти на радикализацията / Стефан Хаджитодоров. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 188-192. 

  

Сист. No: 68664

- 446 -

Сп Ю 294

Йовчев, Цветелин Йовчев.  Информационната война на ислямска държава / Цветелин Йовчев Йовчев. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 49-57. 

  

Сист. No: 69041

- 447 -

Сп Ю 294

Казаков, Константин.  Гарантирано споделяне на информация в системата за национална сигурност / Константин Казаков. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 118-124. 

  

Сист. No: 69062

- 448 -

Сп Ю 294

Манев, Красимир.  Бизнес разузнаването и информационно-комуникативните технологии в съвременното общество, фактор за повишаване конкурентоспособността на българските икономически субекти / Красимир Манев. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 170-176. 

  

Сист. No: 69079

- 449 -

Сп Ю 294

Начев, Йордан.  Социалните мрежи в правителствената политика за сигурност / Йордан Начев. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 137-144. 

  

Сист. No: 69064

- 450 -

Сп Ю 294

Стоева, Десислава Панчева.  Актуални проблеми за сигурността на електронната критична инфраструктура / Десислава Панчева Стоева. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2016, N 23, с. 113-117. 

  

Сист. No: 69061

- 451 -

46160

Bosakov, Veselin.  The "Us vs. Them" perspective as a source of distrust and fear / Veselin Bosakov. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 261-270. 

  

Сист. No: 68708

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 452 -

Сп Ф 703

Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване . // Еврофондове Проекти Обществени поръчки, 2016, N 8, с. 14-17. 

  

Сист. No: 68341

Социално осигуряване

- 453 -

В Б 254

Илиев, Петър.  Застрахователните и пенсионните фондаве като опитни зайчета / Петър Илиев. // Банкеръ, N 6, 10-17 февр.2017, с. 5, 8. 

  

Сист. No: 68919

- 454 -

Сп С 953 п

Желязкова, Гюргя.  Прилагане на осигурителното законодателство при наемане на граждани на държави, членки на Европейския съюз / Гюргя Желязкова. // Счетоводство плюс, 2017, N 2, с. 1-3, 8. 

  

Сист. No: 69015

- 455 -

Сп И 73 б

Тодорова, Теодора.  Перспективи за развитие на политиката по корпоративна социална отговорност в България през следващата 2017 г. / Теодора Тодорова. // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2016, N 12, с. 21-27. 

  

Сист. No: 68771

- 456 -

Сп И 73 б

Харизанова, Надежда.  Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане / Надежда Харизанова. // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2016, N 12, с. 44-61. 

  

Сист. No: 68773

Социално осигуряване в България

- 457 -

Сп С 953 п

Димитрова, Зорница.  Промените в социалното осигуряване през 2017 година / Зорница Димитрова. // Счетоводство плюс, 2017, N 1, с. 1-4. 

  

Сист. No: 68908

- 458 -

Сп С 953 п

Желязсова, Гюргя.  Прилагане на осигурителното законодателство при наемане на граждани на държави, членки на Европейския съюз / Гюргя Желязсова. // Счетоводство плюс, 2017, N 1, с. 5-7. 

  

Сист. No: 68909

- 459 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Как се извършва временната неработоспособност / Галина Николова. // Актив, 2016, N 12, с. 45-48. 

  

Сист. No: 68303

- 460 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Ред за извършване на експертиза на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане / Галина Николова. // Актив, 2017, N 1, с. 53-56. 

  

Сист. No: 68644

- 461 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Парични обещетения при договори за управление и контрол / Аспасия Петкова. // Актив, 2016, N 12, с. 41-44. 

  

Сист. No: 68302

- 462 -

Сп А 454

Станчева, Румяна.  Кои са новите моменти в осигуряването през 2017 г. / Румяна Станчева. // Актив, 2017, N 1, с. 49-53. 

  

Сист. No: 68641

Пенсионно осигуряване

- 463 -

46139

Маринов, Мартин.  Възможности за развитие на пенсионното осигуряване на учителите в България / Мартин Маринов. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 392-399. 

  

Сист. No: 68867

- 464 -

В З 375

Стоянова, Илеана.  [Две хиляди и седемнайста] 2017 г. - пенсионна стабилност или промени в модела? / Илеана Стоянова. // Застраховател, N 1, 11-25 ян. 2017, с. 6-7; 10. 

  

Сист. No: 68437

Застраховане

- 465 -

46139

Митков, Милен.  Ефективност на засрахователният бизнес чрез балансирана система от показатели / Милен Митков. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 283-288. 

  

Сист. No: 68480

- 466 -

46138

Митков, Милен.  Икономически проблеми при определяне застрахователната оценка в земеделското застраховане / Милен Митков. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 184-190. 

  

Сист. No: 68506

- 467 -

46139

Христова, Юлия и др.  Конкурентно позициониране на животозастрахователните компании в България / Юлия Христова, Павлина Пеева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 277-282. 

  

Сист. No: 68478

- 468 -

В З 375

Алексиева, Албена.  Автомобилните полици и застраховките "Живот" и рента са локомотивите на пазара / Албена Алексиева. // Застраховател, XXIII, N 4, 22 февр. - 15 март 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 69076

- 469 -

В З 375

Димитров, Калин.  Общото застраховане приключи деветмесечието на 2016 година с рекорден ръст на приходите / Калин Димитров. // Застраховател, N 1, 11-25 ян. 2017, с. 8-9. 

  

Сист. No: 68438

- 470 -

В З 375

Драганов, Христо.  Корпоративната социална отговорност и застраховането / Христо Драганов. // Застраховател, XXII, N 24, 28 дек. 2016 - 11 ян. 2017, с. 10-11. 

  

Сист. No: 68282

- 471 -

В З 375

Драганов, Христо.  Как да оценяваме дейността на застрахователния бизнес / Христо Драганов. // Застраховател, XXIII, N 4, 22 февр. - 15 март 2017, с. 10-11. 

  

Сист. No: 69087

- 472 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Едва половината от туристите си правят планинска застраховка / Гергана Иванова. // Застраховател, N 1, 11-25 ян. 2017, с. 5. 

  

Сист. No: 68435

- 473 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Ще стане ли застраховката част от виртуалния свят / Гергана Иванова. // Застраховател, XXIII, N 4, 22 февр. - 15 март 2017, с. 5, 14. 

  

Сист. No: 69073

- 474 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Застрахователния сектор остава платежоспособен и след стрес теста / Гергана Иванова. // Застраховател, XXIII, N 4, 22 февр. - 15 март 2017, с. 6-7. 

  

Сист. No: 69074

- 475 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Доверието в брокерския бизнес расте / Гергана Иванова. // Застраховател, XXIII, N 4, 22 февр. - 15 март 2017, с. 9. 

  

Сист. No: 69082

- 476 -

В З 375

Илиев, Боян.  Аспекти за оценка на застрахователния бизнес / Боян Илиев. // Застраховател, XXIII, N 4, 22 февр. - 15 март 2017, с. 11. 

  

Сист. No: 69088

- 477 -

Сп С 848 д

Ахвледиани, Ю. Т.  Страховые механизмы защиты прав потребителей услуг / Ю. Т. Ахвледиани. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 11, с. 31-35. 

  

Сист. No: 68599

- 478 -

Сп С 848 д

Казаринов, Ильдар А.  Исламские финансовые инструменты: некоторые особености, правовые аспекты и перспективы развития в России / Ильдар А. Казаринов. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 10, с. 51-55. 

  

Сист. No: 68597

- 479 -

Сп С 848 д

Миловидов, В.  "Большие данные" на финансовом рынке: наступление новой эры финансовых услуг? / В. Миловидов. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 10, с. 11-20. 

  

Сист. No: 68593

- 480 -

Сп И 502 д

Мишева, Ирена.  Екологично застраховане - елемент от управлението на риска в предприятията с опасно производство / Ирена Мишева. // Икономика 21, 6, 2016, N 2, с. 65-92. 

  

Сист. No: 68944

- 481 -

Сп С 848 д

Мячин, Никита и др.  Система внутренего контроля как средство управления операционными рисками страховой организации / Никита Мячин, Е. В. Горшкова. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 10, с. 38-41. 

  

Сист. No: 68594

- 482 -

Сп С 848 д

Нгуен Тху Ха.  Роль института страхования в становлении социального партнерства во Вьетнаме / Нгуен Тху Ха. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 12, с. 50-55. 

  

Сист. No: 69002

- 483 -

Сп С 848 д

Небольсина, Елена Вахтанговна.  Новые риски и их влияние на страховой рынок / Елена Вахтанговна Небольсина. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 12, с. 11-19. 

  

Сист. No: 69000

- 484 -

Сп С 848 д

Русецкая, Эльвира Анцасовна и др.  Особенности страхования рисков туристической деятельности / Эльвира Анцасовна Русецкая, Михаил Геннадьевич Русецкий. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 10, с. 3-10. 

  

Сист. No: 68592

- 485 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Застраховане? Може, ако друг поеме част от разхода / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XV, 2017, N 1, с. 22-23. 

  

Сист. No: 68330

- 486 -

Сп И 50 м

Чолаков, Никола.  За природата на общата сметка в премийните резерви при животозастраховането и пенсионното осигуряване / Никола Чолаков. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 1, с. 31-48. 

  

Сист. No: 69022

- 487 -

Сп С 848 д

Шерстюк, Анатолий Е.  Зарубежная практика страхования строительно-монтажных рисков взаимными страховыми организациями / Анатолий Е. Шерстюк. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 12, с. 56-59. 

  

Сист. No: 69003

- 488 -

Сп Ч R 62

Carter, James S.  The Ins and Outs of Cyber Extortion Insurance Coverage / James S. Carter. // Risk Management  (New York), 63, 2016, N 10, с. 32, 34-35. 

  

Сист. No: 68787

Образование

- 489 -

46159

Алексиева, Мария.  Прилагане на метода на мисловните карти в обучението на студенти от хуманитарните специалности / Мария Алексиева. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 234-241. 

  

Сист. No: 68679

- 490 -

40850

Арабаджиева, Мартина.  Методи на финансиране на висше образование в Европа и България / Мартина Арабаджиева. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 148-154. 

  

Сист. No: 69100

- 491 -

46159

Василева, Радка Емилова.  Основни правила за дизайн на образователна анимация. Проект забавна наука / Радка Емилова Василева. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 249-256. 

  

Сист. No: 68683

- 492 -

46159

Вълчев, Румен.  Целите за устойчиво развитие и тяхната реализация - основа на глобалното образование / Румен Вълчев. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 203-209. 

  

Сист. No: 68675

- 493 -

46159

Делиев, Благой Тодоров.  Образованието между привилегиите и ограниченията - конституционни аспекти / Благой Тодоров Делиев. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 136-149. 

  

Сист. No: 68656

- 494 -

46159

Дерижан, Ицка и др.  Постмодерното общество - предизвикателства и възможности за професионалния профил на специалистите по социална работа / Ицка Дерижан, Римма Масырова. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 271-274. 

  

Сист. No: 68690

- 495 -

46159

Джусубалиева, Д. М.  Развитие дистанционного обучения как один из факторов модернизации современного образования / Д. М. Джусубалиева. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 197-202. 

  

Сист. No: 68674

- 496 -

46159

Дишкова, Мария.  Трафикът на хора като социално-педагогически феномен / Мария Дишкова. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 307-313. 

  

Сист. No: 68691

- 497 -

46159

Игрово-базирано обучение във виртуално образователно пространство . // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 451-456. 

  

Сист. No: 68702

- 498 -

46159

Монова-Желева, Мария и др.  Европейските инициативи за масови отворени онлайн курсове - предизвикателства и перспективи за българските университети / Мария Монова-Желева, Янислав Панайотов Желев. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 495-505. 

  

Сист. No: 68738

- 499 -

46154

Пастармаджиева, Даниела.  Гражданско образование и политическа култура / Даниела Пастармаджиева. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 80-84. 

  

Сист. No: 69033

- 500 -

46159

Тоскова, Ася Тодорова и др.  Идея за разширение на виртуалното образователно пространство за учене през целия живот / Ася Тодорова Тоскова, Емил Христов Дойчев, Борислав Петров Тосков. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 433-437. 

  

Сист. No: 68701

- 501 -

40850

Цанков, Николай и др.  Квалификацията на педагогическите специалисти - образователна инвестиция в развитието на човешките ресурси и таланти / Николай Цанков, Веска Гювийска. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 77-82. 

  

Сист. No: 69049

- 502 -

Сп С 848 д

Литвак, Николай Витальевич.  Образование как вид информационной борьбы / Николай Витальевич Литвак. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 11, с. 15-19. 

  

Сист. No: 68596

- 503 -

Сп С 847

Милков, Христо.  Готовност за професионален труд - отговорност на личността в университета / Христо Милков. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIV, 2016, N 6, с. 592-607. 

  

Сист. No: 68298

- 504 -

Сп Ч 895

Ученето през целия живот при хората в третата възраст в България . // Човешки ресурси, 2016, N 10, с. 13-16. 

  

Сист. No: 68775

Образование в България

- 505 -

Сп С 953 п

В областта на вътрешния одит ще се прилагат директно международните стандарти за професионална практика.  Осемнадесети национален конкурс по счетоводство за средношколци. // Счетоводство плюс, 2017, N 1, с. 2-4. 

  

Сист. No: 68911

Висше образование

- 506 -

46159

Анастасова, Лина.  Международни тенденции във висшето бизнес образование и очаквания на работодателите / Лина Анастасова. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 235-247. 

  

Сист. No: 68807

- 507 -

46159

Бекенова, Лилия.  Проблемы и перспективы науки и образования в Республике Казахстан / Лилия Бекенова. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 265-275. 

  

Сист. No: 68820

- 508 -

46159

Данчева, Маргарита.  Маркетингови активи на висшето училище - особености, управление и подходи за оценяване / Маргарита Данчева. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 320-325. 

  

Сист. No: 68830

- 509 -

46159

Йорданова, Даниела Н.  Проучване на сътрудничеството "университет-предприятия" сред университетите от България и ЕС / Даниела Н. Йорданова. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 181-197. 

  

Сист. No: 68795

- 510 -

46159

Караджова, Златина.  Обучението по туризъм в университет "Проф. д-р Асен Златаров" и възможностите за професионална реализация на студентите от едноименното направление / Златина Караджова. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 102-109. 

  

Сист. No: 68759

- 511 -

46159

Карадимов, Исидор.  Една диплома, един бранд : Образование или нещо друго / Исидор Карадимов. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 364-372. 

  

Сист. No: 68843

- 512 -

46159

Персонален асистент за подпомагане на студента . // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 419-425. 

  

Сист. No: 68694

- 513 -

46159

Петков, Георги и др.  Взаимовръзки между социокултурната среда и личностните перспективи в българските университети / Георги Петков, Майяна Митевска-Енчева. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 242-248. 

  

Сист. No: 68681

- 514 -

46159

Попчев, Иван.  Реалният свят да се върне обратно в класната стая / Иван Попчев. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 11-32. 

  

Сист. No: 68610

- 515 -

46141

Склифос, Константин.  Организация управления информационными ресурсами ВУЗа: подсистемы "антиплагиат" / Константин Склифос. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 368-363. 

  

Сист. No: 68946

- 516 -

46159

Станчева-Тодорова, Елеонора П. и др.  Възможности за сътрудничество с бизнеса и професионалните организации при обучението по счетоводство във висшите учебни заведения в България / Елеонора П. Станчева-Тодорова, Илияна Анкова Стоянова. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 80-89. 

  

Сист. No: 68739

- 517 -

Сп I 60

Главеев, П.  Препоръки за моделнизиране на висшето образование в Европа / П. Главеев. // INFO свят, 2016, N 4, с. 19-24. 

  

Сист. No: 68959

- 518 -

Сп I 60

Главеев, П.  Онлайн обучението в Свободния университет в Берлин, Германия / П. Главеев. // INFO свят, 2016, N 4, с. 38-39. 

  

Сист. No: 68990

- 519 -

Сп I 60

Дърмонова, Л.  Подобряване на качеството на преподаване и учене в европейските институции за висше образование / Л. Дърмонова. // INFO свят, 2016, N 4, с. 3-9. 

  

Сист. No: 68956

- 520 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Нови модели за преподаване и учене във висшето образование / Й. Илиев. // INFO свят, 2016, N 4, с. 24-31. 

  

Сист. No: 68960

- 521 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Инициатива за отворено обучение на университета "Карнеги Мелън" в САЩ / Й. Илиев. // INFO свят, 2016, N 4, с. 32-34. 

  

Сист. No: 68961

- 522 -

Сп I 60

Осигуряване и развитие на качеството в университета в Берн, Швейцария . // INFO свят, 2016, N 4, с. 39-44. 

  

Сист. No: 68991

- 523 -

Сп I 60

Стойкова, Р.  Постигане на качество в обучението: проблеми и решения / Р. Стойкова. // INFO свят, 2016, N 4, с. 9-19. 

  

Сист. No: 68957

- 524 -

В А 36

Духът на предприемачеството  : В Стопанската академия в Свищов ще учат как се правят фирми. // Аз-буки, N 1, 10 ян. 2017, с. 20. 

  

Сист. No: 68328

- 525 -

Сп Ч 93

Савова, Елена.  Дигитални медии и работа с художествени текстове в обучението по немски език като чужд / Елена Савова. // Чуждоезиково обучение, XLIII, 2016, N 6, с. 652-665. 

  

Сист. No: 68288

- 526 -

46159

Popova, Diana et al.  Co-teaching - an effective approach in ERASMUS+ teaching mobilities / Diana Popova, Milen Filipov. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 390-395. 

  

Сист. No: 68845

Висше образование за икономисти

- 527 -

46141

Чистов, Дмитрий Вл. и др.  Реализация компетентностного подхода при подготовке экономистов в условиях дистанционного обучения / Дмитрий Вл. Чистов, Ирина Юрьевна Порохина. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 19-26. 

  

Сист. No: 68963

- 528 -

46124

Platon, Nicolae.  The role of the Academy of economic studies of Moldova in preparation and further education for Republic of Moldova tourism industry / Nicolae Platon. // Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания : Международна научна конференция, 9-10 ноември 2016 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Икономика, държава, общество. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 228-235. 

  

Сист. No: 68571

Висше образование в Англия

- 529 -

Сп I 60

Стойкова, Р.  Ефективни и иновативни практики на преподаване и учене на университета в Бат, Великобритания / Р. Стойкова. // INFO свят, 2016, N 4, с. 35-38. 

  

Сист. No: 68989

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване

- 530 -

Сп И 502

Георгиев, Георги.  Индустрия с бърз растеж / Георги Георгиев. // Икономика, 2016, N 67, с. 62-64. 

  

Сист. No: 68306

- 531 -

Сп И 502

Здравната каса разширява своята дейност . // Икономика, 2016, N 67, с. 65-67. 

  

Сист. No: 68308

- 532 -

Сп М 453

Златарева, Ал. и др.  Право на здраве и универсално здравно покритие / Ал. Златарева, Четин Казак. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XLVII, 2016, N 4, с. 38-48. 

  

Сист. No: 68436

Енергетика

- 533 -

46159

Лецковска, Силвия и др.  Изследване на характеристиките на работа на фотоволтаична система за електрозахранване / Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 513-520. 

  

Сист. No: 68754

- 534 -

Сп Ю 371

Тодорова, Станиела.  Въвеждане на ограничителни режими в електроенергийния пазар / Станиела Тодорова. // Ютилитис, XV, 2017, N 1-2, с. 36-38. 

  

Сист. No: 68937

Селско стопанство. Горско стопанство

- 535 -

46138

Алексиев, Георги.  Реализация на българските пчелни продукти и влиянието й върху преработвателната индустрия / Георги Алексиев. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, 163-168. 

  

Сист. No: 68479

- 536 -

46138

Ангелов, Георги.  Национална селска мрежа / Георги Ангелов. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 244-249. 

  

Сист. No: 68534

- 537 -

46138

Блажева, Виолета.  Горската политика - елемент на Общата Селскостопанска Политика на Европейския съюз / Виолета Блажева. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 89-93. 

  

Сист. No: 68422

- 538 -

46138

Димитров, Георги.  Видове и ползи от късите вериги на доставки на селскостопански продукти / Георги Димитров. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 257-261. 

  

Сист. No: 68551

- 539 -

46139

Кръстева, Илияна.  Устойчива употреба на минерални торове в съвременните земеделски стопанства / Илияна Кръстева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 100-104. 

  

Сист. No: 68391

- 540 -

46138

Ненова, Радка.  Климат - оптимизирано селско стопанство / Радка Ненова. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 157-162. 

  

Сист. No: 68468

- 541 -

46138

Пашоолу, Несрин.  Функции на управленския процес в горското предприятие / Несрин Пашоолу. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 268-273. 

  

Сист. No: 68557

- 542 -

46138

Ройчева, Анета.  Институционални възможности за повишаване ефективността и конкурентността на българския лозарски сектор / Анета Ройчева. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 226-231. 

  

Сист. No: 68531

- 543 -

46138

Цветанова, Нуршен.  Организация на труда в горското предприятие / Нуршен Цветанова. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 262-267. 

  

Сист. No: 68554

- 544 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Консервационното земеделие - същност, разпространение и проблеми / Петко Иванов. // Агробизнесът, XV, 2017, N 1, с. 34-35. 

  

Сист. No: 68331

- 545 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Биволът. какво беше това? / Петко Иванов. // Агробизнесът, XV, 2017, N 1, с. 38-39. 

  

Сист. No: 68334

- 546 -

Сп Л 792

Йорданов, Йордан.  Винарският туризъм в България днес - умението да търсиш вдъхновение в корените на своя народ и историята на виното по света / Йордан Йорданов. // Лозарство и винарство, LXIV, 2016, N 5-6, с. 12-16. 

  

Сист. No: 68726

- 547 -

Сп Л 792

Реколта 2016 - редуцирани добиви и добро качество . // Лозарство и винарство, LXIV, 2016, N 5-6, с. 28-29. 

  

Сист. No: 68729

- 548 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Вижда ли се краят на кризата / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XV, 2017, N 1, с. 18-19. 

  

Сист. No: 68329

Селскостопански предприятия, производство

- 549 -

46138

Николов, Пламен.  Производство и търговия с генно модифицирани организми / Пламен Николов. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 274-278. 

  

Сист. No: 68559

- 550 -

46138

Орудж, Фархади Пюстя.  Направления совершенствования интенсификация и интеграция сельскохозяйственного производства / Фархади Пюстя Орудж. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 94-106. 

  

Сист. No: 68423

- 551 -

46138

Хубенов, Огнян.  Тенденции на развитие на пазара на пчелни продукти в България / Огнян Хубенов. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 214-218. 

  

Сист. No: 68528

Аграрна политика

- 552 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  ОСП: Опростяване и модернизация / Елица Ценова. // Агробизнесът, XV, 2017, N 2, с. 22-23. 

  

Сист. No: 68860

Земеделие. Организация и управление

- 553 -

46138

Атанасова-Калайджиева, Тодорка.  Развитие на земеделските стопанства в България и влияние на ОСП на ЕС върху тях / Тодорка Атанасова-Калайджиева. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 77-82. 

  

Сист. No: 68420

Биологично земеделие

- 554 -

46138

Кръстева, Илияна.  Развитие на пазара на биологична селскостопанска продукция / Илияна Кръстева. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 202-207. 

  

Сист. No: 68522

- 555 -

46138

Станев, Явор.  Изисквания за сертификация на био пчелин / Явор Станев. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 172-178. 

  

Сист. No: 68484

- 556 -

II 2062

Терзиев, Венелин и др.  Иновации в биоземеделието за осигуряване на качество и безопасност на храните и здравословна среда на живот / Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 137-144. 

  

Сист. No: 68545

Животновъдство

- 557 -

46138

Костадинова, Надка.  Тенденции в структурното развитие на българското животновъдство / Надка Костадинова. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 69-76. 

  

Сист. No: 68414

Управление на предприятията. Организация на производството

- 558 -

46138

Найденов, Сергей.  Бизнес среда и предприемаческа дейност на пивоварните предприятия в България / Сергей Найденов. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 138-144. 

  

Сист. No: 68445

Мениджмънт

- 559 -

46139

Алексиева, Десислава.  Място и рола на иновацията в организацията / Десислава Алексиева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 337-342. 

  

Сист. No: 68495

- 560 -

II 2062

Димитрова, Снежана.  Модел на управленски контрол / Снежана Димитрова. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 273- 277. 

  

Сист. No: 68591

- 561 -

46160

Димитрова, Снежана.  Влияние на външната среда върху управлението на организацията / Снежана Димитрова. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 462-472. 

  

Сист. No: 68704

- 562 -

46159

Керезиев, Илия Крумов.  Конкурентни предимства на малките и средните предприятия / Илия Крумов Керезиев. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 314-319. 

  

Сист. No: 68829

- 563 -

II 2062

Милев, Николай и др.  Контекстуализация на дигиталното преобразуване на предприятията в България / Николай Милев, Розалина Милева. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 131-136. 

  

Сист. No: 68544

- 564 -

II 2062

Михайлов, Михаил.  Адаптиране на съществуващите системи за управление на качеството към изискванията на ISO 9001:2015 / Михаил Михайлов. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 151-154. 

  

Сист. No: 68547

- 565 -

46139

Стоянова, Станислава.  Иновативни подходи за управление на мотивационния процес / Станислава Стоянова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 333-336. 

  

Сист. No: 68493

- 566 -

II 2062

Тепавичарова, Милена и др.  Възможности на бенчмаркинга за повишаване ефективността и конкурентоспособността на организациите / Милена Тепавичарова, Нели Бенчева. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 117-123. 

  

Сист. No: 68537

- 567 -

46139

Филипова, Теодора.  От конвенциален към е-факторинг чрез реинженеринг / Теодора Филипова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 322-327. 

