НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп I 60

Лозанова, В.  Плагиатството - нарушение на академичната етика и почтеност / В. Лозанова. // INFO свят, 2016, N 2, с. 8-9. 

  

Сист. No: 66707

- 2 -

Сп I 60

Международният опит за утвърждаване на академичната почтеност и справяне с плагиатството . // INFO свят, 2016, N 2, с. 10-34. 

  

Сист. No: 66708

- 3 -

В Н 25 к

Губайловски, Владимир.  Писма до учения съсед / Владимир Губайловски. // Култура, N 24, 01 юли 2016, с. 10-11. 

  

Сист. No: 66263

Иновации - научен аспект

- 4 -

Сп Г 62 вх

Любчева, Маруся и др.  Необходимост и възможности за въвеждане на иновационни практики / Маруся Любчева, Цанко Иванов. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2015, с. 264-267. 

  

Сист. No: 66511

Култура

- 5 -

Сп Г 368

Ритц, Хауке.  Изгубеното културно наследство на голяма Европа и новата студена война / Хауке Ритц. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 4, с. 172-179. 

  

Сист. No: 66487

Библиографии

- 6 -

Сп П 186

Евгениев, Георги.  Проф. Нено Павлов - актуална личност в икономическата и социална наука и практика / Георги Евгениев. // Панорама на труда, 2016, N 3-4, с. 50-55. 

  

Сист. No: 66776

ФИЛОСОФИЯ

- 7 -

45983

Атанасов, Ивайло.  Лок срещу Хобс за разделението на властта / Ивайло Атанасов. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 1. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 25-40. 

  

Сист. No: 66661

- 8 -

45983

Бахнева, Нина.  Проблемът за вродените идеи при Лайбниц и диспозицията за тяхното откриване / Нина Бахнева. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 1. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 71-84. 

  

Сист. No: 66664

- 9 -

45983

Бачев, Мирослав.  Проблемът за априорното при Имануел Кант и Рудолф Ото / Мирослав Бачев. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 1. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 55-69. 

  

Сист. No: 66663

- 10 -

45983

Минева, Мартина.  Проблемът на философската логика: Витгенщайн срещу Ръсел / Мартина Минева. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 1. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 41-53. 

  

Сист. No: 66662

- 11 -

45983

Митева, Яна.  Убеждение и вземане на решение в контекста на философията на Дейвид Хюм / Яна Митева. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 1. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 85-94. 

  

Сист. No: 66665

- 12 -

45983

Стоименова, Дарина.  Нормативнастта в моделите за възприятието на директния реализъм и дизюнктивизма / Дарина Стоименова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 1. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 95-104. 

  

Сист. No: 66666

- 13 -

Сп Ф 515

Бачев, Мирослав.  Априорното върху философията на религията: ранният Рудолфо Ото / Мирослав Бачев. // Философия, XXV, 2016, N 2, с. 127-137. 

  

Сист. No: 66365

- 14 -

Сп Ф 515

Добрев, Добромир.  Николай Бердяев и рицарската алтернатива на буржоазния свят / Добромир Добрев. // Философия, XXV, 2016, N 2, с. 119-126. 

  

Сист. No: 66364

- 15 -

Сп Ф 515

Колева, Мария.  Отвъд живота и смъртта - биополитиката и властта на биотехнологиите / Мария Колева. // Философия, XXV, 2016, N 2, с. 208-217. 

  

Сист. No: 66379

- 16 -

Сп Ф 515

Чоса, Хасинто.  Антропология на престъплението / Хасинто Чоса ; Прев. Поля Търколева. // Философия, XXV, 2016, N 2, с. 154-167. 

  

Сист. No: 66366

Психология

- 17 -

Сп Г 621 БСУ

Минева, Красимира Христова.  Автономност и интеграция на личността / Красимира Христова Минева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 250-258. 

  

Сист. No: 66659

- 18 -

Сп Ф 515

Димков, Петър.  Третичният мисловен процес на кръстопътя между метапсихологията, когнитивната наука и невронауката / Петър Димков. // Философия, XXV, 2016, N 2, с. 186-202. 

  

Сист. No: 66373

- 19 -

Сп П 324

Събева, Гергана.  Възможности на съвременното разбиране за кратковременна и дълговременна памет / Гергана Събева. // Педагогика, LXXXVIII, 2016, N 5, с. 630-637. 

  

Сист. No: 66329

Психология на труда

- 20 -

Сп Г 62 вх

Костурова-Парашкевова, Мария.  Професионализмът - единство от знания, умения и морал / Мария Костурова-Парашкевова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2015, с. 53-59. 

  

Сист. No: 66517

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

- 21 -

45941

Величков, Асен.  Интернет, медии, демокрация / Асен Величков. // Електронна демокрация : Сборник статии. - Бургас : Б. и., 2015, с. 134-138. 

  

Сист. No: 66687

- 22 -

45980

Гълъбов, Антоний.  Стратегии на публична комуникация в интеркултурен контекст / Антоний Гълъбов. // Сборник с научни публикации : Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образов., професи : Т. 1. - София : Нов бълг. унив., б. г., с. 11-30. 

  

Сист. No: 66672

Социална политика. Социални реформи

- 23 -

45937

Нинов, Николай.  Целевите помощи за отопление - основен инструмент в борбата с енергийната бедност в България / Николай Нинов. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 458-463. 

  

Сист. No: 66421

- 24 -

Сп П 186

Вазова, Таня.  Секторът на дългосрочната грижа в България - основни характеристики и тенденции в развитието / Таня Вазова. // Панорама на труда, 2016, N 3-4, с. 36-49. 

  

Сист. No: 66774

Социография. Социално положение

- 25 -

45937

Георгиева, Галя.  Борба с бедността и насърчаване на социалното приобщаване - предизвикателства пред социалната политика на ЕС / Галя Георгиева. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 140-145. 

  

Сист. No: 66304

Статистика

- 26 -

Сп Г 62 а

Димитрова-Монева, Ивелина.  Цивилизационното разслояване на обществото и миграцията в България / Ивелина Димитрова-Монева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 430-453. 

  

Сист. No: 66259

- 27 -

Сп Г 62 а

Зюлкярова, Фатме Шабанова.  Статистическо изследване на факторите, влияещи върху състоянието и развитието на работната сила / Фатме Шабанова Зюлкярова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 406-429. 

  

Сист. No: 66258

- 28 -

Сп Н 25 а

Радилов, Димитър.  VARмодели на шоковете в икономическите цикли на индивидуалното крайно потребление на домакинствата / Димитър Радилов, Георги Червенски. // Народностопански архив  (Свищов), LXIX, 2016, N 2, с. 3-19. 

  

Сист. No: 66728

Демография и население

- 29 -

Сп М 68 э

Акимов, А.  Демографический взрыв, старение населения и трудосберегающие технологии / А. Акимов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 5, с. 50-60. 

  

Сист. No: 66398

- 30 -

Сп И 503 и

Яркова, Юлияна и др.  Мерки срещу обезлюдяването на българското село: нагласи и мотиви за миграция / Юлияна Яркова, Стоян Тотев, Емил Мутафов. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 2, с. 129-156. 

  

Сист. No: 66342

Демографска политика

- 31 -

Сп С 546

Ангелов, Горан.  Демографските проблеми и икономическата сигурност / Горан Ангелов. // Социално-икономически анализи, Кн. 1, 2015 ( 7), 2015, N 1, с. 33-39. 

  

Сист. No: 66745

Жизнено равнище на населението

- 32 -

Сп И 503 и

A consumer and investment model of housing demand of Iran: Estimation and policy implications . // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 2, с. 41-58. 

  

Сист. No: 66336

- 33 -

Сп Ч T 62

Ruseva, M. et al.  Impact of poverty on the human development index in Bulgaria (for example of South Central region) / M. Ruseva, D. Genov, V. Jekova. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 115-120. 

  

Сист. No: 66262

Социология

- 34 -

45941

Божинова, Даниела.  Електронните петиции и инициативи / Даниела Божинова. // Електронна демокрация : Сборник статии / Състав. Даниела Божинова. - Бургас : Б. и., 2015, с. 25-36. 

  

Сист. No: 66587

- 35 -

45941

Върбанов, Румен.  Предизвикателства и проблеми на електронната демокрация в България / Румен Върбанов. // Електронна демокрация : Сборник статии / Състав. Даниела Божинова. - Бургас : Б. и., 2015, с. 55-72. 

  

Сист. No: 66682

- 36 -

45941

Йонсдотир, Биргита.  Демокрация в дигиталната епоха / Биргита Йонсдотир. // Електронна демокрация : Сборник статии / Състав. Даниела Божинова. - Бургас : Б. и., 2015, с. 9-18. 

  

Сист. No: 66309

- 37 -

45941

Маккарти, Смари.  Децата на Бержерон / Смари Маккарти. // Електронна демокрация : Сборник статии. - Бургас : Б. и., 2015, с. 19-24. 

  

Сист. No: 66311

- 38 -

45941

Проданов, Христо.  Интернет и социалните мрежи - положителен или деструктивен фактор за политическата система ( С поглед към България) / Христо Проданов. // Електронна демокрация : Сборник статии. - Бургас : Б. и., 2015, с. 122-133. 

  

Сист. No: 66686

- 39 -

В Н 25 к

Дейвис, Уил.  Размисли върху социологията на "Брекзит" / Уил Дейвис. // Култура, N 25, 09 юли 2016, с. 10-11. 

  

Сист. No: 66313

- 40 -

Сп С 847

Богданов, Георги В.  Етнопсихологически аспекти на социално-образователните функции на Фейсбук в България / Георги В. Богданов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIV, 2016, N 3, с. 264-277. 

  

Сист. No: 66340

- 41 -

Сп С 847

Валентинова, Доротея.  Семантиката на другостта в противоостоянията на XXI век / Доротея Валентинова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIV, 2016, N 3, с. 253-263. 

  

Сист. No: 66334

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 42 -

45980

Дайнов, Евгений.  Защо лидерство? / Евгений Дайнов. // Сборник с научни публикации : Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образов., професи : Т. 1. - София : Нов бълг. унив., б. г., с. 121-156. 

  

Сист. No: 66674

- 43 -

Сп М 486

Кутевски, Боян.  Директор до директор. И какво от това / Боян Кутевски. // Мениджър, 2016, N 6, с. 72-73. 

  

Сист. No: 66337

Политика

- 44 -

45980

Александров, Александър.  Влияния и последствия от доминацията на Ислямизма в Пакистан в национален и регионален план / Александър Александров. // Сборник с научни публикации : Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образов., професи : Т. 2; Ч. 1. - София : Нов бълг. унив., б. г., с. 25-54. 

  

Сист. No: 66307

- 45 -

45983

Игнатова, Десислава.  Морални аспекти на популистките решения в политиката / Десислава Игнатова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 1. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 209-224. 

  

Сист. No: 66671

- 46 -

45980

Стайкова, Евелина.  Граници на гражданството: парадокси и противоречия / Евелина Стайкова. // Сборник с научни публикации : Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образов., професи : Т. 2; Ч. 1. - София : Нов бълг. унив., б. г., с. 111-122. 

  

Сист. No: 66312

- 47 -

45980

Тодоров, Антоний.  Власт, политика, държава, гражданско общество: понятия и принципи на разбирането / Антоний Тодоров. // Сборник с научни публикации : Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образов., професи : Т. 1. - София : Нов бълг. унив., б. г., с. 31-48. 

  

Сист. No: 66673

Политология

- 48 -

В Н 25 к

Любе, Херман.  Кой разбира Европа? Закъснелият континент / Херман Любе ; Прев. от нем. Ирина Илиева. // Култура, N 26, 15 юли 2016, с. 10-11. 

  

Сист. No: 66499

Международна политика

- 49 -

Сп Г 368

Боз, Севил.  Русия и Турция в борба за регионално надмощие / Севил Боз. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 4, с. 50-54. 

  

Сист. No: 66470

- 50 -

Сп М 68 э

Кондратьева, Н.  Евразийский экономический съюз: достижения и перспективы / Н. Кондратьева. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 6, с. 15-23. 

  

Сист. No: 66781

- 51 -

Сп М 68 э

Стрежнева, М.  Наднациональност и принцип субсидиарности в ЕС и за его пределами / М. Стрежнева. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 6, с. 5-14. 

  

Сист. No: 66779

Икономика. Икономически науки

- 52 -

45985

Митева, Таня Димитрова.  Исландската революция като модел за справяне с финансовата криза / Таня Димитрова Митева. // Глобални предизвикателства пред международния бизнес : Сборник с доклади : 20 юбилейна междунар. научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2016, с. 7-11. 

  

Сист. No: 66585

Макроикономика

- 53 -

45937

Тодорова, Таня.  Данъчна политика и макроикономическа стабилизация / Таня Тодорова. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 263-268. 

  

Сист. No: 66282

- 54 -

Сп И 503 и

Ayopo, Babajide et al.  Stock market volatility: Does our fundamentals matter? / Babajide Ayopo, Lawal Adedoyin Isola, Somoye Russel Olukayode. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 3, с. 33-42. 

  

Сист. No: 66378

Икономически теории. Учения и школи

- 55 -

Сп Г 621 ВСУ

Славов, Здравко и др.  Еволюция на основните концепции в теорията за вземане на решения в условия на конфликт / Здравко Славов, Христина Еванс. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2013, с. 109-122. 

  

Сист. No: 66441

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 56 -

Сп И 73 б

Димитров, Данаил и др.  Изследване на сключените и действащите колективни трудови договори / Данаил Димитров, Искрена Йорданова, Иваел Лозев. // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2016, N 6, с. 16-24. 

  

Сист. No: 66582

- 57 -

Сп И 73 б

Димитрова, Каролина.  Политика на Европейския съюз в областта на убежището / Каролина Димитрова. // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2016, N 7, с. 61-72. 

  

Сист. No: 66586

- 58 -

Сп Ю 371

Златева, Людмила.  Над 8,1 млн. души са заети във ВЕИ сектора по света / Людмила Златева. // Ютилитис, XIV, 2016, N 6, с. 48-50. 

  

Сист. No: 66447

- 59 -

Сп И 73 б

Салчев, Недко.  Задълженията на предприятието ползвател към наетите работници или служители / Недко Салчев. // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2016, N 7, с. 39-53. 

  

Сист. No: 66584

- 60 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Еднодневни трудови договори: Бюрокрацията и по-голяма от ползата / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 7, с. 28-29. 

  

Сист. No: 66324

- 61 -

Сп С 54 тр

Фети, Невин.  Промени в Закона за призвание на професионални квалификации / Невин Фети. // Человек и труд, 52, 2016, N 7, с. 58-66. 

  

Сист. No: 66523

- 62 -

Сп И 503 и

Simionescu, Mihaela.  The impact of work accidents of the sickness/health care expenses in Romania. A panel date approach / Mihaela Simionescu. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 2, с. 29-40. 

  

Сист. No: 66335

Трудови отношения

- 63 -

Сп С 953 п

Василева, Мариана.  Основни и допълнителни отпуски / Мариана Василева. // Счетоводство плюс, 2016, N 7, с. 6-10 [Чов. ресурси на предпр. ]. 

  

Сист. No: 66322

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 64 -

45985

Сурменева, Алиса Александровна.  Влияние экономического кризиса на рынок труда в Российской Федерации / Алиса Александровна Сурменева. // Глобални предизвикателства пред международния бизнес : Сборник с доклади : 20 юбилейна междунар. научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2016, с. 17-21. 

  

Сист. No: 66655

- 65 -

Сп Т 871

Богомилова, Жанет.  Контрол и административнонаказателна отговорност във връзка с правилата за трудова заетост на чужди граждани в Република България / Жанет Богомилова. // Труд и право, XXV, 2016, N 7, с. 67-75. 

  

Сист. No: 66524

- 66 -

Сп Ч T 62

Raychev, S.  Research of labor market policies in Bulgaria / S. Raychev. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 196-201. 

  

Сист. No: 66429

Безработица

- 67 -

В К 263 d

Димитров, Георги.  Право на обезщетение за безработица от НОИ : Важен момент е да се спазят срокове за подаване на документи / Георги Димитров. // Капитал Daily, VI, N 140, 26 юли 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 66509

- 68 -

Сп Ч T 62

Stoyanova, D.  Reducing the length of working hours as a means of reducing youth unemployment / D. Stoyanova. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 191-195. 

  

Сист. No: 66426

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 69 -

45985

Головин, Юрий Анатольевич.  Регулирование офшорного бизнеса в условиях глобализации мировой экономики на международном и национальном уровне / Юрий Анатольевич Головин. // Глобални предизвикателства пред международния бизнес : Сборник с доклади : 20 юбилейна междунар. научно-практическа конференция. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 102-107. 

  

Сист. No: 66641

- 70 -

46043

Кирилова, Деница Кирилова.  Анализ на тенденциите при жилищното кредитиране запериода 2010 г. - 2015 г. / Деница Кирилова Кирилова. // Годишна студентска научна сесия - 2016 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 136-140. 

  

Сист. No: 66757

- 71 -

В К 263 d

Големите банки разработват свои криптовалути  : Децентрализираните системи за разплащания ще спестят значителни разходи на институциите. // Капитал Daily, VI, N 162, 25 авг. 2016, с. 17. 

  

Сист. No: 66761

- 72 -

В Б 254

Илиев, Петър.  Кредитните кооперации - една абсурдна истерия / Петър Илиев. // Банкеръ, XXIII, N 29, 22-29 юли 2016, с. 6-7. 

  

Сист. No: 66498

- 73 -

Сп Г 621 ВСУ

Славов, Здравко.  За неопределеността, риска и субектизизма при вземане на финансови решения / Здравко Славов. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2014, с. 130-179. 

  

Сист. No: 66458

- 74 -

Сп Д 41 к

Абдуназарова, Н. У. и др.  Повышение вклада банковской системы в устойчивость экономического развития. Роль социального капитала / Н. У. Абдуназарова, С. В. Чепель. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 6, с. 45-53. 

  

Сист. No: 66345

- 75 -

Сп И 503 и

Андасарова, Радка.  Предизвикателства и проекции в управлението на банковия кредитен риск при въвеждане на Базел III и предстоящото прилагане на МСФО 9 / Радка Андасарова. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 3, с. 137-157. 

  

Сист. No: 66372

- 76 -

Сп Н 25 а

Данилина, Светлана.  Иртуалност на фиктивния капитал в съвременните условия / Светлана Данилина. // Народностопански архив  (Свищов), LXIX, 2016, N 2, с. 20-31. 

  

Сист. No: 66730

- 77 -

Сп С 848 д

Дружинин, Георгий Александрович.  Моделирование уровня собственного капитала банка для розничного кредитования с учетом требований соглашения Базель II. Моделирование вероятности дефолта / Георгий Александрович Дружинин. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 4, с. 30-35. 

  

Сист. No: 66626

- 78 -

Сп Н 25 а

Костов, Димитър.  Нов юан или нова валутна система / Димитър Костов. // Народностопански архив  (Свищов), LXIX, 2016, N 2, с. 74-98. 

  

Сист. No: 66734

- 79 -

Сп Н 25 а

Милинов, Валентин и др.  Възможности за подобряване на портфейлното представяне на база дивидентни стратегии и привързаността към местния пазар / Валентин Милинов, Цветан Павлов. // Народностопански архив  (Свищов), LXIX, 2016, N 2, с. 32-51. 

  

Сист. No: 66731

- 80 -

Сп Д 41 к

Мусаев, Р. А. и др.  Региональные банки: состояние и тенденции / Р. А. Мусаев, Д. В. Клешко. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 2, с. 58-63. 

  

Сист. No: 66346

- 81 -

Сп Д 41 к

Фролов, Д. Б. и др.  Кибербезопасность в условиях применения систем электронного банкинга / Д. Б. Фролов, П. В. Ревенков. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 6, с. 9-12. 

  

Сист. No: 66344

- 82 -

Сп Н 25 а

Христозов, Янко.  Някои основни въпроси относно осигуряването на платежоспособност в предприятието / Янко Христозов. // Народностопански архив  (Свищов), LXIX, 2016, N 3, с. 37-51. 

  

Сист. No: 66737

- 83 -

Сп Ч T 62

Biolcheva, Petya.  Preventing the risk of money laundering in commercial banks / Petya Biolcheva. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 129-134. 

  

Сист. No: 66391

- 84 -

Сп Ч T 62

Mitev, O.  The regulation of the shadow banking system in the European Union / O. Mitev. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 352-357. 

  

Сист. No: 66541

- 85 -

Сп Ч T 62

Yosifov, T. et al.  The banking sector product innovations - gearing factors for customer confidence / T. Yosifov, T. Dimitrova. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 362-367. 

  

Сист. No: 66543

Финанси

- 86 -

46043

Георгиева, Габриела Илиева.  Дивидентна политика на фирмите от Източна Европа в периода на следкризисно възстановяване / Габриела Илиева Георгиева. // Годишна студентска научна сесия - 2016 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 28-32. 

  

Сист. No: 66773

- 87 -

Сп Г 621 БСУ

Димов, Сава Христов.  За някои аспекти и възможности на по-сложните контракти за разлики като търгуеми финансови деривати / Сава Христов Димов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 64-88. 

  

Сист. No: 66644

- 88 -

Сп Б 973

Закон за публичните финанси . // Бюджетът, 25, 2016, N 7-8, с. 3-174. 

  

Сист. No: 66273

- 89 -

Сп П 89 тп

Миркин, Яков.  Циклы глобальных финансов / Яков Миркин. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 6, с. 51-55. 

  

Сист. No: 66520

- 90 -

Сп И 502

Митев, Владимир.  И Румъния вече има закон за личния фалит / Владимир Митев. // Икономика, 2016, N 63, с. 66-67. 

  

Сист. No: 66567

- 91 -

Сп Ч T 62

Konstantinova, S.  Analysis and modeling of industrial companies cash flows under crisis condition / S. Konstantinova. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 306-311. 

  

Сист. No: 66483

- 92 -

Сп Ч T 62

Nedelchev, M.  Development of non-banking sector in EU and Bulgaria / M. Nedelchev. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 253-256. 

  

Сист. No: 66463

- 93 -

Сп Ч T 62

Pavlova, D.  Customer equity management: the new business philosophy / D. Pavlova. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 331-336. 

  

Сист. No: 66490

Държавен бюджет

- 94 -

45937

Миланова, Петя.  Еволюция в теоретичните възгледи за домакинското потребление / Петя Миланова. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 328-333. 

  

Сист. No: 66292

Корпоративни финанси

- 95 -

Сп И 503 и

Делев, Атанас.  Проблеми и предизвикателства при оценяване на риска от несъстоятелност в български компании / Атанас Делев. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 3, с. 118-136. 

  

Сист. No: 66371

Финансов контрол

- 96 -

46043

Кулаксъзова, Антоанета Деянова.  Методи на сезонното изглаждане и прогнозиране на изгладени данни: емпирично тестване с български публични компании / Антоанета Деянова Кулаксъзова. // Годишна студентска научна сесия - 2016 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 9-15. 

  

Сист. No: 66767

- 97 -

46043

Терзиева, Захаринка Йорданова.  Същност и методически особености на анализа на рентабилността / Захаринка Йорданова Терзиева. // Годишна студентска научна сесия - 2016 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 45-47. 

  

Сист. No: 66778

- 98 -

Сп Ф 531 п

Тихолов, Стефан.  Липсата на подпис на ревизионния доклад като основание за нищожност на ревизионния акт / Стефан Тихолов. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 7, с. 65-75. 

  

Сист. No: 66534

Данъци. Такси. Налози

- 99 -

657/С/Н 267

Огнянова, Поля.  Видове административни нарушения съгласно новия Закон за обществените поръчки / Поля Огнянова. // Наръчник на икономиста 2016 : Кн. 1 - 7 [7]. - Пловдив : Плутон-1, 2016, с. 79-87. 

  

Сист. No: 66691

- 100 -

657/С/Н 267

Узунова, Красимира.  Данък върху таксиметров превоз на пътници / Красимира Узунова. // Наръчник на икономиста 2016 : Кн. 1 - 7 [7]. - Пловдив : Плутон-1, 2016, с. 47-49. 

  

Сист. No: 66689

- 101 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана.  Често допускани грешки при определяне, внасяне и деклариране на авансовите вноски за корпоративен данък / Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2016 : Кн. 1 - 7 [7]. - Пловдив : Плутон-1, 2016, с. 20-31. 

  

Сист. No: 66680

- 102 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана.  Данъчно третиране по ЗКПО при неупражняване на право на възстановяване на ДДС по реда на наредба № Н-9 от 16.12.2009 г. на МФ / Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2016 : Кн. 1 - 7 [7]. - Пловдив : Плутон-1, 2016, с. 38-40. 

  

Сист. No: 66681

- 103 -

В К 263

Хаджийски, Орлин.  Четири данъчни промени в ЕС : Компании с международна дейност ще бъдат контролирани повече. Какво следва за България / Орлин Хаджийски. // Капитал, XXIV, N 27, 9-15 юли 2016, с. 38-39. 

  

Сист. No: 66314

- 104 -

Сп Д 225

Василева, Валентина и др.  Данъчно и осигурително третиране при използването на фирмени активи за лични нужди / Валентина Василева, Соня Панделиева. // Данъците в Република България, 2016, N 7-8, с. 20-36. 

  

Сист. No: 66698

- 105 -

Сп Ф 531 п

Георгиева, Анета.  Отклонение от данъчното облагане по ЗКПО - нормативна уредба и практически аспекти / Анета Георгиева. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 7, с. 24-33. 

  

Сист. No: 66532

- 106 -

Сп Д 225

Златанова, Калина.  Доказателствени аспекти за реалността на доставката / Калина Златанова. // Данъците в Република България, 2016, N 7-8, с. 13-19. 

  

Сист. No: 66697

- 107 -

Сп Д 225

Йорданова, Светлана.  Корекции и ползван данъчен кредит - национални и европейски аспекти / Светлана Йорданова. // Данъците в Република България, 2016, N 7-8, с. 43-53. 

  

Сист. No: 66700

- 108 -

Сп С 953 п

Маркова, Анелия.  Кога се прилага служебно давността при отписване на вземания / Анелия Маркова. // Счетоводство плюс, 2016, N 7, с. 10-11. 

  

Сист. No: 66321

- 109 -

Сп П 186

Нинов, Димитър.  За данъчните приходи на основните публични бюджети у нас и реалните финансови възможности на държавата / Димитър Нинов. // Панорама на труда, 2016, N 3-4, с. 12-20. 

  

Сист. No: 64471

- 110 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  ДДС и право на данъчен кредит за авансови плащания / Лиляна Панева. // Актив, 2016, N 7, с. 27-28. 

  

Сист. No: 66550

- 111 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Наследяване на задължения от физически лица / Аспасия Петкова. // Актив, 2016, N 7, с. 28-33. 

  

Сист. No: 66551

- 112 -

Сп Ф 531 п

Попова, Евгения.  Специфични моменти при авансовото облагане на доходите от наем по реда на ЗДДФЛ / Евгения Попова. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 7, с. 34-45. 

  

Сист. No: 66533

- 113 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Специфични особености при подоходното облагане на земеделските производители / Цветан Станкулов. // Актив, 2016, N 7, с. 20-26. 

  

Сист. No: 66549

Данъчна система

- 114 -

Сп И 50 м

Танчев, Стоян.  Потребителската данъчна система на България в условия на икономически растеж и криза / Стоян Танчев. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 4, с. 85-105. 

  

Сист. No: 66603

Държавни заеми. Държавни дългове

- 115 -

46043

Шопов, Димчо Ивелинов.  Управление на държавния дълг на Република България за периода 2010 г. - 2015 г.: Дефицитно бюджетно финансиране в условията на пост-кризисно възстановяване / Димчо Ивелинов Шопов. // Годишна студентска научна сесия - 2016 : Сборник с доклади : АИ Ценов, 2016, с. 141-145. 

  

Сист. No: 66758

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 116 -

45937

Ангелов, Георги.  Европейски банков съюз - спасителен пояс за следкризисната икономика / Георги Ангелов. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 107-112. 

  

Сист. No: 66277

- 117 -

45937

Използването на банкови карти - от иновативна до трайно установена практика на разплащане в България  / Красимир Шишманов. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 404-409. 

  

Сист. No: 66415

- 118 -

45937

Маринова, Кремена.  Приложение на съвременните форми на разплащания в България / Кремена Маринова. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 514-519. 

  

Сист. No: 66436

- 119 -

В Б 254

Допълнителни провизии само за 655 млн. лева . // Банкеръ, XXIII, N 32, 12-19 авг.2016, с. 6-10. 

  

Сист. No: 66679

- 120 -

В Б 254

Илиев, Петър.  Стрес-тестовете на банките "Страх лозе пази" / Петър Илиев. // Банкеръ, XXIII, N 32, 12-19 авг.2016, с. 1, 5. 

  

Сист. No: 66678

- 121 -

Сп Г 62 вх

Стоянов, Евгений.  Проблеми на контрола в банковия сектор / Евгений Стоянов. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2015, с. 163-191. 

  

Сист. No: 66491

- 122 -

Сп Н 25 а

Ангелов, Петко.  Тенденции в развитието на финансовите параметри на банките в България (2008-2015 г.) / Петко Ангелов. // Народностопански архив  (Свищов), LXIX, 2016, N 3, с. 52-70. 

  

Сист. No: 66738

- 123 -

Сп Н 25 а

Божинов, Божидар.  Банковата сигурност - основни проявления и аспекти / Божидар Божинов. // Народностопански архив  (Свищов), LXIX, 2016, N 3, с. 3-17. 

  

Сист. No: 66735

- 124 -

Сп Ф 531 п

Стоянов, Николай.  За проблемите на банковия сектор в Европа и тяхното отражение в България / Николай Стоянов. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 7, с. 82-87. 

  

Сист. No: 66536

Пари, валута

- 125 -

Сп Г 62 вх

Стоянов, Евгений.  Развитието на държавния валутен монопол - ключов фактор в усъвършенстването на българския валутен конторл / Евгений Стоянов. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2015, с. 169-174. 

  

Сист. No: 66494

- 126 -

Сп Д 41 к

Фурсов, К. А.  Монетная пропаганда колониальных империй в Афро-Азиатском мире / К. А. Фурсов. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 7, с. 67-73. 

  

Сист. No: 66504

Инвестиции

- 127 -

45937

Цонева, Елка.  Стимулиране на инвестиционната активност и възможности за създаване на работни места / Елка Цонева. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 284-288. 

  

Сист. No: 66291

- 128 -

Сп Г 62 вх

Милев, Николай и др.  Ефективни подходи за вземане на управленски решения при инвестиционни проекти / Николай Милев, Розалина Рыбакин Милева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2015, с. 184-191. 

  

Сист. No: 66496

- 129 -

Сп И 50 м

Радев, Юли.  Динамичното неравновесие и дисбалансът между инвестиции и спестявания / Юли Радев. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 4, с. 126-149. 

  

Сист. No: 66604

Фондов пазар. Фондова борса

- 130 -

46043

Йорданов, Георги Добромиров.  Многофакторно регресионно въздействие върху доходността на SOFIX - емпирично изследване / Георги Добромиров Йорданов. // Годишна студентска научна сесия - 2016 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 33-37. 

  

Сист. No: 66764

- 131 -

46043

Любенова, Беатрис Венциславова.  Индексите SeeLinX и SeeLinX EWI: Представяне и ретроспективен анализ / Беатрис Венциславова Любенова. // Годишна студентска научна сесия - 2016 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 17-23. 

  

Сист. No: 66768

Икономика

- 132 -

46051

Аврамов, Румен.  Разсъждавайки върху икономиката на прехода / Румен Аврамов. // Алтернативи на икономическото развитие през ХХІ век: теории, политики, решения : Сборникът се издава по повод на 25-годишнината от основаването на Клуб "Икономика 2000". - София : Б. и., 2016, с. 25-39. 

  

Сист. No: 66784

- 133 -

46051

Бобева, Даниела.  Дебалансирана ли е българската икономика: отговът на новия европейски механизъм за ранно предупреждение / Даниела Бобева. // Алтернативи на икономическото развитие през ХХІ век: теории, политики, решения : Сборникът се издава по повод на 25-годишнината от основаването на Клуб "Икономика 2000". - София : Б. и., 2016, с. 57-73. 

  

Сист. No: 66787

- 134 -

45985

Енева, Диана Стоянова.  Кръговата икономика и възможностите пред европейския бизнес / Диана Стоянова Енева. // Глобални предизвикателства пред международния бизнес : Сборник с доклади : 20 юбилейна междунар. научно-практическа конференция. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 116-121. 

  

Сист. No: 66646

- 135 -

45937

Лазаров, Румен.  Влиянието на институционалния фактор върху пазарния преход на икономиката в България / Румен Лазаров. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 239-245. 

  

Сист. No: 66289

- 136 -

46051

Минасян, Гарабед.  Българската икономика в криза: причини и решения / Гарабед Минасян. // Алтернативи на икономическото развитие през ХХІ век: теории, политики, решения : Сборникът се издава по повод на 25-годишнината от основаването на Клуб "Икономика 2000". - София : Б. и., 2016, с. 40-56. 

