НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

В Б 254

Над 20 млн. потъват в сагата "научни изследвания" . // Банкеръ, XXII, N 24, 12 юни 2015, с. 26. 

  

Сист. No: 60876

- 2 -

В А 36

Николова, Галя.  Науката помага на регионите : България ще има 20 научни центра извън столицата / Галя Николова. // Аз-буки, XXV, N 26, 25 юни-1 юли 2015, с. 1-2. 

  

Сист. No: 61094

Иновации - научен аспект

- 3 -

45724

Андреева, Мария.  Проблеми на иновационното предприемачество в България / Мария Андреева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 183-184. 

  

Сист. No: 60977

- 4 -

45724

Лазарова, Елица.  Проблеми на иновационния потенциал на българските фирми / Елица Лазарова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 133-134. 

  

Сист. No: 60910

- 5 -

45724

Стоянова, Мариела.  Стратегически аспекти на продуктовия иновационен процес в бизнесорганизациите / Мариела Стоянова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 169-170. 

  

Сист. No: 60968

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 6 -

Сп Б 44 б

Зафирова, Силвия.  Националната аналитична библиография в Европа - съвременно състояние / Силвия Зафирова. // Библиотека, XXII, 2015, N 2, с. 5-20. 

  

Сист. No: 60904

- 7 -

Сп Б 44 б

Крачунова, Зоя.  Библиографското цитиране през погледа на редактора / Зоя Крачунова. // Библиотека, XXII, 2015, N 2, с. 21-24. 

  

Сист. No: 60906

Организации. Асоциации. Федерации. Фондации. Съюзи

- 8 -

Сп Н 32

Ламбева, Силвия.  Роля и функции на организация на земеделските производители по примера на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) / Силвия Ламбева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 65-71. 

  

Сист. No: 60530

ФИЛОСОФИЯ

- 9 -

Сп Ф 515

Василев, Сашо.  Философската антропология във възгледите на Лудвиг Фойербах / Сашо Василев. // Философия, XXIV, 2015, N 2, с. 139-154. 

  

Сист. No: 60856

- 10 -

Сп Ф 515

Димитрова, Нина.  Размисли върху традицията / Нина Димитрова. // Философия, XXIV, 2015, N 2, с. 127-138. 

  

Сист. No: 60849

- 11 -

Сп Ф 515

Ковачев, Константин.  Християнският възглед за страданията в контекста на библейските идеи за божественото наказание / Константин Ковачев. // Философия, XXIV, 2015, N 2, с. 195-204. 

  

Сист. No: 60882

- 12 -

Сп Ф 515

Нушев, Костадин.  Християнският екзистенциализъм на Сьорен Киркегор и неговите отражения в руската религиозна философия. Лев Шестов и Николай Бердяев / Костадин Нушев. // Философия, XXIV, 2015, N 2, с. 155-165. 

  

Сист. No: 60858

- 13 -

Сп Ф 515

Петров, Виниций.  Най-новите проекти в съвременната епистемология / Виниций Петров. // Философия, XXIV, 2015, N 2, с. 216-222. 

  

Сист. No: 60885

Психология

- 14 -

Сп Ф 515

Неделчев, Никола.  Симулация на огледалните неврони. Анализ на понятието за намерение в експеримента на Якобони / Никола Неделчев. // Философия, XXIV, 2015, N 2, с. 205-215. 

  

Сист. No: 60883

Психология на труда

- 15 -

Сп Т 871

Управление на стреса и психосоциалните рискове на работното място . // Труд и право, XXIV, 2015, N 2, с. 55-59. 

  

Сист. No: 60219

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

- 16 -

Сп Н 32

Милкова, Милица.  Либерализмът като учение за индивидуалната свобода / Милица Милкова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 15-18. 

  

Сист. No: 60612

Социална политика. Социални реформи

- 17 -

45724

Ангелова, Красимира.  Социална политика в Европейския съюз - някои важни аспекти / Красимира Ангелова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 247-248. 

  

Сист. No: 61064

Социография. Социално положение

- 18 -

Сп М 68 э

Володин, А.  Место и роль среднего класса в незападных обществах / А. Володин. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 2, с. 95-105. 

  

Сист. No: 60182

Статистика

- 19 -

CD Сп С 73

Аркадиев, Димитър.  Изменения в броя на населението по българските земи в състава на Османската империя / Димитър Аркадиев. // Статистика, 2014, с. 91-120. 

  

Сист. No: 60808

- 20 -

CD Сп С 73

Атанасова, Елка.  Сезонно изглаждане на компонентите на метода на доходите - сметка "Формиране на дохода" / Елка Атанасова. // Статистика, 2014, с. 89-122. 

  

Сист. No: 60765

- 21 -

CD Сп С 73

Баев, Стоян.  Статистически поглед към образованието : Или някои проблеми на образователната система и на информационното осигуряване на нейното управление / Стоян Баев. // Статистика, 2014, с. 59-67. 

  

Сист. No: 60803

- 22 -

CD Сп С 73

Балев, Иван.  "Непризнатите" преброявания в историята на българската статистика / Иван Балев. // Статистика, 2014, с. 151-177. 

  

Сист. No: 60794

- 23 -

CD Сп С 73

Статева, Галя.  Големите данни - възможност, предизвикателство или заплаха пред официалната статистика / Галя Статева. // Статистика, 2014, с. 71-84. 

  

Сист. No: 60806

- 24 -

CD Сп С 73

Томев, Любен и др.  Индеск на трудовия климат - сравнителен анализ за периода 2010 - 2012 година / Любен Томев, Мартин Димов. // Статистика, 2014, с. 29-66. 

  

Сист. No: 60766

- 25 -

CD Сп С 73

Христов, Емил.  Елементарният функционален адитивен и индексен факторен анализ и неговите еднозначни решения с дискретната нечетна функция на математическия сигнум / Емил Христов. // Статистика, 2015, с. 9-65. 

  

Сист. No: 60759

- 26 -

39605

Анастасова, Минка.  Методика за определяне издръжката на живот / Минка Анастасова. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Науч. конфер. с межд. уч., Свищов 12-15 окт. 2000 г., 2000, с. 59-63. 

  

Сист. No: 61150

- 27 -

39605

Бошнаков, Венелин.  Някои подходи за статистическо измерване на данъчната тежест / Венелин Бошнаков. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Науч. конфер. с межд. уч., Свищов 12-15 окт. 2000 г., 2000, с. 288-294. 

  

Сист. No: 61164

- 28 -

42066

Генчева-Димова, Яна.  Остаряване на икономически активното население на страната и Южния централен район през 1992-2001 г. с обобщаващи показатели / Яна Генчева-Димова. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 358-371. 

  

Сист. No: 60296

- 29 -

39605

Заркова, Мария.  Сезонност на регистрираната безработица в България / Мария Заркова. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Науч. конфер. с межд. уч., Свищов 12-15 окт. 2000 г., 2000, с. 122-127. 

  

Сист. No: 61152

- 30 -

39605

Игов, Михаил.  Размерностти и измерване на продукцията в системата на националните сметки / Михаил Игов. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Науч. конфер. с межд. уч., Свищов 12-15 окт. 2000 г., 2000, с. 51-58. 

  

Сист. No: 61149

- 31 -

39605

Малыгина, В. Д.  Статистическая оценка риска потребления / В. Д. Малыгина. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Науч. конфер. с межд. уч., Свищов 12-15 окт. 2000 г., 2000, с. 166-170. 

  

Сист. No: 61153

- 32 -

39605

Манов, Арсо.  Методът за експоненциално изглаждане и прогнозиране в SPSS / Арсо Манов. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Науч. конфер. с межд. уч., Свищов 12-15 окт. 2000 г., 2000, с. 64-73. 

  

Сист. No: 61151

- 33 -

39605

Петков, Светослав Каменов.  Програмен подход в иконометричния анализ-обектния език Eviews ри изследването на временните редове / Светослав Каменов Петков. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Науч. конфер. с межд. уч., Свищов 12-15 окт. 2000 г., 2000, с. 194-206. 

  

Сист. No: 61155

- 34 -

39605

Сидорова, Антонина Васильевна.  Статистическая оценка вклада сектора уклуг ма макроуровне / Антонина Васильевна Сидорова. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Науч. конфер. с межд. уч., Свищов 12-15 окт. 2000 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 36-42. 

  

Сист. No: 61147

- 35 -

42066

Христов, Емил.  Статистико-демографски измерители и методи за анализ на остаряването на населението / Емил Христов. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 54-69. 

  

Сист. No: 60155

- 36 -

CD Сп С 73

Ангелова, Поля.  Аграрната статистика в България / Поля Ангелова. // Статистика, 2015, N 1, с. 71-101. 

  

Сист. No: 60755

- 37 -

Сп С 73

Богданов, Богдан.  За модерната статистика... / Богдан Богданов. // Статистика, 2014, N 4, с. 9-23. 

  

Сист. No: 60705

- 38 -

Сп С 73

Славов, Деян.  Организация на работата в НСИ и ТСБ с приложение на ИКТ в статистическата дейност / Деян Славов. // Статистика, 2014, N 4, с. 67-97. 

  

Сист. No: 60707

- 39 -

Сп С 73

Христосков, Йордан.  Същност, класификация и статистически анализ на инфраструктурата на територията / Йордан Христосков. // Статистика, 2014, N 4, с. 29-63. 

  

Сист. No: 60706

- 40 -

Сп С 73

Цанов, Васил.  Оценки на промените в структурата на сегментацията на заетостта, базирани на пакетни данни от "Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC) / Васил Цанов. // Статистика, 2014, N 4, с. 103-143. 

  

Сист. No: 60708

- 41 -

Сп С 73

Янева, Люба.  Възстановяват ли се малките и средните предприятия от икономическата криза? : Малките и средните предприятия в България през периода 2008-2013 година / Люба Янева. // Статистика, 2014, N 4, с. 167-193. 

  

Сист. No: 60710

Статистика на България

- 42 -

CD Сп С 73

Аркадиев, Димитър.  Растежът на населението в средновековна България / Димитър Аркадиев. // Статистика, 2015, с. 107-136. 

  

Сист. No: 60758

- 43 -

45724

Славева, Красимира.  Статистическа оценка на стартовите позиции и очакваните резултати за България в контекста на стратегия "Европа 2020" / Красимира Славева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 219-220. 

  

Сист. No: 61015

Демография и население

- 44 -

CD Сп С 73

Казанджиева, Калина.  Демографски процеси и население на град Ямбол (1880 - 2013) / Калина Казанджиева. // Статистика, 2014, с. 103-119. 

  

Сист. No: 60790

- 45 -

42066

Борисова-Маринова, Кремена.  Остаряване на населението на България и Европа и някои макроикономически последици от него / Кремена Борисова-Маринова. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 263-282. 

  

Сист. No: 60272

- 46 -

42066

Бошикьов, Димитър.  Регионални аспекти на процеса на стареене на анаселението в България за периода 1992-2001 г. / Димитър Бошикьов. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 218-234. 

  

Сист. No: 60259

- 47 -

42066

Ковачев, Васил.  Остаряването на населението на страните от балканския регион на фона на съседните му региони / Васил Ковачев. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 235-248. 

  

Сист. No: 60260

- 48 -

42066

Рангелова, Росица.  Стареене на населението в страните от Централна и Източна Европа / Росица Рангелова. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 85-97. 

  

Сист. No: 60157

- 49 -

39605

Структурни и неструктурни ефекти върху прирасти на показатели за интензивност . // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Науч. конфер. с межд. уч., Свищов 12-15 окт. 2000 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 25-35. 

  

Сист. No: 61146

- 50 -

42066

Сугарева, Марта и др.  Демографски методи и модели за характеризиране на остаряването на населенето / Марта Сугарева, Камелия Лилова. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 115-129. 

  

Сист. No: 60163

- 51 -

Сп Н 32

Генкова, Тихомира.  Предимства и последици от урбанизацията в България / Тихомира Генкова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 29-33. 

  

Сист. No: 60490

- 52 -

Сп Н 32 твие

Ранчева, Емилия.  Състояние и тенденции в броя и структурата на населението в община Пловдив за периода 2004-2013 / Емилия Ранчева. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2014, с. 339-348. 

  

Сист. No: 61101

- 53 -

Сп С 73

Балев, Иван.  Международна конференция по население и развитие - Кайро 1994 (20 години по-късно) / Иван Балев. // Статистика, 2014, N 4, с. 147-163. 

  

Сист. No: 60709

- 54 -

Сп М 68 э

Клупт, М.  Центр-периферийные отношения в Европе: демографический аспект / М. Клупт. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 2, с. 58-67. 

  

Сист. No: 60175

Демографска политика

- 55 -

42066

Владимирова, Катя.  Стареенето на населението и икономическата активност: последици и политики / Катя Владимирова. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 249-262. 

  

Сист. No: 60261

- 56 -

42066

Давидов, Божимир и др.  Европейското изследователско поле по стареенето на населението и предизвикателствата пред българските изследователи / Божимир Давидов, Геновева Михова. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 23-39. 

  

Сист. No: 60143

Демография на България

- 57 -

42066

Аркадиев, Димитър.  Тенденции на изменението във възрастовия състав на основните етноси в България / Димитър Аркадиев. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 143-156. 

  

Сист. No: 60177

- 58 -

42066

Белчева, Мария.  Остаряване на населението и демографското развитие на младите поколения / Мария Белчева. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 130-142. 

  

Сист. No: 60176

- 59 -

42066

Додунекова, Ваня.  Остаряване на населението в стрраната по основни етнически групи през 1992 г. и 2001 г. / Ваня Додунекова. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 184-201. 

  

Сист. No: 60180

- 60 -

42066

Калоянов, Тодор.  Остаряване на населението в Р България и демографският преход / Тодор Калоянов. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 70-84. 

  

Сист. No: 60156

- 61 -

42066

Младенов, Чавдар.  Пространствени особености на остаряването в България / Чавдар Младенов, Емил Димитров. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 98-114. 

  

Сист. No: 60158

- 62 -

45724

Мутафов, Емил и др.  В търсене на мерки срещу обезлюдяването на българското село: условия за увеличаване на входящия поток на хора в трудоспособна възраст / Емил Мутафов, Юлияна Яркова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 61-62. 

  

Сист. No: 60833

- 63 -

42066

Стефанова, Диляна.  Географски аспекти на стареенето и заетостта в България / Диляна Стефанова. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 165-183. 

  

Сист. No: 60179

- 64 -

42066

Цеков, Николай.  Застаряване на селското население в България и отражението му върху реалната депопулация / Николай Цеков. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 157-164. 

  

Сист. No: 60178

Социална демография

- 65 -

45724

Йорданов, Йордан.  Демографският проблем "застаряване" - заплаха за устойчивостта на публичното пенсионно осигуряване в България / Йордан Йорданов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 272. 

  

Сист. No: 61090

- 66 -

42066

Топалова, Велина.  Социален статус и социални нагласи на възрастните хора в перспективата на пресъединяването на България към ЕС / Велина Топалова. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 500-513. 

  

Сист. No: 60330

Социология

- 67 -

42066

Ивков, Божидар.  Инвалидност и стареене на населението в България. Състояние, последствия, социален статус и социални позиции на възрастните хора / Божидар Ивков. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с 539-558. 

  

Сист. No: 60347

- 68 -

42066

Михайлова, Ванина.  Качество на живот при възрастните лица / Ванина Михайлова. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 514-524. 

  

Сист. No: 60337

- 69 -

Сп Г 62 Св

Ганева, Ваня.  Неправителствените организации като субект на политиките в областта на домашното насилие върху жени / Ваня Ганева. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 81-121. 

  

Сист. No: 60835

- 70 -

Сп Н 32

Маринов, Мирослав.  Жан-Жак Русо Теория за "Обществения договор, или принципи на политическото право" / Мирослав Маринов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 40-43. 

  

Сист. No: 60579

- 71 -

Сп Ч E 18

Stoilova, Vyara.  Society as Exchange ‘Games’ / Vyara Stoilova. // Economic Alternatives, 2015, N 1, с. 31-39. 

  

Сист. No: 60714

Икономическа социология

- 72 -

Сп Н 326 ту

Ножаров, Щерьо.  Икономическо измерение на престъпленията срещу културно-историческото и археологическо наследство / Щерьо Ножаров. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2015, с. 125-166. 

  

Сист. No: 61158

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 73 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  Идеята за лидера слуга / Венцислав Савов. // Мениджър, 2015, N 6, с. 36-37. 

  

Сист. No: 60779

Корупция

- 74 -

45724

Стойкова, Пепа.  Правомощия и функционални характеристики на органите за контрол върху корупцията / Пепа Стойкова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 221. 

  

Сист. No: 61026

Политология

- 75 -

В Н 25 к

Лутуак, Едуард и др.  Греховете на тримата паши / Едуард Лутуак ; Прев. от англ. Росен Асенов. // Култура, N 23, 12 май 2015, с. 10-11. 

  

Сист. No: 61016

- 76 -

Сп Н 32

Младенов, Богомил.  Гражданско неподчинение като корекция на нелигитимната влост / Богомил Младенов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 19-22. 

  

Сист. No: 60613

Демокрация

- 77 -

Сп Г 621 БСУ

Съботинова, Диана.  Демографска промяна като детерминант на глобалното движение на труд и капитал / Диана Съботинова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с.114-122. 

  

Сист. No: 60916

Международна политика

- 78 -

Сп Н 32

Илиев, Кристиян.  Особености на ЕС в сравнение с други международни организации / Кристиян Илиев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 59-62. 

  

Сист. No: 60497

Икономика. Икономически науки

- 79 -

Сп Н 32

Богданов, Калоян.  Кой и какво предизвика неустойчивия бум, а след него финансовия крах и икономическата криза в САЩ / Калоян Богданов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 54-58. 

  

Сист. No: 60523

- 80 -

Сп Н 32

Георгиев, Георги.  Енергийни инвестиции на България до 2020 година / Георги Георгиев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 49-53. 

  

Сист. No: 60518

- 81 -

Сп Н 32

Димитррова, Десислава.  Културни предпоставки за икономически растеж: краткосрочна или дългосрочна ориентация / Десислава Димитррова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 7-12. 

  

Сист. No: 60507

Икономикс

- 82 -

Сп Н 326 ту

Михайлов, Пеню.  Политическата икономия и неокласическата теория - пред изпитанието на времето / Пеню Михайлов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2015, с.61-94. 

  

Сист. No: 61148

- 83 -

Сп Н 326 ту

През методологичния поглед на историографската дискусия от средата на 90-те години на миналия век . // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2015, с. 167-203. 

  

Сист. No: 61159

Макроикономика

- 84 -

42066

Николова, Силвия.  Динамика на качеството на живот на възрастните домакинства за периода 1992-2002 г. / Силвия Николова. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 559-580. 

  

Сист. No: 60348

- 85 -

Сп Н 32

Богданов, Калоян Огнянов.  Макроикономически анализ на ефектите на политиката на количествени улеснения на Федералния резерв / Калоян Огнянов Богданов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 9-13. 

  

Сист. No: 60480

- 86 -

Сп Ч J 80 m

Bauer, Michael D.  Nominal Interest Rates and the News / Michael D. Bauer. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 2-3, с. 295-332. 

  

Сист. No: 60171

- 87 -

Сп Ч J 80 m

Claessens, Stijn.  Important Questions for Housing Markets and Housing Policy / Stijn Claessens. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N Прил. 1, с. 419-421. 

  

Сист. No: 60168

Математически методи в икономическите науки

- 88 -

45717

Шопова, Маргарита.  Мястото на математическите знания в обучението по икономика / Маргарита Шопова. // [Сто двадесет и пет] 125 години математика и природни науки в Софийския университет "Св. Климент Охридски" : Юбилейна научна конференция : Сборник с резюмета. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, с. 97-99. 

  

Сист. No: 60605

- 89 -

Сп Н 32

Георгиев, Георги.  Игри и икономическо планиране / Георги Георгиев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 25-28. 

  

Сист. No: 60487

- 90 -

Сп И 503 и

Несторов, Недялко.  Коинтеграционният подход - възможности за приложение / Недялко Несторов. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 1, с. 110-140. 

  

Сист. No: 60433

Икономически теории. Учения и школи

- 91 -

Сп Г 621 КИА

Братков, Марин.  Еволюция в теорията за цените и ценообразуването / Марин Братков. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, XI, 2014, N 11, с. 109-113. 

  

Сист. No: 60859

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 92 -

42066

Андреева, Зина и др.  Стареене на населението и възможности на трудовия пазар / Зина Андреева, Татяна Пашинова. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 283-310. 

  

Сист. No: 60274

- 93 -

39605

Глинковски, Ч. и др.  Статистическа характеристика на безработицата във Виелкополска / Ч. Глинковски, Я. Шикора. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Науч. конфер. с межд. уч., Свищов 12-15 окт. 2000 г., 2000, с. 224-233. 

  

Сист. No: 61156

- 94 -

45724

Цонева, Елка.  Устойчива заетост на неравностойните групи във връзка със стратегия "Европа 2020" / Елка Цонева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 258-259. 

  

Сист. No: 61078

- 95 -

В К 263 d

Василева, Ивелина.  Особености на еднодневните трудови договори : Добра идея или идея с много ограничения / Ивелина Василева. // Капитал Daily, V, N 107, 10 юни 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 60785

- 96 -

В К 263 d

Димитров, Георги.  Специфики на трудовия договор с условие за обучение / Георги Димитров. // Капитал Daily, V, N 111, 16 юни 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 60898

- 97 -

Сп Н 32 твие

Копривленски, Васко и др.  Анализ на трудовите ресурси в селското стопанство на Пловдивска област / Васко Копривленски, Виолета Дириманова. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2014, с. 321-328. 

  

Сист. No: 61084

- 98 -

Сп З 544 к

Ангелов, Никола.  Кой, защо, как получава гарантирани вземания при несъстоятелност на работодателя / Никола Ангелов. // Земеделска кооперация, XXIII, 2015, N 5, с. 37-48. 

  

Сист. No: 60729

- 99 -

Сп Т 871

Богомилова, Жанет.  Европейски изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд / Жанет Богомилова. // Труд и право, XXIV, 2008, N 3, с. 42-47. 

  

Сист. No: 60595

- 100 -

Сп Т 871

Димитрова, Емилия.  Оценка на риска - реалности и проблеми в България / Емилия Димитрова. // Труд и право, XXIV, 2008, N 12, с. 39-44. 

  

Сист. No: 60658

- 101 -

Сп Т 871

Дойчинова, Емилия.  Интервюто в подбора на кандидати за работа / Емилия Дойчинова. // Труд и право, XXIV, 2011, N 5, с. 36-45. 

  

Сист. No: 60322

- 102 -

Сп Т 871

Донев, Гълъб.  Безопасността и здравето при работа - приоритетен въпрос на Европейската социална политика / Гълъб Донев. // Труд и право, XXIV, 2008, N 5, с. 39-46. 

  

Сист. No: 60618

- 103 -

Сп Т 871

Как да се подготвим за интервю за работа . // Труд и право, XXIV, 2009, N 10, с. 52-59. 

  

Сист. No: 60550

- 104 -

Сп Т 871

Михайлова, Румяна.  Тенденции и мерки при инспектиране на труда в условията на криза / Румяна Михайлова. // Труд и право, XXIV, 2011, N 1, с. 33-44. 

  

Сист. No: 60310

- 105 -

Сп Т 871

Оценката на риска - ключът към здравословни работни места . // Труд и право, XXIV, 2009, N 4, с. 42-46. 

  

Сист. No: 60511

- 106 -

Сп Т 871

Ползите за бизнеса от добрата практика по безопасност и здраве при работа . // Труд и право, XXIV, 2009, N 1, с. 37-41. 

  

Сист. No: 60503

- 107 -

Сп Т 871

Рибарова, Екатерина.  Организационната култура, корпоративното управление и корпоративната социална отговорност - влияние върху трудовия пазар / Екатерина Рибарова. // Труд и право, XXIV, 2010, с. 29-36. 

  

Сист. No: 60376

- 108 -

Сп Т 871

Томов, Томчо.  Груповото мнение, настроенията и слуховете в компанията / Томчо Томов. // Труд и право, XXIV, 2009, N 9, с. 31-38. 

  

Сист. No: 60527

- 109 -

Сп Т 871

Хасъмска, Мария.  Фирмената политика по безопасност и здраве при работа - цели и задачи / Мария Хасъмска. // Труд и право, XXIV, 2013, N 5, с. 48-52. 

  

Сист. No: 60240

- 110 -

Сп Т 871

Хасъмска, Мария.  Относно оценката на риска на работното място / Мария Хасъмска. // Труд и право, XXIV, 2015, N 5, с. 46-49. 

  

Сист. No: 60704

- 111 -

Сп Т 871

Цоневски, Веселин.  Площта на работните места се определя с проекта и с оценката на риска / Веселин Цоневски. // Труд и право, XXIV, 2011, N 4, с. 51-50. 

  

Сист. No: 60320

- 112 -

Сп Т 871

Цоневски, Веселин.  За повишаване качеството на оценката на риска в българските фирми / Веселин Цоневски. // Труд и право, XXIV, 2009, N 10, с. 43-51. 

  

Сист. No: 60547

- 113 -

Сп Т 871

Цоневски, Веселин.  Комплексно обследване на предприятията по здравословни и безопасни условия на труд / Веселин Цоневски. // Труд и право, XXIV, 2015, N 6, с. 44-53. 

  

Сист. No: 61112

- 114 -

Сп Т 871

Черкезова, Патриция.  Особености на посредническата дейност по наемане на работа в България и в чужбина / Патриция Черкезова. // Труд и право, XXIV, 2013, N 9, с. 65-75. 

  

Сист. No: 60249

Трудови отношения

- 115 -

Сп Т 871

Атанасова, Маргарита.  Интервюто за работа - как да се подготвим за него и как да се държим по време на срещата / Маргарита Атанасова. // Труд и право, XXIV, 2013, N 3, с. 37-45. 

  

Сист. No: 60194

- 116 -

Сп Т 871

Близнаков, Йордан.  Разработване и приложение на мотивационния профил на персонала / Йордан Близнаков. // Труд и право, XXIV, 2013, N 5, с. 37-43. 

  

Сист. No: 60195

- 117 -

Сп Т 871

Богомилова, Жанет.  Специфични правила за извършване на надомна работа / Жанет Богомилова. // Труд и право, XXIV, 2012, N 12, с. 5-14. 

  

Сист. No: 60306

- 118 -

Сп Т 871

Стефанов, Любомир.  Парите като фактор, влияещ върху поведението / Любомир Стефанов. // Труд и право, XXIV, 2015, N 4, с. 28-39. 

  

Сист. No: 60189

- 119 -

Сп Т 871

Черкезова, Дарина.  "Изкуството" на уволнението / Дарина Черкезова. // Труд и право, XXIV, 2013, N 1, с. 32-36. 

  

Сист. No: 60192

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 120 -

В К 263 d

Василева, Ивелина.  Възможностите за сезонна заетост : Или какви са начините за осигуряване на допълнителна работна сила през активния летен сезон / Ивелина Василева. // Капитал Daily, V, N 117, 24 юни 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 61065

- 121 -

В К 263 d

Димитрова, Любена.  "Човешки ресурси" с мерки срещу младежката безработица / Любена Димитрова. // Капитал Daily, V, N 108, 11 юни 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 60815

- 122 -

Сп Т 871

Василева, Мариана.  Българската "пътека" за постигане на по-голяма гъвкавост и сигурност на пазара на труда / Мариана Василева. // Труд и право, XXIV, 2009, N 8, с. 47-53. 

  

Сист. No: 60526

- 123 -

Сп Т 871

Десет стъпки за смяна на професията . // Труд и право, XXIV, 2012, N 7, с. 42-44. 

  

Сист. No: 60298

- 124 -

Сп Т 871

Димитрова, Елка.  Нови възможности за насърчаване на заетостта / Елка Димитрова. // Труд и право, XXIV, 2013, N 4, с. 57-61. 

  

Сист. No: 2942

- 125 -

Сп Т 871

Димитрова, Елка.  Анти-кризисни мерки на пазара на труда / Елка Димитрова. // Труд и право, XXIV, 2009, N 7, с. 48-53. 

  

Сист. No: 60524

- 126 -

Сп Т 871

Димитрова, Елка.  Финансиране на действия за реинтеграция на пазара на труда на съкратени работници и служители със средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията / Елка Димитрова. // Труд и право, XXIV, 2009, N 11, с. 49-55. 

  

Сист. No: 60551

- 127 -

Сп Т 871

Димитрова, Елка.  Актуализираната стратегия по заетостта за периода 2008-2015 г. / Елка Димитрова. // Труд и право, XXIV, 2008, N 6, с. 47-54. 

  

Сист. No: 60621

- 128 -

Сп Т 871

Как да намерите своята "ниша" на пазара на труда . // Труд и право, XXIV, 2012, N 6, с. 64-65. 

  

Сист. No: 60291

- 129 -

Сп Т 871

Как да си намерим работа . // Труд и право, XXIV, 2010, N 9, с. 49-53. 

  

Сист. No: 60414

- 130 -

Сп Т 871

Каменов, Димитър.  Лисабонската стратегия за икономически растеж и трудова заетост в Европейския съюз / Димитър Каменов. // Труд и право, XXIV, 2008, N 3, с. 32-35. 

  

Сист. No: 60592

- 131 -

Сп Т 871

Станкова, Лиляна.  Национална стратегия по миграция и интеграция на Република България за периода 2008-2015 г. / Лиляна Станкова. // Труд и право, XXIV, 2008, N 5, с. 47-51. 

  

Сист. No: 60620

- 132 -

Сп Т 871

Христов, Чавдар.  Временната заетост - проблеми и предизвикателства / Чавдар Христов. // Труд и право, XXIV, 2008, N 11, с. 57-64. 

  

Сист. No: 60647

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 133 -

45724

Стънгачева, Нели.  Финансовите задължения на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - състояние, тенденции и перспективи / Нели Стънгачева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 171-172. 

  

Сист. No: 60969

- 134 -

В Н 25 к

Кейси, Майкъл Дж. и др.  Биткойн и революцията във виртуалната валута / Майкъл Дж. Кейси, Пол Вигна ; Прев. от англ. Росен Асенов. // Култура, N 18, 08 май 2015, с. 10-11. 

  

Сист. No: 60226

- 135 -

В К 263

Стоянов, Николай.  Пирамидата КТБ и нейните фараони / Николай Стоянов. // Капитал (приложение), XXIII, N 25, 27 юни-3 юли 2015, с. 46. 

   Специално издание К+: Възход и падение на КТБ. 

  

Сист. No: 61136

- 136 -

В К 263

Стоянов, Николай.  Най-големият банков обир / Николай Стоянов. // Капитал (приложение), XXIII, N 25, 27 юни-3 юли 2015, с. 41-43. 

  

Сист. No: 61137

- 137 -

В Н 25 к

Шнайдър, Нейтън и др.  След златната треска за биткойн / Нейтън Шнайдър ; Прев. от англ. Росен Асенов. // Култура, N 18, 08 май 2015, с 10. 

  

Сист. No: 60222

- 138 -

Сп Н 32

Тачев, Виктор.  Кредитните деривати - скъпоструващият хазарт на инвестиционните банки / Виктор Тачев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 59-64. 

  

Сист. No: 60525

- 139 -

Сп Н 32

Тачев, Виктор Йорданов и др.  Волатилност на пазарните индекси / Виктор Йорданов Тачев, Калоян Огнянов Богданов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 20-24. 

  

Сист. No: 60486

- 140 -

Сп Ф 53 кс

Бабаева, Рена Фаиговна.  Новые требования Банка России в системе внутреннего контроля кредитных организаций / Рена Фаиговна Бабаева. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 20, с. 31-37. 

  

Сист. No: 61000

- 141 -

Сп Ф 53 кс

Белоусов, Андрей Леонидович.  Проблемы становления института финансового омбудсмана в Российской Федерации / Андрей Леонидович Белоусов. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 19, с. 13-21. 

  

Сист. No: 60973

- 142 -

Сп Ф 53 кс

Богачева, О. В.  Принципи на общего (совокупного) покрытия расходов и целевые бюджетные доходы / О. В. Богачева. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 16, с. 41-47. 

  

Сист. No: 60472

- 143 -

Сп Ф 53 кс

Богачева, О. В. и др.  Револьверные фонды в бюджетной практике Канады и США / О. В. Богачева, Т. В. Фокина. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 18, с. 23-33. 

  

Сист. No: 60963

- 144 -

Сп Д 41 к

Буланов, Ю. Н.  О формировании стратегии развития акционерного банка / Ю. Н. Буланов. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 4, с. 44-48. 

  

Сист. No: 60488

- 145 -

Сп Ф 53 кс

Головин, Алексей Олегович и др.  Перспективы регулирования финансового рынка / Алексей Олегович Головин, Галина Львовна Толкаченко. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 17, с. 11-19. 

  

Сист. No: 60937

- 146 -

Сп Д 41 к

Горелая, Н. В.  Система страхования вкладов и ее влияние на риски, принимаемые российскими банками / Н. В. Горелая. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 5, с. 44-51. 

  

Сист. No: 60935

- 147 -

Сп Ф 53 кс

Горина, Г. А.  Скидки, порядок их применения и налоговой аспект / Г. А. Горина. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 18, с. 44-51. 

  

Сист. No: 60966

- 148 -

Сп Н 25 а

Димитров, Мартин.  Глобални ефекти на вътрешната и външна девалвация върху експортния потенциал / Мартин Димитров. // Народностопански архив  (Свищов), LXVIII, N 1, с. 49-61. 

  

Сист. No: 60555

- 149 -

Сп Ф 53 кс

Коробейникова, Ольга Михайловна.  Трансформации функций денег в условиях развития национальной и локальных платежных систем / Ольга Михайловна Коробейникова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 20, с. 38-46. 

  

Сист. No: 61001

- 150 -

Сп Ф 53 кс

Косов, Михаил Евгеньевич и др.  Финансово-банковское регулирование макроэкономических процесов в России / Михаил Евгеньевич Косов, Равиль Габдуллаевич Ахмадеев. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 20, с. 22-30. 

  

Сист. No: 60988

- 151 -

Сп Г 621 КИА

Костова-Пикет, Десислава.  Управление на вземанията и кредитната политика на малкия бизнес / Десислава Костова-Пикет. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, XI, 2014, N 11, с. 83-89. 

  

Сист. No: 60868

- 152 -

Сп Ф 53 кс

Кривошеев, Д. В.  Тенденции в развитии банковской сестемы Приволжского федерального округа / Д. В. Кривошеев. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 15, с. 22-30. 

  

Сист. No: 60459

- 153 -

Сп Д 41 к

Кузина, О. Е.  Финансовая компетентность россиян: результаты международного сравнительного исследования / О. Е. Кузина. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 5, с. 64-68. 

  

Сист. No: 60940

- 154 -

Сп Ф 53 кс

Куницына, Н. Н. и др.  Практика банковского обслуживания клиентов с учетом их гендерных различий / Н. Н. Куницына, Е. А. Липина. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 18, с. 2-13. 

  

Сист. No: 60953

- 155 -

Сп Ф 53 кс

Лахно, Юлия Викторовна.  К вопросу о воввлечении населения в инвестиционный процесс на организованном рынке ценных бумаг России / Юлия Викторовна Лахно. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 19, с. 57-64. 

  

Сист. No: 60982

- 156 -

Сп Д 41 к

Леонов, М. В.  Регулирование процентных ставок по депозитам (на примере банковской системы Китая) / М. В. Леонов. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 5, с. 74-79. 

  

Сист. No: 60944

- 157 -

Сп Ф 53 кс

Логинов, Евгений Леонидович и др.  Инансовые аспекты трансформации мировых рынков нефти: новые условия развития экономики России / Евгений Леонидович Логинов, Валерия Евгеньевна Логинова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 17, с. 2-10. 

  

Сист. No: 60929

- 158 -

Сп И 503 и

Маринова, Цветелина.  Изпитания пред паричната и бюджетната политика в Еврозоната и България / Цветелина Маринова. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 1, с. 16-36. 

  

Сист. No: 60424

- 159 -

Сп Ф 53 кс

Мастеров, Андрей Игоревич.  Развитие методологии бюджетного планировании бюджетного планирования на этапе становления программно-целевого бюджетирования в России / Андрей Игоревич Мастеров. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 17, с. 20-28. 

  

Сист. No: 60938

- 160 -

Сп А 582

Младенова, Галина.  Глобални тенденции в банкирането на дребно и маркетинговата им проекция в бъдещето / Галина Младенова. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 2, с. 35-51. 

  

Сист. No: 60665

- 161 -

Сп Ф 53 кс

Можно ли повысить эффективность инвестиций, увеличивая ставку налога на прибыль организаций? . // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 19, с. 32-45. 

  

Сист. No: 60979

- 162 -

Сп Ф 53 кс

Наливайский, В. Ю. и др.  Факторы, обусловливающие развитие рынка кредитных деривативов / В. Ю. Наливайский, Ю. Ю. Попова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 15, с. 54-62. 

  

Сист. No: 60463

- 163 -

Сп Ф 53 кс

Насыров, Искандър Наилович и др.  Необходимост отмены двойного налогообложения дивидендов / Искандър Наилович Насыров, Евгения Владимировна Штырляева. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 17, с. 46-52. 

  

Сист. No: 60941

- 164 -

Сп Ф 53 кс

Овчинникова, О. П. и др.  Банковская система Крыма и проблемы ее развития в современных условиях / О. П. Овчинникова, Н. Э. Овчинникова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 16, с. 2-9. 

  

Сист. No: 60465

- 165 -

Сп Н 25 а

Павлов, Антон.  Концепции за планиране на материалните потребности във фирмата / Антон Павлов. // Народностопански архив  (Свищов), LXVIII, N 1, с. 62-80. 

  

Сист. No: 60556

- 166 -

Сп Д 41 к

Попов, Г. П.  Активизация ивнвестиционной деятельности - залог экономического роста / Г. П. Попов. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 4, с. 38-43. 

  

Сист. No: 60482

- 167 -

Сп Д 41 к

Потемкин, С. А. и др.  Концепция организационно-управленческого аудита / С. А. Потемкин, Т. А. Ларина. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 5, с. 55-63. 

  

Сист. No: 60936

- 168 -

Сп Ф 53 кс

Сугарова, Ирина Валерьевна.  О дотационности регионального бюджета / Ирина Валерьевна Сугарова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 17, с. 37-45. 

  

Сист. No: 60939

- 169 -

Сп Ф 53 кс

Сухарев, Александър Николаевич.  О перспективах перевода международной торговли России на российские рубли и валюты стран - ее внешнеторговых партнеров / Александър Николаевич Сухарев. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 20, с. 2-12. 

  

Сист. No: 60984

- 170 -

Сп Ф 53 кс

Терновская, Елена Петровна.  Место коммерческих банков в обеспечении воспроизводтвенных процесов в российской экономике / Елена Петровна Терновская. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 19, с. 2-12. 

  

Сист. No: 60972

- 171 -

Сп Д 41 к

Тосунян, Г. А.  Антикризисная тактика и стратегия: взаимодействие банков и регуляторов / Г. А. Тосунян. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 5, с. 31.33. 

  

Сист. No: 60932

- 172 -

Сп Д 41 к

Трунин, П. В. и др.  О чем говорит мировой опыт инфляционного таргетирования / П. В. Трунин, А. В. Божечкова, А. М. Киюцевская. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 4, с. 61-67. 

  

Сист. No: 60474

- 173 -

Сп Д 41 к

Усоскин, В. М.  Новая система банковского надзора в Европейском союзе / В. М. Усоскин. // Деньги и кредит, 88, 2015, N 3, с. 22-25. 

  

Сист. No: 60469

- 174 -

Сп Д 41 к

Ушаков, В. А.  Инфраструктуры финансового рынка. Основы взаимоотношений с центральным банком в условиях рыночной экономики / В. А. Ушаков. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 4, с. 68-76. 

  

Сист. No: 60479

- 175 -

Сп Ф 53 кс

Хотинская, Г. И.  Конкурентоспособность России: обзор страновых рейтингов и направления роста в ракурсе финансов / Г. И. Хотинская. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 15, с. 31-41. 

  

Сист. No: 60461

- 176 -

Сп Ф 53 кс

Швейкин, И. Е.  Конкуренция на рынке банковских инвестиционных услуг: факторы развития / И. Е. Швейкин. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 16, с. 32-40. 

  

Сист. No: 60470

- 177 -

Сп Ф 53 кс

Шевченко, И. В. и др.  Комерческие банки и инновационные перспективы финансовой и промышленной политики государства в содествии внешнеэкономической деятельности России. Теория и практика / И. В. Шевченко, М. С. Коробейникова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 16, с. 10-29. 

  

Сист. No: 60467

- 178 -

Сп Ф 53 кс

Шеремета, Сергей Вячеславович.  Монетарные тенденции на рынке золота и перспективы золота в мировой экономике / Сергей Вячеславович Шеремета. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 20, с. 13-21. 

  

Сист. No: 60985

- 179 -

Сп Ч J 80 f

Han, Joongho et al.  Corporate Taxes and Securitization / Joongho Han, Kwangwoo Park, George G. Pennacchi. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 3, с. 1287-1321. 

  

Сист. No: 60983

- 180 -

Сп Ч E 18

Miteva, Diyana.  The Contemporary Deposit Insurance Through the Perspective of Bank Resolution and Moral Hazard / Diyana Miteva. // Economic Alternatives, 2015, N 1, с. 81-90. 

  

Сист. No: 60713

- 181 -

Сп Ф 53 кс

Эзрох, Ю. С.  Методология определения банков, обладающих частично монопольными (сверхрыночными) возможностями / Ю. С. Эзрох. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 15, с. 2-21. 

  

Сист. No: 60451

Финанси

- 182 -

Сп А 562

Божинов, Божидар и др.  Подходи и модели за измерване и утравление на ликвидността в търговските банки / Божидар Божинов, Георги Ангелов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 5-34. 

  

Сист. No: 60289

- 183 -

Сп А 562

Димитрова, Теодора и др.  Оценяване факторните въздействия върху размера и падежния профил на банковите потребителски кредити в България / Теодора Димитрова, Иван Маринов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 57-85. 

  

Сист. No: 60294

- 184 -

Сп Г 621 БСУ

Димов, Сава.  Новите емисионни политики на централните банки / Сава Димов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 57-93. 

  

Сист. No: 60908

- 185 -

Сп А 562

Захариев, Андрей.  Глобалният валутен пазар и резервните валути - макрофинансови аспекти / Андрей Захариев. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 119-146. 

  

Сист. No: 60309

- 186 -

Сп А 562

Захариев, Андрей и др.  Мониторинг и анализ на дълга и дълговата криза : (методически аспекти) / Андрей Захариев, Валентин Милинов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 35-56. 

  

Сист. No: 60293

- 187 -

Сп А 562

Изследване приложимостта на моделите за инвестиране в условията на нововъзникналите пазари  / Пламен Пътев и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 147-175. 

  

Сист. No: 60314

- 188 -

Сп А 562

Милинов, Валентин и др.  Анализ на различията в икономическото развитие на държавите от ЕС преди и след дълговата криза / Валентин Милинов, Петко Ангелов, Мария Младенова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 443-466. 

  

Сист. No: 60353

- 189 -

Сп А 562

Радулова, Анелия и др.  Фискалната консолидация в рамките на Европейския съюз - необходимост и/или предизвикателство / Анелия Радулова, Александрина Александрова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 86-118. 

  

Сист. No: 60308

- 190 -

Сп Ф 531 п

Донкова, Веселка.  Новият Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизми / Веселка Донкова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 5, с. 79-83. 

  

Сист. No: 60757

- 191 -

Сп П 89 тп

Красильников, Сергей.  Альтернативные инвестиции в условиях холдинга / Сергей Красильников. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 4, с. 35-43. 

