НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

40850

Зафиров, Д. и др.  Същностни проблеми при определяне на термина "високи технологии" / Д. Зафиров, П. Танева. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 61-71. 

  

Сист. No: 65366

- 2 -

45942

Костадинов, Костадин и др.  Предизвикателства и хоризонти за българската наука / Костадин Костадинов, Златина Карова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 21-36. 

  

Сист. No: 65090

- 3 -

40850

Кунева, Ирена.  Корективните приложни изследвания - мост между теорията и практиката / Ирена Кунева. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 240-253. 

  

Сист. No: 65365

- 4 -

45942

Лукова, Калина.  Съвременната хуманитаристика и знанието / Калина Лукова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 39-43. 

  

Сист. No: 65091

Интелектуална собственост

- 5 -

Сп С 494

Маркова, Мария.  Дизайнът на печатно издание като интелектуална собственост / Мария Маркова. // Собственост и право, 2016, N 2, с. 72-81. 

  

Сист. No: 64770

- 6 -

Сп С 494

Петров, Петър.  Фирмата като интелектуална собственост - друг поглед към исковете по чл. 7, ал. 4 от Търговския закон / Петър Петров. // Собственост и право, 2016, N 2, с. 82-93. 

  

Сист. No: 64769

Иновации - научен аспект

- 7 -

Сп М 68 э

Иванова, Н.  Инновационная политика: теория и практика / Н. Иванова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 1, с. 5-16. 

  

Сист. No: 65114

Печат. Информационна дейност

- 8 -

45942

Василев, Владимир Росенов.  Рекламните трикове на "Ислямска държава" в интернет / Владимир Росенов Василев. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 116-122. 

  

Сист. No: 65107

- 9 -

45942

Тодорова, Десислава.  Онлайн вестникът VS конвенциалния вестник = нови хоризонти / Десислава Тодорова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 75-79. 

  

Сист. No: 65102

- 10 -

Сп А 582

Икономически и професионални трансформации в конвергентна медийна среда . // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 1, с. 114-132. 

  

Сист. No: 64961

- 11 -

Сп Б 44 б

Калева, Симона.  Традиции и иновации в света на четящия консуматор / Симона Калева. // Библиотека, XXIII, 2016, N 2, с. 33-39. 

  

Сист. No: 65267

Култура

- 12 -

40246

Антонов, Валентин.  България - страна на оригинална култура и кръстопът на цивилизации / Валентин Антонов. // Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните от Югоизточна Европа : Междууниверситетска научно-практическа конференция, 7-9 ноември 2002 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2003, с. 113-117. 

  

Сист. No: 64908

- 13 -

40266

Кабаков, Иван.  Концесията в сектора на културата - една добре забравена правна възможност / Иван Кабаков. // Университетското икономическо образование и социалната реформа : Между очакванията и реалностите : Национална научно-практическа конференция, 21 ноември 2002 г.. - Б. м. : УНСС, 2002, с. 65-69. 

  

Сист. No: 64854

- 14 -

40266

Томова, Биляна.  Реформа в българската култура и алтернативните методи за финансиране / Биляна Томова. // Университетското икономическо образование и социалната реформа : Между очакванията и реалностите : Национална научно-практическа конференция, 21 ноември 2002 г.. - Б. м. : УНСС, 2002, с. 58-64. 

  

Сист. No: 64852

- 15 -

В Н 25 к

Еко, Умберто.  Авторът и неговитге читатели / Умберто Еко. // Култура, N 8, 4 март 2016, с. 6-7. 

  

Сист. No: 65195

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 16 -

Сп Б 44 б

Митева, Анна.  Библиотеките в европейските образователни и културни политики за интегриране на ромското малцинство / Анна Митева. // Библиотека, XXIII, 2016, N 2, с. 23-32. 

  

Сист. No: 65266

ФИЛОСОФИЯ

- 17 -

Сп Г 621 УНСС

Проданов, Васил.  Как възниква, какво представлява и защо е нужна философията на икономиката / Васил Проданов. // Годишник на УНСС, 2015, с. 9-48. 

  

Сист. No: 65421

- 18 -

Сп Ф 515

Добрев, Любомир.  Владимир Соловьов - човешката социалност, пречупена през призмата на нравствеността (национализъм, престъпност, икономика, война,и право) / Любомир Добрев. // Философия, XXV, 2016, N 1, с. 73-90. 

  

Сист. No: 65028

- 19 -

Сп Ф 515

Кръстева, Силвия.  Топика на априорното / Силвия Кръстева. // Философия, XXV, 2016, N 1, с. 48-59. 

  

Сист. No: 65012

- 20 -

Сп Ф 515

Лозев, Камен.  Детдесет години след Фреге. Готлоб Фреге - живот и дейност / Камен Лозев. // Философия, XXV, 2016, N 1, с. 35-47. 

  

Сист. No: 65011

- 21 -

Сп Ф 515

Милков, Лучиян.  Връзката с "другия" - приемане или отхвърляне, релация между "аз" и "ти" / Лучиян Милков. // Философия, XXV, 2016, N 1, с. 20-34. 

  

Сист. No: 65010

- 22 -

Сп Ф 515

Христов, Любомир.  Ценностите - универсалии между нормата и емпирията / Любомир Христов. // Философия, XXV, 2016, N 1, с. 60-72. 

  

Сист. No: 65026

Психология

- 23 -

45942

Балтаджиева, Йонка Стефанова.  Категорията "възраст" и нейната многозначност. Психологична възраст / Йонка Стефанова Балтаджиева. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 258-264. 

  

Сист. No: 65130

- 24 -

45942

Емилова, Ирена.  Конформизмът - проявление на индивидуалното поведение / Ирена Емилова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 318-322. 

  

Сист. No: 65133

- 25 -

45942

Минева, Красимира.  Его-функционирането при зависими от психоактивни вещества / Красимира Минева. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 285-293. 

  

Сист. No: 65131

- 26 -

Сп Н 326 ВУСИ

Борисов, Томо.  Теория и методика на психо-физическата подготовка за действие в екстремни ситуации / Томо Борисов. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2016, с. 173-241. 

  

Сист. No: 65168

- 27 -

Сп С 847

Жилков, Николай Ив.  Връзката мотивация - рефлексия в контекста на самопрезентирането / Николай Ив. Жилков. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIV, 2016, N 1, с. 108-113. 

  

Сист. No: 64734

- 28 -

Сп С 847

Колева, Ирина.  Рефлексивният подход: методология, парадигми и факти (в системата на образователното взаимодействие) / Ирина Колева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIV, 2016, N 2, с. 151-170. 

  

Сист. No: 65542

Народопсихология

- 29 -

Сп Г 621 УНСС

Христов, Ивайло.  Изменения в българския национален характер през прехода / Ивайло Христов. // Годишник на УНСС, 2015, с. 99-161. 

  

Сист. No: 65426

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 30 -

Сп Ф 515

Белогашев, Георги.  Синергийно-антропологична интерпретация на исихазма / Георги Белогашев. // Философия, XXV, 2016, N 1, с. 9-19. 

  

Сист. No: 64992

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 31 -

40266

Йотова, Лилия и др.  Реформата в социалната сфера: между крайните цели и реалните ограничения / Лилия Йотова, Евгения Пенкова. // Университетското икономическо образование и социалната реформа : Между очакванията и реалностите : Национална научно-практическа конференция, 21 ноември 2002 г.. - Б. м. : УНСС, 2002, с. 26-34. 

  

Сист. No: 64846

- 32 -

40246

Мартякова, Е. В.  Социальный риск и социальная безопасность / Е. В. Мартякова. // Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните в Югоизточна Европа : Междууниверситетска научно-практическа конференция, 7-9 ноември 2002 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 65-76. 

  

Сист. No: 64884

- 33 -

Сп М 68 э

Садовая, Е. и др.  Императивы социальной политики в кризисное время / Е. Садовая, И. Цапенко. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 2, с. 98-112. 

  

Сист. No: 65148

Социография. Социално положение

- 34 -

Сп Ч E 18

Naidenov, Alexander.  Influence of Social-Economic Factors ?n the Contemporary Bulgarian Human Values - Experimental Results / Alexander Naidenov. // Economic Alternatives, 2015, N 4, с. 72-92. 

  

Сист. No: 65005

Статистика

- 35 -

40246

Александров, И. А. и др.  Статистические методы в формирований стратегии поведения экономической системы / И. А. Александров, Г. А. Черниченко. // Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните в Югоизточна Европа : Междууниверситетска научно-практическа конференция, 7-9 ноември 2002 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 137-139. 

  

Сист. No: 64892

- 36 -

40850

Лазаров, Деян.  Възможности за използване на множествено въвеждане при игнорируеми механизми / Деян Лазаров. // Съвременни управленски практики VIII. Целесъобразност и риск в бизнес проектите : Международна конференция, Бургас, 6-7 юни 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 186-191. 

  

Сист. No: 65419

- 37 -

Сп А 582

Найденов, Александър.  Възможности за усъвършенстване на методите и подходите за осигуряване на конфиденциалност на статистическата информация / Александър Найденов. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 1, с. 13-23. 

  

Сист. No: 64946

- 38 -

Сп И 50 м

Найденов, Александър.  Съвременни методи за осигуряване на конфиденциалност на статистическата информация / Александър Найденов. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 2, с. 125-134. 

  

Сист. No: 65118

Статистика на домакинствата. Бюджети на домакинствата

- 39 -

Сп Ч E 18

Peshev, Peter.  Analysis of the Wealth Inequality Dynamics in Bulgaria: Different Approach / Peter Peshev. // Economic Alternatives, 2015, N 4, с. 29-33. 

  

Сист. No: 64983

Демография и население

- 40 -

40621

Минков, Минко.  Изграждане на интегрираната система за социално-демографските изследвания / Минко Минков. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 187-197. 

  

Сист. No: 65060

- 41 -

Сп Н 326 ВУСИ

Михайлов, Михаил.  Качество на живот в област Видин / Михаил Михайлов. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2015, с. 190-196. 

  

Сист. No: 65171

Миграция

- 42 -

Сп Н 326 ВУСИ

Борисов, Томо.  "Балканите горят отоново", този път не от война. Ефектът на доминото заплашва България / Томо Борисов. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2015, с. 21-24. 

  

Сист. No: 65147

Миграция - международна

- 43 -

Сп Н 326 ВУСИ

Стефанов, Никифор.  Миграционната върна и заплахите за националната сигурност / Никифор Стефанов. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2015, с. 6-10. 

  

Сист. No: 65144

- 44 -

Сп М 68 э

Вартанян, А.  Международная образовательная миграция: региональный аспект / А. Вартанян. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 2, с. 113-121. 

  

Сист. No: 65149

- 45 -

Сп Г 368

Димитров, Борис.  Миграционната криза и новите заплахи пред Европа / Борис Димитров. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 2, с. 13-24. 

  

Сист. No: 65027

Социология

- 46 -

40246

Маркович, Данило.  Социологически аспекти на регионалното икономическо сътрудничество от гледна точка на евроинтеграцията / Данило Маркович. // Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните в Югоизточна Европа : Междууниверситетска научно-практическа конференция, 7-9 ноември 2002 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 25-35. 

  

Сист. No: 64876

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 47 -

45944

Александрова, Елена С.  Семейните хотели в полезрението на лидерите в туристическата индустрия / Елена С. Александрова. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 573-586. 

  

Сист. No: 65410

- 48 -

45944

Алексиева, Десислава Александрова.  Лидерство в администрация / Десислава Александрова Алексиева. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 417-425. 

  

Сист. No: 65347

- 49 -

45944

Алексиева, Соня.  Лидерството в туризма - златната формула на успеха между психологията, комуникациите и просперитета / Соня Алексиева. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 470-479. 

  

Сист. No: 65356

- 50 -

45944

Банчева, Елмира.  Предизвикателството пред лидерите днес - стимулиране и развитие на гъвкава и иновативна работна сила / Елмира Банчева. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 185-193. 

  

Сист. No: 65190

- 51 -

45944

Боева, Веряна Тодорова.  Лидерство в управлението на проекти - фактори на успеха / Веряна Тодорова Боева. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 297-307. 

  

Сист. No: 65215

- 52 -

45944

Боевски, Иван и др.  Предприемаческа активност в земеделието и селските райони / Иван Боевски, Даниела Цвяткова. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 377-386. 

  

Сист. No: 65244

- 53 -

45944

Бойчева, Христина.  Осигуряване на конкурентоспособност и лидерски позиции на туристическия пазар чрез прилагане на стратегията на корпоративна социална отговорност / Христина Бойчева. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 745-752. 

  

Сист. No: 65448

- 54 -

45944

Великова, Еленита Кирилова.  Аутсорсингът - инструмент за установяване на лидерство в уелнес туризма / Еленита Кирилова Великова. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 511-520. 

  

Сист. No: 65398

- 55 -

45944

Димова, Надежда.  Мениджърите по продажбите като лидери и ключов елемент в компанията / Надежда Димова. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 596-604. 

  

Сист. No: 65414

- 56 -

45944

Донков, Цанко Б.  Водещи идеи за лидерството и мотивационните подходи / Цанко Б. Донков. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 213-225. 

  

Сист. No: 65192

- 57 -

45944

Дуранкев, Боян Любомиров.  Защо няма глобални лидери? / Боян Любомиров Дуранкев. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 109-122. 

  

Сист. No: 65181

- 58 -

45944

Емилова, Ирена К. и др.  Успешните лидерски практики в туризма / Ирена К. Емилова, Мария Бистрина. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 521-538. 

  

Сист. No: 65401

- 59 -

45944

Иванова, Десислава.  Комуникации и лидерство - съвременни подходи при управлението на човешките ресурси в организациите / Десислава Иванова. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 289-296. 

  

Сист. No: 65214

- 60 -

45944

Иванова, Мария Александрова.  Лидерството като марка (бранд) - двигател на успеха / Мария Александрова Иванова. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 434-445. 

  

Сист. No: 65353

- 61 -

45944

Илиев, Ивайло.  Избор на подход за идентифициране на лидери / Ивайло Илиев. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 266-278. 

  

Сист. No: 65205

- 62 -

45944

Йовкова, Йорданка Христова.  Устойчиви инвестиции в недвижими имоти - елемент на корпоративната социална отговорност / Йорданка Христова Йовкова. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 725-733. 

  

Сист. No: 65446

- 63 -

45944

Йорданов, Красимир.  Лидерството в одитния процес / Красимир Йорданов. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 716-724. 

  

Сист. No: 65433

- 64 -

45944

Караджова, Златина Калудова.  Добри практики в управлението на работния ден на формалните и неформалните лидери в туризма / Златина Калудова Караджова. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 605-615. 

  

Сист. No: 65415

- 65 -

45944

Караилиева, Милена.  Лидерството и добрите практики в хотелиерството / Милена Караилиева. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 616-629. 

  

Сист. No: 65416

- 66 -

45944

Куртева, Галина Георгиева.  Лидерският стил - фактор за успешна реализация на организационната стратегия / Галина Георгиева Куртева. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 257-265. 

  

Сист. No: 65201

- 67 -

45944

Лазарова, Антония.  Изследване на лидерството в туристическия сектор в България чрез диаграма на Вороной / Антония Лазарова. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 548-557. 

  

Сист. No: 65407

- 68 -

45944

Манолов, Георги Любенов.  За "идеалния" лидер държавник и ниеговия антипод - държавника политикан / Георги Любенов Манолов. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 403-412. 

  

Сист. No: 65343

- 69 -

45944

Маринова, Мариета П.  Изследването на фирмената култура - ефикасно средство за завоюване на лидерска позиция в бизнеса / Мариета П. Маринова. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 558-572. 

  

Сист. No: 65409

- 70 -

45944

Маринова, Надя Иванова.  Ролята на лидера в управлението на човешките ресурси в проектни екипи / Надя Иванова Маринова. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 308-312. 

  

Сист. No: 65216

- 71 -

45944

Милева, Соня.  Лидерство, интернационализация и иновации в туризма / Соня Милева. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 500-510. 

  

Сист. No: 65397

- 72 -

45944

Минковски, Румен Д.  Представа за лидерство в туристическите организации в София / Румен Д. Минковски. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 630-639. 

  

Сист. No: 65417

- 73 -

45944

Николов, Димитър и др.  Може ли да се увеличи лидерският потенциал на земеделските застрахователи ? / Димитър Николов, Минка Анастасова-Чопева. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 352-364. 

  

Сист. No: 65230

- 74 -

45944

Николова, Мария Михайлова.  Отворени данни в помощ на бизнеса и управлението / Мария Михайлова Николова. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 460-467. 

  

Сист. No: 65355

- 75 -

45944

Панова, Вероника Божидарова.  Модел за изследване на лиделството (Лидерство и Енеаграм) / Вероника Божидарова Панова. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 226-234. 

  

Сист. No: 65194

- 76 -

45944

Пейчев, Чавдар Сл.  Лидерство в летаргия, държава на безвремие и симуланти / Чавдар Сл. Пейчев. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 413-416. 

  

Сист. No: 65345

- 77 -

45944

Пожарлиев, Александър В. и др.  Лидерски практики за развитие на организационната култура и повишаване на ефективността на средна производствено-търговска организация / Александър В. Пожарлиев, Чавдар Т. Добрев. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 194-212. 

  

Сист. No: 65191

- 78 -

45944

Радев, Кирил.  Лидерството през 21 век - роли, инструменти и бариери / Кирил Радев. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 390-402. 

  

Сист. No: 65245

- 79 -

45944

Саров, Ангел.  Иновационна стратегия на земеделските кооперации в България - възможност за навлизане на глобалните пазари / Ангел Саров. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 365-376. 

  

Сист. No: 65232

- 80 -

45944

Сирашки, Христо.  Лидерство и екологизация / Христо Сирашки. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 587-595. 

  

Сист. No: 65411

- 81 -

45944

Славов, Станимир Бернардов.  Роля на неформалните лидери при организационна промяна / Станимир Бернардов Славов. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 333-340. 

  

Сист. No: 65218

- 82 -

45944

Станкова, Лиляна.  Лидерство и лидерски стилове в процеса на вземане на управленски решения / Лиляна Станкова. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 243-256. 

  

Сист. No: 65200

- 83 -

45944

Стоянова, Цветана.  Изследване на релацията "лидерски стил-ангажираност на служителите" / Цветана Стоянова. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 426-433. 

  

Сист. No: 65352

- 84 -

45944

Тагарева, Светла Д.  Лидерството - добри практики в събитийния делови мениджмънт / Светла Д. Тагарева. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 651-660. 

  

Сист. No: 65429

- 85 -

45944

Тадаръков, Димитър Николов.  Франчайзингът - бизнес за лидери / Димитър Николов Тадаръков. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 480-486. 

  

Сист. No: 65360

- 86 -

45944

Тумбева, Мария.  Ролята на лидерите в процеса на управление на таланти в организацията / Мария Тумбева. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 313-319. 

  

Сист. No: 65217

- 87 -

45944

Хаджиев, Виктор Ст.  Корпоративна социална отговорност и управленска устойчивост / Виктор Ст. Хаджиев. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 734-744. 

  

Сист. No: 65447

- 88 -

45944

Хаджиев, Кристиян Стоянов.  Иновационни лидерски модели / Кристиян Стоянов Хаджиев. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 171-184. 

  

Сист. No: 65189

- 89 -

45944

Христов, Александър.  Превантивната роля на саморегулацията в рекламата и ПР и възможности за пазарно лидерство / Александър Христов. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 661-666. 

  

Сист. No: 65430

- 90 -

45944

Цонев, Николай Георгиев.  Осигуряване на лидерство чрез маркетингови подходи и похвати / Николай Георгиев Цонев, Маргарита Мишева. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 487-499. 

  

Сист. No: 65361

- 91 -

45944

Янева, Мариана Кирилова.  Лидерството - добрите практики в туроператорската дейност / Мариана Кирилова Янева. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 539-547. 

  

Сист. No: 65403

- 92 -

45944

Hristova, Evelina Antonova.  Leadership and role of internal communications in bulgarian organizations / Evelina Antonova Hristova. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 446-459. 

  

Сист. No: 65354

- 93 -

45944

Panayotov, Dimitar.  Leadership and human future - requirements and dimensions of theoretical and practical concept / Dimitar Panayotov. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 28-49. 

  

Сист. No: 65170

- 94 -

45944

Popova, Diana.  Leadership skills for non-leaders / Diana Popova. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 235-242. 

  

Сист. No: 65196

Социално поведение. Социална психология

- 95 -

Сп М 68 э

Морозова, Елена.  Фронтир сетевого общества / Елена Морозова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 2, с. 83-97. 

  

Сист. No: 65145

Политика

- 96 -

45921

Манолов, Георги.  Феноменът "търговия с гласове" и отражението му върху политиката за сигурност в България / Георги Манолов. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 51-58. 

  

Сист. No: 65560

- 97 -

В Н 25 к

Лофгрен, Майк.  Анатомия на Скритата държава / Майк Лофгрен. // Култура, N 11, 25 март 2016, с. 10-11. 

  

Сист. No: 65197

- 98 -

Сп Н 326 ВУСИ

Манолов, Георги Л.  Пропорционалната избирателна система / Георги Л. Манолов. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2015, с. 116-130. 

  

Сист. No: 65155

Международна политика

- 99 -

45921

Бояджиева, Надя.  Основополагащ акт НАТО - Руска федерация и значението му за сигурността и стабилността в евроатлантическата зона / Надя Бояджиева. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 123-129. 

  

Сист. No: 65580

- 100 -

40850

Драгнева, Милена.  Държавният протокол и някои негови външни форми на прояви от представителен характер на територията на Република България / Милена Драгнева. // Съвременни управленски практики III : Научна конференция, 18.02. - 20.02. 2005 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2005, с. 23-27. 

  

Сист. No: 65451

- 101 -

В Н 25 к

Камарън, Дейвид.  Дейвид Камерън пред Камарата на общините / Дейвид Камарън. // Култура, N 10, 18 март 2016, с. 10. 

  

Сист. No: 65004

- 102 -

В Н 25 к

Щрек, Волфганг.  За бъде спасена Европа, трябва да вдигнем табуто върху нациите / Волфганг Щрек. // Култура, N 10, 18 март 2016, с. 11. 

  

Сист. No: 65006

- 103 -

Сп М 68 э

Гуанмяо, Сюй.  Интересы и политика Китая в Арктике: история, правовые основы и реализация / Сюй Гуанмяо. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 2, с. 52-62. 

  

Сист. No: 65143

Икономика. Икономически науки

- 104 -

40731

Атанасова, Сашка.  Преходът в Р. Македония - икономически и социални проблеми / Сашка Атанасова. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 382-387. 

  

Сист. No: 64925

- 105 -

40731

Бакърджиева, Таня.  Изграждането на законодателната база на пазарно преустройство на икономиката / Таня Бакърджиева. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 375-381. 

  

Сист. No: 64924

- 106 -

40246

Владев, Ивайло и др.  Индекс на човешкото развитие на България и балканските страни - отправна точка в процеса на евроинтеграция / Ивайло Владев, Росица Владева. // Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните в Югоизточна Европа : Междууниверситетска научно-практическа конференция, 7-9 ноември 2002 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 109-112. 

  

Сист. No: 64889

- 107 -

39981

Гамов, Н.  Инвестиционная привлекательность Запорожского региона / Н. Гамов. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 49-56. 

  

Сист. No: 64758

- 108 -

40246

Герасимчук, В. И. и др.  Високотехнологические научно-технические нововведения как фактор лазвития экономики Украины / В. И. Герасимчук, С. В. Войтко, Т. В. Левицкая. // Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните в Югоизточна Европа : Междууниверситетска научно-практическа конференция, 7-9 ноември 2002 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 140-143. 

  

Сист. No: 64894

- 109 -

39981

Громенкова, С. В.  Особенности современной государственной экономической политики в странах с переходной экономикой / С. В. Громенкова. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 181-185. 

  

Сист. No: 64778

- 110 -

40731

Добрев, Момчил.  Прилагането на теорията за степента на доверие, закона за увеличение на цената и закона за управление на крайната цена и други практики към по-голяма конкурентоспособност и ефективност на фирмите във функционираща пазарна икономика / Момчил Добрев. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 356-361. 

  

Сист. No: 64922

- 111 -

40731

Желязкова, Звезделина.  Преките чуждестранни инвестиции и постигането на конкурентоспособност на българската икономика / Звезделина Желязкова. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 393-399. 

  

Сист. No: 64927

- 112 -

39981

Илиев, Иван.  България и Европейския съюз - не кога а как? / Иван Илиев. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 63-70. 

  

Сист. No: 64759

- 113 -

40731

Илиев, Петкан.  Състояние на научноизследователската и развойна дейност като фактор на икономическата развитие (по примера на Южен централен район) / Петкан Илиев. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 165-184. 

  

Сист. No: 64915

- 114 -

40246

Кънев, Методи.  Втората еврореволюция на Балканите / Методи Кънев. // Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните в Югоизточна Европа : Междууниверситетска научно-практическа конференция, 7-9 ноември 2002 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 9-16. 

  

Сист. No: 64853

- 115 -

40731

Марикина, Мария.  Концепция за "Държава на благосъстоянието" - теоретично и философско осмисляне. Политики за благосъстояние и българският избор / Мария Марикина. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 100-107. 

  

Сист. No: 64912

- 116 -

40850

Нейчева, Мария.  Управление на държавните разходи: макроикономически ефекти на фискалната консолидация / Мария Нейчева. // Съвременни управленски практики III : Научна конференция, 18.02. - 20.02. 2005 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2005, с. 59-64. 

  

Сист. No: 65468

- 117 -

40850

Николова, Нели.  Влияние на глобализацията върху иновационното развитие на индустрията / Нели Николова. // Съвременни управленски практики V : Научна конференция, 16.02. - 18.02. 2007 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Стратегическо управление. Управление на маркетинга. Управление на персонала. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2007, с. 111-128. 

  

Сист. No: 65527

- 118 -

40731

Пеева, Екатерина.  Анализ на конкурентоспособността на България през годините на преход / Екатерина Пеева. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 388-392. 

  

Сист. No: 64926

- 119 -

39981

Савельев, Е.  Украина на пути к новой экономике / Е. Савельев. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 34-41. 

  

Сист. No: 64750

- 120 -

40731

Спасов, Трайчо.  Конкурентност на преходните икономики. Моделът на пълната конкуренция - условие за ефективно функиционираща пазарна икономика / Трайчо Спасов. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 245-256. 

  

Сист. No: 64917

- 121 -

40731

Стоянова, Мария.  Конфликтите на българския преход - панацея за икономиката и обществото или...? / Мария Стоянова. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 138-142. 

  

Сист. No: 64913

- 122 -

40731

Тонев, Младен и др.  Опит за позициониране на процеса "интелектуализация на бизнеса" в съвремнната теория на политическата икономия / Младен Тонев, Велислава Николаева. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 362-368. 

  

Сист. No: 64923

- 123 -

Сп П 89 тп

Гарин, Евгений.  Разрешение парадокса образования новой стоимости / Евгений Гарин. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 1, с. 134-142. 

  

Сист. No: 65165

Макроикономика

- 124 -

45942

Съботинова, Диана.  Интегриране на незаплатения труд в макроикономиката / Диана Съботинова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 479-786. 

  

Сист. No: 65395

- 125 -

40037

Taylor, Earle AS.  Role of public sector in emerging and transitional economies: New look at the old debate / Earle AS Taylor. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR, 2002, с. 149-172. 

  

Сист. No: 64747

- 126 -

40037

Yadchenko, Ludmila.  The role of geoeconomocs in the provision of regional security / Ludmila Yadchenko. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR, 2002, с. 215-223. 

  

Сист. No: 64742

Икономически теории. Учения и школи

- 127 -

Сп Г 621 УНСС

Градинаров, Борислав.  Предизвикателствата на неопределеността пред философията и теорията на икономиката / Борислав Градинаров. // Годишник на УНСС, 2015, с. 163-194. 

  

Сист. No: 65427

- 128 -

Сп Г 621 УНСС

Пенчев, Пенчо Д.  Икономическата теория - неизбежен контекст на стопанскоисторическите изследвания / Пенчо Д. Пенчев. // Годишник на УНСС, 2015, с. 197-263. 

  

Сист. No: 65428

Политическа икономия

- 129 -

Сп А 582

Цакова, Ивка.  Зависимости между политическа и икономическа власт в България (концептуални ориентири за дебат) / Ивка Цакова. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 1, с. 99-113. 

  

Сист. No: 64959

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 130 -

45942

Банчев, Минчо Димитров.  Различните поколения на пазара на труда - предизвикателство пред компаниите днес (добрата практика на Балканстар - Мерцедес Бенц) / Минчо Димитров Банчев. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 233-239. 

  

Сист. No: 65275

- 131 -

40246

Поляков, Евгений.  Компенсация морального вреда пострадавшим на производстве / Евгений Поляков. // Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните в Югоизточна Европа : Междууниверситетска научно-практическа конференция, 7-9 ноември 2002 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 77-82. 

  

Сист. No: 64887

- 132 -

40731

Ралева, Стела.  Разходно-структурна детерминация на инфлацита: за ролята на изменинията в работната заплата и производителността на труда / Стела Ралева. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 143-150. 

  

Сист. No: 64914

- 133 -

45942

Стаматев, Станимир.  Преждевременното напускане на образователната система - предпоставка за дисбаланс на пазара на труда / Станимир Стаматев. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 240-250. 

  

Сист. No: 65280

- 134 -

Сп И 73 б

Димитрова, Елка.  Националният план за действие по заетостта за 2016 г. - за стабилност на пазара на труда и повишаване на квалификацията на работна сила / Елка Димитрова. // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2016, N 2, с. 34-48. 

  

Сист. No: 64783

- 135 -

Сп Т 871

Савова, Бойка.  Гарантирането на качествена оценка на риска започва с организацията на дейността по оценяването / Бойка Савова. // Труд и право, XXV, 2016, N 2, с. 36-47. 

  

Сист. No: 64823

- 136 -

Сп И 73 б

Сербезова, Стойна.  Комитети и групи по условията на труд / Стойна Сербезова. // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2016, N 2, с. 27-33. 

  

Сист. No: 64780

- 137 -

Сп И 73 б

Фрик, Карел.  Европейската практика при определяне на минималната работна заплата / Карел Фрик. // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2016, N 4, с. 68-85. 

  

Сист. No: 65566

- 138 -

Сп Т 871

Цоневски, Веселин.  Психология на безопасността на труда / Веселин Цоневски. // Труд и право, XXV, 2016, N 3, с. 29-35. 

  

Сист. No: 65281

Трудови отношения

- 139 -

В К 263

Касимова-Моасе, Мария.  Край, напускам : Сигналите, които ви казват, че е време да се разделите със сегашния си работодател, и как да го направите със стил / Мария Касимова-Моасе. // Капитал, XXIV, N 9, 3-11март 2016, с. 43-46. 

  

Сист. No: 64782

- 140 -

Сп С 953 п

Василева, Мариана.  Работодателят е задължен да води трудово досие на работника или служителя / Мариана Василева. // Счетоводство плюс, 2016, N 3, с. 9-11. 

  

Сист. No: 64996

- 141 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Отпуските през 2016 година / Аспасия Петкова. // Актив, 2016, N 3, с. 30-33. 

  

Сист. No: 65272

- 142 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Колективни трудови спорове. Стачка. Локаут. / Любка Ценова. // Актив, 2016, N 3, с. 33-35. 

  

Сист. No: 65288

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 143 -

Сп Т 871

Димитрова, Елка.  Националният план за действие по заетостта за 2016 г. - за стабилност на пазара на труда и повишаване на квалификацията на работната сила / Елка Димитрова. // Труд и право, XXV, 2016, N 2, с. 48-61. 

  

Сист. No: 64826

- 144 -

Сп И 73 б

Тодорова, Теодора.  Политиката по социална икономика и социално предприемачество в България през 2016-2017 г. / Теодора Тодорова. // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2016, N 3, с. 17-19. 

  

Сист. No: 65271

Работна заплата

- 145 -

Сп М 486

Димитров, Веселин.  Предимството да печелиш пари у нас / Веселин Димитров. // Мениджър, 2016, N 2, с. 20-21. 

  

Сист. No: 64757

- 146 -

Сп М 486

Димитров, Пламен.  Кога бизнесът да вдига заплатите? / Пламен Димитров. // Мениджър, 2016, N 2, с. 26-27. 

  

Сист. No: 64785

- 147 -

Сп А 454

Йорданов, Атанас.  Нов размер на минималната работна заплата и някои плащания, свързани с нея / Атанас Йорданов. // Актив, 2016, N 2, с. 54-56. 

  

Сист. No: 64728

- 148 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Трудово възнаграждение на работника/ служителя / Любка Ценова. // Актив, 2016, N 2, с. 58-60. 

  

Сист. No: 64733

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 149 -

40850

Георгиева, Пенка.  Проучване на някои закономерности на пазара на акции със средствата на размита логика / Пенка Георгиева. // Съвременни управленски практики III : Научна конференция, 18.02. - 20.02. 2005 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2005, с. 44-51. 

  

Сист. No: 65465

- 150 -

40850

Донков, Ангел.  Управление на риска чрез опции върху акции / Ангел Донков. // Съвременни управленски практики III : Научна конференция, 18.02. - 20.02. 2005 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2005, с. 65-70. 

  

Сист. No: 65469

- 151 -

40850

Ламбовска, Мая.  Инструменти за оценяване на експертити от бюджетните комитети в неопределена среда / Мая Ламбовска. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 112-124. 

  

Сист. No: 65359

- 152 -

39981

Сохацкая, Е. Н.  Глобализация биржевых рынков: уроки для Украины / Е. Н. Сохацкая. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 42-44. 

  

Сист. No: 64756

- 153 -

40246

Тренчева, Миглена.  Капиталовата адекватност на банките / Миглена Тренчева. // Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните в Югоизточна Европа : Междууниверситетска научно-практическа конференция, 7-9 ноември 2002 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 377-381. 

  

Сист. No: 64863

- 154 -

40850

Христова, Ралица.  Изследване на пазара на деривативи в Полша за периода 1990-2002 г. в контекста на развитието на нововъзникващите пазари в ЦИЕ / Ралица Христова. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 182-192. 

  

Сист. No: 65362

- 155 -

В Б 254

Илиев, Петър.  Четиринадесетте чакри на ипотечния кредит / Петър Илиев. // Банкеръ, XXIII, N 9, 4-11 март 2016, с. 6. 

  

Сист. No: 64788

- 156 -

В Б 254

Тол системата - новият Биг брадър . // Банкеръ, XXIII, N 14, 8-15 апр.2016, с. 25-26. 

  

Сист. No: 65348

- 157 -

Сп Д 41 к

Аверченко, О. Д.  Формирование эффективных стратегий взаимодействия страховых компаний и банков / О. Д. Аверченко. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 3, с. 55-59. 

  

Сист. No: 65491

- 158 -

Сп Д 41 к

Бугров, А. В.  Обращение русской монеты в Болгарии / А. В. Бугров. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 2, с. 59-66. 

  

Сист. No: 65251

- 159 -

Сп П 89 тп

Дзялошинский, Иосиф и др.  Медийная популярность способствует имиджу, но портит репутацию: результаты эмпирического исследования / Иосиф Дзялошинский, Мария Пильгун. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 2, с. 127-135. 

  

Сист. No: 65516

- 160 -

Сп Д 41 к

Кузнецов, В. А. и др.  О подходах в международном регулировании криптовалют (bitcoin) в отдельных иностранных юрисдикциях / В. А. Кузнецов, А. В. Якубов. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 3, с. 20-29. 

  

Сист. No: 65489

- 161 -

Сп Д 41 к

Лившиц, И. И.  Практические аспекты аудита информационной безопасности в соответствии с требованиями стандартов Сто БР ИББС / И. И. Лившиц. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 2, с. 54-58. 

  

Сист. No: 65305

- 162 -

Сп Д 41 к

Медведев, Г. А. и др.  Стимулирование экономического роста: проблемы и подходы / Г. А. Медведев, Н. Е. Бровкина. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 3, с. 36-42. 

  

Сист. No: 65494

- 163 -

Сп Д 41 к

Мельникова, Н. А.  Особенности кредитования сельскохозяйственных предприятий / Н. А. Мельникова. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 2, с. 72-74. 

  

Сист. No: 65252

- 164 -

Сп Д 41 к

Мотовилов, О. В. и др.  Управление денежным потоком банка / О. В. Мотовилов, Ю. А. Мильков. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 3, с. 43-48. 

  

Сист. No: 65495

- 165 -

Сп Д 225

Славкова, Офелия.  Относно прилагането на закона за ограничаване на плащанията в брой / Офелия Славкова. // Данъците в Република България, 2016, N 3-4, с. 43-46. 

  

Сист. No: 65511

- 166 -

Сп Д 41 к

Тосунян, Г. А.  К вопросу об укреплении банковского сектора в текущей экономической ситуации / Г. А. Тосунян. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 3, с. 7-11. 

  

Сист. No: 65484

- 167 -

Сп Д 41 к

Федорова, Е. А. и др.  Об эффективности сделок слияния и поглощения в банковской сфере / Е. А. Федорова, П. И. Рыбалкин, Л. Р. Бедретдинова. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 3, с. 49-54. 

  

Сист. No: 65490

- 168 -

Сп Д 41 к

Хасянова, С. Ю.  Качество капитала Российских банков: переход на стандарты Базеля III / С. Ю. Хасянова. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 2, с. 33-38. 

  

Сист. No: 65303

- 169 -

39917

Roussenova, Lena.  Recent developments in banking intermediation in Bulgaria: The lender's and borrower's perspectives / Lena Roussenova. // Progress Made and Remaining Challenges to Financial Sector Restructuring in Bulgaria and Serbia. - Sofia : Economic Policy Institute, 2003, с. 45-50. 

  

Сист. No: 64738

- 170 -

39917

Tsekova, Petya.  Financial sector development in SEE countries. Key Issues, Recent developments and overview of the banking sector / Petya Tsekova. // Progress Made and Remaining Challenges to Financial Sector Restructuring in Bulgaria and Serbia. - Sofia : Economic Policy Institute, 2003, с. 51-56. 

  

Сист. No: 64740

- 171 -

Сп Ч E 18

Asenov, Emil.  Characteristics of Compliance Risk in Banking / Emil Asenov. // Economic Alternatives, 2015, N 4, с. 20-28. 

  

Сист. No: 64979

Финанси

- 172 -

39823

Благойчева, Христина.  Доброволното пенсионно осигуряване - една различна възможност за спестяване / Христина Благойчева. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 305-310. 

  

Сист. No: 64948

- 173 -

39823

Вачков, Стефан.  Българските банки - на старта към промяна? / Стефан Вачков. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 354-360. 

  

Сист. No: 64965

- 174 -

39823

Георгиев, Любомир.  Относно стабилността и развитието на модела на универсалното банкерство / Любомир Георгиев. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 370-375. 

  

Сист. No: 64966

- 175 -

40731

Гладилов, Стефан.  Относно финансирането на здравеопазването в Република България в условията на реформа / Стефан Гладилов. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 230-232. 

  

Сист. No: 64916

- 176 -

39823

Грозданов, Борис.  За функционалните параметри на местните бюджети / Борис Грозданов. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 280-283. 

  

Сист. No: 64937

- 177 -

45959

Гълъбов, Марин.  Насоки на финансовия анализ на фирмите за недвижими имоти / Марин Гълъбов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 121-130. 

  

Сист. No: 65550

- 178 -

39823

Даковски, Цвети и др.  За рисковете, влияещи върху реализацията на реалните инвестиционни проекти / Цвети Даковски, Веселин Кунчев. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 410-420. 

  

Сист. No: 64970

- 179 -

45942

Димитрова, Павлина.  Достъп до информация - ключово право на потребителите на финансови отчети / Павлина Димитрова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 496-503. 

  

Сист. No: 65404

- 180 -

45942

Димов, Сава Христов.  Стрес-тестовете като нов инструмент от риск-мениджмънта на Балканите в период на финансови турболенции : Част II / Сава Христов Димов. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 423-445. 

  

Сист. No: 65389

- 181 -

39823

Йовкова, Йорданка.  Диагностика на финансовите кризи в предприятията / Йорданка Йовкова. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 256-263. 

  

Сист. No: 64934

- 182 -

39823

Камеларов, Атанас.  Предизвикателства пред регулирането на банките / Атанас Камеларов. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 393-399. 

  

Сист. No: 64969

- 183 -

39823

Киров, Стоян.  Ценови стабилизационен модел, базиран на фючърсните стокови пазари / Стоян Киров. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 376-381. 

  

Сист. No: 64967

- 184 -

39823

Найденов, Найден.  Проблеми на екологичното финансиране / Найден Найденов. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 284-290. 

  

Сист. No: 64939

- 185 -

39823

Парушева, Силвия.  Средна доходност на държавните ценни книжа на първичния пазар : (Статистически оценки и финансова политика) / Силвия Парушева. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 382-388. 

  

Сист. No: 64968

- 186 -

39823

Петров, Данчо и др.  За риска при краткосрочното кредитиране на агробизнеса / Данчо Петров, Николай Бабанов. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 316-322. 

  

Сист. No: 64955

- 187 -

39823

Петров, Петър.  Проблеми на моделирането на икономическата криза в България или цената на корупцията / Петър Петров. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 323-331. 

  

Сист. No: 64956

- 188 -

45942

Петрова, Райна.  Теоретични и организационни проблеми на счетоводството в застрахователните организации / Райна Петрова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 511-518. 

  

Сист. No: 65459

- 189 -

45942

Попова-Йосифова, Надежда Иванова.  Новости в счетоводната отчетност на бюджетните организации / Надежда Иванова Попова-Йосифова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 504-510. 

  

Сист. No: 65458

- 190 -

39823

Радилов, Димитър и др.  Бизнесцикли в текущата сметка на платежния баланс в Република България / Димитър Радилов, Светлана Тодорова. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 271-279. 

  

Сист. No: 64936

- 191 -

45942

Росева, Ренета.  Ефектът от промяната на ставката по ДДС върху потреблението и икономическия растеж / Ренета Росева. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 519-524. 

  

Сист. No: 65464

- 192 -

45942

Росева, Ренета.  Положителни и отрицателни страни на използването на намалени ставки по ДДС / Ренета Росева. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 525-529. 

  

Сист. No: 65472

- 193 -

39823

Спасова, Емилия.  Проблеми при управлението на паричната наличност / Емилия Спасова. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 264-270. 

  

Сист. No: 64935

- 194 -

39823

Стоичкова, Огняна.  Финансиране на проекти за опазване на околната среда / Огняна Стоичкова. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 291-297. 

  

Сист. No: 64947

- 195 -

45942

Стънгачева, Нели Любчева.  Финансовите задължения на "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД в контекста на нормативната уредба на Република България / Нели Любчева Стънгачева. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 571-578. 

  

Сист. No: 65535

- 196 -

45942

Тодоров, Живко Божидаров.  Проблемът за реалния лихвен процент в Еврозоната. Ефективно дългово управление в условията на дефлация или сигнал за реформи / Живко Божидаров Тодоров. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 553-561. 

  

Сист. No: 65534

- 197 -

45942

Тодоров, Тодор Атанасов.  Правно организационни аспекти в дейността на колективните инвестиционни схеми, като отчетно обособени единици / Тодор Атанасов Тодоров. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 530-533. 

