НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

В А 36

Дикова, Татяна.  Актуализираме стратегията за наука / Татяна Дикова. // Аз-буки, XXVI, N 22, 2-8 юни 2016, с. 33. 

  

Сист. No: 65957

- 2 -

Сп Ч J 80 B

Jolly, Dominique et al.  The winding path for foreign companies: building R&D centers in China / Dominique Jolly, Francesco Masetti-Placci. // Journal of Business Strategy  (New York), 37, 2016, N 2, с. 3-11. 

  

Сист. No: 65983

Иновации - научен аспект

- 3 -

Сп П 89 тп

Ровных, Евгений.  Управление иновациями как фактор обеспечения экономической безопасности страны / Евгений Ровных. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 3, с. 91-95. 

  

Сист. No: 65861

Печат. Информационна дейност

- 4 -

Сп I 60

Главеев, П.  Неконвенциални хранилища, самоархивиране и отворен достъп до научни книги / П. Главеев. // INFO свят, 2016, N 1, с. 33-37. 

  

Сист. No: 65713

- 5 -

Сп I 60

Дърмонова, Л.  Предизвикателствата на отворения достъп / Л. Дърмонова. // INFO свят, 2016, N 1, с. 22-33. 

  

Сист. No: 65711

- 6 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Потребителски аспекти, очаквания на авторите и разпространение на научните издания / Й. Илиев. // INFO свят, 2016, N 1, с. 13-22. 

  

Сист. No: 65707

- 7 -

Сп I 60

Лозанова, В.  Съвременни концепции за научната комуникация / В. Лозанова. // INFO свят, 2016, N 1, с. 4-6. 

  

Сист. No: 65683

- 8 -

Сп I 60

Лозанова, В.  Развитие на научната комуникация / В. Лозанова. // INFO свят, 2016, N 1, с. 37-44. 

  

Сист. No: 65715

- 9 -

Сп I 60

Стойкова, Р.  Периодичните научни издания в съвременния свят: състояние и перспективи / Р. Стойкова. // INFO свят, 2016, N 1, с. 6-13. 

  

Сист. No: 65685

- 10 -

Сп C 58

[ ].  [Три] 3 начина да намалим съществено разходите за печат. // CIO, XII, 2016, N 5, с. 58-60. 

  

Сист. No: 66133

ФИЛОСОФИЯ

- 11 -

45983

Арабаджиева, Алескандра.  Феноменологичната перспектива в полза на клонирането (М. Хайдегер) / Алескандра Арабаджиева. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 3. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 75-96. 

  

Сист. No: 66164

- 12 -

45983

Асенова, Милица.  Смисъл и значение на имената в теориите на Мил, Фреге и Ръсел / Милица Асенова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 3. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 51-60. 

  

Сист. No: 66162

- 13 -

45983

Атанасов, Ивайло.  Адам Смит и произходът на властта / Ивайло Атанасов. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 3. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 37-50. 

  

Сист. No: 66161

- 14 -

45983

Бахнева, Нина.  Перцепция и аперцепция в епистемологията на Лайбниц / Нина Бахнева. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 3. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 27-36. 

  

Сист. No: 66160

- 15 -

45983

Бачев, Мирослав.  Еволюция на религиозните форми: Вилхелм Вунд и Рудолф Ото / Мирослав Бачев. // Докторантски сборник 2015 : [Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки] : Т. 1 - : Т. 4. - София : Авангард Прима, 2015, с. 36-42. 

  

Сист. No: 66140

- 16 -

45983

Бачев, Мирослав.  Възвишеното и нуминозното / Мирослав Бачев. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 3. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 111-122. 

  

Сист. No: 66165

- 17 -

45983

Желязкова, Лилия.  "Другите" в ценностната йерархия на българските младежи в началото на XXI в. / Лилия Желязкова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 3. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 291-316. 

  

Сист. No: 66187

- 18 -

45983

Криварова, Красимира.  Природата на световете: действителен, възможен и невъзможен свят / Красимира Криварова. // Докторантски сборник 2015 : [Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки] : Т. 1 - : Т. 4. - София : Авангард Прима, 2015, с. 22-35. 

  

Сист. No: 66139

- 19 -

45983

Минева, Мартина.  Философските проблеми като задача: Витгенщайн и Карпан / Мартина Минева. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 3. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 61-74. 

  

Сист. No: 66163

- 20 -

45983

Попковачева-Терзиева, Мария.  Тезата на Хюм: страстите държат ключа към разбиране за моралност / Мария Попковачева-Терзиева. // Докторантски сборник 2015 : [Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки] : Т. 1 - : Т. 4. - София : Авангард Прима, 2015, с. 118-131. 

  

Сист. No: 66148

- 21 -

45983

Спасова, Мария.  Политики за преодоляване на неравенствата по пол в България през социализма / Мария Спасова. // Докторантски сборник 2015 : [Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки] : Т. 1 - : Т. 4. - София : Авангард Прима, 2015, с. 43-52. 

  

Сист. No: 66142

- 22 -

45983

Шанова, Михаела.  Основни аспекти от теорията за истината на Анселм от Кентъбъри / Михаела Шанова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 3. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 13-25. 

  

Сист. No: 66159

- 23 -

Сп А 582

Милков, Лучиян.  Философско-педагогически измерения на другостта / Лучиян Милков. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 2, с. 140-153. 

  

Сист. No: 65907

Психология

- 24 -

Сп О 174

Леоненко, Н. О. и др.  Жизнеустойчивост на българските студенти / Н. О. Леоненко, А. М. Скоткинова. // Образование, XXV, 2016, N 3, с. 106-112. 

  

Сист. No: 65843

Психология на труда

- 25 -

Сп Н 326 ту

Милков, Лучиян.  От пригодност за труд към професионално майсторство: психологически и педагогически условия / Лучиян Милков. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2016, с. 76-112. 

  

Сист. No: 66066

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 26 -

45983

Каснакова, Магдалена.  Социална политика чрез законодателство (анализ на дейността на 39., 40., 41. Народно събрание) / Магдалена Каснакова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 3. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 167-182. 

  

Сист. No: 66172

Статистика

- 27 -

Сп А 562

Усъвършенстване на обучението по статистика чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии  / Красимира Славева и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, с. 498-528. 

  

Сист. No: 66062

- 28 -

Сп Д 532

Кушева, Галя Асенова.  Анализ на развитието на туристическите райони в България / Галя Асенова Кушева. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2016, N 1, апр. 2016, с. 40-58. 

  

Сист. No: 65869

Статистика на домакинствата. Бюджети на домакинствата

- 29 -

II 2036

Пенчев, Искрен.  Бедност по време на криза - опитът на България / Искрен Пенчев. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 320-327. 

  

Сист. No: 65791

Демография и население

- 30 -

Сп И 50 м

Белева, Искра.  Влияние на емиграцията върху социално-икономическото развитие на България / Искра Белева. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 3, с. 3-22. 

  

Сист. No: 65698

Миграция

- 31 -

Сп Г 368

Петров, Н.  Провалът на имигрантската политика на Меркел и възходът на "Алтернатива за Германия" / Н. Петров. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 3, с. 51-59. 

  

Сист. No: 65759

Жизнено равнище на населението

- 32 -

Сп И 36 Вн

Сълова, Николинка.  Развитие на потреблението и доходите на населението в България в годините на преход / Николинка Сълова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 4, с. 18-31. 

  

Сист. No: 66083

- 33 -

Сп Ч E 18

Damyanov, Dimitar.  Real Returns, Interest Income Tax, and Household Saving in Bulgaria / Dimitar Damyanov. // Economic Alternatives, 2016, N 1, с. 15-23. 

  

Сист. No: 65912

Социология

- 34 -

45921

Георгиев, Пламен К.  Медиите в дефектиралата българска демокрация. Към изграждане на нова култура на риска / Пламен К. Георгиев. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 180-189. 

  

Сист. No: 65804

- 35 -

45983

Иванова, Десислава М.  Техника за въздействие чрез невербална комуникация чрез звук и аромати / Десислава М. Иванова. // Докторантски сборник 2015 : [Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки] : Т. 1 - : Т. 4. - София : Авангард Прима, 2015, с. 309-320. 

  

Сист. No: 66157

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 36 -

45944

Стефанов, Стефан Ф.  Уроците от 25 години преход в България - необходим е нов икономически модел / Стефан Ф. Стефанов. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 71-93. 

  

Сист. No: 65773

- 37 -

Сп М 486

Димитров, Мартин.  Лидери няма, шефове много / Мартин Димитров. // Мениджър, 2016, N 5, с. 26-27. 

  

Сист. No: 66138

Корупция

- 38 -

Сп М 68 э

Нисневич, Ю.  Противодействие коррупции: феномен Словении / Ю. Нисневич. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 3, с. 36-48. 

  

Сист. No: 65744

Социално поведение. Социална психология

- 39 -

45921

Гайдаров, Калин.  Девиантно поведение като проблем на обществения ред / Калин Гайдаров. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 311-316. 

  

Сист. No: 65933

Политика

- 40 -

45983

Бегова, Мила.  Дискурсът като структурна рамка на външната политика / Мила Бегова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 3. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 473-484. 

  

Сист. No: 66206

- 41 -

45983

Игнатова, Десислава.  Морални аспекти на популистките решения в политиката / Десислава Игнатова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 3. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 206-217. 

  

Сист. No: 66174

- 42 -

45983

Конакчиева, Стела.  Ролята на свободното движение на хора в ЕС за създаването на "Културно единство" / Стела Конакчиева. // Докторантски сборник 2015 : [Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки] : Т. 1 - : Т. 4. - София : Авангард Прима, 2015, с. 113-117. 

  

Сист. No: 66147

- 43 -

45980

Кондарев, Тодор.  Представителство на Зелените партии в Европейския съюз (нови предизвикателства) / Тодор Кондарев. // Сборник с научни публикации : Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образов., професи : Т. 2; Ч. 2. - София : Нов бълг. унив., б. г., с. 328-357. 

  

Сист. No: 66130

- 44 -

45983

Кузов, Христо.  Тероризмът като фактор в руско-чеченските отношения (1994-2013) / Христо Кузов. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 3. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 183-206. 

  

Сист. No: 66173

- 45 -

45983

Симеонова, Ралица.  Коалиционни теории. Подходи за разбиране на процеса на коалиционно формиране / Ралица Симеонова. // Докторантски сборник 2015 : [Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки] : Т. 1 - : Т. 4. - София : Авангард Прима, 2015, с. 54-70. 

  

Сист. No: 66144

- 46 -

45980

Стефанов, Любомир.  Възстановяване на връзката между теория и практика в политическите науки / Любомир Стефанов. // Сборник с научни публикации : Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образов., професи : Т. 2; Ч. 2. - София : Нов бълг. унив., б. г., с. 63-88. 

  

Сист. No: 66124

- 47 -

В Н 25 к

Орбан, Виктор.  Не реформи, не и революция / Виктор Орбан. // Култура, N 23, 24 юни 2016, с. 10-11. 

  

Сист. No: 66248

- 48 -

Сп Ч T 62

Pastarmadzhieva, Daniela.  Political knowledge: theoretical formulations and practical implementation / Daniela Pastarmadzhieva. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 16-21. 

  

Сист. No: 66017

Политология

- 49 -

45983

Атанасов, Никола.  Ходове в конструирането и обосноваването на нормативния идеал за транснационална делиберативна демокрация / Никола Атанасов. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 3. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 125-142. 

  

Сист. No: 66166

- 50 -

45983

Плачкова, Анна.  Качеството на демокрацията в България след присъединяването към ЕС от гледна точка на средствата за масова комуникация / Анна Плачкова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 3. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 257-271. 

  

Сист. No: 66186

- 51 -

45983

Симеонова, Ралица.  Комуникационни аспекти на взаимодействието между политическите партии и електората в българския посткомунистически контекст / Ралица Симеонова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 3. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 143-166. 

  

Сист. No: 66171

- 52 -

45983

Чернева-Моллова, Десислава.  Националните парламенти и принципът на субсидиарност: компесаторен механизъм в действие / Десислава Чернева-Моллова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 3. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 221-245. 

  

Сист. No: 66182

Международна политика

- 53 -

Сп Г 368

Барабанов, Олег и др.  Международната стабилност и новият глобален баланс през XXI век / Олег Барабанов. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 3, с. 122-136. 

  

Сист. No: 65777

- 54 -

Сп Г 368

Кенеди, Робърт.  Защо арабите не искат американско присъствие в Сирия / Робърт Кенеди. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 3, с. 168-181. 

  

Сист. No: 65797

Икономика. Икономически науки

- 55 -

45921

Йосифова, Милка.  Противодействие на корупцията с принципите на "Greco" / Милка Йосифова. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 376-398. 

  

Сист. No: 65944

- 56 -

Сп И 36 Вн

Леонидов, Атанас.  Късният неолиберализъм и глобалната финансова криза / Атанас Леонидов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 4, с. 5-17. 

  

Сист. No: 66080

Микроикономика

- 57 -

Сп А 582

Цветков, Цветан.  Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността / Цветан Цветков. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 2, с. 24-38. 

  

Сист. No: 65994

Макроикономика

- 58 -

Сп А 582

Бозев, Васил.  Сравнително изследване на някои страни от Европейския съюз по брутна добавена стойност и брой на заети лица през периода 2000-2014 г. чрез TRAMO/SEATS модел / Васил Бозев. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 2, с. 58-69. 

  

Сист. No: 65874

- 59 -

Сп А 582

Найденов, Александър.  Клъстъризация на страните от Европейския съюз по брутна добавена стойност, брой заети и компоненти на прираста в брутната добавена стойност / Александър Найденов. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 2, с. 47-57. 

  

Сист. No: 65873

- 60 -

Сп Ч E 18

Petrova, Kristina.  Stability and Growth Pact Reform and Public Expenditure Structure in the European Union Member States / Kristina Petrova. // Economic Alternatives, 2016, N 1, с. 33-47. 

  

Сист. No: 65916

- 61 -

Сп Ч E 18

Velichkov, Nikolay.  Effects of Government Debt on Macroeconomic Activity (The Case of Bulgaria) / Nikolay Velichkov. // Economic Alternatives, 2016, N 1, с. 24-32. 

  

Сист. No: 65915

Политическа икономия

- 62 -

II 2036

Стоянов, Велчо.  "Нов век, нов капитализъм" и нов "финансов свят", но какъв да бъде той? / Велчо Стоянов. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 89-95. 

  

Сист. No: 65627

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 63 -

Сп А 562

Емилова, Ирена и др.  Доброволчеството в България - състояние, тенденции и перспективи / Ирена Емилова, Станислава Стоянова, Милен Динков. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, с. 417-443. 

  

Сист. No: 66034

- 64 -

Сп Л 763

Божилов, Николай.  Седемте характеристики на работника на бъдещето / Николай Божилов. // Логистика, XII, 2016, N 5, с. 38-39. 

  

Сист. No: 66078

- 65 -

Сп И 73 б

Европейска агенция за безопастност и здраве при работа стартира кампанията "Здравни работни места за всички възрасти" 2016-2017 г. . // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2016, N 5, с. 30-38. 

  

Сист. No: 65893

- 66 -

Сп И 73 б

Колчаков, Атанас.  Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност / Атанас Колчаков. // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2016, N 5, с. 41-60. 

  

Сист. No: 65895

- 67 -

Сп Т 871

Савова, Бойка.  Оценка на работното място, на работните помещения и на работното оборудване / Бойка Савова. // Труд и право, XXV, 2016, N 4, с. 48-57. 

  

Сист. No: 65819

- 68 -

Сп И 73 б

Саръиванова, Жасмина и др.  Анализ на регистрираните от Националния институт за помирение и арбитраж случаи на колективни трудови спорове и стачни действия през 2015 г. / Жасмина Саръиванова, Искрена Йорданова, Камелия Стоянова. // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2016, N 5, с. 16-29. 

  

Сист. No: 65892

- 69 -

Сп Т 871

Цоневски, Веселин.  Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка / Веселин Цоневски. // Труд и право, XXV, 2016, N 5, с. 42-46. 

  

Сист. No: 65887

Трудови отношения

- 70 -

Сп Т 871

Богомилова, Жанет.  Задължения на работодателя по трудоното правоотношение / Жанет Богомилова. // Труд и право, XXV, 2016, N 4, с. 13-19. 

  

Сист. No: 65820

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 71 -

В К 263 d

Василева, Ивелина.  Особености на новия Закон за чужденците, желаещи да работят в България : Какви са правата на хората от държави извън Европейския съюз, които искат да се трудят на територията на страната ни / Ивелина Василева. // Капитал Daily, VI, N 121, 29 юни 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 66210

- 72 -

Сп Т 871

Илиев, Михаил.  Процедури за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда в Република България : Коментар / Михаил Илиев. // Труд и право, XXV, 2016, N 6, с. 57-73. 

  

Сист. No: 66218

- 73 -

Сп П 89 тп

Тухтарова, Евгения.  Взаимосвязь экономической модели развития и внешней трудовой миграции / Евгения Тухтарова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 3, с. 64-73. 

  

Сист. No: 65857

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 74 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  За 6 години декар нива поскъпна 3 пъти / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 6, с. 11-13. 

  

Сист. No: 65963

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 75 -

45983

Атанасова, Магдалена.  Политика за сигурност на Българската народна банка относно платежните карти / Магдалена Атанасова. // Докторантски сборник 2015 : [Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки] : Т. 1 - : Т. 4. - София : Авангард Прима, 2015, с. 71-95. 

  

Сист. No: 66146

- 76 -

II 2036

Божинова, Камелия.  Възможности за банково финансиране на агро производителите в България / Камелия Божинова. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 334-338. 

  

Сист. No: 65794

- 77 -

II 2036

Вълканов, Недялко.  Постигане на регулаторна ефективност чрез установяване на макропруденциални регулаторни подходи / Недялко Вълканов. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 137-143. 

  

Сист. No: 65653

- 78 -

II 2036

Ганчев, Ганчо и др.  Цената на спасяването на банките / Ганчо Ганчев, Елена Ставрова, Стоян Танчев. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 54-68. 

  

Сист. No: 65620

- 79 -

45983

Георгиев, Георги.  Агенциите за кредитен рейтинг: олигополът на големите три ( "big three") и корените на финансовата криза / Георги Георгиев. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 3. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 247-256. 

  

Сист. No: 66185

- 80 -

II 2036

Георгиев, Любомир.  Европейската финансова система след кризата от 2007-2008 г. / Любомир Георгиев. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 96-103. 

  

Сист. No: 65628

- 81 -

II 2036

Димов, Сава.  Европейската централна банка като "главен зомби ловец" посредством банкови стрес-тестове / Сава Димов. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 104-122. 

  

Сист. No: 65642

- 82 -

II 2036

Касабов, Марио и др.  Фактори за дефлацията в България през 2013 - средата на 2015 г. и ефекти за икономиката / Марио Касабов, Даниел Касабов. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 158-167. 

  

Сист. No: 65656

- 83 -

II 2036

Кеър, Гордън.  The very slow pace of banking reform / Гордън Кеър. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 11-23. 

  

Сист. No: 65823

- 84 -

II 2036

Маринов, Георги.  Възможна ли е Евразийска алтернатива в евентуален следкризисен период? / Георги Маринов. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 123-128. 

  

Сист. No: 65651

- 85 -

II 2036

Михайлова-Борисова, Гергана Илиева.  Дефлацията в Еврозоната - рискове и възможни решения / Гергана Илиева Михайлова-Борисова. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 151-157. 

  

Сист. No: 65655

- 86 -

II 2036

Райков, Евгени.  Стагниращ ефект от финансовата политика на предприятията върху икономическия растеж / Евгени Райков. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 247-250. 

  

Сист. No: 65722

- 87 -

II 2036

Стефанов, Драгомир.  Следкризисни тенденции на ипотечния пазар у нас / Драгомир Стефанов. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 300-306. 

  

Сист. No: 65784

- 88 -

II 2036

Христов, Методи.  Банковите депозити на българските домакинства при условията на следкризисния финансов свят / Методи Христов. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 81-88. 

  

Сист. No: 65626

- 89 -

II 2036

Хубенова-Делисивкова, Татяна.  Проблемът за държавните помощи за банките в ЕС и макроикономическите неравновесия: предизвикателствата пред банковата система в България от 2014 г. / Татяна Хубенова-Делисивкова. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 69-80. 

  

Сист. No: 65624

- 90 -

В К 263 d

Водещи икономисти призоваха за правила за данъчната прозрачност  : Те разкритикуваха съществуването на офшорните убежища. // Капитал Daily, VI, N 87, 10 май 2016, с. 10. 

  

Сист. No: 65704

- 91 -

В Б 254

Държавният дълг - страхове и прогнози . // Банкеръ, XXIII, N 24, 17-24 юни 2016, с. 7. 

  

Сист. No: 66091

- 92 -

В Б 254

Илиев, Петър.  БНБ потопи банкерското войнство в стрес-тест / Петър Илиев. // Банкеръ, XXIII, N 17, 29 апр.-6май 2016, с. 4. 

  

Сист. No: 65604

- 93 -

В Б 254

Илиев, Петър.  Отровата на бързия кредит. Или латентният риск на ниските лихви / Петър Илиев. // Банкеръ, XXIII, N 18, 6-13 май 2016, с. 6. 

  

Сист. No: 65674

- 94 -

В Б 254

Опасният лукс на кредитната карта . // Банкеръ, XXIII, N 19, 13-20 май 2016, с. 9-10. 

  

Сист. No: 65764

- 95 -

В Б 254

Радев, Димитър.  Растежът, движен от самоцелна кредитна експанзия, не е здравословен / Димитър Радев. // Банкеръ, XXIII, N 17, 29 апр.-6май 2016, с. 6-7. 

  

Сист. No: 65602

- 96 -

В К 263 d

Сакс, Джефри.  Закрийте офшорния рай / Джефри Сакс. // Капитал Daily, VI, N 87, 10 май 2016, с. 9. 

  

Сист. No: 65703

- 97 -

Сп Д 41 к

Бурова, Т. Ф. и др.  Внесистемные инструменты рефинансирования для поддержки и снижения стоимости банковского кредита / Т. Ф. Бурова, В. Ю. Черкасов. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 4, с. 51-62. 

  

Сист. No: 65841

- 98 -

Сп А 582

Величков, Николай.  Макроикономически ефекти на бюджетните разходи в България (иконометричен анализ) / Николай Величков. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 2, с. 70-83. 

  

Сист. No: 65875

- 99 -

Сп Н 25 а

Илиев, Никола.  Рисковата атрибуция - модел за установяване влиянието на глобални рискови фактори / Никола Илиев. // Народностопански архив  (Свищов), LXIX, 2016, N 1, с. 83-100. 

  

Сист. No: 65639

- 100 -

Сп Д 41 к

Кучеров, И. И.  Монетарные металлы и тезаврация / И. И. Кучеров. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 5, с. 63-72. 

  

Сист. No: 66025

- 101 -

Сп Д 41 к

Моисеев, С. Р.  Валютные интервенции. Международная практика и эффективность интервенций / С. Р. Моисеев. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 5, с. 21-27. 

  

Сист. No: 66021

- 102 -

Сп И 36 Вн

Найденова, Красимира.  Институционално влияние върху ликвидността на българския фондов пазар / Красимира Найденова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 4, с. 85-97. 

  

Сист. No: 66103

- 103 -

Сп Н 25 а

Проданов, Стоян и др.  Сравнителен анализ на водещи модели за оценка на финансови активи, основани на потреблението / Стоян Проданов, Цветан Павлов. // Народностопански архив  (Свищов), LXIX, 2016, N 1, с. 22-51. 

  

Сист. No: 65623

- 104 -

Сп Д 41 к

Райкова, Н. А.  Инвестиционные монеты - алтернативный инструмент / Н. А. Райкова. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 4, с. 47-50. 

  

Сист. No: 65840

- 105 -

Сп А 582

Сотирова, Екатерина.  Ефективността във функционирането на БНБ за времето след 2010 година / Екатерина Сотирова. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 2, с. 39-46. 

  

Сист. No: 65865

- 106 -

Сп И 36 Вн

Тодоров, Александър.  Влияние на пазарната концентрация върху рентабилността на примера на търговските банки в България / Александър Тодоров. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 3, с. 45-56. 

  

Сист. No: 66127

- 107 -

Сп А 582

Трифонова, Силвия и др.  Развитие на банковата система в България през периода 2007-2015 г. Влияние на световните кризисни процеси / Силвия Трифонова, Аглика Кънева. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 2, с. 5-23. 

  

Сист. No: 65863

- 108 -

Сп Д 41 к

Усоскин, В. М.  Теневой банкинг: место и роль в системе финансового посредничества / В. М. Усоскин. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 4, с. 20-27. 

  

Сист. No: 65838

- 109 -

II 2036

Baltov, Milen.  The research over the mega investment projects and their co-financing through the EU funds instruments / Milen Baltov. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 24-29. 

  

Сист. No: 65829

- 110 -

II 2036

Iliev, Nikola.  Return decomposition - investment necessity in post-crisis stock markets / Nikola Iliev. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 46-53. 

  

Сист. No: 65816

- 111 -

II 2036

Kassidova, Sophia.  Capital change and the cost of equity: evidence from bulgarian banks. Is there a Modigliani-Miller offset? / Sophia Kassidova. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 37-45. 

  

Сист. No: 65815

- 112 -

II 2036

Kerr, Gordon.  The very slow pace of banking reform / Gordon Kerr. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 11-15. 

  

Сист. No: 65600

- 113 -

II 2036

Miteva, Diyana.  The state aid financing as an alternative viechle for the EU financial sector / Diyana Miteva. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 30-36. 

  

Сист. No: 65813

- 114 -

Сп Ч J 80 f

Fannin, Brian W. et al.  Short Selling and Earnings Management: A Controlled Experiment / Brian W. Fannin, Allen H. Huang, Jonathan M. Karpoff. // The Journal of Finance  (New York), 71, 2016, N 3, с. 1251-1294. 

  

Сист. No: 66214

- 115 -

Сп Ч J 80 f

Gilje, Erik P. et al.  Exporting Liquidity: Branch Banking and Financial Integration / Erik P. Gilje, Elena Loutskina, Philip E. Strahan. // The Journal of Finance  (New York), 71, 2016, N 3, с. 1159-1181. 

  

Сист. No: 66215

- 116 -

Сп Ч J 80 f

Ramcharan, Rodney et al.  From Wall Street to Main Street: The Impact of the Financial Crisis on Consumer Credit Supply / Rodney Ramcharan, Stephane Verani, Skander J. Van Den Heuvel. // The Journal of Finance  (New York), 71, 2016, N 3, с. 1323-1356. 

  

Сист. No: 66211

Финанси

- 117 -

II 2036

Костов, Иван.  Фондовете за рисков капитал по инициативата JEREMIE - алтернатива за финансиране и предизвикателство пред финансовото управление на малките и средните предприятия в България в новите икономически реалности / Иван Костов. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 257-263. 

  

Сист. No: 65752

- 118 -

II 2036

Николова, Надежда и др.  Анализ на ликвидността в ключови сектори от българската икономика по време и след финансово-икономическата криза / Надежда Николова, Янко Христозов. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 195-202. 

  

Сист. No: 65663

- 119 -

Сп Г 62 а

Георгиева, Галя Павлова.  Ефективност на европейското финансиране в българските региони / Галя Павлова Георгиева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2015, с. 114-137. 

  

Сист. No: 66188

- 120 -

Сп Г 62 а

Димитров, Марин Димитров.  Конвергенцията в зоната на разширяване на ЕС (критичен анализ, проблеми и тенденции) / Марин Димитров Димитров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2015, с. 90-113. 

  

Сист. No: 66178

- 121 -

Сп Г 62 а

Илиев, Никола Илийчев.  Приложение на факторните модели при извеждане на активна доходност, за нуждите на активният портфейлен мениджмънт / Никола Илийчев Илиев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2015, с. 3-32. 

  

Сист. No: 66096

- 122 -

Сп Г 62 а

Каражелев, Детелин Райчев.  Новите възможности на фискалната политика в България за регулиране на цикличните ефекти в икономиката / Детелин Райчев Каражелев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2015, с. 138-164. 

  

Сист. No: 66199

- 123 -

Сп А 562

Павлова, Марияна.  Хипотезата присъединяване към Европейския банков съюз - възможности и опасности за България / Марияна Павлова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, с. 529-549. 

  

Сист. No: 66063

- 124 -

Сп Г 62 а

Петков, Калоян Ангелов.  Фундаментален анализ на фирмата - същност, характеристика и еволюция / Калоян Ангелов Петков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2015, с. 33-57. 

  

Сист. No: 66112

- 125 -

Сп Г 62 а

Тодоров, Живко Божидаров.  Подходи за оценяване различията в конвергентното покритие на Маастрихтските критерии. Прилагане на динамичен модел на дългова устойчиност в ЕС / Живко Божидаров Тодоров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2015, с. 58-89. 

  

Сист. No: 66177

- 126 -

Сп Д 532

Андасарова, Радка.  Практико - приложен модел за признаване на загуби от обезценки за експозиции в неизпълнение в търговските банки / Радка Андасарова. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2016, N 1, апр. 2016, с. 59-71. 

  

Сист. No: 65870

- 127 -

Сп Ф 531 п

Донкова, Веселка.  Нови моменти в Закона за публичните финанси / Веселка Донкова. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 6, с. 79-83. 

  

Сист. No: 66241

- 128 -

Сп И 502

Караиванов, Васил.  Психология на инвестирането / Васил Караиванов. // Икономика, 2016, N 61, с. 44-47. 

  

Сист. No: 65688

- 129 -

Сп И 502

Манолов, Бисер.  Бъдещето на офшорните зони / Бисер Манолов. // Икономика, 2016, N 61, с. 42-43. 

  

Сист. No: 65682

- 130 -

Сп И 502

Манолов, Бисер.  Отрицателните лихви новият скрит данък / Бисер Манолов. // Икономика, 2016, N 62, с. 32-33. 

  

Сист. No: 66071

- 131 -

Сп И 502

Митев, Владимир.  Очакване за криза / Владимир Митев. // Икономика, 2016, N 61, с. 37-38. 

  

Сист. No: 65677

- 132 -

Сп И 502

Митев, Владимир.  За и против "парите от въздуха" / Владимир Митев. // Икономика, 2016, N 62, с. 34-35. 

  

Сист. No: 66073

- 133 -

Сп И 50 м

Недялкова-Щерева, Цветелина.  Особености в изграждането на маркетинг микса, позиционирането и сегментирането в банковия сектор / Цветелина Недялкова-Щерева. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 3, с. 103-119. 

  

Сист. No: 65701

- 134 -

Сп Н 25 а

Петков, Калоян Ангелов.  Тестване подхода на Дамодаран за намиране цената на собствения капитал в условията на развиващите се пазари / Калоян Ангелов Петков. // Народностопански архив  (Свищов), LXIX, 2016, N 1, с. 68-82. 

  

Сист. No: 65629

Корпоративни финанси

- 135 -

II 2036

Войческа, Катерина.  Влияние на финансовото бюджетиране и планиране върху корпоративната стойност на компанията / Катерина Войческа. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 264-272. 

  

Сист. No: 65753

- 136 -

II 2036

Рафаилов, Димитър.  Обратното изкупуване на акции в следкризисния период - възможност или опасност за компаниите / Димитър Рафаилов. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 212-218. 

  

Сист. No: 65718

- 137 -

Сп А 582

Вълков, Петко.  Обратните изкупувания на акции - влияние върху цената на дружествата и ефекти за акционерите / Петко Вълков. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 2, с. 99-109. 

  

Сист. No: 65894

Финансов контрол

- 138 -

Сп Б 973

Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обнароден в Държавен вестник брой 94 от 4.12.2015 г. . // Бюджетът, 25, 2016, N 5, с. 3-34. 

  

Сист. No: 65638

Данъци. Такси. Налози

- 139 -

II 2036

Брусарски, Румен.  "Данък чипс" - ефективност за сметка на справедливостта и още нещо / Румен Брусарски. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 168-173. 

  

Сист. No: 65659

- 140 -

657/С/Н 267

Канева, Десислава.  Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия / Десислава Канева. // Наръчник на икономиста 2016 : Кн. 1 - 6. - Пловдив : Плутон-1, 2016, с. 43-50. 

  

Сист. No: 65918

- 141 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана.  Данъчно третиране на разход за дарение, извършено от дружество в полза на неговия собственик - община / Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2016 : Кн. 1 - 6. - Пловдив : Плутон-1, 2016, с. 28-32. 

  

Сист. No: 65914

- 142 -

В К 263 d

Митева, Мая и др.  Какви данъчни привилегии дават ваучери за храна / Мая Митева, Kreston Bulmar. // Капитал Daily, VI, N 87, 10 май 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 65706

- 143 -

Сп Д 225

Гекова, Валентина.  Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС при ликвидация на търговско дружество / Валентина Гекова. // Данъците в Република България, 2016, N 5-6, с. 42-49. 

  

Сист. No: 66058

- 144 -

Сп Ф 531 п

Георгиева, Анета.  Промени в данъчното третиране по ЗКПО на дивидентите за 2016 година / Анета Георгиева. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 5, с. 23-30. 

  

Сист. No: 66009

- 145 -

Сп Ф 531 п

Гецова, Биляна.  Предпоставки за реализиране на солидарната отговорност по чл. 19 ДОПК / Биляна Гецова. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 4, с. 60-66. 

  

Сист. No: 65686

- 146 -

Сп Д 532

Димитров, Пенко.  Прихващането като способ за погасяване на финансови задължения / Пенко Димитров. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2016, N 1, апр. 2016, с. 27-39. 

  

Сист. No: 65868

- 147 -

Сп Ф 531 п

Кирилова, Милена.  Промени в режима на дистанционните продажби съгласно измененията в ЗДДС от началота на 2016 г. / Милена Кирилова. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 4, с. 42-48. 

  

Сист. No: 65665

- 148 -

Сп Ф 531 п

Кирилова, Милена.  Новите освободени доставки съгласно приетите промени в ЗДДС, в сила от началото на 2016 г. / Милена Кирилова. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 5, с. 44-48. 

  

Сист. No: 66029

- 149 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Данъчни задължения при промяна на правната форма на стопанските субекти / Лиляна Панева. // Актив, 2016, N 5, с. 14-16. 

  

Сист. No: 65904

- 150 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  ДДС за доставки, свързани с участие в панаири и изложения / Лиляна Панева. // Актив, 2016, N 6, с. 20-22. 

  

Сист. No: 66050

- 151 -

Сп Ф 531 п

Попова, Евгения.  Необлагаеми доходи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица / Евгения Попова. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 5, с. 31-43. 

  

Сист. No: 66028

- 152 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  За някои особености при корпоративното подоходно облагане / Цветан Станкулов. // Актив, 2016, N 6, с. 13-20. 

  

Сист. No: 66049

- 153 -

Сп М 486

Станчев, Красен.  Нула данък печалба / Красен Станчев. // Мениджър, 2016, N 5, с. 20-21. 

  

Сист. No: 66137

- 154 -

Сп Ф 531 п

Узунова, Красимира.  Последните промени в Закона за местните данъци и такси и новият данък върху таксиметровия превоз на пътници / Красимира Узунова. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 5, с. 55-58. 

  

Сист. No: 66030

- 155 -

Сп Ф 531 п

Филипов, Велин.  За някои аспекти на данъчното третиране по ЗКПО на амортизируеми активи, свързани с правителствени дарения / Велин Филипов. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 4, с. 27-33. 

  

Сист. No: 65658

- 156 -

Сп Ф 531 п

Цветкова, Лорета.  Ред за облагане и деклариране на доходите от доброволно осигуряване и от застраховки "Живот" / Лорета Цветкова. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 4, с. 34-41. 

  

Сист. No: 65664

- 157 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Запор на имущество. Кога и какво може да се запорира и какво не може да се запорира / Любка Ценова. // Актив, 2016, N 4, с. 23-24. 

  

Сист. No: 65644

- 158 -

Сп Д 225

Янкова, Мина.  Концесията: нормативна уредба и данъчно облагане по ЗДДС / Мина Янкова. // Данъците в Република България, 2016, N 5-6, с. 3-11. 

  

Сист. No: 66055

Данъчна система на ЕС

- 159 -

Сп Ф 531 п

Татарова, Анелия.  Най-интересните данъчни решения на Съда на Европейския съюз по преюдициални запитвания от 2015 г. и началота на 2016 г. / Анелия Татарова. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 4, с. 48-53. 

  

Сист. No: 65666

Данъчен контрол

- 160 -

Сп Ф 531 п

Димитрова, Ваня.  Ревизиите по реда на чл. 122 ДОПК - или за облагането "по аналог" / Ваня Димитрова. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 5, с. 59-68. 

  

Сист. No: 66032

- 161 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Издаване на ревизионен акт / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 6, с. 49-54. 

  

Сист. No: 66230

Държавни заеми. Държавни дългове

- 162 -

Сп И 36 Вн

Черналиев, Владимир.  Възможности за използване на инфлационно индексиран дълг в практиката на Р. България / Владимир Черналиев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 4, с. 73-84. 

  

Сист. No: 66102

Пари. Банково дело. Борси

- 163 -

Сп Д 41 к

Логинов, Е. А. и др.  К вопросу о сущности и нормативном регулировании електронных денег: зарубежный опыт / Е. А. Логинов, В. А. Кузнецов. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 4, с. 28-33. 

  

Сист. No: 65839

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 164 -

В Б 254

Илиев, Петър.  Двадесет години след първите банкови фалити / Петър Илиев. // Банкеръ, XXIII, N 21, 27 май-3 юни 2016, с. 6-7. 

  

Сист. No: 65899

- 165 -

В Б 254

Илиев, Петър.  ЕЦБ пита: Независима ли е БНБ?! / Петър Илиев. // Банкеръ, XXIII, N 24, 17-24 юни 2016, с. 6. 

  

Сист. No: 66088

- 166 -

В Б 254

Илиев, Петър.  Потайностите на банковото преструктуриране / Петър Илиев. // Банкеръ, XXIII, N 25, 24 юни-1 юли 2016, с. 6. 

  

Сист. No: 66180

- 167 -

В К 263 d

Исаев, Свилен и др.  Нови източници на свежи пари - финансиращите фондове : Какви са алтернативите на банките и капиталовите пазари / Свилен Исаев, Константин Стоянов. // Капитал Daily, VI, N 83, 03 май 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 65597

- 168 -

Сп Ф 531 п

Джилизов, Велко.  Последните промени в Закона за банковата несъстоятелност / Велко Джилизов. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 5, с. 80-87. 

  

Сист. No: 66033

- 169 -

Сп Ч E 18

Biolcheva, Petya.  Status of the Risks Caused by Information Leaks from Commercial Banks in Bulgaria / Petya Biolcheva. // Economic Alternatives, 2016, N 1, с. 110-118. 

  

Сист. No: 65923

Пари, валута

- 170 -

II 2036

Съботинова, Диана.  Роля и място на свободните пари в следкризисния финансов свят / Диана Съботинова. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 174-179. 

  

Сист. No: 65660

- 171 -

II 2036

Тодорова, Весела.  Може ли ренминби да измести долара като валута хегемон? / Весела Тодорова. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 129-136. 

