НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

43970

Димитрова, Славка.  Предизвикателства на новия закон за развитие на академичния състав / Славка Димитрова. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 3 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 457-460. 

  

Сист. No: 62136

Интелектуална собственост

- 2 -

42469

Градинаров, Борислав.  "Copy-Paste"-културата срещу авторското право / Борислав Градинаров. // Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г.. - София : Институт за философски изследвания при БАН, 2007, с. 374-377. 

  

Сист. No: 61800

- 3 -

42469

Саракинов, Георги.  Авторското право и сродните му права в контектста на културната политика / Георги Саракинов. // Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г.. - София : Институт за философски изследвания при БАН, 2007, с. 390-393. 

  

Сист. No: 61799

- 4 -

Сп С 494

Петров, Петър.  За рисковете, които лицата поемат като предоставят свободен достъп до интернет посредством WiFi - протокол / Петър Петров. // Собственост и право, 2015, N 9, с. 72-83. 

  

Сист. No: 61884

Печат. Информационна дейност

- 5 -

Сп Б 44 б

Димитрова, Малина.  Книжарските вериги - съддаване на имидж и маркетингови манипулации / Малина Димитрова. // Библиотека, XXII, 2015, N 4, с. 20-32. 

  

Сист. No: 62085

Култура

- 6 -

42469

Йорданова, Доля.  Публично-частното партньорство при управлението на недвижимото културно наследство / Доля Йорданова. // Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г.. - София : Институт за философски изследвания при БАН, 2007, с. 220-223. 

  

Сист. No: 61796

- 7 -

42469

Ненов, Николай.  Музеят като обект и субект на културния туризъм / Николай Ненов. // Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г.. - София : Институт за философски изследвания при БАН, 2007, с. 267-270. 

  

Сист. No: 61798

- 8 -

42469

Павлова, Виолета.  Един опит за формиране на музейна стратегия и политика във Великотърновски регион / Виолета Павлова. // Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г.. - София : Институт за философски изследвания при БАН, 2007, с. 248-254. 

  

Сист. No: 61797

- 9 -

42469

Томова, Биляна.  След държавата и пазарът, или помирението / Биляна Томова. // Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г.. - София : Институт за философски изследвания при БАН, 2007, с. 29-37. 

  

Сист. No: 61803

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 10 -

Сп Б 44 б

Христова, Диана.  Четене и емпатия / Диана Христова. // Библиотека, XXII, 2015, N 4, с. 47-55. 

  

Сист. No: 62087

ФИЛОСОФИЯ

- 11 -

44457

Калъчева, Калина Жекова.  Отжуждението / Калина Жекова Калъчева. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 164-170. 

  

Сист. No: 61741

- 12 -

Сп Ф 515

Везенков, Стоян.  Изборът в контекста на проблема " език - тяло" / Стоян Везенков. // Философия, XXIV, 2015, N 3, с. 298-305. 

  

Сист. No: 62020

- 13 -

Сп Ф 515

Николова, Вяра.  Изборът като философски и психоаналитичен проблем / Вяра Николова. // Философия, XXIV, 2015, N 3, с. 261-264. 

  

Сист. No: 61972

- 14 -

Сп Ф 515

Нушев, Костадин.  Християнски идеи за свободата на човека и нравствения избор според представителите на руската религиозна философия (Ф. Достоевски, Н. Бердяев и Б. Вишеславцев) / Костадин Нушев. // Философия, XXIV, 2015, N 3, с. 306-320. 

  

Сист. No: 62027

- 15 -

Сп Ф 515

Стефанов, Ангел С.  Избор и свобода / Ангел С. Стефанов. // Философия, XXIV, 2015, N 3, с. 265-269. 

  

Сист. No: 61986

Психология

- 16 -

Сп Ф 515

Кръстева, Силвия.  Има ли закон за мотивацията? / Силвия Кръстева. // Философия, XXIV, 2015, N 3, с. 270-281. 

  

Сист. No: 62017

Психология на труда

- 17 -

43073

Илиева, Снежана.  Организационна промяна и привързаност към организацията на държавните служители / Снежана Илиева. // Приложна психология и социална практика : Научна конференция / Състав. Галя Герчева-Несторова. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008, с. 337-348. 

  

Сист. No: 61768

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 18 -

II 1439

Стоянова, Мария.  Защитната функция на социалната политика в предприятията в ликвидация и несъстоятелност / Мария Стоянова. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 201-205. 

  

Сист. No: 61698

- 19 -

43970

Тодорова-Липчева, Ирина.  Липса на координация между институциите и подкрепа от МТСП - демотиватори на социалния работник / Ирина Тодорова-Липчева. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 241-244. 

  

Сист. No: 61941

- 20 -

42928

Шинева, Румяна.  Социални аспекти на устойчивото развитие / Румяна Шинева. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция. - Варна : График, 2008, с. 91-95. 

  

Сист. No: 62269

- 21 -

Сп Г 62 Сп

Иванова, Десислава.  Бенефициентът по социален проект като ресурс: нагласи и перспективи в български контекст / Десислава Иванова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2014, с. 67-107. 

  

Сист. No: 62366

Социография. Социално положение

- 22 -

Сп Г 62 Сп

Абаджиева-Чалъкова, Зоя.  Повишаване нивото на социалната адаптивност на младежи, настанени в социален учебен професионален център / Зоя Абаджиева-Чалъкова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2014, с. 129-152. 

  

Сист. No: 62370

Статистика

- 23 -

44457

Линкин, Николай Митков.  Статистически анализ на разходите по републиканския бюджет на Република България за периода 2005-2009 година / Николай Митков Линкин. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 93-100. 

  

Сист. No: 61729

- 24 -

44458

Монев, Иван Руменов.  Пространствена асиметрия в смъртността по прини в Европейския съюз / Иван Руменов Монев. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011, с. 44-56. 

  

Сист. No: 61749

- 25 -

45724

Славева, Красимира.  Статистическа оценка на стартовите позиции и очакваните резултати за България в контекста на стратегия "Европа 2020" / Красимира Славева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 197-204. 

  

Сист. No: 62428

- 26 -

Сп Г 62 Сс

Мацанов, Ангел.  Статистически модели за управление на кредитния риск. Сравнение на логистична регресия и анализ на оцеляването / Ангел Мацанов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2014, с. 139-167. 

  

Сист. No: 62183

- 27 -

Сп С 73

Аркадиев, Димитър.  Между традицията, модерността и практиката: някои виждания за преподаване на статистика на икономисти / Димитър Аркадиев. // Статистика, 2015, N 2, с. 71-91. 

  

Сист. No: 62380

- 28 -

Сп С 73

Баев, Стоян.  Предпоставки за изграждане на интегрирана статистическа информационна система "Образование" на НСИ и МОН / Стоян Баев. // Статистика, 2015, N 2, с. 119-133. 

  

Сист. No: 62394

- 29 -

Сп С 73

Петров, Виктор.  Ролята на статистиката в управлението на държавата / Виктор Петров. // Статистика, 2015, N 2, с. 135-144. 

  

Сист. No: 62396

- 30 -

Сп С 73

Радилов, Димитър.  Европейската статистика в информационното общество / Димитър Радилов. // Статистика, 2015, N 2, с. 13-20. 

  

Сист. No: 62378

- 31 -

Сп С 73

Славов, Деян.  Визия за организацията и функционирането на НСИ през 2025 година / Деян Славов. // Статистика, 2015, N 2, с. 95-115. 

  

Сист. No: 62382

- 32 -

Сп С 73

Съйкова, Светлана.  Предизвикателствата пред НСИ по информационното осигуряване на измерванията на качеството на живота / Светлана Съйкова. // Статистика, 2015, N 2, с. 55-70. 

  

Сист. No: 62388

Статистика на домакинствата. Бюджети на домакинствата

- 33 -

45585

Червенски, Георги Малинов.  Влияние на данъка на добавената стойност върху цикличността на крайното потребление на домакинствата / Георги Малинов Червенски. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 103-112. 

  

Сист. No: 61714

Демография и население

- 34 -

41487

Василева, Веселина.  Демографската криза - проблеми и възможности за населението в пенсионна възраст / Веселина Василева. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 117-121. 

  

Сист. No: 61971

- 35 -

43970

Коцева, Татяна Иванова.  Чужденците в България - нагласи и поле за социална работа / Татяна Иванова Коцева. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 167-174. 

  

Сист. No: 52927

- 36 -

43921

Михова, Геновева.  Преодоляване на последиците от остаряването на населението с интегрирани и координирани действия на институциите и гражданското общество / Геновева Михова. // Междуинституционална координация и работа в екип : Науч. конф. 29 окт. 2010 г., София. - София : УИ Стопанство, 2011, с. 113-125. 

  

Сист. No: 62001

- 37 -

Сп Х 742

Димитрова, Ивелина.  Влияние на регионалното развитие върху вътрешната миграция в България / Ивелина Димитрова. // ХИ&Т, XVI, 2015, N 5, с. 12-14. 

  

Сист. No: 62229

- 38 -

Сп Б 973

Харпър, Сара.  Демографските предизвикателства и социалното осигуряване / Сара Харпър. // Бюджетът, 24, 2015, N 10, с. 35-55. 

  

Сист. No: 62054

Демографска политика

- 39 -

Сп М 68 э

Клупт, М.  Международное измерение демографической политики / М. Клупт. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 8, с. 5-14. 

  

Сист. No: 62223

Демография на България

- 40 -

Сп Г 368

Димитров, Пламен.  Демографските тенденции до края на века и перспективите пред България / Пламен Димитров. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 5, с. 5-13. 

  

Сист. No: 61943

- 41 -

Сп Г 368

Манов, Борис.  Демографската криза и националната сигурност на България / Борис Манов. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 5, с. 14-24. 

  

Сист. No: 61944

- 42 -

Сп П 89 г

Младенов, Чавдар.  Динамика на броя на населението в Родопите - общи тенденции и геодемографски особености / Чавдар Младенов. // Проблеми на географията, 2015, N 1-2, с. 68-77. 

  

Сист. No: 61934

- 43 -

Сп Г 368

Ташев, Спас.  Възможностите на диаспората да влияе върху демографските процеси в България / Спас Ташев. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 5, с. 25-34. 

  

Сист. No: 61945

Миграция - международна

- 44 -

Сп Г 368

Петров, Никола.  Мигрантското нашествие и бъдещето на Европейския проект / Никола Петров. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, с. 114-116. 

  

Сист. No: 61976

Социология

- 45 -

42065

Борсите на знания - част от социалната динамика на съвременното общество . // Социална динамика и връзки с обществеността : Международна научна конференция - Благоевград, 5-6 ноември 2004 г., Сборник от научни съобщения / Състав. Софка Георгиева Матеева и др.. - Благоевград : Юристпрес, 2006, с. 88-99. 

  

Сист. No: 2451

- 46 -

42065

Василев, Валентин.  Електронното правителство - "новият" елемент в комуникациите в условията на социална динамика и глобализация / Валентин Василев. // Социална динамика и връзки с обществеността : Международна научна конференция - Благоевград, 5-6 ноември 2004 г., Сборник от научни съобщения / Състав. Софка Георгиева Матеева и др.. - Благоевград : Юристпрес, 2006, с. 175-180. 

  

Сист. No: 61879

- 47 -

44795

Колева, Нели Л.  Теория на нестандартното мислене / Нели Л. Колева. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 245-250. 

  

Сист. No: 61672

- 48 -

Сп Г 62 Сп

Рашева-Мерджанова, Яна.  Спонтанните масови формирования като социо-културен механизъм на младежка интеграция / Яна Рашева-Мерджанова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2014, с. 5-87. 

  

Сист. No: 62281

- 49 -

Сп Ч T 62

Stoykova, Blaga et al.  The charity in Maslarevo village, Veliko Tarnovo region in the past and its revival today / Blaga Stoykova, S. Bozhanova. // Trakia journal of sciences, 12, 2014, N 4, с. 379-388. 

  

Сист. No: 62004

Социално поведение. Социална психология

- 50 -

44795

Терзиев, Венелин.  Критерии и показатели за социална ефективност / Венелин Терзиев. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 231-240. 

  

Сист. No: 61671

- 51 -

43073

Цанов, Ивайло.  Джендър стериотипи - понятия и видове / Ивайло Цанов. // Приложна психология и социална практика : Научна конференция / Състав. Галя Герчева-Несторова. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008, с. 81-86. 

  

Сист. No: 61766

Политика

- 52 -

45724

Емилова, Ирена и др.  Младежкото доброволчество в България - управленски проблеми и решения / Ирена Емилова, Станислава Стоянова, Милен Динков. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 121-127. 

  

Сист. No: 62407

- 53 -

Сп И 503 и

Манолов, Георги Л.  Политическият брандинг в България / Георги Л. Манолов. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 3, с. 46-70. 

  

Сист. No: 61905

- 54 -

Сп М 68 э

Ровинская, Т.  Политические амбиции европейских "пиратов" / Т. Ровинская. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 7, с. 72-84. 

  

Сист. No: 62044

Политология

- 55 -

Сп Ф 515

Добрев, Добромир.  Философия на западната система за сигурност и нейните основни опоненти / Добромир Добрев. // Философия, XXIV, 2015, N 3, с. 239-260. 

  

Сист. No: 61969

Демокрация

- 56 -

Сп П 378

Стефанов, Стефан.  Какво е демокрация и какво не е. А защо? / Стефан Стефанов. // Перспективи, 2015, N 1, с. 99-102. 

  

Сист. No: 62068

Международна политика

- 57 -

45724

Стойкова, Пепа.  Правомощия и функционални характеристики на органите за контрол върху корупцията / Пепа Стойкова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 205-212. 

  

Сист. No: 62429

- 58 -

Сп Г 368

Каменаров, Стефан.  Краят на мита за "кимерика" и очертаващият се глобален китайско-американски сблъсък / Стефан Каменаров. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 5, с. 64-74. 

  

Сист. No: 61954

- 59 -

Сп Г 368

Кели, Александър Рийд.  Защо Западът не може да спаси Украйна / Александър Рийд Кели. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 5, с. 95-99. 

  

Сист. No: 61974

Икономика. Икономически науки

- 60 -

Сп Г 62 Сс

Атанасов, Теодор.  Бизнес-инкубаторите като инструмент на политиката за икономически растеж / Теодор Атанасов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2014, с. 5-21. 

  

Сист. No: 62164

- 61 -

Сп Г 62 Сс

Видолова, Мария и др.  Финансовата криза и нейното отражение върху икономическия растеж в Република България / Мария Видолова, Григор Сарийски. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2014, с. 53-72. 

  

Сист. No: 62170

- 62 -

Сп Г 62 Сс

Седларски, Теодор и др.  Установяване на социалните предпочитания в експерименталната икономика / Теодор Седларски, Христо Марлов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2014, с. 221-250. 

  

Сист. No: 62195

- 63 -

Сп Ф 53 кс

Балынин, Игорь Викторович.  Формирование социально ориентированной бюджетной политики в Российской Федерации на региональном уровне / Игорь Викторович Балынин. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 30, с. 48-59. 

  

Сист. No: 61893

- 64 -

Сп В 83 Э

Заостровцев, А.  Современная австрийская школа об институтах , проблемах развития и роли экономиста / А. Заостровцев. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 7, с. 73-86. 

  

Сист. No: 62037

- 65 -

Сп Ф 53 кс

Зубарев, Андрей Витальевич и др.  Макроэкономический эффект перехода к тергетированию инфляции в развивающихся странах / Андрей Витальевич Зубарев, Павел Вячеславович Трунин. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 25, с. 41-54. 

  

Сист. No: 61938

- 66 -

Сп В 83 Э

Фуркад, М. и др.  Превъзходство экономистов / М. Фуркад, Э. Ольон, Я. Альган. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 7, с. 45-72. 

  

Сист. No: 62036

Макроикономика

- 67 -

Сп М 486

Станчев, Красен.  Те могат, а ние? / Красен Станчев. // Мениджър, 2015, N 10, с. 20-23. 

  

Сист. No: 62439

- 68 -

Сп Ч J 80 m

Fielding, David.  Distance, Language, Religion, and the Law of One Price: Evidence from Canada and Nigeria / David Fielding, Christopher Hajzier, James Macgee. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 5, с. 1007-1029. 

  

Сист. No: 61638

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 69 -

42927

Андреева, Андрияна.  Отговорността на работодателя при създаване на здравословни и безопасни условия на труд в условията на евроинтеграция / Андрияна Андреева. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция, май 2008 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 209-216. 

  

Сист. No: 62333

- 70 -

II 1439

Марчев, Фотин.  Човекът и глобализиращият се свят / Фотин Марчев. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 244-246. 

  

Сист. No: 61689

- 71 -

45724

Марчева, Анастасия.  Приобщаващият бизнес - инструмент за намаляване на бедността и социално включване / Анастасия Марчева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 143-150. 

  

Сист. No: 62412

- 72 -

45724

Толпински, Валентина и др.  Бедность угрожает национальной безопасности Молдовы / Валентина Толпински, Светлана Стратан. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 213-220. 

  

Сист. No: 62432

- 73 -

Сп Г 62 вх

Велев, Милен.  Изследване на цикличните колебания в равнището на заплащане на труда в България / Милен Велев. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2014, с. 142-148. 

  

Сист. No: 62310

- 74 -

Сп В 83 Э

Гимпельсон, В. и др.  Поляризация или улучшение? Эволюция структуры рабочих мест в России в 2000-е годы / В. Гимпельсон, Р. Капелюшников. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 7, с. 87-119. 

  

Сист. No: 62038

- 75 -

Сп П 186

Димитров, Пламен.  Някои тенденции в развитието на заетостта, безработицата и икономическата активност на младите и възрастните лица / Пламен Димитров. // Панорама на труда, 2015, N 7-8, с. 12-27. 

  

Сист. No: 61851

- 76 -

Сп В 83 Э

Иванова, М.  Взаимосвязь заработной платы в частном и государственном секторах / М. Иванова. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 7, с. 120-141. 

  

Сист. No: 62040

- 77 -

Сп З 544 к

Катин, Никола.  Трудовото досие на работника или служителя / Никола Катин. // Земеделска кооперация, XXIII, 2015, N 8, с. 22-32. 

  

Сист. No: 61928

- 78 -

Сп П 378

Цонева, Елка.  Образование - възможности за реализация, перспективи пред пазара на труда / Елка Цонева. // Перспективи, 2015, N 1, с. 34-42. 

  

Сист. No: 62058

Трудови отношения

- 79 -

В К 263 d

Димитров, Георги.  Трудово досие на работник или служител : В него се съхраняват документите за възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение / Георги Димитров. // Капитал Daily, V, N 194, 13 окт. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 62126

Трудови договори

- 80 -

В К 263 d

Димитров, Георги.  Трудовият договор за един ден : Той може да се сключва между работник и работодател, който е регистриран земеделски стопанин / Георги Димитров. // Капитал Daily, V, N 171, 08 септ. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 61675

- 81 -

Сп А 454

Богомилова, Жанет.  Условия и ред за сключване на трудов договор за краткотрайна сезонна работа в селското стопанство / Жанет Богомилова. // Актив, 2015, N 9, с. 53-56. 

  

Сист. No: 61821

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 82 -

II 1439

Маркович, Данило.  Глобализацията и светът на труда / Данило Маркович. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 214-218. 

  

Сист. No: 61678

- 83 -

II 1439

Недялкова, Анна и др.  Структурната реформа - социални последици и социална адаптация / Анна Недялкова, Даниела Попова. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 230-233. 

  

Сист. No: 61700

- 84 -

II 1439

Узунова, Юлия Д.  Маркетингови тригери и пазара на труда / Юлия Д. Узунова. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 260-265. 

  

Сист. No: 61695

- 85 -

В К 263

Кирицис, Константин.  Пазарът на труда се промени, време да се промените и вие : Пет съвета какво да направите, за да запазите работата си, а защо не да получите и по-добра / Константин Кирицис. // Капитал, XXIII, N 38, 26 септ.-2 окт. 2015, с. 42-43. 

  

Сист. No: 61891

- 86 -

Сп Г 62 вх

Велев, Милен.  Влиянието на сезонния фактор върху динамиката на трудовите отношения в българия / Милен Велев. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2014, с. 134-141. 

  

Сист. No: 62309

- 87 -

Сп С 73

Томев, Любен и др.  Гъвкава сигурност в европейския политически и академичен дискус / Любен Томев, Надежда Даскалова. // Статистика, 2015, N 2, с. 25-49. 

  

Сист. No: 62386

- 88 -

Сп Ч T 62

Identifying the demands of the labor market in the Stara Zagora region, with regard to the tuition of specialists with Higher Economic Education . // Trakia journal of sciences, 12, 2014, N 4, с. 389-399. 

  

Сист. No: 62007

- 89 -

Сп И 503 и

Loukanova, Pobeda et al.  The Bulgarian labour market policies at the end of the crisis / Pobeda Loukanova, Vassil Tsanov. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 3, с. 3-28. 

  

Сист. No: 61909

- 90 -

Сп Ч J 80 m

Sunakawa, Takeki.  Optimal Monetary Policy with Labor Market Frictions: The Role of the Wage Channel / Takeki Sunakawa. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 6, с. 1119-1147. 

  

Сист. No: 61927

Безработица

- 91 -

Сп П 89 г

Равначка, Александра.  Безработицата в Благоевградска област: състояние, тенденции и регионални различия / Александра Равначка. // Проблеми на географията, 2015, N 1-2, с. 85-93. 

  

Сист. No: 61942

Кооперация

- 92 -

44793

Стоянова, Славена и др.  Правни форми за организиране на стопанската дейност. Място на кооперацията и Европейското кооперативно дружество сред пазаните субекти / Славена Стоянова, Анастасия Статева-Енева. // Икономика и управление на бизнеса : Студентски научни публикации. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2009, с. 121-147. 

  

Сист. No: 61730

- 93 -

Сп Г 621 БСУ

Живков, Никола и др.  Ролята на закона за кооперациите и специалните закони за развитието на кооперативния сектор / Никола Живков, Мариета Живкова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 278-285. 

  

Сист. No: 62252

Кооперативно дело

- 94 -

43970

Илиев, Иван Асенов.  Нови щрихи към кпасификацията на благата придобити в публично-частното партньорство / Иван Асенов Илиев. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 74-80. 

  

Сист. No: 61955

Фирми

- 95 -

41487

Възможности за създаване и развитие на фирма за производство на биодизел . // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 90-96. 

  

Сист. No: 61966

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 96 -

41487

Андреева, Петя.  Изграждане и управление на взаимоотношенията с клиентите / Петя Андреева. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 11-16. 

  

Сист. No: 61961

- 97 -

41618

Димитрова, Павлина, Петкова.  Счетоводни и управленски аспекти на банковия надзор в България / Павлина Димитрова. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. Васил Янков и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 85-91. 

  

Сист. No: 62348

- 98 -

41618

Нейчева, Мария Иванова.  Фискалната политика в България от позицията на пакта за стабилност и растеж / Мария Иванова Нейчева. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. Васил Янков и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 66-77. 

  

Сист. No: 62346

- 99 -

В Б 254

Илиев, Петър.  Оценката на активите е скъпо удоволствие / Петър Илиев. // Банкеръ, XXII, N 40, 2-9 окт. 2015, с. 6. 

  

Сист. No: 62028

- 100 -

В К 263 d

Крумов, Цветан.  Какво пречи на банките да привличат финансиране, различно от депозити : Поредността на кредиторите на банка в несъстоятелност засега поставя облигационерите в неизгодно положение / Цветан Крумов. // Капитал Daily, V, N 199, 20 окт. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 62225

- 101 -

Сп Г 62 Сс

Видолова, Мария.  Приложение на VaR анализ при оценка на риска в банковите институции / Мария Видолова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2014, с. 35-51. 

  

Сист. No: 62168

- 102 -

Сп Г 62 Сс

Седларски, Теодор и др.  Основни концепции в теорията на поведенческите финанси / Теодор Седларски, Гергана Димитрова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2014, с. 195-219. 

  

Сист. No: 62188

- 103 -

Сп В 83 Э

Аганбегян, А.  Как госбюджет может стать локомотивом социально-экономического развития страны / А. Аганбегян. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 7, с. 142-149. 

  

Сист. No: 62042

- 104 -

Сп Ф 53 кс

Алиев, Басир Хабибович и др.  Макроэкономические факторы динамики налоговых доходов субьектов Российской Федерации / Басир Хабибович Алиев, Мадина Гамидулаховна Алимирзоева. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 27, с. 35-47. 

  

Сист. No: 61860

- 105 -

Сп Ф 53 кс

Антонов, Петр Витальевич и др.  Оценка эффективности денежно-кредитной системы Российской Федерации / Петр Витальевич Антонов, Оксана Олеговна Злобина. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 27, с. 25-34. 

  

Сист. No: 61859

- 106 -

Сп Ф 53 кс

Белоусов, Андрей Леонидович.  Регулирование деятельности микрофинансовых организаций: проблемы и перспективы развития / Андрей Леонидович Белоусов. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 26, с. 39-46. 

  

Сист. No: 61949

- 107 -

Сп Ф 53 кс

Березанский, Владимир Владимирович и др.  Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных среств, полученных преступным путем / Владимир Владимирович Березанский, Лариса Алексеевна Чалдаева, Анатолий Анатольевич Килячков. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 31, с. 37-45. 

  

Сист. No: 62398

- 108 -

Сп Д 41 к

Болдырева, Н. Б. и др.  Ранняя диагностика кризисных явлений на фондовом рынке / Н. Б. Болдырева, А. А. Парфенов. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 8, с. 71-74. 

  

Сист. No: 61787

- 109 -

Сп В 83 Э

Горюнов, Е. и др.  Бюджетный разрыв: оценка для России / Е. Горюнов, Л. Котликофф, С. Синельников-Мурылев. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 7, с. 5-25. 

  

Сист. No: 62034

- 110 -

Сп Ф 53 кс

Дадашев, Алихан Заграбович.  Теоретико-методологические основы исследования финансов / Алихан Заграбович Дадашев. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 29, с. 29-46. 

  

Сист. No: 61887

- 111 -

Сп Ф 53 кс

Данченко, Евгения Александровна.  Распространение исламских банковских продуктов на глобальном финансовом рынке / Евгения Александровна Данченко. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 25, с. 32-40. 

  

Сист. No: 61937

- 112 -

Сп Ф 531 п

Джилизов, Велко.  Последните изменения и допълнения в Закона за кредитните институции / Велко Джилизов. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 8, с. 70-80. 

  

Сист. No: 61683

- 113 -

Сп Д 41 к

Емелин, А. В. и др.  Основные подходы к използованию электронной подписи при заключении на финансовом рынке договоров с физическими лицами / А. В. Емелин, А. П. Курило. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 9, с. 14-19. 

  

Сист. No: 62178

- 114 -

Сп Д 41 к

Жевага, А. А. и др.  Использование сводных макроэкономических индикаторов для калибровки внутренних рейтинговых моделей в банках / А. А. Жевага, А. В. Моргунов. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 8, с. 39-46. 

  

Сист. No: 61780

- 115 -

Сп Ф 53 кс

Зоболоцкая, Виктория Викторовна.  Государственная финансовая поддержка инновационной деятельности малого и среднего преприемательства за рубежом / Виктория Викторовна Зоболоцкая. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 28, с. 31-43. 

  

Сист. No: 61871

- 116 -

Сп И 36 Вн

Йорданова, Велина.  Оптимизиране на лизинговата дейност на строителното предприятие / Велина Йорданова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 4, с. 32-41. 

  

Сист. No: 61618

- 117 -

Сп Ф 53 кс

Королева, Людмила Павловна и др.  Налоговый кредит как инструмент стимулирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок: зарубежный и отечественный опыт / Людмила Павловна Королева, Мария Александровна Кандрашкина. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 30, с. 29-39. 

  

Сист. No: 61889

- 118 -

Сп Ф 53 кс

Костерина, Татьяна Михайловна и др.  Методологические основы анализа границ кредита / Татьяна Михайловна Костерина, Татьяна Александрова Панова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 32, с. 26-38. 

  

Сист. No: 62405

- 119 -

Сп Ф 53 кс

Крашенинников, Николай Валерьвич.  Стресс-тестирование: применение к анализу финансовой устойчивости российсками и зарубежными банками / Николай Валерьвич Крашенинников. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 31, с. 15-22. 

  

Сист. No: 62397

- 120 -

Сп Д 41 к

Криворучко, С. В. и др.  Структурные особенности механизма денежного оборота / С. В. Криворучко, В. А. Лопатин. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 8, с. 20-24. 

  

Сист. No: 61779

- 121 -

Сп Д 41 к

Кузьмин, А. Ю.  Моделирование краткосрочной динамики валютного курса рубля / А. Ю. Кузьмин. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 8, с. 46-53. 

  

Сист. No: 61782

- 122 -

Сп Д 41 к

Лаврушин, О. И.  О доверии в кредитных отношениях / О. И. Лаврушин. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 9, с. 46-51. 

  

Сист. No: 62179

- 123 -

Сп Ф 53 кс

Лиференко, Юрий Владимирович.  Исследование формулы Фишера и возможность ее применения в виртуальной экономике / Юрий Владимирович Лиференко. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 31, с. 2-12. 

  

Сист. No: 62395

- 124 -

Сп Ф 53 кс

Логинов, Евгений Леонидович и др.  Оперирование денежной массой: модель перевода мировых кризисов в формат поэтапных стратегических финансовых операций / Евгений Леонидович Логинов, Валерия Евгеньевна Логинова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 28, с. 2-13. 

  

Сист. No: 61869

- 125 -

Сп Ф 53 кс

Никулина, Ольга Валерьевна и др.  Управление кредитными рисками коммерческих банков в условиях нестабильности финансовой системы / Ольга Валерьевна Никулина, Алена Ивановна Коваленко. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 30, с. 2-17. 

  

Сист. No: 61890

- 126 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Банките ухажват фермери с кредити срещу субсидии / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 9, с. 31-33. 

  

Сист. No: 61935

- 127 -

Сп Д 41 к

Слепов, В. А. и др.  Интеграция секторов российского финансового рынка: условия, текущее состояние и пути развития / В. А. Слепов, О. В. Грядовая, Е. Л. Ивановский. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 9, с. 58-61. 

  

Сист. No: 62180

- 128 -

Сп Д 41 к

Ушаков, В. А.  Регулирование, основные направления деятельности и риск-менеджмент в CLS / В. А. Ушаков. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 8, с. 62-68. 

  

Сист. No: 61784

- 129 -

Сп Ф 53 кс

Федорова, Елена Анатольевна и др.  Разработка методики оценки финансовой устойчивости организаций отрасли обрабатывающей промышлености / Елена Анатольевна Федорова, Сергей Евгеньевич Довженко. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 25, с. 2-10. 

  

Сист. No: 52911

- 130 -

Сп Ф 53 кс

Фетисов, Владимир Дмитриевич.  Человеческий капитал и финансы в условиях глобализации рыночной экономики / Владимир Дмитриевич Фетисов. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 29, с. 2-12. 

  

Сист. No: 61886

- 131 -

Сп Д 41 к

Чуев, С. В.  Привлечение денежных средств в жилищное строительство через механизм софинансирования добровольных пенсионных отчислений / С. В. Чуев. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 8, с. 69-70. 

  

Сист. No: 61785

- 132 -

Сп Ф 53 кс

Шарков, Николай Николаевич.  Развитие финансовой инфраструктуры России как необходимое условие обеспечения экономического роста в условиях финансовой глобализации / Николай Николаевич Шарков. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 29, с. 47-60. 

  

Сист. No: 61888

- 133 -

Сп Ф 53 кс

Шевченко, Дмитрий Александрович и др.  Проблемы IPO на рынке ценных бумаг материкового Китая / Дмитрий Александрович Шевченко, Дмитрий Павлович Хомяков. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 32, с. 39-47. 

  

Сист. No: 62406

- 134 -

Сп Ф 53 кс

Шунина, Юлия Сергеевна и др.  Прогнозирование кредитоспособности клиентов на основе методов мошинного обучения / Юлия Сергеевна Шунина, Венера Арифзяновна Алексеева, Владимир Николаевич Клячкин. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 27, с. 2-12. 

  

Сист. No: 61853

- 135 -

Сп Ф 53 кс

Щурина, Светлана Валентинова.  Инвестиции в обекты искусства финансовых институтов и банков / Светлана Валентинова Щурина. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 24, с. 54-66. 

  

Сист. No: 52859

- 136 -

Сп Ф 53 кс

Юдина, Ирина Николаевна.  Цена возможных ошибок регулирования капитала банков / Ирина Николаевна Юдина. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 27, с. 13-24. 

  

Сист. No: 61858

- 137 -

II 1421

Poloucek, Stanislav.  Inflation targeting - does it lead to monetary stability / Stanislav Poloucek. // Финансова стабилизация и икономически растеж : Межд. научно-практ. конф., 26-27 окт. 2000 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 2000, с. 45-50. 

  

Сист. No: 61708

- 138 -

Сп И 503 и

Korableva, Olga et al.  Activation of Innovation Processes in Banks as a Result of the Implementation of Basic Basel Accord Provisions / Olga Korableva, Margarita Guseva. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 3, с. 108-128. 

  

Сист. No: 61913

- 139 -

Сп Ч J 80 m

Monnet, Cyril et al.  Private Money and Banking Regulation / Cyril Monnet, Daniel Sanches. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 6, с. 1031-1062. 

  

Сист. No: 61924

- 140 -

Сп Ч J 80 m

Quinn, Stephen et al.  Responding to a Shadow Banking Crisis: The Lessons of 1763 / Stephen Quinn, William Roberds. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 6, с. 1149-1176. 

  

Сист. No: 61933

Финанси

- 141 -

45724

Аббасова, Тамилла.  Экономический рост как критерий экономического развития страны / Тамилла Аббасова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 221-228. 

  

Сист. No: 62435

- 142 -

44457

Божков, Пламен Николаев.  Управление на риска на капиталовия пазар, на примера на финансовия сектор на NYSE / Пламен Николаев Божков. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 43-52. 

  

Сист. No: 61726

- 143 -

44457

Бояджиева, Деляна Димитрова.  Монетарни стимули на федералния резерв в условията на финансава криза и опасности за икономиката на САЩ / Деляна Димитрова Бояджиева. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 199-209. 

  

Сист. No: 61742

- 144 -

42927

Вълканов, Недялко.  Политиката "Know Your Customer" и мерките на банките срещу прането на пари / Недялко Вълканов. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция, май 2008 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 122-132. 

  

Сист. No: 62145

- 145 -

42929

Георгиев, Кирил.  Проблеми при дефинирането на кривата на доходността на ДЦК / Кирил Георгиев. // Шкорпиловци'2007 : Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 115-124. 

  

Сист. No: 62363

- 146 -

42929

Капитанова, Латинка.  За подходите при сегментиране на клиентелата в частното банкиране / Латинка Капитанова. // Шкорпиловци'2007 : Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 144-153. 

  

Сист. No: 62371

- 147 -

43775

Касърова, Виолета.  Финансовият аспект на новата парадигма в корпоративния мениджмънт - управление на стойността / Виолета Касърова. // Корпоративните финанси в България - днес и утре : Сб. с докл. от научно-практ. конфер., 28-29 септ. 2009 г.. - София : НБУ, 2010, с. 42-58. 

  

Сист. No: 62039

- 148 -

43775

Лазарова, Райна.  Балансираната система от показатели за ефективност като метод за управлението на стойността на компанията / Райна Лазарова. // Корпоративните финанси в България - днес и утре : Сб. с докл. от научно-практ. конфер., 28-29 септ. 2009 г.. - София : НБУ, 2010, с. 109-197. 

  

Сист. No: 62045

- 149 -

43775

Марков, Николай и др.  Често срещани грешки при оценката на компании, активи и проекти / Николай Марков, Светла Драгнева, Александър Пулев. // Корпоративните финанси в България - днес и утре : Сб. с докл. от научно-практ. конфер., 28-29 септ. 2009 г.. - София : НБУ, 2010, с. 294-302. 

  

Сист. No: 62046

- 150 -

43775

Радева, Ирина.  Използване на система от балансирани показатели при многокритериална оценка на инвестиционната привлекателност / Ирина Радева. // Корпоративните финанси в България - днес и утре : Сб. с докл. от научно-практ. конфер., 28-29 септ. 2009 г.. - София : НБУ, 2010, с. 162-175. 

  

Сист. No: 62043

- 151 -

45724

Тананеев, Емилиян.  Политически параметри и зависимости на данъчния контрол / Емилиян Тананеев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 77-81. 

  

Сист. No: 62387

- 152 -

42929

Тодоров, Вениамин.  Финансова стабилност в контекста на съвременните дългови кризи / Вениамин Тодоров. // Шкорпиловци'2007 : Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 125-135. 

  

Сист. No: 62367

- 153 -

43970

Цончев, Радослав.  Тестване на CAPM с използването на различни заместители на пазарния портфейл на българския капиталов позар / Радослав Цончев. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 37-44. 

  

Сист. No: 61950

- 154 -

43775

Цончев, Радослав и др.  Възможности за използване на ляво и дясно отклонение за изчисляване на риска в CAPM / Радослав Цончев, Красимир Костенаров. // Корпоративните финанси в България - днес и утре : Сб. с докл. от научно-практ. конфер., 28-29 септ. 2009 г.. - София : НБУ, 2010, с. 89-105. 

  

Сист. No: 62041

- 155 -

В К 263 d

Христович, Никола.  Откъде компаниите могат да се финансират за иновации : Въпреки че възможностите са много, разходите за научно-развойна дейност остават твърде ниски / Никола Христович. // Капитал Daily, V, N 168, 03 септ. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 61647

- 156 -

Сп Г 621 БСУ

Петков, Калоян Ангелов.  Сравнение на фундаменталната стойност на SOFIX с други водещи източно-европейски индекси / Калоян Ангелов Петков. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 100-105. 

  

Сист. No: 62233

- 157 -

Сп Г 621 БСУ

Тодоров, Живко Божидаров.  Монетарните решения на централните банки - адекватен отговор или генератор на нереален растеж на финансовите инструменти / Живко Божидаров Тодоров. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 156-162. 

  

Сист. No: 62239

- 158 -

Сп Г 621 БСУ

Цъцарова, Гергана и др.  Преки чуждестранни инвестиции в България / Гергана Цъцарова, Пламена Чакалова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 435-441. 

  

Сист. No: 62277

- 159 -

Сп М 486

Бойчинова, Мария.  Провалът на гениите от LTCM / Мария Бойчинова. // Мениджър, 2015, N 10, с. 106-108. 

  

Сист. No: 62446

- 160 -

Сп Ф 531 п

Георгиев, Владимир.  Изготвяне на списъка на кредиторите в производството по банкова несъстоятелност / Владимир Георгиев. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 10, с. 73-78. 

  

Сист. No: 62434

- 161 -

Сп И 502

Захариев, Людмил.  Първи Изтрел във валутната война : Китай девалвира шоково юана, с което засили опасенията от нова фаза в битката на световните парични пазари / Людмил Захариев. // Икономика, 2015, N 53, с. 36-38. 

  

Сист. No: 61676

- 162 -

Сп Б 973

Кънева, Виктория.  Фиск / Виктория Кънева. // Бюджетът, 24, 2015, N 10, с. 56-60. 

  

Сист. No: 62057

- 163 -

Сп И 502

Льондев, Атанас.  Бюджетно-фискална политика на България и ЕС / Атанас Льондев. // Икономика, 2015, N 53, с. 44-46. 

  

Сист. No: 61680

- 164 -

Сп Б 445

Павлов, Антон.  Модели за финансово управление на запасите във фирмата / Антон Павлов. // Бизнес управление  (Свищов), XXV, 2015, N 3, с. 55-87. 

  

Сист. No: 62219

- 165 -

Сп И 502

Пешев, Петър.  Дивидентите ще съживят Борсата : Разпределянето на печалбата често е по-важно за общата постигната доходност / Петър Пешев. // Икономика, 2015, N 53, с. 40-42. 

  

Сист. No: 61679

- 166 -

Сп Б 445

Стънгачева, Нели.  Икономическа значимост на инвестиционното решение на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за продължаване срока на експлоатация на пети и шести енергоблок / Нели Стънгачева. // Бизнес управление  (Свищов), XXV, 2015, N 3, с. 88-104. 

  

Сист. No: 62221

- 167 -

Сп Ч J 80 f

Chuprinin, Oleg et al.  Outsourcing in the International Mutual Fund Industry: An Equilibrium View / Oleg Chuprinin, Massimo Massa, David Schumacher. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 5, с. 2275-2308. 

  

Сист. No: 62254

- 168 -

Сп Ч J 80 f

Kuhnen, Camelia M.  Asymmetric Learning from Financial Information / Camelia M. Kuhnen. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 5, с. 2029-2062. 

  

Сист. No: 62261

Бюджет на общините

- 169 -

Сп Б 973

ДДС № 08 . // Бюджетът, 24, 2015, N 10, с. 3-12. 

  

Сист. No: 62048

Бюджетни приходи и разходи

- 170 -

Сп Б 973

Изпълнение на държавния бюджет и основните показатели по консолидираната фискална програма към август 2015 г. . // Бюджетът, 24, 2015, N 11, с. 23-43. 

  

Сист. No: 62437

Финансов контрол

- 171 -

Сп Ф 53 кс

Дмитриев, Сергей Юрьевич.  Оценка эффективности внешнего финансового контроля в муниципальном образовании / Сергей Юрьевич Дмитриев. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 25

  

Сист. No: 52897

Данъци. Такси. Налози

- 172 -

Сп Б 973

Данъчно облагане на физическите лица, които осъществяват дейност като управители на етажна собственост . // Бюджетът, 24, 2015, N 9, с. 56-60. 

  

Сист. No: 61755

- 173 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Казуси от практиката, свързани с условията и реда за пренасяне на данъчната загуба / Мина Димитрова. // Актив, 2015, N 9, с. 40-44. 

  

Сист. No: 61817

- 174 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Данъкът въху добавената стойност и услугите, свързани с недвижими имоти / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 9, с. 40-49. 

  

Сист. No: 61903

- 175 -

Сп И 503 и

Костов, Иван.  Рискове и реформа на данъците и осигуровките / Иван Костов. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 3, с. 29-45. 

  

Сист. No: 61895

- 176 -

Сп Ф 531 п

Мермерска, Людмила.  Третиране по реда на ЗДДФЛ на стойността на работното, униформеното и представителното облекло / Людмила Мермерска. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 10, с. 37-47. 

  

Сист. No: 62423

- 177 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Налагане на запор върху вземания за непогасени публични задължения / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 10, с. 57-62. 

  

Сист. No: 62430

- 178 -

Сп Ф 531 п

Ненчева, Виолета.  Данъчни аспекти от гледна точка на ЗКПО и ЗДДДФЛ при командироване на работници по реда на чл. 121, ал. 3 КТ / Виолета Ненчева. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 8, с. 38-41. 

  

Сист. No: 61662

- 179 -

Сп Ф 531 п

Особености на облагането с патентен данък . // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 10, с. 52-56. 

  

Сист. No: 62426

- 180 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС / Лиляна Панева. // Актив, 2015, N 9, с. 31-33. 

  

Сист. No: 61814

- 181 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Данъчно третиране на разходите за реклама и представителните разходи / Лиляна Панева. // Български законник, XXIV, 2015, N 10, с. 40-44. 

  

Сист. No: 62235

- 182 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Облагане на доходи от консултантски услуги на чуждестранни физически лица / Лиляна Панева. // Актив, 2015, N 10, с. 17-23. 

  

Сист. No: 62271

- 183 -

Сп Ф 531 п

Панева, Лиляна.  Данъчно третиране по ЗДДС на възнаграждение за реализиран оборот / Лиляна Панева. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 10, с. 48-51. 

  

Сист. No: 62425

- 184 -

Сп Ф 531 п

Петрова, Беата.  Последните изменения и допълненияв Наредба №-18 за отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства / Беата Петрова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 8, с. 50-55. 

  

Сист. No: 61674

- 185 -

Сп Ф 531 п

Петрова, Моника.  Лихвите като част от данъчната основа на доставките / Моника Петрова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 8, с. 42-49. 

  

Сист. No: 61663

- 186 -

Сп Ф 531 п

Попова, Евгения.  Данъчно третиране по ЗДДФЛ на награди, както и на печалби от участие в различни видове игри / Евгения Попова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 9, с. 28-39. 

  

Сист. No: 61901

- 187 -

Сп Б 973

Процедура за реда, начина и формата на данните по чл. 5ь, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, които общините предоставят ежедневно на Министерство на финансите.  Процедура за реда, начина и формата на данните по чл. 5а, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, които общините предоставят ежедневно на Министерство на финансите. // Бюджетът, 24, 2015, N 9, с. 4-39. 

  

Сист. No: 61754

- 188 -

Сп З 544 к

Рангелов, Евгени.  Отчитане на дебитни и кредитни известия по издадени данъчни документи / Евгени Рангелов. // Земеделска кооперация, XXIII, 2015, N 8, с. 14-21. 