  

Сист. No: 68490

- 568 -

46159

Хаджиева, Ваня.  Сравнителен анализ на европейската и американската контролинг концепция / Ваня Хаджиева. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 300-307. 

  

Сист. No: 68827

- 569 -

46159

Хаджиева, Ваня.  Характеристики на информационния процес в контекста на контролинг концепцията / Ваня Хаджиева. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 307-313. 

  

Сист. No: 68828

- 570 -

Сп Т 87 Впм

Георгиев, Лъчезар.  Innovations in the management of the world-wide publishing structures / Лъчезар Георгиев. // Трудове на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 7-51. 

  

Сист. No: 69018

- 571 -

Сп М 486

Вучков, Алек.  VIVACOM с устойчив фокус върху клиенти, служители и иновации / Алек Вучков. // Мениджър, 2016, N 12, с. 92. 

  

Сист. No: 68416

- 572 -

Сп М 486

Миленчев, Георги.  Индивидуализъм в мениджмънта / Георги Миленчев. // Мениджър, 2017, N 1, с. 62-63. 

  

Сист. No: 68967

- 573 -

Сп П 89 тп

Новичков, Николай.  Менеджмент как творческая деятельность / Николай Новичков. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 12, с. 106-112. 

  

Сист. No: 68996

Бизнес стратегии

- 574 -

Сп А 582

Славова, Миланка.  Дигитална трансформация на бизнеса / Миланка Славова. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 4, с. 142-149. 

  

Сист. No: 68354

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 575 -

46159

Керезиев, Илия Крумов.  Социално предприемачество: същност, характеристики и обхват / Илия Крумов Керезиев. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 122-126. 

  

Сист. No: 68765

- 576 -

46160

Насърчаване на социалното предприемачество в България . // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 312-333. 

  

Сист. No: 68682

- 577 -

46159

Руденко, Людмила Геннадьевна.  Проблемы формирования инфраструктуры поддержки малого бизнеса и Рассийской Федерации / Людмила Геннадьевна Руденко. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 33-40. 

  

Сист. No: 68615

Психология на управлението

- 578 -

46167

Petrova, Yoana.  The impact of emotional culture on the manager's behavior / Yoana Petrova. // Лидерство и организационно развитие : Сборник резюмета : Междунар. науч. конфeр., Китен, 19-21 юни 2015 / Състав. и науч. ред. Снежана Илиева. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 136. 

  

Сист. No: 68886

Корпоративно управление

- 579 -

46160

Бакърджиева, Радостина Т.  Корпоративна социална отговорност за целите на обществото / Радостина Т. Бакърджиева. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 334-345. 

  

Сист. No: 68685

- 580 -

Сп П 89 тп

Дуканич, Людмила.  Методы поддержки стратегических решений корпоративных структур / Людмила Дуканич. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 12, с. 90-97. 

  

Сист. No: 69011

- 581 -

Сп Ч J 80 f

McCahery, Joseph A. et al.  Behind the Scenes: The Corporate Governance Preferences of Institutional Investors / Joseph A. McCahery, Zacharias Sautner, Laura T. Starks. // The Journal of Finance  (New York), 71, 2016, N 6, с. 2905-2932. 

  

Сист. No: 68607

Риск мениджмънт

- 582 -

46160

Ботев, Георги.  Управление на риска за критичната инфраструктура / Георги Ботев. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 400-408. 

  

Сист. No: 68699

- 583 -

46159

Велинова-Соколова, Надя.  Нови аспекти за управление на риска при взимането на инвестиционни решения / Надя Велинова-Соколова. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 147-153. 

  

Сист. No: 68789

- 584 -

40850

Димов, Сава Христов.  Управление на риска с финансови деривативи, търгувани на немската и лондонската борсова група / Сава Христов Димов. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 44-52. 

  

Сист. No: 69043

- 585 -

Сп А 582

Моллов, Доброслав.  Управление на риска в глобалните вериги за доставки / Доброслав Моллов. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 4, с. 88-99. 

  

Сист. No: 68315

- 586 -

Сп Ч J 80 f

Valuation Risk and Asset Pricing . // The Journal of Finance  (New York), 71, 2016, N 6, с. 2861-2902. 

  

Сист. No: 68606

Управление на фирмата

- 587 -

46139

Колева, Елена.  Управленски аспекти на конкурентоспособността / Елена Колева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 241-246. 

  

Сист. No: 68671

- 588 -

Сп И 50 м

Тодорова, Станислава.  Преобразуването на търговските дружества: глобални и национални аспекти / Станислава Тодорова. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 6, с. 75-96. 

  

Сист. No: 68401

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 589 -

46138

Ангелов, Илиян.  Адитивното производство - съвременен подход за оптимизация на производствените процеси в индустриалните предприятия / Илиян Ангелов. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 208-213. 

  

Сист. No: 68527

- 590 -

46159

Ганчев, Мирослав.  Управление на иновационния потенциал на индустриално предприятие / Мирослав Ганчев. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 154-157. 

  

Сист. No: 68790

- 591 -

46159

Ганчев, Мирослав.  Определяне на икономическия потенциал на Спарки АД Русе / Мирослав Ганчев. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 172-180. 

  

Сист. No: 68791

- 592 -

40850

Константинов, Георги Димитров.  Инвестиционни проекти: същност, процес и етапи в управлението / Георги Димитров Константинов. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 53-65. 

  

Сист. No: 69048

Мениджмънт на фирмата

- 593 -

46139

Бабаджанов, Божидар.  Някои особености при разработване на функционални стратегии / Божидар Бабаджанов. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 281-285. 

  

Сист. No: 68713

Управление на риска

- 594 -

40850

Костенаров, Красимир.  Съвременни форми на системи за управление на риска във предприемачеството / Красимир Костенаров. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 181-189. 

  

Сист. No: 69106

Проектно управление

- 595 -

46139

Асенов, Анатолий.  Програмно управление на иновационния процес / Анатолий Асенов. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 312-315. 

  

Сист. No: 68488

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 596 -

40850

Миронова, Надя.  Системен подход към вътрешните комуникации в организацията / Надя Миронова. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 111-120. 

  

Сист. No: 69091

Счетоводство

- 597 -

46139

Александров, Станислав и др.  Основни моменти в счетоводното законодателство на Република България и Федерална Република Германия / Станислав Александров, Венцислав Везиров, Галя Георгиева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 311-317. 

  

Сист. No: 68834

- 598 -

657/С/Н 267

Бонев, Живко.  Промените в докладите на независимите финансови одитори и очакваната полза / Живко Бонев. // Наръчник на икономиста 2016 : Кн. 1 - 12 [11]. - Пловдив : Плутон-1, 2016, с. 56-60. 

  

Сист. No: 68332

- 599 -

46139

Данчева, Ралица.  За счетоводното отчитане на концесията / Ралица Данчева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 356-362. 

  

Сист. No: 68847

- 600 -

46139

Димитров, Ради.  Счетоводни аспекти при администрирането на средствата по оперативните програми за развитие на малките и средни предприятия в България / Ради Димитров. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 363-367. 

  

Сист. No: 68848

- 601 -

657/С/Н 267

Дурин, Стоян.  Отчитане на дълготрайни материални активи (имоти, машини и съоръжения) / Стоян Дурин. // Наръчник на икономиста 2016 : Кн. 1 - 12 [11]. - Пловдив : Плутон-1, 2016, с. 63-70. 

  

Сист. No: 68344

- 602 -

46139

Иванова-Кузманова, Галя.  Модели за оценка в счетоводството на търговското предприятие / Галя Иванова-Кузманова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 323-327. 

  

Сист. No: 68837

- 603 -

46139

Илийкова, Йорданка.  Особености в счетоводните и данъчните аспекти на туристическите услуги, предоставени от хотелиер / Йорданка Илийкова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 380-385. 

  

Сист. No: 68857

- 604 -

46139

Киричева, Здравка.  Някои аспекти при счетоводното отчитане на стоките / Здравка Киричева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 368-372. 

  

Сист. No: 68849

- 605 -

657/С/Н 267

Костов, Бойко.  Правни, счетоводни и данъчни аспекти при преобразуване на търговски дружества в хипотезите на отделяне / Бойко Костов. // Наръчник на икономиста 2016 : Кн. 1 - 12 [11]. - Пловдив : Плутон-1, 2016, с. 50-55. 

  

Сист. No: 68327

- 606 -

46138

Крумова, Диана.  Финансови отчети на предприятията в съответствие с новото счетоводно законодателство / Диана Крумова. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 151-156. 

  

Сист. No: 68465

- 607 -

46138

Михайлова, Румяна.  Годишно приключване при ликвидация и несъстоятелност в производствено потребителни кооперации / Румяна Михайлова. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 145-150. 

  

Сист. No: 68462

- 608 -

46139

Михайлова, Румяна.  Счетоводни аспекти на гаранционното поддържане в търговската дейност / Румяна Михайлова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 339-343. 

  

Сист. No: 68841

- 609 -

46139

Симеонова, Росица.  Особености при изготвянето на финансовите отчети в предприятията с търговска дейност / Росица Симеонова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 318-322. 

  

Сист. No: 68836

- 610 -

46139

Стоянов, Марий.  Счетоводно третипане взаимоотношенията между автотранспортните предприятия и предприятията с търговска дейност в условията на икономическа криза и междуфирмена задлъжнялост / Марий Стоянов. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 373-379. 

  

Сист. No: 68856

- 611 -

657/С/Н 267

Чергански, Момчил.  Международен одиторски стандарт (МОС) 570 (преработен) действащо предприятие / Момчил Чергански. // Наръчник на икономиста 2016 : Кн. 1 - 12 [11]. - Пловдив : Плутон-1, 2016, с. 61-62. 

  

Сист. No: 68343

- 612 -

Сп Ф 531 п

Бонев, Живко.  Задбалансовите сметки / Живко Бонев. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 1, с. 5-10. 

  

Сист. No: 68899

- 613 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Отчитане на разходите за преработка (на основата на СС 2 отчитане на материалните запаси) / Живко Бонев. // Счетоводство плюс, 2017, N 2, с. 4-9. 

  

Сист. No: 69006

- 614 -

Сп С 953 п

Брезоева, Бойка.  Определяне на текущия разход на лихви при договори за финансов лизинг / Бойка Брезоева. // Счетоводство плюс, 2017, N 2, с. 1-4. 

  

Сист. No: 69010

- 615 -

Сп С 546

Велева, Майя.  Историческо развитие и перспективи на управленското счетоводство в България / Майя Велева. // Социално-икономически анализи, 2 (10), 2016, N 2, с. 181-186. 

  

Сист. No: 68894

- 616 -

Сп Ф 531 п

Георгиева, Анета.  Преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2017 г. / Анета Георгиева. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 1, с. 15-27. 

  

Сист. No: 68878

- 617 -

Сп И 50 м

Георгиева, Даниела.  Приложимата база на отчетността в публичния сектор / Даниела Георгиева. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 5, с. 108-118. 

  

Сист. No: 68351

- 618 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Счетоводни разходи, които не се признават за данъчни цели, но се отразяват от фирмата във финансовия резултат / Мина Димитрова. // Актив, 2016, N 12, с. 19-27. 

  

Сист. No: 68266

- 619 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Последните промени в Закона за счетоводството, обнародвани в края на 2016 г. / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 1, с. 5-14. 

  

Сист. No: 68876

- 620 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Отчитане на капиталовите резерви / Стоян Дурин. // Актив, 2017, N 1, с. 2-3. 

  

Сист. No: 68617

- 621 -

Сп А 454

Ималова, Диана.  Счетоводни аспекти на поетите финансови задължения от бюджетните организации / Диана Ималова. // Актив, 2016, N 12, с. 5-18. 

  

Сист. No: 68274

- 622 -

Сп А 454

Ималова, Диана.  Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации за 2016 година / Диана Ималова. // Актив, 2017, N 1, с. 4-10. 

  

Сист. No: 68618

- 623 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Промени в ЗДДС, направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXV, 2017, N 1, с. 28-45. 

  

Сист. No: 68879

- 624 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Дивидентите - нормативна уредба, счетоводно отчитане, данъчни аспекти / Евгени Рангелов. // Актив, 2016, N 12, с. 2-5. 

  

Сист. No: 68271

- 625 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Документиране и счетоводно отчитане на фирите при годишната инвентаризация / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 12, с. 11-18. 

  

Сист. No: 68347

- 626 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Изисквания и облекчения за микропредприятията и малките предприятия при съставяне на годишния финансов отчет за 2016 г. / Евгени Рангелов. // Актив, 2017, N 1, с. 11-13. 

  

Сист. No: 68619

- 627 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Втора промяна в новия закон за счетоводството / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2017, N 2, с. 1-4. 

  

Сист. No: 69004

- 628 -

46138

Chipriyanova, Galina.  Contemporary interpretations of the accounting of receivables of agricultural enterprises from customers / Galina Chipriyanova. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 107-112. 

  

Сист. No: 68444

- 629 -

46139

Chipriyanova, Galina.  Accounting and information support of the acquisition of long-term tangible assets financed under the operational program "Innovations and competitiveness" 2014-2020 / Galina Chipriyanova. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 334-338. 

  

Сист. No: 68839

Селскостопанско счетоводство

- 630 -

46138

Вечев, Венцислав.  Насоки за счетоводен анализ на приходите на предприятията зърнопроизводители / Венцислав Вечев. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 169-172. 

  

Сист. No: 68482

- 631 -

46138

Иванова-Кузманова, Галя.  Проблеми при разработване и оповестяване на счетоводната политика в аграрно предприятие / Галя Иванова-Кузманова. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 119-123. 

  

Сист. No: 68429

- 632 -

46138

Костова, Силвия.  Процедури за контрол на качеството на земеделската счетоводна информация / Силвия Костова. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 130-137. 

  

Сист. No: 68433

- 633 -

46138

Симеонова, Росица.  Особености при изготвянето на финансовите отчети в предприятията със селскостопанска дейност / Росица Симеонова. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 124-129. 

  

Сист. No: 68431

Застрахователно счетоводство

- 634 -

Сп С 848 д

Брызгалов, Денис В. и др.  Аквизиционные расходы страховых компаний: формы, методы расчетов и отражение в финансовой отчетности / Денис В. Брызгалов, Александр Андреевич Цыганов. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 12, с. 3-10. 

  

Сист. No: 69012

Одиторски контрол

- 635 -

II 2062

Петкова, Ивелина.  Системи за финансово управление и контрол е в България - гаранция за икономическата стабилност на страната / Ивелина Петкова. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 145-150. 

  

Сист. No: 68546

- 636 -

Сп Ф 531 п

Голева, Поля.  Иумуществена отговорност на регистрирания одитор според новия Закон за независимия финансов одит / Поля Голева. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 12, с. 5-10. 

  

Сист. No: 68345

- 637 -

Сп А 454

Илиев, Пламен.  Новите моменти в новия ЗНФО / Пламен Илиев. // Актив, 2017, N 1, с. 14-17. 

  

Сист. No: 68625

- 638 -

Сп В 986

Касапова, Веселина.  Как да повишим качеството в одитния процес / Веселина Касапова. // Вътрешен одитор, XII, 2015, N 5, с. 22-32. 

  

Сист. No: 68755

- 639 -

Сп В 986

Цветкова, Станислава.  Способи за избягване на нередности и финансови корекции / Станислава Цветкова. // Вътрешен одитор, XII, 2015, N 5, с. 5-11. 

  

Сист. No: 68751

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 640 -

Сп Ю 371

Михайлов, Здравко и др.  Монопол или задължение и изплащането на пенсиите от "Български пощи" ЕАД? / Здравко Михайлов, Валентин Ценов. // Ютилитис, XV, 2017, N 1-2, с. 44-49. 

  

Сист. No: 68938

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 641 -

40850

Куртева, Галина.  Възможности за кариерно развитие и удовлетвореност от труда / Галина Куртева. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 83-93. 

  

Сист. No: 69050

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 642 -

40850

Йоргова, Юлия.  Избор на подходящите компетенции на персонала при различни по тип процеси на обслужване / Юлия Йоргова. // Съвременни управленски практики ІХ. Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства : Научна конф. с междунар. участие, Бургас, 17-18 юни 2016 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 94-101. 

  

Сист. No: 69055

- 643 -

46160

Симеонова, Даниела.  Очакваните промени в управлението на човешките ресурси в българската държавна администрация - възможности и рискове / Даниела Симеонова. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 473-480. 

  

Сист. No: 68705

- 644 -

В К 263

Кеслър, Бенджамин.  Бъдещето на корпоративния университет : Как фирмите могат да увеличат ефекта и печалбата от собствените си вътрешни обучения на менъджъри / Бенджамин Кеслър. // Капитал, XXV, N 7, 17-23 февр. 2017, с. 68-69. 

  

Сист. No: 68992

- 645 -

В К 263 d

Пижев, Димитър.  Работа на бъдещи обороти : Как новите технологии и автоматизацията ще променят работата и какъв ще е ефектът им върху числеността на работната сила / Димитър Пижев. // Капитал Daily, N 18, 01 февр. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 68782

- 646 -

В К 263 d

Савчева, Велина.  Финансиране на обучения в производството и туризма : Общият бюджет на процедурата по програмата "Развитие на човешките ресурси" е 30 млн. лв. и компаниите могат да получат100% безвъзмездна помощ за проектите си / Велина Савчева. // Капитал Daily, N 11, 19 ян. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 68560

- 647 -

Сп П 89 тп

Маслов, Евгений и др.  Оценка и реализация трудового потенциала в иновацинной экономике / Евгений Маслов, Ольга Гладкова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 12, с. 113-121. 

  

Сист. No: 68997

- 648 -

Сп И 50 м

Петрова, Йоана.  Креактивност чрез личностно и екипно поведение / Йоана Петрова. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 6, с. 62-74. 

  

Сист. No: 68400

- 649 -

Сп П 89 тп

Сотникова, Светлана и др.  Статистика в управлении деловой карьерой персонала / Светлана Сотникова, Никита Сотников. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 11, с. 132-142. 

  

Сист. No: 68579

- 650 -

Сп Т 871

Томов, Томчо.  Новите поколения промениха пазара на труда / Томчо Томов. // Труд и право, XXVI, 2017, N 1, с. 47-55. 

  

Сист. No: 68783

- 651 -

46160

Bencheva, Nelly et al.  Factors for the development of the educational and professional qualification profile of the human resources by types of farms in the agricultural sector / Nelly Bencheva, Milena Tepavicharova. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 441-451. 

  

Сист. No: 68700

- 652 -

46160

Tepavicharova, Milena et al.  Development of a competency model for selection of human resourses in the farms of the agricultural sector / Milena Tepavicharova, Nelly Bencheva. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 452-461. 

  

Сист. No: 68703

Транспорт

- 653 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Тол система в облаците / Васил Василев. // Логистика, XIII, 2017, N 1, с. 40-43. 

  

Сист. No: 68941

- 654 -

Сп М 486

Виденова, Милена.  Бизнес, който се движи на висока скорост / Милена Виденова. // Мениджър, 2016, N 12, с. 120-122. 

  

Сист. No: 68417

- 655 -

Сп М 486

Димитров, Веселин.  Шофьорите станаха като програмистите. Никак не стигат / Веселин Димитров. // Мениджър, 2016, N 12, с. 124-125. 

  

Сист. No: 68418

- 656 -

Сп Г 368

Мирчев, Йордан и др.  Възможности за преодоляване на кризата в българските железници / Йордан Мирчев, Радослав Михайлов. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, с. 13-19. 

  

Сист. No: 68976

Стандартизация и типизация в производството

- 657 -

46159

Йоргова, Юлия.  Въвеждане на стандартизирани дейности в процесите на обслужване - ползи и проблеми / Юлия Йоргова. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 248-256. 

  

Сист. No: 68808

Реклама

- 658 -

Сп М 486

Вълков, Константин.  Има ли място за аналоговите класици / Константин Вълков. // Мениджър, 2017, N 1, с. 84-85. 

  

Сист. No: 68969

- 659 -

Сп М 486

Николова, Елица.  Сините очи на рекламата / Елица Николова. // Мениджър, 2017, N 1, с. 86-87. 

  

Сист. No: 68970

Хранително-вкусова промишленост

- 660 -

46160

Никовска, Кремена и др.  Рискови прояви чрез храни и нарушаване на сигурността в организирано хранене / Кремена Никовска, Иван Обрешков, Иванка Петрова. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 160-169. 

  

Сист. No: 68660

- 661 -

46160

Николова-Алексиева, Валентина.  Изследване на динамиката на развитие на месната промишленост / Валентина Николова-Алексиева. // Съвременни заплахи за сигурността на Европа : Сб. с докл. от междунар. науч. конфер., 15 апр. 2016 г.. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 346-362. 

  

Сист. No: 68687

- 662 -

В К 263 d

Генчева, Боряна.  Производство на риба и продукти от нея е надхвърлило 100 млн. лв. : През 2015 г. износът е удвоен, приходите нарастват с почти 50 % / Боряна Генчева. // Капитал Daily, N 13, 24 ян. 2017, с. 15. 

  

Сист. No: 68646

- 663 -

В К 263 d

Мандаджиева, Ася.  Продажбите на хляб и хлебни изделия са нараснали до близо 700 млн. лв. : Топ 25 от класацията на "Регал" показва, че през 2015 г. съотношението на основните сили на пазара се запазва / Ася Мандаджиева. // Капитал Daily, N 14, 25 ян. 2017, с. 15. 

  

Сист. No: 68658

- 664 -

В К 263 d

Мандаджиева, Ася.  Производителите на олио в България са отчели близо 500 млн. лв. оборот : Рафинериите обаче имат с 18% по-слоби продажби зад граница / Ася Мандаджиева. // Капитал Daily, N 18, 01 февр. 2017, с. 14. 

  

Сист. No: 68781

- 665 -

Сп Х 74 п

Гелева, Мая.  Несравнимият вкус на храните се ражда на полето / Мая Гелева. // Хранително-вкусова промишленост, LXV, 2016, N 12, с. 19-20. 

  

Сист. No: 68793

- 666 -

Сп Х 74 п

Европейският План Б: "Общата хранителна политика" . // Хранително-вкусова промишленост, LXV, 2016, N 12, с. 21. 

  

Сист. No: 68794

- 667 -

Сп Х 74 п

Иванова, Ваня.  Хранителната индустрия през 2016: Зеленото е на мода / Ваня Иванова. // Хранително-вкусова промишленост, LXV, 2016, N 12, с. 5-9. 

  

Сист. No: 68776

- 668 -

Сп Х 74 п

Маринова, Габриела и др.  Съдържание на глутен в български и вносни пива - I част / Габриела Маринова, Валентин Бъчваров, Силвия Милева. // Хранително-вкусова промишленост, LXV, 2016, N 12, с. 26-30. 

  

Сист. No: 68796

- 669 -

Сп Х 74 п

Може ли да продаваме на френския пазар? . // Хранително-вкусова промишленост, LXV, 2016, N 12, с. 14-15. 

  

Сист. No: 68792

- 670 -

Сп Х 74 п

Янев, Яни.  Маслодобивната индустрия в условията на динамични международни пазари и ограничен вътрешен пазар в периода 2014-2015 г. / Яни Янев. // Хранително-вкусова промишленост, LXV, 2016, N 12, с. 10-13. 

  

Сист. No: 68778

Строителство

- 671 -

Сп М 486

Петров, Емил.  Кой е най-големият официален инвеститор в сгради / Емил Петров. // Мениджър, 2016, N 12, с. 140-141. 

  

Сист. No: 68426

Информационни технологии

- 672 -

46141

Александрова, Янка.  Влияние на електронните академични бази върху научните изследвания / Янка Александрова. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 325-331. 

  

Сист. No: 68853

- 673 -

46141

Армянова, Мария.  Шаблони, подпомагащи облачните изчисления / Мария Армянова. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 306-312. 

  

Сист. No: 68817

- 674 -

46141

Банков, Борис.  Възможности за извличане на данни в реално време от платформата Twitter / Борис Банков. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 313-318. 

  

Сист. No: 68818

- 675 -

46141

Белев, Иван.  Еволюция на стандартите за управление на бизнес процеси / Иван Белев. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 362-367. 

  

Сист. No: 68883

- 676 -

46141

Божинов, Асен.  Предимства и недостатъци на колокацията като възможна стратегия за възстановяване от ИТ бедствия и аварии / Асен Божинов. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 277-282. 

  

Сист. No: 68654

- 677 -

46141

Божинов, Божидар.  Предизвикателства пред информационната сигурност в търговските банки / Божидар Божинов. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 60-66. 

  

Сист. No: 68454

- 678 -

46141

Бойчев, Бойчо.  Технически предизвикателства пред сигурността и безопастността на облачната инфраструктура като услуга / Бойчо Бойчев. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 374-380. 

  

Сист. No: 68884

- 679 -

46141

Борисов, Цветелин.  Някои аспекти от приложението на мобилните технологии в туризма / Цветелин Борисов. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 394-398. 

  

Сист. No: 68913

- 680 -

46141

Боянов, Любен и др.  Съвременно състояние, възможности и заплахи при ИнО / Любен Боянов, Гено Стефанов. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 159-165. 

  

Сист. No: 68540

- 681 -

46141

Василев, Владислав.  Заплахи за информационната сигурност и нива на защита / Владислав Василев. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 343-348. 

  

Сист. No: 68872

- 682 -

46141

Василев, Юлиан и др.  Извличане на зависимости между спортната активност и други дейности от студентския живот / Юлиан Василев, Антонио Хаджиколев. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 179-184. 

  

Сист. No: 68576

- 683 -

46141

Василева, Стелиана.  Социалните медии - кутия на Пандора или панацея за брандинга / Стелиана Василева. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 435-441. 