  

Сист. No: 65652

- 172 -

II 2036

Тончева, Росица.  Бартерни пари в света на финансите / Росица Тончева. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 180-189. 

  

Сист. No: 65661

- 173 -

II 2036

Чобанов, Димитър.  Ефекти от използването та BITCOIN в следкризисния финансов свят / Димитър Чобанов. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 190-194. 

  

Сист. No: 65662

- 174 -

В К 263

Стоянов, Николай.  Доктор Ружа и пазаруването на имоти от нищо : Обвиняваната, че е финансова измама, OneIoin и нейната създателка продължават с покупките на имоти / Николай Стоянов. // Капитал, XXIV, N 19, 14-20 май 2016, с. 32-33. 

  

Сист. No: 65762

- 175 -

В К 263 d

Създателят на Bitcoin разкри публично самоличността си  : Австралийският предприемач Крейг Райт обяви, че той е човекът зад псевдонима Сатоши Накамото. // Капитал Daily, VI, N 83, 03 май 2016, с. 24. 

  

Сист. No: 65598

- 176 -

Сп Д 41 к

Моисеев, С. Р.  Валютные интервенции. Каналы, стерилизация и секретность интервенций / С. Р. Моисеев. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 4, с. 13-19. 

  

Сист. No: 65837

Валутна търговия

- 177 -

Сп Ч J 80 f

Information Flows in Foreign Exchange Markets: Dissecting Customer Currency Trades . // The Journal of Finance  (New York), 71, 2016, N 2, с. 601-633. 

  

Сист. No: 65999

Инвестиции

- 178 -

II 2036

Димитрова, Ралица.  Проблеми и перспективи пред рисковото финансиране в Европа / Ралица Димитрова. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 251-256. 

  

Сист. No: 65723

- 179 -

45937

Марков, Огнян.  Преки чуждестранни инвестиции и търговия / Огнян Марков. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 78-83. 

  

Сист. No: 65836

- 180 -

Сп И 36 Вн

Атанасова, Светлана.  Проблеми на инвестиционния процес на пазара на стоки и услуги в Република България / Светлана Атанасова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 3, с. 85-97. 

  

Сист. No: 66143

Фондов пазар. Фондова борса

- 181 -

II 2036

Недев, Тодор.  Бикови стратегии с опции върху американски индекси / Тодор Недев. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 229-238. 

  

Сист. No: 65720

- 182 -

II 2036

Симеонов, Стефан.  Измерители на следкризисната променливост на борсовите индикатори / Стефан Симеонов. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 219-228. 

  

Сист. No: 65719

Капиталов пазар. Паричен пазар

- 183 -

II 2036

Георгиева, Соня и др.  Пазарна ефективност в следкизисното възстановяване на капиталовите пазари от Централна и Източна Европа / Соня Георгиева, Владимир Ценков. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 239-246. 

  

Сист. No: 65721

- 184 -

II 2036

Иванова, Ваня.  Секюритизацията на вземания в България: състояние и перспективи / Ваня Иванова. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 144-150. 

  

Сист. No: 65654

- 185 -

II 2036

Ненков, Димитър.  Процесът на създаване на стойност в компаниите в период след кризата / Димитър Ненков. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 203-211. 

  

Сист. No: 65717

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 186 -

45959

Антонова, Катя.  Добри практики в устойчивото строителство на някои развити страни / Катя Антонова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 417-427. 

  

Сист. No: 65667

- 187 -

45959

Василева, Светлина.  Зелените сгради като елемент на устойчивото развитие / Светлина Василева. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 502-511. 

  

Сист. No: 65675

- 188 -

45959

Георгиев, Стоян.  Финансово-счетоводни аспекти на търговската несъстоятелност при строителни предприятия / Стоян Георгиев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 491-501. 

  

Сист. No: 65673

- 189 -

45959

Димитрова, Мария.  Набиране и подбор на персонал по примера на строителна фирма / Мария Димитрова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 512-522. 

  

Сист. No: 65676

- 190 -

45959

Йорданова, Велина.  Някои теоретични аспекти на процесния подход за управление на строителната организация / Велина Йорданова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 438-445. 

  

Сист. No: 65669

- 191 -

45959

Моравенов, Маню.  Финансови аспекти на оценката на проекти при строителното предприемачество / Маню Моравенов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 456-466. 

  

Сист. No: 65670

- 192 -

45959

Стоянова, Миглена.  Анализ на платформи за игровизация и тяхното приложение в областта на строителството / Миглена Стоянова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 467-478. 

  

Сист. No: 65671

- 193 -

45959

Христова, Красимира.  Качеството като ценност в цената на проучвателната и проектната продукция / Красимира Христова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 479-490. 

  

Сист. No: 65672

- 194 -

45959

Христова, Севдалина.  Грантово финансиране на общински проекти по европейски програми извън политиката за сближаване / Севдалина Христова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 428-437. 

  

Сист. No: 65668

Икономика

- 195 -

45937

Кунев, Красимир.  Промени в регулиращите функции на държавата на съвременния етап от икономическата глобализация / Красимир Кунев. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 73-77. 

  

Сист. No: 65835

- 196 -

45922

Тагарев, Тодор и др.  Икономически аспекти в разработването на визия за отбраната на Република България до 2035 г. / Тодор Тагарев, Лидия Велкова. // Реформите в системата за национална сигурност на Република България : [Сборник с материали от кръгла маса с чуждестранно участие, организирана от департамент "Национална и международна сигурност" на Нов български университет} / Състав. и науч. ред. Венелин Георгиев. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 56-69. 

  

Сист. No: 65748

- 197 -

45922

Тагарев, Тодор и др.  Възможни сценарии за ресурсно осигуряване на отбраната в хоризонта на 2035 г. / Тодор Тагарев, Лидия Велкова. // Реформите в системата за национална сигурност на Република България : [Сборник с материали от кръгла маса с чуждестранно участие, организирана от департамент "Национална и международна сигурност" на Нов български университет} / Състав. и науч. ред. Венелин Георгиев. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 70-80. 

  

Сист. No: 65757

- 198 -

Сп И 36 Вн

Енчева, Ваня.  Влияние на сивата икономика върху бюджетните приходи / Ваня Енчева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 4, с. 47-60. 

  

Сист. No: 66092

- 199 -

Сп Е 205

Икономиката на Словашката република . // Европа 2001, XXIII, 2016, N 1-2, с. 12-14. 

  

Сист. No: 65858

- 200 -

Сп М 486

Манчева, Ива.  Бизнес, видян през кредитите / Ива Манчева. // Мениджър, 2016, N 5, с. 96-98. 

  

Сист. No: 66168

- 201 -

Сп И 36 Вн

Рангелова, Росица.  Оригинален поглед върху съвременната пазарна икономика / Росица Рангелова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 4, с. 98-103. 

  

Сист. No: 66104

- 202 -

Сп И 363 Ту

Nikonenko, Ulyana Mykhaylivna.  The methodological approach to the determination of specific features of the main factors of the competitive position of the national economy / Ulyana Mykhaylivna Nikonenko. // Известия на Техническия университет Габрово, 2016, с. 87-90. 

  

Сист. No: 65998

Регионална икономика

- 203 -

45942

Lalova, Stanislava et al.  Corporate governance pillars in the foundations of the Black sea Trade and Development Bank - stability and transparency / Stanislava Lalova, Dimitar Ivanov. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 396-407. 

  

Сист. No: 65687

- 204 -

Сп Ч T 62

Bankova, Y.  Industrial clusters an incentive for a competitive regional development. A case study of selected Bulgarian industrial clusters / Y. Bankova. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 54-59. 

  

Сист. No: 66239

- 205 -

Сп Ч T 62

Georgieva, M.  Sustainable development of urban spaces in Bulgaria: Theoretical aspects / M. Georgieva. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 49-53. 

  

Сист. No: 66238

- 206 -

Сп Ч T 62

Manolov, T.  Sociological survey of the business of Kardzali region basic factor for choosing a localization from the companies / T. Manolov. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 76-85. 

  

Сист. No: 66251

- 207 -

Сп Ч T 62

Stoykova, B.  The Gourkovo city bio-rally - between tradition and alternative tourism / B. Stoykova. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 68-75. 

  

Сист. No: 66243

- 208 -

Сп Ч T 62

Toneva, K.  Assessment of development factors of industrialized rural municipalities in Stara Zagora district / K. Toneva. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 42-48. 

  

Сист. No: 66237

- 209 -

Сп Ч T 62

Zhelev, P.  Analysis of the competitiveness of Bulgaria's regions after the European Union accession / P. Zhelev. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 60-67. 

  

Сист. No: 66240

Икономика на България

- 210 -

Сп М 486

Станчев, Красен.  Икономиката от началото на 2016. / Красен Станчев. // Мениджър, 2016, N 4, с. 98-101. 

  

Сист. No: 65727

Икономика на Русия

- 211 -

Сп Д 41 к

Аганбегян, А. Г.  Экономика России: от стагнации к рецессии... / А. Г. Аганбегян. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 5, с. 10-20. 

  

Сист. No: 66020

- 212 -

Сп В 83 Э

Березинская, О.  Кредитование нефинансового сектора российской экономики: возможности и ограничения / О. Березинская. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 3, с. 63-74. 

  

Сист. No: 65742

- 213 -

Сп В 83 Э

Бородин, К.  Влияние эмбарго и санкций на агропродовольственные рынки России: анализ последствий / К. Бородин. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 4, с. 124-143. 

  

Сист. No: 66201

- 214 -

Сп В 83 Э

Дробышевский, С. и др.  Мандат и цели центральнных банков: эволюция и уроки кризиса / С. Дробышевский, А. Киюцевская. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 5, с. 5-24. 

  

Сист. No: 66209

- 215 -

Сп В 83 Э

Изменчивость уровня неопределенности в экономике . // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 4, с. 30-55. 

  

Сист. No: 66198

- 216 -

Сп В 83 Э

Моисеев, С. и др.  Таргетирование реального валютного курса / С. Моисеев, И. Пантина. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 5, с. 44-65. 

  

Сист. No: 66212

- 217 -

Сп В 83 Э

Нефедкин, В.  Экономическая власть крупных корпораций и развитие регионов / В. Нефедкин. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 3, с. 99-114. 

  

Сист. No: 65743

- 218 -

Сп В 83 Э

Федорова, Е. и др.  Оценка влияния санкций на результаты деятельности российских компаний / Е. Федорова. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 3, с. 34-45. 

  

Сист. No: 65741

- 219 -

Сп В 83 Э

Цховребов, М.  Дедолларизация российской экономики в контексте мирового опыта / М. Цховребов. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 5, с. 87-98. 

  

Сист. No: 66213

- 220 -

Сп В 83 Э

Шаститко, А. и др.  Стимулы и процессным инновациям в дискретных структурных альтернативах конкурентной политики / А. Шаститко, А. Курдин. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 4, с. 56-85. 

  

Сист. No: 66200

Икономика на САЩ

- 221 -

Сп М 486

Бъфет, Уорън.  Децата на Америка ще живеят по-добре от родителите си / Уорън Бъфет. // Мениджър, 2016, N 4, с. 16-19. 

  

Сист. No: 65712

Стопанска история

- 222 -

45983

Коцев, Любомир.  Модернизацията в едно българско село през социализма / Любомир Коцев. // Докторантски сборник 2015 : [Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки] : Т. 1 - : Т. 4. - София : Авангард Прима, 2015, с. 176-187. 

  

Сист. No: 66150

Икономически растеж

- 223 -

II 2036

Ножаров, Щерьо.  Възможности за провеждането на икономическа политика за устойчиво развитие на България / Щерьо Ножаров. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 313-319. 

  

Сист. No: 65788

- 224 -

Сп Ч T 62

Markov, N.  Relations between economic growth and decentralization / N. Markov. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 38-41. 

  

Сист. No: 66236

- 225 -

Сп И 36 Вн

Oancea, Bogdan et al.  The long-run relationship between education and economic growth. The case of Romania / Bogdan Oancea, Raluca Mariana Dragoescu. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 3, с. 5-19. 

  

Сист. No: 66122

- 226 -

Сп Ч E 18

Petkov, Boris.  Is There a Club of Former Centrally Planned Economies, Given the Empirical Evidence for Their Growth and Convergence Patterns? / Boris Petkov. // Economic Alternatives, 2016, N 1, с. 48-63. 

  

Сист. No: 65917

Пазарно стопанство

- 227 -

Сп А 562

Съвременни форми за съвместен бизнес  / Анета Денева и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, с. 5-34. 

  

Сист. No: 65973

- 228 -

Сп М 68 э

Розанова, Н.  Сетевная конкуренция как фактор конфигурации современных рынков / Н. Розанова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 4, с. 13-20. 

  

Сист. No: 66245

Прогнозиране

- 229 -

Сп Г 62 а

Парашкевова-Великова, Евелина Божидарова.  Плановата практика в Българските малки и средни предприятия - състояние и перспективи / Евелина Божидарова Парашкевова-Великова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 269-295. 

  

Сист. No: 66235

- 230 -

Сп Г 62 а

Тодоров, Евгени Николаев.  Оценка на факторите, оказващи въздействие при разкриване на "зелени" работни места в България / Евгени Николаев Тодоров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 354-381. 

  

Сист. No: 66254

- 231 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Прогнозирането е наука, а не магия / Ники Божилов. // Логистика, XII, 2016, N 5, с. 52-55. 

  

Сист. No: 66089

Икономически анализ

- 232 -

45937

Димитров, Мартин.  Критичен анализ на развитието на България след финансовата криза от 2008 г. - поуките от Гърция / Мартин Димитров. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 62-66. 

  

Сист. No: 65833

Аграрна икономика

- 233 -

Сп З 54

Башев, Храбрин.  Последици от земетресението, цунамито и ядрената авария през март 2011 година върху агро-хранителните вериги в Япония / Храбрин Башев. // Земеделие плюс, 2016, N 3-4, 24 с. [ прил.]. 

  

Сист. No: 65772

- 234 -

Сп А 255

Мисията "Млад фермер" е възможна . // Агробизнесът, XIV, 2016, N 6, с. 37-39. 

  

Сист. No: 65970

Икономика на индустрията, предприятието

- 235 -

45959

Василев, Юлиан.  За един от аспектите на е-логистика - споделяне на информация във веригите за доставка на строителни предприятия / Юлиан Василев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 403-409. 

  

Сист. No: 65649

- 236 -

45959

Гребенщикова, Ирина.  Конкурентные преимущества малого бизнеса в строительстве / Ирина Гребенщикова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 376-379. 

  

Сист. No: 65635

- 237 -

45959

Ивашенцева, Татьяна.  Стратегии конкурентного поведения девелопера на первичном рынке жилья на отдельных фазах экономического цикла / Татьяна Ивашенцева. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 328-336. 

  

Сист. No: 65622

- 238 -

45959

Кръстев, Мирослав.  Някои актуални проблеми при управлението на недвижимото културно наследство / Мирослав Кръстев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 261-272. 

  

Сист. No: 65616

- 239 -

45959

Лях, Александра.  Реорганизация территорий как способ градостроительного развития в условиях урбанизации / Александра Лях. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 365-375. 

  

Сист. No: 65633

- 240 -

45959

Милкова, Танка.  Възможности за оптимизиране на строителен процес / Танка Милкова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 393-402. 

  

Сист. No: 65648

- 241 -

45959

Николаев, Росен.  Измерения на планирането при малките и средни предприятия / Росен Николаев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 380-392. 

  

Сист. No: 65647

- 242 -

45959

Николихина, Светлана.  Модернизация и инновационное обновление объектов жилой недвижимости / Светлана Николихина. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 345-350. 

  

Сист. No: 65630

- 243 -

45959

Парова, Елена.  Как да бъдем успешни брокери недвижими имоти / Елена Парова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 273-279. 

  

Сист. No: 65617

- 244 -

45959

Райчев, Тодор.  Усъвършенстване на методиките за комплексна оценка на офертите при обществени поръчки за строителство / Тодор Райчев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 410-146. 

  

Сист. No: 65650

- 245 -

45959

Чепаченко, Николай и др.  Проблема идентификации параметров развития строительных организаций / Николай Чепаченко, Александр Леонтьев, Антон Демин. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 308-316. 

  

Сист. No: 65619

- 246 -

45959

Шиян, Елена.  Иновации как фектор повышения конкурентоспособности строительных предприятий / Елена Шиян. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 357-364. 

  

Сист. No: 65632

- 247 -

45959

Юденко, Марина и др.  Регулирование предпринимательской деятельности в строительстве / Марина Юденко, Евгений Юденко. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 292-302. 

  

Сист. No: 65618

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 248 -

Сп А 255

Зърното пада, хлябът-не! . // Агробизнесът, XIV, 2016, N 6, с. 34-35. 

  

Сист. No: 65969

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 249 -

Сп М 68 э

Мазырин, В.  Вьетнам: зоны свободной торговли / В. Мазырин. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 3, с. 72-82. 

  

Сист. No: 65746

Търговия

- 250 -

Сп Г 62 а

Божинова, Камелия Емилова.  Разработване на проект за аутсорсинг и оптимизация на печатните услуги на Община "Х" чрез използване на модела "ПОРТ" / Камелия Емилова Божинова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 322-353. 

  

Сист. No: 66250

- 251 -

Сп Г 62 а

Сакакушев, Милен Петров.  Възможности за измерване на икономическата ефективност от използване на собствените марки на търговските вериги / Милен Петров Сакакушев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 243-268. 

  

Сист. No: 66234

- 252 -

Сп И 502

Бенчев, Светослав.  Пазарът на петрол все още търси баланса / Светослав Бенчев. // Икономика, 2016, N 61, с. 40-41. 

  

Сист. No: 65680

- 253 -

Сп Р 448

Вельова, Мария.  Намалява потреблението на зехтин и олио / Мария Вельова. // Регал, 2016, N 3, с. 22-23. 

  

Сист. No: 65612

- 254 -

Сп Р 448

Генчева, Боряна.  Продажбите на рибни консерви нарастват в обем и в стойност / Боряна Генчева. // Регал, 2016, N 3, с. 24. 

  

Сист. No: 65613

- 255 -

Сп Р 448

Генчева, Боряна.  Пазарът на перилни препарати продължава да се втечнява / Боряна Генчева. // Регал, 2016, N 3, с. 26-27. 

  

Сист. No: 65614

- 256 -

Сп Р 448

Кичашка, Милена.  Силата на марката идва от способността й да отличава / Милена Кичашка. // Регал, 2016, N 4, с. 38-39. 

  

Сист. No: 65913

- 257 -

Сп Р 448

Наумов, Марко.  Лек ръст в продажбите на бира / Марко Наумов. // Регал, 2016, N 3, с. 20-21. 

  

Сист. No: 65610

- 258 -

Сп М 486

Райчева, Красимира.  Нови правила в търговията на дребно / Красимира Райчева. // Мениджър, 2016, N 3, с. 96. 

  

Сист. No: 65708

- 259 -

Сп Р 448

Ценова, Елица.  Долу пластмасовите опаковки / Елица Ценова. // Регал, 2016, N 3, с. 34-35. 

  

Сист. No: 65615

- 260 -

Сп Р 448

Чанкова, Жана.  Шансове и предизвикателства пред мултиканалната търговия / Жана Чанкова. // Регал, 2016, N 4, с. 15-16. 

  

Сист. No: 65896

- 261 -

Сп Р 448

Чанкова, Жана.  Разделението между он- и офлайн вече не съществува / Жана Чанкова. // Регал, 2016, N 4, с. 30-31. 

  

Сист. No: 65909

- 262 -

Сп Ч J 80 B

King, Brian L.  Caught in the middle: franchise businesses and the social media wave / Brian L. King. // Journal of Business Strategy  (New York), 37, 2016, N 2, с. 20-26. 

  

Сист. No: 65987

Маркетинг

- 263 -

45980

Постаджиян, Кристиян.  Обвързване на рекламанта с актуални теми, събития и личности като подход в съвременната корпоративна комуникация / Кристиян Постаджиян. // Сборник с научни публикации : Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образов., професи : Т. 2; Ч. 2. - София : Нов бълг. унив., б. г., с. 40-62. 

  

Сист. No: 66121

- 264 -

В К 263 d

Най-ценните брандове в света  : Apple оглавява класацията на Forbes за шеста поредна година. // Капитал Daily, VI, N 90, 13 май 2016, с. 24. 

  

Сист. No: 65750

- 265 -

Сп Г 62 а

Василева, Стелиана Мирославова.  Ситуационен анализ на брандовете в категорията бутилирани води в България / Стелиана Мирославова Василева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 215-242. 

  

Сист. No: 66231

- 266 -

Сп Г 62 а

Гарабедян, Хачо Хайк.  Измерване на ефективността на дистрибуционната система / Хачо Хайк Гарабедян. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 296-321. 

  

Сист. No: 66249

- 267 -

Сп А 562

Методология за разработване на регионален маркетингов профил на периферните области в Североизточен придунавски регион  / Пенка Горанова и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, С. 267-293. 

  

Сист. No: 66014

- 268 -

Сп И 36 Вн

Георгиева, Мария.  Маркетингови ефекти от прилагането на социално-отговорен брандинг / Мария Георгиева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 4, с. 61-72. 

  

Сист. No: 66101

- 269 -

Сп А 582

Катранджиев, Христо.  Генезис и еволюция на маркетинга като научна дисциплина: анализ чрез инструмента Ngram Viewer на Google / Христо Катранджиев. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 2, с. 110-119. 

  

Сист. No: 65903

- 270 -

Сп М 486

Куисънбери, Кийт А.  Одит през очите на консуматора / Кийт А. Куисънбери. // Мениджър, 2016, N 3, с. 92-93. 

  

Сист. No: 65697

- 271 -

Сп Ч J 80 B

Jeanpert, Sophie et al.  Successful multi-channel strategy: mixing marketing and logistical issues / Sophie Jeanpert, Gilles Pache. // Journal of Business Strategy  (New York), 37, 2016, N 2, с. 12-19. 

  

Сист. No: 65986

- 272 -

Сп Ч E 18

Katrandjiev, Hristo.  Ecological Marketing, Green Marketing, Sustainable Marketing: Synonyms оr аn Evolution оf Ideas? / Hristo Katrandjiev. // Economic Alternatives, 2016, N 1, с. 71-82. 

  

Сист. No: 65901

- 273 -

Сп Ч E 18

Petrov, Iliyan.  Improving the methodology of market Structures Analysis with Innovative Concepts for "Phase-Structure States" and "Set Concentration Index" / Iliyan Petrov. // Economic Alternatives, 2016, N 1, с. 5-14. 

  

Сист. No: 65911

Маркетингов мениджмънт

- 274 -

Сп Ч E 18

Ivanov, Pencho.  Economic Interests - the Argument of Marketing Management / Pencho Ivanov. // Economic Alternatives, 2016, N 1, с. 119-125. 

  

Сист. No: 65925

Маркетинг в туризма

- 275 -

45980

Темелкова, Стефания.  Национален ли е туристическият бранд на България : Туристическият бранд на България - концептуално или визуално недоразумение / Стефания Темелкова. // Сборник с научни публикации : Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образов., професи : Т. 2; Ч. 2. - София : Нов бълг. унив., б. г., с. 283-316. 

  

Сист. No: 66128

Международен маркетинг

- 276 -

Сп П 89 тп

Королев, Виктор.  Стратегия внешнеэкономической деятельности предприятия / Виктор Королев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 4, с. 113-118. 

  

Сист. No: 66036

Логистика

- 277 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  [Седем] 7 фактора при избор на 3PL доставчик / Ники Божилов. // Логистика, XII, 2016, N 4, с. 48. 

  

Сист. No: 65738

- 278 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Нови методи в подготовката на логистици / Ники Божилов. // Логистика, XII, 2016, N 4, с. 49. 

  

Сист. No: 65739

- 279 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Защо да изберем 4PL доставчик пред 3PL / Ники Божилов. // Логистика, XII, 2016, N 5, с. 40. 

  

Сист. No: 66081

- 280 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  TMS - социалната мрежа за логистика / Ники Божилов. // Логистика, XII, 2016, N 5, с. 44. 

  

Сист. No: 66084

- 281 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Логистичният център на Либхер работи денонощно / Васил Василев. // Логистика, XII, 2016, N 4, с. 14. 

  

Сист. No: 65740

- 282 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  При добра логистика доставките пристигат винаги навреме / Васил Василев. // Логистика, XII, 2016, N 5, с. 34-36. 

  

Сист. No: 66072

- 283 -

Сп Л 763

Маринова, Ани.  Най-бързата логистика / Ани Маринова. // Логистика, XII, 2016, N 5, с. 48-51. 

  

Сист. No: 66087

Външна търговия

- 284 -

45942

Konya, Sevilay et al.  Financial crisis impact of foreign trade and foreign trade financing in Turkey / Sevilay Konya, Mehmet Burak Ceran, Sadife Gungor. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 463-470. 

  

Сист. No: 65691

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 285 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Митническият кодекс на Европейския съюз влезе в сила / Ники Божилов. // Логистика, XII, 2016, N 4, с. 42-43. 

  

Сист. No: 65737

Външнотърговска политика

- 286 -

45937

Славева, Красимира.  Външната търговия на България след 1989 г. - тенденции и структурни промени / Красимира Славева. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 67-72. 

  

Сист. No: 65834

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 287 -

II 2036

Тодоров, Живко.  Монетарните интервенции на ЕЦБ - генератор на решения или фактор за икономическа нестабилност / Живко Тодоров. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 339-346. 

  

Сист. No: 65822

- 288 -

Сп Д 41 к

Глобальная реформа регулирования финансового сектора: первые итоги и новые вызовы . // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 5, с. 28-38. 

  

Сист. No: 66023

Международни икономически отношения

- 289 -

II 2036

Костадинов, Антон.  Влияние на финансовата криза върху търговията с храни между Китай и ЕС / Антон Костадинов. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 327-333. 

  

Сист. No: 65793

- 290 -

II 2036

Моллов, Доброслав.  Поуки от финансовата криза: управление на глобалните вериги за доставки в условията на несигурност / Доброслав Моллов. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 307-312. 

  

Сист. No: 65785

- 291 -

Сп Г 62 а

Михайлова, Маргарита Евгениева.  Концептуални проблеми при дефинирането на глобално създадените фирми / Маргарита Евгениева Михайлова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2015, с. 190-214. 

  

Сист. No: 66208

- 292 -

Сп М 45 о

Ангелов, Иван.  ЕС - Съюз на самостоятелни национални държави или Европейски съединени щати / Иван Ангелов. // Международни отношения, XLV, 2016, N 2, с. 47-62. 

  

Сист. No: 65877

- 293 -

Сп Н 25 а

Андреев, Николай.  Интегриран подход при изследване еволюцията на стабилизационната политика на Европейския съюз / Николай Андреев. // Народностопански архив  (Свищов), LXIX, 2016, N 1, с. 52-67. 

  

Сист. No: 65625

- 294 -

Сп М 45 о

Бабурин, Сергей.  Влияние на европейската интеграция върху трансформацията на съвременната теория на държавата / Сергей Бабурин. // Международни отношения, XLV, 2016, N 2, с. 63-70. 

  

Сист. No: 65881

- 295 -

Сп Г 368

Божилов, Добри.  Влияние на офшорните практики на транснационалните корпорации върху икономическия растеж / Добри Божилов. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 3, с. 157-164. 

  

Сист. No: 65786

- 296 -

Сп М 45 о

Голик, Юрий.  Създаването на единна система за борба с престъпността в страните от Черноморско-Каспийския регион / Юрий Голик. // Международни отношения, XLV, 2016, N 2, с. 71-76. 

  

Сист. No: 65883

- 297 -

Сп Н 25 а

Горчева, Таня.  Реформирането на общата селскостопанска политика и ползите за България / Таня Горчева. // Народностопански архив  (Свищов), LXIX, 2016, N 1, с. 3-21. 

  

Сист. No: 65621

- 298 -

Сп Г 368

Енгдал, Уйлям Ф.  Вашингтон и Брюксел оставят Балканите без газ / Уйлям Ф. Енгдал. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 3, с. 165-167. 

  

Сист. No: 65796

- 299 -

Сп И 502

Митев, Владимир.  Румъния и България - сравнението ражда истината / Владимир Митев. // Икономика, 2016, N 61, с. 56-59. 

  

Сист. No: 65690

- 300 -

Сп М 45 о

Наама, Карим.  Приоритети във външната политика на Египет след "арабската пролет" / Карим Наама. // Международни отношения, XLV, 2016, N 2, с. 105-112. 

  

Сист. No: 65889

- 301 -

Сп М 68 э

Саакян, А.  Неравенство доходов в Японии и других развитых странах / А. Саакян. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 4, с. 21-28. 

  

Сист. No: 66246

- 302 -

Сп М 68 э

Севастьянов, С.  Интеграционные проекты Китая в АТР и Евразии / С. Севастьянов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 4, с. 5-12. 

  

Сист. No: 66244

- 303 -

Сп М 45 о

Соловьов, Едуард.  Завръщане на историята - край на ерата на либерализма? / Едуард Соловьов. // Международни отношения, XLV, 2016, N 2, с. 83-92. 

  

Сист. No: 65886

- 304 -

Сп Г 368

Яковлев, Пьотр.  Глобалната икономика: скокът в неизвестността / Пьотр Яковлев. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 3, с. 144-156. 

  

Сист. No: 65782

- 305 -

45942

Gungor, Sadife et al.  Evaluation of the free zone structure in terms of Turkish economy / Sadife Gungor, Sevilay Konya, Mehmet Burak Ceran. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 471-478. 

  

Сист. No: 65692

Глобализация

- 306 -

Сп Г 368

Стефанов, Никола.  Възможната деескалация на напрежението по оста Вашингтон-Москва / Никола Стефанов. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 3, с. 82-91. 

  

Сист. No: 65760

- 307 -

Сп Г 368

Уилъртън, Джон.  Русия, непознат противник на Запада / Джон Уилъртън. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 3, с. 116-121. 

  

Сист. No: 65776

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 308 -

В Б 254

Илиев, Петър.  България - страна втора употреба / Петър Илиев. // Банкеръ, XXIII, N 23, 10-17 юни 2016, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 65990

- 309 -

Сп Ф 531 п

Казанджиева, Мария.  Неверифициран разход или финансова корекция съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове / Мария Казанджиева. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 6, с. 65-78. 

  

Сист. No: 66233

- 310 -

Сп И 502

Пенева, Жулиета.  Брекзит историческо решение / Жулиета Пенева. // Икономика, 2016, N 62, с. 38-39. 

  

Сист. No: 66075

- 311 -

Сп М 68 э

Сидоров, А.  Общехозяйственнаяонъюнктура Еврозоны / А. Сидоров. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 3, с. 49-71. 

  

Сист. No: 65745

Право. Наука за държавата и правото

- 312 -

45921

Бобев, Костадин.  Криминалистична реконструкция на местопроизшествие при извършване на терористичен акт / Костадин Бобев. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 339-345. 

  

Сист. No: 65938

- 313 -

45921

Качарова, Мария.  Ролята на гражданското общество в процеса на оздравяване на пенитенциарната система в България / Мария Качарова. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 367-373. 

  

Сист. No: 65943

- 314 -

45921

Костадинова, Ралица.  Наказателноправна защита от корупция като част от университетското образование по национална сигурност / Ралица Костадинова. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 484-489. 

  

Сист. No: 65952

- 315 -

45921

Манев, Никола.  Право на свобода, сигурност и неприкосновеност според ЕКПЧ и наказателно-процесуална принуда / Никола Манев. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 346-351. 

  

Сист. No: 65939

- 316 -

45921

Николова, Райна.  Сигурност и медии - правни и етични проблеми / Райна Николова. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 452-457. 

  

Сист. No: 65949

- 317 -

45921

Павлова, Рени.  Концепция за развитие на законодателството по отношение на частната охранителни дейност / Рени Павлова. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 506-513. 

  

Сист. No: 65955

- 318 -

657/С/Н 267

Тодорова, Лариса.  Промени в кодекса на труда, в сила от 1 януари 2016 г. / Лариса Тодорова. // Наръчник на икономиста 2016 : Кн. 1 - 6. - Пловдив : Плутон-1, 2016, с. 89-91. 

  

Сист. No: 65926

- 319 -

В К 263 d

Бангачев, Ангел и др.  Концесия без край : Какво предвижда новият закон, който синхронизира уредбата си с общностното право на ЕС / Ангел Бангачев, Елеонора Матеина. // Капитал Daily, VI, N 89, 12 май 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 65751

- 320 -

В К 263 d

Владимирова, Ася.  На кого принадлежи авторското право върху софтуер : Особености на българското право и практика / Ася Владимирова. // Капитал Daily, VI, N 119, 27 юни 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 66179

- 321 -

Сп А 562

Правни и организационни аспекти при облагане на доходите на физическите лица от стопанска дейност  / Пенко Димитров и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, с. 297-326. 

  

Сист. No: 66019

- 322 -

Сп П 147 п

Андонова, Весела.  Лично състояние на кондидатите и участниците съгласно новият Закон за обществените поръчки и правилника за прилагането му : Основания за задължително и незадължително отстрояване. Мерки за надеждност / Весела Андонова. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 6, с. 70-84. 

  

Сист. No: 66223

- 323 -

Сп П 147 п

Балабанова, Маргарита.  Живот след ликвидацията или какво точно предвижда нормата но чл. 273, ал. 2 от Търговския закон / Маргарита Балабанова. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 5, с. 5-16. 

  

Сист. No: 66044

- 324 -

Сп О 253 п

Гайдаров, Павел.  Данъчни престъпления / Павел Гайдаров. // Общество и право, 2016, N 2, с. 36-44. 

  

Сист. No: 65803

- 325 -

Сп О 253 п

Димитрова, Ралица.  Как по-успешно да се реагира на картелни споразумения и злоупотреба с монопола / Ралица Димитрова. // Общество и право, 2016, N 2, с. 3-11. 

  

Сист. No: 65783

- 326 -

Сп П 147 п

Димова, Елена и др.  Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и чрез покана до определени лица / Елена Димова, Александър Александров. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 5, с. 74-85. 

  

Сист. No: 66053

- 327 -

Сп О 253 п

Драганов, Живко.  Обекти, изключени от авторскоправна закрила / Живко Драганов. // Общество и право, 2016, N 2, с. 12-21. 

  

Сист. No: 65787

- 328 -

Сп О 253 п

Дук, Юрий.  Значение на регионалните особености на борбата с престъпността в страните от Черноморско-Каспийския регион / Юрий Дук. // Общество и право, 2016, N 2, с. 75-79. 

  

Сист. No: 65811

- 329 -

Сп П 147 п

Иванов, Димитър.  Допустимост на обезпечителната мярка запор на вземане по банкова гаранция : Преглед на съдебна практика / Димитър Иванов. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 5, с. 26-36. 

  

Сист. No: 66046

- 330 -

Сп П 147 п

Йорданов, Светослав.  Нови момевнти при предевяване на пряк иск срещу застрахователя по застраховка "Гражданска отговорност" / Светослав Йорданов. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 5, с. 37-43. 

  

Сист. No: 66047

- 331 -

Сп О 253

Кацарова, Мариана.  Кандидати и участници. Заявяване на участие в процедурите - подаване на оферти и заявления за участие. Подизпълнители. Забрана за участие на свързани лица. / Мариана Кацарова. // Обществени поръчки, 6, 2016, N 5, с. 10-26. 

  

Сист. No: 66105

- 332 -

Сп О 253

Кацарова, Мариана.  Особени правила за провеждане на процедурите. Публично състезание и пряко договаряне по ЗОП / Мариана Кацарова. // Обществени поръчки, 6, 2016, N 5, с. 39-71. 

  

Сист. No: 66107

- 333 -

Сп С 494

Ковачев, Ясен.  Особености в процедурите по предоставяне на концесии за морски плажове : Практика на КЗК и ВАС / Ясен Ковачев. // Собственост и право, 2016, N 6, с. 25-32. 

  

Сист. No: 66224

- 334 -

Сп Т 961 п

Колев, Николай.  Тълкувателни проблеми относно изключването на съдружник от ООД / Николай Колев. // Търговско право, 2016, N 1, с. 5-28. 

  

Сист. No: 65872

- 335 -

Сп С 494

Костов, Атанас.  Триизмерна марка или промишлен дизайн? : Сходства, разлики и практически решения / Атанас Костов. // Собственост и право, 2016, N 5, с. 73-81. 

  

Сист. No: 65890

- 336 -

Сп О 253 п

Манов, Стефан.  Електронният вот: митът за лесното купуване на гласове / Стефан Манов. // Общество и право, 2016, N 2, с. 22-30. 

  

Сист. No: 65792

- 337 -

Сп П 147 п

Маринов, Делян.  Пасивна процесуална легитимация при преобразуване на юридическоот лице без ликвидация / Делян Маринов. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 4, с. 49-58. 

  

Сист. No: 65605

- 338 -

Сп П 147 п

Машев, Красимир.  Право на едностранна корекция от крайните снабдители на сметките на крайните клиенти за доставена електрическа енергия (при неизмерена и/или неточно измерена електрическа енергия) / Красимир Машев. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 5, с. 51-64. 

  

Сист. No: 66048

- 339 -

Сп П 147 п

Нацкин, Михаил.  Пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особени залози. Предпоставки, ред, действие / Михаил Нацкин. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 6, с. 24-30. 

  

Сист. No: 66219

- 340 -

Сп О 253

Петев, Петър.  Правила за публичност и прозрачност / Петър Петев. // Обществени поръчки, 6, 2016, N 4, с. 6-8. 

  

Сист. No: 65789

- 341 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Бизнесът с храните по нови правила / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 6, с. 28-29. 

  

Сист. No: 65966

- 342 -

Сп П 147 п

Сулев, Георги.  Постепенната регулация на телеком сектора и приложението на конкурентното право : Практика на Комисията за регулиране на съобщенията и на Комисията за защита на конкуренцията / Георги Сулев. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 4, с. 66-77. 

  

Сист. No: 65607

- 343 -

Сп О 253

Събев, Събин.  Гаранции за изпълнение на обществените поръчки / Събин Събев. // Обществени поръчки, 6, 2016, N 4, с. 54-55. 

  

Сист. No: 65790

- 344 -

Сп О 253

Събев, Събин.  Ход на процедурата за възлагане на обществена поръчка - обявяване, промени в условията, разяснения / Събин Събев. // Обществени поръчки, 6, 2016, N 5, с. 6-7. 

  

Сист. No: 66097

- 345 -

Сп О 253

Събев, Събин.  Приключване на процедурите. Избор на изпълнител. Основания за прекратяване на процедурите / Събин Събев. // Обществени поръчки, 6, 2016, N 5, с. 27-38. 

  

Сист. No: 66106

- 346 -

Сп О 253 п

Точев, Илиан.  Влияние на националните парламенти в европейската политическа система / Илиан Точев. // Общество и право, 2016, N 2, с. 81-89. 

  

Сист. No: 65812

- 347 -

Сп П 147 п

Фети, Невин.  Обработване на лични данни в преддоговорните и договорните отношения / Невин Фети. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 6, с. 40-49. 

