НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

45811

Матев, Матю.  Науката в България в контекста на присъединяването към Европейския съюз / Матю Матев. // България в ЕС: първи резултати : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г.. - София : ГорексПрес, 2008, с. 53-60. 

  

Сист. No: 63032

- 2 -

Сп Ф 53 кс

Манушин, Дмитрий Викторович.  Уточнение понятия "методология" / Дмитрий Викторович Манушин. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 41, с. 50-66. 

  

Сист. No: 63243

- 3 -

Сп И 50 м

Маринов, Едуард.  Нобелова награда за постижения в областта на икономическите науки за 2015 г. /  Прев. от англ. ез. Едуард Маринов. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 6, с. 121-153. 

  

Сист. No: 63438

Интелектуална собственост

- 4 -

45724

Белоус-Сергеева, Светлана.  Проблемы оценки интеллектуального капитала промышленных предприятий / Светлана Белоус-Сергеева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 140-141. 

  

Сист. No: 63415

- 5 -

45794

Марков, Цветан.  Сравнителен анализ между лицензии за патенти и търговски марки в Република България, ЕС и други индустриално развити страни / Цветан Марков. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 407-413. 

  

Сист. No: 62607

Иновации - научен аспект

- 6 -

45794

Ангелов, Илиян.  Предимства и ограничения на адитивното производство в индустриалните предприятия / Илиян Ангелов. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 278-283. 

  

Сист. No: 62552

- 7 -

45794

Ангелова, Румяна.  Европейски и национални инициативи за стимулиране развитието на индуктриалните клъстери в България / Румяна Ангелова. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 225-230. 

  

Сист. No: 62726

- 8 -

45724

Швецова, Нина.  Сущность и природа формирования инвестиционного потенциала экономических систем / Нина Швецова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 77-82. 

  

Сист. No: 63409

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 9 -

45811

Георгиева, Елена.  Библиотеката и индивидуалното развитие на личността / Елена Георгиева. // България в ЕС: първи резултати : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г.. - София : ГорексПрес, 2008, с. 321-328. 

  

Сист. No: 62971

- 10 -

Сп Б 44 б

Давидков, Цветан.  Организационна култура на регионалните библиотеки в България. : Основни резултати от социологическо проучване по методиката на Х. Хофстеде / Цветан Давидков. // Библиотека, XXII, 2015, N 5, с. 99-137. 

  

Сист. No: 63012

- 11 -

Сп Б 44 б

Попова, Ели.  Ролята на управлението на човешките ресурси за организационната култура в библиотеките / Ели Попова. // Библиотека, XXII, 2015, N 5, с. 71-82. 

  

Сист. No: 63010

ФИЛОСОФИЯ

- 12 -

45843

Бузов, Вихрен.  Кризи на сигурността на държавата в глобалната епоха / Вихрен Бузов. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 34-40. 

  

Сист. No: 63075

- 13 -

45843

Василев, Пресиян.  Философията - средство за изграждане на контролно поведение / Пресиян Василев. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 140-143. 

  

Сист. No: 62786

- 14 -

45843

Везиров, Венцислав.  Кафка и Канети. Философски паралели / Венцислав Везиров. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 86-91. 

  

Сист. No: 62735

- 15 -

45843

Илиев, Никола.  Философия на инвестиционният риск - парадигма на активният портфейлен мениджмънт / Никола Илиев. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 167-171. 

  

Сист. No: 62774

- 16 -

45843

Стамболийски, Иво.  Идва ли краят на философската антропология - предизвикателствата на трансхуманизма / Иво Стамболийски. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 48-55. 

  

Сист. No: 63035

- 17 -

Сп Ф 515

Милков, Лучиян.  Личността във философско-антропологически аспект / Лучиян Милков. // Философия, XXIV, 2015, N 4, с. 421-435. 

  

Сист. No: 62990

- 18 -

Сп Ф 515

Минков, Иво.  Отвъд идея и материя в нравствената философия на Владимир Соловьов / Иво Минков. // Философия, XXIV, 2015, N 4, с. 398-409. 

  

Сист. No: 62988

- 19 -

Сп Ф 515

Чолакова, Атанаска.  Шотландската философия и Шопенхауер. Интепретации на каузалността / Атанаска Чолакова. // Философия, XXIV, 2015, N 4, с. 369-391. 

  

Сист. No: 62984

Психология

- 20 -

Сп Н 326 ту

Рамчев, Кольо.  Свобода и принуди в поведението на личността / Кольо Рамчев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2015, с. 289-327. 

  

Сист. No: 63333

- 21 -

Сп Б 44 б

Георгиева, Ирина.  Влияние на културата върху преживяването и изразяването на емоции / Ирина Георгиева. // Библиотека, XXII, 2015, N 5, с. 138-148. 

  

Сист. No: 63014

Етика

- 22 -

45843

Илиева, Боряна.  За етиката в някои форми на прогреса / Боряна Илиева. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 282-288. 

  

Сист. No: 62836

- 23 -

45843

Личева, Катя.  Бизнес етиката и нейната мисия в съвременното общество / Катя Личева. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 277-281. 

  

Сист. No: 62835

- 24 -

45811

Николова, Биляна.  Етични принципи в маркетинга / Биляна Николова. // България в ЕС: първи резултати : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г.. - София : ГорексПрес, 2008, с. 207-212. 

  

Сист. No: 62965

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 25 -

45843

Ангелова, Красимира.  Неравенство, бедност и социална политика / Красимира Ангелова. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 122-128. 

  

Сист. No: 62769

- 26 -

45811

Стоянова, Стефка.  Модернизация на социалната защита (европейски индикатори за правото на информация) / Стефка Стоянова. // България в ЕС: първи резултати : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г.. - София : ГорексПрес, 2008, с. 165-172. 

  

Сист. No: 62995

- 27 -

45843

Терзиев, Венелин и др.  Социалното програмиране в контекста на насърчаване на социалната активност / Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 228-233. 

  

Сист. No: 63064

- 28 -

Сп Н 326 ту

Мирчев, Михаил.  Емпирично изследване на семейството: дисциплинарен обхват, методика, проблемно-тематичен фокус / Михаил Мирчев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2015, 121-212. 

  

Сист. No: 63325

- 29 -

Сп П 89 тп

Кузнецова, Юлия.  Социальные инновации: прогнозирование, планирование, организация, координация, контроль / Юлия Кузнецова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 2, с. 77-83. 

  

Сист. No: 63211

Социография. Социално положение

- 30 -

CD 26

Николова, Таня Минкова.  Сътрудничество в борбата с бедността между фирми и общини - предложения и успешни практики / Таня Минкова Николова. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 150-151. 

  

Сист. No: 63200

Статистика

- 31 -

45897

Ангелов, Искрен.  Структурни изменения в съвкупността на лицата извън работната сила, желаещи да работят през периода 2003-2012 г. / Искрен Ангелов. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 118-128. 

  

Сист. No: 63164

- 32 -

45897

Атанасов, Атанас.  Нелинейни иконометрични методи за сезонно изглаждане на динамичните статистически редове / Атанас Атанасов. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 129-138. 

  

Сист. No: 63166

- 33 -

45897

Атанасов, Атанас.  Проучване на потребностите от обучение на служителите в държавната администрация / Атанас Атанасов. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 139-148. 

  

Сист. No: 63167

- 34 -

45897

Белев, Иван И.  Приложимост на Business Process Management в образователни организацации (ВУЗ) / Иван И. Белев. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 248-252. 

  

Сист. No: 63213

- 35 -

45897

Белчева, Драгомира.  Връзка между основните проблеми и общата грешка на оценките при провеждане на статистическо изследване / Драгомира Белчева. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 14-22. 

  

Сист. No: 63031

- 36 -

45897

Богданов, Богдан.  За модерната статистика... / Богдан Богданов. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 149-162. 

  

Сист. No: 63168

- 37 -

45897

Бозев, Васил.  Съпоставим данък / Васил Бозев. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 23-31. 

  

Сист. No: 63033

- 38 -

45897

Боянов, Любен.  Съвременните информационни технологии в дома / Любен Боянов. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 253-260. 

  

Сист. No: 63215

- 39 -

45897

Боянов, Любен.  Киберсигурност в "умните къщи" / Любен Боянов. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 261-268. 

  

Сист. No: 63216

- 40 -

45897

Велева, Вера.  За съотношението количествени и качествени методи в социалните изследвания / Вера Велева. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 32-38. 

  

Сист. No: 63039

- 41 -

45897

Велков, Борис.  Лихвените равнища по заемите, предоставени от парично-финансовите институции на нефинансовите предприятия в ЕС / Борис Велков. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 269-277. 

  

Сист. No: 63217

- 42 -

45897

Вълчева, Петя.  Изследване на връзката между Бернулиева редица и комбинаторна структура / Петя Вълчева. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 278-282. 

  

Сист. No: 63218

- 43 -

45897

Георгиев, Веселин.  Ролята на корпоративните социални мрежи в съвременния бизнес / Веселин Георгиев. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 283-287. 

  

Сист. No: 63219

- 44 -

45897

Дачева, Стефка.  Динамика в развитието на телекомуникационната инфраструктура : България в международните класации / Стефка Дачева. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 288-293. 

  

Сист. No: 63220

- 45 -

45897

Денчев, Емил.  SWOT анализ на "облачни" услуги (Cloud Conruting) / Емил Денчев. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 301-305. 

  

Сист. No: 63222

- 46 -

45897

Денчев, Емил и др.  Възможностите на Microsoft AutoRoute за планиране и управление на автомобилните пътувания / Емил Денчев, Миглена Иванова. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 294-300. 

  

Сист. No: 63221

- 47 -

45897

Димитрова, Весела.  Приложение и развитие на латентно-структурните модели в статистическите изследвания / Весела Димитрова. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 39-47. 

  

Сист. No: 63040

- 48 -

45897

Димитрова, Елица и др.  Методологически основи на събитийния анализ и приложението му в социално-демографските изследвания / Елица Димитрова, Татяна Коцева. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 48-55. 

  

Сист. No: 63150

- 49 -

45897

Желязков, Славея.  Моделиране на валутните курсове чрез многомерни GARCH модели / Славея Желязков. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 163-171. 

  

Сист. No: 63182

- 50 -

45897

Желязкова, Славея.  Панелни тестове за единичен корен - преглед и приложение на реалните валутни курсове / Славея Желязкова. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 172-182. 

  

Сист. No: 63184

- 51 -

45897

Иванов, Любомир.  Ефекти от наличие на екстремални значения / Любомир Иванов. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 103-111. 

  

Сист. No: 63162

- 52 -

45897

Калоянов, Тодор.  Някои от предизвикателствата на остаряването на населението / Тодор Калоянов. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 7-13. 

  

Сист. No: 63028

- 53 -

45897

Касабова, Стела.  Изследване на конкурентоспособността на туристическия бизнес в Р България (удовлетвореност от предлаганите услуги) / Стела Касабова. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 183-190. 

  

Сист. No: 63186

- 54 -

45897

Кирова, Алла.  Приносът на националната статистика за изясняване на диспозицията на България в ЕС по степента на джендър равнопоставеността в академичната сфера / Алла Кирова. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 191-200. 

  

Сист. No: 63187

- 55 -

45897

Кончев, Михаил и др.  Тенденции и проблеми в сигурността на онлайн банкирането в България / Михаил Кончев, Силвия Трифонова. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 313-324. 

  

Сист. No: 63227

- 56 -

45897

Костова, Магдалена.  Информационна система "Демография" - автоматизирана обработка на демографските събития от първични данни до изходни таблици / Магдалена Костова. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 325-324. 

  

Сист. No: 63229

- 57 -

45897

Любенова, Ина.  Състояние на бизнес интелигентните системи на общините в България / Ина Любенова. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 335-339. 

  

Сист. No: 63230

- 58 -

45897

Марчев, Ангел-младши и др.  Подготовка за унифицирана състезателна емпирична база за симулационни експерименти с модели на инвеститори / Ангел-младши Марчев, Ангел Марчев. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 201-214. 

  

Сист. No: 63188

- 59 -

45724

Миланова, Петя.  Влияние на факторите на домакинското потребление върху икономическия растеж / Петя Миланова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 357-362. 

  

Сист. No: 62500

- 60 -

45897

Милев, Пламен.  Базите данни като фактор за вземане на адектватни управленски решения в местната администрация / Пламен Милев. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 340-348. 

  

Сист. No: 63231

- 61 -

45897

Мургова, Мариана.  Остаряване на населението и смъртност по причини в България / Мариана Мургова. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 215-222. 

  

Сист. No: 63189

- 62 -

45897

Найденов, Александър.  Концепцията "Шест сигма" - стремеж към съвършенство / Александър Найденов. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 56-64. 

  

Сист. No: 63154

- 63 -

45897

Недялков, Илия.  Рационални и нерационални бази от данни - различия, предимства и недостатъци / Илия Недялков. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 349-354. 

  

Сист. No: 63232

- 64 -

45897

Николова, Надежда Ал.  Статистиката - позната и непозната / Надежда Ал. Николова. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 65-68. 

  

Сист. No: 63155

- 65 -

45724

Петков, Пламен.  Възможности за приложение на иконометрични софтуерни продукти при прогнозиране на зависимости между нестационарни динамични редове / Пламен Петков. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 136-143. 

  

Сист. No: 62806

- 66 -

45897

Петков, Пламен.  Възможности на софтуерния продукт Jmulti при икономическия анализ на динамични редове / Пламен Петков. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 363-371. 

  

Сист. No: 63233

- 67 -

45897

Радилов, Димитър.  Съвременни предизвикателства пред статистическата професия / Димитър Радилов. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 69-77. 

  

Сист. No: 63156

- 68 -

45897

Стефанов, Гено.  Анализ на възможностите за интеграция на многомерни модели на данни / Гено Стефанов. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 372-381. 

  

Сист. No: 63234

- 69 -

45897

Стойкова-Къналиева, Андреана.  Какво не решава статистическия анализ на зависимости / Андреана Стойкова-Къналиева. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 78-85. 

  

Сист. No: 63157

- 70 -

45897

Стоянова, Венцислава.  Показатели за оценка на устойчивото развитие / Венцислава Стоянова. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 86-93. 

  

Сист. No: 63160

- 71 -

45897

Събева, Василка.  Непараметрични статистически методи за анализ на данни / Василка Събева. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 94-102. 

  

Сист. No: 63161

- 72 -

41049

Трифонова, Силвия Трифонова.  Особености на паричната статистика в България - теоретични подходи и емпирични потвърждения / Силвия Трифонова Трифонова. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 33-43. 

  

Сист. No: 63282

- 73 -

45897

Харалампиев, Калоян и др.  Икономическото развитие на България през призмата на клъстерния анализ / Калоян Харалампиев, Георги Найденов. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 223-231. 

  

Сист. No: 63190

- 74 -

45897

Цветков, Стоян.  За някои от проблемите при статистическото оценяване на инфлацията / Стоян Цветков. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 232-1240. 

  

Сист. No: 63193

- 75 -

45897

Червенски, Георги.  Векторни авторегресионни модели на цикличността на крайното потребление на правителството / Георги Червенски. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 241-247. 

  

Сист. No: 63194

- 76 -

45897

Чобанова, Росица.  Знанието като обект на съвременното статистическо изучаване / Росица Чобанова. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 112-117. 

  

Сист. No: 63163

- 77 -

45897

Шейретски, Костадин.  Циклични процеси в икономиката / Костадин Шейретски. // Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на международната година на статистиката 3 октомври 2013 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 391-395. 

  

Сист. No: 63235

- 78 -

Сп С 73

Ангелова, Поля.  Аграрната статистика в България / Поля Ангелова. // Статистика, 2015, N 4, с. 25-60. 

  

Сист. No: 63130

- 79 -

Сп С 73

Аркадиев, Димитър.  Растежът на население в средновековна България / Димитър Аркадиев. // Статистика, 2015, N 4, с. 111-142. 

  

Сист. No: 63159

- 80 -

Сп С 73

Барболова, Жейна.  Сравняване на физическия обем на брутния вътрешен продукт и ценовите равнища между държавите в Европа / Жейна Барболова. // Статистика, 2015, N 4, с. 73-89. 

  

Сист. No: 63144

- 81 -

Сп С 73

Тодорова, Ива и др.  Ползи и предизвикателства от процеса на преструктуриране в Националния Статистически Институт / Ива Тодорова, Вихър Георгиев. // Статистика, 2015, N 4, с. 91-108. 

  

Сист. No: 63153

- 82 -

Сп С 73

Цонев, Стефан.  Един практически подход за стратификацията на съвкупности / Стефан Цонев. // Статистика, 2015, N 4, с. 61-71. 

  

Сист. No: 63140

Статистика на домакинствата. Бюджети на домакинствата

- 83 -

Сп С 73

Богданов, Богдан.  Навършиха се 90 години от първото изследване на домакинските бюджети в България / Богдан Богданов. // Статистика, 2015, N 4, с. 9-21. 

  

Сист. No: 63126

Демография и население

- 84 -

45724

Йорданов, Йордан.  Демографският проблем "застаряване" - заплаха за устойчивостта на публичното пенсионно осигуряване в България / Йордан Йорданов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 438-444. 

  

Сист. No: 62587

- 85 -

Сп И 50 м

Атанасова-Чопева, Минка.  Анализ и прогнозна оценка на потреблението на основните хранителни продукти и напитки от селските домакинства до 2020 г. с ARIMA-модели / Минка Атанасова-Чопева. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 5, с. 104-120. 

  

Сист. No: 62702

- 86 -

Сп Ч 895

Василева, Гергана.  Активното стареене и диалогът между поколенията : Предизвикателството за дунавските страни в обща Европа / Гергана Василева. // Човешки ресурси, 2015, N 9, с. 24-25. 

  

Сист. No: 63092

- 87 -

Сп Ч 895

Несторов, Людмил.  Проблемът с работещите бедни в България и възможностите за неговото решение / Людмил Несторов. // Човешки ресурси, 2015, N 9, с. 20-21. 

  

Сист. No: 63090

Демография на България

- 88 -

45811

Аркадиев, Димитър.  Демографска политика и възпроизводство на основните етноси в България / Димитър Аркадиев. // България в ЕС: първи резултати : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г.. - София : ГорексПрес, 2008, с. 149-158. 

  

Сист. No: 62978

Икономическа демография

- 89 -

Сп А 582

Калоянов, Тодор.  Икономически растеж и раждаемост в страните от ЕС през периода 2002-2012 г. / Тодор Калоянов. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 3, с. 5-25. 

  

Сист. No: 63345

Миграция

- 90 -

45811

Василев, Иван.  Многостранната рамка на трудовата миграция / Иван Василев. // България в ЕС: първи резултати : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г.. - София : ГорексПрес, 2008, с. 277-282. 

  

Сист. No: 62970

- 91 -

Сп Г 368

Четверикова, Олга.  Миграционната криза в Европа и нейните архитекти / Олга Четверикова. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 6, с. 20-25. 

  

Сист. No: 62675

Миграция - международна

- 92 -

Сп П 89 тп

Ивахнюк, Ирина.  Управление международной трудовой миграцией: мировой опыт и российские практики / Ирина Ивахнюк. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 2, с. 36-44. 

  

Сист. No: 63210

Социология

- 93 -

45843

Богданова, Маргарита.  Подходи за сътрудничество между висшите училища и бизнеса / Маргарита Богданова. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 41-47. 

  

Сист. No: 62696

- 94 -

45843

Григоров, Атанас.  Синдроми на кризата / Атанас Григоров. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 67-72. 

  

Сист. No: 62731

- 95 -

45843

Живков, Николай.  Общността на гражданите, политическото и гражданското общество / Николай Живков. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 63-66. 

  

Сист. No: 62728

- 96 -

45843

Киселева, Наталья Ильинична.  Развитие науки и общества в условиях либерализации ценностей / Наталья Ильинична Киселева. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 214-218. 

  

Сист. No: 63057

- 97 -

45843

Краева, Виолета.  Социалните мрежи и социалният бизнес / Виолета Краева. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 239-244. 

  

Сист. No: 62807

- 98 -

45843

Монев, Виктор Георгиев.  Интеграционни курсове на немски език в Германия / Виктор Георгиев Монев. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 92-96. 

  

Сист. No: 62740

- 99 -

45843

Петкова, Камелия.  Социологическото знание: обективна необходимост при оценката на обучения в държавната администрация по методиката "Възвращаемост на направените инвестиции" / Камелия Петкова. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 80-86. 

  

Сист. No: 63038

- 100 -

45843

Петрова, Йоана Пламенова.  Емоционален климат и съдеятелска среда / Йоана Пламенова Петрова. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 96-103. 

  

Сист. No: 62742

- 101 -

45843

Селезнева, Лариса Михайловна.  Гендерная структура экономически активного населения российского общества / Лариса Михайловна Селезнева. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 209-213. 

  

Сист. No: 63056

- 102 -

45843

Силласте, Галина Георгиевна.  Жизнь или выживание в условиях кризисов: риски и социальные уроки (социологический анализ) / Галина Георгиевна Силласте. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 201-208. 

  

Сист. No: 63055

- 103 -

45843

Стоянов, Желязко.  За идеологизацията на политическите метафори / Желязко Стоянов. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 21-26. 

  

Сист. No: 63020

Икономическа социология

- 104 -

45843

Ганева, Ваня.  Икономическата социология: предмет, граници, подходи / Ваня Ганева. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 73-79. 

  

Сист. No: 62732

- 105 -

45843

Парашкевова, Евелина.  Интегриране на планови документи / Евелина Парашкевова. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 115-121. 

  

Сист. No: 62747

- 106 -

Сп П 186

Пейчева, Мирослава.  Социален одит - същност и развитие / Мирослава Пейчева. // Панорама на труда, 2015, N 9-10, с. 37-49. 

  

Сист. No: 63374

- 107 -

44964

Patarchanova, Emilia.  For Some Socio-Economic Processes in Bulgarian Villages / Emilia Patarchanova. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the Sixth International Scientific Conference - FMNS2015, 10-14.06.2015 : V. 1-6 : V. 3. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilski, 2015, с. 35-41. 

  

Сист. No: 63399

Социално поведение. Социална психология

- 108 -

45843

Гришева, Елена.  Социалните онлайн мрежи и наводненията в Североизточна България през юни 2014 г. Отзвук в медиите. Функции на фейсбук / Елена Гришева. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 160-166. 

  

Сист. No: 63050

- 109 -

45843

Панчев, Димитър.  Езикът на омразата - хейтърският дискурс и отношението към "другия" / Димитър Панчев. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 187-191. 

  

Сист. No: 63051

- 110 -

Сп Н 326 ту

Кинева, Тодорка.  Съвременната българка и колизията "семейство-работа" / Тодорка Кинева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2015, с. 213-249. 

  

Сист. No: 63326

Икономика. Икономически науки

- 111 -

45724

Димитров, Марин.  Износът като фактор на растеж след финансова криза / Марин Димитров. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 352-358. 

  

Сист. No: 62899

- 112 -

45724

Козюк, Виктор.  Глобальные города в современной архитектуре мирового экономического пространства: вопросы эмпирических сравнений / Виктор Козюк, Оксана Шиманская. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 34-42. 

  

Сист. No: 62745

- 113 -

45843

Личев, Тихомир.  Развитие на регионалното направление в икономическите и географски науки. Интегративни тенденции / Тихомир Личев. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 270-276. 

  

Сист. No: 62824

- 114 -

45843

Пантелеева, Искра.  Връзки и зависимости между икономическата наука и практика / Искра Пантелеева. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 263-269. 

  

Сист. No: 62820

- 115 -

Сп Ф 53 кс

Волков, Игорь Викторович и др.  Новые подходы в оценке риска при инвестировании в производственную деятельность / Игорь Викторович Волков, Инна Владимировна Рябова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 37, с. 23-30. 

  

Сист. No: 62716

- 116 -

Сп Ф 53 кс

Николаев, Михаил Алексеевич и др.  Анализ инвестиционных процессов в россиской экономике в посткризесный период: проблемы и пути их решения / Михаил Алексеевич Николаев, Марина Юрьевна Махотева. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 42, с. 2-18. 

  

Сист. No: 63244

- 117 -

Сп Ф 53 кс

Яшин, Сергей Николаевич и др.  Актуальные аспекты инновационного развития предприятий металлургической отрасли в условиях глобализации и периода санкций / Сергей Николаевич Яшин, Светлана Дмитриевна Щекотурова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 35, с. 45-59. 

  

Сист. No: 62708

Макроикономика

- 118 -

45724

Вачевска, Миглена.  Тенденции в развитието на българската икономика през призмата на макрорамката / Миглена Вачевска. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 334-339. 

  

Сист. No: 62491

- 119 -

Сп Ч J 80 m

Bruckner, Markus et al.  News Shocks in the Data: Olympic Games and Their Macroeconomic Effects / Markus Bruckner, Evi Pappa. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 7, с. 1339-1367. 

  

Сист. No: 62685

Политическа икономия

- 120 -

Сп П 378

Михайлов, Николай.  Младият руски неоконсерватизъм / Николай Михайлов. // Перспективи, 2015, N 2, с. 82-90. 

  

Сист. No: 63205

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 121 -

45811

Радев, Начко.  Проблеми на гъвкавостта и сигурността на пазара на труда / Начко Радев. // България в ЕС: първи резултати : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г.. - София : ГорексПрес, 2008, с. 173-186. 

  

Сист. No: 62964

- 122 -

38505

Тодорова, С.  Планиране и потребност от труд в различни по размер и структура зеленчукови ферми / С. Тодорова. // Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на тема : Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика : Т. 1 - 4 : Т. 1, 1995, с. 75-80. 

  

Сист. No: 63113

- 123 -

45794

Христова, Венета и др.  Предизвикателството повишаване производителността на труда при административния персонал / Венета Христова, Пламена Пенчева. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 146-151. 

  

Сист. No: 62495

- 124 -

45724

Цонева, Елка.  Устойчива заетост на неравностойните групи във връзка със стратегия "Европа 2020" / Елка Цонева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 376-383. 

  

Сист. No: 62515

- 125 -

Сп П 89 тп

Шитова, Юлия и др.  ГИС-мониторинг маятниковой трудовой миграции как задача регионального управления / Юлия Шитова, Юрий Шитов. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 9, с. 41-51. 

  

Сист. No: 62921

Трудови отношения

- 126 -

В К 263 d

Димитров, Георги.  Прекратяването на трудовия договор с взаимно съгласие : Предложение може да бъде отправено от която и да е от страните по правоотношението / Георги Димитров. // Капитал Daily, V, N 214, 10 ноем. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 62568

Трудови договори

- 127 -

Сп М 486

Кодинова, Елена.  Електронните трудови досиета.Чакани и недочакани. / Елена Кодинова. // Мениджър, 2015, N 11, с. 44-45. 

  

Сист. No: 63069

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 128 -

45811

Бешева, Татяна.  Политика на развитие на човешките ресурси / Татяна Бешева. // България в ЕС: първи резултати : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г.. - София : ГорексПрес, 2008, с. 249-254. 

  

Сист. No: 63036

- 129 -

45843

Георгиева, Веселка.  Младежката заетост на българския пазар на труда / Веселка Георгиева. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 359-363. 

  

Сист. No: 62934

- 130 -

45843

Дацин, Силвия.  Проблеми на заетостта в България след началото на икономическата криза от 2008 година / Силвия Дацин. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 388-394. 

  

Сист. No: 63068

- 131 -

45843

Кръстева, Венета.  Връзката между социални мрежи и трудов пазар / Венета Кръстева. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 323-326. 

  

Сист. No: 63065

- 132 -

45843

Терзиев, Венелин и др.  Възможности за приложение на процесния модел на работа в публичните служби за заетост / Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 218-227. 

  

Сист. No: 63063

- 133 -

45794

Христова, Венета и др.  Ключови компетенции на административния персонал във висшето училище / Венета Христова, Мирослава Бодурова. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 152-156. 

  

Сист. No: 62497

- 134 -

45843

Цанова, Камелия.  Политики и мерки за ограничаване на недекларираната работа / Камелия Цанова. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 422-427. 

  

Сист. No: 62973

- 135 -

45843

Цонева, Елка.  Дуалното образование - възможност за успешна трудова реализация / Елка Цонева. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 355-357. 

  

Сист. No: 62933

- 136 -

Сп П 378

Петкова, Ани и др.  Анализ на анкетно проучване "Младите хора на Велико Търново и Лясковец - кариери и планове за успешна реализация" / Ани Петкова, Маринела Петрова. // Перспективи, 2015, N 2, с. 91-153. 

  

Сист. No: 63207

- 137 -

Сп П 378

Цонева, Елка.  Младежката безработица в България - причини, състояние и тенденции / Елка Цонева. // Перспективи, 2015, N 2, с. 9-22. 

  

Сист. No: 63171

Пазар на труда

- 138 -

45724

Шикова, Лилия.  Современное состояние рынка труда в Украине / Лилия Шикова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 54-55. 

  

Сист. No: 63408

- 139 -

Сп В 83 Э

Вакуленко, Е. и др.  Моделирование механизмов российского рынка труда / Е. Вакуленко, Е. Гурвич. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 11, с. 5-29. 

  

Сист. No: 63351

Безработица

- 140 -

45794

Маринов, Марин.  Младежката безработица в България / Марин Маринов. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 490-494. 

  

Сист. No: 62652

- 141 -

Сп П 378

Ефремова, Сребрина.  Младежка предприемаческа борса 2015 : (Фондация "Каузи" дава шанс на бизнес идеите) / Сребрина Ефремова. // Перспективи, 2015, N 2, с. 70-74. 

  

Сист. No: 63196

- 142 -

Сп П 378

Иванова, Пресила.  Това, което ми дава "Еразъм+" / Пресила Иванова. // Перспективи, 2015, N 2, с. 60-62. 

  

Сист. No: 63180

- 143 -

Сп П 378

Йорданова, Светла.  Развитие на младежкия потенциал чрез продобиване на практически умения за ефективна комуникация и задаване на въпроси / Светла Йорданова. // Перспективи, 2015, N 2, с. 63-69. 

  

Сист. No: 63191

- 144 -

Сп П 378

Куйтов, Ахмед Османов.  "Еразъм+" като гарант за стабилно развитие или провал на ЕС? / Ахмед Османов Куйтов. // Перспективи, 2015, N 2, с. 41-52. 

  

Сист. No: 63174

- 145 -

Сп П 378

Маринов, Драгомир.  Младежка безработица в Европейския съюз / Драгомир Маринов. // Перспективи, 2015, N 2, с. 53-59. 

  

Сист. No: 63176

- 146 -

Сп П 378

Нуцулов, Деян.  Младежката безработица - предизвикателства и решения / Деян Нуцулов. // Перспективи, 2015, N 2, с. 33-40. 

  

Сист. No: 63173

- 147 -

Сп П 378

Хаджиколев, Антонио Антониев.  Връзката образование -бизнес-ключово условие за преодоляване на младежката безработица / Антонио Антониев Хаджиколев. // Перспективи, 2015, N 2, с. 23-32. 

  

Сист. No: 63172

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 148 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Земеделската земя - национално богатство и търсена стока / Петко Иванов. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 11, с. 31-33. 

  

Сист. No: 62686

- 149 -

Сп С 494

Куртева, Стойка.  За някои нови положения в уредбата на поземлените отношения / Стойка Куртева. // Собственост и право, 2015, N 11, с. 22-31. 

  

Сист. No: 63008

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 150 -

45794

Илиев, Никола.  Специфики на портфейлирането в условията на нововъзникващи пазари / Никола Илиев. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 396-400. 

  

Сист. No: 62605

- 151 -

45724

Илиев, Никола.  Активен портфейлен мениджмънт - SWOT анализ / Никола Илиев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 359-365. 

  

Сист. No: 62900

- 152 -

45724

Ковачева, Мария.  Ребалансиране обменните курсове на резервните валути - проблеми, тенденции, ефекти / Мария Ковачева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 366-373. 

  

Сист. No: 62901

- 153 -

45724

Кръстева, Габриела.  Инвестиционен анализ и прогнозиране на пазарния риск на българските публични дружества / Габриела Кръстева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 374-378. 

  

Сист. No: 62918

- 154 -

41049

Марковска, Венета М.  Ипотечни облигации в България / Венета М. Марковска. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 260-268. 

  

Сист. No: 63306

- 155 -

41049

Марчев, Ангел Ангелов и др.  Използване на GARCH модели за прогнозиране на цените на акции, търгувани на Българския фондов пазар / Ангел Ангелов Марчев, Боян М. Ломев. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 96-104. 

  

Сист. No: 63287

- 156 -

45724

Мельник, Екатерина и др.  Концептуальные аспекты финансовой безопасности преприятий в рыночной экономике / Екатерина Мельник, Оксана Кифоренко. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 124-130. 

  

Сист. No: 62804

- 157 -

45724

Младенова, Мария.  Динамика на инвестиционните посредници в България за периода 2008-2013 година / Мария Младенова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 395-400. 

  

Сист. No: 62923

- 158 -

45724

Николов, Николай.  Устойчивостта на ETFa+ модела в краткосрочна перспектива / Николай Николов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 297-304. 

  

Сист. No: 62886

- 159 -

45724

Петков, Калоян.  Усъвършенстване на технологията за прогнозиране на свободния паричен приток на "Петрол" АД в условията на българския пазар / Калоян Петков. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 401-408. 

  

Сист. No: 62926

- 160 -

45843

Петков, Калоян Ангелов.  Пъзелът за риск премия на пазара на акции / Калоян Ангелов Петков. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 192-197. 

  

Сист. No: 62796

- 161 -

45724

Росева, Ренета.  Въздействие на данъчната политика като инструмент за икономически растеж / Ренета Росева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 305-310. 

  

Сист. No: 62889

- 162 -

45724

Стънгачева, Нели.  Финансовите задължения на "АЕЦ Козлудуй" ЕАД - състояние, тенденции и перспективи / Нели Стънгачева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 419-425. 

  

Сист. No: 62938

- 163 -

В К 263

Иванова, Мария.  Кредитиране с едно наум : Или кога и как проблемите в обслужването на задълженията Ви може да се окажат пречка за взимането на нов заем / Мария Иванова. // Капитал, XXIII, N 44, 7-13 ноем. 2015, с. 45-46. 

  

Сист. No: 62571

- 164 -

Сп Ф 53 кс

Бахтараева, Карина Борисовна.  Сингапур: роль финансовой системы в "экономическом чуде" / Карина Борисовна Бахтараева. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 39, с. 2-13. 

  

Сист. No: 63148

- 165 -

Сп Ф 53 кс

Богатырев, Семен Юрьевич.  Развитие концепции поведенческих финансов в Российской финансовой науке / Семен Юрьевич Богатырев. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 42, с. 19-30. 

  

Сист. No: 63246

- 166 -

Сп Ф 53 кс

Бычков, Дмитрий Геннадьевич и др.  Социальная защита и статистика: сопоставительный анализ российской и международной практики учета в попытке оценить эффективность бюджетных мер в сфере социальной защиты населения / Дмитрий Геннадьевич Бычков, Олеся Александровна Феоктистова, Елена Игоревна Андреева. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 42, с. 31-45. 

  

Сист. No: 63247

- 167 -

Сп Ф 53 кс

Вахрушева, Елена Анатольевна и др.  Специфика этапов и факторы в применении модели управления стоимости компании / Елена Анатольевна Вахрушева, Вероника Олеговна Вахрушева. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 36, с. 33-42. 

  

Сист. No: 62713

- 168 -

Сп Ф 53 кс

Горбачева, Наталья Викторовна и др.  Оценка воздействия налоговых преференций на финансовые результаты высокотехнологического бизнеса в России / Наталья Викторовна Горбачева, Галина Афанасьвна Унтура. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 36, с. 19-32. 

  

Сист. No: 62712

- 169 -

Сп Д 41 к

Дворецкая, А. Е.  Взаимодействие денежно-кредитной и бюджетной политики как фактор финансовой устойчивости / А. Е. Дворецкая. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 10, с. 20-28. 

  

Сист. No: 62917

- 170 -

Сп Ф 531 п

Джилизов, Велко.  Възможности за преструктуриране на потребителски кредити / Велко Джилизов. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 1, с. 69-83. 

  

Сист. No: 63062

- 171 -

Сп Ф 53 кс

Жукова, Татьяна Васильевна.  Структура собственности финансовом рынке в странах с неоконтинентальной моделью (траны-членки ЕАЭС) / Татьяна Васильевна Жукова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 35, с. 2-11. 

  

Сист. No: 62693

- 172 -

Сп Ф 53 кс

Зайков, Владимир Полиевктович и др.  Методологические подходы к формированию налоговой политики банка / Владимир Полиевктович Зайков, Александр Александрович Гаврилов, Александр Вячеславович Погорелов. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 36, с. 2-11. 

  

Сист. No: 62709

- 173 -

Сп Ф 53 кс

Зиненко, Анна Викторовна.  Закон Парето но фондовом рынке / Анна Викторовна Зиненко. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 38, с. 11-19. 

  

Сист. No: 63045

- 174 -

Сп Ф 53 кс

Игонина, Людмила Лазаревна.  Финансовая самостоятельность муниципальных образований: ограничения и возможности / Людмила Лазаревна Игонина. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 35, с. 12-24. 

  

Сист. No: 62698

- 175 -

Сп Ф 53 кс

Кодзоев, Заур Баширович.  Классификация банковской инфраструктуры / Заур Баширович Кодзоев. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 34, с. 16-25. 

  

Сист. No: 62469

- 176 -

Сп Ф 53 кс

Колесник, Наталья Федоровна и др.  Методики оценки рыночных рисков коммерческого банка / Наталья Федоровна Колесник, Василий Игоревич Бабушкин. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 38, с. 2-8. 

  

Сист. No: 63043

- 177 -

Сп Ф 53 кс

Кузнецова, Людмила Григорьевна.  Информационная эфективность современных финансовых рынков: уточнение понятий / Людмила Григорьевна Кузнецова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 37, с. 2-9. 

  

Сист. No: 62714

- 178 -

Сп Ф 53 кс

Кузьмин, Антон Юрьевич.  Курс рубля и валютная политика: о некоторых итогах 2014-2015 гг. / Антон Юрьевич Кузьмин. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 39, с. 39-20. 

  

Сист. No: 63151

- 179 -

Сп Ф 53 кс

Левченко, Анна Викторовна.  Факторы конкурентоспособности международных финансовых центров: опыт Кореи и его актуальность для Росии / Анна Викторовна Левченко. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 37, с. 10-22. 

  

Сист. No: 62715

- 180 -

Сп Ф 53 кс

Малкина, Марина Юрьевна.  Миссионные механизмы банка России: факторный анализ изменения денежной базы и денежного мультипликатора / Марина Юрьевна Малкина. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 34, с. 2-15. 

  

Сист. No: 62468

- 181 -

Сп Ф 53 кс

Новая редакция бюджетного кодекса Российской Федерации: проблемы и перспективы . // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 34, с. 26-35. 

  

Сист. No: 62481

- 182 -

Сп Ф 53 кс

Попова, Галина Львовна.  Границы роста налогового потенциала территорий / Галина Львовна Попова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 33, с. 51-62. 

  

Сист. No: 62465

- 183 -

Сп Ф 53 кс

Романова, Анна Валерьевна.  Влияние институциональных факторов на формирование и развитие платежной системы США / Анна Валерьевна Романова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 42, с. 61-66. 

  

Сист. No: 63253

- 184 -

Сп Ф 53 кс

Саввина, Оксана Владимировна.  О современной модели финансового надзара / Оксана Владимировна Саввина. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 34, с. 47-57. 

  

Сист. No: 62483

- 185 -

Сп Ф 53 кс

Селезнева, Надежда Алексеевна.  Сущность и классикация финансовых сетей / Надежда Алексеевна Селезнева. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 33, с. 22-30. 

  

Сист. No: 62463

- 186 -

Сп Ф 53 кс

Солнцев, Илья Васильевич и др.  Применение правил финансового "фэйр плей": зарубежный опыт и российская практика / Илья Васильевич Солнцев, Сергей Алексеевич Пименов. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 41, с. 35-49. 

  

Сист. No: 63239

- 187 -

Сп Ф 53 кс

Сучкова, Екатерина Олеговна и др.  Мегарегулятор финансового рынка: обзор методологий и практическая реализация в России и зарубежных странах / Екатерина Олеговна Сучкова, Ксения Владимировна Мастеровенко. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 38, с. 20-30. 

  

Сист. No: 63058

- 188 -

Сп Ф 53 кс

Тарасова, Татьяна Михайловна.  Налогообложение физических лиц: проблемы и перспективы / Татьяна Михайловна Тарасова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 42, с. 54-60. 

  

Сист. No: 63252

- 189 -

Сп Ф 53 кс

Третьякова, Светлана Николаевна и др.  Современные тенденции развития теоретико-методологических основ денежно-кредитного регулирования / Светлана Николаевна Третьякова, Игорь Викторович Шевченко. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 41, с. 2-9. 

  

Сист. No: 63237

- 190 -

Сп Ф 53 кс

Три цвета времени компонии (птимальный период в развитии компании).  Три цвета времени компонии (оптимальный период в развитии компании). // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 33, с. 2-21. 

  

Сист. No: 62462

- 191 -

Сп Ф 53 кс

Туманянц, Карэн Авакович и др.  Особености функционирования кредитного канала механизма денежной трансмисии в России / Карэн Авакович Туманянц, Мария Викторовна Утученкова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 33, с. 31-39. 

  

Сист. No: 62464

- 192 -

Сп Ф 53 кс

Федотов, Дмитрий Юрьевич.  Влияние налоговой системы на теневую экономику / Дмитрий Юрьевич Федотов. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 41, с. 10-21. 

  

Сист. No: 63238

- 193 -

Сп Ф 53 кс

Феоктистова, Олеся Александровна.  Особенности планирования и выделения государственных средств на науку за рубежом / Олеся Александровна Феоктистова, Татьяна Владимировна Фокина. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 39, с. 23-40. 

  

Сист. No: 63152

- 194 -

Сп Ф 53 кс

Халиун, Ганбат.  Перспективы использования метода реальных опционов при оценке банковских инвестиционных проектов / Ганбат Халиун. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 36, с. 12-18. 

  

Сист. No: 62711

- 195 -

Сп Ф 53 кс

Хвалынский, Дмитрий Сергеевич.  Эффективность бюджетной финансовой системы России с позиций мировой теории аукционов / Дмитрий Сергеевич Хвалынский. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 42, с. 46-53. 

  

Сист. No: 63249

- 196 -

Сп Ф 53 кс

Щербина, Оксана Юрьевна.  Мегарегулятор финансовых рынков в России / Оксана Юрьевна Щербина. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 34, с. 36-46. 

  

Сист. No: 62482

- 197 -

Сп Ф 53 кс

Яшина, Надежда Игоревна и др.  Анализ бюджетных потоков региона / Надежда Игоревна Яшина, Светлана Павловна Борисова, Виктория Сергеевна Новикова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 40, с. 2-9. 

  

Сист. No: 63199

- 198 -

Сп И 363 Ту

Kopylyuk, Oksana.  Conceptual foundations of regional policy of the banking system / Oksana Kopylyuk. // Известия на Техническия университет Габрово, 2015, с. 64-69. 

