НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп С 57 б

Арсенова, Искра.  Взаимодействие между държавата, науката, бизнеса и гражданското общество в България / Искра Арсенова. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2011, N 5, с. 8-20. 

  

Сист. No: 60032

- 2 -

Сп С 57 б

Боянов, Кирил.  Ролята на БАН за развитието на изследвания и производство на компютърни и комуникационни системи / Кирил Боянов. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2015, N 2, с. 48-54. 

  

Сист. No: 60017

- 3 -

Сп С 57 б

Витанов, Николай.  Науката в служба на държавната политика / Николай Витанов, Ким Гол. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2010, N 1, с. 68-70. 

  

Сист. No: 60097

- 4 -

Сп С 57 б

Костянев, Симеон.  Европейското изследователско пространство и приносът му за устойчиво развитие на Черноморския регион / Симеон Костянев. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2012, N 2, с. 52-55. 

  

Сист. No: 59978

- 5 -

Сп П 89 тп

Сухарев, Олег.  Управление знаниями, информация и экономический рост : (Часть 1) / Олег Сухарев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 2, с. 95-103. 

  

Сист. No: 59843

Интелектуална собственост

- 6 -

В К 263 d

Владимирова, Ася и др.  Интелектуалната собственост при мобилни приложения : Какво трябва да знаят създателите на такива програми / Ася Владимирова, Петър Куленски. // Капитал Daily, V, N 41, 04 март 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 59919

- 7 -

Сп Ч E 18

Draganov, Jivko.  A Photography: Intellectual Property, Personal Data and/or Information? / Jivko Draganov. // Economic Alternatives, 2014, N 3, с. 95-102. 

  

Сист. No: 59604

- 8 -

Сп Ч E 18

Molhova, Miglena.  Information Asymmetry on the Technology Markets: the Role of Patents / Miglena Molhova. // Economic Alternatives, 2014, N 3, с. 103-116. 

  

Сист. No: 59605

Иновации - научен аспект

- 9 -

Сп В 83 Э

Соловьева, Ю.  Форрмирование и развитие системы трансфера технологий в России и за рубежом / Ю. Соловьева. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 4, с. 131-141. 

  

Сист. No: 60120

ФИЛОСОФИЯ

- 10 -

Сп Г 621 ВСУ

Костадинов, Пеньо.  Хуманитаристика и философска херменевтика / Пеньо Костадинов. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2012, с. 239-252. 

  

Сист. No: 59581

- 11 -

Сп Ф 515

Вартенберг, Томас.  Философия на филма / Томас Вартенберг ; Прев. от англ. Любомир Богоев. // Философия, XXIV, 2015, N 1, с. 76-92. 

  

Сист. No: 59551

- 12 -

Сп Ф 515

Витанова, Наталия.  Възгледите на Сократ в границите на образователната парадигма / Наталия Витанова. // Философия, XXIV, 2015, N 1, с. 93-105. 

  

Сист. No: 59554

Психология

- 13 -

Сп Ф 515

Богданов, Димитър.  Социалните влияния и убеждаването / Димитър Богданов. // Философия, XXIV, 2015, N 1, с. 54-75. 

  

Сист. No: 59548

- 14 -

Сп О 174

Леоненко, Натилия.  Етнопсихологически аспекти на жизнеустойчивостта на личността при студенти / Наталия Леоненко. // Образование, XXIV, 2015, N 2, с. 67-79. 

  

Сист. No: 59808

Психология на труда

- 15 -

43073

Димитрова, Инна.  Удовлетвореността от труда / Инна Димитрова. // Приложна психология и социална практика : Научна конференция / Състав. Галя Герчева-Несторова. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008, с. 460-469. 

  

Сист. No: 59931

Народопсихология

- 16 -

43073

Драганов, Минчо.  Предварителното формиране на основните категории в народопсихологията / Минчо Драганов. // Приложна психология и социална практика : Научна конференция / Състав. Галя Герчева-Несторова. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008, с. 22-32. 

  

Сист. No: 59872

- 17 -

Сп М 486

Дичев, Ивайло.  Парадоксите на щедростта / Ивайло Дичев. // Мениджър, 2015, N 2, с. 26-27. 

  

Сист. No: 59485

- 18 -

Сп Г 368

Иванов, И.  Три сценария за Македония / И. Иванов. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 2, с. 11-14. 

  

Сист. No: 59757

- 19 -

Сп Г 368

Крушовенска-Кърджева, Р.  Кризата на идентичността при "външните българи" и механизми за преодоляването и / Р. Крушовенска-Кърджева. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 2, с. 5-10. 

  

Сист. No: 59755

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 20 -

Сп С 966

Балтаджиева, Йонка.  Консултирането в практическата социална работа - граници и измерения / Йонка Балтаджиева. // Съвременна хуманитаристика, V, 2014, N 1, с. 64-71. 

  

Сист. No: 59908

- 21 -

Сп П 89 тп

Новичков, Николай.  Социальные системы и дуальное управление / Николай Новичков. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 3, с. 63-71. 

  

Сист. No: 60026

- 22 -

Сп С 57 б

Рошка, А. Н. и др.  Някои щрихи към Европейския социален модел / А. Н. Рошка. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2007, N 1, с. 15-17. 

  

Сист. No: 59996

- 23 -

Сп П 89 тп

Румянцева, Елена.  Контуры социальной стратификации в современной России / Елена Румянцева. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 2, с. 81-86. 

  

Сист. No: 59839

Статистика

- 24 -

Сп Г 62 а

Зюлкярова, Фатме Шабанова.  Наблюдение на работната сила в България - исторически преглед / Фатме Шабанова Зюлкярова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 414-426. 

  

Сист. No: 59770

- 25 -

Сп Г 62 а

Овчинников, Евгени Яшков.  Аспекти на статистическия анализ на динамичната зависимост между инфлацията и безработицата в България (2000-2014 г.) / Евгени Яшков Овчинников. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, 129-145. 

  

Сист. No: 59704

Демография и население

- 26 -

Сп С 547

Димитрова, Елица и др.  Социологически ракурси към заболеваемостта и смъртността в българското общество след 1990 г. / Елица Димитрова, Татяна Коцева. // Социологически проблеми, XLVI, 2014, N 3-4, с. 44-66. 

  

Сист. No: 59531

- 27 -

Сп Ч 895

Радославов, Радослав.  Българите се превърнаха в изчезващ вид! / Радослав Радославов. // Човешки ресурси, 2015, N 2, с. 10-11. 

  

Сист. No: 59987

- 28 -

Сп Ч 895

Стефанов, Нако.  Демографската катастрофа на България - параметри, причини, перспективи и алтернативи / Нако Стефанов. // Човешки ресурси, 2015, N 2, с. 6-8. 

  

Сист. No: 59985

- 29 -

Сп С 57 б

Сугарева, Марта и др.  Специфични черти на семейното поведение и раждаемостта в Източна Европа (1960-2010 г.) / Марта Сугарева. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2012, N 4, с. 22-31. 

  

Сист. No: 59981

Демография на България

- 30 -

Сп С 57 б

Атанасов, А.  Населението на България - към по-голям брой или с по-добро качество / А. Атанасов. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2007, N 1, с. 29-35. 

  

Сист. No: 59994

- 31 -

Сп С 57 б

Атанасов, Атанас.  Накъде върви населението на България? / Атанас Атанасов. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2012, N 5, с. 23-30. 

  

Сист. No: 59982

Население

- 32 -

Сп С 57 б

Найденова, Пенка и др.  Остаряването на населението като изследователски и обществен проблем : (Ретроспективен поглед към перспективата за остаряване) / Пенка Найденова, Геновева Михова. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2011, N 3, с. 24-27. 

  

Сист. No: 60028

Миграция на населението в България

- 33 -

Сп Г 62 а

Димитрова-Монева, Ивелина.  Съвременно състояние на миграционните процеси в България / Ивелина Димитрова-Монева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 184-200. 

  

Сист. No: 59714

Социология

- 34 -

В Н 25 к

Дичев, Ивайло.  Поколението, което изяде бъдещето на децата си / Ивайло Дичев. // Култура, N 8, 27 февр. 2015, с. 10-11. 

  

Сист. No: 59519

- 35 -

Сп С 547

Деянова, Лиляна.  Социологиите като утопии / Лиляна Деянова. // Социологически проблеми, XLVI, 2014, N 3-4, с. 355-365. 

  

Сист. No: 59540

- 36 -

Сп С 547

Иванчева, Людмила.  Предизвикателствата на "обществото на знанието" или науката в нов социален контекст / Людмила Иванчева. // Социологически проблеми, XLVI, 2014, N 3-4, с. 336-354. 

  

Сист. No: 59538

- 37 -

Сп С 547

Маринова, Светла.  Теория и практика на космополитната социология: "Поканата за социология" на Улрих Бек / Светла Маринова. // Социологически проблеми, XLVI, 2014, N 3-4, с. 316-335. 

  

Сист. No: 59542

- 38 -

Сп С 547

Мочник, Растко.  Теории за идеологията. Част първа: Превърнатите форми / Растко Мочник ; Прев. от англ. Тодор Петков. // Социологически проблеми, XLVI, 2014, N 3-4, с. 367-379. 

  

Сист. No: 59568

Икономическа социология

- 39 -

Сп А 582

Стоилова, Вяра.  Социализация като индивидуализация чрез професионални роли за достъп до пари чрез труд / Вяра Стоилова. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 1, с. 99-107. 

  

Сист. No: 60049

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 40 -

Сп М 486

Василев, Бойко.  Дами водят / Бойко Василев. // Мениджър, 2015, N 2, с. 24-25. 

  

Сист. No: 59482

- 41 -

Сп М 486

По-млад, по-богат и отговорен към света . // Мениджър, 2015, N 2, с. 30-32. 

  

Сист. No: 59486

Корупция

- 42 -

Сп А 582

Петрунов, Георги.  Подходи за оценка на мащаба на изпирането на пари / Георги Петрунов. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 1, с. 130-141. 

  

Сист. No: 60062

Социално поведение. Социална психология

- 43 -

43073

Христова, Ваня.  Социална алергия и непоносимост / Ваня Христова. // Приложна психология и социална практика : Научна конференция / Състав. Галя Герчева-Несторова. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008, с. 493-498. 

  

Сист. No: 59933

Политика

- 44 -

Сп П 89 тп

Воронов, Алексей и др.  Угрозы и вызовы национальной безопасности государств - участников СНГ: актуальные аспекты / Алексей Воронов, Геворг Минасян. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 3, с. 6-12. 

  

Сист. No: 60022

Политология

- 45 -

В Н 25 к

Ууд, Греъм.  Какво всъщност иска Ислямска държава / Греъм Ууд. // Култура, N 14, 10 апр. 2015, с. 10-11. 

  

Сист. No: 59852

- 46 -

В Н 25 к

Шулски, Абрам.  Краят на историята? на 25 / Абрам Шулски ; Прев. от англ. Росен Асенов. // Култура, N 10, 13 март 2015, с. 10-11. 

  

Сист. No: 59527

Международна политика

- 47 -

Сп М 68 э

Калядин, А.  Вопросы регионального разоружения в ракурсе Совета Безопасности ООН / А Калядин. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 1, с. 5-16. 

  

Сист. No: 59584

- 48 -

Сп М 68 э

Работяжев, Н.  Туманный Альбион между традициями и переменами / Н. Работяжев. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 1, с. 117-128. 

  

Сист. No: 59620

- 49 -

Сп М 68 э

Стрежнева, М.  Роль национальных парламентов в управлении европейским союзом / М. Стрежнева. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 1, с. 52-62. 

  

Сист. No: 59596

- 50 -

Сп М 68 э

Шмат, В.  Ресурсный национализм: Уроки третьего мира / В. Шмат. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 1, с. 28-39. 

  

Сист. No: 59590

Икономика. Икономически науки

- 51 -

Сп Б 44 БСУ

Дуранкев, Боян и др.  Инфлация, дефлация и управление на икономиката / Боян Дуранкев, Митко Хитов. // Бизнес посоки, XI, 2015, N 1, с. 3-13. 

  

Сист. No: 59626

- 52 -

Сп Ф 53 кс

Салихов, Б. В. и др.  Самообучающиеся организации в экономике: сущность, признаки и параметры качества / Б. В. Салихов, И. С. Салихова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 8, с. 48-60. 

  

Сист. No: 59459

- 53 -

Сп Б 44 БСУ

Съботинова, Диана.  Идеята за безусловен базов доход - поява, развитие и приложение / Диана Съботинова. // Бизнес посоки, XI, 2015, N 1, с. 32-44. 

  

Сист. No: 59629

- 54 -

Сп Ф 53 кс

Яшин, С. Н. и др.  Методика анализа перспектив развития инновационной деятельности предприятия / С. Н. Яшин, Ю. С. Солдатова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 13, с. 32-43. 

  

Сист. No: 59979

- 55 -

Сп Ч E 18

Magliulo, Antonio.  The trade-off between capitalism and democracy in a Historical perspective / Antonio Magliulo. // Economic Alternatives, 2014, N 4, с. 13-21. 

  

Сист. No: 60067

Макроикономика

- 56 -

Сп Г 62 а

Цонева, Елка Иванова.  Макроикономически промени в България след 1989 година и отражението им върху трудовия пазар / Елка Иванова Цонева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 127-143. 

  

Сист. No: 59637

- 57 -

Сп Ч J 80 m

Boz, Emine et al.  Emerging market business cycles: The role of labor market frictions / Emine Boz, C. Bora Durdu, Nan Li. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 1, с. 31-72. 

  

Сист. No: 59611

- 58 -

Сп Ч J 80 m

Muellbauer, John.  Housing and the Macroeconomy: Inflation and the Financial Accelerator / John Muellbauer. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 1 [Прил.], с. 51-58. 

  

Сист. No: 60129

Икономически теории. Учения и школи

- 59 -

Сп В 83 Э

Гилбоа, И. и др.  Экономические модели как аналогии / И. Гилбоа. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 4, с. 106-130. 

  

Сист. No: 60119

- 60 -

Сп В 83 Э

Кошовец, О. и др.  Эпистемологический статус моделей и мысленных экспериментов в экономической теории / О. Кошовец, Т. Вархотов. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 2, с. 123-140. 

  

Сист. No: 59659

Политическа икономия

- 61 -

Сп А 582

Господинов, Калин.  Кризи и ликвидност - институционални алтернативи / Калин Господинов. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 1, с. 32-46. 

  

Сист. No: 60037

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 62 -

В К 263 d

Василева, Ивелина.  Какви са правата ни на почивка по време на работа / Ивелина Василева. // Капитал Daily, V, N 66, 08 апр. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 59828

- 63 -

В К 263

Фарах, Виолет.  Работа от вкъщи - бъдещето или бягство от реалността / Виолет Фарах. // Капитал (прил. К2 Бизнес), XXIII, N 11, 21-27 март 2015, с. 13-14. 

  

Сист. No: 59625

- 64 -

Сп С 57 б

Георева, Петя и др.  Професионален стрес / Петя Георева, Владимира Бояджиева. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2015, N 2, с. 27-35. 

  

Сист. No: 60012

- 65 -

Сп П 186

Евгениев, Георги.  Основоположник на подготовката на висши кадри по икономика и организация на труда / Георги Евгениев. // Панорама на труда, 2015, N 1-2, с. 56-61. 

  

Сист. No: 59416

- 66 -

Сп П 186

Евгениев, Георги.  [Сто и десет] 110 години от подписването на първия колективен трудов договор в България / Георги Евгениев. // Панорама на труда, 2015, N 3-4, с. 66-70. 

  

Сист. No: 59881

Трудови отношения

- 67 -

Сп Б 90

Башкатова, Л. И.  Увольнение за разглашение коммерческой тайны / Л. И. Башкатова. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 2, с. 10-110; N 3, с. 120-124. 

  

Сист. No: 59571

Работна заплата

- 68 -

Сп А 454

Богомилова, Жанет.  Възнаграждение на служителите в държавната администрация / Жанет Богомилова. // Актив, 2015, N 3, с. 38-42. 

  

Сист. No: 59888

Безработица

- 69 -

Сп П 186

Национален план за действие по заетостта 2015 г. За повишаване на заетостта . // Панорама на труда, 2015, N 1-2, с. 68-136. 

  

Сист. No: 59418

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 70 -

Сп З 544 к

Уточняват се детайли при ползването на земята в масиви . // Земеделска кооперация, XXIII, 2015, N 2, с. 21-24. 

  

Сист. No: 59557

Кооперация

- 71 -

Сп З 544 к

Илиев, Илия.  Отчитане на дяловия капитал в земеделската кооперация - актуални проблеми / Илия Илиев. // Земеделска кооперация, XXIII, 2015, N 1, с. 18-34; № 2-3р с. 25-33. 

  

Сист. No: 59030

Среден бизнес

- 72 -

Сп Ч E 18

Futekova, Natalia et al.  Conceptual Framework for Evaluating the Effectiveness of the Implementation of Enterprise Resource Planning Systems in Small and Medium-Sized Enterprises / Natalia Futekova, Vladimir Monov. // Economic Alternatives, 2014, N 3, с. 117-125. 

  

Сист. No: 59606

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 73 -

В К 263 d

Онлайн финансирането в Европа набира скорост  : Великобритания доминира пазара на алтернативни кредити. // Капитал Daily, V, N 38, 25 февр. 2015, с. 21. 

  

Сист. No: 59918

- 74 -

Сп Ф 53 кс

Асадуллина, А. В. и др.  Конкурентный бюджетный федерализм и его роль в экономическом развитии страны / А. В. Асадуллина, И. М. Асылгужин, А. И. Трухов. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 13, с. 44-53. 

  

Сист. No: 59998

- 75 -

Сп Ф 53 кс

Байрамова, М. Б. и др.  Оценка денежного потока при определении качества корпоративного заемщика / М. Б. Байрамова, М. Х. Халилова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 10, с. 37-45. 

  

Сист. No: 59853

- 76 -

Сп Д 41 к

Бровкина, Н. Е.  Региональное развитие как основа новой архитектуры кредитного рынка / Н. Е. Бровкина. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 2, с. 51-55. 

  

Сист. No: 59546

- 77 -

Сп Ф 53 кс

Васильева, Е. Е.  Кредитный риск: актуальные проблемы моделирования / Е. Е. Васильева. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 7, с. 45-53. 

  

Сист. No: 59437

- 78 -

Сп Ф 53 кс

Васюнина, М. Л.  Совершенствувание управления доходами бюджетов в Российской Федерации / М. Л. Васюнина. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 9, с. 37-45. 

  

Сист. No: 59837

- 79 -

Сп Ф 53 кс

Влияние налогообложения на оптимальную структуру инвестиций компании телекоммукационного сектора . // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 11, с. 33-40. 

  

Сист. No: 59863

- 80 -

Сп Д 41 к

Голованов, А. А.  Банковское кредитование в условиях диверсификации бизнеса / А. А. Голованов. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 1, с. 30-33. 

  

Сист. No: 59429

- 81 -

Сп А 454

Гълъбов, М.  Някои въпроси относно кредитирането / М. Гълъбов. // Актив, 2015, N 4, с. 8-9. 

  

Сист. No: 60059

- 82 -

Сп Ф 53 кс

Дементьев, Д. В.  Областной программный бюджет: необходимость и результативность / Д. В. Дементьев. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 7, с. 12-23. 

  

Сист. No: 59431

- 83 -

Сп Ф 53 кс

Дмитрик, Е. Г.  Совершенствование методов государственной поддержки предпринимательства с использованием финансовых инструментов на муниципальном уровне / Е. Г. Дмитрик. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 13, с. 8-14. 

  

Сист. No: 59974

- 84 -

Сп Ф 53 кс

Дремева, У. В.  Совершенствование подходов к оценке кредитоспособности заемщиков при долгосрочном кредитовании / У. В. Дремева. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 11, с. 15-23. 

  

Сист. No: 59860

- 85 -

Сп Д 41 к

Дубинин, С. К.  Российская банковская система - испытание финансовым кризисом / С. К. Дубинин. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 1, с. 9-12. 

  

Сист. No: 59450

- 86 -

Сп Ф 53 кс

Евдокимова, С. С.  Особенности и проблемы кредитования российскими коммерческими банками предприятий малого и среднего бизнеса / С. С. Евдокимова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 11, с. 2-14. 

  

Сист. No: 59858

- 87 -

Сп Ф 53 кс

Едронова, В. Н. и др.  О некоторых вопросах логики в налогообложении доходов физических лиц / В. Н. Едронова, А. В. Телегус. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 7, с. 24-33. 

  

Сист. No: 59432

- 88 -

Сп Ф 53 кс

Задорожная, А. Н.  Влияние ковенатов на доходность корпоративных облигаций / А. Н. Задорожная. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 7, с. 34-44. 

  

Сист. No: 59434

- 89 -

Сп Ф 53 кс

Карловская, Е. А. и др.  Сравнительный анализ моделей управления местными финансами при осуществлении деятельности по оказанию муниципальных услуг / Е. А. Карловская, Л. А. Киричук. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 10, с. 12-19. 

  

Сист. No: 59848

- 90 -

Сп Д 41 к

Короп, В. В.  "Ставка по платежам" как инструмент монетарной и фискальной полотики / В. В. Короп. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 2, с. 66-68. 

  

Сист. No: 59556

- 91 -

Сп Ф 53 кс

Левина, В. В.  Междубюджетные трансферты как инструмент регулирования сбалансированности местных бюджетов / В. В. Левина. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 9, с. 28-36. 

  

Сист. No: 59836

- 92 -

Сп Д 41 к

Ляскало, А. Н.  Проблемы применения уголовного закона об ответственности за незаконную банковскую деятельность / А. Н. Ляскало. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 2, с. 34-39. 

  

Сист. No: 59545

- 93 -

Сп Д 41 к

Медведев, П. А.  Макроэкономический эффект потребительского кредитования / П. А. Медведев. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 1, с. 13-14. 

  

Сист. No: 59420

- 94 -

Сп Д 41 к

Полтораднева, Н. Л. и др.  Влияние системы интернет-банкинга как канала ДБО на функционирование банковского сектора России / Н. Л. Полтораднева, А. Я. Долгушина. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 1, с. 55-58. 

  

Сист. No: 59439

- 95 -

Сп Ф 53 кс

Пономарева, С. В. и др.  Методические аспекты расчета экономической эффективности при применении адапционной формулы формирования справедливоай стоимости форвардного контракта / С. В. Пономарева, А. С. Мельникова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 9, с. 14-20. 

  

Сист. No: 59834

- 96 -

Сп Ф 53 кс

Прокофьев, С. Е.  Новации в сфере государственного финансового контроля, осуществляемого казначейством России / С. Е. Прокофьев. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 10, с. 2-11. 

  

Сист. No: 59844

- 97 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  Проф. Стиф Ханке: Спрете, не въвеждайте еврото / Венцислав Савов. // Мениджър, 2015, N 3, с. 12-13. 

  

Сист. No: 59787

- 98 -

Сп Ф 53 кс

Салманов, О. Н. и др.  Роль банковского канала в передаче денежно-кредитной политики в России / О. Н. Салманов, В. М. Заернюк. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 11, с. 24-32. 

  

Сист. No: 59862

- 99 -

Сп Ф 53 кс

Современные инвестиционные модели с равномерным погашением долга и их применение . // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 9, с. 21-27. 

  

Сист. No: 59835

- 100 -

Сп Д 41 к

Стежкин, А. А.  О пересмотренном подходе Базельского комитета по банковскому надзору к оценке рыночного риска / А. А. Стежкин. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 2, с. 56-60. 

  

Сист. No: 59549

- 101 -

Сп Д 41 к

Степанов, Ю. В.  Анализ региональной экономики центральным банком (на примере Федеральной резервной системы США) / Ю. В. Степанов. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 1, с. 15-29. 

  

Сист. No: 59421

- 102 -

Сп Ф 53 кс

Сухарев, А. Н. и др.  Роль внутренних сбережений в финансировании российской экономики / А. Н. Сухарев, А. А. Голубев. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 7, с. 2-11. 

  

Сист. No: 59423

- 103 -

Сп Ф 53 кс

Тимофеева, М. В.  Банковский бренд: особености и специфика оценки / М. В. Тимофеева. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 12, с. 13-19. 

  

Сист. No: 59868

- 104 -

Сп Ф 53 кс

Фирсов, Д. А.  Финансови диспропорции в строительстве: их причины и последствия для экономики / Д. А. Фирсов. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 12, с. 34-48. 

  

Сист. No: 59870

- 105 -

Сп Ф 53 кс

Ципнаева, Ф. С.  Проблемы эволюции банковской скистемы в современной экономике Республики Дагестан / Ф. С. Ципнаева. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 13, с. 2-7. 

  

Сист. No: 59973

- 106 -

Сп Ф 53 кс

Шавалеева, Ч. М.  К вопросу о дотациях субьектам Российской Федерации / Ч. М. Шавалеева. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 14, с. 31-41. 

  

Сист. No: 60002

- 107 -

Сп Ф 53 кс

Шмиголь, Н. С.  Современные подходы к совершенствованию бюджетного процесса в зарубежных странах / Н. С. Шмиголь. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 14, с. 55-66. 

  

Сист. No: 60004

- 108 -

Сп Д 41 к

Яшина, Н. И. и др.  Управление собственным капиталом кредитных организаций: особенности формирования и пути совершенствования / Н. И. Яшина, С. Д. Макарова, И. А. Макаров. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 1, с. 38-41. 

  

Сист. No: 59430

- 109 -

39372

Walter, Stefan.  Public disclosure by banks: a supervisory perspective / Stefan Walter. // Financial Disclosure by banks : Proceedings of an UNCTAD forum. - New York : United Nations, 1998, с. 23-30. 

  

Сист. No: 59959

- 110 -

Сп Ч J 80 f

Acharya, Viral V. et al.  A Crisis of Banks as Liquidity Providers / Viral V. Acharya, Nada Mora. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 1, с. 1-43. 

  

Сист. No: 59455

- 111 -

Сп Ч J 80 m

Alessandri, Piergiorgio et al.  Simple Banking: Profitability and the Yield Curve / Piergiorgio Alessandri, Benjamin D. Nelson. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 1, с. 143-175. 

  

Сист. No: 59615

- 112 -

Сп Ч J 80 m

Bord, Vitaly M. et al.  Does Securitization of Corporate Loans Lead to Riskier Lending? / Vitaly M. Bord, Joao A. C. Santos. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 2-3, с. 415-444. 

  

Сист. No: 60109

- 113 -

Сп Ч J 80 m

Canzoneri, Matthew et al.  Monetary policy and the natural rate of interest / Matthew Canzoneri, Robert Cumby, Behzad Diba. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 2-3, с. 383-413. 

  

Сист. No: 60107

- 114 -

Сп Ч J 80 f

Chiang, I-Hsuan Ethan et al.  Estimating Oil Risk Factors Using Information from Equity and Derivatives Markets / I-Hsuan Ethan Chiang, W. Keener Hughen, Jacob S. Sagi. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 2, с. 769-804. 

  

Сист. No: 59977

- 115 -

Сп Ч J 80 f

DeAngelo, Harry et al.  How Stable Are Corporate Capital Structures? / Harry DeAngelo, Richard Roll. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 1, с. 373-418. 

  

Сист. No: 59464

- 116 -

Сп Ч J 80 f

Garmaise, Mark J.  Borrower Misreporting and Loan Performance / Mark J. Garmaise. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 1, с. 449-484. 

  

Сист. No: 59483

- 117 -

Сп Ч J 80 f

Gaudecker, Hans-Martin von.  How Does Household Portfolio Diversification Vary with Financial Literacy and Financial Advice? / Hans-Martin von Gaudecker. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 2, с. 489-507. 

  

Сист. No: 59983

- 118 -

Сп Ч J 80 m

Gonzalez-Aguado, Carlos et al.  Interest Rates and Credit Risk / Carlos Gonzalez-Aguado, Javier Suarez. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 2-3, с. 445-480. 

  

Сист. No: 60115

- 119 -

Сп Ч J 80 m

Horvath, Balint L.  Does the European financial stability facility bail out sovereigns or banks? An event study / Balint L. Horvath, Harry Huizinga. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 1, с. 177-206. 

  

Сист. No: 59613

- 120 -

Сп Ч E 18

Hristev, Ventsislav.  Bank stress-testing lessons from Central, Eastern and Southeastern European countries / Ventsislav Hristev. // Economic Alternatives, 2014, N 4, с. 92-109. 

  

Сист. No: 60074

- 121 -

Сп Ч J 80 f

Kahl, Matthias et al.  Short-Term Debt as Bridge Financing: Evidence from the Commercial Paper Market / Matthias Kahl, Anil Shivdasani, Yihui Wang. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 1, с. 211-255. 

  

Сист. No: 59477

- 122 -

Сп Ч J 80 f

Kang, Johnny et al.  Inflation Risk in Corporate Bonds / Johnny Kang, Carolin E. Pflueger. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 1, с. 115-162. 

  

Сист. No: 59461

- 123 -

Сп Ч J 80 m

Lee, Kevin et al.  The Meta Taylor Rule / Kevin Lee, James C. Morley, Kalvinder Shields. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 1, с. 73-98. 

  

Сист. No: 59618

- 124 -

Сп Ч E 18

Mikova, Evgeniya et al.  Seasonal Effect for Explaining Price Momentum Failure in the Japanese Stock Market / Evgeniya Mikova, Tamara Teplova. // Economic Alternatives, 2014, N 3, с. 25-42. 

  

Сист. No: 59818

- 125 -

Сп Ч E 18

Sotirova, Ekaterina.  Key trends in the development of the Bulgarian banking system between the Two World Wars / Ekaterina Sotirova. // Economic Alternatives, 2014, N 4, с. 5-12. 

  

Сист. No: 60066

- 126 -

Сп Ч J 80 m

Wachter, Susan.  The Housing and Credit Bubbles in the United States and Europe: A Comparison / Susan Wachter. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 1 [Прил.], с. 37-42. 

  

Сист. No: 60126

Финанси

- 127 -

Сп Г 62 а

Александрова, Александрина Борисова.  Двойното данъчно облагане в обхвата на данъчната политика / Александрина Борисова Александрова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 3-16. 

  

Сист. No: 59683

- 128 -

Сп Г 62 а

Ангелов, Георги Григоров.  Оптимизация на ликвидността в българската банкова система / Георги Григоров Ангелов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 39-58. 

  

Сист. No: 59586

- 129 -

Сп Г 62 а

Божинов, Бисер Тодоров.  Фискални измерения на данъчното планиране на фирмите в България / Бисер Тодоров Божинов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 40-51. 

  

Сист. No: 59690

- 130 -

Сп Г 62 а

Братанов, Петър Георгиев.  Финансови решения при анализа и оценката на балансовата печалба на фирмата (по примера "Фазерлес" АД за периода 2012-2013 г.) / Петър Георгиев Братанов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, 365-376. 

  

Сист. No: 59758

- 131 -

Сп Г 62 а

Драганова, Димитрина Иванова.  Хармонизация на данък добавена стойност в Европейския съюз / Димитрина Иванова Драганова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 85-101. 

  

Сист. No: 59634

- 132 -

Сп Г 62 а

Кирков, Виктор Кирилов.  Перспективи за първично публично предлагане (IPO) пред футболните клубове в България / Виктор Кирилов Кирков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 19-38. 

  

Сист. No: 59575

- 133 -

Сп Г 62 а

Кръстева, Габриела Янкова.  Еволюция на моделите за оценка на финансовия риск / Габриела Янкова Кръстева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 78-87. 

  

Сист. No: 59693

- 134 -

Сп Г 62 а

Маринов, Иван Сашев.  Емпирични доказателства за динамиката на банковото потребителско кредитиране в България / Иван Сашев Маринов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 144-163. 

  

Сист. No: 59638

- 135 -

Сп Г 62 а

Метаксинова, Цветана Василева.  Оценяване на платежния баланс - теория и практика / Цветана Василева Метаксинова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 444-457. 

  

Сист. No: 59778

- 136 -

Сп Г 62 а

Младенова, Мария Младенова.  Развитие на теорията за финансовите посредници / Мария Младенова Младенова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 199-216. 

  

Сист. No: 59644

- 137 -

Сп Г 62 а

Павлов, Цветан Лъчезаров.  Критичен анализ на развитието на поведенческите финанси / Цветан Лъчезаров Павлов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 427-443. 

  

Сист. No: 59773

- 138 -

Сп Г 62 а

Павлова, Марияна Красимирова.  Финансови стратигии и инвестиционна активност на домакинствата в България / Марияна Красимирова Павлова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 217-234. 

  

Сист. No: 59646

- 139 -

Сп Г 62 а

Петров, Пламен Станиславов.  Предизвикателства пред местните финанси в България - тенденции за периода 2008-2013 г. / Пламен Станиславов Петров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 377-392. 

  

Сист. No: 59759

- 140 -

Сп Г 62 а

Петров, Ярослав Петров.  Влияние на финансовите потоци от престъпна дейност и прането на пари върху глобалната икономика / Ярослав Петров Петров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 473-492. 

  

Сист. No: 59781

- 141 -

Сп Г 62 а

Радуканов, Сергей Румянов.  Изследване на ресурсната ефективност на банките в България / Сергей Румянов Радуканов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 323-349. 

  

Сист. No: 59665

- 142 -

Сп Г 62 а

Стънгачева, Нели Любчева.  Принципи на данъчното облагане в контекста на правните норми / Нели Любчева Стънгачева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 254-269. 

  

Сист. No: 59657

- 143 -

Сп Г 62 а

Тахов, Георги Щерев.  Ex post финансов анализ и оценка на проекта "Евротунел" / Георги Щерев Тахов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 88-101. 

  

Сист. No: 59698

- 144 -

Сп Г 62 а

Узун, Несрин Мустафа.  Банково финансиране на жилищното строителство в България / Несрин Мустафа Узун. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 270-299. 

  

Сист. No: 59660

- 145 -

Сп Б 445

Ганчев, Александър.  Институционална характеристика на хедж фондовете / Александър Ганчев. // Бизнес управление  (Свищов), XXV, 2015, N 1, с. 22-42. 

  

Сист. No: 59792

- 146 -

Сп В 83 Э

Горюнов, Е. и др.  Денежно-кредитная политика Банка России: стратегия и тактика / Е. Горюнов. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 5, с. 53-85. 

  

Сист. No: 60117

- 147 -

Сп С 848 д

Корнейчук, Валерий Иванович.  Индикаторы риска ликвидности в кредитной организации / Валерий Иванович Корнейчук. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 2, с. 20-23. 

  

Сист. No: 60005

- 148 -

Сп В 83 Э

Наркевич, С.  Золотовалютные резервы: история, определение, состав и современные функции / С. Наркевич. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 4, с. 86-105. 

  

Сист. No: 60118

- 149 -

Сп А 582

Радев, Юли.  Финансовите кризи от гледна точка на пазарното неравновесие / Юли Радев. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 1, с. 5-31. 

  

Сист. No: 60035

- 150 -

Сп Ф 531 п

Стоянов, Николай.  Какво означава програмата на ЕЦБ за покупки на държавен дълг на вторичния пазар и как тя ще се отрази на България / Николай Стоянов. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 3, с. 63-68. 

  

Сист. No: 59938

- 151 -

Сп С 848 д

Шор, Дмитрий Михайлович.  Ограничения аутсорсинга в системе финансирования бюджетных услуг / Дмитрий Михайлович Шор. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 2, с. 24-33. 

  

Сист. No: 60008

- 152 -

В К 263 d

Facebook навлиза на пазара на финансови услуги . // Капитал Daily, V, N 52, 19 март 2015, с. 17. 

  

Сист. No: 59587

Държавни финанси

- 153 -

Сп Б 44 БСУ

Атанасов, Николай.  Публични разходи на Република България - емпирични характеристики и възможности за моделиране / Николай Атанасов. // Бизнес посоки, XI, 2015, N 1, с. 14-21. 

  

Сист. No: 59627

Финансов контрол

- 154 -

Сп Ф 531 п

Георгиев, Владимир.  Система на превантивен финансов контрол / Владимир Георгиев. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 2, с. 65-72. 

  

Сист. No: 59536

Данъци. Такси. Налози

- 155 -

39713

Брусарски, Румен.  Данъчното бреме в Република България (1996-2000 г.) / Румен Брусарски. // Данъчна политика и икономически растеж : Конференция, юли 2000. - София : Център за икономическо развитие, 2000, с. 23-28. 

  

Сист. No: 59886

- 156 -

39713

Георгиев, Николай.  Насоки в усъвършенстването на данъчната политика / Николай Георгиев. // Данъчна политика и икономически растеж : Конференция, юли 2000. - София : Център за икономическо развитие, 2000, с. 9-13. 

  

Сист. No: 59882

- 157 -

39713

Илиев, Петкан.  Свиването на бюджетните разходи, фискалната децентрализация и "шокът" при корпоративното подоходно облагане като основа за облекчаване на данъчното бреме / Петкан Илиев. // Данъчна политика и икономически растеж : Конференция, юли 2000. - София : Център за икономическо развитие, 2000, с. 137-151. 

  

Сист. No: 59897

- 158 -

39713

Нончева, Теодора.  Осигурителната тежест като част от данъчното бреме / Теодора Нончева. // Данъчна политика и икономически растеж : Конференция, юли 2000. - София : Център за икономическо развитие, 2000, с. 126-131. 

  

Сист. No: 59896

- 159 -

39713

Петров, Георги.  Необходимото и възможно намаление на данъчните ставки от началото на 2001 г. / Георги Петров. // Данъчна политика и икономически растеж : Конференция, юли 2000. - София : Център за икономическо развитие, 2000, с. 14-22. 

  

Сист. No: 59885

- 160 -

39713

Райчинова, Илонка.  Механизмът на възтановяване на ДДС и ефектът от този механизъм върху икономическата среда и данъчните субекти в България / Илонка Райчинова. // Данъчна политика и икономически растеж : Конференция, юли 2000. - София : Център за икономическо развитие, 2000, с. 108-117. 

  

Сист. No: 59895

- 161 -

39713

Сматракалев, Георги.  Подоходно облагане - сравнителен анализ на данъчните политики на България и европейските страни / Георги Сматракалев. // Данъчна политика и икономически растеж : Конференция, юли 2000. - София : Център за икономическо развитие, 2000, с. 64-95. 

  

Сист. No: 59892

- 162 -

В К 263 d

Маринова, Доника.  Данъци и такси върху недвижимите имоти : Всеки общински съвет е задължен в срок до 31 декември на предходната година да определи размера им / Доника Маринова. // Капитал Daily, V, N 22, 03 февр. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 59906

- 163 -

В К 263 d

Митева, Мая.  Деклариране на отношения със свързани лица : Новият образец замени приложение 4 към годишната декларация / Мая Митева. // Капитал Daily, V, N 45, 10 февр. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 59923

- 164 -

Сп Г 62 а

Желев, Жельо Невянов.  Рискови фактори, влияещи върху контрола при данъчните облекчения / Жельо Невянов Желев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 146-157. 

  

Сист. No: 59707

- 165 -

Сп Ф 53 кс

Афанасенко, А. Н.  Низкий порог рентабельности и выездные проверки / А. Н. Афанасенко. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 12, с. 49-54. 

  

Сист. No: 59884

- 166 -

Сп М 486

Вълков, Григор.  Световната конспирация с укриването на данъци / Григор Вълков. // Мениджър, 2015, N 2, с. 82-83. 

  

Сист. No: 59523

- 167 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Промени в данъчния режим на разходите за предоставени стипендии и начина на деклариране за 2014 година / Мина Димитрова. // Актив, 2015, N 3, с. 19-22. 

  

Сист. No: 59850

- 168 -

Сп Ф 531 п

Кирилова, Милена.  Новите административнонаказателни разпоредби на ЗДДД, в сила от 01.01.2015 г. / Милена Кирилова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 2, с. 43-48. 

  

Сист. No: 59533

- 169 -

Сп Ф 53 кс

Кольмыкова, Т. С. и др.  Кередитные ресурсы в решении задач модерницзации национальной экономики / Т. С. Кольмыкова, Э. В. Ситникова, И. Н. Третьякова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 13, с. 2-11. 

  

Сист. No: 59999

- 170 -

Сп Ф 531 п

Мермерска, Людмила.  Условия за освобождаване от данък при източника на доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения на чуждестранни юридически лица - местни на страни от ЕС / Людмила Мермерска. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 2, с. 27-40. 

  

Сист. No: 59530

- 171 -

Сп Ф 531 п

Определени са нови банковисметки за вносяне на задълженията към НАП през 2015 г. . // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 3, с. 54-55. 

  

Сист. No: 59928

- 172 -

Сп Ф 531 п

Определяне на годишния данък върху доходите от трудови правоотношения . // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 2, с. 41-42. 

  

Сист. No: 59532

- 173 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Документиране и облагане с ДДС доставките на услуги, предоставяни от ЕТ / Лиляна Панева. // Актив, 2015, N 2, с. 45-48. 

  

Сист. No: 59426

- 174 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Данъчно третиране на взаимотношенията между консорциум - гражданско дружество и неговите съдружници / Лиляна Панева. // Български законник, XXIV, 2015, N 3, с. 61-66. 

  

Сист. No: 59497

- 175 -

Сп С 953 п

Панева, Лиляна.  ДДС при внос на стоки през територията на държава членка на ЕС / Лиляна Панева. // Счетоводство плюс, 2015, N 3, с. 7-9. 

  

Сист. No: 59681

- 176 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Местно физическо лице в контекста на СИДДО / Лиляна Панева. // Актив, 2015, N 3, с. 32-34. 

  

Сист. No: 59855

- 177 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  ДДС при префактуриране на разходи за битови услуги / Лиляна Панева. // Актив, 2015, N 4, с. 22-26. 

  

Сист. No: 60078

- 178 -

Сп А 454

Петков, Георги.  Данъчно облагане на доходите на физически лица - земеделски производители / Георги Петков. // Актив, 2015, N 3, с. 22-25. 

  

Сист. No: 59851

- 179 -

Сп А 454

Петков, Георги.  Данъчно третиране на дивидентите на чуждестранни лица по реда на ЗКПО / Георги Петков. // Актив, 2015, N 4, с. 10-12. 

  

Сист. No: 60060

- 180 -

Сп Ф 531 п

Петрова, Беата.  Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, извършени по повод измененията в ЗДДС / Беата Петрова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 3, с. 36-39. 

  

Сист. No: 59920

- 181 -

Сп Б 973

Промени в данъчното законодателство 2015 година . // Бюджетът, 24, 2015, N 4, с. 34-61. 

  

Сист. No: 59783

- 182 -

Сп З 544 к

Радева, Дарина.  Как да бъдем изправни при преотстъпването на корпоративен данък / Дарина Радева. // Земеделска кооперация, XXIII, 2015, N 2, с. 42-51. 

  

Сист. No: 59560

- 183 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Практически аспекти на годишното облагане и приключване в бюджетните организации / Цветан Станкулов. // Актив, 2015, N 2, с. 21-28. 

  

Сист. No: 59419

- 184 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Приложни модели при регулация на разходите по натрупващи се компенсируеми отпуски и на разходите, представляващи доходи на физически лица / Цветан Станкулов. // Актив, 2015, N 3, с. 25-31. 

  

Сист. No: 59854

- 185 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Отговорности на предприятията, определени със Закона за държавния бюджет за 2015 година / Цветан Станкулов. // Актив, 2015, N 4, с. 13-19. 

  

Сист. No: 60061

- 186 -

Сп Ф 531 п

Узунова, Красимира.  Особености на облагането на недвижимите имоти и превозните средства по реда на ЗМДТ / Красимира Узунова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 3, с. 47-53. 

  

Сист. No: 59927

- 187 -

Сп Ф 531 п

Цветкова, Лорета.  Новите данъчни облекчения в Закона върху доходите на физическите лица / Лорета Цветкова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 3, с. 29-35. 

  

Сист. No: 59900

- 188 -

Сп С 953 п

Янкова, Мина.  Промени в закона за Данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2015 г. / Мина Янкова. // Счетоводство плюс, 2015, N 2, с. 10-12; № 3, с.10-12. 