  

Сист. No: 66221

- 348 -

Сп П 147 п

Хорозов, Георги.  Характер на иска на взискателя за прекратяване на ООД / Георги Хорозов. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 5, с. 16-25. 

  

Сист. No: 66045

- 349 -

Сп З 54

Христова, Светлинка.  Трудови договори за краткотрайни сезонни селскостопански работи / Светлинка Христова. // Земеделие плюс, 2016, N 3-4, с. 34-36. 

  

Сист. No: 65769

- 350 -

Сп Д 225

Цанков, Петър.  Доказателства и доказателствени средства в административното производство по ДОПК / Петър Цанков. // Данъците в Република България, 2016, N 5-6, с. 12-26. 

  

Сист. No: 66057

- 351 -

Сп П 147 п

Цокова, Полина.  Новите положения в подзаконовата уредба на обществмените поръчки в сила от 15 апрел 2016 г. / Полина Цокова. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 4, с. 59-65. 

  

Сист. No: 65606

- 352 -

Сп П 147 п

Цокова, Полина.  Проследяване действията на възложителя и участниците в процедура за обществена поръчка от независим наблюдател / Полина Цокова. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 5, с. 86-93. 

  

Сист. No: 66054

Международно право

- 353 -

Сп С 494

Матеева, Екатерина.  Функции на европейското удостоверение за наследство / Екатерина Матеева. // Собственост и право, 2016, N 4, с. 34-41. 

  

Сист. No: 65825

Държавна власт. Държавни органи

- 354 -

Сп М 68 э

Бажан, Е.  Трансформация института президентства в Италии (1978-2015) / Е. Бажан. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 4, с. 38-47. 

  

Сист. No: 66252

- 355 -

Сп М 486

Попов, Юлиан.  Има ли България цел / Юлиан Попов. // Мениджър, 2016, N 5, с. 14-15. 

  

Сист. No: 66136

Търговско право

- 356 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Извършване на апорт в търговско дружество / Галина Николова. // Актив, 2016, N 6, с. 10-12. 

  

Сист. No: 66043

- 357 -

Сп С 494

Тодоров, Крум.  Практика и теория по договора за посредничество при продажба на недвижим имот / Крум Тодоров. // Собственост и право, 2016, N 5, с. 18-23. 

  

Сист. No: 65891

Договори за бизнеса

- 358 -

Сп Ф 531 п

Джилизов, Велко.  Промени в режима на общите условия по Закона за защита на потребителите, по отношение на договорите за финансови услуги / Велко Джилизов. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 4, с. 73-79. 

  

Сист. No: 65693

Авторско право

- 359 -

Сп С 494

Петров, Петър.  Съдът греши: Отговорността за нарушение на авторски права е безвиновна / Петър Петров. // Собственост и право, 2016, N 6, с. 75-85. 

  

Сист. No: 66220

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 360 -

Сп Т 871

Захариев, Мартин и др.  Правни проблеми при провеждането на тиймбилдинг събития / Мартин Захариев, Пламена Георгиева. // Труд и право, XXV, 2016, N 6, с. 42-47. 

  

Сист. No: 66216

- 361 -

Сп Т 871

Колчаков, Атанас.  Новият Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност / Атанас Колчаков. // Труд и право, XXV, 2016, N 5, с. 47-56. 

  

Сист. No: 65888

Обществено управление. Военни науки

- 362 -

Сп Н 326 ту

Найденов, Георги.  Идеологеми, класови и фракционни борби в средата и края на 20-те години на ХХ век в Съветска Русия - трагичната съдба на Николай Кондратиев / Георги Найденов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2016, с. 7-34. 

  

Сист. No: 66060

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 363 -

Сп А 582

Кирилова, Катя.  Методически въпроси при разработване на публични електронни услуги / Катя Кирилова. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 2, с. 84-98. 

  

Сист. No: 65876

- 364 -

Сп Ч T 62

Dechev, D.  Public-private partnership - a new perspective for the transition countries / D. Dechev. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N 3, с. 228-236. 

  

Сист. No: 66007

Общинско управление

- 365 -

657/С/Н 267

Огнянова, Поля.  Новите правила за възлагане на обществените поръчки / Поля Огнянова. // Наръчник на икономиста 2016 : Кн. 1 - 6. - Пловдив : Плутон-1, 2016, с. 92-96. 

  

Сист. No: 65927

- 366 -

Сп Д 532

Димитрова, Силвия Тодорова.  Културна политика на общините - оценка на местното население / Силвия Тодорова Димитрова. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2016, N 1, апр. 2016, с. 72-92. 

  

Сист. No: 65871

Военно дело . Военни науки

- 367 -

45921

Бахчеванов, Георги.  Приносът на Република България за изграждане на отбранителните способности на НАТО и ЕС / Георги Бахчеванов. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 155-162. 

  

Сист. No: 65795

- 368 -

45921

Бечев, Иван.  Многонационалните отбранителни способности в рамките на НАТО и ЕС, модел за управление на риска при управлението на многонационални програми / Иван Бечев. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 213-225. 

  

Сист. No: 65824

- 369 -

45921

Бисеров, Захари.  Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи - елемент от системата за национална сигурност / Захари Бисеров. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 240-249. 

  

Сист. No: 65878

- 370 -

45921

Величков, Иван.  Професионализъм в дейността на местните органи за ред и сигурност / Иван Величков. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 271-276. 

  

Сист. No: 65880

- 371 -

45921

Вешков, Светлозар.  Ориентиране за национални политики и алтернативни инструменти за борба с незаконния трафик на оръжие / Светлозар Вешков. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 324-330. 

  

Сист. No: 65936

- 372 -

45921

Вълков, Григор.  Стабилизирането на органите на полицията и сигурността за по-ефективно противодействие срещу икономическата престъпност в условията на икономическата криза / Григор Вълков. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 331-338. 

  

Сист. No: 65937

- 373 -

45921

Гюров, Румен.  Стратегически анализ и управление на риска / Румен Гюров. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 205-212. 

  

Сист. No: 65810

- 374 -

45921

Дойнов, Ненко.  Политики и практики при подготовката на карпорациите за оцеляване при терористична атака / Ненко Дойнов. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 253-259. 

  

Сист. No: 65879

- 375 -

45921

Иванов, Владимир.  Ситуационно управление на системите за сигурност през XXI век / Владимир Иванов. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 361-366. 

  

Сист. No: 65942

- 376 -

45921

Иванов, Иван.  Публично-частното партньорство във вътрешната сигурност / Иван Иванов. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 296-303. 

  

Сист. No: 65930

- 377 -

45921

Мичев, Георги.  Позиции и практики на НАТО в борбата срещу тероризма / Георги Мичев. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 317-323. 

  

Сист. No: 65934

- 378 -

45921

Николов, Никола и др.  Проект за национална стратегия за намаляване на риска от бедствия / Никола Николов, Антоанета Бойчева. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 167-171. 

  

Сист. No: 65800

- 379 -

45921

Нинов, Мариан.  Опит за класификация на лица - източници на разузнавателна информация / Мариан Нинов. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 226-233. 

  

Сист. No: 65827

- 380 -

45921

Радулов, Николай.  Управление на специалните разузнавателни средства в унисон с оперативната обстановка в страната / Николай Радулов. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 352-360. 

  

Сист. No: 65940

- 381 -

45921

Софрониев, Пламен.  Проверка за сигурност - практически аспекти на обучението и сигурността в транспортния сектор / Пламен Софрониев. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 304-310. 

  

Сист. No: 65931

- 382 -

45921

Стойчев, Тихомир.  Измерения, проблеми и решения в сигурността / Тихомир Стойчев. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 285-295. 

  

Сист. No: 65885

- 383 -

45921

Торнев, Георги.  Метод за обработване и управление на стратегия за корпоративна сигурност / Георги Торнев. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 172-179. 

  

Сист. No: 65802

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 384 -

Сп Г 62 а

Йорданов, Йордан Стефанов.  Взаимозависимост мужду застаряването на населението и финасовото състояние на фонд "Пенсии" в България / Йордан Стефанов Йорданов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2015, с. 165-189. 

  

Сист. No: 66202

Социално осигуряване

- 385 -

657/С/Н 267

Димитрова, Зорница.  Нови моменти при определяне на окончателния размер на на осигурителния доход за 2015 г. / Зорница Димитрова. // Наръчник на икономиста 2016 : Кн. 1 - 6. - Пловдив : Плутон-1, 2016, с. 81-87. 

  

Сист. No: 65924

- 386 -

В З 375

Стоянова, Илеана.  Прекрояването на пенсионната система / Илеана Стоянова. // Застраховател, XXII, N 11, 15-29 юни 2016, с. 5, 12. 

  

Сист. No: 66052

- 387 -

Сп И 502 д

Нинов, Николай.  Ефективност на системата за социално подпомагане в България чрез планиране използването на евроресурси / Николай Нинов. // Икономика 21  (Свищов), 5, 2015, N 2, с. 81-92. 

  

Сист. No: 65765

Социално осигуряване в България

- 388 -

II 2036

Стоева, Анита.  Изследване влиянието на икономическата цикличност върху социалното осигуряване в банките в България / Анита Стоева. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 294-299. 

  

Сист. No: 65781

- 389 -

Сп А 454

Богомилова, Жанет.  Задължения и ред за подаване на информация в НОИ за определяне и изплащане на обещетенията от ДОО според новите правила / Жанет Богомилова. // Актив, 2016, N 4, с. 32-34. 

  

Сист. No: 65646

- 390 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация / Галина Николова. // Актив, 2016, N 5, с. 26-30. 

  

Сист. No: 66002

- 391 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Как се възстановяват неоснователно получени суми от фондовете на ДОО / Галина Николова. // Актив, 2016, N 6, с. 31-32. 

  

Сист. No: 66059

- 392 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Годишно изравняване на осигурителния доход за 2015 г. на самоосигуряващите се лица / Аспасия Петкова. // Актив, 2016, N 4, с. 25-30. 

  

Сист. No: 65645

- 393 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Обещетения при освобождаване на лице пред пенсия / Аспасия Петкова. // Актив, 2016, N 6, с. 23-27. 

  

Сист. No: 66051

Пенсионно осигуряване

- 394 -

II 2036

Милев, Жеко.  Пенсионният модел в България - рискове и предизвикателствата / Жеко Милев. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 281-286. 

  

Сист. No: 65755

- 395 -

В Б 254

Цолов, Чавдар.  Хаос с оценителите на активи / Чавдар Цолов. // Банкеръ, XXIII, N 24, 17-24 юни 2016, с. 10. 

  

Сист. No: 66095

- 396 -

Сп И 36 Вн

Йолова, Галина.  Осигурителен стаж и сродни институти при признаване на някои видове обезпечения / Галина Йолова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 3, с. 20-29. 

  

Сист. No: 66123

- 397 -

Сп А 454

Станчева, Румяна.  Какви са новите моменти в пенсионната система след последните промени на КСО, свързани с допълнителното задължително пенсионно осигуряване / Румяна Станчева. // Актив, 2016, N 5, с. 37-40. 

  

Сист. No: 66005

Застраховане

- 398 -

II 2036

Чобанова, Венцислава.  Процеси и акценти, характеризиращи следкризисния общозастрахователен пазар в България преди приемането на платежоспособност II / Венцислава Чобанова. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 287-293. 

  

Сист. No: 65756

- 399 -

Сп А 562

Ерусалимов, Румен и др.  Влияние на схемата за съфинансиране на застрахователните премии върху развитието на земеделското застраховане в България / Румен Ерусалимов, Милен Митков, Велислава Русанова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, с. 127-152. 

  

Сист. No: 65980

- 400 -

Сп А 562

Задължително застраховане при пазарни условия  / Христина Атанасова и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, с. 153-177. 

  

Сист. No: 65981

- 401 -

Сп С 953 п

Милушев, Георги.  Нови моменти в имущественото застраховане / Георги Милушев. // Счетоводство плюс, 2016, N 6, с. 10-12. 

  

Сист. No: 66039

- 402 -

Сп С 848 д

Наточеева, Наталья Николаевна и др.  Методические подходы к оценке эффективности интеграции банков и страховых компаний / Наталья Николаевна Наточеева, Олег Димитриемич Аверченко. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 3, с. 26-32. 

  

Сист. No: 65929

- 403 -

Сп С 848 д

Охрименко, Игорь Викторович.  Страхование как прикладной инструмент предупреждения рисков национальной экономической безопасности / Игорь Викторович Охрименко. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 3, с. 23-25. 

  

Сист. No: 65928

- 404 -

Сп Ч R 62 m

Altuntas, Muhammed et al.  The relationship between home market performance and internationalization desitions: Evidence from German insurance groups / Muhammed Altuntas, Gerrit Gobmann. // Risk Management & Insurance REVIEW  (Malden), 19, 2016, N 1, с. 37-71. 

  

Сист. No: 65831

- 405 -

Сп Ч E 18

Andreeva, Tzvetelina.  Trаvel Insurance Cover / Tzvetelina Andreeva. // Economic Alternatives, 2016, N 1, с. 93-109. 

  

Сист. No: 65922

- 406 -

Сп Ч R 62 m

Karl, J. Bradley et al.  Improving perceptions of the insurance industry: The influence of insurance professionals / J. Bradley Karl, Brenda Wells. // Risk Management & Insurance REVIEW  (Malden), 19, 2016, N 1, с. 147-166. 

  

Сист. No: 65828

Застраховане в България

- 407 -

Сп Ф 531 п

Петрова - Саръиванова, Петромила.  Задължително застраховане на работещите за риска "трудова злополука" / Петромила Петрова - Саръиванова. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 4, с. 67-72. 

  

Сист. No: 65689

- 408 -

Сп Ф 531 п

Радлова, Невена.  Задължителна застраховка "Професионална отговорност" / Невена Радлова. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 6, с. 55-64. 

  

Сист. No: 66232

Образование

- 409 -

45921

Караджова, Милена.  Изисквания на обществената среда към обучението на държавни служители в България / Милена Караджова. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 490-496. 

  

Сист. No: 65953

- 410 -

45983

Симеонов, Тодор С.  Съвременни измерения на педагогическата реторика във виртуална среда / Тодор С. Симеонов. // Докторантски сборник 2015 : [Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки] : Т. 1 - : Т. 4. - София : Авангард Прима, 2015, с. 277-286. 

  

Сист. No: 66155

- 411 -

Сп О 174

Василева, Бонка.  Коменски за образованието - едни съвременен процит на "Великата дидактика" / Бонка Василева. // Образование, XXV, 2016, N 3, с. 113-126. 

  

Сист. No: 65844

- 412 -

Сп Ч 93

Димитрова, Таня.  Невронауките в помощ на преподаването на чужди езици / Таня Димитрова. // Чуждоезиково обучение, XLIII, 2016, N 2, с. 127-136. 

  

Сист. No: 65961

- 413 -

Сп Ч 93

Кръстева, Ирена.  Преводът - процес на транскодиране / Ирена Кръстева. // Чуждоезиково обучение, XLIII, 2016, N 2, с. 137-145. 

  

Сист. No: 65962

- 414 -

Сп П 324

Милков, Лучиян.  Нравствено-етичното и религиозното в съврменната педагогическа наука / Лучиян Милков. // Педагогика, LXXXVIII, 2016, N 4, с. 439-462. 

  

Сист. No: 65959

- 415 -

Сп Ч 895

Петканчин, Вера.  Иновативно образование по предприемачество / Вера Петканчин. // Човешки ресурси, 2016, N 2-3, с. 12-14. 

  

Сист. No: 65778

- 416 -

Сп С 587

Тошкова-Асенова, Марина.  За адаптираното обучение по физическо възпитание и спорт в средното общообразователно училище / Марина Тошкова-Асенова. // Спорт & наука, LX, 2016, N 1, с. 141-152. 

  

Сист. No: 66228

Образование в България

- 417 -

45983

Георгиев, Георги.  По стъпките на Иван шишманов и Христо Вакарелски: биографични бележки и историята на ипотечен заем на български учител в средата на 19 век / Георги Георгиев. // Докторантски сборник 2015 : [Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки] : Т. 1 - : Т. 4. - София : Авангард Прима, 2015, с. 132-150. 

  

Сист. No: 66149

Висше образование

- 418 -

45921

Джоков, Юлиан.  Управление на риска за постигане на стратегическите цели на висшите училища / Юлиан Джоков. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 234-239. 

  

Сист. No: 65864

- 419 -

45921

Пенчев, Георги.  Възможности за приложение на модели за икономическа оценки на ефективността на образователната сигурност / Георги Пенчев. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 464-472. 

  

Сист. No: 65950

- 420 -

45921

Пудин, Константин.  Предизвикателства пред обучението по сигурност в граждански висши учебни заведения / Константин Пудин. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 473-483. 

  

Сист. No: 65951

- 421 -

45983

Ралева, Нина.  Невербална комуникация - теоретични постановки в университетското образование / Нина Ралева. // Докторантски сборник 2015 : [Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки] : Т. 1 - : Т. 4. - София : Авангард Прима, 2015, с. 321-335. 

  

Сист. No: 66158

- 422 -

45921

Станев, Станимир и др.  Обучението по компютърна стеганография в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" / Станимир Станев, Станимир Железов, Христо Параскевов. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 445-451. 

  

Сист. No: 65948

- 423 -

Сп А 562

Блажева, Виолета.  Мениджмънт на аграрните стопанства при обучението на студентите по икономика / Виолета Блажева. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, с. 444-469. 

  

Сист. No: 66056

- 424 -

Сп А 562

Внедряване на бизнес интелигентната система за мониторинг и контрол във висше училище  / Тодор Кръстевич и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, с. 95-126. 

  

Сист. No: 65979

- 425 -

Сп А 562

Повишаване конкурентоспособността на обучението по контрол и анализ чрез интерактивни модели  / Георги Иванов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, с. 550-579. 

  

Сист. No: 66064

- 426 -

Сп П 324

Гюрова, Вяра.  Параметри на властта и ролите на университетския преподавател / Вяра Гюрова. // Педагогика, LXXXVIII, 2016, N 4, с. 463-472. 

  

Сист. No: 65960

- 427 -

Сп И 36 Вн

Попова, Маргарита.  Обучението по специализиран език (икономически немски език) - истинско предизвикателство за преподавателя по чужд език / Маргарита Попова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 3, с. 72-84. 

  

Сист. No: 66141

- 428 -

Сп М 486

Танкова, Елеонора.  Висшето образование и предизвикателствата на четвъртата индустриална революция / Елеонора Танкова. // Мениджър, 2016, N 3, с. 128-129. 

  

Сист. No: 65710

Висше образование в България

- 429 -

45921

Георгиев, Христо.  За философията на образованието в сигурността в Нов български университет / Христо Георгиев. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 411-414. 

  

Сист. No: 65941

- 430 -

45937

Кунев, Красимир.  [Шестдесет и пет] 65 години на развитие с поглед в бъдещето / Красимир Кунев. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 5-9. 

  

Сист. No: 65830

Висше образование за икономисти

- 431 -

Сп И 36 Вн

Димитрова, Виолета.  Състояние и развитие на международното сътрудничество, работата по проекти, финансирани по национални и международни програми, алумни и кариери, връзките с обществеността в Икономически университет - Варна / Виолета Димитрова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 2, с. 59-78. 

  

Сист. No: 66119

- 432 -

Сп И 36 Вн

Заркова, Росица.  Университетската библиотека на ИУ - Варна: 95 години традиции и прогрес / Росица Заркова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 2, с. 79-90. 

  

Сист. No: 66120

- 433 -

Сп И 36 Вн

Илиев, Пламен.  [Деветдесет и пет] 95 години от създаването на Икономически университет - Варна (20 май 2015 г.) / Пламен Илиев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 2, с. 5-8. 

  

Сист. No: 66114

- 434 -

Сп А 582

Мусов, Михаил.  Адаптиране на учебни програми във висшето икономическо образование към изискванията на международно признати професионални квалификации - методология и ограничения / Михаил Мусов. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 2, с. 120-139. 

  

Сист. No: 65905

- 435 -

Сп И 36 Вн

Станимиров, Евгени.  Актуални акценти при приема и обучението на студенти в Икономически университет - Варна / Евгени Станимиров. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 2, с. 9-27. 

  

Сист. No: 66115

- 436 -

Сп И 36 Вн

Стоянов, Стоян.  Инвестиционната привлекателност и развитието на висшето училище / Стоян Стоянов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 2, с. 42-58. 

  

Сист. No: 66118

- 437 -

Сп И 36 Вн

Хаджиев, Веселин.  Научно-изследователската дейност в Икономически университет - Варна: състояние и перспективи / Веселин Хаджиев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 2, с. 28-41. 

  

Сист. No: 66116

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит

- 438 -

45983

Неделчева, Валентина.  Границата в антропологията. Първи стъпки към теоретизиране на граничната идентичност / Валентина Неделчева. // Докторантски сборник 2015 : [Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки] : Т. 1 - : Т. 4. - София : Авангард Прима, 2015, с. 188-196. 

  

Сист. No: 66151

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Природа. Изучаване и опазване на природата Опазване на растителния и животинския свят

- 439 -

45922

Петрова, Павлина.  Национална система за управление на кризи на САЩ - шаблон за национална система за управление на кризи в България / Павлина Петрова. // Реформите в системата за национална сигурност на Република България : [Сборник с материали от кръгла маса с чуждестранно участие, организирана от департамент "Национална и международна сигурност" на Нов български университет} / Състав. и науч. ред. Венелин Георгиев. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 382-390. 

  

Сист. No: 65747

- 440 -

Сп Н 326 ту

Чипева, Соня.  Статистически системи за мониторинг и оценка на състоянието на орнитофауната като част от природния капитал на България / Соня Чипева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2016, с. 153-175. 

  

Сист. No: 66068

Екология

- 441 -

Сп Ч T 62

Sabeva, M.  Environmental impact assessment - necessity, principles and specificities / M. Sabeva. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 2, с. 339-345. 

  

Сист. No: 66012

- 442 -

Сп Ч T 62

Todorova, K.  Sustainability approach in the context of flood risk management / K. Todorova. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 2, с. 334-338. 

  

Сист. No: 66011

Математика

- 443 -

Сп М 39 и

Павлова, Наталия.  Методическа и технологична реализация на дидактическо проектиране в обучението по математика / Наталия Павлова. // Математика и информатика, LIX, 2016, N 2, с. 204-214. 

  

Сист. No: 65801

- 444 -

Сп М 39 и

Стефанова, Диана и др.  Още една идея за решаване на тригонометрични уравнения / Диана Стефанова, Пламен Пенев. // Математика и информатика, LIX, 2016, N 2, с. 170-.182. 

  

Сист. No: 65799

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване в България

- 445 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Нови правила за формиране на здравно-осигурителния статус / Аспасия Петкова. // Актив, 2016, N 5, с. 35-36. 

  

Сист. No: 65993

Здравна икономика

- 446 -

Сп Ч E 18

Kavaldzhieva, Kalina.  Efficiency оf the Capital Invested in Oncological Care Measured by Social Affordability / Kalina Kavaldzhieva. // Economic Alternatives, 2016, N 1, с. 83-92. 

  

Сист. No: 65920

Енергетика

- 447 -

Сп Н 326 ту

Недев, Тодор.  Пазарът на електроенергия в България и възможности за управление на риска чрез годишни финансови фючърси и опции ФЕЛИКС на Европейската енергийна борса : European Energi Exchange-EEX / Тодор Недев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2016, с. 113-152. 

  

Сист. No: 66067

- 448 -

Сп М 68 э

Пашковская, И.  Энергетическая политика Евросоюза по сланцевому газу и другим необычным видам ископаемого топлива / И. Пашковская. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 4, с. 29-37. 

  

Сист. No: 66247

- 449 -

Сп Ю 371

Покрасс, Борислава.  Либерализация на енергийния пазар / Борислава Покрасс. // Ютилитис, XIV, 2016, N 4, с. 40-43. 

  

Сист. No: 65854

- 450 -

Сп Ю 371

Сирлещов, Костадин.  Бъдещета на ядрената енергетика в Централна и Източна Европа / Костадин Сирлещов. // Ютилитис, XIV, 2016, N 5, с. 42-45. 

  

Сист. No: 65976

- 451 -

Сп Ю 371

Стоилова, Цветелина.  Либерализация на газовия пазар - перспективи и стъпки / Цветелина Стоилова. // Ютилитис, XIV, 2016, N 5, с. 30-32. 

  

Сист. No: 65972

- 452 -

Сп Ю 371

Стоянов, Павлин.  Положителните новини в българската енергетика - газови проекти / Павлин Стоянов. // Ютилитис, XIV, 2016, N 5, с. 34-37. 

  

Сист. No: 65974

- 453 -

Сп Ч J 80 B

Gill, Avninder.  Floundering in a deregulated market: an energy company seeks new strategies / Avninder Gill. // Journal of Business Strategy  (New York), 37, 2016, N 2, с. 27-35. 

  

Сист. No: 65988

Селско стопанство. Горско стопанство

- 454 -

Сп Н 32 твие

Запрянова, Ивелина.  Състояние и тенденции за развитие на свиневъдството в България / Ивелина Запрянова. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2015, с. 221-228. 

  

Сист. No: 66108

- 455 -

Сп Н 32 твие

Иванова, Румяна.  Хуманно отношение към живатните - политика и проблеми / Румяна Иванова. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2015, с. 271-275. 

  

Сист. No: 66109

- 456 -

Сп А 562

Линкова, Маруся и др.  Възможности за изграждане на приложни иновационни стратегии в българските агрофирми / Маруся Линкова, Марина Николова, Елица Лазарова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, с. 358-386. 

  

Сист. No: 66026

- 457 -

Сп А 562

Любенов, Здравко и др.  Интернационализация на фирмите от винарската промишленост у нас / Здравко Любенов, Йордан Нейков, София Вергилова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, с. 387-416. 

  

Сист. No: 66031

- 458 -

Сп А 562

Николова, Марина и др.  Възможности и проблеми на интегрираното производство в агросектора / Марина Николова, Маруся Линкова, Илияна Кръстева. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, с. 327-357. 

  

Сист. No: 66022

- 459 -

Сп И 502

Александров, Александър.  Градското земеделие / Александър Александров. // Икономика, 2016, N 61, с. 116-117. 

  

Сист. No: 65696

- 460 -

Сп З 54

Атанасова, Бистра и др.  Гипсофила - отглеждане за добив на отрязан цвят / Бистра Атанасова, Мария Йовкова, Емил Мавров. // Земеделие плюс, 2016, N 3-4, с. 27-29. 

  

Сист. No: 65734

- 461 -

Сп З 54

Атанасова-Чопева, Минка.  Използват ли земеделските производители алтернативни методи в борба с почвените вредители / Минка Атанасова-Чопева. // Земеделие плюс, 2016, N 3-4, с. 19-20. 

  

Сист. No: 65733

- 462 -

Сп И 50 м

Башев, Храбрин и др.  Социално-икономически последици от зетресението, цунамито и ядрената авария през март 2011 г. върху агро-хранителните вериги в Япония / Храбрин Башев, Фусао Ито. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 3, с. 42-66. 

  

Сист. No: 65699

- 463 -

Сп З 54

Видинова, Елена.  Организации на земеделски производители - за процеса на създаването им / Елена Видинова. // Земеделие плюс, 2016, N 3-4, с. 3-4. 

  

Сист. No: 65729

- 464 -

Сп И 502

Григорова, Тони.  Информационните технологии навлизат и в пчеларството / Тони Григорова. // Икономика, 2016, N 61, с. 102-104. 

  

Сист. No: 65694

- 465 -

Сп И 502

Григорова, Тони.  Трудния път на хляба / Тони Григорова. // Икономика, 2016, N 62, с. 71-74. 

  

Сист. No: 66076

- 466 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Тенденции в производството на царевица / Петко Иванов. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 5, с. 34-35. 

  

Сист. No: 65679

- 467 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Пшеничното производство на ЕС - 28 / Петко Иванов. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 6, с. 32-33. 

  

Сист. No: 65968

- 468 -

Сп С 57 б

Костов, Александър.  Началото на модерното горско дело на Балканите: горски служби и лесовъдно образование / Александър Костов. // Списание на Българската академия на науките, CXXIX, 2016, N 2, с. 30-38. 

  

Сист. No: 66069

- 469 -

Сп З 54

Найденов, Янчо.  Иглолистни култури - анализ на съхненето / Янчо Найденов. // Земеделие плюс, 2016, N 3-4, с. 30-33. 

  

Сист. No: 65768

- 470 -

Сп А 255

Царевицата - предизвикателство или възможност . // Агробизнесът, XIV, 2016, N 5, с. 40-41. 

  

Сист. No: 65681

- 471 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Дигиталната революция / Елица Ценова. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 6, с. 30-31. 

  

Сист. No: 65967

- 472 -

Сп И 363 Ту

Bakhiyev, A. R. et al.  Economic and social results of fruit and vegetable producing and processing in the Republic of Uzbekistan / A. R. Bakhiyev, I. A. Bakiyeva, Z. A. Abdurahmonova. // Известия на Техническия университет Габрово, 2016, с. 84-86. 

  

Сист. No: 65997

- 473 -

Сп Ч T 62

Branzova, P.  Assess the economic impact of climate change on wheat, barley, maize and sunflower in Southeast Bulgaria / P. Branzova. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 4-7. 

  

Сист. No: 66015

- 474 -

Сп Ч T 62

Ruscheva, D.  Production of food products in East region: trends and factors / D. Ruscheva. // Trakia journal of sciences, 13, 2016, N прил. 1, с. 26-29. 

  

Сист. No: 66018

Растениевъдство

- 475 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Отчитане на лечебните растения / Стоян Дурин. // Актив, 2016, N 6, с. 2-3. 

  

Сист. No: 66040

Земеделие. Организация и управление

- 476 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Поливното земеделие в света, ЕС - 27 и България / Петко Иванов. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 6, с. 18-19. 

  

Сист. No: 65964

Биологично земеделие

- 477 -

Сп З 54

Георгиева, Наталия и др.  Възможности за биологично производство на фуражен грах / Наталия Георгиева, Ивелина Николова. // Земеделие плюс, 2016, N 3-4, с. 8-11. 

  

Сист. No: 65731

- 478 -

Сп З 54

Добив и качество на пшеници и пивоварен ечемик, отгледани в биологично замеделие . // Земеделие плюс, 2016, N 3-4, с. 5-7. 

  

Сист. No: 65730

- 479 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Големите ползи на малкото био земеделие : За фермерите в Австрия био производството и преди всичко морална кауза / Елица Ценова. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 6, с. 24-25. 

  

Сист. No: 65965

Управление на предприятията. Организация на производството

- 480 -

II 2036

Петров, Вилислав.  Анализът на финансовите коефициенти като инструмент за въздействие върху конкурентоспособността на предприятията в условията на криза / Вилислав Петров. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 273-280. 

  

Сист. No: 65754

Мениджмънт

- 481 -

45922

Бечев, Иван.  Реформиране на политиката за мениджмънт на ресурсите за отбрана / Иван Бечев. // Реформите в системата за национална сигурност на Република България : [Сборник с материали от кръгла маса с чуждестранно участие, организирана от департамент "Национална и международна сигурност" на Нов български университет} / Състав. и науч. ред. Венелин Георгиев. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 180-190. 

  

Сист. No: 65749

- 482 -

Сп А 562

Властови решения и поведенчески подходи за устойчивост и конкурентоспособност в управлението и администрацията  / Анатолий Асенов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, с. 470-497. 

  

Сист. No: 66061

- 483 -

Сп М 486

Ако не действаме сега, кой ще прави иновациите, кой ще прави икономиката . // Мениджър, 2016, N 4, с. 34-35. 

  

Сист. No: 65724

- 484 -

Сп Ю 371

Велчев, Андрей.  Обществена съпричастност в регулирана среда / Андрей Велчев. // Ютилитис, XIV, 2016, N 5, с. 50-53. 

  

Сист. No: 65977

- 485 -

Сп С 848 д

Злизина, Анна Игоревна.  Развитие механизмов централизованного регулирования рисков платежных карт / Анна Игоревна Злизина. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 3, с. 37-43. 

  

Сист. No: 65935

- 486 -

Сп И 50 м

Калайджиева, Виктория.  Етапи при реализация на иновативните процеси. Анализ на ситуацията, риска и оценка на резултатите / Виктория Калайджиева. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 3, с. 140-154. 

  

Сист. No: 65705

- 487 -

Сп П 89 тп

Кельчевская, Наталья и др.  Разработка инвестиционной стратегии в области энергоменеджмента на промышленном предприятии / Наталья Кельчевская, Илья Черненко, Елена Кирикова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), 89 XXXIV, 2016, N 4, с. 88-94. 

  

Сист. No: 66037

- 488 -

Сп П 89 тп

Кондратьев, Эдуард.  О причинах неэффективности современного менеджмента / Эдуард Кондратьев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 3, с. 96-104. 

  

Сист. No: 65862

- 489 -

Сп П 89 тп

Павлов, Константин.  Развитие этноменеджмента как составной части этноэкономики / Константин Павлов. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), 89 XXXIV, 2016, N 5, с. 119-128. 

  

Сист. No: 66027

- 490 -

Сп И 502 д

Сирашки, Христо.  Екологична стратегия и фирмено управление / Христо Сирашки. // Икономика 21  (Свищов), 5, 2015, N 2, с. 37-58. 

  

Сист. No: 65735

- 491 -

Сп П 89 тп

Хачатурян, Ашот.  Информационная культура и управление знаниями в компании / Ашот Хачатурян. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 3, с. 74-81. 

  

Сист. No: 65859

- 492 -

Сп C 58

[Пет] 5 промени в епохата на цифровата трансформация . // CIO, XII, 2016, N 5, с. 61. 

  

Сист. No: 66134

- 493 -

Сп Ч J 80 f

Lim, Jongha et al.  Indirect Incentives of Hedge Fund Managers / Jongha Lim, Berk A. Sensoy, Michael S. Weisbach. // The Journal of Finance  (New York), 71, 2016, N 2, с. 871-918. 

  

Сист. No: 66001

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 494 -

Сп М 486

Ангелов, Георги.  Нация от предприемачи / Георги Ангелов. // Мениджър, 2016, N 4, с. 20-21. 

  

Сист. No: 65714

- 495 -

Сп М 486

Бизнесът на бъдещето принадлежи на находчивите предприемачи . // Мениджър, 2016, N 3, с. 71-73. 

  

Сист. No: 65695

- 496 -

Сп М 486

Филипов, Филип.  [Десет] 10 пъти по-добре / Филип Филипов. // Мениджър, 2016, N 3, с. 110-111. 

  

Сист. No: 65709

- 497 -

Сп Ч T 62

Gevrenova, T.  Nature and characteristics of green entrepreneurship / T. Gevrenova. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 2, с. 321-323. 

  

Сист. No: 66010

Корпоративно управление

- 498 -

II 2036

Тартавулеа, Рамона Юлия.  Corporate governance index: An effective tool for measuring investor protection / Рамона Юлия Тартавулеа. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 16-23. 

  

Сист. No: 65826

- 499 -

Сп П 89 тп

Ландграф, Полина.  Оценка результативности корпоративного ребрендинга / Полина Ландграф. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 3, с. 82-90. 

  

Сист. No: 65860

- 500 -

II 2036

Tartavulea, Ramona Iulia.  Corporate governance index: An effective tool for measuring investor protection / Ramona Iulia Tartavulea. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 16-23. 

  

Сист. No: 65601

- 501 -

Сп Ч J 80 f

Levit, Doron et al.  The Labor Market for Directors and Externalities in Corporate Governance / Doron Levit, Nadya Malenko. // The Journal of Finance  (New York), 71, 2016, N 2, с. 775-808. 

  

Сист. No: 66000

Риск мениджмънт

- 502 -

45921

Богомилова, Екатерина.  Икономически аспекти на защита при наводнения / Екатерина Богомилова. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 399-408. 

  

Сист. No: 65945

- 503 -

45921

Георгиев, Венелин.  Апетит, толеранс и управление на риска / Венелин Георгиев. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 197-204. 

  

Сист. No: 65809

- 504 -

Сп И 36 Вн

Димитрова, Руслана.  Вътрешен одит и оценка на риска, свързан с предложението за действащо предприятие / Руслана Димитрова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 3, с. 30-44. 

  

Сист. No: 66125

- 505 -

Сп М 486

Филипов, Филип.  Управление на риска / Филип Филипов. // Мениджър, 2016, N 4, с. 96-97. 

  

Сист. No: 65725

Управление на фирмата

- 506 -

Сп Ч 895

Цветанова, Нина.  Защо неспазването на законите пречи на фирмите / Нина Цветанова. // Човешки ресурси, 2016, N 2-3, с. 24-25. 

  

Сист. No: 65780

Мениджмънт на фирмата

- 507 -

Сп В 986

Пайпър, Артър.  Фокус върху хората / Артър Пайпър. // Вътрешен одитор, XII, 2015, N 4, с. 28-32. 

  

Сист. No: 65636

Управление на риска

- 508 -

Сп С 848 д

Корнейчук, Валерий Иванович.  Индикаторы риска безопасности информационных банковских систем / Валерий Иванович Корнейчук. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 3, с. 33-36. 

  

Сист. No: 65932

Проектно управление

- 509 -

Сп Н 326 ту

Александрова, Маргарита Р.  Прилагане на съвременните методи за оценка на финансовата ефективност на инвестиционни проекти в непублични предприятия / Маргарита Р. Александрова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2016, с. 35-75. 

  

Сист. No: 66065

- 510 -

II 2036

Baltov, Milen.  The research the mega investment projects and their co-financing through the EU funds instruments / Milen Baltov. // Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник с доклади от VI международна научна конференция, 21-24 май 2015, Равда. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, с. 24-29. 

  

Сист. No: 65603

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 511 -

45983

Бачева, Ина.  Новите медии като предизвикателство пред кризисния пиар / Ина Бачева. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 2. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 329-342. 

  

Сист. No: 66193

- 512 -

45983

Йорданова, Цветелина.  Медии, прозрачност и военни отношения (Анализ на международните механизми за деклариране на въоръженията) / Цветелина Йорданова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 2. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 377-395. 

  

Сист. No: 66196

- 513 -

45983

Манова-Георгиева, Десислава Емилова.  Изграждане на европейска идентичност сред младежките общности в интернет посредством социалните медии / Десислава Емилова Манова-Георгиева. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 2. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 343-358. 

  

Сист. No: 66194

- 514 -

45983

Миндова, Венцислава.  Социокултурни модели на репрезентация на националната идентичност / Венцислава Миндова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 2. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 359-374. 

  

Сист. No: 66195

Счетоводство

- 515 -

657/С/Н 267

Евлогиева, Боряна.  Права, задължения и административно - наказателно отговорност на ръководителя на предприятието по новия закон за счетоводството / Боряна Евлогиева. // Наръчник на икономиста 2016 : Кн. 1 - 6. - Пловдив : Плутон-1, 2016, с. 67-71. 

  

Сист. No: 65921

- 516 -

Сп А 562

Актулани проблеми в организацията и счетоводното отчитане при прилагане на режима "Касова отчетност на данък върху добавената стойност"  / Ралица Данчева и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, с. 237-266. 