  

Сист. No: 65473

- 198 -

45942

Тодоров, Тодор Атанасов.  Особености при счетоводното отчитане на финансовите активи / Тодор Атанасов Тодоров. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 534-538. 

  

Сист. No: 65531

- 199 -

39823

Филчева, Недялка.  Реформата в пенсионното осигуряване и общественият капитал - един по-различен поглед / Недялка Филчева. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 311-315. 

  

Сист. No: 64954

- 200 -

39823

Фрактален анализ на финансовите пазари . // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 338-344. 

  

Сист. No: 64964

- 201 -

45942

Христозов, Янко.  Изпълнение на критериите за номинална конвергенция преди присъединяването на България към Еврозоната / Янко Христозов. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 487-495. 

  

Сист. No: 65396

- 202 -

45942

Цветкова, Надежда.  Практически измерения на подготовката и обучението на кадрите по финансов контрол във Франция / Надежда Цветкова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 539-544. 

  

Сист. No: 65532

- 203 -

45959

Чапаров, Божидар и др.  Деклариране на доходи от наем на чуждестранни физически лица в Република България / Божидар Чапаров, Елис Палаз. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 61-69. 

  

Сист. No: 65544

- 204 -

В Б 254

Илиев, Петър.  Има ли драма с новия дълг? / Петър Илиев. // Банкеръ, XXIII, N 11, 18-25 март 2016, с. 9. 

  

Сист. No: 65025

- 205 -

Сп Н 326 ВУСИ

Льондев, Атанас.  Финансова стабилност на икономиката / Атанас Льондев. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2015, с. 197-206. 

  

Сист. No: 65174

- 206 -

Сп И 50 м

Герунов, Антон Антонов.  Циклична динамика на основни фискални агрегати в България за периода 1998-2014 г. / Антон Антонов Герунов. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 2, с. 56-73. 

  

Сист. No: 65103

- 207 -

Сп Д 41 к

Гореликов, К. А.  Ожидаемая инфляция в неоклассической модели роста с ограничением на предоплату наличностью (cash-in-advance) / К. А. Гореликов. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 3, с. 60-65. 

  

Сист. No: 65492

- 208 -

Сп И 502

Григорова, Тони.  Безкешовото общество / Тони Григорова. // Икономика, 2016, N 59, с. 86-88. 

  

Сист. No: 64818

- 209 -

Сп И 50 м

Донев, Дончо.  Приложение на моделите за оценка на акции на българския фондов пазар / Дончо Донев. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 2, с. 109-124. 

  

Сист. No: 65117

- 210 -

Сп Р 448

Мандаджиева, Ася.  ЕС финансира късите вериги на доставка и местните пазари / Ася Мандаджиева. // Регал, 2016, N 2, с. 28-29. 

  

Сист. No: 65202

- 211 -

Сп И 503 и

Янков, Ивайло.  Ендогенни елементи на фирмената задлъжнялост в България / Ивайло Янков. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 1, с. 126-140. 

  

Сист. No: 65310

- 212 -

40037

Pudovskis, Konstantins.  Model for predicting bankruptcy as an instrument of evaluation of the firm's competitiveness / Konstantins Pudovskis. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR, 2002, с. 705-708. 

  

Сист. No: 64755

- 213 -

40037

Sander, Priit.  Financial leverage and risk: An empirical analysis / Priit Sander. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR, 2002, с. 561-570. 

  

Сист. No: 64753

- 214 -

Сп Ч J 80 f

Adam, Klaus et al.  Stock Market Volatility and Learning / Klaus Adam, Albert Marcet, Juan Pablo Nicolini. // The Journal of Finance  (New York), 71, 2016, N 1, с. 33-82. 

  

Сист. No: 65335

- 215 -

Сп И 503 и

Filipovski, Vladimir et al.  Efficiency of the fiscal policy and the fiscal multipliers - the case of the Republic of Macedonia / Vladimir Filipovski, Taki Fiti, Borce Trenovski. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 1, с. 3-23. 

  

Сист. No: 65320

Бюджет на общините

- 216 -

Сп Б 973

Единната бюджетна класификация за 2016 г. . // Бюджетът, 25, 2016, N 4, с. 3-39. 

  

Сист. No: 65108

Данъци. Такси. Налози

- 217 -

657/С/Н 267

Димитрова, Зорница.  Промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 1 януари 2016 г. / Зорница Димитрова. // Наръчник на икономиста 2016 : Кн. 1-4 [1]. - Пловдив : Плутон-1, 2016, с. 29-35. 

  

Сист. No: 64845

- 218 -

39819

Колев, Христо.  Някои въпроси на данъчното законодателство и контрола на държавните вземания / Христо Колев. // Науката в помощ на бизнеса и обществото : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2001, с. 20-25. 

  

Сист. No: 64725

- 219 -

В К 263 d

Мартинова, Доника.  Данъци и такси върху недвижими имоти : Какво се облага, какво не е и кои са задължените лица / Доника Мартинова. // Капитал Daily, VI, N 70, 12 апр. 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 65394

- 220 -

Сп А 454

Василева, Валентина.  Нови моменти в ППЗДДС за 2016 г. и указание №24-00-15/22.01.2016 г. / Валентина Василева. // Актив, 2016, N 2, с. 45-50. 

  

Сист. No: 64723

- 221 -

Сп Д 225

Жотева, Мая.  Прилагане на разпоредбите на ЗДДС при връщане на апортиран актив / Мая Жотева. // Данъците в Република България, 2016, N 3-4, с. 55-57. 

  

Сист. No: 65514

- 222 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС от 29. 01. 2016 г. / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 3, с. 34-49. 

  

Сист. No: 65314

- 223 -

Сп Д 225

Кондарев, Ивайло.  Определяне на данъчната основа за облагане с ДДС на личното потребление на фирмане активи / Ивайло Кондарев. // Данъците в Република България, 2016, N 3-4, с. 3-12. 

  

Сист. No: 65504

- 224 -

Сп Ф 531 п

Мермерска, Людмила.  Попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2015 г. - нови моменти и основни въпроси / Людмила Мермерска. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 3, с. 21-33. 

  

Сист. No: 65296

- 225 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Данък върху недвижимите имоти / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 3, с. 56-61. 

  

Сист. No: 65349

- 226 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Годишни задължения за платците на доходи на физически лица за 2015 г. / Лиляна Панева. // Актив, 2016, N 2, с. 42-45. 

  

Сист. No: 64722

- 227 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Данък "Уикенд" - кога и как / Лиляна Панева. // Актив, 2016, N 3, с. 23-26. 

  

Сист. No: 65259

- 228 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Промените в ППЗДДС за 2016 г. / Лиляна Панева. // Български законник, XXV, 2016, N 4, с. 63-69. 

  

Сист. No: 65545

- 229 -

Сп Ф 531 п

Попова, Евгения.  Авансово облагане на доходите от други източници по чл. 35 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица / Евгения Попова. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 2, с. 31-40. 

  

Сист. No: 64943

- 230 -

Сп Б 973

Попова, Евгения.  Облагане с авансов данък на доходите по чл. 35 от ЗДДФЛ / Евгения Попова. // Бюджетът, 25, 2016, N 4, с. 40-44. 

  

Сист. No: 65109

- 231 -

Сп С 953 п

Попова, Евгения.  Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2016 година / Евгения Попова. // Счетоводство плюс, 2016, N 4, с. 1-7 [ Прил. Дан. консултант ] ; N 3, с. 1-5. 

  

Сист. No: 65586

- 232 -

Сп С 953 п

Попова, Евгения.  Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2016 година / Евгения Попова. // Счетоводство плюс, 2016, N 3, с. 1-5 [ Прил. Дан. консултант ];N 4, с. 1-7. 

  

Сист. No: 65596

- 233 -

Сп Д 225

Рангелов, Евгени.  Отчитане и данъчно облагане на преобразуването на търговско дружество чрез разделяне / Евгени Рангелов. // Данъците в Република България, 2016, N 3-4, с. 58-64. 

  

Сист. No: 65515

- 234 -

Сп Ф 531 п

Русков, Росен.  Допустима ли е промяна на данъчния режим на вътреобщостна доставка на стока / Росен Русков. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 3, с. 50-55. 

  

Сист. No: 65339

- 235 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Неданъчни задължения на предприятията, произтичащи от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година / Цветан Станкулов. // Актив, 2016, N 3, с. 16-23. 

  

Сист. No: 65220

- 236 -

Сп С 953 п

Янкова, Мина.  Данъчно третиране на безвъзмездни приравнени на възмездни доставки по смисъла на ЗДДС / Мина Янкова. // Счетоводство плюс, 2016, N 3, с. 6-16. 

  

Сист. No: 64988

- 237 -

Сп Д 225

Янкова, Мина.  Облагане на строителна услуга, извършвана в страна - членка на ЕС / Мина Янкова. // Данъците в Република България, 2016, N 3-4, с. 47-54. 

  

Сист. No: 65513

- 238 -

Сп Ф 531 п

Янкова, Цветана.  Промени в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2015 г. / Цветана Янкова. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 2, с. 22-30. 

  

Сист. No: 64941

Данъчно облагане

- 239 -

В К 263 d

Мартинова, Доника.  Възможност за данъчно облекчение чрез стипендии : От миналата година законодателят въведе изцяло ново третиране / Доника Мартинова. // Капитал Daily, VI, N 42, 01 март 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 64724

Данъчен контрол

- 240 -

Сп Ф 531 п

Антонов, Иван.  Автоматичен обмен на финансова информация / Иван Антонов. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 2, с. 41-58. 

  

Сист. No: 64951

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 241 -

40246

Монева, Анна.  Банковите информационни технологии и евроинтеграцита / Анна Монева. // Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните в Югоизточна Европа : Междууниверситетска научно-практическа конференция, 7-9 ноември 2002 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 355-359. 

  

Сист. No: 64862

- 242 -

40850

Стоянова, Стоянка.  Сигурност на банковите разплащания в банковите информационни системи /БИС/ / Стоянка Стоянова. // Съвременни управленски практики III : Научна конференция, 18.02. - 20.02. 2005 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2005, с. 23-27. 

  

Сист. No: 65462

- 243 -

В Б 254

Цолов, Чавдар.  Проклятиено на свръхликвидността / Чавдар Цолов. // Банкеръ, N 10, 11-18 март 2016, с. 6-7. 

  

Сист. No: 64864

- 244 -

Сп В 83 Э

Джагитян, Э. П.  Базель III: в поисках критериев и сценариев успеха реформы банковского регулирования / Э. П. Джагитян. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 2, с. 77-93. 

  

Сист. No: 65184

- 245 -

Сп Ф 531 п

Нейчев, Николай.  Парични преводи в чужбина - традиционни решения и нови алтернативи / Николай Нейчев. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 3, с. 67-71. 

  

Сист. No: 65371

- 246 -

Сп М 486

Николаева, Весела.  Професионалисти в лошите заеми / Весела Николаева. // Мениджър, 2016, N 2, с. 100-101. 

  

Сист. No: 64870

- 247 -

Сп Д 41 к

Осипова, Ю. В.  Основные тенденции кредитования малого и среднего предпринимательства в России в 2015 году / Ю. В. Осипова. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 2, с. 27-32. 

  

Сист. No: 65301

- 248 -

Сп Д 41 к

Скобелкин, Д. Г.  Консолидация банковской системы в целях противодействия незаконным финансовым операциям / Д. Г. Скобелкин. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 2, с. 8-11. 

  

Сист. No: 65299

- 249 -

39917

Markova, Roumiana.  Deposit Insurance in Bulgaria / Roumiana Markova. // Progress Made and Remaining Challenges to Financial Sector Restructuring in Bulgaria and Serbia. - Sofia : Economic Policy Institute, 2003, с. 33-34. 

  

Сист. No: 64736

Пари, валута

- 250 -

Сп Д 41 к

Моисеев, С. Р.  Валютные интервенции. Мотивы центральных банков и их инструментарий / С. Р. Моисеев. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 3, с. 12-19. 

  

Сист. No: 65493

Инвестиции

- 251 -

45944

Емельянов, Юрий и др.  Привлекательность России для зарубежных инвестиций / Юрий Емельянов, Юлия Леонова. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 64-70. 

  

Сист. No: 65173

- 252 -

Сп П 89 тп

Грасмик, Константин.  Агенства по привлечению прямых иностранных инвестиций и их роль в региональной инвестиционной политике / Константин Грасмик. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 1, с. 75-81. 

  

Сист. No: 65161

- 253 -

Сп Ф 703

Европроекти, които ще стартират от държавни ведомства . // Еврофондове Проекти Обществени поръчки, 2016, N 1-2, с. 11-12. 

  

Сист. No: 65496

- 254 -

Сп П 89 тп

Емельянов, Юрий.  О развитии партнерских взаимоотношений государства, науки, образования и бизнеса / Юрий Емельянов. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 1, с. 56-65. 

  

Сист. No: 65159

- 255 -

45942

Baltov, Milen.  The mega investment projects and programmes in the industries and the business infrastructure / Milen Baltov. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 39-45. 

  

Сист. No: 65552

Фондов пазар. Фондова борса

- 256 -

Сп Д 41 к

Ершов, М. В.  [Две тысячи шестнадцатый ] 2016 год : возрастают риски финансовых обвалов в мире / М. В. Ершов. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 2, с. 24-26. 

  

Сист. No: 65300

- 257 -

40037

Shah, Ajay et al.  Securities market infrastructure for small countries / Ajay Shah, Susan Thomas. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR, 2002, с. 437-470. 

  

Сист. No: 64741

Капиталов пазар. Паричен пазар

- 258 -

40037

Kulhanek, Lumir.  Comparison of capital markets returns in the Czech Republic and in the EMU / Lumir Kulhanek. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR, 2002, с. 381-395. 

  

Сист. No: 64751

Икономика

- 259 -

39823

Апостолов, Апостол.  Социално-стратификационни процеси и икономическо развитие / Апостол Апостолов. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 92-96. 

  

Сист. No: 64880

- 260 -

39823

Минчев, Георги.  Към нова парадигма в общественото развитие на България / Георги Минчев. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 60-66. 

  

Сист. No: 64861

- 261 -

39823

Младенов, Милети.  Банковият сектор в преходния период : (По примера на България от края на 90-те години на XX век) / Милети Младенов. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 49-59. 

  

Сист. No: 64859

- 262 -

40850

Серафимова, Д.  Проблеми и тенденции в развитието на пазара на стоматологични услуги / Д. Серафимова. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 186-201. 

  

Сист. No: 65373

- 263 -

39823

Сълова, Н.  Характерни особености на макросредата за развитие на пазара в България / Н. Сълова. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 13-20. 

  

Сист. No: 64836

- 264 -

Сп Н 326 ВУСИ

Шатарова, Десислава.  Анализ на инвестициите в България през 2015 г. / Десислава Шатарова. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2015, с. 183-189. 

  

Сист. No: 65169

- 265 -

Сп И 502

Караиванов, Васил.  В XXI век учене + иновации = богатство / Васил Караиванов. // Икономика, 2016, N 59, с. 78-80. 

  

Сист. No: 64817

- 266 -

Сп И 502

Митев, Владимир.  Всички бизнес пътища водят към Иран / Владимир Митев. // Икономика, 2016, N 59, с. 56-59. 

  

Сист. No: 64815

- 267 -

Сп Д 41 к

Слепов, В. А. и др.  Сущность теневых финансовых потоков и факторы их формирования в современной экономике / В. А. Слепов, В. Е. Чекмарев. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 2, с. 50-53. 

  

Сист. No: 65250

- 268 -

Сп Д 41 к

Ческидов, Б. М.  Об экономической ситуации в Китае / Б. М. Ческидов. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 3, с. 74-76. 

  

Сист. No: 65497

- 269 -

Сп Ч R 62

Banham, Russ.  The risks and opportunities of doing business in the Middle Eas / Russ Banham. // Risk Management  (New York), 63, 2016, N 2, с. 20-24. 

  

Сист. No: 65595

Регионална икономика

- 270 -

40086

Личев, Тихомир.  Административно-териториално деление и регионална политика в Република България / Тихомир Личев. // Управленски и маркетингови аспекти на развитието на Балканските страни : Международна научна конференция, проведена от 20-22 септ. 2001 г. в гр. Кранево. - Кранево : УНСС, 2001, с. 455-463. 

  

Сист. No: 42401

Икономика на България

- 271 -

Сп Г 621 УНСС

Найденов, Георги и др.  Локални и глобални рискови фактори за развитието на България и света през второто десетилетие на XXI век / Георги Найденов, Калоян Харалампиев. // Годишник на УНСС, 2015, с. 49-98. 

  

Сист. No: 65425

Икономика на Русия

- 272 -

Сп П 89 тп

Буданов, И. и др.  Модернизация металлургии и машиностроения в контексте "зеленого" экономического роста / И. Буданов, Владимир Борисов. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 2, с. 45-55. 

  

Сист. No: 65502

- 273 -

Сп М 68 э

Загашвили, В.  Внешнеэкономические связи России в исследованиях ИМЭМО / В. Загашвили. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 2, с. 122-128. 

  

Сист. No: 65151

- 274 -

Сп П 89 тп

Ленчук, Елена.  Экономическая политика: стратегия и тактика / Елена Ленчук. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 2, с. 8-19. 

  

Сист. No: 65499

- 275 -

Сп В 83 Э

Маневич, В.  Функционирование денежно-финансовой системы и депрессия российской экономики / В. Маневич. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 2, с. 34-55. 

  

Сист. No: 65176

- 276 -

Сп В 83 Э

Мау, В.  Антикризисные меры или структурные реформы: экономическая политика России в 2015 году / В. Мау. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 2, с. 5-33. 

  

Сист. No: 65154

- 277 -

Сп М 68 э

Оболенский, В.  Внешняя торговля России: барометр предсказывает бурю / В Оболенский. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 2, с. 15-25. 

  

Сист. No: 65140

- 278 -

Сп П 89 тп

Прудникова, Анна и др.  Инвестиционный процес в России: влияние геополитических и геоэкономических рисков / Анна Прудникова, Ольга Игнатова, Ольга Горбунова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 2, с. 56-64. 

  

Сист. No: 65503

- 279 -

Сп В 83 Э

Юшков, А.  Бюджетная децентрализация и региональный экономической рост: теория, эмпирика, российский опыт / А. Юшков. // Вопросы экономики  (Москва), 87, 2016, N 2, с. 94-110. 

  

Сист. No: 65185

Икономика на САЩ

- 280 -

Сп М 68 э

Варнавский, В. Г.  Экономический рост в США: тренды и факторы / В. Г. Варнавский. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 2, с. 26-39. 

  

Сист. No: 65141

Бизнес икономика

- 281 -

Сп М 486

Ангелов, Георги.  Следващото голямо нещо на България / Георги Ангелов. // Мениджър, 2016, N 2, с. 16-18. 

  

Сист. No: 64743

Икономически растеж

- 282 -

45944

Ковачев, Асен Златков.  Мултипликативните ефекти при балансиране на икономическия растеж / Асен Златков Ковачев. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 123-127. 

  

Сист. No: 65182

- 283 -

Сп М 486

Дончев, Томислав.  Корените на растежа / Томислав Дончев. // Мениджър, 2016, N 2, с. 22-25. 

  

Сист. No: 64767

- 284 -

Сп А 582

Марикина, Мария.  Процесите на глобализация за нововъзникващите пазари и перспективите за растеж / Мария Марикина. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 1, с. 5-12. 

  

Сист. No: 64945

- 285 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  Спада доверието в потенциала за растеж / Венцислав Савов. // Мениджър, 2016, N 2, с. 68. 

  

Сист. No: 64801

- 286 -

Сп А 582

Спасова, Елена.  Роля на валутно-курсовите режими за постигане устойчив растеж в Централна и Източна Европа / Елена Спасова. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 1, с. 24-40. 

  

Сист. No: 64950

- 287 -

Сп И 50 м

Спасова, Елена.  Платежно-балансови ограничения пред икономическия растеж на България / Елена Спасова. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 2, с. 90-108. 

  

Сист. No: 65116

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 288 -

45959

Йовкова, Йорданка.  Последици от промяната на пазарната стойност на имотите и механизми за коригиране на условията за финансиране на сделките / Йорданка Йовкова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 45-60. 

  

Сист. No: 65543

Бизнес политика

- 289 -

Сп Л 763

Василев, Огнян.  Бизнесът е война, овладейте нейното изкуство / Огнян Василев. // Логистика, XII, 2016, N 2, с. 36-38. 

  

Сист. No: 64893

- 290 -

Сп М 486

Умникова, Силвия.  Структурализъм в бизнеса / Силвия Умникова. // Мениджър, 2016, N 2, с. 52-53. 

  

Сист. No: 64794

Прогнозиране

- 291 -

45942

Крумов, Калин.  Място за стратегическото планиране в указанията за разработване на регионални планове в България / Калин Крумов. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 369-378. 

  

Сист. No: 65351

Икономически анализ

- 292 -

Сп Ф 703

Ганев, Петър.  "Безплатните" европейски средства / Петър Ганев. // Еврофондове Проекти Обществени поръчки, 2016, N 1-2, с. 33-34. 

  

Сист. No: 65500

Аграрна икономика

- 293 -

В Б 921 ф

Давидова, Алма.  Рекордни инвестиции в "умно" земеделие / Алма Давидова. // Български фермер, XXV, N 1265, 3-9 март 2016, с. 2. 

  

Сист. No: 64918

- 294 -

В Б 921 ф

Иновациите са най-добрият инструмент за повишаване добавената стойност в земеделието . // Български фермер, XXV, N 1265, 3-9 март 2016, с. 6. 

  

Сист. No: 64920

Икономика на селското стопанство

- 295 -

Сп И 50 м

Тодоров, Петко.  Нормата в процеса на пазарно търсене на храни / Петко Тодоров. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 2, с. 31-43. 

  

Сист. No: 65101

Икономика на индустрията, предприятието

- 296 -

45959

Атанасова, Христина.  Проектозакон за брокерите на недвижими имоти / Христина Атанасова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 165-172. 

  

Сист. No: 65567

- 297 -

45959

Игнатова, Николинка.  Тенденции на развитието на жилищните имоти в Югозападна България за периода 2010-2013 г. / Николинка Игнатова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 143-155. 

  

Сист. No: 65558

- 298 -

40850

Илиев, Йосиф Илиев.  Процесът на реиндустриализация - стратегическо предизвикателство пред националната икономика / Йосиф Илиев Илиев. // Съвременни управленски практики VIII. Целесъобразност и риск в бизнес проектите : Международна конференция, Бургас, 6-7 юни 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 17-28. 

  

Сист. No: 65413

- 299 -

45959

Илиев, Христо.  Специфика на видовете бизнес имоти / Христо Илиев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 229-241. 

  

Сист. No: 65578

- 300 -

39981

Кавалов, Боян.  Перспективи пред българските азотно-торови заводи / Боян Кавалов. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 194-201. 

  

Сист. No: 64787

- 301 -

45959

Николов, Явор.  Изисквания за длъжността "брокер" и влиянието им върху предлаганите услуги от агенциите за недвижими имоти / Явор Николов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 219-228. 

  

Сист. No: 65570

- 302 -

45942

Парушев, Даниел.  Основни индикатори за анализ и оценка на конкурентоспособността на търговска фирма / Даниел Парушев. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 339-344. 

  

Сист. No: 65340

- 303 -

45942

Петров, Вилислав Василев.  Изследване на съответствието между текущата стратегия на предприятието и условията на външната среда / Вилислав Василев Петров. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 327-333. 

  

Сист. No: 65319

- 304 -

45959

Спасова, Стелина.  Сделки с хотелски недвижими имоти / Стелина Спасова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 208-218. 

  

Сист. No: 65568

- 305 -

45959

Стаменова, Василка и др.  Времето за транзакция на жилищна недвижима собственост като фактор за рационализиране на транзакционните разходи / Василка Стаменова, Надя Гилина. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 113-120. 

  

Сист. No: 65548

- 306 -

45959

Стефанов, Драгомир.  Развитие на ипотечния пазар в България / Драгомир Стефанов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 156-164. 

  

Сист. No: 65561

- 307 -

45959

Стоенчева, Яна.  Проучване на потребителските нагласи на потенциални клиенти при закупуване на жилищен имот в град София / Яна Стоенчева. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 248-260. 

  

Сист. No: 65589

- 308 -

Сп И 502

Григорова, Тони.  Тихият растеж на автомобилната индустрия / Тони Григорова. // Икономика, 2016, N 60, с. 50-53. 

  

Сист. No: 65441

- 309 -

Сп Б 923 з

Петков, Мартин.  Разработване на иновации от стартиращи предприятия / Мартин Петков. // Български законник, XXV, 2016, N 3, с. 105-107. 

  

Сист. No: 64940

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 310 -

Сп Н 326 ВУСИ

Костова, Иванка.  Основите на ценообразуването / Иванка Костова. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2015, с. 173-182. 

  

Сист. No: 65160

Търговия

- 311 -

45942

Бакърджиева, Радостина Т.  Индикатори за корпоративна социална отговорност в контекста на изискванията на капиталовия пазар / Радостина Т. Бакърджиева. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 281-291. 

  

Сист. No: 65294

- 312 -

45942

Маллов, Доброслав Емилов.  Управление на знанието в глобалните вериги за доставка / Доброслав Емилов Маллов. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 226-232. 

  

Сист. No: 65258

- 313 -

Сп Р 448

Бобанац, Бранислава.  Икономическата криза събуди онлайн пазара в Кипър / Бранислава Бобанац. // Регал, 2016, N 2, с. 38. 

  

Сист. No: 64775

- 314 -

Сп Р 448

Мандаджиева, Ася.  Топ 250 ритейлъра в света с 4,3% ръст на продажбите за година / Ася Мандаджиева. // Регал, 2016, N 2, с. 25-26. 

  

Сист. No: 64773

- 315 -

Сп И 502

Манолов, Бисер.  Черното злато загуби блясъка си / Бисер Манолов. // Икономика, 2016, N 59, с. 60-61. 

  

Сист. No: 64816

- 316 -

Сп Р 448

Стоименова, Кремена.  Как да не издъним идеята за нов продукт / Кремена Стоименова. // Регал, 2016, N 2, с. 36-37. 

  

Сист. No: 65204

- 317 -

Сп Р 448

Ценова, Елица.  Технологии и мобилност в ритейла през 2016 г. / Елица Ценова. // Регал, 2016, N 2, с. 16-17. 

  

Сист. No: 64772

- 318 -

Сп Р 448

Чанкова, Жана.  Новото мото в консумацията: "По-малко значи повече" / Жана Чанкова. // Регал, 2016, N 2, с. 14-15. 

  

Сист. No: 64768

- 319 -

Сп И 503 и

Does trade liberalization affects international trade tax revenue? . // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 1, с. 75-87. 

  

Сист. No: 65327

- 320 -

Сп Ч J 80 f

Foucault, Thierry et al.  News Trading and Speed / Thierry Foucault, Johan Hombert, Ioanid Rosu. // The Journal of Finance  (New York), 71, 2016, N 1, с. 335-381. 

  

Сист. No: 65329

Маркетинг

- 321 -

39823

Аврамов, Велко и др.  Изследване на мотивацията на продажбите / Велко Аврамов, Христина Кръстева. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 48-54. 

  

Сист. No: 64998

- 322 -

39823

Ангелова, Милена.  Възможности за усъвършенстване на ценовата стратегия при експорт на български вина за Великобритания / Милена Ангелова. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 167-176. 

  

Сист. No: 65024

- 323 -

45942

Андонов, Станимир.  За някои аспекти на измерването на ценността на бранда / Станимир Андонов. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 180-186. 

  

Сист. No: 65231

- 324 -

45942

Атанасова, Лина.  Съвременни подходи в маркетинга и маркетинговите изследвания / Лина Атанасова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 62-72. 

  

Сист. No: 65123

- 325 -

40086

Балева, Велина Лазарова.  Търговската марка - фокус на маркетинга / Велина Лазарова Балева. // Управленски и маркетингови аспекти на развитието на Балканските страни : Международна научна конференция, проведена от 20-22 септ. 2001 г. в гр. Кранево. - Кранево : УНСС, 2001, с. 330-309. 

  

Сист. No: 64883

- 326 -

45942

Василева, Стелиана.  Психографски модели за оценка на бранда / Стелиана Василева. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 152-159. 

  

Сист. No: 65224

- 327 -

45942

Василева, Стелиана.  Личните продажби като елемент на интегрираните маркетингови комуникации / Стелиана Василева. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 160-167. 

  

Сист. No: 65226

- 328 -

45942

Васкова, Лиляна Светославова.  Предизвикателствата пред човешките ресурси за управление на продажбите в хотелиерството по време на икономическата криза 2008-2011 г. / Лиляна Светославова Васкова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 209-215. 

  

Сист. No: 65241

- 329 -

39823

Генчев, Евгени.  Използване на интернет като маркетингово средство / Евгени Генчев. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 161-166. 

  

Сист. No: 65023

- 330 -

39823

Георгиева, Елена.  Относно критерия за оценка на потребителските пазари / Елена Георгиева. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 61-65. 

  

Сист. No: 64999

- 331 -

45942

Георгиева, Мария Георгиева.  Фактори опосредстващи връзката "Социално-отговорен брандинг - потребителска лоялност" / Мария Георгиева Георгиева. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 168-174. 

  

Сист. No: 65227

- 332 -

40850

Главчева, Стефка Димитрова.  Анализ за употребата на рекламата в Интернет на микро, малки и средни прадприятия регистрирани на територията на град София за периоде 2007-2009 година / Стефка Димитрова Главчева. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 204-211. 

  

Сист. No: 65412

- 333 -

45942

Горанова, Пенка.  Предпоставки при прилагане на стратегиите за пазарни ниши в периферните области на регионите / Пенка Горанова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 82-88. 

  

Сист. No: 65138

- 334 -

39823

Димитракиева, Светлана.  Функцията "праниране в маркетинга на услуги" / Светлана Димитракиева. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 42-47. 

  

Сист. No: 64997

- 335 -

39823

Димитров, Александър.  Иконометричното моделиране в маркетинга и управлението / Александър Димитров. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 13-19. 

  

Сист. No: 64987

- 336 -

39823

Димова, Екатерина.  Потребителската промоция и влиянието й върху стойността. Добавяна от търговската марка / Екатерина Димова. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 146-153. 

  

Сист. No: 65020

- 337 -

45959

Желев, Иван.  Възможности за използване на бенчмаркинга при фасилити мениджмънта / Иван Желев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 17-29. 

  

Сист. No: 65540

- 338 -

39823

Желев, Симеон.  Един нов подход за измерване на ценността на търговските марки / Симеон Желев. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 87-93. 

  

Сист. No: 65001

- 339 -

45942

Иванов, Свилен.  Маркетингова активност на малките фирми в социалните мрежи / Свилен Иванов. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 112-118. 

  

Сист. No: 65209

- 340 -

40731

Иванов, Цаньо.  За необходимостта и парадигмата на фирмения стил в условията на пазарна икономика / Цаньо Иванов. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 303-308. 

  

Сист. No: 64921

- 341 -

45942

Катранджиев, Христо.  Развитие на маркетинговата мисъл в периода 1910-1920 г.: генезис на базисни маркетингови понятия и маркетингови школи / Христо Катранджиев. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 73-81. 

  

Сист. No: 65124

- 342 -

45942

Катранджиев, Христо.  Корените на съвременния маркетинг: исторически поглед към оформянето на маркетинга като научна дисциплина в периода 1900-1910 година и динамиката на неговото развитие след това / Христо Катранджиев. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 89-99. 

  

Сист. No: 65207

- 343 -

39823

Кехайова, Мария.  Теоретични проблеми при дефинирането на понятието "потребителска ценност" / Мария Кехайова. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 154-160. 

  

Сист. No: 65022

- 344 -

40850

Кунева, Ирена.  Маркетинг в социалните мрежи: Twitter и практиката на българските фирми две години по-късно / Ирена Кунева. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 155-162. 

  

Сист. No: 65423

- 345 -

40475

Кунева, Ирена Петрова.  Методика за адаптиране на маркетинговата система на организацията към системата за управление на качеството, изградена съгласно изискванията на фамилията страндарти ISO 9000 / Ирена Петрова Кунева. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 133-145. 

  

Сист. No: 64984

- 346 -

45942

Луизов, Атанас.  Ефективност на рекламата / Атанас Луизов. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 124-128. 

  

Сист. No: 65213

- 347 -

40850

Луизов, Атанас и др.  Моделиране на процеса на вземане на решение за покупка с помощта на ANN / Атанас Луизов, Деян Лазаров. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 232-239. 

  

Сист. No: 65364

- 348 -

45942

Маринова, Гергана Валентинова.  Дигиталните медии не убиват печатната реклама / Гергана Валентинова Маринова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 175-179. 

  

Сист. No: 65229

- 349 -

45942

Младенова, Галина.  Нарастващата сила на клиентите във взаимодействието им с банковите институции / Галина Младенова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 52-61. 

  

Сист. No: 65122

- 350 -

39823

Недева, Веселина.  Анализ на съвременните маркетингови информационни системи / Веселина Недева. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 107-119. 

  

Сист. No: 65003

- 351 -

40086

Неделчев, Денчо Илиев.  Покупателна способност, просуматорство и маркетинг на съвременния етап от икономическото развитие на България / Денчо Илиев Неделчев. // Управленски и маркетингови аспекти на развитието на Балканските страни : Международна научна конференция, проведена от 20-22 септ. 2001 г. в гр. Кранево. - Кранево : УНСС, 2001, с. 311-320. 

  

Сист. No: 64885

- 352 -

40475

Пеев, Пейо и др.  Някои аспекти на маркетинговата стокова политика в туризма / Пейо Пеев, Малина Шиблова. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 301-307. 

  

Сист. No: 64986

- 353 -

45942

Пенкова, Десислава.  Онлайн маркетинг и ремаркетинг в туризма / Десислава Пенкова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 138-142. 

  

Сист. No: 65221

- 354 -

39823

Петров, Кирил.  Някои аспекти на потребителското поведение и възможности за неговото управление / Кирил Петров. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 140-145. 

  

Сист. No: 65019

- 355 -

40475

Сергеев, Александр.  Конкурентоспособность российских предприятий в предверии вступления России во ссемирную торговую организацию: направления и методы маркетинговых исследований / Александр Сергеев. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 51-56. 

  

Сист. No: 64971

- 356 -

39823

Сливинска, Кристина.  Маркетинговата дейност на полските фирми в условията на интеграция с Европейската общност / Кристина Сливинска. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 28-33. 

  

Сист. No: 64991

- 357 -

40475

Смирнов, Валерий.  Маркетинг российского проблемного предприятия как объекта покупки / Валерий Смирнов. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 95-98. 

  

Сист. No: 64981

- 358 -

39823

Станимиров, Евгени.  Триъгълниците като техника за представяне на резултатите от изследванията на потребителската удовлетвореност / Евгени Станимиров. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 126-133. 

  

Сист. No: 65018

- 359 -

45942

Станимиров, Евгени Петров.  "Транзакционен - релационен" обмен: дихотомия или диалектика / Евгени Петров Станимиров. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 46-51. 

  

Сист. No: 65088

- 360 -

45942

Стоименова, Борислава Борисова.  Анализ на спедиторския пазар в България / Борислава Борисова Стоименова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 143-151. 

  

Сист. No: 65222

- 361 -

39823

Тонкова, Евгения.  Оразмеряване на конкурентни профили в бизнеса / Евгения Тонкова. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 100-106. 

  

Сист. No: 65002

- 362 -

45942

Узунова, Елица Димитрова.  За човешките ресурси в маркетинга: компетентности за маркетингови изследватели / Елица Димитрова Узунова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 187-196. 

  

Сист. No: 65234

- 363 -

39823

Узунова, Юлия и др.  Балансът "фирмена активност - потребителска удовлетвореност" / Юлия Узунова, Бистра Василева. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 66-73. 

  

Сист. No: 65000

- 364 -

39823

Якова, Труфанка и др.  Семантичният деференциал - ефективна техника за определяне на имиджа на търговската марка / Труфанка Якова, Екатерина Димова. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 120-125. 

  

Сист. No: 65016

- 365 -

45942

Arpad, Papp-Vary.  City marketing mixes - from 4P's to 8P's / Papp-Vary Arpad. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 100-105. 

  

Сист. No: 65553

- 366 -

40086

Filipovic, Vinka et al.  The relevance of new marketing concept for enterprises in Balkan economies / Vinka Filipovic, Vesna Milicevic, Nevenka Zarkic-Joksimovic. // Управленски и маркетингови аспекти на развитието на Балканските страни : Международна научна конференция, проведена от 20-22 септ. 2001 г. в гр. Кранево. - Кранево : УНСС, 2001, с. 247-255. 

  

Сист. No: 64882

- 367 -

40475

Ludvigovich, Ivan.  Marketing Research in the Republic of Belarus / Ivan Ludvigovich. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 65-67. 

  

Сист. No: 64980

- 368 -

40086

Stankovic, Ljiljana.  New marketing approach to competition and strategic positioning of enterprise / Ljiljana Stankovic. // Управленски и маркетингови аспекти на развитието на Балканските страни : Международна научна конференция, проведена от 20-22 септ. 2001 г. в гр. Кранево. - Кранево : УНСС, 2001, с. 235-246. 

  

Сист. No: 64881

- 369 -

45942

Zhechev, Vladimir.  Stealth marketing strategy - origins, manifestations and practical application / Vladimir Zhechev. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 129-137. 

  

Сист. No: 65555

- 370 -

Сп Ч E 18

Dragomirov, Nikolay.  Market-oriented Logistics in Bulgarian Trade and Manufacturing Enterprises / Nikolay Dragomirov. // Economic Alternatives, 2015, N 4, с. 60-71. 

  

Сист. No: 64995

Рекламна, комуникационна политика

- 371 -

40266

Тодоров, Петко.  За икономиката на масмедиите с мисъл напред / Петко Тодоров. // Университетското икономическо образование и социалната реформа : Между очакванията и реалностите : Национална научно-практическа конференция, 21 ноември 2002 г.. - Б. м. : УНСС, 2002, с. 94-102. 

  

Сист. No: 64865

Маркетингов мениджмънт

- 372 -

40246

Соколовский, Дмитрий.  К вопросу существования нееффективных экономических институций / Дмитрий Соколовский. // Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните в Югоизточна Европа : Междууниверситетска научно-практическа конференция, 7-9 ноември 2002 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 285-294. 

  

Сист. No: 64858

- 373 -

40475

Siman, Ekaterina Aleksadrovna.  Transfer of techologies, as the Form of Science - Intensive Production Marketing / Ekaterina Aleksadrovna Siman. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 363-366. 

  

Сист. No: 64990

Логистика

- 374 -

40850

Асенова, Павлина Димитрова.  Съвременните техники за транспортиране и манипулиране на материалите в шивашкото производство - вариант за оцеляване / Павлина Димитрова Асенова. // Съвременни управленски практики III : Научна конференция, 18.02. - 20.02. 2005 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2005, с. 200-204. 

  

Сист. No: 65478

- 375 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Не бива да робуваш на техниката, а да развиваш бизнеса / Ники Божилов. // Логистика, XII, 2016, N 3, с. 43-44. 

  

Сист. No: 65400

- 376 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Бултекс 99 покрива страната с мрежа от складове и магазини / Васил Василев. // Логистика, XII, 2016, N 3, с. 18-22. 

  

Сист. No: 65377

- 377 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Университет търси сътрудничество в логистичния бранш / Васил Василев. // Логистика, XII, 2016, N 3, с. 62. 

  

Сист. No: 65402

- 378 -

Сп Л 763

Григоров, Десислав.  ЕКОЛ Логистикс вече е в България / Десислав Григоров. // Логистика, XII, 2016, N 3, с. 10. 

  

Сист. No: 65375

- 379 -

Сп А 582

Драгомиров, Николай.  Взаимодействие между доставчиците на логистични услуги и българските преработвателни и търговски предприятия / Николай Драгомиров. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 1, с. 76-86. 

  

Сист. No: 64957

- 380 -

Сп Л 763

Маврос, Танос.  Преоткриване на веригата за доставки / Танос Маврос. // Логистика, XII, 2016, N 2, с. 40-43. 

  

Сист. No: 64895

- 381 -

Сп Л 763

Маринова, Ани.  Amazon се движи със скоростта на изненадата / Ани Маринова. // Логистика, XII, 2016, N 2, с. 46-47. 

  

Сист. No: 64902

- 382 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Специален код следи пътя на бутилките с Соcа-Соla / Богиня Матеева. // Логистика, XII, 2016, N 3, с. 24-29. 

  

Сист. No: 65380

- 383 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Спедиторът е необходимият посредник между товародателя и застрахователя / Богиня Матеева. // Логистика, XII, 2016, N 3, с. 34-35. 

  

Сист. No: 65390

- 384 -

Сп Х 74 п

Умна логистика . // Хранително-вкусова промишленост, LXV, 2016, N 3, с. 14-16. 

  

Сист. No: 65405

Външна търговия

- 385 -

45944

Николова, Ирена.  Иновационни модели във външната търговия и икономика на България / Ирена Николова. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 159-170. 

  

Сист. No: 65188

- 386 -

45944

Спасова, Елена.  Цена или качество - подобряване на дългосрочните конкурентни позиции на българския бизнес на глобалните пазари / Елена Спасова. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 128-138. 

  

Сист. No: 65183

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 387 -

Сп Ф 531 п

Асенов, Асен и др.  Промените в акцизното законодателство от началото на 2016 г. / Асен Асенов, Александър Раков. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 2, с. 59-73. 

  

Сист. No: 64953

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 388 -

В Б 254

Станчев, Ивайло.  Другата истина за офшорките / Ивайло Станчев. // Банкеръ, XXIII, N 14, 8-15 апр.2016, с. 6-7. 

  

Сист. No: 65346

- 389 -

Сп Д 41 к

Паунович, Игорь.  Проблемы реформы управления глобальной экономикой, или как заставить международную финансовую систему работать в интересах развития / Игорь Паунович. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 2, с. 12-23. 

  

Сист. No: 65249

- 390 -

Сп Д 41 к

Хмелевская, Н. Г.  Пул условных валютных резервов БРИКС в аспекте достаточности международных (золотовалютных) резервов / Н. Г. Хмелевская. // Деньги и кредит  (Москва), 89, 2016, N 2, с. 42-49. 

  

Сист. No: 65304

Международни икономически отношения

- 391 -

40246

Власова, Т. В.  Государственное регулирование экономической в контексте интеграции Восточной-европейских стран в систему мирохозяйственных связей / Т. В. Власова. // Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните в Югоизточна Европа : Междууниверситетска научно-практическа конференция, 7-9 ноември 2002 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 166-171. 

  

Сист. No: 64897

- 392 -

40246

Гамов, Микола.  СучаснI глобальi економичнi проблеми i Украiна / Микола Гамов. // Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните в Югоизточна Европа : Междууниверситетска научно-практическа конференция, 7-9 ноември 2002 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 172-179. 

  

Сист. No: 64898

- 393 -

39981

Гохберг, Ю. А. и др.  К вопросу о совершенствовании законодательной базы в сфере внешнеэкономической деятельности / Ю. А. Гохберг, О. Б Чернега, А. Ю. Гохбер. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 22-26. 