  

Сист. No: 59180

- 189 -

Сп Ч J 80 f

Doidge, Craig et al.  Taxes and Corporate Policies: Evidence from a Quasi Natural Experiment / Craig Doidge, Alexander Dyck. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 1, с. 45-89. 

  

Сист. No: 59456

- 190 -

Сп Ч J 80 f

Tsoutsoura, Margarita.  The Effect of Succession Taxes on Family Firm Investment: Evidence from a Natural Experiment / Margarita Tsoutsoura. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 2, с. 649-688. 

  

Сист. No: 59966

Данъчна система

- 191 -

657/С/Н 267

Цветкова, Лорета.  Данъчно третиране на доходите на физическите лица от дейности в областта на селското, горското и водното стопанство / Лорета Цветкова. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 13-19. 

  

Сист. No: 60085

- 192 -

Сп Г 62 а

Ламбев, Младен Иванов.  Към въпроса за данъчното облагане на финансовите трансакции - някои теоретически аспекти / Младен Иванов Ламбев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 334-346. 

  

Сист. No: 59749

Данъчна система на ЕС

- 193 -

В К 263 d

Илчев, Николай.  Коя е държавата с най-добра данъчна система в ЕС / Николай Илчев. // Капитал Daily, V, N 17, 27 ян. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 59903

Данъчно облагане

- 194 -

Сп Б 44 БСУ

Деков, Веселин Парашкевов.  Обратното начисляване на ДДС при сделки със зърнени и технически култури - механизъм за борба с ДДС измамите / Веселин Парашкевов Деков. // Бизнес посоки, XI, 2014, N 2, с. 85-98. 

  

Сист. No: 59678

- 195 -

Сп Б 90

Дружинин, А. В.  О некоторых послаблениях налогоплательщику / А. В. Дружинин. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 3, с. 95-96. 

  

Сист. No: 59572

- 196 -

Сп Б 90

Панченко, Т. М.  Коммерческий кредит: учет и налогообложение / Т. М. Панченко. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 3, с. 53-57. 

  

Сист. No: 59574

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 197 -

Сп Д 41 к

Алексеева, Л. М. и др.  Некоторые вопросы потребительского кредитования / Л. М. Алексеева, А. И. Прилуцкая. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 1, с. 34-37. 

  

Сист. No: 59447

- 198 -

Сп C 58

Арсова, Стоилка.  НКС - фактор за развитие на пазара на картови транзакции / Стоилка Арсова. // CIO, XI, 2015, N 3, с. 40-42. 

  

Сист. No: 59721

- 199 -

Сп Ф 53 кс

Богатырев, С. Ю. и др.  Оценка стоимости Российского банка в условиях международных экономических санкций / С. Ю. Богатырев, С. С. Добрынин. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 9, с. 2-13. 

  

Сист. No: 59832

- 200 -

Сп Д 41 к

Зюзина, О. А. и др.  Канал банковского кредитирования и эффект ликвидности Кашьяпа и Штейна в России / О. А. Зюзина, А. В. Егоров. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 1, с. 46-49. 

  

Сист. No: 59448

- 201 -

Сп Ф 53 кс

Кришталь, Г. А.  Система оценки качества обслуживания и качества продаж в банковских учреждениях / Г. А. Кришталь. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 8, с. 11-17. 

  

Сист. No: 59451

- 202 -

Сп Ф 53 кс

Ревенков, П. В. и др.  Езопасность электронного банкинга: услуга и обязанность банка / П. В. Ревенков, А. А. Бердюгин. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 8, с. 2-10. 

  

Сист. No: 59449

- 203 -

Сп Ф 53 кс

Скобликов, П. А.  Создание и усиление положительных мотивов должника как способ повышения эффективности взыскания долгов и укрепления экономической безопасности / П. А. Скобликов. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 8, с. 18-30. 

  

Сист. No: 59453

- 204 -

Сп Ф 53 кс

Софронова, В. В. и др.  Страновой риск в банковской деятельности / В. В. Софронова, И. А. Плескова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 14, с. 21-30. 

  

Сист. No: 60001

- 205 -

Сп Д 41 к

Сухарев, А. Н. и др.  Швейцарский национальный банк: финансовые результаты деятельности / А. Н. Сухарев, Г. Л. Толкаченко. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 2, с. 69-74. 

  

Сист. No: 59559

Пари, валута

- 206 -

Сп Д 41 к

Гончаров, Е. Ю.  Путь денег: Иран - Золотая Орда - Русь / Е. Ю. Гончаров. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 2, с. 75-78. 

  

Сист. No: 59561

- 207 -

Сп М 486

Цачев, Цветослав.  1 долар = 1 евро. Толкова близо и толкова далеч / Цветослав Цачев. // Мениджър, 2015, N 3, с. 84-85. 

  

Сист. No: 59825

Инфлация

- 208 -

Сп Ч J 80 m

Trehan, Bharat.  Survey measures of expected inflation and the inflation process / Bharat Trehan. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 47, 2015, N 1, с. 207-222. 

  

Сист. No: 59614

Инвестиции

- 209 -

Сп В 83 Э

Бувальцева, В. и др.  Развитие института инвестора в России как основного участника рынка ценных бумаг / В. Бувальцева, В. Чечин. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 3, с. 61-75. 

  

Сист. No: 60106

- 210 -

Сп В 83 Э

Зубов, В. и др.  Суррогатная инвестиционная система / В. Зубов, В. Иноземцев. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, 76-86. 

  

Сист. No: 60108

- 211 -

Сп П 89 тп

Королев, Виктор.  Использование межфирменного сотрудничества в развитии инновационных процессов / Виктор Королев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 3, с. 96-100. 

  

Сист. No: 60039

- 212 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Инвестиционните предпочинатия на финансовия сектор - сигурност, клиентски анализи и дистанционно обслужване / Надя Кръстева. // CIO, XI, 2015, N 3, с. 4-10. 

  

Сист. No: 59711

- 213 -

Сп Ч J 80 f

Dougal, Casey.  Urban Vibrancy and Corporate Growth / Casey Dougal, Christopher A. Parsons, Sheridan Titman. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 1, с. 163-210. 

  

Сист. No: 59478

- 214 -

Сп Ч J 80 f

Gennaioli, Nicola et al.  Money Doctors / Nicola Gennaioli, Andrei Shleifer, Robert W. Vishny. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 1, с. 91-114. 

  

Сист. No: 59460

Инвестиционни фондове

- 215 -

Сп М 486

Бойчинова, Мария.  Алтернативни инвестиции / Мария Бойчинова. // Мениджър, 2015, N 2, с. 84-85. 

  

Сист. No: 52551

Фондов пазар. Фондова борса

- 216 -

Сп М 486

Бойчинова, Мария.  Тези така популярни хеджфондове / Мария Бойчинова. // Мениджър, 2015, N 3, с. 86-88. 

  

Сист. No: 59826

Икономика

- 217 -

Сп М 68 э

Квашнина, И. и др.  Ввоз и вывоз капитала: эффекты для России / И. Квашнина, В Оболенский. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 1, с. 63-76. 

  

Сист. No: 59601

- 218 -

Сп П 89 тп

Кийко, Михаил.  Теневая экономика / Михаил Кийко. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 1, с. 28-38. 

  

Сист. No: 59422

- 219 -

Сп М 68 э

Лукашин, Ю. и др.  Долгосрочное прогнозирование мировой экономики / Ю. Лукашин, Л. Рахлина. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 12, с. 5-14. 

  

Сист. No: 52089

- 220 -

Сп М 486

Тодорова, Светлана.  Икономиката става все по-важна за дипломацията / Светлана Тодорова. // Мениджър, 2015, N 3, с. 20-22. 

  

Сист. No: 59789

- 221 -

Сп М 486

Цачев, Цветослав.  Цената на петрола пада още / Цветослав Цачев. // Мениджър, 2015, N 2, с. 76-77. 

  

Сист. No: 59518

Икономическа политика

- 222 -

Сп Г 368

Александров, Петър.  Новите пътища на коприната: китайската икономическа експанзия в Евразия / Петър Александров. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 2, с. 110-120. 

  

Сист. No: 59765

- 223 -

Сп В 83 Э

Мау, В.  Социально-экономическая политика России в 2014 году: выход на новые рубежи? / В. Мау. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 2, с. 5-31. 

  

Сист. No: 59639

Регионална икономика

- 224 -

Сп Г 62 а

Тодоров, Евгени Николаев.  Потенциал за създаване и развитие на "зелени" работни места в Република България / Евгени Николаев Тодоров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 114-128. 

  

Сист. No: 59703

- 225 -

Сп П 89 тп

Красикова, Татьяна.  Региональный университет в тройной спирали / Татьяна Красикова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 2, с. 44-49. 

  

Сист. No: 59943

- 226 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Свободна зона Видин става интермодален терминал / Ралица Русинова. // Логистика, XI, 2015, N 3, с. 10-11. 

  

Сист. No: 59956

- 227 -

Сп Ф 53 кс

Таникашвили, Т. Ш.  Макроэкономическая динамика развития региона / Т. Ш. Таникашвили. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 9, с. 46-55. 

  

Сист. No: 59840

Икономика на България

- 228 -

Сп М 486

Бойчинова, Мария.  Щастливи години за фондовете за дялово участие / Мария Бойчинова. // Мениджър, 2015, N 4, с. 100-102. 

  

Сист. No: 60050

- 229 -

Сп М 486

Ганев, Георги.  Приватизация не е мръсна дума / Георги Ганев. // Мениджър, 2015, N 2, с. 80-81. 

  

Сист. No: 59522

- 230 -

Сп М 486

Костадинова, Светла.  Къде сме ние / Светла Костадинова. // Мениджър, 2015, N 3, с. 30-32. 

  

Сист. No: 59800

- 231 -

Сп М 486

Костадинова, Светла.  Как да ги стигнем : По естествен път ще подобрим представянето си / Светла Костадинова. // Мениджър, 2015, N 3, с. 34-39. 

  

Сист. No: 59803

- 232 -

Сп М 486

Темелков, Илия.  Икономика на игрите / Илия Темелков. // Мениджър, 2015, N 4, с. 104-106. 

  

Сист. No: 60051

- 233 -

Сп М 486

Тодорова, Йоана и др.  Това съм аз, това си ти / Йоана Тодорова, Христо Андреев. // Мениджър, 2015, N 4, с. 94-95. 

  

Сист. No: 60045

- 234 -

Сп М 486

Янков, Мирослав.  Теория и практика на споделения бизнес / Мирослав Янков. // Мениджър, 2015, N 4, с. 96-97. 

  

Сист. No: 60048

Икономика на Русия

- 235 -

Сп В 83 Э

Афонцев, С.  Выход из кризиса в условиях санкций: миссия невыполнима? / С. Афонцев. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 4, с. 20-36. 

  

Сист. No: 60112

- 236 -

Сп В 83 Э

Булатов, А.  Офшорная деятельность российских резидентов / А. Булатов. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 2, с. 149-160. 

  

Сист. No: 59664

- 237 -

Сп В 83 Э

Вакуленко, Е. и др.  Взаимосвязь ВВП, безработицы и занятости: углубленный анализ закона Оукена для России / Е. Вакуленко, Е. Гурвич. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 3, с. 5-27. 

  

Сист. No: 60018

- 238 -

Сп М 486

Велкова, Николета.  Амнистията на капитали в Русия / Николета Велкова. // Мениджър, 2015, N 2, с. 102-104. 

  

Сист. No: 59529

- 239 -

Сп В 83 Э

Замараев, Б. и др.  Российская экономика в контексте мировых трендов / Б. Замараев, А. Киюцевская. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 2, с. 32-48. 

  

Сист. No: 59640

- 240 -

Сп В 83 Э

Зубаревич, Н.  Региональная проекция нового российского кризиса / Н. Зубаревич. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 4, с. 37-52. 

  

Сист. No: 60114

- 241 -

Сп В 83 Э

Кнобель, А.  Евразийский экономический союз: перспективы и возможные препятствия / А. Кнобель. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 3, с. 87-108. 

  

Сист. No: 60110

- 242 -

Сп В 83 Э

Симонов, В.  Антироссийские санкции и системный кризис мировой экономики / В. Симонов. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 2, с. 49-68. 

  

Сист. No: 59649

- 243 -

Сп В 83 Э

Улюкаев, А. и др.  От экономического кризиса к экономическому росту, или как не дать кризису превратиться в стагнацию / А. Улюкаев, В. Мау. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 4, с. 5-19. 

  

Сист. No: 60111

- 244 -

Сп В 83 Э

Федорова, Е. и др.  Оценка горизонтальных и вертикальных спилловер-эффектов от прямых иностранных инвестиций в России / Е. Федорова, Ю. Барихина. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 3, с. 46-60. 

  

Сист. No: 60100

Бизнес икономика

- 245 -

Сп Ч E 18

Yankov, Boyan et al.  Models and tools for technology start-up companies success analysis / Boyan Yankov, Petko Ruskov, Kaloyan Haralampiev. // Economic Alternatives, 2014, N 3, с. 15-24. 

  

Сист. No: 59597

Стопанска история

- 246 -

41762

Бакалов, Георги.  За една насилена интерпретация на изборите: Влахерините 913 г. / Георги Бакалов. // Предизвикателствата на промяната : Национална научна конференция София, 10-11 ноември 2004 г. / Състав. Искра Баева, Пламен Митев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006, с. 80-87. 

  

Сист. No: 59952

- 247 -

41762

Матанов, Христо.  Българската медиевистика в условията на демокрация / Христо Матанов. // Предизвикателствата на промяната : Национална научна конференция София, 10-11 ноември 2004 г. / Състав. Искра Баева, Пламен Митев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006, с. 88-97. 

  

Сист. No: 59958

- 248 -

41762

Митев, Пламен.  Българското възраждане : (Историчиски бележки) / Пламен Митев. // Предизвикателствата на промяната : Национална научна конференция София, 10-11 ноември 2004 г. / Състав. Искра Баева, Пламен Митев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006, с. 127-136. 

  

Сист. No: 59961

Икономически растеж

- 249 -

39711

Василев, Илиян.  Чуждестранните инвестиции - основа за обновяване на българската икономика / Илиян Василев. // Фактори за икономически растеж в България : Конференция, 25 ян. 1999. - София : Център за икономическо развитие, 1999, с. 115-127. 

  

Сист. No: 60077

- 250 -

39711

Ганев, Георги.  Защита на имуществените права като фактор за икономическия растеж / Георги Ганев. // Фактори за икономически растеж в България : Конференция, 25 ян. 1999. - София : Център за икономическо развитие, 1999, с. 77-82. 

  

Сист. No: 60072

- 251 -

39711

Димитров, Любомир.  Производителност и растеж: състояние и проблеми на реалния сектор / Любомир Димитров. // Фактори за икономически растеж в България : Конференция, 25 ян. 1999. - София : Център за икономическо развитие, 1999, с. 49-63. 

  

Сист. No: 60069

- 252 -

39711

Заманов, Георги.  Потенциалът на финансовата система да стимулира икономическия растеж / Георги Заманов. // Фактори за икономически растеж в България : Конференция, 25 ян. 1999. - София : Център за икономическо развитие, 1999, с. 167-179. 

  

Сист. No: 60082

- 253 -

39711

Каменова, Цвета.  Инвестиционна програма на българското правителство / Цвета Каменова. // Фактори за икономически растеж в България : Конференция, 25 ян. 1999. - София : Център за икономическо развитие, 1999, с. 106-114. 

  

Сист. No: 60075

- 254 -

39711

Петров, Георги.  Данъчна политика и икономически растеж / Георги Петров. // Фактори за икономически растеж в България : Конференция, 25 ян. 1999. - София : Център за икономическо развитие, 1999, с. 157-161. 

  

Сист. No: 60081

- 255 -

39711

Узунов, Стефан и др.  Експортна насоченост и растеж на икономиката / Стефан Узунов, Мариета Цветковска. // Фактори за икономически растеж в България : Конференция, 25 ян. 1999. - София : Център за икономическо развитие, 1999, с. 137-149. 

  

Сист. No: 60080

- 256 -

Сп М 486

Ангелов, Георги.  Растежът, с който можем да удивим света / Георги Ангелов. // Мениджър, 2015, N 2, с. 18-19. 

  

Сист. No: 59473

- 257 -

Сп Ч E 18

Raleva, Stela.  Impact of Labour on Economic Growth in Bulgaria (1991 - 2013) / Stela Raleva. // Economic Alternatives, 2014, N 3, с. 5-14. 

  

Сист. No: 59594

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 258 -

Сп П 89 тп

Булетова, Наталья и др.  Эко-институционализм как концептуальная база государственного стратегического управления / Наталья Булетова, Ирина Горелова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 2, с. 13-23. 

  

Сист. No: 59829

- 259 -

Сп Б 44 БСУ

Генкова, Диана.  Вопросът за информационното обезпечаване на икономическото управление и неговата трактовка в управленската практика на България / Диана Генкова. // Бизнес посоки, XI, 2014, N 2, с. 56-66. 

  

Сист. No: 59668

- 260 -

Сп М 68 э

Ерошкин, А. М. и др.  Государственная финансовая поддержка инноваций за рубежом / А. М. Ерошкин, М. В. Петров, Д. Плисецкий. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 12, с. 26-39. 

  

Сист. No: 59565

- 261 -

Сп А 582

Йосифова, Милка.  Влиянието на корупцията върху оценките за България в международните класации / Милка Йосифова. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 1, с. 108-117. 

  

Сист. No: 60054

- 262 -

Сп Г 368

Катранджиев, Валентин.  Китайската стратегия в големия черноморски регион / Валентин Катранджиев. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 2, с. 121-129. 

  

Сист. No: 59766

- 263 -

Сп П 89 тп

Малкина, Марина.  Управление инновационным развитием России как комплекс взаимосвязанных проблем / Марина Малкина. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 2, с. 73-80. 

  

Сист. No: 59946

Бизнес политика

- 264 -

В К 263 d

Спасов, Юлиан.  Възможна ли е в България да се прави бизнес по европейски : Какви известни и по-малко известни механизми за бизнес предоставя членството на България в ЕС / Юлиан Спасов, Петър Стоичков. // Капитал Daily, V, N 77, 27 апр. 0015, с. 22. 

  

Сист. No: 60053

Пазарно стопанство

- 265 -

Сп Р 448

Ганчева, Боряна.  Как да изградим работеща експортна стратегия / Боряна Ганчева. // Регал, 2015, N 1, с. 7-9. 

  

Сист. No: 59516

- 266 -

Сп П 89 тп

Гарин, Евгений.  Функционал товара и его развитие / Евгений Гарин. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 1, с. 132-142. 

  

Сист. No: 59442

- 267 -

Сп Р 448

Чанкова, Жана.  Модерната търговия държи 55% от бързооборотния сектор в България / Жана Чанкова. // Регал, 2015, N 1, с. 34-35. 

  

Сист. No: 59520

- 268 -

Сп В 83 Э

Шаститко, А. Е. и др.  Рынки связанных по производству товаров: теоретическая модель и уроки для правоприменения / А. Е. Шаститко, А. А. Шаститко. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 2, с. 104-122. 

  

Сист. No: 59658

- 269 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Чупят се оковите на голямата имотна стагнация / Татяна Явашева. // Икономика, 2015, N 47, с. 54-57. 

  

Сист. No: 59452

Стопанско планиране

- 270 -

Сп П 89 тп

Сергиенко, Елена.  Характеристики кластера как феномена хозяйственной практики / Елена Сергиенко. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 2, с. 38-43. 

  

Сист. No: 59824

Прогнозиране

- 271 -

Сп Г 62 а

Стоянова, Мариела Димитрова.  Стимули и бариери пред внедряване на иновации във фирмата / Мариела Димитрова Стоянова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 296-304. 

  

Сист. No: 59740

Аграрна икономика

- 272 -

45690

Кабакчиева, Цветелина.  Концептуални и методологически въпроси на регионалното стротегическо планиране и програмиране за устойчиво развитие на аграрния сектор / Цветелина Кабакчиева. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 213-225. 

  

Сист. No: 59685

- 273 -

В Б 921 ф

Давидова, Алма.  Прогнозите за пазара на зърно 2015/16 са в подкрепа на цените / Алма Давидова. // Български фермер, XXIV, N 1221, 30 апр. - 6 май 2015, с. 2. 

  

Сист. No: 60121

- 274 -

Сп Ф 53 кс

Бабенкова, С. Н.  Государственная поддержка кредитования сельского хозяйства / С. Н. Бабенкова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 14, с. 12-20. 

  

Сист. No: 60000

- 275 -

Сп А 255

Василева, Надежда.  [Седем] 7 млрд. евро директнво в земеделиетовасилева, н / Надежда Василева. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 3, с. 18-19. 

  

Сист. No: 59468

- 276 -

Сп А 255

Попова, Елица.  До 1.5 млн. лв. на проект за инвестиции в земеделските стопанства / Елица Попова. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 4, с. 32-33. 

  

Сист. No: 59796

- 277 -

Сп М 486

Тодорова, Светлана.  Престижно е да сме аграрна страна / Светлана Тодорова. // Мениджър, 2015, N 3, с. 74-75. 

  

Сист. No: 59819

Икономика на индустрията, предприятието

- 278 -

Сп Г 62 а

Исмаилов, Танер Мустафов.  Основни проблеми и възможности за развитието на малкия бизнес в България (по примера на Северозападен и Северен централен район) / Танер Мустафов Исмаилов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 400-429. 

  

Сист. No: 59671

- 279 -

Сп И 502

Александров, Александър.  Социалното предприемачество става все по-популярно у нас / Александър Александров. // Икономика, 2015, N 47, с. 70-72. 

  

Сист. No: 59463

- 280 -

Сп П 89 тп

Гутгарц, Римма.  Роль бизнес-процессов в формировании требований к ERP-системе / Римма Гутгарц. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 1, с. 118-126. 

  

Сист. No: 59436

- 281 -

Сп С 848 д

Калашникова, Наталиья Николаевна.  Государственно-частное партнерство как механизм финансового обеспечения приоритетных отраслей национальной экономики в рисковых условиях / Наталья Николаевна Калашникова. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2014, N 12, с. 42-49. 

  

Сист. No: 59558

- 282 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Раздвижване в недвижимите имоти / Татяна Явашева. // Икономика, 2015, N 45, с. 50-54. 

  

Сист. No: 59799

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 283 -

Сп И 50 м

Герунов, Антон.  Емпирична оценка на основни хипотези за формиране на икономическите очаквания: изследване отвъд индивидуалната рационалност / Антон Герунов. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 2, с. 130-152. 

  

Сист. No: 59861

Търговия

- 284 -

Сп Г 62 а

Ангелов, Илиян Тодоров.  Лизингът - алтернатива за финансиране на технико-технологичното обновяване в машиностроителните предприятия / Илиян Тодоров Ангелов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 216-227. 

  

Сист. No: 59720

- 285 -

Сп Г 62 а

Божинова, Камелия Емилова.  Оценяване клиентската привлекателност за аутсорсинг на печатни услуги / Камелия Емилова Божинова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 164-198. 

  

Сист. No: 59643

- 286 -

Сп Г 62 а

Вергилова, София Борисова.  Систематизация на изследванията върху фирмената интернационализация / София Борисова Вергилова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 350-379. 

  

Сист. No: 59667

- 287 -

Сп Г 62 а

Димов, Цветан Димчев.  Изследване обращаемостта на стоковите запаси в търговската верига / Цветан Димчев Димов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 456-475. 

  

Сист. No: 59675

- 288 -

Сп Г 62 а

Сакакушев, Милен Петров.  Изследване използването на собствените марки от търговските вериги / Милен Петров Сакакушев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 320-333. 

  

Сист. No: 59746

- 289 -

Сп Г 62 а

Тодорова, Любомира Красимирова.  Изследване на междуфирмената задлъжнялост в България в условията на стопанска криза / Любомира Красимирова Тодорова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 275-284. 

  

Сист. No: 59735

- 290 -

Сп Р 448

Ганчева, Боряна.  Скъпият ни петролен канал / Боряна Ганчева. // Регал, 2013, N 10, с. 3-5. 

  

Сист. No: 59616

- 291 -

Сп Р 448

Генчева, Боряна и др.  Е-продажбите на пакетирани храни прохождат / Боряна Генчева, Георги Груев. // Регал, 2013, N 9, с. 9-10. 

  

Сист. No: 59610

- 292 -

Сп Р 448

Груев, Георги.  Да инвестирам ли в онлайн магазин / Георги Груев. // Регал, 2013, N 8, с. 16-18. 

  

Сист. No: 59609

- 293 -

Сп М 486

Добрев, Петър.  Успешно комбинираме дистрибуция и логистика на стоки / Петър Добрев. // Мениджър, 2015, N 2, с. 88-89. 

  

Сист. No: 59524

- 294 -

Сп М 486

Едингер, Скот.  Добрите търговци задават въпроси / Скот Едингер. // Мениджър, 2015, N 2, с. 70-71. 

  

Сист. No: 59514

- 295 -

Сп Р 448

Малчев, Георги.  Създайте лесна и приятна потребителска пътека / Георги Малчев. // Регал, 2013, N 9, с. 36-37. 

  

Сист. No: 59612

- 296 -

Сп Р 448

Чанкова, Жана.  Британските търговски вериги атакуват петролния канал / Жана Чанкова. // Регал, 2013, N 10, с. 6-7. 

  

Сист. No: 59617

Маркетинг

- 297 -

45690

Веселинова, Надежда.  Възможности за оптимизиране на маркетинговия планов процес в условията на неопределеност на средата / Надежда Веселинова. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 345-354. 

  

Сист. No: 59687

- 298 -

45690

Димова, Надежда.  Специфика на маркетинга и взаимодействието между публичния сектор и академичните структури / Надежда Димова. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 355-362. 

  

Сист. No: 59689

- 299 -

43073

Йорданова, Дамяна.  Мотиви за потребителско поведение / Дамяна Йорданова. // Приложна психология и социална практика : Научна конференция / Състав. Галя Герчева-Несторова. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008, с. 96-106. 

  

Сист. No: 59871

- 300 -

43073

Спасова, Анелия.  Психологически аспекти на бренда / Анелия Спасова. // Приложна психология и социална практика : Научна конференция / Състав. Галя Герчева-Несторова. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008, с. 54-62. 

  

Сист. No: 59866

- 301 -

45690

Цветанова, Ева.  Маркетинговият подход като съвременна дименсия в регионалното развитие на България : Маркетинговият подход / Ева Цветанова. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 226-236. 

  

Сист. No: 59686

- 302 -

Сп Г 62 а

Василева, Стелиана Мирославова.  Място на интегрираните маркетингови комуникации в съвременния мениджмънт / Стелиана Мирославова Василева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 380-399. 

  

Сист. No: 59670

- 303 -

Сп Г 62 а

Гарабедян, Хачо Хайк.  Използване на 3PL оператори - съвременна форма на аутсорсинг на дистрибуционни дейности / Хачо Хайк Гарабедян. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 430-455. 

  

Сист. No: 59674

- 304 -

Сп М 486

Бошнакова, Десислава.  Продай ми втори път / Десислава Бошнакова. // Мениджър, 2015, N 3, с. 66-67. 

  

Сист. No: 59816

- 305 -

Сп Б 44 БСУ

Ванков, Николай.  Маркетинговата комуникация в портала за споделяне на видео YouTube / Николай Ванков. // Бизнес посоки, XI, 2014, N 2, с. 77-84. 

  

Сист. No: 59677

- 306 -

Сп Б 44 БСУ

Иванов, Пенчо.  Интереси, цели, маркетинг / Пенчо Иванов. // Бизнес посоки, XI, 2014, N 2, с. 3-7. 

  

Сист. No: 59650

- 307 -

Сп М 486

Кандов, Борислав.  Ето ти 10%, обичай ме / Борислав Кандов. // Мениджър, 2015, N 4, с. 68-69. 

  

Сист. No: 60040

- 308 -

Сп М 486

Карлсон, Йохан.  Ти си това, което караш / Йохан Карлсон. // Мениджър, 2015, N 2, с. 72-73. 

  

Сист. No: 59515

- 309 -

Сп Б 44 БСУ

Луизов, Атанас.  Марката като средство за постигане на потребителските цели / Атанас Луизов. // Бизнес посоки, XI, 2015, N 1, с. 51-54. 

  

Сист. No: 59642

- 310 -

Сп Б 44 БСУ

Маринов, Красимир.  Икономическата криза и продуктовият асортимент на българските фирми / Красимир Маринов. // Бизнес посоки, XI, 2014, N 2, с. 31-37. 

  

Сист. No: 59656

- 311 -

Сп Б 44 БСУ

Нецева-Порчева, Татяна.  Ценообразуване на инвестиционни продукти - още един прочит с поглед в бъдещето / Татяна Нецева-Порчева. // Бизнес посоки, XI, 2014, N 2, с. 67-76. 

  

Сист. No: 59680

- 312 -

Сп А 582

Христов, Емил.  Анализ на изследванията, свързани с фондонабиране и пазарна ориентация, като основни изследователски направления в сферата на нестопанския маркетинг / Емил Христов. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 1, с. 118-129. 

  

Сист. No: 60055

- 313 -

Сп П 89 тп

Цаплин, Евгений и др.  Краудсорсинговые технологии в маркетинге / Евгений Цаплин, Светлана Бушеленкова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 2, с. 127-132. 

  

Сист. No: 59847

- 314 -

Сп М 486

Fuel Pass - иновативна програма за отстъпки . // Мениджър, 2015, N 2, с. 74. 

  

Сист. No: 59517

- 315 -

Сп Ч E 18

Vasileva, Elka et al.  Comparative testings of products as a source of reliable information for consumers / Elka Vasileva, Bogomil Nikolov. // Economic Alternatives, 2014, N 4, с. 35-48. 

  

Сист. No: 60099

Рекламна, комуникационна политика

- 316 -

Сп М 486

Кандов, Борислав.  Невидими банери за несъществуващи потребители / Борислав Кандов. // Мениджър, 2015, N 2, с. 68-69. 

  

Сист. No: 59510

Бизнес преговори

- 317 -

Сп Г 62 а

Йосифова, Нина Николаева.  Отчитане на чуждите бизнес идеи при внос чрез франчайз / Нина Николаева Йосифова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 300-322. 

  

Сист. No: 59662

Маркетингов мениджмънт

- 318 -

45690

Боянова, Бояна.  Избор на базисна конкурентна насока при формиране на стратегия в сферата на политическия маркенитг / Бояна Боянова. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 330-344. 

  

Сист. No: 59777

- 319 -

Сп Б 44 БСУ

Младенова, Галина.  Управление на маркетинга в условията на икономическа криза / Галина Младенова. // Бизнес посоки, XI, 2014, N 2, с. 8-30. 

  

Сист. No: 59655

- 320 -

Сп М 486

Ованесян, Ованес.  Партньор пред вратата / Ованес Ованесян. // Мениджър, 2015, N 2, с. 64-67. 

  

Сист. No: 59508

Логистика

- 321 -

Сп Л 763

Божилов, Николай.  Логистика на бъдещено: човешкият капитал, който променя света / Николай Божилов. // Логистика, XI, 2015, N 3, с. 34-35. 

  

Сист. No: 59964

- 322 -

Сп Л 763

Маринова, Ани.  Как да прекроим веригите на доставки за кръгова икономика / Ани Маринова. // Логистика, XI, 2015, N 2, с. 42-45. 

  

Сист. No: 59563

- 323 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  В България има голям потенциал за аутсорсинг на логистичната дейност / Ралица Русинова. // Логистика, XI, 2015, N 2, с. 12-14. 

  

Сист. No: 59537

- 324 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Логистиката на превозни средства - един сложен свят / Ралица Русинова. // Логистика, XI, 2015, N 3, с. 28-31. 

  

Сист. No: 59963

- 325 -

Сп Ч E 18

Feasibility study on the logistic competitiveness of commercial seaports in Southern Baltic sea region . // Economic Alternatives, 2014, N 4, с. 22-34. 

  

Сист. No: 60092

- 326 -

Сп Ч E 18

Rakovska, Miroslava.  Logistics in manufacturing and trading companies in Bulgaria - State and development in the period 2000-2013 / Miroslava Rakovska. // Economic Alternatives, 2014, N 4, с. 49-63. 

  

Сист. No: 60070

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 327 -

Сп Г 62 а

Вълчев, Владимир Валентинов.  Значимост на митническото представителство за икономическите агенти и митническата администрация / Владимир Валентинов Вълчев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 63-77. 

  

Сист. No: 59692

- 328 -

Сп А 454

Ангелов, Ангел.  Особености и приложение на немитническите инструменти за провеждане на митническата политика / Ангел Ангелов. // Актив, 2015, N 2, с. 17-20. 

  

Сист. No: 59417

- 329 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Митнически режим "безмитен внос" на стоки / Любка Ценова. // Актив, 2015, N 3, с. 35-37. 

  

Сист. No: 59883

- 330 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Митнически режим "внос" на стоки - актуални моменти / Любка Ценова. // Актив, 2015, N 4, с. 20-22. 

  

Сист. No: 60076

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 331 -

Сп М 68 э

Арапова, Е.  Азиатская валютная единица: в поисках оптимальной структуры валютной корзины / Е. Арапова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 1, с. 40-51. 

  

Сист. No: 59593

- 332 -

Сп Ф 53 кс

Глухов, В. В. и др.  Оппортунизм геофинансовой политики как форма глобальной конкуренции / В. В. Глухов, В. А. Останин, Ю. В. Рожков. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 10, с. 27-36. 

  

Сист. No: 59849

- 333 -

Сп Д 41 к

Куликов, И. Н.  Венчурное финансирование в глобальной инновационной экономике / И. Н. Куликов. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 1, с. 50-54. 

  

Сист. No: 59438

- 334 -

Сп А 582

Кънева, Аглика.  Проблеми при усвояване на средствата от структурните фондове на Европейския съюз в България / Аглика Кънева. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 1, с. 47-63. 

  

Сист. No: 60038

- 335 -

Сп Ф 53 кс

Львова, Н. А. и др.  Особености исламского налогообложения в условиях современной финансовой системы / Н. А. Львова, Н. В. Покровская. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 8, с. 31-40. 

  

Сист. No: 59454

Международни икономически отношения

- 336 -

Сп Г 62 а

Ангелов, Иван Ангелов.  Анализ на входящите преки чуждестранни инвестиции в Република България за периода 1989-2013 година / Иван Ангелов Ангелов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 172-183. 

  

Сист. No: 59713

- 337 -

Сп Г 62 а

Кършовска-Матева, Анна.  Кредитното застраховане като механизъм за редуциране на рисковете при външнотърговските сделки / Анна Кършовска-Матева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 27-39. 

  

Сист. No: 59688

- 338 -

Сп Г 62 а

Михайлова, Маргарита.  Възможни разрези за изследване на приноса на глобално създадените фирми за икономическо развитие / Маргарита Михайлова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 285-295. 

  

Сист. No: 59736

- 339 -

Сп Г 62 а

Палазова, Цветанка.  Генезис и развитие на общата рибарска политика / Цветанка Палазова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 458-472. 

  

Сист. No: 59780

- 340 -

Сп Г 62 а

Петров, Ивайло Иванов.  БРИКС и ролята им за глобалното икономическо управление / Ивайло Иванов Петров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 158-171. 

  

Сист. No: 59709

- 341 -

Сп М 45 о

Батюк, Владимир.  След кризата в Украйна - нова Студена война? / Владимир Батюк. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 1, с. 57-64. 

  

Сист. No: 59474

- 342 -

Сп М 45 о

Военна доктрина на Руската федерация . // Международни отношения, XLIV, 2015, N 1, с. 29-52. 

  

Сист. No: 59471

- 343 -

Сп Б 445

Горчева, Таня.  Организационни форми и решения за експортно насърчаване / Таня Горчева. // Бизнес управление  (Свищов), XXV, 2015, N 1, с. 5-21. 

  

Сист. No: 59790

- 344 -

Сп П 89 тп

Грасмик, Константин.  Роль офшорных юрисдикций в мировых потоках прямых иностранных инвестиций / Константин Грасмик. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 1, с. 61-68. 

  

Сист. No: 59435

- 345 -

Сп М 45 о

Козин, Владимир.  Военната политика на САЩ: стратегическа прогноза до 2075 година / Владимир Козин. // Международни отношения, XLIV, 2015, N 1, с. 19-28. 

  

Сист. No: 59466

- 346 -

Сп Г 368

Малинова-Тиен, Мариана.  Състояние и перспективи за развитие на българо-китайските отношения / Мариана Малинова-Тиен. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 2, с. 130-137. 

  

Сист. No: 59768

- 347 -

Сп М 68 э

Мозиас, П.  Экономика ЮАР: Легкой жизни не ожидается / П. Мозиас. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 1, с. 104-116. 

  

Сист. No: 59619

- 348 -

Сп Ф 53 кс

Рамазанов, С. А. и др.  Анализ балансов центральных банков стран БРИКС на современном этапе / С. А. Рамазанов, В. А. Одиноков, Т. В. Маковецкая. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 12, с. 2-12. 

  

Сист. No: 59867

- 349 -

Сп М 486

Рогов, Кенет.  Много шум, малко резултати / Кенет Рогов. // Мениджър, 2015, N 2, с. 22-23. 

  

Сист. No: 59480

- 350 -

Сп П 89 тп

Родионова, Ирина.  Инновационное развитие: позиции России в международных рейтингах / Ирина Родионова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 1, с. 55-60. 

  

Сист. No: 59424

- 351 -

Сп И 50 м

Стоевски, Григор.  Износ и преки чуждестранни инвестиции като фактори за икономическия растеж на новите страни-членки на ЕС / Григор Стоевски. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 2, с. 92-111. 

  

Сист. No: 59859

Глобализация

- 352 -

Сп М 486

Алексиев, Алекс.  Разпада ли се световната сигурност / Алекс Алексиев. // Мениджър, 2015, N 3, с. 16-18. 

  

Сист. No: 59788

- 353 -

Сп Г 368

Бардос, Гордън.  Джихадът на Балканите: следващото поколение / Гордън Бардос. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 2, с. 36-40. 

  

Сист. No: 59760

- 354 -

Сп Г 368

Димитров, Пламен.  Отношенията между НАТО и Русия през 90-те и съвременните им проекции / Пламен Димитров. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 2, с. 184-186. 

  

Сист. No: 59779

- 355 -

Сп Г 368

Киров, Антон.  Терорът като геостратегически инструмент / Антон Киров. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 2, с. 146-152. 

  

Сист. No: 59774

- 356 -

Сп Г 368

Начев, Йордан.  Стратегията на "управлявания хаос": от цветни към корпоративни революции / Йордан Начев. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 2, с. 153-167. 

  

Сист. No: 59776

- 357 -

Сп Г 368

Хъдсън, Майкъл.  Защо Москва се обръща към Азия / Майкъл Хъдсън. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 2, с. 187-190. 

  

Сист. No: 59782

Европейска интеграция

- 358 -

45690

Маринова, Надя.  Националното, европейското и глобалното в Европейския съюз / Надя Маринова. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 74-79. 

  

Сист. No: 59699

- 359 -

41762

Стоянов, Борис.  Федералистите и тяхната мечта за единна Европа непосредствено след края на Втората световна война / Борис Стоянов. // Предизвикателствата на промяната : Национална научна конференция София, 10-11 ноември 2004 г. / Състав. Искра Баева, Пламен Митев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006, с. 374-388. 

  

Сист. No: 60083

- 360 -

Сп Г 621 ВСУ

Матеева, Екатерина.  Ролята на членството в Европейския съюз за сближаване на частноправните уредби на държавите членки / Екатерина Матеева. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2012, с. 9-42. 

  

Сист. No: 59582

- 361 -

Сп М 68 э

Бирюков, С.  Германия и Франция: к согласию во имя Европы? / С. Бирюков. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 12, с. 82-90. 

  

Сист. No: 59566

- 362 -

Сп Г 368

Воогд, Жос Де.  Променящата се електорална карта на Европа / Жос Де Воогд. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 2, с. 48-59. 

  

Сист. No: 59762

- 363 -

Сп М 68 э

Малахов, В.  Интеграция мигрантов как административная проблема: опыт Евросоюза / В. Малахов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 1, с. 77-87. 

  

Сист. No: 59607

- 364 -

Сп Г 368

Хенкин, Сергей.  Приоритетите в самоидентификацията на европейците / Сергей Хенкин. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 2, с. 60-71. 

  

Сист. No: 59763

- 365 -

Сп Ч E 18

Donchev, Nikolay.  Integration and Planning / Nikolay Donchev. // Economic Alternatives, 2014, N 3, с. 43-55. 

  

Сист. No: 59599

- 366 -

Сп Б 44 БСУ

Roeder, Olaf Christian von.  Turkey - a country on its way into the EU / Olaf Christian von Roeder. // Бизнес посоки, XI, 2015, N 1, с. 55-63. 

  

Сист. No: 59645

- 367 -

Сп Ч E 18

Zhelev, Paskal.  International technology transfer to Bulgaria after its European Union Accession / Paskal Zhelev. // Economic Alternatives, 2014, N 3, с. 83-94. 

  

Сист. No: 59603

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 368 -

В К 263 d

Христович, Никола.  Възможностите за финансиране по програмата "Хоризонт 2020" : Тя дава много добри шансове и стимули на иноваторите, но поставя доста високи изисквания към техните проекти / Никола Христович. // Капитал Daily, V, N 24, 05 февр. 2015, с. 18. 

  

Сист. No: 59911

- 369 -

Сп Г 62 а

Ефтимова, Ирина Лъчезарова.  Информационна осигуреност на одита на средства от Европейския съюз / Ирина Лъчезарова Ефтимова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 228-242. 

  

Сист. No: 59722

- 370 -

Сп Г 62 а

Нейков, Йордан Илиев.  Възможни варианти за развитие на Европейския съюз / Йордан Илиев Нейков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 243-253. 

  

Сист. No: 59723

- 371 -

Сп Г 62 а

Савчева, Велина Любомирова.  Ефект от усвояването на европейски средства върху българските предприятия (2007-2013) / Велина Любомирова Савчева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 3-18. 

  

Сист. No: 59573

- 372 -

Сп Б 44 БСУ

Христозов, Янко.  Пътят на България към еврозоната. С или без валутен борд ? / Янко Христозов. // Бизнес посоки, XI, 2015, N 1, с. 22-31. 

  

Сист. No: 59628

Право. Наука за държавата и правото

- 373 -

Сп П 147 п

Балтов, Росен.  Наследяване и завет на безналични акции / Росен Балтов. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 1, с. 15-24. 

  

Сист. No: 59503

- 374 -

Сп П 147 п

Василев, Ивайло.  Коя е приложимата погасителна давност при договора за банков кредит? / Ивайло Василев. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 1, с. 45-55. 

  

Сист. No: 59505

- 375 -

Сп П 147 п

Владимирова, Катя.  Съществуват ли дружествени дялове в събирателното дружество? / Катя Владимирова. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 3, с. 11-16. 

  

Сист. No: 59953

- 376 -

Сп П 83 м

Георгиев, Владимир.  Два особени влога / Владимир Георгиев. // Правна мисъл, LVI, 2015, N 1, с. 36-48. 

  

Сист. No: 59916

- 377 -

Сп П 147 п

Георгиев, Владимир.  Скрити вземания в приватизационния процес / Владимир Георгиев. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 3, с. 17-29. 

  

Сист. No: 59955

- 378 -

Сп П 147 п

Георгиев, Иван.  За лихвата при обезщетението за непозволено увреждане / Иван Георгиев. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 2, с. 35-40. 

  

Сист. No: 59501

- 379 -

Сп П 147 п

Голева, Поля.  Право на отказ от застрахователния договор при животозастраховане в случаите на неинформиране на застрахования от застрахователя / Поля Голева. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 2, с. 27-34. 

  

Сист. No: 59500

- 380 -

Сп П 147 п

Градинаров, Петър.  Google търсене. Нарушават ли се правилата на конкуренцията? / Петър Градинаров. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 1, с. 81-94. 

  

Сист. No: 59506

- 381 -

Сп П 147 п

Градинаров, Петър.  Твърде големи, за да спазват правилата на конкуренцията / Петър Градинаров. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 3, с. 70-82. 