  

Сист. No: 60514

- 192 -

Сп Б 445

Павлов, Цветан.  Приложение на поведенческите финанси при моделиране на българската рискова премия на акциите / Цветан Павлов. // Бизнес управление  (Свищов), XXV, 2015, N 2, с. 96-130. 

  

Сист. No: 60954

- 193 -

Сп П 89 тп

Селявина, Елизавета.  Оценка эффективности банка развития: критерии и индикаторы / Елизавета Селявина. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 4, с. 63-76. 

  

Сист. No: 60519

- 194 -

Сп Ч J 80 f

Anchoring on Credit Spreads . // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 3, с. 1039-1080. 

  

Сист. No: 60995

Бюджетни приходи и разходи

- 195 -

Сп Б 973

Изпълнение на държавния бюджет и основните показатели по консолидираната фискална програма месец февруари 2015 г. . // Бюджетът, 24, 2015, N 5, с. 11-25. 

  

Сист. No: 60183

- 196 -

Сп Б 973

Изпълнението на държавния бюджет и основните показатели по консолидираната фискална програма за първото тримесечие на 2015 г. . // Бюджетът, 24, 2015, N 6, с. 26-46. 

  

Сист. No: 60608

- 197 -

Сп Б 973

.  Изпълнение на държавния бюджет. // Бюджетът, 24, 2015, N 7, с. 15-37. 

  

Сист. No: 61162

Финансов контрол

- 198 -

Сп Ф 53 кс

Тараскина, А. В. и др.  Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд как метод оценки их эффективности / А. В. Тараскина, Е. С. Дубская. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 16, с. 50-59. 

  

Сист. No: 60475

Данъци. Такси. Налози

- 199 -

45724

Александрова, Александрина.  Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане - фактор за насърчаване на конкурентоспособността и международната търговска дейност / Александрина Александрова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 143. 

  

Сист. No: 60921

- 200 -

657/С/Н 267

Атева, Лидия.  Прилагане на общите данъчни облекчения по ЗКПО 2009 г. / Лидия Атева. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 34-40. 

  

Сист. No: 60667

- 201 -

657/С/Н 267

Атева, Лидия.  Данъчно третиране на разходите за ремонт на нает актив по реда на ЗКПО / Лидия Атева. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 22-26. 

  

Сист. No: 61053

- 202 -

657/С/Н 267

Бакалска, Емилия.  За промените в правилника за прилагане на закона за ДДС през 2005 г. / Емилия Бакалска. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 68-73. 

  

Сист. No: 60203

- 203 -

657/С/Н 267

Бакалска, Емилия.  Облагане на леките автомобили по ЗДДС / Емилия Бакалска. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 88-94. 

  

Сист. No: 60208

- 204 -

657/С/Н 267

Бакалска, Емилия.  Особености при прилагане на ДДС-сметката / Емилия Бакалска. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 95-103. 

  

Сист. No: 60209

- 205 -

657/С/Н 267

Бакалска, Емилия.  Да спазим срока за годишното преизчисляване на частния данъчен кредит / Емилия Бакалска. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2008, с. 90-93. 

  

Сист. No: 60546

- 206 -

657/С/Н 267

Бакалска, Емилия.  Промените в правилника за прилагане на закона за Данък върху добавената стойност / Емилия Бакалска. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2008, с. 92-104. 

  

Сист. No: 60569

- 207 -

657/С/Н 267

Бакалска, Емилия.  Данъчно третиране по ЗДДС на доставките на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика / Емилия Бакалска. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 3-5. 

  

Сист. No: 60650

- 208 -

657/С/Н 267

Бакалска, Емилия.  Дистанционни продажби на стоки / Емилия Бакалска. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 3-11. 

  

Сист. No: 60676

- 209 -

657/С/Н 267

Бакалска, Емилия.  Корекции на ползвания данъчен кредит по ЗДДС през 2009 г. / Емилия Бакалска. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 43-47. 

  

Сист. No: 60721

- 210 -

657/С/Н 267

Бойчев, Димитър.  Определяне на държавата-членка, в която се дължат задължителните осигурителни вноски и удостоверяване на приложимото законодателство в съответствие с европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност / Димитър Бойчев. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 76-85. 

  

Сист. No: 60816

- 211 -

657/С/Н 267

Василева, Валентина.  Данъчни аспекти при преобразуване на предприятие и апорт с гледна точка на ЗДДС / Валентина Василева. // Наръчник на икономиста 2007 : Кн. 1-12 / Гл. ред. Роза Тотева. - Пловдив : Плутон-1, 2007, с. 4-10. 

  

Сист. No: 60452

- 212 -

657/С/Н 267

Василева, Валентина.  Данъчно третиране по ЗДДС на доставки на стоки между българско дружество и негово място на стопанска дейност в друга държава членка / Валентина Василева. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 12-16. 

  

Сист. No: 60679

- 213 -

657/С/Н 267

Василева, Валентина.  Данъчно третиране на доставки на стоки при условията на комисионен договор / Валентина Василева. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 3-8. 

  

Сист. No: 60694

- 214 -

657/С/Н 267

Василева, Валентина.  Данъчно третиране на консултански или комисионен договор, сключени с чуждестранно дружество / Валентина Василева. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 13-19. 

  

Сист. No: 61045

- 215 -

657/С/Н 267

Василева, Милена.  Преобразуване на търговските дружества съгласно новия ЗКПО за 2007 г. / Милена Василева. // Наръчник на икономиста 2007 : Кн. 1-12 / Гл. ред. Роза Тотева. - Пловдив : Плутон-1, 2007, с. 65-83. 

  

Сист. No: 60418

- 216 -

657/С/Н 267

Войнов, Димитър.  Защо и как се сформират отсрочените данъци? / Димитър Войнов. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 41-46. 

  

Сист. No: 60652

- 217 -

657/С/Н 267

Георгиева, Анета.  Практико-приложни аспекти при годишното данъчно приключване по ЗКПО за 2006 г. / Анета Георгиева. // Наръчник на икономиста 2006 : Кн. 1-12. - София : Плутон-1, 2006, с. 16-28. 

  

Сист. No: 60386

- 218 -

657/С/Н 267

Георгиева, Анета.  Облагане на чуждестранни лица за доходи от недвижимо имущество, включително идеална част или ограничено вещно право върху недвижимо имущество, намиращо се на територията на Република България / Анета Георгиева. // Наръчник на икономиста 2007 : Кн. 1-12 / Гл. ред. Роза Тотева. - Пловдив : Плутон-1, 2007, с. 42-48. 

  

Сист. No: 60402

- 219 -

657/С/Н 267

Георгиева, Анета.  Данъчно третиране на разходи за лихви, изплащани на чуждестранни лица от страни, с които Р България има подписани СИДДО / Анета Георгиева. // Наръчник на икономиста 2007 : Кн. 1-12 / Гл. ред. Роза Тотева. - Пловдив : Плутон-1, 2007, с. 36-39. 

  

Сист. No: 60421

- 220 -

657/С/Н 267

Георгиева, Анета.  Данъчното третиране на вземанията при прилагането на ЗКПО за 2007 година / Анета Георгиева. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2008, с. 38-41. 

  

Сист. No: 60563

- 221 -

657/С/Н 267

Георгиева, Анета.  Практически аспекти по данъчното третиране на апортна вноска, извършена през 2008 г. от местно физическо лице / Анета Георгиева. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2008, с. 32-34. 

  

Сист. No: 60614

- 222 -

657/С/Н 267

Гинина, Петя.  Особености, свързани с прихващането и възстановяването на суми от органите на НАП / Петя Гинина. // Наръчник на икономиста 2007 : Кн. 1-12 / Гл. ред. Роза Тотева. - Пловдив : Плутон-1, 2007, с. 53-55. 

  

Сист. No: 60423

- 223 -

657/С/Н 267

Гинина, Петя.  Осигуряване на управителите на търговски дружества през 2008 г. / Петя Гинина. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2008, с. 139-144. 

  

Сист. No: 60573

- 224 -

657/С/Н 267

Гинина, Петя.  Регистрация и дерегистрация по ЗДДС при вътреобщностно придобиване / Петя Гинина. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2008, с. 64-70. 

  

Сист. No: 60602

- 225 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  За служебното начало по данъчния процесуален кодекс / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 40-43. 

  

Сист. No: 60210

- 226 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Данъчни разлики от амортизации / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2007 : Кн. 1-12 / Гл. ред. Роза Тотева. - Пловдив : Плутон-1, 2007, с. 84-87. 

  

Сист. No: 60419

- 227 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Служебно заличаване на еднолични търговци и служебна ликвидация на търговските дружества / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2008, с. 72-73. 

  

Сист. No: 60604

- 228 -

657/С/Н 267

Дочева, Соня.  Прилагане на КРМСФО 21налози / Соня Дочева. // Наръчник на икономиста 2015 : Кн. 2-6. - Пловдив : Плутон-1, 2015, с. 66-70. 

  

Сист. No: 60753

- 229 -

657/С/Н 267

Дурин, Стоян.  Отчитане на данъците върху разходите и на алтернативните данъци / Стоян Дурин. // Наръчник на икономиста 2007 : Кн. 1-12 / Гл. ред. Роза Тотева. - Пловдив : Плутон-1, 2007, с. 99-102. 

  

Сист. No: 60420

- 230 -

657/С/Н 267

Дурин, Стоян.  Отчитане на данъци за сметка на собствения капитал / Стоян Дурин. // Наръчник на икономиста 2015 : Кн. 2-6. - Пловдив : Плутон-1, 2015, с. 66-69. 

  

Сист. No: 60749

- 231 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Същност, видове и данъчно третиране на лихвите / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2008, с. 30-37. 

  

Сист. No: 60561

- 232 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2008, с. 63-65. 

  

Сист. No: 60568

- 233 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Счетоводни данъчни аспекти на замяната на активи / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2008, с. 44-46. 

  

Сист. No: 60591

- 234 -

657/С/Н 267

Златанова, Калина.  Данъчно третиране на услуги по транспорт на стоки между различни държави, както и спедиторски, куриерски и пощенски услуги, предоставени във връзка с такъв транспорт / Калина Златанова. // Наръчник на икономиста, . Наръчник на икономиста 2007 : Кн. 1-12 / Гл. ред. Роза Тотева. - Пловдив : Плутон-1, 2007, с. 4-13. 

  

Сист. No: 60391

- 235 -

657/С/Н 267

Златанова, Калина.  Нов режим на облагане на доставките на стоки втора употреба / Калина Златанова. // Наръчник на икономиста 2007 : Кн. 1-12 / Гл. ред. Роза Тотева. - Пловдив : Плутон-1, 2007, с. 14-20. 

  

Сист. No: 60399

- 236 -

657/С/Н 267

Златанова, Калина.  Данъчно третиране на доставките на услуги по транспорт на стоки / Калина Златанова. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 3-11. 

  

Сист. No: 60767

- 237 -

657/С/Н 267

Златанова, Калина.  Данъчно третиране по ЗДДС на услугите по транспорт на стоки след 1-ви януари 2010 г. / Калина Златанова. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 5-41. 

  

Сист. No: 60814

- 238 -

657/С/Н 267

Иванов, Росен.  Промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс за 2008 година / Росен Иванов. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2008, с. 53-62. 

  

Сист. No: 60565

- 239 -

657/С/Н 267

Иванов, Росен.  Отговорност на отчуждителя за данъчни и осигурителни задължения при прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 от ТЗ / Росен Иванов. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 68-73. 

  

Сист. No: 60662

- 240 -

657/С/Н 267

Йорданова, Румяна.  Преостъпване на корпоративен данък по глава десет от ЗКПО / Румяна Йорданова. // Наръчник на икономиста 2006 : Кн. 1-12. - София : Плутон-1, 2006, с. 29-33. 

  

Сист. No: 60389

- 241 -

657/С/Н 267

Корпут, Валтер ван дер.  Схеми за данъчни измами с ДДС в страните-членки на ЕС / Валтер ван дер Корпут. // Наръчник на икономиста 2006 : Кн. 1-12. - София : Плутон-1, 2006, с. 10-14. 

  

Сист. No: 60271

- 242 -

657/С/Н 267

Костов, Бойко.  Данък при източника съгласно ЗКПО и ЗДДФЛ. Процедури за ползване на СИДДО / Бойко Костов. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 41-53. 

  

Сист. No: 60697

- 243 -

657/С/Н 267

Костов, Бойко.  Преобразуване на търговски дружества / Бойко Костов. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 53-58. 

  

Сист. No: 60813

- 244 -

657/С/Н 267

Костова, Надя.  Проблеми на отчитането и данъчното облагане на сделки по прехвърляне на предприятие по чл. 15 от търговския закон / Надя Костова. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2008, с. 46-64. 

  

Сист. No: 60623

- 245 -

657/С/Н 267

Минчев, Иван.  Данъчен режим по ЗДДС на развалянето на договори, при които данъчното събитие възниква на датата на фактическото предаване на стоката / Иван Минчев. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 21-23. 

  

Сист. No: 60772

- 246 -

657/С/Н 267

Минчев, Иван.  Анулиране на издадени фактури преди датата на данъчното събитие или датата на авансовото плащане / Иван Минчев. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 20-21. 

  

Сист. No: 60783

- 247 -

657/С/Н 267

Панева, Лиляна.  Данъчно третиране на субсидиите и финансиранията по ЗДДС / Лиляна Панева. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2008, с. 16-23. 

  

Сист. No: 60582

- 248 -

657/С/Н 267

Панева, Лиляна.  Анулиране на данъчни документи по ЗДДС / Лиляна Панева. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2008, с. 13-16. 

  

Сист. No: 60593

- 249 -

657/С/Н 267

Панева, Лиляна.  Доставки с право на ускорено възстановяване на ДДС / Лиляна Панева. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2008, с. 6-9. 

  

Сист. No: 60606

- 250 -

657/С/Н 267

Панева, Лиляна.  Ползване на данъчен кредит за минали периоди / Лиляна Панева. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 7-11. 

  

Сист. No: 60648

- 251 -

657/С/Н 267

Панева, Лиляна.  Облекчава се процедурата за възтановяване на ДДС, платен в други държави - членки на ЕС / Лиляна Панева. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 18-19. 

  

Сист. No: 60702

- 252 -

657/С/Н 267

Панева, Лиляна.  Новият обхват на понятието "данъчно задължено лице" по смисъла на ЗДДС при доставки на услуги / Лиляна Панева. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 48-50. 

  

Сист. No: 60724

- 253 -

657/С/Н 267

Панева, Лиляна.  Нулевата данъчна ставка за ДДС при доставки на транспортни услуги / Лиляна Панева. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 12-14. 

  

Сист. No: 60769

- 254 -

657/С/Н 267

Панева, Лиляна.  ДДС за дейности и услуги на съдружник, извършени в полза на дружеството / Лиляна Панева. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 17-20. 

  

Сист. No: 60771

- 255 -

657/С/Н 267

Панева, Лиляна.  ДДС при доставки на стоки, поръчани по пощата или електронен път / Лиляна Панева. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 15-19. 

  

Сист. No: 60777

- 256 -

657/С/Н 267

Панева, Лиляна.  ДДС при неприключили към 01.01.2010 г. сделки за замяна в строителството / Лиляна Панева. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 13-15. 

  

Сист. No: 60802

- 257 -

657/С/Н 267

Панева, Лиляна.  Данъчни задължения по ЗДДС при доставки на печатни издания / Лиляна Панева. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 13-17. 

  

Сист. No: 60818

- 258 -

657/С/Н 267

Петрова, Галина.  Права на задължените лица според данъчно-осигурителния процесуален кодекс / Галина Петрова. // Наръчник на икономиста 2007 : Кн. 1-12 / Гл. ред. Роза Тотева. - Пловдив : Плутон-1, 2007, с. 73-82. 

  

Сист. No: 60483

- 259 -

657/С/Н 267

Раев, Христо.  Настъпване и правни последици на погасителната давност / Христо Раев. // Наръчник на икономиста 2006 : Кн. 1-12. - София : Плутон-1, 2006, с. 86-90. 

  

Сист. No: 60278

- 260 -

45724

Росева, Ренета.  Въздействие на данъчната политика като инструмент за икономически растеж / Ренета Росева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 138-139. 

  

Сист. No: 60917

- 261 -

657/С/Н 267

Узунова, Красимира.  Промяна на данъчната основа за облагане на нежилищните имоти на предприятие / Красимира Узунова. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 41-42. 

  

Сист. No: 60784

- 262 -

657/С/Н 267

Цветанова, Мария.  Допускани грешки, пропуски и нарушения, при отчитането на приходите, разходите, активите и пасивите в бюджетните предприятия / Мария Цветанова. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 45-69. 

  

Сист. No: 60773

- 263 -

657/С/Н 267

Цветкова, Лорета.  Местно или чуждестранно физическо лице / Лорета Цветкова. // Наръчник на икономиста 2007 : Кн. 1-12 / Гл. ред. Роза Тотева. - Пловдив : Плутон-1, 2007, с. 28-33. 

  

Сист. No: 60455

- 264 -

657/С/Н 267

Цветкова, Лорета.  Документиране и отчитане на доходите на физическите лица през 2007 година / Лорета Цветкова. // Наръчник на икономиста 2007 : Кн. 1-12 / Гл. ред. Роза Тотева. - Пловдив : Плутон-1, 2007, с. 65-67. 

  

Сист. No: 60477

- 265 -

657/С/Н 267

Цветкова, Лорета.  Задължения на работодателите за определянето на годишния данък за доходи от трудови правоотношения през 2008 г. / Лорета Цветкова. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2008, с. 24-31. 

  

Сист. No: 60611

- 266 -

657/С/Н 267

Цветкова, Лорета.  Данъчно третиране на доходите от вземания, прехвърляни на физически лица / Лорета Цветкова. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 34-36. 

  

Сист. No: 60683

- 267 -

657/С/Н 267

Цветкова, Лорета.  Данъчни облекчения за доходи, придобити през 2009 г. / Лорета Цветкова. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 61-67. 

  

Сист. No: 60764

- 268 -

657/С/Н 267

Цветкова, Лорета.  Преизчисляване на окончателен данък, удържан от чуждестранни физически лица за доходи, придобивани през 2010 г. / Лорета Цветкова. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 49-52. 

  

Сист. No: 61087

- 269 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана.  Данъчно третиране по реда на ЗКПО на даренията, обвързани с амортизируеми активи / Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2006 : Кн. 1-12. - София : Плутон-1, 2006, с. 15-18. 

  

Сист. No: 60239

- 270 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана.  Провизии за задължения - данъчно третиране по реда на ЗКПО / Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2007 : Кн. 1-12 / Гл. ред. Роза Тотева. - Пловдив : Плутон-1, 2007, с. 30-36. 

  

Сист. No: 60498

- 271 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана.  Социални разходи, предоставени в натура / Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2008, с. 43-45. 

  

Сист. No: 60598

- 272 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана.  Данъчно третиране на консорциумите по реда на ЗКПО / Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2008, с. 46-47. 

  

Сист. No: 60600

- 273 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана.  Данъчно третиране по реда на ЗКПО при преобразуване на бюджетни предприятия в държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от търговския закон / Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2008, с. 19-23. 

  

Сист. No: 60607

- 274 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана.  Облагане по ЗКПО на хазартната дейност / Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 23-29. 

  

Сист. No: 60712

- 275 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана.  Промяна на коефициента за определяне на месечните авансови вноски по ЗКПО / Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 25-27. 

  

Сист. No: 60826

- 276 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана.  Данъчно третиране по реда на ЗКПО на сделките с финансови инструменти, извършени на регулирани пазари / Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 22-26. 

  

Сист. No: 61051

- 277 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана и др.  Определяне на данъчния финансов резултат за 2010 г. / Цветана Янкова, Анета Георгиева. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 6-32. 

  

Сист. No: 61073

- 278 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана и др.  Определяне размера на авансовите вноски за корпоративен данък през 2011 г. / Цветана Янкова, Анета Георгиева. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 33-41. 

  

Сист. No: 61083

- 279 -

Сп А 582

Бозев, Васил.  Структурни изменения в данъчните приходи в България през периода 2003-2014 година / Васил Бозев. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 2, с. 52-59. 

  

Сист. No: 60668

- 280 -

Сп А 454

Василева, Валентина.  Продажба от склад в друга държава - членка на Европейския съюз / Валентина Василева. // Актив, 2015, N 6, с. 23-25. 

  

Сист. No: 61110

- 281 -

Сп Д 225

Гекова, Валентина.  Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане / Валентина Гекова. // Данъците в Република България, 2015, N 1, с. 3-17. 

  

Сист. No: 60760

- 282 -

Сп Д 225

Георгиева, Анета.  Въвеждането в ЗКПО на нормите на европейското законодателство по преотстъпване на корпоративен данък е натоварено с множество рискове и проблеми / Анета Георгиева. // Данъците в Република България, 2015, N 5, с. 3-16. 

  

Сист. No: 60789

- 283 -

Сп Ф 53 кс

Дементьева, Нина Михайловна и др.  Налоговые каникулы для индивидуальных предприемателей: ожидаемый результот / Нина Михайловна Дементьева, Дмитрий Витальевич Дементьев. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 20, с. 47-54. 

  

Сист. No: 60992

- 284 -

Сп Ф 531 п

Димитрова, Ваня.  Новият данъчен режим по ЗДДС за доставките на услуги, извършвани по електронен път, далекосъобщителни и радио-телевизионни услуги / Ваня Димитрова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 5, с. 36-50. 

  

Сист. No: 60747

- 285 -

Сп С 953 п

Жотева, Мая.  Специфични изисквания за формиране на данъчната основа и начисляване на ДДС при сделки на консигнация / Мая Жотева. // Счетоводство плюс, 2015, N 5, с. 1-4 [Приложение: [ Данъчен консултант]. 

  

Сист. No: 60341

- 286 -

Сп Д 225

Жотева, Мая.  Промени в Закона за местните данъци и такси / Мая Жотева. // Данъците в Република България, 2015, N 1, с. 18-22. 

  

Сист. No: 60762

- 287 -

Сп Д 225

Жотева, Мая.  Тридесетите промени в Закона за акцизите и данъчните складове / Мая Жотева. // Данъците в Република България, 2015, N 3, с. 3-11. 

  

Сист. No: 60774

- 288 -

Сп Д 225

Жотева, Мая.  Възможности за избор на регистрация при прилагане на новите режими в ЗДДС / Мая Жотева. // Данъците в Република България, 2015, N 5, с. 17-19. 

  

Сист. No: 60795

- 289 -

Сп Д 225

Коева-Димитрова, Любомира.  Облагаеми и освободени доставки на медицински услуги, оказвани от лечебни заведения в доболничната помощ / Любомира Коева-Димитрова. // Данъците в Република България, 2015, N 4, с. 15-24. 

  

Сист. No: 60778

- 290 -

Сп Д 225

Маркова, Анелия.  Солидарна отговорност по чл. 177 от ЗДДС / Анелия Маркова. // Данъците в Република България, 2015, N 5, с. 36-42. 

  

Сист. No: 60798

- 291 -

Сп Ф 531 п

Мермерска, Людмила.  Изменения в ЗДДФЛ относно ползването на държавната помощ за земеделски стопани / Людмила Мермерска. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 4, с. 23-26. 

  

Сист. No: 60205

- 292 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Определяне и дължимост на таксата за битови отпадъци / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 5, с. 51-56. 

  

Сист. No: 60751

- 293 -

Сп Ф 53 кс

Муравьева, Наталья Николаевна.  Направления развития социально ориентированного подоходного налогообложения граждан в России / Наталья Николаевна Муравьева. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 19, с. 46-56. 

  

Сист. No: 60981

- 294 -

Сп З 544 к

Относно прилагане на данъчни амортизации . // Земеделска кооперация, XXIII, 2015, N 5, с. 31-32. 

  

Сист. No: 60728

- 295 -

Сп Д 225

Панделиева, Соня.  Данъчни ефекти, свързани с изпълнението на програми за материално стимулиране на работници и служители / Соня Панделиева. // Данъците в Република България, 2015, N 4, с. 25-31. 

  

Сист. No: 60780

- 296 -

Сп С 953 п

Панева, Лиляна.  За буквата на закона и за икономическата логика при облагането с ДДС / Лиляна Панева. // Счетоводство плюс, 2015, N 5, с. 11-12 [Приложение: [ Данъчен консултант]. 

  

Сист. No: 60349

- 297 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Отписване на лично имущество на физическо лице от предприятието на ЕТ / Лиляна Панева. // Актив, 2015, N 5, с. 17-19. 

  

Сист. No: 60416

- 298 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Особености и данъчно третиране на договорите за предоставяне на персонал / Лиляна Панева. // Актив, 2015, N 6, с. 26-28. 

  

Сист. No: 61111

- 299 -

Сп А 454

Петков, Георги.  Документална обоснованост на разходите по реда на ЗКПО / Георги Петков. // Актив, 2015, N 5, с. 15-17. 

  

Сист. No: 60382

- 300 -

Сп Д 225

Петрова, Моника.  От 1 януари 2015 г. - промени в Закона за данък върху добавената стойност / Моника Петрова. // Данъците в Република България, 2015, N 2, с. 9-23. 

  

Сист. No: 60770

- 301 -

Сп Д 225

Попова, Евгения.  Промени в Закона данъците върху доходите на физически лица / Евгения Попова. // Данъците в Република България, 2015, N 1, с. 23-43. 

  

Сист. No: 60768

- 302 -

Сп Д 225

Рангелов, Евгени.  Как да се определя данъчната основа на нает актив при връщане поради прекратяване на договора / Евгени Рангелов. // Данъците в Република България, 2015, N 5, с. 43-46. 

  

Сист. No: 60800

- 303 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Актуално за облагането на печалбите и доходите, придобити от чуждестранни юридически лица на/от територията на България / Цветан Станкулов. // Актив, 2015, N 5, с. 21-27. 

  

Сист. No: 60432

- 304 -

Сп З 544 к

Станкулов, Цветан.  За някои данъчни регулации, свързани с лихвените задължения и вземания на земеделските кооперации / Цветан Станкулов. // Земеделска кооперация, XXIII, 2015, N 5, с. 22-30. 

  

Сист. No: 60726

- 305 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Особености при облагането на предприятията, дължащи алтернативни данъци / Цветан Станкулов. // Актив, 2015, N 6, с. 29-35. 

  

Сист. No: 61113

- 306 -

Сп Ф 531 п

Тихолов, Стефан.  За данъчните аспекти на понятието "опрощаване на задължения" / Стефан Тихолов. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 5, с. 57-70. 

  

Сист. No: 60752

- 307 -

Сп Ф 531 п

Филипов, Велин.  Третиране на данъчни амортизируеми активи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане / Велин Филипов. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 5, с. 22-28. 

  

Сист. No: 60735

- 308 -

Сп Ф 531 п

Цветкова, Лорета.  Какви са възможностите за извършването на корекции в подадена годишна данъчна декларация / Лорета Цветкова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 5, с. 29-35. 

  

Сист. No: 60737

- 309 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Европейска практика по новообявени съдебни решения / Любка Ценова. // Актив, 2015, N 5, с. 19-20. 

  

Сист. No: 60430

- 310 -

Сп С 953 п

Янкова, Мина.  Данъчно третиране на доставка на сгради или на части от тях след извършено преустройство / Мина Янкова. // Счетоводство плюс, 2015, N 5, с. 5-7 [Приложение: [ Данъчен консултант]. 

  

Сист. No: 60343

- 311 -

Сп Д 225

Янкова, Мина.  Дължи ли се ДДС при липса на стока по договор за финансов лизинг? / Мина Янкова. // Данъците в Република България, 2015, N 5, с. 31-35. 

  

Сист. No: 60796

- 312 -

Сп Ф 531 п

Янкова, Цветана.  Промени в ЗКПО, свързани с преотстъпване на корпоративен данък от земеделски стопани - юридически лица / Цветана Янкова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 4, с. 15-22. 

  

Сист. No: 60202

Данъчна система

- 313 -

657/С/Н 267

Корпут, Валтер ван дер.  Как се облагат с ДДС доставките в Европейския съюз? Какво да очаква бизнеса в България? / Валтер ван дер Корпут. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 6-12. 

  

Сист. No: 60232

- 314 -

657/С/Н 267

Корпут, Валтер ван дер.  Подлежат ли на облагане с ДДС доставките, извършвани от нерегистрирани лица в ЕС? / Валтер ван дер Корпут. // Наръчник на икономиста 2006 : Кн. 1-12. - София : Плутон-1, 2006, с. 15-18. 

  

Сист. No: 60265

Данъчно облагане

- 315 -

657/С/Н 267

Бакалска, Емилия.  Годишните корекции на ползван данъчен кредит по ЗДДС 2008 г. / Емилия Бакалска. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 102-106. 

  

Сист. No: 25278

- 316 -

657/С/Н 267

Василева, Валентина.  Преходни и заключителни разпоредби, регламентирани в новия ЗДДС / Валентина Василева. // Наръчник на икономиста 2006 : Кн. 1-12. - София : Плутон-1, 2006, с. 3-10. 

  

Сист. No: 60385

- 317 -

657/С/Н 267

Георгиева, Анета.  Данъчно третиране на догор за цесия по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане / Анета Георгиева. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2008, с. 62-65. 

  

Сист. No: 60631

- 318 -

657/С/Н 267

Георгиева, Анета и др.  Годишното данъчно приключване по ЗКПО 2008 г. / Анета Георгиева, Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 69-100. 

  

Сист. No: 60632

- 319 -

657/С/Н 267

Стоянова, Менда.  Проблеми пред общината по администриране на такса битови отпадаци като частно общинско вземане / Менда Стоянова. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 40-43. 

  

Сист. No: 60215

- 320 -

657/С/Н 267

Цветкова, Лорета.  Практически аспекти, свързани с дефинирането на физическите лица като местни и чуждестранни за целите на данъчното облагане / Лорета Цветкова. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 36-40. 

  

Сист. No: 60213

- 321 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана.  Данъчно облагане в случаите на преобразуване на търговски дружества / Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2008, с. 58-61. 

  

Сист. No: 60629

Данъчен контрол

- 322 -

45724

Тананеев, Емилиян.  Политически параметри и зависимости на данъчния контрол / Емилиян Тананеев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 191. 

  

Сист. No: 60989

- 323 -

Сп Ф 531 п

Димитрова, Ваня.  Контрол върху стоки с висок фискален риск / Ваня Димитрова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 4, с. 37-50. 

  

Сист. No: 60206

- 324 -

Сп С 953 п

Цанков, Петър.  Производство по установяване на нарушения и налагане на наказания / Петър Цанков. // Счетоводство плюс, 2015, N 5, с. 8-10 [Приложение: [ Данъчен консултант]. 

  

Сист. No: 60345

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 325 -

45724

Ангелов, Георги.  Тенденции в развитието на лихвените проценти в българската банкова практика / Георги Ангелов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 245-246. 

  

Сист. No: 61063

- 326 -

45724

Маринов, Иван.  Съвременен мащаб на банковата капиталова адекватност / Иван Маринов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 135-136. 

  

Сист. No: 60913

- 327 -

Сп Ф 531 п

Джилизов, Велко.  Промени в нормативната уредба относно специалния надзор и банковата несъстоятелност / Велко Джилизов. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 4, с. 63-80. 

  

Сист. No: 60216

- 328 -

Сп Ф 53 кс

Плотникова, И. В.  К вопросу об управлении рыночным риском в коммерческом банке в соответствии с новыми требованиями Базельского комитета / И. В. Плотникова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 18, с. 14-22. 

  

Сист. No: 60957

- 329 -

Сп Д 41 к

Тихомирова, Е. В.  Сущностные характеристики кредита и кредитных отношений / Е. В. Тихомирова. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 3, с. 54-58. 

  

Сист. No: 60471

Пари, валута

- 330 -

45724

Ковачева, Мария.  Ребалансиране обменните курсове на резервните валути - проблеми, тенденции, ефекти / Мария Ковачева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 156-157. 

  

Сист. No: 60948

- 331 -

Сп Д 41 к

Борисов, С. М.  Российский рубль на мировой валютной арене / С. М. Борисов. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 5, с. 34-36. 

  

Сист. No: 60933

- 332 -

Сп М 486

Цачев, Цветослав.  Предизвикателства към долара / Цветослав Цачев. // Мениджър, 2015, N 5, с. 98-99. 

  

Сист. No: 60715

Инвестиции

- 333 -

45724

Кръстева, Габриела.  Инвестиционен анализ и прогнозиране на пазарния риск на български публични дружества / Габриела Кръстева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 158-159. 

  

Сист. No: 60952

- 334 -

45724

Младенова, Мария.  Динамика на инвестиционните посредници в България за периода 2008-2013 година / Мария Младенова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 164-165. 

  

Сист. No: 60961

- 335 -

Сп Ф 53 кс

Щурина, С. В. и др.  Проблема минимизации налогообложения и выведения прибыли компаний: позиции государства и инвеститоров / С. В. Щурина, М. А. Пруненко. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 16, с. 60-70. 

  

Сист. No: 60476

- 336 -

Сп Г 621 КИА

Konarev, Asen et al.  Security and investments in the industry / Asen Konarev, Snezhinka Konstantinova. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, XI, 2014, N 11, с. 46-57. 

  

Сист. No: 60899

Анализ на инвестициите

- 337 -

45724

Перков, Венцислав.  Сравнителен анализ на ефективното използване на ресурсите в Европейския съюз / Венцислав Перков. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 120-121. 

  

Сист. No: 60900

- 338 -

Сп Д 532

Тодоров, Александър.  Емпиричен анализ на икономическа концентрация в най-големите български фирми за периода 2006-2013 г. / Александър Тодоров. // Диалог. Електронно списание, 2015, N 1, с. 44-57. 

  

Сист. No: 60390

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 339 -

45724

Кънев, Пламен.  Мотивационни аспекти за осъществяване на икономическа дейност в пчеларския сектор / Пламен Кънев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 131-133. 

  

Сист. No: 60909

Икономика

- 340 -

45724

Вачевска, Миглена.  Тенденции в развитието на българската икономика през призмата на макрорамката / Миглена Вачевска. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 249-250. 

  

Сист. No: 61066

- 341 -

45724

Петков, Пламен.  Възможности за приложение на иконометрични софтуерни продукти при прогнозиране на зависимости между нестационарни динамични редове / Пламен Петков. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 104-105. 

  

Сист. No: 60886

- 342 -

Сп Г 621 БСУ

Маринов, Георги.  Неоиндустриализация или реиндустриализация / Георги Маринов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 94-103. 

  

Сист. No: 60911

- 343 -

Сп А 582

Гилина, Надя.  Насоки за институционални изменения на пазара на жилищна недвижима собственост / Надя Гилина. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 2, с. 101-112. 

  

Сист. No: 60680

- 344 -

Сп И 503 и

Naghdi, Yazdan et al.  Underground economy estimation in Iran mimic method / Yazdan Naghdi, Soheila Kaghazian, Isa Zaghi Jojadeh. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 1, с. 90-109. 

  

Сист. No: 60441

Икономическа политика

- 345 -

45724

Павлова, Марияна.  Добрите практики на Естония по пътя към икономическия и паричен съюз / Марияна Павлова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 239. 

  

Сист. No: 61055

Регионална икономика

- 346 -

45724

Алексиева, Десислава.  НПО - фактор за устойчиво развитие на регионите / Десислава Алексиева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 237-238. 

  

Сист. No: 61048

- 347 -

45724

Алексова, Десислава и др.  Планове за управление на националните и природните паркове - проблеми и решения / Десислава Алексова, Тома Белев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 56. 

  

Сист. No: 60825

- 348 -

45724

Балевски, Иво.  Ефективност на програмата за развитие на селските райони 2007-2013 върху икономиката на област Габрово / Иво Балевски. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 69-70. 

  

Сист. No: 60848

- 349 -

45724

Василева, Елка.  Наблюдението на изпълнението на регионалните планове за развитие в подкрепа на регионалната координация на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз / Елка Василева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 60. 

  

Сист. No: 60831

- 350 -

45724

Георгиева, Мая.  Значение на интегрираното планиране в устойчивото развитие на урбанизирани територии / Мая Георгиева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 71-72. 

  

Сист. No: 60850

- 351 -

45724

Горанова, Пенка.  Градското развитие през призмата на националната стратегия за регионално развитие на Република България (НСРР 2012-2022) и националната концепция за пространствено развитие (НКПР 2013-2025) / Пенка Горанова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 50-51. 

  

Сист. No: 60817

- 352 -

45724

Димов, Нено.  Регионалност, неравенства и райониране на националното пространство: стълбове за справедлива и ефективна регионална политика / Нено Димов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 39-40. 

  

Сист. No: 60804

- 353 -

45724

Личев, Тихомир.  Икономическата география и процесът на депопулация (теоретико приложни аспекти) / Тихомир Личев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 51-52. 

  

Сист. No: 60820

- 354 -

45724

Тананеева, Живка.  Роля на туристическия продукт за развитието на регионите / Живка Тананеева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 65-66. 

  

Сист. No: 60843

- 355 -

45724

Тодоров, Евгени.  Структурната помощ на ЕС - катализатор за разкриване на "зелени" работни места в Република България за периода 2014-2020 / Евгени Тодоров. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 67-68. 

  

Сист. No: 60845

- 356 -

39605

Цанева, Райна.  Регионални диспропорции в Европейския съюз / Райна Цанева. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Науч. конфер. с межд. уч., Свищов 12-15 окт. 2000 г., 2000, с. 171-179. 

  

Сист. No: 61154

- 357 -

45724

Цветанова, Ева.  Иновативни подходи за развитието на периферните региони в Р България / Ева Цветанова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 57-58. 

  

Сист. No: 60828

- 358 -

Сп Н 32 твие

Тодорова, Светла.  Социално-икономически проблеми на Южен централен район / Светла Тодорова. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2014, с. 51-60. 

  

Сист. No: 61020

- 359 -

Сп Н 32 твие

Тодорова, Светла.  Основни възгледи и акценти в развитието на политиката за регионално развитие / Светла Тодорова. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2014, с. 61-70. 

  

Сист. No: 61022

- 360 -

Сп Н 32 твие

Тодорова, Светла.  Етапи в развитието на европейската регионална политика и влиянието и върху България / Светла Тодорова. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2014, с. 71-80. 

  

Сист. No: 61023

Икономика на България

- 361 -

Сп М 486

Ангелов, Георги.  По-малко сиво в икономиката / Георги Ангелов. // Мениджър, 2015, N 5, с. 96-97. 

  

Сист. No: 60657

Икономика на Русия

- 362 -

Сп М 68 э

Олевский, Григорий.  Вклад быстрорастущих предприятий в решение проблем занятости / Григорий Олевский. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 3, с. 18-27. 

  

Сист. No: 60147

Бизнес икономика

- 363 -

Сп И 50 м

Гълъбов, Марин.  Икономическа ефективност на дружествата със специална инвестиционна цел / Марин Гълъбов. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 3, с. 113-123. 

  

Сист. No: 60513

Икономически растеж

- 364 -

45724

Ганева, Ваня.  Социалното предприемачество като елемент на стратегиите за приобщаващ растеж / Ваня Ганева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 232-233. 

  

Сист. No: 61044

- 365 -

45724

Димитров, Мартин.  Износът като фактор за растеж след финансовата криза / Мартин Димитров. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 152-153. 

  

Сист. No: 60942

- 366 -

45724

Миланова, Петя.  Влияние на факторите на домакинското потребление върху икономическия растеж / Петя Миланова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 253-254. 

  

Сист. No: 61071

- 367 -

Сп И 502 д

Тодорова, Даниела.  Ролята на концесиите за развитието на транспортната инфрактруктура / Даниела Тодорова. // Икономика 21  (Свищов), 5, 2015, N 1, с. 44-54. 

  

Сист. No: 60875

- 368 -

Сп Ч J 80 f

Kung, Howard et al.  Innovation, Growth, and Asset Prices / Howard Kung, Lukas Schmid. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 3, с. 1001-1037. 

  

Сист. No: 60990

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 369 -

45724

Костадинова, Елена.  Стратегически партньорства между търговски организации и организации с нестопанска цел / Елена Костадинова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 242-243. 

  

Сист. No: 61059

- 370 -

45724

Янков, Никола.  Концепцията за системно диагонално развитие / Никола Янков. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 95-96. 

  

Сист. No: 60871

- 371 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Правна несигурност около новия данък в Гърция / Ралица Русинова. // Логистика, XI, 2015, N 4, с. 22-25. 

  

Сист. No: 60284

Бизнес политика

- 372 -

45724

Марчева, Анастасия.  Приобщаващият бизнес - инструмент за намаляване на бедността и социално включване / Анастасия Марчева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 209-210. 

  

Сист. No: 60998

- 373 -

45724

Станкова, Лиляна.  Мотивация на проектен екип / Лиляна Станкова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 128. 

  

Сист. No: 60905

- 374 -

45724

Топлева, Силвия.  Корпоративната социална отговорност като бизнес план в контекста на стратегията "Европа 2020" / Силвия Топлева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 229. 

  

Сист. No: 61037

Стопанско планиране

- 375 -

45724

Ганчев, Калин.  Планирането на митническия контрол като предпоставка за ефективност в системата за интегрираното гранично управление / Калин Ганчев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 263-264. 

  

Сист. No: 61082

Прогнозиране

- 376 -

45724

Петков, Калоян.  Усъвършенстване технологията за прогнозиране на свободния паричен поток на "Петрол" АД в условията на българския пазар / Калоян Петков. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 166. 

  

Сист. No: 60962

Икономика на отраслите

- 377 -

45724

Ангелов, Илиян.  Проблеми пред технико-технологичното обновяване на машиностроителното производство / Илиян Ангелов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 144-145. 

  

Сист. No: 60922

- 378 -

45724

Тодорова, Любомира.  Тенденции в развитието на мебелния сектор / Любомира Тодорова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 173-174. 

  

Сист. No: 60971

- 379 -

45724

Узун, Несрин.  Възникване на специфични особености на съвременното строителство / Несрин Узун. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 175. 

  

Сист. No: 60974

Аграрна икономика

- 380 -

45724

Кръстева, Илияна.  Върху необходимостта от устойчиво развитие на агросектора / Илияна Кръстева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 252. 

  

Сист. No: 61069

- 381 -

45724

Линкова, Маруся.  Възможности за изграждане на логистични стратегии в агрофирмите / Маруся Линкова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 205-206. 

  

Сист. No: 60994

- 382 -

В Б 921 ф

Давидова, Алма.  Търговията с пшеница забавя темпове / Алма Давидова. // Български фермер, XXIV, N 20, 21-27 май 2015, с. 2. 

  

Сист. No: 60464

- 383 -

Сп А 562

Блажева, Виолета.  Иновации в аграрния сектор / Виолета Блажева. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 176-205. 

  

Сист. No: 60315

- 384 -

Сп Н 25 а

Герганов, Георги и др.  Арендуването на земеделска земя и неговото счетоводно третиране / Георги Герганов, Виолета Блажева. // Народностопански архив  (Свищов), LXVIII, N 1, с. 37-48. 

  

Сист. No: 60553

Икономика на индустрията, предприятието

- 385 -

45724

Варамезов, Любчо.  Оценка на фирмената конкурентоспособност - теоретико-методологически аспекти / Любчо Варамезов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 87-88. 

  

Сист. No: 60862

- 386 -

45724

Иванова, Зоя.  Стратегии за конкурентно пазарно поведение на индустриалното предприятие / Зоя Иванова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 226-227. 

  

Сист. No: 61036

- 387 -

45724

Михайлова, Маргарита.  Изследване на конкурентното предимство на глобално създадените фирми през призмата на ресурсно-базирания възглед / Маргарита Михайлова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 161-162. 

  

Сист. No: 60956

- 388 -

Сп П 89 тп

Мальцева, Анна.  Роль интеллектуального капитала технопарков в обеспечении их эффективного функционирования / Анна Мальцева. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 4, с. 54-62. 