  

Сист. No: 63344

- 199 -

Сп Ч J 80 f

Bolton, Patrick et al.  Should Derivatives Be Privileged in Bankruptcy? / Patrick Bolton, Martin Oehmke. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 6, с. 2353-2393. 

  

Сист. No: 63411

- 200 -

Сп Ч J 80 f

Bond, Philip et al.  Government Intervention and Information Aggregation by Prices / Philip Bond, Itay Goldstein. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 6, с. 2777-2811. 

  

Сист. No: 63418

- 201 -

Сп Ч J 80 m

Carlson, Mark et al.  Credit Availability and the Collapse of the Banking Sector in the 1930s / Mark Carlson, Jonathan D. Rose. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 7, с. 1239-1271. 

  

Сист. No: 62687

- 202 -

Сп Ч J 80 f

Risk Overhang and Loan Portfolio Decisions: Small Business Loan supply before and during the Financial Crisis . // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 6, с. 2451-2487. 

  

Сист. No: 63417

Финанси

- 203 -

45794

Алексиева, Наталия.  Влияние на фискалната политика върху бизнес средата в Република България / Наталия Алексиева. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 390-395. 

  

Сист. No: 62603

- 204 -

45724

Ангелов, Георги.  Тенденции в развитието на лихвените проценти в българската банкова практика (2010-2014) / Георги Ангелов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 295-302. 

  

Сист. No: 62471

- 205 -

45724

Тодоров, Живко.  Глобални стратегии за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж по модела на развиващите се страни / Живко Тодоров. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 467-473. 

  

Сист. No: 62604

- 206 -

45794

Тодоров, Живко.  Отчитане влиянието на валутния риск върху бизнес средата в България в процеса на приемане на еврото / Живко Тодоров. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 420-425. 

  

Сист. No: 62609

- 207 -

Сп И 502

Игнатов, Боян.  Как харчат парите си болниците / Боян Игнатов. // Икономика, 2015, N 55, с. 88-90. 

  

Сист. No: 62692

- 208 -

Сп И 502

Льондев, Атанас.  Данъчната хармонизация и конкуренция в ЕС / Атанас Льондев. // Икономика, 2015, N 35, с. 34-36. 

  

Сист. No: 62688

- 209 -

Сп И 50 м

Михайлов, Михаил.  На какво реагират лихвените проценти по кредитите в България? Резултати от векторен авторегресионен модел / Михаил Михайлов. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 5, с. 86-103. 

  

Сист. No: 62701

- 210 -

Сп И 50 м

Пешев, Петър.  Моделиране на търсенето и предлагането на кредити в България / Петър Пешев. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 5, с. 52-69. 

  

Сист. No: 62700

- 211 -

Сп И 50 м

Тодоров, Петко.  Ценови нагласи в процеса на пазарното търсене на храни / Петко Тодоров. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 5, с. 121-135. 

  

Сист. No: 62703

Корпоративни финанси

- 212 -

Сп Ч J 80 f

Almeida, Heitor et al.  Internal Capital Markets in Business Groups: Evidence from the Asian Financial Crisis / Heitor Almeida, Chang-Soo Kim, Hwanki Brian Kim. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 6, с. 2539-2586. 

  

Сист. No: 63407

Финансов контрол

- 213 -

41126

Димитрова, Десислава Петкова.  Задължителни елементи на системите за финансово управление и контрол - предварителен контрол и система на двойния подпис / Десислава Петкова Димитрова. // Теорията и практиката на контрола - състояние и перспективи : Сб. статии от Юбил. науч. сесия, посвет. на 10-годиш. от създ. на катедра "Стопански и финансов контрол". - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 165-170. 

  

Сист. No: 62755

- 214 -

41126

Йорданов, Красимир.  Някои особености на финансовия контрол върху дейността на политическите партии / Красимир Йорданов. // Теорията и практиката на контрола - състояние и перспективи : Сб. статии от Юбил. науч. сесия, посвет. на 10-годиш. от създ. на катедра "Стопански и финансов контрол". - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 104-111. 

  

Сист. No: 62739

- 215 -

41126

Коруева, Ирина Юриева.  Вътрешен контрол в публичния сектор / Ирина Юриева Коруева. // Теорията и практиката на контрола - състояние и перспективи : Сб. статии от Юбил. науч. сесия, посвет. на 10-годиш. от създ. на катедра "Стопански и финансов контрол". - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 171-178. 

  

Сист. No: 62756

Данъци. Такси. Налози

- 216 -

45794

Александрова, Александрина.  Профил на данъчната система на Република България / Александрина Александрова. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 426-434. 

  

Сист. No: 62613

- 217 -

45724

Александрова, Александрина.  Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане - фактор за насърчаване на конкурентоспособността и международната търговска дейност / Александрина Александрова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 323-329. 

  

Сист. No: 62891

- 218 -

Сп Ф 531 п

Димитрова, Ваня.  Относителна недействителност спрямо НАП на извършени сделки и действия от данъчно задължени лица / Ваня Димитрова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 11, с. 46-59. 

  

Сист. No: 63054

- 219 -

Сп Д 225

Йорданова, Светлана.  Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане - основни презентации : Проблеми, свързани с отклонение от данъчно облагане и трансферно ценообразуване / Светлана Йорданова. // Данъците в Република България, 2015, N 6-7, с. 28-33. 

  

Сист. No: 63286

- 220 -

Сп Ф 531 п

Кирилова, Милена.  Третиране съгласно ЗДДС на обмяната на виртуалната валута / Милена Кирилова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 12, с. 37-41. 

  

Сист. No: 63431

- 221 -

Сп Д 225

Кондарев, Ивайло.  Липса на доставка за стока или услуга съгласно ЗДДС / Ивайло Кондарев. // Данъците в Република България, 2015, N 10, с. 3-15. 

  

Сист. No: 63301

- 222 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Деклариране и внасяне на данъка върху недвижимите имоти / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 11, с. 41-45. 

  

Сист. No: 63053

- 223 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Данъци и такси като част от данъчната основа при сделки с недвижими имати / Лиляна Панева. // Български законник, XXIV, 2015, N 11, с. 42-45. 

  

Сист. No: 62671

- 224 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Корекциите на ползван ДК по реда на чл. 79, ал. 1 и 3 от ЗДДС / Лиляна Панева. // Актив, 2015, N 11, с. 35-37. 

  

Сист. No: 62707

- 225 -

Сп Д 226 п

Панева, Лиляна.  Данъчни задължения, когато се използва лично имущество в дейността на ЕТ / Лиляна Панева. // Данъчна практика, 2015, N 2-3, с. 8-9. 

  

Сист. No: 63432

- 226 -

Сп Д 226 п

Панева, Лиляна.  Данъчно третиране на взаимоотношенията мужду консорциум - гражданство и неговите съдружници / Лиляна Панева. // Данъчна практика, 2015, N 2-3, с. 10-13. 

  

Сист. No: 63433

- 227 -

Сп Ф 531 п

Петрова, Беата.  Поредни изменения в Наредба № Н-18 от 2006 г. за отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства / Беата Петрова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 11, с. 38-40. 

  

Сист. No: 63052

- 228 -

Сп Д 225

Петрова, Моника.  Издаване на дебитни/кредитни известия от лица с подменен статут по ЗДДС / Моника Петрова. // Данъците в Република България, 2015, N 9, с. 16-19. 

  

Сист. No: 63297

- 229 -

Сп Ф 531 п

Попова, Евгения.  Особености при авансовото облагане на доходите от друга стопанска дейност и от наем, придобити през четвъртото тримесечие на 2015 г. / Евгения Попова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 11, с. 20-22. 

  

Сист. No: 63046

- 230 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  За подоходното облагане на юридическите лица, регистрирани за осъществяване на нестопански цели / Цветан Станкулов. // Актив, 2015, N 11, с. 28-35. 

  

Сист. No: 62706

- 231 -

Сп Ф 531 п

Цветкова, Лорета.  Условия и ред за прилагане на новите данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания / Лорета Цветкова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 12, с. 22-30. 

  

Сист. No: 63429

- 232 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  За и против правомощията на органите на НАП да провеждат заседание за изслушване / Любка Ценова. // Актив, 2015, N 11, с. 14-15. 

  

Сист. No: 62704

- 233 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Актуални аспекти и казуси от практиката, свързани с дантъчното третиране при липси на брак на активи / Любка Ценова. // Актив, 2015, N 11, с. 15-28. 

  

Сист. No: 62705

- 234 -

Сп Д 225

Янкова, Мина.  Ограничения за корекции на ползван данъчен кредит по ЗДДС при брак и липси на активи / Мина Янкова. // Данъците в Република България, 2015, N 10, с. 16-28. 

  

Сист. No: 63302

Данъчна система

- 235 -

45794

Александрова, Александрина.  Специфика в регламентирането на данъчната система на Република България / Александрина Александрова. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 53-59. 

  

Сист. No: 62458

- 236 -

657/С/Н 267

Георгиева, Анета.  Данъчна практика по ЗКПО при регулиране на слабата капитализация / Анета Георгиева. // Наръчник на икономиста 2015 : Кн. 2-10 [10]. - Пловдив : Плутон-1, 2015, с. 24-29. 

  

Сист. No: 62781

Данъчно облагане

- 237 -

41049

Благоева, Надежда и др.  Семейно подоходно облагане в Р България - за или против / Надежда Благоева, Иван Канин. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 67-76. 

  

Сист. No: 63283

- 238 -

41049

Бошнаков, Венелин.  Някои възможности за моделиране на данъчни функции в личното подоходно облагане / Венелин Бошнаков. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 158-167. 

  

Сист. No: 63309

- 239 -

В К 263 d

Маринова, Доника.  Данъчни ефекти при преобразуване на дружества : Законът за корпоративно и подоходно облагане е предвидил два режима / Доника Маринова. // Капитал Daily, V, N 224, 24 ноем. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 62877

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 240 -

45794

Биолчева, Петя.  Идентификация на риска от изтичане на информация в търговските банки / Петя Биолчева. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 261-265. 

  

Сист. No: 62722

- 241 -

45794

Вечев, Венцислав.  Управлението на кредитния риск в банките в контекста на международните счетоводни стандарти / Венцислав Вечев. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 207-212. 

  

Сист. No: 62525

- 242 -

45811

Иванов, Павлин.  Международен опит в неутрализацията на негативните практики в банковата сфера / Павлин Иванов. // България в ЕС: първи резултати : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г.. - София : ГорексПрес, 2008, с. 71-80. 

  

Сист. No: 62962

- 243 -

45724

Маринов, Иван.  Съвременен мащаб на банковата капиталова адекватност / Иван Маринов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 297-252. 

  

Сист. No: 62866

- 244 -

45794

Михайлова, Румяна.  Търговски кредит - правни и отчетни аспекти при реализацията на стоки / Румяна Михайлова. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 231-236. 

  

Сист. No: 62534

- 245 -

45811

Сарийски, Григор.  Състояние и тенденции в развитието на банковия сектор в България след присъединяването към ЕС / Григор Сарийски. // България в ЕС: първи резултати : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г.. - София : ГорексПрес, 2008, с. 129-136. 

  

Сист. No: 62977

- 246 -

В Б 254

Илиев, Петър.  Няма ваксина срещу банкови фалити / Петър Илиев. // Банкеръ, XXII, N 44, 02 ноем. 2015, с. 7. 

  

Сист. No: 62452

- 247 -

Сп М 486

Динкова, Цвета.  Кротко, но устойчиво / Цвета Динкова. // Мениджър, 2015, N 11, с. 138-140. 

  

Сист. No: 63083

- 248 -

Сп Д 41 к

Конягина, М. Н. и др.  Вопросы совершенствования подходов к оценке кредитоспособности / М. Н. Конягина, Я А. Клишина. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 10, с. 67-72. 

  

Сист. No: 62885

Инвестиции

- 249 -

45843

Крумова, Диана.  Съвременни теории за инвестициите / Диана Крумова. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 316-322. 

  

Сист. No: 62848

- 250 -

45811

Христова-Балканска, Искра.  Роля на многонационалните корпорации в процеса на еволюцията на преките чуждестранни инвестиции / Искра Христова-Балканска. // България в ЕС: първи резултати : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г.. - София : ГорексПрес, 2008, с. 27-34. 

  

Сист. No: 63022

- 251 -

Сп В 83 Э

Абрамов, А. и др.  Долгосрочные портфельные инвестиции: новый взгляд на доходность и риски / А. Абрамов, А. Радыгин, М. Чернова. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 10, с. 54-77. 

  

Сист. No: 62768

- 252 -

Сп Ф 53 кс

Антоненко, Вероника Владимировна и др.  К вопросу о сроках окупаемости инвестиций в образование / Вероника Владимировна Антоненко, Наталия Михайловна Караулова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 40, с. 10-21. 

  

Сист. No: 63201

Икономика

- 253 -

CD 26

Дакова, Веселина Добромирова.  Отговорно управление / Веселина Добромирова Дакова. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 36. 

  

Сист. No: 62950

- 254 -

CD 26

Димитров, Христов, Борислав.  Отговорно управление / Борислав Христов Димитров. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 34-35. 

  

Сист. No: 62946

- 255 -

45794

Варамезов, Любчо.  Българската икономика - състояние и проблеми / Любчо Варамезов. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 69-74. 

  

Сист. No: 62466

- 256 -

45724

Годжаева, Эльмира и др.  Эффективная финансовая стабильность Азербаджанской Республики / Эльмира Годжаева, Шахла Акиф Гусейнова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 488-495. 

  

Сист. No: 62619

- 257 -

45794

Денева, Анета.  Нормативно регламентиране на българската индустрия / Анета Денева. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 75-81. 

  

Сист. No: 62467

- 258 -

41126

Йованова, Благица и др.  Организация на финансовия контрол в Република Македония / Благица Йованова, Никола Георгиевски. // Теорията и практиката на контрола - състояние и перспективи : Сб. статии от Юбил. науч. сесия, посвет. на 10-годиш. от създ. на катедра "Стопански и финансов контрол". - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 156-159. 

  

Сист. No: 62748

- 259 -

45724

Максим, Живко.  Роль креативности в контектсе формировация новой экономики / Живко Максим. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 480-487. 

  

Сист. No: 62614

- 260 -

45843

Несторов, Людмил.  Олигархията в системата на икономиката / Людмил Несторов. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 256-262. 

  

Сист. No: 62817

- 261 -

42911

Никифоров, Веселин.  За предмета на науката икономиката / Веселин Никифоров. // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие : Единадесети национален симпозиум. Сборник. - София : УИ Стопанство, 2006, с. 5-16. 

  

Сист. No: 62783

- 262 -

45724

Павлова, Марияна.  Добрите практики на Естония по пътя към икономическия и паричен съюз / Марияна Павлова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 303-309. 

  

Сист. No: 62475

- 263 -

41049

Стоянова, Цветана.  "Икономиката на знанието" - фундаментален фактор за развитието на българската икономика и нейната конкурентна способност / Цветана Стоянова. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 24-32. 

  

Сист. No: 63269

- 264 -

Сп И 50 м

Баздекиду, Василики.  Корпоративното управление в Гърция в контекста на дълговата криза / Василики Баздекиду. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 6, с. 65-90. 

  

Сист. No: 63436

- 265 -

Сп Е 205

Икономика  : [Судан]. // Европа 2001, XXII, 2015, N 3-4, с. 28-32. 

  

Сист. No: 63242

- 266 -

Сп Ч 895

Стефанов, Нако.  Иновационното развитие на Република Корея / Нако Стефанов. // Човешки ресурси, 2015, N 7, с. 15-17. 

  

Сист. No: 62659

- 267 -

Сп Е 205

Судан . // Европа 2001, XXII, 2015, N 3-4, с. 12-16. 

  

Сист. No: 63236

- 268 -

Сп А 582

Ченгелова, Емилия.  Намалява ли относителният дял на "икономиката в сянка" в България: оценки на наемния труд / Емилия Ченгелова. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 3, с. 26-39. 

  

Сист. No: 63346

- 269 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  На китайския мегапазар успяват само най-добрите / Татяна Явашева. // Икономика, 2015, N 56, с. 88-90. 

  

Сист. No: 63122

Икономическа политика

- 270 -

CD 26

Илиева, Илияна Станиславова.  Отговорно управление и устойчиво развитие / Илияна Станиславова Илиева. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 47-48. 

  

Сист. No: 63102

- 271 -

Сп П 89 тп

Лавровский, Б. и др.  Динамика продукта и инвестиций: опыт европейских стран / Б. Лавровский, Родион Лузин. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 10, с. 45-55. 

  

Сист. No: 63228

- 272 -

Сп М 486

Мейсън, Пол.  Добре дошли в посткапитализма! / Пол Мейсън. // Мениджър, 2015, N 11, с. 146-148. 

  

Сист. No: 63085

Регионална икономика

- 273 -

45724

Алексиева, Десислава.  НПО - фактор за устойчиво развитие на регионите / Десислава Алексиева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 289-294. 

  

Сист. No: 62470

- 274 -

45724

Биркентале, Виктория и др.  Особенности развития партнерства бизнеса и государства на региональном и национальном уровнях / Виктория Биркентале, Наталия Богдан. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 89-95. 

  

Сист. No: 62517

- 275 -

45794

Богданова, Маргарита.  Стратегията за интелигентна специализация и развитието на регионите в България / Маргарита Богданова. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 93-98. 

  

Сист. No: 62477

- 276 -

45794

Георгиева, Галя.  Визия и приоритети на регионалното развитие в България за периода 2014-2012 г. / Галя Георгиева. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 361-366. 

  

Сист. No: 62597

- 277 -

45724

Димов, Нено.  Регионалност, неравенства и райониране на националното пространство: стълбове за справедлива и ефективна политика / Нено Димов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 63-71. 

  

Сист. No: 62514

- 278 -

45724

Калинин, Александр.  Исследование транснационализации экономической деятельности как фактора конкурентоспособности в условиях глобализации / Александр Калинин. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 96-103. 

  

Сист. No: 62519

- 279 -

45724

Куриляк, Максим.  Неравномерное региональное развитие и пути уменьшения его различий / Максим Куриляк. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 209-214. 

  

Сист. No: 62549

- 280 -

Сп В 83 Э

Табах, А и др.  Долговые стратегии российских регионов / А. Табах, Д. Андреева. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 10, с. 78-93. 

  

Сист. No: 62770

- 281 -

Сп П 89 тп

Швецов, Александр.  Новации в инструментах экономического оживления территорий / Александр Швецов. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 10, с. 6-17. 

  

Сист. No: 63226

Икономика на България

- 282 -

45794

Василев, Йордан.  Икономически проблеми пред малкия и средния бизнес в България / Йордан Василев. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 82-86. 

  

Сист. No: 62472

- 283 -

45794

Дацин, Силвия.  Отражение на икономическата криза върху икономическия растеж в България / Силвия Дацин. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 464-467. 

  

Сист. No: 62752

Икономика на Русия

- 284 -

45724

Маркина, Елена и др.  Проблемы импортозамещения в России: возможные направления решения / Елена Маркина, Антонина Ряховская. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 84-86. 

  

Сист. No: 63413

- 285 -

Сп В 83 Э

Авраамова, Е. и др.  Социальные ресурсы населения в условиях потери экономической стабильности / Е. Авраамова, Т. Малева. // Вопросы экономики, 2015, N 11, с. 86-99. 

  

Сист. No: 63366

- 286 -

Сп В 83 Э

Воскобойников, И. и др.  Рост производительности труда, структурные сдвиги и неформальная занятость в российской экономике / И. Воскобойников, В. Гимпельсон. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 11, с. 30-61. 

  

Сист. No: 63355

- 287 -

Сп В 83 Э

Гусев, А. и др.  Региональный протекционизм в государственных закупках / А. Гусев, М. Юревич. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 10, с. 109-123. 

  

Сист. No: 62780

- 288 -

Сп В 83 Э

Журавлева, Т.  Платит ли российское государство "справедливую" зарплату: обзор исследований / Т. Журавлева. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 11, с. 62-85. 

  

Сист. No: 63363

- 289 -

Сп В 83 Э

Криничанский, К.  Финансовые системы и экономическое развитие в российских регионах: сравнительный анализ / К Криничанский. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 10, с. 94-108. 

  

Сист. No: 62779

- 290 -

Сп В 83 Э

Спорт глазами экономиста: обзор современного состояния предмета  / Т. И. Зайцева. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 11, с. 100-119. 

  

Сист. No: 63377

Бизнес икономика

- 291 -

45724

Костадинова, Елена.  Стратегически партньорства между търговски организации и организации с нестопанска цел / Елена Костадинова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 317-322. 

  

Сист. No: 62486

Икономически растеж

- 292 -

45794

Петков, Калоян.  Връзката между капиталовите разходи и растежа на продажбите - тестване чрез моделите за панелни данни / Калоян Петков. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 355-360. 

  

Сист. No: 62596

- 293 -

Сп А 582

Тодоров, Иван.  Икономическият растеж на България в периода на паричния съвет / Иван Тодоров. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 3, с. 74-90. 

  

Сист. No: 63367

- 294 -

Сп И 50 м

Чобанова, Росица.  Научна и иновационна политика: към интелигентна специализация за икономическо развитие на България / Росица Чобанова. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 5, с. 3-27. 

  

Сист. No: 62694

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 295 -

Сп П 89 тп

Косариков, Александър.  Стратегические тенденции экономического развития и современные экологические ограничения / Александър Косариков. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 10, с. 120-124. 

  

Сист. No: 63225

Бизнес политика

- 296 -

45724

Биркентале, Виктория и др.  Особенности развития партнерства бизнеса и государства на региональном и национальном уровнях / Виктория Биркентале, Наталия Богдан. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, 43-45. 

  

Сист. No: 63400

- 297 -

45794

Вакинова-Петрова, Мариела.  Интеграцията във франчайз бизнес отношенията / Мариела Вакинова-Петрова. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 332-336. 

  

Сист. No: 62591

- 298 -

45794

Килиджийска, Нели.  Фактори, влияещи върху иновативното поведение на персонала / Нели Килиджийска. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 343-348. 

  

Сист. No: 62593

- 299 -

45794

Николов, Емил.  Проблеми на бизнес средата в България / Емил Николов. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 200-206. 

  

Сист. No: 62521

- 300 -

45794

Павлова, Дарина.  Капитал за успешното представяне на бизнеса / Дарина Павлова. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 446-451. 

  

Сист. No: 62749

- 301 -

Сп Ф 531 п

Бонев, Живко.  Бизнескомбинации / Живко Бонев. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 11, с. 14-19. 

  

Сист. No: 63044

- 302 -

Сп Ч 895

Томов, Томчо.  Лингвистичен анализ, поведенчески модели и характеристики на кандидата за работа / Томчо Томов. // Човешки ресурси, 2015, N 9, с. 10-13. 

  

Сист. No: 63088

Пазарно стопанство

- 303 -

41488

Димитров, Диян.  Митът "пазарна икономика" / Диян Димитров. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1 - 2 : Ч. 2. - Варна : Стено, 2005, с. 77-80. 

  

Сист. No: 63021

Прогнозиране

- 304 -

45724

Гончар, Виктория.  Комплексное исследование промышленного рынка при формировании маркетинговой стратегии / Виктория Гончар. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета  (Свищов). - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 29-30. 

  

Сист. No: 63089

- 305 -

45724

Николова, Таня.  Стратегически въпроси след края на първия европейски семинар относно бедността в северозападния район за планиране / Таня Николова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 453-460. 

  

Сист. No: 62599

Аграрна икономика

- 306 -

38505

Аркадиев, Д.  Някои обективни предпоставки за необходимостта от приватизация в селското стопанство на България / Д. Аркадиев. // Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на тема : Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика : Т. 1 - 4 : Т. 1, 1995, с. 39-43. 

  

Сист. No: 63110

- 307 -

45794

Блажева, Виолета.  Управление на стопанствата от аграрния сектор / Виолета Блажева. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 157-163. 

  

Сист. No: 62501

- 308 -

38505

Богоев, Г. и др.  Проблеми на формите на организация в селското стопанство в условията на прехода към пазарна икономика / Г. Богоев, Т. Янков. // Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на тема : Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика : Т. 1 - 4 : Т. 1, 1995, с. 123-125. 

  

Сист. No: 63114

- 309 -

38505

Икова, Йорданка.  Необходимост от устойчиво земеделие и икономическите трудности за осъществяването му в условията на прехода / Йорданка Икова. // Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на тема : Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика : Т. 1 - 4 : Т. 1, 1995, с. 139-145. 

  

Сист. No: 63118

- 310 -

38505

Петков, Васил и др.  Икономически проблеми на селското стопанство в условията на прехода / Васил Петков, Величка Панчева. // Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на тема : Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика : Т. 1 - 4 : Т. 1, 1995, с. 135-138. 

  

Сист. No: 63116

- 311 -

38505

Проблеми на аграрната реформа в България . // Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на тема : Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика : Т. 1 - 4 : Т. 1, 1995, с. 127-133. 

  

Сист. No: 63115

- 312 -

38505

Сивенов, Благовест и др.  Някои проблеми при осигуряването на земеделието с агроуслуги / Благовест Сивенов, А. Ташев, Д. Енчева. // Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на тема : Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика : Т. 1 - 4 : Т. 1, 1995, с. 19-22. 

  

Сист. No: 63109

Икономика на индустрията, предприятието

- 313 -

45794

Ангелов, Георги.  Оценяване на икономическия потенциал на бизнеса посредством приложението на алгоритъма EVA / Георги Ангелов. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 243-248. 

  

Сист. No: 62536

- 314 -

45724

Ангелов, Илиян.  Проблеми пред технико-технологичното обновяване на машиностроителното производство / Илиян Ангелов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 330-334. 

  

Сист. No: 62893

- 315 -

45724

Ганева, Ваня.  Социалното предприемачество като елемент на стратегиите за приобщаващ растеж / Ваня Ганева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 253-259. 

  

Сист. No: 62449

- 316 -

44996

Григорова, Стела.  Планиране и оценка на ефективността от управлението на паричните потоци в предприятие - агентиращо морски плавателни съдове / Стела Григорова. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 382-392. 

  

Сист. No: 62580

- 317 -

45794

Гуцев, Георги.  Коопериране в индустриалното производство чрез съвместни предприятия / Георги Гуцев. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 272-277. 

  

Сист. No: 62551

- 318 -

45724

Жмайлова, Елена.  Зарубежный опыт: особенности стимулирования инновационной деятельности / Елена Жмайлова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 428-432. 

  

Сист. No: 62585

- 319 -

45724

Иванова, Зоя.  Стратегии за конкурентно пазарно поведение на индустриалното предприятие / Зоя Иванова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 260-267. 

  

Сист. No: 62450

- 320 -

45724

Йолов, Владимир.  Стратегии за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж на частните фирми за успешното излизане от финансовата криза / Владимир Йолов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 433-437. 

  

Сист. No: 62586

- 321 -

45794

Куршумов, Влади.  Особености на аутсорсинга в индустриалните предприятия и модел за неговото интегриране и управление / Влади Куршумов. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 320-325. 

  

Сист. No: 62744

- 322 -

45794

Найденов, Сергей.  Бизнес среда, организационна идентификация и предприемаческа дейност на българските пивоварни предприятия / Сергей Найденов. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 112-116. 

  

Сист. No: 62480

- 323 -

45794

Пантелеева, Искра.  Марки, маркова ценност и позитивни пазарни проекции за индустриалните фирми / Искра Пантелеева. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 106-111. 

  

Сист. No: 62478

- 324 -

45811

Петрова, Райна.  Някои аспекти при калкулиране на разходите в предприятията от здравеопазването / Райна Петрова. // България в ЕС: първи резултати : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г.. - София : ГорексПрес, 2008, с. 261-266. 

  

Сист. No: 62997

- 325 -

45724

Узун, Несрин.  Възникване и специфични особености на съвременното строителство / Несрин Узун. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 438-444. 

  

Сист. No: 62948

- 326 -

Сп А 582

Ангелова, Йорданка.  Потенциал за растеж на индустриалните сектори в българската икономика, създаващи продукти с висока добавена стойност / Йорданка Ангелова. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 3, с. 106-116. 

  

Сист. No: 63370

- 327 -

Сп Ч 895

Русков, Петко.  Обучение по иновации и технологично предприемачество / Петко Русков. // Човешки ресурси, 2015, N 9, с. 5-6. 

  

Сист. No: 63086

Туризъм в България

- 328 -

42911

Парушева, Таня.  Глобализация и трансформации в туристическото търсене / Таня Парушева. // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие : Единадесети национален симпозиум. Сборник. - София : УИ Стопанство, 2006, с. 47-52. 

  

Сист. No: 62792

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 329 -

45724

Соискатель, Кадер Ахмед.  Цены на нефть и мировые кризисы / Кадер Ахмед Соискатель. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 474-479. 

  

Сист. No: 62610

- 330 -

Сп Ч J 80 m

Fairchild, Joseph et al.  Understanding Housing Market Volatility / Joseph Fairchild, Jun Ma, Shu Wu. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 7, с. 1309-1337. 

  

Сист. No: 62151

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 331 -

Сп Л 763

Маринова, Ани.  Бъдещето на глобалната търговия / Ани Маринова. // Логистика, XI, 2015, N 11, с. 58-59. 

  

Сист. No: 62663

Търговия

- 332 -

45794

Божинова, Марияна.  Мултиформатността - актуална стратегия на търговските вериги / Марияна Божинова. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 87-92. 

  

Сист. No: 62476

- 333 -

45794

Димов, Цветан.  Основни аспекти на разходите за стокови запаси в търговска верига / Цветан Димов. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 478-483. 

  

Сист. No: 62649

- 334 -

45794

Донкова, Вилияна.  Потребителските права в съвременната бизнес среда / Вилияна Донкова. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 48-52. 

  

Сист. No: 62457

- 335 -

42911

Костова, Септемврина.  Развитие на търговията в условията на глобализация / Септемврина Костова. // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие : Единадесети национален симпозиум. Сборник. - София : УИ Стопанство, 2006, с. 31-34. 

  

Сист. No: 62789

- 336 -

45794

Личев, Георги.  Изследване на някои от факторите, влияещи върху потребителското поведение / Георги Личев. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 367-373. 

  

Сист. No: 62598

- 337 -

45794

Сакакушев, Милен.  Теоретични аспекти на ефективността на собствените марки / Милен Сакакушев. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 435-440. 

  

Сист. No: 62615

- 338 -

Сп Р 448

Генчева, Боряна.  Омниканалите на бъдещето променят веригата на доставка / Боряна Генчева. // Регал, 2015, N 10, с. 7-8. 

  

Сист. No: 63128

- 339 -

Сп Р 448

Генчева, Боряна.  Българският пазар е в стадий на зрялост / Боряна Генчева. // Регал, 2015, N 10, с. 50-51. 

  

Сист. No: 63147

- 340 -

Сп Р 448

Георгиева, Мара.  Пазарува се по-рядко, но за по-големи суми / Мара Георгиева. // Регал, 2015, N 10, с. 40-41. 

  

Сист. No: 63138

- 341 -

Сп Р 448

Георгиева, Мара.  Промоциите трябва да носят и добавена стойност / Мара Георгиева. // Регал, 2015, N 10, с. 44-45. 

  

Сист. No: 63139

- 342 -

Сп Р 448

Италиански капитали в двата сектора с най-голям дял на износа . // Регал, 2015, N 8, с. 10-11. 

  

Сист. No: 62657

- 343 -

Сп Р 448

Мандаджиева, Ася.  Мисли глобално, действай локално / Ася Мандаджиева. // Регал, 2015, N 10, с. 18-19. 

  

Сист. No: 63132

- 344 -

Сп Р 448

Мандаджиева, Ася.  За кого е вреден данък "вредни храни" / Ася Мандаджиева. // Регал, 2015, N 10, с. 30-31. 

  

Сист. No: 63136

- 345 -

Сп Р 448

Мандаджиева, Ася.  Търговията на дребно е все по-близо до потребителя / Ася Мандаджиева. // Регал, 2015, N 10, с. 48-49. 

  

Сист. No: 63142

- 346 -

Сп Р 448

Недялкова, Христиана.  Виното е най-развиващата се алкохолна категория в България / Христиана Недялкова. // Регал, 2015, N 8, с. 28-30. 

  

Сист. No: 62658

- 347 -

Сп Р 448

Чанкова, Жана.  Доверието е новата валута / Жана Чанкова. // Регал, 2015, N 10, с. 3-4. 

  

Сист. No: 63124

- 348 -

Сп Р 448

Четвърт от общте продажби са зад граница . // Регал, 2015, N 8, с. 7. 

  

Сист. No: 62655

- 349 -

Сп Р 448

[Двадесет и пет] 25 компании правят половината от задграничните продажби . // Регал, 2015, N 8, с. 8-9. 

  

Сист. No: 62656

Маркетинг

- 350 -

41230

Андонов, Станимир.  Олимпийски маркетинг 2004: уникални игри по човешка скала, уникални игри по маркетингова скала / Станимир Андонов. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 422-437. 

  

Сист. No: 63332

- 351 -

41230

Атанасова, Лина.  Маркетинг чрез база данни - ефективен инструмент за маркетинг на взаимовръзките в туризма и услугите / Лина Атанасова. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 154-161. 

  

Сист. No: 63271

- 352 -

41230

Балева, Велина.  Маркетингово ли е обучението по маркетинг / Велина Балева. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 80-87. 

  

Сист. No: 63257

- 353 -

41230

Балчева, Кристина.  Между информацията и манипулацията в рекламната комуникация / Кристина Балчева. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 387-392. 

  

Сист. No: 63321

- 354 -

41230

Банкова, Йовка.  Стратегическо планиране и мениджмънт на познанието / Йовка Банкова. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 315-324. 

  

Сист. No: 63314

- 355 -

41230

Благоев, Благо.  Логистични стратегии / Благо Благоев. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 127-131. 

  

Сист. No: 63263

- 356 -

41230

Благоев, Веселин.  Тенденции в маркетинга до 2010 г. характеризират най-динамичното развитие от десетилетия насам / Веселин Благоев. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 54-70. 

  

Сист. No: 63248

- 357 -

41230

Буюклиева, Гергана.  Утрешен труд, Made in BG, плюс щипка първокласен маркетинг / Гергана Буюклиева. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 449-455. 

  

Сист. No: 63337

- 358 -

41230

Василева, Виолета.  Интегрални корпоративни промоционални схеми / Виолета Василева. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 442-444. 

  

Сист. No: 63334

- 359 -

45794

Василева, Стелиана.  Дезагрегиране на основните елементи на бранда / Стелиана Василева. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 401-406. 

  

Сист. No: 62606

- 360 -

41230

Вачков, Стефан.  Едно измерение на контролинговата подкрепа за банковия мениджмънт в България / Стефан Вачков. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 210-215. 

  

Сист. No: 63275

- 361 -

41230

Велев, Димитър.  Технологични особености на прехода от традиционен към интернет маркетинг / Димитър Велев. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 238-241. 

  

Сист. No: 63278

- 362 -

41230

Веселинова, Зорница.  Корпоративното гражданство - новия аспект във фирмената култура / Зорница Веселинова. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 497-504. 

  

Сист. No: 63352

- 363 -

41230

Владимирова, Катя.  Планирането в политиката на Европейския съюз : Европейска интеграция и необходимите промени в националното планиране / Катя Владимирова. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 109-119. 

  

Сист. No: 63261

- 364 -

41230

Гашаров, Светослав.  Маркетингът - заплаха за демокрацият? / Светослав Гашаров. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 567-574. 

  

Сист. No: 63364

- 365 -

41230

Генов, Георги.  Политически маркетинг: за маркетингов подход към политиката и международните отношения в глобализиран свят / Георги Генов. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 138-145. 

  

Сист. No: 63264

- 366 -

41230

Георгиева, Диана.  PR или маркетинг - стратегическа дилема за фирмата? (Размисли върху практиката на една българска компания - "Оргахим" АД) / Диана Георгиева. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 458-478. 

  

Сист. No: 63339

- 367 -

41230

Георгиева, Елена и др.  Интегрален маркетинг / Елена Георгиева, Мария Кехайова. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 146-153. 

  

Сист. No: 63270

- 368 -

45724

Гешков, Марин.  Организация на рекламния процес в условията на икономическа криза / Марин Гешков. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 223-230. 

  

Сист. No: 62860

- 369 -

45794

Горанова, Пенка и др.  Приложение на квотите в продажбения процес / Пенка Горанова, Живка Тананеева. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 117-121. 

  

Сист. No: 62487

- 370 -

45794

Григорова, Ваня.  Проблеми при измерване на маркетинговите резултати в сектора за производство на бързооборотни стоки / Ваня Григорова. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 213-218. 

  

Сист. No: 62527

- 371 -

45724

Григорова, Ваня.  Дистрибуционна стратегия - основно средство за конкурентна борба на българските банки / Ваня Григорова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 183-190. 

  

Сист. No: 62834

- 372 -

45843

Григорова, Ваня.  Влияние на социално-етичната концепция при изграждане на маркетингови бизнес мрежи / Ваня Григорова. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 309-315. 

  

Сист. No: 62845

- 373 -

41230

Данчева, Маргарита.  Приложна стойност на обучението по маркетинг в колеж по Мениджмънт, търговия и маркетинг - практика, резултати, потенциал / Маргарита Данчева. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 280-284. 

  

Сист. No: 63294

- 374 -

41230

Димитрова, Деница.  Лоялност на работниците, лоялност на клиенти, просперитет на организацията. Веригата " работник-клиент-печалба" / Деница Димитрова. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 374-381. 

  

Сист. No: 63319

- 375 -

41230

Димитрова, Мая.  За телефонния маркетинг като за канал за увеличаване на продажбите / Мая Димитрова. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 541-544. 

  

Сист. No: 63359

- 376 -

41230

Добрев, Момчил.  Теорията за степента на доверие, закона за увеличаване на цената и закона за управление на крайната цена в други практики - теория и приложение / Момчил Добрев. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 407-412. 

  

Сист. No: 63328

- 377 -

41230

Дуранкев, Боян.  Стратегическо планиране: от асиметричност към преосмисляне на съдържанието и отношенията / Боян Дуранкев. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 71-79. 

  

Сист. No: 63255

- 378 -

41230

Желев, Симеон.  Как работи рекламата, все пак?! / Симеон Желев. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 193-209. 

  

Сист. No: 63274

- 379 -

41230

Иванов, Христо.  TGI - нови възможности за сегментиране на пазара / Христо Иванов. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 599-603. 

  

Сист. No: 63380

- 380 -

41230

Игнатов, Светозар.  Брендинг на нация: стратегическо планиране на изграждането на национална марка / Светозар Игнатов. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 560-566. 

  

Сист. No: 63362

- 381 -

41230

Илиев, Петкан.  "Третият сектор" в преходните икономики и концепцията за социалния маркетинг по отношение на благотворителността / Петкан Илиев. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 297-301. 

  

Сист. No: 63311

- 382 -

41230

Йотов, Йонко.  Устойчивото развитие в конституцията на Европейския съюз и стратегическо планиране / Йонко Йотов. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 247-250. 

  

Сист. No: 63280

- 383 -

41230

Камбурова, Здравка.  Online маркетинг - маркетингът на бъдещето / Здравка Камбурова. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 491-496. 

  

Сист. No: 63350

- 384 -

41230

Каменова, Камелия.  Социалният маркетинг - средство за генериране на социални промени в обществото или бранд, който се нуждае от по-добър маркетинг / Камелия Каменова. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 508-517. 

  

Сист. No: 63354

- 385 -

41230

Костадинов, Костадин.  Концепции и виждания за развитието на маркетинговата наука и практика за утрешния ден / Костадин Костадинов. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 521-529. 

  

Сист. No: 63357

- 386 -

41230

Костов, Енчо.  Туристическият маркетинг и устойчиво развитие / Енчо Костов. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 105-108. 

  

Сист. No: 63259

- 387 -

41230

Куцаров, Стилиян.  Можем ли да направим България успешна търговска марка? / Стилиян Куцаров. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 579-582. 

  

Сист. No: 63378

- 388 -

41230

Малчев, Михаил.  Концепция за изследване критичните системи за пробив на български хай-тек компании на глобалните пазари / Михаил Малчев. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 555-559. 

  

Сист. No: 63361

- 389 -

41230

Манов, Васил.  Маркетинг и стратегическо планиране (теория, практика, обучение) / Васил Манов. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 9-53. 

  

Сист. No: 63245

- 390 -

41230

Манолов, Георги.  Дилемата "политически маркетинг или политически пазар"? (Опит за разграничение) / Георги Манолов. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 120-126. 

  

Сист. No: 63262

- 391 -

41230

Марангозов, Явор.  Международните стратегически съюзи - императив на XXI век / Явор Марангозов. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 302-314. 

  

Сист. No: 63313

- 392 -

41230

Маринов, Красимир.  Измерители на резултатите на новите продукти / Красимир Маринов. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 325-333. 

  

Сист. No: 63315

- 393 -

41230

Матов, Деян.  Политически маркетинг / Деян Матов. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 456-457. 

  

Сист. No: 63338

- 394 -

41230

Митев, Иван.  За най-значимия проблем на маркетинга и стратегическо планиране в началото на XXI век / Иван Митев. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 505-507. 

  

Сист. No: 63353

- 395 -

41230

Михайлова, Мая и др.  Интернет базирани маркетингови изследвания / Мая Михайлова, Ирина Царева, Богдана Грозданова. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 545-554. 

  

Сист. No: 63360

- 396 -

41230

Молхова, Миглена.  Електронният маркетинг и интелектуалните продукти - възможности за допълнителни приходи / Миглена Молхова. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 364-369. 

  

Сист. No: 63317

- 397 -

41230

Нецева, Татяна.  Цени и държавно регулиране на цените на услугите по взаимно свързване на далекосъобщителни мрежи / Татяна Нецева. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 334-350. 

  

Сист. No: 63316

- 398 -

41230

Николов, Георги.  Техники в рекламата / Георги Николов. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 445-448. 

  

Сист. No: 63335

- 399 -

41230

Пенчев, Пенчо.  Развитие на ценностно ориентирания маркетинг на имоти Експо - България в условията на стратегията за устойчиво развитие / Пенчо Пенчев. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 292-296. 

  

Сист. No: 63298

- 400 -

41230

Сарафян, Мариям.  Маркетингови концепции в банковото дело / Мариям Сарафян. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 530-540. 

  

Сист. No: 63358

- 401 -

41230

Сарийски, Григор.  Роля на оценката на кредитния риск за стратегическото планиране в банковия сектор / Григор Сарийски. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 370-373. 

  

Сист. No: 63318

- 402 -

41230

Симеонов, Огнян и др.  Лицензираното табло - фокусиране на организациите върху заплахите / Огнян Симеонов, Евангелий Андронов. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 168-173. 

  

Сист. No: 63273

- 403 -

41230

Симеонова, Петя.  Сертификационните програми за устойчив туризъм - конкурентен инструмент на туристическия маркетинг / Петя Симеонова. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 416-421. 

  

Сист. No: 63331

- 404 -

41230

Спирова, Силвия.  Новите методи, използвани от водещите американски компании за привличане на потребителското внимание през 2004 година / Силвия Спирова. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 575-578. 