  

Сист. No: 68927

- 684 -

46141

Горанова, Пенка и др.  Приложение на методите за вирусни маркетингови услуги / Пенка Горанова, Живка Тананеева. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 153-158. 

  

Сист. No: 68539

- 685 -

46159

Деливерски, Йордан Георгиев.  Информационната сигурност в лечебните заведения. Мерки за подобряването и / Йордан Георгиев Деливерски. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 77-82. 

  

Сист. No: 68629

- 686 -

46141

Денчев, Емил.  Възможности за вход и изход на ERP системите / Емил Денчев. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 40-45. 

  

Сист. No: 68443

- 687 -

46141

Емилова, Петя.  Икономически аспекти на използването на облачните услуги / Петя Емилова. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 126-132. 

  

Сист. No: 68505

- 688 -

46141

Ескенази, Аврам.  За въздействието на информатиката върху един съществен фактор в икономиката и обществото / Аврам Ескенази. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 12-18. 

  

Сист. No: 68441

- 689 -

46141

Замула, Алина и др.  Data Mining в финансовых технологиях / Алина Замула, Сергей Кавун. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 89-94. 

  

Сист. No: 68955

- 690 -

46141

Иванов, Велико.  Анализ на проблеми при оценяване на информационната сигурност на университетски бизнес процеси / Велико Иванов. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 283-289. 

  

Сист. No: 68672

- 691 -

46141

Игнатова, Виолета и др.  Self-service възможности в складове от данни в архитектурата на бизнес интелигентните системи / Виолета Игнатова, Александрина Мурджева. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 185-190. 

  

Сист. No: 68578

- 692 -

46159

Йорданова, Мария.  Киберсигурността - международни и национални измерения / Мария Йорданова. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 159-170. 

  

Сист. No: 68661

- 693 -

46141

Кабакчиева, Дорина и др.  Насоки за развитие на системите за управление на бизнес резултатност / Дорина Кабакчиева, Камелия Стефанова. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 82-88. 

  

Сист. No: 68492

- 694 -

46141

Канарян, Нигохос.  Предимствата на облачните технологии в управлението на риска във финансовите институции / Нигохос Канарян. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 225-231. 

  

Сист. No: 68622

- 695 -

46141

Кирилов, Росен.  Концепция за информационно осигуряване на финансовото управление на висшите училища / Росен Кирилов. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 115-120. 

  

Сист. No: 68500

- 696 -

46141

Кирилова, Катя.  Предизвикателства пред развитието на подсистемите на електронното правителство / Катя Кирилова. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 191-196. 

  

Сист. No: 68582

- 697 -

46141

Кирилова, Катя.  Публични електронни услуги - състояние и тенденции / Катя Кирилова. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 203-208. 

  

Сист. No: 68602

- 698 -

46141

Краева, Виолета.  Системи за управление на взаимоотношенията с клиенти от ново поколение / Виолета Краева. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 34-39. 

  

Сист. No: 68442

- 699 -

46141

Крумов, Красимир.  Предизвикателства пред информационната инфраструктура на телекомуникационните оператори в условията на "Свързаното общество" / Красимир Крумов. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 387-393. 

  

Сист. No: 68912

- 700 -

46141

Кръстева, Даниела.  Единна информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация - функционални възможности и проблеми / Даниела Кръстева. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 197-202. 

  

Сист. No: 68601

- 701 -

46141

Кузнецов, Юрий.  Особености на автоматизираната система за управление на висше училище / Юрий Кузнецов. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 265-270. 

  

Сист. No: 68635

- 702 -

46141

Лазарова, Ваня.  Разпределение на дейностите между администраторските роли в облачните услуги на Microsoft / Ваня Лазарова. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 121-125. 

  

Сист. No: 68504

- 703 -

46141

Лазарова, Нели.  Изкуствен интелект при разработване на мобилни приложения / Нели Лазарова. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 319-324. 

  

Сист. No: 68846

- 704 -

46141

Лазарова, Снежина.  Избор на ключови индикатори за управление на производителността при метода "Функция на продажбите" / Снежина Лазарова. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 406-412. 

  

Сист. No: 68916

- 705 -

46141

Лалев, Ангелин Лазаров.  Изследване на поддържката на HTTPS в електронните магазини на малките и средни преприятия в България / Ангелин Лазаров Лалев. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 271-276. 

  

Сист. No: 68636

- 706 -

46141

Маринова, Кремена.  Анализ на електронното и мобилното банкиране в България / Кремена Маринова. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 244-250. 

  

Сист. No: 68633

- 707 -

46141

Маринова, Наталия.  Проблеми със сигурността при големите данни / Наталия Маринова. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 173-178. 

  

Сист. No: 68570

- 708 -

46141

Маркова, Михаела Маркова.  Интернет на нещата - визия, архитектурни елементи и бъдещи тенденции / Михаела Маркова Маркова. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 464-468. 

  

Сист. No: 68931

- 709 -

46141

Милев, Пламен.  Възможности за изграждане на системи за извличане на данни от коментари към новини / Пламен Милев. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 209-213. 

  

Сист. No: 68603

- 710 -

46141

Милев, Пламен.  Модел на данни за управление процесите на системи за медиамониторинг / Пламен Милев. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 219-224. 

  

Сист. No: 68621

- 711 -

46141

Митков, Милен.  Особености на системата SMART CLAIMS / Милен Митков. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 251-258. 

  

Сист. No: 68634

- 712 -

46141

Наама, Карим.  Арабската пролет и ролята на социалните мрежи в АР Египет / Карим Наама. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 67-74. 

  

Сист. No: 68470

- 713 -

46141

Наскова, Габриела.  Възможности за изграждане на информационна система за планиране на финансирането във висшите училища / Габриела Наскова. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 349-355. 

  

Сист. No: 68873

- 714 -

46141

Николаев, Даниел.  Приложимост и значение на инвестиционни платформи с отворен код / Даниел Николаев. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 428-434. 

  

Сист. No: 68926

- 715 -

46141

Николов, Бойко.  Електронно разпределение на патентния данък - състояние, трудности и перспективи / Бойко Николов. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 449-456. 

  

Сист. No: 68929

- 716 -

46141

Николова, Гергана.  Предизвикателства пред данъчния контрол върху електронната търговия / Гергана Николова. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 420-427. 

  

Сист. No: 68922

- 717 -

46141

Охрименко, Сергей и др.  Исследование характеристик теневой информационной экономики / Сергей Охрименко, Григорий Бортэ. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 53-59. 

  

Сист. No: 68958

- 718 -

46141

Парушева, Силвия и др.  Картови измами - превенция с интелигентни митоди / Силвия Парушева, Тодорка Атанасова. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 95-100. 

  

Сист. No: 68494

- 719 -

46139

Петева, Виолета.  Новите свързани потребители - предизвикателство пред съвременния бизнес / Виолета Петева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 210-215. 

  

Сист. No: 68653

- 720 -

46141

Петров, Александър.  Трансформация на управлението на ИТ обслужването към модел за управление на услуги / Александър Петров. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 413-419. 

  

Сист. No: 68917

- 721 -

46141

Петров, Павел.  Технологии, използвани в главните уеб сайтове на българските банки към средата на 2016 г. / Павел Петров. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 133-139. 

  

Сист. No: 68526

- 722 -

46141

Петрова, Десислава.  Съвременни подходи за приложение на информационни системи в бизнеса и обществото / Десислава Петрова. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 356-361. 

  

Сист. No: 68881

- 723 -

46141

Попов, Веселин.  [Петдесет] 50 години катедра "Бизнес информатика" - традиции, развитие и новаторство / Веселин Попов. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 3-11. 

  

Сист. No: 68439

- 724 -

46141

Попов, Веселин.  Анализ на Big Data - методи, технологии и инструменти / Веселин Попов. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 101-107. 

  

Сист. No: 68496

- 725 -

46141

Статева, Галя.  Информационните технологии при статистическия анализ на Big Data - проблеми и решения / Галя Статева. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 457-463. 

  

Сист. No: 68930

- 726 -

46141

Стефанов, Гено.  Анализ на възможностите за интеграция на ИнО в управлението на бизнес процеси / Гено Стефанов. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 232-237. 

  

Сист. No: 68631

- 727 -

46141

Стефанова, Камелия и др.  Big Data модел за управление на университетски данни / Камелия Стефанова, Дорина Кабакчиева. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 75-81. 

  

Сист. No: 68472

- 728 -

46141

Стоев, Стойчо Василев.  Класификация на източници на риск за информационните системи / Стойчо Василев Стоев. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 298-305. 

  

Сист. No: 68813

- 729 -

46141

Стойкова, Пепа.  Контрол върху криминогенните фактори в електронния бизнес / Пепа Стойкова. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 140-145. 

  

Сист. No: 68529

- 730 -

46141

Стоянов, Марий.  Разчетите в счетоводната информационна система на автотранспортното предприятие / Марий Стоянов. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 399-405. 

  

Сист. No: 68915

- 731 -

46141

Сълова, Снежана.  Методи за извличане на мнения и чувства от текст / Снежана Сълова. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 146-152. 

  

Сист. No: 68538

- 732 -

46139

Тагарева, Светла.  Дигитален маркетинг в туризма / Светла Тагарева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 186-190. 

  

Сист. No: 68600

- 733 -

46141

Таиров, Искрен.  Усъвършенстване на подхода за приложение на облачни услуги в малки и средни предприятия / Искрен Таиров. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 332-336. 

  

Сист. No: 68854

- 734 -

46141

Тачев, Теодор.  Модел за оценяване на ефективността на електронното обучение / Теодор Тачев. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 381-386. 

  

Сист. No: 68907

- 735 -

46141

Ташкова, Мария.  Големите данни в бизнеса / Мария Ташкова. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 238-243. 

  

Сист. No: 68632

- 736 -

46141

Тодоранова, Латинка.  Подход за използване на знания в бизнес интелигентните системи / Латинка Тодоранова. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 214-218. 

  

Сист. No: 68605

- 737 -

46141

Тодоров, Тодор.  Електронната търговия като уникална възможност за реализиране на Forex сделки / Тодор Тодоров. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 442-448. 

  

Сист. No: 68928

- 738 -

46141

Трайков, Богомил.  Нова възможност за интегриране на структурирани и неструктурирани данни / Богомил Трайков. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 166-172. 

  

Сист. No: 68567

- 739 -

46141

Филипова, Елена.  Иновативни технологични средства за хора със специани потребности / Елена Филипова. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 290-297. 

  

Сист. No: 68811

- 740 -

46141

Филипова, Надежда.  Съвременни тенденции в развитието на системите за управление на бизнес процеси / Надежда Филипова. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 108-114. 

  

Сист. No: 68498

- 741 -

46141

Шишманов, Красимир.  Проблеми и решения при интеграция на приложенията / Красимир Шишманов. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 46-52. 

  

Сист. No: 68453

- 742 -

Сп С 546

Божинов, Божидар.  Информационните революции и навлизането на информационните технологии в управлението на съвременните фирми / Божидар Божинов. // Социално-икономически анализи, 2 (10), 2016, N 2, с. 125-133. 

  

Сист. No: 68880

- 743 -

Сп C 58

Владков, Владимир.  Лидерство в технологиите, когато ИТ е навсякъде / Владимир Владков. // CIO, XII, 2016, N 12, с. 22-26. 

  

Сист. No: 68317

- 744 -

Сп C 58

Вутова, Вергиния.  Електронно управление - уроци, предизвикателства и перспективи / Вергиния Вутова. // CIO, XIII, 2017, N 1, с. 69-72. 

  

Сист. No: 68749

- 745 -

Сп C 58

ИТ решения подпомагат ефективното протичане на бизнес процесите и комуникационните инициативи на НАП . // CIO, XIII, 2017, N 1, с. 14-17. 

  

Сист. No: 68714

- 746 -

Сп C 58

Как ИТ лидерите реализират дигитална информация . // CIO, XII, 2016, N 12, с. 70-72. 

  

Сист. No: 68336

- 747 -

Сп C 58

От какво зависи икономическата ефективност на решенията за видеоконференции . // CIO, XIII, 2017, N 1, с. 60-64. 

  

Сист. No: 68745

- 748 -

Сп C 58

Пиперов, Явор.  Модернизацията на ИТ инфраструктурата и ИТ услугите - във фокус за Министерството на икономиката / Явор Пиперов. // CIO, XIII, 2017, N 1, с. 22-23. 

  

Сист. No: 68727

- 749 -

Сп C 58

Системите за електронен документооборот и електронен архив - специфика и предимства . // CIO, XIII, 2017, N 1, с. 52-54. 

  

Сист. No: 68743

- 750 -

Сп Л 763

Софтуерът търси път към бизнеса . // Логистика, XIII, 2017, N 1, с. 47. 

  

Сист. No: 68949

- 751 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  Да се страхуваме ли от роботите? / Начо Стригулев. // Мениджър, 2017, N 1, с. 103-105. 

  

Сист. No: 68973

- 752 -

Сп C 58

Управлявани услуги - начин да разширите своите ИТ възможности . // CIO, XIII, 2016, N 12, с. 50-55. 

  

Сист. No: 68318

- 753 -

46141

Nacheva, Radka.  Business benefits of applying mobile user interface design patterns / Radka Nacheva. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 259-264. 

  

Сист. No: 68964

- 754 -

Сп C 58

[Седем] 7 грешки при внедряването на системи за управление на документите и съдържанието . // CIO, XIII, 2017, N 1, с. 56-58. 

  

Сист. No: 68744

Информационни мрежи. Информационни системи

- 755 -

46159

Атанасов, Пламен А.  Социални онлайн мрежи и организации. Конфликти и кризи / Пламен А. Атанасов. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 446-453. 

  

Сист. No: 68850

- 756 -

46159

Жечева, Веселина и др.  Приложение на дървото на решенията в системите за откриване на нарушения / Веселина Жечева, Евгения Николова. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 306-512. 

  

Сист. No: 68746

- 757 -

II 2062

Костов, Димитър и др.  Роля на социалните мрежи и управлението на публичния сектор / Димитър Костов, Людмила Бойкова. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 164-167. 

  

Сист. No: 68549

- 758 -

46159

Лобутова, Гергана Петрова.  SCADA като решение за управление, контрол и мониторинг на възобновяеми енергийни системи / Гергана Петрова Лобутова. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 488-494. 

  

Сист. No: 68724

- 759 -

46141

Петришин, Любомир и др.  Граф-алгоритмическое моделирование информационных бизнес-систем / Любомир Петришин, Виеслав Вашкелевич. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 27-33. 

  

Сист. No: 68962

- 760 -

46141

Сторож, Оксана.  Выбор программного обеспечения для автоматизации информационных процессов / Оксана Сторож. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юб. науч. конфер., 7-8 окт. 2016 г. : Сб. с докл.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 337-342. 

  

Сист. No: 68954

- 761 -

Сп Б 44 б

Ашлайнтнер, Хърбърт К.  Пренос на информация в цифровата епоха / Хърбърт К. Ашлайнтнер. // Библиотека, XXIII, 2016, N 5, с. 158-164. 

  

Сист. No: 68780

- 762 -

Сп C 58

Дигиталната трансформация на здравеопазването - предпоставка за положителни промени . // CIO, XIII, 2017, N 1, с. 38-42. 

  

Сист. No: 68728

- 763 -

Сп C 58

ИТ директорът - навигация в една непрекъснато усложняваща се роля . // CIO, XII, 2016, N 12, с. 65-69. 

  

Сист. No: 68335

- 764 -

Сп C 58

[Десет] 10 задължителни мерки за защита на данните . // CIO, XII, 2016, N 12, с. 56-59. 

  

Сист. No: 68319

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 765 -

В К 263 d

Цекова, Стефана.  Електронна търговия - какво ново ни готви ЕК : Мерки срещу неоправданото блокиране на географски принцип и други форми на дискриминация / Стефана Цекова. // Капитал Daily, VII, N 28, 20 февр. 2017, с. 22. 

  

Сист. No: 69039

- 766 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Доставяй в Европа: информационният хъб за е-логистика / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 1, с. 28-29. 

  

Сист. No: 68939

- 767 -

Сп Б 973

Наредба за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания . // Бюджетът, 26, 2017, N 2, с. 35-39. 

  

Сист. No: 68923

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Спорт

- 768 -

46139

Арманов, Станислав и др.  Моделирование эффективности спортивных мероприятий / Станислав Арманов, Мариан Стан. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2  (Свищов). - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 67-71. 

  

Сист. No: 68466

- 769 -

46139

Дочевски, Пламен.  Подготовка и организация на международни спортни събития / Пламен Дочевски. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 197-209. 

  

Сист. No: 68649

Туризъм

- 770 -

46139

Арнаутска, Невена.  Релацията културно наследство - туризъм: ключ за устойчив растеж на дестинациите / Невена Арнаутска. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 122-126. 

  

Сист. No: 68410

- 771 -

46139

Башова, Виолета.  Индикатор за успешен туристически бизнес в спа сектора в България / Виолета Башова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 253-257. 

  

Сист. No: 68475

- 772 -

46139

Божинова, Мариана.  Консолидацията - актуална тенденция в туристическия сектор / Марияна Божинова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 144-148. 

  

Сист. No: 68424

- 773 -

46139

Бойчева, Христина.  Иновации и устойчив икономически растеж на туристическия бизнес / Христина Бойчева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 354-358. 

  

Сист. No: 68507

- 774 -

46139

Василева, Стелиана.  Културният туризъм в контекста на съвременната маркетингова реалност / Стелиана Василева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 286-291. 

  

Сист. No: 68815

- 775 -

46139

Велинов, Иво.  Туристически бизнес в условията на емоционален брандинг и дизайн / Иво Велинов. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 87-94. 

  

Сист. No: 68373

- 776 -

46139

Ганева, Ваня.  Туризъм за хора с увреждания като елемент на стратегиите за приобщаване на социално включване / Ваня Ганева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 226-231. 

  

Сист. No: 68460

- 777 -

46139

Горчева, Таня.  Прилагане на концепцията за корпоративна социална отговорност в българския туризъм / Таня Горчева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 72-76. 

  

Сист. No: 68467

- 778 -

46139

Григорова, Ваня.  Проблеми на оптимизирането на маркетинговите мрежи в туристическия сектор / Ваня Григорова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 166-172. 

  

Сист. No: 68566

- 779 -

46139

Емилова, Ирена и др.  Световни туристически дестинации за градски туризъм - възможност за устойчив икономически растеж / Ирена Емилова, Маргарита Мишева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 138-142. 

  

Сист. No: 68523

- 780 -

46139

Занков, Константин.  Оценка на иновационната активност на семейните хотели в Югозападна България / Константин Занков. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 369-374. 

  

Сист. No: 68512

- 781 -

46139

Иванова, Петя.  Събитиен туризъм и естеството на тероризма / Петя Иванова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 191-196. 

  

Сист. No: 68451

- 782 -

46139

Казанджиева, Велина.  Тенденции и перспективи в приложението на иновативни технологии в туризма / Велина Казанджиева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 306-311. 

  

Сист. No: 68486

- 783 -

46139

Калимперов, Иван и др.  Здравословното хранене като продукт на съвременните видове туризъм / Иван Калимперов, Грета Христева, Оля Николова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 244-248. 

  

Сист. No: 68473

- 784 -

II 2062

Караджова, Златина.  Стратегически подход за развитие на културния туризъм в община Несебър / Златина Караджова. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 181-189. 

  

Сист. No: 68558

- 785 -

46139

Личев, Тихомир.  Възможности за развитие на културно познавателнен туризъм по Дунавското крайбрежие / Тихомир Личев. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 215-219. 

  

Сист. No: 68458

- 786 -

46139

Македонска-Цветкова, Нели.  Роля на Европейските фондове за развитието на устойчив туризъм в България / Нели Македонска-Цветкова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 116-121. 

  

Сист. No: 68409

- 787 -

46139

Мамедов, Эльшан Гардашхан.  Азербайджан 2010: национальная политика туризма / Эльшан Гардашхан Мамедов. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 67-74. 

  

Сист. No: 68366

- 788 -

46139

Милева, Соня.  Иновационни измерения на туризма в България / Соня Милева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 291-299. 

  

Сист. No: 68483

- 789 -

46139

Михайлов, Пело и др.  Непрякото влияние на курортите при определянето на специализацията на новите туристически райони / Пело Михайлов, Иванка Лулчева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 185-190. 

  

Сист. No: 68450

- 790 -

46139

Нешков, Марин.  Устойчиво развитие на туризма и предизвикателствата пред туристическата политика на Р България / Марин Нешков. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 53-64. 

  

Сист. No: 68365

- 791 -

II 2062

Никовска, Кремена и др.  Състояние и перспективи на развитие на специалните видове туризъм в България / Кремена Никовска, Стамен Стамов. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 124-130. 

  

Сист. No: 68543

- 792 -

46139

Николова, Иванка.  Характеристика на активите в търговията, хотелиерството и ресторантьорството през периода 2010-2014 година / Иванка Николова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 271-276. 

  

Сист. No: 68477

- 793 -

46139

Николова, Марина.  Тендениции и предизвикателства за развитие на екологичния туризъм в България / Марина Николова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 208-214. 

  

Сист. No: 68457

- 794 -

46138

Павлов, Павлин.  Възможности за разгръщане на селския туризъм в България / Павлин Павлов. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 197-201. 

  

Сист. No: 68521

- 795 -

46139

Пенчева, Ася.  Въздействие на електронната търговия върху развитието на съвременния туризъм / Ася Пенчева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 161-165. 

  

Сист. No: 68446

- 796 -

46139

Ризова, Теодора.  Нови възможности за развитието на туризма в трансграничи региони чрез трансгранично сътрудничество / Теодора Ризова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 238-243. 

  

Сист. No: 68471

- 797 -

46139

Русев, Руси.  Успешни практики в алтернативния приключенски туризъм в Европа и у нас / Руси Русев. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 258-262. 

  

Сист. No: 68476

- 798 -

46139

Сертифициране на системи за управление на околното среда в туристически обекти . // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 148-154. 

  

Сист. No: 68552

- 799 -

46139

Стефанов, Драгомир.  Състояние и проблеми пред хотелската недвижима собственост в България / Драгомир Стефанов. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 232-237. 

  

Сист. No: 68461

- 800 -

II 2062

Стоянов, Евгений.  Контролни проблеми в културния туризъм / Евгений Стоянов. // Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 176-180. 

  

Сист. No: 68556

- 801 -

46139

Стоянова, Мария.  Глобални тенденции в развитието на градските хотели чрез технологични иновации / Мария Стоянова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 363-368. 

  

Сист. No: 68510

- 802 -

46139

Тадаръков, Димитър.  Франчайзингът - ефективен инструмент за генериране на работни места в туризма / Димитър Тадаръков. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 129-136. 

  

Сист. No: 68411

- 803 -

46138

Тодорова, Любомира.  Перспективи пред развитието на аграрния туризъм в българия / Любомира Тодорова. // Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България - икономически и правни проблеми : Кръгла маса : Сборник доклади : 27 октомври 2016 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 191-196. 

  

Сист. No: 68515

- 804 -

46139

Тончева, Тодорка.  Аварията на АЕЦ "Фукушима 1" и отражението и върху туризма в региона / Тодорка Тончева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 197-202. 

  

Сист. No: 68455

- 805 -

46139

Филипова, Милена и др.  Сигурността на международния като най-важно негово условия / Милена Филипова, Мария Станкова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 178-184. 

  

Сист. No: 68449

- 806 -

46139

Цонева, Елка.  Селският туризъм като възможност за заетост / Елка Цонева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 249-252. 

  

Сист. No: 68474

- 807 -

46139

Шиблова, Малина.  Някои аспекти за физическия достъп на хората с увреждания в сферата на туризма / Малина Шиблова. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 343-348. 

  

Сист. No: 68497

- 808 -

46139

Янева, Мариана и др.  Специализираните продукти на туроператорите в деловия туризъм в условията на интелигентен и устойчив растеж / Мариана Янева, Ралица Георгиева. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 123-129. 

  

Сист. No: 68514

- 809 -

Сп Х 742

Гелева, Мая.  Райското място с постоянно цъфтящи лимонови дръвчета /  Прев. от англ. Мая Гелева. // ХИ&Т, XVIII, 2017, N 1, с. 22-24. 

  

Сист. No: 68934

- 810 -

Сп П 89 тп

Предводителева, Марина и др.  Менеджмент индустрии гостеприимства и туризма как исследовательское направление и область знаний: международная и российская перспектива / Марина Предводителева, Кира Решетникова, Григорий Эммануилович Слезингер. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 11, с. 104-114. 

  

Сист. No: 68581

- 811 -

Сп С 546

Терзиева, Дестинар.  Бакшишите - поощрение или несправедливост / Дестинар Терзиева. // Социално-икономически анализи, 2 (10), 2016, N 2, с. 177-180. 

  

Сист. No: 68893

- 812 -

Сп Е 205

Туризмът в Аржентина от тропика до ледниците . // Европа 2001, XXIII, 2016, N 5-6, с. 21-23. 

  

Сист. No: 68294

- 813 -

46139

Galovski, Dejan.  Comparison betwween macedonian and bulgarian tourism marketing polices / Dejan Galovski. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2  (Свищов). - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 264-269. 

  

Сист. No: 68686

- 814 -

46159

Staneva, Krassimira.  Challenges and changes in the development of international tourism destinations with focus on rebuilding structures after economical political and natural crisis / Krassimira Staneva. // Новата идея в образованието : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., Бургас, 20-21 септ. 2016 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016, с. 110-114. 

  

Сист. No: 68874

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

География

- 815 -

Сп Е 205

Аржентина . // Европа 2001, XXIII, 2016, N 5-6, с. 7-8. 