  

Сист. No: 60516

- 389 -

Сп С 848 д

Ситников, Илья Анатольевич.  Теоретические основы понятия "организационное развитие" / Илья Анатольевич Ситников. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 3, с. 23-28. 

  

Сист. No: 60538

- 390 -

Сп П 89 тп

Фасхиев, Хакимзян.  Системный подход к управлению инновационной деятельностью предприятия / Хакимзян Фасхиев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 4, с. 44-53. 

  

Сист. No: 60515

Туризъм в България

- 391 -

Сп Н 32 твие

Александров, Красимир и др.  Рекреационно-екологична оценка на туристическата територия по примера на местността Бяла Черква, лесопарк Родопи / Красимир Александров, Екатерина Вълчева. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2014, с. 181-188. 

  

Сист. No: 61060

- 392 -

Сп Н 32

Пенева, Ростислава.  Възможности за развитие на селския туризъм в България, чрез средствата на Програмата за развитие на селските райони / Ростислава Пенева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 34-40. 

  

Сист. No: 60492

- 393 -

Сп Д 532

Георгиев, Драган.  Изготвяне на система от профили на мултипликаторите на финансовия резултат в хотелиерството / Драган Георгиев. // Диалог. Електронно списание, 2015, N 1, с. 27-43. 

  

Сист. No: 60388

- 394 -

Сп М 486

Нейкова, Нина.  Световният океан е голям и конкуренция дебне отвсякъде / Нина Нейкова. // Мениджър, 2015, N 5, с. 28-29. 

  

Сист. No: 60626

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 395 -

Сп Г 621 КИА

Костова, Иванка.  Преглед на процеса на ценообразуване / Иванка Костова. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, XI, 2014, N 11, с. 99-108. 

  

Сист. No: 60893

Себестойност. Производствени разходи

- 396 -

Сп Г 621 БСУ

Колев, Николай Стоянов.  Опит в проектирането на нормативна система за калкулиране на себестойност / Николай Стоянов Колев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 41-56. 

  

Сист. No: 60901

Търговия

- 397 -

657/С/Н 267

Стоянова, Цветослава.  Системата ИНТРАСТАТ в България или статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки / Цветослава Стоянова. // Наръчник на икономиста 2006 : Кн. 1-12. - София : Плутон-1, 2006, с. 3-12. 

  

Сист. No: 60282

- 398 -

Сп Г 62 Св

Йорданов, Николай.  Еволюция на инструментариума за измерване на вътрешноотрасловата търговия / Николай Йорданов. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 125-147. 

  

Сист. No: 60846

- 399 -

Сп М 486

Генчева, Боряна.  Качество на промоция движи продажбите на дребно / Боряна Генчева. // Мениджър, 2015, N 5, с. 92-94. 

  

Сист. No: 60655

- 400 -

Сп П 89 тп

Петросян, Александр.  Управление внешнеторговой деятельностью в региональных промышленных комплексах / Александр Петросян. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 4, с. 77-85. 

  

Сист. No: 60380

Маркетинг

- 401 -

45724

Банчев, Петър.  Приложение на експерименталните техники при маркетинговите изследвания / Петър Банчев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 188-189. 

  

Сист. No: 60980

- 402 -

45724

Василева, Стелиана.  Финансово-поведенчески модели за оценка стойността на бранда / Стелиана Василева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 149-150. 

  

Сист. No: 60928

- 403 -

45724

Веселинова, Надежда.  Възможности за повишаване на конкурентоспособността в холдинговите групи чрез маркетингово планиране / Надежда Веселинова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 110-111. 

  

Сист. No: 60889

- 404 -

45724

Стоименова, Борислава.  Собствени търговски марки на фирми за производство на облекло в България / Борислава Стоименова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 129-131. 

  

Сист. No: 60907

- 405 -

45724

Христов, Александър.  Етиката в маркетинговите комуникации - предпоставка за устойчив растеж / Александър Христов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 230. 

  

Сист. No: 61039

- 406 -

В К 263

Постаджиян, Кристиян.  Какво е общото между Роналдо и успешния мениджър / Кристиян Постаджиян. // Капитал, XXIII, N 19, 16 май 2015, с. 42-44. 

  

Сист. No: 60357

- 407 -

Сп Г 621 БСУ

Атанасова, Лина и др.  Маркетинг на взаимовръзките - съвременен подход за изграждане на лоялност към марката / Лина Атанасова, Радослав Христов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 9-40. 

  

Сист. No: 60897

- 408 -

Сп А 562

Брандът - катализатор за интелигентен и устойчив регионален растеж  / Пенка Горанова и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 385-415. 

  

Сист. No: 60342

- 409 -

Сп Г 621 БСУ

Василева, Стелиана.  Значимост на бранда в съвременната икономическа реалност / Стелиана Василева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 136-142. 

  

Сист. No: 60924

- 410 -

Сп Г 62 Св

Колев, Димитър.  Споделяне и разпространение на неформалната потребителска информация (крос-културно изследване за Индия и България) / Димитър Колев. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 151-183. 

  

Сист. No: 60847

- 411 -

Сп А 562

Кръстевич, Тодор и др.  Предиктивен анализ на клиентските реакции чрез инкрементално моделиране / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 352-384. 

  

Сист. No: 60340

- 412 -

Сп Б 445

Горанова, Пенка.  Анализ на методите за оценяване стойността на марката / Пенка Горанова. // Бизнес управление  (Свищов), XXV, 2015, N 2, с. 5-34. 

  

Сист. No: 60931

- 413 -

Сп П 89 тп

Очковская, Марина и др.  Особеность маркетинг - микса в индустрии роскоши / Марина Очковская, Мария Рыбалко, Мариам Айрапетян. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 4, с. 103-112. 

  

Сист. No: 60531

- 414 -

Сп И 503 и

Тодоров, Петко.  Факторът "време" в процеса на потребителското пазарно търсене на храни / Петко Тодоров. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 1, с. 141-160. 

  

Сист. No: 60434

- 415 -

Сп Г 621 КИА

Тосков, Георги и др.  Главни особености на маркетинга в производствена фирма / Георги Тосков, Радослав Танев. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, XI, 2014, N 11, с. 58-65. 

  

Сист. No: 60861

- 416 -

Сп Д 532

Трендафилов, Димитър Иванов.  Мем, бранд и поп-култура / Димитър Иванов Трендафилов. // Диалог. Електронно списание, 2015, N 1, с. 9-25. 

  

Сист. No: 60283

- 417 -

Сп Ч E 18

Marinov, Krasimir.  Product Policy of Bulgarian Companies in Times of Economic Crisis / Krasimir Marinov. // Economic Alternatives, 2015, N 1, с. 5-18. 

  

Сист. No: 60698

Рекламна, комуникационна политика

- 418 -

Сп М 486

Симеонов, Петър.  Рекламодатели на входа и на изхода / Петър Симеонов. // Мениджър, 2015, N 5, с. 76-78. 

  

Сист. No: 60643

Дистрибуционна политика

- 419 -

45724

Григорова, Ваня.  Дистрибуционната стратегия -. основно средство за конкурентна борба на българските банки / Ваня Григорова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 114-115. 

  

Сист. No: 60892

Логистика

- 420 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Ръст при покупките на индустриални терени / Богиня Матеева. // Логистика, XI, 2015, N 4, с. 26. 

  

Сист. No: 60286

- 421 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Куриери тестват нови логистични платформи / Ралица Русинова. // Логистика, XI, 2015, N 4, с. 34-37. 

  

Сист. No: 60301

- 422 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  С поглед към 2025: мегатенденции и бъдещето на доставките / Ралица Русинова. // Логистика, XI, 2015, N 4, с. 40-41. 

  

Сист. No: 60303

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 423 -

45724

Вълчев, Владимир.  Предизвикателство пред митническите представители в България / Владимир Вълчев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 151-152. 

  

Сист. No: 60934

- 424 -

657/С/Н 267

Петрова, Наташа.  Издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия / Наташа Петрова. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 43-46. 

  

Сист. No: 60786

- 425 -

Сп Б 445

Ангелов, Ангел.  Особености и приложение на немитническите инструменти за провеждане на митническа политика / Ангел Ангелов. // Бизнес управление  (Свищов), XXV, 2015, N 2, с. 35-45. 

  

Сист. No: 60943

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 426 -

В К 263 d

Пашов, Росен.  Възможностите за финансиране по трансгранични програми / Росен Пашов. // Капитал Daily, V, N 98, 28 май 2015, с. 18. 

  

Сист. No: 60564

- 427 -

Сп Г 62 Св

Захариев, Андрей и др.  За ефективната фискална политика в отворената икономика на ЕС / Андрей Захариев. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 7-41. 

  

Сист. No: 60822

- 428 -

Сп И 503 и

Баздекиду, Василики.  Тенденции на капиталовия пазар в Гърция преди и след кризата с държавния дълг / Василики Баздекиду. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 1, с. 66-89. 

  

Сист. No: 60428

- 429 -

Сп Г 368

Катранджиев, Валентин.  Международната валутно-финансова система в радара на геополитиката / Валентин Катранджиев. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 3, с. 141-149. 

  

Сист. No: 60535

- 430 -

Сп Д 41 к

Масленников, А. О.  Мировая система биржевой торговли нефтяными фьючерсами: новейшие тенденции / А. О. Масленников. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 3, с. 69-72. 

  

Сист. No: 60473

- 431 -

Сп Г 621 КИА

Шатарова, Десислава.  Анализ на финансовото изпълнение по оперативни програми от ЕС през 2007-2013 г. / Десислава Шатарова. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, XI, 2014, N 11, с. 90-98. 

  

Сист. No: 60891

- 432 -

Сп Ч J 80 m

Cesa-Bianchi, Ambrogio et al.  Global Liquidity, House Prices, and the Macroeconomy: Evidence from Advanced and Emerging Economies / Ambrogio Cesa-Bianchi, Luis Felipe Cespedes, Alessandro Rebucci. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N Прил. 1, с. 301-335. 

  

Сист. No: 60164

- 433 -

Сп Ч J 80 m

Jaffee, Dwight M.  An International Perspective for Mortgage Market Reform / Dwight M. Jaffee. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N Прил. 1, с. 59-67. 

  

Сист. No: 60159

Международни икономически отношения

- 434 -

45724

Горчева, Таня.  Експортното насърчаване - решения, повишаващи конкурентоспособността / Таня Горчева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 83-84. 

  

Сист. No: 60855

- 435 -

Сп А 562

Сценарии за развитие на европейската интеграция и възможните им ефекти върху българската икономика  / Драгомир Илиев и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 235-260. 

  

Сист. No: 60321

- 436 -

Сп М 68 э

Варнавский, Владимир.  Глобальная конкурентоспособность обрабатывающей промышленности США / Владимир Варнавский. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 2, с. 34-46. 

  

Сист. No: 60165

- 437 -

Сп М 45 о

Велчева, Деница.  Теоретични аспекти на енергийната сигурност и дипломация / Деница Велчева. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 2, с. 89-100. 

  

Сист. No: 60379

- 438 -

Сп М 45 о

Динков, Динко.  Геополитика в Черно море / Динко Динков. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 2, с. 31-34. 

  

Сист. No: 60373

- 439 -

Сп М 68 э

Кадочников, П.  Трансатлантическое торгово-экономическое партнерство / П. Кадочников. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 2, с. 14-22. 

  

Сист. No: 60151

- 440 -

Сп М 68 э

Кондратьев, В.  Мировая экономика как система глобальных цепочек стоимости / В. Кондратьев. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 3, с. 5-17. 

  

Сист. No: 60139

- 441 -

Сп М 45 о

Кючуков, Любомир.  Украинската криза и Балканите / Любомир Кючуков. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 2, с. 35-42. 

  

Сист. No: 60374

- 442 -

Сп И 50 м

Маринов, Едуард.  Вътрешнообщностната търговия като показател за ефекта на интеграционните процеси на примера на регионалните икономически общности в Африка / Едуард Маринов. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 3, с. 63-83. 

  

Сист. No: 60508

- 443 -

Сп М 45 о

Проданов, Васил.  Новата студена война: Анахронизъм в бъдеще време / Васил Проданов. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 2, с. 13-30. 

  

Сист. No: 60370

- 444 -

Сп М 45 о

Хабова, Антонина.  Геополитически и икономически интереси на ЕС и Китай в Централна Азия / Антонина Хабова. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 2, с. 63-78. 

  

Сист. No: 60377

- 445 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Бумерангът на ембаргото / Татяна Явашева. // Икономика, 2015, N 49, с. 54-56. 

  

Сист. No: 60170

Глобализация

- 446 -

45724

Митева, Десислава.  Влияние на трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство върху конкурентоспособността на българската икономика / Десислава Митева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 160. 

  

Сист. No: 60955

- 447 -

45724

Тодоров, Живко.  Глобални стратегии за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж по модела на развиващите се страни / Живко Тодоров. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 278-279. 

  

Сист. No: 61097

- 448 -

Сп Г 368

Греви, Джовани.  Новата стратегия за сигурност на САЩ и нейните европейски проекции / Джовани Греви. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 3, с. 128-133. 

  

Сист. No: 60533

- 449 -

Сп Г 368

Григоров, Петър.  (Не)Възможната китайска Евразия / Петър Григоров. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 3, с. 88-97. 

  

Сист. No: 60521

- 450 -

Сп Г 368

Данфорт, Ник.  Възможният Близък Изток / Ник Данфорт. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 3, с. 168-173. 

  

Сист. No: 60554

- 451 -

Сп Г 368

Дьо Беноа, Ален.  [Две хиляди и петнадедесета ] 2015 : повратната точка? / Ален Дьо Беноа. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 3, с. 49-51. 

  

Сист. No: 60484

- 452 -

Сп Г 368

Евстатиев, Антон.  "Боко Харам" и стратегията на хаоса / Антон Евстатиев. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 3, с. 98-102. 

  

Сист. No: 60522

- 453 -

Сп Г 368

Катасонов, Валентин Юрьевич.  Глобалният дълг: двете части на айсберга / Валентин Юрьевич Катасонов. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 3, с. 150-158. 

  

Сист. No: 60541

- 454 -

Сп Г 621 КИА

Костов, Димитър.  Глобалната геоикономика / Димитър Костов. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, XI, 2014, N 11, с. 73-76. 

  

Сист. No: 60857

- 455 -

Сп Г 621 КИА

Костов, Димитър и др.  Световни икономически форми на сътрудничество / Димитър Костов, Михаил Михайлов. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, XI, 2014, N 11, с. 66-72. 

  

Сист. No: 60860

- 456 -

Сп Г 368

Стефанов, Никола.  Проектът TTIP и маргинализацията на Европа / Никола Стефанов. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 3, с. 134-140. 

  

Сист. No: 60534

Европейска интеграция

- 457 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Люцканов, Емил.  Евроатлантическата сигурност - граждански и военни предизвикателства / Емил Люцканов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2014, с. 56-67. 

  

Сист. No: 61160

- 458 -

Сп М 68 э

Волков, А. и др.  Преодоление кризисных явлений в некоторых странах ЕС / А. Волков, А. Гутник. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 3, с. 35-47. 

  

Сист. No: 60149

- 459 -

Сп Г 368

Симеонова, Велислава.  Европеизация и пространствено планиране в балканския контекст: проблеми и предизвикателства пред България / Велислава Симеонова. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 3, с. 28-36. 

  

Сист. No: 60481

- 460 -

Сп И 503 и

Статева, Йорданка.  Балтийските икономики и очертаният път за присъединяване към Европейския паричен съюз / Йорданка Статева. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 1, с. 37-65. 

  

Сист. No: 60426

- 461 -

Сп И 503 и

Disoska, Elena Makrevska.  Influence of the Euro crisis on the prospects of the European single market / Elena Makrevska Disoska. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 1, с. 3-15. 

  

Сист. No: 60435

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 462 -

45724

Георгиева, Галя.  Анализ на европейското финансиране в България за периода 2007-2013 г. / Галя Георгиева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 265-266. 

  

Сист. No: 61085

- 463 -

Сп Г 368

Баранчик, Юрий и др.  Европейският съюз: несъстоялата се империя / Юрий Баранчик, Александър Заполских. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 3, с. 52-80. 

  

Сист. No: 60510

- 464 -

Сп Ф 703

Христович, Никола.  "Хоризонт 2020" широка палитра от възможности за българските изследователи и иноватори / Никола Христович. // Фондове Програми Проекти, VIII, 2015, N 2-3, с. 23-24. 

  

Сист. No: 60248

- 465 -

Сп А 582

Хубенова, Мина.  Придобиване на европейско езиково портфолио / Мина Хубенова. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 2, с. 127-132. 

  

Сист. No: 60690

- 466 -

Сп Ч E 18

Moraliyska, Monika.  Regional Economic Cooperation in the Western Balkans and Its Impact on Bulgaria / Monika Moraliyska. // Economic Alternatives, 2015, N 1, с. 100-117. 

  

Сист. No: 60699

Право. Наука за държавата и правото

- 467 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Отчитане на сделки с търговски дружества / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 33-37. 

  

Сист. No: 60649

- 468 -

657/С/Н 267

Захариев, Петко.  Правни, счетоводни и данъчни аспекти на данъчните (апортните) вноски / Петко Захариев. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 61-67. 

  

Сист. No: 60661

- 469 -

657/С/Н 267

Минчев, Иван.  Някои аспекти на стопанските взаимоотношения между едноличния търговец и физическото лице собственик / Иван Минчев. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 42-44. 

  

Сист. No: 60717

- 470 -

657/С/Н 267

Панева, Лиляна.  Служебното заличаване на ЕТ - административни неясноти и неуредици / Лиляна Панева. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 66-69. 

  

Сист. No: 61067

- 471 -

657/С/Н 267

Янкова, Цветана.  Прекратяване на търговски дружества с ликвидация / Цветана Янкова. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 24-28. 

  

Сист. No: 60682

- 472 -

Сп Н 32

Борисов, Симеон.  Предмет и система на Общата теория на правото като наука - историческо развитие / Симеон Борисов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 47-51. 

  

Сист. No: 60580

- 473 -

Сп Н 32

Войков, Боян.  Сократ и неговите идеи за държавата и правото / Боян Войков. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 7-11. 

  

Сист. No: 60566

- 474 -

Сп Н 32

Войков, Боян.  Админитративноправен режим на оръжията в Република България / Боян Войков. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 44-49. 

  

Сист. No: 60619

- 475 -

Сп Н 32

Гаваз, Айгюл.  Естествено-правна концепция за държавата / Айгюл Гаваз. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 22-25. 

  

Сист. No: 60577

- 476 -

Сп Н 32

Георгиева, Глория.  Платон и принципите на демократичното управление на полиса / Глория Георгиева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 11-14. 

  

Сист. No: 60610

- 477 -

Сп Н 32

Господинова, Пламена.  Правна регулация на възобновяемите енергийни източници / Пламена Господинова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 31-35. 

  

Сист. No: 60617

- 478 -

Сп Н 32

Димитрова, Елвира и др.  Приемна грижа / Елвира Димитрова, Петя Минкова, Марио Митев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, с. 104-110. 

  

Сист. No: 60675

- 479 -

Сп Н 32

Дойнов, Иван.  Основно характеристика на непаричните вноски в търговките дружества / Иван Дойнов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 102-106. 

  

Сист. No: 60639

- 480 -

Сп Н 32

Иванова, Анелия.  Утопичния модел на държавата в книгата "Утопия" на Томас Мор / Анелия Иванова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 26-30. 

  

Сист. No: 60578

- 481 -

Сп Н 32

Йорданова, Ива.  Морските лица - особена категория осигурени лица / Ива Йорданова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 79-83. 

  

Сист. No: 60586

- 482 -

Сп Н 32

Кирилова, Марина.  Дееспособност на физическите лица - понятия и степени / Марина Кирилова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 56-58. 

  

Сист. No: 60653

- 483 -

Сп Н 32

Кирова, Биляна.  Третият пол - готов ли е светът за (р)еволюция / Биляна Кирова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, с. 75-79. 

  

Сист. No: 60666

- 484 -

Сп Н 32

Костадинова, Гергана.  Заблуждаваща и сравнителна реклама / Гергана Костадинова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, с. 84-88. 

  

Сист. No: 60669

- 485 -

Сп Н 32

Любенов, Любослав.  Административният акт - технология на възпроизвеждане на правни последици / Любослав Любенов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 62-71. 

  

Сист. No: 60585

- 486 -

Сп Н 32

Любенов, Любослав.  Някои теоретични проблеми на симулацията в гражданското право. (Проблеми пред нищожността в състава на симулацията) / Любослав Любенов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, с. 59-70. 

  

Сист. No: 60663

- 487 -

Сп Н 32

Манова, Евгения.  Непреодолима сила и стопанска непоносимост / Евгения Манова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 90-93. 

  

Сист. No: 60590

- 488 -

Сп Н 32

Манова, Евгения.  Непреодолима сила и стопанска непоносимост / Евгения Манова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, с. 131-134. 

  

Сист. No: 60673

- 489 -

Сп Н 32

Михайлов, Георги.  Матрица на правотворческата дейност / Георги Михайлов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 7-10. 

  

Сист. No: 60609

- 490 -

Сп Н 32

Михалева, Жулиета.  Подкупът - един от нарастващите корупционни проблеми в световен мащаб / Жулиета Михалева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 94-98. 

  

Сист. No: 60674

- 491 -

Сп Н 32

Николов, Зоран.  Видеозаписите на охранителни камери като веществено доказателство / Зоран Николов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, с. 115-119. 

  

Сист. No: 60651

- 492 -

Сп Н 32

Николов, Зоран.  Правна регаментация в областта на безопасността на храните в Народна Република Китай / Зоран Николов, Пламена Йорданова, Диляна Пеева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, с. 138-140. 

  

Сист. No: 60681

- 493 -

Сп Н 32

Николов, Зоран и др.  Американското законодателство в областта на безопасността на храните / Зоран Николов, Пламен Йорданов, Диляна Пеева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, с. 135-137. 

  

Сист. No: 60678

- 494 -

Сп Н 32

Николов, Зоран и др.  Правни аспекти на международната регламинтация в областта на безопасността на храните / Зоран Николов, Пламена Йорданова, Диляна Пеева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, с. 141-142. 

  

Сист. No: 60684

- 495 -

Сп Н 32

Пеева, Диляна.  Съпоставка между гражданскоправния институт крайна нужда и търговскоправния институт недействителност на учредено търговско дружество / Диляна Пеева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 99-101. 

  

Сист. No: 60630

- 496 -

Сп Н 32

Пеева, Диляна.  Историческо развитие на търговското право : Студентска научна сесия 2014 / Диляна Пеева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 107-111. 

  

Сист. No: 60640

- 497 -

Сп Н 32

Пеева, Диляна.  Историческо развитие на осигурителните системи / Диляна Пеева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, с. 146-149. 

  

Сист. No: 60686

- 498 -

Сп Н 32

Помакова, Марчела.  Субективни предели и условия за редовно уведомяване на длъжника по смисъла на чл. 99, ал. 4 от Закона за задълженията и договорите / Марчела Помакова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 84-86. 

  

Сист. No: 60588

- 499 -

Сп Н 32

Станева, Силвена.  "Политията" като най-добро държавно устройство според Аристотел / Силвена Станева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, с. 12-17. 

  

Сист. No: 60572

- 500 -

Сп Н 32

Станчева, Мария.  Какво е правото? / Мария Станчева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 27-30. 

  

Сист. No: 60616

- 501 -

Сп Н 32

Стоянов, Виктор.  Майчинство - понятие, елементи, ред за установяване / Виктор Стоянов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, с. 150-154. 

  

Сист. No: 60689

- 502 -

Сп П 147 п

Атанасова, Бистра.  Принудително изпълнение върху дяловете от ООД - основание за прекратяване на дружественото членствено правоотношение / Бистра Атанасова. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 6, с. 5-21. 

  

Сист. No: 61105

- 503 -

Сп П 147 п

Балтов, Росен.  Даване на безналични акции вместо изпълнение / Росен Балтов. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 6, с. 21-31. 

  

Сист. No: 61116

- 504 -

Сп П 147 п

Ботева, Мария и др.  Използване на форенсик доказателствата по Закона за защита на конкуренцията / Мария Ботева, Васил Белев. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 9, с. 70-82. 

  

Сист. No: 60404

- 505 -

Сп П 147 п

Василев, Георги.  Правен анализ на чл. 627 от Търговския закон / Георги Василев. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 9, с. 28-37. 

  

Сист. No: 60410

- 506 -

Сп П 147 п

Градинаров, Петър.  Телевизионните права във футбола / Петър Градинаров. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 12, с. 69-82. 

  

Сист. No: 60454

- 507 -

Сп Б 923 з

Джилизов, Велко.  Последните изменения и допълнения в Закона за търговския регистър / Велко Джилизов. // Български законник, XXIV, 2015, N 5, с. 51-56. 

  

Сист. No: 60387

- 508 -

Сп П 147 п

Джилизов, Велко.  Промените в Търговския закон, свързани с изпълнение на паричните задължения и апорта / Велко Джилизов. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 11, с. 32-37. 

  

Сист. No: 60431

- 509 -

Сп П 147 п

Димитров, Ивайло.  Действие на прихващането срещу банка, поставена под специален надзор / Ивайло Димитров. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 5, с. 12-26. 

  

Сист. No: 60834

- 510 -

Сп П 147 п

Добрев, Величко.  Ненормативно освобождаване в конкурентното право / Величко Добрев. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 9, с. 71-81. 

  

Сист. No: 60425

- 511 -

Сп П 147 п

Желев, Светослав.  Рефлексно действие на договорите - пряк иск и противопоставимост / Светослав Желев. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 5, с. 30-42. 

  

Сист. No: 60836

- 512 -

Сп П 147 п

Златарева, Маргарита.  Защита срещу непресъствено решение / Маргарита Златарева. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 11, с. 54-66; № 12, с. 41-49. 

  

Сист. No: 60438

- 513 -

Сп П 147 п

Иванов, Димитър.  Изпълнение върху вземане по реда на ЗОЗ и конкуренция между залог на вземане по ЗОЗ и ЗДФО / Димитър Иванов. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 12, с. 20-28. 

  

Сист. No: 60447

- 514 -

Сп П 147 п

Илиева, Рая.  Предоставяне на информация за храните на потребителите / Рая Илиева. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 4, с. 28-36. 

  

Сист. No: 60234

- 515 -

Сп П 147 п

Касабова, Камелия.  Кой дължи заплащането на такси по валутни преводи - наредителят или получателят? / Камелия Касабова. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 9, с. 5-12. 

  

Сист. No: 60406

- 516 -

Сп П 147 п

Кацарова, Мариана.  Законови изисквания и добри практики при подготовката на вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки / Мариана Кацарова. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 8, с. 58-68. 

  

Сист. No: 60397

- 517 -

Сп П 147 п

Кацарова, Мариана.  Профилът на купувача - инструмент при възлагане на обществени поръчки / Мариана Кацарова. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 11, с. 78-82. 

  

Сист. No: 60442

- 518 -

Сп П 147 п

Кацарова, Мариана.  Още по промените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки / Мариана Кацарова. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 5, с. 71-81. 

  

Сист. No: 60844

- 519 -

Сп П 147 п

Колев, Николай.  Относно правата на съдружника в ООД да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и преглежда книжата на дружеството / Николай Колев. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 9, с. 5-11. 

  

Сист. No: 60400

- 520 -

Сп Д 225

Колчев, Валери.  Небходим е ясен законов регламент за взаимоотношенията между консорциумите и съдружниците в тях / Валери Колчев. // Данъците в Република България, 2015, N 3, с. 26-29. 

  

Сист. No: 60775

- 521 -

Сп П 147 п

Копаранов, Христо.  Имитация на търговската марка на стоки и на цяло предприятие - конкурентноправна защита / Христо Копаранов. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 11, с. 83-94. 

  

Сист. No: 60443

- 522 -

Сп П 147 п

Кьосева, Ралица.  Антиконкурентни практики, препятсващи навлизането на генерични лекарства на пазара / Ралица Кьосева. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 6, с. 80-90. 

  

Сист. No: 61119

- 523 -

Сп П 147 п

Маданска, Нели.  Нови моменти в уредбата на Търговския регистър / Нели Маданска. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 5, с. 5-11. 

  

Сист. No: 60830

- 524 -

Сп П 147 п

Малчев, Михаил.  Погасителна давност за унищожаване на сделките / Михаил Малчев. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 9, с. 34-43. 

  

Сист. No: 60403

- 525 -

Сп П 147 п

Мангачев, Иван и др.  За понятията "владение" и "контрол" по чл. 5, ал. 1 ЗДФО и чл. 2 (2) на Директива 2002/47/ЕО / Иван Мангачев, Александър Тонев. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 11, с. 38-49. 

  

Сист. No: 60436

- 526 -

Сп П 147 п

Маринов, Делян.  Възлагане на имуществени права в производството по несъстоятелност- / Делян Маринов. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 9, с. 45-58. 

  

Сист. No: 60422

- 527 -

Сп П 147 п

Марков, Методи.  Обезщетение и неустойка за забава / Методи Марков. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 4, с. 41-48. 

  

Сист. No: 60242

- 528 -

Сп Ф 515

Мирчев, Димитър.  Преторът - за някои аспекти от неговата дейност / Димитър Мирчев. // Философия, XXIV, 2015, N 2, с. 180-194. 

  

Сист. No: 60877

- 529 -

Сп П 147 п

Москова, Нора.  Договор за абонаментно засраховане / Нора Москова. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 9, с. 19-27. 

  

Сист. No: 60408

- 530 -

Сп П 147 п

Найденов, Борислав.  Лицензионен и регистрационен режим за съхранение и търговия със зърно / Борислав Найденов. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 9, с. 20-27. 

  

Сист. No: 60401

- 531 -

Сп П 147 п

Найденов, Борислав.  Договор и запис на влог на зърно в публичен склад / Борислав Найденов. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 9, с. 13-18. 

  

Сист. No: 60407

- 532 -

Сп П 147 п

Николова, Бистра.  Предевяване и удовлетворяване на вземанията при несъстоятелност на застраховатгелното дружество / Бистра Николова. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 8, с. 45-57. 

  

Сист. No: 60395

- 533 -

Сп Ф 703

Попов, Ганчо.  Поуки от прилагането на ЗОП / Ганчо Попов. // Фондове Програми Проекти, VIII, 2015, N 2-3, с. 15-17. 

  

Сист. No: 60245

- 534 -

Сп П 147 п

Рикова, Рени.  Неустойката и принципът за пълно обезщетяване на вредите в гражданското право / Рени Рикова. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 6, с. 45-54. 

  

Сист. No: 61117

- 535 -

Сп П 147 п

Стефанов, Георги.  Контрол върху решенията и действията на органите за управление на коореперация / Георги Стефанов. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 12, с. 5-19. 

  

Сист. No: 60444

- 536 -

Сп П 147 п

Сулев, Георги.  Концепцията за предприятието в конкурентното право / Георги Сулев. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 8, с. 69-82. 

  

Сист. No: 60398

- 537 -

Сп П 147 п

Тасев, Симеон.  Ограниченията в административното регулиране и контрол на стопонската дейност / Симеон Тасев. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 11, с. 20-29. 

  

Сист. No: 60429

- 538 -

Сп П 147 п

Топчиева, Ралица.  Погасяване на възбраните и ипотеките в резултат на осребряване на недвижимия имот в производството по несъстоятелност / Ралица Топчиева. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 6, с. 67-72. 

  

Сист. No: 61118

- 539 -

Сп П 147 п

Тянкова, Янка.  Оздравителни мерки при несъстоятелност на банки / Янка Тянкова. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 4, с. 67-77. 

  

Сист. No: 60244

- 540 -

Сп П 147 п

Хорозов, Георги.  Договорът за опрощаване / Георги Хорозов. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 4, с. 48-57. 

  

Сист. No: 60243

- 541 -

Сп П 147 п

Цокова, Полина.  Защита на техническата и търговската тайна в получените оферти за участие в процедура по ЗОП и при възлагане чрез публична покана / Полина Цокова. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 12, с. 58-68. 

  

Сист. No: 60453

Конституционно право

- 542 -

Сп Г 621 КИА

Манолов, Георги Л.  Конституцията - основен елемент на политическата система / Георги Л. Манолов. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, XI, 2014, N 11, с. 6-16. 

  

Сист. No: 60880

Гражданско право. Вещно право. Облигационно право. Търговско право

- 543 -

Сп Д 532

Асса, Мартин.  Гражданското общество - бариера пред нарастващата икономическа мощ на корпорациите / Мартин Асса. // Диалог. Електронно списание, 2015, N 1, с. 59-64. 

  

Сист. No: 60394

Финансово право

- 544 -

Сп П 147 п

Пунев, Анастас.  Обемът на дължимото при пресрочна изискуемост на договор за потребителски кредит / Анастас Пунев. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 12, с. 29-36. 

  

Сист. No: 60448

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 545 -

Сп Т 871

Средкова, Красимира.  За понятието "трудово право на Европейския съюз" / Красимира Средкова. // Труд и право, XXIV, 2008, N 1, с. 5-12. 

  

Сист. No: 60581

Обществено управление. Военни науки

- 546 -

45724

Емилова, Ирена и др.  Младежкото доброволчество в България - управленски проблеми и решения / Ирена Емилова, Станислава Стоянова, Милен Динков. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 203. 

  

Сист. No: 60993

- 547 -

45724

Личева, Катя.  Обществени отговорности на организацията и устойчив растеж / Катя Личева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 207-208. 

  

Сист. No: 60996

- 548 -

Сп Н 32

Петкова, Мария.  Възможности за прилагане на електорнния подпис в България / Мария Петкова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 49-54. 

  

Сист. No: 60493

- 549 -

Сп Г 621 КИА

Александров, Свилен Илиев.  Мрежов модел на управление при бедствия / Свилен Илиев Александров. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, XI, 2014, N 11, с. 175-184. 

  

Сист. No: 60888

- 550 -

Сп Г 621 КИА

Стефанов, Никифор и др.  Агротероризмът - нова форма на заплаха за националната сигурност / Никифор Стефанов. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, XI, 2014, N 11, с. 143-148. 

  

Сист. No: 60881

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 551 -

Сп Б 973

Е-услуги на НОИ . // Бюджетът, 24, 2015, N 5, с. 37-46. 

  

Сист. No: 60184

Общинско управление

- 552 -

45724

Захариев, Андрей.  От бюджетно планиране към финансово управление на българските общини / Андрей Захариев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 40-41. 

  

Сист. No: 60805

- 553 -

45724

Маринов, Драгомир.  Управление на знанието и компетенциите на специалистите (експертите) по планиране / Драгомир Маринов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 273. 

  

Сист. No: 61091

- 554 -

45724

Николова, Таня.  Стратегически въпроси след края на първия европейски семинар относно бедността в северозападния район за планиране / Таня Николова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 274-275. 

  

Сист. No: 61092

- 555 -

Сп А 562

Изследване капацитета на областните администрации в България  / Борислав Борисов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 205-234. 

  

Сист. No: 60318

- 556 -

Сп А 562

Практика на общините при разработване на планови документи за програмния период 2014-2020 година  / Борислав Борисов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 261-291. 

  

Сист. No: 60326

- 557 -

Сп Г 621 БСУ

Цветанова, Ева.  Приложение на предприемаческия подход в местното икономическо развитие на периферните общини в Република българия / Ева Цветанова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 123-131. 

  

Сист. No: 60920

Военно дело . Военни науки

- 558 -

Сп Г 368

Димитров, Борис.  Призраците на студената война: новата военна доктрина на Германия / Борис Димитров. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 3, с. 81-87. 

  

Сист. No: 60520

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 559 -

657/С/Н 267

Милошев, Йосиф.  Промени в пенсионното осигуряване през 2006 г. / Йосиф Милошев. // Наръчник на икономиста 2006 : Кн. 1-12. - София : Плутон-1, 2006, с. 97-105. 

  

Сист. No: 60281

Социално осигуряване

- 560 -

657/С/Н 267

Бойчев, Димитър.  Определяне на приложимото законодателство според новите регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки на ЕС / Димитър Бойчев. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 59-72. 

  

Сист. No: 60791

- 561 -

42066

Златанов, Светозар.  Развитието на демографските процеси и отражението им върху бъдещата пенсионна система в България / Светозар Златанов. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 346-357. 

  

Сист. No: 60295

- 562 -

657/С/Н 267

Милошев, Йосиф.  Социално и здравно осигуряване на работещите пенсионери / Йосиф Милошев. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 66-69. 

  

Сист. No: 60199

- 563 -

42066

Митрева, Христина.  Демографските перспективи на населението в България за периода 2004-2050 г. и социалният статус на възрастните хора през призмата на пенсионната система / Христина Митрева. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 40-53. 

  

Сист. No: 60144

- 564 -

45724

Нинов, Николай.  Планиране на ефективното използване на евроресурсите за борба с бедността - основна задача на системата за социално подпомагане в България / Николай Нинов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 214-215. 

  

Сист. No: 61012

- 565 -

В З 375

Павлов, Нено.  Системата се нуждае от смислени реформи с дългосрочен хоризонт на действие : [Интервю] / Нено Павлов. // Застраховател, XXI, N 7, 15-29 апр. 2015, с. 11; N 8, с. 10; N 9, с. 10-11. 

  

Сист. No: 59902

- 566 -

Сп Б 923 з

Петкова, Аспасия.  Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с ПМС № 364 от 2006 г. / Аспасия Петкова. // Български законник, XXIV, 2015, N 5, с. 57-63. 

  

Сист. No: 60381

- 567 -

Сп Б 923 з

Петкова, Аспасия.  Изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж / Аспасия Петкова. // Български законник, XXIV, 2015, N 6, с. 70-76. 

  

Сист. No: 60925

Социално осигуряване в България

- 568 -

Сп А 454

Богомилова, Жанет.  Как и колко се увеличават пенсиите и добавките към тях от 1 юли 2015 г. / Жанет Богомилова. // Актив, 2015, N 6, с. 39-40. 

  

Сист. No: 61115

- 569 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Обещетение за работа на официални празници / Аспасия Петкова. // Актив, 2015, N 5, с. 28-30. 

  

Сист. No: 60439

- 570 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Нова инструкция за извършване на ревизии и проверки от контролните органи на НОИ / Аспасия Петкова. // Актив, 2015, N 6, с. 36-38. 

  

Сист. No: 61114

Пенсионно осигуряване

- 571 -

45724

Илиева, Таня.  Оценка на постигнатата доходност от доброволните пенсионни фондове / Таня Илиева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 251. 

  

Сист. No: 61068

- 572 -

42066

Славова, Зоя.  Стареене на населението и пенсионното осигуряване / Зоя Славова. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 311-331. 

  

Сист. No: 60276

- 573 -

Сп И 502 д

Данева, Иванка.  Ролята на доброволното пенсионно осигуряване в корпоратимното управление / Иванка Данева. // Икономика 21  (Свищов), 5, 2015, N 1, с. 31-43. 

  

Сист. No: 60874

- 574 -

Сп П 89 тп

Данева, Иванка.  Накопительное страхование в Болгарии и устойчивость пенсионной системы / Иванка Данева. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 5, с. 76-83. 

  

Сист. No: 60947

Здравно осигуряване

- 575 -

657/С/Н 267

Заркова, Вержиния.  Особености при внасянето на здравноосигурителните вноски и ползването на безплатни медицински услуги / Вержиния Заркова. // Наръчник на икономиста 2006 : Кн. 1-12. - София : Плутон-1, 2006, с. 63-71. 

  

Сист. No: 60252

Застраховане

- 576 -

42066

Йотов, Йото Д.  Влияние на стареенето на населението върху животозастрахователната дейност / Йото Д. Йотов. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 332-345. 

  

Сист. No: 60277

- 577 -

45724

Митков, Милен.  Прогнозиране обема на застрахователните плащания - част от планирането в застраховането / Милен Митков. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 127-128. 

  

Сист. No: 60903

- 578 -

45724

Нинова, Валентина.  Здравното застраховане - инструмент за постигане целите на "Национална здравна стратегия (2014-2020)" / Валентина Нинова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 254-255. 

  

Сист. No: 61076

- 579 -

45724

Панева, Анелия.  Мястото на застраховането в успешното бизнес планиране / Анелия Панева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 117-118. 

  

Сист. No: 60896

- 580 -

45724

Стоева, Василена.  Роля на застраховането за реализиране целите на фирмата / Василена Стоева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 167-168. 

  

Сист. No: 60964

- 581 -

В З 375

Везенков, Димитър.  Застраховката "Професионална отговорност на лекари и медицински персонал" - проблеми и предизвикателства в приложението й в България / Димитър Везенков. // Застраховател, XXI, N 11, 10-24 юни 2015, с. 10-11. 

  

Сист. No: 60863

- 582 -

В З 375

Димитров, Калин.  Общото застраховане се отърсва от кризата и върви все по-уверено нагоре / Калин Димитров. // Застраховател, XXI, N 8, 29 апр. - 13 май 2015, с. 6-7. 

  

Сист. No: 60135

- 583 -

В З 375

Драганов, Христо.  Когато фактите говорят / Христо Драганов. // Застраховател, N 1, 16-30 ян. 2013, с. 14-15; N 2, с. 10, 14-15; N 3, с. 14-15; N 5, с. 14; N 6, с. 14-15; N 7, с. 14-15; N 8, с. 16-17; N 9, с. 14-15, 21;. 

  

Сист. No: 49037

- 584 -

В З 375

Драганов, Христо.  Контрол върху българския застрахователен пазар от неговото създаване до 1946 година / Христо Драганов. // Застраховател, XXI, N 8, 29 апр. - 13 май 2015, с. 13-14. 

  

Сист. No: 60136

- 585 -

В З 375

Митков, Милен.  Връзка между електронната търговия и застраховането в България / Милен Митков. // Застраховател, XXI, N 12, 24 юни - 15 юли 2015, с. 5. 

  

Сист. No: 61124

- 586 -

В З 375

Николов, Димитър.  Аутсорсинг на бизнес процеси на застрахователното дружество / Димитър Николов. // Застраховател, XXI, N 12, 24 юни - 15 юли 2015, с. 10-11. 

  

Сист. No: 61125

- 587 -

Сп А 582

Драганов, Георги.  Модел за въвеждане на застраховането на интелектуална собственост / Георги Драганов. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 2, с. 73-100. 

  

Сист. No: 60677

- 588 -

Сп С 848 д

Ефимов, Олег Николаевич.  Некоторые правовые и экономические аспекты соотношения понятий "страхование", "страховое дело" и "страховой бизнес" / Олег Николаевич Ефимов. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 3, с. 18-22. 

  

Сист. No: 60536

- 589 -

Сп С 848 д

Кукарских, Владимир Вячеславович.  Опыт стран Латинской Америки по организации системы страхования рисков стихийных бедствий / Владимир Вячеславович Кукарских. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 3, с. 36-41. 

  

Сист. No: 60539

- 590 -

Сп Ф 53 кс

Фаизова, Анна Андреевна.  Модель резерва по долгосрочному личному страхованию и возможности ее применения / Анна Андреевна Фаизова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 17, с. 59-66. 

  

Сист. No: 60951

- 591 -

Сп Ч R 62 m

Automobile Insurance Vehicle Repair Practices: Politics, Economics, and Consumer Interests . // Risk Management & Insurance REVIEW  (Malden), 18, 2015, N 1, с. 101-128. 

  

Сист. No: 60571

- 592 -

Сп Ч J 80 r

Bruneau, Catherine et al.  Cyclicity in the French Property–Liability Insurance Industry: New Findings Over the Recent Period / Catherine Bruneau, Nadia Sghaier. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 82, 2015, N 2, с. 433-462. 

  

Сист. No: 61141

- 593 -

Сп Ч R 62 m

Demographic Factors and Price Distortions in Insurance . // Risk Management & Insurance REVIEW  (Malden), 18, 2015, N 1, с. 1-28. 

