НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп I 60

Дърмонова, Л.  Прилагане на стратегията за научни изследвания, технологии и иновации в Австрия / Л. Дърмонова. // INFO свят, 2014, N 4, с. 18-24. 

  

Сист. No: 59215

- 2 -

Сп I 60

Колева, Н.  Развитие на научноизследователската инфраструктура на Франция / Н. Колева. // INFO свят, 2014, N 4, с. 40-46. 

  

Сист. No: 59223

- 3 -

Сп И 503 и

Чобанова, Росица.  Търсене и предлагане на НИРД в бизнес и държавен сектори в България / Росица Чобанова. // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 3, с. 3-32. 

  

Сист. No: 59074

Иновации - научен аспект

- 4 -

Сп Н 32

Драганова, Галя.  Ролята на продуктовите иновации в малките и средните предприятия на хранителното машиностроене / Галя Драганова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 219-222. 

  

Сист. No: 58697

- 5 -

Сп П 89 тп

Емельянов, Юрий.  Государственная поддержка инновационной деятельности в странах Европейского союза / Юрий Емельянов. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 12, с. 45-59. 

  

Сист. No: 58988

- 6 -

45637

Yorgova, Tsvetelina et al.  Fostering innovation in cultural industry: the case of Bulgarian Capital - Sofia / Tsvetelina Yorgova, Kostadin Kostadinov. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 543-549. 

  

Сист. No: 59226

Печат. Информационна дейност

- 7 -

Сп Б 44 б

Дамянов, Георги.  Авторското право и електронната книга / Георги Дамянов. // Библиотека, XXI, 2014, N 5, с. 54-56. 

  

Сист. No: 58919

- 8 -

Сп Б 44 б

Джажев, Атанас.  Дигитализация на книгата - огледален свят или ново битие / Атанас Джажев. // Библиотека, XXI, 2014, N 5, с. 78-88. 

  

Сист. No: 58931

- 9 -

Сп Б 44 б

Драйчева, Гергана.  Българските университетски издателства отсъстват от мрежата / Гергана Драйчева. // Библиотека, XXI, 2014, N 5, с. 57-64. 

  

Сист. No: 58921

- 10 -

Сп Б 44 б

Е-книгите по света. Международен доклад за развитието на пазарите и тенденциите.  Е-книгите по света : Международен доклад за развитието на пазарите и тенденциите. // Библиотека, XXI, 2014, N 5, с. 101-112. 

  

Сист. No: 58933

- 11 -

Сп Б 44 б

Минева, Светлана.  Пазарът на електронни книги в България - практики и проблеми / Светлана Минева. // Библиотека, XXI, 2014, N 5, с. 72-77. 

  

Сист. No: 58928

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 12 -

Сп Б 44 б

Даскалов, Калин.  Библиотечният модел: в човек, в света и в дигиталната среда / Калин Даскалов. // Библиотека, XXI, 2014, N 6, с. 68-74. 

  

Сист. No: 59342

- 13 -

Сп Б 44 б

Манчев, Ангел.  Дигитални библиотеки, електронни книги, авторско право / Ангел Манчев. // Библиотека, XXI, 2014, N 5, с. 33-43. 

  

Сист. No: 58918

- 14 -

Сп Б 44 б

Марчева, Рени.  Обезпрашаване на книги и документи в библиотеки и архиви / Рени Марчева. // Библиотека, XXI, 2014, N 6, с. 58-67. 

  

Сист. No: 59341

- 15 -

Сп Б 44 б

Тотоманова, Антоанета и др.  Мрежовите ресурси - част от писменото културно наследство на света / Антоанета Тотоманова, Радослава Стефанова. // Библиотека, XXI, 2014, N 5, с. 7-27. 

  

Сист. No: 58916

Организации. Асоциации. Федерации. Фондации. Съюзи

- 16 -

45585

Кралева, Ваня Йорданова.  Състояние на нестопанския сектор в България / Ваня Йорданова Кралева. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 267-277. 

  

Сист. No: 58858

ФИЛОСОФИЯ

- 17 -

45595

Драмалиева, Валентина.  Ролята на държавата в полето на консумеризма - някои етически аспекти / Валентина Драмалиева. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 162-176. 

  

Сист. No: 58767

- 18 -

45546

Живков, Николай.  За политиката / Николай Живков. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 302-308. 

  

Сист. No: 58420

- 19 -

45594

Йотов, Стилиян.  Какво значи да си правно лице / Стилиян Йотов. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 248-259. 

  

Сист. No: 58691

Психология

- 20 -

45594

Сотирова, Даниела и др.  Психологическият договор - етични, организационни и психологочески аспекти / Даниела Сотирова, Ирина Георгиева, Билиан Маринов. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 119-128. 

  

Сист. No: 58675

- 21 -

Сп М 486

Кодинова, Елена.  Да извървиш допълнителната миля / Елена Кодинова. // Мениджър, 2015, N 1, с. 22-23. 

  

Сист. No: 58958

Народопсихология

- 22 -

Сп Н 326 ту

Митев, Трендафил.  Драмата на българския народностен характер през годините на преход / Трендафил Митев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2014, с. 127-197. 

  

Сист. No: 59065

Етика

- 23 -

45594

Попова, Сашка и др.  Принципи и отговорност на медицинския професионализъм в контекста на здравната реформа / Сашка Попова, Красимира Маркова, Кристина Попова. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 58-66. 

  

Сист. No: 58652

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 24 -

Сп Ю 294

Стоянова, Лиляна.  Тероризъм и религия / Лиляна Стоянова. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXI, 2014, N 21, с. 16-30. 

  

Сист. No: 58516

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 25 -

45554

Банкова, Йовка.  Видове корпоративни социални инициативи на българските фирми / Йовка Банкова. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 194-202. 

  

Сист. No: 59089

- 26 -

45546

Цонева, Жанета.  Съвременни подходи, използвани в социалната работа с деца със СОП / Жанета Цонева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 206-213. 

  

Сист. No: 58395

- 27 -

Сп И 503 и

Йотов, Стефан.  Предизвикателства пред жилищната политика в България / Стефан Йотов. // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 3, с. 154-179. 

  

Сист. No: 59104

Социография. Социално положение

- 28 -

45636

Алексеева, Е. Н. и др.  Социальный контракт как инструмент сокращения бедности / Е. Н. Алексеева, Галина Георгиевна Силласте. // Международные подходы к измерению бедности и ее сокращению в условиях глобализации : Сборник научных трудов. - Москва : Финансовый университет при Правительстве РФ, 2014, с. 219-227. 

  

Сист. No: 58761

- 29 -

45636

Алпатов, А. А.  Экономическое неравенство и бедность : Исследование публикуется при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) - Проект № 13-03-00482 / А. А. Алпатов. // Международные подходы к измерению бедности и ее сокращению в условиях глобализации : Сборник научных трудов. - Москва : Финансовый университет при Правительстве РФ, 2014, с. 41-49. 

  

Сист. No: 58703

- 30 -

45636

Альпидовская, Марина Леонидовна.  К вопросу об экономической эксплуатации / Марина Леонидовна Альпидовская. // Международные подходы к измерению бедности и ее сокращению в условиях глобализации : Сборник научных трудов. - Москва : Финансовый университет при Правительстве РФ, 2014, с. 67-73. 

  

Сист. No: 58719

- 31 -

45636

Астоянц, М. С.  Бедность и социальное исключение : к вопросу о соотношении понятий / М. С. Астоянц. // Международные подходы к измерению бедности и ее сокращению в условиях глобализации : Сборник научных трудов. - Москва : Финансовый университет при Правительстве РФ, 2014, с. 50-57. 

  

Сист. No: 58708

- 32 -

45636

Баркатунов, В. Ф. и др.  Критерии региональной бедности и проблемы их определения в условиях современной России / В. Ф. Баркатунов, Л. А. Дремова. // Международные подходы к измерению бедности и ее сокращению в условиях глобализации : Сборник научных трудов. - Москва : Финансовый университет при Правительстве РФ, 2014, с. 99-106. 

  

Сист. No: 58735

- 33 -

45636

Бердникова, Т. Б.  Финансовые технологии регуляции дифференциации муниципальной бедности / Т. Б. Бердникова. // Международные подходы к измерению бедности и ее сокращению в условиях глобализации : Сборник научных трудов. - Москва : Финансовый университет при Правительстве РФ, 2014, с. 180-187. 

  

Сист. No: 58756

- 34 -

45636

Блинов, А. О.  Феномен бедности в современной действительности / А. О. Блинов. // Международные подходы к измерению бедности и ее сокращению в условиях глобализации : Сборник научных трудов. - Москва : Финансовый университет при Правительстве РФ, 2014, с. 31-41. 

  

Сист. No: 58701

- 35 -

45636

Брушкова, Л. А.  Кибер-попрошайничество как социальный феномен / Л. А. Брушкова. // Международные подходы к измерению бедности и ее сокращению в условиях глобализации : Сборник научных трудов. - Москва : Финансовый университет при Правительстве РФ, 2014, с. 151-154. 

  

Сист. No: 58744

- 36 -

45636

Гафиатулина, Н. Х.  Риски бедности, обусловливающие социальное здоровье студенческой молодежи / Н. Х. Гафиатулина. // Международные подходы к измерению бедности и ее сокращению в условиях глобализации : Сборник научных трудов. - Москва : Финансовый университет при Правительстве РФ, 2014, с. 81-88. 

  

Сист. No: 58725

- 37 -

45636

Георгиев, Никола.  Применение Европейских схем развития человеческого капитала в Болгарии - возможности уменьшения бедности / Никола Георгиев. // Международные подходы к измерению бедности и ее сокращению в условиях глобализации : Сборник научных трудов. - Москва : Финансовый университет при Правительстве РФ, 2014, с. 25-30. 

  

Сист. No: 58700

- 38 -

45636

Гираев, В. К.  Методические подходы к экономической стратификации населения в депрессивном регионе / В. К. Гираев. // Международные подходы к измерению бедности и ее сокращению в условиях глобализации : Сборник научных трудов. - Москва : Финансовый университет при Правительстве РФ, 2014, с. 115-118. 

  

Сист. No: 58739

- 39 -

45636

Глущенко, В. В.  Анализ эффективности процедур оценки кредитоспособности заемщиков как способ социальной стратификации и преодоления бедности / В. В. Глущенко. // Международные подходы к измерению бедности и ее сокращению в условиях глобализации : Сборник научных трудов. - Москва : Финансовый университет при Правительстве РФ, 2014, с. 124-126. 

  

Сист. No: 58741

- 40 -

45636

Головнева, И. В.  Уровень мотивации к достижению как личностная предпосылка бедности / И. В. Головнева. // Международные подходы к измерению бедности и ее сокращению в условиях глобализации : Сборник научных трудов. - Москва : Финансовый университет при Правительстве РФ, 2014, с. 89-93. 

  

Сист. No: 58727

- 41 -

45636

Злотникова, Л. М.  Бедность как отражение социально-экономических противоречий развития общества / Л. М. Злотникова. // Международные подходы к измерению бедности и ее сокращению в условиях глобализации : Сборник научных трудов. - Москва : Финансовый университет при Правительстве РФ, 2014, с. 74-80. 

  

Сист. No: 58721

- 42 -

45636

Кадиев, А. К.  Влияние социальной напряжености на углубление бедности / А. К. Кадиев. // Международные подходы к измерению бедности и ее сокращению в условиях глобализации : Сборник научных трудов. - Москва : Финансовый университет при Правительстве РФ, 2014, с. 94-98. 

  

Сист. No: 58728

- 43 -

45636

Киселева, Н. И.  Некоторые технологии преодоления бедности / Н. И. Киселева. // Международные подходы к измерению бедности и ее сокращению в условиях глобализации : Сборник научных трудов. - Москва : Финансовый университет при Правительстве РФ, 2014, с. 173-179. 

  

Сист. No: 58754

- 44 -

45636

Лапшов, В. А.  Международные подходы к стратификации бедности: основы социологического исследования / В. А. Лапшов. // Международные подходы к измерению бедности и ее сокращению в условиях глобализации : Сборник научных трудов. - Москва : Финансовый университет при Правительстве РФ, 2014, с. 109-114. 

  

Сист. No: 58737

- 45 -

45636

Лескина, О. Н.  Пути сокращения бедности через проведение политики формирования среднего класса в России / О. Н. Лескина. // Международные подходы к измерению бедности и ее сокращению в условиях глобализации : Сборник научных трудов. - Москва : Финансовый университет при Правительстве РФ, 2014, с. 188-194. 

  

Сист. No: 58738

- 46 -

45636

Соловьев, А. К.  Социальные риски бедности и пути повышения качества жизни пенсионеров России в условиях глобального демографического кризиса / А. К. Соловьев. // Международные подходы к измерению бедности и ее сокращению в условиях глобализации : Сборник научных трудов. - Москва : Финансовый университет при Правительстве РФ, 2014, с. 202-206. 

  

Сист. No: 58757

- 47 -

45636

Тимошенков, И. В.  Материальное благосостояние домохозяйств и особенности образовательных стратегий студентов / И. В. Тимошенков. // Международные подходы к измерению бедности и ее сокращению в условиях глобализации : Сборник научных трудов. - Москва : Финансовый университет при Правительстве РФ, 2014, с. 143-150. 

  

Сист. No: 58742

- 48 -

45636

Усик, Е. Ю.  Проблемы бедности в контексте сетевизации социальной структуры общества / Е. Ю. Усик. // Международные подходы к измерению бедности и ее сокращению в условиях глобализации : Сборник научных трудов. - Москва : Финансовый университет при Правительстве РФ, 2014, с. 58-64. 

  

Сист. No: 58712

- 49 -

45636

Якубанис, Н. В.  Влияние территориальной диверсификации крупных интегрированных структур на социально-экономическое положение населения регионов / Н. В. Якубанис. // Международные подходы к измерению бедности и ее сокращению в условиях глобализации : Сборник научных трудов. - Москва : Финансовый университет при Правительстве РФ, 2014, с. 212-218. 

  

Сист. No: 58759

Статистика. Демография. Социология

- 50 -

45585

Димова, Добрина А.  Сравнителен анализ на образователната структура на работната сила в Република България и ЕС / Добрина А. Димова. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 94-102. 

  

Сист. No: 58820

Статистика

- 51 -

Сп И 502 д

Тодоров, Любомир.  Анализ на статистическата значимост на коефициента на автодетерминация / Любомир Тодоров. // Икономика 21  (Свищов), 4, 2014, N 2, с. 72-101. 

  

Сист. No: 58320

Икономическа статистика

- 52 -

45585

Илиева, Славина Илиева.  Отива ли си световната финансова криза от България / Славина Илиева Илиева. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 113-121. 

  

Сист. No: 58822

Демография и население

- 53 -

45546

Буджева, Румяна.  Демографската политика по отношение на младите хора - предизвикателства и потенциал за развитие / Румяна Буджева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 371-381. 

  

Сист. No: 58447

- 54 -

II 1778

Недков, Румен и др.  Демографското остаряване и смъртността на населението в България: взаимовръзки и регионални особености / Румен Недков, Илия Димитров. // География и регионалистика : Сборник доклади : Научна конф. с междунар. участие в чест на проф. д-р Иван Батаклиев 30-31 октомври 2014 г., гр Пазарджик. - София : ТерАрт, 2014, с. 45-49. 

  

Сист. No: 58775

- 55 -

45546

Петкова, Камелия.  Насърчаване на активния живот на възрастните хора - основен приоритет на политиките за стареенето / Камелия Петкова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 322-329. 

  

Сист. No: 58426

- 56 -

Сп Г 621 БСУ

Алексиев, Александър и др.  Бедността - къде сме ние? / Александър Алексиев, Пламена Чакалова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 181-185. 

  

Сист. No: 58524

Миграция - международна

- 57 -

Сп Н 32

Коев, Красимир.  Кризата в Сирия: предизвикателства пред България / Красимир Коев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 7-12. 

  

Сист. No: 58514

Социология

- 58 -

45546

Димитров, Диян.  Социалните науки - митотворци или митоборци? / Диян Димитров. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 145-151. 

  

Сист. No: 58370

- 59 -

45595

Михайлова, Катя.  Политическа икономия на медиите: теоретико-методологическа перспектива и предизвикателства на практиката във време на преход и криза / Катя Михайлова. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 450-462. 

  

Сист. No: 58832

- 60 -

45546

Райчев, Иван.  Социологическите знания в икономиката - обективна необходимост / Иван Райчев. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 317-325. 

  

Сист. No: 58410

- 61 -

Сп Н 32

Радева, Мария.  Изва ли краят на Европейския социален модел / Мария Радева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 40-44. 

  

Сист. No: 58558

Икономическа социология

- 62 -

45595

Ракаджийска, Теменуга.  Политическа икономия, икономикс, икономическа социология - предефиниране или (и) трансгресия/конвергенция на границите / Теменуга Ракаджийска. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 61-71. 

  

Сист. No: 58729

- 63 -

Сп А 582

Драмалиева, Валентина.  Защо е нужно познаването на морала в днешно време / Валентина Драмалиева. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 4, с. 135-143. 

  

Сист. No: 58439

- 64 -

Сп И 503 и

Йотов, Стефан.  Възможни политики за намаляване на неравенството / Стефан Йотов. // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 4, с. 67-107. 

  

Сист. No: 59114

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 65 -

Сп Г 621 БСУ

Пискова, Теодора Георгиева и др.  Изкуството да имаш последователи: проекции на лидера на мнение в/ извън медиите / Теодора Георгиева Пискова, Стоян Георгиев Нешев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 23-28. 

  

Сист. No: 58487

- 66 -

Сп В 986

Герева, Магдалена.  Лидерство и трансформация / Магдалена Герева. // Вътрешен одитор, XI, 2015, N 1, с. 10-14. 

  

Сист. No: 59017

Политика

- 67 -

45546

Ангелова, Красимира.  Публичните политики в съвременното общество - някои аспекти от теорията и практиката / Красимира Ангелова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 387-393. 

  

Сист. No: 58450

- 68 -

45595

Митев, Петър.  Мотивацията в публичния избор в светлината на новите изследвания на неврофизиологите / Петър Митев. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 293-306. 

  

Сист. No: 58810

Политология

- 69 -

45595

Цакова, Ивка.  Лобирането като политикоикономически феномен / Ивка Цакова. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 226-235. 

  

Сист. No: 58793

Международна политика

- 70 -

Сп Н 32

Корнажева, Мими и др.  Актуални предизвикателства пред европейската политика за съседство / Мими Корнажева, Светлана Кирова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 61-67. 

  

Сист. No: 58518

- 71 -

Сп Г 368

Каменаров, Стефан.  Нерешителният хегемон: дилемите на германската външна политика / Стефан Каменаров. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 1, с. 80-89. 

  

Сист. No: 59274

- 72 -

Сп Г 368

Хаджиев, Боян.  Интернет стратегията на Ислямска държава / Боян Хаджиев. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 1, с. 136-143. 

  

Сист. No: 59265

Икономика. Икономически науки

- 73 -

45595

Атанасова, Веселина.  Общ поглед върху периодизацията и еволюцията в историята на ИИМ / Веселина Атанасова. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 515-524. 

  

Сист. No: 58910

- 74 -

45595

Беев, Ивайло.  Илюзорна икономика / Ивайло Беев. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 127-139. 

  

Сист. No: 58749

- 75 -

45595

Борисова, Маргарита.  Концепция за публичните блага в социалната икономия на Леон Валрас: случаят с интелектуалната собственост / Маргарита Борисова. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 263-269. 

  

Сист. No: 58805

- 76 -

45595

Градинаров, Борислав.  Политическата икономия след ноелибералната зима - едно закъсняло пробуждане / Борислав Градинаров. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 81-87. 

  

Сист. No: 58743

- 77 -

45594

Дуранкев, Боян.  Асиметричността на икономическия, правния и социалния морал и проблемите на развитието / Боян Дуранкев. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 154-157. 

  

Сист. No: 58676

- 78 -

45595

Илиев, Стоян.  Иституциите като определящ фактор за дългосрочния икономически растеж / Стоян Илиев. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 236-245. 

  

Сист. No: 58794

- 79 -

45673

Илиев, Христо.  Развитие и перспективи на инвестиционния пазар на недвижими имоти в България / Христо Илиев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 54-63. 

  

Сист. No: 59365

- 80 -

45595

Йонева, Елизабет.  Политическа икономия на световната енергетика / Елизабет Йонева. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 206-218. 

  

Сист. No: 58782

- 81 -

45595

Кацарски, Иван.  Политическата икономия в теоретичен и социален контекст / Иван Кацарски. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 72-80. 

  

Сист. No: 58736

- 82 -

45595

Кънев, Методи.  За политическа икономия в контекста на новите реалности / Методи Кънев. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 99-106. 

  

Сист. No: 58747

- 83 -

45595

Минчев, Дянко.  Общата теория на икономиката е в криза и се нуждае от обновление / Дянко Минчев. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 88-92. 

  

Сист. No: 58745

- 84 -

45595

Наама, Карим.  Историко-философски поглед на Ибн Халдун към частната собственост / Карим Наама. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 254-262. 

  

Сист. No: 58797

- 85 -

45595

Найденов, Георги.  Ценност или стойност - терминолбогичен или същностен проблем за политическата икономия / Георги Найденов. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 429-438. 

  

Сист. No: 58829

- 86 -

45595

Ножаров, Щерьо.  Политическата икономия и преходът към "зелена" икономика / Щерьо Ножаров. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 177-187. 

  

Сист. No: 58769

- 87 -

45595

Пенчев, Пенчо.  Бележки за отоношението между стопанската история и различните аспекти от икономическата теория / Пенчо Пенчев. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 317-325. 

  

Сист. No: 58817

- 88 -

45595

Проданов, Васил.  Кризата на икономическата теория и възраждането на политическата икономия / Васил Проданов. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 33-60. 

  

Сист. No: 58726

- 89 -

45595

Ракарова, Събина.  За присъствието на "собствеността" в преподаването на икономическата теория / Събина Ракарова. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 420-428. 

  

Сист. No: 58827

- 90 -

45595

Ринкова, Станка.  Теоретичната и приложната икономика - за единството и различията / Станка Ринкова. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 93-98. 

  

Сист. No: 58746

- 91 -

45595

Стоилова, Вяра.  От хомо икономикус към хомо културалис / Вяра Стоилова. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 140-150. 

  

Сист. No: 58750

- 92 -

45595

Стоянов, Велчо.  Относно идеята за въвеждането и прилагането на енергийна икономическа сестема и евентулните последствия от това / Велчо Стоянов. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 195-205. 

  

Сист. No: 58777

- 93 -

45595

Сярова, Елка.  Политикоикономически аспекти на новите икономически реалности / Елка Сярова. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 151-161. 

  

Сист. No: 58751

- 94 -

45595

Тошкова, Светла.  Икономическата теория в търсене на нова парадигма и методология (в контекста на историята) / Светла Тошкова. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 9-32. 

  

Сист. No: 58723

- 95 -

45595

Хитов, Митко.  Теоретичният потенциал на неоикономиката / Митко Хитов. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 188-194. 

  

Сист. No: 58776

- 96 -

45595

Цоклинова, Мая.  Политическа икономия и устойчиво развитие в условия на глобални икономически трансформации / Мая Цоклинова. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 307-216. 

  

Сист. No: 58816

- 97 -

45595

Чобанова, Росица.  Политикоикономически подход при изследване на глобалната технологична промяна / Росица Чобанова. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 107-126. 

  

Сист. No: 58748

- 98 -

Сп Г 621 УНСС

Димитров, Димитър и др.  Икономическа сигурност, кризи и среда за иновации в сектора за сигурност и отбрана / Димитър Димитров, Цветан Цветков. // Годишник на УНСС, 2014, с. 87-126. 

  

Сист. No: 59057

- 99 -

Сп Г 621 УНСС

Пенчев, Пенчо Д.  Голямата депресия в теоретичните разработки на Лайънъл Робинс, Вилхелм Рьопке и Рихард фон Стригл : (Има ли нещо ново в добре забравеното старо?) / Пенчо Д. Пенчев. // Годишник на УНСС, 2014, с. 195-236. 

  

Сист. No: 59068

- 100 -

Сп Г 621 УНСС

Стоянов, Велчо.  Светът - от фупдаментална криза към своеобразна агония?... / Велчо Стоянов. // Годишник на УНСС, 2014, с. 127-194. 

  

Сист. No: 59062

- 101 -

Сп Ф 53 кс

Ефимова, Л. А.  Особености функции общественного благосостояния в экономической системе России / Л. А. Ефимова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 2, с. 57-66. 

  

Сист. No: 59071

- 102 -

Сп В 83 Э

Заостровцев, А.  Экономист об истории: концепция Дейдры Макклоски / А. Заостровцев. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 12, с. 129-146. 

  

Сист. No: 58503

- 103 -

Сп В 83 Э

Коломиец, А.  Инфляция и банковский процент в современной российской экономике / А. Коломиец. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 12, с. 101-115. 

  

Сист. No: 58502

- 104 -

Сп В 83 Э

Кудрин, А. и др.  Новая модель роста для российской экономики / А. Кудрин, Е. Гурвич. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 12, с. 4-36. 

  

Сист. No: 58490

- 105 -

Сп Х 742

Марков, Огнян.  Преки чуждустранни инвестиции, търговия и развитие: въпроси засягащи политиката / Огнян Марков. // ХИ&Т, XVI, 2015, N 1, с. 20-21. 

  

Сист. No: 59229

- 106 -

Сп Ф 53 кс

Сухарев, А. Н.  Будущее в долгу или долг перед будущим: дилемма экономической политики сегодня / А. Н. Сухарев. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 45, с. 50-57. 

  

Сист. No: 58440

- 107 -

Сп Ф 53 кс

Сухарев, А. Н.  Экономические основы функционирования символических благ / А. Н. Сухарев. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 3, с. 56-63. 

  

Сист. No: 59254

- 108 -

Сп Ф 53 кс

Яшин, С. Н. и др.  Методические подходы к определению структуры инновационного потенциала организации / С. Н. Яшин, С. В. Тихонов. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 4, с. 2-12. 

  

Сист. No: 59256

Икономикс

- 109 -

45603

Иванова, Дияна.  Проблеми при управлението на рисковете в организациите от публичния сектор на Република България / Дияна Иванова. // Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България : Научна конференция : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 255-267. 

  

Сист. No: 58710

Макроикономика

- 110 -

Сп Д 532

Атанасова, Елка Любомирова.  Анализ на доходите като елемент на сметка „Формиране на дохода” / Елка Любомирова Атанасова. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2014, N 3, с. 81-93. 

  

Сист. No: 59083

- 111 -

Сп И 503 и

Велев, Милен Велчев.  Изследване на зависимостта между реалното съвкупно производство и равнището на безработица в България / Милен Велчев Велев. // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 3, с. 58-91. 

  

Сист. No: 59096

- 112 -

Сп И 503 и

Стоевски, Григор.  Зависимости между производителността на труда, износа и ПЧИ при новите страни-членки на ЕС (ко-интеграционен анализ на секторно и макроикономическо ниво) / Григор Стоевски. // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 4, с. 15-42. 

  

Сист. No: 59111

Икономически теории. Учения и школи

- 113 -

45595

Кирова, Алла.  Мястото на "икономическия империализъм" в съвремнната политическа икономия / Алла Кирова. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 439-449. 

  

Сист. No: 58831

- 114 -

Сп Г 621 УНСС

Григориев, Олег В. и д р.  Взаимодействието между развити и развиващи се държави - фактор за нарастване на диспропорциите в глобалната икономика : Теоретичен поглед на Неокономика / Олег В. Григориев, Митко Михайлов Хитов. // Годишник на УНСС, 2014, с. 39-86. 

  

Сист. No: 59052

- 115 -

Сп А 582

Седларски, Теодор.  Интегриране на социалния статус в икономическата теория: статусната икономика на Робърт Франк / Теодор Седларски. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 4, с. 117-134. 

  

Сист. No: 58438

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 116 -

45648

Анастасова, Лина и др.  Отново за висшето образование и пазара на труда: Емпирично изследване на мнението на работодателите в Блъгария / Лина Анастасова, Атанас Луизов. // Образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда : Национална научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г., Бургас. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 6-23. 

  

Сист. No: 58596

- 117 -

45546

Цонева, Елка.  Неравностойните групи на трудовия пазар в България и причини за обособяването им / Елка Цонева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 202-205. 

  

Сист. No: 58393

- 118 -

Сп Н 32

Корнажева, Мими и др.  EURES - един неизследван в България инструмент на политиката на Европейския съюз относно заетостта / Мими Корнажева, Ивайло Цочев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 82-89. 

  

Сист. No: 58531

- 119 -

Сп Н 25 а

Благойчева, Христина.  Адаптиране на обезщетенията за безработица към икономическия цикъл / Христина Благойчева. // Народностопански архив  (Свищов), LXVII, 2014, N 4, с. 17-30. 

  

Сист. No: 58301

Трудови отношения

- 120 -

45585

Бориславова, Цвета Василева.  Тенденции в минималната работна заплата в Европейския съюз и България в периода 2000-2012 г. / Цвета Василева Бориславова. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 226-235. 

  

Сист. No: 58852

Трудови договори

- 121 -

Сп Б 923 з

Николова, Галина.  Ред за регистриране на трудови договори в НАП / Галина Николова. // Български законник, XXIV, 2015, N 2, с. 91-94. 

  

Сист. No: 59206

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 122 -

45615

Михова, Тони и др.  Новите тенденции на трудовия пазар през 2014 г. / Тони Михова, Валентина Николова-Алексиева. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 160-163. 

  

Сист. No: 58628

- 123 -

45615

Терзиев, Венелин и др.  Програмни методи за регулиране на пазара на труда / Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 209-214. 

  

Сист. No: 58651

Заетост

- 124 -

Сп И 363 Ту

Chorny, R. S.  The Development of Employment Potential with the Position of Spatial Balancing of Region / R. S. Chorny. // Известия на Техническия университет Габрово, 2014, с. 71-74. 

  

Сист. No: 58541

Пазар на труда

- 125 -

Сп Ч 895

Цонева, Елка И.  Пробени в икономиката на България след 1989 година и отражението им върху пазара на труда / Елка И. Цонева. // Човешки ресурси, 2014, N 10, с. 12-14. 

  

Сист. No: 58326

Безработица

- 126 -

45546

Върбанов, Тихомир.  Анализ на възрастовата структура на безработицата в България - статистически и социални аспекти / Тихомир Върбанов. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 262-267. 

  

Сист. No: 58411

- 127 -

Сп И 50 м

Велев, Милен.  Изследване на зависимостта между равнището на безработица и равнището на инфлация в България / Милен Велев. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 1, с. 40-59. 

  

Сист. No: 59088

- 128 -

Сп И 50 м

Тошков, Любен и др.  Методически проблеми и насоки в анализа на младежката безработица / Любен Тошков, Теодор Седларски. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 1, с. 80-98. 

  

Сист. No: 59058

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 129 -

45673

Тагарев, Стоян и др.  Етапи в развитието на пазара и цените на земята в България / Стоян Тагарев, Драгомир Стефанов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 111-123. 

  

Сист. No: 59370

Кооперация

- 130 -

Сп Г 621 БСУ

Живков, Никола и др.  Кооперациите в условията на пазарното стопанство след 1991 г. / Никола Живков, Мариета Живкова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 171-174. 

  

Сист. No: 58523

- 131 -

Сп З 544 к

Илиев, Илия.  Отчитане на дяловия капитал в земеделската кооперация - актуални проблеми / Илия Илиев. // Земеделска кооперация, XXIII, 2015, N 1, с. 18-34. 

  

Сист. No: 59030

Кооперативно дело

- 132 -

45547

Кънчев, Иван и др.  Кооперативните организации в селските райони на България / Иван Кънчев, Юлия Дойчинова, Албена Митева. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 138-143. 

  

Сист. No: 58408

Среден бизнес

- 133 -

Сп И 503 и

Actual trends in business risk for small and medium enterprises . Case studies from the Czech Republic and Slovakia . // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 4, с. 159-181. 

  

Сист. No: 59106

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 134 -

45603

Асенов, Емил.  Регулативни аспекти при определяне на свързаните лица в кредитната дейност на търговските банки / Емил Асенов. // Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България : Научна конференция : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 67-77. 

  

Сист. No: 58657

- 135 -

45673

Булгакова, Ксения.  Необходимые условия развития строительства арендного жилого фонда в регионах Российской Федерации / Ксения Булгакова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 339-345. 

  

Сист. No: 59414

- 136 -

45554

Коцева, Лидия.  Финанси и ифинансова политика - същност и управление / Лидия Коцева. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 368-380. 

  

Сист. No: 59134

- 137 -

45595

Лакова, Светлана.  Холистичен подход при управление на взаимодествието между фискална и монетарна политика / Светлана Лакова. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 283-292. 

  

Сист. No: 58808

- 138 -

45594

Момов, Васил.  Моралната регулация в съвременен социален контекст / Васил Момов. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 80-88. 

  

Сист. No: 58668

- 139 -

45585

Найденова, Красимира Костадинова.  Зависимостта от изминатия път (Path Dependence) като институционална детерминанта на ликвидността на фондовия пазар / Красимира Костадинова Найденова. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 328-337. 

  

Сист. No: 58866

- 140 -

45673

Николаев, Росен и др.  Целочислен модел за управление на портфейлни инвестиции / Росен Николаев, Анна Господинова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 101-110. 

  

Сист. No: 59369

- 141 -

45584

Парушева, Силвия.  Банките и модерните взаимоотношения с техните клиенти чрез социалните медии / Силвия Парушева. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 115-122. 

  

Сист. No: 58766

- 142 -

45595

Тасева-Петкова, Галя.  Задлъжнялост между нефинансовите предприятия / Галя Тасева-Петкова. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 270-282. 

  

Сист. No: 58807

- 143 -

Сп Ф 53 кс

Айдрус, И. А.  Развитие исламских финансов: роль Королевства Бахрейн / И. А. Айдрус. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 47, с. 39-47. 

  

Сист. No: 58995

- 144 -

Сп Ф 53 кс

Батьковский, А. М. и др.  Развитие методического аппарата рейтинговой оценки финансово-экономического состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса / А. М. Батьковский, В. Я. Трофимец, Е. Н. Трофимец. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 48, с. 34-45. 

  

Сист. No: 59004

- 145 -

Сп Д 41 к

Белоусова, В. Ю. и др.  Регулирование ликвидности как фактор развития платежных систем / В. Ю. Белоусова, А. Г. Кривохарченко, В. М. Усоскин. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 9, с. 57-64. 

  

Сист. No: 59008

- 146 -

Сп Ф 53 кс

Возможности повышения налогов и сохранения благоприятного инвестиционного климата в стране . // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 45, с. 2-17. 

  

Сист. No: 58432

- 147 -

Сп Ф 53 кс

Гусейнов, Э. Н.  Потребительское кредитование населения в Азербайджане на современном этапе / Э. Н. Гусейнов. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 1, с. 63-68. 

  

Сист. No: 59055

- 148 -

Сп Ф 53 кс

Давыдова, Л. В. и др.  Рол, проектного финансирования в формировании инвестиционной привлекательности экономики России / Л. В. Давыдова, И. В. Ильин. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 48, с. 25-33. 

  

Сист. No: 59001

- 149 -

Сп Ф 53 кс

Дарушин, И. А. и др.  Оценка эффективности российского финансового рынка непараметрическим методом / И. А. Дарушин, Н. А. Львова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 48, с. 14-24. 

  

Сист. No: 59000

- 150 -

Сп Д 41 к

Джагитян, Э. П.  Реформа банковского регулирования в Китае: особенности регулятивного континуума и системные риски / Э. П. Джагитян. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 12, с. 51-62. 

  

Сист. No: 59027

- 151 -

Сп В 83 Э

Ершов, Е.  Какая экономическая политика нужна России в условиях санкций? / Е. Ершов. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 12, с. 37-53. 

  

Сист. No: 58491

- 152 -

Сп Ф 53 кс

Ибадов, Э. С. и др.  Услуги, представляемые банками в Ислямской Республике Иран / Э. С. Ибадов, А. И. Шмырева. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 3, с. 55-64. 

  

Сист. No: 59271

- 153 -

Сп Ф 53 кс

Игонина, Л. Л.  Роль банков в финансовом обеспечении инвестиций в основной капитал / Л. Л. Игонина. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 2, с. 2-13. 

  

Сист. No: 59059

- 154 -

Сп Ф 53 кс

Козырь, Н. С. и др.  Бесконтактная технология MasterCard PayPass / Н. С. Козырь, А. В. Гетманова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 3, с. 44-54. 

  

Сист. No: 59270

- 155 -

Сп Ф 53 кс

Комарова, Е. И. и др.  Налоговые инструменты стимулирования инвестиционной активности населения в России / Е. И. Комарова, Ю. И. Булатова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 47, с. 31-38. 

  

Сист. No: 58993

- 156 -

Сп Ф 53 кс

Копелев, И. Б.  Факторы прогнозирования риска банкротства компании / И. Б. Копелев. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 45, с. 42-49. 

  

Сист. No: 58436

- 157 -

Сп Ф 53 кс

Коростелева, Т. С.  Макроикономический кантекст функционирования системы ипотечного жилищного кредитования в России / Т. С. Коростелева. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 3, с. 23-35. 

  

Сист. No: 59267

- 158 -

Сп Н 25 а

Кръстев, Людмил.  Сравнителен анализ на доходността на акциите на българските публични компании / Людмил Кръстев. // Народностопански архив  (Свищов), LXVII, 2014, N 4, с. 31-47. 

  

Сист. No: 58302

- 159 -

Сп Д 41 к

Марич, И. Л.  Биржевые проекты интеграции валютных рынков Евразийского пространства и развития операций в национальных валютах / И. Л. Марич. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 11, с. 29-34. 

  

Сист. No: 58311

- 160 -

Сп Ф 53 кс

Матвеева, Л. Г. и др.  Оценка, целесообразности вхождения банка в состав финансово-промышленной группы / Л. Г. Матвеева, О. А. Чернова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 1, с. 2-8. 

  

Сист. No: 59045

- 161 -

Сп Ф 53 кс

Мирошниченко, О. С.  Планирование капитала банка в условиях перехода на стандарты Базел III / О. С. Мирошниченко. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 3, с. 13-22. 

  

Сист. No: 59262

- 162 -

Сп А 582

Михайлова-Борисова, Гергана Илиева.  Банковата ефективност в България, международната финансова криза и дълговата криза в Еврозоната / Гергана Илиева Михайлова-Борисова. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 4, с. 17-24. 

  

Сист. No: 58385

- 163 -

Сп Ф 53 кс

Мицек, С. А. и др.  Денежно-кредитная и фискальная политики и экономический рост в Российской Федерации: результаты эконометрического оценивания / С. А. Мицек, Е. Б. Мицек. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 46, с. 59-64. 

  

Сист. No: 58458

- 164 -

Сп Ф 53 кс

Неверович, О. О.  Хеджирование на нефтяном рынке: многомерные модели с динамическими условными корреляциями / О. О. Неверович. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 47, с. 48-55. 

  

Сист. No: 58996

- 165 -

Сп А 582

Ненков, Димитър.  Новите рекорди на американския пазар на акции - висока действителна стойност или поредният балон? / Димитър Ненков. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 4, с. 5-16. 

  

Сист. No: 58384

- 166 -

Сп В 83 Э

О фундаментальных недостатах современной денежно-кредитной политики . // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 12, с. 80-100. 

  

Сист. No: 58498

- 167 -

Сп В 83 Э

Орлова, Н.  Финансовые санкции против России: влияние на экономику и экономическую политику / Н. Орлова. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 12, с. 54-66. 

  

Сист. No: 58493

- 168 -

Сп Ф 53 кс

Пешина, Э. В. и др.  Развитие моровой науки финансов: вклад итальянской школы XIX - первой половины XX в. / Э. В. Пешина, А. А. Стрекалова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 6, с. 48-62. 

  

Сист. No: 59301

- 169 -

Сп Ф 53 кс

Почитаев, А. Ю. и др.  Комплексная оценка конкурентной позиции как ключевой этап формиравания финансовой стратегии / А. Ю. Почитаев, И. А. Филиппова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 45, с. 29-41. 