  

Сист. No: 63369

- 405 -

41230

Станкова, Лидия.  Критичен обзор на икономическите модели за потребителско поведение / Лидия Станкова. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 274-279. 

  

Сист. No: 63293

- 406 -

45724

Стоименова, Борислава.  Собствени търговски марки на фирми за производство на облекло в България / Борислава Стоименова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 266-273. 

  

Сист. No: 62873

- 407 -

41230

Стоянов, Евгений.  Мениджмънт на политическия маркетинг / Евгений Стоянов. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 382-386. 

  

Сист. No: 63320

- 408 -

41230

Танушев, Християн.  Капиталовият пазар и ускоряване на икономическия растеж / Християн Танушев. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 221-226. 

  

Сист. No: 63277

- 409 -

41230

Тасов, Иван.  Диагностика на състоянието на предприятието и обосноваване на инвестиционните решения / Иван Тасов. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 260-273. 

  

Сист. No: 63281

- 410 -

41230

Тонкова, Евгения.  Генератори на конфликти в маркетниговите канали / Евгения Тонкова. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 242-246. 

  

Сист. No: 63279

- 411 -

41230

Топчева, Катя.  Авторските права върху изображенията, използвани с комерсиална цел / Катя Топчева. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 518-520. 

  

Сист. No: 63356

- 412 -

45724

Христов, Александър.  Етиката в маркетинговите комуникации - предпоставка за устойчив растеж / Александър Христов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 276-282. 

  

Сист. No: 62455

- 413 -

41230

Христов, Живко.  Рзаработване на стратегически маркетингов план за уеб сайт / Живко Христов. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 483-490. 

  

Сист. No: 63340

- 414 -

41230

Христов, Стефан.  Потребителски стратегии в преходна икономика / Стефан Христов. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 216-220. 

  

Сист. No: 63276

- 415 -

41230

Ценов, Милен.  Сегментация на клиентската база на банките и нейната връзка с организацията на каналите за дистрибуция. Нейната практическа реализация - удобство за банките или удобство за клиентите / Милен Ценов. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с.403-406. 

  

Сист. No: 63327

- 416 -

41230

Цонев, Николай.  Формирането на устойчива национална сигурност и новата роля на държавата за защита на националните интереси / Николай Цонев. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 413-415. 

  

Сист. No: 63330

- 417 -

41230

Чиликов, Стоян.  Използване на интернет пространството като комуникационен канал с потребителя / Стоян Чиликов. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 583-586. 

  

Сист. No: 63379

- 418 -

Сп М 486

Григоров, Спасен.  Как се създава един силен бранд / Спасен Григоров. // Мениджър, 2015, N 11, с. 134-135. 

  

Сист. No: 63082

- 419 -

Сп П 89 тп

Кублин, Игорь и др.  Проблемы и противоречия развития маркетинговых исследований в современной рыночной экономике / Игорь Кублин, Сергей Санинский, Виктория Тинякова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 10, с. 113-119. 

  

Сист. No: 63212

- 420 -

Сп М 486

Тодоров, Владимир.  Битката между супермарките се води на нови територии / Владимир Тодоров. // Мениджър, 2015, N 11, с. 110-112. 

  

Сист. No: 63073

Рекламна, комуникационна политика

- 421 -

Сп М 486

Кандов, Борислав.  Бъди си сам агенция / Борислав Кандов. // Мениджър, 2015, N 11, с. 128-129. 

  

Сист. No: 63076

Маркетингов мениджмънт

- 422 -

45724

Веселинова, Надежда.  Влошаване на конкурентоспособността в холдинговите групи чрез маркетингово планиране / Надежда Веселинова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 168-173. 

  

Сист. No: 62815

- 423 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Консултантът помага на мениджърите да мислят алтернативно / Богиня Матеева. // Логистика, XI, 2015, N 15, с. 36-40. 

  

Сист. No: 63272

Маркетинг в индустрията (индустриален маркетинг)

- 424 -

45794

Денчев, Денчо.  Система от индикатори, измерващи равнището на приложение на бенчмаркинг в българската индустрия / Денчо Денчев. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 452-457. 

  

Сист. No: 62750

- 425 -

45843

Иванова, Зоя.  Пазарните проучвания - възможност или предизвикателство за българските индустриални предприятия / Зоя Иванова. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 302-308. 

  

Сист. No: 62839

- 426 -

41049

Щерев, Николай.  Проблеми при приложението на маркетинговата концепцията в практиката на българските предприятия / Николай Щерев. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 168-178. 

  

Сист. No: 63310

Логистика

- 427 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Какво отключват 20-те ключа / Васил Василев. // Логистика, XI, 2015, N 11, с. 36-39. 

  

Сист. No: 62662

- 428 -

Сп Л 763

Маринова, Ани.  Топ 15 на европейските Suppli Chain лидери / Ани Маринова. // Логистика, XI, 2015, N 10, с. 46-48. 

  

Сист. No: 63288

- 429 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Продуктите с добавена стойност ми допадат като философия / Богиня Матеева. // Логистика, XI, 2015, N 10, с. 22-26. 

  

Сист. No: 63214

- 430 -

Сп Л 763

Панталеев, Явор.  Как се създава устойчиво сътрудничество с 3PL доставчик / Явор Панталеев. // Логистика, XI, 2015, N 10, с. 42-43. 

  

Сист. No: 63285

- 431 -

Сп Л 763

Урумов, Христо.  Как да модернизираме дистрибуционния център / Христо Урумов. // Логистика, XI, 2015, N 10, с. 52-55. 

  

Сист. No: 63308

Външна търговия

- 432 -

45724

Сидорова, Антонина.  Тенденции структурных трансформаций во внешней торговле Украины / Антонина Сидорова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 179-180. 

  

Сист. No: 63416

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 433 -

41126

Антов, Момчил.  Българските митници през 2007 г. / Момчил Антов. // Теорията и практиката на контрола - състояние и перспективи : Сб. статии от Юбил. науч. сесия, посвет. на 10-годиш. от създ. на катедра "Стопански и финансов контрол". - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 92-97. 

  

Сист. No: 62738

- 434 -

45794

Вълчев, Владимир.  Нормативна уредба на митническото представителство в България / Владимир Вълчев. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 414-419. 

  

Сист. No: 62608

- 435 -

45724

Вълчев, Владимир.  Предизвикателство пред митническото представителство в България / Владимир Вълчев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 347-351. 

  

Сист. No: 62898

- 436 -

45724

Ганчев, Калин.  Планирането на митническия контрол като предпоставка за ефективност в системата за интегрираното гранично управление / Калин Ганчев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 415-420. 

  

Сист. No: 62533

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 437 -

45843

Ковачева, Мария.  Публични политики по балансиране на ефектите от асиметричните шокове в Европейския съюз / Мария Ковачева. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 172-178. 

  

Сист. No: 62776

- 438 -

Сп Ф 53 кс

Кашбразиев, Ринас Васимович.  Налоговое стимулирование производственной кооперации и импортозамещения в странах Евразийского экономического союза / Ринас Васимович Кашбразиев. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 38, с. 43-54. 

  

Сист. No: 63059

- 439 -

Сп Д 41 к

Кошкуль, Д. В.  Основные аспекты формирования региональных валютно-финансовых систем в условиях глобализации / Д. В. Кошкуль. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 10, с. 73-77. 

  

Сист. No: 62887

- 440 -

Сп Ф 53 кс

Кудряшова, Инна Владимировна.  Роль организацинных и институциональных условий в процессе формирования современных мировых валют / Инна Владимировна Кудряшова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 40, с. 44-50. 

  

Сист. No: 63203

- 441 -

Сп Ф 53 кс

Кудряшова, Нина Владимировна.  Трансформация экономических условий формирования современных мировых валют / Нина Владимировна Кудряшова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 38, с. 55-66. 

  

Сист. No: 63060

- 442 -

Сп Д 41 к

Моисеев, С. Р.  Валютная интеграция: создание и распад союзов / С. Р. Моисеев. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 10, с. 15-19. 

  

Сист. No: 62882

- 443 -

Сп Ч J 80 m

Claessens, Stijn et al.  Saving the Euro: Mitigating Financial or Trade Spillovers? / Stijn Claessens, Hui Tong, Igor Zuccardi. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 7, с. 1369-1402. 

  

Сист. No: 62677

Международни икономически отношения

- 444 -

41488

Атанасов, Атанас.  Пазарният достъп като категория на външнотърговската политика / Атанас Атанасов. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1 - 2 : Ч. 1 / Рец. Пеню Михайлов, Донка Иванова. - Варна : Стено, 2006, с. 49-88. 

  

Сист. No: 62956

- 445 -

41488

Атанасов, Атанас.  За ролята на счетоводната информация при С&П сделките в световното стопанство / Атанас Атанасов. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1 - 2 : Ч. 2. - Варна : Стено, 2005, с. 166-170. 

  

Сист. No: 63025

- 446 -

41522

Бакалов, Александър.  Значението на черноморската синергия за България и региона / Александър Бакалов. // Новите измерения на сътрудничеството в Черноморския регион след присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз : Кръгла маса Бургас, 28.03.2008 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2008, с. 56-62. 

  

Сист. No: 62853

- 447 -

41522

Бобева, Даниела.  Черноморско сътрудничество: финансиране на общи проекти / Даниела Бобева. // Новите измерения на сътрудничеството в Черноморския регион след присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз : Кръгла маса Бургас, 28.03.2008 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2008, с. 21-32. 

  

Сист. No: 62846

- 448 -

41488

Бонева, Светла.  Публично-частното партньорство (ПЧП) като форма за осъществяване на инвестиционни проекти в публичния сектор / Светла Бонева. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1 - 2 : Ч. 2 / Рец. Пеню Михайлов, Даниела Иванова. - Варна : Стено, 2005, с. 70-76. 

  

Сист. No: 63018

- 449 -

41522

Борисова, Теодора.  Има ли синергия между организацията за черноморско икономическо сътрудничество, черноморското взаимодействие и българските приоритети? / Теодора Борисова. // Новите измерения на сътрудничеството в Черноморския регион след присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз : Кръгла маса Бургас, 28.03.2008 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2008, с. 46-55. 

  

Сист. No: 62851

- 450 -

41488

Бошнаков, Петьо.  Централизация или децентрализация: следва ли общата регионална политика на ЕС да замени регионалните политики на страните-членки / Петьо Бошнаков. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1 - 2 : Ч. 1. - Варна : Стено, 2006, с. 197-205. 

  

Сист. No: 62985

- 451 -

45794

Вачков, Пламен.  Влияние на кризата в Гърция върху икономиката на България / Пламен Вачков. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 484-489. 

  

Сист. No: 62651

- 452 -

41522

Георгиев, Иван.  Трудният път до реалните инвестиции и проекти / Иван Георгиев. // Новите измерения на сътрудничеството в Черноморския регион след присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз : Кръгла маса Бургас, 28.03.2008 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2008, с. 33-45. 

  

Сист. No: 62850

- 453 -

41522

Георгиева, Емилия.  Организацията за черноморско икономическо сътрудничество пред нови перспективи / Емилия Георгиева. // Новите измерения на сътрудничеството в Черноморския регион след присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз : Кръгла маса Бургас, 28.03.2008 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2008, с. 7-20. 

  

Сист. No: 62837

- 454 -

45724

Горчева, Таня.  Експортното насърчаване - решения, повишаващи конкурентоспособността / Таня Горчева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 29-33. 

  

Сист. No: 62737

- 455 -

41488

Димов, Сава.  Перспективи за използване на международните борсови площадки за търговия с финансови деривативи / Сава Димов. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1 - 2 : Ч. 2. - Варна : Стено, 2005, с. 148-157. 

  

Сист. No: 63024

- 456 -

41488

Калинков, Константин.  Районите за планиране - основа за регионалното развитие на Република България / Константин Калинков. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1 - 2 : Ч. 2. - Варна : Стено, 2005, с. 52-61. 

  

Сист. No: 63003

- 457 -

41488

Колева, Милена.  Процеси на корпоративни сливания и поглъщания в логистичния сектор на Европейския съюз / Милена Колева. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1 - 2 : Ч. 2. - Варна : Стено, 2005, с. 124-133. 

  

Сист. No: 63023

- 458 -

41488

Маринов, Георги.  Паричните пазари в новоприсъединяващите се страни - съпоставка между прибалтийски и балкански страни / Георги Маринов. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1 - 2 : Ч. 1. - Варна : Стено, 2006, с. 89-123. 

  

Сист. No: 62959

- 459 -

45724

Маркина, Елена и др.  Проблемы импортозамещения в России: возможные направления решения / Елена Маркина, Антонина Ряховская. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 43-49. 

  

Сист. No: 62757

- 460 -

45724

Митева, Десислава.  Влияние на трансатлантическото търговска и инвестиционно партньорство върху конкурентоспособността на българската икономика / Десислава Митева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 379-386. 

  

Сист. No: 62919

- 461 -

41488

Рачева, Илина.  Стратегии за корпоративен растеж в глобалното пространство / Илина Рачева. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1 - 2 : Ч. 1 / Рец. Пеню Михайлов, Донка Иванова. - Варна : Стено, 2006, с. 165-181. 

  

Сист. No: 62979

- 462 -

41488

Саси, Карим Ахмед.  Външноикономически отношения на Либия - развитие и перспектива / Карим Ахмед Саси. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1 - 2 : Ч. 1. - Варна : Стено, 2006, с. 231-238. 

  

Сист. No: 62989

- 463 -

41488

Станчева, Невена.  Тенденции в развитието на регионализма / Невена Станчева. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1 - 2 : Ч. 1. - Варна : Стено, 2006, с. 182-196. 

  

Сист. No: 62982

- 464 -

41488

Стоянов, Стоян.  Увеличаване на нетарифните бариери пред световната търговия в условията на глобализация на световното стопанство / Стоян Стоянов. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1 - 2 : Ч. 2. - Варна : Стено, 2005, с. 211-216. 

  

Сист. No: 63026

- 465 -

41488

Тодоров, Орлин.  Държавни мерки в подкрепа на финансирането на малките и средни предприятия (МСП) в развитите икономики от ЕИП и България - сравнителен анализ / Орлин Тодоров. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1 - 2 : Ч. 1. - Варна : Стено, 2006, с. 147-164. 

  

Сист. No: 62960

- 466 -

41488

Филева, Маргарита.  Международната икономическа и социална политика в условията на глобализация и регионализация / Маргарита Филева. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1 - 2 : Ч. 2. - Варна : Стено, 2005, с. 15-20. 

  

Сист. No: 62998

- 467 -

41522

Чампоев, Огнян.  Черноморската синенергия като схващане за засилено регионално измерение на сътрудничеството между Европейския съюз и съседните страни / Огнян Чампоев. // Новите измерения на сътрудничеството в Черноморския регион след присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз : Кръгла маса Бургас, 28.03.2008 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2008, с. 63-70. 

  

Сист. No: 62854

- 468 -

41488

Шиваров, Александър.  Политика за регулиране на природни ресурси в черноморския регион / Александър Шиваров. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1 - 2 : Ч. 1. - Варна : Стено, 2006, с. 206-222. 

  

Сист. No: 62987

- 469 -

Сп М 45 о

Ангелов, Иван.  Миграционният пожар - политически причини и последствия / Иван Ангелов. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 5-6, с. 95-126. 

  

Сист. No: 63422

- 470 -

Сп М 45 о

Величков, Владислав.  Уестернизация и сфери на влияние в Изтомна Европа и Близката чужбина / Владислав Величков. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 5-6, с. 35-66. 

  

Сист. No: 63414

- 471 -

Сп М 45 о

Ганчев, Петко.  Сблъсък на глобалните и регионалните геостратегии и неговите ефекти върху съвременната ситуация / Петко Ганчев. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 5-6, с. 87-94. 

  

Сист. No: 63421

- 472 -

Сп Ч 895

Годев, Бойко.  Търговско-икономическите отношения между България и Корея / Бойко Годев. // Човешки ресурси, 2015, N 7, с. 18-19. 

  

Сист. No: 62665

- 473 -

Сп М 45 о

Динков, Динко.  Европа в условията на напрежение в отношенията Русия-ЕС: ролята на държавите нечленки на Евросъюза в поддържането на духа на сътрудничеството / Динко Динков. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 5-6, с. 5-8. 

  

Сист. No: 63404

- 474 -

Сп М 45 о

Кючуков, Любомир.  Турция и сирийската криза / Любомир Кючуков. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 5-6, с. 149-152. 

  

Сист. No: 63425

- 475 -

Сп М 45 о

Маринов, Велко.  Геоикономически проекции на следкризисното развитие на световната икономика / Велко Маринов. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 5-6, с. 171-194. 

  

Сист. No: 63428

- 476 -

Сп А 582

Маринов, Едуард.  Теориите за икономическа интеграция: приложение при интеграционни споразумения между развиващи се държави / Едуард Маринов. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 3, с. 62-73. 

  

Сист. No: 63365

- 477 -

Сп М 45 о

Мирчев, Мирослав.  Пакистанските талибани - борци за идеите на исляма или инструмент за генериране на регионална нестабилност / Мирослав Мирчев. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 5-6, с. 135-148. 

  

Сист. No: 63424

- 478 -

Сп М 45 о

Наама, Карим.  Арабска пролет - международни и регионални позиции / Карим Наама. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 5-6, с. 127-134. 

  

Сист. No: 63423

- 479 -

Сп М 45 о

Найденов, Борислав.  Тероризмът и правото на самоопределение в практиката на ООН / Борислав Найденов. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 5-6, с. 77-86. 

  

Сист. No: 63420

- 480 -

Сп М 45 о

Пенков, Димитър.  Състояние и перспективи за развитие на Черноморското регионално сътрудничество / Димитър Пенков. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 5-6, с. 9-18. 

  

Сист. No: 63410

- 481 -

Сп М 45 о

Петров, Камен.  Европа на регионите и най-развитите урбанизирани територии в България / Камен Петров. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 5-6, с. 195-224. 

  

Сист. No: 63430

- 482 -

Сп Ф 53 кс

Сахарова, Лариса Анатольевна.  Тенденции глобального промышленного развития как приоритеты национальной промышленной политики / Лариса Анатольевна Сахарова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 40, с. 30-43. 

  

Сист. No: 63202

- 483 -

Сп М 45 о

Хаустов, Николай.  Информационната сигурност - поглед към ЮНЕСКО / Николай Хаустов. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 5-6, с. 153-162. 

  

Сист. No: 63426

- 484 -

Сп М 45 о

Цонков, Николай.  Външната политика на Русия и някои нейни проекции на Балканите / Николай Цонков. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 5-6, с. 19-34. 

  

Сист. No: 63412

- 485 -

Сп А 582

Чанков, Георги.  "Новият път на коприната" и Черноморският регион / Георги Чанков. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 3, с. 40-61. 

  

Сист. No: 63347

Глобализация

- 486 -

45747

Гордова, Т. В. и др.  Проявления глобализации в различных сферах общественной жизни / Т. В. Гордова, Т. В. Кудинова. // Создание искусственного иноязычного окружения как один из факторов активизации учебной деятельности : Материалы всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 27 октября 2014 г.. - Санкт-Петербург : СПбГЭУ, 2014, с. 41-44. 

  

Сист. No: 62650

- 487 -

45843

Марков, Станислав.  Протичащите глобални процеси и България като част от тях / Станислав Марков. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 327-332. 

  

Сист. No: 63066

- 488 -

Сп Г 368

Маринов, Г.  Формиращото се евразийско геоикономическо пространство и новите предизвикателства пред световната икономика / Г. Маринов. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 6, с. 121-132. 

  

Сист. No: 62679

- 489 -

Сп М 68 э

Оболенский, В.  Глобализация регионализма: вызовы и риски для России / В Оболенский. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 9, с. 5-13. 

  

Сист. No: 62883

Европейска интеграция

- 490 -

42911

Станкова, Мария.  Идентифициране на дестинация България в европейското пазарно пространство / Мария Станкова. // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие : Единадесети национален симпозиум. Сборник. - София : УИ Стопанство, 2006, с. 40-46. 

  

Сист. No: 62790

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 491 -

45724

Ангелова, Красимира.  Социална политика в Европейския съюз - някои важни аспекти / Красимира Ангелова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 327-333. 

  

Сист. No: 62489

- 492 -

45724

Георгиева, Галя.  Анализ на европейското финансиране в България за периода 2007-2013 г. / Галя Георгиева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 421-427. 

  

Сист. No: 62566

- 493 -

45794

Господинов, Юлиян.  Рамка на подкрепата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (2014-2020 г.) за България и възможности за финансиране на МПС / Юлиян Господинов. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 237-242. 

  

Сист. No: 62535

- 494 -

45811

Панушев, Емил.  Проблеми на прилагането на структурните фондове на Европейския съюз в България / Емил Панушев. // България в ЕС: първи резултати : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г.. - София : ГорексПрес, 2008, с. 21-26. 

  

Сист. No: 63019

- 495 -

45811

Стефанов, Цанко.  Ролята на консултантските организации в процеса на усвояване на безвъзмездната финансова помощ от фондовете на Европейския съюз / Цанко Стефанов. // България в ЕС: първи резултати : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г.. - София : ГорексПрес, 2008, с. 301-308. 

  

Сист. No: 63000

- 496 -

42911

Христов, Стефан.  Европейска сигурност и консенсус / Стефан Христов. // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие : Единадесети национален симпозиум. Сборник. - София : УИ Стопанство, 2006, с. 26-30. 

  

Сист. No: 62787

- 497 -

Сп А 582

Георгиева, Силвия.  Предизвикателства пред общинските администрации при усвояване на средства от европейските фондове / Силвия Георгиева. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 3, с. 117-127. 

  

Сист. No: 63371

- 498 -

Сп Ч 895

Попов, Ганчо.  Човешкият фактор и полезното използване на еврофондовете / Ганчо Попов. // Човешки ресурси, 2015, N 9, с. 22-23. 

  

Сист. No: 63091

Право. Наука за държавата и правото

- 499 -

45794

Атанасова, Христина.  Застраховане на интелектуалната собственост / Христина Атанасова. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 29-33. 

  

Сист. No: 62451

- 500 -

45794

Димитров, Пенко.  Проблеми при облагане на неперсонифицираните дружества / Пенко Димитров. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 21-28. 

  

Сист. No: 62447

- 501 -

45811

Димитрова-Гализова, Мариета.  Юридически аспекти на регионалното развитие в Република България за периода 2004-2008 г. / Мариета Димитрова-Гализова. // България в ЕС: първи резултати : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г.. - София : ГорексПрес, 2008, с. 267-276. 

  

Сист. No: 62969

- 502 -

45794

Живков, Никола.  Сравнително-правен анализ между кооперацията като форум на сдружаване и търговските дружества / Никола Живков, Мариета Живкова. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 60-66. 

  

Сист. No: 62459

- 503 -

45843

Живков, Никола и др.  Новите измерения на правата на човек в съвременното общество / Никола Живков, Мариета Живкова. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 144-150. 

  

Сист. No: 63049

- 504 -

45724

Събев, Събин.  Вътрешни правила за възлагане на обществена поръчка с публична покана / Събин Събев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 219-222. 

  

Сист. No: 62855

- 505 -

Сп Т 961 п

Георгиев, Георги.  Допустимо ли е спирането на вписването в търговския регистър на пристъпване към изпълнение върху заложени с особен залог търговско предприятие или дружествен дял от търговско дружество? / Георги Георгиев. // Търговско право, XXIV, 2015, N 3, с. 25-44. 

  

Сист. No: 62724

- 506 -

Сп П 147 п

Горанова, Илонка.  Относно някои правни проблеми във връзка с оценяването и съпоставянето на оферти при възлагането на обществени поръчки / Илонка Горанова. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 11, с. 68-79. 

  

Сист. No: 63037

- 507 -

Сп А 582

Груздев, Владислав.  Понятие за правното състояние на личността / Владислав Груздев. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 3, с. 143-153. 

  

Сист. No: 63373

- 508 -

Сп З 544 к

Драганова, Нина.  Кога рабододателят трябва да наложи запор върху възнаграждението / Нина Драганова. // Земеделска кооперация, XXIII, 2015, N 11, с. 20-26. 

  

Сист. No: 63095

- 509 -

Сп П 378

Живков, Никола и др.  Сравнително-правен анализ между кооперацията като форма на сдружаване и търговските дружества / Никола Живков, Мариета Живкова. // Перспективи, 2015, N 2, с. 75-81. 

  

Сист. No: 63204

- 510 -

Сп Т 961 п

Кърпачева, Елина.  Ревизираният текст на Принципите за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и някои бележки върху българското дружествено право / Елина Кърпачева. // Търговско право, XXIV, 2015, N 3, с. 83-98. 

  

Сист. No: 62729

- 511 -

Сп П 147 п

Мангачев, Иван и др.  Владение и контрол при финансовите обезпечения / Иван Мангачев, Александър Тонев. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 11, с. 25-40. 

  

Сист. No: 63030

- 512 -

Сп П 147 п

Маринов, Делян.  Продажба на предприятието на длъжника или обособена част от него в произвоството по търговска несъстоятелност / Делян Маринов. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 11, с. 53-67. 

  

Сист. No: 63034

- 513 -

Сп Д 225

Маркова, Анелия.  Данъчно третиране на продажба на предприятие и на дружествени дялове / Анелия Маркова. // Данъците в Република България, 2015, N 9, с. 35-36. 

  

Сист. No: 63299

- 514 -

Сп Д 225

Попова, Евгения.  Данъчни облекчения, които могат да ползват едноличните търговци по ЗДДФЛ и ЗКПО / Евгения Попова. // Данъците в Република България, 2015, N 9, с. 3-15. 

  

Сист. No: 63296

- 515 -

Сп П 147 п

Сотиров, Владимир.  Забранената финансова подкрепа при придобиване на акции от трети лица / Владимир Сотиров. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 11, с. 5-10. 

  

Сист. No: 63016

- 516 -

Сп С 494

Черкезова, Патриция.  Общоизвестните марки и марките, които се ползват с известност (добра репутация), според тълкуванията на Съда на ЕС / Патриция Черкезова. // Собственост и право, 2015, N 12, с. 60-71. 

  

Сист. No: 63441

Европейско право

- 517 -

В К 263 d

Терзиев, Деян.  Опасен пристан за личните данни : Нови указания на Европейската комисия за трансатлантическо движение на лични данни / Деян Терзиев. // Капитал Daily, V, N 221, 19 ноем. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 62759

- 518 -

Сп Д 41 к

Топорнин, Н. Б.  Некоторые аспекты правового статуса и деятельности механизмов финансовой помощи в Европейском союзе / Н. Б. Топорнин. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 1, с. 58-61. 

  

Сист. No: 62888

Държавна власт. Държавни органи

- 519 -

45724

Цветкова, Надежда.  Устойчиво развитие и растеж на основата на инспекция / Надежда Цветкова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 283-288. 

  

Сист. No: 62461

Търговско право

- 520 -

45794

Александрова, Елена.  Правни аспекти на прехвърлянето на предприятието на едноличния търговец чрез сделка / Елена Александрова. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 41-47. 

  

Сист. No: 62456

- 521 -

45811

Баланов, Йордан.  Промените в нормативната уредба на представителството на събирателното дружество според изискванията на българското и европейското законодателство / Йордан Баланов. // България в ЕС: първи резултати : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г.. - София : ГорексПрес, 2008, с. 255-260. 

  

Сист. No: 62967

- 522 -

Сп М 486

Юрист в компанията . // Мениджър, 2015, N 11, с. 131. 

  

Сист. No: 63081

Данъчни закони

- 523 -

Сп Д 225

Янкова, Мина.  Данъчно третиране на комунално-битовите доставки на стоки и услуги при наемни отношения съгласно решения на СЕС / Мина Янкова. // Данъците в Република България, 2015, N 8, с. 21-25. 

  

Сист. No: 63291

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 524 -

Сп Н 326 ту

Стоянова, Мария.  Трудовопроизводителните кооперации за инвалиди като субекти на социалната икономика - преобърнати реалности / Мария Стоянова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2015, с. 9-44. 

  

Сист. No: 63324

Обществено управление. Военни науки

- 525 -

45811

Чиллев, Димитър.  Съвременното отношение на българина към обществото / Димитър Чиллев. // България в ЕС: първи резултати : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г.. - София : ГорексПрес, 2008, с. 213-222. 

  

Сист. No: 62996

- 526 -

Сп Н 326 ту

Влайков, Стоян.  Съвремие на гражданското и икономическото общество / Стоян Влайков. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2015, с. 329-350. 

  

Сист. No: 63336

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 527 -

45811

Цветанов, Ясен.  Работни процеси, ИТ и реорганизация на държавната администрация в България / Ясен Цветанов. // България в ЕС: първи резултати : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г.. - София : ГорексПрес, 2008, с. 365-374. 

  

Сист. No: 63017

- 528 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Последните промени в Закона за административните нарушения и наказания / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 12, с. 51-56. 

  

Сист. No: 63442

Общинско управление

- 529 -

45724

Маринов, Драгомир.  Управление на знанието и компетенциите на специалистите (експертите) по планиране / Драгомир Маринов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 445-452. 

  

Сист. No: 62588

- 530 -

44964

Shishmanova, Maria.  Marketing profile of the municipality - chance for its economic development / Maria Shishmanova. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the Sixth International Scientific Conference - FMNS2015, 10-14.06.2015 : V. 1-6 : V. 3. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilski, 2015, с. 70-77. 

  

Сист. No: 63402

Социално осигуряване

- 531 -

42800

Кръстителски, Илко.  Анализ на дейността на дружествата за доброволно здравно осигуряване в България за периода 2005-2007 г. по основни показатели / Илко Кръстителски. // Застраховането и осигуряването в България при условията на евроинтеграция: предизвикателства пред продължаващата адаптация : Седма нац. конфер., гр. София, 29-30 май 2008 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 145-153. 

  

Сист. No: 62937

- 532 -

45843

Ламбев, Иван.  Поява на допълнителното социално осигуряване като елемент на многоколонния осигурителен модел в България / Иван Ламбев. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 435-441. 

  

Сист. No: 62974

- 533 -

45811

Русанова, Лиляна.  Социалните услуги - теоретични схващания и практически подходи / Лиляна Русанова. // България в ЕС: първи резултати : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г.. - София : ГорексПрес, 2008, с. 283-294. 

  

Сист. No: 62999

- 534 -

Сп З 544 к

Новата наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО . // Земеделска кооперация, XXIII, 2015, N 11, с. 28-32. 

  

Сист. No: 63096

Пенсионно осигуряване

- 535 -

41551

Денева, Иванка.  Европейската интеграция и регулирането на инвестициите на допълнителните пенсионни фондове / Иванка Денева. // Актуални проблеми на застраховането и осигуряването - 2006 : Юбилейна пета национална конференция, 5-6 юни 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 192-209. 

  

Сист. No: 62870

- 536 -

45724

Илиева, Таня.  Оценка на постигнатата доходност от доброволните пенсионни фондове / Таня Илиева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 347-350. 

  

Сист. No: 62496

- 537 -

41551

Петков, Бисер.  Предизвикателства пред допълнителното пенсионно осигуряване в процеса на присъединяването към Европейския съюз / Бисер Петков. // Актуални проблеми на застраховането и осигуряването - 2006 : Юбилейна пета национална конференция, 5-6 юни 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 185-191. 

  

Сист. No: 62864

- 538 -

41551

Първанов, Божидар.  Регламентиране фазата на изплащане от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване - възможности и предизвикателства / Божидар Първанов. // Актуални проблеми на застраховането и осигуряването - 2006 : Юбилейна пета национална конференция, 5-6 юни 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 215-218. 

  

Сист. No: 62876

- 539 -

42800

Христосков, Йордан.  Европейски измерения на модернизацията на българска осигурителна система / Йордан Христосков. // Застраховането и осигуряването в България при условията на евроинтеграция: предизвикателства пред продължаващата адаптация : Седма нац. конфер., гр. София, 29-30 май 2008 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 35-40. 

  

Сист. No: 62927

Здравно осигуряване

- 540 -

41551

Миткова, Илонка.  Доброволно здравно осигуряване - лост в управлението на персонала / Илонка Миткова. // Актуални проблеми на застраховането и осигуряването - 2006 : Юбилейна пета национална конференция, 5-6 юни 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 255-270. 

  

Сист. No: 62880

- 541 -

Сп Ч R 62 m

Pozen, Robert et al.  Self-Funding of Health-Care Plans by Small Firms: Risks and Reforms / Robert Pozen, Anant Vinjamoori. // Risk Management & Insurance REVIEW  (Malden), 18, 2015, N 23, с. 243-254. 

  

Сист. No: 62474

Застраховане

- 542 -

41551

Андреева, Цветелина.  Платежоспособност II - съображения и въпроси / Цветелина Андреева. // Актуални проблеми на застраховането и осигуряването - 2006 : Юбилейна пета национална конференция, 5-6 юни 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 131-142. 

  

Сист. No: 62861

- 543 -

45794

Атанасов, Милен.  Обща характеристика на регистрацията на застрахователния брокер и застрахователния агент според българското законодателство / Милен Атанасов. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 500-506. 

  

Сист. No: 62564

- 544 -

40426

Гълъбинов, Румен.  Застрахователният пазар - тенденции и развитие / Румен Гълъбинов. // Застрахователната теория и практика - реалности, бариери и преизвикателства : Материали от кръгла маса - Свищов, 22-23 ноември 2002 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 16-18. 

  

Сист. No: 62795

- 545 -

40426

Доков, Лука.  Застрахователен пазар и застраховане / Лука Доков. // Застрахователната теория и практика - реалности, бариери и преизвикателства : Материали от кръгла маса - Свищов, 22-23 ноември 2002 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 19-24. 

  

Сист. No: 62798

- 546 -

42800

Крумова, Цветанка.  Кодексът за застраховането - две години след влизането му в сила и една година в европейски условия / Цветанка Крумова. // Застраховането и осигуряването в България при условията на евроинтеграция: предизвикателства пред продължаващата адаптация : Седма нац. конфер., гр. София, 29-30 май 2008 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 60-71. 

  

Сист. No: 62936

- 547 -

45794

Митков, Милен.  Правни и икономически проблеми при застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" и застраховка "Злополука на лицата в обществения транспорт" / Милен Митков. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 34-40. 

  

Сист. No: 62453

- 548 -

45724

Митков, Милен.  Прогнозиране обема на застрахователните плащания - част от планирането на застраховането / Милен Митков. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 253-257. 

  

Сист. No: 62868

- 549 -

45843

Митков, Милен.  Приложение на корпоративната социална отговорност в застрахователните дружества в България / Милен Митков. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 344-354. 

  

Сист. No: 62953

- 550 -

41551

Михайлов, Борислав.  Новите функции и задачи, възложени на гаранционния фонд с приемането на Кодекса за застраховането / Борислав Михайлов. // Актуални проблеми на застраховането и осигуряването - 2006 : Юбилейна пета национална конференция, 5-6 юни 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 64-73. 

  

Сист. No: 62858

- 551 -

42800

Ненова, Теменуга.  Гаранционен фонд - нови аспекти на дейноста / Теменуга Ненова. // Застраховането и осигуряването в България при условията на евроинтеграция: предизвикателства пред продължаващата адаптация : Седма нац. конфер., гр. София, 29-30 май 2008 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 54-59. 

  

Сист. No: 62929

- 552 -

45724

Нинова, Валентина.  Здравното застраховане - инструмент за постигане целите на "Национална здравна стратегия (2014-2020)" / Валентина Нинова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 363-368. 

  

Сист. No: 62507

- 553 -

42800

Орланюк-Малицкая, Л. А.  Страховые иновации в России / Л. А. Орланюк-Малицкая. // Застраховането и осигуряването в България при условията на евроинтеграция: предизвикателства пред продължаващата адаптация : Седма нац. конфер., гр. София, 29-30 май 2008 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 25-34. 

  

Сист. No: 62922

- 554 -

40426

Павлов, Н.  Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - между традицията и иновацията / Н. Павлов. // Застрахователната теория и практика - реалности, бариери и преизвикателства : Материали от кръгла маса - Свищов, 22-23 ноември 2002 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 5-6. 

  

Сист. No: 62791

- 555 -

45724

Панева, Анелия.  Мястото на застраховането в успешното бизнес планиране / Анелия Панева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 198-204. 

  

Сист. No: 62842

- 556 -

40426

Парпулова, Жени.  Застрахователен пазар в България - състояние и перспективи / Жени Парпулова. // Застрахователната теория и практика - реалности, бариери и преизвикателства : Материали от кръгла маса - Свищов, 22-23 ноември 2002 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 11-15. 

  

Сист. No: 62794

- 557 -

41551

Петков, Николай.  Обзор на готовността на застрахователния пазар за прилагане на Кодекса за застраховането / Николай Петков. // Актуални проблеми на застраховането и осигуряването - 2006 : Юбилейна пета национална конференция, 5-6 юни 2006 г. / Състав. Нено Павлов, Янаки Андреев. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 57-63. 

  

Сист. No: 62857

- 558 -

40426

Петков, Петрозар.  Застраховането е огледало на икономиката / Петрозар Петков. // Застрахователната теория и практика - реалности, бариери и преизвикателства : Материали от кръгла маса - Свищов, 22-23 ноември 2002 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 25-27. 

  

Сист. No: 62800

- 559 -

41551

Ставрева, Теодора.  Застраховане, доброволно здравно осигуряване и абонаментно медицинско обслужване - законови рамки и практики / Теодора Ставрева. // Актуални проблеми на застраховането и осигуряването - 2006 : Юбилейна пета национална конференция, 5-6 юни 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 233-254. 

  

Сист. No: 62878

- 560 -

41551

Хинков, Пламен.  Проектът Solvency II - предизвикателство и възможности. Ефективна система за оценка на риска и надзор върху управлението на капитала / Пламен Хинков. // Актуални проблеми на застраховането и осигуряването - 2006 : Юбилейна пета национална конференция, 5-6 юни 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 103-130. 

  

Сист. No: 62859

- 561 -

В З 375

Димитров, Калин.  Животозастрахователите продължават да поставят рекорди от приходите при продажба на полици / Калин Димитров. // Застраховател  (Свищов), XXI, N 23, 16-30 дек. 2015, с. 6, 10. 

  

Сист. No: 63398

- 562 -

В З 375

Драганов, Христо.  Особености, свързани с прилагането на системата "бонус-малус" / Христо Драганов. // Застраховател, XXI, N 20, 28 окт. - 11 ноем. 2015, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 62460

- 563 -

В З 375

Драганов, Христо.  Застраховка "Гражданска отговорност" на замърсителите на околната среда / Христо Драганов. // Застраховател, XXI, N 22, 25 ноем. - 16 дек. 2015, с. 6-7; N 23, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 62939

- 564 -

В З 375

Стоянова, Илеана.  Пенсионерите в България се увеличават, разходите също / Илеана Стоянова. // Застраховател, XXI, N 21, 11-25 ноем. 2015, с. 5. 

  

Сист. No: 62639

- 565 -

Сп С 848 д

Адамчук, Наталья Георгиевна.  Тихая революция на мировом страховом рынке / Наталья Георгиевна Адамчук. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 9, с. 3-10. 

  

Сист. No: 62942

- 566 -

Сп П 186

Драганов, Христо.  Застраховка "Гражданска отговорност" на замърсителите на околната среда / Христо Драганов. // Панорама на труда, 2015, N 9-10, с. 72-87. 

  

Сист. No: 63376

- 567 -

Сп С 848 д

Медницкий, Алексей Николаевич.  Построение производственной функции страховой компании / Алексей Николаевич Медницкий. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 9, с. 46-50. 

  

Сист. No: 62951

- 568 -

Сп Ф 531 п

Петкова, Калина.  Коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2016 г. и задължително застраховане на работниците за риска "трудова злополука" / Калина Петкова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 12, с. 47-50. 

  

Сист. No: 63440

- 569 -

Сп С 848 д

Терюхов, Виктор Евгеньевич.  Концепция оригинальной скоринговой модели андеррайтинга и вариативности условий кредитного/страхового продукта / Виктор Евгеньевич Терюхов. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 9, с. 42-45. 

  

Сист. No: 62947

- 570 -

Сп Ч R 62 m

Gatzert, Nadine et al.  Critical Illness Insurances: Challenges and Opportunities for Insurers / Nadine Gatzert, Alexander Maegebier. // Risk Management & Insurance REVIEW  (Malden), 18, 2015, N 2, с. 255-272. 

  

Сист. No: 62473

Застраховане в България

- 571 -

40426

Йотов, Йото.  Елементи на застрахователния пазар / Йото Йотов. // Застрахователната теория и практика - реалности, бариери и преизвикателства : Материали от кръгла маса - Свищов, 22-23 ноември 2002 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 7-10. 

  

Сист. No: 62793

- 572 -

Сп Ф 531 п

Радлова, Невена.  За клаузата "застраховки" в договорите / Невена Радлова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 11, с. 60-68. 

  

Сист. No: 63061

Образование

- 573 -

45724

Василева, Петя.  Взаимовръзка между висшето образование и пазара на труда в държавите от Европа / Петя Василева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 236-243. 

  

Сист. No: 62438

- 574 -

45794

Василева, Радка.  Особености при превода на икономически текстове / Радка Василева. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 326-331. 

  

Сист. No: 62581

- 575 -

45811

Филева, Маргарита.  Научно-теоретически аспекти на развитие на образователната сфера в присъединена България - първи резултати / Маргарита Филева. // България в ЕС: първи резултати : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г.. - София : ГорексПрес, 2008, с. 159-164. 

  

Сист. No: 62992

- 576 -

42063

Чавдарова, Велислава.  Националната идентичност на студентите в условията на обществен преход - социално-психологически статус и тенденции на развитие / Велислава Чавдарова. // Политика, европейска интеграция и социална промяна : Философско-психологически проблеми; Доклади от Юбилейна международна научна конференция, посветена на 10-годишнината от създаването на Философски факултет. Т.1- : Т. 2. - В. Търново : Фабер, 2006, с. 101-114. 

  

Сист. No: 62976

- 577 -

Сп И 363 Ту

Начева-Скопалик, Лиляна.  Мониторинг на ефективността на електронно обучение / Лиляна Начева-Скопалик. // Известия на Техническия университет Габрово, 2015, с. 39-45. 

  

Сист. No: 63343

- 578 -

Сп П 324

Василева, Валентина.  Валидиране на знания, умения и компетенции, придобити чрез неформално и информално обучение / Валентина Василева. // Педагогика, 2015, N 8, с. 1095-1102. 

  

Сист. No: 62958

- 579 -

Сп С 847

Велева, Ралица.  Политики в областта на ученето през целия живот на Република България и Европейския съюз / Ралица Велева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 5, с. 493-509. 

  

Сист. No: 62981

- 580 -

Сп С 847

Николаева, Силвия.  Професионализация, професионализъм и иновации: три ключови стълба на майсторството в образованието / Силвия Николаева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 5, с. 463-478. 