  

Сист. No: 61921

- 189 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Особености при облагането на лицата, дължащи патентен данък по закона за местните данъци и такси / Цветан Станкулов. // Актив, 2015, N 9, с 34-39. 

  

Сист. No: 61816

- 190 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  За данъчната регулация на разликите, възникващи при оценка и отчитане на материалните активи / Цветан Станкулов. // Актив, 2015, N 10, с. 24-30. 

  

Сист. No: 62274

- 191 -

Сп Ф 531 п

Тихолов, Стефан.  Един неизяснен или неразгледан проблем във връзка с опрощаването на задължения по Закона за местните данъци и такси / Стефан Тихолов. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 8, с. 56-64. 

  

Сист. No: 61681

- 192 -

Сп Ф 531 п

Узунова, Красимира.  Какви данъци и такси се заплащат при придобиване на недвижим имот / Красимира Узунова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 9, с. 50-54. 

  

Сист. No: 61916

- 193 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Текущи промени в правния режим на акцизите / Любка Ценова. // Актив, 2015, N 10, с. 31. 

  

Сист. No: 62278

- 194 -

Сп Б 923 з

Янкова, Мина.  Правила за плащане на ДДС при авансови плащания / Мина Янкова. // Български законник, XXIV, 2015, N 10, с. 37-39. 

  

Сист. No: 62234

- 195 -

Сп И 503 и

Nechaev, Andrey et al.  Some Aspects of Tax Stimulation the National Innovative System in Russian Federation / Andrey Nechaev, Oksana Antipina. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 3, с. 129-136. 

  

Сист. No: 61914

Данъчно облагане

- 196 -

В К 263 d

Мартинова, Доника.  Документиране на доставки : Общият ред е регламентиран в Закона за ДДС / Доника Мартинова. // Капитал Daily, V, N 204, 27 окт. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 62361

Пари. Банково дело. Борси

- 197 -

Сп М 486

Бойчинова, Мария.  Един милиард за един ден / Мария Бойчинова. // Мениджър, 2015, N 9, с. 164-166. 

  

Сист. No: 62080

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 198 -

Сп Г 62 вх

Михайлов, Ивайло.  Сенчесто банкиране / Ивайло Михайлов. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2014, с. 124-128. 

  

Сист. No: 62296

- 199 -

Сп Ф 531 п

Георгиев, Владимир.  Допустим ли е банков влог с инвестиционно предназначение / Владимир Георгиев. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 8, с. 81-87. 

  

Сист. No: 61684

- 200 -

Сп Ф 531 п

Джилизов, Велко.  Новият Закон за гарантиране на влоговете в банките / Велко Джилизов. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 9, с. 74-75. 

  

Сист. No: 61919

- 201 -

Сп М 486

Кахраманова, Дарина.  Големите банки - още по-големи / Дарина Кахраманова. // Мениджър, 2015, N 8, с. 125-126. 

  

Сист. No: 61723

- 202 -

Сп Ч J 80 f

Campbell, John Y. et al.  A model of mortgage default / John Y. Campbell, Joao F. Cocco. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 4, с. 1495-1554. 

  

Сист. No: 61655

Пари, валута

- 203 -

42926

Иванова, Свилена Димчева.  Статистически анализ на средномесечния валутен курс между американския долар и единната европейска валута - евро / Свилена Димчева Иванова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 46-55. 

  

Сист. No: 61775

- 204 -

Сп М 486

Кер, Гордън.  Трябва ли и на България валутен план Б / Гордън Кер. // Мениджър, 2015, N 8, с. 130-131. 

  

Сист. No: 61733

Валутна търговия

- 205 -

41618

Димов, Сава.  Някои международни алтернативи за преизчисляване на валутни котировки / Сава Димов. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. Васил Янков и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 51-57. 

  

Сист. No: 62344

Инфлация

- 206 -

Сп Ч J 80 m

Madeira, Carlos et al.  Heterogeneous Inflation Expectations and Learning / Carlos Madeira, Basit Zafar. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 5, с. 867-896. 

  

Сист. No: 61637

Инвестиции

- 207 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  [Три] 3 български проекта получиха финансиране от CEF / Ралица Русинова. // Логистика, XI, 2015, N 7, с. 34-38. 

  

Сист. No: 61885

- 208 -

Сп Ч J 80 f

Jurek, Jakub W. et al.  The Cost of Capital for Alternative Investments / Jakub W. Jurek, Erik Stafford. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 5, с. 2185-2226. 

  

Сист. No: 62263

Фондов пазар. Фондова борса

- 209 -

Сп И 36 Вн

Найденова, Красимира.  Приложими показатели за измерване на ликвидността на българския фондов пазар / Красимира Найденова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 4, с. 86-98. 

  

Сист. No: 61623

- 210 -

Сп Ч J 80 f

Becker, Bo et al.  Reaching for Yield in the Bond Market / Bo Becker, Victoria Ivashina. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 5, с. 1863-1901. 

  

Сист. No: 62253

- 211 -

Сп Ч J 80 f

Bloomfield, Robert et al.  Hidden Liquidity: Some New Light on Dark Trading / Robert Bloomfield, Maureen O'Hara, Gideon Saar. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 5, с. 2227-2273. 

  

Сист. No: 62265

Борси. Борсови операции

- 212 -

Сп Ч J 80 m

Lewandowska, Olga.  OTC Clearing Arrangements for Bank Systemic Risk Regulation: A Simulation Approach / Olga Lewandowska. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 6, с. 1177-1203. 

  

Сист. No: 61936

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 213 -

45724

Андреева, Мария.  Проблеми на иновационното предприемачество в България / Мария Андреева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 49-55. 

  

Сист. No: 62381

Икономика

- 214 -

44457

Александров, Александър Руменов.  Развитие на дружествата със специална инвестиционна цел в България / Александър Руменов Александров. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 36-42. 

  

Сист. No: 61722

- 215 -

42927

Николаев, Росен.  Оптимални портфейли от жилищни имоти / Росен Николаев. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция, май 2008 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 204-208. 

  

Сист. No: 62330

- 216 -

44175

Терзиев, Венелин и др.  Стратегическа концепция на организацията в кризисно развитие на икономиката / Венелин Терзиев, Юлиян Младенов. // Международна научна конференция УНИТЕХ'11 Габрово : Сб. докл., 18-19 ноем. 2011 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2011, с. 224-230. 

  

Сист. No: 61716

- 217 -

Сп М 486

Динкова, Цвета.  Само ниски лихви не стигат / Цвета Динкова. // Мениджър, 2015, N 9, с. 162-163. 

  

Сист. No: 62079

- 218 -

Сп И 502

Захариев, Людмил.  Пазарни трусове / Людмил Захариев. // Икономика, 2015, N 54, с. 50-52. 

  

Сист. No: 62071

- 219 -

Сп И 502

Захариев, Людмил.  Петролът под натиск / Людмил Захариев. // Икономика, 2015, N 54, с. 54-55. 

  

Сист. No: 62073

- 220 -

Сп П 89 тп

Корнилов, Михаил.  О сущности экономической безопасности / Михаил Корнилов. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 8, с. 123-129. 

  

Сист. No: 62190

- 221 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Европейският аутсорсинг изгрява в България / Татяна Явашева. // Икономика, 2015, N 54, с. 72-74. 

  

Сист. No: 62074

Регионална икономика

- 222 -

45724

Горанова, Пенка.  Градското развитие през призмата на националната стратегия за регионално развитие на Република България (НСРР 2012-2022) и националната концепция за пространствено развитие НКПР (2013-2025) / Пенка Горанова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 121-126. 

  

Сист. No: 62418

- 223 -

42176

Петков, Цветомир и др.  Инвестиционен профил на варненска област / Цветомир Петков, Константин Калинков. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 25-31. 

  

Сист. No: 61815

- 224 -

45724

Тананеева, Живка.  Роля на туристическия продукт за развитието на регионите / Живка Тананеева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 189-195. 

  

Сист. No: 62424

- 225 -

45724

Тодоров, Евгени.  Структурна помощ на ЕС - катализатор за разкриване на "зелени" работни места в Република България за периода 2014-2020 година / Евгени Тодоров. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 196-203. 

  

Сист. No: 62427

- 226 -

45724

Цветанова, Ева.  Иновативни подходи за развитието на периферните региони в Р. България / Ева Цветанова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 160-166. 

  

Сист. No: 62410

- 227 -

Сп М 486

Границка, Лили.  Градове магнити / Лили Границка. // Мениджър, 2015, N 10, с. 98-101. 

  

Сист. No: 62445

Икономика на България

- 228 -

Сп М 486

Андреев, Иван.  Големият мини бранш / Иван Андреев. // Мениджър, 2015, N 8, с. 83-84. 

  

Сист. No: 61693

- 229 -

Сп М 486

Гърков, Илия.  Правим бизнес, основан на ценности и с дългосрочна визия / Илия Гърков. // Мениджър, 2015, N 8, с. 85-87. 

  

Сист. No: 61705

- 230 -

Сп М 486

Дацов, Любомир.  Какво се случва в икономиката / Любомир Дацов. // Мениджър, 2015, N 10, с. 96-97. 

  

Сист. No: 62444

- 231 -

Сп М 486

Дачев, Красимир.  Защо малкият бизнес не става голям / Красимир Дачев, Биляна Панталеева. // Мениджър, 2015, N 8, с. 34-35. 

  

Сист. No: 61687

- 232 -

Сп М 486

Добринова, Мила.  Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме / Мила Добринова. // Мениджър, 2015, N 8, с. 91-93. 

  

Сист. No: 61706

- 233 -

Сп М 486

Как доходите в България може да скочат бързо . // Мениджър, 2015, N 9, с. 156-157. 

  

Сист. No: 62070

- 234 -

Сп П 378

Калинкова, Сабрина.  Бъдещето на българската икономика в "огледалото" на баланса на междуотрасловите връзки / Сабрина Калинкова. // Перспективи, 2015, N 1, с. 15-25. 

  

Сист. No: 62067

- 235 -

Сп М 486

Лингорски, Илия.  Държавата е главният източник на растеж / Илия Лингорски. // Мениджър, 2015, N 8, с. 122-124. 

  

Сист. No: 61721

- 236 -

Сп М 486

Маринова, Елена.  Сините карти / Елена Маринова. // Мениджър, 2015, N 8, с. 127-129. 

  

Сист. No: 61725

- 237 -

Сп М 486

Стефанов, Борислав.  Аутсорсингът - гордост и предразсъдъци / Борислав Стефанов. // Мениджър, 2015, N 8, с. 32-33. 

  

Сист. No: 61686

- 238 -

Сп М 486

Тодорова, Светлана.  Технологиите и иновациите промениха индустрията / Светлана Тодорова. // Мениджър, 2015, N 8, с. 100-101. 

  

Сист. No: 61711

Икономика на Русия

- 239 -

Сп В 83 Э

Балашов, А. и др.  Реиндустриализация российской экономики и развитие оборонно-промышленного комплекса / А. Балашов, Я. Мартьянова. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 9, с. 31-44. 

  

Сист. No: 62216

- 240 -

Сп В 83 Э

Гурвич, Е. и др.  Нефтяной суперцикл и бюджетная политика / Е. Гурвич, И. Беляков, И. Прилепский. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 9, с. 5-30. 

  

Сист. No: 62220

- 241 -

Сп В 83 Э

Котляров, И.  Аутсорсинговая модель организации российской нефтегазовой отрасли: проблемы и пути решения / И. Котляров. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 9, с. 45-64. 

  

Сист. No: 62217

- 242 -

Сп М 68 э

Миловидов, В.  Управление рисками в условиях асимметрии информации: отличай отличимое / В. Миловидов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 8, с. 14-24. 

  

Сист. No: 62224

- 243 -

Сп М 68 э

Мурадов, К.  Россия - Асеан: Торговля и глобальные производственные цепочки / К. Мурадов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 8, с. 25-39. 

  

Сист. No: 62230

- 244 -

Сп В 83 Э

Радченко, Т.  Перераспределительные эффекты антимонопольной политики / Т. Радченко. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 9, с. 65-88. 

  

Сист. No: 62218

- 245 -

Сп В 83 Э

Яковлев, А. и др.  Сектор экономической аналитики в России: эволюция и перспективы развития / А. Яковлев, А. Фрейкнман. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 8, с. 73-98. 

  

Сист. No: 61793

Бизнес икономика

- 246 -

42927

Дражев, Стефан.  Социализация на интернет като средство за адаптация на българските фирми към глобалната икономика / Стефан Дражев. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция, май 2008 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 15-22. 

  

Сист. No: 62127

- 247 -

42927

Копева, Диана и др.  Фирмена адаптация и бизнес партньорства в контекста на трансграничното сътрудничество на примера на България - Гърция - Ма / Диана Копева, Милен Балтов, Лалка Борисова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция, май 2008 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 23-34. 

  

Сист. No: 62129

- 248 -

45724

Личева, Катя.  Обществени отговорности на организацията и устойчив растеж / Катя Личева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 139-142. 

  

Сист. No: 62411

- 249 -

42927

Петков, Йордан.  Възможности за приложение на дробно-линейното оптимиране при локализацията на малки и средни предприятия / Йордан Петков. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция, май 2008 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 109-121. 

  

Сист. No: 62137

- 250 -

42927

Темелкова, Миглена.  Развитието на научно-техническия прогрес и глобализацията като фактори, налагащи преструктурирането на производствените предприятия / Миглена Темелкова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция, май 2008 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 45-54. 

  

Сист. No: 62133

- 251 -

42927

Цанкова, Надежда.  Приложение на трансгранични диверсификационни стратегии при развитие на малките и средни предприятия / Надежда Цанкова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция, май 2008 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 88-99. 

  

Сист. No: 62135

- 252 -

42927

Янакиева, Емилия.  Механизми за стабилизиране на фирмата при финансова криза / Емилия Янакиева. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция, май 2008 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 114-121. 

  

Сист. No: 62139

- 253 -

Сп Г 621 БСУ

Иванов, Людмил Георгиев.  Нелоялна конкуренция / Людмил Георгиев Иванов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 296-301. 

  

Сист. No: 62257

- 254 -

Сп М 486

Виденова, Милена.  Стабилни печалби, добри перспективи / Милена Виденова. // Мениджър, 2015, N 8, с. 144-145. 

  

Сист. No: 61745

- 255 -

Сп П 89 тп

Камзабаева, Майра.  Социальная ответственность бизнеса при реализации крупных инфраструктурных объектов / Майра Камзабаева. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 8, с. 85-92. 

  

Сист. No: 62201

Икономическа география

- 256 -

45724

Личев, Тихомир.  Икономическата география и процесът на депопулация (теоретико приложни аспекти) / Тихомир Личев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 134-138. 

  

Сист. No: 62409

Бизнес политика

- 257 -

42927

Михайлова, Людмила.  Акценти на проучването и анализа на дейността на фирмите при тяхното бизнес консултиране / Людмила Михайлова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция, май 2008 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 431-435. 

  

Сист. No: 62353

- 258 -

Сп Г 621 БСУ

Макакова, Диляна Росенова и др.  Ефективет анализ на пазара и стартиране на нов бизнес / Диляна Росенова Макакова, Полина Николаева Николова, Стелиана Антониева Вълкова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 449-455. 

  

Сист. No: 62286

Прогнозиране

- 259 -

45724

Бакърджиева, Милка.  Отношението към планирането и разработения план - въпрос на културна принадлежност / Милка Бакърджиева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 56-63. 

  

Сист. No: 62383

- 260 -

45724

Николаев, Иван.  Фоново повишаване капацитета на планирането / Иван Николаев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 158-164. 

  

Сист. No: 62415

Икономика на отраслите

- 261 -

42927

Иванова, Милена.  Бариери пред иновациите в строителните предприятия / Милена Иванова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция, май 2008 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 191-195. 

  

Сист. No: 62162

- 262 -

Сп М 68 э

Кондратьев, В.  Мировая обрабатывающая промышленость: сдвиги в конкурентных издержках / В. Кондратьев. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 7, с. 5-15. 

  

Сист. No: 62026

Аграрна икономика

- 263 -

В Б 921 ф

Давидова, Алма.  Какво губим, когато печелим първите места в агробизнеса / Алма Давидова. // Български фермер, XXIV, N 1246, 22-28 окт. 2015, с. 2. 

  

Сист. No: 62292

- 264 -

В Б 921 ф

С 20% България е световен лидер в експорта на зърна . // Български фермер, XXIV, N 1246, 22-28 окт. 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 62291

Икономика на индустрията, предприятието

- 265 -

45724

Ангелова, Румяна.  Стимулиране развитието на индустриалните клъстери в България - европейски и национални стратегически документи и програми / Румяна Ангелова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 229-235. 

  

Сист. No: 62436

- 266 -

42929

Калпачев, Стефан.  Сравнителна характеристика на системата MRP и JIT / Стефан Калпачев. // Шкорпиловци'2007 : Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 162-170. 

  

Сист. No: 62373

- 267 -

45724

Харченко, Виктория.  Ресурсное состояние предприятие в условиях развития / Виктория Харченко. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 109-113. 

  

Сист. No: 62400

- 268 -

Сп Г 621 БСУ

Глинджурска, Полина Николова.  Ефективно управление на публичния сектор / Полина Николова Глинджурска. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 270-273. 

  

Сист. No: 62251

Туризъм в България

- 269 -

44169

Данчева, Бояна.  Състояние и перспективи за развитие на културен туризъм в община Несебър / Бояна Данчева. // Туризмът - състояние и перспективи : Сб. с докл. от науч. конфер., 25-26 февр. 2011 г.. - Пловдив : Принта-КОМ, 2011, с. 115-125. 

  

Сист. No: 61744

- 270 -

44795

Димова, Деляна.  Анализиране на данни за туристи от Европейския съюз посетили България / Деляна Димова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 451-458. 

  

Сист. No: 61759

- 271 -

41618

Иванов, Емил.  Организация и цел на поклоническите пътувания до церковни светини в България / Емил Иванов. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 104-108. 

  

Сист. No: 62320

- 272 -

42176

Станоева, Ина и др.  Възможности за развитие на малък семеен хотел в Източните Родопи / Ина Станоева, Георги Станков, Магдалена Яръмова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 74-80. 

  

Сист. No: 61819

- 273 -

Сп М 486

Врабевски, Милен.  Идеи за промяна / Милен Врабевски. // Мениджър, 2015, N 8, с. 155-157. 

  

Сист. No: 61752

- 274 -

Сп Н 25 а

Илиев, Драгомир и др.  Потенциал за привличане на китайски туристи на българския туристически пазар / Драгомир Илиев, Даниела Илиева, Йордан Нейков. // Народностопански архив  (Свищов), LXVIII, 2015, N 3, с. 39-60. 

  

Сист. No: 62264

- 275 -

Сп П 89 г

Маринов, Васил и др.  Концепция за туристическо райониране на България: теоретични постановки, законови изисквания и практически следствия / Васил Маринов, Петко Еврев. // Проблеми на географията, 2015, N 1-2, с. 31-43. 

  

Сист. No: 61929

- 276 -

Сп И 36 Вн

Умникова, Боряна.  Условия за развитие на събитиен туризъм по българското Черноморие / Боряна Умникова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 1, с. 67-76. 

  

Сист. No: 61636

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 277 -

Сп Ч J 80 m

Gautier, Erwan et al.  The Dynamics of Gasoline Prices: Evidence from Daily French Micro Data / Erwan Gautier, Ronan Le Saout. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 6, с. 1063-1089. 

  

Сист. No: 61952

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 278 -

Сп И 503 и

Mujahid, Hira et al.  Trade Liberalization, Economic Size and Macroeconomic Volatility: Empirical Evidence from Pakistan / Hira Mujahid, Shahista Alam, Nighat Bilgrami. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 3, с. 156-169. 

  

Сист. No: 61915

Търговия

- 279 -

45724

Сидорова, Антонина В.  Тенденции структурных трансформаций во внешней торговле Украины / Антонина Сидорова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 29-36. 

  

Сист. No: 62375

- 280 -

Сп Г 62 Сб

Дограмаджиева, Елка.  Анализ на туристическото търсене в област Смолян / Елка Дограмаджиева. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2014, с. 285-307. 

  

Сист. No: 62339

- 281 -

Сп М 486

Границка, Лили.  Бизнесът тръгна към Азия / Лили Границка. // Мениджър, 2015, N 9, с. 158-160. 

  

Сист. No: 62078

- 282 -

Сп И 36 Вн

Душкова, Миглена.  Проблеми на икономическата ефективност на сектор търговия в България / Миглена Душкова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 4, с. 16-31. 

  

Сист. No: 61617

- 283 -

Сп М 486

Кандов, Борислав.  Дългата опашка на онлайн търговията / Борислав Кандов. // Мениджър, 2015, N 10, с. 38-42. 

  

Сист. No: 62441

- 284 -

Сп Б 44 б

Манчев, Ангел.  Бариери пред книготърговията по интернет / Ангел Манчев. // Библиотека, XXII, 2015, N 4, с. 15-19. 

  

Сист. No: 62084

- 285 -

Сп М 486

Николова, Мария.  Тенденции и динамика в акцизния бизнес / Мария Николова. // Мениджър, 2015, N 9, с. 168-169. 

  

Сист. No: 62089

Маркетинг

- 286 -

44372

Атанасова, Лина.  Маркетинг на взаимовръзките: възвръщане на инвестициите в лоялност на клиентите / Лина Атанасова. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 265-274. 

  

Сист. No: 61867

- 287 -

41618

Атанасова, Лина.  Концептуална рамка за въвеждане на "Управление на взаимовръзките с клиентите" във фирмите в условия на засилваща се европейска и глобална конкуренция / Лина Атанасова. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. Васил Янков и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 126-134. 

  

Сист. No: 62351

- 288 -

44372

Атанасова, Теодора.  Прилагане на невронни мрежи за извличане на знания от маркетингови данни / Теодора Атанасова. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 126-130. 

  

Сист. No: 61783

- 289 -

45724

Банчев, Петър.  Приложение на експерименталните техники при маркетинговите изследвания / Петър Банчев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 64-70. 

  

Сист. No: 62385

- 290 -

44372

Василева, Антоанета.  Необходими промени в маркетинговия инструментариум на българските фирми в условията на Европейския съюз / Антоанета Василева. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 179-187. 

  

Сист. No: 61857

- 291 -

44372

Величкова, Диана.  Сервизната политика като начин за изграждане на лоялност от страна на кпиентите при електронния бизнес / Диана Величкова. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 281-287. 

  

Сист. No: 61868

- 292 -

44372

Данчев, Данчо.  Еволюцията на маркетинговите парадигми / Данчо Данчев. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 253-258. 

  

Сист. No: 61778

- 293 -

41618

Катранджиев, Николай и др.  Особености на стратегическия PR на българските градове в процеса на присъединяването на България към Европейския съюз / Николай Катранджиев, Владимир Иванов. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. Васил Янков и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 165-169. 

  

Сист. No: 62354

- 294 -

41618

Класова, Свободка Генчева.  Нещо повече за маркетинговото управление на цените от позициите на системния подход / Свободка Генчева Класова. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. Васил Янков и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 135-144. 

  

Сист. No: 62352

- 295 -

41618

Луизов, Атанас Денев.  Измерване на ефектите от насърчаване на продажбите / Атанас Денев Луизов. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. Васил Янков и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 170-175. 

  

Сист. No: 62355

- 296 -

44372

Неделчев, Денчо.  Авторитетни източноправославни възгледи за правилно и неправилно потребителско поведение / Денчо Неделчев. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 327-334. 

  

Сист. No: 61873

- 297 -

44457

Попова, Елица Спасова и др.  Мултиканалов модел на дистрибуция на банкови услуги / Елица Спасова Попова, Кристияна Щерионова Щерионова, Велизара Миткова Атанасова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 109-119. 

  

Сист. No: 61737

- 298 -

44372

Сълова, Снежана.  CRM системи в българските онлайн магазини / Снежана Сълова. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 288-298. 

  

Сист. No: 61870

- 299 -

44372

Тонкова, Евгения.  Поглед върху трансферните ефекти в маркетинга / Евгения Тонкова. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 259-264. 

  

Сист. No: 61864

- 300 -

Сп И 36 Вн

Узунова, Елица.  Новият бизнес модел на маркетинговите изследования / Елица Узунова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 1, с. 35-46. 

  

Сист. No: 61629

- 301 -

Сп М 486

Христов, Александър.  Продавай навън, общувай тук / Александър Христов. // Мениджър, 2015, N 10, с. 74-75. 

  

Сист. No: 62443

- 302 -

Сп Р 448

Ценова, Елица.  [Двайсет и четири] 24/7 дигитални нюанси на бранда / Елица Ценова. // Регал, 2015, N 7, с. 36-38. 

  

Сист. No: 61999

- 303 -

Сп Ч J 80 B

Hei-Wai Lee et al.  Marketing or sales: the executive decision / Hei-Wai Lee, Crystal J. Scott. // Journal of Business Strategy  (New York), 36, 2015, N 5, с. 43-49. 

  

Сист. No: 62243

- 304 -

Сп Ч J 80 B

Kitchen, Philip J.  Marketing communications in a post-modern world / Philip J. Kitchen, Tony Proctor. // Journal of Business Strategy  (New York), 36, 2015, N 5, с. 34-42. 

  

Сист. No: 62245

Маркетингов мениджмънт

- 305 -

Сп П 89 тп

Напалкова, Анастасия и др.  Интернационализация компаний Китая: анализ стратегического потенциала китайских брендов в условиях глобализации / Анастасия Напалкова, Юлия Разумова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 8, с. 32-42. 

  

Сист. No: 62187

- 306 -

Сп Ч J 80 B

Fodness, Dale.  Managing the wickedness of socially responsible marketing / Dale Fodness. // Journal of Business Strategy  (New York), 36, 2015, N 5, с. 10-17. 

  

Сист. No: 62241

Международен маркетинг

- 307 -

42926

Маркетингови разчети за експорт на Nokia 6220 Classic във Великобритания и България . // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 56-63. 

  

Сист. No: 61776

Логистика

- 308 -

Сп Л 763

Атанасов, Георги.  Всичко е постижимо при правилна организация и управление / Георги Атанасов. // Логистика, XI, 2015, N 7, с. 10-14. 

  

Сист. No: 61863

- 309 -

Сп Л 763

Божилов, Николай.  Какви качества трябва да притежава един висш ръководител на доставките? / Николай Божилов. // Логистика, XI, 2015, N 7, с. 28-29. 

  

Сист. No: 61881

- 310 -

Сп Л 763

Бъдещето на европейската логистика . // Логистика, XI, 2015, N 8, с. 52-55. 

  

Сист. No: 62194

- 311 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Контейнерните влакове от Китай за Европа набират скорост / Васил Василев. // Логистика, XI, 2015, N 7, с. 24-26. 

  

Сист. No: 61866

- 312 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  България - важна точка от логистичната карта на Триза / Васил Василев. // Логистика, XI, 2015, N 8, с. 18. 

  

Сист. No: 62174

- 313 -

Сп Л 763

Косева, Александра.  Как азиатският гигант Alibaba преобразява китайската логистика / Александра Косева. // Логистика, XI, 2015, N 7, с. 46-47. 

  

Сист. No: 61897

- 314 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Резултатът показва дали решението на логистичната задача е правилно / Богиня Матеева. // Логистика, XI, 2015, N 7, с. 20-22. 

  

Сист. No: 61865

- 315 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Търсете стратегии, които да ви изстрелят в Космоса / Богиня Матеева. // Логистика, XI, 2015, N 7, с. 30-32. 

  

Сист. No: 61882

- 316 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Пазарът на имоти бавно се раздвижва / Богиня Матеева. // Логистика, XI, 2015, N 8, с. 48-49. 

  

Сист. No: 62192

- 317 -

Сп Л 763

SUPPLY CSAIN 2025: Глобална, но със силен регионален привкус . // Логистика, XI, 2015, N 8, с. 34-35. 

  

Сист. No: 62186

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 318 -

Сп Ф 531 п

Мадански, Цветан и др.  Новите положения в Закона за митниците / Цветан Мадански, Ирена Ставрева. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 9, с. 63-73. 

  

Сист. No: 61917

Външнотърговски операции. Сделки

- 319 -

Сп Г 62 вх

Милев, Николай.  Външнотърговски отношения на Република България с водещи страни от Източна Европа в контекста на регионалните и глобални предизвикателства / Николай Милев. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2014, с. 157-164. 

  

Сист. No: 62311

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 320 -

Сп М 486

Бойчинова, Мария.  Сривът на борсите се отлага / Мария Бойчинова. // Мениджър, 2015, N 8, с. 132-134. 

  

Сист. No: 61739

- 321 -

Сп В 83 Э

Буторина, О.  Как США обеспечили победу доллара в Бреттон-Вудсе / О. Буторина. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 8, с. 58-72. 

  

Сист. No: 61792

- 322 -

Сп Ф 53 кс

Жариков, Михаил Вячеславович.  Альтернативные подходы стран БРИКС к реформе международной финансовой архитектуры / Михаил Вячеславович Жариков. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 26, с. 47-56. 

  

Сист. No: 61951

- 323 -

Сп Д 41 к

Пищик, В. Я. и др.  О концептуальных подходах к валютной унификации в процессе создания Евразийского экономического союза / В. Я. Пищик, П. В. Алексеев. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 9, с. 20-26. 

  

Сист. No: 62181

- 324 -

Сп Ф 53 кс

Романчук, Екатерина Сергеевна.  Региональная валютно-финансовая интеграция на Юге Африки: проблемы и перспективы введения единой региональной валюты / Екатерина Сергеевна Романчук. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 28, с. 44-53. 

  

Сист. No: 61876

- 325 -

Сп В 83 Э

Хейфец, Б.  Перспективы институционализации БРИКС / Б. Хейфец. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 8, с. 25-42. 

  

Сист. No: 61791

- 326 -

Сп И 503 и

Tsenkov, Vladimir.  Crisis Influences between Developed and Developing Capital Markets – The Case of Central and Eastern European Countries / Vladimir Tsenkov. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 3, с. 71-107. 

  

Сист. No: 61911

Международни икономически отношения

- 327 -

44571

Васильевич, Лукьянович Николай.  Инновационные аспекты торгово-экономических связей Российской федерации и стран организации черноморского экономического сотрудничества / Лукьянович Николай Васильевич. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 49-54. 

  

Сист. No: 61691

- 328 -

42927

Желязкова, Донка.  Състояние и проблеми пред фирмената логистика след интеграцията на РБългария в Европейския съюз / Донка Желязкова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция, май 2008 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 177-183. 

  

Сист. No: 62160

- 329 -

42959

Конопльов, Сергей.  Черно море: стари и нови предизвикателства / Сергей Конопльов. // Европейският съюз и Черноморският регион : Международна конференция, 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2008, с. 78-84. 

  

Сист. No: 62115

- 330 -

44571

Макогон, Юрий.  Механизмы ОЧЭС в стимулировании развития тразвития транзитных возможностей и хозяйственной составляющей морских портов Украины / Юрий Макогон. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 11-23. 

  

Сист. No: 61690

- 331 -

44457

Мирчева, Силвия Христова.  Разпространението на финансовата криза : сравнение а циклични показатели за САЩ, Еврозона и България / Силвия Христова Мирчева. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 156-163. 

  

Сист. No: 61740

- 332 -

42959

Татаржински, Марчин.  Европейският съюз и енергийната сигурност : как да гарантираме енергийния транзит от Каспийския регион / Марчин Татаржински. // Европейският съюз и Черноморският регион : Международна конференция, 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2008, с. 56-58. 

  

Сист. No: 62110

- 333 -

44457

Шишкова, Галина Руменова.  Европейска икономическа интеграция в пост-социалистическите страни / Галина Руменова Шишкова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 139-148. 

  

Сист. No: 61738

- 334 -

Сп Г 621 БСУ

Георгиева, Галя Павлова.  Анализ на европейската политика за сближаване за периода 2007-2013 г. / Галя Павлова Георгиева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 442-448. 

  

Сист. No: 62283

- 335 -

Сп Г 621 БСУ

Димитрова, Ирина и др.  Динамика на износа и вноса на България за периода от 2009 до 2014 година / Ирина Димитрова, Габриела Стоянова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 456-462. 

  

Сист. No: 62287

- 336 -

Сп М 45 о

Бокова, Ирена.  Нелсън Мандела - синвол на борбата за демокрация, свобода и справедливост / Ирена Бокова. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 4, с. 55-62. 

  

Сист. No: 62298

- 337 -

Сп М 45 о

Гарвалов, Иван.  Приемането на България в ООН / Иван Гарвалов. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 4, с. 63-68. 

  

Сист. No: 62299

- 338 -

Сп М 45 о

Деянов, Радослав.  За избора на Генерален секретар на ООН - критерии, селекционен процес, правни норми / Радослав Деянов. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 4, с. 107-118. 

  

Сист. No: 62327

- 339 -

Сп М 45 о

Константинов, Емил.  ООН и основните принципи на международното право / Емил Константинов. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 4, с. 69-80. 

  

Сист. No: 62300

- 340 -

Сп М 45 о

Павлов, Николай.  Международна среда за развитие на научните изследвания в областта на сигурността и отбраната в Република България / Николай Павлов. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 4, с. 119-128. 

  

Сист. No: 62328

- 341 -

Сп М 45 о

Пантев, Пламен.  Съветът за сигурност на ООН днес - управленски възможности и ограничения / Пламен Пантев. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 4, с. 81-88. 

  

Сист. No: 62308

- 342 -

Сп М 68 э

Разумовский, Д.  Латиноамериканская интеграция выходит в мир. Перспективы для России / Д. Разумовский. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 8, с. 82-91. 

  

Сист. No: 62240

- 343 -

Сп М 45 о

Стефанова, Марина.  ООН и частният сектор - партньорство за добруването на света / Марина Стефанова. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 4, с. 99-106. 

  

Сист. No: 62325

- 344 -

Сп М 45 о

Филева, Петранка.  Неправителствените организации в ООН - 70 години усилия от името на хората / Петранка Филева. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 4, с. 89-98. 

  

Сист. No: 62324

- 345 -

Сп М 45 о

Янков, Александър.  Международният трибунал по морско право / Александър Янков. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 4, с. 19-54. 

  

Сист. No: 62297

Глобализация

- 346 -

Сп Г 368

Клеър, Майкъл.  Проблемите на залязващата суперсила / Майкъл Клеър. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 5, с. 85-89. 

  

Сист. No: 61965

- 347 -

Сп Г 368

Панов, Валери.  Германската геополитика между атлантизма и континентализма / Валери Панов. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 5, с. 49-56. 

  

Сист. No: 61947

- 348 -

Сп М 68 э

Фейгин, Г.  Постсоциалистические страны: интеграция в мирохозяйственные связи / Г. Фейгин. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 7, с. 53-62. 

  

Сист. No: 62029

- 349 -

Сп Г 368

Фрийман, Час.  Кризата на американската дипломация / Час Фрийман. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 5, с. 75-84. 

  

Сист. No: 61963

- 350 -

41618

Schumann, Christian-Andreas et al.  Approach to market and business intelligence in the european management and knowledge transfer networks / Christian-Andreas Schumann, Claudia Tittmann. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 16-23. 

  

Сист. No: 62329

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 351 -

43970

Василева, Беанета.  През-граничните вливания и сливания на търговски дружества на територията на Европейския съюз - своеобразна форма на реализация на корпоративна мобилност / Беанета Василева. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 3 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 400-408. 

  

Сист. No: 62172

- 352 -

42547

Грелоа, Кристиан.  Европейската конституция и границите на Европейския съюз / Кристиан Грелоа. // Конституцията за Европа и националните конституции : Сборник с докладите на Международната научна конференция под патронажа на Президента на Република България Георги Първанов (София, 18-19 март 2005 г., хотел "Принцес") / Състав. и науч. ред. Атанас Семов, Иван Боев. - София : Институт по Европейско право, 2007, с. 441-454. 

  

Сист. No: 61809

- 353 -

44802

Дойков, Мартин и др.  Някои аспекти на регионалната европейска политика на Португалия и България / Мартин Дойков, Слави Димитров. // България, българите и Европа - мит, история, съвремие : Т. 1 - : Т. 5. Научна конференция, 27 окт. 2010 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 508-518. 

  

Сист. No: 61720

- 354 -

41618

Йорданова, Даниела.  Анализ на нуждите и съответствие на инструментите на европейските политики за стимулиране на инвестициите в изостоналите малки общини / Даниела Йорданова. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. Васил Янков и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 78-84. 

  

Сист. No: 62347

- 355 -

42547

Катрин Софи, Димитрулиас.  Към едно Европейско простронство на наказателно правораздаване: промяна в договора за приемане на конституцията за Европа / Димитрулиас Катрин Софи. // Конституцията за Европа и националните конституции : Сборник с докладите на Международната научна конференция под патронажа на Президента на Република България Георги Първанов (София, 18-19 март 2005 г., хотел "Принцес") / Състав. и науч. ред. Атанас Семов, Иван Боев. - София : Институт по Европейско право, 2007, с. 151-177. 

  

Сист. No: 61808

- 356 -

43066

Костова, Боряна и др.  Социални аспекти при постконфликтно възстановяване: опитът на Европа за изграждени на администрация на Балканските държави / Боряна Костова, Илиана Стамболийска. // България в Европейския съюз - 2008 : Сборник с доклади от научна конференция. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008, с.209-227. 

  

Сист. No: 61764

- 357 -

41618

Маринов, Георги.  Някои проблемни аспекти на членството на България в Европейския съюз / Георги Маринов. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. Васил Янков и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 262-270. 

  

Сист. No: 62332

- 358 -

44458

Палаз, Елис Белгин.  Разработване на документацията на проекта за финансиране от еврофондовете / Елис Белгин Палаз. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011, с. 103-109. 

  

Сист. No: 61756

- 359 -

45724

Пантелеева, Искра.  Възможности за интегриране на целевите ориентири в стратегиите за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж / Искра Пантелеева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 181-189. 

  

Сист. No: 62419

- 360 -

42547

Пото, Емрик.  Промените във финансовата и бюджетната система на Европейския съюз, предвидени от Европейската конституция / Емрик Пото. // Конституцията за Европа и националните конституции : Сборник с докладите на Международната научна конференция под патронажа на Президента на Република България Георги Първанов (София, 18-19 март 2005 г., хотел "Принцес") / Състав. и науч. ред. Атанас Семов, Иван Боев. - София : Институт по Европейско право, 2007, с. 121-150. 

  

Сист. No: 61807

- 361 -

42948

Стаматова, Ваня Христова.  Договорът от Лисабон и промяната в институционалната рамка на ЕС / Ваня Христова Стаматова. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 24-28. 

  

Сист. No: 62118

- 362 -

42927

Стоянова, Славена.  Конкурентно предимство на модела Европейско кооператинво дружество / Славена Стоянова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция, май 2008 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 303-310. 

  

Сист. No: 62343

- 363 -

41618

Тонев, Младен Димитров.  Икономическата интеграция и компенсаторните промени в глобалната капиталова структура / Младен Димитров Тонев. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. Васил Янков и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 58-65. 

  

Сист. No: 62345

- 364 -

Сп Г 62 вх

Любчева, Маруся и др.  Изследване на мнението на бизнеса в Бургас относно оползотворяването на Европейските фондове / Маруся Любчева, Цанко Иванов. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2014, с. 199-201. 

  

Сист. No: 62337

- 365 -

Сп Г 621 БСУ

Славкова, Елеонора Тихомирова и др.  Европейските стратегии за сигурност / Елеонора Тихомирова Славкова, Ирена Пламенова Стоянова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 261-269. 

  

Сист. No: 62249

- 366 -

Сп М 68 э

Вайнштейн, Г.  Евроскептицизм: новый фактор европейской политики / Г. Вайнштейн. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 8, с. 40-48. 

  

Сист. No: 62231

- 367 -

Сп М 68 э

Кавешников, Н.  Методы управления в Европейском союзе / Н. Кавешников. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 8, с. 49-60. 

  

Сист. No: 62232

- 368 -

42155

Sorsap, Piritta.  Macroeconomic challenges of Bulgaria with EU accession / Piritta Sorsap. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция, 29 май 2003 г., 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита", 10 години специалност "Застраховане и социално дел. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 46-52. 

  

Сист. No: 61874

Право. Наука за държавата и правото

- 369 -

43970

Маринова, Елина.  Понятието правно задължение (основни теоретични концепции) / Елина Маринова. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 3 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 486-493. 

  

Сист. No: 62158

- 370 -

43749

Цветковска, Милена.  Рискове при възлагането на обществени поръчки (правни аспекти) / Милена Цветковска. // Научна конференция на младите научни работници - 2009 : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009, с. 53-60. 

  

Сист. No: 61735

- 371 -

В К 263 d

Георгиева, Ирена.  Чудото на прозрачността : Принципите във възлагането на обществени поръчки в България / Ирена Георгиева. // Капитал Daily, V, N 183, 28 септ. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 61892

- 372 -

В К 263 d

Куленски, Петър.  Държавата срещу картелите : Мисията (не) възможна? / Петър Куленски. // Капитал Daily, V, N 175, 14 септ. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 61772

- 373 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Атанасова, Христина.  Конфликтът на интереси в застраховането / Христина Атанасова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2014, с. 245-249. 

  

Сист. No: 62144

- 374 -

Сп Г 621 БСУ

Георгиева, Кристина Кирчева.  Младежката субкултура и връзката и с престъпността през XXI в. / Кристина Кирчева Георгиева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 360-364. 

  

Сист. No: 62275

- 375 -

Сп Г 621 БСУ

Кехайов, Томас Димчов и др.  Потребителска несъстоятелност / Томас Димчов Кехайов, Димитър Стоянов Стоянов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 243-249. 

  

Сист. No: 62247

- 376 -

Сп Г 62 Сс

Конджов, Тони.  Санкциониране на картерните споразумения: сравнителен икономически анализ между България и Великобритания / Тони Конджов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2014, с. 127-137. 

  

Сист. No: 62182

- 377 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Николова, Галина.  Между ограниченията и новите възможности при придобиването на земеделските земи : Договор за лизинг на земеделската земя / Галина Николова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2014, с. 293-303. 

  

Сист. No: 62163

- 378 -

Сп Г 621 БСУ

Шангова, Симона Радославова и др.  Сравнителен анализ на трите вида право на задържане / Симона Радославова Шангова, Пламена Панчева Нанкова, Кристина Юлианова Филипова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 57-64. 

  

Сист. No: 62226

- 379 -

Сп П 147 п

Балтов, Росен.  Запор и принудително изпълнение върху безналични акции / Росен Балтов. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 10, с. 14-20. 

  

Сист. No: 62391

- 380 -

Сп П 147 п

Вангелова, Нели.  Нов ред и начин за представяне в НОИ на документите за изплащане на паричните обезщететения от ДОО от 1 януари 2016 г. / Нели Вангелова. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 9, с. 25-34. 

  

Сист. No: 61918

- 381 -

Сп П 147 п

Василева, Мариана.  Работа без трудов договор - последици / Мариана Василева. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 9, с. 99-104. 

  

Сист. No: 61912

- 382 -

Сп П 147 п

Георгиев, Владимир.  Изготвяне на списъка на кредиторите в производството по банкова несъстоятелност / Владимир Георгиев. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 10, с. 62-64. 

  

Сист. No: 62392

- 383 -

Сп П 147 п

Георгиев, Иван.  Суброгация на застрахователя в правата на застрахования : Обективни предели на встъпването и допълнителни права / Иван Георгиев. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 8, с. 41-52. 

  

Сист. No: 62107

- 384 -

Сп П 147 п

Голева, Поля.  Застраховка на финансови загуби - анолиз на съдебната практика / Поля Голева. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 8, с. 33-40. 

  

Сист. No: 62106

- 385 -

Сп П 147 п

Добрев, Величко.  Трудности при извършване на проверките на място за установяване нарушения на конкурентното право / Величко Добрев. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 10, с. 80-90. 

  

Сист. No: 62393

- 386 -

Сп П 147 п

Лекова, Мария.  Сравнителноправен преглед на вливанията и сливанията на търговски дружества с други сходни правни фигури / Мария Лекова. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 8, с. 5-15. 

  

Сист. No: 62105

- 387 -

Сп П 147 п

Нацкин, Михаил.  Ликвидация на непререгистрирано дружество след 31 януари 2015 г. / Михаил Нацкин. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 9, с. 5-9. 

  

Сист. No: 61904

- 388 -

Сп П 147 п

Николова, Бистра.  Новият Закон за гарантиране на влоговете в банките - проблеми и решения / Бистра Николова. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 9, с. 57-71. 

  

Сист. No: 61907

- 389 -

Сп П 147 п

Панева, Лиляна.  Управленска дейност по смисъла на ЗКПО / Лиляна Панева. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 9, с. 35-38. 

  

Сист. No: 61920

- 390 -

Сп Б 923 з

Петкова, Аспасия.  Промени в Кодекса на труда, в сила от 17.07.2015 г. / Аспасия Петкова. // Български законник, XXIV, 2015, N 8, с. 87-92. 