  

Сист. No: 60562

- 594 -

Сп Ч J 80 r

Huber, Carin et al.  How Does Price Presentation Influence Consumer Choice? The Case of Life Insurance Products / Carin Huber, Nadine Gatzert, Hato Schmeiser. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 82, 2015, N 2, с. 401-431. 

  

Сист. No: 61140

- 595 -

Сп Ч R 62 m

Meyr, Stephanie et al.  Product Ratings as a Market Reaction to Deregulation: Evidence From the German Insurance Market / Stephanie Meyr, Sharon Tennyson. // Risk Management & Insurance REVIEW  (Malden), 18, 2015, N 1, с. 77-100. 

  

Сист. No: 60574

Застраховане в България

- 596 -

Сп Ф 531 п

Драганов, Георги.  Моралните вреди при застраховките на отговорности / Георги Драганов. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 4, с. 51-62. 

  

Сист. No: 60207

- 597 -

Сп Ф 531 п

Радлова, Невена.  Застраховане на финансови рискове / Невена Радлова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 5, с. 71-78. 

  

Сист. No: 60754

Образование

- 598 -

42066

Балканска, Полина.  Демографско застаряване на населението като предизвикателство пред специалистите по здравни грижи в България / Полина Балканска. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 402-414. 

  

Сист. No: 60327

- 599 -

45724

Василева, Петя.  Взаимовръзка между висшето образование и пазара на труда в държавите от Европа / Петя Василева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 223-224. 

  

Сист. No: 61029

- 600 -

42066

Великова, Вилия.  Потенциал на педагогиката и образованието за справяне с демографските ни проблеми / Вилия Великова. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 581-595. 

  

Сист. No: 60350

- 601 -

45724

Симов, Максим и др.  Промяна в процеса на обучение на студентите в медицински колеж - Варна, в зависимост от нуждите на пазара на труда / Максим Симов, Светлана Пенева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 289. 

  

Сист. No: 61099

- 602 -

45724

Тончев, Цветан и др.  Повишаване качеството на обучението на студентите по дентална медицина чрез изследване на мнението им относно провеждането на учебния процес / Цветан Тончев, Валентина Великова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 285. 

  

Сист. No: 61098

- 603 -

Сп О 174

Леоненко, Наталия.  Методика и организация на емпиричното изследване на етнопсихическите особености на жизнеустойчивостта на студентите / Наталия Леоненко. // Образование, XXIV, 2015, N 3, с. 78-90. 

  

Сист. No: 60368

- 604 -

Сп М 486

Малките стъпки на голямата промяна . // Мениджър, с. 86. 

  

Сист. No: 60645

- 605 -

Сп П 324

Радев, Пламен.  За някои нелепости на нашата училищна педагогика / Пламен Радев. // Педагогика, N 4, с. 550-561. 

  

Сист. No: 60548

- 606 -

Сп Д 532

Розмари, Папуърт.  Рефлективната практика и планирането на личностното развитие на студенти изучаващи бизнес и икономика / Папуърт Розмари. // Диалог. Електронно списание, 2015, N 1, с. 65-75. 

  

Сист. No: 60396

- 607 -

Сп О 174

Стефанова, Вивиана.  Използването на микроблогинг платформи в образователната среда / Вивиана Стефанова. // Образование, XXIV, 2015, N 3, с. 14-21. 

  

Сист. No: 60362

Образование в България

- 608 -

45724

Ангелова, Поля.  Българската образователна система в условията на икономическа и социална конвергенция в ЕС / Поля Ангелова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 181-182. 

  

Сист. No: 60975

Висше образование

- 609 -

Сп Н 32

Захариева, Елена.  Рейтинговата система на българските висши училища - състояние и проблеми / Елена Захариева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 55-58. 

  

Сист. No: 60494

- 610 -

Сп Н 32

Иванов, Владислав.  Практически въпроси, свързани със Закона за развитие на академичния състав в Република България / Владислав Иванов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 58-61. 

  

Сист. No: 60584

- 611 -

Сп Н 32 твие

Килимперов, Иван.  Методика и проблеми на обучението по дисциплината аграрен туризъм в Аграрния университет - Пловдив / Иван Килимперов. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2014, с. 131-140. 

  

Сист. No: 61047

- 612 -

Сп А 562

Марчева, Анастасия.  Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация / Анастасия Марчева и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 416-442. 

  

Сист. No: 60351

- 613 -

Сп А 582

Кабакчиева, Дорина и др.  Анализ на университетски данни с бизнес интелигентни системи за подпомагане взимането на управленски решения / Дорина Кабакчиева, Камелия Стефанова. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 2, с. 60-72. 

  

Сист. No: 60672

- 614 -

Сп П 324

Петкова, Искра.  Оценяване професионалните компетентности на бъдещия социален работник / Искра Петкова. // Педагогика, 2015, N 4, с. 485-496. 

  

Сист. No: 60545

- 615 -

Сп О 174

Съев, Стоян.  Възможности и ограничения на технологията блог в контекста на висшето образование - теоретични постановки и практически измерения / Стоян Съев. // Образование, XXIV, 2015, N 3, с. 22-37. 

  

Сист. No: 60365

Висше образование в България

- 616 -

45724

Богданова, Маргарита.  Катедра с безспорен авторитет и перспективно бъдеще / Маргарита Богданова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 7-14. 

  

Сист. No: 60797

- 617 -

Сп Н 326 ту

Лулански, Пано.  Дейностно систематизиране на докторантския труд / Пано Лулански. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2015, с. 7-59. 

  

Сист. No: 61144

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 618 -

45724

Банкова, Иванка.  Възможности за опазване на околната среда и постигане устойчиво развитие на общините чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност / Иванка Банкова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 260-261. 

  

Сист. No: 61079

- 619 -

Сп Ф 53 кс

Седаш, Т. Н.  Анализ использования механизма государственно-частного партнерства для реализации природоохранных и энергосберегающих проектов в России / Т. Н. Седаш. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 18, с. 34-43. 

  

Сист. No: 60965

Екология

- 620 -

45724

Георгиева, Нонка.  Интелигентни методи за оценка на екологичната ефективност / Нонка Георгиева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 235-236. 

  

Сист. No: 61046

- 621 -

45724

Николова, Марина.  Възможности за финансиране на екосистемни услуги по програмата за развитие на селските райони / Марина Николова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 213-214. 

  

Сист. No: 61011

- 622 -

45724

Павлов, Павлин.  Възможности за насърчаване на зелената енергия в България / Павлин Павлов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 261-262. 

  

Сист. No: 61080

- 623 -

45724

Панталеев, Пламен.  Устойчиво потребление и производство / Пламен Панталеев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 276-277. 

  

Сист. No: 61095

- 624 -

Сп Б 445

Николова, Марина.  Върху необходимостта от остойностяване на екосистемните ползи / Марина Николова. // Бизнес управление  (Свищов), XXV, 2015, N 2, с. 67-95. 

  

Сист. No: 60949

- 625 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Достъпното БИО / Татяна Явашева. // Икономика, 2015, N 49, с. 8-11. 

  

Сист. No: 60166

Математическо моделиране

- 626 -

39605

Николова, Надежда.  Количествените методи при изследванията на българската икономика - в хронологичен ракурс и перспектива / Надежда Николова. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Науч. конфер. с межд. уч., Свищов 12-15 окт. 2000 г., 2000, с. 245-251. 

  

Сист. No: 61163

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Медицина

- 627 -

42066

Визев, Красимир и др.  Някои актуални медико-социални проблем на старостта в България / Красимир Визев. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 372-389. 

  

Сист. No: 60297

Здравен мениджмънт

- 628 -

42066

Владимирова, Милена.  Ефективното здравно обслужване - добра практика за здраве и дълголетие / Милена Владимирова. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 463-481. 

  

Сист. No: 60328

Здравеопазване

- 629 -

45724

Владимирова, Милена и др.  Планиране на човешките ресурси в здравеопазването / Милена Владимирова, Наташка Данова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 112-113. 

  

Сист. No: 60890

Здравна икономика

- 630 -

42066

Павлова, Жасмин.  Стареене, здраве и труд / Жасмин Павлова. // Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики : Научна конференция София, 31 май 2006 г.. - София : Център за изследване на населението при БАН, 2006, с. 390-401. 

  

Сист. No: 60311

Техника

- 631 -

Сп И 502

Александров, Александър.  Как да прогнозираме успеха на иновациите / Александър Александров. // Икономика, 2015, N 49, с. 86-88. 

  

Сист. No: 60174

Енергетика

- 632 -

45724

Владиков, Атанас.  Възможен ли е приобщаващ икономически растеж при силна диспропорция между доходите и цените на електроенергията: българският случай в европейски контекст / Атанас Владиков. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 225-226. 

  

Сист. No: 61034

- 633 -

В К 263 d

Милев, Младен.  Новата стратегия за ВЕИ в Европейския енергиен съюз / Младен Милев. // Капитал Daily, V, N 105, 08 юни 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 60716

- 634 -

Сп Ю 371

Златева, Людмила.  Неочакваната суровина за биодизел / Людмила Златева. // Ютилитис, XIII, 2015, N 4, с. 52-53. 

  

Сист. No: 60258

- 635 -

Сп Ю 371

Косоров, Калоян.  Регионален кръстопът за индустриалната конкурентоспособност / Калоян Косоров. // Ютилитис, XIII, 2015, N 4, с. 34-36. 

  

Сист. No: 60255

- 636 -

Сп Ю 371

Машкин, Любен.  Практическо приложение на формите за енергийните баланси - Форма 4 / Любен Машкин. // Ютилитис, XIII, 2015, N 4, с. 40-42. 

  

Сист. No: 60257

- 637 -

Сп Ю 371

Машкин, Любен.  Синтезирана форма на баланса на топлинната енергия - Форма 5 / Любен Машкин. // Ютилитис, XIII, 2015, N 6, с. 51-53. 

  

Сист. No: 60824

- 638 -

Сп И 50 м

Недев, Тодор.  Има ли пазар на елекроенергия в България / Тодор Недев. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 3, с. 3-20. 

  

Сист. No: 60501

- 639 -

Сп А 582

Радев, Юли.  Термодинамиката и икономиката на ресурсите / Юли Радев. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 2, с. 5-15. 

  

Сист. No: 60660

- 640 -

Сп Ю 371

Цялостна канцепция за енергиен мениджмънт в индустрията . // Ютилитис, XIII, 2015, N 4, с. 38-39. 

  

Сист. No: 60256

Селско стопанство. Горско стопанство

- 641 -

Сп Н 32 твие

Велинов, Иван и др.  Продуктивност на твърда пшеница при различни системи на торене / Иван Велинов, Светла Костадинова. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2014, с. 35-40. 

  

Сист. No: 61019

- 642 -

Сп Н 32 твие

Влияние на хербициди върху почвената микрофлора . // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2014, с. 95-103. 

  

Сист. No: 61025

- 643 -

Сп Н 32 твие

Даскалова, Надя.  Растеж на синтетични пшеници при различни условия на отглеждане / Надя Даскалова. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2014, с. 27-34. 

  

Сист. No: 61017

- 644 -

Сп Н 32 твие

Дириманова, Виолета и др.  Анализ на социалните и икономическите ефекти от прилагането на мултифункционално земеделие в България и Германия / Виолета Дириманова, Петя Захариева, Радослава Захариева. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2014, с. 329-337. 

  

Сист. No: 61096

- 645 -

Сп Н 32 твие

Мендева, Виктория Каменова.  Изследване на динамиката на средните добиви от грозде на България, Румъния и Гърция за периода 1961-2009. / Виктория Каменова Мендева. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2014, с. 307-312. 

  

Сист. No: 61081

- 646 -

Сп Н 32 твие

Митева, Нели.  Анализ на състоянието и тенденциите за развитие на българското производство на декоративни растения / Нели Митева. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2014, с. 189-194. 

  

Сист. No: 61061

- 647 -

Сп Н 32 твие

Митков, Аньо.  Биологична ефективност на някои листни хербициди срещу икономически важни плевели / Аньо Митков. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2014, с. 105-114. 

  

Сист. No: 61027

- 648 -

Сп Н 32 твие

Тодоров, Живко.  Влияние на някои листни торове върху развитието и продуктивността на маслодайната рапица / Живко Тодоров. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2014, с. 225-234. 

  

Сист. No: 61070

- 649 -

Сп И 50

Башев, Храбрин и др.  Изследване на екоуправлението в земеделските стопанства с висока екоактивност / Храбрин Башев, Димитър Ванев. // Икономика и управление на селското стопанство, LIX, 2014, N 3, с. 28-55. 

  

Сист. No: 61003

- 650 -

Сп А 255

Вулова, Боряна.  Брюксел одобри новата програма за селските райони с 2,9 млрд. евро бюджет / Боряна Вулова. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 6, с. 8-11. 

  

Сист. No: 60809

- 651 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Сравнение на румънското и българското земеделие / Петко Иванов. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 5, с. 20-21; 26-27. 

  

Сист. No: 60229

- 652 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Температурни и светлинни изисквания на зеленчуковите култури / Петко Иванов. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 6, с. 29-31. 

  

Сист. No: 60810

- 653 -

Сп И 50

Иванова, Кина.  Оценка на влиянието на директните плащания върху българската пшеница / Кина Иванова. // Икономика и управление на селското стопанство, LIX, 2014, N 3, с. 73-78. 

  

Сист. No: 61009

- 654 -

Сп И 50

Йовчевска, Пламенна.  Биологичното производство: приоритет на семейното земеделие / Пламенна Йовчевска. // Икономика и управление на селското стопанство, LIX, 2014, N 4, с. 59-65. 

  

Сист. No: 61035

- 655 -

Сп И 50

Кънева, Красимира.  Предизвикателства пред земеделските стопанства: ОСП 2014-2020 / Красимира Кънева. // Икономика и управление на селското стопанство, LIX, 2014, N 3, с. 17-27. 

  

Сист. No: 61002

- 656 -

Сп И 50

Маламова, Нона.  Оптимизиране на заплащането на наемния труд в производството на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия / Нона Маламова. // Икономика и управление на селското стопанство, LIX, 2014, N 3, с. 65-72. 

  

Сист. No: 61007

- 657 -

Сп И 50

Мендева, Виктория.  Методи за отчитане на риска при инвестиционни решения в земеделието / Виктория Мендева. // Икономика и управление на селското стопанство, LIX, 2014, N 4, с. 15-20. 

  

Сист. No: 61018

- 658 -

Сп И 50

Митова, Диляна.  Биологичното производство - приоритет на българското земеделие в новия програмен период 2014-2020 г. / Диляна Митова. // Икономика и управление на селското стопанство, LIX, 2014, N 3, с. 3-16. 

  

Сист. No: 60997

- 659 -

Сп З 54

Пейков, Валери и др.  Биологично лозарство - възможност за диверсификация на дейността в лозаро-винарския сектор / Валери Пейков, Даниела Димитрова, Владимир Димитров. // Земеделие плюс, 2015, N 3-4, с. 17-19. 

  

Сист. No: 60743

- 660 -

Сп З 54

Пенева, Анна.  Алелопатичен ефект на плевели. Част 1: Алелопатичен ефект върху свиница / Анна Пенева. // Земеделие плюс, 2015, N 3-4, с. 28-30. 

  

Сист. No: 60744

- 661 -

Сп И 50

Саров, Ангел.  Добри практики във вътрешното управление на европейските земеделски кооперации и възможностите за прилагането им в България / Ангел Саров. // Икономика и управление на селското стопанство, LIX, 2014, N 3, с. 56-64. 

  

Сист. No: 61006

- 662 -

Сп И 50

Саров, Ангел.  Равнище на потенциалната иновационна активност на земеделските кооперации в България / Ангел Саров. // Икономика и управление на селското стопанство, LIX, 2014, N 4, с. 31-38. 

  

Сист. No: 61030

- 663 -

Сп И 50

Соколова, Емилия.  Приложение на регресионния метод при изследване влиянието на СЕПП върху различните видове земеделски стопанства / Емилия Соколова. // Икономика и управление на селското стопанство, LIX, 2014, N 4, с. 3-14. 

  

Сист. No: 61010

- 664 -

Сп З 54

Стевия - технология . // Земеделие плюс, 2015, N 3-4, с. 14-16. 

  

Сист. No: 60734

- 665 -

Сп И 50

Стойчев, Васил.  Изследване на факторите, влияещи върху броя на млечните крави в България / Васил Стойчев. // Икономика и управление на селското стопанство, LIX, 2014, N 4, с. 21-30. 

  

Сист. No: 61021

- 666 -

Сп З 54

Тонев, Тоньо и др.  Химическа борба срещу плевелите при основните полски култури / Тоньо Тонев, Аньо Митков. // Земеделие плюс, 2015, N 3-4, 28 с. [Прил.]. 

  

Сист. No: 60746

- 667 -

Сп И 50

Тотева, Десислава.  Състояние и проблеми на развитие на виненото лозарство в Югоизточен лозаро-винарски район на България в условията на ОСП / Десислава Тотева. // Икономика и управление на селското стопанство, LIX, 2014, N 4, с. 43-50. 

  

Сист. No: 61032

- 668 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Може ли органичното земеделие да оправи климата / Елица Ценова. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 5, с 31; 33. 

  

Сист. No: 60230

- 669 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Учени и фермери търсят решения за опазване на безценния ресурс на земята / Елица Ценова. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 5, с. 36-37. 

  

Сист. No: 60231

- 670 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Все повече млади англичани се захващат с фермерство / Елица Ценова. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 6, с. 33-35. 

  

Сист. No: 60811

- 671 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  От свежото по-свежо / Татяна Явашева. // Икономика, 2015, N 49, с. 68-71. 

  

Сист. No: 60172

- 672 -

Сп И 50

Agapieva, Valentina.  Features of Organic Farming and Its Efficiancy / Valentina Agapieva. // Икономика и управление на селското стопанство, LIX, 2014, N 4, с. 66-70. 

  

Сист. No: 61038

- 673 -

Сп И 50

Borisov, Petar и др.  Comparative Advantages of EU Memer States in Trade with Wine / Petar Borisov, Teodor Radev, Daniela Dimitrova. // Икономика и управление на селското стопанство, LIX, 2014, N 4, с. 71-76. 

  

Сист. No: 61040

- 674 -

Сп И 50

Radev, T.  Development and Implementation of A Model for Wine Tourism / T. Radev. // Икономика и управление на селското стопанство, LIX, 2014, N 4, с. 51-58. 

  

Сист. No: 61033

- 675 -

Сп И 50

Stoeva, Teodora.  Challenges Associated with The Development of Vegetable Production in Bulgaria after The EU Enlargement / Teodora Stoeva. // Икономика и управление на селското стопанство, LIX, 2014, N 4, с. 39-42. 

  

Сист. No: 61031

Аграрна политика

- 676 -

Сп З 54

Анастасова, Минка.  Иновационни нагласи в земеделските стопанства / Минка Анастасова. // Земеделие плюс, 2015, N 3-4, с. 3-4. 

  

Сист. No: 60731

- 677 -

Сп Б 445

Любенов, Любомир.  Развитие и състояние на съвременните агропазари / Любомир Любенов. // Бизнес управление  (Свищов), XXV, 2015, N 2, с. 46-66. 

  

Сист. No: 60946

Аграрно предприемачество

- 678 -

Сп Х 74 п

Танева, Ц. Т.  За необходимостта от пазарно лидерство в консервната промишленост / Ц. Т. Танева. // Хранително-вкусова промишленост, LXIV, 2015, N 4, с. 14-15. 

  

Сист. No: 60415

Земеделие. Организация и управление

- 679 -

Сп З 54

Йовчевска, Пламена.  Биологично производство и семейното земеделие / Пламена Йовчевска. // Земеделие плюс, 2015, N 3-4, с. 5-7. 

  

Сист. No: 60732

- 680 -

Сп И 502

Колева, Яна.  Ново начало за земеделието / Яна Колева. // Икономика, 2015, N 50, с. 80-81. 

  

Сист. No: 60736

- 681 -

Сп И 502

Колева, Яна.  Ароматната икономика / Яна Колева. // Икономика, 2015, N 50, с. 82-85. 

  

Сист. No: 60739

- 682 -

Сп И 50 м

Любенов, Любомир.  Създаване на собствени пазари на земеделски производители / Любомир Любенов. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 3, с. 38-48. 

  

Сист. No: 60502

- 683 -

Сп И 502

Симеонов, Петко.  Българският пчелен мед е с високо качаство / Петко Симеонов. // Икономика, 2015, N 49, с. 18-19. 

  

Сист. No: 60169

Биологично земеделие

- 684 -

Сп И 502

Цеков, Цветан.  Намерих своята ниша / Цветан Цеков. // Икономика, 2015, N 49, с. 12-13. 

  

Сист. No: 60167

Управление на предприятията. Организация на производството

- 685 -

Сп Н 32

Николова, Станимира.  Разработване на концептуален модел за управление на доставките в индустриалното предприятие / Станимира Николова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 72-78. 

  

Сист. No: 60532

- 686 -

Сп П 89 тп

Гапоненко, Александр и др.  Традиционные и новые факторы конкурентоспособности организации / Александр Гапоненко, Марина Савельева. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 5, с. 117-124. 

  

Сист. No: 60959

- 687 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  [Десет]10 потвърдени предимства на ERP системите / Надя Кръстева. // CIO, XI, 2015, N 5, с. 28-36. 

  

Сист. No: 60560

- 688 -

Сп Ч E 18

Koleva, Nataliya et al.  Influence of Degree of Customers’ Co-Participation on Their Assessment of Product Design and Functionality / Nataliya Koleva, Ognyan Andreev. // Economic Alternatives, 2015, N 1, с. 91-99. 

  

Сист. No: 60711

Мениджмънт

- 689 -

45724

Йорданова, Елена.  Етични управленски практики за конкурентоспособност на икономиката / Елена Йорданова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 115-116. 

  

Сист. No: 60894

- 690 -

45724

Славов, Станимир.  Устойчивост при промяна в поведението на човешкия фактор / Станимир Славов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 244. 

  

Сист. No: 61062

- 691 -

В К 263 d

Илиев, Ивайло.  Пет мениджърски грешки, които пречат на бизнес успеха : Какво да не допускате и как да се справите с проблемните ситуации, ако се разпознаете в някоя от тях / Ивайло Илиев. // Капитал Daily, V, N 112, 18 юни 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 60930

- 692 -

В К 263

Пижев, Димитър и др.  Намерени в превода : Десет чуждестранни ръководители споделят какво е да си мениджър в България / Димитър Пижев, Дарина Черкезова. // Капитал, XXIII, N 18, 09 май 2015, с. 50-52. 

  

Сист. No: 60218

- 693 -

Сп Г 62 Св

Йорданова, Елена.  Фактори за ефективност в управленското общуване / Елена Йорданова. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 45-76. 

  

Сист. No: 60829

- 694 -

Сп Н 32

Кехайов, Хюсеин.  Личностни характеристики като фактор влияещ върху управленските решения / Хюсеин Кехайов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 45-48. 

  

Сист. No: 60517

- 695 -

Сп Г 621 БСУ

Маринова, Надя.  "Меко" управление - стратегии за управление на отношенията / Надя Маринова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 104-113. 

  

Сист. No: 60912

- 696 -

Сп Н 32

Тачев, Виктор.  Значението на систематичния риск в контекста на макропруденциалната регулация / Виктор Тачев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 14-19. 

  

Сист. No: 60485

- 697 -

Сп Н 32

Христов, Христо.  Основни компетенции за успешни презентационни умения в делова среда / Христо Христов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 96-98. 

  

Сист. No: 60505

- 698 -

Сп М 68 э

Батманова, В. и др.  Опыт территориальных мегапроектов в России и США / В. Батманова, А. Жуков. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 2, с. 23-33. 

  

Сист. No: 60153

- 699 -

Сп Т 871

Гаврилова, Александра.  Лидерство и мениджмънт - сходни черти и различия / Александра Гаврилова. // Труд и право, XXIV, 2013, N 9, с. 31-39. 

  

Сист. No: 60246

- 700 -

Сп Ф 703

Георгиева, Веселина.  Добрите практики и научените уроци през програмния период 2007 - 2013 г. / Веселина Георгиева. // Фондове Програми Проекти, VIII, 2015, N 2-3, с. 18-20. 

  

Сист. No: 60247

- 701 -

Сп П 89 тп

Грошев, Игорь и др.  Эмоционалный компонент как надстроечная структура организационной культуры / Игорь Грошев, Алексей Краснослободцев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 4, с. 96-102. 

  

Сист. No: 60529

- 702 -

Сп М 486

Дочева, Румяна.  Бизнесът е отборна игра / Румяна Дочева. // Мениджър, 2015, N 5, с. 52-53. 

  

Сист. No: 60633

- 703 -

Сп Ю 371

Кавръков, Деян.  Фасилити и пропърти мениджмънт - открий разликите или точките на конвергенцията / Деян Кавръков. // Ютилитис, XIII, 2015, N 6, с. 36-41. 

  

Сист. No: 60821

- 704 -

Сп М 486

Клисарска, Ана.  Младите не знаят в какво да вярват / Ана Клисарска. // Мениджър, 2015, N 5, с. 38-43. 

  

Сист. No: 60627

- 705 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Поставяме си цели, изпълняваме ги и ставаме по-добри / Богиня Матеева. // Логистика, XI, 2015, N 4, с. 12-16. 

  

Сист. No: 60312

- 706 -

Сп Г 621 КИА

Николова-Алексиева, Валентина.  Процесен мениджмънт и адекватност на българския бизнес в условията на турбулентна среда / Валентина Николова-Алексиева. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, XI, 2014, N 11, с. 17-26. 

  

Сист. No: 60879

- 707 -

Сп C 58

Опитомяването на цифровия дракон или задачите на ИТ директорите в третата ера на корпоративните ИТ . // CIO, XI, 2015, N 5, с. 98-99. 

  

Сист. No: 60603

- 708 -

Сп Д 532

Славов, Станимир.  Съпротива към организационна промяна в социалнопсихологически аспект / Станимир Славов. // Диалог. Електронно списание, 2015, N 1, с. 1-8. 

  

Сист. No: 60275

- 709 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  Най-ценният капитал / Начо Стригулев. // Мениджър, 2015, N 5, с. 62. 

  

Сист. No: 60634

- 710 -

Сп М 68 э

Хахунова, А.  Развитие практик оценки эффективности управления: мировые тренды и опыт США / А. Хахунова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 2, с. 47-57. 

  

Сист. No: 60173

- 711 -

Сп М 486

Христов, Александър.  Първите в бизнеса на "Харвард" / Александър Христов. // Мениджър, 2015, N 6, с. 38-42. 

  

Сист. No: 60781

- 712 -

Сп Ч J 80 B

Bauer, Florian et al.  Unveiling the myths of M&A integration: challenging general management and consulting practice / Florian Bauer, Julia Hautz, Kurt Matzler. // Journal of Business Strategy, 36, 2015, N 2, с. 16-24. 

  

Сист. No: 60355

- 713 -

Сп Ч J 80 B

Bourdon, Isabelle et al.  Knowledge sharing in online communities: the power game / Isabelle Bourdon, Chris Kimble, Nathalie Tessier. // Journal of Business Strategy  (New York), 36, 2015, N 3, с. 11-17. 

  

Сист. No: 61129

Бизнес план

- 714 -

Сп Г 621 БСУ

Петров, Велислав.  Умението за разработване на бизнес план като инструмент за повишаване на конкурентноспособността на предприятията / Велислав Петров. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 132-135. 

  

Сист. No: 60923

- 715 -

Сп И 502 д

Каменов, Камен.  Системата / Камен Каменов. // Икономика 21  (Свищов), 5, 2015, N 1, с. 3-14. 

  

Сист. No: 60866

Бизнес стратегии

- 716 -

45724

Божинова, Камелия.  Основни рискове при аутсорсване на процеси от предприятията / Камелия Божинова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 145-146. 

  

Сист. No: 60926

- 717 -

Сп Ч J 80 B

Angot, Jaques et al.  Serving poor people in rich countries: the bottom-of-the-pyramid business model solution / Jaques Angot, Loic Ple. // Journal of Business Strategy  (New York), 36, 2015, N 2, с. 3-15. 

  

Сист. No: 60354

Планиране-метод на управление

- 718 -

45724

Андонова, Кремена.  Дисонанси в релацията "Социално-икономическо планиране - пространствено планиране" / Кремена Андонова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 49-50. 

  

Сист. No: 60812

- 719 -

45724

Богданова, Маргарита.  Заинтересованите страни в плановия процес - мрежови подход за анализ / Маргарита Богданова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 37-38. 

  

Сист. No: 60801

- 720 -

45724

Борисов, Борислав.  Планирането не се нуждае от реабилитация, а от рекогнитизация / Борислав Борисов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 15-26. 

  

Сист. No: 60799

- 721 -

45724

Кирков, Виктор.  Аспекти на стратегическото планиране на столична община в областта на физическото възпитание и спорта / Виктор Кирков. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 74-75. 

  

Сист. No: 60854

- 722 -

45724

Нейкова, Румяна.  Ролята на управленското консултиране за повишаване надеждността и устойчивостта на планирането / Румяна Нейкова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 91-92. 

  

Сист. No: 60869

- 723 -

45724

Николаев, Иван.  Фоново повишаване капацитета на планирането / Иван Николаев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 211-212. 

  

Сист. No: 60999

- 724 -

45724

Пантелеева, Искра.  Възможности за интегриране на целевите ориентири в стратегиите за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж / Искра Пантелеева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 215-216. 

  

Сист. No: 61013

- 725 -

45724

Парашкевова, Евелина.  Целеполагане в публичния сектор в Р България - проблеми и решения / Евелина Парашкевова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 63-64. 

  

Сист. No: 60842

- 726 -

45724

Славова, Ирена.  Влияние на политиките на ЕС върху пространственото планиране в България: концепции, измерения, предизвикателства / Ирена Славова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 52-53. 

  

Сист. No: 60823

- 727 -

Сп Н 25 а

Борисов, Борислав Д.  Несъвършенство в прилагането на SWOT анализа / Борислав Д. Борисов. // Народностопански архив  (Свищов), LXVIII, N 1, с. 17-36. 

  

Сист. No: 60552

Контрол-методи на управление

- 728 -

45724

Цветкова, Надежда.  Устойчиво развитие и растеж на основата на инспекция / Надежда Цветкова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 231. 

  

Сист. No: 61042

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 729 -

45724

Ангелова, Румяна.  Стимулиране развитието на индустриалните клъстери в България - европейски и национални програми и инициативи / Румяна Ангелова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 222. 

  

Сист. No: 61028

- 730 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  Даряването като инвестиция в бъдещето / Начо Стригулев. // Мениджър, 2015, N 5, с. 102-103. 

  

Сист. No: 60719

- 731 -

Сп Ч E 18

Kirilova, Polina K.  Assessing the Creditworthiness of Patchwork Portfolio Entrepreneurs in Emerging Markets: an Investment Theory-Based Approach / Polina K. Kirilova. // Economic Alternatives, 2015, N 1, с. 53-65. 

  

Сист. No: 60742

Корпоративно управление

- 732 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Намаляване на капитала на акционерно дружество / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 18-20. 

  

Сист. No: 60819

- 733 -

Сп В 986

Каранешев, Светлозар.  Корпоративно управление и задачите на вътрешния одит / Светлозар Каранешев. // Вътрешен одитор, XII, 2015, N 5, с. 24-32. 

  

Сист. No: 60458

- 734 -

Сп В 986

Керемедчиев, Спартак.  Какво представлява корпоративното управление? / Спартак Керемедчиев. // Вътрешен одитор, XII, 2015, N 1, с. 3-7. 

  

Сист. No: 60440

- 735 -

Сп В 986

Керемедчиев, Спартак и др.  Съответствие на състоянието с принципите на корпоративното управление в България / Спартак Керемедчиев, Радостина Бакърджиева. // Вътрешен одитор, XII, 2015, N 5, с. 20-23. 

  

Сист. No: 60457

- 736 -

Сп Т 871

Рибарова, Екатерина.  За ролята на служителя по подобряване на корпоративното управление в предприятието / Екатерина Рибарова. // Труд и право, XXIV, 2013, N 2, с. 35-45. 

  

Сист. No: 60193

- 737 -

Сп А 582

Славова, Ирена.  Корпоративната социална отговорност в България: развитие, ограничения и предизвикателства / Ирена Славова. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 2, с. 113-126. 

  

Сист. No: 60685

- 738 -

Сп Ч J 80 f

hanna, Vikramaditya et al.  CEO Connectedness and Corporate Fraud / Vikramaditya hanna, E. Han Kim, Yao Lu. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 3, с. 1203-1252. 

  

Сист. No: 60987

Риск мениджмънт

- 739 -

Сп Б 90

Бычков, А. И.  Риски использования мобильного банка / А. И. Бычков. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 5, с. 107-110. 

  

Сист. No: 60466

- 740 -

Сп П 89 тп

Рыхтикова, Наталья.  Управление рисками в организациях малого и среднего предпринимательства / Наталья Рыхтикова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 5, с. 125-134. 

  

Сист. No: 60960

- 741 -

Сп Ч J 80 r

Amaya, Diego et al.  Dynamic Risk Management: Investment, Capital Structure, and Hedging in the Presence of Financial Frictions / Diego Amaya, Genevieve Gauthier, Thomas-Olivier Leautier. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 82, 2015, N 2, с. 359-399. 

  

Сист. No: 61139

- 742 -

Сп Ч R 62

Banham, Russ.  Industrial intelligence : The risks and opportunities of Smart manufacturing / Russ Banham. // Risk Management  (New York), 62, 2015, N 2, с. 20-24. 

  

Сист. No: 60449

Малък бизнес

- 743 -

39605

Крутик, А. Б.  Малый бизнес как основа преодоления кризиса российской экономики / А. Б. Крутик. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Науч. конфер. с межд. уч., Свищов 12-15 окт. 2000 г., 2000, с. 238-244. 

  

Сист. No: 61161

- 744 -

Сп Н 32 твие

Лулчева, Иванка.  Състояние на малките и средните предприятия в хотелиерството в България / Иванка Лулчева. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2014, с. 149-158. 

  

Сист. No: 61050

- 745 -

Сп Б 923 з

Петков, Мартин.  Представяне на безвъзмездно финансиране за подобряване на производствения капацитет на предприятията / Мартин Петков. // Български законник, XXIV, 2015, N 6, с. 65-69. 

  

Сист. No: 60919

- 746 -

Сп Ч J 80 B

Haase, Heiko et al.  When small businesses go international: alliances as a key to entry / Heiko Haase, Mario Franco. // Journal of Business Strategy  (New York), 36, 2015, N 3, с. 37-45. 

  

Сист. No: 61133

- 747 -

Сп Ч J 80 B

Martins, Jose Moleiro et al.  Too small to innovate? Creating value with fewer resources / Jose Moleiro Martins, Manuel Teles Fernandes. // Journal of Business Strategy, 36, 2015, N 2, . 25-33. 

  

Сист. No: 60366

- 748 -

Сп Ч J 80 B

Weber, Paull et al.  Small business growth: strategic goals and owner preparedness / Paull Weber, Louis Andre Geneste, Julia Connell. // Journal of Business Strategy  (New York), 36, 2015, N 3, с. 30-36. 

  

Сист. No: 61132

Управление на фирмата

- 749 -

45724

Йолов, Владимир.  Стратегии за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж на частните фирми за успешното излизане от финансовата криза / Владимир Йолов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 271-272. 

  

Сист. No: 61086

- 750 -

45724

Николов, Николай.  Устойчивостта на ETFa+ модела в краткосрочна перспектива / Николай Николов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 137-138. 

  

Сист. No: 60915

- 751 -

45724

Петрова, Йоана.  Аспекти на стратегическия потенциал / Йоана Петрова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 240-241. 

  

Сист. No: 61058

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 752 -

45724

Илиев, Никола.  Активен портфейлен мениджмънт - swot анализ / Никола Илиев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 155-156. 

  

Сист. No: 60945

Мениджмънт на фирмата

- 753 -

45724

Асенов, Анатолий.  Управление на промяната и иновациите във фирмата / Анатолий Асенов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 97-98. 

  

Сист. No: 60873

- 754 -

Сп C 58

Войната за ИТ таланти - победителят взема всичко . // CIO, XI, 2015, N 5, с. 96-97. 

  

Сист. No: 60601

Фирмена култура

- 755 -

Сп Т 871

Гаврилова, Александра.  Фирмената култура и управлението на човешките ресурси / Александра Гаврилова. // Труд и право, XXIV, 2013, N 10, с. 23-35. 

  

Сист. No: 60250

Бизнес етикет

- 756 -

Сп Т 871

Дойчева, Емилия.  Фирменият етичен кодекс - елемент на организационната култура / Емилия Дойчева. // Труд и право, XXIV, 2010, N 12, с. 24-31. 

  

Сист. No: 60413

Проектно управление

- 757 -

45724

Сирашки, Христо.  Консултиране на проектната дейност в бизнеса / Христо Сирашки. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 217-218. 

  

Сист. No: 61014

- 758 -

Сп П 89 тп

Багратиони, Константин и др.  Управление рисками в проектах: психологический подход . (Часть !) / Константин Багратиони, Светлана Решенко, Мария Кирина. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 5, с. 100-107. 

  

Сист. No: 60958

- 759 -

Сп Ч E 18

Alexandrova, Matilda et al.  The Role of Project Office for Project Portfolio Management / Matilda Alexandrova, Liliana Stankova, Angel Gelemenov. // Economic Alternatives, 2015, N 1, с. 19-30. 

  

Сист. No: 60738

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 760 -

Сп Н 326 ту

Тодоров, Петко.  Дефицити в медийния лабиринт на прехода / Петко Тодоров. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2015, с. 95-124. 

  

Сист. No: 61157

- 761 -

Сп В 986

Цветкова, Фанка.  Комуникация с трудни събеседници - как да разпознаем манипулатора в общуването / Фанка Цветкова. // Вътрешен одитор, XII, 2015, N 1, с. 8-19. 

  

Сист. No: 60445

Счетоводство

- 762 -

657/С/Н 267

Аверкович, Екатерина.  Счетоводно отчитане на несъстоятелността и ликвидацията на търговските дружества / Екатерина Аверкович. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 57-72. 

  

Сист. No: 60654

- 763 -

657/С/Н 267

Атанасова, Мария.  Особености на счетоводното приключване в земеделските кооперации / Мария Атанасова. // Наръчник на икономиста 2006 : Кн. 1-12. - София : Плутон-1, 2006, с. 40-49. 

  

Сист. No: 60237

- 764 -

657/С/Н 267

Атанасова, Мария.  Отчитане на селскостопанската продукция / Мария Атанасова. // Наръчник на икономиста 2006 : Кн. 1-12. - София : Плутон-1, 2006, с. 60-64. 

  

Сист. No: 60384

- 765 -

657/С/Н 267

Атева, Лидия.  Инвентаризация на декоративни храсти и дървета, произведени в разсадник / Лидия Атева. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 43-44. 

  

Сист. No: 60687

- 766 -

657/С/Н 267

Бакалска, Емилия.  Още веднъж за данъчната основа на доставките по смисъла на ЗДДС / Емилия Бакалска. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 74-87. 

  

Сист. No: 60204

- 767 -

657/С/Н 267

Баташки, Георги.  Транспониране регламентите на МССПС в националното счетоводно законодателство за публичния сектор / Георги Баташки. // Наръчник на икономиста 2015 : Кн. 2-6. - Пловдив : Плутон-1, 2015, с. 57-65. 

  

Сист. No: 60748

- 768 -

657/С/Н 267

Бонев, Живко.  Някои особености от годишното приключване в мелничните предприятия / Живко Бонев. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 66-73. 

  

Сист. No: 60225

- 769 -

657/С/Н 267

Бонев, Живко.  Някои специфични особености при изготвяне на финансовите отчети на промишлените предприятия / Живко Бонев. // Наръчник на икономиста 2006 : Кн. 1-12. - София : Плутон-1, 2006, с. 17-20. 

  

Сист. No: 60235

- 770 -

657/С/Н 267

Василева, Милена.  Данъчно третиране на загубата по закона за корпоративното подоходно облагане / Милена Василева. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 24-29. 

  

Сист. No: 60188

- 771 -

657/С/Н 267

Войнов, Димитър.  Защо и как се формират отсрочените данъци / Димитър Войнов. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 49-56. 

  

Сист. No: 60211

- 772 -

657/С/Н 267

Войнов, Димитър.  Основни промени в Закона за счетоводството през 2007 г. / Димитър Войнов. // Наръчник на икономиста 2007 : Кн. 1-12 / Гл. ред. Роза Тотева. - Пловдив : Плутон-1, 2007, с. 78-86. 

  

Сист. No: 60405

- 773 -

657/С/Н 267

Георгиева, Анета.  Практическо прилагане на новите регламенти в ЗКПО по отношение на корекция на счетоводната грешка, свързана с данъчен амортизируем актив / Анета Георгиева. // Наръчник на икономиста 2007 : Кн. 1-12 / Гл. ред. Роза Тотева. - Пловдив : Плутон-1, 2007, с. 60-66. 

  

Сист. No: 60450

- 774 -

45724

Гутева, Петя.  Счетоводни аспекти на обществените поръчки в бюджетните организации / Петя Гутева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 73-74. 

  

Сист. No: 60851

- 775 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Нереализираните печалби и загуби като счетоводен и данъчен феномен / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 14-21. 

  

Сист. No: 60181

- 776 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Преобразяване на едноличното търговско дружество чрез прехвърляне на имуществото му върху едноличния собственик - едноличен търговец / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 61-65. 

  

Сист. No: 60198

- 777 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Коригиране на счетоводни грешки, когато финансовият резултат за годината на грешката е загуба / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 66-71. 

  

Сист. No: 60201

- 778 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Защо бе изоставен в МСС 16 вариантът за замяна на сходни активи / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 70-72. 

  

Сист. No: 60214

- 779 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Заплащане на бизнескомбинация "придобиване" / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 63-65. 

  

Сист. No: 60223

- 780 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Пропорционална консолидация по МСС 31 дялове в съвместни предприятия / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2006 : Кн. 1-12. - София : Плутон-1, 2006, с. 65-68. 

  

Сист. No: 60268

- 781 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Още веднъж за отчитане на сделка с предприятие на едноличния търговец / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2007 : Кн. 1-12 / Гл. ред. Роза Тотева. - Пловдив : Плутон-1, 2007, с. 65-67. 

  

Сист. No: 60446

- 782 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Отново за отчитане на сделката "Замяна на дълготрайните материални активи" / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2007 : Кн. 1-12 / Гл. ред. Роза Тотева. - Пловдив : Плутон-1, 2007, с. 41-44. 

  

Сист. No: 60456

- 783 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Отчитане на учредяването, дейността и прекратяването на гражданското дружество / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2007 : Кн. 1-12 / Гл. ред. Роза Тотева. - Пловдив : Плутон-1, 2007, с. 87-90. 

  

Сист. No: 60495

- 784 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Годишният финансов отчет на малките и средни предприятия / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2008, с. 86-89. 

  

Сист. No: 60543

- 785 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Особености на отчитането на сделките с недвижими имоти / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2008, с. 68-74. 

  

Сист. No: 60587

- 786 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Годишен финансов отчет на предприятие в ликвидация и несъстоятелност / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 62-65. 

  

Сист. No: 60644

- 787 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Годишен финансов отчет на предприятията с нестопанска цел / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 66-68. 

  

Сист. No: 60646

- 788 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  По някои въпроси на амортизационната политика на предприятието / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 58-60. 

  

Сист. No: 60659

- 789 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Отчитане на инвестиции, придобити в резултат на непарична вноска в капитала на търговското дружество / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 66-67. 

  

Сист. No: 60671

- 790 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Реформата в НСФОМСП / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 58-61. 

  

Сист. No: 60692

- 791 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Приблизителни оценки счетоводни и данъчни аспекти / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 44-46. 