  

Сист. No: 62980

- 581 -

Сп М 39 и

Петров, Милен и др.  Стандарти и спецификации в областта на електронното обучение / Милен Петров, Камелия Йотовска. // Математика и информатика, LVIII, 2015, N 5, с. 497-512. 

  

Сист. No: 62902

- 582 -

Сп П 324

Петров, Петър.  Педагогическото познание в сложния спектър на науките за образованието / Петър Петров. // Педагогика, 2015, N 8, с. 1066-1075. 

  

Сист. No: 62954

- 583 -

Сп С 847

Старибратов, Ивайло и др.  Системата за делегирани бюджети в средното образование - справедливост и предвидимост / Ивайло Старибратов, Митко Кунчев, Фил Бъджел. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 5, с. 518-532. 

  

Сист. No: 62983

- 584 -

45724

Gudic, Milenko.  Poverty, a challenge for management education: The PRME working group journey / Milenko Gudic. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 281-288. 

  

Сист. No: 63084

- 585 -

45724

Tripathi, Shiv K. et al.  Developing responsible and sustainable management education in the context: some reflections on knowledge development and dissemination / Shiv K. Tripathi, Wolfgang Amann. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 257-264. 

  

Сист. No: 63078

- 586 -

44964

Vasileva, Maya et al.  New media in geographic education - a story with unexpected end / Maya Vasileva, Georgi Kotseff, Dessislava Poleganova. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the Sixth International Scientific Conference - FMNS2015, 10-14.06.2015 : V. 1-6 : V. 3. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilski, 2015, с. 101-108. 

  

Сист. No: 63406

Образование в България

- 587 -

CD 26

Константинова, Виктория Генчева.  Грешките в образователната система по пътя от училище до университета / Виктория Генчева Константинова. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 142. 

  

Сист. No: 63195

Висше образование

- 588 -

45724

Азизова, Рейхан.  Направления по совершенствуванию состемы кадровой подготовки в высших учебных заведениях / Рейхан Азизова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 274-283. 

  

Сист. No: 62874

- 589 -

39933

Академичният учебник - традиции и новаторство. Български опит и европейски изисквания . // Академичният учебник - кръгла маса : Традиции и новаторство. Български опит и европейски изисквания. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 5-50. 

  

Сист. No: 62788

- 590 -

45747

Бисько, И. А.  Преломление статуса дисциплины "Иностранный язык" через контекст глобализации и культурной динамики современного общества / И. А. Бисько. // Создание искусственного иноязычного окружения как один из факторов активизации учебной деятельности : Материалы всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 27 октября 2014 г.. - Санкт-Петербург : СПбГЭУ, 2014, с. 6-8. 

  

Сист. No: 62611

- 591 -

45747

Бурова, Н. В.  Влияние иноязычной среды на личностно-профессиональное развитие учащихся: опыт международных образовательных программ СПбГЭУ / Н. В. Бурова. // Создание искусственного иноязычного окружения как один из факторов активизации учебной деятельности : Материалы всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 27 октября 2014 г.. - Санкт-Петербург : СПбГЭУ, 2014, с. 8-11. 

  

Сист. No: 62612

- 592 -

45843

Василев, Йордан.  Особености на университетската образователна среда в информационното общество / Йордан Василев. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 234-238. 

  

Сист. No: 62797

- 593 -

45747

Горохова, Н. Э.  Исследовательская работа как обязательный модуль в системе магистерской подготовки / Н. Э. Горохова. // Создание искусственного иноязычного окружения как один из факторов активизации учебной деятельности : Материалы всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 27 октября 2014 г.. - Санкт-Петербург : СПбГЭУ, 2014, с. 79-81. 

  

Сист. No: 62647

- 594 -

45747

Евтимова, Петранка.  Создание современных актуальных учебников и учебных пособий в сфере высшего образования -преимущество иновативной и предприимчивой академической мысли / Петранка Евтимова. // Создание искусственного иноязычного окружения как один из факторов активизации учебной деятельности : Материалы всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 27 октября 2014 г.. - Санкт-Петербург : СПбГЭУ, 2014, с. 87-90. 

  

Сист. No: 62590

- 595 -

45747

Звонарева, Н. Б.  Проблемы организации факультативных занятий по английскому языку в ВУЗе / Н. Б. Звонарева. // Создание искусственного иноязычного окружения как один из факторов активизации учебной деятельности : Материалы всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 27 октября 2014 г.. - Санкт-Петербург : СПбГЭУ, 2014, с. 90-93. 

  

Сист. No: 62646

- 596 -

45747

Иванова, И. А.  Особенности организации самостоятельной работы студентов по овладению иностранным языком в ВУЗе / И. А. Иванова. // Создание искусственного иноязычного окружения как один из факторов активизации учебной деятельности : Материалы всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 27 октября 2014 г.. - Санкт-Петербург : СПбГЭУ, 2014, с. 105-109. 

  

Сист. No: 62643

- 597 -

38505

Иванова, Н. и др.  Ктуални проблеми на обучението по руски език в нефилологически ВУЗ / Н. Иванова, С. Янева. // Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на тема : Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика : Т. 1 - 4 : Т. 1, 1995, с. 205-210. 

  

Сист. No: 63134

- 598 -

45843

Иванова-Кузманова, Галя.  Съвременни предизвикателства пред обучението по счетоводство в другите специалности / Галя Иванова-Кузманова. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 251-255. 

  

Сист. No: 62808

- 599 -

45747

Куджиева, О. А. и др.  Роль иностранного языка в духовном развитии студентов ВУЗа / О. А. Куджиева, Т. В. Гордова. // Создание искусственного иноязычного окружения как один из факторов активизации учебной деятельности : Материалы всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 27 октября 2014 г.. - Санкт-Петербург : СПбГЭУ, 2014, с. 32-35. 

  

Сист. No: 62617

- 600 -

45747

Кюнель, С. Е.  Информационные технологии в методике обучения иностранным языкам: за и против / С. Е. Кюнель. // Создание искусственного иноязычного окружения как один из факторов активизации учебной деятельности : Материалы всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 27 октября 2014 г.. - Санкт-Петербург : СПбГЭУ, 2014, с. 100-103. 

  

Сист. No: 62622

- 601 -

45747

Лазарева, М. В.  Коммуникативная компетенция как часть профессиональной подготовки студентов неязыкового ВУЗа / М. В. Лазарева. // Создание искусственного иноязычного окружения как один из факторов активизации учебной деятельности : Материалы всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 27 октября 2014 г.. - Санкт-Петербург : СПбГЭУ, 2014, с. 113-116. 

  

Сист. No: 62641

- 602 -

45747

Маевская, В. А.  Самостоятельная работа студентов при обучении иностранным языкам в контексте современного образовательного процесса / В. А. Маевская. // Создание искусственного иноязычного окружения как один из факторов активизации учебной деятельности : Материалы всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 27 октября 2014 г.. - Санкт-Петербург : СПбГЭУ, 2014, с. 76-79. 

  

Сист. No: 62618

- 603 -

45747

Монев, В.  Язык и речевая деятельность через призму межкультурной коммуникации / В. Монев. // Создание искусственного иноязычного окружения как один из факторов активизации учебной деятельности : Материалы всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 27 октября 2014 г.. - Санкт-Петербург : СПбГЭУ, 2014, с. 3-5. 

  

Сист. No: 62589

- 604 -

45747

Налетова, Н. И.  Ролевая игра в обучении профессионально-ориентированному иностранному языку / Н. И. Налетова. // Создание искусственного иноязычного окружения как один из факторов активизации учебной деятельности : Материалы всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 27 октября 2014 г.. - Санкт-Петербург : СПбГЭУ, 2014, с. 136-139. 

  

Сист. No: 62637

- 605 -

45843

Панова, Юлияна.  Методи и контрол на овладяните знания, умения и компетентности на студентите в процеса на обучението им по дирижиране / Юлияна Панова. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 109-114. 

  

Сист. No: 63048

- 606 -

45747

Покровская, Н. Н.  Дискурсивные практики и иноязычные сетевые формы обучения в условиях экономики знаний / Н. Н. Покровская. // Создание искусственного иноязычного окружения как один из факторов активизации учебной деятельности : Материалы всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 27 октября 2014 г.. - Санкт-Петербург : СПбГЭУ, 2014, с. 52-55. 

  

Сист. No: 62648

- 607 -

45747

Ростовцева, Т. В.  Некоторые особенности преподавания английского языка в экономическом ВУЗе / Т. В. Ростовцева. // Создание искусственного иноязычного окружения как один из факторов активизации учебной деятельности : Материалы всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 27 октября 2014 г.. - Санкт-Петербург : СПбГЭУ, 2014, с. 144-145. 

  

Сист. No: 62635

- 608 -

45747

Суслова, О. В.  Многоаспектность в преподавании делового английского языка как основа организационной культуры будущего специалиста / О. В. Суслова. // Создание искусственного иноязычного окружения как один из факторов активизации учебной деятельности : Материалы всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 27 октября 2014 г.. - Санкт-Петербург : СПбГЭУ, 2014, с. 139-141. 

  

Сист. No: 62636

- 609 -

45724

Тачев, Теодор.  Клауд базирано мобилно обучение / Теодор Тачев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 426-431. 

  

Сист. No: 62941

- 610 -

45724

Черенкова, Наталия И. и др.  Кейсы по стратегическому менеджменту как сценарии для метода драматизации в обучении английскому языку / Наталия И. Черенкова, Виталий Черенков. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 265-273. 

  

Сист. No: 62560

- 611 -

45747

Чикнаверова, К. Г.  Отбор текстового материала, передающеепредметное содержание экономических дисциплин, при интегрированном обучении видам речевой деятельности / К. Г. Чикнаверова. // Создание искусственного иноязычного окружения как один из факторов активизации учебной деятельности : Материалы всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 27 октября 2014 г.. - Санкт-Петербург : СПбГЭУ, 2014, с. 116-118. 

  

Сист. No: 62640

- 612 -

45747

Шагиева, Н. М.  Психолого-педагогические аспекты преподавания иностранного языка с использованием информационных технологий / Н. М. Шагиева. // Создание искусственного иноязычного окружения как один из факторов активизации учебной деятельности : Материалы всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 27 октября 2014 г.. - Санкт-Петербург : СПбГЭУ, 2014, с. 96-100. 

  

Сист. No: 62620

- 613 -

Сп I 60

Главеев, П. и др.  Стандарти и насоки за осигуряване на качество в европейското пространство за висше образование / П. Главеев, В. Лозанова. // INFO свят, 2015, N 3, с. 3-9. 

  

Сист. No: 62554

- 614 -

Сп I 60

Дърмонова, Л.  Насоки за формулиране и използване на резултатите от ученето / Л. Дърмонова. // INFO свят, 2015, N 3, с. 21-28. 

  

Сист. No: 62559

- 615 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Критичното мислене като индикатор за качество на висшето образование / Й. Илиев. // INFO свят, 2015, N 3, с. 15-20. 

  

Сист. No: 62557

- 616 -

Сп I 60

Илиев, Й. и др.  Ръзката качество - обединяване на институции за висше образование / Й. Илиев, В. Лозанова, Р. Стойкова. // INFO свят, 2015, N 3, с. 33-44. 

  

Сист. No: 62660

- 617 -

Сп I 60

Лозанова, В.  Ролята на управителните органи ва висшите училища в контрола на качеството на образованието / В. Лозанова. // INFO свят, 2015, N 3, с. 9-15. 

  

Сист. No: 62555

- 618 -

45747

Atanassova, Liliana et al.  The challenge of teaching grammar in business english / Liliana Atanassova, Rumyana Deneva. // Создание искусственного иноязычного окружения как один из факторов активизации учебной деятельности : Материалы всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 27 октября 2014 г.. - Санкт-Петербург : СПбГЭУ, 2014, с. 134-136. 

  

Сист. No: 62594

- 619 -

45843

Papworth, Rosemary Jane.  Promoting and supporting teaching in higher education - a UK perspective for Bulgaria / Rosemary Jane Papworth. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 129-135. 

  

Сист. No: 62994

- 620 -

45724

Papworth, Rosemary Jane.  A multi-disciplinary, social constructivist approach to promoting student engagement, retention and achievement in higher education / Rosemary Jane Papworth. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 274-280. 

  

Сист. No: 63079

- 621 -

45843

Todorov, Petar.  M-learning - present and future / Petar Todorov. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 136-139. 

  

Сист. No: 63011

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Природа. Изучаване и опазване на природата Опазване на растителния и животинския свят

- 622 -

44964

Николов, Тодор.  Състояние на Планетата - поглед от миналото към бъдещето / Тодор Николов. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the Sixth International Scientific Conference - FMNS2015, 10-14.06.2015 : V. 1-6 : V. 3. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilski, 2015, с. 3-23. 

  

Сист. No: 63396

Околна среда

- 623 -

45794

Йоновска, Илка.  Възможности на нормативната регламентация на дейностите в горския сектор за развитие на бизнес средата в Република България / Илка Йоновска. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 349-354. 

  

Сист. No: 62595

- 624 -

45724

Пантелеев, Пламен.  Устойчиво потребление и производство / Пламен Пантелеев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 461-466. 

  

Сист. No: 62602

- 625 -

Сп М 68 э

Завриев, С. и др.  Риски и угрозы в сфере биобезопасности: анализ проблем и поиск решений / С. Завриев, А. Колесников. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 1, с. 57-68. 

  

Сист. No: 62884

- 626 -

44964

Atanasova, Nikolinka.  Analysis of the situation in separate collection of packaging waste - Blagoevgrad Municipality / Nikolinka Atanasova. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the Sixth International Scientific Conference - FMNS2015, 10-14.06.2015 : V. 1-6 : V. 3. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilski, 2015, с. 94-99. 

  

Сист. No: 63405

- 627 -

44964

Tsekova, Stefka et al.  Biodegradable wastes - experiment of an innovative technology for their utilization / Stefka Tsekova, Kiril Stamboliev. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the Sixth International Scientific Conference - FMNS2015, 10-14.06.2015 : V. 1-6 : V. 3. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilski, 2015, с. 78-84. 

  

Сист. No: 63403

Екология

- 628 -

45811

Асенова, Милка.  Защитените зони от НАТУРА 2000 и възможностите за екотуризъм / Милка Асенова. // България в ЕС: първи резултати : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г.. - София : ГорексПрес, 2008, с. 295-300. 

  

Сист. No: 63001

- 629 -

38505

Видев, Стефан.  Социални неравенства в ситуации на екологичен риск / Стефан Видев. // Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на тема : Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика : Т. 1 - 4 : Т. 1, 1995, с. 255-258. 

  

Сист. No: 63141

- 630 -

45724

Георгиева, Нонка.  Един интелектоален метод за оценка на екологичната ефективност / Нонка Георгиева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 340-346. 

  

Сист. No: 62492

- 631 -

38505

Гешев, Живко.  Екологична култура и екологично земеделие / Живко Гешев. // Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на тема : Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика : Т. 1 - 4 : Т. 1, 1995, с. 259-263. 

  

Сист. No: 63143

- 632 -

38505

Хаджийска, Катерина.  Агроекологичната политика в условията на прехода към пазарна икономика / Катерина Хаджийска. // Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на тема : Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика : Т. 1 - 4 : Т. 1, 1995, с. 265-268. 

  

Сист. No: 63145

- 633 -

Сп Ю 371

Велева, Сияна.  Европейската схема за търговия с емисии / Сияна Велева. // Ютилитис, XIII, 2015, N 10, с. 25-26. 

  

Сист. No: 63260

- 634 -

Сп И 50 м

Китанов, Яким и др.  Ругулаторна роля на държавата за нейната екологична сигурност / Яким Китанов, Виржиния Желязкова. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 6, с. 106-120. 

  

Сист. No: 63437

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Медицина

- 635 -

Сп Х 742

Цветкова, Г.  Живите бактерии на киселото мляко и чудесета им за човешкото здраве / Г. Цветкова. // ХИ&Т, XVI, 2015, N 6, с. 20-21. 

  

Сист. No: 62678

Здравеопазване

- 636 -

Сп И 50 м

Салчев, Петко и др.  Структура на разходите на лечебните заведения за болнична помощ за периода 2012-2014 г. / Петко Салчев, Петър Атанасов, Татяна Димитрова-Савова. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 6, с. 47-64. 

  

Сист. No: 63435

Здравна икономика

- 637 -

Сп М 453

Веков, Т. и др.  Развитието на публичния болничен сектор в България 15 години след старта на здравната реформа - медико-статистически и финансово-икономически анализ / Т. Веков, Н. Велева. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XLVI, 2015, N 4, с. 3-11. 

  

Сист. No: 63348

- 638 -

Сп М 453

Славчев, С. и др.  Нерешени методологически проблеми в мениджмънта на качеството в здравеопазването / С. Славчев, Б. Борисова. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XLVI, 2015, N 4, с- 40-49. 

  

Сист. No: 63349

Енергетика

- 639 -

38505

Аладжаджиян, А.  Възможности за използване на отпадъчната биомаса като източник на енергия / А. Аладжаджиян. // Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на тема : Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика : Т. 1 - 4 : Т. 1, 1995, с. 161-166. 

  

Сист. No: 63120

- 640 -

45724

Банкова, Иванка.  Възможности за опазване на околната среда и постигане устойчиво развитие на общините чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност / Иванка Банкова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 384-391. 

  

Сист. No: 62518

- 641 -

45794

Вергиева, Марияна.  Основни енергийни проекти на България: газификация на българските градове / Марияна Вергиева. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 468-477. 

  

Сист. No: 62753

- 642 -

45724

Владиков, Атанас.  Възможен ли е приобщаващ икономически растеж при силна диспропорция между доходите и цените на електроенергията: българският случай в европейски контекст / Атанас Владиков. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 244-252. 

  

Сист. No: 62448

- 643 -

45724

Павлов, Павлин.  Възможности за насърчаване на зелената енергия в България / Павлин Павлов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 392-398. 

  

Сист. No: 62522

- 644 -

В К 263 d

Сирлещов, Костадин и др.  Промените в правилата за търговия с електрическа енергия : Следваща стъпка към поетапната либерализация на сектора / Костадин Сирлещов, Елена Йотова-Йорданова. // Капитал Daily, V, N 213, 09 ноем. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 62567

- 645 -

Сп Ю 371

Машкин, Любен.  Обобщен енергиен баланс - Форма 7 / Любен Машкин. // Ютилитис, XIII, 2015, N 9, с. 48-51. 

  

Сист. No: 62673

Селско стопанство. Горско стопанство

- 646 -

45724

Кръстева, Илияна.  Върху необходимостта от устойчиво развитие на агросектора / Илияна Кръстева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 351-356. 

  

Сист. No: 62498

- 647 -

45794

Кръстева, Илияна.  Устойчива употреба на пестициди в съвременното земеделие / Илияна Кръстева. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 302-307. 

  

Сист. No: 62563

- 648 -

45724

Кънев, Пламен.  Мотивационни аспекти за осъществяване на икономическата дейност в пчеларския сектор / Пламен Кънев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 284-290. 

  

Сист. No: 62879

- 649 -

38505

Смирнова, В. и др.  Състояние и тенденции на развитие на производството на фъстъци в България / В. Смирнова, Н. Бенчева. // Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на тема : Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика : Т. 1 - 4 : Т. 1, 1995, с. 45-50. 

  

Сист. No: 63111

- 650 -

38505

Тодорова, С.  Нормативни структури на фуражопроизводството при различна специализация на говедовъдството / С. Тодорова. // Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на тема : Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика : Т. 1 - 4 : Т. 1, 1995, с. 67-74. 

  

Сист. No: 63112

- 651 -

Сп И 50

Анализ на уязвимите сектори в българското земеделие. II част . // Икономика и управление на селското стопанство, LX, 2015, N 2, с. 3-22. 

  

Сист. No: 62903

- 652 -

Сп И 50 м

Башев, Храбрин.  Подход за оценяване и усъвършенстване на системата за агроекоуправление / Храбрин Башев. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 6, с. 3-25. 

  

Сист. No: 63434

- 653 -

Сп И 50

Борисов, Петър и др.  Ефект при прилагане на мерките по ПРСР 2007-2013 за подобряване на конкурентоспособността на земеделския сектор / Петър Борисов, Теодор Радев, Димитър Николов. // Икономика и управление на селското стопанство, LX, 2015, N 2, с. 43-52. 

  

Сист. No: 62907

- 654 -

Сп И 50

Борисов, Петър и др.  Оценка на ефекта от прилагането на подход ЛИДЕР на ПРСР 2007-2013 върху развитието на селските райони / Петър Борисов, Димитър Николов, Теодор Радев. // Икономика и управление на селското стопанство, LX, 2015, N 2, с. 53-58. 

  

Сист. No: 62911

- 655 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Специфика на микроелементите и микроторовете в земеделието / Петко Иванов. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 12, с. 31. 

  

Сист. No: 63258

- 656 -

Сп И 50

Мендева, Виктория.  Използване на реалните опции по метода на "дървото на решенията" при оценка на инвестициите в животновъдните стопанства / Виктория Мендева. // Икономика и управление на селското стопанство, LX, 2015, N 2, с. 65-71. 

  

Сист. No: 62914

- 657 -

Сп И 50

Митова, Диляна.  Възможности и предизвикателства пред някои сектори на българското земеделие в рамките на трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции / Диляна Митова. // Икономика и управление на селското стопанство, LX, 2015, N 2, с. 23-42. 

  

Сист. No: 62905

- 658 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Слънцето изгори всяка трета пита слънчоглед / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 12, с. 15-17. 

  

Сист. No: 63254

- 659 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Вносът на одобрени от Брюксел генно модифицирани храни и фуражи остава разрешен / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 12, с. 27-29. 

  

Сист. No: 63256

- 660 -

Сп А 255

Фермер в модерни времена . // Агробизнесът, XIII, 2015, N 11, с. 24-25. 

  

Сист. No: 62683

- 661 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Земеделие по ноти / Елица Ценова. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 11, с. 27-29. 

  

Сист. No: 62684

Аграрна политика

- 662 -

38505

Ташев, А.  Агроинфраструктурата - основа на устойчивото земеделие / А. Ташев. // Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на тема : Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика : Т. 1 - 4 : Т. 1. - Пловдив : АИ на ВСИ, 1995, с. 13-17. 

  

Сист. No: 63099

Земеделие. Организация и управление

- 663 -

Сп А 582

Костадинов, Антон и др.  Конкурентоспособност на зърнопроизводителите в България / Антон Костадинов, Доброслав Моллов. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 3, с. 91-105. 

  

Сист. No: 63368

Животновъдство

- 664 -

45794

Хубенов, Огнян.  Някои иикономически проблеми в животновъдството на България / Огнян Хубенов. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 308-313. 

  

Сист. No: 62565

Управление на предприятията. Организация на производството

- 665 -

CD 26

Зашева, Йоана Стефанова.  Отговорно управление и устойчиво развитие / Йоана Стефанова Зашева. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 49-50. 

  

Сист. No: 63107

- 666 -

45724

Белоус-Сергеева, Светлана.  Проблемы оценки интелектуального капитала промышленных предприятий / Светлана Белоус-Сергеева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 311-314. 

  

Сист. No: 62890

- 667 -

45794

Стоянова, Доника.  Измерване на разходите, свързани с внедряването и функционирането на системи за управление на качеството в индустриалните предприятия / Доника Стоянова. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 314-319. 

  

Сист. No: 62743

- 668 -

45724

Тодорова, Любомира.  Тенденции в развитието на мебелния сектор / Любомира Тодорова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 432-437. 

  

Сист. No: 62944

- 669 -

Сп Ф 53 кс

Гумерова, Гюзель Исаевна и др.  Инфраструктура экономики знаний: система экономических показателей на микро-, мезо-, макроуровнях / Гюзель Исаевна Гумерова, Эльмира Шамилевна Шаймиева. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 39, с. 41-57. 

  

Сист. No: 63158

- 670 -

Сп И 502

Колева, Яна.  Франчайзинг или бизнес по рецепта / Яна Колева. // Икономика, 2015, N 56, с. 84-85. 

  

Сист. No: 63119

- 671 -

Сп Ф 53 кс

Тагавердиева, Динара Сабировна.  Комплексная оценка качества корпоративного управления промышленных предприятий / Динара Сабировна Тагавердиева. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 37, с. 45-51. 

  

Сист. No: 62718

- 672 -

Сп Ф 53 кс

Яшин, Сергей Николаевич и др.  Методика оценки качества планирования реализации проектов процессных инноваций на промышленных предприятиях / Сергей Николаевич Яшин, Галина Михайловна Охезина. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 34, с. 58-66. 

  

Сист. No: 62484

Мениджмънт

- 673 -

CD 26

Алексиева, Цветомила Руменова.  Приложим ли е моделът на IKEA за отговорно управление във всяка организация? / Цветомила Руменова Алексиева. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 127-128. 

  

Сист. No: 63179

- 674 -

CD 26

Атанасова, Джулия Данаилова.  Отговорно управление и корупция / Джулия Данаилова Атанасова. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 91-92. 

  

Сист. No: 63135

- 675 -

CD 26

Василев, Пресиян Илиянов.  Отговорно управление и корупция / Пресиян Илиянов Василев. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 91-92. 

  

Сист. No: 63137

- 676 -

CD 26

Въртелева, Надежда Маринова.  Победи системата или тя ще победи теб / Надежда Маринова Въртелева. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 144-145. 

  

Сист. No: 63197

- 677 -

CD 26

Георгиева, Боряна Румянова.  Защо организациите - от бизнес до правителство, от училище до университет - трябва да прилагат отговнорно управление? / Боряна Румянова Георгиева. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 138-139. 

  

Сист. No: 63192

- 678 -

CD 26

Георгиева, Петя Тодорова.  Коментар относно статията на Милтън Фридман "Социална отговорност на бизнеса е да увеличи своята печалба" / Петя Тодорова Георгиева. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 147-148. 

  

Сист. No: 63198

- 679 -

CD 26

Гъркова, Деница Блажева.  Отговорно управление и корупция / Деница Блажева Гъркова. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 87-89. 

  

Сист. No: 63133

- 680 -

CD 26

Дакова, Веселина Добромирова.  Отговорното управление / Веселина Добромирова Дакова. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 36. 

  

Сист. No: 63097

- 681 -

CD 26

Дамянова, Моника Дамянова.  Защо организациите - от бизнес до правителство, от училище до университет - трябва да прилагат отговнорно управление? / Моника Дамянова Дамянова. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 140-141. 

  

Сист. No: 63185

- 682 -

CD26

Димитрова, Пламена Кирилова.  Отговорно управление и бедност / Пламена Кирилова Димитрова. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 114. 

  

Сист. No: 63169

- 683 -

CD  26

Ефтимова, Дияна Лъчезарова.  Дългосрочно оцеляване на бизнеса и отговорно управление? / Дияна Лъчезарова Ефтимова. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 130-131. 

  

Сист. No: 63181

- 684 -

CD 26

Захариев, Радостин Радев.  Отговорно управление и бедност / Радостин Радев Захариев. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 115-116. 

  

Сист. No: 63170

- 685 -

CD 26

Иванова, Ванушка Ивелинова.  Отговорно управление и корупция / Ванушка Ивелинова Иванова. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 83-84. 

  

Сист. No: 63129

- 686 -

CD 26

Карлукова, Дафинка Николаева.  Отговорно управление и корупция / Дафинка Николаева Карлукова. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 85-86. 

  

Сист. No: 63131

- 687 -

CD 26

Кудретова, Айла Ашимова.  Отговорно управление и бедност / Айла Ашимова Кудретова. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с.112-113. 

  

Сист. No: 63165

- 688 -

CD 26

Кукенска, Ренета Михова.  Отговорно управление и бедност / Ренета Михова Кукенска. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 117-118. 

  

Сист. No: 63175

- 689 -

CD 26

Лазова, Кристина Велизарова.  Отговорно управление и/или етично поведение / Кристина Велизарова Лазова. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 70-71. 

  

Сист. No: 63127

- 690 -

CD 26

Лаловски, Любомир Михайлов.  Отговорно управление и етично поведение / Любомир Михайлов Лаловски. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 69. 

  

Сист. No: 63125

- 691 -

CD 26

Маринова, Регина Станиславова.  Отговорното управление / Регина Станиславова Маринова. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 38. 

  

Сист. No: 63101

- 692 -

CD 26

Мехмедова, Тюркян Юсеинова.  Отговорно управление и корупция / Тюркян Юсеинова Мехмедова. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 95-96. 

  

Сист. No: 63149

- 693 -

CD 26

Минчева, Моника Георгиева.  Отговорното управление / Моника Георгиева Минчева. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 37. 

  

Сист. No: 63098

- 694 -

CD 26

Николова, Станислава Цветанова.  Отговорно управление и бедност / Станислава Цветанова Николова. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 117-120. 

  

Сист. No: 63177

- 695 -

CD 26

Трендафилова, Латинка Ивова.  Приложим ли е моделът на IKEA за отговорно управление във всяка организация? / Латинка Ивова Трендафилова. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 125-126. 

  

Сист. No: 63178

- 696 -

CD 26

Трифонов, Христо Трифонов.  Отговорно управление и корупция / Христо Трифонов Трифонов. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 93-94. 

  

Сист. No: 63146

- 697 -

45724

Божинова, Камелия.  Основни рискове при аутсорсване на процеси от предприятията / Камелия Божинова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 335-341. 

  

Сист. No: 62895

- 698 -

45794

Динков, Милен.  Ролята на лидерството в съвременните организации / Милен Динков. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 255-260. 

  

Сист. No: 62544

- 699 -

45724

Капранова, Лариса.  Роль интегрированных корпоративных структур в развитии металургической отрасли Украины / Лариса Капранова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 118-123. 

  

Сист. No: 62802

- 700 -

42911

Коен, Жаклин.  Операционна стратегия и конкурентоспособност / Жаклин Коен. // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие : Единадесети национален симпозиум. Сборник. - София : УИ Стопанство, 2006, с. 105-110. 

  

Сист. No: 62828

- 701 -

41049

Миронова, Надя.  Изследване на ключовите компетентности в комуникационния мениджмънт / Надя Миронова. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 105-113. 

  

Сист. No: 63290

- 702 -

45724

Нейкова, Румяна.  Ролята на управленското консултиране за повишаване надеждността и устойчивостта на планирането / Румяна Нейкова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 68-75. 

  

Сист. No: 62778

- 703 -

45724

Петрова, Йоана.  Аспекти на стратегическия потенциал / Йоана Петрова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 310-316. 

  

Сист. No: 62479

- 704 -

45724

Славов, Станимир.  Устойчивост при промяна в поведението на човешкия фактор / Станимир Славов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 323-326. 

  

Сист. No: 62488

- 705 -

45724

Стоянова, Мариела.  Стратегически аспекти на продуктовия иновационен процес в бизнесорганизациите / Мариела Стоянова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 414-418. 

  

Сист. No: 62935

- 706 -

Сп И 363 Ту

Лазаров, Мирослав Любомиров.  Имунен метод за вземане на управленско решение / Мирослав Любомиров Лазаров. // Известия на Техническия университет Габрово, 2014, с. 57-61. 

  

Сист. No: 63341

- 707 -

Сп И 363 Ту

Лазаров, Мирослав Любомиров и др.  Информационна система за подпомагане вземането на управленски решения / Мирослав Любомиров Лазаров, Алдениз Рашидов. // Известия на Техническия университет Габрово, 2014, с. 62-65. 

  

Сист. No: 63342

- 708 -

Сп П 89 тп

Лаптев, Георгий.  Предпринимательское управление: формулируем и развиваем компетентности / Георгий Лаптев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 9, с. 131-134. 

  

Сист. No: 62897

- 709 -

Сп С 848 д

Ларионов, Игорь Викторович и др.  Обезпечение безопасности развития компании в быстроизменящейся среде / Игорь Викторович Ларионов, Людмила Ивановна Цветкова. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 9, с. 15-20. 

  

Сист. No: 62943

- 710 -

Сп П 89 тп

Маршев, Вадим.  О кризисе менеджмента и подготовке менеджеров / Вадим Маршев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 9, с. 103-109. 

  

Сист. No: 62892

- 711 -

Сп П 89 тп

Савеленок, Евгений.  Кого и зачем учить менеджменту: пролегомены к теологии управления / Евгений Савеленок. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 9, с. 125-130. 

  

Сист. No: 62894

- 712 -

Сп П 89 тп

Савкин, Владимир.  Экологический менеджмент: формирование новой методологии / Владимир Савкин. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 10, с. 84-89. 

  

Сист. No: 63117

Методи на управление

- 713 -

45724

Йорданова, Елена.  Етични управленски практики за конкурентоспособност на икономиката / Елена Йорданова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 191-197. 

  

Сист. No: 62840

Бизнес план

- 714 -

45724

Топлева, Силвия.  Корпоративната социална отговорност като бизнес план в контекста на стратегията "Европа 2020" / Силвия Топлева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 268-275. 

  

Сист. No: 62454

Бизнес стратегии

- 715 -

45843

Панталеев, Пламен Йорданов.  Устойчиво развитие и кризи в бизнес средата на съвременните форми за съвместен бизнес / Пламен Йорданов Панталеев. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 417-421. 

  

Сист. No: 62968

- 716 -

Сп И 50 м

Ангелова, Румяна.  Ролята на държавата за стимулиране на създаването на споделена стойност (по примера на Република България) / Румяна Ангелова. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 5, с. 136-144. 

  

Сист. No: 62710

Планиране-метод на управление

- 717 -

45724

Алексова, Десислава и др.  Планове за управление на националните и природните паркове в България - проблемы и решения / Десислава Алексова, Тома Белев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 152-159. 

  

Сист. No: 62546

- 718 -

45724

Андонова, Кремена.  Дисонанси в релацията "социално-икономическо планиране- пространствено планиране" / Кремена Андонова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 112-119. 

  

Сист. No: 62531

- 719 -

45724

Борисов, Борислав.  Планирането се нуждае от реабилитация и от рекогнитация / Борислав Борисов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 17-26. 

  

Сист. No: 62736

- 720 -

45724

Василева, Елка.  Наблюдението на изпълнението на регионалните планове за развитие в подкрепа на регионалната координация на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз / Елка Василева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 167-172. 

  

Сист. No: 62547

- 721 -

45724

Гончар, Виктория.  Комплексное исследование промышленного рынка при формировании маркетинговой стратегии / Виктория Гончар. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 29-36. 

  

Сист. No: 62523

- 722 -

45724

Димитров, Никола.  Системите за ранно предупреждение в бизнес планирането / Никола Димитров. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 127-133. 

  

Сист. No: 62532

- 723 -

45724

Карпов, Владимир и др.  Оценка и прогноз динамики основных показателей экономического развития Одесской области / Владимир Карпов, Олег Муратов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 49-54. 

  

Сист. No: 62528

- 724 -

45724

Кирков, Виктор.  Аспекти на стратегическото планиране на столична община в областта на физическото възпитание и спорта / Виктор Кирков. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 237-244. 

  

Сист. No: 62556

- 725 -

45724

Ковалев, Анатолий и др.  Особенности стратегического планирования в Украине в территориальном аспекте / Анатолий Ковалев, Наталия Сментына. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 37-42. 

  

Сист. No: 62524

- 726 -

45843

Маринов, Драгомир.  Основни стъпки по разработването на общински планов документ / Драгомир Маринов. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 179-185. 

  

Сист. No: 62777

- 727 -

45724

Мутафов, Емил и др.  В търсене на мерки срещу обезлюдяването на българското село: условия за увеличаване на входящия поток на хора в трудоспособна възраст / Емил Мутафов, Юлияна Яркова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 173-180. 

  

Сист. No: 62548

- 728 -

45724

Орехова, Т. В. и др.  Сущность и природа формирования инвестиционного потенциала экономических систем / Т. В. Орехова, Нина Швецова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 43-48. 

  

Сист. No: 62526

- 729 -

45794

Парашкевова, Евелина.  Добри практики за стратегическо планиране на фирмено ниво / Евелина Парашкевова. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 284-289. 

  

Сист. No: 62553

- 730 -

45724

Славова, Ирена.  Влияние на политиките на ЕС върху пространственото планиране в България: концепции, измерения, предизвикателства / Ирена Славова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 139-146. 

  

Сист. No: 62520

- 731 -

45724

Стрекалова, Наталья.  Работающая инновация в системе профессиональной подготовки: бизнес - планирование для менеджеров / Наталья Стрекалова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 247-256. 

  

Сист. No: 62558

- 732 -

45724

Шикова, Лилия.  Современное состояние рынка труда в Украине / Лилия Шикова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 147-151. 

  

Сист. No: 62545

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 733 -

45794

Василева, Мария.  Фактори за развитие на предприемачеството и предприемаческата дейност, предприемачески подходи в предприемаческия процес / Мария Василева. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 458-463. 

  

Сист. No: 62751

- 734 -

45794

Йорданова, Зорница.  Потребителската иновация като инструмент за разширяване на иновационния капацитет на бизнес организациите / Зорница Йорданова. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 266-271. 

  

Сист. No: 62725

- 735 -

45794

Киров, Живко.  Проблеми на бизнес средата в контекста на защита правата на потребителите в България / Живко Киров. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 495-499. 

  

Сист. No: 62653

- 736 -

45794

Костов, Ивайло.  Проблеми при осъществяването на клъстерни политики в България / Ивайло Костов. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 337-342. 

  

Сист. No: 62592

- 737 -

Сп М 486

Миленчев, Георги.  Предприемачи в компанията / Георги Миленчев. // Мениджър, 2015, N 11, с. 74-76. 

  

Сист. No: 63071

Корпоративно управление

- 738 -

41049

Стоянов, Евгений.  За корпоративната култура и корпоративното управление / Евгений Стоянов. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 229-237. 

  

Сист. No: 63304

- 739 -

Сп П 186

Дечев, Теодор.  Бизнесът, човешките права и корпоративната социална отговорност между доброволните действия и регулацията / Теодор Дечев. // Панорама на труда, 2015, N 9-10, с. 50-71. 

  

Сист. No: 63375

Риск мениджмънт

- 740 -

45724

Стоева, Василена.  Роля на застраховането за реализиране целите на фирмата / Василена Стоева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 409-413. 

  

Сист. No: 62930

- 741 -

Сп Ч R 62 m

Power, Mark et al.  A Comparative Analysis of Financial Professionals’ Perception of the Level of Graduating Business Student Retirement Planning Familiarity, Motivation, and Preparedness / Mark Power, Jonathan M. Hobbs. // Risk Management & Insurance REVIEW  (Malden), 18, 2015, N 2, с. 273-295. 

  

Сист. No: 62485

- 742 -

Сп Ч R 62

Tuttle, Hilary.  Developing a cyber breach strategy / Hilary Tuttle. // Risk Management  (New York), 62, 2015, N 8, с. 22-26. 

  

Сист. No: 62993

Управление на фирмата

- 743 -

CD 26

Исмаил, Айлин Исмаил.  Отговорно управление и устойчиво развитие / Айлин Исмаил Исмаил. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 45-46. 

  

Сист. No: 63104

- 744 -

45724

Асенов, Анатолий.  Управление на промяната и иновациите във фирмата / Анатолий Асенов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 104-109. 

  

Сист. No: 62801

- 745 -

45724

Варамезов, Любчо.  Оценка на фирмената конкурентоспособност - теоретико-методологически аспекти / Любчо Варамезов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 56-60. 

  

Сист. No: 62761

- 746 -

45724

Лазарова, Елица.  Проблеми на иновационния потенциал на българските фирми / Елица Лазарова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 291-296. 

  

Сист. No: 62881

- 747 -

45724

Найденов, Сергей.  Организационната идентификация на фирмата и необходимостта от планиране на приемствеността и в семейни фирми / Сергей Найденов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 131-135. 

  

Сист. No: 62805

- 748 -

Сп М 486

Петрухов, Николай.  Прибираме се у дома / Николай Петрухов. // Мениджър, 2015, N 11, с. 78-79. 

  

Сист. No: 63072

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 749 -

45724

Перков, Венцислав.  Сравнителен анализ на ефективното използване на ресурсите в Европейския съюз / Венцислав Перков. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 211-218. 

  

Сист. No: 62852

- 750 -

Сп П 89 тп

Исмагилова, Лариса и др.  Стратегическое управление интеллектуальным капиталом компании: подходы, принципы и инструменты / Лариса Исмагилова, Татьяна Гилева, Лариса Ситникова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 9, с. 62-71. 

  

Сист. No: 62924

Мениджмънт на фирмата

- 751 -

CD 26

Митева, Камелия Цецкова.  Дългосрочно оцеляване на бизнеса и отговорно управление? / Камелия Цецкова Митева. // Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация, 2014, с. 134. 

  

Сист. No: 63183

- 752 -

45724

Банкова, Йовка.  Фирмена стратегия vs фирмена гъвкавост / Йовка Банкова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 160-167. 

  

Сист. No: 62814

- 753 -

45843

Киров, Живко Йорданов.  Иновации и конкурентоспособност в бизнес среда / Живко Йорданов Киров. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 442-446. 

  

Сист. No: 62975

- 754 -

45724

Михайлова, Маргарита.  Изследване на конкурентното предимство на глобално създанените фирми през призмата на ресурсно-базирания възглед / Маргарита Михайлова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 387-394. 

  

Сист. No: 62920

- 755 -

Сп П 89 тп

Грошев, Игорь и др.  Концепция эмоционального менеджмента как составная часть организационной культуры современной фирмы / Игорь Грошев, Алексей Краснослободцев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 10, с. 90-102. 

  

Сист. No: 63121

Фирмена култура

- 756 -

Сп М 486

Тодорова, Светлана.  Регистрацията на фирма е лесна. Трудното идва после / Светлана Тодорова. // Мениджър, 2015, N 11, с. 130. 

  

Сист. No: 63080

Бизнес етикет

- 757 -

Сп П 89 тп

Доуден, Патриция и др.  Доверие стейкхолдеров: авторское видение глобального этического принципа ведения бизнеса / Патриция Доуден, Филипп М. Николс. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 9, с. 110-113. 

  

Сист. No: 62925

Проектно управление

- 758 -

45724

Станкова, Лиляна.  Мотивация на проектен екип / Лиляна Станкова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 258-265. 

  

Сист. No: 62871

- 759 -

Сп Ф 703

Пътят на жената в лидерството . // Фондове Програми Проекти, VIII, 2015, N 6, с. 19-21. 

  

Сист. No: 63267

- 760 -

Сп Ф 703

Трифонов, Александър.  Публично-частното партньорство и националната сигурност / Александър Трифонов. // Фондове Програми Проекти, VIII, 2015, N 6, с. 15-17. 

  

Сист. No: 63266

- 761 -

Сп Ф 703

Христович, Никола.  От къде компаниите могат да получат финансиране за иновации / Никола Христович. // Фондове Програми Проекти, VIII, 2015, N 6, с. 13-24. 

  

Сист. No: 63265

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 762 -

45843

Горанова, Пенка и др.  Социалните медии и политическият маркетинг / Пенка Горанова, Живка Тананеева. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 56-62. 

  

Сист. No: 62727

- 763 -

45747

Сираева, М. Н.  Междукультурная коммуникация в обучении иностранным языкам: исторические предпосылки и перспективы / М. Н. Сираева. // Создание искусственного иноязычного окружения как один из факторов активизации учебной деятельности : Материалы всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 27 октября 2014 г.. - Санкт-Петербург : СПбГЭУ, 2014, с. 14-17. 