  

Сист. No: 61910

- 391 -

Сп П 147 п

Славов, Денчо.  Техническа специфика в обществените поръчки / Денчо Славов. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 9, с. 72-78. 

  

Сист. No: 61908

- 392 -

Сп П 147 п

Хорозов, Георги.  За характера на правото на обезсилване на ценна книга от съда / Георги Хорозов. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 9, с. 10-20. 

  

Сист. No: 61906

Международно право

- 393 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Каназирева, Дани.  Административни и териториални промени в условията на членство на България в Европейския съюз (ЕС) / Дани Каназирева. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2014, с. 311-321. 

  

Сист. No: 62154

- 394 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Lozovaya, Olga.  Some aspects of Jurisdiction of states in Internet / Olga Lozovaya. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2014, с. 322-327. 

  

Сист. No: 62147

Европейска конституция

- 395 -

Сп М 68 э

Перегудов, С. П.  Европейский парламентаризм: время перемен / С. П. Перегудов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 7, с. 111-117. 

  

Сист. No: 62047

Търговско право

- 396 -

43970

Василева, Беанета.  Правна уредба на през-граничните вливания и сливания на търговски дружества в европейското дружествено право и степента на сближаване на уредбата на българския търговски закон с нея / Беанета Василева. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 3 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 391-399. 

  

Сист. No: 62169

Договори за бизнеса

- 397 -

Сп И 36 Вн

Райчев, Тодор.  Оценка на предложенията при обществени поръчки за строителство / Тодор Райчев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 1, с. 24-34. 

  

Сист. No: 61625

Търговска марка. Промишлени образци

- 398 -

44175

Върбев, Софрони.  Лого и търговска марка. Същност на търговската марка. Създаване на търговска марка. Протекция на търговската марка / Софрони Върбев. // Международна научна конференция УНИТЕХ'11 Габрово : Сб. докл., 18-19 ноем. 2011 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2011, с. 99-103. 

  

Сист. No: 61694

Обществено управление. Военни науки

- 399 -

В Б 254

Е-правителството ражда нови чиновници . // Банкеръ, XXII, N 41, 9-16 окт. 2015, с. 17. 

  

Сист. No: 62112

- 400 -

Сп Н 25 а

Върбанов, Румен.  Приложение на интернет за укрепване и развитие на демокрацията / Румен Върбанов. // Народностопански архив  (Свищов), LXVIII, 2015, N 3, с. 17-38. 

  

Сист. No: 62260

- 401 -

Сп М 486

Драгов, Радослав.  Цената на доверието / Радослав Драгов. // Мениджър, 2015, N 9, с. 200-201. 

  

Сист. No: 62124

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 402 -

44339

Ямукова, Павлина.  Проблемни полета при вземането на управленски решения в районните администрации / Павлина Ямукова. // Взаимоотношенията Русия и България: икономически, управленски и административни аспекти : Сб. с докл. от кръгла маса, 8 септ. 2010 г.. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2010, с. 136-142. 

  

Сист. No: 61732

- 403 -

В К 263 d

Калдамуков, Димитър.  Времето през погледа на администрацията и гражданите : Чиновниците са бавни, защото правилата им го позволяват / Димитър Калдамуков. // Капитал Daily, V, N 181, 24 септ. 2015, с. 18. 

  

Сист. No: 61854

- 404 -

Сп Г 62 Сс

Георгиев, Атанас.  Независимост на българския енергиен регулатор - държавна комисия за енергийно и водно регулиране / Атанас Георгиев. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2014, с. 93-106. 

  

Сист. No: 62173

Местно самоуправление

- 405 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Йонкова, Надежда.  Самоуправлението между традицията и модерността / Надежда Йонкова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2014, с. 230-238. 

  

Сист. No: 62166

Общинско управление

- 406 -

43970

Страхилова, Катя.  Предизвикателства пред образованието и повишаване капацитета на държавната администрация / Катя Страхилова. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 3 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 501-504. 

  

Сист. No: 62156

- 407 -

43970

Страхилова, Катя Е.  Образователното равнище на общинските служители - ключов фактор за местното самоуправление / Катя Е. Страхилова. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 3 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 494-500. 

  

Сист. No: 62159

- 408 -

Сп Г 621 БСУ

Тенева, Красимира Тенева.  Конститутивни белези на общината / Красимира Тенева Тенева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 355-359. 

  

Сист. No: 62273

- 409 -

Сп П 378

Живков, Никола и др.  Правният статут на кмета в българската община / Никола Живков, Мариета Живкова. // Перспективи, 2015, N 1, с. 103-112. 

  

Сист. No: 62061

Градско управление

- 410 -

42927

Желев, Иван.  Финансиране на поддържането и подобряването на жилищните сгради в режим на етажна собственост / Иван Желев. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция, май 2008 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 184-190. 

  

Сист. No: 62161

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 411 -

41618

Видева, Дияна Георгиева.  Анализ на стандартите за социални услуги в общността, в контекста на Европейския модел / Дияна Георгиева Видева. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 306-311. 

  

Сист. No: 62318

- 412 -

657/С/Н 267

Димитрова, Зорница.  Промени в кодекса за социално осигуряване, свързани с избора на универсален пенсионен фонд / Зорница Димитрова. // Наръчник на икономиста 2015 : Кн. 2-8 [9]. - Пловдив : Плутон-1, 2015, с. 58-64. 

  

Сист. No: 61758

- 413 -

42927

Йолова, Галина.  Отговорността на пенсионноосигурителните дружества като субекти на осигурителните правоотношения / Галина Йолова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция, май 2008 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 156-164. 

  

Сист. No: 62149

- 414 -

43970

Михайлова, Катя.  Социален маркетинг за превенция на кибернасилието сред деца в Бългалия (2001-2010) / Катя Михайлова. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 199-206. 

  

Сист. No: 61940

- 415 -

45724

Нинов, Николай.  Планиране на ефективното използване на евроресурсите за борба с бедността - основна задача на системата за социално подпомагане в България / Николай Нинов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 173-180. 

  

Сист. No: 62417

- 416 -

II 1439

Рамчев, Кольо Радев.  Рисковете на социалното подпомагане в условията на трансформацията на обществото / Кольо Радев Рамчев. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 130-132. 

  

Сист. No: 61677

- 417 -

Сп Г 62 Сп

Механджийска, Гинка.  Депресия и социално функционеране при лица в напреднала и старческа възраст - потребители на социални услуги / Гинка Механджийска. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2014, с. 5-33. 

  

Сист. No: 62362

- 418 -

Сп Г 62 Сп

Цонева, Жанета.  Мобилна социална работа - основни аспекти и приложение сред употребяващите наркотични вещества / Жанета Цонева. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2014, с. 109-128. 

  

Сист. No: 62368

- 419 -

Сп П 186

Добрева, Юлия.  Социално предприемачество и социални иновации / Юлия Добрева. // Панорама на труда, 2015, N 7-8, с. 72-85. 

  

Сист. No: 61856

Социално осигуряване

- 420 -

44175

Иванов, Пламен Киров.  Социална работа за преодоляване на бедността / Пламен Киров Иванов. // Международна научна конференция УНИТЕХ'11 Габрово : Сб. докл., 18-19 ноем. 2011 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2011, с. 218-223. 

  

Сист. No: 61712

- 421 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Осигуряване по правоотношения, свързани с авторските права и сродните им права / Галина Николова. // Актив, 2015, N 10, с. 32-36. 

  

Сист. No: 62279

- 422 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Подаване на декларации обр.1 и обр.6 при обещетение по чл. 224 от КТ / Аспасия Петкова. // Актив, 2015, N 10, с. 36-37. 

  

Сист. No: 62280

- 423 -

Сп В 83 Э

Эффективность управления пенсионными накоплениями: теоретические подходы и эмпирический анализ . // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 7, с. 26-44. 

  

Сист. No: 62035

Социално осигуряване в България

- 424 -

Сп Г 62 Сс

Тодоров, Александър.  Проблеми и нов модел на пенсионната система в България / Александър Тодоров. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2014, с. 307-338. 

  

Сист. No: 62211

- 425 -

Сп А 454

Богомилова, Жанет.  Как се ползва отпуск при временна неработоспособност след промените от юли 2015 гг. / Жанет Богомилова. // Актив, 2015, N 10, с. 38-40. 

  

Сист. No: 62282

- 426 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Промени в Кодекса за социално осигуряване / Аспасия Петкова. // Актив, 2015, N 9, с. 45-53. 

  

Сист. No: 61818

- 427 -

Сп Б 973

Социалното осигуряване е изправено пред нарастване на мобилността на глобалната работна сила . // Бюджетът, 24, 2015, N 10, с. 26-34. 

  

Сист. No: 62052

Пенсионно осигуряване

- 428 -

II 1439

Киров, Стоян.  Нетрадиционни инвестиционни алтернативи за пенсионно - осигурителните дружества / Стоян Киров. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 182-186. 

  

Сист. No: 61701

- 429 -

Сп Ф 53 кс

Федорова, Елена Анатольевна и др.  Управление пенсионными накоплениями негосударственными пенсионными фондами / Елена Анатольевна Федорова, Юрий Андреевич Разин. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 26, с. 2-10. 

  

Сист. No: 61939

Застраховане

- 430 -

В З 375

Алексиева, Албена.  Брокерите формират половината от премийните приходи в застраховането / Албена Алексиева. // Застраховател, XXI, N 19, 14-28 окт. 2015, с. 6. 

  

Сист. No: 62176

- 431 -

В З 375

Димитров, Калин.  Приходите от продажба на застраховки продължават да се увеличават / Калин Димитров. // Застраховател, XXI, N 18, 30 септ. - 14 окт. 2015, с. 8-9. 

  

Сист. No: 61989

- 432 -

В З 375

Иванова, Гергана.  ИТ сектор против забраната за онлайн сключване на "Гражданска отговорност" / Гергана Иванова. // Застраховател, XXI, N 17, 16-30 септ. 2015, с. 6. 

  

Сист. No: 61834

- 433 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Офшорни фирми ще могат да бъдат акционери с до 10% дял в банки, застрахователни и пенсионни компании / Гергана Иванова. // Застраховател, XXI, N 17, 16-30 септ. 2015, с. 9. 

  

Сист. No: 61836

- 434 -

В З 375

Мишева, Ирена.  Застраховането на отговорността срещу замърсяването на околната среда - по-важно : [Интервю] / Ирена Мишева. // Застраховател, XXI, N 18, 30 септ. - 14 окт. 2015, с. 10-11. 

  

Сист. No: 61990

- 435 -

Сп Ф 53 кс

Алехина, Елена Сергеевна и др.  Теоретические аспекты и современные тенденции развития банкострахования в России / Елена Сергеевна Алехина, Ирина Николаевна Третьякова, Анна Евгеньевна Яблонская. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 26, с. 25-38. 

  

Сист. No: 61946

- 436 -

Сп С 848 д

Ефимов, Олег Николаевич.  Экономическая сущность и особенности проявления франшизы в страховом бизнесе / Олег Николаевич Ефимов. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 8, с. 26-30. 

  

Сист. No: 62202

- 437 -

Сп С 848 д

Лайков, Алексей Юрьевич.  Условия становления служебной системы страхования в России / Алексей Юрьевич Лайков. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 8, с. 31-38. 

  

Сист. No: 62203

- 438 -

Сп Ф 531 п

Николов, Деян.  Негативите и позитивите за потребителите на застрахователни услуги, заложени в новия Кодекс на застраховането / Деян Николов. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 10, с. 63-69. 

  

Сист. No: 62431

- 439 -

Сп С 848 д

Одинокова, Татьяна Дмитриевна.  Оптимизация затрит страховой компании в современных условиях: обзор и оценка эффективности / Татьяна Дмитриевна Одинокова. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 8, с. 3-11. 

  

Сист. No: 62198

- 440 -

Сп С 848 д

Русецкая, Э. А. и др.  Мероприятия по оптимизации системы банкострахового сотрудвичества / Э. А. Русецкая, Михаил Геннадьевич Русецкий, Юлия Алексеевна Ушакова. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 8, с. 39-48. 

  

Сист. No: 62204

- 441 -

Сп Ф 531 п

Стоянов, Венимир.  Защо да изберем "екоавтомобил" и "екоавтомобилна застраховка" / Венимир Стоянов. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 10, с. 70-72. 

  

Сист. No: 62433

- 442 -

Сп Ф 53 кс

Тарасова, Юлия Александровна.  Влияние сделок по слиянию и поглошению на деятельность страхового рынка России / Юлия Александровна Тарасова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 30, с. 60-71. 

  

Сист. No: 61894

- 443 -

Сп Ч J 80 r

Lin, Yijia et al.  Reinsurance Networks and Their Impact on Reinsurance Decisions: Theory and Empirical Evidence / Yijia Lin, Jifeng Yu, Manfred O. Peterson. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 82, 2015, N 3, с. 531-569. 

  

Сист. No: 61850

- 444 -

Сп Ч J 80 r

Veer, Koen J. M. van der.  The Private Export Credit Insurance Effect on Trade / Koen J. M. van der Veer. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 82, 2015, N 3, с. 601-624. 

  

Сист. No: 61849

Застраховане в България

- 445 -

В Б 254

Цолов, Чавдар.  Прелом или пролом в застраховането / Чавдар Цолов. // Банкеръ, XXII, N 41, 9-16 окт. 2015, с. 8-10. 

  

Сист. No: 62111

- 446 -

Сп М 486

Алексиева, Албена.  Пазарът се променя за добро / Албена Алексиева. // Мениджър, 2015, N 9, с. 180-181. 

  

Сист. No: 62113

- 447 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  ДЗИ : Изпреварваме времето / Венцислав Савов. // Мениджър, 2015, N 9, с. 183. 

  

Сист. No: 62116

- 448 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  "Групама" : Клиентите търсят прозрачност и професионализъм / Венцислав Савов. // Мениджър, 2015, N 9, с. 184-185. 

  

Сист. No: 62117

- 449 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  УНИКА България: Ние сме до клиентите, когато имат най-много нужда от нас / Венцислав Савов. // Мениджър, 2015, N 9, с. 186-187. 

  

Сист. No: 62119

Образование

- 450 -

45724

Ангелова, Поля.  Българската образователна система в условията на икономическа и социална конвергенция в ЕС / Поля Ангелова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 42-48. 

  

Сист. No: 62377

- 451 -

42176

Ганчева, Мария и др.  Европейските образователни программи / Мария Ганчева, Радина Маринчева, Венцислава Димитрова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 122-130. 

  

Сист. No: 61820

- 452 -

43970

Иванов, Пламен Киров.  Конфликти в педагогическата практика / Пламен Киров Иванов. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 307-309. 

  

Сист. No: 61948

- 453 -

42277

Попандонова, Екатерина.  Мотивиране на учениците за използване на новите информационни и комуникационни технологии при изучаването на втори чужд език / Екатерина Попандонова. // Сборник доклади на научна конференция : Сборник докладов научной конференции. - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2006, с. 289-299. 

  

Сист. No: 61811

- 454 -

44457

Савова, Гергана Стефанова и др.  Етапи по разработка на Алумни / Гергана Стефанова Савова, Петър Димитров Димитров. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 85-92. 

  

Сист. No: 61728

- 455 -

Сп Г 621 БСУ

Грунова, Анастасия Атанасова.  Ролята на бенчмакринга в сферата на образованието в Европейския съюз / Анастасия Атанасова Грунова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 348-354. 

  

Сист. No: 62272

- 456 -

Сп Г 62 вх

Недкова, Антонина.  Педагогическо взаимодействие чрез ИКТ в колежанското образование / Антонина Недкова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2014, с. 235-239. 

  

Сист. No: 62349

- 457 -

Сп Г 62 Сп

Рачева, Даниела.  Патриотичната възпитание - същност, цели, задачи, функции / Даниела Рачева. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2014, с. 143-172. 

  

Сист. No: 62284

- 458 -

Сп Г 62 Сп

Рашева-Мерджанова, Яна.  Младите хора в търсене на психосоциална и емоционална идентичност в глобалната среда - педагогически условия и подкрепа / Яна Рашева-Мерджанова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2014, с. 175-226. 

  

Сист. No: 62285

- 459 -

Сп Г 62 Сб

Търгова, Елена.  Интерактивните методи на обучение - педагогически и матодически аспекти / Елена Търгова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2014, с. 377-389. 

  

Сист. No: 62342

- 460 -

Сп С 847

Гергова, Димитрина.  Националното външно оценяване по чужди езици - традиции и предизвикателства / Димитрина Гергова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 4, с. 435-449. 

  

Сист. No: 62032

- 461 -

Сп О 174

Горанова, Евгения.  Дидактически аспекти на използване на мултимедийна среда в процеса на обучение / Евгения Горанова. // Образование, XXIV, 2015, N 4, с. 47-62. 

  

Сист. No: 61962

- 462 -

Сп О 174

Карагьозова, Надие.  Емпатията и толерантността - контрапункт на агресията и необходимостта от тяхното ранно формиране / Надие Карагьозова. // Образование, XXIV, 2015, N 5, с. 118-122. 

  

Сист. No: 62304

- 463 -

Сп О 174

Колев, Недялко.  Екологическщото възпитание в теоретичен и приложен аспект / Недялко Колев. // Образование, XXIV, 2015, N 5, с. 25-36. 

  

Сист. No: 62302

- 464 -

Сп С 847

Колишев, Николай.  Прагматичната дидактика / Николай Колишев. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 4, с. 375-396. 

  

Сист. No: 52631

- 465 -

Сп С 847

Милков, Лучиян.  Телеологични проблеми пред педагогическата наука в XXI век / Лучиян Милков. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 4, с. 351-374. 

  

Сист. No: 62031

- 466 -

Сп П 324

Петров, Петър.  Педагогиката - общата дидактика - предметните дидактики - основа на модернизацията на образователната система / Петър Петров. // Педагогика, 2015, N 6, с. 804-820. 

  

Сист. No: 61967

- 467 -

Сп О 174

Рашева-Мерджанова, Яна.  Базови методически подходи за трансверсални компетентности (към интегрирана методика на обучение) / Яна Рашева-Мерджанова. // Образование, XXIV, 2015, N 4, с. 5-25. 

  

Сист. No: 61960

- 468 -

Сп Ч T 62

Kiryakova, Gabriela.  Description of learning content in e-learning environment Moodle / Gabriela Kiryakova. // Trakia journal of sciences, 12, 2014, N 4, с. 361-365. 

  

Сист. No: 62018

Образование в България

- 469 -

43970

Желева, Мария и др.  TSST платформа за електронно обучение и споделяне на знания и материали в електронен формат / Мария Желева, Янислав Желев. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 3 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 100-105. 

  

Сист. No: 62130

- 470 -

Сп И 36 Вн

Антонова, Ваня.  Възможности за професионално образование и обучение в областта на управлението на инвестиционни проекти в България / Ваня Антонова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 1, с. 47-56. 

  

Сист. No: 61632

Висше образование

- 471 -

43970

Алексиева, Мария Ст.  Използване възможностите на електронното обучение за повишаване мотивацията на студентите за учене и участие / Мария Ст. Алексиева. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 1 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 41-48. 

  

Сист. No: 61923

- 472 -

43970

Вълчев, Румен Илиев.  Кризата и съвременното образувание - предизвикателства и възможности / Румен Илиев Вълчев. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 119-123. 

  

Сист. No: 61932

- 473 -

43574

Грозева, Таня и др.  Съвременният познавателен модел на мислене - гаранция за качествено образование и конкурентна професиална реализация / Таня Грозева, Татяна Живкова. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. ; Сб. докл. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2009, с. 17-22. 

  

Сист. No: 62051

- 474 -

43574

Кючуков, Радослав.  Анкетирането като елемент на системите по качество във висшето образование / Радослав Кючуков. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. ; Сб. докл. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2009, с. 61-67. 

  

Сист. No: 62055

- 475 -

42065

Маринова, Галя.  Известно и премълчано за висшето образование и науката / Галя Маринова. // Социална динамика и връзки с обществеността : Международна научна конференция - Благоевград, 5-6 ноември 2004 г., Сборник от научни съобщения / Състав. Софка Георгиева Матеева и др.. - Благоевград : Юристпрес, 2006, с. 163-169. 

  

Сист. No: 61878

- 476 -

43574

Минчев, Дянко.  Проблеми на качеството на висшето образование в държавните висши училиша в контекста на отношенията принцип-агент / Дянко Минчев. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. ; Сб. докл. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2009, с. 236-241. 

  

Сист. No: 62050

- 477 -

43970

Николов, Николай и др.  Колаборативно обучение. Колаборативна работа по проекти за електронно и дистанционно обучение / Николай Николов, Йорданка Николова. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 89-94. 

  

Сист. No: 61925

- 478 -

43574

Рашкова, Цецка.  Необходими условия за качествено обучение в първи курс във висшите учебни заведения / Цецка Рашкова. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. ; Сб. докл. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2009, с. 90-93. 

  

Сист. No: 62059

- 479 -

43328

Семенова, О. Н.  Специфика самостоятельной работы студентов при подготовке к активным формам проведения занятий по учебной дисциплине "Управление страховым продуктом" / О. Н. Семенова. // Компетентностный подход в высшем экономическом образовании : Материалы межвузовской методической конференции - Москва, декабрь 2009 г. / Под ред. на В. К. Поспелова. - Москва : Альфа-М, 2010, с. 76-80. 

  

Сист. No: 61763

- 480 -

43574

Стоянов, Светлин и др.  Приложение на автоматичен контрол в среда MOODLE за подобряване качеството на обучение / Светлин Стоянов, Лъчезар Йорданов. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. ; Сб. докл. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2009, с. 104-107. 

  

Сист. No: 62060

- 481 -

43574

Терзиева, Сеня и др.  Университет и бизнес - проблеми, тенденции на развитие / Сеня Терзиева, Ивана Радонова. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. ; Сб. докл. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2009, с. 102-107. 

  

Сист. No: 62049

- 482 -

43970

Филипов, Милен.  Българската кандидатура за Еврокомисар: криза по учебник / Милен Филипов. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 100-105. 

  

Сист. No: 61926

- 483 -

43970

Хаджиколева, Станка и др.  УЕБ-базирана система за оценка на качеството на електронното обучение във висшето образование / Станка Хаджиколева, Емил Хаджиколев. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 3 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 263-268. 

  

Сист. No: 62134

- 484 -

В А 36

Едва на 6% европейското финансиране разчита българската наука  : Одиторски доклад на Сметната палата поставя под съмнение целта през 2020 г. България да дава за наука 1,5% от БВП. // Аз-буки, XXII XXV, N 36, 3-9 септ. 2015, с. 18. 

  

Сист. No: 61839

- 485 -

В А 36

Науката "пие" без да плаща . // Аз-буки, XXII XXV, N 38, 18-25 септ. 2015, с. 26. 

  

Сист. No: 61837

- 486 -

В З 375

Посланик и министър ще посрещне 80-ия випуск в Стопанска академия " Димитър А. Ценов" . // Застраховател, XXI, N 18, 30 септ. - 14 окт. 2015, с. 11. 

  

Сист. No: 61991

- 487 -

Сп Г 62 Сп

Николаева, Силвия.  Мрежови модел на практическо обучение в магистърската програма по мениджмънт на услуги и организации за неформално образование / Силвия Николаева. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2014, с. 227-263. 

  

Сист. No: 62288

- 488 -

Сп Г 62 Сс

Николов, Александър и др.  Възможности за развитие на стратегическата визия за образователното политика на Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Александър Николов, Анастасия Бънкова, Николай Нетов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2014, с. 391-429. 

  

Сист. No: 62212

- 489 -

Сп Г 62 Сс

Семова, Милка.  Фондонабиране чрез университетските алумни клубове в българия. Успешни проекти. Прудукти и услуги / Милка Семова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2014, с. 273-287. 

  

Сист. No: 62206

- 490 -

Сп П 324

Василева, Валентина.  Университетите за "третата възраст" в контекста на перманетното образование / Валентина Василева. // Педагогика, 2015, N 6, с. 833-846. 

  

Сист. No: 61968

- 491 -

Сп Н 25 а

Джусубалиева, Д. М.  Дистанционното обучение за развитието на човешките ресурси и знания / Д. М. Джусубалиева. // Народностопански архив  (Свищов), LXVIII, 2015, N 3, с. 3-16. 

  

Сист. No: 62255

- 492 -

45786

Milev, Plamen.  Development University system for career progress / Plamen Milev. // Информационна сигурност 2014 : Международна научна видеоконференция 24 ноември 2014 г. : Сборник с доклади от конференцията. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 55-57. 

  

Сист. No: 62290

Висше образование в България

- 493 -

43970

Берберова-Вълчева, Цветелина.  Предизвикателства пред развитието на висшето икономическо образование в българия / Цветелина Берберова-Вълчева. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 3 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 479-485. 

  

Сист. No: 62138

- 494 -

41618

Генкова, Симона Георгиева.  Интеграционни процесси в българското образование в прехода към демократична държава - опитът на Американски университет в България и Европейската перспектива / Симона Георгиева Генкова. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 176-183. 

  

Сист. No: 62322

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 495 -

45724

Анисимова, Анна.  Устойчивое развитие и экологическая безопасность: взаимосвязи и противоречия / Анна Анисимова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 102-108. 

  

Сист. No: 62390

- 496 -

43396

Мандрыка, И. А. и др.  Экологизация экономики и экологический менеджмент / И. А. Мандрыка, М. Н. Шафоростова. // Геотехнологии и управление производством ХХІ века : Материалы международной научной конференции студентов факультета геотехнологий и управления производством, 26 май 2006 года. - Донецк : ДонНТУ, 2006, с. 15-16. 

  

Сист. No: 61751

- 497 -

42277

Ненова, Анелия.  Вътрешно-фирмена система за измерване и оценка на екологичното представяне на фирмите / Анелия Ненова. // Сборник доклади на научна конференция : Сборник докладов научной конференции. - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2006, с. 116-122. 

  

Сист. No: 61810

- 498 -

Сп Г 62 Сб

Петров, Петър В.  Главният проблем на геоекологията - съвременната глобална наука за земята / Петър В. Петров. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2014, с. 7-12. 

  

Сист. No: 62313

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване

- 499 -

Сп П 186

Димитров, Григор.  Потенциални рискове при подготовка и провеждане на здравна реформа / Григор Димитров. // Панорама на труда, 2015, N 7-8, С. 28-59. 

  

Сист. No: 61855

Научно-техническо развитие

- 500 -

44457

Пръмов, Иван Иванов и др.  Международно технологично сътрудничество - проекта Церн / Иван Иванов Пръмов, Дончо Валентинов Дончев. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 101-108. 

  

Сист. No: 61731

Енергетика

- 501 -

43396

Кольчик, А. и др.  Перспективы развития ветроэнергетики / А. Кольчик, Е. Косинова, Д. А. Макеева. // Геотехнологии и управление производством ХХІ века : Материалы международной научной конференции студентов факультета геотехнологий и управления производством, 26 май 2006 года. - Донецк : ДонНТУ, 2006, с. 41-43. 

  

Сист. No: 61760

- 502 -

В Б 254

Савов, Стефан.  Статуквото в енергетиката се клати / Стефан Савов. // Банкеръ, XXII, N 42, 16-23 окт. 2015, с. 27. 

  

Сист. No: 62200

- 503 -

Сп Ю 371

Арабаджиева, Маринела.  Енергийни маневри / Маринела Арабаджиева. // Ютилитис, XIII, 2015, N 8, с. 38-42. 

  

Сист. No: 62238

- 504 -

Сп Ю 371

Живачки, Красимир.  Интегриране на ВЕИ в енергийните пазари / Красимир Живачки. // Ютилитис, XIII, 2015, N 8, с. 27-29. 

  

Сист. No: 62237

- 505 -

Сп Ю 371

Йорданов, Станислав и др.  Интелигентни мрежи и либерализация / Станислав Йорданов, Николай Николаев, Константин Герасимов. // Ютилитис, XIII, 2015, N 8, с. 43-47. 

  

Сист. No: 62248

- 506 -

Сп М 486

Петкова, Теменужка и др.  Как да се реформира енергетиката / Теменужка Петкова, Константин Стаменов. // Мениджър, 2015, N 8, с. 28-30. 

  

Сист. No: 61685

- 507 -

Сп Ю 371

Шиникова, Гергана.  Възможности за големите консуматори да оптимизират разходите си за електроенергия / Гергана Шиникова. // Ютилитис, XIII, 2015, N 8, с. 24-26. 

  

Сист. No: 62236

Селско стопанство. Горско стопанство

- 508 -

43115

Божинова, Паунка и др.  Енергийната култура Brassica napus var. olifera L. - добивност и качество на сортове и хибриди / Паунка Божинова, Славка Лукипудис. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 5-7 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 330-337. 

  

Сист. No: 62101

- 509 -

43115

Георгиев, Минко.  Пазар на земеделски земи в условията на икономическа криза / Минко Георгиев. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 122-127. 

  

Сист. No: 62088

- 510 -

43115

Георгиева, Таня.  Доставчиците на ресурси като фактор за реалиазация на иновации в земеделието (на примера на производството на пшеница в област Добрич) / Таня Георгиева. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 282-287. 

  

Сист. No: 62094

- 511 -

43115

Заимова, Дарина.  Политика, регионални структури и управление на институционалната промяна в аграрния сектор / Дарина Заимова. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 5-7 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 208-212. 

  

Сист. No: 62090

- 512 -

43115

Кънчев, Иван и др.  Публично-частните партньорства (ПЧП) и подхода Лидер в селските райони и ролята им за изграждане на местните инициативни групи / Иван Кънчев, Албена Митева. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 5-7 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 291-297. 

  

Сист. No: 62096

- 513 -

43115

Леонов, Божидар.  Правни аспекти на екологията и екологичния туризъм / Божидар Леонов. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 5-7 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 298-307. 

  

Сист. No: 62097

- 514 -

45724

Линкова, Маруся.  Възможности за изграждане на логистични стратегии в агрофирмите / Маруся Линкова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 132-138. 

  

Сист. No: 62408

- 515 -

43115

Лукипудис, Славка и др.  Селекционни постижения през периода 2000-2006 г. сортове и хибриди Helianthus annuus L. - българска и чужда селекция / Славка Лукипудис, Паунка Божинова. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 5-7 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 321-329. 

  

Сист. No: 62098

- 516 -

43115

Миков, Мирослав Я.  Агролесовъдството - предизвикателство пред аграрния сектор на Република България / Мирослав Я. Миков. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 5-7 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 213-217. 

  

Сист. No: 62091

- 517 -

42927

Митева, Албена.  Възможности за развитие на екоземеделие - начин за по-лесно адаптиране на българските фермери в условията на евроинтеграция / Албена Митева. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция, май 2008 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 235-242. 

  

Сист. No: 62335

- 518 -

45724

Николова, Марина.  Възможности за финансиране на екосистемни услуги по програвмата за развитие на селските райони / Марина Николова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 165-172. 

  

Сист. No: 62416

- 519 -

43115

Петров, Петър.  Туризмът като диверсификационен елемент в селската микроикономика (чрез примери за отделни селища в различни части на България) / Петър Петров. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 5-7 ноември 2009 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 352-357. 

  

Сист. No: 62103

- 520 -

43115

Попова, Боряна и др.  Изборът на хибрид слънчоглед като фактор за повишаване на конкурентоспособността / Боряна Попова, Нуреттин Тахсин. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 364369. 

  

Сист. No: 62108

- 521 -

44457

Поптолева, Нели Костадинова.  Изследване асортимента и качеството на кашкавал, предлаган в търговската мрежа на град Варна / Нели Костадинова Поптолева. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 77-84. 

  

Сист. No: 61727

- 522 -

Сп И 50

Атанасова-Чопева, Минка.  Оценка и прогноза на потребителското поведение на селските домакинства до 2020 г. / Минка Атанасова-Чопева. // Икономика и управление на селското стопанство, LX, 2015, N 1, с. 39-49. 

  

Сист. No: 61847

- 523 -

Сп З 54

Баева, Ганка.  Изменение на плевелната флора вследствие употребата на хербициди / Ганка Баева. // Земеделие плюс, 2015, N 7-8, с. 17-18. 

  

Сист. No: 62063

- 524 -

Сп И 50

Башев, Храбрин.  Методически подход за авализ, оценка и усъвършенстване на системата за екоуправление в селското стопанство / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство, LX, 2015, N 1, с. 20-38. 

  

Сист. No: 61845

- 525 -

Сп З 54

Бозуков, Христо.  Екологична чистота и автентичност на българския ориенталски тютюн / Христо Бозуков. // Земеделие плюс, 2015, N 7-8, с. 19-21. 

  

Сист. No: 62064

- 526 -

Сп Б 445

Герганов, Георги и др.  Данъчните преференции като форма на държавна помощ за селскостопанските производители / Георги Герганов, Виолета Блажева. // Бизнес управление  (Свищов), XXV, 2015, N 3, с. 31-41. 

  

Сист. No: 62214

- 527 -

Сп З 54

Димитрова, Даниела и др.  Десертни сортове лози с повишена устойчивост на стресови фактори - икономическа оценка / Даниела Димитрова, Илиян Симеонов, Мирослав Иванов. // Земеделие плюс, 2015, N 7-8, с. 28-30. 

  

Сист. No: 62065

- 528 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Китай - най-големият земеделски производител в света / Петко Иванов. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 8, с. 36-37; N 10, с. 37. 

  

Сист. No: 62102

- 529 -

Сп И 50

Митева, Албена.  Проблеми на прилагане на Европейската схема за управление и одит на околната среда (EMAS) в България / Албена Митева. // Икономика и управление на селското стопанство, LX, 2015, N 1, с. 62-68. 

  

Сист. No: 61848

- 530 -

Сп З 54

Продуктивност на нови български сортове твърда пшеница . // Земеделие плюс, 2015, N 7-8, с. 7-8. 

  

Сист. No: 62056

- 531 -

Сп Л 792

Реколта 2015 в Южното полукълбо . // Лозарство и винарство, LXIII, 2015, N 4, с. 39-45. 

  

Сист. No: 62210

- 532 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Първи признаци на оживление на пазара на земеделска техника в Европа / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 9, с. 18-19. 

  

Сист. No: 61930

- 533 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Европа измести САЩ по високи добиви и износ / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 10, с. 15-17. 

  

Сист. No: 62093

- 534 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Трактор на бензиностанцията. Ами сега? / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 10, с. 38-39. 

  

Сист. No: 62100

- 535 -

Сп З 54

Технология за производство на Соя (Glycine max (L) Merrill.). Първа част . // Земеделие плюс, 2015, N 7-8, 16 с. [прил.]. 

  

Сист. No: 62066

- 536 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Зелените технологии откриват зелени работни места / Елица Ценова. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 9, с. 27, 39. 

  

Сист. No: 61931

- 537 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  В Германия и Астрия се разработват мобилни приложения за търсене на директни производители / Елица Ценова. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 10, с. 27-29. 

  

Сист. No: 62099

- 538 -

Сп И 50

.  Анализ на уязвимите сектори в българското земеделие. // Икономика и управление на селското стопанство, LX, 2015, N 1, с. 3-19. 

  

Сист. No: 61842

Растениевъдство

- 539 -

Сп З 54

Герджиков, Димитър и др.  Водораслите - ценен природен ресурс / Димитър Герджиков, Даниела Петрова. // Земеделие плюс, 2015, N 7-8, с. 43-44. 

  

Сист. No: 62076

Земеделие. Организация и управление

- 540 -

41484

Николов, Радмил.  Консервационното земеделие - път към устойчиво развитие на селското стопанство / Радмил Николов. // Шкорпиловци'2005 : Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 25-34. 

  

Сист. No: 62021

Биологично земеделие

- 541 -

Сп Р 448

Георгиева, Мара.  Проект предвижда по-стриктен контрол за биопроизводството / Мара Георгиева. // Регал, 2015, N 7, с. 31. 

  

Сист. No: 61996

- 542 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Пари има, концепция - не! / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 10, с. 20-21. 

  

Сист. No: 62095

Управление на предприятията. Организация на производството

- 543 -

43970

Кирязов, Петко К.  Необходимо е да се оптимизира навсякъде, за да преодолеем кризата / Петко К. Кирязов. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 3 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 214-221. 

  

Сист. No: 62131

- 544 -

44795

Стефанов, Нако.  Управление на НИРД/ПКРД във фирмата - методологичен модел / Нако Стефанов. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 169-173. 

  

Сист. No: 61665

- 545 -

Сп Г 62 Сс

Владимиров, Желю и др.  Интернационанализация на българските малки и средни предприятия от текстилния бранш / Желю Владимиров, Десислава Йорданова, Ралица Ганева. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2014, с. 73-92. 

  

Сист. No: 62171

- 546 -

Сп И 503 и

Попова, Радостина.  Иновации в предприятията от мебелната промишленост / Радостина Попова. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 3, с. 137-155. 

  

Сист. No: 61902

- 547 -

Сп Ф 53 кс

Федорова, Елена Анатольевна и др.  Разработка моделей прогнозирования банкротства российских предприятий для отраслей строительства и сельского хозяйства / Елена Анатольевна Федорова, Ярослав Викторович Тимофеев. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 32, с. 2-10. 

  

Сист. No: 62402

Мениджмънт

- 548 -

41618

Иванов, Владимир и др.  Проблеми и предизвикателства пред мениджмънта на МСП след присъединяването на България към Европейския съюз / Владимир Иванов, Николай Катранджиев. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. Васил Янков и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 246-250. 

  

Сист. No: 62338

- 549 -

44175

Иванов, Пламен Киров.  Видове и функции общуване / Пламен Киров Иванов. // Международна научна конференция УНИТЕХ'11 Габрово : Сб. докл., 18-19 ноем. 2011 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2011, с. 213-217. 

  

Сист. No: 61710

- 550 -

44795

Пунчева, Петя и др.  Оценка на националния инвестиционен риск : Част 1 / Петя Пунчева, Елеанка Гонгалова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 217-220. 

  

Сист. No: 61669

- 551 -

44795

Пунчева, Петя и др.  Оценка на националния инвестиционен риск : Част 2 / Петя Пунчева, Елеанка Гонгалова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 221-224. 

  

Сист. No: 61670

- 552 -

45724

Сирашки, Христо.  Консултиране на проектната дейност в бизнеса / Христо Сирашки. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 190-196. 

  

Сист. No: 62420

- 553 -

44175

Тенева, Атанаска.  Вътрешните комуникации: ангажираност на служителите и доверие / Атанаска Тенева. // Международна научна конференция УНИТЕХ'11 Габрово : Сб. докл., 18-19 ноем. 2011 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2011, с. 118-123. 

  

Сист. No: 61699

- 554 -

44175

Терзиев, Венелин и др.  Междуличностни конфликти в организацията / Венелин Терзиев, Анна Делибашева, Юлиян Младенов. // Международна научна конференция УНИТЕХ'11 Габрово : Сб. докл., 18-19 ноем. 2011 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2011, с. 231-235. 

  

Сист. No: 61718

- 555 -

В К 263 d

Черкезова, Дарина.  Изкуството в помощ на мениджмънта / Дарина Черкезова. // Капитал Daily, V, N 190, 07 окт. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 62072

- 556 -

Сп Г 62 Сс

Бънкова, Анастасия и др.  Клъстери, конфликти, управление / Анастасия Бънкова, Иванка Михайлова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2014, с. 23-33. 

  

Сист. No: 62165

- 557 -

Сп Г 621 БСУ

Илиев, Никола Илийчев.  Активен портфейлен мениджмънт - теория и практика / Никола Илийчев Илиев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 72-78. 

  

Сист. No: 62227

- 558 -

Сп Г 62 Сс

Ташев, Петър.  Подобряване на ефективността на предприятията чрез използване на професионален фасилити мениджмънт / Петър Ташев. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2014, с. 297-306. 

  

Сист. No: 62208

- 559 -

Сп Ф 53 кс

Буранова, Елена Анатолиева.  Уточнение понятия "институциональное антикризисное управление предприятием" / Елена Анатолиева Буранова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 32, с. 11-25. 

  

Сист. No: 62403

- 560 -

Сп М 486

Разпопов, Станислав.  Първите в бизнеса / Станислав Разпопов. // Мениджър, 2015, N 8, с. 146-147. 

  

Сист. No: 61746

- 561 -

Сп Ю 371

Ташев, Петър.  Защо ФМ е важен за кампаниите? / Петър Ташев. // Ютилитис, XIII, 2015, N 7, с. 38-40. 

  

Сист. No: 62053

- 562 -

Сп Л 763

Трябва да си харесваш професията, за да си добър . // Логистика, XI, 2015, N 8, с. 22-23. 

  

Сист. No: 62184

- 563 -

Сп П 89 тп

Шадрин, Александр.  Проблема свободы в теории и практике управления организацией / Александр Шадрин. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 8, с. 130-139. 

  

Сист. No: 62199

- 564 -

Сп М 486

Шишкова, Мария.  Богат беден на диаманти / Мария Шишкова. // Мениджър, 2015, N 8, с. 74-75. 

  

Сист. No: 61692

Бизнес план

- 565 -

Сп Г 621 БСУ

Стартиране на нов бизнес и развитие на свързан продукт . // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 418-421. 

  

Сист. No: 62276

Бизнес стратегии

- 566 -

44795

Панайотова, Светла.  Лично пространство и дистанция при делови взаимоотношения / Светла Панайотова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 194-199. 

  

Сист. No: 61668

Планиране-метод на управление

- 567 -

45724

Балевски, Иво.  Ефективност на програмата за развитие на селските райони 2007-2013 върху икономиката на област Габрово / Иво Балевски. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 215-222. 

  

Сист. No: 62442

- 568 -

45724

Богданова, Маргарита.  Заинтересованите страни в плановия процес - мрежови подход за анализ / Маргарита Богданова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 55-62. 

  

Сист. No: 62401

- 569 -

45724

Георгиева, Майя.  Значение на интегрираното планиране в устойчивото развитие на урбанизирани територии / Майя Георгиева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 223-229. 

  

Сист. No: 62440

- 570 -

45724

Захариев, Андрей.  От бюджетно планиране към финансово управление на българските общини / Андрей Захариев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 72-80. 

  

Сист. No: 62404

- 571 -

45724

Парашкевова, Евелина.  Целеполагане в публичния сектор в Р България - проблеми и решения / Евелина Парашкевова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 181-188. 

  

Сист. No: 62421

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 572 -

41618

Божкова, Емилия Димитрова.  Социокултурни индикатори на предприемаческата подготовка - целеви ориентири / Емилия Димитрова Божкова. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 157-164. 

  

Сист. No: 62321

- 573 -

44339

Родионов, Д.  The modern approach of efficiency increasing of the enterprises interactions / Д. Родионов. // Взаимоотношенията Русия и България: икономически, управленски и административни аспекти : Сб. с докл. от кръгла маса, 8 септ. 2010 г.. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2010, с. 87-90. 

  

Сист. No: 61734

- 574 -

В К 263 d

Груев, Владимир.  Еврофинансиране за социално предприемачество : През новия програмен период в ЕС ще се отпуснат повече средства за изпълнение на такива проекти / Владимир Груев. // Капитал Daily, V, N 196, 15 окт. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 62175

- 575 -

Сп П 89 тп

Ше Сон Гун.  Южнокорейский опыт организации предпринимательского освоения экономического пространства / Ше Сон Гун. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 8, с. 43-52. 

  

Сист. No: 62205

Корпоративно управление

- 576 -

44175

Върбев, Софрони.  Корпоративната идентичност и нейната връзка с корпоративния имидж и корпоративната репутация / Софрони Върбев. // Международна научна конференция УНИТЕХ'11 Габрово : Сб. докл., 18-19 ноем. 2011 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2011, с. 105-110. 

  

Сист. No: 61696

- 577 -

Сп Ч J 80 f

Giannetti, Mariassunta et al.  The brain gain of corporate boards: evidence from China / Mariassunta Giannetti, Guanmin Liao, Xiaoyun Yu. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 4, с. 1629-1682. 

  

Сист. No: 61656

Риск мениджмънт

- 578 -

Сп Ч R 62

Corcoran, Stanley.  The evolution of municipal risk management / Stanley Corcoran. // Risk Management  (New York), 62, 2015, N 7, с. 18-22. 

  

Сист. No: 62399

- 579 -

Сп Ч J 80 r

Farrell, Mark et al.  The valuation implications of enterprise risk management maturity / Mark Farrell, Ronan Gallagher. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 82, 2015, N 3, с. 625-657. 

  

Сист. No: 61872

- 580 -

Сп Ч R 62

Kapurvalapil, Sajit.  Diminishing returns : How the increasing complexity of enterprise IT systems is creating new risks / Sajit Kapurvalapil. // Risk Management  (New York), 62, 2015, N 6, с. 32-35. 

  

Сист. No: 61844

Управление на фирмата

- 581 -

Сп Ч J 80 B

Kaizen: a Japanese philosophy and system for business excellence . // Journal of Business Strategy  (New York), 36, 2015, N 5, с. 3-8. 