  

Сист. No: 68292

История на СА

- 816 -

46139

Илийчовски, Светослав.  [Двадесет и пет] 25 години катедра "Търговски и туристически бизнес": Признание, школа и просперитет / Светослав Илийчовски. // Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Кръгла маса с междунар. участие, 21 окт. 2016 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 5-18. 

  

Сист. No: 68363

- 817 -

В А 561

Академичният музей чества 60 години . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 8, ноем. 2016, с. 2. 

  

Сист. No: 68321

- 818 -

В А 561

Благотворителна кампания проведе Студентски съвет . // Алма матер, XXV, N 9, дек. 2016, с. 4. 

  

Сист. No: 68280

- 819 -

В З 375

Василева, Вероника.  Първият кандидат-студент в Свищов подаде документи още в първия ден от старта на КСК 2017 / Вероника Василева. // Застраховател, N 2, 25 ян. - 8 февр. 2017, с. 15. 

  

Сист. No: 68717

- 820 -

В А 561

Денят на Рождеството въодушевява за хуманни дела  : [Поздравление на Ректора на СА "Д. А. Ценов" доц. д-р Иван Марчевски]. // Алма матер, XXV, N 9, дек. 2016, с. 1. 

  

Сист. No: 68260

- 821 -

В З 375

Димитър Апостолов Ценов . // Застраховател, N 2, 25 ян. - 8 февр. 2017, с. 16. 

  

Сист. No: 68718

- 822 -

В А 561

Дипломира се випуск 2016 . // Алма матер, XXV, N 9, дек. 2016, с. 1. 

  

Сист. No: 68267

- 823 -

В А 561

Международна конференция срещна учени от седем държави . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 8, ноем. 2016, с. 3. 

  

Сист. No: 68322

- 824 -

В А 561

Млади изследователи представиха свои разработки в научна сесия . // Алма матер, XXV, N 9, дек. 2016, с. 2. 

  

Сист. No: 68273

- 825 -

В А 561

Над 100 студенти от 4 континента участваха в международен конкурс на СА . // Алма матер, XXV, N 9, дек. 2016, с. 2. 

  

Сист. No: 68268

- 826 -

В Д 92

Над 200 ученици от страната мериха знания в национално състезание по икономика . // Дунавско дело, N 8, 24 февр. - 2 март 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 69072

- 827 -

В А 561

Национална среща на университетските кариерни центрове се проведе в Стопанска академия . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 8, ноем. 2016, с. 3. 

  

Сист. No: 68323

- 828 -

В А 561

Отличници и изявени студенти получиха награди за 8 декември . // Алма матер, XXV, N 9, дек. 2016, с. 1. 

  

Сист. No: 68265

- 829 -

В З 375

Преподавател от Стопанска академия е избран за член на УС на Съюза на икономистите в България . // Застраховател, N 2, 25 ян. - 8 февр. 2017, с. 15. 

  

Сист. No: 68716

- 830 -

В А 36

Проектирай уеб сайт . // Аз-буки, N 6, 9-15 февр. 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 68918

- 831 -

В Д 92

Първият кандидат-студент в Академията подаде документи за новата кампания . // Дунавско дело, N 2, 13-19 ян. 2017 г., с. 8. 

  

Сист. No: 68432

- 832 -

В А 561

Рекорден брой участници в националното състезание по банкиране . // Алма матер, XXV, N 9, дек. 2016, с. 3. 

  

Сист. No: 68277

- 833 -

В Д 92

С тържествени церемонни в Стопанска академия се дипломира випуск 2016 . // Дунавско дело, LXII, N 1, 06 - 12 ян. 2017 г., с. 1. 

  

Сист. No: 68304

- 834 -

В А 561

Свищовски студент получи национален приз "Студент на годината" . // Алма матер, XXV, N 9, дек. 2016, с. 3. 

  

Сист. No: 68278

- 835 -

В А 561

Специализирана учебна аудитория откри катедра "Търговски бизнес" . // Алма матер, XXV, N 9, дек. 2016, с. 4. 

  

Сист. No: 68281

- 836 -

В Д 92

Стопанска академия проведе ученическо състезание в Плевен . // Дунавско дело, N 6, 10-16 февр. 2017, с. 8. 

  

Сист. No: 68921

- 837 -

В А 561

Студенти се конкурираха с идеи за екологично и фирмено управление . // Алма матер, XXV, N 9, дек. 2016, с. 2. 

  

Сист. No: 68270

- 838 -

В А 561

Съветът на ректорите заседава в Свищов . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 8, ноем. 2016, с. 3. 

  

Сист. No: 68324

- 839 -

В А 561

Ученици от страната мериха знания в четири икономически направления . // Алма матер, XXV, N 9, дек. 2016, с. 3. 

  

Сист. No: 68279

- 840 -

В Д 92

Четвъртокурсник от Стопанска академия с национален приз "Студент на годината" . // Дунавско дело, LXII, N 49-50, 23.12.2016 - 05.01.2017, с. 9. 

  

Сист. No: 68262

- 841 -

Сп Н 25 а

Божинова, Марияна и др.  Икономическото благосъстояние чрез споделяне на знания / Марияна Божинова, Румяна Лилова. // Народностопански архив, LXIX, 2017, N 1, с. 18-27. 

  

Сист. No: 68838

- 842 -

Сп Н 25 а

Павлов, Нено.  Проф. д-р Димитър Бъров - достолепен радетел за академичната кауза, интелектуалиц, магисктрат и политик / Нено Павлов. // Народностопански архив, LXIX, 2017, N 1, с. 3-17. 

  

Сист. No: 68825

- 843 -

В А 561

[Осемдесет] 80 години Стопанска академия "Димитър А. Ценов" . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 8, ноем. 2016, с. 1. 

  

Сист. No: 68320

История на България

- 844 -

46154

Иванова, Ваня Ангелова.  Тракийският въпрос в дневния ред на българския парламент по време на прехода 1990-2015 г. / Ваня Ангелова Иванова. // Политологията пред глобалните предизвикателства в началота на ХХІ век : Юб. междунар. научна конфер., 23-24 ноем. 2015 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 257-274. 

  