  

Сист. No: 64746

- 394 -

45942

Костадинов, Антон.  Възможности за увеличаване на търговията с храни между Китай и ЕС / Антон Костадинов. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 545-552. 

  

Сист. No: 65533

- 395 -

39981

Кравченко, В. А.  Особености управления СЭЗ в Украине / В. А. Кравченко. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 78-83. 

  

Сист. No: 64760

- 396 -

40246

Лукьянович, Н. В.  Некоторые проблемы координации внешнеэкономической политики России и стран геополитического региона Центральной и Восточной Европы / Н. В. Лукьянович. // Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните в Югоизточна Европа : Междууниверситетска научно-практическа конференция, 7-9 ноември 2002 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 48-56. 

  

Сист. No: 64856

- 397 -

40246

Макогон, Ю. В.  Черноморская зона экономического сотрудничества: проблемы и перспективы / Ю. В. Макогон. // Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните в Югоизточна Европа : Междууниверситетска научно-практическа конференция, 7-9 ноември 2002 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 144-149. 

  

Сист. No: 64896

- 398 -

40246

Мельник, А. Ф.  Экономические аспекты сотрудничества Украины со странами ЦВЕ в условиях формирования новой восточной границы ЕС / А. Ф. Мельник. // Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните в Югоизточна Европа : Междууниверситетска научно-практическа конференция, 7-9 ноември 2002 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 41-47. 

  

Сист. No: 64855

- 399 -

40246

Псарев, Г. Ю.  Общемировые тенденции развития телекомуникационного рынка и перспективы участия в нем украинского предпринимательства / Г. Ю. Псарев. // Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните в Югоизточна Европа : Междууниверситетска научно-практическа конференция, 7-9 ноември 2002 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 279-283. 

  

Сист. No: 64900

- 400 -

39981

Фомичева, Н. В.  Основы формирования внешнеэкономической политики в украйне / Н. В. Фомичева. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 84-91. 

  

Сист. No: 64762

- 401 -

39981

Яненко, А. Б.  Развитие внешнеэкономических связей Украины со странами ЕС / А. Б. Яненко. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 177-180. 

  

Сист. No: 64774

- 402 -

Сп М 45 о

Алексова, Ивайла.  Участието на Япония в операции по укрепване на мира / Ивайла Алексова. // Международни отношения, XLV, 2016, N 1, с. 65-78. 

  

Сист. No: 64795

- 403 -

Сп М 45 о

Ангелов, Иван.  Европейски данъчен модел и необходимостта от реформа на българската данъчната система / Иван Ангелов. // Международни отношения, XLV, 2016, N 1, с. 79-108. 

  

Сист. No: 64797

- 404 -

Сп М 68 э

Арапова, Е.  Интеграционный потенциал АТЗСТ / Е. Арапова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 1, с. 68-81. 

  

Сист. No: 65134

- 405 -

Сп М 68 э

Бартенев, В.  Влияние экономической конъюнктуры на политику содействия развитию: парадоксы изменения / В. Бартенев. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 1, с. 30-40. 

  

Сист. No: 65121

- 406 -

Сп И 502

Бобанац, Бранислава.  Кипър и България със стратегически бизнес оферти / Бранислава Бобанац. // Икономика, 2016, N 59, с. 52-53. 

  

Сист. No: 64809

- 407 -

Сп М 45 о

Велков, Славчо.  Средата за сигурност в началото на 2016 г. - динамика и фактори, генериращи реални рискове и заплахи за България / Славчо Велков. // Международни отношения, XLV, 2016, N 1, с. 11-14. 

  

Сист. No: 64789

- 408 -

Сп И 502

Димитров, Петко.  Азербайджан се бори с девалвацията и евтиния петрол / Петко Димитров. // Икономика, 2016, N 59, с. 54-55. 

  

Сист. No: 64810

- 409 -

Сп И 503 и

Дънешка, Антоанета.  Култура и международен бизнес / Антоанета Дънешка. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 1, с. 88-112. 

  

Сист. No: 65309

- 410 -

Сп М 68 э

Еремин, С.  Станет ли природный газ товаром мировой биржевой торговли? / С. Еремин. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 1, с. 82-92. 

  

Сист. No: 65135

- 411 -

Сп М 68 э

Кондратьев, В.  Природные ресурсы и экономический рост / В. Кондратьев. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 1, с. 41-52. 

  

Сист. No: 65127

- 412 -

Сп М 45 о

Кючуков, Любомир.  Балканите - стратегически регион или поле за "геополитика в задния двор"? / Любомир Кючуков. // Международни отношения, XLV, 2016, N 1, с. 7-10. 

  

Сист. No: 64784

- 413 -

Сп М 68 э

Лукин, А.  Постбиполярный мир: мирное сосуществование или хаос? / А. Лукин. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 1, с. 17-29. 

  

Сист. No: 65115

- 414 -

Сп М 45 о

Маринов, Велко.  Обединението БРИКС в системата на съвременния полицентричен свят / Велко Маринов. // Международни отношения, XLV, 2016, N 1, с. 15-36. 

  

Сист. No: 64791

- 415 -

Сп М 68 э

Монусова, Г.  Чем определяется восприятие неравенства в доходах / Г. Монусова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 1, с. 53-81. 

  

Сист. No: 65132

- 416 -

Сп М 68 э

Наркевич, С.  Мировая практика управления валютными резервами / С. Наркевич. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 2, с. 40-51. 

  

Сист. No: 65142

- 417 -

Сп М 45 о

Петровский, Владимир и др.  Русия, Китай и новият световен ред / Владимир Петровский, Михаил Титаренко. // Международни отношения, XLV, 2016, N 1, с. 37-52. 

  

Сист. No: 64793

- 418 -

Сп И 50 м

Раза, Вернер и др.  Търговската политика на ЕС - перспективи, предизвикателства, алтернативи / Вернер Раза, Едуард Маринов. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 2, с. 135-144. 

  

Сист. No: 65119

- 419 -

40246

Mitrovie, Branislav.  Transition of Balkan Economies Throungh Mutual Cooperation Restoration and Enforcement / Branislav Mitrovie. // Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните в Югоизточна Европа : Междууниверситетска научно-практическа конференция, 7-9 ноември 2002 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2002, . 95-101. 

  

Сист. No: 64857

- 420 -

Сп Ч E 18

Boeva, Bistra.  Corporate Governance and Global Supply Chains: How Self -regulation Replaces the Lack of Regulatory Initiatives or Do Regulatory Initiatives Add Value to Corporate Governance / Bistra Boeva. // Economic Alternatives, 2015, N 4, с. 5-19. 

  

Сист. No: 64974

Глобализация

- 421 -

39981

Парашкевова, Лоретта Петрова.  Глобализацията: небходима ли е смяна на модела? / Лоретта Петрова Парашкевова. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 139-146. 

  

Сист. No: 64763

- 422 -

Сп Г 368

Аврейски, Никола.  ЕС в клопката на геополитическата стратегия за неговото маргинализиране / Никола Аврейски. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 2, с. 40-61. 

  

Сист. No: 65041

- 423 -

Сп Г 368

ал-Лабад, Мустафа.  Руската намеса в Сирия и последиците за Близкия Изток / Мустафа ал-Лабад. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 2, с. 83-91. 

  

Сист. No: 65053

- 424 -

Сп Г 368

Ван Бурен, Питър.  Защо никой не иска да води войните на Америка / Питър Ван Бурен. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 2, с. 100-110. 

  

Сист. No: 65064

- 425 -

Сп Г 368

Василенко, Елена.  Културната дипломация като инструмент на "меката сила" / Елена Василенко. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 2, с. 117-127. 

  

Сист. No: 65067

- 426 -

Сп Г 368

Георгиев, Петър.  (Не) Възможният ядрен сблъсък / Петър Георгиев. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 2, с. 111-116. 

  

Сист. No: 65065

- 427 -

Сп Г 368

Дмовски, Роман.  Украинският въпрос / Роман Дмовски. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 2, с. 154-168. 

  

Сист. No: 65082

- 428 -

Сп Г 368

Добс, Джоузеф.  Защо Европа и Русия се нуждаят една от друга / Джоузеф Добс. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 2, с. 35-39. 

  

Сист. No: 65040

- 429 -

Сп Г 368

Дугин, Александър.  Мъчителен залез на еднополюсния свят / Александър Дугин. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 2, с. 16-17. 

  

Сист. No: 65099

- 430 -

Сп Г 368

Ип, Грег.  Как демографията управлява глобалната икономика / Грег Ип. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 2, с. 128-134. 

  

Сист. No: 65068

- 431 -

Сп Г 368

Майстер, Щефан.  Геоикономиката на Евразия: гледната точка на Брюксел / Щефан Майстер. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 2, с. 145-153. 

  

Сист. No: 65081

- 432 -

Сп Г 368

Мюнклер, Херфрид.  ЕС е разединен и се намира на ръба на разпада / Херфрид Мюнклер. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 2, с. 185-189. 

  

Сист. No: 65105

- 433 -

Сп Г 368

Петракиев, Димчо.  Европейската енергийна геополитика: LNG VS NORD STREAM-2 / Димчо Петракиев. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 2, с. 135-144. 

  

Сист. No: 65079

- 434 -

Сп Г 368

Стефанов, Никола.  Борбата за доминация в "постреволюционния" Близък Изток / Никола Стефанов. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 2, с. 71-82. 

  

Сист. No: 65049

- 435 -

Сп Г 368

Хаджиев, Алекс.  Проектът за "Голям Кюрдистан" - шансове и препятствия / Алекс Хаджиев. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 2, с. 62-70. 

  

Сист. No: 65042

Европейска интеграция

- 436 -

В К 263 d

Калайджиева, Диляна.  Възможности за финансиране по програмата "Еразъм +" : Основната цел на финансовата подкрепа е да се изградят стабилни партньорства между образованието и бизнеса / Диляна Калайджиева. // Капитал Daily, VI, N 67, 07 апр. 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 65274

- 437 -

Сп М 68 э

Довбыш, Е.  Участие городов в интеграционных процессах ЕС / Е. Довбыш. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 1, с. 93-102. 

  

Сист. No: 65137

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 438 -

40085

Бояджиева, Елена.  Финансовата и фискалната политика - фактори за стимулиране развитието на НИРД / Елена Бояджиева. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 357-369. 

  

Сист. No: 64828

- 439 -

40085

Димитрова, Р.  Субсидиране на българското земеделие по програма "Сапард" - елемент от подготовката за евроинтеграцията на България / Р. Димитрова. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 371-377. 

  

Сист. No: 64829

- 440 -

40085

Златева, Динка.  Рекламата по електронно-излъчвателните средства като провокатор на интереси за рекламодателите / Динка Златева. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти / Науч. ред. Огняна Стоичкова. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 347-356. 

  

Сист. No: 64827

- 441 -

40085

Парапунска, С.  Пътят на България в процеса на хармонизиране на Международните счетоводни стандарти в рамките на Европейския съюз / С. Парапунска. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 409-415. 

  

Сист. No: 64833

- 442 -

40085

Станкова, Мария.  Българският туризъм по пътя към интегрираща се Европа / Мария Станкова. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти / Науч. ред. Огняна Стоичкова. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 337-340. 

  

Сист. No: 64820

- 443 -

40085

Шехова, Марияна Андреева.  Социално икономически преход на България към пазарна икономика и присъединяване към Европейския съюз (ЕС) / Марияна Андреева Шехова. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 403-408. 

  

Сист. No: 64831

- 444 -

Сп А 582

Георгиева, Емилия.  "Новите дрехи" на Европейския съюз / Емилия Георгиева. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 1, с. 133-151. 

  

Сист. No: 64960

- 445 -

Сп Г 368

Григоров, Петър.  Модели на съвместно съществуване между ЕС и Русия / Петър Григоров. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 2, с. 25-34. 

  

Сист. No: 65031

Право. Наука за държавата и правото

- 446 -

40621

Георгиев, Владимир.  Закъснели бележки за закономерности и информация на правото / Владимир Георгиев. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 236-248. 

  

Сист. No: 65073

- 447 -

45942

Иванов, Александър Ангелов.  Относно значението на добрите нрави в търговското право / Александър Ангелов Иванов. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 355-360. 

  

Сист. No: 65312

- 448 -

40621

Кантарджиев, Асен.  Правната информация - обект на информационно изследване / Асен Кантарджиев. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 231-235. 

  

Сист. No: 65072

- 449 -

40850

Караджова, Милена.  Основни принципи при обявяване но обществени поръчки (съгласно българското законодателство и действащите европейски практики) / Милена Караджова. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 276-285. 

  

Сист. No: 65376

- 450 -

40850

Караджова, Милена.  Прилагане на законодателството за обществени поръчки в България - административноправни проблеми / Милена Караджова. // Съвременни управленски практики III : Научна конференция, 18.02. - 20.02. 2005 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2005, с. 285-290. 

  

Сист. No: 65460

- 451 -

45942

Коев, Красимир Стоянов.  Някои аспекти относно предмета на договора за факторинг и развалянето му / Красимир Стоянов Коев. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 361-374. 

  

Сист. No: 65313

- 452 -

40621

Костова, Виолета.  Достъп до собствени лични данни / Виолета Костова. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 276-281. 

  

Сист. No: 65076

- 453 -

40621

Костова, Виолета.  Защитата на личните данни като правен принцип в българското законодателство / Виолета Костова. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 282-286. 

  

Сист. No: 65078

- 454 -

45959

Маринова, Бисерка.  Общ преглед на нормативните ограничения върху собствеността на недвижимите имоти / Бисерка Маринова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 131-142. 

  

Сист. No: 65551

- 455 -

45942

Мутафов, Красимир.  Правна сила и влизане в действие на актове за установяване на данъчни задължения / Красимир Мутафов. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 381-388. 

  

Сист. No: 65317

- 456 -

40621

Радев, Орлин.  Една практическа реализация на новата теоретична парадигма в правото (равната информация и информацията на правото) / Орлин Радев. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 256-259. 

  

Сист. No: 65075

- 457 -

45942

Радева, Мария.  Автономност на пациента - развитие на правната уредба в България / Мария Радева. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 349-354. 

  

Сист. No: 65311

- 458 -

45942

Чолакова, Анна Свободенова.  Онвенцията на ООН за правата на детето и действащата нормативна уредба на припознавенето в семейния кодекс на РБ / Анна Свободенова Чолакова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 375-380. 

  

Сист. No: 65316

- 459 -

В К 263 d

Бангачев, Ангел.  ЗОП и (без)работица : Новите правила за обществените поръчки дават преференции за компаниите, които стимулират заетостта / Ангел Бангачев. // Капитал Daily, VI, N 65, 05 апр. 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 65223

- 460 -

Сп Н 326 ВУСИ

Иванова, Цанка.  Системни характеристики на правото / Цанка Иванова. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2015, с. 109-115. 

  

Сист. No: 65152

- 461 -

Сп Н 326 ВУСИ

Манолов, Георги Л.  Историческо развитие на избирателната система в България (1878-1989 г.) / Георги Л. Манолов. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2015, с. 9-77. 

  

Сист. No: 65166

- 462 -

Сп О 253

Александров, Александър.  Назначаване на външни експерти в оценителната комисия; действия на Комисията по отваряне на офертите в първото открито заседение; доказване на съответствие с критериите за подбор на обединения / Александър Александров. // Обществени поръчки, 6, 2016, N 1, с. 12-22. 

  

Сист. No: 64825

- 463 -

Сп О 253

Александров, Александър.  Правила за обжалване на обществените поръчки, съгласно навия Закон за обществените поръчки / Александър Александров. // Обществени поръчки, 6, 2016, N 3, с. 23-34. 

  

Сист. No: 65357

- 464 -

Сп П 83 м

Блидов, Атанас.  Експертизата в изпълнителното производство / Атанас Блидов. // Правна мисъл, LVII, 2016, N 1, с. 46-57. 

  

Сист. No: 65444

- 465 -

Сп Ю 294

Бобев, Костадин.  Разследване на престъпления, извършени с електронни платежни инструменти / Костадин Бобев. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXII, 2015, N 22, с. 139-150. 

  

Сист. No: 65260

- 466 -

Сп С 494

Василева-Карапанова, Любка и др.  Медиацията при спорове в строителството / Любка Василева-Карапанова, Любимка Дюлгерова. // Собственост и право, 2016, N 2, с. 60-71. 

  

Сист. No: 64771

- 467 -

Сп Ю 371

Велева, Сияна.  Оползотворяване на отпадъци за производство на енергия / Сияна Велева. // Ютилитис, XIV, 2016, N 3, с. 45-46. 

  

Сист. No: 65406

- 468 -

Сп О 253 п

Георгиев, Людмил.  Извънсъдебни експертизи за изследване на документи / Людмил Георгиев. // Общество и право, 2016, N 1, с. 42-48. 

  

Сист. No: 65095

- 469 -

Сп П 147 п

Градинаров, Петър.  Конкуренцията в телекомуникациите : Обобщение на европейската практика / Петър Градинаров. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 2, с. 82-93. 

  

Сист. No: 64814

- 470 -

Сп Ю 294

Григорьевна, Татяна.  Охраняется ли собственность нормами об ответственности за хищение чуждого имущества по УК РФ? / Татяна Григорьевна. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXII, 2015, N 22, с. 100-105. 

  

Сист. No: 65248

- 471 -

Сп П 147 п

Димитров, Ивайло.  За субективния елемент на отменителния иск по чл. 59, ал. 3 от Закона за банковата несъстоятелност / Ивайло Димитров. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 2, с. 58-69. 

  

Сист. No: 64811

- 472 -

Сп Д 225

Димитрова, Зорница.  Общ преглед на промените в ДОПК, в сила от 1 януари 2016 г. / Зорница Димитрова. // Данъците в Република България, 2016, N 3-4, с. 13-22. 

  

Сист. No: 65506

- 473 -

Сп П 147 п

Димова, Елена.  Новият Закон за обществените поръчки / Елена Димова. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 3, с. 77-90. 

  

Сист. No: 65285

- 474 -

Сп П 147 п

Захариев, Мартин.  Възможно ли е въвеждането на арбитър за неотложни случаи в България? / Мартин Захариев, Методи Байкушев. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 3, с. 55-63. 

  

Сист. No: 65277

- 475 -

Сп Ю 294

Иванов, Делян.  Предели на наказанието лишаване от свобода, предвидено за престъплението отвличане / Делян Иванов. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXII, 2015, N 22, с. 156-163. 

  

Сист. No: 65263

- 476 -

Сп Ю 294

Иногамова-Хегай, Л. В.  Современные проблемы уголовно-правовой защиты прав несовершеннолетних по уголовному законодательству Российской Федерации / Л. В. Иногамова-Хегай. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXII, 2015, N 22, с. 47-52. 

  

Сист. No: 65240

- 477 -

Сп Ю 294

Иногамова-Хегай, Л. В.  Динамика уголовного законодательства Российской Федерации по противодействию преступлениям экономической направленности / Л. В. Иногамова-Хегай. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXII, 2015, N 22, с. 53-74. 

  

Сист. No: 65242

- 478 -

Сп О 253

Кацарова, Мариана.  Субекти, обекти и стойност наобществените поръчки по новия закон за обществените поръчки / Мариана Кацарова. // Обществени поръчки, 6, 2016, N 2, с. 4-11. 

  

Сист. No: 64824

- 479 -

Сп Ю 294

Кленова, Татьяна.  Принцип равенства граждан перед уголовным законом и пределы судейского усмотрения / Татьяна Кленова. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXII, 2015, N 22, с. 75-82. 

  

Сист. No: 65243

- 480 -

Сп П 147 п

Колева, Жана.  Неимуществени вреди при изпълнение на търговска сделка / Жана Колева. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 2, с. 19-28. 

  

Сист. No: 64807

- 481 -

Сп Ю 294

Коняхин, Владимир.  Особенная часть зарубежного уголовного права: понятие, система и критерии построения / Владимир Коняхин. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXII, 2015, N 22, с. 83-90. 

  

Сист. No: 65246

- 482 -

Сп П 83 м

Корнезов, Александър.  Взаимодействието между правните системи на ЕС на ООН през призмата на Jus Cogens и явлението Cross-fertilization / Александър Корнезов. // Правна мисъл, LVII, 2016, N 1, с. 58-79. 

  

Сист. No: 65449

- 483 -

Сп Ю 294

Кръстева, Здравка.  Планиране на разследването на престъпления в светлината на европейската канвенция за правата на човека / Здравка Кръстева. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXII, 2015, N 22, с. 106-115. 

  

Сист. No: 65254

- 484 -

Сп П 147 п

Лилян, Златина.  Възможно ли е обжалване при провеждането на публична покана? / Златина Лилян. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 2, с. 70-81. 

  

Сист. No: 64813

- 485 -

Сп Ю 294

Лопашенко, Наталья Александровна.  Проблемы законодательной регламентации принципов уголовного права в УК Росийской Федерации и пути их преодоления / Наталья Александровна Лопашенко. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXII, 2015, N 22, с. 123-136. 

  

Сист. No: 65257

- 486 -

Сп Ю 294

Маргаритова-Вучкова, Светла.  Проблемни области на българското законодателство и практика в светлината на чл. 6 от ЕКПЧ в неговите наказателни аспекти / Светла Маргаритова-Вучкова. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXII, 2015, N 22, с. 7-33. 

  

Сист. No: 65239

- 487 -

Сп П 147 п

Маринов, Делян.  Активна процесуална легитимация в изпълнителния процес / Делян Маринов. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 2, с. 46-57. 

  

Сист. No: 64808

- 488 -

Сп П 147 п

Маринов, Делян.  Суброгация в изпълнителния лист / Делян Маринов. // Търговско и облигационно право, XX XX, 2016, N 3, с. 64-76. 

  

Сист. No: 65282

- 489 -

Сп О 253 п

Маринова, Диана.  Договорът за международен превоз на товари по море според новите Ротердамски правила / Диана Маринова. // Общество и право, 2016, N 1, с. 91-97. 

  

Сист. No: 65097

- 490 -

Сп П 147 п

Машев, Красимир.  Съдебна защита при настъпил риск по договор за застраховка с предмет неимуществено благо на длъжника по договор за банков кредит / Красимир Машев. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 3, с. 26-38. 

  

Сист. No: 65276

- 491 -

Сп П 147 п

Минев, Александър.  Защита правата на акционерите / Александър Минев. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 3, с. 5-14. 

  

Сист. No: 65269

- 492 -

Сп Ю 294

Нейкова, Мария.  Опазване паметниците на културата на историята от терористични деяния или необходимастта от промяна на Хагската конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт / Мария Нейкова. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXII, 2015, N 22, с. 150-155. 

  

Сист. No: 65262

- 493 -

Сп П 147 п

Николова, Бистра.  Отговорността на управителите за вреди, причинени на капиталивите търговски дружества / Бистра Николова. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 2, с. 5-18. 

  

Сист. No: 64806

- 494 -

Сп П 83 м

Петров, Кирил.  Прехвърляне на застрахователния портфейл по време на висящ процес - прехвърляне на спорното право или приемство в процеса? / Кирил Петров. // Правна мисъл, LVII, 2016, N 1, с. 30-45. 

  

Сист. No: 65443

- 495 -

Сп Д 225

Попова, Евгения.  Декларацията за дължими данъци (образец 4001) на основание чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ / Евгения Попова. // Данъците в Република България, 2016, N 3-4, с. 23-38. 

  

Сист. No: 65508

- 496 -

Сп П 83 м

Попова, Жасмин.  Към нов баланс на разпределението на компететнтност между съюза и държавите-членки: предоговарянето на членството на Обединеното Кралство в ЕС / Жасмин Попова. // Правна мисъл, LVII, 2016, N 1, с. 80-94. 

  

Сист. No: 65456

- 497 -

Сп О 253 п

Пушкарова, Ива.  Данъчното престъпление / Ива Пушкарова. // Общество и право, 2016, N 1, с. 3-23. 

  

Сист. No: 65093

- 498 -

Сп Ч 93

Радкова, Антония.  Чуждите езици в българските закони / Антония Радкова. // Чуждоезиково обучение, XLIII, 2016, N 1, с. 33-42. 

  

Сист. No: 65046

- 499 -

Сп Ю 294

Рарог, Алексей Иванович.  Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту небезопасных для жизни и здоровья лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активых добавок / Алексей Иванович Рарог. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXII, 2015, N 22, с. 91-99. 

  

Сист. No: 65247

- 500 -

Сп П 147 п

Становяване размера на причинените вреди в резултат от неизпълнение на договорно задължение . // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 3, с. 39-48. 

  

Сист. No: 65278

- 501 -

Сп Ю 294

Стефанова, Златка.  Правота на справедлив съдебен процес в аспекта на правото на разглеждане на делото от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона. Практика във връзка с актуални за българската действителност въпроси / Златка Стефанова. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXII, 2015, N 22, с. 116-122. 

  

Сист. No: 65255

- 502 -

Сп О 253

Събев, Съби.  Непредставянето на отделен документ, който не е изискуем в условията за допускане и разглеждане на офертите не следва да бъде основание за отстраняването на даден участник / Съби Събев. // Обществени поръчки, 6, 2016, N 1, с. 36-50. 

  

Сист. No: 64822

- 503 -

Сп О 253

Събев, Събин.  Обжалване на финансова корекция / Събин Събев. // Обществени поръчки, 6, 2016, N 1, с. 51-56. 

  

Сист. No: 64821

- 504 -

Сп О 253

Събев, Събин и др.  Представяне на досегашно практика на КЗК и ВАС, относима и към правилата на новия ЗОП / Събин Събев, Елена Димова. // Обществени поръчки, 6, 2016, N 3, с. 35-49. 

  

Сист. No: 65358

- 505 -

Сп О 253 п

Чечова, Маргарита.  Обжалване на ревизионни актове / Маргарита Чечова. // Общество и право, 2016, N 1, с. 34-41. 

  

Сист. No: 65094

Международно право

- 506 -

Сп С 494

Матеева, Екатерина.  Европейско удостоверение за наследство : Обща правна характеристика и цели на общностната уредба / Екатерина Матеева. // Собственост и право, 2016, N 3, с. 45-55. 

  

Сист. No: 65291

- 507 -

Сп С 494

Черкезова, Патриция.  Правото на "публично съобщаване" според практиката на Съда на ЕС / Патриция Черкезова. // Собственост и право, 2016, N 3, с. 76-81. 

  

Сист. No: 65293

Европейско право

- 508 -

В К 263 d

Балтаджиева, Дарина и др.  Споровете в онлайн търговията ще се разрешават и извънсъдебно : Европейската комисия пусна електронна платформа, която ще улесни процеса / Дарина Балтаджиева, Габриела Едрева. // Капитал Daily, VI, N 44, 07 март 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 64777

Държавна власт. Държавни органи

- 509 -

Сп Н 326 ВУСИ

Савов, Илин.  Някои аспекти на управлението на службите за сигурност / Илин Савов. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2015, с. 11-20. 

  

Сист. No: 65146

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 510 -

Сп Т 871

Александров, Андрей.  Практически проблеми на трудовото право, свързани с промяната на работодателя / Андрей Александров. // Труд и право, XXV, 2016, N 3, с. 5-13. 

  

Сист. No: 65284

- 511 -

Сп Т 871

Бенкова, Анета.  Трансформиране на трудовите отношения в партньорски / Анета Бенкова. // Труд и право, XXV, 2016, N 2, с. 25-31. 

  

Сист. No: 64766

- 512 -

Сп С 494

Димитрова, Галина.  Прекратяване на договорите за наем и аренда при влизане в сила на решението за уедряване на имоти по чл. 37е ЗСПЗЗ / Галина Димитрова. // Собственост и право, 2016, N 2, с. 32-37. 

  

Сист. No: 64776

- 513 -

Сп С 494

Тодоров, Крум.  Дейсвителен ли е договор за наем с предмет отдаване за възмездно ползване на земеделска земя? / Крум Тодоров. // Собственост и право, 2016, N 3, с. 33-44. 

  

Сист. No: 65286

Обществено управление. Военни науки

- 514 -

45921

Димитров, Михаел.  Проблеми пред производството на сигурност, породени от изменящи се хоризанти на единство / Михаел Димитров. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 109-115. 

  

Сист. No: 65576

- 515 -

45921

Каракънева, Юлияна.  Политики в сферата на киберсигурността / Юлияна Каракънева. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 90-95. 

  

Сист. No: 65572

- 516 -

45921

Налбантов, Илия.  Институционалното взаимодействие и формарането на политиката за сигурност и отбрана / Илия Налбантов. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 105-108. 

  

Сист. No: 65574

- 517 -

45921

Проданов, Васил.  Меката сила и трансформациите в сигурността / Васил Проданов. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 146-152. 

  

Сист. No: 65587

- 518 -

45921

Пудин, Константин.  Политика на националната сигурност през призмата на мениджърската теория / Константин Пудин. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 96-104. 

  

Сист. No: 65573

- 519 -

45921

Стоянов, Лъчезар.  Конституциите, националната и държавната сигурност / Лъчезар Стоянов. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 69-76. 

  

Сист. No: 65564

- 520 -

45921

Цонов, П. и др.  Здравната сигурност на Република България изисва програмен подход, приемственост и последователност / П. Цонов, Т. Върлева. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 77-89. 

  

Сист. No: 65571

- 521 -

45921

Янарлиев, Васил.  Теоретико-методологични аспекти на формирането и осъществяването на политики за сигурност / Васил Янарлиев. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 130-145. 

  

Сист. No: 65584

- 522 -

В К 263 d

Стоянов, Павлин.  Обществени поръчки по модел : С новия закон се въвежда Европейският единен документ за обществени поръчки, който цели да намали административната тежест / Павлин Стоянов, Зорница Стойкова. // Капитал Daily, VI, N 49, 14 март 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 64874

- 523 -

Сп Д 225

Грозданов, Тодор.  Използване на електронен подпис в счетоводната дейност / Тодор Грозданов. // Данъците в Република България, 2016, N 3-4, с. 39-42. 

  

Сист. No: 65510

Общинско управление

- 524 -

40850

Кантранджиев, Николай и др.  Проблеми на управлението на общинската собственост - общини Карнобат, Средец, и Руен / Николай Кантранджиев, Георги Кузманов. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 216-226. 

  

Сист. No: 65374

- 525 -

Сп Ю 371

Попова, Цветелина.  Енергийно планиране и енергиен мениджмънт в общините - Защо? / Цветелина Попова. // Ютилитис, XIV, 2016, N 3, с. 41-43; N 4, с. 44-45. 

  

Сист. No: 64944

Военно дело . Военни науки

- 526 -

45921

Иванов, Тилчо.  Политика на сигурност в условия на строги ресурски ограничения / Тилчо Иванов. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 31-41. 

  

Сист. No: 65557

- 527 -

45921

Йончев, Димитър.  Проблемът за разбиране на сигурността като условие за изграждане и функциониране на система на национална сигурност / Димитър Йончев. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 15-22. 

  

Сист. No: 65554

- 528 -

45921

Маринов, Антон.  Анализ на социалната сигурност на Република България / Антон Маринов. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 59-68. 

  

Сист. No: 65562

- 529 -

45921

Начев, Йордан.  Съвременни разузнавателни доктрини / Йордан Начев. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 42-50. 

  

Сист. No: 65559

- 530 -

Сп Г 368

Басевич, Андрю.  Безумието на четвъртата световна война / Андрю Басевич. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 2, с. 92-99. 

  

Сист. No: 65054

- 531 -

Сп М 68 э

Рогожина, Н.  "Исламское государство" - угроза безопасности стран Юго-Восточной Азии / Н. Рогожина. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2016, N 2, с. 5-15. 

  

Сист. No: 65139

- 532 -

Сп Г 368

Стоянова, Милена.  Терористичната армия на Ислямска държава / Милена Стоянова. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 2, с. 180-184. 

  

Сист. No: 65104

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 533 -

39819

Владова, Виолета.  Правен режим на осигурителните вноски по дял първи от кодекса за задължително обществено осигуряване / Виолета Владова. // Науката в помощ на бизнеса и обществото : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2001, с. 62-71. 

  

Сист. No: 64731

Социално осигуряване

- 534 -

657/С/Н 267

Заркова, Вержиния.  Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2015 г. / Вержиния Заркова. // Наръчник на икономиста 2016 : Кн. 1-4 [1]. - Пловдив : Плутон-1, 2016, с. 79-102. 

  

Сист. No: 64851

- 535 -

40731

Николов, Николай.  Националната солидарност и последните промени в осигурителното законодателство / Николай Николов. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 5-13. 

  

Сист. No: 64911

- 536 -

40850

Радева, Мария.  Стратегическо управление на районна здравноосигурителна каса / Мария Радева. // Съвременни управленски практики VIII. Целесъобразност и риск в бизнес проектите : Международна конференция, Бургас, 6-7 юни 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 100-106. 

  

Сист. No: 65418

- 537 -

Сп И 73 б

Алексиев, Николай.  България и Черна гора подписаха двустранна спогодба за социална сигурност / Николай Алексиев. // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2016, N 4, с. 59-64. 

  

Сист. No: 65565

- 538 -

Сп А 454

Богомилова, Жанет.  Осигурителни плащания, които се променят според новия размер на минималната заплата / Жанет Богомилова. // Актив, 2016, N 2, с. 51-54. 

  

Сист. No: 64727

- 539 -

Сп С 953 п

Димитрова, Зорница.  Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2015 година / Зорница Димитрова. // Счетоводство плюс, 2016, N 3, с. 6-8. 

  

Сист. No: 64989

- 540 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Промени в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица / Аспасия Петкова. // Актив, 2016, N 2, с. 56-58. 

  

Сист. No: 64732

- 541 -

Сп Б 923 з

Петкова, Аспасия.  Определяне окончателния размер на осигурителния доход за 2015 г. от самоосигуряващи се лица / Аспасия Петкова. // Български законник, XXV, 2016, N 4, с. 75-84. 

  

Сист. No: 65549

- 542 -

Сп И 73 б

Стоименова, Красена.  Промени в наредбите по прилагането на Кодекса за социално осигуряване / Красена Стоименова. // Информационен бюлетин по труда, XLIX, 2016, N 3, с. 58-68. 

  

Сист. No: 65273

Социално осигуряване в България

- 543 -

40850

Кирова, Галя.  Правни аспекти на финансовото устройство на държавното обществено осигуряване в България / Галя Кирова. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 193-202. 

  

Сист. No: 65363

- 544 -

Сп А 454

Йорданов, Атанас.  Трудов договор за обучение по време на работа с лице, което е собственик на търговско дружество / Атанас Йорданов. // Актив, 2016, N 3, с. 27-29. 

  

Сист. No: 65261

Пенсионно осигуряване

- 545 -

Сп П 89 тп

Соловьев, Аркадий и др.  Актуарный анализ развития пенсионной системы: информационные и статистические проблемы обеспечения / Аркадий Соловьев, Светлана Донцова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 2, с. 27-35. 

  

Сист. No: 65501

- 546 -

Сп И 503 и

Mitsel, Artur et al.  Pension capital investment in the context of a private pension fund / Artur Mitsel, Olga Rekundal. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 1, с. 113-125. 

  

Сист. No: 65328

Застраховане

- 547 -

45942

Атанасов, Милен.  Гаранции спряма застрахователните посредници, при извършване на тяхната дейност на застрахователния пазар / Милен Атанасов. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 325-331. 

  

Сист. No: 65308

- 548 -

В З 375

Димитров, Калин.  Общото застраховане надмина резулнатите си от предкризисната 2008 г. / Калин Димитров. // Застраховател, XXII, N 6, 30 март - 13 апр. 2016, с. 10-11. 

  

Сист. No: 65199

- 549 -

В З 375

Драганов, Георги Хр.  Една застраховка, която трябва да се появи на българския застрахователен пазар : (Застраховка на интелектуалната собственост) / Георги Хр. Драганов. // Застраховател, XXII, N 5, 16-30 март 2016, с. 7, 11; N 6, с. 10. 

  

Сист. No: 64978

- 550 -

В К 263 d

Дринов, Марин.  Застраховка на декларации и гаранции помага на компаниите : Като средство за преразпределяне на риска този инструмент може да бъде използван в широк спектър от сделки / Марин Дринов. // Капитал Daily, VI, N 74, 18 апр. 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 65445

- 551 -

Сп П 147 п

Голева, Поля.  Важни промени в правния режим на застраховането на гражданската отговорност според новия Кодекс на застраховането / Поля Голева. // Търговско и облигационно право, XX, 2016, N 3, с. 15-25. 

  

Сист. No: 65270

- 552 -

Сп Л 763

Карго засраховките: Промените тепърва предстоят . // Логистика, XII, 2016, N 3, с. 28-32. 

  

Сист. No: 65392

- 553 -

Сп А 582

Мишева, Ирена.  Застраховането на екологични рискове в системата от механизми за управление на качеството на околната среда / Ирена Мишева. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 1, с. 41-50. 

  

Сист. No: 64952

- 554 -

Сп С 848 д

Рамазанова, Джамиля Исланбеговна.  Моделирование доходности страховой компании / Джамиля Исланбеговна Рамазанова. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 2, с. 56-60. 

  

Сист. No: 65539

- 555 -

Сп С 848 д

Трифонов, Борис Игоревич.  Совершенствование бизнес-процессов страховой компании / Борис Игоревич Трифонов. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 2, с. 3-8. 

  

Сист. No: 65536

- 556 -

Сп С 848 д

Халин, Владимир Георгиевич и др.  Особенности и проблемы подготовки кадров для страховой отрасли на современном этапе / Владимир Георгиевич Халин, Галина Васильевна Чернова. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 2, с. 9-14. 

  

Сист. No: 65537

- 557 -

45942

Naghi, Laura Elly.  Human resources development on the Romanian insurance market / Laura Elly Naghi. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 259-266. 

  

Сист. No: 65556

- 558 -

Сп Ч J 80 r

Hansen, Jan V. et al.  Willigness to pay for Insurance in Denmark / Jan V. Hansen, Rasmus H. Jacobsen, Morten I. Lau. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 83, 2016, N 1, с. 49-76. 

  

Сист. No: 65331

- 559 -

Сп Ч J 80 r

Huang, Rachel J.  Hidden Regret in Insurance Markets / Rachel J. Huang, Alexander Muermann, Larry Y. Tzeng. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 83, 2016, N 1, с. 181-216. 

  

Сист. No: 65330

- 560 -

Сп Ч J 80 r

Jaspersen, Johannes G.  Hypothetical surveys and experimental studies of insurance demand: a review / Johannes G. Jaspersen. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 83, 2016, N 1, с. 217-255. 

  

Сист. No: 65332

- 561 -

Сп Ч E 18

Misheva, Irena.  The Underwriting Process in the Environmental Pollution Liability Insurance for Enterprises with Hazardous Waste Production / Irena Misheva. // Economic Alternatives, 2015, N 4, с. 35-46. 

  

Сист. No: 64993

Застраховане в България

- 562 -

Сп Л 763

Застраховаката "Отговорност на спедитора" е белег на добра бизнес практика.  Застраховката "Отговорност на спедитора" е белег на добра бизнес практика. // Логистика, XII, 2016, N 3, с. 36-38. 

  

Сист. No: 65393

- 563 -

Сп Ф 531 п

Иванова, Гергана.  Новостите при задължителните застраховки в полза на потребителя / Гергана Иванова. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 3, с. 62-66. 

  

Сист. No: 65350

- 564 -

Сп Ф 531 п

Радлова, Невена.  Новият Кодекс за застраховането, в сила от 01.01.2016 г. / Невена Радлова. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 2, с. 74-83. 

  

Сист. No: 64962

Образование

- 565 -

45942

Алексиева, Мария Ст.  Дигитална епоха, дигитални технологии... иновация или (р) еволюция в общуването, организацията на ученето, преподаването... образованието / Мария Ст. Алексиева. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 225-233. 

  

Сист. No: 65128

- 566 -

45942

Виртуално пространство за продължаващо обучение . // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 419-425. 

  

Сист. No: 65323

- 567 -

45942

Вълчев, Румен.  Проблеми и дилеми на преподаването на глобалното знание за съвременния сквят / Румен Вълчев. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 154-159. 

  

Сист. No: 65120

- 568 -

39823

Димитров, Георги.  Тенденции и перспективи на развитие на висшето икономическо образование / Георги Димитров. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 72-80. 

  

Сист. No: 64879

- 569 -

45942

Йорданова, Даниела.  Изследване на нагласите за професионална реализация при завършващите висшисти / Даниела Йорданова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 357-368. 

  

Сист. No: 65344

- 570 -

45942

Нейчева, Мария.  Количество на човешкия капитал, качество на образованието и икономически растеж / Мария Нейчева. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 446-453. 

  

Сист. No: 65391

- 571 -

45942

Попова, Диана.  Кооперативно учене и меки умения / Диана Попова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 50-55. 

  

Сист. No: 65092

- 572 -

Сп Н 326 ВУСИ

Михова, Тони и др.  Оперативна програма "Наука и образование за интелегентен растеж" 2014-2020 г. - възможности и предизвикателства / Тони Михова, Христина Дайлянова. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2015, с. 214-219. 

  

Сист. No: 65178

- 573 -

Сп П 324

Бизова, Марияна.  Компетентност, компетентностен подход и разработване на компетентни модели / Марияна Бизова. // Педагогика, LXXXVIII, 2016, N 1, с. 119-139. 

  

Сист. No: 64739

- 574 -

Сп С 847

Василев, Веселин.  Пловдивската науна традиция в изследването на рефлексията - история и теория / Веселин Василев. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIV, 2016, N 1, с. 39-52. 

  

Сист. No: 64729

- 575 -

Сп П 324

Василева, Радка.  Мотивацията на учителите за приложение на нови образователни идеи / Радка Василева. // Педагогика, LXXXVIII, 2016, N 2, с. 197-209. 

  

Сист. No: 65038

- 576 -

Сп Ч 93

Вълчева, Драгомира.  Дидактика и превод. Школският метод "психагогия" и синонимните биноми в българската преводна практика през ранния XIX век / Драгомира Вълчева. // Чуждоезиково обучение, XLIII, 2016, N 1, с. 69-79. 

  

Сист. No: 65048

- 577 -

Сп П 324

Кастрева-Монова, Ваня.  Автономията като принцип за организационна идеология в различните управленски школи / Ваня Кастрева-Монова. // Педагогика, LXXXVIII, 2016, N 2, с. 216-223. 

  

Сист. No: 65039

- 578 -

Сп П 324

Ликова-Арсенова, Вася.  Приоритети в европейските образователни политики / Вася Ликова-Арсенова. // Педагогика, LXXXVIII, 2016, N 2, с. 236-243. 

  

Сист. No: 65043

- 579 -

Сп С 847

Минчев, Борис.  Участие на Аза, правилата и смислъвият контекст в рефлексивната ситуация / Борис Минчев. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIV, 2016, N 1, с. 53-66. 

  

Сист. No: 64730

- 580 -

Сп С 847

Пенкова, Росица.  Съвременната изикова ситуация и междукултурната комуникация в българските общности в чужбина (Някои аспекти, свързани с обучението по български език) / Росица Пенкова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIV, 2016, N 2, с. 127-140. 

  

Сист. No: 65541

- 581 -

Сп П 324

Стракова, Лиляна.  Учителят и учителската професия реалности и предизвикателства / Лиляна Стракова. // Педагогика, LXXXVIII, 2016, N 2, с. 168-180. 