  

Сист. No: 62222

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 582 -

Сп И 36 Вн

Максимова, Веселина.  Условия за устойчивост на конкурентното предимство на организацията / Веселина Максимова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 4, с. 42-56. 

  

Сист. No: 61619

Мениджмънт на фирмата

- 583 -

42927

Благоева, Силвия.  Операционна стратегия и конкурентноспособност на индустриалните фирми / Силвия Благоева. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция, май 2008 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 423-430. 

  

Сист. No: 62350

- 584 -

Сп Н 25 а

Божинова, Камелия.  Аутсорсингът на печатни услуги в България - част от глобалния аутсорсинг пазар / Камелия Божинова. // Народностопански архив  (Свищов), LXVIII, 2015, N 3, с. 75-91. 

  

Сист. No: 62268

Фирмена култура

- 585 -

Сп М 486

Касимова-Моасе, Мария.  Кодът извън офиса / Мария Касимова-Моасе. // Мениджър, 2015, N 9, с. 202-204. 

  

Сист. No: 62125

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 586 -

42065

Ангелова, Славянка.  Университетският уеб сайт като средство за PR / Славянка Ангелова. // Социална динамика и връзки с обществеността : Международна научна конференция - Благоевград, 5-6 ноември 2004 г., Сборник от научни съобщения / Състав. Софка Георгиева Матеева и др.. - Благоевград : Юристпрес, 2006, с. 170-174. 

  

Сист. No: 61880

- 587 -

42065

Борисова, Светлана.  Да направим нова крачка към Европа. Връзките с обществеността в сферата на бизнеса / Светлана Борисова. // Социална динамика и връзки с обществеността : Международна научна конференция - Благоевград, 5-6 ноември 2004 г., Сборник от научни съобщения / Състав. Софка Георгиева Матеева и др.. - Благоевград : Юристпрес, 2006, с. 228-235. 

  

Сист. No: 61877

- 588 -

42065

Табаков, Иван.  Държавната власт и PR в развиващото се общество / Иван Табаков. // Социална динамика и връзки с обществеността : Международна научна конференция - Благоевград, 5-6 ноември 2004 г., Сборник от научни съобщения / Състав. Софка Георгиева Матеева и др.. - Благоевград : Юристпрес, 2006, с. 286-290. 

  

Сист. No: 61875

- 589 -

Сп Г 368

Веселинов, Искрен.  Интернет мисленето като фактор за интерактивно управление на обществената промяна / Искрен Веселинов. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 5, с. 149-158. 

  

Сист. No: 61978

- 590 -

42277

Paunchici, Iasmina et al.  Aspects regarding employee communication / Iasmina Paunchici, Gabriela Popescu. // Сборник доклади на научна конференция : Сборник докладов научной конференции. - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2006, с. 154-156. 

  

Сист. No: 61956

Счетоводство

- 591 -

44795

Велчев, Константин.  Влияние на креативните счетоводни практики при оценка и оповестяване на стопанските факти във финансовите отчети по примера на American International Group (AIG) / Константин Велчев. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 47-49. 

  

Сист. No: 61661

- 592 -

44795

Велчев, Константин.  Влияние на креативните счетоводни практики при оценка и оповестяване на стопанските факти във финансовите отчети по примера на Royal Ahold / Константин Велчев. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 50-53. 

  

Сист. No: 61664

- 593 -

44458

Господинова, Галина Димитрова.  Проблеми при прилагане на принципа действащо предприятие в одиторската практика / Галина Димитрова Господинова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011, с. 17-32. 

  

Сист. No: 61747

- 594 -

42929

Енев, Георги.  Счетоводни аспекти на незавършено производство / Георги Енев. // Шкорпиловци'2007 : Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 49-52. 

  

Сист. No: 62360

- 595 -

42929

Илиева, София.  Ключът към оценката на финансови инструменти отчитани по справедлива стойност / София Илиева. // Шкорпиловци'2007 : Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 43-48. 

  

Сист. No: 62359

- 596 -

42927

Йовчев, Иван.  Аспекти от развитието на показателите за финансово състояние на предприятието / Иван Йовчев. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция, май 2008 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 196-203. 

  

Сист. No: 62167

- 597 -

44960

Кузнецова, Л. Н.  Проблемы терминологии при формировании концепции развития бухгалтерского учета на основе бенчмаркинга / Л. Н.. Кузнецова. // Бухгалтерский учет, анализ, аудит, налогообложение и статистика: история развития от древнейших цивилизаций до наших дней : Первая Международная научно-практическая конференция, 21-22 сент. 2012 г. : Ч. 1- : Ч. 1. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2012, с. 78-83. 

  

Сист. No: 61713

- 598 -

Сп Б 90

Андреева, О. М.  Элементы метода современного бухгалтерского учета: баланс и балансовое обощение / О. М. Андреева. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 9, с. 123-124. 

  

Сист. No: 61790

- 599 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Стойностният праг на същественост и приложението му за нетекущите активи / Живко Бонев. // Актив, 2015, N 9, с. 3-5. 

  

Сист. No: 61795

- 600 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Прихващане на насрещни вземания / Живко Бонев. // Актив, 2015, N 10, с. 14-16. 

  

Сист. No: 62270

- 601 -

Сп А 454

Боянов, Борислав.  Особености при подготовката на годишно счетоводно приключване в транспортните предприятия / Борислав Боянов. // Актив, 2015, N 9, с. 26-30. 

  

Сист. No: 61812

- 602 -

Сп А 454

Боянов, Борислав.  Насоки за годишното счетоводно приключване в транспортните предприятия / Борислав Боянов. // Актив, 2015, N 10, с. 9-11. 

  

Сист. No: 62259

- 603 -

Сп С 953 п

Брезоева, Бойка.  Преизчисляване на отчетни позиции на дейност в чужбина / Бойка Брезоева. // Счетоводство плюс, 2015, N 9, с. 9-12. 

  

Сист. No: 61862

- 604 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  По някои въпроси на отчитането на инвестиционните имоти / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 10, с. 5-15. 

  

Сист. No: 62413

- 605 -

Сп Ф 531 п

Вечев, Венцислав.  Счетоводно отразяване на капитала в бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 8, с. 28-30. 

  

Сист. No: 61660

- 606 -

Сп Б 445

Вечев, Венцислав.  Възможности за усъвършенстване счетоводното отчитане на определени схеми за финансово стимулиране на персонала в банките / Венцислав Вечев. // Бизнес управление  (Свищов), XXV, 2015, N 3, с. 42-54. 

  

Сист. No: 62215

- 607 -

Сп Ф 531 п

Георгиева, Галя.  Отчитане на сделките за придобиване на материали при митнически режим "активно усъвършенстване с отложено плащане" / Галя Георгиева. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 9, с. 12-22. 

  

Сист. No: 61899

- 608 -

Сп А 454

Гълъбов, М.  Капиталът на акционерните дружества и неговото изменение / М. Гълъбов. // Актив, 2015, N 9, с. 16-22. 

  

Сист. No: 61805

- 609 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Счетоводно отчитане на продажбите на консигнация, реализирани посредством Интернет / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 8, с. 5-21. 

  

Сист. No: 61658

- 610 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Непаричната вноска (апорт) - сделка по смисъла на ТЗ и специфични задължения по смисъла на ЗДДС / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 10, с. 15-27. 

  

Сист. No: 62414

- 611 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Отчитане на липси и излишъци на активи и пасиви / Стоян Дурин. // Актив, 2015, N 10, с. 2-3. 

  

Сист. No: 62250

- 612 -

Сп А 454

Зарев, Данаил.  Проблеми на счетоводното отчитане на концесионните договори в бюджетните предприятия / Данаил Зарев. // Актив, 2015, N 9, с. 2-3. 

  

Сист. No: 61794

- 613 -

Сп А 454

Зарев, Данаил.  Складовият запис като обект на счетоводството / Данаил Зарев. // Актив, 2015, N 10, с. 7-9. 

  

Сист. No: 62258

- 614 -

Сп Ф 531 п

Златков, Иван.  Счетоводно отчитане на правителствени дарения и сделки с правителството / Иван Златков. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 10, с. 28-36. 

  

Сист. No: 62422

- 615 -

Сп А 454

Иванова, Росица.  Насоки и етапи на годишното счетоводно приключване на туристическите предприятия / Росица Иванова. // Актив, 2015, N 10, с. 4-7. 

  

Сист. No: 62256

- 616 -

Сп Ф 531 п

Мермерска, Людмила и др.  Третиране според ЗКПО и ЗДДС на разходи за семинар, представляващ дейността на организатора / Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 9, с. 23-39. 

  

Сист. No: 61900

- 617 -

Сп Ф 531 п

Милев, Симеон.  За някои специфични въпроси при отчитане на автотранспортна дейност / Симеон Милев. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 8, с. 22-28. 

  

Сист. No: 61659

- 618 -

Сп Б 90

Моховикова, В. И.  Профессиональный стандарт для бухгалтера / В. И. Моховикова. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 9, с. 93-97; N 10, с. 78-84. 

  

Сист. No: 61789

- 619 -

Сп А 454

Невярно начална салдо по сметка 411  / Георги Петков. // Актив, 2015, N 9, с. 23-26. 

  

Сист. No: 61806

- 620 -

Сп А 454

Петров, Петър.  Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри / Петър Петров. // Актив, 2015, N 9, с. 8-11. 

  

Сист. No: 61802

- 621 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Преобразуване на ТД чрез отделяне. Счетоводно отчитане и данъчни аспекти / Евгени Рангелов. // Актив, 2015, N 9, с. 5-8. 

  

Сист. No: 61801

- 622 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Рекламациите: Счетоводно отчитане и данъчни аспекти / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2015, N 9, с. 6-8. 

  

Сист. No: 61852

- 623 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Отчитане на приходи и разходи, свързани с данъчен амортизируем актив, придобит с дарения или целеви средства / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 9, с. 5-11. 

  

Сист. No: 61898

- 624 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Отчитане и данъчно третиране на гаранционни удръжки и отбиви за строежи при предприятията възложители (инвеститори) / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2015, N 10, с. 6-7. 

  

Сист. No: 62207

- 625 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Тема: Документиране и счетоводно отчитане на данъците и таксите по Закона за местните данъци и такси / Евгени Рангелов. // Актив, 2015, N 10, с. 12-14. 

  

Сист. No: 62262

- 626 -

Сп Б 90

Сорокина, Л. И.  Депозит: учет и налогообложение / Л. И. Сорокина. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 9, с. 35-41. 

  

Сист. No: 61786

- 627 -

Сп С 953 п

Счетоводно отчитане на амортизациите, съобразно полезния живот на активите и получаване на бъдеща икономическа изгода  / Стоян Дурин. // Счетоводство плюс, 2015, N 9, с. 1-5. 

  

Сист. No: 61846

- 628 -

Сп С 953 п

Христов, Владимир и др.  Практически аспекти на определяне на адекватно съотношение на замяна при преобразуване на търговски дружества / Владимир Христов, Тошко Поптолев. // Счетоводство плюс, 2015, N 10, с. 8-12; №11, с. 7-9. 

  

Сист. No: 62209

Счетоводство на фирмата

- 629 -

Сп Г 62 вх

Стоянов, Евгений.  Особености и тенденции на развитие при отчетните системи / Евгений Стоянов. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2014, с. 129-133. 

  

Сист. No: 62306

Счетоводство на предприятието

- 630 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Отчитане на разходите за управление, маркетинг и организация на предприятието / Живко Бонев. // Счетоводство плюс, 2015, N 10, с. 1-5. 

  

Сист. No: 62196

- 631 -

Сп Б 90

Врублевский, Н. Д. и др.  Учет и расчет стоимости объектов интеллектуальной собственности / Н. Д. Врублевский, А. М. Эйдинов. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 9, с. 85-88. 

  

Сист. No: 61788

Одиторски контрол

- 632 -

43970

Хаджиколева, Станка и др.  Моделиране на методики за автоматизирано оценяване на качеството на обучението / Станка Хаджиколева, Емил Хаджиколев. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 3 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 255-262. 

  

Сист. No: 62132

- 633 -

Сп И 36 Вн

Господинова, Красимира.  Оценка на икономическата ефективност от прилагане на софтуер за одита / Красимира Господинова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 1, с. 58-66. 

  

Сист. No: 61633

- 634 -

Сп И 36 Вн

Димитрова, Руслана.  Технологични особености и усъвършенстване на одита в условия на несъстоятелност / Руслана Димитрова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 1, с. 12-23. 

  

Сист. No: 61624

- 635 -

Сп З 544 к

Евлогиев, Емил.  Отговорността на ръководството и отговорността на одитора за достовероността на годишния финансов отчет / Емил Евлогиев. // Земеделска кооперация, XXIII, 2015, N 9, с. 15-18. 

  

Сист. No: 62104

- 636 -

Сп А 454

Недялкова, Пламена.  Документална обоснованост на резултатите от вътрешния одит в публичния сектор / Пламена Недялкова. // Актив, 2015, N 9, с. 11-15. 

  

Сист. No: 61804

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 637 -

Сп Ф 53 кс

Мусиенко, Светлана Олеговна.  Внедрение программно-целевого (нормативного) подхода в сестему финансового планирования на малых предприятиях / Светлана Олеговна Мусиенко. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 27, с. 59-67. 

  

Сист. No: 61861

- 638 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Машиностроенето с ново темпо : Липсата на кадри отблъсква инвеститорите и кара работещия бизнес да мисли за роботизация / Татяна Явашева. // Икономика, 2015, N 53, с. 60-63. 

  

Сист. No: 61682

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 639 -

43396

Воробьева, И. С. и др.  Трудовые ресурсы - состовляющий элемент эффективности производства / И. С. Воробьева, Р. Ф. Гайдай. // Геотехнологии и управление производством ХХІ века : Материалы международной научной конференции студентов факультета геотехнологий и управления производством, 26 май 2006 года. - Донецк : ДонНТУ, 2006, с. 98-102. 

  

Сист. No: 61761

- 640 -

44175

Златева-Пектова, Цанка.  Проблеми и трудности при управление на човешките ресурси в условията на криза / Цанка Златева-Пектова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'11 Габрово : Сб. докл., 18-19 ноем. 2011 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2011, с. 201-206. 

  

Сист. No: 61707

- 641 -

44175

Златева-Пектова, Цанка.  Актуални проблеми и аспекти на оценяването на човешките ресурси / Цанка Златева-Пектова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'11 Габрово : Сб. докл., 18-19 ноем. 2011 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2011, с. 207-212. 

  

Сист. No: 61709

- 642 -

43921

Левтерова, Дора.  Социалната компетентност в екипната дейност / Дора Левтерова. // Междуинституционална координация и работа в екип : Науч. конф. 29 окт. 2010 г., София / Състав. Елка Тодорова; Науч. рец. Благой Колев. - София : УИ Стопанство, 2011, с. 101-112. 

  

Сист. No: 44838

- 643 -

43921

Маркова, Емилия.  Диалогът и партньорството - приоритети и предизвикателства / Емилия Маркова. // Междуинституционална координация и работа в екип : Науч. конф. 29 окт. 2010 г., София. - София : УИ Стопанство, 2011, с. 219-238. 

  

Сист. No: 62012

- 644 -

44175

Михова, Тони.  Мотивация на човешките ресурси в малкия и среден бизнес / Тони Михова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'11 Габрово : Сб. докл., 18-19 ноем. 2011 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2011, с. 115-117. 

  

Сист. No: 61697

- 645 -

41618

Михова, Тони Богданова.  Аспекти на мениджмънта на човешки ресурси в държавната администрация / Тони Богданова Михова. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. Васил Янков и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 271-276. 

  

Сист. No: 62336

- 646 -

44795

Пенчева, Ангелина.  Равнопоставеността в многообразието на човешките ресурси / Ангелина Пенчева. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 277-282. 

  

Сист. No: 61673

- 647 -

43921

Петров, Алексей.  Активната корпоративна сигурност и екипната форма на работа / Алексей Петров. // Междуинституционална координация и работа в екип : Науч. конф. 29 окт. 2010 г., София. - София : УИ Стопанство, 2011, с. 177-186. 

  

Сист. No: 62009

- 648 -

43921

Попов, Мирослав.  Нормативно-правни основи и социални полета на екипността / Мирослав Попов. // Междуинституционална координация и работа в екип : Науч. конф. 29 окт. 2010 г., София. - София : УИ Стопанство, 2011, с. 147-161. 

  

Сист. No: 62003

- 649 -

43921

Пудин, Константин.  За междуинституционалната координация и екипната работа / Константин Пудин. // Междуинституционална координация и работа в екип : Науч. конф. 29 окт. 2010 г., София. - София : УИ Стопанство, 2011, с. 187-192. 

  

Сист. No: 62010

- 650 -

44795

Симова, Мария и др.  Роля на фирмената култура в управлението на човешките ресурси в "Актавис България" / Мария Симова, Лиляна Вълкова, Нина Стойнева. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 180-187. 

  

Сист. No: 61667

- 651 -

43921

Стойкова, Рая.  Работа в екип - как разбират ролята и отговорностите младите изследователи / Рая Стойкова. // Междуинституционална координация и работа в екип : Науч. конф. 29 окт. 2010 г., София. - София : УИ Стопанство, 2011, с. 211-218. 

  

Сист. No: 62011

- 652 -

44175

Халачева, Теменужка и др.  Методи и техники за прогнозиране на потребностите от персонал / Теменужка Халачева, Николай Карев, Снежана Колева. // Международна научна конференция УНИТЕХ'11 Габрово : Сб. докл., 18-19 ноем. 2011 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2011, с. 150-154. 

  

Сист. No: 61704

- 653 -

В К 263 d

Георгиев, Богдан.  Как да правим професионален падбор на служители : Основни критерии и методи за оценка, които да ви помогнат да назначите най-подходящия човек за търсената позиция / Богдан Георгиев. // Капитал Daily, V, N 205, 28 окт. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 62384

- 654 -

В К 263 d

Найденова, Парашкева.  Искам нова кариера : Няколко съвета за кариерно преориентиране / Парашкева Найденова. // Капитал Daily, V, N 177, 16 септ. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 61813

- 655 -

В К 263

Христова, Христина.  Как да ограничим текучеството на персонал / Христина Христова. // Капитал, XXIII, N 37, 19-25 септ. 2015, с. 43-46. 

  

Сист. No: 61833

- 656 -

Сп Т 871

Божилова, Ваня и др.  Как да подберем най-подходящите хора за екипа / Ваня Божилова, Вяра Гюрова. // Труд и право, XXIV, 2015, N 10, с. 37-50. 

  

Сист. No: 62369

- 657 -

Сп И 36 Вн

Бушандрова, Ирена.  Как да изберем добър маркетинг специалист : Кои са най-важните качества и умения,които трябва да притежава успешният специалист в тази област / Ирена Бушандрова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2015, N 167, с. 22. 

  

Сист. No: 61626

- 658 -

Сп Т 871

Гюрова, Вяра и др.  Магия ли е екипната работа : Четиво за ръководители / Вяра Гюрова, Ваня Божилова. // Труд и право, XXIV, 2015, N 9, с. 41-53. 

  

Сист. No: 61883

- 659 -

44228

Zinovieva, Irina.  City in the global war for talent: Can Brussels meet the needs of its highly qualified professionals? / Irina Zinovieva. // A Place, a Time and an Opportunity for Growth : Bulgarian Scholars at NIAS. - Veliko Tarnovo : Faber, 2011, с. 45-52. 

  

Сист. No: 61748

- 660 -

Сп Ч J 80 f

Axelson, Ulf et al.  Wall street Occupations / Ulf Axelson, Philip Bond. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 5, с. 1949-1996. 

  

Сист. No: 62266

- 661 -

Сп Ч J 80 B

Hirsch, Peter Buell.  The plebeians rehearse the uprising / Peter Buell Hirsch. // Journal of Business Strategy  (New York), 36, 2015, N 5, с. 50-54. 

  

Сист. No: 62246

- 662 -

Сп Ч J 80 B

Leclercq-Vandelannoitte, Aurelie.  Leaving employees to their own devices: new practices in the workplace / Aurelie Leclercq-Vandelannoitte. // Journal of Business Strategy  (New York), 36, 2015, N 5, с. 18-24. 

  

Сист. No: 62242

Транспорт

- 663 -

 

Срокове за плащане се променят само за коректни партньори . // Логистика, 2015, с. 50-51. 

  

Сист. No: 62193

- 664 -

Сп Г 368

Дергачов, Владимир.  Транспортната геополитика на Брюксел / Владимир Дергачов. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 5, с. 117-123. 

  

Сист. No: 61977

- 665 -

Сп Л 763

Косева, Александра.  Голямата египетска мечта / Александра Косева. // Логистика, XI, 2015, N 7, с. 44. 

  

Сист. No: 61896

- 666 -

Сп Л 763

Системата за разрешителни генерира проблеми и трябва да бъде променена . // Логистика, XI, 2015, N 8, с. 42-43. 

  

Сист. No: 62189

- 667 -

Сп Л 763

Стандартите GS1: Логичният избор в транспорта и логистиката . // Логистика, XI, 2015, N 8, с. 46-47. 

  

Сист. No: 62191

Качество. Контрол на качеството. Квалитология

- 668 -

Сп И 36 Вн

Маринова, Величка и др.  Основни фактори, определящи качеството на продуктите от рециклирани хартиени материали / Величка Маринова, Теменуга Стойкова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 4, с. 5-15. 

  

Сист. No: 61616

Реклама

- 669 -

41484

Димова, Екатерина.  Проблеми на дефинирането на уебрекламата / Екатерина Димова. // Шкорпиловци'2005 : Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 44-52. 

  

Сист. No: 62030

- 670 -

Сп М 486

Кандов, Борислав.  Бъдещето е различно / Борислав Кандов. // Мениджър, 2015, N 8, с. 114-115. 

  

Сист. No: 61719

- 671 -

Сп М 486

Христов, Александър.  Провокирай, но калкулирай / Александър Христов. // Мениджър, 2015, N 8, с. 106-107. 

  

Сист. No: 61715

Хранително-вкусова промишленост

- 672 -

Сп З 54

Пиво с лимец - древност и иновация . // Земеделие плюс, 2015, N 7-8, с. 39-42. 

  

Сист. No: 62075

Строителство

- 673 -

44458

Христова, Красимира Христова.  Пазар, цени и ценообразуване на проучвателна и проектна продукция в Р България / Красимира Христова Христова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011, с. 94-102. 

  

Сист. No: 61750

Информационни технологии

- 674 -

43353

Алханлан, Зафер С. А.  Глобални проблеми в организацията на информационното осигуряване на бизнеса / Зафер С. А. Алханлан. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 296-302. 

  

Сист. No: 62086

- 675 -

44175

Ванкова, Марияна.  Модел на информационна система за административно обслужване на граждани в малки общини / Марияна Ванкова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'11 Габрово : Сб. докл., 18-19 ноем. 2011 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2011, с. 124-127. 

  

Сист. No: 61702

- 676 -

44175

Ванкова, Марияна и др.  Управление на информационните ресурси и технологии / Марияна Ванкова, Иван Арменски. // Международна научна конференция УНИТЕХ'11 Габрово : Сб. докл., 18-19 ноем. 2011 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2011, с. 128-132. 

  

Сист. No: 61703

- 677 -

43353

Велев, Димитър Г. и др.  Технологични изисквания за внедряване на бизнес модела Enterprise 2. 0 в корпоративни системи за управление / Димитър Г. Велев, Росен Кирилов. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 89-94. 

  

Сист. No: 62069

- 678 -

43353

Вутова, Вергиния.  Развитието на предприятията в контекста на информационно-технологичните възможности / Вергиния Вутова. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 266-270. 

  

Сист. No: 62083

- 679 -

43353

Димитров, Димитър.  Инфоплюс - свързващото звено между средния и високия клас системи за управление на бизнеса / Димитър Димитров. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 262-265. 

  

Сист. No: 62082

- 680 -

43353

Илиев, Антон и др.  Оптимизация на работни процеси чрез интелигентни бизнес информационни системи / Антон Илиев, Никола Вълчанов. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 107-112. 

  

Сист. No: 62077

- 681 -

44795

Йорданов, Станимир Йорданов.  РС базирана система за контрол на качеството с използване на ултразвуков електронен нос / Станимир Йорданов Йорданов. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 478-482. 

  

Сист. No: 61765

- 682 -

44795

Йорданова, Минка Митева.  Информационно осигуряване на организацията / Минка Митева Йорданова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 520-525. 

  

Сист. No: 61769

- 683 -

45786

Канун, Сергей Витальевич и др.  Информационне технологии в обеспечении безопасности банка / Сергей Витальевич Канун, Виталий Анатольевич Зорянский. // Информационна сигурност 2014 : Международна научна видеоконференция 24 ноември 2014 г. : Сборник с доклади от конференцията. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 5-12. 

  

Сист. No: 62289

- 684 -

43353

Кисимов, Валентин и др.  Концептуално проектиране на централен / изнесен процесор на разпределена БИС / Валентин Кисимов, Камелия Стефанова. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 17-22. 

  

Сист. No: 62062

- 685 -

44795

Лазаров, Мирослав Любомиров.  Биологичен метод за проектиране на база от данни / Мирослав Любомиров Лазаров. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 629-631. 

  

Сист. No: 61774

- 686 -

43353

Лазарова, Ваня.  Използване на методи за отделечен достъп при изграждане на десктоп приложения за малък и среден бизнес / Ваня Лазарова. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 198-203. 

  

Сист. No: 62081

- 687 -

43353

Петров, Павел.  Приложни проблеми в прилагането на бизнес интелигентност при наследени университетски информационни системи / Павел Петров. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 193-197. 

  

Сист. No: 41890

- 688 -

44795

Рашидов, Алдениз.  Облачно базираните бази от данни - бъдещето на традиционните бази от данни / Алдениз Рашидов. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 632-636. 

  

Сист. No: 61781

- 689 -

44795

Ташева, Антония и др.  Анализ на характеристиките на съвременни поточни шифри / Антония Ташева, Огнян Наков. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 507-511. 

  

Сист. No: 61767

- 690 -

Сп Г 621 БСУ

Василев, Владимир Росенов.  Естествената (нейтив) реклама в онлайн пространството / Владимир Росенов Василев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 186-192. 

  

Сист. No: 62244

- 691 -

Сп Г 621 БСУ

Жеков, Мартин Жеков и др.  Повишаване производителността на компютърните системи чрез клъстерни структури / Мартин Жеков Жеков, Нефисе Али Реджеб, Атанас Стоянов Костадинов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2015, с. 93-99. 

  

Сист. No: 62228

- 692 -

Сп И 502

Александров, Александър.  [Десет] 10 онлайн инструмента в помощ на малкия бизнес : Почти всички аспекти от администрирането, маркетинга и управлението на фирма вече могат да се осъществят с безплатни или ценово достъпни интернет услуги / Александър Александров. // Икономика, 2015, N 53, с. 66-69. 

  

Сист. No: 61688

- 693 -

Сп C 58

Аналитичен CRM : с какво да започнем? . // CIO, XI, 2015, N 10, с. 44-48. 

  

Сист. No: 62374

- 694 -

Сп Б 445

Върбанов, Румен.  Потенциалът на социалните медии в бизнеса на компаниите / Румен Върбанов. // Бизнес управление  (Свищов), XXV, 2015, N 3, с. 5-30. 

  

Сист. No: 62213

- 695 -

Сп C 58

ГИС - с определяща роля в бизнеса на BGmenu . // CIO, XI, 2015, N 9, с. 64-65. 

  

Сист. No: 61828

- 696 -

Сп C 58

ГИС платформата на Софийска вода - ключов фактор в управлението на бизнеса . // CIO, XI, 2015, N 9, с. 54-56. 

  

Сист. No: 61825

- 697 -

Сп C 58

ГИС подпомага работата на Гранична полиция . // CIO, XI, 2015, N 9, с. 60-62. 

  

Сист. No: 61827

- 698 -

Сп C 58

ГИС технологиите - факти, цифри и тенденции . // CIO, XI, 2015, N 9, с. 12-14. 

  

Сист. No: 61823

- 699 -

Сп C 58

ГИс технологиите - факти, цифри и тенденции.  ОПТИКС АД оползотворява възможностите на съвременните CAD/CAM системи. // CIO, XI, 2015, N 9, с. 16-19. 

  

Сист. No: 61824

- 700 -

Сп C 58

Зафер, Тунио.  Облачна услуга с криптиране от ново поколение / Тунио Зафер. // CIO, XI, 2015, N 9, с. 39. 

  

Сист. No: 62005

- 701 -

Сп C 58

Икономика на облачните услуги . // CIO, XI, 2015, N 9, с. 41-42. 

  

Сист. No: 62006

- 702 -

Сп C 58

Кабатлийска, Весела и др.  Известни и неизвестни правни рискове в облака / Весела Кабатлийска, Радина Вакрилова. // CIO, XI, 2015, N 9, с. 30-32. 

  

Сист. No: 61995

- 703 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Пазарът на технически приложения / Надя Кръстева. // CIO, XI, 2015, N 9, с. 4-10. 

  

Сист. No: 61822

- 704 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Българският пазар на облачни услуги - консерватизмът се преодолява / Надя Кръстева. // CIO, XI, 2015, N 9, с. 4-7. 

  

Сист. No: 61981

- 705 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Съвременна корпоративна архитектура - фундамент за следващите ИТ инициативи на Агенция "Митници" / Надя Кръстева. // CIO, XI, 2015, N 9, с. 20-22. 

  

Сист. No: 61982

- 706 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  ИТ кадрите през 2015 - кулминация на дефицита / Надя Кръстева. // CIO, XI, 2015, N 9, с. 43-47. 

  

Сист. No: 62013

- 707 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  Корпоративна SAP система помага за интеграцията на ДАНОН СЕРДИКА в процесите на ниво група / Виктория Лазова. // CIO, XI, 2015, N 10, с. 26-29. 

  

Сист. No: 62365

- 708 -

Сп М 486

Митев, Николай.  СТЕМО и НР демонстрират ключови ИТ решения за бизнеса / Николай Митев. // Мениджър, 2015, N 8, с. 163. 

  

Сист. No: 61753

- 709 -

Сп М 486

Михайлов, Димитър.  AON : Дебнат ни акули в океана от възможности, които новите технологии предоставят / Димитър Михайлов. // Мениджър, 2015, N 9, с. 182. 

  

Сист. No: 62114

- 710 -

Сп C 58

Михайлов, Илиян.  Облачните услуги - да имаш или да бъдеш / Илиян Михайлов. // CIO, XI, 2015, N 9, с. 35. 

  

Сист. No: 62000

- 711 -

Сп C 58

Мобилни ГИС приложения подпомагат мащабен доброволчески еко проект . // CIO, XI, 2015, N 9, с. 58. 

  

Сист. No: 61826

- 712 -

Сп C 58

Неделчев, Найден.  Европейският път към облачния пазар / Найден Неделчев. // CIO, XI, 2015, N 9, с. 26-29. 

  

Сист. No: 61994

- 713 -

Сп C 58

Платформизация - следващата стъпка в еволюцията на PLM . // CIO, XI, 2015, N 9, с. 68-70. 

  

Сист. No: 61829

- 714 -

Сп C 58

Публични и частни облаци - аспекти на избора . // CIO, XI, 2015, N 9, с. 38-40. 

  

Сист. No: 62002

- 715 -

Сп C 58

Тодоров, Георги и др.  Анализ на отказите и техните ефекти - същност и приложение / Георги Тодоров, Чавдар Каменов. // CIO, XI, 2015, N 9, с. 76-80. 

  

Сист. No: 61830

- 716 -

Сп C 58

Цукев, Иван.  Ключовото конкурентно предимство винаги е било пред вас / Иван Цукев. // CIO, XI, 2015, N 9, с. 81-82. 

  

Сист. No: 61843

- 717 -

41578

Application of geographic information systems in the planning of public health, education, and tourism . // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 67-75. 

  

Сист. No: 52630

- 718 -

44795

RESEARCH MANAGER - персонална система за управление на научни публикации  / Милен Петров. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 532-537. 

  

Сист. No: 61771

- 719 -

45786

Tachev, Teodor.  Security in ASP. Net application / Teodor Tachev. // Информационна сигурност 2014 : Международна научна видеоконференция 24 ноември 2014 г. : Сборник с доклади от конференцията. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 31-34. 

  

Сист. No: 62293

- 720 -

Сп C 58

[Четири] 4 стъпки за развитие и оптимизация на ERP системите . // CIO, XI, 2015, N 10, с. 50-54. 

  

Сист. No: 62376

- 721 -

Сп C 58

[Шест] 6 съвета към организациите въвеждащи облачни услуги . // CIO, XI, 2015, N 9, с. 34-36. 

  

Сист. No: 61997

- 722 -

Сп C 58

BI системите - разширяване на хоризонта . // CIO, XI, 2015, N 10, с. 56-58. 

  

Сист. No: 62379

- 723 -

Сп C 58

ERP система обезпечава информационно специфичния производствен процес в НИНАХИМ ЕООД . // CIO, XI, 2015, N 10, с. 24-25. 

  

Сист. No: 62364

Бази данни

- 724 -

Сп Г 62 Сс

Осонду, Джеймс.  Проектиране на концептуален модел на бази данни за управление на академичния състав, групите студенти и учебните дисциплини / Джеймс Осонду. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2014, с. 169-181. 

  

Сист. No: 62185

Информационни мрежи. Информационни системи

- 725 -

44795

Вълчанов, Христо и др.  Виртуализирана мрежова лаборатория / Христо Вълчанов, Илхан Юсеинов. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 473-477. 

  

Сист. No: 61762

- 726 -

44795

Генков, Делян.  Разработка на модел за качество на обслужването за компютърната мрежа на Технически университет - Габрово / Делян Генков. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 550-554. 

  

Сист. No: 61773

- 727 -

44795

Йорданова, Минка Митева и др.  Защита на информацията в компютърните мрежи - основни понятия и методи / Минка Митева Йорданова, Бончо Иванов Александров. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 526-531. 

  

Сист. No: 61770

- 728 -

44795

Цанев, Георги и др.  Приложение на невронни мрежи за разпознаване на среди, материали и реч / Георги Цанев, Христо Ибришимов. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 435-438. 

  

Сист. No: 61757

- 729 -

45724

Шишманов, Красимир.  Стратегия за изграждане на информационна система за малко предприятие / Красимир Шишманов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 89-95. 

  

Сист. No: 62389

- 730 -

Сп C 58

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД развива ИТ среда, осигуряваща дисциплина и удобство в работата . // CIO, XI, 2015, N 10, с. 20-22. 

  

Сист. No: 62358

- 731 -

Сп C 58

Филипов, Константин.  BMS система управлява сградната автоматизация на хотел "ИНТЕРНАЦИОНАЛ" / Константин Филипов. // CIO, XI, 2015, N 10, с. 30-31. 

  

Сист. No: 62372

- 732 -

45786

Kirilova, Katia.  Application of modern sowtware tools for electronic financial verification of public projects / Katia Kirilova. // Информационна сигурност 2014 : Международна научна видеоконференция 24 ноември 2014 г. : Сборник с доклади от конференцията. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 49-51. 

  

Сист. No: 62307

- 733 -

45786

Lazarova, Vanya.  Strategies for influencing on the Internet computer crimes / Vanya Lazarova. // Информационна сигурност 2014 : Международна научна видеоконференция 24 ноември 2014 г. : Сборник с доклади от конференцията. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 43-45. 

  

Сист. No: 62303

- 734 -

45786

Nedyalkov, Iliya.  Custom security solution for user's authentication in WEB applications working with big massive of date / Iliya Nedyalkov. // Информационна сигурност 2014 : Международна научна видеоконференция 24 ноември 2014 г. : Сборник с доклади от конференцията. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 46-48. 

  

Сист. No: 62305

- 735 -

45786

Szmit, Maciej.  A few words about technical information security risk management in IT projects / Maciej Szmit. // Информационна сигурност 2014 : Международна научна видеоконференция 24 ноември 2014 г. : Сборник с доклади от конференцията. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 38-42. 

  

Сист. No: 62301

- 736 -

45786

Tairov, Iskren.  Assessing information security risk / Iskren Tairov. // Информационна сигурност 2014 : Международна научна видеоконференция 24 ноември 2014 г. : Сборник с доклади от конференцията. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 13-15. 

  

Сист. No: 62294

- 737 -

45786

Turcan, Nicolae.  Personal data dangerous / Nicolae Turcan. // Информационна сигурност 2014 : Международна научна видеоконференция 24 ноември 2014 г. : Сборник с доклади от конференцията. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 35-37. 

  

Сист. No: 62295

- 738 -

Сп C 58

ATLAS ERP оптимизира времето за вземане на управленски решения в Булдент ЕООД . // CIO, XI, 2015, N 10, с. 16-18. 

  

Сист. No: 62357

- 739 -

Сп Ч T 62

Georgieva, V.  The digital natives in the new age / V. Georgieva. // Trakia journal of sciences, 12, 2014, N 4, с. 366-371. 

  

Сист. No: 62008

- 740 -

Сп Ч T 62

Karakaneva, J.  Software applications security / J. Karakaneva. // Trakia journal of sciences, 12, 2014, N 4, с. 418-424. 

  

Сист. No: 61998

Компютри

- 741 -

42277

Великов, Валентин.  Компютърните вируси и ефективна защита на домашния потребител / Валентин Великов. // Сборник доклади на научна конференция : Сборник докладов научной конференции. - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2006, с. 177-182. 

  

Сист. No: 61953

Информационни центрове

- 742 -

Сп C 58

Висшите мениджъри от средните компании инвестират в облак и аналитични инструменти . // CIO, XI, 2015, N 9, с. 56-57. 

  

Сист. No: 62024

- 743 -

Сп C 58

Владимиров, Красен.  Обречени на работа / Красен Владимиров. // CIO, XI, 2015, N 9, с. 50-52. 

  

Сист. No: 62015

- 744 -

Сп C 58

[Четири] 4 "невъзможни" сценария при подбора на ИТ специалисти . // CIO, XI, 2015, N 9, с. 54-55. 

  

Сист. No: 62023

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 745 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  ГД ГВА автоматизира 16 електронни услуги от входа до изхода / Виктория Лазова. // CIO, XI, 2015, N 9, с. 24-25. 

  

Сист. No: 61988

Интернет

- 746 -

II 1439

Раденков, Йордан.  Информационното общество и глобалната пазарна динамика / Йордан Раденков. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 312-315. 

  

Сист. No: 61666

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Градоустройство

- 747 -

41487

Колева, Елица.  Инвестиционни възможности за развитие на зелената система на град Варна / Елица Колева. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 43-49. 

  

Сист. No: 61964

- 748 -

Сп П 89 г

Илиева, Надежда и др.  Пространствена сегрегация - същност, фактори, основни характеристики / Надежда Илиева, Венета Лобутова. // Проблеми на географията, 2015, N 1-2, с. 21-30. 

  

Сист. No: 61922

Туризъм

- 749 -

44802

Богданова, Лидия и др.  Болгария глазами тверских студентов: культурно-географический образ страны / Лидия Богданова, Евгений Миронов. // България, българите и Европа - мит, история, съвремие : Т. 1 - : Т. 5. Научна конференция, 27 окт. 2010 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 442-448. 

  

Сист. No: 61724

- 750 -

43891

Бокова, Ирена.  Културният туризъм в контекста на икономическата криза или "културни ресурси за местно развитие" (антропологичен подход към туризма) / Ирена Бокова. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева. - София : НБУ, 2011, с. 13-22. 

  

Сист. No: 62014

- 751 -

41487

Болярова, Ивелина и др.  Проект за туристическо пътуване с обща цена / Ивелина Болярова, Мария Рашева, Росен Вълнаров. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 105-110. 

  

Сист. No: 61970

- 752 -

44169

Василева, Ваня.  Географски аспекти на хотелиерството / Ваня Василева. // Туризмът - състояние и перспективи : Сб. с докл. от науч. конфер., 25-26 февр. 2011 г.. - Пловдив : Принта-КОМ, 2011, с. 254-258. 

  

Сист. No: 61736

- 753 -

43891

Великова, Еленита.  Бутиковият хотел - съвременна организационна форма в туризма / Еленита Великова. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии. - София : НБУ, 2011, с. 395-404. 

  

Сист. No: 62016

- 754 -

43891

Георгиев, Георги В.  Игровият феномен на човешката дейност / Георги В. Георгиев. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии. - София : НБУ, 2011, с. 469-479. 

  

Сист. No: 62033

- 755 -

42927

Дъбева, Таня и др.  Адаптиране на хотелиерството на черноморските общени към европейските изисквания за устойчив туризъм / Таня Дъбева, Георгина Луканова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция, май 2008 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 165-176. 

  

Сист. No: 62155

- 756 -

44802

Некова, Мариела.  Туристически ресурси - анализ и оценка / Мариела Некова. // България, българите и Европа - мит, история, съвремие : Т. 1 - : Т. 5. Научна конференция, 27 окт. 2010 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 549-555. 

  

Сист. No: 61717

- 757 -

43891

Рафаилова, Генка.  Управление на туристическата дестинация - съвременни аспекти и насоки в глобалната, динамична и проблематична социално-икономическа и политическа среда на XXI век / Генка Рафаилова. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии. - София : НБУ, 2011, с. 455-467. 

  

Сист. No: 62022

- 758 -

41484

Савов, Явор.  Предпоставки за образуването и форми на туристическите агломерации / Явор Савов. // Шкорпиловци'2005 : Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 87-93. 

  

Сист. No: 62019

- 759 -

42926

Сидеров, Явор.  Проект за заведение за пребиваване. Хотел "Нагано" - село Говедарци / Явор Сидеров. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 64-68. 

  

Сист. No: 61777

- 760 -

44169

Станева, Светлана.  Ключови индикатори на процесите в туризма и непрекъснатото им подобряване / Светлана Станева. // Туризмът - състояние и перспективи : Сб. с докл. от науч. конфер., 25-26 февр. 2011 г.. - Пловдив : Принта-КОМ, 2011, с. 224-234. 

  

Сист. No: 61743

- 761 -

Сп Г 62 Сб

Асенова, Мариана и др.  Потенциални маркетингови туристически райони на България / Мариана Асенова, Васил Маринов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2014, с. 253-276. 

  

Сист. No: 62316

- 762 -

Сп Г 62 Сб

Воденска, Мария.  Приложение на латентно-структурния анализ в туристическите изследвания / Мария Воденска. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2014, с. 237-252. 

  

Сист. No: 62315

- 763 -

Сп Г 62 вх

Димитрова, Руска.  Съвременни аспекти на риск мениджмънт в сферата на туризма / Руска Димитрова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2014, с. 173-180. 

  

Сист. No: 62323

- 764 -

Сп Г 62 вх

Димитрова, Руска и др.  Ситуационен анализ на заплахите и рисковете пред българския туризъм / Руска Димитрова, Жечка Димитрова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2014, с. 181-187. 

  

Сист. No: 62331

- 765 -

Сп Н 32 твие

Икова, Лиляна и др.  Сватбен туризъм - перспективна пазарна ниша в туристическия бранш на България / Лиляна Икова, Красимир Александров, Йорданка Икова. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2015, с. 51-56. 

  

Сист. No: 46924

- 766 -

Сп Г 62 вх

Караджова, Златина и др.  Подходи и методи за вземане на решения в условията на криза, промяна и стопански риск в туризма / Златина Караджова, Стоянка Петкова-Георгиева, Яна Вангелова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2014, с. 188-194. 

  

Сист. No: 62334

- 767 -

Сп Г 62 вх

Копринаров, Братой и др.  Съвременни тенденции в развитието на глобалния туризъм / Братой Копринаров, Стоян Маринов. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2014, с. 165-172. 

  

Сист. No: 62312

- 768 -

Сп Г 62 Сб

Петкова, Елена.  Методология на операционализирането на хотелиерската дейност / Елена Петкова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2014, с. 309-324. 

  

Сист. No: 62340

- 769 -

Сп Г 62 Сб

Рашкова, Галина.  Индекс на конкурентоспособност и производителност на труда в Туризма / Галина Рашкова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2014, с. 277-284. 

  

Сист. No: 62317

- 770 -

Сп И 36 Вн

Клатева, Елена.  Нагласи и оценка на хотелиерските мениджъри за развитието на таймшеър по българското Южно Черноморие / Елена Клатева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 4, с. 73-85. 

  

Сист. No: 61622

- 771 -

Сп И 36 Вн

Янчева, Красимира.  Аспекти на усъвършенстване на фестивалния туризъм в България / Красимира Янчева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 4, с. 57-72. 

  

Сист. No: 61621

- 772 -

42277

Lazar, Daniela et al.  Economic efficiency of Romanian tourism from the regions neighboring the Danube River / Daniela Lazar, Corina Ruset. // Сборник доклади на научна конференция : Сборник докладов научной конференции. - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2006, с. 151-153. 

  

Сист. No: 61958

- 773 -

Сп Г 62 Сб

Cotifava, Fabio.  Field Research of Sustainable Tourism: Inverstments and Funding of Lokal Tourism Entreprenurs and Public role in Tourism Development of Balkan destinations / Fabio Cotifava. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2014, с. 325-341. 