  

Сист. No: 62616

- 764 -

Сп Н 326 ту

Никова, Донка.  Общуването като взаимодействие в икономическата дейност / Донка Никова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2015, с. 253-288. 

  

Сист. No: 63329

Пъблик рилейшънс

- 765 -

45843

Христов, Александър.  За връзката между етиката и професинализма в маркетинга / Александър Христов. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 339-343. 

  

Сист. No: 63067

Счетоводство

- 766 -

41922

Алексеева, Г. И.  Расходы организации / Г. И. Алексеева. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей. - Москва-Свиштов : Финансовая академия при Правительстве РФ, 2006, с. 71-78. 

  

Сист. No: 63106

- 767 -

45794

Алексиева, Александрина.  Правни и икономически проблеми на счетоводното отчитане на малки и средни предприятия / Александрина Алексиева. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 441-445. 

  

Сист. No: 62654

- 768 -

45794

Андреев, Иван.  Счетоводен мониторинг на кредиторската задлъжнялост на предприятието / Иван Андреев. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 140-145. 

  

Сист. No: 62494

- 769 -

45724

Анищенко, Галина.  Пути совершенствавания учета производственных процессов в садоводстве / Галина Анищенко. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 98-103. 

  

Сист. No: 62785

- 770 -

44996

Велчева, Валентина.  Необходимост и полезност на счетоводната информация за капиталовите инструменти при вземане на инвестиционни решения / Валентина Велчева. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 505-518. 

  

Сист. No: 62583

- 771 -

45794

Георгиева, Галя.  Справедливата стойност в счетоводството / Галя Георгиева. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 249-254. 

  

Сист. No: 62543

- 772 -

44996

Георгиева, Даниела.  Един спорен момент относно прилагането на теста за обезценка на нетекущи активи / Даниела Георгиева. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 225-232. 

  

Сист. No: 62573

- 773 -

45724

Гутева, Петя.  Счетоводни аспекти на обществените поръчки в бюджетните организации / Петя Гутева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 230-236. 

  

Сист. No: 62550

- 774 -

45843

Гутева, Петя.  Счетоводни аспекти на разходите за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации / Петя Гутева. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 381-387. 

  

Сист. No: 62955

- 775 -

45794

Димитров, Ради.  Проблеми при счетоводното отчитане на разходите по европроекти в бюджетните организации / Ради Димитров. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 291-295. 

  

Сист. No: 62561

- 776 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Етатизация или корпоратизация в счетоводството / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста 2015 : Кн. 2-10 [10]. - Пловдив : Плутон-1, 2015, с. 52-59. 

  

Сист. No: 62782

- 777 -

41922

Ефремова, Евгения Михайловна.  Учет нематериальных активов / Евгения Михайловна Ефремова. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей. - Москва-Свиштов : Финансовая академия при Правительстве РФ, 2006, с. 90-98. 

  

Сист. No: 63108

- 778 -

45794

Иванова-Кузманова, Галя.  Счетоводно-информационното осигуряване на представителните разходи - важен фактор за управлението на предприятието / Галя Иванова-Кузманова. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 135-139. 

  

Сист. No: 62493

- 779 -

44996

Коева-Димитрова, Любомира.  Особености при организацията на отчитането на приходите в лечебните заведения за болнична помощ / Любомира Коева-Димитрова. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 519-531. 

  

Сист. No: 62584

- 780 -

44996

Монева, Ива.  Емпирично изследване на използването на справедливата стойност на активите във финансовите отчети на предприятията / Ива Монева. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 326-334. 

  

Сист. No: 62578

- 781 -

44996

Мусов, Михаил.  За качествените характеристики на полезността на финансовата информация и за полезността на качествените характеристики / Михаил Мусов. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 268-283. 

  

Сист. No: 62570

- 782 -

41922

Новикова, Наталия Е.  Учетная политика по активам и обязательствам, стоимость которых выражена в иностранной валюте / Наталия Е. Новикова. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей. - Москва-Свиштов : Финансовая академия при Правительстве РФ, 2006, с. 35-41. 

  

Сист. No: 63103

- 783 -

41922

Нурмухамедова, Х. Ш.  Основные аспекты формирования учетной политики затрат по кредитам и займам / Х. Ш. Нурмухамедова. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей. - Москва-Свиштов : Финансовая академия при Правительстве РФ, 2006, с. 99-105. 

  

Сист. No: 63241

- 784 -

41922

Рожнова, О. В.  Консолидированная отчетность / О. В. Рожнова. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей. - Москва-Свиштов : Финансовая академия при Правительстве РФ, 2006, с. 141-143. 

  

Сист. No: 63251

- 785 -

41922

Сафонова, И. В.  Учет доходов организации / И. В. Сафонова. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей. - Москва-Свиштов : Финансовая академия при Правительстве РФ, 2006, с. 64-70. 

  

Сист. No: 63105

- 786 -

41922

Сиднева, Вера П.  Учет финансовых вложений / Вера П. Сиднева. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей. - Москва-Свиштов : Финансовая академия при Правительстве РФ, 2006, с. 125-133. 

  

Сист. No: 63250

- 787 -

41049

Стефанов, Светлозар.  Проблеми при представянето на задбалансовите активи и пасиви в българската счетоводна теория и практика / Светлозар Стефанов. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 18-23. 

  

Сист. No: 63268

- 788 -

45794

Тодоров, Мирослав.  Счетоводният анализ на лизинговата дейност в индустриалните предприятия - фактор за повишаване на икономическата ефективност / Мирослав Тодоров. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 296-301. 

  

Сист. No: 62562

- 789 -

41922

Ухтеева, Н. А.  Концепция финансовой отчетности / Н. А. Ухтеева. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей. - Москва-Свиштов : Финансовая академия при Правительстве РФ, 2006, с. 15-20. 

  

Сист. No: 63100

- 790 -

44996

Цончева, Гергана.  Качество на счетоводната информация / Гергана Цончева. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 426-434. 

  

Сист. No: 62582

- 791 -

45724

Чиприянов, Михаил и др.  Значението на счетоводната информация при управлението на бизнес кризи / Михаил Чиприянов, Галина Чиприянова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 152-159. 

  

Сист. No: 62809

- 792 -

45794

Шелухина, Елена.  Система эколого-экономических показателей и национальное счетоводство / Елена Шелухина. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 99-105. 

  

Сист. No: 62681

- 793 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Отчитане на откраднат актив / Живко Бонев. // Актив, 2015, N 11, с. 4-7. 

  

Сист. No: 62690

- 794 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Преоценка на имоти, машини и съоръжения / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 12, с. 5-15. 

  

Сист. No: 63419

- 795 -

Сп Б 90

Врублевский, Н. Д. и др.  Формирование стоимости и учет объектов интеллектуальной собственности / Н. Д. Врублевский, А. М. Эйдинов. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 10, с. 74-77. 

  

Сист. No: 62575

- 796 -

Сп А 454

Гълъбов, М.  Въпроси относно рентабилността и доставките на краткотрайни материални активи / М. Гълъбов. // Актив, 2015, N 11, с. 11-13. 

  

Сист. No: 62699

- 797 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Счетоводно отчитане на разходи за създаване на уеб сайт / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 12, 16-21. 

  

Сист. No: 63427

- 798 -

Сп З 544 к

Дочева, Соня.  Счетоводни грешки, свързани с формирането на данъчен амортизируем актив / Соня Дочева. // Земеделска кооперация, XXIII, 2015, N 10, с. 30-36. 

  

Сист. No: 62670

- 799 -

Сп Б 90

Дружиловская, Э. С.  Учет инвестиционной недвижимости / Э. С. Дружиловская. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 11, с. 16-21. 

  

Сист. No: 62906

- 800 -

Сп Д 225

Жотева, Мая.  Правилно ли се използва понятието "преки разходи" за целите на формиране на данъчна основа по ЗДДС? / Мая Жотева. // Данъците в Република България, 2015, N 8, с. 15-20. 

  

Сист. No: 63289

- 801 -

Сп А 454

Зарев, Данаил.  Отчитането на амбалажа като обект на счетоводството / Данаил Зарев. // Актив, 2015, N 11, с. 7-9. 

  

Сист. No: 62695

- 802 -

Сп С 953 п

Ималова, Диана.  Счетоводно отчитане на авансовото финансиране от бюджета на бюджетните организации за плащания по проекти, отчитани от "СЕС" / Диана Ималова. // Счетоводство плюс, 2015, N 11, с. 1-6. 

  

Сист. No: 62627

- 803 -

Сп Б 90

Кириллов, А. И.  Учет расходов на дополнительное профессиональное образование работников / А. И. Кириллов. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 11, с. 97-98. 

  

Сист. No: 62916

- 804 -

Сп З 544 к

Кога е допустима годишна данъчна амортизационна норма до 50% . // Земеделска кооперация, XXIII, 2015, N 11, с. 17-18. 

  

Сист. No: 63094

- 805 -

Сп Б 90

Кувалдина, Т. Б.  Мнимые и притворные объекты бухгалтерского учета / Т. Б. Кувалдина. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 10, с. 91-94. 

  

Сист. No: 62579

- 806 -

Сп Б 90

Куликова, Л. И.  Тайны "балансовых мастеров" / Л. И. Куликова. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 10, с. 113-119. 

  

Сист. No: 62576

- 807 -

Сп С 953 п

Маркова, Анелия.  Престъпления срещу собствеността, стопанството и кредиторите / Анелия Маркова. // Счетоводство плюс, 2015, N 12, с. 1-9. 

  

Сист. No: 63312

- 808 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Тема: Документиране и счетоводно отчитане на данъците и таксите по Закона за местните данъци и такси / Евгени Рангелов. // Актив, 2015, N 11, с. 2-4. 

  

Сист. No: 62689

- 809 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Акценти на годишната инвентаризация. Счетоводно отчитане и данъчни аспекти по ЗКПО и ЗДДС / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 11, с. 5-14. 

  

Сист. No: 63041

- 810 -

Сп Д 225

Рангелов, Евгени.  Мърчандайзинг - как се доказва реалност на доставката за данъчни цели / Евгени Рангелов. // Данъците в Република България, 2015, N 8, с. 26-29. 

  

Сист. No: 63292

- 811 -

Сп Д 225

Рангелов, Евгени.  Счетоводно отчитане и данъчно облагане на преобразуването на търговско дружество чрез вливане / Евгени Рангелов. // Данъците в Република България, 2015, N 8, с. 38-47. 

  

Сист. No: 63295

- 812 -

Сп Д 225

Рангелов, Евгени.  Данъчно третиране на доставките на емисии на парникови газове / Евгени Рангелов. // Данъците в Република България, 2015, N 9, с. 37-46. 

  

Сист. No: 63300

- 813 -

Сп Д 225

Рангелов, Евгени.  Доставка на стоки и услуги при публична продан. Данъчно третиране по ЗДДС и счетоводно отчитане / Евгени Рангелов. // Данъците в Република България, 2015, N 10, с. 38-43. 

  

Сист. No: 63307

- 814 -

Сп А 454

Рупска, Теодора.  Практически аспекти на оценяването на някои финансови активи и пасиви след първоначално признаване по амортизирана стойност / Теодора Рупска. // Актив, 2015, N 11, с. 9-10. 

  

Сист. No: 62697

- 815 -

Сп З 544 к

Станкулов, Цветан.  За някои счетоводни разлики, влияещи при формирането на данъчния финансов резултат на земеделските кооперации за 2015 година / Цветан Станкулов. // Земеделска кооперация, XXIII, 2015, N 11, с. 9-16. 

  

Сист. No: 63093

- 816 -

Сп С 953 п

Стоянова, Славена.  Приложение на електронния подпис в дейността на едноличния търговец в качеството му на данъчно адължено лице / Славена Стоянова. // Счетоводство плюс, 2015, N 12, с. 10-12. 

  

Сист. No: 63322

- 817 -

Сп Б 90

Суслова, Ю. А.  Досрочное расторжение договора лизинга: учет и налогообложение / Ю. А. Суслова. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 11, с. 44-51. 

  

Сист. No: 62913

- 818 -

Сп Ф 53 кс

Толчинская, Маргарита Николаевна и др.  Финансов аудит как система контроля качества всего процесса управления организацей / Маргарита Николаевна Толчинская, Элеонора Николаевна Гаврилова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 37, с. 31-44. 

  

Сист. No: 62717

- 819 -

Сп С 953 п

Христов, Владимир и др.  Практически аспекти на определяне на адекватно съотношение на замяна при преобразуване на търговски дружества / Владимир Христов, Тошко Поптолев. // Счетоводство плюс, 2015, N 11, с. 7-9; №10, с. 8-12. 

  

Сист. No: 62642

- 820 -

Сп З 544 к

Чиприянова, Галина.  Счетоводно отчитане придобиване на ДМА, финансирани по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства" / Галина Чиприянова. // Земеделска кооперация, XXIII, 2015, N 10, с. 20-29. 

  

Сист. No: 62668

- 821 -

45843

Chipriyanova, Galina.  The impact of economic and historical development on accounting / Galina Chipriyanova. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 245-255. 

  

Сист. No: 63013

Управленско счетоводство

- 822 -

45724

Алиева, Мехрибан.  Проблемы внедрения управленческого учета / Мехрибан Алиева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 81-88. 

  

Сист. No: 62516

- 823 -

Сп С 953 п

Атанасова, Анита.  Разбиране на разходите за целите на управленското счетоводство / Анита Атанасова. // Счетоводство плюс, 2015, N 12, с. 12-14. 

  

Сист. No: 63323

- 824 -

Сп Б 90

Ахуньянова, Ч. Ф.  Управленческий учет затрат на персонал / Ч. Ф. Ахуньянова. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 10, с. 120-123. 

  

Сист. No: 62577

Отчитане на външнотърговски сделки

- 825 -

45843

Михайлова, Румяна.  Вътреобщностни придобивания - данъчни и отчетни аспекти / Румяна Михайлова. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 332-337. 

  

Сист. No: 62931

Финансово счетоводство

- 826 -

Сп Б 90

Борисенко, В. В.  Промежуточная финансовая отчетность / В. В. Борисенко. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 11, с. 22-26. 

  

Сист. No: 62909

Счетоводство на фирмата

- 827 -

45794

Крумова, Диана.  Отчетни проблеми при разделяне и отделяне на предприятия / Диана Крумова. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 219-224. 

  

Сист. No: 62529

Счетоводство на предприятието

- 828 -

45843

Живкова, Лидия Георгиева.  Организация и особености на счетоводната политика в предприятията с нестопанска цел / Лидия Георгиева Живкова. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 395-399. 

  

Сист. No: 62957

- 829 -

45794

Събев, Иван.  Актуални проблеми при счетоводното признаване на приходите от дейността на предприятията / Иван Събев. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 374-379. 

  

Сист. No: 62600

- 830 -

45843

Цветков, Цветан.  Мястото и ролята на съставителя на финансовия отчет в предприятието - вчера, днес и утре / Цветан Цветков. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 374-380. 

  

Сист. No: 62949

Счетоводен анализ

- 831 -

Сп С 953 п

Рупска, Теодора.  Основни положения при прилагане на анализа на зависимостта "разходи-обем-печалба"(Анализ на критичната точка) / Теодора Рупска. // Счетоводство плюс, 2015, N 11, с. 10-12. 

  

Сист. No: 62628

Международни счетоводни стандарти

- 832 -

Сп Б 90

Остренко, Е. В.  Новые поправки в МСФО / Е. В. Остренко. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 10, с. 18-22. 

  

Сист. No: 62574

Одиторски контрол

- 833 -

41126

Зарев, Данаил.  Проверка и анализът на вземанията от доставчици - приоритетно направление в одитната практика / Данаил Зарев. // Теорията и практиката на контрола - състояние и перспективи : Сб. статии от Юбил. науч. сесия, посвет. на 10-годиш. от създ. на катедра "Стопански и финансов контрол". - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 117-126. 

  

Сист. No: 62741

- 834 -

41126

Илиев, Пламен Ангелов.  СФУК като обект на външен одит / Пламен Ангелов Илиев. // Теорията и практиката на контрола - състояние и перспективи : Сб. статии от Юбил. науч. сесия, посвет. на 10-годиш. от създ. на катедра "Стопански и финансов контрол". - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 114-147. 

  

Сист. No: 62746

- 835 -

45794

Костова, Силвия.  Методически особености на прегледите на финансовите отчети / Силвия Костова. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 188-193. 

  

Сист. No: 62506

- 836 -

41126

Пашов, Георги Николаев.  Проблеми на одиторската професия в България в условията на преход / Георги Николаев Пашов. // Теорията и практиката на контрола - състояние и перспективи : Сб. статии от Юбил. науч. сесия, посвет. на 10-годиш. от създ. на катедра "Стопански и финансов контрол". - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 160-164. 

  

Сист. No: 62754

- 837 -

Сп В 986

Михаилов, Михаил.  Одитния ангажимент като проект / Михаил Михаилов. // Вътрешен одитор, XII, 2015, N 11, с. 36-39. 

  

Сист. No: 62721

- 838 -

Сп В 986

Сойлеу, Джаред С.  Делегирането - ключ към развитието / Джаред С. Сойлеу. // Вътрешен одитор, XII, 2015, N 3, с. 29-30. 

  

Сист. No: 62719

- 839 -

Сп В 986

Станева, Цветелина.  Показатели за оценка на изпълнението на вътрешния одит - как да ги определим / Цветелина Станева. // Вътрешен одитор, XII, 2015, N 1, с. 31-35. 

  

Сист. No: 62720

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 840 -

45724

Сохацкая, Елена и др.  Тенденции развития кластерных форм организации производства / Елена Сохацкая, Евгений Куриляк. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 50-55. 

  

Сист. No: 62760

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 841 -

45724

Владимирова, Милена и др.  Планиране на човешките ресурси в здравеопазването / Милена Владимирова, Наташка Данова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 174-182. 

  

Сист. No: 62816

- 842 -

Сп И 502

Бакърджиева, Геновева.  Управлението на хора е ключов фактор за всеки бизнес / Геновева Бакърджиева. // Икономика, 2015, N 56, с. 108-110. 

  

Сист. No: 63123

- 843 -

Сп Б 44 б

Дончева, Анета.  Наблюдения върху формалните и неформалните отношения в организационната култура на библиотеката / Анета Дончева. // Библиотека, XXII, 2015, N 5, с. 19-26. 

  

Сист. No: 63004

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 844 -

45843

Зюлкярова, Фатме Шабанова.  Промени във възрастова структура на работната сила в България през периода 2005-2014 г. / Фатме Шабанова Зюлкярова. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 400-409. 

  

Сист. No: 62961

- 845 -

45843

Николова, Венцислава.  Теоретични аспекти на управлението на персонала / Венцислава Николова. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 410-416. 

  

Сист. No: 62966

- 846 -

В К 263 d

Георгиев, Богдан.  Как да проведем интервю за работа / Богдан Георгиев. // Капитал Daily, V, N 210, 04 ноем. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 62490

- 847 -

В К 263 d

Георгиев, Богдан.  Особености на центъра за оценки : Този метод се използва най-широко при кандидати за позоции, свързани с управлението на хора, обслужване на клиенти и продажби / Богдан Георгиев. // Капитал Daily, V, N 220, 18 ноем. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 62723

- 848 -

В К 263 d

Георгиев, Богдан.  Особености на тестовете за подбор : Какво представляват когнитивните тестове и как да ги прилагате най-правилно / Богдан Георгиев. // Капитал Daily, V, N 225, 25 ноем. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 62904

- 849 -

В К 263 d

Георгиев, Богдан.  Какво представляват личностните тестове и как да ги използвате : Този инструмент за оценка на кандидатите е подходящ в случаите, когато работата им е свързана с междуличностни взаимодействия / Богдан Георгиев. // Капитал Daily, V, N 230, 02 дек. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 63042

- 850 -

В К 263

Христова, Христина.  Как да организирате фирмено обучение в 10 стъпки / Христина Христова. // Капитал, XXIII, N 45, 14-20 ноем. 2015, с. 51-53. 

  

Сист. No: 62661

- 851 -

Сп Ч 895

Бизнес и служители все повече търсят гъвкави форми на заетост . // Човешки ресурси, 2015, N 8, с. 8-9. 

  

Сист. No: 62667

- 852 -

Сп Т 871

Божилова, Ваня и др.  За "проблемните" хора в екипа и малките " трикове", които могат да ни помогнат да ги направим съпричастни към екипната работа / Ваня Божилова, Вяра Гюрова. // Труд и право, XXIV, 2015, N 11, с. 40-50. 

  

Сист. No: 63007

- 853 -

Сп Б 44 б

Ведър-Величкова, Олимпия.  Функциите управление на човешките ресурси и управление на персонала - същност и основни характеристики / Олимпия Ведър-Величкова. // Библиотека, XXII, 2015, N 5, с. 39-55. 

  

Сист. No: 63009

- 854 -

Сп Ч 895

Гочев, Явор.  Ръководство от разстояние / Явор Гочев. // Човешки ресурси, 2015, N 8, с. 12-15. 

  

Сист. No: 62669

- 855 -

Сп Т 871

Гюрова, Вяра и др.  Кога 2+2 ще е равно на 5, или за ефективността на екипната работа / Вяра Гюрова, Ваня Божилова. // Труд и право, XXIV, 2015, N 12, с. 28-42. 

  

Сист. No: 63439

- 856 -

Сп Б 44 б

Давидков, Цветан.  Организационна култура - същност и основни характеристики : Организационното поведение в културен контекст / Цветан Давидков. // Библиотека, XXII, 2015, N 5, с. 5-18. 

  

Сист. No: 63002

- 857 -

Сп И 502

Лашколниг, Мартин.  Мит ли са ангажираните служители / Мартин Лашколниг. // Икономика, 2015, N 55, с. 78-79. 

  

Сист. No: 62691

- 858 -

Сп Ч 895

Маринова, Яница.  Социалното предприемачество като детска игра / Яница Маринова. // Човешки ресурси, 2015, N 8, с. 16-18. 

  

Сист. No: 62672

- 859 -

Сп Б 44 б

Минковски, Румен.  Влияние на организационната култура върху управлението на човешките ресурси / Румен Минковски. // Библиотека, XXII, 2015, N 5, с. 27-38. 

  

Сист. No: 63005

- 860 -

Сп Ч 895

Основни фактори за ангажираността на служителите в ИКТ сектра през 2015 г. . // Човешки ресурси, 2015, N 8, с. 5-7. 

  

Сист. No: 62666

- 861 -

Сп Ч 895

Томов, Томчо.  Компетентната организация / Томчо Томов. // Човешки ресурси, 2015, N 8, с. 28-30. 

  

Сист. No: 62680

- 862 -

Сп П 89 тп

Хачатурян, Ашот.  Человеческий капитал как основа выбора рыночной модели / Ашот Хачатурян. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 10, с. 27-35. 

  

Сист. No: 63209

- 863 -

Сп П 89 тп

Яхонтова, Е. С.  Производительность труда и система управления персоналом / Е. С. Яхонтова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 9, с. 86-93. 

  

Сист. No: 62928

Транспорт

- 864 -

45811

Радков, Йордан и др.  Развитие на Европейската транспортна система и стратегическите предизвикателства пред България / Йордан Радков, В. Василев. // България в ЕС: първи резултати : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г.. - София : ГорексПрес, 2008, с. 35-42. 

  

Сист. No: 63027

- 865 -

45843

Тодорова, Галина.  Превенция за сигурност и борба с престъпните посегателства в гражданската авиация / Галина Тодорова. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 104-108. 

  

Сист. No: 63047

- 866 -

Сп Л 763

Божилов, Николай.  2015 - годината на прехода към големите технологични промени / Николай Божилов. // Логистика, XI, 2015, N 10, с. 34-35. 

  

Сист. No: 63224

- 867 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Печели този, който осигурява бърз и коректен сервиз / Васил Василев. // Логистика, XI, 2015, N 11, с. 32-34. 

  

Сист. No: 62664

- 868 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Бизнес се прави с усмивка / Васил Василев. // Логистика, XI, 2015, N 10, с. 30-31. 

  

Сист. No: 63223

Стандартизация и типизация в производството

- 869 -

45724

Господинов, Юлиян.  Стандартизацията - организация и ползи / Юлиян Господинов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 235-242. 

  

Сист. No: 62863

Качество. Контрол на качеството. Квалитология

- 870 -

45811

Чанкова, Лилия.  Ролята на комплексните системи за управление на качеството за конкурентоспособното развитие на фирмите / Лилия Чанкова. // България в ЕС: първи резултати : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г.. - София : ГорексПрес, 2008, с. 43-52. 

  

Сист. No: 63029

- 871 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  Има ли качество - има бизнес / Венцислав Савов. // Мениджър, 2015, N 11, с. 126-127. 

  

Сист. No: 63074

Хранително-вкусова промишленост

- 872 -

41049

Генчев, Евгени и др.  Икономически анализ на устойчивото развитие на българската хранително-вкусова промишленост / Евгени Генчев, Ивайло Динков. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 77-85. 

  

Сист. No: 63284

- 873 -

Сп Х 742

Рангелова, Анета.  Амароне - символът на качественото вино / Анета Рангелова. // ХИ&Т, XVI, 2015, N 6, с. 6-9. 

  

Сист. No: 62676

Строителство

- 874 -

Сп А 582

Игнатова, Николинка.  Динамика на основните икономически показатели в сектор "Строителство" в България за периода 2009-2013 г. / Николинка Игнатова. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 3, с. 128-142. 

  

Сист. No: 63372

Информационни технологии

- 875 -

45724

Бойчев, Бойчо.  Оптимизиране на дейността на предприятията чрез прилагане на концепцията "Интернет на нещата" / Бойчо Бойчев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 342-346. 

  

Сист. No: 62896

- 876 -

45811

Горчева, Таня.  WEB-базираните технологии в практиката на българските туроператорски и агентски фирми / Таня Горчева. // България в ЕС: първи резултати : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г.. - София : ГорексПрес, 2008, с. 97-106. 

  

Сист. No: 62963

- 877 -

45724

Краева, Виолета.  Облачните технологии като инструмент на иновативен бизнес / Виолета Краева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 61-67. 

  

Сист. No: 62762

- 878 -

45811

Петрова, Мариана.  Софтуерни инструменти за управление на проекти / Мариана Петрова. // България в ЕС: първи резултати : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г.. - София : ГорексПрес, 2008, с 355-364. 

  

Сист. No: 63006

- 879 -

42911

Филипова, Милена.  Изграждането на информационна рамка - основа за формиране на конкурентно предимство / Милена Филипова. // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие : Единадесети национален симпозиум. Сборник. - София : УИ Стопанство, 2006, с. 75-79. 

  

Сист. No: 62812

- 880 -

Сп C 58

Волински, Василий.  Дигитализацията не е мода, а необходимо условие за успех / Василий Волински. // CIO, XI, 2015, N 11, с. 40-41. 

  

Сист. No: 62910

- 881 -

Сп C 58

Генов, Юрий.  Съответствието с регулациите - каква е цената и какво я обосновава / Юрий Генов. // CIO, XI, 2015, N 11, с. 44-45. 

  

Сист. No: 62912

- 882 -

Сп C 58

Дигиталната трансформация - предизвикателства и нови възможности . // CIO, XI, 2015, N 11, с. 38-39. 

  

Сист. No: 62908

- 883 -

Сп C 58

Концепцията "Data lake" - същност и реализация . // CIO, XI, 2015, N 11, с. 58-59. 

  

Сист. No: 62932

Бизнес информационни системи

- 884 -

45724

Цанов, Емил.  Концепция за социално-ориентирано управление на бизнес-информацията / Емил Цанов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 369-375. 

  

Сист. No: 62510

Информационни центрове

- 885 -

Сп C 58

Проектирането на центровете за обработка на данни - предизвикателства и ключови концепции . // CIO, XI, 2015, N 11, с. 54-56. 

  

Сист. No: 62915

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 886 -

45794

Иванова, Зоя.  Използване възможностите на е-търговия от българските предприятия / Зоя Иванова. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 194-199. 

  

Сист. No: 62508

- 887 -

45811

Кабаиванова, Снежина.  Тенденции в развитието на е-плащанията в България / Снежина Кабаиванова. // България в ЕС: първи резултати : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г.. - София : ГорексПрес, 2008, с. 341-348. 

  

Сист. No: 62972

- 888 -

В К 263

Милев, Момчил.  Как ще се прадпазим от кибер-"Костинброд" : Онлайн атаката срещу държавните институции ще форсират изграждането на национална система за киберсигурност / Момчил Милев. // Капитал, XXIII, N 44, 7-13 ноем. 2015, с. 16-17. 

  

Сист. No: 62569

- 889 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Продаваш онлайн. А след това? / Ралица Русинова. // Логистика, XI, 2015, N 10, с. 49-51. 

  

Сист. No: 63305

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 890 -

42911

Братоева, Лилия.  Формиране на анимационния продукт / Лилия Братоева. // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие : Единадесети национален симпозиум. Сборник. - София : УИ Стопанство, 2006, с. 116-126. 

  

Сист. No: 62830

- 891 -

42911

Великова, Еленита.  Състояние и възможности за развитие на туристическата инфра- и суперструктурата в България / Еленита Великова. // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие : Единадесети национален симпозиум. Сборник. - София : УИ Стопанство, 2006, с. 90-95. 

  

Сист. No: 62823

- 892 -

45794

Вергиев, Димитър.  Туризмът като елемент на националната и световна икономика / Димитър Вергиев. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 170-180. 

  

Сист. No: 62682

- 893 -

42911

Гръчка, Любомира.  Процесноориентирана интеграция на системите за управление на качеството / Любомира Гръчка. // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие : Единадесети национален симпозиум. Сборник. - София : УИ Стопанство, 2006, с. 96-99. 

  

Сист. No: 62826

- 894 -

42911

Емилова, Ирена.  Анализ на човешкия потенциал в туризма / Ирена Емилова. // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие : Единадесети национален симпозиум. Сборник. - София : УИ Стопанство, 2006, с. 100-104. 

  

Сист. No: 62827

- 895 -

42911

Кръстанов, Светлин.  Проблеми на данъчната политика в туризма / Светлин Кръстанов. // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие : Единадесети национален симпозиум. Сборник. - София : УИ Стопанство, 2006, с. 111-115. 

  

Сист. No: 62829

- 896 -

45724

Мирзоев, Анар Фаик оглы.  Экономическая эффективность использования рекреационного и туристского потенциала / Анар Фаик оглы Мирзоев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 399-406. 

  

Сист. No: 62530

- 897 -

42911

Николова, Иванка.  Защита на икономическите интереси на потребителите в условията на пазарна икономика / Иванка Николова. // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие : Единадесети национален симпозиум. Сборник. - София : УИ Стопанство, 2006, с. 80-85. 

  

Сист. No: 62813

- 898 -

45724

Пенкова, Десислава.  Моделиране управлението на риска при прилагане на ревеню мениджмънта в туризма / Десислава Пенкова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2, 2015, с. 205-210. 

  

Сист. No: 62843

- 899 -

45794

Петков, Ивайло.  Основни детерминанти на конкурентоспособността на туристическа дестинация / Ивайло Петков. // Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 380-385. 

  

Сист. No: 62601

- 900 -

42911

Рагина, Ваня.  Конкурентни предимства на морския туристически продукт / Ваня Рагина. // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие : Единадесети национален симпозиум. Сборник. - София : УИ Стопанство, 2006, с. 127-132. 

  

Сист. No: 62831

- 901 -

42911

Станков, Владимир.  Анализ на икономически ефекти в стартовия период - целесъобразен ли е селския туризъм за семейството / Владимир Станков. // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие : Единадесети национален симпозиум. Сборник. - София : УИ Стопанство, 2006, с. 70-74. 

  

Сист. No: 62811

- 902 -

42911

Сулева, Дарина.  Имаджинерингът - инструмент за повишаване на конкурентоспособността на тематичен парк в контекста на съвременната икономика / Дарина Сулева. // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие : Единадесети национален симпозиум. Сборник. - София : УИ Стопанство, 2006, с. 137-142. 

  

Сист. No: 62833

- 903 -

42911

Тончева, Тодорка.  Туризмът и глобалната промяна на околната среда в развиващите се страни / Тодорка Тончева. // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие : Единадесети национален симпозиум. Сборник. - София : УИ Стопанство, 2006, с. 65-74. 

  

Сист. No: 62803

- 904 -

42911

Хрулева, Милена.  Състояние и развитие на конкурентоспособността на туристическата дестинация / Милена Хрулева. // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие : Единадесети национален симпозиум. Сборник. - София : УИ Стопанство, 2006, с. 133-136. 

  

Сист. No: 62832

- 905 -

42911

Янева, Мариана.  Деференциране на туристическия продукт чрез екскурзоводското обслужване / Мариана Янева. // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие : Единадесети национален симпозиум. Сборник. - София : УИ Стопанство, 2006, с. 59-64. 

  

Сист. No: 62799

- 906 -

Сп Ч 895

Терзиева, Лилия.  Предизвикателства и възможности пред организациите и човешките ресурси в сферата на туризма и свободното време / Лилия Терзиева. // Човешки ресурси, 2015, N 9, с. 7-9. 

  

Сист. No: 63087

- 907 -

44964

Aleksandrova, Elena.  An Application of the EU Financial Instruments for the Tourism Development inthe Rural Areas in Bulgaria / Elena Aleksandrova. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the Sixth International Scientific Conference - FMNS2015, 10-14.06.2015 : V. 1-6 : V. 3. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilski, 2015, с. 42-49. 

  

Сист. No: 63401

- 908 -

45724

Constantinescu, Mariana et al.  Quality ecotourism services, open source for the romanian tourism sector / Mariana Constantinescu, Ioana Panagoret, Dragos M. Panagoret. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 104-111. 

  

Сист. No: 63077

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

Английски език

- 909 -

45747

Краснова, Т. Г.  Развитие критического мышления при обучении иностранному языку / Т. Г. Краснова. // Создание искусственного иноязычного окружения как один из факторов активизации учебной деятельности : Материалы всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 27 октября 2014 г.. - Санкт-Петербург : СПбГЭУ, 2014, с. 93-96. 

  

Сист. No: 62644

- 910 -

45747

Петрова, Е.Е.  Модные слова (buzz words) в английском языке в сфере бизнеса и экономики последних лет / Е.Е. Петрова. // Создание искусственного иноязычного окружения как один из факторов активизации учебной деятельности : Материалы всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 27 октября 2014 г.. - Санкт-Петербург : СПбГЭУ, 2014, с. 154-157. 

  

Сист. No: 62634

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История

- 911 -

Сп Е 205

История и цивилизация  : [Судан]. // Европа 2001, XXII, 2015, N 3-4, с. 18-27. 

  

Сист. No: 63240

История на СА

- 912 -

40250

Бешков, Владимир.  Интересни моменти от пътуването на Анастас Ст. Бешков из Турция, Иран и Закавказието през 1926-1927 г. / Владимир Бешков. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Акад. Георги Данаилов (1872-1939), акад. Анастас Бешков (1896-1964), проф. Лазар Ралчев (1911-1995), проф. Христо Маринов (1921-1997): Доклади. Спомени : 17 май 2002 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 89-94. 

  

Сист. No: 62537

- 913 -

40250

Бешков, Владимир.  В Средногорието през юни 1951 г. / Владимир Бешков. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Акад. Георги Данаилов (1872-1939), акад. Анастас Бешков (1896-1964), проф. Лазар Ралчев (1911-1995), проф. Христо Маринов (1921-1997): Доклади. Спомени : 17 май 2002 г., 2002, с. 95-96. 

  

Сист. No: 62538

- 914 -

39493

Библиография на трудовете на професор Велеслав Гаврийски . // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Акад. Иван Стефанов(1899-1980), проф. д-р Велеслав Гаврийски(1909-1976): (Доклади)(Спомени): 5 ноември 1999 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 122-126. 

  

Сист. No: 62869

- 915 -

45724

Богданова, Маргарита.  Катедра с безспорен авторитет и перспективно бъдеще / Маргарита Богданова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 7-13. 

  

Сист. No: 62730

- 916 -

45843

Върбанов, Иван и др.  [Петдесет] 50 години катедра "История, Философия, Социология" - традиции и новаторство / Иван Върбанов, Ваня Ганева. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 9-17. 

  

Сист. No: 63015

- 917 -

40250

Гаврилов, Любен.  За академик Георги Данаилов / Любен Гаврилов. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Акад. Георги Данаилов (1872-1939), акад. Анастас Бешков (1896-1964), проф. Лазар Ралчев (1911-1995), проф. Христо Маринов (1921-1997): Доклади. Спомени : 17 май 2002 г., 2002, с. 87-88. 

  

Сист. No: 62513

- 918 -

40250

Гаврилов, Любен.  Малка музайка от живота на акад. Анастас Бешков / Любен Гаврилов. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Акад. Георги Данаилов (1872-1939), акад. Анастас Бешков (1896-1964), проф. Лазар Ралчев (1911-1995), проф. Христо Маринов (1921-1997): Доклади. Спомени : 17 май 2002 г., 2002, с. 111-116. 

  

Сист. No: 62541

- 919 -

38603

Гаврилов, Любен.  Нека да не забравяме тези хубави хора / Любен Гаврилов. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Проф. Димитър Бъров , акад. д-р Никола Михов, проф. Стефан Станев, проф. д-р Минко Русенов, проф. Никола Мутафов, проф. Славчо Славев: доклади, спомени, 21 ноември 1997 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1998, с. 46-60. 

  

Сист. No: 62772

- 920 -

41477

Георгиев, Здравко.  В началото на прехода / Здравко Георгиев. // Академията през погледа на нейните ректори : Изданието се посвещава на 70-годишният юбилей на Висшето училище / Отг. ред. Димитър Панайотов. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 161-182. 

  

Сист. No: 62844

- 921 -

41477

Дамянов, Атанас.  Реални и жизнени реформи / Атанас Дамянов. // Академията през погледа на нейните ректори : Изданието се посвещава на 70-годишният юбилей на Висшето училище / Отг. ред. Димитър Панайотов. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 183-211. 

  

Сист. No: 62847

- 922 -

38917

Дамянов, Дамян.  Професов Величко Нанков (1918-1987) / Дамян Дамянов. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството : Чл.-кор. проф.Тодор Владигеров, проф. д-р Величко Нанков, проф. Иван Хаджииванов: доклади, спомени, 6 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 21-28. 

  

Сист. No: 62875

- 923 -

40250

Дончев, Юлиян.  Академик Георги Данаилов / Юлиян Дончев. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Акад. Георги Данаилов (1872-1939), акад. Анастас Бешков (1896-1964), проф. Лазар Ралчев (1911-1995), проф. Христо Маринов (1921-1997): Доклади. Спомени : 17 май 2002 г., 2002, с. 85-86. 

  

Сист. No: 62512

- 924 -

40250

Дончев, Юлиян.  Академик Анастас Бешков / Юлиян Дончев. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Акад. Георги Данаилов (1872-1939), акад. Анастас Бешков (1896-1964), проф. Лазар Ралчев (1911-1995), проф. Христо Маринов (1921-1997): Доклади. Спомени : 17 май 2002 г., 2002, с. 108-110. 

  

Сист. No: 62540

- 925 -

41477

Иванов, Рашко В.  Благодетелят / Рашко В. Иванов. // Академията през погледа на нейните ректори : Изданието се посвещава на 70-годишният юбилей на Висшето училище / Отг. ред. Димитър Панайотов. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 7-22. 

  

Сист. No: 62810

- 926 -

40250

Йорданов, Тянко.  Как се запознах и работих с академик Анастас Бешков / Тянко Йорданов. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Акад. Георги Данаилов (1872-1939), акад. Анастас Бешков (1896-1964), проф. Лазар Ралчев (1911-1995), проф. Христо Маринов (1921-1997): Доклади. Спомени : 17 май 2002 г., 2002, с. 97-107. 

  

Сист. No: 62539

- 927 -

39493

Йотов, Йото.  Проф. д-р Велеслав Димитров Гаврийски / Йото Йотов. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Акад. Иван Стефанов(1899-1980), проф. д-р Велеслав Гаврийски(1909-1976): (Доклади)(Спомени): 5 ноември 1999 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 81-90. 

  

Сист. No: 62867

- 928 -

41477

Калчев, Св.  Комплексен учебно-научен център. // Академията през погледа на нейните ректори : Изданието се посвещава на 70-годишният юбилей на Висшето училище / Отг. ред. Димитър Панайотов. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 126-140. 

  

Сист. No: 62838

- 929 -

38603

Кирев, Любен.  Слово при откриване на юбилейната научна сесия посветена на: проф. Димитър Бъров, акад. д-р Никола Михов, проф. Стефен Цанев, проф. д-р Минко Русев, проф. Никола Мутафов и проф. Славчо Славев / Любен Кирев. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Проф. Димитър Бъров , акад. д-р Никола Михов, проф. Стефан Станев, проф. д-р Минко Русенов, проф. Никола Мутафов, проф. Славчо Славев: доклади, спомени, 21 ноември 1997 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1998, с. 5-8. 

  

Сист. No: 62758

- 930 -

38603

Костов, Стоян.  Професор д-р Никола Атанасов Мутафов / Стоян Костов. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Проф. Димитър Бъров , акад. д-р Никола Михов, проф. Стефан Станев, проф. д-р Минко Русенов, проф. Никола Мутафов, проф. Славчо Славев: доклади, спомени, 21 ноември 1997 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1998, с. 34-39. 

  

Сист. No: 62767

- 931 -

38603

Кръстев, Кръстю.  Проф. д-р Славчо Славев на 70 години / Кръстю Кръстев. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Проф. Димитър Бъров , акад. д-р Никола Михов, проф. Стефан Станев, проф. д-р Минко Русенов, проф. Никола Мутафов, проф. Славчо Славев: доклади, спомени, 21 ноември 1997 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1998, с. 40-45. 

  

Сист. No: 62771

- 932 -

40250

Кънев, Методи.  Акад. Георги Данаилов: епистемологически подход и национална кауза / Методи Кънев. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Акад. Георги Данаилов (1872-1939), акад. Анастас Бешков (1896-1964), проф. Лазар Ралчев (1911-1995), проф. Христо Маринов (1921-1997): Доклади. Спомени : 17 май 2002 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 11-29. 

  

Сист. No: 62499

- 933 -

41477

Кънев, Методи.  Традиции и новаторство / Методи Кънев. // Академията през погледа на нейните ректори : Изданието се посвещава на 70-годишният юбилей на Висшето училище / Отг. ред. Димитър Панайотов. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 141-160. 

  

Сист. No: 62841

- 934 -

38917

Кънев, Методи.  Теоретико-методологическата спирала в икономическата мисъл. Приносът на Тодор Владигеров / Методи Кънев. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството : Чл.-кор. проф.Тодор Владигеров, проф. д-р Величко Нанков, проф. Иван Хаджииванов: доклади, спомени, 6 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 10-20. 

