НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп С 847

Вуцова, Албена и др.  Анализ на абсорбционния капацитет на българските технологични фирми / Албена Вуцова, Емил Митов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 3, с. 263-279. 

  

Сист. No: 61188

Интелектуална собственост

- 2 -

Сп С 494

Лозев, Емил.  Свобода на информация и свободно използване на авторски произведения / Емил Лозев. // Собственост и право, 2015, N 7, с. 63-72. 

  

Сист. No: 61474

- 3 -

Сп С 494

Черкезова, Патриция.  Правото на възпроизвеждане според тълкуванията на Съда на ЕС / Патриция Черкезова. // Собственост и право, 2015, N 8, с. 71-83. 

  

Сист. No: 61557

ФИЛОСОФИЯ

- 4 -

В Н 25 к

Франциск.  Енцикликата Laudato Si / Франциск ; Прев. от англ. Росен Асенов. // Култура, N 26, 3 юли 2015, с. 10-11. 

  

Сист. No: 61200

Психология

- 5 -

Сп С 847

Милков, Чавдар.  Пътят към професията - стратегия за бъдещето на личността и обществото / Чавдар Милков. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 3, с. 280-300. 

  

Сист. No: 61191

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика

- 6 -

39605

Бояджиев, Веселин.  Необходима е по-висока статистическа култура в обучението и изследванията по хуманитарна география / Веселин Бояджиев. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Науч. конфер. с межд. уч., Свищов 12-15 окт. 2000 г., 2000, с. 359-363. 

  

Сист. No: 61171

Демография и население

- 7 -

Сп Ч 895

Велковска, Гена и др.  Отражение на миграционните процеси върху системата за национална сигурност на Република България / Гена Велковска, Захари Бисеров. // Човешки ресурси, 2015, N 3-4, с. 38-40. 

  

Сист. No: 61311

Население

- 8 -

Сп И 503 и

Цанов, Васил.  Социални влияния на неравенството в доходите на населението в България / Васил Цанов. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 2, с. 24-51. 

  

Сист. No: 61515

Миграция

- 9 -

Сп Г 368

Ташев, С.  Миграционният натиск върху България: същност и концептуална рамка / С. Ташев. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 4, с. 5-21. 

  

Сист. No: 61209

- 10 -

Сп М 68 э

Цапенко, И.  Субективное благополучие населения и иммиграция / И. Цапенко. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 4, с. 23-36. 

  

Сист. No: 61297

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 11 -

Сп И 502

Колева, Яна.  Порода Лидер / Яна Колева. // Икономика, 2015, N 52, с. 60-62. 

  

Сист. No: 61443

Политика

- 12 -

В Н 25 к

Георгиева, Теодора.  [Двадесет и пет] 25 години демокрация, която трябва да е мъжество на разума / Теодора Георгиева. // Култура, N 29, 24 юли 2015, с. 10-11. 

  

Сист. No: 61350

- 13 -

Сп М 68 э

Громогласова, Е. и др.  Политико-экономический анализ трансформации партийных систем в Евросоюзе / Е. Громогласова, А. Либман. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 4, с. 5-17. 

  

Сист. No: 61295

Международна политика

- 14 -

Сп Г 368

Добрев, Добромир.  САЩ и Европа в началото на новото хилядолетие: геополитическо партньорство и съперничество / Добромир Добрев. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 4, с. 101-109. 

  

Сист. No: 61250

- 15 -

Сп Г 368

Трансатлантическите отношения и противоречията между САЩ и Европа . // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 4, с. 78-100. 

  

Сист. No: 61249

- 16 -

Сп М 68 э

Хохлов, И.  О некоторых подходах к объяснению феномена терроризма / И. Хохлов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 5, с. 19-28. 

  

Сист. No: 61307

Икономика. Икономически науки

- 17 -

39832

Пиримова, Вера Д.  Структурна обусловеност на растежа в България / Вера Д. Пиримова. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 1, 2001, с. 289-294. 

  

Сист. No: 61214

- 18 -

39832

Ралева, Стела.  Влияние на политическия делови цикъл върху развитието на инфлационния процес в България / Стела Ралева. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 1, 2001, с. 359-364. 

  

Сист. No: 61217

- 19 -

39832

Савельев, Е. В. и др.  Новая экономика как единая наднациональная мировая экономика / Е. В. Савельев, В. Е. Куриляк. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 21-30. 

  

Сист. No: 61173

- 20 -

Сп Ф 53 кс

Львова, Надежда Алексеевна и др.  Феномен кризиса в представлениях экономической науки: ожидаемая закономерность или непредсказуемный шок? / Надежда Алексеевна Львова, Наталья Сергеевна Семенович. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 21, с. 21-36. 

  

Сист. No: 61268

- 21 -

Сп И 36 Вн

Михайлов, Пеню.  [Сто и тридесет ] 130 години от рождението на Джон Мейнард Кейнс: Щтрихи към един портрет / Пеню Михайлов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 2, с. 5-15. 

  

Сист. No: 61589

- 22 -

Сп Н 25 а

Тодоров, Любомир.  Система от показатели за оценка на ефективността на националната икономика / Любомир Тодоров. // Народностопански архив  (Свищов), LXVIII, 2015, N 2, с. 24-43. 

  

Сист. No: 61239

Макроикономика

- 23 -

Сп Ч J 80 m

Jung, Yongseung.  Price Stability in Economies with Habit Persistence / Yongseung Jung. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 4, с. 517-549. 

  

Сист. No: 61174

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 24 -

Сп З 544 к

В земеделието - трудов договор за един ден . // Земеделска кооперация, XXIII, 2015, N 7, с. 28-38. 

  

Сист. No: 61428

- 25 -

Сп Ч 895

Георгиева, Весела.  Тенденции в развитието на младежката трудова заетост у нас / Весела Георгиева. // Човешки ресурси, 2015, N 3-4, с. 27-29. 

  

Сист. No: 61304

- 26 -

Сп И 73 б

Гонева, Ася.  Пенсионни реформи в някои европейски страни - ключови промени и успешни решения / Ася Гонева. // Информационен бюлетин по труда, XLVIII, 2015, N 3, с. 70-83. 

  

Сист. No: 61564

- 27 -

Сп И 73 б

Димитрова, Елка.  Националният план за действие по заетостта през 2015 г. в подкрепа на стопанското оживление / Елка Димитрова. // Информационен бюлетин по труда, XLVIII, 2015, N 1, с. 40-55. 

  

Сист. No: 61568

- 28 -

Сп И 73 б

Иванова, Величка.  Целеви групи на пазара на труда - предизвикателства пред Агенцията по заетостта / Величка Иванова. // Информационен бюлетин по труда, XLVIII, 2015, N 7, с. 38-45. 

  

Сист. No: 61532

- 29 -

Сп И 73 б

Николов, Николай.  Пакет от мерки за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната реформа / Николай Николов. // Информационен бюлетин по труда, XLVIII, 2015, N 4, с. 49-56. 

  

Сист. No: 61561

- 30 -

Сп И 73 б

Нинева, Смела.  Още за увеличеното заплащане на извънредния труд / Смела Нинева. // Информационен бюлетин по труда, XLVIII, 2015, N 7, с. 5-8. 

  

Сист. No: 61546

- 31 -

Сп И 73 б

Нинева, Смела.  Социалната защита и правата на гражданите в трудовото законодателство / Смела Нинева. // Информационен бюлетин по труда, XLVIII, 2015, N 1, с. 10-21. 

  

Сист. No: 61567

- 32 -

Сп И 73 б

Петкова, Калина.  Безопастност и здраве при работа с опастни химични вещества и смеси - промени в нормативни актове / Калина Петкова. // Информационен бюлетин по труда, XLVIII, 2015, N 6, с. 37-44. 

  

Сист. No: 61547

- 33 -

Сп И 73 б

Петрова-Трифонова, Искра.  Проекти за социалните партньори за подпомагане изпълнението на националната политика за насърчаване на заетостта / Искра Петрова-Трифонова. // Информационен бюлетин по труда, XLVIII, 2015, N 5, с. 42-79. 

  

Сист. No: 61558

- 34 -

Сп И 73 б

Средкова, Красимира.  Отново за Европейската социална харта / Красимира Средкова. // Информационен бюлетин по труда, XLVIII, 2015, N 8, с. 63-70. 

  

Сист. No: 61553

- 35 -

Сп И 73 б

Тенчева-Фока, Деница.  Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица - стъпка към повишаване пригодността за заетост и успешна интеграция на пазара на труда на продължително безработни лица / Деница Тенчева-Фока. // Информационен бюлетин по труда, XLVIII, 2015, N 3, с. 45-54. 

  

Сист. No: 61562

- 36 -

Сп И 73 б

Тодорова, Лариса и др.  Новият трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа / Лариса Тодорова, Теодора Дичева. // Информационен бюлетин по труда, XLVIII, 2015, N 8, с. 5-15. 

  

Сист. No: 61552

- 37 -

Сп И 73 б

Тодорова, Теодора.  Социалните предприятия в системата за превенция и противодействие на детската престъпност / Теодора Тодорова. // Информационен бюлетин по труда, XLVIII, 2015, N 5, с. 18-28. 

  

Сист. No: 61554

- 38 -

Сп И 73 б

Цонева, Антоанета.  Европейската гаранция за младежта в България - резултати от изпълнението и нови възможности за обучение и заетост на младите хора / Антоанета Цонева. // Информационен бюлетин по труда, XLVIII, 2015, N 6, с. 50-60. 

  

Сист. No: 61548

Трудови договори

- 39 -

Сп И 36 Вн

Андреева, Андрияна.  Специфика на новите нормативни решения при договорите за професионална квалификация / Андрияна Андреева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 4, с. 30-37. 

  

Сист. No: 61603

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 40 -

Сп И 36 Вн

Иванова, Павлина.  Форми на трудова заетост в селското стопанство на България / Павлина Иванова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 2, с. 59-71. 

  

Сист. No: 61595

Пазар на труда

- 41 -

Сп Н 25 а

Атанасова, Маргарита.  Активна политика на пазара на труда в условията на криза в България / Маргарита Атанасова. // Народностопански архив  (Свищов), LXVIII, 2015, N 2, с. 3-23. 

  

Сист. No: 61238

Безработица

- 42 -

Сп И 503 и

Furuoka, Fumitaka.  Are Unemployment Rates in the Post-Communist Economies Stationary? Empirical Evidence from Central Asia / Fumitaka Furuoka. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 2, с. 85-105. 

  

Сист. No: 61528

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 43 -

Сп А 255

Цените ще продължат да определят сделнике с ниви . // Агробизнесът, XIII, 2015, N 7, с. 33-35. 

  

Сист. No: 61180

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 44 -

39832

Бъкличаров, Стефан.  Паричният съвет в България - икономическото лекарство със съставките на наркотик / Стефан Бъкличаров. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 1, 2001, с. 376-381. 

  

Сист. No: 61219

- 45 -

39605

Ломев, Боян.  Оценка на екстремалното поведение на валутните обменни курсове в България (1991-1997) посредсством робастен метод / Боян Ломев. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Науч. конфер. с межд. уч., Свищов 12-15 окт. 2000 г., 2000, с. 349-355. 

  

Сист. No: 61170

- 46 -

39832

Трифонова, Силвия Трифонова.  Поддържането на паричния съвет в България - предизвикателство или необходимост в процеса на евроинтеграция / Силвия Трифонова Трифонова. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 1, 2001, с. 414-419. 

  

Сист. No: 61223

- 47 -

Сп Ф 53 кс

Афанасьева, Альбина Назиповна.  Модельные представления об основах финансовой политики суверенного государства в условиях кризиса / Альбина Назиповна Афанасьева. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 23, с. 31-39. 

  

Сист. No: 61524

- 48 -

Сп Ф 53 кс

Винокурова, Людмила Анатольевна.  О методологических подходах к стоимостной оценке нематериальных ресурсов населения в банковской деятельности / Людмила Анатольевна Винокурова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 22, с. 20-27. 

  

Сист. No: 61280

- 49 -

Сп Ф 53 кс

Гамукин, Валерий Владимирович.  Комбинаторика рисков бюджетной системы / Валерий Владимирович Гамукин. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 22, с. 28-39. 

  

Сист. No: 61284

- 50 -

Сп Ф 531 п

Джилизов, Велко.  Отрицателните лихви - нормативна уредба и начин на приложение при кредити и влогове / Велко Джилизов. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 7, с. 76-87. 

  

Сист. No: 61348

- 51 -

Сп Ф 53 кс

Евдокимова, Светлана Сергеева.  Рынок автокредитования в России: тенденции и проблемы развития / Светлана Сергеева Евдокимова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 24, с. 34-44. 

  

Сист. No: 61530

- 52 -

Сп Ф 53 кс

Иванченко, Игорь Сергеевич.  Привлечение зарубежных банковских инвестиций в развивающуюся экономику: российский пример / Игорь Сергеевич Иванченко. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 22, с. 2-12. 

  

Сист. No: 61274

- 53 -

Сп Ф 53 кс

Казакова, Кристина Анатольевна.  Моделирование банковского резерва на покрытие кредитных потерь: аспект панельных данных / Кристина Анатольевна Казакова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 21, с. 44-56. 

  

Сист. No: 61272

- 54 -

Сп М 486

Кер, Гордън.  Хитрата игра на Атина / Гордън Кер. // Мениджър, 2015, N 7, с. 116-117. 

  

Сист. No: 61488

- 55 -

Сп Ф 53 кс

Кондратова, Ольга Сергеевна.  Регулятивный капитал банка: сравнительный анализ соглашений Базел II е Базел III / Ольга Сергеевна Кондратова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 22, с. 13-19. 

  

Сист. No: 61275

- 56 -

Сп Ф 53 кс

Логинов, Евгений Леонидович и др.  Формирование механизмов управления научно-техническим развитием:сетевые императивы интеграции зональных инновационных центров на уровне регионов России и ЕАЭС / Евгений Леонидович Логинов, Валерия Евгеньевна Логинова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 21, с. 2-12. 

  

Сист. No: 61265

- 57 -

Сп Ф 53 кс

Моисенко, Ирина Александровна.  Налоговая политика в системе стабилизации хозяйственного комплекса / Ирина Александровна Моисенко. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 21, с. 57-66. 

  

Сист. No: 61273

- 58 -

Сп Ф 53 кс

Негомедзянов, Юрий Акимович и др.  Оценка риска по реальной волатильности / Юрий Акимович Негомедзянов, Герман Юрьвич Негомедзянов. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 24, с. 22-26. 

  

Сист. No: 61529

- 59 -

Сп Д 41 к

Попов, С. Б.  Система внутреннего контроля - составная часть менеджмента качества / С. Б. Попов. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 7, с. 59-63. 

  

Сист. No: 61551

- 60 -

Сп Д 41 к

Рахметова, А. М.  Идентификация понятий в контексте взаимодействия банковского и реального секторов / А. М. Рахметова. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 6, с. 62-67. 

  

Сист. No: 61437

- 61 -

Сп Ф 53 кс

Романюк, Кирилл Андреевич.  Концепция метода оценки кредитоспособности физических лиц / Кирилл Андреевич Романюк. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 24, с. 45-54. 

  

Сист. No: 61531

- 62 -

Сп Д 41 к

Симонов, В. В.  Экономика и банковская система России: некоторые актуальные проблемы антикризисной политики / В. В. Симонов. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 7, с. 14-20. 

  

Сист. No: 61549

- 63 -

Сп Д 41 к

Усоскин, В. М.  Антикризисная политика центральных банков в 2007-2014 годах: цели, особенности, результаты / В. М. Усоскин. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 6, с. 20-27. 

  

Сист. No: 61436

- 64 -

Сп Ф 53 кс

Ушанов, Александър Евгеньевич.  Оптимизация кредитного процесса в условиях вызовов / Александър Евгеньевич Ушанов. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 21, с. 37-43. 

  

Сист. No: 61270

- 65 -

Сп Ф 53 кс

Штеле, Евгения Анатольевна.  Финансовый потенциал ОАО "Российские железные дороги" в период реформирования железнодорожного транспорта / Евгения Анатольевна Штеле. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 22, с. 40-47. 

  

Сист. No: 61286

- 66 -

Сп Ф 53 кс

Яшина, Надежда Игоревна и др.  Оценка влияния государственной политики различных стран на эффективноть и стабильность социально-политических и экономических процессов / Надежда Игоревна Яшина, Наталия Николаевна Прончатова-Рубцова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 23, с. 23-14. 

  

Сист. No: 61522

- 67 -

Сп Ч J 80 m

Berentsen, Aleksander.  Financial Innovations, Money Demand, and the Welfare Cost of Inflation / Aleksander Berentsen, Samuel Huber, Alessandro Marchesiani. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N прил. 2, с. 223-261. 

  

Сист. No: 61177

- 68 -

Сп Ч J 80 f

Bouvard, Mattieu et al.  Transparency in the Financial System: Rollover Risk and Crises / Mattieu Bouvard, Pierre Chaigneau, Adolfo De Motta. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 4, с. 1805-1837. 

  

Сист. No: 61570

- 69 -

Сп Ч J 80 m

Hattori, Masazumi et al.  The Repository of Soft Information within Bank Organizations / Masazumi Hattori, Kohei Shintani, Hirofumi Uchida. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 4, с. 737-770. 

  

Сист. No: 61175

- 70 -

Сп Ч J 80 m

Hubert, Paul.  Do Central Bank Forecasts Influence Private Agents? Forecasting Performance versus Signals / Paul Hubert. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 4, с. 771-789. 

  

Сист. No: 61176

- 71 -

Сп Ч J 80 m

Potrafke, Niklas et al.  Fiscal Transfers and Fiscal Sustainability / Niklas Potrafke, Markus Reischmann. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 5, с. 975-1005. 

  

Сист. No: 61569

- 72 -

Сп Ч J 80 m

Williamson, Stephen D.  Keynesian Inefficiency and Optimal Policy: A New Monetarist Approach / Stephen D. Williamson. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N прил . 2, с. 197-222. 

  

Сист. No: 61178

Финанси

- 73 -

45125

Раджабов, Карахан.  Методика расчета комплексной рейтинговой оценки инвестиционных проектов / Карахан Раджабов. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 69-74. 

  

Сист. No: 61590

- 74 -

Сп И 502

Александров, Александър.  Залезът на парите в брой / Александър Александров. // Икономика, 2015, N 51, с. 55-57. 

  

Сист. No: 61245

- 75 -

Сп Д 532

Маринов, Иван С.  Корпоративна социална отговорност на българския банков сектор – мисия и бизнес практика / Иван С. Маринов. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2015, N 2, с. 59-68. 

  

Сист. No: 61225

- 76 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  За някои данъчни регулации, свързани с лихвените задължения и вземания на предприятията / Цветан Станкулов. // Актив, 2015, N 7, с. 39-45. 

  

Сист. No: 61368

- 77 -

Сп И 50 м

Тасева-Петкова, Галя.  Търговски кредит и риск от платежоспособност на фирмите / Галя Тасева-Петкова. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 4, с. 77-100. 

  

Сист. No: 61243

Бюджетни приходи и разходи

- 78 -

Сп Б 973

ДДС № 05 / 14.04.2015 г. . // Бюджетът, 24, 2015, N 8, с. 3-9. 

  

Сист. No: 61510

- 79 -

Сп Б 973

Изпълнение на държавния бюджет и основните показатели по консолидираната фискална програма към май 2015 г. . // Бюджетът, 24, 2015, N 8, с. 10-25. 

  

Сист. No: 61511

Финансов контрол

- 80 -

Сп Б 90

Жуков, В. Н.  Приоритетные задачи внутреннего финансового контроля в публичных корпорациях / В. Н. Жуков. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 7, с. 87-90. 

  

Сист. No: 61467

- 81 -

Сп И 36 Вн

Николова, Бистра.  Оценка на системата за вътрешен финансов контрол за нуждите на данъчната практика / Бистра Николова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 2, с. 32-46. 

  

Сист. No: 61592

Данъци. Такси. Налози

- 82 -

В К 263 d

Митева, Мая.  Платци на данък съгласно закона за ДДС : Кои са спецификите при различните сделки / Мая Митева. // Капитал Daily, V, N 161, 25 авг. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 61555

- 83 -

Сп Ф 531 п

Георгиева, Анета.  Относно несъвършенствата в ЗКПО при данъчното третиране на задълженията / Анета Георгиева. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 7, с. 24-30. 

  

Сист. No: 61342

- 84 -

Сп Ф 531 п

Кирилова, Милена.  Изисквания към съхранението на данъчните документи според ЗДДС / Милена Кирилова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 7, с. 44-50. 

  

Сист. No: 61345

- 85 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Промените в ЗДДС, в сила от 9 юни 2015 г. / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 6, с. 35-43. 

  

Сист. No: 61187

- 86 -

Сп З 544 к

Николов, Аспарух.  Командировките / Аспарух Николов. // Земеделска кооперация, XXIII, 2015, N 6, с. 24-31. 

  

Сист. No: 61182

- 87 -

Сп Ф 531 п

Осигуряване и данъчно облагане по ЗДДФЛ на командирован служител в държава- членка на Европейския съюз за период, превишаващ 24 месеца . // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 6, с. 31-34. 

  

Сист. No: 61186

- 88 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Документиране и облагане с ДДС доставките на услуги, предоставяни от ЕТ / Лиляна Панева. // Български законник, XXIV, 2015, N 7, с. 49-54. 

  

Сист. No: 61310

- 89 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Данъчно третиране на договорите за предоставяне на персонал по реда на ЗДДС / Лиляна Панева. // Актив, 2015, N 7, с. 35-37. 

  

Сист. No: 61365

- 90 -

Сп Ф 531 п

Попова, Евгения.  Данъчно третиране на доходите от лихви по банкови сметки по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица / Евгения Попова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 7, с. 31-43. 

  

Сист. No: 61344

- 91 -

Сп З 544 к

Преотстъпването на корпоративния данък по чл. 189б след промените в ЗКПО през март 2015 г. . // Земеделска кооперация, XXIII, 2015, N 7, с. 11-21. 

  

Сист. No: 61425

- 92 -

Сп М 486

Станчев, Красен.  Защо ни е данък "вредни храни" / Красен Станчев. // Мениджър, 2015, N 7, с. 114-115. 

  

Сист. No: 61486

Данъчна система

- 93 -

Сп Д 226 п

Босолова, Мария.  Данъчно третиране на подобренията, извършени в нает или предоставен за ползване имот / Мария Босолова. // Данъчна практика, 2014, N 8, с. 13-24. 

  

Сист. No: 57968

Данъчна система на ЕС

- 94 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Европейска практика по новообявени съдебни решения / Любка Ценова. // Актив, 2015, N 7, с. 37-38. 

  

Сист. No: 61367

Данъчно облагане

- 95 -

Сп И 503 и

Попова, Нели.  Изменения в облагането на трудовите доходи в страните от Европейския съюз през периода 1995-2014 г. / Нели Попова. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 2, с. 52-84. 

  

Сист. No: 61516

- 96 -

Сп Б 90

Сухов, А. М.  Квалификация расходов на прямые и косвенные / А. М. Сухов. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 7, с. 97-100. 

  

Сист. No: 61468

Пари. Банково дело. Борси

- 97 -

Сп М 486

Василев, Николай.  Най-добрите пари са изхарчените / Николай Василев. // Мениджър, 2015, N 7, с. 32-33. 

  

Сист. No: 61446

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 98 -

В Б 254

Илиев, Петър.  Българската афера "Банкова ваканция" / Петър Илиев. // Банкеръ, XXII, N 31, 31 юли-7 авг. 2015, с. 6-7. 

  

Сист. No: 61385

- 99 -

Сп Ф 53 кс

Бакайкина, Анна Владимировна.  Применение индекса Лернера к оценке конкуренции на рынке кредитования малого и среднего бизнеса России / Анна Владимировна Бакайкина. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 23, с. 17-30. 

  

Сист. No: 61523

- 100 -

Сп М 486

Бойчинова, Мария.  Заеми без посредници / Мария Бойчинова. // Мениджър, 2015, N 6, с. 168-169. 

  

Сист. No: 61278

- 101 -

Сп М 68 э

Вдовин, А.  Российско-китайское сотрудничество в банковой сфере / А. Вдовин. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 6, с. 28-38. 

  

Сист. No: 61312

- 102 -

Сп Ф 531 п

Георгиев, Владимир.  Комитетът за подбор в кредитните институции / Владимир Георгиев. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 6, с. 72-76. 

  

Сист. No: 61190

- 103 -

Сп В 986

Каранешев, Светлозар.  Регулаторната рамка за корпоративно управление на банките и задачите на вътрешния одит / Светлозар Каранешев. // Вътрешен одитор, XII, 2015, N 2, с. 28-35. 

  

Сист. No: 61373

- 104 -

Сп Ф 53 кс

Крашенинников, Николай Валерьвич.  Методические подходы и международный опыт организации стресс-тестирования в коммерческих банках / Николай Валерьвич Крашенинников. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 24, с. 14-21. 

  

Сист. No: 61526

- 105 -

Сп Н 25 а

Парушева, Силвия.  Картово-безналичните измами – предизвикателства и противодействие / Силвия Парушева. // Народностопански архив  (Свищов), LXVIII, 2015, N 2, с. 44-62. 

  

Сист. No: 61244

- 106 -

Сп Ф 53 кс

Ревенков, Павел Владимирович.  Актуальные направления регулирования электронного банкинга / Павел Владимирович Ревенков. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 24, с. 2-11. 

  

Сист. No: 61525

- 107 -

Сп М 486

Тодорова, Светлана.  С пълен капацитет и сили за растеж сме обратно в състезанието / Светлана Тодорова. // Мениджър, 2015, N 7, с. 24-25. 

  

Сист. No: 61514

Инвестиции

- 108 -

Сп М 486

Иванова, Милена.  Риск печели, риск губи / Милена Иванова. // Мениджър, 2015, N 7, с. 34-35. 

  

Сист. No: 61447

Инвестиционни фондове

- 109 -

39832

Къновски, Радослав.  Инвестиции на пенсионните фондове в недвижимости / Радослав Къновски. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 1, 2001, с. 433-437. 

  

Сист. No: 61226

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 110 -

39832

Амоша, А. И. и др.  Особенности совершенствования преобразований в промышленности / А. И. Амоша, Л. А. Збаразская. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 1, 2001, с. 202-207. 

  

Сист. No: 61203

Икономика

- 111 -

Сп М 486

Бойчинова, Мария.  Бум на сливанията и придобиванията / Мария Бойчинова. // Мениджър, 2015, N 7, с. 118-120. 

  

Сист. No: 61502

- 112 -

Сп Е 205

Двустранни отношения между Република България и Боливарска република Венециела.  Двустранни отношения между Република България и Боливарска република Венецуела. // Европа 2001, XXII, 2015, N 2, с. 12-13. 

  

Сист. No: 61232

- 113 -

Сп М 486

Дончев, Томислав.  Кога ще станем (по-) богати / Томислав Дончев. // Мениджър, 2015, N 6, с. 26-30. 

  

Сист. No: 61257

- 114 -

Сп М 486

Може ли да спечелим от кризата в Гърция . // Мениджър, 2015, N 7, с. 14-15. 

  

Сист. No: 61512

- 115 -

Сп И 50 м

Седларски, Теодор.  Статусна икономика, институционален дизайн и икономическа политика / Теодор Седларски. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 4, с. 3-22. 