  

Сист. No: 62341

- 774 -

Сп Ч T 62

Hoffman, B.  Drug consumption tourism as a social phenomenon / B. Hoffman. // Trakia journal of sciences, 12, 2014, N 4, с. 455-460. 

  

Сист. No: 61993

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 775 -

Сп Н 25 а

Монев, Виктор.  Многоезичие, езиково многообразие в Европейския съюз и дидактика на многоезичието / Виктор Монев. // Народностопански архив  (Свищов), LXVIII, 2015, N 3, с. 61-74. 

  

Сист. No: 62267

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

География

- 776 -

44795

Стойчев, Пенчо и др.  Състояние и перспективи за използване на влажните зони в България / Пенчо Стойчев, Христо Крачунов. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 411-416. 

  

Сист. No: 61657

- 777 -

Сп Г 62 Сб

Бояджиев, Веселин.  Дихотомията rban:rural като основа на организация на територита / Веселин Бояджиев. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2014, с. 229-235. 

  

Сист. No: 62314

История на СА

- 778 -

В А 561

Алумни клуб "Счетоводна отчетност 1975" . // Алма матер, XXIV, N 3, септ. 2015, с. 4. 

  

Сист. No: 61987

- 779 -

В Б 254

Атанасов, Калоян.  Гласят ли университетски търгове? / Калоян Атанасов. // Банкеръ, XXII, N 43, 23-30 окт. 2015, с. 16. 

  

Сист. No: 62326

- 780 -

В З 375

Василева, Вероника.  Увеличават се кандидатстудентите в Стопанска академия преди откриването на новата учебна година / Вероника Василева. // Застраховател, XXI, N 17, 16-30 септ. 2015, с. 8. 

  

Сист. No: 61838

- 781 -

В З 375

Василева, Вероника.  Свищовските студенти се включват активно в проекта "Академия Икономика" на КРИБ / Вероника Василева. // Застраховател, XXI, N 19, 14-28 окт. 2015, с. 10. 

  

Сист. No: 62177

- 782 -

В З 375

Василева, Вероника.  [Осемдесети] 80-ти вепуск посрещна Стопанска академия "Димитър А. Ценов" / Вероника Василева. // Застраховател, XXI, N 19, 14-28 окт. 2015, с. 12. 

  

Сист. No: 62197

- 783 -

В А 561

Върбанов, Иван.  Стопанска академия е идеал, който обединява мъдростта и младостта : Обръщение на проф. д-р Иван Върбанов, ВрИД ректор на СА / Иван Върбанов. // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 2, юли, с. 1. 

  

Сист. No: 61649

- 784 -

В А 561

Върбанов, Иван.  Да извървим заедно пътя на промяната! : [Обръщение на ВрИД ректор проф. Иван Върбанов, послучай откриване на новата учебна 2015/2016 година] / Иван Върбанов. // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 3, септ. 2015, с. 1. 

  

Сист. No: 61959

- 785 -

В А 561

Дончева, Маргарита.  Висока награда /  За нея Маргарита Дончева. // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 2, юли, с. 4. 

  

Сист. No: 61654

- 786 -

В А 561

Започнаха сериозни промени в СА . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 2, юли, с. 1. 

  

Сист. No: 61648

- 787 -

В А 561

Лидерски позиции на магистърското обучение . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 3, септ. 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 61979

- 788 -

В А 561

Нинов, Николай.  Вярвам, че ще запълним в максимална степен отпуснатите от МОН места : Разговор с доц. Николай Нинов, директор на АЦККВО / Николай Нинов. // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 2, юли, с. 2; 3. 

  

Сист. No: 61651

- 789 -

В А 561

Нинов, Николай.  Нови акценти в приема на магистри / Николай Нинов. // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 2, юли, с. 3; 4. 

  

Сист. No: 61652

- 790 -

В А 561

Нови акценти в международното сътрудничество . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 3, септ. 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 61980

- 791 -

В Д 92

По-ниски наеми и такси за студентски общежития . // Дунавско дело, LXI, N 35, 18-24 септ. 2015, с. 4. 

  

Сист. No: 61832

- 792 -

В А 561

По-ниски наеми и такси за студентските общежития . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 3, септ. 2015, с. 4. 

  

Сист. No: 61983

- 793 -

В Д 92

Преподаватели от Академията участваха в национален форум . // Дунавско дело, LXI, N 40, 23-29 окт. 2015, с. 8. 

  

Сист. No: 62319

- 794 -

В Б 254

Приземяват ректорите парашутисти . // Банкеръ, XXII, N 34, 21-28 авг. 2015, с. 16. 

  

Сист. No: 61835

- 795 -

В З 375

С по-ниски наеми и такси за студентските общежития започва новата учебна година в Свищов . // Застраховател, XXI, N 18, 30 септ. - 14 окт. 2015, с. 11. 

  

Сист. No: 61992

- 796 -

В А 36

Свищов - град на плувните спортове . // Аз-буки, XXV, N 41, 08 окт. 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 62092

- 797 -

В А 561

Свищовски професор дарява лични средства за стипендии . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 3, септ. 2015, с. 4. 

  

Сист. No: 61984

- 798 -

В З 375

Служебният ректор на Стопанска академия спира порочната практика с принудителното закупуване на учебници . // Застраховател, XXI, N 17, 16-30 септ. 2015, с. 11. 

  

Сист. No: 61841

- 799 -

В Д 92

Служебният ректор на Стопанска академия спира принудителното купуване на учебници . // Дунавско дело, LXI, N 35, 18-24 септ. 2015, с. 4. 

  

Сист. No: 61831

- 800 -

В А 561

Служебно назначеното ръководство . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 2, юли, с. 2. 

  

Сист. No: 61650

- 801 -

В А 561

Срещнаха се театрали от различни поколения . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 2, юли, с. 4. 

  

Сист. No: 61653

- 802 -

В А 561

Стани част от голямото семейство на Столанска академия . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 3, септ. 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 61975

- 803 -

В Д 92

Стопанска академия възобновява плувните курсове за деца и ученици . // Дунавско дело, LXI, N 38, 9-15 окт. 2015, с. 9. 

  

Сист. No: 62109

- 804 -

В А 36

Стопанската академия спира порочна практика . // Аз-буки, XXV, N 38, 17-23 септ. 2015, с. 18. 

  

Сист. No: 61840

- 805 -

В А 561

Събев, Иван.  Уважаеми академични преподаватели, драги студенти, / Иван Събев. // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 3, септ. 2015, с. 2. 

  

Сист. No: 61973

- 806 -

В А 561

[Осемдесети] 80-ти випуск посреща Стопанска академия . // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 3, септ. 2015, с. 1. 

  

Сист. No: 61957

- 807 -

В А 561

[Петдесет] 50г. катедра "История.  [Петдесет] 50 г. катедра "История, философия, социология". // Алма матер, XXIV, N 3, септ. 2015, с. 1, 4. 

  

Сист. No: 61985

- 808 -

Сп C 58

[Осемдесети] 80-ти випуск посрещна Стопанска академия . // CIO, XI, 2015, N 37, 2-8 окт. 2015, с. 5. 

  