  

Сист. No: 58435

- 170 -

Сп Ю 371

Правителството прие програмата за енергийна ефективност за жилищни сгради . // Ютилитис, XIII, 2015, N 1, с. 34-35. 

  

Сист. No: 59343

- 171 -

Сп Ф 53 кс

Рябов, Е. Ю.  Управление дебиторской задолженностью теплоснабжающих организаций (а примере ООО "Лукойл - Теплотранспортная компания") / Е. Ю. Рябов. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 1, с. 50-62. 

  

Сист. No: 59054

- 172 -

Сп Д 41 к

Сафонова, Т. Ю.  Проблемы налогообложения операций хеджирования / Т. Ю. Сафонова. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 12, с. 20-25. 

  

Сист. No: 59023

- 173 -

Сп Ф 53 кс

Смулов, А. М. и др.  Комплексная методика построения сбалансированой процентной политики комерческого банка в сфере кредитных отоношений / А. М. Смулов, Э. И. Абдюкова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 48, с. 2-13. 

  

Сист. No: 58999

- 174 -

Сп Ф 53 кс

Согомонян, Х. Т.  Уроки глобальноог кризиса для монетарной политики в развивоющихся странах / Х. Т. Согомонян. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 3, с. 33-40. 

  

Сист. No: 59289

- 175 -

Сп Ф 53 кс

Соколов, Б. И. и др.  Инвестиционные решения классических проблем торговли на фондовом рынке / Б. И. Соколов, Я. П. Новожилов. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 6, с. 2-15. 

  

Сист. No: 59292

- 176 -

Сп Н 25 а

Тахов, Георги.  Актуални проблеми на финансовия мениджмънт на трансграничните инфраструктурни проекти / Георги Тахов. // Народностопански архив  (Свищов), LXVII, 2014, N 4, с. 61-78. 

  

Сист. No: 58317

- 177 -

Сп Ф 53 кс

Федорова, Е. А. и др.  Влияние макроэкономических факторов на рынок слияний и поглощений в энергетической отрасли в России на основе применения теста Грэйнджера на каузальность / Е. А. Федорова, Е. И. Изотова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 46, с. 46-10. 

  

Сист. No: 58451

- 178 -

Сп Ф 53 кс

Федорова, Е. А. и др.  Влияние внутренних и внешних факторов на структуру капитала в российских компаниях: эмпирический анализ / Е. А. Федорова, М. А. Муратов. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 1, с. 9-18. 

  

Сист. No: 59050

- 179 -

Сп Ф 53 кс

Федорова, Е. А. и др.  Модифицированное правило Тейлора для Банка России на основе переключения режимов / Е. А. Федорова, А. С. Мухин, С. Е. Довженко. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 2, с. 14-21. 

  

Сист. No: 59061

- 180 -

Сп Ф 53 кс

Федорова, Е. А. и др.  Модифицированное правило Тейлора для Банка России на основе переключения режимов / Е. А. Федорова, А. С. Мухин, С. Е. Довженко. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 3, с. 2-11. 

  

Сист. No: 59249

- 181 -

Сп Д 41 к

Хмелевская, Н. Г.  Переход к режиму инфляционного таргетирования в странах Латинской Америки / Н. Г. Хмелевская. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 10, с. 72-78. 

  

Сист. No: 58314

- 182 -

Сп Ф 53 кс

Черникова, Л. И. и др.  Процессный подход к определению розничного банковского бизнеса / Л. И. Черникова, Г. Р. Фаизова, С. В. Романов. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 3, с. 2-10. 

  

Сист. No: 59285

- 183 -

Сп Ф 53 кс

Штефан, М А. и др.  Формирование многофакторного критерия оценки инвестицонной привлекательности организации / М А. Штефан, О. Ф. Офицерова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 3, с. 27-37. 

  

Сист. No: 59252

- 184 -

Сп Ф 53 кс

Юсупова, О. А.  Состояние и развитие просроченной задолженности в условиях замедления темпов экономического роста / О. А. Юсупова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 1, с. 40-49. 

  

Сист. No: 59053

- 185 -

Сп Ф 53 кс

Юсупова, О. А.  О просроченной задолженности в кредитных портфелях российскоих банков, причинах ее возникновения и методах работы с ней / О. А. Юсупова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 3, с. 14-26. 

  

Сист. No: 59250

- 186 -

Сп Ч J 80 m

Debortoli, Davide et al.  Monetary Regime Switches and Central Bank Preferences / Davide Debortoli, Ricardo Nunes. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 46, 2014, N 8, с. 1591-1626. 

  

Сист. No: 58664

- 187 -

Сп Ч J 80 m

Kamenik, Ondra et al.  Trade Openness and Exchange Rate Regimes / Ondra Kamenik, Michael Kumhof. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 46, 2014, N 8, с. 1657-1686. 

  

Сист. No: 58674

- 188 -

Сп Ч J 80 m

Money Laundering as a Crime in the Financial Sector: A New Approach to Quantitative Assessment, with an Application to Italy . // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 46, 2014, N 8, с. 1555-1590. 

  

Сист. No: 58659

- 189 -

Сп Ч J 80 f

Volatility, the Macroeconomy, and Asset Prices . // The Journal of Finance  (New York), 69, 2014, N 6, с. 2471-2511. 

  

Сист. No: 58505

- 190 -

Сп Ф 53 кс

Эзрох, Ю. С.  Концепция управляемой банковской конкурентной среды / Ю. С. Эзрох. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 47, с. 17-30. 

  

Сист. No: 58987

Финанси

- 191 -

45603

Алдимиров, Николай.  Същност на процеса "Пране на пари" / Николай Алдимиров. // Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България : Научна конференция : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 227-237. 

  

Сист. No: 58704

- 192 -

Сп Г 621 БСУ

Василева, Славка Иванова.  Биткойн: бъдещето на икономиката / Славка Иванова Василева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 471-477. 

  

Сист. No: 58583

- 193 -

Сп Г 621 БСУ

Денева, Ивелина Грозева и др.  Осъществяване на разплащателния процес - БИСЕРА, SWIFT и SEPA / Ивелина Грозева Денева, Нешка Петрова Чакърова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 425-430. 

  

Сист. No: 58563

- 194 -

Сп Г 621 БСУ

Иванов, Людмил Иванов.  Аспекти в законодателната регламентация на правомощията на БНБ при провеждане на парично-кридитната политика / Людмил Иванов Иванов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 62-68. 

  

Сист. No: 58506

- 195 -

Сп Г 621 БСУ

Петков, Калоян Ангелов.  Мотиви за реструктуриране на капитала чрез сливания и придобивания (М&А) / Калоян Ангелов Петков. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 436-441. 

  

Сист. No: 58566

- 196 -

Сп И 502 д

Адамов, Величко.  Усъвършенстване на капиталовата структура на банката / Величко Адамов. // Икономика 21  (Свищов), 4, 2014, N 2, с. 3-41. 

  

Сист. No: 58310

- 197 -

Сп Б 445

Димитрова, Теодора.  Измерения на акцизната политика в България / Теодора Димитрова. // Бизнес управление  (Свищов), XXIV, 2014, N 4, с. 36-64. 

  

Сист. No: 58293

- 198 -

Сп Б 445

Додов, Павел.  Световната финансова криза в Европа: трансмисия, развитие и въздействие върху банковаия сектор / Павел Додов. // Бизнес управление  (Свищов), XXIV, 2014, N 4, с. 113-144. 

  

Сист. No: 58299

- 199 -

Сп Б 90

Писарев, Д. И.  Микрозаймы: практическое применение / Д. И. Писарев. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 2, с. 74-76. 

  

Сист. No: 59184

- 200 -

Сп Д 226 п

Спасова, Лиляна.  Същност и механизъм на форфетирането / Лиляна Спасова. // Данъчна практика, 2014, N 9, с. 25-27. 

  

Сист. No: 58341

- 201 -

Сп Д 532

Узун, Несрин.  Въздействие на световната финансова криза върху жилищното строителство в България / Несрин Узун. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2014, N 3, с. 63-80. 

  

Сист. No: 59079

Бюджетни приходи и разходи

- 202 -

Сп Б 973

ДДС № 01 . // Бюджетът, 24, 2015, N 2, с. 3-32. 

  

Сист. No: 59093

- 203 -

Сп Ф 531 п

Донкова, Веселка.  Основни политики и параметри на Закона за държавния бюджет за 2015 година / Веселка Донкова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 1, с. 68-74. 

  

Сист. No: 59056

- 204 -

Сп Б 973

Единната бюджетна класификация за 2015 г. . // Бюджетът, 24, 2015, N 3, с. 3-43. 

  

Сист. No: 59332

- 205 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Бюджетът: проблеми и надежди / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2015, N 1, с. 1-3 [Приложение:Счетоводна и данъчна практика]. 

  

Сист. No: 58897

Финансов контрол

- 206 -

45603

Анев, Симеон.  Подходи при определяне на обекти за външен контрол / Симеон Анев. // Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България : Научна конференция : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 335-339. 

  

Сист. No: 58733

- 207 -

45603

Динева, Динева.  Новата концептуална рамка на модела COSO-2013 / Динева Динева. // Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България : Научна конференция : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 180-185. 

  

Сист. No: 58695

- 208 -

45603

Ефтимова, Ирина.  Сътрудничество между изпълнителна агенция "Одит на средства от Европейски съюз" и звената за вътрешен одит в организациите от публичния сектор / Ирина Ефтимова. // Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България : Научна конференция : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 289-297. 

  

Сист. No: 58718

- 209 -

45603

Костова, Надя.  Пред нова концепция на обучението по финансов контрол / Надя Костова. // Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България : Научна конференция : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 31-46. 

  

Сист. No: 58639

- 210 -

45603

Кулчев, Красимир.  Възможности за усъвършенстване технологията на комплексните аналитични оценки / Красимир Кулчев. // Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България : Научна конференция : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 322-334. 

  

Сист. No: 58730

- 211 -

45603

Станева, Ивелина.  Рискът в дейността на Сметната палата / Ивелина Станева. // Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България : Научна конференция : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 298-310. 

  

Сист. No: 58722

- 212 -

45603

Христозов, Янко.  Съвременни подходи за управление и контрол на финансовия цикъл като показател за ликвидността в предприятие / Янко Христозов. // Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България : Научна конференция : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 156-168. 

  

Сист. No: 58693

Данъци. Такси. Налози

- 213 -

Сп Ф 53 кс

Алиев, Б. Х. и др.  Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности компаний в развитых странах / Б. Х. Алиев, М. Г. Исаев. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 3, с. 36-43. 

  

Сист. No: 59268

- 214 -

Сп Д 226 п

Босолова, Мария.  Акценти при данъчното приключване на 2014 г. / Мария Босолова. // Данъчна практика, 2014, N 10, с. 4-7. 

  

Сист. No: 58471

- 215 -

Сп С 953 п

Гекова, Валентина.  Промени в ЗКПО за 2015 година / Валентина Гекова. // Счетоводство плюс, 2015, N 2, с. 8-9 [Приложение: Данъчен консултант]. 

  

Сист. No: 59178

- 216 -

Сп С 953 п

Георгиева, Анета.  Данъчно третиране на вземанията по реда на ЗКПО за 2014 година / Анета Георгиева. // Счетоводство плюс, 2015, N 2, с. 1-7 [Приложение: Данъчен консултант]. 

  

Сист. No: 59177

- 217 -

Сп Ф 53 кс

Гираев, В. К.  Стимулирующая модель снижения налоговой задолженности организаций с учетом факторов налогового риска / В. К. Гираев. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 45, с. 58-67. 

  

Сист. No: 58441

- 218 -

Сп Ф 53 кс

Деревенских, М. Н. и др.  Повышение роли имуществунного налогообложения в формировании региональных бюджетов в Российской Федерации / М. Н. Деревенских, И. В. Оробинская. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 3, с. 41-50. 

  

Сист. No: 59290

- 219 -

Сп С 953 п

Димитрова, Зорница.  Деклариране на сумите за годишно довнасяне на данъка върху доходите от трудови правоотношения в Декларация Образец № 6 / Зорница Димитрова. // Счетоводство плюс, 2015, N 1, с. 1-4 [Приложение:Човешките ресурси]. 

  

Сист. No: 58891

- 220 -

Сп А 454

Захариев, Петър.  Промените в закона за местните данъци и такси през 2015 г. / Петър Захариев. // Актив, 2015, N 1, с. 12-13. 

  

Сист. No: 58857

- 221 -

Сп Ф 531 п

Кирилова, Милена.  Данъчно третиране по ЗДДС на услуга по отдаване под наем на недвижим имот / Милена Кирилова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 12, с. 35-38. 

  

Сист. No: 58368

- 222 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Промени в нормативната уредба на ДДС, в сила от 01.01.2015 г. / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 1, с. 15-31. 

  

Сист. No: 59077

- 223 -

Сп Ф 53 кс

Малис, Н. И. и др.  Анализ использования института консолидированного налогоплательщика в России / Н. И. Малис, Л. П. Грундел. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 3, с. 38-46. 

  

Сист. No: 59253

- 224 -

Сп Ф 531 п

Мермерска, Людмила.  Предстоящи промени в Декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2014 г. / Людмила Мермерска. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 12, с. 19-34. 

  

Сист. No: 58365

- 225 -

Сп Ф 531 п

Мермерска, Людмила.  Най-важните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2015 г. / Людмила Мермерска. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 1, с. 5-14. 

  

Сист. No: 59073

- 226 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Нови моменти в ДОПК във връзка с ползването на електронни услуги / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 1, с. 44-50. 

  

Сист. No: 59080

- 227 -

Сп А 454

Митев, Димитър.  Отговорност на управителя на (Е)ООД за данъчни / осигурителни задължения на фирмата / Димитър Митев. // Актив, 2015, N 1, с. 14-17. 

  

Сист. No: 58863

- 228 -

Сп Ф 53 кс

Нестеренко, И. Ю.  Региональные налоговые льготы: практика применения и экономическая оценка / И. Ю. Нестеренко. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 1, с. 29-39. 

  

Сист. No: 59051

- 229 -

Сп П 186

Нинов, Д.  Сравнителен анализ на данъчните модели и политики в ЕС и България / Д. Нинов. // Панорама на труда, 2014, N 9-10, с. 21-49. 

  

Сист. No: 58334

- 230 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Годишните корекции по ЗДДС за 2014 г. / Лиляна Панева. // Актив, 2014, N 12, с. 17-19. 

  

Сист. No: 58300

- 231 -

Сп Д 226 п

Панева, Лиляна.  Данъчно третиране на доставките, възникващи при сделки, свързани с прехвърляне на вземания / Лиляна Панева. // Данъчна практика, 2014, N 10, с. 10-13. 

  

Сист. No: 58474

- 232 -

Сп А 454

Петков, Георги.  Нови изменения и допълнения на ЗДДФЛ през 2015 год. / Георги Петков. // Актив, 2015, N 1, с. 25-29. 

  

Сист. No: 58865

- 233 -

Сп Б 973

Попова, Евгения.  Деклариране на доходите, придобити от физически лица през 2014 г. в годишната данъчна декларация по чл.50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица / Евгения Попова. // Бюджетът, 24, 2015, N 1, с. 3-22. 

  

Сист. No: 59035

- 234 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Правни механизми за противодействие на отклоненията от данъчно облагане / Цветан Станкулов. // Актив, 2014, N 12, с. 22-28. 

  

Сист. No: 58304

- 235 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  За отговорностите на предприятията, свързани със стартирането на новата данъчна година / Цветан Станкулов. // Актив, 2015, N 1, с. 18-24. 

  

Сист. No: 58864

- 236 -

Сп Ф 531 п

Узунова, Красимира.  Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г. / Красимира Узунова. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 1, с. 32-43. 

  

Сист. No: 59078

- 237 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Нови моменти в закона за акцизите и данъчните складове / Любка Ценова. // Актив, 2015, N 1, с. 30-32. 

  

Сист. No: 58869

- 238 -

Сп Б 923 з

Ценова, Любка.  Промени в Закона за акцизите и данъчните складове / Любка Ценова. // Български законник, XXIV, 2015, N 2, с. 85-90. 

  

Сист. No: 59201

- 239 -

Сп Ф 53 кс

Цепилова, Е. С.  Концепция налогового планирования в хозяйствующих субьектах / Е. С. Цепилова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 46, с. 27-34. 

  

Сист. No: 58455

- 240 -

Сп Ф 53 кс

Шакирова, Р. К.  Инфляция, антиинфляционная политика и налоги: теория и практика / Р. К. Шакирова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 2, с. 22-37. 

  

Сист. No: 59064

- 241 -

Сп С 953 п

Янкова, Мина.  Определяне на данъчната основа на доставки на недвижими имоти за целите на ЗДДС / Мина Янкова. // Счетоводство плюс, 2015, N 1, с. 7-12. 

  

Сист. No: 58890

- 242 -

Сп С 953 п

Янкова, Мина.  Промени в закона за Данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2015 г. / Мина Янкова. // Счетоводство плюс, 2015, N 2, с. 10-12. 

  

Сист. No: 59180

- 243 -

Сп Ф 53 кс

Яшалова, Н. Н.  Необходимость структурных изменений в налогообложении в направлении его экологизации / Н. Н. Яшалова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 2, с. 38-46. 

  

Сист. No: 59066

Данъчно облагане

- 244 -

45585

Попова, Нели Константинова.  Данъчно облагане и стимули за труд / Нели Константинова Попова. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 139-148. 

  

Сист. No: 58842

- 245 -

Сп И 503 и

Бонева, Светла.  Ефекти от повишаването на размера на акциза на тютюневите продукти върху общественото здраве и бюджетните приходи в ЕС / Светла Бонева. // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 3, с. 117-153. 

  

Сист. No: 59101

Данъчен контрол

- 246 -

45603

Желев, Жельо.  Корпоративните данъчни облекчения като обект на контрола / Жельо Желев. // Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България : Научна конференция : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 311-321. 

  

Сист. No: 58724

- 247 -

45603

Николова, Бистра.  Анализ на стопанската дейност и икономическата среда на предприятието при извършване на данъчни ревизии / Бистра Николова. // Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България : Научна конференция : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 238-254. 

  

Сист. No: 58705

- 248 -

45603

Ранчев, Георги.  Данъчен контрол и данъчен мениджмънт / Георги Ранчев. // Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България : Научна конференция : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 199-211. 

  

Сист. No: 58699

- 249 -

45603

Тананеев, Емилиян.  От количествени нецелесъобразности към качествена незаконосъобразност в данъчния контрол / Емилиян Тананеев. // Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България : Научна конференция : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 47-54. 

  

Сист. No: 58640

- 250 -

45603

Чолова, Нина.  Компетентността на органа по приходите - предпоставка за ефективен данъчен контрол / Нина Чолова. // Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България : Научна конференция : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 136-146. 

  

Сист. No: 58671

- 251 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Условия и ред за извършване на ревизия при укрити приходи или доходи / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 12, с. 45-50. 

  

Сист. No: 58369

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 252 -

45603

Стойкова, Пепа и др.  Обект на документалния контрол / Пепа Стойкова, Гергана Николова. // Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България : Научна конференция : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 78-95. 

  

Сист. No: 58658

- 253 -

Сп Ф 53 кс

Вавулин, Д. А. и др.  О некоторых особенностях функционирования Банка России в качестве мегарегулятора финансового рынка / Д. А. Вавулин, С. В. Симонов. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 46, с. 11-18. 

  

Сист. No: 58453

- 254 -

Сп Ф 531 п

Джилизов, Велко.  Актуални промени в нормативната уредба относно гарантирането на влоговете в банките и банковата несъстоятелност / Велко Джилизов. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 12, с. 56-71. 

  

Сист. No: 58378

- 255 -

Сп Ф 53 кс

Ильина, Е. В.  Банковское кредитование нна синдицированной основе как способ активации инвестиционного кредитования российской экономики / Е. В. Ильина. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 46, с. 19-26. 

  

Сист. No: 58454

- 256 -

Сп Ф 53 кс

Канаев, А. В. и др.  Исторические корни устойчивого банкинга / А. В. Канаев, О. А. Канаева. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 6, с. 16-26. 

  

Сист. No: 59293

- 257 -

Сп Ф 53 кс

Эзрох, Ю. С.  Современная теория банковской канкуренции и конкурентности банковской среды / Ю. С. Эзрох. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 6, с. 27-39. 

  

Сист. No: 59294

Пари, валута

- 258 -

Сп Д 41 к

Сухарев, А. Н.  Анализ макроэкономических последствий введения единой валюты в ЕврАзЭс / А. Н. Сухарев. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 9, с. 48-53. 

  

Сист. No: 59005

Инвестиции

- 259 -

Сп А 582

Велушев, Милен.  Тенденциите в структурата на входящите преки чуждестранни инвестиции в българската икономика / Милен Велушев. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 4, с. 41-53. 

  

Сист. No: 58390

- 260 -

Сп А 582

Михайлова, Свилена.  Влияние на преките чуждестранни инвестиции върху доходното неравенство в България / Свилена Михайлова. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 4, с. 25-40. 

  

Сист. No: 58387

- 261 -

Сп М 68 э

Самарцев, В.  Китайские прямые инвестиции в США: выгоды и вызовы / В. Самарцев. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 10, с. 57-71. 

  

Сист. No: 58448

- 262 -

Сп Ф 53 кс

Тогузова, И. З.  Качествена и количественная оценка инвестицинного потенциала экономики региона / И. З. Тогузова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 3, с. 21-32. 

  

Сист. No: 59288

- 263 -

45615

Slapikaite, Indre et al.  The evolution and trends of socially responsible mutual fund's market / Indre Slapikaite, Rima Tomosiuniene. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 82-90. 

  

Сист. No: 58609

- 264 -

Сп И 363 Ту

Ganchev, Dobrin.  Foreign Direct Investment in the Emerging Markets in Central and Eastern Europe and the Financial Crisis / Dobrin Ganchev. // Известия на Техническия университет Габрово, 2014, с. 50-59. 

  

Сист. No: 58534

- 265 -

Сп Ч J 80 f

Kuehn, Lars-Alexander et al.  Investment-based corporate bond pricing / Lars-Alexander Kuehn, Lukas Schmid. // The Journal of Finance  (New York), 69, 2014, N 6, с. 2741-2776. 

  

Сист. No: 58504

- 266 -

Сп Ч J 80 m

Verona, Fabio.  Investment Dynamics with Information Costs / Fabio Verona. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 46, 2014, N 8, с. 1627-1656. 

  

Сист. No: 58669

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 267 -

Сп М 486

Ламбрев, Йовко.  Страхът от електронното правителство / Йовко Ламбрев. // Мениджър, 2015, N 1, с. 92. 

  

Сист. No: 58986

Икономика

- 268 -

45554

Ковачев, Асен.  Продуктово-ресурсните взаимодействия - интегративен фактор за продуктивността и усойчивостта на икономическата развитие / Асен Ковачев. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 31-39. 

  

Сист. No: 58943

- 269 -

45546

Кунев, Красимир В.  Някои промени в държавното регулиране на икономиката като форма на публичната политика / Красимир В. Кунев. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 285-289. 

  

Сист. No: 58412

- 270 -

II 1778

Рачев, Георги.  Ролята на Китай в глобалното замърсяване на атмосферата / Георги Рачев. // География и регионалистика : Сборник доклади : Научна конф. с междунар. участие в чест на проф. д-р Иван Батаклиев 30-31 октомври 2014 г., гр Пазарджик. - София : ТерАрт, 2014, с. 56-59. 

  

Сист. No: 58778

- 271 -

45554

Стефанов, Стефан.  Прагматичният модел на прехода към пазарна икономика - методологични въпроси / Стефан Стефанов. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 106-114. 

  

Сист. No: 58970

- 272 -

Сп Н 326 ту

Илиев, Йосиф и др.  Процесът на реиндустриализация - стратегическо предизвикателство пред националната икономика / Йосиф Илиев, Николай Щерев, Димитър Благоев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2014, с. 64-102. 

  

Сист. No: 59060

- 273 -

Сп Г 621 БСУ

Илиев, Никола Илийчев.  Бъдещето на икономиката по пътя към "Икономика на бъдещето" / Никола Илийчев Илиев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 47-53. 

  

Сист. No: 58500

- 274 -

Сп Н 326 ту

Проданов, Васил.  Българските капитализми / Васил Проданов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2014, с. 9-63. 

  

Сист. No: 59043

- 275 -

Сп В 83 Э

Березинская, О. и др.  Производственная зависимость российской промышленности от импорта и механизм стратегического импортозамещения / О. Березинская, А. Ведев. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 1, с. 103-115. 

  

Сист. No: 59207

- 276 -

Сп В 83 Э

Радыгин, А. и др.  Государственная компания: сфера проявления "провалов государства" или "провалов рынка" / А. Радыгин, Ю. Симачев. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 1, с. 45-79. 

  

Сист. No: 59230

- 277 -

Сп И 503 и

Шишманова, Пенка.  България и Румъния по пътя към икономиката на знанието / Пенка Шишманова. // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 3, с. 33-57. 

  

Сист. No: 59081

Икономическа политика

- 278 -

Сп П 89 тп

Акаев, Аскар.  Экономика XXI века - это нооэкономика, экономика справедливости и разума / Аскар Акаев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 11, с. 8-12. 

  

Сист. No: 58278

- 279 -

Сп П 89 тп

Гаврилова, Валерия.  Стратегия финансовой безопасности в контексте государственного регулирования экономики / Валерия Гаврилова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 11, с. 71-78. 

  

Сист. No: 58292

- 280 -

Сп П 89 тп

Зиядуллаев, Наби.  ЕАЭС: между политикой и экономикой / Наби Зиядуллаев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 11, с. 25-37. 

  

Сист. No: 58280

- 281 -

Сп В 83 Э

Родрик, Д.  Когда идеи важнее интересов: предпочтения, взгляды на мир и инновации в экономической политике / Д. Родрик. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 1, с. 22-44. 

  

Сист. No: 59208

- 282 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Скок в неизвестното / Татяна Явашева. // Икономика, 2015, N 46, с. 46-48. 

  

Сист. No: 59095

Регионална икономика

- 283 -

Сп П 89 тп

Вардомский, Леонид Б.  Между Европой и Азией: вопросы пространственного развития России / Леонид Б. Вардомский. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 11, с. 46-52. 

  

Сист. No: 58297

Икономика на България

- 284 -

Сп М 486

Ангелов, Георги.  Път до нов завод или фонтан в беден град / Георги Ангелов. // Мениджър, 2014, N 12, с. 92-93. 

  

Сист. No: 58332

- 285 -

Сп М 486

Йотов, Красен.  Предприемаческата активност по-ниска от 2008 г. и по-висока от 2010. / Красен Йотов. // Мениджър, 2014, N 12, с. 96-97. 

  

Сист. No: 58333

- 286 -

Сп М 486

Станчев, Красен.  История на една неслучила се либерализация / Красен Станчев. // Мениджър, 2015, N 1, с. 94-97. 

  

Сист. No: 59002

- 287 -

Сп М 486

Стефанов, Борислав.  До света и назад / Борислав Стефанов. // Мениджър, 2014, N 12, с. 82-83. 

  

Сист. No: 58330

Икономика на Германия

- 288 -

Сп Е 205

Венкова, Ирина.  Родината на "Скритите шампиони" / Ирина Венкова. // Европа 2001, XXI, 2014, N 5, с. 17-18. 

  

Сист. No: 58349

- 289 -

Сп Е 205

Венкова, Ирина.  Музеят на "Мерцедес-Бенц" - пътуване през времето / Ирина Венкова. // Европа 2001, XXI, 2014, N 5, с. 20-21. 

  

Сист. No: 58352

- 290 -

Сп Е 205

Даскалова, Илиана.  Готлиб Даймлер и Карл Бенц / Илиана Даскалова. // Европа 2001, XXI, 2014, N 5, с. 19. 

  

Сист. No: 58350

- 291 -

Сп Е 205

Момчева, Венета.  Баден-Вюртемберг / Венета Момчева. // Европа 2001, XXI, 2014, N 5, с. 14-15. 

  

Сист. No: 58345

Икономика на Русия

- 292 -

45547

Вагизова, Венера и др.  Секьюритизация как эфективная форма взаимодействия финансового и агропромышленного секторов экономики / Венера Вагизова, Анастасия Касатова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, С. 157-161. 

  

Сист. No: 59279

- 293 -

Сп Ф 53 кс

Лутиков, К. В.  Реиндустриализация России: реальная задача текущего десятилетия или ничем не подкрепленная декларация / К. В. Лутиков. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 47, с. 56-64. 

  

Сист. No: 58997

- 294 -

Сп П 89 тп

Мартынов, Аркадий.  Становление "зеленой" экономики в России в русле новой индустриализации / Аркадий Мартынов. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 12, с. 29-36. 

  

Сист. No: 58985

Бизнес икономика

- 295 -

45554

Марикина, Мария.  Движещи сили в глобализиращата се среда за бизнес / Мария Марикина. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 77-84. 

  

Сист. No: 58962

Стопанска история

- 296 -

45595

Андреев, Румен.  Българските икономисти за проблемите на българското селско стопанство през Голямата депресия / Румен Андреев. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 326-335. 

  

Сист. No: 58819

- 297 -

45595

Димитров, Марко.  Законите за насърчаване на индустрията в България (1879-1912 г.) / Марко Димитров. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 347-367. 

  

Сист. No: 58821

- 298 -

45595

Друмева, Мариана.  Теоретичното и конкретно-историческото знание в учебника на акад. А. С. Бешков "Икономическата история на новото и най-ново време" / Мариана Друмева. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 477-488. 

  

Сист. No: 58902

- 299 -

45595

Маринова, Маргарита.  Спектри на приложение на политическата икономия в изследователската дейност на Българското икономическо дружество / Маргарита Маринова. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 463-476. 

  

Сист. No: 58900

- 300 -

45595

Стоянов, Петър.  Разпределиние на данъчната тежест върху отделните стопански групи в България между двете световни войни / Петър Стоянов. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 368-381. 

  

Сист. No: 58823

- 301 -

Сп Б 44 б

Колева-Звънчарова, Милена.  Документи за фабриката на Добри Желязков в Сливен : Към историята на българската текстилна промишленост / Милена Колева-Звънчарова. // Библиотека, XXI, 2014, N 6, с. 21-31. 

  

Сист. No: 59335

Икономически растеж

- 302 -

45585

Черналиев, Владимир Александров.  Аспекти на въздействието на капиталовите трансфери от български граждани живеещи и работещи в ЕС върху икономическия растеж и инфлацията в Р. България / Владимир Александров Черналиев. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 310-317. 

  

Сист. No: 58861

- 303 -

Сп М 486

Бойчинова, Мария.  Глобалният растеж ще е положителен, но отново слаб / Мария Бойчинова. // Мениджър, 2015, N 1, с. 84-87. 

  

Сист. No: 58984

- 304 -

Сп М 486

Велева, Ирина.  Парите спят, кой ще ги събуди / Ирина Велева. // Мениджър, 2015, N 1, с. 20-21. 

  

Сист. No: 58953

- 305 -

Сп И 503 и

Eremin, Artem A.  The effect of advertising on economic growth in the USA from a new methodological perspective / Artem A. Eremin. // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 4, с. 3-14. 

  

Сист. No: 59126

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 306 -

45585

Стоянова, Мариела Димитрова.  Иновациите и приоритетното им значение за повишаване на конкурентоспособността / Мариела Димитрова Стоянова. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 133-138. 

  

Сист. No: 58839

- 307 -

45585

Филипов, Евгени Филчев.  Значение на академичните SPIN-OFF фирми за икономиката / Евгени Филчев Филипов. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 236-246. 

  

Сист. No: 58883

- 308 -

45615

Цанова, Камелия Божидарова.  Насоки за ограничаване на сивата икономика в България и ЕС / Камелия Божидарова Цанова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 76-81. 

  

Сист. No: 58594

- 309 -

Сп Г 621 УНСС

Георгиева, Кристалина.  Икономика в епоха на бедствия / Кристалина Георгиева. // Годишник на УНСС, 2014, с. 9-38. 

  

Сист. No: 59048

- 310 -

Сп М 68 э

Ульченко, Н.  Экономическая модернизация Турции: общее и особенное / Н. Ульченко. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 10, с. 105-114. 

  

Сист. No: 58470

- 311 -

45637

Beev, Ivailo D.  Mixed Economy - Quasi-Market Segments / Ivailo D. Beev. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 396-409. 

  

Сист. No: 58966

- 312 -

Сп Ч J 80 B

Dobni, C. Brooke et al.  Innovation strategy in the US: top executives offer their views / C. Brooke Dobni, Mark Klassen, W. Thomas Nelson. // Journal of Business Strategy  (New York), 36, 2015, N 1, с. 3-13. 

  

Сист. No: 58787

- 313 -

Сп Ч J 80 B

Schneckenberg, Dirk.  Open innovation and knowledge networking in a multinational corporation / Dirk Schneckenberg. // Journal of Business Strategy  (New York), 36, 2015, N 1, с. 14-24. 

  

Сист. No: 58789

Бизнес политика

- 314 -

Сп Г 621 БСУ

Радева, Виктория Христова.  Бизнес - комуникация / Виктория Христова Радева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 431-435. 

  

Сист. No: 58565

- 315 -

Сп Г 621 БСУ

Тошев, Богдан Илиев.  Методи за манипулация в някои бизнес отношения / Богдан Илиев Тошев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 418-424. 

  

Сист. No: 58561

Пазарно стопанство

- 316 -

Сп Г 621 БСУ

Димитров, Ивайло Димитров.  Приложение на модела Economic Value Added в България / Ивайло Димитров Димитров. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 148-153. 

  

Сист. No: 58522

- 317 -

Сп И 502 д

Радев, Юли.  Последователно развиващите се пазари и общото равновесие / Юли Радев. // Икономика 21  (Свищов), 4, 2014, N 2, с. 140-164. 

  

Сист. No: 58323

Приватизация

- 318 -

Сп М 486

Каролев, Владимир.  Отново приватизация / Владимир Каролев. // Мениджър, 2015, N 1, с. 30. 

  

Сист. No: 58967

Прогнозиране

- 319 -

45546

Веселинова, Надежда.  Националната политика на България за е-управление - стратегически аспекти / Надежда Веселинова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 330-336. 

  

Сист. No: 58428

Аграрна икономика

- 320 -

45554

Башев, Храбрин и др.  Подход за анализ на системата за еко-управление в селското стопанство / Храбрин Башев, Иван Боевски. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 289-327. 

  

Сист. No: 59120

- 321 -

45547

Дойчинова, Юлия и др.  Иновационното развитие на агробизнеса и селските райони - мрежови структури и партньорства / Юлия Дойчинова, Дарина Заимова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 44-49. 

  

Сист. No: 58394

- 322 -

45547

Дудар, Володимир.  Тенденции развития агропродовольственного рынка Украины в системе европейских координат / Володимир Дудар. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 380-384. 

  

Сист. No: 59321

- 323 -

45547

Митева, Албена.  Зелените работни места - средство за екологизация на селските райони в България / Албена Митева. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 201-206. 

  

Сист. No: 58419

- 324 -

В Б 921 ф

Намалява броят на земеделските стопанства, но площта расте . // Български фермер, N 1205, 8-14 ян. 2015, с. 2. 

  

Сист. No: 58392

- 325 -

Сп М 68 э

Ночевкина, Л.  Институциональная составляющая аграрных преобразований / Л. Ночевкина. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 11, с. 60-69. 

  

Сист. No: 58460

- 326 -

Сп А 255

Тодоров, Венцислав.  Обещават 2015 да не е нулева за европарите / Венцислав Тодоров. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 2, с. 10-11. 

  

Сист. No: 59013

Икономика на индустрията, предприятието

- 327 -

45546

Костов, Ивайло.  Съвременни форми на организация на мебелното производство / Ивайло Костов. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 230-235. 

  

Сист. No: 58398

- 328 -

Сп Г 621 БСУ

Събева, Галина Красимира и др.  Корпоративна социална отговорност (КСО) / Галина Красимира Събева, Мирослав Димитров Димитров. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 141-147. 

  

Сист. No: 58512

- 329 -

Сп Н 326 ту

Томова, Биляна.  Българската филмова индустрия: "Слънцето и сянката" на прехода. Пазари, политики, дефицити / Биляна Томова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2014, с. 199-233. 

  

Сист. No: 59072

- 330 -

Сп И 50 м

Пъчев, Пламен.  Политики към малките и средни предприятия в Югозападния регион : (резултати от емпирично изследване) / Пламен Пъчев. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 1, с. 115-127. 

  

Сист. No: 59094

- 331 -

Сп С 848 д

Тазутдинов, Ильдар Рашитович.  Анализ рисков особой экономической зоны на основе методологии SWOT / Ильдар Рашитович Тазутдинов. // Страховое дело, XXI, 2014, N 10-11, с. 46-54. 

  

Сист. No: 59029

- 332 -

Сп И 503 и

Ponomarenko, Vladimir et al.  Statistical testing of key effectiveness indicators of the companies (case for Ukraine in 2012 ) / Vladimir Ponomarenko, Iryna Gontareva, Oleksandr Dorokhov. // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 4, с. 108-136. 

  

Сист. No: 59144

Туризъм в България

- 333 -

II 1778

Личев, Тихомир и др.  Развитие на екологичен и устойчив туризъм в рамките на Дунавския туристически район / Тихомир Личев, Наталия Иванова. // География и регионалистика : Сборник доклади : Научна конф. с междунар. участие в чест на проф. д-р Иван Батаклиев 30-31 октомври 2014 г., гр Пазарджик. - София : ТерАрт, 2014, с. 173-176. 

  

Сист. No: 58783

- 334 -

II 1778

Петров, Галин.  Оценка на плажовете в община Каварна като природен туристически ресурс / Галин Петров. // География и регионалистика : Сборник доклади : Научна конф. с междунар. участие в чест на проф. д-р Иван Батаклиев 30-31 октомври 2014 г., гр Пазарджик. - София : ТерАрт, 2014, с. 177-183. 

  

Сист. No: 58784

- 335 -

II 1778

Стойнева, Антоанета.  Въздействията на туризма в защитените територии / Антоанета Стойнева. // География и регионалистика : Сборник доклади : Научна конф. с междунар. участие в чест на проф. д-р Иван Батаклиев 30-31 октомври 2014 г., гр Пазарджик. - София : ТерАрт, 2014, с. 183-186. 

  

Сист. No: 58785

- 336 -

45585

Янчева, Красимира Драгомирова.  Фестивалният туризъм в град Варна - проблеми и перспективи / Красимира Драгомирова Янчева. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 189-202. 

  

Сист. No: 58828

- 337 -

Сп Г 621 БСУ

Щефаниова, Божена.  ПР стратегии и тактики за привличане на туристи от Словакия и Чехия в град Приморско / Божена Щефаниова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 119-123. 

  

Сист. No: 58509

- 338 -

Сп И 50 м

Крайчева, Надежда.  Иновации и еволюция на веригата на доставки в туризма / Надежда Крайчева. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 1, с. 99-114. 

  

Сист. No: 59092

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 339 -

45595

Атанасов, Борислав.  Държавно регулиране и цени на лекарствата в България / Борислав Атанасов. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 246-253. 

  

Сист. No: 58796

- 340 -

45673

Маслова, Татьяна и др.  К вопросу ценообразования в строительстве в условиях неопределенности российского рынка строительно-мантажных работ / Татьяна Маслова, Екатерина Царева. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 35-41. 

  

Сист. No: 59363

- 341 -

Сп В 83 Э

Гордеев, Д . и др.  Теоретические и практические аспекты ценообразования на природный газ на внутреннем и внешнем рынках / Д . Гордеев, Г. Идрисов. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 1, с. 80-102. 

  

Сист. No: 59218

Търговия

- 342 -

45585

Атанасова, Светлана Желязкова.  Критерии за оптималност и информационни проблеми на инвестиционния процес в търговията в контекста на класическата и неокласическата икономически теории / Светлана Желязкова Атанасова. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 358-367. 