  

Сист. No: 62872

- 935 -

38603

Кънев, Петър.  Слово за Бъров / Петър Кънев. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Проф. Димитър Бъров , акад. д-р Никола Михов, проф. Стефан Станев, проф. д-р Минко Русенов, проф. Никола Мутафов, проф. Славчо Славев: доклади, спомени, 21 ноември 1997 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1998, с. 9-13. 

  

Сист. No: 62763

- 936 -

40250

Личев, Тихомир.  В памет на проф. д-р Христо Маринов / Тихомир Личев. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Акад. Георги Данаилов (1872-1939), акад. Анастас Бешков (1896-1964), проф. Лазар Ралчев (1911-1995), проф. Христо Маринов (1921-1997): Доклади. Спомени : 17 май 2002 г., 2002, с. 59-64. 

  

Сист. No: 62504

- 937 -

38603

Минев, Мирослав.  Високата мярка на учения / Мирослав Минев. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Проф. Димитър Бъров , акад. д-р Никола Михов, проф. Стефан Станев, проф. д-р Минко Русенов, проф. Никола Мутафов, проф. Славчо Славев: доклади, спомени, 21 ноември 1997 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1998, с. 14-20. 

  

Сист. No: 62764

- 938 -

40250

Михайлов, Емил.  Проф. Лазар Иванов Ралчев / Емил Михайлов. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Акад. Георги Данаилов (1872-1939), акад. Анастас Бешков (1896-1964), проф. Лазар Ралчев (1911-1995), проф. Христо Маринов (1921-1997): Доклади. Спомени : 17 май 2002 г., 2002, с. 45-55. 

  

Сист. No: 62503

- 939 -

41477

Нанков, Величко.  Първият ректор / Величко Нанков. // Академията през погледа на нейните ректори : Изданието се посвещава на 70-годишният юбилей на Висшето училище / Отг. ред. Димитър Панайотов. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 23-35. 

  

Сист. No: 62818

- 940 -

41477

Нанков, Величко.  Значителни промени в облика на института / Величко Нанков. // Академията през погледа на нейните ректори : Изданието се посвещава на 70-годишният юбилей на Висшето училище / Отг. ред. Димитър Панайотов. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 60-76. 

  

Сист. No: 62822

- 941 -

40250

Недялкова, Лукса Данаилова.  Професор Георги Данаилов в Свищов / Лукса Данаилова Недялкова. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Акад. Георги Данаилов (1872-1939), акад. Анастас Бешков (1896-1964), проф. Лазар Ралчев (1911-1995), проф. Христо Маринов (1921-1997): Доклади. Спомени : 17 май 2002 г., 2002, с. 80-81. 

  

Сист. No: 62509

- 942 -

41477

Павлов, Нено.  Европейският вектор на висшето училище / Нено Павлов. // Академията през погледа на нейните ректори : Изданието се посвещава на 70-годишният юбилей на Висшето училище / Отг. ред. Димитър Панайотов. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 212-246. 

  

Сист. No: 62849

- 943 -

39493

Павлов, Нено.  Непреходността на академичното наследство / Нено Павлов. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Акад. Иван Стефанов(1899-1980), проф. д-р Велеслав Гаврийски(1909-1976): (Доклади)(Спомени): 5 ноември 1999 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 5-6. 

  

Сист. No: 62856

- 944 -

40250

Панайотов, Димитър.  Стопанската география - приложна наука / Димитър Панайотов. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Акад. Георги Данаилов (1872-1939), акад. Анастас Бешков (1896-1964), проф. Лазар Ралчев (1911-1995), проф. Христо Маринов (1921-1997): Доклади. Спомени : 17 май 2002 г., 2002, с. 33-41. 

  

Сист. No: 62502

- 945 -

45724

Панайотов, Димитър.  Основоположникът : По случай 100 години от рождението на проф. д-р ик. н. Петър Мастиков (04.05.1915г. - 15.07.1998г.) / Димитър Панайотов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 14-16. 

  

Сист. No: 62734

- 946 -

38603

Панайотов, Димитър.  Професор Стефан Станев / Димитър Панайотов. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Проф. Димитър Бъров , акад. д-р Никола Михов, проф. Стефан Станев, проф. д-р Минко Русенов, проф. Никола Мутафов, проф. Славчо Славев: доклади, спомени, 21 ноември 1997 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1998, с. 21-27. 

  

Сист. No: 62765

- 947 -

38603

Пейчев, Иван.  Голям радетел на кооперативната идея, буден общественик : [проф. д-р Минко Русев] / Иван Пейчев. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Проф. Димитър Бъров , акад. д-р Никола Михов, проф. Стефан Станев, проф. д-р Минко Русенов, проф. Никола Мутафов, проф. Славчо Славев: доклади, спомени, 21 ноември 1997 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1998, с. 68-72. 

  

Сист. No: 62775

- 948 -

39493

Петров, Величко.  Академик Иван Стефанов Матеев (1899-1980) / Величко Петров. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Акад. Иван Стефанов(1899-1980), проф. д-р Велеслав Гаврийски(1909-1976): (Доклади)(Спомени): 5 ноември 1999 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 9-15. 

  

Сист. No: 62862

- 949 -

41477

Порязов, Делчо.  Всестранен просперитет / Делчо Порязов. // Академията през погледа на нейните ректори : Изданието се посвещава на 70-годишният юбилей на Висшето училище / Отг. ред. Димитър Панайотов. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 77-101. 

  

Сист. No: 62825

- 950 -

38603

Радков, Радко.  Проф. д-р Минко Василев Русенов (1912-1987) / Радко Радков. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Проф. Димитър Бъров , акад. д-р Никола Михов, проф. Стефан Станев, проф. д-р Минко Русенов, проф. Никола Мутафов, проф. Славчо Славев: доклади, спомени, 21 ноември 1997 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1998, с. 28-33. 

  

Сист. No: 62766

- 951 -

41477

Русенов, Минко.  Трайна стабилизация / Минко Русенов. // Академията през погледа на нейните ректори : Изданието се посвещава на 70-годишният юбилей на Висшето училище / Отг. ред. Димитър Панайотов. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 54-59. 

  

Сист. No: 62821

- 952 -

40250

Спасов, Димитър.  Проф. д-р Лазар Иванов Ралчев / Димитър Спасов. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Акад. Георги Данаилов (1872-1939), акад. Анастас Бешков (1896-1964), проф. Лазар Ралчев (1911-1995), проф. Христо Маринов (1921-1997): Доклади. Спомени : 17 май 2002 г., 2002, с. 117-119. 

  

Сист. No: 62542

- 953 -

38603

Спасов, Димитър.  Спомени за проф. Димитър Бъров и акад. д-р Никола Михов / Димитър Спасов. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Проф. Димитър Бъров , акад. д-р Никола Михов, проф. Стефан Станев, проф. д-р Минко Русенов, проф. Никола Мутафов, проф. Славчо Славев: доклади, спомени, 21 ноември 1997 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1998, с. 61-67. 

  

Сист. No: 62773

- 954 -

40250

Станев, Стефан.  Размисли по повод честването на академик Георги Данаилов / Стефан Станев. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Акад. Георги Данаилов (1872-1939), акад. Анастас Бешков (1896-1964), проф. Лазар Ралчев (1911-1995), проф. Христо Маринов (1921-1997): Доклади. Спомени : 17 май 2002 г., 2002, с. 65-79. 

  

Сист. No: 62505

- 955 -

41477

Станев, Стефан.  Коренна реорганизация / Стефан Станев. // Академията през погледа на нейните ректори : Изданието се посвещава на 70-годишният юбилей на Висшето училище / Отг. ред. Димитър Панайотов. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 36-53. 

  

Сист. No: 62819

- 956 -

41126

Тананеев, Емилиян.  Десет години катедра "СФК" / Емилиян Тананеев. // Теорията и практиката на контрола - състояние и перспективи : Сб. статии от Юбил. науч. сесия, посвет. на 10-годиш. от създ. на катедра "Стопански и финансов контрол". - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 3-10. 

  

Сист. No: 62733

- 957 -

39493

Цветков, Кирил.  Библиография на трудовете на акад. Иван Стефанов. // Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството на : Акад. Иван Стефанов(1899-1980), проф. д-р Велеслав Гаврийски(1909-1976): (Доклади)(Спомени): 5 ноември 1999 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 41-77. 

  

Сист. No: 62865

- 958 -

В А 561

Академични преподаватели участваха в национален форум "Прелом в застраховането" . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 4, ноемв. 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 62632

- 959 -

В А 561

Активно участие на студенти в проект "Академия Икономика" на КРИБ . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 4, ноем. 2015, с. 1. 

  

Сист. No: 62623

- 960 -

В З 375

Андасаров, Петър.  Нов служебен ректор обединява академичната общност в Свищов : [Интервю с ВрИД ректор проф. д-р Марияна Божинова] / Петър Андасаров. // Застраховател  (Свищов), XXI, N 23, 16-30 дек. 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 63397

- 961 -

В А 561

Божинова, Марияна.  Продължаваме да творим 80-годишната история на нашата Алма матер : [Обръщение на ВрИД ректор проф. д-р Марияна Божинова] / Марияна Божинова. // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 5, дек. 2015, с. 1. 

  

Сист. No: 63381

- 962 -

В З 375

Василева, Вероника.  Връчиха първата диплома за "Доктор на науките" в специалност "Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка" в Свищов / Вероника Василева. // Застраховател, XXI, N 21, 11-25 ноем. 2015, с. 12. 

  

Сист. No: 62645

- 963 -

В А 561

Върбанов, Иван.  [Осми] 8-ми Ноември - Сакрална дата за Стопанска академия : [Обръщение на ВрИД ректор проф. Иван Върбанов, послучай 79 год. СА "Д. А. Ценов" ] / Иван Върбанов. // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 4, ноем. 2015, с. 1. 

  

Сист. No: 62621

- 964 -

В А 561

Дипломираха се абсолвентите от випуск 2011 . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 5, дек. 2015, с. 1. 

  

Сист. No: 63383

- 965 -

В А 561

Докторанти представиха свои научни изследвания в областта на икономиката . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 5, дек. 2015, с. 2. 

  

Сист. No: 63387

- 966 -

В А 561

Информационни дни за първокурсници организира Стопанска академия . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 4, ноем. 2015, с. 2. 

  

Сист. No: 62625

- 967 -

В А 36

Информационните технологи - мечтаната кариера . // Аз-буки, XXV, N 48, 26 ноем.-2 дек. 2015, с. 18. 

  

Сист. No: 62991

- 968 -

В Д 92

Конф.  Перспективи за реализация на IT специалисти представи Стопанска академия пред ученици. // Дунавско дело, LXI, N 45, 27 ноем. - 3 дек. 2015, с. 4. 

  

Сист. No: 62952

- 969 -

В А 561

Локална секция на ESN България ще бъде създадена в Академията . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 5, дек. 2015, с. 4. 

  

Сист. No: 63393

- 970 -

В А 561

Министърът на образованието откри новата учебна година . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 4, ноем. 2015, с. 2. 

  

Сист. No: 62624

- 971 -

В А 561

Национална асоциация по прогнозиране и планиране учредиха в Академията . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 4, ноемв. 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 62631

- 972 -

В Д 92

Наши докторанти победиха в национален конкурс . // Дунавско дело, LXI, N 47, 11-17 дек. 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 63206

- 973 -

В А 561

Наши докторанти са победителите в национален конкурс на ИИП . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 5, дек. 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 63390

- 974 -

В А 561

Нов служебен ректор назначи министърът на образованието . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 5, дек. 2015, с. 1. 

  

Сист. No: 63382

- 975 -

В Д 92

Нов служебен ректор обедини академичната общност . // Дунавско дело, LXI, N 46, 4-10 дек. 2015, с. 1, 10. 

  

Сист. No: 63070

- 976 -

В А 561

Новият Студентски съвет започна работа с организирането на поредица прояви . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 5, дек. 2015, с. 4. 

  

Сист. No: 63392

- 977 -

В З 375

Патронен празник и 79 години от основаването си чества Стопанска академия . // Застраховател, XXI, N 22, 25 ноем. - 16 дек. 2015, с. 10. 

  

Сист. No: 62940

- 978 -

В Д 92

Патронен празник и 79-а годишнина чества свищовската Алма матер . // Дунавско дело, LXI, N 43, 13-19 ноем. 2015, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 62630

- 979 -

В А 561

Пилотен обучителен курс по екопредприемачество . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 5, дек. 2015, с. 2. 

  

Сист. No: 63386

- 980 -

В Д 92

Признания и награди получиха изявени студенти за 8 декември . // Дунавско дело, LXI, N 47, 11-17 дек. 2015, с. 8. 

  

Сист. No: 63208

- 981 -

В А 561

Признания и награди получиха изявени студенти за 8 декември . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 5, дек. 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 63388

- 982 -

В А 561

Проблеми на бизнес средата в България дискутираха академични преподаватели . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 5, дек. 2015, с. 2. 

  

Сист. No: 63384

- 983 -

В Д 92

Свищовски професор стана за втори път доктор на науките . // Дунавско дело, LXI, N 44, 20-26 ноем. 2015, с. 8. 

  

Сист. No: 62784

- 984 -

В А 561

Сертификати по хотелиерство . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 5, дек. 2015, с. 4. 

  

Сист. No: 63394

- 985 -

В А 561

Споразумение за сътрудничество . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 5, дек. 2015, с. 4. 

  

Сист. No: 63395

- 986 -

В А 561

Стопанска академия откри официално Кандидатстудентска кампания 2016 . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 5, дек. 2015, с. 2. 

  

Сист. No: 63385

- 987 -

В А 561

Студенти инициираха създаване на клуб по предприемачество . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 5, дек. 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 63389

- 988 -

В А 561

Студентски форум, посветен на съвременни тенденции в развитието на информационните технологии . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 4, ноем. 2015, с. 2. 

  

Сист. No: 62626

- 989 -

В Д 92

Съдът отложи ректорските избори в Стопанска академия . // Дунавско дело, LXI, N 42, 6-12 ноем. 2015, с. 1. 

  

Сист. No: 62572

- 990 -

В А 561

Финансист от Стопанска академия със стипендия на фондация "Еврика" . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 5, дек. 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 63391

- 991 -

В А 561

"Еразъм+" променя съдби, отваря кръгозори . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 4, ноемв. 2015, с. 4. 

  

Сист. No: 62638

- 992 -

В А 561

[Петдесет] 50 години катедра "История, философия, социология" - традиции и новаторство . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 4, ноемв. 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 62629

- 993 -

В А 561

[Шейсет и пет] 65 г. от основаването на катедра "Обща теория на икономиката" . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 4, ноемв. 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 62633

История на България

- 994 -

45843

Друмева, Мариана и др.  Свищовската община в периода на временното руско управление (1877-1879 г.) / Мариана Друмева, Емилия Вачева. // Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Междунар. юб. науч. конф. 30-31 окт. 2015 г. : Сб. науч. разработки : 50 години катедра "История, философия, социология". - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 364-373. 

  