  

Сист. No: 59960

- 382 -

Сп Т 961 п

Дончева, Емилия.  Въпроси, свързани с прихващането в производството по несъстоятелност / Емилия Дончева. // Търговско право, XXIV, 2015, N 1, с. 47-55. 

  

Сист. No: 59942

- 383 -

Сп Т 961 п

Драгиев, Деян.  Неоснователно обогатяване в международното частно право / Деян Драгиев. // Търговско право, XXIV, 2015, N 1, с. 57-79. 

  

Сист. No: 59944

- 384 -

Сп П 83 м

Друмева, Емилия.  Машинното гласуване : (по действащия Изборен кодекс) / Емилия Друмева. // Правна мисъл, LVI, 2015, N 1, с. 3-9. 

  

Сист. No: 59910

- 385 -

Сп П 83 м

Ковачева, Диана.  Стратегически подходи и политики на ЕС за противодействие на корупцията / Диана Ковачева. // Правна мисъл, LVI, 2015, N 1, с. 49-71. 

  

Сист. No: 59921

- 386 -

Сп П 147 п

Крумов, Цветан.  Обхват на приключващото нетиране по Закона за договорите и финансово обезпечение / Цветан Крумов. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 1, с. 33-45. 

  

Сист. No: 59504

- 387 -

Сп П 147 п

Маринова, Мирослава.  "Теория на вредата" съгласно европейското конкурентно право / Мирослава Маринова. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 7, с. 81-94. 

  

Сист. No: 59592

- 388 -

Сп А 582

Маркова, Татяна.  Колективните искове: екс анте анализ на предявяването им в България / Татяна Маркова. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 1, с. 142-152. 

  

Сист. No: 60065

- 389 -

Сп Т 961 п

Матеина, Елеонора.  Видове контрол на арбитражни решения и тяхната допустимост по българското право / Елеонора Матеина. // Търговско право, XXIV, 2015, N 1, с. 23-33. 

  

Сист. No: 59941

- 390 -

Сп П 147 п

Николова, Бистра.  Предевяване и установяване на вземанията в производството по Закона за бонкова несъстоятелност / Бистра Николова. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 7, с. 57-69. 

  

Сист. No: 59591

- 391 -

Сп П 83 м

Паунов, Христо.  За държавния герб : (по Търновската конституция) / Христо Паунов. // Правна мисъл, LVI, 2015, N 1, с. 10-15. 

  

Сист. No: 59912

- 392 -

Сп П 83 м

Петров, Васил.  Заповед за изпълнение и изпълнителен лист за неизискуеми вземания / Васил Петров. // Правна мисъл, LVI, 2015, N 1, с. 72-80. 

  

Сист. No: 59924

- 393 -

Сп П 83 м

Симеонов, Виктор.  Правна същност на тълкувателните решения на Конституционния съд / Виктор Симеонов. // Правна мисъл, LVI, 2015, N 1, с. 81-101. 

  

Сист. No: 59926

- 394 -

Сп П 147 п

Стефанов, Георги.  Преобразуване на еднолични търговски дружества с един и същ едноличен собственик на капитала / Георги Стефанов. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 2, с. 5-12. 

  

Сист. No: 59498

- 395 -

Сп П 147 п

Стефанов, Георги.  Превръщане на акционерно дружество в еднолично акционелно дружество / Георги Стефанов. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 1, с. 5-15. 

  

Сист. No: 59502

- 396 -

Сп П 147 п

Стефанов, Георги.  Отговорност на членовете на кооперацията за нейните задължения / Георги Стефанов. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 8, с. 5-10. 

  

Сист. No: 59595

- 397 -

Сп П 147 п

Сукарева, Златка.  Новата директива за правата на потребителите и предстоящата промяна на Закона за защита на потребителите / Златка Сукарева. // Търговско и облигационно право, XIX, 2013, N 7, с. 5-17. 

  

Сист. No: 59589

- 398 -

Сп П 147 п

Хорозов, Георги.  Злоуоптреба с право, произтичащо от търговска сделка / Георги Хорозов. // Търговско и облигационно право, XIX, 2015, N 2, с. 18-26. 

  

Сист. No: 59499

- 399 -

Сп П 83 м

Шопов, Ангел.  Задължението да се приложи законът, по-благоприятен за потребителя / Ангел Шопов. // Правна мисъл, LVI, 2015, N 1, с. 16-35. 

  

Сист. No: 59914

Търговско право

- 400 -

Сп Т 961 п

Стефанов, Георги.  Преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик / Георги Стефанов. // Търговско право, XXIV, 2015, N 1, с. 5-14. 

  

Сист. No: 59939

Търговски дружества

- 401 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Следете сделките и ангажирайте клиенти чрез Salestorce / Васил Василев. // Логистика, XI, 2015, N 3, с. 42-43. 

  

Сист. No: 59967

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 402 -

В К 263 d

Василева, Ивелина.  На работа в чужбина : Какво трябва да знаете, ако търсите възможност за работа извън България чрез посредник / Ивелина Василева. // Капитал Daily, V, N 23, 04 февр. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 59907

Обществено управление. Военни науки

- 403 -

В К 263 d

Стоянов, Павлин.  Обществените паръчки стават изцяло електронни : Това е одно от улесненията в новите директиви на ЕС / Павлин Стоянов. // Капитал Daily, V, N 54, 23 март 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 59636

- 404 -

Сп В 83 Э

Волкова, Ольга.  Прозрачность, подочетность и доверие в обществе / Ольга Волкова. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 2, с. 141-148. 

  

Сист. No: 59661

- 405 -

Сп С 953 п

Кацарова, Мариана.  Основни промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки / Мариана Кацарова. // Счетоводство плюс, 2015, N 4, с. 10-12. 

  

Сист. No: 60095

- 406 -

Сп П 89 тп

Климанов, Владимир и др.  Синхронизация документов стратегического планирования в регионах и муниципалитетах / Владимир Климанов, Анна Михайлова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 2, с. 24-29. 

  

Сист. No: 59864

- 407 -

Сп В 986

Павлова, Миглена.  За дейността на Агенцията по обществени поръчки и процеса на възлагане на обществени поръчки след измененията в Закона за обществените поръчки / Миглена Павлова. // Вътрешен одитор, XI, 2014, N 6, с. 16-18. 

  

Сист. No: 59630

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 408 -

Сп А 582

Милкова, Румяна и др.  Социални аспекти на публичната администрация / Румяна Милкова, Лучиян Милков. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 1, с. 81-98. 

  

Сист. No: 60046

- 409 -

Сп Ч E 18

Nozhrov, Shteryo.  Model of effective management of Bulgarian Public Administration. Managing EU funds / Shteryo Nozhrov. // Economic Alternatives, 2014, N 4, с. 64-77. 

  

Сист. No: 60071

Местно самоуправление

- 410 -

Сп Ч E 18

Galinski, Pawel.  Significance of Tax Expenditures for Budgets of Local Governments: the Case of Poland / Pawel Galinski. // Economic Alternatives, 2014, N 3, с. 56-71. 

  

Сист. No: 59600

Общинско управление

- 411 -

Сп Г 62 а

Диманов, Даниел Колев.  Анализ на разходната ефективност на предоставените общински административни услуги / Даниел Колев Диманов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 102-113. 

  

Сист. No: 59702

- 412 -

Сп Г 62 а

Маринов, Драгомир Ангелов.  Управление на знанието в плановата практика ва българските общини / Драгомир Ангелов Маринов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 102-126. 

  

Сист. No: 59635

- 413 -

Сп Г 62 а

Станева, Ивелина Станиславова.  Общините с бюджет под 10 млн. лв. като обект на финансов одит от сметната палата / Ивелина Станиславова Станева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 201-215. 

  

Сист. No: 59717

Военно дело . Военни науки

- 414 -

Сп Г 368

юрс, Ник.  Глобалната тайна война на Америка / Ник Юрс. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 2, с. 98-103. 

  

Сист. No: 59764

Социално осигуряване

- 415 -

Сп Г 62 а

Маринов, Мартин Емилов.  Икономическата активност като основа на просперитета в съвременното общество - връзки и взаимозависимост с качеството на труда и човешкия капитал / Мартин Емилов Маринов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 305-319. 

  

Сист. No: 59744

- 416 -

Сп Г 62 а

Цветков, Орлин Веселинов.  Подобряване ефективността на заплащане на болниците в Р България чрез въвеждането на диагностично свързаните групи (ДСГ) / Орлин Веселинов Цветков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 347-353. 

  

Сист. No: 59751

- 417 -

Сп П 186

Атанасова, Маргарита.  Усъвършенстване на уменията и ролята на социалния диалог в България - съвременни доходи и предизвикателства / Маргарита Атанасова. // Панорама на труда, 2015, N 3-4, с. 31-40. 

  

Сист. No: 59878

- 418 -

Сп П 186

Данева, Иванка.  Някои регулаторни аспекти на защитата на участниците в капиталови пенсионни фондове срещу колебанията в доходността / Иванка Данева. // Панорама на труда, 2015, N 3-4, с. 10-30. 

  

Сист. No: 59875

- 419 -

Сп П 186

Манов, Богомил.  Промените в българската пенсионна система или разсъжденията в посока на търсене и предлагане на пари / Богомил Манов. // Панорама на труда, 2015, N 3-4, с. 41-50. 

  

Сист. No: 59879

- 420 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Определяне окончателния размер на осигурителния доход за 2014 година от самоосигуряващите се лица / Аспасия Петкова. // Актив, 2015, N 3, с. 42-47. 

  

Сист. No: 59889

- 421 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Промени в наредбите, свързани със социалното осигуряване / Аспасия Петкова. // Актив, 2015, N 4, с. 27-34. 

  

Сист. No: 60079

Социално осигуряване в България

- 422 -

Сп А 454

Богомилова, Жанет.  Специални правила за труд и отдих за работещите в системата на МВР / Жанет Богомилова. // Актив, 2015, N 4, с. 34-37. 

  

Сист. No: 60084

- 423 -

Сп А 454

Бойчев, Димитър.  Задължителни осигурителни вноски за въздържане от действия след прекратяване на трудово правоотношение / Димитър Бойчев. // Актив, 2015, N 4, с. 37-40. 

  

Сист. No: 60086

- 424 -

Сп Б 923 з

Николова, Галина.  Основни моменти в осигуряването на лицата, упражняващи свободна професия и/или зааятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговските дружества, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители / Галина Николова. // Български законник, XXIV, 2015, N 4, с. 68-77. 

  

Сист. No: 60068

Пенсионно осигуряване

- 425 -

Сп А 454

Богомилова, Жанет.  Промени на правилата за пенсиониране през 2015 година / Жанет Богомилова. // Актив, 2015, N 2, с. 53-55. 

  

Сист. No: 59443

- 426 -

Сп С 848 д

Низова, Людмила Михайловна.  Негосударственные пенсионные фонды: проблемы и трудности / Людмила Михайловна Низова. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2014, N 12, с. 16-21. 

  

Сист. No: 59547

- 427 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Допълнително задължително пенсионно осигуряване / Аспасия Петкова. // Актив, 2015, N 2, с. 50-52. 

  

Сист. No: 59428

- 428 -

Сп Ч E 18

Dimitrov, Stanislav.  Capital pension funds: the changing role in South and Eastern European countries / Stanislav Dimitrov. // Economic Alternatives, 2014, N 4, с. 110-118. 

  

Сист. No: 60089

- 429 -

Сп Ч J 80 f

Sialm, Clemens et al.  Defined Contribution Pension Plans: sticky or Discerning Money? / Clemens Sialm, Laura T. Starks, Hanjiang Zhang. // The Journal of Finance  (New York), 70, 2015, N 2, с. 805-838. 

  

Сист. No: 59971

Застраховане

- 430 -

В З 375

Алексиева, Албена и др.  Лидери в морското застраховане са Великобритания и скандинавските страни : [Интервю] /  Интервюто взе Албена Алексиева, Ирена Мишева. // Застраховател, XXI, N 7, 15-29 апр. 2015, с. 14. 

  

Сист. No: 59930

- 431 -

В З 375

Илиев, Боян.  Застрахователнотехнически проблеми, свързани с мултирисковото застраховане на земеделските култури / Боян Илиев. // Застраховател, N 5, 11-25 март 2015, с. 6. 

  

Сист. No: 59512

- 432 -

В З 375

Илиев, Боян.  Причини за състоянието на застрахователната култура на населението в България / Боян Илиев. // Застраховател, XXI, N 7, 15-29 апр. 2015, с. 10. 

  

Сист. No: 59899

- 433 -

В З 375

Митов, Александър.  Поглед към българското агрозастраховане днес / Александър Митов. // Застраховател, N 5, 11-25 март 2015, с. 10-11. 

  

Сист. No: 59513

- 434 -

Сп Г 62 а

Нинова, Валентина Николаева.  Здравното застраховане в контекста на провеждана здравна реформа в България / Валентина Николаева Нинова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 52-62. 

  

Сист. No: 59691

- 435 -

Сп С 848 д

Агафонов, Николай Сергеевич.  Страхование катастрофических рисков: мировой опыт и оптимальное решение для России / Николай Сергеевич Агафонов. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 1, с. 44-56. 

  

Сист. No: 52121

- 436 -

Сп Ф 531 п

Аксентиева, Ася.  Прекратяване на договорите за застраховка на имущество / Ася Аксентиева. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 3, с. 56-62. 

  

Сист. No: 59936

- 437 -

Сп С 848 д

Вавилова, Ирина Алексадровна.  Управление рисками денежных потоков страховой организации / Ирина Алексадровна Вавилова. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2014, N 12, с. 22-27. 

  

Сист. No: 59552

- 438 -

Сп Ф 53 кс

Восканян, Л. Р.  Методологический подход к определению тарифа по страхованию риска стихийных бедствий и природных катастроф / Л. Р. Восканян. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 9, с. 56-60. 

  

Сист. No: 59842

- 439 -

Сп П 186

Драганов, Георги.  Рисковата изложеност на интелектуалната собственост / Георги Драганов. // Панорама на труда, 2015, N 1-2, с. 26-49. 

  

Сист. No: 59398

- 440 -

Сп П 186

Драганов, Христо.  Възможност за въвеждането на задължително застраховане на имущество срущу риска "Наводнение" / Христо Драганов. // Панорама на труда, 2015, N 3-4, с. 51-65. 

  

Сист. No: 59880

- 441 -

Сп С 848 д

Калашникова, Наталья Николаевна.  Страхование как метод управления финансовыми рисками лесной отрасли в условиях вто / Наталья Николаевна Калашникова. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 2, с. 14-19. 

  

Сист. No: 59992

- 442 -

Сп С 848 д

Лайков, Алексей Юрьевич.  Риск как объект управления: как преодолеть вульгаризацию риск-менеджмент? / Алексей Юрьевич Лайков. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 1, с. 3-13. 

  

Сист. No: 59562

- 443 -

Сп И 50 м

Мишева, Ирена.  Социално-икономическа същност на застраховането на екологични рискове / Ирена Мишева. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 2, с. 55-73. 

  

Сист. No: 59810

- 444 -

Сп С 848 д

Мустафина, Алсу Рафисовна.  Роль государства в развитии национального страхового рынка / Алсу Рафисовна Мустафина. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 1, с. 20-23. 

  

Сист. No: 52082

- 445 -

Сп С 57 б

Пенков, Орлин и др.  Иновативен подход и софтуер за база данни в индустриалното застраховане / Орлин Пенков. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2012, N 2, с. 44-51. 

  

Сист. No: 59975

- 446 -

Сп Д 41 к

Попов, С. Б. и др.  О страховании счетов юридических лиц / С. Б. Попов, Е. М. Лысова. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 1, с. 42-45. 

  

Сист. No: 59433

- 447 -

Сп C 58

Съвременна финансово-счетоводна система оптимизира бизнеса на ЗК "ЛЕВ ИНС" АД . // CIO, XI, 2015, N 3, с. 24-25. 

  

Сист. No: 59716

- 448 -

Сп А 582

Тонова, Стоименка.  Използване на деривати в управлението на инвестиционните портфейли на застрахователните дружества / Стоименка Тонова. // Икономически и социални алтернативи, 2015, N 1, с. 64-80. 

  

Сист. No: 60043

- 449 -

Сп Ф 53 кс

Третьякова, Т. А. и др.  Симбиоз банков и страховщиков как необходимость в современных экономических условиях / Т. А. Третьякова, М. В. Мазаева. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 8, с. 41-47. 

  

Сист. No: 59457

- 450 -

Сп Ф 53 кс

Трифонов, Б. И.  О проблемах высокой убыточности страховых компаний / Б. И. Трифонов. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 10, с. 10-64. 

  

Сист. No: 59856

- 451 -

Сп С 848 д

Шор, Инна Михайловна.  Динамический подход к оценке результативности управления финансовыми ресурсами страховой компании / Инна Михайловна Шор. // Страховое дело  (Москва), XXII, 2015, N 1, с. 14-19. 

  

Сист. No: 52064

- 452 -

Сп Ч J 80 r

Fei, Wenan et al.  Uncertain Bequest Needs and Long-Term Insurance Contracts / Wenan Fei, Claude Fluet, Harris Schlesinger. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 82, 2015, N 1, с. 125-148. 

  

Сист. No: 59805

- 453 -

Сп Ч J 80 r

Li, Bingqing et al.  An OLG model for optimal investment and insurance decisions / Bingqing Li, Pu Liao, Jingfeng Xu. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 82, 2015, N 1, с. 149-171. 

  

Сист. No: 59809

- 454 -

Сп Ч J 80 r

Rothachild, Casey.  Nonеxclusivity, Linear Pricing, and Annuity Market Screening / Casey Rothachild. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 82, 2015, N 1, с. 1-32. 

  

Сист. No: 59801

Застраховане в България

- 455 -

Сп Ф 531 п

Радлова, Невена.  Задължителните застраховки в Кодекса за застраховането / Невена Радлова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 2, с. 55-64. 

  

Сист. No: 59535

Образование

- 456 -

Сп I 60

Главеев, П.  Подготовка, продължаваща квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри в Австрия / П. Главеев. // INFO свят, 2015, N 1, с. 17-19. 

  

Сист. No: 60009

- 457 -

Сп I 60

Дърмонова, Л.  Подготовка, продължаваща квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри в Германия / Л. Дърмонова. // INFO свят, 2015, N 1, с. 22-27. 

  

Сист. No: 60013

- 458 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Изисквания към подготовката на педагогическите кадри в някои европейски страни и значението им за кариерното развитие / Й. Илиев. // INFO свят, 2015, N 1, с. 30-44. 

  

Сист. No: 60016

- 459 -

Сп I 60

Илиев, Й. и др.  Подготовка и продължаваща квалификация на педагогическите кадри в Швейцария / Й. Илиев, П. Главеев. // INFO свят, 2015, N 1, с. 27-29. 

  

Сист. No: 60015

- 460 -

Сп I 60

Колева, Н.  Изисквания към подготовката на педагогическите кадри в Белгия (френска общност) / Н. Колева. // INFO свят, 2015, N 1, с. 20-21. 

  

Сист. No: 60011

- 461 -

Сп I 60

Лозанова, В.  Резултати и изводи на работната група за училищна политика към генерална дирекция за образование и култура на ЕК / В. Лозанова. // INFO свят, 2015, N 1, 45-48. 

  

Сист. No: 60024

- 462 -

Сп I 60

Стоянова, М. и др.  Подготовка и продължаваща квалификация на педагогическите кадри в Европа / М. Стоянова, Й. Илиев. // INFO свят, 2015, N 1, с. 3-17. 

  

Сист. No: 60006

- 463 -

В К 263 d

Николова, Деница.  Какво ще се финансира по новата програма за наука и образование : За пръв път от 25 години в сектора има възможност да бъдат направени толкова сериозни инвестиции / Деница Николова. // Капитал Daily, V, N 42, 05 март 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 59922

- 464 -

Сп М 39 и

Азълов, Павел.  XML модел за автоматично генериране на програмни текстове / Павел Азълов. // Математика и информатика, LVIII, 2015, N 1, с. 19-39. 

  

Сист. No: 59569

- 465 -

Сп П 324

Богданова, Моника.  Синергичен модел за профедсионално ориентиране и консултиране на деда и младежи със специфични потребности / Моника Богданова. // Педагогика, 2015, N 3, с. 336-359. 

  

Сист. No: 60063

- 466 -

Сп М 39 и

Буторина, Татьяна.  М.В.Ломоносов и традиции университетского образования / Татьяна Буторина. // Математика и информатика, LVIII, 2015, N 1, с. 10-18. 

  

Сист. No: 59567

- 467 -

Сп С 57 б

Димитров, Любен.  Образованието и възпитанието на младото поколение, прогресът на цивилизацията и глобализацията / Любен Димитров. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2007, N 1, с. 36-43. 

  

Сист. No: 59995

- 468 -

Сп Л 763

Иванов, Борил.  Професия спедитор / Борил Иванов. // Логистика, XI, 2015, N 2, с. 46-49. 

  

Сист. No: 52044

- 469 -

Сп С 847

Кристанова, Неда.  PISA 2015 ще се проведе изцяло в електронен формат / Неда Кристанова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 1, с. 91-99. 

  

Сист. No: 59489

- 470 -

Сп С 57 б

Минасян, Гарабед.  Образованието като фактор за икономически растеж / Гарабед Минасян. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2015, N 2, с. 20-25. 

  

Сист. No: 60010

- 471 -

Сп П 324

Минова, Йоана.  Финансиране на средното образование в Германия и България. Сравнителен анализ / Йоана Минова. // Педагогика, 2015, N 3, с. 404-416. 

  

Сист. No: 60064

- 472 -

Сп С 966

Мынбаева, Айгерим и др.  Педагогические стериотипы в образовании: путь к профессиональным деформациям или развитию / Айгерим Мынбаева, Ирина Курманова. // Съвременна хуманитаристика, V, 2014, N 1, с. 82-95. 

  

Сист. No: 59909

- 473 -

Сп П 89 тп

Мысин, Михаил.  Государственно-частное партнерство как основа инноваций в сфере образовательных услуг / Михаил Мысин. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 2, с. 65-72. 

  

Сист. No: 59865

- 474 -

Сп С 847

Попов, Любомир.  Обект/и на наративната педагогика в контекста на дихотомията "наука-обект" / Любомир Попов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 1, с. 65-78. 

  

Сист. No: 59484

- 475 -

Сп С 847

Попов, Любомир.  Обекти на наративната педагогика в контекста на тезата за педагогическото явление / Любомир Попов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 2, с. 177-191. 

  

Сист. No: 60036

- 476 -

Сп С 57 б

Проданов, Васил.  Обществен дискусионен клуб по проблемите на науката и висшето образование / Васил Проданов. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2009, N 1, с. 56-57. 

  

Сист. No: 59970

- 477 -

Сп С 847

Рашева-Мерджанова, Яна.  Синергично образование - философия, педагогическа концепция, практика / Яна Рашева-Мерджанова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 2, с. 162-176. 

  

Сист. No: 60034

- 478 -

Сп С 847

Самарджиева, Даниела.  Иновативен модел за интеграция в Eвропейското образователно пространство чрез приложение на Wiki-платформата he Learning Machine Ltd за сертифициране на дигитални компетентности / Даниела Самарджиева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 1, с. 79-88. 

  

Сист. No: 59487

- 479 -

Сп М 486

Смилов, Даниел.  Икономиката на знанието или икономисване от знание / Даниел Смилов. // Мениджър, 2015, N 3, с. 114-117. 

  

Сист. No: 59827

- 480 -

Сп М 68 э

Стрельцова, Я.  Ценностная составляющая системы образования во Франции / Я. Стрельцова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2015, N 1, с. 88-103. 

  

Сист. No: 59608

- 481 -

Сп П 324

Такворян-Солакян, Божена.  Интерактивните методи и похвати на обучение в контекста на конструктивистката образователна парадигма / Божена Такворян-Солакян. // Педагогика, 2015, N 2, с. 229-243. 

  

Сист. No: 59479

Висше образование

- 482 -

43073

Найденова, Вихра и др.  Крос-национални различия в социалната подкрепа при студенти от три европейски държави: Германия, България и Полша / Вихра Найденова, Снежана Илиева. // Приложна психология и социална практика : Научна конференция / Състав. Галя Герчева-Несторова. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008, с. 33-43. 

  

Сист. No: 59876

- 483 -

Сп В 83 Э

Баранов, А. и др.  Измерение институтов в российских регионах : методология, источники данных, анализ / А. Баранов, Е. Малков. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 2, с. 69-103. 

  

Сист. No: 59653

- 484 -

Сп С 847

Вуцова, Албена.  Управлението на висшите училища в България в контекста на кохезионната политика на Европейския съюз / Албена Вуцова, Петър Иванов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 2, с. 138-152. 

  

Сист. No: 60031

- 485 -

Сп С 847

Гюрова, Вяра.  Подготовка на научни кадри по образователен мениджмънт / Вяра Гюрова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 2, с. 153-161. 

  

Сист. No: 60033

- 486 -

Сп С 847

Дамянов, Дамян.  Закон за развитие на академичния състав - крайно време за промяна / Дамян Дамянов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 2, с. 192-204. 

  

Сист. No: 60056

- 487 -

Сп М 39 и

Каракашева-Йончева, Лиляна.  Стимулиране активността на студентите в процеса на обучение чрез използване на интерактивни методи / Лиляна Каракашева-Йончева. // Математика и информатика, LVIII, 2015, N 1, с. 58-68. 

  

Сист. No: 59570

- 488 -

Сп С 847

Милкова, Румяна.  Компетентността и кампетенциите на личността - стратегия на университетското образование през XXI век / Румяна Милкова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIII, 2015, N 1, с. 38-64. 

  

Сист. No: 59481

Висше образование в България

- 489 -

Сп С 57 б

Дамянов, Дамян.  Законът за развитие на академичния състав - крайно време е за промяна / Дамян Дамянов. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2015, N 2, с. 41-47. 

  

Сист. No: 60014

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит

- 490 -

41762

Радунчев, Боян.  Етнически проблеми на българския преход / Боян Радунчев. // Предизвикателствата на промяната : Национална научна конференция София, 10-11 ноември 2004 г.. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006, с. 428-438. 

  

Сист. No: 60090

- 491 -

41762

Цанева, Еля.  Динамични процеси в българската теория на етничността през 90-те години - поглед на етнолога / Еля Цанева. // Предизвикателствата на промяната : Национална научна конференция София, 10-11 ноември 2004 г.. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006, с. 417-427. 

  

Сист. No: 60087

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Природа. Изучаване и опазване на природата Опазване на растителния и животинския свят

- 492 -

Сп Ф 53 кс

Седаш, Т. Н.  Экономические инструменты стимулирования природоохранной деятельности: анализ зарубежного опыта / Т. Н. Седаш. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 7, с. 54-64. 

  

Сист. No: 59441

Околна среда

- 493 -

Сп С 57 б

Панчев, Стойчо.  Климатичните промени - мит или обективна реалност / Стойчо Панчев. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2011, N 4, с. 11-15. 

  

Сист. No: 60029

Екология

- 494 -

В К 263 d

Дешев, Мартин.  Да програмираш климата : Учени препоръчват увеличаване на фокуса към геоинженерството за решаване на проблемите с вредните емисии / Мартин Дешев. // Капитал Daily, V, N 29, 12 февр. 2015, с. 23. 

  

Сист. No: 59913

- 495 -

Сп С 57 б

Димитров, Димитър.  Управление на съвременните социални конфликти / Димитър Димитров. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2015, N 1, с. 58-62. 

  

Сист. No: 59969

- 496 -

Сп П 89 тп

Кондратьев, Владимир.  Тенденции изменения глобального ресурсного ландшафта / Владимир Кондратьев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 3, с. 48-56. 

  

Сист. No: 60025

- 497 -

Сп С 57 б

Матеева, Зоя и др.  Оценка на соларните възобновяеми енергийни ресурси в района на Костинброд / Зоя Матеева, Антон Филипов. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2015, N 1, с. 5-18. 

  

Сист. No: 59962

- 498 -

Сп П 89 г

Пърличев, Димитър и др.  Био-геокологична катастрофа на Българското черноморие и изходът от нея / Димитър Пърличев, Стойко Стойков. // Проблеми на географията, 2014, N 3-4, с. 11-22. 

  

Сист. No: 59576

- 499 -

Сп С 57 б

Станкова, Татяна.  Модели за растеж, строеж и регулиране на гъстотата на горските насаждения / Татяна Станкова. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2015, N 1, с. 25-29. 

  

Сист. No: 59968

- 500 -

Сп С 57 б

Стоянова, Недежда.  Проблеми и перспективи за устойчиво развитие и възобновяване на горски екосистеми / Недежда Стоянова. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2015, N 1, с. 19-23. 

  

Сист. No: 59965

- 501 -

Сп С 57 б

Стоянова, Недежда.  Стационарни изследвания на горски екосистеми в Рила планина / Недежда Стоянова. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2011, N 4, с. 19-22. 

  

Сист. No: 60030

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Медицина

- 502 -

36749

Анализ на факторите, влияещи върху структурата на разходите на общинските болници . // Социално-културният пазар: предизвикателствата на прехода : Национална конференция. - София : УИ Стопанство, 1997, с. 20-25. 

  

Сист. No: 59940

- 503 -

36749

Гетов, И. и др.  Разработване на маркетингови концепции за продажбата на медикаменти / И. Гетов, Г. Петрова. // Социално-културният пазар: предизвикателствата на прехода : Национална конференция. - София : УИ Стопанство, 1997, с. 112-115. 

  

Сист. No: 59950

- 504 -

36749

Давидов, Б. и др.  Основни положения на система за договориране на медицинско обслужване мужду общински власти и здравни заведения / Б. Давидов, П. Грива, П. Амуджев. // Социално-културният пазар: предизвикателствата на прехода : Национална конференция. - София : УИ Стопанство, 1997, с. 40-52. 

  

Сист. No: 59945

- 505 -

36749

Петков, Н.  Система за доброволно здравно осигуряване / Н. Петков. // Социално-културният пазар: предизвикателствата на прехода : Национална конференция. - София : УИ Стопанство, 1997, с. 53-63. 

  

Сист. No: 59947

- 506 -

36749

Принципи за финансиране и заплащане на извънболничната медицинска помощ в периода до въвеждането на здравно осигуряване . // Социално-културният пазар: предизвикателствата на прехода : Национална конференция. - София : УИ Стопанство, 1997, с. 3-8. 

  

Сист. No: 59932

- 507 -

36749

Проектът"Състав на болните" (Case mix) . // Социално-културният пазар: предизвикателствата на прехода : Национална конференция. - София : УИ Стопанство, 1997, с. 9-14. 

  

Сист. No: 59935

- 508 -

Сп М 453

Веков, Т. и др.  Какви са основните подходи за фармакоикономическа оценка? / Т. Веков, Ж. Колев. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XLVI, 2015, N 1, с. 55-63. 

  

Сист. No: 59652

- 509 -

36749

.  Неформални плащания от пациентите и черен пазар в здравеопазването. // Социално-културният пазар: предизвикателствата на прехода : Национална конференция. - София : УИ Стопанство, 1997, с. 15-19. 

  

Сист. No: 59937

- 510 -

36749

ABC - анализ на стоковите запаси и възможности за усъвършенствуване на управлението им в аптечните фирми . // Социално-културният пазар: предизвикателствата на прехода : Национална конференция. - София : УИ Стопанство, 1997, с. 102-106. 

  

Сист. No: 59948

Здравен мениджмънт

- 511 -

Сп М 453

Борисова, Б.  Комуникацията и сътрудничеството "лекар-пациент" в общата медеценска практика / Б. Борисова. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XLVI, 2015, N 2, с. 3-11. 

  

Сист. No: 59951

- 512 -

Сп М 453

Крумов, К.  Нерешени организационни проблеми на извънболничната медицинска помощ / К. Крумов. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XLVI, 2015, N 2, с. 30-40. 

  

Сист. No: 59954

- 513 -

Сп М 486

Трифонов, Кунчо.  Търсенето на съвременно лечение ще движи нагоре фармацевтичния пазар у нас / Кунчо Трифонов. // Мениджър, 2015, N 2, с. 91-92. 

  

Сист. No: 59525

Здравеопазване

- 514 -

Сп М 486

Велева, Ирина.  Равен достъп до качествено здравеопазване става приоритет на Европа / Ирина Велева. // Мениджър, 2015, N 2, с. 94-97. 

  

Сист. No: 59526

- 515 -

Сп И 50 м

Салчев, Петко.  Влиянието на инвестициите върху здравната система в България / Петко Салчев. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 2, с. 3-29. 

  

Сист. No: 59806

Здравна икономика

- 516 -

Сп М 453

Веков, Т.  Анализ на факторите, оказващи влияние върху публичните разходи за лекарствени продукти в България (2012-2014 г.) / Т. Веков. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XLVI, 2015, N 1, с. 47-63. 

  

Сист. No: 59651

Научно-техническо развитие

- 517 -

Сп Б 44 БСУ

Развитие на икономика, базирана на знания и иновации чрез изграждане на Офис за Технологичен трансфер: Необходимост, концептуален модел и логическа рамка . // Бизнес посоки, XI, 2014, N 2, с. 99-108. 

  

Сист. No: 59679

- 518 -

Сп Б 44 БСУ

Развитие на икономика, базирана на знания и иновации чрез изграждане на Офис за Технологичен Трансфер: Резултати и продукти, разработени в рамките на проекта . // Бизнес посоки, XI, 2015, N 1, с. 88-99. 

  

Сист. No: 59648

Енергетика

- 519 -

В Б 254

Савов, Стефан.  Енергийната либерализация - пълна мистификация / Стефан Савов. // Банкеръ, XXII, N 11, 13-20 март 2015, с. 29. 

  

Сист. No: 59588

- 520 -

Сп М 68 э

Кавешников, Н.  Возобновляемая энергетика в ЕС: смена приоритетов / Н. Кавешников. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 12, с. 70-81. 

  

Сист. No: 52117

- 521 -

Сп Ю 371

Машкин, Любен.  Слабостите в новия Закона за енергийна ефективност / Любен Машкин. // Ютилитис, XIII, 2015, N 2, с. 44-49. 

  

Сист. No: 59494

- 522 -

Сп Ю 371

Машкин, Любен.  Работна форма на балансите на горивата и на баланса на условното гориво - форма 3 / Любен Машкин. // Ютилитис, XIII, 2015, N 3, с. 44-47. 

  

Сист. No: 59904

- 523 -

Сп Ю 371

Попчев, Петър.  Инициативата за европейски газов хъб у нас е навременна и перспективна / Петър Попчев. // Ютилитис, XIII, 2015, N 2, с. 24-27. 

  

Сист. No: 59492

- 524 -

Сп Ю 371

Предизвикателството Енергиен съюз в Европа . // Ютилитис, XIII, 2015, N 2, с. 22-23. 

  

Сист. No: 59491

- 525 -

Сп Ч E 18

Donchev, Nikolay.  Energy dependence and competitiveness / Nikolay Donchev. // Economic Alternatives, 2014, N 4, с. 78-91. 

  

Сист. No: 60073

Селско стопанство. Горско стопанство

- 526 -

Сп М 486

Велева, Ирина.  Бизнес за милиарди в родната земя / Ирина Велева. // Мениджър, 2015, N 4, с. 112-113. 

  

Сист. No: 60052

- 527 -

Сп З 54

Джувинов, Василий и др.  Биологично производство на плодове в Европа / Василий Джувинов, Милена Димова, Недялка Палагачева. // Земеделие плюс, 2015, N 2, с. 24-26. 

  

Сист. No: 59821

- 528 -

Сп Р 448

Димитрова, Миленка.  Българското свинско е качествено, защото животните се хранят със зърно / Миленка Димитрова. // Регал, 2015, N 2, с. 30-32. 

  

Сист. No: 59874

- 529 -

Сп З 544 к

Законоустановените изисквания за управление - част от системата за кръстосано съответствие . // Земеделска кооперация, XXIII, 2015, N 1, с. 45-48; №2-3, с. 75-96. 

  

Сист. No: 59564

- 530 -

Сп А 255

Земеделието на Украйна . // Агробизнесът, XIII, 2015, N 3, с. 28-29; N 4 с. 37. 

  

Сист. No: 59469

- 531 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Полските мишки нанасят големи поражения на есенните посеви / Петко Иванов. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 3, с. 48-49. 

  

Сист. No: 59476

- 532 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Загуби при азотното торене и мерки за отстраняването им / Петко Иванов. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 4, с. 43-45. 

  

Сист. No: 59804

- 533 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Картофите - алтернатива на скъпите храни и нискорискова култура / Петко Иванов. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 4, с. 49-51. 

  

Сист. No: 59807

- 534 -

Сп З 54

Колев, Танко и др.  Български и чуждестранни сортове твърда пшеница / Танко Колев, Нуреттин Тахсин, Любка Колева. // Земеделие плюс, 2015, N 2, с. 9-11. 

  

Сист. No: 59817

- 535 -

Сп С 57 б

Петров, Вълко.  Генно модифицираните организми - гражданска употреба и научно разбиране / Вълко Петров. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2010, N 3, с. 97-103. 

  

Сист. No: 60098

- 536 -

Сп З 54

Петрова, Илияна.  Хуминов препарат за органично производство при твърда пшеница / Илияна Петрова. // Земеделие плюс, 2015, N 2, с. 12-14. 

  

Сист. No: 59820

- 537 -

Сп З 54

Родовитост на отбрани клонове от сорт Каберне Совиньон . // Земеделие плюс, 2015, N 2, с. 27-29. 

  

Сист. No: 59822

- 538 -

Сп А 255

Тадата от едър рогат добитък в ЕС ще намоляват правопропорционално на парниковите газове.  Тадата от едър рогат добитък в ЕС ще намаляват правопропорционално на парниковите газове. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 3, с. 15-17. 

  

Сист. No: 59467

- 539 -

Сп З 54

Тонев, Тоньо.  Химическа борба срещу плевелите при основните полски култури / Тоньо Тонев, Аньо Митков. // Земеделие плюс, 2015, N 2, 24 с. [прил.]. 

  

Сист. No: 59823

- 540 -

Сп А 255

Холандия - пример за високо производително и ефективно земеделие . // Агробизнесът, XIII, 2015, N 2, с. 28-29, N 4, с. 23. 

  

Сист. No: 59021

Растениевъдство

- 541 -

Сп А 255

Опасен микотоксин в пшеницата - вомитоксин . // Агробизнесът, XIII, 2015, N 3, с. 42-43. 

  

Сист. No: 59475

Земеделие. Организация и управление

- 542 -

В Б 921 ф

Давидова, Алма.  Къде сме на земеделската карта на Европа / Алма Давидова. // Български фермер, XXIV, N 1221, 30 апр. - 6 май 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 60122

- 543 -

В К 263 d

Шиндова, Диана.  Новата мярка за модернизация на земеделските стопанства : Ограничават се вложенията в техника, ще се насърчават колективните инвестиции / Диана Шиндова. // Капитал Daily, V, N 34, 19 февр. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 59917

- 544 -

В К 263 d

Янков, Ивайло.  Как земеделците да получат по-голямо еврофинансиране : Един от начините е да защитят проект, с който да надградят основната си дейност / Ивайло Янков. // Капитал Daily, V, N 47, 12 март 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 59925

- 545 -

Сп С 57 б

Атанасов, Атанас и др.  Земеделието през 2050 г. - В България и света / Атанас Атанасов, Цветан Цветков, Александър Александров. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2015, N 2, с. 3-8. 

  

Сист. No: 60007

Мениджмънт

- 546 -

45690

Пенчев, Пенчо и др.  За едно по-ефективно управление / Пенчо Пенчев, Ивалинка Пенчева. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 318-329. 

  

Сист. No: 59775

- 547 -

Сп Г 62 а

Данаилова, Красимира Георгиева.  Проблеми на информационно-технологичната промяна и ролята на човешкия фактор / Красимира Георгиева Данаилова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 254-262. 

  

Сист. No: 59724

- 548 -

Сп Г 621 ВСУ

Славов, Здравко.  Основи на теорията за вземане на решения / Здравко Славов. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2012, с. 61-141. 

  

Сист. No: 59578

- 549 -

Сп Г 62 а

Стоянова, Даниела Стоянова.  Алгоритъм за управление на организационната промяна / Даниела Стоянова Стоянова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 59-84. 

  

Сист. No: 59598

- 550 -

Сп Г 62 а

Христова, Ралица Христова.  Същност и реализация на управленския процес / Ралица Христова Христова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 393-401. 

  

Сист. No: 59761

- 551 -

Сп М 486

Александров, Величко.  За свободата на един мениджър / Величко Александров. // Мениджър, 2015, N 2, с. 78. 

  

Сист. No: 59521

- 552 -

Сп П 186

Алексиева, Десислава.  Кризисна ситуация във фактическите отношения / Десислава Алексиева. // Панорама на труда, 2015, N 1-2, с. 50-55. 

  

Сист. No: 59399

- 553 -

Сп М 486

Антонова, Александра.  Срещата започва, включвайте телефоните / Александра Антонова. // Мениджър, 2015, N 3, с. 56. 

  

Сист. No: 59813

- 554 -

Сп П 89 тп

Бойко, Алексей.  Методика интегральной оценки качества управления государственными предприятиями и учреждениями / Алексей Бойко. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 3, с. 101-108. 

  

Сист. No: 60042

- 555 -

Сп М 486

Борачев, Владимир.  Скритите съкровища в теб / Владимир Борачев. // Мениджър, 2015, N 3, с. 54-55. 

  

Сист. No: 59812

- 556 -

Сп Б 44 БСУ

Йоргова, Юлия.  Подходи за намаляване на разнородността на услугите / Юлия Йоргова. // Бизнес посоки, XI, 2015, N 1, с. 45-50. 

  

Сист. No: 59641

- 557 -

Сп М 486

Касимова-Моасе, Мария.  Думи, думи, думи. Останалото е мълчание / Мария Касимова-Моасе. // Мениджър, 2015, N 3, с. 58-59. 

  

Сист. No: 59814

- 558 -

Сп П 89 тп

Кельчевская, Наталья и др.  Контроллинг как основная составляющая процесса управления промишленным предприятием / Наталья Кельчевская, Ирина Зимненко. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 1, с. 127-131. 

  

Сист. No: 59440

- 559 -

Сп П 89 тп

Кирьяно, Игорь.  Количественный анализ трансакционных издержек: кардиналистский подход / Игорь Кирьяно. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 3, с. 125-135. 

  

Сист. No: 60047

- 560 -

Сп П 89 тп

Клюев, Юрий и др.  Моделирование управления и задача мотивации менеджеров / Юрий Клюев, Роман Ческидов. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 2, с. 112-121. 

  

Сист. No: 59845

- 561 -

Сп М 486

Кутевски, Боян.  Бързо успелият човек / Боян Кутевски. // Мениджър, 2015, N 4, с. 52-53. 

  

Сист. No: 60027

- 562 -

Сп М 486

Майер, Максим.  Изкуството на мотивацията (по Лъчезар Цоцорков) / Максим Майер. // Мениджър, 2015, N 3, с. 50-52. 

  

Сист. No: 59811

- 563 -

Сп М 486

Пътят нагоре, който води още по-нагоре . // Мениджър, 2015, N 2, с. 42-43. 

  

Сист. No: 59488

- 564 -

Сп C 58

Управление на грешките - изберете метод, отговарящ на целта . // CIO, XI, 2015, N 3, с. 68-69. 

  

Сист. No: 59748

- 565 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Клиентът е истинският работодател в компанията / Татяна Явашева. // Икономика, 2015, N 47, с. 58-61. 

  

Сист. No: 59458

Бизнес стратегии

- 566 -

В К 263 d

McDonald's търси новия си имидж  : Веригата за бързо хранене експериментира с нови концепции, за да върне младите клиенти. // Капитал Daily, V, N 2, 06 ян. 2015, с. 18. 

  

Сист. No: 59887

Планиране-метод на управление

- 567 -

45690

Банкова, Йовка.  Повишаването на конкурентоспособността - приоритет в стратегическите документи за развитие на България / Йовка Банкова. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 116-124. 