  

Сист. No: 58868

- 343 -

45547

Бабаева, Саида и др.  Роль развития инфраструктуры товарного рынка / Саида Бабаева, Хиджран Аскерова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 316-325. 

  

Сист. No: 59312

- 344 -

45634

Димов, Цветан.  Предпоставки за внедряване на науката в търговска верига / Цветан Димов. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 362-368. 

  

Сист. No: 58608

- 345 -

45554

Димова, Надежда.  Предизвикателствата пред мениджмънта на продажбения процес в условията на криза / Надежда Димова. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 231-239. 

  

Сист. No: 59103

- 346 -

45585

Иванов, Ивайло Димитров.  Форми за финансиране на търговските центрове / Ивайло Димитров Иванов. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 338-346. 

  

Сист. No: 58834

- 347 -

45585

Шопова, Диана Илиева.  Основни насоки за подобряване развитието на търговска верига "КООП" / Диана Илиева Шопова. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 347-357. 

  

Сист. No: 58867

- 348 -

Сп И 502 д

Николаев, Росен.  Оптимизиране на разходите при доставка на еднородна продукция до потребителите в логистична верига / Росен Николаев. // Икономика 21  (Свищов), 4, 2014, N 2, с. 102-139. 

  

Сист. No: 58321

Маркетинг

- 349 -

45585

Георгиева, Мария Георгиева.  Метрики за анализ на потребителската лоялност / Мария Георгиева Георгиева. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 289-298. 

  

Сист. No: 58859

- 350 -

45546

Горанова, Пенка и др.  Пъблик рилейшънс и обществаното мнение / Пенка Горанова, Живка Тананеева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 309-315. 

  

Сист. No: 58424

- 351 -

45585

Иванов, Свилен Венков.  Аспекти на типологията на онлайн рекламата в интернет базирани електронни медии / Свилен Венков Иванов. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 299-309. 

  

Сист. No: 58860

- 352 -

45585

Митева, Адрияна Юлиянова.  Методика за изследване на BRIC пазарите (по примера на пазара на вино в Китай) / Адрияна Юлиянова Митева. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 256-266. 

  

Сист. No: 58856

- 353 -

45585

Недев, Йордан Борисов.  Маркетингов анализ при разработването на нов продукт / Йордан Борисов Недев. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 278-288. 

  

Сист. No: 58833

- 354 -

45585

Нешкински, Боян Валентинов.  Отличителни характеристики на видове индивидуални решения за покупка / Боян Валентинов Нешкински. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 247-255. 

  

Сист. No: 58886

- 355 -

45615

Панайотова, Светла Боянова.  Търговските марки - предпоставка за ефективна дейност на търговците / Светла Боянова Панайотова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 184-189. 

  

Сист. No: 58633

- 356 -

45554

Тончева, Милена.  Иновационни подходи в телемаркетинга за глобализиране на продажбите / Милена Тончева. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 240-249. 

  

Сист. No: 59105

- 357 -

45554

Христов, Александър.  Съвременни развития в корпоративния ПР: диалог и отговорност / Александър Христов. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 328-333. 

  

Сист. No: 59121

- 358 -

Сп Г 621 БСУ

Божинов, Антон Георгиев.  Спечелване на потребителското доверие / Антон Георгиев Божинов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 407-412. 

  

Сист. No: 58557

- 359 -

Сп Г 621 БСУ

Василев, Владимир Росенов.  Виралната реклама в интернет / Владимир Росенов Василев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 129-135. 

  

Сист. No: 58510

- 360 -

Сп Г 621 БСУ

Иванов, Делян Валентинов и др.  Визуален мърчандайзинг на търговски обект "Carrefor Market", Бургас / Делян Валентинов Иванов, Красимир Николов Георгиев, Иван Стоилов Георгиев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 136-140. 

  

Сист. No: 58511

- 361 -

Сп М 486

Иванова, Тошка.  А логото може ли да стане по-голямо? / Тошка Иванова. // Мениджър, 2015, N 1, с. 74-75. 

  

Сист. No: 58983

- 362 -

Сп Д 532

Кулчев, Красимир.  Оптимизиране на физическата дистрибуция чрез анализ на нейната ефективност / Красимир Кулчев. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2014, N 3, с. 31-45. 

  

Сист. No: 59076

Маркетингов мениджмънт

- 363 -

45554

Димитрова, Теофана.  "Маркетингова ориентация на фирманта" и/или "пазарна ориентация на фирмата" / Теофана Димитрова. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 250-257. 

  

Сист. No: 59107

Маркетинг в туризма

- 364 -

45554

Караилиева, Милена.  Тенденции в туристическото поведение / Милена Караилиева. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 547-561. 

  

Сист. No: 59171

Логистика

- 365 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Секундите, които носят добавена стойност / Васил Василев. // Логистика, XI, 2015, N 1, с. 18-21. 

  

Сист. No: 59099

- 366 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Български екип управлява логистиката на Lufthansa Technik / Васил Василев. // Логистика, XI, 2015, N 1, с. 42-49. 

  

Сист. No: 59129

- 367 -

Сп Л 763

Гешов, Радослав.  Хаинбоаз - логистична точка за сериозен бизнес / Радослав Гешов. // Логистика, XI, 2015, N 1, с. 32. 

  

Сист. No: 59116

- 368 -

Сп М 486

Петрова, Пепа.  Модел 2.0 / Пепа Петрова. // Мениджър, 2014, N 12, с. 104-106. 

  

Сист. No: 58347

- 369 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Нова платформа ще свързва млади специалисти с транспортни фирми / Ралица Русинова. // Логистика, XI, 2015, N 1, с. 48-49. 

  

Сист. No: 59108

- 370 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Стратегиите на Zara / Ралица Русинова. // Логистика, XI, 2015, N 2, с. 50. 

  

Сист. No: 59136

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 371 -

45603

Антов, Момчил.  Теория и практика при приложението на конвенция TIR / Момчил Антов. // Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България : Научна конференция : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 121-135. 

  

Сист. No: 58667

- 372 -

45547

Ненчева, Искра и др.  Митническата политика на Р България в условията на продължаващата европейска адаптация / Искра Ненчева, Николай Пенев. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 218-225. 

  

Сист. No: 58430

- 373 -

Сп Ф 531 п

Асенов, Асен и др.  Актуални промени в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени в края на 2014 г. / Асен Асенов, Александър Раков. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 1, с. 51-65. 

  

Сист. No: 59084

Външнотърговски операции. Сделки

- 374 -

Сп Г 368

Абатуров, Виктор.  Юанът срещу долара / Виктор Абатуров. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 1, с. 153-157. 

  

Сист. No: 58854

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 375 -

45585

Капитанов, Константин Георгиев.  Преки чуждестранни инвестиции в условията на трансформиращи се икономики / Константин Георгиев Капитанов. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 85-92. 

  

Сист. No: 58818

- 376 -

Сп Д 41 к

Хлебникова, Д. В.  К вопросу о реформировании Международного валютного фонда / Д. В. Хлебникова. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 10, с. 60-65. 

  

Сист. No: 58313

Международни икономически отношения

- 377 -

45546

Вергилова, София.  Историческото развитие и стопанското значение на фирмената интернационализация / София Вергилова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с 307-313. 

  

Сист. No: 58406

- 378 -

45546

Наджафова, Вафа Гурбан.  Основные черты развития экспортно - импортных операций Азербайджана / Вафа Гурбан Наджафова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 160-168. 

  

Сист. No: 58382

- 379 -

Сп Г 621 БСУ

Василев, Венцислав Костадинов.  Ползи и негативи от членството на Република България в НАТО / Венцислав Костадинов Василев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 206-213. 

  

Сист. No: 58532

- 380 -

Сп Г 621 БСУ

Василев, Венцислав Костадинов и др.  Присъединяването на Република България към Шенгенското пространство - плюсове и минуси / Венцислав Костадинов Василев, Паскалина Георгиева Теохарова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 200-205. 

  

Сист. No: 58528

- 381 -

Сп М 68 э

Березной, А.  ТНК на развивающихся рынках: в поисках успешной бизнес-модели / А. Березной. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 10, с. 5-17. 

  

Сист. No: 58467

- 382 -

Сп М 486

Бойчинова, Мария.  След приключенията на големите инвеститори в Русия / Мария Бойчинова. // Мениджър, 2015, N 1, с. 98-100. 

  

Сист. No: 59006

- 383 -

Сп Н 25 а

Дамянов, Атанас.  Възможни ефекти при политически ходове в европейската търговия / Атанас Дамянов. // Народностопански архив  (Свищов), LXVII, 2014, N 4, с. 3-16. 

  

Сист. No: 58296

- 384 -

Сп Г 368

Димитров, Борис.  BRICS като културно-цивилизационен фактор и предизвикателство пред геополитическото статукво / Борис Димитров. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 1, с. 90-98. 

  

Сист. No: 59275

- 385 -

Сп Ф 53 кс

Кашбразиев, Р. В.  Количественный подход к оценке рисков международной кооперации / Р. В. Кашбразиев. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 46, с. 45-58. 

  

Сист. No: 58457

- 386 -

Сп В 83 Э

Клинова, М. и др.  Икономические санкции и их влияние на хозяйственные связи России с Европейским союзом / М. Клинова, Е. Сидорова. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 12, с. 67-79. 

  

Сист. No: 58496

- 387 -

Сп И 50 м

Леонидов, Атанас.  От модел на растеж към глобална криза / Атанас Леонидов. // Икономическа мисъл, LX, 2015, N 1, с. 3-22. 

  

Сист. No: 59046

- 388 -

Сп Н 25 а

Нейков, Йордан.  Проблеми пред Европиейския съюз - SWOT анализ / Йордан Нейков. // Народностопански архив  (Свищов), LXVII, 2014, N 4, с. 48-60. 

  

Сист. No: 58312

- 389 -

Сп Ф 53 кс

Сухарев, А. Н. и др.  Проблемы введения единой валюты в Евразийском экономическом сообществе / А. Н. Сухарев, А. А. Голубев. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 6, с. 40-47. 

  

Сист. No: 59299

- 390 -

Сп В 83 Э

Фильцман, В.  Импортозамещение в ТЭК и ОПК / В. Фильцман. // Вопросы экономики  (Москва), 2015, N 1, с. 116-124. 

  

Сист. No: 59224

- 391 -

45546

Altinq Idrizi.  Република Албания, като партньор за финансиране на бюджета на ЕС / Altinq Idrizi. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 169-176. 

  

Сист. No: 58383

- 392 -

Сп Ч J 80 B

Chinese state-owned enterprises go global . // Journal of Business Strategy  (New York), 35, 2014, N 6, с. 3-18. 

  

Сист. No: 58489

Глобализация

- 393 -

45546

Илиева, Боряна.  Технологии, глобализация, кризи / Боряна Илиева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 136-144. 

  

Сист. No: 58367

- 394 -

Сп Г 368

Георгиев, Петър.  Черно море като зона на глобален геополитически сблъсък / Петър Георгиев. // Геополитика & геостратегия, 12 12, 2015, N 1, с. 61-63. 

  

Сист. No: 58847

- 395 -

Сп Г 368

Градинаров, Борислав.  Проблемите и амбициите на "турския тигър" / Борислав Градинаров. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 1, с. 18-39. 

  

Сист. No: 59247

- 396 -

Сп Г 368

Дергачов, Владимир.  Геополитиката на "управлявания хаос" / Владимир Дергачов. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 1, с. 144-152. 

  

Сист. No: 59242

- 397 -

Сп Г 368

Катранджиев, Валентин.  Западът VS. Русия: Санкции, контрасанкции, геополитически проекции / Валентин Катранджиев. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 1, с. 64-79. 

  

Сист. No: 59277

- 398 -

Сп Г 368

Кудряшова, Ирина.  Турският опит в сферата на националната консолидация / Ирина Кудряшова. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 1, с. 27-39. 

  

Сист. No: 59248

- 399 -

Сп Г 368

Маринов, Едуард.  Развитие на интеграционните процеси в Африка: от политически към икономически цели / Едуард Маринов. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 1, с. 119-127. 

  

Сист. No: 58853

- 400 -

Сп Г 368

Стефанов, Никола.  Новите геополитически конфигурации в Азия / Никола Стефанов. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 1, с. 99-104. 

  

Сист. No: 59234

- 401 -

Сп Г 368

Хелевиг, Йон.  Живот назаем: Последиците от отрицателния ръст на БВП в ЕС и САЩ / Йон Хелевиг. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 1, с. 158-167. 

  

Сист. No: 59244

- 402 -

Сп Г 368

Хъдсън, Майкъл.  Бумерангът на новата студена война / Майкъл Хъдсън. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 1, с. 128-135. 

  

Сист. No: 59264

Европейска интеграция

- 403 -

Сп Н 32

Корнажева, Мими и др.  Младите демокрации в Европейския съюз като дилема за интеграционния процес / Мими Корнажева, Боряна Станчева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 68-76. 

  

Сист. No: 58520

- 404 -

Сп М 68 э

Арбатова, Н.  Посткризисные модели европейской интеграции / Н. Арбатова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 11, с. 21-26. 

  

Сист. No: 58473

- 405 -

Сп М 68 э

Кокеев, А.  Германия и реформы ЕС / А. Кокеев. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 11, с. 27-34. 

  

Сист. No: 58480

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 406 -

45546

Господинов, Юлиян.  Европейският семестър и България / Юлиян Господинов. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 349-355. 

  

Сист. No: 58443

- 407 -

45546

Кабакчиева, Цветелина.  Европейски политики в търговския сектор и отражението им в съвременното общество / Цветелина Кабакчиева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 408-414. 

  

Сист. No: 58464

- 408 -

45603

Лечева, Ина.  Администриране на сигнали за нередности при усвояване на средства от структурните фондове на ЕС за програмния период 2007-2013 г. / Ина Лечева. // Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България : Научна конференция : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 212-226. 

  

Сист. No: 58702

- 409 -

45586

Маринова-Николова, Виктория Мирославова.  Предизвикателствата при подготовката, реализирането и администрирането на европейски проекти през новия програмен период 2014-2020 г. / Виктория Мирославова Маринова-Николова. // Качество на обучението във висшите училища : Сб. с докл. от кръгла маса с междунар. участие Варна, 17 май 2014 г.. - Варна : Стено, 2014, 100, с. 87-100. 

  

Сист. No: 58656

- 410 -

45546

Монев, Виктор.  Политика на Европейския съюз в областта на многоезичието / Виктор Монев. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 343-348. 

  

Сист. No: 58437

- 411 -

45546

Нейков, Йордан.  Европейския съюз през погледа на политическите теории за интеграцията / Йордан Нейков. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 401-407. 

  

Сист. No: 58463

- 412 -

Сп Г 621 БСУ

Челебиева, Веселина Радева.  Създаване на Европейски банков съюз / Веселина Радева Челебиева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 233-239. 

  

Сист. No: 58548

- 413 -

Сп П 186

Апостолов, Валери.  Стратегически цели на Европейския съюз в областта на здравословните и безопасни условия на труд / Валери Апостолов. // Панорама на труда, 2014, N 9-10, с. 50-55. 

  

Сист. No: 58338

Право. Наука за държавата и правото

- 414 -

45594

Асенов, Симеон.  Етични измерения и аспекти в дейността на Конституционния съд на Република България / Симеон Асенов. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 260-268. 

  

Сист. No: 58692

- 415 -

45594

Благоева, Блага.  Аксиологични основи на правната култура на българите : (Опит за философска интерпретация) / Блага Благоева. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 158-166. 

  

Сист. No: 58677

- 416 -

45673

Бъчварова, Маргарита.  Приложение на института на стопанската непоносимост при договорите за строителство / Маргарита Бъчварова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 236-241. 

  

Сист. No: 59394

- 417 -

45673

Велковска, Гена.  Общинските жилища в Република България - законова база, състояние, проблеми / Гена Велковска. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 261-270. 

  

Сист. No: 59400

- 418 -

45594

Димова, Исидора.  Популисткият дискурс за съдебната реформа в България / Исидора Димова. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 269-277. 

  

Сист. No: 58707

- 419 -

45594

Драмалиев, Любомир.  Добро - ценност - правни блага / Любомир Драмалиев. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 11-18. 

  

Сист. No: 58650

- 420 -

45594

Кацарски, Иван.  Човешките права - начин на употреба / Иван Кацарски. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 195-205. 

  

Сист. No: 58680

- 421 -

45594

Лазарова, Ерика.  Кога Темида обръща гръб на етиката / Ерика Лазарова. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 339-344. 

  

Сист. No: 58717

- 422 -

45673

Маринова, Бисерка.  Договорни отношения между брокер и клиент при сделки с недвижими имоти / Бисерка Маринова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 42-53. 

  

Сист. No: 59364

- 423 -

45594

Маринова, Емилия.  Етически дебат и правна регулация / Емилия Маринова. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 67-72. 

  

Сист. No: 58654

- 424 -

45594

Неделчева, Божанка.  Етика и права на интелектуална собственост / Божанка Неделчева. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 213-219. 

  

Сист. No: 58685

- 425 -

45594

Николова, Теодора.  Служебните изобретения - конфликт или баланс между личен и обществен интерес / Теодора Николова. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 241-247. 

  

Сист. No: 58689

- 426 -

45594

Петрова, Елена.  Делегитимиране на авторитета на правната система / Елена Петрова. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 323-331. 

  

Сист. No: 58716

- 427 -

45546

Петрунов, Георги.  Публични политики за противодействие на изпирането на пари в България / Георги Петрунов. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 316-321. 

  

Сист. No: 58425

- 428 -

45594

Славев, Тодор.  Европейското членство в България като морален стимулатор за реформиране на съдебната система / Тодор Славев. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 293-298. 

  

Сист. No: 58713

- 429 -

45594

Славчева, Томислава.  Кого плашат културните права? / Томислава Славчева. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 225-230. 

  

Сист. No: 58688

- 430 -

45594

Сотирова, Даниела.  Егализъм и морализъм: правното и етичното регулиране в културен и иповеденчески контекст / Даниела Сотирова. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 73-79. 

  

Сист. No: 58663

- 431 -

45594

Стайков, Ивайло.  Етични правила и поведение на медиатора / Ивайло Стайков. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 313-322. 

  

Сист. No: 58714

- 432 -

45594

Танев, Константин.  Етически основи на системата от източници на облигация в никомаховата етика на Аристотел и нейното влияние върху римскоправната доктрина и романистична традиция / Константин Танев. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 113-118. 

  

Сист. No: 58673

- 433 -

45594

Тодорова, Богдана.  Влияние на религиозния закон върху човешките права / Богдана Тодорова. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 206-212. 

  

Сист. No: 58683

- 434 -

45594

Христова, Мариана.  Българското право и обществените потребности / Мариана Христова. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 52-57. 

  

Сист. No: 58648

- 435 -

45594

Христова, Станка.  Генномодифицираните храни. Риск, закон, морал / Станка Христова. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 89-94. 

  

Сист. No: 58670

- 436 -

45594

Цакова, Ивка.  Морални основание за правния нихилизъм на българите / Ивка Цакова. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 167-172. 

  

Сист. No: 58678

- 437 -

45594

Шишкова, Ива.  Етически и правни регулации в медиите / Ива Шишкова. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, с. 95-104. 

  

Сист. No: 58672

- 438 -

Сп Н 32

Александрова, Елена.  Специален режим на облагане на вътреобщностното придобиване с данък върху добавената стойност / Елена Александрова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 110-115. 

  

Сист. No: 58595

- 439 -

Сп Н 32

Василева, Беанета.  Търговското дружество като субект на право върху интелектуалната собственост / Беанета Василева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 130-134. 

  

Сист. No: 58597

- 440 -

Сп Н 32

Василева, Беанета.  Търговски сделки с интелектуална собственост / Беанета Василева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 135-139. 

  

Сист. No: 58598

- 441 -

Сп Н 32

Георгиев, Людмил.  Възможности за установяване на антидатиране в документите чрез признаци на почерка / Людмил Георгиев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 218-225. 

  

Сист. No: 58607

- 442 -

Сп Г 621 БСУ

Георгиева, Кристина Кирчева и др.  Новите промени в закона за убежището и бежанците и хармонизацията на българското законодателство с правото на Европейския съюз / Кристина Кирчева Георгиева, Томас Димчов Кехайов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 220-226. 

  

Сист. No: 58545

- 443 -

Сп Г 621 БСУ

Гражданският контрол в управлението . // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 188-193. 

  

Сист. No: 58526

- 444 -

Сп Г 621 БСУ

Гюров, Александър.  Общ преглед на съотношението между частно и публично право / Александър Гюров. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 194-199. 

  

Сист. No: 58527

- 445 -

Сп Н 32

Данчев, Лъчезар и др.  Толерантност, право на самоопределение и териториален интегритет / Лъчезар Данчев, Мария Желева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 9-13. 

  

Сист. No: 58555

- 446 -

Сп Н 32

Дачев, Лъчезар и др.  Публичноправни аспекти на националната политика за развитие на селските райони в България / Лъчезар Дачев, Боряна Рускова-Салимова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 50-57. 

  

Сист. No: 58562

- 447 -

Сп Г 621 БСУ

Денева, Катерина и др.  Финансовият лизинг и предимствата му пред наема / Катерина Денева, Иван Цонев, Юлиян Миляков. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 251-257. 

  

Сист. No: 58552

- 448 -

Сп Н 32

Димитгрова, Емилия.  Защита на фактора при разваляне на договора за доставка на стоки или изпълнение на услуги / Емилия Димитгрова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 140-145. 

  

Сист. No: 58602

- 449 -

Сп Н 32

Димитров, Пенко.  Правни аспекти на борбата с измамите с данъка върху добавента стойност в ЕС / Пенко Димитров. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 67-71. 

  

Сист. No: 58570

- 450 -

Сп Н 32

Йочева, Катерина.  Маеханизъм за уреждане на спорове по мирен път в международните организации за суровини / Катерина Йочева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 236-241. 

  

Сист. No: 58611

- 451 -

Сп Н 32

Коларов, Емануил.  Британски възгледи за обществения ред / Емануил Коларов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 105-108. 

  

Сист. No: 58537

- 452 -

Сп Н 32

Маринова, Светла.  Ценностни аспекти на правния интерес / Светла Маринова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 29-33. 

  

Сист. No: 58554

- 453 -

Сп Н 32

Наумова, Стефка.  Европейската екологична политика и предизвикателствата пред сигурността / Стефка Наумова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 230-235. 

  

Сист. No: 58610

- 454 -

Сп Н 32

Николова, Райна.  Някои тревожни бележки относно състоянието на администрацията в България / Райна Николова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 72-84. 

  

Сист. No: 58572

- 455 -

Сп Г 621 БСУ

Пенчева, Михаела Миленова.  Защита на кредиторите с оспорени вземания в производството по несъстоятелността / Михаела Миленова Пенчева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 274-279. 

  

Сист. No: 58556

- 456 -

Сп Н 32

Раянова, Кремена.  Защита правата на жените в рамките на съвета на Европа / Кремена Раянова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 242-252. 

  

Сист. No: 58624

- 457 -

Сп Н 32

Раянова, Кремена.  Развитие на института за правата на женити - взаимодействие между международното и националното право / Кремена Раянова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 253-270. 

  

Сист. No: 58631

- 458 -

Сп Г 621 БСУ

Тумбаров, Благой Кирилов.  Относно някои проблеми на придобиването по давност / Благой Кирилов Тумбаров. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 214-219. 

  

Сист. No: 58542

- 459 -

Сп Н 32

Шамов, Методи.  Прехвърляне на права върху обекти на индустриална собственост / Методи Шамов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 166-177. 

  

Сист. No: 58604

- 460 -

Сп Н 32

Янкова, Аделина.  Финансовият омбусман като правно средство за защита на потребителите на финансови услуги / Аделина Янкова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 100-104. 

  

Сист. No: 58590

- 461 -

Сп Т 961 п

Байрактарова, Цветелина.  Управление и представителство на капиталово търговско дружество / Цветелина Байрактарова. // Търговско право, XXIII, 2014, N 4, с. 93-117. 

  

Сист. No: 58282

- 462 -

Сп Ю 294

Градинаров, Борислав.  Комуникационната среда като общо благо - от регулация към защита / Борислав Градинаров. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXI, 2014, N 21, с. 5-15. 

  

Сист. No: 58513

- 463 -

Сп П 83 м

Илиев, Петър.  Предложения за усъвременяване на българския законодателен процес / Петър Илиев. // Правна мисъл, LV, 2014, N 4, с. 3-19. 

  

Сист. No: 58360

- 464 -

Сп Ф 703

Кривошиев, Стамен.  Методиките за оценка на офертите - ахилесовата пета на тружните процедури / Стамен Кривошиев. // Фондове Програми Проекти, VII, 2014, N 9-10, с. 11-13. 

  

Сист. No: 58286

- 465 -

Сп П 147 п

Мангачев, Иван.  Следва ли да бъдат изпълнявани платежните нареждания, приети за сетълмент от банката преди поставянето и под специален надзор? / Иван Мангачев. // Търговско и облигационно право, XVIII, 2014, N 12, с. 5-13. 

  

Сист. No: 58346

- 466 -

Сп П 147 п

Марков, Методи.  Погасителна давност при застраховка на договорна отговорност / Методи Марков. // Търговско и облигационно право, XVIII, 2014, N 12, с. 17-25. 

  

Сист. No: 58348

- 467 -

Сп П 83 м

Матеева, Живка.  За компетентността на комисията за защита на личните данни / Живка Матеева. // Правна мисъл, LV, 2014, N 4, с. 20-32. 

  

Сист. No: 58363

- 468 -

Сп Т 961 п

Мусева, Боряна.  Реформа на международната компетентност и екзекватурата по граждански и търговски дела в държавите членки на ЕС [нов Регламент Брюксел IA] / Боряна Мусева. // Търговско право, XXIII, 2014, N 4, с. 5-23. 

  

Сист. No: 58279

- 469 -

Сп Т 961 п

Орсов, Златомир.  Съдържание и правна същност на управлението на държавни вещи от ведомствата / Златомир Орсов. // Търговско право, XXIII, 2014, N 4, с. 25-58. 

  

Сист. No: 58281

- 470 -

Сп Т 961 п

Пантов, Венцислав.  Превенция на сайбърскуотинг в Европа - различини подходи и перспектива за хармонизация / Венцислав Пантов. // Търговско право, XXIII, 2014, N 3, с. 5-26; N 4, с. 59-84. 

  

Сист. No: 57507

- 471 -

Сп П 147 п

Славов, Денчо.  Предприятие с господстващо положение / Денчо Славов. // Търговско и облигационно право, XVIII, 2014, N 12, с. 65-72. 

  

Сист. No: 58354

- 472 -

Сп П 147 п

Узунов, Антон.  Прихващането по Закона за банкова несъстоятелност / Антон Узунов. // Търговско и облигационно право, XVIII, 2014, N 12, с. 26-37. 

  

Сист. No: 58353

Европейско право

- 473 -

Сп П 83 м

Корнезов, Александър.  Международна компетентност и приложимо право в Европейския съюз при непозволено увреждане чрез публикации в интернет / Александър Корнезов. // Правна мисъл, LV, 2014, N 4, с. 52-76. 

  

Сист. No: 58364

Конституционно право

- 474 -

Сп Н 326 ту

Тодорова, Елка и др.  Българският преход и пътят на дестабилизация на конституционализма / Елка Тодорова, Мирослав Попов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2014, с. 103-125. 

  

Сист. No: 59063

Закони на България. Законодателна власт

- 475 -

Сп С 953 п

Маркова, Анелия.  Правилата на Закона за задълженията и договорите за давността и давността за целите на ЗКПО / Анелия Маркова. // Счетоводство плюс, 2015, N 1, с. 1-6 [прил.]. 

  

Сист. No: 58885

Гражданско право. Вещно право. Облигационно право. Търговско право

- 476 -

Сп Ю 294

Коев, Красимир.  Формализмът при гражданско правните договори и договорната форма за действителност като условие / Красимир Коев. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XXI, 2014, N 21, с. 92-131. 

  

Сист. No: 58530

Данъчни закони

- 477 -

Сп Б 923 з

Досев, Христо.  Новото данъчно законодателство през 2015 г. - кратък преглед на по-важните промени / Христо Досев. // Български законник, XXIV, 2015, N 1, с. 87-97. 

  

Сист. No: 58913

Търговска марка. Промишлени образци

- 478 -

Сп Н 32

Стефанов, Стефан и др.  Проблеми при реализиране на информационната функция на опаковките / Стефан Стефанов, Йорданка Стефанова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 246-249. 

  

Сист. No: 58694

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 479 -

Сп С 953 п

Василева, Мариана.  Обещетения при прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване на щата / Мариана Василева. // Счетоводство плюс, 2015, N 2, с. 9-12 [Приложение: Човешки ресурси]. 

  

Сист. No: 59197

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 480 -

45673

Монев, Петко и др.  Административно-териториалното устройство и местното самоуправление в България и Европа / Петко Монев, Светлана Николихина. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 75-83. 

  

Сист. No: 59367

- 481 -

45615

Стоянова, Станислава и др.  Стратегия за устойчиво развитие в публичната администрация / Станислава Стоянова, Стоян Стоянов. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 190-197. 

  

Сист. No: 58641

- 482 -

Сп А 582

Кирилова, Катя.  Електронни услуги в публичния сектор - състояние и тенденции / Катя Кирилова. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 4, с. 99-116. 

  

Сист. No: 58413

- 483 -

Сп И 363 Ту

Gankova-Ivanova, Tsvetelina.  Open Government, Modernization of Public Administration and E-government in Bulgaria / Tsvetelina Gankova-Ivanova. // Известия на Техническия университет Габрово, 2014, с. 60-89. 

  

Сист. No: 58536

Общинско управление

- 484 -

45673

Велев, Румен.  Общинска политика за устойчиво развитие на градовете / Румен Велев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 308-317. 

  

Сист. No: 59409

- 485 -

45546

Георгиева, Петя.  Проблеми пред оценяването на ефективността в публичния сектор / Петя Георгиева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 214-220. 

  

Сист. No: 58397

- 486 -

45546

Маринов, Драгомир.  Процеси на управление на знанието в публичният сектор / Драгомир Маринов. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 415-421. 

  

Сист. No: 58465

- 487 -

45546

Парашкевова, Евелина.  Някои слабости в публичните политики за регионалното развитие в България / Евелина Парашкевова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 394-400. 

  

Сист. No: 58462

- 488 -

45546

Стоянова, Ромина.  Европейски програми и политики - инфраструктурен проект за град Монтана / Ромина Стоянова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 434-436. 

  

Сист. No: 58466

Социално осигуряване

- 489 -

45554

Данева, Иванка.  Съвременни проблеми при управлението на пенсионни фондове / Иванка Данева. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 344-353. 

  

Сист. No: 59123

- 490 -

Сп С 953 п

Донкова, Веселка.  Акценти в осигурителната и пенсионната политика през 2015 година / Веселка Донкова. // Счетоводство плюс, 2015, N 2, с. 1-4 [Приложение: Човешки ресурси]. 

  

Сист. No: 59190

- 491 -

Сп С 953 п

Желязкова, Гюргя.  Социално осигуряване на съдружници в търговско дружество / Гюргя Желязкова. // Счетоводство плюс, 2015, N 1, с. 9-11 [Приложение:Човешките ресурси]. 

  

Сист. No: 58894

- 492 -

Сп С 953 п

Коларова, Бистра.  Осигуряване на самоосигуряващо се лице, на което е отпусната пенсия / Бистра Коларова. // Счетоводство плюс, 2015, N 1, с. 5-8 [Приложение:Човешките ресурси]. 

  

Сист. No: 58893

- 493 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Важни моменти при осигуряването на работещите по граждански договори / Галина Николова. // Актив, 2014, N 12, с. 31-35. 

  

Сист. No: 58306

- 494 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Ред за зачитане на осигурителен стаж при прекратяване на трудов договор при наличието на някои специфични основания / Галина Николова. // Актив, 2015, N 1, с. 33-35. 

  

Сист. No: 58870

Социално осигуряване в България

- 495 -

Сп А 454

Богомилова, Жанет.  Временното лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност като основание за уволнение / Жанет Богомилова. // Актив, 2014, N 12, с. 36-39. 

  

Сист. No: 58307

- 496 -

Сп Б 973

Е-услуги на НОИ за самоосигуряващи се лица . // Бюджетът, 24, 2015, N 3, с. 55-61. 

  

Сист. No: 59336

- 497 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Болест на майката по време на отпуск по майчинство / Аспасия Петкова. // Актив, 2014, N 12, с. 29-31. 

  

Сист. No: 58305

- 498 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Нормативни промени в държавното обществено осигуряване през 2015 г. / Аспасия Петкова. // Актив, 2015, N 1, с. 35-40. 

  

Сист. No: 58871

- 499 -

Сп С 953 п

Станчева, Румяна.  Промени в нормативната уредба по документиране на социалното осигуряване от 1.01.2015 година / Румяна Станчева. // Счетоводство плюс, 2015, N 2, с. 4-8 [Приложение: Човешки ресурси]. 

  

Сист. No: 59191

Пенсионно осигуряване

- 500 -

В З 375

Димитров, Станислав.  Погрешната битка за капиталовите пенсионни фондове / Станислав Димитров. // Застраховател, N 3, 11-25 февр. 2015, с. 10-11. 

  

Сист. No: 59112

- 501 -

В З 375

Димитров, Станислав.  Погрешната битка за капиталовите пенсионни фондове / Станислав Димитров. // Застраховател, N 4, 25 февр. - 11 март 2015, с. 10-11. 

  

Сист. No: 59395

Здравно осигуряване

- 502 -

Сп Б 923 з

Петкова, Аспасия.  Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО / Аспасия Петкова. // Български законник, XXIV, 2015, N 1, с. 98-102. 

  

Сист. No: 58914

Застраховане

- 503 -

45546

Митков, Милен.  Характеристика и особености на вътрешният контрол в застраховането / Милен Митков. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 190-194. 

  

Сист. No: 58386

- 504 -

В З 375

Драганов, Христо.  Възможност за въвеждането на задължително застраховане на имущество срещу риска "Наводнение" / Христо Драганов. // Застраховател, N 1, 14-28 ян. 2015, с. 10-11; N 2, с. 12-13. 

  

Сист. No: 58588

- 505 -

В З 375

Илиев, Боян.  Мултирисковото застраховане на земеделските култури / Боян Илиев. // Застраховател, N 4, 25 февр. - 11 март 2015, с. 8-9. 

  

Сист. No: 59392

- 506 -

Сп Г 621 БСУ

Кръстев, Камен.  Теоретична обосновка на връзката "застраховане-превенция" / Камен Кръстев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 442-447. 

  

Сист. No: 58571

- 507 -

Сп Г 621 БСУ

Митков, Милен.  Оценка на потребителските нагласи към електронното предлагане на рискова застраховка "Живот" / Милен Митков. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 448-456. 

  

Сист. No: 58574

- 508 -

Сп А 582

Андреева, Цветелина.  Системата "Бонус-малус" в застраховането и нейното приложение / Цветелина Андреева. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 4, с. 54-68. 

  

Сист. No: 58391

- 509 -

Сп С 848 д

Бадюков, Владимир Федорович.  Анализ и классификация деликтных рисков в страховании / Владимир Федорович Бадюков. // Страховое дело, XXI, 2014, N 10-11, с. 55-60. 

  

Сист. No: 59034

- 510 -

Сп С 848 д

Галагуза, Руслан Владимирович.  Законодательство в сфере финансово-правового регулирования страховой деятельности / Руслан Владимирович Галагуза. // Страховое дело, XXI, 2014, N 10-11, с. 15-28. 

  

Сист. No: 59025

- 511 -

Сп Ф 531 п

Голева, Поля.  Изменения в Закона за данък върху застрахователните премии, в сила от началото на 2015 г. / Поля Голева. // Счетоводство, данъци и право, XXIII, 2015, N 1, с. 66-67. 

  

Сист. No: 59085

- 512 -

Сп Ф 53 кс

Махдиева, Ю. М.  Страхование ответственности в России: современное состояние и направления развития / Ю. М. Махдиева. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 46, с. 35-44. 

  

Сист. No: 58456

- 513 -

Сп Ф 53 кс

Сердюкова, Ю. А. и др.  Методологические основы страхования жилого фонда от природно-экологических и техногенных рисков / Ю. А. Сердюкова, И. В. Сухорукова. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 2, с. 47-56. 

  

Сист. No: 59069

- 514 -

Сп Ч J 80 r

Eckles, David L. et al.  Information Risk and the Cost of Capital / David L. Eckles, Martin Halek, Rongrong Zhang. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 81, 2014, N 4, с. 861-881. 

  

Сист. No: 58684

- 515 -

Сп Ч J 80 r

Spindler, Martin et al.  Asymmetric Information in the Market for Automobile Insurance: Evidence From Germany / Martin Spindler, Joachim Winter, Steffen Hagmayer. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 81, 2014, N 4, с. 781-801. 

  

Сист. No: 58690

- 516 -

Сп Ч J 80 r

Viauroux, Christelle.  Tax sharing in insurance markets: A Useful Parameterization / Christelle Viauroux. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 81, 2014, N 4, с. 907-941. 

  

Сист. No: 58687

Застраховане в България

- 517 -

Сп Ф 531 п

Драганов, Георги.  Как се изгражда имиджът на застрахователя, или коя е най-добрата реклама / Георги Драганов. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 12, с. 51-55. 

  

Сист. No: 58375

Образование

- 518 -

45615

Авдеева, Мариана.  За мястото на фразеологизмите при чуждоезиковото обучение / Мариана Авдеева. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 233-237. 

  

Сист. No: 58649

- 519 -

45648

Алексиева, Мария.  Актуализиране на учебните програми по пресжурналистика и съвременна журналистика в специалностите на ЦХН при БСУ и използване възможностите на електронното обучение / Мария Алексиева. // Образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда : Национална научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г., Бургас. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 53-68. 

  

Сист. No: 58616

- 520 -

45650

Бойчев, Бойчо и др.  Приложение на облачните технологии в дистанционното обучение / Бойчо Бойчев, Искрен Таиров. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 347-355. 

  

Сист. No: 58841

- 521 -

45554

Боянов, Калин.  Предимства при използване на международните стандарти за качество от групата на ISOобразованието / Калин Боянов. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 258-267. 

  

Сист. No: 59117

- 522 -

45546

Везиров, Венцислав.  Педагогически идеи от Германия и литературното обучение в България / Венцислав Везиров. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 382-386. 

  

Сист. No: 58449

- 523 -

45648

Вълчев, Генчо.  Прилагане на синергетичния подход при обучението на студентите за работа с хора с увреждане / Генчо Вълчев. // Образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда : Национална научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г., Бургас. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 107-116. 

  

Сист. No: 58617

- 524 -

45648

Ганева, Зорница.  Актуализиране на тренингови програме за социална работа / Зорница Ганева. // Образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда : Национална научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г., Бургас. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 117-124. 

  

Сист. No: 58618

- 525 -

45650

Ганева, Зорница.  Социалната компетентност - надежден компас в социалните взаимоотношения и публични комуникации / Зорница Ганева. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 265-273. 

  

Сист. No: 58814

- 526 -

45650

Динков, Милен.  Мобилното обучение във висшето образование - възможности и бъдещи перспективи / Милен Динков. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 274-286. 

  

Сист. No: 58815

- 527 -

45594

Желязкова, Лилия.  Образователни дефицити на морални ценности, правна култура и граждонски компетентности в българсокото училище в преход / Лилия Желязкова. // Етиката в българската правна система : Сборник статии. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, 357-371. 

  

Сист. No: 58720

- 528 -

45650

Йоргова, Юлия.  Разработване и реализиране на курс за външни потребители в дистанционна форма на обучение / Юлия Йоргова. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 221-235. 

  

Сист. No: 58803

- 529 -

45648

Казанджиева, Велина.  Актуализиране на учебните програми според изискванията в европейското образователно пространство за висше образование : (на примера на програма по "Пътнически агенции и транспорт в туризма") / Велина Казанджиева. // Образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда : Национална научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г., Бургас. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 212-223. 