  

Сист. No: 60807

- 792 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Прекратяване на членството на съдружник в ООД по негова воля / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 27-28. 

  

Сист. No: 61052

- 793 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Гражданското дружество - счетоводни и данъчни аспекти / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 57-60. 

  

Сист. No: 61057

- 794 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Бартер и прихващане на насрещни вземания / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 56-60. 

  

Сист. No: 61088

- 795 -

657/С/Н 267

Дурин, Стоян.  Отчитане на обезценяването и отписването на вземания и задължения / Стоян Дурин. // Наръчник на икономиста 2015 : Кн. 2-6. - Пловдив : Плутон-1, 2015, с. 70-72. 

  

Сист. No: 60750

- 796 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Счетоводно и данъчно третиране на загубите от минали отчетни периоди / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 22-25. 

  

Сист. No: 60186

- 797 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Нормативна база и практически проблеми при отчетността и ДДС в строителното предприятие / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 52-60. 

  

Сист. No: 60197

- 798 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Алтернативите за отчитане в счетоводните стандарти за малки и средни предприятия и съпоставката им с МСФО , в сила от 01.01.2005 г. / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 53-65. 

  

Сист. No: 60200

- 799 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Особености при амортизирането на дълготрайните активи / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 57-66. 

  

Сист. No: 60212

- 800 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Инвентаризация на разчетите към 31.12.2005 г. / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 59-62. 

  

Сист. No: 60220

- 801 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Годишното счетоводно приключване в предприятията от отрасъл "строителство" / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста 2006 : Кн. 1-12. - София : Плутон-1, 2006, с. 31-39. 

  

Сист. No: 60236

- 802 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Прехвърляне на предприятие по член 15 от Търговския закон - правни, счетоводни и данъчни аспекти / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста 2006 : Кн. 1-12. - София : Плутон-1, 2006, с. 22-25. 

  

Сист. No: 60266

- 803 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Събития след датата на баланса / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста 2006 : Кн. 1-12. - София : Плутон-1, 2006, с. 46-80. 

  

Сист. No: 60273

- 804 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Отчитане на репутацията според МСФО 3 бизнескомуникации / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста 2007 : Кн. 1-12 / Гл. ред. Роза Тотева. - Пловдив : Плутон-1, 2007, с. 56-64. 

  

Сист. No: 60427

- 805 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Отчитане на разходите по видове дейности / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста 2007 : Кн. 1-12 / Гл. ред. Роза Тотева. - Пловдив : Плутон-1, 2007, с. 66-70. 

  

Сист. No: 60500

- 806 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Приложима нормативна база за отчетната 2008 г. - Закон за счетоводството, Закон за независимия финансов одит, МСС/МСФО и НСФОМСП / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2008, с. 3-50. 

  

Сист. No: 60625

- 807 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Промени в МСС 20 счетоводно отчитене на безвъзмездните средства, предоставени от държавата и оповестяване на държавната помощ / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 63-65. 

  

Сист. No: 60670

- 808 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Счетоводни и данъчни аспекти на договорите за консигнация / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 45-49. 

  

Сист. No: 60688

- 809 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Годишната инвентаризация на разчетите / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 63-65. 

  

Сист. No: 60718

- 810 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Оценка за приложимостта на принципа "предположение за действащо предприятие" / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 66-70. 

  

Сист. No: 60720

- 811 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Промени в Международните счетоводни стандарти/Международни стандарти за финансови отчети / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 40-57. 

  

Сист. No: 60763

- 812 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Промените в МСФО 3 Бизнескомбинации / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 53-58. 

  

Сист. No: 60832

- 813 -

657/С/Н 267

Евлогиев, Емил.  Промени в МСС/МСФО през 2010 година / Емил Евлогиев. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 77-82. 

  

Сист. No: 61093

- 814 -

657/С/Н 267

Жежева, Снежана.  МСФО/МСС преминаване за първи път през 2005 г. / Снежана Жежева. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 50-58. 

  

Сист. No: 60217

- 815 -

657/С/Н 267

Захариев, Петко.  Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишния финансов отчет на бюджетните предприятия за 2009 г. / Петко Захариев. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 26-40. 

  

Сист. No: 60635

- 816 -

657/С/Н 267

Йорданов, Димитър.  Счетоводно отчитане на арендните и наемните отношения между собственици на земя (кооператори) и арендатори (кооперации) / Димитър Йорданов. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2008, с. 40-43. 

  

Сист. No: 60542

- 817 -

657/С/Н 267

Костов, Бойко.  Годишно приключване на дейността на строителните предприятия / Бойко Костов. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 5-21. 

  

Сист. No: 60756

- 818 -

657/С/Н 267

Костов, Бойко и др.  Особености на счетоводното отчитане и годишното счетоводно приключване на строителните фирми / Бойко Костов, Теодоси Георгиев. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 46-61. 

  

Сист. No: 60642

- 819 -

657/С/Н 267

Костова, Надя.  Счетоводно и данъчно третиране на сумите, отчетени в резултат на събития от минали отчетни периоди, от корекции на фундаментални грешки и от промени в счетоводната политика / Надя Костова. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 63-78. 

  

Сист. No: 60187

- 820 -

657/С/Н 267

Костова, Надя.  Счетоводно и данъчно третиране на финансиранията, предоставени за придобиване на дълготрайни материални активи / Надя Костова. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 34-42. 

  

Сист. No: 60695

- 821 -

657/С/Н 267

Куртева, Светлана.  Счетоводната политика на предприятието - вътрешнофирмен акт / Светлана Куртева. // Наръчник на икономиста 2006 : Кн. 1-12. - София : Плутон-1, 2006, с. 50-54. 

  

Сист. No: 60238

- 822 -

657/С/Н 267

Матова-Головина, Анастасия.  Специфични изисквания за съставяне на годишния финансов отчет за 2007 г. от бюджетните предприятия / Анастасия Матова-Головина. // Наръчник на икономиста 2008 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2008, с. 23-39. 

  

Сист. No: 60540

- 823 -

657/С/Н 267

Минчев, Иван.  Счетоводно отчитане на обезценката на материалните запаси и на вземанията / Иван Минчев. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 51-54. 

  

Сист. No: 60725

- 824 -

657/С/Н 267

Минчев, Иван.  Правни, счетоводни и данъчни аспекти на апорта на дълготрайниматериални активи / Иван Минчев. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 47-50. 

  

Сист. No: 60788

- 825 -

657/С/Н 267

Найденова, Светлана.  Особености при отчитане на договорите за финансов лизинг / Светлана Найденова. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 50-57. 

  

Сист. No: 60691

- 826 -

657/С/Н 267

Попова-Йосифова, Надежда.  Счетоводно приключване и деклариране на стопанската дейност от бюджетните предприятия по ЗКПО 2008 г. / Надежда Попова-Йосифова. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 41-45. 

  

Сист. No: 60641

- 827 -

657/С/Н 267

Рангелов, Евгени.  Отчитане на франчайз-договор / Евгени Рангелов. // Наръчник на икономиста 2006 : Кн. 1-12. - София : Плутон-1, 2006, с. 53-59. 

  

Сист. No: 60383

- 828 -

657/С/Н 267

Савова, Камелия.  Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия / Камелия Савова. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 22-39. 

  

Сист. No: 60761

- 829 -

657/С/Н 267

Цветанова, Мария.  Съставяне на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове. Взаимовръзки между параграфи/подпараграфи и счетоводни сметки / Мария Цветанова. // Наръчник на икономиста 2009 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2009, с. 55-73. 

  

Сист. No: 60727

- 830 -

657/С/Н 267

Цветанова, Мария.  Приблизителни оценки и отчитане на поетите ангажименти и задължения в бюджетните предприятия / Мария Цветанова. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 41-52. 

  

Сист. No: 60827

- 831 -

657/С/Н 267

Цветанова, Мария.  Отчитане на начислена и касова основа на средствата от европейските фондове, получени и изразходени в общината / Мария Цветанова. // Наръчник на икономиста 2010 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2010, с. 61-75. 

  

Сист. No: 61089

- 832 -

45724

Чиприянов, Михаил и др.  Значението на счетоводната информация при управлението на бизнес кризи / Михаил Чиприянов, Галина Чиприянова. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 107-108. 

  

Сист. No: 60887

- 833 -

В К 263 d

Маринова, Доника.  Публикуване на годишни отчети в Търговския регистър : В Закона за счетовдството са посочени задължените дружества / Доника Маринова. // Капитал Daily, V, N 121, 30 юни 2015, с. 18. 

  

Сист. No: 61145

- 834 -

Сп Н 32 твие

Георгиева, Ваня.  Отчитане и данъчна трактовка на разходите за амортизация на машинно-тракторния парк в аграрните предприятия / Ваня Георгиева. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2014, с. 281-290. 

  

Сист. No: 61072

- 835 -

Сп Н 32 твие

Георгиева, Ваня.  Ролята на счетоводството при управление на разходите за услуги от машинно-тракторния парк / Ваня Георгиева. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2014, с. 291-300. 

  

Сист. No: 61074

- 836 -

Сп Н 32 твие

Георгиева, Ваня.  Аутсорсинг на процеси, свързани с машинно-тракторния парк в аграрния сектор / Ваня Георгиева. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2014, с. 301-305. 

  

Сист. No: 61075

- 837 -

Сп А 562

Практикоприложни проблеми на счетоводството  / Михаил Дочев и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 292-321. 

  

Сист. No: 60332

- 838 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Консолидиране на финансови отчети / Живко Бонев. // Счетоводство плюс, 2015, N 5, с. 5-9 ; N6, с. 4-9. 

  

Сист. No: 60317

- 839 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Счетоводни грешки / Живко Бонев. // Актив, 2015, N 5, с. 6-10. 

  

Сист. No: 60369

- 840 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Консолидиране на финансови отчети / Живко Бонев. // Счетоводство плюс, 2015, N 6, с. 4-9 ; N5, с. 5-9. 

  

Сист. No: 60793

- 841 -

Сп С 953 п

Брезоева, Бойка.  Важни въпроси при изготвянето на консолидирани финансови отчети по МСС / Бойка Брезоева. // Счетоводство плюс, 2015, N 5, с. 1-4 [Приложение: Счетоводна политика]. 

  

Сист. No: 60333

- 842 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Консолидация - вътрешногрупови печалби или загуби от продажба на дълготрайни активи / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 5, с. 5-13. 

  

Сист. No: 60722

- 843 -

Сп Ф 531 п

Вечев, Венцислав.  Счетоводни и данъчни аспекти при отчитането на стоките в бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 4, с. 10-014. 

  

Сист. No: 60185

- 844 -

Сп С 953 п

Вечев, Венцислав.  Нови моменти при отчитане на стоките в бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Счетоводство плюс, 2015, N 5, с. 11-12. 

  

Сист. No: 60331

- 845 -

Сп А 454

Димитрова, Любомира.  Обхват на юридическите лица, задължени да съставят консолидирани финансови отчети с балансова дата 31.12.2014 г. / Любомира Димитрова. // Актив, 2015, N 6, с. 11-17. 

  

Сист. No: 61106

- 846 -

Сп Б 923 з

Досев, Христо.  Задължения след годишното счетоводно приключване / Христо Досев. // Български законник, XXIV, 2015, N 6, с. 57-64. 

  

Сист. No: 60918

- 847 -

Сп Б 90

Дружиловская, Т. Ю. и др.  Составление консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе / Т. Ю. Дружиловская, Э. С. Дружиловская. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 6, с. 22-28. 

  

Сист. No: 61004

- 848 -

Сп С 953 п

Дурин, Стоян.  Отчитане на преобразуване на търговско дружество чрез вливане и сливане / Стоян Дурин. // Счетоводство плюс, 2015, N 5, с. 10-11. 

  

Сист. No: 60329

- 849 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Отчитане на договори за оперативен лизинг / Стоян Дурин. // Актив, 2015, N 5, с. 5-6. 

  

Сист. No: 60367

- 850 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Отчитане на условните активи и пасиви / Стоян Дурин. // Актив, 2015, N 6, с. 5-6. 

  

Сист. No: 61103

- 851 -

Сп С 953 п

Евлогиев, Емил.  Отговорността на ръководството за организиране на счетоводството в предприятието, за достоверността на годишния финансов отчет и за отговорността на одитора / Емил Евлогиев. // Счетоводство плюс, 2015, N 6, с. 1-9. 

  

Сист. No: 60782

- 852 -

Сп Ф 531 п

Златков, Иван.  Счетоводно отразяване на събития, настъпили след датата на на годишния финансов отчет / Иван Златков. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 6, с. 5-9. 

  

Сист. No: 61165

- 853 -

Сп А 454

Иванова-Кузманова, Галя.  Проблеми при счетоводното отчитане на рекултивацията на земи / Галя Иванова-Кузманова. // Актив, 2015, N 6, с. 6-8. 

  

Сист. No: 61100

- 854 -

Сп А 454

Йосифова, Десислава.  Нормативно и счетоводно третиране на някои казуси за командировки / Десислава Йосифова. // Актив, 2015, N 5, с. 2-5, № 6, с. 2-4. 

  

Сист. No: 60352

- 855 -

Сп А 454

Йосифова, Десислава.  Нормативно и счетоводно третиране на някои казуси за командировки / Десислава Йосифова. // Актив, 2015, N 6, с. 2-4, № 5, с. 2-5. 

  

Сист. No: 61102

- 856 -

Сп А 454

Петков, Георги.  Осчетоводяване на данъчен ревизионен акт / Георги Петков. // Актив, 2015, N 6, с. 20-22. 

  

Сист. No: 61108

- 857 -

Сп Б 90

Петрова, В. Ю.  Учет и налогообложение скидок, бонусов, премий / В. Ю. Петрова. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 6, с. 29-35. 

  

Сист. No: 61005

- 858 -

Сп Б 90

Пучкова, С. И.  Объединение бизнеса и консолидированная финансовая отчетность в условиях перехода на МСФО / С. И. Пучкова. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 5, с. 26-29. 

  

Сист. No: 60468

- 859 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Отчитане на разходите за подобрение върху нает актив и при връщане на актива поради прекратяване на договора за наем / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2015, N 5, с. 1-4. 

  

Сист. No: 60313

- 860 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Тема: Отчитане на собствения капитал на предприятието / Евгени Рангелов. // Актив, 2015, N 5, с. 11-13. 

  

Сист. No: 60371

- 861 -

Сп Д 225

Рангелов, Евгени.  Отчитане на неразпределяемите разходи и данъчното им третиране по ЗКПО / Евгени Рангелов. // Данъците в Република България, 2015, N 3, с. 38-43. 

  

Сист. No: 60776

- 862 -

Сп Д 225

Рангелов, Евгени.  Счетоводно отчитане на данъка върху добавената стойност при регистрация и дерегистрация по ЗДДС / Евгени Рангелов. // Данъците в Република България, 2015, N 4, с. 43-48. 

  

Сист. No: 60787

- 863 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Отдаване под наем на собствен актив / Евгени Рангелов. // Актив, 2015, N 6, с. 8-10. 

  

Сист. No: 61104

- 864 -

Сп С 953 п

Рупска, Теодора.  За същността и ползата на управленското счетоводство / Теодора Рупска. // Счетоводство плюс, 2015, N 6, с. 10-12. 

  

Сист. No: 60792

- 865 -

Сп А 454

Станчева, Мариета.  Нови аспекти в стандарта за приходите МСФО 15 / Мариета Станчева. // Актив, 2015, N 6, с. 18-20. 

  

Сист. No: 61107

- 866 -

Сп Ф 53 кс

Стафиевская, Мария Владимировна.  Резервирование прямых убытков как способ учета последствий бухгалтерских рисков страховщика / Мария Владимировна Стафиевская. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 17, с. 53-58. 

  

Сист. No: 60950

- 867 -

Сп Б 90

Филиппова, Н. Л.  Реализация товара с особым переходом права собственности / Н. Л. Филиппова. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 6, с. 64-70. 

  

Сист. No: 61008

Счетоводство на предприятието

- 868 -

Сп А 454

Гълъбов, Марин.  Водене на специфични регистри - книги / Марин Гълъбов. // Актив, 2015, N 5, с. 14. 

  

Сист. No: 60375

- 869 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Счетоводно отчитане и данъчно третиране на ваучерите за храна / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 5, с. 13-21. 

  

Сист. No: 60723

Одиторски контрол

- 870 -

Сп С 953 п

Брезоева, Бойка.  Акцентите на реформата в одиторското законодателство / Бойка Брезоева. // Счетоводство плюс, 2015, N 5, с. 6-10 [Приложение: Счетоводна политика]. 

  

Сист. No: 60335

- 871 -

Сп В 986

Накъде върви одита? . // Вътрешен одитор, XII, 2015, N 5, с. 33-35. 

  

Сист. No: 60462

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 872 -

45724

Найденов, Сергей.  Организационната идентификация на фирмата и необходимостта от планиране на приемствеността й в семейните фирми / Сергей Найденов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 102-103. 

  

Сист. No: 60884

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 873 -

45724

Бакърджиева, Милка.  Отношението към планирането и разработения план - въпрос на културна принадлежност / Милка Бакърджиева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 185-187. 

  

Сист. No: 60978

- 874 -

Сп Н 32 твие

Булхаирова, Жанна С.  Социално-икономическа оценка за управлението на човешкия капитал в аграрния сектор на икономиката на ККазахстан / Жанна С. Булхаирова. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2014, с. 89-94. 

  

Сист. No: 61024

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 875 -

В К 263 d

Бушандрова, Ирена.  Как да изберем финансов директор? : Пет критерия, които задължително трябва да имате предвид при подбора на най-отговорната финансова позиция в компанията / Ирена Бушандрова. // Капитал Daily, V, N 97, 27 май 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 60537

- 876 -

В К 263 d

Георгиев, Георги.  Осем причини да наемем на работа хора над 45 години / Георги Георгиев. // Капитал Daily, V, N 102, 03 юни 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 60701

- 877 -

В К 263

Кемп, Тим.  Наръчник на супермениджъра : Осем непопулярни съвета за едно ефективно управление на хора / Тим Кемп. // Капитал, XXIII, N 21, 30 май-5 юни 2015, с. 42-44. 

  

Сист. No: 60628

- 878 -

В К 263 d

Николова, Деница.  Какво ще се финансира по ОП "Човешки ресурси" : Най-важните мерки са свързани с младежката безработица / Деница Николова. // Капитал Daily, V, N 88, 14 май 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 60267

- 879 -

В К 263 d

Пенева, Дарина.  Не ви наехме, защото... : Защо обратната връзка при подбор на служители е важна и няколко съвета как да я давате ефективно / Дарина Пенева. // Капитал Daily, V, N 92, 20 май 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 60417

- 880 -

В К 263

Пижев, Димитър.  Пътят към успеха : Няколко съвета за младите мениджъри, които искат да минат на следващото ниво в кариерното си развитие / Димитър Пижев. // Капитал, XXIII, N 20, 23 май 2015, с. 42-44. 

  

Сист. No: 60499

- 881 -

В К 263

Пижев, Димитър.  Моля, нека си говорим : Защо вътрешнофирмените комуникации са важни и как влияят вълху развитието на организациите и ангажираността на служителите / Димитър Пижев. // Капитал, XXIII, N 23, 13 юни 2015, с. 43-45. 

  

Сист. No: 60864

- 882 -

В К 263

Черкезова, Дарина.  HR предизвикателства : Основните тенденции в областта на човешките ресурси, които вълнуват специалистите не само с днешна дата, но и за слезващите 5+ години / Дарина Черкезова. // Капитал (прил. К2 Бизнес), XXIII, N 17, 01 май 2015, с. 53-55. 

  

Сист. No: 60137

- 883 -

Сп Т 871

Арсениева, Екатерина.  Целенасоченото въвеждащо обучение е първата крачка към успешното развитие на служителите и организацията / Екатерина Арсениева. // Труд и право, XXIV, 2008, N 11, с. 29-32. 

  

Сист. No: 60638

- 884 -

Сп Т 871

Атанасова, Маргарита.  Обучението на персонала - основни етапи и цели / Маргарита Атанасова. // Труд и право, XXIV, 2012, N 11, с. 31-43. 

  

Сист. No: 60304

- 885 -

Сп Т 871

Атанасова, Маргарита.  Ролята на преките ръководители в управлението на човешките ресурси / Маргарита Атанасова. // Труд и право, XXIV, 2010, N 1, с. 25-29. 

  

Сист. No: 60338

- 886 -

Сп Т 871

Близнаков, Йордан.  За мотивацията и мотивационните фактори / Йордан Близнаков. // Труд и право, XXIV, 2012, N 9, с. 38-44. 

  

Сист. No: 60300

- 887 -

Сп Т 871

Божилова, Ваня.  Валидирането на компетентности - възможности за мотивиране и развитие на човешките ресурси / Ваня Божилова. // Труд и право, XXIV, 2015, N 6, с. 28-39. 

  

Сист. No: 61109

- 888 -

Сп Ф 53 кс

Воронова, Наталия Валерьевна.  Внедрение системы оценки кадров по компетенциям в целях построения эффективной сестемы управления персоналом в коммерческом банке / Наталия Валерьевна Воронова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 19, с. 22-31. 

  

Сист. No: 60976

- 889 -

Сп Т 871

Георгиев, Красимир.  Служителите като конкурентно предимство и модели за оценка на тяхното трудово представяне / Красимир Георгиев. // Труд и право, XXIV, 2008, N 5, с. 29-34. 

  

Сист. No: 60615

- 890 -

Сп Т 871

Георгиева, Антоанета.  Управлението на човешките ресурси в "Софарма Трейдинг" АД / Антоанета Георгиева. // Труд и право, XXIV, 2011, N 2, с. 39-44. 

  

Сист. No: 60316

- 891 -

Сп Т 871

Гюрова, Вяра.  Функции на мениджъра по човешките ресурси / Вяра Гюрова. // Труд и право, XXIV, 2015, N 3, с. 42-53. 

  

Сист. No: 60190

- 892 -

Сп Т 871

Делибашева, Анна.  Схема " Социални иновации в предприятията" - още една възможност за участие на работодателите в ОП " Развитие на човешките ресурси" / Анна Делибашева. // Труд и право, XXIV, 2011, N 6, с. 46-57. 

  

Сист. No: 60323

- 893 -

Сп Т 871

Димитрова, Николинка.  Негово величество работникът : Авангарден европейски опит / Николинка Димитрова. // Труд и право, XXIV, 2008, N 8, с. 32-35. 

  

Сист. No: 60624

- 894 -

Сп Т 871

Дойчева, Емилия.  Какво представлява стрес-мениджмънт, или управлението на стреса / Емилия Дойчева. // Труд и право, XXIV, 2012, N 8, с. 50-58. 

  

Сист. No: 60299

- 895 -

Сп Т 871

Дойчева, Емилия.  За значението на организационния климат / Емилия Дойчева. // Труд и право, XXIV, 2012, N 10, с. 30-37. 

  

Сист. No: 60302

- 896 -

Сп Т 871

Дойчева, Емилия.  Оценяване на трудовото представяне - цели, методи и резултати / Емилия Дойчева. // Труд и право, XXIV, 2011, N 3, с. 36-46. 

  

Сист. No: 60319

- 897 -

Сп Т 871

Дойчева, Емилия.  Тиймбилдингът - ефективен метод за изграждане на екипи / Емилия Дойчева. // Труд и право, XXIV, 2011, N 8, с. 34-40. 

  

Сист. No: 60324

- 898 -

Сп Т 871

Дойчева, Емилия.  Система за оценяване на персонала / Емилия Дойчева. // Труд и право, XXIV, 2010, N 4, с. 34-39. 

  

Сист. No: 60344

- 899 -

Сп Т 871

Дойчева, Емилия.  Психологическото тестиране при подбор на кандидати / Емилия Дойчева. // Труд и право, XXIV, 2010, N 8, с. 25-30. 

  

Сист. No: 60393

- 900 -

Сп Т 871

Дойчева, Емилия.  Индивидуалният план за кариерно развитие / Емилия Дойчева. // Труд и право, XXIV, 2010, N 10, с. 33-39. 

  

Сист. No: 60411

- 901 -

Сп Т 871

Евгениев, Георги.  Как да подготвим проекти на длъжностите в предприятието / Георги Евгениев. // Труд и право, XXIV, 2013, N 11, с. 41-47. 

  

Сист. No: 60253

- 902 -

Сп Т 871

Иванова, Биляна.  Как да се справим с негативизма на работното място / Биляна Иванова. // Труд и право, XXIV, 2008, N 7, с. 33-35. 

  

Сист. No: 60622

- 903 -

Сп Т 871

Иванова, Мария.  Трансформационно учене за организационни лидери / Мария Иванова. // Труд и право, XXIV, 2015, N 5, с. 29-39. 

  

Сист. No: 60703

- 904 -

Сп Т 871

Илиев, Йосиф.  За необходимостта от изгрождане и функциониране на модерни системи за управление на човешките ресурси във фирмите / Йосиф Илиев. // Труд и право, XXIV, 2009, N 10, с. 33-36. 

  

Сист. No: 60544

- 905 -

Сп Т 871

Как да напишем мотивационно писмо . // Труд и право, XXIV, 2010, N 4, с. 49-53. 

  

Сист. No: 60346

- 906 -

Сп Т 871

Как да подберете кандидат за работа . // Труд и право, XXIV, 2011, N 9, с. 36-38. 

  

Сист. No: 60325

- 907 -

Сп Т 871

Каменов, Димитър.  За значението на инвестициите в човешкия капитал / Димитър Каменов. // Труд и право, XXIV, 2010, N 7, с. 32-40. 

  

Сист. No: 60392

- 908 -

Сп Т 871

Каменов, Димитър.  Кариерното ориентиране в България - предизвикателства и перспективи / Димитър Каменов. // Труд и право, XXIV, 2009, N 5, с. 31-37. 

  

Сист. No: 60496

- 909 -

Сп Т 871

Каменов, Димитър.  Оценка на кадровия потенциал на фирмата / Димитър Каменов. // Труд и право, XXIV, 2008, N 4, с. 37-40. 

  

Сист. No: 60596

- 910 -

Сп Т 871

Каменов, Димитър.  Корпоративната социална отговорност в контекста на управлението на човешките ресурси / Димитър Каменов. // Труд и право, XXIV, 2008, N 9, с. 35-41. 

  

Сист. No: 60636

- 911 -

Сп Т 871

Катански, Чавдар.  Състояние и развитие на човешките ресурси в България / Чавдар Катански. // Труд и право, XXIV, 2009, N 12, с. 24-30. 

  

Сист. No: 60558

- 912 -

Сп Т 871

Кичева, Татяна.  Ролята на вътрешните комуникации за успешното управление на човешките ресурси / Татяна Кичева. // Труд и право, XXIV, 2013, N 8, с. 31-41. 

  

Сист. No: 60241

- 913 -

Сп Т 871

Ленсиони, Патрик.  Преодоляване на петте основни слабости при работата в екип : Как да изградите успешен екип и какви са ползите от това / Патрик Ленсиони. // Труд и право, XXIV, N 1, с. 22-26. 

  

Сист. No: 60191

- 914 -

Сп Т 871

Младенова, Румяна.  Компетентностен подход за оценяване на човешките ресурси : Опитът на "БСД - България" ЕООД / Румяна Младенова. // Труд и право, XXIV, 2013, N 6, с. 28-45. 

  

Сист. No: 60196

- 915 -

Сп Т 871

Национална стратегия за учене през целия живот 2008-2013 година . // Труд и право, XXIV, 2009, N 2, с. 35-40. 

  

Сист. No: 60489

- 916 -

Сп Т 871

Петнадесет бързи стъпки към повишението . // Труд и право, XXIV, 2012, N 4, с. 41-44. 

  

Сист. No: 60287

- 917 -

Сп Т 871

С подходящи промени в организационната култура можете да постигнете едновременно и мотивация, и контрол . // Труд и право, XXIV, 2012, N 3, с. 53-55. 

  

Сист. No: 60285

- 918 -

Сп Т 871

Станева, Ирина.  Значението на препоръката / Ирина Станева. // Труд и право, XXIV, 2009, N 4, с. 30-31. 

  

Сист. No: 60491

- 919 -

Сп И 50 м

Стоянов, Ивайло.  Санкции и неетично поведение на човешкия фактор в управлението на организацията / Ивайло Стоянов. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 3, с. 49-62. 

  

Сист. No: 60504

- 920 -

Сп Г 621 КИА

Тепавичарова, Милена.  Оптимизиране на числеността, структурата и равнището на трудово представяне на човешките ресурси в стопанските организации / Милена Тепавичарова. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, XI, 2014, N 11, с. 27-39. 

  

Сист. No: 60872

- 921 -

Сп Т 871

Тодорова, Лариса.  Управление на човешките ресурси чрез разработване на компетентностни модели / Лариса Тодорова. // Труд и право, XXIV, 2010, N 9, с. 31-43. 

  

Сист. No: 60409

- 922 -

Сп Т 871

Томов, Томчо.  Управление на мотивацията в българските предприятията / Томчо Томов. // Труд и право, XXIV, 2010, N 3, с. 21-29. 

  

Сист. No: 60339

- 923 -

Сп Т 871

Томов, Томчо.  Управление на конфликтите в условията на криза / Томчо Томов. // Труд и право, XXIV, 2010, N 6, с. 31-39. 

  

Сист. No: 60378

- 924 -

Сп Т 871

Томов, Томчо.  Ефективната комуникация в мениджмънта / Томчо Томов. // Труд и право, XXIV, 2010, N 11, с. 34-41. 

  

Сист. No: 60412

- 925 -

Сп Т 871

Томов, Томчо.  Интервюто за работа. Не е важно какво казваме, а как го казваме / Томчо Томов. // Труд и право, XXIV, 2009, N 3, с. 22-31. 

  

Сист. No: 60506

- 926 -

Сп Т 871

Томов, Томчо.  Управление на различията, поколенията и тяхната мотивация на работното място / Томчо Томов. // Труд и право, XXIV, 2008, N 10, с. 39-49. 

  

Сист. No: 60637

- 927 -

Сп Т 871

Томов, Томчо.  Лоялността в трудовите отношения / Томчо Томов. // Труд и право, XXIV, 2008, N 12, с. 27-35. 

  

Сист. No: 60656

- 928 -

Сп Т 871

Успешният подбор не завършва с успешния избор . // Труд и право, XXIV, 2011, N 12, с. 35-37. 

  

Сист. No: 60334

- 929 -

Сп И 502 д

Хаджиев, Кристиян.  Инструменти за анализ на външната среда през призмата на самоуправляващите се работни екипи / Кристиян Хаджиев. // Икономика 21  (Свищов), 5, 2015, N 1, с. 15-30. 

  

Сист. No: 60870

- 930 -

Сп П 89 тп

Хачатурян, Ашот.  От управления персоналом к управлению человеческим капиталом компании / Ашот Хачатурян. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 4, с. 86-95. 

  

Сист. No: 60528

- 931 -

Сп Т 871

Шест стъпки за успешна кариера . // Труд и право, XXIV, 2013, N 12, с. 25- 27. 

  

Сист. No: 60270

- 932 -

Сп Т 871

Шопов, Димитър и др.  Нови възможности за по-добро използване на човешките ресурси чрез прилагането на "гъвкави" стратегии / Димитър Шопов, Маргарита Атанасова. // Труд и право, XXIV, 2012, N 6, с. 41-49. 

  

Сист. No: 60290

- 933 -

Сп Т 871

Шопов, Димитър и др.  Какво трябва да знаете при определянето на стратегията на предприятието за използването на човешките ресурси / Димитър Шопов. // Труд и право, XXIV, 2012, N 7, с. 37-41. 

  

Сист. No: 60292

- 934 -

Сп Ч R 62

Piper, Arthur.  Working with father time / Arthur Piper. // Risk Management  (New York), 62, 2015, N 3, с. 48-51. 

  

Сист. No: 60460

- 935 -

Сп Ч J 80 B

Taneja, Sonia et al.  A culture of employee engagement: a strategic perspective for global managers / Sonia Taneja, Scott S. Sewell, Randall Y. Odom. // Journal of Business Strategy  (New York), 36, 2015, N 3, i= 46-56. 

  

Сист. No: 61138

Транспорт

- 936 -

Сп Л 763

Владимиров, В.  Защита на търговците, използващи морски транспорт / В. Владимиров. // Логистика, XI, 2015, N 4, с. 47-49. 

  

Сист. No: 60307

- 937 -

Сп Л 763

Маринова, Ани.  Контейнери на релси / Ани Маринова. // Логистика, XI, 2015, N 4, с. 42-43. 

  

Сист. No: 60305

- 938 -

Сп Г 368

Мирчев, Й.  Новата европейска железопътна политика и предизвикателствата пред българските железници / Й Мирчев. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 3, с. 12-27. 

  

Сист. No: 60478

- 939 -

Сп А 582

Мутафчиева-Бакалова, Виолета.  Насоки за повишаване конкурентоспособността на българските транспортни предприятия / Виолета Мутафчиева-Бакалова. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 2, с. 16-34. 

  

Сист. No: 60664

- 940 -

Сп А 582

Русанова, Виктория.  Правни проблеми във връзка с отговорността на превозвача при въздушния превоз на пътници / Виктория Русанова. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 2, с. 141-152. 

  

Сист. No: 60696

- 941 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  ЕСП: Вътрешните водни пътища не се развиват / Ралица Русинова. // Логистика, XI, 2015, N 4, с. 28-33. 

  

Сист. No: 60288

- 942 -

Сп И 502 д

Стоянов, Михал.  Характерни особености на нискотарифните авиопревозвачии и развитието им в Европа / Михал Стоянов. // Икономика 21  (Свищов), 5, 2015, N 1, с. 55-72. 

  

Сист. No: 60878

- 943 -

Сп Ч E 18

Miler, Ryszard K.  Electronic Container Tracking System as a Cost-Effective Tool in Intermodal and Maritime Transport Management / Ryszard K. Miler. // Economic Alternatives, 2015, N 1, с. 40-52. 

  

Сист. No: 60740

Стандартизация и типизация в производството

- 944 -

45724

Господинов, Юлиян.  Стандартизацията - организация и ползи / Юлиян Господинов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 124-125. 

  

Сист. No: 60902

- 945 -

Сп Г 621 КИА

Михайлов, Михаил.  Сертификационна дейност в България / Михаил Михайлов. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, XI, 2014, N 11, с. 77-82. 

  

Сист. No: 60895

Анализ на промишленото производство

- 946 -

Сп C 58

[Осем] 8 тенденции в бизнес анализите през 2015 г. . // CIO, XI, 2015, N 5, с. 86-89. 

  

Сист. No: 60589

Хранително-вкусова промишленост

- 947 -

Сп И 502

Колева, Яна.  Иновации и инвестиции в бира / Яна Колева. // Икономика, 2015, N 50, с. 36-41. 

  

Сист. No: 60730

- 948 -

Сп Х 742

EXPO 2015 - Милано - с акцент върху изхранването - между сънищата и реалността . // ХИ&Т, XVI, 2015, N 3, с. 6-7. 

  

Сист. No: 60372

Строителство

- 949 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Хоризонтите на строителния бизнес / Татяна Явашева. // Икономика, 2015, N 50, с. 68-70. 

  

Сист. No: 60733

Информационни технологии

- 950 -

45724

Краева, Виолета.  Облачните технологии като инструмент за иновативен бизнес / Виолета Краева. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 89-90. 

  

Сист. No: 60867

- 951 -

45724

Тачев, Теодор.  Клауд базирано мобилно обучение / Теодор Тачев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 172-173. 

  

Сист. No: 60970

- 952 -

45724

Шишманов, Красимир.  Стратегия за изграждане на информационна система за малко предприятие / Красимир Шишманов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 193. 

  

Сист. No: 60991

- 953 -

Сп C 58

Апостолов, Георги.  Облачната ERP система - средство за бързо въвеждане на корпоративните стандарти / Георги Апостолов. // CIO, XI, 2015, N 4, с. 30-31. 

  

Сист. No: 60227

- 954 -

Сп C 58

Всичко, което бихте искали да знаете за "големите данни" (част 4) . // CIO, XI, 2015, N 5, с. 93-95. 

  

Сист. No: 60599

- 955 -

Сп C 58

Всичко, което бихте искали да знаете за големите данни (част 3) . // CIO, XI, 2015, N 4, с. 53-65. 

  

Сист. No: 60263

- 956 -

Сп C 58

ГИС технологиите - с ключова роля в епохата на "интелигентните мрежи" . // CIO, XI, 2016, N 6, с. 32-38. 

  

Сист. No: 61130

- 957 -

Сп Т 871

Дойчева, Емилия.  Дистаннционното обучение - ефективна съвременна форма за професионална квалификация на заети лица / Емилия Дойчева. // Труд и право, XXIV, 2012, N 2, с. 37-42. 

  

Сист. No: 60280

- 958 -

Сп C 58

За ползите и спецификата на BI . // CIO, XI, 2015, N 4, с. 42-43. 

  

Сист. No: 60262

- 959 -

Сп C 58

Как да намалим разходите за ИТ структурата . // CIO, XI, 2015, N 6, с. 58-59. 

  

Сист. No: 61143

- 960 -

Сп Т 871

Калчев, Марин.  Нови електронни услуги за осигурените лица и осигурителите, предоставени от НОИ през втората половина на 2013 г. / Марин Калчев. // Труд и право, XXIV, 2013, N 11, с. 77-76. 

  

Сист. No: 60269

- 961 -

Сп Т 871

Компютърът като посредник за работа, или как да кандидатстваме за свободна позиция он-лайн . // Труд и право, XXIV, 2012, N 1, с. 37-38. 

  

Сист. No: 60279

- 962 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Системите за управление на бизнеса навлизат в ново ниво на зрялост / Надя Кръстева. // CIO, XI, 2015, N 4, с. 4-9. 

  

Сист. No: 60221

- 963 -

Сп Р 448

Кръстева, Надя.  ИТ системите за управление на бизнеса навлизат в ново ниво на зрялост / Надя Кръстева. // Регал, 2015, N 4, с. 6-7. 

  

Сист. No: 60745

- 964 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Технологичното развитие на ютилити сектора - тенденции и прогнози / Надя Кръстева. // CIO, XI, 2015, N 6, с. 20-23. 

  

Сист. No: 61128

- 965 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  [Десет]10 проекта с фокус върху иновациите и цифровия бизнес / Виктория Лазова. // CIO, XI, 2015, N 5, с. 58-64. 

  

Сист. No: 60576

- 966 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  По-добро предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса с помощта на интегрирана ИС / Виктория Лазова. // CIO, XI, 2015, N 6, с. 8-11. 

  

Сист. No: 61121

- 967 -

Сп C 58

Модерна ИТ инфраструктура в АУБ подпомага учебния процес . // CIO, XI, 2015, N 6, с. 14. 

  

Сист. No: 61127

- 968 -

Сп C 58

Стратегическата визия за ИТ структурата - предпоставка за постижения в бизнеса.  Стратегическата визия за ИТ инфраструктурата - предпоставка за постижения в бизнеса. // CIO, XI, 2015, N 6, с. 4-8. 

  

Сист. No: 61120

- 969 -

Сп C 58

Съхранението на данните - под знака на концепцията SDS . // CIO, XI, 2015, N 6, с. 54-56. 

  

Сист. No: 61142

- 970 -

Сп C 58

Умните градове - бъдещето на градското планиране . // CIO, XI, 2015, N 6, с. 42-45. 

  

Сист. No: 61131

- 971 -

Сп Р 448

Чанкова, Жана.  Оптимизация, локализация, социализация, токенизация / Жана Чанкова. // Регал, 2015, N 4, с. 3-5. 

  

Сист. No: 60741

- 972 -

Сп C 58

[Две хиляди и петнадесета] 2015 - година на възход за глобалния пазар на корпоративен софтуер . // CIO, XI, 2015, N 4, с. 10-13. 

  

Сист. No: 60224

- 973 -

Сп C 58

[Десет]10 важни въпроса във връзка с управляваните ИТ услуги . // CIO, XI, 2015, N 5, с. 66-77. 

  

Сист. No: 60583

- 974 -

Сп C 58

[Десет]10 добри практики в приложението на технологиите за бизнес анализи . // CIO, XI, 2015, N 5, с. 38-42. 

  

Сист. No: 60567

- 975 -

Сп C 58

[Десет]10 постижения на CAD/CAM/CAE технологиите . // CIO, XI, 2015, N 5, с. 52-56. 

  

Сист. No: 60575

- 976 -

Сп C 58

[Десет]10 правила за избор на правилния бизнес софтуер . // CIO, XI, 2015, N 5, с. 90-92. 

  

Сист. No: 60594

- 977 -

Сп C 58

[Седем] 7 често срещани грешки при изграждане на ИТ инфраструктурата в малкия и среден бизнес . // CIO, XI, 2015, N 6, с. 50-53. 

  

Сист. No: 61135

- 978 -

Сп C 58

[Три] 3 начина да подобрите бизнес процесите с помощта на CRM . // CIO, XI, 2015, N 4, с. 44-46. 

  

Сист. No: 60264

- 979 -

Сп C 58

[Четири] 4 актуални тенденции в изграждането на ефективни решения за видеоконференции . // CIO, XI, 2015, N 6, с. 46-48. 

  

Сист. No: 61134

- 980 -

Сп C 58

BI решенията - под влиянието на нови технологии и организационен подход . // CIO, XI, 2015, N 4, с. 38-41. 

  

Сист. No: 60251

- 981 -

Сп C 58

ERP улеснява планирането и анализите в Нео Арт . // CIO, XI, 2015, N 4, с. 34-35. 

  

Сист. No: 60228

Бизнес информационни системи

- 982 -

45724

Цанов, Емил.  Концепция за социално-ориентирано управление на бизнес-информацията / Емил Цанов. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 256-257. 

  

Сист. No: 61077

Информационни мрежи. Информационни системи

- 983 -

Сп А 562

Системи за управление на версиите: еволюция, концепция, сравнителен анализ  / Богомил Трайков и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, с. 322-351. 

  

Сист. No: 60336

- 984 -

Сп C 58

Десет 10 прогнози за технологиите за съхранение на данни.  [Десет]10 прогнози за технологиите за съхранение на данни. // CIO, XI, 2015, N 5, с. 18-19. 

  

Сист. No: 60557

- 985 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  [Десет]10 значими тенденции в сферата на ИТ сигурността / Надя Кръстева. // CIO, XI, 2015, N 5, с. 22-27. 

  

Сист. No: 60559

- 986 -

Сп C 58

[Десет]10 сфери на активно приложение на ГИС в България . // CIO, XI, 2015, N 5, с. 44-50. 

  

Сист. No: 60570

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 987 -

Сп И 503 и

Dobrin, Cosmin Octavian et al.  Complaining behaviour and consumer safety: research on Romania online shopping / Cosmin Octavian Dobrin, Adriana Girneata. // Икономически изследвания, XXIV, 2015, N 1, с. 161-176. 

  

Сист. No: 60437

Интернет

- 988 -

45724

Бойчев, Бойчо.  Оптимизиране на дейността на предприятията чрез прилагане на концепцията "интернет на нещата" / Бойчо Бойчев. // Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2015, с. 148-149. 

  

Сист. No: 60927

- 989 -

Сп А 582

Хаджиев, Боян.  Гражданското общество и Интернет - процес на адаптация / Боян Хаджиев. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 2, с. 133-140. 

  

Сист. No: 60693

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 990 -

Сп Н 32 твие

Александров, Красимир и др.  Туристическите потоци на Балканския полуостров - България, Румъния / Красимир Александров, Йорданка Икова, Лиляна Икова. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2014, с. 169-180. 

  

Сист. No: 61056

- 991 -

Сп Н 32 твие

Килимперов, Иван.  Аграрната политика в контекста на развитието на аграрния туризъм у нас / Иван Килимперов. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2014, с. 123-130. 