  

Сист. No: 59710

- 568 -

45690

Борисова-Маринова, Кремена.  Заетостта на жените - ключов проблем при реализацията на европейската стратегия за заетостта / Кремена Борисова-Маринова. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 137-150. 

  

Сист. No: 59725

- 569 -

45690

Ванков, Николай.  Планиране на дигитална маркетингова кампания в социалната мрежа Facebook / Николай Ванков. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 393-401. 

  

Сист. No: 59795

- 570 -

45690

Владимирова, Катя.  Стратегическо планиране и програмиране в България преди и след присъединяването в ЕС: развитие и нереализирани възможности / Катя Владимирова. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 21-30. 

  

Сист. No: 59694

- 571 -

45690

Ганчева, Антоанета и др.  Планиране на бюджета на държавното обществено осигуряване - практически процедури и параметри / Антоанета Ганчева, Антонина Николова. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 105-107. 

  

Сист. No: 59706

- 572 -

45690

Генкова, Диана.  Стратегическото планиране - модерната управленска философия: реалност или химера за управленската практика в България? / Диана Генкова. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 182-194. 

  

Сист. No: 59733

- 573 -

45690

Дончев, Николай.  Извлече ли поука Европейският съюз от неуспеха на Лисабонската стратегия? / Николай Дончев. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 151-167. 

  

Сист. No: 59729

- 574 -

45690

Дуранкев, Боян.  Прогнозиране, проектиране, програмиране и планиране на глобалните процеси / Боян Дуранкев. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 31-42. 

  

Сист. No: 59695

- 575 -

45690

Иванов, Христо.  Управлението на Европейския съюз се нуждае от системно мислене и системен подход / Христо Иванов. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 80-85. 

  

Сист. No: 59700

- 576 -

45690

Йорданов, Йордан.  Стратегически приоритети за превръщане на България в целогодишна дестинация за здравен и СПА медицински туризъм / Йордан Йорданов. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 108-115. 

  

Сист. No: 59708

- 577 -

45690

Кондев, Георги и др.  Някои възможности за непрекъснати подобрения на системата за управление на качеството на организацията / Георги Кондев, Димитър Тенчев. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 308-317. 

  

Сист. No: 59772

- 578 -

45690

Крумов, Калин.  Проблеми при формулиране на целите за развитие на областите и общините в България / Калин Крумов. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 201-212. 

  

Сист. No: 59738

- 579 -

45690

Кузманова, Марияна.  Хармонизиране на личните цели на сътрудниците с целите на организацията в процеса на планиране / Марияна Кузманова. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 299-307. 

  

Сист. No: 59754

- 580 -

45690

Куртева, Галина.  Сценариен подход и стратегическо планиране / Галина Куртева. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 267-275. 

  

Сист. No: 59750

- 581 -

45690

Мавров, Христо.  Пактът "Евро плюс" - цели и възможни резултати (Парадоксът на съставното цяло) / Христо Мавров. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 58-73. 

  

Сист. No: 59697

- 582 -

45690

Нецева-Порчева, Татяна.  Използване на трансферните цени във фирменото управление / Татяна Нецева-Порчева. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 363-374. 

  

Сист. No: 59791

- 583 -

45690

Нешева-Кьосева, Нинел.  Методът Material Flow Cost Accounting (MFCA) - отчитане на разходите на материалния поток (ОРМП) / Нинел Нешева-Кьосева. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 375-392. 

  

Сист. No: 59793

- 584 -

45690

Панайотов, Атанас и др.  Регионалната политика на ЕС за постигане на териториална кохезия в Р България (2007-2020) / Атанас Панайотов, Зорница Тодорова. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 243-259. 

  

Сист. No: 59741

- 585 -

45690

Радев, Кирил.  Стратегическо планиране, енергийни политики и устойчиво развитие на България / Кирил Радев. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 86-93. 

  

Сист. No: 59701

- 586 -

45690

Ризова, Теодора.  Аспекти на политиката на регионално развитие на България / Теодора Ризова. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 237-242. 

  

Сист. No: 59739

- 587 -

45690

Славова, Зоя.  Стратегическо планиране и управление на риска в националния осигурителен институт / Зоя Славова. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 95-104. 

  

Сист. No: 59705

- 588 -

45690

Славова, Ирена.  Стратегическо фирмено планиране и програмиране / Ирена Славова. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 260-266. 

  

Сист. No: 59743

- 589 -

45690

Славова, Ирена.  Аналитични инструменти за управление на разходите - създаване и поддържане на конкурентно предимство / Ирена Славова. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 288-298. 

  

Сист. No: 59753

- 590 -

45690

Стефанов, Нако.  Съвременното макропланиране в страните от Източна и Южна Азия - Китайска Народна Република (КНР), Япония и Индия / Нако Стефанов. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 43-57. 

  

Сист. No: 59696

- 591 -

45690

Стоянова, Цветана.  "Делта" теорията за конкурентните предимства на бизнес организациите / Цветана Стоянова. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 276-287. 

  

Сист. No: 59752

- 592 -

45690

Тонкова, Станка.  Регионално стратегическо планиране и програмиране / Станка Тонкова. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 195-200. 

  

Сист. No: 59737

- 593 -

45690

Хитов, Митко.  За погрешността на някои критики срещу баланса на междуотрасловите връзки / Митко Хитов. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 176-182. 

  

Сист. No: 59732

- 594 -

45690

Цанова, Камелия.  Връзката между сивата икономика и пазара на труда в България / Камелия Цанова. // Стратегическо планиране и програмиране : Настояще и бъдеще : [Сб. докл. от науч. конф., 13 дек. 2013 г.] / Състав. Катя Владимирова, Станка Тонкова, Ирена Славова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 168-175. 

  

Сист. No: 59731

- 595 -

Сп П 89 тп

Овешникова, Людмила и др.  Развитие стратегического планирования инфраструктурного обеспечения бизнеса в регионе / Людмила Овешникова, Елена Сибирская. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 2, с. 30-37. 

  

Сист. No: 59934

- 596 -

Сп Б 44 БСУ

Славова, Ирена.  Бенчмаркингът - елемент от процеса на стратегическото фирмено планиране / Ирена Славова. // Бизнес посоки, XI, 2014, N 2, с. 38-49. 

  

Сист. No: 59663

Корпоративно управление

- 597 -

В К 263 d

Луканова, Яна.  По-малко корпоративни и повече социални и отговорни : Няколко съвета как да направите вашата корпоративна социална инициатива по-ефективна - и за имиджа на компанията, и за хората, за които предназначена / Яна Луканова. // Капитал Daily, V, N 74, 22 апр. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 59993

Риск мениджмънт

- 598 -

Сп Ч R 62

Jones, Marc.  Threat Level Rising / Marc Jones. // Risk Management  (New York), 62, 2015, N 1, с. 34-37. 

  

Сист. No: 59771

- 599 -

Сп Ч R 62

Milano, Carol.  Thirty Business / Carol Milano. // Risk Management  (New York), 62, 2015, N 1, с. 38-42. 

  

Сист. No: 59769

Управление на фирмата

- 600 -

Сп Б 44 БСУ

Куртева, Галина.  Стратегически решения спрямо конкурентите в условията на несигурност / Галина Куртева. // Бизнес посоки, XI, 2014, N 2, с. 50-55. 

  

Сист. No: 59666

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 601 -

Сп Ч E 18

Ivanov, Ivaylo.  Public-private partnership for critical industrial infrastructure protection: Basic Issues and the Case of Bulgaria / Ivaylo Ivanov. // Economic Alternatives, 2014, N 3, с. 71-82. 

  

Сист. No: 59602

Мениджмънт на фирмата

- 602 -

Сп М 486

Андонова, Любомила.  Бъдете уверени, за да водите екипа в правилната посока / Любомила Андонова. // Мениджър, 2015, N 3, с. 62-63. 

  

Сист. No: 59815

- 603 -

Сп М 486

Христов, Александър.  Екип като екипировка / Александър Христов. // Мениджър, 2015, N 2, с. 44-45. 

  

Сист. No: 59507

- 604 -

Сп C 58

[Пет] 5 съвета за тиймбилдинг на ИТ отдела . // CIO, XI, 2015, N 3, с. 70-72. 

  

Сист. No: 59756

Бизнес риск

- 605 -

Сп В 986

Пайпър, Артър.  Ветровете на промяната / Артър Пайпър. // Вътрешен одитор, XI, 2014, N 6, с. 31-36. 

  

Сист. No: 59632

Проектно управление

- 606 -

В К 263 d

Караманов, Валери.  Как да изберем добър консултант : Основно правило е да информира клиента за всички възможни рискове по отношение на проекта / Валери Караманов. // Капитал Daily, V, N 52, 19 март 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 59585

- 607 -

В К 263 d

Янков, Ивайло.  Колко струва подготовката на инвестиционен европроект : Най добър вариант е консултантът да помага от начало до края на процесса / Ивайло Янков. // Капитал Daily, V, N 57, 26 март 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 59682

- 608 -

Сп П 89 тп

Долженко, Руслан.  Системы рейтингования в краудсорсинговых проектах / Руслан Долженко. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 2, с. 122-126. 

  

Сист. No: 59846

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 609 -

Сп С 57 б

Божинова, Румяна и др.  Медийната среда - доминиращи психологически ефекти за индивида / Румяна Божинова. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2012, N 4, с. 3-9. 

  

Сист. No: 59980

- 610 -

Сп В 986

Цветкова, Фанка.  Комуникация с труден събеседник: как да разпознаем ригидния характер / Фанка Цветкова. // Вътрешен одитор, XI, 2014, N 6, с. 5-15. 

  

Сист. No: 59624

Счетоводство

- 611 -

657/С/Н 267

Бонев, Живко.  Финансовите отчети за 2004 година / Живко Бонев. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 31-38. 

  

Сист. No: 60088

- 612 -

657/С/Н 267

Дочев, Иван.  Годишен финансов отчет на организациите с нестопанска цел / Иван Дочев. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 56-59. 

  

Сист. No: 60104

- 613 -

657/С/Н 267

Златков, Иван.  Годишно счетоводно приключване и съсавяне на годишни финансови отчети в бюджетните предприятия за 2004 г. / Иван Златков. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 39-47. 

  

Сист. No: 60102

- 614 -

657/С/Н 267

Рангелов, Евгени.  Специални отчетни задачи на годишното счетоводно приключване в строителното предприятие / Евгени Рангелов. // Наръчник на икономиста 2005 : Кн. 1-12. - Пловдив : Плутон-1, 2005, с. 48-55. 

  

Сист. No: 60103

- 615 -

Сп Г 62 а

Алексиева, Александрина Пламенова.  Организация и особености на работа на счетоводния работник в изнесено работно място в домашни условия / Александрина Пламенова Алексиева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 17-26. 

  

Сист. No: 59684

- 616 -

Сп Г 62 а

Живкова, Лидия Георгиева.  Особености в организацията и счетоводното отчитане на разходите и приходите в юридическите лица с нестопанска цел / Лидия Георгиева Живкова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 263-274. 

  

Сист. No: 59734

- 617 -

Сп Г 62 а

Тодоров, Мирослав Великов.  Предизвикателства пред счетоводното отчитане на лизинговите сделки при лизингополучателите / Мирослав Великов Тодоров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 235-253. 

  

Сист. No: 59654

- 618 -

Сп Б 90

Башкатова, Л. И.  Как учесть платежи по ОСАГО и КАСКО / Л. И. Башкатова. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 4, с. 50-53. 

  

Сист. No: 60021

- 619 -

Сп С 953 п

Божков, Васил.  Прилагане на метода на собствения капитал при съставяне на консолидирани финансови отчети / Васил Божков. // Счетоводство плюс, 2015, N 4, с. 5-9. 

  

Сист. No: 60094

- 620 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Приложението към финансовите отчети / Живко Бонев. // Счетоводство плюс, 2015, N 2, с. 1-3; № 3, с. 4-7. 

  

Сист. No: 59155

- 621 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Приложението към финансовите отчети / Живко Бонев. // Счетоводство плюс, 2015, N 3, с. 1-3 ; № 2, с. 4-7. 

  

Сист. No: 59676

- 622 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Прехвърляне на вземания / Живко Бонев. // Актив, 2015, N 3, с. 2-5. 

  

Сист. No: 59830

- 623 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Новата счетоводна директива и нейното транспониране в националното счетоводно законодателство / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 2, с. 3-15. 

  

Сист. No: 59445

- 624 -

Сп Б 923 з

Вейсел, Али.  Концептуална обща рамка за финансови отчети - характеристика и някои приложения / Али Вейсел. // Български законник, XXIV, 2015, N 3, с. 43-52. 

  

Сист. No: 59495

- 625 -

Сп Ф 531 п

Вечев, Венцислав.  Признаване и отчитане на паричните дарения в бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 2, с. 16-20. 

  

Сист. No: 59444

- 626 -

Сп А 454

Гълъбов, М.  Аутсорсинг / М. Гълъбов. // Актив, 2015, N 3, с. 15-18. 

  

Сист. No: 59841

- 627 -

Сп Б 445

Деков, Веселин.  Практико-приложни аспекти на задбалансовото отчитане на поетите ангажименти за разходи в бюджетните организации / Веселин Деков. // Бизнес управление, XXV, 2015, N 1, с. 80-98. 

  

Сист. No: 59798

- 628 -

Сп А 454

Димитрова, Любомира.  Проблеми при изготвяне на консолидирани финансови отчети с балансова дата 31.12.2014 г. / Любомира Димитрова. // Актив, 2015, N 3, с. 12-14. 

  

Сист. No: 59838

- 629 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2014 година / Мина Димитрова. // Актив, 2015, N 2, с. 28-45. 

  

Сист. No: 59425

- 630 -

Сп Б 923 з

Досев, Христо.  Добри счетоводни практики - уместните стъпки за годишното счетоводно приключване / Христо Досев. // Български законник, XXIV, 2015, N 3, с. 53-60. 

  

Сист. No: 59496

- 631 -

Сп Ф 531 п

Досев, Христо.  Добри счетоводни практики - уместните стъпки за годишното счетоводно приключване / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 3, с. 15-28. 

  

Сист. No: 59898

- 632 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Отчитане на инвестициите по метода на собствения капитал / Стоян Дурин. // Актив, 2015, N 2, с. 2-3. 

  

Сист. No: 59397

- 633 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Корекции на годишни финансови отчети / Стоян Дурин. // Актив, 2015, N 4, с. 2-3. 

  

Сист. No: 60057

- 634 -

Сп С 953 п

Дурин, Стоян.  Отчитане на преоценките на активи и пасиви / Стоян Дурин. // Счетоводство плюс, 2015, N 4, с. 1-4. 

  

Сист. No: 60093

- 635 -

Сп С 953 п

Евлогиев, Емил.  Гарантира ли СС9 финансовите отчети на ЮЛНЦ прозрачността във финансовите отчети на политическите партии? / Емил Евлогиев. // Счетоводство плюс, 2015, N 3, с. 1, 3, 7. 

  

Сист. No: 59669

- 636 -

Сп Б 90

Кувалдина, Т. Б.  Ковенанты в бухгалтерской (финансовой отчетности) / Т. Б. Кувалдина. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 4, с. 94-97. 

  

Сист. No: 60019

- 637 -

Сп А 454

Петков, Георги.  Изплащане на дивидент на съдружници в ООД преди приемане на ГФО / Георги Петков. // Актив, 2015, N 2, с. 48-49. 

  

Сист. No: 59427

- 638 -

Сп Ф 53 кс

Петрикова, Е. М. и др.  Методы оценки стоимости нематериальных активов / Е. М. Петрикова, Е. И. Исаева, М. А. Овсянникова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 12, с. 20- 33. 

  

Сист. No: 59869

- 639 -

Сп А 454

Петров, Петър.  Управление на оборотния капитал / Петър Петров. // Актив, 2015, N 2, с. 13-16. 

  

Сист. No: 59407

- 640 -

Сп А 454

Петров, Петър.  Управление на оборотния капитал / Петър Петров. // Актив, 2015, N 3, с. 9-11. 

  

Сист. No: 59833

- 641 -

Сп А 454

Пожаревска, Румяна.  Концептуална рамка и отчитане на преоценката на нематериалните активи / Румяна Пожаревска. // Актив, 2015, N 2, с. 5-13. 

  

Сист. No: 59406

- 642 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Приходи и разходи, свързани с дарение за данъчен амортизируем актив / Евгени Рангелов. // Актив, 2015, N 2, с. 3-5. 

  

Сист. No: 59402

- 643 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Счетоводно отчитане на кредитно известие при промяна на данъчната основа, анулиране на сделки и връщане на аванси / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 2, с. 21-26. 

  

Сист. No: 59446

- 644 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Документиране и отчитане на ДДС като допустим разход по проекти на оперативни програми, финансирани от фондовете на ЕС / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 3, с.5-14. 

  

Сист. No: 59891

- 645 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Тема: Преобразуване на нърговски дружества чрез сливане. Счетоводни и данъчни аспекти / Евгени Рангелов. // Актив, 2015, N 4, с. 3-5. 

  

Сист. No: 60058

- 646 -

Сп Д 41 к

Турбанов, А. В. и др.  Рынок аудиторских услуг России: тенденции, проблемы, направления развития / А. В. Турбанов, И. А. Лисовская. // Деньги и кредит  (Москва), 88, 2015, N 2, с. 14-20. 

  

Сист. No: 59544

- 647 -

Сп Ф 53 кс

Чалдаева, Л. А. и др.  Нефинансовая отчетност в России: проблемы становления и развития / Л. А. Чалдаева, А. С. Красикова, И. Н. Федчин. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 13, с. 21-31. 

  

Сист. No: 59976

Счетоводство на предприятието

- 648 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Отчитане на дебитни и кредитни известия по издадени данъчни документи и при анулиране на сделки / Евгени Рангелов. // Актив, 2015, N 3, с. 6-8. 

  

Сист. No: 59831

Международни счетоводни стандарти

- 649 -

Сп Б 90

Дружиловская, Т. Ю. и др.  Применение в учете и отчетности требований МСФО (IAS) 21 / Т. Ю. Дружиловская, Э. С. Дружиловская. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 4, с. 19-25. 

  

Сист. No: 60020

- 650 -

Сп Б 90

Остренко, Е. В.  Изменение в МСФО / Е. В. Остренко. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 4, с. 17-18. 

  

Сист. No: 59986

Одиторски контрол

- 651 -

Сп Ф 531 п

Атанасова, Александра.  Обжалване на заповед за възлагане на ревизия / Александра Атанасова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 2, с. 53-54. 

  

Сист. No: 59534

- 652 -

Сп В 986

Евлогиев, Емил.  Системата за контрол върху качеството на работата на регистрираните одитори в България - отговор на изискванията към одита в условията на финансова криза / Емил Евлогиев. // Вътрешен одитор, XI, 2014, N 6, с. 19-25. 

  

Сист. No: 59631

- 653 -

Сп Ф 53 кс

Толчинская, М. Н. и др.  Развитие государственного аудита в Российской Федерации / М. Н. Толчинская, Л. А. Ахмедова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 14, с. 14-54. 

  

Сист. No: 60003

- 654 -

Сп В 986

Чеймбърс, Ричард.  Пет лични инвестиции за успех в кариерното израстване / Ричард Чеймбърс. // Вътрешен одитор, XI, 2014, N 6, с. 37-40. 

  

Сист. No: 59633

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 655 -

Сп Б 445

Алексеева, Алла.  Аналитична процедура по прогнозиране на продажбите въз основа факторите на влияние / Алла Алексеева. // Бизнес управление  (Свищов), XXV, 2015, N 1, с. 43-55. 

  

Сист. No: 59794

- 656 -

Сп Б 445

Димитрова, Ралица.  Изследване на жизнения цикъл на публичните компании от индекса SOFIX / Ралица Димитрова. // Бизнес управление, XXV, 2015, N 1, с. 56-79. 

  

Сист. No: 59797

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 657 -

Сп Ч 895

Атанасов, Андрей.  Търсенето и развитието на лидерски качества в полза на обществото / Андрей Атанасов. // Човешки ресурси, 2015, N 2, с. 20-21. 

  

Сист. No: 59988

- 658 -

Сп Ч 895

Колко струва недоволствието на служителите? . // Човешки ресурси, 2015, N 2, с. 31-32. 

  

Сист. No: 59991

- 659 -

Сп Ч 895

Райкинска, Снежана.  Професиите на бъдещето / Снежана Райкинска. // Човешки ресурси, 2015, N 2, с. 22-23. 

  

Сист. No: 59989

- 660 -

Сп Ч 895

Самози, Лесли Т.  МВА програма със специализация по управление на човешките ресурси (HRM) / Лесли Т. Самози. // Човешки ресурси, 2015, N 2, с. 25-26. 

  

Сист. No: 59990

- 661 -

Сп П 89 тп

Эмиров, Назим и др.  Разработка инновационных персонал-технологий в органах исполнительной власти / Назим Эмиров, Марат Асланов. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 3, с. 21-26. 

  

Сист. No: 60023

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 662 -

43073

Недева, Виктория и др.  Кризи в кариерното и жизненото развитие и програма за поддържане на професионалната идентичност / Виктория Недева, Маргарита Стефанова-Бакрачева. // Приложна психология и социална практика : Научна конференция / Състав. Галя Герчева-Несторова. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008, с. 373-384. 

  

Сист. No: 59877

- 663 -

В К 263 d

Алкалай, Неда.  Как да преговаряме по-ефективно : На какво да обърнете внимание, за да отстоявате позицията си по-успешно / Неда Алкалай. // Капитал Daily, V, N 56, 25 март 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 59673

- 664 -

В К 263 d

Арнаудов, Юлиян.  Какво работят завършилите академията на "Телерик" / Юлиян Арнаудов. // Капитал Daily, V, N 16, 26 ян. 2015, с. 15. 

  

Сист. No: 59901

- 665 -

В К 263 d

Бушандрова, Ирена.  Как да наемете правилния човек : Кратък наръчник на специалиста по подбор / Ирена Бушандрова. // Капитал Daily, V, N 33, 18 февр. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 59915

- 666 -

В К 263 d

Георгиев, Богдан.  Как да откриете таланта : Оценка на потенциала на сегашните или бъдещите служители е едно от най-големите предизвикателства за работодателите / Богдан Георгиев. // Капитал Daily, V, N 79, 29 апр. 2015, с. 22. 

  

Сист. No: 60105

- 667 -

В К 263

Пижев, Димитър.  Сам в офиса : Как да избегнем струпването на отпуски по едно и също време / Димитър Пижев. // Капитал, XXIII, N 9, 07 март 2015, с. 43-45. 

  

Сист. No: 59470

- 668 -

В К 263

Черкезова, Дарина.  Офис игри : Или как игровизацията може да се използва в подбора, атгажирането и обучението на служители / Дарина Черкезова. // Капитал, XXIII, N 8, 28 февр. 2015, с. 41-43. 

  

Сист. No: 59403

- 669 -

В К 263

Черкезова, Дарина.  Всичко е супер, но... : Няколко подхода и техники как да даваме и получаваме обратна връзка по-ефективно / Дарина Черкезова. // Капитал (прил. К2 Бизнес), XXIII, N 14, 10-17 апр. 2015, с. 53-55. 

  

Сист. No: 59857

- 670 -

Сп И 502

Здравкова, Мая.  Хората са най-мощният двигател на всеки бизнес / Мая Здравкова. // Икономика, 2015, N 45, с. 70-71. 

  

Сист. No: 59802

- 671 -

Сп П 89 тп

Попов, Евгений и др.  Оппортунистическое поведение работников государственных предприятий / Евгений Попов, Евгения Ерш. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXIII, 2015, N 2, с. 133-142. 

  

Сист. No: 59949

Транспорт

- 672 -

Сп Л 763

БУЛРИС - услуги за бизнеса . // Логистика, XI, 2015, N 2, с. 23. 

  

Сист. No: 59541

- 673 -

Сп Л 763

Василев, Васил и др.  Работим за развитие на интермодалните превози / Васил Василев, Ралица Русинова. // Логистика, XI, 2015, N 2, с. 18-22. 

  

Сист. No: 59539

- 674 -

Сп Л 763

Василев, Васил и др.  Пътят на тежките превози / Васил Василев, Ралица Русинова. // Логистика, XI, 2015, N 2, с. 36-41. 

  

Сист. No: 59555

- 675 -

Сп Ю 371

Михайлов, Здравко.  Методология на нетните избегнати разходи / Здравко Михайлов. // Ютилитис, XIII, 2015, N 3, с. 48-52. 

  

Сист. No: 59905

- 676 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Ползи или вреди носи проектът Sea2Sea за България / Ралица Русинова. // Логистика, XI, 2015, N 2, с. 30-31. 

  

Сист. No: 59550

- 677 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Карго бизнесът отново във възход / Ралица Русинова. // Логистика, XI, 2015, N 2, с. 32-34. 

  

Сист. No: 59553

- 678 -

Сп Л 763

Тимоком показва лицата на успеха . // Логистика, XI, 2015, N 2, с. 28. 

  

Сист. No: 59543

- 679 -

Сп Б 44 БСУ

Тодорова, Даниела.  Ефекти на оперативните програми върху развитието на транспортния сектор на България / Даниела Тодорова. // Бизнес посоки, XI, 2015, N 1, с. 64-87. 

  

Сист. No: 59647

Стандартизация и типизация в производството

- 680 -

Сп Ю 371

Колев, Кольо.  Стандарт ISO 50001 / Кольо Колев. // Ютилитис, XIII, 2015, N 2, с. 40-43. 

  

Сист. No: 59493

Реклама

- 681 -

Сп М 486

Доринова, Мила.  По-добри от другите / Мила Доринова. // Мениджър, 2015, N 4, с. 74-76. 

  

Сист. No: 60044

- 682 -

Сп М 486

Симеонов, Петър.  Повече рекламодатели на по-ниски цени / Петър Симеонов. // Мениджър, 2015, N 4, с. 70-71. 

  

Сист. No: 60041

Хранително-вкусова промишленост

- 683 -

В К 263 d

Манолова, Мария и др.  Защо шоколад "Своге" е два пъти по-евтин в Холандия, отколкото в България : Производителят не може да влияе на крайните цени в търговски обекти / Мария Манолова, Мара Георгиева. // Капитал Daily, V, N 4, 08 ян. 2015, с. 15. 

  

Сист. No: 59890

- 684 -

Сп Г 621 ВСУ

Ненова, Анелия.  Развитието на икономиката и нейната роля за насърчаване на заетостта и подготовката на кадри за хранителната промишленност на Република България / Анелия Ненова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2012, с. 142-176. 

  

Сист. No: 59580

Строителство

- 685 -

Сп Л 763

Маринова, Ани.  Нов стандарт за бизнес имоти / Ани Маринова. // Логистика, XI, 2015, N 3, с. 12. 

  

Сист. No: 59957

Информационни технологии

- 686 -

В К 263 d

Арнаудов, Юлиян.  Намерени в превода : Google обнови мобилното си приложение Google Translate, което вече може да превежда текстове от снимки, направени със смартфон / Юлиян Арнаудов. // Капитал Daily, V, N 9, 15 ян. 2015, с. 23. 

  

Сист. No: 59894

- 687 -

Сп С 57 б

Боянов, Кирил.  Информационната и комуникационната инфраструктура като база за научни изследвания / Кирил Боянов, Димитър Тодоров. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2009, N 3, с. 28-34. 

  

Сист. No: 59972

- 688 -

Сп C 58

Всичко, което бихте искали да знаете за "големите данни" (част 1) . // CIO, XI, 2015, N 2, с. 46-48. 

  

Сист. No: 59410

- 689 -

Сп C 58

Всичко, което бихте искали да знаете за "големите данни" (част 2) . // CIO, XI, 2015, N 3, с. 48-50. 

  

Сист. No: 59727

- 690 -

Сп C 58

Десет [10] опасни мита за облачните изчисления . // CIO, XI, 2015, N 3, с. 52-55. 

  

Сист. No: 59728

- 691 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Дигиталната трансформация - тенденции и предизвикателства / Надя Кръстева. // CIO, XI, 2015, N 3, с. 32-39. 

  

Сист. No: 59719

- 692 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  СИБАНК и ДЗИ с мащабна съвместна ИТ стратегия / Виктория Лазова. // CIO, XI, 2015, N 3, с. 18-21. 

  

Сист. No: 59715

- 693 -

Сп C 58

Пачев, Цанко и др.  Резервирането на ИТ инфраструктурата в Уникредит Булбанк - база за предсказуеми, надеждни и ценово ефективни услуги / Цанко Пачев, Обретен Обретенов. // CIO, XI, 2015, N 3, с. 12-16. 

  

Сист. No: 59712

- 694 -

Сп С 57 б

Сгурев, Васил.  Проблеми на високите технологии в България / Васил Сгурев. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2007, N 3, с. 62-67. 

  

Сист. No: 59997

- 695 -

Сп C 58

Соколов, Стефан и др.  Съвременна ИС осигурява стабилна основа за бизнеса на ТЕРРА КРЕДИТ ООД / Стефан Соколов, Христо Унчев. // CIO, XI, 2015, N 3, с. 28-30. 

  

Сист. No: 59718

- 696 -

Сп C 58

Управлявани услуги - ползи и ограничения . // CIO, XI, 2015, N 2, с. 49-51. 

  

Сист. No: 59411

- 697 -

Сп C 58

[Девет] 9 начина да подобрите вашата CRM система . // CIO, XI, 2015, N 3, с. 44-45. 

  

Сист. No: 59726

- 698 -

Сп C 58

[Седем] 7 важни въпроса при избора на облачни услуги . // CIO, XI, 2015, N 2, с. 52-53. 

  

Сист. No: 59465

- 699 -

Сп C 58

[Три ] 3 начина ИТ отделът да взаимодейства по-добре с бизнеса . // CIO, XI, 2015, N 2, с. 54-56. 

  

Сист. No: 59472

Информационни мрежи. Информационни системи

- 700 -

Сп Г 62 а

Тачев, Теодор Атанасов.  Предимства на клауд-базираното електронно обучение / Теодор Атанасов Тачев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов  (Свищов). - Свищов, 2014, с. 402-413. 

  

Сист. No: 59767

- 701 -

Сп C 58

Белев, Деан.  Защитата на от DDoS атаки - необходимост или лукс / Деан Белев. // CIO, XI, 2015, N 3, с. 64-65. 

  

Сист. No: 59745

- 702 -

Сп C 58

Димитров, Велиян.  Сигурността - крайъгълен камък във визията на Европа за дигитална икономика / Велиян Димитров. // CIO, XI, 2015, N 3, с. 66-67. 

  

Сист. No: 59747

- 703 -

Сп C 58

Ускоряване на бизнеса с помощта на SDN технологии . // CIO, XI, 2015, N 3, с. 56-58. 

  

Сист. No: 59730

- 704 -

Сп C 58

DDoS атаките - надявайте се компанията ви да не се превърне в цел, но предвидете и защита . // CIO, XI, 2015, N 3, с. 60-63. 

  

Сист. No: 59742

Компютри

- 705 -

Сп Л 763

Linde MH и Balyo ще развиват роботизирани решения . // Логистика, XI, 2015, N 3, с. 59. 

  

Сист. No: 59984

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 706 -

43073

Илиева, Снежана и др.  Удовлетвореност от труда и фактори за успех при работещи в сферата на туризма / Снежана Илиева, Наталия Александрова. // Приложна психология и социална практика : Научна конференция / Състав. Галя Герчева-Несторова. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008, с. 348-361. 

  

Сист. No: 59873

- 707 -

В К 263 d

Големите хотелски вериги пренастройват бизнеса си в Европа  : Водещите играчи в сектора опитват да отговорят на търсените от интернет поколението "автентични" преживявания. // Капитал Daily, V, N 56, 25 март 2015, с. 18. 

  

Сист. No: 59672

- 708 -

Сп П 89 г

Колотуха, Александр.  Спортивный туризм как объект географических исследований / Александр Колотуха. // Проблеми на географията, 2014, N 3-4, с. 124-138. 

  

Сист. No: 59577

- 709 -

Сп П 89 г

Кръстев, Вилиян.  Туристическият образ на мястото: теоретични и практико-приложни аспекти / Вилиян Кръстев. // Проблеми на географията, 2014, N 3-4, с. 139-153. 

  

Сист. No: 59579

- 710 -

Сп Ч E 18

Toncheva, Tododrka.  Eco-tourism as a tool for ensuring sustainable tourism goals / Tododrka Toncheva. // Economic Alternatives, 2014, N 4, с. 119-125. 

  

Сист. No: 60091

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

География

- 711 -

Сп П 89 г

Петров, Петър и др.  Българското географско дружество - възникване, съществуване, възстановяване и бъдеще / Петър Петров, Стоян Недков. // Проблеми на географията, 2014, N 3-4, с. 183-186. 

  

Сист. No: 59583

История

- 712 -

41762

Антонов, Стоян.  Българската хералдика: предразсъдъци и перспективи / Стоян Антонов. // Предизвикателствата на промяната : Национална научна конференция София, 10-11 ноември 2004 г.. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006, с. 478-487. 

  

Сист. No: 60096

- 713 -

Сп С 57 б

Филипова, Марина.  "Задунайските колонии" в Бесараби през първата половина на XIX в.: реконструкция на демографски и антропономични характеристики / Марина Филипова. // Списание на Българската академия на науките, CXXVIII, 2010, N 6, с. 9-19. 

  

Сист. No: 60101

История на СА

- 714 -

В А 36

Бизнес казуси решават в Свищов  : В Стопанската академия изграждат платформа между студенти и фирми. // Аз-буки, XXV, N 16, 16-22 апр. 2015, с. 19. 

  

Сист. No: 59893

- 715 -

В З 375

Василева, Вероника.  С нови застрахователни и осигурителни продукти се конкурираха ученици в национално състезание по икономика / Вероника Василева. // Застраховател, N 5, 11-25 март 2015, с. 7. 

  

Сист. No: 59509

- 716 -

В З 375

Василева, Вероника.  Финансово-счетоводните програми са сред най-предпочитаните от кандидат-магистрите в Свищов / Вероника Василева. // Застраховател, N 5, 11-25 март 2015, с. 7. 

  

Сист. No: 59511

- 717 -

В З 375

Василева, Вероника.  Десето национално състезание по икономика в Стопанска академия / Вероника Василева. // Застраховател, XXI, N 6, 25 март - 15 апр. 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 59784

- 718 -

В З 375

Василева, Вероника.  Управление на портфейла отново предизвика свищовски студенти финансисти за участие в научна сесия / Вероника Василева. // Застраховател, XXI, N 6, 25 март - 15 апр. 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 59785

- 719 -

В З 375

Василева, Вероника.  Шампионска титла завоюва отборът по тенис на маса на Стопанска академия / Вероника Василева. // Застраховател, XXI, N 6, 25 март - 15 апр. 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 59786

- 720 -

В З 375

Василева, Вероника.  Стопанска академия удостои с почетно звание "Доктор хонорис кауза" председателят на СИБ проф. днф Кръстьо Петков / Вероника Василева. // Застраховател, XXI, N 7, 15-29 апр. 2015, с. 13. 

  

Сист. No: 59929

- 721 -

В Д 92

Преподавател от Познан гостува на Алма матер . // Дунавско дело, LXI, N 11, 20-26 март 2015, с. 8. 

  

Сист. No: 59622

- 722 -

В Д 92

Свищовските студентки първи на републиканското по тенис на маса . // Дунавско дело, LXI, N 11, 20-26 март 2015, с. 8. 

  

Сист. No: 59623

- 723 -

В Д 92

Средношколци представиха най-големите български компании в национално състезание по икономика . // Дунавско дело, LXI, N 9, 6-12 март 2015, с. 8. 

  

Сист. No: 59462

- 724 -

В Д 92

Стопанска академия бе домакин на национално ученическо състезание по икономика . // Дунавско дело, LXI, N 10, 13-19 март 2015, с. 20. 

  

Сист. No: 59528

- 725 -

В Д 92

Студентска научна сесия по портфейлен мениджмънт в Стопанска академия . // Дунавско дело, LXI, N 11, 20-26 март 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 59621