  

Сист. No: 65036

- 582 -

Сп П 324

Чавдарова, Албена.  Педагогическото образование на учителите в България в контекста на хербартианството / Албена Чавдарова. // Педагогика, LXXXVIII, 2016, N 2, с. 153-167. 

  

Сист. No: 65029

- 583 -

Сп П 324

Чавдарова-Костова, Сийка.  Съвременната професионално-педагогическа подготовка на учителя - между обществото, държавата и университета / Сийка Чавдарова-Костова. // Педагогика, LXXXVIII, 2016, N 2, с. 181-190. 

  

Сист. No: 65037

- 584 -

45942

"Когнитивна роботика" за продължаващо обучение . // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 426-433. 

  

Сист. No: 65325

Висше образование

- 585 -

40266

Ангелов, Ангел.  Размисли относно академичната автономия / Ангел Ангелов. // Университетското икономическо образование и социалната реформа : Между очакванията и реалностите : Национална научно-практическа конференция, 21 ноември 2002 г.. - Б. м. : УНСС, 2002, с. 79-85. 

  

Сист. No: 64838

- 586 -

40266

Атанасова, Димиана.  Международно развитие на университетският сектор и предизвикателствата пред университетското управление / Димиана Атанасова. // Университетското икономическо образование и социалната реформа : Между очакванията и реалностите : Национална научно-практическа конференция, 21 ноември 2002 г.. - Б. м. : УНСС, 2002, с. 110-114. 

  

Сист. No: 64867

- 587 -

40850

Боева, Веряна и др.  Изследване на проблемите на инженерното образование и стратегии за решаването им чрез парлтньорството между висшите учебни заведения и бизнес организациите / Веряна Боева, Владимир Енчев. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади, 20-21 февруари 2009 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2009, с. 261-266. 

  

Сист. No: 65440

- 588 -

45942

Брънекова, Димитрина Иванова.  Високо технологични помощни средства в обучението на ученици със специални образователни потребности / Димитрина Иванова Брънекова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 160-168. 

  

Сист. No: 65125

- 589 -

45942

Генкова, Диана Николова.  Висшето образование в България днес - проблеми, предизвикателства, перспективи / Диана Николова Генкова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 197-208. 

  

Сист. No: 65236

- 590 -

45942

Джусубалиева, Д. М.  Дистанционное обучение для развития человеческих ресурсов и знаний / Д. М. Джусубалиева. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 11-20. 

  

Сист. No: 65089

- 591 -

45942

Джусубалиева, Д. М. и др.  Дистанционное обучение для языковых специальностей / Д. М. Джусубалиева, Д. О. Оралбекава. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 149-153. 

  

Сист. No: 65113

- 592 -

45921

Манев, Евгени.  Някои проблеми в политиката и образованието в сектора за сигурност и отбрана / Евгени Манев. // Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ": Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 116-122. 

  

Сист. No: 65577

- 593 -

40621

Мирчева, Искра.  Обучението по здравна медицинска информатика - предизвикателство пред съвременното академично обучение / Искра Мирчева. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 383-388. 

  

Сист. No: 65086

- 594 -

45942

Митева, Пепа.  Преформулиране /рефрейминг/ в преподаване на лекционен курс във ВУЗ / Пепа Митева. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 245-248. 

  

Сист. No: 65129

- 595 -

45942

Образователен портал DelC 2.0 . // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 411-418. 

  

Сист. No: 65322

- 596 -

45942

Цанков, Николай и др.  Изследователски задачи в практическото обучение за мотивация на студентите от педагогическите специалности / Николай Цанков, Веска Гювийска. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 169-177. 

  

Сист. No: 65126

- 597 -

В З 375

Николов, Георги.  Книга с исторически факти и събития / Георги Николов. // Застраховател, XXII, N 5, 16-30 март 2016, с. 16. 

  

Сист. No: 64982

- 598 -

Сп П 324

Джорова, Блага.  Проект "Студентски практики" - успешен опит за допълнително практически обучение / Блага Джорова. // Педагогика, LXXXVIII, 2016, N 1, с. 41-70. 

  

Сист. No: 64735

- 599 -

Сп П 324

Жантеева, Гулрайхан.  Разработки электронных учебных пособий для дисстанционного обучения как ресурс повышения качества образования / Гулрайхан Жантеева. // Педагогика, LXXXVIII, 2016, N 2, с. 263-268. 

  

Сист. No: 65044

- 600 -

Сп П 324

Йотовска, Камелия.  Сравнителен анализ на теоретико-приложни модели за дизайн на университетски курс за електронно обучение / Камелия Йотовска. // Педагогика, LXXXVIII, 2016, N 1, с. 71-79. 

  

Сист. No: 64737

- 601 -

Сп И 502

Лулански, Веселин.  Традиции и иновации във висшето бизнес образование / Веселин Лулански. // Икономика, 2016, N 60, с. 48-49. 

  

Сист. No: 65438

- 602 -

Сп Ч E 18

Digital Skills Demand and Supply: The Case of Three EU Neighbouring Countries Bulgaria, Greece and Romania . // Economic Alternatives, 2015, N 4, с. 111-125. 

  

Сист. No: 65017

Висше образование в България

- 603 -

В К 263

Йорданова, Люба.  Най-после университети според качеството : Ако се приложат както трябва, новите законови промени могат значително да подобрят висшето образование / Люба Йорданова. // Капитал, XXIV, N 9, 3-11 матр 2016, с. 18-19. 

  

Сист. No: 64779

Висше образование за икономисти

- 604 -

39981

Левит, Б. Ю.  Использование специальных учебных файлов в рамках дисциплины "Экономическая информатика" / Б. Ю. Левит. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 4. Електронен бизнес. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 22-27. 

  

Сист. No: 64832

- 605 -

40266

Лулански, Пано.  Университетско икономическо образование за социалната и културна сфера - в търсене на решения / Пано Лулански. // Университетското икономическо образование и социалната реформа : Между очакванията и реалностите : Национална научно-практическа конференция, 21 ноември 2002 г.. - Б. м. : УНСС, 2002, с. 7-24. 

  

Сист. No: 64839

- 606 -

40266

Филева, Петранка.  Университетско икономическо образование - подготовка за ефективно участие в европейската медийна система / Петранка Филева. // Университетското икономическо образование и социалната реформа : Между очакванията и реалностите : Национална научно-практическа конференция, 21 ноември 2002 г.. - Б. м. : УНСС, 2002, с. 103-109. 

  

Сист. No: 64866

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 607 -

Сп З 54

Аладжаджиян, Анна и др.  Как да преборим глобалното затопляне / Анна Аладжаджиян, Николай Каканаков, Александър Захариев. // Земеделие плюс, 2016, N 1-2, с. 38-39. 

  

Сист. No: 64843

- 608 -

Сп А 582

Малинова, Елисавета.  Анализ и сравнителна оценка на екологичното въздействие на видовете пътнически транспорт в междуградско съобщение / Елисавета Малинова. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 1, с. 87-98. 

  

Сист. No: 64958

Екология

- 609 -

45944

Нешева-Кьосева, Нинел.  Екологичната декларация и екологичният одит в европейската схема за екологично управление и одит (EMAS III) и "икономиката на оцеляването" / Нинел Нешева-Кьосева. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 701-716. 

  

Сист. No: 65432

- 610 -

45944

Харадинова, Анелия Б. и др.  Системите за управление на околната среда и еко-иновациите - опитът на бизнеса в България / Анелия Б. Харадинова, Даниела Николова Иванова. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 431-351. 

  

Сист. No: 65228

- 611 -

Сп С 57 б

Бешков, Венко.  Нови възобновяеми енергийни източници / Венко Бешков. // Списание на Българската академия на науките, CXXIX, 2016, N 1, с. 60-65. 

  

Сист. No: 64963

Математика

- 612 -

45942

Стамов, Гани Трендалилов.  Нови тенденции в качествената теория на импулстни диференциални уравнения: импулсни диференциални уравнения от дробен ред / Гани Трендалилов Стамов. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 446-452. 

  

Сист. No: 65333

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване

- 613 -

40266

Атанасов, Петър.  Разходите за здравеопазване - международен сравнителен анализ / Петър Атанасов. // Университетското икономическо образование и социалната реформа : Между очакванията и реалностите : Национална научно-практическа конференция, 21 ноември 2002 г.. - Б. м. : УНСС, 2002, с. 47-52. 

  

Сист. No: 64848

- 614 -

Сп М 486

Клисарска, Ана.  Този век ще бъде на биотехнологичните открития / Ана Клисарска. // Мениджър, 2016, N 2, с. 48-51. 

  

Сист. No: 64792

Техника

- 615 -

40850

Лазаров, Андон Д.  Космически технологии за наблюдение, предсказване и превенция на природни бедствия / Андон Д. Лазаров. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади, 20-21 февруари 2009 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2009, с. 145-154. 

  

Сист. No: 65436

Енергетика

- 616 -

45942

Заеров, Елдар и др.  Бургаски свободен уинверситет - производител на енергия / Елдар Заеров, С. Лецковска, К. Сейменлийски. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 396-401. 

  

Сист. No: 65321

- 617 -

45944

Кулинска, Емилия Сашова и др.  Иновационни модели за увеличаване на енергийната ефективност в българските домакинства / Емилия Сашова Кулинска, Елка Василева. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 320-332. 

  

Сист. No: 65225

- 618 -

Сп Ю 371

Георгиев, Атанас.  Готови ли сме наистина за пълната либерализация? / Атанас Георгиев. // Ютилитис, XIV, 2016, N 3, с. 25-27. 

  

Сист. No: 65385

- 619 -

Сп Ю 371

Машкин, Любен.  Що е това енергийна ефективност и има ли почва у нас? / Любен Машкин. // Ютилитис, XIV, 2016, N 2, с. 44-48; N 3 с. 47-51. 

  

Сист. No: 64949

- 620 -

Сп Ю 371

Милошевич, Хрвойе.  Зелената пивоварна на Goss / Хрвойе Милошевич. // Ютилитис, XIV, 2016, N 3, с. 36-38. 

  

Сист. No: 64942

- 621 -

Сп П 89 тп

Наумова, Юлия и др.  Альтернативная энергетика: новые возможности для технологической модернизации / Юлия Наумова, Дмитрий Елисеев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 1, с. 48-55. 

  

Сист. No: 65136

- 622 -

Сп Ю 371

Що е това енергийна ефективност и има ли почва у нас . // Ютилитис, XIV, 2016, N 3, с. 47-51. 

  

Сист. No: 65408

Селско стопанство. Горско стопанство

- 623 -

40850

Иванова, Диана.  Качествени характеристики на системата за управление на горския сектор в България / Диана Иванова. // Съвременни управленски практики III : Научна конференция, 18.02. - 20.02. 2005 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2005, с. 231-236. 

  

Сист. No: 65479

- 624 -

45942

Куршумов, Влади Христов.  Аутсорсингът и неговото приложение сред българските пивоварни предприятия / Влади Христов Куршумов. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 379-386. 

  

Сист. No: 65372

- 625 -

40850

Кюрова, Вяра.  Инвестиционният процес в горското стопанство - състояние и насоки за усъвършенстване / Вяра Кюрова. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 179-185. 

  

Сист. No: 65370

- 626 -

40850

Палигоров, Иван.  Областна стратегия за устойчиво развитие на горите на територията на област Пазарджик - резултати, опит и предизвикателства / Иван Палигоров. // Съвременни управленски практики V : Научна конференция, 16.02. - 18.02. 2007 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Стратегическо управление. Управление на маркетинга. Управление на персонала. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2007, с. 145-157. 

  

Сист. No: 65528

- 627 -

40850

Стипцов, Васил.  Обществената оценка на многофункционалното стопанисване на горите на територията на общена Белова / Васил Стипцов, Борислав Палигоров, Марияна Маринова. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади, 20-21 февруари 2009 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2009, с. 125-131. 

  

Сист. No: 65435

- 628 -

В Б 921 ф

Давидова, Алма.  Позитивни признаци на европейския зърнен пазар / Алма Давидова. // Български фермер, XXV, N 1267, 17-23 март 2016, с. 11. 

  

Сист. No: 65014

- 629 -

В К 263 d

Кавърджиев, Светозар и др.  Как Програмата за развитие на селските райони да е по-успешна : Необходимо е да се стимулират точно определени производства, които са доказано рентабилни, а финансов ресурс за експериманти да се предоставя на научните звена / Светозар Кавърджиев, Мария Панчова. // Капитал Daily, VI, N 62, 31 март 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 65177

- 630 -

Сп З 54

Баева, Ганка.  Проучвания върху биологичната борба с плевелите / Ганка Баева. // Земеделие плюс, 2016, N 1-2, с. 36-37. 

  

Сист. No: 64842

- 631 -

Сп И 50

Башев, Храбрин.  Подход за оценка на устойчивостта на земеделските стопанства / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство, LX, 2015, N 3, с. 12-36. 

  

Сист. No: 64745

- 632 -

Сп И 50

Боевски, Иван.  Управление на бакалавърски и магистърски програми по икономика и бизнес администрация в Германия - възможни уроци за България / Иван Боевски. // Икономика и управление на селското стопанство, LX, 2015, N 3, с. 67-80. 

  

Сист. No: 64754

- 633 -

Сп И 502

Боянова, Светлана.  Доброто бъдеще на земеделието е в иновациите / Светлана Боянова. // Икономика, 2016, N 60, с. 90-91. 

  

Сист. No: 65442

- 634 -

Сп Х 742

Гелева, Мая.  Паспорт на унгарското вино /  Прев. от англ. ез. Мая Гелева. // ХИ&Т, XVII, 2016, N 2, с. 14-17. 

  

Сист. No: 65264

- 635 -

Сп З 54

Георгиева, Христина.  Производствена технология за непикиран разсад от пипер и домати / Христина Георгиева. // Земеделие плюс, 2016, N 1-2, с. 33-36. 

  

Сист. No: 64841

- 636 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  България в земеделието на ЕС - 28 / Петко Иванов. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 3, с. 20-21. 

  

Сист. No: 64802

- 637 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Оптимизиране на азотното торене / Петко Иванов. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 4, с. 35-37. 

  

Сист. No: 65238

- 638 -

Сп И 50

Йовчевска, Пламена.  Уязвими сектори в българското селско стопанство: ефект от ОСП 2007-2013 г. / Пламена Йовчевска. // Икономика и управление на селското стопанство, LX, 2015, N 3, с. 3-11. 

  

Сист. No: 64744

- 639 -

Сп Л 792

Йорданов, Йордан.  Някои пазарни акценти от българския и чуждестранен опит в организирането на винени турове / Йордан Йорданов. // Лозарство и винарство, LXIV, 2016, N 1, с. 38-43. 

  

Сист. No: 65198

- 640 -

Сп З 54

Каменова, Иванка.  Мениджмънт на вирусните болести по картоф / Иванка Каменова. // Земеделие плюс, 2016, N 1-2, с. 22-24. 

  

Сист. No: 64837

- 641 -

Сп И 50

Маламова, Нона.  Структурни промени в сектор "Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти" / Нона Маламова. // Икономика и управление на селското стопанство, LX, 2015, N 3, с. 45-54. 

  

Сист. No: 64748

- 642 -

Сп И 502

Минков, Петър.  Златото на Родопите / Петър Минков. // Икономика, 2016, N 59, с. 102-203. 

  

Сист. No: 64819

- 643 -

Сп З 54

Нешев, Нешо и др.  Минерално торене и качество при картофите / Нешо Нешев, Иван Манолов. // Земеделие плюс, 2016, N 1-2, с. 25-27. 

  

Сист. No: 64840

- 644 -

Сп И 50

Попов, Румен.  Външнотърговски стокооборот със селскостопански продукти / Румен Попов. // Икономика и управление на селското стопанство, LX, 2015, N 3, с. 55-66. 

  

Сист. No: 64752

- 645 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Българското вино - добро съотношение между цена и качество / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 3, с. 15-17. 

  

Сист. No: 64800

- 646 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Фермери и преработватели губят от свръхпроизводството на мляко / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 4, с. 31-33. 

  

Сист. No: 65237

- 647 -

Сп А 255

Топ 10 в зърнопроизводството, слаби в животновъдството . // Агробизнесът, XIV, 2016, N 4, с. 27-29. 

  

Сист. No: 65235

- 648 -

Сп З 54

Ур, Златина Пейчева и др.  Гизда - нов сорт обикновена зимна пшеница / Златина Пейчева Ур, Гинка Рачовска. // Земеделие плюс, 2016, N 1-2, с. 8-9. 

  

Сист. No: 64835

- 649 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Иновациите и модерните технологии стават движеща сила на агробизнеса / Елица Ценова. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 3, с. 31-33. 

  

Сист. No: 64790

- 650 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Домати в небостъргачи и роботи на полето / Елица Ценова. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 4, с. 20-21. 

  

Сист. No: 65233

Организация и управление на селското стопанство

- 651 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  [Четиридесет милиона] 40 млн. евро за обединения на производители на плодове и зеленчуци / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XIV, 2016, N 3, с. 35-37. 

  

Сист. No: 64803

Аграрна политика

- 652 -

40850

Дойчинова, Ю.  Проблеми на прехода към добрите произвадствени практики в агробизнеса / Ю. Дойчинова. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 143-154. 

  

Сист. No: 65369

- 653 -

В Б 921 ф

Давидова, Алма.  "Боклукът" от производството на фермерите е ценна суровина за инвестиции / Алма Давидова. // Български фермер, XXV, N 1267, 17-23 март 2016, с. 2-3. 

  

Сист. No: 65009

- 654 -

Сп З 54

Биологично земеделие - проблеми и перспективи . // Земеделие плюс, 2016, N 1-2, 12 с. [прил.]. 

  

Сист. No: 64844

Животновъдство

- 655 -

В Б 921 ф

Овцевъдите трябва да произвеждат разпознаваеми пазарни продукти . // Български фермер, XXV, N 1267, 17-23 март 2016, с. 24-25. 

  

Сист. No: 65015

Управление на предприятията. Организация на производството

- 656 -

39823

Бодурова, Параскева.  Риск-мениджмънт в съвременния бизнес / Параскева Бодурова. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 185-193. 

  

Сист. No: 65032

- 657 -

39823

Владова, Катя и др.  Малките и средните предприятия в България и Австрия / Катя Владова, Веселина Максимова. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 259-267. 

  

Сист. No: 65055

- 658 -

39823

Димитров, Никола.  Пазар и държавни въздействия - алтернативи или динамична субординация / Никола Димитров. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 294-301. 

  

Сист. No: 65063

- 659 -

45944

Канарян, Нигохос и др.  Иновационни подходи за оценяване на стартиращи SaaS компании / Нигохос Канарян, Росица Тричкова. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 149-158. 

  

Сист. No: 65187

- 660 -

39823

Колева, Велина.  Индивидуализмът на българина и системите за заплащане / Велина Колева. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 249-258. 

  

Сист. No: 65052

- 661 -

45942

Куртева, Галина.  Знанието като стратегически ресурс в организацията / Галина Куртева. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 251-258. 

  

Сист. No: 65283

- 662 -

39823

Кълвачев, Иван.  Динамичен бизнесмодел на производствена фирма / Иван Кълвачев. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 203-212. 

  

Сист. No: 65033

- 663 -

39823

Лесидренска, Светлана и др.  Контролингът в центровете на печалба / Светлана Лесидренска, Снежанка Овчарова. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 238-243. 

  

Сист. No: 65050

- 664 -

39823

Личев, Илия.  Контрол на разходите в общините / Илия Личев. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 179-184. 

  

Сист. No: 65030

- 665 -

39823

Мирчев, Ангел.  Концепция за изграждане на бизнесплан на амбулатория за първична медицинска помощ / Ангел Мирчев. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 287-293. 

  

Сист. No: 65062

- 666 -

39823

Митева, Марина.  Пет стъпки в диагностиката на производствената фирма / Марина Митева. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 268-274. 

  

Сист. No: 65056

- 667 -

39823

Серафимова, Десислава.  Проблемът "управление на разходите" / Десислава Серафимова. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 244-248. 

  

Сист. No: 65051

- 668 -

39823

Станчева, Анастасия.  Конкурентно поведение и/или инерция в стопанските организации / Анастасия Станчева. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 219-226. 

  

Сист. No: 65034

- 669 -

39823

Христов, Илия и др.  Мениджъризмът - основен фактор за стопански просперитет : (другите и ние) / Илия Христов, Стоян Транев. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 233-237. 

  

Сист. No: 65035

- 670 -

39823

Чакърова, Велислава.  Основни принципи при набирането на средства от нестопанските организации / Велислава Чакърова. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 275-284. 

  

Сист. No: 65061

- 671 -

В К 263 d

Михайлова, Гергана.  "Слънчо" поглежда отвъд хоризонта : С проект "Конкурентоспособност" за 1.6 млн.лв. компанията ще започне да изнася детски храни в региона / Гергана Михайлова. // Капитал Daily, VI, N 51, 16 март 2016, с. 14. 

  

Сист. No: 64933

- 672 -

Сп П 89 тп

Мелякова, Евгения.  Антикризисный консалтинг предприятий в России: тенденции развития и эффективные технологии / Евгения Мелякова, Фархад Шамсутдинов. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 1, с. 97-105. 

  

Сист. No: 65163

- 673 -

Сп И 503 и

Раковска, Мирослава.  Управление на снабдяването и операциите в логистичните системи на производствените предприятия в България / Мирослава Раковска. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 1, с. 141-181. 

  

Сист. No: 65307

- 674 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  Когато човешкият капитал е приоритет на управлението / Венцислав Савов. // Мениджър, 2016, N 2, с. 54-56. 

  

Сист. No: 64798

- 675 -

45944

Baldarelli, Maria-Gabriella.  Social and environmental accounting and reporting disclosure: accounting profession's role / Maria-Gabriella Baldarelli. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 684-700. 

  

Сист. No: 65450

- 676 -

45944

Prause, Gunnar.  Internationalization of SMEs in Times of economic change - The European perspective / Gunnar Prause. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 50-63. 

  

Сист. No: 65172

Мениджмънт

- 677 -

40850

Бай, Сергей Иванович и др.  Развитие компетенций украинских предприятий: приоритеты инновационной индоктринации менеджмента / Сергей Иванович Бай, Ирина Сергеевна Григорьевна. // Съвременни управленски практики V : Научна конференция, 16.02. - 18.02. 2007 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Стратегическо управление. Управление на маркетинга. Управление на персонала. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2007, с. 26-40. 

  

Сист. No: 65526

- 678 -

40850

Григоров, Борислав Йосифов.  Стандартите от серия 9000:2000 на ISO - база за система от управление на стопанската организация / Борислав Йосифов Григоров. // Съвременни управленски практики III : Научна конференция, 18.02. - 20.02. 2005 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2005, с. 237-242. 

  

Сист. No: 65480

- 679 -

45944

Димитрова, Ралица.  Модел за ефективност на организацията, базиран на отношенията със заинтересованите страни / Ралица Димитрова. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 279-288. 

  

Сист. No: 65211

- 680 -

40850

Дочева, Диляна Христова.  Управление на самоуправляващите си екипи. Модел на екипно базирана организационна структура / Диляна Христова Дочева. // Съвременни управленски практики III : Научна конференция, 18.02. - 20.02. 2005 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2005, с. 90-99. 

  

Сист. No: 65471

- 681 -

45942

Желев, Кристиан Васков.  Корпоративното управление и междуналоден мениджмънт - или за някои проблеми между корпоративните ръководства и мениджмънта в международните публични компании / Кристиан Васков Желев. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 406-412. 

  

Сист. No: 65379

- 682 -

45959

Забунов, Георги.  Проблеми на прилагане на управление на бизнес процесите във фасилити мениджмънта / Георги Забунов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2015 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015, с. 106-112. 

  

Сист. No: 65546

- 683 -

40850

Зафирова, Цвета и др.  Подготовка за стратегическо решение по създаване на алианси в болничния сектор / Цвета Зафирова, Бончо Митев. // Съвременни управленски практики V : Научна конференция, 16.02. - 18.02. 2007 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Стратегическо управление. Управление на маркетинга. Управление на персонала. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2007, с. 189-205. 

  

Сист. No: 65529

- 684 -

39981

Йорданова, Тоня Н. и др.  Съвременните изисквания към мениджърите на интернационални бизнес организации / Тоня Н. Йорданова, Харис М. Кунтурис. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 170-176. 

  

Сист. No: 64764

- 685 -

40850

Кузманова, Марияна Тонева.  Актуални проблеми на концепцията за управление на стратегическото развитие на стопанската организация / Марияна Тонева Кузманова. // Съвременни управленски практики III : Научна конференция, 18.02. - 20.02. 2005 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2005, с. 216-221. 

  

Сист. No: 65455

- 686 -

40850

Петров, Велислав.  Планирането на контрола - инструмент за управление на изпълнението на бизнес проекти / Велислав Петров. // Съвременни управленски практики III : Научна конференция, 18.02. - 20.02. 2005 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2005, с. 122-127. 

  

Сист. No: 65454

- 687 -

40266

Стойков, Любомир.  Управление на медийния имидж: най-често срещаните грешки / Любомир Стойков. // Университетското икономическо образование и социалната реформа : Между очакванията и реалностите : Национална научно-практическа конференция, 21 ноември 2002 г.. - Б. м. : УНСС, 2002, с. 53-57. 

  

Сист. No: 64849

- 688 -

45942

Стоянов, Ивайло.  Тренинг програми за развитие на персонала при управление на организационните промени / Ивайло Стоянов. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 315-319. 

  

Сист. No: 65315

- 689 -

40850

Транев, Стоян.  Организация на координирането при изпълнение на решението / Стоян Транев. // Съвременни управленски практики III : Научна конференция, 18.02. - 20.02. 2005 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2005, с. 57-62. 

  

Сист. No: 65453

- 690 -

40850

Христов, Илия.  Делигирането в управлението - целсъобразност и ограничения / Илия Христов. // Съвременни управленски практики III : Научна конференция, 18.02. - 20.02. 2005 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2005, с. 34-40. 

  

Сист. No: 65452

- 691 -

Сп П 89 тп

Кузин, Дмитрий.  Духовный менеджмент / Дмитрий Кузин. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 2, с. 110-118. 

  

Сист. No: 65512

- 692 -

Сп П 89 тп

Ляско, А.  Проблема оптимального уровня доверия в стратегических межфирменных альянсах / А. Ляско. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 1, с. 82-88. 

  

Сист. No: 65162

- 693 -

Сп Т 871

Томов, Томчо.  Компетентност в управление на времето / Томчо Томов. // Труд и право, XXV, 2016, N 3, с. 19-26. 

  

Сист. No: 65279

- 694 -

Сп М 486

Фирмените разплащания с бизнес карти Visa нарастват . // Мениджър, 2016, N 2, с. 71. 

  

Сист. No: 64804

- 695 -

40246

Cojocaru, Vadim.  Strategic Managment of High Education Institute / Vadim Cojocaru. // Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните в Югоизточна Европа : Междууниверситетска научно-практическа конференция, 7-9 ноември 2002 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2002, . 36-37. 

  

Сист. No: 64875

Бизнес стратегии

- 696 -

Сп И 50 м

Хаджиев, Кристиян.  Мултикултурна бизнес-среда - управленски подходи, ценности, тенденции и стереотипи / Кристиян Хаджиев. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 2, с. 3-17. 

  

Сист. No: 65098

Планиране-метод на управление

- 697 -

Сп П 89 тп

Бузгалин, А. и др.  Возрождение планирования: уроки истории (политико-экономический дискурс) / А. Бузгалин, А. Колганов. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 1, с. 8-21. 

  

Сист. No: 65153

Корпоративно управление

- 698 -

45942

Андонов, Станимир.  Има ли лицемерие в корпоративната социална отговорност / Станимир Андонов. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 307-314. 

  

Сист. No: 65302

- 699 -

45942

Бакърджиева, Радостина Телериг.  ИСО 26000 - концепция и самооценка на организациите / Радостина Телериг Бакърджиева. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 292-298. 

  

Сист. No: 65297

- 700 -

45944

Матачена, Антонио.  Модел "мисия-управление-отчетност" (отговорност и комуникация на фирмата: поглед в диахронен план) / Антонио Матачена. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 671-683. 

  

Сист. No: 65431

- 701 -

45942

Моллов, Доброслав Емилов.  Корпоративна социална орговорност и глобални вериги за доставка / Доброслав Емилов Моллов. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 320-326. 

  

Сист. No: 65318

- 702 -

Сп П 89 тп

Авдеева, Екатерина.  Стратегическая култура управления как инструмент развития предприятия / Екатерина Авдеева. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 2, с. 76-81. 

  

Сист. No: 65507

- 703 -

Сп П 89 тп

Миронова, Елена.  Корпоративное предпринимательство: формирование концептуальной основы / Елена Миронова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 2, с. 94-101. 

  

Сист. No: 65509

Риск мениджмънт

- 704 -

45944

Костенаров, Красимир.  Ролята на лидера при въвеждането на система за управление на риска в предприемачеството (ERM) / Красимир Костенаров. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 139-148. 

  

Сист. No: 65186

- 705 -

40850

Томов, Владимир.  Алгоритмизация на избора на решения за управление на риска от производствено оборудване. Част 1 : Модел за търсене на решения / Владимир Томов. // Съвременни управленски практики V : Научна конференция, 16.02. - 18.02. 2007 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Управление на финансите. Счетоводна отчетност. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2007, с. 105-113. 

  

Сист. No: 65519

- 706 -

40850

Томов, Владимир.  Алгоритмизация на избора на решения за управление на риска от производствено оборудване. Част 2 : Процедури за търсене на решения / Владимир Томов. // Съвременни управленски практики V : Научна конференция, 16.02. - 18.02. 2007 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Управление на финансите. Счетоводна отчетност. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2007, с. 114-121. 

  

Сист. No: 65523

- 707 -

40850

Томов, Владимир.  Алгоритмизация на избора на решения за управление на риска от производствено оборудване. Част 3 : Създаване таблици на съответствията за избор на решения / Владимир Томов. // Съвременни управленски практики V : Научна конференция, 16.02. - 18.02. 2007 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Управление на финансите. Счетоводна отчетност. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2007, с. 122-130. 

  

Сист. No: 65524

- 708 -

Сп П 89 тп

Малых, Наталья.  Анализ рисков инвестиционных проектов / Наталья Малых. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 2, с. 64-75. 

  

Сист. No: 65505

Управление на фирмата

- 709 -

Сп Л 763

Божилов, Николай.  Работата на бъдещето - императивът на адаптивното, ориентирано към клиента предприятие / Николай Божилов. // Логистика, XII, 2016, N 3, с. 40-42. 

  

Сист. No: 65399

- 710 -

Сп П 89 тп

Шило, Павел и др.  Специфика семейного бизнеса в контексте организационной культуры фирмы / Павел Шило, Елена Корчагина. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 2, с. 136-141. 

  

Сист. No: 65517

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 711 -

39823

Зафирова, Цвета.  Отговорността на изпълнителния директор в стратегическото управление / Цвета Зафирова. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 348-352. 

  

Сист. No: 65070

- 712 -

39823

Тодоров, Кирил.  Предприемачът като основен субект на стратегическите решения в малките и средните фирми / Кирил Тодоров. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 308-318. 

  

Сист. No: 65066

- 713 -

39823

Христов, Илия.  Отново за смесения модел на управление на националното стопанство / Илия Христов. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 335-340. 

  

Сист. No: 65069

- 714 -

Сп Н 326 ВУСИ

Вълева, Катина М.  Криза в предприятието - симптоми, причини и фактори / Катина М. Вълева. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2015, с. 142-151. 

  

Сист. No: 65157

- 715 -

Сп Н 326 ВУСИ

Димитрова, Снежана.  Същносто на понятието "оргонизационна култура" като част от управленската функция "мотивиране на човешкия фактор" / Снежана Димитрова. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2015, с. 163-172. 

  

Сист. No: 65158

- 716 -

Сп Н 326 ВУСИ

Тапавичарова, Милена.  Изграждане на компетентностен модел на мениджъри и експерти по управление на човешките ресурси в стопанската организация / Милена Тапавичарова. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2015, с. 131-141. 

  

Сист. No: 65156

Мениджмънт на фирмата

- 717 -

Сп М 486

Добринова, Мила.  Обратна връзка / Мила Добринова. // Мениджър, 2016, N 2, с. 58-59. 

  

Сист. No: 64799

- 718 -

Сп Л 763

Маринова, Ани.  Пет тенденции в транспортния мениджмънт за 2016 г. / Ани Маринова. // Логистика, XII, 2016, N 2, с. 48-49. 

  

Сист. No: 64903

Управление на риска

- 719 -

Сп С 848 д

Дадалко, Василий Александрович и др.  Контрафакт и связанные с ним угрозы в электроэнергетике / Василий Александрович Дадалко, Николай Николаевич Чаленко. // Страховое дело  (Москва), XXIII, 2016, N 2, с. 25-31. 

  

Сист. No: 65538

Фирмена култура

- 720 -

В К 263 d

Диксън, Пол.  Въпрос на фирмена култура : Как се изгражда идентичността на организацията и защо тя е едно от най-силните ви конкурентни предимства / Пол Диксън. // Капитал Daily, VI, N 81, 27 апр. 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 65563

Проектно управление

- 721 -

40850

Александрова, М.  Управлението на проекти като съвременна управленска практика / М. Александрова. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 72-84. 

  

Сист. No: 65367

- 722 -

40850

Александрова, Матилда.  Управление на проектнвите комуникации като съвременна управленска практика / Матилда Александрова. // Съвременни управленски практики V : Научна конференция, 16.02. - 18.02. 2007 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Управление на финансите. Счетоводна отчетност. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2007, с. 132-141. 

  

Сист. No: 65525

- 723 -

40850

Балтов, Милен.  Управление на технологиите и технология на управлението в МПС / Милен Балтов. // Съвременни управленски практики III : Научна конференция, 18.02. - 20.02. 2005 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2005, 260-285. 

  

Сист. No: 65481

- 724 -

Сп Ф 703

Василев, Ивайло.  Как да управляваме проекти / Ивайло Василев. // Еврофондове Проекти Обществени поръчки, 2016, N 1-2, с. 24-25. 

  

Сист. No: 65498

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 725 -

В К 263 d

Начева, Илина.  Най-често допусканите грешки при нетуъркинг / Илина Начева. // Капитал Daily, VI, N 46, 09 март 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 64812

- 726 -

Сп Н 326 ВУСИ

Гигова, Таня Б.  Процес на комуникация - управление и моделиране / Таня Б. Гигова. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2015, с. 220-225. 

  

Сист. No: 65179

Пъблик рилейшънс

- 727 -

45942

Григоров, Владислав Григоров.  Фейсбук - катализатор на съвременния социален ПР / Владислав Григоров Григоров. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 142-146. 

  

Сист. No: 65112

- 728 -

45942

Иванова-Игнатова, Соня.  Телевизията - форум за изграждане на политически имидж 2010-2015 г. / Соня Иванова-Игнатова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 80-87. 

  

Сист. No: 65106

- 729 -

45942

Филипов, Милен.  Персонализиран пъблик рилейшънс и изграждане на взаимоотношения / Милен Филипов. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 62-67. 

  

Сист. No: 65096

Счетоводство

- 730 -

39823

Атанасова, Анита.  Отложени данъци, временни разлики и осчетоводяването им / Анита Атанасова. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 179-188. 

  

Сист. No: 64907

- 731 -

40850

Белоусов, А. И.  Бухгалтерский инжинеринг в оценке устойчивости бизнес среды / А. И. Белоусов. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади, 20-21 февруари 2009 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2009, с. 194-199. 

  

Сист. No: 65437

- 732 -

657/С/Н 267

Желязков, Димитър.  Инвентаризацията съгласно новия Закон за счетоводството / Димитър Желязков. // Наръчник на икономиста 2016 : Кн. 1-4 [1]. - Пловдив : Плутон-1, 2016, с. 67-72. 

  

Сист. No: 64850

- 733 -

40850

Коларова, Мариела.  Сводиране на резултатите от счетоводна информация в управленското и финансово счетоводство / Мариела Коларова. // Съвременни управленски практики III : Научна конференция, 18.02. - 20.02. 2005 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2005, с. 130-134. 

  

Сист. No: 65477

- 734 -

657/С/Н 267

Костова, Надя.  Отчитане дейността на предприятията - земеделски стопанства / Надя Костова. // Наръчник на икономиста 2016 : Кн. 1-4 [1]. - Пловдив : Плутон-1, 2016, с. 36-66. 

  

Сист. No: 64847

- 735 -

39823

Костова, Надя.  Към съвършенство на Националния сметкоплан / Надя Костова. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 151-156. 

  

Сист. No: 64905

- 736 -

39823

Милев, Симеон.  Намерен ли е пътят на счетоводната практика в България? / Симеон Милев. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 99-102. 

  

Сист. No: 64890

- 737 -

39823

Николов, Мариан.  Относно счетоводните системи / Мариан Николов. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 204-207. 

  

Сист. No: 64931

- 738 -

40850

Николова, Гергана.  За етиката на счетоводната професия / Гергана Николова. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади, 20-21 февруари 2009 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2009, с. 230-235. 

  

Сист. No: 65439

- 739 -

40850

Николова, Гергана.  Поромените в счетоводната политика и приблизителните оценки - влияние върху финансовата информация / Гергана Николова, Мариан Николов. // Съвременни управленски практики III : Научна конференция, 18.02. - 20.02. 2005 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2005, с. 116-121. 

  

Сист. No: 65476

- 740 -

40246

Петрова, Петя.  Смесеният модел на счетоводното отчитане в процеса на евроинтеграция - развитие и перспективи / Петя Петрова. // Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните в Югоизточна Европа : Междууниверситетска научно-практическа конференция, 7-9 ноември 2002 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 268-271. 

  

Сист. No: 64899

- 741 -

39823

Свраков, Антон.  Счетоводството - история и съвременност / Антон Свраков. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 103-111. 

  

Сист. No: 40297

- 742 -

39823

Танев, Кольо.  Биологични аспекти на счетоводството / Кольо Танев. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 231-237. 

  

Сист. No: 64932

- 743 -

39823

Тодорова, Галина.  Организация и счетоводно отчитане на финансирането на проекти в нестопанските организации / Галина Тодорова. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 199-203. 

  

Сист. No: 64928

- 744 -

39823

Тончев, Богомил и др.  За счетоводството и счетоводителите в съвременните условия / Богомил Тончев, Светлозар Стефанов. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 164-171. 

  

Сист. No: 64906

- 745 -

39823

Филипова, Фани.  Провизиране на потенциални задължения - някои размишления и критически бележки / Фани Филипова. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 121-130. 

  

Сист. No: 64901

- 746 -

Сп С 953 п

Божков, Васил.  Отчитане на разчетните отношения на едноличното предприятие със собственика / Васил Божков. // Счетоводство плюс, 2016, N 4, с. 11-12; N 3, с. 10-12. 

  

Сист. No: 65583

- 747 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Новото в Закона за счетоводството относно одита и публичността на финансовите отчети / Живко Бонев. // Счетоводство плюс, 2016, N 3, с. 1-8. 

  

Сист. No: 64975

- 748 -

Сп Б 923 з

Българенска, Султана.  Отчитане на приходите, разходите и калкулиране себестойността на младите животни / Султана Българенска. // Български законник, XXV, 2016, N 3, с. 99-104. 

  

Сист. No: 64938

- 749 -

Сп Б 923 з

Вейсел, Али.  За някои проблеми, които могат да възникват във връзка с новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г. / Али Вейсел. // Български законник, XXV, 2016, N 4, с. 70-74. 

  

Сист. No: 65547

- 750 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Промени в националните счетоводни стандарти в сила от 01.01.2016 г. / Мина Димитрова. // Актив, 2016, N 4, с. 10-15. 

  

Сист. No: 65569

- 751 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Приложимата счетоводна база в контекста на новия Закон за счетоводството - избор, или задължение на предприятието / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 2, с. 5-21. 

  

Сист. No: 64929

- 752 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Изисквания към финансовите отчети, изготвяни по реда на новия Закон за счетоводството / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 4, с. 5-15. 

  

Сист. No: 65575

- 753 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Национални счетоводни стандарти / Стоян Дурин. // Актив, 2016, N 3, с. 5-10. 

  

Сист. No: 65208

- 754 -

Сп С 953 п

Дурин, Стоян.  Национални счетоводни стандарти / Стоян Дурин. // Счетоводство плюс, 2016, N 4, с. 1-2 [ Прил. Счет. политика ]. 

  

Сист. No: 65585

- 755 -

Сп С 953 п

Евлогиев, Емил.  Доклад за дейността на предприятието / Емил Евлогиев. // Счетоводство плюс, 2016, N 4, с. 1-6. 

  

Сист. No: 65581

- 756 -

Сп А 454

Зарев, Данаил.  Особености на счетоводното отчитане на концесията за добив на природни ресурси / Данаил Зарев. // Актив, 2016, N 3, с. 14-15. 

  

Сист. No: 65212

- 757 -

Сп Ф 531 п

Костов, Бойко.  Ново счетоводно законодателство : Промените в СС 1 - Представяне на финансови отчети, извършени с ПМС № 394 от 2015 г. / Бойко Костов. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 3, с. 5-10. 

  

Сист. No: 65290

- 758 -

Сп А 454

Костов, Бойко.  Промените в СС 1 - Представяне на финансови отчети, извършени с ПМС № 394 от 2015 г. / Бойко Костов. // Актив, 2016, N 3, с. 5-10. 

  

Сист. No: 65579

- 759 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Специфичните изисквания на новия Закон за счетоводството към предприятията от обществен интерес / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2016, N 3, с. 1-4. 

  

Сист. No: 64977

- 760 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Отчитане на данъчните ревизионни актове при годишното счетоводно приключване за 2015 година / Евгени Рангелов. // Актив, 2016, N 3, с. 11-15. 

  

Сист. No: 65210

- 761 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Рекламациите - документиране, счетоводно отчитане и данъчно третиране / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXIV, 2016, N 3, с. 11-16. 

  

Сист. No: 65295

- 762 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Дивидентите : Нормативна уредба, счетоводно отчитане, данъчно третиране / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2016, N 4, с. 7-10. 

  

Сист. No: 65582

- 763 -

Сп А 454

Рупска, Теодора.  Модел на счетоводно отчитане на текущите (краткотрайните) биологични активи от животински произход / Теодора Рупска. // Актив, 2016, N 3, с. 2-4. 

  

Сист. No: 65193

- 764 -

Сп Ч E 18

Velinova-Sokolova, Nadya.  Hedge Accounting According to the International Financial Reporting Standard 9 / Nadya Velinova-Sokolova. // Economic Alternatives, 2015, N 4, с. 93-103. 

  

Сист. No: 65007

Осигурително счетоводство

- 765 -

В К 263 d

Димитров, Георги.  Окончателен размер на осигурителния доход за 2015 г. : Какво трябва да знаят лицата, които се самоосигуряват / Георги Димитров. // Капитал Daily, VI, N 60, 29 март 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 65150

Банково счетоводство

- 766 -

40850

Димитрова, Павлина Петкова.  Кредитните портфейли на банките - тенденции и отчитане / Павлина Петкова Димитрова. // Съвременни управленски практики III : Научна конференция, 18.02. - 20.02. 2005 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2005, с. 52-58. 