Сист. No: 69093


 Индекс по АВТОРИ

Абрамов, А. 223 
Абът, Андрю 53 
Аврейски, Никола 354 
Аганбегян, А. Г. 232 
Александров, Андрей 423 
Александров, Станислав 597 
Александрова, Александрина 171 
Александрова, Янка 672 
Алексиев, Георги 535 
Алексиева, Албена 468 
Алексиева, Десислава 559 
Алексиева, Мария 489 
Алексиева, Наталия 148 
Алексиева, Невена 332 
Алиев, Алихюсеин 132 
Амбарева, Христина 357 
Анастасов, Ангел 432 
Анастасова, Лина 506 
Ангелов, Георги 204 222 536 
Ангелов, Ивайло Борисов 363 
Ангелов, Илиян 589 
Ангелова, Поля 22 28 
Андонов, Станимир 292 
Апостолов, Александър 138 
Арабаджиева, Мартина 490 
Арабска, Екатерина 556 
Арманов, Станислав 768 
Армянова, Мария 673 
Арнаутска, Невена 770 
Асенов, Анатолий 595 
Асенов, Асен 322 
Асенов, Симеон 67 68 
Атанасов, Борислав 253 
Атанасов, Милен Иванов 420 
Атанасов, Николай 97 
Атанасов, Пламен А. 755 
Атанасова, Маргарита 109 
Атанасова, Светла 254 
Атанасова, Тодорка 718 
Атанасова-Калайджиева, Тодорка 553 
Ахвледиани, Ю. Т. 477 
Ашлайнтнер, Хърбърт К. 761 
Бабаджанов, Божидар 593 
Баева, Искра 35 358 
Бакалова, Мария 69 
Бакърджиева, Радостина Т. 579 
Балева, Даниела 154 
Балтаджиева, Йонка Стефанова 11 
Балтов, Милен 122 
Бандакова, Весела 31 
Банков, Борис 674 
Бардос, Гордън 93 
Басмаджиева, Стелияна 315 
Бахчеванов, Георги 433 
Башова, Виолета 771 
Бекенова, Лилия 507 
Бекяров, Огнян 303 
Белев, Иван 675 
Бенчев, Светослав 237 
Бенчева, Нели 566 
Бимбалов, Радослав 304 
Биолчева, Петя 191 
Благоева, Блага 70 
Блажева, Виолета 255 537 
Бобанац, Бранислава 278 
Бобева, Даниела 286 
Богданов, Богдан 23 
Боговиз, Алексей 36 
Божилов, Ники 279 280 317 766 
Божинов, Асен 676 
Божинов, Божидар 677 742 
Божинова, Марияна 772 841 
Бойкова, Людмила 757 
Бойчев, Бойчо 678 
Бойчева, Христина 773 
Бойчинова, Мария 198 
Бонев, Живко 598 612 613 
Бонева, Антоанета 293 
Борисов, Орлин 333 
Борисов, Томо 434 
Борисов, Цветелин 679 
Борисова, Милена 241 
Бортэ, Григорий 717 
Ботев, Георги 582 
Боянов, Боян 334 
Боянов, Любен 680 
Брезоева, Бойка 614 
Брызгалов, Денис В. 634 
Бузов, Вихрен 98 
Буцев, Христо 88 
Бъчваров, Валентин 668 
Василев, Васил 318 319 653 
Василев, Владислав 681 
Василев, Юлиан 682 
Василева, Бистра 294 
Василева, Валентина 172 
Василева, Вероника 819 
Василева, Евгения 71 
Василева, Мариана 117 424 
Василева, Мая 313 
Василева, Радка Емилова 491 
Василева, Стелиана 295 296 297 298 683 774 
Вашкелевич, Виеслав 759 
Ведър, Олимпия 110 
Везиров, Венцислав 597 
Велева, Майя 615 
Вели, Тогрул 380 
Великова, Еленита 242 
Велинов, Иво 775 
Велинова-Соколова, Надя 583 
Велковска, Гена 364 
Велковска, Гена Цветкова 365 
Велушев, Милен 233 
Вельова, Мария 281 
Вергиев, Димитър Стоянов 106 
Вечев, Венцислав 630 
Виденова, Милена 654 
Винаров, Иван 59 
Винокуров, Е. 224 
Владимиров, Желю 110 
Владков, Владимир 743 
Власов, М. 4 
Воденичаров, Асен 366 
Воденичаров, Росен 367 
Вутова, Вергиния 744 
Вучков, Алек 571 
Вълков, Константин 658 
Вълчев, Кристиян Пламенов 193 
Вълчев, Румен 492 
Гайдаров, Павел 165 166 
Ганева, Ваня 776 
Ганева, Зорница 12 
Ганчев, Добрин 99 
Ганчев, Мирослав 590 591 
Ганчев, Петко 335 
Гелева, Мая 665 809 
Генчева, Боряна 282 662 
Георгиев, Владислав 303 
Георгиев, Георги 530 
Георгиев, Георги Валентинов 381 
Георгиев, Кръстю Георгиев 368 
Георгиев, Лъчезар 5 570 
Георгиев, Лъчезар Георгиев 3 
Георгиев, Людмил 382 
Георгиева, Анета 169 173 383 616 
Георгиева, Борислава 123 
Георгиева, Галя 597 
Георгиева, Даниела 617 
Георгиева, Калина 384 
Георгиева, Мара 283 
Георгиева, Пенка Вълкова 130 
Георгиева, Ралица 808 
Георгиева, Теодора 47 
Герджиков, Огнян 385 
Герунов, Антон Антонов 199 
Гечев, Васил 331 
Главеев, П. 517 518 
Гладкова, Ольга 647 
Голева, Поля 636 
Горанова, Пенка 299 684 
Горчева, Таня 777 
Горшкова, Е. В. 481 
Граматикова, Елица 256 
Григоров, Константин 427 
Григорова, Ваня 778 
Грозев, Пеню 386 
Гълъбов, Антоний 57 
Гълъбова, Виолета 257 
Гювийска, Веска 501 
Данчев, Данчо 258 259 
Данчева, Маргарита 508 
Данчева, Ралица 599 
Деливерска, Мариела 421 
Деливерски, Йордан Георгиев 369 685 
Делиев, Благой Тодоров 493 
Денчев, Емил 686 
Дерен, Василий 36 
Дерижан, Ицка 494 
Дечев, Теодор 435 
Джусубалиева, Д. М. 495 
Димитров, Веселин 655 
Димитров, Георги 116 538 
Димитров, Георги Георгиев 428 
Димитров, Димитър 50 
Димитров, Димитър В. 436 
Димитров, Калин 469 
Димитров, Любомир 194 
Димитров, Пенко 188 
Димитров, Ради 600 
Димитрова, Валя 370 
Димитрова, Виолета 251 
Димитрова, Елка 124 125 
Димитрова, Зорница 457 
Димитрова, Мина 174 618 
Димитрова, Михаела 141 
Димитрова, Ралица 200 
Димитрова, Снежана 560 561 
Димов, Сава Христов 584 
Димов, Цветан 260 
Динев, Виктор 355 
Динев, Енчо 377 
Дишкова, Мария 496 
Добрев, Даниел 72 
Дойков, Ненко 92 
Дойчев, Емил Христов 500 
Донев, Дончо 155 
Донева, Ваня 175 
Донкова, Веселка 160 161 
Донкова, Вилияна 371 
Дончева, Христина 55 
Досев, Христо 619 
Дочев, Христо 372 
Дочевски, Пламен 769 
Драганов, Христо 470 471 
Дуканич, Людмила 580 
Дурин, Стоян 601 620 
Душкова, Миглена 261 
Дърмонова, Л. 519 
Евгениев, Евгени 111 
Егберт, Хенрик 107 
Екимджиев, Михаил 387 
Елисеев, Дмитрий 205 
Емилова, Ирена 779 
Емилова, Петя 687 
Енев, Емилиян 277 
Ерзнкян, Баграт 103 
Ершов, М. 225 
Ескенази, Аврам 688 
Желев, Янислав Панайотов 498 
Желязкова, Гюргя 454 
Желязсова, Гюргя 458 
Жечев, Владимир 302 
Жечева, Веселина 756 
Жотева, Мая 388 
Жуков, С. 227 
Замула, Алина 689 
Занков, Константин 780 
Зарков, Васил 330 
Зверяков, Михаил 234 
Златанова, Зорница 314 
Златарева, Ал. 532 
Златева, Людмила 176 
Золина, С. 227 
Иванов, Александър 1 
Иванов, Велико 690 
Иванов, Иван 73 
Иванов, Петко 544 545 
Иванов, С. 89 
Иванов, Свилен Венков 300 
Иванова, Анна 139 
Иванова, Ваня 667 
Иванова, Ваня Ангелова 844 
Иванова, Величка 126 
Иванова, Гергана 305 472 473 474 475 
Иванова, Деница 236 
Иванова, Мариета 120 
Иванова, Милена 389 
Иванова, Петя 781 
Иванова, Росица 131 
Иванова-Кузманова, Галя 602 631 
Игнатова, Виолета 691 
Игнатова, Николинка 30 
Илиев, Боян 476 
Илиев, Й. 520 521 
Илиев, Никола Илийчев 149 
Илиев, Петър 453 
Илиев, Пламен 637 
Илиева, Любка 243 
Илийкова, Йорданка 603 
Илийчовски, Светослав 252 816 
Ималова, Диана 621 622 
Йовчев, Цветелин Йовчев 446 
Йонева, Елизабет 348 
Йончев, Димитър 437 
Йоргова, Юлия 642 657 
Йорданов, Георги Добромиров 132 
Йорданов, Йордан 546 
Йорданов, Радослав 310 
Йорданова, Даниела Н. 509 
Йорданова, Мария 692 
Йосифов, Траян 156 
Кабакчиева, Дорина 693 727 
Кавун, Сергей 689 
Кадочников, П. 226 
Казак, Четин 532 
Казаков, Константин 447 
Казанджиева, Велина 782 
Казандзис, Христос 390 
Казаринов, Ильдар А. 478 
Калейнска, Теодора 60 
Калимперов, Иван 783 
Каменов, Камен 63 
Канарян, Нигохос 694 
Караджова, Златина 510 784 
Карадимов, Исидор 511 
Касабова, Камелия 391 
Касапова, Веселина 638 
Кацарова, Мариана 392 393 394 
Кацарски, Иван 359 
Керезиев, Илия Крумов 562 575 
Кеслър, Бенджамин 644 
Киранчев, Георги 189 
Кирилов, Росен 695 
Кирилова, Катя 696 697 
Киричева, Здравка 604 
Кискинов, Вихър 395 429 
Кнобель, А. 226 
Коев, Красимир Стоянов 373 
Колева, Елена 587 
Колева, Павлета 141 
Колева, Яна 157 
Кондарев, Ивайло 177 178 623 
Кондратьев, Владимир 235 
Константинов, Георги Димитров 592 
Копринаров, Лазар 74 
Костадинова, Надка 557 
Костенаров, Красимир 594 
Костов, Александър 142 
Костов, Бойко 605 
Костов, Димитър 19 349 757 
Костов, Ивайло 396 
Костова, Иванка 249 250 
Костова, Септемврина 262 
Костова, Силвия 632 
Коцева, Татяна Иванова 11 
Коюнджийска-Давидкова, Благовеста 311 
Краева, Виолета 698 
Красавина, Л. Н. 336 
Крук, Алистър 94 
Крумов, Красимир 699 
Крумов, Цветан 134 
Крумова, Диана 606 
Кръстев, Иван 88 
Кръстев, Николай 75 
Кръстева, Даниела 700 
Кръстева, Илияна 539 554 
Кръстева, Силвия 13 
Кузнецов, Юрий 701 
Куртева, Галина 115 229 641 
Кънев, Евгений 228 
Кънев, Ивайло 397 425 
Кътева, Марияна 263 
Кюрова, Вяра 244 
Кючуков, Любомир 208 337 
Лазарова, Ваня 702 
Лазарова, Марияна 422 
Лазарова, Нели 703 
Лазарова, Снежина 704 
Лалев, Ангелин Лазаров 705 
Ламбова, Маргарита 24 
Лекова, Мария 398 
Лецковска, Силвия 533 
Лилова, Румяна 841 
Литвак, Николай Витальевич 502 
Личев, Георги 264 
Личев, Тихомир 45 785 
Лобутова, Гергана Петрова 758 
Луизов, Атанас 301 
Лулчева, Иванка 789 
Льондев, Атанас 133 325 
Любенов, Любомир 306 
Любенова, Беатрис Венциславова 149 
Мазаджиев, Николай 153 
Македонска-Цветкова, Нели 786 
Мамедов, Эльшан Гардашхан 787 
Мандаджиева, Ася 284 285 663 664 
Манев, Красимир 448 
Манева, Веселина 399 
Манов, Борис 76 
Манолов, Бисер 64 158 159 
Манолов, Георги 77 
Манолов, Георги Л. 438 
Манолов, Георги Любенов 78 
Манчева, Иванина 195 
Маринов, Велко 338 
Маринов, Георги 201 326 
Маринов, Едуард 286 339 
Маринов, Мартин 463 
Маринова, Габриела 668 
Маринова, Гергана 400 
Маринова, Диана 419 
Маринова, Доника 170 
Маринова, Кремена 706 
Маринова, Наталия 707 
Марков, Методи 401 
Марков, Огнян 321 
Марков, Цветан 265 
Маркова, Михаела Маркова 708 
Марчева, Илияна 360 
Маслов, Евгений 647 
Масырова, Римма 494 
Методиев, Калоян 65 
Мидова, Петранка 266 
Микова, Величка 121 
Милев, Николай 563 
Милев, Пламен 709 710 
Милева, Розалина 563 
Милева, Силвия 668 
Милева, Соня 788 
Миленкова, Кристин 305 
Миленчев, Георги 572 
Милков, Христо 503 
Миловидов, В. 479 
Минасян, Гарабед 100 
Минева, Красимира 12 
Минков, Иво 14 
Миронова, Надя 596 
Мирчев, Йордан 656 
Мирчев, Михаил 38 
Мирчева, Таня 340 
Митев, Владимир 209 287 
Митев, Петър 91 
Митев, Трендафил 79 
Митевска-Енчева, Майяна 513 
Митков, Милен 465 466 711 
Михайлов, Здравко 640 
Михайлов, Михаил 19 349 564 
Михайлов, Михаил Ив. 34 
Михайлов, Пело 789 
Михайлов, Радослав 656 
Михайлова, Румяна 607 608 
Мишева, Ирена 480 
Мишева, Маргарита 779 
Младенов, Младен 402 
Младенова, Мария 202 
Моллов, Доброслав 288 585 
Монова-Желева, Мария 498 
Монусова, Г. 41 
Мурджева, Александрина 691 
Мутафов, Красимир 374 
Мячин, Никита 481 
Наама, Карим 712 
Найденов, Сергей 239 558 
Наскова, Габриела 713 
Натов, Евгений 135 136 
Наумова, Юлия 221 
Начев, Йордан 449 
Нгуен Тху Ха 482 
Небольсина, Елена Вахтанговна 483 
Нейкова, Мария 72 
Нейчева, Мария 231 
Ненков, Валери 143 
Ненкова, Цветелина 143 
Ненова, Радка 540 
Несторов, Людмил 37 
Нешков, Марин 245 790 
Никовска, Кремена 660 791 
Николаев, Даниел 714 
Николов, Бойко 715 
Николов, Георги 66 
Николов, Пламен 549 
Николова, Галина 459 460 
Николова, Гергана 716 
Николова, Деница 220 
Николова, Евгения 756 
Николова, Елица 659 
Николова, Иванка 792 
Николова, Лили 216 
Николова, Марина 793 
Николова, Мария 7 
Николова, Оля 783 
Николова-Алексиева, Валентина 661 
Николова-Минкова, Венцислава 240 
Новичков, Николай 573 
Обрешков, Иван 660 
Овчаров, Крум 361 
Овчинников, Евгени 21 
Орудж, Фархади Пюстя 550 
Осиковски, Мартин 90 
Охрименко, Сергей 717 
Павлов, Константин 217 
Павлов, Нено 842 
Павлов, Павлин 794 
Павлова, Марияна 144 
Павлова, Миглена 426 
Панайотова, Светла 267 
Панева, Лиляна 180 
Парушева, Силвия 718 
Пастармаджиева, Даниела 499 
Пашоолу, Несрин 541 
Пеева, Павлина 467 
Пейчева, Катя 439 
Пенев, Йордан 403 
Пенчева, Ася 795 
Перков, Венцислав 268 
Петева, Виолета 719 
Петков, Георги 513 
Петков, Пламен 269 
Петкова, Аспасия 461 
Петкова, Елица 350 
Петкова, Ивелина 635 
Петкова, Камелия 51 
Петкова, Христина 404 
Петришин, Любомир 759 
Петров, Александър 720 
Петров, Емил 671 
Петров, Камен 80 219 
Петров, Кирил 15 
Петров, Никола 42 
Петров, Павел 721 
Петрова, Десислава 270 722 
Петрова, Иванка 660 
Петрова, Йоана 648 
Петрова, Надежда 129 
Петрова, Симеонка 271 312 
Пехливанов, Константин 430 
Пижев, Димитър 645 
Пиперов, Явор 748 
Пирински, Георги 341 
Пищик, В. Я. 327 
Пламенов, Пламен 48 
Попков, Юрий 221 
Попов, Веселин 723 724 
Попов, Евгений 4 
Попов, Здравко 342 
Попов, Кирил 203 
Попова, Евгения 181 182 
Попчев, Иван 1 514 
Порохина, Ирина Юрьевна 527 
Предводителева, Марина 810 
Прексин, О. М. 343 
Проданов, Васил 81 362 
Проданов, Христо 108 
Пъчев, Пламен 43 49 
Рагулина, Юлия 36 
Радев, Юли 210 
Радева, Живка 6 
Радомирски, Валентин 344 
Радулов, Николай 46 
Радыгин, А. 223 
Раймундов, Петър 405 
Райнхардт, Роман Отмарович 2 
Раков, Александър 322 
Ракшиева, Свилена 428 
Рангелов, Евгени 162 187 624 625 626 627 
Рачев, Росен 18 
Решетникова, Кира 810 
Ризова, Теодора 796 
Ройчева, Анета 542 
Рубльов, Евгений 351 
Руденко, Людмила Геннадьевна 577 
Румянцева, Елена 58 
Русев, Руси 797 
Русенов, Георги 246 
Русецкая, Эльвира Анцасовна 484 
Русецкий, Михаил Геннадьевич 484 
Савов, Венцислав 196 
Савов, Илин 440 441 
Савова, Елена 525 
Савова, Камелия 163 
Савчева, Велина 646 
Сакакушев, Милен 272 
Сашенко, Наталья 17 
Седларски, Теодор 107 
Сейменлийски, Камен 533 
Семерджиева, Александра 406 
Семкова, Боряна 183 211 485 548 
Семов, Атанас 407 
Серафимова, Мария 52 
Симановский, А. Ю. 328 
Симеонова, Даниела 643 
Симеонова, Елена 82 
Симеонова, Росица 609 633 
Синельников-Мурылев, С. 226 
Склифос, Константин 515 
Славева, Красимира 273 
Славова, Веселина 16 
Славова, Миланка 574 
Слезингер, Григорий Эммануилович 810 
Соби, Санжив К. 212 
Сотников, Никита 649 
Сотникова, Светлана 649 
Спасов, Юлиан 378 
Стаматова, Ваня Христова 375 
Стамов, Стамен 791 
Стан, Мариан 768 
Станев, Явор 555 
Станимиров, Евгени 302 
Станкова, Мария 805 
Станкулов, Цветан 184 185 
Станчева, Румяна 462 
Станчева, Теодора 274 
Станчева-Тодорова, Елеонора П. 516 
Стар, Стивън 95 
Статева, Галя 23 725 
Стефанов, Гено 680 726 
Стефанов, Драгомир 799 
Стефанов, Ивайло 323 
Стефанов, Стефан 31 
Стефанова, Камелия 693 727 
Стоев, Стойчо Василев 728 
Стоева, Десислава Панчева 450 
Стоева, Ивайла 356 
Стоева, Теодора 119 
Стоенчева, Яна 247 
Стоилова, Ана 324 
Стойков, Ивайло 408 
Стойкова, Лилия 409 
Стойкова, Пепа 442 443 729 
Стойкова, Р. 523 529 
Сторож, Оксана 760 
Стоянов, Велчо 40 
Стоянов, Георги 352 
Стоянов, Евгени 410 
Стоянов, Евгений 800 
Стоянов, Марий 610 730 
Стоянов, Михаил 275 
Стоянов, Филип Петров 56 
Стоянова, Илеана 464 
Стоянова, Илияна Анкова 516 
Стоянова, Мария 801 
Стоянова, Нора 145 
Стоянова, Станислава 565 
Стригулев, Начо 751 
Събев, Събин 411 
Съботинова, Диана 150 329 
Съйкова, Иванка 25 
Сълова, Снежана 731 
Тагарева, Светла 732 
Тадаръков, Димитър 802 
Таиров, Искрен 733 
Тананеев, Емилиян 443 
Тананеева, Живка 299 684 
Тасева-Петкова, Галя 151 152 
Тачев, Теодор 734 
Ташкова, Мария 735 
Тепавичарова, Милена 566 
Терзиев, Венелин 127 556 
Терзиева, Дестинар 811 
Тиби, Басам 96 
Тодоранова, Латинка 736 
Тодоров, Антоний 83 
Тодоров, Тодор 737 
Тодорова, Любомира 803 
Тодорова, Симона 248 
Тодорова, Станиела 534 
Тодорова, Станислава 588 
Тодорова, Теодора 114 455 
Томев, Любен 26 
Томов, Томчо 650 
Тонев, Младен 112 
Тончева, Тодорка 804 
Топчийска, Деница Георгиева 412 
Тосков, Борислав Петров 500 
Тоскова, Ася Тодорова 500 
Тотоманова, Антоанета 8 
Тошкова, Светла 101 
Трайков, Богомил 738 
Трендафилова, Красимира 444 
Трифонова, Венелина 146 
Трифонова, Силвия 146 
Узунова, Красимира 186 
Фети, Невин 413 
Филипов, Филип 192 
Филипова, Елена 739 
Филипова, Милена 805 
Филипова, Надежда 740 
Филипова, Теодора 567 
Фишхабер, Анна 47 
Хабова, Антонина 84 
Хаджиев, Боян 85 
Хаджиева, Ваня 230 568 569 
Хаджиколев, Антонио 682 
Хаджитодоров, Стефан 445 
Ханджиев, Владислав 190 
Харизанова, Надежда 456 
Харманджиев, Енцислав 61 
Хейфиц, Б. 345 
Хорват, Александра 414 
Христева, Грета 783 
Христов, Ивайло 86 
Христов, Момчил 53 
Христова, Станимира 379 
Христова, Юлия 467 
Хубенов, Огнян 276 551 
Хубенова, Маргарита 415 
Цакова, Ивка 87 
Цанков, Веселин Христов 39 
Цанков, Николай 501 
Цапенко, И. 44 
Цветанова, Нуршен 543 
Цветкова, Лорета 167 416 
Цветкова, Милена 9 
Цветкова, Станислава 639 
Цекова, Стефана 765 
Ценков, Юри 105 
Ценов, Валентин 640 
Ценова, Елица 289 552 
Цонев, Николай 315 
Цонева, Антоанета 128 
Цонева, Елка 238 806 
Цыганов, Александр Андреевич 634 
Чавдаров, Валентин 27 
Чанкова, Жана 290 291 
Чергански, Момчил 611 
Чернева, Весела 213 
Чернова, М. 223 
Чилова, Нина 164 417 
Чистов, Дмитрий Вл. 527 
Чолаков, Никола 486 
Чолаков, Петър 62 
Чолакова, Анна Свободенова 376 
Чуков, Владимир 346 
Швецов, Александр 221 
Шерстюк, Анатолий Е. 487 
Шиблова, Малина 807 
Шишков, А. 4 
Шишманов, Красимир 741 
Шопов, Георги 20 
Шопова, Маргарита 29 
Янакиева, Елена 10 
Янев, Яни 670 
Янева, Мариана 808 
Янков, Никола 316 
Янкова, Мина 187 
Янкова, Цветана 168 169 
Ambrose, Brent W. 147 
Bencheva, Nelly 651 652 
Bosakov, Veselin 451 
Carter, James S. 488 
Chipriyanova, Galina 628 629 
Conklin, James 147 
Fernando, Garces Arias Sergio 54 
Filipov, Milen 526 
Galovski, Dejan 813 
Gangwar, Manish 309 
Hodge, Neil 118 
Kopalle, Praveen K. 309 
Kostova-Pickett, D. 197 
Lichev, Tihomir 33 
McCahery, Joseph A. 581 
Nacheva, Radka 753 
Orekhova, Tetyana, V. 353 
Petrova, Yoana 578 
Platon, Nicolae 528 
Popova, Diana 526 
Sautner, Zacharias 581 
Sieber, Ulrich 418 
Staneva, Krassimira 814 
Starks, Laura T. 581 
Tepavicharova, Milena 651 652 
Tsoklinova, Maya 104 
Valdivieso, Oscar 214 
Voleti, Sudhir 309 
Yevchenko, Natalia 347 
Yoshida, Jiro 147 
Zveryakov, Mikhail 215 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аварията на АЕЦ "Фукушима 1" и отражението и върху туризма в региона 804 
Автоматизирана аналитика: прогнозиране на времеви родове в икономиката и бизнеса 199 
Автомобилните полици и застраховките "Живот" и рента са локомотивите на пазара 468 
Автономия и морал 16 
Агенцията по заетостта в подкрепа на продължително безработните хора 126 
Адаптиране на съществуващите системи за управление на качеството към изискванията на ISO 9001:2015 564 
Адитивното производство - съвременен подход за оптимизация на производствените процеси в индустриалните предприятия 589 
Административният договор при обща и детайлна нормативна уредба 402 
Административнонаказателна отговорност за нарушения на Закона за обществените поръчки 394 
Азербайджан 2010: национальная политика туризма 787 
Академичният музей чества 60 години 817 
Аквизиционные расходы страховых компаний: формы, методы расчетов и отражение в финансовой отчетности 634 
Актуални проблеми за сигурността на електронната критична инфраструктура 450 
Актуални проблеми пред сигурността на Европа 436 
Актуални промени в уредбата на ЗКПО относно счетоводните грешки и коригиращите събития, във връзка с изискванията към данъчните декларации 173 
Акценти в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. и постановлението за неговото изпълнение 161 
Акценти в надзора според новия закон за независимия финансов одит 175 
Анализ на Big Data - методи, технологии и инструменти 724 
Анализ на брутните експозиции с нарушено обслужване за периода 2011г. - 2015 г. 145 
Анализ на възможностите за интеграция на ИнО в управлението на бизнес процеси 726 
Анализ на електронното и мобилното банкиране в България 706 
Анализ на проблеми при оценяване на информационната сигурност на университетски бизнес процеси 690 
Анализ на развитието на брачността и бракоразводността на населението в България и тенденции на развитието им за периода 2013-2015 година 31 
Анализ на структурата на предприятията в търговията по брой на заети лица 268 
Анализ на финансовите резултати на туристическото предприятие 131 
Арабската пролет и ролята на социалните мрежи в АР Египет 712 
Аргументиране на необходимостта от повишаване на доходите в Република България 112 
Аржентина 815 
Аспекти за оценка на застрахователния бизнес 476 
Аспекти на маркетинговото управление на здравния туризъм 315 
Аспекти на социалната политика 19 
Бавното четене: нов тренд в информационната култура 9 
Базел III: опит за трансформация на световния геополитически ред 326 
Бакшишите - поощрение или несправедливост 811 
Балканският кръстопът на терора 93 
Банковите акции сърфират по вълните 135 
Бариери пред инвестиционната активност 100 
Бежанският поток и международният тероризъм - главно европейски проблем, но с исторически корени и геополитически измерения 40 
Бежанците и ползите за Германия 47 
Биволът. какво беше това? 545 
Бизнес разузнаването и информационно-комуникативните технологии в съвременното общество, фактор за повишаване конкурентоспособността на българските икономически субекти 448 
Бизнес среда и предприемаческа дейност на пивоварните предприятия в България 558 
Бизнес, който се движи на висока скорост 654 
Благотворителна кампания проведе Студентски съвет 818 
Бъдещето е ветрило от възможности 52 
Бъдещето на корпоративния университет 644 
Бъдещето на социалните науки 53 
България - на опашката в Югоизточна Европа по основни икономически показатели 278 
България и международните организации в сянката на близкоизточната криза 340 
България и Русия - загубената взаимност на интересите? 344 
България, Европа и световният безпорядък 84 
Българската връзка между Изтока и Запада 341 
Българската национална самобитност в условията на глобализация 86 
Българското семейно право през последните 25 години - развитие и перспективи 376 
Бързината на наказателния процес 400 
Бюджет за защита на населението при бедствия 154 
В името на марката 304 
В търсене на изход от кризата 234 
Взаимовръзки между социокултурната среда и личностните перспективи в българските университети 513 
Видове и ползи от късите вериги на доставки на селскостопански продукти 538 
Вижда ли се краят на кризата 548 
Винарският туризъм в България днес - умението да търсиш вдъхновение в корените на своя народ и историята на виното по света 546 
Властта и политиката през призмата на социологията 50 
Влияние на външната среда върху управлението на организацията 561 
Влияние на електронните академични бази върху научните изследвания 672 
Влияние на лидерството при формиране на организационна култура 56 
Влияние на международната търговия върху бедността 331 
Влияние на ОСП върху поземлените отношения в България 129 
Влияние на развитието на технологиите върху политиката за продажби в хотелите 241 
Влияние рисков неопределенности BREXIT на финансовый сектор Великобритании и Европейского Союза 327 
Влиянието върху Европа на международната миграция и преместването на бежанците 380 
Вместо да консумира стабилност, българия трябва да я произвежда 217 
Возможные новые экономические партнерства с участием России 345 
Волатилност на агропазарите 306 
Восприятие иммигрантов европейским общественным мнением 41 
Връзките с общесвеността в инструментариума на интегрираните маркетингови комуникации за изграждане на бранд 298 
Втора промяна в новия закон за счетоводството 627 
Въвеждане на ограничителни режими в електроенергийния пазар 534 
Въвеждане на стандартизирани дейности в процесите на обслужване - ползи и проблеми 657 
Въздействие на електронната търговия върху развитието на съвременния туризъм 795 
Въздействието на големите данни (Big Data) върху официалната статистика: възможност или провокация 23 
Възможности за вход и изход на ERP системите 686 
Възможности за извличане на данни в реално време от платформата Twitter 674 
Възможности за изграждане на информационна система за планиране на финансирането във висшите училища 713 
Възможности за изграждане на системи за извличане на данни от коментари към новини 709 
Възможности за изследване влиянието на конкурентоспособността на персонала на търговското предприятие върху удовлетвореността на потребителите 240 
Възможности за кариерно развитие и удовлетвореност от труда 641 
Възможности за по-ефективно управление на регионалното развитие в Пловдивска област 219 
Възможности за повишаване фирмената конкурентоспособност на Парк хотел Олимп Велинград 247 
Възможности за преодоляване на кризата в българските железници 656 
Възможности за приложение на кроскорелационната функция при статистическия анализ на динамичната зависимост между доходите и пътуванията в чужбина 21 
Възможности за развитие на културно познавателнен туризъм по Дунавското крайбрежие 785 
Възможности за развитие на пенсионното осигуряване на учителите в България 463 
Възможности за разгръщане на селския туризъм в България 794 
Възможности за сътрудничество с бизнеса и професионалните организации при обучението по счетоводство във висшите учебни заведения в България 516 
Възможности за управление на конфликтни ситуации в търговското предприятие 267 
Възможности за широко приложение на пряка демокрация в информационната ера 91 
Възможности на бенчмаркинга за повишаване ефективността и конкурентоспособността на организациите 566 
Възникване на правната конструкция за юридически лице 367 
Възходът на глобалните терористични дезорганизации. Терористичен франчайзинг и ребрадирането на терористичните групировки 435 
Вълната от "бежанци" през Балканите към центъра на Европа: цивилизационна заплаха и риск за България 38 
Външна търговия и икономически растеж - тенденции и факторни влияния 273 
Външнотърговски отношения на ЕС с регионите за сключване на споразумения за икономическо партньорство в Африка 339 
Върховенството на правото и защите на личните данни в Интернет 412 
Выбор программного обеспечения для автоматизации информационных процессов 760 
Гарантирано споделяне на информация в системата за национална сигурност 447 
Геоикономически императиви на политологията - теория и практика 80 
Геополитика на Балканите - консолидиране на аморфността? 337 
Геополитически и геоикономически позиции на България в началото на 21 век 201 
Геополитическите измерения на третата вълна на глобалната криза 352 
Глобални тенденции в развитието на градските хотели чрез технологични иновации 801 
Глобалните геоикономически конфликти и сигурността на Европа 349 
Глобалниян пъзел 208 
Годишен преглед на доставките и документите по ЗДДС 180 
Годишен финансов отчет на бюджетните предприятия за 2016 година - промени и решения 163 
Годишно данъчно приключване по ЗКПО на 2016 г. 169 
Годишно приключване при ликвидация и несъстоятелност в производствено потребителни кооперации 607 
Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации за 2016 година 622 
Големите данни в бизнеса 735 
Горската политика - елемент на Общата Селскостопанска Политика на Европейския съюз 537 
Готовност за професионален труд - отговорност на личността в университета 503 
Гражданско образование и политическа култура 499 
Граф-алгоритмическое моделирование информационных бизнес-систем 759 
Да се страхуваме ли от роботите? 751 