  

Сист. No: 66013

- 517 -

Сп А 562

Крумов, Крум.  Възможности за подобряване усвояването на европейски средства чрез усъвършенстване на отчетността и вътрешния контрол / Крум Крумов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, с. 178-208. 

  

Сист. No: 65985

- 518 -

Сп А 562

Счетоводната информация - фактор за ефективно управление на предприятието  : (фрагментарни изследвания) / Анатолий Белоусов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, с. 209-236. 

  

Сист. No: 66006

- 519 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Процедури при събития след датата на отчета (края на отчетния период) / Живко Бонев. // Актив, 2016, N 4, с. 2-4. 

  

Сист. No: 65640

- 520 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Корекции при счетоводни грешки / Живко Бонев. // Актив, 2016, N 5, с. 2-6. 

  

Сист. No: 65897

- 521 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Отчитане на отсрочени данъци / Живко Бонев. // Актив, 2016, N 6, с. 4-7. 

  

Сист. No: 66041

- 522 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Счетоводно третиране на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 4, с. 16-26. 

  

Сист. No: 65657

- 523 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Важна промяна в счетоводното третиране на плодни дървета и други растения носители съгласно МСС / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 6, с. 14-23. 

  

Сист. No: 66225

- 524 -

Сп И 50 м

Вейсел, Али.  Оповестявания във финансовите отчети - емпирично изследване / Али Вейсел. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 3, с. 91-102. 

  

Сист. No: 65700

- 525 -

Сп С 953 п

Георгиева, Анета.  Данъчно третиране по ЗКПО на печалби и загуби, реализирани от място на стопанска дейност в чужбина / Анета Георгиева. // Счетоводство плюс, 2016, N 5, с. 6-11 [Прил. Данъчен консултант]. 

  

Сист. No: 65821

- 526 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Да не забравим, че има промяна в срока за публикуване в търговския регистър на финансовите отчети за 2015 г. / Мина Димитрова. // Актив, 2016, N 5, с. 23-25. 

  

Сист. No: 65995

- 527 -

Сп А 454

Документална обоснованост на стопанските операции в контекста на новия закон за счетоводството и корпоративното облагане . // Актив, 2016, N 5, с. 16-23. 

  

Сист. No: 65984

- 528 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Публичност на финансовите отчети, в съответствие с изискванията на новия Закон за счетоводството / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 5, с. 3-16. 

  

Сист. No: 66008

- 529 -

Сп С 953 п

Дурин, Стоян.  Отчет за приходите и разходите / Стоян Дурин. // Счетоводство плюс, 2016, N 5, с. 4-7; N 6, с.5-9. 

  

Сист. No: 65807

- 530 -

Сп С 953 п

Дурин, Стоян.  Отчет за приходите и разходите / Стоян Дурин. // Счетоводство плюс, 2016, N 6, с. 5-9, N 5, с. 4-7. 

  

Сист. No: 66035

- 531 -

Сп А 454

Зарев, Данаил.  Счетоводното отчитане на лечебните растения като единица за устойчиво природно равновесие / Данаил Зарев. // Актив, 2016, N 5, с. 10-12. 

  

Сист. No: 65900

- 532 -

Сп С 953 п

Ималова, Диана.  Промени в отчетността на бюджетните организации през 2016 година / Диана Ималова. // Счетоводство плюс, 2016, N 5, с. 8-12. 

  

Сист. No: 65805

- 533 -

Сп Ф 531 п

Мермерска, Людмила.  Третиране на разходите за тиймбилдинг в данъчната практика / Людмила Мермерска. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 6, с. 24-28. 

  

Сист. No: 66229

- 534 -

Сп И 502 д

Николова, Гергана.  За нефинансовата декларация в контекста на новия Закон за счетоводството / Гергана Николова. // Икономика 21  (Свищов), 5, 2015, N 2, с. 59-80. 

  

Сист. No: 65763

- 535 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Отчитане възстановяването на дарение поради неспазване на условията по договора за дарение / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2016, N 5, с. 1-3. 

  

Сист. No: 65806

- 536 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Елиминиране на приходи, разходи и финансов резултат при съставяне на консолидиран финансов отчет за 2015 г. / Евгени Рангелов. // Актив, 2016, N 5, с. 7-9. 

  

Сист. No: 65898

- 537 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Отчитане на разходите за подобрение на нает актив и разчетите при връщане на актива поради прекратяване на договора / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 5, с. 17-22. 

  

Сист. No: 66004

- 538 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Ограничаване на плащанията в брой / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2016, N 6, с. 1-4. 

  

Сист. No: 66038

- 539 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Многофункционалната сметка 609 други разходи / Евгени Рангелов. // Актив, 2016, N 6, с. 8-9. 

  

Сист. No: 66042

- 540 -

Сп Д 532

Симеонова, Росица.  Новите моменти в счетоводното законодателство / Росица Симеонова. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2016, N 1, апр. 2016, с. 10-26. 

  

Сист. No: 65867

- 541 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Актуално за регулацията на разходите, свързани с неизползвани отпуски и разходите, представляващи доходи на физически лица / Цветан Станкулов. // Актив, 2016, N 4, с. 16-23. 

  

Сист. No: 65643

- 542 -

Сп Ф 531 п

Тихолов, Стефан.  За "публичния" търговски регистър и производството по обявяване на финансовите отчети на търговците / Стефан Тихолов. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 6, с. 5-13. 

  

Сист. No: 66222

- 543 -

Сп С 953 п

Христов, Владимир.  Счетоводно отчитане на разходите, свързани с увеличаване на капитала и на разходите за учредяване и разширяване съгласно МСС / Владимир Христов. // Счетоводство плюс, 2016, N 5, с. 1-4 [Прил. Счет. политика]. 

  

Сист. No: 65814

- 544 -

Сп Ч E 18

Deevski, Stoyan.  Cost Allocation Мethods for Joint Products and By-products / Stoyan Deevski. // Economic Alternatives, 2016, N 1, с. 64-70. 

  

Сист. No: 65919

Финансово счетоводство

- 545 -

Сп А 454

Гълъбов, М.  Лизингът / М. Гълъбов. // Актив, 2016, N 5, с. 12-13. 

  

Сист. No: 65902

Счетоводство на фирмата

- 546 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Имуществена отговорност на работника / служителя / Любка Ценова. // Актив, 2016, N 5, с. 33-35. 

  

Сист. No: 66003

Счетоводство на предприятието

- 547 -

Сп И 36 Вн

Минев, Минчо.  Интегриран модел за първоначална оценка на активите създавани в предприятия / Минчо Минев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 3, с. 98-109. 

  

Сист. No: 66145

Международни счетоводни стандарти

- 548 -

Сп А 454

Гълъбов, М.  Изменения на международните счетоводни стандарти за петгодишния период 2011-2015 г. / М. Гълъбов. // Актив, 2016, N 4, с. 5-9. 

  

Сист. No: 65641

Одиторски контрол

- 549 -

Сп В 986

Динева, Валерия.  Ефективността на вътрешния контрол през призмата на COSO - 2013 / Валерия Динева. // Вътрешен одитор, XII, 2015, N 4, с. 14-21. 

  

Сист. No: 65631

- 550 -

Сп В 986

Иванова, Андреана.  Инструменти за противодействие на измамите и корупцията / Андреана Иванова. // Вътрешен одитор, XII, 2015, N 4, с. 3-6. 

  

Сист. No: 65609

- 551 -

Сп В 986

Константинова, Десислава.  Противоречия на вътрешния одит в банките / Десислава Константинова. // Вътрешен одитор, XII, 2015, N 4, с. 22-27. 

  

Сист. No: 65634

- 552 -

Сп В 986

Макгуайър, Лоурънс.  Непресъхващата сила на процеса на подобрение / Лоурънс Макгуайър. // Вътрешен одитор, XII, 2015, N 4, с. 33-36. 

  

Сист. No: 65637

- 553 -

Сп В 986

Милтенова, Ваня и др.  Програмният бюджет като основен механизъм за контрол на публичните разходи / Ваня Милтенова, Георги Караславов. // Вътрешен одитор, XII, 2015, N 4, с. 7-13. 

  

Сист. No: 65611

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 554 -

В К 263 d

Василева, Ивелина.  Най-важното, което трябва да знаете за неплатения отпуск : Работодателят не е длъжен да одобри поисканата неплатена ваканция / Ивелина Василева. // Капитал Daily, VI, N 88, 11 май 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 65732

- 555 -

В К 263

Вълева, Светлана.  Седемте (смъртни ) HR гряха в интервюто за работа / Светлана Вълева. // Капитал, XXIV, N 17, 03 май 2016, с. 44-45. 

  

Сист. No: 65599

- 556 -

В К 263

Вълчанова, Василена.  Моята виртуална визитка : Или как да изградим личния си бранд на професионалист в социалните мрежи / Василена Вълчанова. // Капитал, XXIV, N 22, 4-10 юни 2016, с. 42-43. 

  

Сист. No: 65958

- 557 -

В К 263

Симеонова, Деница.  Инвестицията в обучение движи компанията напред : Планираме целогодишни програми за служители и строители, които ще провеждаме в специално изграден учебен център, разказва управителят на "Баумит България" Николай Бъчваров / Деница Симеонова. // Капитал, XXIV, N 19, 14 май 2016, с. 42-44. 

  

Сист. No: 65761

- 558 -

Сп Д 41 к

Анохин, Е. В. и др.  О мотивации персонала в банковской сфере / Е. В. Анохин, В. А. Анохин. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 5, с. 57-62. 

  

Сист. No: 66024

- 559 -

Сп Т 871

Бенкова, Анета.  Подходи за стимулиране на споделянето и управлението на знанията в организация / Анета Бенкова. // Труд и право, XXV, 2016, N 4, с. 32-37. 

  

Сист. No: 65817

- 560 -

Сп Ч 895

Гочева, Яна.  Кои са най-често срещаните грешки при търсене на работа / Яна Гочева. // Човешки ресурси, 2016, N 2-3, с. 10-11. 

  

Сист. No: 65775

- 561 -

Сп Т 871

Иванова, Мария.  Ученето през целия живот и джендър различия / Мария Иванова. // Труд и право, XXV, 2016, N 5, с. 24-31. 

  

Сист. No: 65884

- 562 -

Сп Ч 895

Колева, Десислава.  Залагаме на правилните кадри, развиваме талантите / Десислава Колева. // Човешки ресурси, 2016, N 2-3, с. 6-7. 

  

Сист. No: 65771

- 563 -

Сп Ч 895

Рачева, Теодора.  Вдъхновление и продуктивност на работното място / Теодора Рачева. // Човешки ресурси, 2016, N 2-3, с. 15-16. 

  

Сист. No: 65779

- 564 -

Сп Ч 895

Цветанова, Павлина.  Предизвикателства при наемането и задържането на оперативния персонал / Павлина Цветанова. // Човешки ресурси, 2016, N 2-3, с. 8-9. 

  

Сист. No: 65774

- 565 -

Сп Ч J 80 B

Gelb, Betsy D. et al.  Choosing to retire: how companies can support and respect the decision better / Betsy D. Gelb, Teri Elkins Longacre. // Journal of Business Strategy  (New York), 37, 2016, N 2, с. 36-41. 

  

Сист. No: 65991

- 566 -

Сп Ч T 62

Vladikov, A.  Human capital formation and use in Bulgaria / A. Vladikov. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 8-15. 

  

Сист. No: 66016

- 567 -

Сп Ч R 62

Widmer, Lori.  Welcome to America: Why Immigration Matters for Business / Lori Widmer. // Risk Management  (New York), 63, 2016, N 3, с. 26-30. 

  

Сист. No: 65992

Транспорт

- 568 -

Сп И 50 м

Колев, Петър и др.  Интелигентни транспортни системи - фактор за устойчивото развитие на транспорта / Петър Колев, Даниела Тодорова. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 3, с. 120-139. 

  

Сист. No: 65702

- 569 -

Сп Ю 371

Михайлов, Здравко.  Тенденции в развитието на Европейския пазар на пощестки услуги / Здравко Михайлов. // Ютилитис, XIV, 2016, N 4, с. 48-50. 

  

Сист. No: 65855

Реклама

- 570 -

45983

Александров, Ивайло.  Запазените знаци на Стефан Кънчев - минало и съвремнност / Ивайло Александров. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 3. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 485-502. 

  

Сист. No: 66207

- 571 -

45983

Апостолова, Ива.  Образът на социализма в съвременната реклама : (Постсоциалистическият рекламен наратив за периода на социализма) / Ива Апостолова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 2. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 273-292. 

  

Сист. No: 66197

- 572 -

45983

Любенова, Веселина.  Смиреният поклон пред рекламата и вещизма / Веселина Любенова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 2. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 313-327. 

  

Сист. No: 66192

- 573 -

В К 263 d

Папазова, Мария.  Пътеводител в правилата за (не)заблеждаващата реклама : Всичко, което се твърди в рекламата, трябва да може да се докаже / Мария Папазова. // Капитал Daily, VI, N 114, 20 юни 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 66074

- 574 -

Сп М 486

Хлебаров, Антоан.  Рекламата и истината / Антоан Хлебаров. // Мениджър, 2016, N 5, с. 70-71. 

  

Сист. No: 66167

Хранително-вкусова промишленост

- 575 -

Сп Х 74 п

Богоева, Ирена.  Хранителната верига и оценката на риска за околната среда / Ирена Богоева. // Хранително-вкусова промишленост, LXV, 2016, N 4, с. 18-19. 

  

Сист. No: 65726

- 576 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Сигурност и безопасност на храните в Германия / Елица Ценова. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 5, с. 31-33. 

  

Сист. No: 65678

Информационни технологии

- 577 -

45922

Каракънева, Юлияна.  Регулаторни аспекти на киберсигурността / Юлияна Каракънева. // Реформите в системата за национална сигурност на Република България : [Сборник с материали от кръгла маса с чуждестранно участие, организирана от департамент "Национална и международна сигурност" на Нов български университет} / Състав. и науч. ред. Венелин Георгиев. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 112-120. 

  

Сист. No: 65758

- 578 -

45921

Минчев, Златогор.  Сигурност в дигиталното общество. Технологични перспективи и предизвикателства / Златогор Минчев. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 438-444. 

  

Сист. No: 65947

- 579 -

45921

Павлов, Георги.  Анализ в обучението в програма компютърни технологии в сигурността и отбраната / Георги Павлов. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 430-434. 

  

Сист. No: 65946

- 580 -

Сп А 562

Емилова, Петя и др.  Клауд базирано електронно обучение за нуждите на българските бизнес организации / Петя Емилова, Веселин Попов, Теодор Тачев. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, с. 65-94. 

  

Сист. No: 65978

- 581 -

Сп И 363 Ту

Михайлов, Григор и др.  Схеми за контрол на мощността за комуникация устройство-до-устройство в 5G мрежи / Григор Михайлов, Теодор Илиев, Елена Иванова. // Известия на Техническия университет Габрово, 2016, с. 77-80. 

  

Сист. No: 65996

- 582 -

Сп И 36 Вн

Александрова, Янка.  Оценка на подходи за изграждане на аналитична CRM-система / Янка Александрова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 3, с. 57-71. 

  

Сист. No: 66135

- 583 -

Сп C 58

Андреев, Николай.  Пресечни точки в работата на ръководителите по финанси и ИТ в прехода към цифровия бизнес / Николай Андреев. // CIO, XII, 2016, N 5, с. 22-25. 

  

Сист. No: 66099

- 584 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Българските компании са готови за облачните технологии / Ники Божилов. // Логистика, XII, 2016, N 4, с. 40. 

  

Сист. No: 65736

- 585 -

Сп C 58

Дигиталната инфраструктура - топ тенденции през 2016 . // CIO, XII, 2016, N 6, с. 4-7. 

  

Сист. No: 66175

- 586 -

Сп C 58

Иванов, Румен.  Бизнес предизвикателства и дигитални трансформации във финансовите институции / Румен Иванов. // CIO, XII, 2016, N 5, с. 26-30. 

  

Сист. No: 66100

- 587 -

Сп C 58

Маринов, Добрин.  Големи данни - неограничени възможности / Добрин Маринов. // CIO, XII, 2016, N 5, с. 42-44. 

  

Сист. No: 66113

- 588 -

Сп C 58

Новата архитектура за Интернет свързаност в Банка ДСК - поредна стъпка към дигиталната трансформация . // CIO, XII, 2016, N 6, с. 8-12. 

  

Сист. No: 66176

- 589 -

Сп C 58

Ширтев, Нено.  Нов продукт... да участват ИТ-тата / Нено Ширтев. // CIO, XII, 2016, N 5, с. 32-34. 

  

Сист. No: 66110

- 590 -

Сп C 58

Ютилити компаниите по света навлизат в етап на ускорено въвеждане на иновации . // CIO, XII, 2016, N 6, с. 30-33. 

  

Сист. No: 66183

- 591 -

Сп C 58

[ ].  [Пет] 5 грешки при прехода към облака и как да ги избегнем. // CIO, XII, 2016, N 6, с. 52-53. 

  

Сист. No: 66191

- 592 -

Сп C 58

[Две хиляди и шестнадесета] 2016: година на възход за пазара на управляваните услуги . // CIO, XII, 2016, N 5, с. 54-56. 

  

Сист. No: 66132

- 593 -

Сп C 58

[Девет] 9 ключови елемента на дигиталната трансформация . // CIO, XII, 2016, N 5, с. 4-8. 

  

Сист. No: 66098

- 594 -

Сп C 58

[Пет] 5 тенденции в развитието на дейта центъра през 2016 година . // CIO, XII, 2016, N 6, с. 50-51. 

  

Сист. No: 66190

- 595 -

Сп C 58

[Четири] 4 ключови тенденции в ерата на "цифровата надпревара" . // CIO, XII, 2016, N 5, с. 52. 

  

Сист. No: 66131

- 596 -

Сп C 58

BI Big Data.  BI и Big Data - прецизни анализи за обосновани решения. // CIO, XII, 2016, N 5, с. 36-39. 

  

Сист. No: 66111

- 597 -

Сп C 58

ERP системата в ЕКО България разширява обхвата си . // CIO, XII, 2016, N 6, с. 24-25. 

  

Сист. No: 66181

- 598 -

Сп C 58

IPaaS&.  IPaaS: Следващата важна облачна технология. // CIO, XII, 2016, N 5, с. 48-51. 

  

Сист. No: 66129

Бази данни

- 599 -

В К 263 d

Караджов, Венцислав.  Глобализация на личните данни : Кога международните компании могат да прехвърлят данни на служители и клиенти извън ЕС / Венцислав Караджов. // Капитал Daily, VI, N 92, 17 май 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 65818

Икономическа информатика

- 600 -

45937

Василев, Йордан.  Информационното общество и информационната икономика - теоретични концепции и практически измерения / Йордан Василев. // Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юб. междунар. науч. конфер. 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 13-26. 

  

Сист. No: 65832

Информационни мрежи. Информационни системи

- 601 -

45921

Александрова, Веселина и др.  Възможности за изграждане на центрове за данни в областта на сигурността и отбраната / Веселина Александрова, Георги Вълчанов. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 190-196. 

  

Сист. No: 65808

- 602 -

45980

Будаков, Петьо.  Развитие на визуална идентичност на съвременните социални мрежи / Петьо Будаков. // Сборник с научни публикации : Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образов., професи : Т. 2; Ч. 2. - София : Нов бълг. унив., б. г., с. 166-179. 

  

Сист. No: 66126

- 603 -

45983

Давидов, Ростислав.  Виртуалност и виртуална организация - от идентичност до общностна група / Ростислав Давидов. // Докторантски сборник 2015 : [Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки] : Т. 1 - : Т. 4. - София : Авангард Прима, 2015, с. 246-262. 

  

Сист. No: 66153

- 604 -

45983

Димитрова, Силва.  TED.com и прмени в реторическата парадигма / Силва Димитрова. // Докторантски сборник 2015 : [Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки] : Т. 1 - : Т. 4. - София : Авангард Прима, 2015, с. 287-301. 

  

Сист. No: 66156

- 605 -

45983

Добрева, Десислава.  Социални медии - възникване, развитие, тенденции и перспективи / Десислава Добрева. // Докторантски сборник 2015 : [Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки] : Т. 1 - : Т. 4. - София : Авангард Прима, 2015, с. 224-245. 

  

Сист. No: 66152

- 606 -

45921

Миндова-Дочева, Ирина.  Легални ограничения върху достъпа до социални мрежи: сравнително-правен анализ / Ирина Миндова-Дочева. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 497-505. 

  

Сист. No: 65954

- 607 -

45921

Начев, Атанас и др.  Обобщен модел за определяне на загубите в компютърна система (мрежа) от въздействието на възможни заплахи / Атанас Начев, Станимир Желязков. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 163-166. 

  

Сист. No: 65798

- 608 -

45921

Станев, Станимир и др.  Предизвикателства на компютърната и мрежовата стеганография към дейността на фирманети служби за сигурност / Станимир Станев, Христо Христов, Добромир Апостолов. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 277-284. 

  

Сист. No: 65882

- 609 -

45983

Стоичкова, Десислава.  Реторични похвати в самопрезентирането в Linkedin / Десислава Стоичкова. // Докторантски сборник 2015 : [Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки] : Т. 1 - : Т. 4. - София : Авангард Прима, 2015, с. 263-276. 

  

Сист. No: 66154

- 610 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Социални мрежи за учените / Й. Илиев. // INFO свят, 2016, N 1, с. 45-47. 

  

Сист. No: 65716

- 611 -

Сп А 562

Шишманов, Красимир и др.  Състояние и перспективи в използването на банкови карти като средство за разплащане (разплащателен институт) в България / Красимир Шишманов, Кремена Маринова, Бойчо Бойчев. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, с. 35-64. 

  

Сист. No: 65975

- 612 -

Сп И 502 д

Върбанов, Румен.  Бизнес потенциалът на социалните медийни платформи / Румен Върбанов. // Икономика 21  (Свищов), 5, 2015, N 2, с. 3-36. 

  

Сист. No: 65728

Интернет

- 613 -

45921

Лазарова, Богдана.  Ролята на социалните медии във формирането на средата, възгледите и политиките за сигурност / Богдана Лазарова. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 514-526. 

  

Сист. No: 65956

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Градоустройство

- 614 -

Сп C 58

Smart Citi - концепцията за идеалния град . // CIO, XII, 2016, N 6, с. 34-37. 

  

Сист. No: 66184

Спорт

- 615 -

Сп С 587

Атанасова, Камелия.  Приложение на програма за начално обучение по тенис на маса със студенти от профилираните групи и нейната ефективност по отношение на техните технико-тактически качества / Камелия Атанасова. // Спорт & наука, LX, 2016, N 1, с. 132-140. 

  

Сист. No: 66227

- 616 -

Сп С 587

Василева, Капка.  Социалните функции на физическото възпитание и спорта във висшите училища / Капка Василева. // Спорт & наука, LX, 2016, N 1, с. 124-131. 

  

Сист. No: 66226

- 617 -

Сп С 587

Недкова, Марина.  Физическо развитие на студенти, практикуващи зумба-фитнес в Софийски университет "Св. Климент Охридски" / Марина Недкова. // Спорт & наука, LX, 2016, N 1, с. 153-159. 

  

Сист. No: 66242

Туризъм

- 618 -

Сп И 36 Вн

Киров, Стоян.  Застрахователни решения за безопасен туризъм / Стоян Киров. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 4, с. 32-46. 

  

Сист. No: 66086

- 619 -

Сп Х 742

Френският град Дижон - символ на горчицата и доброто вино . // ХИ&Т, XVII, 2016, N 3, с. 22-24. 

  

Сист. No: 66117

- 620 -

Сп Ч T 62

Kerezieva, M.  Adaptation to climate change on behalf of Bulgarian tourist business / M Kerezieva. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 86-95. 

  

Сист. No: 66253

- 621 -

Сп Ч T 62

Timareva, S. et al.  Role of Destination Management and Marketing Organizations in regional development / S. Timareva, E. Arabska, I. Shopova. // Trakia journal of sciences, 13, 2015, N прил. 1, с. 96-102. 

  

Сист. No: 66255

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 622 -

45983

Нинова, Мартина.  Формални аспекти на подчинените изречения за причина в испанския език / Мартина Нинова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 3. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 461-471. 

  

Сист. No: 66205

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

География

- 623 -

Сп Е 205

Словакия . // Европа 2001, XXIII, 2016, N 1-2, с. 8-9. 

  

Сист. No: 65853

История

- 624 -

45983

Митева, Боряна.  Японско-съветско икономическо сътрудничество в съветския Далечен изток и Сибир през 70-те години на XX / Боряна Митева. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 3. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 403-419. 

  

Сист. No: 66204

- 625 -

45983

Нушев, Бисер.  Руските националисти и украинският въпрос в Руската империя (1905-1917) / Бисер Нушев. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 3. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 391-401. 

  

Сист. No: 66203

- 626 -

45983

Харалампиева, Цветелина.  Роект за създаване на Руска задкавказка компания (1828): колонизация или интеграция? / Цветелина Харалампиева. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1 - : Т. 3. - София : Изток-Запад, 2014-, с. 379-390. 

  

Сист. No: 66189

- 627 -

В Н 25 к

Зелис, Ги.  Към една обществена история / Ги Зелис. // Култура, N 16, 29 апр. 2016, с. 10-11. 

  

Сист. No: 65971

- 628 -

Сп Е 205

История на Словакия . // Европа 2001, XXIII, 2016, N 1-2, с. 10-11. 

  

Сист. No: 65856

- 629 -

Сп Д 532

Палангурски, Милко.  Военният потенциал и стратегия на Русия през очите на българските военни (1914 г.) / Милко Палангурски. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2016, N 1, апр. 2016, с. 1-9. 

  

Сист. No: 65866

История на СА

- 630 -

В Д 92

Академията разширява сътрудничеството си с висши учебни заведения в Египет . // Дунавско дело, LXII, N 23, 10-16 юни 2016, с. 1. 

  

Сист. No: 65982

- 631 -

В Д 92

Български и чуждестранни студенти участваха в 20-та юбилейна конференция на катедра МИО . // Дунавско дело, LXII, N 19, 13-19 май 2016, с. 8. 

  

Сист. No: 65770

- 632 -

В Д 92

В Стопанска академия се проведе кръгла маса за усъвършенстване обучението по търговия и туризъм . // Дунавско дело, LXII, N 22, 3-9 юни 2016, с. 8. 

  

Сист. No: 65989

- 633 -

В З 375

Василева, Вероника.  Стопанска академия отново връчи награда в конкурс за "Ангелите от Лим" / Вероника Василева. // Застраховател, XXII, N 9, 11-25 май 2016, с. 11. 

  

Сист. No: 65766

- 634 -

В З 375

Василева, Вероника.  Свищовски студенти участваха в дебат по проблемите на младите кадри в туризма. // Застраховател, XXII, N 9, 11-25 май 2016, с. 11. 

  

Сист. No: 65767

- 635 -

В З 375

Василева, Вероника.  Ректорън на Стопанска академия посрещна посланика на Палестина / Вероника Василева. // Застраховател, XXII, N 10, 25 май - 15 юни 2016, с. 3. 

  

Сист. No: 65845

- 636 -

В З 375

Василева, Вероника.  Удостоиха Стопанската алма матер с плакат по повод 160-годишнината на Първо бългорско народно читалище / Вероника Василева. // Застраховател, XXII, N 10, 25 май - 15 юни 2016, с. 3. 

  

Сист. No: 65846

- 637 -

В А 561

Дар за академичната общност . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 5, юни 2016, с. 2. 

  

Сист. No: 66079

- 638 -

В А 561

Договори с над 60 чуждестранни университета има Академията . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 4, май 2016, с. 4. 

  

Сист. No: 65851

- 639 -

В Д 92

Информационни дни за ОКС "магистър" организира Стопанска академия . // Дунавско дело, LXII, N 24, 17-23 юни 2016, с. 4. 

  

Сист. No: 66070

- 640 -

В А 561

Кръгла маса дискутира отворените иновации . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 4, май 2016, с. 2. 

  

Сист. No: 65848

- 641 -

В А 561

Марчевски, Иван.  Празник на българската духовност : [Поздравление на Ректора по повод 24 май] / Иван Марчевски. // Алма матер  (Свищов), XXV, N 4, май 2016, с. 1. 

  

Сист. No: 65847

- 642 -

В Д 92

Меморандум за сътрудничество сключиха Стопанска академия и НВУ "Васил Левски" . // Дунавско дело, LXII, N 25, 24-30 юни 2016, с. 3. 

  

Сист. No: 66169

- 643 -

В А 561

Национална кръгла маса с участието на СА "Д. А. Ценов" . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 5, юни 2016, с. 2. 

  

Сист. No: 66082

- 644 -

В Д 92

Посланикът на Палестина бе гост на Стопанска академия "Д. А. Ценов" . // Дунавско дело, LXII, N 20, 20-26 май 2016, с. 1, 4. 

  

Сист. No: 65842

- 645 -

В А 561

Разширяваме двустранното сътрудничество . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 5, юни 2016, с. 1. 

  

Сист. No: 66077

- 646 -

В Д 92

С нови учебни планове и програми стартира приемът на магистри в Стопанска академия . // Дунавско дело, LXII, N 25, 24-30 юни 2016, с. 8. 

  

Сист. No: 66170

- 647 -

В А 561

СА връчи наградите от националния конкурс "Най-добра областна администрация 2015" . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 4, май 2016, с. 3. 

  

Сист. No: 65849

- 648 -

В А 561

Свищовски студенти дискутираха  : [Есе на тема "Актуални проблеми пред развитието на публичния сектор и бизнеса в Република България"]. // Алма матер  (Свищов), XXV, N 4, май 2016, с. 4. 

  

Сист. No: 65852

- 649 -

В А 561

Срещи на бивши възпитаници в свищовската Алма матер . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 5, юни 2016, с. 3. 

  

Сист. No: 66085

- 650 -

В Д 92

Стопанска академия дарява пълен достъп до дигитална библиотека с над 100 000 страници научни публикации . // Дунавско дело, LXII, N 21, 27 май-2 юни 2016 г., с. 8. 

  

Сист. No: 65906

- 651 -

В Д 92

Студенти се състезаваха за "Купата на Ректора" по тенис на маса . // Дунавско дело, LXII, N 21, 27 май-2 юни 2016 г., с. 8. 

  

Сист. No: 65908

- 652 -

В Д 92

Студенти участваха в национален дебат по проблемите на младите кадри в туризма . // Дунавско дело, LXII, N 18, 5-12 май 2016, с. 8. 

  

Сист. No: 65684

- 653 -

В А 561

Традиционна студентска научна сесия в Академията . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 5, юни 2016, с. 3. 

  

Сист. No: 66090

- 654 -

В З 375

Традиционните взаимоотношения ще продължат . // Застраховател, XXII, N 8, 27 апр. 2016, с. 16. 

  

Сист. No: 65608

- 655 -

В А 561

Усъвършенстваме обучението по търговия и туризъм . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 5, юни 2016, с. 4. 

  

Сист. No: 66093

- 656 -

В А 561

Участвахме в "Застраховател на годината" . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 5, юни 2016, с. 4. 

  

Сист. No: 66094

- 657 -

В А 561

Участие в международна конферанция . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 4, май 2016, с. 4. 

  

Сист. No: 65850

- 658 -

В Д 92

[Хиляда и четиристотин] 1400 магистри получиха своите дипломи . // Дунавско дело, LXII, N 21, 27 май-2 юни 2016 г., с. 1. 

  