  

Сист. No: 65467

Счетоводство на предприятието

- 767 -

39819

Александрова, Недялка.  Едно мнение относно счетоводното отчитане на липсите в резултат на кражба / Недялка Александрова. // Науката в помощ на бизнеса и обществото : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2001, с. 30-35. 

  

Сист. No: 64726

- 768 -

Сп С 953 п

Божков, Васил.  Отчитане на разчетните отношения на едноличното предприятие със собственика / Васил Божков. // Счетоводство плюс, 2016, N 3, с. 10-12; N 4, с. 11-12. 

  

Сист. No: 64985

- 769 -

Сп И 503 и

Moroz, Maxim.  Depreciation takes into account the difference between the production function and value of fixed assets / Maxim Moroz. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 1, с. 24-75. 

  

Сист. No: 65324

Одиторски контрол

- 770 -

39823

Тончев, Богомил.  За ефекта от одиторския котрол / Богомил Тончев. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 1. - Варна : Университетско издателство, 2001 - 2002, с. 136-141. 

  

Сист. No: 64904

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 771 -

В Б 254

Савов, Стефан.  Газовият пъзел се пренарежда / Стефан Савов. // Банкеръ, N 10, 11-18 март 2016, с. 29. 

  

Сист. No: 64869

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 772 -

45942

Енчева, Емилия Йорданова.  Екологична устойчиваст и хоризонти в развитието на човешките ресурси / Емилия Йорданова Енчева. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 131-141. 

  

Сист. No: 65111

- 773 -

40850

Савов, Венцислав.  Оценка на човешкия капитал в контекста на управлението на интелектуалните активи / Венцислав Савов. // Съвременни управленски практики III : Научна конференция, 18.02. - 20.02. 2005 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2005, с. 83-89. 

  

Сист. No: 65470

- 774 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  Когато човешкият капитал е приоритет на управлението / Венцислав Савов. // Мениджър, 2016, N 2, с. 54-56. 

  

Сист. No: 64888

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 775 -

45942

Динков, Милен.  Програма за адаптация на персонала в организацията / Милен Динков. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 334-338. 

  

Сист. No: 65326

- 776 -

40731

Караманска, Д.  Отчитане на "човешкия фактор" - знак за ефективност и конкурентност на икономиката по примера: "използваеми" компютърни системи) / Д. Караманска. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 288-292. 

  

Сист. No: 64919

- 777 -

40266

Парушева, Мирослава.  Човешкият капитал - основен ресурс на всяка икономика / Мирослава Парушева. // Университетското икономическо образование и социалната реформа : Между очакванията и реалностите : Национална научно-практическа конференция, 21 ноември 2002 г.. - Б. м. : УНСС, 2002, с. 115-117. 

  

Сист. No: 64868

- 778 -

В К 263 d

Чучумишева, Виктория.  Добре дошъл в екипа : Как да приобщите новите си (и не само) колеги / Виктория Чучумишева. // Капитал Daily, VI, N 51, 16 март 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 64930

- 779 -

Сп Н 326 ВУСИ

Тепавичарова, Милена.  Моделиране на основните фактори, влияещи върху ефективното управление на човешките ресурси на секторно ниво в България / Милена Тепавичарова. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2016, с. 77-172. 

  

Сист. No: 65167

Транспорт

- 780 -

39981

Бандман, М. К. и др.  Евразийские транспортные коридоры на територии Азиатской России / М. К. Бандман, В. Ю. Малов. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 27-33. 

  

Сист. No: 64749

- 781 -

45942

Драгнева, Николина Белчева.  Изграждане на зарядни станции за електромобили в България - европейски практики и проблеми / Николина Белчева Драгнева. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 560-565. 

  

Сист. No: 65337

- 782 -

39981

Русинова, Даниела.  Предизвикателства пред управлението на железопънтия транспорт в условията на глобализация и интернационализация на бизнеса / Даниела Русинова. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 186-193. 

  

Сист. No: 64781

- 783 -

45942

Танаков, Никола.  Фактори за подобряване на конкурентоспособността на българските морски пристанища / Никола Танаков. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 345-349. 

  

Сист. No: 65341

- 784 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Логистика без шофьор - автономните коли превземат пътя / Ники Божилов. // Логистика, XII, 2016, N 2, с. 50-51. 

  

Сист. No: 64909

Реклама

- 785 -

45942

Василев, Владимир Росенов.  Рекламните пародии като източник на трафик в световната мрежа / Владимир Росенов Василев. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 123-130. 

  

Сист. No: 65110

- 786 -

Сп А 582

Катранджиев, Христо и др.  Реторика на българската реклама - емпирично изследване на употребата на реторични фигури в рекламните слогани / Христо Катранджиев, Иво Велинов, Камелия Радова. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 1, с. 51-75. 

  

Сист. No: 64972

- 787 -

Сп М 486

Тонева, Мария.  Има място за повече вкус / Мария Тонева. // Мениджър, 2016, N 2, с. 36-37. 

  

Сист. No: 64796

- 788 -

Сп М 486

Тонева, Мила и др.  Светът е голям и продуценти дебнат отвсякъде / Мила Тонева, Мила Добринова. // Мениджър, 2016, N 2, с. 30-32. 

  

Сист. No: 64786

Хранително-вкусова промишленост

- 789 -

40850

Митева, Албена.  Състояние и проблеми на финансирането на хранително-вкусовата промишленост в България в условията на присъединяване към Европейския съюз / Албена Митева. // Съвременни управленски практики III : Научна конференция, 18.02. - 20.02. 2005 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2005, с. 291-296. 

  

Сист. No: 65461

- 790 -

Сп Х 742

Витамини в лед . // ХИ&Т, XVII, 2016, N 2, с. 18-19. 

  

Сист. No: 65265

- 791 -

Сп Р 448

Мандаджиева, Ася.  Защо да (не) се страхуваме да купуваме храна онлайн / Ася Мандаджиева. // Регал, 2016, N 2, с. 34. 

  

Сист. No: 65203

Строителство

- 792 -

40850

Петров, Вилислав.  Развитие на предприятията в сектор "Строителство" в област Бургас в условията на криза / Вилислав Петров. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 285-291. 

  

Сист. No: 65424

Информационни технологии

- 793 -

40621

Попова, Гергана.  Обектоориентираните методи ОМТ, БУЧ и OOSE - същност, сравнение и аспекти на приложение / Гергана Попова. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 413-420. 

  

Сист. No: 65087

- 794 -

40621

Стоянов, Станимир.  Агетноориентиран Middleware модул Cityware / Станимир Стоянов, Емил Дойчев. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 160-166. 

  

Сист. No: 65057

- 795 -

40621

Ценов, Мартин.  Интернет магазин в проекта REGNET / Мартин Ценов. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 179-186. 

  

Сист. No: 65059

- 796 -

Сп C 58

Генов, Юрий.  Възможности за избор пред ИТ ръководителя, въвлечен в дигиталния водовъртеж / Юрий Генов. // CIO, XII, 2016, N 3, с. 42-43. 

  

Сист. No: 65487

- 797 -

Сп C 58

Димитрова, Боряна.  Дигитализацията на услугите - стратегически приоритет за УниКредит / Боряна Димитрова. // CIO, XII, 2016, N 3, с. 24-27. 

  

Сист. No: 65482

- 798 -

Сп C 58

Иванова, Малинка.  ЕК пусна в действие платформа за онлайн решаване на спорове между потребители и търговци / Малинка Иванова. // CIO, XII, 2016, N 4, с. 30-.32. 

  

Сист. No: 65592

- 799 -

Сп П 89 тп

Исаев, Дмитрий.  Моделирование систем управления эффективностью / Дмитрий Исаев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIV, 2016, N 1, с. 126-133. 

  

Сист. No: 65164

- 800 -

Сп C 58

Кабатлийска, Весела и др.  Тежка ли е банката за облака? / Весела Кабатлийска, Йордан Минков. // CIO, XII, 2016, N 3, с. 44-46. 

  

Сист. No: 65488

- 801 -

Сп C 58

Как водещите банки използват технологиите, за да привлекат следващото поколение клиенти . // CIO, XII, 2016, N 3, с. 64-66. 

  

Сист. No: 65522

- 802 -

Сп C 58

Какво отличава съвременната BI платформа . // CIO, XII, 2016, N 3, с. 58-62. 

  

Сист. No: 65521

- 803 -

Сп C 58

Нов подпод към управлението на ИТ специалисти.  [Единадесет] 11 препоръки за успешно внедряване и използване на BI системи. // CIO, XII, 2016, N 4, с. 45-48. 

  

Сист. No: 65593

- 804 -

Сп C 58

Пешев, Анатоли.  Централизирана ИС за резервации позиционира хотелите на "Виктория Груп" по-близо до директни клиенти / Анатоли Пешев. // CIO, XII, 2016, N 4, с. 24-25. 

  

Сист. No: 65590

- 805 -

Сп C 58

Синхронизация на данните в картова система БОРИКА - база за услуги с добавена стойност . // CIO, XII, 2016, N 3, с. 50-52. 

  

Сист. No: 65518

- 806 -

Сп М 486

Умникова, Силвия.  Изградихме модерна ИТ среда, осигурихме ново ниво на обслужване. // Мениджър, 2016, N 2, с. 112. 

  

Сист. No: 64886

- 807 -

Сп Р 448

Чанкова, Жана.  По-виртуално, по-натурално, по-споделено / Жана Чанкова. // Регал, 2016, N 1, с. 10-13. 

  

Сист. No: 64761

- 808 -

Сп C 58

[Шест] 6 прогнози за 2016-а . // CIO, XII, 2016, N 3, с. 54-56. 

  

Сист. No: 65520

- 809 -

Сп C 58

CRM - стратегически проект за Банка ДСК . // CIO, XII, 2016, N 3, с. 12-14. 

  

Сист. No: 65463

- 810 -

Сп C 58

IT стратегиите на финансовите институции . // CIO, XII, 2016, N 3, с. 4-10. 

  

Сист. No: 65457

- 811 -

Сп Ч E 18

Kabakchieva, Dorina et al.  Big Data Approach and Dimensions for Educational Industry / Dorina Kabakchieva, Kamelia Stefanova. // Economic Alternatives, 2015, N 4, с. 47-59. 

  

Сист. No: 64994

Операционни системи

- 812 -

45942

Йоргова, Юлия.  Връзка "процес-капацитет" в операциите на услуги / Юлия Йоргова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 275-280. 

  

Сист. No: 65292

Бази данни

- 813 -

45942

Попчев, Иван и др.  Наукометричен анализ в областта на Bigdata / Иван Попчев, Милена Георгиева. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 469-476. 

  

Сист. No: 65334

Информационни мрежи. Информационни системи

- 814 -

40621

Александров, Бончо и др.  Бързо намиране на оптимални разделителни маршрути при обмен на информация / Бончо Александров, Нина Синягина, Андрей Андреев. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 329-334. 

  

Сист. No: 65085

- 815 -

40621

Василев, Юлиан.  Автоматизация и интеграция налогистичните вериги на база примера на Дел и Фуджитцу / Юлиан Василев. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 173-178. 

  

Сист. No: 65058

- 816 -

39823

Генов, Евгени П.  Методи на визуализация в електронната търговия / Евгени П. Генов. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 434-443. 

  

Сист. No: 65080

- 817 -

39823

Железова, Мария.  Състояние и проблеми на елетронната в България / Мария Железова. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 391-402. 

  

Сист. No: 65074

- 818 -

45942

Жечева, Веселина и др.  Приложения на клъстерния анализ в системите за откриване на нарушения / Веселина Жечева, Евгения Николова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 533-541. 

  

Сист. No: 65336

- 819 -

39823

Илиев, Петко.  Виртуална организация на електронния бизнес / Петко Илиев. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 364-369. 

  

Сист. No: 65071

- 820 -

39981

Илиев, Петко Щ.  Бездокументални информационни системи (БИС) / Петко Щ. Илиев. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 4. Електронен бизнес. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 17-21. 

  

Сист. No: 64830

- 821 -

40850

Колев, Н.  Съвременни концепции при проектирането на управленски информационни системи / Н. Колев. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 106-109. 

  

Сист. No: 65368

- 822 -

39981

Лепа, Николай Николаевич и др.  Особенности интеграции информационных систем в управление предприятием / Николай Николаевич Лепа, Роман Николаевич Лепа. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юб. межд. конфер., 26 и 27 окт. 2001 г. : Т. 1-4 : Т. 4. Електронен бизнес. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 63-68. 

  

Сист. No: 64834

- 823 -

39823

Стоянова, Веселина.  Същност и аспекти на развитие на електронната търговия / Веселина Стоянова. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 469-478. 

  

Сист. No: 65084

- 824 -

39823

Стоянова, Ст. и др.  Някои проблеми на елетрония бизнес и характеристика на системите за електронни разплащания / Ст. Стоянова, Ст. Лиловска. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 408-413. 

  

Сист. No: 65077

- 825 -

39823

Сълов, Владимир.  Информационно осигуряване на регионалните пазари / Владимир Сълов. // Икономиката и развитието на обществото : Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конфер. - юни 2000 г. : Т. 1 - 5 : Т. 3. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2001 - 2002, с. 457-462. 

  

Сист. No: 65083

- 826 -

45942

Тодорова, Десислава.  Интернет или какво знание "остава в мрежата" / Десислава Тодорова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 68-74. 

  

Сист. No: 65100

- 827 -

В К 263 d

Владимирова, Ася.  Сигурността на данните - новото предизвикателство за бизнеса : Тежки санкции предвижда европейският регламент относно защитата на данните / Ася Владимирова. // Капитал Daily, VI, N 64, 04 апр. 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 65219

- 828 -

Сп C 58

Банка ДСК усъвършенства управлението на бизнес услугите . // CIO, XII, 2016, N 3, с. 20-22. 

  

Сист. No: 65475

- 829 -

Сп Л 763

Божилов, Ники.  Светът започна подготовката за 5G мобилна мрежа / Ники Божилов. // Логистика, XII, 2016, N 2, с. 52. 

  

Сист. No: 64910

- 830 -

Сп C 58

Изтичането на информация - по-добре го предовратете, отколкото да се справяте с последствията . // CIO, XII, 2016, N 3, с. 68-69. 

  

Сист. No: 65530

- 831 -

Сп C 58

Кехайов, Димитър.  Цялостна платформа за информационна сигурност оптимизира защитата на БАКБ / Димитър Кехайов. // CIO, XII, 2016, N 3, с. 28-32. 

  

Сист. No: 65483

- 832 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  В развитието на корпоративните ИС доминират нови подходи / Надя Кръстева. // CIO, 2016, N 4, с. 4-11. 

  

Сист. No: 65588

- 833 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  Нова защитна стена повишава нивото на сигурност на Търговска Банка Д / Виктория Лазова. // CIO, XII, 2016, N 3, с. 34-38. 

  

Сист. No: 65485

- 834 -

Сп C 58

Нова система за мониторинг на мрежата подобрява ИТ услугите в Банка ДСК . // CIO, XII, 2016, N 3, с. 16-19. 

  

Сист. No: 65474

- 835 -

Сп C 58

Централен депозитар финализира внедряването на базова ИС . // CIO, XII, 2016, N 3, с. 40-41. 

  

Сист. No: 65486

- 836 -

Сп О 174

QRза времнна обратна връзка в практическото обучение на студентите . // Образование, XXV, 2016, N 2, с. 54-64. 

  

Сист. No: 65306

- 837 -

Сп Ч R 62

Tuttle, Hilary.  The devil in the details / Hilary Tuttle. // Risk Management  (New York), 63, 2016, N 1, с. 20-27. 

  

Сист. No: 65594

Интернет

- 838 -

В К 263 d

Таргов, Траян.  Нови правила за отворения интернет в Европа : От 30 април 2016 г. на територията на ЕС влиза в сила нов регламент, стремящ се да гарантира достъпа до отворен интернет / Траян Таргов. // Капитал Daily, VI, N 45, 08 март 2016, с. 22. 

  

Сист. No: 64805

- 839 -

Сп Ч E 18

Tsakova, Irina S.  Legal Regime оf the Domain Names / Irina S. Tsakova. // Economic Alternatives, 2015, N 4, с. 104-110. 

  

Сист. No: 65013

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Градоустройство

- 840 -

Сп Г 368

Петров, К.  Геоикономическото значение на Силистренска област за регионалното развитие на България / К. Петров. // Геополитика & геостратегия, 13, 2016, N 2, с. 5-12. 

  

Сист. No: 65021

Туризъм

- 841 -

45942

Андреева, Андриана Любомирова.  Адаптиране на проектната дейност за подобряване компетентносттите на човешките ресурси в туризма / Андриана Любомирова Андреева. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 350-356. 

  

Сист. No: 65342

- 842 -

40850

Димитров, Георги Ангелов.  Изследване удовлетвореността на потребителя на спортно-развлекателни услуги в българските морски курорти / Георги Ангелов Димитров. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 100-110. 

  

Сист. No: 65422

- 843 -

45942

Караджова, Златина.  Тийм билдингът - ефикасен метод за подобряване на компетентността на човешките ресурси в отрасъл "Туризъм" / Златина Караджова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 299-306. 

  

Сист. No: 65298

- 844 -

40850

Караджова, Златина.  Комуникационни канали за разпознаваемост на бълагрския туристически продукт на международния пазар / Златина Караджова. // Съвременни управленски практики VIII. Целесъобразност и риск в бизнес проектите : Международна конференция, Бургас, 6-7 юни 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 259-256. 

  

Сист. No: 65420

- 845 -

45942

Карафизов, Владимир.  Иновативните информационни технологии - фактор за развитието на човешките ресурси в туризма / Владимир Карафизов. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 387-395. 

  

Сист. No: 65378

- 846 -

45942

Пенкова, Десислава Георгиева.  Възможности за приложение на Канбан и Скръм инструментите в хотелиерския операционен мениджмънт / Десислава Георгиева Пенкова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 216-221. 

  

Сист. No: 65253

- 847 -

45942

Пенчева, Ася Димитрова.  Роля на управлението на човешките ресурси за постигане ефективност на туристическото предприятие / Ася Димитрова Пенчева. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 267-274. 

  

Сист. No: 65289

- 848 -

45944

Рибов, Манол Николов.  Лидерството - ключ към промяната в туризма / Манол Николов Рибов. // Лидерството - време е за промени : Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 г.. - София : Нов бълг. унив., 2015, с. 94-105. 

  

Сист. No: 65180

- 849 -

45942

Ризова, Теодора.  Изучаването на туризма чрез системния подход / Теодора Ризова. // Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Науч. конфер. с междунар. участие, 12-14 юни 2015 : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015, с. 222-225. 

  

Сист. No: 65256

- 850 -

Сп Н 326 ВУСИ

Никовска, Кремена и др.  Туристическият ресурс в България - предпоставка за развитие на алтернативните форми на туризма / Кремена Никовска, Иван Обрешков, Стамен Стамов. // Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, 2015, с. 207-213. 

  

Сист. No: 65175

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 851 -

Сп Ч 93

Василев, Калин.  Справя ли се Гугъл-преводача с превода на фразеологизми и помощник ли е в чуждоезиковото обучение? / Калин Василев. // Чуждоезиково обучение, XLIII, 2016, N 1, с. 43-49. 

  

Сист. No: 65047

- 852 -

Сп Ч 93

Вучева, Евгения.  За неизбежното завръщане на граматиката / Евгения Вучева. // Чуждоезиково обучение, XLIII, 2016, N 1, с. 20-32. 

  

Сист. No: 65045

- 853 -

Сп Б 44 б

Гайенцка, Марта.  Най-новите англицизми в българския език / Марта Гайенцка. // Библиотека, XXIII, 2016, N 2, с. 40-46. 

  

Сист. No: 65268

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 854 -

В А 561

В СА ученици от 20 града . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 3, апр. 2016, с. 4. 

  

Сист. No: 65386

- 855 -

В Д 92

Василева, Вероника.  Контрола в България обсъждаха на национален форум в Академията / Вероника Василева. // Дунавско дело, LXII, N 8, 1-7 апр. 2016, с. 8. 

  

Сист. No: 65206

- 856 -

В З 375

Василева, Вероника.  Стопанска академия връчи наградите от годишния национален конкурс "Най-добра администрация" / Вероника Василева. // Застраховател, XXII, N 7, 13-27 апр. 2016, с. 3. 

  

Сист. No: 65434

- 857 -

В А 561

Избраха заместник-ректори на СА . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 2, март 2016, с. 1, 4. 

  

Сист. No: 64871

- 858 -

В З 375

Избраха заместник-ректорите на Стопанска академия . // Застраховател, XXII, N 5, 16-30 март 2016, с. 3. 

  

Сист. No: 64973

- 859 -

В А 36

Марчевски, Иван.  Нека бизнесът ни каже ясно от какво се нуждае. Необходимо е да привлечем работодателите по-активно при актуализацията на учебните планове и програми : [Интервю с доц. д-р Иван Марчевски, ректор на СА "Д. А. Ценов", Свищов] / Иван Марчевски ; Интервюто взе Стоян Стоянов. // Аз-буки, XXVI, N 13, 31 март-6 апр. 2016, с. 19. 

  

Сист. No: 65287

- 860 -

В А 561

Национално ученическо състезание по икономика . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 3, апр. 2016, с. 4. 

  

Сист. No: 65388

- 861 -

В А 561

Нинов, Николай.  Кампанията за прием на студенти беше поставена чрез нов формат : [Интервю със зам.-ректора доц. д-р Николай Нинов] / Николай Нинов. // Алма матер  (Свищов), XXV, N 3, апр. 2016, с. 1-2. 

  

Сист. No: 65383

- 862 -

В Д 92

Отворените иновации дискутираха на кръгла маса в Стопанска академия . // Дунавско дело, LXII, N 17, 28 апр. - 4 май 2016, с. 12. 

  

Сист. No: 65591

- 863 -

В А 561

Предизвикателствата пред развитието на теорията и практиката на контрола в Република България . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 3, апр. 2016, с. 3. 

  

Сист. No: 65384

- 864 -

В Д 92

Проф. Борислав Борисов дари търговската марка "Най-добра администрация" на Стопанска академия . // Дунавско дело, LXII, N 14, 8-14 апр. 2016, с. 8. 

  

Сист. No: 65338

- 865 -

В А 561

Проф. д-р Б. Борисов дари търговска марка на СА . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 3, апр. 2016, с. 1. 

  

Сист. No: 65381

- 866 -

В А 561

Първокурсник е победител в конкурс на Академията . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 3, апр. 2016, с. 4. 

  

Сист. No: 65387

- 867 -

В А 561

СА участва в "Кандидатстудентска борса - 2016" . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 2, март 2016, с. 4. 

  

Сист. No: 64878

- 868 -

В Д 92

Свищовски финансисти завоюваха призови места в международен студентски форум . // Дунавско дело, LXII, N 15, 15-21 апр. 2016, с. 8. 

  

Сист. No: 65466

- 869 -

В А 561

Свищовски финансисти с призови места . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 3, апр. 2016, с. 1. 

  

Сист. No: 65382

- 870 -

В А 561

Средношколци от 16 училища участваха в националните състезания по икономика в СА . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 2, март 2016, с. 3. 

  

Сист. No: 64877

- 871 -

В Д 92

Стопанска академия участва в "Образование без граници" . // Дунавско дело, LXII, N 11, 18-24 март 2016, с. 4. 

  

Сист. No: 65008

- 872 -

В З 375

Стопанската академия в Свищов пак с двама ректори . // Застраховател, XXII, N 5, 16-30 март 2016, с. 3. 

  

Сист. No: 64976

- 873 -

В А 561

Студенти честваха 3 март на Шипка . // Алма матер  (Свищов), XXV, N 2, март 2016, с. 1. 

  

Сист. No: 64873

- 874 -

В Д 92

Четирима заместник-ректори избра Академичният съвет . // Дунавско дело, LXII, N 9, 2-8 март 2016, с. 1, 8. 

  

Сист. No: 64765

- 875 -

Сп М 486

Василева, Вероника.  Амбициозни цели, базирани на традиции и иновации си поставя управленският екип на Академията / Вероника Василева. // Мениджър, 2016, N 10, 11-18 март 2016, с. 1, 8. 

  

Сист. No: 64891

- 876 -

В А 561

.  Амбициозни цели, базирани на традиции и иновации, си поставя управленския екип на СА. // Алма матер  (Свищов), XXV, N 2, март 2016, с. 1, 2. 

  