  

Сист. No: 61043

- 992 -

Сп Н 32 твие

Килимперов, Иван.  Уикенд туризъм в селски зони - мода или необходимост / Иван Килимперов. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2014, с. 141-148. 

  

Сист. No: 61049

- 993 -

Сп Н 32 твие

Лулчева, Иванка.  Потребителска оценка на качеството на обслужване в заведенията за хранене и развлечения / Иванка Лулчева. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2014, с. 159-168. 

  

Сист. No: 61054

- 994 -

Сп Н 25 а

Горчева, Таня.  Градовете като привлекателна туриститечка дестинация / Таня Горчева. // Народностопански архив  (Свищов), LXVIII, 2015, N 1, с. 3-16. 

  

Сист. No: 60549

- 995 -

Сп Г 621 КИА

Михова, Тони.  Проблеми при мениджмънта на туристическите фирми в България / Тони Михова. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, XI, 2014, N 11, с. 121-124. 

  

Сист. No: 60853

- 996 -

Сп Г 621 КИА

Никовска, Кремена и др.  Балнеоложкият туризъм в България - състояние и възможности за развитие / Кремена Никовска, Стамен Стамов. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, XI, 2014, N 11, с. 114-120. 

  

Сист. No: 60852

- 997 -

Сп Ч E 18

Alexandrova, Elena.  Harmonization of Family Holidays with Contemporary Requirements / Elena Alexandrova. // Economic Alternatives, 2015, N 1, с. 118-125. 

  

Сист. No: 60700

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 998 -

Сп Н 32

Сабриева, Мерял.  Френският език слрещу английското нашествие / Мерял Сабриева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 41-44. 

  

Сист. No: 60509

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

География

- 999 -

Сп Н 32 твие

Михайлов, Пело.  Промени в административната принадлежност, броя и статута на селищата в България от 01.01.2011 до 31.03.2014 г. / Пело Михайлов. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2014, с. 115-122. 

  

Сист. No: 61041

Биографии

- 1000 -

Сп Б 44 б

Димитрова, Людмила Т.  Личните тефтерчета на училя Петър Дънов, съхранявани в Българския исторически архив в Националната библиотека - извори за уточняване на факти и събития от живота му / Людмила Т. Димитрова. // Библиотека, XXII, 2015, N 2, с. 113-123. 

  

Сист. No: 60914

История на СА

- 1001 -

В Д 92

Агенция.  ВАС призна за легитимно назначаването на служебния ректор на Стопанска академия. // Дунавско дело, LXI, N 25, 26 юни - 2 юли 2015, с. 1. 

  

Сист. No: 61122

- 1002 -

В А 561

Адамов, Величко.  [Шейсет] 60 години катедра "Стратегическо планиране" : [Поздравление на Ректора Величко Адамов] / Величко Адамов. // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 1, апр. 2015, с. 1. 

  

Сист. No: 60138

- 1003 -

В З 375

Андасаров, Петър.  Да сме ковачница на кадри е наша мисия, наша съдба : [Интервю с Ректора проф. Величко Адамов] /  Интервюто взе Петър Андасаров. // Застраховател, XXI, N 10, 27 май - 10 юни 2015, с. 6-7. 

  

Сист. No: 60597

- 1004 -

В А 561

Богданова, Маргарита.  Катедра с доказан авторитет и перспективно бъдеще / Маргарита Богданова. // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 1, апр. 2015, с. 1-2. 

  

Сист. No: 60145

- 1005 -

В А 561

Борисов, Борислав.  Планирането не умира, то се усъвършенства / Борислав Борисов. // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 1, апр. 2015, с. 3-4. 

  

Сист. No: 60146

- 1006 -

В А 561

Веселинова, Н.  За парадигмите и Учителя / Н. Веселинова. // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 1, апр. 2015, с. 5. 

  

Сист. No: 60154

- 1007 -

В З 375

Възпитаници на Стопанска академия от Випуск 2013 получиха сноите магистърски дипломи.  Възпитаници на Стопанска академия от Випуск 2013 получиха своите магистърски дипломи. // Застраховател, XXI, N 9, 13-27 май 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 60356

- 1008 -

В А 561

Господинов, Юлиян.  Успехите на катедрата / Юлиян Господинов. // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 1, апр. 2015, с. 6. 

  

Сист. No: 60161

- 1009 -

В А 561

Дамянов, Атанас.  Спирала на развитие / Атанас Дамянов. // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 1, апр. 2015, с. 4. 

  

Сист. No: 60148

- 1010 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Студенти от специалност "Публична администрация" посетиха Министерски съвет / Гергана Иванова. // Застраховател, XXI, N 9, 13-27 май 2015, с. 11. 

  

Сист. No: 60361

- 1011 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Студенти партньори на "Майкрософт" представиха инициативата Geeks on Wheels в Стопанска академия / Гергана Иванова. // Застраховател, XXI, N 9, 13-27 май 2015, с. 11. 

  

Сист. No: 60363

- 1012 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Свищовските стунти с изява във втория финален кръг на конкурса за есе / Гергана Иванова. // Застраховател, XXI, N 9, 13-27 май 2015, с. 11. 

  

Сист. No: 60364

- 1013 -

В З 375

Иванова, Гергана.  ВАС призна служебния ректор на Стопанска академия - гр. Свищов / Гергана Иванова. // Застраховател, XXI, N 12, 24 юни - 15 юли 2015, с. 2. 

  

Сист. No: 61123

- 1014 -

В Д 92

Инициативен комитет издигна кандидатурата на доц. д-р Иван Марчевски за ректор на Академията . // Дунавско дело, LXI, N 14, 9-16 юни 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 60841

- 1015 -

В З 375

Катедра "Стратегическо планиране" отбеляза своя 60-годишен юбилей . // Застраховател, XXI, N 9, 13-27 май 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 60359

- 1016 -

В А 561

Лазарова, Ел. и др.  Алумни клубово на възпитаниците / Ел. Лазарова, Др. Маринов. // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 1, апр. 2015, 5. 

  

Сист. No: 60162

- 1017 -

В А 561

Марчева, Анастасия.  Карта на международното сътрудничество / Анастасия Марчева. // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 1, апр. 2015, с. 4. 

  

Сист. No: 60150

- 1018 -

В Д 92

Обръщение на ВрИД ректор на Стопанска академия проф. д-р Иван Върбанов . // Дунавско дело, LXI, N 25, 26 юни - 2 юли 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 61126

- 1019 -

В З 375

Проф. д-р Даниел Врачовски - "Доктор хонорис кауза" на Донецкия национален университет в Украйна . // Застраховател, XXI, N 9, 13-27 май 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 60358

- 1020 -

В Д 92

Проф. д-р Иван Върбанов е служебно назначен за ректор на Стопанска академия "Д. А. Ценов" . // Дунавско дело, LXI, N 22, 5-11 юни 2015, с. 1. 

  

Сист. No: 60838

- 1021 -

В Д 92

Проф. Кръстьо Петков стана Доктор хонорис кауза на Стопанска академия "Д. А. Ценов" . // Дунавско дело, LXI, N 13, 3-9 април 2015, с. 1. 

  

Сист. No: 60839

- 1022 -

В Д 92

Съдът призна проф. Иван Върбанов за ректор на Стопанска академия . // Дунавско дело, LXI, N 23, 12-18 юни 2015, с. 1. 

  

Сист. No: 60837

- 1023 -

В Д 92

Театрали от различни поколения учредиха Алумни клуб към Стопанска академия . // Дунавско дело, LXI, N 24, 19-25 юни 2015, с. 8. 

  

Сист. No: 60986

- 1024 -

В З 375

Трето издание на Националното ученическо състезание по управление на проекти в Свищов . // Застраховател, XXI, N 9, 13-27 май 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 60360

- 1025 -

В А 561

Чиприянов, Михаил.  Магистърски програми / Михаил Чиприянов. // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 1, апр. 2015, с. 5. 

  

Сист. No: 60160

- 1026 -

В З 375

.  Новото общо събрание гласува за първата дама, избрана за ректор на свищовската Алма Матер. // Застраховател, XXI, N 11, 10-24 юни 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 60865

- 1027 -

В Д 92

"Национални дни на кариерата 2015" отново срещна свищовски студенти с бизнеса . // Дунавско дело, LXI, N 13, 3-9 април 2015, с. 8. 

  

Сист. No: 60840

- 1028 -

В А 561

[Сто] 100 години от рождението на основателя  : [проф. д-р ик. н. Петър Мастиков]. // Алма матер  (Свищов), XXIV, N 1, апр. 2015, с. 4. 

  