Сист. No: 65910


 Индекс по АВТОРИ

Аверченко, Олег Димитриемич 402 
Аганбегян, А. Г. 211 
Александров, Александър 326 459 
Александров, Ивайло 570 
Александрова, Веселина 601 
Александрова, Елена 321 
Александрова, Маргарита Р. 509 
Александрова, Янка 582 
Алексиева, Десислава 482 
Ангелов, Георги 494 
Ангелов, Иван 292 
Ангелова, Румяна 227 
Андасарова, Радка 126 
Андонова, Весела 322 
Андреев, Николай 293 583 
Анохин, В. А. 558 
Анохин, Е. В. 558 
Антов, Момчил 425 
Антонова, Катя 186 
Апостолов, Добромир 608 
Апостолова, Ива 571 
Арабаджиева, Алескандра 11 
Асенов, Анатолий 482 
Асенова, Милица 12 
Атанасов, Ивайло 13 
Атанасов, Никола 49 
Атанасова, Бистра 460 
Атанасова, Камелия 615 
Атанасова, Магдалена 75 
Атанасова, Светлана 180 
Атанасова, Христина 227 400 
Атанасова-Чопева, Минка 461 
Бабурин, Сергей 294 
Бажан, Е. 354 
Балабанова, Маргарита 323 
Бангачев, Ангел 319 
Барабанов, Олег 53 
Бахнева, Нина 14 
Бахчеванов, Георги 367 
Бачев, Мирослав 15 16 
Бачева, Ина 511 
Башев, Храбрин 233 462 
Бегова, Мила 40 
Белева, Искра 30 
Белоусов, Анатолий 518 
Бенкова, Анета 559 
Бенчев, Светослав 252 
Березинская, О. 212 
Бечев, Иван 368 481 
Бисеров, Захари 369 
Блажева, Виолета 423 
Бобев, Костадин 312 
Богоева, Ирена 575 
Богомилова, Екатерина 502 
Богомилова, Жанет 70 389 
Божилов, Добри 295 
Божилов, Ники 231 277 278 279 280 285 584 
Божилов, Николай 64 
Божинова, Камелия 76 
Божинова, Камелия Емилова 250 
Бозев, Васил 58 
Бойчев, Бойчо 611 
Бойчева, Антоанета 378 
Бонев, Живко 519 520 521 
Бородин, К. 213 
Брезоева, Бойка 522 523 
Брусарски, Румен 139 
Будаков, Петьо 602 
Бурова, Т. Ф. 97 
Бъфет, Уорън 221 
Вакинова-Петрова, Мариела 227 
Василев, Васил 281 282 
Василев, Йордан 600 
Василев, Юлиан 235 
Василева, Бонка 411 
Василева, Вероника 633 635 636 
Василева, Ивелина 71 554 
Василева, Капка 616 
Василева, Светлина 187 
Василева, Стелиана Мирославова 265 
Вейсел, Али 524 
Величков, Иван 370 
Величков, Николай 98 
Велкова, Лидия 196 197 
Велчев, Андрей 484 
Вельова, Мария 253 
Вергилова, София 457 
Вешков, Светлозар 371 
Видинова, Елена 463 
Владимирова, Ася 320 
Войческа, Катерина 135 
Вълева, Светлана 555 
Вълканов, Недялко 77 
Вълков, Григор 372 
Вълков, Петко 137 
Вълчанов, Георги 601 
Вълчанова, Василена 556 
Върбанов, Румен 612 
Върбанов, Тихомир 27 
Гайдаров, Калин 39 
Гайдаров, Павел 324 
Ганчев, Ганчо 78 
Ганчева, Зорница 425 
Гарабедян, Хачо Хайк 266 
Гекова, Валентина 143 
Генчева, Боряна 254 255 
Георгиев, Венелин 503 
Георгиев, Георги 79 417 
Георгиев, Любомир 80 
Георгиев, Пламен К. 34 
Георгиев, Стоян 188 
Георгиев, Христо 429 
Георгиева, Анета 144 525 
Георгиева, Галя Павлова 119 
Георгиева, Мария 268 
Георгиева, Наталия 477 
Георгиева, Нонка 27 
Георгиева, Пламена 360 
Георгиева, Соня 183 
Гецова, Биляна 145 
Главеев, П. 4 
Голик, Юрий 296 
Горанова, Пенка 267 
Горчева, Таня 297 
Гочева, Яна 560 
Гребенщикова, Ирина 236 
Григорова, Тони 464 465 
Гълъбов, М. 545 548 
Гюров, Румен 373 
Гюрова, Вяра 426 
Давидов, Ростислав 603 
Данчева, Ралица 516 
Демин, Антон 245 
Денева, Анета 227 
Джилизов, Велко 168 358 
Джоков, Юлиан 418 
Дикова, Татяна 1 
Димитров, Марин Димитров 120 
Димитров, Мартин 37 232 
Димитров, Пенко 146 321 
Димитров, Ради 516 
Димитрова, Ваня 160 
Димитрова, Виолета 431 
Димитрова, Зорница 385 
Димитрова, Мария 189 
Димитрова, Мина 526 
Димитрова, Ралица 178 325 
Димитрова, Руслана 504 
Димитрова, Силва 604 
Димитрова, Силвия Тодорова 366 
Димитрова, Таня 412 
Димов, Сава 81 
Димова, Елена 326 
Динева, Валерия 549 
Динков, Милен 63 
Добрева, Десислава 605 
Дойнов, Ненко 374 
Донкова, Веселка 127 
Донкова, Вилияна 321 
Досев, Христо 528 
Драганов, Живко 327 
Дробышевский, С. 214 
Дук, Юрий 328 
Дурин, Стоян 475 529 530 
Дърмонова, Л. 5 
Евлогиева, Боряна 515 
Емилова, Ирена 63 
Емилова, Петя 580 
Енгдал, Уйлям Ф. 298 
Енчева, Ваня 198 
Ерусалимов, Румен 399 
Ефтимова, Ирина 425 517 
Желев, Жельо 425 
Железов, Станимир 422 
Желязков, Станимир 607 
Желязкова, Лилия 17 
Запрянова, Ивелина 454 
Зарев, Данаил 531 
Заркова, Росица 432 
Захариев, Мартин 360 
Зелис, Ги 627 
Злизина, Анна Игоревна 485 
Иванов, Владимир 375 
Иванов, Георги 425 
Иванов, Димитър 329 
Иванов, Иван 376 
Иванов, Любомир 27 
Иванов, Милен 400 
Иванов, Петко 466 467 476 
Иванов, Румен 586 
Иванова, Андреана 550 
Иванова, Ваня 184 
Иванова, Десислава М. 35 
Иванова, Дияна 425 
Иванова, Елена 581 
Иванова, Мария 561 
Иванова, Румяна 455 
Иванова-Кузманова, Галя 518 
Ивашенцева, Татьяна 237 
Игнатова, Десислава 41 
Илиев, Й. 6 610 
Илиев, Михаил 72 
Илиев, Никола 99 
Илиев, Никола Илийчев 121 
Илиев, Петър 92 93 164 165 166 308 
Илиев, Пламен 433 
Илиев, Теодор 581 
Ималова, Диана 532 
Исаев, Свилен 167 
Ито, Фусао 462 
Йовкова, Мария 460 
Йолова, Галина 396 
Йорданов, Йордан Стефанов 384 
Йорданов, Светослав 330 
Йорданова, Велина 190 
Йорданова, Елена 227 
Йорданова, Искрена 68 
Йорданова, Цветелина 512 
Йосифова, Милка 55 
Казанджиева, Мария 309 
Калайджиева, Виктория 486 
Канева, Десислава 140 
Караджов, Венцислав 599 
Караджова, Милена 409 
Каражелев, Детелин Райчев 122 
Караиванов, Васил 128 
Каракънева, Юлияна 577 
Караславов, Георги 553 
Касабов, Даниел 82 
Касабов, Марио 82 
Каснакова, Магдалена 26 
Катранджиев, Христо 269 
Кацарова, Мариана 331 332 
Качарова, Мария 313 
Кельчевская, Наталья 487 
Кенеди, Робърт 54 
Кеър, Гордън 83 
Кирикова, Елена 487 
Кирилова, Катя 363 
Кирилова, Милена 147 148 
Киров, Стоян 618 
Кичашка, Милена 256 
Киюцевская, А. 214 
Ковачев, Ясен 333 
Колев, Николай 334 
Колев, Петър 568 
Колева, Десислава 562 
Колева, Росица 425 
Колчаков, Атанас 66 361 
Конакчиева, Стела 42 
Кондарев, Тодор 43 
Кондратьев, Эдуард 488 
Константинова, Десислава 551 
Корнейчук, Валерий Иванович 508 
Королев, Виктор 276 
Костадинов, Антон 289 
Костадинова, Ралица 314 
Костов, Александър 468 
Костов, Атанас 335 
Костов, Ивайло 227 
Костов, Иван 117 
Костова, Силвия 321 425 517 
Коцев, Любомир 222 
Криварова, Красимира 18 
Крумов, Крум 425 517 
Крумова, Диана 517 
Кръстев, Мирослав 238 
Кръстева, Илияна 458 
Кръстева, Ирена 413 
Кръстевич, Тодор 424 
Кузнецов, В. А. 163 
Кузов, Христо 44 
Куисънбери, Кийт А. 270 
Кулчев, Красимир 425 
Кунев, Красимир 195 430 
Курдин, А. 220 
Кучеров, И. И. 100 
Кушева, Галя 425 
Кушева, Галя Асенова 28 
Кънева, Аглика 107 
Лазарова, Богдана 613 
Лазарова, Елица 456 
Ландграф, Полина 499 
Леоненко, Н. О. 24 
Леонидов, Атанас 56 
Леонтьев, Александр 245 
Линкова, Маруся 456 458 
Логинов, Е. А. 163 
Лозанова, В. 7 8 
Любенов, Здравко 457 
Любенова, Веселина 572 
Лях, Александра 239 
Мавров, Емил 460 
Мазырин, В. 249 
Макгуайър, Лоурънс 552 
Манев, Никола 315 
Манов, Стефан 336 
Манова-Георгиева, Десислава Емилова 513 
Манолов, Бисер 129 130 
Манчева, Ива 200 
Маринов, Георги 84 
Маринов, Делян 337 
Маринов, Добрин 587 
Маринова, Ани 283 
Маринова, Кремена 611 
Марков, Огнян 179 
Марчевски, Иван 641 
Матеева, Екатерина 353 
Матеина, Елеонора 319 
Машев, Красимир 338 
Мермерска, Людмила 533 
Милев, Жеко 394 
Милков, Лучиян 23 25 414 
Милкова, Танка 240 
Милтенова, Ваня 553 
Милушев, Георги 401 
Миндова, Венцислава 514 
Миндова-Дочева, Ирина 606 
Минев, Минчо 547 
Минева, Мартина 19 
Минкова, Ганета 161 
Минчев, Златогор 578 
Митев, Владимир 131 132 299 
Митева, Боряна 624 
Митева, Мая 142 
Митков, Милен 399 400 
Михайлов, Григор 581 
Михайлов, Здравко 569 
Михайлова, Маргарита Евгениева 291 
Михайлова-Борисова, Гергана Илиева 85 
Мичев, Георги 377 
Моисеев, С. 216 
Моисеев, С. Р. 101 176 
Моллов, Доброслав 290 
Моравенов, Маню 191 
Мусов, Михаил 434 
Наама, Карим 300 
Найденов, Александър 59 
Найденов, Георги 362 
Найденов, Янчо 469 
Найденова, Красимира 102 
Наточеева, Наталья Николаевна 402 
Наумов, Марко 257 
Нацкин, Михаил 339 
Начев, Атанас 607 
Недев, Тодор 181 447 
Неделчева, Валентина 438 
Недкова, Марина 617 
Недялкова-Щерева, Цветелина 133 
Нейков, Йордан 457 
Ненков, Димитър 185 
Нефедкин, В. 217 
Николаев, Росен 241 
Николихина, Светлана 242 
Николов, Никола 378 
Николова, Галина 356 390 391 
Николова, Гергана 534 
Николова, Ивелина 477 
Николова, Марина 456 458 
Николова, Надежда 118 
Николова, Райна 316 
Нинов, Мариан 379 
Нинов, Николай 387 
Нинова, Мартина 622 
Нисневич, Ю. 38 
Ножаров, Щерьо 223 
Нушев, Бисер 625 
Огнянова, Поля 365 
Орбан, Виктор 47 
Охрименко, Игорь Викторович 403 
Павлов, Георги 579 
Павлов, Константин 489 
Павлов, Цветан 103 
Павлова, Марияна 123 
Павлова, Наталия 443 
Павлова, Рени 317 
Пайпър, Артър 507 
Палангурски, Милко 629 
Панева, Лиляна 149 150 
Пантелеев, Пламен 227 
Пантелеева, Искра 227 
Пантина, И. 216 
Папазова, Мария 573 
Параскевов, Христо 422 
Парашкевова-Великова, Евелина Божидарова 229 
Парова, Елена 243 
Пашковская, И. 448 
Пенев, Пламен 444 
Пенева, Жулиета 310 
Пенчев, Георги 419 
Пенчев, Искрен 29 
Петев, Петър 340 
Петканчин, Вера 415 
Петков, Калоян Ангелов 124 134 
Петков, Пламен 27 
Петкова, Аспасия 392 393 445 
Петкова, Венета 424 
Петров, Вилислав 480 
Петров, Н. 31 
Петров, Петър 359 
Петрова - Саръиванова, Петромила 407 
Петрова, Йоана 227 482 
Петрова, Павлина 439 
Плачкова, Анна 50 
Покрасс, Борислава 449 
Попковачева-Терзиева, Мария 20 
Попов, Веселин 580 
Попов, Юлиан 355 
Попова, Евгения 151 
Попова, Маргарита 427 
Постаджиян, Кристиян 263 
Проданов, Стоян 103 
Пудин, Константин 420 
Радев, Димитър 95 
Радлова, Невена 408 
Радулов, Николай 380 
Райков, Евгени 86 
Райкова, Н. А. 104 
Райчев, Тодор 244 
Райчева, Красимира 258 
Ралева, Нина 421 
Рангелов, Евгени 535 536 537 538 539 
Рангелова, Росица 201 
Рафаилов, Димитър 136 
Рачева, Теодора 563 
Решеткова, Атанаска 424 
Ровных, Евгений 3 
Розанова, Н. 228 
Русанова, Велислава 399 
Саакян, А. 301 
Савова, Бойка 67 
Сакакушев, Милен Петров 251 
Сакс, Джефри 96 
Саръиванова, Жасмина 68 
Севастьянов, С. 302 
Семкова, Боряна 74 341 
Сидоров, А. 311 
Симеонов, Стефан 182 
Симеонов, Тодор С. 410 
Симеонова, Деница 557 
Симеонова, Ралица 45 51 
Симеонова, Росица 540 
Сирашки, Христо 227 490 
Сирлещов, Костадин 450 
Скоткинова, А. М. 24 
Славева, Красимира 27 286 
Славов, Станимир 482 
Смокова, Маруся 424 
Соловьов, Едуард 303 
Сотирова, Екатерина 105 
Софрониев, Пламен 381 
Спасова, Мария 21 
Ставрова, Елена 78 
Станев, Станимир 422 608 
Станева, Ивелина 425 
Станимиров, Евгени 435 
Станкулов, Цветан 152 541 
Станчев, Красен 153 210 
Станчева, Румяна 397 
Стефанов, Драгомир 87 
Стефанов, Любомир 46 
Стефанов, Никола 306 
Стефанов, Стефан Ф. 36 
Стефанова, Диана 444 
Стоева, Анита 388 
Стоева, Василена 400 
Стоилова, Цветелина 451 
Стоичкова, Десислава 609 
Стойкова, Пепа 321 425 
Стойкова, Р. 9 
Стойчев, Тихомир 382 
Стоянов, Велчо 62 
Стоянов, Константин 167 
Стоянов, Николай 174 
Стоянов, Павлин 452 
Стоянов, Стоян 436 
Стоянова, Илеана 386 
Стоянова, Камелия 68 
Стоянова, Миглена 192 
Стоянова, Станислава 63 
Сулев, Георги 342 
Събев, Иван 516 
Събев, Събин 343 344 345 
Съботинова, Диана 170 
Сълова, Николинка 32 
Тагарев, Тодор 196 197 
Тананеев, Емилиян 425 
Тананеева, Живка 267 
Танкова, Елеонора 428 
Танчев, Стоян 78 
Тартавулеа, Рамона Юлия 498 
Татарова, Анелия 159 
Тачев, Теодор 580 
Темелкова, Стефания 275 
Тихолов, Стефан 542 
Тодоров, Александър 106 
Тодоров, Евгени 267 
Тодоров, Евгени Николаев 230 
Тодоров, Живко 287 
Тодоров, Живко Божидаров 125 
Тодоров, Крум 357 
Тодоров, Мирослав 516 
Тодоров, Тодор 516 
Тодорова, Весела 171 
Тодорова, Даниела 568 
Тодорова, Лариса 318 
Тончева, Росица 172 
Торнев, Георги 383 
Точев, Илиан 346 
Тошкова-Асенова, Марина 416 
Трифонова, Силвия 107 
Тухтарова, Евгения 73 
Узунова, Красимира 154 
Уилъртън, Джон 307 
Усоскин, В. М. 108 
Федорова, Е. 218 
Фети, Невин 347 
Филипов, Велин 155 
Филипов, Филип 496 505 
Хаджиев, Веселин 437 
Харалампиева, Цветелина 626 
Хачатурян, Ашот 491 
Хлебаров, Антоан 574 
Хорозов, Георги 348 
Христов, Владимир 543 
Христов, Методи 88 
Христов, Христо 608 
Христова, Красимира 193 
Христова, Ралица 482 
Христова, Светлинка 349 
Христова, Севдалина 194 
Христозов, Янко 118 
Хубенова-Делисивкова, Татяна 89 
Цанков, Петър 350 
Цветанова, Ева 267 
Цветанова, Нина 506 
Цветанова, Павлина 564 
Цветков, Цветан 57 
Цветкова, Лорета 156 
Цветкова, Надежда 425 
Ценков, Владимир 183 
Ценова, Елица 259 471 479 576 
Ценова, Любка 157 546 
Цокова, Полина 351 352 
Цолов, Чавдар 395 
Цоневски, Веселин 69 
Цховребов, М. 219 
Чанкова, Жана 260 261 
Чепаченко, Николай 245 
Черкасов, В. Ю. 97 
Черналиев, Владимир 162 
Чернева-Моллова, Десислава 52 
Черненко, Илья 487 
Чипева, Соня 440 
Чиприянова, Галина 518 
Чобанов, Димитър 173 
Чобанова, Венцислава 398 
Шанова, Михаела 22 
Шаститко, А. 220 
Шелухина, Елена 518 
Ширтев, Нено 589 
Шишманов, Красимир 611 
Шиян, Елена 246 
Юденко, Евгений 247 
Юденко, Марина 247 
Яковлев, Пьотр 304 
Янкова, Мина 158 
Янкова, Цветана 141 
Abdurahmonova, Z. A. 472 
Altuntas, Muhammed 404 
Andreeva, Tzvetelina 405 
Arabska, E. 621 
Bakhiyev, A. R. 472 
Bakiyeva, I. A. 472 
Baltov, Milen 109 510 
Bankova, Y. 204 
Biolcheva, Petya 169 
Branzova, P. 473 
Bulmar, Kreston 142 
Ceran, Mehmet Burak 284 305 
Damyanov, Dimitar 33 
Dechev, D. 364 
Deevski, Stoyan 544 
Dragoescu, Raluca Mariana 225 
Fannin, Brian W. 114 
Gelb, Betsy D. 565 
Georgieva, M. 205 
Gevrenova, T. 497 
Gilje, Erik P. 115 
Gill, Avninder 453 
Gobmann, Gerrit 404 
Gungor, Sadife 284 305 
Huang, Allen H. 114 
Iliev, Nikola 110 
Ivanov, Dimitar 203 
Ivanov, Pencho 274 
Jeanpert, Sophie 271 
Jolly, Dominique 2 
Karl, J. Bradley 406 
Karpoff, Jonathan M. 114 
Kassidova, Sophia 111 
Katrandjiev, Hristo 272 
Kavaldzhieva, Kalina 446 
Kerezieva, M 620 
Kerr, Gordon 112 
King, Brian L. 262 
Konya, Sevilay 284 305 
Lalova, Stanislava 203 
Levit, Doron 501 
Lim, Jongha 493 
Longacre, Teri Elkins 565 
Loutskina, Elena 115 
Malenko, Nadya 501 
Manolov, T. 206 
Markov, N. 224 
Masetti-Placci, Francesco 2 
Miteva, Diyana 113 
Nikonenko, Ulyana Mykhaylivna 202 
Oancea, Bogdan 225 
Pache, Gilles 271 
Pastarmadzhieva, Daniela 48 
Petkov, Boris 226 
Petrov, Iliyan 273 
Petrova, Kristina 60 
Ramcharan, Rodney 116 
Ruscheva, D. 474 
Sabeva, M. 441 
Sensoy, Berk A. 493 
Shopova, I. 621 
Stoykova, B. 207 
Strahan, Philip E. 115 
Tartavulea, Ramona Iulia 500 
Timareva, S. 621 
Todorova, K. 442 
Toneva, K. 208 
Van Den Heuvel, Skander J. 116 
Velichkov, Nikolay 61 
Verani, Stephane 116 
Vladikov, A. 566 
Weisbach, Michael S. 493 
Wells, Brenda 406 
Widmer, Lori 567 
Zhelev, P. 209 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Агенциите за кредитен рейтинг: олигополът на големите три ( "big three") и корените на финансовата криза 79 
Адам Смит и произходът на властта 13 
Адаптиране на учебни програми във висшето икономическо образование към изискванията на международно признати професионални квалификации - методология и ограничения 434 
Академията разширява сътрудничеството си с висши учебни заведения в Египет 630 
Ако не действаме сега, кой ще прави иновациите, кой ще прави икономиката 483 
Актуализираме стратегията за наука 1 
Актуални акценти при приема и обучението на студенти в Икономически университет - Варна 435 
Актуално за регулацията на разходите, свързани с неизползвани отпуски и разходите, представляващи доходи на физически лица 541 
Актулани проблеми в организацията и счетоводното отчитане при прилагане на режима "Касова отчетност на данък върху добавената стойност" 516 
Анализ в обучението в програма компютърни технологии в сигурността и отбраната 579 
Анализ на ликвидността в ключови сектори от българската икономика по време и след финансово-икономическата криза 118 
Анализ на платформи за игровизация и тяхното приложение в областта на строителството 192 
Анализ на развитието на туристическите райони в България 28 
Анализ на регистрираните от Националния институт за помирение и арбитраж случаи на колективни трудови спорове и стачни действия през 2015 г. 68 
Анализът на финансовите коефициенти като инструмент за въздействие върху конкурентоспособността на предприятията в условията на криза 480 
Апетит, толеранс и управление на риска 503 
Банковите депозити на българските домакинства при условията на следкризисния финансов свят 88 
Бартерни пари в света на финансите 172 
Бедност по време на криза - опитът на България 29 
Бизнес потенциалът на социалните медийни платформи 612 
Бизнес предизвикателства и дигитални трансформации във финансовите институции 586 
Бизнес, видян през кредитите 200 
Бизнесът на бъдещето принадлежи на находчивите предприемачи 495 
Бизнесът с храните по нови правила 341 
Бикови стратегии с опции върху американски индекси 181 
БНБ потопи банкерското войнство в стрес-тест 92 
Брекзит историческо решение 310 
Бъдещета на ядрената енергетика в Централна и Източна Европа 450 
Бъдещето на офшорните зони 129 
България - страна втора употреба 308 
Български и чуждестранни студенти участваха в 20-та юбилейна конференция на катедра МИО 631 
Българските компании са готови за облачните технологии 584 
В Стопанска академия се проведе кръгла маса за усъвършенстване обучението по търговия и туризъм 632 
Важна промяна в счетоводното третиране на плодни дървета и други растения носители съгласно МСС 523 
Валютные интервенции. Каналы, стерилизация и секретность интервенций 176 
Валютные интервенции. Международная практика и эффективность интервенций 101 
Вашингтон и Брюксел оставят Балканите без газ 298 
Вдъхновление и продуктивност на работното място 563 
Взаимозависимост мужду застаряването на населението и финасовото състояние на фонд "Пенсии" в България 384 
Взаимосвязь экономической модели развития и внешней трудовой миграции 73 
Виртуалност и виртуална организация - от идентичност до общностна група 603 
Висшето образование и предизвикателствата на четвъртата индустриална революция 428 
Властови решения и поведенчески подходи за устойчивост и конкурентоспособност в управлението и администрацията 482 
Влияние на европейската интеграция върху трансформацията на съвременната теория на държавата 294 
Влияние на емиграцията върху социално-икономическото развитие на България 30 
Влияние на националните парламенти в европейската политическа система 346 
Влияние на офшорните практики на транснационалните корпорации върху икономическия растеж 295 
Влияние на пазарната концентрация върху рентабилността на примера на търговските банки в България 106 
Влияние на сивата икономика върху бюджетните приходи 198 
Влияние на схемата за съфинансиране на застрахователните премии върху развитието на земеделското застраховане в България 399 
Влияние на финансовата криза върху търговията с храни между Китай и ЕС 289 
Влияние на финансовото бюджетиране и планиране върху корпоративната стойност на компанията 135 
Влияние эмбарго и санкций на агропродовольственные рынки России: анализ последствий 213 
Внедряване на бизнес интелигентната система за мониторинг и контрол във висше училище 424 
Внесистемные инструменты рефинансирования для поддержки и снижения стоимости банковского кредита 97 
Водещи икономисти призоваха за правила за данъчната прозрачност 90 
Военният потенциал и стратегия на Русия през очите на българските военни (1914 г.) 629 
Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка 69 
Възвишеното и нуминозното 16 
Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и чрез покана до определени лица 326 
Възможна ли е Евразийска алтернатива в евентуален следкризисен период? 84 
Възможната деескалация на напрежението по оста Вашингтон-Москва 306 
Възможни сценарии за ресурсно осигуряване на отбраната в хоризонта на 2035 г. 197 
Възможности за банково финансиране на агро производителите в България 76 
Възможности за биологично производство на фуражен грах 477 
Възможности за изграждане на приложни иновационни стратегии в българските агрофирми 456 
Възможности за изграждане на центрове за данни в областта на сигурността и отбраната 601 
Възможности за измерване на икономическата ефективност от използване на собствените марки на търговските вериги 251 
Възможности за използване на инфлационно индексиран дълг в практиката на Р. България 162 
Възможности за оптимизиране на строителен процес 240 
Възможности за подобряване усвояването на европейски средства чрез усъвършенстване на отчетността и вътрешния контрол 517 
Възможности за приложение на модели за икономическа оценки на ефективността на образователната сигурност 419 
Възможности за провеждането на икономическа политика за устойчиво развитие на България 223 
Възможности и проблеми на интегрираното производство в агросектора 458 
Възстановяване на връзката между теория и практика в политическите науки 46 
Външната търговия на България след 1989 г. - тенденции и структурни промени 286 
Вътрешен одит и оценка на риска, свързан с предложението за действащо предприятие 504 
Вьетнам: зоны свободной торговли 249 
Гаранции за изпълнение на обществените поръчки 343 
Генезис и еволюция на маркетинга като научна дисциплина: анализ чрез инструмента Ngram Viewer на Google 269 
Гипсофила - отглеждане за добив на отрязан цвят 460 
Глобализация на личните данни 599 
Глобалната икономика: скокът в неизвестността 304 
Глобальная реформа регулирования финансового сектора: первые итоги и новые вызовы 288 
Годишно изравняване на осигурителния доход за 2015 г. на самоосигуряващите се лица 392 
Големи данни - неограничени възможности 587 
Големите ползи на малкото био земеделие 479 
Градското земеделие 459 
Границата в антропологията. Първи стъпки към теоретизиране на граничната идентичност 438 
Грантово финансиране на общински проекти по европейски програми извън политиката за сближаване 194 
Да не забравим, че има промяна в срока за публикуване в търговския регистър на финансовите отчети за 2015 г. 526 
Данъчни задължения при промяна на правната форма на стопанските субекти 149 
Данъчни престъпления 324 
Данъчно третиране на разход за дарение, извършено от дружество в полза на неговия собственик - община 141 
Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС при ликвидация на търговско дружество 143 
Данъчно третиране по ЗКПО на печалби и загуби, реализирани от място на стопанска дейност в чужбина 525 
Дар за академичната общност 637 
Двадесет години след първите банкови фалити 164 
ДДС за доставки, свързани с участие в панаири и изложения 150 
Девиантно поведение като проблем на обществения ред 39 
Дедолларизация российской экономики в контексте мирового опыта 219 
Дефлацията в Еврозоната - рискове и възможни решения 85 
Децата на Америка ще живеят по-добре от родителите си 221 
Дигиталната инфраструктура - топ тенденции през 2016 585 
Дигиталната революция 471 
Дискурсът като структурна рамка на външната политика 40 
Добив и качество на пшеници и пивоварен ечемик, отгледани в биологично замеделие 478 
Добри практики в устойчивото строителство на някои развити страни 186 
Доброволчеството в България - състояние, тенденции и перспективи 63 
Договори с над 60 чуждестранни университета има Академията 638 
Доказателства и доказателствени средства в административното производство по ДОПК 350 
Доктор Ружа и пазаруването на имоти от нищо 174 
Документална обоснованост на стопанските операции в контекста на новия закон за счетоводството и корпоративното облагане 527 
Долу пластмасовите опаковки 259 
Допустимост на обезпечителната мярка запор на вземане по банкова гаранция 329 
Държавният дълг - страхове и прогнози 91 
Еволюция на религиозните форми: Вилхелм Вунд и Рудолф Ото 15 
Европейска агенция за безопастност и здраве при работа стартира кампанията "Здравни работни места за всички възрасти" 2016-2017 г. 65 
Европейската финансова система след кризата от 2007-2008 г. 80 
Европейската централна банка като "главен зомби ловец" посредством банкови стрес-тестове 81 
Екологична стратегия и фирмено управление 490 
Електронният вот: митът за лесното купуване на гласове 336 
Елиминиране на приходи, разходи и финансов резултат при съставяне на консолидиран финансов отчет за 2015 г. 536 
ЕС - Съюз на самостоятелни национални държави или Европейски съединени щати 292 
Етапи при реализация на иновативните процеси. Анализ на ситуацията, риска и оценка на резултатите 486 
Ефекти от използването та BITCOIN в следкризисния финансов свят 173 
Ефективност на европейското финансиране в българските региони 119 
Ефективност на системата за социално подпомагане в България чрез планиране използването на евроресурси 387 
Ефективността във функционирането на БНБ за времето след 2010 година 105 
Ефективността на вътрешния контрол през призмата на COSO - 2013 549 
ЕЦБ пита: Независима ли е БНБ?! 165 
Живот след ликвидацията или какво точно предвижда нормата но чл. 273, ал. 2 от Търговския закон 323 
Жизнеустойчивост на българските студенти 24 
За "публичния" търговски регистър и производството по обявяване на финансовите отчети на търговците 542 
За 6 години декар нива поскъпна 3 пъти 74 
За адаптираното обучение по физическо възпитание и спорт в средното общообразователно училище 416 
За един от аспектите на е-логистика - споделяне на информация във веригите за доставка на строителни предприятия 235 
За и против "парите от въздуха" 132 
За нефинансовата декларация в контекста на новия Закон за счетоводството 534 
За някои аспекти на данъчното третиране по ЗКПО на амортизируеми активи, свързани с правителствени дарения 155 
За някои особености при корпоративното подоходно облагане 152 
За философията на образованието в сигурността в Нов български университет 429 
Завръщане на историята - край на ерата на либерализма? 303 
Задължения и ред за подаване на информация в НОИ за определяне и изплащане на обещетенията от ДОО според новите правила 389 
Задължения на работодателя по трудоното правоотношение 70 
Задължителна застраховка "Професионална отговорност" 408 
Задължително застраховане на работещите за риска "трудова злополука" 407 
Задължително застраховане при пазарни условия 400 
Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обнароден в Държавен вестник брой 94 от 4.12.2015 г. 138 
Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност 66 
Закрийте офшорния рай 96 
Залагаме на правилните кадри, развиваме талантите 562 
Запазените знаци на Стефан Кънчев - минало и съвремнност 570 
Запор на имущество. Кога и какво може да се запорира и какво не може да се запорира 157 
Застрахователни решения за безопасен туризъм 618 
Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи - елемент от системата за национална сигурност 369 
Защо арабите не искат американско присъствие в Сирия 54 
Защо да изберем 4PL доставчик пред 3PL 279 
Защо неспазването на законите пречи на фирмите 506 
Зелените сгради като елемент на устойчивото развитие 187 
Значение на регионалните особености на борбата с престъпността в страните от Черноморско-Каспийския регион 328 
Зърното пада, хлябът-не! 248 
Иглолистни култури - анализ на съхненето 469 
Идеологеми, класови и фракционни борби в средата и края на 20-те години на ХХ век в Съветска Русия - трагичната съдба на Николай Кондратиев 362 
Извършване на апорт в търговско дружество 356 
Изграждане на европейска идентичност сред младежките общности в интернет посредством социалните медии 513 
Издаване на ревизионен акт 161 
Изисквания на обществената среда към обучението на държавни служители в България 409 
Изменения на международните счетоводни стандарти за петгодишния период 2011-2015 г. 548 
Изменчивость уровня неопределенности в экономике 215 
Измерване на ефективността на дистрибуционната система 266 
Измерения на планирането при малките и средни предприятия 241 
Измерения, проблеми и решения в сигурността 382 
Измерители на следкризисната променливост на борсовите индикатори 182 
Използват ли земеделските производители алтернативни методи в борба с почвените вредители 461 
Изследване влиянието на икономическата цикличност върху социалното осигуряване в банките в България 388 
Икономиката на Словашката република 199 
Икономиката от началото на 2016. 210 
Икономически аспекти в разработването на визия за отбраната на Република България до 2035 г. 196 
Икономически аспекти на защита при наводнения 502 
Има ли България цел 355 
Имуществена отговорност на работника / служителя 546 
Инвестиционната привлекателност и развитието на висшето училище 436 
Инвестиционные монеты - алтернативный инструмент 104 
Инвестицията в обучение движи компанията напред 557 
Индикаторы риска безопасности информационных банковских систем 508 
Иновативно образование по предприемачество 415 
Иновации как фектор повышения конкурентоспособности строительных предприятий 246 
Институционално влияние върху ликвидността на българския фондов пазар 102 
Инструменти за противодействие на измамите и корупцията 550 
Интеграционные проекты Китая в АТР и Евразии 302 
Интегриран модел за първоначална оценка на активите създавани в предприятия 547 
Интегриран подход при изследване еволюцията на стабилизационната политика на Европейския съюз 293 
Интелигентни транспортни системи - фактор за устойчивото развитие на транспорта 568 
Интернационализация на фирмите от винарската промишленост у нас 457 
Информационная культура и управление знаниями в компании 491 
Информационни дни за ОКС "магистър" организира Стопанска академия 639 
Информационните технологии навлизат и в пчеларството 464 
Информационното общество и информационната икономика - теоретични концепции и практически измерения 600 
История на Словакия 628 
К вопросу о сущности и нормативном регулировании електронных денег: зарубежный опыт 163 
Как да бъдем успешни брокери недвижими имоти 243 
Как по-успешно да се реагира на картелни споразумения и злоупотреба с монопола 325 
Как се възстановяват неоснователно получени суми от фондовете на ДОО 391 
Какви данъчни привилегии дават ваучери за храна 142 
Какви са новите моменти в пенсионната система след последните промени на КСО, свързани с допълнителното задължително пенсионно осигуряване 397 
Кандидати и участници. Заявяване на участие в процедурите - подаване на оферти и заявления за участие. Подизпълнители. Забрана за участие на свързани лица. 331 
Качеството като ценност в цената на проучвателната и проектната продукция 193 
Качеството на демокрацията в България след присъединяването към ЕС от гледна точка на средствата за масова комуникация 50 
Клауд базирано електронно обучение за нуждите на българските бизнес организации 580 
Клъстъризация на страните от Европейския съюз по брутна добавена стойност, брой заети и компоненти на прираста в брутната добавена стойност 59 
Коалиционни теории. Подходи за разбиране на процеса на коалиционно формиране 45 
Кои са най-често срещаните грешки при търсене на работа 560 
Коменски за образованието - едни съвременен процит на "Великата дидактика" 411 
Комуникационни аспекти на взаимодействието между политическите партии и електората в българския посткомунистически контекст 51 
Конвергенцията в зоната на разширяване на ЕС (критичен анализ, проблеми и тенденции) 120 
Конкурентные преимущества малого бизнеса в строительстве 236 
Концептуални проблеми при дефинирането на глобално създадените фирми 291 
Концепция за развитие на законодателството по отношение на частната охранителни дейност 317 
Концесия без край 319 
Концесията: нормативна уредба и данъчно облагане по ЗДДС 158 
Корекции при счетоводни грешки 520 
Кредитование нефинансового сектора российской экономики: возможности и ограничения 212 
Криминалистична реконструкция на местопроизшествие при извършване на терористичен акт 312 
Критичен анализ на развитието на България след финансовата криза от 2008 г. - поуките от Гърция 232 
Кръгла маса дискутира отворените иновации 640 
Културна политика на общините - оценка на местното население 366 
Към една обществена история 627 
Късният неолиберализъм и глобалната финансова криза 56 
Легални ограничения върху достъпа до социални мрежи: сравнително-правен анализ 606 
Лек ръст в продажбите на бира 257 
Либерализация на газовия пазар - перспективи и стъпки 451 
Либерализация на енергийния пазар 449 
Лидери няма, шефове много 37 
Лизингът 545 
Лично състояние на кондидатите и участниците съгласно новият Закон за обществените поръчки и правилника за прилагането му 322 
Логистичният център на Либхер работи денонощно 281 
Макроикономически ефекти на бюджетните разходи в България (иконометричен анализ) 98 
Мандат и цели центральнных банков: эволюция и уроки кризиса 214 
Маркетингови ефекти от прилагането на социално-отговорен брандинг 268 
Медии, прозрачност и военни отношения (Анализ на международните механизми за деклариране на въоръженията) 512 
Медиите в дефектиралата българска демокрация. Към изграждане на нова култура на риска 34 
Международната стабилност и новият глобален баланс през XXI век 53 
Меморандум за сътрудничество сключиха Стопанска академия и НВУ "Васил Левски" 642 
Мениджмънт на аграрните стопанства при обучението на студентите по икономика 423 
Метод за обработване и управление на стратегия за корпоративна сигурност 383 
Методическа и технологична реализация на дидактическо проектиране в обучението по математика 443 
Методически въпроси при разработване на публични електронни услуги 363 
Методические подходы к оценке эффективности интеграции банков и страховых компаний 402 
Методология за разработване на регионален маркетингов профил на периферните области в Североизточен придунавски регион 267 
Мисията "Млад фермер" е възможна 234 
Митническият кодекс на Европейския съюз влезе в сила 285 
Многонационалните отбранителни способности в рамките на НАТО и ЕС, модел за управление на риска при управлението на многонационални програми 368 
Многофункционалната сметка 609 други разходи 539 
Модернизация и инновационное обновление объектов жилой недвижимости 242 
Модернизацията в едно българско село през социализма 222 
Може ли ренминби да измести долара като валута хегемон? 171 
Монетарните интервенции на ЕЦБ - генератор на решения или фактор за икономическа нестабилност 287 
Монетарные металлы и тезаврация 100 
Морални аспекти на популистките решения в политиката 41 
Моята виртуална визитка 556 
На кого принадлежи авторското право върху софтуер 320 
Набиране и подбор на персонал по примера на строителна фирма 189 
Най-бързата логистика 283 
Най-важното, което трябва да знаете за неплатения отпуск 554 
Най-интересните данъчни решения на Съда на Европейския съюз по преюдициални запитвания от 2015 г. и началота на 2016 г. 159 
Най-ценните брандове в света 264 
Наказателноправна защита от корупция като част от университетското образование по национална сигурност 314 
Намалява потреблението на зехтин и олио 253 
Научно-изследователската дейност в Икономически университет - Варна: състояние и перспективи 437 
Национален ли е туристическият бранд на България 275 
Национална кръгла маса с участието на СА "Д. А. Ценов" 643 
Национална система за управление на кризи на САЩ - шаблон за национална система за управление на кризи в България 439 
Националните парламенти и принципът на субсидиарност: компесаторен механизъм в действие 52 
Нация от предприемачи 494 
Началото на модерното горско дело на Балканите: горски служби и лесовъдно образование 468 
Не реформи, не и революция 47 
Невербална комуникация - теоретични постановки в университетското образование 421 
Неверифициран разход или финансова корекция съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 309 
Невронауките в помощ на преподаването на чужди езици 412 
Неконвенциални хранилища, самоархивиране и отворен достъп до научни книги 4 
Необлагаеми доходи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица 151 
Непресъхващата сила на процеса на подобрение 552 
Неравенство доходов в Японии и других развитых странах 301 
Нов продукт... да участват ИТ-тата 589 
Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия 140 
Новата архитектура за Интернет свързаност в Банка ДСК - поредна стъпка към дигиталната трансформация 588 
Нови източници на свежи пари - финансиращите фондове 167 
Нови методи в подготовката на логистици 278 
Нови момевнти при предевяване на пряк иск срещу застрахователя по застраховка "Гражданска отговорност" 330 
Нови моменти в Закона за публичните финанси 127 
Нови моменти в имущественото застраховане 401 
Нови моменти при определяне на окончателния размер на на осигурителния доход за 2015 г. 385 
Нови правила в търговията на дребно 258 
Нови правила за формиране на здравно-осигурителния статус 445 
Новите възможности на фискалната политика в България за регулиране на цикличните ефекти в икономиката 122 
Новите медии като предизвикателство пред кризисния пиар 511 
Новите моменти в счетоводното законодателство 540 
Новите освободени доставки съгласно приетите промени в ЗДДС, в сила от началото на 2016 г. 148 
Новите положения в подзаконовата уредба на обществмените поръчки в сила от 15 апрел 2016 г. 351 
Новите правила за възлагане на обществените поръчки 365 
Новият Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност 361 
Нравствено-етичното и религиозното в съврменната педагогическа наука 414 
Нула данък печалба 153 
Някои актуални проблеми при управлението на недвижимото културно наследство 238 
Някои теоретични аспекти на процесния подход за управление на строителната организация 190 
О мотивации персонала в банковской сфере 558 
О причинах неэффективности современного менеджмента 488 
Обвързване на рекламанта с актуални теми, събития и личности като подход в съвременната корпоративна комуникация 263 
Обекти, изключени от авторскоправна закрила 327 
Обещетения при освобождаване на лице пред пенсия 393 
Обобщен модел за определяне на загубите в компютърна система (мрежа) от въздействието на възможни заплахи 607 
Обработване на лични данни в преддоговорните и договорните отношения 347 
Образът на социализма в съвременната реклама 571 
Обратните изкупувания на акции - влияние върху цената на дружествата и ефекти за акционерите 137 
Обратното изкупуване на акции в следкризисния период - възможност или опасност за компаниите 136 
Обучението по компютърна стеганография в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" 422 
Обучението по специализиран език (икономически немски език) - истинско предизвикателство за преподавателя по чужд език 427 
Обществена съпричастност в регулирана среда 484 