Данъчната декларация като предпоставка за издаването на акт за установяване на данъчни задължения 374 
Данъчни амортизационни активи - данъчна и съдебна практика 168 
Данъчни облекчения в подкрепа на земеделските производители 188 
Данъчните престъпления в развиващата се уредба на българската държавност 166 
Данъчният суверинитет и националната сигурност 443 
Дата, на която безвъзмездните доставки на стоки и услуги, приравнени на възмездни, свързани с нестопанско потребление, се считат за извършени 178 
ДДС без милост 189 
ДДС върху дарените храни пада. Ще нахраним ли бедните 282 
ДДС за дарените храни пада 183 
Дебатът за неутралитета на България на границата между ХХ и ХХI век 65 
Действителни ли са предвидените в договора за възлагане на управлението ограниченията за извършване на конкурентна дейност след прекратяването му? 381 
Демографската криза и националната сигурност на България 34 
Денят на Рождеството въодушевява за хуманни дела 820 
Депопуляция как фактор ослабления экономической безопасности государства 36 
Детерминанти на създаването на ефективен търговски асортимент 271 
Диверсификация на търговските формати 262 
Дивидентите - нормативна уредба, счетоводно отчитане, данъчни аспекти 624 
Дигитален маркетинг в туризма 732 
Дигитална трансформация на бизнеса 574 
Дигиталната трансформация на здравеопазването - предпоставка за положителни промени 762 
Дигитални медии и работа с художествени текстове в обучението по немски език като чужд 525 
Дигиталният свят и марките 283 
Димитър Апостолов Ценов 821 
Динамика на процеса на пост-мониторингов диалог на ПАСЕ и България в контекста на българския преход 60 
Динамика на трудовия пазар в България и активна политика пао заетостта през периода 2010-2015 г. 109 
Дипломира се випуск 2016 822 
Директива 2016/97/ЕС като нов етап от регулирането и развитието на застрахователното и презастрахователното посредничество в Европейската общност 420 
Дискриминацията и речта на омразата - заплаха или не пред сигурността на Европа 51 
Дистанционна продажба в агросектора 371 
Добрата дипломация - основен интрумент на политиката за сигурност 72 
Доверието в брокерския бизнес расте 475 
Договорът за наем на земеделска земя 397 
Документиране и счетоводно отчитане на фирите при годишната инвентаризация 625 
Доставяй в Европа: информационният хъб за е-логистика 766 
Доходи и данъчни облекчения на физическите лица 170 
Другото "лице" на глобализацията 350 
Духът на предприемачеството 524 
Дългият път на българската тол система 176 
Държавен бюджет 2017 година.Основни взаимоотношения с предприятията от стопанския сектор 162 
ЕАЭС: некоторые регулятивные аспекты финансовой интеграции 328 
Еволюция на стандартите за управление на бизнес процеси 675 
Евразийский экономический союз без эмоций 224 
Европейска данъчна практика при облагане с ДДС - аналитични аспекти 171 
Европейските инициативи за масови отворени онлайн курсове - предизвикателства и перспективи за българските университети 498 
Европейските ценности и интеграцията 357 
Европейският План Б: "Общата хранителна политика" 666 
Еврофинансиране за трансгранично сътрудничество в региона на Дунав 330 
Еврофондовете вече не помагат 102 
Едва половината от туристите си правят планинска застраховка 472 
Единна информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация - функционални възможности и проблеми 700 
Една диплома, един бранд 511 
Една евристична критика на субективизма в социалното познание 98 
Екипът създава бизнес моделите 317 
Екологично застраховане - елемент от управлението на риска в предприятията с опасно производство 480 
Електронен подпис 415 
Електронна идентификация и електронни удостоверителни услуги 428 
Електронна търговия - какво ново ни готви ЕК 765 
Електронната търговия като уникална възможност за реализиране на Forex сделки 737 
Електронни етикети за автентични стоки ще има и в България 277 
Електронно разпределение на патентния данък - състояние, трудности и перспективи 715 
Електронно управление - уроци, предизвикателства и перспективи 744 
Енергийна бедност и социално подпомагане 20 
Енергийната ефективност - нова мярка срещу безработицата 114 
ЕС и поредното разширяване на Изток: съдбата на програмата "Източно партньорство" 360 
ЕС трябва да намери своя единен глас 213 
ЕСГРАОН - правни и практични аспекти 364 
Ефекти на ниското качество на институциите върху икономическия растеж - изследване на икономиките на Субсахарска Африка и Латинска Америка преди световната икономическа криза 212 
Ефекти на промените в данъчно-трансферната система върху разпределението на доходите на домакинствата в България: симулационен анализ чрез модела EUROMOD за периода 2011-2015 г. 32 
Ефективни и иновативни практики на преподаване и учене на университета в Бат, Великобритания 529 
Ефективност на засрахователният бизнес чрез балансирана система от показатели 465 
Жертви на търговски трикове 270 
Жилищна осигуреност на населението в Северозападен район на България за периода 2010-2014 г. 30 
За въздействието на информатиката върху един съществен фактор в икономиката и обществото 688 
За възможната промяна на "невъзможния" избор на обществените посредници в България 375 
За някои последици при договор за възмездно ползване на земеделска земя 425 
За организацията и организаторите на трудовата дейност 111 
За политическите ценности на българския преход 70 
За природата на общата сметка в премийните резерви при животозастраховането и пенсионното осигуряване 486 
За промените в реда на отсрочване, разсрочване и преотстъпване на публични вземания 184 
За счетоводното отчитане на концесията 599 
Задбалансовите сметки 612 
Задължение за предоставяне на информация при вливания и сливания на търговски дружества 398 
Законът за противодействие на тероризма и протичащите от него изменения и допълнания в някои от специалните български закони 440 
Заплахи за информационната сигурност и нива на защита 681 
Зарубежная практика страхования строительно-монтажных рисков взаимными страховыми организациями 487 
Застраховане? Може, ако друг поеме част от разхода 485 
Застрахователните и пенсионните фондаве като опитни зайчета 453 
Застрахователния сектор остава платежоспособен и след стрес теста 474 
Защитен щит или "тесла" за бизнеса 379 
Здравната каса разширява своята дейност 531 
Здравословното хранене като продукт на съвременните видове туризъм 783 
Змерения на личния самокотрол при юношите и студентите 11 
Игрово-базирано обучение във виртуално образователно пространство 497 
Идва ли нова финансова криза при скок на лихвите 159 
Идват сериозни конкуренти за банките 192 
Идея за разширение на виртуалното образователно пространство за учене през целия живот 500 
Избор на ключови индикатори за управление на производителността при метода "Функция на продажбите" 704 
Избор на подходящите компетенции на персонала при различни по тип процеси на обслужване 642 
Изборният процес и политическата стабилност в България след приемането на втория изборен кодекс 59 
Извличане на зависимости между спортната активност и други дейности от студентския живот 682 
Извършване на безвъзмездна доставка на стока или услуга за лично ползване, предизвикано от крайна нужда или непреодолима сила 187 
Изисквания за сертификация на био пчелин 555 
Изисквания и облекчения за микропредприятията и малките предприятия при съставяне на годишния финансов отчет за 2016 г. 626 
Изкуствен интелект при разработване на мобилни приложения 703 
Измерване на нагласите в маркетинговите проучвания 301 
Измерения на свободната воля при юноши и студенти 12 
Изследване на динамиката на развитие на месната промишленост 661 
Изследване на поддържката на HTTPS в електронните магазини на малките и средни преприятия в България 705 
Изследване на промените в структурата на асортимента на аграрни продукти 312 
Изследване на публикационната активност в областта на невронните мрежи 1 
Изследване на характеристиките на работа на фотоволтаична система за електрозахранване 533 
Икономиката на Аржентина 206 
Икономиката ни стъпва на бързата писта 222 
Икономиката под лупа 207 
Икономическата програма на Тръмп: нова консервативна революция или рецепта за упадък на САЩ 228 
Икономически аспекти на използването на облачните услуги 687 
Икономически проблеми при определяне застрахователната оценка в земеделското застраховане 466 
Икономическо благосъстояние на българските домакинства през призмата на техния общ доход 37 
Икономическо, социално и демографско значение на семейните стопанства 238 
Икономическото благосъстояние чрез споделяне на знания 841 
Има възможности за навлизане на румънския пазар 291 
Има ли място за аналоговите класици 658 
Имигрантите и екзистенциалната криза на "обединена Европа" 42 
Инвестициите в човешки капитал в сферата на образованието като основа за икономическото развитие на нацията 193 
Инвестиционни проекти: същност, процес и етапи в управлението 592 
Индекс на нестабилните държави - инструмент за оценка на (не)стабилността на Република България 216 
Индексът на човешкото развитие - методологически и приложни аспекти 22 
Индивидуализъм в мениджмънта 572 
Индикатор за успешен туристически бизнес в спа сектора в България 771 
Индустрия с бърз растеж 530 
Инициатива за отворено обучение на университета "Карнеги Мелън" в САЩ 521 
Иновативни подходи за управление на мотивационния процес 565 
Иновативни технологични средства за хора със специани потребности 739 
Иновации в биоземеделието за осигуряване на качество и безопасност на храните и здравословна среда на живот 556 
Иновации и устойчив икономически растеж на туристическия бизнес 773 
Иновационни измерения на туризма в България 788 
Иновационните посредници - ключов субект за решаване на актуални проблеми в икономиката 202 
Институционални възможности за повишаване ефективността и конкурентността на българския лозарски сектор 542 
Инструменти за ценообразуване, асоциирани с методи "разходи-плюс" 249 
Интегриране на връзките с обществеността с останалите елементи на маркетингови комуникации през призмата на брандинга 297 
Интернет на нещата - визия, архитектурни елементи и бъдещи тенденции 708 
Информационната война на ислямска държава 446 
Информационната сигурност в лечебните заведения. Мерки за подобряването и 685 
Информационните революции и навлизането на информационните технологии в управлението на съвременните фирми 742 
Информационните технологии при статистическия анализ на Big Data - проблеми и решения 725 
Ипотеката като възмезден или безвъзмезден договор 401 
Исламские финансовые инструменты: некоторые особености, правовые аспекты и перспективы развития в России 478 
Ислям, радикализация на младите хора, миграционен наплив към ЕС (теоретичен поглед) 48 
Исследование характеристик теневой информационной экономики 717 
Исторически и правни аспекти на явлението трафик на хора 441 
Историческо развитие и перспективи на управленското счетоводство в България 615 
Историята на човешката еволюция 15 
ИТ директорът - навигация в една непрекъснато усложняваща се роля 763 
ИТ решения подпомагат ефективното протичане на бизнес процесите и комуникационните инициативи на НАП 745 
Иумуществена отговорност на регистрирания одитор според новия Закон за независимия финансов одит 636 
Казуалност и интерпретация при политическите изследвания 82 
Как да оценяваме дейността на застрахователния бизнес 471 
Как да повишим качеството в одитния процес 638 
Как ИТ лидерите реализират дигитална информация 746 
Как се извършва временната неработоспособност 459 
Как се определят заплатите в IT сектора 123 
Как се успява в Румъния 287 
Какви са критерии за козметични продукти в ЕС 378 
Какво прави ценообразуването успешно 250 
Кариерното ориентиране - основен фактор, свързан с възможностите за реализация на младите хора 119 
Картови измами - превенция с интелигентни митоди 718 
Качеството - фактор за конкурентоспособност на търговското предприятие 243 
Квалификацията на педагогическите специалисти - образователна инвестиция в развитието на човешките ресурси и таланти 501 
Киберсигурността - международни и национални измерения 692 
Класификация на източници на риск за информационните системи 728 
Клиенти се привличат с качество и добра логистика 318 
Климат - оптимизирано селско стопанство 540 
Книгоиздаване и книгознание през Възраждането. Към въпроса за книжовните приоритети на България 6 
Когато потребителят и марката трептят на една и съща честота 284 
Кои са най-успешните договорни фондове в България 140 
Кои са новите моменти в осигуряването през 2017 г. 462 
Кой е най-големият официален инвеститор в сгради 671 
Колко са устойчиви държавните дългове 158 
Компании с государственным участием на российском рынке: структура собственности и роль в экономике 223 
Компетентност на контролните органи при осъществяване на финансовата инспекция 164 
Конкурентни предимства на малките и средните предприятия 562 
Конкурентно позициониране на животозастрахователните компании в България 467 
Консервационното земеделие - същност, разпространение и проблеми 544 
Консолидацията - актуална тенденция в туристическия сектор 772 
Конституционни основи на правата на интелектуалната собственост 399 
Конструиране на оптимален инвестиционен портфейл с генетичен алгоритъм 130 
Контекстуализация на дигиталното преобразуване на предприятията в България 563 
Контрасигнатура на актовете на държавния глава 368 
Контрол върху криминогенните фактори в електронния бизнес 729 
Контролни проблеми в културния туризъм 800 
Концептуален модел на управление на кариерата в организацията 115 
Концептуальные основы повышения интеграционного взаимодействия государств - участников Евразийского экономического союза 336 
Концепция за информационно осигуряване на финансовото управление на висшите училища 695 
Корпоративна социална отговорност за целите на обществото 579 
Корпоративната социална отговорност и застраховането 470 
Краят на историята и началото на гневната епоха 88 
Краят на световния икономически растеж и процесът на деглобализация 94 
Креактивност чрез личностно и екипно поведение 648 
Криза на политическото лидерство в съвременния свят 55 
Криминалистичната одорология - "ябълката на раздора" в наказателния процес 382 
Културният туризъм в контекста на съвременната маркетингова реалност 774 
Къде инвестира бизнесът 195 
Към нова парадигма в съвременната икономическа теория 101 
Лидерство в технологиите, когато ИТ е навсякъде 743 
Лидерство в условията на криза 57 
Локализация как инструмент модернизации экономики 235 
Максимализирайте ползите и минимализирайте сложността на транзакциите 290 
Маркетинг на продукт от ХВП 303 
Маркетингова концепция за управление на туризма 314 
Маркетингови активи на висшето училище - особености, управление и подходи за оценяване 508 
Маркетингът в туризма - основен подход за успешно управление на бизнеса 313 
Марсел Мос и новата институционална икономика 107 
Маслодобивната индустрия в условията на динамични международни пазари и ограничен вътрешен пазар в периода 2014-2015 г. 670 
Медиите и новите заплахи за сигурността 444 
Международен одиторски стандарт (МОС) 570 (преработен) действащо предприятие 611 
Международна конференция срещна учени от седем държави 823 
Международни принципи относно употребата на сила и огнестрелни оръжия 434 
Международни тенденции във висшето бизнес образование и очаквания на работодателите 506 
Менеджмент индустрии гостеприимства и туризма как исследовательское направление и область знаний: международная и российская перспектива 810 
Менеджмент как творческая деятельность 573 
Методи за извличане на мнения и чувства от текст 731 
Методи за изследване на пазара за алкохолни напитки 274 
Методи на финансиране на висше образование в Европа и България 490 
Методологични аспекти на формирането на оптимална асортиментна матрица 254 
Методы поддержки стратегических решений корпоративных структур 580 
Механизмы роста российской экономики в условиях обострения финансовых проблем в мире 225 
Миграционната вълна и глобалната сигурност 45 
Миграционната криза и предизвикателствата пред Рупублика България 39 
Миграционният проблем: историческа и цивилизационна преспектива 359 
Миграция, престъпност, тероризъм 46 
Млади изследователи представиха свои разработки в научна сесия 824 
Модел за оценка на икономическата сигурност на България 105 
Модел за оценяване на ефективността на електронното обучение 734 
Модел на данни за управление процесите на системи за медиамониторинг 710 
Модел на управленски контрол 560 
Модели за креативност в регионалния/селищния туристически бизнес 316 
Модели за оценка в счетоводството на търговското предприятие 602 
Модели на потребителското поведение според степента на ангажираност 264 
Моделирование эффективности спортивных мероприятий 768 
Модернизацията на ИТ инфраструктурата и ИТ услугите - във фокус за Министерството на икономиката 748 
Може ли да продаваме на френския пазар? 669 
Монетарна политика и динамичното неравновесие 210 
Монопол или задължение и изплащането на пенсиите от "Български пощи" ЕАД? 640 
Мотивацията на служителите в туристическото предприятие: средство за постигане на конкурентно предимство в туризма 248 
Мултикултурализмът като идеологически инструмент на глобализма 351 
Място и рола на иновацията в организацията 559 
Над 100 студенти от 4 континента участваха в международен конкурс на СА 825 
Над 200 ученици от страната мериха знания в национално състезание по икономика 826 
Надеждността на информацията - прецизност на персонализма 97 
Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 452 
Направления совершенствования интенсификация и интеграция сельскохозяйственного производства 550 
Наредба за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания 767 
Насоки за развитие на системите за управление на бизнес резултатност 693 
Насоки за счетоводен анализ на приходите на предприятията зърнопроизводители 630 
Настоящи тенденции в промяната на авторското право в посока благоприятстване на библиотеките 414 
Насърчаване на социалното предприемачество в България 576 
Научноизследователската дейност в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" 10 
Национална селска мрежа 536 
Национална сигурност или сигурност на бежанците? Ролята на международното публично право 432 
Национална среща на университетските кариерни центрове се проведе в Стопанска академия 827 
Националното единство като предварително условие за демократизация (преразглеждане на модела на Ръстоу в контекста на пост-комунистическите преходи) 69 
Национальная идентичность в политической психологии как науке и учебной дисциплине 17 
Незаконосъобразно използване на спецразузнавателни средства 386 
Необходим ли е на Европа "нов" съюз за сигурност в борбата с тероризма 433 
Необходима ли е промяна на парадигмата при преподаването на политология? 75 
Необходимост от повишаване и ефективно използване на иновативната активност в дейността на статистиците 25 
Непрякото влияние на курортите при определянето на специализацията на новите туристически райони 789 
Неравенството в глобалния свят - механизъм за заучена безпомощност 71 
Несравнимият вкус на храните се ражда на полето 665 
Николай Бердяев - еврейството като конструкт на историчното 18 
Нова възможност за интегриране на структурирани и неструктурирани данни 738 
Новата уредба относно разрешението за работа и пребиваване на граждани на трети страни за целите на вътрешнокорпоративния трансфер 121 
Нови аспекти за управление на риска при взимането на инвестиционни решения 583 
Нови възможности за развитието на туризма в трансграничи региони чрез трансгранично сътрудничество 796 
Нови измерения на глобалния тероризъм 85 
Нови модели за преподаване и учене във висшето образование 520 
Нови моменти в данъчните облекчения по ЗДДФЛ и свързаните с това оксобености при подаване на годишната данъчна декларация за 2016 г. 416 
Нови моменти в концепцията за устойчиво развитие на фирмата 246 
Нови моменти в облагането с ЗДДС за 2017 г. 172 
Новите дилеми пред ЕС 356 
Новите моменти в новия ЗНФО 637 
Новите поколения промениха пазара на труда 650 
Новите свързани потребители - предизвикателство пред съвременния бизнес 719 
Новият етап на системни противоречия на европейския капитализъм и рисковете от разпад на ЕС 362 
Новости при документирането на финансови сделки в България 134 
Новые риски и их влияние на страховой рынок 483 
Нормативна база на генетично модифицирани организми 370 
Нормативни недомислия в Търговския закон 385 
Някои аспекти за физическия достъп на хората с увреждания в сферата на туризма 807 
Някои аспекти от приложението на мобилните технологии в туризма 679 
Някои аспекти при счетоводното отчитане на стоките 604 
Някои въпроси във връзка с изменението на основанието на иска и равенството на страните в общия исков процес 396 
Някои особености в Essentialia NegotII при договоряа за факторинг 373 
Някои особености при разработване на функционални стратегии 593 
Обзор и класификация на модели за изграждане и управление на брандове 292 
Обзор на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 г. 186 
Образование как вид информационной борьбы 502 
Образованието между привилегиите и ограниченията - конституционни аспекти 493 
Обучението по туризъм в университет "Проф. д-р Асен Златаров" и възможностите за професионална реализация на студентите от едноименното направление 510 
Обществени нагласи в България относно съвременната миграция 43 49 
Общинските пътища и улици се ремонтират с пари от ЕС 211 
Общото застраховане приключи деветмесечието на 2016 година с рекорден ръст на приходите 469 
Олигархията и политическата наука днес 87 
Онлайн обучението в Свободния университет в Берлин, Германия 518 
Онлайн търговията ще продължи да се развива с бързи темпове 289 
Определяне на данъчна оценка по реда на ЗМДТ на недвижим имот, обособен след делба 179 
Определяне на икономическия потенциал на Спарки АД Русе 591 
Определяне на текущия разход на лихви при договори за финансов лизинг 614 
Оптимизиране на политиката за финансиране на инвестициите в предприятието 143 
Оптимистична теория за Евразия 209 
Организационна идентификация на фирмата и концепцията грижа за клиента в утвърждаването й на пазара 239 
Организация на труда в горското предприятие 543 
Организация управления информационными ресурсами ВУЗа: подсистемы "антиплагиат" 515 
Осемнадесети национален конкурс по счетоводство за средношколци 505 
Осигуряване и развитие на качеството в университета в Берн, Швейцария 522 
Основни моменти в счетоводното законодателство на Република България и Федерална Република Германия 597 
Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2017 г. 160 
Основни положения на икономическата и правна концепция на изпълнението 410 
Основни правила за дизайн на образователна анимация. Проект забавна наука 491 
Основни проблеми пхри управление на стоковите запаси в търговска верига 260 
Особенности страхования рисков туристической деятельности 484 
Особености в счетоводните и данъчните аспекти на туристическите услуги, предоставени от хотелиер 603 
Особености на автоматизираната система за управление на висше училище 701 
Особености на системата SMART CLAIMS 711 
Особености при изготвянето на финансовите отчети в предприятията с търговска дейност 609 
Особености при изготвянето на финансовите отчети в предприятията със селскостопанска дейност 633 
ОСП: Опростяване и модернизация 552 
От какво зависи икономическата ефективност на решенията за видеоконференции 747 
От конвенциален към е-факторинг чрез реинженеринг 567 
От рецессии и стагнации через финансовый форсаж - к экономическому росту 232 
Отвъд брутния вътрешен продукт 27 
Открытость российской экономики как источник экономического роста 226 
Отличници и изявени студенти получиха награди за 8 декември 828 
Отново за текущата национална библиография на статиите 8 
Отчитане на дълготрайни материални активи (имоти, машини и съоръжения) 601 
Отчитане на капиталовите резерви 620 
Отчитане на разходите за преработка (на основата на СС 2 отчитане на материалните запаси) 613 
Оценка и реализация трудового потенциала в иновацинной экономике 647 
Оценка на бранда: кратък преглед на моделите и показателите, използвани за оценка на бранд ценноста 295 
Оценка на ефективността на лицензионната търговия 265 
Оценка на иновационната активност на семейните хотели в Югозападна България 780 
Оценка на концентрацията на магазинната мрежа по статистически райони в България 261 
Оценка на маркетинговата дейност на фамилния бизнес в сферата на търговията 311 
Очакваните промени в управлението на човешките ресурси в българската държавна администрация - възможности и рискове 643 
Пазарна сила на фирмите и мерки за защита от просрочени вземания 151 
Пазарът на складови площи пак крие изненади 320 
Пазарът на труда и бедността в България - отново обект на критики от Европейската комисия 26 
Парични обещетения при договори за управление и контрол 461 
Персонален асистент за подпомагане на студента 512 
Перспективи за развитие на политиката по корпоративна социална отговорност в България през следващата 2017 г. 455 
Перспективи пред електронното правителство в България до 20120 г. 430 
Перспективи пред развитието на аграрния туризъм в българия 803 
Печатарско дело в България след Първата световна война 5 
Платежна сметка за основи операции 391 
По-малко главоболия с повече технологии 280 
По-малко домакинства купуват шоколад и шоколадови бонбони 281 
По-съществени отговорности на предприятията, свързани със стартирането на новата данъчна година 185 
Поведенчески подход за проекция на доходността на финансови активи 138 
Поведенческие особенности участников инновационного процесса 103 
Поглед върху развитието на безвиновната отговорност за вреди от дефектни стоки 404 
Подготовка и организация на международни спортни събития 769 
Подобряване на качеството на преподаване и учене в европейските институции за висше образование 519 
Подход за използване на знания в бизнес интелигентните системи 736 
Политиката в икономическата политика 61 
Политическият мениджмънт като наука 77 
Политическият процес - устойчивост чрез власт, решения и поведение 63 
Политологията като хуманитарна дисциплина 83 
Помръкването на една мечта, ще позволи ли Европейският съюз да бъде съсипан? 354 
Популярни заблуди при проверката на статистически хипотези 24 
Портфейлен подход за международни инвестиции в недвижими имоти 194 