Сист. No: 64872


 Индекс по АВТОРИ

Авдеева, Екатерина 702 
Аверченко, О. Д. 157 
Аврамов, Велко 321 
Аврейски, Никола 422 
ал-Лабад, Мустафа 423 
Аладжаджиян, Анна 607 
Александров, Александър 462 463 
Александров, Андрей 510 
Александров, Бончо 814 
Александров, И. А. 35 
Александрова, Елена С. 47 
Александрова, М. 721 
Александрова, Матилда 722 
Александрова, Недялка 767 
Алексиев, Николай 537 
Алексиева, Десислава Александрова 48 
Алексиева, Мария Ст. 565 
Алексиева, Соня 49 
Алексова, Ивайла 402 
Анастасова-Чопева, Минка 73 
Ангелов, Ангел 585 
Ангелов, Георги 281 
Ангелов, Иван 403 
Ангелова, Милена 322 
Андонов, Станимир 323 698 
Андреев, Андрей 814 
Андреева, Андриана Любомирова 841 
Антонов, Валентин 12 
Антонов, Иван 240 
Апостолов, Апостол 259 
Арапова, Е. 404 
Асенов, Асен 387 
Асенова, Павлина Димитрова 374 
Атанасов, Милен 547 
Атанасов, Петър 613 
Атанасова, Анита 730 
Атанасова, Димиана 586 
Атанасова, Лина 324 
Атанасова, Сашка 104 
Атанасова, Христина 296 
Бабанов, Николай 186 
Баева, Ганка 630 
Бай, Сергей Иванович 677 
Байкушев, Методи 474 
Бакърджиева, Радостина Т. 311 
Бакърджиева, Радостина Телериг 699 
Бакърджиева, Таня 105 
Балева, Велина Лазарова 325 
Балтаджиева, Дарина 508 
Балтаджиева, Йонка Стефанова 23 
Балтов, Милен 723 
Бангачев, Ангел 459 
Бандман, М. К. 780 
Банчев, Минчо Димитров 130 
Банчева, Елмира 50 
Бартенев, В. 405 
Басевич, Андрю 530 
Башев, Храбрин 631 
Бедретдинова, Л. Р. 167 
Белогашев, Георги 30 
Белоусов, А. И. 731 
Бенкова, Анета 511 
Бешков, Венко 611 
Бизова, Марияна 573 
Бистрина, Мария, Г. 58 
Благойчева, Христина 172 
Блидов, Атанас 464 
Бобанац, Бранислава 313 406 
Бобев, Костадин 465 
Богомилова, Жанет 538 
Бодурова, Параскева 656 
Боева, Веряна 587 
Боева, Веряна Тодорова 51 
Боевски, Иван 52 632 
Божилов, Ники 375 784 829 
Божилов, Николай 709 
Божков, Васил 746 768 
Бойчева, Христина 53 
Бонев, Живко 747 
Борисов, Владимир 272 
Борисов, Томо 26 42 
Бояджиева, Елена 438 
Бояджиева, Надя 99 
Боянова, Светлана 633 
Бровкина, Н. Е. 162 
Брънекова, Димитрина Иванова 588 
Бугров, А. В. 158 
Буданов, И. 272 
Бузгалин, А. 697 
Българенска, Султана 748 
Ван Бурен, Питър 424 
Варнавский, В. Г. 280 
Вартанян, А. 44 
Василев, Васил 376 377 
Василев, Веселин 574 
Василев, Владимир Росенов 8 785 
Василев, Ивайло 724 
Василев, Калин 851 
Василев, Огнян 289 
Василев, Юлиан 815 
Василева, Бистра 363 
Василева, Валентина 220 
Василева, Вероника 855 856 875 
Василева, Елка 617 
Василева, Мариана 140 
Василева, Радка 575 
Василева, Стелиана 326 327 
Василева-Карапанова, Любка 466 
Василенко, Елена 425 
Васкова, Лиляна Светославова 328 
Вачков, Стефан 173 
Вейсел, Али 749 
Велева, Сияна 467 
Великова, Еленита Кирилова 54 
Велинов, Иво 786 
Велков, Славчо 407 
Владев, Ивайло 106 
Владева, Росица 106 
Владимирова, Ася 827 
Владова, Виолета 533 
Владова, Катя 657 
Власова, Т. В. 391 
Войтко, С. В. 108 
Вучева, Евгения 852 
Вълева, Катина М. 714 
Вълчев, Румен 567 
Вълчева, Драгомира 576 
Върлева, Т. 520 
Гайенцка, Марта 853 
Гамов, Микола 392 
Гамов, Н. 107 
Ганев, Петър 292 
Гарин, Евгений 123 
Гелева, Мая 634 
Генкова, Диана Николова 589 
Генов, Евгени П. 816 
Генов, Юрий 796 
Генчев, Евгени 329 
Георгиев, Атанас 618 
Георгиев, Владимир 446 
Георгиев, Любомир 174 
Георгиев, Людмил 468 
Георгиев, Петър 426 
Георгиева, Елена 330 
Георгиева, Емилия 444 
Георгиева, Мария Георгиева 331 
Георгиева, Милена 813 
Георгиева, Пенка 149 
Георгиева, Христина 635 
Герасимчук, В. И. 108 
Герунов, Антон Антонов 206 
Гигова, Таня Б. 726 
Гилина, Надя 305 
Главчева, Стефка Димитрова 332 
Гладилов, Стефан 175 
Голева, Поля 551 
Горанова, Пенка 333 
Горбунова, Ольга 278 
Гореликов, К. А. 207 
Гохбер, А. Ю. 393 
Гохберг, Ю. А. 393 
Градинаров, Борислав 127 
Градинаров, Петър 469 
Грасмик, Константин 252 
Григоров, Борислав Йосифов 678 
Григоров, Владислав Григоров 727 
Григоров, Десислав 378 
Григоров, Петър 445 
Григорова, Тони 208 308 
Григорьевна, Ирина Сергеевна 677 
Григорьевна, Татяна 470 
Грозданов, Борис 176 
Грозданов, Тодор 523 
Громенкова, С. В. 109 
Гуанмяо, Сюй 103 
Гълъбов, Марин 177 
Гювийска, Веска 596 
Давидова, Алма 293 628 653 
Дадалко, Василий Александрович 719 
Дайлянова, Христина 572 
Даковски, Цвети 178 
Джагитян, Э. П. 244 
Джорова, Блага 598 
Джусубалиева, Д. М. 590 591 
Дзялошинский, Иосиф 159 
Диксън, Пол 720 
Димитракиева, Светлана 334 
Димитров, Александър 335 
Димитров, Борис 45 
Димитров, Веселин 145 
Димитров, Георги 568 765 
Димитров, Георги Ангелов 842 
Димитров, Ивайло 471 
Димитров, Калин 548 
Димитров, Михаел 514 
Димитров, Никола 658 
Димитров, Петко 408 
Димитров, Пламен 146 
Димитрова, Боряна 797 
Димитрова, Галина 512 
Димитрова, Елка 134 143 
Димитрова, Зорница 217 472 539 
Димитрова, Мина 750 
Димитрова, Павлина 179 
Димитрова, Павлина Петкова 766 
Димитрова, Р. 439 
Димитрова, Ралица 679 
Димитрова, Снежана 715 
Димов, Сава Христов 180 
Димова, Екатерина 336 364 
Димова, Елена 473 504 
Димова, Надежда 55 
Динков, Милен 775 
Дмовски, Роман 427 
Добрев, Любомир 18 
Добрев, Момчил 110 
Добрев, Чавдар Т. 77 
Добринова, Мила 717 788 
Добс, Джоузеф 428 
Довбыш, Е. 437 
Дойчев, Емил 794 
Дойчинова, Ю. 652 
Донев, Дончо 209 
Донков, Ангел 150 
Донков, Цанко Б. 56 
Донцова, Светлана 545 
Дончев, Томислав 283 
Досев, Христо 751 752 
Дочева, Диляна Христова 680 
Драганов, Георги Хр. 549 
Драгнева, Милена 100 
Драгнева, Николина Белчева 781 
Драгомиров, Николай 379 
Дринов, Марин 550 
Дугин, Александър 429 
Дуранкев, Боян Любомиров 57 
Дурин, Стоян 753 754 
Дънешка, Антоанета 409 
Дюлгерова, Любимка 466 
Евлогиев, Емил 755 
Едрева, Габриела 508 
Еко, Умберто 15 
Елисеев, Дмитрий 621 
Емельянов, Юрий 251 254 
Емилова, Ирена 24 
Емилова, Ирена К. 58 
Енчев, Владимир 587 
Енчева, Емилия Йорданова 772 
Еремин, С. 410 
Ершов, М. В. 256 
Жантеева, Гулрайхан 599 
Желев, Иван 337 
Желев, Кристиан Васков 681 
Желев, Симеон 338 
Железова, Мария 817 
Желязков, Димитър 732 
Желязкова, Звезделина 111 
Жечева, Веселина 818 
Жилков, Николай Ив. 27 
Жотева, Мая 221 
Забунов, Георги 682 
Загашвили, В. 273 
Заеров, Елдар 616 
Зарев, Данаил 756 
Заркова, Вержиния 534 
Зафиров, Д. 1 
Зафирова, Цвета 683 711 
Захариев, Александър 607 
Захариев, Мартин 474 
Златева, Динка 440 
Иванов, Александър Ангелов 447 
Иванов, Делян 475 
Иванов, Петко 636 637 
Иванов, Свилен 339 
Иванов, Тилчо 526 
Иванов, Цаньо 340 
Иванова, Гергана 563 
Иванова, Даниела Николова 610 
Иванова, Десислава 59 
Иванова, Диана 623 
Иванова, Малинка 798 
Иванова, Мария Александрова 60 
Иванова, Н. 7 
Иванова, Цанка 460 
Иванова-Игнатова, Соня 728 
Игнатова, Николинка 297 
Игнатова, Ольга 278 
Илиев, Ивайло 61 
Илиев, Иван 112 
Илиев, Йосиф Илиев 298 
Илиев, Петкан 113 
Илиев, Петко 819 
Илиев, Петко Щ. 820 
Илиев, Петър 155 204 
Илиев, Христо 299 
Иногамова-Хегай, Л. В. 476 477 
Ип, Грег 430 
Исаев, Дмитрий 799 
Йовкова, Йорданка 181 288 
Йовкова, Йорданка Христова 62 
Йовчевска, Пламена 638 
Йончев, Димитър 527 
Йоргова, Юлия 812 
Йорданов, Атанас 147 544 
Йорданов, Йордан 639 
Йорданов, Красимир 63 
Йорданова, Даниела 569 
Йорданова, Люба 603 
Йорданова, Тоня Н. 684 
Йотова, Лилия 31 
Йотовска, Камелия 600 
Кабаков, Иван 13 
Кабатлийска, Весела 800 
Кавалов, Боян 300 
Кавърджиев, Светозар 629 
Каканаков, Николай 607 
Калайджиева, Диляна 436 
Калева, Симона 11 
Камарън, Дейвид 101 
Камеларов, Атанас 182 
Каменова, Иванка 640 
Канарян, Нигохос 659 
Кантарджиев, Асен 448 
Кантранджиев, Николай 524 
Караджова, Златина 843 844 
Караджова, Златина Калудова 64 
Караджова, Милена 449 450 
Караиванов, Васил 265 
Караилиева, Милена 65 
Каракънева, Юлияна 515 
Караманска, Д. 776 
Карафизов, Владимир 845 
Карова, Златина 2 
Касимова-Моасе, Мария 139 
Кастрева-Монова, Ваня 577 
Катранджиев, Христо 341 342 786 
Кацарова, Мариана 478 
Кехайов, Димитър 831 
Кехайова, Мария 343 
Киров, Стоян 183 
Кирова, Галя 543 
Кленова, Татьяна 479 
Клисарска, Ана 614 
Ковачев, Асен Златков 282 
Коев, Красимир Стоянов 451 
Коларова, Мариела 733 
Колганов, А. 697 
Колев, Н. 821 
Колев, Христо 218 
Колева, Велина 660 
Колева, Жана 480 
Колева, Ирина 28 
Кондарев, Ивайло 222 223 
Кондратьев, В. 411 
Коняхин, Владимир 481 
Корнезов, Александър 482 
Корчагина, Елена 710 
Костадинов, Антон 394 
Костадинов, Костадин 2 
Костенаров, Красимир 704 
Костов, Бойко 757 758 
Костова, Виолета 452 453 
Костова, Иванка 310 
Костова, Надя 734 735 
Кравченко, В. А. 395 
Крумов, Калин 291 
Кръстева, Здравка 483 
Кръстева, Надя 832 
Кръстева, Силвия 19 
Кръстева, Христина 321 
Кузин, Дмитрий 691 
Кузманов, Георги 524 
Кузманова, Марияна Тонева 685 
Кузнецов, В. А. 160 
Кулинска, Емилия Сашова 617 
Кунева, Ирена 3 344 
Кунева, Ирена Петрова 345 
Кунтурис, Харис М. 684 
Кунчев, Веселин 178 
Куртева, Галина 661 
Куртева, Галина Георгиева 66 
Куршумов, Влади Христов 624 
Кълвачев, Иван 662 
Кънев, Методи 114 
Кюрова, Вяра 625 
Кючуков, Любомир 412 
Лазаров, Андон Д. 615 
Лазаров, Деян 36 347 
Лазарова, Антония 67 
Лазова, Виктория 833 
Ламбовска, Мая 151 
Левит, Б. Ю. 604 
Левицкая, Т. В. 108 
Ленчук, Елена 274 
Леонова, Юлия 251 
Лепа, Николай Николаевич 822 
Лепа, Роман Николаевич 822 
Лесидренска, Светлана 663 
Лецковска, С. 616 
Лившиц, И. И. 161 
Ликова-Арсенова, Вася 578 
Лиловска, Ст. 824 
Лилян, Златина 484 
Личев, Илия 664 
Личев, Тихомир 270 
Лозев, Камен 20 
Лопашенко, Наталья Александровна 485 
Лофгрен, Майк 97 
Луизов, Атанас 346 347 
Лукин, А. 413 
Лукова, Калина 4 
Лукьянович, Н. В. 396 
Лулански, Веселин 601 
Лулански, Пано 605 
Льондев, Атанас 205 
Ляско, А. 692 
Маврос, Танос 380 
Майстер, Щефан 431 
Макогон, Ю. В. 397 
Максимова, Веселина 657 
Маламова, Нона 641 
Малинова, Елисавета 608 
Маллов, Доброслав Емилов 312 
Малов, В. Ю. 780 
Малых, Наталья 708 
Мандаджиева, Ася 210 314 791 
Манев, Евгени 592 
Маневич, В. 275 
Манолов, Бисер 315 
Манолов, Георги 96 
Манолов, Георги Л. 98 461 
Манолов, Георги Любенов 68 
Манолов, Иван 643 
Маргаритова-Вучкова, Светла 486 
Марикина, Мария 115 284 
Маринов, Антон 528 
Маринов, Велко 414 
Маринов, Делян 487 488 
Маринов, Едуард 418 
Маринова, Ани 381 718 
Маринова, Бисерка 454 
Маринова, Гергана Валентинова 348 
Маринова, Диана 489 
Маринова, Мариета П. 69 
Маринова, Марияна 627 
Маринова, Надя Иванова 70 
Маркова, Мария 5 
Маркович, Данило 46 
Мартинова, Доника 219 239 
Мартякова, Е. В. 32 
Марчевски, Иван 859 
Матачена, Антонио 700 
Матеева, Богиня 382 383 
Матеева, Екатерина 506 
Мау, В. 276 
Машев, Красимир 490 
Машкин, Любен 619 
Медведев, Г. А. 162 
Мельник, А. Ф. 398 
Мельникова, Н. А. 163 
Мелякова, Евгения 672 
Мермерска, Людмила 224 
Милев, Симеон 736 
Милева, Соня 71 
Милков, Лучиян 21 
Милошевич, Хрвойе 620 
Мильков, Ю. А. 164 
Минев, Александър 491 
Минева, Красимира 25 
Минков, Йордан 800 
Минков, Минко 40 
Минков, Петър 642 
Минкова, Ганета 225 
Минковски, Румен Д. 72 
Минчев, Борис 579 
Минчев, Георги 260 
Миронова, Елена 703 
Мирчев, Ангел 665 
Мирчева, Искра 593 
Митев, Бончо 683 
Митев, Владимир 266 
Митева, Албена 789 
Митева, Анна 16 
Митева, Марина 666 
Митева, Пепа 594 
Михайлов, Михаил 41 
Михайлова, Гергана 671 
Михова, Тони 572 
Мишева, Ирена 553 
Мишева, Маргарита 90 
Младенов, Милети 261 
Младенова, Галина 349 
Моисеев, С. Р. 250 
Моллов, Доброслав Емилов 701 
Монева, Анна 241 
Монусова, Г. 415 
Морозова, Елена 95 
Мотовилов, О. В. 164 
Мутафов, Красимир 455 
Мюнклер, Херфрид 432 
Найденов, Александър 37 38 
Найденов, Георги 271 
Найденов, Найден 184 
Налбантов, Илия 516 
Наркевич, С. 416 
Наумова, Юлия 621 
Начев, Йордан 529 
Начева, Илина 725 
Недева, Веселина 350 
Неделчев, Денчо Илиев 351 
Нейкова, Мария 492 
Нейчев, Николай 245 
Нейчева, Мария 116 570 
Нешев, Нешо 643 
Нешева-Кьосева, Нинел 609 
Никовска, Кремена 850 
Николаева, Велислава 122 
Николаева, Весела 246 
Николов, Георги 597 
Николов, Димитър 73 
Николов, Мариан 737 739 
Николов, Николай 535 
Николов, Явор 301 
Николова, Бистра 493 
Николова, Гергана 738 739 
Николова, Евгения 818 
Николова, Ирена 385 
Николова, Мария Михайлова 74 
Николова, Нели 117 
Нинов, Николай 861 
Оболенский, В 277 
Обрешков, Иван 850 
Овчарова, Снежанка 663 
Оралбекава, Д. О. 591 
Осипова, Ю. В. 247 
Палаз, Елис 203 
Палигоров, Борислав 627 
Палигоров, Иван 626 
Панева, Лиляна 226 227 228 
Панова, Вероника Божидарова 75 
Панчова, Мария 629 
Парапунска, С. 441 
Парашкевова, Лоретта Петрова 421 
Парушев, Даниел 302 
Парушева, Мирослава 777 
Парушева, Силвия 185 
Паунович, Игорь 389 
Пеев, Пейо 352 
Пеева, Екатерина 118 
Пейчев, Чавдар Сл. 76 
Пенкова, Десислава 353 
Пенкова, Десислава Георгиева 846 
Пенкова, Евгения 31 
Пенкова, Росица 580 
Пенчев, Пенчо Д. 128 
Пенчева, Ася Димитрова 847 
Петков, Мартин 309 
Петкова, Аспасия 141 540 541 
Петракиев, Димчо 433 
Петров, Велислав 686 
Петров, Вилислав 792 
Петров, Вилислав Василев 303 
Петров, Данчо 186 
Петров, К. 840 
Петров, Кирил 354 494 
Петров, Петър 6 187 
Петрова, Петя 740 
Петрова, Райна 188 
Петровский, Владимир 417 
Пешев, Анатоли 804 
Пильгун, Мария 159 
Пожарлиев, Александър В. 77 
Поляков, Евгений 131 
Попов, Румен 644 
Попова, Гергана 793 
Попова, Диана 571 
Попова, Евгения 229 230 231 232 495 
Попова, Жасмин 496 
Попова, Цветелина 525 
Попова-Йосифова, Надежда Иванова 189 
Попчев, Иван 813 
Проданов, Васил 17 517 
Прудникова, Анна 278 
Псарев, Г. Ю. 399 
Пудин, Константин 518 
Пушкарова, Ива 497 
Радев, Кирил 78 
Радев, Орлин 456 
Радева, Мария 457 536 
Радилов, Димитър 190 
Радкова, Антония 498 
Радлова, Невена 564 
Радова, Камелия 786 
Раза, Вернер 418 
Раков, Александър 387 
Раковска, Мирослава 673 
Ралева, Стела 132 
Рамазанова, Джамиля Исланбеговна 554 
Рангелов, Евгени 233 759 760 761 762 
Рарог, Алексей Иванович 499 
Рачовска, Гинка 648 
Рибов, Манол Николов 848 
Ризова, Теодора 849 
Рогожина, Н. 531 
Росева, Ренета 191 192 
Рупска, Теодора 763 
Русинова, Даниела 782 
Русков, Росен 234 
Рыбалкин, П. И. 167 
Савельев, Е. 119 
Савов, Венцислав 285 674 773 774 
Савов, Илин 509 
Савов, Стефан 771 
Савова, Бойка 135 
Садовая, Е. 33 
Саров, Ангел 79 
Свраков, Антон 741 
Сейменлийски, К. 616 
Семкова, Боряна 645 646 651 
Серафимова, Д. 262 
Серафимова, Десислава 667 
Сербезова, Стойна 136 
Сергеев, Александр 355 
Синягина, Нина 814 
Сирашки, Христо 80 
Скобелкин, Д. Г. 248 
Славкова, Офелия 165 
Славов, Станимир Бернардов 81 
Слепов, В. А. 267 
Сливинска, Кристина 356 
Смирнов, Валерий 357 
Соколовский, Дмитрий 372 
Соловьев, Аркадий 545 
Сохацкая, Е. Н. 152 
Спасов, Трайчо 120 
Спасова, Елена 286 287 386 
Спасова, Емилия 193 
Спасова, Стелина 304 
Стаматев, Станимир 133 
Стаменова, Василка 305 
Стамов, Гани Трендалилов 612 
Стамов, Стамен 850 
Станимиров, Евгени 358 
Станимиров, Евгени Петров 359 
Станкова, Лиляна 82 
Станкова, Мария 442 
Станкулов, Цветан 235 
Станчев, Ивайло 388 
Станчева, Анастасия 668 
Стефанов, Драгомир 306 
Стефанов, Никифор 43 
Стефанов, Никола 434 
Стефанов, Светлозар 744 
Стефанова, Златка 501 
Стипцов, Васил 627 
Стоенчева, Яна 307 
Стоименова, Борислава Борисова 360 
Стоименова, Красена 542 
Стоименова, Кремена 316 
Стоичкова, Огняна 194 
Стойков, Любомир 687 
Стойкова, Зорница 522 
Стоянов, Ивайло 688 
Стоянов, Лъчезар 519 
Стоянов, Павлин 522 
Стоянов, Станимир 794 
Стоянов, Стоян 859 
Стоянова, Веселина 823 
Стоянова, Мария 121 
Стоянова, Милена 532 
Стоянова, Ст. 824 
Стоянова, Стоянка 242 
Стоянова, Цветана 83 
Стракова, Лиляна 581 
Стънгачева, Нели Любчева 195 
Събев, Съби 502 
Събев, Събин 503 504 
Съботинова, Диана 124 
Сълов, Владимир 825 
Сълова, Н. 263 
Тагарева, Светла Д. 84 
Тадаръков, Димитър Николов 85 
Танаков, Никола 783 
Танев, Кольо 742 
Танева, П. 1 
Тапавичарова, Милена 716 
Таргов, Траян 838 
Тепавичарова, Милена 779 
Титаренко, Михаил 417 
Тодоров, Живко Божидаров 196 
Тодоров, Кирил 712 
Тодоров, Крум 513 
Тодоров, Петко 295 371 
Тодоров, Тодор Атанасов 197 198 
Тодорова, Галина 743 
Тодорова, Десислава 9 826 
Тодорова, Светлана 190 
Тодорова, Теодора 144 
Томов, Владимир 705 706 707 
Томов, Томчо 693 
Томова, Биляна 14 
Тонев, Младен 122 
Тонева, Мария 787 
Тонева, Мила 788 
Тонкова, Евгения 361 
Тончев, Богомил 744 770 
Тосунян, Г. А. 166 
Транев, Стоян 669 689 
Тренчева, Миглена 153 
Трифонов, Борис Игоревич 555 
Тричкова, Росица 659 
Тумбева, Мария 86 
Узунова, Елица Димитрова 362 
Узунова, Юлия 363 
Умникова, Силвия 290 
Ур, Златина Пейчева 648 
Федорова, Е. А. 167 
Филева, Петранка 606 
Филипов, Милен 729 
Филипова, Фани 745 
Филчева, Недялка 199 
Фомичева, Н. В. 400 
Фрик, Карел 137 
Хаджиев, Алекс 435 
Хаджиев, Виктор Ст. 87 
Хаджиев, Кристиян 696 
Хаджиев, Кристиян Стоянов 88 
Халин, Владимир Георгиевич 556 
Харадинова, Анелия Б. 610 
Харалампиев, Калоян 271 
Хасянова, С. Ю. 168 
Хмелевская, Н. Г. 390 
Христов, Александър 89 
Христов, Ивайло 29 
Христов, Илия 669 690 713 
Христов, Любомир 22 
Христова, Ралица 154 
Христозов, Янко 201 
Цакова, Ивка 129 
Цанков, Николай 596 
Цапенко, И. 33 
Цветкова, Надежда 202 
Цвяткова, Даниела 52 
Ценов, Мартин 795 
Ценова, Елица 317 649 650 
Ценова, Любка 142 148 
Цолов, Чавдар 243 
Цонев, Николай Георгиев 90 
Цоневски, Веселин 138 
Цонов, П. 520 
Чавдарова, Албена 582 
Чавдарова-Костова, Сийка 583 
Чакърова, Велислава 670 
Чаленко, Николай Николаевич 719 
Чанкова, Жана 318 807 
Чапаров, Божидар 203 
Чекмарев, В. Е. 267 
Черкезова, Патриция 507 
Чернега, О. Б 393 
Черниченко, Г. А. 35 
Чернова, Галина Васильевна 556 
Ческидов, Б. М. 268 
Чечова, Маргарита 505 
Чолакова, Анна Свободенова 458 
Чучумишева, Виктория 778 
Шамсутдинов, Фархад 672 
Шатарова, Десислава 264 
Шехова, Марияна Андреева 443 
Шиблова, Малина 352 
Шило, Павел 710 
Щрек, Волфганг 102 
Юшков, А. 279 
Якова, Труфанка 364 
Якубов, А. В. 160 
Янарлиев, Васил 521 
Янева, Мариана Кирилова 91 
Яненко, А. Б. 401 
Янков, Ивайло 211 
Янкова, Мина 236 237 
Янкова, Цветана 238 
Adam, Klaus 214 
Arpad, Papp-Vary 365 
Asenov, Emil 171 
Baldarelli, Maria-Gabriella 675 
Baltov, Milen 255 
Banham, Russ 269 
Boeva, Bistra 420 
Cojocaru, Vadim 695 
Dragomirov, Nikolay 370 
Filipovic, Vinka 366 
Filipovski, Vladimir 215 
Fiti, Taki 215 
Foucault, Thierry 320 
Hansen, Jan V. 558 
Hombert, Johan 320 
Hristova, Evelina Antonova 92 
Huang, Rachel J. 559 
Jacobsen, Rasmus H. 558 
Jaspersen, Johannes G. 560 
Kabakchieva, Dorina 811 
Kulhanek, Lumir 258 
Lau, Morten I. 558 
Ludvigovich, Ivan 367 
Marcet, Albert 214 
Markova, Roumiana 249 
Milicevic, Vesna 366 
Misheva, Irena 561 
Mitrovie, Branislav 419 
Mitsel, Artur 546 
Moroz, Maxim 769 
Muermann, Alexander 559 
Naghi, Laura Elly 557 
Naidenov, Alexander 34 
Nicolini, Juan Pablo 214 
Panayotov, Dimitar 93 
Peshev, Peter 39 
Popova, Diana 94 
Prause, Gunnar 676 
Pudovskis, Konstantins 212 
Rekundal, Olga 546 
Rosu, Ioanid 320 
Roussenova, Lena 169 
Sander, Priit 213 
Shah, Ajay 257 
Siman, Ekaterina Aleksadrovna 373 
Stankovic, Ljiljana 368 
Stefanova, Kamelia 811 
Taylor, Earle AS 125 
Thomas, Susan 257 
Trenovski, Borce 215 
Tsakova, Irina S. 839 
Tsekova, Petya 170 
Tuttle, Hilary 837 
Tzeng, Larry Y. 559 
Velinova-Sokolova, Nadya 764 
Yadchenko, Ludmila 126 
Zarkic-Joksimovic, Nevenka 366 
Zhechev, Vladimir 369 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авансово облагане на доходите от други източници по чл. 35 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица 229 
Автоматизация и интеграция налогистичните вериги на база примера на Дел и Фуджитцу 815 
Автоматичен обмен на финансова информация 240 
Автономията като принцип за организационна идеология в различните управленски школи 577 
Автономност на пациента - развитие на правната уредба в България 457 
Авторът и неговитге читатели 15 
Агенства по привлечению прямых иностранных инвестиций и их роль в региональной инвестиционной политике 252 
Агетноориентиран Middleware модул Cityware 794 
Адаптиране на проектната дейност за подобряване компетентносттите на човешките ресурси в туризма 841 
Административно-териториално деление и регионална политика в Република България 270 
Азербайджан се бори с девалвацията и евтиния петрол 408 
Активна процесуална легитимация в изпълнителния процес 487 
Актуални проблеми на концепцията за управление на стратегическото развитие на стопанската организация 685 
Актуарный анализ развития пенсионной системы: информационные и статистические проблемы обеспечения 545 
Алгоритмизация на избора на решения за управление на риска от производствено оборудване. Част 1 705 
Алгоритмизация на избора на решения за управление на риска от производствено оборудване. Част 2 706 
Алгоритмизация на избора на решения за управление на риска от производствено оборудване. Част 3 707 
Альтернативная энергетика: новые возможности для технологической модернизации 621 
Амбициозни цели, базирани на традиции и иновации си поставя управленският екип на Академията 875 
Амбициозни цели, базирани на традиции и иновации, си поставя управленския екип на СА 876 
Анализ за употребата на рекламата в Интернет на микро, малки и средни прадприятия регистрирани на територията на град София за периоде 2007-2009 година 332 
Анализ и сравнителна оценка на екологичното въздействие на видовете пътнически транспорт в междуградско съобщение 608 
Анализ на инвестициите в България през 2015 г. 264 
Анализ на конкурентоспособността на България през годините на преход 118 
Анализ на социалната сигурност на Република България 528 
Анализ на спедиторския пазар в България 360 
Анализ на съвременните маркетингови информационни системи 350 
Анализ рисков инвестиционных проектов 708 
Анатомия на Скритата държава 97 
Антикризисные меры или структурные реформы: экономическая политика России в 2015 году 276 
Антикризисный консалтинг предприятий в России: тенденции развития и эффективные технологии 672 
Аутсорсингът - инструмент за установяване на лидерство в уелнес туризма 54 
Аутсорсингът и неговото приложение сред българските пивоварни предприятия 624 
Базель III: в поисках критериев и сценариев успеха реформы банковского регулирования 244 
Балансът "фирмена активност - потребителска удовлетвореност" 363 
Балканите - стратегически регион или поле за "геополитика в задния двор"? 412 
Банка ДСК усъвършенства управлението на бизнес услугите 828 
Банковите информационни технологии и евроинтеграцита 241 
Банковият сектор в преходния период 261 
Бездокументални информационни системи (БИС) 820 
Безкешовото общество 208 
Безумието на четвъртата световна война 530 
Библиотеките в европейските образователни и културни политики за интегриране на ромското малцинство 16 
Бизнесцикли в текущата сметка на платежния баланс в Република България 190 
Бизнесът е война, овладейте нейното изкуство 289 
Биологични аспекти на счетоводството 742 
Биологично земеделие - проблеми и перспективи 654 
Борбата за доминация в "постреволюционния" Близък Изток 434 
Бултекс 99 покрива страната с мрежа от складове и магазини 376 
Бургаски свободен уинверситет - производител на енергия 616 
Бухгалтерский инжинеринг в оценке устойчивости бизнес среды 731 
България - страна на оригинална култура и кръстопът на цивилизации 12 
България в земеделието на ЕС - 28 636 
България и Европейския съюз - не кога а как? 112 
България и Черна гора подписаха двустранна спогодба за социална сигурност 537 
Българските банки - на старта към промяна? 173 
Българският туризъм по пътя към интегрираща се Европа 442 
Българското вино - добро съотношение между цена и качество 645 
Бързо намиране на оптимални разделителни маршрути при обмен на информация 814 
Бюджетная децентрализация и региональный экономической рост: теория, эмпирика, российский опыт 279 
В XXI век учене + иновации = богатство 265 
В развитието на корпоративните ИС доминират нови подходи 832 
В СА ученици от 20 града 854 
Важни промени в правния режим на застраховането на гражданската отговорност според новия Кодекс на застраховането 551 
Валютные интервенции. Мотивы центральных банков и их инструментарий 250 
Взаимодействие между доставчиците на логистични услуги и българските преработвателни и търговски предприятия 379 
Взаимодействието между правните системи на ЕС на ООН през призмата на Jus Cogens и явлението Cross-fertilization 482 
Виртуална организация на електронния бизнес 819 
Виртуално пространство за продължаващо обучение 566 
Високо технологични помощни средства в обучението на ученици със специални образователни потребности 588 
Високотехнологические научно-технические нововведения как фактор лазвития экономики Украины 108 
Висшето образование в България днес - проблеми, предизвикателства, перспективи 589 
Витамини в лед 790 
Владимир Соловьов - човешката социалност, пречупена през призмата на нравствеността (национализъм, престъпност, икономика, война,и право) 18 
Влияние на глобализацията върху иновационното развитие на индустрията 117 
Влияние экономической конъюнктуры на политику содействия развитию: парадоксы изменения 405 
Внешнеэкономические связи России в исследованиях ИМЭМО 273 
Внешняя торговля России: барометр предсказывает бурю 277 
Водещи идеи за лидерството и мотивационните подходи 56 
Возрождение планирования: уроки истории (политико-экономический дискурс) 697 
Времето за транзакция на жилищна недвижима собственост като фактор за рационализиране на транзакционните разходи 305 
Връзка "процес-капацитет" в операциите на услуги 812 
Връзката мотивация - рефлексия в контекста на самопрезентирането 27 
Връзката с "другия" - приемане или отхвърляне, релация между "аз" и "ти" 21 
Всички бизнес пътища водят към Иран 266 
Втората еврореволюция на Балканите 114 
Възможно ли е въвеждането на арбитър за неотложни случаи в България? 474 
Възможно ли е обжалване при провеждането на публична покана? 484 
Възможност за данъчно облекчение чрез стипендии 239 
Възможности за избор пред ИТ ръководителя, въвлечен в дигиталния водовъртеж 796 
Възможности за използване на бенчмаркинга при фасилити мениджмънта 337 
Възможности за използване на множествено въвеждане при игнорируеми механизми 36 
Възможности за приложение на Канбан и Скръм инструментите в хотелиерския операционен мениджмънт 846 
Възможности за увеличаване на търговията с храни между Китай и ЕС 394 
Възможности за усъвършенстване на методите и подходите за осигуряване на конфиденциалност на статистическата информация 37 
Възможности за усъвършенстване на ценовата стратегия при експорт на български вина за Великобритания 322 
Възможности за финансиране по програмата "Еразъм +" 436 
Външнотърговски стокооборот със селскостопански продукти 644 
Въпрос на фирмена култура 720 
Газовият пъзел се пренарежда 771 
Гарантирането на качествена оценка на риска започва с организацията на дейността по оценяването 135 
Гаранции спряма застрахователните посредници, при извършване на тяхната дейност на застрахователния пазар 547 
Геоикономиката на Евразия: гледната точка на Брюксел 431 
Геоикономическото значение на Силистренска област за регионалното развитие на България 840 
Гизда - нов сорт обикновена зимна пшеница 648 
Глобализация биржевых рынков: уроки для Украины 152 
Глобализацията: небходима ли е смяна на модела? 421 
Годишни задължения за платците на доходи на физически лица за 2015 г. 226 
Государственное регулирование экономической в контексте интеграции Восточной-европейских стран в систему мирохозяйственных связей 391 
Готови ли сме наистина за пълната либерализация? 618 
Данък "Уикенд" - кога и как 227 
Данък върху недвижимите имоти 225 
Данъци и такси върху недвижими имоти 219 
Данъчно третиране на безвъзмездни приравнени на възмездни доставки по смисъла на ЗДДС 236 
Данъчното престъпление 497 
Дейвид Камерън пред Камарата на общините 101 
Дейсвителен ли е договор за наем с предмет отдаване за възмездно ползване на земеделска земя? 513 
Декларацията за дължими данъци (образец 4001) на основание чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ 495 
Деклариране на доходи от наем на чуждестранни физически лица в Република България 203 
Делигирането в управлението - целсъобразност и ограничения 690 
Детдесет години след Фреге. Готлоб Фреге - живот и дейност 20 
Диагностика на финансовите кризи в предприятията 181 
Дивидентите 762 
Дигитализацията на услугите - стратегически приоритет за УниКредит 797 
Дигитална епоха, дигитални технологии... иновация или (р) еволюция в общуването, организацията на ученето, преподаването... образованието 565 
Дигиталните медии не убиват печатната реклама 348 
Дидактика и превод. Школският метод "психагогия" и синонимните биноми в българската преводна практика през ранния XIX век 576 
Дизайнът на печатно издание като интелектуална собственост 5 
Динамика уголовного законодательства Российской Федерации по противодействию преступлениям экономической направленности 477 
Динамичен бизнесмодел на производствена фирма 662 
Дистанционное обучение для развития человеческих ресурсов и знаний 590 
Дистанционное обучение для языковых специальностей 591 
Добре дошъл в екипа 778 
Добри практики в управлението на работния ден на формалните и неформалните лидери в туризма 64 
Доброволното пенсионно осигуряване - една различна възможност за спестяване 172 
Доброто бъдеще на земеделието е в иновациите 633 
Договорът за международен превоз на товари по море според новите Ротердамски правила 489 
Доклад за дейността на предприятието 755 
Домати в небостъргачи и роботи на полето 650 
Допустима ли е промяна на данъчния режим на вътреобщостна доставка на стока 234 
Достъп до информация - ключово право на потребителите на финансови отчети 179 
Достъп до собствени лични данни 452 
Другата истина за офшорките 388 
Духовный менеджмент 691 
Държавният протокол и някои негови външни форми на прояви от представителен характер на територията на Република България 100 
Евразийские транспортные коридоры на територии Азиатской России 780 
Европейската енергийна геополитика: LNG VS NORD STREAM-2 433 
Европейската практика при определяне на минималната работна заплата 137 
Европейски данъчен модел и необходимостта от реформа на българската данъчната система 403 
Европейско удостоверение за наследство 506 
Европроекти, които ще стартират от държавни ведомства 253 
Его-функционирането при зависими от психоактивни вещества 25 
Един нов подход за измерване на ценността на търговските марки 338 
Единната бюджетна класификация за 2016 г. 216 
Една застраховка, която трябва да се появи на българския застрахователен пазар 549 
Една практическа реализация на новата теоретична парадигма в правото (равната информация и информацията на правото) 456 
Едно мнение относно счетоводното отчитане на липсите в резултат на кражба 767 
ЕК пусна в действие платформа за онлайн решаване на спорове между потребители и търговци 798 
ЕКОЛ Логистикс вече е в България 378 
Екологична устойчиваст и хоризонти в развитието на човешките ресурси 772 
Екологичната декларация и екологичният одит в европейската схема за екологично управление и одит (EMAS III) и "икономиката на оцеляването" 609 
Експертизата в изпълнителното производство 464 
Ендогенни елементи на фирмената задлъжнялост в България 211 
Енергийно планиране и енергиен мениджмънт в общините - Защо? 525 
ЕС в клопката на геополитическата стратегия за неговото маргинализиране 422 
ЕС е разединен и се намира на ръба на разпада 432 
ЕС финансира късите вериги на доставка и местните пазари 210 
Ефективност на рекламата 346 
Ефектът от промяната на ставката по ДДС върху потреблението и икономическия растеж 191 
За "идеалния" лидер държавник и ниеговия антипод - държавника политикан 68 
За бъде спасена Европа, трябва да вдигнем табуто върху нациите 102 
За етиката на счетоводната професия 738 
За ефекта от одиторския котрол 770 
За икономиката на масмедиите с мисъл напред 371 
За неизбежното завръщане на граматиката 852 
За необходимостта и парадигмата на фирмения стил в условията на пазарна икономика 340 
За някои аспекти на измерването на ценността на бранда 323 
За някои проблеми, които могат да възникват във връзка с новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г. 749 
За риска при краткосрочното кредитиране на агробизнеса 186 
За рисковете, влияещи върху реализацията на реалните инвестиционни проекти 178 
За субективния елемент на отменителния иск по чл. 59, ал. 3 от Закона за банковата несъстоятелност 471 
За счетоводството и счетоводителите в съвременните условия 744 
За функционалните параметри на местните бюджети 176 
За човешките ресурси в маркетинга: компетентности за маркетингови изследватели 362 
Зависимости между политическа и икономическа власт в България (концептуални ориентири за дебат) 129 
Закъснели бележки за закономерности и информация на правото 446 
Застраховането на екологични рискове в системата от механизми за управление на качеството на околната среда 553 
Застраховка на декларации и гаранции помага на компаниите 550 
Застраховката "Отговорност на спедитора" е белег на добра бизнес практика 562 
Защита правата на акционерите 491 
Защитата на личните данни като правен принцип в българското законодателство 453 
Защо да (не) се страхуваме да купуваме храна онлайн 791 
Защо Европа и Русия се нуждаят една от друга 428 
Защо никой не иска да води войните на Америка 424 
Защо няма глобални лидери? 57 
Здравната сигурност на Република България изисва програмен подход, приемственост и последователност 520 
Зелената пивоварна на Goss 620 
Златото на Родопите 642 
Знанието като стратегически ресурс в организацията 661 
ЗОП и (без)работица 459 
Избор на подход за идентифициране на лидери 61 
Избраха заместник-ректори на СА 857 
Избраха заместник-ректорите на Стопанска академия 858 
Извънсъдебни експертизи за изследване на документи 468 
Изградихме модерна ИТ среда, осигурихме ново ниво на обслужване 806 
Изграждане на зарядни станции за електромобили в България - европейски практики и проблеми 781 
Изграждане на интегрираната система за социално-демографските изследвания 40 
Изграждане на компетентностен модел на мениджъри и експерти по управление на човешките ресурси в стопанската организация 716 
Изграждането на законодателната база на пазарно преустройство на икономиката 105 
Изисквания за длъжността "брокер" и влиянието им върху предлаганите услуги от агенциите за недвижими имоти 301 
Изисквания към финансовите отчети, изготвяни по реда на новия Закон за счетоводството 752 
Изменения в българския национален характер през прехода 29 
Използване на електронен подпис в счетоводната дейност 523 
Използване на интернет като маркетингово средство 329 
Изпълнение на критериите за номинална конвергенция преди присъединяването на България към Еврозоната 201 
Изследване на лидерството в туристическия сектор в България чрез диаграма на Вороной 67 
Изследване на мотивацията на продажбите 321 
Изследване на нагласите за професионална реализация при завършващите висшисти 569 
Изследване на пазара на деривативи в Полша за периода 1990-2002 г. в контекста на развитието на нововъзникващите пазари в ЦИЕ 154 
Изследване на проблемите на инженерното образование и стратегии за решаването им чрез парлтньорството между висшите учебни заведения и бизнес организациите 587 
Изследване на релацията "лидерски стил-ангажираност на служителите" 83 
Изследване на съответствието между текущата стратегия на предприятието и условията на външната среда 303 
Изследване удовлетвореността на потребителя на спортно-развлекателни услуги в българските морски курорти 842 
Изследването на фирмената култура - ефикасно средство за завоюване на лидерска позиция в бизнеса 69 
Изследователски задачи в практическото обучение за мотивация на студентите от педагогическите специалности 596 
Изтичането на информация - по-добре го предовратете, отколкото да се справяте с последствията 830 
Изучаването на туризма чрез системния подход 849 
Иконометричното моделиране в маркетинга и управлението 335 
Икономическата криза събуди онлайн пазара в Кипър 313 
Икономическата теория - неизбежен контекст на стопанскоисторическите изследвания 128 
Икономически и професионални трансформации в конвергентна медийна среда 10 
Има ли драма с новия дълг? 204 
Има ли лицемерие в корпоративната социална отговорност 698 
Има място за повече вкус 787 
Императивы социальной политики в кризисное время 33 
Инвентаризацията съгласно новия Закон за счетоводството 732 
Инвестиционная привлекательность Запорожского региона 107 
Инвестиционният процес в горското стопанство - състояние и насоки за усъвършенстване 625 
Инвестиционный процес в России: влияние геополитических и геоэкономических рисков 278 
Индекс на човешкото развитие на България и балканските страни - отправна точка в процеса на евроинтеграция 106 
Индивидуализмът на българина и системите за заплащане 660 
Индикатори за корпоративна социална отговорност в контекста на изискванията на капиталовия пазар 311 
Инновационная политика: теория и практика 7 
Иновативните информационни технологии - фактор за развитието на човешките ресурси в туризма 845 
Иновациите и модерните технологии стават движеща сила на агробизнеса 649 
Иновациите са най-добрият инструмент за повишаване добавената стойност в земеделието 294 
Иновационна стратегия на земеделските кооперации в България - възможност за навлизане на глобалните пазари 79 
Иновационни лидерски модели 88 
Иновационни модели във външната търговия и икономика на България 385 
Иновационни модели за увеличаване на енергийната ефективност в българските домакинства 617 
Иновационни подходи за оценяване на стартиращи SaaS компании 659 
Институционалното взаимодействие и формарането на политиката за сигурност и отбрана 516 
Инструменти за оценяване на експертити от бюджетните комитети в неопределена среда 151 
Интеграционный потенциал АТЗСТ 404 
Интегриране на незаплатения труд в макроикономиката 124 
Интересы и политика Китая в Арктике: история, правовые основы и реализация 103 
Интернет или какво знание "остава в мрежата" 826 
Интернет магазин в проекта REGNET 795 
Информационно осигуряване на регионалните пазари 825 
ИСО 26000 - концепция и самооценка на организациите 699 
Использование специальных учебных файлов в рамках дисциплины "Экономическая информатика" 604 
Историческо развитие на избирателната система в България (1878-1989 г.) 461 
К вопросу о совершенствовании законодательной базы в сфере внешнеэкономической деятельности 393 
К вопросу об укреплении банковского сектора в текущей экономической ситуации 166 
К вопросу существования нееффективных экономических институций 372 
Как водещите банки използват технологиите, за да привлекат следващото поколение клиенти 801 
Как възниква, какво представлява и защо е нужна философията на икономиката 17 
Как да не издъним идеята за нов продукт 316 
Как да преборим глобалното затопляне 607 
Как да управляваме проекти 724 
Как демографията управлява глобалната икономика 430 
Как Програмата за развитие на селските райони да е по-успешна 629 
Какво отличава съвременната BI платформа 802 
Кампанията за прием на студенти беше поставена чрез нов формат 861 
Капиталовата адекватност на банките 153 
Карго засраховките: Промените тепърва предстоят 552 
Категорията "възраст" и нейната многозначност. Психологична възраст 23 
Качествени характеристики на системата за управление на горския сектор в България 623 
Качество капитала Российских банков: переход на стандарты Базеля III 168 
Качество на живот в област Видин 41 
Кипър и България със стратегически бизнес оферти 406 
Книга с исторически факти и събития 597 
Кога бизнесът да вдига заплатите? 146 
Когато човешкият капитал е приоритет на управлението 674 774 
Колективни трудови спорове. Стачка. Локаут. 142 
Количество на човешкия капитал, качество на образованието и икономически растеж 570 
Комитети и групи по условията на труд 136 
Компенсация морального вреда пострадавшим на производстве 131 
Компетентност в управление на времето 693 
Компетентност, компетентностен подход и разработване на компетентни модели 573 
Комуникации и лидерство - съвременни подходи при управлението на човешките ресурси в организациите 59 
Комуникационни канали за разпознаваемост на бълагрския туристически продукт на международния пазар 844 
Конкурентно поведение и/или инерция в стопанските организации 668 
Конкурентност на преходните икономики. Моделът на пълната конкуренция - условие за ефективно функиционираща пазарна икономика 120 
Конкурентоспособность российских предприятий в предверии вступления России во ссемирную торговую организацию: направления и методы маркетинговых исследований 355 
Конкуренцията в телекомуникациите 469 
Консолидация банковской системы в целях противодействия незаконным финансовым операциям 248 
Конституциите, националната и държавната сигурност 519 
Контрафакт и связанные с ним угрозы в электроэнергетике 719 
Контрол на разходите в общините 664 
Контрола в България обсъждаха на национален форум в Академията 855 
Контролингът в центровете на печалба 663 
Конфликтите на българския преход - панацея за икономиката и обществото или...? 121 
Конформизмът - проявление на индивидуалното поведение 24 
Концепция за "Държава на благосъстоянието" - теоретично и философско осмисляне. Политики за благосъстояние и българският избор 115 
Концепция за изграждане на бизнесплан на амбулатория за първична медицинска помощ 665 
Концесията в сектора на културата - една добре забравена правна възможност 13 
Кооперативно учене и меки умения 571 
Корективните приложни изследвания - мост между теорията и практиката 3 
Корените на растежа 283 
Корените на съвременния маркетинг: исторически поглед към оформянето на маркетинга като научна дисциплина в периода 1900-1910 година и динамиката на неговото развитие след това 342 
Корпоративна социална орговорност и глобални вериги за доставка 701 
Корпоративна социална отговорност и управленска устойчивост 87 
Корпоративное предпринимательство: формирование концептуальной основы 703 
Корпоративното управление и междуналоден мениджмънт - или за някои проблеми между корпоративните ръководства и мениджмънта в международните публични компании 681 
Космически технологии за наблюдение, предсказване и превенция на природни бедствия 615 
Край, напускам 139 
Кредитните портфейли на банките - тенденции и отчитане 766 
Криза в предприятието - симптоми, причини и фактори 714 
Култура и международен бизнес 409 
Културната дипломация като инструмент на "меката сила" 425 
Към нов баланс на разпределението на компететнтност между съюза и държавите-членки: предоговарянето на членството на Обединеното Кралство в ЕС 496 
Към нова парадигма в общественото развитие на България 260 
Към съвършенство на Националния сметкоплан 735 
Лидерски практики за развитие на организационната култура и повишаване на ефективността на средна производствено-търговска организация 77 
Лидерският стил - фактор за успешна реализация на организационната стратегия 66 
Лидерство в администрация 48 
Лидерство в летаргия, държава на безвремие и симуланти 76 
Лидерство в управлението на проекти - фактори на успеха 51 
Лидерство и екологизация 80 
Лидерство и лидерски стилове в процеса на вземане на управленски решения 82 
Лидерство, интернационализация и иновации в туризма 71 
Лидерството - добри практики в събитийния делови мениджмънт 84 
Лидерството - добрите практики в туроператорската дейност 91 
Лидерството - ключ към промяната в туризма 848 
Лидерството в одитния процес 63 
Лидерството в туризма - златната формула на успеха между психологията, комуникациите и просперитета 49 
Лидерството и добрите практики в хотелиерството 65 
Лидерството като марка (бранд) - двигател на успеха 60 
Лидерството през 21 век - роли, инструменти и бариери 78 
Личните продажби като елемент на интегрираните маркетингови комуникации 327 
Логистика без шофьор - автономните коли превземат пътя 784 
Локални и глобални рискови фактори за развитието на България и света през второто десетилетие на XXI век 271 
Малките и средните предприятия в България и Австрия 657 
Маркетинг в социалните мрежи: Twitter и практиката на българските фирми две години по-късно 344 
Маркетинг российского проблемного предприятия как объекта покупки 357 
Маркетингова активност на малките фирми в социалните мрежи 339 
Маркетинговата дейност на полските фирми в условията на интеграция с Европейската общност 356 
Медиацията при спорове в строителството 466 
Медийная популярность способствует имиджу, но портит репутацию: результаты эмпирического исследования 159 
Международная образовательная миграция: региональный аспект 44 
Международно развитие на университетският сектор и предизвикателствата пред университетското управление 586 
Меката сила и трансформациите в сигурността 517 
Мениджмънт на вирусните болести по картоф 640 
Мениджъризмът - основен фактор за стопански просперитет 669 
Мениджърите по продажбите като лидери и ключов елемент в компанията 55 
Методи на визуализация в електронната търговия 816 
Методика за адаптиране на маркетинговата система на организацията към системата за управление на качеството, изградена съгласно изискванията на фамилията страндарти ISO 9000 345 
Миграционната върна и заплахите за националната сигурност 43 
Миграционната криза и новите заплахи пред Европа 45 
Минерално торене и качество при картофите 643 
Мировая практика управления валютными резервами 416 
Модел "мисия-управление-отчетност" (отговорност и комуникация на фирмата: поглед в диахронен план) 700 
Модел за ефективност на организацията, базиран на отношенията със заинтересованите страни 679 
Модел за изследване на лиделството (Лидерство и Енеаграм) 75 
Модел на счетоводно отчитане на текущите (краткотрайните) биологични активи от животински произход 763 
Модели на съвместно съществуване между ЕС и Русия 445 
Моделиране на основните фактори, влияещи върху ефективното управление на човешките ресурси на секторно ниво в България 779 
Моделиране на процеса на вземане на решение за покупка с помощта на ANN 347 
Моделирование доходности страховой компании 554 
Моделирование систем управления эффективностью 799 
Модернизация металлургии и машиностроения в контексте "зеленого" экономического роста 272 
Може ли да се увеличи лидерският потенциал на земеделските застрахователи ? 73 
Мотивацията на учителите за приложение на нови образователни идеи 575 
Мултикултурна бизнес-среда - управленски подходи, ценности, тенденции и стереотипи 696 
Мултипликативните ефекти при балансиране на икономическия растеж 282 