  

Сист. No: 66785

- 137 -

45985

Стойкова, Мария Николаева.  Икономическо развитие и конкурентоспособност на Канада в посткризисния период / Мария Николаева Стойкова. // Глобални предизвикателства пред международния бизнес : Сборник с доклади : 20 юбилейна междунар. научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2016, с. 122-126. 

  

Сист. No: 66647

- 138 -

Сп Б 445

Куликова, Наталия Николаевна.  Жизнен цикъл на партньорството на предприятията от електронната промишленост на Русия / Наталия Николаевна Куликова. // Бизнес управление, XXV, 2016, N 2, с. 82-96. 

  

Сист. No: 66762

- 139 -

Сп И 502

Митев, Владимир.  Кръговата икономика, новата любима концепция на ЕС / Владимир Митев. // Икономика, 2016, N 63, с. 60-61. 

  

Сист. No: 66563

- 140 -

Сп И 502

Митев, Владимир.  Руската икономика, Накъде? / Владимир Митев. // Икономика, 2016, N 63, с. 62-64. 

  

Сист. No: 66564

- 141 -

Сп М 486

Станчев, Красен.  Ръстът от 3% ще се запази / Красен Станчев. // Мениджър, 2016, N 7, с. 104-105. 

  

Сист. No: 66772

- 142 -

Сп И 50 м

Тотев, Стоян и др.  Сравнителна оценка на конкурентоспособността на българската икономика / Стоян Тотев, Григор Сарийски, Иванка Стойчева. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 4, с. 3-21. 

  

Сист. No: 66601

- 143 -

Сп Ч J 80 B

Grolleau, Gilles et al.  Playing with pirates: how companies can win the endgame / Gilles Grolleau, Sana El Harbi, Insaf Bekir. // Journal of Business Strategy  (New York), 37, 2016, N 3, с. 30-36. 

  

Сист. No: 66639

- 144 -

Сп Ч T 62

Konstantinova, S. et al.  Reindustralization and national economic models / S. Konstantinova, A. Konarev. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 358-361. 

  

Сист. No: 66542

- 145 -

Сп Ч T 62

Start-up for sustainable growth in Bulgaria . // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 318-322. 

  

Сист. No: 66486

Икономическа политика

- 146 -

45988

Куйтов, Ахмед Османов.  Стратегически посоки към развитието на просперитет в България / Ахмед Османов Куйтов. // България през 20-те години на ХХІ век : Аспекти за стратегическо развитие : Тематичен сб. с докл. на 22-23 апр. 2016 г. в гр. В. Търново - Нац. конфер.. - Свищов : Институт Перспективи, 2016, с. 41-61. 

  

Сист. No: 66786

- 147 -

Сп П 89 тп

Глазьев, Сергей.  Переход к новой идеологии управления глобальным экономическим развитием / Сергей Глазьев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 6, с. 9-16. 

  

Сист. No: 66519

- 148 -

Сп Н 25 а

Гущеров, Никола.  Регулиране на електроенергийните пазари - пречка или необходимост / Никола Гущеров. // Народностопански архив  (Свищов), LXIX, 2016, N 3, с. 71-92. 

  

Сист. No: 66733

Регионална икономика

- 149 -

Сп П 89 г

Кръстев, Вилиян.  Относно новото туристическо райониране на България : критични съображения / Вилиян Кръстев. // Проблеми на географията, 2015, N 3-4, с. 21-33. 

  

Сист. No: 66275

- 150 -

Сп Ч T 62

Stoyancheva, D. et al.  Investment activity and entrepreneurship in Stara Zagora Region / D. Stoyancheva, Rada Angelova. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 294-300. 

  

Сист. No: 66477

- 151 -

Сп Ч T 62

Velkovska, Gena.  Legislation on the public private partnership as a factor in regional development / Gena Velkovska. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 123-128. 

  

Сист. No: 66388

Икономика на България

- 152 -

45937

Асенов, Тодор.  Експортна и импортна квота на българската икономика / Тодор Асенов. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 118-122. 

  

Сист. No: 66299

- 153 -

45988

Калинкова, Сабрина.  Необходимостта от нова посока в развитието на България / Сабрина Калинкова. // България през 20-те години на ХХІ век : Аспекти за стратегическо развитие : Тематичен сб. с докл. на 22-23 апр. 2016 г. в гр. В. Търново - Нац. конфер.. - Свищов : Институт Перспективи, 2016, с. 41-61. 

  

Сист. No: 66790

- 154 -

45937

Каражелев, Детелин.  Актуални проблеми на стопанския цикъл в съвременното развитие на България / Детелин Каражелев. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 358-364. 

  

Сист. No: 66404

- 155 -

45937

Корелов, Кристиян.  Повишаване на конкурентоспособността - актуален проблем пред фирмите от българската икономика / Кристиян Корелов. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 551-556. 

  

Сист. No: 66448

- 156 -

45937

Несторов, Людмил.  Проблемът "капан на бедността" в България и възможности за неговото избягване / Людмил Несторов. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 232-238. 

  

Сист. No: 66283

- 157 -

45937

Тодорова, Людмила Петрова.  Рискове и ефекти от дефлацията на българската икономика / Людмила Петрова Тодорова. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 354-357. 

  

Сист. No: 66412

- 158 -

Сп Г 62 вх

Милев, Николай.  Предизвикателства пред външнотърговските стратегии на българските предприятия в контекста на дълговата криза в Република България / Николай Милев. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2015, с. 175-183. 

  

Сист. No: 66495

- 159 -

Сп М 486

Ангелов, Ангел.  БГ пазар за 1 млрд. евро / Ангел Ангелов. // Мениджър, 2016, N 6, с. 108-110. 

  

Сист. No: 66338

- 160 -

Сп М 486

Ганев, Петър.  1,2 милиона българи са във висшата средна класа / Петър Ганев. // Мениджър, 2016, N 8, с. 28-29. 

  

Сист. No: 66775

Икономика на Русия

- 161 -

Сп В 83 Э

Акиндинова, Н. и др.  Экономика России: перед долгим переходом / Н. Акиндинова, Я. Кузьминов, Е. Ясин. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 6, с. 5-35. 

  

Сист. No: 66353

- 162 -

Сп М 68 э

Головнин, М. и др.  Экономическая интеграция: уроки для постсоветского пространства / М. Головнин, А. Захаров. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 4, с. 61-69. 

  

Сист. No: 66264

- 163 -

Сп М 68 э

Загашвили, В.  Диверсификация российской экономики в условиях санкций / В. Загашвили. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 6, с. 52-60. 

  

Сист. No: 66782

- 164 -

Сп М 68 э

Михневич, С.  ЕАЭС на современном этапе / С Михневич. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 4, с. 70-76. 

  

Сист. No: 66265

- 165 -

Сп В 83 Э

Пестова, А. и др.  Обзор методов макроэкономического прогнозирования: в поисках перспективных направлений для России / А. Пестова, М. Мамонов. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 6, с. 45-76. 

  

Сист. No: 66374

- 166 -

Сп В 83 Э

Тамбовцев, В. и др.  Программно-целевое планирование: вчера, сегодня.... Завтра? / В. Тамбовцев, И. Рождественская. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 6, с. 77-90. 

  

Сист. No: 66375

- 167 -

Сп В 83 Э

Улюкаев, А.  Вызовы экономического развития РФ и государственная экономическая политика / А. Улюкаев. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 6, с. 36-44. 

  

Сист. No: 66356

- 168 -

Сп М 68 э

Фомин, М.  Устойчивое (не)развитие / М. Фомин. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 5, с. 73-83. 

  

Сист. No: 66400

Икономика на САЩ

- 169 -

Сп Г 368

Мейсан, Тиери.  Външната политика на САЩ / Тиери Мейсан. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 4, с. 92-96. 

  

Сист. No: 66476

Бизнес икономика

- 170 -

45937

Георгиева, Петя.  Влияние на конкуренцията в сектора на пощенските услуги върху ефективността на "Български пощи" ЕАД / Петя Георгиева. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 530-533. 

  

Сист. No: 66293

- 171 -

Сп С 546

Пантелеева, Искра и др.  Съвременно приложение на франчайзинга през погледа на класичиските франчайз теории / Искра Пантелеева, Мариела Вакинова-Петрова. // Социално-икономически анализи, Кн. 1, 2015 ( 7), 2015, N 1, с. 49-60. 

  

Сист. No: 66748

Икономически растеж

- 172 -

46051

Димитров, Митко.  Икономическият растеж в България - алтернативи, възможности и политика / Митко Димитров. // Алтернативи на икономическото развитие през ХХІ век: теории, политики, решения : Сборникът се издава по повод на 25-годишнината от основаването на Клуб "Икономика 2000". - София : Б. и., 2016, с. 9-24. 

  

Сист. No: 66783

- 173 -

45937

Пантелеева, Искра.  Възможности за развитие на индустриалния сектор на България / Искра Пантелеева. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 450-457. 

  

Сист. No: 66420

- 174 -

Сп И 503 и

Спасова, Елена.  Платежно-балансови аспекти на икономическия растеж в България / Елена Спасова. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 3, с. 43-81. 

  

Сист. No: 66369

- 175 -

Сп Ч T 62

Kasnakova, M.  The economic priorities of the Bulgarian Governments in their programmes of a action (2001-2013) / M. Kasnakova. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 135-142. 

  

Сист. No: 66392

- 176 -

Сп И 503 и

Moroz, Maxim et al.  Economical type of depreciation / Maxim Moroz, V. I. Kuzin. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 3, с. 3-32. 

  

Сист. No: 66377

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 177 -

45985

Асенова, Жанета Христова.  Световната икономическа криза и България / Жанета Христова Асенова. // Глобални предизвикателства пред международния бизнес : Сборник с доклади : 20 юбилейна междунар. научно-практическа конференция. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 22-28. 

  

Сист. No: 66583

- 178 -

Сп П 89 тп

Манасерян, Татул.  Современные реалии и их воздействие на экономические кризисы / Татул Манасерян. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 6, с. 121-125. 

  

Сист. No: 66514

- 179 -

Сп П 89 тп

Фролов, И.  Неоднородность динамики глобальной экономики и "инновационная пауза" : причины и возможные следствия / И. Фролов. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 6, с. 130-135. 

  

Сист. No: 66518

- 180 -

Сп Ч T 62

Miteva, A.  Methodological issues for employment research in green economy / A. Miteva. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 327-330. 

  

Сист. No: 66489

Бизнес политика

- 181 -

Сп Б 445

Бившев, Виктор Алексеевич и др.  Разкриване на факторите за икономическа ефективност на колаборативното взаимодействие в бизнеса / Виктор Алексеевич Бившев, Дмитрий Владимирович Чистов. // Бизнес управление, XXV, 2016, N 2, с. 5-19. 

  

Сист. No: 66746

Пазарно стопанство

- 182 -

Сп Р 448

Ангелова, Александра.  Два производителя на българско розово масло със сертификат / Александра Ангелова. // Регал, 2016, N 6, с. 6. 

  

Сист. No: 66634

- 183 -

Сп Р 448

Георгиева, Мара.  Превесът на охладеното над замразеното пилешко се запазва / Мара Георгиева. // Регал, 2016, N 5, с. 12; 14. 

  

Сист. No: 66410

- 184 -

Сп Р 448

Персонализирай с помощта на изкуствен ителект . // Регал, 2016, N 5, с. 32-33. 

  

Сист. No: 66413

Приватизация

- 185 -

Сп С 848 д

Зельднер, Алексей Григорьевич.  Этические факторы в системе экономических рисков / Алексей Григорьевич Зельднер. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 4, с. 36-39. 

  

Сист. No: 66627

Аграрна икономика

- 186 -

Сп З 54

Анализ на секторите с обвързано с производствено подпомагане. Част 1. . // Земеделие плюс, 2016, N 5-6, 32 с. [прил.] , N 8, 32 с. [прил.]; N 9-10, 32 с. [прил.]. 

  

Сист. No: 66399

- 187 -

Сп И 50 м

Любенов, Любомир.  Неорганизираните агропазари в България / Любомир Любенов. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 4, с. 150-164. 

  

Сист. No: 66605

Икономика на селското стопанство

- 188 -

Сп И 503 и

Башев, Храбрин.  Дефиниране и оценка на устойчивостта на фермите / Храбрин Башев. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 3, с. 158-188. 

  

Сист. No: 66376

Икономика на индустрията, предприятието

- 189 -

45937

Гутева, Петя.  Същност и особености на предприятията от публичния сектор в условията на пазарна икономика / Петя Гутева. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 545-550. 

  

Сист. No: 66439

- 190 -

Сп Г 621 БСУ

Иванова, Радка Петрова.  Място на иновациите и НИРД в икономиката на България / Радка Петрова Иванова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 169-184. 

  

Сист. No: 66652

Икономика и организация на транспорта

- 191 -

Сп П 89 тп

Андреев, Вячеслав.  Формирование трансграничных кластеров на маршрутах международных транспортных перевозок в регионе Северо-Восточной Азии / Вячеслав Андреев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 5, с. 69-76. 

  

Сист. No: 66354

Туризъм в България

- 192 -

45980

Ботева, Диана.  Архитектурното наследство - туристическо лице на града / Диана Ботева. // Сборник с научни публикации : Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образов., професи : Т. 2; Ч. 1. - София : Нов бълг. унив., б. г., с. 89-103. 

  

Сист. No: 66310

- 193 -

Сп Г 62 вх

Клатева, Елена.  Характеристика на състоянието на таймшеър пазара в България / Елена Клатева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2015, с. 192-199. 

  

Сист. No: 66500

- 194 -

Сп Г 62 вх

Клатева, Елена.  Мениджърска оценка на приложението на таймшеър в българското хотелиерство по Южното черноморие / Елена Клатева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2015, с. 200-207. 

  

Сист. No: 66501

- 195 -

Сп Г 62 вх

Любчева, Маруся и др.  Предизвикателства пред туристическия сектор - поглед отвътре / Маруся Любчева, Цанко Иванов. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2015, с. 271-276. 

  

Сист. No: 66512

- 196 -

Сп Г 621 ВСУ

Христов, Петър и др.  Проучване на възможностите за развитие на туристическа пътека "Доспат-Кожари" / Петър Христов, Тодор Тодоров, Беатрис Йорданова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2014, с. 103-129. 

  

Сист. No: 66457

- 197 -

Сп С 546

Пенева, Николета.  Селски туризъм в Силистренска област / Николета Пенева. // Социално-икономически анализи, Кн. 1, 2015 ( 7), 2015, N 1, с. 90-93. 

  

Сист. No: 66754

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 198 -

Сп А 454

Петрова, Диана.  Единни изисквания към информацията за ценообразуването при сделки между свързани лица в ЕС / Диана Петрова. // Актив, 2016, N 7, с. 16-19. 

  

Сист. No: 66547

Търговия

- 199 -

45937

Митева, Десислава.  Интеграционният принцип в търговските отношения между ЕС и САЩ / Десислава Митева. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 146-150. 

  

Сист. No: 66305

- 200 -

Сп Х 74 п

Иванова, Ваня.  Слънце на пазара на бира / Ваня Иванова. // Хранително-вкусова промишленост, LXV, 2016, N 6-7, с. 8-10; 12. 

  

Сист. No: 66624

- 201 -

Сп Р 448

Кичашка, Милена.  Формата или опаковката на продукта като 3D марка / Милена Кичашка. // Регал, 2016, N 5, с. 36-37. 

  

Сист. No: 66414

Маркетинг

- 202 -

45985

Скворцова, Виолета Валентиновна.  The main product strategies of international marketing / Виолета Валентиновна Скворцова. // Глобални предизвикателства пред международния бизнес : Сборник с доклади : 20 юбилейна междунар. научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2016, с. 83-86. 

  

Сист. No: 66653

- 203 -

Сп Г 621 БСУ

Атанасова, Лина.  Състояние на прилагането на маркетинга на взаимовръзките в търговските вериги в България: сравнителен анализ на две вериги / Лина Атанасова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 12-43. 

  

Сист. No: 66637

- 204 -

Сп Г 62 вх

Кметска, Светлана.  Маркетинг и интернет реклама / Светлана Кметска. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2015, с. 224-227. 

  

Сист. No: 66503

- 205 -

Сп Г 621 БСУ

Филипов, Милен.  Подходът на въвличането от гледна точка на PR / Милен Филипов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 259-262. 

  

Сист. No: 66660

- 206 -

Сп Р 448

Малчев, Георги.  Какво да очаквате от вътрешния екип по отношение на дигиталния маркетинг / Георги Малчев. // Регал, 2016, N 6, с. 36-37. 

  

Сист. No: 66635

- 207 -

Сп Ч J 80 B

From thinking green to buying green: consumer motivation makes the difference . // Journal of Business Strategy  (New York), 37, N 3, с. 37-43. 

  

Сист. No: 66638

- 208 -

Сп Ч T 62

Todorova, G.  Marketing communication mix / G. Todorova. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 368-374. 

  

Сист. No: 66544

Дистрибуционна политика

- 209 -

Сп И 50 м

Раковска, Мирослава.  Оценка на дистрибуцията и обслужването на клиентите в логистичните системи на производствените предприятия в България / Мирослава Раковска. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 4, с. 39-62. 

  

Сист. No: 66602

Маркетингов мениджмънт

- 210 -

45937

Горанова, Пенка и др.  Взаимоотношенията с клиентите в съвременния бизнес / Пенка Горанова, Живка Тананеева. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 464-469. 

  

Сист. No: 66422

- 211 -

Сп Г 62 вх

Атанасова-Георгиева, Веселина.  Иновационни маркетингови стратегии за задържанене на лоялни клиенти в туризма / Веселина Атанасова-Георгиева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2015, с. 236-240. 

  

Сист. No: 66505

- 212 -

Сп Ч T 62

Genchev, Evgeni.  Assessment of strategic marketing planning / Evgeni Genchev. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 323-326. 

  

Сист. No: 66488

Маркетинг в туризма

- 213 -

45980

Гошева, Боряна.  Разработване на стратегия за развитие на бранда България. Изследване на подходящите символи и визуалните елементи. / Боряна Гошева. // Сборник с научни публикации : Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образов., професи : Т. 2; Ч. 1. - София : Нов бълг. унив., б. г., с. 64-88. 

  

Сист. No: 66308

Международен маркетинг

- 214 -

Сп Д 41 к

Портанский, А. П. и др.  Транстихоокеанское партнерство: новые стандарты для инвестиций и финансовых услуг / А. П. Портанский, В. Д. Давыдов. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 7, с. 21-24. 

  

Сист. No: 66510

Логистика

- 215 -

Сп Л 763

[Четири] 4 тенденции определят бъдещето на логистиката . // Логистика, XII, 2016, N 6, с. 50. 

  

Сист. No: 66351

Външна търговия

- 216 -

45985

Кьося, Марина Илинична.  Влияние на санкциите срещу Русия и руското ембарго върху външнотърговските отношения на Руската федерация и Европейския съюз / Марина Илинична Кьося. // Глобални предизвикателства пред международния бизнес : Сборник с доклади : 20 юбилейна междунар. научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2016, с. 12-16. 

  

Сист. No: 66654

- 217 -

45985

Чурова, Пламена Илкова.  Анализ на външната търговия на Германия (2010-2014 г.) / Пламена Илкова Чурова. // Глобални предизвикателства пред международния бизнес : Сборник с доклади : 20 юбилейна междунар. научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2016, с. 127-131. 

  

Сист. No: 66649

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 218 -

Сп Ф 531 п

Стоилова, Ана.  За новите моменти в митническото представителство, във връзка с прилагането на Митническия кодекс на Съюза / Ана Стоилова. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 7, с. 76-82. 

  

Сист. No: 66535

Външнотърговска политика

- 219 -

45985

Трифонова, Даниела Тинкова.  Анализ на външнотърговската обвързаност на бившите членки на СИВ и настоящи членки на ЕС с Руската федерация / Даниела Тинкова Трифонова. // Глобални предизвикателства пред международния бизнес : Сборник с доклади : 20 юбилейна междунар. научно-практическа конференция. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 108-115. 

  

Сист. No: 66642

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 220 -

Сп М 68 э

Архипова, В.  Мировая финансовая система : глобализация или деглобализация? / В. Архипова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 5, с. 40-49. 

  

Сист. No: 66396

- 221 -

Сп Д 41 к

Достов, В. Л. и др.  Новое в регулировании розничных платежных услуг в Европейском союзе / В. Л. Достов, М. В. Мамута, П. М. Шуст. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 7, с. 25-30. 

  

Сист. No: 66497

- 222 -

Сп Д 41 к

Кондратов, Д. И.  Формирование новой Европейской системы финансового регулирования / Д. И. Кондратов. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 7, с. 59-66. 

  

Сист. No: 66502

- 223 -

Сп Г 368

Николаев, Виктор.  Растящият дълг на Китай и последиците за стабилността на финансовата му система / Виктор Николаев. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 4, с. 148-152. 

  

Сист. No: 66480

Международни икономически отношения

- 224 -

45985

Ганчев, Калин Илиев.  Основополагащото значение на митническите режими за международния търговски обмен / Калин Илиев Ганчев. // Глобални предизвикателства пред международния бизнес : Сборник с доклади : 20 юбилейна междунар. научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2016, с. 132-138. 

  

Сист. No: 66651

- 225 -

45985

Гатев, Людмил Пламенов.  Международни инвестиции и преки чуждестранни инвестиции в България / Людмил Пламенов Гатев. // Глобални предизвикателства пред международния бизнес : Сборник с доклади : 20 юбилейна междунар. научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2016, с. 50-56. 

  

Сист. No: 66598

- 226 -

45985

Геворгян, Гаяне Арменовна.  Иностранные инвестиции и основные направления их привлечения / Гаяне Арменовна Геворгян. // Глобални предизвикателства пред международния бизнес : Сборник с доклади : 20 юбилейна междунар. научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2016, с. 39-41. 

  

Сист. No: 66594

- 227 -

45937

Горчева, Таня.  Организационни решения за експортно стимулиране в България / Таня Горчева. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 188-192. 

  

Сист. No: 66403

- 228 -

45937

Диманов, Даниел.  Някои промени в състава на двадесетте компании с най-големи приходи в света / Даниел Диманов. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 157-162. 

  

Сист. No: 66300

- 229 -

45985

Илиева, Десислава Йорданова.  Казусът "Еконт" или франчайз от ново поколение / Десислава Йорданова Илиева. // Глобални предизвикателства пред международния бизнес : Сборник с доклади : 20 юбилейна междунар. научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2016, с. 42-45. 

  

Сист. No: 66595

- 230 -

45985

Костова, Катя Петрова.  Сливанията и придобиванията като форма на чуждестранни инвестиции / Катя Петрова Костова. // Глобални предизвикателства пред международния бизнес : Сборник с доклади : 20 юбилейна междунар. научно-практическа конференция. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 31-35. 

  

Сист. No: 66591

- 231 -

45985

Петров, Ивайло Иванов.  Неформалните организации в системата на междудържавно сътрудничество / Ивайло Иванов Петров. // Глобални предизвикателства пред международния бизнес : Сборник с доклади : 20 юбилейна междунар. научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2016, с. 95-101. 

  

Сист. No: 66616

- 232 -

45985

Христов, Павлин Петков.  Ролята на държавата за привличане на чуждестранни инвестиции / Павлин Петков Христов. // Глобални предизвикателства пред международния бизнес : Сборник с доклади : 20 юбилейна междунар. научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2016, с. 36-38. 

  

Сист. No: 66593

- 233 -

45985

Янкова, Цвета Маринова.  Преки чуждестранни инвестиции в България / Цвета Маринова Янкова. // Глобални предизвикателства пред международния бизнес : Сборник с доклади : 20 юбилейна междунар. научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2016, с. 46-49. 

  

Сист. No: 66597

- 234 -

В Б 254

Станчев, Ивайло.  ТТИП увисва заради британците / Ивайло Станчев. // Банкеръ, XXIII, N 27, 8-15 юли 2016, с. 28. 

  

Сист. No: 66316

- 235 -

Сп Г 621 БСУ

Димов, Сава Христов.  Проблеми при формиране на международния дългов пазар в съвременни условия / Сава Христов Димов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 117-136. 

  

Сист. No: 66650

- 236 -

Сп Д 41 к

Егоров, А. В.  Уроки экономических войн древности / А. В. Егоров. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 6, с. 75-77. 

  

Сист. No: 66347

- 237 -

Сп М 45 о

Лазаров, Валери.  Тероризмът - категоризация и типология / Валери Лазаров. // Международни отношения, XLV, 2016, N 3, с. 41-44. 

  

Сист. No: 66590

- 238 -

Сп М 45 о

Младенович, Мирослав и др.  Публичната дипломация на Русия: балканското направление / Мирослав Младенович, Елена Панамарьова. // Международни отношения, XLV, 2016, N 3, с. 51-62. 

  

Сист. No: 66596

- 239 -

Сп М 45 о

Найденов, Борислав.  Ислямизмът - модерната идеология на международния ислямски тероризъм / Борислав Найденов. // Международни отношения, XLV, 2016, N 3, с. 63-90. 

  

Сист. No: 66599

- 240 -

Сп М 45 о

Проди, Романо.  Как да затворим кутията на Пандора: ролята на Русия в Европа / Романо Проди. // Международни отношения, XLV, 2016, N 3, с. 45-50. 

  

Сист. No: 66592

- 241 -

Сп М 68 э

Прозоревский, А.  Индонезия как пример модернизации / А. Прозоревский. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 4, с. 95-104. 

  

Сист. No: 66272

- 242 -

Сп М 68 э

Рудый, К.  Государственный капитализм в Беларуси / К. Рудый. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 4, с. 77-85. 

  

Сист. No: 66266

- 243 -

Сп М 45 о

Стойчев, Тихомир.  Ислям, ислямски фундаментализъм и тероризъм / Тихомир Стойчев. // Международни отношения, XLV, 2016, N 3, с. 19-40. 

  

Сист. No: 66589

- 244 -

Сп М 45 о

Стоянова, Красимира.  Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2015-2020 г.) / Красимира Стоянова. // Международни отношения, XLV, 2016, N 3, с. 109-126. 

  

Сист. No: 66600

Глобализация

- 245 -

46043

Боев, Борислав Бойчев.  Негативното влияние на глобализацията върху конкурентоспособността на българската икономика / Борислав Бойчев Боев. // Годишна студентска научна сесия - 2016 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 24-27. 

  

Сист. No: 66763

- 246 -

45937

Петкова, Елица.  Аргументи за и против глобализацията / Елица Петкова. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 113-117. 

  

Сист. No: 66298

- 247 -

Сп Г 368

Василиев, Максим.  "Управляваният" хаос като инструмент за преразпределянето на света / Максим Василиев. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 4, с. 97-112. 

  

Сист. No: 66478

- 248 -

Сп Г 368

Деведжиев, Марин.  Неоползотворените геополитически предимства на България / Марин Деведжиев. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 4, с. 5-7. 

  

Сист. No: 66455

- 249 -

Сп Г 368

Лейкън, Робърт С.  Заблудите на американската стратегия / Робърт С. Лейкън. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 4, с. 113-124. 

  

Сист. No: 66479

Европейска интеграция

- 250 -

Сп Г 368

Баева, Искра.  Ще се справи ли ЕС с поредното предизвикателство пред Европейската цивилизация? / Искра Баева. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 4, с. 29-35. 

  

Сист. No: 66468

- 251 -

Сп Г 368

Дуранкев, Боян.  Дилемата пред Европейския съюз: да се промени или да умре / Боян Дуранкев. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 4, с. 24-28. 

  

Сист. No: 66467

- 252 -

Сп Г 368

Методиев, Калоян.  Заплахи за Европейския съюз от района на широката Югоизточна Европа / Калоян Методиев. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 4, с. 8-13. 

  

Сист. No: 66456

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 253 -

45983

Христова, Пенка.  Европейска идентичност в документите, утвърждаващи многоезичието в ЕС / Пенка Христова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 1. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 169-188. 

  

Сист. No: 66669

- 254 -

45983

Чаушева, Лилия.  Ратификация на европейската конституция - мисията невъзможна / Лилия Чаушева. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 1. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 107-120. 

  

Сист. No: 66667

- 255 -

45983

Чернева-Моллова, Десислава.  Тенденции в упражняването на правото на законодателна инициатива на Европейската комисия / Десислава Чернева-Моллова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 1. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 121-140. 

  

Сист. No: 66668

- 256 -

В К 263 d

Костова, Тихомира.  Финансиране на проекти за околна среда по програма на LIFE : Целта на програмата е преминаване към нисковъглеродна и устойчива на изменение на климата икономика / Тихомира Костова. // Капитал Daily, VI, N 162, 25 авг. 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 66760

- 257 -

Сп Г 621 ВСУ

Ненова, Анелия.  Анализ и оценка на резултатите и ефектите от изпълнение на ОП "Конкурентоспособност" и влиянието и върху бизнеса и икономиката на Република България / Анелия Ненова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2014, с. 180-221. 

  

Сист. No: 66459

- 258 -

Сп О 253 п

Георгиева, Калина.  Отворените данни : Предоставянето на информация от обществения сектор чрез портали за отворени данни / Калина Георгиева. // Общество и право, 2016, N 6, с. 46-59. 

  

Сист. No: 66701

- 259 -

Сп Г 368

Кавешников, Юрий.  Четири сценария за Европейската интеграция / Юрий Кавешников. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 4, с. 36-42. 

  

Сист. No: 66469

- 260 -

Сп Г 368

Марчева, Илияна.  Поредното разширяване на ЕС на Изток и съдбата на програмата "Източно партньорство" / Илияна Марчева. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 4, с. 14-23. 

  

Сист. No: 66465

- 261 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2016, N 7, с. 7-9, 11. 

  

Сист. No: 66320

- 262 -

Сп И 503 и

Тодоров, Иван.  Валутната интеграция на новите страни-членки на Европейския съюз / Иван Тодоров. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 3, с. 82-117. 

  

Сист. No: 66370

Право. Наука за държавата и правото

- 263 -

45933

Белов, Мартин.  Конституционноправна същност и типология на патронажната власт / Мартин Белов. // Юбилеен сборник: 20 години департамент "Право". - София : Фенея, 2011, с. 266-280. 

  

Сист. No: 66288

- 264 -

45933

Бучкова, Памела.  Общественият интерес при административното договаряне / Памела Бучкова. // Юбилеен сборник: 20 години департамент "Право". - София : Фенея, 2011, с. 384-397. 

  

Сист. No: 66302

- 265 -

45933

Владимиров, Румен.  Относно проекта на Министерството на правосъдието за нов Наказателен кодзекс (Обща част) / Румен Владимиров. // Юбилеен сборник: 20 години департамент "Право". - София : Фенея, 2011, с. 9-26. 

  

Сист. No: 66268

- 266 -

45933

Вълчев, Живко.  "Възрастовата невменяемост" при малолетни и непълнолетни лица / Живко Вълчев. // Юбилеен сборник: 20 години департамент "Право". - София : Фенея, 2011, с. 398-412. 

  

Сист. No: 66303

- 267 -

45933

Голева, Поля.  Задължение за обезщетение на имуществени и неимуществени вреди при непозволено увреждане / Поля Голева. // Юбилеен сборник: 20 години департамент "Право". - София : Фенея, 2011, с. 146-171. 

  

Сист. No: 66284

- 268 -

45933

Димитрова, Емилия.  Възраженията, които длъжникът може да противопостави на фактора при факторинга / Емилия Димитрова. // Юбилеен сборник: 20 години департамент "Право". - София : Фенея, 2011, с. 281-296. 

  

Сист. No: 66290

- 269 -

45933

Йочева, Катерина.  Организации в международната търговия със суровини. Международноправни аспекти / Катерина Йочева. // Юбилеен сборник: 20 години департамент "Право". - София : Фенея, 2011, с. 247-265. 

  

Сист. No: 66287

- 270 -

45933

Костадинова, Ралица.  Специфика на обекта при отделните видове престъпления по транспорта / Ралица Костадинова. // Юбилеен сборник: 20 години департамент "Право". - София : Фенея, 2011, с. 312-327. 

  

Сист. No: 66296

- 271 -

45933

Коцева-Владимирова, Евгения.  Проверка на версиите при разследването / Евгения Коцева-Владимирова. // Юбилеен сборник: 20 години департамент "Право". - София : Фенея, 2011, с. 42-56. 

  

Сист. No: 66270

- 272 -

45933

Мангачев, Иван.  Защита на нарежданията за превод и нетирането при оздравителни мерки или прекратителни процедури спрямо участник в система с окончателност на сетълмента / Иван Мангачев. // Юбилеен сборник: 20 години департамент "Право". - София : Фенея, 2011, с. 373-383. 

  

Сист. No: 66301

- 273 -

45933

Марков, Методи.  Уголемяване на дяловете при отказ от наследство / Методи Марков. // Юбилеен сборник: 20 години департамент "Право". - София : Фенея, 2011, с. 136-145. 

  

Сист. No: 66281

- 274 -

45933

Матеева, Екатерина.  Европейско удостоверение за наследници / Екатерина Матеева. // Юбилеен сборник: 20 години департамент "Право". - София : Фенея, 2011, с. 57-77. 