  

Сист. No: 58622

- 530 -

45634

Кацарова, Антоанета.  Обучението чрез работа - бъдещ модел за участие на работодателите в създаване на квалифицирани кадри / Антоанета Кацарова. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 342-349. 

  

Сист. No: 58603

- 531 -

45650

Кирова, Гергана.  Някои характеристики на курса за е-обучение по английски език и повишаване мотивацията на студентите от дигиталното поколение / Гергана Кирова. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 323-340. 

  

Сист. No: 58838

- 532 -

45546

Личева, Милена.  Средното и висшето образование - колизии и перспективи / Милена Личева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 361-370. 

  

Сист. No: 58446

- 533 -

45650

Мавродиева, Елка.  Създаване сайт на центъра за дистанционно обучение в Бургаския свободен университет / Елка Мавродиева. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 287-298. 

  

Сист. No: 58824

- 534 -

45648

Манева, Мария и др.  Някои основни аспекти при актуализиране на чебните програми по "Банково счетоводство" и "Интернет комуникации" във ВУЗ, в съответствие с изискванията на пазара на труда / Мария Манева, Павлина Димитрова. // Образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда : Национална научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г., Бургас. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 125-133. 

  

Сист. No: 58619

- 535 -

45650

Минчев, Димитър.  Виртуална общност на академия за таланти по програмиране към университетски център за дистанционно обучение / Димитър Минчев. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 210-214. 

  

Сист. No: 58800

- 536 -

45650

Минчев, Димитър.  Продължаващо обучение чрез дигитално съдържание в курса за външни потребители "Академия за таланти по програмиране" към университетски център за дистанционно обучение / Димитър Минчев. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 215-220. 

  

Сист. No: 58801

- 537 -

45650

Неделчева, Даринка.  Създаване на виртуална библиотека на центъра за дистанционно обучение в Бургаския свободен университет / Даринка Неделчева. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 299-312. 

  

Сист. No: 58835

- 538 -

45650

Неделчева, Даринка.  Система за видеолекции и видеосеминари CISCO WEBEX / Даринка Неделчева. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 313-322. 

  

Сист. No: 58837

- 539 -

45648

Николова, Гергана.  За актуализацията на учебната програма по учебната дисциплина Счетоводна политика и финансов контрол / Гергана Николова. // Образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда : Национална научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г., Бургас. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 257-267. 

  

Сист. No: 58623

- 540 -

45650

Николова, Радостина Радева.  Разработване на електронен курс по английски език в платформата MOODLE за студенти - бакалавърски програми от ЦХН в БСУ / Радостина Радева Николова. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 341-346. 

  

Сист. No: 58840

- 541 -

45648

Орозова, Даниела Ананиева.  Връзка на учебното съдържание с практика въпроси и констатации / Даниела Ананиева Орозова. // Образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда : Национална научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г., Бургас. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 142-146. 

  

Сист. No: 58620

- 542 -

45634

Петрова, Маргаритка.  Иновативни подходи за бизнес обучение, образованието - една крачка по-близо до бизнеса / Маргаритка Петрова. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 125-130. 

  

Сист. No: 58484

- 543 -

45648

Сейменлийски, Камен и др.  Организация на практическо обучение за специалности по възобновяема енергетика / Камен Сейменлийски, Силвия Лецковска. // Образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда : Национална научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г., Бургас. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 166-179. 

  

Сист. No: 58621

- 544 -

45650

Съботинова, Диана.  Анализ на ефективността и ефикастността на електронните форми на дистанционно обучение / Диана Съботинова. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 236-257. 

  

Сист. No: 58804

- 545 -

45648

Шопова, Маргарита.  Висшето образование и потребностите на пазара на труда / Маргарита Шопова. // Образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда : Национална научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г., Бургас. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 43-52. 

  

Сист. No: 58615

- 546 -

Сп I 60

Машиах, В.  Програма за изследвания в областта на образованието UTDANNING2020 l Норвегия / В. Машиах. // INFO свят, 2014, N 4, с. 31-40. 

  

Сист. No: 59221

- 547 -

В А 36

Денков, Николай.  ЕК каза "Да" на програмата ни за наука и образование / Николай Денков. // Аз-буки, XXV, N 9, 26февр.-5 март 2015, с. 5-6. 

  

Сист. No: 59357

- 548 -

В К 263

Йорданова, Люба.  Колко е важно да бъдеш финансово грамотен / Люба Йорданова. // Капитал, N 1, 10-16 ян. 2015, с. 44-45. 

  

Сист. No: 58434

- 549 -

Сп Н 32

Коларов, Емануил.  Образованието на човека като гаранция за обществения ред / Емануил Коларов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 85-89. 

  

Сист. No: 58573

- 550 -

Сп Д 532

Шишманова, Пенка.  Електронната форма на дистанционното обучение – модерeн подход за усъвършенстване на професионалната квалификация / Пенка Шишманова. // Диалог. Електронно списание, 2014, N 3, с. 1-11. 

  

Сист. No: 59067

- 551 -

45615

Multicriteria approach to organization of teaching accounting . // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 180-183. 

  

Сист. No: 58642

Висше образование

- 552 -

45586

Александрова, Недялка.  Резултати и изводи от проучване сред студенти от специалност "Счетоводство и контрол" на ИУ - Варна / Недялка Александрова. // Качество на обучението във висшите училища : Сб. с докл. от кръгла маса с междунар. участие Варна, 17 май 2014 г.. - Варна : Стено, 2014, с. 133-142. 

  

Сист. No: 58679

- 553 -

45650

Ангелов, Пламен Ангелов.  Разработване на учебна документация за дистанционно обучение на тема "Въведение и класификация в системите за дистанционен контрол и мониторинг" / Пламен Ангелов Ангелов. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 258-264. 

  

Сист. No: 58812

- 554 -

45673

Антонова, Ваня.  Мястото на професионалното управление на проекти в системата на висшето образование / Ваня Антонова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 299-307. 

  

Сист. No: 59408

- 555 -

45586

Атанасова, Анита.  Рейтингова система на МОН за оценка качеството на висшето образование и икономически специалности, подготвящи регулирани професии / Анита Атанасова. // Качество на обучението във висшите училища : Сб. с докл. от кръгла маса с междунар. участие Варна, 17 май 2014 г.. - Варна : Стено, 2014, с. 64-86. 

  

Сист. No: 58655

- 556 -

45634

Блажева, Виолета.  Висшето образование и бизнесът в патньорство при обучението на студентите от специалност "Аграрна икономика" / Виолета Блажева. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 159-165. 

  

Сист. No: 58521

- 557 -

45634

Богданова, Маргарита.  Стратегическо партньорство между висшите училища и бизнеса / Маргарита Богданова. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 218-224. 

  

Сист. No: 58543

- 558 -

45634

Борисова Александрова, Александрина.  Участие на бизнеса в учебния процес - модели за партньорство / Александрина Борисова Александрова. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 324-330. 

  

Сист. No: 58589

- 559 -

45586

Василева, Бистра.  Наръчник за разработване, мониторинг и одит на учебни планове и програми / Бистра Василева. // Качество на обучението във висшите училища : Сб. с докл. от кръгла маса с междунар. участие Варна, 17 май 2014 г.. - Варна : Стено, 2014, с. 143-156. 

  

Сист. No: 58681

- 560 -

45586

Василева, Бистра и др.  Качество на обучение и административно обслужване на студентите-бакалаври в Икономически университет - Варна / Бистра Василева, Събка Пашова, Елица Узунова. // Качество на обучението във висшите училища : Сб. с докл. от кръгла маса с междунар. участие Варна, 17 май 2014 г.. - Варна : Стено, 2014, с. 110-128. 

  

Сист. No: 58662

- 561 -

45634

Василева, Стелиана.  Брандингът в контекста на висшето образование / Стелиана Василева. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 200-210. 

  

Сист. No: 58539

- 562 -

45634

Веселинова, Надежда.  Насоки за развитие обучението в съответствие с изискванията на стратегия Европа 2020 / Надежда Веселинова. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 281-290. 

  

Сист. No: 58577

- 563 -

45634

Господинов, Юлиян.  Връзката висше училище - общини при обучението в специалност "Публична администрация" / Юлиян Господинов. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 306-316. 

  

Сист. No: 58581

- 564 -

45546

Григоров, Атанас.  За "излишните" дисциплини и за необходимато знание / Атанас Григоров. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 326-332. 

  

Сист. No: 58415

- 565 -

45634

Денева, Анета.  Участието на бизнеса в обучението по отрасловите специалности - проблеми и възможности / Анета Денева. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 213-217. 

  

Сист. No: 58540

- 566 -

45586

Димова, Дочка.  Основни елементи на системата за оценяване и поддържане качеството на обучение в Аграрен университет - Пловдив / Дочка Димова. // Качество на обучението във висшите училища : Сб. с докл. от кръгла маса с междунар. участие Варна, 17 май 2014 г.. - Варна : Стено, 2014, с. 129-132. 

  

Сист. No: 58666

- 567 -

45634

Захариев, Андрей.  Платформата TURNITIN като стандарт за качество на дипломните работи в магистърска програма "FINANCIAL MANAGEMENT" / Андрей Захариев. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 133-141. 

  

Сист. No: 58515

- 568 -

45634

Захариева, Галина.  За моделите на взаимодействие между бизнеса и образователните институци / Галина Захариева. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 243-247. 

  

Сист. No: 58560

- 569 -

45634

Иванова, Зоя.  Участие на индустриалните предприятия в учебния процес на студентите от специалност "Индустриална бизнес икономика" / Зоя Иванова. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 299-305. 

  

Сист. No: 58579

- 570 -

45634

Иванова, Петя.  Висшето образование в областта на туризма като част от стратегията за развитието на сектора / Петя Иванова. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 181-190. 

  

Сист. No: 58529

- 571 -

45634

Илиев, Драгомир.  Алумни организациите като средство за трансфер на знания от практиката към обучаемите / Драгомир Илиев. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 248-254. 

  

Сист. No: 58564

- 572 -

45634

Илийчовски, Светослав.  "Висшето образование - науката - бизнесът" - ръка за ръка / Светослав Илийчовски. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 273-280. 

  

Сист. No: 58569

- 573 -

45650

Камарашев, Георги Василев.  Изпълнение на проект BG051PO001-4.3.04-0016 "Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на център за дистанционно обучение към НВУ "Васил Левски" / Георги Василев Камарашев. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 120-124. 

  

Сист. No: 58755

- 574 -

45634

Кирков, Виктор.  Формирането на личности качества в процеса на обучение - предпоставка за успешна реализация / Виктор Кирков. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 338-341. 

  

Сист. No: 58601

- 575 -

45634

Колева, Росица и др.  Сътрудничеството между академията и бизнеса - за успешен старт на кариерното развитие / Росица Колева, Людмила Дончева. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 267-272. 

  

Сист. No: 58568

- 576 -

45650

Коцева, Татяна Иванова.  Дистанционното обучение в социалните науки като алтернатива за качествено обучение / Татяна Иванова Коцева. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 188-198. 

  

Сист. No: 58798

- 577 -

45650

Куртева, Галина.  Дистанционното обучение като алтернатива на обучението през 21 век / Галина Куртева. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 96-104. 

  

Сист. No: 58740

- 578 -

45650

Лазаров, Андон.  Разработване на електронен курс по дисциплината "Мобилни комуникации в бизнеса" за дистанционно обучение / Андон Лазаров. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 114-119. 

  

Сист. No: 58753

- 579 -

45546

Ламбев, Иван.  Социалните науки в съвременното икономическо образование / Иван Ламбев. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 358-363. 

  

Сист. No: 58423

- 580 -

45634

Лилова, Румяна.  Финансиране на висшето образование в съответствие с конкретните изисквания на бизнеса / Румяна Лилова. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 225-232. 

  

Сист. No: 58546

- 581 -

45650

Лукова, Калина.  За съдържателните експликации в дистанционен курс на обучение / Калина Лукова. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 105-113. 

  

Сист. No: 58752

- 582 -

45634

Маринова, Кремена.  Приложение на мобилните устройства в обучението по специалност "Бизнес информатика" / Кремена Маринова. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 65-72. 

  

Сист. No: 58468

- 583 -

45650

Мерджанов, Иван.  Развиване на ключови компетенции в процеса на електронното обучение в академичен контекст / Иван Мерджанов. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 125-138. 

  

Сист. No: 58765

- 584 -

45586

Мирчев, Мартин и др.  Анкетните проучвания като метод за оценка на удовлетвореността от качеството на обучение в МУ - Варна / Мартин Мирчев, Соня Колева. // Качество на обучението във висшите училища : Сб. с докл. от кръгла маса с междунар. участие Варна, 17 май 2014 г.. - Варна : Стено, 2014, с. 101-109. 

  

Сист. No: 58661

- 585 -

45615

Митева Йорданова, Минка.  Проект на модули от информационна система за административно обслужване на профилираща катедра в технически университет - Габрово / Минка Митева Йорданова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 2. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 302-307. 

  

Сист. No: 58627

- 586 -

45650

Монова-Желева, Мария Христова и др.  Методология за обучение по математика чрез 3D сериозни игри / Мария Христова Монова-Желева, Янислав Панайотов Желев. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 147-158. 

  

Сист. No: 58786

- 587 -

45650

Начева, Гергана.  Разбиране на медийните послания в контекста на дигиталните форми на обучение / Гергана Начева. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 199- 209. 

  

Сист. No: 58799

- 588 -

45650

Николова, Евгения и др.  УЕБ-базирано обучение с интердисцисциплинарен и проекто-ориентиран подход - един ефикасен подход в обучението на студентите / Евгения Николова, Мария Нейчева. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 139-146. 

  

Сист. No: 58771

- 589 -

45634

Николова, Марина.  Възможности за участие на бизнеса в обучението и реализацията на аграрикономисти / Марина Николова. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 166-180. 

  

Сист. No: 58525

- 590 -

45634

Николова, Румяна.  Възможности за партньорство между бизнеса и висшите училища / Румяна Николова. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 350-355. 

  

Сист. No: 58605

- 591 -

45634

Парашкевова, Евелина.  Методи за активно обучение на студентите / Евелина Парашкевова. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 81-88. 

  

Сист. No: 58472

- 592 -

45586

Пашова, Събка.  Център за качество на обучението при Икономически университет - Варна: опит и предизвикателства / Събка Пашова. // Качество на обучението във висшите училища : Сб. с докл. от кръгла маса с междунар. участие Варна, 17 май 2014 г.. - Варна : Стено, 2014, с. 5-16. 

  

Сист. No: 58634

- 593 -

45546

Петков, Пламен.  Състояние и тенденции на висшето образование в България / Пламен Петков. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 338-345. 

  

Сист. No: 58421

- 594 -

45586

Попова, Марияна и др.  Действащи системи за управление на качеството в МУ - Варна - предимства и недостатъци / Марияна Попова, Соня Колева, Мартин Мирчев. // Качество на обучението във висшите училища : Сб. с докл. от кръгла маса с междунар. участие Варна, 17 май 2014 г.. - Варна : Стено, 2014, с. 157-168. 

  

Сист. No: 58682

- 595 -

45634

Радулова, Анелия.  Модернизацията на висшето образование - необходимост, проблеми, перспективи / Анелия Радулова. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 233-242. 

  

Сист. No: 58551

- 596 -

45554

Станев, Велин.  За глобализирането на България - няколко въпроса извън "обичайния" дискурс / Велин Станев. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 96-105. 

  

Сист. No: 58965

- 597 -

45634

Стоянова, Даниела Стоянова.  Основни стратегии за развитие на висшето образование в България / Даниела Стоянова Стоянова. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 331-337. 

  

Сист. No: 58592

- 598 -

45634

Стоянова, Наталия.  Използване на ENTERPRISEONE в обучението на студентите от специалност "Индустриална бизнес икономика" / Наталия Стоянова. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 191-199. 

  

Сист. No: 58535

- 599 -

45634

Стоянова, Станислава.  Взаимодействието между университет и бизнес - предизвикателства и тенденции за развитие / Станислава Стоянова. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 317-323. 

  

Сист. No: 58582

- 600 -

45634

Тодорова, Таня.  Висшето образование, бизнес секторът и държавата в контекста на стратегия "Европа 2020" / Таня Тодорова. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 291-298. 

  

Сист. No: 58578

- 601 -

45634

Филипова, Теодора.  Приложение на CASE STUDY при обучение на студенти чрез съдействие на бизнеса / Теодора Филипова. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 48-54. 

  

Сист. No: 58445

- 602 -

45634

Футекова, Наталия и др.  Проблеми при внедряване на MRP системите в учебните програми на университетите / Наталия Футекова, Теодора Мошолова. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 59-64. 

  

Сист. No: 58461

- 603 -

45615

Халачев, Петър.  Съвременни технологии при проектиране на Web-базирана система за обучение / Петър Халачев. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 2. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 2921-297. 

  

Сист. No: 58625

- 604 -

45615

Халачев, Петър и др.  Web-базирана система за обучение и резултати от приложението / Петър Халачев, Николай Тодоров. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 2. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 287-291. 

  

Сист. No: 58614

- 605 -

45634

Цветанов Борисов, Христо.  Тясната връзка между бизнеса и висшето образование, ключът към подготовката на висококвалифицирани кадри, работещи в полза на аграрния сектор и на обществото / Христо Цветанов Борисов. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 356-361. 

  

Сист. No: 58606

- 606 -

45586

Цветков, Константин и др.  Бенчмаркинг на бизнес ориентираните магистърски програми по маркетинг / Константин Цветков, Бистра Василева. // Качество на обучението във висшите училища : Сб. с докл. от кръгла маса с междунар. участие Варна, 17 май 2014 г.. - Варна : Стено, 2014, с. 51-63. 

  

Сист. No: 58637

- 607 -

45634

Шишманова, Пенка.  Състояние и предизвикателства пред развитието на специалностите в стопанска академия "Д. А. Ценов" в съответствие с потребностите на бизнеса / Пенка Шишманова. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 255-266. 

  

Сист. No: 58567

- 608 -

45554

Ядков, Георги и др.  Нагласа на студентите в магистърска програма "Мениджмънт за организационно съвършенство" за учене чрез мобилини технологии / Георги Ядков, Веселина Пеневска. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 381-392. 

  

Сист. No: 59135

- 609 -

45634

Янков, Никола.  Полиадите като рамка за модерно маркетингово обучение / Никола Янков. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 148-158. 

  

Сист. No: 58519

- 610 -

Сп I 60

Главеев, П.  Стратегически цели и мерки за развитие на научните изследвания в Германия / П. Главеев. // INFO свят, 2014, N 4, с. 24-30. 

  

Сист. No: 59219

- 611 -

Сп I 60

Дърмонова, Л.  Прилагане на стратегията за научни изследвания, технологии и иновации в Австрия / Л. Дърмонова. // INFO свят, 2014, N 4, с. 18-24. 

  

Сист. No: 59216

- 612 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Политики за насърчаване на трансфера и комерсиализацита на финансиране с обществени средства научни изследвания / Й. Илиев. // INFO свят, 2014, N 4, с. 3-12. 

  

Сист. No: 59210

- 613 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Финансиране на публични изследователски спин-оф фирми / М. Стоянова. // INFO свят, 2014, N 4, с. 12-18. 

  

Сист. No: 59213

- 614 -

Сп П 186

Иванова, Петя.  Предизвикателства пред висшето образование в областта на туризма / Петя Иванова. // Панорама на труда, 2014, N 9-10, с. 11-20. 

  

Сист. No: 58329

- 615 -

Сп О 174

Либих, Кристиан.  Добри практики в обслужването на студенти и работа на кариерната служба в Университета на Лихтенщайн, Вадуц, Княжество Лихтенщайн / Кристиан Либих. // Образование, XXIII, 2014, N 6, с. 106-111. 

  

Сист. No: 58638

- 616 -

Сп О 174

Трайкова, Силвия.  Очаквания и потребности на студентите при общуването с преподавателите / Силвия Трайкова. // Образование, XXIII, 2014, N 6, с. 79-88. 

  

Сист. No: 58636

Висше образование в България

- 617 -

45650

Алексиева, Мария.  Варианти на структурни модели за представяне на електронно учебно съдържание в курсове за дистанционно обучение / Мария Алексиева. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 54-70. 

  

Сист. No: 58731

- 618 -

45650

Алексиева, Мария и др.  Измерване удовлетвореността от проведено обучение по проект"Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение при БСУ - възможност за учене през целия живот" / Мария Алексиева, Йорданка Николова. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 15-33. 

  

Сист. No: 58706

- 619 -

45634

Бойчев, Бойчо.  Използване на облачно базираното образование за подобряване на преподаването и изучаването на специализираните предмети от специалност "Бизнес информатика" / Бойчо Бойчев. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 89-98. 

  

Сист. No: 58475

- 620 -

45650

Бузов, Емил.  Електронната платформа - център за развитие на формалното и неформалното образование / Емил Бузов. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с.34-42. 

  

Сист. No: 58709

- 621 -

45650

Димов, Сава.  За някои нови елементи при емитирането на евробанкноти от серия "Европа", използвани при дистанционно обучение на потребители / Сава Димов. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 159-178. 

  

Сист. No: 58788

- 622 -

45650

Жечева, Веселина.  Софтуерни решения при реализиране на електронни форми на дистанционно обучение във висшето обр / Веселина Жечева. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 81-95. 

  

Сист. No: 58734

- 623 -

45615

Иванова, Райна.  Разработване на модул за електронно обучение / Райна Иванова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 305-309. 

  

Сист. No: 58647

- 624 -

45650

Иновации в прилагане на електронни форми за дистанционно обучение.. или за проект "Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ - възможност за учене през целия живот"  / Мария Ст. Алексиева. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 6-14. 

  

Сист. No: 58698

- 625 -

45650

Меняев, М. Ф.  Интерактивная организация процесса обучения / М. Ф. Меняев. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 42-53. 

  

Сист. No: 58711

- 626 -

45650

Орозова, Даниела Ананиева.  Електронни курсове чрез scorm стандарт / Даниела Ананиева Орозова. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 71-80. 

  

Сист. No: 58732

- 627 -

45634

Петков, Пламен.  Оценка на удовлетвореността от проведените семинарни занятия с представители на практиката и от посещението в реална работна среда на студентите от специалност "Статистика и иконометрия" с факторен анализ / Пламен Петков. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 37-47. 

  

Сист. No: 58444

- 628 -

45650

Попова, Диана.  Качества и умения на обучаваните в дистанционни курсове / Диана Попова. // Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 28-29 ноем. 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 179-187. 

  

Сист. No: 58790

- 629 -

45634

Тачев, Теодор.  Облачни изчисления в електронното обучение / Теодор Тачев. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 116-124. 

  

Сист. No: 58479

Висше образование за икономисти

- 630 -

45634

Атанасов, Атанас.  Актуални аспекти на дистанционното обучение по счетоводство и одит на нефинансовите предприятия в ОКС "магистър" към СА "Д. А. Ценов" / Атанас Атанасов. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 142-147. 

  

Сист. No: 58517

- 631 -

45595

Великов, Никола.  Обучението по обща икономическа теория - с големи дефекти и скромни ефекти / Никола Великов. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 413-419. 

  

Сист. No: 58826

- 632 -

45595

Лулански, Пано.  Обучението по политическа икономия в България - минало и настояще / Пано Лулански. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 394-412. 

  

Сист. No: 58825

- 633 -

45546

Михалева, Николета.  Гражданската култура във висшето икономическо образование / Николета Михалева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 333-337. 

  

Сист. No: 58416

- 634 -

45595

Пиримова, Вера.  Политическата икономия и учебната дисциплина "Икономически растеж" / Вера Пиримова. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 504-514. 

  

Сист. No: 58909

- 635 -

45595

Преждарова, Вероника.  Проблеми на обучението нова специалност "Политическа икономия" - гледната точка на един студент / Вероника Преждарова. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 525-538. 

  

Сист. No: 58911

- 636 -

45595

Чавдарова, Мария.  Идеологическото измерение на политическата икономия / Мария Чавдарова. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 489-497. 

  

Сист. No: 58903

- 637 -

45595

Чипев, Пламен.  Съдържание и особености на обучението в академичния курс "Основни модели в политическата икономия" / Пламен Чипев. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 498-503. 

  

Сист. No: 58904

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 638 -

45554

Алексиев, Орлин.  Държавата, управлението и опазването на околната среда / Орлин Алексиев. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 115-130. 

  

Сист. No: 58971

- 639 -

45615

Стойчев, Пенчо и др.  Климатични фактори имащи принос към нивата на замърсяване на въздуха в урбанизирани територии на Централна северна България / Пенчо Стойчев, Розалина Чутуркова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 1. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 391-398. 

  

Сист. No: 58646

- 640 -

Сп А 255

Киселинните дъждове и земеделието . // Агробизнесът, XIII, 2015, N 2, с. 33, 35. 

  

Сист. No: 59026

- 641 -

Сп З 544 к

Национални стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние . // Земеделска кооперация, XXII, 2014, N 12, с. 11-15. 

  

Сист. No: 58344

Екология

- 642 -

45554

Григовор, Симеон.  Устойчивото развитие като двигател за иновации / Симеон Григовор. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 67-76. 

  

Сист. No: 58960

- 643 -

45585

Маринова, Величка Пеева.  Състояние на рециклирането на хартия в България / Величка Пеева Маринова. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 149-159. 

  

Сист. No: 58843

- 644 -

45554

Нешева-Кьосева, Нинел.  Метрики на устойчивото развитие / Нинел Нешева-Кьосева. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 697-711. 

  

Сист. No: 59199

- 645 -

Сп А 25

Димитрова, Цветелина.  Глобалното затопляне / Цветелина Димитрова. // Агрозона, 2012, N 8, с. 28-31. 

  

Сист. No: 59138

- 646 -

Сп А 25

Димитрова, Цветелина.  Ще станат ли богатите по-богати и бедните по-бедни / Цветелина Димитрова. // Агрозона, 2012, N 11, с. 28-31. 

  

Сист. No: 59154

- 647 -

Сп М 68 э

Рогожина, Н.  Развивающиеся страны: проблемы экологии и развития / Н. Рогожина. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 11, с. 88-97. 

  

Сист. No: 58452

Математическо моделиране

- 648 -

45637

Nikolova, Elena V. et al.  Mathematical modeling of the migration of human populations / Elena V. Nikolova, Ivan P. Jordanov, Nikolay K. Vitanov. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 474-483. 

  

Сист. No: 59222

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 649 -

Сп Б 973

Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им . // Бюджетът, 24, 2015, N 1, с. 23-36. 

  

Сист. No: 59036

Здравеопазване

- 650 -

45546

Владимирова, Милена и др.  Хармонизация на здвните политики на България, СЗО, ЕС / Милена Владимирова, Наташка Данова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 290-301. 

  

Сист. No: 58414

- 651 -

45546

Цветков, Орлин Веселинов.  Здравна политика в условия на криза / Орлин Веселинов Цветков. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 257-261. 

  

Сист. No: 58409

- 652 -

Сп Н 32

Гончев, Владимир.  Неравенства в здравеопазването - проблеми в Европейския съюз и България / Владимир Гончев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 37-41. 

  

Сист. No: 58553

- 653 -

Сп А 582

Димитров, Димитър Ат. и др.  Разходи за здравеопазване в условия на криза / Димитър Ат. Димитров, Магдалена Баймакова, Георги Т. Попов. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 4, с. 69-84. 

  

Сист. No: 58388

Здравеопазване в България

- 654 -

45585

Николова-Атанасова, Калиопа Николаева.  Пречки пред оптимизирането на финансите в българската здравна система / Калиопа Николаева Николова-Атанасова. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 318-327. 

  

Сист. No: 58862

Енергетика

- 655 -

45595

Боянова, Невена.  Европейска регулаторна рамка на пазара на електроенергия и влиянието и върху българския електроенергиен пазар / Невена Боянова. // Политическа икономия и икономическа теория : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 219-225. 

  

Сист. No: 58792

- 656 -

45615

Найденов, Николай и др.  Съвременна постановка, нормативни изисквания и тенденции за постигане на енергийна ефективност / Николай Найденов, Румен Киров. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 1. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 139-144. 

  

Сист. No: 58643

- 657 -

Сп Г 621 БСУ

Димитров, Недялко Костадинов.  Енергия от вакуум / Недялко Костадинов Димитров. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 537-541. 

  

Сист. No: 58586

- 658 -

Сп Г 621 БСУ

Паскалев, Панайот.  Биогоривата - приложение и перспективи / Панайот Паскалев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 542-549. 

  

Сист. No: 58587

- 659 -

Сп И 502

Бобанац, Бранислава.  Източното Средиземноморие - газовата алтернатива за Европа / Бранислава Бобанац. // Икономика, 2015, N 45, с. 40-43. 

  

Сист. No: 58482

- 660 -

Сп П 89 тп

Зиядуллаева, Лола.  Мировой рынок природного газа: основные тренды развития / Лола Зиядуллаева. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 12, с. 60-64. 

  

Сист. No: 58989

- 661 -

Сп А 255

Маринова, Станислава.  Инсталации за биогаз - разумното решение / Станислава Маринова. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 2, с. 39, 41. 

  

Сист. No: 59028

- 662 -

Сп Ю 371

Машкин, Любен.  Работна форма на балансите на топлоносителите и на топлинната енергия - Форма 2 / Любен Машкин. // Ютилитис, XIII, 2015, N 1, с. 38-41. 

  

Сист. No: 59345

- 663 -

Сп Г 368

Методиев, Калоян.  Уроците от "Южен поток" / Калоян Методиев. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 1, с. 5-17. 

  

Сист. No: 59276

- 664 -

Сп Ю 371

Русев, Румен.  Конкурентни ли са вече ВЕИ на ТЕЦ? / Румен Русев. // Ютилитис, XIII, 2015, N 1, с. 46-49. 

  

Сист. No: 59346

Селско стопанство. Горско стопанство

- 665 -

45547

Годжаева, Эльмира.  Развитие аграрной сферы как одного из главных направлений стратегии диверсификации экономики / Эльмира Годжаева. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 299-306. 

  

Сист. No: 59309

- 666 -

45547

Димитрова-Монева, Ивелина.  Икономическо развитие и миграция в селските райони / Ивелина Димитрова-Монева. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 140-145. 

  

Сист. No: 58372

- 667 -

45547

Дудар, Тарас и др.  Маркетинговая кооперация товаропроизводителей органической сельскохозяйственной продукции в Украине / Тарас Дудар, Оксана Дудар. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 103-110. 

  

Сист. No: 59305

- 668 -

45547

Йоновска, Илка.  Агролесовъдството - перспективен източник на приходи и ползи / Илка Йоновска. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 129-134. 

  

Сист. No: 58356

- 669 -

45547

Маркина, Елена и др.  Совершенствование методов государственной поддержки сельскохозяйственных организаций Росси / Елена Маркина, Антонина Ряховская. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 33-43. 

  

Сист. No: 59295

- 670 -

45547

Младенова, Соня.  Cynara cardunculus като алтернативен източник на доходи в селските райони / Соня Младенова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 152-156. 

  

Сист. No: 58380

- 671 -

45547

Николова, Таня.  Алтернативни източници на доход в северозападния район на планиране (винен туризъм) / Таня Николова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 146-151. 

  

Сист. No: 58377

- 672 -

45547

Сабитова, Надия.  Субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей в Республике Татарстан / Надия Сабитова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 151-156. 

  

Сист. No: 59306

- 673 -

45547

Садыгов, Анар.  Основные приоритеты, цель и задачи развития аграрного сектора в Азербайджанской республике / Анар Садыгов. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 79-88. 

  

Сист. No: 59304

- 674 -

45547

Стоилова, Гергана.  Иновациите - фактор за растеж на селското стопанство / Гергана Стоилова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 110-115. 

  

Сист. No: 58337

- 675 -

45547

Стоянова, Зорница.  Проектно финансиране на лозаро-винарския сектор в България - тенденции и перспективи / Зорница Стоянова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 212-217. 

  

Сист. No: 58427

- 676 -

45547

Тонова, Гергана.  Иновациите и трансферът на знания като ключови инструменти за развитието на селските райони / Гергана Тонова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 116-121. 

  

Сист. No: 58343

- 677 -

45547

Тупчий, Оксана.  Экономическая эффективность воспроизводства интенсивных многолетних насаждений в сельскохозяйственных предприятиях / Оксана Тупчий. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 402-407. 

  

Сист. No: 59329

- 678 -

45547

Узун, Несрин.  Специфични аспекти на инвестиционно-строителния процес на селскостопански сгради / Несрин Узун. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 87-93. 

  

Сист. No: 58324

- 679 -

45547

Фархади, Пюстя.  Повышение конкурентоспособности аграрного сектора Азербайджана / Пюстя Фархади. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 383-394. 

  

Сист. No: 59327

- 680 -

45547

Цветков, Орлин Веселинов.  Здравно обслужване на селското население / Орлин Веселинов Цветков. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 94-98. 

  

Сист. No: 58331

- 681 -

45547

Шелухина, Елена.  Низкая цена земли - препятствие становлению рыночных отношений на селе / Елена Шелухина. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 375-379. 

  

Сист. No: 59318

- 682 -

Сп Н 32

Салимова, Боряна и др.  Българските и румънските земеделски стопани за ПРСР - сравнителен анализ / Боряна Салимова, Тодор Тодоров. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2014, с. 100-104. 

  

Сист. No: 58533

- 683 -

Сп А 25

Актуална информация за зърнените пазари . // Агрозона, 2012, N 7, с. 22-23, 26. 

  

Сист. No: 59131

- 684 -

Сп И 502

Александров, Александър.  Иновации в земеделието / Александър Александров. // Икономика, 2015, N 45, с. 96-98. 

  

Сист. No: 58483

- 685 -

Сп А 25

Александрова, Лилия.  Семейните ферми са основата на ОСП / Лилия Александрова. // Агрозона, 2014, N 30, с. 44-45. 

  

Сист. No: 59272

- 686 -

Сп А 25

Александрова, Лилия.  Кооперациите - успешен модел на стопанисване на горите / Лилия Александрова. // Агрозона, 2014, N 35, с. 48-50. 

  

Сист. No: 59331

- 687 -

Сп А 25

Александрова, Лилия.  Кооперациите са основния играч при износа / Лилия Александрова. // Агрозона, 2014, N 36, с. 10-11. 

  

Сист. No: 59334

- 688 -

Сп А 25

Александрова, Лилия.  Доза защита срещу промените в климата / Лилия Александрова. // Агрозона, 2014, N 37, с. 30-33. 

  

Сист. No: 59372

- 689 -

Сп А 25

Ангелова, Сийка и др.  Грах: Перспективи / Сийка Ангелова, Славка Калъпчиева. // Агрозона, 2014, N 36, с. 40-42. 

  

Сист. No: 59349

- 690 -

Сп А 255

Бабанац, Бранислава.  Общата селскостопанска политика допълва националната / Бранислава Бабанац. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 1, с. 34-35. 

  

Сист. No: 58481

- 691 -

Сп А 25

Байков, Байко Димитров.  Българи решават енергийните проблеми на Европа / Байко Димитров Байков. // Агрозона, 2013, N 25, с. 28-31. 

  

Сист. No: 59195

- 692 -

Сп А 25

Балева, Златина.  Подкрепа за винопроизводството / Златина Балева. // Агрозона, 2014, N 37, с. 18-20. 

  

Сист. No: 59371

- 693 -

Сп А 25

Балева, Златина.  Възможности за инвестиции в рибарство и аквакултури / Златина Балева. // Агрозона, 2014, N 39, с. 16-18. 

  

Сист. No: 59385

- 694 -

Сп А 25

Банев, Банко.  Семейните ферми - критична точка / Банко Банев. // Агрозона, 2014, N 30, с. 38-43. 

  

Сист. No: 59269

- 695 -

Сп А 25

Високата производителност означава стабилни цени . // Агрозона, 2013, N 26, с. 8-9. 

  

Сист. No: 59203

- 696 -

Сп А 25

Вълканов, Николай.  Бюджет Земеделие 2014 - много обещания, реалистични или не? / Николай Вълканов. // Агрозона, 2013, N 27, с. 10-11. 

  

Сист. No: 59225

- 697 -

Сп А 25

Вълканов, Николай.  Тютюнът - проблеми и рашения / Николай Вълканов. // Агрозона, 2014, N 29, с. 20-21. 

  

Сист. No: 59258

- 698 -

Сп А 25

Вълканов, Николай.  Производството на свине с бъдеще в България / Николай Вълканов. // Агрозона, 2014, N 33, с. 8-10. 

  

Сист. No: 59298

- 699 -

Сп А 25

Вълков, Иван.  Мярка 4 най-атрактивна в новата ПРСР / Иван Вълков. // Агрозона, 2014, N 35, с. 16-18. 

  

Сист. No: 59324

- 700 -

Сп З 54

Гаджалска, Нели и др.  За потенциалното замърсяване на почвата и растителната продукция при използване на органоминерален тор / Нели Гаджалска, Ивайло Вълчовски, Юрий Енакиев. // Земеделие плюс, 2015, N 1, с. 21-25. 

  

Сист. No: 59319

- 701 -

Сп А 25

Георгиева, Александрина.  Най-сладкото богатство / Александрина Георгиева. // Агрозона, 2014, N 33, с. 56-57. 

  

Сист. No: 59308

- 702 -

Сп А 25

Джендов, Георги.  Медът носи положително салдо в родния износ / Георги Джендов. // Агрозона, 2012, N 7, с. 8-9. 

  

Сист. No: 59130

- 703 -

Сп А 25

Джендов, Георги.  Пчелите се грижат за благото на човечеството / Георги Джендов. // Агрозона, 2012, N 8, с. 13-14, 18. 

  

Сист. No: 59133

- 704 -

Сп А 25

Джендов, Георги.  Скумрията се завръща / Георги Джендов. // Агрозона, 2012, N 10, с. 14-15. 

  

Сист. No: 59139

- 705 -

Сп А 25

Джендов, Георги.  Внезапни обрати и крехко малиново бъдеще / Георги Джендов. // Агрозона, 2012, N 10, с. 20-22. 

  

Сист. No: 59143

- 706 -

Сп А 25

Джендов, Георги.  Прасета под арест в Карапелит / Георги Джендов. // Агрозона, 2013, N 26, с. 34-35. 

  

Сист. No: 59214

- 707 -

Сп А 25

Джендов, Георги.  Златни късове под земята / Георги Джендов. // Агрозона, 2013, N 26, с. 46-48. 

  

Сист. No: 59217

- 708 -

Сп А 25

Джентов, Георги.  Бизнес в хармония с природните закони / Георги Джентов. // Агрозона, 2013, N 25, с. 34-36. 

  

Сист. No: 59198

- 709 -

Сп З 54

Донкова, Радка и др.  Влияние на сеитбообращенията върху микробиологичната активност на почвата / Радка Донкова, Тотка Митова. // Земеделие плюс, 2014, N 9-10, с. 13-15. 

  

Сист. No: 58373

- 710 -

Сп З 544 к

Драгнев, Петър.  Възможностите, които дава на кооперациите навият програмен период на ОСП / Петър Драгнев. // Земеделска кооперация, XXIII, 2015, N 1, с. 5-16. 

  

Сист. No: 59031

- 711 -

Сп А 25

Дъбнишка, Таня.  Позеленяването - новото предизвикателство / Таня Дъбнишка. // Агрозона, 2014, N 36, с. 16-18. 

  

Сист. No: 59337

- 712 -

Сп А 25

Дъбнишка, Таня.  Да стартираш бизнес на село / Таня Дъбнишка. // Агрозона, 2014, N 38, с. 16-19. 

  

Сист. No: 59376

- 713 -

Сп А 25

Зърнен гигант в сърцето на Източна Европа . // Агрозона, 2014, N 28, с. 16-18. 

  

Сист. No: 59238

- 714 -

Сп А 25

Иванов, Божидар.  Зърненият сектор - глобален пазар и вътрешни резерви / Божидар Иванов. // Агрозона, 2014, N 30, с. 28-31. 

  

Сист. No: 59266

- 715 -

Сп А 25

Иванов, Божидар.  Българското мляко - поглед в бъдещето / Божидар Иванов. // Агрозона, 2014, N 32, с. 16-19. 