Мъчителен залез на еднополюсния свят 429 
Място за стратегическото планиране в указанията за разработване на регионални планове в България 291 
Назначаване на външни експерти в оценителната комисия; действия на Комисията по отваряне на офертите в първото открито заседение; доказване на съответствие с критериите за подбор на обединения 462 
Най-новите англицизми в българския език 853 
Най-после университети според качеството 603 
Най-често допусканите грешки при нетуъркинг 725 
Намерен ли е пътят на счетоводната практика в България? 736 
Нарастващата сила на клиентите във взаимодействието им с банковите институции 349 
Насоки на финансовия анализ на фирмите за недвижими имоти 177 
Наукометричен анализ в областта на Bigdata 813 
Националната солидарност и последните промени в осигурителното законодателство 535 
Национални счетоводни стандарти 753 754 
Националният план за действие по заетостта за 2016 г. - за стабилност на пазара на труда и повишаване на квалификацията на работна сила 134 
Националният план за действие по заетостта за 2016 г. - за стабилност на пазара на труда и повишаване на квалификацията на работната сила 143 
Национално ученическо състезание по икономика 860 
Не бива да робуваш на техниката, а да развиваш бизнеса 375 
Неданъчни задължения на предприятията, произтичащи от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година 235 
Неимуществени вреди при изпълнение на търговска сделка 480 
Нека бизнесът ни каже ясно от какво се нуждае. Необходимо е да привлечем работодателите по-активно при актуализацията на учебните планове и програми 859 
Некоторые проблемы координации внешнеэкономической политики России и стран геополитического региона Центральной и Восточной Европы 396 
Непредставянето на отделен документ, който не е изискуем в условията за допускане и разглеждане на офертите не следва да бъде основание за отстраняването на даден участник 502 
Нов размер на минималната работна заплата и някои плащания, свързани с нея 147 
Нова защитна стена повишава нивото на сигурност на Търговска Банка Д 833 
Нова система за мониторинг на мрежата подобрява ИТ услугите в Банка ДСК 834 
Нови възобновяеми енергийни източници 611 
Нови моменти в ППЗДДС за 2016 г. и указание №24-00-15/22.01.2016 г. 220 
Нови правила за отворения интернет в Европа 838 
Нови тенденции в качествената теория на импулстни диференциални уравнения: импулсни диференциални уравнения от дробен ред 612 
Новият Закон за обществените поръчки 473 
Новият Кодекс за застраховането, в сила от 01.01.2016 г. 564 
Ново счетоводно законодателство 757 
Новости в счетоводната отчетност на бюджетните организации 189 
Новостите при задължителните застраховки в полза на потребителя 563 
Новото в Закона за счетоводството относно одита и публичността на финансовите отчети 747 
Новото мото в консумацията: "По-малко значи повече" 318 
Нормата в процеса на пазарно търсене на храни 295 
Някои аспекти на маркетинговата стокова политика в туризма 352 
Някои аспекти на потребителското поведение и възможности за неговото управление 354 
Някои аспекти на управлението на службите за сигурност 509 
Някои аспекти относно предмета на договора за факторинг и развалянето му 451 
Някои въпроси на данъчното законодателство и контрола на държавните вземания 218 
Някои пазарни акценти от българския и чуждестранен опит в организирането на винени турове 639 
Някои проблеми в политиката и образованието в сектора за сигурност и отбрана 592 
Някои проблеми на елетрония бизнес и характеристика на системите за електронни разплащания 824 
О подходах в международном регулировании криптовалют (bitcoin) в отдельных иностранных юрисдикциях 160 
О развитии партнерских взаимоотношений государства, науки, образования и бизнеса 254 
Об экономической ситуации в Китае 268 
Об эффективности сделок слияния и поглощения в банковской сфере 167 
Обединението БРИКС в системата на съвременния полицентричен свят 414 
Обектоориентираните методи ОМТ, БУЧ и OOSE - същност, сравнение и аспекти на приложение 793 
Обжалване на ревизионни актове 505 
Обжалване на финансова корекция 503 
Облагане на строителна услуга, извършвана в страна - членка на ЕС 237 
Облагане с авансов данък на доходите по чл. 35 от ЗДДФЛ 230 
Областна стратегия за устойчиво развитие на горите на територията на област Пазарджик - резултати, опит и предизвикателства 626 
Образователен портал DelC 2.0 595 
Обратна връзка 717 
Обращение русской монеты в Болгарии 158 
Обучението по здравна медицинска информатика - предизвикателство пред съвременното академично обучение 593 
Общ преглед на нормативните ограничения върху собствеността на недвижимите имоти 454 
Общ преглед на промените в ДОПК, в сила от 1 януари 2016 г. 472 
Общемировые тенденции развития телекомуникационного рынка и перспективы участия в нем украинского предпринимательства 399 
Обществената оценка на многофункционалното стопанисване на горите на територията на общена Белова 627 
Обществени поръчки по модел 522 
Общото застраховане надмина резулнатите си от предкризисната 2008 г. 548 
Овцевъдите трябва да произвеждат разпознаваеми пазарни продукти 655 
Ожидаемая инфляция в неоклассической модели роста с ограничением на предоплату наличностью (cash-in-advance) 207 
Окончателен размер на осигурителния доход за 2015 г. 765 
Онвенцията на ООН за правата на детето и действащата нормативна уредба на припознавенето в семейния кодекс на РБ 458 
Онлайн вестникът VS конвенциалния вестник = нови хоризонти 9 
Онлайн маркетинг и ремаркетинг в туризма 353 
Опазване паметниците на културата на историята от терористични деяния или необходимастта от промяна на Хагската конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт 492 
Оперативна програма "Наука и образование за интелегентен растеж" 2014-2020 г. - възможности и предизвикателства 572 
Опит за позициониране на процеса "интелектуализация на бизнеса" в съвремнната теория на политическата икономия 122 
Оползотворяване на отпадъци за производство на енергия 467 
Определяне на данъчната основа за облагане с ДДС на личното потребление на фирмане активи 223 
Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2015 година 539 
Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2015 г. 534 
Определяне окончателния размер на осигурителния доход за 2015 г. от самоосигуряващи се лица 541 
Оптимизиране на азотното торене 637 
Оразмеряване на конкурентни профили в бизнеса 361 
Организация и счетоводно отчитане на финансирането на проекти в нестопанските организации 743 
Организация на координирането при изпълнение на решението 689 
Осигурителни плащания, които се променят според новия размер на минималната заплата 538 
Осигуряване на конкурентоспособност и лидерски позиции на туристическия пазар чрез прилагане на стратегията на корпоративна социална отговорност 53 
Осигуряване на лидерство чрез маркетингови подходи и похвати 90 
Основите на ценообразуването 310 
Основни индикатори за анализ и оценка на конкурентоспособността на търговска фирма 302 
Основни принципи при набирането на средства от нестопанските организации 670 
Основни принципи при обявяване но обществени поръчки (съгласно българското законодателство и действащите европейски практики) 449 
Основные тенденции кредитования малого и среднего предпринимательства в России в 2015 году 247 
Основополагащ акт НАТО - Руска федерация и значението му за сигурността и стабилността в евроатлантическата зона 99 
Основы формирования внешнеэкономической политики в украйне 400 
Особенная часть зарубежного уголовного права: понятие, система и критерии построения 481 
Особенности и проблемы подготовки кадров для страховой отрасли на современном этапе 556 
Особенности интеграции информационных систем в управление предприятием 822 
Особенности кредитования сельскохозяйственных предприятий 163 
Особенности современной государственной экономической политики в странах с переходной экономикой 109 
Особености на счетоводното отчитане на концесията за добив на природни ресурси 756 
Особености при счетоводното отчитане на финансовите активи 198 
Особености управления СЭЗ в Украине 395 
Отворени данни в помощ на бизнеса и управлението 74 
Отворените иновации дискутираха на кръгла маса в Стопанска академия 862 
Отговорността на изпълнителния директор в стратегическото управление 711 
Отговорността на управителите за вреди, причинени на капиталивите търговски дружества 493 
Отложени данъци, временни разлики и осчетоводяването им 730 
Отново за смесения модел на управление на националното стопанство 713 
Относно значението на добрите нрави в търговското право 447 
Относно критерия за оценка на потребителските пазари 330 
Относно прилагането на закона за ограничаване на плащанията в брой 165 
Относно стабилността и развитието на модела на универсалното банкерство 174 
Относно счетоводните системи 737 
Относно финансирането на здравеопазването в Република България в условията на реформа 175 
Отпуските през 2016 година 141 
Отчитане дейността на предприятията - земеделски стопанства 734 
Отчитане и данъчно облагане на преобразуването на търговско дружество чрез разделяне 233 
Отчитане на "човешкия фактор" - знак за ефективност и конкурентност на икономиката по примера: "използваеми" компютърни системи) 776 
Отчитане на данъчните ревизионни актове при годишното счетоводно приключване за 2015 година 760 
Отчитане на приходите, разходите и калкулиране себестойността на младите животни 748 
Отчитане на разчетните отношения на едноличното предприятие със собственика 746 768 
Охраняется ли собственность нормами об ответственности за хищение чуждого имущества по УК РФ? 470 
Оценка на човешкия капитал в контекста на управлението на интелектуалните активи 773 
Пазар и държавни въздействия - алтернативи или динамична субординация 658 
Парични преводи в чужбина - традиционни решения и нови алтернативи 245 
Паспорт на унгарското вино 634 
Педагогическото образование на учителите в България в контекста на хербартианството 582 
Персонализиран пъблик рилейшънс и изграждане на взаимоотношения 729 
Перспективи пред българските азотно-торови заводи 300 
Пет стъпки в диагностиката на производствената фирма 666 
Пет тенденции в транспортния мениджмънт за 2016 г. 718 
Планиране на разследването на престъпления в светлината на европейската канвенция за правата на човека 483 
Планирането на контрола - инструмент за управление на изпълнението на бизнес проекти 686 
Платежно-балансови ограничения пред икономическия растеж на България 287 
Пловдивската науна традиция в изследването на рефлексията - история и теория 574 
По-виртуално, по-натурално, по-споделено 807 
Подготовка за стратегическо решение по създаване на алианси в болничния сектор 683 
Подход за оценка на устойчивостта на земеделските стопанства 631 
Позитивни признаци на европейския зърнен пазар 628 
Покупателна способност, просуматорство и маркетинг на съвременния етап от икономическото развитие на България 351 
Политика на националната сигурност през призмата на мениджърската теория 518 
Политика на сигурност в условия на строги ресурски ограничения 526 
Политиката по социална икономика и социално предприемачество в България през 2016-2017 г. 144 
Политики в сферата на киберсигурността 515 
Положителни и отрицателни страни на използването на намалени ставки по ДДС 192 
Попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2015 г. - нови моменти и основни въпроси 224 
Поромените в счетоводната политика и приблизителните оценки - влияние върху финансовата информация 739 
Последици от промяната на пазарната стойност на имотите и механизми за коригиране на условията за финансиране на сделките 288 
Постбиполярный мир: мирное сосуществование или хаос? 413 
Потребителската промоция и влиянието й върху стойността. Добавяна от търговската марка 336 
Правен режим на осигурителните вноски по дял първи от кодекса за задължително обществено осигуряване 533 
Правила за обжалване на обществените поръчки, съгласно навия Закон за обществените поръчки 463 
Правна сила и влизане в действие на актове за установяване на данъчни задължения 455 
Правната информация - обект на информационно изследване 448 
Правни аспекти на финансовото устройство на държавното обществено осигуряване в България 543 
Правно организационни аспекти в дейността на колективните инвестиционни схеми, като отчетно обособени единици 197 
Правота на справедлив съдебен процес в аспекта на правото на разглеждане на делото от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона. Практика във връзка с актуални за българската действителност въпроси 501 
Правото на "публично съобщаване" според практиката на Съда на ЕС 507 
Практически измерения на подготовката и обучението на кадрите по финансов контрол във Франция 202 
Практически проблеми на трудовото право, свързани с промяната на работодателя 510 
Практические аспекты аудита информационной безопасности в соответствии с требованиями стандартов Сто БР ИББС 161 
Превантивната роля на саморегулацията в рекламата и ПР и възможности за пазарно лидерство 89 
Предели на наказанието лишаване от свобода, предвидено за престъплението отвличане 475 
Предизвикателства и хоризонти за българската наука 2 
Предизвикателства пред регулирането на банките 182 
Предизвикателства пред управлението на железопънтия транспорт в условията на глобализация и интернационализация на бизнеса 782 
Предизвикателствата на неопределеността пред философията и теорията на икономиката 127 
Предизвикателствата пред развитието на теорията и практиката на контрола в Република България 863 
Предизвикателствата пред човешките ресурси за управление на продажбите в хотелиерството по време на икономическата криза 2008-2011 г. 328 
Предизвикателството пред лидерите днес - стимулиране и развитие на гъвкава и иновативна работна сила 50 
Предимството да печелиш пари у нас 145 
Предпоставки при прилагане на стратегиите за пазарни ниши в периферните области на регионите 333 
Предприемаческа активност в земеделието и селските райони 52 
Предприемачът като основен субект на стратегическите решения в малките и средните фирми 712 
Представа за лидерство в туристическите организации в София 72 
Представяне на досегашно практика на КЗК и ВАС, относима и към правилата на новия ЗОП 504 
Преждевременното напускане на образователната система - предпоставка за дисбаланс на пазара на труда 133 
Преките чуждестранни инвестиции и постигането на конкурентоспособност на българската икономика 111 
Прекратяване на договорите за наем и аренда при влизане в сила на решението за уедряване на имоти по чл. 37е ЗСПЗЗ 512 
Преоткриване на веригата за доставки 380 
Преформулиране /рефрейминг/ в преподаване на лекционен курс във ВУЗ 594 
Прехвърляне на застрахователния портфейл по време на висящ процес - прехвърляне на спорното право или приемство в процеса? 494 
Преходът в Р. Македония - икономически и социални проблеми 104 
Привлекательность России для зарубежных инвестиций 251 
Прилагане на законодателството за обществени поръчки в България - административноправни проблеми 450 
Прилагане на разпоредбите на ЗДДС при връщане на апортиран актив 221 
Прилагането на теорията за степента на доверие, закона за увеличение на цената и закона за управление на крайната цена и други практики към по-голяма конкурентоспособност и ефективност на фирмите във функционираща пазарна икономика 110 
Приложение на моделите за оценка на акции на българския фондов пазар 209 
Приложения на клъстерния анализ в системите за откриване на нарушения 818 
Приложимата счетоводна база в контекста на новия Закон за счетоводството - избор, или задължение на предприятието 751 
Принцип равенства граждан перед уголовным законом и пределы судейского усмотрения 479 
Приоритети в европейските образователни политики 578 
Природные ресурсы и экономический рост 411 
Проблема оптимального уровня доверия в стратегических межфирменных альянсах 692 
Проблеми и тенденции в развитието на пазара на стоматологични услуги 262 
Проблеми и дилеми на преподаването на глобалното знание за съвременния сквят 567 
Проблеми на екологичното финансиране 184 
Проблеми на моделирането на икономическата криза в България или цената на корупцията 187 
Проблеми на прехода към добрите произвадствени практики в агробизнеса 652 
Проблеми на прилагане на управление на бизнес процесите във фасилити мениджмънта 682 
Проблеми на управлението на общинската собственост - общини Карнобат, Средец, и Руен 524 
Проблеми пред производството на сигурност, породени от изменящи се хоризанти на единство 514 
Проблеми при управлението на паричната наличност 193 
Проблемни области на българското законодателство и практика в светлината на чл. 6 от ЕКПЧ в неговите наказателни аспекти 486 
Проблемът "управление на разходите" 667 
Проблемът за разбиране на сигурността като условие за изграждане и функциониране на система на национална сигурност 527 
Проблемът за реалния лихвен процент в Еврозоната. Ефективно дългово управление в условията на дефлация или сигнал за реформи 196 
Проблемы законодательной регламентации принципов уголовного права в УК Росийской Федерации и пути их преодоления 485 
Проблемы реформы управления глобальной экономикой, или как заставить международную финансовую систему работать в интересах развития 389 
Провизиране на потенциални задължения - някои размишления и критически бележки 745 
Програма за адаптация на персонала в организацията 775 
Проект "Студентски практики" - успешен опит за допълнително практически обучение 598 
Проектозакон за брокерите на недвижими имоти 296 
Проектът за "Голям Кюрдистан" - шансове и препятствия 435 
Производствена технология за непикиран разсад от пипер и домати 635 
Проклятиено на свръхликвидността 243 
Промени в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица 540 
Промени в наредбите по прилагането на Кодекса за социално осигуряване 542 
Промени в националните счетоводни стандарти в сила от 01.01.2016 г. 750 
Промени в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2015 г. 238 
Промените в акцизното законодателство от началото на 2016 г. 387 
Промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 1 януари 2016 г. 217 
Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2016 година 231 232 
Промените в ППЗДДС за 2016 г. 228 
Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС от 29. 01. 2016 г. 222 
Промените в СС 1 - Представяне на финансови отчети, извършени с ПМС № 394 от 2015 г. 758 
Пропорционалната избирателна система 98 
Проучване на някои закономерности на пазара на акции със средствата на размита логика 149 
Проучване на потребителските нагласи на потенциални клиенти при закупуване на жилищен имот в град София 307 
Проучвания върху биологичната борба с плевелите 630 
Проф. Борислав Борисов дари търговската марка "Най-добра администрация" на Стопанска академия 864 
Проф. д-р Б. Борисов дари търговска марка на СА 865 
Професионалисти в лошите заеми 246 
Процес на комуникация - управление и моделиране 726 
Процесите на глобализация за нововъзникващите пазари и перспективите за растеж 284 
Процесът на реиндустриализация - стратегическо предизвикателство пред националната икономика 298 
Психографски модели за оценка на бранда 326 
Психология на безопасността на труда 138 
Пул условных валютных резервов БРИКС в аспекте достаточности международных (золотовалютных) резервов 390 
Първокурсник е победител в конкурс на Академията 866 
Пътят на България в процеса на хармонизиране на Международните счетоводни стандарти в рамките на Европейския съюз 441 
Работата на бъдещето - императивът на адаптивното, ориентирано към клиента предприятие 709 
Работодателят е задължен да води трудово досие на работника или служителя 140 
Развитие внешнеэкономических связей Украины со странами ЕС 401 
Развитие компетенций украинских предприятий: приоритеты инновационной индоктринации менеджмента 677 
Развитие на ипотечния пазар в България 306 
Развитие на маркетинговата мисъл в периода 1910-1920 г.: генезис на базисни маркетингови понятия и маркетингови школи 341 
Развитие на предприятията в сектор "Строителство" в област Бургас в условията на криза 792 
Различните поколения на пазара на труда - предизвикателство пред компаниите днес (добрата практика на Балканстар - Мерцедес Бенц) 130 
Размисли относно академичната автономия 585 
Разработване на иновации от стартиращи предприятия 309 
Разработки электронных учебных пособий для дисстанционного обучения как ресурс повышения качества образования 599 
Разрешение парадокса образования новой стоимости 123 
Разследване на престъпления, извършени с електронни платежни инструменти 465 
Разходите за здравеопазване - международен сравнителен анализ 613 
Разходно-структурна детерминация на инфлацита: за ролята на изменинията в работната заплата и производителността на труда 132 
Рекламата по електронно-излъчвателните средства като провокатор на интереси за рекламодателите 440 
Рекламациите - документиране, счетоводно отчитане и данъчно третиране 761 
Рекламните пародии като източник на трафик в световната мрежа 785 
Рекламните трикове на "Ислямска държава" в интернет 8 
Рекордни инвестиции в "умно" земеделие 293 
Реторика на българската реклама - емпирично изследване на употребата на реторични фигури в рекламните слогани 786 
Рефлексивният подход: методология, парадигми и факти (в системата на образователното взаимодействие) 28 
Реформа в българската култура и алтернативните методи за финансиране 14 
Реформата в пенсионното осигуряване и общественият капитал - един по-различен поглед 199 
Реформата в социалната сфера: между крайните цели и реалните ограничения 31 
Риск-мениджмънт в съвременния бизнес 656 
Роля на валутно-курсовите режими за постигане устойчив растеж в Централна и Източна Европа 286 
Роля на неформалните лидери при организационна промяна 81 
Роля на управлението на човешките ресурси за постигане ефективност на туристическото предприятие 847 
Ролята на лидера в управлението на човешките ресурси в проектни екипи 70 
Ролята на лидера при въвеждането на система за управление на риска в предприемачеството (ERM) 704 
Ролята на лидерите в процеса на управление на таланти в организацията 86 
Русия, Китай и новият световен ред 417 
Руската намеса в Сирия и последиците за Близкия Изток 423 
СА участва в "Кандидатстудентска борса - 2016" 867 
Светът е голям и продуценти дебнат отвсякъде 788 
Светът започна подготовката за 5G мобилна мрежа 829 
Свищовски финансисти завоюваха призови места в международен студентски форум 868 
Свищовски финансисти с призови места 869 
Сводиране на резултатите от счетоводна информация в управленското и финансово счетоводство 733 
Сделки с хотелски недвижими имоти 304 
Семантичният деференциал - ефективна техника за определяне на имиджа на търговската марка 364 
Семейните хотели в полезрението на лидерите в туристическата индустрия 47 
Сигурност на банковите разплащания в банковите информационни системи /БИС/ 242 
Сигурността на данните - новото предизвикателство за бизнеса 827 
Синергийно-антропологична интерпретация на исихазма 30 
Синхронизация на данните в картова система БОРИКА - база за услуги с добавена стойност 805 
Системите за управление на околната среда и еко-иновациите - опитът на бизнеса в България 610 
Системни характеристики на правото 460 
Следващото голямо нещо на България 281 
Смесеният модел на счетоводното отчитане в процеса на евроинтеграция - развитие и перспективи 740 
Совершенствование бизнес-процессов страховой компании 555 
Современные проблемы уголовно-правовой защиты прав несовершеннолетних по уголовному законодательству Российской Федерации 476 
Социално икономически преход на България към пазарна икономика и присъединяване към Европейския съюз (ЕС) 443 
Социално-стратификационни процеси и икономическо развитие 259 
Социальный риск и социальная безопасность 32 
Социологически аспекти на регионалното икономическо сътрудничество от гледна точка на евроинтеграцията 46 
Спада доверието в потенциала за растеж 285 
Спедиторът е необходимият посредник между товародателя и застрахователя 383 
Специален код следи пътя на бутилките с Соcа-Соla 382 
Специфика на видовете бизнес имоти 299 
Специфика семейного бизнеса в контексте организационной культуры фирмы 710 
Специфичните изисквания на новия Закон за счетоводството към предприятията от обществен интерес 759 
Споровете в онлайн търговията ще се разрешават и извънсъдебно 508 
Справя ли се Гугъл-преводача с превода на фразеологизми и помощник ли е в чуждоезиковото обучение? 851 
Сравнителен анализ на теоретико-приложни модели за дизайн на университетски курс за електронно обучение 600 
Средата за сигурност в началото на 2016 г. - динамика и фактори, генериращи реални рискове и заплахи за България 407 
Средна доходност на държавните ценни книжа на първичния пазар 185 
Средношколци от 16 училища участваха в националните състезания по икономика в СА 870 
Стандартите от серия 9000:2000 на ISO - база за система от управление на стопанската организация 678 
Станет ли природный газ товаром мировой биржевой торговли? 410 
Становяване размера на причинените вреди в резултат от неизпълнение на договорно задължение 500 
Статистические методы в формирований стратегии поведения экономической системы 35 
Стимулирование экономического роста: проблемы и подходы 162 
Стопанска академия връчи наградите от годишния национален конкурс "Най-добра администрация" 856 
Стопанска академия участва в "Образование без граници" 871 
Стопанската академия в Свищов пак с двама ректори 872 
Стратегическая култура управления как инструмент развития предприятия 702 
Стратегическо управление на районна здравноосигурителна каса 536 
Стрес-тестовете като нов инструмент от риск-мениджмънта на Балканите в период на финансови турболенции 180 
Структурализъм в бизнеса 290 
Структурни промени в сектор "Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти" 641 
Студенти честваха 3 март на Шипка 873 
Субекти, обекти и стойност наобществените поръчки по новия закон за обществените поръчки 478 
Суброгация в изпълнителния лист 488 
Субсидиране на българското земеделие по програма "Сапард" - елемент от подготовката за евроинтеграцията на България 439 
СучаснI глобальi економичнi проблеми i Украiна 392 
Сущность теневых финансовых потоков и факторы их формирования в современной экономике 267 
Счетоводството - история и съвременност 741 
Съвременната изикова ситуация и междукултурната комуникация в българските общности в чужбина (Някои аспекти, свързани с обучението по български език) 580 
Съвременната професионално-педагогическа подготовка на учителя - между обществото, държавата и университета 583 
Съвременната хуманитаристика и знанието 4 
Съвременни концепции при проектирането на управленски информационни системи 821 
Съвременни методи за осигуряване на конфиденциалност на статистическата информация 38 
Съвременни подходи в маркетинга и маркетинговите изследвания 324 
Съвременни разузнавателни доктрини 529 
Съвременните изисквания към мениджърите на интернационални бизнес организации 684 
Съвременните техники за транспортиране и манипулиране на материалите в шивашкото производство - вариант за оцеляване 374 
Съдебна защита при настъпил риск по договор за застраховка с предмет неимуществено благо на длъжника по договор за банков кредит 490 
Състояние и проблеми на елетронната в България 817 
Състояние и проблеми на финансирането на хранително-вкусовата промишленост в България в условията на присъединяване към Европейския съюз 789 
Състояние на научноизследователската и развойна дейност като фактор на икономическата развитие (по примера на Южен централен район) 113 
Същност и аспекти на развитие на електронната търговия 823 
Същностни проблеми при определяне на термина "високи технологии" 1 
Същносто на понятието "оргонизационна култура" като част от управленската функция "мотивиране на човешкия фактор" 715 
Тежка ли е банката за облака? 800 
Телевизията - форум за изграждане на политически имидж 2010-2015 г. 728 
Тенденции и перспективи на развитие на висшето икономическо образование 568 
Тенденции на развитието на жилищните имоти в Югозападна България за периода 2010-2013 г. 297 
Теоретико-методологични аспекти на формирането и осъществяването на политики за сигурност 521 
Теоретични и организационни проблеми на счетоводството в застрахователните организации 188 
Теоретични проблеми при дефинирането на понятието "потребителска ценност" 343 
Теория и методика на психо-физическата подготовка за действие в екстремни ситуации 26 
Терористичната армия на Ислямска държава 532 
Технологии и мобилност в ритейла през 2016 г. 317 
Тийм билдингът - ефикасен метод за подобряване на компетентността на човешките ресурси в отрасъл "Туризъм" 843 
Тихият растеж на автомобилната индустрия 308 
Този век ще бъде на биотехнологичните открития 614 
Тол системата - новият Биг брадър 156 
Топ 10 в зърнопроизводството, слаби в животновъдството 647 
Топ 250 ритейлъра в света с 4,3% ръст на продажбите за година 314 
Топика на априорното 19 
Традиции и иновации в света на четящия консуматор 11 
Традиции и иновации във висшето бизнес образование 601 
Трансформиране на трудовите отношения в партньорски 511 
Тренинг програми за развитие на персонала при управление на организационните промени 688 
Триъгълниците като техника за представяне на резултатите от изследванията на потребителската удовлетвореност 358 
Трудов договор за обучение по време на работа с лице, което е собственик на търговско дружество 544 
Трудово възнаграждение на работника/ служителя 148 
Туристическият ресурс в България - предпоставка за развитие на алтернативните форми на туризма 850 
Търговската марка - фокус на маркетинга 325 
Търговската политика на ЕС - перспективи, предизвикателства, алтернативи 418 
Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту небезопасных для жизни и здоровья лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активых добавок 499 
Украина на пути к новой экономике 119 
Украинският въпрос 427 
Умна логистика 384 
Университет търси сътрудничество в логистичния бранш 377 
Университетско икономическо образование - подготовка за ефективно участие в европейската медийна система 606 
Университетско икономическо образование за социалната и културна сфера - в търсене на решения 605 
Управление денежным потоком банка 164 
Управление на бакалавърски и магистърски програми по икономика и бизнес администрация в Германия - възможни уроци за България 632 
Управление на държавните разходи: макроикономически ефекти на фискалната консолидация 116 
Управление на знанието в глобалните вериги за доставка 312 
Управление на медийния имидж: най-често срещаните грешки 687 
Управление на проектнвите комуникации като съвременна управленска практика 722 
Управление на риска чрез опции върху акции 150 
Управление на самоуправляващите си екипи. Модел на екипно базирана организационна структура 680 
Управление на снабдяването и операциите в логистичните системи на производствените предприятия в България 673 
Управление на технологиите и технология на управлението в МПС 723 
Управлението на проекти като съвременна управленска практика 721 
Успешните лидерски практики в туризма 58 
Устойчиви инвестиции в недвижими имоти - елемент на корпоративната социална отговорност 62 
Участие городов в интеграционных процессах ЕС 437 
Участие на Аза, правилата и смислъвият контекст в рефлексивната ситуация 579 
Участието на Япония в операции по укрепване на мира 402 
Учителят и учителската професия реалности и предизвикателства 581 
Уязвими сектори в българското селско стопанство: ефект от ОСП 2007-2013 г. 638 
Фактори за подобряване на конкурентоспособността на българските морски пристанища 783 
Фактори опосредстващи връзката "Социално-отговорен брандинг - потребителска лоялност" 331 
Фейсбук - катализатор на съвременния социален ПР 727 
Феноменът "търговия с гласове" и отражението му върху политиката за сигурност в България 96 
Фермери и преработватели губят от свръхпроизводството на мляко 646 
Финансиране на проекти за опазване на околната среда 194 
Финансова стабилност на икономиката 205 
Финансовата и фискалната политика - фактори за стимулиране развитието на НИРД 438 
Финансовите задължения на "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД в контекста на нормативната уредба на Република България 195 
Фирмата като интелектуална собственост - друг поглед към исковете по чл. 7, ал. 4 от Търговския закон 6 
Фирмените разплащания с бизнес карти Visa нарастват 694 
Формирование эффективных стратегий взаимодействия страховых компаний и банков 157 
Фрактален анализ на финансовите пазари 200 
Франчайзингът - бизнес за лидери 85 
Фронтир сетевого общества 95 
Функционирование денежно-финансовой системы и депрессия российской экономики 275 
Функцията "праниране в маркетинга на услуги" 334 
Характерни особености на макросредата за развитие на пазара в България 263 
Цена или качество - подобряване на дългосрочните конкурентни позиции на българския бизнес на глобалните пазари 386 
Ценностите - универсалии между нормата и емпирията 22 
Ценови стабилизационен модел, базиран на фючърсните стокови пазари 183 
Централен депозитар финализира внедряването на базова ИС 835 
Централизирана ИС за резервации позиционира хотелите на "Виктория Груп" по-близо до директни клиенти 804 
Циклична динамика на основни фискални агрегати в България за периода 1998-2014 г. 206 
Цялостна платформа за информационна сигурност оптимизира защитата на БАКБ 831 
Чем определяется восприятие неравенства в доходах 415 
Черноморская зона экономического сотрудничества: проблемы и перспективы 397 
Черното злато загуби блясъка си 315 
Четирима заместник-ректори избра Академичният съвет 874 
Четиринадесетте чакри на ипотечния кредит 155 
Човешкият капитал - основен ресурс на всяка икономика 777 
Чуждите езици в българските закони 498 
Що е това енергийна ефективност и има ли почва у нас 622 
Що е това енергийна ефективност и има ли почва у нас? 619 
"Балканите горят отоново", този път не от война. Ефектът на доминото заплашва България 42 
"Безплатните" европейски средства 292 
"Боклукът" от производството на фермерите е ценна суровина за инвестиции 653 
"Исламское государство" - угроза безопасности стран Юго-Восточной Азии 531 
"Когнитивна роботика" за продължаващо обучение 584 
"Новите дрехи" на Европейския съюз 444 
"Слънчо" поглежда отвъд хоризонта 671 
"Транзакционен - релационен" обмен: дихотомия или диалектика 359 
(Не) Възможният ядрен сблъсък 426 
[Две тысячи шестнадцатый ] 2016 год : возрастают риски финансовых обвалов в мире 256 
[Единадесет] 11 препоръки за успешно внедряване и използване на BI системи 803 
[Четиридесет милиона] 40 млн. евро за обединения на производители на плодове и зеленчуци 651 
[Шест] 6 прогнози за 2016-а 808 
Amazon се движи със скоростта на изненадата 381 
Analysis of the Wealth Inequality Dynamics in Bulgaria: Different Approach 39 
Big Data Approach and Dimensions for Educational Industry 811 
Characteristics of Compliance Risk in Banking 171 
City marketing mixes - from 4P's to 8P's 365 
Comparison of capital markets returns in the Czech Republic and in the EMU 258 
Corporate Governance and Global Supply Chains: How Self -regulation Replaces the Lack of Regulatory Initiatives or Do Regulatory Initiatives Add Value to Corporate Governance 420 
CRM - стратегически проект за Банка ДСК 809 
Deposit Insurance in Bulgaria 249 
Depreciation takes into account the difference between the production function and value of fixed assets 769 
Digital Skills Demand and Supply: The Case of Three EU Neighbouring Countries Bulgaria, Greece and Romania 602 
Does trade liberalization affects international trade tax revenue? 319 
Efficiency of the fiscal policy and the fiscal multipliers - the case of the Republic of Macedonia 215 
Financial leverage and risk: An empirical analysis 213 
Financial sector development in SEE countries. Key Issues, Recent developments and overview of the banking sector 170 
Hedge Accounting According to the International Financial Reporting Standard 9 764 
Hidden Regret in Insurance Markets 559 
Human resources development on the Romanian insurance market 557 
Hypothetical surveys and experimental studies of insurance demand: a review 560 
Influence of Social-Economic Factors ?n the Contemporary Bulgarian Human Values - Experimental Results 34 
Internationalization of SMEs in Times of economic change - The European perspective 676 
IT стратегиите на финансовите институции 810 
Leadership and human future - requirements and dimensions of theoretical and practical concept 93 
Leadership and role of internal communications in bulgarian organizations 92 
Leadership skills for non-leaders 94 
Legal Regime оf the Domain Names 839 
Market-oriented Logistics in Bulgarian Trade and Manufacturing Enterprises 370 
Marketing Research in the Republic of Belarus 367 
Model for predicting bankruptcy as an instrument of evaluation of the firm's competitiveness 212 
New marketing approach to competition and strategic positioning of enterprise 368 
News Trading and Speed 320 
Pension capital investment in the context of a private pension fund 546 
QRза времнна обратна връзка в практическото обучение на студентите 836 
Recent developments in banking intermediation in Bulgaria: The lender's and borrower's perspectives 169 
Role of public sector in emerging and transitional economies: New look at the old debate 125 
Securities market infrastructure for small countries 257 
Social and environmental accounting and reporting disclosure: accounting profession's role 675 
Stealth marketing strategy - origins, manifestations and practical application 369 
Stock Market Volatility and Learning 214 
Strategic Managment of High Education Institute 695 
The devil in the details 837 
The mega investment projects and programmes in the industries and the business infrastructure 255 
The relevance of new marketing concept for enterprises in Balkan economies 366 
The risks and opportunities of doing business in the Middle Eas 269 
The role of geoeconomocs in the provision of regional security 126 
The Underwriting Process in the Environmental Pollution Liability Insurance for Enterprises with Hazardous Waste Production 561 
Transfer of techologies, as the Form of Science - Intensive Production Marketing 373 
Transition of Balkan Economies Throungh Mutual Cooperation Restoration and Enforcement 419 
Willigness to pay for Insurance in Denmark 558 
Экономическая политика: стратегия и тактика 274 
Экономические аспекты сотрудничества Украины со странами ЦВЕ в условиях формирования новой восточной границы ЕС 398 
Экономический рост в США: тренды и факторы 280 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансов данък 230 
авансови вноски 534 539 
авансово облагане 229 230 
Австралия 639 
Австрия 657 
автентичност 60 
автобиография 597 
автоматизация 815 
автоматизиране на отчетния процес 831 
автоматичен превод 851 
автомобил 308 
автомобилен пазар 308 
автомобилен сектор 308 781 
автомобилен транспорт 784 
автомобили 308 
автомобилна индустрия 308 784 
автомобилна промишленост 308 
автомобилно производство 308 784 
автономия 457 577 586 
автономия на волята 457 
автори 15 
авторитет 4 
авторско право 5 507 
агентска дейност 353 
агенции 301 
агенции за недвижими имоти 301 
Агенция за чуждестранни инвестиции 252 
аграрен бизнес 652 
аграрен внос 644 
аграрна политика 652 
аграрна революция 268 
аграрно право 513 
аграрно предприемачество 52 
аграрно счетоводство 748 
агробизнес 186 293 294 649 652 653 
агробизнес в България 52 293 294 653 
агробиология 653 
агроекологичен потенциал 653 
агроикономика 268 
агросфера 628 
агротехническа норма 637 
агротехнология 635 637 
агрохимия 648 
АД 491 
адаптация 26 345 775 
адаптация на персонала 775 
административен акт 455 
административен процес 455 
административно-териториални единици 270 
административно-териториално деление 270 
администрация 48 
адресати 440 
АЕЦ 195 
АЕЦ Козлодуй 195 
Аз 21 579 
аз-ефективност 579 
Азербайджан 408 771 
азотни торове 300 637 643 
Академичен съвет 857 858 
Академичен съвет в СА 874 
академичен състав 568 
академична автономия 585 
академична общност 873 
академично ръководство 862 
актив 221 
активен потребител 9 
активи 223 
активи на предприятието 767 
активи от животински произход 763 
активност 565 
актове 455 
актуална информация 147 
актюерски изчисления 545 
актюерски разчети 545 
акцизи 387 
акцизна политика 387 
акцизни ставки 387 
акцизно законодателство 387 
акции 209 
акционери 491 681 
акционерни дружества 491 
алгоритмизация 706 707 
алианси 683 
алкохолни напитки 476 
алтернативен модел 850 
алтернативен подход 466 
алтернативна енергетика 621 
алтернативна енергия 621 
алтернативни методи 14 
алтернативни стратегии 157 
алтернативни храни 318 
Америка 424 
американска глобализация 424 
американска идеология 424 
американски пазар 150 
американски фондов пазар 150 
американско лидерство 424 
амортизационна политика 769 
амортизация 734 769 
анализ 39 118 292 302 360 696 
анализ на инвестиционната дейност 264 
анализ на конкурентоспособността 302 
анализ на пазара 360 
анализ на пазари 258 
анализ на рентабилността 755 
анализ на риска 178 708 
анализи 456 
аналитичен отчет 803 
аналитична отчетност 831 
ангажираност на служителите 83 
английски език 853 
англицизми 853 
анкета 598 
анкетиране 307 
анкетиране на клиенти 307 
анкетна карта 598 
АННИ 2 
аномия 514 
антикризисен консалтинг 672 
антикризисен мениджмънт 672 
антикризисни мерки 276 
антропология 30 
апорт 221 
апортиран актив 221 
априоризъм 19 
арбитражен състав 474 
арбитражно право 474 
арбитражно производство 474 
арбитражно споразумение 142 
арбитражно ценообразуване 209 
арбитриране 474 
арендни отношения 513 
арендно плащане 513 
Арктика 103 
арт лотария 14 
арт мениджмънт 14 
археологически резервати 13 
архитектура на модела 347 794 
атрибутивно лидерство 88 
аудиовизуални масмедии 606 
аудитория 826 
аутсорсинг 54 624 
аутсорсинг на бизнеса 718 
аутсорсингов процес 800 
баденска школа 22 
база данни 373 
Базел ІІI 168 180 244 
базелски стандарти 153 168 
бази данни 813 
бакалавър 876 
бакалавърски програми 632 
баланс 190 363 
балансиран растеж 282 
Балкани 42 412 
балкански икономики 366 
балкански народи 114 
балкански страни 106 114 
БАЛКАНСТАР 130 
балнеотуризъм 850 
банка ДСК 809 828 
банкерство 174 
банки 157 164 801 
банки на Русия 162 164 
банкиране 349 
банкиране на дребно 349 
банкири 159 
банков влог 249 
банков депозит 249 
банков заем 169 
банков капитал 153 168 
банков кредит 163 166 247 490 500 
банков сектор 159 166 167 168 170 180 246 261 
банков сектор на Русия 164 166 167 168 244 
банкова дейност 801 
банкова ликвидност 164 
банкова несъстоятелност 471 
банкова политика 166 173 180 182 
банкова сигурност 833 
банкова система 170 182 248 261 
банкова система в Русия 166 
банкова структура 182 
банкови депозити 39 
банкови институции 349 
банкови информационни системи 242 
банкови карти 241 465 
банкови клиенти 164 349 
банкови продукти 166 
банкови разплащания 241 
банкови системи 153 
банкови технологии 241 
банково дело 169 
банково дело в България 169 
банково застраховане 157 
банково посредничество 169 
банково регулиране 168 182 244 
банково счетоводство 766 
банкрут 212 
БВП 117 124 137 196 201 265 287 406 439 657 658 
БВП - световен аспект 284 
бедно население 259 265 
бедствия 26 
бежанска криза 422 
бежанско население 43 
бежанци 42 43 
безвъзмездни доставки 228 
бездокументални информационни системи 820 
безопасна работа 138 
безопасни условия 135 138 
безопасност 499 
безопасност на труда 138 
безработица 133 459 528 
безработица сред младите 133 
Бейби бумъри 130 
Беларус 367 
бенефициент 210 
бенчмаркинг 337 
Бердяев 18 
библиотеки 16 
бизнес 69 74 239 266 269 289 361 601 656 782 
бизнес анализи 803 
бизнес връзки 266 
бизнес и икономика 266 269 
бизнес и наука 254 
бизнес имоти 299 
бизнес интелигентни системи 811 
бизнес инфраструктура 255 
бизнес клиенти 694 
бизнес комуникации 725 
бизнес контакти 725 
бизнес култура 702 710 
бизнес лидери 74 285 
бизнес модел 198 
бизнес модели 74 285 659 
бизнес моделиране 799 
бизнес мрежи 725 
бизнес нетуъркинг 725 
бизнес образование 601 
бизнес общуване 409 
бизнес организации 290 684 
бизнес организация 678 
бизнес отношения 266 290 406 614 
бизнес оценяване 659 
бизнес партньори 406 
бизнес планове 686 
бизнес потребление 802 
бизнес практика 624 
бизнес процеси 555 679 682 
бизнес риск 656 
бизнес среда 363 
бизнес стратегии 79 
бизнес услуги 828 
бизнес философия 85 
бизнес-среда 696 
бизнесмодел 662 
бизнесплан 665 
бизнесцикъл 190 
бийкън технология 807 
билки 642 
биоагенти 630 
биогаз 611 620 653 
биогазиндустрия 653 
биогорива 607 
биографични данни 20 
биодизел 611 
биоенергия 607 
биологична защита 630 
биологични активи 734 
биологично земеделие 630 654 
биологично земеделие в България 654 
биологично производство 654 
биологично селско стопанство 654 
биотехнологии 614 
БИС 242 811 820 
БИСЕРА 824 
биткойн 160 
благосъстояние 39 115 
близкоизточен конфликт 434 
близкоизточен проблем 434 
Близък изток 269 434 
блоков модел 662 
блокчейн 160 
БНБ 261 
Бог и човек 21 
богатство 39 
богатство на домакинствата 39 259 
болнична стратегия 683 
бонус-малус системи 563 
борба с плевелите 630 
борба с тероризма 482 
БОРИКА 208 241 805 824 
бранд 60 323 326 331 
брандинг 324 326 
брандиране 341 
брандове 323 
брейди облигация 200 
брендинг 325 
БРИКС 390 414 417 
брокер 301 
брокери 296 
брутна добавена стойност 657 
брутно трудово възнаграждение 148 
БСУ 616 
Бургас 792 
бъдещи реалности 423 
българите по света 12 
България 203 260 265 271 281 406 407 537 657 
България и ЕС 112 
българска държава 519 
българска икономика 271 
българска индустрия 298 
българска култура 14 
българска наука 2 
българска общност 580 
българска правна система 491 
българска реклама 786 
български банки 173 
български бизнес 386 610 
български домакинства 617 
български език 580 
български земеделски кооперации 79 
български организации 92 
български предприятия 379 671 673 
български преход 129 173 
български университети 585 
български фирми 211 
български фондов пазар 209 
български характер 29 
българско законодателство 449 473 474 486 
българско трудово право 510 
българско училище 580 