Сист. No: 62945


 Индекс по АВТОРИ

Абрамов, А. 251 
Авраамова, Е. 285 
Адамчук, Наталья Георгиевна 565 
Азизова, Рейхан 588 
Аладжаджиян, А. 639 
Александрова, Александрина 216 217 235 
Александрова, Елена 520 
Алексеева, Г. И. 766 
Алексиева, Александрина 767 
Алексиева, Десислава 273 
Алексиева, Наталия 203 
Алексиева, Цветомила Руменова 673 
Алексова, Десислава 717 
Алиева, Мехрибан 822 
Ангелов, Георги 204 313 
Ангелов, Иван 469 
Ангелов, Илиян 6 314 
Ангелов, Искрен 31 
Ангелова, Йорданка 326 
Ангелова, Красимира 25 491 
Ангелова, Поля 78 
Ангелова, Румяна 7 716 
Андасаров, Петър 960 
Андонов, Станимир 350 
Андонова, Кремена 718 
Андреев, Иван 768 
Андреева, Д. 280 
Андреева, Елена Игоревна 166 
Андреева, Цветелина 542 
Андронов, Евангелий 402 
Анищенко, Галина 769 
Антов, Момчил 433 
Антоненко, Вероника Владимировна 252 
Арабска, Екатерина 27 132 
Аркадиев, Д. 306 
Аркадиев, Димитър 79 88 
Асенов, Анатолий 744 
Асенова, Милка 628 
Атанасов, Атанас 32 33 444 445 
Атанасов, Милен 543 
Атанасов, Петър 636 
Атанасова, Анита 823 
Атанасова, Джулия Данаилова 674 
Атанасова, Лина 351 
Атанасова, Христина 499 
Атанасова-Чопева, Минка 85 
Ахуньянова, Ч. Ф. 824 
Бабушкин, Василий Игоревич 176 
Баздекиду, Василики 264 
Бакалов, Александър 446 
Бакърджиева, Геновева 842 
Баланов, Йордан 521 
Балева, Велина 352 
Балчева, Кристина 353 
Банкова, Иванка 640 
Банкова, Йовка 354 752 
Барболова, Жейна 80 
Бахтараева, Карина Борисовна 164 
Башев, Храбрин 652 
Белев, Иван И. 34 
Белев, Тома 717 
Белоус-Сергеева, Светлана 4 666 
Белчева, Драгомира 35 
Бенчева, Н. 649 
Бешева, Татяна 128 
Бешков, Владимир 912 913 
Биолчева, Петя 240 
Биркентале, Виктория 274 296 
Бисько, И. А. 590 
Благоев, Благо 355 
Благоев, Веселин 356 
Благоева, Надежда 237 
Блажева, Виолета 307 
Бобева, Даниела 447 
Богатырев, Семен Юрьевич 165 
Богдан, Наталия 274 296 
Богданов, Богдан 36 83 
Богданова, Маргарита 93 275 915 
Богоев, Г. 308 
Бодурова, Мирослава 133 
Божилов, Николай 866 
Божилова, Ваня 852 855 
Божинова, Камелия 697 
Божинова, Марияна 332 961 
Бозев, Васил 37 
Бойчев, Бойчо 875 
Бонев, Живко 301 793 
Бонева, Светла 448 
Борисенко, В. В. 826 
Борисов, Борислав 719 
Борисов, Петър 653 654 
Борисова, Б. 638 
Борисова, Светлана Павловна 197 
Борисова, Теодора 449 
Бошнаков, Венелин 238 
Бошнаков, Петьо 450 
Боянов, Любен 38 39 
Братоева, Лилия 890 
Брезоева, Бойка 794 
Бузов, Вихрен 12 
Бурова, Н. В. 591 
Буюклиева, Гергана 357 
Бъджел, Фил 583 
Бычков, Дмитрий Геннадьевич 166 
Вакинова-Петрова, Мариела 297 
Вакуленко, Е. 139 
Варамезов, Любчо 255 745 
Василев, В. 864 
Василев, Васил 427 867 868 
Василев, Иван 90 
Василев, Йордан 282 592 
Василев, Пресиян 13 
Василев, Пресиян Илиянов 675 
Василева, Валентина 578 
Василева, Вероника 962 
Василева, Виолета 358 
Василева, Гергана 86 
Василева, Елка 720 
Василева, Мария 733 
Василева, Петя 573 
Василева, Радка 574 
Василева, Стелиана 359 
Вахрушева, Вероника Олеговна 167 
Вахрушева, Елена Анатольевна 167 
Вачева, Емилия 994 
Вачевска, Миглена 118 
Вачков, Пламен 451 
Вачков, Стефан 360 
Ведър-Величкова, Олимпия 853 
Везиров, Венцислав 14 
Веков, Т. 637 
Велев, Димитър 361 
Велева, Вера 40 
Велева, Н. 637 
Велева, Ралица 579 
Велева, Сияна 633 
Великова, Еленита 891 
Величков, Владислав 470 
Велков, Борис 41 
Велчева, Валентина 770 
Вергиев, Димитър 892 
Вергиева, Марияна 641 
Веселинова, Зорница 362 
Веселинова, Надежда 422 
Вечев, Венцислав 241 
Видев, Стефан 629 
Владиков, Атанас 642 
Владимирова, Катя 363 
Владимирова, Милена 841 
Влайков, Стоян 526 
Волински, Василий 880 
Волков, Игорь Викторович 115 
Воскобойников, И. 286 
Врублевский, Н. Д. 795 
Вълчев, Владимир 434 435 
Вълчева, Петя 42 
Върбанов, Иван 916 963 
Въртелева, Надежда Маринова 676 
Гаврилов, Александр Александрович 172 
Гаврилов, Любен 917 918 919 
Гаврилова, Элеонора Николаевна 818 
Ганева, Ваня 104 315 916 
Ганчев, Калин 436 
Ганчев, Петко 471 
Гашаров, Светослав 364 
Генов, Георги 365 
Генов, Юрий 881 
Генчев, Евгени 872 
Генчева, Боряна 338 339 
Георгиев, Богдан 846 847 848 849 
Георгиев, Веселин 43 
Георгиев, Вихър 81 
Георгиев, Георги 505 
Георгиев, Здравко 920 
Георгиев, Иван 452 
Георгиева, Анета 236 
Георгиева, Боряна Румянова 677 
Георгиева, Веселка 129 
Георгиева, Галя 276 492 771 
Георгиева, Даниела 772 
Георгиева, Диана 366 
Георгиева, Елена 9 367 
Георгиева, Емилия 453 
Георгиева, Ирина 21 
Георгиева, Мара 340 341 
Георгиева, Нонка 630 
Георгиева, Петя Тодорова 678 
Георгиева, Силвия 497 
Георгиевски, Никола 258 
Гешев, Живко 631 
Гешков, Марин 368 
Гилева, Татьяна 750 
Гимпельсон, В. 286 
Главеев, П. 613 
Годев, Бойко 472 
Годжаева, Эльмира 256 
Гончар, Виктория 304 721 
Горанова, Илонка 506 
Горанова, Пенка 369 762 
Горбачева, Наталья Викторовна 168 
Гордова, Т. В. 486 599 
Горохова, Н. Э. 593 
Горчева, Таня 454 876 
Господинов, Юлиян 493 869 
Гочев, Явор 854 
Григоров, Атанас 94 
Григоров, Спасен 418 
Григорова, Ваня 370 371 372 
Григорова, Стела 316 
Гришева, Елена 108 
Грозданова, Богдана 395 
Грошев, Игорь 755 
Груздев, Владислав 507 
Гръчка, Любомира 893 
Гумерова, Гюзель Исаевна 669 
Гурвич, Е. 139 
Гусев, А. 287 
Гусейнова, Шахла Акиф 256 
Гутева, Петя 773 774 
Гуцев, Георги 317 
Гълъбинов, Румен 544 
Гълъбов, М. 796 
Гъркова, Деница Блажева 679 
Гюрова, Вяра 852 855 
Давидков, Цветан 10 856 
Дакова, Веселина Добромирова 253 680 
Дамянов, Атанас 921 
Дамянов, Дамян 922 
Дамянова, Моника Дамянова 681 
Данова, Наташка 841 
Данчева, Маргарита 373 
Дацин, Силвия 130 283 
Дачева, Стефка 44 
Дворецкая, А. Е. 169 
Денева, Анета 257 
Денева, Иванка 535 
Денчев, Денчо 424 
Денчев, Емил 45 46 
Дечев, Теодор 739 
Джилизов, Велко 170 
Димитров, Борислав Христов 254 
Димитров, Георги 126 
Димитров, Диян 303 
Димитров, Калин 561 
Димитров, Марин 111 
Димитров, Никола 722 
Димитров, Пенко 500 
Димитров, Ради 775 
Димитрова, Ваня 218 
Димитрова, Весела 47 
Димитрова, Деница 374 
Димитрова, Десислава Петкова 213 
Димитрова, Елица 48 
Димитрова, Мая 375 
Димитрова, Пламена Кирилова 682 
Димитрова-Гализова, Мариета 501 
Димитрова-Савова, Татяна 636 
Димов, Нено 277 
Димов, Сава 455 
Димов, Цветан 333 
Динков, Динко 473 
Динков, Ивайло 872 
Динков, Милен 698 
Динкова, Цвета 247 
Добрев, Момчил 376 
Доков, Лука 545 
Донкова, Вилияна 334 
Дончев, Юлиян 923 924 
Дончева, Анета 843 
Досев, Христо 797 
Доуден, Патриция 757 
Дочева, Соня 798 
Драганов, Христо 562 563 566 
Драганова, Нина 508 
Дружиловская, Э. С. 799 
Друмева, Мариана 994 
Дуранкев, Боян 377 
Дърмонова, Л. 614 
Евлогиев, Емил 776 
Евтимова, Петранка 594 
Емилова, Ирена 894 
Енчева, Д. 312 
Ефремова, Евгения Михайловна 777 
Ефремова, Сребрина 141 
Ефтимова, Дияна Лъчезарова 683 
Желев, Симеон 378 
Желязков, Славея 49 
Желязкова, Виржиния 634 
Желязкова, Славея 50 
Живков, Никола 502 503 509 
Живков, Николай 95 
Живкова, Лидия Георгиева 828 
Живкова, Мариета 502 503 509 
Жмайлова, Елена 318 
Жотева, Мая 800 
Жукова, Татьяна Васильевна 171 
Журавлева, Т. 288 
Завриев, С. 625 
Зайков, Владимир Полиевктович 172 
Зайцева, Т. И. 290 
Зарев, Данаил 801 833 
Захариев, Радостин Радев 684 
Зашева, Йоана Стефанова 665 
Звонарева, Н. Б. 595 
Зиненко, Анна Викторовна 173 
Зюлкярова, Фатме Шабанова 844 
Иванов, Любомир 51 
Иванов, Павлин 242 
Иванов, Петко 148 655 
Иванов, Рашко В. 925 
Иванов, Христо 379 
Иванова, Ванушка Ивелинова 685 
Иванова, Зоя 319 425 886 
Иванова, И. А. 596 
Иванова, Мария 163 
Иванова, Миглена 46 
Иванова, Н. 597 
Иванова, Пресила 142 
Иванова-Кузманова, Галя 598 778 
Ивахнюк, Ирина 92 
Игнатов, Боян 207 
Игнатов, Светозар 380 
Игнатова, Николинка 874 
Игонина, Людмила Лазаревна 174 
Икова, Йорданка 309 
Илиев, Й. 615 616 
Илиев, Никола 15 150 151 
Илиев, Петкан 381 
Илиев, Петър 246 
Илиев, Пламен Ангелов 834 
Илиева, Боряна 22 
Илиева, Илияна Станиславова 270 
Илиева, Таня 536 
Ималова, Диана 802 
Исмагилова, Лариса 750 
Исмаил, Айлин Исмаил 743 
Йованова, Благица 258 
Йолов, Владимир 320 
Йоновска, Илка 623 
Йорданов, Йордан 84 
Йорданов, Красимир 214 
Йорданов, Тянко 926 
Йорданова, Елена 713 
Йорданова, Зорница 734 
Йорданова, Светла 143 
Йорданова, Светлана 219 
Йотов, Йонко 382 
Йотов, Йото 571 927 
Йотова-Йорданова, Елена 644 
Йотовска, Камелия 581 
Кабаиванова, Снежина 887 
Калинин, Александр 278 
Калинков, Константин 456 
Калоянов, Тодор 52 89 
Калчев, Светлозар 928 
Камбурова, Здравка 383 
Каменова, Камелия 384 
Кандов, Борислав 421 
Канин, Иван 237 
Капранова, Лариса 699 
Караулова, Наталия Михайловна 252 
Карлукова, Дафинка Николаева 686 
Карпов, Владимир 723 
Касабова, Стела 53 
Кашбразиев, Ринас Васимович 438 
Кехайова, Мария 367 
Килиджийска, Нели 298 
Кинева, Тодорка 110 
Кирев, Любен 929 
Кириллов, А. И. 803 
Кирилова, Милена 220 
Кирков, Виктор 724 
Киров, Живко 735 
Киров, Живко Йорданов 753 
Кирова, Алла 54 
Киселева, Наталья Ильинична 96 
Китанов, Яким 634 
Кифоренко, Оксана 156 
Клишина, Я А. 248 
Ковалев, Анатолий 725 
Ковачева, Мария 152 437 
Кодзоев, Заур Баширович 175 
Кодинова, Елена 127 
Коева-Димитрова, Любомира 779 
Коен, Жаклин 700 
Козюк, Виктор 112 
Колева, Милена 457 
Колева, Яна 670 
Колесник, Наталья Федоровна 176 
Колесников, А. 625 
Кондарев, Ивайло 221 
Константинова, Виктория Генчева 587 
Кончев, Михаил 55 
Конягина, М. Н. 248 
Коруева, Ирина Юриева 215 
Косариков, Александър 295 
Костадинов, Антон 663 
Костадинов, Костадин 385 
Костадинова, Елена 291 
Костов, Енчо 386 
Костов, Ивайло 736 
Костов, Стоян 930 
Костова, Магдалена 56 
Костова, Септемврина 335 
Костова, Силвия 835 
Коцева, Татяна 48 
Кошкуль, Д. В. 439 
Краева, Виолета 97 877 
Краснова, Т. Г. 909 
Краснослободцев, Алексей 755 
Криничанский, К 289 
Крумова, Диана 249 827 
Крумова, Цветанка 546 
Кръстанов, Светлин 895 
Кръстев, Кръстю 931 
Кръстева, Венета 131 
Кръстева, Габриела 153 
Кръстева, Илияна 646 647 
Кръстителски, Илко 531 
Кублин, Игорь 419 
Кувалдина, Т. Б. 805 
Куджиева, О. А. 599 
Кудинова, Т. В. 486 
Кудретова, Айла Ашимова 687 
Кудряшова, Инна Владимировна 440 
Кудряшова, Нина Владимировна 441 
Кузнецова, Людмила Григорьевна 177 
Кузнецова, Юлия 29 
Кузьмин, Антон Юрьевич 178 
Куйтов, Ахмед Османов 144 
Кукенска, Ренета Михова 688 
Куликова, Л. И. 806 
Кунчев, Митко 583 
Куриляк, Евгений 840 
Куриляк, Максим 279 
Куртева, Стойка 149 
Куршумов, Влади 321 
Куцаров, Стилиян 387 
Кънев, Методи 932 933 934 
Кънев, Петър 935 
Кънев, Пламен 648 
Кърпачева, Елина 510 
Кюнель, С. Е. 600 
Кючуков, Любомир 474 
Лавровский, Б. 271 
Лазарева, М. В. 601 
Лазаров, Мирослав Любомиров 706 707 
Лазарова, Елица 746 
Лазова, Кристина Велизарова 689 
Лаловски, Любомир Михайлов 690 
Ламбев, Иван 532 
Лаптев, Георгий 708 
Ларионов, Игорь Викторович 709 
Лашколниг, Мартин 857 
Левченко, Анна Викторовна 179 
Личев, Георги 336 
Личев, Тихомир 113 936 
Личева, Катя 23 
Лозанова, В. 613 616 617 
Ломев, Боян М. 155 
Лузин, Родион 271 
Льондев, Атанас 208 
Любенова, Ина 57 
Маевская, В. А. 602 
Максим, Живко 259 
Малева, Т. 285 
Малкина, Марина Юрьевна 180 
Малчев, Михаил 388 
Мангачев, Иван 511 
Мандаджиева, Ася 343 344 345 
Манов, Васил 389 
Манолов, Георги 390 
Манушин, Дмитрий Викторович 2 
Марангозов, Явор 391 
Маринов, Велко 475 
Маринов, Г. 488 
Маринов, Георги 458 
Маринов, Делян 512 
Маринов, Драгомир 145 529 726 
Маринов, Едуард 3 476 
Маринов, Иван 243 
Маринов, Красимир 392 
Маринов, Марин 140 
Маринова, Ани 331 428 
Маринова, Доника 239 
Маринова, Регина Станиславова 691 
Маринова, Яница 858 
Маркина, Елена 284 459 
Марков, Станислав 487 
Марков, Цветан 5 
Маркова, Анелия 513 807 
Марковска, Венета М. 154 
Марчев, Ангел 58 
Марчев, Ангел Ангелов 155 
Марчев, Ангел-младши 58 
Маршев, Вадим 710 
Мастеровенко, Ксения Владимировна 187 
Матев, Матю 1 
Матеева, Богиня 423 429 
Матов, Деян 393 
Махотева, Марина Юрьевна 116 
Машкин, Любен 645 
Медницкий, Алексей Николаевич 567 
Мейсън, Пол 272 
Мельник, Екатерина 156 
Мендева, Виктория 656 
Мехмедова, Тюркян Юсеинова 692 
Миланова, Петя 59 
Милев, Момчил 888 
Милев, Пламен 60 
Миленчев, Георги 737 
Милков, Лучиян 17 
Минев, Мирослав 937 
Минков, Иво 18 
Минкова, Ганета 222 528 
Минковски, Румен 859 
Минчева, Моника Георгиева 693 
Мирзоев, Анар Фаик оглы 896 
Миронова, Надя 701 
Мирчев, Мирослав 477 
Мирчев, Михаил 28 
Митев, Иван 394 
Митева, Десислава 460 
Митева, Камелия Цецкова 751 
Митков, Милен 547 548 549 
Миткова, Илонка 540 
Митова, Диляна 657 
Михаилов, Михаил 837 
Михайлов, Борислав 550 
Михайлов, Емил 938 
Михайлов, Михаил 209 
Михайлов, Николай 120 
Михайлова, Маргарита 754 
Михайлова, Мая 395 
Михайлова, Румяна 244 825 
Младенова, Мария 157 
Моисеев, С. Р. 442 
Моллов, Доброслав 663 
Молхова, Миглена 396 
Монев, В. 603 
Монев, Виктор Георгиев 98 
Монева, Ива 780 
Муратов, Олег 723 
Мургова, Мариана 61 
Мусов, Михаил 781 
Мутафов, Емил 727 
Наама, Карим 478 
Найденов, Александър 62 
Найденов, Борислав 479 
Найденов, Георги 73 
Найденов, Сергей 322 747 
Налетова, Н. И. 604 
Нанков, Величко 939 940 
Начева-Скопалик, Лиляна 577 
Недялков, Илия 63 
Недялкова, Лукса Данаилова 941 
Недялкова, Христиана 346 
Нейкова, Румяна 702 
Ненова, Теменуга 551 
Несторов, Людмил 87 260 
Нецева, Татяна 397 
Никифоров, Веселин 261 
Никова, Донка 764 
Николаев, Михаил Алексеевич 116 
Николаева, Силвия 580 
Николов, Георги 398 
Николов, Димитър 653 654 
Николов, Емил 299 
Николов, Николай 158 
Николов, Тодор 622 
Николова, Биляна 24 
Николова, Венцислава 845 
Николова, Иванка 897 
Николова, Надежда Ал. 64 
Николова, Станислава Цветанова 694 
Николова, Таня 305 
Николова, Таня Минкова 30 
Николс, Филипп М. 757 
Нинова, Валентина 552 
Новикова, Виктория Сергеевна 197 
Новикова, Наталия Е. 782 
Нурмухамедова, Х. Ш. 783 
Нуцулов, Деян 146 
Оболенский, В 489 
Орехова, Т. В. 728 
Орланюк-Малицкая, Л. А. 553 
Остренко, Е. В. 832 
Охезина, Галина Михайловна 672 
Павлов, Н. 554 
Павлов, Нено 942 943 
Павлов, Павлин 643 
Павлова, Дарина 300 
Павлова, Марияна 262 
Панайотов, Димитър 944 945 946 
Панева, Анелия 555 
Панева, Лиляна 223 224 225 226 
Панова, Юлияна 605 
Панталеев, Пламен Йорданов 715 
Панталеев, Явор 430 
Пантелеев, Пламен 624 
Пантелеева, Искра 114 323 
Панушев, Емил 494 
Панчев, Димитър 109 
Панчева, Величка 310 
Парашкевова, Евелина 105 729 
Парпулова, Жени 556 
Парушева, Таня 328 
Пашов, Георги Николаев 836 
Пейчев, Иван 947 
Пейчева, Мирослава 106 
Пенков, Димитър 480 
Пенкова, Десислава 898 
Пенчев, Пенчо 399 
Пенчева, Пламена 123 
Перков, Венцислав 749 
Петков, Бисер 537 
Петков, Васил 310 
Петков, Ивайло 899 
Петков, Калоян 159 292 
Петков, Калоян Ангелов 160 
Петков, Николай 557 
Петков, Петрозар 558 
Петков, Пламен 65 66 
Петкова, Ани 136 
Петкова, Калина 568 
Петкова, Камелия 99 
Петров, Величко 948 
Петров, Камен 481 
Петров, Милен 581 
Петров, Петър 582 
Петрова, Беата 227 
Петрова, Е.Е. 910 
Петрова, Йоана 703 
Петрова, Йоана Пламенова 100 
Петрова, Мариана 878 
Петрова, Маринела 136 
Петрова, Моника 228 
Петрова, Райна 324 
Петрухов, Николай 748 
Пешев, Петър 210 
Пименов, Сергей Алексеевич 186 
Погорелов, Александр Вячеславович 172 
Покровская, Н. Н. 606 
Попов, Ганчо 498 
Попова, Галина Львовна 182 
Попова, Евгения 229 514 
Попова, Ели 11 
Поптолев, Тошко 819 
Порязов, Делчо 949 
Първанов, Божидар 538 
Рагина, Ваня 900 
Радев, Начко 121 
Радев, Теодор 653 654 
Радилов, Димитър 67 
Радков, Йордан 864 
Радков, Радко 950 
Радлова, Невена 572 
Радыгин, А. 251 
Рамчев, Кольо 20 
Рангелов, Евгени 808 809 810 811 812 813 
Рангелова, Анета 873 
Рачева, Илина 461 
Рашидов, Алдениз 707 
Рожнова, О. В. 784 
Романова, Анна Валерьевна 183 
Росева, Ренета 161 
Ростовцева, Т. В. 607 
Рупска, Теодора 814 831 
Русанова, Лиляна 533 
Русенов, Минко 951 
Русинова, Ралица 889 
Русков, Петко 327 
Рябова, Инна Владимировна 115 
Ряховская, Антонина 284 459 
Саввина, Оксана Владимировна 184 
Савеленок, Евгений 711 
Савкин, Владимир 712 
Савов, Венцислав 871 
Сакакушев, Милен 337 
Салчев, Петко 636 
Санинский, Сергей 419 
Сарафян, Мариям 400 
Сарийски, Григор 245 401 
Саси, Карим Ахмед 462 
Сафонова, И. В. 785 
Сахарова, Лариса Анатольевна 482 
Селезнева, Лариса Михайловна 101 
Селезнева, Надежда Алексеевна 185 
Семкова, Боряна 658 659 
Сивенов, Благовест 312 
Сиднева, Вера П. 786 
Сидорова, Антонина 432 
Силласте, Галина Георгиевна 102 
Симеонов, Огнян 402 
Симеонова, Петя 403 
Сираева, М. Н. 763 
Сирлещов, Костадин 644 
Ситникова, Лариса 750 
Славов, Станимир 704 
Славова, Ирена 730 
Славчев, С. 638 
Сментына, Наталия 725 
Смирнова, В. 649 
Соискатель, Кадер Ахмед 329 
Сойлеу, Джаред С. 838 
Солнцев, Илья Васильевич 186 
Сотиров, Владимир 515 
Сохацкая, Елена 840 
Спасов, Димитър 952 953 
Спирова, Силвия 404 
Ставрева, Теодора 559 
Стамболийски, Иво 16 
Станев, Стефан 954 955 
Станева, Цветелина 839 
Станков, Владимир 901 
Станкова, Лидия 405 
Станкова, Лиляна 758 
Станкова, Мария 490 
Станкулов, Цветан 230 815 
Станчева, Невена 463 
Старибратов, Ивайло 583 
Стефанов, Гено 68 
Стефанов, Нако 266 
Стефанов, Светлозар 787 
Стефанов, Цанко 495 
Стоева, Василена 740 
Стоименова, Борислава 406 
Стойкова, Р. 616 
Стойкова-Къналиева, Андреана 69 
Стоянов, Евгений 407 738 
Стоянов, Желязко 103 
Стоянов, Стоян 464 
Стоянова, Венцислава 70 
Стоянова, Доника 667 
Стоянова, Илеана 564 
Стоянова, Мариела 705 
Стоянова, Мария 524 
Стоянова, Славена 816 
Стоянова, Стефка 26 
Стоянова, Цветана 263 
Стрекалова, Наталья 731 
Стънгачева, Нели 162 
Сулева, Дарина 902 
Суслова, О. В. 608 
Суслова, Ю. А. 817 
Сучкова, Екатерина Олеговна 187 
Събев, Иван 829 
Събев, Събин 504 
Събева, Василка 71 
Табах, А. 280 
Тагавердиева, Динара Сабировна 671 
Тананеев, Емилиян 956 
Тананеева, Живка 369 762 
Танушев, Християн 408 
Тарасова, Татьяна Михайловна 188 
Тасов, Иван 409 
Тачев, Теодор 609 
Ташев, А. 312 662 
Терзиев, Венелин 27 132 
Терзиев, Деян 517 
Терзиева, Лилия 906 
Терюхов, Виктор Евгеньевич 569 
Тинякова, Виктория 419 
Тодоров, Владимир 420 
Тодоров, Живко 205 206 
Тодоров, Иван 293 
Тодоров, Мирослав 788 
Тодоров, Орлин 465 
Тодоров, Петко 211 
Тодорова, Галина 865 
Тодорова, Ива 81 
Тодорова, Любомира 668 
Тодорова, С. 122 650 
Тодорова, Светлана 756 
Толчинская, Маргарита Николаевна 818 
Томов, Томчо 302 861 
Тонев, Александър 511 
Тонкова, Евгения 410 
Тончева, Тодорка 903 
Топлева, Силвия 714 
Топорнин, Н. Б. 518 
Топчева, Катя 411 
Трендафилова, Латинка Ивова 695 
Третьякова, Светлана Николаевна 189 
Трифонов, Александър 760 
Трифонов, Христо Трифонов 696 
Трифонова, Силвия 55 
Трифонова, Силвия Трифонова 72 
Туманянц, Карэн Авакович 191 
Узун, Несрин 325 
Унтура, Галина Афанасьвна 168 
Урумов, Христо 431 
Утученкова, Мария Викторовна 191 
Ухтеева, Н. А. 789 
Федотов, Дмитрий Юрьевич 192 
Феоктистова, Олеся Александровна 166 193 
Филева, Маргарита 466 575 
Филипова, Милена 879 
Фокина, Татьяна Владимировна 193 
Хаджийска, Катерина 632 
Хаджиколев, Антонио Антониев 147 
Халиун, Ганбат 194 
Харалампиев, Калоян 73 
Хаустов, Николай 483 
Хачатурян, Ашот 862 
Хвалынский, Дмитрий Сергеевич 195 
Хинков, Пламен 560 
Христов, Александър 412 765 
Христов, Владимир 819 
Христов, Живко 413 
Христов, Стефан 414 496 
Христова, Венета 123 133 
Христова, Христина 850 
Христова-Балканска, Искра 250 
Христович, Никола 761 
Христосков, Йордан 539 
Хрулева, Милена 904 
Хубенов, Огнян 664 
Цанов, Емил 884 
Цанова, Камелия 134 
Царева, Ирина 395 
Цветанов, Ясен 527 
Цветков, Стоян 74 
Цветков, Цветан 830 
Цветкова, Г. 635 
Цветкова, Лорета 231 
Цветкова, Людмила Ивановна 709 
Цветкова, Надежда 519 
Ценов, Милен 415 
Ценова, Елица 661 
Ценова, Любка 232 233 
Цонев, Николай 416 
Цонев, Стефан 82 
Цонева, Елка 124 135 137 
Цонков, Николай 484 
Цончева, Гергана 790 
Чавдарова, Велислава 576 
Чампоев, Огнян 467 
Чанков, Георги 485 
Чанкова, Жана 347 
Чанкова, Лилия 870 
Ченгелова, Емилия 268 
Червенски, Георги 75 
Черенков, Виталий 610 
Черенкова, Наталия И. 610 
Черкезова, Патриция 516 
Чернова, М. 251 
Четверикова, Олга 91 
Чикнаверова, К. Г. 611 
Чиликов, Стоян 417 
Чиллев, Димитър 525 
Чиприянов, Михаил 791 
Чиприянова, Галина 791 820 
Чобанова, Росица 76 294 
Чолакова, Атанаска 19 
Шагиева, Н. М. 612 
Шаймиева, Эльмира Шамилевна 669 
Швецов, Александр 281 
Швецова, Нина 8 728 
Шевченко, Игорь Викторович 189 
Шейретски, Костадин 77 
Шелухина, Елена 792 
Шиваров, Александър 468 
Шикова, Лилия 138 732 
Шиманская, Оксана 112 
Шитов, Юрий 125 
Шитова, Юлия 125 
Щекотурова, Светлана Дмитриевна 117 
Щербина, Оксана Юрьевна 196 
Щерев, Николай 426 
Юревич, М. 287 
Явашева, Татяна 269 
Янева, Мариана 905 
Янева, С. 597 
Янков, Т. 308 
Янкова, Мина 234 523 
Яркова, Юлияна 727 
Яхонтова, Е. С. 863 
Яшин, Сергей Николаевич 117 672 
Яшина, Надежда Игоревна 197 
Aleksandrova, Elena 907 
Almeida, Heitor 212 
Amann, Wolfgang 585 
Atanasova, Nikolinka 626 
Atanassova, Liliana 618 
Bolton, Patrick 199 
Bond, Philip 200 
Bruckner, Markus 119 
Carlson, Mark 201 
Chipriyanova, Galina 821 
Claessens, Stijn 443 
Constantinescu, Mariana 908 
Deneva, Rumyana 618 
Fairchild, Joseph 330 
Gatzert, Nadine 570 
Goldstein, Itay 200 
Gudic, Milenko 584 
Hobbs, Jonathan M. 741 
Kim, Chang-Soo 212 
Kim, Hwanki Brian 212 
Kopylyuk, Oksana 198 
Kotseff, Georgi 586 
Ma, Jun 330 
Maegebier, Alexander 570 
Oehmke, Martin 199 
Panagoret, Dragos M. 908 
Panagoret, Ioana 908 
Pappa, Evi 119 
Papworth, Rosemary Jane 619 620 
Patarchanova, Emilia 107 
Poleganova, Dessislava 586 
Power, Mark 741 
Pozen, Robert 541 
Rose, Jonathan D. 201 
Shishmanova, Maria 530 
Stamboliev, Kiril 627 
Todorov, Petar 621 
Tong, Hui 443 
Tripathi, Shiv K. 585 
Tsekova, Stefka 627 
Tuttle, Hilary 742 
Vasileva, Maya 586 
Vinjamoori, Anant 541 
Wu, Shu 330 
Zuccardi, Igor 443 
Эйдинов, А. М. 795 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авторските права върху изображенията, използвани с комерсиална цел 411 
Аграрната статистика в България 78 
Агроекологичната политика в условията на прехода към пазарна икономика 632 
Агроинфраструктурата - основа на устойчивото земеделие 662 
Акад. Георги Данаилов: епистемологически подход и национална кауза 932 
Академик Анастас Бешков 924 
Академик Георги Данаилов 923 
Академик Иван Стефанов Матеев (1899-1980) 948 
Академични преподаватели участваха в национален форум "Прелом в застраховането" 958 
Академичният учебник - традиции и новаторство. Български опит и европейски изисквания 589 
Активен портфейлен мениджмънт - SWOT анализ 151 
Активно участие на студенти в проект "Академия Икономика" на КРИБ 959 
Активното стареене и диалогът между поколенията 86 
Актуални аспекти и казуси от практиката, свързани с дантъчното третиране при липси на брак на активи 233 
Актуални проблеми при счетоводното признаване на приходите от дейността на предприятията 829 
Актуальные аспекты инновационного развития предприятий металлургической отрасли в условиях глобализации и периода санкций 117 
Акценти на годишната инвентаризация. Счетоводно отчитане и данъчни аспекти по ЗКПО и ЗДДС 809 
Амароне - символът на качественото вино 873 
Анализ бюджетных потоков региона 197 
Анализ и прогнозна оценка на потреблението на основните хранителни продукти и напитки от селските домакинства до 2020 г. с ARIMA-модели 85 
Анализ инвестиционных процессов в россиской экономике в посткризесный период: проблемы и пути их решения 116 
Анализ на анкетно проучване "Младите хора на Велико Търново и Лясковец - кариери и планове за успешна реализация" 136 
Анализ на възможностите за интеграция на многомерни модели на данни 68 
Анализ на дейността на дружествата за доброволно здравно осигуряване в България за периода 2005-2007 г. по основни показатели 531 
Анализ на европейското финансиране в България за периода 2007-2013 г. 492 
Анализ на икономически ефекти в стартовия период - целесъобразен ли е селския туризъм за семейството 901 
Анализ на уязвимите сектори в българското земеделие. II част 651 
Анализ на човешкия потенциал в туризма 894 
Арабска пролет - международни и регионални позиции 478 
Аспекти на стратегическия потенциал 703 
Аспекти на стратегическото планиране на столична община в областта на физическото възпитание и спорта 724 
Базите данни като фактор за вземане на адектватни управленски решения в местната администрация 60 
Библиография на трудовете на акад. Иван Стефанов 957 
Библиография на трудовете на професор Велеслав Гаврийски 914 
Библиотеката и индивидуалното развитие на личността 9 
Бизнес етиката и нейната мисия в съвременното общество 23 
Бизнес и служители все повече търсят гъвкави форми на заетост 851 
Бизнес се прави с усмивка 868 
Бизнес среда, организационна идентификация и предприемаческа дейност на българските пивоварни предприятия 322 
Бизнескомбинации 301 
Бизнесът, човешките права и корпоративната социална отговорност между доброволните действия и регулацията 739 
Битката между супермарките се води на нови територии 420 
Благодетелят 925 
Брендинг на нация: стратегическо планиране на изграждането на национална марка 380 
Бъдещето на глобалната търговия 331 
Бъди си сам агенция 421 
Българската икономика - състояние и проблеми 255 
Българските митници през 2007 г. 433 
Българският пазар е в стадий на зрялост 339 
В началото на прехода 920 
В памет на проф. д-р Христо Маринов 936 
В Средногорието през юни 1951 г. 913 
В търсене на мерки срещу обезлюдяването на българското село: условия за увеличаване на входящия поток на хора в трудоспособна възраст 727 
Валидиране на знания, умения и компетенции, придобити чрез неформално и информално обучение 578 
Валютная интеграция: создание и распад союзов 442 
Векторни авторегресионни модели на цикличността на крайното потребление на правителството 75 
Взаимовръзка между висшето образование и пазара на труда в държавите от Европа 573 
Взаимодействие денежно-кредитной и бюджетной политики как фактор финансовой устойчивости 169 
Визия и приоритети на регионалното развитие в България за периода 2014-2012 г. 276 
Виното е най-развиващата се алкохолна категория в България 346 
Високата мярка на учения 937 
Владение и контрол при финансовите обезпечения 511 
Влияние иноязычной среды на личностно-профессиональное развитие учащихся: опыт международных образовательных программ СПбГЭУ 591 
Влияние институциональных факторов на формирование и развитие платежной системы США 183 
Влияние на кризата в Гърция върху икономиката на България 451 
Влияние на културата върху преживяването и изразяването на емоции 21 
Влияние на организационната култура върху управлението на човешките ресурси 859 
Влияние на политиките на ЕС върху пространственото планиране в България: концепции, измерения, предизвикателства 730 
Влияние на социално-етичната концепция при изграждане на маркетингови бизнес мрежи 372 
Влияние на трансатлантическото търговска и инвестиционно партньорство върху конкурентоспособността на българската икономика 460 
Влияние на факторите на домакинското потребление върху икономическия растеж 59 
Влияние на фискалната политика върху бизнес средата в Република България 203 
Влияние налоговой системы на теневую экономику 192 
Влошаване на конкурентоспособността в холдинговите групи чрез маркетингово планиране 422 
Вносът на одобрени от Брюксел генно модифицирани храни и фуражи остава разрешен 659 
Вопросы совершенствования подходов к оценке кредитоспособности 248 
Връзка между основните проблеми и общата грешка на оценките при провеждане на статистическо изследване 35 
Връзката между капиталовите разходи и растежа на продажбите - тестване чрез моделите за панелни данни 292 
Връзката между социални мрежи и трудов пазар 131 
Връзката образование -бизнес-ключово условие за преодоляване на младежката безработица 147 
Връзки и зависимости между икономическата наука и практика 114 
Връчиха първата диплома за "Доктор на науките" в специалност "Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка" в Свищов 962 
Всестранен просперитет 949 
Въздействие на данъчната политика като инструмент за икономически растеж 161 
Възможен ли е приобщаващ икономически растеж при силна диспропорция между доходите и цените на електроенергията: българският случай в европейски контекст 642 
Възможности за използване на отпадъчната биомаса като източник на енергия 639 
Възможности за насърчаване на зелената енергия в България 643 
Възможности за опазване на околната среда и постигане устойчиво развитие на общините чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност 640 
Възможности за преструктуриране на потребителски кредити 170 
Възможности за приложение на иконометрични софтуерни продукти при прогнозиране на зависимости между нестационарни динамични редове 65 
Възможности за приложение на процесния модел на работа в публичните служби за заетост 132 
Възможности и предизвикателства пред някои сектори на българското земеделие в рамките на трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции 657 
Възможности на нормативната регламентация на дейностите в горския сектор за развитие на бизнес средата в Република България 623 
Възможности на софтуерния продукт Jmulti при икономическия анализ на динамични редове 66 
Възможностите на Microsoft AutoRoute за планиране и управление на автомобилните пътувания 46 
Възникване и специфични особености на съвременното строителство 325 
Външната политика на Русия и някои нейни проекции на Балканите 484 
Външноикономически отношения на Либия - развитие и перспектива 462 
Въпроси относно рентабилността и доставките на краткотрайни материални активи 796 
Върху необходимостта от устойчиво развитие на агросектора 646 
Вътреобщностни придобивания - данъчни и отчетни аспекти 825 
Вътрешен контрол в публичния сектор 215 
Вътрешни правила за възлагане на обществена поръчка с публична покана 504 
Гаранционен фонд - нови аспекти на дейноста 551 
Гендерная структура экономически активного населения российского общества 101 
Генератори на конфликти в маркетниговите канали 410 
Геоикономически проекции на следкризисното развитие на световната икономика 475 
ГИС-мониторинг маятниковой трудовой миграции как задача регионального управления 125 
Глобализация и трансформации в туристическото търсене 328 
Глобализация регионализма: вызовы и риски для России 489 
Глобални стратегии за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж по модела на развиващите се страни 205 
Глобальные города в современной архитектуре мирового экономического пространства: вопросы эмпирических сравнений 112 
Голям радетел на кооперативната идея, буден общественик 947 
Границы роста налогового потенциала территорий 182 
Грешките в образователната система по пътя от училище до университета 587 
Данъци и такси като част от данъчната основа при сделки с недвижими имати 223 
Данъчна практика по ЗКПО при регулиране на слабата капитализация 236 
Данъчната хармонизация и конкуренция в ЕС 208 
Данъчни ефекти при преобразуване на дружества 239 
Данъчни задължения, когато се използва лично имущество в дейността на ЕТ 225 
Данъчни облекчения, които могат да ползват едноличните търговци по ЗДДФЛ и ЗКПО 514 
Данъчно третиране на взаимоотношенията мужду консорциум - гражданство и неговите съдружници 226 
Данъчно третиране на доставките на емисии на парникови газове 812 
Данъчно третиране на комунално-битовите доставки на стоки и услуги при наемни отношения съгласно решения на СЕС 523 
Данъчно третиране на продажба на предприятие и на дружествени дялове 513 
Дезагрегиране на основните елементи на бранда 359 
Деклариране и внасяне на данъка върху недвижимите имоти 222 
Делегирането - ключ към развитието 838 
Демографска политика и възпроизводство на основните етноси в България 88 
Демографският проблем "застаряване" - заплаха за устойчивостта на публичното пенсионно осигуряване в България 84 
Десет години катедра "СФК" 956 
Деференциране на туристическия продукт чрез екскурзоводското обслужване 905 
Диагностика на състоянието на предприятието и обосноваване на инвестиционните решения 409 
Дигитализацията не е мода, а необходимо условие за успех 880 
Дигиталната трансформация - предизвикателства и нови възможности 882 
Дилемата "политически маркетинг или политически пазар"? (Опит за разграничение) 390 
Динамика в развитието на телекомуникационната инфраструктура : България в международните класации 44 
Динамика на инвестиционните посредници в България за периода 2008-2013 година 157 
Динамика на основните икономически показатели в сектор "Строителство" в България за периода 2009-2013 г. 874 
Динамика продукта и инвестиций: опыт европейских стран 271 
Дипломираха се абсолвентите от випуск 2011 964 
Дискурсивные практики и иноязычные сетевые формы обучения в условиях экономики знаний 606 
Дисонанси в релацията "социално-икономическо планиране- пространствено планиране" 718 
Дистрибуционна стратегия - основно средство за конкурентна борба на българските банки 371 
Добре дошли в посткапитализма! 272 
Добри практики за стратегическо планиране на фирмено ниво 729 
Добрите практики на Естония по пътя към икономическия и паричен съюз 262 
Доброволно здравно осигуряване - лост в управлението на персонала 540 
Доверие стейкхолдеров: авторское видение глобального этического принципа ведения бизнеса 757 
Доверието е новата валута 347 
Докторанти представиха свои научни изследвания в областта на икономиката 965 
Долговые стратегии российских регионов 280 
Долгосрочные портфельные инвестиции: новый взгляд на доходность и риски 251 
Допустимо ли е спирането на вписването в търговския регистър на пристъпване към изпълнение върху заложени с особен залог търговско предприятие или дружествен дял от търговско дружество? 505 
Досрочное расторжение договора лизинга: учет и налогообложение 817 
Доставка на стоки и услуги при публична продан. Данъчно третиране по ЗДДС и счетоводно отчитане 813 
Дуалното образование - възможност за успешна трудова реализация 135 
Дългосрочно оцеляване на бизнеса и отговорно управление? 683 751 
Държавни мерки в подкрепа на финансирането на малките и средни предприятия (МСП) в развитите икономики от ЕИП и България - сравнителен анализ 465 
Европа в условията на напрежение в отношенията Русия-ЕС: ролята на държавите нечленки на Евросъюза в поддържането на духа на сътрудничеството 473 
Европа на регионите и най-развитите урбанизирани територии в България 481 
Европейска сигурност и консенсус 496 
Европейската интеграция и регулирането на инвестициите на допълнителните пенсионни фондове 535 
Европейската схема за търговия с емисии 633 
Европейски и национални инициативи за стимулиране развитието на индуктриалните клъстери в България 7 
Европейски измерения на модернизацията на българска осигурителна система 539 
Европейският вектор на висшето училище 942 
Един интелектоален метод за оценка на екологичната ефективност 630 
Един практически подход за стратификацията на съвкупности 82 
Един спорен момент относно прилагането на теста за обезценка на нетекущи активи 772 
Едно измерение на контролинговата подкрепа за банковия мениджмънт в България 360 
Езикът на омразата - хейтърският дискурс и отношението към "другия" 109 
Екологична култура и екологично земеделие 631 
Експортното насърчаване - решения, повишаващи конкурентоспособността 454 
Електронните трудови досиета.Чакани и недочакани. 127 
Електронният маркетинг и интелектуалните продукти - възможности за допълнителни приходи 396 
Елементи на застрахователния пазар 571 
Емоционален климат и съдеятелска среда 100 
Емпирично изследване на използването на справедливата стойност на активите във финансовите отчети на предприятията 780 
Емпирично изследване на семейството: дисциплинарен обхват, методика, проблемно-тематичен фокус 28 
Етатизация или корпоратизация в счетоводството 776 
Етиката в маркетинговите комуникации - предпоставка за устойчив растеж 412 
Етични принципи в маркетинга 24 
Етични управленски практики за конкурентоспособност на икономиката 713 
Ефект при прилагане на мерките по ПРСР 2007-2013 за подобряване на конкурентоспособността на земеделския сектор 653 
Ефекти от наличие на екстремални значения 51 
Живите бактерии на киселото мляко и чудесета им за човешкото здраве 635 
Животозастрахователите продължават да поставят рекорди от приходите при продажба на полици 561 
Жизнь или выживание в условиях кризисов: риски и социальные уроки (социологический анализ) 102 
За "проблемните" хора в екипа и малките " трикове", които могат да ни помогнат да ги направим съпричастни към екипната работа 852 
За академик Георги Данаилов 917 
За връзката между етиката и професинализма в маркетинга 765 
За етиката в някои форми на прогреса 22 
За и против правомощията на органите на НАП да провеждат заседание за изслушване 232 
За идеологизацията на политическите метафори 103 
За качествените характеристики на полезността на финансовата информация и за полезността на качествените характеристики 781 
За клаузата "застраховки" в договорите 572 
За кого е вреден данък "вредни храни" 344 
За корпоративната култура и корпоративното управление 738 
За модерната статистика... 36 
За най-значимия проблем на маркетинга и стратегическо планиране в началото на XXI век 394 
За някои нови положения в уредбата на поземлените отношения 149 
За някои от проблемите при статистическото оценяване на инфлацията 74 
За някои счетоводни разлики, влияещи при формирането на данъчния финансов резултат на земеделските кооперации за 2015 година 815 
За подоходното облагане на юридическите лица, регистрирани за осъществяване на нестопански цели 230 
За предмета на науката икономиката 261 
За ролята на счетоводната информация при С&П сделките в световното стопанство 445 
За съотношението количествени и качествени методи в социалните изследвания 40 
За телефонния маркетинг като за канал за увеличаване на продажбите 375 
Забранената финансова подкрепа при придобиване на акции от трети лица 515 
Задължителни елементи на системите за финансово управление и контрол - предварителен контрол и система на двойния подпис 213 
Закон Парето но фондовом рынке 173 
Зарубежный опыт: особенности стимулирования инновационной деятельности 318 
Застраховане на интелектуалната собственост 499 
Застраховане, доброволно здравно осигуряване и абонаментно медицинско обслужване - законови рамки и практики 559 
Застраховането е огледало на икономиката 558 
Застрахователен пазар в България - състояние и перспективи 556 
Застрахователен пазар и застраховане 545 
Застрахователният пазар - тенденции и развитие 544 
Застраховка "Гражданска отговорност" на замърсителите на околната среда 563 566 
Защита на икономическите интереси на потребителите в условията на пазарна икономика 897 
Защитените зони от НАТУРА 2000 и възможностите за екотуризъм 628 
Защо организациите - от бизнес до правителство, от училище до университет - трябва да прилагат отговнорно управление? 677 681 
Здравното застраховане - инструмент за постигане целите на "Национална здравна стратегия (2014-2020)" 552 
Земеделие по ноти 661 
Земеделската земя - национално богатство и търсена стока 148 
Знанието като обект на съвременното статистическо изучаване 76 
Значението на счетоводната информация при управлението на бизнес кризи 791 
Значението на черноморската синергия за България и региона 446 
Значителни промени в облика на института 940 
Идва ли краят на философската антропология - предизвикателствата на трансхуманизма 16 
Идентификация на риска от изтичане на информация в търговските банки 240 
Идентифициране на дестинация България в европейското пазарно пространство 490 
Изграждането на информационна рамка - основа за формиране на конкурентно предимство 879 
Издаване на дебитни/кредитни известия от лица с подменен статут по ЗДДС 228 
Измерване на разходите, свързани с внедряването и функционирането на системи за управление на качеството в индустриалните предприятия 667 
Измерители на резултатите на новите продукти 392 
Износът като фактор на растеж след финансова криза 111 
Използване възможностите на е-търговия от българските предприятия 886 
Използване на GARCH модели за прогнозиране на цените на акции, търгувани на Българския фондов пазар 155 
Използване на интернет пространството като комуникационен канал с потребителя 417 
Използване на реалните опции по метода на "дървото на решенията" при оценка на инвестициите в животновъдните стопанства 656 
Изследване на връзката между Бернулиева редица и комбинаторна структура 42 
Изследване на ключовите компетентности в комуникационния мениджмънт 701 
Изследване на конкурентното предимство на глобално създанените фирми през призмата на ресурсно-базирания възглед 754 
Изследване на конкурентоспособността на туристическия бизнес в Р България (удовлетвореност от предлаганите услуги) 53 
Изследване на някои от факторите, влияещи върху потребителското поведение 336 
Икономика 265 
Икономическата социология: предмет, граници, подходи 104 
Икономически анализ на устойчивото развитие на българската хранително-вкусова промишленост 872 
Икономически проблеми на селското стопанство в условията на прехода 310 
Икономически проблеми пред малкия и средния бизнес в България 282 
Икономически растеж и раждаемост в страните от ЕС през периода 2002-2012 г. 89 
Икономическият растеж на България в периода на паричния съвет 293 
Икономическото развитие на България през призмата на клъстерния анализ 73 
Има ли качество - има бизнес 871 
Има ли синергия между организацията за черноморско икономическо сътрудничество, черноморското взаимодействие и българските приоритети? 449 
Имаджинерингът - инструмент за повишаване на конкурентоспособността на тематичен парк в контекста на съвременната икономика 902 
Имунен метод за вземане на управленско решение 706 
Инвестиционен анализ и прогнозиране на пазарния риск на българските публични дружества 153 
Иновации и конкурентоспособност в бизнес среда 753 
Иновационното развитие на Република Корея 266 
Интегрален маркетинг 367 
Интегрални корпоративни промоционални схеми 358 
Интеграционни курсове на немски език в Германия 98 
Интеграцията във франчайз бизнес отношенията 297 
Интегриране на планови документи 105 
Интересни моменти от пътуването на Анастас Ст. Бешков из Турция, Иран и Закавказието през 1926-1927 г. 912 
Интернет базирани маркетингови изследвания 395 
Информационна система "Демография" - автоматизирана обработка на демографските събития от първични данни до изходни таблици 56 
Информационна система за подпомагане вземането на управленски решения 707 
Информационната сигурност - поглед към ЮНЕСКО 483 
Информационная эфективность современных финансовых рынков: уточнение понятий 177 
Информационни дни за първокурсници организира Стопанска академия 966 
Информационните технологи - мечтаната кариера 967 
Информационные технологии в методике обучения иностранным языкам: за и против 600 
Инфраструктура экономики знаний: система экономических показателей на микро-, мезо-, макроуровнях 669 
Ипотечни облигации в България 154 
Исследование транснационализации экономической деятельности как фактора конкурентоспособности в условиях глобализации 278 
Исследовательская работа как обязательный модуль в системе магистерской подготовки 593 
История и цивилизация 911 
Италиански капитали в двата сектора с най-голям дял на износа 342 
К вопросу о сроках окупаемости инвестиций в образование 252 
Как да модернизираме дистрибуционния център 431 
Как да организирате фирмено обучение в 10 стъпки 850 
Как да проведем интервю за работа 846 
Как работи рекламата, все пак?! 378 
Как се запознах и работих с академик Анастас Бешков 926 
Как се създава един силен бранд 418 
Как се създава устойчиво сътрудничество с 3PL доставчик 430 
Как харчат парите си болниците 207 
Как ще се прадпазим от кибер-"Костинброд" 888 
Какво не решава статистическия анализ на зависимости 69 
Какво отключват 20-те ключа 427 
Какво представляват личностните тестове и как да ги използвате 849 
Капитал за успешното представяне на бизнеса 300 
Капиталовият пазар и ускоряване на икономическия растеж 408 
Катедра с безспорен авторитет и перспективно бъдеще 915 
Кафка и Канети. Философски паралели 14 
Качество на счетоводната информация 790 
Кейсы по стратегическому менеджменту как сценарии для метода драматизации в обучении английскому языку 610 
Киберсигурност в "умните къщи" 39 
Классификация банковской инфраструктуры 175 
Клауд базирано мобилно обучение 609 
Ключови компетенции на административния персонал във висшето училище 133 
Кога 2+2 ще е равно на 5, или за ефективността на екипната работа 855 
Кога е допустима годишна данъчна амортизационна норма до 50% 804 
Кога рабододателят трябва да наложи запор върху възнаграждението 508 
Кого и зачем учить менеджменту: пролегомены к теологии управления 711 
Кодексът за застраховането - две години след влизането му в сила и една година в европейски условия 546 
Коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2016 г. и задължително застраховане на работниците за риска "трудова злополука" 568 
Коментар относно статията на Милтън Фридман "Социална отговорност на бизнеса е да увеличи своята печалба" 678 
Коммуникативная компетенция как часть профессиональной подготовки студентов неязыкового ВУЗа 601 
Компетентната организация 861 
Комплексен учебно-научен център 928 
Комплексная оценка качества корпоративного управления промышленных предприятий 671 
Комплексное исследование промышленного рынка при формировании маркетинговой стратегии 304 721 
Конкурентни предимства на морския туристически продукт 900 
Конкурентоспособност на зърнопроизводителите в България 663 
Консолидированная отчетность 784 
Консултантът помага на мениджърите да мислят алтернативно 423 
Концептуальные аспекты финансовой безопасности преприятий в рыночной экономике 156 
Концепции и виждания за развитието на маркетинговата наука и практика за утрешния ден 385 
Концепция за изследване критичните системи за пробив на български хай-тек компании на глобалните пазари 388 
Концепция за социално-ориентирано управление на бизнес-информацията 884 
Концепция оригинальной скоринговой модели андеррайтинга и вариативности условий кредитного/страхового продукта 569 
Концепция финансовой отчетности 789 
Концепция эмоционального менеджмента как составная часть организационной культуры современной фирмы 755 
Концепцията "Data lake" - същност и реализация 883 
Концепцията "Шест сигма" - стремеж към съвършенство 62 
Коопериране в индустриалното производство чрез съвместни предприятия 317 
Корекциите на ползван ДК по реда на чл. 79, ал. 1 и 3 от ЗДДС 224 
Коренна реорганизация 955 
Корпоративната социална отговорност като бизнес план в контекста на стратегията "Европа 2020" 714 
Корпоративното гражданство - новия аспект във фирмената култура 362 
Корпоративното управление в Гърция в контекста на дълговата криза 264 
Кредитиране с едно наум 163 
Кризи на сигурността на държавата в глобалната епоха 12 
Критичен обзор на икономическите модели за потребителско поведение 405 
Критичното мислене като индикатор за качество на висшето образование 615 
Кротко, но устойчиво 247 
Ктуални проблеми на обучението по руски език в нефилологически ВУЗ 597 
Курс рубля и валютная политика: о некоторых итогах 2014-2015 гг. 178 
Лингвистичен анализ, поведенчески модели и характеристики на кандидата за работа 302 
Липса на доставка за стока или услуга съгласно ЗДДС 221 
Лихвените равнища по заемите, предоставени от парично-финансовите институции на нефинансовите предприятия в ЕС 41 
Лицензираното табло - фокусиране на организациите върху заплахите 402 
Личността във философско-антропологически аспект 17 
Логистични стратегии 355 
Локална секция на ESN България ще бъде създадена в Академията 969 
Лоялност на работниците, лоялност на клиенти, просперитет на организацията. Веригата " работник-клиент-печалба" 374 
Малка музайка от живота на акад. Анастас Бешков 918 
Маркетинг и стратегическо планиране (теория, практика, обучение) 389 
Маркетинг чрез база данни - ефективен инструмент за маркетинг на взаимовръзките в туризма и услугите 351 
Маркетингови концепции в банковото дело 400 
Маркетингово ли е обучението по маркетинг 352 
Маркетингът - заплаха за демокрацият? 364 
Марки, маркова ценност и позитивни пазарни проекции за индустриалните фирми 323 
Мегарегулятор финансового рынка: обзор методологий и практическая реализация в России и зарубежных странах 187 
Мегарегулятор финансовых рынков в России 196 
Между информацията и манипулацията в рекламната комуникация 353 
Междукультурная коммуникация в обучении иностранным языкам: исторические предпосылки и перспективы 763 
Международен опит в неутрализацията на негативните практики в банковата сфера 242 
Международната икономическа и социална политика в условията на глобализация и регионализация 466 
Международните стратегически съюзи - императив на XXI век 391 
Мениджмънт на политическия маркетинг 407 
Методи и контрол на овладяните знания, умения и компетентности на студентите в процеса на обучението им по дирижиране 605 
Методика оценки качества планирования реализации проектов процессных инноваций на промышленных предприятиях 672 
Методики оценки рыночных рисков коммерческого банка 176 
Методически особености на прегледите на финансовите отчети 835 
Методологически основи на събитийния анализ и приложението му в социално-демографските изследвания 48 
Методологические подходы к формированию налоговой политики банка 172 
Миграционната криза в Европа и нейните архитекти 91 
Миграционният пожар - политически причини и последствия 469 
Министърът на образованието откри новата учебна година 970 
Мисли глобално, действай локално 343 
Миссионные механизмы банка России: факторный анализ изменения денежной базы и денежного мультипликатора 180 
Мит ли са ангажираните служители 857 
Митът "пазарна икономика" 303 
Младежка безработица в Европейския съюз 145 
Младежка предприемаческа борса 2015 141 
Младежката безработица - предизвикателства и решения 146 
Младежката безработица в България 140 
Младежката безработица в България - причини, състояние и тенденции 137 
Младежката заетост на българския пазар на труда 129 
Младият руски неоконсерватизъм 120 
Мнимые и притворные объекты бухгалтерского учета 805 
Многоаспектность в преподавании делового английского языка как основа организационной культуры будущего специалиста 608 
Многостранната рамка на трудовата миграция 90 
Моделиране на валутните курсове чрез многомерни GARCH модели 49 
Моделиране на търсенето и предлагането на кредити в България 210 
Моделиране управлението на риска при прилагане на ревеню мениджмънта в туризма 898 
Моделирование механизмов российского рынка труда 139 
Модернизация на социалната защита (европейски индикатори за правото на информация) 26 
Модные слова (buzz words) в английском языке в сфере бизнеса и экономики последних лет 910 
Можем ли да направим България успешна търговска марка? 387 
Мониторинг на ефективността на електронно обучение 577 
Мотивационни аспекти за осъществяване на икономическата дейност в пчеларския сектор 648 
Мотивация на проектен екип 758 
Мултиформатността - актуална стратегия на търговските вериги 332 
Мърчандайзинг - как се доказва реалност на доставката за данъчни цели 810 
Мястото и ролята на съставителя на финансовия отчет в предприятието - вчера, днес и утре 830 
Мястото на застраховането в успешното бизнес планиране 555 
На какво реагират лихвените проценти по кредитите в България? Резултати от векторен авторегресионен модел 209 
На китайския мегапазар успяват само най-добрите 269 
Наблюдението на изпълнението на регионалните планове за развитие в подкрепа на регионалната координация на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз 720 
Наблюдения върху формалните и неформалните отношения в организационната култура на библиотеката 843 
Навършиха се 90 години от първото изследване на домакинските бюджети в България 83 
Налоговое стимулирование производственной кооперации и импортозамещения в странах Евразийского экономического союза 438 
Налогообложение физических лиц: проблемы и перспективы 188 
Намалява ли относителният дял на "икономиката в сянка" в България: оценки на наемния труд 268 
Направления по совершенствуванию состемы кадровой подготовки в высших учебных заведениях 588 
Насоки за формулиране и използване на резултатите от ученето 614 
Науката в България в контекста на присъединяването към Европейския съюз 1 
Научна и иновационна политика: към интелигентна специализация за икономическо развитие на България 294 
Научно-теоретически аспекти на развитие на образователната сфера в присъединена България - първи резултати 575 
Национална асоциация по прогнозиране и планиране учредиха в Академията 971 
Националната идентичност на студентите в условията на обществен преход - социално-психологически статус и тенденции на развитие 576 
Наши докторанти победиха в национален конкурс 972 
Наши докторанти са победителите в национален конкурс на ИИП 973 
Нека да не забравяме тези хубави хора 919 
Некоторые аспекты правового статуса и деятельности механизмов финансовой помощи в Европейском союзе 518 
Некоторые особенности преподавания английского языка в экономическом ВУЗе 607 
Нелинейни иконометрични методи за сезонно изглаждане на динамичните статистически редове 32 
Необходимост и полезност на счетоводната информация за капиталовите инструменти при вземане на инвестиционни решения 770 
Необходимост от устойчиво земеделие и икономическите трудности за осъществяването му в условията на прехода 309 
Непараметрични статистически методи за анализ на данни 71 
Непреходността на академичното наследство 943 
Неравенство, бедност и социална политика 25 
Неравномерное региональное развитие и пути уменьшения его различий 279 
Нерешени методологически проблеми в мениджмънта на качеството в здравеопазването 638 
Нобелова награда за постижения в областта на икономическите науки за 2015 г. 3 
Нов служебен ректор назначи министърът на образованието 974 
Нов служебен ректор обедини академичната общност 975 
Нов служебен ректор обединява академичната общност в Свищов 960 
Новата наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО 534 
Новации в инструментах экономического оживления территорий 281 
Новая редакция бюджетного кодекса Российской Федерации: проблемы и перспективы 181 
Новите измерения на правата на човек в съвременното общество 503 
Новите методи, използвани от водещите американски компании за привличане на потребителското внимание през 2004 година 404 