Сист. No: 62025


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиева-Чалъкова, Зоя 22 
Аббасова, Тамилла 141 
Аганбегян, А. 103 
Александров, Александър 692 
Александров, Александър Руменов 214 
Александров, Бончо Иванов 727 
Александров, Красимир 765 
Алексеев, П. В. 323 
Алексеева, Венера Арифзяновна 134 
Алексиева, Албена 430 446 
Алексиева, Мария Ст. 471 
Алехина, Елена Сергеевна 435 
Алиев, Басир Хабибович 104 
Алимирзоева, Мадина Гамидулаховна 104 
Алханлан, Зафер С. А. 674 
Альган, Я. 66 
Ангелова, Поля 450 
Ангелова, Румяна 265 
Ангелова, Славянка 586 
Андреев, Иван 228 
Андреева, Андрияна 69 
Андреева, Мария 213 
Андреева, О. М. 598 
Андреева, Петя 96 
Анисимова, Анна 495 
Антонов, Петр Витальевич 105 
Антонова, Ваня 470 
Арабаджиева, Маринела 503 
Аркадиев, Димитър 27 
Арменски, Иван 676 
Асенова, Мариана 761 
Атанасов, Георги 308 
Атанасов, Калоян 779 
Атанасов, Теодор 60 
Атанасова, Велизара Миткова 297 
Атанасова, Лина 286 287 
Атанасова, Теодора 288 
Атанасова, Христина 373 
Атанасова-Чопева, Минка 522 
Баев, Стоян 28 
Баева, Ганка 523 
Бакърджиева, Милка 259 
Балашов, А. 239 
Балевски, Иво 567 
Балтов, Милен 247 
Балтов, Росен 379 
Балынин, Игорь Викторович 63 
Банчев, Петър 289 
Башев, Храбрин 524 
Белоусов, Андрей Леонидович 106 
Беляков, И. 240 
Берберова-Вълчева, Цветелина 493 
Березанский, Владимир Владимирович 107 
Благоева, Силвия 583 
Блажева, Виолета 526 
Богданова, Лидия 749 
Богданова, Маргарита 568 
Богомилова, Жанет 81 425 
Божилов, Николай 309 
Божилова, Ваня 656 658 
Божинова, Камелия 584 
Божинова, Паунка 508 515 
Божков, Пламен Николаев 142 
Божкова, Емилия Димитрова 572 
Бозуков, Христо 525 
Бойчинова, Мария 159 197 320 
Бокова, Ирена 336 750 
Болдырева, Н. Б. 108 
Болярова, Ивелина 751 
Бонев, Живко 599 600 630 
Борисова, Лалка 247 
Борисова, Светлана 587 
Бояджиев, Веселин 777 
Бояджиева, Деляна Димитрова 143 
Боянов, Борислав 601 602 
Брезоева, Бойка 603 604 
Буранова, Елена Анатолиева 559 
Буторина, О. 321 
Бушандрова, Ирена 657 
Бънкова, Анастасия 488 556 
Вайнштейн, Г. 366 
Вакрилова, Радина 702 
Вангелова, Нели 380 
Вангелова, Яна 766 
Ванкова, Марияна 675 676 
Василев, Валентин 46 
Василев, Васил 311 312 
Василев, Владимир Росенов 690 
Василева, Антоанета 290 
Василева, Беанета 351 396 
Василева, Валентина 490 
Василева, Ваня 752 
Василева, Вероника 780 781 782 
Василева, Веселина 34 
Василева, Мариана 381 
Васильевич, Лукьянович Николай 327 
Везенков, Стоян 12 
Велев, Димитър Г. 677 
Велев, Милен 73 86 
Великов, Валентин 741 
Великова, Еленита 753 
Величкова, Диана 291 
Велчев, Константин 591 592 
Веселинов, Искрен 589 
Вечев, Венцислав 605 606 
Видева, Дияна Георгиева 411 
Виденова, Милена 254 
Видолова, Мария 61 101 
Владимиров, Желю 545 
Владимиров, Красен 743 
Воденска, Мария 762 
Воробьева, И. С. 639 
Врабевски, Милен 273 
Врублевский, Н. Д. 631 
Вутова, Вергиния 678 
Вълканов, Недялко 144 
Вълкова, Лиляна 650 
Вълкова, Стелиана Антониева 258 
Вълнаров, Росен 751 
Вълчанов, Никола 680 
Вълчанов, Христо 725 
Вълчев, Румен Илиев 472 
Върбанов, Иван 783 784 
Върбанов, Румен 400 694 
Върбев, Софрони 398 576 
Гайдай, Р. Ф. 639 
Ганева, Ралица 545 
Ганчева, Мария 451 
Гарвалов, Иван 337 
Генков, Делян 726 
Генкова, Симона Георгиева 494 
Георгиев, Атанас 404 
Георгиев, Богдан 653 
Георгиев, Владимир 160 199 382 
Георгиев, Георги В. 754 
Георгиев, Иван 383 
Георгиев, Кирил 145 
Георгиев, Минко 509 
Георгиева, Галя 607 
Георгиева, Галя Павлова 334 
Георгиева, Ирена 371 
Георгиева, Кристина Кирчева 374 
Георгиева, Майя 569 
Георгиева, Мара 541 
Георгиева, Таня 510 
Герасимов, Константин 505 
Герганов, Георги 526 
Гергова, Димитрина 460 
Герджиков, Димитър 539 
Гимпельсон, В. 74 
Глинджурска, Полина Николова 268 
Голева, Поля 384 
Гонгалова, Елеанка 550 551 
Горанова, Евгения 461 
Горанова, Пенка 222 
Горюнов, Е. 109 
Господинова, Галина Димитрова 593 
Господинова, Красимира 633 
Градинаров, Борислав 2 
Границка, Лили 227 281 
Грелоа, Кристиан 352 
Грозева, Таня 473 
Груев, Владимир 574 
Грунова, Анастасия Атанасова 455 
Грядовая, О. В. 127 
Гурвич, Е. 240 
Гълъбов, М. 608 
Гърков, Илия 229 
Гюрова, Вяра 656 658 
Давидова, Алма 263 
Дадашев, Алихан Заграбович 110 
Данчев, Данчо 292 
Данчева, Бояна 269 
Данченко, Евгения Александровна 111 
Даскалова, Надежда 87 
Дацов, Любомир 230 
Дачев, Красимир 231 
Делибашева, Анна 554 
Дергачов, Владимир 664 
Деянов, Радослав 338 
Джилизов, Велко 112 200 
Джусубалиева, Д. М. 491 
Димитров, Георги 79 80 
Димитров, Григор 499 
Димитров, Димитър 679 
Димитров, Калин 431 
Димитров, Петър Димитров 454 
Димитров, Пламен 40 75 
Димитров, Слави 353 
Димитрова, Венцислава 451 
Димитрова, Гергана 102 
Димитрова, Даниела 527 
Димитрова, Жечка 764 
Димитрова, Зорница 412 
Димитрова, Ивелина 37 
Димитрова, Ирина 335 
Димитрова, Малина 5 
Димитрова, Мина 173 
Димитрова, Павлина, Петкова 97 
Димитрова, Руска 763 764 
Димитрова, Руслана 634 
Димитрова, Славка 1 
Димов, Сава 205 
Димова, Деляна 270 
Димова, Екатерина 669 
Динков, Милен 52 
Динкова, Цвета 217 
Дмитриев, Сергей Юрьевич 171 
Добрев, Величко 385 
Добрев, Добромир 55 
Добрева, Юлия 419 
Добринова, Мила 232 
Довженко, Сергей Евгеньевич 129 
Дограмаджиева, Елка 280 
Дойков, Мартин 353 
Дончев, Дончо Валентинов 500 
Дончева, Маргарита 785 
Досев, Христо 609 610 
Драгнева, Светла 149 
Драгов, Радослав 401 
Дражев, Стефан 246 
Дурин, Стоян 611 627 
Душкова, Миглена 282 
Дъбева, Таня 755 
Евлогиев, Емил 635 
Еврев, Петко 275 
Емелин, А. В. 113 
Емилова, Ирена 52 
Енев, Георги 594 
Ефимов, Олег Николаевич 436 
Жариков, Михаил Вячеславович 322 
Жевага, А. А. 114 
Жеков, Мартин Жеков 691 
Желев, Иван 410 
Желев, Янислав 469 
Желева, Мария 469 
Желязкова, Донка 328 
Живачки, Красимир 504 
Живков, Никола 93 409 
Живкова, Мариета 93 409 
Живкова, Татяна 473 
Заимова, Дарина 511 
Заостровцев, А. 64 
Зарев, Данаил 612 613 
Зафер, Тунио 700 
Захариев, Андрей 570 
Захариев, Людмил 161 218 219 
Златева-Пектова, Цанка 640 641 
Златков, Иван 614 
Злобина, Оксана Олеговна 105 
Зоболоцкая, Виктория Викторовна 115 
Зорянский, Виталий Анатольевич 683 
Зубарев, Андрей Витальевич 65 
Ибришимов, Христо 728 
Иванов, Владимир 293 548 
Иванов, Емил 271 
Иванов, Людмил Георгиев 253 
Иванов, Мирослав 527 
Иванов, Петко 528 
Иванов, Пламен Киров 420 452 549 
Иванов, Цанко 364 
Иванова, Гергана 432 433 
Иванова, Десислава 21 
Иванова, М. 76 
Иванова, Милена 261 
Иванова, Росица 615 
Иванова, Свилена Димчева 203 
Ивановский, Е. Л. 127 
Икова, Йорданка 765 
Икова, Лиляна 765 
Илиев, Антон 680 
Илиев, Драгомир 274 
Илиев, Иван Асенов 94 
Илиев, Никола Илийчев 557 
Илиев, Петър 99 
Илиева, Даниела 274 
Илиева, Надежда 748 
Илиева, Снежана 17 
Илиева, София 595 
Йовчев, Иван 596 
Йолова, Галина 413 
Йонкова, Надежда 405 
Йорданов, Лъчезар 480 
Йорданов, Станимир Йорданов 681 
Йорданов, Станислав 505 
Йорданова, Велина 116 
Йорданова, Даниела 354 
Йорданова, Десислава 545 
Йорданова, Доля 6 
Йорданова, Минка Митева 682 727 
Кабатлийска, Весела 702 
Кавешников, Н. 367 
Калдамуков, Димитър 403 
Калинков, Константин 223 
Калинкова, Сабрина 234 
Калпачев, Стефан 266 
Калъчева, Калина Жекова 11 
Каменаров, Стефан 58 
Каменов, Чавдар 715 
Камзабаева, Майра 255 
Каназирева, Дани 393 
Кандов, Борислав 283 670 
Кандрашкина, Мария Александровна 117 
Канун, Сергей Витальевич 683 
Капелюшников, Р. 74 
Капитанова, Латинка 146 
Карагьозова, Надие 462 
Караджова, Златина 766 
Карев, Николай 652 
Касимова-Моасе, Мария 585 
Касърова, Виолета 147 
Катин, Никола 77 
Катранджиев, Николай 293 548 
Катрин Софи, Димитрулиас 355 
Кахраманова, Дарина 201 
Кели, Александър Рийд 59 
Кер, Гордън 204 
Кехайов, Томас Димчов 375 
Килячков, Анатолий Анатольевич 107 
Кирилов, Росен 677 
Кирицис, Константин 85 
Киров, Стоян 428 
Кирязов, Петко К. 543 
Кисимов, Валентин 684 
Класова, Свободка Генчева 294 
Клатева, Елена 770 
Клеър, Майкъл 346 
Клупт, М. 39 
Клячкин, Владимир Николаевич 134 
Коваленко, Алена Ивановна 125 
Колев, Недялко 463 
Колева, Елица 747 
Колева, Нели Л. 47 
Колева, Снежана 652 
Колишев, Николай 464 
Кольчик, А. 501 
Кондарев, Ивайло 174 616 
Конджов, Тони 376 
Кондратьев, В. 262 
Конопльов, Сергей 329 
Константинов, Емил 339 
Копева, Диана 247 
Копринаров, Братой 767 
Корнилов, Михаил 220 
Королева, Людмила Павловна 117 
Косева, Александра 313 665 
Косинова, Е. 501 
Костадинов, Атанас Стоянов 691 
Костенаров, Красимир 154 
Костерина, Татьяна Михайловна 118 
Костов, Иван 175 
Костова, Боряна 356 
Котликофф, Л. 109 
Котляров, И. 241 
Коцева, Татяна Иванова 35 
Крачунов, Христо 776 
Крашенинников, Николай Валерьвич 119 
Криворучко, С. В. 120 
Крумов, Цветан 100 
Кръстева, Надя 703 704 705 706 
Кръстева, Силвия 16 
Кузнецова, Л. Н.. 597 
Кузьмин, А. Ю. 121 
Куленски, Петър 372 
Курило, А. П. 113 
Кънева, Виктория 162 
Кънчев, Иван 512 
Кючуков, Радослав 474 
Лаврушин, О. И. 122 
Лазаров, Мирослав Любомиров 685 
Лазарова, Ваня 686 
Лазарова, Райна 148 
Лазова, Виктория 707 745 
Лайков, Алексей Юрьевич 437 
Левтерова, Дора 642 
Лекова, Мария 386 
Леонов, Божидар 513 
Лингорски, Илия 235 
Линкин, Николай Митков 23 
Линкова, Маруся 514 
Лиференко, Юрий Владимирович 123 
Личев, Тихомир 256 
Личева, Катя 248 
Лобутова, Венета 748 
Логинов, Евгений Леонидович 124 
Логинова, Валерия Евгеньевна 124 
Лопатин, В. А. 120 
Луизов, Атанас Денев 295 
Луканова, Георгина 755 
Лукипудис, Славка 508 515 
Льондев, Атанас 163 
Любчева, Маруся 364 
Мадански, Цветан 318 
Макакова, Диляна Росенова 258 
Макеева, Д. А. 501 
Макогон, Юрий 330 
Максимова, Веселина 582 
Мандрыка, И. А. 496 
Манов, Борис 41 
Манолов, Георги Л. 53 
Манчев, Ангел 284 
Маринов, Васил 275 761 
Маринов, Георги 357 
Маринов, Стоян 767 
Маринова, Величка 668 
Маринова, Галя 475 
Маринова, Елена 236 
Маринова, Елина 369 
Маринчева, Радина 451 
Марков, Николай 149 
Маркова, Емилия 643 
Маркович, Данило 82 
Марлов, Христо 62 
Мартинова, Доника 196 
Мартьянова, Я. 239 
Марчев, Фотин 70 
Марчева, Анастасия 71 
Матеева, Богиня 314 315 316 
Мацанов, Ангел 26 
Мермерска, Людмила 176 616 
Механджийска, Гинка 417 
Миков, Мирослав Я. 516 
Милев, Николай 319 
Милев, Симеон 617 
Милков, Лучиян 465 
Миловидов, В. 242 
Минкова, Ганета 177 
Минчев, Дянко 476 
Миронов, Евгений 749 
Мирчева, Силвия Христова 331 
Митев, Николай 708 
Митева, Албена 512 517 529 
Михайлов, Димитър 709 
Михайлов, Ивайло 198 
Михайлов, Илиян 710 
Михайлова, Иванка 556 
Михайлова, Катя 414 
Михайлова, Людмила 257 
Михова, Геновева 36 
Михова, Тони 644 
Михова, Тони Богданова 645 
Мишева, Ирена 434 
Младенов, Чавдар 42 
Младенов, Юлиян 216 554 
Монев, Виктор 775 
Монев, Иван Руменов 24 
Моргунов, А. В. 114 
Моховикова, В. И. 618 
Мурадов, К. 243 
Мусиенко, Светлана Олеговна 637 
Найденова, Красимира 209 
Найденова, Парашкева 654 
Наков, Огнян 689 
Нанкова, Пламена Панчева 378 
Напалкова, Анастасия 305 
Нацкин, Михаил 387 
Неделчев, Денчо 296 
Неделчев, Найден 712 
Недкова, Антонина 456 
Недялкова, Анна 83 
Недялкова, Пламена 636 
Нейков, Йордан 274 
Нейчева, Мария Иванова 98 
Некова, Мариела 756 
Ненов, Николай 7 
Ненова, Анелия 497 
Ненчева, Виолета 178 
Нетов, Николай 488 
Николаев, Иван 260 
Николаев, Николай 505 
Николаев, Росен 215 
Николаева, Силвия 487 
Николов, Александър 488 
Николов, Деян 438 
Николов, Николай 477 
Николов, Радмил 540 
Николова, Бистра 388 
Николова, Вяра 13 
Николова, Галина 377 421 
Николова, Йорданка 477 
Николова, Марина 518 
Николова, Мария 285 
Николова, Полина Николаева 258 
Никулина, Ольга Валерьевна 125 
Нинов, Николай 415 788 789 
Нушев, Костадин 14 
Одинокова, Татьяна Дмитриевна 439 
Ольон, Э. 66 
Осонду, Джеймс 724 
Павлов, Антон 164 
Павлов, Николай 340 
Павлова, Виолета 8 
Палаз, Елис Белгин 358 
Панайотова, Светла 566 
Панева, Лиляна 180 181 182 183 389 
Панов, Валери 347 
Панова, Татьяна Александрова 118 
Панталеева, Биляна 231 
Пантев, Пламен 341 
Пантелеева, Искра 359 
Парашкевова, Евелина 571 
Парфенов, А. А. 108 
Пенчева, Ангелина 646 
Перегудов, С. П. 395 
Петков, Георги 619 
Петков, Йордан 249 
Петков, Калоян Ангелов 156 
Петков, Цветомир 223 
Петкова, Аспасия 390 422 426 
Петкова, Елена 768 
Петкова, Теменужка 506 
Петкова-Георгиева, Стоянка 766 
Петров, Алексей 647 
Петров, Виктор 29 
Петров, Милен 718 
Петров, Никола 44 
Петров, Павел 687 
Петров, Петър 4 466 519 620 
Петров, Петър В. 498 
Петрова, Беата 184 
Петрова, Даниела 539 
Петрова, Моника 185 
Пешев, Петър 165 
Пищик, В. Я. 323 
Попандонова, Екатерина 453 
Попов, Мирослав 648 
Попова, Боряна 520 
Попова, Даниела 83 
Попова, Евгения 186 
Попова, Елица Спасова 297 
Попова, Радостина 546 
Поптолев, Тошко 628 
Поптолева, Нели Костадинова 521 
Пото, Емрик 360 
Прилепский, И. 240 
Пръмов, Иван Иванов 500 
Пудин, Константин 649 
Пулев, Александър 149 
Пунчева, Петя 550 551 
Равначка, Александра 91 
Радева, Ирина 150 
Раденков, Йордан 746 
Радилов, Димитър 30 
Радонова, Ивана 481 
Радченко, Т. 244 
Разин, Юрий Андреевич 429 
Разпопов, Станислав 560 
Разумова, Юлия 305 
Разумовский, Д. 342 
Райчев, Тодор 397 
Рамчев, Кольо Радев 416 
Рангелов, Евгени 188 621 622 623 624 625 
Рафаилова, Генка 757 
Рачева, Даниела 457 
Рашева, Мария 751 
Рашева-Мерджанова, Яна 48 458 467 
Рашидов, Алдениз 688 
Рашкова, Галина 769 
Рашкова, Цецка 478 
Реджеб, Нефисе Али 691 
Ровинская, Т. 54 
Родионов, Д. 573 
Романчук, Екатерина Сергеевна 324 
Русецкая, Э. А. 440 
Русецкий, Михаил Геннадьевич 440 
Русинова, Ралица 207 
Савов, Венцислав 447 448 449 
Савов, Стефан 502 
Савов, Явор 758 
Савова, Гергана Стефанова 454 
Саракинов, Георги 3 
Сарийски, Григор 61 
Седларски, Теодор 62 102 
Семенова, О. Н. 479 
Семкова, Боряна 126 532 533 534 542 
Семова, Милка 489 
Сидеров, Явор 759 
Сидорова, Антонина 279 
Симеонов, Илиян 527 
Симова, Мария 650 
Синельников-Мурылев, С. 109 
Сирашки, Христо 552 
Славева, Красимира 25 
Славкова, Елеонора Тихомирова 365 
Славов, Денчо 391 
Славов, Деян 31 
Слепов, В. А. 127 
Сорокина, Л. И. 626 
Ставрева, Ирена 318 
Стаматова, Ваня Христова 361 
Стамболийска, Илиана 356 
Стаменов, Константин 506 
Станева, Светлана 760 
Станков, Георги 272 
Станкулов, Цветан 189 190 
Станоева, Ина 272 
Станчев, Красен 67 
Статева-Енева, Анастасия 92 
Стефанов, Ангел С. 15 
Стефанов, Борислав 237 
Стефанов, Нако 544 
Стефанов, Стефан 56 
Стефанова, Камелия 684 
Стефанова, Марина 343 
Стойкова, Пепа 57 
Стойкова, Рая 651 
Стойкова, Теменуга 668 
Стойнева, Нина 650 
Стойчев, Пенчо 776 
Стоянов, Венимир 441 
Стоянов, Димитър Стоянов 375 
Стоянов, Евгений 629 
Стоянов, Светлин 480 
Стоянова, Габриела 335 
Стоянова, Ирена Пламенова 365 
Стоянова, Мария 18 
Стоянова, Славена 92 362 
Стоянова, Станислава 52 
Стратан, Светлана 72 
Страхилова, Катя 406 
Страхилова, Катя Е. 407 
Стънгачева, Нели 166 
Събев, Иван 805 
Съйкова, Светлана 32 
Сълова, Снежана 298 
Табаков, Иван 588 
Тананеев, Емилиян 151 
Тананеева, Живка 224 
Тарасова, Юлия Александровна 442 
Татаржински, Марчин 332 
Тахсин, Нуреттин 520 
Ташев, Петър 558 561 
Ташев, Спас 43 
Ташева, Антония 689 
Темелкова, Миглена 250 
Тенева, Атанаска 553 
Тенева, Красимира Тенева 408 
Терзиев, Венелин 50 216 554 
Терзиева, Сеня 481 
Тимофеев, Ярослав Викторович 547 
Тихолов, Стефан 191 
Тодоров, Александър 424 
Тодоров, Вениамин 152 
Тодоров, Георги 715 
Тодоров, Евгени 225 
Тодоров, Живко Божидаров 157 
Тодорова, Светлана 238 
Тодорова-Липчева, Ирина 19 
Толпински, Валентина 72 
Томев, Любен 87 
Томова, Биляна 9 
Тонев, Младен Димитров 363 
Тонкова, Евгения 299 
Третьякова, Ирина Николаевна 435 
Трунин, Павел Вячеславович 65 
Търгова, Елена 459 
Узунова, Елица 300 
Узунова, Красимира 192 
Узунова, Юлия Д. 84 
Умникова, Боряна 276 
Ушаков, В. А. 128 
Ушакова, Юлия Алексеевна 440 
Федорова, Елена Анатольевна 129 429 547 
Фейгин, Г. 348 
Фетисов, Владимир Дмитриевич 130 
Филева, Петранка 344 
Филипов, Константин 731 
Филипов, Милен 482 
Филипова, Кристина Юлианова 378 
Фрейкнман, А. 245 
Фрийман, Час 349 
Фуркад, М. 66 
Хаджиколев, Емил 483 632 
Хаджиколева, Станка 483 632 
Халачева, Теменужка 652 
Харпър, Сара 38 
Харченко, Виктория 267 
Хейфец, Б. 325 
Хомяков, Дмитрий Павлович 133 
Хорозов, Георги 392 
Христов, Александър 301 671 
Христов, Владимир 628 
Христова, Диана 10 
Христова, Красимира Христова 673 
Христова, Христина 655 
Христович, Никола 155 
Цанев, Георги 728 
Цанкова, Надежда 251 
Цанов, Ивайло 51 
Цветанова, Ева 226 
Цветковска, Милена 370 
Ценова, Елица 302 536 537 
Ценова, Любка 193 
Цолов, Чавдар 445 
Цонева, Елка 78 
Цонева, Жанета 418 
Цончев, Радослав 153 154 
Цукев, Иван 716 
Цъцарова, Гергана 158 
Чакалова, Пламена 158 
Чалдаева, Лариса Алексеевна 107 
Червенски, Георги Малинов 33 
Черкезова, Дарина 555 
Чуев, С. В. 131 
Шадрин, Александр 563 
Шангова, Симона Радославова 378 
Шарков, Николай Николаевич 132 
Шафоростова, М. Н. 496 
Ше Сон Гун 575 
Шевченко, Дмитрий Александрович 133 
Шинева, Румяна 20 
Шиникова, Гергана 507 
Шишкова, Галина Руменова 333 
Шишкова, Мария 564 
Шишманов, Красимир 729 
Шунина, Юлия Сергеевна 134 
Щерионова, Кристияна Щерионова 297 
Щурина, Светлана Валентинова 135 
Юдина, Ирина Николаевна 136 
Юсеинов, Илхан 725 
Яблонская, Анна Евгеньевна 435 
Явашева, Татяна 221 638 
Яковлев, А. 245 
Ямукова, Павлина 402 
Янакиева, Емилия 252 
Янков, Александър 345 
Янкова, Мина 194 
Янчева, Красимира 771 
Яръмова, Магдалена 272 
Alam, Shahista 278 
Antipina, Oksana 195 
Axelson, Ulf 660 
Becker, Bo 210 
Bilgrami, Nighat 278 
Bloomfield, Robert 211 
Bond, Philip 660 
Bozhanova, S. 49 
Campbell, John Y. 202 
Chuprinin, Oleg 167 
Cocco, Joao F. 202 
Corcoran, Stanley 578 
Cotifava, Fabio 773 
Farrell, Mark 579 
Fielding, David 68 
Fodness, Dale 306 
Gallagher, Ronan 579 
Gautier, Erwan 277 
Georgieva, V. 739 
Giannetti, Mariassunta 577 
Guseva, Margarita 138 
Hajzier, Christopher 68 
Hei-Wai Lee 303 
Hirsch, Peter Buell 661 
Hoffman, B. 774 
Ivashina, Victoria 210 
Jurek, Jakub W. 208 
Kapurvalapil, Sajit 580 
Karakaneva, J. 740 
Kirilova, Katia 732 
Kiryakova, Gabriela 468 
Kitchen, Philip J. 304 
Korableva, Olga 138 
Kuhnen, Camelia M. 168 
Lazar, Daniela 772 
Lazarova, Vanya 733 
Le Saout, Ronan 277 
Leclercq-Vandelannoitte, Aurelie 662 
Lewandowska, Olga 212 
Liao, Guanmin 577 
Lin, Yijia 443 
Loukanova, Pobeda 89 
Lozovaya, Olga 394 
Macgee, James 68 
Madeira, Carlos 206 
Massa, Massimo 167 
Milev, Plamen 492 
Monnet, Cyril 139 
Mujahid, Hira 278 
Nechaev, Andrey 195 
Nedyalkov, Iliya 734 
O'Hara, Maureen 211 
Paunchici, Iasmina 590 
Peterson, Manfred O. 443 
Poloucek, Stanislav 137 
Popescu, Gabriela 590 
Proctor, Tony 304 
Quinn, Stephen 140 
Roberds, William 140 
Ruset, Corina 772 
Saar, Gideon 211 
Sanches, Daniel 139 
Schumacher, David 167 
Schumann, Christian-Andreas 350 
Scott, Crystal J. 303 
Sorsap, Piritta 368 
Stafford, Erik 208 
Stoykova, Blaga 49 
Sunakawa, Takeki 90 
Szmit, Maciej 735 
Tachev, Teodor 719 
Tairov, Iskren 736 
Tittmann, Claudia 350 
Tsanov, Vassil 89 
Tsenkov, Vladimir 326 
Turcan, Nicolae 737 
Veer, Koen J. M. van der 444 
Yu, Jifeng 443 
Yu, Xiaoyun 577 
Zafar, Basit 206 
Zinovieva, Irina 659 
Эйдинов, А. М. 631 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авторитетни източноправославни възгледи за правилно и неправилно потребителско поведение 296 
Авторското право и сродните му права в контектста на културната политика 3 
Агролесовъдството - предизвикателство пред аграрния сектор на Република България 516 
Адаптиране на хотелиерството на черноморските общени към европейските изисквания за устойчив туризъм 755 
Административни и териториални промени в условията на членство на България в Европейския съюз (ЕС) 393 
Активен портфейлен мениджмънт - теория и практика 557 
Активната корпоративна сигурност и екипната форма на работа 647 
Актуални проблеми и аспекти на оценяването на човешките ресурси 641 
Акценти на проучването и анализа на дейността на фирмите при тяхното бизнес консултиране 257 
Алумни клуб "Счетоводна отчетност 1975" 778 
Альтернативные подходы стран БРИКС к реформе международной финансовой архитектуры 322 
Анализ на европейската политика за сближаване за периода 2007-2013 г. 334 
Анализ на нуждите и съответствие на инструментите на европейските политики за стимулиране на инвестициите в изостоналите малки общини 354 
Анализ на отказите и техните ефекти - същност и приложение 715 
Анализ на стандартите за социални услуги в общността, в контекста на Европейския модел 411 
Анализ на туристическото търсене в област Смолян 280 
Анализ на уязвимите сектори в българското земеделие 538 
Анализ на характеристиките на съвременни поточни шифри 689 
Анализиране на данни за туристи от Европейския съюз посетили България 270 
Аналитичен CRM : с какво да започнем? 693 
Анкетирането като елемент на системите по качество във висшето образование 474 
Аспекти на мениджмънта на човешки ресурси в държавната администрация 645 
Аспекти на усъвършенстване на фестивалния туризъм в България 771 
Аспекти от развитието на показателите за финансово състояние на предприятието 596 
Аутсорсинговая модель организации российской нефтегазовой отрасли: проблемы и пути решения 241 
Аутсорсингът - гордост и предразсъдъци 237 
Аутсорсингът на печатни услуги в България - част от глобалния аутсорсинг пазар 584 
Базови методически подходи за трансверсални компетентности (към интегрирана методика на обучение) 467 
Балансираната система от показатели за ефективност като метод за управлението на стойността на компанията 148 
Банките ухажват фермери с кредити срещу субсидии 126 
Бариери пред иновациите в строителните предприятия 261 
Бариери пред книготърговията по интернет 284 
Бедность угрожает национальной безопасности Молдовы 72 
Безработицата в Благоевградска област: състояние, тенденции и регионални различия 91 
Бенефициентът по социален проект като ресурс: нагласи и перспективи в български контекст 21 
Бизнес-инкубаторите като инструмент на политиката за икономически растеж 60 
Бизнесът тръгна към Азия 281 
Биологичен метод за проектиране на база от данни 685 
Богат беден на диаманти 564 
Болгария глазами тверских студентов: культурно-географический образ страны 749 
Борсите на знания - част от социалната динамика на съвременното общество 45 
Брокерите формират половината от премийните приходи в застраховането 430 
Бутиковият хотел - съвременна организационна форма в туризма 753 
Бъдещето е различно 670 
Бъдещето на българската икономика в "огледалото" на баланса на междуотрасловите връзки 234 
Бъдещето на европейската логистика 310 
България - важна точка от логистичната карта на Триза 312 
Българската кандидатура за Еврокомисар: криза по учебник 482 
Българската образователна система в условията на икономическа и социална конвергенция в ЕС 450 
Българският пазар на облачни услуги - консерватизмът се преодолява 704 
Бюджетно-фискална политика на България и ЕС 163 
Бюджетный разрыв: оценка для России 109 
В Германия и Астрия се разработват мобилни приложения за търсене на директни производители 537 
Взаимосвязь заработной платы в частном и государственном секторах 76 
Видове и функции общуване 549 
Визия за организацията и функционирането на НСИ през 2025 година 31 
Виртуализирана мрежова лаборатория 725 
Висока награда 785 
Висшите мениджъри от средните компании инвестират в облак и аналитични инструменти 742 
Влияние на данъка на добавената стойност върху цикличността на крайното потребление на домакинствата 33 
Влияние на креативните счетоводни практики при оценка и оповестяване на стопанските факти във финансовите отчети по примера на American International Group (AIG) 591 
Влияние на креативните счетоводни практики при оценка и оповестяване на стопанските факти във финансовите отчети по примера на Royal Ahold 592 
Влияние на регионалното развитие върху вътрешната миграция в България 37 
Влияние сделок по слиянию и поглошению на деятельность страхового рынка России 442 
Влиянието на сезонния фактор върху динамиката на трудовите отношения в българия 86 
Внедрение программно-целевого (нормативного) подхода в сестему финансового планирования на малых предприятиях 637 
Водораслите - ценен природен ресурс 539 
Времето през погледа на администрацията и гражданите 403 
Всичко е постижимо при правилна организация и управление 308 
Възможности за големите консуматори да оптимизират разходите си за електроенергия 507 
Възможности за изграждане на логистични стратегии в агрофирмите 514 
Възможности за използване на ляво и дясно отклонение за изчисляване на риска в CAPM 154 
Възможности за интегриране на целевите ориентири в стратегиите за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж 359 
Възможности за приложение на дробно-линейното оптимиране при локализацията на малки и средни предприятия 249 
Възможности за професионално образование и обучение в областта на управлението на инвестиционни проекти в България 470 
Възможности за развитие на екоземеделие - начин за по-лесно адаптиране на българските фермери в условията на евроинтеграция 517 
Възможности за развитие на малък семеен хотел в Източните Родопи 272 
Възможности за развитие на стратегическата визия за образователното политика на Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" 488 
Възможности за създаване и развитие на фирма за производство на биодизел 95 
Възможности за усъвършенстване счетоводното отчитане на определени схеми за финансово стимулиране на персонала в банките 606 
Възможности за финансиране на екосистемни услуги по програвмата за развитие на селските райони 518 
Възможностите на диаспората да влияе върху демографските процеси в България 43 
Външнотърговски отношения на Република България с водещи страни от Източна Европа в контекста на регионалните и глобални предизвикателства 319 
Вътрешните комуникации: ангажираност на служителите и доверие 553 
Вътрешно-фирмена система за измерване и оценка на екологичното представяне на фирмите 497 
Вярвам, че ще запълним в максимална степен отпуснатите от МОН места 788 
ГД ГВА автоматизира 16 електронни услуги от входа до изхода 745 
Географски аспекти на хотелиерството 752 
Германската геополитика между атлантизма и континентализма 347 
ГИС - с определяща роля в бизнеса на BGmenu 695 
ГИС платформата на Софийска вода - ключов фактор в управлението на бизнеса 696 
ГИС подпомага работата на Гранична полиция 697 
ГИС технологиите - факти, цифри и тенденции 698 
Главният проблем на геоекологията - съвременната глобална наука за земята 498 
Гласят ли университетски търгове? 779 
Глобализацията и светът на труда 82 
Глобални проблеми в организацията на информационното осигуряване на бизнеса 674 
Големите банки - още по-големи 201 
Големият мини бранш 228 
Голямата египетска мечта 665 
Государственная финансовая поддержка инновационной деятельности малого и среднего преприемательства за рубежом 115 
Градове магнити 227 
Градското развитие през призмата на националната стратегия за регионално развитие на Република България (НСРР 2012-2022) и националната концепция за пространствено развитие НКПР (2013-2025) 222 
Гъвкава сигурност в европейския политически и академичен дискус 87 
Да извървим заедно пътя на промяната! 784 
Да направим нова крачка към Европа. Връзките с обществеността в сферата на бизнеса 587 
Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме 232 
Данъкът въху добавената стойност и услугите, свързани с недвижими имоти 174 
Данъчни аспекти от гледна точка на ЗКПО и ЗДДДФЛ при командироване на работници по реда на чл. 121, ал. 3 КТ 178 
Данъчните преференции като форма на държавна помощ за селскостопанските производители 526 
Данъчно облагане на физическите лица, които осъществяват дейност като управители на етажна собственост 172 
Данъчно третиране на разходите за реклама и представителните разходи 181 
Данъчно третиране по ЗДДС на възнаграждение за реализиран оборот 183 
Данъчно третиране по ЗДДФЛ на награди, както и на печалби от участие в различни видове игри 186 
ДДС № 08 169 
Демографската криза - проблеми и възможности за населението в пенсионна възраст 34 
Демографската криза и националната сигурност на България 41 
Демографските предизвикателства и социалното осигуряване 38 
Демографските тенденции до края на века и перспективите пред България 40 
Депозит: учет и налогообложение 626 
Депресия и социално функционеране при лица в напреднала и старческа възраст - потребители на социални услуги 417 
Десертни сортове лози с повишена устойчивост на стресови фактори - икономическа оценка 527 
Джендър стериотипи - понятия и видове 51 
ДЗИ : Изпреварваме времето 447 
Диалогът и партньорството - приоритети и предизвикателства 643 
Дивидентите ще съживят Борсата 165 
Дидактически аспекти на използване на мултимедийна среда в процеса на обучение 461 
Динамика на броя на населението в Родопите - общи тенденции и геодемографски особености 42 
Динамика на износа и вноса на България за периода от 2009 до 2014 година 335 
Дистанционното обучение за развитието на човешките ресурси и знания 491 
Дихотомията rban:rural като основа на организация на територита 777 
Договорът от Лисабон и промяната в институционалната рамка на ЕС 361 
Документална обоснованост на резултатите от вътрешния одит в публичния сектор 636 
Документиране на доставки 196 
Допустим ли е банков влог с инвестиционно предназначение 199 
Доставчиците на ресурси като фактор за реалиазация на иновации в земеделието (на примера на производството на пшеница в област Добрич) 510 
Дългата опашка на онлайн търговията 283 
Държавата е главният източник на растеж 235 
Държавата срещу картелите 372 
Държавната власт и PR в развиващото се общество 588 
Е-правителството ражда нови чиновници 399 
Еволюцията на маркетинговите парадигми 292 
Европа измести САЩ по високи добиви и износ 533 
Европейска икономическа интеграция в пост-социалистическите страни 333 
Европейската конституция и границите на Европейския съюз 352 
Европейската статистика в информационното общество 30 
Европейский парламентаризм: время перемен 395 
Европейските образователни программи 451 
Европейските стратегии за сигурност 365 
Европейският аутсорсинг изгрява в България 221 
Европейският път към облачния пазар 712 
Европейският съюз и енергийната сигурност : как да гарантираме енергийния транзит от Каспийския регион 332 
Евроскептицизм: новый фактор европейской политики 366 
Еврофинансиране за социално предприемачество 574 
Едва на 6% европейското финансиране разчита българската наука 484 
Един милиард за един ден 197 
Един неизяснен или неразгледан проблем във връзка с опрощаването на задължения по Закона за местните данъци и такси 191 
Един опит за формиране на музейна стратегия и политика във Великотърновски регион 8 
Екологическщото възпитание в теоретичен и приложен аспект 463 
Екологична чистота и автентичност на българския ориенталски тютюн 525 
Електронното правителство - "новият" елемент в комуникациите в условията на социална динамика и глобализация 46 
Емпатията и толерантността - контрапункт на агресията и необходимостта от тяхното ранно формиране 462 
Енергийната култура Brassica napus var. olifera L. - добивност и качество на сортове и хибриди 508 
Енергийни маневри 503 
Естествената (нейтив) реклама в онлайн пространството 690 
Етапи по разработка на Алумни 454 
Ефективет анализ на пазара и стартиране на нов бизнес 258 
Ефективно управление на публичния сектор 268 
Ефективност на програмата за развитие на селските райони 2007-2013 върху икономиката на област Габрово 567 
За данъчната регулация на разликите, възникващи при оценка и отчитане на материалните активи 190 
За избора на Генерален секретар на ООН - критерии, селекционен процес, правни норми 338 
За междуинституционалната координация и екипната работа 649 
За някои специфични въпроси при отчитане на автотранспортна дейност 617 
За подходите при сегментиране на клиентелата в частното банкиране 146 
За рисковете, които лицата поемат като предоставят свободен достъп до интернет посредством WiFi - протокол 4 
За характера на правото на обезсилване на ценна книга от съда 392 
Заинтересованите страни в плановия процес - мрежови подход за анализ 568 
Запор и принудително изпълнение върху безналични акции 379 
Започнаха сериозни промени в СА 786 
Застраховането на отговорността срещу замърсяването на околната среда - по-важно 434 
Застраховка на финансови загуби - анолиз на съдебната практика 384 
Защита на информацията в компютърните мрежи - основни понятия и методи 727 
Защитната функция на социалната политика в предприятията в ликвидация и несъстоятелност 18 
Защо да изберем "екоавтомобил" и "екоавтомобилна застраховка" 441 
Защо Западът не може да спаси Украйна 59 
Защо малкият бизнес не става голям 231 
Защо ФМ е важен за кампаниите? 561 
Зелените технологии откриват зелени работни места 536 
Значение на интегрираното планиране в устойчивото развитие на урбанизирани територии 569 
Игровият феномен на човешката дейност 754 
Идеи за промяна 273 
Избор и свобода 15 
Изборът в контекста на проблема " език - тяло" 12 
Изборът като философски и психоаналитичен проблем 13 
Изборът на хибрид слънчоглед като фактор за повишаване на конкурентоспособността 520 
Известни и неизвестни правни рискове в облака 702 
Известно и премълчано за висшето образование и науката 475 
Изготвяне на списъка на кредиторите в производството по банкова несъстоятелност 160 382 
Изграждане и управление на взаимоотношенията с клиентите 96 
Изкуството в помощ на мениджмънта 555 
Изменение на плевелната флора вследствие употребата на хербициди 523 
Измерване на ефектите от насърчаване на продажбите 295 
Използване възможностите на електронното обучение за повишаване мотивацията на студентите за учене и участие 471 
Използване на методи за отделечен достъп при изграждане на десктоп приложения за малък и среден бизнес 686 
Използване на система от балансирани показатели при многокритериална оценка на инвестиционната привлекателност 150 
Изпълнение на държавния бюджет и основните показатели по консолидираната фискална програма към август 2015 г. 170 
Изследване асортимента и качеството на кашкавал, предлаган в търговската мрежа на град Варна 521 
Изследване на мнението на бизнеса в Бургас относно оползотворяването на Европейските фондове 364 
Изследване на цикличните колебания в равнището на заплащане на труда в България 73 
Икономика на облачните услуги 701 
Икономическа значимост на инвестиционното решение на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за продължаване срока на експлоатация на пети и шести енергоблок 166 
Икономическата география и процесът на депопулация (теоретико приложни аспекти) 256 
Икономическата интеграция и компенсаторните промени в глобалната капиталова структура 363 
Има ли закон за мотивацията? 16 
Инвестиции в обекты искусства финансовых институтов и банков 135 
Инвестиционен профил на варненска област 223 
Инвестиционни възможности за развитие на зелената система на град Варна 747 
Индекс на конкурентоспособност и производителност на труда в Туризма 769 
Инновационные аспекты торгово-экономических связей Российской федерации и стран организации черноморского экономического сотрудничества 327 
Иновативни подходи за развитието на периферните региони в Р. България 226 
Иновации в предприятията от мебелната промишленост 546 
Интеграционни процесси в българското образование в прехода към демократична държава - опитът на Американски университет в България и Европейската перспектива 494 
Интеграция секторов российского финансового рынка: условия, текущее состояние и пути развития 127 
Интегриране на ВЕИ в енергийните пазари 504 
Интелигентни мрежи и либерализация 505 
Интерактивните методи на обучение - педагогически и матодически аспекти 459 
Интернационализация компаний Китая: анализ стратегического потенциала китайских брендов в условиях глобализации 305 
Интернационанализация на българските малки и средни предприятия от текстилния бранш 545 
Интернет мисленето като фактор за интерактивно управление на обществената промяна 589 
Инфоплюс - свързващото звено между средния и високия клас системи за управление на бизнеса 679 
Информационне технологии в обеспечении безопасности банка 683 
Информационно осигуряване на организацията 682 
Информационното общество и глобалната пазарна динамика 746 
Искам нова кариера 654 
Использование сводных макроэкономических индикаторов для калибровки внутренних рейтинговых моделей в банках 114 
Исследование формулы Фишера и возможность ее применения в виртуальной экономике 123 
ИТ кадрите през 2015 - кулминация на дефицита 706 
ИТ сектор против забраната за онлайн сключване на "Гражданска отговорност" 432 
Казуси от практиката, свързани с условията и реда за пренасяне на данъчната загуба 173 
Как азиатският гигант Alibaba преобразява китайската логистика 313 
Как госбюджет может стать локомотивом социально-экономического развития страны 103 
Как да изберем добър маркетинг специалист 657 
Как да ограничим текучеството на персонал 655 
Как да подберем най-подходящите хора за екипа 656 
Как да правим професионален падбор на служители 653 
Как да се реформира енергетиката 506 
Как доходите в България може да скочат бързо 233 
Как се ползва отпуск при временна неработоспособност след промените от юли 2015 гг. 425 
Как США обеспечили победу доллара в Бреттон-Вудсе 321 
Какви данъци и такси се заплащат при придобиване на недвижим имот 192 
Какви качества трябва да притежава един висш ръководител на доставките? 309 
Какво губим, когато печелим първите места в агробизнеса 263 
Какво е демокрация и какво не е. А защо? 56 
Какво пречи на банките да привличат финансиране, различно от депозити 100 
Какво се случва в икономиката 230 
Капиталът на акционерните дружества и неговото изменение 608 
Китай - най-големият земеделски производител в света 528 
Клъстери, конфликти, управление 556 
Ключови индикатори на процесите в туризма и непрекъснатото им подобряване 760 
Ключовото конкурентно предимство винаги е било пред вас 716 
Ключът към оценката на финансови инструменти отчитани по справедлива стойност 595 
Книжарските вериги - съддаване на имидж и маркетингови манипулации 5 
Кодът извън офиса 585 
Колаборативно обучение. Колаборативна работа по проекти за електронно и дистанционно обучение 477 
Компютърните вируси и ефективна защита на домашния потребител 741 
Конкурентно предимство на модела Европейско кооператинво дружество 362 
Консервационното земеделие - път към устойчиво развитие на селското стопанство 540 
Конститутивни белези на общината 408 
Консултиране на проектната дейност в бизнеса 552 
Контейнерните влакове от Китай за Европа набират скорост 311 
Конфликти в педагогическата практика 452 
Конфликтът на интереси в застраховането 373 
Концептуална рамка за въвеждане на "Управление на взаимовръзките с клиентите" във фирмите в условия на засилваща се европейска и глобална конкуренция 287 
Концептуално проектиране на централен / изнесен процесор на разпределена БИС 684 
Концепция за туристическо райониране на България: теоретични постановки, законови изисквания и практически следствия 275 
Корпоративна SAP система помага за интеграцията на ДАНОН СЕРДИКА в процесите на ниво група 707 
Корпоративната идентичност и нейната връзка с корпоративния имидж и корпоративната репутация 576 
Краят на мита за "кимерика" и очертаващият се глобален китайско-американски сблъсък 58 
Кризата и съвременното образувание - предизвикателства и възможности 472 
Кризата на американската дипломация 349 
Критерии и показатели за социална ефективност 50 
Културният туризъм в контекста на икономическата криза или "културни ресурси за местно развитие" (антропологичен подход към туризма) 750 
Към едно Европейско простронство на наказателно правораздаване: промяна в договора за приемане на конституцията за Европа 355 
Латиноамериканская интеграция выходит в мир. Перспективы для России 342 
Лидерски позиции на магистърското обучение 787 
Ликвидация на непререгистрирано дружество след 31 януари 2015 г. 387 
Липса на координация между институциите и подкрепа от МТСП - демотиватори на социалния работник 19 
Лихвите като част от данъчната основа на доставките 185 
Лично пространство и дистанция при делови взаимоотношения 566 
Лого и търговска марка. Същност на търговската марка. Създаване на търговска марка. Протекция на търговската марка 398 
Магия ли е екипната работа 658 
Макроэкономические факторы динамики налоговых доходов субьектов Российской Федерации 104 
Макроэкономический эффект перехода к тергетированию инфляции в развивающихся странах 65 
Маркетинг на взаимовръзките: възвръщане на инвестициите в лоялност на клиентите 286 
Маркетингови разчети за експорт на Nokia 6220 Classic във Великобритания и България 307 
Маркетингови тригери и пазара на труда 84 
Машиностроенето с ново темпо 638 
Между ограниченията и новите възможности при придобиването на земеделските земи 377 
Между традицията, модерността и практиката: някои виждания за преподаване на статистика на икономисти 27 
Междуличностни конфликти в организацията 554 
Международна среда за развитие на научните изследвания в областта на сигурността и отбраната в Република България 340 
Международният трибунал по морско право 345 
Международно технологично сътрудничество - проекта Церн 500 
Международное измерение демографической политики 39 
Мероприятия по оптимизации системы банкострахового сотрудвичества 440 
Методи и техники за прогнозиране на потребностите от персонал 652 
Методически подход за авализ, оценка и усъвършенстване на системата за екоуправление в селското стопанство 524 
Методологические основы анализа границ кредита 118 
Методология на операционализирането на хотелиерската дейност 768 
Методы управления в Европейском союзе 367 
Механизми за стабилизиране на фирмата при финансова криза 252 
Механизмы ОЧЭС в стимулировании развития тразвития транзитных возможностей и хозяйственной составляющей морских портов Украины 330 
Мигрантското нашествие и бъдещето на Европейския проект 44 
Мировая обрабатывающая промышленость: сдвиги в конкурентных издержках 262 
Младежката субкултура и връзката и с престъпността през XXI в. 374 
Младежкото доброволчество в България - управленски проблеми и решения 52 
Младите хора в търсене на психосоциална и емоционална идентичност в глобалната среда - педагогически условия и подкрепа 458 
Многоезичие, езиково многообразие в Европейския съюз и дидактика на многоезичието 775 
Мобилна социална работа - основни аспекти и приложение сред употребяващите наркотични вещества 418 
Мобилни ГИС приложения подпомагат мащабен доброволчески еко проект 711 
Модел на информационна система за административно обслужване на граждани в малки общини 675 
Модели за финансово управление на запасите във фирмата 164 
Моделиране на методики за автоматизирано оценяване на качеството на обучението 632 
Моделирование краткосрочной динамики валютного курса рубля 121 
Монетарни стимули на федералния резерв в условията на финансава криза и опасности за икономиката на САЩ 143 
Монетарните решения на централните банки - адекватен отговор или генератор на нереален растеж на финансовите инструменти 157 
Мотивация на човешките ресурси в малкия и среден бизнес 644 
Мотивиране на учениците за използване на новите информационни и комуникационни технологии при изучаването на втори чужд език 453 
Мрежови модел на практическо обучение в магистърската програма по мениджмънт на услуги и организации за неформално образование 487 
Музеят като обект и субект на културния туризъм 7 
Мултиканалов модел на дистрибуция на банкови услуги 297 
Нагласи и оценка на хотелиерските мениджъри за развитието на таймшеър по българското Южно Черноморие 770 
Налагане на запор върху вземания за непогасени публични задължения 177 
Налоговый кредит как инструмент стимулирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок: зарубежный и отечественный опыт 117 
Насоки за годишното счетоводно приключване в транспортните предприятия 602 
Насоки и етапи на годишното счетоводно приключване на туристическите предприятия 615 
Науката "пие" без да плаща 485 
Националното външно оценяване по чужди езици - традиции и предизвикателства 460 
Невярно начална салдо по сметка 411 619 
Негативите и позитивите за потребителите на застрахователни услуги, заложени в новия Кодекс на застраховането 438 
Независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС 180 
Независимост на българския енергиен регулатор - държавна комисия за енергийно и водно регулиране 404 
Нелоялна конкуренция 253 
Нелсън Мандела - синвол на борбата за демокрация, свобода и справедливост 336 
Необходими промени в маркетинговия инструментариум на българските фирми в условията на Европейския съюз 290 
Необходими условия за качествено обучение в първи курс във висшите учебни заведения 478 
Необходимо е да се оптимизира навсякъде, за да преодолеем кризата 543 
Непаричната вноска (апорт) - сделка по смисъла на ТЗ и специфични задължения по смисъла на ЗДДС 610 
Неправителствените организации в ООН - 70 години усилия от името на хората 344 
Нетрадиционни инвестиционни алтернативи за пенсионно - осигурителните дружества 428 
Нефтяной суперцикл и бюджетная политика 240 
Нещо повече за маркетинговото управление на цените от позициите на системния подход 294 
Нов ред и начин за представяне в НОИ на документите за изплащане на паричните обезщететения от ДОО от 1 януари 2016 г. 380 
Нови акценти в международното сътрудничество 790 
Нови акценти в приема на магистри 789 
Нови щрихи към кпасификацията на благата придобити в публично-частното партньорство 94 
Новите положения в Закона за митниците 318 
Новият бизнес модел на маркетинговите изследования 300 
Новият Закон за гарантиране на влоговете в банките 200 
Новият Закон за гарантиране на влоговете в банките - проблеми и решения 388 
Нормативно-правни основи и социални полета на екипността 648 
Някои аспекти на регионалната европейска политика на Португалия и България 353 
Някои международни алтернативи за преизчисляване на валутни котировки 205 
Някои проблемни аспекти на членството на България в Европейския съюз 357 
Някои тенденции в развитието на заетостта, безработицата и икономическата активност на младите и възрастните лица 75 
О доверии в кредитных отношениях 122 
О концептуальных подходах к валютной унификации в процессе создания Евразийского экономического союза 323 
О сущности экономической безопасности 220 
Облагане на доходи от консултантски услуги на чуждестранни физически лица 182 
Облачна услуга с криптиране от ново поколение 700 
Облачните услуги - да имаш или да бъдеш 710 
Облачно базираните бази от данни - бъдещето на традиционните бази от данни 688 
Образование - възможности за реализация, перспективи пред пазара на труда 78 
Образователното равнище на общинските служители - ключов фактор за местното самоуправление 407 
Обречени на работа 743 
Обществени отговорности на организацията и устойчив растеж 248 
ООН и основните принципи на международното право 339 
ООН и частният сектор - партньорство за добруването на света 343 
Операционна стратегия и конкурентноспособност на индустриалните фирми 583 
Оперирование денежной массой: модель перевода мировых кризисов в формат поэтапных стратегических финансовых операций 124 
ОПТИКС АД оползотворява възможностите на съвременните CAD/CAM системи 699 
Оптимални портфейли от жилищни имоти 215 
Оптимизация затрит страховой компании в современных условиях: обзор и оценка эффективности 439 
Оптимизация на работни процеси чрез интелигентни бизнес информационни системи 680 
Оптимизиране на лизинговата дейност на строителното предприятие 116 
Организационна промяна и привързаност към организацията на държавните служители 17 
Организация и цел на поклоническите пътувания до церковни светини в България 271 
Осигуряване по правоотношения, свързани с авторските права и сродните им права 421 
Основни концепции в теорията на поведенческите финанси 102 
Основни фактори, определящи качеството на продуктите от рециклирани хартиени материали 668 
Основные подходы к използованию электронной подписи при заключении на финансовом рынке договоров с физическими лицами 113 
Особености и тенденции на развитие при отчетните системи 629 
Особености на облагането с патентен данък 179 
Особености на стратегическия PR на българските градове в процеса на присъединяването на България към Европейския съюз 293 
Особености при облагането на лицата, дължащи патентен данък по закона за местните данъци и такси 189 
Особености при подготовката на годишно счетоводно приключване в транспортните предприятия 601 
От бюджетно планиране към финансово управление на българските общини 570 
Отговорността на пенсионноосигурителните дружества като субекти на осигурителните правоотношения 413 
Отговорността на работодателя при създаване на здравословни и безопасни условия на труд в условията на евроинтеграция 69 
Отговорността на ръководството и отговорността на одитора за достовероността на годишния финансов отчет 635 
Отжуждението 11 
Откъде компаниите могат да се финансират за иновации 155 
Отношението към планирането и разработения план - въпрос на културна принадлежност 259 
Отчитане и данъчно третиране на гаранционни удръжки и отбиви за строежи при предприятията възложители (инвеститори) 624 
Отчитане на дебитни и кредитни известия по издадени данъчни документи 188 
Отчитане на липси и излишъци на активи и пасиви 611 
Отчитане на приходи и разходи, свързани с данъчен амортизируем актив, придобит с дарения или целеви средства 623 
Отчитане на разходите за управление, маркетинг и организация на предприятието 630 
Отчитане на сделките за придобиване на материали при митнически режим "активно усъвършенстване с отложено плащане" 607 
Офшорни фирми ще могат да бъдат акционери с до 10% дял в банки, застрахователни и пенсионни компании 433 
Оценка и прогноза на потребителското поведение на селските домакинства до 2020 г. 522 
Оценка на икономическата ефективност от прилагане на софтуер за одита 633 
Оценка на националния инвестиционен риск 550 551 
Оценка на предложенията при обществени поръчки за строителство 397 
Оценка эффективности внешнего финансового контроля в муниципальном образовании 171 
Оценка эффективности денежно-кредитной системы Российской Федерации 105 
Оценката на активите е скъпо удоволствие 99 
Пазар на земеделски земи в условията на икономическа криза 509 
Пазар, цени и ценообразуване на проучвателна и проектна продукция в Р България 673 
Пазарни трусове 218 
Пазарът на имоти бавно се раздвижва 316 
Пазарът на технически приложения 703 
Пазарът на труда се промени, време да се промените и вие 85 
Пазарът се променя за добро 446 
Пари има, концепция - не! 542 
Патриотичната възпитание - същност, цели, задачи, функции 457 
Педагогиката - общата дидактика - предметните дидактики - основа на модернизацията на образователната система 466 
Педагогическо взаимодействие чрез ИКТ в колежанското образование 456 
Перераспределительные эффекты антимонопольной политики 244 
Перспективы институционализации БРИКС 325 
Перспективы развития ветроэнергетики 501 
Петролът под натиск 219 
Пиво с лимец - древност и иновация 672 
Планиране на ефективното използване на евроресурсите за борба с бедността - основна задача на системата за социално подпомагане в България 415 
Платформизация - следващата стъпка в еволюцията на PLM 713 
По някои въпроси на отчитането на инвестиционните имоти 604 
По-ниски наеми и такси за студентски общежития 791 
По-ниски наеми и такси за студентските общежития 792 
Повишаване нивото на социалната адаптивност на младежи, настанени в социален учебен професионален център 22 
Повишаване производителността на компютърните системи чрез клъстерни структури 691 
Поглед върху трансферните ефекти в маркетинга 299 
Подаване на декларации обр.1 и обр.6 при обещетение по чл. 224 от КТ 422 
Подобряване на ефективността на предприятията чрез използване на професионален фасилити мениджмънт 558 
Подходи и методи за вземане на решения в условията на криза, промяна и стопански риск в туризма 766 
Политика, регионални структури и управление на институционалната промяна в аграрния сектор 511 
Политиката "Know Your Customer" и мерките на банките срещу прането на пари 144 
Политически параметри и зависимости на данъчния контрол 151 
Политические амбиции европейских "пиратов" 54 
Политическият брандинг в България 53 
Поляризация или улучшение? Эволюция структуры рабочих мест в России в 2000-е годы 74 
Понятието правно задължение (основни теоретични концепции) 369 
Посланик и министър ще посрещне 80-ия випуск в Стопанска академия " Димитър А. Ценов" 486 
Последните изменения и допълнения в Закона за кредитните институции 112 
Последните изменения и допълненияв Наредба №-18 за отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства 184 
Постсоциалистические страны: интеграция в мирохозяйственные связи 348 
Потенциал за привличане на китайски туристи на българския туристически пазар 274 
Потенциални маркетингови туристически райони на България 761 
Потенциални рискове при подготовка и провеждане на здравна реформа 499 
Потенциалът на социалните медии в бизнеса на компаниите 694 
Потребителска несъстоятелност 375 
Правила за плащане на ДДС при авансови плащания 194 
Правим бизнес, основан на ценности и с дългосрочна визия 229 
Правна уредба на през-граничните вливания и сливания на търговски дружества в европейското дружествено право и степента на сближаване на уредбата на българския търговски закон с нея 396 
Правни аспекти на екологията и екологичния туризъм 513 
Правни форми за организиране на стопанската дейност. Място на кооперацията и Европейското кооперативно дружество сред пазаните субекти 92 
Правният статут на кмета в българската община 409 
Правомощия и функционални характеристики на органите за контрол върху корупцията 57 