  

Сист. No: 61236

- 116 -

Сп М 486

Тошков, Кирил.  Китай сменя курса / Кирил Тошков. // Мениджър, 2015, N 6, с. 192-193. 

  

Сист. No: 61279

- 117 -

Сп Е 205

.  Венецуела. // Европа 2001, XXII, 2015, N 2, с. 8-11. 

  

Сист. No: 61231

Икономическа политика

- 118 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  Достатъчно! Може да живеем и без растеж / Венцислав Савов. // Мениджър, 2015, N 7, с. 20-21. 

  

Сист. No: 61513

- 119 -

Сп М 486

Станчев, Красен.  Малко познатата Полша / Красен Станчев. // Мениджър, 2015, N 6, с. 166-167. 

  

Сист. No: 61277

Регионална икономика

- 120 -

Сп Г 368

Петров, Камен.  Параметрите на икономическия упадък и възможностите за развитие на българските региони / Камен Петров. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 4, с. 21-33. 

  

Сист. No: 61227

Икономика на България

- 121 -

Сп М 486

Кодинова, Елена.  Парите обичат тишината / Елена Кодинова. // Мениджър, 2015, N 6, с. 164-165. 

  

Сист. No: 61276

Икономика на Русия

- 122 -

Сп В 83 Э

Акиндинова, Н. и др.  Новый этап развития экономики в постсоветской России / Н. Акиндинова, Е. Ясин. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 5, с.5-27. 

  

Сист. No: 61281

- 123 -

Сп В 83 Э

Замараев, Б. и др.  Производственные мощности российской промышленности: потенциал импортозамещения и экономического роста / Б. Замараев, Т. Маршова. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 6, с. 5-24. 

  

Сист. No: 61340

- 124 -

Сп М 68 э

Кузнецов, А.  Проблемы интеграции России в мировую финансовую систему / А. Кузнецов. // Мировая экономика и международные отношения, 2015, N 6, с. 82-90. 

  

Сист. No: 61317

- 125 -

Сп В 83 Э

Могилат, А.  Прямые иностранные инвестиции в реальный сектор российской экономики: взгляд с микроуровня и прогноз до 2017 года / А. Могилат. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 6, с. 25-44. 

  

Сист. No: 61341

- 126 -

Сп В 83 Э

Смирнов, С.  Экономический рост и экономические кризисы в Росси: конец 1920-х годов - 2014 год. / С. Смирнов. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 5, с. 28-47. 

  

Сист. No: 61282

- 127 -

Сп В 83 Э

Фальцман, В.  Диверсификация российской экономики / В. Фальцман. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 5, с. 48-62. 

  

Сист. No: 61283

Икономика на Япония

- 128 -

Сп М 68 э

Подоба, З. и др.  Специальная тарифная система Японии: практика применения / З. Подоба, В. Горшков. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 5, с. 81-91. 

  

Сист. No: 61308

Бизнес икономика

- 129 -

Сп Д 532

Димитрова, Виолета.  Договорна сила на предприятията за търговия на дребно / Виолета Димитрова. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2015, N 2, с. 1-13. 

  

Сист. No: 61210

Икономическа география

- 130 -

39832

Бояджиев, Веселин.  Проблеми пред използването на районирането като метод за организация на територия / Веселин Бояджиев. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 253-258. 

  

Сист. No: 61204

Икономически растеж

- 131 -

Сп И 503 и

Minassian, Garabed.  Non-government debt and economic activity / Garabed Minassian. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 2, с. 3-23. 

  

Сист. No: 61527

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 132 -

Сп Д 532

Булавинец, А. В.  Управление на заетия капитал в системата на финансиране на предприятието: теоретико-методични основи / А. В. Булавинец. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2015, N 2, с. 69-82. 

  

Сист. No: 61228

Бизнес политика

- 133 -

Сп М 486

Велева, Ирина.  Нашият нов свят / Ирина Велева. // Мениджър, 2015, N 7, с. 26-28. 

  

Сист. No: 61445

- 134 -

Сп М 68 э

Урумов, Т.  Поддержка экспорта малого и среднего бизнеса в США и ЕС / Т. Урумов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 6, с. 39-47. 

  

Сист. No: 61316

- 135 -

Сп С 848 д

Юлдашев, Рустем Турсунович.  Слязи как важный фактор трудостройства / Рустем Турсунович Юлдашев. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 4, с. 28-32. 

  

Сист. No: 61326

Икономика на отраслите

- 136 -

39832

Петров, Кирил.  Възможни модели за управление на индустриалните предприятия от регион Бургас в условията на динамична бизнес среда / Кирил Петров. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 1, 2001, с. 319-325. 

  

Сист. No: 61215

- 137 -

В Б 254

Савов, Стефан.  Частните куриери въртят 300 милиона / Стефан Савов. // Банкеръ, XXII, N 33, 14-21 авг. 2015, с. 26. 

  

Сист. No: 61517

Аграрна икономика

- 138 -

39832

Петкова, Ивелина.  България и общата селскостопанска политика на Европейския съюз в условията на глобализация и евроинтеграция / Ивелина Петкова. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 1, 2001, с. 420-425. 

  

Сист. No: 61224

Икономика на селското стопанство

- 139 -

Сп А 252

Копривленски, Васко.  Изследване на икономическата пригодност на инвестиционен проект за изграждане на пчелин / Васко Копривленски. // Аграрни науки, VII, 2015, N 17, с. 141-148. 

  

Сист. No: 61440

Търговия

- 140 -

39832

Владимирова, Йорданка.  Оценка на базовите ресурси и на търсенето като фактори за конкурентоспособност на търговски фирми / Йорданка Владимирова. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 1, 2001, с. 277-282. 

  

Сист. No: 61213

- 141 -

Сп М 486

Границка, Лили.  Следващият живот на моловете / Лили Границка. // Мениджър, 2015, N 7, с. 112-113. 

  

Сист. No: 61485

- 142 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Кои са най-добрите веприги на доставки за 2015 г.? / Ралица Русинова. // Логистика, XI, 2015, N 5, с. 42-44. 

  

Сист. No: 61205

- 143 -

Сп И 36 Вн

Сълова, Николинка.  Основни промени и проблеми при развитието на търговията в България в годините на преход / Николинка Сълова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 3, с. 11-21. 

  

Сист. No: 61601

- 144 -

Сп Р 448

Чанкова, Жана.  Nielsen: Търговията с бързооборотни стоки ще расте онлайн / Жана Чанкова. // Регал, 2015, N 5, с. 3-6. 

  

Сист. No: 61230

- 145 -

Сп И 36 Вн

Шопова, Диана.  Развитие и проблеми на дълготрайни материални активи (ДМА) на кооперативната търговия на дребно / Диана Шопова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 2, с. 72-85. 

  

Сист. No: 61596

Маркетинг

- 146 -

39832

Кирова, Милена.  Сравнителен анализ на разпределението на разходите за реклама при индустриални фирми и фирми в сферата на услугите / Милена Кирова. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 1, 2001, с. 353-358. 

  

Сист. No: 61216

- 147 -

Сп М 486

Бошнакова, Десислава.  На сцената на бизнеса трябва да сте актьори / Десислава Бошнакова. // Мениджър, 2015, N 6, с. 140-141. 

  

Сист. No: 61263

- 148 -

Сп П 89 тп

Гарин, Евгений.  Новая концепция ценообразования. : (Часть 1) / Евгений Гарин. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 6, с. 135-142; N 7, с. 131-140. 

  

Сист. No: 61471

- 149 -

Сп М 486

Георгиева, Надя.  За европейците и марките / Надя Георгиева. // Мениджър, 2015, N 7, с 100-101. 

  

Сист. No: 61472

- 150 -

Сп М 486

Дочева, Румяна.  Маркетингът е изкуство. Време е да го разберем / Румяна Дочева. // Мениджър, 2015, N 7, с. 102-103. 

  

Сист. No: 61473

- 151 -

Сп И 36 Вн

Иванов, Свилен.  Маркетинговата ефективност на инвестициите при малките фирми / Свилен Иванов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 2, с. 47-58. 

  

Сист. No: 61594

- 152 -

Сп М 486

Кандов, Борислав.  Джобен продавач / Борислав Кандов. // Мениджър, 2015, N 7, с. 104-105. 

  

Сист. No: 61481

- 153 -

Сп И 36 Вн

Макни, Валентина.  Директни продажби и мрежов маркетинг: динамика, структура и тенденции в глобален аспект / Валентина Макни. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 2, с. 16-31. 

  

Сист. No: 61591

- 154 -

Сп И 36 Вн

Стоянов, Добромир.  Пазарната и маркетингова специфика на вендинг каналите / Добромир Стоянов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 3, с. 80-94. 

  

Сист. No: 61611

- 155 -

Сп М 486

Телбис, Боряна.  Неочакваната добродетел на (не)видмото присъствие / Боряна Телбис. // Мениджър, 2015, N 7, с. 92-93. 

  

Сист. No: 61460

- 156 -

Сп М 486

Христов, Александър.  Корпоративен пробив в медиите / Александър Христов. // Мениджър, 2015, N 6, с. 148-149. 

  

Сист. No: 61271

Рекламна, комуникационна политика

- 157 -

Сп М 486

Атанасов, Ж.  Страхотни идеи. Но дали са страхотни реклами? / Ж. Атанасов. // Мениджър, 2015, N 7, с. 94-96. 

  

Сист. No: 61461

Маркетингов мениджмънт

- 158 -

Сп М 486

Бенова, Нели.  Говори с тях / Нели Бенова. // Мениджър, 2015, N 6, с. 144-145. 

  

Сист. No: 61269

- 159 -

Сп М 486

Вълков, Константин.  Когато брандът пак е млад / Константин Вълков. // Мениджър, 2015, N 7, с. 98.-99. 

  

Сист. No: 61469

Логистика

- 160 -

Сп Л 763

Божилов, Николай.  Актуалните теми в управлението на доставките / Николай Божилов. // Логистика, XI, 2015, N 6, с. 38-39. 

  

Сист. No: 61392

- 161 -

Сп Л 763

Маринова, Ани.  Конкуренти в бизнеса - партньори в дистрибуцията / Ани Маринова. // Логистика, XI, 2015, N 5, с. 34-38. 

  

Сист. No: 61201

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 162 -

 

Генова, Светла.  Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове / Светла Генова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 7, с. 61-66. 

  

Сист. No: 61343

- 163 -

Сп Ф 531 п

Кирилова, Милена.  Третиране по реда на ЗМ и ЗДДС на вноса на стоки на ниска стойност от трета страна, без митническа декларация / Милена Кирилова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 6, с. 64-71. 

  

Сист. No: 61189

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 164 -

Сп И 50 м

Гълъбов, Николай.  Акцизите в Европа: различия и хармонизация / Николай Гълъбов. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 4, с. 23-47. 

  

Сист. No: 61237

- 165 -

Сп Д 41 к

Навой, А. В.  Валютно-финансовые критерии конвергенции в ЕАЭС / А. В. Навой. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2014, N 6, с. 6-12. 

  

Сист. No: 61435

- 166 -

Сп Д 41 к

Суворов, И. Г.  О валютно-финансовой интеграции в рамках Евразийского экономического союза / И. Г. Суворов. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 6, с. 3-5. 

  

Сист. No: 61434

Международни икономически отношения

- 167 -

Сп М 45 о

Бараков, Стоян.  "Стълбовете" на сръбската външна политика - вчера, днес, утре / Стоян Бараков. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 3, с. 89-114. 

  

Сист. No: 61323

- 168 -

Сп М 45 о

Ганчев, Петко.  Глобалната криза на цивилизацията - трансформация или гибел? / Петко Ганчев. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 3, с. 39-46. 

  

Сист. No: 61320

- 169 -

Сп М 45 о

Деянов, Радослав.  Макрорегионално сътрудничество в Югоизточна Европа и Черноморския район / Радослав Деянов. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 3, с. 25-30. 

  

Сист. No: 61318

- 170 -

Сп Д 41 к

Красавина, Л. Н.  Концепция регионального экономического и валютного союза: отличие от теории оптимальных валютных зон / Л. Н. Красавина. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 7, с. 33-40. 

  

Сист. No: 61550

- 171 -

Сп С 848 д

Литвак, Николай Витальевич.  Дипломатия будущего - новый источник конфликтов? / Николай Витальевич Литвак. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 7, с. 8-11. 

  

Сист. No: 61539

- 172 -

Сп Ф 53 кс

Малахова, Татьяна Сергеевна.  Позиции России в глобальной экономике: тенденции и противоречия / Татьяна Сергеевна Малахова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 21, с. 13-26. 

  

Сист. No: 61266

- 173 -

Сп М 45 о

Манолов, Георги.  Глобализацията и необходимостта за реформиране на международните институции / Георги Манолов. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 3, с. 31-38. 

  

Сист. No: 61319

- 174 -

Сп М 45 о

Минчев, Чавдар.  Югоизточна Европа - геополитическа ориентация, сигурност, външни фактори / Чавдар Минчев. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 3, с. 19-24. 

  

Сист. No: 61315

- 175 -

Сп М 45 о

Мирчев, Мирослав.  Пакистан - нестабилност и тероризъм или контролиран хаос в една ядрена държава / Мирослав Мирчев. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 3, с. 47-60. 

  

Сист. No: 61321

- 176 -

Сп Ф 703

Пашов, Росен.  Възможностите за финансиране по трансгранични програми / Росен Пашов. // Фондове Програми Проекти, VIII, 2015, N 4, с. 29-30. 

  

Сист. No: 61432

- 177 -

Сп М 45 о

Петров, Камен.  Нови балкански геоикономически възможности пред България във външен и вътрешнополитически план / Камен Петров. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 3, с. 74-88. 

  

Сист. No: 61322

- 178 -

Сп М 45 о

Пирински, Георги.  Балканите-Черно море - макрорегион на сътрудничество? / Георги Пирински. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 3, с. 15-18. 

  

Сист. No: 61314

- 179 -

Сп М 45 о

Стабилност и сигурност в Европа: обратно към игрите на власт и сила . // Международни отношения, XLIV, 2015, N 3, с. 7-14. 

  

Сист. No: 61313

Глобализация

- 180 -

Сп Г 368

Иванов, Антон.  Трите фатални грешки на Америка и кризата на съвременния свят / Антон Иванов. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 4, с. 148-163. 

  

Сист. No: 61255

- 181 -

Сп Г 368

Коръл, Джон.  Светът в ерата на локалните ядрени войни / Джон Коръл. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 4, с. 124-131. 

  

Сист. No: 61252

- 182 -

Сп Г 368

Съботинов, Венцислав.  Глобалната финансово-икономическа война / Венцислав Съботинов. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 4, с. 132-138. 

  

Сист. No: 61253

- 183 -

Сп Г 368

Чуков, Владимир.  Експлоадиращият Близък Изток и Балканският общ пазар / Владимир Чуков. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 4, с. 34-39. 

  

Сист. No: 61233

Европейска интеграция

- 184 -

Сп Г 368

Петракиев, Димчо.  Проектът за Европейския енергиен съюз: шансове и препятствия / Димчо Петракиев. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 4, с. 57-65. 

  

Сист. No: 61234

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 185 -

Сп И 502

Бобанац, Бранислава.  Социална икономика в Европа за 1 млрд. евро / Бранислава Бобанац. // Икономика, 2015, N 52, с. 32-34. 

  

Сист. No: 61442

- 186 -

Сп Д 532

Ганчев, Калин.  Инструментариум на съвременната протекционистична политика на Европейския съюз / Калин Ганчев. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2015, N 2, с. 83-94. 

  

Сист. No: 61229

- 187 -

Сп И 36 Вн

Илков, Иван.  Финансови, икономически и политически основи но Еврозоната / Иван Илков. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 2, с. 86-97. 

  

Сист. No: 61598

- 188 -

Сп Ф 703

Кривошиев, Стамен.  За нуждата от професионална квалификация на експертите, управляващи фондовете на ЕС / Стамен Кривошиев. // Фондове Програми Проекти, VIII, 2015, N 4, с. 10-13. 

  

Сист. No: 61430

- 189 -

Сп Г 368

Марусенко, Михаил.  Идеята за "Европа на регионите" като инструмент на германската политика / Михаил Марусенко. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 4, с. 66-77. 

  

Сист. No: 61246

- 190 -

Сп Ф 703

Новостите при еврофинансирането на енергийната ефективност . // Фондове Програми Проекти, VIII, 2015, N 5, с. 22-24. 

  

Сист. No: 61519

- 191 -

Сп М 486

Паси, Соломон и др.  "Балкани 5" и новата философия на сътрудничеството / Соломон Паси, Любомир Кючуков. // Мениджър, 2015, N 6, с. 38-40. 

  

Сист. No: 61258

- 192 -

Сп Ф 703

Петров, Велизар.  Информация, комуникация и още нещо / Велизар Петров. // Фондове Програми Проекти, VIII, 2015, N 4, с. 14-16. 

  

Сист. No: 61431

Право. Наука за държавата и правото

- 193 -

В Б 254

Велинова, Мариета.  От империята до пепелището / Мариета Велинова. // Банкеръ, XXII, N 28, 10-17 юли 2015, с. 29. 

  

Сист. No: 61262

- 194 -

Сп А 255

Боянова, Светлана.  Становище по проект на закона за изменение и допълнениена Закона за собствеността и ползването на земеделските земи / Светлана Боянова. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 8, с. 15-17. 

  

Сист. No: 61386

- 195 -

Сп Т 961 п

Бъчварова, Маргарита.  Непреодолимата сила в търговското право / Маргарита Бъчварова. // Търговско право, XXIV, 2015, N 2, с. 5-14. 

  

Сист. No: 61491

- 196 -

Сп П 147 п

Вълев, Георги.  Някои въпроси на погасителната давност / Георги Вълев. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 7, с. 45-55. 

  

Сист. No: 61354

- 197 -

Сп П 147 п

Георгиев, Владимир.  Въпроси на свикването на общо събрание на акционерите с писмени покани / Владимир Георгиев. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 7, с. 5-9. 

  

Сист. No: 61352

- 198 -

Сп Б 923 з

Досев, Христо.  Префактуриране на самолетен билет - доставка или недоставка на услуга по смисъла на ЗДДС / Христо Досев. // Български законник, XXIV, 2015, N 7, с. 44-48. 

  

Сист. No: 61309

- 199 -

Сп Т 961 п

Калайджиев, Ангел.  При какви условия ипотечно право, учредено върху терен, ще има сила за сградите, построени върху терена / Ангел Калайджиев. // Търговско право, XXIV, 2015, N 2, с. 33-37. 

  

Сист. No: 61493

- 200 -

Сп П 83 м

Караиванова, Пламена.  Взаимност в международното частно право. Същност, класификация и видове / Пламена Караиванова. // Правна мисъл, LVI, 2015, N 2, с. 68-89. 

  

Сист. No: 61235

- 201 -

Сп П 147 п

Кацарова, Мариана.  Практически въпроси при деклариране и доказване на някои обстоятелства по чл. 47 от Закона за обществените поръчки / Мариана Кацарова. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 7, с. 72-81. 

  

Сист. No: 61356

- 202 -

Сп Т 961 п

Колев, Николай.  Прехвърляне на поименни налични акции - дискусионни въпроси / Николай Колев. // Търговско право, XXIV, 2015, N 2, с. 39-50. 

  

Сист. No: 61494

- 203 -

Сп П 147 п

Николова, Бистра.  Практика на Съда на Европейския съюз по регламент ЕО № 13/2000 на Съвета относно производството по несъстоятелност - попълване масата на несъстоятелностт и отменителни искове / Бистра Николова. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 7, с. 56-71. 

  

Сист. No: 61355

- 204 -

Сп Т 961 п

Янева-Иванова, Кремена.  Експлоатативна злоупотреба ли е господстващото положение в енергетикага като пазар със специална секторна регулация? / Кремена Янева-Иванова. // Търговско право, XXIV, 2015, N 2, с. 15-31. 

  

Сист. No: 61492

Европейско право

- 205 -

В К 263 d

Радлова, Невена и др.  Новите правила за претендиране на вреди от нарушения на конкуретцията : Пътят на Европа и България след приемането на новата директива / Невена Радлова, Ралица Георгиева. // Капитал Daily, V, N 165, 31 авг. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 61599

Финансово право

- 206 -

Сп П 147 п

Христов, Веселин.  Финансов лизинг като особен вид инвестиционен кредит / Веселин Христов. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 7, с. 10-21. 

  

Сист. No: 61353

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 207 -

Сп Ф 703

Симеонов, Светлин.  Проектите - основен инструмент за подпомагане социално-икономическото резвитие на регионети от страна на администрациите / Светлин Симеонов. // Фондове Програми Проекти, VIII, 2015, N 5, с. 11-13. 

  

Сист. No: 61518

Социално осигуряване

- 208 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Подаване на еднократна декларация образец № 1 и декларация образец № 5 / Аспасия Петкова. // Актив, 2015, N 7, с. 46-48. 

  

Сист. No: 61369

Пенсионно осигуряване

- 209 -

Сп А 454

Богомилова, Жанет.  Условия и ред за ранно пенсиониране на някои категории работници и служители / Жанет Богомилова. // Актив, 2015, N 7, с. 48-51. 

  

Сист. No: 61370

Застраховане

- 210 -

В З 375

Митков, Милен.  Изследване на потребителските нагласи относно елетронното предлагане на застраховката в случай на смърт / Милен Митков. // Застраховател, XXI, N 15-16, 12 авг. - 16 септ. 2015, с. 10-11. 

  

Сист. No: 61507

- 211 -

Сп С 848 д

Адамчук, Наталья Георгиевна.  Страхование в помощь / Наталья Георгиевна Адамчук. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 7, с. 55-61. 

  

Сист. No: 61544

- 212 -

Сп Д 532

Атанасова, Христина.  Специфика на взаимозастрахователната кооперация / Христина Атанасова. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2015, N 2, с. 14-28. 

  

Сист. No: 61211

- 213 -

Сп С 848 д

Бураков, Дмитрий Владимирович.  Ожидания экономических агентов и готовность к принятию кредитного риска: эконометрический анализ взаимосвязей / Дмитрий Владимирович Бураков. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 5, с. 10-17. 

  

Сист. No: 61377

- 214 -

Сп С 848 д

Дадалко, Василий Александрович и др.  Об экономических проблемах субъектов Центрального федерального округа и мерах по улучшению экологической ситуации / Василий Александрович Дадалко, Николай Николаевич Чаленко. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 6, с. 3-7. 

  

Сист. No: 61533

- 215 -

Сп Н 25 а

Драганов, Георги.  Управление и трансфер на риска при обектите на интелектуална собственост / Георги Драганов. // Народностопански архив  (Свищов), LXVIII, 2015, N 2, с. 78-94. 

  

Сист. No: 61260

- 216 -

Сп С 848 д

Калашникова, Наталья Николаевна.  Отраслевое страхование на пути внедрения единого механизма экономической оценки специфических рисков / Наталья Николаевна Калашникова. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 7, с. 19-30. 

  

Сист. No: 61541

- 217 -

Сп С 848 д

Корнейчук, Валерий Иванович.  Методы оценки и управления ликвидностью кредитной организации / Валерий Иванович Корнейчук. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 5, с. 3-9. 

  

Сист. No: 61376

- 218 -

Сп С 848 д

Лайков, Алексей Юрьевич.  Страхование в России: сущность и особенности современного этапа / Алексей Юрьевич Лайков. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 6, с. 17-23. 

  

Сист. No: 61534

- 219 -

Сп С 848 д

Мустафина, Алсу Рафисовна.  Характеристика основных рисков страхового сектора стран с развивающейся экономикой / Алсу Рафисовна Мустафина. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 5, с. 49-54. 

  

Сист. No: 61383

- 220 -

Сп С 848 д

Небольсина, Елена Вахтанговна.  Свадебное страхование- актуальность вопроса / Елена Вахтанговна Небольсина. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 4, с. 43-46. 

  

Сист. No: 61327

- 221 -

Сп С 848 д

Низова, Людмила Михайловна и др.  Пенсионное страхование как элемент социальной политики / Людмила Михайловна Низова, Татьяна Вячеславовна Яндулина. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 6, с. 24-29. 

  

Сист. No: 61535

- 222 -

Сп С 848 д

Никулина, Надежда Николаевна и др.  Инвестиционный портфель: сущность, типы, оптимизация с учетом критериев и ограничений / Надежда Николаевна Никулина, Светлана Владимировна Березина, Иван Иванович Ушаков. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 5, с. 30-37. 

  

Сист. No: 61379

- 223 -

Сп С 848 д

Прокопьева, Евгения Леонидовна.  Страховой рынок в условиях экономической нестабильности: анализ рисков и перспектив / Евгения Леонидовна Прокопьева. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 4, с. 8-17. 

  

Сист. No: 61324

- 224 -

Сп Ф 531 п

Радлова, Невена.  Относно промените в правната уредба на застраховането и въвеждането на Директива " Платежоспособност II " / Невена Радлова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 7, с. 67-75. 

  

Сист. No: 61347

- 225 -

Сп С 848 д

Русецкий, Михаил Геннадьевич.  К вопросу об актуальности страхования ответственности / Михаил Геннадьевич Русецкий. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 6, с. 38-43. 

  

Сист. No: 61538

- 226 -

Сп С 848 д

Фурман, Евгений В.  Модели систем обязательного медицинского страхования в зарубежных странах / Евгений В. Фурман. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 4, с. 53-62. 

  

Сист. No: 61329

- 227 -

Сп С 848 д

Цветкова, Людмила Ивановна.  Страховая компания как объект предпринимательства ее акционеров / Людмила Ивановна Цветкова. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 4, с. 18-20. 

  

Сист. No: 61325

- 228 -

Сп С 848 д

Цветкова, Людмила Ивановна.  Страховая компания как объект предпринимательства ее менеджеров / Людмила Ивановна Цветкова. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 6, с. 30-33. 

  

Сист. No: 61536

- 229 -

Сп С 848 д

Цветкова, Людмила Ивановна и др.  Стоимостной подход к оценке эффективности страховой зещиты предприятия / Людмила Ивановна Цветкова, Никита Воронцов. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 7, с. 13-18. 

  

Сист. No: 61540

- 230 -

Сп С 848 д

Цыганов, Александр Андреевич.  Эффекты глобализации и интеграционные процессы на страховом рынке России / Александр Андреевич Цыганов. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 7, с. 37-44. 

  

Сист. No: 61543

- 231 -

Сп С 848 д

Яранцева, Екатерина Андреевна.  Современные популярные методы оценки рисков в страховании / Екатерина Андреевна Яранцева. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 4, с. 47-52. 

  

Сист. No: 61328

- 232 -

Сп С 848 д

Яранцева, Екатерина Андреевна.  Мера VaR - популярный метод оценки рисков в страховании / Екатерина Андреевна Яранцева. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 5, с. 18-24. 

  

Сист. No: 61378

Образование

- 233 -

39605

Ненова, Славка.  Аспекти в обучението по статистика в средните професионални училища / Славка Ненова. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Науч. конфер. с межд. уч., Свищов 12-15 окт. 2000 г., 2000, с. 388-399. 

  

Сист. No: 61172

- 234 -

Сп С 847

Анализ на националните стандарти и учебни програми по природни науки по отношение на компетентностния подход в PISA . // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 3, с. 327-336. 