Новите функции и задачи, възложени на гаранционния фонд с приемането на Кодекса за застраховането 550 
Новият Студентски съвет започна работа с организирането на поредица прояви 976 
Новые подходы в оценке риска при инвестировании в производственную деятельность 115 
Новые поправки в МСФО 832 
Нормативна уредба на митническото представителство в България 434 
Нормативни структури на фуражопроизводството при различна специализация на говедовъдството 650 
Нормативно регламентиране на българската индустрия 257 
НПО - фактор за устойчиво развитие на регионите 273 
Някои аспекти при калкулиране на разходите в предприятията от здравеопазването 324 
Някои възможности за моделиране на данъчни функции в личното подоходно облагане 238 
Някои иикономически проблеми в животновъдството на България 664 
Някои обективни предпоставки за необходимостта от приватизация в селското стопанство на България 306 
Някои особености на финансовия контрол върху дейността на политическите партии 214 
Някои от предизвикателствата на остаряването на населението 52 
Някои проблеми при осигуряването на земеделието с агроуслуги 312 
Няма ваксина срещу банкови фалити 246 
О кризисе менеджмента и подготовке менеджеров 710 
О современной модели финансового надзара 184 
Обезпечение безопасности развития компании в быстроизменящейся среде 709 
Обзор на готовността на застрахователния пазар за прилагане на Кодекса за застраховането 557 
Облачните технологии като инструмент на иновативен бизнес 877 
Обобщен енергиен баланс - Форма 7 645 
Обучение по иновации и технологично предприемачество 327 
Обща характеристика на регистрацията на застрахователния брокер и застрахователния агент според българското законодателство 543 
Общността на гражданите, политическото и гражданското общество 95 
Общоизвестните марки и марките, които се ползват с известност (добра репутация), според тълкуванията на Съда на ЕС 516 
Общуването като взаимодействие в икономическата дейност 764 
Ограничения за корекции на ползван данъчен кредит по ЗДДС при брак и липси на активи 234 
Одитния ангажимент като проект 837 
Олигархията в системата на икономиката 260 
Олимпийски маркетинг 2004: уникални игри по човешка скала, уникални игри по маркетингова скала 350 
Омниканалите на бъдещето променят веригата на доставка 338 
Опасен пристан за личните данни 517 
Операционна стратегия и конкурентоспособност 700 
Оптимизиране на дейността на предприятията чрез прилагане на концепцията "Интернет на нещата" 875 
Организационна култура - същност и основни характеристики 856 
Организационна култура на регионалните библиотеки в България. 10 
Организационната идентификация на фирмата и необходимостта от планиране на приемствеността и в семейни фирми 747 
Организация и особености на счетоводната политика в предприятията с нестопанска цел 828 
Организация на рекламния процес в условията на икономическа криза 368 
Организация на финансовия контрол в Република Македония 258 
Организацията за черноморско икономическо сътрудничество пред нови перспективи 453 
Основни аспекти на разходите за стокови запаси в търговска верига 333 
Основни детерминанти на конкурентоспособността на туристическа дестинация 899 
Основни енергийни проекти на България: газификация на българските градове 641 
Основни положения при прилагане на анализа на зависимостта "разходи-обем-печалба"(Анализ на критичната точка) 831 
Основни рискове при аутсорсване на процеси от предприятията 697 
Основни стъпки по разработването на общински планов документ 726 
Основни фактори за ангажираността на служителите в ИКТ сектра през 2015 г. 860 
Основные аспекты формирования региональных валютно-финансовых систем в условиях глобализации 439 
Основные аспекты формирования учетной политики затрат по кредитам и займам 783 
Основоположникът 945 
Особенности организации самостоятельной работы студентов по овладению иностранным языком в ВУЗе 596 
Особенности планирования и выделения государственных средств на науку за рубежом 193 
Особенности развития партнерства бизнеса и государства на региональном и национальном уровнях 274 296 
Особенности стратегического планирования в Украине в территориальном аспекте 725 
Особености на аутсорсинга в индустриалните предприятия и модел за неговото интегриране и управление 321 
Особености на паричната статистика в България - теоретични подходи и емпирични потвърждения 72 
Особености на тестовете за подбор 848 
Особености на университетската образователна среда в информационното общество 592 
Особености на центъра за оценки 847 
Особености при авансовото облагане на доходите от друга стопанска дейност и от наем, придобити през четвъртото тримесечие на 2015 г. 229 
Особености при организацията на отчитането на приходите в лечебните заведения за болнична помощ 779 
Особености при превода на икономически текстове 574 
Особености функционирования кредитного канала механизма денежной трансмисии в России 191 
Особености, свързани с прилагането на системата "бонус-малус" 562 
Остаряване на населението и смъртност по причини в България 61 
От къде компаниите могат да получат финансиране за иновации 761 
Отбор текстового материала, передающеепредметное содержание экономических дисциплин, при интегрированном обучении видам речевой деятельности 611 
Отвъд идея и материя в нравствената философия на Владимир Соловьов 18 
Отговорно управление 253 254 
Отговорно управление и бедност 682 684 687 688 694 
Отговорно управление и етично поведение 690 
Отговорно управление и корупция 674 675 679 685 686 692 696 
Отговорно управление и устойчиво развитие 270 665 743 
Отговорно управление и/или етично поведение 689 
Отговорното управление 680 691 693 
Относителна недействителност спрямо НАП на извършени сделки и действия от данъчно задължени лица 218 
Относно някои правни проблеми във връзка с оценяването и съпоставянето на оферти при възлагането на обществени поръчки 506 
Отражение на икономическата криза върху икономическия растеж в България 283 
Отчетни проблеми при разделяне и отделяне на предприятия 827 
Отчитане влиянието на валутния риск върху бизнес средата в България в процеса на приемане на еврото 206 
Отчитане на откраднат актив 793 
Отчитането на амбалажа като обект на счетоводството 801 
Оценка воздействия налоговых преференций на финансовые результаты высокотехнологического бизнеса в России 168 
Оценка и прогноз динамики основных показателей экономического развития Одесской области 723 
Оценка на ефекта от прилагането на подход ЛИДЕР на ПРСР 2007-2013 върху развитието на селските райони 654 
Оценка на постигнатата доходност от доброволните пенсионни фондове 536 
Оценка на фирмената конкурентоспособност - теоретико-методологически аспекти 745 
Оценяване на икономическия потенциал на бизнеса посредством приложението на алгоритъма EVA 313 
Пазарните проучвания - възможност или предизвикателство за българските индустриални предприятия 425 
Пазарният достъп като категория на външнотърговската политика 444 
Пазарува се по-рядко, но за по-големи суми 340 
Пакистанските талибани - борци за идеите на исляма или инструмент за генериране на регионална нестабилност 477 
Панелни тестове за единичен корен - преглед и приложение на реалните валутни курсове 50 
Паричните пазари в новоприсъединяващите се страни - съпоставка между прибалтийски и балкански страни 458 
Патронен празник и 79 години от основаването си чества Стопанска академия 977 
Патронен празник и 79-а годишнина чества свищовската Алма матер 978 
Педагогическото познание в сложния спектър на науките за образованието 582 
Пенсионерите в България се увеличават, разходите също 564 
Перспективи за използване на международните борсови площадки за търговия с финансови деривативи 455 
Перспективи за реализация на IT специалисти представи Стопанска академия пред ученици 968 
Перспективы использования метода реальных опционов при оценке банковских инвестиционных проектов 194 
Печели този, който осигурява бърз и коректен сервиз 867 
Пилотен обучителен курс по екопредприемачество 979 
Планиране и оценка на ефективността от управлението на паричните потоци в предприятие - агентиращо морски плавателни съдове 316 
Планиране и потребност от труд в различни по размер и структура зеленчукови ферми 122 
Планиране на човешките ресурси в здравеопазването 841 
Планирането в политиката на Европейския съюз 363 
Планирането на митническия контрол като предпоставка за ефективност в системата за интегрираното гранично управление 436 
Планирането се нуждае от реабилитация и от рекогнитация 719 
Планове за управление на националните и природните паркове в България - проблемы и решения 717 
Платежоспособност II - съображения и въпроси 542 
Платит ли российское государство "справедливую" зарплату: обзор исследований 288 
Победи системата или тя ще победи теб 676 
Подготовка за унифицирана състезателна емпирична база за симулационни експерименти с модели на инвеститори 58 
Подход за оценяване и усъвършенстване на системата за агроекоуправление 652 
Подходи за сътрудничество между висшите училища и бизнеса 93 
Показатели за оценка на изпълнението на вътрешния одит - как да ги определим 839 
Показатели за оценка на устойчивото развитие 70 
Ползи и предизвикателства от процеса на преструктуриране в Националния Статистически Институт 81 
Политика за регулиране на природни ресурси в черноморския регион 468 
Политика на развитие на човешките ресурси 128 
Политики в областта на ученето през целия живот на Република България и Европейския съюз 579 
Политики и мерки за ограничаване на недекларираната работа 134 
Политически маркетинг 393 
Политически маркетинг: за маркетингов подход към политиката и международните отношения в глобализиран свят 365 
Понятие за правното състояние на личността 507 
Поредни изменения в Наредба № Н-18 от 2006 г. за отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства 227 
Последните промени в Закона за административните нарушения и наказания 528 
Построение производственной функции страховой компании 567 
Потенциал за растеж на индустриалните сектори в българската икономика, създаващи продукти с висока добавена стойност 326 
Потребителската иновация като инструмент за разширяване на иновационния капацитет на бизнес организациите 734 
Потребителски стратегии в преходна икономика 414 
Потребителските права в съвременната бизнес среда 334 
Поява на допълнителното социално осигуряване като елемент на многоколонния осигурителен модел в България 532 
Правилно ли се използва понятието "преки разходи" за целите на формиране на данъчна основа по ЗДДС? 800 
Правни аспекти на прехвърлянето на предприятието на едноличния търговец чрез сделка 520 
Правни и икономически проблеми на счетоводното отчитане на малки и средни предприятия 767 
Правни и икономически проблеми при застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" и застраховка "Злополука на лицата в обществения транспорт" 547 
Практически аспекти на определяне на адекватно съотношение на замяна при преобразуване на търговски дружества 819 
Практически аспекти на оценяването на някои финансови активи и пасиви след първоначално признаване по амортизирана стойност 814 
Превенция за сигурност и борба с престъпните посегателства в гражданската авиация 865 
Предизвикателства и възможности пред организациите и човешките ресурси в сферата на туризма и свободното време 906 
Предизвикателства пред допълнителното пенсионно осигуряване в процеса на присъединяването към Европейския съюз 537 
Предизвикателства пред общинските администрации при усвояване на средства от европейските фондове 497 
Предизвикателство пред митническото представителство в България 435 
Предизвикателството повишаване производителността на труда при административния персонал 123 
Предимства и ограничения на адитивното производство в индустриалните предприятия 6 
Предприемачи в компанията 737 
Предпринимательское управление: формулируем и развиваем компетентности 708 
Прекратяването на трудовия договор с взаимно съгласие 126 
Преломление статуса дисциплины "Иностранный язык" через контекст глобализации и культурной динамики современного общества 590 
Преоценка на имоти, машини и съоръжения 794 
Престъпления срещу собствеността, стопанството и кредиторите 807 
Прибираме се у дома 748 
Признания и награди получиха изявени студенти за 8 декември 980 981 
Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане - основни презентации 219 
Приложение и развитие на латентно-структурните модели в статистическите изследвания 47 
Приложение на електронния подпис в дейността на едноличния търговец в качеството му на данъчно адължено лице 816 
Приложение на квотите в продажбения процес 369 
Приложение на корпоративната социална отговорност в застрахователните дружества в България 549 
Приложим ли е моделът на IKEA за отговорно управление във всяка организация? 673 695 
Приложимост на Business Process Management в образователни организацации (ВУЗ) 34 
Приложна стойност на обучението по маркетинг в колеж по Мениджмънт, търговия и маркетинг - практика, резултати, потенциал 373 
Применение правил финансового "фэйр плей": зарубежный опыт и российская практика 186 
Приносът на националната статистика за изясняване на диспозицията на България в ЕС по степента на джендър равнопоставеността в академичната сфера 54 
Проблеми на аграрната реформа в България 311 
Проблеми на бизнес средата в България 299 
Проблеми на бизнес средата в България дискутираха академични преподаватели 982 
Проблеми на бизнес средата в контекста на защита правата на потребителите в България 735 
Проблеми на гъвкавостта и сигурността на пазара на труда 121 
Проблеми на данъчната политика в туризма 895 
Проблеми на заетостта в България след началото на икономическата криза от 2008 година 130 
Проблеми на иновационния потенциал на българските фирми 746 
Проблеми на одиторската професия в България в условията на преход 836 
Проблеми на прилагането на структурните фондове на Европейския съюз в България 494 
Проблеми на формите на организация в селското стопанство в условията на прехода към пазарна икономика 308 
Проблеми пред технико-технологичното обновяване на машиностроителното производство 314 
Проблеми при измерване на маркетинговите резултати в сектора за производство на бързооборотни стоки 370 
Проблеми при облагане на неперсонифицираните дружества 500 
Проблеми при осъществяването на клъстерни политики в България 736 
Проблеми при представянето на задбалансовите активи и пасиви в българската счетоводна теория и практика 787 
Проблеми при приложението на маркетинговата концепцията в практиката на българските предприятия 426 
Проблеми при счетоводното отчитане на разходите по европроекти в бюджетните организации 775 
Проблемът с работещите бедни в България и възможностите за неговото решение 87 
Проблемы внедрения управленческого учета 822 
Проблемы и противоречия развития маркетинговых исследований в современной рыночной экономике 419 
Проблемы импортозамещения в России: возможные направления решения 284 459 
Проблемы организации факультативных занятий по английскому языку в ВУЗе 595 
Проблемы оценки интелектуального капитала промышленных предприятий 666 
Проблемы оценки интеллектуального капитала промышленных предприятий 4 
Проверка и анализът на вземанията от доставчици - приоритетно направление в одитната практика 833 
Прогнозиране обема на застрахователните плащания - част от планирането на застраховането 548 
Продаваш онлайн. А след това? 889 
Продажба на предприятието на длъжника или обособена част от него в произвоството по търговска несъстоятелност 512 
Продуктите с добавена стойност ми допадат като философия 429 
Продължаваме да творим 80-годишната история на нашата Алма матер 961 
Проектирането на центровете за обработка на данни - предизвикателства и ключови концепции 885 
Проектът Solvency II - предизвикателство и възможности. Ефективна система за оценка на риска и надзор върху управлението на капитала 560 
Производительность труда и система управления персоналом 863 
Промежуточная финансовая отчетность 826 
Промени във възрастова структура на работната сила в България през периода 2005-2014 г. 844 
Промените в нормативната уредба на представителството на събирателното дружество според изискванията на българското и европейското законодателство 521 
Промените в правилата за търговия с електрическа енергия 644 
Промоциите трябва да носят и добавена стойност 341 
Протичащите глобални процеси и България като част от тях 487 
Проучване на потребностите от обучение на служителите в държавната администрация 33 
Проф. д-р Велеслав Димитров Гаврийски 927 
Проф. д-р Лазар Иванов Ралчев 952 
Проф. д-р Минко Василев Русенов (1912-1987) 950 
Проф. д-р Славчо Славев на 70 години 931 
Проф. Лазар Иванов Ралчев 938 
Професионализация, професионализъм и иновации: три ключови стълба на майсторството в образованието 580 
Професов Величко Нанков (1918-1987) 922 
Професор Георги Данаилов в Свищов 941 
Професор д-р Никола Атанасов Мутафов 930 
Професор Стефан Станев 946 
Профил на данъчната система на Република България 216 
Процеси на корпоративни сливания и поглъщания в логистичния сектор на Европейския съюз 457 
Процесноориентирана интеграция на системите за управление на качеството 893 
Проявления глобализации в различных сферах общественной жизни 486 
Психолого-педагогические аспекты преподавания иностранного языка с использованием информационных технологий 612 
Публични политики по балансиране на ефектите от асиметричните шокове в Европейския съюз 437 
Публично-частното партньорство (ПЧП) като форма за осъществяване на инвестиционни проекти в публичния сектор 448 
Публично-частното партньорство и националната сигурност 760 
Пути совершенствавания учета производственных процессов в садоводстве 769 
Пъзелът за риск премия на пазара на акции 160 
Първият ректор 939 
Пътят на жената в лидерството 759 
Работающая инновация в системе профессиональной подготовки: бизнес - планирование для менеджеров 731 
Работни процеси, ИТ и реорганизация на държавната администрация в България 527 
Разбиране на разходите за целите на управленското счетоводство 823 
Развитие концепции поведенческих финансов в Российской финансовой науке 165 
Развитие критического мышления при обучении иностранному языку 909 
Развитие на Европейската транспортна система и стратегическите предизвикателства пред България 864 
Развитие на младежкия потенциал чрез продобиване на практически умения за ефективна комуникация и задаване на въпроси 143 
Развитие на регионалното направление в икономическите и географски науки. Интегративни тенденции 113 
Развитие на търговията в условията на глобализация 335 
Развитие на ценностно ориентирания маркетинг на имоти Експо - България в условията на стратегията за устойчиво развитие 399 
Развитие науки и общества в условиях либерализации ценностей 96 
Развитието на публичния болничен сектор в България 15 години след старта на здравната реформа - медико-статистически и финансово-икономически анализ 637 
Размисли по повод честването на академик Георги Данаилов 954 
Районите за планиране - основа за регионалното развитие на Република България 456 
Рамка на подкрепата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (2014-2020 г.) за България и възможности за финансиране на МПС 493 
Растежът на население в средновековна България 79 
Расходы организации 766 
Рационални и нерационални бази от данни - различия, предимства и недостатъци 63 
Реални и жизнени реформи 921 
Ребалансиране обменните курсове на резервните валути - проблеми, тенденции, ефекти 152 
Ревизираният текст на Принципите за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и някои бележки върху българското дружествено право 510 
Регионалност, неравенства и райониране на националното пространство: стълбове за справедлива и ефективна политика 277 
Региональный протекционизм в государственных закупках 287 
Регистрацията на фирма е лесна. Трудното идва после 756 
Регламентиране фазата на изплащане от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване - възможности и предизвикателства 538 
Рзаработване на стратегически маркетингов план за уеб сайт 413 
Риски и угрозы в сфере биобезопасности: анализ проблем и поиск решений 625 
Ролевая игра в обучении профессионально-ориентированному иностранному языку 604 
Роль иностранного языка в духовном развитии студентов ВУЗа 599 
Роль интегрированных корпоративных структур в развитии металургической отрасли Украины 699 
Роль креативности в контектсе формировация новой экономики 259 
Роль организацинных и институциональных условий в процессе формирования современных мировых валют 440 
Роля на застраховането за реализиране целите на фирмата 740 
Роля на многонационалните корпорации в процеса на еволюцията на преките чуждестранни инвестиции 250 
Роля на оценката на кредитния риск за стратегическото планиране в банковия сектор 401 
Ролята на държавата за стимулиране на създаването на споделена стойност (по примера на Република България) 716 
Ролята на комплексните системи за управление на качеството за конкурентоспособното развитие на фирмите 870 
Ролята на консултантските организации в процеса на усвояване на безвъзмездната финансова помощ от фондовете на Европейския съюз 495 
Ролята на корпоративните социални мрежи в съвременния бизнес 43 
Ролята на лидерството в съвременните организации 698 
Ролята на управителните органи ва висшите училища в контрола на качеството на образованието 617 
Ролята на управлението на човешките ресурси за организационната култура в библиотеките 11 
Ролята на управленското консултиране за повишаване надеждността и устойчивостта на планирането 702 
Рост производительности труда, структурные сдвиги и неформальная занятость в российской экономике 286 
Ругулаторна роля на държавата за нейната екологична сигурност 634 
Ръзката качество - обединяване на институции за висше образование 616 
Ръководство от разстояние 854 
Самостоятельная работа студентов при обучении иностранным языкам в контексте современного образовательного процесса 602 
Сблъсък на глобалните и регионалните геостратегии и неговите ефекти върху съвременната ситуация 471 
Свищовската община в периода на временното руско управление (1877-1879 г.) 994 
Свищовски професор стана за втори път доктор на науките 983 
Свобода и принуди в поведението на личността 20 
Сегментация на клиентската база на банките и нейната връзка с организацията на каналите за дистрибуция. Нейната практическа реализация - удобство за банките или удобство за клиентите 415 
Семейно подоходно облагане в Р България - за или против 237 
Сертификати по хотелиерство 984 
Сертификационните програми за устойчив туризъм - конкурентен инструмент на туристическия маркетинг 403 
Сингапур: роль финансовой системы в "экономическом чуде" 164 
Синдроми на кризата 94 
Система от индикатори, измерващи равнището на приложение на бенчмаркинг в българската индустрия 424 
Система эколого-экономических показателей и национальное счетоводство 792 
Системата за делегирани бюджети в средното образование - справедливост и предвидимост 583 
Системите за ранно предупреждение в бизнес планирането 722 
Слово за Бъров 935 
Слово при откриване на юбилейната научна сесия посветена на: проф. Димитър Бъров, акад. д-р Никола Михов, проф. Стефен Цанев, проф. д-р Минко Русев, проф. Никола Мутафов и проф. Славчо Славев 929 
Слънцето изгори всяка трета пита слънчоглед 658 
Собствени търговски марки на фирми за производство на облекло в България 406 
Современное состояние рынка труда в Украине 138 732 
Современные тенденции развития теоретико-методологических основ денежно-кредитного регулирования 189 
Создание современных актуальных учебников и учебных пособий в сфере высшего образования -преимущество иновативной и предприимчивой академической мысли 594 
Софтуерни инструменти за управление на проекти 878 
Социален одит - същност и развитие 106 
Социална политика в Европейския съюз - някои важни аспекти 491 
Социални неравенства в ситуации на екологичен риск 629 
Социалните медии и политическият маркетинг 762 
Социалните мрежи и социалният бизнес 97 
Социалните онлайн мрежи и наводненията в Североизточна България през юни 2014 г. Отзвук в медиите. Функции на фейсбук 108 
Социалните услуги - теоретични схващания и практически подходи 533 
Социалният маркетинг - средство за генериране на социални промени в обществото или бранд, който се нуждае от по-добър маркетинг 384 
Социалното предприемачество като детска игра 858 
Социалното предприемачество като елемент на стратегиите за приобщаващ растеж 315 
Социалното програмиране в контекста на насърчаване на социалната активност 27 
Социальная защита и статистика: сопоставительный анализ российской и международной практики учета в попытке оценить эффективность бюджетных мер в сфере социальной защиты населения 166 
Социальные инновации: прогнозирование, планирование, организация, координация, контроль 29 
Социальные ресурсы населения в условиях потери экономической стабильности 285 
Социологическото знание: обективна необходимост при оценката на обучения в държавната администрация по методиката "Възвращаемост на направените инвестиции" 99 
Специфика в регламентирането на данъчната система на Република България 235 
Специфика на микроелементите и микроторовете в земеделието 655 
Специфика этапов и факторы в применении модели управления стоимости компании 167 
Специфики на портфейлирането в условията на нововъзникващи пазари 150 
Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане - фактор за насърчаване на конкурентоспособността и международната търговска дейност 217 
Спомени за проф. Димитър Бъров и акад. д-р Никола Михов 953 
Споразумение за сътрудничество 985 
Спорт глазами экономиста: обзор современного состояния предмета 290 
Справедливата стойност в счетоводството 771 
Сравнителен анализ между лицензии за патенти и търговски марки в Република България, ЕС и други индустриално развити страни 5 
Сравнителен анализ на ефективното използване на ресурсите в Европейския съюз 749 
Сравнително-правен анализ между кооперацията като форма на сдружаване и търговските дружества 509 
Сравнително-правен анализ между кооперацията като форум на сдружаване и търговските дружества 502 
Сравняване на физическия обем на брутния вътрешен продукт и ценовите равнища между държавите в Европа 80 
Стандарти и насоки за осигуряване на качество в европейското пространство за висше образование 613 
Стандарти и спецификации в областта на електронното обучение 581 
Стандартизацията - организация и ползи 869 
Статистиката - позната и непозната 64 
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - между традицията и иновацията 554 
Стопанска академия откри официално Кандидатстудентска кампания 2016 986 
Стопанската география - приложна наука 944 
Стратегии за конкурентно пазарно поведение на индустриалното предприятие 319 
Стратегии за корпоративен растеж в глобалното пространство 461 
Стратегии за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж на частните фирми за успешното излизане от финансовата криза 320 
Стратегически аспекти на продуктовия иновационен процес в бизнесорганизациите 705 
Стратегически въпроси след края на първия европейски семинар относно бедността в северозападния район за планиране 305 
Стратегически партньорства между търговски организации и организации с нестопанска цел 291 
Стратегические тенденции экономического развития и современные экологические ограничения 295 
Стратегическо планиране и мениджмънт на познанието 354 
Стратегическо планиране: от асиметричност към преосмисляне на съдържанието и отношенията 377 
Стратегическое управление интеллектуальным капиталом компании: подходы, принципы и инструменты 750 
Стратегията за интелигентна специализация и развитието на регионите в България 275 
Страховые иновации в России 553 
Структура на разходите на лечебните заведения за болнична помощ за периода 2012-2014 г. 636 
Структура собственности финансовом рынке в странах с неоконтинентальной моделью (траны-членки ЕАЭС) 171 
Структурни изменения в съвкупността на лицата извън работната сила, желаещи да работят през периода 2003-2012 г. 31 
Студенти инициираха създаване на клуб по предприемачество 987 
Студентски форум, посветен на съвременни тенденции в развитието на информационните технологии 988 
Судан 267 
Сущность и классикация финансовых сетей 185 
Сущность и природа формирования инвестиционного потенциала экономических систем 8 728 
СФУК като обект на външен одит 834 
Счетоводен мониторинг на кредиторската задлъжнялост на предприятието 768 
Счетоводни аспекти на обществените поръчки в бюджетните организации 773 
Счетоводни аспекти на разходите за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации 774 
Счетоводни грешки, свързани с формирането на данъчен амортизируем актив 798 
Счетоводният анализ на лизинговата дейност в индустриалните предприятия - фактор за повишаване на икономическата ефективност 788 
Счетоводно отчитане и данъчно облагане на преобразуването на търговско дружество чрез вливане 811 
Счетоводно отчитане на авансовото финансиране от бюджета на бюджетните организации за плащания по проекти, отчитани от "СЕС" 802 
Счетоводно отчитане на разходи за създаване на уеб сайт 797 
Счетоводно отчитане придобиване на ДМА, финансирани по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства" 820 
Счетоводно-информационното осигуряване на представителните разходи - важен фактор за управлението на предприятието 778 
Съвременен мащаб на банковата капиталова адекватност 243 
Съвременната българка и колизията "семейство-работа" 110 
Съвременни предизвикателства пред обучението по счетоводство в другите специалности 598 
Съвременни предизвикателства пред статистическата професия 67 
Съвременни теории за инвестициите 249 
Съвременните информационни технологии в дома 38 
Съвременното отношение на българина към обществото 525 
Съвремие на гражданското и икономическото общество 526 
Съдът отложи ректорските избори в Стопанска академия 989 
Съответствието с регулациите - каква е цената и какво я обосновава 881 
Съпоставим данък 37 
Състояние и възможности за развитие на туристическата инфра- и суперструктурата в България 891 
Състояние и перспективи за развитие на Черноморското регионално сътрудничество 480 
Състояние и развитие на конкурентоспособността на туристическата дестинация 904 
Състояние и тенденции в развитието на банковия сектор в България след присъединяването към ЕС 245 
Състояние и тенденции на развитие на производството на фъстъци в България 649 
Състояние на бизнес интелигентните системи на общините в България 57 
Състояние на Планетата - поглед от миналото към бъдещето 622 
Сътрудничество в борбата с бедността между фирми и общини - предложения и успешни практики 30 
Тайны "балансовых мастеров" 806 
Тема: Документиране и счетоводно отчитане на данъците и таксите по Закона за местните данъци и такси 808 
Тенденции в маркетинга до 2010 г. характеризират най-динамичното развитие от десетилетия насам 356 
Тенденции в развитието на българската икономика през призмата на макрорамката 118 
Тенденции в развитието на е-плащанията в България 887 
Тенденции в развитието на лихвените проценти в българската банкова практика (2010-2014) 204 
Тенденции в развитието на мебелния сектор 668 
Тенденции в развитието на регионализма 463 
Тенденции глобального промышленного развития как приоритеты национальной промышленной политики 482 
Тенденции и проблеми в сигурността на онлайн банкирането в България 55 
Тенденции развития кластерных форм организации производства 840 
Тенденции структурных трансформаций во внешней торговле Украины 432 
Теоретико-методологическата спирала в икономическата мисъл. Приносът на Тодор Владигеров 934 
Теоретични аспекти на ефективността на собствените марки 337 
Теоретични аспекти на управлението на персонала 845 
Теориите за икономическа интеграция: приложение при интеграционни споразумения между развиващи се държави 476 
Теорията за степента на доверие, закона за увеличаване на цената и закона за управление на крайната цена в други практики - теория и приложение 376 
Тероризмът и правото на самоопределение в практиката на ООН 479 
Техники в рекламата 398 
Технологични особености на прехода от традиционен към интернет маркетинг 361 
Тихая революция на мировом страховом рынке 565 
Това, което ми дава "Еразъм+" 142 
Топ 15 на европейските Suppli Chain лидери 428 
Традиции и новаторство 933 
Трайна стабилизация 951 
Трансформация экономических условий формирования современных мировых валют 441 
Третиране съгласно ЗДДС на обмяната на виртуалната валута 220 
Три цвета времени компонии (оптимальный период в развитии компании) 190 
Трудният път до реалните инвестиции и проекти 452 
Трудовопроизводителните кооперации за инвалиди като субекти на социалната икономика - преобърнати реалности 524 
Туризмът и глобалната промяна на околната среда в развиващите се страни 903 
Туризмът като елемент на националната и световна икономика 892 
Туристическият маркетинг и устойчиво развитие 386 
Турция и сирийската криза 474 
Търговията на дребно е все по-близо до потребителя 345 
Търговски кредит - правни и отчетни аспекти при реализацията на стоки 244 
Търговско-икономическите отношения между България и Корея 472 
Увеличаване на нетарифните бариери пред световната търговия в условията на глобализация на световното стопанство 464 
Уестернизация и сфери на влияние в Изтомна Европа и Близката чужбина 470 
Управление международной трудовой миграцией: мировой опыт и российские практики 92 
Управление на знанието и компетенциите на специалистите (експертите) по планиране 529 
Управление на промяната и иновациите във фирмата 744 
Управление на стопанствата от аграрния сектор 307 
Управлението на кредитния риск в банките в контекста на международните счетоводни стандарти 241 
Управлението на хора е ключов фактор за всеки бизнес 842 
Управленческий учет затрат на персонал 824 
Условия и ред за прилагане на новите данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания 231 
Устойчива заетост на неравностойните групи във връзка със стратегия "Европа 2020" 124 
Устойчива употреба на пестициди в съвременното земеделие 647 
Устойчиво потребление и производство 624 
Устойчиво развитие и кризи в бизнес средата на съвременните форми за съвместен бизнес 715 
Устойчиво развитие и растеж на основата на инспекция 519 
Устойчивост при промяна в поведението на човешкия фактор 704 
Устойчивостта на ETFa+ модела в краткосрочна перспектива 158 
Устойчивото развитие в конституцията на Европейския съюз и стратегическо планиране 382 
Усъвършенстване на технологията за прогнозиране на свободния паричен приток на "Петрол" АД в условията на българския пазар 159 
Уточнение понятия "методология" 2 
Утрешен труд, Made in BG, плюс щипка първокласен маркетинг 357 
Учет доходов организации 785 
Учет инвестиционной недвижимости 799 
Учет нематериальных активов 777 
Учет расходов на дополнительное профессиональное образование работников 803 
Учет финансовых вложений 786 
Учетная политика по активам и обязательствам, стоимость которых выражена в иностранной валюте 782 
Фактори за развитие на предприемачеството и предприемаческата дейност, предприемачески подходи в предприемаческия процес 733 
Фактори, влияещи върху иновативното поведение на персонала 298 
Факторы конкурентоспособности международных финансовых центров: опыт Кореи и его актуальность для Росии 179 
Фермер в модерни времена 660 
Философия на инвестиционният риск - парадигма на активният портфейлен мениджмънт 15 
Философията - средство за изграждане на контролно поведение 13 
Финансист от Стопанска академия със стипендия на фондация "Еврика" 990 
Финансов аудит как система контроля качества всего процесса управления организацей 818 
Финансовая самостоятельность муниципальных образований: ограничения и возможности 174 
Финансовите задължения на "АЕЦ Козлудуй" ЕАД - състояние, тенденции и перспективи 162 
Финансовые системы и экономическое развитие в российских регионах: сравнительный анализ 289 
Фирмена стратегия vs фирмена гъвкавост 752 
Формиране на анимационния продукт 890 
Формирането на устойчива национална сигурност и новата роля на държавата за защита на националните интереси 416 
Формиращото се евразийско геоикономическо пространство и новите предизвикателства пред световната икономика 488 
Формирование стоимости и учет объектов интеллектуальной собственности 795 
Франчайзинг или бизнес по рецепта 670 
Функциите управление на човешките ресурси и управление на персонала - същност и основни характеристики 853 
Цени и държавно регулиране на цените на услугите по взаимно свързване на далекосъобщителни мрежи 397 
Ценови нагласи в процеса на пазарното търсене на храни 211 
Централизация или децентрализация: следва ли общата регионална политика на ЕС да замени регионалните политики на страните-членки 450 
Цены на нефть и мировые кризисы 329 
Циклични процеси в икономиката 77 
Человеческий капитал как основа выбора рыночной модели 862 
Черноморската синенергия като схващане за засилено регионално измерение на сътрудничеството между Европейския съюз и съседните страни 467 
Черноморско сътрудничество: финансиране на общи проекти 447 
Четвърт от общте продажби са зад граница 348 
Човешкият фактор и полезното използване на еврофондовете 498 
Шотландската философия и Шопенхауер. Интепретации на каузалността 19 
Юридически аспекти на регионалното развитие в Република България за периода 2004-2008 г. 501 
Юрист в компанията 522 
Язык и речевая деятельность через призму межкультурной коммуникации 603 
"Еразъм+" като гарант за стабилно развитие или провал на ЕС? 144 
"Еразъм+" променя съдби, отваря кръгозори 991 
"Икономиката на знанието" - фундаментален фактор за развитието на българската икономика и нейната конкурентна способност 263 
"Новият път на коприната" и Черноморският регион 485 
"Третият сектор" в преходните икономики и концепцията за социалния маркетинг по отношение на благотворителността 381 
2015 - годината на прехода към големите технологични промени 866 
[Двадесет и пет] 25 компании правят половината от задграничните продажби 349 
[Осми] 8-ми Ноември - Сакрална дата за Стопанска академия 963 
[Петдесет] 50 години катедра "История, Философия, Социология" - традиции и новаторство 916 992 
[Шейсет и пет] 65 г. от основаването на катедра "Обща теория на икономиката" 993 
A Comparative Analysis of Financial Professionals’ Perception of the Level of Graduating Business Student Retirement Planning Familiarity, Motivation, and Preparedness 741 
A multi-disciplinary, social constructivist approach to promoting student engagement, retention and achievement in higher education 620 
An Application of the EU Financial Instruments for the Tourism Development inthe Rural Areas in Bulgaria 907 
Analysis of the situation in separate collection of packaging waste - Blagoevgrad Municipality 626 
Biodegradable wastes - experiment of an innovative technology for their utilization 627 
Conceptual foundations of regional policy of the banking system 198 
Credit Availability and the Collapse of the Banking Sector in the 1930s 201 
Critical Illness Insurances: Challenges and Opportunities for Insurers 570 
Developing a cyber breach strategy 742 
Developing responsible and sustainable management education in the context: some reflections on knowledge development and dissemination 585 
For Some Socio-Economic Processes in Bulgarian Villages 107 
Government Intervention and Information Aggregation by Prices 200 
Internal Capital Markets in Business Groups: Evidence from the Asian Financial Crisis 212 
M-learning - present and future 621 
Marketing profile of the municipality - chance for its economic development 530 
New media in geographic education - a story with unexpected end 586 
News Shocks in the Data: Olympic Games and Their Macroeconomic Effects 119 
Online маркетинг - маркетингът на бъдещето 383 
Poverty, a challenge for management education: The PRME working group journey 584 
PR или маркетинг - стратегическа дилема за фирмата? (Размисли върху практиката на една българска компания - "Оргахим" АД) 366 
Promoting and supporting teaching in higher education - a UK perspective for Bulgaria 619 
Quality ecotourism services, open source for the romanian tourism sector 908 
Risk Overhang and Loan Portfolio Decisions: Small Business Loan supply before and during the Financial Crisis 202 
Saving the Euro: Mitigating Financial or Trade Spillovers? 443 
Self-Funding of Health-Care Plans by Small Firms: Risks and Reforms 541 
Should Derivatives Be Privileged in Bankruptcy? 199 
SWOT анализ на "облачни" услуги (Cloud Conruting) 45 
TGI - нови възможности за сегментиране на пазара 379 
The challenge of teaching grammar in business english 618 
The impact of economic and historical development on accounting 821 
Understanding Housing Market Volatility 330 
WEB-базираните технологии в практиката на българските туроператорски и агентски фирми 876 
Экологический менеджмент: формирование новой методологии 712 
Экономическая эффективность использования рекреационного и туристского потенциала 896 
Эффективная финансовая стабильность Азербаджанской Республики 256 
Эффективность бюджетной финансовой системы России с позиций мировой теории аукционов 195 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абсолвенти 964 
авансов данък 229 
авансови плащания 802 
авансово плащане 229 
австрийска школа 954 
австрийско земеделие 661 
Австрия 661 
автобиография 935 
автоматизирана обработка 56 
автомобилен транспорт 46 
автомобили 46 
автономия 942 
авторегресионни модели 50 75 209 
авторско право 411 
агентска дейност 435 876 
Агенция Митници 436 
Агенция по заетостта 124 132 985 
аграрен сектор 307 656 
аграрна икономика 310 
аграрна политика 309 311 
аграрна реформа 306 309 310 311 
аграрна статистика 78 
аграрно счетоводство 769 
агро-екоуправление 652 
агробизнес 646 652 
агроекологична политика 632 
агроинфраструктура 662 
агросектор 646 
агростатистика 78 
агротехнология 655 
агроуслуги 312 
Адам Смит 303 
адаптационен процес 92 
адаптация 709 
адаптация на управлението 709 
адаптивност 752 
адитивно производство 6 
административен персонал 123 133 
административни нарушения 805 
административно устройство 949 
административно-териториални единици 725 
административнонаказателен процес 528 
АЕЦ Козлодуй 162 
Азербайджан 256 588 822 896 
азиатска финансова криза 212 
азиатски икономики 212 
Азиатско-Тихоокеански регион 457 
академик 944 957 
академична автономия 920 
академична мобилност 942 
академична общност 960 975 
академични учени 982 
академично слово 943 
академично сътрудничество 589 
академия 971 
акредитация в образованието 617 619 
активен портфейлен мениджмънт 15 
активи 535 772 780 782 
активи и пасиви 787 
активи на предприятието 787 
акцизи 433 515 
акции и облигации 160 
акционери 671 757 
акционерни общества 806 
акционерно дружество 671 
акционерно общество 671 
Ал Кайда 469 
алгоритъм 409 
алгоритъм EVA 313 
алкохолни напитки 349 
алкохолопроизводство 349 
алтернативен подход 783 
алтернативна концепция 15 
алтернативни горива 639 
алтернативни енергийни източници 639 
алтернативни инвестиции 249 
алфа-коефициент 158 
амбалаж 801 
американски банки 202 
американски пазар 160 
амортизации 804 
амортизационна норма 804 
амортизационни методи 634 
анализ 85 182 373 409 492 569 651 833 894 901 
анализ "Разходи-обем-печалба" 831 
анализ на вземанията 833 
анализ на данни 35 71 
анализ на дейностите 531 
анализ на животновъдството 651 
анализ на зависимости 51 
анализ на икономическата ефективност 901 
анализ на информацията 40 
анализ на маркетинга 373 
анализ на предприятието 744 
анализ на риска 569 
анализ на търсенето 3 
анализ на човешките ресурси 894 
Анастас Бешков 918 924 
ангажираност на служителите 860 
английски език 607 910 
английски език за икономисти 607 910 
английски за бизнесмени 910 
анимационен продукт 890 
анимационни услуги 890 
анимация 890 
анимация в туризма 890 
анкетиране 53 338 414 
анкетно проучване 53 136 
анти-бедност 584 
антибедност 584 
антикризисни мерки 459 
антикризисни политики 443 
антропология 16 
Арабска пролет 478 
арабски свят 478 
армия 478 
ароматични продукти 342 
архитектура 68 
архитектура на информационна система 68 
асиметрични шокове 437 
асиметричност 377 
асоциации 971 
асоциирани предприятия 784 
Атанас Бешков 912 913 944 
атестация на персонала 853 
атестиране на академичния състав 949 
атомни централи 162 
аукциони 195 
аутсорсинг 321 430 697 715 
аутсорсинг услуги 697 
база данни 60 351 
база от данни 356 
Базелски комитет 246 
бази данни 396 
бази от данни 63 
бактерии 635 
балансирани оценъчни карти 839 
балансирано развитие 197 
балансов анализ 787 
балансова политика 806 
балансова стойност 777 
Балкани 484 
Балкански полуостров 484 
балкански страни 458 
балканско сътрудничество 484 
банерна реклама 396 
банка 248 265 
банки 172 175 194 240 242 245 246 415 
банки в САЩ 201 
банков анализ 243 
банков банкрут 246 
банков маркетинг 371 
банков мениджмънт 360 
банков надзор 246 
банков сектор 201 245 347 401 
банков фалит 201 246 
банкова конкуренция 415 
банкова ликвидация 201 
банкова политика 204 
банкова практика 204 
банкова система 171 198 204 360 
банкова система на САЩ 201 
банкова статистика 72 
банкова сфера 242 
банкови депозити 169 
банкови кредити 116 210 
банкови лихви 209 
банкови продукти 371 415 
банкови услуги 401 
банково дело 400 
банково кредитиране 163 202 
банково обслужване 204 
банкомати 371 
БАНСИК 78 
бариери 93 
баркодове 431 
БВП 32 59 70 73 80 118 205 255 256 259 262 271 295 305 329 456 472 475 482 552 
бедни слоеве на населението 87 
бедно население 87 
бедност 25 30 87 305 584 682 684 687 688 694 
бежанска криза 474 
бежанско население 109 469 474 
бежанци 109 469 474 
безвъзмездни доставки 221 
бездомни 109 
безопасност на потребителските стоки 625 
безопасност на продуктите 625 
безопасност на транспорта 865 
безработица 101 139 262 732 
безработица в България 106 137 140 
безработица сред младите 136 137 141 142 143 145 146 147 
безработни младежи 137 
Беласица 717 
бенчмаркетингова стратегия 424 
бенчмаркинг 424 715 
Бенчмаркинг в индустриалното предприятие 424 
Бернулиева редица 42 
библиография 914 932 957 
библиотека 9 926 
библиотеки 10 11 843 
библиотеките в България 10 
библиотеките в света 10 
библиотечни кадри 11 
биволовъдство 651 
бизнес 93 274 372 670 739 757 760 851 
бизнес английски 608 618 
бизнес английски език 608 618 910 
бизнес взаимоотношения 842 
бизнес дейност 884 
бизнес дейности 403 
бизнес етика 23 757 
бизнес иновации 753 
бизнес интелигентни системи 57 
бизнес информация 884 
бизнес компания 300 
бизнес кредит 202 
бизнес кредити 202 
бизнес кредитиране 202 
бизнес кризи 791 
бизнес модели 461 
бизнес мрежи 372 
бизнес образование 731 
бизнес организации 300 681 734 
бизнес отношения 296 842 
бизнес партньорство 296 
бизнес план 714 
бизнес планиране 555 714 722 731 
бизнес поведение 298 
бизнес практика 114 
бизнес проблеми 34 299 982 
бизнес процеси 34 
бизнес риск 560 
бизнес системи 57 
бизнес среда 203 206 299 322 334 715 722 735 753 982 
бизнес срещи 269 
бизнес стратегии 360 
бизнес стратегия 752 
бизнес сценарии 360 
бизнес управление 715 
бизнес школи 585 
бизнес-образование 147 
бизнескомбинации 301 
бизнесмрежа 372 
бизнесорганизации 705 
бизнесорганизация 861 
БИМИС 433 
биография 912 917 938 944 945 
биологично животновъдство 657 
биологично земеделие 657 
биологично производство 657 
биомаса 639 
биометрични технологии 55 
биоразградими отпадъци 627 
биотехнологии 625 
биотехнологичен метод 625 
БИС 869 
биткойн 220 910 
благосъстояние 285 
благотворителност 381 
Близък изток 470 
блогове 600 
богатство 260 
болести 61 
болница 207 
болници 207 
болнична политика 207 636 779 
болнична помощ 207 636 779 
болнична система 636 
болнични заведения 779 
бонус-малус системи 562 
борба с бедността 30 
борба с безработица 129 141 142 144 145 147 
борба с корупцията 519 
борси 455 
борсов пазар 644 
борсова търговия 836 
борсови котировки 173 
брак 234 
брак на ДМА 233 
бранд 339 359 384 406 418 
бранд имидж 406 
бранд мениджмънт 359 
брандове 420 
брендинг 378 380 
брендинг на нации 380 
брендинг стратегии 380 
брендиране 380 
БРИКС 488 
брутна заплата 642 
брутна произведена стойност 326 
Бургас 481 
България 140 235 299 451 458 472 501 735 
България и глобализацията 487 
българска икономика 263 268 326 
българска индустрия 326 425 668 
българска осигурителна система 539 
българска промишленост 872 
българска статистика 78 
български домакинства 83 
български пазар 159 339 376 
български предприятия 426 886 
български публични дружества 153 
български региони 497 
български селища 107 
български фондов пазар 155 
българско общество 109 
българско право 511 
бързи заеми 163 
бюджет 84 174 181 492 
бюджет на домакинствата 83 
Бюджетен кодекс на РФ 181 
бюджетен поток 197 
бюджетна децентрализация 174 
бюджетна политика 166 169 
бюджетни организации 773 774 
бюджетни разходи 195 
бюджетно право 181 
бюджетно счетоводство 773 
бюджетно-данъчна политика 169 
бюро по труда 132 
валидиране на знания 578 
валута 442 
валутен курс 178 441 442 782 
валутен обмен 152 
валутен риск 206 
валутен съюз 442 
валутен фактор 482 
валутна глобализация 443 
валутна интеграция 442 
валутна политика 437 
валутни зони 442 
валутни контракти 455 
валутни курсове 49 50 
валутни ограничения 440 
валутни рискове 152 
валутно равновесие 152 
валутно-финансова система 439 
Варна 481 
ВЕИ 265 639 640 643 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 640 643 
векторен метод 209 
Велико Търново 136 
Великобритания 318 448 462 469 583 
верига за доставки 338 
верига на доставки 663 
вериги на доставки 428 
вертикална мобилност 285 
вещни права 513 
вещно право 503 
взаимно съгласие 126 
взаимодействие 449 764 
взаимоотношения 226 360 
взаимоотношения в бизнеса 23 
взаимоотношения в екипа 852 
вземане на решение 468 706 
вземане на решения 468 
вземане на управленско решение 706 707 
вземания 551 833 
видове договори 572 
видове интервюта 846 
видове пазарни проучвания 425 
видове преобразувания 239 
видове риск 102 
видове симулации 847 
видове цени 397 
визия 857 
винарска промишленост 346 
винарски райони 873 
винен туризъм 873 
вино 346 873 
винопроизводители 346 
винопроизводство 346 873 
виртуална валута 220 
виртуално обучение 592 
високи постижения 428 
високи технологии и комуникации 428 
висококвалифицирани специалисти 598 
високотехнологичен бизнес 669 
висше икономическо образование 960 961 964 965 968 969 972 973 974 975 976 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 989 990 
висше икономическо училище 958 959 963 966 970 971 977 988 991 992 993 
висше образование 34 94 352 573 588 595 598 605 613 615 616 617 619 620 919 930 931 946 947 950 953 958 959 960 961 962 963 964 965 966 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 
висше образование в България 619 916 
висше образование по икономика 916 
висше учебно заведение 34 935 962 
висше училище 34 935 953 958 959 960 961 962 963 964 965 966 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 
висши учебни заведения 584 
висши училища 93 573 
Витоша 717 
владение 511 
власт 260 
вливане на предприятия 811 
вливане на търговски дружества 239 
внасяне на данъци 222 
внос 444 459 657 659 
внос на вина 346 
внос на земеделски продукти 657 
вноски 509 
водородна енергия 265 
военни заплахи 416 
ВОП 825 
вписване в търговски регистър 505 
вредни емисии 633 812 
вредни храни 344 
времеви сравнения 80 
временно руско управление 994 
връзки с обществеността 765 
вторичен пазар 148 
ВУЗ 34 597 599 
въглеродни емисии 634 
възвръщаемост на инвестициите 99 
въздействие 353 
въздействие на потребителите 353 
въздушен транспорт 865 
възлагане на обществени поръчки 504 506 
възнаграждение 508 636 
възнаграждение на труда 642 
възнаграждения на персонала 636 
възобновяеми енергийни източници 640 643 
възпроизводство 88 
възпроизводство на работна сила 853 
възраст 31 61 
възрастни хора 61 
възрастно население 61 
възрастова структура 84 844 
възрастови групи 31 
възтановяване на околната среда 717 
външен контрол 605 
външен одит 834 
външен пазар 348 373 
външен сектор 118 
външна политика 446 484 
външна политика на Русия 484 
външна среда 304 
външна търговия 432 444 458 465 657 
външни одитори 215 
външни пазари 388 
външни услуги 636 
външно-търговски сделки 825 
външноикономическа политика 462 
външноикономически отношения 462 
външнотърговска политика 444 
въоръжени сили 416 
вътреобщностно придобиване 825 
вътреобщностно придобиване на стоки 825 
вътрешен капитал 215 
вътрешен капиталов пазар 535 
вътрешен контрол 215 
вътрешен одит 838 839 
вътрешен пазар 373 
вътрешен продукт 70 
вътрешна мотивация 906 
вътрешна политика 469 
вътрешна среда 20 
вътрешни капиталови пазари 212 
вътрешнокорпоративни мрежи 97 
вътрешнополитическа криза 474 
газ 478 
газова промишленост 641 
газопроводи 484 
гаранции 454 
гаранционен фонд 550 551 
гаранционно обслужване 221 
ГАТТ 463 
гендерен риск 102 
гендерна социология 101 
гендерна структура 101 
генномодифицирани храни 659 
генномодифицирани храни в ЕС 659 
география 926 
Географска Информационна Система 125 
географска наука 113 
географско образование 586 
географско положение 267 
геоикономика 488 
геоикономически проекции 475 
геоикономическо пространство 488 
геоикономическо развитие 475 485 
геопространствена парадигма 113 
Георги Данаилов 917 923 932 941 954 
геостратегия 471 
ГИС 125 586 
ГИС-технологии 125 586 
глобален маркетинг 356 
глобален мениджмънт 428 
глобализационни процеси 486 
глобализация 67 117 278 328 335 365 439 444 458 460 461 464 465 466 486 487 489 590 763 
глобализация в икономиката 486 487 
глобализация в науката 486 
глобализация на културата 590 
глобализация на съвременния свят 486 
глобализацията и държавата 12 
глобализиращ процес 487 
глобална геоикономика 471 
глобална икономика 112 320 
глобална икономическа криза 36 
глобална среда 112 
глобална търговия 331 
глобална финансова криза 475 
глобалнат платформа 584 
глобални пазари 388 
глобални процеси 487 
глобални рискове 489 
глобални системи 489 
глобални стратегии 205 
глобално развитие 482 
ГМО