 Индекс по АВТОРИ

Агафонов, Николай Сергеевич 435 
Азълов, Павел 464 
Аксентиева, Ася 436 
Александров, Александър 279 545 
Александров, Величко 551 
Александров, Петър 222 
Александрова, Александрина Борисова 127 
Александрова, Наталия 706 
Алексеева, Алла 655 
Алексеева, Л. М. 197 
Алексиев, Алекс 352 
Алексиева, Албена 430 
Алексиева, Александрина Пламенова 615 
Алексиева, Десислава 552 
Алкалай, Неда 663 
Амуджев, П. 504 
Ангелов, Ангел 328 
Ангелов, Георги 256 
Ангелов, Георги Григоров 128 
Ангелов, Иван Ангелов 336 
Ангелов, Илиян Тодоров 284 
Андонова, Любомила 602 
Андреев, Христо 233 
Антонов, Стоян 712 
Антонова, Александра 553 
Арапова, Е. 331 
Арнаудов, Юлиян 664 686 
Арсенова, Искра 1 
Арсова, Стоилка 198 
Асадуллина, А. В. 74 
Асенов, Росен 46 
Асланов, Марат 661 
Асылгужин, И. М. 74 
Атанасов, А. 30 
Атанасов, Андрей 657 
Атанасов, Атанас 31 545 
Атанасов, Николай 153 
Атанасова, Александра 651 
Атанасова, Маргарита 417 
Афанасенко, А. Н. 165 
Афонцев, С. 235 
Ахмедова, Л. А. 653 
Бабенкова, С. Н. 274 
Байрамова, М. Б. 75 
Бакалов, Георги 246 
Балтаджиева, Йонка 20 
Балтов, Росен 373 
Банкова, Йовка 567 
Баранов, А. 483 
Бардос, Гордън 353 
Барихина, Ю. 244 
Батюк, Владимир 341 
Башкатова, Л. И. 67 618 
Белев, Деан 701 
Бердюгин, А. А. 202 
Бирюков, С. 361 
Богатырев, С. Ю. 199 
Богданов, Димитър 13 
Богданова, Моника 465 
Богоев, Любомир 11 
Богомилова, Жанет 68 422 425 
Божилов, Николай 321 
Божинов, Бисер Тодоров 129 
Божинова, Камелия Емилова 285 
Божинова, Румяна 609 
Божков, Васил 619 
Бойко, Алексей 554 
Бойчев, Димитър 423 
Бойчинова, Мария 215 216 228 
Бонев, Живко 611 620 621 622 
Борачев, Владимир 555 
Борисова, Б. 511 
Борисова-Маринова, Кремена 568 
Бошнакова, Десислава 304 
Бояджиева, Владимира 64 
Боянов, Кирил 2 687 
Боянова, Бояна 318 
Братанов, Петър Георгиев 130 
Брезоева, Бойка 623 
Бровкина, Н. Е. 76 
Брусарски, Румен 155 
Бувальцева, В. 209 
Булатов, А. 236 
Булетова, Наталья 258 
Буторина, Татьяна 466 
Бушандрова, Ирена 665 
Бушеленкова, Светлана 313 
Вавилова, Ирина Алексадровна 437 
Вакуленко, Е. 237 
Ванков, Николай 305 569 
Вартенберг, Томас 11 
Вархотов, Т. 60 
Василев, Бойко 40 
Василев, Васил 401 673 674 
Василев, Ивайло 374 
Василев, Илиян 249 
Василева, Вероника 715 716 717 718 719 720 
Василева, Ивелина 62 402 
Василева, Надежда 275 
Василева, Стелиана Мирославова 302 
Васильева, Е. Е. 77 
Васюнина, М. Л. 78 
Вафина, Резида Рафаиловна 426 
Вейсел, Али 624 
Веков, Т. 508 516 
Велева, Ирина 514 526 
Велкова, Николета 238 
Вергилова, София Борисова 286 
Веселинова, Надежда 297 
Вечев, Венцислав 625 
Витанов, Николай 3 
Витанова, Наталия 12 
Владимирова, Ася 6 
Владимирова, Катя 375 570 
Волкова, Ольга 404 
Воогд, Жос Де 362 
Воронов, Алексей 44 
Восканян, Л. Р. 438 
Вуцова, Албена 484 
Вълков, Григор 166 
Вълчев, Владимир Валентинов 327 
Ганев, Георги 229 250 
Ганчев, Александър 145 
Ганчева, Антоанета 571 
Ганчева, Боряна 265 290 
Гарабедян, Хачо Хайк 303 
Гарин, Евгений 266 
Генкова, Диана 259 572 
Генчева, Боряна 291 
Георгиев, Богдан 666 
Георгиев, Владимир 154 376 377 
Георгиев, Иван 378 
Георгиев, Николай 156 
Георгиева, Мара 683 
Георева, Петя 64 
Герунов, Антон 283 
Гетов, И. 503 
Гилбоа, И. 59 
Главеев, П. 456 459 
Глухов, В. В. 332 
Голева, Поля 379 
Голованов, А. А. 80 
Голубев, А. А. 102 
Гончаров, Е. Ю. 206 
Горелова, Ирина 258 
Горчева, Таня 343 
Горюнов, Е. 146 
Господинов, Калин 61 
Градинаров, Петър 380 381 
Грасмик, Константин 344 
Грива, П. 504 
Груев, Георги 291 292 
Гурвич, Е. 237 
Гутгарц, Римма 280 
Гълъбов, М. 81 626 
Гюрова, Вяра 485 
Давидов, Б. 504 
Давидова, Алма 273 542 
Дамянов, Дамян 486 489 
Данаилова, Красимира Георгиева 547 
Данева, Иванка 418 
Деков, Веселин 627 
Деков, Веселин Парашкевов 194 
Дементьев, Д. В. 82 
Дешев, Мартин 494 
Деянова, Лиляна 35 
Джувинов, Василий 527 
Диманов, Даниел Колев 411 
Димитров, Велиян 702 
Димитров, Димитър 495 
Димитров, Любен 467 
Димитров, Любомир 251 
Димитров, Пламен 354 
Димитрова, Елица 26 
Димитрова, Инна 15 
Димитрова, Любомира 628 
Димитрова, Миленка 528 
Димитрова, Мина 167 629 
Димитрова, Ралица 656 
Димитрова-Монева, Ивелина 33 
Димов, Цветан Димчев 287 
Димова, Милена 527 
Димова, Надежда 298 
Дичев, Ивайло 17 34 
Дмитрик, Е. Г. 83 
Добрев, Петър 293 
Добрынин, С. С. 199 
Долгушина, А. Я. 94 
Долженко, Руслан 608 
Дончев, Николай 573 
Дончева, Емилия 382 
Доринова, Мила 681 
Досев, Христо 630 631 
Дочев, Иван 612 
Драганов, Георги 439 
Драганов, Минчо 16 
Драганов, Христо 440 
Драганова, Димитрина Иванова 131 
Драгиев, Деян 383 
Дремева, У. В. 84 
Дружиловская, Т. Ю. 649 
Дружиловская, Э. С. 649 
Дружинин, А. В. 195 
Друмева, Емилия 384 
Дубинин, С. К. 85 
Дуранкев, Боян 51 574 
Дурин, Стоян 632 633 634 
Дърмонова, Л. 457 
Евгениев, Георги 65 66 
Евдокимова, С. С. 86 
Евлогиев, Емил 635 652 
Егоров, А. В. 200 
Едингер, Скот 294 
Едронова, В. Н. 87 
Ерошкин, А. М. 260 
Ерш, Евгения 671 
Ефтимова, Ирина Лъчезарова 369 
Желев, Жельо Невянов 164 
Живкова, Лидия Георгиева 616 
Задорожная, А. Н. 88 
Заернюк, В. М. 98 
Заманов, Георги 252 
Замараев, Б. 239 
Здравкова, Мая 670 
Зимненко, Ирина 558 
Златков, Иван 613 
Зубаревич, Н. 240 
Зубов, В. 210 
Зюзина, О. А. 200 
Зюлкярова, Фатме Шабанова 24 
Иванов, Борил 468 
Иванов, И. 18 
Иванов, Пенчо 306 
Иванов, Петко 531 532 533 
Иванов, Петър 484 
Иванов, Христо 575 
Иванчева, Людмила 36 
Илиев, Боян 431 432 
Илиев, Илия 71 
Илиев, Й. 458 459 462 
Илиев, Петкан 157 
Илиева, Снежана 482 706 
Илчев, Николай 193 
Иноземцев, В. 210 
Исаева, Е. И. 638 
Исмаилов, Танер Мустафов 278 
Йоргова, Юлия 556 
Йорданов, Йордан 576 
Йорданова, Дамяна 299 
Йосифова, Милка 261 
Йосифова, Нина Николаева 317 
Кабакчиева, Цветелина 272 
Кавешников, Н. 520 
Калашникова, Наталья Николаевна 281 441 
Калядин, А 47 
Каменова, Цвета 253 
Кандов, Борислав 307 316 
Каракашева-Йончева, Лиляна 487 
Караманов, Валери 606 
Карловская, Е. А. 89 
Карлсон, Йохан 308 
Касимова-Моасе, Мария 557 
Катранджиев, Валентин 262 
Кацарова, Мариана 405 
Квашнина, И. 217 
Кельчевская, Наталья 558 
Кийко, Михаил 218 
Ким Гол 3 
Кирилова, Милена 168 
Киричук, Л. А. 89 
Кирков, Виктор Кирилов 132 
Киров, Антон 355 
Кирьяно, Игорь 559 
Киюцевская, А. 239 
Климанов, Владимир 406 
Клюев, Юрий 560 
Кнобель, А. 241 
Ковачева, Диана 385 
Козин, Владимир 345 
Колев, Ж. 508 
Колев, Кольо 680 
Колев, Танко 534 
Колева, Любка 534 
Колева, Н. 460 
Колотуха, Александр 708 
Кольмыкова, Т. С. 169 
Кондев, Георги 577 
Кондратьев, Владимир 496 
Корнейчук, Валерий Иванович 147 
Королев, Виктор 211 
Короп, В. В. 90 
Костадинов, Пеньо 10 
Костадинова, Светла 230 231 
Костянев, Симеон 4 
Коцева, Татяна 26 
Кошовец, О. 60 
Красикова, А. С. 647 
Красикова, Татьяна 225 
Кристанова, Неда 469 
Кришталь, Г. А. 201 
Крумов, К. 512 
Крумов, Калин 578 
Крумов, Цветан 386 
Крушовенска-Кърджева, Р. 19 
Кръстев, Вилиян 709 
Кръстева, Габриела Янкова 133 
Кръстева, Надя 212 691 
Кувалдина, Т. Б. 636 
Кузманова, Марияна 579 
Куленски, Петър 6 
Куликов, И. Н. 333 
Курманова, Ирина 472 
Куртева, Галина 580 600 
Кутевски, Боян 561 
Кънева, Аглика 334 
Кършовска-Матева, Анна 337 
Лазова, Виктория 692 
Лайков, Алексей Юрьевич 442 
Ламбев, Младен Иванов 192 
Левина, В. В. 91 
Леоненко, Наталия 14 
Лисовская, И. А. 646 
Лозанова, В. 461 
Луизов, Атанас 309 
Луканова, Яна 597 
Лукашин, Ю. 219 
Лысова, Е. М. 446 
Львова, Н. А. 335 
Ляскало, А. Н. 92 
Мавров, Христо 581 
Мазаева, М. В. 449 
Майер, Максим 562 
Макаров, И. А. 108 
Макарова, С. Д. 108 
Маковецкая, Т. В. 348 
Малахов, В. 363 
Малинова-Тиен, Мариана 346 
Малкина, Марина 263 
Малков, Е. 483 
Малчев, Георги 295 
Манов, Богомил 419 
Манолова, Мария 683 
Маринов, Драгомир Ангелов 412 
Маринов, Иван Сашев 134 
Маринов, Красимир 310 
Маринов, Мартин Емилов 415 
Маринова, Ани 322 685 
Маринова, Доника 162 
Маринова, Мирослава 387 
Маринова, Надя 358 
Маринова, Светла 37 
Маркова, Татяна 388 
Матанов, Христо 247 
Матеева, Екатерина 360 
Матеева, Зоя 497 
Матеина, Елеонора 389 
Мау, В. 223 243 
Машкин, Любен 521 522 
Медведев, П. А. 93 
Мельникова, А. С. 95 
Мермерска, Людмила 170 
Метаксинова, Цветана Василева 135 
Милков, Лучиян 408 
Милкова, Румяна 408 488 
Минасян, Гарабед 470 
Минасян, Геворг 44 
Минова, Йоана 471 
Митев, Пламен 248 
Митева, Мая 163 
Митков, Аньо 539 
Митов, Александър 433 
Михайлов, Здравко 675 
Михайлова, Анна 406 
Михайлова, Маргарита 338 
Михова, Геновева 32 
Мишева, Ирена 430 443 
Младенова, Галина 319 
Младенова, Мария Младенова 136 
Мозиас, П. 347 
Мочник, Растко 38 
Мустафина, Алсу Рафисовна 444 
Мынбаева, Айгерим 472 
Мысин, Михаил 473 
Найденова, Вихра 482 
Найденова, Пенка 32 
Наркевич, С. 148 
Начев, Йордан 356 
Недева, Виктория 662 
Недков, Стоян 711 
Нейков, Йордан Илиев 370 
Ненова, Анелия 684 
Нецева-Порчева, Татяна 311 582 
Нешева-Кьосева, Нинел 583 
Низова, Людмила Михайловна 426 
Николова, Антонина 571 
Николова, Бистра 390 
Николова, Галина 424 
Николова, Деница 463 
Нинова, Валентина Николаева 434 
Новичков, Николай 21 
Нончева, Теодора 158 
Оболенский, В 217 
Обретенов, Обретен 693 
Ованесян, Ованес 320 
Овешникова, Людмила 595 
Овсянникова, М. А. 638 
Овчинников, Евгени Яшков 25 
Одиноков, В. А. 348 
Останин, В. А. 332 
Остренко, Е. В. 650 
Павлов, Цветан Лъчезаров 137 
Павлова, Марияна Красимирова 138 
Павлова, Миглена 407 
Пайпър, Артър 605 
Палагачева, Недялка 527 
Палазова, Цветанка 339 
Панайотов, Атанас 584 
Панева, Лиляна 173 174 175 176 177 
Панчев, Стойчо 493 
Панченко, Т. М. 196 
Паунов, Христо 391 
Пачев, Цанко 693 
Пенков, Орлин 445 
Пенчев, Пенчо 546 
Пенчева, Ивалинка 546 
Петков, Георги 178 179 637 
Петков, Н. 505 
Петков, Тодор 38 
Петкова, Аспасия 420 421 427 
Петрикова, Е. М. 638 
Петров, Васил 392 
Петров, Вълко 535 
Петров, Георги 159 254 
Петров, Ивайло Иванов 340 
Петров, М. В. 260 
Петров, Петър 639 640 711 
Петров, Пламен Станиславов 139 
Петров, Ярослав Петров 140 
Петрова, Беата 180 
Петрова, Г. 503 
Петрова, Илияна 536 
Петрунов, Георги 42 
Пижев, Димитър 667 
Плескова, И. А. 204 
Плисецкий, Д. 260 
Пожаревска, Румяна 641 
Покровская, Н. В. 335 
Полтораднева, Н. Л. 94 
Пономарева, С. В. 95 
Попов, Евгений 671 
Попов, Любомир 474 475 
Попов, С. Б. 446 
Попова, Елица 276 
Попчев, Петър 523 
Прилуцкая, А. И. 197 
Проданов, Васил 476 
Прокофьев, С. Е. 96 
Пърличев, Димитър 498 
Работяжев, Н. 48 
Радев, Кирил 585 
Радев, Юли 149 
Радева, Дарина 182 
Радлова, Невена 455 
Радославов, Радослав 27 
Радуканов, Сергей Румянов 141 
Радунчев, Боян 490 
Райкинска, Снежана 659 
Райчинова, Илонка 160 
Рамазанов, С. А. 348 
Рангелов, Евгени 614 642 643 644 645 648 
Рахлина, Л. 219 
Рашева-Мерджанова, Яна 477 
Ревенков, П. В. 202 
Ризова, Теодора 586 
Рогов, Кенет 349 
Родионова, Ирина 350 
Рожков, Ю. В. 332 
Рошка, А. Н. 22 
Румянцева, Елена 23 
Русинова, Ралица 226 323 324 673 674 676 677 
Савов, Венцислав 97 
Савов, Стефан 519 
Савчева, Велина Любомирова 371 
Сакакушев, Милен Петров 288 
Салихов, Б. В. 52 
Салихова, И. С. 52 
Салманов, О. Н. 98 
Салчев, Петко 515 
Самарджиева, Даниела 478 
Самози, Лесли Т. 660 
Сгурев, Васил 694 
Седаш, Т. Н. 492 
Сергиенко, Елена 270 
Сибирская, Елена 595 
Симеонов, Виктор 393 
Симеонов, Петър 682 
Симонов, В. 242 
Ситникова, Э. В. 169 
Скобликов, П. А. 203 
Славов, Здравко 548 
Славова, Зоя 587 
Славова, Ирена 588 589 596 
Сматракалев, Георги 161 
Смилов, Даниел 479 
Соколов, Стефан 695 
Солдатова, Ю. С. 54 
Соловьева, Ю. 9 
Софронова, В. В. 204 
Спасов, Юлиан 264 
Спасова, Анелия 300 
Станева, Ивелина Станиславова 413 
Станкова, Татяна 499 
Станкулов, Цветан 183 184 185 
Стежкин, А. А. 100 
Степанов, Ю. В. 101 
Стефанов, Георги 394 395 396 400 
Стефанов, Нако 28 590 
Стефанова-Бакрачева, Маргарита 662 
Стоевски, Григор 351 
Стоилова, Вяра 39 
Стоичков, Петър 264 
Стойков, Стойко 498 
Стоянов, Борис 359 
Стоянов, Николай 150 
Стоянов, Павлин 403 
Стоянова, Даниела Стоянова 549 
Стоянова, М. 462 
Стоянова, Мариела Димитрова 271 
Стоянова, Недежда 500 501 
Стоянова, Цветана 591 
Стрежнева, М. 49 
Стрельцова, Я. 480 
Стънгачева, Нели Любчева 142 
Сугарева, Марта 29 
Сукарева, Златка 397 
Сухарев, А. Н. 102 205 
Сухарев, Олег 5 
Съботинова, Диана 53 
Такворян-Солакян, Божена 481 
Таникашвили, Т. Ш. 227 
Тахов, Георги Щерев 143 
Тахсин, Нуреттин 534 
Тачев, Теодор Атанасов 700 
Телегус, А. В. 87 
Темелков, Илия 232 
Тенчев, Димитър 577 
Тимофеева, М. В. 103 
Тодоров, Димитър 687 
Тодоров, Евгени Николаев 224 
Тодоров, Мирослав Великов 617 
Тодорова, Даниела 679 
Тодорова, Зорница 584 
Тодорова, Йоана 233 
Тодорова, Любомира Красимирова 289 
Тодорова, Светлана 220 277 
Толкаченко, Г. Л. 205 
Толчинская, М. Н. 653 
Тонев, Тоньо 539 
Тонкова, Станка 592 
Тонова, Стоименка 448 
Третьякова, И. Н. 169 
Третьякова, Т. А. 449 
Трифонов, Б. И. 450 
Трифонов, Кунчо 513 
Трухов, А. И. 74 
Турбанов, А. В. 646 
Узун, Несрин Мустафа 144 
Узунов, Стефан 255 
Узунова, Красимира 186 
Улюкаев, А. 243 
Унчев, Христо 695 
Ууд, Греъм 45 
Фарах, Виолет 63 
Федорова, Е. 244 
Федчин, И. Н. 647 
Филипов, Антон 497 
Филипова, Марина 713 
Фирсов, Д. А. 104 
Халилова, М. Х. 75 
Хенкин, Сергей 364 
Хитов, Митко 51 593 
Хорозов, Георги 398 
Христов, Александър 603 
Христов, Емил 312 
Христова, Ваня 43 
Христова, Ралица Христова 550 
Христович, Никола 368 
Христозов, Янко 372 
Хъдсън, Майкъл 357 
Цанева, Еля 491 
Цанова, Камелия 594 
Цаплин, Евгений 313 
Цачев, Цветослав 207 221 
Цветанова, Ева 301 
Цветков, Орлин Веселинов 416 
Цветков, Цветан 545 
Цветкова, Лорета 187 191 
Цветкова, Фанка 610 
Цветковска, Мариета 255 
Ценова, Любка 329 330 
Ципнаева, Ф. С. 105 
Цонева, Елка Иванова 56 
Чалдаева, Л. А. 647 
Чанкова, Жана 267 296 
Чеймбърс, Ричард 654 
Черкезова, Дарина 668 669 
Ческидов, Роман 560 
Чечин, В. 209 
Шавалеева, Ч. М. 106 
Шаститко, А. А. 268 
Шаститко, А. Е. 268 
Шиндова, Диана 543 
Шмат, В. 50 
Шмиголь, Н. С. 107 
Шопов, Ангел 399 
Шор, Дмитрий Михайлович 151 
Шор, Инна Михайловна 451 
Шулски, Абрам 46 
Юрс, Ник 414 
Явашева, Татяна 269 282 565 
Янков, Ивайло 544 607 
Янков, Мирослав 234 
Янкова, Мина 188 
Яшин, С. Н. 54 
Яшина, Н. И. 108 
Acharya, Viral V. 110 
Alessandri, Piergiorgio 111 
Bord, Vitaly M. 112 
Boz, Emine 57 
Canzoneri, Matthew 113 
Chiang, I-Hsuan Ethan 114 
Cumby, Robert 113 
DeAngelo, Harry 115 
Diba, Behzad 113 
Dimitrov, Stanislav 428 
Doidge, Craig 189 
Donchev, Nikolay 365 525 
Dougal, Casey 213 
Draganov, Jivko 7 
Durdu, C. Bora 57 
Dyck, Alexander 189 
Fei, Wenan 452 
Fluet, Claude 452 
Futekova, Natalia 72 
Galinski, Pawel 410 
Garmaise, Mark J. 116 
Gaudecker, Hans-Martin von 117 
Gennaioli, Nicola 214 
Gonzalez-Aguado, Carlos 118 
Haralampiev, Kaloyan 245 
Horvath, Balint L. 119 
Hristev, Ventsislav 120 
Hughen, W. Keener 114 
Huizinga, Harry 119 
Ivanov, Ivaylo 601 
Jones, Marc 598 
Kahl, Matthias 121 
Kang, Johnny 122 
Lee, Kevin 123 
Li, Bingqing 453 
Li, Nan 57 
Liao, Pu 453 
Magliulo, Antonio 55 
Mikova, Evgeniya 124 
Milano, Carol 599 
Molhova, Miglena 8 
Monov, Vladimir 72 
Mora, Nada 110 
Morley, James C. 123 
Muellbauer, John 58 
Nelson, Benjamin D. 111 
Nikolov, Bogomil 315 
Nozhrov, Shteryo 409 
Parsons, Christopher A. 213 
Pflueger, Carolin E. 122 
Rakovska, Miroslava 326 
Raleva, Stela 257 
Roeder, Olaf Christian von 366 
Roll, Richard 115 
Rothachild, Casey 454 
Ruskov, Petko 245 
Sagi, Jacob S. 114 
Santos, Joao A. C. 112 
Schlesinger, Harris 452 
Shields, Kalvinder 123 
Shivdasani, Anil 121 
Shleifer, Andrei 214 
Sialm, Clemens 429 
Sotirova, Ekaterina 125 
Starks, Laura T. 429 
Suarez, Javier 118 
Teplova, Tamara 124 
Titman, Sheridan 213 
Toncheva, Tododrka 710 
Trehan, Bharat 208 
Tsoutsoura, Margarita 190 
Vasileva, Elka 315 
Vishny, Robert W. 214 
Wachter, Susan 126 
Walter, Stefan 109 
Wang, Yihui 121 
Xu, Jingfeng 453 
Yankov, Boyan 245 
Zhang, Hanjiang 429 
Zhelev, Paskal 367 
Эмиров, Назим 661 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Азиатская валютная единица: в поисках оптимальной структуры валютной корзины 331 
Алгоритъм за управление на организационната промяна 549 
Алтернативни инвестиции 215 
Амнистията на капитали в Русия 238 
Анализ балансов центральных банков стран БРИКС на современном этапе 348 
Анализ на входящите преки чуждестранни инвестиции в Република България за периода 1989-2013 година 336 
Анализ на изследванията, свързани с фондонабиране и пазарна ориентация, като основни изследователски направления в сферата на нестопанския маркетинг 312 
Анализ на разходната ефективност на предоставените общински административни услуги 411 
Анализ на факторите, влияещи върху структурата на разходите на общинските болници 502 
Анализ на факторите, оказващи влияние върху публичните разходи за лекарствени продукти в България (2012-2014 г.) 516 
Анализ региональной экономики центральным банком (на примере Федеральной резервной системы США) 101 
Аналитична процедура по прогнозиране на продажбите въз основа факторите на влияние 655 
Аналитични инструменти за управление на разходите - създаване и поддържане на конкурентно предимство 589 
Антироссийские санкции и системный кризис мировой экономики 242 
Аспекти на политиката на регионално развитие на България 586 
Аспекти на статистическия анализ на динамичната зависимост между инфлацията и безработицата в България (2000-2014 г.) 25 
Аутсорсинг 626 
Банково финансиране на жилищното строителство в България 144 
Банковский бренд: особености и специфика оценки 103 
Банковское кредитование в условиях диверсификации бизнеса 80 
Бенчмаркингът - елемент от процеса на стратегическото фирмено планиране 596 
Бизнес за милиарди в родната земя 526 
Бизнес казуси решават в Свищов 714 
Био-геокологична катастрофа на Българското черноморие и изходът от нея 498 
Биологично производство на плодове в Европа 527 
БРИКС и ролята им за глобалното икономическо управление 340 
Британските търговски вериги атакуват петролния канал 296 
БУЛРИС - услуги за бизнеса 672 
Бъдете уверени, за да водите екипа в правилната посока 602 
Българите се превърнаха в изчезващ вид! 27 
Българската медиевистика в условията на демокрация 247 
Българската хералдика: предразсъдъци и перспективи 712 
Български и чуждестранни сортове твърда пшеница 534 
Българското възраждане 248 
Българското географско дружество - възникване, съществуване, възстановяване и бъдеще 711 
Българското свинско е качествено, защото животните се хранят със зърно 528 
Бързо успелият човек 561 
В България има голям потенциал за аутсорсинг на логистичната дейност 323 
Ввоз и вывоз капитала: эффекты для России 217 
Венчурное финансирование в глобальной инновационной экономике 333 
Ветровете на промяната 605 
Взаимодействие между държавата, науката, бизнеса и гражданското общество в България 1 
Взаимосвязь ВВП, безработицы и занятости: углубленный анализ закона Оукена для России 237 
Видове контрол на арбитражни решения и тяхната допустимост по българското право 389 
Влияние ковенатов на доходность корпоративных облигаций 88 
Влияние на финансовите потоци от престъпна дейност и прането на пари върху глобалната икономика 140 
Влияние налогообложения на оптимальную структуру инвестиций компании телекоммукационного сектора 79 
Влияние системы интернет-банкинга как канала ДБО на функционирование банковского сектора России 94 
Влиянието на инвестициите върху здравната система в България 515 
Влиянието на корупцията върху оценките за България в международните класации 261 
Военна доктрина на Руската федерация 342 
Военната политика на САЩ: стратегическа прогноза до 2075 година 345 
Возобновляемая энергетика в ЕС: смена приоритетов 520 
Вопросът за информационното обезпечаване на икономическото управление и неговата трактовка в управленската практика на България 259 
Вопросы регионального разоружения в ракурсе Совета Безопасности ООН 47 
Връзката между сивата икономика и пазара на труда в България 594 
Всичко е супер, но... 669 
Всичко, което бихте искали да знаете за "големите данни" (част 1) 688 
Всичко, което бихте искали да знаете за "големите данни" (част 2) 689 
Възгледите на Сократ в границите на образователната парадигма 12 
Възможна ли е в България да се прави бизнес по европейски 264 
Възможни варианти за развитие на Европейския съюз 370 
Възможни разрези за изследване на приноса на глобално създадените фирми за икономическо развитие 338 
Възможност за въвеждането на задължително застраховане на имущество срущу риска "Наводнение" 440 
Възможности за оптимизиране на маркетинговия планов процес в условията на неопределеност на средата 297 
Възможностите за финансиране по програмата "Хоризонт 2020" 368 
Възнаграждение на служителите в държавната администрация 68 
Въпроси, свързани с прихващането в производството по несъстоятелност 382 
Выход из кризиса в условиях санкций: миссия невыполнима? 235 
Гарантира ли СС9 финансовите отчети на ЮЛНЦ прозрачността във финансовите отчети на политическите партии? 635 
Генезис и развитие на общата рибарска политика 339 
Генно модифицираните организми - гражданска употреба и научно разбиране 535 
Германия и Франция: к согласию во имя Европы? 361 
Глобалната тайна война на Америка 414 
Годишен финансов отчет на организациите с нестопанска цел 612 
Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2014 година 629 
Годишно счетоводно приключване и съсавяне на годишни финансови отчети в бюджетните предприятия за 2004 г. 613 
Големите хотелски вериги пренастройват бизнеса си в Европа 707 
Государственная поддержка кредитования сельского хозяйства 274 
Государственная финансовая поддержка инноваций за рубежом 260 
Государственно-частное партнерство как механизм финансового обеспечения приоритетных отраслей национальной экономики в рисковых условиях 281 
Государственно-частное партнерство как основа инноваций в сфере образовательных услуг 473 
Да инвестирам ли в онлайн магазин 292 
Да програмираш климата 494 
Дами водят 40 
Данъци и такси върху недвижимите имоти 162 
Данъчна политика и икономически растеж 254 
Данъчно облагане на доходите на физически лица - земеделски производители 178 
Данъчно третиране на взаимотношенията между консорциум - гражданско дружество и неговите съдружници 174 
Данъчно третиране на дивидентите на чуждестранни лица по реда на ЗКПО 179 
Данъчно третиране на доходите на физическите лица от дейности в областта на селското, горското и водното стопанство 191 
Данъчното бреме в Република България (1996-2000 г.) 155 
Два особени влога 376 
Двойното данъчно облагане в обхвата на данъчната политика 127 
ДДС при внос на стоки през територията на държава членка на ЕС 175 
ДДС при префактуриране на разходи за битови услуги 177 
Деклариране на отношения със свързани лица 163 
Демографската катастрофа на България - параметри, причини, перспективи и алтернативи 28 
Денежно-кредитная политика Банка России: стратегия и тактика 146 
Десет [10] опасни мита за облачните изчисления 690 
Десето национално състезание по икономика в Стопанска академия 717 
Джихадът на Балканите: следващото поколение 353 
Дигиталната трансформация - тенденции и предизвикателства 691 
Динамический подход к оценке результативности управления финансовыми ресурсами страховой компании 451 
Динамични процеси в българската теория на етничността през 90-те години - поглед на етнолога 491 
До 1.5 млн. лв. на проект за инвестиции в земеделските стопанства 276 
Добри счетоводни практики - уместните стъпки за годишното счетоводно приключване 630 631 
Добрите търговци задават въпроси 294 
Документиране и облагане с ДДС доставките на услуги, предоставяни от ЕТ 173 
Документиране и отчитане на ДДС като допустим разход по проекти на оперативни програми, финансирани от фондовете на ЕС 644 
Долгосрочное прогнозирование мировой экономики 219 
Допълнително задължително пенсионно осигуряване 427 
Думи, думи, думи. Останалото е мълчание 557 
Е-продажбите на пакетирани храни прохождат 291 
Еволюция на моделите за оценка на финансовия риск 133 
Евразийский экономический союз: перспективы и возможные препятствия 241 
Европейското изследователско пространство и приносът му за устойчиво развитие на Черноморския регион 4 
Езопасность электронного банкинга: услуга и обязанность банка 202 
Екип като екипировка 603 
Експортна насоченост и растеж на икономиката 255 
Емпирична оценка на основни хипотези за формиране на икономическите очаквания: изследване отвъд индивидуалната рационалност 283 
Емпирични доказателства за динамиката на банковото потребителско кредитиране в България 134 
Енергийната либерализация - пълна мистификация 519 
Етнически проблеми на българския преход 490 
Етнопсихологически аспекти на жизнеустойчивостта на личността при студенти 14 
Ето ти 10%, обичай ме 307 
Ефект от усвояването на европейски средства върху българските предприятия (2007-2013) 371 
Ефекти на оперативните програми върху развитието на транспортния сектор на България 679 
За дейността на Агенцията по обществени поръчки и процеса на възлагане на обществени поръчки след измененията в Закона за обществените поръчки 407 
За държавния герб 391 
За една насилена интерпретация на изборите: Влахерините 913 г. 246 
За едно по-ефективно управление 546 
За лихвата при обезщетението за непозволено увреждане 378 
За погрешността на някои критики срещу баланса на междуотрасловите връзки 593 
За свободата на един мениджър 551 
Загуби при азотното торене и мерки за отстраняването им 532 
Задължението да се приложи законът, по-благоприятен за потребителя 399 
Задължителни осигурителни вноски за въздържане от действия след прекратяване на трудово правоотношение 423 
Задължителните застраховки в Кодекса за застраховането 455 
Заетостта на жените - ключов проблем при реализацията на европейската стратегия за заетостта 568 
Закон за развитие на академичния състав - крайно време за промяна 486 
Законоустановените изисквания за управление - част от системата за кръстосано съответствие 529 
Законът за развитие на академичния състав - крайно време е за промяна 489 
Заповед за изпълнение и изпълнителен лист за неизискуеми вземания 392 
Застрахователнотехнически проблеми, свързани с мултирисковото застраховане на земеделските култури 431 
Защита на имуществените права като фактор за икономическия растеж 250 
Защитата на от DDoS атаки - необходимост или лукс 701 
Защо Москва се обръща към Азия 357 
Защо шоколад "Своге" е два пъти по-евтин в Холандия, отколкото в България 683 
Здравното застраховане в контекста на провеждана здравна реформа в България 434 
Земеделието на Украйна 530 
Земеделието през 2050 г. - В България и света 545 
Злоуоптреба с право, произтичащо от търговска сделка 398 
Значимост на митническото представителство за икономическите агенти и митническата администрация 327 
Золотовалютные резервы: история, определение, состав и современные функции 148 
Идеята за безусловен базов доход - поява, развитие и приложение 53 
Избор на базисна конкурентна насока при формиране на стратегия в сферата на политическия маркенитг 318 
Извлече ли поука Европейският съюз от неуспеха на Лисабонската стратегия? 573 
Изисквания към подготовката на педагогическите кадри в Белгия (френска общност) 460 
Изисквания към подготовката на педагогическите кадри в някои европейски страни и значението им за кариерното развитие 458 
Изкуството на мотивацията (по Лъчезар Цоцорков) 562 
Изменение в МСФО 650 
Измерение институтов в российских регионах : методология, источники данных, анализ 483 
Износ и преки чуждестранни инвестиции като фактори за икономическия растеж на новите страни-членки на ЕС 351 
Изплащане на дивидент на съдружници в ООД преди приемане на ГФО 637 
Използване на 3PL оператори - съвременна форма на аутсорсинг на дистрибуционни дейности 303 
Използване на деривати в управлението на инвестиционните портфейли на застрахователните дружества 448 
Използване на трансферните цени във фирменото управление 582 
Изследване използването на собствените марки от търговските вериги 288 
Изследване на жизнения цикъл на публичните компании от индекса SOFIX 656 
Изследване на междуфирмената задлъжнялост в България в условията на стопанска криза 289 
Изследване на ресурсната ефективност на банките в България 141 
Изследване обращаемостта на стоковите запаси в търговската верига 287 
Икономика на игрите 232 
Икономиката на знанието или икономисване от знание 479 
Икономиката става все по-важна за дипломацията 220 
Икономическата активност като основа на просперитета в съвременното общество - връзки и взаимозависимост с качеството на труда и човешкия капитал 415 
Икономическата криза и продуктовият асортимент на българските фирми 310 
Инвестиционна програма на българското правителство 253 
Инвестиционните предпочинатия на финансовия сектор - сигурност, клиентски анализи и дистанционно обслужване 212 
Индикаторы риска ликвидности в кредитной организации 147 
Инициативата за европейски газов хъб у нас е навременна и перспективна 523 
Инновационное развитие: позиции России в международных рейтингах 350 
Иновативен модел за интеграция в Eвропейското образователно пространство чрез приложение на Wiki-платформата he Learning Machine Ltd за сертифициране на дигитални компетентности 478 
Иновативен подход и софтуер за база данни в индустриалното застраховане 445 
Институционална характеристика на хедж фондовете 145 
Интеграция мигрантов как административная проблема: опыт Евросоюза 363 
Интелектуалната собственост при мобилни приложения 6 
Интерактивните методи и похвати на обучение в контекста на конструктивистката образователна парадигма 481 
Интереси, цели, маркетинг 306 
Инфлация, дефлация и управление на икономиката 51 
Информационна осигуреност на одита на средства от Европейския съюз 369 
Информационната и комуникационната инфраструктура като база за научни изследвания 687 
Использование межфирменного сотрудничества в развитии инновационных процессов 211 
К вопросу о дотациях субьектам Российской Федерации 106 
Как да бъдем изправни при преотстъпването на корпоративен данък 182 
Как да ги стигнем 231 
Как да изберем добър консултант 606 
Как да изградим работеща експортна стратегия 265 
Как да наемете правилния човек 665 
Как да откриете таланта 666 
Как да преговаряме по-ефективно 663 
Как да прекроим веригите на доставки за кръгова икономика 322 
Как земеделците да получат по-голямо еврофинансиране 544 
Как учесть платежи по ОСАГО и КАСКО 618 
Какви са основните подходи за фармакоикономическа оценка? 508 
Какви са правата ни на почивка по време на работа 62 
Какво всъщност иска Ислямска държава 45 
Какво означава програмата на ЕЦБ за покупки на държавен дълг на вторичния пазар и как тя ще се отрази на България 150 
Какво работят завършилите академията на "Телерик" 664 
Какво ще се финансира по новата програма за наука и образование 463 
Канал банковского кредитирования и эффект ликвидности Кашьяпа и Штейна в России 200 
Карго бизнесът отново във възход 677 
Картофите - алтернатива на скъпите храни и нискорискова култура 533 
Кередитные ресурсы в решении задач модерницзации национальной экономики 169 
Китайската стратегия в големия черноморски регион 262 
Клиентът е истинският работодател в компанията 565 
Климатичните промени - мит или обективна реалност 493 
Ковенанты в бухгалтерской (финансовой отчетности) 636 
Колективните искове: екс анте анализ на предявяването им в България 388 
Количественный анализ трансакционных издержек: кардиналистский подход 559 
Колко струва недоволствието на служителите? 658 
Колко струва подготовката на инвестиционен европроект 607 
Коммерческий кредит: учет и налогообложение 196 
Компетентността и кампетенциите на личността - стратегия на университетското образование през XXI век 488 
Комуникация с труден събеседник: как да разпознаем ригидния характер 610 
Комуникацията и сътрудничеството "лекар-пациент" в общата медеценска практика 511 
Конкурентный бюджетный федерализм и его роль в экономическом развитии страны 74 
Консултирането в практическата социална работа - граници и измерения 20 
Контроллинг как основная составляющая процесса управления промишленным предприятием 558 
Контуры социальной стратификации в современной России 23 
Концептуална обща рамка за финансови отчети - характеристика и някои приложения 624 
Концептуална рамка и отчитане на преоценката на нематериалните активи 641 
Концептуални и методологически въпроси на регионалното стротегическо планиране и програмиране за устойчиво развитие на аграрния сектор 272 
Корекции на годишни финансови отчети 633 
Коя е държавата с най-добра данъчна система в ЕС 193 
Коя е приложимата погасителна давност при договора за банков кредит? 374 
Краудсорсинговые технологии в маркетинге 313 
Краят на историята? на 25 46 
Кредитното застраховане като механизъм за редуциране на рисковете при външнотърговските сделки 337 
Кредитный риск: актуальные проблемы моделирования 77 
Кризата на идентичността при "външните българи" и механизми за преодоляването и 19 
Кризи в кариерното и жизненото развитие и програма за поддържане на професионалната идентичност 662 
Кризи и ликвидност - институционални алтернативи 61 
Кризисна ситуация във фактическите отношения 552 
Критичен анализ на развитието на поведенческите финанси 137 
Крос-национални различия в социалната подкрепа при студенти от три европейски държави: Германия, България и Полша 482 
Къде сме на земеделската карта на Европа 542 
Къде сме ние 230 
Към въпроса за данъчното облагане на финансовите трансакции - някои теоретически аспекти 192 
Лидери в морското застраховане са Великобритания и скандинавските страни 430 
Лизингът - алтернатива за финансиране на технико-технологичното обновяване в машиностроителните предприятия 284 
Логистика на бъдещено: човешкият капитал, който променя света 321 
Логистиката на превозни средства - един сложен свят 324 
М.В.Ломоносов и традиции университетского образования 466 
Макроикономически промени в България след 1989 година и отражението им върху трудовия пазар 56 
Макроэкономическая динамика развития региона 227 
Макроэкономический эффект потребительского кредитования 93 
Марката като средство за постигане на потребителските цели 309 
Маркетинговата комуникация в портала за споделяне на видео YouTube 305 
Маркетинговият подход като съвременна дименсия в регионалното развитие на България 301 
Машинното гласуване 384 
МВА програма със специализация по управление на човешките ресурси (HRM) 660 
Медийната среда - доминиращи психологически ефекти за индивида 609 
Междубюджетные трансферты как инструмент регулирования сбалансированности местных бюджетов 91 
Местно физическо лице в контекста на СИДДО 176 
Методика анализа перспектив развития инновационной деятельности предприятия 54 
Методика интегральной оценки качества управления государственными предприятиями и учреждениями 554 
Методические аспекты расчета экономической эффективности при применении адапционной формулы формирования справедливоай стоимости форвардного контракта 95 
Методологический подход к определению тарифа по страхованию риска стихийных бедствий и природных катастроф 438 
Методология на нетните избегнати разходи 675 
Методът Material Flow Cost Accounting (MFCA) - отчитане на разходите на материалния поток (ОРМП) 583 
Методы оценки стоимости нематериальных активов 638 
Механизмът на възтановяване на ДДС и ефектът от този механизъм върху икономическата среда и данъчните субекти в България 160 
Митнически режим "безмитен внос" на стоки 329 
Митнически режим "внос" на стоки - актуални моменти 330 
Много шум, малко резултати 349 
Модели за растеж, строеж и регулиране на гъстотата на горските насаждения 499 
Моделирование управления и задача мотивации менеджеров 560 
Модерната търговия държи 55% от бързооборотния сектор в България 267 
Мотиви за потребителско поведение 299 
Място на интегрираните маркетингови комуникации в съвременния мениджмънт 302 
На работа в чужбина 402 
Наблюдение на работната сила в България - исторически преглед 24 
Накъде върви населението на България? 31 
Намерени в превода 686 
Населението на България - към по-голям брой или с по-добро качество 30 
Наследяване и завет на безналични акции 373 
Насоки в усъвършенстването на данъчната политика 156 
Науката в служба на държавната политика 3 
Национален план за действие по заетостта 2015 г. За повишаване на заетостта 69 
Националното, европейското и глобалното в Европейския съюз 358 
Невидими банери за несъществуващи потребители 316 
Негосударственные пенсионные фонды: проблемы и трудности 426 
Некоторые вопросы потребительского кредитования 197 
Необходимото и възможно намаление на данъчните ставки от началото на 2001 г. 159 
Неоснователно обогатяване в международното частно право 383 
Нерешени организационни проблеми на извънболничната медицинска помощ 512 
Нефинансовая отчетност в России: проблемы становления и развития 647 
Неформални плащания от пациентите и черен пазар в здравеопазването 509 
Низкий порог рентабельности и выездные проверки 165 
НКС - фактор за развитие на пазара на картови транзакции 198 
Нов стандарт за бизнес имоти 685 
Новата директива за правата на потребителите и предстоящата промяна на Закона за защита на потребителите 397 
Новата мярка за модернизация на земеделските стопанства 543 
Новата счетоводна директива и нейното транспониране в националното счетоводно законодателство 623 
Новации в сфере государственного финансового контроля, осуществляемого казначейством России 96 
Новите административнонаказателни разпоредби на ЗДДД, в сила от 01.01.2015 г. 168 
Новите данъчни облекчения в Закона върху доходите на физическите лица 187 
Новите пътища на коприната: китайската икономическа експанзия в Евразия 222 
Някои възможности за непрекъснати подобрения на системата за управление на качеството на организацията 577 
Някои въпроси относно кредитирането 81 
Някои регулаторни аспекти на защитата на участниците в капиталови пенсионни фондове срещу колебанията в доходността 418 
Някои щрихи към Европейския социален модел 22 
О некоторых вопросах логики в налогообложении доходов физических лиц 87 
О некоторых послаблениях налогоплательщику 195 
О пересмотренном подходе Базельского комитета по банковскому надзору к оценке рыночного риска 100 
О проблемах высокой убыточности страховых компаний 450 
О страховании счетов юридических лиц 446 
Обект/и на наративната педагогика в контекста на дихотомията "наука-обект" 474 
Обекти на наративната педагогика в контекста на тезата за педагогическото явление 475 
Обжалване на заповед за възлагане на ревизия 651 
Областной программный бюджет: необходимость и результативность 82 
Образованието и възпитанието на младото поколение, прогресът на цивилизацията и глобализацията 467 
Образованието като фактор за икономически растеж 470 
Обратното начисляване на ДДС при сделки със зърнени и технически култури - механизъм за борба с ДДС измамите 194 
Обхват на приключващото нетиране по Закона за договорите и финансово обезпечение 386 
Обществен дискусионен клуб по проблемите на науката и висшето образование 476 
Обществените паръчки стават изцяло електронни 403 
Общините с бюджет под 10 млн. лв. като обект на финансов одит от сметната палата 413 
Ограничения аутсорсинга в системе финансирования бюджетных услуг 151 
Онлайн финансирането в Европа набира скорост 73 
Опасен микотоксин в пшеницата - вомитоксин 541 
Оппортунизм геофинансовой политики как форма глобальной конкуренции 332 
Оппортунистическое поведение работников государственных предприятий 671 
Определени са нови банковисметки за вносяне на задълженията към НАП през 2015 г. 171 
Определяне на годишния данък върху доходите от трудови правоотношения 172 
Определяне окончателния размер на осигурителния доход за 2014 година от самоосигуряващите се лица 420 
Оптимизация на ликвидността в българската банкова система 128 
Организационни форми и решения за експортно насърчаване 343 
Организация и особености на работа на счетоводния работник в изнесено работно място в домашни условия 615 
Осигурителната тежест като част от данъчното бреме 158 
Основи на теорията за вземане на решения 548 
Основни моменти в осигуряването на лицата, упражняващи свободна професия и/или зааятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговските дружества, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители 424 
Основни положения на система за договориране на медицинско обслужване мужду общински власти и здравни заведения 504 
Основни проблеми и възможности за развитието на малкия бизнес в България (по примера на Северозападен и Северен централен район) 278 
Основни промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 405 
Основоположник на подготовката на висши кадри по икономика и организация на труда 65 
Особенности и проблемы кредитования российскими коммерческими банками предприятий малого и среднего бизнеса 86 
Особености в организацията и счетоводното отчитане на разходите и приходите в юридическите лица с нестопанска цел 616 
Особености и приложение на немитническите инструменти за провеждане на митническата политика 328 
Особености исламского налогообложения в условиях современной финансовой системы 335 
Особености на облагането на недвижимите имоти и превозните средства по реда на ЗМДТ 186 
Остаряването на населението като изследователски и обществен проблем 32 
От экономического кризиса к экономическому росту, или как не дать кризису превратиться в стагнацию 243 
Отговорност на членовете на кооперацията за нейните задължения 396 
Отговорности на предприятията, определени със Закона за държавния бюджет за 2015 година 185 
Отношенията между НАТО и Русия през 90-те и съвременните им проекции 354 
Отчитане на дебитни и кредитни известия по издадени данъчни документи и при анулиране на сделки 648 
Отчитане на дяловия капитал в земеделската кооперация - актуални проблеми 71 
Отчитане на инвестициите по метода на собствения капитал 632 
Отчитане на преоценките на активи и пасиви 634 
Отчитане на чуждите бизнес идеи при внос чрез франчайз 317 
Офис игри 668 
Офшорная деятельность российских резидентов 236 
Оценка горизонтальных и вертикальных спилловер-эффектов от прямых иностранных инвестиций в России 244 
Оценка денежного потока при определении качества корпоративного заемщика 75 
Оценка на соларните възобновяеми енергийни ресурси в района на Костинброд 497 
Оценка стоимости Российского банка в условиях международных экономических санкций 199 
Оценяване клиентската привлекателност за аутсорсинг на печатни услуги 285 
Оценяване на платежния баланс - теория и практика 135 
Пактът "Евро плюс" - цели и възможни резултати (Парадоксът на съставното цяло) 581 