  

Сист. No: 66271

- 275 -

45933

Матеева, Екатерина.  Eропейско удостоверение за наследници / Екатерина Матеева. // Юбилеен сборник: 20 години департамент "Право". - София : Фенея, 2011, с. 57-77. 

  

Сист. No: 66278

- 276 -

45933

Матеева, Софка.  Правото в ценностно-норммативната система на обществото / Софка Матеева. // Юбилеен сборник: 20 години департамент "Право". - София : Фенея, 2011, с. 172-192. 

  

Сист. No: 66285

- 277 -

45933

Неделева, Петя.  Законодателна уредба на образованието в Източна Румелия / Петя Неделева. // Юбилеен сборник: 20 години департамент "Право". - София : Фенея, 2011, с. 297-311. 

  

Сист. No: 66295

- 278 -

45933

Недялкова, Елена.  Законодателни промени и проблеми в областта на наказателно-процисуалното доказване. Доказателствена стойност на показанията, дадени от сквидетел с тайна самоличност и от служител под прикритие / Елена Недялкова. // Юбилеен сборник: 20 години департамент "Право". - София : Фенея, 2011, с. 356-372. 

  

Сист. No: 66297

- 279 -

45933

Новкиришка-Стоянова, Малина.  Администрация и административно право в Древния Рим / Малина Новкиришка-Стоянова. // Юбилеен сборник: 20 години департамент "Право". - София : Фенея, 2011, с. 78-119. 

  

Сист. No: 66279

- 280 -

45933

Петров, Владимир.  Права на владелеца и държателя за разноските и подобренията в чужд имот / Владимир Петров. // Юбилеен сборник: 20 години департамент "Право". - София : Фенея, 2011, с. 120-135. 

  

Сист. No: 66280

- 281 -

45933

Петрова, Гълъбина.  Църква, право и правосъдие в Средновековна България (Първа българска държава) / Гълъбина Петрова. // Юбилеен сборник: 20 години департамент "Право". - София : Фенея, 2011, с. 27-41. 

  

Сист. No: 66269

- 282 -

45933

Стайков, Ивайло.  Правна характеристика и предмет на правната уредба на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред / Ивайло Стайков. // Юбилеен сборник: 20 години департамент "Право". - София : Фенея, 2011, с. 211-227. 

  

Сист. No: 66286

- 283 -

Сп Г 621 ВСУ

Борисова, Олга.  Управлението на радиоактивните отпадъци като обект на правно регулиране / Олга Борисова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2014, с. 32-51. 

  

Сист. No: 66451

- 284 -

Сп Г 621 БСУ

Драгиев, Александър.  Фази на съдебния процес в международния съд на ООН / Александър Драгиев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 44-50. 

  

Сист. No: 66643

- 285 -

Сп Г 621 ВСУ

Лозовая, Олга.  Лични данни: особености при интерпретирането на понятие / Олга Лозовая. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2014, с. 52-60. 

  

Сист. No: 66452

- 286 -

Сп Г 621 ВСУ

Нешев, Петър.  Актуални теоретични и приложни аспекти на юридическа психология / Петър Нешев. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2014, с. 63-81. 

  

Сист. No: 66453

- 287 -

Сп Г 621 БСУ

Павлов, Христо.  Проблеми на прехода от вероятност към достоверност при разкриване на обективната истина при разследването / Христо Павлов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 219-231. 

  

Сист. No: 66657

- 288 -

Сп П 83 м

Гайдаров, Павел.  Избягване, установяване или плащане на данъчни задължения / Павел Гайдаров. // Правна мисъл, LVII, 2016, N 2, с. 28-43. 

  

Сист. No: 66569

- 289 -

Сп С 494

Георгиев, Александър.  Свободно къмпингуване в имоти - държавна или общинска собственост / Александър Георгиев. // Собственост и право, 2016, N 7, с. 19-25. 

  

Сист. No: 66529

- 290 -

Сп О 253 п

Георгиев, Людмил.  Технико-криминалистично изследване на подписи, нанесени в документи чрез нетипични средства / Людмил Георгиев. // Общество и право, 2016, N 5, с. 55-64. 

  

Сист. No: 66618

- 291 -

Сп О 253 п

Елков, Димитър.  Финансовите корекции по европейски фондове / Димитър Елков. // Общество и право, 2016, N 5, с. 31-41. 

  

Сист. No: 66612

- 292 -

Сп О 253 п

Калайджиева, Виолета.  Субекти на данъчното престъпление по чл. 255 от НК - практически проблеми / Виолета Калайджиева. // Общество и право, 2016, N 3, с. 22-30. 

  

Сист. No: 66576

- 293 -

Сп О 253 п

Караниколов, Любен.  Въпроси на законотворчеството, произтичащи от ДОПК / Любен Караниколов. // Общество и право, 2016, N 5, с. 42-54. 

  

Сист. No: 66617

- 294 -

Сп О 253

Кацарова, Мариана.  Попълване на образци на документи за откриване на процедура и събиране на оферти с обява по новия Закон за обществените поръчки / Мариана Кацарова. // Обществени поръчки, 6, 2016, N 6, с. 14-58. 

  

Сист. No: 66573

- 295 -

Сп П 147 п

Кацарова, Мариана.  Работа на комисията при провеждане на процедури по новия Закон за обществените поръчки / Мариана Кацарова. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 7, с. 66-81. 

  

Сист. No: 66580

- 296 -

Сп О 253 п

Киркорян-Цонкова, Офелия.  Промените в регламента за марка на общността / Офелия Киркорян-Цонкова. // Общество и право, 2016, N 4, с. 19-29. 

  

Сист. No: 66606

- 297 -

Сп П 83 м

Колев, Николай.  Относно "важните причини" за прекратяване на ООД / Николай Колев. // Правна мисъл, LVII, 2016, N 2, с. 44-58. 

  

Сист. No: 66570

- 298 -

Сп П 147 п

Лекова, Мария.  Основания за предевяване на иск за прогласяване на недействителност на новоучредено при преобразуване дружество / Мария Лекова. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 7, с. 5-14. 

  

Сист. No: 66575

- 299 -

Сп П 83 м

Манев, Никола.  Криминологически аспекти на държавната политика в сферата на борба с престъпността / Никола Манев. // Правна мисъл, LVII, 2016, N 2, с. 105-123. 

  

Сист. No: 66572

- 300 -

Сп О 253 п

Марев, Ефтим.  Данък превозно средство / Ефтим Марев. // Общество и право, 2016, N 5, с. 87-93. 

  

Сист. No: 66619

- 301 -

Сп П 147 п

Марков, Методи.  Възникване на гражданска правосубектност в полза на бюджетни организации / Методи Марков. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 7, с. 30-37. 

  

Сист. No: 66578

- 302 -

Сп П 83 м

Младенов, Димитър.  Съдебни заседатели / Димитър Младенов. // Правна мисъл, LVII, 2016, N 2, с. 70-86. 

  

Сист. No: 66571

- 303 -

Сп О 253 п

Найденов, Борислав.  Международният тероризъм в края на XX в. и началото на XXI в. - тенденции и перспективи / Борислав Найденов. // Общество и право, 2016, N 4, с. 30-39; N 5, с. 3-30. 

  

Сист. No: 66607

- 304 -

Сп П 147 п

Николова, Бистра.  Пресъединяване на кредитори към молбата за откриване на производство по несъстоятелностниколова / Бистра Николова. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 7, с. 53-65. 

  

Сист. No: 66579

- 305 -

Сп О 253

Отново за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) . // Обществени поръчки, 6, 2016, N 7, с. 38-64. 

  

Сист. No: 66695

- 306 -

Сп О 253 п

Павлов, Николай.  Правни аспекти на управлението на научните изследвания в България / Николай Павлов. // Общество и право, 2016, N 3, с. 61-69. 

  

Сист. No: 66581

- 307 -

Сп О 253 п

Пенев, Йордан.  Поемните лица : Критичен анализ на приложението на института в наказателното производство / Йордан Пенев. // Общество и право, 2016, N 6, с. 38-45. 

  

Сист. No: 66694

- 308 -

Сп О 253 п

Семов, Атанас.  Преюдициално запитване / Атанас Семов. // Общество и право, 2016, N 3, с. 3-21; N 4, с. 3-18. 

  

Сист. No: 66574

- 309 -

Сп Д 225

Симеонов, Георги.  ДДС дерогации - практика и възможности / Георги Симеонов. // Данъците в Република България, 2016, N 7-8, с. 36-42. 

  

Сист. No: 66699

- 310 -

Сп О 253 п

Стоянов, Николай.  Правни последици от прехвърляне на наетия имот / Николай Стоянов. // Общество и право, 2016, N 3, с. 31-44. 

  

Сист. No: 66577

- 311 -

Сп П 83 м

Цеков, Борислав.  Извънредното положение - De lege lata и de lege ferenda / Борислав Цеков. // Правна мисъл, LVII, 2016, N 2, с. 3-18. 

  

Сист. No: 66568

- 312 -

Сп О 253 п

Цеков, Борислав.  Извънредното положение / Борислав Цеков. // Общество и право, 2016, N 4, с. 40-51. 

  

Сист. No: 66608

- 313 -

Сп О 253 п

Ядков, Емил.  Разрешаване на правните проблеми на мигрантите и беженците в България / Емил Ядков. // Общество и право, 2016, N 6, с. 3-15. 

  

Сист. No: 66692

Международно право

- 314 -

Сп Г 621 ВСУ

Константинов, Емил.  ООН и основните принципи на международното право / Емил Константинов. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2014, с. 13-24. 

  

Сист. No: 66450

Държавна власт. Държавни органи

- 315 -

Сп О 253 п

Минкова, Ганета.  Органи, компетентни да издадат ревизионен акт / Ганета Минкова. // Общество и право, 2016, N 6, с. 31-36. 

  

Сист. No: 66693

Търговско право

- 316 -

45980

Дамянова, Александра.  Европейският дневен ред в България: дебатите около търговското споразумение ACTA / Александра Дамянова. // Сборник с научни публикации : Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образов., професи : Т. 2; Ч. 1. - София : Нов бълг. унив., б. г., с. 8-23. 

  

Сист. No: 66306

- 317 -

Сп Г 62 вх

Транев, Стоян.  Относно избора на стопанско-правна форма / Стоян Транев. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2015, с. 251-256. 

  

Сист. No: 66507

- 318 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Вписване на промени в обстоятелствата за ООД (ЕООД) / Галина Николова. // Актив, 2016, N 7, с. 33-36. 

  

Сист. No: 66552

Договори за бизнеса

- 319 -

Сп Д 225

Ханджиев, Владислав.  Специфични аспекти на ДДС законодателството относно договори за лизинг / Владислав Ханджиев. // Данъците в Република България, 2016, N 7-8, с. 3-12. 

  

Сист. No: 66696

Патентно право

- 320 -

Сп С 494

Черкезова, Патриция.  Европейският патент с единно действие / Патриция Черкезова. // Собственост и право, 2016, N 7, с. 78-81. 

  

Сист. No: 66528

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 321 -

Сп Г 621 БСУ

Иванова, Радостина.  Функции на колективния трудов договор / Радостина Иванова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 213-218. 

  

Сист. No: 66656

- 322 -

Сп Г 621 ВСУ

Коев, Станислав.  Трудова правосубектност : Трудова правоспособност и дееспособност на работника или служителя / Станислав Коев. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2013, с. 43-60. 

  

Сист. No: 66437

Обществено управление. Военни науки

- 323 -

45941

Жулева, Гергана.  Активно публикуване на информация онлайн от българските институции / Гергана Жулева. // Електронна демокрация : Сборник статии. - Бургас : Б. и., 2015, с. 113-121. 

  

Сист. No: 66685

- 324 -

45941

Калвели, Рафаел.  Сподели файловете. Ниско-технологичен подход към е-управлението / Рафаел Калвели. // Електронна демокрация : Сборник статии. - Бургас : Б. и., 2015, с. 95-112. 

  

Сист. No: 66684

- 325 -

45941

Маккарти, Смари.  Условия за електронно гласуване / Смари Маккарти. // Електронна демокрация : Сборник статии. - Бургас : Б. и., 2015, с. 73-85. 

  

Сист. No: 66683

- 326 -

45941

Станчев, Ивайло.  Е-проклятия или защо у нас нещата не се случват / Ивайло Станчев. // Електронна демокрация : Сборник статии. - Бургас : Б. и., 2015, с. 139-147. 

  

Сист. No: 66688

- 327 -

Сп С 953 п

Цокова, Полина.  Прогнозна стойност на поръчката съгласно ЗОП и ППЗОП / Полина Цокова. // Счетоводство плюс, 2016, N 8, с. 9-12; N 9, с. 6-9. 

  

Сист. No: 66771

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 328 -

45983

Андреева, Любимка.  Предизвикателства пред публичното управление на услугите от общ интерес в България / Любимка Андреева. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 1. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 189-208. 

  

Сист. No: 66670

- 329 -

Сп Г 621 ВСУ

Ахмедова, Едибе.  Етика в публичната администрация на Република Турция / Едибе Ахмедова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2013, с. 309-316. 

  

Сист. No: 66449

Общинско управление

- 330 -

45937

Костова, Гергана.  Характеристика и особености на гаранциите за обществените поръчки в българските общини / Гергана Костова. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 540-544. 

  

Сист. No: 66438

Военно дело . Военни науки

- 331 -

Сп Г 368

Маринов, Стефан.  Чуждестранният легион в Ислямска държава / Стефан Маринов. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 4, с. 80-87. 

  

Сист. No: 66472

- 332 -

Сп Г 368

Хаджиев, Боян.  Тероризмът: петата вълна? / Боян Хаджиев. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 4, с. 69-75. 

  

Сист. No: 66471

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 333 -

Сп Г 621 ВСУ

Марков, Костадин.  Единна система за оценка и контрол на дейностите на дирекциите "Социално подпомагане" при осъществяването на специализиран контрол върху тях, чрез инспектората на Агенцията за социално подпомагане / Костадин Марков. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2014, с. 222-240. 

  

Сист. No: 66460

Социално осигуряване в България

- 334 -

45937

Йорданов, Пламен.  Публичното социално осигуряване като детерминанта на пазарната организация на пенсионноосигурителната защита в България / Пламен Йорданов. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 470-475. 

  

Сист. No: 66427

Пенсионно осигуряване

- 335 -

45937

Йорданов, Йордан Стефанов.  Възможности за подобряване на финансовото състояние на публичното пенсионно осигуряване в България / Йордан Стефанов Йорданов. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 349-353. 

  

Сист. No: 66411

- 336 -

В З 375

Ирибозова, Борислава.  Анализ на развитието на системата за допълнително пенсионно осигуряване / Борислава Ирибозова. // Застраховател, XXII, N 14, 27 юли - 17 авг. 2016, с. 7, 11. 

  

Сист. No: 66721

- 337 -

Сп С 848 д

Сулейманова, Саида Сулеймановна.  Альтернативные способы накопления пенсионного капитала / Саида Сулеймановна Сулейманова. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 4, с. 53-61. 

  

Сист. No: 66625

- 338 -

Сп Ч T 62

Enev, P.  Monopoly and competition on Bulgarian pension market / P. Enev. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 207-211. 

  

Сист. No: 66433

Застраховане

- 339 -

45937

Стоева, Василена.  Влияние на застраховането върху развитието на икономиката / Василена Стоева. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 344-348. 

  

Сист. No: 66405

- 340 -

В З 375

Дичева, Елена Пламенова и др.  Развитие на застраховка "Товари по време на превоз" в условията на икономическа нестабилност и динамичен застрахователен пазар в Република България / Елена Пламенова Дичева, Ивоин Пламенов Дичев. // Застраховател, XXII, N 15-16, 17 авг. - 14 септ. 2016, с. 12-13. 

  

Сист. No: 66717

- 341 -

В З 375

Иванова, Гергана.  "Карго" застраховката необходимата "екстра" за товара / Гергана Иванова. // Застраховател, XXII, N 13, 13-27 юли 2016, с. 8-9. 

  

Сист. No: 66402

- 342 -

В К 263 d

Кехайова, Антония.  Каптивното застраховане вече е възможно и на българсия пазар / Антония Кехайова. // Капитал Daily, VI, N 129, 11 юли 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 66315

- 343 -

В З 375

Митков, Милен.  Проучване показва засилен интерес на земеделските производители към сключването на застраховки / Милен Митков. // Застраховател, XXII, N 12, 29 юни - 13 юли 2016, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 66261

- 344 -

Сп С 848 д

Адамчук, Наталия Георгиевна.  Оптимальное соотношение регулирования в управлении страховыми и системными рисками / Наталия Георгиевна Адамчук. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 5, с. 11-16. 

  

Сист. No: 66631

- 345 -

Сп С 848 д

Ефимов, Олег Николаевич.  Контент понятий "сельхозтоваропроизводитель" и "выгодоприобретатель" как субъектов рынка агрострахования с государственной поддержкой / Олег Николаевич Ефимов. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 5, с. 47-55. 

  

Сист. No: 66628

- 346 -

Сп Н 25 а

Кръстев, Людмил.  Насоки за анализ на финансовите отчети на българските публични застрахователни компании / Людмил Кръстев. // Народностопански архив  (Свищов), LXIX, 2016, N 2, с. 54-73. 

  

Сист. No: 66732

- 347 -

Сп Б 445

Митков, Милен.  Състояние и тенденции в развието на земеделското застраховане в България / Милен Митков. // Бизнес управление, XXV, 2016, N 1, с. 52-66. 

  

Сист. No: 66727

- 348 -

Сп С 848 д

Ованесян, Наталья Матвеевна и др.  Корпоративное страхование как метод управления рисками производственного предприятия в условиях кризиса: комплексный подход / Наталья Матвеевна Ованесян, Валерий Александрович Лебедев. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 5, с. 3-10. 

  

Сист. No: 66630

- 349 -

Сп С 848 д

Якушин, Алексей Борисович.  Страховая телематика и ее роль в развитии рынка добровольного страхования Российской Федерации / Алексей Борисович Якушин. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 5, с. 25-29. 

  

Сист. No: 66629

- 350 -

Сп Ч J 80 r

Ming Pu et al.  The Pricing of Mortgage Insurance Premiums Under Systematic and Idiosyncratic Shocks / Ming Pu, Gang-Zhi Fan, Chunsheng Ban. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 83, 2016, N 2, с. 447-474. 

  

Сист. No: 66367

- 351 -

Сп Ч J 80 r

Who is Changing Health Insurance Coverage? Empirical Evidence on Policyholder Dynamics . // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 83, 2016, N 2, с. 269-300. 

  

Сист. No: 66368

Застраховане в България

- 352 -

45937

Ерусалимов, Румен.  Взаимовръзката лимит на отговорност - цена на зцастрахователната услуга при застраховането "гражданска отговорност" на автомобилистите в годините на преход към пазарна икономика / Румен Ерусалимов. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 476-481. 

  

Сист. No: 66428

Образование

- 353 -

45937

Шишманова, Пенка.  Интерактивни методи на преподаване в продължаващото обучение и ролята на информационните технологии / Пенка Шишманова. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 565-571. 

  

Сист. No: 66294

- 354 -

Сп Г 62 вх

Недкова, Антонина.  Компетентностен подход в професионалното туристическо образование / Антонина Недкова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2015, с. 302-306. 

  

Сист. No: 66515

- 355 -

Сп М 39 и

Алексиев, Хари.  Една парадигма за образованието / Хари Алексиев. // Математика и информатика, LIX, 2016, N 3, с. 309-316. 

  

Сист. No: 66350

- 356 -

Сп П 324

Гроздев, Сава и др.  NDM - таксономия, обслужваща диадата "индивидуалност-личност" / Сава Гроздев, Марга Георгиева. // Педагогика, LXXXVIII, 2016, N 6, с. 742-751. 

  

Сист. No: 66554

- 357 -

Сп П 186

Дойчинова, Ралица.  Организационни аспекти на електронното обучение на човешките ресурси / Ралица Дойчинова. // Панорама на труда, 2016, N 3-4, с. 21-35. 

  

Сист. No: 34297

- 358 -

Сп С 847

Иванова, Росица.  Относно рефлективните умения и компетенции на учителя / Росица Иванова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIV, 2016, N 3, с. 317-328. 

  

Сист. No: 66361

- 359 -

Сп П 324

Колева, Ирина и др.  Предприемачеството като ключова компетентност в полето на етнокултурното многообразия (рефлективни аспекти) / Ирина Колева, Цветелин Симов. // Педагогика, LXXXVIII, 2016, N 6, с. 727-741. 

  

Сист. No: 66553

- 360 -

Сп П 324

Петрова, Христина.  Новите функции на учителя при обучение с информационно-комуникационни технологии / Христина Петрова. // Педагогика, LXXXVIII, 2016, N 6, с. 761-765. 

  

Сист. No: 66555

- 361 -

Сп П 324

Стаменова, Ива.  Формиране и развитие на функционалната грамотност в контекста на личностноориентирания подход в образованието / Ива Стаменова. // Педагогика, LXXXVIII, 2016, N 5, с. 695-702. 

  

Сист. No: 66332

- 362 -

Сп С 847

Такворян, Божена Л.  Социални предпоставки на творческата активност / Божена Л. Такворян. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIV, 2016, N 3, с. 239-252. 

  

Сист. No: 66333

- 363 -

Сп П 324

Тукидиду, Елени.  Ролята на директора за включването на заинтересованите страни в образованието като аспект на училищната ефективност / Елени Тукидиду. // Педагогика, LXXXVIII, 2016, N 5, с. 663-674. 

  

Сист. No: 66330

- 364 -

Сп С 847

Чавдарова-Костова, Сийка.  Рефлективен подход към преосмислянето на концепциите за ключовите компетентности в контекста на съвременното училищно възпитание / Сийка Чавдарова-Костова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIV, 2016, N 3, с. 307-316. 

  

Сист. No: 66359

- 365 -

45942

Chaklikova, A. T. et al.  Management of independent work of students using ICT in foreign language lessons / A. T. Chaklikova, A. A. Lakova. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 178-184. 

  

Сист. No: 66380

- 366 -

Сп Ч T 62

Mandusic, D. et al.  The impact of collaborative learning to critically thinking / D. Mandusic, L. Blaskovic. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 426-428. 

  

Сист. No: 66561

Образование в България

- 367 -

Сп Г 62 вх

Андонова, Спаска.  Спортните занимания в свободното време на студентите / Спаска Андонова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2015, с. 333-336. 

  

Сист. No: 66516

Висше образование

- 368 -

46044

Ангелова, Надежда.  Концептуален модел на качествен е-курс в средите за е-обучение / Надежда Ангелова. // Електронното обучение във висшите училища : Шеста национална конференция : Сборник научни доклади, 2-5 юни 2016, Китен, България. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 122-127. 

  

Сист. No: 66716

- 369 -

46044

Гафтанджиева, Силвия и др.  Автоматизирано оценяване на качеството на теста в е-обучението / Силвия Гафтанджиева, Георги Тотков, Росица Донева. // Електронното обучение във висшите училища : Шеста национална конференция : Сборник научни доклади, 2-5 юни 2016, Китен, България. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 333-338. 

  

Сист. No: 66744

- 370 -

46044

Захариев, Андрей и др.  VJL 2.0 - академични иновации и глобални предизвикателства в U-обучението по икономика и управление / Андрей Захариев, Божидар Божинов. // Електронното обучение във висшите училища : Шеста национална конференция : Сборник научни доклади, 2-5 юни 2016, Китен, България. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 36-40. 

  

Сист. No: 66705

- 371 -

46044

Ибрямова, Елица и др.  Среди за електронно обучение по дисциплината "База от данни" / Елица Ибрямова, Силян Арсов. // Електронното обучение във висшите училища : Шеста национална конференция : Сборник научни доклади, 2-5 юни 2016, Китен, България. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 192-197. 

  

Сист. No: 66729

- 372 -

46044

Йотовска, Камелия и др.  Европейска политика в сферата на интегрирането на технологиите във висшето образование / Камелия Йотовска, Ася Асенова. // Електронното обучение във висшите училища : Шеста национална конференция : Сборник научни доклади, 2-5 юни 2016, Китен, България. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 101-109. 

  

Сист. No: 66711

- 373 -

46044

Катранджиев, Тодор и др.  Интегриране на видеолекции в специалности, свързани с математика и информатика / Тодор Катранджиев, Олег Константинов. // Електронното обучение във висшите училища : Шеста национална конференция : Сборник научни доклади, 2-5 юни 2016, Китен, България. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 238-244. 

  

Сист. No: 66740

- 374 -

46044

Кирякова, Габриела.  Персонализация на учебния път в средите за електронно обучение / Габриела Кирякова. // Електронното обучение във висшите училища : Шеста национална конференция : Сборник научни доклади, 2-5 юни 2016, Китен, България. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 82-88. 

  

Сист. No: 66709

- 375 -

46044

Кюркчийска, Виолета.  Учебните материали - компонент на електронното обучение / Виолета Кюркчийска. // Електронното обучение във висшите училища : Шеста национална конференция : Сборник научни доклади, 2-5 юни 2016, Китен, България. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 76-71. 

  

Сист. No: 66706

- 376 -

46044

Мерджанов, Иван.  Критични точки в приложението на електронното обучение за академични цели / Иван Мерджанов. // Електронното обучение във висшите училища : Шеста национална конференция : Сборник научни доклади, 2-5 юни 2016, Китен, България. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 89-94. 

  

Сист. No: 66710

- 377 -

46044

Райкова, Марияна и др.  Към автоматизирано създаване на е-курсове / Марияна Райкова, Христина Костадинова, Георги Тотков. // Електронното обучение във висшите училища : Шеста национална конференция : Сборник научни доклади, 2-5 юни 2016, Китен, България. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 216-222. 

  

Сист. No: 66739

- 378 -

46044

Стойчева, Мария.  Електронно дистанционно обучение по чужд език: колаборативни онлайн взаимодействия / Мария Стойчева. // Електронното обучение във висшите училища : Шеста национална конференция : Сборник научни доклади, 2-5 юни 2016, Китен, България. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 115-121. 

  

Сист. No: 66715

- 379 -

46044

Тотков, Георги.  За електронното обучение / Георги Тотков. // Електронното обучение във висшите училища : Шеста национална конференция : Сборник научни доклади, 2-5 юни 2016, Китен, България. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 12-17. 

  

Сист. No: 66702

- 380 -

46044

Чукурлиев, Христо.  Предизвикателства и заплахи пред дистанционното и електронно обучение / Христо Чукурлиев. // Електронното обучение във висшите училища : Шеста национална конференция : Сборник научни доклади, 2-5 юни 2016, Китен, България. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 147-152. 

  

Сист. No: 66718

- 381 -

46044

Янев, Николай и др.  Въздействие на информационните технологии върху образователната система / Николай Янев, Кънчо Иванов. // Електронното обучение във висшите училища : Шеста национална конференция : Сборник научни доклади, 2-5 юни 2016, Китен, България. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 289-294. 

  

Сист. No: 66741

- 382 -

46044

Янкова, Веселина и др.  Учебният опит в използване на технологиите като аргумент срещу технологичния детерминизъм в парадигмата на "дигиталните по рождение" / Веселина Янкова, Румяна Пейчева-Форсайт. // Електронното обучение във висшите училища : Шеста национална конференция : Сборник научни доклади, 2-5 юни 2016, Китен, България. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, с. 18-35. 

  

Сист. No: 66703

- 383 -

Сп I 60

Главеев, П.  Етика в научните изследвания - диалогът и решенията на университета в Базел / П. Главеев. // INFO свят, 2016, N 2, с. 46-48. 

  

Сист. No: 66714

- 384 -

Сп I 60

Дърмонова, Л.  Проектът "Академична почтеност" на университета "Йоханес Гутенберг" в Майнц, Германия / Л. Дърмонова. // INFO свят, 2016, N 2, с. 35-40. 

  

Сист. No: 66712

- 385 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Академичната етика - състояние и перспективи в ЕС / Й. Илиев. // INFO свят, 2016, N 2, с. 3-7. 

  

Сист. No: 66704

- 386 -

Сп I 60

Стойкова, Р.  Методи за утвърждаване на академичната етика и почтеност при големи потоци студенти / Р. Стойкова. // INFO свят, 2016, N 2, с. 41-45. 

  

Сист. No: 66713

- 387 -

Сп П 186

Вачкова, Елизабета и др.  Устойчиво съответствие между потребностите на бизнеса и квалификацията на випускниците на висшето училище / Елизабета Вачкова, Вероника Тасина. // Панорама на труда, 2016, N 1-2, с. 14-41. 

  

Сист. No: 66766

- 388 -

Сп С 847

Георгиева, Марга и др.  NDM релацията "Морфодинамика - ноосферен интелект" / Марга Георгиева, Сава Гроздев. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIV, 2016, N 3, с. 278-306. 

  

Сист. No: 66355

- 389 -

45942

Grigoriev, Victor Nikolaevich et al.  Ethical portrait of future specialist: sociological aspect / Victor Nikolaevich Grigoriev, Olga Vladimirovna Rusakova. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 194-197. 

  

Сист. No: 66381

Висше образование в България

- 390 -

45980

Тодорова, Ирена.  Висшето образование в България: един път без посока / Ирена Тодорова. // Сборник с научни публикации : Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образов., професи : Т. 2; Ч. 1. - София : Нов бълг. унив., б. г., с. 255-265. 

  

Сист. No: 66382

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 391 -

Сп Г 621 БСУ

Лецковска, Силвия и др.  Изследване потенциала на възобновяем енергиен източник за производство на топла вода / Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 89-98. 

  

Сист. No: 66645

- 392 -

Сп Г 621 БСУ

Лецковска, Силвия и др.  Производство на енергия с използване на слънчево-водородни енергийни системи / Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 104-108. 

  

Сист. No: 66648

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване

- 393 -

45980

Минков, Живко.  Предизвикателства и реформи в българската болнична система / Живко Минков. // Сборник с научни публикации : Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образов., професи : Т. 2; Ч. 1. - София : Нов бълг. унив., б. г., с. 141-179. 

  

Сист. No: 66383

Здравеопазване в България

- 394 -

45937

Марчева, Анастасия и др.  Човешките ресурси в здравеопазването - реалности и очаквания / Анастасия Марчева, Милена Владимирова. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 444-449. 

  

Сист. No: 66419

Здравна икономика

- 395 -

Сп Г 62 вх

Копринаров, Братой.  Здравен туризъм - предизвикателства и бъдеще в постиндустриален свят / Братой Копринаров. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2015, с. 257-263. 

  

Сист. No: 66508

Енергетика

- 396 -

45937

Гущеров, Никола.  Енергетиката на България след прехода - развитие или упадък / Никола Гущеров. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 557-561. 

  

Сист. No: 66454

- 397 -

В Б 254

Савов, Стефан.  Надцакването с потоците пак започна / Стефан Савов. // Банкеръ, XXIII, N 26, 1-8 юли 2016, с. 26. 

  

Сист. No: 66267

- 398 -

Сп Г 62 а

Гущеров, Никола Мишев.  Българският енергиен пазар - структура и видове пазарни модели / Никола Мишев Гущеров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 382-405. 

  

Сист. No: 66257

- 399 -

Сп И 503 и

Бонева, Светла.  Пазари и цени на електрическа енергия в България и ЕС / Светла Бонева. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 2, с. 90-128. 

  

Сист. No: 66341

- 400 -

Сп Ю 371

Георгиев, Атанас.  Смъртният враг на либерализацията - кръстосано субсидиране / Атанас Георгиев. // Ютилитис, XIV, 2016, N 6, с. 20-23. 

  

Сист. No: 66444

- 401 -

Сп Ю 371

Златева, Людмила.  Климатичните цели са по-близки с развитието на ядрената енергия / Людмила Златева. // Ютилитис, XIV, 2016, N 6, с. 38-40. 

  

Сист. No: 66446

- 402 -

Сп Г 368

Петракиев, Димчо.  Американският LNG и европейските енергийни войни / Димчо Петракиев. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 4, с. 153-159. 

  

Сист. No: 66481

- 403 -

Сп Ю 371

Цифровизация на енергетиката . // Ютилитис, XIV, 2016, N 6, с. 26-28. 

  

Сист. No: 66445

- 404 -

Сп Ч T 62

Boneva, S.  Mathematic formulas for calculating the prices for selling and buying electric energy in Bulgaria / S. Boneva. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 263-267. 

  

Сист. No: 66464

Селско стопанство. Горско стопанство

- 405 -

Сп И 50

Александрова, Светлана и др.  Финансови инструменти по ПРСР - възможност за устойчивост на финансирането в земеделието / Светлана Александрова, Димитър Николов. // Икономика и управление на селското стопанство, LX, 2015, N 4, с. 53-62. 

  

Сист. No: 66418

- 406 -

Сп И 50

Башев, Храбрин.  Оценка на системата за управление на аграрната устойчивост / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство, LX, 2015, N 4, с. 21-48. 