Прагматичната дидактика 464 
Практически аспекти на определяне на адекватно съотношение на замяна при преобразуване на търговски дружества 628 
Превъзходство экономистов 66 
Предизвикателства на новия закон за развитие на академичния състав 1 
Предизвикателства пред образованието и повишаване капацитета на държавната администрация 406 
Предизвикателства пред развитието на висшето икономическо образование в българия 493 
Предизвикателствата пред НСИ по информационното осигуряване на измерванията на качеството на живота 32 
Предпоставки за изграждане на интегрирана статистическа информационна система "Образование" на НСИ и МОН 28 
Предпоставки за образуването и форми на туристическите агломерации 758 
През-граничните вливания и сливания на търговски дружества на територията на Европейския съюз - своеобразна форма на реализация на корпоративна мобилност 351 
Преизчисляване на отчетни позиции на дейност в чужбина 603 
Преки чуждестранни инвестиции в България 158 
Прелом или пролом в застраховането 445 
Преобразуване на ТД чрез отделяне. Счетоводно отчитане и данъчни аспекти 621 
Преодоляване на последиците от остаряването на населението с интегрирани и координирани действия на институциите и гражданското общество 36 
Преподаватели от Академията участваха в национален форум 793 
Привлечение денежных средств в жилищное строительство через механизм софинансирования добровольных пенсионных отчислений 131 
Приемането на България в ООН 337 
Приземяват ректорите парашутисти 794 
Прилагане на невронни мрежи за извличане на знания от маркетингови данни 288 
Приложение на VaR анализ при оценка на риска в банковите институции 101 
Приложение на автоматичен контрол в среда MOODLE за подобряване качеството на обучение 480 
Приложение на експерименталните техники при маркетинговите изследвания 289 
Приложение на интернет за укрепване и развитие на демокрацията 400 
Приложение на латентно-структурния анализ в туристическите изследвания 762 
Приложение на невронни мрежи за разпознаване на среди, материали и реч 728 
Приложение на трансгранични диверсификационни стратегии при развитие на малките и средни предприятия 251 
Приложими показатели за измерване на ликвидността на българския фондов пазар 209 
Приложни проблеми в прилагането на бизнес интелигентност при наследени университетски информационни системи 687 
Приобщаващият бизнес - инструмент за намаляване на бедността и социално включване 71 
Прихващане на насрещни вземания 600 
Приходите от продажба на застраховки продължават да се увеличават 431 
Проблема свободы в теории и практике управления организацией 563 
Проблеми и нов модел на пенсионната система в България 424 
Проблеми и предизвикателства пред мениджмънта на МСП след присъединяването на България към Европейския съюз 548 
Проблеми и трудности при управление на човешките ресурси в условията на криза 640 
Проблеми на дефинирането на уебрекламата 669 
Проблеми на икономическата ефективност на сектор търговия в България 282 
Проблеми на иновационното предприемачество в България 213 
Проблеми на качеството на висшето образование в държавните висши училиша в контекста на отношенията принцип-агент 476 
Проблеми на прилагане на Европейската схема за управление и одит на околната среда (EMAS) в България 529 
Проблеми на счетоводното отчитане на концесионните договори в бюджетните предприятия 612 
Проблеми при дефинирането на кривата на доходността на ДЦК 145 
Проблеми при прилагане на принципа действащо предприятие в одиторската практика 593 
Проблемите на залязващата суперсила 346 
Проблемни полета при вземането на управленски решения в районните администрации 402 
Проблемы IPO на рынке ценных бумаг материкового Китая 133 
Проблемы терминологии при формировании концепции развития бухгалтерского учета на основе бенчмаркинга 597 
Провалът на гениите от LTCM 159 
Провокирай, но калкулирай 671 
Прогнозирование кредитоспособности клиентов на основе методов мошинного обучения 134 
Продавай навън, общувай тук 301 
Продуктивност на нови български сортове твърда пшеница 530 
Проект за заведение за пребиваване. Хотел "Нагано" - село Говедарци 759 
Проект за туристическо пътуване с обща цена 751 
Проект предвижда по-стриктен контрол за биопроизводството 541 
Проектиране на концептуален модел на бази данни за управление на академичния състав, групите студенти и учебните дисциплини 724 
Промени в Кодекса за социално осигуряване 426 
Промени в кодекса за социално осигуряване, свързани с избора на универсален пенсионен фонд 412 
Промени в Кодекса на труда, в сила от 17.07.2015 г. 390 
Промените във финансовата и бюджетната система на Европейския съюз, предвидени от Европейската конституция 360 
Пространствена асиметрия в смъртността по прини в Европейския съюз 24 
Пространствена сегрегация - същност, фактори, основни характеристики 748 
Профессиональный стандарт для бухгалтера 618 
Процедура за реда, начина и формата на данните по чл. 5а, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, които общините предоставят ежедневно на Министерство на финансите 187 
Публични и частни облаци - аспекти на избора 714 
Публично-частните партньорства (ПЧП) и подхода Лидер в селските райони и ролята им за изграждане на местните инициативни групи 512 
Публично-частното партньорство при управлението на недвижимото културно наследство 6 
Първи Изтрел във валутната война 161 
Първи признаци на оживление на пазара на земеделска техника в Европа 532 
Първите в бизнеса 560 
Работа без трудов договор - последици 381 
Работа в екип - как разбират ролята и отговорностите младите изследователи 651 
Равнопоставеността в многообразието на човешките ресурси 646 
Развитие на дружествата със специална инвестиционна цел в България 214 
Развитие финансовой инфраструктуры России как необходимое условие обеспечения экономического роста в условиях финансовой глобализации 132 
Развитието на научно-техническия прогрес и глобализацията като фактори, налагащи преструктурирането на производствените предприятия 250 
Развитието на предприятията в контекста на информационно-технологичните възможности 678 
Разпространението на финансовата криза : сравнение а циклични показатели за САЩ, Еврозона и България 331 
Разработване на документацията на проекта за финансиране от еврофондовете 358 
Разработка методики оценки финансовой устойчивости организаций отрасли обрабатывающей промышлености 129 
Разработка моделей прогнозирования банкротства российских предприятий для отраслей строительства и сельского хозяйства 547 
Разработка на модел за качество на обслужването за компютърната мрежа на Технически университет - Габрово 726 
Ранняя диагностика кризисных явлений на фондовом рынке 108 
Распространение исламских банковских продуктов на глобальном финансовом рынке 111 
Региональная валютно-финансовая интеграция на Юге Африки: проблемы и перспективы введения единой региональной валюты 324 
Регулирование деятельности микрофинансовых организаций: проблемы и перспективы развития 106 
Регулирование, основные направления деятельности и риск-менеджмент в CLS 128 
Резултатът показва дали решението на логистичната задача е правилно 314 
Реиндустриализация российской экономики и развитие оборонно-промышленного комплекса 239 
Рекламациите: Счетоводно отчитане и данъчни аспекти 622 
Реколта 2015 в Южното полукълбо 531 
Ресурсное состояние предприятие в условиях развития 267 
Рискове и реформа на данъците и осигуровките 175 
Рискове при възлагането на обществени поръчки (правни аспекти) 370 
Рисковете на социалното подпомагане в условията на трансформацията на обществото 416 
Роля на туристическия продукт за развитието на регионите 224 
Роля на фирмената култура в управлението на човешките ресурси в "Актавис България" 650 
Ролята на бенчмакринга в сферата на образованието в Европейския съюз 455 
Ролята на закона за кооперациите и специалните закони за развитието на кооперативния сектор 93 
Ролята на статистиката в управлението на държавата 29 
Россия - Асеан: Торговля и глобальные производственные цепочки 243 
РС базирана система за контрол на качеството с използване на ултразвуков електронен нос 681 
С 20% България е световен лидер в експорта на зърна 264 
С по-ниски наеми и такси за студентските общежития започва новата учебна година в Свищов 795 
Само ниски лихви не стигат 217 
Самоуправлението между традицията и модерността 405 
Санкциониране на картерните споразумения: сравнителен икономически анализ между България и Великобритания 376 
Сватбен туризъм - перспективна пазарна ниша в туристическия бранш на България 765 
Свищов - град на плувните спортове 796 
Свищовски професор дарява лични средства за стипендии 797 
Свищовските студенти се включват активно в проекта "Академия Икономика" на КРИБ 781 
Сектор экономической аналитики в России: эволюция и перспективы развития 245 
Селекционни постижения през периода 2000-2006 г. сортове и хибриди Helianthus annuus L. - българска и чужда селекция 515 
Сенчесто банкиране 198 
Сервизната политика като начин за изграждане на лоялност от страна на кпиентите при електронния бизнес 291 
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД развива ИТ среда, осигуряваща дисциплина и удобство в работата 730 
Сините карти 236 
Системата за разрешителни генерира проблеми и трябва да бъде променена 666 
Ситуационен анализ на заплахите и рисковете пред българския туризъм 764 
Складовият запис като обект на счетоводството 613 
След държавата и пазарът, или помирението 9 
Служебният ректор на Стопанска академия спира порочната практика с принудителното закупуване на учебници 798 
Служебният ректор на Стопанска академия спира принудителното купуване на учебници 799 
Служебно назначеното ръководство 800 
Современная австрийская школа об институтах , проблемах развития и роли экономиста 64 
Социален маркетинг за превенция на кибернасилието сред деца в Бългалия (2001-2010) 414 
Социализация на интернет като средство за адаптация на българските фирми към глобалната икономика 246 
Социална работа за преодоляване на бедността 420 
Социалната компетентност в екипната дейност 642 
Социални аспекти на устойчивото развитие 20 
Социални аспекти при постконфликтно възстановяване: опитът на Европа за изграждени на администрация на Балканските държави 356 
Социално предприемачество и социални иновации 419 
Социалното осигуряване е изправено пред нарастване на мобилността на глобалната работна сила 427 
Социальная ответственность бизнеса при реализации крупных инфраструктурных объектов 255 
Социокултурни индикатори на предприемаческата подготовка - целеви ориентири 572 
Специфика самостоятельной работы студентов при подготовке к активным формам проведения занятий по учебной дисциплине "Управление страховым продуктом" 479 
Спонтанните масови формирования като социо-културен механизъм на младежка интеграция 48 
Сравнение на фундаменталната стойност на SOFIX с други водещи източно-европейски индекси 156 
Сравнителен анализ на трите вида право на задържане 378 
Сравнителна характеристика на системата MRP и JIT 266 
Сравнителноправен преглед на вливанията и сливанията на търговски дружества с други сходни правни фигури 386 
Срещнаха се театрали от различни поколения 801 
Сривът на борсите се отлага 320 
Срокове за плащане се променят само за коректни партньори 663 
Стабилни печалби, добри перспективи 254 
Стандартите GS1: Логичният избор в транспорта и логистиката 667 
Стани част от голямото семейство на Столанска академия 802 
Стартиране на нов бизнес и развитие на свързан продукт 565 
Статистическа оценка на стартовите позиции и очакваните резултати за България в контекста на стратегия "Европа 2020" 25 
Статистически анализ на разходите по републиканския бюджет на Република България за периода 2005-2009 година 23 
Статистически анализ на средномесечния валутен курс между американския долар и единната европейска валута - евро 203 
Статистически модели за управление на кредитния риск. Сравнение на логистична регресия и анализ на оцеляването 26 
Статуквото в енергетиката се клати 502 
СТЕМО и НР демонстрират ключови ИТ решения за бизнеса 708 
Стимулиране развитието на индустриалните клъстери в България - европейски и национални стратегически документи и програми 265 
Стойностният праг на същественост и приложението му за нетекущите активи 599 
Стопанска академия възобновява плувните курсове за деца и ученици 803 
Стопанска академия е идеал, който обединява мъдростта и младостта 783 
Стопанската академия спира порочна практика 804 
Стратегическа концепция на организацията в кризисно развитие на икономиката 216 
Стратегия за изграждане на информационна система за малко предприятие 729 
Стресс-тестирование: применение к анализу финансовой устойчивости российсками и зарубежными банками 119 
Структурна помощ на ЕС - катализатор за разкриване на "зелени" работни места в Република България за периода 2014-2020 година 225 
Структурната реформа - социални последици и социална адаптация 83 
Структурные особенности механизма денежного оборота 120 
Суброгация на застрахователя в правата на застрахования 383 
Счетоводни аспекти на незавършено производство 594 
Счетоводни и управленски аспекти на банковия надзор в България 97 
Счетоводно отразяване на капитала в бюджетните организации 605 
Счетоводно отчитане на амортизациите, съобразно полезния живот на активите и получаване на бъдеща икономическа изгода 627 
Счетоводно отчитане на правителствени дарения и сделки с правителството 614 
Счетоводно отчитане на продажбите на консигнация, реализирани посредством Интернет 609 
Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри 620 
Съветът за сигурност на ООН днес - управленски възможности и ограничения 341 
Съвременна корпоративна архитектура - фундамент за следващите ИТ инициативи на Агенция "Митници" 705 
Съвременни аспекти на риск мениджмънт в сферата на туризма 763 
Съвременни тенденции в развитието на глобалния туризъм 767 
Съвременният познавателен модел на мислене - гаранция за качествено образование и конкурентна професиална реализация 473 
Състояние и перспективи за използване на влажните зони в България 776 
Състояние и перспективи за развитие на културен туризъм в община Несебър 269 
Състояние и проблеми пред фирмената логистика след интеграцията на РБългария в Европейския съюз 328 
Те могат, а ние? 67 
Текущи промени в правния режим на акцизите 193 
Телеологични проблеми пред педагогическата наука в XXI век 465 
Тема: Документиране и счетоводно отчитане на данъците и таксите по Закона за местните данъци и такси 625 
Тенденции и динамика в акцизния бизнес 285 
Тенденции структурных трансформаций во внешней торговле Украины 279 
Теоретико-методологические основы исследования финансов 110 
Теоретические аспекты и современные тенденции развития банкострахования в России 435 
Теория на нестандартното мислене 47 
Тестване на CAPM с използването на различни заместители на пазарния портфейл на българския капиталов позар 153 
Техническа специфика в обществените поръчки 391 
Технологиите и иновациите промениха индустрията 238 
Технологични изисквания за внедряване на бизнес модела Enterprise 2. 0 в корпоративни системи за управление 677 
Технологични особености и усъвършенстване на одита в условия на несъстоятелност 634 
Технология за производство на Соя (Glycine max (L) Merrill.). Първа част 535 
Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных среств, полученных преступным путем 107 
Трактор на бензиностанцията. Ами сега? 534 
Транспортната геополитика на Брюксел 664 
Третиране по реда на ЗДДФЛ на стойността на работното, униформеното и представителното облекло 176 
Третиране според ЗКПО и ЗДДС на разходи за семинар, представляващ дейността на организатора 616 
Трудности при извършване на проверките на място за установяване нарушения на конкурентното право 385 
Трудовият договор за един ден 80 
Трудово досие на работник или служител 79 
Трудовото досие на работника или служителя 77 
Трудовые ресурсы - состовляющий элемент эффективности производства 639 
Трябва да си харесваш професията, за да си добър 562 
Трябва ли и на България валутен план Б 204 
Туризмът като диверсификационен елемент в селската микроикономика (чрез примери за отделни селища в различни части на България) 519 
Туристически ресурси - анализ и оценка 756 
Търсете стратегии, които да ви изстрелят в Космоса 315 
Уважаеми академични преподаватели, драги студенти, 805 
Увеличават се кандидатстудентите в Стопанска академия преди откриването на новата учебна година 780 
УЕБ-базирана система за оценка на качеството на електронното обучение във висшето образование 483 
Университет и бизнес - проблеми, тенденции на развитие 481 
Университетите за "третата възраст" в контекста на перманетното образование 490 
Университетският уеб сайт като средство за PR 586 
УНИКА България: Ние сме до клиентите, когато имат най-много нужда от нас 449 
Управление пенсионными накоплениями негосударственными пенсионными фондами 429 
Управление кредитными рисками коммерческих банков в условиях нестабильности финансовой системы 125 
Управление на информационните ресурси и технологии 676 
Управление на НИРД/ПКРД във фирмата - методологичен модел 544 
Управление на риска на капиталовия пазар, на примера на финансовия сектор на NYSE 142 
Управление на туристическата дестинация - съвременни аспекти и насоки в глобалната, динамична и проблематична социално-икономическа и политическа среда на XXI век 757 
Управление рисками в условиях асимметрии информации: отличай отличимое 242 
Управленска дейност по смисъла на ЗКПО 389 
Условия за развитие на събитиен туризъм по българското Черноморие 276 
Условия за устойчивост на конкурентното предимство на организацията 582 
Условия и ред за сключване на трудов договор за краткотрайна сезонна работа в селското стопанство 81 
Условия становления служебной системы страхования в России 437 
Установяване на социалните предпочитания в експерименталната икономика 62 
Устойчивое развитие и экологическая безопасность: взаимосвязи и противоречия 495 
Уточнение понятия "институциональное антикризисное управление предприятием" 559 
Учет и расчет стоимости объектов интеллектуальной собственности 631 
Философия на западната система за сигурност и нейните основни опоненти 55 
Финансиране на поддържането и подобряването на жилищните сгради в режим на етажна собственост 410 
Финансова стабилност в контекста на съвременните дългови кризи 152 
Финансовата криза и нейното отражение върху икономическия растеж в Република България 61 
Финансовият аспект на новата парадигма в корпоративния мениджмънт - управление на стойността 147 
Фирмена адаптация и бизнес партньорства в контекста на трансграничното сътрудничество на примера на България - Гърция - Ма 247 
Фиск 162 
Фискалната политика в България от позицията на пакта за стабилност и растеж 98 
Фондонабиране чрез университетските алумни клубове в българия. Успешни проекти. Прудукти и услуги 489 
Фоново повишаване капацитета на планирането 260 
Формирование социально ориентированной бюджетной политики в Российской Федерации на региональном уровне 63 
Християнски идеи за свободата на човека и нравствения избор според представителите на руската религиозна философия (Ф. Достоевски, Н. Бердяев и Б. Вишеславцев) 14 
Целеполагане в публичния сектор в Р България - проблеми и решения 571 
Цена возможных ошибок регулирования капитала банков 136 
Цената на доверието 401 
Человеческий капитал и финансы в условиях глобализации рыночной экономики 130 
Черно море: стари и нови предизвикателства 329 
Често срещани грешки при оценката на компании, активи и проекти 149 
Четене и емпатия 10 
Човекът и глобализиращият се свят 70 
Чудото на прозрачността 371 
Чужденците в България - нагласи и поле за социална работа 35 
Южнокорейский опыт организации предпринимательского освоения экономического пространства 575 
"Copy-Paste"-културата срещу авторското право 2 
"Групама" : Клиентите търсят прозрачност и професионализъм 448 
[Двайсет и четири] 24/7 дигитални нюанси на бранда 302 
[Десет] 10 онлайн инструмента в помощ на малкия бизнес 692 
[Осемдесети] 80-ти вепуск посрещна Стопанска академия "Димитър А. Ценов" 782 
[Осемдесети] 80-ти випуск посреща Стопанска академия 806 
[Осемдесети] 80-ти випуск посрещна Стопанска академия 808 
[Петдесет] 50 г. катедра "История, философия, социология" 807 
[Три] 3 български проекта получиха финансиране от CEF 207 
[Четири] 4 "невъзможни" сценария при подбора на ИТ специалисти 744 
[Четири] 4 стъпки за развитие и оптимизация на ERP системите 720 
[Шест] 6 съвета към организациите въвеждащи облачни услуги 721 
A few words about technical information security risk management in IT projects 735 
A model of mortgage default 202 
Activation of Innovation Processes in Banks as a Result of the Implementation of Basic Basel Accord Provisions 138 
AON : Дебнат ни акули в океана от възможности, които новите технологии предоставят 709 
Application of geographic information systems in the planning of public health, education, and tourism 717 
Application of modern sowtware tools for electronic financial verification of public projects 732 
Approach to market and business intelligence in the european management and knowledge transfer networks 350 
Aspects regarding employee communication 590 
Assessing information security risk 736 
Asymmetric Learning from Financial Information 168 
ATLAS ERP оптимизира времето за вземане на управленски решения в Булдент ЕООД 738 
BI системите - разширяване на хоризонта 722 
BMS система управлява сградната автоматизация на хотел "ИНТЕРНАЦИОНАЛ" 731 
City in the global war for talent: Can Brussels meet the needs of its highly qualified professionals? 659 
Crisis Influences between Developed and Developing Capital Markets – The Case of Central and Eastern European Countries 326 
CRM системи в българските онлайн магазини 298 
Custom security solution for user's authentication in WEB applications working with big massive of date 734 
Description of learning content in e-learning environment Moodle 468 
Development University system for career progress 492 
Diminishing returns 580 
Distance, Language, Religion, and the Law of One Price: Evidence from Canada and Nigeria 68 
Drug consumption tourism as a social phenomenon 774 
Economic efficiency of Romanian tourism from the regions neighboring the Danube River 772 
ERP система обезпечава информационно специфичния производствен процес в НИНАХИМ ЕООД 723 
Field Research of Sustainable Tourism: Inverstments and Funding of Lokal Tourism Entreprenurs and Public role in Tourism Development of Balkan destinations 773 
Heterogeneous Inflation Expectations and Learning 206 
Hidden Liquidity: Some New Light on Dark Trading 211 
Identifying the demands of the labor market in the Stara Zagora region, with regard to the tuition of specialists with Higher Economic Education 88 
Inflation targeting - does it lead to monetary stability 137 
Kaizen: a Japanese philosophy and system for business excellence 581 
Leaving employees to their own devices: new practices in the workplace 662 
Macroeconomic challenges of Bulgaria with EU accession 368 
Managing the wickedness of socially responsible marketing 306 
Marketing communications in a post-modern world 304 
Marketing or sales: the executive decision 303 
Optimal Monetary Policy with Labor Market Frictions: The Role of the Wage Channel 90 
OTC Clearing Arrangements for Bank Systemic Risk Regulation: A Simulation Approach 212 
Outsourcing in the International Mutual Fund Industry: An Equilibrium View 167 
Personal data dangerous 737 
Private Money and Banking Regulation 139 
Reaching for Yield in the Bond Market 210 
Reinsurance Networks and Their Impact on Reinsurance Decisions: Theory and Empirical Evidence 443 
RESEARCH MANAGER - персонална система за управление на научни публикации 718 
Responding to a Shadow Banking Crisis: The Lessons of 1763 140 
Security in ASP. Net application 719 
Software applications security 740 
Some aspects of Jurisdiction of states in Internet 394 
Some Aspects of Tax Stimulation the National Innovative System in Russian Federation 195 
Strategies for influencing on the Internet computer crimes 733 
SUPPLY CSAIN 2025: Глобална, но със силен регионален привкус 317 
The brain gain of corporate boards: evidence from China 577 
The Bulgarian labour market policies at the end of the crisis 89 
The charity in Maslarevo village, Veliko Tarnovo region in the past and its revival today 49 
The Cost of Capital for Alternative Investments 208 
The digital natives in the new age 739 
The Dynamics of Gasoline Prices: Evidence from Daily French Micro Data 277 
The evolution of municipal risk management 578 
The modern approach of efficiency increasing of the enterprises interactions 573 
The plebeians rehearse the uprising 661 
The Private Export Credit Insurance Effect on Trade 444 
The valuation implications of enterprise risk management maturity 579 
Trade Liberalization, Economic Size and Macroeconomic Volatility: Empirical Evidence from Pakistan 278 
TSST платформа за електронно обучение и споделяне на знания и материали в електронен формат 469 
Wall street Occupations 660 
Экологизация экономики и экологический менеджмент 496 
Экономическая сущность и особенности проявления франшизы в страховом бизнесе 436 
Экономический рост как критерий экономического развития страны 141 
Элементы метода современного бухгалтерского учета: баланс и балансовое обощение 598 
Эффективность управления пенсионными накоплениями: теоретические подходы и эмпирический анализ 423 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансов данък 182 
авансови плащания 194 
Австралия 531 
австрийска икономическа школа 64 
австрийска монетарна теория 64 
австрийска школа 64 
Австрия 537 
автономия 794 
автори 10 
авторски и сродни права 421 
авторски права 421 
авторско право 2 3 
агломерация 758 
аграрен модел 528 
аграрен сектор 508 509 510 511 512 513 515 516 519 520 526 
аграрна икономика 528 
аграрна организация 512 
агресия 462 
агро-екоуправление 524 
агробизнес 263 264 
агробизнес в България 263 264 
агроекология 518 
агроикономика 263 
агрокредити 126 
агролесовъдство 516 
агролизинг 126 
агротехнология 535 
агрофирма 514 
агрофирми 514 
административен акт 403 
административен капацитет 354 
административен персонал 403 
административен служител 403 
административна дейност 403 
административна реформа 17 645 
административна структура 571 
административни органи 403 
административни промени 393 
административни разпоредби 318 
административни разходи 630 
административни регулации 404 
административни служители 17 
административни структури 645 
административно обслужване 675 
административно производство 403 
административно управление 399 
административно-териториално устройство 393 
административнонаказателно производство 318 
администрация 356 399 403 
администриране на данните 179 
АЕЦ 166 
АЕЦ Козлодуй 166 
Азиатско-Тихоокеански регион 58 
АИС 510 
академичен състав 724 
академична общност 798 
аквакултури 539 
аксиология 467 
акт 403 
активен портфейлен мениджмънт 557 
активи 99 143 149 167 
активи и пасиви 611 
активност на личността 56 
актуална информация 169 723 
актуални изменения 169 
акумулиране на капитал 605 
акцизи 175 193 285 
акцизни сделки 285 
акционерни дружества 608 
акционерни дружества в България 608 
акционерно дружество 92 
акция 133 
алтернативен данък 389 
алтернативен подход 619 
алтернативен туризъм 765 771 
алтернативни горива 95 
алтернативни енергийни източници 501 
алтернативни инвестиции 208 
алтернативни подходи 322 
алтернативно финансиране 100 
Алумни клуб 454 489 778 
алумни отношения 454 
американска външна политика 349 
американска глобализация 349 
американска стратегия 346 
американски банки 591 592 
американски долар 203 321 
амортизации 190 617 
амортизируеми активи 627 
анализ 135 163 164 257 258 334 596 768 
анализ на дейностите 257 
анализ на материалните запаси 164 
анализ на опасностите 715 
анализ на оцеляването 26 
анализ на пазара 258 
анализ на риска 101 550 551 579 715 
анализ на технологичния процес 720 
анализ на туристическите пазари 756 
анализи и проучвания 245 270 
аналитичен модел 715 
Англия 197 
андрагогически подход 490 
анкета 474 488 
анкетиране 474 
анкетно проучване 364 488 
антикорупция 343 
антикризисна политика 439 
антикризисни мерки 61 
антикризисно управление 559 
антимонополна политика 244 
АОП 370 
апорт 610 
Аржентина 531 
арт пазар 135 
архитектура 753 
архитектура на модела 718 
АСЕАН 243 
асиметрична информация 168 242 
асиметрично обучение 168 
асиметрия 168 
асортимент 521 
асоциации 245 454 
атомна енергия 166 
аутсорсинг 167 221 237 241 561 584 
аутсорсинг на бизнеса 237 
аутсорсинг партньори 237 
аутсорсинг стратегии 221 
аутсорсинг услуги 221 
аутсорсингов мениджмънт 584 
аутсорсингов пазар 584 
аутсорсингови компании 237 
аутсорсингови отношения 167 237 
Африка 324 
база данни 685 
база от данни 687 
Базел Accord 138 
Базел ІІ 138 
Базел ІІI 138 
базелски споразумения 97 114 
базелско споразумение 136 
бази от данни 688 
баланс 598 
балансирана система 148 
балансирана система от показатели 148 
балансиране на риска 309 
балансирани показатели 150 
балансираност 505 
балансово обобщаване 598 
Балканите и ЕС 356 
балкански държави 356 
балкански страни 773 
банка за развитие 322 
банки 61 100 135 138 198 388 433 606 
банки и пари 201 
банкиране 198 
банков актив 139 
банков влог 100 199 626 
банков депозит 100 199 
банков капитал 139 
банков контрол 138 
банков кредит 122 
банков надзор 97 
банков надзор в България 97 
банков пасив 139 
банков персонал 606 
банков портфейл 101 
банков риск 101 435 
банков риск-мениджмънт 125 
банков сектор 96 138 
банков сектор на Русия 132 435 
банков служител 660 
банкова безопасност 683 
банкова дейност 114 128 683 
банкова криза 140 
банкова несъстоятелност 160 382 
банкова политика 144 
банкова регулация 138 
банкова система 97 139 140 144 
банкова структура 139 
банкова тайна 112 
банкови активи 99 111 
банкови клиенти 146 
банкови продукти 96 111 126 
банкови услуги 97 297 435 
банково дело 128 
банково застраховане 435 440 
банково обслужване 96 113 
банково регулиране 138 139 
банкрут 547 
банкрут на предприятието 129 
бариери в общуването 549 
БАСЕТ 519 
БВП 25 94 141 279 330 331 
бедни 416 
бедни страни 72 
бедност 71 72 415 420 
бедността в света 72 
безжичен интернет 4 
безжична интернет връзка 4 
безналични акции 379 
безопасност 683 
безопасност в интернет 737 
безопастност при работа 69 
безработица 74 75 83 331 
безработица по области 91 
безработица сред младите 91 
безработни 416 
безработни лица 91 
Бейсов анализ 29 
бенефициент 21 
бензин 277 534 
бенчмаркинг 455 597 
Бердяев 14 
бета коефициент 153 154 557 
бивши социалистически страни 348 
бизнес 231 246 247 249 250 251 252 258 281 285 481 552 565 587 677 694 
бизнес в България 254 
бизнес взаимоотношения 301 573 
бизнес и информатика 674 
бизнес идеи 693 
бизнес инкубатори 60 
бизнес интелигентни системи 687 
бизнес интелигентност 687 
бизнес информационни системи 684 
бизнес климат 659 
бизнес клъстери 556 
бизнес комбинации 604 
бизнес комуникация 775 
бизнес консултиране 257 
бизнес модел 31 300 677 
бизнес модели 305 
бизнес обучение 231 
бизнес общество 364 
бизнес организации 649 
бизнес организация 649 
бизнес партньори 247 
бизнес партньорство 247 
бизнес план 565 
бизнес платформи 696 
бизнес практики 231 
бизнес предприемачество 231 
бизнес проучване 350 
бизнес процеси в производството 707 
бизнес процеси в търговия 707 
бизнес решения 708 
бизнес системи 680 731 
бизнес среда 67 301 562 
бизнес съвършенство 581 
бизнес управление 560 581 679 
бизнес управление на фирми 560 
бизнес-образование 45 
бизнес-партньори 566 
бизнескомуникация 553 
бизнесмодел 300 
био-продукти 541 
биогорива 95 508 
биодизел 95 
биоземеделие 542 
биологичен метод 685 
биологично земеделие 518 
биометрични идентификатори 530 
биопродукти 541 542 
биопроизводители 541 542 
биопроизводства 541 
биопроизводство 541 
биософия 12 
биохрани 542 
бира 672 
БИС 684 
благотворителни организации 49 
благотворителност 49 489 
Болонска декларация 451 
борба с бедността 20 415 
борба с корупцията 57 
борба с наркотици 774 
борба с престъпността 365 
борба с тероризма 355 
борса 165 
борса знания 45 
борси 197 320 
борсов балон 197 
борсов индекс 214 
борсов механизъм 142 
борсов пазар 142 
борсова търговия 159 212 
борсови индекси 326 
борсови стратегии 159 
бранд 302 305 
бранд емоцията 671 
бранд лоялност 671 
бранд мениджмънт 305 
бранд стратегии 305 
брандинг 53 
брандинг стратегии 303 
бренд мениджмънт 305 
бренд-мениджмънт 305 
брендинг 305 
брендинг стратегии 305 
БРИКС 322 325 
брокери 430 
бруто капиталообразуване 331 
Брюксел 664 
Бургас 364 
бутиков хотел 753 
бъдеще 234 
България 40 227 319 401 777 
България - региони 227 
България 2020 265 
българска държава 29 
българска индустрия 229 
българска иновационна система 229 
българска национална идентичност 457 
българска правна система 371 
българска статистика 29 
български бизнес 155 
български градове 293 
български клъстери 556 
български общини 570 
български пазар 301 
български туристически пазар 274 
български туроператори 271 
български фермер 517 
български фирми 246 290 
български фондов пазар 209 
българско образование 450 
българско общество 35 
българско Черноморие 276 770 
бюджет 104 169 170 
бюджет в публичния сектор 169 
бюджет за образование 779 
бюджетна политика 63 163 240 
бюджетна политика на ЕС 360 
бюджетна система 360 
бюджетна структура 163 
бюджетна устойчивост 109 
бюджетни предприятия 612 
бюджетно напрежение 357 
бюджетно планиране 570 
валута 121 
валутен борд в България 204 
валутен курс 121 157 203 323 
валутен пазар 205 
валутен режим 323 
валутна война 161 218 
валутна интеграция 323 
валутна конкуренция 321 
валутна котировка 205 
валутна програма 128 
валутна търговия 205 
валутни курсове 205 
Варна 521 747 
Варненска област 223 
Вебер 11 
ВЕИ 502 503 504 505 
векторен метод 76 134 
Велико Търново 8 49 
вериги за снабдяване 317 667 
вериги на доставки 317 
вертикална интеграция 31 
ветрогенератори 501 
ветроенергетика 223 
ветроенергия 501 
ВЕЦ 501 
вещно право 378 
взаимни фондове 167 
взаимоотношения с клиенти 96 287 298 
вземане на решения 766 
вземания 388 600 
видеоконференция 492 683 719 732 733 734 735 736 737 
видове анализ 715 
видове валутни курсове 203 
видове валутни режими 203 
видове застраховки 431 
видове иновационни стратегии 546 
видове общуване 549 
видове разходи 170 
видове туризъм 274 
видове търговски марки 398 
видове факторинг 748 
виртуален университет 725 
виртуализационни технологии 725 
виртуална икономика 123 
виртуална комуникация 456 
виртуални пари 204 
вируси 683 
вирусни програми 683 
висококвалифицирани специалисти 659 
висше икономическо образование 88 493 783 785 786 788 789 791 793 799 800 801 803 808 
висше икономическо училище 486 778 784 787 790 792 795 797 802 805 806 807 
висше образование 66 361 450 470 471 472 473 474 475 476 477 478 480 481 482 483 484 486 488 489 494 724 778 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 797 798 799 800 801 802 803 805 806 807 808 
висше образование в Русия 479 
висше училище 476 486 778 780 781 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 795 797 798 799 800 801 802 803 805 806 807 808 
висши учебни заведения 484 
владение 392 
влажни зони 776 
вливане на търговски дружества 628 
вливащо се дружество 351 386 396 628 
влогове 388 
внос 327 335 
внос на петрол 219 
внос на плодове 538 
внос от ЕС 236 
вносители 219 
водно стопанство 93 
водорасли 539 
военна мощ 349 
военни разходи 239 
военни стратегии 346 
военноморско сътрудничество 329 
волатилност 65 121 
вписване на актове 192 
временна неработоспособност 425 
връзки с клиенти 287 
връзки с обществеността 587 
ВУЗ 475 779 794 
въвеждане на данни 169 
възвръщаемост 215 580 
възвръщаемост на инвестициите 208 
възвръщаемост на капитала 139 
възвръщаемост на разходите 665 701 
възлагане на обществени поръчки 370 371 
възлагане на поръчки 370 
възпитание 457 462 463 465 
възраждане на идентичност 458 
възрастни хора 75 417 
външна политика 359 
външна среда 476 
външни фондове 167 
външно оценяване 460 
външнотърговски отношения 319 
върховна власт 56 
вътрешен одит 636 
вътрешен одит в публичния сектор 636 
вътрешен пазар 333 359 
вътрешен пазар на ЕС 359 
вътрешна комуникация 553 
вътрешна миграция 37 
вътрешна сигурност 365 
вътрешна търговия 279 
вътрешни бизнес процеси 150 
вътрешни фондове 167 
вътрешно-фирмен анализ 497 
вътрешностопански отношения 221 
Габровски регион 567 
газ 503 
газов сектор 503 
газопроводи 503 
гарантиране на влоговете 199 388 
гарантиране на депозити в България 200 
гарантиране на депозитите 200 
гаранционни схеми 624 
генеалогичен подход 467 
география 776 
география на туризма 749 756 761 
Географска Информационна Система 717 
географски аспекти 752 
географско определение 352 
географско положение на България 749 
геодемография 256 
геодемографска криза 256 
геоекология 498 
геокоординация 695 
геополитика 347 503 664 
геополитика на САЩ 349 
геополитическо изследване 589 
геостратегически избор 346 
геоцентричен подход 748 
Германия 347 537 
германска политика 347 
геронтология 417 
ГИС 695 696 697 711 717 
ГИС-технологии 695 696 697 698 711 717 
ГКПП 697 
глобален аутсорсинг 584 
глобален договор на ООН 343 
глобален растеж 218 
глобален туризъм 767 
глобализационни процеси 70 
глобализация 46 70 82 250 348 350 550 551 646 
глобализация в икономиката 82 
глобализация на финансовия пазар 130 
глобализацията и държавата 588 
глобална екология 498 
глобална икономика 218 246 
глобална капиталова структура 363 
глобална конкуренция 437 
глобална промяна 427 
глобална финансова система 323 
глобални асиметрии 55 
глобални взаимни фондове 167 
глобални проблеми 674 
глобални системи 319 
годишен финансов отчет 635 
годишна данъчна основа 182 
годишно счетоводно отчитане 601 
годишно счетоводно приключване 601 602 615 
гори 516 
горска промишленост 516 
горски сектор 93 
градове в България 227 
градоустройствено развитие 747 
градоустройство 748 
градска среда 227 
градско развитие 222 
граждани 403 675 
гражданска авиация 745 
гражданска организация 745 
гражданска отговорност 383 432 
граждански сектор 489 
гражданско общество 36 
гражданско право 4 
гражданство 56 
граници 118 352 408 
граничен контрол 697 
гранична полиция 697 
графичен метод 23 
грешка 149 
грешки 149 
грозде 531 
гроздова реколта 531 
гроздопроизводство 531 
групова динамика 22 
групово мислене 47 
гръцка криза 201 320 
гръцки модел 320 
гръцки пазар 320 
ГФО 593 
гъвкава заетост 87 
гъвкава сигурност 87 
Гърция 218 
данни 288 474 
данък 181 
данък върху недвижими имоти 192 
данък върху приходите 626 
данък добавена стойност 33 
данък общ доход 195 
данък печалба 195 
данъци 104 110 117 172 173 174 175 176 178 180 182 183 184 185 189 190 191 192 193 
данъци в търговията 185 
данъци върху печелбата 186 
данъчен амортизуем актив 190 623 
данъчен контрол 151 
данъчен кредит 117 181 188 
данъчна администрация 151 183 
данъчна загуба 173 
данъчна основа за доходите 185 
данъчна отчетност 626 
данъчна практика 173 
данъчна регулация 190 
данъчна реформа 175 
данъчна система 163 195 
данъчна система в Русия 104 117 195 
данъчни аспекти 621 622 
данъчни облекчения 179 526 
данъчни преференции 526 
данъчни приходи 175 
данъчни реформи 368 
данъчни фактури 183 
данъчни цели 178 619 
данъчно задължени лица 172 178 196 389 
данъчно облагане 151 172 176 178 184 189 191 
данъчно облагане в Русия 195 
данъчно облагане и ЕС 178 
данъчно отчитане 178 
данъчно планиране 195 
данъчно стимулиране 195 
данъчно третиране 173 176 178 180 183 184 186 610 624 
данъчно третиране на разходи 181 
данъчно-бюджетна политика 109 
данъчно-осигурителен процес 177 
данъчно-осигурителна система 175 
дарение 797 
дарения 49 623 
дарителство 489 
движение на пари 120 
двойно данъчно облагане 178 
двустранна търговия 319 
ДДС 33 174 175 194 
ДДС задължения 174 
ДДФЛ 175 
дебитно известие 188 
девалвация 141 161 
дейности 603 
дейци 785 
дейци на културата 785 
делегиране на власт 409 
делегиране на правомощия 409 
делови взаимоотношения 566 
делови връзки 566 
делови етикет 566 
делови отношения 566 
делови преговори 566 
делови стил 566 
делови събитиен туризъм 276 
делови туризъм 276 
демография 35 36 40 43 
демография и общество 34 
демография на България 41 43 
демография на населението 41 42 43 
демография на областите в България 42 
демографска динамика 41 
демографска криза 34 41 43 
демографска политика 39 41 
демографска прогноза 41 109 
демографска сигурност 41 
демографска структура 42 
демографски признаци 39 
демографски проблеми 38 256 
демографски процеси 43 
демографски процеси и пенсионна система 34 
демографски тенденции 40 
демографски фактори 290 
демократична политика 356 
демокрация 55 56 333 336 
депозит 140 626 
депопулация 256 
депресия 417 
десертно грозде 527 
детерминизъм 242 
детерминистични методи 164 
дефектна продукция 622 
дефектни стоки 622 
дефиниране 145 
деца 414 
джендър неравенство 51 
джендър равенство 51 
джендър различия 51 
джендър стереотипи 51 
джендърни отношения 51 
ДЗИ 447 
диагностика на кризата 108 
диалог 643 
диаспора 43 
диверсификация 519 557 
диверсификация в земеделието 519 
дивиденти 165 
дивидентна политика 165 
дигитална дистрибуция 537 
дигитална маркетингова кампания 670 
дигитална система 204 
дигитална среда 317 
дигитална техника 302 
дигитална търговия 317 
дигитални системи 317 456 
дидактика 461 464 466 775 
дидактическа теория 464 
дидактически изследвания 459 
дидактически подходи 466 
дидактически принципи 464 
дизайн 753 
дилърски мрежи 443 
динамика 280 285 335 
динамика на вноса 335 
динамика на доходите 86 
динамика на износа 335 
динамика на цените 277 
директива 2004/17/ЕО 370 
Директива 2004/18/ЕС 370 
директни продажби 537 
директор 577 
дискриминантен анализ 134 
дискриминантен модел 134 
дистанционна работа 85 
дистанционни технологии 491 
дистанционно образование 491 
дистанционно обслужване 113 
дистанционно обучение 471 477 491 
дистрибутори 71 
дистрибуционна политика 290 
дистрибуционна система 297 
дистрибуция 297 307 
ДКЕВР 404 502 
ДМА 251 
добавена стойност 147 243 281 
добив 249 
добив на петрол 219 
добив на полезни изкопаеми 228 
добиви 525 527 533 
добивна индустрия 238 
доброволци 52 
доброволческа организация 52 
доброволчество 52 
доверие 122 401 553 
доверие в политиката 401 
договор 361 
договор за влог 626 
договор за доставка 663 
договор за лизинг 377 
договор от Лисабон 361 
договорна отговорност 4 80 
договорни фондове 167 
договорно право 384 
доклад 1 270 369 396 406 407 469 483 493 543 632 681 682 685 688 689 718 725 726 727 728 
доклад на ООН 40 
доклади 402 573 
доклади от конференция 2 6 8 9 20 368 746 
доклади от научна конференция 17 51 269 370 749 752 756 760 
документална обоснованост 636 
документална сигурност 79 
документация 358 
документи на работодателя 79 
документиране на доставките 196 
документиране на одита 636 
документиране на процеси 185 
долар 143 
домакински доходи 202 
домакинства 202 
домакинства и семейства 168 
домашен потребител 741 
ДОПК 177 
ДОС 175 
доставка на стоки 180 
доставки 196 309 
доставки и услуги 180 
доставки на услуги 181 
доставчик 196 
доставчици 71 299 309 507 510 
доставчици на услуги 667 703 
достоверна информация 619 
достоверна счетоводна информация 619 
достоверност 635 
Достоевски 14 
достъп до образование 804 
доходи 110 145 233 
доходи на физически лица 104 
дробно-линейно оптимиране 249 
дружества със специална инвестиционна цел 214 
дружествено право 387 
дружество 214 387 
дружество с ограничена отговорност 92 
ДСИЦ 214 
ДЦК 145 
дълг 143 
дългова криза 152 
дължим данък 422 
държава 9 372 
държава и бизнес 372 
държава и икономика 372 
държава и култура 9 
държава и пазар 9 
държавен бюджет 103 170 
държавен дълг на България 368 
държавен сектор 76 268 
държавен служител 645 
държави 394 
държавна администрация 406 645 698 
държавна власт 588 
държавна икономика 235 
държавна икономическа политика 235 
държавна политика 3 
държавна помощ 526 
държавни институции 404 511 
държавни служители 17 
държавни фондове 423 
държавно обществено осигуряване 381 
държавно управление 29 
държавно финансиране 115 
дъщерни дружества 92 
е-бизнес 291 298 
е-маркетинг 302 
е-мейл 453 
е-обучение 468 471 477 
е-поща 453 
е-правителство 399 
еволюция 578 
еволюция на мениджмънта 367 
евразийска интеграция 323 
Евразийски икономически съюз 323 
евро 203 
евро и долар 203 
евро/долар 203 
Еврозона 98 230 331 
евроинтеграционни процеси 587 
евроинтеграция 69 97 517 
Еврокомисия 482 
Европа 44 54 55 310 311 366 533 
Европа 2020 25 60 265 359 415 455 574 646 
европарламент 395 
европейска директива 370 
европейска енергийна общност 503 
Европейска зона на висше образование 451 
европейска идентичност 352 
европейска икономика 351 
европейска икономическа интеграция 333 
европейска интеграция 366 451 
Европейска комисия 207 361 
Европейска конституция 352 355 360 
Европейска общност 52 355 360 
европейска политика 334 353 354 359 
европейска практика 166 
Европейска социална харта 69 
европейска статистика 30 
европейска статистическа практика 30 
Европейска статистическа система 30 31 
европейска стратегия 518 
Европейска централна банка 157 161 361 
европейски банки 320 
европейски валутен механизъм 197 
Европейски валутен съюз 323 
европейски демографски тенденции 39 
европейски изисквания 755 
европейски икономически съюз 323 
европейски институции 57 359 
европейски образователни програми 451 
европейски органи 57 
европейски пазар на труда 87 
Европейски парламент 361 395 
европейски принципи 371 
европейски програми 6 265 358 485 
европейски проекти 366 485 
европейски процес 44 
европейски регламенти 44 
европейски средства 235 
европейски стандарти 411 
европейски стратегии 365 
европейски структурни фондове 354 
Европейски съвет 361 
Европейски съюз 290 328 332 334 352 361 365 367 455 
европейски фондове 364 517 
европейско законодателство 370 
Европейско кооперативно дружество 92 362 
Европейско право 355 371 396 
европейско пространство 355 396 
европейско териториално сближаване 222 
европейско управление 350 
европейско финансиране 334 
Европол 355 
европроекти 207 
еврорегиони 353 
Евростат 28 415 
евросубсидии 415 
Евросъюз 366 395 
евросъюзна философия 357 
еврофинансиране 207 542 574 
еврофонд 358 
еврофондове 358 
Евроюст 355 
единна валута 203 353 
единни цени 68 
еднократни помощи 18 
едноличен търговец 92 
език на тялото 12 
езикови особености 68 
езиково многообразие 775 
езиково пространство 775 
ЕКД 362 
екзистенциализъм 15 
екип 642 643 647 648 649 651 656 658 
екипен подход 653 
екипна дейност 642 656 
екипна политика 642 643 647 648 649 651 
екипна работа 642 643 647 649 651 656 658 
екипна среда 658 
екипни отношения 658 
екипни роли 656 
екипно поведение 651 
екипно управление 651 
екипност 648 
еко-иновации 711 
еко-иновационни системи 711 
екоавтомобил 441 
екоавтомобилна застраховка 441 
екоземеделие 517 537 
екологизация на икономиката 496 
екологизация на производството 496 
екологичен контрол 495 
екологичен мениджмънт 496 497 
екологичен туризъм 513 
екологическа култура 463 
екологически показатели 20 
екологическо възпитание 463 
екологическо образование 463 
екологическо съзнание 747 
екологична безопасност 495 
екологична мрежа 517 
екологична мрежа 2000 517 
екологична отговорност 228 
екологична оценка 498 
екологична стратегия 497 
екологични разходи 229 
екологични тенденции 304 
екологични услуги 518 
екологично земеделие 536 
екологично представяне 497 
екологично селско стопанство 525 
екологично чисти продукти 95 
екология 70 495 513 523 
екополитика 524 
екосистема 518 524 
екосистеми 518 
екосистемни услуги 518 
екоуправление 524 
експеримент 289 
експериментален план 289 
експериментална икономика 62 
експертна дейност 171 
експлоатация 166 
експорт 264 279 335 
експорт на Украйна 279 
експортно застраховане 444 
експортно кредитиране 444 
експортно кредитно застраховане 444 
екстраполационно прогнозиране 145 
електроенергиен пазар 503 507 
електроенергиен сектор 504 
електроенергийна система 505 
електроенергия 166 507 
електронен бизнес 291 298 
електронен контент 491 
електронен магазин 291 
електронен подпис 113 
електронен университет 469 
електронен учебник 469 
електроника 575 
електронна демокрация 400 
електронна платформа 205 
електронна поща 692 
електронна проверка 732 
електронна система 471 
електронна търговия 284 313 537 674 
електронни документи 380 
електронни услуги 400 745 
електронно обучение 134 461 468 469 471 477 483 
електронно общество 745 
електронно правителство 46 400 
електронно управление 399 400 
електронно фактуриране 692 
електронно финансова проверка 732 
електропреносна мрежа 505 
електроразпределение 505 
еманципация 51 
емоционална идентичност 458 
емоционална интелигентност 462 555 
емоционални потребности 458 
емпатия 10 462 
емпирична педагогика 458 
емпирични изследвания 545 
енергетика 502 506 
енергетика и околна среда 501 
енергетика на България 502 506 
енергиен баланс 506 
енергиен бизнес 506 
енергиен отрасъл 501 
енергиен пазар 502 504 
енергиен потенциал 506 
енергиен регулатор 404 
енергиен сектор 332 
Енергиен съюз 503 
енергийна ефективност 229 
енергийна икономическа система 506 
енергийна политика 332 503 
енергийна стратегия 502 503 
енергийни баланси 505 
енергийни източници 501 
енергийни проекти 233 
енергийни ресурси 501 
енергийно бъдеще 501 
енергийно регулиране 502 
енергия от вятър 501 
енергоефективност 117 
ЕС 24 25 52 163 290 328 333 351 352 353 359 360 361 393 450 775 
ЕС и България 393 
ЕС-27 538 
ЕС-28 75 
ЕСГРАОН 27 
етажна собственост 172 410 
етични принципи 30 
ефективен бизнес 258 
ефективна организация 667 
ефективна система 667 
ефективни бизнес комуникации 573 
ефективно общуване 549 
ефективно управление 268 415 524 646 
ефективност 135 268 439 558 649 691 
ефективност на бизнеса 573 649 
ефективност на програмата 567 
ефективност на производството 639 
ефективност на управлението 401 
ЕЦБ 361 
животновъдство 528 
животозастраховане 430 
жилищна политика 215 410 
жилищни имоти 215 410 
жилищни сгради 410 
жилищно строителство 131 
жп транспорт 311 
заболявания 24 
заверка 80 
задължение 106 
заем 106 
заетост 74 75 
заетост в туризма 769 
заетост и безработица 89 
Закон за администрацията 571 
Закон за акцизите и данъчните складове 193 
Закон за банкова несъстоятелност 382 
Закон за банковата несъстоятелност 160 
Закон за висшето образование 481 
Закон за гарантиране на влоговете 200 
закон за кооперациите 92 93 
Закон за кредитните институции 112 606 
Закон за местни данъци и такси 187 
Закон за митниците 318 
Закон за обществените поръчки 371 
Закон за регионално развитие 570 
Закон за социално подпомагане 411 
Закон за счетоводството 594 
законови разпоредби 318 
законодателна власт 356 
законодателство 648 
законодателство в аграрния сектор 534 
замърсяване 434 
замърсяване на околната среда 434 
замяна на активи 628 
западна философия 55 
запаси 164 
заплати 90 
заплахи 365 764 
заплащане 72 660 
заплащане на труда 72 73 
запор 177 379 
запор върху ценни книжа 379 
застаряване на населението 40 
застраховане 373 383 430 431 432 433 434 436 437 438 439 440 441 446 447 448 449 
застраховане в България 438 441 445 447 448 449 793 
застраховане в Русия 132 437 440 442 
застраховане на банковите операции 435 
застрахователен бизнес 448 
застрахователен договор 446 
застрахователен кодекс 445 
застрахователен надзор 445 
застрахователен пазар 435 437 446 448 
застрахователен пазар в България 446 447 
застрахователен риск в България 449 
застрахователен сектор 132 449 
застрахователна дейност 373 
застрахователна индустрия 443 
застрахователна компания 439 440 
застрахователна култура 449 
застрахователна професия 479 
застрахователни дружества 442 
застрахователни компании 210 433 
застрахователни организации 442 
застрахователни продукти 448 
застрахователни термини 438 
застрахователни услуги 435 
застрахователно обезщетение 383 
застрахователно право 384 445 
застрахователно правоотношение 445 
застраховка 432 
застраховка Гражданска отговорност 432 
застраховки 431 
защита на информационните системи 683 
защита на информацията 683 727 
защита на компютърни системи 741 
защита на конкуренцията 385 
защита на личните данни 4 
ЗВО 470 
ЗГВБ 388 
ЗДДС 180 183 196 610 616 
ЗДДФЛ 176 
здравеопазване 717 
здравна иформация 499 
здравна политика 499 
здравна реформа 499 
здравна система 499 
здравно законодателство 499 
здравноосигурителна система 499 
здравословни условия на труд 69 
зелена заетост 536 
зелена икономика 225 536 
зелена стратегия 536 
зелени площи 747 
зелени работни места 225 
зелени технологии 536 
зелено стопанство 536 
зелено строителство 747 
зеленчукови култури 538 
зеленчукопроизводство 538 
зеленчуци 538 
земеделие 510 517 520 522 524 529 538 540 
земеделието в Китай 528 
земеделска практика 517 
земеделска техника 532 
земеделски земи 377 509 
земеделски кооперации 93 
земеделски производител 528 
земеделски производители 511 
земеделски стопани 80 
земя 516 
ЗЕС 4 
ЗЕТ 4 
ЗЗК 372 385 
ЗКПО 389 610 616 
златен стандарт 124 321 
злато 124 
злоупотреба 370 
злоупотреби 779 
ЗМДТ 189 191 625 
знания 45 350 564 
зомбиномикс 102 
зона за свободна търговия 325 
ЗОП 370 391 397 
ЗПУКИ 373 
ЗСПЗЗ 377 
зърнен пазар 533 
зърнени култури 535 672 
зърнопроизводство 264 533 