бързооборотни стоки 318 
бюджет 216 266 348 444 
бюджет в публичния сектор 216 
бюджет и бюджетна политика 216 
бюджетен дефицит 201 
бюджетиране 151 
бюджетна децентрализация 279 
бюджетни взаимоотношения 176 
бюджетни ограничения 405 
бюджетни организации 189 
бюджетни приходи 206 
бюджетно салдо 206 
валидиране на знания 602 
валута 250 256 
валутен борд 185 
валутен кредит 306 
валутен курс 250 275 
валутен пазар 200 
валути 196 
валутна ликвидност 250 
валутни интервенции 250 
валутни пазари 250 
валутни резерви 268 390 416 
валутно регулиране 250 
валутно-курсов режим 286 
валутнокурсова политика 201 
ВАС 504 505 
ваучери за храна 245 
ВЕИ 467 607 620 
Великобритания 101 102 322 
верига за доставки 380 
верига на доставки 370 379 
вериги на доставки 312 420 701 
вещно право 225 454 
взаимодействие 157 379 681 
взаимоотношения 99 312 349 359 729 
взаимоотношения с клиенти 349 
вземане на решения 82 
вземане на управленско решение 82 
вземания 451 
видове аутсорсинг 54 
видове вина 634 
видове възложители 478 
видове данъци 403 
видове конкуренция 120 
видове контрол 609 
видове концесии 13 
видове кризи 714 
видове методи 38 
видове недвижима собственост 337 
видове одит 609 
видове продажби 327 
видове проекти 253 
визитни картички 406 
визуален метод 816 
вина 485 639 
винарска индустрия 634 639 
винарска промишленост 639 
винарски изби 639 
винарски райони 634 639 
винарски сектор 639 
винарско производство 639 
винарство 639 
винен пазар 322 639 
вино 322 634 645 
винопроизводители 645 
винопроизводство 634 
виното в България 645 
виртуален университет 794 
виртуална валута 160 
виртуална организация 819 
виртуална памет 819 
виртуална фондова борса 160 
виртуални мрежи 725 
виртуални пари 208 
виртуално образование 584 
виртуално образователно пространство 566 
виртуално пространство 839 
вирусен маркетинг 369 
вируси 640 
високи технологии 1 108 117 
висококвалифицирани кадри 717 
високотехнологични компании 281 
високотехнологични системи 281 
висше икономическо образование 568 604 855 858 859 862 864 868 871 872 874 875 
висше икономическо училище 568 854 856 857 858 860 861 863 865 866 867 869 870 872 873 876 
висше образование 202 436 568 569 587 589 598 599 601 603 605 632 854 855 856 857 858 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 
висше образование в Германия 632 
висше образование по икономика 605 
висше училище 597 601 854 855 856 857 858 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 
висши училища 592 
висши училища в България 605 
ВКС 494 
власт 129 
внедряване на проекти 688 
внимателен стил 82 
внос 287 394 641 644 
внос и износ 278 386 641 
внос на месо и месни продукти 641 
внос на храни 394 
внос-износ 277 385 
вноски 195 235 534 
воден сектор 783 
воден транспорт 783 
водещи банки 801 
водни ресурси 807 
водород 611 
военна мощ 530 
военна политика 530 
военни разходи 530 
военно образование 592 
война 18 530 
войните на 21 век 530 
волатилност 214 256 390 
ВОП 566 584 
вреди 493 
времеви хоризонти 382 
връзки 21 
връзки с обществеността 729 
ВУЗ 594 632 
вулкани 615 
възвръщаемост 258 
въздействие 303 728 
въздушен транспорт 58 
възлагане на обществени поръчки 473 484 504 522 
възложител 478 
възнаграждение 569 
възнаграждения за работа 145 569 
възобновяема енергия 611 
възобновяеми енергийни източници 611 
възобновяеми източници 611 
възпроизводство на населението 40 
възраст 23 
външен дълг 389 
външен пазар 641 
външна икономика 393 
външна среда 303 
външна търговия 277 385 400 641 
външна търговия на България 385 
външна търговия на Русия 277 
външни експерти 462 
външни изпълнители 337 
външноикономическа дейност 393 
външноикономическа политика 400 401 
външноикономическа политика на Русия 396 
външнополитическа стратегия 426 
външнополитически средства 426 
външнотърговки стокообмен 644 
външнотърговска дейност 644 
външнотърговски бизнес 386 
външнотърговски връзки 273 
въпросник 684 
въпросник по управление на персонала 684 
вътрефирмено предприемачество 703 
вътрешен държавен дълг 190 
вътрешна политика 412 
вътрешни комуникации 92 
вътрешнофирмена политика 211 
газов отрасъл 406 410 
газов сектор 406 410 
газова диверсификация 771 
газова промишленост 406 433 
газови коридори 433 771 
газови сделки 406 433 
газопроводи 771 
газотранспортни компании 433 771 
газотранспортни мощности 433 
гарантиране на депозитите 261 
геймификация 801 
генетика 650 
геоикономика 126 430 431 
геоикономически подходи 126 
геоикономически риск 278 
геополитика 126 396 412 414 423 427 429 431 433 434 771 840 
геополитика на РБългария 840 
геополитика на САЩ 424 
геополитическа прогноза 423 434 
геополитическа стратегия 429 
геополитически интереси 429 435 
геополитически риск 278 
геополитическо изследване 435 
геостратегически избор 424 
геостратегия 425 426 
Германия 265 632 
гласуване 98 
глобален бизнес 817 
глобален интернет 817 
глобален свят 402 
глобализация 65 117 126 152 265 284 421 441 517 782 
глобализация в образованието 586 
глобализация на съвременния свят 114 
глобализъм 114 
глобална демокрация 57 
глобална икономика 267 273 389 430 659 
глобална икономическа политика 273 
глобална икономическа ситуация 389 
глобална система 57 
глобални вериги 312 701 
глобални идеи 57 
глобални икономически проблеми 392 
глобални лидери 57 
глобални пазари 79 386 
глобални проблеми 57 567 
глобални рискове 271 
глобално затопляне 607 
глобално лидерство 93 
глобално образование 567 
глобално общество 571 
глобално развитие 57 
глоби 563 
години на промяна 118 
годишен данък 238 
годишен доход 541 
годишен отчет 189 195 
годишен финансов отчет 755 
годишна данъчна декларация 224 
годишна данъчна основа 226 
годишна конференция 125 126 212 213 257 258 
годишни отчети 759 
годишни финансови отчети 752 759 
годишно счетоводно приключване 760 
Големи данни 811 
гори 625 626 627 
горски сектор 623 
горско стопанство 625 626 627 
ГПК 464 494 732 
градове 437 
градски брандинг 365 
градски маркетинг 365 
гражданска отговорност 551 
граждански договор 544 
гражданско общество 427 517 
гражданско съдопроизводство 494 
граматика 851 852 
грантове 723 
грантови схеми 723 
Гугъл-преводач 851 
гъвкав валутен курс 286 
гъвкава стратегия 375 
гъвкаво управление 586 
Гърция 42 237 
Дания 558 
данни 827 
данък върху недвижими имоти 225 
данък добавена стойност 191 192 
данък сгради 219 
данъци 220 222 224 225 226 227 229 230 231 232 234 235 236 238 388 403 
данъци в ЕС 403 
данъци в търговията 319 
данъци върху доходите 224 231 
данъци и такси 219 
данъците в България 227 
данъчен контрол 403 
данъчен режим 234 
данъчен финансов резултат 238 
данъчна декларация 539 
данъчна документация 221 
данъчна основа 220 223 
данъчна практика 237 
данъчна реформа 403 
данъчна система 403 
данъчни аспекти 760 
данъчни декларации 238 
данъчни задължения 455 
данъчни облекчения 172 224 
данъчни приходи 191 319 
данъчни режими 387 
данъчни складове 387 
данъчни стандарти 387 
данъчни субекти 225 
данъчно бреме 192 
данъчно задължени лица 230 
данъчно задължение 218 219 230 
данъчно законодателство 218 
данъчно облагане 191 203 219 223 227 230 232 233 234 235 236 497 
данъчно облагане на фирми 239 
данъчно облекчение 239 
данъчно осигуряване 217 240 472 
данъчно престъпление 497 
данъчно събитие 222 
данъчно третиране 220 225 227 228 239 745 761 
данъчно третиране на доставки на стоки и услуги 220 
данъчно-осигурителен процес 240 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 217 
данъчно-осигурителна политика 205 
дарение 865 
двойно счетоводство 742 
ДДС 191 192 220 223 
девалвация 408 
дедуктивен подход 852 
Дейвид Рикардо 265 
дейност 734 
дейност на предприятието 734 
декларация 495 
деклариране 203 
деклариране на данъка 495 
деклариране на доходи 203 229 
делегиране 690 
делегиране на пълномощия 478 
демография 41 
демографска криза 528 840 
демографски аспекти 430 
демографски изменения 297 
демографски показатели 41 
демократично управление 577 
демокрация 129 
депозит 261 
деривативи 154 
детски храни 671 
дефлация 196 
дефолт 180 
деца 47 
децентрализация 119 
децентрализиране 690 
децентрализирано управление 713 
джихад 532 
джихадисти 8 531 
диагностициране 181 
диаграма на Вороной 67 
диалектика 359 
диалог 729 
диахронен анализ 700 
диверсификация 771 
дивиденти 762 
дигитален маркетинг 602 
дигитализация 796 797 
дигитална епоха 565 
дигитална ера 602 
дигитална информация 602 797 
дигитална система 796 
дигитална среда 796 
дигитални медии 348 
дигитални технологии 709 
дигитално общество 709 
дидактика 576 
дидактически подходи 579 
дизайн 5 340 600 
динамика 206 
динамика в работоспособността 693 
динамичен модел 573 
дипломатически етикет 100 
дипломация 100 425 
директиви 607 
дискусии 863 
дистанционни технологии 590 591 
дистанционно обучение 590 591 599 
дистрибутори 316 
дистрибуционни решения в бизнеса 382 
дистрибуционни управленчески решения 382 
диференциални уравнения 612 
диференцирани ставки 192 
дихотомия 359 
длъжностни характеристики 690 
ДМА 769 
ДНК 496 
добивна индустрия 756 
добри практики 64 65 84 91 
доброволно пенсионно осигуряване 172 
доверие 331 692 
доверие в политиката 415 
договор 451 
договор за аренда 512 513 
договор за застраховка 490 500 
договор за концесия 13 
договор за наем 512 513 
договор за обучение 544 
договор за управление 493 
договори 488 490 500 
договорни фондове 197 
договорно задължение 500 
доклад 1 2 3 4 8 9 12 23 24 25 32 35 36 40 46 96 99 100 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 131 132 149 150 151 152 153 154 175 241 242 262 298 300 332 340 344 345 347 352 355 357 367 372 373 374 391 392 393 395 396 397 398 399 400 401 419 421 446 447 448 449 450 451 452 453 455 456 457 458 514 515 516 517 518 519 520 521 524 526 527 528 529 535 536 543 547 565 566 567 571 584 587 588 590 591 592 593 594 595 596 604 612 615 616 623 625 626 627 652 677 678 680 683 684 685 686 689 690 695 705 706 707 721 722 723 727 728 729 731 733 738 739 740 766 772 773 776 780 781 782 785 789 792 793 794 795 813 814 815 818 820 821 822 826 842 844 
доклад за дейността на предприятието 755 
Доктор хонорис кауза 15 
документи 468 502 732 
документиране в счетоводството 761 
документиране на бази данни 833 
документиране на процеси 833 
документиране на услуги 222 
документооборот 830 
домакинско потребление 351 
домакинства и семейства 558 
домати 635 
домейн имена 839 
Донецк 395 
донорство 405 
ДОО в България 538 
ДОПК 217 455 472 497 505 
допълнителни пари 746 
допълнителни услуги 805 
доставка 701 
доставка на стоки 234 382 
доставки 210 312 380 
доставки и услуги 210 
доставки на услуги 227 228 
доставчици 312 337 
доставчици на интернет 838 
доставчици на услуги 379 
достъп до информация 179 446 452 453 
достъп до мрежа 838 
доход на домакинствата 306 
доходи 40 259 265 
доходи в България 145 
доходи от наем 203 
доходи от труд 226 
доходност 185 
доходност на капиталите 244 
доходност на ценните книжа 185 
ДПК 218 
други разходи 235 
другост 21 
духовен капитал 691 
духовен мениджмънт 691 
духовна криза 29 
духовно лидерство 691 
духовност 12 30 691 
ДЦК 185 
дългов пазар 180 
дългова криза 444 
дългосрочен лихвен процент 201 
дългосрочно развитие 389 
дълготрайни активи 223 769 
дълготрайни активи на предприятието 769 
дълготрайни материални активи 734 769 
дължим данък 226 229 238 495 
държава 76 97 115 
държава и бизнес 254 
държава и икономика 254 
държава и научна общност 254 
държавен бюджет 190 206 
държавен дълг 190 201 204 
държавен протокол 100 
държавен суверенитет 519 
държави 496 
държави членки на ЕС 237 496 
държавна икономическа политика 109 
държавна политика 7 
държавна поръчка 585 
държавна сигурност 519 
държавна територия 42 
държавни ведомства 253 
държавни вземания 218 
държавни разходи 116 
държавни ценни книжа 185 204 
държавник 68 
държавно обществено осигуряване 543 
държавно регулиране 32 391 583 
държавно управление 291 
държавно финансиране 613 
държавно-частно партньорство 254 
е-бизнес 816 817 819 823 824 825 
е-магазин 795 
е-обучаващи програми 600 
е-пазар 313 
е-търговия 314 508 816 823 
е-финанси 257 
ЕАИС 414 
еволюция на маркетинга 342 
евразийска интеграция 431 
евразийски вариант 431 
Евразийски икономически съюз 244 431 
евразийски отношения 244 
Евразия 244 428 431 780 
Еврозона 196 201 444 
евроинтеграционни процеси 398 
евроинтеграция 46 106 112 114 241 436 438 439 440 441 443 740 
Европа 45 102 114 180 408 422 428 445 
Европа 2020 2 437 
Европа на нациите 45 
Европейска езикова рамка 852 
европейска екологична мрежа 454 
европейска интеграция 212 442 606 
Европейска конвенция за правата на човека 483 486 
европейска логистична мрежа 378 
европейска медийна система 606 
Европейска общност 356 
европейска перспектива 676 
европейска практика 137 236 449 469 740 781 
европейска рамка 564 
Европейска централна банка 180 
европейски банки 180 
европейски банков съюз 171 
европейски директиви 155 459 557 617 
европейски държави 259 
европейски единен документ 522 
европейски компании 311 
европейски модел 114 403 425 
европейски пазар 375 628 
Европейски паричен съюз 258 
европейски правила 236 838 
европейски правни норми 827 
европейски практики 234 
европейски програми 292 721 
европейски проекти 721 
европейски регламенти 171 
европейски средства 292 
европейски стандарти 301 483 
Европейски съюз 191 403 437 441 443 444 
европейско законодателство 236 508 
Европейско право 506 
европейско управление 506 609 
европейско финансиране 671 
европроекти 253 292 
еврофинансиране 283 
еврофондове 283 
Его 25 
единен пазар 496 
Единна бюджетна класификация 216 
едноличен търговец 534 
еднолични предприятия 768 
еднолично дружество 746 
еднополюсен модел 429 
ЕЕДОП 522 
езикова политика 498 
езикознание 853 
ЕК 373 
екзистенциализъм 21 
екип 778 
екипна дейност 778 
екипно управление 680 
еко бизнес 772 
еко-иновации 610 
екологизация 80 
екологизирано производство 781 
екологичен аспект 731 
екологичен одит 609 
екологичен риск 553 
екологичен туризъм 850 
екологична декларация 609 
екологична политика 553 610 
екологична стратегия 80 
екологична устойчивост 772 
екологични проекти 184 
екологични технологии 610 
екологично въздействие 608 
екологично застраховане 553 
екологично земеделие 654 
екологично счетоводство 675 
екологично управление 609 
екология 184 705 706 
еколого-ориентирано управление 731 
екологосъобразно управление 80 
екологосъобразно фирмено управление 80 
ЕКПЧ 486 501 
експанзия 116 
експериментално изследване 34 
експертен анализ 808 
експерти 151 
експертиза 464 
експертни методи 61 
експертни оценки 468 623 
експертни проучвания 468 
експорт 278 322 393 398 400 
експорт на вина 322 
екстремни ситуации 26 
еластичност на предлагането 295 
електроенергетика 719 
електроенергиен пазар 618 
електроенергиен сектор 719 
електромобили 781 
електронен бизнес 816 817 819 823 824 825 
електронен документ 242 
електронен достъп 835 
електронен подпис 242 523 
електронен портал 797 
електронна борсова търговия 150 
електронна винетка 156 
електронна реклама 440 
електронна търговия 314 816 823 
електронни банкови операции 465 
електронни книги 11 
електронни разплащания 242 
електронни тестове 595 
електронни услуги 523 
електронни учебни издания 599 
електронно банкиране 824 
електронно обучение 202 584 590 591 595 599 600 
електронно разплащане 824 
ембарго 266 
емоционална интелигентност 75 691 
емпиризъм 22 
емпиричен анализ 213 279 
емпиричен модел 95 573 
емпирична информация 95 132 
емпирична психология 95 
емпирични изследвания 570 712 
емпирични резултати 206 
емпирично изследване 25 
Енеаграм 75 
енергетика 295 618 621 719 
енергетика и околна среда 621 
енергетика на България 622 
енергиен мениджмънт 525 
енергиен пазар 618 
енергийна ефективност 525 617 619 620 622 781 
енергийна зависимост 622 
енергийна икономика 622 
енергийна интензивност 619 
енергийна политика 525 619 622 771 
енергийна политика на ЕС 467 619 
енергийна стратегия 619 
енергийни доставки 428 
енергийно планиране 525 
енергийно потребление 617 
енергия 616 
енергия от отпадъци 467 
ЕО 503 
ЕПИ 79 
Еразъм 602 
Еразъм+ 436 
ЕС 16 42 101 102 191 201 210 258 394 398 401 403 422 432 439 443 445 578 606 636 646 838 
ЕС - геополитически център 433 
ЕС в света 432 
ЕС и Източна Европа 445 
ЕС и НАТО 432 
ЕС и Русия 431 432 
ЕС и сигурността 432 
ЕТ 534 
етанол 611 
етика 447 738 
етика в счетоводството 738 
етика на труда 139 
етичен кодекс на счетоводителя 738 
етично поведение 89 699 
ЕУН 506 
ефективни лидери 49 
ефективно обучение 847 
ефективно управление 196 713 
ефективност 215 310 346 776 799 847 
ефективност на операциите 167 
ефективност на организацията 77 679 
ефективност на проекта 292 
ефективност на рекламата 346 
ефективност на фирмите 110 
ЕЦБ 196 201 208 
жалби 463 
жанрове 728 
железопътен транспорт 782 
железопътна система 782 
животни 748 
животновъдство 638 646 647 655 
животновъдство в България 655 
животновъдството в ЕС 636 655 
жизнен стандарт 106 
жизнен стандарт в България - показатели 106 
жилища 305 
жилищен пазар 297 307 
жилищен сектор 297 305 307 
жилищен стандарт 297 
жилищна недвижима собственост 297 
жилищна политика 297 305 
жилищна среда 297 
жилищни имоти 297 307 
жилищни кредити 155 
журналисти 8 
заболявания 640 
зависимост 25 
загуби 637 
задграничен опит 416 
задлъжнялост 211 
задължени лица 226 
задължения 745 
задължения на работодателя 226 
задължителен одит 747 
задължително застраховане 563 
задължително обществено осигуряване 533 
задържане на персонал 130 
заем 204 
заеми 155 
заемодател 169 
заемополучател 169 
заетост 134 143 328 841 
заетост в туризма 328 
заетост на младежи 133 
заетост на населението 280 
заетост на студенти 569 
ЗАЗ 512 
заинтересовани страни 679 
закон 479 
закон за банките 249 
Закон за банкова несъстоятелност 471 
Закон за горите 512 
Закон за данъците върху доходите на физическите лица 229 
Закон за държавния бюджет 204 235 
Закон за енергийна ефективност 619 
Закон за защита на личните данни 446 452 453 
Закон за местни данъци и такси 219 
Закон за обществените поръчки 450 463 473 478 502 522 
Закон за регионално развитие 270 
Закон за статистиката 37 
Закон за счетоводството 732 747 749 751 752 759 
Закон за счетоводството 2016 749 
закона на Търлоул 287 
закони 446 498 
законови изисквания 171 
законодателни промени 471 757 
законодателно право 481 
законодателство 105 393 450 467 469 476 485 498 
закупуване 307 
залесяване 627 
залог 150 
заместващи продукти 278 
заместник ректор 857 858 874 
замразени продукти 790 
замразяване на храни 790 
замърсени земи 394 
замърсяване на околната среда 553 561 
западни държави 413 
заплаха 407 
заплахи 407 837 
заплахи в информационното общество 837 
заплащане 660 
заплащане на труда 660 
зарядни станции 781 
застаряване на работната сила 430 
застраховане 188 548 549 550 551 552 554 555 556 558 560 562 563 564 
застраховане в България 552 562 563 564 
застраховане на влогове 249 
застраховане на депозити 249 
застраховане на екологичен риск 553 
застраховане на стоки 552 
застрахователен агент 547 
застрахователен бизнес 560 
застрахователен брокер 547 
застрахователен договор 560 564 
застрахователен интерес 560 
застрахователен пазар 548 549 557 560 
застрахователен портфейл 494 
застрахователен продукт 561 
застрахователен риск 558 559 
застрахователен сектор 188 561 
застрахователна интеграция 157 
застрахователна премия 547 553 
застрахователни агенти 73 
застрахователни видове 558 
застрахователни компании 157 554 555 558 
застрахователни организации 188 
застрахователни отношения 556 
застрахователни пазари 559 
застрахователни проблеми 564 
застрахователни продукти 564 
застрахователно покритие 550 559 
застрахователно проучване 560 
застрахователно регулиране 559 
застрахователно събитие 560 
застраховка 547 560 
застраховка "Отговорност на спедитора" 562 
застраховка Гражданска отговорност 563 564 
застраховка за дома 558 
застраховка за отговорност 561 
застраховка на декларации и гарнции 550 
застраховки на жилища 558 
защита на данни 827 830 
защита на данните 827 831 
защита на депозитите 261 
защита на информацията 827 
защита на киберпространството 515 
защита на личните данни 240 453 
защита на потребителите 557 
защита на потребителя 499 
защита на сигурността 521 
защита на собствеността 470 
защитна система 833 
ЗВО 585 
ЗДГПК 506 
ЗДДС 220 221 222 234 
ЗДДФЛ 2016 231 232 495 
здравен мениджмънт 536 683 
здравеопазване 528 613 665 
здравна информатика 593 
здравна каса 536 
здравна политика 520 
здравна реформа 175 
здравна сигурност 520 
здравна стратегия 520 
здравни осигуровки 195 
здравни програми 520 
здравни услуги 262 
здравно осигуряване 536 
здравноосигурителна каса 536 
здравноосигурителни вноски 539 
ЗЕДЕП 523 
зелена икономика 272 621 
зелена политика 620 
зелени иновации 772 
зелени продукти 192 
зелени технологии 272 
зеленчукови култури 640 
зеленчукопроизводство 638 
зеленчуци 295 
земеделие 52 293 300 439 633 807 
земеделие в страните от ЕС 636 647 
земеделието в България 293 294 636 
земеделска дейност 734 
земеделска земя 512 
земеделска политика 633 
земеделски застрахователи 73 
земеделски земи 513 627 
земеделски кооперации 79 
земеделски производители 73 
земеделски сдружения 651 
земеделски стопанства 73 631 633 734 
земеделско производство 512 
земетресения 615 
ЗЗБУТ 136 
ЗЗК 6 
ЗКПО 438 
златновалутни резерви 256 390 
злоупотреби 465 469 
ЗМГО 6 
знание 4 567 661 826 
знанието в организацията 661 
знания 843 
зони на риска 656 
ЗОП 459 504 
ЗОПБ 165 
ЗСПЗЗ 512 
зърнен пазар 628 
зърнен сектор 628 
зърнопроизводство 647 
идентификация 523 
идентифициране на лидер 61 
идентичност 720 
идеологическа хегемония 517 
идеологически апарати 517 
идея 316 
ИЕО 62 
избирателна кампания 98 
избирателна система 98 461 
избирателна система в България 461 
избирателно законодателство 461 
избирателно право 461 
избор 858 872 
избор за ректор 872 
избор на ръководител 857 
избор на стратегия 303 
избори 874 
извънсъдебни експертизи 468 
изготвяне на финансови отчети 752 
издателства 11 
изкупни цени 646 
изменения и допълнения 753 
измерване 346 
измерване на фирмената дейност 289 
износ 287 394 644 790 
износ на вина 322 645 
износ на храни 394 
износна дейност 275 
изпреварваща стратегия 697 
изпреварващо развитие 697 
изпълнение на дейностите 828 
изпълнителен директор 711 
изпълнителен лист 487 488 
изпълнителен процес 464 487 
изпълнително производство 464 
изследване 332 468 569 575 
изследвания 3 
изследователска работа 596 
изследователски въпроси 575 
изтичане на информация 830 
Изток 308 
източване на ДДС 497 
източна политика 413 
източно православие 30 
източноевропейски страни 391 
иконометричен анализ 286 
иконометрично моделиране 335 
икономика 18 172 176 181 184 186 187 190 193 194 199 205 259 260 261 263 266 411 568 589 730 735 736 737 741 743 744 745 770 870 
икономика на България 105 111 121 385 
икономика на здравеопазването 262 
икономика на знанието 411 
икономика на Иран 266 
икономика на Китай 268 
икономика на оцеляване 609 
икономика на предприятието 371 
икономика на Русия 272 274 275 276 278 697 
икономика на Украйна 108 109 400 677 
икономикс 112 
икономическа активност 215 
икономическа взаимозависимост 431 
икономическа власт 129 
икономическа глобализация 46 284 
икономическа интеграция 404 
икономическа информатика 604 
икономическа конюнктура 405 
икономическа криза 33 187 276 313 328 
икономическа наука 17 123 343 
икономическа политика 109 124 274 400 
икономическа политика на Русия 274 276 
икономическа промяна 676 
икономическа система 35 
икономическа ситуация 166 268 
икономическа стабилност 269 
икономическа теория 122 123 124 
икономически дейности 360 
икономически и паричен съюз 444 
икономически институции 372 
икономически концепции 823 
икономически методи 128 
икономически модели 125 335 
икономически обект 335 
икономически организации 825 
икономически отношения 401 
икономически понятия 343 
икономически предизвикателства 444 
икономически престъпления 477 
икономически проблеми 444 
икономически процес 283 
икономически процеси 76 
икономически растеж 191 206 264 282 283 284 286 287 386 570 
икономически резултати 716 
икономически риск 269 
икономически ръст 162 272 279 280 411 
икономически системи 421 658 
икономически спад 277 
икономически теории 128 343 
икономически трансформации 10 
икономически условия 658 
икономически функции 403 
икономическо измервания 335 
икономическо образование 605 606 
икономическо предприятие 371 
икономическо развитие 113 259 351 419 
икономическо развитие на България 351 
икономическо сътрудничество 397 419 
икономическо управление 589 
ИКТ 700 
ИКФРП 62 
имена на домейни 839 
имиграционна политика 430 
имиграция 430 
имидж 159 364 687 
имидж и бренд маркетинг 325 
имидж на банките 159 
имиджмейкърска дейност 687 
ИМК 327 
имоти 288 
импорт 398 
импулсивен стил 82 
имуществени права 549 
имущество 470 
инвентаризационни комисии 732 
инвентаризация 732 742 749 
инвестиране 824 847 
инвестиране в човешки капитал 847 
инвестиции 62 254 264 266 298 304 394 625 
инвестиции в България 111 
инвестиции в ДЦК 243 
инвестиции в енергетиката 621 
инвестиции в земеделието 394 
инвестиции в научни изследвания 614 
инвестиции в недвижими имоти 62 304 
инвестиции в образование 578 
инвестиции в Украйна 107 
инвестиционен капитал 546 
инвестиционен климат 107 251 
инвестиционен процес 625 
инвестиционен процес в Русия 278 
инвестиционна активност 211 
инвестиционна дейност 708 
инвестиционна политика 266 
инвестиционна привлекателност 107 251 
инвестиционни дружества 197 
инвестиционни имоти 203 
инвестиционни инструменти 416 
инвестиционни мегапроекти 255 
инвестиционни мотиви 251 
инвестиционни проекти 178 708 
инвестиционни решения 713 
инвестиционни стратегии 209 
инвестиционни схеми 197 
инвестиционно сътрудничество 278 
индекатори 62 
индекс 106 
индекс на развитие 259 
индекс на човешко развитие 106 
индивидуализация 84 
индивидуализъм 660 
индивидуални административни актове 484 
индивидуално поведение 24 
индикатори 302 
Индия 257 696 
индуктивен метод 852 
индустриализация 676 
индустриална икономика 657 
индустриална собственост 5 
индустриални площи 299 
индустрия 117 
инертен стил 82 
инерция 668 
инженери 308 
инженеринг 731 
инженерни кадри 587 
инженерство 837 
иновативна работна сила 50 
иновативни информационни технологии 845 
иновативни подходи 65 
иновативни продукти 614 
иновативни технологии 845 
иновативно производство 620 
иновации 1 2 7 11 108 113 117 144 254 265 309 340 438 601 633 649 677 692 807 845 875 876 
иновации в аграрния сектор 52 649 
иновации в образованието 575 601 
иновации в предприятията 309 676 
иновации в селското стопанство 294 633 650 
иновации в туризма 71 84 
иновации в търговията 385 
иновации и промяна 50 
иновационен процес 340 
иновационен риск 656 
иновационна активност 411 703 
иновационна дейност 411 692 
иновационна дейност на фирмите 692 
иновационна политика 7 677 
иновационна стратегия 79 
иновационни идеи 633 
иновационни модели 88 385 617 
иновационни подходи 610 659 
иновационно развитие 117 
институт 695 
институции 516 
институционална среда 631 
институционални отношения 516 
инструменти за оценяване 151 
интегрални системи 705 
интегративен модел 822 
интеграционен маркетинг 844 
интеграционен процес в Европа 437 
интеграционна политика 437 
интеграция 273 356 391 437 815 
интеграция в ЕО 356 
интеграция на ромите 16 
интегриран модел 93 
интегриран подход 578 840 
интегрирана система 40 
интегриране 124 
интегрирани маркетингови комуникации 327 
интелектуален капитал 848 
интелектуален продукт 5 
интелектуализация на бизнеса 122 
интелектуализация на икономика 122 
интелектуална дейност 846 
интелектуална собственост 5 6 549 
интелектуални активи 773 
интелигентни системи 831 
интелигентни технологии 649 
интервю 859 
интердисциплинарност 4 
интереси 103 
интермодален транспорт 378 
интернационализация 782 
интернационализация на бизнеса 684 
интернационализация на МСП 676 
интернационализация на туризма 71 
интернет 9 329 332 350 367 373 591 785 817 826 837 838 839 845 
интернет бизнес 718 
интернет и управлението 74 
интернет магазин 795 
интернет маркетинг 329 
интернет на нещата 709 
интернет образование 590 
интернет продажби 329 
интернет реклама 440 
интернет технологии 798 824 
интернет трафик 785 
интернет търговия 381 508 795 
интернет услуги 835 
интрапренерство 703 
инфлация 132 162 207 
информатизация на бизнеса 806 
информатизация на управлението 281 
информатика 593 
информационен капитал 773 
информационен процес 667 
информационна база 350 
информационна безопасност 161 
информационна интерпретация 448 
информационна мрежа 826 
информационна сигурност 515 818 827 830 831 837 
информационна система 664 835 
информационна среда 832 
информационна технология 798 
информационна философия 448 
информационни бизнес модели 798 
информационни и комуникационни технологии 700 
информационни мрежи 814 
информационни потоци 814 
информационни решения 835 
информационни системи 350 722 804 820 822 832 
информационни системи за управление 804 829 
информационни технологии 593 795 796 800 802 803 804 805 808 815 821 829 832 834 835 845 851 
информационни технологии в банките 241 806 
информационни технологии в бизнеса 799 
информационни технологии в образованието 599 
информационно общество 119 371 
информационно осигуряване 819 825 
информационно право 453 
информационно пространство 95 
информационно субективно право 452 
информационно-логически модели 799 
информационно-статистически ресурси 545 
информация 9 367 814 
информирани търговци 320 
информираност 320 670 
инфраструктура 395 
инфраструктурна архитектура 794 
ипотека 306 
ипотечен дълг 306 
ипотечен кредит 306 
ипотечен пазар 306 
ипотечни кредити 155 306 
Ирак 435 
иракска агресия 435 
Иран 266 
исихазъм 30 
ислямизъм 531 532 
ислямска доктрина 531 532 
Ислямска държава 8 492 531 532 
ислямски тероризъм 422 424 
ИСО 62 699 
Испания 639 
исторически аспект 28 
исторически обзор 128 
исторически събития 427 597 
исторически факти 597 
история 741 
история на науката 574 
история на образованието 576 582 
история на планиране 697 
история на правото 447 
история на СА 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 
история на счетоводството 741 
история на финансите 158 
ИТ 837 
ИТ аутсорсинг 810 
ИТ бизнес 810 
ИТ бюджет 810 
ИТ инфраструктура 806 
ИТ мениджмънт 796 
ИТ мениджър 796 
ИТ проекти 806 810 
ИТ ресурси 806 
ИТ решения 804 806 
ИТ системи 804 806 
ИТ специалисти 802 834 
ИТ стратегия 810 
ИТ услуги 810 834 
ИФИО 62 
кадри 202 
кадрова политика 334 
кадрови технологии 281 
кадрово обучение 202 
калкулиране 748 
Канбан метод 846 
кандидат студенти 861 
кандидат-студенти 871 
кандидатстване за работа 569 778 
кандидатстване по проекти 210 572 
кандидатстудентски прием 867 
Кант 19 
капацитет 812 
капитализация 168 170 
капитализъм 129 
капиталов пазар 311 
капиталова адекватност на банките 153 
капиталова база 153 
капиталови активи 209 
капиталови пазари 258 
Карго застраховане 383 552 
Карго застраховка 383 552 
Карго клаузи 383 552 
кариерно израстване 717 
кариерно развитие 717 
кариерно управление 717 
картел 646 
картови операции 208 
картови плащания 208 
картови разплащания 208 694 805 
картофи 640 643 
картофопроизводство 640 643 
катедра Стратегическо планиране 864 
качества на ръководителя 684 
качествени показатели 648 
качество 41 336 386 570 645 679 
качество в обучението 601 
качество на живот 41 
качество на образованието 568 570 599 603 859 
качество на обучение 575 
качество на околната среда 553 
качество на оценка 135 
качество на проекта 724 
качество на услугите 334 
качество на храните 654 
квалификация 133 134 265 841 847 
квалификация на безработните 143 
квалификация на персонала 841 
квалификация на учителите 575 
КЗ 494 551 
КЗК 463 504 
КЗОО 533 
кибератака 837 
киберзаплаха 515 
киберпрестъпници 837 
киберпространство 515 
киберсигурност 515 837 
Кипър 313 406 
КИС 197 
Китай 103 394 417 
китайска политика 103 
класификация на стилове 82 
класически маркетинг 359 
клиентела 292 
клиенти 173 301 313 318 349 358 554 
клиентите като капитал 709 
клиентоориентирана стратегия 90 
клиентска сметка 547 
клиентска удовлетвореност 809 
клъстер 361 
клъстерен анализ 404 818 
клъстерен подход 404 
клъстерни центрове 186 361 
клъстъри 186 
КНР 417 
когнитивен подход 573 
когнитивна психология 573 
когнитивни процеси 372 
Кодекс за застраховането 551 564 
Кодекс за социално осигуряване 542 
Кодекс на труда 140 
кодекси 551 
кодиране на информацията 836 
коефициент на Джини 39 
коефициент на ефективност 177 
колективен трудов договор 510 
колективни инвестиционни схеми 197 
колективни трудови спорове 142 
колективно трудово договаряне 146 
колекторски компании 246 
количествено измерване 338 
коментари 456 
комитети 136 
комитети по условия на труд 136 
компания 698 
компенсаторни механизми 211 
компенсации 131 
компетентност 151 362 368 573 841 843 
компетентностен модел 362 716 
компетентностен подход 573 
компетентностни модели 573 
компетенции 693 
компетенции на персонала 55 
комплексна проверка 240 
компютърна система 662 
компютърни системи 776 
комуникативни умения 709 725 
комуникации 49 59 339 
комуникационен микс 324 
комуникационна мрежа 814 
комуникационни връзки 843 
комуникационни канали 844 
комуникация 75 348 384 565 726 
комуникация във фирмата 290 
комуникация на фирмите 700 
конвенция 103 179 
Конвенция на ООН 103 458 
конвергенция 201 481 
конкурентен профил 361 
конкурентна политика 469 
конкурентни предимства 720 
конкурентно поведение 668 
конкурентно предимство 368 
конкурентно равновесие 469 
конкурентноспособни предприятия 671 
конкурентност 120 776 
конкурентоспособен бизнес 386 
конкурентоспособност 78 101 110 111 118 272 302 309 311 355 386 496 783 847 
конкурентоспособност в земеделието 52 
конкурентоспособност в туризма 53 
конкурентоспособност на вузовете 586 
конкурентоспособност на фирмата 212 302 
конкуренция 336 361 368 469 618 815 
конкуренция в бизнеса 361 
конкуренция във фирмите 668 
конкуренция на продукта 787 
конкурс 856 866 
консалтинг 672 
консалтингови услуги 672 
консервиране 641 
консервирани плодове и зеленчуци 790 
консолидация на банките 248 
консолидиран държавен бюджет 190 
консолидирани финансови отчети 752 753 
конституции 519 
конституционни норми 484 
конституционно право 98 
консултантски услуги 723 
консултативни съвети 516 
контент-маркетинг 324 
контрол 38 156 218 664 686 770 
контрол в организациите 855 
контрол върху качеството 63 
контрол върху качеството на одита 63 
контрол на разходите 380 664 
контролинг 663 
контролна дейност 136 
конференция 1 2 3 4 8 9 12 13 14 23 24 25 31 32 35 36 40 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 96 99 100 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 124 125 126 130 131 132 133 149 150 151 152 153 154 169 170 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 212 213 218 241 242 249 255 257 258 259 260 261 262 263 270 282 288 291 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 311 312 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 371 372 373 374 385 386 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 419 421 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 514 515 516 517 518 519 520 521 524 526 527 528 529 533 535 536 543 547 557 565 566 567 568 569 570 571 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 604 605 606 609 610 612 613 615 616 617 623 624 625 626 627 652 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 695 698 699 700 701 704 705 706 707 711 712 713 721 722 723 727 728 729 730 731 733 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 766 767 770 772 773 775 776 777 780 781 782 783 785 789 792 793 794 795 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 841 842 843 844 845 846 847 848 849 
конференция по финанси 125 126 212 213 257 258 
конференция с международно участие 124 130 133 173 174 178 179 180 182 183 185 188 189 191 192 195 196 197 198 200 201 202 255 259 263 288 291 296 299 301 302 303 304 307 311 312 322 323 324 326 327 328 329 331 333 335 336 337 339 341 342 343 346 348 349 353 356 359 360 362 365 369 394 557 568 569 570 589 624 656 657 658 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 681 688 698 699 701 711 712 713 736 741 775 783 812 816 817 819 823 824 825 841 843 845 846 847 849 
конфиденциалност 38 
конфиденциалност на информацията 37 
конформизъм 24 
конформист 24 
концептуален модел 361 665 
концепции 402 
концепции на лидерството 88 
концепция 665 685 
концесии 459 
концесиониране 225 
концесия 13 
кооперативно учене 571 
координация 619 
координиране 689 
корективни приложни изследвания 3 
коригиращи данъци 228 
корпоративен аутсорсинг 54 
корпоративен данък 195 238 
корпоративен мениджмънт 702 
корпоративна информационна система 822 
корпоративна култура 702 710 
корпоративна репутация 331 
корпоративна социална отговорност 49 53 62 87 311 698 699 700 701 
корпоративна стратегия 679 
корпоративна устойчивост 700 
корпоративни иновации 703 
корпоративни комуникации 729 
корпоративни лидери 86 
корпоративни престъпления 837 
корпоративно подоходно облагане 238 
корпоративно предприемачество 703 
корпоративно ръководство 681 
корпоративно управление 55 420 681 704 
корупция 187 388 415 
космически технологии 615 
котировка на цените 628 
кражба 767 
крайни цени 110 
крайно потребление 287 
краткосрочно кредитиране 186 
краткотрайни активи 734 
краудсорсинг 801 
креативен мениджмънт 59 
кредит 247 306 
кредитен пазар 162 246 247 
кредитен портфейл 766 
кредитен риск 155 163 243 490 500 
кредити 246 
кредитиране 155 163 186 246 247 
кредитиране на земеделието 163 186 
кредитна политика 246 247 
кредитни организации 161 248 
кредитополучател 186 306 
кредитоспособност на предприятието 163 
криза 4 181 548 714 
криза в предприятието 181 714 
кризата в Европа 432 
кризи 26 
криминални фактори 267 
криптовалута 160 
критерии 462 842 
критерии за оценка 330 
кръгла маса 855 862 863 
кръстосано субсидиране 618 
КСНС 516 
КСО 49 53 62 87 311 541 698 699 700 701 765 
култура 12 13 14 409 
култура и мениджмънт 13 
култура на речта 15 853 
културен тероризъм 492 
културна глобализация 13 425 
културна дистанция 409 
културна индустрия 606 
културна политика 13 16 
културна сфера 13 605 
културни измерения 696 
културни различия 312 
културни ценности 492 
културно наследство на България 12 
културно-исторически туризъм 850 
купувач-доставчик 420 
легализация на престъпни доходи 248 
лекарства 614 
лекарствени средства 499 614 
лекарствено законодателство 499 
лексика 851 
лекции по икономика 377 
лекция 15 
летаргия 76 
лечебни билки 642 
лечебни заведения 262 
либерализация 421 618 
либерализация на търговията 319 
либерални теории 115 
ливъридж 213 
ливъридж анализ 213 
ливърийдж 213 
лидер 60 68 76 90 704 
лидери 50 55 56 57 60 61 62 64 65 70 74 79 81 83 84 85 86 90 91 92 94 
лидери на пазара 62 
лидерска позиция 55 58 69 
лидерска психология 85 
лидерски групи 60 
лидерски дефицит 66 
лидерски качества 52 61 85 
лидерски модел 86 88 
лидерски отговорности 63 
лидерски подходи 65 86 
лидерски позиции 47 53 79 659 
лидерски потенциал 68 73 83 
лидерски практики 58 77 
лидерски роли 88 
лидерски стил 60 66 82 83 
лидерски стилове 60 70 82 83 
лидерски стратегии 62 
лидерски умения 61 70 94 
лидерско поведение 59 81 720 
лидерство 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 63 64 65 66 67 69 71 72 73 75 76 78 80 81 82 83 84 85 88 89 90 91 92 93 94 848 
лидерство в бизнеса 69 85 
лидерство в организацията 92 
лидерство в политиката 68 76 
лидерство в туризма 47 49 53 54 58 64 65 67 71 72 84 91 848 
лидерство и личности 68 
лидерство и ръководство 51 70 86 
лидерство и управление 48 51 62 65 70 72 73 74 78 83 86 
лидерство на пазара 62 
ликвидност 204 209 
ликвидност на банките 243 
лингвистика 852 
липсващи активи 767 
липсващи стойности 36 
липси 767 
Лисабонска стратегия 444 
лихвен марж 243 
лихвен процент 196 
лихвени проценти 430 
лихви 243 
лихви по депозитни сметки 224 
лицензионен договор 549 
лични данни 452 453 
лични продажби 327 
лични разходи 613 
лично подоходно облагане 227 
лично потребление 223 227 
личност 27 
личностен аспект 138 
личностно израстване 75 
ловен туризъм 850 
логика 20 
логистика 370 376 378 379 382 384 784 
логистика в бизнеса 382 784 
логистика в търговските фирми 376 
логистика на производството 382 
логистичен бранш 377 
логистичен оператор 378 
логистичен пазар 378 
логистичен сектор 379 384 
логистична верига 381 
логистична информационна система 381 
логистична система 718 
логистични вериги 815 
логистични дейности 370 
логистични площи 299 
логистични разходи 673 
логистични системи 673 
логистични услуги 379 
лозарски район 639 
локална среда 271 
локаут 142 
лоши кредити 246 
лоялни потребители 47 
лоялност 90 331 
лоялност към бранда 331 
лоялност на потребители 90 
магистър 876 
магистърска програма 602 632 
Македония 215 
макроикономика 124 
макроикономическа политика 215 
макроикономически дисбаланси 444 
макроикономически измерения 124 
макроикономически модели 126 
макросреда 263 
максимизация на усилия 67 
малки и средни предприятия 198 657 675 676 712 
малки общини 524 
малки фирми 339 
малко предприемачество 247 
малолетни престъпници 476 
малък бизнес 339 
малък и среден бизнес 247 
марка 336 338 364 
маркетинг 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 333 334 335 336 338 339 341 342 343 344 346 348 349 350 351 353 354 356 357 358 359 360 361 362 363 364 367 373 
маркетинг в организацията 717 
маркетинг в туризма 352 353 
маркетинг мениджмънт 366 
маркетинг микс 365 369 
маркетинг на взаимовръзки 368 
маркетинг на предприятието 325 357 366 368 
маркетинг-стратегии 369 
маркетингов анализ 367 
маркетингов микс 350 365 
маркетингов подход 368 
маркетингов процес 370 
маркетингова активност 339 
маркетингова дейност 356 
маркетингова компания 350 
маркетингова концепция 310 366 
маркетингова система 345 
маркетингова стокова политика 352 
маркетингова стратегия 333 
маркетингова функция 325 
маркетингови взаимоотношения 90 
маркетингови изследвания 324 355 362 
маркетингови инструменти 369 
маркетингови информационни системи 350 
маркетингови комуникации 327 
маркетингови методи 365 
маркетингови модели 365 
маркетингови подходи 90 
маркетингови принципи 357 
маркетингови системи 350 
маркетингови стратегии 11 340 369 
маркетингови услуги 334 
маркетингови школи 341 
маркетингово изследване 345 347 587 
марков имидж 364 
масмедии 371 
математика 612 
математически методи 731 
математически модел 212 
математическо моделиране 612 
материални потоци 374 
матрица 814 
матрични модели 836 
машиностроене 272 
МВФ 187 414 730 
мегапроекти 255 
мегапроекти в енергетиката 255 
медиатор 466 
медиатор стратегии 466 
медиатори 466 
медиация 466 
медиен имидж 687 
медиен образ 687 
медиен пазар 371 
медиен процес 371 
медии 9 348 371 826 
медии и общество 371 
медийна индустрия 606 
медийна конвергенция 10 
медийна политика 606 
медийна популярност 159 
медийна система 606 
медийна среда 10 
медийно предприятие 371 
медийно пространство 606 
медицинска информация 593 
медицински технологии 614 
медия 727 
междинен валутно-курсов режим 286 
междуградско съобщение 608 
междукорпоративна култура 702 
междукултурна комуникация 580 
междукултурни различия 409 
междукултурно общуване 409 
международен анализ 613 
международен бизнес 409 420 
международен мениджмънт 681 
международен студентски форум 868 
международен тероризъм 43 
международна валутна система 389 
международна валутно-финансова система 389 
международна икономика 405 
международна конференция 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 263 270 282 296 299 301 304 307 325 332 344 345 351 352 355 357 366 367 368 373 385 386 609 610 617 659 675 676 679 700 704 792 842 848 
международна миграция 44 
международна научна конференция 36 260 261 298 536 844 
международна политика 412 418 
международна сигурност 521 
международна търговия 394 780 
международна търговска дейност 319 
международна финансова система 389 
международна юбилейна конференция 259 260 261 263 568 657 658 660 663 665 666 667 670 730 735 736 741 744 745 770 
международни договори 507 
международни икономически отношения 397 401 
международни операции 445 
международни отношения 99 413 
международни различия 329 
международни резерви 390 416 
международни споразумения 99 
Международни счетоводни стандарти 441 
международно право 481 507 
международно развитие 405 586 
международно регулиране 160 
междууниверситетска конференция 12 32 35 46 106 108 114 131 153 241 372 391 392 396 397 398 399 419 695 740 
междуфирмени алианси 692 
междуфирмено сътрудничество 692 
мейнстрийм медии 8 
меки умения 571 
меко управление 425 517 
мениджмънт 56 66 82 94 285 509 518 674 678 682 691 694 714 717 718 774 846 
мениджмънт в организациите 92 
мениджмънт в туризма 65 846 
мениджмънт на времето 693 
мениджър на проекти 316 
мениджъри 55 94 145 684 716 
мениджъри и консултанти 145 
мениджъри продажби 55 
мениджърска дейност 684 
мениджърски умения 66 94 
мениджърско умение 56 
ментор 598 
мерки за сигурност 482 
месни продукти 641 
местен бюджет 176 
местна власт 525 
местни бюджети 176 
местни данъци и такси 219 
месторабота 139 
металургична индустрия 272 
метод Монте Карло 708 
метод на Монте Карло 180 
методи 816 
методи за измерване 323 
методи за контрол 38 
методи за проектиране 793 
методи на анализ 178 
методи на обучение 852 
методи на оценка 135 
методи на преподаване 565 567 
методи на финансиране 14 
методика 345 
методика на изследване 321 
методически указания 291 
миграционен поток 43 
миграционен прираст 45 
миграционен процес 42 43 
миграционна политика 42 43 422 
миграционни процеси 44 45 
миграционни явления 45 
миграционно напрежение 42 45 
миграционно население 42 43 
миграция 44 101 102 407 
миграция на населението 43 
микроданни 37 
минерално торене 643 
минимална заплата 137 
минимална работна заплата 137 147 
мирно съвместно съществуване 413 
мисловни процеси 726 
МИЧМ 390 
младежи 133 
младежка безработица 133 
млади научни работници 218