  

Сист. No: 61194

- 235 -

Сп П 324

Атанасова, Виолета.  Възгледите на Петко Славейков за образованието / Виолета Атанасова. // Педагогика, 2015, N 5, с. 629-652. 

  

Сист. No: 61196

- 236 -

Сп М 68 э

Веденева, В.  Роль образования в концепции инновационного развития экономики / В. Веденева. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 4, с. 68-80. 

  

Сист. No: 61296

- 237 -

Сп П 324

Витанова, Наталия.  Образователната парадигма на Аристотел / Наталия Витанова. // Педагогика, 2015, N 5, с. 607-628. 

  

Сист. No: 61195

- 238 -

Сп М 39 и

Дурчева, Мариана и др.  Възможности за съгласуваност на обучението по математика в средните училища и във висши училища / Мариана Дурчева, Елена Върбанова. // Математика и информатика, LVIII, 2015, N 3, с. 312-321. 

  

Сист. No: 61192

- 239 -

Сп П 324

Колев, Недялко.  Предстоящи проблеми с кадрите в сферата на образованието / Недялко Колев. // Педагогика, 2015, N 5, с. 721-730. 

  

Сист. No: 61199

- 240 -

Сп П 324

Рашева-Мерджанова, Яна.  Синергетическо направление в българската педагогика - от систематиката до спецификата / Яна Рашева-Мерджанова. // Педагогика, 2015, N 5, с. 661-677. 

  

Сист. No: 61198

- 241 -

Сп П 89 тп

Чеканский, Александр и др.  Тенденции российского рынка услуг бизнес-образования в условиях макроэкономической нестабильности / Александр Чеканский, Галина Соколова, Вероника Коцоева. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 7, с. 45-53. 

  

Сист. No: 61559

Висше образование

- 242 -

42976

Адамов, Величко и др.  Проектно осигуряване на ЦДО - опитът на СА "Д. А. Ценов" / Величко Адамов, Андрей Захариев. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 93-100. 

  

Сист. No: 61405

- 243 -

42976

Адамов, Величко и др.  Интерактивни технологии в обучението по Финансов анализ / Величко Адамов, Андрей Захариев, Александър Ганчев. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 101-108. 

  

Сист. No: 61406

- 244 -

42976

Алексиева, Венета.  Изследване на връзката "Качество на E-Learning - удовлетвореност на курсистите" / Венета Алексиева. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 117-124. 

  

Сист. No: 61407

- 245 -

45440

Ангелова, Надежда и др.  Използване на видео материали в електронното обучение и мрежи за споделяне на учебни ресурси / Надежда Ангелова, Лина Йорданова. // Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища : Сборник доклади : 15-17 май 2014, Русе. - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2014, с. 139-145. 

  

Сист. No: 61300

- 246 -

42976

Антонов, Петър и др.  Проблеми на защитата на достъпа до ресурсите при дистанционно обучение / Петър Антонов, Валентина Антонова. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 265-270. 

  

Сист. No: 61489

- 247 -

42976

Антонова, Валентина и др.  Разработване на Web приложение за подготовка на тестове и оценяване на знания при електронното обучение по ORACLE бази от данни / Валентина Антонова, Петър Антонов. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 75-80. 

  

Сист. No: 61401

- 248 -

42976

Атанасов, Атанас.  Дистанционното обучение по Счетоводство и одит на финансовите предприятия в ОКС "Магистър" към СА "Д. А. Ценов" - състояние и перспективи / Атанас Атанасов. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 41-46. 

  

Сист. No: 61393

- 249 -

42976

Банчев, Петър и др.  Комплексно оценяване на знанията при електронното обучение / Петър Банчев, Живка Тананеева. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 271-274. 

  

Сист. No: 61490

- 250 -

42976

Барудов, Стефан и др.  Електронно обучение в електротехническия факултет на Техническия университет - Варна. Практика и проблеми / Стефан Барудов, Милена Дичева. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 297-304. 

  

Сист. No: 61499

- 251 -

42976

Божинов, Божидар.  Развитие и предизвикателства пред системата "Virtual Joint Learnig" / Божидар Божинов. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 55-58. 

  

Сист. No: 61396

- 252 -

45438

Вацов, Светлозар.  Училището и пазарът на труда / Светлозар Вацов. // Научни изследвания - висше образование - иновации : Седма международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2010. - София : Международно висше бизнес училище, 2011, с. 271-277. 

  

Сист. No: 61285

- 253 -

42976

Вълчанов, Христо и др.  Приложение на виртуализацията в обучението / Христо Вълчанов, Надежда Рускова, Трифон Русков. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 335-340. 

  

Сист. No: 61573

- 254 -

42976

Върбанов, Георги.  Възможности за защита на авторското право при дистанционно обучение / Георги Върбанов. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 157-162. 

  

Сист. No: 61414

- 255 -

42976

Върбанов, Румен.  Корпоративно електронно обучение за малки и средни предприятия в среда на Web 2.0 / Румен Върбанов. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 289-296. 

  

Сист. No: 61498

- 256 -

42976

Георгиева, Тоня.  Методически изисквания при изготвяне на материали за дистанционно обучение в областта на селското стопанство / Тоня Георгиева. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 331-334. 

  

Сист. No: 61571

- 257 -

42976

Дамянов, Атанас.  Методика за написване на дипломна работа при дистанционна форма на обучение / Атанас Дамянов. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 47-54. 

  

Сист. No: 61394

- 258 -

42976

Диков, Венцислав и др.  Развитие на електронното чуждоезиково обучение в СА "Д. А. Ценов" / Венцислав Диков, Виктор Монев, Елена Станимирова. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 125-130. 

  

Сист. No: 61408

- 259 -

42976

Добруджалиев, Драгомир и др.  Електронно обучение по обща и неорганична химия / Драгомир Добруджалиев, Милувка Станчева, Ирина Павлова. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 193-196. 

  

Сист. No: 61452

- 260 -

45438

Докова, Соня.  Регионално развитие на колежанското образование в България - визия на национална образователна политика / Соня Докова. // Научни изследвания - висше образование - иновации : Седма международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2010. - София : Международно висше бизнес училище, 2011, с. 431-438. 

  

Сист. No: 61292

- 261 -

42976

Захариев, Андрей.  ЦДО в Свищов - обучение чрез изследвания, изследвания чрез обучение / Андрей Захариев. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 33-39. 

  

Сист. No: 61391

- 262 -

42976

Захариев, Еленко.  Фрагментарни аспекти в развитието на дистанционното обучение по управленските магистърски програми / Еленко Захариев. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 203-206. 

  

Сист. No: 61476

- 263 -

42976

Захариева, Галина.  Развитие на дистанционното обучение по магистърски програми в областта на международния бизнес и проекти в СА "Д. А. Ценов" / Галина Захариева. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 131-136. 

  

Сист. No: 61409

- 264 -

42976

Иванов, Георги и др.  Предимства на Online - проучванията при оценка на удовлетвореността на студентите в дистанционна форма на обучение / Георги Иванов, Любомир Иванов, Юрий Кузнецов. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 163-168. 

  

Сист. No: 61416

- 265 -

42976

Иванова, Маруся.  Моделът на Къркпатрик за измерване ефективността на електронното обучение / Маруся Иванова. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 249-256. 

  

Сист. No: 61484

- 266 -

42976

Илиев, Боян и др.  Обучението в дистанционна форма по магистърска програма "Застраховане" - своебразен отговор на съществуващите нужди в застрахователната практика / Боян Илиев, Венцислав Василев. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 69-74. 

  

Сист. No: 61400

- 267 -

42976

Илиев, Драгомир и др.  Приложение на казусния метод в дистанционна форма на обучение / Драгомир Илиев, Карина Саркисян. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 197-202. 

  

Сист. No: 61453

- 268 -

42976

Йорданов, Пламен.  Дистанционното обучение - средство за повишаване качеството на научноизследователската и образователна в областта на социалното дело в СА "Д. А. Ценов" - Свищов / Пламен Йорданов. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 283-287. 

  

Сист. No: 61497

- 269 -

42976

Каменов, Камен и др.  Портфолио от магистърски образователни продукти по стопанско управление - учебни документации, проблеми и перспективи / Камен Каменов, Анатолий Асенов, Христо Сирашки. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 219-226. 

  

Сист. No: 61479

- 270 -

42976

Косекова, Гинка и др.  Съвременните технологии в дейността на специализирания научен съвет по теория и методология на преподаването и обучението по естествени науки и математика / Гинка Косекова, Георги Коцев, Сава Гроздев. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 141-148. 

  

Сист. No: 61410

- 271 -

42976

Краев, Любен.  Академични измерения на електронното обучение през целия живот / Любен Краев. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 227-232. 

  

Сист. No: 61480

- 272 -

42976

Кръстевич, Тодор.  Анализ на социални мрежи при колаборативното електронно обучение / Тодор Кръстевич. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 319-330. 

  

Сист. No: 61505

- 273 -

45438

Мавродиева, Иванка.  Комуникативните умения: пресечни точки между университетското обучение и потребностите на бизнеса / Иванка Мавродиева. // Научни изследвания - висше образование - иновации : Седма международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2010. - София : Международно висше бизнес училище, 2011, с. 167-176. 

  

Сист. No: 61264

- 274 -

42976

Маклаков, Геннади.  Методологии за създаване на мултимедийни обучаващи среди / Геннади Маклаков. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 149-159. 

  

Сист. No: 61412

- 275 -

45440

Маклаков, Геннадий и др.  Използването на системи за виртуална реалност за повишаване ефективността на електронното обучение / Геннадий Маклаков, Петър Гецов. // Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища : Сборник доклади : 15-17 май 2014, Русе. - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2014, с. 134-138. 

  

Сист. No: 61299

- 276 -

42976

Маклакова, Галина и др.  Интелектуална система на анализ за качествата на телекомуникационните услуги в системата на дистанционното обучение / Галина Маклакова, Геннади Маклаков. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 137-140. 

  

Сист. No: 61411

- 277 -

42976

Михайлова, Маргарита.  Мотивационни аспекти на електронното чуждоезиково обучение при различните нива на езикова компетентност / Маргарита Михайлова. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 233-240. 

  

Сист. No: 61482

- 278 -

42976

Ненков, Валери и др.  Методически предизвикателства пред дистанционното обучение по "Данъчно облагане" / Валери Ненков, Валентин Милинов, Бойко Петев. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 81-84. 

  

Сист. No: 61402

- 279 -

42976

Ненов, Христо.  Мултимедийни приложения в електронното обучение / Христо Ненов. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 341-346. 

  

Сист. No: 61574

- 280 -

42976

Павлов, Нено.  Иновативно образование във висшето училище - глобално предизвикателство и реалност / Нено Павлов. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 257-264. 

  

Сист. No: 61487

- 281 -

42976

Пенева, Юлиана и др.  Смесеният тип на обучение - необходима стъпка в университетското образование по информатика / Юлиана Пенева, Станислав Иванов. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 361-368. 

  

Сист. No: 61578

- 282 -

42976

Проданов, Стоян и др.  Използване на виртуални игри и бизнес симулации в дистанционното обучение / Стоян Проданов, Стефан Станимиров. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 209-318. 

  

Сист. No: 61501

- 283 -

42976

Проект виртуална болница. Проект GEROM. Участие на медицинския колеж към медицинския университет Пловдив . // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 29-32. 

  

Сист. No: 61389

- 284 -

42976

Симеонов, Стефан.  Особености на съвременната методика и дидактиката на обучението в инвестиционната сфера / Стефан Симеонов. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 305-308. 

  

Сист. No: 61500

- 285 -

42976

Сирашки, Христо.  Дистанционното обучение - предизвикателства и възможности / Христо Сирашки. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 347-352. 

  

Сист. No: 61575

- 286 -

42976

Смрикаров, Ангел и др.  Новото поколение обучавани и бъдещето на елетронното обучение във висшите училища - Elearning 2.0 и персонална среда за обучение / Ангел Смрикаров, Анелия Иванова, Галина Иванова. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 19-28. 

  

Сист. No: 61384

- 287 -

42976

Соколова, Марияна и др.  Акумулиращи тестови въпроси / Марияна Соколова, Георги Тотков, Елена Сомова. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 241-248. 

  

Сист. No: 61483

- 288 -

42976

Спиридонов, Иван.  Методика за информиране на дистанционното обучение по категории входящи студенти / Иван Спиридонов. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 213-218. 

  

Сист. No: 61478

- 289 -

42976

Степанян, Ервант.  Държавната политика за развитие на дистанционното обучение в България: промени и проблеми / Ервант Степанян. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 377-384. 

  

Сист. No: 61581

- 290 -

42976

Съвременни технологии в диагностицирането, консултирането и обучението на лица със специални потребности . // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 85-92. 

  

Сист. No: 61404

- 291 -

45440

Тотков, Георги и др.  Пловдивски електронен университет - национален еталон за провеждане / Георги Тотков, Росица Донева. // Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища : Сборник доклади : 15-17 май 2014, Русе. - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2014, с. 103-108. 

  

Сист. No: 61298

- 292 -

42976

Тотков, Георги и др.  Към национални стандарти за е-обучение / Георги Тотков, Росица Донева. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 169-184. 

  

Сист. No: 61450

- 293 -

42976

Университетска информационна система, базирана на европейски образователни станадрти за мобилност, квалификации и компетенции . // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 185-192. 

  

Сист. No: 61451

- 294 -

42976

Халачев, Петър.  Комуникациите в електронното обучение / Петър Халачев. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 745-282. 

  

Сист. No: 61496

- 295 -

42976

Цанов, Емил.  Аспекти на виртуализацията - за едно по-качествено обучение по информационни технологии в СА "Д. А. Ценов" - Свищов / Емил Цанов. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 207-212. 

  

Сист. No: 61477

- 296 -

Сп I 60

Главеев, П.  Някои аспекти на интернационализацията на висшето образование във Франция / П. Главеев. // INFO свят, 2015, N 2, с. 27-29. 

  

Сист. No: 61458

- 297 -

Сп I 60

Главеев, П.  Интернационален профил на Виенския университет / П. Главеев. // INFO свят, 2015, N 2, с. 49-50. 

  

Сист. No: 61466

- 298 -

Сп I 60

Дърмонова, Л.  Състояние и перспективи на интернационализацията във висшите училища в Германия / Л. Дърмонова. // INFO свят, 2015, N 2, с. 9-12. 

  

Сист. No: 61455

- 299 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Интернационализация на висшето образование в Европа / Й. Илиев. // INFO свят, 2015, N 2, с. 51-53. 

  

Сист. No: 61470

- 300 -

Сп I 60

Илиев, Йордан.  Основни направления на интернационализацията във висшето образование / Йордан Илиев. // INFO свят, 2015, N 2, с. 3-9. 

  

Сист. No: 61454

- 301 -

Сп I 60

Лозанова, В.  Кодекс за германските проекти за висше образование в чужбина / В. Лозанова. // INFO свят, 2015, N 2, с. 12-14. 

  

Сист. No: 61456

- 302 -

Сп I 60

Лозанова, В.  Ръководство за интернационализация на учебната програма на Университета Грифит, Австралия / В. Лозанова. // INFO свят, 2015, N 2, с. 14-26. 

  

Сист. No: 61457

- 303 -

Сп I 60

Лозанова, В.  Предупредителните знаци на интернационализацията / В. Лозанова. // INFO свят, 2015, N 2, с. 39-43. 

  

Сист. No: 61463

- 304 -

Сп I 60

Стойкова, Р.  Разбиране за интернационализацията във висшите училища на Американския съвет по образование / Р. Стойкова. // INFO свят, 2015, N 2, с. 29-39. 

  

Сист. No: 61462

- 305 -

Сп I 60

Стойкова, Р.  Митове и погрешни схващания за интернационализацията и глобализацията във висшето образование / Р. Стойкова. // INFO свят, 2015, N 2, с. 43-45. 

  

Сист. No: 61464

- 306 -

Сп С 847

Боянов, Калин.  Методически препоръки за разработване на образователни казуси по публична администрация / Калин Боянов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 3, с. 301-318. 

  

Сист. No: 61193

- 307 -

Сп И 36 Вн

Бъчварова, Маргарита.  Юридическа характеристика на образоватения франчайз / Маргарита Бъчварова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 1, с. 23-29. 

  

Сист. No: 61577

- 308 -

Сп С 847

Иванов, Петър.  Публичните политики за развитието на висшето образование: проблеми и възможни решения - Bulgarian case / Петър Иванов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 3, с. 239-262. 

  

Сист. No: 61185

- 309 -

Сп П 324

Николова, Снежана.  Образователният процес в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" / Снежана Николова. // Педагогика, 2015, N 5, с. 653-660. 

  

Сист. No: 61197

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 310 -

45125

Димитров, Юлиян и др.  Приложни модели с разпределение на точки в равнина / Юлиян Димитров, Стефка Димитрова. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 312-318. 

  

Сист. No: 61609

Математика

- 311 -

45125

Йорданова, Биляна.  Оптимизиране на строителни операции по критичния път с методите на динамичното оптимиране / Биляна Йорданова. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 332-339. 

  

Сист. No: 61254

Математическо моделиране

- 312 -

39605

Кубратова, Моника.  Линенейни модели в поливното земеделие / Моника Кубратова. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Науч. конфер. с межд. уч., Свищов 12-15 окт. 2000 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 303-310. 

  

Сист. No: 61168

- 313 -

39605

Цветанов, Илия.  Игрови модел за определяне състоянията на максимално гарантирано равновесие в системата фирма=пазар-ресурси=пазар-продукти / Илия Цветанов. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Науч. конфер. с межд. уч., Свищов 12-15 окт. 2000 г., 2000, с. 311-315. 

  

Сист. No: 61169

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Енергетика

- 314 -

Сп И 36 Вн

Георгиев, Георги.  Анализ на структурата и степента на концентрация на електроенергийния пазар в България / Георги Георгиев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 1, с. 42-54. 

  

Сист. No: 61580

- 315 -

Сп С 848 д

Дадалко, Василий Александрович и др.  Механизмы обеспечения экономической безопастности элекроэнергетических комплексов / Василий Александрович Дадалко, Николай Николаевич Чаленко. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 7, с. 31-36. 

  

Сист. No: 61542

- 316 -

Сп Ю 371

Цените на свободния пазар са между 75 и 85 лв./MWh . // Ютилитис, XIII, N 6, с. 24-25. 

  

Сист. No: 61520

Селско стопанство. Горско стопанство

- 317 -

39832

Дойчинова, Юлия.  Алтернативи за развитие на фамилнните земеделски стопанства в изостаналите селски райони / Юлия Дойчинова. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 1, 2001, с. 270-276. 

  

Сист. No: 61212

- 318 -

Сп З 54

Антонова, Веселка.  Съвременни сортове ягоди / Веселка Антонова. // Земеделие плюс, 2015, N 5-6, с. 27-28. 

  

Сист. No: 61334

- 319 -

Сп З 54

Атанасова, Емилия.  Самардала - декоративно растение или подправка / Емилия Атанасова. // Земеделие плюс, 2015, N 5-6, с. 37-38. 

  

Сист. No: 61336

- 320 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Тенденции в производството на рапица и слънчоглед в България / Петко Иванов. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 8, с. 20-21. 

  

Сист. No: 61387

- 321 -

Сп З 54

Канински, Андрей и др.  Добив на карамфила Шабо при монокултура и в сеитбообръщение / Андрей Канински, Бистра Атанасова. // Земеделие плюс, 2015, N 5-6, с. 35-36. 

  

Сист. No: 61335

- 322 -

Сп А 255

Киров, Димитър.  Розата - царицата на цветята, да я опазим от вредители / Димитър Киров. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 8, с. 29-31. 

  

Сист. No: 61388

- 323 -

Сп З 54

Мянушев, Енчо.  Азотните торове и нитратите в растенията / Енчо Мянушев. // Земеделие плюс, 2015, N 5-6, с. 23. 

  

Сист. No: 61332

- 324 -

Сп З 54

Мянушев, Енчо и др.  Начин за подобряване на оборски тор / Енчо Мянушев, Георги Димитров. // Земеделие плюс, 2015, N 5-6, с. 24. 

  

Сист. No: 61333

- 325 -

Сп Л 792

Петров, Стефан.  Геопространствен анализ и оценка на агроекологичните фактори за отглеждане на винени сортове лозя в България / Стефан Петров. // Лозарство и винарство, LXIII, 2015, N 3, с. 35-44. 

  

Сист. No: 61545

- 326 -

Сп А 255

Семкова, Боряна.  Рекордни цени на розовото масло / Боряна Семкова. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 8, с. 33-35. 

  

Сист. No: 61419

- 327 -

Сп А 252

Узунова-Костова, Весела и др.  Анализ на финансовата обезпеченост на инвестиционния процес в българското селско стопанство от частните търговски банки / Весела Узунова-Костова, Васко Копривленски. // Аграрни науки, VII, 2015, N 17, с. 149-157. 

  

Сист. No: 61459

- 328 -

Сп А 255

Държавата и зърнопроизводителите с различни очаквания за реколтата . // Агробизнесът, XIII, 2015, N 7, с. 11-13, 29. 

  

Сист. No: 61179

- 329 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Пчелари по сърце / Татяна Явашева. // Икономика, 2015, N 52, с. 72-74. 

  

Сист. No: 61444

Аграрна политика

- 330 -

Сп А 252

Пенов, Иван и др.  Аграрната политика в овощарството -възприятията на земеделските производители за ефектите на различните инструменти / Иван Пенов, Ваня Манолова. // Аграрни науки, VII, 2015, N 17, с. 131-139. 

  

Сист. No: 61439

Земеделие. Организация и управление

- 331 -

Сп А 255

Китай - най-големият земеделски производител в света . // Агробизнесът, XIII, 2015, N 8, с. 36-37. 

  

Сист. No: 61420

- 332 -

Сп З 54

Митова, Диляна.  Биологичното земеделие и екоуправлението на селското стопанство / Диляна Митова. // Земеделие плюс, 2015, N 5-6, с. 3-5. 

  

Сист. No: 61330

- 333 -

Сп З 54

Отлеждане на зърнено-житни култури в сертифицирано поле за биологично земеделие . // Земеделие плюс, 2015, N 5-6, с. 6-8. 

  

Сист. No: 61331

Управление на предприятията. Организация на производството

- 334 -

Сп И 50 м

Хаджиев, Виктор Ст.  Функционален управленски подход и организационно програмиране / Виктор Ст. Хаджиев. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 4, с. 48-62. 

  

Сист. No: 61240

Мениджмънт

- 335 -

39832

Минков, Павел Минков.  Енергийна политика и национална сигурност / Павел Минков Минков. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 185-191. 

  

Сист. No: 61202

- 336 -

39832

Христов, Илия.  Изследване относно познаването на евристични методи от ръководители на Бургаски регион / Илия Христов. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 1, 2001, с. 259-264. 

  

Сист. No: 61208

- 337 -

Сп Д 532

Алексиева, Десислава.  Управленско общуване в съдеятелска среда / Десислава Алексиева. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2015, N 2, с. 46-58. 

  

Сист. No: 61221

- 338 -

Сп П 89 тп

Алифанова, Татьяна.  Управление кризис-коммуникациями в мировой практике и возможности его адаптации в российской экономике / Татьяна Алифанова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 7, с. 93-102. 

  

Сист. No: 61563

- 339 -

Сп И 503 и

Бобина, Мария и др.  Културни характеристики на българския мениджмънт / Мария Бобина, Диана Съботинова. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 2, с. 106-130. 

  

Сист. No: 61508

- 340 -

Сп С 848 д

Вавилова, Ирина Алексадровна.  Экономическое образование в основе подготовки современных менеджеров / Ирина Алексадровна Вавилова. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 6, с. 34-37. 

  

Сист. No: 61537

- 341 -

Сп Ч 895

Кехайов, Анастас.  Съпротивата срещу организационните промени / Анастас Кехайов. // Човешки ресурси, 2015, N 5, с. 8-11. 

  

Сист. No: 61582

- 342 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  Предприемачите търсят възможности, мениджърите управляват риска / Венцислав Савов. // Мениджър, 2015, N 7, с. 54-55. 

  

Сист. No: 61448

Бизнес стратегии

- 343 -

Сп Д 532

Стоянов, Ивайло.  Интелигентност и поведение на мениджъра в управлението на организацията / Ивайло Стоянов. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2015, N 2, с. 29-45. 

  

Сист. No: 61218

Риск мениджмънт

- 344 -

Сп Ч R 62

Widmer, Lori.  The hidden risks of outsourcing / Lori Widmer. // Risk Management  (New York), 62, 2015, N 4, с. 26-29, 31. 

  

Сист. No: 61475

- 345 -

Сп Ч R 62

Widmer, Lori.  Risky rhetoric / Lori Widmer. // Risk Management  (New York), 62, 2015, N 5, с. 18-22. 

  

Сист. No: 61504

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 346 -

Сп П 89 тп

Важенина, Ирина и др.  Конкуренция за доверие в экономике: сущность и перспективы развития / Ирина Важенина, Сергей Важенин, Василий Сухих. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 7, с. 78-86. 

  

Сист. No: 61560

Мениджмънт на фирмата

- 347 -

Сп М 486

Вучков, Алек.  Големите компании изискват 24-часово правно обслужване / Алек Вучков. // Мениджър, 2015, N 7, с. 64-65. 

  

Сист. No: 61449

- 348 -

Сп М 486

Томпсън, Крис.  Портретът на добрия мениджър / Крис Томпсън. // Мениджър, 2015, N 6, с. 112-113. 

  

Сист. No: 61261

- 349 -

Сп М 486

Чънг, Дъг Дж.  Продавай, продавай по-добре / Дъг Дж. Чънг. // Мениджър, 2015, N 6, с. 94-96. 

  

Сист. No: 61259

Проектно управление

- 350 -

Сп Н 25 а

Стоянова, Станислава.  Ключови аспекти при формарани на екип за управление на проектна дейност / Станислава Стоянова. // Народностопански архив  (Свищов), LXVIII, 2015, N 2, с. 63-77. 

  

Сист. No: 61256

- 351 -

Сп И 36 Вн

Maximov, Sergey.  Development as an implementation methodology of real estate projects / Sergey Maximov. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 1, с. 5-12. 

  

Сист. No: 61572

Счетоводство

- 352 -

Сп И 36 Вн

Апостолов, Иван.  Признаване на приходите в жилищното и курортно строителство - проблеми и перспективи / Иван Апостолов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 1, с. 30-. 

  

Сист. No: 61579

- 353 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Организация на счетоводството / Живко Бонев. // Актив, 2015, N 7-8, с. 3-7. 

  

Сист. No: 61351

- 354 -

Сп С 953 п

Боянов, Борислав.  Документиране и отчитане на продажби на стоки и услуги чрез билети / Борислав Боянов. // Счетоводство плюс, 2015, N 8, с. 7-10. 

  

Сист. No: 61381

- 355 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Относно последните изменения и Международните стандарти за финансово отчитане / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 7, с. 5-14. 

  

Сист. No: 61338

- 356 -

Сп Т 961 п

Вангелова, Златка.  "Основен капитал" и "Собствен капитал" на акционерното дружество през призмата на счетоводния баланс / Златка Вангелова. // Търговско право, XXIV, 2015, N 2, с. 75-96. 

  

Сист. No: 61495

- 357 -

Сп А 454

Гълъбов, Марин.  Европейско обединение по икономически интереси / Марин Гълъбов. // Актив, 2015, N 7, с. 21-22. 