Последните промени в Закона за счетоводството, обнародвани в края на 2016 г. 619 
Постигане на качество в обучението: проблеми и решения 523 
Постмодерното общество - предизвикателства и възможности за професионалния профил на специалистите по социална работа 494 
Потребителската удовлетвореност от продукта на туроператорските фирми 244 
Правна същност на електронното правителство 429 
Правни стандарти на ЕСПЧ, свързани с прилагането на антитерористичните мерки 387 
Правни, счетоводни и данъчни аспекти при преобразуване на търговски дружества в хипотезите на отделяне 605 
Правно исторически генезис на възникването на Европейското дружество 366 
Правно положение на Съвета за електронни медии 408 
Право на здраве и универсално здравно покритие 532 
Право, нравственность, эффективность и неформальные отношения при коррупционном управлении: история и современность 58 
Правото в Интернет 395 
Практика по прилагането на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ - определяне данъчната основа за доходи на физически лица, нерегистрирани по Търговския закон 167 
Практики на предприемаческия маркетинг в дигитална среда 300 
Практически проблеми на трудовото право, произтичащи от системата на неговите източници 423 
Практически проблеми при откриването на възлагателен процес 411 
Практически съвети при възлагане на обществени поръчки с конкретен прадмет 409 
Превенция и защита на финансовите интереси на държавите-членки на ЕС 325 
Превенция и контрол върху заплахите за икономическата сигурност 442 
Превенция на корупцията при обществените поръчки в публичния сектор - актуални проблеми и защитни механизми на национално и европейско ниво 369 
Превенция на риска и изтичане на информация от търговските банки 191 
Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2017 г. 322 
Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, свързани с прецизиране на санкциите, налагани по реда на закона 324 
Преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2017 г. 616 
Преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2017 година 383 
Предизвикателства пред бранд комуникациите в условия на маркетинг 4.0 294 
Предизвикателства пред данъчния контрол върху електронната търговия 716 
Предизвикателства пред информационната инфраструктура на телекомуникационните оператори в условията на "Свързаното общество" 699 
Предизвикателства пред информационната сигурност в търговските банки 677 
Предизвикателства пред омниканалните вериги за доставки 263 
Предизвикателства пред развитието на подсистемите на електронното правителство 696 
Предизвикателства пред съвременната политология през призмата на нейните функции 67 68 
Предизвикателствата пред бъдещето на Европа и на нейните съседи 342 
Предимства и недостатъци на колокацията като възможна стратегия за възстановяване от ИТ бедствия и аварии 676 
Предимства и ограничения на виртуалните пазарни тестове 310 
Предимствата на облачните технологии в управлението на риска във финансовите институции 694 
Предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване 413 
Предприемаческата активност и генерирането на заетост 122 
Пренос на информация в цифровата епоха 761 
Преобразуването на търговските дружества: глобални и национални аспекти 588 
Преподавател от Стопанска академия е избран за член на УС на Съюза на икономистите в България 829 
Препоръки за моделнизиране на висшето образование в Европа 517 
Преходът от повторно използване на информация от обществения сектор към отворени данни. Понятия и концепции 384 
Привилегиите на политическия елит и националната сигурност на Република България (1945-2015 г.) 438 
Привлекателна туристическа дестинация 431 
Придобиване право на собственост върху земеделска земя от чужденци в Република България 372 
Прилагане на концепцията за корпоративна социална отговорност в българския туризъм 777 
Прилагане на метода на мисловните карти в обучението на студенти от хуманитарните специалности 489 
Прилагане на осигурителното законодателство при наемане на граждани на държави, членки на Европейския съюз 454 458 
Приложение на бийкън технологията в търговията на дребно за подобряване на комуникацията с клиентите 256 
Приложение на дървото на решенията в системите за откриване на нарушения 756 
Приложение на контролинг концепцията, като съвременен управленски инструмент 230 
Приложение на методите за вирусни маркетингови услуги 684 
Приложимата база на отчетността в публичния сектор 617 
Приложимост и значение на инвестиционни платформи с отворен код 714 
Присъединяване на България към Еврозоната на Европейския съюз 361 
Проактивни техники за борба с тероризма 92 
Проактивно криминално разследване 403 
Проблеми и аномалии при приложението на DCF модела за оценка на компании-мишени 200 
Проблеми и решения при интеграция на приложенията 741 
Проблеми на защитата на потребителите при електронна търговия 275 
Проблеми на оптимизирането на маркетинговите мрежи в туристическия сектор 778 
Проблеми при организация на интернет продажбите 266 
Проблеми при разработване и оповестяване на счетоводната политика в аграрно предприятие 631 
Проблеми със сигурността при големите данни 707 
Проблемът с икономическия растеж на България: могат ли преките чуждестранни инвестиции да помогнат 233 
Проблемы и перспективы науки и образования в Республике Казахстан 507 
Проблемы формирования инфраструктуры поддержки малого бизнеса и Рассийской Федерации 577 
Програма Нови хоризонти 113 
Програмно управление на иновационния процес 595 
Продажбите на хляб и хлебни изделия са нараснали до близо 700 млн. лв. 663 
Продуцентът в аудиовизията и предизвикателствата на новите медии 422 
Проектирай уеб сайт 830 
Производителите на олио в България са отчели близо 500 млн. лв. оборот 664 
Производство и търговия с генно модифицирани организми 549 
Производство на риба и продукти от нея е надхвърлило 100 млн. лв. 662 
Произход, характеристики и идеологически профил на популистката радикална десница в България 62 
Промени в Закон за акцизите и данъчните складове, в сила от 1 януари 2017 година 388 
Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица от 2017 г. 181 
Промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, свързани с Директива 2014/92/ЕС 142 
Промени в ЗДДС, направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове 623 
Промени в ЗДДС, отнасящи се до необлагането с ДДС на дарени храни в полза на хранителни банки 177 
Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 456 
Промените за 2017 г. в Закона за корпоративното подоходно облагане - теоретични и практически аспекти 174 
Промените в докладите на независимите финансови одитори и очакваната полза 598 
Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2017 година 182 
Промените в Закона за насърчаване на заетостта за повишаване на мобилността на безработните 124 
Промените в Кодекса на труда от 30 декември 2016 г. във връзка с командироването и изпращането на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги 117 
Промените в наказателния процес 405 
Промените в социалното осигуряване през 2017 година 457 
Протекционизъм и нови стени 64 
Проучване на сътрудничеството "университет-предприятия" сред университетите от България и ЕС 509 
Проф. д-р Димитър Бъров - достолепен радетел за академичната кауза, интелектуалиц, магисктрат и политик 842 
Процедури за контрол на качеството на земеделската счетоводна информация 632 
Психо-аналитичният подход като обяснителен модел за формиране на авторитарната личност в политиката 73 
Публикуване на нормативните актове на Общинския съвет в интернет 427 
Публични електронни услуги - състояние и тенденции 697 
Първият кандидат-студент в Академията подаде документи за новата кампания 831 
Първият кандидат-студент в Свищов подаде документи още в първия ден от старта на КСК 2017 819 
Работа на бъдещи обороти 645 
Развитие дистанционного обучения как один из факторов модернизации современного образования 495 
Развитие на европазарите и учестие на Република България като емитент на облигации 141 
Развитие на земеделските стопанства в България и влияние на ОСП на ЕС върху тях 553 
Развитие на идеята за социална отговорност на бизнеса - обществени и политически аспекти 236 
Развитие на пазара на биологична селскостопанска продукция 554 
Развитие на пазара на труда в България и влияние на провежданите политики в областта на заетостта и безработицата 127 
Развитие на профила на купувача при действието на новия ЗОП и ППЗОП 392 
Разпределение на дейностите между администраторските роли в облачните услуги на Microsoft 702 
Разпространение на факторинга в България 152 
Разрешаване на правните проблеми на мигрантите и бежанците в Република Гърция 390 
Разчетите в счетоводната информационна система на автотранспортното предприятие 730 
Разяснения по условията на обществените поръчки 393 
Райското място с постоянно цъфтящи лимонови дръвчета 809 
Реализация компетентностного подхода при подготовке экономистов в условиях дистанционного обучения 527 
Реализация на българските пчелни продукти и влиянието й върху преработвателната индустрия 535 
Реалният свят да се върне обратно в класната стая 514 
Регионализъм в Европейския съюз в условия на криза 332 
Регионализъм в съвременната световна икономика 338 
Регионални и глобални проявления на търговията със селскостопанска продукция 255 
Регионалните програми за заетост и обучение през 2016 г. 125 
Регистрация на кредитни посредници 377 
Ред за извършване на експертиза на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане 460 
Режим на "макро" и "микро" отговорност на превозвачите по договорите за международен превоз на товари по море - новите международноправни перспективи 419 
Реинженеринг на маркетинговите процеси в търговското предприятие 293 
Рекламата в инструментариума на интегрираните маркетингови комуникации за изгражадане на бранд 296 
Реколта 2016 - редуцирани добиви и добро качество 547 
Рекорден брой участници в националното състезание по банкиране 832 
Рекордна печалба заради намалени разходи 137 
Релацията културно наследство - туризъм: ключ за устойчив растеж на дестинациите 770 
Рефлексивният подход в политологичната историография - алтернативи и перспективи 76 
Реформата в сектора ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ в България - ново начало, нови възможности 426 
Рискови прояви чрез храни и нарушаване на сигурността в организирано хранене 660 
Рискови фактори за работещите в нощни заведения и удовлетвореност от труда 110 
Роль института страхования в становлении социального партнерства во Вьетнаме 482 
Роля и значение на държавните политики и стратегии за регионалното развитие на икономиката 66 
Роля на Европейските фондове за развитието на устойчив туризъм в България 786 
Роля на социалните мрежи и управлението на публичния сектор 757 
Ролята на технологиите в данъчния контрол 190 
Ролята на чуждестранната инвестиционна актимност за секторен икономически растеж в динамична среда 99 
Рязкото нарастване на експлоатацията и преходът от неолиберален към неофеодален капитализъм 81 
С тържествени церемонни в Стопанска академия се дипломира випуск 2016 833 
Световни туристически дестинации за градски туризъм - възможност за устойчив икономически растеж 779 
Светът в сянката на "ядрената зима" 95 
Свищовски студент получи национален приз "Студент на годината" 834 
Севернокорейската ядрена заплаха - преувеличена, но и непреодолима 334 
Северный морской путь: глобальное потепление, экономика и геополитика 205 
Селският туризъм като възможност за заетост 806 
Сепаратизъм в ЕС: казусът "Каталуния" 74 
Сертифициране на системи за управление на околното среда в туристически обекти 798 
Сигурността на международния като най-важно негово условия 805 
Сините очи на рекламата 659 
Синтетичен профил на българските фирми, търгуващи със Субсахарска Африка 286 
Система внутренего контроля как средство управления операционными рисками страховой организации 481 
Системен подход към вътрешните комуникации в организацията 596 
Системи за управление на взаимоотношенията с клиенти от ново поколение 698 
Системи за финансово управление и контрол е в България - гаранция за икономическата стабилност на страната 635 
Системите за електронен документооборот и електронен архив - специфика и предимства 749 
Скритата ислямизация на Европа 96 
Софтуерът търси път към бизнеса 750 
Социалната търговия: новият бизнес модел 257 
Социални онлайн мрежи и организации. Конфликти и кризи 755 
Социалните медии - кутия на Пандора или панацея за брандинга 683 
Социалните мрежи в правителствената политика за сигурност 449 
Социално предприемачество: същност, характеристики и обхват 575 
Специализирана учебна аудитория откри катедра "Търговски бизнес" 835 
Специализираните продукти на туроператорите в деловия туризъм в условията на интелигентен и устойчив растеж 808 
Спецификата на предизвикателствата пред политическата наука в България през идидущите десетилетия 79 
Способи за избягване на нередности и финансови корекции 639 
Сравнителен анализ на външната търговия на българия и Румъния - икономически аспекти 269 
Сравнителен анализ на европейската и американската контролинг концепция 568 
Средства за привличане на клиенти в новооткрит ресторант 305 
Стабилизиране при петрола 237 
Стари и нови предизвикателства пред националните държави в Източна Европа 35 
Старите институции и новите медии. Електронно управлениеу, електронно гласуване, е-политика 90 
Статистика в управлении деловой карьерой персонала 649 
Статистически анализ на външнотърговския стокообмен със земеделски продукти 28 
Статистически анализ на разходите за крайно потребление на туристи чрез данни от сателитните сметки за туризма 29 
Стопанска академия проведе ученическо състезание в Плевен 836 
Стратегически подход за развитие на културния туризъм в община Несебър 784 
Стратегически решения за собствените марки на търговските вериги 272 
Страховые механизмы защиты прав потребителей услуг 477 
Структуриране на личността в психоаналитична перспектива 13 
Структурна съгласуваност на концепциите "маркетинг на взаимоотношенията" и "управление на взаимоотношенията с клиенти" 302 
Студенти се конкурираха с идеи за екологично и фирмено управление 837 
Счетоводни аспекти на гаранционното поддържане в търговската дейност 608 
Счетоводни аспекти на поетите финансови задължения от бюджетните организации 621 
Счетоводни аспекти при администрирането на средствата по оперативните програми за развитие на малките и средни предприятия в България 600 
Счетоводни разходи, които не се признават за данъчни цели, но се отразяват от фирмата във финансовия резултат 618 
Счетоводно третипане взаимоотношенията между автотранспортните предприятия и предприятията с търговска дейност в условията на икономическа криза и междуфирмена задлъжнялост 610 
США: финансовые рынки и развитие сектора неконвенционаьной нефти 227 
Събиране, обрабатване, съхранение и използване на биометрични данни - етични и правни аспекти 421 
Събитиен туризъм и естеството на тероризма 781 
Съветът на ректорите заседава в Свищов 838 
Съвременна глобална геополитика 335 
Съвременната неконвенционална парична политика на ЕЦБ в контекста на финансовата криза 146 
Съвременни аспекти на радикализацията 445 
Съвременни заплахи за сигурността на Европа 437 
Съвременни измерения на глобалната търговия на дребно 258 259 
Съвременни изследвания относно влиянието на човешкия капитал върху растежа 231 
Съвременни подходи за приложение на информационни системи в бизнеса и обществото 722 
Съвременни тенденции в развитието на системите за управление на бизнес процеси 740 
Съвременни теории за външна търговия 321 
Съвременни технологии и модели за сътрудничество в помощ на опазване на културното наследство 7 
Съвременни форми на системи за управление на риска във предприемачеството 594 
Съвременно състояние, възможности и заплахи при ИнО 680 
Съгласието на притежателя на търговска марка за използването й от трето лице - значение и последици 406 
Съдържание на глутен в български и вносни пива - I част 668 
Създаване на юридическо лице с идеална цел или учредяване на фондация с цел освобождаване от данъци или получаване на данъчни облекчения 165 
Състояние и възможности за развитие на спа туризма 242 
Състояние и перспективи на развитие на специалните видове туризъм в България 791 
Състояние и проблеми пред хотелската недвижима собственост в България 799 
Състояние на пазара на пчелни продукти в България 276 
Същност и значение на разходите за отбрана 439 
Същност, създаване и управление на времева банка 150 
Тендениции и предизвикателства за развитие на екологичния туризъм в България 793 
Тенденции в откриването на зелени работни места в концепцията на зелената икономика 203 
Тенденции в структурното развитие на българското животновъдство 557 
Тенденции и перспективи в приложението на иновативни технологии в туризма 782 
Тенденции на развитие на пазара на пчелни продукти в България 551 
Тенденциите на световният пазар на храни: био, локално, прясно 285 
Териториарно-устройствена защита на недвижимите културни ценности - правни аспекти 365 
Технически предизвикателства пред сигурността и безопастността на облачната инфраструктура като услуга 678 
Технологии, използвани в главните уеб сайтове на българските банки към средата на 2016 г. 721 
Технологиите променят света на парите 157 
Това ще се случи 218 
Тол система в облаците 653 
Топ 20 на производителите на баркод оборудване 319 
Траен растеж чрез зелени инвестиции 196 
Тракийският въпрос в дневния ред на българския парламент по време на прехода 1990-2015 г. 844 
Трансантлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ): възможности, проблеми и перспективи 329 
Трансграничният тероризъм - глобална опастност 333 
Транспортно-морской потенциал Арктического региона: условия и риски использования 221 
Трансформация на управлението на ИТ обслужването към модел за управление на услуги 720 
Трафикът на хора като социално-педагогически феномен 496 
Трудов договор за работа през определени дни от месеца - особености 424 
Трудов или граждански договор 116 
Туризмът в Аржентина от тропика до ледниците 812 
Туризъм за хора с увреждания като елемент на стратегиите за приобщаване на социално включване 776 
Туристически бизнес в условията на емоционален брандинг и дизайн 775 
Търговските марки на веригите за търговия на дребно - средство за вертикална конкуренция 251 
Търговското предприятие в контекста на Закона за особените залози 389 
Управление на екосистемата в контекста на дълговата криза в Еврозоната 355 
Управление на иновационния потенциал на индустриално предприятие 590 
Управление на квантилни портфейли като източник на активна доходност 149 
Управление на риска в глобалните вериги за доставки 585 
Управление на риска за критичната инфраструктура 582 
Управление на риска с финансови деривативи, търгувани на немската и лондонската борсова група 584 
Управление на устойчивите вериги за доставка 288 
Управление на финансов риск в дейността на транснационална корпорация (на примера на Актавис) 153 
Управление ресурсами генерации знаний 4 
Управлението на риска като компонент на вътрешния контрол в предприятието 229 
Управленски аспекти на конкурентоспособността 587 
Управлявани услуги - начин да разширите своите ИТ възможности 752 
Успешни практики в алтернативния приключенски туризъм в Европа и у нас 797 
Устойчива употреба на минерални торове в съвременните земеделски стопанства 539 
Устойчиви ИТ системи подпомагат изграждането на съвременна митническа администрация 323 
Устойчиво развитие на туризма и предизвикателствата пред туристическата политика на Р България 790 
Устойчивото развитие на туризма и предизвикателствата пред туристическата политика на Р България 245 
Усъвършенстване на подхода за приложение на облачни услуги в малки и средни предприятия 733 
Ученето през целия живот при хората в третата възраст в България 504 
Ученици от страната мериха знания в четири икономически направления 839 
Фактори влияещи върху продажбения процес на нов продукт 299 
Фигурата на обвиняемия като централен субект в наказателния процес 363 
Философия на дефицитното бюджетно финансиране 106 
Финансиране за дунавски партньорства 220 
Финансиране на иновации чрез рисков капитал 156 
Финансиране на обучения в производството и туризма 646 
Финансирование научного сообщества в ведущих экономиках мира: сравнительный анализ 2 
Финансови отчети на предприятията в съответствие с новото счетоводно законодателство 606 
Финансовият инспекционен контрол като вид финансов контрол 417 
Финансово-экономические механизмы становления ЕАЭС 343 
Фискална консолидация: европейският опит и необходимостта от прилагането и в Украйна 139 
Фискална политика и икономически растеж 148 
Фискална хармонизация, конкуренция, федерализъм и децентрализация в ЕС 133 
Фискалната децентрализация в Р България - финансови ефекти и регионални аспекти 144 
Фондове за модерни инвестиции 198 
Фондовете печелят от ниските банкови лихви 136 
Франчайзингът - ефективен инструмент за генериране на работни места в туризма 802 
Фундаменталната доктрина за европейска интеграция 407 
Функции на управленския процес в горското предприятие 541 
Характеристика на активите в търговията, хотелиерството и ресторантьорството през периода 2010-2014 година 792 
Характеристики на информационния процес в контекста на контролинг концепцията 569 
Хегел и Фройд. За еволюция на съзнанието 14 
Хранителната индустрия през 2016: Зеленото е на мода 667 
Целите за устойчиво развитие и тяхната реализация - основа на глобалното образование 492 
Ценови балони и ефективност на финансовите пазари 155 
Ценовите промоции - инструмент за стимулиране на продажбите 253 
Черноморският регионализъм и новите геополитически реалности 348 
Четвъртокурсник от Стопанска академия с национален приз "Студент на годината" 840 
Шаблони, подпомагащи облачните изчисления 673 
Шофьорите станаха като програмистите. Никак не стигат 655 
Ще се справи ли ЕС с поредното предизвикателство пред европейската цивилизация? 358 
Ще стане ли застраховката част от виртуалния свят 473 
Щтрихи от политическата икономия на четвъртата индустриална революция 108 
"Большие данные" на финансовом рынке: наступление новой эры финансовых услуг? 479 
"Ислямска държава" (ИДИЛ) - генезис, идеология, фанатизъм 346 
"Ислямска държава" срещу исляма 89 
"Търговията с гласове" и бежанският проблем в контекста на националната сигурност на България 78 
[Двадесет и пет] 25 години катедра "Търговски и туристически бизнес": признание, школа и просперитет 252 816 
[Две хиляди и седемнайста] 2017 г. - пенсионна стабилност или промени в модела? 464 
[Десет] 10 задължителни мерки за защита на данните 764 
[Осемдесет] 80 години Стопанска академия "Димитър А. Ценов" 843 
[Пет] 5 онлайн инструмента за създаване на автобиография 120 
[Петдесет] 50 години катедра "Бизнес информатика" - традиции, развитие и новаторство 723 
[Седем] 7 грешки при внедряването на системи за управление на документите и съдържанието 754 
Accounting and information support of the acquisition of long-term tangible assets financed under the operational program "Innovations and competitiveness" 2014-2020 629 
Behind the Scenes: The Corporate Governance Preferences of Institutional Investors 581 
Big Data модел за управление на университетски данни 727 
Business benefits of applying mobile user interface design patterns 753 
Challenges and changes in the development of international tourism destinations with focus on rebuilding structures after economical political and natural crisis 814 
Co-teaching - an effective approach in ERASMUS+ teaching mobilities 526 
Comparison betwween macedonian and bulgarian tourism marketing polices 813 
Contemporary interpretations of the accounting of receivables of agricultural enterprises from customers 628 
Credit Rationing, Income Exaggeration, and Adverse Selection in the Mortgage Market 147 
Data Mining в финансовых технологиях 689 
Development of a competency model for selection of human resourses in the farms of the agricultural sector 652 
DOCK GRUPPE - пример за швейцарско социално предприятие за осигуряване на заетост на дълготрайно безработни лица 128 
Factors for the development of the educational and professional qualification profile of the human resources by types of farms in the agricultural sector 651 
Innovations in the management of the world-wide publishing structures 570 
Institutional and business interaction of the black sea coastal states 347 
Intellectual property and an author 3 
Investment desitions - model for desition making 197 
Knowledge as an alternative indicator for economic development 104 
Lessons of market transformation in Ukraine 215 
Modern challenges in development of global economic system 353 
Ocado - разрушителят на стари модели 279 
Orange economy 214 
Price action анализ на биткойн спрямо щатския долар 132 
Project Customization and the Supplier Revenue–Cost Dilemmas: The Critical Roles of Supplier–Customer Coordination 307 
SCADA като решение за управление, контрол и мониторинг на възобновяеми енергийни системи 758 
Self-service възможности в складове от данни в архитектурата на бизнес интелигентните системи 691 
Social value 54 
SWOT анализ на българската икономика 204 
The "Us vs. Them" perspective as a source of distrust and fear 451 
The Effects of Products’ Aesthetic Design on Demand and Marketing-Mix Effectiveness: The Role of Segment Prototypicality and Brand Consistency 308 
The Enemy Within: How Employee Loyalty—Or Lack Thereof—Creates Risk 118 
The geodemographic crisis in the Balkan countries and Bulgaria - a comparative analysis 33 
The impact of emotional culture on the manager's behavior 578 
The Ins and Outs of Cyber Extortion Insurance Coverage 488 
The paradigm shift in the global risk society: from criminal law to global security law - an analysis of the changing limits of crime control 418 
The role of the Academy of economic studies of Moldova in preparation and further education for Republic of Moldova tourism industry 528 
Valuation Risk and Asset Pricing 586 
VIVACOM с устойчив фокус върху клиенти, служители и иновации 571 
Why the Dynamics of Competition Matter for Category Profitability 309 
Экономические ресурсы этнокультурного разнообразия 44 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