  

Сист. No: 66417

- 407 -

Сп Х 74 п

Бобанац, Бранислава.  "Островът на храните" на Средиземноморието / Бранислава Бобанац. // Хранително-вкусова промишленост, LXV, 2016, N 6-7, с. 34-37. 

  

Сист. No: 66632

- 408 -

Сп А 255

Боянова, Светлана.  Последиците от българското земеделие от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС / Светлана Боянова. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 8, с. 14-15. 

  

Сист. No: 66557

- 409 -

Сп З 54

Василева, Елисавета и др.  Ефективност на селекцията на пшеница спрямо съвременните изисквания за устойчиво развитие на земеделието : I. Енергийна продуктивност на посевите / Елисавета Василева, Златина Ур. // Земеделие плюс, 2016, N 5-6, с. 6-8. 

  

Сист. No: 66385

- 410 -

Сп З 54

Георгиева, Наталия и др.  Сортове люцерна - плътност и редуциране на тревостоя / Наталия Георгиева, Ивелина Николова. // Земеделие плюс, 2016, N 5-6, с. 14-16. 

  

Сист. No: 66389

- 411 -

Сп Х 74 п

Иванов, Ангел.  Лозаро-венарските райони на България / Ангел Иванов. // Хранително-вкусова промишленост, LXV, 2016, N 3, с. 30-32. 

  

Сист. No: 66633

- 412 -

Сп З 54

Иванова-Ковачева, Гергана и др.  Засушаването и някои морфологични показатели на класа при зимна мека пшеница / Гергана Иванова-Ковачева, Веселин Дочев, Светлана Стоянова. // Земеделие плюс, 2016, N 5-6, с. 12-13. 

  

Сист. No: 66387

- 413 -

Сп И 50

Котева, Нина.  Икономическо и финансово състояние на земеделските стопанства / Нина Котева. // Икономика и управление на селското стопанство, LX, 2015, N 4, с. 3-20. 

  

Сист. No: 66416

- 414 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Можем да сме лидер по производство на картофи в региона / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 7, с. 32-33. 

  

Сист. No: 66325

- 415 -

Сп З 54

Стоянова, Светлана.  Комплексни препарати за торене при пролетна маслодайна рапица. // Земеделие плюс, 2016, N 5-6, с. 21-23. 

  

Сист. No: 66390

- 416 -

Сп З 54

Ур, Златина и др.  Ефективност на селекцията на пшеница спрямо съвременните изисквания за устойчиво развитие на земеделието : II. Енергийна продуктивност на торенето / Златина Ур, Елисавета Василева. // Земеделие плюс, 2016, N 5-6, с. 9-11; 9-10; N 9-10, с. 8-11. 

  

Сист. No: 66386

- 417 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Световен ден на млякото - празник по време на криза / Елица Ценова. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 7, с. 37-39. 

  

Сист. No: 66326

- 418 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Търсене на био продукти в Австрия се увеличава / Елица Ценова. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 8, с. 18-19. 

  

Сист. No: 66565

- 419 -

Сп Ч T 62

Aleksiev, Georgi.  The impact of social support on the competitiveness of bulgarian apicultures after the accession to the European union / Georgi Aleksiev. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 167-171. 

  

Сист. No: 66395

- 420 -

Сп Ч T 62

Atanasov, D.  Perspectives for economic viability and sustainable developments of bulgarian agriculture in the new programming period 2014-2020 / D. Atanasov. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 155-161. 

  

Сист. No: 66393

- 421 -

Сп И 50

Bachev, Hrabrin.  Impact of March 2011 Earthquake and Tsunami on the Agri-Food Sector in Japan / Hrabrin Bachev. // Икономика и управление на селското стопанство, LX, 2015, N 4, с. 70-94. 

  

Сист. No: 66425

- 422 -

Сп Ч T 62

Doitchinova, J. et al.  Innovative rural development through networks and partnership / J. Doitchinova, Darina Zaimova. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 282-293. 

  

Сист. No: 66475

- 423 -

Сп И 50

Prause, Gunnar et al.  Smart rural development / Gunnar Prause, Ivan Boevsky. // Икономика и управление на селското стопанство, LX, 2015, N 4, с. 63-69. 

  

Сист. No: 66424

- 424 -

Сп Ч T 62

Regional approach to preservation of food related biodiversity . // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 340-347. 

  

Сист. No: 66493

Аграрна политика

- 425 -

Сп А 255

Излизането на Великобритания от ЕС поставя на изпитание българското земеделие . // Агробизнесът, XIV, 2016, N 7, с. 14-15. 

  

Сист. No: 66323

- 426 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Какво и къде изнасяме, къде можем още / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 8, с. 16-17. 

  

Сист. No: 66562

- 427 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Започна дълго чаканата промяна на помощите за фермерите / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 8, с. 33-34. 

  

Сист. No: 66566

Земеделие. Организация и управление

- 428 -

Сп Ч T 62

Agapieva, Valentina et al.  The role of consultancy for the development of organic farming in Bulgaria / Valentina Agapieva, Violeta Dirimanova, Vasko Koprivlenski. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 268-273. 

  

Сист. No: 66466

- 429 -

Сп Ч T 62

Kostadinova, Nadka et al.  Issues and opportunities of bulgarian agriculrute under the conditions of the Common European market / Nadka Kostadinova, N. Petrova. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 162-166. 

  

Сист. No: 66394

- 430 -

Сп Ч T 62

Roycheva, A.  Production potential of Bulgarian viticulture / A. Roycheva. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 202-206. 

  

Сист. No: 66430

- 431 -

Сп И 50

Stoeva, Teodora.  Challenges Associated with the Development of Vegetable Production in Bulgaria after the EU Enlargement / Teodora Stoeva. // Икономика и управление на селското стопанство, LX, 2015, N 4, с. 49-52. 

  

Сист. No: 66423

Биологично земеделие

- 432 -

Сп Г 621 ВСУ

Арабска, Екатерина.  Иновативни подходи в земеделието за устойчиво развитие на селските райони / Екатерина Арабска. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2013, с. 148-201. 

  

Сист. No: 66443

Животновъдство

- 433 -

Сп Ч T 62

Stankov, K.  Economic efficiency analysis of dairy cattle farms in Bulgaria / K. Stankov. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 226-232. 

  

Сист. No: 66461

Управление на предприятията. Организация на производството

- 434 -

Сп Ч T 62

Zheliazkov, G. et al.  The social enterprise as an alternative economic model for small and medium-sized enterprises. Examples of successful social enterprises / G. Zheliazkov, K. Stoyanov. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 274-277. 

  

Сист. No: 66473

Мениджмънт

- 435 -

Сп С 546

Арсенов, Николай.  Малките неща в големия бизнес - препъникамъчетата в развитието на организацията / Николай Арсенов. // Социално-икономически анализи, Кн. 1, 2015 ( 7), 2015, N 1, с. 86-89. 

  

Сист. No: 66753

- 436 -

Сп М 486

Миленчев, Георги.  H2H в бизнеса / Георги Миленчев. // Мениджър, 2016, N 6, с. 64-65. 

  

Сист. No: 66327

- 437 -

Сп С 546

Стоянов, Иван.  Ситуациите на различност в междуличностните отношения - "ситуация-проблем" или "ситуация-възможност" / Иван Стоянов. // Социално-икономически анализи, Кн. 1, 2015 ( 7), 2015, N 1, с. 40-48. 

  

Сист. No: 66747

Бизнес план

- 438 -

Сп Г 62 вх

Транев, Стоян.  Някои страни на бизнес планирането / Стоян Транев. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2015, с. 246-250. 

  

Сист. No: 66506

Планиране-метод на управление

- 439 -

45937

Парашкевова, Евелина.  Риск и проектно управление / Евелина Парашкевова. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 525-529. 

  

Сист. No: 66432

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 440 -

46043

Влаев, Петър Галенов.  Сравнителни аспекти на румънското и българското предприемачество / Петър Галенов Влаев. // Годишна студентска научна сесия - 2016 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 48-53. 

  

Сист. No: 66780

- 441 -

45937

Найденов, Сергей.  Аспекти на бизнес средата и необходимостта от организационна идентификация на фирмата / Сергей Найденов. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 482-487. 

  

Сист. No: 66431

- 442 -

46043

Постомпирова, Грета Венциславова.  Конкурентоспособност на българския бизнес в условията на глобализация / Грета Венциславова Постомпирова. // Годишна студентска научна сесия - 2016 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 38-44. 

  

Сист. No: 66777

- 443 -

Сп С 546

Денева, Анета и др.  Съвместна предприемаческа дейност - за и против / Анета Денева, Ивайло Костов. // Социално-икономически анализи, Кн. 1, 2015 ( 7), 2015, N 1

  

Сист. No: 66742

- 444 -

Сп П 89 тп

Румянцева, Елена.  О коррупции, бюрократизме и предпринимательстве / Елена Румянцева. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 5, с. 31-40. 

  

Сист. No: 66348

- 445 -

Сп И 503 и

Хаджиев, Божидар и др.  Предизвикателства пред съвременното предприемачество / Божидар Хаджиев, Иван Хаджиев, Таня Хаджиева. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 2, с. 59-89. 

  

Сист. No: 66339

- 446 -

Сп П 89 тп

Ше Сон Гун.  Зарубежный опыт регулирования креативной предпринимательской деятельности / Ше Сон Гун. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 5, с. 48-56. 

  

Сист. No: 66349

Корпоративно управление

- 447 -

Сп С 546

Денева, Анета и др.  Корпоративна социална отговорност: приносът на бизнеса към устойчивото развитие / Анета Денева, Марияна Любенова. // Социално-икономически анализи, Кн. 1, 2015 ( 7), 2015, N 1, с. 25-32. 

  

Сист. No: 66743

- 448 -

Сп С 546

Димитрова, Яница.  Корпоративна култура и концепцията за корпоративно социална отговорност / Яница Димитрова. // Социално-икономически анализи, Кн. 1, 2015 ( 7), 2015, N 1, с. 61-72. 

  

Сист. No: 66750

- 449 -

Сп И 503 и

Kuzheliev, Mykhailo et al.  Theoretical and Methodological Aspects of Formation of Corporate Control System in Ukraine / Mykhailo Kuzheliev, Igor Britchenko. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 2, с. 3-28. 

  

Сист. No: 66331

- 450 -

Сп Ч J 80 B

Patterson, Van et al.  Achieving more with less: Henkel’s Factor 3 strategy / Van Patterson, Joe Knott, Rob Melnick. // Journal of Business Strategy  (New York), 37, 2016, N 3, с. 3-11. 

  

Сист. No: 66636

- 451 -

Сп Ч T 62

Slavova, I.  Social responsible practices in Bulgaria: Change in organizational culture / I. Slavova. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 212-218. 

  

Сист. No: 66434

Риск мениджмънт

- 452 -

Сп Г 621 ВСУ

Колев, Веселин.  Рискови критерии - стандарти за вземане на решения / Веселин Колев. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2013, с. 97-105. 

  

Сист. No: 66440

Малък бизнес

- 453 -

Сп Ч J 80 B

Taneja, Sonia et al.  Leaping innovation barriers to small business longevity / Sonia Taneja, Mildred Golden Pryor, Mario Hayek. // Journal of Business Strategy  (New York), 37, 2016, N 3, с. 44-51. 

  

Сист. No: 66640

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 454 -

Сп Ч T 62

Kozhuharov, M.  Industrial clusters - enabling environment for innovation, growth and smart specialization / M. Kozhuharov. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 312-317. 

  

Сист. No: 66484

- 455 -

Сп Ч T 62

Stankova, L.  Management decisions - realization and assessment / L. Stankova. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 233-239. 

  

Сист. No: 66462

- 456 -

Сп Ч T 62

Sterev, Nikolay.  Analysis of leadership's practices of industrial entities / Nikolay Sterev. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 378-385. 

  

Сист. No: 66548

Мениджмънт на фирмата

- 457 -

Сп Г 62 вх

Петкова-Георгиева, Стоянка.  Методични насоки за изследване управлението на запасите в преработвателните предприятия / Стоянка Петкова-Георгиева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2015, с. 277-284. 

  

Сист. No: 66513

- 458 -

Сп М 486

Брансън, Ричард.  Ричард Брансън: Всеки ден правете нещо специално / Ричард Брансън. // Мениджър, 2016, N 6, с. 70-71. 

  

Сист. No: 66328

- 459 -

Сп П 89 тп

Крючков, Владимир.  Миссия фирмы как средство коммуникации / Владимир Крючков. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 5, с. 131-140. 

  

Сист. No: 66360

Проектно управление

- 460 -

Сп П 89 тп

Станиславчик, Елена.  Оценка эффективности и кредитоспособности инвестиционных проектов / Елена Станиславчик. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 5, с. 113-118. 

  

Сист. No: 66357

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 461 -

Сп Г 621 БСУ

Манева, Мария Неделчева.  Комуникационни модели и информатизация / Мария Неделчева Манева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 232-238. 

  

Сист. No: 66658

Счетоводство

- 462 -

45937

Георгиева, Галя.  Нови моменти в счетоводната нормативна уредба / Галя Георгиева. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 101-106. 

  

Сист. No: 66276

- 463 -

657/С/Н 267

Дочева, Соня.  Новият МСФО 16 Лизинг / Соня Дочева. // Наръчник на икономиста 2016 : Кн. 1 - 7 [7]. - Пловдив : Плутон-1, 2016, с. 54-59. 

  

Сист. No: 66690

- 464 -

45937

Крумова, Диана.  Развитие на теориите за консолидацията / Диана Крумова. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 503-508. 

  

Сист. No: 66435

- 465 -

Сп Б 445

Александров, Станислав и др.  Актуални моменти при прилагане на закона за счетоводството / Станислав Александров, Галя Георгиева. // Бизнес управление, XXV, 2016, N 2, с. 20-40. 

  

Сист. No: 66749

- 466 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Изисквания и облекчения за микропредприятията и малките предприятия по новия Закон за счетоводството / Живко Бонев. // Счетоводство плюс, 2016, N 7, с. 1-6. 

  

Сист. No: 66319

- 467 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Инвестиционни имоти / Живко Бонев. // Актив, 2016, N 7-8, с. 2-6. 

  

Сист. No: 66537

- 468 -

Сп Б 445

Георгиева, Даниела.  Обезценка на нетекущи активи в организациите от публичния сектор / Даниела Георгиева. // Бизнес управление, XXV, 2016, N 1, с. 38-51. 

  

Сист. No: 66726

- 469 -

Сп А 454

Гълъбов, М.  Източници на информация за изчисляването на показателите за рентабилността на фирмата / М. Гълъбов. // Актив, 2016, N 7-8, с. 6-9. 

  

Сист. No: 66538

- 470 -

Сп Б 445

Димитров, Ради.  Счетоводно-информационно осигуряване на одита на средствата от Европейския съюз в публичния сектор / Ради Димитров. // Бизнес управление, XXV, 2016, N 2, с. 63-81. 

  

Сист. No: 66759

- 471 -

Сп Н 25 а

Димитрова, Иванка и др.  Дълготрайни биологични активи - особености и проблеми при отчитането им / Иванка Димитрова, Йорданка Велчева. // Народностопански архив  (Свищов), LXIX, 2016, N 3, с. 18-36. 

  

Сист. No: 66736

- 472 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени в непарични активи / Мина Димитрова. // Актив, 2016, N 7-8, с. 11-16. 

  

Сист. No: 66539

- 473 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Ръководителят на предприятието - мениджър или счетоводител по смисъла на новия Закон за счетоводството / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 7, с. 5-16. 

  

Сист. No: 66530

- 474 -

Сп Б 445

Петрова, Рени.  Представянето на финансовите отчети като средство за манипулиране възприемането на счетоводна информация / Рени Петрова. // Бизнес управление, XXV, 2016, N 1, с. 15-37. 

  

Сист. No: 66725

- 475 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Документиране и счетоводно отчитане на данъка при регистрация и дерегстрация по ЗДДС / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 7, с. 17-23. 

  

Сист. No: 66531

- 476 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Създаденият нов актив от държател / ползвател на нает актив се отчита и третира за данъчни цели като подобрение / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2016, N 8, с. 6-8. 

  

Сист. No: 66770

- 477 -

Сп С 953 п

Христов, Владимир.  Установяване и санкциониране на административните нарушения на Закона за счетоводството / Владимир Христов. // Счетоводство плюс, 2016, N 8, с. 1-5. 

  

Сист. No: 66765

- 478 -

Сп Б 445

Христов, Илиян и др.  Разбираемост на текстовата информация и приложение в съвременните изследвания по счетоводство / Илиян Христов, Любомира Димитрова. // Бизнес управление, XXV, 2016, N 2, с. 41-62. 

  

Сист. No: 66756

Финансово счетоводство

- 479 -

Сп Г 621 ВСУ

Грозева, Николина.  Емпирично изследване на информацията за нематериалните активи във финансовите отчети на софтуерните предприятия / Николина Грозева. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2013, с. 123-147. 

  

Сист. No: 66442

- 480 -

Сп И 503 и

Вейсел, Али.  Представяне на финансовите отчети - изследване на българската практика / Али Вейсел. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 2, с. 157-175. 

  

Сист. No: 66343

Счетоводство на предприятието

- 481 -

46043

Дамянова, Силвия Диянова.  Информационни аспекти на счетоводството в нефинансовите предприятия: периодичността като компонент на счетоводната политика / Силвия Диянова Дамянова. // Годишна студентска научна сесия - 2016 : Сборник с доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 59-64. 

  

Сист. No: 66788

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 482 -

Сп С 546

Трендафилова, Вилиана и др.  Подобряване условията на труд в бизнес организациите в българия / Вилиана Трендафилова, Пламена Турсунска. // Социално-икономически анализи, Кн. 1, 2015 ( 7), 2015, N 1, с. 75-80. 

  

Сист. No: 66751

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 483 -

В К 263 d

Иванова, Мариета.  [Десет] 10 съвета как мотивационното Ви писмо да не попадне в коша за боклук / Мариета Иванова. // Капитал Daily, VI, N 131, 13 юли 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 66352

- 484 -

Сп П 89 тп

Голамреза, Никпур Амирреза.  Принципы построения кросс-культурной модели управления персоналом (на примере российско-иранских организационных отношений) / Никпур Амирреза Голамреза. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 5, с. 119-124. 

  

Сист. No: 66358

- 485 -

Сп Б 445

Йорданова, Елена.  Умения при общуване и реализация на управленския процес / Елена Йорданова. // Бизнес управление, XXV, 2016, N 1, с. 5-14. 

  

Сист. No: 66724

- 486 -

Сп Ч 895

Кършовска, Анна.  Служители, взаимоотношения, професионализъм / Анна Кършовска. // Човешки ресурси, 2016, N 5, с. 26-27. 

  

Сист. No: 66623

- 487 -

Сп Ч 895

Младенова, Анета.  Коучингаът е отговорност и вяра в себе си / Анета Младенова. // Човешки ресурси, 2016, N 5, с. 10-12. 

  

Сист. No: 66621

- 488 -

Сп Ч 895

Мушмов, Апостол.  Теорията на Адамс за мотивацията на служителите / Апостол Мушмов. // Човешки ресурси, 2016, N 5, с. 24-25. 

  

Сист. No: 66622

- 489 -

Сп И 502

Недкова, Ана.  Как да станеш звезден стажант / Ана Недкова. // Икономика, 2016, N 64, с. 80-81. 

  

Сист. No: 66677

- 490 -

Сп Ч 895

Петрова, Мариета.  Коучингът - тайната на успеха на големите компании / Мариета Петрова. // Човешки ресурси, 2016, N 5, с. 6-8. 

  

Сист. No: 66620

- 491 -

Сп Т 871

Томов, Томчо.  Възвръщане на инвестициите в обучение на персонала / Томчо Томов. // Труд и право, XXV, 2016, N 7, с. 31-43. 

  

Сист. No: 66522

Реклама

- 492 -

45980

Христова, Калина.  Психологическото въздействие на социалната реклама в градска и дигитална среда. Комуникационни проблеми, стратегии и ефективност на асоциативните плакати / Калина Христова. // Сборник с научни публикации : Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образов., професи : Т. 2; Ч. 1. - София : Нов бълг. унив., б. г., с. 285-318. 

  

Сист. No: 66384

Хранително-вкусова промишленост

- 493 -

Сп Х 74 п

Защо хората купуват биологични продукти? Да отделим мита от мотивацията . // Хранително-вкусова промишленост, LXV, 2016, N 5, с. 35-37. 

  

Сист. No: 66409

- 494 -

Сп Ч T 62

Georgiev, Ivan et al.  Factor analysis of profit in the production of vegetable oils and animal fat in Stara Zagora / Ivan Georgiev, Oleg Milev. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 278-281. 

  

Сист. No: 66474

- 495 -

Сп Ч T 62

Milev, Oleg.  Factor analisis of cost of production in the production and processing of meat and meat products in the Stara Zagora / Oleg Milev. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 337-339. 

  

Сист. No: 66492

- 496 -

Сп Ч T 62

Slavova, P.  Production process and product quality in a company of food industry / P. Slavova. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с- 348-351. 

  

Сист. No: 66540

Строителство

- 497 -

Сп И 502

Колева, Яна.  Раздвижването на недвижимите имоти / Яна Колева. // Икономика, 2016, N 64, с. 68-71. 

  

Сист. No: 66676

Информационни технологии

- 498 -

Сп И 502

Александров, Александър.  Глътка оптимизъм за електронното управление / Александър Александров. // Икономика, 2016, N 64, с. 66-67. 

  

Сист. No: 66675

- 499 -

Сп C 58

Как да изберем DPL система - 7 правилни въпроса . // CIO, XII, 2016, N 7, с. 41-43. 

  

Сист. No: 66521

- 500 -

Сп М 486

Киряков, Огнян.  Мениджъри от времето на Big Data / Огнян Киряков. // Мениджър, 2016, N 6, с. 66-69. 

  

Сист. No: 66274

- 501 -

Сп Ч T 62

Angelova, N. et al.  Cloud-based LMS for E-learning / N. Angelova, Gabriela Kiryakova, L. Yordanova. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 386-391. 

  

Сист. No: 66558

- 502 -

Сп Ч T 62

Kiryakova, Gabriela et al.  Application of cloud computing services in business / Gabriela Kiryakova, N. Angelova, Lina Yordanova. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 392-396. 

  

Сист. No: 66545

- 503 -

Сп Ч T 62

Yordanov, M. et al.  Core competencies to use cloud computing services / M. Yordanov, A. Yordanova, L. Yordanova. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 571-574. 

  

Сист. No: 66546

Информационни мрежи. Информационни системи

- 504 -

45941

Георгиева, Пенка В.  Краудсорсинг - основни области на приложение / Пенка В. Георгиева. // Електронна демокрация : Сборник статии. - Бургас : Б. и., 2015, с. 37-46. 

  

Сист. No: 66588

- 505 -

Сп C 58

Исмаилов, Орхан.  Интегриране на системите да сигурност - необходимо решение за повишаване на ефективността им / Орхан Исмаилов. // CIO, XII, 2016, N 7, с. 50-51. 

  

Сист. No: 66525

- 506 -

Сп C 58

Киберзащита на критичната информационна инфраструктура . // CIO, XII, 2016, N 7, с. 58-59. 

  

Сист. No: 66526

- 507 -

Сп C 58

Савова-Ташева, Жанета и др.  Криптирането - стратегическа част на системите за сигурност / Жанета Савова-Ташева. // CIO, XII, 2016, N 7, с. 66-67. 

  

Сист. No: 66527

- 508 -

Сп Ч T 62

Otuzbirov, R. et al.  Competitive market opportunities for telecommunication services in Bulgaria / R. Otuzbirov, Georgi Aleksiev. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 301-305. 

  

Сист. No: 66482

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 509 -

45985

Стоянов, Георги Иванов.  Сблъсъкът между традиционната и онлайн търговията / Георги Иванов Стоянов. // Глобални предизвикателства пред международния бизнес : Сборник с доклади : 20 юбилейна междунар. научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2016, с. 87-91. 

  

Сист. No: 66615

- 510 -

Сп Ч T 62

Ilieva, G. et al.  Big data based system model of electronic commerce / G. Ilieva, T. Yankova, S. Klisarova. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 407-413. 

  

Сист. No: 66560

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 511 -

45985

Вълканова, Мария Вълканова.  Място и значение на международния туризъм и мястото на България в него / Мария Вълканова Вълканова. // Глобални предизвикателства пред международния бизнес : Сборник с доклади : 20 юбилейна междунар. научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2016, с. 77-80. 

  

Сист. No: 66614

- 512 -

45985

Енева, Яна Стояновна.  Slum tourism -когато бедността забележителност / Яна Стояновна Енева. // Глобални предизвикателства пред международния бизнес : Сборник с доклади : 20 юбилейна междунар. научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2016, с. 72-76. 

  

Сист. No: 66613

- 513 -

45985

Иванов, Велислав Ивелинов.  Компаративен анализ на обслужването в хотелите на международно ниво / Велислав Ивелинов Иванов. // Глобални предизвикателства пред международния бизнес : Сборник с доклади : 20 юбилейна междунар. научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2016, с. 69-71. 

  

Сист. No: 66611

- 514 -

45985

Илиева, Даниела Георгиева и др.  Въздействие на терористичния атентат в Бургас върху туристопотока в Република България / Даниела Георгиева Илиева, Йордан Илиев Нейков. // Глобални предизвикателства пред международния бизнес : Сборник с доклади : 20 юбилейна междунар. научно-практическа конференция. - Свищов : АИ Ценов, 2016, с. 59-63. 

  

Сист. No: 66609

- 515 -

45985

Мъглов, Александър Николаев.  Проблеми и конфликти в развитие на курорта Златни пясъци / Александър Николаев Мъглов. // Глобални предизвикателства пред международния бизнес : Сборник с доклади : 20 юбилейна междунар. научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2016, с. 64-68. 

  

Сист. No: 66610

- 516 -

Сп С 546

Вълева, Стефани.  Нуждата от туристическа полиция / Стефани Вълева. // Социално-икономически анализи, Кн. 1, 2015 ( 7), 2015, N 1, с. 94-96. 

  

Сист. No: 66755

- 517 -

Сп С 546

Петрова, Драгомира и др.  Предимсктва и недостатъци на онлайн каналите за комуникация в туристическия сектор / Драгомира Петрова, Иван Иванов. // Социално-икономически анализи, Кн. 1, 2015 ( 7), 2015, N 1, с. 81-85. 

  

Сист. No: 66752

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 518 -

Сп Ч 93

Веселинов, Димитър.  Теоретични основи на "Речник на френските думи в българския език" / Димитър Веселинов. // Чуждоезиково обучение, XLIII, 2016, N 3, с. 250-271. 

  

Сист. No: 66362

- 519 -

Сп Ч 93

Невмержицкая, Елена Викторовна.  Этноориентированная особенность лексики: немецко-руссие соответствия / Елена Викторовна Невмержицкая. // Чуждоезиково обучение, XLIII, 2016, N 3, с. 323-335. 

  

Сист. No: 66363

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

География

- 520 -

Сп З 54

Пейчева, Петя.  Тибет - цветовете на природата / Петя Пейчева. // Земеделие плюс, 2016, N 5-6, с. 31-32. 

  

Сист. No: 66397

История на СА

- 521 -

В Д 92

Академията поднови сътрудничеството си с румънския университет "Валахия" . // Дунавско дело, LXII, N 27, 8-14 юли 2016, с. 1, 8. 

  

Сист. No: 66317

- 522 -

В З 375

Василева, Вероника.  Стопанска академия сключи договор с македонския MIT University в Скопие / Вероника Василева. // Застраховател, XXII, N 15-16, 17 авг. - 14 септ. 2016, с. 14. 

  

Сист. No: 66719

- 523 -

В З 375

Василева, Вероника.  Новаторско обучение по екопредприемачество реализираха в Свищов по пилотен проект / Вероника Василева. // Застраховател, XXII, N 15-16, 17 авг. - 14 септ. 2016, с. 14. 

  

Сист. No: 66720

- 524 -

В З 375

Василева, Вероника.  Свищовски студенти участваха в международна конференция за митническо сътрудничество / Вероника Василева. // Застраховател, XXII, N 14, 27 юли - 17 авг. 2016, с. 12. 

  

Сист. No: 66722

- 525 -

В З 375

Василева, Вероника.  Първите приети в Стопанска академия получиха студентските си книжки минути след обявяване на резултатите / Вероника Василева. // Застраховател, XXII, N 14, 27 юли - 17 авг. 2016, с. 12. 

  

Сист. No: 66723

- 526 -

В Д 92

Меморандум за сътрудничество подписаха Стопанска академия и Комисията за защита от дискриминация . // Дунавско дело, LXII, N 30, 29 юли -4 авг. 2016, с. 8. 

  

Сист. No: 66559

- 527 -

В З 375

Мениджър, инженер и лекар са първите магистри, саписани при новия прием в Стопанска академия . // Застраховател, XXII, N 13, 13-27 юли 2016, с. 13. 

  

Сист. No: 66408

- 528 -

В Д 92

Първокурсници получиха студентските си книжки . // Дунавско дело, LXII, N 28, 15-21 юли 2016, с. 3. 

  

Сист. No: 66401

- 529 -

В Д 92

Рекорден брой докторанти публикуваха научните си изследвания в годишния алманах . // Дунавско дело, LXII, N 26, 1-7 юли 2016, с. 5. 

  

Сист. No: 66256

- 530 -

В Д 92

Свищовски студенти участваха в международна конференция . // Дунавско дело, LXII, N 29, 22-28 юли 2016, с. 8. 

  

Сист. No: 66485

- 531 -

В З 375

Стопанска академия подновява сътрудничеството си с румънския университет "Валахия" . // Застраховател, XXII, N 13, 13-27 юли 2016, с. 13. 

  

Сист. No: 66407

- 532 -

В З 375

Стопанска академия разширява двустранното си сътрудничество с университети в Египет . // Застраховател, XXII, N 12, 29 юни - 13 юли 2016, с. 4. 

  

Сист. No: 66260

- 533 -

В Д 92

Стопанска академия сключи договор с македонски университет в Скопие . // Дунавско дело, LXII, N 30, 29 юли-4 авг. 2016, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 66556

- 534 -

В З 375

Студентско туристическо дружество "Академик" покори най-високия връх на гръцката планина Саос . // Застраховател, XXII, N 13, 13-27 юли 2016, с. 13. 

  

Сист. No: 66406

- 535 -

В Д 92

Туристическо дружество "Академик" покори най-високия връх на гръцката планина Саос . // Дунавско дело, LXII, N 27, 8-14 юли 2016, с. 8. 

  

Сист. No: 66318

- 536 -

Сп П 186

Павлов, Нено.  Проф. д-р Димитър Бъров - водещ интелектуалец, магистрат, политик и радетел на академичната кауза / Нено Павлов. // Панорама на труда, 2016, N 1-2, с. 42-56. 