игра 754 
игрови модел 62 
игрови модели в икономиката 62 
игрови план 754 
игрови феномен 754 
идентификационни данни 144 
идентификация 144 
идентичност 457 458 
идеология 54 
избор 12 13 15 
избори 395 
извънборсов дериватен пазар 212 
извънборсови деривати 212 
извънборсови пазари 212 
извънредни премийни вноски 200 
извънтрудови правоотношения 345 
издаване на акции 608 
издръжка на производството 262 
изискуемост на данъка 194 
изкупуване 541 
изкуство 135 555 
излищъци 611 
измерване 32 209 
измерване на ефективността 573 
износ 327 331 335 444 538 
износ на България 281 335 
износ на плодове 538 
износ на пшеница 533 
износ на стоки 281 
износ на услуги 281 
износна дейност 263 
износна търговия 281 
изплащане на обезщетения 380 
изпълнение на дейностите 170 
изпълнителна власт 356 
изследване 487 545 556 561 762 
изследователска дейност 66 
изследователска програма 488 
изследователска работа 649 
Източна Европа 310 
Източни Родопи 272 
източници на данни 690 
източници на информация 474 
изучаване на езици 453 
иконометрично моделиране 26 
иконометрия 27 
икономизация на културния продукт 9 
икономика 143 159 201 204 217 228 229 230 232 233 234 235 238 281 285 320 
икономика и държава 228 
икономика и финанси 201 
икономика на България 229 232 234 236 238 
икономика на Русия 103 239 240 242 
икономика на САЩ 143 
икономика на услугите 701 
икономико-математически модел 116 
икономикс 64 
икономисти 66 
икономическа активност 75 
икономическа безопасност 220 
икономическа география 256 
икономическа география на Европа 353 
икономическа гъвкавост 87 
икономическа ефективност 282 420 633 772 
икономическа изгода 397 
икономическа интеграция 278 342 363 
икономическа конвергенция 450 
икономическа криза 214 509 593 750 
икономическа наука 62 66 
икономическа отговорност 228 
икономическа оценка 527 
икономическа политика 59 
икономическа политика на България 235 
икономическа система 220 
икономическа статистика 27 
икономическа същност 436 
икономическа теория 220 
икономическа устойчивост 220 
икономически агенти 62 
икономически избор 168 
икономически иновации 325 
икономически инструменти 325 
икономически интереси 220 
икономически партньори 325 
икономически показатели 218 
икономически размер 278 
икономически райони в РБ 61 
икономически растеж 25 33 60 61 158 218 220 235 278 
икономически растеж в Европа 235 
икономически растеж на България 235 
икономически риск 499 550 551 
икономически ръст 141 
икономически термини 120 220 
икономически цикли 114 
икономическо образование 27 66 
икономическо предизвикателство пред ЕС 548 
икономическо пространство 82 352 575 
икономическо развитие 64 88 141 239 
икономическо сътрудничество 327 
ИКТ 456 461 684 
имигрантска интеграция 44 
имиграционна политика 44 
имиграция 35 
имиграция в ЕС 44 
имидж 576 
имоти 316 
имуществена отговорност 69 
имущество 375 
инвестиране 550 551 
инвеститори 135 638 
инвестиции 117 132 135 208 286 565 773 
инвестиции в информационни технологии 678 
инвестиции в ИТ 678 
инвестиции в транспорта 207 
инвестиционен капитал 208 
инвестиционен климат 166 
инвестиционен план 207 
инвестиционен проект 207 
инвестиционен профил 223 
инвестиционен риск 550 551 
инвестиционна активност 158 
инвестиционна дейност 354 
инвестиционна политика 117 
инвестиционна привлекателност 150 223 
инвестиционна стратегия 429 
инвестиционна схема 199 
инвестиционни алтернативи 428 
инвестиционни възможности 747 
инвестиционни имоти 604 
инвестиционни проекти 223 470 
инвестиционни сделки 442 
инвестиционно поведение 168 
инвестиционно решение 166 199 
индекс 143 
индекс на важност 760 
индекс на конкурентоспособност 769 
индекс на удовлетвореност 760 
индивид 259 
индивидуален подход 426 
индивидуализация 662 
индивидуално поведение 47 
индустриален бизнес 232 
индустриална фирма 583 
индустриални клъстери 265 
индустриални фирми 583 
индустрията в България 238 
инкубаторни центрове 60 
иновативни подходи 226 
иновативни предприятия 546 
иновативни реформи 138 
иновативни тенденции 300 
иновативни технологии 713 
иновативно развитие 60 
иновативност 213 555 
иновации 60 155 213 261 267 510 544 546 
иновации в аграрния сектор 510 
иновации в банковото дело 138 
иновации в България 60 
иновации в застраховането 448 
иновации в обучението 459 
иновации в предприемачеството 213 
иновации в предприятията 544 546 
иновации в селското стопанство 510 
иновации в строителството 261 
иновации във фирмата 544 
иновации във фирмите 155 
иновационен мениджмънт 213 
иновационен модел 115 
иновационен процес 544 
иновационна активност 213 546 
иновационна дейност 261 546 
иновационна дейност на предприятието 546 
иновационна политика 213 544 
иновационна стратегия 265 359 
иновационни алтернативи 327 
иновационни процеси 138 
иновационно предприемачество 213 
инспектиране на труда 381 
инспекторат по труда 381 
институции 19 401 
институционална промяна 511 
институционална рамка 361 
институционална реформа 64 
институционална среда 524 559 
институционални показатели 20 
институционално управление 559 
инструктивен срок 403 
инструменти за анализ 738 
инструменти за оценяване 653 
инструменти за подбор 653 
интеграционни процеси 494 
интеграция 35 55 324 328 348 504 678 680 
интеграция на бизнеса 680 
интеграция на научни знания 36 
интеграция на образованието 494 
интеграция на финансовите пазари 127 
интегриран модел 31 
интегриран подход 693 
интегрирана информационна система 693 
интегрирана система 28 36 
интегриране 36 359 
интегрираните комуникации 304 
интегрирано планиране 569 
интегрирано регионално развитие 569 
интелектуален продукт 2 
интелектуална собственост 2 3 4 631 
интелектуално пиратство 2 3 
интелигентни бизнес информационни системи 680 
интелигентни бизнес системи 680 
интелигентни мрежи 505 
интелигентни системи 681 
интерактивен маркетинг 300 
интерактивени пазари 300 
интерактивни методи 459 
интерактивно обучение 459 589 
интеракционен модел 589 
интернационализация на МСП 305 545 
интернет 4 246 291 394 491 677 746 
интернет връзки с обществеността 586 
интернет грамотност 694 
интернет защита 733 
интернет измами 733 
интернет като рекламна медия 586 
интернет комуникации 586 669 
интернет магазин 298 
интернет общество 46 589 746 
интернет поколение 589 
интернет посредник 4 
интернет потребители 589 694 741 
интернет престъпления 733 
интернет продукти 291 
интернет распространение 4 
интернет реклама 669 
интернет свобода 4 
интернет сигурност 733 
интернет технологии 4 
интернет търговия 284 537 609 
интернет-култура 2 
интерполация 145 
интуиция 47 
инфлационни очаквания 206 
инфлационни процеси 206 
инфлационни равнища 206 
инфлационно таргетиране 65 137 
инфлация 65 90 206 331 
информационен блок 690 
информационен капитал 363 
информационен маркетинг 738 
информационен мениджмънт 699 738 
информационна безопасност 683 732 734 737 
информационна ефективност 211 
информационна защита 737 
информационна сигурност 492 719 732 733 734 735 736 737 
информационна система 675 729 
информационни бази данни 724 
информационни ресурси 676 
информационни решения 720 
информационни системи 680 687 730 736 
информационни системи в бизнеса 680 730 
информационни стратегии 676 
информационни технологии 400 456 461 662 674 676 677 678 679 680 684 686 687 691 695 696 697 699 700 701 702 703 705 706 709 710 711 712 713 714 715 716 721 722 729 731 740 742 743 746 
информационни технологии в банките 683 
информационни технологии в бизнеса 674 678 679 680 686 687 
информационни технологии в здравеопазването 717 
информационни технологии в икономиката 698 
информационни технологии в комуникациите 669 
информационни технологии в образованието 492 717 
информационни технологии в обучението 453 
информационни технологии в туризма 717 
информационни технологии и работа 662 
информационни услуги 703 
информационно общество 30 400 746 
информационно осигуряване 674 682 
информационно-технологическа структура 678 
информация 454 689 
информирани търговци 211 
инфраструктурни инвестиции 204 665 
инфраструктурни обекти 255 665 
инфраструктурни проекти 665 
ипотека 202 
ипотечен кредит 202 
ипотечен пазар 202 
ипотечни програми 131 
ипотечно жилищно кредитиране 202 
ислямски банки 111 
ислямски капиталов пазар 111 
историко-културни територии 749 
историческо наследство 273 
историческо развитие 49 
история на банковото дело 140 
история на България 273 
история на образованието 465 
история на СА 486 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 
история на счетоводството 598 
ИТ 432 694 708 729 
ИТ архитектура 705 
ИТ бизнес 694 
ИТ бюджет 714 
ИТ инструменти 742 
ИТ инфраструктура 708 
ИТ кадри 236 742 743 
ИТ компании 743 
ИТ лидери 742 
ИТ мениджмънт 742 
ИТ мениджър 742 
ИТ проекти 730 735 
ИТ разходи 708 
ИТ ресурси 744 
ИТ решения 706 708 709 730 743 
ИТ ръководител 706 743 744 
ИТ системи 580 
ИТ служба 706 744 
ИТ специалисти 236 432 706 743 744 
ИТ стратегия 705 744 
ИТ структури 730 
ИТ умения 706 743 
ИТ услуги 704 705 708 
йерархия 66 
кадри 638 641 
кадров потенциал 639 
кадрова осигуреност 236 
кадрова политика 236 
кадрова стратегия 475 
кадрови потенциал 66 
кадрово управление 653 
кайзен философия 581 
Калифорния 531 
кандидат студенти 788 
кандидати 338 
кандидатстване за работа 338 
кандидатстудентски прием 780 
Кантова философия 16 
капацитет 260 
капитал на дружество 608 
капитализация на разходите 617 
капиталов пазар 142 153 
капиталова структура 363 
капиталови пазари 326 
капиталови потоци 121 
кариера 654 
кариерна реализация 654 
кариерно преориентиране 654 
кариерно развитие 492 
Карл Маркс 260 
картели 372 376 
картелни споразумения 372 376 
картелно право 372 376 
касова продажба 184 
касови бележки 184 
категоризация на градове 222 
категоризация на хотелите 759 
категоризиране на туристическите обекти 759 
катедра История, философия, социология 807 
катедра Стратегическо планиране 25 52 57 71 72 141 151 213 248 259 260 265 267 279 289 359 415 450 495 514 518 552 729 
качества 338 
качествена оценка 338 
качествено образование 473 
качество 99 473 476 508 515 521 
качество в агробизнеса 515 
качество на висшето образование 473 476 
качество на живот 32 63 
качество на земеделската продукция 508 515 
качество на образованието 474 478 480 
качество на обслужването 726 760 
качество на обучение 483 632 
качество на продуктите 668 
качество на продукцията 508 583 
качество на храните 521 
качество на хранителните продукти 521 
кашкавал 521 
квалификация 45 
квалифицирани кадри 221 706 
КЗ 373 
КЗК 372 
кибернасилие 414 
киберпрестъпност 414 
киберсигурност 740 
Китай 55 133 161 218 230 274 311 313 
Китай и Америка 58 
китайска промишленост 313 
китайски бренд 305 
китайски компании 305 
китайски пазар 58 
китайски туристи 274 
китайски фирми 577 
китайско-американски отношения 58 
класифициране на туристически ресурси 756 
клиент 146 
клиенти 96 146 286 291 
клиринг 212 
клирингови модели 212 
клирингови споразумения 212 
клъстер 150 265 
клъстери 265 328 556 
клъстерни проекти 265 
клъстерни структури 691 
ключови индикатори 760 
ключови компетентности 713 
кмет 409 
кмет на община 409 
кметска институция 409 
кметства в България 409 
книгоразпространение 5 284 
книготърговия 5 284 
книготърговски бизнес 5 284 
книжарници 5 
книжен маркетинг 5 
книжен пазар 284 
книжен пазар в България 5 284 
когнитивни подходи 21 
Кодекс за застраховането 384 438 446 793 
Кодекс за социално осигуряване 412 426 
Кодекс на труда 77 79 80 390 
коефициент 25 215 
коефициент бета 154 
коефициент на вариация 215 
коефициент на заетост 25 
коефициент на раждаемост 42 
коефициент на смъртност 42 
коефициент на структурни изменения 42 
коефициенти на неравенство 38 
колаборативно обучение 477 
колежи 456 
колективни преговори 643 
количествена оценка 397 
количествена теория за парите 123 
количествени методи в управлението 116 
количествени оценки 159 
количество 538 
колцентър 237 
командитно дружество 92 
комисионни сделки 430 
компании 135 149 
компании в България 254 
компенсаторни политики 363 
компетентност 455 467 
компетентностен подход 467 
компетентности 564 
компетенции 85 
компютри 741 
компютърен модул 681 
компютърен софтуер 741 
компютърна безопасност 741 
компютърна мрежа 726 
компютърни вируси 741 
компютърни измами 733 
компютърни комуникации 675 
компютърни мрежи 727 
Компютърни мрежи и Интернет 733 
компютърни престъпления 733 
компютърни системи 691 
компютърни технологии 632 725 
комуникативна култура 590 
комуникативна политика 8 
комуникативни умения 590 
комуникативно поведение 590 
комуникации 46 
комуникации на служителите 590 
комуникационен мениджмънт 553 
комуникационен микс 258 295 587 
комуникационна култура 553 
комуникационна политика 290 587 
комуникационни технологии 400 
комуникация 302 420 553 590 686 
комуникация и работен процес 590 
конвенционални политики 198 
конвенционално земеделие 540 
конвенция 646 
Конвенция на ООН 345 646 
конвергенция 324 
конджойнт анализ 300 
конкурентен анализ 307 
конкурентна среда 385 
конкурентни предимства 759 
конкурентни фирми 253 
конкурентно поведение 376 
конкурентно право 376 385 
конкурентно предимство 362 553 582 
конкурентност 247 582 
конкурентоспособност 250 261 262 520 583 757 
конкурентоспособност в земеделието 520 
конкурентоспособност в туризма 757 769 
конкуренция 258 
консервационно земеделие 540 
консигнация 609 
консолидация на банките 201 
консолидирана фискална програма 170 
консорциум 92 
Конституция на Европа 360 
конструиране 150 
конструктивен подход 715 
консултантска дейност 182 
консултантска услуга 182 
консултиране 552 
консуматор 507 
консумация на хранителни продукти 528 
контейнерни товари 311 
контрол 22 57 541 
контрол върху качеството 541 
контрол на качеството 681 760 
контрол на риска 579 
контролинг 760 
контролни дейности 171 
контролни органи 171 
контролно-счетоводни органи 171 
конференции 492 
конференция 1 2 3 6 7 8 9 17 18 19 20 24 25 33 34 35 36 45 46 47 50 51 52 57 69 70 71 72 82 83 84 94 95 96 97 98 141 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 203 205 213 215 216 222 223 224 225 226 246 247 248 249 250 251 252 256 257 259 260 261 265 266 267 269 270 271 272 279 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 298 299 307 327 328 329 330 332 350 351 352 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 368 369 393 394 396 398 406 407 410 411 413 414 415 416 420 428 450 451 452 453 469 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 493 494 495 496 497 501 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 543 544 548 549 550 551 552 553 554 566 567 568 569 570 571 572 576 583 586 587 588 590 591 592 593 594 595 596 597 632 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 717 718 719 725 726 727 728 729 732 733 734 735 736 737 741 746 747 749 751 752 755 756 759 760 765 772 776 
конференция по финанси 321 
конференция с международно участие 18 70 82 83 84 94 216 286 288 290 291 292 296 298 299 327 329 330 332 361 398 416 420 428 509 511 516 549 553 554 576 640 641 644 652 674 675 676 678 679 680 686 687 746 
конфигурация на софтуера 725 
конфиденциалност на информацията 702 
конфликт 452 
конфликт на интереси 373 
конфликтен мениджмънт 556 
конфликти 452 554 
конфликти в организацията 554 
конфликтни отношения 452 
концептуален модел 724 
концептуален подход 684 
концептуална рамка 287 
концепция BYOD 662 
концерн 308 
концесионни договори 612 
кооперативни сдружения 362 
кооперативно законодателство 362 
кооперативно стопанство 93 
кооперативно управление 93 
кооперации 92 93 
кооперации в ЕС 92 
координация 19 344 455 
координиране 266 507 
координиране на дейностите 36 
корелационна зависимост 142 
корпоративен брандинг 305 
корпоративен бренд 305 
корпоративен данък 175 
корпоративен имидж 576 
корпоративна идентичност 398 576 
корпоративна мобилност 351 
корпоративна репутация 576 661 
корпоративна сигурност 647 
корпоративна система 677 
корпоративни ИТ системи 580 
корпоративни облигации 210 
корпоративно банкиране 297 
корпоративно управление 210 577 
корупционни отношения 57 
корупционни сделки 57 
корупционни схеми 57 
корупция 57 373 
косвен данък 175 
косвени данъци 195 
кохезионна политика 334 
крайбрежен туризъм 772 
крайбрежни градски зони 747 
крайдунавски регион 772 
крайно потребление 33 
краткосрочен кредит 140 
краткосрочна динамика 121 
краткосрочни договори 390 
креативен процес 591 592 
креативност 585 
кредит 106 118 122 
кредитен мениджмънт 118 
кредитен механизъм 118 
кредитен риск 26 125 
кредитен скоринг 26 
кредити 126 
кредитиране 61 201 
кредитиране на земеделието 126 
кредитна експанзия 118 
кредитна криза 591 592 
кредитна организация 106 
кредитна политика 125 
кредитни организации 114 
кредитни отношения 122 
кредитни портфейли на банките 114 
кредитно законодателство 106 
кредитно застраховане 440 
кредитно известие 188 
кредитополучател 202 
кредитори 100 382 
кредиторска задлъжнялост 160 
кредитоспособност 134 
КРИБ 502 
криза 89 103 124 152 349 472 482 503 640 
криза на финансовите пазари 108 
кризи 140 
кризисен процес 216 
кризисни ефекти 326 
кризисни ситуации 108 
криминална икономика 376 
криминални престъпления 374 
криминология 374 
криптиране 689 700 
криптография 700 
криптографски ключове 727 
криптографски системи 727 
критерии за оценка 275 
круизен туризъм 752 
кръгла маса 402 479 573 
кръстосана котировка 205 
култура 9 259 754 
култура на труда 70 
културен профил 7 
културен събитиен туризъм 276 
културен туризъм 7 269 272 273 276 750 771 
културен туризъм в България 272 273 
културна индустрия 9 
културна интеграция 6 
културна политика 3 6 7 9 
културни особености 68 
културни различия 55 
културни ресурси 269 750 
културно и природно наследство 6 
културно-исторически реалности 749 
културно-историческо наследство 8 273 
културно-образен подход 749 
културно-познавателен туризъм 771 
курорт 758 
курорти 753 
курортни селища 753 
курс на валута 123 
курс на парите 121 
КФН 445 
латентно-структурен анализ 762 
Латинска Америка 342 
легитимност 401 
лекарствени култури 539 
лекции 478 479 
лечебни заведения 499 
либерализация на пазара 504 
либерализация на търговията 278 
либерално образование 494 
лидери 658 
лидерски успех 787 
лидерство 303 
лизинг 116 377 
лизингов договор 377 
лизингова дейност 116 
ликвидация на дружества 387 
ликвидация на предприятие 638 
ликвиден риск 128 
ликвидни средства 143 
ликвидност 145 209 211 
ликвидност на пазара 209 211 
лимец 672 
линейно планиране 568 
Лисабонски договор 361 
лихвен процент 157 199 
лихвени проценти 145 
лихвени равнища 145 
лихви 126 
лицензиране 214 398 
лицензирани ДСИЦ 214 
личен брандинг 85 
лични данни 4 77 79 737 
лични документи 77 
лично поведение 566 
личност 10 16 
личностна тревожност 22 
логистика 310 312 314 316 663 667 
логистика в бизнеса 308 310 314 
логистика на снабдяването 317 
логистика на услуги 663 
логистичен анализ 310 
логистичен бранш 314 
логистичен мениджмънт 314 
логистичен сектор 310 
логистична дейност 312 
логистична ефективност 309 312 
логистична концепция 312 
логистична оценка 26 
логистична регресия 134 
логистична система 316 
логистична стратегия 308 514 
логистични възможности 328 
логистични доставчици 308 309 314 
логистични мрежи 313 
логистични практики 314 
логистични стратегии 514 
лого 398 
лого на марката 398 
лозарство 527 
лозови насаждения 527 
лозя 527 
локализационен избор 759 
локализация 249 695 
локализация на предприятията 249 
лоши навици 799 
лоялни отношения 286 
лоялност 286 291 
лоялност към фирмата 585 
лоялност на клиента 291 
магистър 787 789 
магистърска програма 487 789 
магистърска степен 787 
магистърски програми 787 
магистърско обучение 787 789 
Майкъл Портър 247 
макроикономика 65 
макроикономика на България 67 
макроикономическа нестабилност 278 
макроикономическа политика 240 
макроикономическа стабилност 152 
макроикономически индикатори 114 
макроикономически модели 206 
макроикономически показатели 103 141 324 331 
макроикономически предизвикателства 368 
макроикономически фактори 104 
малки и средни предприятия 249 251 548 684 
малки и средни фирми 246 
малки общини 354 675 
малки предприятия 637 
малко предприятие 115 729 
малък бизнес 575 637 644 692 
малък бизнес в България 231 
малък бизнес в Русия 637 
малък и среден бизнес 644 686 
малък семеен бизнес 272 
малък туристически бизнес 272 
мандатно поведение 794 
маркетинг 286 288 289 290 291 292 294 296 298 299 300 301 302 303 306 565 671 692 
маркетинг в туризма 770 
маркетинг директори 303 
маркетинг и логистика 315 
маркетинг мениджмънт 5 306 
маркетинг мислене 657 
маркетинг на взаимоотношенията 287 
маркетинг на културата 8 
маркетинг на покупките 295 
маркетинг на туризма 761 
маркетинг на услугите 300 
маркетинг професионалист 657 
маркетинг специалист 657 
маркетингов анализ 258 289 
маркетингов мениджмънт 300 
маркетингов микс 290 
маркетингов район 761 
маркетингова дейност 565 
маркетингова отчетност 286 
маркетингова парадигма 286 
маркетингова среда 290 
маркетингова стратегия 5 
маркетингова теория 292 
маркетингови данни 288 
маркетингови дейности 757 
маркетингови изследвания 289 292 300 
маркетингови иновации 546 
маркетингови инструменти 290 587 
маркетингови компетенции 84 
маркетингови комуникации 304 
маркетингови практики 770 
маркетингови разчети 307 
маркетингови стратегии 694 
маркетингови трансформации 84 
маркетингови тригери 84 
маркетингово въздействие 299 
маркетингово изследване 488 
маркетингово мислене 287 
маркетингово управление 294 
Маркс 11 
маси 48 
маслодайни култури 520 
Маслоу 16 
математически модел 728 
материален стандарт 32 
материални запаси 164 
материално благополучие 32 
матрица 299 
машинно-тракторен парк 534 
машиностроене 638 
МВФ 141 
мебелна промишленост 546 
медии 739 
медии и общество 588 739 
междувузовска конференция 479 
междувузовска методическа конференция 479 
междуличностни конфликти 554 
междуличностни отношения 554 
международен аутсорсинг 241 
международен валутен фонд 59 
международен маркетинг 307 
международен превоз 663 
международен туризъм 767 
международен туристически бизнес 752 
международен туристически пазар 280 767 
международна валутна система 321 
международна конференция 1 19 25 35 47 50 52 57 71 72 94 141 151 153 213 216 248 259 260 265 267 279 289 329 332 351 359 369 396 398 406 407 414 415 420 450 452 469 471 472 477 482 483 493 495 514 518 520 543 544 549 550 551 552 553 554 566 576 591 592 597 632 640 641 644 646 650 652 674 675 676 677 678 679 680 684 686 687 729 776 
международна научна видеоконференция 492 683 719 732 733 734 735 736 737 
международна научна конференция 45 46 270 352 355 360 475 496 501 586 587 588 639 674 677 678 679 680 681 682 684 685 686 687 688 689 718 725 726 727 728 
международна общност 394 
международна политическа среда 54 
международна система 345 
международна среда 340 
международна търговия 243 335 348 444 
международна финансова архитектура 322 
международна юбилейна конференция 25 52 57 71 72 141 151 213 222 224 225 226 248 256 259 260 265 267 279 289 359 415 450 495 514 518 552 567 568 570 571 729 
международни алтернативи 205 
международни банкови услуги 128 
международни икономически отношения 336 337 339 341 345 
международни органи 57 
международни отношения 338 339 340 343 344 
международни пазари 307 
международни спорове 339 
международни транспортни коридори 664 
международни транспортни операции 664 
международни финанси 119 
международни финансови пазари 326 
международни фондове 167 
международно морско право 345 
международно морско публично право 345 
международно право 339 393 394 
международно сътрудничество 790 
междуотраслови връзки 234 
междуотраслово балансиране 234 
междурегионално сътрудничество 342 
мениджмънт 308 487 552 555 556 560 562 564 742 744 
мениджмънт в екипната дейност 562 
мениджмънт на културата 9 
мениджмънт на малките предприятия 548 
мениджмънт на проекти 470 
мениджмънт на човешките ресурси 641 645 
мениджър 553 
мениджъри 555 640 
мениджъри продажби 303 
мениджърска дейност 555 
местна власт 393 578 
местни данъци и такси 179 192 
местно развитие 750 
местно самоуправление 405 407 
местно самоуправление и ЕС 226 570 
местно управление 408 
местно управление в България 393 
мета-модел 467 
метод 762 
метод на управление 148 
методи 429 
методи за анализ 756 
методи за оценяване 756 
методи на управление 367 
методика на обучението 459 466 
методика на оценка 99 397 
методическа конференция 479 
методически подходи 467 524 
методически разработки 632 
механизъм за стабилност 252 
механизъм на паричен оборат 120 
миграционен поток 44 
миграционен процес 44 
миграционни процеси 40 
миграционно регулиране 42 
миграция 37 55 427 694 
миграция на работна сила 427 
мигрирали лица 427 
микрозастраховане 442 
микроикономика 519 
микрофинансиране 106 
микрофинансови организации 106 
мини 228 
Министерство на отбраната 340 
Министерство на финансите 187 
минна индустрия 238 
МИС 705 
мисловна дейност 473 
мита 318 
мита и митнически такси 318 
митническа информационна система 705 
митнически органи 318 
митнически режим 607 
митнически служител 318 
младежи 22 48 374 
младежка престъпност 374 
младежки обединения 48 
младежко движение 52 
млади научни работници 33 145 146 152 266 370 594 595 
млади специалисти 651 
млади хора 75 374 458 473 
млечни продукти 521 
мнения и препоръки 364 
мнения на туристи 269 
многоезичие 775 
мобилен телефон 307 
мобилна социална работа 418 
мобилни комуникации 246 
мобилни приложения 537 737 
мобилност 351 427 683 
мобилност на работна сила 659 
модел 47 677 726 
модел на икономически растеж 245 
модели 150 164 
моделиране 121 
моделиране на икономически процеси 262 
модерен бизнес 562 
модерен мениджмънт 562 
модернизация на икономиката 223 
модернизация на образованието 466 
модернизация на предприятията 678 
модулност 491 
Молдова 72 
МОН 28 788 
монетарен мениджмънт 105 
монетаризъм 157 
монетарна политика 98 137 206 
монетарна система 143 
монетарна стабилност 137 
монетарно управление 324 
монетизация 105 
мониторинг 125 
моноактивни култури 259 
морален риск 136 
морска индустрия 223 
морска търговия 330 
морски ресурси 345 
морски спорове 345 
морски транспорт 330 
морски храни 539 
морско дело 345 
морско право 345 
морско пристанище 330 
МОСВ 529 
мотивационен подход 659 
мотивационна комуникация 46 
мотивационна ориентация 659 
мотивация 16 471 644 
мотивация за учене 471 
мотивация на личността 16 
мотивация на студентите 471 
мотивация на човешките ресурси 644 
мрежа 487 
мрежова виртуализация 725 
мрежова компютърна комуникация 725 
мрежова сигурност 736 
мрежова среда 725 
мрежова теория 568 
мрежови модел 487 
мрежови подход 568 
МСП 213 249 251 545 546 548 637 684 
МСП в България 545 548 
МСС 11 594 
МСС 39 595 
МСФ 246 
МСФО 606 
МСФО 19 606 
МСФО 2 606 
МТС 500 
МТСП 19 
музей 7 
музейна стратегия 7 8 
мултивалутна система 128 
мултиканална стратегия 297 
мултиканалова дистрибуция 297 
мултикултурализъм 55 
мултимедийно обучение 461 
мултимедия 461 
мултисензорно обучение 467 
награди 785 
наем 791 792 795 
наказателни разпоредби 381 
наказателно правораздаване 355 
намаляване на бедността 71 
намаляване на раждаемостта 40 
наркозависимост 418 
наркотици 774 
наркотични вещества 418 774 
наркотуризъм 774 
нарушения 4 385 
населени места 37 408 
население 24 36 37 
насилие 414 
насърчаване на продажбите 295 
НАТО 329 340 
натрупване 564 
Натура 2000 517 518 
наука 475 485 
наука за земята 498 
научна дейност 484 
научна комуникация 33 
научна конференция 11 17 23 36 47 50 51 142 143 145 146 152 214 216 266 269 286 288 290 291 292 296 297 298 299 331 333 356 361 370 373 377 393 394 405 453 454 473 474 476 478 480 481 497 500 508 510 512 513 515 519 520 521 544 550 551 554 566 590 591 592 594 595 642 643 646 647 648 649 650 651 717 741 749 752 756 760 765 772 776 
научна конференция с международно участие 97 98 205 271 286 287 288 290 291 292 293 294 295 296 298 299 350 354 357 361 363 411 473 474 476 478 480 481 494 508 510 512 513 515 519 520 548 572 645 717 
научни изследвания 265 340 485 
научни публикации 92 718 
научни степени и звания 475 
научно изследване 728 
научно-изследователска дейност 117 
научно-практическа конференция 18 70 82 83 84 147 148 149 150 154 213 222 224 225 226 256 279 327 330 416 428 450 508 509 510 511 512 513 515 516 519 520 567 568 569 570 571 597 746 
научно-технически прогрес 250 
научноизследователска дейност 1 
национален бюджет 360 
национален приоритет 357 
национален форум 793 
национализъм 457 
национална банка 233 
национална валута 121 
национална икономика на България 233 
Национална иновационна система 195 
национална конференция 2 3 6 7 8 9 
национална концепция за пространствено развитие 222 
национална култура 8 
национална културна стратегия 8 
Национална статистическа система 29 
национална стратегия 484 
национална стратегия за регионално развитие 222 
национални валути 323 
национални научни приоритети 1 
национални паркове 776 
национални програми 265 
невербално общуване 549 
невронни мрежи 288 728 
невропсихология 12 
негъвкавост 90 
недвижими имоти 174 214 558 561 
недвижими имоти в България 174 316 
недвижимо културно наследство 6 
независим финансов одит 634 
независима икономическа дейност 180 
независима информация 245 
независимост 404 
незавършено производство 594 
нейтив реклама 690 
нелинейни модели 288 
нелоялна конкуренция 253 
нематериален продукт 224 
неопределеност 242 
непарични вноски 610 
неплатежоспособност 145 202 
неплащане 177 
неправителствени организации 39 344 
неравенство на доходите 661 
нестопански сектор 419 
несъвършена информация 206 
несъстоятелност 375 382 634 
несъстоятелност на предприятието 634 
нетекущи активи 599 
нетни активи 605 
нетрадиционно инвестиране 428 
нетрудоспособни лица 38 
нетрудоспособност 38 
неустойка 185 
нефинансов сектор 673 
нефинансова дейност 620 
неформално образование 487 
неформално обучение 487 
нефт 240 327 
нефтеногазов бюджет 109 
нефтеногазов сектор 240 241 
НИОКР 117 
НИРД 25 155 340 544 546 
ниски лихви 217 
НИФ 155 
нов бизнес 258 565 
Нова Зеландия 531 
нова учебна година 486 782 790 795 808 
нови сортове 530 
нови технологии 241 
новите реалности 54 366 
НОИ 380 
номинална стойност на акциите 608 
нормативна база 648 
нормативна уредба 474 569 
нормативни изисквания 279 
нормативни основи 637 
нормативно-правна база 648 
нотариални такси 192 
нотариални удостоверявания 192 
НПО 344 
нравствена философия 14 
НСИ 28 29 31 32 596 694 
НТП 500 
обезлюдяване 42 
обект 7 514 
обект на контрол 191 
обект на управление 50 
обектен бизнес модел 179 
обещетения при безработица 422 
облагаема основа 175 
облагане с патентен данък 189 
област Смолян 280 
облачен компютинг 700 714 
облачен пазар 700 712 
облачни изчисления 704 710 
облачни инфраструктури 688 700 704 
облачни ИТ услуги 700 701 702 704 710 712 721 
облачни приложения 688 700 710 721 
облачни технологии 700 702 710 712 714 
облачни услуги 688 700 701 704 710 712 721 
облекло 545 
облигации 210 
облигационен заем 100 
облигационен пазар 210 
облигационно право 378 
обработваща промишленост 129 262 
обработка на информацията 474 
обработка на почвата 540 
образ 749 
образна характеристика 749 
образован човек 473 
образование 25 28 48 78 344 406 450 455 456 465 472 473 474 476 478 480 481 717 
образование в България 450 
образование в ЕС 455 
образование и бизнес 45 
образование и наука 45 
образованието в България 450 
образователен маркетинг 488 
образователна интеграция 494 
образователна политика 455 488 
образователна система 450 466 
образователна степен 473 
образователна стратегия 461 488 
образователни институции 463 
образователни програми 451 
образователни ресурси 491 
образователни технологии 459 461 
образователно равнище 407 
обръщение 783 784 
обръщение на ректора 783 784 
обслужване на гражданите 745 
обсъждане 445 753 
обучаващ 491 
обучение 467 642 
обучение във виртуална среда 461 
обучение на възрастни 490 
обучение на кадри 232 642 
обучение по география 459 
Обща селскостопанска политика 538 
обща цена 751 
обществен сектор 476 
обществена комуникация 588 
обществени организации 589 
обществени отговорности 248 
обществени поръчки 370 371 391 397 779 
обществено здраве 717 
обществено развитие 52 
общество 4 56 70 401 588 
община 408 750 
община Несебър 269 
общини 578 675 
общинска администрация 407 
общинска политика 408 
общински администрации 645 
общински бюджет 570 
общински граници 408 
общински рискове 578 
общинско право 405 
общинско управление 408 578 
общуване 549 
овладяване на конфликт 59 
одит 485 593 633 634 
одит и счетоводство 635 
одит на процеси 760 
одиторска отговорност 635 
одиторска практика 593 
одиторска работа 633 
одиторски доклад 484 635 
одиторски процедури 593 
озеленяване 747 
ОИСР 344 419 
околна среда 343 434 463 498 513 518 529 
окончателен данък 182 
он-лайн комуникация 477 
онлайн 432 692 
онлайн застраховане 441 
онлайн застраховки 432 
онлайн информация 670 692 
онлайн комуникации 315 
онлайн магазини 298 
онлайн маркетинг 690 
онлайн пазар 283 
онлайн пазаруване 283 
онлайн приложения 315 
онлайн продажби 315 
онлайн реклама 670 690 
онлайн търговия 283 284 
онлайн цени 283 
ООН 337 338 339 343 344 
опазване 8 
опазване на околната среда 229 496 497 
опазване на почвата 523 
опазване на растителността 747 
опасност 737 
оперативни програми 155 
оперативни програми за съфинансиране 155 
оперативни цели 571 
оперативно планиране 571 
операционна стратегия 583 
операционно моделиране 768 
опит 676 
опростени данъци 191 
оптимален портфейл 215 
оптимална парична политика 90 
оптимално управление 215 
оптимизационни методи 440 543 
оптимизационни модели 543 
оптимизация 543 680 720 
оптимизизиране на ресурси 699 
оптимизиране на лизингови плащания 116 
оптимизиране на разходите 507 
оранжерийно зеленчукопроизводство 538 
оранжерна продукция 538 
организации 248 682 
организационен мениджмънт 563 
организационен процес 248 
организационна култура 17 259 
организационна промяна 17 
организационна психология 17 
организационна структура 258 
организационни иновации 546 
организационни мрежи 556 
организационни форми 753 
организационно-управленски иновации 546 
организационно-управленски проблеми 563 
организация 216 554 563 651 674 676 
организация и управление 563 
организация и управление на бизнеса 308 
организация на науката 485 
организация на производството 95 
организация на работата 651 
организация на територията 777 
организация на туристическите превози 271 
организация на фирма 95 
организация на фирмения бизнес 95 
организирана престъпност 365 
ОС 338 
освобождаване от облагане 184 
осигурени лица 426 
осигурителни вноски 175 380 421 
осигурителни правоотношения 413 
осигурителни приходи 175 
осигуровки 175 381 
осигуровки и обезщетения 425 
осигуряване 421 422 425 
основни икономически дейности 198 
основни процеси 682 
ОСП 514 517 538 
ОСП на ЕС 538 
оспорване 160 
остаряване на населението 36 
островни дестинации 752 
отбрана 340 
отбранително-промишлен комплекс 239 
отворена търговия 278 
отговорност 69 
отделяне на търговски дружества 621 
откриване на учебна година 808 
отложено плащане 607 
отпуски по болест 425 
отраслова структура 158 275 
отчетна икономическа информация 187 629 
отчетна информация 187 629 
отчетна политика 629 
отчетни данни 603 
отчетност 629 
отчитане 624 
отчитане на активи 190 627 
отчитане на амортизациите 627 
отчитане на данъци 188 194 
отчитане на дарения 617 
отчитане на инвестиции 188 
отчитане на липси 611 
отчитане на приходите и разходите 623 
отчитане на разходи 616 630 
отчитане на такси 625 
отчуждение 11 
офис площи 555 
офшорни компании 433 
охранителна дейност 697 
оценителски процес 149 
оценка 149 153 522 768 
оценка на активи 99 149 190 
оценка на екоефективност 633 
оценка на качеството 564 
оценка на компании 149 
оценка на оферти 397 
оценка на проекти 149 
оценка на риска 136 736 
оценка на стойността 130 
оценка на туристически ресурси 756 
оценяване 632 641 
оценяване на кандидати 656 
оценяване на компетенции 656 
оценяване на образованието 460 
оценяване на обучението 460 
оценяване на персонала 653 
оценяване на човешките ресурси 641 
пазар 9 135 218 350 476 532 673 
пазар на акции 320 
пазар на електроенергия 504 505 
пазар на земеделски земи 509 
пазар на имоти 316 
пазар на недвижими имоти 561 
пазар на облигации 210 
пазар на техническите услуги 703 
пазар на технологии 703 
пазар на труда 74 75 78 84 85 87 88 89 90 91 473 
пазар на труда в България 61 88 89 
пазар на ценни книжа 108 
пазарен дял 430 431 
пазарен подход 149 
пазарен портфейл 153 
пазари 150 545 
пазарна активност 209 316 
пазарна динамика 304 746 
пазарна дисциплина 136 
пазарна ефективност 102 
пазарна икономика 218 253 333 
пазарна интеграция 68 
пазарна инфраструктура 514 
пазарна капитализация 209 
пазарна конюнктура 216 
пазарна ликвидност 209 
пазарна мрежа 443 
пазарна ниша 765 
пазарна стойност 147 156 
пазарна трансформация 84 
пазарна цена 277 
пазарни асиметрии 277 
пазарни данни 326 
пазарни индикатори 217 
пазарни инструменти 217 
пазарни несъвършенства 277 
пазарни промени 157 304 
пазарни реформи 87 
пазарни рискове 208 
пазарни субекти 92 
пазарно предприемачество 576 
пазарно развитие 419 
пазарно сегментиране 304 
пазарно търсене 88 
пазаруване 537 
Пакистан 278 
Пакт за стабилност и растеж 98 
пари и банки 217 
пари и финанси 217 
паритет на покупателната способност 68 
паричен мултипликатор 105 
паричен оборот 120 
паричен пазар 127 161 
паричен съвет 98 
парична база 105 
парична маса 105 124 
парична политика 90 157 
парични агрегати 105 
парични обезщетения 380 
парични операции 186 
парични помощи от ДОО 380 
парични разходи 522 
парични трансфери 205 
парично обезщетение 18 
парично обръщение 123 
парично-кредитен пазар 127 
парично-кредитна политика 127 
парола 734 
партньорство 343 643 
патентен данък 179 189 
патриотизъм 457 
патриотично възпитание 457 
педагогика 452 457 458 459 465 466 
педагогическа дейност 452 464 
педагогическа наука 465 
педагогическа практика 452 
педагогическа психология 458 
педагогическа система 452 
педагогически конфликти 452 
педагогически процес 452 
педагогически условия 458 
педагогическо взаимодействие 456 
педагогическо образование 452 464 
педагогическо общуване 452 
пенсии 72 426 
пенсионен модел 424 426 
пенсионен сектор 412 
пенсионен фонд 412 
пенсионери 34 
пенсионна възраст 34 72 
пенсионна политика 34 424 
пенсионна реформа в България 424 
пенсионна система 34 72 109 
пенсионна система в България 424 
пенсионна система в Русия 109 
пенсионни доходи 34 
пенсионни компании 433 
пенсионни спестявания 131 
пенсионни средства 131 
пенсионни фондове 131 413 423 424 429 
пенсионно законодателство 429 
пенсионно осигуряване 413 423 424 426 428 
пенсионноосигурителни дружества 413 428 
пенсионноосигурително дружество 413 
периферни региони 226 
перманентно образование 490 
персонал 261 606 644 652 655 676 
персонализирана сигурност 734 
персонална дейност 718 
персонални инструменти 718 
перспективи 254 
петрол 219 
петрол и политика 219 
петролен бизнес 219 
петролен пазар 219 
петролна икономика 219 
петролна индустрия 219 
печалба 288 
печалби 254 
печатна дейност 584 
печатни услуги 584 
пивоварна промишленост 672 
пирати 54 
плаващ курс 203 
план 258 472 565 
план-прогноза 721 
планиране 259 260 266 415 568 569 570 637 
планиране и контрол 266 
планиране на активите 699 
планиране на производството 266 
планиране на териториалното развитие 569 
планирането 717 
планови дейности 696 
платежен баланс 121 
платежна система 324 
платежни инструменти 284 
платежни системи 112 
платежоспособност 439 547 
Платон 11 
платформа 713 
плащане 194 
плевели 523 
Пловдив 254 
поведение 473 585 
поведение в трудовите колективи 585 
поведение и стил 585 
поведение на потребителите 473 
поведенчески модели 102 
поведенчески подход 102 
поведенчески финанси 102 
повишение на квалификацията 406 
подаване на декларации 422 
подбор на кадри 653 
подбор на персонал 654 
подбор на персонала 656 
подбор на служители 653 
подбор на специалисти 653 
подготвени служители 578 
подготовка на специалисти 479 
подобряване на качеството 480 798 
подобряване на образование 474 478 480 798 
подпрограма Еразъм 451 
подходи 146 766 
подходът Лидер 512 
пожизнено обучение 490 
поздравление 784 
поземлени отношения 377 
показатели 596 
показатели за ефективност 50 148 
показатели за ликвидност 209 547 
поклонически пътувания 271 
поколение 801 
поколенчески различия 304 
покупателна способност 68 
покупки 288 
поликултурни организации 259 
поликултурност 259 
политика 35 53 334 511 588 
политики за заетост 89 
политики за противодействие 774 
политическа марка 53 
политическа реклама 53 
политическа система 151 
политически бранд 53 
политически брандинг 53 
политически имидж 53 
политически маркетинг 53 482 
политически отношения 151 
политически пазар 53 
политически партии 395 
политически риск 499 550 551 
политически цели 54 
политология 55 
получател 196 
Полша 333 
поляризация 74 
понятия 682 
пороци 296 
портфейл 215 
портфейлен мениджмънт 557 
портфейлна теория 557 
послания 273 
посредническа дейност 430 
постконфликтно възстановяване 356 
постмодерен маркетинг 292 
постмодернизъм 304 
постоянен доход 86 
постоянни разходи 630 
потенциален БВП 217 
потребител 296 
потребители 438 
потребители на интернет 741 
потребителска зависимост 447 
потребителска информация 620 695 
потребителска несъстоятелност 375 
потребителски интерфейс 718 
потребителски предпочитания 295 
потребителски стоки 295 
потребителско поведение 296 300 522 
потребление 278 505 
потребление на домакинствата 33 
потребност 549 
потребности 216 652 
потребности на клиентите 216 583 
потребности на персонала 652 
почвозащитни технологии 540 
почвообработващи машини 532 
права 383 
права и задължения 394 
права на човека 336 343 
правен режим 193 
правен риск 702 
правен статут 409 648 
правила 648 
правителствен дълг 204 
правителствена помощ 526 
правителствени дарения 614 
правителствени субсидии 526 
правна уредба 446 
правни аспекти 513 621 
правни въпроси 392 
правни задължения 369 
правни норми 338 
правни форми 92 
право 369 375 392 
право и икономика 396 
право на задържане 378 
право на собственост 377 702 
правоотношения по сделки 421 
прагматизъм 464 
прагматично образование 464 
практически аспекти 628 
практически опит 696 
практическо обучение 487 
пране на пари 107 144 
превоз на стоки 663 
превозни средства 389 
предизборен маркетинг 53 
предизвикателства 329 
предлагане 133 
предмет на дейност 649 
предмет на облагане 186 
предметна дидактика 466 
предоставяне на информация 187 
предоставяне на социални услуги 411 
предприемаческа дейност 572 575 
предприемаческа подготовка 572 
предприемачески бизнес 573 
предприемачески подход 419 
предприемачество 115 315 572 573 574 575 
предприемачество - социален аспект 572 574 
предприемачество в малките предприятия 115 
предприемачество в търговията 282 
предприемачи 572 
предприятие 267 558 593 596 
предприятия 603 
предприятия в ЕС 546 
предприятия в ликвидация 18 
предприятия в несъстоятелност 18 
представителна демокрация 56 
представителни разходи 181 
презастраховане 443 
презастрахователен пазар 443 
презастрахователни мрежи 443 
презастрахователни отношения 443 
презастрахователни разходи 443 
преизчисления 205 603 
преки данъци 175 195 
преки чуждестранни инвестиции 67 158 348 
премии 430 
премийни приходи 430 
пренасяне на данъчни загуби 173 
пренесена загуба 173 
преобразуващо се дружество 621 
преодоляване на кризи 543 
преподаване 478 
преподаване във ВУЗ 478 
преподаване по статистика 27 
препоръки 514 
препоръчителен подход 619 
преразпределителна политика 244 
пререгистрация на фирма 387 
преструктуриране 250 
преструктуриране на предприятията 250 
престъпни доходи 107 
престъпни капитали 107 
престъпност 365 374 
преуспяване 267 
прехвърляне 386 
преход 333 
привличане на туристи 274 
привързаност към организация 17 
придобиване на земеделска земя 377 
придобиване на собственост 377 
приложен софтуер 716 
приложения 686 719 
приложни програмни системи 687 698 
принудително изпълнение 379 
принципи 118 275 339 343 684 
приобщаващ бизнес 71 
приобщаващ растеж 71 359 
природна среда 524 
природни ресурси в туризма 269 
природни суровини 539 
природоопазване 496 
природоползване 496 
присъединяване на България към ЕС 293 368 548 
приходен подход 149 
приходи 431 593 
приходи от застраховки 431 
приходи от продажби 431 565 
приходна обезпеченост 170 
причинно-следствени връзки 76 
проблеми 35 213 218 306 328 357 476 514 640 641 
проблеми в земеделието 514 
проблеми на образованието 476 
проблемни ситуации 477 548 
проверка 144 
проверки 385 
прогнози 230 
прогнозиране 129 260 288 547 652 
прогнозиране на бъдещето 240 
прогнозна дейност 309 
прогнозни цени 240 
програма 25 
програма за конкурентоспособност 265 
Програма за развитие на селските райони 517 522 567 
програма Хоризонт 2020 155 
програмни езици 741 
програмни продукти 691 
програмно-целеви подход 637 
продажба 804 
продажби 258 288 295 303 565 694 
продажби на стоки 288 
продажби по Интернет 609 
продукти 258 291 565 
продуктивност 515 530 
продуктова стратегия 307 
продуктови иновации 546 
продукция 652 673 
продължаващо образование 470 
проект 358 433 500 759 
проектен мениджмънт 470 
проектен подход 552 
проекти 149 410 
проектиране 684 
проектиране на база данни 685 724 
проектиране на модел 234 
проектна дейност 552 
проектна продукция 673 
проектни екипи 651 
прозрачност 371 
прозрачност на управлението 401 
производители 537 
производителност 528 691 
производителност на труда 262 769 
производствен мениджмънт 639 
производствена ефективност 232 
производствена система 723 
производствени звена 243 266 
производствени предприятия 250 
производствени разходи 583 
производствено обслужване 299 
производство 278 510 531 
производство на биогорива 95 
производство на биодизел 95 
производство на вино 531 
производство на грозде 531 
производство на зеленчуци 538 
производство на мебели 546 
производство на петрол 219 
производство на плодове 538 
производство на пшеница 510 
производство на соя 535 
производство на тютюн 525 
промени 71 85 193 390 786 
променливи величини 86 
промишлено предприятие 631 
промишленост 495 
промишленост на Украйна 495 
промоция 307 
промяна 445 
промяна на собственост 201 
пространствен подход 697 
пространствена сегрегация 748 
пространствено планиране 569 
пространствено развитие 222 
протест 502 
протести 534 
противоречия 665 
проучване 257 
проучване на пазара 350 
професионален пенсионен фонд 413 
професионален подбор 653 657 
професионализъм 66 
професионална активност 654 
професионална дейност 657 
професионална квалификация 78 657 
професионална реализация 473 
професионална структура 78 
професионални гимназии 470 
професионални стандарти 618 
професионални умения 657 
професионално образование 470 
професионално обучение 470 
професионално развитие 85 
професура 797 
профил на туриста 269 
профстандарти 618 
процедура 187 
проценти 626 
процесна интеграция 31 
процесни иновации 546 
ПРСР 522 
ПРСР в България 522 567 
психика 12 
психоактивни вещества 774 
психология 10 
психология на личността 102 
психосоциална идентичност 458 
психосоциална теория 458 
ПСР 98 
публичен мениджмънт 402 
публичен сектор 17 94 268 402 571 578 636 773 
публична администрация 402 405 
публични блага 94 
публични дружества 433 
публични задължения 177 
публични инфраструктури 714 
публични организации 268 
публични проекти 732 
публични финанси 61 98 102 
публично управление 402 
публично-частни партньорства 94 
публично-частно партньорство 6 512 
публичност 671 
ПЧИ 158 
ПЧИ в България 158 
ПЧП 512 
пшеница 533 672 
пъблик рилейшънс 293 
пъблик-рилейшънс 293 
пътувания 774 
пътувания с обща цена 751 
работа 418 
работа в екип 285 555 643 651 656 658 
работен ден 80 
работен план 650 673 
работен процес 650 
работна заплата 76 90 
работна сила 78 427 476 659 
работни места 74 660 
работни процеси 680 
работни часове 660 
работник 79 
работници 261 662 
работно време 555 
работно място 555 662 
работно облекло 176 
работодател 69 
работодателски организации 502 
равнище на доходите 73 
равнище на цените 277 
раждаемост 42 
развиващи се пазари 326 577 
развиващи се страни 65 
развити пазари 326 
развитие 75 214 250 481 516 638 757 783 
развитие на агробизнеса 516 
развитие на бизнеса 272 
развитие на ЕС 359 
развитие на земеделието 517 
развитие на икономиката 216 
развитие на кооперациите 93 
развитие на машиностроенето 638 
развитие на МСП 251 
развитие на науката 340 
развитие на образованието 481 783 
развитие на предприятието 678 
развитие на регионите 37 226 272 
развитие на селските райони 518 567 
развитие на софтуера 720 
развитие на туризма 755 757 
развитие на фирмите 95 
размер на пенсиите 424 
разпознаване на глас 728 
разпределение на средствата 567 
разработване на план 259 
разрешителен режим 666 
разходи 23 110 691 
разходи за иновации 261 546 
разходи за научна и развойна дейност 155 
разходи за развойна дейност 261 
разходи за реклама 181 
разходи за услуги 701 
разчети за експорт 307 
районна администрация 402 
рапица 508 
растениевъдство 528 535 
растителна защита 523 
ратификация 646 
рационалност 62 
реализация 652 
реална доходност 183 423 
реална конвергенция 368 
реални активи 423 
реални заплати 90 
регион 104 
регионален маркетинг 226 
регионален маркетинг микс 226 
регионален маркетингов подход 226 
регионален маркетингов профил 226 
регионален подход 568 
регионален туризъм 224 750 
регионализъм 357 
регионална демографска политика 256 
регионална икономика 63 
регионална политика 225 256 353 
регионална политика на ЕС 353 
регионална структура 511 
регионална търговия 278 
регионални международни организации 319 
регионални различия 37 
регионално планиране 570 
регионално развитие 37 88 222 223 224 225 226 350 354 567 569 570 571 
регионално управление 511 
региони 91 
региони в България 91 
регистрация 454 
регистрация на фирма 387 
регресионен анализ 652 
регресионни коефициенти 154 
регулатор 404 
регулаторни агенции 404 
регулаторни органи 404 
регулиране на капиталите 136 198 
регулиране на пазара 212 
режим на труд 681 
резервати 776 
реиндустриализация 239 
рейтинговане 63 
рейтингови оценки 63 
река Дунав 772 
реклама 181 253 301 669 670 671 690 
рекламации 622 
рекламен маркетинг 669 
рекламна дейност 671 
рекламна информация 671 
рекламна кампания 307 671 
рекламна комуникация 669 
рекламна мрежа 670 
рекламна обява 670 
рекламни кампании 293 
реколта 531 
рекреационно-туристически зони 756 
рекреационно-туристически ресурси 756 
ректор 783 786 804 
ректори 794 
религии 296 
религиозна философия 14 
религия 68 
републикански бюджет 23 
репутация 576 
ресурс 642 
ресурсен подход 275 
ресурсно управление 267 
ресурсоспестяващи технологии 540 
рефинансиране 442 
реформаторски политики 59 
реформи в образованието 475 
рециклиране 668 
рециклирани хартиени материали 668 
ригидност 90 
ригидност на заплати 90 
риск 4 145 154 370 434 550 551 578 579 
риск анализи 241 709 
риск в бизнеса 580 
риск в застраховането 439 
риск в предприятието 579 
риск мениджмънт 101 559 578 579 580 735 763 
риск мениджмънт в банката 128 
риск мениджмънт в предприятието 579 
рисков профил 447 
рискове 175 281 416 499 
рискови инвестиции 208 
рискови фактори 764 
родолюбие 457 
рубла 121 
рудодобив 232 
Румъния 67 
румънска икономика 67 
рурален район 777 
руралност 777 
Русия 39 55 63 74 76 103 104 105 106 109 110 115 119 132 243 329 342 423 429 435 437 440 442 547 
руска философия 14 
руски банки 119 
руски пазар 327 
ръководител 648 
ръководство 800 
ръст на инфлация 65 
ръст на развитие 698 
СА 25 52 57 71 78 151 156 164 213 222 224 225 226 248 256 259 260 274 289 334 359 373 409 415 450 495 514 518 526 552 557 568 570 571 605 606 607 694 719 729 736 775 
СА докторант 37 157 567 584 
салдо 619 
самоличност 144 
самостоятелна работа 479 491 
самосъзнание 457 
самоуправление 405 
самофактуриране 196 
санкции 376 
САЩ 55 230 329 331 342 346 349 533 
САЩ - световен лидер 346 
САЩ и Западна Европа 347 
сборник 286 288 290 291 292 296 298 299 473 474 476 478 480 481 
сборник доклади 3 7 45 46 69 97 98 144 205 215 222 224 225 246 247 249 250 251 252 257 261 287 293 294 295 328 352 354 355 360 362 363 373 393 394 402 410 413 453 473 474 475 476 478 480 481 497 517 567 568 569 570 571 583 586 590 596 741 755 772 
сборник доклади от конференция 144 246 247 249 250 251 252 261 328 410 588 596 717 755 
сборник от доклади 587 
сборник с доклади 11 23 33 34 95 96 142 143 145 146 147 148 149 150 152 154 203 214 223 266 269 270 272 286 288 290 291 292 296 297 298 299 307 331 333 356 377 405 451 454 492 500 521 573 594 595 681 682 683 685 688 689 718 719 725 726 727 728 732 733 734 735 736 737 747 751 752 759 760 
сборник статии 750 753 754 757 
СБП 150 
сватбен туризъм 765 
световен износ 263 
световен пазар 161 264 503 
световен паричен пазар 161 
световен ред 58 
световен финансов пазар 127 
световна икономика 124 
световна криза 753 
световна политика 347 
световна финансова криза 326 
световно земеделие 528 
световно културно наследство 273 
световно население 36 
световно-регионална динамика 346 
светът 58 349 
свобода 13 14 15 336 563 
свобода на избора 13 15 
свобода на словото 336 
свободен достъп 4 
свободна воля 12 
свободна търговия 278 
свободни икономически зони 575 
свръхлидерство 346 
свърхурбанизация