  

Сист. No: 59281

- 716 -

Сп А 25

Иванов, Божидар.  Зърнена криза ? Не и тази година / Божидар Иванов. // Агрозона, 2014, N 34, с. 16-19. 

  

Сист. No: 59311

- 717 -

Сп А 25

Иванов, Божидар.  Пазарът на месо - перспективи и трудности / Божидар Иванов. // Агрозона, 2014, N 35, с. 20-23. 

  

Сист. No: 59325

- 718 -

Сп А 25

Иванов, Божидар.  С 2-3% повече мляко след падането на млечните квоти / Божидар Иванов. // Агрозона, 2014, N 35, с. 24-25. 

  

Сист. No: 59326

- 719 -

Сп А 25

Иванов, Божидар.  Последствия от руското ембарго / Божидар Иванов. // Агрозона, 2014, N 36, с. 20-23. 

  

Сист. No: 59339

- 720 -

Сп А 25

Иванов, Божидар и др.  Зелени плащания в сметката / Божидар Иванов, Петър Кировски. // Агрозона, 2014, N 34, с. 20-22. 

  

Сист. No: 59313

- 721 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Земеделието на Великобритания / Петко Иванов. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 1, с. 23-25. 

  

Сист. No: 58478

- 722 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Царевичният пояс на САЩ - най-големият производител на царевица и соя в света / Петко Иванов. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 1, с. 48-49. 

  

Сист. No: 58488

- 723 -

Сп З 54

Изменчивост на количествени признаци при различни произходи Стевия . // Земеделие плюс, 2015, N 1, с. 15-17. 

  

Сист. No: 59317

- 724 -

Сп А 25

Има ли риба, няма ли? . // Агрозона, 2013, N 27, с. 26-32. 

  

Сист. No: 59232

- 725 -

Сп А 25

Испания намалява зависимостта си от вноса с напояването . // Агрозона, 2014, N 33, с. 42-46. 

  

Сист. No: 59307

- 726 -

Сп А 25

Йонкова, Марта.  Нововъведенията срещат съпротива / Марта Йонкова. // Агрозона, 2013, N 18, с. 8-10. 

  

Сист. No: 59163

- 727 -

Сп А 25

Йонкова, Марта.  Нов сорт ГМ царевица скоро на полетата в ЕС / Марта Йонкова. // Агрозона, 2013, N 27, с. 22-23. 

  

Сист. No: 59231

- 728 -

Сп А 25

Йонкова, Марта и др.  Спад в продажбите на агротехника / Марта Йонкова, Лилия Александрова. // Агрозона, 2014, N 39, с. 48-49. 

  

Сист. No: 59388

- 729 -

Сп А 25

Китайска розова стъпка . // Агрозона, 2014, N 39, с. 64-65. 

  

Сист. No: 59390

- 730 -

Сп А 25

Кожухарова, Маргарита.  Война с цвят на разтопено злато / Маргарита Кожухарова. // Агрозона, 2013, N 17, с. 16-17. 

  

Сист. No: 59162

- 731 -

Сп А 25

Консумираме повече риба . // Агрозона, 2014, N 33, с. 16-17. 

  

Сист. No: 59300

- 732 -

Сп А 25

Костова, Лилия.  Новата мода - компост / Лилия Костова. // Агрозона, 2014, N 38, с. 56-60. 

  

Сист. No: 59384

- 733 -

Сп А 25

Къде сме ние? . // Агрозона, 2014, N 38, с. 22-25. 

  

Сист. No: 59379

- 734 -

Сп А 25

Лазов, Петър.  Екологична заетост за спряване с крезата / Петър Лазов. // Агрозона, 2013, N 18, с. 30-31. 

  

Сист. No: 59173

- 735 -

Сп А 25

Лазов, Петър.  Вината на Новия свят - мощни и с аромат на плодове / Петър Лазов. // Агрозона, 2013, N 18, с. 42-44. 

  

Сист. No: 59179

- 736 -

Сп А 25

Лазов, Петър.  Биотехнологиите - решение, а не страшилище / Петър Лазов. // Агрозона, 2013, N 25, с. 22-23. 

  

Сист. No: 59187

- 737 -

Сп А 25

Лазов, Петър.  Бутиково вино от Родопската Яка / Петър Лазов. // Агрозона, 2013, N 27, с. 40-42. 

  

Сист. No: 59233

- 738 -

Сп А 25

Между Европа, Русия и САЩ . // Агрозона, 2014, N 29, с. 56-57. 

  

Сист. No: 59260

- 739 -

Сп З 54

Митова, Тотка и др.  Еждинните култури за зелено торене в биологични сеитбообращения / Тотка Митова, Радка Донкова. // Земеделие плюс, 2014, N 9-10, с. 7-9. 

  

Сист. No: 58366

- 740 -

Сп А 25

Млечният бранш с най-голям нелегален сектор . // Агрозона, 2012, N 11, с. 18-19. 

  

Сист. No: 59152

- 741 -

Сп З 54

Нанков, Монко и др.  Технология за производство на царевица / Монко Нанков, Люба Глогова, Стефан Вълчинков. // Земеделие плюс, 2015, N 1, 20 с. [Прил.]. 

  

Сист. No: 59323

- 742 -

Сп А 25

Неделин, Бойко.  В България няма обезлесени площи / Бойко Неделин. // Агрозона, 2014, N 28, с. 36-38. 

  

Сист. No: 59243

- 743 -

Сп А 255

Николаева, Нора.  Ябълката - още един изчезващ вид в България? / Нора Николаева. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 1, с. 16-17. 

  

Сист. No: 58476

- 744 -

Сп А 255

Николаева, Нора.  Десетгодишният хоризонт пред селското стопанство в общостта е обещаващ / Нора Николаева. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 1, с. 41, 42. 

  

Сист. No: 58486

- 745 -

Сп З 54

Николова, Магдалена.  Проучване на форми дървовидна леска / Магдалена Николова. // Земеделие плюс, 2015, N 1, с. 26-27. 

  

Сист. No: 59322

- 746 -

Сп А 25

Остатъчни вещества от пестициди в храните в Европа . // Агрозона, 2013, N 18, с. 22-23. 

  

Сист. No: 59164

- 747 -

Сп З 54

Пенчева, Албена и др.  Генофондът при царевицата - ресурс за съвременна селекция / Албена Пенчева, Николая Велчева. // Земеделие плюс, 2014, N 9-10, с. 16-18. 

  

Сист. No: 58374

- 748 -

Сп А 25

Петкова, Светлана.  За земеделието с любов / Светлана Петкова. // Агрозона, 2014, N 32, с. 52-54. 

  

Сист. No: 59296

- 749 -

Сп А 25

Печеливши и губещи по алтернативни проекти за ОСП . // Агрозона, 2012, N 10, с. 18-19. 

  

Сист. No: 59140

- 750 -

Сп А 25

Проблемът: дефицит на протеин в ЕС . // Агрозона, 2014, N 36, с. 38-39. 

  

Сист. No: 59347

- 751 -

Сп З 54

Промяна на водно-физичните свойства на почвата при биологично сеитбообращение . // Земеделие плюс, 2015, N 1, с. 11-14. 

  

Сист. No: 59315

- 752 -

Сп А 25

Разни държави, разни решения . // Агрозона, 2014, N 36, с. 8-9. 

  

Сист. No: 59333

- 753 -

Сп З 54

Ричовска, Зл. и др.  Пшеница - селекционни постижения / Зл. Ричовска, Бл. Андонов. // Земеделие плюс, 2014, N 9-10, 12 с. [прил.]. 

  

Сист. No: 58379

- 754 -

Сп А 25

Румъния със самочувствие на зърнен гигант . // Агрозона, 2014, N 30, с. 60-61. 

  

Сист. No: 59278

- 755 -

Сп А 25

Русия премахва вносните мита за зърно . // Агрозона, 2013, N 18, с. 28-29. 

  

Сист. No: 59166

- 756 -

Сп А 25

Силата ще е в контрола върху природните ресурси . // Агрозона, 2012, N 7, с. 28-31. 

  

Сист. No: 59132

- 757 -

Сп А 25

Стабилна ли е почвата под краката ни? . // Агрозона, 2014, N 28, с. 26-28. 

  

Сист. No: 59239

- 758 -

Сп З 54

Станева, Евдокия и др.  Натрупване на радиоактивни елементи в растенията от почви увредени от уранодобива / Евдокия Станева, Иванка Йорданова, Лидия Мишева. // Земеделие плюс, 2014, N 9-10, с. 25-27. 

  

Сист. No: 58376

- 759 -

Сп А 25

Стефанова, Анета.  Жадни за вода, жадни за живот / Анета Стефанова. // Агрозона, 2014, N 28, с. 30-33. 

  

Сист. No: 59241

- 760 -

Сп А 25

Стефанова, Анета.  Глад във век на изобилие / Анета Стефанова. // Агрозона, 2014, N 30, с. 50-52. 

  

Сист. No: 59273

- 761 -

Сп А 25

Стефанова, Анета.  Нови правила за етикетите / Анета Стефанова. // Агрозона, 2014, N 32, с. 8-9. 

  

Сист. No: 59280

- 762 -

Сп А 25

Стефанова, Анета.  Работи ли ЕК за повече мед ? / Анета Стефанова. // Агрозона, 2014, N 32, с. 20-21. 

  

Сист. No: 59284

- 763 -

Сп А 25

Стефанова, Анета.  Урок по френски / Анета Стефанова. // Агрозона, 2014, N 32, с. 26-29. 

  

Сист. No: 59286

- 764 -

Сп А 25

Стефанова, Анета.  Онлайн храни / Анета Стефанова. // Агрозона, 2014, N 32, с. 50-51. 

  

Сист. No: 59287

- 765 -

Сп А 25

Стефанова, Анета.  Тютюнът: алтернативи / Анета Стефанова. // Агрозона, 2014, N 32, с. 56-57. 

  

Сист. No: 59297

- 766 -

Сп А 25

Стефанова, Анета.  Алтернативният туризъм - грозното патенце на икономиката / Анета Стефанова. // Агрозона, 2014, N 33, с. 62-65. 

  

Сист. No: 59310

- 767 -

Сп А 25

Стефанова, Анета.  Дива бира / Анета Стефанова. // Агрозона, 2014, N 36, с. 52-54. 

  

Сист. No: 59354

- 768 -

Сп А 25

Стефанова, Анета.  Мисия: предприемач в земеделието / Анета Стефанова. // Агрозона, 2014, N 36, с. 64-67. 

  

Сист. No: 59355

- 769 -

Сп А 25

Стефанова, Анета.  Истинско кисело мляко в САЩ / Анета Стефанова. // Агрозона, 2014, N 37, с. 52-54. 

  

Сист. No: 59373

- 770 -

Сп А 25

Стефанова, Анета.  Силистра - земя на златни жита и сочни кайсии / Анета Стефанова. // Агрозона, 2014, N 37, с. 66-68. 

  

Сист. No: 59375

- 771 -

Сп З 54

Отглеждане на захарно сорго за зелен фураж . // Земеделие плюс, 2015, N 1, с. 5-7. 

  

Сист. No: 59314

- 772 -

Сп А 25

Трифоновска, Светлана.  Износът на българското сирене - феномен или мистерия / Светлана Трифоновска. // Агрозона, 2012, N 14, с. 14-15. 

  

Сист. No: 59158

- 773 -

Сп А 25

Трифоновска, Светлана.  Кой ще сбъдне молитвите на розопроизводителите? / Светлана Трифоновска. // Агрозона, 2013, N 17, с. 24-25. 

  

Сист. No: 59165

- 774 -

Сп А 25

Трифоновска, Светлана.  ЕС ще изнася сирине, масло и сухо мляко на Изток / Светлана Трифоновска. // Агрозона, 2013, N 25, с. 8-9. 

  

Сист. No: 59181

- 775 -

Сп А 25

Трифоновска, Светлана.  Сърбия - възможен пазар за българско вино / Светлана Трифоновска. // Агрозона, 2013, N 25, с. 16-17. 

  

Сист. No: 59182

- 776 -

Сп А 25

Трифоновска, Светлана.  Балкани без граници / Светлана Трифоновска. // Агрозона, 2013, N 26, с. 20-21. 

  

Сист. No: 59209

- 777 -

Сп А 25

Трифоновска, Светлана.  Калифорния за малки и големи / Светлана Трифоновска. // Агрозона, 2013, N 26, с. 24-26. 

  

Сист. No: 59212

- 778 -

Сп А 25

Трифоновска, Светлана.  Хуманното отношение - интереси и страхове / Светлана Трифоновска. // Агрозона, 2014, N 28, с. 11, 60. 

  

Сист. No: 59235

- 779 -

Сп А 25

Трифоновска, Светлана.  Алтернативи за малките / Светлана Трифоновска. // Агрозона, 2014, N 28, с. 48-49. 

  

Сист. No: 59245

- 780 -

Сп А 25

Трифоновска, Светлана.  Новата ПРСР - "без капка лобизъм" / Светлана Трифоновска. // Агрозона, 2014, N 30, с. 8-10. 

  

Сист. No: 59263

- 781 -

Сп А 25

Трифоновска, Светлана.  Конопът е новият хит в строителството / Светлана Трифоновска. // Агрозона, 2014, N 34, с. 26-27. 

  

Сист. No: 59320

- 782 -

Сп А 25

Трифоновска, Светлана.  Директните плащания - без икономическа мъдрост / Светлана Трифоновска. // Агрозона, 2014, N 35, с. 32-35. 

  

Сист. No: 59328

- 783 -

Сп А 25

Трифоновска, Светлана.  България избра таван и преразпределителни плащания / Светлана Трифоновска. // Агрозона, 2014, N 35, с. 36-38. 

  

Сист. No: 59330

- 784 -

Сп А 25

Трифоновска, Светлана.  Соята е шанс за малките и средни фермери / Светлана Трифоновска. // Агрозона, 2014, N 36, с. 43-46. 

  

Сист. No: 59351

- 785 -

Сп А 25

Трифоновска, Светлана и др.  Повече пари за проекти или за преки плащания у нас? / Светлана Трифоновска, Лилия Александрова. // Агрозона, 2014, N 29, с. 8-9. 

  

Сист. No: 59251

- 786 -

Сп А 25

Хараланова, Диляна.  Големите фермери смачкаха малките / Диляна Хараланова. // Агрозона, 2012, N 11, с. 14-16. 

  

Сист. No: 59149

- 787 -

Сп А 25

Хараланова, Диляна.  Български закваски на 5 континента / Диляна Хараланова. // Агрозона, 2013, N 17, с. 36-38. 

  

Сист. No: 59176

- 788 -

Сп А 25

Хараланова, Диляна.  Земеделие и туризъм - една успешна формула / Диляна Хараланова. // Агрозона, 2013, N 25, с. 56-58. 

  

Сист. No: 59202

- 789 -

Сп А 255

Холандия - пример за високо производително и ефективно земеделие . // Агробизнесът, XIII, 2015, N 2, с. 28-29. 

  

Сист. No: 59021

- 790 -

Сп А 25

Цветанова, Маргарита.  Родното животновъдство - със самочувствие и традиции / Маргарита Цветанова. // Агрозона, 2013, N 26, с. 16-18. 

  

Сист. No: 59205

- 791 -

Сп А 25

Цветанова, Маргарита.  Милиони в общинските сметки за непотърсените бели петна / Маргарита Цветанова. // Агрозона, 2014, N 29, с. 16-17. 

  

Сист. No: 59255

- 792 -

Сп А 25

Цветанова, Маргарита.  Рекламираме вино на пет континента / Маргарита Цветанова. // Агрозона, 2014, N 29, с. 22-23. 

  

Сист. No: 59259

- 793 -

Сп А 25

Цветанова, Маргарита.  Какъв е шансът за най-младата българска порода / Маргарита Цветанова. // Агрозона, 2014, N 33, с. 28-30. 

  

Сист. No: 59302

- 794 -

Сп Х 742

Шатцкер, Марк.  Има ли какаото своето ароматно бъдеще? / Марк Шатцкер ; Прев. от англ. Емил Ангелов. // ХИ&Т, XVI, 2015, N 1, с. 14-17. 

  

Сист. No: 59228

Селскостопански предприятия, производство

- 795 -

45547

Барфиев, Кобилджон и др.  Основные показатели сельскостопанского хозяйства и методы их исчисления / Кобилджон Барфиев, Абдулхайр Курбанов. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 162-172. 

  

Сист. No: 59283

- 796 -

45547

Барфиев, Кобилджон и др.  Роль и место аграрного производства в формировании дехканских (фермерских) хозяйств / Кобилджон Барфиев, Дустмурад Ураков. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 50-54. 

  

Сист. No: 59303

- 797 -

45547

Вергилова, София.  Инвестициите в българското лозарство - предпоставка за интернационализация на винарската промишленост / София Вергилова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 105-109. 

  

Сист. No: 58336

- 798 -

45547

Христов, Евелин.  Екоиновациите - ключ към бъдеща конкурентоспособност на България / Евелин Христов. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 122-125. 

  

Сист. No: 58351

Аграрна политика

- 799 -

45547

Костадинова, Надка.  Перспективи и ефекти от прилагането на ОСП на ЕС върху българското земеделие / Надка Костадинова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 94-102. 

  

Сист. No: 58407

- 800 -

45547

Славова, Гергана и др.  Иновации в аграрната сфера - нов акцент в европейската политика за развитие на селските райони след 2014 г. / Гергана Славова, Таня Георгиева. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 61-66. 

  

Сист. No: 58405

- 801 -

45547

Яркова, Юлиана и др.  Изграждане на иновативни институции / Юлиана Яркова, Дарина Заимова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 144-150. 

  

Сист. No: 58418

Земеделие. Организация и управление

- 802 -

45547

Митков, Милен.  Крачка към нов модел в земеделското застраховане - отговор на специфични искания на потребителите / Милен Митков. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 82-86. 

  

Сист. No: 58322

- 803 -

45547

Нинова, Валентина.  Здравно застраховане на земеделските производители / Валентина Нинова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 135-139. 

  

Сист. No: 58359

- 804 -

45547

Терзийска, Ралица.  Мрежови структури в агробизнеса / Ралица Терзийска. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 99-104. 

  

Сист. No: 58335

- 805 -

45547

Турлакова, Теодорина и др.  Възможности за развитие на частните земеделски стопанства чрез Оперативна програма за развитие на селските райони през втори програмен период / Теодорина Турлакова, Гергана Славова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 55-60. 

  

Сист. No: 58396

- 806 -

45547

Ферхат, Хюсеин.  Българското зеленчукопроизводство в контекста на стратегия "Европа 2020" / Хюсеин Ферхат. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 159-164. 

  

Сист. No: 58381

Биологично земеделие

- 807 -

Сп А 255

Николаева, Нора.  Нова европейска регулация може да ограничи биоземеделието / Нора Николаева. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 2, с. 20-21. 

  

Сист. No: 59016

Управление на предприятията. Организация на производството

- 808 -

Сп Ч J 80 f

Sheen, Albert.  The Real Product Market Impact of Mergers / Albert Sheen. // The Journal of Finance  (New York), 69, 2014, N 6, с. 2651-2688. 

  

Сист. No: 58501

- 809 -

Сп И 503 и

Zedi, Ildiko.  The network of incubators and clusters in the Republic of Serbia: Improving the competitiveness of Smes through institutional support / Ildiko Zedi. // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 4, с. 137-158. 

  

Сист. No: 59147

Мениджмънт

- 810 -

45554

Аврамов, Виктор.  Организационно учене и технологична промяна: "Умни мрежи" за принос на електроенергия в Германия, Холандия, Швеция и целево-адаптивната организация / Виктор Аврамов. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 393-403. 

  

Сист. No: 59137

- 811 -

45554

Александрова, Матилда.  Управление на бизнес процеси като съвременна управленска практика / Матилда Александрова. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 85-95. 

  

Сист. No: 58964

- 812 -

45554

Алкалай, Юрий.  Организацията и управлението и в условията на нарастваща сложност. Стратегически аспекти / Юрий Алкалай. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 211-220. 

  

Сист. No: 59091

- 813 -

45554

Бакърджиева, Милка.  Мениджмънтът на организационно равнище в условията на икономика, основана на знания / Милка Бакърджиева. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 176-185. 

  

Сист. No: 59086

- 814 -

45554

Василева, Елка.  Управление чрез тотално качество в български контекст / Елка Василева. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 268-277. 

  

Сист. No: 59118

- 815 -

45546

Данаилова, Красимира.  Специфика и управление на страха при адаптацията към промените / Красимира Данаилова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 236-242. 

  

Сист. No: 58399

- 816 -

45585

Денчев, Денчо Митков.  Бенчмаркинг проектиране в съвременните бизнес процеси на организациите / Денчо Митков Денчев. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 122-132. 

  

Сист. No: 58836

- 817 -

45673

Желев, Иван.  Намаляване на разходите за фасилити мениджмънт чрез аутсорсинг / Иван Желев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 64-74. 

  

Сист. No: 59366

- 818 -

45554

Керемидчиев, Спартак.  Мениджърски аспекти на нематериалните активи / Спартак Керемидчиев. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 147-155. 

  

Сист. No: 58974

- 819 -

45554

Маринова, Надя.  Планирането- ключов аспект в управлението на проекти / Надя Маринова. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 354-367. 

  

Сист. No: 59128

- 820 -

45554

Николова, Ирена.  Финансовият риск в българските предприятия: управленски подходи / Ирена Николова. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 334-343. 

  

Сист. No: 59122

- 821 -

45615

Николова, Нели Иванова.  Акценти в мениджмънта на знание за постигане на интелигентен организационен растеж / Нели Иванова Николова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 148-153. 

  

Сист. No: 58626

- 822 -

45615

Николова-Алексиева, Валентина и др.  Exploring the relation between knowledge management by intranets and innovation / Валентина Николова-Алексиева, Тони Михова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 117-121. 

  

Сист. No: 58613

- 823 -

45554

Панайотов, Димитър.  Нови теории и инструменти за изследване на мотивацията в организацията (компоненти за анализи и индикатори) / Димитър Панайотов. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 156-166. 

  

Сист. No: 58975

- 824 -

45554

Петрова, Йоана.  Групова ефективност и вътрешногрупови противоречия / Йоана Петрова. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 221-230. 

  

Сист. No: 59100

- 825 -

45554

Радев, Кирил.  Управленски подход и методология за оценка и мониторинг на процесите на хармонизиране на националната железопътна система с железопътната система на Европейския съюз / Кирил Радев. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 40-58. 

  

Сист. No: 58945

- 826 -

45673

Селютина, Лариса.  Формирование состемы управленческих решений в сфере воспроизводства жилищного фонда / Лариса Селютина. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 189-193. 

  

Сист. No: 59387

- 827 -

45554

Славова, Ирена.  Корпоративната социална отговорност на глобализиращия си свят / Ирена Славова. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 203-210. 

  

Сист. No: 59090

- 828 -

45554

Хаджиев, Кристиян.  Лидерството и новата парадигма / Кристиян Хаджиев. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 131-146. 

  

Сист. No: 58972

- 829 -

45673

Чапаров, Божидар и др.  Приложение на теория на игрите при преговори в бизнеса с недвижими имоти / Божидар Чапаров, Виктория Станчева. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 84-94. 

  

Сист. No: 59368

- 830 -

45554

Чопева, Минка и др.  Влияние на глобализацията върху мениджмънта на земеделските стопанства в Рупублика България / Минка Чопева, Димитър Николов, Иван Боевски. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 278-288. 

  

Сист. No: 59119

- 831 -

Сп Н 32

Бакърджиева, Милка.  Междуличностната комуникационна мрежа като компонент на социалния капитал / Милка Бакърджиева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 145-150. 

  

Сист. No: 58538

- 832 -

Сп Г 621 БСУ

Боев, Боян Живков.  Комуникативната компетентност - условие за ефективна бизнес - комуникация / Боян Живков Боев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 413-417. 

  

Сист. No: 58559

- 833 -

Сп Н 32

Венелинова, Наталия.  Стратегията за Дунавското пространство на ЕС като пример за проектиране и интеграция на регионална идентичност / Наталия Венелинова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 157-170. 

  

Сист. No: 58547

- 834 -

Сп Г 621 БСУ

Димитров, Мирослав Димитров и др.  Генериране на иновационни идеи / Мирослав Димитров Димитров, Галина Красимира Събева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 457-462. 

  

Сист. No: 58575

- 835 -

Сп Н 32

Кършакова, Рада и др.  Дефинитивни аспекти на понятието "имидж" / Рада Кършакова, Наталия Венелинова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2013, с. 151-156. 

  

Сист. No: 58544

- 836 -

Сп Г 621 БСУ

Турсунска, Пламена Стойкова.  Креативно лидерство - новият път на мениджмънта / Пламена Стойкова Турсунска. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 467-470. 

  

Сист. No: 58580

- 837 -

Сп П 324

Гюрова, Вяра.  Организационната култура и лидерското поведение / Вяра Гюрова. // Педагогика, 2015, N 1, с. 10-24. 

  

Сист. No: 59075

- 838 -

Сп Б 445

Каменов, Камен.  Съдеятелството през призмата на социалната активност, поведенческата неопределеност и мениджърската проницателност / Камен Каменов. // Бизнес управление  (Свищов), XXIV, 2014, N 4, с. 5-35. 

  

Сист. No: 58290

- 839 -

Сп М 486

Карабинов, Йордан.  Измамници за гонене / Йордан Карабинов. // Мениджър, 2015, N 1, с. 44-46. 

  

Сист. No: 58980

- 840 -

Сп П 324

Кривирадева, Божидара.  Култура и лидерство в образователните институции (Резултати от емпирично изследване) / Божидара Кривирадева. // Педагогика, 2015, N 1, с. 56-77. 

  

Сист. No: 59082

- 841 -

Сп М 486

Рийвс, Мартин и др.  Приспособи се или умри / Мартин Рийвс, Майк Даймлер. // Мениджър, 2015, N 1, с. 40-41. 

  

Сист. No: 58968

- 842 -

Сп Г 368

Фукуяма, Франсис.  За доброто и лошото управление / Франсис Фукуяма. // Геополитика & геостратегия, 12, 2015, N 1, с. 168-179. 

  

Сист. No: 59246

- 843 -

Сп Ф 53 кс

Штефан, М А. и др.  Эвристические методы в оценке инвестиционных проектов / М А. Штефан, А.А. Орнатский. // Финансы и кредит  (Москва), 2015, N 3, с. 51-63. 

  

Сист. No: 59291

- 844 -

Сп Ч J 80 B

Matzler, Kurt et al.  Intuition: the missing ingredient for good managerial decision-making / Kurt Matzler, Borislav Uzelac, Florian Bauer. // Journal of Business Strategy  (New York), 35, 2014, N 6, с. 31-40. 

  

Сист. No: 58492

- 845 -

Сп Ч J 80 B

Perrott, Bruce E.  Building the sustainable organization: an integrated approach / Bruce E. Perrott. // Journal of Business Strategy  (New York), 36, 2015, N 1, с. 41-51. 

  

Сист. No: 58795

Бизнес стратегии

- 846 -

Сп Г 621 БСУ

Копанова, Иванка Чанкова и др.  Развитие на иновация и стартиране на нов бизнес / Иванка Чанкова Копанова, Емил Михайлов Михайлов, Делян Валентинов Иванов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 29-36. 

  

Сист. No: 58494

- 847 -

Сп Ч J 80 B

Galpin, Timothy et al.  Leading the sustainable organization at Vail Resorts / Timothy Galpin, Georgann Jouflas, Mark Gasta. // Journal of Business Strategy  (New York), 35, 2014, N 6, с. 19-30. 

  

Сист. No: 58497

- 848 -

Сп Ч J 80 B

Jain, Arun Kumar et al.  Mapping vulnerability: how emerging markets respond to multinationals / Arun Kumar Jain, Ajay Kumar Singal. // Journal of Business Strategy  (New York), 35, 2014, N 6, с. 41-48. 

  

Сист. No: 58499

- 849 -

Сп Ч J 80 B

Roloff, Julia et al.  The supplier perspective: forging strong partnerships with buyers / Julia Roloff, Michael S. Ablander, Dilek Zamantili Nayir. // Journal of Business Strategy  (New York), 36, 2015, N 1, с. 25-32. 

  

Сист. No: 58791

Контрол-методи на управление

- 850 -

45546

Цветкова, Надежда.  Ролята на етичните норми при контрола за създаване на нагласи в обществото / Надежда Цветкова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 337-342. 

  

Сист. No: 58429

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 851 -

45615

Ганчев, Добрин.  Предприемачество - важен фактор за стопанското развитие / Добрин Ганчев. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 53-58. 

  

Сист. No: 58550

- 852 -

Сп Г 621 БСУ

Макакова, Диляна Росенова и др.  Развитие на позната услуга - ефективен инструмент за млади предприемачи / Диляна Росенова Макакова, Ралица Иванова Николова, Яница Ангелова Петкова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 75-82. 

  

Сист. No: 58507

- 853 -

Сп П 89 тп

Сон Гун Ше.  Организация предпринимательской деятельности в Республике Корея / Сон Гун Ше. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 11, с. 79-85. 

  

Сист. No: 58295

- 854 -

45615

Yarovaya, L. Y. и др.  Экологически ориентированное предпринимательство как фактор развития инновационного природохозяйствования / L. Y. Yarovaya, E. V. Mishenin, E. A. Lavrov. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 142-147. 

  

Сист. No: 58653

Корпоративно управление

- 855 -

45546

Любенова, Марияна.  Корпоративната социална отговорност - за и против / Марияна Любенова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 251-256. 

  

Сист. No: 58403

Риск мениджмънт

- 856 -

Сп Ч R 62

Matney, Angela R. et al.  The Challenges of Third-Party Data Protection / Angela R. Matney, Brian W. Fannin. // Risk Management  (New York), 61, 2014, N 10, с. 33-37. 

  

Сист. No: 58802

- 857 -

Сп Ч R 62

Quinn, Lawrence Richter.  ERM Diplomacy : How the Right Approach Can Lead to Enterprise Risk Management Success / Lawrence Richter Quinn. // Risk Management  (New York), 61, 2014, N 9, с. 22-26. 

  

Сист. No: 58485

Малък бизнес

- 858 -

Сп Ф 53 кс

Великая, Е. Г.  Оценка эффективности системы управления затратами бизнес-проекта / Е. Г. Великая. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 45, с. 18-28. 

  

Сист. No: 58433

Мениджмънт на фирмата

- 859 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Бързината на обслужване е решаваща за успеха / Васил Василев. // Логистика, XI, 2015, N 1, с. 12-16. 

  

Сист. No: 59097

- 860 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  Новата култура на успеха в България / Начо Стригулев. // Мениджър, 2014, N 12, с. 24-25. 

  

Сист. No: 58309

Бизнес етикет

- 861 -

В К 263

Крънчева, Кристина.  Бизнес етикетът и социалните мрежи : Няколко правила какво да (не) правите, за да присъствате адекватно във Facebook r LinkedIn / Кристина Крънчева. // Капитал, XXIII, N 7, 21 февр. 2015, с. 42-43. 

  

Сист. No: 59282

Проектно управление

- 862 -

45634

Тахов, Георги.  За факторните модели в инфраструктурния проектен мениджмънт / Георги Тахов. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 99-108. 

  

Сист. No: 58495

- 863 -

45634

Тахов, Георги.  Относно проблема за класификацията на инфраструктурните проекти в обхвата на обучението по проектен мениджмънт / Георги Тахов. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 109-115. 

  

Сист. No: 58508

Счетоводство

- 864 -

45585

Георгиев, Драган Красимиров.  Комплексен подход за анализ на динамиката на разходите при прилагане на метода "разходи-обем-печалба" в хотелиерството / Драган Красимиров Георгиев. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 405-417. 

  

Сист. No: 58877

- 865 -

45615

Димова, Весела.  МСФО за МСП - история, настояще и бъдеще / Весела Димова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 98-102. 

  

Сист. No: 58612

- 866 -

45546

Живкова, Лидия.  Теоретико-приложни аспекти на информацията от годишните финансови отчети на юредическите лица с нестопанска цел / Лидия Живкова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 243-250. 

  

Сист. No: 58401

- 867 -

45585

Иванова, Гергана Данчева.  Моделът на Алтман като инструмент на финансово-счетоводния анализ при оценка на риска от несъстоятелност / Гергана Данчева Иванова. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 389-398. 

  

Сист. No: 58874

- 868 -

45615

Иванова, Стефка.  Електронният подпис и приложението му в счетоводната практика / Стефка Иванова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 72-75. 

  

Сист. No: 58593

- 869 -

45585

Йорданова, Галина Събчева.  Концесията като източник на информационна асиметрия / Галина Събчева Йорданова. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 378-388. 

  

Сист. No: 58873

- 870 -

45673

Костова, Надя.  За някои алтернативи на суперфицията като обект но отчитане и данъчно облагане при сделка по замяна между предприятия / Надя Костова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 22-34. 

  

Сист. No: 59362

- 871 -

45585

Марков, Галин Иванов.  Промените в Закона за Сметната палата, монократичен срещу колегиален модел на управление / Галин Иванов Марков. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 368-377. 

  

Сист. No: 58872

- 872 -

45585

Маркова, Диляна Маркова.  Амортизационната политика в част от българските предприятия и съответствието и с изискванията на счетоводните стандарти / Диляна Маркова Маркова. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 399-404. 

  

Сист. No: 58875

- 873 -

45554

Панчева, Станислава.  Модел за счетоводното отчитане на бартерните сделки с нетекущи материални октиви в туристическите предприятия / Станислава Панчева. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 492-500. 

  

Сист. No: 59167

- 874 -

45547

Пенев, Николай и др.  Актуални проблеми пред счетоводната отчетност на предприятията от туристическата индустрия / Николай Пенев, Искра Ненчева. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 238-245. 

  

Сист. No: 58431

- 875 -

45585

Христов, Илиян Николаев.  Корекции в стойностните компоненти на показателя икономическа добавена стойност / Илиян Николаев Христов. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 418-427. 

  

Сист. No: 58880

- 876 -

Сп Д 226 п

Билбилева, Елеонора.  Годишно счетоводно приключване на 2014 г. в бюджетните предприятия / Елеонора Билбилева. // Данъчна практика, 2014, N 10, с. 14-22. 

  

Сист. No: 58477

- 877 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Приложението към финансовите отчети / Живко Бонев. // Счетоводство плюс, 2015, N 2, с. 1-3. 

  

Сист. No: 59155

- 878 -

Сп С 953 п

Боянов, Борислав.  Счетоводно отчитане на ДДС за възстановяване от Европейския съюз в транспортните предприятия / Борислав Боянов. // Счетоводство плюс, 2015, N 2, с. 10-12. 

  

Сист. No: 59161

- 879 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Изменения в Международните счетоводни стандарти, засягащи годишния финансов отчет за 2014 г. / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 12, с. 5-15. 

  

Сист. No: 58361

- 880 -

Сп А 454

Велков, Юлиян.  Подходи за управление на оперативните активи и оперативните задължения на предприятието / Юлиян Велков. // Актив, 2014, N 12, с. 7-12. 

  

Сист. No: 58288

- 881 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Проблеми при счетоводното отчитане на някои капитализирани активи в бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Актив, 2014, N 12, с. 13-14. 

  

Сист. No: 58276

- 882 -

Сп С 953 п

Вечев, Венцислав.  Разпоредбите на МСС 24 за оповестяване на свързани лица - предпоставка за повишаване прозрачността на финансовите отчети на банките / Венцислав Вечев. // Счетоводство плюс, 2015, N 2, с. 6-9. 

  

Сист. No: 59160

- 883 -

Сп П 89 тп

Волошин, Дмитрий.  Подходы к выявлению косвенных признаков искажения публичной финансовой отчетности / Дмитрий Волошин. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 12, с. 102- 110. 

  

Сист. No: 58991

- 884 -

Сп А 454

Гълъбов, Марин.  Съпоставяне на приходите и разходите в управленското счетоводство / Марин Гълъбов. // Актив, 2014, N 12, с. 15-16. 

  

Сист. No: 58291

- 885 -

Сп Б 923 з

Досев, Христо.  Отчитане на инвестицинните имоти / Христо Досев. // Български законник, XXIV, 2015, N 2, с. 73-84. 

  

Сист. No: 59200

- 886 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Отчитане на разходите за основна дейност / Стоян Дурин. // Актив, 2014, N 12, с. 2-3. 

  

Сист. No: 58277

- 887 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Себестойност на продажбите / Стоян Дурин. // Актив, 2015, N 1, с. 2-4. 

  

Сист. No: 58849

- 888 -

Сп Ф 531 п

Евлогиев, Емил.  Проверката на годишния финансов отчет на предприятието и отговорността на одитора / Емил Евлогиев. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 12, с. 16-18. 

  

Сист. No: 58362

- 889 -

Сп С 953 п

Евлогиев, Емил.  Събития след датата на баланса / Емил Евлогиев. // Счетоводство плюс, 2015, N 1, с. 1-3. 

  

Сист. No: 58878

- 890 -

Сп Б 90

Жигунова, О. А. и др.  Затраты, издержки, расходы: трактовка с позиции ресурсов / О. А. Жигунова, А. С. Ковалев. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 1, с. 97-101. 

  

Сист. No: 59038

- 891 -

Сп А 454

Колева, Христина.  Отчитане на дейности по договори за безвъзмездна помощ / Христина Колева. // Актив, 2015, N 1, с. 4-7. 

  

Сист. No: 58850

- 892 -

Сп Д 532

Краевский, Владимир.  Место учетных систем в управлении устойчивым развитием / Владимир Краевский. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2014, N 2, с. 17-29. 

  

Сист. No: 59044

- 893 -

Сп Б 90

Лебедева, В. И.  Расходы на мерчандайзинг / В. И. Лебедева. // Бухгалтерский учет  (Москва), 78, 2014, N 12, с. 17-20. 

  

Сист. No: 58316

- 894 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Данъчно непризнати разходи, формиращи постоянни данъчни разлики / Лиляна Панева. // Актив, 2015, N 1, с. 10-12. 

  

Сист. No: 58855

- 895 -

Сп Б 90

Панченко, Т. М.  Товарный кредит: учет и налогообложение / Т. М. Панченко. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 1, с. 30-37. 

  

Сист. No: 59037

- 896 -

Сп А 454

Петков, Георги.  Погасяване на междуфирмен заем срещу ДМА / Георги Петков. // Актив, 2014, N 12, с. 20-22. 

  

Сист. No: 58303

- 897 -

Сп З 544 к

Петков, Георги.  Грешките при начисляване на амортизации на данъчни амортизируеми активи и тяхното третиране по ЗКПО / Георги Петков. // Земеделска кооперация, XXII, 2014, N 12, с. 25-30. 

  

Сист. No: 58342

- 898 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Отчитане на сделки със земя, застроена със сграда състояща се от "нова" и "стара" част / Евгени Рангелов. // Актив, 2014, N 12, с. 3-5. 

  

Сист. No: 58283

- 899 -

Сп З 544 к

Рангелов, Евгени.  Когато инвентаризацията установи липсса или непригодност на ДМА / Евгени Рангелов. // Земеделска кооперация, XXII, 2014, N 12, с. 18-24. 

  

Сист. No: 58340

- 900 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Тема: Да осчетоводим корпоративния данък и отсрочените активи и пасиви по годишната данъчна декларация за 2014 година / Евгени Рангелов. // Актив, 2015, N 1, с. 8-9. 

  

Сист. No: 58851

- 901 -

Сп С 953 п

Рупска, Теодора.  Годишното счетоводно приключване в селскостопанските предприятия / Теодора Рупска. // Счетоводство плюс, 2015, N 2, с. 4-5. 

  

Сист. No: 59156

- 902 -

Сп С 953 п

Савова-Симеонова, Камелия.  Промени в годишното счетоводно приключване според прилагания от 01.01.2014 г. сметкоплан на бюджетните организации / Камелия Савова-Симеонова. // Счетоводство плюс, 2015, N 1, с. 4-6. 