  

Сист. No: 61361

- 358 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Консервиране на дълготрайните активи / Мина Димитрова. // Актив, 2015, N 7, с. 29-34. 

  

Сист. No: 61364

- 359 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Задължения след годишното счетоводно приключване / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 6, с. 9-21. 

  

Сист. No: 61166

- 360 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Финансовите отчети - задължения и отговорности в случаи на измами / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 7, с. 14-23. 

  

Сист. No: 61339

- 361 -

Сп А 454

Зарев, Данаил.  Отчитането на трайните насаждения като обект на счетоводството / Данаил Зарев. // Актив, 2015, N 7, с. 23-25. 

  

Сист. No: 61362

- 362 -

Сп Ф 53 кс

Иванов, Алексей Евгеньевич.  Методология раскрытия информации о внутренне созданном гудвилле (оценка синергетического эффекта деятельности) компании в финансовой отчетности / Алексей Евгеньевич Иванов. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 22, с. 48-60. 

  

Сист. No: 61287

- 363 -

Сп С 953 п

Йосифова, Десислава.  Специфични казуси за международни командировки, засягащи едновременно двете наредби - за страната и за чужбина / Десислава Йосифова. // Счетоводство плюс, 2015, N 7, с. 6-8. 

  

Сист. No: 61289

- 364 -

Сп Б 90

Ковалев, А. Е.  Семантическая модель бухгалтерского учета / А. Е. Ковалев. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 8, с. 122-125. 

  

Сист. No: 61566

- 365 -

Сп З 544 к

Мермерска, Людмила.  За щетите от природни бедствия и тяхното третиране по реда на ЗКПО / Людмила Мермерска. // Земеделска кооперация, XXIII, 2015, N 6, с. 12-21. 

  

Сист. No: 61181

- 366 -

Сп Ф 531 п

Относно изискването за договорно отношение с командированото лице, регламентирано в чл. 33 ЗКПО . // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 6, с. 22-30. 

  

Сист. No: 61184

- 367 -

Сп А 454

Петков, Георги.  Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗДДС на продажбите на билети от лотарийни нехазартни игри / Георги Петков. // Актив, 2015, N 7, с. 25-29. 

  

Сист. No: 61363

- 368 -

Сп А 454

Петров, Петър.  Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри / Петър Петров. // Актив, 2015, N 7, с. 15-17. 

  

Сист. No: 61359

- 369 -

Сп Б 90

Петрова, В. Ю.  Производные финансовые инструменты и снижение валютных рисков / В. Ю. Петрова. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 7, с. 22-26. 

  

Сист. No: 61465

- 370 -

Сп А 454

Пожаревска, Румяна.  Счетоводни аспекти на електронната търговия / Румяна Пожаревска. // Актив, 2015, N 7, с. 7-14. 

  

Сист. No: 61358

- 371 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Фирите: документиране, счетоводно отчитане и данъчно третиране / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2015, N 7, с. 1-6. 

  

Сист. No: 61288

- 372 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Отписване на несъбираеми вземания / Евгени Рангелов. // Актив, 2015, N 7, с. 18-20. 

  

Сист. No: 61360

- 373 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Отчитане на стопанските операции и разчетите по договор за превоз / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2015, N 8, с. 4-6. 

  

Сист. No: 61380

- 374 -

Сп С 953 п

Рупска, Теодора.  Счетоводно отчитане на текущите биологични активи от животински произход / Теодора Рупска. // Счетоводство плюс, 2015, N 7, с. 8-11. 

  

Сист. No: 61290

- 375 -

Сп С 953 п

Рупска, Теодора.  Анализ на зависимостта "разходи-обем-печалба" при многопродуктова структура на производството / Теодора Рупска. // Счетоводство плюс, 2015, N 8, с. 11-12. 

  

Сист. No: 61382

- 376 -

Сп С 953 п

Христов, Владимир.  Счетоводно отчитане при възстановяване на платен акциз за износ на акцизни стоки / Владимир Христов. // Счетоводство плюс, 2015, N 8, с. 1-3. 

  

Сист. No: 61375

- 377 -

Сп И 36 Вн

Цончева, Гергана.  Измерване и оценка на качеството и полезността на счетоводната информация / Гергана Цончева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 1, с. 55-67. 

  

Сист. No: 61587

Управленско счетоводство

- 378 -

Сп И 503 и

Атанасова, Анита.  Теории, направления, подходи, методи и инструменти на научно изследване в управленско счетоводство / Анита Атанасова. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 2, с. 131-157. 

  

Сист. No: 61509

- 379 -

Сп И 36 Вн

Георгиев, Драган.  Приложение на анализа на зависимостта "разходи-обем-печалба" в хотелиерството (на база висококатегорийни хотели в Североизточен район, България) / Драган Георгиев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 3, с. 50-65. 

  

Сист. No: 61606

Счетоводство на фирмата

- 380 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Промени при признаването и отчитането на някои разходи и приходи в бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Актив, 2015, N 7-8, с. 2-3. 

  

Сист. No: 61349

Счетоводство на предприятието

- 381 -

Сп Б 90

Мамедова, Г. К.  Денежные потоки и ликвидность организации: отечественная и зарубежная практика / Г. К. Мамедова. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 8, с. 119-121. 

  

Сист. No: 61565

- 382 -

Сп И 36 Вн

Христов, Илиян.  Интегриран модел за оценка на дейността на предприятието / Илиян Христов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 3, с. 66-79. 

  

Сист. No: 61610

Одиторски контрол

- 383 -

Сп В 986

Белчев, Стефан.  Quis custodiet ipsos custodes? ... Или станахме ли звезди в одитната вселена? / Стефан Белчев. // Вътрешен одитор, XII, 2015, N 2, с. 36-40. 

  

Сист. No: 61372

- 384 -

Сп И 36 Вн

Генов, Слави.  Ротация и независим финансов одит / Слави Генов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 3, с. 22-29. 

  

Сист. No: 61602

- 385 -

Сп И 36 Вн

Недялкова, Пламена.  Методологични основи на оценката на вътрешния одит / Пламена Недялкова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 1, с. 68-82. 

  

Сист. No: 61588

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 386 -

Сп Ч 895

Дечев, Теодор и др.  Корпоративната социална отговорност в отрасловото колективно договаряване / Теодор Дечев, Петя Софина. // Човешки ресурси, 2015, N 3-4, с. 30-33. 

  

Сист. No: 61305

- 387 -

Сп Ч 895

Иновацията започва с визията . // Човешки ресурси, 2015, N 3-4, с. 13-14. 

  

Сист. No: 61302

- 388 -

Сп Ч 895

.  Как да мотивираме хората в екип. // Човешки ресурси, 2015, N 3-4, с. 9-12. 

  

Сист. No: 61301

- 389 -

Сп Ч 895

[Четири] 4 начина да бъдете по-добри от бизнес конкуренцията . // Човешки ресурси, 2015, N 3-4, с. 15-17. 

  

Сист. No: 61303

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 390 -

39832

Стакева, Росица Миткова.  Конкурентоспособността като отправна точка при избора на формално или неформално управление на човешките ресурси в малките е средни фирми / Росица Миткова Стакева. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 1, 2001, с. 395-399. 

  

Сист. No: 61220

- 391 -

В К 263 d

Гюрова, Цветелина.  Как да управляваме по-възрастен служител : Няколко съвета към младите мениджъри / Цветелина Гюрова. // Капитал Daily, V, N 122, 01 юли 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 61167

- 392 -

Сп П 186

Атанасова, Маргарита.  Развитие на кариерата в организацията - ключови акценти и съвременни тенденции / Маргарита Атанасова. // Панорама на труда, 2015, N 5-6, с. 21-40. 

  

Сист. No: 61183

- 393 -

Сп Т 871

Бушандрова, Ирена.  Как да изберем качествен директор "човешки ресурси" / Ирена Бушандрова. // Труд и право, XXIV, 2015, N 8, с. 40-43. 

  

Сист. No: 61556

- 394 -

Сп Ч 895

Данаилова, Красимира.  Характеристики на личността, влияещи върху поведението / Красимира Данаилова. // Човешки ресурси, 2015, N 5, с. 15-17. 

  

Сист. No: 61584

- 395 -

Сп Ч 895

Михайлова, Златина.  Корпоративната социална отговорност и специалистите по управление на хора / Златина Михайлова. // Човешки ресурси, 2014, N 9, с. 11-13. 

  

Сист. No: 57970

- 396 -

Сп Ч 895

Петрова, Елица.  Групово мислене, индивидуален и колективен нарцисизъм и емоционална интелигентност / Елица Петрова. // Човешки ресурси, 2015, N 5, с. 28-30. 

  

Сист. No: 61586

- 397 -

Сп Ч 895

Сотирова, Даниела.  Как да подобрим етичното поведение / Даниела Сотирова. // Човешки ресурси, 2015, N 5, с. 12-14. 

  

Сист. No: 61583

- 398 -

Сп Ч 895

Топ технологични тенденции в управлението на човешките ресурси през 2015 . // Човешки ресурси, 2015, N 5, с. 24-27. 

  

Сист. No: 61585

- 399 -

Сп Т 871

Тумбева, Мария.  Управление на таланта в практиката / Мария Тумбева. // Труд и право, XXIV, 2015, N 7, с. 41-45. 

  

Сист. No: 61438

Транспорт

- 400 -

39832

Русинова, Даниела.  Предизвикателства в преструктурирането на транспортната система на България в условията на глобализация в евроинтеграция / Даниела Русинова. // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век : Юб. междунар. конфер. - Свищов, 65 години Висше училище 1936-2001 : Т. 1 - 3 : Т. 1, 2001, с. 408-413. 

  

Сист. No: 61222

- 401 -

Сп Л 763

Решке, Надежда.  ЕК смята, че Германия е нарушила принципа на справедливата конкуренция / Надежда Решке. // Логистика, XI, 2015, N 5, с. 46-47. 

  

Сист. No: 61206

- 402 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  ЕС финансира зелени проекти с 500 млн. евро / Ралица Русинова. // Логистика, XI, 2015, N 5, с. 52-54. 

  

Сист. No: 61207

- 403 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  ЕС обединява сили за изпълнението на TEN-T / Ралица Русинова. // Логистика, XI, 2015, N 6, с. 31-33. 

  

Сист. No: 61390

Реклама

- 404 -

Сп М 486

Кандов, Борислав.  Предложете някакъв диджитъл / Борислав Кандов. // Мениджър, 2015, N 6, с. 142-143. 

  

Сист. No: 61267

Строителство

- 405 -

44877

Андонов, Георги и др.  Специфични особености и методология на оценка на недвижимите имоти при развитие и разработка / Георги Андонов, Олга Петрова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 151-161. 

  

Сист. No: 61628

- 406 -

44877

Антонова, Катя.  Устойчивите сгради - перспектива пред строителния сектор / Катя Антонова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 405-415. 

  

Сист. No: 61643

- 407 -

44877

Велев, Румен.  Ролята на техническата инфраструктура за устойчивото развитие на градската територия / Румен Велев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 247-259. 

  

Сист. No: 61641

- 408 -

44877

Георгиева, Велина.  Ефективност и конкурентоспособност на функционирането на строителната механизация / Велина Георгиева. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 438-443. 

  

Сист. No: 61645

- 409 -

44877

Господинова, Анна и др.  Възможности за развитие на таймшеър бизнеса с недвижими имоти в България / Анна Господинова, Тодор Дянков. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 184-192. 

  

Сист. No: 61631

- 410 -

44877

Дандолова, Искра.  Заселението на британците в България / Искра Дандолова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 128-138. 

  

Сист. No: 61627

- 411 -

44877

Дечев, Даниел.  Модели на публично-частно партньорство / Даниел Дечев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 444-452. 

  

Сист. No: 61646

- 412 -

44877

Желев, Иван.  Базисни стандарти при фасилити мениджмънта / Иван Желев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 69-81. 

  

Сист. No: 61615

- 413 -

44877

Иванова, Милена.  Нормативни и институционални предпоставки за внедряване на иновации в строителните предприятия / Милена Иванова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 416-424. 

  

Сист. No: 61644

- 414 -

44877

Игнатова, Николинка.  Основни тенденции на пазара на жилищни имоти / Николинка Игнатова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 223-235. 

  

Сист. No: 61639

- 415 -

44877

Калчев, Румен.  Безопасност на труда в строителството в България - състояние и прогнози / Румен Калчев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 286-294. 

  

Сист. No: 61642

- 416 -

44877

Ковачев, Атанас и др.  Възможности за използване на европейската инвестиционна програма "JESSICA" за реализиране на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на България / Атанас Ковачев, Константин Калинков. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 15-24. 

  

Сист. No: 61612

- 417 -

44877

Костов, Иво.  Оценителите в България / Иво Костов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 171-183. 

  

Сист. No: 61630

- 418 -

44877

Максимов, С.  Рынок недвижимости и строительный рынок: взаимосвязи и противоречия / С. Максимов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 25-30. 

  

Сист. No: 61613

- 419 -

44877

Маринова, Бисерка.  Изисквания към договорите за фасилити мениджмънт съгласно БДС № ЕН 15221-2 / Бисерка Маринова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 203-213. 

  

Сист. No: 61634

- 420 -

44877

Монев, Петко.  Специфични особености при изследване на пазара на недвижими имоти от общините / Петко Монев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 57-68. 

  

Сист. No: 61614

- 421 -

44877

Парова, Елена и др.  Сделки с трудно ликвидни ипотекирани имоти. Ролята на агенцията при реализацията на проблемни кредити / Елена Парова, Христо Цветков, Деница Георгиева. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 214-222. 

  

Сист. No: 61635

- 422 -

44877

Спасова, Стелина.  Възможности за приложение на европейски практики за инвестиране в недвижими имоти за балнеология и СПА туризъм / Стелина Спасова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 236-246. 

  

Сист. No: 61640

- 423 -

44877

Шишманова, Мария.  Функционално-пространствено развитие на селищната мрежа в България и последните документи в териториалното устройство и регионалното развитие / Мария Шишманова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 115-127. 

  

Сист. No: 61620

Информационни технологии

- 424 -

45125

Армянова, Мария.  Проблеми при използването на шаблоните за изграждане на информационни системи / Мария Армянова. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 272-276. 

  

Сист. No: 61607

- 425 -

45125

Димитрова, Мариана.  Data Mining (DM) чрез невронни мрежи / Мариана Димитрова. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 256-261. 

  

Сист. No: 61600

- 426 -

45125

Начева, Радка.  Методи за оценка ползваемостта на сайтове и фактори, влияещи върху избора на конкретен метод / Радка Начева. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 277-284. 

  

Сист. No: 61608

- 427 -

45584

Тимофеева, Анна.  Усъвършенстване на информационното осигуряване на търговските центрове / Анна Тимофеева. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 166-171. 

  

Сист. No: 61293

- 428 -

45125

Тодоранова, Латинка.  Развитие на бизнес интелигентните системи в отговор на явлението "големи данни" / Латинка Тодоранова. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 267-271. 

  

Сист. No: 61605

- 429 -

45125

Цанков, Светлозар.  Критерии за оценяване на интерфейса на електронните образователни ресурси / Светлозар Цанков. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 232-236. 

  

Сист. No: 61593

- 430 -

Сп C 58

Антивирусният софтуер - с фокус върху отбрана в дълбочина . // CIO, XI, 2015, N 7, с. 38-40. 

  

Сист. No: 61413

- 431 -

Сп C 58

Възможности за изпращане на тайни съобщения през Интернет . // CIO, XI, 2015, N 7, с. 56-57. 

  

Сист. No: 61422

- 432 -

Сп C 58

Димитрова, Зорница и др.  Информацията като търговска тайна или предприемаме ли необходимите действия, за да защитим най-ценния актив на ИТ компаниите / Зорница Димитрова, Весела Кабатлийска. // CIO, XI, 2015, N 7, с. 34-36. 

  

Сист. No: 61403

- 433 -

Сп C 58

Доставяне на мобилни, контексно зависими услуги чрез облачни технологии . // CIO, XI, 2015, N 7, с. 54-55. 

  

Сист. No: 61418

- 434 -

Сп C 58

ИТ и системата за командване и управление . // CIO, XI, 2015, N 7, с. 58-59. 

  

Сист. No: 61423

- 435 -

Сп Ю 371

ИТ инвестиции на ютилити компаниите в Северна Европа . // Ютилитис, XIII, N 6, с. 34-35. 

  

Сист. No: 61521

- 436 -

Сп C 58

ИТ сигурността днес: Нарастнали рискове и намалени бюджети . // CIO, XI, 2015, N 7, с. 3-9. 

  

Сист. No: 61395

- 437 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  ИТ сигурността през 2015 г. - положителни тенденции и предизвикателства / Надя Кръстева. // CIO, XI, 2015, N 7, с. 10-14. 

  

Сист. No: 61397

- 438 -

Сп C 58

Неделчев, Найден.  Информационната сигурност - време за избор на противодействаща или превантивна стратегия / Найден Неделчев. // CIO, XI, 2015, N 7, с. 24-25. 

  

Сист. No: 61398

- 439 -

Сп C 58

Оптимизиране използването на хардуерни ресурси . // CIO, XI, 2015, N 7, с. 61-62. 

  

Сист. No: 61424

- 440 -

Сп C 58

Тенденции при изграждане на мобилната подсистема на тактическа комуникационна система . // CIO, XI, 2015, N 7, с. 63-64. 

  

Сист. No: 61426

- 441 -

Сп C 58

DATA FUSION - изискване на интелигентната сензорна мрежа . // CIO, XI, 2015, N 7, с. 65-66. 

  

Сист. No: 61427

- 442 -

Сп C 58

FPGA вградени системи за отбрана . // CIO, XI, 2015, N 7, с. 71-72. 

  

Сист. No: 61433

Програмни езици

- 443 -

Сп И 36 Вн

Сълов, Владимир.  Приложение на езиците за програмиране на платформата .NET ри разработката на софтуерни приложения / Владимир Сълов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 1, с. 13-22. 

  

Сист. No: 61576

Информационни мрежи. Информационни системи

- 444 -

45125

Александрова, Янка.  Възможности за комбиниране на SOA и EDA при аналитичтни CRM системи / Янка Александрова. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 216-221. 

  

Сист. No: 61248

- 445 -

45125

Футекова, Наталия.  Методологически аспекти при автоматизиране процеса по внедряване на ERP системи / Наталия Футекова. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 250-255. 

  

Сист. No: 61251

- 446 -

Сп C 58

Димитров, Велиян.  Сигурност във веригите за доставки на ИКТ / Велиян Димитров. // CIO, XI, 2015, N 7, с. 26-28. 

  

Сист. No: 61399

- 447 -

Сп C 58

Следващо поколение киберсигурност - предвиждане на заплахите . // CIO, XI, 2015, N 7, с. 51-53. 

  

Сист. No: 61417

Компютри

- 448 -

Сп C 58

Усилени компютри и компютърна електроника - подходи за радиационна устойчивост . // CIO, XI, 2015, N 7, с. 69-70. 

  

Сист. No: 61429

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 449 -

45125

Сълова, Снежана.  Оценка на използваемостта на системи за електронна търговия / Снежана Сълова. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 166-171. 

  

Сист. No: 61247

- 450 -

Сп И 36 Вн

Сълова, Снежана.  Оценка на уеб сайтове за електронна търговия на базата на данни за изполването им / Снежана Сълова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 3, с. 38-49. 

  

Сист. No: 61604

- 451 -

Сп В 986

Хулаварад, Шива.  Разшифроване на електронните подписи / Шива Хулаварад. // Вътрешен одитор, XII, 2015, N 2, с. 15-19. 

  

Сист. No: 61374

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 452 -

Сп И 36 Вн

Стойнов, Димитър Велчев.  Курортните комплекси като обособена категория т теорията за туризма / Димитър Велчев Стойнов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 59, 2014, N 2, с. 98-110. 

  

Сист. No: 61597

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 453 -

В Д 92

Академичната общност поздрави зрелостниците с дипломирането им . // Дунавско дело, LXI, N 27, 10-16 юли 2015, с. 8. 

  

Сист. No: 61242

- 454 -

В А 36

В народното събрание  : Отговори на министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев на въпроси на народни представители по време на парламентарлния контрол, 26 юни 2015 г.. // Аз-буки, XXV, N 27, 2-8 юли 2015, с. 2. 

  

Сист. No: 61294

- 455 -

В А 36

В Народното събрание  : Отговори на министъра на образованието и науката проф. Т. Танев на въпроси на народни представители по време на парламентарен контрол, 24 юли 2015 г.. // Аз-буки, XXV, N 31, 30 юли-5 авг. 2015, с. 2, 4. 

  

Сист. No: 61421

- 456 -

В З 375

Василева, Вероника.  Традиционната есенна изложба представи в Свищовската алма матер нова руска и западна литература / Вероника Василева. // Застраховател, N 22, 26 ноем. - 10 дек. 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 57981

- 457 -

В З 375

Василева, Вероника.  Договор за сътрудничество подписа Стопанска академия с един от най-старите университети в Русия / Вероника Василева. // Застраховател, N 22, 26 ноем. - 10 дек. 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 57983

- 458 -

В З 375

Василева, Вероника.  С тържествена церемония и шествие в Стопанска академия честваха патронния празник / Вероника Василева. // Застраховател, N 22, 26 ноем. - 10 дек. 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 57984

- 459 -

В Д 92

Над 1000 са приетите на първо класиране в Стопанска академия . // Дунавско дело, LXI, N 28, 17-23 юли 2015, с. 16. 

  

Сист. No: 61306

- 460 -

В А 36

Онлайн защита от Брюксел в Свищов . // Аз-буки, XXV, N 30, 23-20 юли 2015, с. 19. 

  

Сист. No: 61346

- 461 -

В З 375

По-голямата част от кандидат-студентите в Стопанска академия избират класиране с оценка от матура . // Застраховател, XXI, N 15-16, 12 авг. - 16 септ. 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 61506

- 462 -

В Д 92

По-голямата част от кандидат-студентите в Стопанска академия участват в класирането с оценка от матура . // Дунавско дело, LXI, N 31, 7 авг.-3 септ., с. 3. 

  

Сист. No: 61441

- 463 -

В Д 92

Свищовски магистър с он-лайн защита от Европейския парламент в Брюксел . // Дунавско дело, LXI, N 30, 31 юли-6 авг. 2015, с. 8. 

  

Сист. No: 61371

- 464 -

В З 375

Свищовски магистър с онлайн защита от Европейския парламент в Брюксел . // Застраховател, XXI, N 14, 29 юли-12 авг. 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 61366

- 465 -

В Д 92

Служители и преподаватели от Академията ще почиват безплатно със семействата си . // Дунавско дело, LXI, N 27, 10-16 юли 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 61241

- 466 -

В А 36

Финансисти-театрали са учили в Свищов . // Аз-буки, XXV, N 29, 16-22 юли 2015, с. 18. 

  

Сист. No: 61291

- 467 -

В Д 92

.  Дипломанти-бакалаври кандидатстват за магистри веднага след държавните изпити. // Дунавско дело, LXI, N 29, 24-30 юли 2015, с. 8. 

  