  

Сист. No: 66769


 Индекс по АВТОРИ

Абдуназарова, Н. У. 74 
Аврамов, Румен 132 
Адамчук, Наталия Георгиевна 344 
Акимов, А. 29 
Акиндинова, Н. 161 
Александров, Александър 44 498 
Александров, Станислав 465 
Александрова, Светлана 405 
Алексиев, Хари 355 
Ангелов, Ангел 159 
Ангелов, Георги 116 
Ангелов, Горан 31 
Ангелов, Петко 122 
Ангелова, Александра 182 
Ангелова, Надежда 368 
Андасарова, Радка 75 
Андонова, Спаска 367 
Андреев, Вячеслав 191 
Андреева, Любимка 328 
Арабска, Екатерина 432 
Арсенов, Николай 435 
Арсов, Силян 371 
Архипова, В. 220 
Асенов, Тодор 152 
Асенова, Ася 372 
Асенова, Жанета Христова 177 
Атанасов, Ивайло 7 
Атанасова, Лина 203 
Атанасова-Георгиева, Веселина 211 
Ахмедова, Едибе 329 
Баева, Искра 250 
Бахнева, Нина 8 
Бачев, Мирослав 9 13 
Башев, Храбрин 188 406 
Белов, Мартин 263 
Бившев, Виктор Алексеевич 181 
Бобанац, Бранислава 407 
Бобева, Даниела 133 
Богданов, Георги В. 40 
Богомилова, Жанет 65 
Боев, Борислав Бойчев 245 
Божинов, Божидар 123 370 
Божинова, Даниела 34 
Боз, Севил 49 
Бонев, Живко 466 467 
Бонева, Светла 399 
Борисова, Олга 283 
Ботева, Диана 192 
Боянова, Светлана 408 
Брансън, Ричард 458 
Бучкова, Памела 264 
Вазова, Таня 24 
Вакинова-Петрова, Мариела 171 
Валентинова, Доротея 41 
Василева, Валентина 104 
Василева, Вероника 522 523 524 525 
Василева, Елисавета 409 416 
Василева, Мариана 63 
Василиев, Максим 247 
Вачкова, Елизабета 387 
Вейсел, Али 480 
Величков, Асен 21 
Велчева, Йорданка 471 
Веселинов, Димитър 518 
Владимиров, Румен 265 
Владимирова, Милена 394 
Влаев, Петър Галенов 440 
Вълева, Стефани 516 
Вълканова, Мария Вълканова 511 
Вълчев, Живко 266 
Върбанов, Румен 35 
Гайдаров, Павел 288 
Ганев, Петър 160 
Ганчев, Калин Илиев 224 
Гатев, Людмил Пламенов 225 
Гафтанджиева, Силвия 369 
Геворгян, Гаяне Арменовна 226 
Георгиев, Александър 289 
Георгиев, Атанас 400 
Георгиев, Людмил 290 
Георгиева, Анета 105 
Георгиева, Габриела Илиева 86 
Георгиева, Галя 25 462 465 
Георгиева, Даниела 468 
Георгиева, Калина 258 
Георгиева, Мара 183 
Георгиева, Марга 356 388 
Георгиева, Наталия 410 
Георгиева, Пенка В. 504 
Георгиева, Петя 170 
Главеев, П. 383 
Глазьев, Сергей 147 
Голамреза, Никпур Амирреза 484 
Голева, Поля 267 
Головин, Юрий Анатольевич 69 
Головнин, М. 162 
Горанова, Пенка 210 
Горчева, Таня 227 
Гошева, Боряна 213 
Гроздев, Сава 356 388 
Грозева, Николина 479 
Губайловски, Владимир 3 
Гутева, Петя 189 
Гущеров, Никола 148 396 
Гущеров, Никола Мишев 398 
Гълъбов, Антоний 22 
Гълъбов, М. 469 
Давыдов, В. Д. 214 
Дайнов, Евгений 42 
Дамянова, Александра 316 
Дамянова, Силвия Диянова 481 
Данилина, Светлана 76 
Деведжиев, Марин 248 
Дейвис, Уил 39 
Делев, Атанас 95 
Денева, Анета 443 447 
Диманов, Даниел 228 
Димитров, Георги 67 
Димитров, Данаил 56 
Димитров, Митко 172 
Димитров, Ради 470 
Димитрова, Емилия 268 
Димитрова, Иванка 471 
Димитрова, Каролина 57 
Димитрова, Любомира 478 
Димитрова, Мина 472 
Димитрова, Яница 448 
Димитрова-Монева, Ивелина 26 
Димков, Петър 18 
Димов, Сава Христов 87 235 
Дичев, Ивоин Пламенов 340 
Дичева, Елена Пламенова 340 
Добрев, Добромир 14 
Дойчинова, Ралица 357 
Донева, Росица 369 
Досев, Христо 473 
Достов, В. Л. 221 
Дочев, Веселин 412 
Дочева, Соня 463 
Драгиев, Александър 284 
Дружинин, Георгий Александрович 77 
Дуранкев, Боян 251 
Дърмонова, Л. 384 
Еванс, Христина 55 
Евгениев, Георги 6 
Егоров, А. В. 236 
Елков, Димитър 291 
Енева, Диана Стоянова 134 
Енева, Яна Стояновна 512 
Ерусалимов, Румен 352 
Ефимов, Олег Николаевич 345 
Жулева, Гергана 323 
Загашвили, В. 163 
Захариев, Андрей 370 
Захаров, А. 162 
Зельднер, Алексей Григорьевич 185 
Златанова, Калина 106 
Златева, Людмила 58 401 
Зюлкярова, Фатме Шабанова 27 
Ибрямова, Елица 371 
Иванов, Ангел 411 
Иванов, Велислав Ивелинов 513 
Иванов, Иван 517 
Иванов, Кънчо 381 
Иванов, Цанко 4 195 
Иванова, Ваня 200 
Иванова, Гергана 341 
Иванова, Мариета 483 
Иванова, Радка Петрова 190 
Иванова, Радостина 321 
Иванова, Росица 358 
Иванова-Ковачева, Гергана 412 
Игнатова, Десислава 45 
Илиев, Й. 385 
Илиев, Петър 72 120 
Илиева, Даниела Георгиева 514 
Илиева, Десислава Йорданова 229 
Илиева, Ирина 48 
Ирибозова, Борислава 336 
Исмаилов, Орхан 505 
Йонсдотир, Биргита 36 
Йорданов, Георги Добромиров 130 
Йорданов, Йордан Стефанов 335 
Йорданов, Пламен 334 
Йорданова, Беатрис 196 
Йорданова, Елена 485 
Йорданова, Искрена 56 
Йорданова, Светлана 107 
Йотовска, Камелия 372 
Йочева, Катерина 269 
Кавешников, Юрий 259 
Калайджиева, Виолета 292 
Калвели, Рафаел 324 
Калинкова, Сабрина 153 
Каражелев, Детелин 154 
Караниколов, Любен 293 
Катранджиев, Тодор 373 
Кацарова, Мариана 294 295 
Кехайова, Антония 342 
Кирилова, Деница Кирилова 70 
Киркорян-Цонкова, Офелия 296 
Киряков, Огнян 500 
Кирякова, Габриела 374 
Кичашка, Милена 201 
Клатева, Елена 193 194 
Клешко, Д. В. 80 
Кметска, Светлана 204 
Коев, Станислав 322 
Колев, Веселин 452 
Колев, Николай 297 
Колева, Ирина 359 
Колева, Мария 15 
Колева, Яна 497 
Кондратов, Д. И. 222 
Кондратьева, Н. 50 
Константинов, Емил 314 
Константинов, Олег 373 
Копринаров, Братой 395 
Корелов, Кристиян 155 
Костадинова, Ралица 270 
Костадинова, Христина 377 
Костов, Димитър 78 
Костов, Ивайло 443 
Костова, Гергана 330 
Костова, Катя Петрова 230 
Костова, Тихомира 256 
Костурова-Парашкевова, Мария 20 
Котева, Нина 413 
Коцева-Владимирова, Евгения 271 
Крумова, Диана 464 
Кръстев, Вилиян 149 
Кръстев, Людмил 346 
Крючков, Владимир 459 
Кузьминов, Я. 161 
Куйтов, Ахмед Османов 146 
Кулаксъзова, Антоанета Деянова 96 
Куликова, Наталия Николаевна 138 
Кутевски, Боян 43 
Кършовска, Анна 486 
Кьося, Марина Илинична 216 
Кюркчийска, Виолета 375 
Лазаров, Валери 237 
Лазаров, Румен 135 
Лебедев, Валерий Александрович 348 
Лейкън, Робърт С. 249 
Лекова, Мария 298 
Лецковска, Силвия 391 392 
Лозанова, В. 1 
Лозев, Иваел 56 
Лозовая, Олга 285 
Любе, Херман 48 
Любенов, Любомир 187 
Любенова, Беатрис Венциславова 131 
Любенова, Марияна 447 
Любчева, Маруся 4 195 
Маккарти, Смари 37 325 
Малчев, Георги 206 
Мамонов, М. 165 
Мамута, М. В. 221 
Манасерян, Татул 178 
Мангачев, Иван 272 
Манев, Никола 299 
Манева, Мария Неделчева 461 
Марев, Ефтим 300 
Маринов, Стефан 331 
Маринова, Кремена 118 
Марков, Костадин 333 
Марков, Методи 273 301 
Маркова, Анелия 108 
Марчева, Анастасия 394 
Марчева, Илияна 260 
Матеева, Екатерина 274 275 
Матеева, Софка 276 
Мейсан, Тиери 169 
Мерджанов, Иван 376 
Методиев, Калоян 252 
Миланова, Петя 94 
Милев, Николай 128 158 
Милева, Розалина Рыбакин, А. И. 128 
Миленчев, Георги 436 
Милинов, Валентин 79 
Минасян, Гарабед 136 
Минева, Красимира Христова 17 
Минева, Мартина 10 
Минков, Живко 393 
Минкова, Ганета 315 
Миркин, Яков 89 
Митев, Владимир 90 139 140 
Митева, Десислава 199 
Митева, Таня Димитрова 52 
Митева, Яна 11 
Митков, Милен 343 347 
Михневич, С 164 
Младенов, Димитър 302 
Младенова, Анета 487 
Младенович, Мирослав 238 
Мусаев, Р. А. 80 
Мутафов, Емил 30 
Мушмов, Апостол 488 
Мъглов, Александър Николаев 515 
Найденов, Борислав 239 303 
Найденов, Сергей 441 
Невмержицкая, Елена Викторовна 519 
Неделева, Петя 277 
Недкова, Ана 489 
Недкова, Антонина 354 
Недялкова, Елена 278 
Нейков, Йордан Илиев 514 
Ненова, Анелия 257 
Несторов, Людмил 156 
Нешев, Петър 286 
Николаев, Виктор 223 
Николов, Димитър 405 
Николова, Бистра 304 
Николова, Галина 318 
Николова, Ивелина 410 
Нинов, Димитър 109 
Нинов, Николай 23 
Новкиришка-Стоянова, Малина 279 
Ованесян, Наталья Матвеевна 348 
Огнянова, Поля 99 
Павлов, Нено 536 
Павлов, Николай 306 
Павлов, Христо 287 
Павлов, Цветан 79 
Панамарьова, Елена 238 
Панделиева, Соня 104 
Панева, Лиляна 110 
Пантелеева, Искра 171 173 
Парашкевова, Евелина 439 
Пейчева, Петя 520 
Пейчева-Форсайт, Румяна 382 
Пенев, Йордан 307 
Пенева, Николета 197 
Пестова, А. 165 
Петкова, Аспасия 111 
Петкова, Елица 246 
Петкова-Георгиева, Стоянка 457 
Петракиев, Димчо 402 
Петров, Владимир 280 
Петров, Ивайло Иванов 231 
Петрова, Гълъбина 281 
Петрова, Диана 198 
Петрова, Драгомира 517 
Петрова, Мариета 490 
Петрова, Рени 474 
Петрова, Христина 360 
Попова, Евгения 112 
Портанский, А. П. 214 
Постомпирова, Грета Венциславова 442 
Проданов, Христо 38 
Проди, Романо 240 
Прозоревский, А. 241 
Радев, Юли 129 
Радилов, Димитър 28 
Райкова, Марияна 377 
Раковска, Мирослава 209 
Рангелов, Евгени 261 475 476 
Ревенков, П. В. 81 
Ритц, Хауке 5 
Рождественская, И. 166 
Рудый, К. 242 
Румянцева, Елена 444 
Савов, Стефан 397 
Савова-Ташева, Жанета 507 
Салчев, Недко 59 
Сарийски, Григор 142 
Сейменлийски, Камен 391 392 
Семкова, Боряна 60 414 426 427 
Семов, Атанас 308 
Симеонов, Георги 309 
Симов, Цветелин 359 
Скворцова, Виолета Валентиновна 202 
Славов, Здравко 55 73 
Спасова, Елена 174 
Стайков, Ивайло 282 
Стайкова, Евелина 46 
Стаменова, Ива 361 
Станиславчик, Елена 460 
Станкулов, Цветан 113 
Станчев, Ивайло 234 326 
Станчев, Красен 141 
Стоева, Василена 339 
Стоилова, Ана 218 
Стоименова, Дарина 12 
Стойкова, Мария Николаева 137 
Стойкова, Р. 386 
Стойчев, Тихомир 243 
Стойчева, Иванка 142 
Стойчева, Мария 378 
Стоянов, Георги Иванов 509 
Стоянов, Евгений 121 125 
Стоянов, Иван 437 
Стоянов, Николай 124 310 
Стоянова, Красимира 244 
Стоянова, Светлана 412 
Стрежнева, М. 51 
Сулейманова, Саида Сулеймановна 337 
Сурменева, Алиса Александровна 64 
Събева, Гергана 19 
Такворян, Божена Л. 362 
Тамбовцев, В. 166 
Тананеева, Живка 210 
Танчев, Стоян 114 
Тасина, Вероника 387 
Терзиева, Захаринка Йорданова 97 
Тихолов, Стефан 98 
Тодоров, Антоний 47 
Тодоров, Иван 262 
Тодоров, Тодор 196 
Тодорова, Ирена 390 
Тодорова, Людмила Петрова 157 
Тодорова, Таня 53 
Томов, Томчо 491 
Тотев, Стоян 30 142 
Тотков, Георги 369 377 379 
Транев, Стоян 317 438 
Трендафилова, Вилиана 482 
Трифонова, Даниела Тинкова 219 
Тукидиду, Елени 363 
Турсунска, Пламена 482 
Търколева, Поля 16 
Узунова, Красимира 100 
Улюкаев, А. 167 
Ур, Златина 409 416 
Фети, Невин 61 
Филипов, Милен 205 
Фомин, М. 168 
Фролов, Д. Б. 81 
Фролов, И. 179 
Фурсов, К. А. 126 
Хаджиев, Божидар 445 
Хаджиев, Боян 332 
Хаджиев, Иван 445 
Хаджиева, Таня 445 
Хаджийски, Орлин 103 
Ханджиев, Владислав 319 
Христов, Владимир 477 
Христов, Илиян 478 
Христов, Павлин Петков 232 
Христов, Петър 196 
Христова, Калина 492 
Христова, Пенка 253 
Христозов, Янко 82 
Цеков, Борислав 311 312 
Ценова, Елица 417 418 
Цокова, Полина 327 
Цонева, Елка 127 
Чавдарова-Костова, Сийка 364 
Чаушева, Лилия 254 
Чепель, С. В. 74 
Червенски, Георги 28 
Черкезова, Патриция 320 
Чернева-Моллова, Десислава 255 
Чистов, Дмитрий Владимирович 181 
Чоса, Хасинто 16 
Чукурлиев, Христо 380 
Чурова, Пламена Илкова 217 
Ше Сон Гун 446 
Шишманов, Красимир 117 
Шишманова, Пенка 353 
Шопов, Димчо Ивелинов 115 
Шуст, П. М. 221 
Ядков, Емил 313 
Якушин, Алексей Борисович 349 
Янев, Николай 381 
Янкова, Веселина 382 
Янкова, Цвета Маринова 233 
Янкова, Цветана 101 102 
Яркова, Юлияна 30 
Ясин, Е. 161 
Agapieva, Valentina 428 
Aleksiev, Georgi 419 508 
Angelova, N. 501 502 
Angelova, Rada 150 
Atanasov, D. 420 
Ayopo, Babajide 54 
Bachev, Hrabrin 421 
Bekir, Insaf 143 
Biolcheva, Petya 83 
Blaskovic, L. 366 
Boevsky, Ivan 423 
Boneva, S. 404 
Britchenko, Igor 449 
Chaklikova, A. T. 365 
Chunsheng Ban 350 
Dimitrova, T. 85 
Dirimanova, Violeta 428 
Doitchinova, J. 422 
El Harbi, Sana 143 
Enev, P. 338 
Gang-Zhi Fan 350 
Genchev, Evgeni 212 
Genov, D. 33 
Georgiev, Ivan 494 
Grigoriev, Victor Nikolaevich 389 
Grolleau, Gilles 143 
Hayek, Mario 453 
Ilieva, G. 510 
Isola, Lawal Adedoyin 54 
Jekova, V. 33 
Kasnakova, M. 175 
Kiryakova, Gabriela 501 502 
Klisarova, S. 510 
Knott, Joe 450 
Konarev, A. 144 
Konstantinova, S. 91 144 
Koprivlenski, Vasko 428 
Kostadinova, Nadka 429 
Kozhuharov, M. 454 
Kuzheliev, Mykhailo 449 
Kuzin, V. I. 176 
Lakova, A. A. 365 
Mandusic, D. 366 
Melnick, Rob 450 
Milev, Oleg 494 495 
Ming Pu 350 
Mitev, O. 84 
Miteva, A. 180 
Moroz, Maxim 176 
Nedelchev, M. 92 
Olukayode, Somoye Russel 54 
Otuzbirov, R. 508 
Patterson, Van 450 
Pavlova, D. 93 
Petrova, N. 429 
Prause, Gunnar 423 
Pryor, Mildred Golden 453 
Raychev, S. 66 
Roycheva, A. 430 
Rusakova, Olga Vladimirovna 389 
Ruseva, M. 33 
Simionescu, Mihaela 62 
Slavova, I. 451 
Slavova, P. 496 
Stankov, K. 433 
Stankova, L. 455 
Sterev, Nikolay 456 
Stoeva, Teodora 431 
Stoyancheva, D. 150 
Stoyanov, K. 434 
Stoyanova, D. 68 
Taneja, Sonia 453 
Todorova, G. 208 
Velkovska, Gena 151 
Yankova, T. 510 
Yordanov, M. 503 
Yordanova, A. 503 
Yordanova, L. 501 503 
Yordanova, Lina 502 
Yosifov, T. 85 
Zaimova, Darina 422 
Zheliazkov, G. 434 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автоматизирано оценяване на качеството на теста в е-обучението 369 
Автономност и интеграция на личността 17 
Администрация и административно право в Древния Рим 279 
Академичната етика - състояние и перспективи в ЕС 385 
Академията поднови сътрудничеството си с румънския университет "Валахия" 521 
Активно публикуване на информация онлайн от българските институции 323 
Актуални моменти при прилагане на закона за счетоводството 465 
Актуални проблеми на стопанския цикъл в съвременното развитие на България 154 
Актуални теоретични и приложни аспекти на юридическа психология 286 
Альтернативные способы накопления пенсионного капитала 337 
Американският LNG и европейските енергийни войни 402 
Анализ и оценка на резултатите и ефектите от изпълнение на ОП "Конкурентоспособност" и влиянието и върху бизнеса и икономиката на Република България 257 
Анализ на външната търговия на Германия (2010-2014 г.) 217 
Анализ на външнотърговската обвързаност на бившите членки на СИВ и настоящи членки на ЕС с Руската федерация 219 
Анализ на развитието на системата за допълнително пенсионно осигуряване 336 
Анализ на секторите с обвързано с производствено подпомагане. Част 1. 186 
Анализ на тенденциите при жилищното кредитиране запериода 2010 г. - 2015 г. 70 
Антропология на престъплението 16 
Априорното върху философията на религията: ранният Рудолфо Ото 13 
Аргументи за и против глобализацията 246 
Архитектурното наследство - туристическо лице на града 192 
Аспекти на бизнес средата и необходимостта от организационна идентификация на фирмата 441 
Банковата сигурност - основни проявления и аспекти 123 
БГ пазар за 1 млрд. евро 159 
Борба с бедността и насърчаване на социалното приобщаване - предизвикателства пред социалната политика на ЕС 25 
Българската икономика в криза: причини и решения 136 
Българският енергиен пазар - структура и видове пазарни модели 398 
Валутната интеграция на новите страни-членки на Европейския съюз 262 
Взаимовръзката лимит на отговорност - цена на зцастрахователната услуга при застраховането "гражданска отговорност" на автомобилистите в годините на преход към пазарна икономика 352 
Взаимоотношенията с клиентите в съвременния бизнес 210 
Видове административни нарушения съгласно новия Закон за обществените поръчки 99 
Висшето образование в България: един път без посока 390 
Власт, политика, държава, гражданско общество: понятия и принципи на разбирането 47 
Влияние на застраховането върху развитието на икономиката 339 
Влияние на конкуренцията в сектора на пощенските услуги върху ефективността на "Български пощи" ЕАД 170 
Влияние на санкциите срещу Русия и руското ембарго върху външнотърговските отношения на Руската федерация и Европейския съюз 216 
Влияние экономического кризиса на рынок труда в Российской Федерации 64 
Влиянието на институционалния фактор върху пазарния преход на икономиката в България 135 
Влияния и последствия от доминацията на Ислямизма в Пакистан в национален и регионален план 44 
Вписване на промени в обстоятелствата за ООД (ЕООД) 318 
Възвръщане на инвестициите в обучение на персонала 491 
Въздействие на информационните технологии върху образователната система 381 
Въздействие на терористичния атентат в Бургас върху туристопотока в Република България 514 
Възможности за подобряване на портфейлното представяне на база дивидентни стратегии и привързаността към местния пазар 79 
Възможности за подобряване на финансовото състояние на публичното пенсионно осигуряване в България 335 
Възможности за развитие на индустриалния сектор на България 173 
Възможности на съвременното разбиране за кратковременна и дълговременна памет 19 
Възникване на гражданска правосубектност в полза на бюджетни организации 301 
Възраженията, които длъжникът може да противопостави на фактора при факторинга 268 
Външната политика на САЩ 169 
Въпроси на законотворчеството, произтичащи от ДОПК 293 
Вызовы экономического развития РФ и государственная экономическая политика 167 
Глътка оптимизъм за електронното управление 498 
Големите банки разработват свои криптовалути 71 
Государственный капитализм в Беларуси 242 
Граници на гражданството: парадокси и противоречия 46 
Данък върху таксиметров превоз на пътници 100 
Данък превозно средство 300 
Данъчна политика и макроикономическа стабилизация 53 
Данъчно и осигурително третиране при използването на фирмени активи за лични нужди 104 
Данъчно третиране по ЗКПО при неупражняване на право на възстановяване на ДДС по реда на наредба № Н-9 от 16.12.2009 г. на МФ 102 
Два производителя на българско розово масло със сертификат 182 
ДДС дерогации - практика и възможности 309 
ДДС и право на данъчен кредит за авансови плащания 110 
Дебалансирана ли е българската икономика: отговът на новия европейски механизъм за ранно предупреждение 133 
Демографический взрыв, старение населения и трудосберегающие технологии 29 
Демографските проблеми и икономическата сигурност 31 
Демокрация в дигиталната епоха 36 
Дефиниране и оценка на устойчивостта на фермите 188 
Децата на Бержерон 37 
Диверсификация российской экономики в условиях санкций 163 
Дивидентна политика на фирмите от Източна Европа в периода на следкризисно възстановяване 86 
Дилемата пред Европейския съюз: да се промени или да умре 251 
Динамичното неравновесие и дисбалансът между инвестиции и спестявания 129 
Директор до директор. И какво от това 43 
Доказателствени аспекти за реалността на доставката 106 
Документиране и счетоводно отчитане на данъка при регистрация и дерегстрация по ЗДДС 475 
Допълнителни провизии само за 655 млн. лева 119 
Доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени в непарични активи 472 
Дълготрайни биологични активи - особености и проблеми при отчитането им 471 
Е-проклятия или защо у нас нещата не се случват 326 
ЕАЭС на современном этапе 164 
Еволюция в теоретичните възгледи за домакинското потребление 94 
Еволюция на основните концепции в теорията за вземане на решения в условия на конфликт 55 
Евразийский экономический съюз: достижения и перспективы 50 
Европейска идентичност в документите, утвърждаващи многоезичието в ЕС 253 
Европейска политика в сферата на интегрирането на технологиите във висшето образование 372 
Европейски банков съюз - спасителен пояс за следкризисната икономика 116 
Европейският дневен ред в България: дебатите около търговското споразумение ACTA 316 
Европейският патент с единно действие 320 
Европейско удостоверение за наследници 274 
Единна система за оценка и контрол на дейностите на дирекциите "Социално подпомагане" при осъществяването на специализиран контрол върху тях, чрез инспектората на Агенцията за социално подпомагане 333 
Единни изисквания към информацията за ценообразуването при сделки между свързани лица в ЕС 198 
Една парадигма за образованието 355 
Еднодневни трудови договори: Бюрокрацията и по-голяма от ползата 60 
Експортна и импортна квота на българската икономика 152 
Електронните петиции и инициативи 34 
Електронно дистанционно обучение по чужд език: колаборативни онлайн взаимодействия 378 
Емпирично изследване на информацията за нематериалните активи във финансовите отчети на софтуерните предприятия 479 
Енергетиката на България след прехода - развитие или упадък 396 
Етика в научните изследвания - диалогът и решенията на университета в Базел 383 
Етика в публичната администрация на Република Турция 329 
Етнопсихологически аспекти на социално-образователните функции на Фейсбук в България 40 
Ефективни подходи за вземане на управленски решения при инвестиционни проекти 128 
Ефективност на селекцията на пшеница спрямо съвременните изисквания за устойчиво развитие на земеделието 409 416 
Жизнен цикъл на партньорството на предприятията от електронната промишленост на Русия 138 
За данъчните приходи на основните публични бюджети у нас и реалните финансови възможности на държавата 109 
За електронното обучение 379 
За неопределеността, риска и субектизизма при вземане на финансови решения 73 
За новите моменти в митническото представителство, във връзка с прилагането на Митническия кодекс на Съюза 218 
За някои аспекти и възможности на по-сложните контракти за разлики като търгуеми финансови деривати 87 
За проблемите на банковия сектор в Европа и тяхното отражение в България 124 
Заблудите на американската стратегия 249 
Задължение за обезщетение на имуществени и неимуществени вреди при непозволено увреждане 267 
Задълженията на предприятието ползвател към наетите работници или служители 59 
Закон за публичните финанси 88 
Законодателна уредба на образованието в Източна Румелия 277 
Законодателни промени и проблеми в областта на наказателно-процисуалното доказване. Доказателствена стойност на показанията, дадени от сквидетел с тайна самоличност и от служител под прикритие 278 
Заплахи за Европейския съюз от района на широката Югоизточна Европа 252 
Започна дълго чаканата промяна на помощите за фермерите 427 
Зарубежный опыт регулирования креативной предпринимательской деятельности 446 
Засушаването и някои морфологични показатели на класа при зимна мека пшеница 412 
Защита на нарежданията за превод и нетирането при оздравителни мерки или прекратителни процедури спрямо участник в система с окончателност на сетълмента 272 
Защо лидерство? 42 
Защо хората купуват биологични продукти? Да отделим мита от мотивацията 493 
Здравен туризъм - предизвикателства и бъдеще в постиндустриален свят 395 
И Румъния вече има закон за личния фалит 90 
Избягване, установяване или плащане на данъчни задължения 288 
Извънредното положение 312 
Извънредното положение - De lege lata и de lege ferenda 311 
Изгубеното културно наследство на голяма Европа и новата студена война 5 
Изисквания и облекчения за микропредприятията и малките предприятия по новия Закон за счетоводството 466 
Излизането на Великобритания от ЕС поставя на изпитание българското земеделие 425 
Използването на банкови карти - от иновативна до трайно установена практика на разплащане в България 117 
Изследване на сключените и действащите колективни трудови договори 56 
Изследване потенциала на възобновяем енергиен източник за производство на топла вода 391 
Източници на информация за изчисляването на показателите за рентабилността на фирмата 469 
Икономическият растеж в България - алтернативи, възможности и политика 172 
Икономическо и финансово състояние на земеделските стопанства 413 
Икономическо развитие и конкурентоспособност на Канада в посткризисния период 137 
Инвестиционни имоти 467 
Индексите SeeLinX и SeeLinX EWI: Представяне и ретроспективен анализ 131 
Индонезия как пример модернизации 241 
Иновативни подходи в земеделието за устойчиво развитие на селските райони 432 
Иновационни маркетингови стратегии за задържанене на лоялни клиенти в туризма 211 
Иностранные инвестиции и основные направления их привлечения 226 
Интеграционният принцип в търговските отношения между ЕС и САЩ 199 
Интегриране на видеолекции в специалности, свързани с математика и информатика 373 
Интегриране на системите да сигурност - необходимо решение за повишаване на ефективността им 505 
Интерактивни методи на преподаване в продължаващото обучение и ролята на информационните технологии 353 
Интернет и социалните мрежи - положителен или деструктивен фактор за политическата система ( С поглед към България) 38 
Интернет, медии, демокрация 21 
Информационни аспекти на счетоводството в нефинансовите предприятия: периодичността като компонент на счетоводната политика 481 
Иртуалност на фиктивния капитал в съвременните условия 76 
Исландската революция като модел за справяне с финансовата криза 52 
Ислям, ислямски фундаментализъм и тероризъм 243 
Ислямизмът - модерната идеология на международния ислямски тероризъм 239 
Казусът "Еконт" или франчайз от ново поколение 229 
Как да затворим кутията на Пандора: ролята на Русия в Европа 240 
Как да изберем DPL система - 7 правилни въпроса 499 
Как да станеш звезден стажант 489 
Какво да очаквате от вътрешния екип по отношение на дигиталния маркетинг 206 
Какво и къде изнасяме, къде можем още 426 
Каптивното застраховане вече е възможно и на българсия пазар 342 
Кибербезопасность в условиях применения систем электронного банкинга 81 
Киберзащита на критичната информационна инфраструктура 506 
Климатичните цели са по-близки с развитието на ядрената енергия 401 
Кога се прилага служебно давността при отписване на вземания 108 
Кой разбира Европа? Закъснелият континент 48 
Компаративен анализ на обслужването в хотелите на международно ниво 513 
Компетентностен подход в професионалното туристическо образование 354 
Комплексни препарати за торене при пролетна маслодайна рапица 415 
Комуникационни модели и информатизация 461 
Конкурентоспособност на българския бизнес в условията на глобализация 442 
Конституционноправна същност и типология на патронажната власт 263 
Контент понятий "сельхозтоваропроизводитель" и "выгодоприобретатель" как субъектов рынка агрострахования с государственной поддержкой 345 
Контрол и административнонаказателна отговорност във връзка с правилата за трудова заетост на чужди граждани в Република България 65 
Концептуален модел на качествен е-курс в средите за е-обучение 368 
Корекции и ползван данъчен кредит - национални и европейски аспекти 107 
Корпоративна култура и концепцията за корпоративно социална отговорност 448 
Корпоративна социална отговорност: приносът на бизнеса към устойчивото развитие 447 
Корпоративное страхование как метод управления рисками производственного предприятия в условиях кризиса: комплексный подход 348 
Коучингаът е отговорност и вяра в себе си 487 
Коучингът - тайната на успеха на големите компании 490 
Краудсорсинг - основни области на приложение 504 
Кредитните кооперации - една абсурдна истерия 72 
Криминологически аспекти на държавната политика в сферата на борба с престъпността 299 
Криптирането - стратегическа част на системите за сигурност 507 
Критични точки в приложението на електронното обучение за академични цели 376 
Кръговата икономика и възможностите пред европейския бизнес 134 
Кръговата икономика, новата любима концепция на ЕС 139 
Към автоматизирано създаване на е-курсове 377 
Липсата на подпис на ревизионния доклад като основание за нищожност на ревизионния акт 98 
Лични данни: особености при интерпретирането на понятие 285 
Лозаро-венарските райони на България 411 
Лок срещу Хобс за разделението на властта 7 
Малките неща в големия бизнес - препъникамъчетата в развитието на организацията 435 
Маркетинг и интернет реклама 204 
Международни инвестиции и преки чуждестранни инвестиции в България 225 
Международният опит за утвърждаване на академичната почтеност и справяне с плагиатството 2 
Международният тероризъм в края на XX в. и началото на XXI в. - тенденции и перспективи 303 
Меморандум за сътрудничество подписаха Стопанска академия и Комисията за защита от дискриминация 526 
Мениджър, инженер и лекар са първите магистри, саписани при новия прием в Стопанска академия 527 
Мениджъри от времето на Big Data 500 
Мениджърска оценка на приложението на таймшеър в българското хотелиерство по Южното черноморие 194 
Мерки срещу обезлюдяването на българското село: нагласи и мотиви за миграция 30 
Методи за утвърждаване на академичната етика и почтеност при големи потоци студенти 386 
Методи на сезонното изглаждане и прогнозиране на изгладени данни: емпирично тестване с български публични компании 96 
Методични насоки за изследване управлението на запасите в преработвателните предприятия 457 
Мировая финансовая система : глобализация или деглобализация? 220 
Миссия фирмы как средство коммуникации 459 
Многофакторно регресионно въздействие върху доходността на SOFIX - емпирично изследване 130 
Моделирование уровня собственного капитала банка для розничного кредитования с учетом требований соглашения Базель II. Моделирование вероятности дефолта 77 
Можем да сме лидер по производство на картофи в региона 414 
Монетная пропаганда колониальных империй в Афро-Азиатском мире 126 
Морални аспекти на популистките решения в политиката 45 
Място и значение на международния туризъм и мястото на България в него 511 
Място на иновациите и НИРД в икономиката на България 190 
Над 8,1 млн. души са заети във ВЕИ сектора по света 58 
Наднациональност и принцип субсидиарности в ЕС и за его пределами 51 
Надцакването с потоците пак започна 397 
Наследяване на задължения от физически лица 111 
Насоки за анализ на финансовите отчети на българските публични застрахователни компании 346 
Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2015-2020 г.) 244 
Негативното влияние на глобализацията върху конкурентоспособността на българската икономика 245 
Необходимост и възможности за въвеждане на иновационни практики 4 
Необходимостта от нова посока в развитието на България 153 
Неоднородность динамики глобальной экономики и "инновационная пауза" : причины и возможные следствия 179 
Неоползотворените геополитически предимства на България 248 
Неорганизираните агропазари в България 187 
Неформалните организации в системата на междудържавно сътрудничество 231 
Николай Бердяев и рицарската алтернатива на буржоазния свят 14 
Нов юан или нова валутна система 78 
Новаторско обучение по екопредприемачество реализираха в Свищов по пилотен проект 523 
Нови моменти в счетоводната нормативна уредба 462 
Новите функции на учителя при обучение с информационно-комуникационни технологии 360 
Новият МСФО 16 Лизинг 463 
Новое в регулировании розничных платежных услуг в Европейском союзе 221 
Нормативнастта в моделите за възприятието на директния реализъм и дизюнктивизма 12 
Нуждата от туристическа полиция 516 
Някои основни въпроси относно осигуряването на платежоспособност в предприятието 82 
Някои промени в състава на двадесетте компании с най-големи приходи в света 228 
Някои страни на бизнес планирането 438 
О коррупции, бюрократизме и предпринимательстве 444 
Обезценка на нетекущи активи в организациите от публичния сектор 468 
Обзор методов макроэкономического прогнозирования: в поисках перспективных направлений для России 165 
Общественият интерес при административното договаряне 264 
ООН и основните принципи на международното право 314 
Оптимальное соотношение регулирования в управлении страховыми и системными рисками 344 
Органи, компетентни да издадат ревизионен акт 315 
Организации в международната търговия със суровини. Международноправни аспекти 269 
Организационни аспекти на електронното обучение на човешките ресурси 357 
Организационни решения за експортно стимулиране в България 227 