  

Сист. No: 58879

- 903 -

Сп С 953 п

Тихолов, Стефан и др.  За нуждата от допълнително регулиране в сферата на организацията на счетоводната дейност и съставянето на финансовите отчети на предприятията / Стефан Тихолов, Росица Николаева. // Счетоводство плюс, 2015, N 1, с. 7-12. 

  

Сист. No: 58884

- 904 -

Сп Б 90

Ткаченко, Л. И.  Учет обесценения активов, не генерирующих денежные средства, организациями государственного сектора / Л. И. Ткаченко. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 1, с. 102-109. 

  

Сист. No: 59039

- 905 -

Сп Б 90

Токарь, Е. А.  Учет лизингового имущества / Е. А. Токарь. // Бухгалтерский учет  (Москва), 78, 2014, N 12, с. 82-85. 

  

Сист. No: 58319

- 906 -

Сп Ф 53 кс

Усова, А. А.  Совершенствование организационно-экономического механизма кредитного кооперирования в молочном подкоплексе АПК / А. А. Усова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 48, с. 46-59. 

  

Сист. No: 59007

- 907 -

Сп Б 90

Хитрова, С. Г.  Кредитные и факторинговые договоры / С. Г. Хитрова. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 1, с. 66-69. 

  

Сист. No: 58994

- 908 -

Сп Д 532

Чиприянов, Михаил и др.  Счетоводни аспекти на придобиването на дълготрайни материални активи, предназначени за опазване на околната среда по линия на европейските фондове / Михаил Чиприянов, Галина Чиприянова, Христо Василев. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2014, N 3, с. 12-30. 

  

Сист. No: 59070

- 909 -

Сп И 503 и

Degos, Jean-Guy.  The long road of the European Union towards a converged accounting system from the treaty of Rome to the single accounting directive / Jean-Guy Degos. // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 4, с. 43-66. 

  

Сист. No: 59127

Управленско счетоводство

- 910 -

45603

Недялкова, Пламена.  Проблеми при прилагането на количествените методи в контролната практика / Пламена Недялкова. // Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България : Научна конференция : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 147-155. 

  

Сист. No: 58686

- 911 -

Сп Б 90

Алибеков, Ш. И. и др.  Управленческий учет затрат в нефтегазодобывающей отрасли / Ш. И. Алибеков, А. Х. Ибрагимова. // Бухгалтерский учет  (Москва), 78, 2014, N 12, с. 118-119. 

  

Сист. No: 58318

Бюджетно счетоводство

- 912 -

Сп А 454

Матова-Головина, Анастасия.  Отчитане на капитала в бюджетните организации / Анастасия Матова-Головина. // Актив, 2014, N 12, с. 5-7. 

  

Сист. No: 58285

Счетоводство на предприятието

- 913 -

45585

Димитрова, Любомира Георгиева.  Причини за възникване на парадокси при анализ на данните от финансовите отчети на предприятия / Любомира Георгиева Димитрова. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 428-437. 

  

Сист. No: 58881

- 914 -

45615

Иванова, Стефка.  Особености при счетоводното отчитане на разходите, извършвани от строителните предприятия / Стефка Иванова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 67-71. 

  

Сист. No: 58591

Одиторски контрол

- 915 -

45603

Димитрова, Руслана.  Взаимодействието на вътрешния одит и независимия финансов одит - гарант за уфектен финансов контрол / Руслана Димитрова. // Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България : Научна конференция : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 104-119. 

  

Сист. No: 58665

- 916 -

45603

Пейчева, Мирослава.  Риск базиран подход в одита на човешките ресурси / Мирослава Пейчева. // Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България : Научна конференция : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 96-103. 

  

Сист. No: 58660

- 917 -

45603

Симеонов, Огнян и др.  Полезност на вътрешния одит (Емпирични оценки) / Огнян Симеонов, Валентин Гоев. // Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България : Научна конференция : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 18-30. 

  

Сист. No: 58632

- 918 -

45603

Стоянова, Соня.  Ползване работата на специалисти от външен одитор, заверяващ финансовите отчети - за или против? / Соня Стоянова. // Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България : Научна конференция : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 186-198. 

  

Сист. No: 58696

- 919 -

Сп В 986

Божинов, Пламен.  Одит на финансови отчети.Установяване на измами във финансовите отчети. / Пламен Божинов. // Вътрешен одитор, XI, 2015, N 1, с. 15-21. 

  

Сист. No: 59020

- 920 -

Сп С 953 п

Донева, Ваня.  Основни аспекти в дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори през 2015 година / Ваня Донева. // Счетоводство плюс, 2015, N 2, с. 1-2 [Приложение:Счетоводна политика]. 

  

Сист. No: 59175

- 921 -

Сп В 986

Канел, Саймън.  Перфектният кандидат за длъжността на вътрешен одитор е кандидат с комплексен профил / Саймън Канел. // Вътрешен одитор, XI, 2015, N 1, с. 38-40. 

  

Сист. No: 59042

- 922 -

Сп В 986

Пейчева, Мирослава.  Същност и специфични особености на одита на човешките ресурси / Мирослава Пейчева. // Вътрешен одитор, XI, 2015, N 1, с. 33-37. 

  

Сист. No: 59041

- 923 -

Сп В 986

Стефанова, Снежана.  Вътрешният одит през 2020 / Снежана Стефанова. // Вътрешен одитор, XI, 2015, N 1, с. 8-9. 

  

Сист. No: 59015

- 924 -

Сп В 986

Тодоров, Огнян.  Одит на предоставяните електронни услуги от НАП / Огнян Тодоров. // Вътрешен одитор, XI, 2015, N 1, с. 25-31. 

  

Сист. No: 59040

- 925 -

45615

Popovic, Slobodan et al.  Financial reporting the using audit and internal audit documents aimed at improving the business / Slobodan Popovic, Zeljko Grubljesic, Ratko Garic. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 59-62. 

  

Сист. No: 58576

- 926 -

45615

Popovic, Slobodan et al.  Company management with use of internal controls and procedures / Slobodan Popovic, Zeljko Grubljesic, Ratko Garic. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 63-66. 

  

Сист. No: 58584

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 927 -

45554

Алексиева, Десислава.  Администриране чрез задължения или администриране чрез компетенции / Десислава Алексиева. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 167-175. 

  

Сист. No: 58979

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 928 -

45546

Ганева, Ваня.  Кадрови потенциал на неправителствените организации в България с дейност в областта на домашното насилие (резултати от социологическо изследване) / Ваня Ганева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 195-201. 

  

Сист. No: 58389

- 929 -

45615

Николова, Венцислава.  Възможности за повишаване ефективността на персонала в търговското предприятие чрез дейностите по неговото управление / Венцислава Николова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 164-169. 

  

Сист. No: 58630

- 930 -

45615

Панайотова, Светла Боянова.  Мотивационни и демотивационни фактори при управление на персонала / Светла Боянова Панайотова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 198-202. 

  

Сист. No: 58644

- 931 -

45554

Пенчева, Ася.  Стратегическо управление на човешките ресурси в туризма / Ася Пенчева. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 562-571. 

  

Сист. No: 59172

- 932 -

В К 263

Черкезова, Дарина.  Седем въпроса за работата в екип / Дарина Черкезова. // Капитал, N 4, 31 ян. 2015, с. 43-45. 

  

Сист. No: 58899

- 933 -

В К 263

Черкезова, Дарина.  Опит vs. мотивация : Кой от двата фактора е по-важен при позбора на служители и как да направите правилния избор / Дарина Черкезова. // Капитал, N 5, 07 февр. 2015, с. 43-45. 

  

Сист. No: 59047

- 934 -

Сп Г 621 БСУ

Янакиева, Яна Димитрова.  Концепцията за жизнения цикъл при управлението на човешките ресурси / Яна Димитрова Янакиева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2014, с. 478-484. 

  

Сист. No: 58585

- 935 -

Сп Б 90

Башкатова, Л. И.  Увольнение за разглашение коммерческой тайны / Л. И. Башкатова. // Бухгалтерский учет  (Москва), 79, 2015, N 2, с. 107-110. 

  

Сист. No: 59183

- 936 -

Сп П 89 тп

Губанова, Елена и др.  Организационно-экономический механизм управления человеческим капиталом / Елена Губанова, Ксения Устинова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 11, с. 131-136. 

  

Сист. No: 58289

- 937 -

Сп Ч 895

Милянкова, Росица.  Можем ли да намалим текучеството в екипа? / Росица Милянкова. // Човешки ресурси, 2014, N 10, с. 9-11. 

  

Сист. No: 58325

- 938 -

Сп А 582

Николова, Иванка.  Приложение на компетентностния подход в сектор "туризъм" / Иванка Николова. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 4, с. 85-98. 

  

Сист. No: 58404

- 939 -

Сп Ч 895

Петкова, Еми.  Щастливите хора работят най-добре / Еми Петкова. // Човешки ресурси, 2014, N 10, с. 27-28. 

  

Сист. No: 58328

- 940 -

Сп Б 445

Славянска, Вяра.  Ситуационен подход към ръководството на проектния екип - необходимост и практико-приложни аспекти / Вяра Славянска. // Бизнес управление  (Свищов), XXIV, 2014, N 4, с. 92-112. 

  

Сист. No: 58298

- 941 -

Сп Ч 895

Терзиев, Любомир.  Обратна връзка / Любомир Терзиев. // Човешки ресурси, 2014, N 10, с. 22-24. 

  

Сист. No: 58327

- 942 -

Сп П 89 тп

Хачатурян, Ашот.  Развитие человеческого капитала компании / Ашот Хачатурян. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 12, с. 79-88. 

  

Сист. No: 58990

Транспорт

- 943 -

45554

Гътовски, Илия.  Повишаване качеството на транспортното обслужване на туризма чрез развитие на пътно-шосейната инфраструктура / Илия Гътовски. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 588-597. 

  

Сист. No: 59186

- 944 -

45554

Йорданов, Даниел.  Състояние на транспорта в България и перспективи за неговото развитие / Даниел Йорданов. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 579-587. 

  

Сист. No: 59185

- 945 -

45554

Минков, Ташко.  Възможности и насоки за по-ефективно управление на спомагателните дейности в транспорта / Ташко Минков. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 186-193. 

  

Сист. No: 59087

- 946 -

45554

Мутафчиева-Бакалова, Виолета.  Насоки за развитие на морския трпанспорт на България чрез ефиктивно управление на пристанищната инфраструктура / Виолета Мутафчиева-Бакалова. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2013, с. 59-66. 

  

Сист. No: 58947

- 947 -

Сп Л 763

Апостолов, Лъчезар.  Транспортният сектор е стабилен и се развива бързо / Лъчезар Апостолов. // Логистика, XI, 2015, N 1, с. 36-39. 

  

Сист. No: 59124

- 948 -

Сп Л 763

Гешов, Радослав.  Казуси и въпроси по спазването на MiLoG / Радослав Гешов. // Логистика, XI, 2015, N 1, с. 26-27. 

  

Сист. No: 59110

- 949 -

Сп Л 763

Гърция иска да привлече българските товари . // Логистика, XI, 2015, N 1, с. 30. 

  

Сист. No: 59115

- 950 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Виолета Булц и върховете, които трябва да покори / Ралица Русинова. // Логистика, XI, 2015, N 1, с. 22-25. 

  

Сист. No: 59102

- 951 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Проектът Sea2Sea цели да свърже Черно с Егейско море / Ралица Русинова. // Логистика, XI, 2015, N 1, с. 28-29. 

  

Сист. No: 59113

Хранително-вкусова промишленост

- 952 -

45585

Димитров, Георги Ангелов.  Ядивни покрития, предназначени за захарни изделия / Георги Ангелов Димитров. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 160-169. 

  

Сист. No: 58844

- 953 -

45585

Радев, Радослав Светлинов.  Проучване на добавките, включени в състава на някои безалкохолни напитки / Радослав Светлинов Радев. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 177-188. 

  

Сист. No: 58846

- 954 -

45585

Стефанова, Дана Асенова.  Възможности за обогатяване на хляба със селен / Дана Асенова Стефанова. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 170-176. 

  

Сист. No: 58845

- 955 -

Сп Х 742

Гелева, Мая.  Как пазарът на млечни продукти може да повлияе на цялостната индустрия на Полша? /  Прев. от англ. Мая Гелева. // ХИ&Т, XVI, 2015, N 1, с. 9-11. 

  

Сист. No: 59227

- 956 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Култивирано месо може да реши проблемите с парниковите газове и глада / Елица Ценова. // Агробизнесът, XIII, 2015, N 2, с. 24-25. 

  

Сист. No: 59018

- 957 -

Сп И 503 и

Щерев, Николай.  Конкурентен профил на производителите на храни в България / Николай Щерев. // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 3, с. 92-116. 

  

Сист. No: 59098

- 958 -

Сп И 363 Ту

Chorna, N. P.  Organizational and Economic Aspects of Food Quality / N. P. Chorna. // Известия на Техническия университет Габрово, 2014, с. 68-70. 

  

Сист. No: 58549

Строителство

- 959 -

45673

Господинова, Невена.  Възможности за оптимизиране управлението на производствените мощности при прилагане на логистичния подход / Невена Господинова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 318-327. 

  

Сист. No: 59412

- 960 -

45673

Йорданова, Велина.  Иновации в строителното предприятие / Велина Йорданова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 283-290. 

  

Сист. No: 59404

- 961 -

45673

Ковалевска, Олга и др.  Иновационна стратегия на строителните предприятия / Олга Ковалевска, Милена Иванова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 218-227. 

  

Сист. No: 59393

- 962 -

45673

Милкова, Танка.  Минимизиране продължителността на строителните дейности / Танка Милкова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 250-260. 

  

Сист. No: 59396

- 963 -

45673

Опарин, Сергей.  Оценка экономической эффективности инвестиций в транспортное строительство с учетом неопределенности и риска / Сергей Опарин. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 206-217. 

  

Сист. No: 59391

- 964 -

45673

Петков, Йордан и др.  Възможности за прогноизране на корпоративен фалит при компании от сектор строителство и инфраструктура / Йордан Петков, Виктория Станчева. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 271-282. 

  

Сист. No: 59401

- 965 -

45673

Салов, Александр.  Современные аспекты государственной поддержки инновационной деятельности в строительстве / Александр Салов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 291-298. 

  

Сист. No: 59405

- 966 -

45673

Христова, Красимира.  Фактори, влияещи върху цените и ценообразуването в строителството / Красимира Христова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 328-338. 

  

Сист. No: 59413

- 967 -

45673

Чепаченко, Николай и др.  Идентификация признаков экономического развития строительных организаций / Николай Чепаченко, Александър Леонтьев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 194-198. 

  

Сист. No: 59389

- 968 -

45673

Юденко, Марина.  Проблемы создания и фукционирования инфраструктуры в жилищном строительстве / Марина Юденко. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 176-188. 

  

Сист. No: 59381

Информационни технологии

- 969 -

45584

Александрова, Янка.  Бизнес интелигентни системи на самообслужване - приложение и ограничения при аналитичните CRM системи / Янка Александрова. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 142-149. 

  

Сист. No: 58773

- 970 -

45584

Армянова, Мария.  Шаблони за проектиране, осигуряващи сигурността на софтуерните приложения / Мария Армянова. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 475-484. 

  

Сист. No: 59012

- 971 -

45584

Атанасова, Тодорка.  Data Mining агенти / Тодорка Атанасова. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 366-371. 

  

Сист. No: 58998

- 972 -

45584

Божиков, Асен.  Облачните услуги и възстановяване от ИТ бедствия и аварии / Асен Божиков. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 493-499. 

  

Сист. No: 59014

- 973 -

45584

Бойчев, Бойчо и др.  Проблеми със сигурността в облачната инфраструктура / Бойчо Бойчев, Искрен Таиров. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 500-508. 

  

Сист. No: 59019

- 974 -

45584

Георгиев, Веселин.  Ролята на корпоративните социални мрежи при изграждане на модел Корпорация 2.0 / Веселин Георгиев. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 187-193. 

  

Сист. No: 58951

- 975 -

45586

Георгиев, Христо и др.  Необходимост от проектиране в обучението на маркетинг специалисти в сферата на компютърните системи и технологии / Христо Георгиев, Христина П. Михалева. // Качество на обучението във висшите училища : Сб. с докл. от кръгла маса с междунар. участие Варна, 17 май 2014 г.. - Варна : Стено, 2014, с. 38-50. 

  

Сист. No: 58635

- 976 -

45584

Григорова, Каталина и др.  Анализ и оценка на софтуерна архитектура / Каталина Григорова, Камелия Шойлекова. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 395-402. 

  

Сист. No: 59009

- 977 -

45584

Денчев, Емил.  ERP системи - рискове / Емил Денчев. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 65-72. 

  

Сист. No: 58762

- 978 -

45584

Димитрова, Диляна.  Безжични технологии, приложими на мобилни устройства при работа със системи за управление на продажбите - сравнителен анализ / Диляна Димитрова. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 214-222. 

  

Сист. No: 58957

- 979 -

45585

Димитрова, Диляна Панчева.  Приложимост на безжичните комуникации и технологии при работа със системи за управление на продажбите / Диляна Панчева Димитрова. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 45-54. 

  

Сист. No: 58811

- 980 -

45584

Добрева, Стефка.  Информационни системи на университетските библиотеки в България, предлагащи онлайн достъп / Стефка Добрева. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 323-331. 

  

Сист. No: 58981

- 981 -

45584

Евтимова, Виктория.  Електронни информационни средства за маркетинг на българския туристически продукт / Виктория Евтимова. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 172-179. 

  

Сист. No: 58942

- 982 -

45584

Енев, Йордан и др.  Сравнителен анализ на системите за управление на задачи / Йордан Енев, Петя Димитрова. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 194-199. 

  

Сист. No: 58954

- 983 -

45584

Иванов, Дамян.  Събитиен подход при изграждане на информационни системи / Дамян Иванов. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 509-517. 

  

Сист. No: 59024

- 984 -

45584

Иванова, Божана.  Приложение на E-CRM за подобряване на взаимоотношенията с клиентите в е-търговията / Божана Иванова. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 158-165. 

  

Сист. No: 58781

- 985 -

45584

Кабакчиева, Дорина и др.  Принципи на приложение на бизнес интелигентни системи за целите на образованието / Дорина Кабакчиева, Камелия Стефанова. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 235-243. 

  

Сист. No: 58961

- 986 -

45584

Кисимов, Валентин.  Компютърни системи в Уеб пропагандата и борбата с нея / Валентин Кисимов. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 46-54. 

  

Сист. No: 58758

- 987 -

45584

Колева, Велина.  Структурни и съдържателни особености на стимулите за труд при специалистите от IT сектора / Велина Колева. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 223-229. 

  

Сист. No: 58959

- 988 -

45584

Краева, Виолета и др.  Възможности, рискове и перспективи за развитие на мобилната търговия / Виолета Краева, Петя Емилова. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 73-80. 

  

Сист. No: 58764

- 989 -

45615

Кукенска, Валентина.  Валидиране на модел на логическата архитектура / Валентина Кукенска. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 2. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 308-311. 

  

Сист. No: 58629

- 990 -

45584

Куюмджиев, Иван.  Софтуер за ценообразуване, базирано на стойността на продукта: основни характеристики и тенденции за развитие / Иван Куюмджиев. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 113-141. 

  

Сист. No: 58770

- 991 -

45585

Куюмджиев, Иван Огнянов.  Гъвкава методология за бързо разработване на уеб-базирана система за кандидатстудентски прием в Икономически университет - Варна / Иван Огнянов Куюмджиев. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 438-444. 

  

Сист. No: 58882

- 992 -

45546

Маринова, Кремена.  Социални и етични аспекти на информационното общество / Кремена Маринова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 152-159. 

  

Сист. No: 58371

- 993 -

45584

Маринова, Кремена.  Перспективи в използването на мобилните технологии и устройства в образованието / Кремена Маринова. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 298-305. 

  

Сист. No: 58973

- 994 -

45584

Михова, Веска и др.  Методи за администриране на производителност на бази данни / Веска Михова, Александрина Мурджева. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 421-429. 

  

Сист. No: 59010

- 995 -

45584

Мурджева, Александрина и др.  Динамично администриране на производителност на бази данни / Александрина Мурджева, Веска Михова. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 430-437. 

  

Сист. No: 59011

- 996 -

45584

Пенчев, Бонимир.  Приоритетни канали за реализация на мобилното банкиране / Бонимир Пенчев. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 150-157. 

  

Сист. No: 58780

- 997 -

45585

Пенчев, Бонимир Пенчев.  Проучване на мобилни приложения за добавки в храните / Бонимир Пенчев Пенчев. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 11-19. 

  

Сист. No: 58806

- 998 -

45584

Попов, Веселин.  Big Data предизвикателство пред системите за управление на съдържанието / Веселин Попов. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 351-358. 

  

Сист. No: 58992

- 999 -

45584

Рашкова, Виктория.  Web-базирана система за анкетиране и обработване на анкетна информация за нуждите на образованието / Виктория Рашкова. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 272-281. 

  

Сист. No: 58969

- 1000 -

45584

Стоянова, Миглена.  Електронно обучение в облак / Миглена Стоянова. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 315-322. 

  

Сист. No: 58978

- 1001 -

45585

Стоянова, Миглена Величкова.  Облачни изчисления в образованието / Миглена Величкова Стоянова. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 67-75. 

  

Сист. No: 58813

- 1002 -

45584

Сълова, Снежана.  Анализ на сходство в данни от Интернет източници / Снежана Сълова. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 387-394. 

  

Сист. No: 59003

- 1003 -

45584

Тачев, Теодор и др.  Проблеми със сигурността в съвременните системи за електронно обучение / Теодор Тачев, Искрен Таиров. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 332-340. 

  

Сист. No: 58982

- 1004 -

45584

Филчева, Деница.  Проблеми при внедряване на ERP системи и насоки за тяхното решаване / Деница Филчева. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 200-207. 

  

Сист. No: 58955

- 1005 -

45585

Филчева, Деница Паскалева.  Водещи фактори при избор на облачна реализация на ERP система / Деница Паскалева Филчева. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 35-44. 

  

Сист. No: 58809

- 1006 -

45584

Футекова, Наталия.  Подходът на критичните фактори за успех при внедряванията на ERP системи / Наталия Футекова. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 123-132. 

  

Сист. No: 58768

- 1007 -

45584

Футекова, Наталия.  Проблеми при внедряването на ERP системите в учебния процес на университетите / Наталия Футекова. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 257-263. 

  

Сист. No: 58963

- 1008 -

45634

Футекова, Наталия и др.  Проблеми при внедряването на ERP и BI системите в учебния процес на университетите / Наталия Футекова, Александрина Стрехарска. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 55-58. 

  

Сист. No: 58459

- 1009 -

45584

Шишманов, Красимир.  Безконтактните плащания - перспективна технология за използване на банковите карти / Красимир Шишманов. // Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. с докл. от междунар. научна конфер., посвет. на 45 годиш. от създаването на кат. "Информатика" в ИУ Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 55-61. 

  

Сист. No: 58760

- 1010 -

Сп C 58

Аначкова, Сребрина.  FMS добавя стойност и конкурентно предимство и в куриерския бизнес / Сребрина Аначкова. // CIO, XI, 2015, N 2, с. 33-35. 

  

Сист. No: 59374

- 1011 -

Сп C 58

Винарова, Живка и др.  Big Data в медицината / Живка Винарова, Полина Михова. // CIO, XI, 2015, N 1, с. 61-63. 

  

Сист. No: 58950

- 1012 -

Сп C 58

Вутова, Вергиния.  Електронното управление в България - надпревара с конвенционалния начин за предлагане на административни услуги / Вергиния Вутова. // CIO, XI, 2015, N 1, с. 4-7. 

  

Сист. No: 58898

- 1013 -

Сп И 502 д

Върбанов, Румен.  Социален бизнес: приложение на Web 2.0 и социални мрежи в бизнеса на компаниите / Румен Върбанов. // Икономика 21  (Свищов), 4, 2014, N 2, с. 42-71. 

  

Сист. No: 58315

- 1014 -

Сп C 58

Ганева, Надя.  Новите ИТ решения - стъпки към повишаване на конкурентоспособността на "БДЖ - Товарни превози" / Надя Ганева. // CIO, XI, 2015, N 2, с. 39-42. 

  

Сист. No: 59382

- 1015 -

Сп C 58

Достъпност, информираност и интерактивно обслужване - във фокус на община Стара Загора.  Достъпност, информираност и интерактивно обслужване - във фокус за община Стара Загора. // CIO, XI, 2015, N 1, с. 26-27. 

  

Сист. No: 58908

- 1016 -

Сп C 58

Йовев, Валентин.  АГКК създаде специализирани карти и регистри за цялата територия на Черноморското крайбрежие / Валентин Йовев. // CIO, XI, 2015, N 1, с. 14-16. 

  

Сист. No: 58906

- 1017 -

Сп C 58

Кехайов, Димитър.  Виртуална банка и банкови карти с дисплей - иновации, реализирани в БАКБ / Димитър Кехайов. // CIO, X, 2014, N 12, с. 46. 

  

Сист. No: 58355

- 1018 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  [Две хиляди и петнадесета] 2015: От ИТ отделите се очакват качествени услуги и иновации / Надя Кръстева. // CIO, XI, 2015, N 2, с. 4-6. 

  

Сист. No: 59338

- 1019 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  TMS, FMS, LIS - тенденции и перспективни решения / Надя Кръстева. // CIO, XI, 2015, N 2, с. 20-23. 

  

Сист. No: 59356

- 1020 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  ERP в Карго Планет ООД - фактор за ефективност и сигурност на бизнеса / Надя Кръстева. // CIO, XI, 2015, N 2, с. 30-32. 

  

Сист. No: 59361

- 1021 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  Нови е-услуги повишават качеството на обслужване в болница Токуда / Виктория Лазова. // CIO, XI, 2015, N 1, с. 46-47. 

  

Сист. No: 58936

- 1022 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  Система за автоматизиране на заявките завършва пълния цикъл на автоматизация в НСИ / Виктория Лазова. // CIO, XI, 2015, N 3, с. 12-14. 

  

Сист. No: 59350

- 1023 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  Собствено ERP решение управлява бизнеса на Ойрошпед / Виктория Лазова. // CIO, XI, 2015, N 2, с. 24-25. 

  

Сист. No: 59358

- 1024 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  ИТ - база за управление на цялостния бизнес в MW LOGISTICA / Виктория Лазова. // CIO, XI, 2015, N 2, с. 26-28. 

  

Сист. No: 59359

- 1025 -

Сп Л 763

Маринова, Ани.  [Пет] 5 съвета към 3PL доставчиците през 2015 г. / Ани Маринова. // Логистика, XI, 2015, N 1, с. 40-41. 

  

Сист. No: 59125

- 1026 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Окшънайз дава сила на най-добрите / Богиня Матеева. // Логистика, XI, 2015, N 1, с. 54-55. 

  

Сист. No: 59109

- 1027 -

Сп C 58

Модернизацията на системите за съхранение на банни - баланс между цена и качество . // CIO, X, 2014, N 12, с. 56-59. 

  

Сист. No: 58357

- 1028 -

Сп C 58

Николова, Мария.  Е-участието нва гражданите в управлението - фактор за устойчиво развитие / Мария Николова. // CIO, XI, 2015, N 1, с. 36-38. 

  

Сист. No: 58929

- 1029 -

Сп C 58

Петров, Петър.  Резервиране на свързаността осигурява непрекъсваемост на бизнеса на Ромпетрол България / Петър Петров. // CIO, XI, 2015, N 2, с. 16-18. 

  

Сист. No: 59352

- 1030 -

Сп C 58

Системите за управление на корпоративно съдържание - под влиянието на "вятъра на промяната" . // CIO, XI, 2015, N 1, с. 59-60. 

  

Сист. No: 58949

- 1031 -

Сп C 58

Такев, Иван.  Модерно WMS/ERP решение подпомага бизнес процесите в Гопет Транс ЕООД / Иван Такев. // CIO, XI, 2015, N 2, с. 36-38. 

  

Сист. No: 59377

- 1032 -

Сп C 58

Тренчев, Иван и др.  Съвременни системи за информация и управление в железопътния транспорт / Иван Тренчев, Тодор Размов. // CIO, XI, 2015, N 2, с. 43-45. 

  

Сист. No: 59383

- 1033 -

Сп C 58

Христов, Борис.  "Големи данни"? Какво тночно са те? / Борис Христов. // CIO, XI, 2015, N 2, с. 7-8. 

  

Сист. No: 59340

- 1034 -

45637

Bachvarov, Andrey et al.  Modeling and Prediction of Electricity Consumption / Andrey Bachvarov, Petko Ruskov, Kaloyan Haralampiev. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 98-107. 

  

Сист. No: 58889

- 1035 -

45637

Beev, Ivailo D.  Mixed Economy - Quasi-Market Segments / Ivailo D. Beev. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 396-409. 

  

Сист. No: 58966

- 1036 -

45637

Bogdanoska-Jovanovska, Mimoza et al.  Social network analysis as a tool for e-government maturity measurement / Mimoza Bogdanoska-Jovanovska, Violeta Manevska. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 299-306. 

  

Сист. No: 59257

- 1037 -

45637

Bozhikov, Asen.  Cyber Security Risk - An Important Business Continuity Planning Issue for Business Organisations / Asen Bozhikov. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 188-192. 

  

Сист. No: 58901

- 1038 -

45637

Denchev, Emil.  SWOT анализ на Cloud Computing / Emil Denchev. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 35-38. 

  

Сист. No: 58887

- 1039 -

45637

Feschian, Daniela Milchova.  Standardization of Public Sector Accounting in the EU / Daniela Milchova Feschian. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 425-431. 

  

Сист. No: 58977

- 1040 -

45637

Georgiev, Veselin.  Collaboration importance in agile software development / Veselin Georgiev. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 550-553. 

  

Сист. No: 59380

- 1041 -

45637

Intelligent System for Control and Monitoring of Heating Systems in Individual Buildings . // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 117-122. 

  

Сист. No: 58892

- 1042 -

45637

Ivanova, Rositsa.  Cloud Information Technologies - Smart Business Analysis Solution / Rositsa Ivanova. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 39-47. 

  

Сист. No: 58888

- 1043 -

45637

Kabakchieva, Dorina et al.  Latest trends in Business Intelligence system development / Dorina Kabakchieva, Kamelia Stefanova, Stanimira Yordanova. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 212-217. 

  

Сист. No: 59348

- 1044 -

45637

Kirilov, Rosen.  Information Technologies and Student Practices / Rosen Kirilov. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 144-147. 

  

Сист. No: 58895

- 1045 -

45637

Kirilova, Katia.  Electronic verification of public projects / Katia Kirilova. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 193-197. 

  

Сист. No: 58912

- 1046 -

45637

Konchev, Mihail.  Evaluation of applicability of the biometric technology in the Internet / Mihail Konchev. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 254-267. 

  

Сист. No: 59240

- 1047 -

45637

Lewandowski, Vladislav.  Forecast of financial condition based on its own sample / Vladislav Lewandowski. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 202-205. 

  

Сист. No: 58932

- 1048 -

45637

Lyubenova, Ina.  Analysis of the documents processing systems in municipalities of Bulgaria / Ina Lyubenova. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 246-253. 

  

Сист. No: 59236

- 1049 -

45637

Mamedov, H. et al.  Applying of Modern Information and Communication Technologies in Education / H. Mamedov, M. Babanli, Z. Jafarov. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 648-656. 

  

Сист. No: 59204

- 1050 -

45637

Mihova, Veska.  Common architecture design of a business information system for performance management of the business applications / Veska Mihova. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 274-278. 

  

Сист. No: 59353

- 1051 -

45637

Modeling and prediction of the electricity consumption.  Software for energy system and building simulation: a review. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 130-139. 

  

Сист. No: 59344

- 1052 -

45637

Naidenov, Alexander.  Using SPSS for process quality control - a critical review / Alexander Naidenov. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 447-456. 

  

Сист. No: 59211

- 1053 -

45637

Pavlova, Lilia.  Analysis of Automation Tools of Internal Audit Activities / Lilia Pavlova. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 356-360. 

  

Сист. No: 58940

- 1054 -

45637

Popov, Veselin.  Mobile Payments: Threats and Security Recommendations / Veselin Popov. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 164-168. 

  

Сист. No: 58896

- 1055 -

45637

Slantcheva-Baneva, Vanya.  Understanding Customer Satisfaction through a Marketing Simulation Tool in a Postgraduate IT Class / Vanya Slantcheva-Baneva. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 390-395. 

  

Сист. No: 58956

- 1056 -

45637

Stefanov, Dragomir.  Communication Technology in the field building management systems / Dragomir Stefanov. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 432-436. 

  

Сист. No: 59360

- 1057 -

45637

Stefanova, Kamelia et al.  Opportunities for business intelligence in a cloud / Kamelia Stefanova, Dorina Kabakchieva, Stanimira Yordanova. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 693-698. 

  

Сист. No: 59194

- 1058 -

45637

Tairov, Iskren.  Information Security Risk - Analysis and Approaches / Iskren Tairov. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 554-558. 

  

Сист. No: 58922

- 1059 -

45637

Terzieva, Valentina et al.  The Classical Education from the Perspective of ICT / Valentina Terzieva, Petia Kademova-Katzarova, Rumen Andreev. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 179-187. 

  

Сист. No: 58927

- 1060 -

45637

Thurairaj, Saraswathy et al.  Learning management system (LMS) usage: The Acceptance from Academicians perspective / Saraswathy Thurairaj, Komathi Munusamy. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 719-725. 

  

Сист. No: 59188

- 1061 -

45637

Trifonova, Silvia.  Key Innovations in the Payment Infrastructures in Bulgaria / Silvia Trifonova. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 361-372. 

  

Сист. No: 58944

- 1062 -

45637

Trydid, Olexandr et al.  The models of the balanced regions development based on fiscal policy / Olexandr Trydid, Lidia Guryanova, Sergii Kavun. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 332-340. 

  

Сист. No: 59261

- 1063 -

45637

Tsoklinova, Maya.  Information and Communication Technologies - Generator of Economic Growth for Bulgarian Companies / Maya Tsoklinova. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 373-381. 

  

Сист. No: 58948

- 1064 -

45637

Tsolova, Sia.  Model for Strategy of Technology New Ventures of Local Market / Sia Tsolova. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 410-424. 

  

Сист. No: 58976

- 1065 -

45637

Vasilev, Julian.  The change from ERP II to ERP III system / Julian Vasilev. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 382-384. 

  

Сист. No: 58952

- 1066 -

45637

Vasileva, Svetlana et al.  Some Approaches to the Application of Imitation Modeling in Educating Students / Svetlana Vasileva, Alina Kulchiar. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 169-178. 

  

Сист. No: 58925

- 1067 -

45637

Velkov, Yulyan et al.  Soft Computing Model for Assessment of the Functional Effectiveness of the Enterprise / Yulyan Velkov, Georgi Kirov. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 289-298. 

  

Сист. No: 58935

- 1068 -

45637

Zyma, Alexander et al.  Significance of Branding for Increasing Tourist Destination Attractiveness / Alexander Zyma, Yulia Lola, Sergii Kavun. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 321-331. 

  

Сист. No: 58938

- 1069 -

Сп C 58

[Пет] 5 технологии за безопасност на корпоративните данни . // CIO, X, 2014, N 12, с. 60-61. 

  

Сист. No: 58358

Информационни мрежи. Информационни системи

- 1070 -

45585

Барбов, Захари Димитров.  Структуриран подход за управление на процеса по разработване, внедряване и поддръжка на ERP ИТ системи / Захари Димитров Барбов. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 216-225. 

  

Сист. No: 58848

- 1071 -

45634

Динков, Милен.  Възможности за бизнес обучение чрез използване на мобилните технологии / Милен Динков. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 73-80. 

  

Сист. No: 58469

- 1072 -

45615

Лазаров, Мирослав и др.  Автоматизиране на процеса за определяне на себестойността на дейностите, извършване във висше училище / Мирослав Лазаров, Алдениз Рашидов. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2014 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2014 г. : Т. 1 - 4 : Т. 1. - Габрово : ТУ-Габрово, 2014, с. 335-340. 

  

Сист. No: 58645

- 1073 -

Сп C 58

Добри практики при използването на видеоконферентни решения в здравеопазването . // CIO, XI, 2015, N 1, с. 56-58. 

  

Сист. No: 58946

- 1074 -

Сп В 986

Драгиев, Илко.  Одит на облака или синоптична прогноза.... / Илко Драгиев. // Вътрешен одитор, XI, 2015, N 1, с. 22-24. 

  

Сист. No: 59022

- 1075 -

Сп А 454

Иванов, Васил.  Промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. / Васил Иванов. // Актив, 2015, N 1, с. 40-43. 

  

Сист. No: 58876

- 1076 -

Сп C 58

Кьосева, Цветослава.  Единната ИТ система на община Пловдив повишава ефективността и подобрява обслужването / Цветослава Кьосева. // CIO, XI, 2015, N 1, с. 29. 

  

Сист. No: 58923

- 1077 -

Сп C 58

Манджуков, Ивайло.  Вече 207 общини ползват софтуера на Министерство на финансите за обработка на местни данъци и такси / Ивайло Манджуков. // CIO, XI, 2015, N 1, с. 8-13. 

  

Сист. No: 58905

- 1078 -

Сп C 58

Община Пловдив развива интегрирана ИС за подобряване на процесите и обслужването . // CIO, XI, 2015, N 1, с. 30-32. 

  

Сист. No: 58924

- 1079 -

Сп C 58

Община Ямбол планира до края на 2015 г. всички нейни услуги да са достъпни по електронен път . // CIO, XI, 2015, N 1, с. 34. 

  

Сист. No: 58926

- 1080 -

Сп C 58

Сиреков, Атанас.  Комплексен подход при въвеждане на е-управление в община Бургас / Атанас Сиреков. // CIO, XI, 2015, N 1, с. 20-24. 

  

Сист. No: 58907

- 1081 -

Сп C 58

Технологиите.  ИТ в здравеопазването - тенденции и перспективи. // CIO, XI, 2015, N 1, с. 50-54. 

  

Сист. No: 58941

- 1082 -

Сп C 58

Частен облакоптимизира цялостната дейност на онкологичната болница в София.  Частен облак оптимизира цялостната дейност на онкологичната болница в София. // CIO, XI, 2015, N 1, с. 40-44. 

  

Сист. No: 58930

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 1083 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Един логистичен партньор за всички пазари / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 10, с. 24-26. 

  

Сист. No: 58308

- 1084 -

45637

Kraeva, Violeta et al.  Problems of Researching the Phenomenon of "e-commerce" / Violeta Kraeva, Petya Emilova. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 385-389. 

  

Сист. No: 58915

- 1085 -

45637

Kraeva, Violeta et al.  Mobile Financial Services - Important Prerequisite for the Mobile Business / Violeta Kraeva, Petya Emilova. // [Third] 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2013 : Conference Proceedings 6-7th 2013, Sofia. - Sofia : UNWE Press, 2013, с. 437-440. 

  

Сист. No: 58917

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Архитектура

- 1086 -

45673

Любенов, Йордан.  Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса при архитектурно-градоустройственото обновяване на крайбрежните градски зони / Йордан Любенов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 346-357. 

  

Сист. No: 59415

Туризъм

- 1087 -

45547

Абасова, Ясамен.  Современное состояние сельского туризма в Азербайджане / Ясамен Абасова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 326-334. 

  

Сист. No: 59316

- 1088 -

45554

Алексиева, Соня и др.  Онлайн комуникациите за формиране на имидж на туристическата дестинация / Соня Алексиева, Стефания Темелкова. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 444-458. 

  

Сист. No: 59146

- 1089 -

45585

Анева, Петя Георгиева.  Теоретично моделиране на корпоративната социална отговорност като конкурентна стратегия в хотелиерството / Петя Георгиева Анева. // Научна конференция на младите научни работници - 2014 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 203-215. 

  

Сист. No: 58830

- 1090 -

45554

Бонева, Светла.  Европейски насоки за иновации в "островния" туризъм / Светла Бонева. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 501-517. 

  

Сист. No: 59157

- 1091 -

45554

Великова, Еленита.  Иновативна роля на естетизацията в уелнес туризма / Еленита Великова. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 482-491. 