Сист. No: 61337


 Индекс по АВТОРИ

Адамов, Величко 242 243 
Адамчук, Наталья Георгиевна 211 
Акиндинова, Н. 122 
Александров, Александър 74 
Александрова, Янка 444 
Алексиева, Венета 244 
Алексиева, Десислава 337 
Алифанова, Татьяна 338 
Амоша, А. И. 110 
Ангелова, Надежда 245 
Андонов, Георги 405 
Андреева, Андрияна 39 
Антонов, Петър 246 247 
Антонова, Валентина 246 247 
Антонова, Веселка 318 
Антонова, Катя 406 
Апостолов, Иван 352 
Армянова, Мария 424 
Асенов, Анатолий 269 
Асенов, Росен 4 
Атанасов, Атанас 248 
Атанасов, Ж. 157 
Атанасова, Анита 378 
Атанасова, Бистра 321 
Атанасова, Виолета 235 
Атанасова, Емилия 319 
Атанасова, Маргарита 41 392 
Атанасова, Христина 212 
Афанасьева, Альбина Назиповна 47 
Бакайкина, Анна Владимировна 99 
Банчев, Петър 249 
Бараков, Стоян 167 
Барудов, Стефан 250 
Белчев, Стефан 383 
Бенова, Нели 158 
Березина, Светлана Владимировна 222 
Бисеров, Захари 7 
Бобанац, Бранислава 185 
Бобина, Мария 339 
Богомилова, Жанет 209 
Божилов, Николай 160 
Божинов, Божидар 251 
Бойчинова, Мария 100 111 
Бонев, Живко 353 
Босолова, Мария 93 
Бошнакова, Десислава 147 
Бояджиев, Веселин 6 130 
Боянов, Борислав 354 
Боянов, Калин 306 
Боянова, Светлана 194 
Брезоева, Бойка 355 
Булавинец, А. В. 132 
Бураков, Дмитрий Владимирович 213 
Бушандрова, Ирена 393 
Бъкличаров, Стефан 44 
Бъчварова, Маргарита 195 307 
Вавилова, Ирина Алексадровна 340 
Важенин, Сергей 346 
Важенина, Ирина 346 
Вангелова, Златка 356 
Василев, Венцислав 266 
Василев, Николай 97 
Василева, Вероника 456 457 458 
Вацов, Светлозар 252 
Вдовин, А. 101 
Веденева, В. 236 
Велев, Румен 407 
Велева, Ирина 133 
Велинова, Мариета 193 
Велковска, Гена 7 
Вечев, Венцислав 380 
Винокурова, Людмила Анатольевна 48 
Витанова, Наталия 237 
Владимирова, Йорданка 140 
Воронцов, Никита 229 
Вуцова, Албена 1 
Вучков, Алек 347 
Вълев, Георги 196 
Вълков, Константин 159 
Вълчанов, Христо 253 
Върбанов, Георги 254 
Върбанов, Румен 255 
Върбанова, Елена 238 
Гамукин, Валерий Владимирович 49 
Ганчев, Александър 243 
Ганчев, Калин 186 
Ганчев, Петко 168 
Гарин, Евгений 148 
Генов, Слави 384 
Генова, Светла 162 
Георгиев, Владимир 102 197 
Георгиев, Георги 314 
Георгиев, Драган 379 
Георгиева, Анета 83 
Георгиева, Велина 408 
Георгиева, Весела 25 
Георгиева, Деница 421 
Георгиева, Надя 149 
Георгиева, Ралица 205 
Георгиева, Теодора 12 
Георгиева, Тоня 256 
Гецов, Петър 275 
Главеев, П. 296 297 
Гонева, Ася 26 
Горшков, В. 128 
Господинова, Анна 409 
Границка, Лили 141 
Гроздев, Сава 270 
Громогласова, Е. 13 
Гълъбов, Марин 357 
Гълъбов, Николай 164 
Гюрова, Цветелина 391 
Дадалко, Василий Александрович 214 315 
Дамянов, Атанас 257 
Данаилова, Красимира 394 
Дандолова, Искра 410 
Дечев, Даниел 411 
Дечев, Теодор 386 
Деянов, Радослав 169 
Джилизов, Велко 50 
Диков, Венцислав 258 
Димитров, Велиян 446 
Димитров, Георги 324 
Димитров, Юлиян 310 
Димитрова, Виолета 129 
Димитрова, Елка 27 
Димитрова, Зорница 432 
Димитрова, Мариана 425 
Димитрова, Мина 358 
Димитрова, Стефка 310 
Дичева, Милена 250 
Дичева, Теодора 36 
Добрев, Добромир 14 
Добруджалиев, Драгомир 259 
Дойчинова, Юлия 317 
Докова, Соня 260 
Донева, Росица 291 292 
Дончев, Томислав 113 
Досев, Христо 198 359 360 
Дочева, Румяна 150 
Драганов, Георги 215 
Дурчева, Мариана 238 
Дърмонова, Л. 298 
Дянков, Тодор 409 
Евдокимова, Светлана Сергеева 51 
Желев, Иван 412 
Жуков, В. Н. 80 
Замараев, Б. 123 
Зарев, Данаил 361 
Захариев, Андрей 242 243 261 
Захариев, Еленко 262 
Захариева, Галина 263 
Збаразская, Л. А. 110 
Иванов, Алексей Евгеньевич 362 
Иванов, Антон 180 
Иванов, Георги 264 
Иванов, Любомир 264 
Иванов, Петко 320 
Иванов, Петър 308 
Иванов, Свилен 151 
Иванов, Станислав 281 
Иванова, Анелия 286 
Иванова, Величка 28 
Иванова, Галина 286 
Иванова, Маруся 265 
Иванова, Милена 108 413 
Иванова, Павлина 40 
Иванченко, Игорь Сергеевич 52 
Игнатова, Николинка 414 
Илиев, Боян 266 
Илиев, Драгомир 267 
Илиев, Й. 299 
Илиев, Йордан 300 
Илиев, Петър 98 
Илков, Иван 187 
Йорданов, Пламен 268 
Йорданова, Биляна 311 
Йорданова, Лина 245 
Йосифова, Десислава 363 
Кабатлийска, Весела 432 
Казакова, Кристина Анатольевна 53 
Калайджиев, Ангел 199 
Калашникова, Наталья Николаевна 216 
Калинков, Константин 416 
Калчев, Румен 415 
Каменов, Камен 269 
Кандов, Борислав 152 404 
Канински, Андрей 321 
Караиванова, Пламена 200 
Каранешев, Светлозар 103 
Кацарова, Мариана 201 
Кер, Гордън 54 
Кехайов, Анастас 341 
Кирилова, Милена 84 163 
Киров, Димитър 322 
Кирова, Милена 146 
Ковалев, А. Е. 364 
Ковачев, Атанас 416 
Кодинова, Елена 121 
Колев, Недялко 239 
Колев, Николай 202 
Колева, Яна 11 
Кондарев, Ивайло 85 
Кондратова, Ольга Сергеевна 55 
Копривленски, Васко 139 327 
Корнейчук, Валерий Иванович 217 
Коръл, Джон 181 
Косекова, Гинка 270 
Костов, Иво 417 
Коцев, Георги 270 
Коцоева, Вероника 241 
Краев, Любен 271 
Красавина, Л. Н. 170 
Крашенинников, Николай Валерьвич 104 
Кривошиев, Стамен 188 
Кръстева, Надя 437 
Кръстевич, Тодор 272 
Кубратова, Моника 312 
Кузнецов, А. 124 
Кузнецов, Юрий 264 
Куриляк, В. Е. 19 
Къновски, Радослав 109 
Кючуков, Любомир 191 
Лайков, Алексей Юрьевич 218 
Либман, А. 13 
Литвак, Николай Витальевич 171 
Логинов, Евгений Леонидович 56 
Логинова, Валерия Евгеньевна 56 
Лозанова, В. 301 302 303 
Лозев, Емил 2 
Ломев, Боян 45 
Львова, Надежда Алексеевна 20 
Мавродиева, Иванка 273 
Маклаков, Геннади 274 276 
Маклаков, Геннадий 275 
Маклакова, Галина 276 
Макни, Валентина 153 
Максимов, С. 418 
Малахова, Татьяна Сергеевна 172 
Мамедова, Г. К. 381 
Манолов, Георги 173 
Манолова, Ваня 330 
Маринов, Иван С. 75 
Маринова, Ани 161 
Маринова, Бисерка 419 
Марусенко, Михаил 189 
Маршова, Т. 123 
Мермерска, Людмила 365 
Милинов, Валентин 278 
Милков, Чавдар 5 
Минков, Павел Минков 335 
Минчев, Чавдар 174 
Мирчев, Мирослав 175 
Митева, Мая 82 
Митков, Милен 210 
Митов, Емил 1 
Митова, Диляна 332 
Михайлов, Пеню 21 
Михайлова, Златина 395 
Михайлова, Маргарита 277 
Могилат, А. 125 
Моисенко, Ирина Александровна 57 
Монев, Виктор 258 
Монев, Петко 420 
Мустафина, Алсу Рафисовна 219 
Мянушев, Енчо 323 324 
Навой, А. В. 165 
Начева, Радка 426 
Небольсина, Елена Вахтанговна 220 
Негомедзянов, Герман Юрьвич 58 
Негомедзянов, Юрий Акимович 58 
Неделчев, Найден 438 
Недялкова, Пламена 385 
Ненков, Валери 278 
Ненов, Христо 279 
Ненова, Славка 233 
Низова, Людмила Михайловна 221 
Николов, Аспарух 86 
Николов, Николай 29 
Николова, Бистра 81 203 
Николова, Снежана 309 
Никулина, Надежда Николаевна 222 
Нинева, Смела 30 31 
Павлов, Нено 280 
Павлова, Ирина 259 
Панева, Лиляна 88 89 
Парова, Елена 421 
Парушева, Силвия 105 
Паси, Соломон 191 
Пашов, Росен 176 
Пенева, Юлиана 281 
Пенов, Иван 330 
Петев, Бойко 278 
Петков, Георги 367 
Петкова, Аспасия 208 
Петкова, Ивелина 138 
Петкова, Калина 32 
Петракиев, Димчо 184 
Петров, Велизар 192 
Петров, Камен 120 177 
Петров, Кирил 136 
Петров, Петър 368 
Петров, Стефан 325 
Петрова, В. Ю. 369 
Петрова, Елица 396 
Петрова, Олга 405 
Петрова-Трифонова, Искра 33 
Пиримова, Вера Д. 17 
Пирински, Георги 178 
Подоба, З. 128 
Пожаревска, Румяна 370 
Попов, С. Б. 59 
Попова, Евгения 90 
Попова, Нели 95 
Проданов, Стоян 282 
Прокопьева, Евгения Леонидовна 223 
Прончатова-Рубцова, Наталия Николаевна 66 
Раджабов, Карахан 73 
Радлова, Невена 205 224 
Ралева, Стела 18 
Рангелов, Евгени 371 372 373 
Рахметова, А. М. 60 
Рашева-Мерджанова, Яна 240 
Ревенков, Павел Владимирович 106 
Решке, Надежда 401 
Романюк, Кирилл Андреевич 61 
Рупска, Теодора 374 375 
Русецкий, Михаил Геннадьевич 225 
Русинова, Даниела 400 
Русинова, Ралица 142 402 403 
Русков, Трифон 253 
Рускова, Надежда 253 
Савельев, Е. В. 19 
Савов, Венцислав 118 342 
Савов, Стефан 137 
Саркисян, Карина 267 
Седларски, Теодор 115 
Семенович, Наталья Сергеевна 20 
Семкова, Боряна 326 
Симеонов, Светлин 207 
Симеонов, Стефан 284 
Симонов, В. В. 62 
Сирашки, Христо 269 285 
Смирнов, С. 126 
Смрикаров, Ангел 286 
Соколова, Галина 241 
Соколова, Марияна 287 
Сомова, Елена 287 
Сотирова, Даниела 397 
Софина, Петя 386 
Спасова, Стелина 422 
Спиридонов, Иван 288 
Средкова, Красимира 34 
Стакева, Росица Миткова 390 
Станимиров, Стефан 282 
Станимирова, Елена 258 
Станкулов, Цветан 76 
Станчев, Красен 92 119 
Станчева, Милувка 259 
Степанян, Ервант 289 
Стойкова, Р. 304 305 
Стойнов, Димитър Велчев 452 
Стоянов, Добромир 154 
Стоянов, Ивайло 343 
Стоянова, Станислава 350 
Суворов, И. Г. 166 
Сухих, Василий 346 
Сухов, А. М. 96 
Съботинов, Венцислав 182 
Съботинова, Диана 339 
Сълов, Владимир 443 
Сълова, Николинка 143 
Сълова, Снежана 449 450 
Тананеева, Живка 249 
Тасева-Петкова, Галя 77 
Ташев, С. 9 
Телбис, Боряна 155 
Тенчева-Фока, Деница 35 
Тимофеева, Анна 427 
Тодоранова, Латинка 428 
Тодоров, Любомир 22 
Тодорова, Лариса 36 
Тодорова, Светлана 107 
Тодорова, Теодора 37 
Томпсън, Крис 348 
Тотков, Георги 287 291 292 
Тошков, Кирил 116 
Трифонова, Силвия Трифонова 46 
Тумбева, Мария 399 
Узунова-Костова, Весела 327 
Урумов, Т. 134 
Усоскин, В. М. 63 
Ушаков, Иван Иванович 222 
Ушанов, Александър Евгеньевич 64 
Фальцман, В. 127 
Франциск 4 
Фурман, Евгений В. 226 
Футекова, Наталия 445 
Хаджиев, Виктор Ст. 334 
Халачев, Петър 294 
Хохлов, И. 16 
Христов, Александър 156 
Христов, Веселин 206 
Христов, Владимир 376 
Христов, Илия 336 
Христов, Илиян 382 
Хулаварад, Шива 451 
Цанков, Светлозар 429 
Цанов, Васил 8 
Цанов, Емил 295 
Цапенко, И. 10 
Цветанов, Илия 313 
Цветков, Христо 421 
Цветкова, Людмила Ивановна 227 228 229 
Ценова, Любка 94 
Цонева, Антоанета 38 
Цончева, Гергана 377 
Цыганов, Александр Андреевич 230 
Чаленко, Николай Николаевич 214 315 
Чанкова, Жана 144 
Чеканский, Александр 241 
Черкезова, Патриция 3 
Чуков, Владимир 183 
Чънг, Дъг Дж. 349 
Шишманова, Мария 423 
Шопова, Диана 145 
Штеле, Евгения Анатольевна 65 
Юлдашев, Рустем Турсунович 135 
Явашева, Татяна 329 
Яндулина, Татьяна Вячеславовна 221 
Янева-Иванова, Кремена 204 
Яранцева, Екатерина Андреевна 231 232 
Ясин, Е. 122 
Яшина, Надежда Игоревна 66 
Berentsen, Aleksander 67 
Bouvard, Mattieu 68 
Chaigneau, Pierre 68 
Furuoka, Fumitaka 42 
Hattori, Masazumi 69 
Huber, Samuel 67 
Hubert, Paul 70 
Jung, Yongseung 23 
Marchesiani, Alessandro 67 
Maximov, Sergey 351 
Minassian, Garabed 131 
Motta, Adolfo De 68 
Potrafke, Niklas 71 
Reischmann, Markus 71 
Shintani, Kohei 69 
Uchida, Hirofumi 69 
Widmer, Lori 344 345 
Williamson, Stephen D. 72 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аграрната политика в овощарството -възприятията на земеделските производители за ефектите на различните инструменти 330 
Азотните торове и нитратите в растенията 323 
Академичната общност поздрави зрелостниците с дипломирането им 453 
Академични измерения на електронното обучение през целия живот 271 
Активна политика на пазара на труда в условията на криза в България 41 
Актуалните теми в управлението на доставките 160 
Актуальные направления регулирования электронного банкинга 106 
Акумулиращи тестови въпроси 287 
Акцизите в Европа: различия и хармонизация 164 
Алтернативи за развитие на фамилнните земеделски стопанства в изостаналите селски райони 317 
Анализ на абсорбционния капацитет на българските технологични фирми 1 
Анализ на зависимостта "разходи-обем-печалба" при многопродуктова структура на производството 375 
Анализ на националните стандарти и учебни програми по природни науки по отношение на компетентностния подход в PISA 234 
Анализ на социални мрежи при колаборативното електронно обучение 272 
Анализ на структурата и степента на концентрация на електроенергийния пазар в България 314 
Анализ на финансовата обезпеченост на инвестиционния процес в българското селско стопанство от частните търговски банки 327 
Антивирусният софтуер - с фокус върху отбрана в дълбочина 430 
Антикризисная политика центральных банков в 2007-2014 годах: цели, особенности, результаты 63 
Аспекти в обучението по статистика в средните професионални училища 233 
Аспекти на виртуализацията - за едно по-качествено обучение по информационни технологии в СА "Д. А. Ценов" - Свищов 295 
Базисни стандарти при фасилити мениджмънта 412 
Балканите-Черно море - макрорегион на сътрудничество? 178 
Безопасност на труда в строителството в България - състояние и прогнози 415 
Безопастност и здраве при работа с опастни химични вещества и смеси - промени в нормативни актове 32 
Биологичното земеделие и екоуправлението на селското стопанство 332 
Бум на сливанията и придобиванията 111 
България и общата селскостопанска политика на Европейския съюз в условията на глобализация и евроинтеграция 138 
Българската афера "Банкова ваканция" 98 
В земеделието - трудов договор за един ден 24 
В народното събрание 454 455 
Валютно-финансовые критерии конвергенции в ЕАЭС 165 
Венецуела 117 
Взаимност в международното частно право. Същност, класификация и видове 200 
Влияние на политическия делови цикъл върху развитието на инфлационния процес в България 18 
Възгледите на Петко Славейков за образованието 235 
Възможни модели за управление на индустриалните предприятия от регион Бургас в условията на динамична бизнес среда 136 
Възможности за защита на авторското право при дистанционно обучение 254 
Възможности за използване на европейската инвестиционна програма "JESSICA" за реализиране на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на България 416 
Възможности за изпращане на тайни съобщения през Интернет 431 
Възможности за комбиниране на SOA и EDA при аналитичтни CRM системи 444 
Възможности за приложение на европейски практики за инвестиране в недвижими имоти за балнеология и СПА туризъм 422 
Възможности за развитие на таймшеър бизнеса с недвижими имоти в България 409 
Възможности за съгласуваност на обучението по математика в средните училища и във висши училища 238 
Възможностите за финансиране по трансгранични програми 176 
Въпроси на свикването на общо събрание на акционерите с писмени покани 197 
Геопространствен анализ и оценка на агроекологичните фактори за отглеждане на винени сортове лозя в България 325 
Глобализацията и необходимостта за реформиране на международните институции 173 
Глобалната криза на цивилизацията - трансформация или гибел? 168 
Глобалната финансово-икономическа война 182 
Говори с тях 158 
Големите компании изискват 24-часово правно обслужване 347 
Групово мислене, индивидуален и колективен нарцисизъм и емоционална интелигентност 396 
Данъчно третиране на договорите за предоставяне на персонал по реда на ЗДДС 89 
Данъчно третиране на доходите от лихви по банкови сметки по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица 90 
Данъчно третиране на подобренията, извършени в нает или предоставен за ползване имот 93 
Двустранни отношения между Република България и Боливарска република Венецуела 112 
ДДС № 05 / 14.04.2015 г. 78 
Денежные потоки и ликвидность организации: отечественная и зарубежная практика 381 
Джобен продавач 152 
Диверсификация российской экономики 127 
Дипломанти-бакалаври кандидатстват за магистри веднага след държавните изпити 467 
Дипломатия будущего - новый источник конфликтов? 171 
Директни продажби и мрежов маркетинг: динамика, структура и тенденции в глобален аспект 153 
Дистанционното обучение - предизвикателства и възможности 285 
Дистанционното обучение - средство за повишаване качеството на научноизследователската и образователна в областта на социалното дело в СА "Д. А. Ценов" - Свищов 268 
Дистанционното обучение по Счетоводство и одит на финансовите предприятия в ОКС "Магистър" към СА "Д. А. Ценов" - състояние и перспективи 248 
Добив на карамфила Шабо при монокултура и в сеитбообръщение 321 
Договор за сътрудничество подписа Стопанска академия с един от най-старите университети в Русия 457 
Договорна сила на предприятията за търговия на дребно 129 
Документиране и облагане с ДДС доставките на услуги, предоставяни от ЕТ 88 
Документиране и отчитане на продажби на стоки и услуги чрез билети 354 
Доставяне на мобилни, контексно зависими услуги чрез облачни технологии 433 
Достатъчно! Може да живеем и без растеж 118 
Държавата и зърнопроизводителите с различни очаквания за реколтата 328 
Държавната политика за развитие на дистанционното обучение в България: промени и проблеми 289 
Европейска практика по новообявени съдебни решения 94 
Европейската гаранция за младежта в България - резултати от изпълнението и нови възможности за обучение и заетост на младите хора 38 
Европейско обединение по икономически интереси 357 
ЕК смята, че Германия е нарушила принципа на справедливата конкуренция 401 
Експлоадиращият Близък Изток и Балканският общ пазар 183 
Експлоатативна злоупотреба ли е господстващото положение в енергетикага като пазар със специална секторна регулация? 204 
Електронно обучение в електротехническия факултет на Техническия университет - Варна. Практика и проблеми 250 
Електронно обучение по обща и неорганична химия 259 
Енергийна политика и национална сигурност 335 
Енцикликата Laudato Si 4 
ЕС обединява сили за изпълнението на TEN-T 403 
ЕС финансира зелени проекти с 500 млн. евро 402 
Ефективност и конкурентоспособност на функционирането на строителната механизация 408 
За европейците и марките 149 
За нуждата от професионална квалификация на експертите, управляващи фондовете на ЕС 188 
За някои данъчни регулации, свързани с лихвените задължения и вземания на предприятията 76 
За щетите от природни бедствия и тяхното третиране по реда на ЗКПО 365 
Задължения след годишното счетоводно приключване 359 
Заеми без посредници 100 
Залезът на парите в брой 74 
Заселението на британците в България 410 
Защо ни е данък "вредни храни" 92 
Игрови модел за определяне състоянията на максимално гарантирано равновесие в системата фирма=пазар-ресурси=пазар-продукти 313 
Идентификация понятий в контексте взаимодействия банковского и реального секторов 60 
Идеята за "Европа на регионите" като инструмент на германската политика 189 
Изисквания към договорите за фасилити мениджмънт съгласно БДС № ЕН 15221-2 419 
Изисквания към съхранението на данъчните документи според ЗДДС 84 
Изменения в облагането на трудовите доходи в страните от Европейския съюз през периода 1995-2014 г. 95 
Измерване и оценка на качеството и полезността на счетоводната информация 377 
Използване на видео материали в електронното обучение и мрежи за споделяне на учебни ресурси 245 
Използване на виртуални игри и бизнес симулации в дистанционното обучение 282 
Използването на системи за виртуална реалност за повишаване ефективността на електронното обучение 275 
Изпълнение на държавния бюджет и основните показатели по консолидираната фискална програма към май 2015 г. 79 
Изследване на връзката "Качество на E-Learning - удовлетвореност на курсистите" 244 
Изследване на икономическата пригодност на инвестиционен проект за изграждане на пчелин 139 
Изследване на потребителските нагласи относно елетронното предлагане на застраховката в случай на смърт 210 
Изследване относно познаването на евристични методи от ръководители на Бургаски регион 336 
Инвестиции на пенсионните фондове в недвижимости 109 
Инвестиционный портфель: сущность, типы, оптимизация с учетом критериев и ограничений 222 
Иновативно образование във висшето училище - глобално предизвикателство и реалност 280 
Иновацията започва с визията 387 
Инструментариум на съвременната протекционистична политика на Европейския съюз 186 
Интегриран модел за оценка на дейността на предприятието 382 
Интелектуална система на анализ за качествата на телекомуникационните услуги в системата на дистанционното обучение 276 
Интелигентност и поведение на мениджъра в управлението на организацията 343 
Интерактивни технологии в обучението по Финансов анализ 243 
Интернационален профил на Виенския университет 297 
Интернационализация на висшето образование в Европа 299 
Информационната сигурност - време за избор на противодействаща или превантивна стратегия 438 
Информация, комуникация и още нещо 192 
Информацията като търговска тайна или предприемаме ли необходимите действия, за да защитим най-ценния актив на ИТ компаниите 432 
ИТ и системата за командване и управление 434 
ИТ инвестиции на ютилити компаниите в Северна Европа 435 
ИТ сигурността днес: Нарастнали рискове и намалени бюджети 436 
ИТ сигурността през 2015 г. - положителни тенденции и предизвикателства 437 
К вопросу об актуальности страхования ответственности 225 
Как да изберем качествен директор "човешки ресурси" 393 
Как да мотивираме хората в екип 388 
Как да подобрим етичното поведение 397 
Как да управляваме по-възрастен служител 391 
Картово-безналичните измами – предизвикателства и противодействие 105 
Квалификация расходов на прямые и косвенные 96 
Китай - най-големият земеделски производител в света 331 
Китай сменя курса 116 
Ключови аспекти при формарани на екип за управление на проектна дейност 350 
Кога ще станем (по-) богати 113 
Когато брандът пак е млад 159 
Кодекс за германските проекти за висше образование в чужбина 301 
Кои са най-добрите веприги на доставки за 2015 г.? 142 
Командировките 86 
Комбинаторика рисков бюджетной системы 49 
Комитетът за подбор в кредитните институции 102 
Комплексно оценяване на знанията при електронното обучение 249 
Комуникативните умения: пресечни точки между университетското обучение и потребностите на бизнеса 273 
Комуникациите в електронното обучение 294 
Конкуренти в бизнеса - партньори в дистрибуцията 161 
Конкурентоспособността като отправна точка при избора на формално или неформално управление на човешките ресурси в малките е средни фирми 390 
Конкуренция за доверие в экономике: сущность и перспективы развития 346 
Консервиране на дълготрайните активи 358 
Концепция метода оценки кредитоспособности физических лиц 61 
Концепция регионального экономического и валютного союза: отличие от теории оптимальных валютных зон 170 
Корпоративен пробив в медиите 156 
Корпоративна социална отговорност на българския банков сектор – мисия и бизнес практика 75 
Корпоративната социална отговорност в отрасловото колективно договаряване 386 
Корпоративната социална отговорност и специалистите по управление на хора 395 
Корпоративно електронно обучение за малки и средни предприятия в среда на Web 2.0 255 
Критерии за оценяване на интерфейса на електронните образователни ресурси 429 
Културни характеристики на българския мениджмънт 339 
Курортните комплекси като обособена категория т теорията за туризма 452 
Към национални стандарти за е-обучение 292 
Линенейни модели в поливното земеделие 312 
Макрорегионално сътрудничество в Югоизточна Европа и Черноморския район 169 
Малко познатата Полша 119 
Маркетинговата ефективност на инвестициите при малките фирми 151 
Маркетингът е изкуство. Време е да го разберем 150 
Мера VaR - популярный метод оценки рисков в страховании 232 
Методи за оценка ползваемостта на сайтове и фактори, влияещи върху избора на конкретен метод 426 
Методика за информиране на дистанционното обучение по категории входящи студенти 288 
Методика за написване на дипломна работа при дистанционна форма на обучение 257 
Методика расчета комплексной рейтинговой оценки инвестиционных проектов 73 
Методически изисквания при изготвяне на материали за дистанционно обучение в областта на селското стопанство 256 
Методически предизвикателства пред дистанционното обучение по "Данъчно облагане" 278 
Методически препоръки за разработване на образователни казуси по публична администрация 306 
Методические подходы и международный опыт организации стресс-тестирования в коммерческих банках 104 
Методологии за създаване на мултимедийни обучаващи среди 274 
Методологически аспекти при автоматизиране процеса по внедряване на ERP системи 445 
Методологични основи на оценката на вътрешния одит 385 
Методология раскрытия информации о внутренне созданном гудвилле (оценка синергетического эффекта деятельности) компании в финансовой отчетности 362 
Методы оценки и управления ликвидностью кредитной организации 217 
Механизмы обеспечения экономической безопастности элекроэнергетических комплексов 315 
Миграционният натиск върху България: същност и концептуална рамка 9 
Митове и погрешни схващания за интернационализацията и глобализацията във висшето образование 305 
Модели на публично-частно партньорство 411 
Модели систем обязательного медицинского страхования в зарубежных странах 226 
Моделирование банковского резерва на покрытие кредитных потерь: аспект панельных данных 53 
Моделът на Къркпатрик за измерване ефективността на електронното обучение 265 
Модельные представления об основах финансовой политики суверенного государства в условиях кризиса 47 
Може ли да спечелим от кризата в Гърция 114 
Мотивационни аспекти на електронното чуждоезиково обучение при различните нива на езикова компетентност 277 
Мултимедийни приложения в електронното обучение 279 
На сцената на бизнеса трябва да сте актьори 147 
Над 1000 са приетите на първо класиране в Стопанска академия 459 
Най-добрите пари са изхарчените 97 
Налоговая политика в системе стабилизации хозяйственного комплекса 57 
Националният план за действие по заетостта през 2015 г. в подкрепа на стопанското оживление 27 
Начин за подобряване на оборски тор 324 
Нашият нов свят 133 
Необходима е по-висока статистическа култура в обучението и изследванията по хуманитарна география 6 
Неочакваната добродетел на (не)видмото присъствие 155 
Непреодолимата сила в търговското право 195 
Новая концепция ценообразования. 148 
Новая экономика как единая наднациональная мировая экономика 19 
Нови балкански геоикономически възможности пред България във външен и вътрешнополитически план 177 
Новите правила за претендиране на вреди от нарушения на конкуретцията 205 
Новият трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа 36 
Новостите при еврофинансирането на енергийната ефективност 190 
Новото поколение обучавани и бъдещето на елетронното обучение във висшите училища - Elearning 2.0 и персонална среда за обучение 286 
Новый этап развития экономики в постсоветской России 122 
Нормативни и институционални предпоставки за внедряване на иновации в строителните предприятия 413 
Някои аспекти на интернационализацията на висшето образование във Франция 296 
Някои въпроси на погасителната давност 196 
О валютно-финансовой интеграции в рамках Евразийского экономического союза 166 
О методологических подходах к стоимостной оценке нематериальных ресурсов населения в банковской деятельности 48 