Общехозяйственнаяонъюнктура Еврозоны 311 
Ограничаване на плащанията в брой 538 
Одит през очите на консуматора 270 
Опасният лукс на кредитната карта 94 
Опит за класификация на лица - източници на разузнавателна информация 379 
Оповестявания във финансовите отчети - емпирично изследване 524 
Организации на земеделски производители - за процеса на създаването им 463 
Оригинален поглед върху съвременната пазарна икономика 201 
Ориентиране за национални политики и алтернативни инструменти за борба с незаконния трафик на оръжие 371 
Осигурителен стаж и сродни институти при признаване на някои видове обезпечения 396 
Основни аспекти от теорията за истината на Анселм от Кентъбъри 22 
Особени правила за провеждане на процедурите. Публично състезание и пряко договаряне по ЗОП 332 
Особености в изграждането на маркетинг микса, позиционирането и сегментирането в банковия сектор 133 
Особености в процедурите по предоставяне на концесии за морски плажове 333 
Особености на новия Закон за чужденците, желаещи да работят в България 71 
От пригодност за труд към професионално майсторство: психологически и педагогически условия 25 
Отрицателните лихви новият скрит данък 130 
Отровата на бързия кредит. Или латентният риск на ниските лихви 93 
Отчет за приходите и разходите 529 530 
Отчитане възстановяването на дарение поради неспазване на условията по договора за дарение 535 
Отчитане на лечебните растения 475 
Отчитане на отсрочени данъци 521 
Отчитане на разходите за подобрение на нает актив и разчетите при връщане на актива поради прекратяване на договора 537 
Оценка влияния санкций на результаты деятельности российских компаний 218 
Оценка на подходи за изграждане на аналитична CRM-система 582 
Оценка на работното място, на работните помещения и на работното оборудване 67 
Оценка на факторите, оказващи въздействие при разкриване на "зелени" работни места в България 230 
Оценка результативности корпоративного ребрендинга 499 
Очакване за криза 131 
Още една идея за решаване на тригонометрични уравнения 444 
Пазарна ефективност в следкизисното възстановяване на капиталовите пазари от Централна и Източна Европа 183 
Пазарът на електроенергия в България и възможности за управление на риска чрез годишни финансови фючърси и опции ФЕЛИКС на Европейската енергийна борса 447 
Пазарът на перилни препарати продължава да се втечнява 255 
Пазарът на петрол все още търси баланса 252 
Параметри на властта и ролите на университетския преподавател 426 
Пасивна процесуална легитимация при преобразуване на юридическоот лице без ликвидация 337 
Пенсионният модел в България - рискове и предизвикателствата 394 
Периодичните научни издания в съвременния свят: състояние и перспективи 9 
Перцепция и аперцепция в епистемологията на Лайбниц 14 
Плановата практика в Българските малки и средни предприятия - състояние и перспективи 229 
По стъпките на Иван шишманов и Христо Вакарелски: биографични бележки и историята на ипотечен заем на български учител в средата на 19 век 417 
Повишаване конкурентоспособността на обучението по контрол и анализ чрез интерактивни модели 425 
Подходи за оценяване различията в конвергентното покритие на Маастрихтските критерии. Прилагане на динамичен модел на дългова устойчиност в ЕС 125 
Подходи за стимулиране на споделянето и управлението на знанията в организация 559 
Позиции и практики на НАТО в борбата срещу тероризма 377 
Поливното земеделие в света, ЕС - 27 и България 476 
Политика за сигурност на Българската народна банка относно платежните карти 75 
Политики за преодоляване на неравенствата по пол в България през социализма 21 
Политики и практики при подготовката на карпорациите за оцеляване при терористична атака 374 
Положителните новини в българската енергетика - газови проекти 452 
Посланикът на Палестина бе гост на Стопанска академия "Д. А. Ценов" 644 
Последици от земетресението, цунамито и ядрената авария през март 2011 година върху агро-хранителните вериги в Япония 233 
Последните промени в Закона за банковата несъстоятелност 168 
Последните промени в Закона за местните данъци и такси и новият данък върху таксиметровия превоз на пътници 154 
Постепенната регулация на телеком сектора и приложението на конкурентното право 342 
Постигане на регулаторна ефективност чрез установяване на макропруденциални регулаторни подходи 77 
Потайностите на банковото преструктуриране 166 
Потребителски аспекти, очаквания на авторите и разпространение на научните издания 6 
Поуки от финансовата криза: управление на глобалните вериги за доставки в условията на несигурност 290 
Права, задължения и административно - наказателно отговорност на ръководителя на предприятието по новия закон за счетоводството 515 
Правила за публичност и прозрачност 340 
Правни и организационни аспекти при облагане на доходите на физическите лица от стопанска дейност 321 
Правни проблеми при провеждането на тиймбилдинг събития 360 
Право на едностранна корекция от крайните снабдители на сметките на крайните клиенти за доставена електрическа енергия (при неизмерена и/или неточно измерена електрическа енергия) 338 
Право на свобода, сигурност и неприкосновеност според ЕКПЧ и наказателно-процесуална принуда 315 
Празник на българската духовност 641 
Практика и теория по договора за посредничество при продажба на недвижим имот 357 
Практико - приложен модел за признаване на загуби от обезценки за експозиции в неизпълнение в търговските банки 126 
Преводът - процес на транскодиране 413 
Предизвикателства на компютърната и мрежовата стеганография към дейността на фирманети служби за сигурност 608 
Предизвикателства пред обучението по сигурност в граждански висши учебни заведения 420 
Предизвикателства при наемането и задържането на оперативния персонал 564 
Предизвикателствата на отворения достъп 5 
Предпоставки за реализиране на солидарната отговорност по чл. 19 ДОПК 145 
Представителство на Зелените партии в Европейския съюз (нови предизвикателства) 43 
Преки чуждестранни инвестиции и търговия 179 
Прекрояването на пенсионната система 386 
Пресечни точки в работата на ръководителите по финанси и ИТ в прехода към цифровия бизнес 583 
При добра логистика доставките пристигат винаги навреме 282 
Приключване на процедурите. Избор на изпълнител. Основания за прекратяване на процедурите 345 
Прилагане на съвременните методи за оценка на финансовата ефективност на инвестиционни проекти в непублични предприятия 509 
Приложение на програма за начално обучение по тенис на маса със студенти от профилираните групи и нейната ефективност по отношение на техните технико-тактически качества 615 
Приложение на факторните модели при извеждане на активна доходност, за нуждите на активният портфейлен мениджмънт 121 
Приносът на Република България за изграждане на отбранителните способности на НАТО и ЕС 367 
Приоритети във външната политика на Египет след "арабската пролет" 300 
Природата на световете: действителен, възможен и невъзможен свят 18 
Пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особени залози. Предпоставки, ред, действие 339 
Прихващането като способ за погасяване на финансови задължения 146 
Проблема идентификации параметров развития строительных организаций 245 
Проблеми и перспективи пред рисковото финансиране в Европа 178 
Проблеми на инвестиционния процес на пазара на стоки и услуги в Република България 180 
Проблемът за държавните помощи за банките в ЕС и макроикономическите неравновесия: предизвикателствата пред банковата система в България от 2014 г. 89 
Провалът на имигрантската политика на Меркел и възходът на "Алтернатива за Германия" 31 
Проверка за сигурност - практически аспекти на обучението и сигурността в транспортния сектор 381 
Прогнозирането е наука, а не магия 231 
Програмният бюджет като основен механизъм за контрол на публичните разходи 553 
Продажбите на рибни консерви нарастват в обем и в стойност 254 
Проект за национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 378 
Промени в данъчното третиране по ЗКПО на дивидентите за 2016 година 144 
Промени в кодекса на труда, в сила от 1 януари 2016 г. 318 
Промени в отчетността на бюджетните организации през 2016 година 532 
Промени в регулиращите функции на държавата на съвременния етап от икономическата глобализация 195 
Промени в режима на дистанционните продажби съгласно измененията в ЗДДС от началота на 2016 г. 147 
Промени в режима на общите условия по Закона за защита на потребителите, по отношение на договорите за финансови услуги 358 
Проследяване действията на възложителя и участниците в процедура за обществена поръчка от независим наблюдател 352 
Противодействие коррупции: феномен Словении 38 
Противодействие на корупцията с принципите на "Greco" 55 
Противоречия на вътрешния одит в банките 551 
Професионализъм в дейността на местните органи за ред и сигурност 370 
Процедури за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда в Република България 72 
Процедури при събития след датата на отчета (края на отчетния период) 519 
Процеси и акценти, характеризиращи следкризисния общозастрахователен пазар в България преди приемането на платежоспособност II 398 
Процесът на създаване на стойност в компаниите в период след кризата 185 
Психология на инвестирането 128 
Публично-частното партньорство във вътрешната сигурност 376 
Публичност на финансовите отчети, в съответствие с изискванията на новия Закон за счетоводството 528 
Пшеничното производство на ЕС - 28 467 
Пътеводител в правилата за (не)заблеждаващата реклама 573 
Развитие механизмов централизованного регулирования рисков платежных карт 485 
Развитие на банковата система в България през периода 2007-2015 г. Влияние на световните кризисни процеси 107 
Развитие на визуална идентичност на съвременните социални мрежи 602 
Развитие на научната комуникация 8 
Развитие на потреблението и доходите на населението в България в годините на преход 32 
Развитие этноменеджмента как составной части этноэкономики 489 
Разделението между он- и офлайн вече не съществува 261 
Разработване на проект за аутсорсинг и оптимизация на печатните услуги на Община "Х" чрез използване на модела "ПОРТ" 250 
Разработка инвестиционной стратегии в области энергоменеджмента на промышленном предприятии 487 
Разширяваме двустранното сътрудничество 645 
Растежът, движен от самоцелна кредитна експанзия, не е здравословен 95 
Ревизиите по реда на чл. 122 ДОПК - или за облагането "по аналог" 160 
Регулаторни аспекти на киберсигурността 577 
Регулирование предпринимательской деятельности в строительстве 247 
Ред за облагане и деклариране на доходите от доброволно осигуряване и от застраховки "Живот" 156 
Реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация 390 
Рекламата и истината 574 
Ректорън на Стопанска академия посрещна посланика на Палестина 635 
Реорганизация территорий как способ градостроительного развития в условиях урбанизации 239 
Реторични похвати в самопрезентирането в Linkedin 609 
Реформиране на политиката за мениджмънт на ресурсите за отбрана 481 
Реформирането на общата селскостопанска политика и ползите за България 297 
Рисковата атрибуция - модел за установяване влиянието на глобални рискови фактори 99 
Роект за създаване на Руска задкавказка компания (1828): колонизация или интеграция? 626 
Роля и място на свободните пари в следкризисния финансов свят 170 
Ролята на гражданското общество в процеса на оздравяване на пенитенциарната система в България 313 
Ролята на свободното движение на хора в ЕС за създаването на "Културно единство" 42 
Ролята на социалните медии във формирането на средата, възгледите и политиките за сигурност 613 
Румъния и България - сравнението ражда истината 299 
Русия, непознат противник на Запада 307 
Руските националисти и украинският въпрос в Руската империя (1905-1917) 625 
С нови учебни планове и програми стартира приемът на магистри в Стопанска академия 646 
СА връчи наградите от националния конкурс "Най-добра областна администрация 2015" 647 
Свищовски студенти дискутираха 648 
Свищовски студенти участваха в дебат по проблемите на младите кадри в туризма 634 
Седемте (смъртни ) HR гряха в интервюто за работа 555 
Седемте характеристики на работника на бъдещето 64 
Секюритизацията на вземания в България: състояние и перспективи 184 
Сетевная конкуренция как фактор конфигурации современных рынков 228 
Сигурност в дигиталното общество. Технологични перспективи и предизвикателства 578 
Сигурност и безопасност на храните в Германия 576 
Сигурност и медии - правни и етични проблеми 316 
Силата на марката идва от способността й да отличава 256 
Ситуационен анализ на брандовете в категорията бутилирани води в България 265 
Ситуационно управление на системите за сигурност през XXI век 375 
Следкризисни тенденции на ипотечния пазар у нас 87 
Словакия 623 
Смиреният поклон пред рекламата и вещизма 572 
Смисъл и значение на имената в теориите на Мил, Фреге и Ръсел 12 
Социална политика чрез законодателство (анализ на дейността на 39., 40., 41. Народно събрание) 26 
Социални медии - възникване, развитие, тенденции и перспективи 605 
Социални мрежи за учените 610 
Социалните функции на физическото възпитание и спорта във висшите училища 616 
Социално-икономически последици от зетресението, цунамито и ядрената авария през март 2011 г. върху агро-хранителните вериги в Япония 462 
Социокултурни модели на репрезентация на националната идентичност 514 
Сравнителен анализ на водещи модели за оценка на финансови активи, основани на потреблението 103 
Сравнително изследване на някои страни от Европейския съюз по брутна добавена стойност и брой на заети лица през периода 2000-2014 г. чрез TRAMO/SEATS модел 58 
Срещи на бивши възпитаници в свищовската Алма матер 649 
Стабилизирането на органите на полицията и сигурността за по-ефективно противодействие срещу икономическата престъпност в условията на икономическата криза 372 
Стагниращ ефект от финансовата политика на предприятията върху икономическия растеж 86 
Статистически системи за мониторинг и оценка на състоянието на орнитофауната като част от природния капитал на България 440 
Стимулы и процессным инновациям в дискретных структурных альтернативах конкурентной политики 220 
Стопанска академия дарява пълен достъп до дигитална библиотека с над 100 000 страници научни публикации 650 
Стопанска академия отново връчи награда в конкурс за "Ангелите от Лим" 633 
Стратегии конкурентного поведения девелопера на первичном рынке жилья на отдельных фазах экономического цикла 237 
Стратегически анализ и управление на риска 373 
Стратегия внешнеэкономической деятельности предприятия 276 
Страхование как прикладной инструмент предупреждения рисков национальной экономической безопасности 403 
Студенти се състезаваха за "Купата на Ректора" по тенис на маса 651 
Студенти участваха в национален дебат по проблемите на младите кадри в туризма 652 
Схеми за контрол на мощността за комуникация устройство-до-устройство в 5G мрежи 581 
Счетоводната информация - фактор за ефективно управление на предприятието 518 
Счетоводно отчитане на разходите, свързани с увеличаване на капитала и на разходите за учредяване и разширяване съгласно МСС 543 
Счетоводно третиране на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет 522 
Счетоводното отчитане на лечебните растения като единица за устойчиво природно равновесие 531 
Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността 57 
Съвременни измерения на педагогическата реторика във виртуална среда 410 
Съвременни концепции за научната комуникация 7 
Съвременни форми за съвместен бизнес 227 
Съдът греши: Отговорността за нарушение на авторски права е безвиновна 359 
Създаването на единна система за борба с престъпността в страните от Черноморско-Каспийския регион 296 
Създателят на Bitcoin разкри публично самоличността си 175 
Състояние и перспективи в използването на банкови карти като средство за разплащане (разплащателен институт) в България 611 
Състояние и развитие на международното сътрудничество, работата по проекти, финансирани по национални и международни програми, алумни и кариери, връзките с обществеността в Икономически университет - Варна 431 
Състояние и тенденции за развитие на свиневъдството в България 454 
Таргетирование реального валютного курса 216 
Тезата на Хюм: страстите държат ключа към разбиране за моралност 20 
Тенденции в производството на царевица 466 
Тенденции в развитието на Европейския пазар на пощестки услуги 569 
Теневой банкинг: место и роль в системе финансового посредничества 108 
Тероризмът като фактор в руско-чеченските отношения (1994-2013) 44 
Тестване подхода на Дамодаран за намиране цената на собствения капитал в условията на развиващите се пазари 134 
Техника за въздействие чрез невербална комуникация чрез звук и аромати 35 
Традиционна студентска научна сесия в Академията 653 
Традиционните взаимоотношения ще продължат 654 
Трансформация института президентства в Италии (1978-2015) 354 
Третиране на разходите за тиймбилдинг в данъчната практика 533 
Триизмерна марка или промишлен дизайн? 335 
Трудния път на хляба 465 
Трудови договори за краткотрайни сезонни селскостопански работи 349 
Тълкувателни проблеми относно изключването на съдружник от ООД 334 
Удостоиха Стопанската алма матер с плакат по повод 160-годишнината на Първо бългорско народно читалище 636 
Университетската библиотека на ИУ - Варна: 95 години традиции и прогрес 432 
Управление иновациями как фактор обеспечения экономической безопасности страны 3 
Управление на риска 505 
Управление на риска за постигане на стратегическите цели на висшите училища 418 
Управление на специалните разузнавателни средства в унисон с оперативната обстановка в страната 380 
Уроците от 25 години преход в България - необходим е нов икономически модел 36 
Усъвършенстваме обучението по търговия и туризъм 655 
Усъвършенстване на методиките за комплексна оценка на офертите при обществени поръчки за строителство 244 
Усъвършенстване на обучението по статистика чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии 27 
Участвахме в "Застраховател на годината" 656 
Участие в международна конферанция 657 
Ученето през целия живот и джендър различия 561 
Фактори за дефлацията в България през 2013 - средата на 2015 г. и ефекти за икономиката 82 
Феноменологичната перспектива в полза на клонирането (М. Хайдегер) 11 
Физическо развитие на студенти, практикуващи зумба-фитнес в Софийски университет "Св. Климент Охридски" 617 
Философските проблеми като задача: Витгенщайн и Карпан 19 
Философско-педагогически измерения на другостта 23 
Финансови аспекти на оценката на проекти при строителното предприемачество 191 
Финансово-счетоводни аспекти на търговската несъстоятелност при строителни предприятия 188 
Фокус върху хората 507 
Фондовете за рисков капитал по инициативата JEREMIE - алтернатива за финансиране и предизвикателство пред финансовото управление на малките и средните предприятия в България в новите икономически реалности 117 
Формални аспекти на подчинените изречения за причина в испанския език 622 
Френският град Дижон - символ на горчицата и доброто вино 619 
Фундаментален анализ на фирмата - същност, характеристика и еволюция 124 
Функции на европейското удостоверение за наследство 353 
Хаос с оценителите на активи 395 
Характер на иска на взискателя за прекратяване на ООД 348 
Хипотезата присъединяване към Европейския банков съюз - възможности и опасности за България 123 
Ход на процедурата за възлагане на обществена поръчка - обявяване, промени в условията, разяснения 344 
Ходове в конструирането и обосноваването на нормативния идеал за транснационална делиберативна демокрация 49 
Хранителната верига и оценката на риска за околната среда 575 
Хуманно отношение към живатните - политика и проблеми 455 
Царевицата - предизвикателство или възможност 470 
Цената на спасяването на банките 78 
Шансове и предизвикателства пред мултиканалната търговия 260 
Ютилити компаниите по света навлизат в етап на ускорено въвеждане на иновации 590 
Японско-съветско икономическо сътрудничество в съветския Далечен изток и Сибир през 70-те години на XX 624 
"Данък чипс" - ефективност за сметка на справедливостта и още нещо 139 
"Другите" в ценностната йерархия на българските младежи в началото на XXI в. 17 
"Нов век, нов капитализъм" и нов "финансов свят", но какъв да бъде той? 62 
[Две хиляди и шестнадесета] 2016: година на възход за пазара на управляваните услуги 592 
[Девет] 9 ключови елемента на дигиталната трансформация 593 
[Деветдесет и пет] 95 години от създаването на Икономически университет - Варна (20 май 2015 г.) 433 
[Десет] 10 пъти по-добре 496 
[Пет] 5 грешки при прехода към облака и как да ги избегнем 591 
[Пет] 5 промени в епохата на цифровата трансформация 492 
[Пет] 5 тенденции в развитието на дейта центъра през 2016 година 594 
[Седем] 7 фактора при избор на 3PL доставчик 277 
[Три] 3 начина да намалим съществено разходите за печат 10 
[Хиляда и четиристотин] 1400 магистри получиха своите дипломи 658 
[Четири] 4 ключови тенденции в ерата на "цифровата надпревара" 595 
[Шестдесет и пет] 65 години на развитие с поглед в бъдещето 430 
Adaptation to climate change on behalf of Bulgarian tourist business 620 
Analysis of the competitiveness of Bulgaria's regions after the European Union accession 209 
Assess the economic impact of climate change on wheat, barley, maize and sunflower in Southeast Bulgaria 473 
Assessment of development factors of industrialized rural municipalities in Stara Zagora district 208 
BI и Big Data - прецизни анализи за обосновани решения 596 
Capital change and the cost of equity: evidence from bulgarian banks. Is there a Modigliani-Miller offset? 111 
Caught in the middle: franchise businesses and the social media wave 262 
Choosing to retire: how companies can support and respect the decision better 565 
Corporate governance index: An effective tool for measuring investor protection 498 500 
Corporate governance pillars in the foundations of the Black sea Trade and Development Bank - stability and transparency 203 
Cost Allocation Мethods for Joint Products and By-products 544 
Ecological Marketing, Green Marketing, Sustainable Marketing: Synonyms оr аn Evolution оf Ideas? 272 
Economic and social results of fruit and vegetable producing and processing in the Republic of Uzbekistan 472 
Economic Interests - the Argument of Marketing Management 274 
Effects of Government Debt on Macroeconomic Activity (The Case of Bulgaria) 61 
Efficiency оf the Capital Invested in Oncological Care Measured by Social Affordability 446 
Environmental impact assessment - necessity, principles and specificities 441 
ERP системата в ЕКО България разширява обхвата си 597 
Evaluation of the free zone structure in terms of Turkish economy 305 
Exporting Liquidity: Branch Banking and Financial Integration 115 
Financial crisis impact of foreign trade and foreign trade financing in Turkey 284 
Floundering in a deregulated market: an energy company seeks new strategies 453 
From Wall Street to Main Street: The Impact of the Financial Crisis on Consumer Credit Supply 116 
Human capital formation and use in Bulgaria 566 
Improving perceptions of the insurance industry: The influence of insurance professionals 406 
Improving the methodology of market Structures Analysis with Innovative Concepts for "Phase-Structure States" and "Set Concentration Index" 273 
Indirect Incentives of Hedge Fund Managers 493 
Industrial clusters an incentive for a competitive regional development. A case study of selected Bulgarian industrial clusters 204 
Information Flows in Foreign Exchange Markets: Dissecting Customer Currency Trades 177 
IPaaS: Следващата важна облачна технология 598 
Is There a Club of Former Centrally Planned Economies, Given the Empirical Evidence for Their Growth and Convergence Patterns? 226 
Nature and characteristics of green entrepreneurship 497 
Political knowledge: theoretical formulations and practical implementation 48 
Production of food products in East region: trends and factors 474 
Public-private partnership - a new perspective for the transition countries 364 
Real Returns, Interest Income Tax, and Household Saving in Bulgaria 33 
Relations between economic growth and decentralization 224 
Return decomposition - investment necessity in post-crisis stock markets 110 
Role of Destination Management and Marketing Organizations in regional development 621 
Short Selling and Earnings Management: A Controlled Experiment 114 
Smart Citi - концепцията за идеалния град 614 
Sociological survey of the business of Kardzali region basic factor for choosing a localization from the companies 206 
Stability and Growth Pact Reform and Public Expenditure Structure in the European Union Member States 60 
Status of the Risks Caused by Information Leaks from Commercial Banks in Bulgaria 169 
Successful multi-channel strategy: mixing marketing and logistical issues 271 
Sustainability approach in the context of flood risk management 442 
Sustainable development of urban spaces in Bulgaria: Theoretical aspects 205 
TED.com и прмени в реторическата парадигма 604 
The Gourkovo city bio-rally - between tradition and alternative tourism 207 
The Labor Market for Directors and Externalities in Corporate Governance 501 
The long-run relationship between education and economic growth. The case of Romania 225 
The methodological approach to the determination of specific features of the main factors of the competitive position of the national economy 202 
The relationship between home market performance and internationalization desitions: Evidence from German insurance groups 404 
The research over the mega investment projects and their co-financing through the EU funds instruments 109 
The research the mega investment projects and their co-financing through the EU funds instruments 510 
The state aid financing as an alternative viechle for the EU financial sector 113 
The very slow pace of banking reform 83 112 
The winding path for foreign companies: building R&D centers in China 2 
TMS - социалната мрежа за логистика 280 
Trаvel Insurance Cover 405 
Welcome to America: Why Immigration Matters for Business 567 
Экономика России: от стагнации к рецессии... 211 
Экономическая власть крупных корпораций и развитие регионов 217 
Энергетическая политика Евросоюза по сланцевому газу и другим необычным видам ископаемого топлива 448 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансови вноски 149 
Австралия 186 
австрийско земеделие 479 
Австрия 479 
автобиография 560 
автоматизирано управление 594 
авторска закрила 327 
авторски контрол 327 
авторски права 327 
авторско право 320 359 
авторско право в България 320 
авторскоправна закрила 327 
агентура 379 
агентурно проникване 379 
агенции за кредитен рейтинг 79 
аграрен сектор 76 297 423 472 473 
аграрна политика 423 
аграрна политика на Япония 233 
аграрни ресурси 462 
аграрно планиране 456 
аграрно стопанство 423 
агро-производители 76 
агробизнес 456 458 
агросектор 456 458 
агростатистика 454 
агротехнически мероприятия 470 
агротехнология 460 477 
агрофирми 456 
Адам Смит 13 
адаптационен процес 620 
адаптация 620 
адаптирано обучение 416 
административни нарушения 365 
административно наказание 515 
административно производство 350 
администрация 37 409 482 
АДСИЦ 184 
академичен състав 437 
академична общност 637 
активен портфейлен мениджмънт 121 
активи 395 
активи на предприятието 547 
актуализъм 18 
актуалност 421 
акции 103 136 137 
акционери 137 
Алма матер 649 
алманах 227 611 
алтернативен мениджмънт 488 
алтернативен туризъм 207 
алтернативна енергетика 236 
алтернативна подкрепа 113 
алтернативни инвеститори 167 
алтернативни инструменти 104 
алтернативни методи 461 
алтернативно инвестиране 88 
алтернативно финансиране 117 
алтруизъм 17 
алумни отношения 431 
амбиция 355 
американска икономика 307 
американски бизнес 567 
американски индекси 181 
американски капиталов пазар 221 
американски компании 221 
американски мениджмънт 221 
амортизируеми активи 155 
анализ 425 
анализ и стратегии 453 
анализ на външната търговия 457 
анализ на коефициенти 480 
анализ на конкурентоспособността 209 
анализ на ликвидността 118 
анализ на пазара 276 
анализ на разходите и ползите 109 510 
анализ на риска 191 
анализ на чувствителността 191 
анализ разходи-ползи 502 
аналитична CRM-система 582 
анкетно проучване 580 
антивирусни програми 199 
антикорупционни мерки 38 
антикорупция 38 
антикризисни мерки 241 
антитръстова политика 325 
антропология 438 
аперцепция 14 
апетит към риска 503 
апорт 356 
Арабска пролет 300 
арабска философия 54 
арабски национализъм 54 
арбитраж 68 
Армения 629 
аромати 35 
архитектура 192 
аудитория 604 
аутсорсинг 250 
аутсорсинг услуги 250 
БАБХ 341 
Базел ІІI 81 287 288 
бази данни 8 612 
баланс на силите 53 
банка за търговия и развите 203 
банки 78 81 86 88 107 111 166 167 219 
банки в ЕС 89 
банки зомбита 81 
банкинг 108 
банките в България 164 
банков депозит 88 
банков кредит 97 
банков надзор 78 105 166 
банков персонал 558 
банков риск 93 508 
банков сектор 78 80 83 106 111 112 123 133 164 
банков съюз 288 
банков фалит 78 
банкова гаранция 169 329 
банкова индустрия 112 167 
банкова информация 169 
банкова криза 89 
банкова ликвидност 115 
банкова политика 132 
банкова регулация и надзор 89 
банкова реформа 112 
банкова сигурност 169 
банкова система 80 89 95 107 108 508 
банкова система в България 89 107 210 
банкова сфера 81 558 
банкови активи 92 
банкови карти 611 
банкови компании 402 
банкови кредитни операции 212 
банкови мрежи 115 
банкови обири 169 
банкови стрес-тестовете 81 
банкови услуги 167 
банково дело 112 126 402 
банково законодателство 78 
банково кредитиране 95 287 
банково обслужване 94 
банково регулиране 81 288 
банково счетоводство 126 
банково финансиране 76 
бартер 172 
бартерни пари 172 
Баумит България 557 
БВП 30 32 122 131 246 308 
БВП в България 61 98 
бедност 29 387 
бедствени ситуации 462 
бедствие 378 462 
бедствия и аварии 369 378 462 
бежанци 296 
безконтактни плащания 611 
безналични разплащания 611 
безопасен туризъм 618 
безопасни условия 67 69 
безопасност 376 607 
безопасност в туризма 618 
безопасност на труда 67 
безопасност на храните 576 
безопастност при работа 65 
безпарична размяна 172 
бенефициент 517 
БИ-приложение 582 
библиографски записи 5 
библиотека 643 
библиотеки 4 7 8 9 
библиотечна работа 432 
библиотечни услуги 432 
библиотечно обслужване 432 
библиотечно-информационно обслужване 432 
бизнес 200 227 260 483 495 497 580 612 
бизнес администрация 483 
бизнес интелигентни системи 424 582 
бизнес локализация 206 
бизнес мениджмънт 483 
бизнес модели 5 262 453 590 
бизнес на бъдещето 495 
бизнес немски език 427 
бизнес организации 229 
бизнес организация 580 
бизнес отношения 612 
бизнес оценка 124 
бизнес потребление 588 
бизнес предизвикателства 586 
бизнес проекти 588 
бизнес процеси 190 518 612 
бизнес стратегия 453 
бизнес технологии 591 
бизнес цели 549 551 
биков спред 181 
бикови стратегии 181 
био-рали 207 
биографични бележки 417 
биоземеделие 479 
биоземеделска практика 479 
биологични активи 523 
биологично земеделие 477 478 
биопродукти 479 
биопроизводители 479 
биопроизводство 458 
биофермерство 479 
бира 257 
битие 11 
биткойн 173 175 
биткойн общност 175 
бихейвиористична теория 56 
благородни метали 100 104 
близкоизточен конфликт 54 
БНБ 92 105 165 
богатство на общество 225 
бонуси 94 
борба с корупцията 38 55 
борба с плевелите 461 
борба с престъпленията 328 
борба с престъпността 296 328 
борба с тероризма 377 
борба с трафика 371 
борсов оборот 182 
борсова активност 182 
борсова цена 183 
борсови индекси 182 
борсови индикатори 182 
Бразилия 186 448 
бранд 256 261 264 265 275 556 
бранд -личност 556 
бранд на професионалист 556 
брандинг 268 275 
брандове 263 265 
брашно 248 
бренд 264 
брой сделки 182 
брокер 243 
брокерска дейност 243 
брокерски пазар 243 
брокерски сделки 243 
брутен вътрешен продукт 196 
брутна добавена стойност 58 59 180 
Брюксел 298 
бутилирани води 265 
БФП 309 
България 275 299 
българска банкова система 78 
българска възрожденска интелигенция 417 
българска възрожденска история 417 
българска енергетика 452 
българска икономика 36 118 180 566 
Българска народна банка 75 
Българска фондова борса 102 
български банки 111 388 
български бизнес 206 580 
български домакинства 88 
български клъстери 204 
български компании 135 557 584 
български пазар 465 
български потребители 32 
български преход 32 
български региони 119 206 
български студенти 24 
български фондов пазар 102 
българско законодателство 319 
българско право 320 
българско село 222 
бърз кредит 93 
бързи пари 93 
бюджет 324 
бюджетен дефицит 196 
бюджетен процес 135 553 
бюджетиране 481 
бюджетни методи 135 
бюджетни приходи 122 198 
бюджетни разходи 98 122 
бюджетно салдо 122 
бюджетно счетоводство 532 
бюджетно счетоводство 2016 г. 532 
бюджетно управление 436 
валута 172 305 
валута хегемон 171 
валутен борд 78 
валутен курс 101 171 216 
валутен пазар 101 
валутен режим 176 
валутен риск 101 
валутна зона 125 
валутна търговия 177 
валутни интервенции 101 176 
валутни курсове 177 
валутни пазари 177 
валутно-курсови флуктуации 287 
валутно-финансова система 171 
ВАС 333 
ваучери за храна 132 142 
Вашингтон 298 306 
великата рецесия 215 
Великобритания 310 
верига за доставки 271 283 
верига на доставки 235 266 277 
вериги на доставки 290 
вертикална интеграция 217 
вещ 572 
вещизъм 572 
взаимни фондове 493 
взаимодействие 51 
взаимоотношения купувач-доставчик 586 
вземане на решения 41 
взискател 348 
видове апорт 356 
видове комуникации 7 
видове концесии 319 
видове обезпечения 396 
видове платформи 610 
видове предприятия 68 580 
видове разходи 98 539 
видове списания 5 
видове франчайзинг 227 
Виетнам 249 
визия 196 
визуален метод 443 
визуална идентичност 602 
визуална комуникация 602 
Вилхелм Вунд 15 
вина 457 
винарска индустрия 457 
винарска промишленост 457 
винарски сектор 457 
винарство 457 
винен туризъм 619 
вино 619 
винопроизводство 457 
виртуален свят 603 
виртуален човек 603 
виртуална академична комуникация 410 
виртуална валута 163 174 175 
виртуална визитка 556 609 
виртуална общност 514 603 
виртуална общностна група 603 
виртуална организация 603 
виртуална педагогическа реторика 410 
виртуална реалност 577 
виртуална реторика 603 609 
виртуална среда 410 
виртуални карти 611 
виртуални пари 163 
виртуално образование 428 
виртуално обучение 278 
виртуално общество 605 
виртуално общуване 605 
висока ефективност 279 
висше икономическо образование 431 432 433 434 435 436 437 630 631 632 633 634 636 637 639 642 643 644 645 646 649 650 651 652 653 655 656 658 
висше икономическо училище 431 432 435 436 437 633 634 635 636 638 640 641 647 648 654 657 
висше образование 29 418 419 423 424 425 428 431 432 433 434 435 436 437 566 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 
висше образование в България 421 431 432 433 435 436 437 
висше образование в Румъния 225 
висше образование за икономисти 431 432 433 437 
висше образование по икономика 437 
висше училище 424 425 429 431 615 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 
висши училища 616 
Витгенщайн 19 
Витгенщайнова логика 19 
власт 13 426 482 
властови решения 482 
влияние 35 
влияние на пазара 273 
внос 255 457 
внос и износ 284 457 
внос на вина 457 
внос на храни 213 
внос-износ 305 
вносни стоки 255 
вода 476 
военен университет 642 
военна прозрачност 512 
военни 629 
военно-политически отношения 54 
воля 22 
вредители на растенията 458 461 
време 11 
временен безлихвен заем 127 
временни данъчни разлики 521 
временни разлики 521 
временно складиране 285 
връзки с обществеността 431 
Втора световна война 628 
втора студена война 306 
възвишено 16 
възвръщаемост на инвестициите 592 
възвръщаемост на капитала 185 
въздействие на ОСП 297 
възлагане на обществени поръчки 326 344 
възложител 352 
възнаграждения 165 
възпитание 414 
възпитаници 649 
Възраждане 417 
възраст 396 
външен пазар 276 
външна миграция 73 
външна политика 40 300 512 
външна търговия 284 305 457 
външна търговия на България 286 
външни фактори 456 
външно търсене 36 
външноикономическа дейност 276 
външноикономическа дейност на предприятията 276 
външнотърговска политика 284 289 
вътрешен контрол 517 549 
вътрешен одит 504 550 551 552 
вътрешен одит в банките 551 
вътрешен пазар 404 
вътрешно потребление 289 
вътрешно търсене 36 196 
вътрешнокорпоративен трансфер 72 
Г-20 288 
газ 451 
газов отрасъл 452 
газов пазар 451 452 
газова инфраструктура 452 
газопроводи 452 
газотранспортни компании 298 
Газпром 298 
гарантиране на депозитите 123 
гаранции 343 
гаранция 168 
генезис 269 
география 623 
геоенергетика 298 
геоенергийна ефективност 298 
геоикономика 295 298 
геоикономически подходи 298 
геополитика 54 
геополитическа нестабилност 54 
Георги Лозанов 412 
геостратегически избор 53 
геостратегия 53 
Германия 31 292 404 425 576 
гипсофила 460 
гласуване 336 
глобален бизнес 291 
глобализация 49 304 
глобализация на личните данни 599 
глобална геоикономика 84 
глобална геополитика 84 
глобална икономика 304 
глобална сигурност 303 
глобална финансова криза 56 223 
глобална финансова система 77 84 
глобални вериги 290 
глобални доставки 290 
глобални екологични проблеми 223 
глобални рискове 99 
глобално бъдеще 428 
глобално равновесие 53 
глобално финансово регулиране 288 
ГМО 575 
говорене 19 
годишен отчет 534 
годишен финансов отчет 534 
годишно изравняване 392 
Големи данни 587 
големи населени места 57 
големи предприятия 213 
гора 469 
гори 468 
горска промишленост 468 
горска статистика 468 
горски земи 468 
горски масиви 468 
горски сектор 468 
горски територии 468 
горско стопанство 468 469 
ГПК 337 
град 459 
градинарски продукти 459 
градини 459 
градовете в България 205 
градостроителство 239 
градоустройствена политика 239 
градоустройствено развитие 239 
градска среда 205 239 
градски райони 205 
градско развитие 205 239 
граждани на трети държави 72 361 
гражданска защита 369 
граждански контрол 313 
граждански ценности 48 