АIESEC 524 
аварии 804 
австрийска школа 98 
автобиография 120 821 
автоматизация 645 
автоматизация в управлението 567 
автоматизация на процесите 760 
автоматизирана система 199 701 
автоматизирани информационни системи 760 
автоматична обработка 199 
автомобилна застраховка 473 
автономия 16 
автономия на волята 12 
автори 3 672 
авторитарно лидерство 73 
авторитарно управление 73 
авторско право 3 414 422 
автотранспортна дейност 730 
автотранспортно предприятие 730 
Агенция по заетостта 124 126 
аграрен мениджмънт 543 
аграрен пазар 306 
аграрен сектор 285 630 
аграрен туризъм 783 803 806 
аграрен туризъм в България 803 
аграрни кооперации 553 
аграрни продукти 312 535 
аграрно предприятие 631 
аграрно счетоводство 632 
агресивно данъчно планиране 443 
агробизнес 238 
агромаркетинг 306 
агропазар 306 
агросектор 371 
адаптивно правило 210 
адитивно производство 589 
административен договор 402 
административен риск 484 
административна политика 702 
административна услуга 702 
административни процеси 702 
административни услуги 364 
административнонаказателна отговорност 394 
администратор 702 
администрация 190 
Аз 13 14 
Аз-образ 13 
Азербайджан 787 
академичен музей 817 
акт 374 
активи 137 453 586 792 
активи на предприятието 586 
активна доходност 149 
активно портфейлиране 149 
актове 368 
актуална информация 764 
актюерска стойност 486 
акцизи 322 324 388 
акцизни складове 322 324 
акцизни ставки 322 
акцизно облагане 322 
акции 135 
Ал Кайда 46 
алкохолни напитки 274 
алтернативен индикатор 104 
алтернативен туризъм 781 791 793 794 797 806 
алтернативни теории 321 
алтернативно финансиране 156 
алфа 149 
американска стратегия 352 
американски мениджмънт 568 
амортизационни активи 168 
амортизация 601 
амортизация на ДМА 601 
анализ 690 706 724 735 
анализ на възможности 726 
анализ на данни 735 
анализ на чувствителността 731 
аналитична библиография 8 
английски език 502 
анимационен продукт 491 
анимация 491 
антиглобализъм 350 
антидъмпинг 255 
антиплагиат 515 
антитероризъм 92 387 
АР Египет 712 
Арабска пролет 49 712 
аргументи 112 
аренден договор 425 
Аржентина 206 547 812 815 
Арктика 205 221 
архитектура 691 708 728 758 
архитектура на LISSA 512 
архитектура на MATE 497 
архитектура на информационна система 673 691 
архитектурни модели 728 
АСЕАН 345 
асортимент 312 
асортиментна матрица 254 
асортиментна стратегия 312 
асортиментна структура 254 312 
АСУ 701 
аудиовизуални произведения 422 
аудитория 835 
Африка 286 339 
база данни 686 736 
Базел І 326 
Базел ІІ 326 
Базел ІІI 326 
Базелски комитет за банков надзор 328 
базелски стандарти 328 
бази данни 1 672 
бакалавърска степен 506 833 
бакшиш 811 
баланс на застрахователните предприятия 634 
балансирана система от показатели 465 
балансиране на бюджета 139 
балансирани показатели 693 
Балкани 93 337 
балканска политика 93 
Балкански проблеми 93 
Балкански регион 93 
балкански страни 33 35 
балони на капиталовите пазари 326 
банка 150 
банки 145 192 
банки и пари 192 
банкиране 192 706 832 
банкиране на дребно 192 
банков кредит 156 
банкова операция 391 
банкова сигурност 191 
банкова система 137 150 417 721 
банкови акции 135 
банкови клиенти 391 
банкови лихви 136 
банкови услуги 192 
банково дело 150 
банково кредитиране 146 
банково право 377 
банково управление 150 
баркод 319 
баркодове 319 
БВП 27 37 105 148 209 233 530 
БВП в България 26 
БДЖ 656 
бедни 282 
бедни страни 331 
бедно население 282 
бедност 20 32 49 282 331 452 
бедност в България 26 
бедствие 154 
бедствия и аварии 154 
бежанска криза 40 47 78 390 
бежанско население 38 47 332 390 
бежанско право 390 
бежанци 40 47 48 49 332 390 432 433 437 445 
безвиновна отговорност 404 
безвъзмездни доставки 178 187 
безопасност 678 
безопасност в туризма 805 
безопасност на храните 660 
безопастност на туризма 804 
безработица 19 105 109 113 124 126 127 
безработни 124 
безработни лица 113 126 128 
бенчмаркинг 566 
Бердяев 18 
библиография 8 10 
библиография на статиите 8 
библиографска информация 8 
библиографско търсене 672 
библиографско-информационна система 8 
библиотеки 414 
библиотекознание 10 
библиотечен мениджмънт 10 
библиофилство 6 
биволовъдство 545 
бизнес 199 200 516 574 722 735 
бизнес данни 727 
бизнес дейности 287 
бизнес интелигентни системи 691 736 
бизнес информатика 830 
бизнес кариера 649 
бизнес клиенти 307 
бизнес комуникации 596 
бизнес модел 257 574 
бизнес модели 289 
бизнес образование 644 
бизнес обучение 506 
бизнес операции 574 
бизнес отношения 287 
бизнес партньор 746 
бизнес предприемач 575 
бизнес процеси 675 690 722 726 740 
бизнес резултати 693 
бизнес системи 23 736 
бизнес специалности 506 
бизнес среда 218 558 728 
бизнес стойност 200 
бизнес стратегии 563 
бизнес услуги 571 
бизнес училища 644 
бизнес-план 591 
бизнес-система 759 
бизнесобразование 506 
бийкън технология 256 
Билдерберска група 326 
био пчелин 555 
био-продукти 285 669 
биография 842 
биоетика 16 
биоземеделие 556 667 
биологична продукция 554 
биологична селскостопанска продукция 554 
биологични активи 631 633 
биологични храни 669 
биологично земеделие 554 555 
биологично производство 555 
биологично селско стопанство 556 
биометрични данни 421 
биопродукти 285 
биопроизводители 554 
биотероризъм 660 
биохрани 285 554 667 
БИС 736 
битие 14 
биткойн 132 326 
благосъстояние 841 
благотворителна кампания 189 
благотворителни кампании 818 
близкоизточен конфликт 340 
близкоизточен проблем 340 
Близък изток 209 340 360 
блогове 684 710 
блокиране 765 
блокчейн 483 
блокчейн технологии 277 483 
болнична помощ 531 
болнични заведения 531 
борба с ИД 89 
борба с измамите 325 
борба с корупцията 325 
борба с престъпността 418 
борба с тероризма 92 333 433 
борси 584 
борси в Германия 584 
борсов индекс 155 584 
борсов пазар 584 
борсова търговия 136 
борсова търговия в България 135 
бракоразводност 31 
бранд 292 294 295 308 511 683 
бранд комуникации 294 
бранд мениджмънт 292 296 297 298 
брандинг 295 297 298 683 775 
брандинг модели 292 295 
брандове 292 683 
брачност 31 
брейн дрейн 108 
Брекзит 208 
БРИКС 345 
брой на заетите 268 
брокерска дейност 475 
брокерски сделки 475 
брокерски услуги 475 
брошура 283 
брошури 283 
брутни кредити 145 
БФБ 135 
бъдеще 52 
България 33 39 43 65 84 141 278 287 344 361 
България и ЕС 340 
България и ООН 340 
България и светът 84 
българо-руски отношения 344 
българска държавност 166 
българска икономика 102 
български аграрен сектор 557 
български бизнес 195 
български висши училища 516 
български железници 656 
български компании 579 664 
български национален въпрос 844 
български пенсионни фондове 453 
български пощи 640 
български предприятия 558 
български преход 60 70 
български производители 663 
български стоки 277 
български трудов пазар 119 
български университети 509 510 
български фирми 286 
българско земеделие 553 557 
българско производство 661 662 664 
българско семейно право 376 
бързо четене 9 
бързооборотни стоки 278 291 303 662 
бюджгетни организации 621 
бюджет 154 162 439 530 531 
бюджетен дефицит 105 
бюджетен сектор 163 
бюджетна политика 106 
бюджетни организации 622 
бюджетни плащания 139 
бюджетни предприятия 163 
бюджетни трансфери 160 
бюджетно салдо 160 
бюро по труда 126 
бюрократични фактори 561 
В2В пазари 300 
валидиране на знания 498 
валутен курс 132 225 
валутен риск 153 
валутна котировка 584 
валутни сделки 737 
валутно-курсова политика 361 
валутно-финансова политика 224 
Варшавски договор 65 
ВАС 167 
ваучери за храна 123 
ВЕИ 758 
Великобритания 327 529 
вериги за доставки 263 279 280 288 585 
вериги на доставки 538 
верижни процеси 657 
верификация 76 
вертикална стратегия 251 
взаимно застраховане 487 
взаимодействие с клиенти 744 
взаимоотношения 302 698 
взаимоотношения с клиенти 302 698 
вземане на решения 197 583 
вземания 152 373 
вземания от клиенти 628 
видео CV 120 
видеоавтобиография 120 
видеоконферентна връзка 747 
видеоконферентна система 747 
видеоконференция 747 
видове данъци 185 
видове иновационни центрове 202 
видове къси доставки 538 
видове мрежи 755 
видове реклами 296 
видове стандарти 675 
видове стратегии 593 
видове транспорт 654 
видове туризъм 679 771 783 791 794 
Виетнам 482 
визуален метод 489 
винарски сектор 546 
винарски туризъм 546 
винен туризъм 546 
винетки 176 
винопроизводители 547 
виртуален пазарен тест 310 
виртуализация 294 527 
виртуална валута 132 
виртуална реалност 283 
виртуална среда 429 766 
виртуална търговия 766 
виртуално образование 500 
виртуално образователно пространство 500 
вирусен маркетинг 684 
вируси 684 
високо качество 250 666 
високотехнологични производства 206 
висше бизнес образование 506 
висше икономическо образование 528 826 831 833 836 842 
висше образование 504 506 507 511 515 517 519 520 521 522 523 526 527 528 529 690 695 701 810 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 843 
висше образование в Гърция 518 
висше образование в Европа 517 
висше образование в ЕС 519 
висше училище 504 508 695 701 713 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 843 
висши учебни заведения 516 
висши училища 695 
Вишеградска група 358 
ВКС 397 
власт 50 63 77 
власт и политика 79 
вливане на търговски дружества 398 
внасяне на данъци 181 
внедряване на проекти 750 
внос 273 
внос на месо и месни продукти 661 
военни конфликти 436 
война 446 
волатилност 306 
воспроизводство 36 
вреди 404 
вредни емисии 537 
времеви банки 150 
времеви редове 199 
временна неработоспособност 459 
временна нетрудоспособност 459 
връзки с обществеността 297 298 
връзки с персонала 763 
ВТО 235 
ВУЗ 507 515 516 
въвеждане на данни 686 
въздействие 54 
възлагане на обществени поръчки 392 409 411 
възмезден договор 401 
възмездно ползване 425 
възникващи пазари 155 
възприятие 9 
Възраждане 6 
възраст 284 
възраст на потребителя 284 
възстановителни структури 814 
външен дълг 357 
външна среда 558 561 
външна търговия 269 273 286 321 347 
външна търговия на България 269 286 
външна търговия на Румъния 269 
външни заплахи 436 
външни отношения 344 
външноикономически връзки 44 
външнотърговски обмен 28 
външнотърговски отношения 286 339 
външнотърговски потоци 339 
въоръжен конфликт 446 
вътрешен контрол 229 481 
вътрешен одит 639 
вътрешен одит в публичния сектор 639 
вътрешен ред 434 
вътрешна комуникация 596 
вътрешна мобилност 643 
вътрешни заплахи 436 
вътрешно обучение 644 
вътрешнокорпоративен трансфер 121 
Г-20 326 
гаранционна отговорност 608 
ГАТТ 329 338 
генезис 346 366 
генериране на знания 4 
генетика 549 
генетичен алгоритъм 130 
генетични ресурси 540 
генно инженерство 549 
генно модифицирани организми 549 
генномодифицирани храни 549 
география на туризма 789 
географски принцип 765 
географско разпределение 815 
геодемография 33 
геодемографска криза 33 
геоикономика 80 94 201 205 326 349 352 
геоикономическа структура на света 94 349 352 
геоикономически конфликти 349 
геоикономически подходи 80 
геоикономическо пространство 94 205 
геоикономическо развитие 201 
геометричен модел 7 
геополитика 40 45 88 201 205 326 335 337 348 349 
геополитика на Балканите 337 
геополитически интереси 201 205 
геополитически претенции 205 
геополитически ред 326 
геополитически риск 484 
геостратегия 45 95 
Германия 47 213 518 
глобален адмистратор 702 
глобален договор на ООН 288 
глобален риск 418 585 
глобален тероризъм 85 92 
глобален финансов империализъм 326 
глобализационни процеси 350 
глобализация 68 71 86 101 208 212 321 350 362 444 801 
глобализация на пазарите 212 
глобализиращи държави 351 
глобализъм 351 
глобална геополитика 335 
глобална икономическа система 353 
глобална криза 352 
глобална политика 333 
глобална сигурност 45 349 
глобална среда 558 
глобална търговия 259 
глобални вериги 585 
глобални конфликти 349 
глобални продажби 259 
глобални рискове 353 
глобално затопляне 205 
глобално образование 492 
глутен 668 
ГМО 370 549 
говедовъдство 557 
годишен доклад 606 
годишен финансов отчет 163 606 607 626 630 
годишен финансов отчет на бюджетните предприятия 163 
годишна данъчна декларация 170 
годишна инвентаризация 622 625 
годишна финансова отчетност 626 
годишни икономии 747 
годишни отчети 622 
годишно данъчно приключване 169 
годишно приключване 169 607 
годишно счетоводно приключване 622 
Големи данни 23 479 707 735 
големи фирми 753 
гори 537 
горска политика 537 
горски екосистеми 541 
горски ресурси 541 
горски сектор 541 
горско предприятие 541 543 
горско стопанство 206 541 543 
гостоприемство 810 
градски туризъм 779 801 
граждани на трети държави 121 
гражданска служба 364 
граждански договор 116 
граждански правоотношения 442 
Граждански процесуален кодекс 396 
гражданско образование 499 
гражданско общество 189 444 
гражданско право 396 
гражданско състояние 364 
граф-алгоритмично моделиране 759 
графичен интерфейс 700 
грижа за клиента 239 
грозде 547 
гроздова реколта 547 
гроздопроизводство 547 
група от предприятия 121 
гурме дестинация 809 
гурме туризъм 809 
гъвкава заетост 646 
гъвкаво работно време 123 
Гърция 390 
данни 413 686 709 710 727 735 
данъкоплатец 190 
данъци 148 165 167 168 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 184 185 186 322 618 
данъчен контрол 190 443 716 
данъчен кредит 172 
данъчен режим 174 
данъчен суверенитет 443 
данъчен финансов резултат 169 185 618 
данъчна амортизация 168 
данъчна година 185 
данъчна декларация 374 
данъчна основа 167 
данъчна оценка 179 186 
данъчна политика 148 160 169 443 716 
данъчна практика 168 169 
данъчна система 32 169 171 228 
данъчна хармонизация 133 
данъчни аспекти 603 605 624 625 
данъчни временни разлики 169 
данъчни декларации 173 174 416 
данъчни ефекти 605 
данъчни задължения 374 388 
данъчни закони 187 388 
данъчни измами 443 
данъчни облекчения 165 170 181 182 188 416 
данъчни престъпления 165 166 
данъчни приходи 148 
данъчни разлики 169 
данъчни режими 388 
данъчни цели 618 
данъчно задължени лица 186 
данъчно задължение 170 
данъчно законодателство 32 383 416 
данъчно облагане 133 166 167 168 169 171 172 175 178 182 185 715 
Данъчно осигурителен процесуален кодекс 117 
данъчно планиране 443 
данъчно право 188 374 
данъчно приключване 169 
данъчно третиране 184 618 
данъчно-облагателен процес 172 
дарение 177 282 
дарения 189 
дарител 821 
дарителска дейност 177 821 
дарителство 821 
дарителство за образование 821 
дарителят 821 
ДДС 171 177 183 189 190 211 282 623 
деглобализация 94 290 
деградация на системата 94 
делба 179 
делба на наследство 179 
делба на съсобственост 179 
делови туризъм 808 
демографска криза 33 34 
демографски процеси 31 
демографски срив 33 
демократизация 69 
демократични промени 65 
демократично общество 438 
депопулация 36 
деривати 27 227 584 
деривативи активи 584 
деривативни инструменти 583 
дескриптивна статистика 718 
дестинации 813 
детерминантен модел 271 
детерминизъм 106 
дефектни стоки 404 
дефицити 225 
дефицитно бюджетно финансиране 106 225 
дефицитно финансиране 106 225 
децентрализация 133 
Диавена 662 
диаграма на Гант 592 
диверсификация 262 
дивиденти 624 
дигитален маркетинг 732 
дигитален одит 574 
дигитален пазар 283 
дигитализация 414 422 552 
дигитална ера 9 
дигитална икономика 563 
дигитална конвергенция 422 
дигитална среда 300 
дигитална трансформация 574 743 746 762 
дигитални медии 525 
дигитални технологии 192 574 692 
дигитални услуги 192 
дигитално общество 192 
дизайн 308 753 775 
дизайн на продукта 288 308 
Димитър Бъров 842 
динамика на БВП 27 
динамика на трудовите ресурси 109 
динамичен метод 21 
диплома 511 
дипломанти 822 
дипломация 72 
дипломиране 833 
дипломирани студенти 833 
Директива 2001/18/СЕ 370 
Директива 2008/114/ЕО 582 
Директива 2016/97/ЕС 420 
директни продажби 538 
директни фактори 561 
дисконтова норма 200 
дискриминантен модел 493 
дискриминация 51 493 765 
дистанционни продажби 371 
дистанционно обучение 495 527 
дистанционно обучение за икономисти 527 
ДМА 591 601 
добавка 486 
добив 206 
добросъседство 451 
доверие 158 
договаряне 106 
договаряне на кредити 377 
договор 401 
договор за дистанционна продажба 371 
договор за наем 397 425 
договор за превоз 419 
договор за продажба 371 
договор за факторинг 373 
договори 373 402 
договори за контрол 461 
договори за кредити 134 
договори за управление 461 
договори за хеджиране 134 
договорни фондове 140 
договорно право 419 
догонващ икономически растеж 233 
доказателствена обосновка 378 
доклад 1 11 12 21 28 29 35 38 39 55 59 61 62 67 68 69 70 71 72 73 74 76 78 79 81 82 83 85 86 87 90 91 99 130 131 166 203 216 236 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 293 299 311 313 314 315 316 348 354 356 363 365 366 367 368 369 373 374 375 376 384 395 408 412 421 427 428 429 430 446 447 448 449 450 463 465 467 489 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 512 513 514 533 539 559 565 567 577 587 593 595 597 598 599 600 602 603 604 608 609 610 629 685 692 719 732 756 758 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 785 786 787 788 789 790 792 793 795 796 797 798 799 801 802 804 805 806 807 808 813 816 844 
доклади 17 80 
докторанти 824 
докторантска научна сесия 824 
документи 379 
документи по ЗДДС 180 
документиране 7 134 
документиране на бази данни 7 
документиране на сделки 134 
документиране на фири 625 
домакинства 20 37 
ДОО 458 
допълнително здравно осигуряване 123 
доставки 263 288 
доставки на услуги 187 
доставки по ЗДДС 180 
доставчици 307 
доставчици на услуги 142 
достоверност 378 
достъпност 384 776 807 
доход 37 284 
доход на домакинствата 37 
доходи 22 32 112 147 167 170 
доходи на домакинствата 32 
доходи на земеделски стопани 632 
доходи на населението 105 
доходи на физически лица 170 
доходност 149 
дружества 140 
дружествено право 381 
Дунав 431 
Дунавски район 431 
Дунавски регион 220 330 
Дунавско крайбрежие 785 
дълг 158 
дълголетие 22 
дългосрочна политика 656 
дългосрочни инвестиционни решения 581 
дългосрочни материални активи 629 
дълготрайни материални активи 601 
дълготрайни нематериални активи 508 
дърво на решенията 756 
дърводобивна промишленост 206 
държава 429 
държавен бюджет 106 161 162 417 713 
държавен бюджет 2017 162 
държавен бюджет на България 162 
държавен глава 368 
държавен дълг 105 139 158 
държави членки на ЕС 35 325 454 458 
държавна администрация 643 700 
държавна администрация на България 643 
държавна политика 66 158 449 
държавна помощ 188 
държавна собственост 223 482 
държавни дългове 158 
държавни служители 410 
държавно застраховане 417 
държавно устройство 815 
държавнослужебно право 410 
е-администрация 415 696 
е-банкиране 706 
е-бизнес 679 715 729 
е-здравеопазване 762 
е-логистични услуги 766 
е-магазин 705 
е-обучение 734 
е-пазар 289 
е-подписи 415 
е-политика 90 
е-правителство 696 697 
е-продажби 289 
е-търговия 289 716 737 765 
е-управление 415 696 744 
е-услуги 696 697 
е-факторинг 567 
ЕАЭС 328 336 343 345 
еволюция 14 15 675 
евразийска интеграция 328 
Евразийски икономически съюз 224 226 328 336 343 
евразийски отношения 336 
Евразия 209 
евреи 18 
еврейски въпрос 18 
евристика 98 
евро зона 336 
евровалута 141 
Еврозона 146 213 355 361 
евроинтеграция 357 358 359 360 362 
еврооблигации 141 
еврооблигационен пазар 141 
Европа 42 47 51 88 96 208 342 349 436 437 439 490 
Европа 2020 19 25 
европазари 141 
европейска икономика 222 
Европейска икономическа общност 338 
европейска интеграция 407 
Европейска комисия 26 390 765 
европейска криза 342 
европейска отговорност 204 
европейска политика 656 
Европейска прокуратура 325 
европейска публична администрация 356 
европейска селскостопанска политика 536 
европейска сигурност 436 
европейска социална политика 19 
европейска среда 558 
Европейска централна банка 355 
европейска цивилизация 358 
европейски директиви 370 420 
европейски застрахователен пазар 420 
европейски изисквания 20 
европейски институции 639 
европейски капитализъм 362 
европейски компании 579 
европейски одитни органи 637 
европейски пазар 371 378 
европейски подход 666 
европейски потребители 378 
европейски регламенти 378 
европейски средства 639 
европейски стандарти 371 
Европейски съд за правата на човека 432 
Европейски съюз 88 332 354 357 358 359 360 362 
европейски фондове 786 
европейски ценности 357 
Европейско дружествено право 366 
европейско дружество 366 
Европейско икономическо пространство 420 
Европейско право 366 371 
европейско управление 568 
еврофинансиране 330 
еврофондове 102 
Единен европейски пазар 327 
единна информационна система 700 
единно икономическо пространство 437 
еднолични дружества 379 
екзистенциална психология 42 
екзистенционализъм 42 
екип 648 
екипна дейност 648 
екипна политика 648 
екипни отношения 648 
екипни процеси 648 
екипно поведение 648 
екологичен мениджмънт 480 
екологичен одит 480 
екологичен риск 480 484 
екологичен туризъм 793 
екологична политика 480 
екологично застраховане 480 
екологично земеделие 556 
екологично поведение 52 
екологично управление 837 
екология 52 355 552 
екообщина 196 
екополитика 196 
екопроекти 196 
екосистема 355 
екосистеми 537 
екосистемни функции 537 
експлоатационен процес 81 
експлоатация 441 
експорт 662 
екстремиски организации 45 
електрическа енергия 20 533 
електроенергиен пазар 534 
електроенергийна мрежа 534 
електронен архив 749 
електронен бизнес 679 715 729 
електронен документооборот 749 754 
електронен печат 428 
електронен подпис 415 428 
електронен регистър 364 
електронен туризъм 795 
електронна администрация 415 696 748 
Електронна база данни 748 
електронна идентификация 428 
електронна информация 450 
електронна обработка 744 
електронна платформа 266 
електронна търговия 275 716 737 765 795 
електронна търговия в България 765 
електронни бюджетни разплащания 767 
електронни етикети 277 
електронни магазини 705 
електронни медии 3 408 
електронни продажби 716 
електронни разплащания 767 
електронни системи 715 
електронни технологии 190 
електронни услуги 266 323 428 429 696 697 744 
електронно банкиране 706 
електронно възлагане 426 
електронно гласуване 90 
електронно застраховане 473 
електронно образование 500 518 
електронно обучение 525 527 734 
електронно правителство 429 430 696 697 
електронно разплащане 715 
електронно управление 90 384 415 430 696 744 
електропроизводство 533 
електроснабдяване 533 534 
емигранти 437 
емиграция 119 
емоции 578 
емоции на работното място 578 
емоционален маркетинг 775 
емоционална интелигентност 578 
емоционална култура 578 
емоционална стабилност 578 
емпирично измерване 53 
енергетика 20 99 
енергиен отрасъл 20 
енергиен пазар 20 
енергийна бедност 20 
енергийна ефективност 114 
енергийна политика 20 
енергийно законодателство 534 
Еразъм+ 526 
ергономични изисквания 543 
ЕС 42 45 64 74 133 213 327 336 337 339 356 360 361 362 380 407 432 433 437 519 661 667 
ЕС и Русия 437 
ЕС и САЩ 329 
ЕСГРАОН 364 
естетичен дизайн 308 
етапи на управление 592 
етични норми 16 
етични правила 421 
етническа принадлежност 44 
етнически общности 44 
етно-религиозна дистанция 451 
етно-религиозни общности 451 
етнокултурна идентичност 41 
етнонационална политика 41 
ЕФГЗ 325 
ефективен обхват 71 
ефективно управление 754 
ефективност 155 533 563 687 720 754 
ефективност в аграрния сектор 542 630 
ефективност на висшето образование 529 
ефективност на обучението 522 734 
ефективност на решенията 747 
ЕЦБ 146 
ечемик 668 
железопътна инфраструктура 656 
железопътна система 656 
жертва 496 
живот 682 
животновъдство 545 548 557 
животновъдство в България 545 
животозастраховане 467 479 486 
животозастрахователни компании 467 
животозастрахователни продукти 467 
жизнен стандарт 22 
жизнен цикъл 262 724 726 728 760 
жизнен цикъл на продукта 321 
жизнено равнище 112 
жилищен стандарт 30 
жилищна осигуреност 30 
жилищна площ 30 
жилищни сгради 30 
заблуждаваща реклама 378 
зависимост 682 
Загорка АД 558 
загуба на данни 191 
задачи по счетоводство 505 
задбалансови сметки 612 
задлъжнялост 530 
задължение 640 
задължения 368 
задължения към бюджета 175 
заети лица 122 268 
заетост 19 109 114 122 125 127 128 806 
заетост и безработица 127 
заетост и обучение 125 
заетост на студенти 509 
ЗАЗ 397 425 
Закон за акцизите и данъчните складове 173 322 324 388 619 623 
Закон за ГМО 370 
Закон за ДДС 183 
Закон за държавния бюджет 160 161 
Закон за държавния служител 643 
закон за земята 397 
Закон за местни данъци и такси 175 
Закон за насърчаване на заетостта 124 
Закон за независим финансов одит 175 619 636 
Закон за обществените поръчки 426 
Закон за социално подпомагане 456 
Закон за счетоводството 602 619 627 
Закон за счетоводството 2016 619 
Закон за храните 183 
законна раздяла 376 
законодателна активност 423 
законодателство 10 375 440 
законопроект 400 
законосъобразност 378 
залогодател 389 
заложно право 389 
залози 389 
Западна Европа 88 
западни държави 341 
заплати 123 
заплахи 437 442 443 680 681 
заплахи за сигурността 444 
заплащане на персонала 655 
ЗАПСП 3 
зарязаване на храните 660 
застаряване на населението 34 
застраховане 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 480 481 486 711 
застраховане в селското стопанство 466 
застраховане в строителството 487 
застраховане в туризма 484 
застраховане на отговорности 483 
застрахователен бизнес 465 468 471 473 474 475 476 
застрахователен одит 480 
застрахователен пазар 477 483 
застрахователен сектор 472 474 
застрахователен случай 484 
застрахователи 470 
застрахователна защита 466 
застрахователна компания 472 634 
застрахователна организация 481 
застрахователна оценка 466 
застрахователна политика 468 471 473 474 475 476 
застрахователна сума 486 
застрахователни брокери 475 
застрахователни дружества 420 453 
застрахователни компании 467 469 
застрахователни организации 487 
застрахователни полици 485 488 
застрахователни премии 471 
застрахователни продукти 420 
застрахователни услуги 477 
застрахователно дружество 470 
застрахователно обезщетение 466 
застрахователно покритие 466 488 
застрахователно посредничество 420 
застрахователно събитие 484 
застраховка Живот 468 486 
засята площ 550 
затворени иновации 202 
защита 681 707 
защита на данни 764 
защита на информацията 685 
защита на информацията в институциите 685 
защита на културното наследство 365 
защита на личните данни 364 412 
защита на населението 154 
защита на околната среда 370 
защита на потребителите 266 275 477 
защита на сигурността 707 
защита на финансовите интереси 325 478 
защита при бедствия 154 
ЗДБ - 2017 160 
ЗДДС 172 177 178 180 187 623 
ЗДДФЛ 167 178 185 416 
ЗДДФЛ - 2017 181 182 
здраве 532 
здравен мениджмънт 532 
здравен туризъм 315 
здравеопазване 530 531 685 762 
здравна каса 531 
здравни услуги 390 
здравно финансиране 532 
здравноосигурителен фонд 532 
здравноосигурителна система 532 
здравословен живот 556 783 
здравословни храни 667 
зелена заетост 196 203 
зелена икономика 196 203 
зелени инвестиции 196 
зелени иновации 196 
зелени работни места 203 
зелени технологии 687 
земеделие 425 803 
земеделска застраховка 485 
земеделска земя 129 372 425 
земеделска счетоводна информация 632 
земеделски земи 397 
земеделски продукти 28 306 
земеделски производители 188 485 538 
земеделски стопанства 539 553 632 651 
земеделско застраховане 466 
ЗЗД 116 401 425 
ЗКНИП 377 
ЗКПО 169 173 185 188 383 616 
ЗКПО - 2017 174 383 616 
златен стандарт 329 
ЗМГО 406 
ЗМДТ 165 175 179 185 186 
ЗМДТ 2017 186 
знание 104 736 841 
знанието в организацията 4 
знания 479 736 
ЗНФО 637 
ЗОЗ 389 
зона за свободна търговия 226 
ЗОП 392 393 394 
ЗПУПС 142 
ЗТМТМ 121 
ЗЧРБ 372 
зърнено производство 550 
зърнопроизводители 630 
ЗЮЛНЦ 165 
игрови модел 497 
идеи 837 
идентичност 451 
идеологически профил 62 
идеологически процес 351 
идеология 346 
ИДЕС 516 637 
ИДИЛ 48 335 346 
Изборен кодекс 59 
избори в България 59 
извличане на данни 674 709 
извличане на знания 718 
извъндоговорни отношения 404 
изграждане на брандове 292 298 
изграждане на търговски обект 280 
издатели 3 
изкуствен интелект 1 218 279 688 703 751 
изкуство и култура 214 
изменения в данъчните закони 388 
изменения на климата 537 
измерване 301 
износ 273 
износ и внос 224 321 
износ на месо 661 
износ на олио 664 
изплащане на обезщетения 457 
изплащане на парични помощи 457 
изплащане на пенсии 640 
използваемост 753 
използване на марка 406 
изпълнение 410 
изследване 1 
изследвания 810 
изтичане на информация 191 
изтичане на капитал 100 
изтичане на мозъци 2 502 
Изток 341 
Източна Европа 35 88 
източни граници 342 
източници на данни 674 725 735 
източници на риск 728 
източно партньорство 360 
икономии 734 
икономика 66 158 193 195 198 199 204 206 207 212 218 219 222 228 349 688 
икономика и право 410 
икономика и психология 103 
икономика на Аржентина 206 
икономика на Африка 212 
икономика на България 204 222 
икономика на знанието 4 104 193 232 508 
икономика на Латинска Америка 212 
икономика на регионите 235 
икономика на Русия 232 
икономика на съвместно потребление 483 
икономика на труда 111 
икономика на фирмата 246 
икономикс 101 
икономическа активност 27 218 
икономическа безопасност 36 
икономическа глобализация 343 
икономическа конкурентоспособност 193 
икономическа криза 212 610 
икономическа литература 231 
икономическа обосновка 357 
икономическа политика 61 235 
икономическа престъпност 418 
икономическа програма 228 
икономическа сигурност 105 442 443 
икономическа теория 100 101 106 107 
икономически агенти 103 
икономически аспекти 269 687 
икономически индикатори 216 
икономически институции 233 
икономически интерес 640 
икономически кризи 814 
икономически мениджмънт 410 
икономически методи 209 
икономически модел 215 234 
икономически отношения 49 206 
икономически партньори 345 
икономически подходи 351 588 
икономически показатели 278 
икономически потенциал 590 591 687 
икономически проблеми 466 
икономически процеси 362 
икономически растеж 105 148 158 212 231 232 233 234 273 355 773 
икономически ресурси 44 104 
икономически ръст 44 222 226 
икономически стимули 215 
икономически субекти 448 627 
икономически съюз 361 
икономически фактори 561 
икономическо благосъстояние 37 
икономическо партньорство 339 345 
икономическо развитие 100 104 127 193 214 331 802 
икономическо състояние 841 
икономическо сътрудничество 347 
ИКТ 294 739 788 
имигранти 42 
имиграционни потоци 41 
имиграционни процеси 350 
имиграционно поведение 41 
имиграция 41 44 
ИМК 297 298 
ИМК концепция 297 298 
имоти 601 
импакт фактор 810 
импортиране на данни 738 
имуществена отговорност 636 
имуществени права 3 
имуществено застраховане 479 
инвестиране 194 195 581 
инвеститори 157 198 202 
инвеститорски избор 198 
инвестиции 99 114 195 210 232 329 530 
инвестиции в земеделието 188 
инвестиции в имоти 195 
инвестиции в недвижими имоти 194 
инвестиции в образование 501 
инвестиции в предприятието 143 
инвестиции в софтуер 318 
инвестиции в човека 193 318 
инвестиционен подход 130 
инвестиционен разход 197 
инвестиционна покупка 197 
инвестиционни платформи 714 
инвестиционни портфейли 581 
инвестиционни проекти 592 714 
инвестиционни решения 143 197 583 
инвестиционни фондове 198 
инвестиционно сътрудничество 347 
инвестиционно-строителна дейност 671 
инвестиция 197 
индекс Sofix 155 
индекс на човешко развитие 22 
индекс Софикс 155 
индексиране 672 
индивидуализация 290 
индивидуализирани процеси 657 
индикатори 216 
индукция 718 
индустриални предприятия 589 
индустриално предприемачество 468 
индустриално предприятие 590 
индустрия 530 
инициативи 288 521 
ИнО 680 726 
иновативна активност 25 
иновативна дейност 286 
иновативна икономика 647 
иновативни подходи 565 
иновативни практики 529 
иновативни технологии 739 782 
иновативни технологии в туризма 782 
иновативно мислене 25 
иновативно образование 529 
иновации 100 202 214 290 565 570 589 687 773 
иновации в аграрния сектор 556 
иновации в застраховането 485 
иновации в икономиката 202 
иновации в предприятията 563 
иновации в туризма 788 
иновации в търговията 258 290 
иновации в управлението 570 
иновационен потенциал 590 
иновационен процес 4 103 202 595 
иновационна активност 100 780 
иновационна икономика 103 
иновационна стратегия 590 
иновационни архитекти 202 
иновационни благодетели 202 
иновационни дистрибутори 202 
иновационни изследователи 202 
иновационни инвеститори 202 
иновационни мисионери 202 
иновационни посредници 202 
иновационни стратегии 556 788 
иновационни технологии 567 780 
иновационни центрове 202 
иновация 559 
институции 107 
институционален подход 57 
институционална икономика 107 
институционална перспектива 523 
институционална среда 542 
институционални инвеститори 581 
институционално поведение 212 
инструменти 724 
интеграционен праг 345 
интеграционен процес 345 
интеграционна икономическа политика 336 
интеграционна политика 407 
интеграционна система 407 
интеграционни отношения 336 
интеграционни стратегически алианси 336 
интеграция 44 362 407 451 507 550 726 741 
интеграция на технологиите 744 
интегриране 738 
интегриране на данни 738 
интегрирани маркетингови комуникации 296 297 298 
интелектуалец 52 
интелектуална дейност 4 
интелектуална собственост 3 214 338 399 414 
интелектуални способности 9 
интелигентни бизнес анализи 731 
интелигентни системи 691 740 
интернет 395 412 427 680 692 708 722 
интернет информационни ресурси 719 
интернет маркетинг 684 
интернет на нещата 23 708 740 
интернет на обектите 680 726 
интернет продажби 241 266 
интернет реклама 659 
интернет страници 142 
интернет технологии 563 
интернет услуги 782 
интерфейс 753 
инфлация 105 158 232 355 
информатизация 742 
информатика 688 
информационен процес 569 
информационен хъб 766 
информационна безопасност 677 
информационна война 446 502 
информационна ера 91 
информационна икономика 717 
информационна инфраструктура 699 761 
информационна култура 9 
информационна осигуреност 97 751 
информационна политика 629 
информационна революция 742 
информационна сигурност 97 191 447 676 677 681 685 690 756 764 
информационна система 713 730 
информационни бизнес-системи 759 
информационни и комуникационни технологии 739 
информационни процеси 760 
информационни ресурси 442 515 
информационни системи 685 695 700 709 710 711 715 722 728 741 760 
информационни системи в бизнеса 760 
информационни технологии 190 305 323 512 672 673 674 675 676 678 679 680 681 682 683 684 687 689 690 691 693 694 695 696 697 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 713 714 715 716 718 720 721 722 724 725 726 728 729 730 731 733 734 735 736 737 738 739 740 741 743 745 748 752 761 795 
информационни технологии в банките 192 
информационни технологии в бизнеса 448 745 
информационни технологии в здравеопазването 762 
информационни технологии в образованието 497 
информационни технологии в туризма 788 
информационни технологии в търговията 263 277 
информационни технологии в управлението 323 742 
информационни технологии във финансите 689 
информационно обслужване 720 
информационно общество 444 742 
информационно осигуряване 695 
информационно-комуникативна среда 323 
информационно-комуникативни технологии 323 
информация 97 384 398 413 447 479 761 
информация в управлението 569 
информация за потребителите 378 
информиран избор 85 
информирано решение 378 
инфраструктура 211 219 450 577 
ипотека 147 401 
ипотекиране 147 
ипотечен дълг 401 
ипотечен пазар 147 
ипотечни кредити 147 
ИПС 361 
ИС 728 
иск 396 
исково производство 396 
ислям 48 89 96 346 451 
ислямизация 96 
ислямизъм 40 93 96 346 445 
ислямска доктрина 96 
Ислямска държава 46 49 89 93 346 433 435 446 
ислямска финансова система 478 
ислямски активизъм 93 96 
ислямски банки 478 
ислямски банкинг 478 
ислямски застрахователни компании 478 
ислямски финанси 478 
историография 18 
исторически преглед 335 399 
историческо развитие 5 
история 15 88 431 723 
история на мениджмънта 77 
история на правото 366 367 376 
история на СА 524 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 
история на Свищов 431 
история на счетоводството 615 
ИТ 676 720 743 746 752 763 
ИТ бедствия и аварии 676 
ИТ директор 743 763 
ИТ за управление на услуги 752 
ИТ инвестиции 763 
ИТ индустрия 708 
ИТ инструменти 725 
ИТ инфраструктура 748 
ИТ кадри 763 
ИТ мениджмънт 720 
ИТ отдел 752 
ИТ подразделения 746 
ИТ проекти 748 
ИТ решения 701 745 
ИТ сектор 123 752 
ИТ специалисти 123 
ИТ стратегия 746 
ИТ услуги 748 
Италия 809 
ИЧР 22