Парадоксите на щедростта 17 
Партньор пред вратата 320 
Педагогические стериотипы в образовании: путь к профессиональным деформациям или развитию 472 
Перспективи за първично публично предлагане (IPO) пред футболните клубове в България 132 
Пет лични инвестиции за успех в кариерното израстване 654 
Планиране на бюджета на държавното обществено осигуряване - практически процедури и параметри 571 
Планиране на дигитална маркетингова кампания в социалната мрежа Facebook 569 
По-добри от другите 681 
По-малко корпоративни и повече социални и отговорни 597 
По-млад, по-богат и отговорен към света 41 
Повече рекламодатели на по-ниски цени 682 
Повишаването на конкурентоспособността - приоритет в стратегическите документи за развитие на България 567 
Поглед към българското агрозастраховане днес 433 
Подготовка и продължаваща квалификация на педагогическите кадри в Европа 462 
Подготовка и продължаваща квалификация на педагогическите кадри в Швейцария 459 
Подготовка на научни кадри по образователен мениджмънт 485 
Подготовка, продължаваща квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри в Австрия 456 
Подготовка, продължаваща квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри в Германия 457 
Подобряване ефективността на заплащане на болниците в Р България чрез въвеждането на диагностично свързаните групи (ДСГ) 416 
Подоходно облагане - сравнителен анализ на данъчните политики на България и европейските страни 161 
Подходи за намаляване на разнородността на услугите 556 
Подходи за оценка на мащаба на изпирането на пари 42 
Поколението, което изяде бъдещето на децата си 34 
Ползи или вреди носи проектът Sea2Sea за България 676 
Полските мишки нанасят големи поражения на есенните посеви 531 
Потенциал за създаване и развитие на "зелени" работни места в Република България 224 
Потенциалът на финансовата система да стимулира икономическия растеж 252 
Правна същност на тълкувателните решения на Конституционния съд 393 
Право на отказ от застрахователния договор при животозастраховане в случаите на неинформиране на застрахования от застрахователя 379 
Практико-приложни аспекти на задбалансовото отчитане на поетите ангажименти за разходи в бюджетните организации 627 
Практически аспекти на годишното облагане и приключване в бюджетните организации 183 
Превръщане на акционерно дружество в еднолично акционелно дружество 395 
Предварителното формиране на основните категории в народопсихологията 16 
Предевяване и установяване на вземанията в производството по Закона за бонкова несъстоятелност 390 
Предизвикателства пред местните финанси в България - тенденции за периода 2008-2013 г. 139 
Предизвикателства пред счетоводното отчитане на лизинговите сделки при лизингополучателите 617 
Предизвикателствата на "обществото на знанието" или науката в нов социален контекст 36 
Предизвикателството Енергиен съюз в Европа 524 
Предимства на клауд-базираното електронно обучение 700 
Прекратяване на договорите за застраховка на имущество 436 
Преобразуване на еднолични търговски дружества с един и същ едноличен собственик на капитала 394 
Преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик 400 
Преподавател от Познан гостува на Алма матер 721 
Престижно е да сме аграрна страна 277 
Прехвърляне на вземания 622 
Приватизация не е мръсна дума 229 
Признаване и отчитане на паричните дарения в бюджетните организации 625 
Прилагане на метода на собствения капитал при съставяне на консолидирани финансови отчети 619 
Приложението към финансовите отчети 620 621 
Приложни модели при регулация на разходите по натрупващи се компенсируеми отпуски и на разходите, представляващи доходи на физически лица 184 
Применение в учете и отчетности требований МСФО (IAS) 21 649 
Принципи за финансиране и заплащане на извънболничната медицинска помощ в периода до въвеждането на здравно осигуряване 506 
Принципи на данъчното облагане в контекста на правните норми 142 
Приоритетите в самоидентификацията на европейците 364 
Приходи и разходи, свързани с дарение за данъчен амортизируем актив 642 
Причини за състоянието на застрахователната култура на населението в България 432 
Проблеми и перспективи за устойчиво развитие и възобновяване на горски екосистеми 500 
Проблеми на високите технологии в България 694 
Проблеми на информационно-технологичната промяна и ролята на човешкия фактор 547 
Проблеми при изготвяне на консолидирани финансови отчети с балансова дата 31.12.2014 г. 628 
Проблеми при усвояване на средствата от структурните фондове на Европейския съюз в България 334 
Проблеми при формулиране на целите за развитие на областите и общините в България 578 
Проблемы применения уголовного закона об ответственности за незаконную банковскую деятельность 92 
Проблемы эволюции банковской скистемы в современной экономике Республики Дагестан 105 
Прогнозиране, проектиране, програмиране и планиране на глобалните процеси 574 
Прогнозите за пазара на зърно 2015/16 са в подкрепа на цените 273 
Продай ми втори път 304 
Проектът"Състав на болните" (Case mix) 507 
Прозрачность, подочетность и доверие в обществе 404 
Производителност и растеж: състояние и проблеми на реалния сектор 251 
Промени в данъчния режим на разходите за предоставени стипендии и начина на деклариране за 2014 година 167 
Промени в данъчното законодателство 2015 година 181 
Промени в закона за Данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2015 г. 188 
Промени в наредбите, свързани със социалното осигуряване 421 
Промени на правилата за пенсиониране през 2015 година 425 
Промените в българската пенсионна система или разсъжденията в посока на търсене и предлагане на пари 419 
Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, извършени по повод измененията в ЗДДС 180 
Променящата се електорална карта на Европа 362 
Проф. Стиф Ханке: Спрете, не въвеждайте еврото 97 
Професиите на бъдещето 659 
Професионален стрес 64 
Професия спедитор 468 
Психологически аспекти на бренда 300 
Публични разходи на Република България - емпирични характеристики и възможности за моделиране 153 
Путь денег: Иран - Золотая Орда - Русь 206 
Пътят на България към еврозоната. С или без валутен борд ? 372 
Пътят на тежките превози 674 
Пътят нагоре, който води още по-нагоре 563 
Работа от вкъщи - бъдещето или бягство от реалността 63 
Работим за развитие на интермодалните превози 673 
Работна форма на балансите на горивата и на баланса на условното гориво - форма 3 522 
Равен достъп до качествено здравеопазване става приоритет на Европа 514 
Развитие государственного аудита в Российской Федерации 653 
Развитие института инвестора в России как основного участника рынка ценных бумаг 209 
Развитие на икономика, базирана на знания и иновации чрез изграждане на Офис за Технологичен трансфер: Необходимост, концептуален модел и логическа рамка 517 
Развитие на икономика, базирана на знания и иновации чрез изграждане на Офис за Технологичен Трансфер: Резултати и продукти, разработени в рамките на проекта 518 
Развитие на теорията за финансовите посредници 136 
Развитие стратегического планирования инфраструктурного обеспечения бизнеса в регионе 595 
Развитието на икономиката и нейната роля за насърчаване на заетостта и подготовката на кадри за хранителната промишленност на Република България 684 
Раздвижване в недвижимите имоти 282 
Разпада ли се световната сигурност 352 
Разработване на маркетингови концепции за продажбата на медикаменти 503 
Разработка инновационных персонал-технологий в органах исполнительной власти 661 
Растежът, с който можем да удивим света 256 
Регионалната политика на ЕС за постигане на териториална кохезия в Р България (2007-2020) 584 
Регионално стратегическо планиране и програмиране 592 
Региональная проекция нового российского кризиса 240 
Региональное развитие как основа новой архитектуры кредитного рынка 76 
Региональный университет в тройной спирали 225 
Резервирането на ИТ инфраструктурата в Уникредит Булбанк - база за предсказуеми, надеждни и ценово ефективни услуги 693 
Резултати и изводи на работната група за училищна политика към генерална дирекция за образование и култура на ЕК 461 
Ресурсный национализм: Уроки третьего мира 50 
Риск как объект управления: как преодолеть вульгаризацию риск-менеджмент? 442 
Рисковата изложеност на интелектуалната собственост 439 
Рискови фактори, влияещи върху контрола при данъчните облекчения 164 
Родовитост на отбрани клонове от сорт Каберне Совиньон 537 
Роль банковского канала в передаче денежно-кредитной политики в России 98 
Роль бизнес-процессов в формировании требований к ERP-системе 280 
Роль внутренних сбережений в финансировании российской экономики 102 
Роль государства в развитии национального страхового рынка 444 
Роль национальных парламентов в управлении европейским союзом 49 
Роль офшорных юрисдикций в мировых потоках прямых иностранных инвестиций 344 
Ролята на БАН за развитието на изследвания и производство на компютърни и комуникационни системи 2 
Ролята на членството в Европейския съюз за сближаване на частноправните уредби на държавите членки 360 
Российская банковская система - испытание финансовым кризисом 85 
Российская экономика в контексте мировых трендов 239 
Рынки связанных по производству товаров: теоретическая модель и уроки для правоприменения 268 
Рынок аудиторских услуг России: тенденции, проблемы, направления развития 646 
С нови застрахователни и осигурителни продукти се конкурираха ученици в национално състезание по икономика 715 
Сам в офиса 667 
Самообучающиеся организации в экономике: сущность, признаки и параметры качества 52 
Световната конспирация с укриването на данъци 166 
Свиването на бюджетните разходи, фискалната децентрализация и "шокът" при корпоративното подоходно облагане като основа за облекчаване на данъчното бреме 157 
Свищовските студентки първи на републиканското по тенис на маса 722 
Свободна зона Видин става интермодален терминал 226 
СИБАНК и ДЗИ с мащабна съвместна ИТ стратегия 692 
Сигурността - крайъгълен камък във визията на Европа за дигитална икономика 702 
Симбиоз банков и страховщиков как необходимость в современных экономических условиях 449 
Синергичен модел за профедсионално ориентиране и консултиране на деда и младежи със специфични потребности 465 
Синергично образование - философия, педагогическа концепция, практика 477 
Синхронизация документов стратегического планирования в регионах и муниципалитетах 406 
Система за доброволно здравно осигуряване 505 
Система на превантивен финансов контрол 154 
Система оценки качества обслуживания и качества продаж в банковских учреждениях 201 
Системата за контрол върху качеството на работата на регистрираните одитори в България - отговор на изискванията към одита в условията на финансова криза 652 
Систематизация на изследванията върху фирмената интернационализация 286 
Системы рейтингования в краудсорсинговых проектах 608 
Скрити вземания в приватизационния процес 377 
Скритите съкровища в теб 555 
Скъпият ни петролен канал 290 
Слабостите в новия Закона за енергийна ефективност 521 
След кризата в Украйна - нова Студена война? 341 
Следете сделките и ангажирайте клиенти чрез Salestorce 401 
Совершенствование методов государственной поддержки предпринимательства с использованием финансовых инструментов на муниципальном уровне 83 
Совершенствование подходов к оценке кредитоспособности заемщиков при долгосрочном кредитовании 84 
Совершенствувание управления доходами бюджетов в Российской Федерации 78 
Современные инвестиционные модели с равномерным погашением долга и их применение 99 
Современные подходы к совершенствованию бюджетного процесса в зарубежных странах 107 
Создание и усиление положительных мотивов должника как способ повышения эффективности взыскания долгов и укрепления экономической безопасности 203 
Социализация като индивидуализация чрез професионални роли за достъп до пари чрез труд 39 
Социална алергия и непоносимост 43 
Социални аспекти на публичната администрация 408 
Социалните влияния и убеждаването 13 
Социално-икономическа същност на застраховането на екологични рискове 443 
Социалното предприемачество става все по-популярно у нас 279 
Социально-экономическая политика России в 2014 году: выход на новые рубежи? 223 
Социальные системы и дуальное управление 21 
Социологиите като утопии 35 
Социологически ракурси към заболеваемостта и смъртността в българското общество след 1990 г. 26 
Специални отчетни задачи на годишното счетоводно приключване в строителното предприятие 614 
Специални правила за труд и отдих за работещите в системата на МВР 422 
Специфика на маркетинга и взаимодействието между публичния сектор и академичните структури 298 
Специфични черти на семейното поведение и раждаемостта в Източна Европа (1960-2010 г.) 29 
Спортивный туризм как объект географических исследований 708 
Сравнительный анализ моделей управления местными финансами при осуществлении деятельности по оказанию муниципальных услуг 89 
Средношколци представиха най-големите български компании в национално състезание по икономика 723 
Срещата започва, включвайте телефоните 553 
Стандарт ISO 50001 680 
Стационарни изследвания на горски екосистеми в Рила планина 501 
Стимули и бариери пред внедряване на иновации във фирмата 271 
Стимулиране активността на студентите в процеса на обучение чрез използване на интерактивни методи 487 
Стопанска академия бе домакин на национално ученическо състезание по икономика 724 
Стопанска академия удостои с почетно звание "Доктор хонорис кауза" председателят на СИБ проф. днф Кръстьо Петков 720 
Страновой риск в банковской деятельности 204 
Стратегически подходи и политики на ЕС за противодействие на корупцията 385 
Стратегически приоритети за превръщане на България в целогодишна дестинация за здравен и СПА медицински туризъм 576 
Стратегически решения спрямо конкурентите в условията на несигурност 600 
Стратегическо планиране и програмиране в България преди и след присъединяването в ЕС: развитие и нереализирани възможности 570 
Стратегическо планиране и управление на риска в националния осигурителен институт 587 
Стратегическо планиране, енергийни политики и устойчиво развитие на България 585 
Стратегическо фирмено планиране и програмиране 588 
Стратегическото планиране - модерната управленска философия: реалност или химера за управленската практика в България? 572 
Стратегията на "управлявания хаос": от цветни към корпоративни революции 356 
Страхование как метод управления финансовыми рисками лесной отрасли в условиях вто 441 
Страхование катастрофических рисков: мировой опыт и оптимальное решение для России 435 
Студентска научна сесия по портфейлен мениджмънт в Стопанска академия 725 
Суррогатная инвестиционная система 210 
Сценариен подход и стратегическо планиране 580 
Счетоводно отчитане на кредитно известие при промяна на данъчната основа, анулиране на сделки и връщане на аванси 643 
Съвременна ИС осигурява стабилна основа за бизнеса на ТЕРРА КРЕДИТ ООД 695 
Съвременна финансово-счетоводна система оптимизира бизнеса на ЗК "ЛЕВ ИНС" АД 447 
Съвременно състояние на миграционните процеси в България 33 
Съвременното макропланиране в страните от Източна и Южна Азия - Китайска Народна Република (КНР), Япония и Индия 590 
Създайте лесна и приятна потребителска пътека 295 
Състояние и перспективи за развитие на българо-китайските отношения 346 
Съществуват ли дружествени дялове в събирателното дружество? 375 
Същност и реализация на управленския процес 550 
Тадата от едър рогат добитък в ЕС ще намаляват правопропорционално на парниковите газове 538 
Твърде големи, за да спазват правилата на конкуренцията 381 
Тези така популярни хеджфондове 216 
Тема: Преобразуване на нърговски дружества чрез сливане. Счетоводни и данъчни аспекти 645 
Тенденции изменения глобального ресурсного ландшафта 496 
Теневая экономика 218 
Теории за идеологията. Част първа: Превърнатите форми 38 
Теория и практика на космополитната социология: "Поканата за социология" на Улрих Бек 37 
Теория и практика на споделения бизнес 234 
Терорът като геостратегически инструмент 355 
Ти си това, което караш 308 
Тимоком показва лицата на успеха 678 
Това съм аз, това си ти 233 
Три сценария за Македония 18 
Туманный Альбион между традициями и переменами 48 
Туристическият образ на мястото: теоретични и практико-приложни аспекти 709 
Търсенето и развитието на лидерски качества в полза на обществото 657 
Търсенето на съвременно лечение ще движи нагоре фармацевтичния пазар у нас 513 
Увольнение за разглашение коммерческой тайны 67 
Угрозы и вызовы национальной безопасности государств - участников СНГ: актуальные аспекты 44 
Удовлетвореност от труда и фактори за успех при работещи в сферата на туризма 706 
Удовлетвореността от труда 15 
Управление знаниями, информация и экономический рост 5 
Управление инновационным развитием России как комплекс взаимосвязанных проблем 263 
Управление на грешките - изберете метод, отговарящ на целта 564 
Управление на знанието в плановата практика ва българските общини 412 
Управление на маркетинга в условията на икономическа криза 319 
Управление на оборотния капитал 639 640 
Управление на портфейла отново предизвика свищовски студенти финансисти за участие в научна сесия 718 
Управление на съвременните социални конфликти 495 
Управление рисками денежных потоков страховой организации 437 
Управление собственным капиталом кредитных организаций: особенности формирования и пути совершенствования 108 
Управлението на висшите училища в България в контекста на кохезионната политика на Европейския съюз 484 
Управлението на Европейския съюз се нуждае от системно мислене и системен подход 575 
Управлявани услуги - ползи и ограничения 696 
Ускоряване на бизнеса с помощта на SDN технологии 703 
Условия за освобождаване от данък при източника на доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения на чуждестранни юридически лица - местни на страни от ЕС 170 
Успешно комбинираме дистрибуция и логистика на стоки 293 
Усъвършенстване на уменията и ролята на социалния диалог в България - съвременни доходи и предизвикателства 417 
Уточняват се детайли при ползването на земята в масиви 70 
Федералистите и тяхната мечта за единна Европа непосредствено след края на Втората световна война 359 
Философия на филма 11 
Финансиране на средното образование в Германия и България. Сравнителен анализ 471 
Финансови диспропорции в строительстве: их причины и последствия для экономики 104 
Финансови решения при анализа и оценката на балансовата печалба на фирмата (по примера "Фазерлес" АД за периода 2012-2013 г.) 130 
Финансови стратигии и инвестиционна активност на домакинствата в България 138 
Финансовите кризи от гледна точка на пазарното неравновесие 149 
Финансовите отчети за 2004 година 611 
Финансово-счетоводните програми са сред най-предпочитаните от кандидат-магистрите в Свищов 716 
Фискални измерения на данъчното планиране на фирмите в България 129 
Форрмирование и развитие системы трансфера технологий в России и за рубежом 9 
Функционал товара и его развитие 266 
Характеристики кластера как феномена хозяйственной практики 270 
Хармонизация на данък добавена стойност в Европейския съюз 131 
Хармонизиране на личните цели на сътрудниците с целите на организацията в процеса на планиране 579 
Химическа борба срещу плевелите при основните полски култури 539 
Холандия - пример за високо производително и ефективно земеделие 540 
Хората са най-мощният двигател на всеки бизнес 670 
Хуманитаристика и философска херменевтика 10 
Хуминов препарат за органично производство при твърда пшеница 536 
Цената на петрола пада още 221 
Ценностная составляющая системы образования во Франции 480 
Ценообразуване на инвестиционни продукти - още един прочит с поглед в бъдещето 311 
Чуждестранните инвестиции - основа за обновяване на българската икономика 249 
Чупят се оковите на голямата имотна стагнация 269 
Шампионска титла завоюва отборът по тенис на маса на Стопанска академия 719 
Швейцарский национальный банк: финансовые результаты деятельности 205 
Щастливи години за фондовете за дялово участие 228 
"Делта" теорията за конкурентните предимства на бизнес организациите 591 
"Задунайските колонии" в Бесараби през първата половина на XIX в.: реконструкция на демографски и антропономични характеристики 713 
"Ставка по платежам" как инструмент монетарной и фискальной полотики 90 
"Теория на вредата" съгласно европейското конкурентно право 387 
1 долар = 1 евро. Толкова близо и толкова далеч 207 
[Девет] 9 начина да подобрите вашата CRM система 697 
[Пет] 5 съвета за тиймбилдинг на ИТ отдела 604 
[Седем] 7 важни въпроса при избора на облачни услуги 698 
[Седем] 7 млрд. евро директнво в земеделиетовасилева, н 275 
[Сто и десет] 110 години от подписването на първия колективен трудов договор в България 66 
[Три ] 3 начина ИТ отделът да взаимодейства по-добре с бизнеса 699 
A Crisis of Banks as Liquidity Providers 110 
A Photography: Intellectual Property, Personal Data and/or Information? 7 
ABC - анализ на стоковите запаси и възможности за усъвършенствуване на управлението им в аптечните фирми 510 
An OLG model for optimal investment and insurance decisions 453 
Bank stress-testing lessons from Central, Eastern and Southeastern European countries 120 
Borrower Misreporting and Loan Performance 116 
Capital pension funds: the changing role in South and Eastern European countries 428 
Comparative testings of products as a source of reliable information for consumers 315 
Conceptual Framework for Evaluating the Effectiveness of the Implementation of Enterprise Resource Planning Systems in Small and Medium-Sized Enterprises 72 
DDoS атаките - надявайте се компанията ви да не се превърне в цел, но предвидете и защита 704 
Defined Contribution Pension Plans: sticky or Discerning Money? 429 
Does Securitization of Corporate Loans Lead to Riskier Lending? 112 
Does the European financial stability facility bail out sovereigns or banks? An event study 119 
Eco-tourism as a tool for ensuring sustainable tourism goals 710 
Emerging market business cycles: The role of labor market frictions 57 
Energy dependence and competitiveness 525 
Estimating Oil Risk Factors Using Information from Equity and Derivatives Markets 114 
Ex post финансов анализ и оценка на проекта "Евротунел" 143 
Facebook навлиза на пазара на финансови услуги 152 
Feasibility study on the logistic competitiveness of commercial seaports in Southern Baltic sea region 325 
Fuel Pass - иновативна програма за отстъпки 314 
Google търсене. Нарушават ли се правилата на конкуренцията? 380 
Housing and the Macroeconomy: Inflation and the Financial Accelerator 58 
How Does Household Portfolio Diversification Vary with Financial Literacy and Financial Advice? 117 
How Stable Are Corporate Capital Structures? 115 
Impact of Labour on Economic Growth in Bulgaria (1991 - 2013) 257 
Inflation Risk in Corporate Bonds 122 
Information Asymmetry on the Technology Markets: the Role of Patents 8 
Integration and Planning 365 
Interest Rates and Credit Risk 118 
International technology transfer to Bulgaria after its European Union Accession 367 
Key trends in the development of the Bulgarian banking system between the Two World Wars 125 
Linde MH и Balyo ще развиват роботизирани решения 705 
Logistics in manufacturing and trading companies in Bulgaria - State and development in the period 2000-2013 326 
McDonald's търси новия си имидж 566 
Model of effective management of Bulgarian Public Administration. Managing EU funds 409 
Models and tools for technology start-up companies success analysis 245 
Monetary policy and the natural rate of interest 113 
Money Doctors 214 
Nonеxclusivity, Linear Pricing, and Annuity Market Screening 454 
PISA 2015 ще се проведе изцяло в електронен формат 469 
Public disclosure by banks: a supervisory perspective 109 
Public-private partnership for critical industrial infrastructure protection: Basic Issues and the Case of Bulgaria 601 
Seasonal Effect for Explaining Price Momentum Failure in the Japanese Stock Market 124 
Short-Term Debt as Bridge Financing: Evidence from the Commercial Paper Market 121 
Significance of Tax Expenditures for Budgets of Local Governments: the Case of Poland 410 
Simple Banking: Profitability and the Yield Curve 111 
Survey measures of expected inflation and the inflation process 208 
Taxes and Corporate Policies: Evidence from a Quasi Natural Experiment 189 
The Effect of Succession Taxes on Family Firm Investment: Evidence from a Natural Experiment 190 
The Housing and Credit Bubbles in the United States and Europe: A Comparison 126 
The Meta Taylor Rule 123 
The trade-off between capitalism and democracy in a Historical perspective 55 
Thirty Business 599 
Threat Level Rising 598 
Turkey - a country on its way into the EU 366 
Uncertain Bequest Needs and Long-Term Insurance Contracts 452 
Urban Vibrancy and Corporate Growth 213 
XML модел за автоматично генериране на програмни текстове 464 
Эко-институционализм как концептуальная база государственного стратегического управления 258 
Экономика ЮАР: Легкой жизни не ожидается 347 
Экономические инструменты стимулирования природоохранной деятельности: анализ зарубежного опыта 492 
Экономические модели как аналогии 59 
Эпистемологический статус моделей и мысленных экспериментов в экономической теории 60 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авиокомпании 677 
авиопревозвачи 677 
АВС анализ 589 
Австрия 456 
автозастраховка 618 
автокаско 618 
автокорелационни коефициенти 25 
автоматизация 703 
автоматизация на продажбите 697 
автоматични операции 464 
автомобилна индустрия 308 
авторски права 7 
авторско право 6 
агентска дейност 88 
Агенция по заетостта 402 
Агенция по обществени поръчки 407 
агломерация 213 
агора 36 
аграрен сектор 272 592 
аграрно застраховане 276 
агробизнес 273 277 542 
агробизнес в България 273 277 526 542 
агробиология 541 
агрозастраховане 433 
агроикономическа ефективност 277 
агромениджмънт 277 
агропредприемачи 277 
агропроизводствен пазар 542 
агропромишлено производство 542 
агросектор 277 
агротехнически мероприятия 536 
АД 395 
Адам Смит 142 
административен персонал 408 
административен процес 363 
административни разпоредби 168 
административни тежести 168 
административни услуги 411 
администрация 411 
азиатска валута 331 
Азия 357 
азотни торове 532 
Академичен съвет 720 
академичен състав 486 489 
академични длъжности 486 489 
академични степени 486 
академични структури 298 
академия 664 
активи 649 
активи на предприятието 611 
активност на личността 487 
акции 132 373 
акционери 88 
акционерно дружество 395 
акционерно законодателство 395 
алгоритъм 549 
алгоритъм за управление 549 
алманах 24 25 33 56 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 164 192 224 271 278 284 285 286 287 288 289 302 303 317 327 336 337 338 339 340 369 370 371 411 412 413 415 416 434 547 549 550 615 616 617 700 
алтернативен подход 600 
алтернативни инвестиции 215 
алтернативни стратегии 235 
алтернативно финансиране 73 
Америка 414 
Америка и Европа 352 
американизация на света 414 
американска стратегия 357 
амнистия 238 
амортизации 630 
амортизационен план 317 
амортизационни норми 157 
амортизация 251 638 
амортизация на нематериални активи 638 
анализ 25 54 278 411 
анализ на баланса 130 
анализ на данни 688 
анализ на ефективността 130 411 
анализ на изследвания 312 
анализ на оборотния капитал 640 
анализ на отчета 130 
анализ на паричните потоци 130 
анализ на разходите 139 
анализ на рентабилността 130 
анализ на риска 497 
анализи и проучвания 677 
аналитични инструменти 589 
аналитични процедури 655 
аналогичен когнитивен подход 59 
аналогия 59 
ангажиране на служителите 668 
андеррайтинг 450 
анкетиране 138 509 
антикорупционна политика 385 
антикорупционна стратегия 385 
антикорупционни мерки 385 
антикорупция 385 
антиофшорна политика 236 
антропологически измерения 713 
антропология 713 
анюитетен метод 454 
аптеки 510 
аптечен пазар 510 
арбитраж 389 
арбитражно решение 389 
арбитражно споразумение 389 
аренда 70 
Аржентина 161 
АСЕАН 331 
АСЕАН+3 331 
аутсорсинг 151 285 303 626 
аутсорсинг на бизнес процес 323 626 
аутсорсинг на бизнеса 626 
аутсорсинг партньори 626 
аутсорсинг сътрудничество 626 
аутсорсинг услуги 626 
база данни 687 
Базелски комитет 109 
Базелски комитет за банков надзор 100 109 
базелски стандарти 108 
базисни конкурентни стратегии 318 
базов доход 53 
базови стратегии 318 
бакалавърска степен 716 
баланс на активите 348 
балансиран бюджет 89 106 
балансирана карта 579 
балансова печалба 130 
балансово отчитане 617 
Балкани 18 353 
балканска дипломация 353 
балтийски държави 325 
БАН 2 4 
БАН - история 2 
банери 316 
банка 125 
банки 103 105 109 111 141 201 381 691 
банки на Русия 199 
банкинг 202 
банкиране 119 691 
банков кредит 374 
банков надзор 100 109 
банков портфейл 100 
банков риск 147 202 
банков сектор 76 134 
банков сектор на Русия 76 80 
банкова гаранция 195 
банкова дейност 92 110 205 
банкова ефективност 141 
банкова криза 110 
банкова ликвидност 128 197 
банкова несъстоятелност 390 
банкова политика 128 141 
банкова рентабилност 111 205 
банкова система 102 105 125 128 141 252 390 
банкова система в България 125 
банкова система в Русия 85 108 
банкови активи 80 
банкови акции 119 
банкови дейности 204 
банкови кредити 144 
банкови сметки 171 
банкови стрес-тестовете 120 
банкови услуги 94 201 202 
банково дело 109 111 120 144 
банково дело в Англия 111 
банково дело в Русия 197 200 
банково застраховане 449 
банково кредитиране 73 80 85 98 112 134 197 200 
банково обслужване 94 
банково оповестяване 109 
банково право 374 390 
банково финансиране 144 
банково-кредитна политика 121 
БВП 33 56 69 139 153 155 158 159 251 253 254 336 415 658 
безмитен внос 329 
безналични акции 373 
безопасност и стабилност 47 
безпомощност 43 
безработица 24 25 56 237 347 
безусловен базисен доход 53 
Белгия 460 
Белорусия 435 
бенчмаркинг 596 
бесарабски българи 713 
бизнес 105 225 264 279 595 605 670 714 
бизнес дейност 285 
бизнес идеи 317 
бизнес идея 607 
бизнес имоти 685 
бизнес модели 233 245 
бизнес организации 591 
бизнес партньори 699 
бизнес партньорство 220 
бизнес планиране 595 
бизнес политика 670 
бизнес промени 605 
бизнес процеси 280 437 589 
бизнес развитие 220 295 
бизнес репутация 654 
бизнес решения 605 
бизнес риск 605 
бизнес среда 231 660 
бизнес срещи 320 
бизнес стратегии 566 
бизнес стратегия 318 
бизнес цикъл 57 
бизнес-инкубатори 473 
биодинамично земеделие 536 
биоенергия 545 
биоземеделие 527 536 
биологична защита 539 
биологична продукция 527 
биологично земеделие 527 536 
биологично производство 527 
битови отпадъци 162 
БНБ 134 252 
БНП 415 
богатство на домакинствата 138 
болница 416 
болници 416 502 
болнична дейност 502 507 
болнична икономика 416 502 507 
болнична помощ 502 507 
болнична система 416 
болнични легла 507 
болнични реформи 507 
Болонски процес 488 
Болонски процес в България 484 
борба с плевелите 539 
борба с тероризма 355 
борсови котировки 143 
бранд 265 309 
бранд емоцията 300 
бранд мениджмънт 309 
бренд 103 300 
бренд мениджмънт 103 
БРИКС 340 348 350 
британска икономика 296 
брой на населението 411 
брутен вътрешен продукт 237 
брутна добавена стойност 371 
брутна заплата 24 
БТПП 155 
бъдеще 34 
българи 19 
българите в чужбина 713 
България 232 516 
България в ЕС 372 
България и ЕС 230 367 409 585 
българо-византийски отношения 246 
българска държавност 391 
българска икономика 278 572 684 
българска историческа наука 247 
българска нация 19 
българска общност 713 
Българска стопанска камара 417 
българска територия 584 
български бизнес 264 310 
български граждани 33 
български компании 319 
български паричен съвет 372 
български предприемачи 245 
български предприятия 371 
български преход 572 
български транспортен сектор 679 
български туризъм 576 
български учени 3 
български фирми 310 
българско възраждане 248 
българско законодателство 142 
българско общество 26 
българско правителство 253 
българско средновековие 247 
българско Черноморие 498 
бързооборотни потребителски стоки 267 
бързооборотни стоки 267 319 
бюджет 74 78 91 107 185 210 413 
бюджет на Европейския съюз 334 
бюджет на ЕС 334 
бюджет на Русия 106 
бюджетен дефицит 56 156 
бюджетен процес 107 
бюджетен риск 151 
бюджетиране 107 416 
бюджетна обезпеченост 106 
бюджетна политика на Русия 91 
бюджетна система 169 
бюджетна система на Русия 74 
бюджетни инструменти 107 
бюджетни организации 183 625 627 
бюджетни отношения 91 
бюджетни предприятия 613 
бюджетни разходи 157 410 
бюджетни средства 627 
бюджетно планиране 571 
В2В пазари 311 
В2С пазари 311 
ВАК 486 489 
валутeн курс 207 649 
валута 207 649 
валутен борд 97 161 372 
валутен борд в България 97 372 
валутен курс 372 581 
валутен пазар 146 381 
валутен пазар в Русия 146 
валутен резерв в Русия 148 
валути 331 
валутна интеграция 331 
валутна политика 97 148 
валутни резерви 205 348 
валутно-курсова политика 372 
великата депресия 51 
Великобритания 48 430 458 461 
Величко Адамов 720 
венчърен капитал 333 
венчърен фонд 333 
вербални комуникации 511 
вериги за бързо хранене 566 
вериги на доставки 322 
верификация 647 
вероятности и решения 548 
вертикален анализ 244 
взаимни фондове 429 
взаимно застраховане 449 
взаимодействие 1 298 
взаимозависимост 237 
взаимоотношения 174 
взаимоотношения в екипа 603 
взаимоотношения между работещи 603 
взаимоотношения с подчинените 603 
вземане на решения 548 
вземания 377 382 390 622 
вземания по кредити 622 
видеопроизводство 682 
Видинска община 226 
видове анализ 508 
видове бенчмаркинг 596 
видове договори 504 
видове застраховки 432 434 441 
видове кредит 86 
видове модели 133 
видове пенсии 425 
видове риск 439 
видове социална подкрепа 482 
видове транспорт 679 
видове удовлетвореност 15 
византийска власт 246 
Византийска империя 246 
Византия 246 
визуален преводач 686 
визуална комуникация 672 
виртуален офис 517 
виртуализационни технологии 690 
вирусни програми 701 
високи технологии 694 
високи технологии и комуникации 694 
висше икономическо образование 717 718 719 720 721 722 723 724 725 
висше икономическо училище 715 716 720 
висше образование 65 225 456 457 473 476 479 485 486 489 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 
висше образование в България 482 489 
висше образование в Германия 482 
висше учебно заведение 718 719 720 
висше училище 715 716 717 720 721 722 723 724 725 
висши учебни заведения 483 484 486 
влог 376 
влогове 376 
внасяне на данъци 551 
внедряване на иновация 271 517 
внос 317 
внос на стоки 175 
внос-износ 217 
воден дефицит 599 
воден сектор 599 
водно стопанство 191 
водоснабдяване 253 
военна икономика 342 
военна мощ 414 
военна политика 341 342 345 357 414 
военни бази 357 414 
военни заплахи 342 
военни конфликти 341 
волатилност 124 
вписване в търговски регистър 394 
вредители на растенията 531 
вредни емисии 494 538 
вредни парникови газове 538 
временна заетост 667 
временна неработоспособност 421 
връзки с клиенти 566 
връзки с обществеността 302 
ВУЗ 473 489 
входящи потоци 336 
възвръщаемост 86 448 
възвръщаемост на инвестициите 215 256 
въздействие на труда 257 
въздушен транспорт 677 
възлагане на обществени поръчки 405 407 
възнаграждение на труда 68 
възобновяема енергия 497 520 
възобновяеми енергийни източници 497 500 520 
възобновяеми източници 497 500 520 
възпитателен процес 467 
възпроизводство 52 
Възраждане 248 
възрастова структура на населението 32 
вълни на Кондратиев 271 
външна миграция 33 
външна политика 48 
външна политика на Русия 354 
външна политика на САЩ 354 
външна реклама 682 
външна търговия 235 255 367 
външни пазари 265 
външнотърговска политика 255 
външнотърговски баланс 148 
външнотърговски дефицит 148 
външнотърговски сделки 337 
въоръжени конфликти 342 
вътрешна миграция 33 
вътрешни инвестиции 351 
вътрешни резерви 104 
вътрешнофирмени цени 582 
Г-7 340 
газ 496 
газов сектор 523 
газов хъб 523 
газотранспортни мощности 523 
гарантиран доход 53 
гарантиран минимален доход 53 
гейминг 232 
гейминг индустрия 232 
генеалогия 713 
генезис 339 
генно инженерство 535 
геномика 545 
географски изследвания 708 
географско образование 711 
геоикономика 332 
геоинженерство 493 494 
геоконкуренция 332 
геополитика 332 352 355 357 
геополитическа стратегия 354 
геополитически системи 352 354 
геостратегия 355 356 357 
геоцентричен подход 355 
герб на РБългария 391 712 
гербове 391 712 
Германия 161 361 435 457 
глобален мениджмънт 570 
глобален парламент 574 
глобализация 332 358 
глобализация в икономиката 548 
глобализация на капитала 333 
глобална икономика 140 219 350 581 
глобална конкурентоспособност 230 567 
глобална криза 581 
глобална система 574 
глобални екологични проблеми 4 
глобални икономически проблеми 4 
глобални проблеми 574 
глобални процеси 574 
глобални рискове 37 
глобално затопляне 493 
глобално планиране 574 
глобално програмиране 574 
глобално управление 340 570 
ГМО 535 545 
ГМО култури 535 
годишен темп 144 
годишен финансов отчет 612 635 
годишна данъчна декларация 163 
годишна данъчна основа 178 
годишна инвентаризация 614 
годишни амортизационни отчисления 631 
годишни финансови отчети 612 613 614 633 645 
годишно данъчно облагане 172 183 
годишно данъчно приключване 629 
годишно счетоводно отчитане 620 
годишно счетоводно приключване 613 614 620 621 630 631 
големи фирми 75 
гори 500 
горски екосистеми 499 500 501 
горски насаждения 499 
горски сектор 499 
горско стопанство 191 499 
градове 362 
гражданска наука 36 
граждански оборот 392 
граждански процес 392 
Граждански процесуален кодекс 392 
гражданско дружество 174 
гражданско общество 1 
гражданско право 392 393 
грамотност 481 
грантови схеми 368 
грантово финансиране 368 
ГРЕКО 385 
грозде 537 
гроздопроизводство 537 
гъвкавост на технологиите 698 
Гърция 190 
Дагестан 105 
данни 689 
данък върху добавена стойност 53 
данък върху дохода 166 
данък добавена стойност 131 
данъци 78 79 87 129 131 166 167 168 170 172 173 175 176 177 178 179 180 181 183 184 185 186 187 188 189 190 328 329 335 538 629 644 651 
данъци върху доходите 170 172 184 187 
данъци върху разходите 184 
данъци и доходи 185 
данъци и такси 162 
данъците в България 185 
данъците в Русия 78 
данъчен амортизуем актив 642 
данъчен закон 190 
данъчен контрол 164 165 169 
данъчен кредит 160 175 192 194 
данъчен маркетинг 298 
данъчен режим 167 
данъчен финансов резултат 629 
данъчна база 161 
данъчна декларация 163 
данъчна основа 74 129 173 175 191 643 
данъчна отчетност 618 
данъчна политика 127 131 142 155 156 157 158 159 160 161 164 169 191 254 
данъчна политика на Русия 87 
данъчна проверка 165 
данъчна регулация 184 
данъчна реформа 190 
данъчна система 127 129 142 155 159 191 193 
данъчна система на ЕС 193 
данъчна ставка 129 131 159 
данъчна тежест 156 165 
данъчна хармонизация 161 
данъчни документи 648 
данъчни задължения 194 
данъчни нарушения 165 
данъчни облекчения 78 164 172 181 187 195 
данъчни облекчения за бизнеса 189 
данъчни плащания 129 
данъчни правила 193 
данъчни принципи 142 
данъчни приходи 155 
данъчни промени 167 
данъчни разходи 78 164 410 
данъчни ставки 193 
данъчни стимули 189 
данъчни субекти 160 
данъчно бреме 155 157 158 
данъчно задължени лица 162 163 
данъчно задължение 142 163 
данъчно законодателство 174 181 
данъчно облагане 127 142 165 172 173 178 183 190 192 194 195 196 335 
данъчно облагане в предприятията 177 
данъчно облагане и ЕС 193 194 
данъчно облекчение 178 328 
данъчно планиране 129 
данъчно право 87 
данъчно стимулиране 182 260 
данъчно третиране 71 170 173 174 180 183 184 186 187 191 
данъчно-осигурителен процес 171 651 
данъчно-осигурителна информация 171 
данъчно-осигурителна сметка 171 
данъчнозадължени лица 171 
дарение на амортизируеми активи 642 
дарения 17 625 
дарителска дейност 17 
дарителски акт 17 
дарителски практики 17 714 
дарителство 17 
движение на капитали 217 
двойно данъчно облагане 127 
ДДС 53 129 131 155 156 160 168 173 175 177 180 188 194 
ДДС измама 194 
ДДС ставки 131 
дебитно известие 648 
девалвация 347 
дезинформация 535 
деклариране 116 163 167 
деклариране на данъка 167 
деклариране на доходи 116 
деликтно право 378 
делова комуникация 557 
делова реторика 557 
делово общуване 553 
делово общуване в управлението 553 
Делта теория 591 
демография 27 28 713 
демография и общество 26 
демография на България 30 
демография на населението 30 
демографска катастрофа 27 28 
демографска политика 27 
демографска система 574 
демографски данни 24 
демографски потенциал 30 
демографски преход 29 
демографски проблеми 30 32 
демографски прогнози 30 
демографски промени 29 
демографски тенденции 568 
демографски фактори 515 
демографско възпроизводтво 568 
демократично гражданство 467 
демокрация 55 247 
демокрацията в България 247 
демонополизация 252 
демотивация 669 
депозити 110 
деприватизация 428 
деривати 448 
деривативи 95 381 386 
деривативни ценни книжа 114 
дериватни инструменти 114 
детерминиране на разходи 589 
детерминирани модели 589 
дефинирани вноски 418 429 
дефицитно финансиране 110 
дефлация 51 122 
децентрализация 139 252 
джиросване 395 
джихад 353 
ДЗИ 432 
диагностика 558 
диалектична философия 12 
диаспора 490 
диверсификация на бизнес 80 
диверсификация на портфейла 117 
дивиденти 179 637 
дивидентна политика 179 
дивидентни плащания 637 
дигитален вирус 569 
дигитален маркетинг 569 
дигитализация 321 
дигитална икономика 691 
дигитална индустрия 321 
дигитална информация 321 
дигитална маркетингова кампания 569 
дигитална търговия 321 
дигитални пазари 321 
дигитални системи 691 
дигитални технологии 691 
дизайн 6 
дименсии на бенчмаркинга 596 
динамика на капитала 217 
динамика на продажбите 319 
динамика на развитие 29 
динамичен метод 451 
дипломация 220 
директива 397 628 
директиви 399 675 
директиви на ЕС 403 
директни плащания 152 275 276 
дисконтиране 95 199 
дисконтна стойност 95 
дискусии 476 
дистанционно банкиране 94 
дистанционно обслужване 212 
дистрибуторска дейност 290 
дистрибуционна дейност 303 
дистрибуционна политика 303 
дистрибуция 290 303 
дистрибуция на стоки 293 
дисциплинарни наказания 67 
дисциплинарно уволнение 67 
диференцирана интеграция 358 
дихотомия 474 
длъжници 203 
ДМА 317 
добавена стойност 141 227 
добив 496 
добивна индустрия 221 
добри практики 630 
доброволно застраховане 618 