  

Сист. No: 59159

- 1092 -

45554

Драганов, Румен.  Усъвършенстване на хотелската политика и повишаване на конкурентоспособността в постмодерния културен туризъм чрез иновативни бенчмаркетинг стратегии / Румен Драганов. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 631-652. 

  

Сист. No: 59196

- 1093 -

45554

Емилова, Ирена и др.  Новите измерения на градския туризъм / Ирена Емилова, Мария Бистрина. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 535-546. 

  

Сист. No: 59170

- 1094 -

45554

Копринаров, Братой и др.  Съвременни стратегии за управление на иновациите в туристическите прадприятия / Братой Копринаров, Руска Димитрова. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 518-525. 

  

Сист. No: 59168

- 1095 -

45603

Кушева, Галя.  Анализ на състоянието и развитието на българския туризъм за периода 2008-2013 г. / Галя Кушева. // Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България : Научна конференция : Сборник доклади. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, с. 268-288. 

  

Сист. No: 58715

- 1096 -

II 1778

Маринов, Васил и др.  Анализ на веригата на доставките в туризма в планински територии / Васил Маринов, Мариана Асенова, Елка Дограмаджиева. // География и регионалистика : Сборник доклади : Научна конф. с междунар. участие в чест на проф. д-р Иван Батаклиев 30-31 октомври 2014 г., гр Пазарджик. - София : ТерАрт, 2014, с. 164-172. 

  

Сист. No: 58779

- 1097 -

45554

Милева, Соня.  Анализ на участията на българските туристически фирми на водещи туристически борси / Соня Милева. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 469-481. 

  

Сист. No: 59150

- 1098 -

45554

Мишева, Маргарита.  Приложение на управленското консултиране в туроператорската дейност / Маргарита Мишева. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 621-630. 

  

Сист. No: 59193

- 1099 -

45554

Парушева, Татяна.  Тенденции и предизвикателства пред културния туризъм / Татяна Парушева. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 435-443. 

  

Сист. No: 59145

- 1100 -

45554

Пенкова, Десислава.  Анализ на иновационните модели като средство за повишаване конкурентоспособността на туристическите предприятия / Десислава Пенкова. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 572-578. 

  

Сист. No: 59174

- 1101 -

45554

Рагина-Пеевска, Ваня.  Състояние и развитие на теоретичната мисъл за конкурентоспособността в хотелиерството / Ваня Рагина-Пеевска. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 608-620. 

  

Сист. No: 59192

- 1102 -

45554

Рибов, М.  Новата конфигурация на интегрираните системи за качество в туризма / М. Рибов. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 407-424. 

  

Сист. No: 59141

- 1103 -

45554

Ризова, Теодора.  Иновации в спа-технологиите в здравния туризъм / Теодора Ризова. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 598-607. 

  

Сист. No: 59189

- 1104 -

45673

Спасова, Стелина.  Възможности за използване на минерлалните извори за развитие на балнеотуризма в България / Стелина Спасова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 29-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2014 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014, с. 146-157. 

  

Сист. No: 59378

- 1105 -

45554

Тадаръков, Димитър.  Влияние на фрайчайзинга върху международния туризъм / Димитър Тадаръков. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 425-434. 

  

Сист. No: 59142

- 1106 -

45554

Тончева, Тодорка.  Туризъм, глабалната промяна в околната среда и болестите / Тодорка Тончева. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 526-534. 

  

Сист. No: 59169

- 1107 -

45554

Янева, Мариана.  Тенденции и предизвикателства в бизнеса чрез внедряване на нови продукти на туристическия пазар / Мариана Янева. // Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юб. междунар. научно-практич. конф. (20 год. МП Бизнес адм.), 4 юни 2013. - София : Нов бълг. унив., 2014, с. 459-468. 

  

Сист. No: 59148

- 1108 -

Сп А 582

Тончева, Тодорка.  Туристическите дейности - катализатор на измененията в околната среда / Тодорка Тончева. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 4, с. 144-152. 

  

Сист. No: 58442

- 1109 -

Сп Б 445

Янков, Никола.  Креактивен подход към концептуализирането и интегрирането на туристически продукти/брандове / Никола Янков. // Бизнес управление  (Свищов), XXIV, 2014, N 4, С. 65-91. 

  

Сист. No: 58294

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 1110 -

II 1778

Карастоянов, Стефан.  Иван Батаклиев - основоположник на геополитиката в България / Стефан Карастоянов. // География и регионалистика : Сборник доклади : Научна конф. с междунар. участие в чест на проф. д-р Иван Батаклиев 30-31 октомври 2014 г., гр Пазарджик. - София : ТерАрт, 2014, с. 11-17. 

  

Сист. No: 58772

География

- 1111 -

45546

Личев, Тихомир и др.  География на туризма в системата на географскитеи туристическите науки / Тихомир Личев, Наталия Иванова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 346-351. 

  

Сист. No: 58422

- 1112 -

II 1778

Полеганова, Десислава.  Съвременни теоретико-методологични проблеми в развитието на поведенческата география / Десислава Полеганова. // География и регионалистика : Сборник доклади : Научна конф. с междунар. участие в чест на проф. д-р Иван Батаклиев 30-31 октомври 2014 г., гр Пазарджик. - София : ТерАрт, 2014, с. 39-44. 

  

Сист. No: 58774

Биографии

- 1113 -

45546

Друмева, Мариана.  Приносът на академик Никола В. Михов за обогатяване на изворовота база на стопанството на българското възраждане / Мариана Друмева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 299-306. 

  

Сист. No: 58402

- 1114 -

Сп П 186

Павлов, Нено.  Всепризнат учен и специалист в областта на застраховането и социалното осигуряване : [Иван Кацаров] / Нено Павлов. // Панорама на труда, 2014, N 9-10, с. 56-61. 

  

Сист. No: 58339

История

- 1115 -

Сп Д 532

Вачева, Емилия.  Българската земя и нейните природни дадености според западноевропейските извори – от края на XII в. до XIV в. / Емилия Вачева. // Диалог. Електронно списание  (Свищов), 2014, N 2, с. 47-59. 

  

Сист. No: 59049

- 1116 -

Сп Б 44 б

Кацунов, Валери.  Документи за участието на България в системата за обединен отчет на данните за противника (СОУД) 1975-1991 г. / Валери Кацунов. // Библиотека, XXI, 2014, N 5, с. 119-130. 

  

Сист. No: 58934

История на СА

- 1117 -

В Д 92

Академията реализира проект за изграждане на интегрирана система за управление . // Дунавско дело, LXI, N 5, 6-12 февр. 2015, с. 8. 

  

Сист. No: 59032

- 1118 -

В Д 92

Академията ще си сътрудничи с франкофонски университети . // Дунавско дело, LXI, N 2, 16-22 ян. 2015, с. 10. 

  

Сист. No: 58599

- 1119 -

В Д 92

В Свищов основаха академичен клуб "Управление на проекти" . // Дунавско дело, LXI, N 8, 27 февр.-5 март 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 59386

- 1120 -

В З 375

Василева, Вероника.  Уникална международна конференция в Свищов постанови на фокус Бъдещето на Долен Дунав / Вероника Василева. // Застраховател, N 24, 31 дек. 2014 - 14 ян. 2015, с. 10. 

  

Сист. No: 58284

- 1121 -

В З 375

Василева, Вероника.  Стопанска академия подари "Зелено" обучение на победителите в "Млад икономист 2014" / Вероника Василева. // Застраховател, N 24, 31 дек. 2014 - 14 ян. 2015, с. 12. 

  

Сист. No: 58287

- 1122 -

В З 375

Василева, Вероника.  По европейски проект Стопанска академия усъвършенства системата за квалификация на преподаватели / Вероника Василева. // Застраховател, N 2, 28 ян. - 11 февр. 2015, с. 11. 

  

Сист. No: 58937

- 1123 -

В З 375

Василева, Вероника.  Счетоводители победиха и в четвъртото издание на "Състезание по знание" в Свищовската алма матер / Вероника Василева. // Застраховател, N 2, 28 ян. - 11 февр. 2015, с. 11. 

  

Сист. No: 58939

- 1124 -

В А 36

Свищовски магистри - стипендианти на фондация "Буров" . // Аз-буки, XXV, N 8, 19-25 февр. 2015, с. 18. 

  

Сист. No: 59237

- 1125 -

В Д 92

Свищовски магистри-финансисти изследват капиталовата структура на водещи фирми . // Дунавско дело, LXI, N 6, 13-19 февр. 2015, с. 8. 

  

Сист. No: 59153

- 1126 -

В Д 92

Стартира инициатива за стипендиантски програми . // Дунавско дело, LXI, N 2, 16-22 ян. 2015, с. 10. 

  

Сист. No: 58600

- 1127 -

В Д 92

Стопанска академия дипломира випуск 2010 от ОКС "бакалавър" . // Дунавско дело, LXI, N 1, 9-15 ян. 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 58417

- 1128 -

В Д 92

Студент от Академията спечели конкурса на Агенция "Митници" . // Дунавско дело, LXI, N 5, 6-12 февр. 2015, с. 1. 

  

Сист. No: 59033

- 1129 -

В Д 92

Трима студенти са стипендианти на фондация "Атанас Буров" . // Дунавско дело, LXI, N 6, 13-19 февр. 2015, с. 8. 

  

Сист. No: 59151

- 1130 -

В Д 92

Фирова, Галя.  Наградиха най-добрите спортисти и треньори на Общината за 2014-та / Галя Фирова. // Дунавско дело, LXI, N 3, 23-29 ян. 2015, с. 1, 8. 

  

Сист. No: 58763

История на България

- 1131 -

45546

Вачева, Емилия.  Дейността на Свищовската община за развитието на образованието в града през Възраждането / Емилия Вачева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 289-298. 

  

Сист. No: 58400


 Индекс по АВТОРИ

Абасова, Ясамен 1087 
Абатуров, Виктор 374 
Абдюкова, Э. И. 173 
Авдеева, Мариана 518 
Аврамов, Виктор 810 
Адамов, Величко 196 
Айдрус, И. А. 143 
Акаев, Аскар 278 
Алдимиров, Николай 191 
Александров, Александър 684 
Александрова, Елена 438 
Александрова, Лилия 685 686 687 688 728 785 
Александрова, Матилда 811 
Александрова, Недялка 552 
Александрова, Янка 969 
Алексеева, Е. Н. 28 
Алексиев, Александър 56 
Алексиев, Орлин 638 
Алексиева, Десислава 927 
Алексиева, Мария 519 617 618 
Алексиева, Мария Ст. 624 
Алексиева, Соня 1088 
Алибеков, Ш. И. 911 
Алиев, Б. Х. 213 
Алкалай, Юрий 812 
Алпатов, А. А. 29 
Альпидовская, Марина Леонидовна 30 
Анастасова, Лина 116 
Аначкова, Сребрина 1010 
Ангелов, Георги 284 
Ангелов, Емил 794 
Ангелов, Пламен Ангелов 553 
Ангелова, Красимира 67 
Ангелова, Сийка 689 
Андонов, Бл. 753 
Андреев, Румен 296 
Андреева, Цветелина 508 
Анев, Симеон 206 
Анева, Петя Георгиева 1089 
Антов, Момчил 371 
Антонова, Ваня 554 
Апостолов, Валери 413 
Апостолов, Лъчезар 947 
Арбатова, Н. 404 
Армянова, Мария 970 
Асенов, Асен 373 
Асенов, Емил 134 
Асенов, Симеон 414 
Асенова, Мариана 1096 
Аскерова, Хиджран 343 
Астоянц, М. С. 31 
Атанасов, Атанас 630 
Атанасов, Борислав 339 
Атанасова, Анита 555 
Атанасова, Веселина 73 
Атанасова, Елка Любомирова 110 
Атанасова, Светлана Желязкова 342 
Атанасова, Тодорка 971 
Бабаева, Саида 343 
Бабанац, Бранислава 690 
Бадюков, Владимир Федорович 509 
Байков, Байко Димитров 691 
Баймакова, Магдалена 653 
Байрактарова, Цветелина 461 
Бакърджиева, Милка 813 831 
Балева, Златина 692 693 
Банев, Банко 694 
Банкова, Йовка 25 
Барбов, Захари Димитров 1070 
Баркатунов, В. Ф. 32 
Барфиев, Кобилджон 795 796 
Батьковский, А. М. 144 
Башев, Храбрин 320 
Башкатова, Л. И. 935 
Беев, Ивайло 74 
Белоусова, В. Ю. 145 
Бердникова, Т. Б. 33 
Березинская, О. 275 
Березной, А. 381 
Билбилева, Елеонора 876 
Бистрина, Мария 1093 
Благоев, Димитър 272 
Благоева, Блага 415 
Благойчева, Христина 119 
Блажева, Виолета 556 
Блинов, А. О. 34 
Бобанац, Бранислава 659 
Богданова, Маргарита 557 
Богомилова, Жанет 495 
Боев, Боян Живков 832 
Боевски, Иван 320 830 
Божиков, Асен 972 
Божинов, Антон Георгиев 358 
Божинов, Пламен 919 
Бойчев, Бойчо 520 619 973 
Бойчинова, Мария 303 382 
Бонев, Живко 877 
Бонева, Светла 245 1090 
Бориславова, Цвета Василева 120 
Борисова Александрова, Александрина 558 
Борисова, Маргарита 75 
Босолова, Мария 214 
Боянов, Борислав 878 
Боянов, Калин 521 
Боянова, Невена 655 
Брезоева, Бойка 879 
Брушкова, Л. А. 35 
Буджева, Румяна 53 
Бузов, Емил 620 
Булатова, Ю. И. 155 
Булгакова, Ксения 135 
Бъчварова, Маргарита 416 
Вавулин, Д. А. 253 
Вагизова, Венера 292 
Вардомский, Леонид Б. 283 
Василев, Васил 365 366 859 
Василев, Венцислав Костадинов 379 380 
Василев, Владимир Росенов 359 
Василев, Христо 908 
Василева, Беанета 439 440 
Василева, Бистра 559 560 606 
Василева, Вероника 1120 1121 1122 1123 
Василева, Елка 814 
Василева, Мариана 479 
Василева, Славка Иванова 192 
Василева, Стелиана 561 
Вачева, Емилия 1115 1131 
Ведев, А. 275 
Везиров, Венцислав 522 
Велев, Милен 127 
Велев, Милен Велчев 111 
Велев, Румен 484 
Велева, Ирина 304 
Великая, Е. Г. 858 
Великов, Никола 631 
Великова, Еленита 1091 
Велков, Юлиян 880 
Велковска, Гена 417 
Велушев, Милен 259 
Велчева, Николая 747 
Венелинова, Наталия 833 835 
Венкова, Ирина 288 289 
Вергилова, София 377 797 
Веселинова, Надежда 319 562 
Вечев, Венцислав 881 882 
Винарова, Живка 1011 
Владимирова, Милена 650 
Волошин, Дмитрий 883 
Вутова, Вергиния 1012 
Вълканов, Николай 696 697 698 
Вълков, Иван 699 
Вълчев, Генчо 523 
Вълчинков, Стефан 741 
Вълчовски, Ивайло 700 
Върбанов, Румен 1013 
Върбанов, Тихомир 126 
Гаврилова, Валерия 279 
Гаджалска, Нели 700 
Галагуза, Руслан Владимирович 510 
Ганева, Ваня 928 
Ганева, Зорница 524 525 
Ганева, Надя 1014 
Ганчев, Добрин 851 
Гафиатулина, Н. Х. 36 
Гекова, Валентина 215 
Гелева, Мая 955 
Георгиев, Веселин 974 
Георгиев, Драган Красимиров 864 
Георгиев, Иван Стоилов 360 
Георгиев, Красимир Николов 360 
Георгиев, Людмил 441 
Георгиев, Никола 37 
Георгиев, Петър 394 
Георгиев, Христо 975 
Георгиева, Александрина 701 
Георгиева, Анета 216 
Георгиева, Ирина 20 
Георгиева, Кристалина 309 
Георгиева, Кристина Кирчева 442 
Георгиева, Мария Георгиева 349 
Георгиева, Петя 485 
Георгиева, Таня 800 
Герева, Магдалена 66 
Гетманова, А. В. 154 
Гешов, Радослав 367 948 
Гираев, В. К. 38 217 
Главеев, П. 610 
Глогова, Люба 741 
Глущенко, В. В. 39 
Годжаева, Эльмира 665 
Гоев, Валентин 917 
Голева, Поля 511 
Головнева, И. В. 40 
Голубев, А. А. 389 
Гончев, Владимир 652 
Горанова, Пенка 350 
Гордеев, Д . 341 
Господинов, Юлиян 406 563 
Господинова, Анна 140 
Господинова, Невена 959 
Градинаров, Борислав 76 395 462 
Григовор, Симеон 642 
Григориев, Олег В. 114 
Григоров, Атанас 564 
Григорова, Каталина 976 
Грундел, Л. П. 223 
Губанова, Елена 936 
Гурвич, Е. 104 
Гусейнов, Э. Н. 147 
Гълъбов, Марин 884 
Гътовски, Илия 943 
Гюров, Александър 444 
Гюрова, Вяра 837 
Давыдова, Л. В. 148 
Даймлер, Майк 841 
Дамянов, Атанас 383 
Дамянов, Георги 7 
Данаилова, Красимира 815 
Данева, Иванка 489 
Данова, Наташка 650 
Данчев, Лъчезар 445 
Дарушин, И. А. 149 
Даскалов, Калин 12 
Даскалова, Илиана 290 
Дачев, Лъчезар 446 
Денева, Анета 565 
Денева, Ивелина Грозева 193 
Денева, Катерина 447 
Денков, Николай 547 
Денчев, Денчо Митков 816 
Денчев, Емил 977 
Дергачов, Владимир 396 
Деревенских, М. Н. 218 
Джагитян, Э. П. 150 
Джажев, Атанас 8 
Джендов, Георги 702 703 704 705 706 707 
Джентов, Георги 708 
Джилизов, Велко 254 
Димитгрова, Емилия 448 
Димитров, Борис 384 
Димитров, Георги Ангелов 952 
Димитров, Димитър 98 
Димитров, Димитър Ат. 653 
Димитров, Диян 58 
Димитров, Ивайло Димитров 316 
Димитров, Илия 54 
Димитров, Марко 297 
Димитров, Мирослав Димитров 328 834 
Димитров, Недялко Костадинов 657 
Димитров, Пенко 449 
Димитров, Станислав 500 501 
Димитрова, Диляна 978 
Димитрова, Диляна Панчева 979 
Димитрова, Зорница 219 
Димитрова, Любомира Георгиева 913 
Димитрова, Павлина 534 
Димитрова, Петя 982 
Димитрова, Руска 1094 
Димитрова, Руслана 915 
Димитрова, Севдалина 123 
Димитрова, Теодора 197 
Димитрова, Теофана 363 
Димитрова, Цветелина 645 646 
Димитрова-Монева, Ивелина 666 
Димов, Сава 621 
Димов, Цветан 344 
Димова, Весела 865 
Димова, Добрина А. 50 
Димова, Дочка 566 
Димова, Исидора 418 
Димова, Надежда 345 
Динева, Динева 207 
Динков, Милен 526 1071 
Добрева, Стефка 980 
Довженко, С. Е. 179 180 
Дограмаджиева, Елка 1096 
Додов, Павел 198 
Дойчинова, Юлия 132 321 
Донева, Ваня 920 
Донкова, Веселка 203 490 
Донкова, Радка 709 739 
Дончева, Людмила 575 
Досев, Христо 477 885 
Драганов, Георги 517 
Драганов, Румен 1092 
Драганов, Христо 504 
Драганова, Галя 4 
Драгиев, Илко 1074 
Драгнев, Петър 710 
Драйчева, Гергана 9 
Драмалиев, Любомир 419 
Драмалиева, Валентина 17 63 
Дремова, Л. А. 32 
Друмева, Мариана 298 1113 
Дудар, Володимир 322 
Дудар, Оксана 667 
Дудар, Тарас 667 
Дуранкев, Боян 77 
Дурин, Стоян 886 887 
Дъбнишка, Таня 711 712 
Дърмонова, Л. 1 611 
Евлогиев, Емил 888 889 
Евтимова, Виктория 981 
Емельянов, Юрий 5 
Емилова, Ирена 1093 
Емилова, Петя 988 
Енакиев, Юрий 700 
Енев, Йордан 982 
Ершов, Е. 151 
Ефимова, Л. А. 101 
Ефтимова, Ирина 208 
Желев, Жельо 246 
Желев, Иван 817 
Желев, Янислав Панайотов 586 
Желева, Мария 445 
Желязкова, Гюргя 491 
Желязкова, Лилия 527 
Жечева, Веселина 622 
Живков, Никола 130 
Живков, Николай 18 
Живкова, Лидия 866 
Живкова, Мариета 130 
Жигунова, О. А. 890 
Заимова, Дарина 321 801 
Заостровцев, А. 102 
Захариев, Андрей 567 
Захариев, Петър 220 
Захариева, Галина 568 
Зиядуллаев, Наби 280 
Зиядуллаева, Лола 660 
Злотникова, Л. М. 41 
Ибадов, Э. С. 152 
Ибрагимова, А. Х. 911 
Иванов, Божидар 714 715 716 717 718 719 720 
Иванов, Васил 1075 
Иванов, Дамян 983 
Иванов, Делян Валентинов 360 846 
Иванов, Ивайло Димитров 346 
Иванов, Людмил Иванов 194 
Иванов, Петко 721 722 
Иванов, Свилен Венков 351 
Иванова, Божана 984 
Иванова, Гергана Данчева 867 
Иванова, Дияна 109 
Иванова, Зоя 569 
Иванова, Милена 961 
Иванова, Наталия 333 1111 
Иванова, Петя 570 614 
Иванова, Райна 623 
Иванова, Стефка 868 914 
Иванова, Тошка 361 
Игонина, Л. Л. 153 
Идрисов, Г. 341 
Изотова, Е. И. 177 
Илиев, Боян 505 
Илиев, Драгомир 571 
Илиев, Илия 131 
Илиев, Й. 612 
Илиев, Йосиф 272 
Илиев, Никола Илийчев 273 
Илиев, Петър 463 
Илиев, Стоян 78 
Илиев, Христо 79 
Илиева, Боряна 393 
Илиева, Славина Илиева 52 
Илийчовски, Светослав 572 
Ильин, И. В. 148 
Ильина, Е. В. 255 
Исаев, М. Г. 213 
Йовев, Валентин 1016 
Йонева, Елизабет 80 
Йонкова, Марта 726 727 728 
Йоновска, Илка 668 
Йоргова, Юлия 528 
Йорданов, Даниел 944 
Йорданова, Велина 960 
Йорданова, Галина Събчева 869 
Йорданова, Иванка 758 
Йорданова, Люба 548 
Йотов, Красен 285 
Йотов, Стефан 27 64 
Йотов, Стилиян 19 
Йочева, Катерина 450 
Кабакчиева, Дорина 985 
Кабакчиева, Цветелина 407 
Кадиев, А. К. 42 
Казанджиева, Велина 529 
Калъпчиева, Славка 689 
Камарашев, Георги Василев 573 
Каменаров, Стефан 71 
Каменов, Камен 838 
Канаев, А. В. 256 
Канаева, О. А. 256 
Канел, Саймън 921 
Капитанов, Константин Георгиев 375 
Карабинов, Йордан 839 
Караилиева, Милена 364 
Карастоянов, Стефан 1110 
Каролев, Владимир 318 
Касатова, Анастасия 292 
Катранджиев, Валентин 397 
Кацарова, Антоанета 530 
Кацарски, Иван 81 420 
Кацунов, Валери 1116 
Кашбразиев, Р. В. 385 
Керемидчиев, Спартак 818 
Кехайов, Димитър 1017 
Кехайов, Томас Димчов 442 
Кирилова, Катя 482 
Кирилова, Милена 221 
Кирков, Виктор 574 
Киров, Румен 656 
Кирова, Алла 113 
Кирова, Гергана 531 
Кирова, Светлана 70 
Кировски, Петър 720 
Киселева, Н. И. 43 
Кисимов, Валентин 986 
Клинова, М. 386 
Ковалев, А. С. 890 
Ковалевска, Олга 961 
Ковачев, Асен 268 
Кодинова, Елена 21 
Коев, Красимир 57 476 
Кожухарова, Маргарита 730 
Козырь, Н. С. 154 
Кокеев, А. 405 
Коларов, Емануил 451 549 
Коларова, Бистра 492 
Колева, Велина 987 
Колева, Н. 2 
Колева, Росица 575 
Колева, Соня 584 594 
Колева, Христина 891 
Колева-Звънчарова, Милена 301 
Коломиец, А. 103 
Комарова, Е. И. 155 
Кондарев, Ивайло 222 
Копанова, Иванка Чанкова 846 
Копелев, И. Б. 156 
Копринаров, Братой 1094 
Корнажева, Мими 70 118 403 
Корнезов, Александър 473 
Коростелева, Т. С. 157 
Костадинова, Надка 799 
Костов, Ивайло 327 
Костова, Лилия 732 
Костова, Надя 209 870 
Коцева, Лидия 136 
Коцева, Татяна Иванова 576 
Краева, Виолета 988 
Краевский, Владимир 892 
Крайчева, Надежда 338 
Кралева, Ваня Йорданова 16 
Кривирадева, Божидара 840 
Кривохарченко, А. Г. 145 
Кривошиев, Стамен 464 
Крънчева, Кристина 861 
Кръстев, Камен 506 
Кръстев, Людмил 158 
Кръстева, Надя 1018 1019 1020 
Кудрин, А. 104 
Кудряшова, Ирина 398 
Кукенска, Валентина 989 
Кулчев, Красимир 210 362 
Кунев, Красимир В. 269 
Курбанов, Абдулхайр 795 
Куртева, Галина 577 
Кушева, Галя 1095 
Куюмджиев, Иван 990 
Куюмджиев, Иван Огнянов 991 
Кънев, Методи 82 
Кънчев, Иван 132 
Кършакова, Рада 835 
Кьосева, Цветослава 1076 
Лазаров, Андон 578 
Лазаров, Мирослав 1072 
Лазарова, Ерика 421 
Лазов, Петър 734 735 736 737 
Лазова, Виктория 1021 1022 1023 1024 
Лакова, Светлана 137 
Ламбев, Иван 579 
Ламбрев, Йовко 267 
Лапшов, В. А. 44 
Лебедева, В. И. 893 
Леонидов, Атанас 387 
Леонтьев, Александър 967 
Лескина, О. Н. 45 
Лецковска, Силвия 543 
Лечева, Ина 408 
Либих, Кристиан 615 
Лилова, Румяна 580 
Личев, Тихомир 333 1111 
Личева, Милена 532 
Луизов, Атанас 116 
Лукова, Калина 581 
Лулански, Пано 632 
Лутиков, К. В. 293 
Львова, Н. А. 149 
Любенов, Йордан 1086 
Любенова, Марияна 855 
Мавродиева, Елка 533 
Макакова, Диляна Росенова 852 
Малис, Н. И. 223 
Мангачев, Иван 465 
Манджуков, Ивайло 1077 
Манева, Мария 534 
Манчев, Ангел 13 
Марикина, Мария 295 
Маринов, Билиан 20 
Маринов, Васил 1096 
Маринов, Драгомир 486 
Маринов, Едуард 399 
Маринова, Ани 1025 
Маринова, Бисерка 422 
Маринова, Величка Пеева 643 
Маринова, Емилия 423 
Маринова, Кремена 582 992 993 
Маринова, Маргарита 299 
Маринова, Надя 819 
Маринова, Светла 452 
Маринова, Станислава 661 
Маринова-Николова, Виктория Мирославова 409 
Марич, И. Л. 159 
Маркина, Елена 669 
Марков, Галин Иванов 871 
Марков, Методи 466 
Марков, Огнян 105 
Маркова, Анелия 475 
Маркова, Диляна Маркова 872 
Маркова, Красимира 23 
Мартынов, Аркадий 294 
Марчева, Рени 14 
Маслова, Татьяна 340 
Матвеева, Л. Г. 160 
Матеева, Богиня 1026 
Матеева, Живка 467 
Матова-Головина, Анастасия 912 
Махдиева, Ю. М. 512 
Машиах, В. 546 
Машкин, Любен 662 
Меняев, М. Ф. 625 
Мерджанов, Иван 583 
Мермерска, Людмила 224 225 
Методиев, Калоян 663 
Милева, Соня 1097 
Милкова, Танка 962 
Миляков, Юлиян 447 
Милянкова, Росица 937 
Минева, Светлана 11 
Минков, Ташко 945 
Минкова, Ганета 226 251 
Минчев, Димитър 535 536 
Минчев, Дянко 83 
Мирошниченко, О. С. 161 
Мирчев, Мартин 584 594 
Митев, Димитър 227 
Митев, Петър 68 
Митев, Трендафил 22 
Митева Йорданова, Минка 585 
Митева, Адрияна Юлиянова 352 
Митева, Албена 132 323 
Митков, Милен 503 507 802 
Митова, Тотка 709 739 
Михайлов, Емил Михайлов 846 
Михайлова, Катя 59 
Михайлова, Свилена 260 
Михайлова-Борисова, Гергана Илиева 162 
Михалева, Николета 633 
Михалева, Христина П. 975 
Михова, Веска 994 995 
Михова, Полина 1011 
Михова, Тони 122 822 
Мицек, Е. Б. 163 
Мицек, С. А. 163 
Мишева, Лидия 758 
Мишева, Маргарита 1098 
Младенова, Соня 670 
Момов, Васил 138 
Момчева, Венета 291 
Монев, Виктор 410 
Монев, Петко 480 
Монова-Желева, Мария Христова 586 
Мошолова, Теодора 602 
Муратов, М. А. 178 
Мурджева, Александрина 994 995 
Мусева, Боряна 468 
Мутафчиева-Бакалова, Виолета 946 
Мухин, А. С. 179 180 
Наама, Карим 84 
Наджафова, Вафа Гурбан 378 
Найденов, Георги 85 
Найденов, Николай 656 
Найденова, Красимира Костадинова 139 
Нанков, Монко 741 
Наумова, Стефка 453 
Начева, Гергана 587 
Неверович, О. О. 164 
Недев, Йордан Борисов 353 
Неделин, Бойко 742 
Неделчева, Божанка 424 
Неделчева, Даринка 537 538 
Недков, Румен 54 
Недялкова, Пламена 910 
Нейков, Йордан 388 411 
Нейчева, Мария 588 
Ненков, Димитър 165 
Ненчева, Искра 372 874 
Нестеренко, И. Ю. 228 
Нешев, Стоян Георгиев 65 
Нешева-Кьосева, Нинел 644 
Нешкински, Боян Валентинов 354 
Николаев, Росен 140 348 
Николаева, Нора 743 744 807 
Николаева, Росица 903 
Николихина, Светлана 480 
Николов, Димитър 830 
Николова, Бистра 247 
Николова, Венцислава 929 
Николова, Галина 121 493 494 
Николова, Гергана 252 539 
Николова, Евгения 588 
Николова, Иванка 938 
Николова, Ирена 820 
Николова, Йорданка 618 
Николова, Магдалена 745 
Николова, Марина 589 
Николова, Мария 1028 
Николова, Нели Иванова 821 
Николова, Радостина Радева 540 
Николова, Райна 454 
Николова, Ралица Иванова 852 
Николова, Румяна 590 
Николова, Таня 671 
Николова, Теодора 425 
Николова-Алексиева, Валентина 122 822 
Николова-Атанасова, Калиопа Николаева 654 
Нинов, Д. 229 
Нинова, Валентина 803 
Новожилов, Я. П. 175 
Ножаров, Щерьо 86 
Ночевкина, Л. 325 
Опарин, Сергей 963 
Орлова, Н. 167 
Орнатский, А.А. 843 
Оробинская, И. В. 218 
Орозова, Даниела Ананиева 541 626 
Орсов, Златомир 469 
Офицерова, О. Ф. 183 
Павлов, Нено 1114 
Панайотов, Димитър 823 
Панайотова, Светла Боянова 355 930 
Панева, Лиляна 230 231 894 
Пантов, Венцислав 470 
Панчева, Станислава 873 
Панченко, Т. М. 895 
Парашкевова, Евелина 487 591 
Парушева, Силвия 141 
Парушева, Татяна 1099 
Паскалев, Панайот 658 
Пашова, Събка 560 592 
Пейчева, Мирослава 916 922 
Пенев, Николай 372 874 
Пеневска, Веселина 608 
Пенкова, Десислава 1100 
Пенчев, Бонимир 996 
Пенчев, Бонимир Пенчев 997 
Пенчев, Пенчо 87 
Пенчев, Пенчо Д. 99 
Пенчева, Албена 747 
Пенчева, Ася 931 
Пенчева, Михаела Миленова 455 
Петков, Георги 232 896 897 
Петков, Йордан 964 
Петков, Калоян Ангелов 195 
Петков, Пламен 593 627 
Петкова, Аспасия 497 498 502 
Петкова, Еми 939 
Петкова, Камелия 55 
Петкова, Светлана 748 
Петкова, Яница Ангелова 852 
Петров, Галин 334 
Петров, Петър 1029 
Петрова, Елена 426 
Петрова, Йоана 824 
Петрова, Маргаритка 542 
Петрова, Пепа 368 
Петрунов, Георги 427 
Пешина, Э. В. 168 
Пиримова, Вера 634 
Писарев, Д. И. 199 
Пискова, Теодора Георгиева 65 
Полеганова, Десислава 1112 
Попов, Веселин 998 
Попов, Георги Т. 653 
Попов, Мирослав 474 
Попова, Диана 628 
Попова, Евгения 233 
Попова, Кристина 23 
Попова, Марияна 594 
Попова, Нели Константинова 244 
Попова, Сашка 23 
Почитаев, А. Ю. 169 
Преждарова, Вероника 635 
Проданов, Васил 88 274 
Пъчев, Пламен 330 
Рагина-Пеевска, Ваня 1101 
Радев, Кирил 825 
Радев, Радослав Светлинов 953 
Радев, Юли 317 
Радева, Виктория Христова 314 
Радева, Мария 61 
Радулова, Анелия 595 
Радыгин, А. 276 
Размов, Тодор 1032 
Райчев, Иван 60 
Ракаджийска, Теменуга 62 
Ракарова, Събина 89 
Раков, Александър 373 
Рангелов, Евгени 205 898 899 900 
Ранчев, Георги 248 
Рачев, Георги 270 
Рашидов, Алдениз 1072 
Рашкова, Виктория 999 
Раянова, Кремена 456 457 
Рибов, М. 1102 
Ризова, Теодора 1103 
Рийвс, Мартин 841 
Ринкова, Станка 90 
Ричовска, Зл. 753 
Рогожина, Н. 647 
Родрик, Д. 281 
Романов, С. В. 182 
Рупска, Теодора 901 
Русев, Румен 664 
Русинова, Ралица 369 370 950 951 1083 
Рускова-Салимова, Боряна 446 
Рябов, Е. Ю. 171 
Ряховская, Антонина 669 
Сабитова, Надия 672 
Савова-Симеонова, Камелия 902 
Садыгов, Анар 673 
Салимова, Боряна 682 
Салов, Александр 965 
Самарцев, В. 261 
Сафонова, Т. Ю. 172 
Седларски, Теодор 115 128 
Сейменлийски, Камен 543 
Селютина, Лариса 826 
Сердюкова, Ю. А. 513 
Сидорова, Е. 386 
Силласте, Галина Георгиевна 28 
Симачев, Ю. 276 
Симеонов, Огнян 917 
Симонов, С. В. 253 
Сиреков, Атанас 1080 
Славев, Тодор 428 
Славов, Денчо 471 
Славова, Гергана 800 805 
Славова, Ирена 827 
Славчева, Томислава 429 
Славянска, Вяра 940 
Смулов, А. М. 173 
Согомонян, Х. Т. 174 
Соколов, Б. И. 175 
Соловьев, А. К. 46 
Сон Гун Ше 853 
Сотирова, Даниела 20 430 
Спасова, Лиляна 200 
Спасова, Стелина 1104 
Стайков, Ивайло 431 
Станев, Велин 596 
Станева, Евдокия 758 
Станева, Ивелина 211 
Станкулов, Цветан 234 235 
Станчев, Красен 286 
Станчева, Боряна 403 
Станчева, Виктория 829 964 
Станчева, Румяна 499 
Стефанов, Борислав 287 
Стефанов, Драгомир 129 
Стефанов, Никола 400 
Стефанов, Стефан 271 478 
Стефанова, Анета 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 
Стефанова, Дана Асенова 954 
Стефанова, Йорданка 478 
Стефанова, Камелия 985 
Стефанова, Радослава 15 
Стефанова, Снежана 923 
Стоевски, Григор 112 
Стоилова, Вяра 91 
Стоилова, Гергана 674 
Стойкова, Пепа 252 
Стойнева, Антоанета 335 
Стойчев, Пенчо 639 
Стоянов, Велчо 92 100 
Стоянов, Петър 300 
Стоянов, Стоян 481 
Стоянова, Даниела Стоянова 597 
Стоянова, Зорница 675 
Стоянова, Лиляна 24 
Стоянова, М. 613 
Стоянова, Мариела Димитрова 306 
Стоянова, Миглена 1000 
Стоянова, Миглена Величкова 1001 
Стоянова, Наталия 598 
Стоянова, Ромина 488 
Стоянова, Соня 918 
Стоянова, Станислава 481 599 
Стрекалова, А. А. 168 
Стрехарска, Александрина 1008 
Стригулев, Начо 860 
Сухарев, А. Н. 106 107 258 389 
Сухорукова, И. В. 513 
Събева, Галина Красимира 328 834 
Съботинова, Диана 544 
Сълова, Снежана 1002 
Сярова, Елка 93 
Тагарев, Стоян 129 
Тадаръков, Димитър 1105 
Тазутдинов, Ильдар Рашитович 331 
Таиров, Искрен 520 973 1003 
Такев, Иван 1031 
Тананеев, Емилиян 249 
Тананеева, Живка 350 
Танев, Константин 432 
Тасева-Петкова, Галя 142 
Тахов, Георги 176 862 863 
Тачев, Теодор 629 1003 
Темелкова, Стефания 1088 
Теохарова, Паскалина Георгиева 380 
Терзиев, Венелин 123 
Терзиев, Любомир 941 
Терзийска, Ралица 804 
Тимошенков, И. В. 47 
Тихолов, Стефан 903 
Тихонов, С. В. 108 
Ткаченко, Л. И. 904 
Тогузова, И. З. 262 
Тодоров, Венцислав 326 
Тодоров, Любомир 51 
Тодоров, Николай 604 
Тодоров, Огнян 924 
Тодоров, Тодор 682 
Тодорова, Богдана 433 
Тодорова, Елка 474 
Тодорова, Таня 600 
Токарь, Е. А. 905 
Томова, Биляна 329 
Тонова, Гергана 676 
Тончева, Милена 356 
Тончева, Тодорка 1106 1108 
Тотоманова, Антоанета 15 
Тошев, Богдан Илиев 315 
Тошков, Любен 128 
Тошкова, Светла 94 
Трайкова, Силвия 616 
Тренчев, Иван 1032 
Трифоновска, Светлана 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 
Трофимец, В. Я. 144 
Трофимец, Е. Н. 144 
Тумбаров, Благой Кирилов 458 
Тупчий, Оксана 677 
Турлакова, Теодорина 805 
Турсунска, Пламена Стойкова 836 
Узун, Несрин 201 678 
Узунов, Антон 472 
Узунова, Елица 560 
Узунова, Красимира 236 
Ульченко, Н. 310 
Ураков, Дустмурад 796 
Усик, Е. Ю. 48 
Усова, А. А. 906 
Усоскин, В. М. 145 
Устинова, Ксения 936 
Фаизова, Г. Р. 182 
Фархади, Пюстя 679 
Федорова, Е. А. 177 178 179 180 
Ферхат, Хюсеин 806 
Филипов, Евгени Филчев 307 
Филипова, Теодора 601 
Филиппова, И. А. 169 
Филчева, Деница 1004 
Филчева, Деница Паскалева 1005 
Фильцман, В. 390 
Фирова, Галя 1130 
Фукуяма, Франсис 842 
Футекова, Наталия 602 1006 1007 1008 
Хаджиев, Боян 72 
Хаджиев, Кристиян 828 
Халачев, Петър 603 604 
Хараланова, Диляна 786 787 788 
Хачатурян, Ашот 942 
Хелевиг, Йон 401 
Хитов, Митко 95 
Хитов, Митко Михайлов 114 
Хитрова, С. Г. 907 
Хлебникова, Д. В. 376 
Хмелевская, Н. Г. 181 
Христов, Александър 357 
Христов, Борис 1033 
Христов, Евелин 798 
Христов, Илиян Николаев 875 
Христова, Красимира 966 
Христова, Мариана 434 
Христова, Станка 435 
Христозов, Янко 212 
Хъдсън, Майкъл 402 
Цакова, Ивка 69 436 
Цанова, Камелия Божидарова 308 
Царева, Екатерина 340 
Цветанов Борисов, Христо 605 
Цветанова, Маргарита 790 791 792 793 
Цветков, Константин 606 
Цветков, Орлин Веселинов 651 680 
Цветков, Цветан 98 
Цветкова, Надежда 850 
Ценова, Елица 956 
Ценова, Любка 237 238 
Цепилова, Е. С. 239 
Цоклинова, Мая 96 
Цонев, Иван 447 
Цонева, Елка 117 
Цонева, Елка И. 125 
Цонева, Жанета 26 
Цочев, Ивайло 118 
Чавдарова, Мария 636 
Чакалова, Пламена 56 
Чакърова, Нешка Петрова 193 
Чапаров, Божидар 829 
Челебиева, Веселина Радева 412 
Чепаченко, Николай 967 
Черкезова, Дарина 932 933 
Черналиев, Владимир Александров 302 
Черникова, Л. И. 182 
Чернова, О. А. 160 
Чипев, Пламен 637 
Чиприянов, Михаил 908 
Чиприянова, Галина 908 
Чобанова, Росица 3 97 
Чолова, Нина 250 
Чопева, Минка 830 
Чутуркова, Розалина 639 
Шакирова, Р. К. 240 
Шамов, Методи 459 
Шатцкер, Марк 794 
Шелухина, Елена 681 
Шишкова, Ива 437 
Шишманов, Красимир 1009 
Шишманова, Пенка 277 550 607 
Шмырева, А. И. 152 
Шойлекова, Камелия 976 
Шопова, Диана Илиева 347 
Шопова, Маргарита 545 
Штефан, М А. 183 843 
Щерев, Николай 272 957 
Щефаниова, Божена 337 
Юденко, Марина 968 
Юсупова, О. А. 184 185 
Явашева, Татяна 282 
Ядков, Георги 608 
Якубанис, Н. В. 49 
Янакиева, Яна Димитрова 934 
Янева, Мариана 1107 
Янков, Никола 609 1109 
Янкова, Аделина 460 
Янкова, Мина 241 242 
Янчева, Красимира Драгомирова 336 
Яркова, Юлиана 801 
Яшалова, Н. Н. 243 
Яшин, С. Н. 108 
Ablander, Michael S. 849 
Andreev, Rumen 1059 
Babanli, M. 1049 
Bachvarov, Andrey 1034 
Bauer, Florian 844 
Beev, Ivailo D. 311 1035 
Bogdanoska-Jovanovska, Mimoza 1036 
Bozhikov, Asen 1037 
Chorna, N. P. 958 
Chorny, R. S. 124 
Debortoli, Davide 186 
Degos, Jean-Guy 909 
Denchev, Emil 1038 
Dobni, C. Brooke 312 
Dorokhov, Oleksandr 332 
Eckles, David L. 514 
Emilova, Petya 1084 1085 
Eremin, Artem A. 305 
Fannin, Brian W. 856 
Feschian, Daniela Milchova 1039 
Galpin, Timothy 847 
Ganchev, Dobrin 264 
Gankova-Ivanova, Tsvetelina 483 
Garic, Ratko 925 926 
Gasta, Mark 847 
Georgiev, Veselin 1040 
Gontareva, Iryna 332 
Grubljesic, Zeljko 925 926 
Guryanova, Lidia 1062 
Hagmayer, Steffen 515 
Halek, Martin 514 
Haralampiev, Kaloyan 1034 
Idrizi, Altinq 391 
Ivanova, Rositsa 1042 
Jafarov, Z. 1049 
Jain, Arun Kumar 848 
Jordanov, Ivan P. 648 
Jouflas, Georgann 847 
Kabakchieva, Dorina 1043 1057 
Kademova-Katzarova, Petia 1059 
Kamenik, Ondra 187 
Kavun, Sergii 1062 1068 
Kirilov, Rosen 1044 
Kirilova, Katia 1045 
Kirov, Georgi 1067 
Klassen, Mark 312 
Konchev, Mihail 1046 
Kostadinov, Kostadin 6 
Kraeva, Violeta 1084 1085 
Kuehn, Lars-Alexander 265 
Kulchiar, Alina 1066 
Kumhof, Michael 187 
Lavrov, E. A. 854 
Lewandowski, Vladislav 1047 
Lola, Yulia 1068 
Lyubenova, Ina 1048 
Mamedov, H. 1049 
Manevska, Violeta 1036 
Matney, Angela R. 856 
Matzler, Kurt 844 
Mihova, Veska 1050 
Mishenin, E. V. 854 
Munusamy, Komathi 1060 
Naidenov, Alexander 1052 
Nayir, Dilek Zamantili 849 
Nelson, W. Thomas 312 
Nikolova, Elena V. 648 
Nunes, Ricardo 186 
Pavlova, Lilia 1053 
Perrott, Bruce E. 845 
Ponomarenko, Vladimir 332 
Popov, Veselin 1054 
Popovic, Slobodan 925 926 
Quinn, Lawrence Richter 857 
Roloff, Julia 849 
Ruskov, Petko 1034 
Schmid, Lukas 265 
Schneckenberg, Dirk 313 
Sheen, Albert 808 
Singal, Ajay Kumar 848 
Slantcheva-Baneva, Vanya 1055 
Slapikaite, Indre 263 
Spindler, Martin 515 
Stefanov, Dragomir 1056 
Stefanova, Kamelia 1043 1057 
Tairov, Iskren 1058 
Terzieva, Valentina 1059 
Thurairaj, Saraswathy 1060 
Tomosiuniene, Rima 263 
Trifonova, Silvia 1061 
Trydid, Olexandr 1062 
Tsoklinova, Maya 1063 
Tsolova, Sia 1064 
Uzelac, Borislav 844 
Vasilev, Julian 1065 
Vasileva, Svetlana 1066 
Velkov, Yulyan 1067 
Verona, Fabio 266 
Viauroux, Christelle 516 
Vitanov, Nikolay K. 648 
Winter, Joachim 515 
Yarovaya, L. Y. 854 
Yordanova, Stanimira 1043 1057 
Yorgova, Tsvetelina 6 
Zedi, Ildiko 809 
Zhang, Rongrong 514 
Zyma, Alexander 1068 
Эзрох, Ю. С. 190 257 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