О некоторых подходах к объяснению феномена терроризма 16 
Об экономических проблемах субъектов Центрального федерального округа и мерах по улучшению экологической ситуации 214 
Образователната парадигма на Аристотел 237 
Образователният процес в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" 309 
Обучението в дистанционна форма по магистърска програма "Застраховане" - своебразен отговор на съществуващите нужди в застрахователната практика 266 
Ожидания экономических агентов и готовность к принятию кредитного риска: эконометрический анализ взаимосвязей 213 
Онлайн защита от Брюксел в Свищов 460 
Оптимизация кредитного процесса в условиях вызовов 64 
Оптимизиране използването на хардуерни ресурси 439 
Оптимизиране на строителни операции по критичния път с методите на динамичното оптимиране 311 
Организация на счетоводството 353 
Осигуряване и данъчно облагане по ЗДДФЛ на командирован служител в държава- членка на Европейския съюз за период, превишаващ 24 месеца 87 
Основни направления на интернационализацията във висшето образование 300 
Основни промени и проблеми при развитието на търговията в България в годините на преход 143 
Основни тенденции на пазара на жилищни имоти 414 
Особенности совершенствования преобразований в промышленности 110 
Особености на съвременната методика и дидактиката на обучението в инвестиционната сфера 284 
От империята до пепелището 193 
Отлеждане на зърнено-житни култури в сертифицирано поле за биологично земеделие 333 
Отново за Европейската социална харта 34 
Относно изискването за договорно отношение с командированото лице, регламентирано в чл. 33 ЗКПО 366 
Относно несъвършенствата в ЗКПО при данъчното третиране на задълженията 83 
Относно последните изменения и Международните стандарти за финансово отчитане 355 
Относно промените в правната уредба на застраховането и въвеждането на Директива " Платежоспособност II " 224 
Отписване на несъбираеми вземания 372 
Отражение на миграционните процеси върху системата за национална сигурност на Република България 7 
Отраслевое страхование на пути внедрения единого механизма экономической оценки специфических рисков 216 
Отрицателните лихви - нормативна уредба и начин на приложение при кредити и влогове 50 
Отчитане на стопанските операции и разчетите по договор за превоз 373 
Отчитането на трайните насаждения като обект на счетоводството 361 
Оценителите в България 417 
Оценка влияния государственной политики различных стран на эффективноть и стабильность социально-политических и экономических процессов 66 
Оценка на базовите ресурси и на търсенето като фактори за конкурентоспособност на търговски фирми 140 
Оценка на екстремалното поведение на валутните обменни курсове в България (1991-1997) посредсством робастен метод 45 
Оценка на използваемостта на системи за електронна търговия 449 
Оценка на системата за вътрешен финансов контрол за нуждите на данъчната практика 81 
Оценка на уеб сайтове за електронна търговия на базата на данни за изполването им 450 
Оценка риска по реальной волатильности 58 
Още за увеличеното заплащане на извънредния труд 30 
Пазарната и маркетингова специфика на вендинг каналите 154 
Пакет от мерки за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната реформа 29 
Пакистан - нестабилност и тероризъм или контролиран хаос в една ядрена държава 175 
Параметрите на икономическия упадък и възможностите за развитие на българските региони 120 
Парите обичат тишината 121 
Паричният съвет в България - икономическото лекарство със съставките на наркотик 44 
Пенсионни реформи в някои европейски страни - ключови промени и успешни решения 26 
Пенсионное страхование как элемент социальной политики 221 
Платци на данък съгласно закона за ДДС 82 
Пловдивски електронен университет - национален еталон за провеждане 291 
По-голямата част от кандидат-студентите в Стопанска академия избират класиране с оценка от матура 461 
По-голямата част от кандидат-студентите в Стопанска академия участват в класирането с оценка от матура 462 
Подаване на еднократна декларация образец № 1 и декларация образец № 5 208 
Поддержка экспорта малого и среднего бизнеса в США и ЕС 134 
Поддържането на паричния съвет в България - предизвикателство или необходимост в процеса на евроинтеграция 46 
Позиции России в глобальной экономике: тенденции и противоречия 172 
Политико-экономический анализ трансформации партийных систем в Евросоюзе 13 
Порода Лидер 11 
Портретът на добрия мениджър 348 
Портфолио от магистърски образователни продукти по стопанско управление - учебни документации, проблеми и перспективи 269 
Правото на възпроизвеждане според тълкуванията на Съда на ЕС 3 
Практика на Съда на Европейския съюз по регламент ЕО № 13/2000 на Съвета относно производството по несъстоятелност - попълване масата на несъстоятелностт и отменителни искове 203 
Практически въпроси при деклариране и доказване на някои обстоятелства по чл. 47 от Закона за обществените поръчки 201 
Предизвикателства в преструктурирането на транспортната система на България в условията на глобализация в евроинтеграция 400 
Предимства на Online - проучванията при оценка на удовлетвореността на студентите в дистанционна форма на обучение 264 
Предложете някакъв диджитъл 404 
Предприемачите търсят възможности, мениджърите управляват риска 342 
Предстоящи проблеми с кадрите в сферата на образованието 239 
Предупредителните знаци на интернационализацията 303 
Преотстъпването на корпоративния данък по чл. 189б след промените в ЗКПО през март 2015 г. 91 
Префактуриране на самолетен билет - доставка или недоставка на услуга по смисъла на ЗДДС 198 
Прехвърляне на поименни налични акции - дискусионни въпроси 202 
При какви условия ипотечно право, учредено върху терен, ще има сила за сградите, построени върху терена 199 
Привлечение зарубежных банковских инвестиций в развивающуюся экономику: российский пример 52 
Признаване на приходите в жилищното и курортно строителство - проблеми и перспективи 352 
Приложение на анализа на зависимостта "разходи-обем-печалба" в хотелиерството (на база висококатегорийни хотели в Североизточен район, България) 379 
Приложение на виртуализацията в обучението 253 
Приложение на езиците за програмиране на платформата .NET ри разработката на софтуерни приложения 443 
Приложение на казусния метод в дистанционна форма на обучение 267 
Приложни модели с разпределение на точки в равнина 310 
Применение индекса Лернера к оценке конкуренции на рынке кредитования малого и среднего бизнеса России 99 
Приоритетные задачи внутреннего финансового контроля в публичных корпорациях 80 
Проблеми на защитата на достъпа до ресурсите при дистанционно обучение 246 
Проблеми пред използването на районирането като метод за организация на територия 130 
Проблеми при използването на шаблоните за изграждане на информационни системи 424 
Проблемы интеграции России в мировую финансовую систему 124 
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица - стъпка към повишаване пригодността за заетост и успешна интеграция на пазара на труда на продължително безработни лица 35 
Продавай, продавай по-добре 349 
Проект виртуална болница. Проект GEROM. Участие на медицинския колеж към медицинския университет Пловдив 283 
Проекти за социалните партньори за подпомагане изпълнението на националната политика за насърчаване на заетостта 33 
Проектите - основен инструмент за подпомагане социално-икономическото резвитие на регионети от страна на администрациите 207 
Проектно осигуряване на ЦДО - опитът на СА "Д. А. Ценов" 242 
Проектът за Европейския енергиен съюз: шансове и препятствия 184 
Производные финансовые инструменты и снижение валютных рисков 369 
Производственные мощности российской промышленности: потенциал импортозамещения и экономического роста 123 
Промени при признаването и отчитането на някои разходи и приходи в бюджетните организации 380 
Промените в ЗДДС, в сила от 9 юни 2015 г. 85 
Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове 162 
Прямые иностранные инвестиции в реальный сектор российской экономики: взгляд с микроуровня и прогноз до 2017 года 125 
Публичните политики за развитието на висшето образование: проблеми и възможни решения - Bulgarian case 308 
Пчелари по сърце 329 
Пътят към професията - стратегия за бъдещето на личността и обществото 5 
Разбиране за интернационализацията във висшите училища на Американския съвет по образование 304 
Развитие и предизвикателства пред системата "Virtual Joint Learnig" 251 
Развитие и проблеми на дълготрайни материални активи (ДМА) на кооперативната търговия на дребно 145 
Развитие на бизнес интелигентните системи в отговор на явлението "големи данни" 428 
Развитие на дистанционното обучение по магистърски програми в областта на международния бизнес и проекти в СА "Д. А. Ценов" 263 
Развитие на електронното чуждоезиково обучение в СА "Д. А. Ценов" 258 
Развитие на кариерата в организацията - ключови акценти и съвременни тенденции 392 
Разработване на Web приложение за подготовка на тестове и оценяване на знания при електронното обучение по ORACLE бази от данни 247 
Разшифроване на електронните подписи 451 
Регионално развитие на колежанското образование в България - визия на национална образователна политика 260 
Регулаторната рамка за корпоративно управление на банките и задачите на вътрешния одит 103 
Регулятивный капитал банка: сравнительный анализ соглашений Базел II е Базел III 55 
Рекордни цени на розовото масло 326 
Риск печели, риск губи 108 
Розата - царицата на цветята, да я опазим от вредители 322 
Роль образования в концепции инновационного развития экономики 236 
Ролята на техническата инфраструктура за устойчивото развитие на градската територия 407 
Российско-китайское сотрудничество в банковой сфере 101 
Ротация и независим финансов одит 384 
Ръководство за интернационализация на учебната програма на Университета Грифит, Австралия 302 
Рынок автокредитования в России: тенденции и проблемы развития 51 
Рынок недвижимости и строительный рынок: взаимосвязи и противоречия 418 
С пълен капацитет и сили за растеж сме обратно в състезанието 107 
С тържествена церемония и шествие в Стопанска академия честваха патронния празник 458 
Самардала - декоративно растение или подправка 319 
САЩ и Европа в началото на новото хилядолетие: геополитическо партньорство и съперничество 14 
Свадебное страхование- актуальность вопроса 220 
Светът в ерата на локалните ядрени войни 181 
Свищовски магистър с он-лайн защита от Европейския парламент в Брюксел 463 
Свищовски магистър с онлайн защита от Европейския парламент в Брюксел 464 
Свобода на информация и свободно използване на авторски произведения 2 
Сделки с трудно ликвидни ипотекирани имоти. Ролята на агенцията при реализацията на проблемни кредити 421 
Семантическая модель бухгалтерского учета 364 
Сигурност във веригите за доставки на ИКТ 446 
Синергетическо направление в българската педагогика - от систематиката до спецификата 240 
Система внутреннего контроля - составная часть менеджмента качества 59 
Система от показатели за оценка на ефективността на националната икономика 22 
Следващият живот на моловете 141 
Следващо поколение киберсигурност - предвиждане на заплахите 447 
Служители и преподаватели от Академията ще почиват безплатно със семействата си 465 
Слязи как важный фактор трудостройства 135 
Смесеният тип на обучение - необходима стъпка в университетското образование по информатика 281 
Современные популярные методы оценки рисков в страховании 231 
Социална икономика в Европа за 1 млрд. евро 185 
Социалната защита и правата на гражданите в трудовото законодателство 31 
Социални влияния на неравенството в доходите на населението в България 8 
Социалните предприятия в системата за превенция и противодействие на детската престъпност 37 
Специальная тарифная система Японии: практика применения 128 
Специфика на взаимозастрахователната кооперация 212 
Специфика на новите нормативни решения при договорите за професионална квалификация 39 
Специфични казуси за международни командировки, засягащи едновременно двете наредби - за страната и за чужбина 363 
Специфични особености и методология на оценка на недвижимите имоти при развитие и разработка 405 
Специфични особености при изследване на пазара на недвижими имоти от общините 420 
Сравнителен анализ на разпределението на разходите за реклама при индустриални фирми и фирми в сферата на услугите 146 
Стабилност и сигурност в Европа: обратно към игрите на власт и сила 179 
Становище по проект на закона за изменение и допълнениена Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 194 
Статусна икономика, институционален дизайн и икономическа политика 115 
Стоимостной подход к оценке эффективности страховой зещиты предприятия 229 
Страхование в помощь 211 
Страхование в России: сущность и особенности современного этапа 218 
Страховая компания как объект предпринимательства ее акционеров 227 
Страховая компания как объект предпринимательства ее менеджеров 228 
Страховой рынок в условиях экономической нестабильности: анализ рисков и перспектив 223 
Страхотни идеи. Но дали са страхотни реклами? 157 
Структурна обусловеност на растежа в България 17 
Субективное благополучие населения и иммиграция 10 
Счетоводни аспекти на електронната търговия 370 
Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗДДС на продажбите на билети от лотарийни нехазартни игри 367 
Счетоводно отчитане на текущите биологични активи от животински произход 374 
Счетоводно отчитане при възстановяване на платен акциз за износ на акцизни стоки 376 
Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри 368 
Съвременни сортове ягоди 318 
Съвременни технологии в диагностицирането, консултирането и обучението на лица със специални потребности 290 
Съвременните технологии в дейността на специализирания научен съвет по теория и методология на преподаването и обучението по естествени науки и математика 270 
Съпротивата срещу организационните промени 341 
Състояние и перспективи на интернационализацията във висшите училища в Германия 298 
Тенденции в производството на рапица и слънчоглед в България 320 
Тенденции в развитието на младежката трудова заетост у нас 25 
Тенденции при изграждане на мобилната подсистема на тактическа комуникационна система 440 
Тенденции российского рынка услуг бизнес-образования в условиях макроэкономической нестабильности 241 
Теории, направления, подходи, методи и инструменти на научно изследване в управленско счетоводство 378 
Топ технологични тенденции в управлението на човешките ресурси през 2015 398 
Традиционната есенна изложба представи в Свищовската алма матер нова руска и западна литература 456 
Трансатлантическите отношения и противоречията между САЩ и Европа 15 
Третиране по реда на ЗМ и ЗДДС на вноса на стоки на ниска стойност от трета страна, без митническа декларация 163 
Трите фатални грешки на Америка и кризата на съвременния свят 180 
Търговски кредит и риск от платежоспособност на фирмите 77 
Университетска информационна система, базирана на европейски образователни станадрти за мобилност, квалификации и компетенции 293 
Управление и трансфер на риска при обектите на интелектуална собственост 215 
Управление кризис-коммуникациями в мировой практике и возможности его адаптации в российской экономике 338 
Управление на заетия капитал в системата на финансиране на предприятието: теоретико-методични основи 132 
Управление на таланта в практиката 399 
Управленско общуване в съдеятелска среда 337 
Усилени компютри и компютърна електроника - подходи за радиационна устойчивост 448 
Условия и ред за ранно пенсиониране на някои категории работници и служители 209 
Устойчивите сгради - перспектива пред строителния сектор 406 
Усъвършенстване на информационното осигуряване на търговските центрове 427 
Училището и пазарът на труда 252 
Феномен кризиса в представлениях экономической науки: ожидаемая закономерность или непредсказуемный шок? 20 
Финансисти-театрали са учили в Свищов 466 
Финансов лизинг като особен вид инвестиционен кредит 206 
Финансови, икономически и политически основи но Еврозоната 187 
Финансовите отчети - задължения и отговорности в случаи на измами 360 
Финансовый потенциал ОАО "Российские железные дороги" в период реформирования железнодорожного транспорта 65 
Фирите: документиране, счетоводно отчитане и данъчно третиране 371 
Форми на трудова заетост в селското стопанство на България 40 
Формирование механизмов управления научно-техническим развитием:сетевые императивы интеграции зональных инновационных центров на уровне регионов России и ЕАЭС 56 
Фрагментарни аспекти в развитието на дистанционното обучение по управленските магистърски програми 262 
Функционален управленски подход и организационно програмиране 334 
Функционално-пространствено развитие на селищната мрежа в България и последните документи в териториалното устройство и регионалното развитие 423 
Характеристика основных рисков страхового сектора стран с развивающейся экономикой 219 
Характеристики на личността, влияещи върху поведението 394 
Хитрата игра на Атина 54 
ЦДО в Свищов - обучение чрез изследвания, изследвания чрез обучение 261 
Целеви групи на пазара на труда - предизвикателства пред Агенцията по заетостта 28 
Цените на свободния пазар са между 75 и 85 лв./MWh 316 
Цените ще продължат да определят сделнике с ниви 43 
Частните куриери въртят 300 милиона 137 
Югоизточна Европа - геополитическа ориентация, сигурност, външни фактори 174 
Юридическа характеристика на образоватения франчайз 307 
"Балкани 5" и новата философия на сътрудничеството 191 
"Основен капитал" и "Собствен капитал" на акционерното дружество през призмата на счетоводния баланс 356 
"Стълбовете" на сръбската външна политика - вчера, днес, утре 167 
[Двадесет и пет] 25 години демокрация, която трябва да е мъжество на разума 12 
[Сто и тридесет ] 130 години от рождението на Джон Мейнард Кейнс: Щтрихи към един портрет 21 
[Четири] 4 начина да бъдете по-добри от бизнес конкуренцията 389 
Are Unemployment Rates in the Post-Communist Economies Stationary? Empirical Evidence from Central Asia 42 
DATA FUSION - изискване на интелигентната сензорна мрежа 441 
Data Mining (DM) чрез невронни мрежи 425 
Development as an implementation methodology of real estate projects 351 
Do Central Bank Forecasts Influence Private Agents? Forecasting Performance versus Signals 70 
Financial Innovations, Money Demand, and the Welfare Cost of Inflation 67 
Fiscal Transfers and Fiscal Sustainability 71 
FPGA вградени системи за отбрана 442 
Keynesian Inefficiency and Optimal Policy: A New Monetarist Approach 72 
Nielsen: Търговията с бързооборотни стоки ще расте онлайн 144 
Non-government debt and economic activity 131 
Price Stability in Economies with Habit Persistence 23 
Quis custodiet ipsos custodes? ... Или станахме ли звезди в одитната вселена? 383 
Risky rhetoric 345 
The hidden risks of outsourcing 344 
The Repository of Soft Information within Bank Organizations 69 
Transparency in the Financial System: Rollover Risk and Crises 68 
Экономика и банковская система России: некоторые актуальные проблемы антикризисной политики 62 
Экономический рост и экономические кризисы в Росси: конец 1920-х годов - 2014 год. 126 
Экономическое образование в основе подготовки современных менеджеров 340 
Эффекты глобализации и интеграционные процессы на страховом рынке России 230 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абсорбционен капацитет 1 
Австралия 302 
Австрия 297 
автентификация 105 
автентичност 451 
автоматизация на процесите 445 
автоматизирана оценка 251 
автомобилен транспорт 400 
автомобили 51 186 
авторски произведения 2 
авторско право 3 254 
авторско право и сродните му права 3 
авторско произведение 3 
авторскоправна закрила 3 
авторство 3 
автосалони 51 
Агенция по заетостта 28 35 
аграрна икономика 138 
аграрна политика 194 330 
аграрна стратегия 194 
аграрно законодателство 194 
агроекология 325 
адаптация 394 
адаптация на персонала 394 
административно деление 130 
администрация 207 
азотни торове 323 
академична мобилност 236 
академична политика 271 
академична степен 304 
академични измерения 271 
академично самоуправление 307 
академично сътрудничество 303 
акредитация в образованието 303 
активи 222 356 
активно поведение 341 
акумулиращи тестови въпроси 287 
акцизи 162 164 376 
акцизна политика 164 376 
акцизни складове 162 
акцизни стоки 376 
акции 202 
акционерен капитал 227 
акционери 197 202 227 
акционерна собственост 202 
акционерни дружества 356 
алтернативи 317 
Алумни клуб 466 
анализ 257 272 
анализ на данни 444 
анализ на зависимости 379 
анализ на информацията 377 
анализ на социални мрежи 272 
анализи и прогнози 123 
анкери 310 
анкета 239 336 
анкетиране 77 
антивирусен софтуер 430 
антивирусна защита 430 
антивирусни програми 430 
антиглобализъм 173 
антидъмпингова защита 128 
антикризисна политика 62 63 
антикризисно управление 338 
антикризисно управление на фирмите 338 
античност 237 
арендна земя 43 
Аристотел 237 
архитектура 428 
архитектура на БИС 428 
асиметрия 61 
АТВ 287 
аутсорсинг 121 344 
аутсорсинг на бизнес процес 121 
аутсорсингови компании 344 
аутсорсингови отношения 344 
аутсорсингови фирми 344 
база данни 428 449 
база от данни 428 
Базел ІІ 55 
Базел ІІI 55 
бази данни 247 425 
бази от данни 247 412 
баланси 312 
Балкани 174 177 178 183 
балканизация 189 
балканска политика 177 
Балкански полуостров 177 
Балкански регион 183 
балнеолечение 422 
балнеоложки туризъм 422 
балнеотуризъм 422 
банки 69 101 103 
банки в САЩ 69 
банки за развитие 99 
банкиране 67 
банките в България 107 
банките и пазарното стопанство 107 
банков актив 75 
банков капитал 55 
банков кредит 102 327 
банков мениджмънт 59 
банков риск 217 
банков сектор 60 75 
банков фалит 98 
банкова гаранция 98 
банкова дейност 48 
банкова информация 68 
банкова конкуренция 99 
банкова криза в България 98 
банкова ликвидност 98 
банкова несъстоятелност 347 
банкова система 60 75 219 
банкова система в България 98 
банкова система в Русия 62 
банкова характеристика 53 
банкови дейности 70 
банкови инвестиции 52 
банкови институции 75 
банкови карти 105 
банкови организации 69 
банкови плащания 74 
банкови резерви 53 
банково дело 104 
банково законодателство 75 
банково право 203 
банково сътрудничество 101 
банкрут 54 
банкрут на банките 54 
БВП 22 164 
БВП на САЩ 71 
БДС 419 
бедност 8 
бежанско население 7 
бежанци 7 
безжични комуникационни технологии 160 
безжични технологии 440 
безкасови плащания 74 
безкасово плащане 74 
безмитен внос 163 
безопасни условия 32 
безопасност 32 
безопасност на труда 32 415 
безработица 28 38 42 95 
безработни 41 
безработни инвалиди 28 
безработни лица 28 35 
безработни младежи 28 38 
бензин 164 
библиотека 456 
бизнес 1 387 389 425 
бизнес и иновации 387 
бизнес интелигентни системи 428 
бизнес конкуренция 389 
бизнес образование 241 
бизнес оценяване 417 
бизнес политика 135 273 
бизнес практика 75 
бизнес представяне 147 
бизнес презентация 147 
бизнес проект 139 
бизнес процес 348 
бизнес процеси 135 444 451 
бизнес симулации 282 
бизнес системи 428 
бизнес среда 136 
бизнес стратегия 449 
бизнес школи 340 
бийкън технология 152 
билки 319 
биологични активи 374 
биологични култури 333 
биологично земеделие 332 333 
биологично земеделие в България 332 
биологично производство 332 
биологично растениевъдство 333 
биологично селско стопанство 332 
БИС 428 
Близък изток 183 
богатство 113 
Болонска декларация 260 
Болонска конвенция 260 
бонуси 349 
брак 220 365 
брак и семейство 220 
бракуване на ДМА 365 
бракувани активи 365 
бранд мениджъри 150 
брандове 149 155 
браншови договори 386 
британски емигранти 410 
брутна продукция 22 
Бургас 136 336 
буферен запас 55 
България 114 120 
България - региони 120 
българска икономика 44 
български мениджмънт 339 
български мениджъри 339 
български предприемач 401 
българско население 8 
българско учебно дело 235 
българско Черноморие 452 
бързо оборотни стоки 144 
бюджет 78 79 
бюджет в публичния сектор 78 79 
бюджет на РБ 78 79 
бюджетен риск 49 
бюджетиране 379 
бюджетна система 49 
бюджетна система на Русия 49 57 
бюджетни организации 380 
бюджетни приходи 79 
бюджетни разходи 79 
бюджетни системи 57 
бюджетни сметки 78 
бюро по труда 35 
ваканционни имоти 409 
валутен риск 369 
валутен съюз 170 
валутна интеграция 165 
валутна политика 62 166 
валутни зони 165 170 
валутни курсове 45 
валутно-финансова интеграция 165 166 
валутно-финансова система 166 
валутно-финансови отношения 165 166 
Великобритания 26 
Величко Адамов 457 458 
вендинг автомати 154 
вендинг бизнес 154 
вендинг дистрибуция 154 
вендинг канали 154 
вендинг пазар 154 
Венецуела 112 117 
верига "КООП" 145 
верига на доставки 344 
вериги на доставки 142 
взаимност 200 
взаимодействие 60 238 
взаимозастрахователни кооперации 212 
вземания 196 
видове взаимност 200 
видове приложения 443 
видове трудови договори 39 
Виенски университет 297 
визуален метод 147 
визуална комуникация 156 
виртуализация 253 
виртуална болница 283 
виртуална инфраструктура 253 
виртуална реалност 275 
виртуална среда 275 
виртуални игри 282 
виртуално обучение 253 
висококатегорийни хотели 379 
висше икономическо образование 453 457 458 459 462 463 465 467 
висше икономическо училище 456 457 458 461 
висше образование 238 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 307 308 453 454 456 457 458 459 461 462 463 465 467 
висше образование в България 308 
висше образование в Европа 299 
висше образование в САЩ 304 
висше училище 253 254 256 259 262 264 267 269 271 279 281 285 288 289 292 293 295 453 457 458 459 461 462 463 465 467 
висши училища 298 
власт 179 
внедряване 445 
внос 186 
внос и износ 127 
внос на стоки 163 
военни действия 179 
волатилност 58 
ВОС 246 
вреда 215 
вредители на растенията 322 
вредни хранителни добавки 92 
възвръщаемост 139 
въздействие на потребителите 147 
възлагане на обществени поръчки 201 
възложител 201 
възпитателна парадигма 237 
Възраждане 235 
възражение 196 
възрастов състав 391 
възрастова структура 210 
възрастови групи 25 
външен дълг 62 
външна миграция 7 
външна политика 167 
външна ротация 384 
външна сигурност на фирмата 436 
външни оценки 383 
въоръжени сили 440 
въоръжение и техника 440 
вътрешен банков контрол 59 