Основания за предевяване на иск за прогласяване на недействителност на новоучредено при преобразуване дружество 298 
Основни и допълнителни отпуски 63 
Основополагащото значение на митническите режими за международния търговски обмен 224 
Отворените данни 258 
Отвъд живота и смъртта - биополитиката и властта на биотехнологиите 15 
Отклонение от данъчното облагане по ЗКПО - нормативна уредба и практически аспекти 105 
Отново за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 305 
Относно "важните причини" за прекратяване на ООД 297 
Относно избора на стопанско-правна форма 317 
Относно новото туристическо райониране на България : критични съображения 149 
Относно проекта на Министерството на правосъдието за нов Наказателен кодзекс (Обща част) 265 
Относно рефлективните умения и компетенции на учителя 358 
Оценка на дистрибуцията и обслужването на клиентите в логистичните системи на производствените предприятия в България 209 
Оценка на системата за управление на аграрната устойчивост 406 
Оценка эффективности и кредитоспособности инвестиционных проектов 460 
Пазари и цени на електрическа енергия в България и ЕС 399 
Переход к новой идеологии управления глобальным экономическим развитием 147 
Персонализация на учебния път в средите за електронно обучение 374 
Персонализирай с помощта на изкуствен ителект 184 
Писма до учения съсед 3 
Плагиатството - нарушение на академичната етика и почтеност 1 
Платежно-балансови аспекти на икономическия растеж в България 174 
Повишаване на конкурентоспособността - актуален проблем пред фирмите от българската икономика 155 
Повышение вклада банковской системы в устойчивость экономического развития. Роль социального капитала 74 
Подобряване условията на труд в бизнес организациите в българия 482 
Подходът на въвличането от гледна точка на PR 205 
Поемните лица 307 
Политика на Европейския съюз в областта на убежището 57 
Попълване на образци на документи за откриване на процедура и събиране на оферти с обява по новия Закон за обществените поръчки 294 
Поредното разширяване на ЕС на Изток и съдбата на програмата "Източно партньорство" 260 
Последиците от българското земеделие от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС 408 
Потребителската данъчна система на България в условия на икономически растеж и криза 114 
Права на владелеца и държателя за разноските и подобренията в чужд имот 280 
Правна характеристика и предмет на правната уредба на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред 282 
Правни аспекти на управлението на научните изследвания в България 306 
Правни последици от прехвърляне на наетия имот 310 
Право на обезщетение за безработица от НОИ 67 
Правото в ценностно-норммативната система на обществото 276 
Превесът на охладеното над замразеното пилешко се запазва 183 
Предизвикателства и заплахи пред дистанционното и електронно обучение 380 
Предизвикателства и проблеми на електронната демокрация в България 35 
Предизвикателства и проекции в управлението на банковия кредитен риск при въвеждане на Базел III и предстоящото прилагане на МСФО 9 75 
Предизвикателства и реформи в българската болнична система 393 
Предизвикателства пред външнотърговските стратегии на българските предприятия в контекста на дълговата криза в Република България 158 
Предизвикателства пред публичното управление на услугите от общ интерес в България 328 
Предизвикателства пред съвременното предприемачество 445 
Предизвикателства пред туристическия сектор - поглед отвътре 195 
Предимсктва и недостатъци на онлайн каналите за комуникация в туристическия сектор 517 
Предприемачеството като ключова компетентност в полето на етнокултурното многообразия (рефлективни аспекти) 359 
Представяне на финансовите отчети - изследване на българската практика 480 
Представянето на финансовите отчети като средство за манипулиране възприемането на счетоводна информация 474 
Преки чуждестранни инвестиции в България 233 
Пресъединяване на кредитори към молбата за откриване на производство по несъстоятелностниколова 304 
Преюдициално запитване 308 
Приложение на съвременните форми на разплащания в България 118 
Принципы построения кросс-культурной модели управления персоналом (на примере российско-иранских организационных отношений) 484 
Проблеми и конфликти в развитие на курорта Златни пясъци 515 
Проблеми и предизвикателства при оценяване на риска от несъстоятелност в български компании 95 
Проблеми на контрола в банковия сектор 121 
Проблеми на прехода от вероятност към достоверност при разкриване на обективната истина при разследването 287 
Проблеми при формиране на международния дългов пазар в съвременни условия 235 
Проблемът "капан на бедността" в България и възможности за неговото избягване 156 
Проблемът за априорното при Имануел Кант и Рудолф Ото 9 
Проблемът за вродените идеи при Лайбниц и диспозицията за тяхното откриване 8 
Проблемът на философската логика: Витгенщайн срещу Ръсел 10 
Проверка на версиите при разследването 271 
Прогнозна стойност на поръчката съгласно ЗОП и ППЗОП 327 
Программно-целевое планирование: вчера, сегодня.... Завтра? 166 
Проектът "Академична почтеност" на университета "Йоханес Гутенберг" в Майнц, Германия 384 
Производство на енергия с използване на слънчево-водородни енергийни системи 392 
Промени в Закона за призвание на професионални квалификации 61 
Промените в регламента за марка на общността 296 
Проучване на възможностите за развитие на туристическа пътека "Доспат-Кожари" 196 
Проучване показва засилен интерес на земеделските производители към сключването на застраховки 343 
Проф. д-р Димитър Бъров - водещ интелектуалец, магистрат, политик и радетел на академичната кауза 536 
Проф. Нено Павлов - актуална личност в икономическата и социална наука и практика 6 
Професионализмът - единство от знания, умения и морал 20 
Психологическото въздействие на социалната реклама в градска и дигитална среда. Комуникационни проблеми, стратегии и ефективност на асоциативните плакати 492 
Публичната дипломация на Русия: балканското направление 238 
Публичното социално осигуряване като детерминанта на пазарната организация на пенсионноосигурителната защита в България 334 
Първите приети в Стопанска академия получиха студентските си книжки минути след обявяване на резултатите 525 
Първокурсници получиха студентските си книжки 528 
Работа на комисията при провеждане на процедури по новия Закон за обществените поръчки 295 
Разбираемост на текстовата информация и приложение в съвременните изследвания по счетоводство 478 
Развитие на застраховка "Товари по време на превоз" в условията на икономическа нестабилност и динамичен застрахователен пазар в Република България 340 
Развитие на теориите за консолидацията 464 
Развитието на държавния валутен монопол - ключов фактор в усъвършенстването на българския валутен конторл 125 
Раздвижването на недвижимите имоти 497 
Разкриване на факторите за икономическа ефективност на колаборативното взаимодействие в бизнеса 181 
Размисли върху социологията на "Брекзит" 39 
Разработване на стратегия за развитие на бранда България. Изследване на подходящите символи и визуалните елементи. 213 
Разрешаване на правните проблеми на мигрантите и беженците в България 313 
Разсъждавайки върху икономиката на прехода 132 
Растящият дълг на Китай и последиците за стабилността на финансовата му система 223 
Ратификация на европейската конституция - мисията невъзможна 254 
Региональные банки: состояние и тенденции 80 
Регулиране на електроенергийните пазари - пречка или необходимост 148 
Регулирование офшорного бизнеса в условиях глобализации мировой экономики на международном и национальном уровне 69 
Рекорден брой докторанти публикуваха научните си изследвания в годишния алманах 529 
Рефлективен подход към преосмислянето на концепциите за ключовите компетентности в контекста на съвременното училищно възпитание 364 
Риск и проектно управление 439 
Рискове и ефекти от дефлацията на българската икономика 157 
Рискови критерии - стандарти за вземане на решения 452 
Ричард Брансън: Всеки ден правете нещо специално 458 
Ролята на директора за включването на заинтересованите страни в образованието като аспект на училищната ефективност 363 
Ролята на държавата за привличане на чуждестранни инвестиции 232 
Русия и Турция в борба за регионално надмощие 49 
Руската икономика, Накъде? 140 
Ръководителят на предприятието - мениджър или счетоводител по смисъла на новия Закон за счетоводството 473 
Ръстът от 3% ще се запази 141 
Сблъсъкът между традиционната и онлайн търговията 509 
Световен ден на млякото - празник по време на криза 417 
Световната икономическа криза и България 177 
Свищовски студенти участваха в международна конференция 530 
Свищовски студенти участваха в международна конференция за митническо сътрудничество 524 
Свободно къмпингуване в имоти - държавна или общинска собственост 289 
Секторът на дългосрочната грижа в България - основни характеристики и тенденции в развитието 24 
Селски туризъм в Силистренска област 197 
Семантиката на другостта в противоостоянията на XXI век 41 
Ситуациите на различност в междуличностните отношения - "ситуация-проблем" или "ситуация-възможност" 437 
Сливанията и придобиванията като форма на чуждестранни инвестиции 230 
Служители, взаимоотношения, професионализъм 486 
Слънце на пазара на бира 200 
Смъртният враг на либерализацията - кръстосано субсидиране 400 
Современные реалии и их воздействие на экономические кризисы 178 
Сортове люцерна - плътност и редуциране на тревостоя 410 
Социални предпоставки на творческата активност 362 
Специфика на обекта при отделните видове престъпления по транспорта 270 
Специфични аспекти на ДДС законодателството относно договори за лизинг 319 
Специфични моменти при авансовото облагане на доходите от наем по реда на ЗДДФЛ 112 
Специфични особености при подоходното облагане на земеделските производители 113 
Сподели файловете. Ниско-технологичен подход към е-управлението 324 
Спортните занимания в свободното време на студентите 367 
Сравнителна оценка на конкурентоспособността на българската икономика 142 
Сравнителни аспекти на румънското и българското предприемачество 440 
Среди за електронно обучение по дисциплината "База от данни" 371 
Статистическо изследване на факторите, влияещи върху състоянието и развитието на работната сила 27 
Стимулиране на инвестиционната активност и възможности за създаване на работни места 127 
Стопанска академия подновява сътрудничеството си с румънския университет "Валахия" 531 
Стопанска академия разширява двустранното си сътрудничество с университети в Египет 532 
Стопанска академия сключи договор с македонски университет в Скопие 533 
Стопанска академия сключи договор с македонския MIT University в Скопие 522 
Стратегии на публична комуникация в интеркултурен контекст 22 
Стратегически посоки към развитието на просперитет в България 146 
Страховая телематика и ее роль в развитии рынка добровольного страхования Российской Федерации 349 
Стрес-тестовете на банките "Страх лозе пази" 120 
Студентско туристическо дружество "Академик" покори най-високия връх на гръцката планина Саос 534 
Субекти на данъчното престъпление по чл. 255 от НК - практически проблеми 292 
Счетоводно-информационно осигуряване на одита на средствата от Европейския съюз в публичния сектор 470 
Съвместна предприемаческа дейност - за и против 443 
Съвременно приложение на франчайзинга през погледа на класичиските франчайз теории 171 
Съдебни заседатели 302 
Създаденият нов актив от държател / ползвател на нает актив се отчита и третира за данъчни цели като подобрение 476 
Състояние и тенденции в развието на земеделското застраховане в България 347 
Състояние на прилагането на маркетинга на взаимовръзките в търговските вериги в България: сравнителен анализ на две вериги 203 
Същност и методически особености на анализа на рентабилността 97 
Същност и особености на предприятията от публичния сектор в условията на пазарна икономика 189 
Тенденции в развитието на финансовите параметри на банките в България (2008-2015 г.) 122 
Тенденции в упражняването на правото на законодателна инициатива на Европейската комисия 255 
Теоретични основи на "Речник на френските думи в българския език" 518 
Теорията на Адамс за мотивацията на служителите 488 
Тероризмът - категоризация и типология 237 
Тероризмът: петата вълна? 332 
Технико-криминалистично изследване на подписи, нанесени в документи чрез нетипични средства 290 
Тибет - цветовете на природата 520 
Транстихоокеанское партнерство: новые стандарты для инвестиций и финансовых услуг 214 
Третичният мисловен процес на кръстопътя между метапсихологията, когнитивната наука и невронауката 18 
Трудова правосубектност 322 
ТТИП увисва заради британците 234 
Туристическо дружество "Академик" покори най-високия връх на гръцката планина Саос 535 
Търсене на био продукти в Австрия се увеличава 418 
Убеждение и вземане на решение в контекста на философията на Дейвид Хюм 11 
Уголемяване на дяловете при отказ от наследство 273 
Умения при общуване и реализация на управленския процес 485 
Управление на държавния дълг на Република България за периода 2010 г. - 2015 г.: Дефицитно бюджетно финансиране в условията на пост-кризисно възстановяване 115 
Управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 261 
Управлението на радиоактивните отпадъци като обект на правно регулиране 283 
Уроки экономических войн древности 236 
Условия за електронно гласуване 325 
Установяване и санкциониране на административните нарушения на Закона за счетоводството 477 
Устойчиво съответствие между потребностите на бизнеса и квалификацията на випускниците на висшето училище 387 
Устойчивое (не)развитие 168 
Учебните материали - компонент на електронното обучение 375 
Учебният опит в използване на технологиите като аргумент срещу технологичния детерминизъм в парадигмата на "дигиталните по рождение" 382 
Фази на съдебния процес в международния съд на ООН 284 
Финансиране на проекти за околна среда по програма на LIFE 256 
Финансови инструменти по ПРСР - възможност за устойчивост на финансирането в земеделието 405 
Финансовите корекции по европейски фондове 291 
Формата или опаковката на продукта като 3D марка 201 
Формиране и развитие на функционалната грамотност в контекста на личностноориентирания подход в образованието 361 
Формирование новой Европейской системы финансового регулирования 222 
Формирование трансграничных кластеров на маршрутах международных транспортных перевозок в регионе Северо-Восточной Азии 191 
Функции на колективния трудов договор 321 
Характеристика и особености на гаранциите за обществените поръчки в българските общини 330 
Характеристика на състоянието на таймшеър пазара в България 193 
Целевите помощи за отопление - основен инструмент в борбата с енергийната бедност в България 23 
Цивилизационното разслояване на обществото и миграцията в България 26 
Циклы глобальных финансов 89 
Цифровизация на енергетиката 403 
Църква, право и правосъдие в Средновековна България (Първа българска държава) 281 
Често допускани грешки при определяне, внасяне и деклариране на авансовите вноски за корпоративен данък 101 
Четири данъчни промени в ЕС 103 
Четири сценария за Европейската интеграция 259 
Човешките ресурси в здравеопазването - реалности и очаквания 394 
Чуждестранният легион в Ислямска държава 331 
Ще се справи ли ЕС с поредното предизвикателство пред Европейската цивилизация? 250 
"Възрастовата невменяемост" при малолетни и непълнолетни лица 266 
"Карго" застраховката необходимата "екстра" за товара 341 
"Островът на храните" на Средиземноморието 407 
"Управляваният" хаос като инструмент за преразпределянето на света 247 
1,2 милиона българи са във висшата средна класа 160 
[Десет] 10 съвета как мотивационното Ви писмо да не попадне в коша за боклук 483 
[Четири] 4 тенденции определят бъдещето на логистиката 215 
A consumer and investment model of housing demand of Iran: Estimation and policy implications 32 
Achieving more with less: Henkel’s Factor 3 strategy 450 
Analysis and modeling of industrial companies cash flows under crisis condition 91 
Analysis of leadership's practices of industrial entities 456 
Application of cloud computing services in business 502 
Assessment of strategic marketing planning 212 
Big data based system model of electronic commerce 510 
Challenges Associated with the Development of Vegetable Production in Bulgaria after the EU Enlargement 431 
Cloud-based LMS for E-learning 501 
Competitive market opportunities for telecommunication services in Bulgaria 508 
Core competencies to use cloud computing services 503 
Customer equity management: the new business philosophy 93 
Development of non-banking sector in EU and Bulgaria 92 
Economic efficiency analysis of dairy cattle farms in Bulgaria 433 
Economical type of depreciation 176 
Ethical portrait of future specialist: sociological aspect 389 
Eропейско удостоверение за наследници 275 
Factor analisis of cost of production in the production and processing of meat and meat products in the Stara Zagora 495 
Factor analysis of profit in the production of vegetable oils and animal fat in Stara Zagora 494 
From thinking green to buying green: consumer motivation makes the difference 207 
H2H в бизнеса 436 
Impact of March 2011 Earthquake and Tsunami on the Agri-Food Sector in Japan 421 
Impact of poverty on the human development index in Bulgaria (for example of South Central region) 33 
Industrial clusters - enabling environment for innovation, growth and smart specialization 454 
Innovative rural development through networks and partnership 422 
Investment activity and entrepreneurship in Stara Zagora Region 150 
Issues and opportunities of bulgarian agriculrute under the conditions of the Common European market 429 
Leaping innovation barriers to small business longevity 453 
Legislation on the public private partnership as a factor in regional development 151 
Management decisions - realization and assessment 455 
Management of independent work of students using ICT in foreign language lessons 365 
Marketing communication mix 208 
Mathematic formulas for calculating the prices for selling and buying electric energy in Bulgaria 404 
Methodological issues for employment research in green economy 180 
Monopoly and competition on Bulgarian pension market 338 
NDM - таксономия, обслужваща диадата "индивидуалност-личност" 356 
NDM релацията "Морфодинамика - ноосферен интелект" 388 
Perspectives for economic viability and sustainable developments of bulgarian agriculture in the new programming period 2014-2020 420 
Playing with pirates: how companies can win the endgame 143 
Preventing the risk of money laundering in commercial banks 83 
Production potential of Bulgarian viticulture 430 
Production process and product quality in a company of food industry 496 
Reducing the length of working hours as a means of reducing youth unemployment 68 
Regional approach to preservation of food related biodiversity 424 
Reindustralization and national economic models 144 
Research of labor market policies in Bulgaria 66 
Slum tourism -когато бедността забележителност 512 
Smart rural development 423 
Social responsible practices in Bulgaria: Change in organizational culture 451 
Start-up for sustainable growth in Bulgaria 145 
Stock market volatility: Does our fundamentals matter? 54 
The banking sector product innovations - gearing factors for customer confidence 85 
The economic priorities of the Bulgarian Governments in their programmes of a action (2001-2013) 175 
The impact of collaborative learning to critically thinking 366 
The impact of social support on the competitiveness of bulgarian apicultures after the accession to the European union 419 
The impact of work accidents of the sickness/health care expenses in Romania. A panel date approach 62 
The main product strategies of international marketing 202 
The Pricing of Mortgage Insurance Premiums Under Systematic and Idiosyncratic Shocks 350 
The regulation of the shadow banking system in the European Union 84 
The role of consultancy for the development of organic farming in Bulgaria 428 
The social enterprise as an alternative economic model for small and medium-sized enterprises. Examples of successful social enterprises 434 
Theoretical and Methodological Aspects of Formation of Corporate Control System in Ukraine 449 
VARмодели на шоковете в икономическите цикли на индивидуалното крайно потребление на домакинствата 28 
VJL 2.0 - академични иновации и глобални предизвикателства в U-обучението по икономика и управление 370 
Who is Changing Health Insurance Coverage? Empirical Evidence on Policyholder Dynamics 351 
Экономика России: перед долгим переходом 161 
Экономическая интеграция: уроки для постсоветского пространства 162 
Этические факторы в системе экономических рисков 185 
Этноориентированная особенность лексики: немецко-руссие соответствия 519 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансов данък 112 
авансови вноски 101 
авансови плащания 110 
авансово облагане 112 
Австралия 2 
австрийско земеделие 418 
Австрия 418 
автоматизирано проектиране 377 
автомобили 300 
автомобилно застраховане 352 
авторско право 2 316 383 
агентска теория 171 
Агенция за социално подпомагане 333 
аграрен сектор 186 187 421 
аграрна политика 431 
аграрна политика на ЕС 425 
аграрна устойчивост 188 406 
аграрно производство 431 
агресивно поведение 286 
агресия 286 
агробизнес 187 
агрозастраховане 345 
агропазари 187 
агропроизводство 187 
агротехнически мероприятия 415 
агротехнология 410 
агрохранителен сектор 421 
агрохранителна верига 421 
адаптация 202 
административен акт 315 
административен капацитет 328 
административна дейност 264 
административна система 279 
административни мерки 242 
административни нарушения 477 
административни тежести 473 
административни умения 363 
административно договаряне 264 
административно наказание 99 
административно нарушение 99 
административно право 264 279 
административно правосъдие 279 
административнонаказателна отговорност 65 
администрация 279 
Азербайджан 530 
азотни торове 416 
академична дейност 536 
академична етика 1 2 384 385 386 
академична наука 2 
академична почтеност 384 386 
академична система 370 
академични стандарти 385 
академични трудове 2 
активи 119 120 346 
активно усъвършенстване 224 
активно учене 366 
акции 87 
Ал Кайда 44 
алтернативен модел 434 
алтернативен туризъм 387 511 
американска стратегия 249 
американски модел 144 
американски производители 402 
анализ 91 219 
анализ и оценка 257 
анализ на външната търговия 217 
анализ на данни 457 500 
анализ на доходността 131 
анализ на земеделските стопанства 413 
анализ на кредита 70 
анализ на печалбата 494 
анализ на показателите 96 
анализ на производството 495 
анализ на развитието 195 
анализ на рентабилността 97 
анализ на рентабилността на предприятието 97 
анализ на риска 131 
анализ на стратегиите 450 
анализ на туризма 515 
анализ на финансовото състояние 97 413 
анализи и проучвания 370 
анекс 56 
анкетна карта 369 
анкетно проучване 195 
антикорупционни мерки 244 
антикризисни модели 52 
антитероризъм 249 
антропология 16 
априорност 9 13 
архитектурно наследство 192 
асоциативен плакат 492 
асоциирани символи 213 
АСП 333 
аспекти на устойчивостта 188 
атомна енергия 401 
афроазиатски регион 126 
БАЕЗ 486 
база от данни 371 
Базел ІІ 77 
Базел ІІI 75 
балканска политика 248 
балкански държави 252 
балкански икономики 252 
банки 71 80 83 85 120 121 123 124 
банки в ЕС 124 
банкинг 81 
банките в България 124 
банков дълг 90 
банков капитал 77 
банков контрол 121 
банков кредитен риск 75 
банков надзор 222 
банков риск 81 
банков сектор 74 85 121 124 
банкова дейност 85 
банкова ефективност 122 
банкова информация 119 
банкова криза 52 
банкова политика 90 123 
банкова сигурност 123 
банкова система 74 84 
банкова система в България 119 120 
банкови карти 117 
банкови клиенти 85 
банкови услуги 85 
банково кредитиране 70 80 
банково обслужване 81 
банково разплащане 117 
БВП 109 133 136 140 172 
БВП в България 177 
бедност 25 26 33 156 512 
бедност в България 156 
бедняшки туризъм 512 
бедствени ситуации 312 
бежанско население 313 
бежанско право 313 
бежанци 57 313 
безопасни условия 482 
безопасни храни 432 
безопасност и здраве 283 
безопасност и стабилност 168 
безработица 26 27 52 64 66 67 
безработица в България 68 
безработица сред младите 68 
Бердяев 14 
Бернулево разпределение 73 
библиография 6 
бизнес 40 181 435 502 
бизнес идея 438 
бизнес климат 28 
бизнес коучинг 487 
бизнес метод 171 
бизнес общуване 458 
бизнес операции 91 
бизнес организации 482 
бизнес организация 447 
бизнес план 438 
бизнес планиране 438 
бизнес подходи 43 
бизнес потребление 387 
бизнес практики 447 
бизнес предприемачество 443 
бизнес развитие 456 
бизнес среда 441 
бизнес стратегия на фирмата 229 
бизнес философия 93 
биоземеделие 418 432 
биологичен пазар 493 
биологична продукция 418 
биологична селскостопанска продукция 428 
биологични земеделски продукти 428 
биологични продукти 428 
биологични храни 493 
биологични хранителни продукти 428 493 
биологично земеделие 428 432 
биологично земеделие в България 428 432 
биологично производство 432 
биополитика 15 
биопродукти 418 
биопроизводители 418 
биотехнологии 15 
биохрани 493 
бира 200 
биткойн 71 
БНБ 121 
богатство 160 
болнична система 393 
болнични услуги 393 
Болонски процес 380 385 
борба с бедността 25 
борба с пиратството 143 
борба с престъпността 299 
борба с фалшифициране 316 
борсови индекси 87 130 131 
бранд 213 
бранд България 213 
бранд имидж 213 
брандинг 213 
брандинг стратегии 213 
брандиране на дестинации 213 
брейди облигации 235 
брейди план 235 
Брекзит 39 425 
брутен вътрешен продукт 141 
брутна продукция 413 
буржоазна идеология 14 
бъдеще 39 
бъдеще на ЕС 260 
бъдещи специалисти 389 
България 35 146 160 193 397 
българска банкова система 75 
българска електроенергетика 404 
българска енергетика 399 
българска икономика 142 177 233 245 257 
българска индустрия 91 
българска образователна система 390 
българска промишленост 177 
Българска фондова борса 130 
български бизнес 257 442 
български език 518 
български инвестиции 159 
български компании 95 103 
български пазар 159 
български предприятия 480 
български публични компании 96 
български ферми 188 
български хотели 513 
българско животновъдство 433 
българско застрахователно право 342 
българско земеделие 420 425 429 430 
българско обективно право 268 
българско правителство 175 
българско право 313 
българско село 30 
бюджет 242 408 
бюджет в публичния сектор 301 
бюджетен дефицит 222 
бюджетен дефицит в еврозоната 222 
бюджетна политика на Русия 161 
бюджетна структура 88 
бюджетни организации 301 470 
бюджетно планиране 166 
бюджетно финансиране 115 
бюрократизъм 444 
бюрокрация 60 
В2С пазари 509 
ВАК 291 
Валахия 521 
валутен контрол 125 
валутен курс 133 
валутен монопол 125 
валутен режим 121 
валутен риск 232 
валутна зона 262 
валутна интеграция 262 
валутни резерви 78 
валутни сделки 125 
валутно законодателство 125 
валутно-финансова система 147 
ВЕИ 58 401 
Великобритания 2 39 234 408 425 
венчърен капитал 179 
верига за доставки 450 
верификация 261 
версии при разследване 271 
вещно право 280 
взаимодействие 83 
взаимоотношения 209 486 
взаимоотношения с клиенти 209 210 
вземане на решение 11 
вземане на решения 45 55 73 452 
видеолекции 373 
видове каптивни застрахователи 342 
видове контрол 333 
видове къмпингуване 289 
видове нарушения 99 
видове пазари 399 
видове предприемачество 442 
видове престъпления 270 
видове сливания 230 
видове фондове 336 
визия 39 
визуални елементи 213 
винопроизводство 430 
виртуалност 76 
високочестотна търговия 73 
висше икономическо образование 521 526 527 528 529 530 531 533 534 535 
висше икономическо училище 527 531 532 534 
висше образование 2 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 387 389 390 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 
висше образование в България 390 
висше образование в ЕС 385 
висше образование в Русия 389 
висше училище 379 384 387 521 522 523 524 525 526 528 529 530 532 533 535 
висши училища 385 436 
висши училища в чужбина 2 
Витгенщайн 10 
Витгенщайнова логика 10 
Витгенщайнова философия 10 
ВКС 297 
владение 280 
власт 7 15 42 47 126 
влияние 142 339 
внасяне на данъци 106 
внос 183 
внос на месо и месни продукти 183 
вноски 336 
воайорство 512 
вода 391 
водородна енергия 392 
водородна икономика 392 
волатилност 54 
вреди 267 
временен внос 224 
временен износ 224 
връзки с обществеността 208 
ВТО 214 
възвръщаемост на инвестициите 491 
възлагане на обществени поръчки 305 
възобновяеми енергийни източници 391 
възобновяеми източници 134 391 
възпитание 364 
възприятие 8 12 
възражение 268 
възрастова психология 266 
възрастова структура 26 
възрастови групи 26 
външна политика на САЩ 169 
външна търговия 158 216 217 
външна търговия на Германия 217 
външна търговия на Русия 216 
външни инвестиции 226 
външноикономически отношения 219 
външнополитически отношения 239 
външнотърговска обвързаност 219 
външнотърговски взаимоотношения 174 
външнотърговски връзки 219 
външнотърговски отношения 216 217 
външнотърговски сделки 158 
външнотърговско салдо 219 
вътрешен екип 206 
вътрешна мотивация 143 
вътрешни инвестиции 226 
газов хъб 397 
газопроводи 397 
гаранции 311 330 
ГДР 48 
геймификация 488 
генетика 3 
география 520 
географски особености 248 
географски фактори 142 
геоикономика 223 402 
геоикономическа структура на света 223 
геополитика 247 248 
геополитика на РБългария 248 
геополитическа нестабилност 260 
геополитически интереси 248 
геостратегия 247 249 
Германия 2 48 351 384 
глобален иновационен индекс 190 
Глобален Предприемачески Мониторинг 440 
глобализационни процеси 220 
глобализация 22 46 220 241 246 442 
глобализация в икономиката 245 
глобализация на икономиката 162 
глобална икономика 179 
глобална икономическа рецесия 86 
глобална финансова криза 178 
глобални пазари 202 
глобални финанси 89 
годишен алманах 529 
годишна сесия 70 96 115 
Големи данни 500 
ГПК 288 
градска туристическа дестинация 192 
градски ценности 192 
граждани 34 
гражданска отговорност 352 
граждански контрол 324 
Граждански процесуален кодекс 293 
гражданско общество 34 35 40 47 
гражданско правна защита 301 
гражданско участие 34 
гражданство 46 
грамотност 361 
граници 46 
гръцка планина 535 
ГФО 465 
гъвкави стратегии 259 
гъвкаво управление 259 
Гърция 158 
давност 108 
ДАНИ 306 
данни 324 
данък 100 300 
данък върху превозните средства 300 
данък върху таксиметровия превоз 100 
данъци 103 107 110 112 113 114 242 288 
данъци в ЕС 103 
данъци върху доходите 112 
данъчен кредит 107 110 475 
данъчен период 102 
данъчен финансов резултат 102 
данъчна активност 106 
данъчна амортизация 176 
данъчна политика 53 101 232 
данъчна система 114 
данъчна ставка 300 
данъчни задължения 288 
данъчни приходи 109 114 
данъчни промени 103 
данъчни режими 309 
данъчни стимули 337 
данъчно задължени лица 100 
данъчно задължение 292 
данъчно облагане 103 105 110 
данъчно облагане и ЕС 103 