гражданско образование 48 
гражданско общество 34 313 
граници 438 
гранична идентичност 438 
гранична област 438 
грантово финансиране 194 
гратисен период 94 
грах 477 
грешки 555 
група 23 
групи пътнически рискове 618 
Гурково 207 
гурме туризъм 619 
ГФО 534 
гъвкаво поведение 505 
гъвкаво управление 505 
гъвкавост на работната сила 565 
гъвкавост на работно място 565 
Гърция 232 292 
Далечен изток 624 
данни 587 
данък 130 321 
данък върху доходите от лихви 33 
данък върху разходите 527 
данък върху таксиметровия превоз 154 
данък печалба 153 
данък чипс 139 
данъци 140 141 147 149 150 151 152 154 155 156 159 521 525 541 
данъци в ЕС 159 
данъци върху доходите 156 541 
данъци върху разходите 541 
данъчен кредит 146 
данъчна политика 140 141 321 
данъчна практика 143 
данъчна проверка 321 
данъчна прозрачност 90 
данъчна справедливост 139 
данъчни задължения 149 322 324 
данъчни злоупотреби 96 
данъчни измами 90 96 198 
данъчни нарушения 90 
данъчни престъпления 324 
данъчни привилегии 142 
данъчни приходи 198 
данъчни разлики 521 
данъчни убежища 90 96 
данъчни цели 533 
данъчно облагане 151 152 158 161 
данъчно облагане на потреблението 139 
данъчно право 159 
данъчно третиране 141 142 143 148 155 525 
данъчно третиране на дивиденти 144 
данъчно третиране на разходи 141 537 
дарения 141 
двигателни умения 416 
двойни дипломи 431 
двойно данъчно облагане 140 
двустранни отношения 645 
ДДС 147 148 150 154 516 
ДДС доставчици 150 
ДДС задължения 150 
ДДС нормативна уредба 150 
дебати 634 
девиантна личност 39 
девиантно поведение 39 
дедоларизация в Русия 219 
действащо предприятие 188 504 
действие 339 
действителен стаж 396 
действителност 18 
дейта центрове 594 
деклариране на доходи 156 
деклариране на печалби 525 
декомпозиране на доходност 110 
декоративно градинарство 460 
декретни пари 173 
делиберативна демокрация 49 
деликтна отговорност 359 
делови контакти 610 
делови цикли 215 
демагогия 41 
демография 30 384 
демокрация 34 48 49 50 303 
депозити 88 166 
дерегулация 342 
ДЕС 346 
дескрипция 12 
дестинация микс 621 
дефиниция 22 
дефицит 308 
дефлационна спирала 85 
дефлация 82 85 287 
дефолт 81 
децентрализация 224 
джендър различия 561 
джойнт-венчър 227 
див либерализъм 62 
дивиденти 137 144 
дивидентни плащания 144 
дигитализация 471 586 590 637 650 
дигитална библиотека 637 650 
дигитална епоха 595 
дигитална икономика 492 
дигитална информация 492 583 585 
дигитална система 585 
дигитална среда 589 
дигитални компетенции 428 
дигитални медии 605 606 
дигитални системи 593 
дигитални технологии 64 443 471 585 593 597 
дигитално общество 578 
дидактика 411 
дидактически принципи 411 
динамика 216 
динамика на БВП 61 198 
динамика на бедността 29 
динамика на инвестиционния процес 211 
динамика на осигуряване 388 
динамика на потреблението 33 
динамика на развитие 59 
динамика на цените 82 85 
дипломиране 658 
дипломирани студенти 658 
директни плащания 234 
директор 501 
дисбаланс 308 
дисконтирани парични потоци 124 
дискурс 40 49 
дискурсивен подход 40 
дискусии 648 657 
дистанционни продажби 147 
дистрибуционна дейност 266 
дистрибуционна политика 266 
дистрибуционна система 266 
дистрибуционни системи 266 
дистрибуционни цикли 266 
дистрибуция 253 262 
добиви 466 467 473 478 
добри бизнес практики 283 496 
добри решения 496 
доброволен труд 63 
доброволна продажба 87 
доброволци 63 
доброволческа дейност 63 
доброволчество 63 
добродетели 20 
доверие 41 
договор за аутсорсинг 250 
договор за дарение 535 
договор за доставка 449 
договор за обществена поръчка 326 343 
договор за посредничество 357 
договор за финансова услуга 358 
договори 638 
договорни отношения 638 
договорни условия 535 
договорно задължение 535 
догонващи икономики 197 
догонващо икономическо развитие 197 
доказателства 350 
доказателствени средства 350 
доклад 34 39 55 179 195 232 286 312 313 314 315 316 317 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 409 418 419 420 422 429 502 503 578 579 600 601 606 607 608 613 
доклади от конференция 550 
докторанти 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 35 40 41 42 43 44 45 46 49 50 51 52 75 79 222 263 275 410 417 421 438 570 602 603 604 605 609 622 624 625 626 
докторантура 437 
документална обоснованост 527 
документи 350 
документиране на доставките 148 
долар 171 
доларизация в Русия 219 
домакински бюджети 32 
ДОО 389 391 
ДОО в България 389 391 
ДОПК 138 145 160 324 350 
допълнително пенсионно осигуряване 394 
доставка 338 
доставка по ЗДДС 148 
доставчик на енергия 449 
достъп до информация 5 6 8 
достъпност 446 
доходи 30 146 305 
доходи на домакинствата 33 
доходи на населението 32 
доходи от дивиденти 140 
доходи от доброволно осигуряване 156 
доходи от застраховка "Живот" 156 
доходи от лихви 140 
доходност 88 104 110 
другият 17 23 
другост 23 514 
дружества със специална инвестиционна цел 184 
дружество 141 
дълг 131 308 
дългова неустойчивост 287 
дългова политика 125 
дългови инструменти 287 
дългови пазари 287 
дългово финансиране 88 
дългосрочен риск 103 
дългосрочна рентабилност 544 
дължими осигурителни вноски 392 
държавен бюджет 98 
държавен дълг 61 91 162 
държавен дълг на България 91 162 
държавен служител 409 
държави извън ЕС 71 
държави членки на ЕС 60 387 448 
държавна администрация 363 
държавна власт 355 
държавна намеса 166 
държавна платежоспособност 287 
държавна политика 355 
държавна политика на България 355 
държавна помощ 113 399 
държавна служба 506 
държавни помощи 89 
държавни разходи 130 
държавно регулиране 195 247 
държавно регулиране на икономиката 195 
държавно устройство 623 
държавно финансиране 113 
държавност 375 
е-логистични услуги 235 
е-обучение 580 
еволюционен подход 214 
еволюционен процес 214 
еволюция 15 
еволюция на маркетинга 269 272 
евразийска интеграция 302 
евразийски векторни позиции 84 
Евразийски икономически съюз 249 
Евразия 249 302 
Еврозона 85 311 
евроизация 311 
евроизисквания 311 
евроикономика 311 
евроинтеграция 308 
Еврокомисия 448 
Европа 31 178 310 
Европа 2020 65 
европеизация 50 
Европейска банка 131 
европейска директива 319 
европейска дългова криза 89 
Европейска енергийна борса 447 
европейска идентичност 42 513 
европейска икономическа интеграция 125 
европейска интеграция 293 294 297 
Европейска конвенция 455 
европейска политика 308 
европейска политическа система 346 
европейска система 346 
европейска финанасова система 80 
Европейска централна банка 81 
европейски банков сектор 113 123 
Европейски банков съюз 123 
европейски директиви 167 
Европейски инвестиционен фонд 109 
европейски пазар 292 569 
Европейски парламент 346 
европейски програми 194 387 
европейски проекти 387 
европейски средства 517 
европейски страни 186 
европейски субсидии 76 
Европейски съюз 60 293 294 310 
европейски финансов сектор 113 
европейски центрове 577 
европейско общество 31 
европейско поведение 31 
Европейско право 353 
европейско удостоверение за наследство 353 
европейско финансиране 119 
евроресурси 387 
евросредства 387 
еврофондове 200 
Египет 300 630 645 
един срещу друг 23 
единен надзорен механизъм 123 
единен пазар 89 
еднодневен трудов договор 349 
едноличен търговец 321 
ЕЕХ 447 
език 12 40 
езикознание 622 
екзистенция 11 
екипи 562 
екипна дейност 562 
екипна ефективност 227 
екипна политика 562 
екипни отношения 562 
екипно поведение 227 
еко-маркетинг 272 
екогласност 43 
екоикономика 497 
екологизация 490 
екологичен бизнес 497 
екологичен маркетинг 272 
екологичен мениджмънт 442 
екологичен риск 442 
екологична катастрофа 233 
екологична оценка 441 
екологична политика 490 
екологична стратегия 490 
екологични движения 43 
екологично равновесие 272 
екологично развитие 272 
екологично управление 230 
екология 442 
екология и икономика 620 
екологосъобразно фирмено управление 490 
екомонетарни мерки 223 
екосистемни услуги 596 
екофискална политика 223 
експанзия 95 
експертна оценка 9 
експортен потенциал 199 
експортна структура 286 
екстремни спортове 405 
електорат 51 
електрическа енергия 338 
електроавтомобили 614 
електронен вот 336 
електронен подпис 336 
електронна администрация 363 
електронна библиотека 4 
електронна информация 270 
електронна логистика 235 
електронна система 443 
електронни информационни ресурси 138 
електронни пари 163 
електронни публикации 6 
електронни разплащания 611 
електронни технологии 365 
електронни услуги 363 
електронно банково обслужване 94 
електронно гласуване 336 
електронно обучение 425 580 
електронно списание 28 126 146 366 540 629 
електронно управление 1 
ембарго 213 
ембаргови щети 213 
емиграционна политика 30 
емиграция 30 
емоции 20 
емоционална интелигентност 412 
емпирично изследване 524 
емпирично проучване 457 
енергетика 484 
енергиен мениджмънт 487 
енергиен пазар 449 
енергиен сектор 273 453 
енергийна борса 449 
енергийна ефективност 614 
енергийна компания 453 
енергийна политика 448 
енергийна сигурност 57 
енергийни доставки 449 
енергомениджмънт 487 
енергопотребление 487 
Еразъм+ 431 638 
ЕС 30 42 43 120 285 288 289 292 310 367 387 448 466 513 517 
ЕС алтернативи 84 
ЕС и Китай 289 
ЕС-28 467 
ЕСИФ 309 
ескалация 44 
естетика 16 
естетически проблеми 16 
Естония 120 
етапи на развитие 293 486 
етика 17 
етика - философия 11 
етични аспекти 352 
етични кодекси 409 
етични стандарти 6 
етичност 414 
етническа принадлежност 24 
етнически характеристики 489 
етноикономика 489 
етномениджмънт 489 
етнопсихология 24 
ЕУН 353 
ефективен пазар 56 
ефективно управление 590 
ефективност 51 104 119 266 383 419 
ефективност на интервенции 101 
ефективност на контрола 549 
ефективност на процесите 10 
ЕЦБ 81 123 287 
ечемик 473 478 
жени 21 
животни 455 
животновъдно стопанство 454 
животновъдство в България 454 
жизнено равнище 32 
жилищни имоти 242 
жилищни потребители 453 
жилищни сгради 242 
жилищно строителство 242 
задачи 506 
Задкавказие 626 
задлъжнялост 91 
задължени лица 146 
задължения на работодателя 70 
задължения на фирмите 127 
задължителна застраховка 408 
задължителни осигурителни вноски 145 390 
задължителни стандарти 548 
задължително застраховане 400 407 
задължително обществено осигуряване 396 
задължително осигуряване 397 
задължително пенсионно осигуряване 397 
заем 417 
заети лица 58 59 
заетост 29 569 
заетост в свободните зони 305 
заетост на населението 32 
заетост на чужденци 71 72 361 
Закон за авторското право 327 
Закон за банковата несъстоятелност 168 
Закон за висшето образование 324 
Закон за данъците върху доходите на физическите лица 151 
закон за концесиите 319 
Закон за местните данъци и такси 154 
Закон за обществените поръчки 322 
закон за особените залози 339 
Закон за публичните финанси 127 
Закон за счетоводството 515 524 527 528 534 540 
Закон за търговския регистър 528 
Закон за храните 341 465 
закон за юридически лица с нестопанска цел 324 
закони 506 
законодателство 26 43 317 323 341 370 381 575 606 
законодателство в аграрния сектор 455 
законодателство на ЕС 575 
замърсяване на околната среда 233 
Западна Европа 307 
запазени марки 570 
заплаха 607 
заплахи 57 
заплащане 30 560 
заплащане на персонала 560 
запор 157 329 
запор на имущество 157 
ЗАПСП 327 
застаряване 65 384 
застаряване на населението 384 
застаряване на работната сила 65 
застраховане 63 399 400 401 402 403 404 406 407 408 485 656 
застраховане в България 401 407 408 
застраховане в туризма 405 618 
застраховане на туризма 618 
застраховател 330 656 
застрахователен агент 400 
застрахователен брокер 400 
застрахователен иск 330 
застрахователен пазар 405 
застрахователен пазар в България 405 
застрахователна дейност 403 
застрахователна индустрия 406 
застрахователни групи 404 
застрахователни дружества 398 
застрахователни компании 402 
застрахователни премии 399 
застрахователни специалисти 406 
застрахователно покритие 405 
застрахователно решение 618 
застраховка Гражданска отговорност 330 
застраховка Професионална отговорност 400 
защита 57 376 608 
защита на инвеститори 498 500 
защита на интелектуалната собственост 335 
защита на информацията 607 608 
защита на конкуренцията 342 
защита на личните данни 347 599 
защита на населението 369 370 
защита при бедствия 502 
защитни средства 249 
заявление 331 
ЗБДОО 385 
ЗБУТ 69 
звук 35 
ЗДДС 143 147 148 158 
ЗДДФЛ 2016 147 156 
здраве 65 563 
здравеопазване 446 
здравна политика 65 
здравни заведения 152 
здравни рискове 618 
здравно осигуряване в България 445 
здравноосигурени лица 385 445 
здравноосигурителна услуга 445 
здравословен живот 259 
здравословни храни 259 459 
ЗДСИЦ 184 
зелен маркетинг 272 
зелена заетост 230 
зелена икономика 230 497 
зелена политика 43 
зелени проекти 186 
зелени работни места 230 
зелени сгради 187 
зелено предприемачество 497 
зелено строителство 186 187 
зеленчуци 459 
земеделие 399 459 462 471 
земеделие в страните от ЕС 476 
земеделска заетост 567 
земеделска земя 74 
земеделска площ 423 
земеделски култури 399 458 
земеделски производители 399 463 
земеделско застраховане 399 
земетресение 233 462 
зехтин 253 
ЗЗО 142 
ЗЗП 358 
ЗИД на ДОПК 138 
ЗКИР 327 
ЗКПО 141 142 143 144 146 155 321 525 541 
ЗКПО 2016 144 
златен стандарт 100 
златновалутни резерви 100 
злато 100 
злополука 360 405 
злополуки като застрахователен случай 405 
злоупотреба 325 
знак 572 
знаци 413 
ЗОЗ 339 
зона за свободна търговия 249 
зони на риска 374 
ЗОП 326 331 332 344 345 352 
ЗППЦК 324 
ЗТМТМ 361 
ЗУСЕСИФ 309 
ЗУЧК 333 
зърнено производство 467 
зърно 248 
зърнопроизводство 466 467 
Иван Шишманов 417 
иглолистни култури 469 
идеи 327 
идентифициране на измами 550 
идентичност 42 438 514 602 
идеология 362 
избор на осигуряване 390 
издатели 9 
издателска дейност 6 7 8 
издателска работа 4 
издателски платформи 8 
изкуствени добродетели 20 
измами 75 114 
изменение на населението 32 
изменения и допълнения 138 
измерване 251 
измерване на ефективността 251 
износ 457 
износ на вина 457 
изплащане на обезщетения 407 
използване на ресурси 589 
изпълнение 339 343 
изпълнение на задълженията 309 
изследване на проекти 510 
изтичане на данни 169 
изтичане на информация 506 
източници на данни 587 
изход от инвестицията 178 
иконометричен анализ 61 98 
иконометричен подход 106 
икономика 196 199 200 201 204 210 215 227 228 496 505 
икономика на България 210 308 
икономика на Русия 212 217 218 220 
икономика на САЩ 116 
икономико-математическо моделиране 240 
икономическа активност 82 
икономическа безопасност 3 403 
икономическа власт 217 
икономическа глобализация 195 
икономическа дейност 62 
икономическа добавена стойност 185 
икономическа ефективност 251 
икономическа интеграция 199 
икономическа криза 29 86 372 
икономическа нестабилност 287 
икономическа печалба 124 
икономическа политика 223 246 
икономическа престъпност 372 
икономическа свобода 170 
икономическа сигурност 57 
икономическа стабилизация 300 
икономическа цикличност 388 
икономически ефект 251 
икономически интереси 274 
икономически концепции 56 
икономически кръгооборот 295 
икономически модел 73 
икономически немски език 427 
икономически план 299 
икономически растеж 86 196 224 225 226 291 295 
икономически резултат 473 
икономически резултати 472 
икономически реформи 47 
икономически риск 364 
икономически ръст 214 299 301 
икономически санкции 218 
икономически университет 435 
Икономически университет - Варна 431 432 433 435 436 
икономически университети 431 432 433 435 436 
икономически цикли 237 388 
икономическо въздействие 473 
икономическо образование 435 
икономическо развитие 59 239 
икономия на енергия 487 
имигранти 567 
имигрантски труд 567 
имиграционна политика 31 567 
импакт фактор 6 
импортна структура 286 
имуществена отговорност 145 546 
имуществена отчетническа отговорност 546 
имуществени вреди 546 
имуществено застраховане 401 
инвестиран капитал 185 446 
инвестиране 128 
инвестиции 1 120 180 465 
инвестиции в здравеопазването 446 
инвестиции в образование 225 436 
инвестиции в обучението на персонала 557 
инвестиции за осъществимост 510 
инвестиционен процес 180 
инвестиционна необходимост 110 
инвестиционна привлекателност 436 
инвестиционна програма 436 
инвестиционна стратегия 487 
инвестиционни алтернативи 295 
инвестиционни дружества 184 
инвестиционни инструменти 104 
инвестиционни монети 104 
инвестиционни проекти 109 510 
инвестиционни фондове 167 
индекс 498 500 
индекс Russell 3000 114 
индекс на рентабилност 250 
индивидуална отчетност 397 
индивидуалност 23 
индикатори 182 
индустриални клъстери 204 
индустриални клъстери в България 204 
индустриални организации 544 
индустриални селски общини 208 
индустриално производство 490 
иновативни методи 259 
иновативни проекти 259 415 
иновативно образование 415 
иновативно сътрудничество 507 
иновативност 415 
иновации 3 187 221 227 236 246 262 415 456 486 640 
иновации в аграрния сектор 456 
иновации в икономиката 3 
иновационен мениджмънт 3 
иновационен потенциал 456 
иновационен процес 220 486 
иновационен риск 486 
иновационен цикъл 486 
иновационна активност 220 
иновационна дейност 220 
иновационна политика 456 486 
иновационни процеси 486 
иновационни стратегии 456 
иновационно сътрудничество 227 
институционална матрица 102 
институционални хранилища 5 
инструмент за измерване 498 500 
инструментариум 57 
инструменти за оценяване 57 
инструменти за противодействие 550 
инструменти за финансиране 510 
интеграции 402 
интеграционна система 598 
интеграционни проекти 302 
интеграционни техники 598 
интеграционни технологии 598 
интеграция 50 205 294 302 402 
интеграция в управлението 271 
интеграция на технологиите 277 
интегриран модел 547 
интегрирана рамка за вътрешен контрол 549 
интегрирани системи 614 
интегрирани среди 179 614 
интегрирани структури 179 
интегрирани услуги 614 
интегрирано градско планиране 614 
интегрирано производство 179 458 
интегрирано управление 238 
интелектуална собственост 335 
интелигентни системи 568 595 
интерактивни модели 425 
интервю 555 
интервю за работа 555 
интервюиране 555 
интереси 44 
интермодален транспорт 282 
интернационализация 291 404 457 
интернационализация на фирмите 457 
интернационално регулиране 195 
интернет 262 511 588 605 
интернет бизнес 588 
интернет в бизнес организациите 588 
интернет на нещата 594 
интернет потребители 511 
интерсубектност 17 
инфлационно индексиране 162 
инфлационно индексирани ценни книжа 162 
инфлация 308 
инфлация в България 82 
информатика в бизнеса 583 
информатика и организация 583 
информационен център 601 
информационна асиметрия 183 
информационна ефективност 183 
информационна икономика 491 600 
информационна култура 491 
информационна сигурност 169 373 
информационна система 508 
информационна среда 597 
информационни дни 639 
информационни мрежи 491 
информационни потоци 177 
информационни решения 589 596 
информационни системи 27 601 
информационни системи в бизнеса 596 
информационни структури 596 
информационни технологии 27 199 363 464 577 579 585 587 589 590 595 598 
информационни технологии в бизнеса 591 
информационни технологии в компанията 491 
информационни технологии в образованието 27 
информационни технологии в обучението 27 
информационно общество 581 600 
информация 316 601 
инфраструктура 472 
ипотека 87 
ипотечен кредит 87 417 
ипотечен пазар 87 
ИПЦ 162 
Иран 606 
иск 330 
искове 348 
Испания 425 
испански език 622 
истина 22 
историческа наука 627 
исторически обзор 605 
исторически преглед 52 
история 411 421 468 627 628 629 
история на банковото дело 164 
история на образованието 433 
история на парите 170 
история на Русия 626 
история на СА 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 
ИТ 605 
ИТ архитектура 588 
ИТ аутсорсинг 592 
ИТ индустрия 582 
ИТ инфраструктура 585 
ИТ проекти 597 
ИТ решения 10 590 597 
ИТ ръководител 10 
ИТ системи 584 
ИТ услуги 592 
Италия 354 425 
Кавказ и Централна Азия 226 
кадифен неоколониализъм 62 
кадри 562 
кадри в туризма 652 
кадрова осигуреност 483 
кадрова политика 562 
кадрови потенциал 562 
калкулиране на себестойността 547 
канали за дистрибуция 271 
канали за доставка 271 
кандидати 365 
кандидатстудентски прием 435 
капитали 465 
капитализъм 13 
капиталов пазар 80 184 
капиталови пазари 110 167 183 
капиталови разходи 98 364 
кариерни центрове 431 
кариерно развитие 415 556 
картели 325 
картелни споразумения 325 
картови плащания 258 611 
картови разплащания 258 
катедра МИО 631 
катедра Обща теория на икономиката 430 
каузални модели 622 
качество 6 92 193 
качество на храните 576 
квази пари 172 
квазидемокрация 34 
квалифициран персонал 189 
квалифициран труд 567 
КЗК 333 573 
кибератака 607 
киберзаплаха 578 
киберпрестъпност 169 
киберсигурност 577 578 
Китай 2 84 289 302 606 
Китай и световната икономика 302 
китайска валута 171 
китайска икономика 289 
китайска система на иновациите 2 
класация 264 
класифицирана информация 579 
класова борба 362 
класова политика 192 
клиенти 261 
климат и икономика 3 
климатични промени 469 473 476 
климатични рискове 3 618 
климатични фактори 620 
клонинг 11 
клонови мрежи 115 
клуб на страните 226 
клъстерен подход 204 
клъстерен подход в икономиката 204 
клъстерен подход в индустрията 204 
клъстерен подход и конкурентоспособност 204 
клъстери 204 227 
клъстерни системи 422 
клъстърен анализ 59 
ключови компетентности 427 
книгоразпространение 9 
коалиции 45 
коалиционна политика 45 
коалиционни правителства 45 
коалиционни теории 45 
коалиция синергия 273 
Кодекс за застраховането 330 401 408 
Кодекс на труда 318 541 
коинтеграция 225 
колар 181 
колеги 560 
колективен договор 68 
колективен трудов договор 68 
колективизация 222 
колективна памет 571 
количествени методи 240 
колонизация 626 
командировка 360 
комасация 74 
комплексна оценка 244 
комплементарни пари 170 
компоненти на прираста 59 
компютърна мрежа 608 
компютърна система 422 
компютърни мрежи 607 
компютърни програми 320 
комуникативно намерение 622 
комуникатори 514 
комуникации 27 
комуникационна култура 491 
комуникационни канали 277 
комуникационни средства 577 
комуникационни технологии 27 
комуникация 605 
комуникционно поле 514 
конвергентни критерии 125 
конвергенция 60 120 226 
конвергенция на клуба 226 
конкурентна политика 220 
конкурентна сила 273 
конкурентна среда 202 
конкурентни стратегии 453 
конкурентно поведение 482 
конкурентно право 342 
конкурентоспособност 36 236 246 425 456 482 
конкурентоспособност в индустрията 204 
конкурентоспособност на предприятието 246 480 
конкурентоспособност на районите 209 
конкуренция 36 79 202 456 
конкурс 633 647 
конрол 536 
консервна индустрия 254 
консолидационни процедури 536 
консолидация 536 
консолидация на финансови отчети 536 
консолидиран финансов отчет 536 
консолидиране 398 
консолидирани финансови отчети 540 
конструктивизъм 40 
контратероризъм 377 
контрол 321 365 424 
контрол на комуникациите 613 
контрол на храните 576 
контролинг 266 
конференция 29 34 36 39 48 55 62 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 109 110 111 112 113 117 118 135 136 139 170 171 172 173 178 179 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 203 204 206 207 208 209 223 224 232 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 284 286 287 289 290 305 312 313 314 315 316 317 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 388 394 398 409 418 419 420 422 429 430 473 474 480 498 500 502 503 510 566 578 579 600 601 606 607 608 613 620 621 
конференция с международно участие 186 187 188 189 190 191 192 193 194 235 240 241 244 
конфликт 44 
концедент 319 
концентрация на производството 273 
концепция 52 317 
концесии 333 
концесионен договор 319 
концесиониране 97 
концесионни договори 158 333 
концесия 158 319 
кооперативни игрови теории 45 
координационен канал 176 
корективни данъци на Пигу 139 
корекции 338 
корекция на грешки 520 
корекция на счетоводни грешки 520 
корелация 125 
коригиращи събития 519 522 
корпоративен данък 143 146 153 
корпоративен ребрендинг 499 
корпоративен център 199 
корпоративна комуникационна стратегия 263 
корпоративна комуникация 263 
корпоративна печалба 217 
корпоративна репутация 268 
корпоративна сигурност 383 
корпоративна система 582 
корпоративна стойност 135 
корпоративни бордове 501 
корпоративни финанси 136 
корпоративно подоходно облагане 144 152 
корпоративно управление 137 203 498 499 500 501 
корпоративно управление в България 500 
корпоративно управление в Румъния 500 
корпорации в Русия 217 
корупционни практики 314 
корупция 38 55 299 314 
корупция в обществото 38 
косвени стимули 493 
кофинансиране 109 510 
крайни потребители 177 
креативно мислене 428 
креативност 261 
кредит 86 
кредитен процес 200 
кредитен рейтинг 79 
кредитен риск 126 
кредити 200 
кредитиране 93 212 
кредитиране на частни предприятия 80 
кредитна карта 94 611 
кредитна система 95 
кредитни деривати 83 112 
кредитни институции 80 167 
кредитни пазари 115 
кредитни парични отношения 115 
кредитно задължение 126 
кредитори 339 
криза 91 211 439 511 
криза на платежоспособност 287 
кризисен пиар 511 
кризисна комуникация 511 
кризисни ситуации 439 
криминални престъпления 296 312 
криминология 312 
криптиране 129 
криптовалута 173 174 175 
критичен анализ 232 
критична инфраструктура 376 
критичност 34 
кръгла маса 632 640 643 655 
КСО 142 268 385 
КТ 70 360 554 
КТБ 78 
КТС 68 
култура на риска 34 
културна политика 366 
културни ценности 238 
културно наследство 238 
културно сътрудничество 42 
купуване на гласове 336 
курс на парите 216 
КФН 395 
Кърджали 206 
късен неолиберализъм 56 
къси продажби 114 
Лайбниц 14 
легитимност 337 
лесовъдство 468 469 
лесотехнически експертизи 469 
лечебни растения 475 531 
либерализация 249 303 449 451 
либерализация на търговията 249 
либерализъм 303 
лидер 426 
лидери 37 131 
лидерски дефицит 37 
лидерски мениджмънт 37 488 
лизинг 545 
лизинг в България 545 
лизингови търговски сделки 545 
лизингово задължение 545 
ликвидационен процес 323 
ликвидационно производство 323 
ликвидация 323 348 
ликвидация на търговско дружество 143 
ликвидност 88 115 118 131 
ликвидност на пазара 102 
ликвидност на предприятието 118 
линейна структура 482 
лихва 94 130 
лихвен процент 85 
лихвени проценти 33 92 
лична мотивация 427 
лични данни 57 347 599 
лично поведение 563 
личност 23 
личностен потенциал 37 
личности 37 
лишаване от права 322 
лишаване от свобода 313 
логистика 235 271 278 279 280 281 282 283 584 
логистика в бизнеса 278 
логистика в България 278 281 282 
логистика в търговските фирми 282 
логистичен подход 281 
логистичен сектор 235 
логистичен център 281 
логистична база 281 
логистична информация 271 
логистични процеси 279 
логически теории 19 
логическо име 12 19 
логическо мислене 427 
лого 275 570 
лого на марката 570 
локализация 206 
лоши кредити 78 
Маастрихт 308 
Маастрихтски конвергентни критерии 125 
Маастрихтски критерии 125 308 
магистърска степен 639 646 658 
магистърски програми 639 646 
магистърско обучение 639 
мажоритарни акционери 334 
макроикономическа активност 61 98 
макроикономическа политика 304 
макроикономически ефекти 98 
макроикономически инструменти 223 
макроикономически неравновесия 89 
макроикономически фактори 99 
макропруденциално регулиране 77 
малки и средни предприятия 117 229 241 
малки и средни предприятия в България 117 
малък бизнес 236 472 
манипулация 482 
марка 256 
маркетинг 133 263 267 269 271 272 612 
маркетинг в търговията 258 
маркетинг и реклама 574 
маркетинг микс 133 
маркетингов мениджмънт 274 
маркетингов профил 267 
маркетингова дейност на предприятието 274 
маркетингова стратегия 267 
маркетингови ефекти 268 
маркетингови организации 621 
маркетингови стратегии 274 
марки 261 
маслодайни култури 253 
маслодобивна промишленост 253 
математика 443 444 
материализъм 13 
материална база на вузовете 436 
матрица на риска 368 
машинен превод 413 
МВФ 36 
мега инвестиционни проекти 510 
мегапроекти 109 510 
мегасписания 5 
медии 34 50 316 511 512 
медийна политика 612 
медийна среда 612 
междубанкова система 485 
междукултурен диалог 513 
международен бизнес 290 291 
международен валутен фонд 171 
международен застрахователен пазар 405 
международен капиталов пазар 185 
международен маркетинг 276 
международна икономика 202 301 
международна конференция 36 112 186 187 188 189 190 191 192 193 194 500 510 657 
международна научна конференция 29 62 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 109 110 111 112 113 117 118 135 136 139 170 171 172 173 178 181 182 183 184 185 223 287 289 290 388 394 398 480 498 500 510 
международна научно-практическа конференция 186 187 188 189 190 191 192 193 194 236 237 238 239 242 243 245 246 247 
международна платежна система 485 
международна политика 512 
международна стабилност 53 
международна търговия 179 289 
международна търговска дейност 179 
международни компании 290 599 
международни отношения 63 299 300 302 303 328 512 
международни пари 171 
международни счетоводни отчети 543 
международни счетоводни практики 543 
Международни счетоводни стандарти 543 548 
международни фирми 291 
международно сътрудничество 431 
меморандуми 642 
мениджмънт 423 481 488 489 492 593 
мениджмънт в международни компании 507 
мениджмънт в организациите 583 
мениджмънт на аграрното предприятие 423 
мениджмънт на образованието 426 
мениджър 132 426 
мениджър по управление на персонала 565 
мениджъри на хедж фондове 493 
мениджърска организация 221 
мениджърски екип 221 
мениджърски подходи 565 
ментор 564 
местна администрация 363 
местни органи 370 
местно население 73 366 
местоположение 623 
метеорологични рискове 620 
метод на ротация 278 
методи за контрол 552 
методи на обучение 278 
методика 443 
методика на оценка 244 
методически подходи 402 
методологически особености 530 
методологически подход 202 
методологични проблеми 401 
методология за оценка 552 
мигранти 31 292 
миграционен процес 31 
миграционно поведение 31 
миграция 310 
миграция на работна сила 73 
минало 571 
минерални води 265 
минимален доход 387 
минимизиране 240 
мисия 355 
митническа декларация 285 
Митнически кодекс 285 
митнически контрол 285 
митнически контролен процес 285 
митническо дело 285 
митове 514 
младежи 17 
младежта в ЕС 513 
многогодишна финансова рамка 194 
многонационални организации 368 
многонационални програми 368 
мобилен достъп 8 
мобилни информационни услуги 581 
мобилни комуникации 581 
мобилни мрежи 581 
мобилни устройства 612 
модел 416 
модел за управление 368 
модел на прехода 36 
модел Пет сили 453 
модел ПОРТ 250 
модели за оценка 103 124 419 
модели на растеж 458 
модернизация 222 242 
модернизация на селското стопанство 222 
модуси на Другостта 23 
монетаристки подход 214 
монетарна нестабилност 170 
монетарни инструменти 287 
монетарни интервенции 287 
монети 100 
монетно дело 100 
мониторинг 267 424 440 
монопол 325 
монополи 202 
монополистична конкуренция 202 
морал 41 
морален риск 113 
морски плаж 333 
Москва 306 
мотивация 63 
мотивация на персонала 558 
мотивация на споделяне 559 
мотивиране 562 
мотивиране на екипите 562 
мотивиране на персонала 562 
мрежа от данни 612 
мрежов мениджмънт 64 
мрежова стеганография 422 
МСП 117 229 241 485 580 
МСС 524 
МСС 16 523 
МСС 2 547 
МСС 2011-2015 548 
мултиканална търговия 260 
мултиканални клиенти 260 
МФР 194 
мъже 21 
място за изпълнение на продажбите 147 
място на стопанска дейност 525 
наблюдение 352 
наводнения 502 
награди 633 647 
надзорна рамка 107 
наети активи 537 
наказание 564 
наказателно право 315 
наказателноправни норми 314 
налични пари 163 
намаляване на разходи 10 
намаляване на риска 378 505 
НАП 138 145 146 
напояване 476 
Наредба № 10 на БНБ 551 
наредби 463 
нарушение 506 
нарушение на авторското право 359 
население 366 384 623 628 
наследство 353 
наследявания с международен елемент 353 
НАТО 294 368 377 
НАТО и разходи 367 
наука 1 8 
наука за превода 413 
научна дисциплина 269 
научна комуникация 7 8 610 
научна конференция 48 112 203 204 206 207 208 209 284 305 473 474 500 510 566 620 621 
научна конференция с международно участие 48 203 204 206 207 208 209 224 284 305 473 474 566 620 621 
научна периодика 7 
научна продукция 6 9 
научна публикация 637 
научна сесия 653 
научни издания 4 6 7 
научни изследвания 8 27 
научни проекти 437 
научни публикации 5 43 46 263 275 602 610 650 
научни списания 4 
научни статии 8 
научно списание 9 
научно-изследователска дейност 437 
научно-изследователски проекти 437 
научно-изследователски центрове 437 
научно-практическа конференция 36 236 237 238 239 242 243 245 246 247 
научноизследователска и развойна дейност 2 
научноизследователска мрежа 4 
национален дебат 652 
национален характер 489 
национализъм 514 625 
национална идентичност 514 
национална икономика 202 
национална политика 371 
национална психология 489 
национална сигурност 57 314 369 382 429 439 613 
национална стратегия 561 
национални модели на мениджмънт 489 
национални парламенти 52 
национални хранителни ресурси 474 
нация 375 
невербална комуникация 35 421 
невропсихология 412 
невъзможност 18 
недвижим имот 157 
недвижима собственост 87 157 235 240 241 242 243 244 
недвижими имоти 191 242 243 
недвижимо имущество 157 242 
недвижимо културно наследство 238 
недвижимост 239 
недействителни възможности 18 
недостатъци 173 
неефективност 488 
независими оценители 352 395 
независимост 165 
независимост на банките 165 
незаконен трафик 371 
нездравословни храни 139 
неконвенциални хранилища 4 
некоригиращи събития 519 522 
немски език 427 
немски език за бизнеса 427 
немски език за икономисти 427 
немски език за студенти 427 
необичайни печалби 151 
необлагаеми доходи 151 
неоиндустриализъм 246 
неоиндустриална модернизация 246 
неолиберализъм 36 56 
неопределеност 215 503 
непарични вноски 356 
неплатен отпуск 554 
неплатени отпуски 554 
неправомерно действие 391 
непреки стимули 493 
неприкосновеност 315 
непублични предприятия 509 
неравенство на доходите 301 
несеквестируемост 157 
несигурност 290 
несъстоятелност 168 
нефинансов сектор 212 
неформална икономика 198 
неформални инструменти 354 
неформално обучение 561 
ниски лихви 93 
ниски цени 496 
нов акциз 139 
нов капиталистически ред 62 
нов финансов свят 62 
нова история 307 624 
нови идеи 444 
нови правила за обещетения 389 
нови технологии 471 578 
новото нормално 289 
новоучредени дружества 149 
НОИ 385 389 
нормативен акт 317 
нормативна база 346 
нормативна уредба 158 227 463 
нормативни актове 138 451 
нормативно регламентиране 163 
носталгия 571 
НПОПДОО 389 
нравственост 414 
НСИ 27 
НСС 188 
НСС 13 188 
НСФОМСП 534 
нуминозно 16 
Обединено кралство 140 310 425 
Обединено кралство Великобритания 140 
обезпечаване 343 
обезпечителни мерки 329 
обезщетение 359 405 
обещетение за уволнение 393 
обещетение по застраховката 408 
обещетения от ДОО 389 
обещетения при пенсиониране 393 
обжалване 351 
облагане 140 146 321 
облагане доходите на физическите лица 156 
облагане на доходи 146 321 
облагане на храни 139 
области 267 
области на изследване 552 
облачен компютинг 280 
облачни изчисления 580 
облачни инфраструктури 584 591 
облачни ИТ услуги 580 591 
облачни приложения 584 
облачни технологии 584 591 598 
облачни услуги 580 591 
облигационни отношения 330 
обмен на данни 471 
обмен на информация 390 
обработваема земя 458 
обработка на данни 347 587 599 
образ 571 
образование 17 46 225 421 424 429 
образователна среда 424 
образователни програми 483 
образователни проекти 483 
образователни ресурси 483 
обратно изкупени акции 136 137 
обслужване на клиенти 453 
обучение 27 381 409 415 422 423 425 429 579 580 655 
обучение за икономисти 435 
обучение на персонала 580 
обучение на работното място 561 
обучение на студенти 435 
обучение по икономика 423 
обучение по контрол 425 
обучение по математика 443 
обучение по сигурност 420 
обучение по статистика 27 
обучение по туризъм 632 655 
обучение по търговия 632 655 
обучение по чужд език 427 
Обща Бета 509 
обща селскостопанска политика 297 399 
обществен интерес 316 
обществен партньор 364 
обществена безопасност 374 
обществена история 627 
обществена политика 627 
обществена поръчка 352 
обществена собственост 362 
обществена среда 409 
обществена съпричастност 484 
обществени поръчки 244 322 326 331 332 340 343 344 345 351 365 
обществени поръчки чрез търг 332 
обществено мнение 48 
обществено осигуряване 26 
общество 39 
общи интереси 306 
общи приходи 198 
общи разходи 544 
община 141 
общини 366 
общинска политика 141 366 
общински проекти 194 
общинско управление 365 366 
общност 23 
общозастрахователен пазар 398 
обявление 344 
обявяване на отчети 542 
овладяване на стреса 439 
огледални неврони 412 
ограничена отговорност 546 
ограничителна политика 538 606 
ограничителни критерии 334 
одит 270 517 549 550 551 552 553 
одит в публичния сектор 553 
одит в социални медии 270 
одит на продукти 270 
одитен клиент 270 
одитен подход 270 
означение 22 
ОИСР 47 226 
околна среда 259 272 424 441 497 575 
олигопол 79 
олигополи 202 
онлайн 261 556 
онлайн бизнес 260 
онлайн брендинг 556 
онлайн гигант 264 556 
онлайн информация 235 
онлайн комуникации 513 
онлайн пиар 513 
онлайн продажби 262 
онлайн търговия 258 471 
онтология 11 
ООД 334 348 
опазване 238 
опазване на околната среда 441 
опаковка 257 
опаковка на стоки 257 
опасни материали 374 
опасност 378 
ОПЕК 252 
оперативен лизинг 545 
оперативен персонал 564 
оперативен план 403 
оперативна власт 482 
оперативни програми 119 
оперативни процеси 593 
оперативни цели 267 
операция ТИР 285 
оповестяване 522 
определен индекс концентрация 273 
оптимално функциониране 282 
оптимизация 250 
оптимизиране 240 
оптимизиране на бизнес процеси 283 
оптимизиране на работния процес 283 
оптимизираща функция 153 
оратор 604 
организации на производители 463 
организационна култура 561 
организационни аспекти 321 
организационни комуникации 533 
организационни рискове 618 
организационни форми 227 
организация 44 47 63 
организация за черноморско икономическо сътрудничество 203 
организация на обучението 411 
организация на работата 564 
организация на работното място 564 
организирана престъпност 377 
орнитофауна 440 