вътрешен одит 81 103 383 385 
вътрешен одит в публичния сектор 383 385 
вътрешен пазар 128 140 
вътрешен финансов контрол 80 81 
вътрешен финансов одит 80 
вътрешна политика 177 
вътрешна сигурност 436 
вътрешни одитори 451 
вътрешно търсене 140 
география 6 
географски изследвания 6 
географски райони 130 
географско положение 117 
геоикономика 120 182 
геоикономическа структура на света 182 
геоикономически стратегии 182 
геоикономическо развитие 182 
геополитика 14 180 189 
геополитика на САЩ 180 
геополитическо развитие 174 
геостратегически избор 181 
геостратегия 181 
Германия 71 189 226 298 301 
глобален застрахователен пазар 230 
глобален растеж 116 
глобален търговски партньор 116 
глобализациията и САЩ 182 
глобализация 4 138 173 230 400 
глобализация в образованието 300 305 308 
глобална икономика 19 
глобална криза 168 
глобална финансова система 168 
глобални проблеми 173 
глобално производство 331 
глобално развитие 280 
ГМО 4 
годишен финансов отчет 359 
годишно счетоводно приключване 359 
горива 164 
горски ресурси 216 
горски сектор 216 
горски фонд 216 
ГПК 196 
градоустройство 407 416 
градска среда 407 410 
градско планиране 416 
градско развитие 407 410 416 
грамотност 234 
графични модели 284 
грешки от минали периоди 180 
групова работа 341 
групово мислене 396 
гъвкави форми на заетост 40 
Гърция 54 114 
Дания 26 
данни 272 
данък върху добавената стойност 82 
данъци 76 82 83 84 85 87 89 90 
данъците в Русия 57 
данъчен контрол 81 
данъчен кредит 88 95 
данъчен механизъм 91 
данъчна норма 95 
данъчна отчетност 96 
данъчна практика 81 
данъчна система 93 
данъчна система в Русия 57 
данъчна ставка 23 
данъчна тежест 95 
данъчна техника 91 
данъчни аспекти 372 373 
данъчни документи 84 
данъчни задължения 87 163 
данъчни закони и отчетност 87 
данъчни облекчения 95 
данъчни режими 198 
данъчни средства 76 
данъчно задължение 82 
данъчно законодателство 88 
данъчно облагане 57 82 85 87 115 278 
данъчно облагане на фирми 92 
данъчно облагане при източника 92 
данъчно отразяване 94 
данъчно събитие 93 
данъчно третиране 83 86 89 90 92 93 365 371 
данъчно-осигурителен контрол 84 
дарителят 458 
двустранни отношения 15 112 
ДДС 82 164 
дейност на предприятието 382 
декларации 208 
декоративно градинарство 319 
делова репутация 346 362 
делови цикли 20 
демография 7 
демографска структура 423 
демографски срив 7 
демографско поведение 410 
демографско развитие 7 
демократични промени в България 12 
демокрация 12 
демокрацията в България 12 
джендър разпределение 153 
диверсификация 97 127 335 
диверсификация на портфейла 327 
дигитализация 144 
дигитални системи 142 
дидактика 233 284 
Димитър А. Ценов 458 
динамика на бизнеса 136 
дипломатически отношения 171 
дипломация 171 
дипломиране 453 467 
дипломирани студенти 467 
дипломна работа 257 
директива 224 
Директива 2014/104 ЕС 205 
директни продажби 153 
директор 393 
дистанционна форма на обучение 257 261 264 266 267 
дистанционни курсове 258 
дистанционни програми 263 276 
дистанционно образование 242 246 248 251 254 256 257 263 264 266 267 268 276 278 280 282 285 289 292 
дистанционно обучение 242 246 248 251 254 256 257 261 263 264 266 267 268 276 278 280 282 285 289 292 464 
дистанционно обучение в СА 257 261 263 264 266 278 285 460 464 
дистрибуторски бизнес 154 
дистрибуционни специфики 154 
дистрибуция 161 
ДКЕВР 314 
ДМА 140 145 
добавена стойност 351 
добиви 320 
добри практики 302 
доброволно застраховане 223 
доверие 11 346 
договор 24 
договор за консигнация 367 
договор за обществена поръчка 201 
договор за превоз 373 
договор за сътрудничество 457 
договори 419 
договори във фирмите 89 
договорна политика 129 
договорни отношения 366 
доклад 6 17 18 19 44 45 46 109 110 130 136 138 140 146 233 312 313 317 335 336 390 400 
докторски програми 296 
документиране 371 
документиране в счетоводството 354 
документиране на бази данни 354 
документиране на данъците 88 
доставка на услуги 88 94 198 
доставка по ЗДДС 198 
доставки 142 160 335 
доставки и услуги 89 
достоверна информация 441 
доходи на домакинствата 8 
доходи от лихви 76 90 
доходност на акциите 109 
древногръцка философия 237 
Дунавска стратегия 176 
дълг 131 
дългогодишен служител 391 
дългосрочен капитал 132 
дълготраен материален актив 145 
дълготрайни активи 358 
дълготрайни материални активи 145 
дъмпинг 186 
държава и икономика 113 
държавен дълг 71 
държавен преврат 171 
държавна подкрепа 51 
държавна политика 66 289 
държавно застраховане 218 
е-образование 275 277 291 292 294 
е-обучение 277 292 294 
е-търговия 449 450 
евразийска интеграция 166 
Евразийски икономически съюз 124 165 166 170 
Евразия 124 
евристични методи 336 
евроатлантическа интеграция 191 
Еврозона 54 170 187 
евроизисквания 54 
евроинтеграция 46 138 191 400 
евроинтеграция и глобализация 191 
Европа 164 179 185 189 
Европа 2020 308 
европейска мечта 179 
европейска образователна политика 299 
Европейска общност 187 
европейска практика 94 
Европейска социална харта 34 
Европейска харта 34 
Европейски енергиен съюз 184 
европейски енергийни цели 184 
европейски образователни стандарти 293 
европейски опит 134 
Европейски парламент 463 
европейски практики 422 
европейски проекти 184 
европейски регламенти 203 
Европейски съюз 164 186 211 
европейски фондове 188 
европейски ценности 16 
европейско висше образование 308 
европейско законодателство 400 
Европейско кооперативно дружество 212 
европейско обединение 357 
европейско финансиране 330 
еврофинансиране 190 
еврочленство 13 
евтина работна ръка 7 
единна валута 166 
езици за програмиране 443 
екип 387 388 
екологизация 400 
екологичен проблем 214 
екологическа политика 214 
екологически проблем 214 
екологична криза 4 
екологична култура 4 
екологична политика 214 
екологична среда 214 
екологично застраховане 214 
екология 214 332 
екоуправление 332 
експеримент 245 287 
експерти 188 
експертна оценка 426 
екстремални стойности 45 
електроенергетика 314 
електроенергиен пазар 204 314 316 
електроенергиен сектор 314 
електронен банкинг 106 
електронен курс 265 272 
електронен подпис 451 
електронен свят 451 
електронен университет 291 
електронна поща 270 
електронна търговия 210 370 449 450 
електронни курсове 281 
електронни магазини 450 
електронни пари 74 106 
електронни платежни системи 74 
електронни плащания 74 
електронни технологии 280 
електронни фактури 84 
електронно застраховане 210 
електронно игрово обучение 282 
електронно образование 242 243 244 245 246 247 249 250 251 253 254 255 256 258 259 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 274 276 277 278 279 280 281 282 284 285 287 288 289 290 292 293 294 295 429 
електронно обучение 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 253 254 255 256 257 258 259 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 429 
електронно предлагане 210 
електронно списание 75 129 132 186 212 337 343 
електронно чуждоезиково обучение 277 
електроразпределение 314 
електротехническа промишленост 250 
емоционална интелигентност 343 396 
емоционална интелигентност при групите 396 
емоционални качества 5 
ЕМС 46 
енергетика 204 315 316 
енергиен пазар 204 
енергийна ефективност 133 190 335 406 
енергийна политика 315 335 
енергийна стратегия 335 
енергийни пазари 182 
енергия 133 
ЕО 187 
ЕПВО 308 
ЕС 13 54 134 169 172 179 186 187 211 357 403 
ЕС и САЩ 182 
естествени монополи 314 
ЕТ 88 
етерични масла 322 326 
етерично-маслени култури 322 
етика 4 
етика в мениджмънта 393 
етическа норма 397 
етични отношения 397 
етично поведение 397 
етнически общности 149 
ефективна организация 229 
ефективна система 119 
ефективност 22 57 66 229 265 275 408 
ефективност на висшето образование 265 275 
ефективност на инвестициите 151 
ефективност на обучението 265 
ефективност на труда 22 
железопътен транспорт 65 400 
железопътна инфраструктура 65 
железопътна система 65 
жертва 175 
животински продукти 374 
животозастраховане 212 
жизнен цикъл 20 412 418 
жилищна площ 421 
жилищна политика 410 
жилищни имоти 414 
жилищни цени 414 
жилищно застраховане 212 
жилищно строителство 352 
забрана за внос 186 
загуби 114 
задлъжнялост 131 
ЗАДС 162 
задължения към бюджета 83 
задължителни осигурителни вноски 36 
задължително медицинско застраховане 226 
зает капитал 132 
заетост 25 27 33 35 38 239 
заетост в България 41 
заетост и безработица 38 
заетост и работна сила 25 
заетост на младежи 25 38 
Закон за акцизите 162 
Закон за акцизите и данъчните складове 162 
закон за застраховането 212 
закон за кооперациите 212 
Закон за обществените поръчки 201 
Закон за регионално развитие 416 
закон за собствеността 93 
законодателна дейност 200 
законодателна промяна 194 
законодателство 413 
залог 47 
западноевропейски модел 15 
заплахи в информационното общество 447 
заплащане 30 
заплащане на труда 30 
заселяване 410 
застаряване 211 
застаряване на населението 211 
застаряващо население 211 
застрахован 221 
застраховане 210 211 212 215 216 217 218 219 220 221 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 266 
застраховане в България 224 
застраховане в ЕС 224 
застраховане в Русия 218 230 
застрахователен бизнес 218 
застрахователен пазар 219 223 225 230 
застрахователен риск 216 
застрахователен сектор 219 
застрахователна дейност 225 
застрахователна защита 229 
застрахователна компания 227 228 231 
застрахователна организация 228 
застрахователна отговорност 225 
застрахователна практика 266 
застрахователна услуга 223 
застрахователни вноски 226 
застрахователни клиенти 221 
застрахователни услуги 218 
застраховка Живот 211 
защита 128 254 
защита на авторското право 2 254 
защита на дипломна работа 464 
защита на заетостта 4 
защита на информацията 432 
защита на конкуренцията 204 
защита от рискове 448 
защитна система 186 
ЗВО 307 
ЗВОПС 385 
ЗДДС 82 84 85 89 
ЗДДС 2015 85 
ЗДДФЛ 87 90 
здраве 32 
здравни резултати 92 
зелен бизнес 133 
зелена логистика 161 
зелени инициативи 402 
зелени иновации 402 
зелени ИТ 402 
зеленчукови култури 323 
земеделие 24 
земеделието в Китай 331 
земеделието в света 331 
земеделска земя 194 
земеделски земи 43 
земеделски производители 330 
земеделски стопанства 317 
земеделско производство 331 
земя 43 
ЗКПО 365 
ЗКПО 2015 91 
злоупотреба 204 
знание 1 
знанието в организацията 1 
знания 238 
ЗНФО 384 
зона за свободна търговия 179 
ЗОП 201 
зрелостници 453 
ЗФУКПС 385 
зърнено-житни култури 333 
зърнопроизводители 328 
зърнопроизводство 328 
ИВС-Икономически и валутен съюз 187 
игрови модели 313 
игрови модели в икономиката 313 
игрово моделиране 313 
идеи 341 
идентифициране на таланта 399 
идентичност 13 
избор на професия 5 
избори 12 
извънмагазинна търговия 153 
извънреден труд 30 
изграждане на информационна база 424 
изложба 456 
измами 105 360 
измами в счетоводството 360 
изменения в данъчните закони 95 
изменения и допълнения 355 
измерване на резултатите 158 
измерване на риска 231 
износ 134 
износ на зърно 328 
износ на стоки 376 
износна дейност 134 
изпреварваща стратегия 181 
изпълнение 79 
изпълнение на дейностите 79 
изпълнение на проекти 351 
изследване 425 
Източна Европа 164 
източници за финансиране 65 
изчислителни системи 433 
икономика 54 92 100 101 107 111 113 115 116 118 119 121 141 
икономика на България 114 
икономика на знанието 19 
икономика на Русия 62 122 123 125 126 127 
икономика на САЩ 172 
икономика на селското стопанство 139 
икономико-математически модели 312 
икономическа активност 131 
икономическа безопасност 315 
икономическа добавена стойност 382 
икономическа история 126 
икономическа конвергенция 165 
икономическа криза 122 126 
икономическа наука 21 
икономическа нестабилност 223 
икономическа оценка 216 
икономическа политика 115 122 
икономическа пригодност 139 
икономическа рентабилност 139 
икономическа среда 315 
икономическа статистика 22 
икономически агенти 213 
икономически анализ 115 213 
икономически дисциплини 248 
икономически и валутен съюз 187 
икономически и валутен съюз в Европа 187 
икономически критерии 47 
икономически механизъм 315 
икономически престъпления 315 
икономически процеси 66 
икономически растеж 113 131 
икономически ръст 19 52 123 
икономически сектор 123 415 
икономически спадове 114 
икономически теории 378 
икономически условия 120 
икономически фактори 120 
икономически ценности 19 
икономически цикли 20 
икономическо мислене 397 
икономическо образование 340 
икономическо развитие 11 107 118 131 335 
икономическо райониране 130 
икономическо сътрудничество 101 
ИКТ 291 446 
ИКТ архитектура 446 
ИКТ сектор 291 446 
имиграция 10 
имидж на предприятие 346 
имоти 93 199 
импортни квоти 186 
импортни такси 186 
инвестиране 422 
инвестиране и финансиране 108 
инвестиране на ресурси 97 
инвестиране на фондовата борса 108 
инвестиции 47 91 108 109 122 131 222 405 435 
инвестиции в ДМА 143 
инвестиции в икономиката 100 
инвестиции в недвижими имоти 109 
инвестиции в Русия 52 
инвестиции в селското стопанство 327 
инвестиции в търговията 145 
инвестиционен портфейл 222 
инвестиционен проект 73 139 
инвестиционен процес 327 
инвестиционна програма 416 
инвестиционна сфера 284 
инвестиционни проекти 411 
инвестиционни разходи 139 411 
инвестиционни решения във фирмата 108 
инвестиционни рискове 108 
инвестиционни свойства 222 
инвестиционно развитие 284 
индекс 415 
индекс на Лернер 99 
индекс на рентабилност 139 
индивидуален сметкоплан 353 
индивидуалност 396 
индустриални предприятия 136 
индустриални фирми 146 
иновативни подходи 133 
иновативно мислене 393 
иновативно образование 280 
иновации 1 56 137 190 242 260 413 
иновации в образованието 260 308 
иновации в промишленото предприятие 110 
иновации в строителството 413 
иновации във висшето образование 242 
иновационна икономика 236 
иновация 387 389 
институционален анализ 73 
институционални отношения 413 
институционални сектори 17 
инструкции 244 
интегрален показател 66 
интеграционни процеси 230 
интеграция 35 230 
интегриран модел 382 
интегриран проект 416 
интегрирана управленска система 447 
интегриране 300 
интегрирани системи 402 416 433 
интелектуален продукт 215 
интелектуална система 276 
интелектуална собственост 2 3 215 
интелигентност 343 
интерактивни технологии 243 
интернационализация 296 297 298 300 301 302 303 305 
интернационализация на висшето образование 296 297 299 300 302 303 304 305 
интернационализирана специалност 304 
интернет 144 431 
интернет комуникация 160 
интернет търговия 144 449 
интерфейс 429 
ИНТОСАЙ 81 
инфлационен процес 18 
инфлация 23 47 62 67 
инфлация в България 18 
информатика 281 
информационен бизнес 446 
информационен процес 2 
информационна безопасност 106 
информационна сигурност 430 438 
информационна система 56 293 424 
информационни масиви 70 
информационни потребности 2 
информационни технологии 285 295 427 434 439 440 441 442 448 
информационни технологии в комуникациите 440 
информационно осигуряване 427 
информация 1 69 192 432 
информация и комуникация 70 
инфраструктура 176 
ИОС 292 
ипотека 199 421 
ипотекиране 421 
ипотекирани имоти 421 
ипотечни операции 199 
ипотечно право 199 
искове 203 
история на икономическата мисъл 21 
история на икономическите учения 21 
история на образованието 235 237 
история на СА 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 
ИТ 435 436 437 438 446 
ИТ безопасност 438 
ИТ бизнес 446 
ИТ бюджет 437 
ИТ в управлението на риска 437 
ИТ инвестиции 435 
ИТ решения 436 438 
ИТ сигурност 436 437 447 
ИТ специалисти 121 
ИТ структури 438 
ИТ услуги 435 
кадри 239 
кадрова стратегия 239 
казус-писане 306 
казуси 267 306 363 
канализационни мрежи 407 
кандидат студенти 461 
кандидат-студенти 461 462 
кандидатстване по проекти 330 
кандидатстудентски изпити 459 462 
кандидатстудентски прием 459 462 467 
капиталови активи 411 
капиталови инвестиции 111 
каптив 215 
каптивни застрахователни компании 215 
кариера 392 
кариерни умения 392 
кариерно израстване 392 
кариерно развитие 392 
картов пазар 105 
картови разплащания 105 
картово-безналични измами 105 
качества 11 
качества на лидера 11 
качествени кадри 295 
качествено образование 291 295 
качество 244 268 
качество в обучението 244 
качество и конкурентоспособност 107 
качество на висшето образование 261 
качество на образованието 261 303 305 308 309 
качество на обучение 268 290 
качество на счетоводна информация 377 
квалификационни изисквания 96 
квалификация 188 
квалификация на кадрите 121 
Кейнс 21 
Кейнс, Дж. М. 21 
кейнсианска монетарна теория 72 
кейнсианска теория 21 72 
кешови плащания 74 
КЗК 204 
киберсигурност 436 447 
Китай 116 167 331 344 
Китай и световната икономика 116 
китайска икономика 116 
китайска икономическа реформа 116 
китайски банки 101 
класификация на стоките 148 
клъстер анализ 330 
клъстеризация 339 
Кодекс за застраховането 224 
Кодекс на труда 31 
кодове за сигурност 105 
коефициент на ликвидност 381 
козметичен пазар 326 
козметична промишленост 326 
колаборативно обучение 272 
колежанско обучение 260 
колективен трудов договор 31 
колективни договори 386 
колективни трудови договори 386 
колективно договаряне 386 
количествени методи 311 
количествени методи в управлението 311 
командировани лица 86 87 363 366 
командировка 366 
командировки 86 363 
командировъчни разходи 86 401 
комбинация 49 
комерсиализация 303 
комисионни търговски сделки 349 
комитет за подбор 102 
компании 347 
компенсации 3 128 
компетентности 302 
компетенции 5 
комплексно оценяване 249 
компютри 448 
компютърна информационна система 448 
компютърна инфраструктура 448 
компютърни комуникации 246 
компютърни науки 281 
комуникативни средства 431 
комуникации 158 294 431 
комуникации в бизнеса 158 
комуникации в екипа 158 
комуникации в криза 338 
комуникационен мениджмънт 338 
комуникационна среда 150 
комуникационни технологии 280 
комуникационни технологии в образованието 280 
комуникационни умения 273 
комуникация 135 192 388 
конкурентен ресурс 346 
конкурентно право 205 
конкурентоспособност 140 390 408 
конкурентоспособност на фирмата 140 
конкуренция 205 226 316 346 389 401 
конкуренция за доверието 346 
консервирани активи 358 
консолидирана фискална програма 79 
консултиране 388 
контакт 135 
контакти 159 
контрафактна продукция 215 
контрацикличност 55 
контролни модели 383 
конференция 6 17 18 19 44 45 46 73 109 110 130 136 138 140 146 233 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 310 311 312 313 317 335 336 390 400 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 428 429 444 445 449 
конференция с международно участие 73 242 243 244 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 292 293 294 295 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 429 
конфиденциална информация 432 
конфиденциалност 393 
конфиденциалност на информацията 432 
конфликт 171 
конфликти в политиката 16 
кооперативна търговия 145 
кооперация 212 
копиране 3 
корелация 58 
корпоративен данък 91 
корпоративна репутация 345 
корпоративна социална отговорност 75 386 395 
корпоративна среда 348 
корпоративни финанси 80 
корпоративно облагане 83 
корпоративно обучение 135 
корпоративно управление 103 
корупция 174 
косвени разходи 96 
краткосрочен капитал 132 
краткосрочни заеми 67 
креативен екип 387 
креативна дейност 387 
креативно мислене 387 
кредит 67 
кредитен мениджмънт 64 
кредитен пазар 213 
кредитен портфейл 327 
кредитен процес 64 
кредитен риск 64 100 213 
кредитен цикъл 213 
кредити 100 
кредитиране 51 63 99 100 
кредитиране на земеделието 43 
кредитиране на малкия бизнес 99 
кредитна обосновка 61 
кредитна организация 217 
кредитни задължения 53 
кредитни инспектори 69 
кредитни институции 102 
кредитоспособност 61 
кривата на Филипс 18 
криза 20 41 114 172 174 
кризи 68 
кризисна комуникация 338 
критерии за конвергенция 165 
критичен път 311 
критична инфраструктура 438 447 
критична точка 175 
КСО 75 386 
КТ 24 
културен профил 339 
културна идентичност 339 
културни характеристики 339 
културни ценности 339 
куриерски услуги 137 
куриерски фирми 137 
курорти 452 
курортни комплекси 409 452 
курортни селища край Черно море 452 
курортно строителство 352 
курсисти 244 
лекарствени култури 319 
либерализъм 186 
либерална икономика 19 
лидер 11 387 
лидери 396 
лизинг 206 
лизингови вноски 206 
лизингови договори 206 
лизингополучател 206 
ликвидация 217 
ликвидност 217 219 381 421 
ликвидност на банките 63 
ликвидност на предприятието 381 
лимит на кредита 64 
лимитиращи фактори 64 
линейни модели 312 
линейно програмиране 313 
лихва по кредит 50 
лихвени деривати 76 
лихвени плащания 76 
лихвени проценти 50 
лихви по депозитни сметки 50 90 
лихви по кредити 67 
лично подоходно облагане 95 
личност 394 
логистика 141 161 
логистични компании 160 
логистични разходи 161 
логически методи 448 
логопед 290 
лозаро-винарски район 325 
лозаро-винарски сектор 325 
лозаро-винарско производство 325 
лозарски район 325 
лозарски стопанства 325 
лозарско производство 325 
лозарство 325 
лозарство и винарство 325 
лозови насаждения 325 
лозя 325 
локално партньорство 181 
лотария 367 
магистър 263 276 464 
магистърска програма 266 
магистърска степен 269 288 463 467 
магистърски образователни продукти 269 
магистърски програми 248 262 263 269 276 283 288 
магистърско обучение 262 269 288 
макроикономическа криза 20 
макроикономическа обстановка 131 
макроикономическа политика 18 213 
макроикономически анализ 22 
макроикономически модели 23 
макроикономически предпоставки 113 
макроикономически рискове 219 
макрорегион 169 178 
макрорегионална стратегия 169 
малки и средни предприятия 134 255 
малки и средни фирми 390 
малки фирми 151 
маркетинг 147 149 150 152 155 156 157 158 159 404 
маркетинг на стоки 148 
маркетингов микс 154 
маркетингов отдел 389 
маркетингова ефективност 151 
маркетингова комуникация 150 
маркетингови инвестиции 151 
маркетингови разходи 151 
маркетингови специфики 154 
маркетингово изследване 420 
маркетингово проучване 146 
масата на несъстоятелността 203 
маслодайни култури 320 322 
математика 270 310 
математически методи 45 312 
математически модели 45 313 
материални блага 115 
материални лишения 8 
матрица 49 73 175 
матрици 272 
медийни файлове 254 
медицинска експертиза 29 
медицински университети 283 
медицинско застраховане 226 
медицинско обучение 283 
междукултурни различия 339 
междукултурно обучение 302 
междукултурно учене 302 
международен бизнес 263 
международна инвестиционна политика 124 
международна конференция 73 252 273 310 311 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 444 445 449 
международна научна конференция 73 311 427 429 444 445 449 
международна политика 177 
международна среда 302 
международна търговия 112 
международна финансова корпорация 99 
международна финансова система 124 
международни институции 173 
международни отношения 14 15 112 167 171 178 388 
международни стандарти 355 
международни финанси 164 
международно движение на капитала 165 
международно право 200 
международно публично право 200 
международно частно право 200 
мениджмънт 336 339 340 342 347 348 349 419 
мениджмънт на качеството 59 
мениджър 228 273 343 394 397 
мениджъри 241 342 348 391 
мениджърска дейност 391 
мениджърска култура 391 
мениджърска позиция 393 
мениджърско поведение 343 
мерки за сигурност 437 
метод 217 
методи за оценяване 426 
методи на изследване 378 
методи на обучение 306 
методи на оценка 385 
методика 306 
методика на оценка 66 
методически инструменти 238 
методически разработки 238 
методически указания 256 
методологически аспекти 445 
методологически основи 385 
методологически подход 48 
методология за оценка 405 
миграционна политика 9 
миграционни процеси 7 
миграционни явления 9 
миграционно напрежение 9 
миграционно население 9 
миграция 9 10 
миграция в ЕС 9 
микропредприятия 185 
микрофинансиране 185 
минимална работна заплата 401 
МИО 263 
мита 162 163 186 
мита и митнически такси 163 
митническа декларация 163 
митническа политика 186 
младежи 38 
младежка безработица 38 
младежка заетост 25 38 
млади хора 25 38 398 
многопродуктово ценообразуване 375 
мобилни решения 440 
мобилни системи 440 
мобилни услуги 433 
мобилност 293 398 
мобилност на образование 293 
модел за управление 412 
модел на Къркпатрик 265 
модел на Хекман 125 
модели 411 
модели за ценообразуване 148 
моделиране 53 
модернизация 122 
модернизация на образованието 308 
МОН 289 
монетаристки подход 72 
монетарна политика 23 63 165 
монетарно управление 44 
монопол 204 
МОС 274 
МОС 315 81 
мотивация 5 277 388 392 
мотивация за работата 392 
мотивация за учене 277 
мотивация на хората 349 
мотивиране 388 
мотивиране на екипите 388 
мотивираща дейност 388 
мотивираща функция 388 
мрежов маркетинг 153 
мрежови график 311 
МСП 192 255 390 
МСС 11 352 
МСС 18 352 
МСФО 352 
МСФО 7 381 
мултимедийни материали 279 
мултимедийни системи 279 
мултимедийни технологии 279 
мултимедийно обучение 274 279 
наводнения 365 
наем 93 
наемен труд 40 
написване на дипломна работа 257 
напояване 312 
Народно събрание 455 
населени места 407 
население 410 
наследства 196 
насърчаване на заетостта 33 41 
насъстоятелност 169 
НАТО 167 179 
Натура 2000 27 
научна конференция 6 45 73 233 312 313 429 
научна конференция с международно участие 6 45 233 312 313 
научно изследване 378 
научно-практическа конференция 252 260 273 
научно-техническо развитие 56 
научноизследователска дейност 268 
национален план 27 
национална банкова система 219 
национална валута 164 166 170 
национална икономика 22 
национална конференция 242 243 244 246 247 249 250 251 253 255 256 258 263 265 266 268 270 272 274 276 277 278 279 280 281 282 284 285 287 289 290 294 
национална политика 27 33 
национална сигурност 7 335 
национални държави 189 
национални стандарти 292 
не-държавен дълг 131 
невронни мрежи 425 
недвижим имот 418 422 
недвижима собственост 405 409 418 420 
недвижими имоти 351 405 409 418 420 422 
недвижимо имущество 409 422 
независим финансов одит 384 
НЕК 314 
нелоялна конкуренция 205 
нелоялна търговия 186 
немагазинна дистрибуция 154 
нематериален актив 438 
нематериални активи 48 
ненормиран работен ден 30 
неплатежоспособност 77 231 
неравенство и бедност 8 
неравенство на доходите 8 
несъбираеми вземания 372 
несъстоятелност 203 
неуспех 180 
нефинансови компании 368 
нефинансови предприятия 368 