данъчно престъпление 292 
данъчно регулиране 104 
данъчно счетоводство 106 
данъчно третиране 102 104 
двойно данъчно облагане 293 
двустранни отношения 532 
ДДС 99 102 110 309 319 
дебати 316 
дееспособност 322 
деиндустриализация 144 
деиндустриализация на икономиката 144 
Дейвид Хюм 11 
деклариране 101 
деклариране на данъка 112 
демагогия 45 
демография на селското население 30 
демографска катастрофа 31 
демографска криза 29 31 
демографска политика 251 
демографска прогноза 29 
демографски взрив 29 
демографски преход 154 
демографски проблеми 31 
демографски променливи 207 
демократична система 36 
демокрация 21 34 36 48 325 
дерегистрация по ЗДДС 475 
деривати 76 87 
дерогация 309 
деурбанизация 30 
дефицитно бюджетно финансиране 115 
дефицитно финансиране 115 
дефлация 157 
дефолт 77 
децентрализация 168 
джагихадисти 331 
джахилия 243 
джихад 44 
джихадисти 239 303 
диверсификация 163 
диверсификация на производството 163 
дивидентен пъзел 79 
дивиденти 86 
дивидентна доходност 86 
дивидентна политика 86 
дигитален маркетинг 206 
дигитализация 423 
дигитална валута 71 
дигитална епоха 36 
дигитална идентичност 36 
дигитално общество 36 
дигитално поколение 382 
дизюнктивизъм 12 
динамика 174 
динамичен анализ 117 
динамично управление 129 
директен маркетинг 208 
Директива 2013/34/ЕС 480 
Директива 2015/2366 221 
Директива 95/46/ЕО 285 
директни плащания 427 
директор 43 363 
дисбаланс 129 
диспозиция 8 
дистанционно банкиране 81 
дистанционно обслужване 81 
дистанционно обучение 378 379 380 
дистрибуция 209 
дисфункция 341 
дисциплина 371 
диференциран подход 80 
длъжник 90 268 
ДМА 107 481 
ДНА 481 
добиви 412 415 
доброволно пенсионно осигуряване 337 
доверие 45 85 185 
доверие на клиентите 85 
договор 321 522 
договор за наем 310 
договор за сътрудничество 522 533 
договор от Амстердам 255 
договор от Лисабон 255 308 
договор от Маастрихт 255 
договори за лизинг 319 
доказателствени средства 106 278 
доклад 23 25 53 94 116 117 118 127 135 146 152 154 155 156 157 170 173 189 199 210 227 228 246 330 334 335 339 352 353 394 396 439 441 462 464 
доклади 132 133 136 153 172 369 370 372 373 374 375 376 377 381 
докторанти 529 
докторантски изследвания 529 
документи 67 253 290 294 
домакински сектор 70 
домакинства 70 
ДОПК 108 111 293 315 
допълнителен платен годишен отпуск 63 
допълнително осигуряване 336 
допълнително пенсионно осигуряване 336 
доставки 106 
доставчици 436 
достоверност 287 
достъп до ИКТ 168 
достъп до информация 323 324 
достъп до културни продукти 143 
досъдебно производство 307 
доходи 26 
доходи от активи 472 
доходи от дивиденти 472 
доходи от инветстиции 86 
доходи от ликвидационни дялове 472 
доходи от наем 112 
доходност 97 122 130 413 
дребни земеделски стопани 424 
древен Рим 279 
другост 41 
духовни ценности 389 
дългов пазар 235 
дългова икономика 158 
дългова криза 158 222 235 
дългове 111 
дългови задължения 111 
дългово задължение 111 
дълговременна памет 19 
дългосрочна грижа 24 
дълготрайни активи 176 
дълготрайни биологични активи 471 
държава 7 47 232 
държава и бизнес 436 
държава и право 277 279 
държавен дълг 115 222 235 
държавен дълг на България 115 
държавен капитализъм 242 
държави 254 
държави членки на ЕС 254 399 
държавна поддържка 345 
държавна подкрепа 80 345 
държавна политика 187 299 
държавна политика на Русия 167 
държавни гаранции 80 
държавни имоти 289 
държавни инвестиции 226 
държавни институции 125 312 
държавни помощи 427 
държавни предприятия 242 
държавни разходи 114 
държавни служители 329 
държавни учреждения 301 
държавно регулиране 446 
държавно управление 263 
държавност 281 
държател 280 
е-демокрация 35 
е-курс 368 377 
е-обучение 357 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 501 
е-правителство 326 
е-търговия 184 
е-управление 324 498 
еволюция на теориите 55 
евразийска интеграция 164 
Евразийски икономически съюз 50 51 162 164 
евразийски отношения 50 164 
ЕВРАТОМ 283 
евристични методи 388 
ЕВРОДАК 57 
Еврозона 222 262 
Еврокомисия 240 
Европа 5 48 240 
европейска външна политика 251 
европейска директива 221 
европейска идентичност 253 
Европейска интеграционна общност 259 
европейска интеграция 250 259 
Европейска комисия 255 
Европейска конституция 254 
европейска култура 5 
Европейска патентна конвенция 320 
европейска политика 372 
Европейска професионална карта 61 
европейска селскостопанска политика 420 
европейска система 57 222 
европейска цивилизация 250 
Европейски банков съюз 116 
европейски бизнес 134 
европейски енергийни цели 402 
европейски земеделски фонд 432 
Европейски инвестиционен фонд 261 
европейски модел 144 
европейски патент 320 
европейски програми 343 
европейски проекти 380 470 
европейски регламенти 107 
европейски структурни фондове 261 
Европейски съд 308 
Европейски съюз 84 146 250 251 252 253 254 255 258 260 
европейски търговски оборот 217 
европейски фондове 261 291 
европейско законодателство 275 305 309 
Европейско икономическо пространство 65 
Европейско право 274 
европейско удостоверение за наследство 274 
европейско членство 39 
европроекти 256 
еврофондове 232 
Египет 532 
единен вътрешен пазар 50 
единна система 198 333 505 
еднодневен трудов договор 60 
еднолично дружество 317 
ЕЕДОП 305 
езикознание 518 
екипно обучение 366 
екипно развитие 490 
екипност 42 
еко-ефективност 450 
екологична ефективност 450 
екологични проблеми 515 
екология 401 
екологосъобразни технологии 134 
екомаршрут 196 
Еконт 229 
екопредприемачество 523 
екосистеми 436 
екосистеми в бизнеса 436 
екотуризъм 196 511 
екотуристически региони 196 
екотуристическо предлагане 196 
ЕКПЧ 308 
експертиза 271 
експорт 227 
експортен пазар 227 
експортна квота 152 
експортна политика 426 
електрическа енергия 399 
електроенергетика 396 
електроенергиен пазар 148 404 
електроенергиен сектор 148 
електроенергийна мрежа 399 
електроенергийна система 403 
електроенергия 399 404 
електронен банкинг 81 
електронен бизнес в туризма 517 
електронен курс 368 
електронен маркетинг 510 
електронен пазар 510 
електронен туризъм 517 
електронна демокрация 35 
електронна карта 369 
електронна промишленост 138 
електронна търговия 184 509 
електронни продажби 510 
електронни разплащания 510 
електронни технологии 34 
електронни услуги 326 
електронно гласуване 325 
електронно дистационно обучение 378 
електронно държавно управление 326 
електронно обучение 357 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 501 
електронно правителство 324 326 
електронно списание 6 24 109 357 387 536 
електронно управление 323 324 326 498 
електропотребление 400 
електропреносна мрежа 399 
ембарго 236 
емпиричен анализ 114 
емпиричен модел 8 
емпирични изследвания 17 
емпирични резултати 114 
ендогенни промени 181 
енергетика 58 328 398 403 
енергетика на България 396 
енергиен отрасъл 398 
енергиен пазар 398 399 
енергиен сектор 396 399 
енергийна бедност 400 
енергийна зависимост 398 
енергийна интензивност 398 
енергийна политика 398 
енергийна продуктивност 409 416 
енергийна система 403 
енергийни доставки 402 
енергийни нужди 402 
енергийни системи 392 
енергийно подпомагане 23 
енергия 391 
ЕООД 318 
ЕПК 320 
ЕС 39 48 51 57 84 139 198 216 221 234 291 308 425 470 
ЕС - геополитически център 251 
ЕС и бъдещето 251 
ЕС и разширяването 251 
ЕС и Русия 216 
Естония 405 
етика 11 383 
етика и морал 329 
етика и политика 15 
етика на науката 3 
етични нарушения 185 
етични норми 185 
етични ценности 185 
етично-ценностни подходи 389 
етичност 512 
етнически общности 359 
етнокултурни проблеми 41 359 519 
ефективни проекти 128 
ефективност 166 170 358 363 416 
ефективност на инвестициите 491 
ефективност на инвестиционния проект 460 
ефективност на обучението 357 
ефективност на процесите 166 
ефективност на решенията 455 
ефективност на управлението 43 406 
ефективност на управленския процес 43 
живот 15 
животински мазнини 494 
животински продукти 407 
животновъдство 413 
животновъдство в България 186 
животновъдството в ЕС 417 
животозастраховане 337 351 
жизнен цикъл 138 
жизнеспособност 453 
жилищен пазар 32 
жилищен сектор 32 
жилищен стандарт 32 
жилищна архитектура 192 
жилищни кредити 70 
жилищни потребители 32 
жилищно кредитиране 70 
задоволеност 490 
задължения 59 101 313 
задължения на предприятията 59 
задължения на съдружници 111 
заети лица 27 
заетост 27 58 64 136 180 
заетост на жените 58 
Закон за висшето образование 390 
Закон за личния фалит 90 
Закон за малки и средни предприятия 465 
Закон за мерките срещу изпирането на пари 83 
закон за наследството 273 
Закон за обществените поръчки 99 295 327 
Закон за публичните финанси 88 
закон за собствеността 280 
Закон за социално подпомагане 333 
Закон за счетоводството 462 465 466 473 477 
Закон за счетоводството 2016 466 
законова уредба 307 
законови изисквания 302 
законодателна инициатива 255 
законодателна рамка 323 
законодателно право 255 
законодателство 273 277 305 319 326 
законодателство за ПЧП 151 
закупуване на електрическа енергия 404 
замразени продукти 183 
ЗАП 100 
заплахи за националната сигурност 169 
заплащане на труда 482 
застраховане 267 339 340 341 343 347 349 
застраховане в България 352 
застраховане в Русия 345 349 
застраховане в селското стопанство 345 
застрахователен пазар 340 342 344 345 350 
застрахователен риск 344 
застрахователен риск мениджмънт 344 
застрахователен случай 344 
застрахователна защита 348 
застрахователна полица 351 
застрахователна премия 351 
застрахователна телематика 349 
застрахователни дружества 92 
застрахователни дружества в България 92 
Застрахователни дружества в ЕС 92 
застрахователни компании 349 
застрахователни пазари 349 
застрахователни премии 350 
застрахователни продукти 348 349 
застрахователни услуги 345 
застрахователно дружество 347 
застрахователно обезщетение 347 348 
застрахователно покритие 351 
застрахователно правоотношение 345 
застраховка 340 
застраховка Карго 340 
застраховка на товарите 340 
застраховки 343 
защита на информацията 507 
защита на личните данни 285 
защита на потребителите 516 
защита от дискриминация 526 
ЗДДС 104 
здрав разум 3 
здравен туризъм 395 
здравеопазване 62 393 394 
здравеопазване в България 393 
здравна икономика 395 
здравна реформа 393 
здравна система 393 
здравни потребности 393 
здравно осигуряване 351 
здравноосигурителна система 351 
ЗДС 289 
зелен маркетинг 207 
зелен потребител 207 
зелена икономика 180 432 
зелена реклама 207 
зелена стратегия 207 
зелени продукти 207 
зелени работни места 180 
зелено производство 432 
зеленчукопроизводство 431 
зеленчукопроизводство в България 186 414 431 
зеленчуци 426 
земеделие 343 405 420 424 431 432 520 
земеделие в страните от ЕС 408 
земеделието в България 408 
земеделски застраховки 343 
земеделски култури 343 347 
земеделски продукти 187 
земеделски производител 343 
земеделски производители 113 343 
земеделски производители в България 113 431 
земеделски стопанства 188 413 
земеделско застраховане 343 347 
земетресение 421 
ЗЗД 268 
ЗКПО 102 105 113 288 
Златни пясъци 515 
злоупотреба 290 
знание 3 
знания 20 
ЗОП 99 294 327 
ЗОС 289 
ЗСП 24 
ЗТМТМ 65 
идеи 8 14 
идеология 126 
ИДИЛ 239 
избирателни системи 325 
избор 302 
избори 325 
избягване на данъци 103 288 
извънредни ситуации 312 
извънредно положение 311 312 
изгладени данни 96 
изкупни цени 417 
изкуствен интелект 184 
измами 516 
изменения на климата 256 
измерване 129 
измерване на разходите 129 
износ 187 
износ на аграрна продукция 186 
износ на плодове 426 
изпиране на пари 83 
изпити 386 
изпълнение на дейностите 88 
изпълнение на решение 455 
изследване на заетостта 180 
Източна Европа 86 
Източна Румелия 277 
източно партньорство 260 
изчисляване на цените 404 
ИКЕА 509 
икономика 132 133 136 139 140 141 157 159 185 190 339 
икономика на България 152 157 190 
икономика на Нигерия 54 
икономика на Русия 140 161 165 167 185 
икономическа активност 28 160 
икономическа амортизация 176 
икономическа безопасност 31 
икономическа глобализация 69 245 
икономическа динамика 179 
икономическа еволюция 147 
икономическа ефективност 27 181 413 433 
икономическа жизнеспособност 420 
икономическа интеграция 162 
икономическа история 236 
икономическа криза 64 114 177 433 
икономическа политика 147 
икономическа политика на Русия 167 
икономическа свобода 441 
икономическа сигурност 31 
икономическа система 153 
икономическа стратегия 144 
икономически ефект 181 
икономически модел 434 
икономически модели 144 
икономически приоритети 175 
икономически растеж 114 140 145 172 174 175 225 
икономически растеж на България 174 
икономически ръст 167 
икономически санкции 64 163 
икономически сектор 159 
икономически сектори 56 
икономически фактори 27 
икономически цикли 89 179 
икономически цикъл 28 134 
икономическо неравенство 245 
икономическо поведение 55 
икономическо развитие 74 137 147 175 
икономическо развитие на България 175 
икономическо състояние 413 
ИКТ 360 
Имануел Кант 9 
имигранти 46 
имиграционна политика 30 
имидж на България 213 
имоти 310 467 
империи 126 
импорт 152 
имуществени вреди 267 
инвестиране 214 490 
инвестиране в акции 86 
инвеститори 497 
инвеститорска мотивация 128 
инвестиции 128 129 131 163 200 225 230 497 
инвестиции в недвижима собственост 497 
инвестиции в недвижими имоти 497 
инвестиции в НИРД 190 
инвестиции в обучението на персонала 491 
инвестиции в човешки капитал 491 
инвестиционен модел 32 
инвестиционен риск 460 
инвестиционна активност 127 150 173 
инвестиционна привлекателност 460 
инвестиционни имоти 467 
инвестиционни операции 91 
инвестиционни потоци 150 
инвестиционни проекти 128 460 
индекс 478 
индекс на икономическата свобода 137 
индекс на конкурентоспособност 137 142 
индекс на корупцията 137 
индекс на потребителските цени 52 
индекс на човешката бедност 33 
индекс на човешко развитие 33 137 
индивидуално потребление 28 
индивидуалност 356 
Индонезия 241 
индустриален бизнес 456 
индустриален растеж 456 
индустриален сектор 173 
индустриализация 144 
индустриални клъстери 443 454 
индустриални фирми 91 
индустриално развитие 445 
индустриално развитие на България 173 
инициативи 34 
инициативност 458 
иновативна пауза 179 
иновативни подходи 432 
иновативни процеси 145 
иновации 4 190 221 370 504 
иновации в аграрния сектор 432 
иновации в бизнеса 453 
иновации в икономиката 446 
иновации и предприемачество 432 
иновационен процес 190 
иновационна дейност 190 
иновационна среда 4 
иновационна сфера 4 
иновационна форма на обучение 4 
иновационни бариери 453 
иновационни дейности 4 
иновационни мрежи 422 
иновационни процеси 4 
иновационни стратегии 211 
инспектиране на труда 60 
институции на ЕС 308 
институционален подход 135 
институционални отношения 27 
институционално равновесие 255 
инструменти за преразпределение 247 
интегрален маркетинг 206 
интегрална теория за предприемачество 445 
интеграционен процес 199 
интеграционна политика 257 
интеграционни процеси 162 
интеграция 17 50 178 
интегриран модел 448 
интегриране 372 373 
интегрирани данни 505 
интегрирани информационни системи 505 
интелектуалец 536 
интелектуална собственост 2 143 316 
интелектуално право 316 
интелектуално развитие 388 
интелигентна специализация 423 
интелигентни селски райони 423 
интерактивни методи 353 
интервю за работа 483 
интеркултурна комуникация 22 
интеркултурна среда 22 
интернационализация 230 
интернет 21 37 316 
интернет маркетинг 204 
интернет мрежа 38 
интернет реклама 204 
интернет страници 323 
инфлация 52 129 174 
инфлация в Русия 167 
информатизация 461 
информатика 373 
информационен процес 474 
информационна защита 506 
информационна инфраструктура 506 
информационни аспекти 481 
информационни и комуникационни технологии 375 
информационни технологии 34 35 123 368 372 375 378 379 380 381 499 504 
информационни технологии в бизнеса 499 502 503 
информационни технологии в застраховането 349 
информационни технологии в обучението 388 501 
информационни технологии в търговията 510 
информационно общество 37 379 
информация 21 205 258 323 
информираност 428 
инфраструктура 502 
ипотека 350 
ипотечна застраховка 350 
ипотечни кредити 350 
ипотечно застраховане 350 
Иран 32 
иранска икономика 32 
иск 298 
исково производство 298 
Исландия 36 
исландска революция 52 
ислям 243 
ислямизиране на икономиката 44 
ислямизъм 44 239 
Ислямска държава 243 249 331 332 
ислямска религия 243 
ислямски тероризъм 239 243 
Испания 2 
историческо наследство 48 
история на образованието 277 
история на парите 126 
история на правото 279 281 
история на СА 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 
история на туризма 512 
ИТ услуги 159 
италиански банки 124 
Италия 2 
казуси 2 
канадска икономика 137 
канали за комуникация 499 
канали на дистрибуция 209 
кандидатстване за работа 483 
кандидатстудентски прием 528 
Кант 9 
Кантова философия 9 
капацитет 513 
капитал 26 
капитал - мениджмънт 93 
капитал на клиенти 93 
капиталова адекватност на банките 119 
капиталова сметка 174 
капиталови пазари 130 178 
каптивен застраховател 342 
каптивен презастраховател 342 
каптивни застрахователни компании 342 
каптивно застраховане 342 
каравани 289 
Карго застраховане 341 
Карго застраховка 341 
Карго клаузи 341 
кариерно израстване 489 
картофи 414 
картофопроизводство 414 
качества на ръководителя 435 
качествен подход 478 
качествени кадри 486 
качествени характеристики 474 
качество 119 120 369 377 
качество на обучение 369 
качество на продукта 496 
качество на услугите 513 
квалификация 61 
квалификация на персонала 496 
кибербезопасност 81 
киберзащита 506 
кибернетична сигурност 506 
кибернетична система 506 
кибернетични методи 506 
Кипър 407 
Китай 78 146 223 520 
Китай и световната икономика 169 
китайски банки 223 
китайски юан 78 
класификация на ПЧИ 233 
класификация на фермите 188 
класифициране на разходите 479 
кластъри в България 422 
клиенти 184 487 
клиентски модели 211 
клиентско обслужване 211 
климат 411 
климатични проблеми 401 
климатични промени 411 
клонинг 15 
клъстери 191 443 
клъстерна интеграция 191 
клъстерна класификация 454 
клъстерна политика 191 454 
клъстерни концепции 454 
ключови компетентности 503 
коалиции 303 
когнитивна невропсихология 18 
Кодекс за застраховането 342 
Кодекс на труда 321 
коефициент на Джини 137 
коефициент на обща ликвидност 413 
коефициент на Шарп 131 
козевъдство 186 
колаборативна среда 181 
колаборативно обучение 378 
колебания на капитала 54 
колективен договор 321 
колективен трудов договор 321 
колективни договори 56 
колективни трудови договори 56 
количествен подход 478 
колониализъм 126 
колониални империи 126 
коментар 294 
комисия 295 
компании 490 
компании в България 103 
компаративен анализ 513 
компетентност 358 359 364 
компетентности 354 
комплексен подход 348 
комплексен реинженеринг 445 
компютърни технологии 290 
комуникации 38 42 205 461 
комуникационни модели 461 
комуникационни проблеми 492 
комуникационни стратегии 207 
комуникационни технологии 375 
комуникация 42 459 
конверсия на дълга 235 
конкуренти 436 
конкурентни пазари 508 
конкурентни предимства 454 
конкурентно предимство 453 
конкурентноспособна икономика 245 
конкурентоспособност 137 142 155 168 215 257 419 
конкурентоспособност в индустрията 155 
конкурентоспособност на българска икономика 142 
конкурентоспособност на българския бизнес 155 442 
конкуренция 221 338 
конкуренция и монопол 338 
консолидация 464 
консолидация на финансови отчети 464 
консолидиране 259 
консолидиране на бизнеса 259 
конституционализъм 263 
конституционна система 311 
конституционни права 312 
конституционно право 263 306 312 
Конституция 254 311 312 
консултиране 428 
контракти 87 
контракти за разлика 87 
контрол 60 65 333 
контрол в банките 121 
контрол на разходите 291 
контролна дейност 333 
контролни органи 244 
конференция 23 25 33 52 53 64 69 94 116 117 118 127 134 135 137 152 154 155 156 157 170 173 177 189 199 202 210 216 217 219 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 246 330 334 335 339 352 353 365 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 389 394 396 439 441 462 464 509 511 512 513 514 515 
конференция с международно участие 365 389 
конфликт 55 
конфликтен анализ 55 
конфликти 286 
конфронтация 49 
концептуален модел 368 
концептуален подход 464 
концепция 149 364 
кооперативно учене 366 
кооперации 422 
копиране 290 
корабоплавателна компания 452 
корекции 107 
Корея 446 
корпоративен данък 101 
корпоративен клиент 348 
корпоративен контрол 449 
корпоративен мениджмънт 447 
корпоративна култура 448 
корпоративна реклама 492 
корпоративна система 449 
корпоративна социална отговорност 432 447 448 450 451 
корпоративни отношения 449 
корпоративни стратегии 450 
корпоративни ценности 448 
корпоративно застраховане 348 
корпоративно облагане 105 
корпоративно управление 448 
корпоративно финансово състояние 95 
корумпирана бизнес среда 444 
корупционна парадигма 444 
корупционни отношения 444 
корупция 172 244 444 
корупция в България 244 
косвени данъци 309 
коучинг 487 490 
коучинг експерт 487 
коучинг етика 487 
коучинг умения 487 490 
коучинг услуги 487 490 
кравеферма 433 
крайни клиенти 399 
кратковременна памет 19 
краудсорсинг 504 
краудсорсинг технологии 504 
креативна дейност 446 
креативна икономика 446 
креативно мислене 18 
креативност 18 355 483 
кредит 107 
кредитен бум 174 
кредитен риск 75 77 
кредитен риск мениджмънт 75 
кредитен скоринг 77 
кредити 77 
кредитиране 70 405 
кредитиране на дребно 77 
кредитни вложения 74 
кредитни институции 72 116 
кредитни кооперации 72 405 
кредитните кооперации и икономиката 72 
кредитори 304 
кредитоспособност 460 
криза 36 132 177 254 
криза на лидерството 42 
кризи 42 178 
криминалистика 271 287 290 299 
криминалистическо изследване 290 
криминални престъпления 271 
криминално поведение 16 286 
криминално право 299 
криминално правосъдие 299 
криминология 299 
криптиране 507 
криптовалута 71 
криптографска защита на данни 507 
криптографска защита на информацията 507 
криптографски системи 507 
критерии 2 
критичен анализ 42 
критична точка 376 
критично мислене 366 
крос-културен мениджмънт 484 
кръгова икономика 134 139 
КС 311 
ксенофобия 41 
КСО 67 432 447 448 450 451 
КТД 56 
култура и интелект 389 
културен туризъм 192 511 
културен туризъм в България 192 
културният образ на Европа 5 
културно многообразие 5 
културно наследство 5 
купувач 184 
купувачи 497 
куриерски услуги 229 
куриерски фирми 229 
къмпингуване 289 
Лайбниц 8 
Латвия 405 
лексика 519 
лексикография 519 
лекции 376 
либерализация 328 
либерализация на пазара 164 399 400 
либерализъм 7 
ливъридж 87 
лидери 42 
лидерски практики 456 
лидерство 42 286 363 456 
лидерство в бизнеса 456 
лизинг 319 463 
лизингови договори 319 
лизингополучател 463 
ликвидност 82 
ликвидност на предприятието 82 
Лисабонска стратегия 362 
листни торове 415 
лихвен процент 70 
лихви 87 
лиценз 205 
лични данни 285 
лични интереси 104 
лични продажби 208 
личност 17 356 
личностни качества 359 
личностно израстване 487 
личностно развитие 361 490 
личностноориентиран подход 361 
личността на мениджъра 435 
логистика 215 
логистика в бизнеса 215 
логистична система 209 
логистично обслужване 209 
лозаро-винарски район 411 
лозаро-винарски сектор 411 430 
лозарски район 411 
лозарски стопанства 411 
лозарско производство 411 
лозарство 411 430 
лозарство и винарство 411 
лозови насаждения 411 
лозя 411 
Лок 7 
лоялни клиенти 211 
люцерна 410 
Маастрихтски конвергентни критерии 262 
магистрати 536 
магистърска степен 527 
магистърски програми 373 527 
магистърско обучение 527 
Македония 522 
макроикономика на България 141 
макроикономическа политика 136 
макроикономическа среда 165 
макроикономическа стабилизация 53 
макроикономическа стабилност 132 
макроикономически модели 165 
макроикономически показатели 136 
макроикономически предпоставки 136 
макроикономическо прогнозиране 165 
макроикономическо регулиране 178 
макропруденциално регулиране 222 
макроцели 206 
малки и средни предприятия 434 
малки предприятия 453 466 480 
малолетни престъпници 266 
малък бизнес 453 
манипулиране 474 
марджин 87 
марка 296 
марка на общността 296 
маркетинг 203 204 206 
маркетинг мениджмънт 212 
маркетинг микс 208 
маркетинг на взаимовръзките 203 
маркетинг на туризма 213 515 
маркетингов комуникационен микс 208 
маркетингова дейност 203 
маркетингова политика 203 
маркетингови комуникации 206 208 
маркетингови принципи 202 
маркетингови стратегии 202 207 211 
маркетингово планиране 212 
маслодайни култури 415 
математика 373 
математически модели 388 
математически формули 404 
материално стимулиране 488 
МВФ 222 341 
мегарегионална интеграция 214 
мегарегионални търговски съглашения 214 
медии 21 
междудържавно сътрудничество 231 
междукултурни комуникации 365 
междуличностни отношения 437 
международен бизнес 64 171 227 228 229 
международен валутен фонд 344 
международен маркетинг 202 
международен пазар 235 
международен съд 284 
международен съд на ООН 284 
международен тероризъм 303 
международен туризъм 511 514 
Международна агенция по енергетика 401 
международна валутна система 78 
международна дейност 103 
международна диверсификация 79 
международна защита 313 
международна интеграция 231 
международна конференция 52 64 69 134 137 177 202 216 217 219 224 225 226 229 230 231 232 233 509 511 512 513 514 515 530 
международна търговия 214 224 234 236 269 
международна търговска система 214 
международна финансова система 220 
международни инвестиции 225 
международни компании 228 
международни организации 269 
международни отношения 51 237 238 239 240 243 244 
Международни счетоводни стандарти 471 
международни транспортни коридори 191 
международно движение на капитала 220 
международно движение на капитали 220 
международно право 269 285 313 314 
международно сътрудничество 522 
международноправен статут на България 314 
международноправна отговорност 314 
международноправна система 314 
международноправна уредба 269 314 
международноправно развитие 314 
междуправителствени организации 231 
междуфирмено сътрудничество 496 
меморандуми 526 
мениджмънт 43 153 436 458 500 
мениджмънт без граници 458 
мениджмънт в екипната дейност 458 
мениджмънт в организациите 455 
мениджър 435 
мениджър-счетоводител 473 
мениджъри 486 
мениджърска дейност 455 
мениджърска работа 455 
мениджърски решения 455 
мениджърско поведение 437 
менталност 19 
месо 183 
месо и месни продукти 183 
месопреработвателна промишленост 495 
месопроизводство 495 
местна инициативна група 422 
местни общности 424 
метапсихология 18 
метод на сезонната проекция 96 
метод на управление 348 
методи 148 
методи на прогнозиране 96 
методически подходи 133 
методологически подход 180 449 
мигранти 313 
миграционни потоци 250 
миграционни процеси 30 46 64 247 
миграционно регулиране 30 
миграция 26 
миграция на населението 30 
микроикономическа политика 141 
микропредприятия 466 
Министерски съвет 151 306 
мир 48 
мисиология 459 
мисия 459 
мисия на фирмата 459 
мислене 18 42 
мисловна дейност 356 
мисловни процеси 18 
мита 218 
мита и митнически такси 218 
митнически икономически режим 224 
Митнически кодекс 218 
митнически контрол 218 224 
митнически контрол в България 218 
митнически контролен процес 218 
митнически режим внос 224 
митнически режим на износа 224 
митнически режим реекспорт 224 
митнически режим реимпорт 224 
митнически режим транзит 224 
митнически режими 224 
митническо представителство 218 
митническо складиране 224 
младежка безработица 68 
младежка заетост 68 
млекопроизводство 417 
млечни стопанства 417 
млечно животновъдство 417 433 
мляко 417 
многоезичие 253 
мобилни мрежи 508 
мобилни оператори 508 
мобилни технологии 35 
мобилни услуги 508 
мобилно банкиране 85 
мобилно обучение 373 
мобилно пазаруване 509 
мобилност 381 
мобилност на образование 381 
мобилност на студентите 381 
Модел на качеството 368 
модел на Уилямсън 181 
модели 12 443 
модели за оценка 95 
моделиране 91 
модерен потребител 509 
модернизация 241 
модернизация на икономиката 241 
молба 304 
монетарна политика 132 
монети 126 
мониторинг 344 
монопол 338 
морал 9 14 15 20 45 
морал и право 276 
морално-етични проблеми 329 
морски рекреативен туризъм 515 
морфодинамика 388 
морфологичен анализ 412 
мотивационно писмо 483 
мотивация 243 331 355 357 488 489 
мотивация на служителите 488 
МПС 270 
МСП 434 443 
МСС 463 474 480 
МСС 16 463 
МСС 17 319 463 
МСС 38 479 
МСС 41 463 471 
МССПС 468 
МСФО 463 474 
МСФО 16 463 
МСФО 9 75 
мултикултурализъм 41 
мултинационални компании 103 
надзорни системи 222 
наднационални законодателства 51 
наемател 280 497 
наемен договор 310 
наети активи 476 
наети лица 59 
наети работници 59 
наказание 16 
наказания 299 
наказателен кодекс 265 
наказателен процес 278 299 
наказателна отговорност 292 
наказателна политика 299 
наказателно право 265 266 270 
наказателно производство 307 
наказателно-процесуален кодекс 278 
наказателно-процесуална дейност 477 
наказателноправни норми 477 
наказателнопроцесуално право 307 
намален работен ден 68 
намалено работно време 68 
намаляване на безработицата 68 
намаляване на раждаемостта 394 
НАОА 380 
НАП 288 
нареждане за превод 272 
нарушение 99 
нарушения 99 384 
население 520 
наследници 274 275 
наследствено право 273 
наследство 273 
наследяване 111 273 
насърчаване на продажбите 208 
НАТО 238 240 
Натура 2000 256 
наука 3 
научен живот 6 
научна етика 383 
научна конференция 33 365 389 
научна конференция с международно участие 33 
научна публикация 1 
научна работа 1 384 
научна сесия 86 97 130 131 245 440 442 481 
научни доклади 368 370 371 372 374 375 376 378 379 380 382 
научни изследвания 306 383 
научни организации 306 
научни постижения 6 
научни публикации 44 46 192 213 316 390 393 492 
научни степени 2 
научни степени и звания 390 
научно-практическа конференция 52 64 69 134 137 177 202 216 217 219 224 225 226 229 230 231 232 233 509 511 512 513 514 515 
научно-технически прогрес 147 
научноизследователска и развойна дейност 190 
национален бюджет 291 
национален дълг 235 
национална икономика 144 
национална конференция 146 153 
национална програма 258 
национална сигурност 31 
национална стратегия 24 244 359 
Национални счетоводни стандарти 471 
национално законодателство 275 
национално стопанство 178 
начинаещ мениджър 438 
начисляване на ДДС 472 
небанков сектор 92 
невменяемост 266 
недвижими имоти 289 497 
недействителност 298 
независим финансов одит 465 
незаконна дейност 72 
неимуществени вреди 267 
нелинейни модели 388 
нематериални активи 479 
немска икономика 450 
немски език 519 
неопределеност 73 
непарични активи 472 
непозволено увреждане 267 
непълнолетни 266 
нестабилност 124 
несъстоятелност 95 304 
нетекущи активи 468 
нетиране 272 
нетни приходи 101 
нетни приходи от продажби 101 
нефинансови предприятия 480 481 
неформални организации 231 
неформални отношения 255 
Нигерия 54 
Нидерландия 2 
НИРД 190 
нисковъглеродна икономика 256 
новатори 523 
новаторско управление 523 
новаторство 523 
нови активи 476 
нови членки в ЕС 262 
новите реалности 250 