оръжие 371 
освободени доставки 148 
осигурени лица 384 394 
осигурителен доход 385 
осигурителен доход за 2015 г. 392 
осигурителен стаж 318 396 
осигурителни вноски 385 390 396 
осигурителни норми 396 
осигурителни плащания 391 396 
осигурително право 396 
осигуряване 390 392 
османско нашествие 628 
основен лихвен процент 287 
основни икономически индикатори 232 
особени залози 339 
ОСП 399 
ОСП на ЕС 297 399 
остаряване на населението 301 
остатъчна стойност 191 
остойностяване 544 
отбрана 197 367 368 
отбранителна доктрина 367 
отбранителна икономика 197 
отбранителна политика 367 
отворен достъп 4 5 
отглеждане на животни 454 455 
отглеждане на цветя 460 
отговорност 359 
отговорност на работодателя 360 
откриване на измами 114 
отпуск 554 
отпуска 554 
отрицателни лихви 130 
отсрочени данъци 521 
отчет за приходи и разходи 529 530 
отчетност 512 516 517 
отчитане възстановяване на дарение 535 
отчитане на данъци 521 
отчитане на правителствени дарения 155 
отчитане на разход 537 
отчитане на разходи 475 518 539 
отчитане на разходите 544 
оферти 326 331 332 
официална среща 644 
офлайн 261 
офшорен бизнес 129 
офшорен сектор 129 
офшорки 90 96 
офшорни зони 90 129 295 
офшорни инвестиции 295 
офшорни компании 129 
офшорни операции 96 
Офшорни територии 90 96 
офшорни убежища 90 295 
охрана 317 376 
оцеляване 374 
оценител 395 
оценка 230 
оценка на активи 103 547 
оценка на проекти 191 
оценка на процеси 208 
оценка на работното място 67 
оценка на резултатите 499 
оценка на риска 65 67 188 504 505 575 
Оценка на структурата 305 
оценяване на активи 395 
оценяване на риска 67 
оценяване на сигурността 57 
пазар 128 247 252 255 464 
пазар на електроенергия 447 
пазар на жилища 247 
пазар на жилищни имоти 247 
пазар на петрол 252 
пазар на стоки 180 
пазар на стоки и услуги 180 
пазар на труда 30 66 71 72 361 501 566 
пазар на услуги 180 569 
пазар на хранителни стоки 213 
пазарен дял 106 133 265 457 602 
пазарен модел 449 
пазарен обхват 291 
пазарен подход 291 
пазарен фундаментализъм 56 
Пазарна Бета 509 
пазарна ефективност 183 
пазарна икономика 201 303 400 
пазарна капитализация 114 182 
пазарна конкуренция 220 
пазарна концентрация 106 
пазарна ликвидност 102 
пазарна среда 400 
пазарни регулатори 201 
пазарни стратегии 237 
пазарни структури 228 
пазарни условия 400 
пазарни участници 74 
пазарно ценообразуване 447 
Пакт за почтеност 352 
Пакт за стабилност и растеж 60 
Палестина 635 
памет 14 
паметници 628 
панаири 150 
панаирни изложби 150 
панамски досиета 295 
пари 104 128 132 170 172 173 
пари в брой 538 
пари по сметки 132 
паричен съвет 36 
парична политика 85 95 105 165 
парична политика на БНБ 165 
парична система 170 
парична система в България 210 
парични потоци 124 191 446 
парични преводи 30 
парични средства 100 
парично-кредитна политика 214 216 219 
парламент 52 346 354 
партии 43 
партии на зелените 43 
партньорски отношения 415 
патентно право 335 
патриархални ценности 21 
педагогика 411 
педагогическа наука 414 
педагогическа реторика 410 
пенитенциарна система 313 
пенсии 140 
пенсионен модел 394 
пенсиониране 565 
пенсионна политика 386 
пенсионна реформа 386 394 
пенсионна система 386 394 397 
пенсионна система в България 394 397 
пенсионни фондове 394 
пенсионно осигуряване 384 394 395 
пенсионноосигурителна дейност 384 
пенсионноосигурителни компании 395 
пенсия 396 
перилни препарати 255 
периферни икономики 197 
персонал 189 
персонализиран подход 277 
перцепция 14 
пестициди 458 
петрол 252 
петролен пазар 252 
петролна индустрия 252 
петролни зони 252 
печалба 133 260 
печат 10 
печатна дейност 10 
печатна продукция 10 
печатни услуги 250 
пиар 511 
пивоварна индустрия 257 
пивоварна промишленост 257 
пилотна програма 114 
пин-код 611 
питейни продукти 265 
план за финансово оздравяване 127 
планиране 229 241 
планирането 274 
планирани инвестиции 230 
планова дейност 229 
планова икономика 226 
планова работа 229 
планови документи 229 
планови процеси 229 
пластмасови изделия 257 
пластмасови карти 485 
пластмасови опаковки 259 
пластмасови стоки 257 259 
платежни карти 75 163 
платежни системи 172 
платежно средство 163 
платежоспособност 87 118 
платежоспособност 2 398 
платежоспособност на застрахователните дружества 398 
платежоспособност на предприятието 118 
платен годишен отпуск 541 554 
платформа 192 610 
плащания в брой 538 
плевели 470 
Пловдив 621 
плодове 459 
плододаващи трайни насаждения 523 
площи 458 
плурализъм 50 
поведенчески подход 482 
повишаване на ефективността 364 
подбор 189 
подбор на персонал 189 
подготовка на логистици 278 
подзаконови актове 351 
подизпълнители 331 
подкрепа 97 
подобрения върху активи 537 
подоходно облагане 321 
подсъзнание 35 
подсъзнателна реклама 35 
подход на Дамодаран 134 
подходи 125 
подходи за стимулиране 559 
подходи за управление 190 
подходяща възможност 496 
поздравление 641 
познание 14 
показатели 92 266 
показатели за ефективност 266 
покритие на риска 407 
покупателна способност 446 
покупка на имоти 174 
поливни системи 476 
поливно земеделие 476 
политика 44 47 50 164 194 263 627 
политика за сигурност 75 613 
политика на ЕС 455 
политика по разпределение 136 
политическа икономия 13 
политическа комуникация 51 
политическа култура 48 
политически връзки 2 
политически възгледи 47 
политически движения 46 
политически елит 48 
политически знания 48 
политически капацитет 26 
политически контрол 52 
политически науки 46 
политически партии 51 
политически предизвикателства 306 
политически принципи 46 
политически риск 618 
политически ценности 48 
политическо представителство 51 
политическо управление 46 62 
полиция 372 
поощрения 564 
поощрения на персонала 564 
популизъм 41 
портфелейн баланс 176 
портфелейн канал 176 
поръчителство 329 
ПОС 611 
посибилизъм 18 
посланик на Палестина 644 
последващи събития 213 
последици от рисковете 504 
посредническа дейност 357 
посредническа функция 572 
посредничество 177 357 
посткомунизъм 51 
потребител 256 
потребители 6 132 341 
потребителска лоялност 268 
потребителска удовлетвореност 268 
потребителски доходи 32 
потребителски кредит 116 
потребителски цени 32 85 
потребителско общество 572 
потребителско поведение 261 
потребление 32 103 233 248 253 265 572 
потребление на вода 265 
потребление на домакинствата 33 
потребление на населението 32 
почвени вредители 461 
почивни дни 554 
пощенски пратки 569 
пощенски услуги 569 
пощи 569 
ППФ 394 
права 329 515 
права върху интелектуална собственост 2 
права и задължения 515 
права на инвеститорите 102 
правен режим 321 
правила 92 340 451 573 
правила за възлагане на обществени поръчки 332 
правила за реклама 573 
правилник 322 
правилник за прилагане на ЗОП 322 351 
правилност 22 
правителствена програма 355 
правителствени дарения 155 
правна рамка 52 
правна уредба 347 
правни аспекти 149 321 
правни отношения 338 
правни проблеми 360 
правни форми 100 
право 321 334 
право на ЕС 319 
право на интелектуална собственост 320 
право на информация 606 
право на свобода 315 
практика 46 342 
практически аспекти 152 525 600 
превантивен контрол 441 
превенция 39 376 
превенция на риска 169 
преводач 413 
преводи 413 
превоз на пътници 154 
преддоговорна фаза 347 
предизвикателства 420 
предлагане на кредити 116 
предприемаческа дейност 247 
предприемаческа инициатива 494 
предприемаческа култура 428 494 
предприемаческо обучение 415 494 
предприемаческо поведение 494 
предприемаческо решение 494 
предприемачество 86 236 237 238 239 242 243 245 246 247 415 494 496 497 
предприемачество в бизнеса 495 
предприятие 515 518 
презентация 604 
президент 354 
преизчисления 530 
преки стимули 493 
преки чуждестранни инвестиции 179 
прекратяване 345 348 
прекратяване на дружество 348 
прекратяване на трудовия договор 318 
прекратяване на трудово правоотношение 70 318 
премия 103 
преобразуване 337 
преподаване 412 
преподаване на чужд език 431 
преструктуриране на банките 78 89 166 
преструктуриране на дългове 88 
престъпление 312 325 
престъпност 44 296 328 
преференциални режими 249 
прехвърляне на права 401 
преход към пазарна икономика 36 
преходен период 364 
прием 646 
прием на студенти 435 
признати разходи 533 
приложна история 627 
принципи 55 
приписване на риска 110 
природа 13 459 623 
природен газ 448 
природен ресурс 440 
природни рискове 442 
природно богатство 440 
природно наследство 531 
природно-ресурсен потенциал 442 
природозащитна дейност 442 
природоопазване 490 
природоползване 490 
природосъобразен туризъм 333 
присъединяване 123 
присъединяване към ЕС 209 
присъединяване на България към ЕС 209 
причинност 622 
приятелство 307 
пробация 313 
проблеми 468 
проблеми в земеделието 458 
проблеми при прилагане 523 
проблемни банки 81 
проблемни ситуации 444 
проверка 381 
прогнози 91 
прогнозиране 177 
програма 564 615 
програма "Развитие на селските райони" 423 
програма за развитие 564 
програма за разнообразие 507 
програмен бюджет 553 
програми 234 
програмиране 481 
програмно бюджетиране 553 
програмно управление 368 
прогрес 13 
продажба 243 254 257 259 265 
продажба на бира 257 
продажба на недвижим имот 357 
продажби 254 265 
продукти 253 
продуктова диференциация 228 
продукция 193 
проект 191 626 
проекти 234 250 275 450 
проектиране 193 
проектна продукция 193 
проектно управление 510 
проектно финансиране 510 
прозрачност 168 340 512 
производителност 404 
производителност на труда 283 
производствени разходи 547 
производство на зеленчуци 472 
производство на плодове 472 
производство на пшеница 467 
производство на хляб 465 
производство на храни 576 
производство на хранителни продукти 474 
производство на царевица 466 470 
промени в годишните отчети 532 
промени в ЕБК 532 
промени В ЗЗП 2015 358 
промени в КСО 318 
промени в междинните отчети 532 
промени в отчетността 529 532 
промени в режима 147 
променливи разходи 547 
променливост на пазара 182 
промишлен дизайн 335 
промишлена зона 239 
промишлено предприятие 487 
промоционална политика 133 
промяна 26 
промяна в мисленето 278 
промяна в общите условия 358 
промяна на климата 473 620 
пропаганда 514 
проследяемост 597 
проследяемост на продукта 597 
протестни движения 613 
противодействие на измамите 550 
противодействие на корупцията 55 314 550 
проучване 193 
професионален риск 67 
професионална активност 25 
професионална ориентация 25 
професионална отговорност 408 
професионална пригодност 406 
професионални знания 406 
професионални компетентности 406 
професионални пенсионни фондове 397 
професионално образование 434 
професионално обучение 25 360 423 
професионално развитие 25 
професия 25 243 
процедури 323 331 332 344 345 352 519 
процесен подход 190 
ПРСР в България 234 
пряко договаряне 332 
психология 128 
психология на инвестирането 128 
птици 440 
публикации 5 6 637 
публикационна дейност 437 
публикация 9 
публикуване на финансови отчети 526 
публичен сектор 364 365 366 
публична администрация 363 
публична патриархалност 21 
публични дружества 137 
публични електронни услуги 363 
публични задължения 145 
публични компании 185 
публични комуникации 484 
публични разходи 60 224 553 
публични средства 1 
публични услуги 363 
публични финанси 127 
публични финанси в България 153 
публично състезание 332 
публично-частни партньорства 484 
публично-частно партньорство 364 376 
публичност 340 
публичност на отчетите 528 
пчеларство 464 
пчелен мед 464 
пчелни стопанства 464 
ПЧП 364 
пшеница 467 473 478 
пътешествия 619 
пътнически риск 618 
пътуване 405 
работа 64 
работа в екип 561 
работа по проекти 431 
работен ден 30 
работен режим 67 
работна заплата 560 
работна сила 30 65 
работна среда 507 564 
работни места 230 
работни отношения 64 
работни процеси 64 
работни смени 69 
работник 66 
работно място 64 67 563 
работно оборудване 67 
работно помещение 67 
работодател 66 318 560 
равенство 21 
равнище на доходите 30 
равнище на сигурността 57 
равновесие 293 
радиоактивно замърсяване 233 
раждаемост 384 
развитие 293 568 569 616 
развитие на банковата система 107 
развитие на бизнеса 495 
развитие на България 232 
развитие на животновъдството 454 
развитие на земеделието 458 
развитие на земеделието в България 234 
развитие на икономиката 201 
развитие на селските райони 208 
развитие на строителството 245 
развитие на транспорта 568 
развойно-изследователска дейност 486 
разкази 571 
размер на предприятитието 457 
разнообразие на доставчиците 507 
разплащания 611 
разплащателни операции 611 
разпределени дивиденти 522 
разпределение на разходите 544 
разработване на проекти 250 
разузнаване 379 
разузнавателна дейност 379 
разузнавателна информация 379 608 
разузнавателни средства 380 
разум 20 
разходи 518 
разходи за разширяване 543 
разходи за услуги 446 
разходи за учредяване 543 
разходна фискална политика 98 
разширяване на ЕС 120 
райони 28 
ранкиране на фактори 99 
растеж 95 120 
растениевъдство 475 
растения 475 
растителна защита 461 
рационализъм 153 
реален БВП 226 
реален бизнес 86 
реален доход 216 
реализация на продукция 496 
реализация на проекти 496 
реализация на стратегиите 496 
реализирани печалби в чужбина 525 
реална икономика 116 
ребалансиране на икономика 289 
ребрендинг 499 
ревизионен акт 161 
ревизионен доклад 161 
ревизионен контрол 160 161 
ревизионен процес 161 
ревизионен финансов контрол 160 161 
ревизионно производство 160 
ревизиращи органи 160 
регионален баланс 306 
регионален анализ 230 
регионален маркетинг 267 
регионална икономика 204 206 
регионална конкурентоспособност 209 
регионална политика 209 
регионална финансова институция 203 
регионални проблеми 328 
регионални програми за развитие 328 
регионално развитие 119 194 203 204 206 207 208 209 267 621 
региони 119 
региони в България 209 
регистрация 336 
Регистър на обществените поръчки 340 
регламенти 341 
регламенти на ЕС 548 
регулаторен подход 112 
регулаторна криза 89 
регулаторна рамка 83 451 
регулаторни механизми 201 
регулаторни структури 77 
регулации 79 398 
регулиране 122 484 
регулиране на пазара 449 
регулиращи функции на държавата 195 
ред 370 
режими на комуникация 7 
резервна валута 171 
реинвестиране 136 
рейтинг 354 
рекапитализация 136 
реклама 263 570 571 572 573 574 602 
рекламен бизнес 573 574 
рекламен ефект 573 
рекламен продукт 573 
рекламен процес 431 
рекламна дейност 263 
рекламна кампания 573 
рекламна комуникация 263 
рекламни инструменти 574 
рекламни кампании 574 
рекламно бюджетиране 133 
рекламно дело 570 
реколта 248 
реконструкция 312 
ректор 630 635 644 645 654 
рекурсивна полезност 103 
рекурсия 103 
религиозно мислене 15 
религия 15 414 
ренминби 171 
рента 74 
рентабилност 106 
рентабилност на банковата система 106 
репресивен мениджмънт 488 
репутационен мениджмънт 492 
репутационен потенциал 501 
репутация 406 
ресторантьорство 619 
ресурси 468 612 
ресурси за сигурност 481 
ресурсно осигуряване 197 
реторика 604 
реторическа парадигма 604 
реторични похвати 609 
референция 12 
рефинансиране 97 
рефинансиране на кредити 97 
рефлексия 14 
реформа 153 481 
реформи 386 
реформи в пенсионната система 386 
реформи на ОСП 297 
реформи на пенсионните системи 386 
реформиране на пенсионното осигуряване 386 
рецесия 131 211 
реч 604 
решаване на уравнения 444 
решения 345 
решения на Европейския съд 159 
риба 254 
рибен пазар 254 
рибна суровина 254 
рибни продукти 254 
риск 57 85 88 104 177 215 290 378 394 486 503 504 508 611 
риск в земеделието 399 
риск мениджмънт 442 
риск мениджмънт в банката 81 
риск на работното място 67 
риск от наводнения 442 
рисков капитал 117 178 
рискова дейност 121 
рискова премия 103 
рискове 107 
рискове на околната среда 618 
рискови експозиции 87 
рискови инвестиции 178 
рискови фактори 99 504 
рисково кредитиране 212 
рисково финансиране 178 
роботизация 471 
Рудолф Ото 16 
Румъния 225 299 
Русия 249 294 303 307 425 606 629 
Русия - САЩ 307 
руска икономика 3 73 211 212 
Руска империя 625 626 
руска история 625 
руски компании 218 499 
руски региони 217 
руско-американски отношения 306 
ръководител 515 
ръководители на катедрата 430 
ръст на доходите 200 
СА 27 28 63 76 103 110 123 146 179 182 195 227 229 230 267 286 287 293 297 321 387 399 400 423 424 425 430 456 457 458 482 490 516 517 518 532 540 580 600 611 612 657 
СА докторант 99 119 120 121 122 124 125 134 227 232 250 251 265 266 291 384 400 425 457 482 516 517 580 611 
СА студент 399 424 
самоархивиране 4 
самоосигуряване 396 
самоосигуряващи се лица 385 392 445 
самопрезентиране 609 
самостоятелно обучение 561 
самоуправление 224 
санкции 213 546 
САЩ 84 186 288 292 300 303 606 
САЩ и светът 54 
сближаване на служители 360 
сборник 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 40 41 42 43 44 45 46 49 50 51 52 75 79 186 187 188 189 190 191 192 193 194 222 236 237 238 239 242 243 245 246 247 263 275 410 417 438 570 602 603 604 605 609 622 624 625 626 
сборник доклади 34 39 55 179 312 313 314 315 316 317 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 409 418 419 420 422 429 502 503 578 579 601 606 607 608 613 
сборник доклади от конференция 34 39 55 312 313 314 315 316 317 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 409 418 419 420 422 429 502 503 578 579 601 606 607 608 613 
сборник с доклади 29 62 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 109 110 111 112 113 117 118 135 136 139 170 171 172 173 178 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 223 232 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 286 287 289 290 388 394 398 430 480 498 500 510 600 
сборник статии 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 35 40 41 42 44 45 49 50 51 52 75 79 222 410 417 421 438 570 603 604 605 609 622 624 625 626 
световен БВП 304 
световна валутна система 171 
световна финансова криза 76 
световна финансова система 288 
световни проблеми 53 
световно производство 248 
светът 306 
светът на идеите 53 
свещено 16 
свиневъдство 454 
свинско месо 454 
свобода 315 
свободна зона 305 
свободни пари 170 
свободно движение на хора 42 
свръхбанкиране 80 
свързани лица 331 
свързване на облаци 598 
свят 18 
сгради 193 
сградно строителство 480 
себестойност на продукцията 547 
Северен централен район 119 
Северна Ирландия 140 
Северозападен район 119 
Североизточен придунавски регион 267 
Североизточен район 119 
сегментиране на пазара 133 
сезонна заетост 72 
сезонни работници 349 361 
сезонност 58 
секретна информация 379 
секюритизация 115 
секюритизация в дружествата 184 
секюритизация на вземания 184 
селски райони 208 621 
селски райони в България 208 
селско стопанство 76 233 462 471 472 473 
селскостопанска земя 462 
селскостопанска продукция 474 
селскостопанска реформа 472 
селскостопански животни 474 
селскостопански култури 473 
селскостопански организации 463 
селскостопански продукти 233 
селскостопански производители 76 456 
селскостопански работници 349 
семиотика 413 
сенчест банков сектор 81 
сенчеста банкова система 108 
сенчесто банкиране 108 167 
сертификация 187 
СЕС 52 346 
Сибир 624 
сив банкинг 108 
сив сектор 198 465 
сива икономика 198 
сигнален канал 176 
сигурност 57 300 315 316 317 367 370 372 373 375 376 380 381 382 419 429 578 606 608 
сигурност и отбрана 601 
сигурност на данните 57 
синергетичен ефект 205 
синергетичен подход 402 
синхронизиране 311 
синхронизиране на законодателството 319 
синя карта на ЕС 72 
Сирия 54 
система за национална сигурност 369 382 
система за планиране 481 
система за сигурност 373 
система за управление 439 
система йерархия 273 
системен риск 78 108 
системи за вътрешен контрол 280 
системи за доставки 280 
системи за постижения 192 
системи за сигурност 375 
системи за транспортиране 280 
системи за управление 280 
системно моделиране на риска 110 
системноважна банка 78 
ситуационен анализ 265 
ситуационно управление 375 
складов мениджмънт 231 
складова наличност 231 
складова обработка на стоки 231 
складово-логистична дейност 231 
сключване на трудов договор 70 
скорост на сближаване 226 
скрит банкинг 108 
скрит данък 130 
следкризисен период 62 76 77 78 80 83 84 87 88 89 110 112 113 118 136 170 173 181 182 183 185 388 398 498 500 510 
следкризисно възстановяване 183 
следствие 622 
Словакия 120 199 623 628 
Словения 38 
слово 47 430 
служебни отпуски 554 
служител 506 
служители 562 564 
слънчоглед 473 
сметки 338 
смисъл 12 
смъртност 384 
СОБ 268 
собствен капитал 111 134 185 
собствени марки 251 
солидарна отговорност 145 
сортове 470 
софтуер 320 601 
социален маркетинг 270 
социализъм 21 362 570 571 
социалистическа революция 362 
социалистическо развитие 222 
социална ефективност 446 
социална инфраструктура 446 
социална мрежа 613 
социална платформа 612 
социална политика 26 
социална статистика 30 
социална цена 446 
социални движения 43 
социални маркетингови мрежи 258 
социални медии 8 262 513 556 605 612 613 
социални мрежи 511 513 556 602 605 606 609 610 612 
социални науки 4 
социални осигуровки 554 
социални отношения 572 
социални помощи 387 
социални придобивки 142 
социални промени 472 
социални разходи 142 
социални реформи 47 
социални трансфери 29 
социални услуги 387 
социални функции 616 
социално общуване 410 
социално осигурителна система 445 
социално осигуряване 385 386 387 388 392 393 
социално осигуряване в България 388 393 445 
социално подпомагане 387 
социално-икономическа политика 211 
социално-икономически ефект 139 
социално-икономически последици 462 
социално-икономическо развитие 30 
социално-осигурителна политика 388 
социално-отговорен брандинг 268 
социокултурни модели 514 
спасяване на банката 78 113 
спестяване на разходи 592 
спестявания на домакинства 32 33 
специализиран език 427 
специализирани понятия 427 
специална инвестиционна цел 184 
специални образователни потребности 416 
специални разузнавателни средства 380 
списание Forbes 264 
списания 8 
Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане 140 
споделяне на знания 559 
спорт 615 616 617 
способност 383 
справедливост 22 
сравнителни изследвания 58 
средата 484 613 
среден бизнес 291 
средна цена 255 
средства за производство 240 
средства по Европейски проекти 436 
средство за разплащане 171 611 
срок за публикуване 526 
срок на договор 319 
СРС 380 
СС 16 524 
СС 2 524 
СС 24 524 
СС 4 524 
стабилизационна политика 293 
стабилност 91 308 
стагнация 211 388 
стандарти 9 
стандартизация на услугите 279 
стандартна себестойност 547 
Стара Загора 208 
статии 9 
статистика 27 74 
статистическа информационна система 27 
статистическа информация 27 
статистически данни 242 
статистически район 28 
статистически системи 27 
статистически софтуер 27 
статия 35 421 
стачки 68 
стеганография 608 
стеганология 422 
стереотипи 514 
стереотипно гнездо 514 
стерилизирана интервенция 176 
стимули 493 
стимулиране 97 
стимулиране и мотивиране на персонала 558 
стимулиране на споделяне 559 
стойност 185 
стойност на компанията 135 
стока 256 
стоки 256 
стокооборот 231 
стомана 199 
Стопанска академия 424 425 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 
стопанска дейност 321 
стопанска динамика 304 
страни от еврозона 287 
страни от ЕС 58 59 
страни от ЦИЕ 364 
странични продукти 544 
страсти 20 
стратегии 629 
стратегии за развитие 495 
стратегии за успех 495 
стратегии на маркетинга 271 
стратегии на маркетинговия мениджмънт 271 
стратегии с опции 181 
стратегическа позиция 199 
стратегически анализ 373 
стратегически мениджмънт 487 
стратегически план 241 
стратегически цели 418 
стратегическо планиране 241 383 
стратегическо управление 276 
стратегия 276 383 
стратегия International R & D 2 
стратегия за научни изследвания 1 
стрес 563 
стрес-тестване 92 
стрес-тестове 81 83 92 95 112 
стресът на работното място 563 
строителен пазар 245 
строителен продукт 192 
строителен процес 240 
строителен сектор 189 191 192 235 240 245 246 
строителна дейност 186 191 193 235 236 245 
строителни дейности 192 240 244 
строителни материали 557 
строителни организации 190 245 
строителни предприятия 188 189 235 244 246 480 
строителни фирми 189 
строително предприемачество 191 236 247 
строително-монтажни работи 193 
строителство 186 188 189 191 192 193 235 236 240 241 244 245 246 247 557 
структура на заетостта 301 
структура на пазара 273 
структура на разходите 60 
структура на свободна зона 305 
структурна информация 273 
структурна реформа 80 
структурна стратегия 36 
структурни особености 311 
структурни промени 286 
студена война 307 
студенти 24 423 425 426 615 617 634 648 653 
студенти по икономика 651 
студентска активност 652 
студентска мобилност 431 
студентска научна сесия 653 
студентски съвет 653 
стъклени стоки 257 
субпродукти 544 
субсидиарност 52 
субсидии в земеделието 234 463 
суверенитет 49 57 382 
сугестопедичен метод 412 
суровинни ресурси 304 
суровинно-енергийни ресурси 304 
счeтоводно отчитане 356 522 526 527 528 530 531 532 535 536 537 539 543 548 
счетоводен запис 531 
счетоводен модел 126 
счетоводен финансов резултат 527 529 541 
счетоводна база 540 
счетоводна информационна система 518 
счетоводна информация 518 
счетоводна отчетност 475 517 519 520 523 533 538 
счетоводна оценка 188 
счетоводна система 518 
счетоводна сметка 539 
счетоводни грешки 520 
счетоводни записвания 529 539 543 
счетоводни сметки 529 530 531 537 543 
счетоводно законодателство 528 540 
счетоводно отчитане 516 524 541 
счетоводно отчитане на разходите 537 
счетоводно третиране 522 523 
счетоводство 391 434 475 515 516 518 519 520 521 523 524 529 534 538 
счетоводство и одит 542 
събиране на доказателства 350 
събитиен туризъм 207 
събития след отчетния период 519 522 
съветска икономика 307 
съветско стопанство 624 
съвместен бизнес 227 
съвместни предприятия 2 
съвместни програми за обучение 431 
съвместни продукти 544 
съвместни разходи 544 
съвременна реклама 571 
съвременни методи за оценка 509 
Съд на ЕС 159 
съдебен контрол 52 
съдебна практика 329 
съдружник 334 
съдът на Европейския съюз 346 
създаване на компания 496 
състезание на магарешки каручки 207 
състезания 651 
сътрудничество 300 507 624 630 642 
съфинансиране 399 
съхранение 6 
съхранение на информацията 601 
съществуване 18 
същност 173 
таблици 444 
такси 5 94 351 
талант 406 562 
таланти 562 
творчески отпуск 554 
творчество 570 
телеком сектор 342 
телекомуникационни компании 342 
тематични хранилища 4 5 
тенденция на развитие 286 594 
тенис на маса 615 651 
теорема на Модилиани-Милер 111 
теоретични аспекти 205 600 
теория 12 46 382 
теория за истината 22 
теория за човешкия капитал 566 
теория на възпитанието 414 
теория на игрите 45 
теория на отраслите 228 
територия 623 
терминални устройства 611 
тероризъм 44 312 377 
терористичен акт 312 
терористичен риск 374 
терористични атаки 374 
технологии 464 
технологии в бизнеса 591 
технологии в животновъдството 464 
технологии в растениевъдството 478 
технологична трансформация 228 
ТЗ 337 
тийм билдинг 360 
тиймбилдинг 360 533 
тиймбилдинг събития 360 533 
типове бюджети 135 
толеранс 503 
традиции 222 654 
традиционни проекти 654 
традиционно образование 428 
традиция 421 
трансакции 129 611 
транснационални компании 303 
транспорт 568 
транспортен мениджмънт 279 
транспортен сектор 381 
транспортна политика 568 
транспортна система 568 
транспортни потоци 568 
транспортни процеси 568 
транспортни разходи 282 
транспортни услуги 568 
трансфер на знания 6 
трансфер на лични данни 599 
трансформационни процеси 589 
трафик на оръжие 371 
тренд 387 
тригонометрични уравнения 444 
тригонометрични функции 444 
триизмерна марка 335 
труд 65 66 68 
труд и почивка 69 
трудов договор 70 
трудов пазар 501 566 
трудов пазар в България 71 72 
трудов стаж 554 
трудова дейност 67 
трудова злополука 407 
трудова медицина 69 
трудова миграция 66 71 72 73 361 
трудова мобилност 66 71 72 361 
трудови договори 349 
трудови правоотношения 318 349 
трудово законодателство 349 393 
трудово законодателство в България 393 
трудово право 361 
трудово правоотношение 70 396 
трудово-правно отношение 360 
трудовоправни норми 360 
трудовоправни отношения 360 
ТСО 250 
туризъм 28 207 616 618 621 634 
туризъм в България 275 
туристическа дейност 28 
туристическа дестинация 275 
туристическа дестинация България 275 
туристически бизнес 620 
туристически бизнес в България 620 
туристически бранд 275 
туристически дестинации 621 
туристически застраховки 618 
туристически компании 620 
туристически пазар 207 
туристически пазари 621 
туристически райони 28 
туристическо развитие 28 
туристическо райониране 28 
туроператорска дейност 618 
Турция 284 403 
търгове 332 
търговец 243 
търговия 221 252 253 254 255 256 257 259 260 261 310 
търговия на дребно 258 
търговия с вина 457 
търговия с оръжие 371 
търговия с храни 289 
търговска дейност 251 
търговска марка 256 264 
търговска мрежа 265 
търговска несъстоятелност 188 
търговски банки 87 105 106 126 130 169 
търговски банки в България 106 169 
търговски бизнес 251 
търговски вериги 251 
Търговски закон 323 357 
търговски канали 254 255 257 
търговски посредник 357 
търговски регистър 526 542 
търговско дружество 356 
търговско обезпечение 339 
търсене 106 
търсене на работа 555 560 
убеждаване 35 
увеличаване на капитала 543 
Узбекистан 472 
уинсоризация 121 
украинска нация 625 
украински въпрос 625 
Украйна 625 
укриване на данъци 198 
умни градове 614 
умни къщи 614 
Унгария 47 
унгарска икономика 47 
универсална услуга 569 
универсални пенсионни фондове 397 
университет 418 
университети 46 420 421 638 645 
университетска библиотека 432 437 
университетски преподавател 426 
университетско издателство 437 
университетско образование 437 
УНСС 434 
управител 493 
управител на хедж фондове 493 
управителен съвет на БНБ 165 
управителни органи 165 
управление 55 63 238 368 380 439 482 503 616 
управление на банката 81 
управление на бизнеса 221 
управление на бренда 499 
управление на верига за доставки 290 
управление на данни 590 
управление на дестинациите 621 
управление на доставки 597 
управление на дълга 162 
управление на знанието 491 561 
управление на знанията 559 
управление на икономиката 201 
управление на иновациите 3 
управление на информацията 583 601 
управление на комуникациите 491 
управление на корпоративни стратегии 383 
управление на маркетинга 274 
управление на персонала 557 558 565 
управление на персонала в банките 558 
управление на предприятието 518 
управление на приходите 114 
управление на производствените процеси 593 
управление на публичните финанси 198 
управление на работния капитал 565 
управление на риска 95 290 368 373 403 418 442 504 505 508 590 
управление на сигурността 383 
управление на средства 517 
управление на таланти 2 
управление на човешки ресурси 555 556 559 565 567 
управление на човешките ресурси 561 
управленски пазар на труда 493 
управленски решения 380 424 
управленски стратегии 238 
управлявани услуги 592 
управляема среда 594 
УПФ 394 
урбанизация 239 
усещания 14 
условия на труд 69 
услуги 192 
устойчив маркетинг 272 
устойчиво развитие 187 194 205 223 230 441 458 568 621 
устойчивост 24 93 
усъвършенстване на обучението 632 
утилитаризъм 21 
учебна дейност 645 
учебна дисциплина 269 
учебни програми 434 
учене през целия живот 561 
учени 610 
учители 417 
уязвимост 57 
фактора "риск" 99 
факторен анализ 99 
фактори за дефлацията 82 
фактори за конкурентоспособност 202 
фактори на конкурентната позиция 202 
факторна рискова премия 99 
факторни модели 121 
фалит 164 
фермери 233 471 
фермерство 234 
физиологичен режим 69 
физически лица 321 
физически упражнения 617 
физическо възпитание 416 616 
физическо развитие 617 
фиксиран валутен курс 101 
фиксирани разходи 456 
философия на образованието 411 429 
философска логика 19 
финанси 127 131 
финансиране 119 178 387 464 
финансиране в енергетиката 450 
финансиране на агробизнеса 76 
финансиране на банките 184 
финансиране на външнотърговски сделки 284 
финансиране на инвестиционни проекти 109 
финансиране на МСП 117 
финансиране на научни изследвания 1 
финансиране на регионалното развитие 109 510 
финансиране на селското стопанство 76 234 
финансиране чрез инструментите на ЕС 510 
финансиране чрез собствен капитал 86 509 
финансов анализ 191 
финансов лизинг 372 
финансов отчет 515 524 
финансов свят 170 172 
финансов сектор 89 288 586 
финансов цикъл 118 
финансова грамотност 415 
финансова децентрализация 224 
финансова ефективност 509 
финансова измама 174 
финансова интеграция 115 
финансова корекция 309 
финансова криза 29 79 80 81 86 95 107 116 128 131 284 289 290 
финансова криза от 2008 г. 232 
финансова оценка 191 
финансова подкрепа 113 
финансова политика 86 
финансова регулация 77 
финансова система 80 131 
финансова система на ЕС 80 
финансова стабилност 80 
финансова устойчивост 446 
финансови активи 116 
финансови аспекти 191 
финансови институции 86 586 
финансови коефициенти 480 
финансови отчети 526 528 540 
финансови отчети на банките 388 
финансови отчети на търговците 542 
финансови показатели 118 
финансови рискове 618 
финансово бюджетиране 135 
финансово планиране 135 
финансово посредничество 108 219 
финансово състояние 384 402 
финансово управление 117 168 309 358 
финансово-икономическа криза 62 118 
финансово-счетоводен модел 126 
финансово-счетоводни аспекти 188 
фирма 124 506 
фирмен анализ 124 
фирмена дейност 490 
фирмена политика 86 
фирмена сигурност 57 
фирмена стратегия 36 
фирмено знание 561 
фирмено управление 490 
фискален съвет 122 
фискална децентрализация 224 
фискална дисциплина 122 
фискална консолидация 120 
фискална криза 120 
фискална политика 122 
фискална система 210 
фискални правила 122 
фискални резерви 120 
фитнес 617 
фокусни точки 549 551 
фолклор 327 
фонд Гарантирани вземания 390 
фонд Пенсии 384 
фондов пазар 102 
фондов пазар в България 102 
фондова борса 137 
фондова защита 88 
фондове за рисков капитал 117 
фондове на ЕС 510 
фондови борси 182 
фондови индекси 181 
фондови пазари 181 
формален критерий 622 
формализъм 19 
формално обучение 561 
форми на плащане 258 
Франция 271 425 619 
франчайз 262 405 
франчайз система 262 
франчайзинг 227 
франчайзингово предприятие 262 
франчайзингодател 227 
франчайзополучател 227 
фундаментален анализ 124 
фуражни култури 477 575 
фуражни храни 575 
фуражопроизводство 477 
Хайдегерова философия 11 
характеристика 24 478 
хармонизиране на правото 361 
хармония 13 
хедж фондове 167 493 
хедж-фондове 493 
хетерогенни потребители 103 
хибриди 470 
хигиена 576 
химическа промишленост 199 
Хиого 378 
хиперконвергенция 594 
хлебопроизводство 465 
хляб 248 465 
храни 341 459 
хранителен бизнес 341 
хранителна индустрия 462 
хранителни вериги 575 
хранителни продукти 474 
хранително-вкусова промишленост 575 
художници 570 
хуманистичен мениджмънт 488 
хуманно отношение 455 
Хюм 20 
царевица 466 470 473 
ЦБ 85 97 101 105 173 
цветопроизводство 460 
цел на държавата 355 
целева себестойност 547 
целеви отпуски 554 
цена 134 193 254 255 
цена на акциите 137 
цена на биткойн 173 
цена на енергията 338 
цена на зърно 248 
цена на капитала 111 134 185 
цена на финансиране 509 
цени 74 252 
цени и ценообразуване 248 
цени на жилища 85 
цени на земеделските земи 74 
цени на краен потребител 447 
цени на недвижими имоти 87 
цени на суровини 82 
цени на услугите 446 
ценни книжа 116 184 
ценност 193 
ценности 17 42 
ценова еластичност 106 
ценова стабилност 85 214 
ценово равнище 82 
централна банка 85 105 214 216 
Централна и Източна Европа 183 
централни банки 173 
ЦИЕ 226 450 
цикличен анализ 180 
цикличен процес 122 
цитирания 6 
цифров сертификат 336 
цифрова икономика 585 593 
цифрови технологии 492 593 595 
цифровизация 595 
цифровизирана икономика 595 
ЦКБА 184 
цунами 233 462 
частна охранителна дейност 376 
частни банки 132 
частни инвестиционни фондове 493 
частния партньор 364 
частно предприемачество 472 
Черноморски регион 203 296 
Черноморско-Каспийски регион 296 328 
четене 6 
читалище 636 643 
човешка сигурност 57 
човешки капитал 211 566 
човешки капитал в България 566 
човешки ресурси 189 562 565 
човешки фактор в управлението 488 
човешко развитие 299 
чужд език 427 
чужд пазар 404 
чужденци 71 72 
чуждестранна валута 219 
чуждестранни граждани 66 
чуждестранни инвестиции 218 
чуждестранни инвестиции в Русия 218 
чуждестранни капитали 218 
чуждестранни компании 2 
чуждестранни работници 73 567 
чуждестранни студенти по икономика 431 
чуждестранни туристи 275 
чужди езици 412 
чуждоезиково обучение 427 
шистов бум 115 
Шотландия 310 
щатски долар 171 
щета 502 
юбилейна конференция 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 631 
юбилейна международна конференция 235 240 241 244 631 
юбилейна международна научна конференция 34 39 55 179 195 232 286 312 313 314 315 316 317 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 409 418 419 420 422 429 430 502 503 578 579 600 601 606 607 608 613 
Югозападен район 119 
Югозападен регион 119 
Югоизточен район 119 
Югоизточен регион 474 
Югоизточна България 473 474 
Южна Африка 186 
юридически акт 327 
юридически лица 337 
ютилити индустрия 590 
ютилити компании 590 
ядрена безопасност 462 
ядрена енергетика 450 
ядрена стратегия 450 
ядрени аварии 233 462 
ядрени реактори 450 
Япония 233 288 301 462 
японска икономика 624 
японска индустриална политика 624 
японско-руски 624 
20 години катедра МИО 631 
3PL доставчик 277 
3PL оператор 277 
3PL услуги 277 
5G мобилна мрежа 581 
ABS пазар 116 
Apple 264 
Beta конвергенция 226 
BI 596 
BI технологии 596 
BIC 596 
Big Data 596 
BitCoin 173 175 
CG индекс 498 
Coca Cola 335 
COSO 549 
COSO модел 549 
CRM система 582 
D2D устройства 581 
Dlib 637 
E-Learning 580 
EFSA 576 
EGARCH модел 183 
EIA 441 
EMV 485 
EMV чип стандарт 485 
ERP 597 
ERP система 597 
EVA 185 
facebook 605 
GRECO 55 
GSM 581 
ICAEW 434 
JEREMIE 117 
LEED 187 
LinkedIn 609 
LOLR 287 
MasretCard 485 
MRP системи 235 
NHSs 269 
OneCoin 174 
PESTEL анализ 611 
R&D центрове 2 
ROIC 185 
SEPA 611 
Singer 226 
SMAPE 134 
SOFIX 185 
SWOT анализ 123 230 420 453 456 611 
TALF 97 
TED.com 604 
TMS 280 
User-рейтинги 262 
VAR модел 82 
Web 1.0 605 
Web 2.0 580 605 612