неформална заетост 40 
нитрати 323 
нова икономика 19 118 
нова история 12 
нова учебна година 455 
нови проекти 245 
нови реалности 85 
нови технологии 1 4 
НОИ 29 
Норвегия 26 
нормативен статут 195 
нормативна база 59 
нормативна основа 413 
нормативна рамка 370 
нормативна уредба 50 86 
нормативни актове 32 
обезщетение за вреди 205 
облагане на труда 95 
облагане на услуги 94 
облагане на физически лица 90 
облагане с ДДС 88 
облачни ИТ услуги 433 
облачни приложения 433 
облачни технологии 433 
облачни услуги 433 
обменни курсове 45 
оборот в търговията 143 
образование 236 237 238 239 240 252 309 
образованието в Германия 298 
образователен продукт 252 
образователен процес 309 
образователен франчайз 307 
образователна парадигма 235 237 
образователна политика 260 299 
образователна стратегия 299 
образователни ресурси 429 
образователни стратегии 300 308 
образователни технологии 306 309 
образци 24 
обслужване на клиенти 389 
обучение 234 243 259 266 336 340 
обучение на кадри 290 
обучение на мениджъри 340 
обучение на студенти 266 273 286 
обучение по география 6 
обучение по информатика 281 
обучение по математика 238 
обучение по статистика 233 
общ пазар 183 
Обща селскостопанска политика 138 
обществени поръчки 201 
обществено мнение 10 
общество 4 339 
общество на знанието 236 
общини 420 
общинска собственост 420 
общо събрание 197 
Общо събрание на СА 454 455 
общуване 337 
овощарство 318 330 
овощни култури 318 
одит 383 
одит в публичния сектор 383 
одиторски контрол 385 
одиторски процес 385 
одиторски услуги 384 
ОИСР 335 
олигополна пазарна структура 314 
онлайн 74 144 460 
онлайн администрация 84 
онлайн банкиране 74 
онлайн изпити 460 463 
онлайн образование 460 464 
онлайн оценяване 460 
онлайн пазаруване 74 144 
онлайн проучвания 264 
онлайн разплащане 74 
онлайн резервация 74 
онлайн търговия 142 144 450 
онлайн услуги 74 
ООН 173 
опазване на околната среда 4 
оперативен риск 411 
оперативна печалба 375 
оперативна система 253 
оперативни програми 41 190 192 
операционен риск 106 
ОПСП 352 
оптимална валутна зона 170 
оптимална парична политика 23 72 
оптимизация 311 
оптимизиране 311 
опционен договор 369 
организации 1 
организационна промяна 350 
организационна психология 391 
организационна среда 343 
организационна структура 69 
организационни промени 341 394 
организационно развитие 135 
организация 394 
организация и управление 394 
организация на счетоводството 353 
осигурителен стаж 209 
осигурителни вноски 208 
осигуряване 208 
основен капитал 356 
основни икономически показатели 79 
основни индикатори 79 
ОСП 330 
ОСП на ЕС 138 
острови 117 
отбрана 442 
отбрана и сигурност 434 441 442 
отглеждане на цветя 319 
отговори 454 
отговорност 395 
отговорности 357 360 
отношения 167 337 
отписване на вземания 372 
отраслева икономика 125 
отраслова структура 17 
отрицателни ефекти 50 
отчетност 86 
отчитане на брак 365 
отчитане на дивидентите 78 
отчитане на командировките 363 
отчитане на разходи 370 
оцеляването 417 
оценител 417 
оценителски процес 417 
оценка 22 383 
оценка на активи 48 
оценка на вътрешния контрол 81 
оценка на вътрешния одит 385 
оценка на дейностите 382 
оценка на ефективността 132 229 
оценка на компетентностите 302 
оценка на недвижим имот 405 
оценка на недвижими имоти 405 
оценка на нематериални активи 48 
оценка на проекти 188 
оценка на риска 58 81 231 232 
оценка на счетоводна информация 377 
оценка на уеб сайтове 450 
оценяване 234 300 
оценяване на знанията 249 
оценяване на образованието 234 
пазар 25 313 326 414 420 
пазар на електроенергия 314 
пазар на жилищни имоти 414 
пазар на имоти 414 420 
пазар на недвижима собственост 418 
пазар на недвижими имоти 418 420 
пазар на труда 25 28 35 39 40 41 42 252 398 
пазар на труда в България 41 
пазар на услуги 241 
пазар на учебните услуги 241 
пазарен дял 129 
пазарна власт 129 
пазарна теория 252 
пазарни реформи 119 
пазарно стопанство 110 
пазарноориентиран подход 107 
Пакистан 175 
Пакт за стабилност 187 
панелни изследвания 71 
панелни модели 53 
параметри 311 
пари 47 74 97 
пари в брой 74 
пари в обръщение 97 
пари по сметки 74 
паричен баланс 47 
паричен съвет 44 46 
паричен съвет в България 44 46 
парична политика 67 70 72 
парични модели 67 
парични пазари 67 
парични потоци 381 
парично задължение 203 
парично търсене 67 
парично-кредитна политика 62 
парламентарен контрол 454 455 
партньорство с конкуренти 14 
пасиви 356 
пасивно поведение 341 
педагогика 235 240 
педагогическа синергия 240 
педагогически основи 240 
педагогически подход 240 
пенсионен модел 29 
пенсионен сектор 221 
пенсиониране 209 
пенсионна възраст 209 
пенсионна политика 26 29 209 
пенсионна реформа 26 29 
пенсионна система 26 29 
пенсионни инвестиции 109 
пенсионни фондове 109 
пенсионно застраховане 221 
пенсионно осигуряване 221 
персонална среда за обучение 286 
перспективи 184 
Петко Славейков 235 
петрол 193 
Петрол АД 193 
Петрол холдинг 193 
печалба от услуги 137 
планова икономика 126 
пласментна политика 153 
пласментна стратегия 153 
платежоспособност 2 224 
платформа 439 
платформа .NET 443 
плащане 82 
плодопроизводство 330 
плосък данък 95 
поведение 343 394 
поведение в мениджмънта 343 
поведение на личността 394 
поведение на мениджърите 343 
поведение на персонала 345 
поведение на служителите 345 
повишение на квалификацията 386 
погасителна давност 196 206 
подоходен данък 95 
подоходно неравенство 8 
подоходно облагане 83 
поздравления 453 
позитивизъм 378 
поименни ценни книжа 202 
покупко-продажба 421 
полезност 377 
поливно земеделие 312 
политика 12 18 98 
политика за сигурност 14 
политики за заетост 41 
политико-икономическа ситуация 98 
политико-икономически анализ 18 
политическа глобализация 173 
политическа карта на света 180 
политическа подкрепа 37 
политически партии 13 
политически проблеми 13 
политически цикъл 18 
Полша 119 
портфолио 269 
послания 147 
посткомунистически икономики 42 
потребител 144 426 
потребители 144 247 426 
потребители на интернет 144 
потребителски интерфейс 429 
потребителски кооперации 145 
потребителски кредит 75 
потребителски отношения 210 
потребление 22 23 115 
почвено плодородие 321 324 
почвознание 324 
почивки 422 465 
почивно дело 465 
пощенски услуги 137 
пощенски услуги в България 137 
права и задължения 357 
права на съдружници 357 
правила 397 
правила за работа 397 
правило на Тейлър 72 
правна защита 432 
правна уредба 307 
правни въпроси 356 
правни термини 195 
правно обслужване 347 
правно познание 195 
правно регулиране 214 
право за счетоводители 356 
правонарушители 37 
правоспособност 417 
практическа интелигентност 343 
предвиждане на рисковете 447 
предлагане 414 
предоставяне на персонал 89 
предприемач 406 
предприемачески растеж 114 
предприемаческо управление 342 
предприемачество 227 342 406 
предприемачи 342 
предприятие 129 132 
представяне на продукти 147 
презентации 159 
презентационни техники 159 
преки разходи 96 
преки чуждестранни инвестиции 125 
преотстъпен корпоративен данък 91 
преоценъчен резерв 356 
преподаване 270 
преподаване във ВУЗ 309 
преподаватели 465 
преподавателски кадри 295 
преподавателски труд 295 
препоръки 102 
препоръчителен подход 102 
преструктуриране 136 
престъпност 37 
префактуриране на разходи 198 
прехвърляне 202 
приветствия 37 
привличане на инвестиции 52 
прием на студенти 298 454 455 
признаване на приходи 352 
приложения 159 
приложна математика 310 
природни науки 234 
природно бедствие 365 
приходи в хотелиерството 379 
приходи и разходи 380 
проактивност 393 
проблем 394 
проблеми 14 25 289 329 424 
проблеми на заетостта 25 
проблеми на образованието 289 
проверка 80 
прогнозиране 53 70 
прогнозиране на инфлацията 70 
програма JESSICA 416 
програма за обучение 35 
Програма за развитие на селските райони 330 
програми 51 
програми за заетост 28 33 
програмируеми модули 442 
програмни езици 443 
продажба 418 
продажба на услуги 354 
продажбени дейности 404 
продажби 129 404 
продажби на продукти 404 
продукти 313 
продуктови специфики 154 
продуктово маркетиране 153 
продуктово позициониране 155 
продължителност на живота 211 
проект 176 292 301 
проектен екип 350 
проекти 190 207 351 
проекти за заетост 33 
проективно поведение 161 
проективно управление 283 
проектна дейност 292 350 
проектно предложение 361 
проектно управление 176 190 207 350 
проектно финансиране 190 207 
прозрачност 68 
производни финансови инструменти 369 
производно право 141 
производствен процес 115 
производствени дейности 141 
производство 121 127 
производство и услуги 121 
производство на масла 320 
производство на слънчоглед 320 
производство по несъстоятелност 203 
промени 78 289 394 
промени в ЗДДС 85 
промени в образованието 289 
промишлена безопасност 259 
промишлено предприятие 229 
промишленост на Русия 123 
промишленост на Украйна 110 
промоционални специфики 154 
просрочени вземания 77 
просрочени задължения 53 
протекционистична политика 186 
противоречия 15 138 
протоколи 371 
професионална квалификация 39 393 
професионална култура 5 
професионална ориентация 5 
професионална подготовка 5 233 
професионално образование 233 
професия 5 
психична готовност за труд 5 
психограма на личността 5 
психологически теории 378 
психология на знанието 1 
психология на личността 5 
психология на обучението 233 
публика и политика 156 
публикации 156 
публичен дълг 71 
публичен сектор 385 
публична администрация 306 
публични корпорации 80 
публични политики 308 
публично-частни партньорства 411 
публичност 156 
публичност на отчетите 359 
ПФИ 369 
пчеларство 139 329 
пчелен мед 329 
пчелни продукти 329 
пчелни семейства 329 
ПЧП 411 
работа в екип 350 
работен процес 325 
работна сила 398 
работни места 41 
работно място 265 
работодател 25 386 389 
равновесие 313 
равновесно състояние 313 
развиващи се икономики 52 
развитие 25 248 262 263 351 392 416 
развитие на икономиката 118 
развитие на кариерата 392 
развитие на образованието 248 262 263 270 274 276 
развитие на селските райони 317 
развитие на таланта 399 
развитие на туризма 409 
Разград 207 
разкриване на престъпления 360 
разплащания 74 
разплащания чрез Интернет 74 
разходи 96 351 
разходи за реклама 146 
разходи-обем-печалба 375 379 
райониране 130 
районите в България 317 
ранно пенсиониране 209 
рапица 320 
растеж 17 
растения 323 
реален сектор 60 
реализация 287 
регионализация 189 
регионализация на икономиката 191 
регионална европейска глобализация 191 
регионална икономика 170 
регионална интеграция 170 
регионални валути 170 
регионални валутни съюзи 170 
регионални пазари 153 
регионални проблеми 28 
регионално развитие 192 207 260 423 
региони 56 117 120 189 
регулаторна рамка 103 
регулации 204 
регулиране 106 226 316 
редовно обучение 267 
резюме 253 256 279 281 285 289 
резюмета 242 243 244 246 247 248 249 250 251 253 254 255 256 257 258 259 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 274 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 292 293 294 295 
рейтингова система 73 
рейтингови оценки 73 
реклама 146 155 404 
реклама в търговията 404 
рекламиране 157 
рекламиране на бранд 157 
рекламна комуникация 152 
рекламни кампании 157 
рекламни комуникации 157 
рекламни послания 155 
рекламни продукти 155 
рекламни съобщения 152 
реколта 328 
ректор 454 
релативизъм 4 
релеф 117 
религия 4 
рентабилност 223 
репутация 305 345 346 
респонденти 210 225 
реструктуризация 122 
ресурси 48 313 
ресурсна база 246 
рефинансиране на кредити 68 
реформаторска дейност 171 
реформи 119 
реформи в Източна Европа 119 
риск 58 68 215 217 219 220 222 223 225 231 232 344 345 
риск в застраховането 217 220 225 231 232 
риск и доходност 222 
риск мениджмънт 344 345 
риск от измами 345 
риск при деловите решения 345 
риск-доходност 109 
рискове 49 451 
рискови инвестиции 108 
рискови ситуации 345 
рисково поведение 345 
ритейл компании 152 
ритейлъри 141 
роза 322 
розово масло 322 326 
розопроизводство 322 326 
ротация 384 
Русия 51 56 65 124 126 127 167 172 236 328 
Русия - ЕС 172 184 
Русия и Китай 101 
руска икономика 338 346 
руска литература 456 
руска политика 172 
руски банки 101 
руски университети 457 
ръководител 11 
ръководни кадри 393 
ръководство 302 341 
СА 22 25 75 129 210 212 242 243 248 249 251 255 257 258 261 262 263 264 265 266 267 268 269 271 272 277 278 280 282 284 285 288 295 337 343 350 
СА докторант 186 278 282 394 
сайтове 426 
самардала 319 
самозастраховане 215 
самолетни билети 198 
самонаемане 40 
самоосигуряващи се лица 208 
самоподготовка 243 
санкции 172 
САЩ 134 167 168 304 
САЩ и Европа 14 15 
САЩ и ЕС 184 
сборник 310 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 428 
сборник доклади 6 17 18 19 44 45 46 73 109 110 130 136 138 140 146 233 312 313 317 335 336 390 400 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 429 
сборник доклади от конференция 6 17 18 19 44 45 46 109 110 130 136 138 140 146 233 312 313 317 335 336 390 400 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 
сборник с доклади 310 311 424 425 426 427 428 444 445 449 
световен пазар 328 
световна икономика 172 
световна финансова криза 75 
световна финансова система 168 
световни пазари 182 
свобода на информация 2 
свободен пазар 316 
свързаност на транспорта 403 
сграден фонд 406 
сгради 406 412 
сделки 421 
сделки с недвижими имоти 421 
себестойност на продукта 139 
Северна Европа 435 
Северозападна България 177 
Североизточен район 379 
сезонна заетост 36 
сезонни работници 36 
сеитбообращение 321 
секторни политики 204 
селищна структура 423 
селищно устройство 423 
селски райони 317 
селско стопанство 91 256 325 
селско стопанство в България 138 
селскостопанска работа 36 
семантичен модел 364 
сензорни системи 441 
сертифициране 333 
сива икономика 386 
сигурност 105 179 335 
сигурност в организацията 446 
сигурност на Балканите 179 
сигурност на данните 434 446 
сигурност на информацията 434 
синдик 203 
синергетичен подход 362 
синергетична методология 240 
синергични връзки 362 
синергия 362 441 
система 247 
система за вътрешен контрол 59 81 
система за защита 105 
система за мениджмънт 434 
системен подход 229 
системи за управление 279 
системи с отворен код 439 
скептицизъм 13 
скрита стойност 356 
сливане 441 
сливане на дялове 111 
сливане на компании 111 
сливания и придобивания 111 
служители 158 391 465 
случайна величина 310 
слънчоглед 320 
СМСС 352 
смъртност 210 
собствен капитал 356 
собственост 194 199 
сортове 318 
сортове ягоди 318 
софтуер 430 
софтуерен продукт 291 
софтуерна система 283 290 
софтуерни приложения 443 
софтуерни продукти 445 
социален ефект 156 
социален софтуер 158 245 
социална защита 31 221 
социална икономика 185 
социална интелигентност 343 
социална област 34 
социална политика 221 
социална структура 8 
Социална харта на ЕС 34 
социални групи 8 
социални медии 159 
социални мрежи 158 272 
социални предприятия 37 
социално влияние 8 
социално изключване 8 
социално осигуряване 208 
социално осигуряване в България 208 
социално партньорство 33 
социално предприемачество 185 
социално-икономическо развитие 207 
социално-политически процеси 66 
социологически теории 378 
СПА индустрия 422 
СПА туризъм 422 
специализирани софтуерни продукти 442 
споделяния 431 
сравнителен анализ 55 103 146 216 221 267 352 422 
средно образование 233 234 238 
средства 294 
средства за защита 437 
срокове 419 
сръбска политика 167 
стабилизационни стратегии 107 
стабилност 66 179 
ставка 186 
стандарт 419 
стандарти в производството 149 
стандарти за вътрешен одит 385 
стандартизация 66 
статистика 6 
статистическа култура 6 
статистическа наука 233 
статистически данни 299 
статусна икономика 115 
стационарни показатели 42 
стокообмен 112 
Стопанска академия 242 243 248 249 251 255 258 261 263 264 266 268 269 271 273 277 278 280 282 284 288 295 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 
стопански операции 373 
стопански ръководител 336 
стопанско управление 269 
страни от Европейския съюз 95 
стратегически подход 133 
стратегически проекти 133 
стратегия 420 
стратегия за управление 420 436 
стрес-тестване 104 
стрес-тестове 104 
строителен пазар 406 408 418 
строителен сектор 406 411 
строителна дейност 408 
строителна механизация 408 
строителни операции 311 
строителни предприятия 413 
строително производство 408 
строителство 406 408 411 413 415 418 
структура 419 
структура на пазара 314 
структура на собствеността 110 
структурна реформа 17 119 
структурни промени 114 
структурни реформи 114 
студенти 243 247 250 251 264 288 
студентски театър 466 
суапови договори 369 
субективно благоденствие 10 
субкултури 149 
субсидии 43 
счeтоводно отчитане 354 361 368 373 
счетоводен баланс 356 
счетоводен отчет 362 
счетоводна информация 377 
счетоводна отчетност 352 353 355 358 359 360 364 366 367 369 370 371 372 374 375 380 381 
счетоводна практика 363 
счетоводна система 353 
счетоводни аспекти 368 
счетоводни записвания 354 358 361 367 372 374 380 
счетоводни политики 353 
счетоводни сметки 354 358 361 367 370 372 374 380 
счетоводни термини 364 
счетоводно отчитане 376 
счетоводно третиране 86 
счетоводство 353 355 357 358 359 360 363 364 366 367 368 370 371 372 373 374 375 376 380 
счетоводство за юристи 356 
счетоводство и одит 248 
счетоводство на разходите 379 
счетоводство на туристическото предприятие 379 
събиране на данни 257 
събиране на информация 69 
събрание на собственици 197 
съвместно обучение 296 
съвременен мениджмънт 340 
съвременни технологии 270 290 
съгласуваност на дейностите 238 
Съд на ЕС 3 
съдебни дела 193 
съдебни решения 94 
съдебни спорове 193 
съдебно решение 196 
съдеятелска среда 337 
съдеятелство 337 
съобщения 431 
съпружески отношения 220 
Сърбия 167 
сътрудничество 161 169 178 296 
сътрудничество в Европа 178 
съхранение на енергия 133 
съхранение на информацията 84 
съхраняване на информация 69 
таймшеър 409 
таймшеър бизнес 409 
тайна 431 
талант 399 
тарифи 128 
тарифна политика 128 
тарифна система 128 
театър 466 
телевизионни програми 2 
телекомуникационни услуги 276 
темп на инфлация 18 
темп на развитие 17 
тенденция на развитие 111 
теория на Кейнс 21 
теория на педагогиката 240 
теория на правото 195 
теория на счетоводството 364 
теория на ценообразуване 148 
терени и недвижими имоти 199 
териториално устройство 423 
тероризъм 16 175 
терористични атаки 175 
терористични действия 16 175 
терористични заплахи 16 175 
терористични организации 16 
тестове 247 250 287 
тестове за оценка 247 
техническа защита 432 
техническа инфраструктура 407 
технически култури 320 322 
техническо образование 250 
технократичен подход 4 
технокрация 4 
технологичен процес 334 
технологична система 448 
технологични иновации 152 
технологични решения 160 
технологични тенденции 398 
технология на обучение 263 
торене 323 324 
торове 323 324 
трайни насаждения 361 
трансгранични програми 176 
трансгранични проекти 176 
транснационално сътрудничество 176 
транспорт 400 401 403 
транспорт на Русия 65 
транспортен сектор 401 402 
транспортна инфраструктура 403 
транспортна мрежа 403 
транспортна система 400 
транспортни услуги 127 
трансфер 215 
трансферни рискове 215 
трансферно ценообразуване 228 
труд 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
трудов договор 24 36 
трудов пазар 40 
трудова заетост 25 40 
трудова заетост в селското стопанство 40 
трудова политика 5 41 
трудови договори 31 39 
трудови доходи 95 
трудови злополуки 415 
трудови правоотношения 24 
трудово възнаграждение 30 
трудово законодателство 31 
трудово право 39 
трудово правоотношение 31 
туризъм 177 422 452 
туристически комплекс 452 
туристически услуги 452 
туристическо предприятие 379 
Турция 179 183 
търговия 112 143 144 349 449 
търговия на дребно 129 145 153 427 
търговия на едро 143 
търговска банка 75 327 
търговска верига 145 
търговска дейност 145 
търговска мрежа 143 
търговски бизнес 349 
Търговски закон 197 
търговски кредит 77 
търговски мениджмънт 140 
търговски обекти 143 145 
търговски отстъпки 129 
търговски площи 141 143 
търговски регистър 197 359 
търговски риск 77 
търговски сделки 129 
търговски фирми 140 
търговски центрове 427 
търговско - икономически отношения 112 
търговско кредитиране 77 
търговско право 195 
търсене 414 
търсене и предлагане 148 
търсене на пари 67 
уеб сайт 283 426 
уеб сайтове 450 
уеб услуги 449 
уеб-базирана система 285 
уебсайт 464 
Украйна 110 174 
умения 249 
университети 309 457 
университетска информационна система 293 
университетско образование 273 281 
университетско обучение 273 281 
управление 11 56 217 337 343 398 
управление в бизнеса 444 
управление на доставките 160 
управление на еврофондовете 188 
управление на ефективността 151 
управление на земеделското стопанство 312 
управление на индустрията 136 
управление на кадрите 399 
управление на капитала 132 
управление на качеството 59 
управление на комуникациите 338 
управление на марки 150 
управление на мениджърите 343 
управление на образованието 309 
управление на организацията 343 
управление на персонала 390 
управление на проекти 350 
управление на риска 213 215 217 344 
управление на селското стопанство 332 
управление на таланта 399 
управление на туристическите комплекси 452 
управление на хора 395 
управление на човешки ресурси 391 
управление на човешките ресурси 390 398 
управление на човешкия капитал 399 
управленска ефективност 334 
управленски отношения 337 
управленски подход 334 
управленски програми 262 
управленски стил 391 
управленски цикъл 334 
управленско общуване 337 
управленско счетоводство 378 379 
управленско-счетоводни изследвания 378 
управленско-счетоводни инструменти 378 
усвояване на еврофондове 188 
усвояване на знания 1 
условие 209 
условия на живот 10 
условия на труд 10 32 
услуги 141 146 354 
услуги за сигурност 436 
успешни бизнес модели 97 
устойчива икономика 118 
устойчиво развитие 118 407 413 416 
устойчивост 64 
устройствени планове 405 
усъвършенстване 273 
участници в проекта 396 
учебен материал 274 
учебен процес 288 
учебен процес СА 455 
учебна програма 304 
учебни дисциплини 302 304 
учебни казуси 306 
учебни планове 245 
учебни програми 298 
училище 252 
учители 239 
учителска професия 239 
факултет 250 
фалит 193 
фалшифицирани стоки 149 
фамилен бизнес 317 
фамилни ферми 317 
фамилно земеделско стопанство 317 
фасилити 419 
фасилити мениджмънт 412 419 
физически лица 61 417 
философия на бъдещето 4 
философия на промяната в България 12 
финанси 98 368 
финанси на България 46 
финансиране 77 132 361 
финансиране на аграрния бизнес 330 
финансиране на инвестиционни проекти 327 
финансиране на предприятията 77 132 
финансиране на проекти 351 
финансов анализ 73 243 
финансов контрол 80 
финансов контрол в публичния сектор 80 
финансов лизинг 206 
финансов мониторинг 80 
финансов одит 384 
финансов потенциал 65 
финансов сектор 60 
финансова институция 74 
финансова криза 47 63 68 
финансова нестабилност 20 
финансова обезпеченост 327 
финансова отчетност 362 369 
финансова политика 47 62 
финансова помощ 54 
финансова система 58 68 
финансова стабилност 44 
финансова устойчивост 104 
финансови иновации 67 
финансови инструменти 222 
финансови отчети 356 360 
финансови пазари 124 
финансови термини 60 
финансови центрове 124 
финансово отчитане 355 
финансово положение 168 
финансово управление 50 102 
финансово управление и контрол 102 
финансово-икономически анализ 139 
фира 371 
фири 371 
фирмена дейност 151 
фискална политика 71 72 
фискална устойчивост 71 
фискални трансфери 71 
форвард 369 
форвардни договори 369 
форми на обучение 240 258 
форми на трудова заетост 40 
формиране на екип 350 
фотографии 348 
Франция 171 296 
франчайз 307 
франчайз договор 307 
франчайзинг в образованието 307 
франчайзингов пакет 307 
фундаментализъм 16 
функционален подход 334 
фючерси 369 
фючърсни договори 369 
характеристика на личността 394 
хардуер 439 
хардуерно проектиране 439 
хеджиране на риска 369 
химични вещества 32 
химични продукти 127 
хистерзисна форма 42 
Холандия 26 
хора с увреждания 28 290 
хотелиерска индустрия 379 
хотелиерство 379 
хотелски комплекс 452 
хранителни продукти 127 
хранителни стоки 129 
християнска философия 4 
ЦБ 63 
цветопроизводство 321 
цветя 321 
ЦДО 242 258 261 288 
целеви групи 28 
цени 23 316 326 
цени на жилища 414 
цени на жилищни имоти 414 
цени на земеделски продукти 138 
цени на земята 43 
цени на имотите 414 
цени на пшеница 328 
ценни книжа 47 
ценности 397 
ценова политика 138 223 
ценова стабилност 23 
ценови модели 23 
ценови специфики 154 
ценово поведение 148 
ценообразуване 148 
Централна Азия 42 
централни банки 70 
цивилизация 168 
цитиране 2 
цифрови технологии 142 442 
ЦМО 246 278 288 
частен сектор 385 
частна банка 327 
частна търговия 143 
частни банки 70 
частни куриери 137 
Черно море 178 
Черноморска банка за търговия и развитие 99 
Черноморски регион 174 
Чешка република 26 
членство 417 
човек-околна среда 4 
човешки капитал 41 
човешки ресурс 334 
човешки ресурси 393 395 398 
чужд опит 92 
чуждестранни инвестиции 125 
чуждестранни компании 125 
чуждестранни лица 200 
чуждестранни студенти 298 299 
чужди езици 277 
чужди инвестиции 52 
чуждоезиково обучение 258 277 
шаблони 424 
Швейцария 226 
Шуменски университет 309 
щета 365 
юан 101 
юбилейна международна конференция 17 18 19 44 46 109 110 130 136 138 140 146 317 335 336 390 400 
Югоизточен район 169 
Югоизточен регион 169 
Югоизточна Европа 169 174 
Югославия 167 
юридически лица 417 
юридическо консултиране 347 
ютилити компании 435 
ягодоплодни 318 
ягодоплодни овощни видове 318 
ядрена заплаха 181 
ядрени оръжия 175 
Япония 128 
3-D Secure 105 
3D изображения 142 
65 години Стопанска академия 19 
CMS 449 
CRM 444 
CRM система 444 
CVP анализ 379 
DATA mining 425 
E-Learning 244 286 
EMV чип стандарт 105 
ERP 445 
ERP системи 445 
EVA 382 
EVA анализ 382 
EVA модел 382 
HR специалисти 398 
HR стратегия 398 
IAS 39 369 
IFRS 9 369 
IT 259 
IT образование 259 
KITA 388 
MBA образование 241 
MBA обучение 241 
MBA програми 241 
online-проучвания 264 
ORACLE 247 
P2P 100 
PDF 254 
PISA 234 
SEPA 105 
SOA 444 
VaR анализ 231 232 
Virtual Joint Learnig 251 
Visa 105 
Web 245 247 255 259 286 
Web 2. 0 245 255 286 
web приложения 247 
Web сайт 243 270 286