Сист. No: 60152


 Индекс по АВТОРИ

Аверкович, Екатерина 762 
Адамов, Величко 1002 
Айрапетян, Мариам 413 
Александров, Александър 631 
Александров, Красимир 391 990 
Александров, Свилен Илиев 549 
Александрова, Александрина 189 199 
Алексиева, Десислава 346 
Алексова, Десислава 347 
Анастасова, Минка 26 676 
Ангелов, Ангел 425 
Ангелов, Георги 182 325 361 
Ангелов, Иван 435 
Ангелов, Илиян 377 
Ангелов, Никола 98 
Ангелов, Петко 188 
Ангелова, Красимира 17 
Ангелова, Поля 36 608 
Ангелова, Румяна 729 
Андасаров, Петър 1003 
Андонова, Кремена 718 
Андреева, Зина 92 
Андреева, Мария 3 
Апостолов, Георги 953 
Аркадиев, Димитър 19 42 57 
Арсениева, Екатерина 883 
Асенов, Анатолий 753 
Асенов, Росен 75 134 137 
Асса, Мартин 543 
Атанасова, Бистра 502 
Атанасова, Елка 20 
Атанасова, Лина 407 
Атанасова, Маргарита 115 884 885 932 
Атанасова, Мария 763 764 
Атева, Лидия 200 201 765 
Ахмадеев, Равиль Габдуллаевич 150 
Бабаева, Рена Фаиговна 140 
Багратиони, Константин 758 
Баев, Стоян 21 
Баздекиду, Василики 428 
Бакалска, Емилия 202 203 204 205 206 207 208 209 315 766 
Бакърджиева, Милка 873 
Бакърджиева, Радостина 735 
Балев, Иван 22 53 
Балевски, Иво 348 
Балканска, Полина 598 
Балтов, Росен 503 
Банкова, Иванка 618 
Банчев, Петър 401 
Баранчик, Юрий 463 
Баташки, Георги 767 
Батманова, В. 698 
Башев, Храбрин 649 
Белев, Васил 504 
Белев, Тома 347 
Белоусов, Анатолий 837 
Белоусов, Андрей Леонидович 141 
Белчева, Мария 58 
Блажева, Виолета 383 384 
Близнаков, Йордан 116 886 
Богачева, О. В. 142 143 
Богданов, Богдан 37 
Богданов, Калоян 79 
Богданов, Калоян Огнянов 85 139 
Богданова, Маргарита 616 719 1004 
Богомилова, Жанет 99 117 568 
Божечкова, А. В. 172 
Божилова, Ваня 887 
Божинов, Асен 983 
Божинов, Божидар 182 
Божинова, Камелия 716 
Бозев, Васил 279 
Бойчев, Бойчо 988 
Бойчев, Димитър 210 560 
Бонев, Живко 768 769 838 839 840 
Борисов, Борислав 555 556 720 1005 
Борисов, Борислав Д. 727 
Борисов, С. М. 331 
Борисов, Симеон 472 
Борисов, Томо 550 
Борисова-Маринова, Кремена 45 
Ботева, Мария 504 
Бошикьов, Димитър 46 
Бошнаков, Венелин 27 
Братков, Марин 91 
Брезоева, Бойка 841 842 870 
Буланов, Ю. Н. 144 
Булхаирова, Жанна С. 874 
Бушандрова, Ирена 875 
Бычков, А. И. 739 
Ванев, Димитър 649 
Варамезов, Любчо 385 
Варнавский, Владимир 436 
Василев, Георги 505 
Василев, Сашо 9 
Василева, Валентина 211 212 213 214 280 316 
Василева, Елка 349 
Василева, Ивелина 95 120 
Василева, Мариана 122 
Василева, Милена 215 770 
Василева, Петя 599 
Василева, Стелиана 402 408 409 
Вачевска, Миглена 340 
Везенков, Димитър 581 
Великова, Валентина 602 
Великова, Вилия 600 
Велинов, Иван 641 
Велчева, Деница 437 
Веселинова, Н. 1006 
Веселинова, Надежда 403 
Вечев, Венцислав 843 844 
Вигна, Пол 134 
Визев, Красимир 627 
Визев, Стоян 627 
Владиков, Атанас 632 
Владимиров, В. 936 
Владимирова, Катя 55 
Владимирова, Милена 628 629 
Войков, Боян 473 474 
Войнов, Димитър 216 771 772 
Волков, А. 458 
Володин, А. 18 
Воронова, Наталия Валерьевна 888 
Вулова, Боряна 650 
Вълчев, Владимир 423 
Вълчева, Екатерина 391 
Гаваз, Айгюл 475 
Гаврилова, Александра 699 755 
Ганева, Ваня 69 364 
Ганчев, Калин 375 
Гапоненко, Александр 686 
Гекова, Валентина 281 
Генкова, Тихомира 51 
Генчева, Боряна 399 
Генчева-Димова, Яна 28 
Георгиев, Георги 80 89 876 
Георгиев, Драган 393 
Георгиев, Красимир 889 
Георгиев, Теодоси 818 
Георгиева, Анета 217 218 219 220 221 277 278 282 317 318 773 
Георгиева, Антоанета 890 
Георгиева, Ваня 834 835 836 
Георгиева, Веселина 700 
Георгиева, Галя 462 837 
Георгиева, Глория 476 
Георгиева, Мая 350 
Георгиева, Нонка 620 
Герганов, Георги 384 
Гилина, Надя 343 
Гинина, Петя 222 223 224 
Глинковски, Ч. 93 
Головин, Алексей Олегович 145 
Горанова, Пенка 351 408 412 
Горелая, Н. В. 146 
Горина, Г. А. 147 
Горчева, Таня 434 994 
Господинов, Юлиян 555 556 944 1008 
Господинова, Пламена 477 
Градинаров, Петър 506 
Греви, Джовани 448 
Григоров, Петър 449 
Григорова, Ваня 419 
Грошев, Игорь 701 
Гутева, Петя 774 
Гутник, А. 458 
Гълъбов, Марин 363 868 
Гюрова, Вяра 891 
Давидов, Божимир 56 
Давидова, Алма 382 
Дамянов, Атанас 1009 
Данева, Иванка 573 574 
Данова, Наташка 629 
Данфорт, Ник 450 
Даскалова, Надя 643 
Делибашева, Анна 892 
Дементьев, Дмитрий Витальевич 283 
Дементьева, Нина Михайловна 283 
Джилизов, Велко 327 507 508 
Димитров, Борис 558 
Димитров, Владимир 659 
Димитров, Георги 96 
Димитров, Димитър 408 
Димитров, Емил 61 
Димитров, Ивайло 509 
Димитров, Калин 582 
Димитров, Мартин 148 365 427 
Димитрова, Ваня 284 323 
Димитрова, Даниела 659 
Димитрова, Елвира 478 
Димитрова, Елка 124 125 126 127 
Димитрова, Емилия 100 
Димитрова, Любена 121 
Димитрова, Любомира 845 
Димитрова, Людмила Т. 1000 
Димитрова, Николинка 893 
Димитрова, Нина 10 
Димитрова, Теодора 183 
Димитррова, Десислава 81 
Димов, Мартин 24 
Димов, Нено 352 
Димов, Сава 184 
Динков, Динко 438 
Динков, Милен 546 
Дириманова, Виолета 97 644 
Добрев, Величко 510 
Додунекова, Ваня 59 
Дойнов, Иван 479 
Дойчева, Емилия 756 894 895 896 897 898 899 900 957 
Дойчинова, Емилия 101 
Донев, Гълъб 102 
Донкова, Веселка 190 
Досев, Христо 846 
Дочев, Иван 225 226 227 467 732 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 
Дочев, Михаил 837 
Дочева, Румяна 702 
Дочева, Соня 228 
Драганов, Георги 587 596 
Драганов, Христо 583 584 
Дружиловская, Т. Ю. 847 
Дружиловская, Э. С. 847 
Дубская, Е. С. 198 
Дурин, Стоян 229 230 795 848 849 850 
Дьо Беноа, Ален 451 
Евгениев, Георги 901 
Евлогиев, Емил 231 232 233 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 851 
Евстатиев, Антон 452 
Емилова, Ирена 546 
Ефимов, Олег Николаевич 588 
Жежева, Снежана 814 
Желев, Светослав 511 
Жотева, Мая 285 286 287 288 
Жуков, А. 698 
Заполских, Александър 463 
Заркова, Вержиния 575 
Заркова, Мария 29 
Зафирова, Силвия 6 
Захариев, Андрей 185 186 427 552 
Захариев, Петко 468 815 
Захариева, Елена 609 
Захариева, Петя 644 
Захариева, Радослава 644 
Златанов, Светозар 561 
Златанова, Калина 234 235 236 237 
Златарева, Маргарита 512 
Златева, Людмила 634 
Златков, Иван 852 
Иванов, Владислав 610 
Иванов, Димитър 513 
Иванов, Петко 651 652 
Иванов, Росен 238 239 
Иванова, Анелия 480 
Иванова, Биляна 902 
Иванова, Гергана 1010 1011 1012 1013 
Иванова, Зоя 386 
Иванова, Кина 653 
Иванова, Мария 903 
Иванова-Кузманова, Галя 853 
Ивков, Божидар 67 
Игов, Михаил 30 
Икова, Йорданка 990 
Икова, Лиляна 990 
Илиев, Драгомир 435 
Илиев, Ивайло 691 
Илиев, Йосиф 904 
Илиев, Кристиян 78 
Илиев, Никола 187 752 
Илиева, Даниела 435 
Илиева, Рая 514 
Илиева, Таня 571 
Йовчевска, Пламена 679 
Йовчевска, Пламенна 654 
Йолов, Владимир 749 
Йорданов, Димитър 816 
Йорданов, Йордан 65 
Йорданов, Николай 398 
Йорданов, Пламен 493 
Йорданова, Елена 689 693 
Йорданова, Ива 481 
Йорданова, Пламена 492 494 
Йорданова, Румяна 240 
Йосифова, Десислава 854 855 
Йотов, Йото Д. 576 
Кабакчиева, Дорина 613 
Кавръков, Деян 703 
Кадочников, П. 439 
Казанджиева, Калина 44 
Калоянов, Тодор 60 
Калчев, Марин 960 
Каменов, Димитър 130 907 908 909 910 933 
Каменов, Камен 715 
Каранешев, Светлозар 733 
Касабова, Камелия 515 
Катански, Чавдар 911 
Катасонов, Валентин Юрьевич 453 
Катранджиев, Валентин 429 
Кацарова, Мариана 516 517 518 
Кейси, Майкъл Дж. 134 
Кемп, Тим 877 
Керемедчиев, Спартак 734 735 
Кехайов, Хюсеин 694 
Килимперов, Иван 611 991 992 
Кирилова, Марина 482 
Кирина, Мария 758 
Кирков, Виктор 721 
Кирова, Биляна 483 
Кичева, Татяна 912 
Киюцевская, А. М. 172 
Клисарска, Ана 704 
Клупт, М. 54 
Ковачев, Васил 47 
Ковачев, Константин 11 
Ковачева, Мария 330 
Коева-Димитрова, Любомира 289 
Колев, Димитър 410 
Колев, Николай 519 
Колев, Николай Стоянов 396 
Колева, Яна 680 681 947 
Колчев, Валери 520 
Кондратьев, В. 440 
Копаранов, Христо 521 
Копривленски, Васко 97 
Коробейникова, М. С. 177 
Коробейникова, Ольга Михайловна 149 
Корпут, Валтер ван дер 241 313 314 
Косов, Михаил Евгеньевич 150 
Косоров, Калоян 635 
Костадинова, Гергана 484 
Костадинова, Елена 369 
Костадинова, Светла 641 
Костов, Бойко 242 243 817 818 
Костов, Димитър 454 455 
Костова, Иванка 395 
Костова, Надя 244 819 820 
Костова-Пикет, Десислава 151 
Краева, Виолета 950 
Красильников, Сергей 191 
Краснослободцев, Алексей 701 
Крачунова, Зоя 7 
Кривошеев, Д. В. 152 
Крутик, А. Б. 743 
Кръстева, Габриела 333 
Кръстева, Илияна 380 
Кръстева, Надя 687 962 963 964 985 
Кръстевич, Тодор 411 
Кузина, О. Е. 153 
Кузнецов, Юрий 983 
Кукарских, Владимир Вячеславович 589 
Куницына, Н. Н. 154 
Куртева, Светлана 821 
Кънев, Пламен 339 
Кънева, Красимира 655 
Кьосева, Ралица 522 
Кючуков, Любомир 441 
Лазарова, Ел. 1016 
Лазарова, Елица 4 
Лазова, Виктория 965 966 
Лалев, Ангелин 983 
Ламбева, Силвия 8 
Ларина, Т. А. 167 
Лахно, Юлия Викторовна 155 
Ленсиони, Патрик 913 
Леоненко, Наталия 603 
Леонов, М. В. 156 
Лилова, Камелия 50 
Линкова, Маруся 381 
Липина, Е. А. 154 
Личев, Тихомир 353 
Личева, Катя 547 
Логинов, Евгений Леонидович 157 
Логинова, Валерия Евгеньевна 157 
Лулански, Пано 617 
Лулчева, Иванка 744 993 
Лутуак, Едуард 75 
Любенов, Любомир 677 682 
Любенов, Любослав 485 486 
Любенова, Марияна 612 
Люцканов, Емил 457 
Маданска, Нели 523 
Маламова, Нона 656 
Малчев, Михаил 524 
Малыгина, В. Д. 31 
Мальцева, Анна 388 
Мангачев, Иван 525 
Манов, Арсо 32 
Манова, Евгения 487 488 
Манолов, Георги Л. 542 
Маринов, Георги 342 
Маринов, Делян 526 
Маринов, Др. 1016 
Маринов, Драгомир 553 555 556 
Маринов, Едуард 442 
Маринов, Иван 183 326 
Маринов, Мирослав 70 
Маринова, Ани 937 
Маринова, Доника 833 
Маринова, Надя 695 
Маринова, Цветелина 158 
Марков, Методи 527 
Маркова, Анелия 290 
Марчева, Анастасия 372 612 1017 
Масленников, А. О. 430 
Мастеров, Андрей Игоревич 159 
Матеева, Богиня 420 705 
Матова-Головина, Анастасия 822 
Машкин, Любен 636 637 
Мендева, Виктория 657 
Мендева, Виктория Каменова 645 
Мермерска, Людмила 291 
Миланова, Петя 366 
Милев, Младен 633 
Милинов, Валентин 186 188 
Милкова, Милица 16 
Милошев, Йосиф 559 562 
Минкова, Ганета 292 
Минкова, Петя 478 
Минчев, Иван 245 246 469 823 824 
Мирчев, Димитър 528 
Мирчев, Й 938 
Митев, Марио 478 
Митева, Десислава 446 
Митева, Нели 646 
Митков, Аньо 647 666 
Митков, Милен 577 585 
Митова, Диляна 658 
Митрева, Христина 563 
Михайлов, Георги 489 
Михайлов, Михаил 455 945 
Михайлов, Пело 999 
Михайлов, Пеню 82 
Михайлова, Ванина 68 
Михайлова, Маргарита 387 
Михайлова, Румяна 104 
Михалева, Жулиета 490 
Михова, Геновева 56 
Михова, Тони 995 
Младенов, Богомил 76 
Младенов, Чавдар 61 
Младенова, Галина 160 
Младенова, Мария 188 334 
Младенова, Румяна 914 
Москова, Нора 529 
Муравьева, Наталья Николаевна 293 
Мутафов, Емил 62 
Мутафчиева-Бакалова, Виолета 939 
Найденов, Борислав 530 531 
Найденов, Сергей 872 
Найденова, Светлана 825 
Наливайский, В. Ю. 162 
Насыров, Искандър Наилович 163 
Недев, Тодор 638 
Неделчев, Никола 14 
Нейков, Йордан 435 
Нейкова, Нина 394 
Нейкова, Румяна 722 
Несторов, Недялко 90 
Никовска, Кремена 996 
Николаев, Иван 723 
Николов, Димитър 586 
Николов, Зоран 491 492 493 494 
Николов, Николай 187 750 
Николова, Бистра 532 
Николова, Галя 2 
Николова, Деница 878 
Николова, Марина 621 624 
Николова, Надежда 626 
Николова, Силвия 84 
Николова, Станимира 685 
Николова, Таня 554 
Николова-Алексиева, Валентина 706 
Нинов, Николай 564 
Нинова, Валентина 578 
Ножаров, Щерьо 72 
Нушев, Костадин 12 
Овчинникова, Н. Э. 164 
Овчинникова, О. П. 164 
Олевский, Григорий 362 
Очковская, Марина 413 
Павлов, Антон 165 
Павлов, Нено 565 
Павлов, Павлин 622 
Павлов, Цветан 192 
Павлова, Жасмин 630 
Павлова, Кристина 555 
Павлова, Марияна 345 
Панделиева, Соня 295 
Панева, Анелия 579 
Панева, Лиляна 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 296 297 298 470 
Панталеев, Пламен 623 
Пантелеева, Искра 724 
Парашкевова, Евелина 555 556 725 
Пашинова, Татяна 92 
Пашов, Росен 426 
Пеева, Диляна 492 493 494 495 496 497 
Пейков, Валери 659 
Пенева, Анна 660 
Пенева, Дарина 879 
Пенева, Ростислава 392 
Пенева, Светлана 601 
Перков, Венцислав 337 
Петков, Георги 299 856 
Петков, Калоян 187 376 
Петков, Мартин 745 
Петков, Пламен 341 
Петков, Светослав Каменов 33 
Петкова, Аспасия 566 567 569 570 
Петкова, Искра 614 
Петкова, Мария 548 
Петров, Велислав 714 
Петров, Виниций 13 
Петрова, В. Ю. 857 
Петрова, Галина 258 
Петрова, Йоана 751 
Петрова, Моника 300 
Петрова, Наташа 424 
Петросян, Александр 400 
Пижев, Димитър 692 880 881 
Плотникова, И. В. 328 
Помакова, Марчела 498 
Попов, Веселин 983 
Попов, Г. П. 166 
Попов, Ганчо 533 
Попова, Евгения 301 
Попова, Ю. Ю. 162 
Попова-Йосифова, Надежда 826 
Постаджиян, Кристиян 406 
Потемкин, С. А. 167 
Проданов, Васил 443 
Пруненко, М. А. 335 
Пунев, Анастас 544 
Пучкова, С. И. 858 
Пътев, Пламен 187 
Радев, Пламен 605 
Радев, Юли 639 
Радлова, Невена 597 
Радулова, Анелия 189 
Раев, Христо 259 
Рангелов, Евгени 302 827 859 860 861 862 863 869 
Рангелова, Росица 48 
Ранчева, Емилия 52 
Решенко, Светлана 758 
Рибарова, Екатерина 107 736 
Рикова, Рени 534 
Розмари, Папуърт 606 
Росева, Ренета 260 
Рупска, Теодора 864 
Русанова, Виктория 940 
Русинова, Ралица 371 421 422 941 
Рыбалко, Мария 413 
Рыхтикова, Наталья 740 
Сабриева, Мерял 998 
Савельева, Марина 686 
Савов, Венцислав 73 
Савова, Камелия 828 
Саров, Ангел 661 662 
Седаш, Т. Н. 619 
Селявина, Елизавета 193 
Сидорова, Антонина Васильевна 34 
Симеонов, Петко 683 
Симеонов, Петър 418 
Симеонова, Велислава 459 
Симов, Максим 601 
Сирашки, Христо 757 
Ситников, Илья Анатольевич 389 
Славева, Красимира 43 
Славов, Деян 38 
Славов, Станимир 690 708 
Славова, Зоя 572 
Славова, Ирена 726 737 
Смокова, Маруся 411 
Соколова, Емилия 663 
Средкова, Красимира 545 
Стамов, Стамен 996 
Станева, Ирина 918 
Станева, Силвена 499 
Станкова, Лиляна 131 373 
Станкулов, Цветан 303 304 305 
Станчева, Мариета 865 
Станчева, Мария 500 
Статева, Галя 23 
Статева, Йорданка 460 
Стафиевская, Мария Владимировна 866 
Стефанов, Георги 535 
Стефанов, Любомир 118 
Стефанов, Никифор 550 
Стефанов, Никола 456 
Стефанова, Вивиана 607 
Стефанова, Диляна 63 
Стефанова, Камелия 613 
Стоева, Василена 580 
Стоименова, Борислава 404 
Стойкова, Пепа 74 
Стойчев, Васил 665 
Стоянов, Виктор 501 
Стоянов, Ивайло 919 
Стоянов, Михал 942 
Стоянов, Николай 135 136 
Стоянова, Мариела 5 612 
Стоянова, Менда 319 
Стоянова, Станислава 546 
Стоянова, Цветослава 397 
Стригулев, Начо 709 730 
Стънгачева, Нели 133 
Сугарева, Марта 50 
Сугарова, Ирина Валерьевна 168 
Сулев, Георги 536 
Сухарев, Александър Николаевич 169 
Съботинова, Диана 77 
Съев, Стоян 615 
Тананеев, Емилиян 322 
Тананеева, Живка 354 408 
Танев, Радослав 415 
Танева, Ц. Т. 678 
Тараскина, А. В. 198 
Тасев, Симеон 537 
Тачев, Виктор 138 696 
Тачев, Виктор Йорданов 139 
Тачев, Теодор 951 
Тепавичарова, Милена 920 
Терновская, Елена Петровна 170 
Тихолов, Стефан 306 
Тихомирова, Е. В. 329 
Тодоров, Александър 338 
Тодоров, Евгени 355 408 
Тодоров, Живко 447 648 
Тодоров, Петко 414 760 
Тодорова, Даниела 367 
Тодорова, Лариса 921 
Тодорова, Любомира 378 
Тодорова, Светла 358 359 360 
Толкаченко, Галина Львовна 145 
Томев, Любен 24 
Томов, Томчо 108 922 923 924 925 926 927 
Тонев, Александър 525 
Тонев, Тоньо 666 
Тончев, Цветан 602 
Топалова, Велина 66 
Топлева, Силвия 374 
Топчиева, Ралица 538 
Тосков, Георги 415 
Тосунян, Г. А. 171 
Тотева, Десислава 667 
Трайков, Богомил 983 
Трендафилов, Димитър Иванов 416 
Трунин, П. В. 172 
Тянкова, Янка 539 
Узун, Несрин 379 
Узунова, Красимира 261 
Усоскин, В. М. 173 
Ушаков, В. А. 174 
Фаизова, Анна Андреевна 590 
Фасхиев, Хакимзян 390 
Филипов, Велин 307 
Филиппова, Н. Л. 867 
Фокина, Т. В. 143 
Хабова, Антонина 444 
Хаджиев, Боян 989 
Хаджиев, Кристиян 929 
Хасъмска, Мария 109 110 
Хахунова, А. 710 
Хачатурян, Ашот 930 
Хорозов, Георги 540 
Хотинская, Г. И. 175 
Христов, Александър 405 711 
Христов, Емил 25 35 
Христов, Радослав 407 
Христов, Христо 697 
Христов, Чавдар 132 
Христович, Никола 464 
Христосков, Йордан 39 
Хубенова, Мина 465 
Цанева, Райна 356 
Цанков, Петър 324 
Цанов, Васил 40 
Цанов, Емил 982 983 
Цачев, Цветослав 332 
Цветанова, Ева 357 557 
Цветанова, Мария 262 829 830 831 
Цветкова, Лорета 263 264 265 266 267 268 308 320 
Цветкова, Надежда 728 
Цветкова, Фанка 761 
Цеков, Николай 64 
Цеков, Цветан 684 
Ценова, Елица 668 669 670 
Ценова, Любка 309 
Цокова, Полина 541 
Цонева, Елка 94 
Цоневски, Веселин 111 112 113 
Чанкова, Жана 971 
Черкезова, Дарина 119 692 882 
Черкезова, Патриция 114 
Чибурин, Ядвига 612 
Чиприянов, Михаил 832 1025 
Чиприянова, Галина 832 837 
Шатарова, Десислава 431 
Швейкин, И. Е. 176 
Шевченко, И. В. 177 
Шелухина, Елена 837 
Шеремета, Сергей Вячеславович 178 
Шикора, Я. 93 
Шишманов, Красимир 952 
Шнайдър, Нейтън 137 
Шопов, Димитър 932 933 
Шопова, Маргарита 88 
Штырляева, Евгения Владимировна 163 
Щурина, С. В. 335 
Явашева, Татяна 445 625 671 949 
Янева, Люба 41 
Янков, Никола 370 
Янкова, Мина 310 311 
Янкова, Цветана 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 312 318 321 471 
Яркова, Юлияна 62 
Agapieva, Valentina 672 
Alexandrova, Elena 997 
Alexandrova, Matilda 759 
Amaya, Diego 741 
Andreev, Ognyan 688 
Angot, Jaques 717 
Banham, Russ 742 
Bauer, Florian 712 
Bauer, Michael D. 86 
Borisov, Petar 673 
Bourdon, Isabelle 713 
Bruneau, Catherine 592 
Cesa-Bianchi, Ambrogio 432 
Cespedes, Luis Felipe 432 
Claessens, Stijn 87 
Connell, Julia 748 
Dimitrova, Daniela 673 
Disoska, Elena Makrevska 461 
Dobrin, Cosmin Octavian 987 
Fernandes, Manuel Teles 747 
Franco, Mario 746 
Gatzert, Nadine 594 
Gauthier, Genevieve 741 
Gelemenov, Angel 759 
Geneste, Louis Andre 748 
Girneata, Adriana 987 
Haase, Heiko 746 
Han, Joongho 179 
hanna, Vikramaditya 738 
Hautz, Julia 712 
Huber, Carin 594 
Jaffee, Dwight M. 433 
Jojadeh, Isa Zaghi 344 
Kaghazian, Soheila 344 
Kim, E. Han 738 
Kimble, Chris 713 
Kirilova, Polina K. 731 
Koleva, Nataliya 688 
Konarev, Asen 336 
Konstantinova, Snezhinka 336 
Kung, Howard 368 
Leautier, Thomas-Olivier 741 
Lu, Yao 738 
Marinov, Krasimir 417 
Martins, Jose Moleiro 747 
Matzler, Kurt 712 
Meyr, Stephanie 595 
Miler, Ryszard K. 943 
Miteva, Diyana 180 
Moraliyska, Monika 466 
Naghdi, Yazdan 344 
Odom, Randall Y. 935 
Park, Kwangwoo 179 
Pennacchi, George G. 179 
Piper, Arthur 934 
Ple, Loic 717 
Radev, T. 674 
Radev, Teodor 673 
Rebucci, Alessandro 432 
Schmeiser, Hato 594 
Schmid, Lukas 368 
Sewell, Scott S. 935 
Sghaier, Nadia 592 
Stankova, Liliana 759 
Stoeva, Teodora 675 
Stoilova, Vyara 71 
Taneja, Sonia 935 
Tennyson, Sharon 595 
Tessier, Nathalie 713 
Weber, Paull 748 
Эзрох, Ю. С. 181 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аграрната политика в контекста на развитието на аграрния туризъм у нас 991 
Аграрната статистика в България 36 
Агротероризмът - нова форма на заплаха за националната сигурност 550 
Административният акт - технология на възпроизвеждане на правни последици 485 
Админитративноправен режим на оръжията в Република България 474 
Активен портфейлен мениджмънт - swot анализ 752 
Активизация ивнвестиционной деятельности - залог экономического роста 166 
Актуализираната стратегия по заетостта за периода 2008-2015 г. 127 
Актуално за облагането на печалбите и доходите, придобити от чуждестранни юридически лица на/от територията на България 303 
Акцентите на реформата в одиторското законодателство 870 
Алелопатичен ефект на плевели. Част 1: Алелопатичен ефект върху свиница 660 
Алтернативите за отчитане в счетоводните стандарти за малки и средни предприятия и съпоставката им с МСФО , в сила от 01.01.2005 г. 798 
Алумни клубово на възпитаниците 1016 
Альтернативные инвестиции в условиях холдинга 191 
Американското законодателство в областта на безопасността на храните 493 
Анализ использования механизма государственно-частного партнерства для реализации природоохранных и энергосберегающих проектов в России 619 
Анализ на европейското финансиране в България за периода 2007-2013 г. 462 
Анализ на методите за оценяване стойността на марката 412 
Анализ на различията в икономическото развитие на държавите от ЕС преди и след дълговата криза 188 
Анализ на социалните и икономическите ефекти от прилагането на мултифункционално земеделие в България и Германия 644 
Анализ на състоянието и тенденциите за развитие на българското производство на декоративни растения 646 
Анализ на трудовите ресурси в селското стопанство на Пловдивска област 97 
Анализ на университетски данни с бизнес интелигентни системи за подпомагане взимането на управленски решения 613 
Анализ на финансовото изпълнение по оперативни програми от ЕС през 2007-2013 г. 431 
Анти-кризисни мерки на пазара на труда 125 
Антиконкурентни практики, препятсващи навлизането на генерични лекарства на пазара 522 
Антикризисная тактика и стратегия: взаимодействие банков и регуляторов 171 
Анулиране на данъчни документи по ЗДДС 248 
Анулиране на издадени фактури преди датата на данъчното събитие или датата на авансовото плащане 246 
Арендуването на земеделска земя и неговото счетоводно третиране 384 
Ароматната икономика 681 
Аспекти на стратегическия потенциал 751 
Аспекти на стратегическото планиране на столична община в областта на физическото възпитание и спорта 721 
Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд как метод оценки их эффективности 198 
Аутсорсинг на бизнес процеси на застрахователното дружество 586 
Аутсорсинг на процеси, свързани с машинно-тракторния парк в аграрния сектор 836 
Балнеоложкият туризъм в България - състояние и възможности за развитие 996 
Балтийските икономики и очертаният път за присъединяване към Европейския паричен съюз 460 
Банковская система Крыма и проблемы ее развития в современных условиях 164 
Бартер и прихващане на насрещни вземания 794 
Безопасността и здравето при работа - приоритетен въпрос на Европейската социална политика 102 
Библиографското цитиране през погледа на редактора 7 
Бизнесът е отборна игра 702 
Биологична ефективност на някои листни хербициди срещу икономически важни плевели 647 
Биологично лозарство - възможност за диверсификация на дейността в лозаро-винарския сектор 659 
Биологично производство и семейното земеделие 679 
Биологичното производство - приоритет на българското земеделие в новия програмен период 2014-2020 г. 658 
Биологичното производство: приоритет на семейното земеделие 654 
Биткойн и революцията във виртуалната валута 134 
Брандът - катализатор за интелигентен и устойчив регионален растеж 408 
Брюксел одобри новата програма за селските райони с 2,9 млрд. евро бюджет 650 
Бумерангът на ембаргото 445 
Българската "пътека" за постигане на по-голяма гъвкавост и сигурност на пазара на труда 122 
Българската образователна система в условията на икономическа и социална конвергенция в ЕС 608 
Българският пчелен мед е с високо качаство 683 
В търсене на мерки срещу обезлюдяването на българското село: условия за увеличаване на входящия поток на хора в трудоспособна възраст 62 
Важни въпроси при изготвянето на консолидирани финансови отчети по МСС 841 
Валидирането на компетентности - възможности за мотивиране и развитие на човешките ресурси 887 
ВАС призна за легитимно назначаването на служебния ректор на Стопанска академия 1001 
ВАС призна служебния ректор на Стопанска академия - гр. Свищов 1013 
Взаимовръзка между висшето образование и пазара на труда в държавите от Европа 599 
Видеозаписите на охранителни камери като веществено доказателство 491 
Вклад быстрорастущих предприятий в решение проблем занятости 362 
Влияние на някои листни торове върху развитието и продуктивността на маслодайната рапица 648 
Влияние на политиките на ЕС върху пространственото планиране в България: концепции, измерения, предизвикателства 726 
Влияние на стареенето на населението върху животозастрахователната дейност 576 
Влияние на трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство върху конкурентоспособността на българската икономика 446 
Влияние на факторите на домакинското потребление върху икономическия растеж 366 
Влияние на хербициди върху почвената микрофлора 642 
Внедрение системы оценки кадров по компетенциям в целях построения эффективной сестемы управления персоналом в коммерческом банке 888 
Водене на специфични регистри - книги 868 
Войната за ИТ таланти - победителят взема всичко 754 
Волатилност на пазарните индекси 139 
Временната заетост - проблеми и предизвикателства 132 
Връзка между електронната търговия и застраховането в България 585 
Все повече млади англичани се захващат с фермерство 670 
Всичко, което бихте искали да знаете за "големите данни" (част 4) 954 
Всичко, което бихте искали да знаете за големите данни (част 3) 955 
Въвеждането в ЗКПО на нормите на европейското законодателство по преотстъпване на корпоративен данък е натоварено с множество рискове и проблеми 282 
Въздействие на данъчната политика като инструмент за икономически растеж 260 
Възлагане на имуществени права в производството по несъстоятелност- 526 
Възможен ли е приобщаващ икономически растеж при силна диспропорция между доходите и цените на електроенергията: българският случай в европейски контекст 632 
Възможният Близък Изток 450 
Възможности за избор на регистрация при прилагане на новите режими в ЗДДС 288 
Възможности за изграждане на логистични стратегии в агрофирмите 381 
Възможности за интегриране на целевите ориентири в стратегиите за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж 724 
Възможности за насърчаване на зелената енергия в България 622 
Възможности за опазване на околната среда и постигане устойчиво развитие на общините чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност 618 
Възможности за повишаване на конкурентоспособността в холдинговите групи чрез маркетингово планиране 403 
Възможности за прилагане на електорнния подпис в България 548 
Възможности за приложение на иконометрични софтуерни продукти при прогнозиране на зависимости между нестационарни динамични редове 341 
Възможности за развитие на селския туризъм в България, чрез средствата на Програмата за развитие на селските райони 392 
Възможности за финансиране на екосистемни услуги по програмата за развитие на селските райони 621 
Възможности и ограничения на технологията блог в контекста на висшето образование - теоретични постановки и практически измерения 615 
Възможностите за сезонна заетост 120 
Възможностите за финансиране по трансгранични програми 426 
Възникване на специфични особености на съвременното строителство 379 
Възпитаници на Стопанска академия от Випуск 2013 получиха своите магистърски дипломи 1007 
Възстановяват ли се малките и средните предприятия от икономическата криза? 41 
Върху необходимостта от остойностяване на екосистемните ползи 624 
Върху необходимостта от устойчиво развитие на агросектора 380 
Вътрешнообщностната търговия като показател за ефекта на интеграционните процеси на примера на регионалните икономически общности в Африка 442 
Географски аспекти на стареенето и заетостта в България 63 
Геополитика в Черно море 438 
Геополитически и икономически интереси на ЕС и Китай в Централна Азия 444 
ГИС технологиите - с ключова роля в епохата на "интелигентните мрежи" 956 
Главни особености на маркетинга в производствена фирма 415 
Глобалната геоикономика 454 
Глобални ефекти на вътрешната и външна девалвация върху експортния потенциал 148 
Глобални стратегии за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж по модела на развиващите се страни 447 
Глобални тенденции в банкирането на дребно и маркетинговата им проекция в бъдещето 160 
Глобалният валутен пазар и резервните валути - макрофинансови аспекти 185 
Глобалният дълг: двете части на айсберга 453 
Глобальная конкурентоспособность обрабатывающей промышленности США 436 
Годишен финансов отчет на предприятие в ликвидация и несъстоятелност 786 
Годишен финансов отчет на предприятията с нестопанска цел 787 
Годишната инвентаризация на разчетите 809 
Годишните корекции на ползван данъчен кредит по ЗДДС 2008 г. 315 
Годишният финансов отчет на малките и средни предприятия 784 
Годишно приключване на дейността на строителните предприятия 817 
Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия 828 
Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишния финансов отчет на бюджетните предприятия за 2009 г. 815 
Годишното данъчно приключване по ЗКПО 2008 г. 318 
Годишното счетоводно приключване в предприятията от отрасъл "строителство" 801 
Големите данни - възможност, предизвикателство или заплаха пред официалната статистика 23 
Градовете като привлекателна туриститечка дестинация 994 
Градското развитие през призмата на националната стратегия за регионално развитие на Република България (НСРР 2012-2022) и националната концепция за пространствено развитие (НКПР 2013-2025) 351 
Гражданско неподчинение като корекция на нелигитимната влост 76 
Гражданското дружество - счетоводни и данъчни аспекти 793 
Гражданското общество - бариера пред нарастващата икономическа мощ на корпорациите 543 
Гражданското общество и Интернет - процес на адаптация 989 
Греховете на тримата паши 75 
Груповото мнение, настроенията и слуховете в компанията 108 
Да сме ковачница на кадри е наша мисия, наша съдба 1003 
Да спазим срока за годишното преизчисляване на частния данъчен кредит 205 
Даване на безналични акции вместо изпълнение 503 
Данък при източника съгласно ЗКПО и ЗДДФЛ. Процедури за ползване на СИДДО 242 
Данъчен режим по ЗДДС на развалянето на договори, при които данъчното събитие възниква на датата на фактическото предаване на стоката 245 
Данъчни аспекти при преобразуване на предприятие и апорт с гледна точка на ЗДДС 211 
Данъчни ефекти, свързани с изпълнението на програми за материално стимулиране на работници и служители 295 
Данъчни задължения по ЗДДС при доставки на печатни издания 257 
Данъчни облекчения за доходи, придобити през 2009 г. 267 
Данъчни разлики от амортизации 226 
Данъчно облагане в случаите на преобразуване на търговски дружества 321 
Данъчно третиране на догор за цесия по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане 317 
Данъчно третиране на доставка на сгради или на части от тях след извършено преустройство 310 
Данъчно третиране на доставки на стоки при условията на комисионен договор 213 
Данъчно третиране на доставките на услуги по транспорт на стоки 236 
Данъчно третиране на доходите от вземания, прехвърляни на физически лица 266 
Данъчно третиране на загубата по закона за корпоративното подоходно облагане 770 
Данъчно третиране на консорциумите по реда на ЗКПО 272 
Данъчно третиране на консултански или комисионен договор, сключени с чуждестранно дружество 214 
Данъчно третиране на разходи за лихви, изплащани на чуждестранни лица от страни, с които Р България има подписани СИДДО 219 
Данъчно третиране на разходите за ремонт на нает актив по реда на ЗКПО 201 
Данъчно третиране на субсидиите и финансиранията по ЗДДС 247 
Данъчно третиране на услуги по транспорт на стоки между различни държави, както и спедиторски, куриерски и пощенски услуги, предоставени във връзка с такъв транспорт 234 
Данъчно третиране по ЗДДС на доставки на стоки между българско дружество и негово място на стопанска дейност в друга държава членка 212 
Данъчно третиране по ЗДДС на доставките на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика 207 
Данъчно третиране по ЗДДС на услугите по транспорт на стоки след 1-ви януари 2010 г. 237 
Данъчно третиране по реда на ЗКПО на даренията, обвързани с амортизируеми активи 269 
Данъчно третиране по реда на ЗКПО на сделките с финансови инструменти, извършени на регулирани пазари 276 
Данъчно третиране по реда на ЗКПО при преобразуване на бюджетни предприятия в държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от търговския закон 273 
Данъчното третиране на вземанията при прилагането на ЗКПО за 2007 година 220 
Даряването като инвестиция в бъдещето 730 
ДДС за дейности и услуги на съдружник, извършени в полза на дружеството 254 
ДДС при доставки на стоки, поръчани по пощата или електронен път 255 
ДДС при неприключили към 01.01.2010 г. сделки за замяна в строителството 256 
Дееспособност на физическите лица - понятия и степени 482 
Дейностно систематизиране на докторантския труд 617 
Действие на прихващането срещу банка, поставена под специален надзор 509 
Демографска промяна като детерминант на глобалното движение на труд и капитал 77 
Демографски методи и модели за характеризиране на остаряването на населенето 50 
Демографски процеси и население на град Ямбол (1880 - 2013) 44 
Демографските перспективи на населението в България за периода 2004-2050 г. и социалният статус на възрастните хора през призмата на пенсионната система 563 
Демографският проблем "застаряване" - заплаха за устойчивостта на публичното пенсионно осигуряване в България 65 
Демографско застаряване на населението като предизвикателство пред специалистите по здравни грижи в България 598 
Десет стъпки за смяна на професията 123 
Дефицити в медийния лабиринт на прехода 760 
Динамика на инвестиционните посредници в България за периода 2008-2013 година 334 
Динамика на качеството на живот на възрастните домакинства за периода 1992-2002 г. 84 
Дисонанси в релацията "Социално-икономическо планиране - пространствено планиране" 718 
Дистаннционното обучение - ефективна съвременна форма за професионална квалификация на заети лица 957 
Дистанционни продажби на стоки 208 
Дистрибуционната стратегия -. основно средство за конкурентна борба на българските банки 419 
Добри практики във вътрешното управление на европейските земеделски кооперации и възможностите за прилагането им в България 661 
Добрите практики и научените уроци през програмния период 2007 - 2013 г. 700 
Добрите практики на Естония по пътя към икономическия и паричен съюз 345 
Договор за абонаментно засраховане 529 
Договор и запис на влог на зърно в публичен склад 531 
Договорът за опрощаване 540 
Документална обоснованост на разходите по реда на ЗКПО 299 
Документиране и отчитане на доходите на физическите лица през 2007 година 264 
Допускани грешки, пропуски и нарушения, при отчитането на приходите, разходите, активите и пасивите в бюджетните предприятия 262 
Доставки с право на ускорено възстановяване на ДДС 249 
Достъпното БИО 625 
Дължи ли се ДДС при липса на стока по договор за финансов лизинг? 311 
Е-услуги на НОИ 551 
Еволюция в теорията за цените и ценообразуването 91 
Еволюция на инструментариума за измерване на вътрешноотрасловата търговия 398 
Евроатлантическата сигурност - граждански и военни предизвикателства 457 
Европеизация и пространствено планиране в балканския контекст: проблеми и предизвикателства пред България 459 
Европейска практика по новообявени съдебни решения 309 
Европейски изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 99 
Европейският съюз: несъстоялата се империя 463 
Европейското изследователско поле по стареенето на населението и предизвикателствата пред българските изследователи 56 
Експортното насърчаване - решения, повишаващи конкурентоспособността 434 
Елементарният функционален адитивен и индексен факторен анализ и неговите еднозначни решения с дискретната нечетна функция на математическия сигнум 25 
Емпиричен анализ на икономическа концентрация в най-големите български фирми за периода 2006-2013 г. 338 
Енергийни инвестиции на България до 2020 година 80 
ЕСП: Вътрешните водни пътища не се развиват 941 
Естествено-правна концепция за държавата 475 
Етапи в развитието на европейската регионална политика и влиянието и върху България 360 
Етиката в маркетинговите комуникации - предпоставка за устойчив растеж 405 
Етични управленски практики за конкурентоспособност на икономиката 689 
Ефективната комуникация в мениджмънта 924 
Ефективност на програмата за развитие на селските райони 2007-2013 върху икономиката на област Габрово 348 
Ефективното здравно обслужване - добра практика за здраве и дълголетие 628 
Жан-Жак Русо Теория за "Обществения договор, или принципи на политическото право" 70 
За буквата на закона и за икономическата логика при облагането с ДДС 296 
За данъчните аспекти на понятието "опрощаване на задължения" 306 
За ефективната фискална политика в отворената икономика на ЕС 427 
За значението на инвестициите в човешкия капитал 907 
За значението на организационния климат 895 
За модерната статистика... 37 
За мотивацията и мотивационните фактори 886 
За необходимостта от изгрождане и функциониране на модерни системи за управление на човешките ресурси във фирмите 904 
За необходимостта от пазарно лидерство в консервната промишленост 678 
За някои данъчни регулации, свързани с лихвените задължения и вземания на земеделските кооперации 304 
За някои нелепости на нашата училищна педагогика 605 
За парадигмите и Учителя 1006 
За повишаване качеството на оценката на риска в българските фирми 112 
За ползите и спецификата на BI 958 
За понятието "трудово право на Европейския съюз" 545 
За понятията "владение" и "контрол" по чл. 5, ал. 1 ЗДФО и чл. 2 (2) на Директива 2002/47/ЕО 525 
За промените в правилника за прилагане на закона за ДДС през 2005 г. 202 
За ролята на служителя по подобряване на корпоративното управление в предприятието 736 
За служебното начало по данъчния процесуален кодекс 225 
За същността и ползата на управленското счетоводство 864 
Заблуждаваща и сравнителна реклама 484 
Задължения на работодателите за определянето на годишния данък за доходи от трудови правоотношения през 2008 г. 265 
Задължения след годишното счетоводно приключване 846 
Заинтересованите страни в плановия процес - мрежови подход за анализ 719 
Законови изисквания и добри практики при подготовката на вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки 516 
Заплащане на бизнескомбинация "придобиване" 779 
Застаряване на селското население в България и отражението му върху реалната депопулация 64 
Застраховане на финансови рискове 597 
Застраховката "Професионална отговорност на лекари и медицински персонал" - проблеми и предизвикателства в приложението й в България 581 
Защита на техническата и търговската тайна в получените оферти за участие в процедура по ЗОП и при възлагане чрез публична покана 541 
Защита на търговците, използващи морски транспорт 936 
Защита срещу непресъствено решение 512 
Защо бе изоставен в МСС 16 вариантът за замяна на сходни активи 778 
Защо и как се сформират отсрочените данъци? 216 
Защо и как се формират отсрочените данъци 771 
Здравното застраховане - инструмент за постигане целите на "Национална здравна стратегия (2014-2020)" 578 
Значение на интегрираното планиране в устойчивото развитие на урбанизирани територии 350 
Значението на препоръката 918 
Значението на систематичния риск в контекста на макропруденциалната регулация 696 
Значението на счетоводната информация при управлението на бизнес кризи 832 
Значимост на бранда в съвременната икономическа реалност 409 
Игри и икономическо планиране 89 
Идеята за лидера слуга 73 
Изготвяне на система от профили на мултипликаторите на финансовия резултат в хотелиерството 393 
Издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия 424 
Изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж 567 
Изменения в броя на населението по българските земи в състава на Османската империя 19 
Изменения в ЗДДФЛ относно ползването на държавната помощ за земеделски стопани 291 
Износът като фактор за растеж след финансовата криза 365 
Изпитания пред паричната и бюджетната политика в Еврозоната и България 158 
Използване на форенсик доказателствата по Закона за защита на конкуренцията 504 
Използването на микроблогинг платформи в образователната среда 607 
Изпълнение върху вземане по реда на ЗОЗ и конкуренция между залог на вземане по ЗОЗ и ЗДФО 513 
Изпълнение на държавния бюджет 197 
Изпълнение на държавния бюджет и основните показатели по консолидираната фискална програма месец февруари 2015 г. 195 
Изпълнението на държавния бюджет и основните показатели по консолидираната фискална програма за първото тримесечие на 2015 г. 196 
Изследване капацитета на областните администрации в България 555 
Изследване на динамиката на средните добиви от грозде на България, Румъния и Гърция за периода 1961-2009. 645 
Изследване на екоуправлението в земеделските стопанства с висока екоактивност 649 
Изследване на конкурентното предимство на глобално създадените фирми през призмата на ресурсно-базирания възглед 387 
Изследване на факторите, влияещи върху броя на млечните крави в България 665 
Изследване приложимостта на моделите за инвестиране в условията на нововъзникналите пазари 187 
Икономическа ефективност на дружествата със специална инвестиционна цел 363 
Икономическата география и процесът на депопулация (теоретико приложни аспекти) 353 
Икономическо измерение на престъпленията срещу културно-историческото и археологическо наследство 72 
Има ли пазар на елекроенергия в България 638 
Имитация на търговската марка на стоки и на цяло предприятие - конкурентноправна защита 521 
Инансовые аспекты трансформации мировых рынков нефти: новые условия развития экономики России 157 
Инвалидност и стареене на населението в България. Състояние, последствия, социален статус и социални позиции на възрастните хора 67 
Инвентаризация на декоративни храсти и дървета, произведени в разсадник 765 
Инвентаризация на разчетите към 31.12.2005 г. 800 
Инвестиционен анализ и прогнозиране на пазарния риск на български публични дружества 333 
Индеск на трудовия климат - сравнителен анализ за периода 2010 - 2012 година 24 
Индивидуалният план за кариерно развитие 900 
Инициативен комитет издигна кандидатурата на доц. д-р Иван Марчевски за ректор на Академията 1014 
Иновативни подходи за развитието на периферните региони в Р България 357 
Иновации в аграрния сектор 383 
Иновации и инвестиции в бира 947 
Иновационни нагласи в земеделските стопанства 676 
Инструменти за анализ на външната среда през призмата на самоуправляващите се работни екипи 929 
Интелигентни методи за оценка на екологичната ефективност 620 
Интервюто в подбора на кандидати за работа 101 
Интервюто за работа - как да се подготвим за него и как да се държим по време на срещата 115 
Интервюто за работа. Не е важно какво казваме, а как го казваме 925 
Инфраструктуры финансового рынка. Основы взаимоотношений с центральным банком в условиях рыночной экономики 174 
Историческо развитие на осигурителните системи 497 
Историческо развитие на търговското право 496 
ИТ системите за управление на бизнеса навлизат в ново ниво на зрялост 963 
К вопросу о воввлечении населения в инвестиционный процесс на организованном рынке ценных бумаг России 155 
К вопросу об управлении рыночным риском в коммерческом банке в соответствии с новыми требованиями Базельского комитета 328 
Как да изберем финансов директор? 875 
Как да намалим разходите за ИТ структурата 959 
Как да намерите своята "ниша" на пазара на труда 128 
Как да напишем мотивационно писмо 905 
Как да подберете кандидат за работа 906 
Как да подготвим проекти на длъжностите в предприятието 901 
Как да прогнозираме успеха на иновациите 631 
Как да се определя данъчната основа на нает актив при връщане поради прекратяване на договора 302 
Как да се подготвим за интервю за работа 103 
Как да се справим с негативизма на работното място 902 
Как да си намерим работа 129 
Как и колко се увеличават пенсиите и добавките към тях от 1 юли 2015 г. 568 
Как се облагат с ДДС доставките в Европейския съюз? Какво да очаква бизнеса в България? 313 
Какви са възможностите за извършването на корекции в подадена годишна данъчна декларация 308 
Какво е общото между Роналдо и успешния мениджър 406 
Какво е правото? 500 
Какво представлява корпоративното управление? 734 
Какво представлява стрес-мениджмънт, или управлението на стреса 894 
Какво трябва да знаете при определянето на стратегията на предприятието за използването на човешките ресурси 933 
Какво ще се финансира по ОП "Човешки ресурси" 878 
Кариерното ориентиране в България - предизвикателства и перспективи 908 
Карта на международното сътрудничество 1017 
Катедра "Стратегическо планиране" отбеляза своя 60-годишен юбилей 1015 
Катедра с безспорен авторитет и перспективно бъдеще 616 
Катедра с доказан авторитет и перспективно бъдеще 1004 
Качество на живот при възрастните лица 68 
Качество на промоция движи продажбите на дребно 399 
Клауд базирано мобилно обучение 951 
Когато фактите говорят 583 
Коинтеграционният подход - възможности за приложение 90 
Кой дължи заплащането на такси по валутни преводи - наредителят или получателят? 515 
Кой и какво предизвика неустойчивия бум, а след него финансовия крах и икономическата криза в САЩ 79 
Кой, защо, как получава гарантирани вземания при несъстоятелност на работодателя 98 
Количествените методи при изследванията на българската икономика - в хронологичен ракурс и перспектива 626 
Комерческие банки и инновационные перспективы финансовой и промышленной политики государства в содествии внешнеэкономической деятельности России. Теория и практика 177 
Компетентностен подход за оценяване на човешките ресурси 914 
Комплексно обследване на предприятията по здравословни и безопасни условия на труд 113 
Компютърът като посредник за работа, или как да кандидатстваме за свободна позиция он-лайн 961 
Комуникация с трудни събеседници - как да разпознаем манипулатора в общуването 761 
Конкурентоспособность России: обзор страновых рейтингов и направления роста в ракурсе финансов 175 
Конкуренция на рынке банковских инвестиционных услуг: факторы развития 176 
Консолидация - вътрешногрупови печалби или загуби от продажба на дълготрайни активи 842 
Консолидиране на финансови отчети 838 840 
Конституцията - основен елемент на политическата система 542 
Консултиране на проектната дейност в бизнеса 757 
Контейнери на релси 937 
Контрол върху българския застрахователен пазар от неговото създаване до 1946 година 584 
Контрол върху решенията и действията на органите за управление на коореперация 535 
Контрол върху стоки с висок фискален риск 323 
Концепции за планиране на материалните потребности във фирмата 165 
Концепция за социално-ориентирано управление на бизнес-информацията 982 
Концепция организационно-управленческого аудита 167 
Концепцията за предприятието в конкурентното право 536 
Концепцията за системно диагонално развитие 370 
Корекции на ползвания данъчен кредит по ЗДДС през 2009 г. 209 
Коригиране на счетоводни грешки, когато финансовият резултат за годината на грешката е загуба 777 
Корпоративната социална отговорност в България: развитие, ограничения и предизвикателства 737 
Корпоративната социална отговорност в контекста на управлението на човешките ресурси 910 
Корпоративната социална отговорност като бизнес план в контекста на стратегията "Европа 2020" 374 
Корпоративно управление и задачите на вътрешния одит 733 
Кредитните деривати - скъпоструващият хазарт на инвестиционните банки 138 
Културни предпоставки за икономически растеж: краткосрочна или дългосрочна ориентация 81 
Куриери тестват нови логистични платформи 421 
Либерализмът като учение за индивидуалната свобода 16 
Лидерство и мениджмънт - сходни черти и различия 699 
Лисабонската стратегия за икономически растеж и трудова заетост в Европейския съюз 130 
Лицензионен и регистрационен режим за съхранение и търговия със зърно 530 
Личните тефтерчета на училя Петър Дънов, съхранявани в Българския исторически архив в Националната библиотека - извори за уточняване на факти и събития от живота му 1000 
Личностни характеристики като фактор влияещ върху управленските решения 694 
Лоялността в трудовите отношения 927 
Магистърски програми 1025 
Майчинство - понятие, елементи, ред за установяване 501 
Макроикономически анализ на ефектите на политиката на количествени улеснения на Федералния резерв 85 
Малките стъпки на голямата промяна 604 
Малый бизнес как основа преодоления кризиса российской экономики 743 
Маркетинг на взаимовръзките - съвременен подход за изграждане на лоялност към марката 407 
Матрица на правотворческата дейност 489 
Международна конференция по население и развитие - Кайро 1994 (20 години по-късно) 53 
Международната валутно-финансова система в радара на геополитиката 429 
Мем, бранд и поп-култура 416 
Местно или чуждестранно физическо лице 263 
Место и роль среднего класса в незападных обществах 18 
Место коммерческих банков в обеспечении воспроизводтвенных процесов в российской экономике 170 
Методи за отчитане на риска при инвестиционни решения в земеделието 657 
Методика за определяне издръжката на живот 26 
Методика и организация на емпиричното изследване на етнопсихическите особености на жизнеустойчивостта на студентите 603 
Методика и проблеми на обучението по дисциплината аграрен туризъм в Аграрния университет - Пловдив 611 
Методология определения банков, обладающих частично монопольными (сверхрыночными) возможностями 181 
Методът за експоненциално изглаждане и прогнозиране в SPSS 32 
Мировая система биржевой торговли нефтяными фьючерсами: новейшие тенденции 430 
Мировая экономика как система глобальных цепочек стоимости 440 
Младежкото доброволчество в България - управленски проблеми и решения 546 
Младите не знаят в какво да вярват 704 
Модел за въвеждане на застраховането на интелектуална собственост 587 
Модель резерва по долгосрочному личному страхованию и возможности ее применения 590 
Модерна ИТ инфраструктура в АУБ подпомага учебния процес 967 
Може ли органичното земеделие да оправи климата 668 
Можно ли повысить эффективность инвестиций, увеличивая ставку налога на прибыль организаций? 161 
Моля, нека си говорим 881 
Монетарные тенденции на рынке золота и перспективы золота в мировой экономике 178 
Мониторинг и анализ на дълга и дълговата криза 186 
Моралните вреди при застраховките на отговорности 596 
Морските лица - особена категория осигурени лица 481 
Мотивационни аспекти за осъществяване на икономическа дейност в пчеларския сектор 339 
Мотивация на проектен екип 373 
Мрежов модел на управление при бедствия 549 
МСФО/МСС преминаване за първи път през 2005 г. 814 
Мястото на застраховането в успешното бизнес планиране 579 
Мястото на математическите знания в обучението по икономика 88 
Наблюдението на изпълнението на регионалните планове за развитие в подкрепа на регионалната координация на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз 349 
Над 20 млн. потъват в сагата "научни изследвания" 1 
Най-големият банков обир 136 
Най-новите проекти в съвременната епистемология 13 
Най-ценният капитал 709 
Накопительное страхование в Болгарии и устойчивость пенсионной системы 574 
Накъде върви одита? 871 
Налоговые каникулы для индивидуальных предприемателей: ожидаемый результот 283 
Намаляване на капитала на акционерно дружество 732 
Намерени в превода 692 
Намерих своята ниша 684 
Направления развития социально ориентированного подоходного налогообложения граждан в России 293 
Наръчник на супермениджъра 877 
Насоки за институционални изменения на пазара на жилищна недвижима собственост 343 
Насоки за повишаване конкурентоспособността на българските транспортни предприятия 939 
Настъпване и правни последици на погасителната давност 259 
Науката помага на регионите 2 
Национална стратегия за учене през целия живот 2008-2013 година 915 
Национална стратегия по миграция и интеграция на Република България за периода 2008-2015 г. 131 
Националната аналитична библиография в Европа - съвременно състояние 6 
Не ви наехме, защото... 879 
Небходим е ясен законов регламент за взаимоотношенията между консорциумите и съдружниците в тях 520 
Негово величество работникът 893 
Некоторые правовые и экономические аспекты соотношения понятий "страхование", "страховое дело" и "страховой бизнес" 588 
Ненормативно освобождаване в конкурентното право 510 
Необходимост отмены двойного налогообложения дивидендов 163 
Неоиндустриализация или реиндустриализация 342 
Неочакваната суровина за биодизел 634 
Неправителствените организации като субект на политиките в областта на домашното насилие върху жени 69 
Непреодолима сила и стопанска непоносимост 487 488 
Нереализираните печалби и загуби като счетоводен и данъчен феномен 775 
Несъвършенство в прилагането на SWOT анализа 727 
Неустойката и принципът за пълно обезщетяване на вредите в гражданското право 534 
Нов режим на облагане на доставките на стоки втора употреба 235 
Нова инструкция за извършване на ревизии и проверки от контролните органи на НОИ 570 
Новата европейска железопътна политика и предизвикателствата пред българските железници 938 
Новата стратегия за ВЕИ в Европейския енергиен съюз 633 
Новата стратегия за сигурност на САЩ и нейните европейски проекции 448 
Новата студена война: Анахронизъм в бъдеще време 443 
Новая система банковского надзора в Европейском союзе 173 
Нови аспекти в стандарта за приходите МСФО 15 865 
Нови възможности за насърчаване на заетостта 124 
Нови възможности за по-добро използване на човешките ресурси чрез прилагането на "гъвкави" стратегии 932 
Нови електронни услуги за осигурените лица и осигурителите, предоставени от НОИ през втората половина на 2013 г. 960 
Нови моменти в уредбата на Търговския регистър 523 
Нови моменти при отчитане на стоките в бюджетните организации 844 
Новите емисионни политики на централните банки 184 
Новият данъчен режим по ЗДДС за доставките на услуги, извършвани по електронен път, далекосъобщителни и радио-телевизионни услуги 284 
Новият Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизми 190 
Новият обхват на понятието "данъчно задължено лице" по смисъла на ЗДДС при доставки на услуги 252 
Ново начало за земеделието 680 
Новото общо събрание гласува за първата дама, избрана за ректор на свищовската Алма Матер 1026 
Новые требования Банка России в системе внутреннего контроля кредитных организаций 140 
Нормативна база и практически проблеми при отчетността и ДДС в строителното предприятие 797 
Нормативно и счетоводно третиране на някои казуси за командировки 854 855 
НПО - фактор за устойчиво развитие на регионите 346 
Нулевата данъчна ставка за ДДС при доставки на транспортни услуги 253 
Някои актуални медико-социални проблем на старостта в България 627 
Някои аспекти на стопанските взаимоотношения между едноличния търговец и физическото лице собственик 469 
Някои особености от годишното приключване в мелничните предприятия 768 
Някои подходи за статистическо измерване на данъчната тежест 27 
Някои специфични особености при изготвяне на финансовите отчети на промишлените предприятия 769 
Някои теоретични проблеми на симулацията в гражданското право. (Проблеми пред нищожността в състава на симулацията) 486 
О дотационности регионального бюджета 168 
О перспективах перевода международной торговли России на российские рубли и валюты стран - ее внешнеторговых партнеров 169 
О формировании стратегии развития акционерного банка 144 
О чем говорит мировой опыт инфляционного таргетирования 172 
Обезщетение и неустойка за забава 527 
Обемът на дължимото при пресрочна изискуемост на договор за потребителски кредит 544 
Обещетение за работа на официални празници 569 
Облагаеми и освободени доставки на медицински услуги, оказвани от лечебни заведения в доболничната помощ 289 
Облагане на леките автомобили по ЗДДС 203 
Облагане на чуждестранни лица за доходи от недвижимо имущество, включително идеална част или ограничено вещно право върху недвижимо имущество, намиращо се на територията на Република България 218 
Облагане по ЗКПО на хазартната дейност 274 
Облачната ERP система - средство за бързо въвеждане на корпоративните стандарти 953 
Облачните технологии като инструмент за иновативен бизнес 950 
Облекчава се процедурата за възтановяване на ДДС, платен в други държави - членки на ЕС 251 
Обръщение на ВрИД ректор на Стопанска академия проф. д-р Иван Върбанов 1018 
Обучението на персонала - основни етапи и цели 884 
Обхват на юридическите лица, задължени да съставят консолидирани финансови отчети с балансова дата 31.12.2014 г. 845 
Обществени отговорности на организацията и устойчив растеж 547 
Общото застраховане се отърсва от кризата и върви все по-уверено нагоре 582 
Объединение бизнеса и консолидированная финансовая отчетность в условиях перехода на МСФО 858 
Ограниченията в административното регулиране и контрол на стопонската дейност 537 
Оздравителни мерки при несъстоятелност на банки 539 
Опит в проектирането на нормативна система за калкулиране на себестойност 396 
Опитомяването на цифровия дракон или задачите на ИТ директорите в третата ера на корпоративните ИТ 707 
Определяне и дължимост на таксата за битови отпадъци 292 
Определяне на данъчния финансов резултат за 2010 г. 277 
Определяне на държавата-членка, в която се дължат задължителните осигурителни вноски и удостоверяване на приложимото законодателство в съответствие с европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност 210 
Определяне на приложимото законодателство според новите регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки на ЕС 560 
Определяне размера на авансовите вноски за корпоративен данък през 2011 г. 278 
Оптимизация, локализация, социализация, токенизация 971 
Оптимизиране на дейността на предприятията чрез прилагане на концепцията "интернет на нещата" 988 
Оптимизиране на заплащането на наемния труд в производството на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 656 
Оптимизиране на числеността, структурата и равнището на трудово представяне на човешките ресурси в стопанските организации 920 
Опыт стран Латинской Америки по организации системы страхования рисков стихийных бедствий 589 
Опыт территориальных мегапроектов в России и США 698 
Организационната идентификация на фирмата и необходимостта от планиране на приемствеността й в семейните фирми 872 
Организационната култура, корпоративното управление и корпоративната социална отговорност - влияние върху трудовия пазар 107 
Организация на работата в НСИ и ТСБ с приложение на ИКТ в статистическата дейност 38 
Осем причини да наемем на работа хора над 45 години 876 
Осигуряване на управителите на търговски дружества през 2008 г. 223 
Основни възгледи и акценти в развитието на политиката за регионално развитие 359 
Основни компетенции за успешни презентационни умения в делова среда 697 
Основни промени в Закона за счетоводството през 2007 г. 772 
Основни рискове при аутсорсване на процеси от предприятията 716 
Основно характеристика на непаричните вноски в търговките дружества 479 
Особености и данъчно третиране на договорите за предоставяне на персонал 298 
Особености и приложение на немитническите инструменти за провеждане на митническа политика 425 
Особености на еднодневните трудови договори 95 
Особености на ЕС в сравнение с други международни организации 78 