ново общество 247 
нововъзникващи комппании 145 
новоучредени дружества 298 
НОИ 67 
ноосферен интелект 388 
нормативни актове 88 
НПК 299 
нравствена отговорност 20 
нравствени ценности 20 
нравственост 185 
НСФОМСП 480 
обезлюдяване 30 
обезценка 468 
обезщетение 267 
обезщетение за вреди 267 
обезщетения при безработица 67 
обективна истина 287 
облагаем доход 113 
област Стара Загора 150 212 495 
облачен компютинг 501 502 503 
облачни инфраструктури 502 503 
облачни ИТ услуги 502 503 
облачни приложения 502 503 
облачни технологии 501 502 503 
облачни услуги 501 502 503 
облигационно право 310 
обработка на данни 285 500 
образование 3 26 27 40 160 277 355 361 362 363 364 
образование по туризъм 354 
образователен софтуер 375 
образователна парадигма 355 
образователна система 381 
образователни модели 388 
образователни системи 362 
образователно законодателство 277 390 
образци 294 305 
обслужване в туризма 513 
обслужване в хотели 513 
обслужване на клиенти 209 
обучение 19 27 360 366 388 
обучение на персонала 482 491 
обучение на потребителите 450 
обучение на студенти 365 386 
общ европейски пазар 429 
обща ликвидност 413 
обща селскостопанска политика 413 
обща част 265 
обществен договор 7 
обществен интерес 264 
обществен сектор 56 258 
обществена моралност 329 
обществени поръчки 295 305 327 330 
обществено мнение 48 
обществено управление 329 
обществено-политически живот 38 
общество 21 26 35 36 37 
общинска дейност 56 
общинска собственост 289 
общински проекти 151 
общински съвет 151 302 
общинско финансово управление 330 
общо събрание 302 
общоопасно увреждане 270 
общочовешки ценности 22 
общуване 485 
овцевъдство 186 
одит 470 
оздравителни мерки 272 
околна среда 207 256 
онлайн информация 517 
онлайн комуникации 517 
онлайн маркетинг 204 
онлайн обучение 371 501 
онлайн пазаруване 510 
онлайн търговия 509 
ООД 297 317 318 
ООН 284 314 
ОП Конкурентоспособност 257 
опазване на биоразнообразие 424 
опаковани стоки 201 
опаковка 201 
опаковки 201 
опаковъчна дейност 201 
опаковъчни продукти 201 
оперативна програма 257 
оперативно-издирвателна дейност 307 
опит 358 
организации 269 
организации на производители 422 
организационна идентичност 441 
организационна култура 451 456 
организационни аспекти 357 
организационни пазари 187 
организационни форми 227 
организационно развитие 490 
освидетелстване 271 
осигурителен стаж 282 
осигурителни вноски 293 
осигурително право 282 
осигуряване 104 
основни правила 473 
ОСП 405 408 413 419 420 425 
ОСП на ЕС 188 405 413 420 429 
отворени данни 258 
отпадъци 134 207 
отписване на вземания 108 
отпуски 63 
отработено време 59 
оферти 294 
офшор 69 
офшорен бизнес 69 
офшорен сектор 69 
офшорна зона 69 
офшорни зони 236 
Офшорни територии 69 
оценка 333 
оценка на ефективността 460 
оценка на риска 349 452 
оценка на устойчивостта 188 
оценяване на маркетингова дейност 212 
оценяване на риска 95 
очна ставка 271 
пазар 200 203 
пазар на електроенергия 398 
пазар на пиво 200 
пазар на селскостопански продукти 426 
пазар на труда 27 64 66 
пазар на труда в България 66 
пазар на услуги 508 
пазарен преход 135 
пазарен фундаментализъм 147 
пазарен хаос 73 
пазари 407 
пазарна ефективност 79 
пазарна икономика 132 
пазарна икономика в България 189 
пазарни възможности 508 
пазарни модели 398 
пазаруване 184 
Пакистан 44 
памет 19 
парадигма 153 
пари 83 126 
парични обезщетения 67 
парични потоци 91 
парламент 7 90 
парламентаризъм 254 
партньорство 138 
пасивно усъвършенстване 224 
патент 320 
патентна закрила 320 
патронажна власт 263 
педагогическо познание 362 
пенсиите в Русия 337 
пенсионен осигурителен пазар 338 
пенсионен пазар 338 
пенсионна политика 338 
пенсионна реформа в България 338 
пенсионна система 336 
пенсионни активи 337 
пенсионни фондове 92 338 
пенсионно обезпечаване 337 
пенсионно обезпечение 337 
пенсионно осигуряване 336 337 
пенсионно осигуряване в България 334 335 
пенсионноосигурителни дружества 338 
периодични отчети 466 
периодичност 481 
персонал 491 
персонализация 374 
персонализация на клиенти 510 
персонализирано обслужване 184 
перспективи 511 
перцепция 12 
ПЕС 308 
пета вълна 332 
петиции 34 
печалба 122 
печалба на фирмата 176 
пивоварна индустрия 200 
пивоварна промишленост 200 
пивоварни предприятия 200 
пилешко месо 183 
пилотни проекти 523 
пиратство 143 
писане 384 
плагиатство 1 2 385 386 
план 140 
планиране 166 
планиране на портфейла 438 
платежен баланс 174 
платежна система 221 
платежни институти 221 
платежни отношения 221 
платежни услуги 221 
платежоспособност 82 
платформа като услуга 502 
платформи за краудсорсинг 504 
плащане 288 
плодопроизводство 186 
площи 414 
поведение 437 485 
поведенческа икономика 143 
погасяване на дълга 108 
погасяване на задължения 108 
подоходни данъци 104 
подоходно облагане 113 
подпис 290 
подпомагане на селското стопанство 186 427 
подходи за управление 457 
поемни лица 307 
познание 8 
показания 278 
показатели за ефективност 119 
показатели за рентабилност 469 
покритие на риска 347 
покупка на имоти 497 
полезност 73 
политик 536 
политика 37 38 39 45 47 57 253 
политика на Европа 48 
политика на ЕС 57 
политика по заетостта 66 
политики на пазара на труда 66 
политическа корупция 244 
политическа практика 238 
политическа система 38 
политическа система на България 38 
политическа социология 47 
политически аспекти 32 
политически живот 46 
политически коалиции 303 
политически процеси 40 
политически риск 232 
политология 48 
полиция 307 
помощи за развитие 487 
популизъм 45 
популярни банки 72 
породи животни 424 
пост-кризисно възстановяване 115 
постиндустриална икономика 395 
посткризисна икономика 137 
посткризисно развитие 137 
потребители 32 90 183 207 403 
потребителска нагласа 207 
потребителска политика 114 
потребителска ценност 93 
потребителски бум 174 
потребителски предпочитания 183 
потребителски стоки 450 
потребителско доверие 509 
потребление на домакинствата 28 
потребление на домакинствата в България 94 
потребление на хранителни продукти 421 
потребности 387 490 
потребности на клиентите 395 
почва 411 
почви 411 
почтеност 1 383 
пощенски услуги 170 
пощенски услуги в България 170 
права 280 311 313 
права и задължения 310 
права на гражданите 308 
правен режим 313 
правила и норми 327 
правна основа 308 
правна система 253 
правни аспекти 269 306 
правни отношения 296 310 
правни проблеми 268 313 
правно регулиране 283 
право 255 274 276 284 288 290 291 292 293 296 297 299 300 302 303 306 308 310 311 312 317 
право и общество 276 
право и съдебна система в България 276 
право на ЕС 308 
право на обезщетение 67 
правосъдие 281 
превенция 244 
превенция на престъпността 299 
превенция на риска 83 
превоз 340 341 
превозни средства 300 
преговори 295 
предаване на данни 505 
предизвикателства 328 
предоставяне на информация 258 
предприемач 497 
предприемаческа грамотност 445 
предприемаческа дейност 442 446 
предприемачески избор 317 
предприемачески капитал 317 445 
предприемачески комуникации 458 
предприемачески концепции 145 
предприемачески мрежи 443 
предприемачество 150 359 440 442 443 444 445 
предприемачество - социален аспект 359 
предприемачество в бизнеса 442 445 
предприемачество в България 440 442 
предприемачество в земеделието 432 
предприемачество-индустриално развитие 445 
предприятие 138 209 
предприятие ползвател 59 
предприятия от публичния сектор 189 
представяне 474 
представяне на финансови отчети 480 
преки инвестиции 232 
преки чуждестранни инвестиции 141 225 233 
преки чужди инвестиции 150 
прекратителни процедури 272 
прекратяване 297 
прекратяване на дружество 297 
преобразуване на дружества 101 298 317 
преотстъпен данък 113 
преотстъпен корпоративен данък 113 
преписване 386 
преподаване 353 385 
преподаватели 386 
препоръки 489 
преработвателна промишленост 421 457 
преработвателни предприятия 457 
преработваща дейност 495 
преработваща промишленост 457 
преразпределителна политика 247 
преструктуриране на селското стопанство 431 
престъпление 16 292 
престъпления 266 303 
преференциални режими 105 
преференциални ставки 105 
прехвърляне 310 
прехвърляне на права 467 
преход 132 
преходен период 287 
преходна икономика 242 
преюдициални запитвания 308 
приватизация 185 
привличане на инвестиции 226 
привързаност към местния пазар 79 
придобиване на права 63 
прием 525 
прием на студенти 525 
приложения 504 
принтер 290 
принципи на правото 314 
принципи на развитие 133 
прираст 136 
прираст на БВП 136 
природен газ 397 402 
природни ресурси в туризма 289 
присъединяване към ЕС 419 
присъединяване на България към ЕС 419 431 
приходи 114 200 
приходи на предприятието 469 
проблем 10 
проблеми 235 
проблеми в банковото дело 124 
проблеми в туризма 515 
провеждане на конкурс 295 
проверка 271 
проверки 333 
прогнозиране 165 
прогнозна дейност 327 
програма LIFE 256 
Програма за развитие на селските райони 405 
програмно-целеви подход 166 
продажба на електрическа енергия 404 
продажба на застраховки 341 
продукт 184 
продукти 184 
продуктова адаптация 202 
продуктови иновации 85 
продуктови стратегии 202 
продължаващо образование 353 
проект 265 384 
проекти 380 
проектиране 139 
проектиране на нов продукт 202 
проектно управление 439 
производители 182 493 
производителност на труда 413 
производствен потенциал 430 
производствена функция 181 
производствени правила 296 
производствени предприятия 209 
производствени разходи 495 
производствено предприятие 348 
производство 139 182 183 200 391 
производство и разходи 495 
производство на бира 200 
производство на вино 430 
производство на електроенергия 398 
производство на енергия 398 
производство на масла 494 
производство на месо 183 495 
производство на пиво 200 
производство на продоволствени продукти 496 
производство на птиче месо 183 
производство на стоки 139 450 
производство по несъстоятелност 304 
промени 61 139 
промени в нормативната уредба 318 
промишлени фирми 91 
промишленост 138 
промишлеността в Русия 168 
промоционален микс 208 
пропаганда 126 
просрочени плащания 223 
протекционизъм 50 
протекционистична политика 50 
професионализъм 20 486 
професионалист 20 
професионална грамотност 445 
професионална дейност 20 61 
професионална квалификация 61 
професионална компетентност 358 
професионални заболявания 62 
професионални злополуки 62 
професионално образование 354 
професия 61 
профил на потребителя 503 
процедура 294 302 
процедури 295 
ПРСР 405 
психологическо въздействие 492 
психология 17 18 
психология на лидерството 435 
психология на тълпите 286 
психология на управлението 437 
птиче месо 183 
публикации 323 
публичен дебат 238 
публичен дълг 133 235 
публичен регистър 151 
публичен сектор 189 328 468 470 
публична администрация 329 
публична власт 263 
публична дипломация 238 
публична комуникация 22 
публична политика 238 
публични бюджети 109 
публични вземания 300 
публични дружества 346 
публични държавни вземания 291 
публични компании 96 
публични органи 263 
публични отношения 238 
публични политики 328 
публични разходи 66 
публични регистри 106 
публични услуги 328 
публични финанси 88 291 
публично пенсионно осигуряване 335 
публично право 293 
публично управление 328 
публично-частно партньорство 24 151 264 
пчеларство 419 
ПЧИ 150 174 225 233 
ПЧИ в България 225 233 
ПЧП 151 
пшеница 409 412 416 
Първа българска държава 281 
пътнически превози 100 
пътнически транспорт 100 
работещи лица 26 
работна памет 19 
работна сила 27 
работни места 127 
работник 322 
работници 59 
работно време 59 68 
работно място 435 
работодател 321 
равенство 42 
радикален ислям 44 
радикализация 44 
радиоактивни отпадъци 283 
развиващи се страни 241 
развитие 24 27 347 461 
развитие на България 154 
развитие на земеделието 428 
развитие на икономиката 140 
развитие на компаниите 496 
развитие на личността 356 
развитие на МСП 434 
развитие на науката 3 
развитие на персонала 482 
развитие на сектора 92 
развитие на селските райони 30 420 422 423 424 432 
развитие на селското стопанство 429 
развитие на туризма 196 515 
разделение на властите 7 
различия 437 
разплащания 118 
разплащателни взаимоотношения 118 
разплащателни продукти 118 
разследване 271 287 
разум 3 
разходи за здравеопазване 62 
разходи за НИРД 190 
разходи за подобрения 476 
разходи за производство 176 
разходи на фирмите 469 
разходна система 62 
разширяване на ЕС 259 260 
райони 411 
районите в България 33 
рамков договор 533 
рапица 415 
растеж на фирмата 176 
растениевъдни стопанства 413 
растениевъдство 413 
растителни масла 494 
растителни продукти 407 
ратификация 254 
реален БВП 53 
реализация на продукцията 209 
реално поведение 168 
реалност 106 
ревизии 98 
ревизионен акт 98 315 
ревизионен доклад 98 
ревизионен контрол 98 
ревизионен финансов контрол 98 
ревизионни актове 315 
ревизионни органи 315 
ревизионни служби 315 
регионален маркетинг 149 
регионален маркетингов подход 149 
регионален подход 424 
регионална политика 49 
регионални банки 80 
регионални банкови системи 80 
регионални кредитни организации 80 
регионално позициониране 49 
регионално развитие 151 423 
регионално сътрудничество 217 
регистрация по ЗДДС 475 
регресионен анализ 130 495 
регулаторна рамка 75 
регулаторни мерки 400 
регулации 221 
регулиран пазар 148 
регулиране 69 84 148 
резервни валути 78 
реиндустриализация 144 
реинженеринг 445 
реинженерингова технология 445 
рейтинг на вузовете 390 
реклама 204 
реклама и общество 492 
религии 303 
религиозен морал 13 
религиозен тероризъм 239 303 
религиозна философия 13 
религия 9 13 
рентабилност 97 122 
рентабилност на предприятието 97 
рентабилност на фирмата 469 
Република Беларус 242 
ресурси 139 
ресурсна ефективност 469 
референдум 39 254 
рефинансиране 80 
рефлексивни умения 358 
рефлексивно знание 358 
рефлекторна теория 364 
реформи 140 252 
рециклиране 207 
рециклиране на отпадъци 134 
речник 518 
речник на френски език 518 
решение 11 
риск 73 81 83 84 122 347 452 
риск мениджмънт 348 
риск от несъстоятелност 95 
рискови критерии 452 
роботизация 29 
родители 363 
розова индустрия 182 
розово масло 182 
Рудолф Ото 9 13 
Румъния 2 62 90 405 
румънски университет 521 531 
румънско предприемачество 440 
Русия 49 50 138 140 146 240 397 
руска икономика 64 140 
Руска федерация 219 235 
руски банков сектор 81 
руски газ 402 
руски газов пазар 402 
руски език 519 
руски пазар 138 
руско ембарго 216 
руско предприемачество 444 
руско-турски отношенишя 49 
ръководен персонал 473 
ръководители 43 473 
ръководство на фирмите 43 
Ръсел 10 
ръст на производството 141 
СА 6 23 35 53 78 79 116 117 118 122 123 127 135 152 156 170 171 173 210 227 231 246 334 343 346 347 352 353 370 394 439 441 443 447 462 464 465 468 470 474 478 485 514 
СА докторант 25 26 27 148 154 155 157 189 199 219 224 228 330 335 339 396 398 486 
СА студент 52 70 86 96 97 115 130 131 134 177 230 232 245 440 442 481 509 512 
самостоятелна работа 365 
самоуправление 17 
санкции 2 64 216 236 
САЩ 169 234 350 
САЩ и светът 169 
сборник 44 46 132 133 136 172 192 213 316 368 378 380 390 393 492 
сборник доклади 23 53 117 152 153 156 157 210 228 330 334 339 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 394 396 439 441 
сборник с доклади 25 52 64 69 70 86 94 96 97 115 116 118 127 130 131 134 135 137 146 154 170 173 177 199 202 216 217 219 224 225 226 227 229 230 231 232 233 245 246 335 352 353 440 442 462 464 481 509 511 512 513 514 515 
сборник с научни публикации 44 46 192 213 316 390 393 492 
сборник статии 36 37 
световен икономически растеж 147 
световна икономика 246 
световна икономическа криза 177 
световна система 147 
световна търговия 340 
световна финансова криза 177 
свидетелски показания 278 
свищовски студенти 530 
свободен достъп 324 
свободен пазар 399 
свободна търговия 234 
свободно време 367 
свързани лица 105 198 
сделки операции 159 
себестойност на продукцията 176 
Североизточна Азия 191 
сезонен туризъм 515 
сезонна заетост 60 
сезонно изглаждане 96 
сезонност 96 
секюритизация 235 
селекция 409 
селски райони 422 423 432 
селски райони в България 422 432 
селски туризъм 197 511 
селски туризъм в България 197 
селско население 30 
селско стопанска политика 421 431 
селско стопанство 405 406 413 493 
селско стопанство в България - история 186 
селскостопанска политика 420 
селскостопанска политика на ЕС 408 
селскостопанска продукция 428 
селскостопански кооперативи 345 
селскостопански продукти 407 
селскостопански сектор 419 422 
селскостопанско застраховане 345 
семена 414 
сенчест банков сектор 84 
сенчеста банкова система 84 
сенчесто банкиране 84 
сертификат 182 
сертификатна марка 296 
СЕС 308 
сетълмент 272 
СИВ 219 
сив банкинг 84 
сив сектор 109 
сигурност 31 123 325 
Силистренска област 197 
символи 213 
Син поток 397 
система за контрол 449 
система за управление 406 501 
система за управление на обучението 501 
системен риск 54 344 
системи за електронно обучение 377 
системи за сигурност 505 507 
ситуационно управление 437 
сключване на договор 56 
скрита икономика в България 154 
следкризисно възстановяване 86 
следприсъединителен период 431 
следствена версия 287 
сливане и поглъщане 230 
сливане на фирми 159 
сливания и придобивания 159 230 
Словакия 2 
служител 322 
служители 436 486 488 
слъминг 512 
слънчева система 392 
слънчеви енергийни системи 391 392 
сметки 174 
собствен капитал 93 
собственост 280 
солидарност 37 
СОМ 275 
сортове 410 
сортове пшеница 409 412 
сортове растения 424 
софтуер 60 498 
софтуер за плагиатство 384 
софтуер за публикации 384 
софтуер като услуга 502 
софтуерни предприятия 479 
софтуерни продукти 375 
социален бизнес 434 
социален капитал 74 
социален мениджмънт 447 
социална антропология 359 
социална закрила 333 
социална икономика 434 
социална отговорност 451 
социална отговорност на бизнеса 451 
социална пазарна икономика 257 
социална подкрепа 419 
социална политика 333 
социална политика на ЕС 25 
социална политика на Русия 161 
социална реклама 492 
социални връзки 37 
социални медии 35 40 
социални мрежи 38 40 204 517 
социални условия 362 
социално осигуряване 24 334 
социално осигуряване в България 334 
социално отговорно поведение 451 
социално подпомагане 23 24 333 
социално подпомагане в България 23 
социално предприемачество 434 
социално предприятие 434 
социалнообразователни функции 40 
социологически аспекти 389 
социология 39 
социология на комуникацията 504 
социология на правото 276 
спестяване 129 
специалисти 389 
специалности 527 
споделяния 324 
споразумение за свободна търговия 234 
спорт 367 
способности 389 
справяне с кризата 52 
сравнителен анализ 33 203 440 
средиземноморска търговия 407 
Средиземноморския регион 407 
средна класа 161 
средна класа в България 160 
средновековна България 281 
средновековна българска правна лексика 281 
средства 470 
средства за масова информация 238 
средства от ЕС 470 
средство на комуникация 459 
СС 1 481 
СС 16 481 
СС 2 481 
СС 21 481 
стабилност 160 325 
ставка 300 
стажантски програми 489 
стандартизация на продуктите 202 
Стара Загора 494 
стареене на населението 29 
стартиране на бизнес 145 438 
стартъп 145 
статистика 27 
статистически данни 426 
статистически изследвания 27 
статут 57 313 
стейкхолдери 205 
стимулиране 140 148 
стоки 139 
Стопанска академия 6 370 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 
стопанско право 317 
стопанско развитие 139 
страни-членки на ЕС 262 
страните на ЕС 48 172 
стратегии 22 
стратегии за постигане на цели 158 
стратегии за устойчивост 450 
стратегически документи 146 253 
стратегически иновации 453 
стратегически мениджмънт 459 
стратегически методи 249 
стратегическо маркетингово планиране 212 
стратегия 244 
стратегия 2020 190 
стратегия Factor 3 450 
стратегия Европа 2020 190 380 
стратегия за развитие 197 372 
стратегия Кучетата на Dow 79 
стратегия на терористите 332 
стрес-тестове 119 120 
строителен предприемач 497 
структура 518 
структура на пазара 399 
структурна промяна 429 
структурни промени 186 
структурни фондове на ЕС 195 
студена война 5 
студенти 367 386 387 525 528 534 
студенти по икономика 528 
студентска научна сесия 70 86 96 97 115 130 131 245 440 442 481 
студентска олимпиада 367 
студентски програми 367 
субективизъм 73 
субкултура 41 
субсидии 405 417 
субсидии в земеделието 405 427 
субсидиране 400 414 
субсидираност 51 
суверенен дълг 235 
суша 412 
счeтоводно отчитане 261 462 466 469 472 475 476 477 
счетоводна база 465 
счетоводна дейност 288 
счетоводна информация 470 474 
счетоводна нормативна уредба 462 
счетоводна политика 481 
счетоводна политика на предприятието 481 
счетоводна практика 476 
счетоводна система 468 
счетоводни записвания 467 469 472 475 476 
счетоводни стандарти 319 
счетоводно документиране 475 
счетоводно законодателство 480 
счетоводно третиране 467 471 
счетоводно-информационно осигуряване 470 
счетоводство 465 467 478 481 
счетоводство на нефинансовите предприятия 481 
събираеми вземания 477 
съвместен бизнес 171 
съвместна предприемаческа дейност 443 
съвместно обучение 366 
съвременен бизнес 210 
съвременни иновации 179 
съдебен процес 284 
съдебен ред 282 
съдебна практика 304 
съдебна психология 266 
съдебни заседатели 302 
съдебно производство 304 
съдопроизводство 284 
съзнание 389 
сътрудничество 521 526 531 
таймшеър 193 194 
таймшеър бизнес 193 194 
таймшеър продукт 193 194 
таймшеър цена 193 194 
тайна 278 
такса 296 
такси 100 
таксономия 368 
таксономия на Блум 368 
талибанизация 44 
тарифа 341 
тарифни ограничения 164 
творческа активност 362 
творчество 362 
текстове 478 
текуща сметка 133 
телекомуникации 508 
телекомуникационен пазар 508 
телекомуникационни компании 508 
телекомуникационни услуги 508 
телематика 349 
темп на растеж 172 
теоретични аспекти 94 
теоретични изследвания 94 449 
теоретични модели 461 
теория 171 518 
теория за вземане на решения 55 
теория на игрите 55 
теория на Милър и Модилиани 86 
тероризъм 237 239 243 303 331 
терористичен акт 239 303 
терористични атаки 331 332 514 
терористични действия 237 303 332 514 
терористични заплахи 331 
терористични организации 237 331 332 
технически култури 415 
техногенен риск 283 
технологии 163 382 
технологии в обучението 382 
ТЕЦ "Марица-Изток" 399 
ТЗ 297 298 
Тибет 520 
типове паричните потоци 91 
типове предприемачи 442 
типове тероризъм 237 
товари 340 341 
товарни превози 340 341 
толерантност 41 
торене 415 416 
торове 415 
традиционна търговия 509 
трансатлантически отношения 234 
трансгранични клъстери 191 
трансгранични проблеми 231 
транскултурални цености 484 
транскултурално управление 484 
транснационализация 163 
транснационални рискове 231 
транспорт 270 
транспортни престъпления 270 
транспортни фирми 215 
транспортно влияние 248 
транспортно-логистични клъстери 191 
транспортно-логистични центрове 191 
трансферно ценообразуване 198 
трансформационни процеси 5 
тревни видове 410 
тревостои 410 
трети енергиен пакет 399 
трисекторни модели 161 
труд 56 57 59 
трудов доход 64 
трудов пазар 26 64 66 68 
трудов стаж 282 
трудова заетост 65 
трудова миграция 64 65 
трудова мобилност 65 
трудова правоспособност 322 
трудова правосубектност 322 
трудови договори 60 
трудови злополуки 62 
трудови пазари 262 
трудови правоотношения 63 322 
трудово законодателство 322 
трудово законодателство в България 322 
трудово право 282 321 322 
трудовоправен статус 322 
трудоспособна възраст 27 
трудоспособно население 27 
ТТИП 234 
ТТП 214 
туризъм 192 196 197 354 387 511 512 513 514 515 517 
туризъм в България 196 213 511 514 515 
туризъм на бордеите 512 
туристи 514 
туристическа безопасност 514 
туристическа дейност 289 
туристическа инфраструктура 196 
туристическа полиция 516 
туристическа пътека 196 
туристическа система 149 
туристически бизнес 511 
туристически бизнес в България 195 
туристически бранш 514 
туристически продукт 196 515 
туристически сектор 195 354 
туристически услуги 516 
туристически фирми 516 
туристическо дружество 534 535 
туристическо образование 354 
туристическо райониране 149 
туристопоток 514 
туроператори 516 
Турция 49 146 252 329 
Турция и ЕС 252 
търговия 87 509 
търговия със суровини 269 
търговска интеграция 262 
търговска марка 201 
търговска реклама 492 
търговски банки 83 122 
търговски банки в България 122 
търговски вериги 203 
търговски взаимоотношения 203 
търговски отношения 199 
търговски регистър 318 
търговско право 318 
търговско право за счетоводители 318 
търговско споразумение 316 
търсене и предлагане 32 
търсене на информация 458 
убеждение 11 
убежище 57 
удостоверение 275 
удостоверение за наследство 275 
уебсайт 517 
уелнес туризъм 395 
Украйна 240 449 
умения 20 360 
умения за общуване 458 
умни мрежи 215 
умни устройства 215 
умно застраховане 349 
Унгария 2 
университет 531 532 
Университет в Скопие 533 
университети 383 385 
университетско образование 390 
унищожаване на акт 98 
управление 7 123 306 406 444 
управление и контрол 365 
управление на банковия риск 75 
управление на взаимоотношенията 210 
управление на данни 403 
управление на дълга 115 
управление на държавния дълг 115 
управление на запасите 457 
управление на запасите във фирмата 457 
управление на инвестиционни проекти 460 
управление на иновациите 190 
управление на капитала 93 
управление на корпоративна система 449 
управление на кредитния риск 75 
управление на обучението 501 
управление на отпадъците 134 283 
управление на паричните потоци 91 
управление на персонала 484 486 487 488 490 491 
управление на проекти 439 460 
управление на проектните рискове 439 
управление на производството 496 
управление на риска 344 452 
управление на риска в застраховането 344 
управление на риска в предприятието 348 
управление на средства 261 
управление на човешки ресурси 482 
управление на човешките ресурси 491 
управленски идеологии 147 
управленски методи 437 
управленски модели 484 
управленски отношения 485 
управленски процес 437 485 
управленски решения 128 
управленски умения 485 
управленско общуване 485 
управленско решение 455 
управляван хаос 247 
условие 302 
условия на труд 482 
услуга 502 503 
услуги 328 
успешно управление 438 
устойчив растеж 145 
устойчиво земеделие 409 416 
устойчиво развитие 74 168 409 416 420 432 447 448 
устойчивост 453 
устойчивост на фермите 188 
усъвършенстване 487 
учебен процес 374 
учебна практика 360 
учебна програма 387 
учебни дисциплини 381 
учебни материали 375 
учене 355 361 
учене в общността 366 
учене през целия живот 355 
ученици 361 363 
училище 363 
училищно образование 364 
учители 358 360 
учителска професия 358 
Учредителни договори 255 
учреждение 301 
фактор 268 
факторен анализ 494 495 
факторен финансов анализ 494 
фактори на производство 181 
факторинг 268 
фалит 72 90 
ФАО 269 
фейсбук 40 
феноменология 9 
фермери 432 
фермерски стопанства 345 433 
фермерско земеделие 188 
фермерство 427 433 
ферми 188 
физически лица 77 
фиктивен капитал 76 
философия 7 8 9 10 11 12 
философия на морала 16 
философия на науката 3 
философска логика 10 
финанси 89 90 
финансиализация 76 
финансиране 57 326 
финансиране на земеделието 405 
финансиране на проекти 256 
финансиране на селското стопанство 425 427 
финансиране от европейски фондове 257 
финансиране от ЕС 257 
финансиране по програма 257 
финансов анализ 96 
финансов пазар 73 76 
финансов сектор 92 
финансов цикъл 82 
финансова борса 346 
финансова дестабилизация 220 
финансова интеграция 262 
финансова корекция 291 
финансова криза 52 
финансова отчетност 480 
финансова система 223 
финансова сметка 174 
финансова стабилност 344 
финансова устойчивост в застраховането 349 
финансови възможности 109 
финансови деривати 87 
финансови индикатори 82 
финансови институции 83 90 
финансови инструменти 405 
финансови корекции 291 
финансови операции 91 
финансови отчети 346 463 465 474 478 479 480 481 
финансови пазари 131 
финансови показатели 96 
финансови посредници 92 
финансови проблеми 116 
финансови транзакции 71 
финансови услуги 214 221 
финансово обезпечение 244 
финансово развитие 89 
финансово регулиране 89 222 
финансово решение 73 
финансово състояние 335 413 
финансово-икономическа криза 177 
фирмена политика 86 
фирмени активи 104 
фирмени продукти 182 
фирмено управление 209 212 
фондов пазар 54 
фондова борса 130 131 
форма на инвестиции 230 
форми на бизнеса 171 
форми на управление 406 
формиране на личността 361 
фотоволтаици 58 
фотоволтаични технологии 58 
фотоволтаични централи 392 
франчайз 229 
франчайз система 229 
франчайзинг 171 
франчайзингова система 171 
функции 442 
функционална грамотност 361 
функция на реакцията 28 
фуражни култури 410 
характеристика 442 
химически предприятия 450 
хипотеза за фракталност 73 
Хобс 7 
хотели 513 
хотели в чужбина 513 
хотелиерски продукт 193 
хотелиерски услуги 513 
хотелиерско обслужване 513 
хотелска индустрия 193 194 
хотелски бизнес 194 
хотелски продукт 194 
храни 424 
хранителен бизнес 421 
хранителна промишленост 493 494 
хранителни продукти 493 
хранително-вкусова промишленост 407 494 496 
хранително-вкусови производства 494 
християнство 14 
целеви маркетинг 207 
цена на енергията 399 
цени 417 513 
цени на газа 397 
ценности 48 385 
ценностна система 276 
ценообразуване 198 350 
ценообразуване и пазар 54 
ценообразуване на електроенергия 399 
ценообразуващи фактори 54 350 
цикли 89 
Цикли на Кондратиев 89 
циклични колебания 89 
цифрова икономика 215 
цифровизация 215 403 
ЦРУ 303 
цунами 421 
църква 281 
частен бизнес в България 175 
частен сектор 56 136 
частни застрахователни дружества 350 
частни инвестиции 226 
частни пенсионни фондове 337 
черноморски курорти 515 
черноморски курортни комплекси 515 
членки на ЕС 219 
членство на България в ЕС 316 
човек и общество 55 
човешка дейност 490 
човешки капитал 26 33 
човешки капитал в България 33 
човешки ресурси 357 394 487 489 
човешки фактор 482 
човешки ценности 490 
човешко развитие 33 
чужденци 514 
чуждестранни инвестиции 226 230 232 
чуждестранни портфейлни инвестиции 225 
чужди граждане 65 
чужди езици 365 
чуждоезиково обучение 365 
Швейцария 383 
юбилеен сборник 265 
юбилейна международна научна конференция 23 25 53 94 116 117 118 127 135 152 154 155 156 157 170 173 189 199 210 227 228 246 330 334 335 339 352 353 394 396 439 441 462 464 
Югоизточна Европа 252 
Южен поток 397 
Южен централен район 33 
юридическа психология 286 
юридически анализ 317 
ядрена енергетика 401 
Япония 421 
японско земеделие 421 
3D марка 201 
ACTA 316 
B2C маркетинг 202 
Big Data 500 510 
BitCoin 71 
blockchain технологии 71 
BREXIT 408 
CRM системи 203 
CSA програма 432 
CV 483 
DPL 499 
DPL система 499 
E-Learning 371 376 
EASO 57 
EGARCH модел 54 
EGARCH оценка 54 
facebook 40 
GEM 440 
Henkel 450 
IT проекти 498 
IT системи 498 
LMS системи 501 
m-learning 370 
Mobiltel 508 
Moodle 374 
Mtel 508 
NDM парадигма 388 
NDM-таксономия 356 
OLX 509 
poorism 512 
PR 205 
reality tours 512 
SeeLinX 131 
SeeLinX EWI 131 
Slum tourism 512 
SOFIX 130 
Start-up 145 
Tellenor 508 
u-learning 370 
U-обучение 370 
VAR модел 28 
Vivacom 508 
VJL 370 
Web 370 
Web 2. 0 370