доброволно здравно осигуряване 505 
доверие 404 
договор за кредит 374 
договор за франчайз 317 
договор за франчайзинг 317 
договори 397 
договори по проекта 143 
договорна политика 504 
договорни отношения 416 
договорни партньори 416 
договорни условия 231 
ДОД 156 159 
доклад 359 490 491 712 
доклади 109 
Доктор хонорис кауза 720 
докторанти 24 25 33 56 127 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 164 192 224 271 278 284 285 286 287 288 289 302 303 317 327 336 337 338 339 340 369 370 371 411 412 413 415 416 434 547 549 550 615 616 617 700 
докторанти в СА 24 25 33 56 127 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 164 192 224 271 278 284 285 286 287 288 289 302 303 317 327 336 337 338 339 340 369 370 371 411 412 413 415 416 434 547 549 550 615 616 617 700 
документиране 177 644 
документиране на данъците 194 
долар 207 
домакински бюджети 117 
домакинства 117 138 144 
домашен офис 63 
домашен труд 63 615 
ДОО 571 
ДОО в България 423 
допустимост на разходите 644 
допълнителни разходи 675 
допълнително пенсионно осигуряване 427 
доставка на стоки 293 
доставка на услуги 173 
доставки 322 
достоверна информация 315 
достоверност 13 
достъп до кредити 86 
дотации 91 106 
доход 53 
доходи 78 
доходи в България 267 
доходи на домакинствата 267 
доходи на физически лица 87 178 191 
доходи от труд 172 
доходност на банката 111 
доходност на инвестициите 216 
доходност на облигациите 88 122 
доценти 489 
друг всеобхватен доход 181 
други страни 19 
дружествени дялове 375 
дружествено право 375 
дружество с ограничена отговорност 637 
ДСГ 416 
дух 10 16 
душа 16 
дълг 99 122 203 
дългова криза 581 
дългови книжа 207 
дългови плащания 207 
дългосрочни договори 436 452 
дългосрочни застраховки 452 
дългосрочни стратегии 562 
дългосрочно кредитиране 84 
дългосрочно прогнозиране 219 
дълготрайни нематериални активи 317 
държава 45 225 
държава и бизнес 1 
държавен бюджет 107 139 
държавен герб 391 712 
държавен дълг 56 119 150 
държавен контрол 653 
държавен мениджмънт 107 
държавен риск 204 
държавен финансов контрол 96 
държави членки на ЕС 337 360 365 385 
държавна администрация 68 
държавна власт 661 
държавна икономическа политика 83 
държавна поддържка 274 
държавна подкрепа 83 274 
държавна политика 3 44 204 
държавна програма 82 
държавни предприятия 671 
държавни разходи 343 
държавни символи 391 
държавни служители 422 
държавно обществено осигуряване 571 
държавно предприятие 554 
държавно регулиране 554 
държавно управление 258 554 661 
държавно финансиране 260 
държавно-частно партньорство 281 473 
държавномонополистически капитализъм 38 
дялов капитал 71 
дялова вноска 71 
дялове на членове в кооперации 71 
дялово участие 71 375 
е-инструменти 687 
е-обучение 700 
е-правителство 261 
е-продажби 291 
е-търговия 291 292 
ЕАД 395 
еволюция 339 
еволюция в бенчмаркинга 596 
еволюция на парите 206 
евразийска интеграция 241 
евразийски вариант 241 
Евразийски икономически съюз 241 
евристични методи 548 
евро и долар 207 
Евроатом 585 
евровалута 358 
Еврозона 358 372 581 
евроинтеграция 368 
Еврокомисия 49 
еврокомуникация 49 
Европа 362 364 462 694 
Европа 2020 573 592 
Европа на държавите 364 
европеизация 466 
Европейска интеграционна общност 364 
европейска интеграция 358 359 360 361 362 367 372 584 
европейска история 359 
европейска образователна политика 462 
Европейска общност 360 585 
европейска стратегия 573 592 
европейска стратегия по заетостта 568 
Европейска транспортна система 679 
европейски бизнес 264 
европейски директиви 407 
европейски държави 337 
европейски пазар 73 
европейски пари 369 607 
Европейски парламент 339 
европейски подход 345 
европейски правила 160 
европейски проблеми 358 
европейски програми 368 543 607 
европейски проекти 607 676 
европейски път 359 
европейски социален модел 22 
европейски средства 371 
европейски стабилизационен механизъм 119 
европейски страни 126 161 415 428 458 461 482 
Европейски съюз 131 339 358 359 360 365 369 370 385 575 
европейски фондове 334 679 
европейско дружество 264 
европейско законодателство 380 583 
европейско изследване 4 193 
Европейско изследователско пространство 4 
европейско образование 478 
европейско образователно пространство 694 
Европейско право 360 383 387 
европейско право на конкуренция 387 
европейско пространство 361 584 
европейско финансиране 264 
европроекти 368 544 606 607 
еврофинансиране 544 
еврофондове 606 
единен пазар 702 
единна валута 97 
единна европейска валута 97 358 
Единна европейска платежна зона 97 
единни класификатори 685 
едноличен собственик 400 
еднолични търговци 173 
еднолично акционерно дружество 395 
еднолично дружество 394 395 
езикова бариера 686 
езикова комуникация 557 
ЕК 461 
екип 603 
екип в управлението 603 
екипен подход 603 
екипна ефективност 603 
екипна среда 669 
екипни роли 549 
еко-институционализъм 258 
екологическа политика 647 
екологична катастрофа 498 
екологични проблеми 573 
екологични рискове 443 
екологични стратегии 494 
екологични фактори 500 
екологично застраховане 443 
екологично земеделие 536 
екологично управление 224 
екология 497 498 
еколого-икономическа безопасност 258 
екосистема 501 
екосистеми 501 
екотуризъм 710 
екс анте анализ 388 
експанзия 361 
експеримент 60 
експерти 283 
експорт 265 
експортна дейност 286 
експортна политика 255 343 
експортна стратегия 265 
експортна цена 265 
експортно застраховане 337 
експортно насърчаване 343 
експортно финансиране 148 
електорат 362 
електроенергиен пазар 519 
електронен банкинг 202 
електронен подпис 403 
електронен портал 168 
електронен търг 403 
електронна комуникация 63 403 
електронна проверка 469 
електронни банкови услуги 94 
електронни карти 672 
електронни поръчки 403 
електронни продажби 291 
електронни процедури 403 
електронни услуги 188 
електронно банкиране 94 
електронно банково обслужване 94 
електронно гласуване 384 
електронно обучение 700 
елитарно образование 470 
емигранти 48 480 
емигрантска вълна 48 
емиграция 27 34 
емоции 11 13 299 300 
емоционална връзка 604 
емоционална интелигентност 11 
емоционални потребности 604 
емоционални проявления 43 
емпиричен анализ 535 
емпирични изследвания 134 
емпирични резултати 141 
емпирично измерване 283 
емпирично изследване 412 
ендогенен риск 439 
енергетика 496 519 520 524 
енергетика в ЕС 520 524 
енергиен мениджмънт 680 
енергиен пазар 519 524 
енергиен потенциал 521 
Енергиен съюз 524 
енергийна ефективност 1 521 522 525 680 
енергийна зависимост 523 525 
енергийна политика 519 520 523 585 
енергийна политика на ЕС 520 
енергийна сигурност 585 
енергийна стратегия 523 
енергийна стратегия в България 521 
енергийни баланси 522 
енергийни източници 497 
енергийни пазари 523 
енергийни процеси 524 
енергийни разходи 522 
енергийни ресурси 496 497 525 
енергийно потребление 524 
енергийно развитие 521 
енергийно регулиране 680 
ЕС 49 131 193 334 358 360 364 366 533 573 575 585 
естетика 11 
Естония 351 
ЕТ 400 424 
етапи на кариерата 662 
етапи на развитие 137 151 339 
етика 16 
етническа идентичност 491 
етническа теория 491 
етнически малцинства 490 
етнически общности 490 
етнически проблеми 490 
етно-демографска характеристика в България 490 
етнографски туризъм 710 
етнокултурна идентичност 490 
етнология 491 
етнопсихология 14 16 
етнос 14 
етноси 491 
етноси в България 490 491 
ефекти на дохода 150 
ефективно говорене 564 
ефективно общуване 564 
ефективно управление 409 554 
ефективност 82 83 210 416 
ефективност на инвестициите 212 
ефективност на инвестиционния проект 212 
ефективност на проекта 79 
ефективност на фирмите 130 
ЕЦБ 150 
железопътна инфраструктура 673 
жени и власт 40 
жени и кариера 40 
жени-лидери 40 
жени-предприемачи 40 
жените в бизнеса 40 
животновъдна дейност 528 
животновъдна продукция 528 
животновъдно производство 528 
животновъдство 528 529 538 
животновъдство в България 528 
животновъдството в ЕС 538 
животозастраховане 379 452 
животозастрахователен договор 452 
жизнен цикъл 656 
жизнен цикъл на продукта 286 
жилищен кредит 58 144 
жилищни заеми 144 
жилищни цени 126 
жилищно кредитиране 126 197 
жилищно строителство 144 
жилищно-ипотечно кредитиране 126 
житейско педагогическо мислене 474 
забавяне на плащания 195 
заболеваемост на населението 26 
заболявания 515 541 
забрана за внос 328 
завещание 373 452 
задбалансово отчитане 627 
задлъжнялост 85 289 
задължение 392 
задължения 377 396 
задължения за осигуровки 551 
задължения към бюджета 171 
задължителни осигурителни вноски 423 
задължително застраховане 440 455 618 
задължително пенсионно осигуряване 427 
заем 116 386 
заети лица 24 415 
заетост 24 56 57 237 371 415 568 
заетост в България 257 
заетост и безработица 56 
заетост на жените 568 
заинтересовани страни 552 
Закон за акцизите 181 
Закон за акцизите и данъчните складове 181 
Закон за данъците върху доходите на физическите лица 187 
Закон за енергетиката 519 
Закон за енергийна ефективност 521 
Закон за защита на потребителите 397 
закон за кооперациите 396 
закон за корпоративно подоходно облагане 181 
Закон за кредитните институции 376 
Закон за развитието на академичния състав 486 489 
закон на Оукън 237 
законодателство 142 169 521 
законодателство в аграрния сектор 70 
законопроект 238 
закупуване на застраховка 452 453 
замърсяване 443 
замърсяване на околната среда 443 501 
занаятчийство 424 
Западна Европа 29 
западни страни 238 
заплата 38 
заплати 57 
заплащане 416 506 
заплащане на труда 278 
заповед 392 
застраховане 379 426 431 432 433 434 435 436 437 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 451 453 454 455 
застраховане в България 455 
застраховане в Русия 446 
застраховане на имущество 440 445 
застраховане на МПС 445 
застраховане на персонала 445 
застраховане на предприятия 445 
застраховане на селскостопански култури 433 
застраховане срещу природни бедствия 438 598 
застраховател 379 
застрахователен бизнес 448 
застрахователен договор 379 
застрахователен пазар 443 444 
застрахователен риск 435 438 442 
застрахователен риск мениджмънт 438 
застрахователен случай 435 
застрахователи 443 
застрахователна дейност 450 
застрахователна загуба 450 
застрахователна защита 433 449 
застрахователна индустрия 598 
застрахователна компания 448 
застрахователна култура 432 455 
застрахователна премия 438 618 
застрахователна сума 440 
застрахователна тарифа 438 
застрахователна теория 439 
застрахователни дружества 432 
застрахователни инвестиции 448 
застрахователни компании 451 
застрахователни организации 437 
застрахователни пазари 454 
застрахователни плащания 453 
застрахователни проблеми 431 
застрахователни сметки 446 
застрахователно дружество 432 
застрахователно право 379 
застрахователно предпремачество 437 
застрахователно решение 453 
застрахователно счетоводство 618 
застраховка 440 453 
застраховка Гражданска отговорност 618 
застраховка Живот 379 
застраховка Имущество 436 440 
защита 601 
защита на авторското право 7 
защита на данни 702 704 
защита на данните 701 
защита на конкуренцията 380 387 
защита на мрежата 701 704 
защита на персонални данни 67 
защита на потребителите 315 397 399 
защита на потребителя 399 
защитни средства 498 
ЗДДС 160 168 175 194 
здравен мениджмънт 511 512 
здравен туризъм 576 
здравеопазване 502 504 505 509 510 514 515 516 
здравеопазване в България 26 
здравна застраховка 434 
здравна икономика 515 
здравна политика 512 514 515 
здравна помощ 514 
здравна реформа 434 515 
здравна система 26 512 515 
здравна услуга 512 
здравни вноски 420 
здравни грижи 512 516 
здравни детерминанти 512 
здравни услуги 434 
здравно застраховане 434 
здравно осигуряване 434 505 506 
здравноосигурителна система 505 515 
здравноосигурителни отношения 515 
здравословни условия на труд 64 
ЗДФО 386 
зелена икономика 492 
зелени работни места 224 
зеленчукопроизводство в България 533 
земеделие 70 275 433 530 540 542 544 545 
земеделие в страните от ЕС 542 
земеделието в България 545 
земеделието в света 545 
земеделска земя 70 
земеделски застраховки 433 
земеделски капиталов фонд 376 
земеделски кооперации 529 
земеделски култури 431 433 
земеделски производители 178 424 433 
земеделски стопанства 276 543 
земеделско производство 530 
земеползване 70 545 
ЗЗП 399 
ЗКПО 182 629 
златен резерв 148 
злато 205 
злоупотреба 398 
злоупотреба с право 398 
злоупотреби 387 
злоупотреби в информационното общество 701 
знакознание 712 
знание 412 
знания 5 
зона за свободна търговия 241 
ЗОП 403 
зърнен отрасъл 194 
зърно 528 
зърнопроизводство 534 536 
игрови методи 668 
игровизация 668 
игрово моделиране 548 
идеализъм 12 
идентификационни данни 445 621 
идентификация 13 364 
идентичност 364 602 
идеологии 38 53 
идеология 38 
избирателна секция 384 
Изборен кодекс 384 
избори 384 
изборни системи 384 
избягване на данъци 166 
извънболнична медицинска помощ 506 512 
извънболнична помощ 506 
извънредни приходи 66 
изкуство 11 
изменения в данъчните закони 180 
изменения в МСФО 650 
износ 337 351 528 
износ на капитали 236 
износ на месо 528 
изпиране на пари 42 
изплащане на обезщетения 447 
използване на ресурси 322 
изпрани капитали 140 
изпълнителен лист 392 
изследователски въпроси 32 
Източна Азия 331 
Източна Европа 29 
Източна и Южна Азия 590 
източници за финансиране 210 
източници на информация 13 285 369 
иконометричен анализ 351 
иконометрично тестване 283 
икономика 38 40 50 59 65 166 207 215 216 220 221 228 229 233 234 249 250 251 252 253 254 255 256 293 349 540 551 
икономика и политика 50 
икономика и право 388 
икономика на България 230 
икономика на ЕС 575 
икономика на знанието 1 52 479 518 
икономика на знанията 5 517 
икономика на Русия 235 240 241 242 243 244 
икономика на споделянето 322 
икономико-математически модел 593 
икономическа активност 415 
икономическа асиметрия 584 
икономическа безопасност 203 218 350 
икономическа динамика 470 
икономическа добавена стойност 656 
икономическа интеграция 365 366 367 444 
икономическа криза 310 319 
икономическа мисъл 55 
икономическа наука 59 
икономическа неопределеност 297 
икономическа политика 223 243 252 
икономическа престъпност 23 
икономическа реалност 60 
икономическа реформа 27 
икономическа свобода 230 
икономическа система 259 525 572 574 575 
икономическа ситуация 684 
икономическа социология 39 
икономическа среда 160 
икономическа теория 50 51 
икономически агенти 327 
икономически анализ 219 515 
икономически анализ на правото 388 
икономически доход 97 
икономически дългове 97 
икономически знания 350 
икономически инструменти 492 
икономически кризи 61 
икономически методи 351 
икономически модели 25 59 149 
икономически организации 559 
икономически паричен съюз 372 
икономически прогнози 283 
икономически растеж 249 250 251 252 253 254 255 256 257 261 351 470 567 
икономически растеж на България 261 
икономически реформи 590 
икономически ръст 5 74 146 239 243 
икономически санкции 102 199 235 242 349 
икономически сектор 289 371 
икономическо възстановяване 338 
икономическо планиране 525 593 
икономическо развитие 136 219 230 270 338 347 349 518 
икономическо развитие на Русия 243 
икономическо управление 259 572 
икономичност 299 
имидж 300 566 
имидж и бренд маркетинг 300 
имидж на организацията 597 
ИМК 302 
имоти 685 
имуществен данък 162 
имуществени отношения 400 
имуществени права 250 
имуществено застраховане 435 440 
имущество 269 400 435 
инвентаризация 614 630 
инвентаризация на материални активи 631 
инвентаризация на пасиви 631 
инвестиране 292 
инвеститори 209 214 
инвестиции 104 138 213 239 256 515 
инвестиции в аграрния сектор 182 276 
инвестиции в земеделието 543 
инвестиции в научни изследвания 463 
инвестиции в образование 463 
инвестиции в търговията 292 
инвестиции в човешки капитал 5 
инвестиции на фирмата 213 
инвестиционен данъчен кредит 195 
инвестиционен европроект 607 
инвестиционен климат 217 
инвестиционен модел 99 
инвестиционен проект 607 
инвестиционен процес 210 
инвестиционен риск 117 214 418 
инвестиционен ръст 351 
инвестиционна активност 138 
инвестиционна дейност 99 269 
инвестиционна ефективност 99 
инвестиционна политика 249 
инвестиционна програма 253 
инвестиционна сфера 210 
инвестиционни грешки 117 
инвестиционни портфейли 448 
инвестиционни продукти 311 
инвестиционни проекти 79 
инвестиционни процеси 212 
инвестиционни разходи 104 
инвестиционни ресурси 209 249 
инвестиционни решения 453 
инвестиционни решения във фирмата 190 
инвестиционни схеми 145 
инвестиционни фондове 145 
инвестиционно взаимодействие 228 
индекс 132 350 656 
индекс STOXX 132 
индекс на глобалната конкуренция 261 
индекс на икономическата свобода 261 
индекс на конкурентоспособност 261 
индекс на потребителските цени 25 
индекс на производството 227 
индивидуален рейтинг 608 
индивидуализация 39 
индивидуално подоходно облагане 161 
индивидуално потребление 266 
индикативно макропланиране 590 
индикативно планиране 590 
Индия 590 
индустриална политика 601 
индустриална фирма 439 
индустриални страни 140 
индустриално производство 626 
инновационен маркетинг 298 
иновативен бизнес 232 
иновативен капацитет 232 338 
иновативен процес 445 
иновативна дейност 314 
иновативни идеи 314 
иновативни продукти 260 
иновативност 314 
иновации 9 52 54 211 260 271 350 661 
иновации в икономиката 567 
иновации в образованието 473 478 
иновации в предприемачеството 661 
иновации в селското стопанство 526 
иновации във фирмата 271 
иновационен бизнес 260 
иновационен потенциал 225 
иновационен процес 9 211 271 
иновационна дейност 54 211 271 
иновационна икономика 263 333 518 
иновационна политика 260 271 
иновационна система 271 
иновационна среда 278 
иновационна стратегия 263 271 
иновационни програми 54 
иновационни разработки 473 
иновационно развитие 1 54 263 281 350 
институт 483 
институционален подход 61 
институционална икономика 258 
институционална матрица 258 
институционална промяна 483 
институционална структура 572 
инструменти за анализ 60 
инструменти на финансовата политика 90 
интегрална оценка 554 
интеграционен процес 44 365 
интеграционна политика 44 256 363 647 
интеграционни процеси 490 
интеграция 28 44 48 211 270 326 363 523 
интеграция в ЕС 363 
интегриран маркетинг 298 
интегриран подход 363 692 
интегриран проект 544 
интегрирана информационна система 695 
интегрирани информационни системи 703 
интегрирани комуникации 302 
интегрирани маркетингови комуникации 302 
интегрирани мрежи 703 
интелектуален капитал 52 
интелектуална собственост 6 7 8 278 439 638 
интензификация 532 
интерактивен образователен модел 481 487 
интерактивни методи 481 487 
интерактивни модели 286 
интервю 430 
интердисциплинарна наука 548 
интердисциплинарност 548 
интереси 306 
интернализация 13 
интернационализъм 55 
интернационална среда 549 
интернационални проекти 226 
интернет 535 
интернет комуникации 63 305 
интернет маркетинг 305 569 
интернет поколение 707 
интернет приложения 278 
интернет търсачка 380 
интернет-банкинг 94 
интернет-банкиране 94 
интернет-маркетинг 305 
инфлационен ефект 150 
инфлационен процес 208 242 
инфлационен риск 122 
инфлационни очаквания 208 
инфлационно таргетиране 200 
инфлация 25 51 56 58 98 122 208 348 372 
инфлация и икономически растеж 51 
информационен риск 439 
информационна асиметрия 8 
информационна безопасност 67 202 
информационна война 356 
информационна инфраструктура 687 
информационна осигуреност 369 
информационна сигурност 702 
информационна система 259 507 672 
информационна среда 695 
информационни канали 709 
информационни потоци 369 
информационни потребности 695 
информационни решения 695 
информационни системи 280 547 695 
информационни системи в предприятието 280 
информационни технологии 96 380 547 686 688 689 690 696 697 698 703 
информационни технологии в банките 73 
информационни технологии в бизнеса 245 
информационни технологии в планирането 569 
информационни технологии в САЩ 152 
информационни технологии в управлението 403 
информационни технологии във финансите 73 152 
информационно обезпечаване 259 
информационно търсене 313 
информационно-технологична промяна 547 
информация 5 7 
информация за потребителите 315 
информираност 379 
инфраструктура 256 601 
инфраструктурен проект 523 
инфраструктурни проекти 334 
инфраструктурно осигуряване 595 
ИПБ 261 
ипотечен дълг 126 
ипотечен кредит 126 
ИПЦ 25 
Ирак 50 
Иран 50 206 
ИС 547 
иск 378 
искове 382 
Исландия 435 
ислям 46 
ислямизация 45 
ислямизъм 45 352 353 
ислямска доктрина 45 353 
Ислямска държава 45 
ислямска култура 45 
ислямска религия 45 
ислямска финансова система 335 
ислямски модел 335 
ислямски страни 335 
ислямски финанси 335 
ислямско общество 353 
Испания 435 
историография 491 
историческа наука 247 
историческа перспектива 55 
историческа хронология 247 
исторически личности 248 
исторически обзор 248 
исторически преглед 24 136 137 247 
историческо развитие 136 
история 46 53 246 247 713 
история на банковото дело 125 
история на Европа 359 
история на изкуството 11 
история на икономическата мисъл 55 
история на науката 2 
история на парите 206 
история на СА 714 715 716 717 718 719 721 722 723 724 725 
ИТ бюджет 212 
ИТ индустрия 664 
ИТ инфраструктура 693 
ИТ кадри 604 
ИТ мениджмънт 699 
ИТ мениджър 699 
ИТ отдел 699 
ИТ проекти 212 692 693 
ИТ ресурси 692 
ИТ решения 323 692 693 695 
ИТ риск 701 702 
ИТ сигурност 701 702 704 
ИТ специалисти 664 699 
ИТ стратегия 692 
ИТ умения 654 
ИТ услуги 678 693 
К-Фактор 569 
кадри 65 565 
кадров потенциал 665 
кадрова политика 565 661 665 
кадрови потребности 665 
кадрови решения 665 
кадрови технологии 661 
кадрово управление 665 
казуси 425 
календарни модели 124 
калкулиране на разходите 583 
канадски корпорации 189 
капитал 217 428 
капитали 217 238 
капитализъм 38 55 
капиталистическа икономика 38 
капиталов пазар 333 
капиталова сметка 135 
капиталова структура 115 143 
капиталови инвестиции 121 453 
капиталови инструменти 114 
капиталови пазари 137 
капиталови пенсионни схеми 428 
капиталови пенсионни фондове 418 428 
капиталови потоци 239 
капиталово подоходно облагане 161 
капиталово-структурна политика 115 
Карго клаузи 677 
кариера 654 658 662 714 
кариерен план 658 
кариерно израстване 706 
кариерно развитие 456 457 462 662 
кариерно управление 663 
картели 381 
картелно право 381 
картова транзакция 198 
картови операции 198 
картови продукти 198 
картови разплащания 198 
картографиране 285 
картофи 533 
картофопроизводство 533 
Каско застраховка 618 
касово изпълнение 413 
касово изпълнение на бюджета 413 
качествени индикатори 294 
качествени методи 294 
качествено образование 470 
качество 52 554 
качество на здравните услуги 514 
качество на образованието 462 483 488 
качество на обслужването 201 
качество на обучение 479 
качество на продукцията 559 
качество на труда 415 
качество на управлението 554 
качество на услугите 556 646 
квази естествен експеримент 189 
квалификация 456 457 462 
квалификация на учителите 456 
квалифициран персонал 664 
квалифицирани кадри 23 
квоти 328 
кейнсианска монетарна теория 113 
кейнсиански модел 113 
кейнсианство 55 
кейс-микс 416 
кибернетични методи 21 
киберсигурност 702 
КИС 376 
Китай 222 262 346 
Китай и Америка 352 
Китай и световната икономика 222 346 
китайска външна политика 222 346 
китайска експанзия 222 
китайска икономика 222 
китайска политика 222 
китайска стратегия 262 
китайски икономически монопол 262 
китайски инвестиции 262 346 
китайски компании 346 
китайско влияние 262 
класификация 13 21 
кластер 270 
клиент 265 565 
клиент и бизнес 566 
клиенти 201 
клиентоориентирана стратегия 566 
клиентска политика 319 
клиентска привлекателност 285 566 
клиентски анализ 212 
клиентски услуги 556 
клиентско поведение 556 
климат 493 494 497 
климатична промяна 493 
климатични изменения 493 500 
климатични проблеми 493 494 
климатични промени 494 500 598 
климатични рискове 598 
клъстер 270 
клъстерен потенциал 270 
клъстерна политика 211 
клъстерна управленска структура 270 
КНР 590 
КНСБ 417 
ковенанти 88 636 
когнитивна психология 137 
Кодекс за застраховането 436 
коефициент на еластичност 257 
коефициент на заместване 418 
коефициент на рентабилност 656 
колежи 489 
колективен договор 66 
колективен трудов договор 66 
колективни инвестиционни схеми 376 
колективни искове 388 
колективни решения 548 
колективни схеми 145 376 
количествен анализ 559 
количествени модели 559 
колониализъм 50 
комисия за защита на потребителите 388 
компания 565 
компетентност 488 
компетенции 488 
компетенции на личността 488 
компетенция 52 
компоненти на мотивацията 299 
компютърна обработка 700 
компютърни вируси 704 
компютърни системи 2 
комуникативни умения 511 654 
комуникативно поведение 511 
комуникации 547 
комуникации в бизнеса 602 
комуникационен микс 302 
комуникационен процес 302 
комуникационна инфраструктура 687 
комуникационна политика 302 
комуникационни системи 2 
комуникация 302 610 
комуникация във фирмата 610 
комуникация и екипна среда 610 
комуникиране 511 
конкуренти и стратегии във фирмата 600 
конкурентна политика 332 
конкурентна стратегия 589 
конкурентни стратегии 577 
конкурентни стратегии на фирмата 674 
конкурентни фирми 674 
конкурентно право 380 381 387 
конкурентно предимство 318 567 589 591 
конкурентоспособност 284 325 350 371 520 525 567 
конкурентоспособност на българска икономика 567 
конкурентоспособност на икономиката 261 
конкуренция 249 318 380 381 387 670 
конкурсна комисия 723 
консенсус 47 
консолидирани финансови отчети 619 
консорциум 174 
конституционен контрол 393 
Конституционен съд 393 
Конституция 393 
консултант 606 
консултантска услуга 606 
консултативни услуги 20 
консултиране 20 465 606 
консумация на месо 538 
контрагент 285 
контрол 528 
контрол върху качеството 528 
контрол върху стопанската дейност 528 
контрол на качеството 652 
контрол на обучението 469 
контролинг 558 595 
контролинг-планиране 595 
конференция 16 109 155 156 157 158 159 160 161 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 272 297 298 299 300 301 318 358 359 482 490 491 502 503 504 505 506 507 509 510 546 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 662 706 711 712 
конференция на ООН 109 
конфликт на интереси 88 
конфликти 495 
конформизъм 13 
концептуална рамка 72 
концепция 385 703 
концесия 673 
кооперативен капитал 71 
кооперативно дело 396 
кооперативно законодателство 396 
кооперативно право 396 
кооперации 396 
корекционни записвания 633 
корелационен анализ 655 
корпоративен данък 161 182 
корпоративен растеж 213 
корпоративна задлъжнялост 118 
корпоративна капиталова структура 115 
корпоративна политика 189 314 
корпоративна социална инициатива 597 
корпоративна социална отговорност 583 597 
корпоративни данъци 189 
корпоративни клиенти 432 
корпоративни кредити 112 
корпоративни облигации 88 122 
корпоративни финанси 88 115 118 
корпоративно застраховане 450 
корпоративно кредитиране 197 
корпоративно планиране 588 
корпоративно подоходно облагане 157 170 
корпоративно стратегическо управление 588 
корпоративно управление 597 
корпорации 75 
корупционни отношения 385 
корупция 230 261 385 
косвени (нематериални) ползи 150 
косвени данъци 131 
космополитизъм 37 
космополитна социология 37 
коуч 555 
коучинг 555 
кохезионна политика 584 
кохезионна политика на ЕС 484 584 
краен потребител 265 
крайни цени 683 
краткосрочен дълг 118 121 
краудсорсинг 313 608 
краудсорсинг проект 608 
краудсорсинг технологии 313 
краудфандинг 313 
краят на историята 46 
креативен процес 285 
креативно мислене 604 
креативност 604 
кредит 81 93 203 337 
кредит-клиенти 116 
кредитен балон 126 
кредитен бизнес 98 449 
кредитен мениджмънт 84 
кредитен пазар 76 197 
кредитен ресурс 86 
кредитен риск 77 80 118 449 
кредитен спред 112 119 122 
кредити 144 252 
кредитиране 80 81 86 93 197 274 
кредитиране износа на стоки 328 
кредитиране на дребно 197 
кредитна линия 110 121 
кредитна организация 108 147 
кредитна политика 204 
кредитна стратегия 83 
кредитни взаимоотношения 75 
кредитни известия 648 
кредитни институции 102 
кредитни отношения 636 
кредитни сделки 337 
кредитни суапи 119 
кредитно застраховане 337 
кредитно известие 643 
кредитно регулиране 84 
кредитоискател 81 
кредитополучаване 81 
кредитополучател 81 116 144 
кредитор 377 
кредитори 88 382 
кредитоспособност 84 
крива на доходност 111 
крива на Филипс 25 
криза 105 223 240 243 289 341 
криза в продажбите 240 319 
криза на заетостта 240 
криза на приходите 240 
криза на финансовите пазари 240 
кризата в Русия 240 
кризи 61 149 545 662 
кризисна ликвидност 640 
кризисна ситуация 552 
криминални престъпления 203 
критерии за оценка 666 
критика 669 
критичен анализ 137 
критична инфраструктура 601 
крос-национални различия 482 
кръгова икономика 322 
кръстосано съответствие 529 
КС 393 
КСИ 597 
КСО 583 597 
култура 14 547 
култура на личността 11 13 
културна стойност 17 
културно-образователно пространство 262 
курлтурология 34 
КФН 418 419 
лазерна карта 705 
Латвия 351 
левъридж 79 99 
лекар 506 509 
лекар и пациент 509 511 
лекари 509 
лекарства 516 
лекарствен пазар 510 
лекарствен сектор 510 
лекарствени средства 510 
лечебно заведение 416 
либерализация 519 
либерализъм 46 
либерална демокрация 46 
ливърийдж 115 
лидерска ефективност 555 
лидерски качества 657 
лидерство 657 
лидерство в разходите 589 
лизинг 284 617 
лизингови договори 617 
лизингови сделки 617 
лизингодател 617 
лизингополучател 617 
ликвидация 431 
ликвиден риск 128 
ликвидни активи 128 
ликвидност 61 128 147 200 337 
ликвидност на банката 110 
ликвидност на банките 128 
линейно прогнозиране 655 
липса 138 
Лисабонска стратегия 32 573 
Лисабонска стратегия на ЕС 573 
Лисабонски договор 49 339 
Литва 351 
лихва 378 
лихвен марж 141 
лихвен процент 113 144 
лихвени нива 118 
лихвени проценти 111 118 123 
лице вземащо решение 548 
лицензиране 367 
лицензия 446 
лични данни 7 
лични цели 579 
лично подоходно облагане 161 
личност 14 408 488 
личностен потенциал 561 
личността на мениджъра 561 
логистика 321 323 324 325 326 705 
логистика в бизнеса 321 324 
логистика в търговските фирми 324 
логистика на пласмента 293 
логистичен бранш 290 678 
логистичен мениджмънт 324 
логистичен модел 324 
логистичен пазар 324 
логистичен сектор 303 
логистична дейност 323 
логистична инфраструктура 325 
логистични възможности 325 
логистични площи 325 
логистични практики 321 
логистични процеси 321 
логистични услуги 303 
логическа структура 77 
лого 712 
лозарство 537 
лозови насаждения 537 
Маастрихтски критерии 372 
магистър 716 
магистърска програма 716 
Македония 18 
макроикономика 56 58 
макроикономическа нестабилност 57 
макроикономически аспекти 25 
макроикономически ефекти 93 
макроикономически модели 113 149 283 
макроикономически неравновесия 149 
макроикономически подход 42 
макроикономически показатели 56 
макроикономически промени 56 
макроикономическо равнище 371 
макроикономическо управление 156 
макропланиране 590 
малки и средни предприятия 72 371 
малки търговски фирми 233 
малък бизнес 278 
малък и среден бизнес 83 86 
манипулиране 381 548 
марж 290 
марка 309 
марка на продуктите 300 309 
маркетинг 266 294 298 303 304 306 308 310 312 313 314 316 319 320 503 
маркетинг в медицината 503 
маркетинг и общество 307 
маркетинг и реклама 300 681 682 
маркетинг мениджмънт 319 
маркетинг на взаимоотношенията 298 
маркетинг на ценностите 298 
маркетинг-план 297 
маркетингов бюджет 310 
маркетингов мениджмънт 319 
маркетингов мениджър 319 
маркетингов микс 306 311 
маркетингов план 302 
маркетингов планов процес 297 
маркетингов подход 301 
маркетингова кампания 569 
маркетингова концепция 306 
маркетингова стратегия 309 318 
маркетингови дейности 298 
маркетингови иновации 278 
маркетингови инструменти 298 305 309 
маркетингови комуникации 300 302 305 319 
маркетингови комуникационни решения 305 
маркетингови концепции 503 
маркетингови мениджърски решения 319 
маркетингови стратегии 310 319 
маркетингово планиране 297 319 569 582 
марки 192 288 308 416 
масиви 70 689 
масово образование 470 
математически модели в управлението 548 
материален запас 287 
материални разходи 583 
материално благосъстояние 138 
машинно гласуване 384 
машиностроителен отрасъл 284 
машиностроителен парк 284 
машиностроителна промишленост 284 
машиностроителни предприятия 284 
МВФ 155 159 
мегавериги 707 
медиатор 659 
медиевистика в България 247 
медийна култура 609 
медийна политика 609 
медийни изследвания 609 
медийни настроения 609 
медийно влияние 13 609 
медицина 502 504 506 510 
медицинска дейност 416 502 
медицинска помощ 506 
медицинска практика 504 
медицински персонал 507 
медицински продукти 510 
медицински туризъм 576 
медицински услуги 509 514 
медицинско обслужване 502 504 509 
междинно финансиране 121 
междубанков пазар 146 
междубюджетни отношения 82 91 106 
междубюджетни трансфери 91 
междудневна почивка 62 
международен бизнес 336 
международен договор 127 
международен транспорт 160 
международен трансфер на технологии 367 
международен фрайчанзинг 317 
международна дейност 338 
международна икономика 349 
международна икономическа система 349 
международна интеграция 444 
международна компетентност 383 
международна конкуренция 242 
международна миграция 33 
международна политика 211 
международна финансова политика 332 
международни инвестиции 333 344 
международни класации 261 
международни компании 193 
международни отношения 211 350 
международни стандарти 650 
Международни стандарти за финансова отчетност 649 
Международни счетоводни стандарти 617 
международни финанси 334 
международно движение на капитала 236 
международно сътрудничество 211 340 
международно частно право 383 
междуотраслов баланс 244 593 
междуотраслови връзки 593 
междурегионално коопериране 584 
междуфирмена задлъжнялост 289 
мелнични предприятия 684 
менеджмънт на рекламните идеи 563 
мениджиране на таланти 563 
мениджмънт 41 302 323 546 551 553 555 557 560 561 562 563 564 602 603 604 699 
мениджмънт без граници 562 563 
мениджмънт в екипната дейност 41 553 557 563 602 604 669 
мениджмънт в международни компании 41 
мениджмънт в организациите 604 
мениджмънт на персонала 667 
мениджъри 214 560 669 
мениджърска дейност 214 560 667 669 
мениджърска функция 602 
мениджърски кадри 602 
ментори 555 
менторство 555 
месо 538 
местна икономика 213 410 
местни данъци 410 
местни данъци и такси 186 
местни избори 384 
местни приходи 139 
местни разходи 139 
местни финанси 89 139 
местно икономическо развитие 213 
местно развитие 272 
местно самоуправление 410 
местно физическо лице 176 
местоположение 269 
метод Делфи 219 
метод за прогнозиране 219 
метод на собствения капитал 632 
методи за обучение 481 
методи за оценка и анализ на фирмата 638 
методи на оценка 688 
методи на преподаване 487 
методология NAC 675 
методология на планирането 570 587 
механизми на макропланирането 590 
миграционни потоци 33 364 
миграционни процеси 33 
миграция 33 363 
микотоксин 541 
микропредприятия 278 
минерални ресурси 496 
митническа администрация 327 
митническа декларация 330 
митническа политика 327 328 
митническа ставка 329 
митнически задължения 328 
митнически контролен процес 330 
митнически представители 327 
митнически режим 330 
митнически режим внос 330 
митнически режими 329 
митническо представителство 327 
мишка 531 
младежка безработица 69 
многонационални предприятия 582 
многофакторни модели 133 
мобилен софтуер 6 
мобилна операционна система 697 
мобилна телефония 553 
мобилна технология 682 
мобилни индустрии 232 
мобилни комуникации 553 
мобилни платформи 232 
мобилни приложения 6 
мобилни устройства 6 
мобилно банкиране 692 
мобилно приложение 686 
мобилност 697 
модел 60 199 
модел OLG 453 
модел Делта 591 
модел за оценка 42 
модел на Адизес 656 
модел на Джон Уолкър 42 
модел на Леонтиев 593 
модел на М. Портър 589 
модел на матрица 370 
модел на общото равновесие 241 
модел на Шварцер и Лепин 482 
модел ПОРТ 285 
модели 89 123 
модели за управление 409 
модели на организация 656 
модели на растеж 499 
модели на риск 133 
модели на Фелт 36 
модели на ценообразуване 266 
моделиране на поведението 153 
моделиране на риска 77 
моделиране на финансите 153 
модерен бизнес 705 
модерна демокрация 48 
модерни технологии 705 
модернизация 209 
модернизация на икономиката 227 
модернизиране на земеделието 543 
монетарна политика 90 113 125 239 
монетарна теория 61 
монети 206 
монети в Русия 206 
мониторинг 549 
морал на управляващите 261 
мореплаване 430 
морски превоз 430 
морски пристанища 325 
морски транспорт 676 
морско застраховане 430 
морско пиратскво 430 
морско пристанище 325 
мотив за потребление 299 
мотивационни състояния 562 
мотивационно поведение 562 564 
мотивация 562 564 565 659 670 
мотивация за работа 63 
мотивация на мениджъри 560 
мотивация на персонала 560 565 670 
мотивация на потребителя 299 
мотивация на служителите 579 
мотивиране на човешките ресурси 562 
мрежова икономика 591 
мрежова инфраструктура 687 
мрежова компютърна комуникация 36 
мрежови структури 36 
мръсни пари 42 
МСП 72 278 371 
МСС 611 617 
МСС 17 617 
МСС 8 624 
МСФО 616 624 650 
МСФО 11 650 
МСФО 16 650 
МСФО 21 649 
МСФО 38 650 
мултивалутна система 331 
мултидисциплинарен подход 512 
мултикултурализъм 46 
мултинационални корпорации 336 
мултирисково застраховане 431 
мъжка свърхсмъртност 26 
навигационни системи 672 
надзорни институции 96 
надценки 290 
наказателно право 92 
наказателно производство 551 
намаляване на данъците 159 
намаляване на раждаемостта 31 
напитки 267 
наративна педагогика 474 
народ 34 
народопсихология 16 34 
нарушение 140 
нарушение на правилата 381 
насаждения 499 
население 27 28 31 32 411 415 432 
население в България 31 
население на България 30 
население на Европа 31 
насилие и тероризъм 45 
наследяване 190 373 
наставничество 555 
насърчаване на заетостта 257 684 
НАТО 345 354 
наука 3 10 36 225 474 
наука и бизнес 1 
наука и образование 463 476 
наука и общество 1 36 
научна конференция 246 247 248 272 297 298 299 300 301 318 358 359 482 490 491 546 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 662 706 712 
научна общност 486 
научна психология 16 
научна сесия 718 725 
научни звания 486 
научни изследвания 463 694 
научни изследвания и разработки 711 
научни кадри 485 
научни методи 711 
научни степени 486 489 
научно гражданство 36 
научно знание 36 
научно-преподавателска работа 489 
научноизследователски персонал 485 
Национален осигурителен институт 587 
национален план 69 
Национален план за развитие 69 
национализъм 361 
национална банка 205 
национална безопасност 44 
Национална здравноосигурителна каса 416 
национална идентичност 19 
национална икономика 51 
национална конкурентоспособност 567 581 
национална конференция 246 247 248 502 503 504 505 506 507 509 510 
национална научна конференция 246 247 248 359 490 491 712 
национална правна уредба 360 
национални икономики 573 
национални политики 49 
национални сметки 593 
национални стандарти 529 
национални стратегии 590 
национално законодателство 623 
национално планиране 365 567 570 573 583 590 593 
национално планиране на икономиката 593 594 
национално самочувствие 19 
национално съзнание 19 
начисляване на ДДС 631 
небанкови институции 81 
небанкови кредитни институции 81 
невербални комуникации 511 
неграмотност 470 
недвижим имот 282 
недвижима собственост 138 282 
недвижими имоти 144 162 282 
недвижими имоти в България 162 
недвижимо имущество 282 
недекларирана заетост 594 
недостатъци на визията 578 
недостиг на вода 599 
неетични действия 414 
независима информация 315 
незаконна дейност 92 
незаконно облагане 92 
неизискуеми вземания 392 
некоректни данни 116 
нелегалени банки 92 
нелинейни цени 454 
нематериални активи 638 650 
неолиберално форматиране 590 
неопределена среда 297 
неопределеност 297 588 
неоснователно обогатяване 383 
непозволено увреждане 378 
непоносимост 43 
неправителствена организация 44 
неправителствени организации 312 
непреки разходи 589 
непрекъснато обучение 654 
непълно работно време 594 
неративна педагогика 475 
нерегистрирана заетост 594 
несигурност 123 600 
нестопанска дейност 616 
нестопанска цел 616 
нестопански маркетинг 312 
несъстоятелност 382 390 
нетен лихвен марж 111 
нетиране 386 
нетни разходи 675 
нетрадиционни дейности 356 
нефинансова отчетност 647 
нефинансови компании 647 
нефинансови предприятия 134 144 
неформални организации 340 
неформални отношения 218 
нефт 496 
НИРД 36 224 
нова икономика 5 
нови пазари 220 
нови продукти 220 
новите реалности 41 
нововъзникващи пазари 57 
нововъзникващи пазарни икономики 57 
новоприети държави на ЕС 358 
НОИ 419 571 587 594 
нормативен документ 168 
нормативна уредба 231 391 
нормативни актове 393 399 
НСИ 69 
нумизматика 206 
НЦЗИ 502 
обединена Европа 359 361 
обезлюдяване 28 
обезщетение 378 
обект 474 
обект на управление 550 
обекти на контрола 154 
обем на продажбите 655 
обжалване 651 
обида 43 
облагаем доход 191 
облагане на доходи 187 
облагане на имущества 186 
облагане на фирми 183 
облагане с местни данъци и такси 186 
областни стратегии 578 586 592 
областни структури 690 
облачни изчисления 690 698 
облачни инфраструктури 690 
облачни ИТ услуги 698 703 
облачни приложения 690 
облачни технологии 698 
облачни услуги 690 698 
обмен на знания 721 
обмен на студенти 721 
обменни курсове 649 
обмитяване 330 
оборотен капитал 639 640 
оборотен портфейл 100 
обработка на данни 447 688 689 
образование 12 457 458 459 460 461 466 467 470 473 476 478 479 480 481 
образование в Европа 458 461 465 
образование в Русия 466 483 
образование и бизнес 714 
образование и глобализация 467 
образованието в България 471 
образованието в Германия 471 
образователен клъстер 473 
образователен мениджмънт 485 486 
образователна парадигма 12 
образователна система 477 484 
образователна стратегия 484 
образователни мениджъри 485 
образователни системи 471 
образователни стратегии 466 
образователни технологии 464 478 
образователни услуги 473 
обратна връзка 320 669 
обратно начисляване 194 
обращаемост на запасите 287 
обръщаемост на краткострайните материални активи 639 
обръщаемост на материалните запаси 639 
обслужване на клиенти 188 401 
обслужване на потребители 188 
обучаващи консултантски организации 711 
обучение 12 468 487 700 
обучение и развитие 479 
обучение на кадри 468 664 
обучение на персонал 664 
обучение на персонала 417 