Особености на отчитането на сделките с недвижими имоти 785 
Особености на посредническата дейност по наемане на работа в България и в чужбина 114 
Особености на счетоводното отчитане и годишното счетоводно приключване на строителните фирми 818 
Особености на счетоводното приключване в земеделските кооперации 763 
Особености при амортизирането на дълготрайните активи 799 
Особености при внасянето на здравноосигурителните вноски и ползването на безплатни медицински услуги 575 
Особености при облагането на предприятията, дължащи алтернативни данъци 305 
Особености при отчитане на договорите за финансов лизинг 825 
Особености при прилагане на ДДС-сметката 204 
Особености, свързани с прихващането и възстановяването на суми от органите на НАП 222 
Особеность маркетинг - микса в индустрии роскоши 413 
Остаряване на икономически активното население на страната и Южния централен район през 1992-2001 г. с обобщаващи показатели 28 
Остаряване на населението в Р България и демографският преход 60 
Остаряване на населението в стрраната по основни етнически групи през 1992 г. и 2001 г. 59 
Остаряване на населението и демографското развитие на младите поколения 58 
Остаряване на населението на България и Европа и някои макроикономически последици от него 45 
Остаряването на населението на страните от балканския регион на фона на съседните му региони 47 
Осчетоводяване на данъчен ревизионен акт 856 
От 1 януари 2015 г. - промени в Закона за данък върху добавената стойност 300 
От бюджетно планиране към финансово управление на българските общини 552 
От свежото по-свежо 671 
От управления персоналом к управлению человеческим капиталом компании 930 
Отговорност на отчуждителя за данъчни и осигурителни задължения при прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 от ТЗ 239 
Отговорността на ръководството за организиране на счетоводството в предприятието, за достоверността на годишния финансов отчет и за отговорността на одитора 851 
Отдаване под наем на собствен актив 863 
Отново за отчитане на сделката "Замяна на дълготрайните материални активи" 782 
Относно оценката на риска на работното място 110 
Относно правата на съдружника в ООД да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и преглежда книжата на дружеството 519 
Относно прилагане на данъчни амортизации 294 
Отношението към планирането и разработения план - въпрос на културна принадлежност 873 
Отписване на лично имущество на физическо лице от предприятието на ЕТ 297 
Отчитане и данъчна трактовка на разходите за амортизация на машинно-тракторния парк в аграрните предприятия 834 
Отчитане на данъци за сметка на собствения капитал 230 
Отчитане на данъците върху разходите и на алтернативните данъци 229 
Отчитане на договори за оперативен лизинг 849 
Отчитане на инвестиции, придобити в резултат на непарична вноска в капитала на търговското дружество 789 
Отчитане на начислена и касова основа на средствата от европейските фондове, получени и изразходени в общината 831 
Отчитане на неразпределяемите разходи и данъчното им третиране по ЗКПО 861 
Отчитане на обезценяването и отписването на вземания и задължения 795 
Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ 232 
Отчитане на преобразуване на търговско дружество чрез вливане и сливане 848 
Отчитане на разходите за подобрение върху нает актив и при връщане на актива поради прекратяване на договора за наем 859 
Отчитане на разходите по видове дейности 805 
Отчитане на репутацията според МСФО 3 бизнескомуникации 804 
Отчитане на сделки с търговски дружества 467 
Отчитане на селскостопанската продукция 764 
Отчитане на условните активи и пасиви 850 
Отчитане на учредяването, дейността и прекратяването на гражданското дружество 783 
Отчитане на франчайз-договор 827 
Оценка за приложимостта на принципа "предположение за действащо предприятие" 810 
Оценка на влиянието на директните плащания върху българската пшеница 653 
Оценка на кадровия потенциал на фирмата 909 
Оценка на постигнатата доходност от доброволните пенсионни фондове 571 
Оценка на риска - реалности и проблеми в България 100 
Оценка на фирмената конкурентоспособност - теоретико-методологически аспекти 385 
Оценка эффективности банка развития: критерии и индикаторы 193 
Оценката на риска - ключът към здравословни работни места 105 
Оценки на промените в структурата на сегментацията на заетостта, базирани на пакетни данни от "Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC) 40 
Оценяване на трудовото представяне - цели, методи и резултати 896 
Оценяване професионалните компетентности на бъдещия социален работник 614 
Оценяване факторните въздействия върху размера и падежния профил на банковите потребителски кредити в България 183 
Още веднъж за данъчната основа на доставките по смисъла на ЗДДС 766 
Още веднъж за отчитане на сделка с предприятие на едноличния търговец 781 
Още по промените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 518 
Парите като фактор, влияещ върху поведението 118 
Перспективы регулирования финансового рынка 145 
Пет мениджърски грешки, които пречат на бизнес успеха 691 
Петнадесет бързи стъпки към повишението 916 
Пирамидата КТБ и нейните фараони 135 
Планиране на ефективното използване на евроресурсите за борба с бедността - основна задача на системата за социално подпомагане в България 564 
Планиране на човешките ресурси в здравеопазването 629 
Планирането на митническия контрол като предпоставка за ефективност в системата за интегрираното гранично управление 375 
Планирането не се нуждае от реабилитация, а от рекогнитизация 720 
Планирането не умира, то се усъвършенства 1005 
Планове за управление на националните и природните паркове - проблеми и решения 347 
Платон и принципите на демократичното управление на полиса 476 
Площта на работните места се определя с проекта и с оценката на риска 111 
По някои въпроси на амортизационната политика на предприятието 788 
По-добро предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса с помощта на интегрирана ИС 966 
По-малко сиво в икономиката 361 
Повишаване качеството на обучението на студентите по дентална медицина чрез изследване на мнението им относно провеждането на учебния процес 602 
Погасителна давност за унищожаване на сделките 524 
Погасяване на възбраните и ипотеките в резултат на осребряване на недвижимия имот в производството по несъстоятелност 538 
Подкупът - един от нарастващите корупционни проблеми в световен мащаб 490 
Подлежат ли на облагане с ДДС доставките, извършвани от нерегистрирани лица в ЕС? 314 
Подходи и модели за измерване и утравление на ликвидността в търговските банки 182 
Ползване на данъчен кредит за минали периоди 250 
Ползите за бизнеса от добрата практика по безопасност и здраве при работа 106 
Политическата икономия и неокласическата теория - пред изпитанието на времето 82 
Политически параметри и зависимости на данъчния контрол 322 
Последните изменения и допълнения в Закона за търговския регистър 507 
Поставяме си цели, изпълняваме ги и ставаме по-добри 705 
Потенциал на педагогиката и образованието за справяне с демографските ни проблеми 600 
Потребителска оценка на качеството на обслужване в заведенията за хранене и развлечения 993 
Поуки от прилагането на ЗОП 533 
Права на задължените лица според данъчно-осигурителния процесуален кодекс 258 
Правен анализ на чл. 627 от Търговския закон 505 
Правна несигурност около новия данък в Гърция 371 
Правна регаментация в областта на безопасността на храните в Народна Република Китай 492 
Правна регулация на възобновяемите енергийни източници 477 
Правни аспекти на международната регламинтация в областта на безопасността на храните 494 
Правни проблеми във връзка с отговорността на превозвача при въздушния превоз на пътници 940 
Правни, счетоводни и данъчни аспекти на апорта на дълготрайниматериални активи 824 
Правни, счетоводни и данъчни аспекти на данъчните (апортните) вноски 468 
Правомощия и функционални характеристики на органите за контрол върху корупцията 74 
Практика банковского обслуживания клиентов с учетом их гендерных различий 154 
Практика на общините при разработване на планови документи за програмния период 2014-2020 година 556 
Практико-приложни аспекти при годишното данъчно приключване по ЗКПО за 2006 г. 217 
Практикоприложни проблеми на счетоводството 837 
Практически аспекти по данъчното третиране на апортна вноска, извършена през 2008 г. от местно физическо лице 221 
Практически аспекти, свързани с дефинирането на физическите лица като местни и чуждестранни за целите на данъчното облагане 320 
Практически въпроси, свързани със Закона за развитие на академичния състав в Република България 610 
Практическо прилагане на новите регламенти в ЗКПО по отношение на корекция на счетоводната грешка, свързана с данъчен амортизируем актив 773 
Практическо приложение на формите за енергийните баланси - Форма 4 636 
Преглед на процеса на ценообразуване 395 
Предевяване и удовлетворяване на вземанията при несъстоятелност на застраховатгелното дружество 532 
Предизвикателства към долара 332 
Предизвикателства пред земеделските стопанства: ОСП 2014-2020 655 
Предизвикателство пред митническите представители в България 423 
Предиктивен анализ на клиентските реакции чрез инкрементално моделиране 411 
Предимства и последици от урбанизацията в България 51 
Предмет и система на Общата теория на правото като наука - историческо развитие 472 
Предоставяне на информация за храните на потребителите 514 
Представяне на безвъзмездно финансиране за подобряване на производствения капацитет на предприятията 745 
През методологичния поглед на историографската дискусия от средата на 90-те години на миналия век 83 
Преизчисляване на окончателен данък, удържан от чуждестранни физически лица за доходи, придобивани през 2010 г. 268 
Прекратяване на търговски дружества с ликвидация 471 
Прекратяване на членството на съдружник в ООД по негова воля 792 
Преобразуване на търговски дружества 243 
Преобразуване на търговските дружества съгласно новия ЗКПО за 2007 г. 215 
Преобразяване на едноличното търговско дружество чрез прехвърляне на имуществото му върху едноличния собственик - едноличен търговец 776 
Преодоление кризисных явлений в некоторых странах ЕС 458 
Преодоляване на петте основни слабости при работата в екип 913 
Преостъпване на корпоративен данък по глава десет от ЗКПО 240 
Преторът - за някои аспекти от неговата дейност 528 
Прехвърляне на предприятие по член 15 от Търговския закон - правни, счетоводни и данъчни аспекти 802 
Преходни и заключителни разпоредби, регламентирани в новия ЗДДС 316 
Приблизителни оценки и отчитане на поетите ангажименти и задължения в бюджетните предприятия 830 
Приблизителни оценки счетоводни и данъчни аспекти 791 
Придобиване на европейско езиково портфолио 465 
Приемна грижа 478 
Призраците на студената война: новата военна доктрина на Германия 558 
Прилагане на КРМСФО 21налози 228 
Прилагане на общите данъчни облекчения по ЗКПО 2009 г. 200 
Приложение на експерименталните техники при маркетинговите изследвания 401 
Приложение на поведенческите финанси при моделиране на българската рискова премия на акциите 192 
Приложение на предприемаческия подход в местното икономическо развитие на периферните общини в Република българия 557 
Приложение на регресионния метод при изследване влиянието на СЕПП върху различните видове земеделски стопанства 663 
Приложима нормативна база за отчетната 2008 г. - Закон за счетоводството, Закон за независимия финансов одит, МСС/МСФО и НСФОМСП 806 
Принудително изпълнение върху дяловете от ООД - основание за прекратяване на дружественото членствено правоотношение 502 
Принципи на общего (совокупного) покрытия расходов и целевые бюджетные доходы 142 
Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация 612 
Приобщаващият бизнес - инструмент за намаляване на бедността и социално включване 372 
Проблема минимизации налогообложения и выведения прибыли компаний: позиции государства и инвеститоров 335 
Проблеми на иновационния потенциал на българските фирми 4 
Проблеми на иновационното предприемачество в България 3 
Проблеми на отчитането и данъчното облагане на сделки по прехвърляне на предприятие по чл. 15 от търговския закон 244 
Проблеми пред общината по администриране на такса битови отпадаци като частно общинско вземане 319 
Проблеми пред технико-технологичното обновяване на машиностроителното производство 377 
Проблеми при мениджмънта на туристическите фирми в България 995 
Проблеми при счетоводното отчитане на рекултивацията на земи 853 
Проблемы становления института финансового омбудсмана в Российской Федерации 141 
Провизии за задължения - данъчно третиране по реда на ЗКПО 270 
Прогнозиране обема на застрахователните плащания - част от планирането в застраховането 577 
Програмен подход в иконометричния анализ-обектния език Eviews ри изследването на временните редове 33 
Продажба от склад в друга държава - членка на Европейския съюз 280 
Продуктивност на твърда пшеница при различни системи на торене 641 
Проектът TTIP и маргинализацията на Европа 456 
Производство по установяване на нарушения и налагане на наказания 324 
Промени в административната принадлежност, броя и статута на селищата в България от 01.01.2011 до 31.03.2014 г. 999 
Промени в Закона данъците върху доходите на физически лица 301 
Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане 281 
Промени в Закона за местните данъци и такси 286 
Промени в ЗКПО, свързани с преотстъпване на корпоративен данък от земеделски стопани - юридически лица 312 
Промени в Международните счетоводни стандарти/Международни стандарти за финансови отчети 811 
Промени в МСС 20 счетоводно отчитене на безвъзмездните средства, предоставени от държавата и оповестяване на държавната помощ 807 
Промени в МСС/МСФО през 2010 година 813 
Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с ПМС № 364 от 2006 г. 566 
Промени в нормативната уредба относно специалния надзор и банковата несъстоятелност 327 
Промени в пенсионното осигуряване през 2006 г. 559 
Промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс за 2008 година 238 
Промените в МСФО 3 Бизнескомбинации 812 
Промените в правилника за прилагане на закона за Данък върху добавената стойност 206 
Промените в Търговския закон, свързани с изпълнение на паричните задължения и апорта 508 
Промяна в процеса на обучение на студентите в медицински колеж - Варна, в зависимост от нуждите на пазара на труда 601 
Промяна на данъчната основа за облагане на нежилищните имоти на предприятие 261 
Промяна на коефициента за определяне на месечните авансови вноски по ЗКПО 275 
Пропорционална консолидация по МСС 31 дялове в съвместни предприятия 780 
Пространствени особености на остаряването в България 61 
Проф. д-р Даниел Врачовски - "Доктор хонорис кауза" на Донецкия национален университет в Украйна 1019 
Проф. д-р Иван Върбанов е служебно назначен за ректор на Стопанска академия "Д. А. Ценов" 1020 
Проф. Кръстьо Петков стана Доктор хонорис кауза на Стопанска академия "Д. А. Ценов" 1021 
Профилът на купувача - инструмент при възлагане на обществени поръчки 517 
Процесен мениджмънт и адекватност на българския бизнес в условията на турбулентна среда 706 
Психологическото тестиране при подбор на кандидати 899 
Публикуване на годишни отчети в Търговския регистър 833 
Първите в бизнеса на "Харвард" 711 
Пътят към успеха 880 
Равнище на потенциалната иновационна активност на земеделските кооперации в България 662 
Развитие и състояние на съвременните агропазари 677 
Развитие методологии бюджетного планировании бюджетного планирования на этапе становления программно-целевого бюджетирования в России 159 
Развитие практик оценки эффективности управления: мировые тренды и опыт США 710 
Развитието на демографските процеси и отражението им върху бъдещата пенсионна система в България 561 
Размерностти и измерване на продукцията в системата на националните сметки 30 
Размисли върху традицията 10 
Разработване и приложение на мотивационния профил на персонала 116 
Разработване на концептуален модел за управление на доставките в индустриалното предприятие 685 
Растеж на синтетични пшеници при различни условия на отглеждане 643 
Растежът на населението в средновековна България 42 
Реализация товара с особым переходом права собственности 867 
Ребалансиране обменните курсове на резервните валути - проблеми, тенденции, ефекти 330 
Револьверные фонды в бюджетной практике Канады и США 143 
Регионален кръстопът за индустриалната конкурентоспособност 635 
Регионални аспекти на процеса на стареене на анаселението в България за периода 1992-2001 г. 46 
Регионални диспропорции в Европейския съюз 356 
Регионалност, неравенства и райониране на националното пространство: стълбове за справедлива и ефективна регионална политика 352 
Регистрация и дерегистрация по ЗДДС при вътреобщностно придобиване 224 
Регулирование процентных ставок по депозитам (на примере банковской системы Китая) 156 
Резервирование прямых убытков как способ учета последствий бухгалтерских рисков страховщика 866 
Рейтинговата система на българските висши училища - състояние и проблеми 609 
Рекламодатели на входа и на изхода 418 
Рекреационно-екологична оценка на туристическата територия по примера на местността Бяла Черква, лесопарк Родопи 391 
Рефлексно действие на договорите - пряк иск и противопоставимост 511 
Рефлективната практика и планирането на личностното развитие на студенти изучаващи бизнес и икономика 606 
Реформата в НСФОМСП 790 
Риски использования мобильного банка 739 
Роль интеллектуального капитала технопарков в обеспечении их эффективного функционирования 388 
Роля и функции на организация на земеделските производители по примера на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) 8 
Роля на застраховането за реализиране целите на фирмата 580 
Роля на туристическия продукт за развитието на регионите 354 
Ролята на вътрешните комуникации за успешното управление на човешките ресурси 912 
Ролята на доброволното пенсионно осигуряване в корпоратимното управление 573 
Ролята на концесиите за развитието на транспортната инфрактруктура 367 
Ролята на преките ръководители в управлението на човешките ресурси 885 
Ролята на счетоводството при управление на разходите за услуги от машинно-тракторния парк 835 
Ролята на управленското консултиране за повишаване надеждността и устойчивостта на планирането 722 
Российский рубль на мировой валютной арене 331 
Ръст при покупките на индустриални терени 420 
С поглед към 2025: мегатенденции и бъдещето на доставките 422 
С подходящи промени в организационната култура можете да постигнете едновременно и мотивация, и контрол 917 
Санкции и неетично поведение на човешкия фактор в управлението на организацията 919 
Световни икономически форми на сътрудничество 455 
Световният океан е голям и конкуренция дебне отвсякъде 394 
Свищовските стунти с изява във втория финален кръг на конкурса за есе 1012 
Сезонно изглаждане на компонентите на метода на доходите - сметка "Формиране на дохода" 20 
Сезонност на регистрираната безработица в България 29 
Сертификационна дейност в България 945 
Симулация на огледалните неврони. Анализ на понятието за намерение в експеримента на Якобони 14 
Синтезирана форма на баланса на топлинната енергия - Форма 5 637 
Система за оценяване на персонала 898 
Система страхования вкладов и ее влияние на риски, принимаемые российскими банками 146 
Системата 715 
Системата ИНТРАСТАТ в България или статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки 397 
Системата се нуждае от смислени реформи с дългосрочен хоризонт на действие 565 
Системи за управление на версиите: еволюция, концепция, сравнителен анализ 983 
Системите за управление на бизнеса навлизат в ново ниво на зрялост 962 
Системный подход к управлению инновационной деятельностью предприятия 390 
Скидки, порядок их применения и налоговой аспект 147 
След златната треска за биткойн 137 
Служебно заличаване на еднолични търговци и служебна ликвидация на търговските дружества 227 
Служебното заличаване на ЕТ - административни неясноти и неуредици 470 
Служителите като конкурентно предимство и модели за оценка на тяхното трудово представяне 889 
Собствени търговски марки на фирми за производство на облекло в България 404 
Сократ и неговите идеи за държавата и правото 473 
Солидарна отговорност по чл. 177 от ЗДДС 290 
Составление консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 847 
Социален статус и социални нагласи на възрастните хора в перспективата на пресъединяването на България към ЕС 66 
Социална политика в Европейския съюз - някои важни аспекти 17 
Социални разходи, предоставени в натура 271 
Социално и здравно осигуряване на работещите пенсионери 562 
Социално-икономическа оценка за управлението на човешкия капитал в аграрния сектор на икономиката на ККазахстан 874 
Социално-икономически проблеми на Южен централен район 358 
Социалното предприемачество като елемент на стратегиите за приобщаващ растеж 364 
Специфики на трудовия договор с условие за обучение 96 
Специфични изисквания за съставяне на годишния финансов отчет за 2007 г. от бюджетните предприятия 822 
Специфични изисквания за формиране на данъчната основа и начисляване на ДДС при сделки на консигнация 285 
Специфични правила за извършване на надомна работа 117 
Спирала на развитие 1009 
Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане - фактор за насърчаване на конкурентоспособността и международната търговска дейност 199 
Споделяне и разпространение на неформалната потребителска информация (крос-културно изследване за Индия и България) 410 
Сравнение на румънското и българското земеделие 651 
Сравнителен анализ на ефективното използване на ресурсите в Европейския съюз 337 
Стандартизацията - организация и ползи 944 
Стареене на населението в страните от Централна и Източна Европа 48 
Стареене на населението и възможности на трудовия пазар 92 
Стареене на населението и пенсионното осигуряване 572 
Стареене, здраве и труд 630 
Стареенето на населението и икономическата активност: последици и политики 55 
Статистико-демографски измерители и методи за анализ на остаряването на населението 35 
Статистическа оценка на стартовите позиции и очакваните резултати за България в контекста на стратегия "Европа 2020" 43 
Статистическа характеристика на безработицата във Виелкополска 93 
Статистическая оценка вклада сектора уклуг ма макроуровне 34 
Статистическая оценка риска потребления 31 
Статистически поглед към образованието 21 
Стевия - технология 664 
Стимулиране развитието на индустриалните клъстери в България - европейски и национални програми и инициативи 729 
Стратегии за конкурентно пазарно поведение на индустриалното предприятие 386 
Стратегии за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж на частните фирми за успешното излизане от финансовата криза 749 
Стратегическата визия за ИТ инфраструктурата - предпоставка за постижения в бизнеса 968 
Стратегически аспекти на продуктовия иновационен процес в бизнесорганизациите 5 
Стратегически въпроси след края на първия европейски семинар относно бедността в северозападния район за планиране 554 
Стратегически партньорства между търговски организации и организации с нестопанска цел 369 
Стратегия за изграждане на информационна система за малко предприятие 952 
Структурната помощ на ЕС - катализатор за разкриване на "зелени" работни места в Република България за периода 2014-2020 355 
Структурни и неструктурни ефекти върху прирасти на показатели за интензивност 49 
Структурни изменения в данъчните приходи в България през периода 2003-2014 година 279 
Студенти от специалност "Публична администрация" посетиха Министерски съвет 1010 
Студенти партньори на "Майкрософт" представиха инициативата Geeks on Wheels в Стопанска академия 1011 
Субективни предели и условия за редовно уведомяване на длъжника по смисъла на чл. 99, ал. 4 от Закона за задълженията и договорите 498 
Сущностные характеристики кредита и кредитных отношений 329 
Схема " Социални иновации в предприятията" - още една възможност за участие на работодателите в ОП " Развитие на човешките ресурси" 892 
Схеми за данъчни измами с ДДС в страните-членки на ЕС 241 
Сценарии за развитие на европейската интеграция и възможните им ефекти върху българската икономика 435 
Счетоводната политика на предприятието - вътрешнофирмен акт 821 
Счетоводни аспекти на обществените поръчки в бюджетните организации 774 
Счетоводни грешки 839 
Счетоводни данъчни аспекти на замяната на активи 233 
Счетоводни и данъчни аспекти на договорите за консигнация 808 
Счетоводни и данъчни аспекти при отчитането на стоките в бюджетните организации 843 
Счетоводно и данъчно третиране на загубите от минали отчетни периоди 796 
Счетоводно и данъчно третиране на сумите, отчетени в резултат на събития от минали отчетни периоди, от корекции на фундаментални грешки и от промени в счетоводната политика 819 
Счетоводно и данъчно третиране на финансиранията, предоставени за придобиване на дълготрайни материални активи 820 
Счетоводно отразяване на събития, настъпили след датата на на годишния финансов отчет 852 
Счетоводно отчитане и данъчно третиране на ваучерите за храна 869 
Счетоводно отчитане на арендните и наемните отношения между собственици на земя (кооператори) и арендатори (кооперации) 816 
Счетоводно отчитане на данъка върху добавената стойност при регистрация и дерегистрация по ЗДДС 862 
Счетоводно отчитане на несъстоятелността и ликвидацията на търговските дружества 762 
Счетоводно отчитане на обезценката на материалните запаси и на вземанията 823 
Счетоводно приключване и деклариране на стопанската дейност от бюджетните предприятия по ЗКПО 2008 г. 826 
Събития след датата на баланса 803 
Съвременен мащаб на банковата капиталова адекватност 326 
Съдът призна проф. Иван Върбанов за ректор на Стопанска академия 1022 
Създаване на собствени пазари на земеделски производители 682 
Съответствие на състоянието с принципите на корпоративното управление в България 735 
Съпоставка между гражданскоправния институт крайна нужда и търговскоправния институт недействителност на учредено търговско дружество 495 
Съпротива към организационна промяна в социалнопсихологически аспект 708 
Съставяне на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове. Взаимовръзки между параграфи/подпараграфи и счетоводни сметки 829 
Състояние и проблеми на развитие на виненото лозарство в Югоизточен лозаро-винарски район на България в условията на ОСП 667 
Състояние и развитие на човешките ресурси в България 911 
Състояние и тенденции в броя и структурата на населението в община Пловдив за периода 2004-2013 52 
Състояние на малките и средните предприятия в хотелиерството в България 744 
Съхранението на данните - под знака на концепцията SDS 969 
Същност, видове и данъчно третиране на лихвите 231 
Същност, класификация и статистически анализ на инфраструктурата на територията 39 
Театрали от различни поколения учредиха Алумни клуб към Стопанска академия 1023 
Телевизионните права във футбола 506 
Тема: Отчитане на собствения капитал на предприятието 860 
Температурни и светлинни изисквания на зеленчуковите култури 652 
Тенденции в развитието на българската икономика през призмата на макрорамката 340 
Тенденции в развитието на лихвените проценти в българската банкова практика 325 
Тенденции в развитието на мебелния сектор 378 
Тенденции в развитии банковской сестемы Приволжского федерального округа 152 
Тенденции и мерки при инспектиране на труда в условията на криза 104 
Тенденции на изменението във възрастовия състав на основните етноси в България 57 
Тенденции на капиталовия пазар в Гърция преди и след кризата с държавния дълг 428 
Теоретические основы понятия "организационное развитие" 389 
Теоретични аспекти на енергийната сигурност и дипломация 437 
Термодинамиката и икономиката на ресурсите 639 
Технологичното развитие на ютилити сектора - тенденции и прогнози 964 
Тиймбилдингът - ефективен метод за изграждане на екипи 897 
Традиционные и новые факторы конкурентоспособности организации 686 
Трансатлантическое торгово-экономическое партнерство 439 
Транспониране регламентите на МССПС в националното счетоводно законодателство за публичния сектор 767 
Трансформации функций денег в условиях развития национальной и локальных платежных систем 149 
Трансформационно учене за организационни лидери 903 
Третиране на данъчни амортизируеми активи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане 307 
Третият пол - готов ли е светът за (р)еволюция 483 
Трето издание на Националното ученическо състезание по управление на проекти в Свищов 1024 
Тридесетите промени в Закона за акцизите и данъчните складове 287 
Туристическите потоци на Балканския полуостров - България, Румъния 990 
Търговията с пшеница забавя темпове 382 
Уикенд туризъм в селски зони - мода или необходимост 992 
Украинската криза и Балканите 441 
Умението за разработване на бизнес план като инструмент за повишаване на конкурентноспособността на предприятията 714 
Умните градове - бъдещето на градското планиране 970 
Управление внешнеторговой деятельностью в региональных промышленных комплексах 400 
Управление на вземанията и кредитната политика на малкия бизнес 151 
Управление на знанието и компетенциите на специалистите (експертите) по планиране 553 
Управление на конфликтите в условията на криза 923 
Управление на мотивацията в българските предприятията 922 
Управление на промяната и иновациите във фирмата 753 
Управление на различията, поколенията и тяхната мотивация на работното място 926 
Управление на стреса и психосоциалните рискове на работното място 15 
Управление на човешките ресурси чрез разработване на компетентностни модели 921 
Управление рисками в организациях малого и среднего предпринимательства 740 
Управление рисками в проектах: психологический подход . (Часть !) 758 
Управлението на човешките ресурси в "Софарма Трейдинг" АД 890 
Успехите на катедрата 1008 
Успешният подбор не завършва с успешния избор 928 
Устойчива заетост на неравностойните групи във връзка със стратегия "Европа 2020" 94 
Устойчиво потребление и производство 623 
Устойчиво развитие и растеж на основата на инспекция 728 
Устойчивост при промяна в поведението на човешкия фактор 690 
Устойчивостта на ETFa+ модела в краткосрочна перспектива 750 
Усъвършенстване технологията за прогнозиране на свободния паричен поток на "Петрол" АД в условията на българския пазар 376 
Утопичния модел на държавата в книгата "Утопия" на Томас Мор 480 
Учени и фермери търсят решения за опазване на безценния ресурс на земята 669 
Учет и налогообложение скидок, бонусов, премий 857 
Фактори за ефективност в управленското общуване 693 
Факторът "време" в процеса на потребителското пазарно търсене на храни 414 
Факторы, обусловливающие развитие рынка кредитных деривативов 162 
Фасилити и пропърти мениджмънт - открий разликите или точките на конвергенцията 703 
Философската антропология във възгледите на Лудвиг Фойербах 9 
Финансиране на действия за реинтеграция на пазара на труда на съкратени работници и служители със средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията 126 
Финансовая компетентность россиян: результаты международного сравнительного исследования 153 
Финансовите задължения на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - състояние, тенденции и перспективи 133 
Финансово-банковское регулирование макроэкономических процесов в России 150 
Финансово-поведенчески модели за оценка стойността на бранда 402 
Фирмената култура и управлението на човешките ресурси 755 
Фирмената политика по безопасност и здраве при работа - цели и задачи 109 
Фирменият етичен кодекс - елемент на организационната култура 756 
Фискалната консолидация в рамките на Европейския съюз - необходимост и/или предизвикателство 189 
Фоново повишаване капацитета на планирането 723 
Френският език слрещу английското нашествие 998 
Функции на мениджъра по човешките ресурси 891 
Характерни особености на нискотарифните авиопревозвачии и развитието им в Европа 942 
Химическа борба срещу плевелите при основните полски култури 666 
Хоризонтите на строителния бизнес 949 
Християнският възглед за страданията в контекста на библейските идеи за божественото наказание 11 
Християнският екзистенциализъм на Сьорен Киркегор и неговите отражения в руската религиозна философия. Лев Шестов и Николай Бердяев 12 
Целенасоченото въвеждащо обучение е първата крачка към успешното развитие на служителите и организацията 883 
Целеполагане в публичния сектор в Р България - проблеми и решения 725 
Центр-периферийные отношения в Европе: демографический аспект 54 
Цялостна канцепция за енергиен мениджмънт в индустрията 640 
Шест стъпки за успешна кариера 931 
"Боко Харам" и стратегията на хаоса 452 
"Изкуството" на уволнението 119 
"Меко" управление - стратегии за управление на отношенията 695 
"Национални дни на кариерата 2015" отново срещна свищовски студенти с бизнеса 1027 
"Непризнатите" преброявания в историята на българската статистика 22 
"Политията" като най-добро държавно устройство според Аристотел 499 
"Хоризонт 2020" широка палитра от възможности за българските изследователи и иноватори 464 
"Човешки ресурси" с мерки срещу младежката безработица 121 
(Не)Възможната китайска Евразия 449 
[Две хиляди и петнадедесета ] 2015 : повратната точка? 451 
[Две хиляди и петнадесета] 2015 - година на възход за глобалния пазар на корпоративен софтуер 972 
[Десет]10 важни въпроса във връзка с управляваните ИТ услуги 973 
[Десет]10 добри практики в приложението на технологиите за бизнес анализи 974 
[Десет]10 значими тенденции в сферата на ИТ сигурността 985 
[Десет]10 постижения на CAD/CAM/CAE технологиите 975 
[Десет]10 потвърдени предимства на ERP системите 687 
[Десет]10 правила за избор на правилния бизнес софтуер 976 
[Десет]10 прогнози за технологиите за съхранение на данни 984 
[Десет]10 проекта с фокус върху иновациите и цифровия бизнес 965 
[Десет]10 сфери на активно приложение на ГИС в България 986 
[Осем] 8 тенденции в бизнес анализите през 2015 г. 946 
[Седем] 7 често срещани грешки при изграждане на ИТ инфраструктурата в малкия и среден бизнес 977 
[Сто] 100 години от рождението на основателя 1028 
[Три] 3 начина да подобрите бизнес процесите с помощта на CRM 978 
[Четири] 4 актуални тенденции в изграждането на ефективни решения за видеоконференции 979 
[Шейсет] 60 години катедра "Стратегическо планиране" 1002 
A culture of employee engagement: a strategic perspective for global managers 935 
An International Perspective for Mortgage Market Reform 433 
Anchoring on Credit Spreads 194 
Assessing the Creditworthiness of Patchwork Portfolio Entrepreneurs in Emerging Markets: an Investment Theory-Based Approach 731 
Automobile Insurance Vehicle Repair Practices: Politics, Economics, and Consumer Interests 591 
BI решенията - под влиянието на нови технологии и организационен подход 980 
CEO Connectedness and Corporate Fraud 738 
Challenges Associated with The Development of Vegetable Production in Bulgaria after The EU Enlargement 675 
Comparative Advantages of EU Memer States in Trade with Wine 673 
Complaining behaviour and consumer safety: research on Romania online shopping 987 
Corporate Taxes and Securitization 179 
Cyclicity in the French Property–Liability Insurance Industry: New Findings Over the Recent Period 592 
Demographic Factors and Price Distortions in Insurance 593 
Development and Implementation of A Model for Wine Tourism 674 
Dynamic Risk Management: Investment, Capital Structure, and Hedging in the Presence of Financial Frictions 741 
Electronic Container Tracking System as a Cost-Effective Tool in Intermodal and Maritime Transport Management 943 
ERP улеснява планирането и анализите в Нео Арт 981 
EXPO 2015 - Милано - с акцент върху изхранването - между сънищата и реалността 948 
Features of Organic Farming and Its Efficiancy 672 
Global Liquidity, House Prices, and the Macroeconomy: Evidence from Advanced and Emerging Economies 432 
Harmonization of Family Holidays with Contemporary Requirements 997 
How Does Price Presentation Influence Consumer Choice? The Case of Life Insurance Products 594 
HR предизвикателства 882 
Important Questions for Housing Markets and Housing Policy 87 
Industrial intelligence 742 
Influence of Degree of Customers’ Co-Participation on Their Assessment of Product Design and Functionality 688 
Influence of the Euro crisis on the prospects of the European single market 461 
Innovation, Growth, and Asset Prices 368 
Knowledge sharing in online communities: the power game 713 
Nominal Interest Rates and the News 86 
Product Policy of Bulgarian Companies in Times of Economic Crisis 417 
Product Ratings as a Market Reaction to Deregulation: Evidence From the German Insurance Market 595 
Regional Economic Cooperation in the Western Balkans and Its Impact on Bulgaria 466 
Security and investments in the industry 336 
Serving poor people in rich countries: the bottom-of-the-pyramid business model solution 717 
Small business growth: strategic goals and owner preparedness 748 
Society as Exchange ‘Games’ 71 
The Contemporary Deposit Insurance Through the Perspective of Bank Resolution and Moral Hazard 180 
The Role of Project Office for Project Portfolio Management 759 
Too small to innovate? Creating value with fewer resources 747 
Underground economy estimation in Iran mimic method 344 
Unveiling the myths of M&A integration: challenging general management and consulting practice 712 
When small businesses go international: alliances as a key to entry 746 
Working with father time 934 
Эмоционалный компонент как надстроечная структура организационной культуры 701 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абонаментна застраховка 529 
абонаментно застраховане 529 
авансови вноски 215 273 275 278 770 
авансови плащания 278 
авансово плащане 246 
авиационен пазар 942 
авиационна промишленост 942 
авиация 942 
авиокомпании 942 
авиопревозвачи 942 
авиоуслуги 942 
Австралия 748 
австрийска икономическа школа 427 
автентичност 504 
автоматизирани производства 742 
автомобилна застраховка 583 
автомобилно застраховане 583 591 
автономия 450 
авторско право 587 
автотранспортни застраховки 583 
Агенция по вписванията 470 833 
Агенция по заетостта 121 
Агенция по обществени поръчки 518 
аграрен сектор 383 658 836 874 
аграрен туризъм 611 991 
аграрен туризъм в България 991 
аграрна политика 663 676 991 
аграрна статистика 36 
аграрно предприятие 834 836 
аграрно счетоводство 384 834 835 836 
агробизнес 382 677 
агробизнес в България 382 
агроклиматични показатели 652 
агроклиматични условия 652 
агропазар 677 682 
агростатистика 36 
агротероризъм 550 
агротехника 652 664 
агрофирма 381 
адаптационен процес 894 
административен акт 485 
административен капацитет 555 556 
административен контрол 537 
административен процес 537 
Административен съд 1022 
административна политика 371 
административна принуда 371 
административни неуредици 470 
административни услуги 551 
административно деление 51 999 
административно обслужване 548 
административно правна защита 537 
административно право 485 
административно регулиране 537 
административно-териториално устройство 999 
административнонаказателни разпоредби 265 324 
административнонаказателно производство 324 
административноправна наука 485 
административноправни аспекти 485 
администрация 555 
администриране на проекти 700 
АДСИЦ 363 
академичен състав 610 
академични длъжности 610 
академично слово 1021 
актив 216 
активи 152 217 368 772 807 812 
активи на предприятието 368 
актуална информация 978 
акциз 279 424 
акцизи 287 
акцизни ставки 361 
акцизни стоки 309 361 
акции 85 192 467 503 
акционерен капитал 732 
акционери 321 732 734 
акционерна банка 144 
акционерни дружества 363 
акционерно дружество 732 
алелопатия 660 
алманах 182 183 185 186 187 188 189 383 408 411 435 555 556 612 837 983 
алтернативен подход 798 819 
алтернативен туризъм 996 
алтернативна енергетика 639 
алтернативни данъци 229 305 
алтернативни инвестиции 191 
алтернативни корпоративни данъци 305 
алтернативни методи 159 
Алумни клуб 1016 1023 
алумни отношения 1023 
алфа-коефициент 750 
американски университети 967 
американско законодателство 493 
амортизации 294 
амортизационен план 318 825 
амортизационна норма 226 
амортизационна политика 216 226 771 788 821 
амортизационна стойност 217 226 
амортизационни активи 269 273 
амортизационни норми 294 
амортизационни отчисления 294 
амортизация 226 269 778 788 799 824 825 834 
амортизация на ДА 799 
амортизация на ДМА 799 
амортизиране 799 
амортизируем ДА 799 
амортизируема стойност 270 
амортизируеми активи 791 
анализ 431 643 
анализ на външната среда 929 
анализ на данни 613 946 980 
анализ на дълга 186 
анализ на маркетинга 407 
анализ на показателите 994 
анализ на потребностите 884 
анализ на разходите 393 
анализ на трудовите ресурси 97 
аналитичен модел 159 
ангажиране на служителите 881 
ангажираност на екипа 881 913 
ангажираност на служителите 935 
английски език 998 
Англия 670 
анкета 600 
анкетиране 408 649 
анкетно проучване 183 
антиконкурентен потенциал 522 
антиконкурентни практики 522 
антикорупция 506 
антикризисна политика 458 
антикризисна програма 85 
антикризисна стратегия 171 
антикризисна тактика 171 
антикризисни мерки 85 125 
антисемитизъм 75 
антична философия 473 499 
анулиране на документи 248 
анулиране на фактури 246 
апорт 211 221 468 508 781 824 
апортна вноска 221 468 508 
аренда 384 816 
арендатор 816 
арендни отношения 816 
арендно заплащане 384 
арендно стопанство 384 
Аристотел 499 
Армения 75 
ароматични продукти 681 
ароматни култури 681 
археологическо наследство 72 
архитектура 958 
атестация на персонала 898 
атестиране 898 
атестиране на служители 900 
атинска полития 499 
атинска философия 499 
Атинска фондова борса 428 
аукцион 682 
аутсорсинг 586 716 836 
аутсорсинг на бизнеса 586 
аутсорсинг процеси 836 
Африка 442 
афроамерикански организации 78 
Базелски комитет 182 328 
базелски стандарти 328 
бази данни 6 
базови модели 33 
баланс 412 803 814 
баланс на работното време 882 
балансова стойност 781 
Балкани 441 443 459 
балкански народи 459 
Балкански полуостров 990 
Балкански регион 47 459 
балкански страни 47 
балнеолечение 996 
балнеоложки туризъм 996 
балнеотуризъм 996 
балтийски държави 460 
банка 144 
банки 135 136 146 171 181 325 326 539 696 
банки на Русия 152 
банкиране 160 
банкиране на дребно 160 
банкноти 184 
банков актив 144 
банков баланс 173 
банков бизнес 160 
банков капитал 144 
банков клиент 160 
банков кредит 136 144 170 183 
банков надзор 173 509 
банков обир 136 
банков пазар 176 
банков риск 146 
банков сектор 171 
банков сектор на Русия 171 
банков съюз 173 
банков фалит 136 
банкова дейност 135 136 179 180 
банкова електронна карта 739 
банкова ефективност 193 
банкова криза 186 
банкова ликвидност 182 
банкова несъстоятелност 327 539 
банкова нормативна уредба 327 
банкова отговорност 327 
банкова регулация 160 
банкова система 156 164 171 184 193 
банкова система в Русия 140 152 
банкова система на Русия 150 
банкова система на САЩ 79 
банкова сметка 831 
банкова стратегия 144 
банкови активи 173 
банкови клиенти 154 
банкови кредити 135 183 
банкови продукти 154 419 
банкови сметки 525 
банкови технологии 739 
банкови услуги 152 154 160 176 
банково дело 146 173 193 
банково обслужване 154 
банково право 509 
банково регулиране 156 
банкрут 174 
банкрут на банките 135 136 174 
БАПОП 8 
бартер 785 794 
БВП 20 185 186 188 358 366 445 
БВП - световен аспект 185 
БДС ISO 22000 7 
бедни слоеве на населението 717 
бедност 372 554 564 
бедствия 549 
безалкохолни напитки 414 
безвъзмездна финансова помощ 431 745 
безвъзмездни средства 807 
безналични акции 503 
безопасни условия 99 100 102 110 111 112 113 
безопасност и здраве 109 
безопасност на труда 99 102 106 109 112 
безопасност на храните 492 493 494 948 
безопастност при работа 109 
безработица 29 93 458 
безработица в България 29 
безработица в страните от ЕС 458 
безработица сред младите 121 
безработни лица 122 124 200 
бенчмоделиране 368 
Бердяев 12 
библеистика 11 
библиография 6 
библиографска дейност 6 
библиографски ресурси 6 
библиографски стандарт 7 
библиографско цитиране 7 
библиотеки 6 
библиотеките в света 6 
Библия 11 
бизнес 106 586 872 
бизнес анализи 946 972 974 
бизнес в България 313 
бизнес етика 756 
бизнес интелигентни системи 613 
бизнес информация 982 
бизнес комуникация 697 
бизнес кризи 832 
бизнес модел 717 
бизнес модели 160 964 
бизнес план 714 
бизнес планиране 374 
бизнес портфейл 731 
бизнес процеси 586 687 978 
бизнес резултати 968 
бизнес софтуер 976 
бизнес среда 968 
бизнес стратегии 716 746 747 
бизнес стратегия на фирмата 717 
бизнес успех 691 
бизнес цикли 427 
бизнескомбинации 779 811 812 
бизнескомбинация 243 
бизнескомуникации 804 
бизнеспланиране 722 
билки 664 
био-продукти 625 658 
биография 1000 
биографски материали 1000 
биодизел 634 
биоземеделие 668 684 
биоземеделска практика 669 
биологичен пазар 677 
биологична защита 647 
биологични активи 763 798 
биологични ферми 668 
биологични храни 672 
биологично животновъдство 658 
биологично земеделие 660 668 672 683 
биологично лозарство 659 
биологично производство 380 654 658 672 679 
биологично селско стопанство 679 
биологично стопанство 672 
биопазар 684 
биопродукти 625 683 684 
биопроизводители 625 683 684 
биопроизводства 625 
биопроизводство 625 683 684 
биоразнообразие 621 624 
бира 947 
БИС 613 945 
биткойн 134 137 
биткойн икономика 134 137 
биткойн общност 134 137 
битови отпадъци 319 
благо 91 
благосъстояние 374 
благотворителни кампании 730 
благотворителност 730 
Близък изток 450 
блог платформа 615 
блогове 615 
Бог и философията 9 
Бог и човек 9 
богословие 11 
божие милосърдие 11 
бонуси 857 
борба с корупцията 490 
борба с плевелите 647 660 666 
борсова търговия 430 
брак 483 
бранд 402 404 406 408 416 521 671 
бранд -личност 406 
брандинг модели 402 
брандингова политика 402 408 
брандирани продукти 408 
брашно 768 
бренд 388 409 413 
бренд мениджмънт 701 
бренд-маркетинг 413 
бренд-мениджмънт 406 
брой на населението 52 
брутна печалба 806 
брутни инвестиции 41 
БУЛСТАТ 224 
буферен запас 165 
България 158 345 410 466 644 645 990 
България 2020 555 
българска икономика 445 
българска фармацевтика 890 
българска фирма 890 
български банки 135 136 
български бизнес 706 
български етнос 57 
български износ 466 
български клиенти 688 
български компании 107 
български общини 552 
български предприятия 922 
български селски общини 62 
български транспортен сектор 939 
български туризъм 996 
български фирми 112 417 
българско земеделие 445 
българско население 19 
българско образование 465 
българско търговско право 496 
бързо производство 362 
бюджет 142 168 195 196 197 829 
бюджет на общините 197 
бюджет по оперативни програми 431 
бюджетен дефицит 158 
бюджетен дефицит в еврозоната 427 
Бюджетен кодекс на РФ 142 
бюджетиране 159 393 
бюджетна политика 158 
бюджетна политика на България 158 
бюджетна политика на ЕС 158 
бюджетни доходи 143 
бюджетни организации 767 774 843 844 
бюджетни предприятия 262 273 815 822 826 828 830 
бюджетни сметки 829 
бюджетни средства 831 
бюджетни фондове 829 
бюджетно законодателство 142 143 767 
бюджетно планиране 552 
бюджетно регулиране 143 
бюджетно-данъчна политика 161 
вакантни длъжности 115 
ваканционен туризъм 992 
валидиране 887 
валидиране на компетентности 887 
валута 134 137 169 
валутен курс 172 
валутен пазар 169 185 
валутен резерв 330 
валути 332 
валутна защита 429 
валутна политика 330 
валутна система 332 
валутна структура 331 
валутни активи 169 
валутни баланси 186 
валутни курсове 332 
валутни пазари 332 
валутни плащания 169 
валутни преводи 515 
валутни разчети 331 
валутно-финансова система 429 
валутнокурсов режим 158 
ВАС 1001 1013 
ваучер 295 
ваучери за храна 869 
ведомства 583 
ведомствени каси 583 
ВЕИ 633 634 635 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 633 
Великобритания 185 670 
Величко Адамов 1002 1003 1015 
велосипеден транспорт 421 
вертикална интеграция 440 
веществени доказателства 491 
вещни права 526 
взаимодействие 171 956 
взаимодействие с клиенти 956 
вземания 151 163 220 266 304 503 513 795 823 
вземания по кредити 151 
видеоконферентна връзка 979 
видеоконферентна система 979 
видеоконференция 979 
видеоохрана 491 
видове дейности 283 805 
видове иновации 383 
видове компетенции 921 
видове плащания 278 
видове стопанства 663 
видове туризъм 992 
видове уволнения 119 
видове услуги 551 
видове фирмена култура 755 
визуална идентичност 980 
визуална комуникация 925 
визуална реклама 406 
вина 667 674 
винарска индустрия 667 674 
винарска промишленост 667 674 
винарски изби 674 
винарски райони 674 
винарски сектор 667 674 
винарско производство 667 674 
винарство 667 674 
винен бар 674 
винен пазар 667 674 
винен туризъм 674 
вино 667 674 
винопроизводители 667 674 
винопроизводство 667 674 
виното в България 674 
виртуализация 985 
виртуална валута 134 137 
виртуални пари 134 137 
висш мениджмънт 711 
висше икономическо образование 1001 1007 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1027 
висше икономическо училище 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1015 1016 1017 1019 1024 1025 1028 
висше образование 88 599 609 611 612 614 615 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 
висше образование за икономисти 88 
висше учебно заведение 1002 1004 1005 1006 1008 1009 1016 1017 1025 1028 
висше училище 1001 1003 1013 1014 1018 1020 1021 1022 1023 1026 1027 
висши учебни заведения 609 
висши училища 610 
вишня 684 
владение 525 
власт 76 760 
властни отношения 713 
властови отношения 713 
вливане на търговски дружества 848 
влог 531 
внасяне на данъци 242 
внедряване на проекти 984 
внос 425 
внос на стоки 766 
внос-износ 185 
вносители 185 250 
вноска 824 
вноски 133 575 732 
воден транспорт 941 
водностопанска инфраструктура 39 
военна икономика 558 
военни методи 457 
волатилност 139 162 376 
воля 792 
ВОП 224 
ВОТ 398 
вписване в търговски регистър 479 
вреди 534 
време 414 
времеви редове 90 
временна заетост 132 
временни данъчни разлики 297 
временно строителство 818 
връзки с клиенти 407 
връзки с обществеността 405 
ВТО 455 
входяща мобилност 62 
входящи потоци 435 
въвеждащо обучение 883 
въздушен превозвач 940 
въздушен тероризъм 550 
въздушен транспорт 940 
възлагане на обществени поръчки 516 518 
възнаграждение 656 
възобновяема енергия 477 622 
възобновяеми енергийни източници 477 633 
възпитание 605 
възпроизводствен процес 170 
възпроизводство 170 
възраст 567 
възрастни хора 56 66 67 68 563 876 
възрастно население 54 56 84 92 934 
възрастов състав 876 926 
възрастова структура 49 63 
възрастова структура на населението 35 46 47 48 57 
възрастови групи 58 593 
възрастови структури 630 
възстановяване на акциз 287 
възстановяване на данък 202 
възстановяване на ДДС 249 251 
външен дълг 186 
външна девалвация 148 
външна мотивация 886 
външна среда 929 
външна търговия 400 435 
външни услуги 716 
външни фактори 727 
външноикономическа дейност 177 
външностопанска политика 400 
външнотърговска дейност 400 
външнотърговски връзки 435 
външнотърговски операции 331 
външнотърговски отношения 400 435 
външнотърговски партньори 435 
вътреобщностно придобиване 224 
вътрешен контрол 140 
вътрешен одит 733 864 871 
вътрешна девалвация 148 
вътрешна комуникация 881 
вътрешна мотивация 886 926 
вътрешни комуникации 890 912 
вътрешни одитори 871 
вътрешни оценки 328 
вътрешно управление 661 
вътрешногрупови отношения 842 
вътрешнообщностна търговия 296 397 442 
вътрешноотраслова търговия 398 
вътрешностопански отношения 185 
вътрешнофирмен счетоводен отчет 821 
вътрешнофирмена комуникация 881 924 
вътрешнофирмени отношения 821 
газов сектор 438 
гарантиран минимален доход 327 
гарантиране на влоговете 180 327 
гарантиране на депозити в България 327 
гарантиране на депозитите 180 
гарантирани вземания 98 
гаранционна отговорност 774 
гаранционни схеми 164 
генезис 427 
генерични лекарства 522 
генетично модифицирани храни 677 
геноцид 75 
география на населението 63 999 
географска характеристика 63 
геодемографска криза 353 
геоикономика 429 453 454 455 456 
геоикономическа структура на света 456 
геополитика 429 438 450 452 
геополитически интереси 444 
геостратегия 448 452 
Германия 558 595 644 
геронтология 598 627 628 
ГИС 956 986 
ГИС-технологии 956 986 
глобален мениджмънт 935 
глобален мениджър 935 
глобален пазар 185 972 
глобализация 446 454 547 625 749 990 
глобализация в икономиката 454 
глобална геоикономика 454 455 
глобална конкурентоспособност 436 
глобална криза 183 
глобална ликвидност 432 
глобална система 430 
глобална стратегия 935 
глобална търговия 440 
глобална финансова криза 183 326 427 
глобални изменения 443 
глобални пазари 430 
глобални системи 387 
глобални стратегии 447 
глобални тенденции 77 
глобално общество 543 989 
глобално развитие 443 
ГМО 677 
ГМО култури 677 
ГМО храни 677 
говедовъдство 665 
годишен данък 265 
годишен отчет 784 786 787 829 833 
годишен финансов отчет 762 765 772 784 786 787 810 815 822 837 846 851 852 
годишна данъчна декларация 291 308 826 
годишна инвентаризация 262 809 
годишна отчетност 338 
годишно данъчно приключване 217 318 
годишно преизчисляване 205 209 315 
годишно приключване 217 318 768 801 817 818 828 
годишно счетоводно отчитане 828 
годишно счетоводно приключване 765 801 815 817 818 822 828 837 846 
големи предприятия 291 
големи фирми 338 
град 999 
градове 970 994 
градовете на бъдещето 970 
градска среда 51 
градска туристическа дестинация 994 
градски ценности 994 
градско население 51 
градско планиране 970 
градско развитие 351 
гражданска авиация 940 
граждански войни 463 
граждански права 76 482 
граждански структури 457 
гражданско дружество 272 783 793 
гражданско неподчинение 76 
гражданско общество 76 543 989 
гражданско правна защита 495 512 
гражданско право 486 534 
грешки 129 248 
Грийнспан 79 
грозде 645 
гроздопроизводство 645 
групово мислене 108 
групово мнение 108 
гръцка криза 428 
гръцки капитали 428 
гръцки пазар 428 
ГФО 803 
гъвкава заетост 95 132 
гъвкава заплата 932 
гъвкава специализация 932 
гъвкави стратегии 932 933 976 
гъвкаво работно време 882 
гъвкавост на пазара на труда 95 122 125 132 
Гърция 371 645 
гъстота на населението 999 
давност 259 524 
давностен срок 259 
далекосъобщителни услуги в България 300 
данни 23 954 955 984 
данък 235 238 242 
данък върху добавената стойност 284 
данък върху дохода 265 
данък върху печалбата 857 
данък върху разходите 281 
данък добавена стойност 206 300 
данък печалба 179 
данък при внос на стоки 235 
данък при източника 214 242 
данъци 27 133 161 163 168 195 202 225 229 280 284 285 291 292 296 297 298 299 303 304 305 306 308 309 310 335 
данъци върху доходите 293 301 308 
данъци върху разходите 217 
данъци и доходи 305 
данъчен актив 773 797 
данъчен амортизуем актив 773 
данъчен ефект 295 
данъчен кодекс 225 
данъчен контрол 322 
данъчен кредит 203 205 209 250 257 311 315 318 
данъчен механизъм 293 
данъчен период 246 315 471 
данъчен потенциал 168 
данъчен принцип 293 
данъчен ревизионен акт 856 
данъчен режим 215 245 
данъчен риск 220 946 
данъчен финансов резултат 277 307 318 
данъчна амнистия 306 
данъчна амортизационна политика 270 834 
данъчна амортизация 270 834 
данъчна база 335 
данъчна вноска 468 
данъчна декларация 273 
данъчна загуба 318 
данъчна норма 226 788 
данъчна основа 203 209 242 247 261 265 285 302 315 766 
данъчна отчетност 867 
данъчна оценка 261 791 
данъчна печалба 230 
данъчна политика 225 260 283 313 316 766 
данъчна система 260 
данъчна система в Русия 163 
данъчна ставка 163 241 253 
данъчна структура 279 
данъчна тежест 27 
данъчна хармонизация 189 
данъчни агенти 802 
данъчни активи 307 
данъчни амортизации 294 318 
данъчни аспекти 211 233 306 468 776 791 793 808 824 843 859 869 
данъчни взаимоотношения 306 
данъчни декларации 300 
данъчни документи 248 316 
данъчни загуби 770 
данъчни задължения 216 239 257 946 
данъчни закони 286 
данъчни измами 241 
данъчни облекчения 147 200 267 281 301 
данъчни облекчения за дарения 267 
данъчни политики 147 
данъчни последствия 211 213 
данъчни приходи 27 277 279 
данъчни промени 300 
данъчни разлики 226 318 
данъчни разходи 277 
данъчни режими 304 
данъчни системи 283 
данъчни складове 287 
данъчни стимули 166 295 
данъчни цели 216 771 
данъчно задължени лица 224 236 237 252 275 793 
данъчно задължение 236 248 252 287 
данъчно законодателство 281 
данъчно незадължени лица 224 
данъчно облагане 189 199 244 274 284 285 296 299 303 305 309 320 321 573 826 
данъчно облагане в Русия 335 
данъчно облагане и ЕС 189 
данъчно облекчение 200 267 282 
данъчно осигуряване 323 
данъчно отчитане 857 
данъчно планиране 216 
данъчно преобразуване 273 
данъчно приключване 217 
данъчно събитие 206 245 246 252 257 316 
данъчно третиране 201 207 212 213 214 217 219 220 221 231 233 234 236 237 247 254 257 266 269 270 271 272 273 276 277 280 284 297 299 302 310 316 317 318 321 469 770 796 819 820 869 
данъчно третиране на задължениата 318 
данъчно третиране на разходи 219 861 
Данъчно-осигурителен кодекс 258 
данъчно-осигурителен процес 238 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 238 258 
данъчно-осигурителна тежест 324 
данъчнопроцесуален кодекс 324 
дарение 232 269 
дарения 217 
дарителска дейност 730 
дарителство 730 
дарителство в България 730 
движение на стоки 397 
движима вещ 206 
двойно данъчно облагане 163 189 199 
двуфакторна теория 922 
ДДС 202 203 204 208 237 249 251 252 253 254 255 256 279 288 290 311 313 314 764 797 857 
ДДС доставчици 313 
ДДС сметка 204 233 
девалвация 148 
девиденти 192 
дееспособност 482 
деиндустриализация 342 463 
дейности 254 
действащо предприятие 810 
декларации 248 397 
декларация 109 
деклариране 238 826 
декоративни храсти 646 765 
декоративно градинарство 646 765 
делигиране на отговорности 691 
делова култура 873 
делова среда 697 
делово общуване 756 
демография 35 44 46 48 50 56 60 61 65 77 563 
демография на България 44 60 61 
демография на населението 44 53 63 
демографска динамика 51 64 77 
демографска криза 64 
демографска политика 53 55 
демографска промяна 77 
демографска статистика 22 28 35 42 44 51 53 55 59 561 
демографска структура 64 
демографска характеристика 59 
демографски анализ 45 47 50 52 563 
демографски аспекти 54 
демографски групи 593 
демографски изменения 44