обучение на служители 417 668 
обучение на студенти 487 
обучение по икономика 716 724 
обучение по чужд език 480 
обучение чрез казуси 464 
обща гражданска отговорност 443 
обща конкурентоспособност 268 
обществен интерес 476 
обществен контрол 96 
обществена система 574 
обществени поръчки 264 403 405 407 
обществени проблеми 32 
обществени проекти 279 
обществени услуги 107 
обществени финанси 107 
обществено здраве 508 
обществено осигуряване 155 421 
общество 11 35 657 
общество като система 23 
общество на знанието 3 36 
общи интереси 18 
община 412 
общини 412 413 
общини в България 412 
общинска администрация 139 
общинска политика 412 
общински администрации 411 
общински болници 502 
общински бюджет 139 
общински бюджети 410 
общински маркетинг 298 
Общински план за развитие 578 586 592 
общински приходи 139 
общински програми 406 
общински разходи 502 
общински съвет 162 
общински услуги 411 
общинско планиране 586 
общност 491 
овощни насаждения 527 
ОДД 53 
одит 369 413 646 652 653 
одит и счетоводство 652 
одит на изпълнението 654 
одитен подход 605 
одитор 655 
одиторски услуги 646 
одиторски услуги в Русия 646 
ОИСР 251 344 418 
околна среда 500 
онлайн банкиране 94 
онлайн кредитиране 73 
онлайн магазини 292 
онлайн платформа 403 
онлайн разплащания 152 
онлайн реклама 682 
онлайн търговия 304 
онлайн финансиране 73 
онлайн-банкинг 94 
онтология 60 
ООД 155 
ООН 47 385 
ОП "Околна среда" 334 
ОП "Развитие на човешките ресурси" 334 
ОП Конкурентоспособност 334 
опазване на околната среда 272 492 529 538 710 
опазване на почвата 529 
опазване на природата 492 529 535 
опазване на природните туристически ресурси 710 
опасност 535 
оперативен лизинг 617 
оперативна програма 463 
оперативни програми 484 679 
операционна система 556 
оповестяване на информацията 67 
оповестяване на счетоводната политика 621 
ОПОР 339 
опортюнизъм 671 
опортюнистично поведение 671 
оптимизация 128 
оптимизиране 290 
оптимизиране на ликвидността 128 
организации 340 
организации с нестопанска цел 612 
организационен риск 439 
организационна комуникация 552 
организационна култура 412 552 
организационна промяна 549 
организационна структура 145 147 552 
организационни решения 343 
организационни форми 343 
организационни цели 579 
организация на здравеопазването 505 
организация на превозите 674 
организация на труда 65 
организацията 320 
организацията като процес 320 
органично производство 536 
освобождаване от данъци 170 
освобождаване от мита 329 
освобождаване от облагане 329 
осигурени лица 505 
осигурителен доход 420 
осигурителна тежест 158 
осигурителни вноски 158 
осигуряване 68 420 421 422 423 425 427 
основи на управлението 546 
основна работна заплата 68 
основни икономически показатели 68 
основни категории 16 
основни средства 650 
ОСП 272 529 545 
остаряване на населението 32 
остатъчна стойност 199 
отворена икономика 33 
отворена система 477 
отговорност 67 92 396 
относителен дял 288 510 
отпадъчни продукти 583 
отпуск 667 
отпуска 667 
отрицателен данък върху дохода 53 
ОТТ 517 518 
отчет за приходи 130 
отчет за приходи и разходи 635 
отчет за разходите 130 
отчетна стойност 613 
отчетност 404 
отчетност на фирмите 316 620 
отчитане 614 
отчитане на ДДС 644 
отчитане на инвестициите 632 
отчитане на нематериални активи 641 
отчитане на парични средства 625 
отчитане на преоценката 634 641 
отчитане на разходи 583 
отчитане на растежа 257 
офертна информация 405 
офис 269 
офис площи 269 
офис стратегия 668 
офлайн 292 
офшорки 236 344 
офшорна фирма 166 
оцеляване 3 308 
оцеляването 308 
оценка 42 638 
оценка на ефективността 72 
оценка на инвестиционни имоти 685 
оценка на качеството 201 469 
оценка на конкурентоспособността 261 
оценка на обучението 469 478 
оценка на персонала 666 
оценка на потенциала 666 
оценка на риска 100 
оценка на стойността 199 
оценки на риска 114 
пазар 144 282 290 503 565 
пазар на зърно 273 
пазар на имоти 282 
пазар на лекарства 503 
пазар на недвижими имоти 58 144 
пазар на образователни услуги 473 
пазар на одиторските услуги 646 
пазар на петрол 290 
пазар на технологии 8 
пазар на труда 23 57 69 266 594 
пазар на труда в България 594 
пазар на услуги 152 
пазар на ценни книжа 121 209 
пазарен бизнес 234 
пазарен дял 143 234 267 434 
пазарен дял на бързооборотни стоки 267 
пазарен риск 100 439 
пазари 332 347 
пазари на деривати 114 
пазари на ценни книжа 114 
пазарна архитектура 76 
пазарна банкова стратегия 76 
пазарна икономика 56 
пазарна информация 132 
пазарна инфраструктура 595 
пазарна капитализация 656 
пазарна ориентация 312 
пазарна стойност 613 
пазарни отношения 268 
пазарни условия 502 
пазарни цени 582 
пазарно неравновесие 149 
пазарно поведение 266 
пазарно присъствие 268 
пазарно равновесие 268 
пакетирани храни 291 
пакетни продукти 291 
Пакта Евро плюс 581 
паралелен пазар 513 
пари 39 61 206 
паричен поток 130 
парична политика 75 113 118 123 
парична политика на САЩ 123 
парична система на Русия 206 
парична статистика 134 
парични потоци 75 90 656 
парични преводи 152 
парични разплащания 152 
парични системи 206 
парично обръщение 61 
парично-кредитна политика 98 101 146 200 204 242 
парламентарна демокрация 49 
парников ефект 493 494 
парникови газове 538 
партньорски отношения 234 
партньорство 233 
патент 6 
патентен риск 439 
патенти 8 
патентно право 8 
пациенти 507 509 
педагогика 472 475 477 
педагогическа дейност 472 
педагогическа наука 474 
педагогическа практика 474 477 
педагогическа синергия 477 
педагогически кадри 456 457 458 459 460 461 462 485 
педагогически основи 475 
педагогически специалисти 456 462 
педагогически факултети 457 
педагогическо мислене 475 
педагогическо образование 456 457 458 459 460 461 475 
педагогическо общуване 475 
пенсионен фонд 418 426 428 
пенсиониране 425 429 
пенсионна вноска 429 
пенсионна политика 419 
пенсионна реформа 419 428 
пенсионна система 418 419 426 
пенсионни вноски 429 
пенсионни планове 429 
пенсионни схеми 418 
пенсионни фондове 418 428 
пенсионно осигуряване 426 427 428 
пенсионно осигуряване в България 427 
перманентно образование 481 
персонал 658 
перспективи 535 
перцепция 64 
пестеливост 299 
петрол 290 296 
петролен пазар 296 
петролна икономика 296 
петролна индустрия 114 296 
печалба 38 128 
печатна продукция 285 
печатни услуги 285 
пирати 430 
пирати и контрабандисти 430 
пиратство 430 
Питър Дракър 271 
план 265 
план-график 265 
планински територии 501 
планиране 571 578 579 
планиране в Европейския съюз 573 
планиране и прогнозиране 593 
планиране на бюджета 571 
планиране на данъците 129 
планиране на кампанията 569 
планиране на одита 652 
планова икономика 56 
планова работа 412 
платежен баланс 135 235 
платежен инструмент 90 
платежни инструменти 90 
платежни системи 198 
платежни средства 198 
платежно-кредитни средства 198 
платежоспособност 93 
платформа 714 
плащания 509 
плевели 539 
плодове 527 
поведение и стил 663 
поведение и стимули 663 
поведение на личността 299 
поведение при преговаряне 663 
поведенчески финанси 137 
погасителна давност 374 
погасяване 374 377 
погасяване на дълга 99 
подбор на кадри 665 670 
подбор на персонал 665 
подбор на служители 665 666 
подбор на служителите 668 
подготовка на докторанти 485 
подготовка на европроект 607 
подготовка на кадри 462 670 684 
подготовка на специалисти 408 
подобряване на качеството 577 670 
подоходни данъци 254 
подоходно облагане 161 
подпомагане на селското стопанство 275 529 
подходи 135 550 
поименна акция 395 
показател 84 
показатели за рентабилност 656 
покупателна способност 93 
полезност 696 
политика 34 361 
политика на България 231 
политика на ЕС 385 
политика на конкуренцията 385 
политика на САЩ 357 
политикономия 61 
политическа стратегия 361 
политически идеологии 46 
политически маркетинг 318 
политически отношения 246 
политически риск 337 
политическо мислене 248 
политология 45 46 
положителна лихва 61 
полски култури 531 539 
Полша 351 410 482 721 
портфейлен мениджмънт 725 
поръчителство 195 
посреднически агенции 402 
потенциал 666 
потенциал за развитие 226 
потребител 399 
потребители 283 310 397 699 
потребители на интернет 380 
потребители на хотелски услуги 707 
потребителска информация 315 
потребителска политика 295 
потребителски маркетинг 307 
потребителски цели 309 
потребителски цени 58 
потребителско кредитиране 93 134 197 
потребителско мнение 300 304 
потребителско поведение 299 300 304 309 
потребителско търсене 304 307 710 
потребление 295 
почвено плодородие 532 
почвознание 532 
почивка 62 
пощенски услуги 675 
пощи 675 
права и задължения 66 505 
права на потребителите 397 
правен режим 383 
правила 113 123 381 425 
правила в бизнеса 231 
правила за работа 405 422 
правила на бизнеса 230 
правило на Тейлър 123 
правна система 383 
правна същност 393 
правна уредба 645 
правни аспекти 424 
правни задължения 377 
правни норми 142 373 
правни разпоредби 170 
правни спораве 389 
правно основание 398 
правно понятие 398 
право и икономика 388 
право на информация 379 
празници 62 
праксеология 548 
практика 405 412 
практическа дейност 20 
пране на пари 140 
превантивен контрол 154 
преводач 686 
превоз на стоки 673 
преговори 663 
преговори в бизнеса 663 
предизвикателства 676 
предлагане 221 
предлагане на пари 419 
предприемаческа дейност 595 
предприемачески риск 439 
предприемачество 83 278 279 
предприемачество в бизнеса 220 
предприятия 371 616 
предприятия с нестопанска цел 616 
преждевременна смърт 452 
преки данъци 156 
преки разходи 589 
преки чуждестранни инвестиции 56 135 249 336 344 351 367 
прекратяване на договор 436 
прекратяване на трудово правоотношение 423 
премиен приход 434 
преобразуване 382 400 
преобразуване на дружества 645 
преобразуване на дружество 394 
преобразуване на финансовия резултат 629 
преобразуване чрез вливане 645 
преотстъпен данък 182 
преотстъпен корпоративен данък 182 
преоценка на финансови активи 634 
преоценка на финансови пасиви 634 
преподавател във ВУЗ 472 
преподавателска дейност 721 
престиж 299 
престижно потребление 299 
престъпна дейност 92 140 
престъпност 23 42 
префактуриране на разходи 177 
прехвърлени финансови активи 166 
прехвърляне на търговско предприятие 400 
преход 34 
приватизационен процес 377 
приватизационни плащания 229 
приватизационни резултати 229 
приватизационни сделки 229 
приватизация 229 377 
привлечени ресурси 376 
привлечени средства 228 
приключване 611 
приключващо нетиране 386 
приложение 53 620 
приложимо право 383 
принципи 156 
принципи на управление 506 577 
приобщаващо образование 19 
приоритети 368 520 543 545 567 
приоритетни сектори 346 
прираст 134 
природна система 574 
природни ресурси 496 
природозащита 498 
природозащитна дейност 492 
природозащитни мероприятия 492 498 
пристанища 325 
пристанищни градове 676 
присъединяване 385 
присъединяване към ЕС 570 
присъединяване на България към ЕС 570 
приходи 140 616 
приходи и разходи 642 
приходи от комисиони 80 
причинно-следствени връзки 31 
проблеми 203 251 334 504 646 
проблеми в банковото дело 252 
проблеми в здравеопазването 504 
проблеми в земеделието 545 
проблеми на заетостта 568 
проблеми на фирмите 628 
провали 18 
проверка на финансовите отчети 652 
прогнозен риск 655 
прогнози 273 
прогнози и анализи 245 273 
прогнозиране и планиране 495 570 574 575 
прогнозиране на инфлацията 58 208 
прогнозиране на продажбите 655 
програма "Хоризонт 2020" 368 
програма за развитие 576 
програмен бюджет 82 
програми за лоялност 307 
програмиране 272 570 574 
програмируеми модули 517 
програмни техники 464 
програмно обезпечение 464 
прогресивни модели 286 
продажба 503 
продажба на компании 229 
продажба на медикаменти 503 
продажбени дейности 401 
продажби 201 288 294 302 304 
продажби на дребно 319 
продажби на стоки 180 
продоволствена сигурност 272 
продукт 265 303 
продукти 295 
продуктов асортимент 310 
продуктов портфейл 310 
продуктова политика 310 
продуктови изпитвания 315 
продуктови проучвания 315 
продукция 559 
продължаващо образование 456 457 459 462 
продължителност на живота 26 31 
проект Евротунел 143 
проектантски екип 607 
проектен бюджет 4 
проектен мениджмънт 79 
проекти 226 606 
проективно управление 644 
проектиране 574 
проектиране на програмата 570 
проектно управление 606 607 608 
проектобюджет 571 
прозрачност 404 
произведена продукция 284 
производителност 251 
производителност на труда 141 
производствен цикъл 52 
производствена функция 257 
производствени стоки 268 
производствени фирми 326 
производствени цени 542 683 
производство 2 284 
производство на зеленчуци 533 
производство на знание 1 
производство на машини 284 
производство на нефт 496 
производство на шоколад 683 
производство по несъстоятелност 382 
промени 407 
промени в ЗДДС 181 
промени в социалното осигуряване 425 
промишлена инфраструктура 601 
промишлена политика 347 
промишлени системи 521 522 
промишлено предприятие 280 558 
промяна 279 
пропаганда 13 
противодействие на корупцията 385 
професии 659 
професионален избор 659 
професионален мениджър 214 
професионален пенсионен фонд 427 
професионален подбор 659 
професионален стрес 64 
професионализация на услуга 408 
професионална кариера 662 
професионална отговорност 455 
професионална реализация 684 
професионални умения 670 
професионално образование 415 
професионално ориентиране 465 
професионално поведение 472 
професионално развитие 472 
професия 468 615 
професори 489 
процедури 405 
процентен риск 196 
процентна политика 90 196 
процентна ставка 90 98 204 
процес на изпълнение 72 
процеси и проекти 693 
ПРСР в България 334 
психично здраве 64 
психологически анализ 14 
психологически аспект 300 306 
психологическо здраве 482 
психология 13 14 
психология на потребителя 299 
психология на труда 15 
психосоциална подкрепа 20 
психосоциално развитие 662 
публичен сектор 253 298 408 412 413 
публична администрация 224 408 409 
публична политика 231 
публични компании 656 
публични разходи 153 157 516 
публични финанси 153 
публични финанси в България 153 
публично-частно партньорство 143 601 
публичност 587 
ПЧИ 56 135 336 351 679 
ПЧП 601 
пшеница 534 541 
първична медицинска помощ 506 
първично публично предлагане 132 
пътища 253 
пътят към коприната 222 262 
работа 62 
работа в чужбина 402 
работа от вкъщи 63 
работа от дома 63 
работа от разстояние 63 
работен ден 62 
работен процес 62 
работна заплата 3 66 581 
работна сила 24 69 
работна среда 557 615 
работни места 224 338 343 
работници 671 
работно време 66 
работно място 64 615 
работодател 417 565 659 670 
равенство 87 
равнище на безработица 415 
равнище на заетост 568 
радикална икономическа трансформация 352 
радикални ислямистки организации 352 
раждаемост в ЕС 29 
развити икономики 694 
развитие 34 53 339 
развитие на агробизнеса 592 
развитие на банковото дело 125 
развитие на бизнеса 278 
развитие на ЕС 370 
развитие на животновъдството 339 
развитие на икономиката 69 136 
развитие на иновациите 211 
развитие на логистиката 326 
развитие на областите 578 
развитие на образованието 250 
развитие на обществото 18 
развитие на общините 578 
развитие на регионите 584 
развитие на селските райони 272 543 544 545 
размер на плащане 275 276 420 
разнородност на услугите 556 
разоръжаване 47 
разпределена печалба 161 179 
разпределение на активите 228 
разпределение на дохода 581 
разработване на стратегия 580 
разрешаване на конфликти 495 
разрешителен режим 328 674 
разум 35 
разходи 158 411 507 616 
разходи в бюджетни предприятия 627 
разходи в предприятието 177 
разходи за наука 3 
разходи за образование 415 
разходи за социално осигуряване 158 
разходи за труд 251 507 
разходи за услуги 177 
разходи и приходи 616 
разходи по заеми 81 
разходна ефективност 411 508 
растеж 338 
растениевъдство 540 541 
растителна защита 531 539 541 
рационални култури 534 
реален БВП 257 
реален сектор 251 
реализация на проекти 82 
реализация на стратегиите 568 693 
реална конвергенция 372 
реална стойност 104 
ребрендинг 566 
ревизионно производство 651 
ревизия 558 651 
регионален анализ 101 
регионален клъстър 270 
регионален маркетинг 301 
регионален пазар 523 
регионален подход 225 
регионален продукт 227 
регионален сектор 76 
регионална икономика 101 227 661 
регионална икономическа асиметрия 584 
регионална икономическа интеграция 367 
регионална инвестиционна политика 406 
регионална иновационна система 225 
регионална интеграция 364 
регионална политика 584 
регионална политика на България 586 
регионална политика на ЕС 334 584 
регионални науки 483 
регионални планове 592 
регионални различия 584 
регионално планиране 272 
регионално прогнозиране 586 
регионално програмиране 592 
регионално развитие 272 301 362 406 586 592 
регионално разпределение 140 
регионално регулиране 47 
регионално стратегическо планиране 272 592 
регионално управление 406 
регистриране на продажбите 180 
регистриране на собственост 231 
Регистър на обществените поръчки 405 
Регламент (EО) 44/2001 383 
Регламент (ЕО) № 73/2009 529 
регламенти на ЕС 624 
регулиране 450 499 646 
регулиране на конфликтите 495 
режим на облагане 188 
режим на почивка 62 
режим на труд 62 
резерви 135 
резултат 82 
реимбурсиране 516 
реинженеринг 426 
реинженеринг в застраховането 426 
рейтинг 608 
рейтинги на участниците 608 
реклама 300 302 316 681 682 
реклама в интернет 305 
рекламиране 380 
рекламна дейност 294 
рекламна кампания 678 
рекламна стратегия 320 
рекламни агенции 316 
рекламни кампании 681 
рекламни послания 307 308 681 
рекламни стратегии 681 
рекламно въздействие 308 
рекламодатели 682 
ректор 720 
религия 45 
рента 38 
рентабилност 130 141 165 675 
рентабилност на активите 141 
рентабилност на фирмата 130 
репо сделки 386 
републикански бюджет 164 
реституционен процес 383 
ресурсен национализъм 50 
ресурси на предприятието 72 
ресурсна ефективност 141 
ресурсно обезпечаване 587 
ретроспективен анализ 32 
реформа 250 507 
реформа в здравеопазването 507 
реформа в образованието 480 
реформи 18 339 
рециклиране 322 583 
речна логистика 672 
решения 393 
риба и рибни продукти 339 
рибарство 339 
рибни продукти 339 
рибно стопанство 339 
Рила 501 
риск 147 164 337 431 437 439 442 446 448 599 655 
риск в застраховането 430 431 
риск и застраховане 440 
риск мениджмънт 437 587 598 599 
риск на имущественото застраховане 440 
риск от наводнения 440 
риск-мениджмънт 437 442 
риска на работното място 64 
рисков капитал 333 
рисков профил 145 
рискови групи 455 
рискови инвестиции 215 453 
рискови операции 77 
рискови решения 548 
рискови фактори 114 164 441 
рисково кредитиране 112 
рисково поведение 281 
ритейл сектор 192 288 416 
роботи 705 
роботизация 705 
рубла 98 
Румъния 161 351 
Русия 9 23 74 82 83 87 91 96 98 102 103 105 146 148 165 169 203 204 217 223 227 236 237 238 274 342 345 350 354 357 406 435 647 653 
руска банка 102 
руска икономика 238 
руска иновационна система 263 
Руска Федерация 106 342 
руски банки 86 
руско-американски отношения 341 
ръководители 671 
ръст на кредитите 86 
СА 56 128 134 137 138 141 145 272 297 301 328 343 370 431 552 625 627 656 720 
СА докторант 24 25 33 127 129 130 131 132 133 135 136 139 140 142 143 144 164 192 224 271 278 284 285 286 287 288 289 302 303 317 327 336 337 338 339 340 369 371 411 412 413 415 416 434 547 549 550 615 616 617 700 
самоначисляване на данък 175 
самообучаваща се организация 52 
самообучаващи се организации 52 
самообучение 562 
самоосигуряване 420 
самоосигуряващи се лица 420 421 424 
самооценка 602 
самоусъвършенстване 654 
санкции 47 
САЩ 126 152 345 
САЩ и Европа 190 
сближаване в ЕС 360 
сборник доклади 272 297 298 301 318 358 546 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 
сборник доклади от конференция 359 490 491 712 
СБП 627 
световен мир 47 
световна икономика 40 48 166 219 239 347 430 496 
световна финансова система 140 344 
светско образование 480 
свиване на кредитния пазар 73 
свиневъдство 528 
свинеферми 528 
свинско месо 528 
свободна зона 226 
свободна икономическа зона 226 
свободна практика 63 
свободни професии 424 
свързаност на транспорта 676 
сгради 269 
сградни технологиии 1 
СД 375 
сделки със зърнени култури 194 
сдружения 711 
СДС 318 
Северен централен район 278 
Северозападен район 278 
седмична почивка 62 
сезонни прогнози 124 
секторен анализ 371 
секюритизация 112 
секюритизирани кредити 112 
селектирани технологии 518 
селско стопанска политика 526 
селско стопанство 191 274 526 530 
селско стопанство в ЕС 527 
селско стопанство на Русия 274 
селско стопанство на Украйна 530 
селскостопанска политика 272 
селскостопанско производство 277 
селфи 7 
семантична мрежа 313 
семейна фирма 190 
семейни ценности 29 
семейства 29 
сенчеста икономика 42 
СЕПП 275 
сертифициране 680 
сертифициране по ISO 680 
СЗО 509 
СИВ 255 
сив сектор 218 
сива икономика 42 140 218 594 
сигурност 601 
СИДДО 127 176 
симбиоза 449 
симулационно моделиране 560 
синдикирани заеми 80 
синдикирано кредитиране 80 
синергетични модели 465 
синергично образование 465 477 
синергия 465 477 
синхронизиране на документи 406 
система за дистанционно обучение 303 
система за проследяемост 316 
система за стойността 589 
система за управление на качеството 577 
системен подход 570 
системен подход в управлението 575 
системи за планиране на ресурсите 72 
системи за социален продукт 22 
системи за управление 550 
ситуационен анализ 515 
ситуационно планиране 580 
скандинавски страни 430 
скрининг на пазарите 454 
скрита икономика 42 594 
сливане на дружества 645 
сливане на компании 234 
сливане на предприятия 264 
сливания и поглъщания 605 
сливания и придобивания 605 
Словакия 351 
Словения 351 
служебна тайна 67 
служебни взаимоотношения 669 
служебни отношения 669 
служител 565 658 659 
служители 658 666 669 
слънчева енергия 497 
слънчева радиация 497 
слънчева система 497 
слънчеви енергийни системи 497 
смартфон 686 
сметки 446 
Сметкоплан на бюджетните предприятия 627 
Сметна палата 413 653 
СМП 583 
смъртност 26 515 
снабдителска верига 326 
снабдителска логистика 326 
снимки 7 686 
СНФУ 351 
собствен капитал 108 114 619 
собствени марки 192 288 416 
собственост 143 
Сократ 12 
Сократова философия 12 
Сократово учение 12 
соларна енергия 497 
соларни панели 497 
сортове грозде 537 
сортове пшеница 534 
софтуер 700 
софтуерна академия 664 
софтуерна индустрия 664 
софтуерни инженери 664 
софтуерни програми 445 
софтуерни специалисти 664 
софтуерни технологии 245 
социален диалог 22 
социален диалог и условия на труд 22 
социален маркетинг 298 
социален работник 20 
социален риск 151 
социализация 39 
социална администрация 408 
социална алергия 43 
социална екосистема 569 
социална интеграция 417 
социална мрежа 152 
социална общност 362 
социална организация 21 
социална отговорност 597 
социална подкрепа 482 
социална политика 21 23 48 347 417 
социална политика на Русия 223 
социална психология 16 43 
социална работа 20 
социална реформа 27 
социална роля 39 467 
социална система 21 
социална сплотеност 22 
социална среда 22 482 
социална стратегия 22 
социална стратификация 23 
социална структура 23 
социални аспекти 408 
социални възприятия 11 13 
социални инициативи 597 
социални конфликти 495 
социални медии 305 
социални мрежи 569 
социални науки 35 
социални неравенства 26 
социални партньори 417 
социални стереотипи 472 
социални услуги 22 408 
социални функции 36 
социално влияние 11 13 
социално доверие 36 
социално законодателство в България 424 
социално осигуряване 415 421 422 423 424 426 594 
социално осигуряване в България 422 
социално поведение 43 
социално предприемачество 279 
социално-етичен маркетинг 298 
социално-икономическа политика 243 515 
социално-икономическа система 443 697 
социално-икономически генотип 52 
социалноосигурителна вноска 156 
социалноотговорен маркетинг 298 
социология 34 35 37 
социология на личността 39 
СПА туризъм 576 
спад 338 
спад на клиенти 566 
спасителен план 119 
спедиция на товари 323 
спестяване 138 
спестявания на домакинства 138 
специална педагогика 465 
специални образователни потребности 459 465 
специални разузнавателни средства 414 
специфични потребности 465 
СПО 544 
спогодби 127 
споделено лидерство 602 
споделяне на разходите 234 
споделяне на риска 234 
спорт 132 719 
спортен туризъм 708 
спортисти 719 
спортна дейност 132 722 
спортни мероприятия 708 
спортуване 719 
спортът във ВУЗ 719 
справедлива стойност 95 
сравнителен анализ 29 31 89 126 161 224 336 471 638 685 
сравнителен международен анализ 263 
сравнителен подход 315 638 
сравнителни тестове 315 
средни величини 30 
средни предприятия 278 
средни училища 723 
средно образование 471 
средновековна България 247 
средносрочна цена 124 
средства 369 
средства от ЕС 369 409 
срок на договор 317 
срок на плащане 337 
СС 9 616 
стабилизация на фирмите 97 
стабилизиране на икономиката 97 
стабилност 115 
ставка 199 
стаж 462 
стандарт ISO 50001 680 
стандартен производствен обем 544 
стандарти 647 680 
стартиращи фирми 245 
статистика 548 
статистическа отчетност 259 
статистически анализ 25 
статистически модели 25 
стационарни изследования 501 
степени на образование 415 
стереотипи 472 
стимулиране на иновациите 231 
стипендии 167 
стихийни бедствия 438 
стойност 38 
стокова наличност 510 
стокови запаси 287 510 
стопанисване 500 
стопанисване на горите 500 
Стопанска академия 65 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 
стопанска криза 289 
стопанска практика 270 
страни в ЕС 337 415 444 
страни от БРИКС 340 
страни от Г-7 340 
страни от еврозона 119 
страни от Европейския съюз 158 
страни от ЕС 516 568 
страни-членки на ЕС 158 351 360 573 
страните в Европа 158 351 
страните на ЕС 131 158 351 461 
страните от БРИКС 340 
стратегии за инвестиране 216 
стратегии за развитие 580 
стратегии и управление 599 
стратегии на организацията 599 
стратегии на предприятието 599 
стратегическа дейност 211 
стратегическа политика 345 385 
стратегически алтернативи 546 
стратегически анализ 345 
стратегически анализи 345 
стратегически документи 406 567 587 
стратегически маркетинг 295 
стратегически подход 385 
стратегически приоритети 576 
стратегически решения 579 600 
стратегически цели 568 587 
стратегическо планиране 272 301 365 406 567 570 571 572 573 578 579 580 584 585 586 587 588 589 591 592 594 595 596 
стратегическо планиране и маркетинг 301 589 
стратегическо планиране и управление 575 577 579 594 
стратегическо позициониране 591 
стратегическо превъзходство 591 
стратегическо приложение 589 
стратегическо програмиране 588 592 
стратегическо териториално планиране 301 
стратегическо управление 258 572 591 
стратегическо фирмено планиране 588 596 
стратегия 265 546 
стратегия 2020 224 
стратегия Европа 2020 1 
стратегия за развитие 576 
стрес 64 658 
стрес-тестване 120 
стрес-тестове 120 
стресори 64 
стресът на работното място 64 
строително предприятие 614 
строителство 143 144 614 
структура 530 
структура на земеделското стопанство 540 
структура на износа 235 
структура на капитала 217 
структура на пазара 503 
структура на производството 227 
структура на разходите 502 589 
структурна криза 242 
структурна политика 218 
структурни промени 56 
структурни фондове 334 
структурни фондове на ЕС 272 334 
студена война 46 341 357 
студенти 14 482 488 714 718 
студенти по икономика 725 
студенти-финансисти 718 725 
студентки 722 
студентска научна сесия 718 
субект на управление 550 
субсидии 139 274 276 
субсидии в земеделието 543 
субсидиране 520 
схема за единно плащане на площ 275 
сценариен подход 580 
сценарийно планиране 580 
счeтоводно отчитане 620 622 635 643 
счетоводен отчет 649 
счетоводен период 615 
счетоводен персонал 615 
счетоводен разход 167 
счетоводен стандарт 635 
счетоводен финансов резултат 629 
счетоводител 615 
счетоводна дейност 623 
счетоводна отчетност 196 583 619 621 625 628 631 632 634 636 639 641 642 649 
счетоводна политика 611 
счетоводна практика 630 
счетоводни документи 615 
счетоводни записвания 194 625 632 634 641 643 645 648 
счетоводни отчети 635 
счетоводни отчитания 631 
счетоводни показатели 619 
счетоводни принципи 623 
счетоводни проблеми 619 
счетоводни сметки 613 625 630 632 633 634 641 643 645 648 
счетоводно законодателство 623 
счетоводно записване 614 
счетоводно отчитане 317 616 617 618 624 627 
счетоводно приключване 612 613 614 
счетоводно третиране 633 
счетоводство 81 611 612 613 614 616 619 621 622 623 625 626 628 631 632 633 634 636 637 639 640 641 642 643 644 645 648 
счетоводство на материания поток 583 
счетоводство на организацията 649 
събираеми вземания 102 
събиране на вземания 447 639 
събиране на данъци 192 
събирателно дружество 375 
Съвет на Европа 385 
съвместна дейност 650 
съвместни предприятия 650 
съвременна икономика 467 
съвременни концепции 136 
съвременни практики 356 
съдебен контрол 389 
съдебна практика 374 387 389 
съдебна система 250 
съдебни спорове 388 
съдружници 174 
съзнание 10 
сървър 615 
състезания 715 717 723 724 
състезателна дейност 715 
сътрудници 579 
сътрудничество 511 
същност на мотивацията 299 
такси 320 
талант 666 
твърда пшеница 534 536 
текуща сметка 135 
текущи разходи 506 
текущо отчитане 635 
телекомуникация 253 
телемаркетинг 313 
Телерик 664 
темп на растеж 139 656 
темперамент 610 
тенденция на развитие 646 
тенис на маса 722 
теоретичен модел 268 
теории 38 136 
теория 15 
теория за вземане на решения 548 
теория на вредата 387 
теория на игрите 473 
теория на Маслоу 15 
теория на неравновесие 149 
теория на перспективите 548 
теория на полезността 548 
теория на риска 445 548 
теория на счетоводството 624 
теория на Херцберг 15 
терапия 508 
териториална интеграция 584 
териториална кохезия 584 
териториално планиране 301 
териториално сближаване 584 
териториално стратегиране 584 
терор 355 
терор и тероризъм 355 
технологии 8 9 
технологичен пазар 8 
технологичен трансфер 517 518 
технологично модернизиране 367 
технология на планирането 570 
типове бенчмаркинг 596 
типове договори 504 
типове организации 340 
торене 532 536 
точкова сегментация 591 
традиции 466 
традиционализъм 221 
традиционен подход 580 
трайни насаждения 537 
транзакционни разходи 286 
трансакционна издръжка 559 
трансгранични инвестиции 333 
трансмисионен механизъм 200 
транснационална стратегия 355 
транспониране 673 
транспорт 160 253 324 673 674 676 677 678 679 
транспортен мениджмънт 324 678 
транспортен сектор 679 
транспортна инфраструктура 679 
транспортна система 679 
трансфер на знания 517 518 
трансфер на технологии 9 367 
трансферни плащания 453 
трансферни цени 582 
трансферно ценообразуване 169 582 
трансфертни цени 169 
трансформационни процеси 37 
трансформация 1 
трансформация на макропланирането 590 
тренд 143 269 
тройна спирала 1 225 
труд 15 39 66 257 
трудов договор 66 402 594 
трудов пазар 23 56 57 581 594 684 
трудов посредник 402 
трудова мотивация 706 
трудови взаимоотношения 669 
трудови доходи 581 
трудови злополуки 24 
трудови отношения 671 
трудови правоотношения 67 
трудови ресурси 33 
трудово възнаграждение 706 
трудовоправни отношения 402 
ТСО 285 
туризъм 706 708 709 710 
туристически бизнес в България 708 
туристически дестинации 576 
туристически ландшафт 709 
туристически маркетинг 709 
туристически мотив 709 
туристически обекти 709 
туристически ресурси 708 
туристически услуги 160 
Турция 366 
Турция и ЕС 366 
тълкувателни решения 393 
търговия 267 292 294 
търговска верига 287 
търговска марка 6 103 304 
търговска марка и промишлен дизайн 6 
търговска несъстоятелност 382 
търговска политика 267 
търговска сделка 398 
търговска тайна 67 
търговската марка 192 288 416 
търговски банки 134 
търговски банки в Русия 85 
търговски вериги 192 288 296 416 
търговски дружества 157 375 394 400 
Търговски закон 394 400 
търговски канали 267 
търговски кредит 196 251 
търговски обекти 397 683 
търговски площи 282 325 
търговски риск 337 
търговски сделки 194 
търговски фирми 326 
търговски фирми в България 326 
търговски ценни книжа 121 
търговско право 390 398 
търговско салдо 135 
Търновска конституция 391 
търсене 221 
търсене на работа 402 
тютюнопроизводители 424 
удовлетвореност на персонала 579 
удовлетвореност от труда 15 706 
УЕФА 132 
Украйна 341 530 
укриване на данъци 166 551 594 
укриване на доходи 551 
умения 20 
Унгария 351 
универсална услуга 675 
университет 488 
университети 225 489 
университетски изследвания 518 
университетско образование 466 488 
унификация 169 
унифицирано решение 692 
управление 133 412 442 521 524 546 549 550 560 680 
управление в застраховането 442 
управление в търговията 287 
управление на банките 85 
управление на бизнеса 589 600 
управление на висше училище 484 
управление на водите 599 
управление на дейностите 564 
управление на екип 657 
управление на екипа 657 
управление на знанието 412 
управление на знания 5 
управление на икономиката 51 259 575 
управление на инвестиции 214 
управление на инвестициите 253 
управление на инвестициите в застраховането 448 
управление на инвестиционния портфейл 448 
управление на иновациите 263 
управление на информационния риск 8 
управление на кадрите 664 665 666 669 
управление на капитала 108 
управление на кариерата 662 
управление на качеството 577 
управление на компании 41 
управление на конфликти 495 
управление на конфликтите 495 
управление на конфликтни ситуации 667 
управление на кредитния риск 636 
управление на кризи 585 
управление на ликвидността 128 
управление на марката 309 
управление на маркетинга 297 319 
управление на маркетинговата дейност 297 319 
управление на марки 309 
управление на оборотните средства 639 
управление на оборотния капитал 639 640 
управление на образованието 479 
управление на общините 412 
управление на организации 546 
управление на организациите 549 
управление на отношенията 579 
управление на парите 214 
управление на персонала 67 660 667 668 669 671 
управление на платежоспособност 448 
управление на портфейла 214 448 718 
управление на предприятието 558 
управление на проекти 606 607 608 
управление на промените 563 585 
управление на процеси 517 
управление на публичните разходи 153 
управление на публичните финанси 153 
управление на разходи 589 
управление на ресурсите 451 496 
управление на риска 77 133 281 289 437 442 453 587 598 599 
управление на риска в застраховането 598 
управление на средствата 409 
управление на стреса 64 
управление на услугите 556 696 
управление на финансите 89 107 
управление на финансовия риск 133 
управление на човешки ресурси 313 660 
управление на човешки способности 663 
управленска дейност 280 
управленска парадигма 572 
управленска практика 259 572 
управленска философия 572 
управленски модел 560 
управленски подход 502 
управленски процес 550 
управленски процеси 546 
управленски решения 548 
управленски стратегии 546 
управленско счетоводство 583 
управляван хаос 356 
управляемост 689 
УПФ 419 
урбанизирани територии 213 
усвояване на средства 334 526 
усвояване на средствата от ЕС 334 526 
условия на неопределеност 588 
условия на труд 64 
условно гориво 522 
услуги 89 343 556 672 696 
успех в бизнеса 245 
успешни компании 561 
успешни лидери 561 
успешни практики 561 
успешно управление 561 
устойчив растеж 567 570 
устойчив туризъм 710 
устойчиво развитие 54 272 585 647 
утопия 35 
участници в проекта 9 
учебни ситуационни центрове 468 
учебни структури 468 
учебно съдържание 468 
учен 3 
учене през целия живот 481 
ученици 715 717 
ученическо състезание 717 
училища 724 
училище 480 
училищно образование 461 
учители 457 458 459 460 461 462 472 
фактически отношения 552 
фактори 547 
фактори за развитие 224 
фактори на влияние 655 
фармакоикономика 508 
фармакоикономически анализи 508 
фармацевтичен пазар 513 
фармацевтичен сектор 513 
фармацевтична промишленост 513 
фармацевтични компании 513 
фармация 513 
федерален бюджет 74 
федерален резерв 101 
федерализъм 359 
федерална резервна система 101 
Федерална резервна система на САЩ 101 
фейсбук 152 569 
феномен 270 
фермерско стопанство 275 
физическа дистрибуция 293 
физически лица 93 176 187 191 
филмова индустрия 11 
философия 10 11 12 46 
философия на живота 10 
философия на образованието 12 477 
философия на филма 11 
философска херменевтика 10 
финанси 146 
финанси и кредит 146 
финанси на фирмата 75 
финансиране 69 135 144 279 284 368 441 680 
финансиране в застраховането 441 
финансиране на бизнеса 233 
финансиране на висшето образование 484 
финансиране на земеделието 543 544 
финансиране на науката 260 463 
финансиране на научни изследвания 263 
финансиране на образованието 463 470 471 
финансиране на проекти 484 
финансиране на селското стопанство 526 529 
финансиране от ЕС 334 
финансов анализ 143 
финансов инструмент 229 
финансов контрол 96 154 653 
финансов ливъридж 205 
финансов лизинг 617 
финансов одит 413 
финансов профил 130 
финансов процес 331 
финансов риск 117 133 439 441 
финансов сектор 149 212 
финансова грамотност 117 
финансова диагностика 656 
финансова ефективност 107 
финансова криза 85 110 348 409 581 
финансова наука 137 
финансова несъстоятелност 75 
финансова отчетност 636 650 
финансова сигурност 119 
финансова система 136 151 252 335 
финансова сметка 135 
финансова стабилност 119 
финансова теория 137 
финансова устойчивост 656 
финансови активи 95 135 
финансови индикатори 371 
финансови иновации 126 
финансови институции 381 
финансови инструменти 209 215 376 
финансови инструменти за иновации 83 
финансови ковенанти 636 
финансови кризи 61 149 
финансови отчети 611 613 620 624 628 
финансови пазари 85 124 239 404 548 
финансови посредници 136 
финансови потоци 135 140 
финансови пропорции 104 
финансови резултати 205 
финансови ресурси 102 451 505 
финансови решения 130 
финансови спекулации 104 
финансови средства 235 312 502 
финансови стратегии 138 
финансови съвети 117 
финансови трансакции 192 
финансови услуги 151 152 
финансово обезпечение 386 
финансово право 386 
финансово управление 154 
финансово управление и контрол 154 
финансово-икономическа политика 129 
финансово-кредитна политика 83 
финансово-кредитна система 108 
финансово-кредитни инструменти 83 
финансово-счетоводна информационна система(ФСИС) 447 
фирмена динамика 118 
фирмена инвестиционна политика 213 
фирмена интернационализация 286 338 
фирмена култура 233 
фирмена стратегия 577 
Фирмена стратегия и качество 577 
фирмени инвестиции 190 
фирмени иновации 271 
фирмено планиране 588 596 
фирмено управление 582 
фирми 714 
фискален риск 113 
фискална децентрализация 157 
фискална политика 90 113 156 
фондова борса 124 132 
фондова борса в Токио 124 
фондове за дялово участие 228 
фондове на ЕС 644 
фондонабиране 312 
форвардна сделка 95 
формална логика 59 
форми на макропланиране 590 
форми на обучение 465 
форуми 714 
фотографии 7 
Франция 161 361 435 480 
франчайз 317 
франчайз пакет 317 
франчайз права 317 
франчайз система 317 
франчайзинг 317 
франчайзинг бизнес 317 
франчайзингови търговски сделки 317 
фрийланс кариера 63 
фрийлансър 63 
фундаментален подход 466 
функции 443 
функции на предприятието 280 
функции на управление 280 558 
функционално управление 280 
фуражи 528 529 545 
футбол 132 
футболна лига 132 
хабилитиране 486 
хабилитирани преподаватели 489 
хазна 96 
хакери 704 
характеристика 270 
хардуер 700 
хармонизация 579 
хедж инструменти 216 
хедж фондове 145 215 216 
хедж фондови стратегии 216 
хеджиране 448 
хеджиране на активи 216 
хералдика 712 
химична защита 531 539 
хиперконкуренция 600 
хлебопроизводство 684 
Холандия 161 540 
хоризонтален анализ 244 
хотелиерска дейност 707 
хотелиерство 707 
хотелски бизнес 707 
хотелски вериги 707 
хотелски мениджмънт 707 
храни 267 291 529 545 
храни от растителен произход 533 
хранителна промишленост 684 
хранителни продукти 267 
хранително-вкусова промишленост 683 
хранително-вкусови стоки 683 
хуманизъм 35 
хуманитаристика 10 
хуминови препарати 536 
ЦБ 101 
ЦБ на Русия 85 
целеви програми 82 
целево управление 560 
цели 306 
цели за развитие 463 578 
цели и подцели 578 
цели и стратегии 546 578 579 
цели и ценности 579 
цели на организацията 579 
цена 38 683 
цена на акциите 132 
цена на енергията 519 
цена на услугата 674 
цени 311 
цени и ценообразуване 311 
цени на жилища 58 
цени на жилищни имоти 58 
ценни книги 373 
ценни книжа 386 
ценностна система 14 480 562 
ценови балон 126 
ценово поведение 266 
ценообразуване 114 266 311 696 
ценообразуване и пазар 124 454 683 
ценообразуващи фактори 124 454 
централен бюджет 139 
централна банка 101 120 125 348 
Централна и Източна Европа 120 249 255 
центрове за изследване 699 
цесионен договор 622 
цесионер 622 
цесионни сделки 622 
цесия 622 
ЦИК 384 
цифрови библиотеки 517 
цифрови стоки и услуги 188 
цифрови технологии 702 
частни земеделски стопанства 376 
частни инвестиции 228 
частни клиенти 265 
частно застраховане 450 
частно право 360 
частно финансиране 110 
частноправни отношения 360 
черен пазар 509 
Черноморски регион 4 
четворна спирала 1 
член-кооператори 396 
членство в Европейския съюз 264 
членство в ЕС 366 
членство на България в ЕС 372 
човек и общество 10 
човек-информация 548 
човек-околна среда 548 
човешки капитал 5 409 415 
човешки ресурси 408 659 660 
човешки ресурси в администрацията 408 
човешки фактор 547 
човешко развитие 230 
чужда валута 649 
чуждестранни активи 102 
чуждестранни инвестиции 249 679 
чуждестранни инвестиции в Русия 244 
чуждестранно физическо лице 176 
Швейцария 435 459 
швейцарски банки 205 
швейцарски франк 205 
Швеция 161 
шистов газ 221 
шоколад 683 
щета 432 
ЮАР 347 
Юго-Източна Европа 428 
Югоизточна Европа 120 
Югославия 18 
юридически лица 446 616 
ядрена стратегия 345 
ядрено оръжие 345 
Япония 590 
японска индустриална полотика 590 
японско чудо 590 
3PL оператор 303 
3PL услуги 303 
ABC анализ 510 
AIESEC 714 
Big Data 688 689 
CRM 401 697 
CRM база 697 
CRM концепция 697 
CRM система 401 697 
CRM софтуер 697 
CSR 515 
CSR метод 515 
e-Certis 403 
EFSF 119 
ERP система 280 
ERP системи 72 280 
Ex post 143 
facebook 152 569 
Google 380 686 
Google Translate 686 
GRECO 385 
HR специалисти 660 
HRM 660 
ICCS 469 
IPO 132 
ISCED 462 
ISO 14051 583 
IT кадри 664 
learning 478 
McDonald's 566 
MFCA 583 
PAEI код 656 
PIRLS 469 
PISA 469 
RFM модели 286 
SDN технология 703 
Six sigma 560 
SOA 692 
SOFIX 656 
SWOT анализ 224 370 
TIMSS 469 
TQM 577 
Web 3.0 313 
Wiki 478 
Youtube 305