А логото може ли да стане по-голямо? 361 
Автоматизиране на процеса за определяне на себестойността на дейностите, извършване във висше училище 1072 
Авторското право и електронната книга 7 
АГКК създаде специализирани карти и регистри за цялата територия на Черноморското крайбрежие 1016 
Агролесовъдството - перспективен източник на приходи и ползи 668 
Адаптиране на обезщетенията за безработица към икономическия цикъл 119 
Административно-териториалното устройство и местното самоуправление в България и Европа 480 
Администриране на сигнали за нередности при усвояване на средства от структурните фондове на ЕС за програмния период 2007-2013 г. 408 
Администриране чрез задължения или администриране чрез компетенции 927 
Академията реализира проект за изграждане на интегрирана система за управление 1117 
Академията ще си сътрудничи с франкофонски университети 1118 
Аксиологични основи на правната култура на българите 415 
Актуализиране на тренингови програме за социална работа 524 
Актуализиране на учебните програми по пресжурналистика и съвременна журналистика в специалностите на ЦХН при БСУ и използване възможностите на електронното обучение 519 
Актуализиране на учебните програми според изискванията в европейското образователно пространство за висше образование 529 
Актуална информация за зърнените пазари 683 
Актуални аспекти на дистанционното обучение по счетоводство и одит на нефинансовите предприятия в ОКС "магистър" към СА "Д. А. Ценов" 630 
Актуални предизвикателства пред европейската политика за съседство 70 
Актуални проблеми на финансовия мениджмънт на трансграничните инфраструктурни проекти 176 
Актуални проблеми пред счетоводната отчетност на предприятията от туристическата индустрия 874 
Актуални промени в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени в края на 2014 г. 373 
Актуални промени в нормативната уредба относно гарантирането на влоговете в банките и банковата несъстоятелност 254 
Акценти в мениджмънта на знание за постигане на интелигентен организационен растеж 821 
Акценти в осигурителната и пенсионната политика през 2015 година 490 
Акценти при данъчното приключване на 2014 г. 214 
Алтернативи за малките 779 
Алтернативни източници на доход в северозападния район на планиране (винен туризъм) 671 
Алтернативният туризъм - грозното патенце на икономиката 766 
Алумни организациите като средство за трансфер на знания от практиката към обучаемите 571 
Амортизационната политика в част от българските предприятия и съответствието и с изискванията на счетоводните стандарти 872 
Анализ и классификация деликтных рисков в страховании 509 
Анализ и оценка на софтуерна архитектура 976 
Анализ использования института консолидированного налогоплательщика в России 223 
Анализ макроэкономических последствий введения единой валюты в ЕврАзЭс 258 
Анализ на веригата на доставките в туризма в планински територии 1096 
Анализ на възрастовата структура на безработицата в България - статистически и социални аспекти 126 
Анализ на доходите като елемент на сметка „Формиране на дохода” 110 
Анализ на ефективността и ефикастността на електронните форми на дистанционно обучение 544 
Анализ на иновационните модели като средство за повишаване конкурентоспособността на туристическите предприятия 1100 
Анализ на статистическата значимост на коефициента на автодетерминация 51 
Анализ на стопанската дейност и икономическата среда на предприятието при извършване на данъчни ревизии 247 
Анализ на сходство в данни от Интернет източници 1002 
Анализ на състоянието и развитието на българския туризъм за периода 2008-2013 г. 1095 
Анализ на участията на българските туристически фирми на водещи туристически борси 1097 
Анализ рисков особой экономической зоны на основе методологии SWOT 331 
Анализ эффективности процедур оценки кредитоспособности заемщиков как способ социальной стратификации и преодоления бедности 39 
Анкетните проучвания като метод за оценка на удовлетвореността от качеството на обучение в МУ - Варна 584 
Асиметричността на икономическия, правния и социалния морал и проблемите на развитието 77 
Аспекти в законодателната регламентация на правомощията на БНБ при провеждане на парично-кридитната политика 194 
Аспекти на въздействието на капиталовите трансфери от български граждани живеещи и работещи в ЕС върху икономическия растеж и инфлацията в Р. България 302 
Аспекти на типологията на онлайн рекламата в интернет базирани електронни медии 351 
Баден-Вюртемберг 291 
Балкани без граници 776 
Банките и модерните взаимоотношения с техните клиенти чрез социалните медии 141 
Банковата ефективност в България, международната финансова криза и дълговата криза в Еврозоната 162 
Банковское кредитование нна синдицированной основе как способ активации инвестиционного кредитования российской экономики 255 
Бедността - къде сме ние? 56 
Бедность и социальное исключение : к вопросу о соотношении понятий 31 
Бедность как отражение социально-экономических противоречий развития общества 41 
Безжични технологии, приложими на мобилни устройства при работа със системи за управление на продажбите - сравнителен анализ 978 
Безконтактните плащания - перспективна технология за използване на банковите карти 1009 
Бележки за отоношението между стопанската история и различните аспекти от икономическата теория 87 
Бенчмаркинг на бизнес ориентираните магистърски програми по маркетинг 606 
Бенчмаркинг проектиране в съвременните бизнес процеси на организациите 816 
Бесконтактная технология MasterCard PayPass 154 
Библиотечният модел: в човек, в света и в дигиталната среда 12 
Бизнес - комуникация 314 
Бизнес в хармония с природните закони 708 
Бизнес етикетът и социалните мрежи 861 
Бизнес интелигентни системи на самообслужване - приложение и ограничения при аналитичните CRM системи 969 
Биогоривата - приложение и перспективи 658 
Биотехнологиите - решение, а не страшилище 736 
Биржевые проекты интеграции валютных рынков Евразийского пространства и развития операций в национальных валютах 159 
Биткойн: бъдещето на икономиката 192 
Болест на майката по време на отпуск по майчинство 497 
Брандингът в контекста на висшето образование 561 
Британски възгледи за обществения ред 451 
Будущее в долгу или долг перед будущим: дилемма экономической политики сегодня 106 
Бумерангът на новата студена война 402 
Бутиково вино от Родопската Яка 737 
Бъдещето на икономиката по пътя към "Икономика на бъдещето" 273 
Българи решават енергийните проблеми на Европа 691 
България и Румъния по пътя към икономиката на знанието 277 
България избра таван и преразпределителни плащания 783 
Българската земя и нейните природни дадености според западноевропейските извори – от края на XII в. до XIV в. 1115 
Българската филмова индустрия: "Слънцето и сянката" на прехода. Пазари, политики, дефицити 329 
Български екип управлява логистиката на Lufthansa Technik 366 
Български закваски на 5 континента 787 
Българските и румънските земеделски стопани за ПРСР - сравнителен анализ 682 
Българските икономисти за проблемите на българското селско стопанство през Голямата депресия 296 
Българските капитализми 274 
Българските университетски издателства отсъстват от мрежата 9 
Българският преход и пътят на дестабилизация на конституционализма 474 
Българското зеленчукопроизводство в контекста на стратегия "Европа 2020" 806 
Българското мляко - поглед в бъдещето 715 
Българското право и обществените потребности 434 
Бързината на обслужване е решаваща за успеха 859 
Бюджет Земеделие 2014 - много обещания, реалистични или не? 696 
Бюджетът: проблеми и надежди 205 
В България няма обезлесени площи 742 
В Свищов основаха академичен клуб "Управление на проекти" 1119 
Важни моменти при осигуряването на работещите по граждански договори 493 
Валидиране на модел на логическата архитектура 989 
Варианти на структурни модели за представяне на електронно учебно съдържание в курсове за дистанционно обучение 617 
Вече 207 общини ползват софтуера на Министерство на финансите за обработка на местни данъци и такси 1077 
Взаимодействието между развити и развиващи се държави - фактор за нарастване на диспропорциите в глобалната икономика 114 
Взаимодействието между университет и бизнес - предизвикателства и тенденции за развитие 599 
Взаимодействието на вътрешния одит и независимия финансов одит - гарант за уфектен финансов контрол 915 
Видове корпоративни социални инициативи на българските фирми 25 
Визуален мърчандайзинг на търговски обект "Carrefor Market", Бургас 360 
Вината на Новия свят - мощни и с аромат на плодове 735 
Виолета Булц и върховете, които трябва да покори 950 
Виралната реклама в интернет 359 
Виртуална банка и банкови карти с дисплей - иновации, реализирани в БАКБ 1017 
Виртуална общност на академия за таланти по програмиране към университетски център за дистанционно обучение 535 
Високата производителност означава стабилни цени 695 
Висшето образование в областта на туризма като част от стратегията за развитието на сектора 570 
Висшето образование и бизнесът в патньорство при обучението на студентите от специалност "Аграрна икономика" 556 
Висшето образование и потребностите на пазара на труда 545 
Висшето образование, бизнес секторът и държавата в контекста на стратегия "Европа 2020" 600 
Влияние внутренних и внешних факторов на структуру капитала в российских компаниях: эмпирический анализ 178 
Влияние макроэкономических факторов на рынок слияний и поглощений в энергетической отрасли в России на основе применения теста Грэйнджера на каузальность 177 
Влияние на глобализацията върху мениджмънта на земеделските стопанства в Рупублика България 830 
Влияние на преките чуждестранни инвестиции върху доходното неравенство в България 260 
Влияние на религиозния закон върху човешките права 433 
Влияние на сеитбообращенията върху микробиологичната активност на почвата 709 
Влияние на фрайчайзинга върху международния туризъм 1105 
Влияние социальной напряжености на углубление бедности 42 
Влияние территориальной диверсификации крупных интегрированных структур на социально-экономическое положение населения регионов 49 
Внезапни обрати и крехко малиново бъдеще 705 
Водещи фактори при избор на облачна реализация на ERP система 1005 
Возможности повышения налогов и сохранения благоприятного инвестиционного климата в стране 146 
Война с цвят на разтопено злато 730 
Временното лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност като основание за уволнение 495 
Връзка на учебното съдържание с практика въпроси и констатации 541 
Връзката висше училище - общини при обучението в специалност "Публична администрация" 563 
Всепризнат учен и специалист в областта на застраховането и социалното осигуряване 1114 
Въздействие на световната финансова криза върху жилищното строителство в България 201 
Въздействията на туризма в защитените територии 335 
Възможни ефекти при политически ходове в европейската търговия 383 
Възможни политики за намаляване на неравенството 64 
Възможност за въвеждането на задължително застраховане на имущество срещу риска "Наводнение" 504 
Възможности за бизнес обучение чрез използване на мобилните технологии 1071 
Възможности за използване на минерлалните извори за развитие на балнеотуризма в България 1104 
Възможности за инвестиции в рибарство и аквакултури 693 
Възможности за обогатяване на хляба със селен 954 
Възможности за оптимизиране управлението на производствените мощности при прилагане на логистичния подход 959 
Възможности за партньорство между бизнеса и висшите училища 590 
Възможности за повишаване ефективността на персонала в търговското предприятие чрез дейностите по неговото управление 929 
Възможности за прогноизране на корпоративен фалит при компании от сектор строителство и инфраструктура 964 
Възможности за развитие на частните земеделски стопанства чрез Оперативна програма за развитие на селските райони през втори програмен период 805 
Възможности за установяване на антидатиране в документите чрез признаци на почерка 441 
Възможности за усъвършенстване технологията на комплексните аналитични оценки 210 
Възможности за участие на бизнеса в обучението и реализацията на аграрикономисти 589 
Възможности и насоки за по-ефективно управление на спомагателните дейности в транспорта 945 
Възможности, рискове и перспективи за развитие на мобилната търговия 988 
Възможностите, които дава на кооперациите навият програмен период на ОСП 710 
Вътрешният одит през 2020 923 
Генериране на иновационни идеи 834 
Генномодифицираните храни. Риск, закон, морал 435 
Генофондът при царевицата - ресурс за съвременна селекция 747 
География на туризма в системата на географскитеи туристическите науки 1111 
Геополитиката на "управлявания хаос" 396 
Германия и реформы ЕС 405 
Глад във век на изобилие 760 
Глобалният растеж ще е положителен, но отново слаб 303 
Глобалното затопляне 645 
Годишните корекции по ЗДДС за 2014 г. 230 
Годишно счетоводно приключване на 2014 г. в бюджетните предприятия 876 
Годишното счетоводно приключване в селскостопанските предприятия 901 
Големите фермери смачкаха малките 786 
Голямата депресия в теоретичните разработки на Лайънъл Робинс, Вилхелм Рьопке и Рихард фон Стригл 99 
Государственная компания: сфера проявления "провалов государства" или "провалов рынка" 276 
Государственная поддержка инновационной деятельности в странах Европейского союза 5 
Готлиб Даймлер и Карл Бенц 290 
Гражданската култура във висшето икономическо образование 633 
Гражданският контрол в управлението 443 
Грах: Перспективи 689 
Грешките при начисляване на амортизации на данъчни амортизируеми активи и тяхното третиране по ЗКПО 897 
Групова ефективност и вътрешногрупови противоречия 824 
Гъвкава методология за бързо разработване на уеб-базирана система за кандидатстудентски прием в Икономически университет - Варна 991 
Гърция иска да привлече българските товари 949 
Да извървиш допълнителната миля 21 
Да стартираш бизнес на село 712 
Данъчен контрол и данъчен мениджмънт 248 
Данъчно непризнати разходи, формиращи постоянни данъчни разлики 894 
Данъчно облагане и стимули за труд 244 
Данъчно третиране на вземанията по реда на ЗКПО за 2014 година 216 
Данъчно третиране на доставките, възникващи при сделки, свързани с прехвърляне на вземания 231 
Данъчно третиране по ЗДДС на услуга по отдаване под наем на недвижим имот 221 
Движещи сили в глобализиращата се среда за бизнес 295 
ДДС № 01 202 
Дейността на Свищовската община за развитието на образованието в града през Възраждането 1131 
Действащи системи за управление на качеството в МУ - Варна - предимства и недостатъци 594 
Деклариране на доходите, придобити от физически лица през 2014 г. в годишната данъчна декларация по чл.50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица 233 
Деклариране на сумите за годишно довнасяне на данъка върху доходите от трудови правоотношения в Декларация Образец № 6 219 
Делегитимиране на авторитета на правната система 426 
Демографската политика по отношение на младите хора - предизвикателства и потенциал за развитие 53 
Демографското остаряване и смъртността на населението в България: взаимовръзки и регионални особености 54 
Денежно-кредитная и фискальная политики и экономический рост в Российской Федерации: результаты эконометрического оценивания 163 
Десетгодишният хоризонт пред селското стопанство в общостта е обещаващ 744 
Дефинитивни аспекти на понятието "имидж" 835 
Дива бира 767 
Дигитализация на книгата - огледален свят или ново битие 8 
Дигитални библиотеки, електронни книги, авторско право 13 
Динамично администриране на производителност на бази данни 995 
Директните плащания - без икономическа мъдрост 782 
Дистанционното обучение в социалните науки като алтернатива за качествено обучение 576 
Дистанционното обучение като алтернатива на обучението през 21 век 577 
До света и назад 287 
Добри практики в обслужването на студенти и работа на кариерната служба в Университета на Лихтенщайн, Вадуц, Княжество Лихтенщайн 615 
Добри практики при използването на видеоконферентни решения в здравеопазването 1073 
Добро - ценност - правни блага 419 
Договорни отношения между брокер и клиент при сделки с недвижими имоти 422 
Доза защита срещу промените в климата 688 
Документи за участието на България в системата за обединен отчет на данните за противника (СОУД) 1975-1991 г. 1116 
Документи за фабриката на Добри Желязков в Сливен 301 
Достъпност, информираност и интерактивно обслужване - във фокус за община Стара Загора 1015 
Драмата на българския народностен характер през годините на преход 22 
Държавата, управлението и опазването на околната среда 638 
Държавно регулиране и цени на лекарствата в България 339 
Е-книгите по света 10 
Е-услуги на НОИ за самоосигуряващи се лица 496 
Е-участието нва гражданите в управлението - фактор за устойчиво развитие 1028 
ЕАЭС: между политикой и экономикой 280 
Европейска регулаторна рамка на пазара на електроенергия и влиянието и върху българския електроенергиен пазар 655 
Европейската екологична политика и предизвикателствата пред сигурността 453 
Европейски насоки за иновации в "островния" туризъм 1090 
Европейски политики в търговския сектор и отражението им в съвременното общество 407 
Европейски програми и политики - инфраструктурен проект за град Монтана 488 
Европейския съюз през погледа на политическите теории за интеграцията 411 
Европейският семестър и България 406 
Европейското членство в България като морален стимулатор за реформиране на съдебната система 428 
Егализъм и морализъм: правното и етичното регулиране в културен и иповеденчески контекст 430 
Един логистичен партньор за всички пазари 1083 
Единната бюджетна класификация за 2015 г. 204 
Единната ИТ система на община Пловдив повишава ефективността и подобрява обслужването 1076 
Еждинните култури за зелено торене в биологични сеитбообращения 739 
ЕК каза "Да" на програмата ни за наука и образование 547 
Екоиновациите - ключ към бъдеща конкурентоспособност на България 798 
Екологична заетост за спряване с крезата 734 
Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им 649 
Електронната платформа - център за развитие на формалното и неформалното образование 620 
Електронната форма на дистанционното обучение – модерeн подход за усъвършенстване на професионалната квалификация 550 
Електронни информационни средства за маркетинг на българския туристически продукт 981 
Електронни курсове чрез scorm стандарт 626 
Електронни услуги в публичния сектор - състояние и тенденции 482 
Електронният подпис и приложението му в счетоводната практика 868 
Електронно обучение в облак 1000 
Електронното управление в България - надпревара с конвенционалния начин за предлагане на административни услуги 1012 
Енергия от вакуум 657 
ЕС ще изнася сирине, масло и сухо мляко на Изток 774 
Етапи в развитието на пазара и цените на земята в България 129 
Етика и права на интелектуална собственост 424 
Етически дебат и правна регулация 423 
Етически и правни регулации в медиите 437 
Етически основи на системата от източници на облигация в никомаховата етика на Аристотел и нейното влияние върху римскоправната доктрина и романистична традиция 432 
Етични измерения и аспекти в дейността на Конституционния съд на Република България 414 
Етични правила и поведение на медиатора 431 
Ефекти от повишаването на размера на акциза на тютюневите продукти върху общественото здраве и бюджетните приходи в ЕС 245 
Жадни за вода, жадни за живот 759 
Живот назаем: Последиците от отрицателния ръст на БВП в ЕС и САЩ 401 
За "излишните" дисциплини и за необходимато знание 564 
За актуализацията на учебната програма по учебната дисциплина Счетоводна политика и финансов контрол 539 
За глобализирането на България - няколко въпроса извън "обичайния" дискурс 596 
За доброто и лошото управление 842 
За земеделието с любов 748 
За компетентността на комисията за защита на личните данни 467 
За моделите на взаимодействие между бизнеса и образователните институци 568 
За мястото на фразеологизмите при чуждоезиковото обучение 518 
За нуждата от допълнително регулиране в сферата на организацията на счетоводната дейност и съставянето на финансовите отчети на предприятията 903 
За някои алтернативи на суперфицията като обект но отчитане и данъчно облагане при сделка по замяна между предприятия 870 
За някои нови елементи при емитирането на евробанкноти от серия "Европа", използвани при дистанционно обучение на потребители 621 
За отговорностите на предприятията, свързани със стартирането на новата данъчна година 235 
За политиката 18 
За политическа икономия в контекста на новите реалности 82 
За потенциалното замърсяване на почвата и растителната продукция при използване на органоминерален тор 700 
За присъствието на "собствеността" в преподаването на икономическата теория 89 
За съдържателните експликации в дистанционен курс на обучение 581 
За факторните модели в инфраструктурния проектен мениджмънт 862 
Зависимости между производителността на труда, износа и ПЧИ при новите страни-членки на ЕС (ко-интеграционен анализ на секторно и макроикономическо ниво) 112 
Зависимостта от изминатия път (Path Dependence) като институционална детерминанта на ликвидността на фондовия пазар 139 
Задлъжнялост между нефинансовите предприятия 142 
Законите за насърчаване на индустрията в България (1879-1912 г.) 297 
Законодательство в сфере финансово-правового регулирования страховой деятельности 510 
Западът VS. Русия: Санкции, контрасанкции, геополитически проекции 397 
Затраты, издержки, расходы: трактовка с позиции ресурсов 890 
Защита на кредиторите с оспорени вземания в производството по несъстоятелността 455 
Защита на фактора при разваляне на договора за доставка на стоки или изпълнение на услуги 448 
Защита правата на жените в рамките на съвета на Европа 456 
Защо е нужно познаването на морала в днешно време 63 
Здравна политика в условия на криза 651 
Здравно застраховане на земеделските производители 803 
Здравно обслужване на селското население 680 
Зелени плащания в сметката 720 
Зелените работни места - средство за екологизация на селските райони в България 323 
Земеделие и туризъм - една успешна формула 788 
Земеделието на Великобритания 721 
Златни късове под земята 707 
Значение на академичните SPIN-OFF фирми за икономиката 307 
Зърнен гигант в сърцето на Източна Европа 713 
Зърнена криза ? Не и тази година 716 
Зърненият сектор - глобален пазар и вътрешни резерви 714 
Иван Батаклиев - основоположник на геополитиката в България 1110 
Идентификация признаков экономического развития строительных организаций 967 
Идеологическото измерение на политическата икономия 636 
Изва ли краят на Европейския социален модел 61 
Изграждане на иновативни институции 801 
Изкуството да имаш последователи: проекции на лидера на мнение в/ извън медиите 65 
Измамници за гонене 839 
Изменения в Закона за данък върху застрахователните премии, в сила от началото на 2015 г. 511 
Изменения в Международните счетоводни стандарти, засягащи годишния финансов отчет за 2014 г. 879 
Изменчивост на количествени признаци при различни произходи Стевия 723 
Измерване удовлетвореността от проведено обучение по проект"Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение при БСУ - възможност за учене през целия живот" 618 
Измерения на акцизната политика в България 197 
Износът на българското сирене - феномен или мистерия 772 
Използване на ENTERPRISEONE в обучението на студентите от специалност "Индустриална бизнес икономика" 598 
Използване на облачно базираното образование за подобряване на преподаването и изучаването на специализираните предмети от специалност "Бизнес информатика" 619 
Изпълнение на проект BG051PO001-4.3.04-0016 "Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на център за дистанционно обучение към НВУ "Васил Левски" 573 
Изследване на зависимостта между равнището на безработица и равнището на инфлация в България 127 
Изследване на зависимостта между реалното съвкупно производство и равнището на безработица в България 111 
Източното Средиземноморие - газовата алтернатива за Европа 659 
Икономика в епоха на бедствия 309 
Икономическа сигурност, кризи и среда за иновации в сектора за сигурност и отбрана 98 
Икономическата теория в търсене на нова парадигма и методология (в контекста на историята) 94 
Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса при архитектурно-градоустройственото обновяване на крайбрежните градски зони 1086 
Икономические санкции и их влияние на хозяйственные связи России с Европейским союзом 386 
Икономическо развитие и миграция в селските райони 666 
Илюзорна икономика 74 
Има ли какаото своето ароматно бъдеще? 794 
Има ли риба, няма ли? 724 
Импортозамещение в ТЭК и ОПК 390 
Инвестициите в българското лозарство - предпоставка за интернационализация на винарската промишленост 797 
Инвестиционные решения классических проблем торговли на фондовом рынке 175 
Иновативна роля на естетизацията в уелнес туризма 1091 
Иновативни подходи за бизнес обучение, образованието - една крачка по-близо до бизнеса 542 
Иновации в аграрната сфера - нов акцент в европейската политика за развитие на селските райони след 2014 г. 800 
Иновации в земеделието 684 
Иновации в прилагане на електронни форми за дистанционно обучение... или за проект "Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ - възможност за учене през целия живот" 624 
Иновации в спа-технологиите в здравния туризъм 1103 
Иновации в строителното предприятие 960 
Иновации и еволюция на веригата на доставки в туризма 338 
Иновациите - фактор за растеж на селското стопанство 674 
Иновациите и приоритетното им значение за повишаване на конкурентоспособността 306 
Иновациите и трансферът на знания като ключови инструменти за развитието на селските райони 676 
Иновационна стратегия на строителните предприятия 961 
Иновационни подходи в телемаркетинга за глобализиране на продажбите 356 
Иновационното развитие на агробизнеса и селските райони - мрежови структури и партньорства 321 
Инсталации за биогаз - разумното решение 661 
Институциональная составляющая аграрных преобразований 325 
Интегриране на социалния статус в икономическата теория: статусната икономика на Робърт Франк 115 
Интерактивная организация процесса обучения 625 
Интернет стратегията на Ислямска държава 72 
Инфляция и банковский процент в современной российской экономике 103 
Инфляция, антиинфляционная политика и налоги: теория и практика 240 
Информационни системи на университетските библиотеки в България, предлагащи онлайн достъп 980 
Испания намалява зависимостта си от вноса с напояването 725 
Истинско кисело мляко в САЩ 769 
Иституциите като определящ фактор за дългосрочния икономически растеж 78 
Историко-философски поглед на Ибн Халдун към частната собственост 84 
Исторические корни устойчивого банкинга 256 
Историческото развитие и стопанското значение на фирмената интернационализация 377 
История на една неслучила се либерализация 286 
ИТ - база за управление на цялостния бизнес в MW LOGISTICA 1024 
ИТ в здравеопазването - тенденции и перспективи 1081 
К вопросу о реформировании Международного валютного фонда 376 
К вопросу об экономической эксплуатации 30 
К вопросу ценообразования в строительстве в условиях неопределенности российского рынка строительно-мантажных работ 340 
Кадрови потенциал на неправителствените организации в България с дейност в областта на домашното насилие (резултати от социологическо изследване) 928 
Казуси и въпроси по спазването на MiLoG 948 
Как пазарът на млечни продукти може да повлияе на цялостната индустрия на Полша? 955 
Как се изгражда имиджът на застрахователя, или коя е най-добрата реклама 517 
Какая экономическая политика нужна России в условиях санкций? 151 
Какво значи да си правно лице 19 
Какъв е шансът за най-младата българска порода 793 
Калифорния за малки и големи 777 
Качества и умения на обучаваните в дистанционни курсове 628 
Качествена и количественная оценка инвестицинного потенциала экономики региона 262 
Качество на обучение и административно обслужване на студентите-бакалаври в Икономически университет - Варна 560 
Кибер-попрошайничество как социальный феномен 35 
Киселинните дъждове и земеделието 640 
Китайска розова стъпка 729 
Китайские прямые инвестиции в США: выгоды и вызовы 261 
Климатични фактори имащи принос към нивата на замърсяване на въздуха в урбанизирани територии на Централна северна България 639 
Кога Темида обръща гръб на етиката 421 
Когато инвентаризацията установи липсса или непригодност на ДМА 899 
Когда идеи важнее интересов: предпочтения, взгляды на мир и инновации в экономической политике 281 
Кого плашат културните права? 429 
Кой ще сбъдне молитвите на розопроизводителите? 773 
Количественный подход к оценке рисков международной кооперации 385 
Колко е важно да бъдеш финансово грамотен 548 
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г. 236 
Компетентността на органа по приходите - предпоставка за ефективен данъчен контрол 250 
Комплексен подход за анализ на динамиката на разходите при прилагане на метода "разходи-обем-печалба" в хотелиерството 864 
Комплексен подход при въвеждане на е-управление в община Бургас 1080 
Комплексная методика построения сбалансированой процентной политики комерческого банка в сфере кредитных отоношений 173 
Комплексная оценка конкурентной позиции как ключевой этап формиравания финансовой стратегии 169 
Компютърни системи в Уеб пропагандата и борбата с нея 986 
Комуникативната компетентност - условие за ефективна бизнес - комуникация 832 
Комуникационната среда като общо благо - от регулация към защита 462 
Конкурентен профил на производителите на храни в България 957 
Конкурентни ли са вече ВЕИ на ТЕЦ? 664 
Конопът е новият хит в строителството 781 
Консумираме повече риба 731 
Концепция за публичните блага в социалната икономия на Леон Валрас: случаят с интелектуалната собственост 75 
Концепция налогового планирования в хозяйствующих субьектах 239 
Концепция управляемой банковской конкурентной среды 190 
Концепцията за жизнения цикъл при управлението на човешките ресурси 934 
Концесията като източник на информационна асиметрия 869 
Кооперативните организации в селските райони на България 132 
Кооперациите - успешен модел на стопанисване на горите 686 
Кооперациите в условията на пазарното стопанство след 1991 г. 130 
Кооперациите са основния играч при износа 687 
Корекции в стойностните компоненти на показателя икономическа добавена стойност 875 
Корпоративна социална отговорност (КСО) 328 
Корпоративната социална отговорност - за и против 855 
Корпоративната социална отговорност на глобализиращия си свят 827 
Корпоративните данъчни облекчения като обект на контрола 246 
Крачка към нов модел в земеделското застраховане - отговор на специфични искания на потребителите 802 
Креактивен подход към концептуализирането и интегрирането на туристически продукти/брандове 1109 
Креативно лидерство - новият път на мениджмънта 836 
Кредитные и факторинговые договоры 907 
Кризата в Сирия: предизвикателства пред България 57 
Кризата на икономическата теория и възраждането на политическата икономия 88 
Критерии за оптималност и информационни проблеми на инвестиционния процес в търговията в контекста на класическата и неокласическата икономически теории 342 
Критерии региональной бедности и проблемы их определения в условиях современной России 32 
Култивирано месо може да реши проблемите с парниковите газове и глада 956 
Култура и лидерство в образователните институции (Резултати от емпирично изследване) 840 
Къде сме ние? 733 
Лидерство и трансформация 66 
Лидерството и новата парадигма 828 
Лобирането като политикоикономически феномен 69 
Маеханизъм за уреждане на спорове по мирен път в международните организации за суровини 450 
Макроикономический кантекст функционирования системы ипотечного жилищного кредитования в России 157 
Маркетингов анализ при разработването на нов продукт 353 
Маркетинговая кооперация товаропроизводителей органической сельскохозяйственной продукции в Украине 667 
Материальное благосостояние домохозяйств и особенности образовательных стратегий студентов 47 
Медът носи положително салдо в родния износ 702 
Между Европа, Русия и САЩ 738 
Между Европой и Азией: вопросы пространственного развития России 283 
Междуличностната комуникационна мрежа като компонент на социалния капитал 831 
Международна компетентност и приложимо право в Европейския съюз при непозволено увреждане чрез публикации в интернет 473 
Международные подходы к стратификации бедности: основы социологического исследования 44 
Мениджмънтът на организационно равнище в условията на икономика, основана на знания 813 
Мениджърски аспекти на нематериалните активи 818 
Место учетных систем в управлении устойчивым развитием 892 
Методи за администриране на производителност на бази данни 994 
Методи за активно обучение на студентите 591 
Методи за манипулация в някои бизнес отношения 315 
Методика за изследване на BRIC пазарите (по примера на пазара на вино в Китай) 352 
Методиките за оценка на офертите - ахилесовата пета на тружните процедури 464 
Методически проблеми и насоки в анализа на младежката безработица 128 
Методические подходы к определению структуры инновационного потенциала организации 108 
Методические подходы к экономической стратификации населения в депрессивном регионе 38 
Методологические основы страхования жилого фонда от природно-экологических и техногенных рисков 513 
Методология за обучение по математика чрез 3D сериозни игри 586 
Метрики за анализ на потребителската лоялност 349 
Метрики на устойчивото развитие 644 
Микрозаймы: практическое применение 199 
Милиони в общинските сметки за непотърсените бели петна 791 
Минимизиране продължителността на строителните дейности 962 
Мировой рынок природного газа: основные тренды развития 660 
Мисия: предприемач в земеделието 768 
Митническата политика на Р България в условията на продължаващата европейска адаптация 372 
Младите демокрации в Европейския съюз като дилема за интеграционния процес 403 
Млечният бранш с най-голям нелегален сектор 740 
Мобилното обучение във висшето образование - възможности и бъдещи перспективи 526 
Модел 2.0 368 
Модел за счетоводното отчитане на бартерните сделки с нетекущи материални октиви в туристическите предприятия 873 
Моделът на Алтман като инструмент на финансово-счетоводния анализ при оценка на риска от несъстоятелност 867 
Модернизацията на висшето образование - необходимост, проблеми, перспективи 595 
Модернизацията на системите за съхранение на банни - баланс между цена и качество 1027 
Модерно WMS/ERP решение подпомага бизнес процесите в Гопет Транс ЕООД 1031 
Модифицированное правило Тейлора для Банка России на основе переключения режимов 179 180 
Можем ли да намалим текучеството в екипа? 937 
Моралната регулация в съвременен социален контекст 138 
Морални основание за правния нихилизъм на българите 436 
Мотивационни и демотивационни фактори при управление на персонала 930 
Мотивацията в публичния избор в светлината на новите изследвания на неврофизиологите 68 
Мотиви за реструктуриране на капитала чрез сливания и придобивания (М&А) 195 
Мрежови структури в агробизнеса 804 
Мрежовите ресурси - част от писменото културно наследство на света 15 
МСФО за МСП - история, настояще и бъдеще 865 
Музеят на "Мерцедес-Бенц" - пътуване през времето 289 
Мултирисковото застраховане на земеделските култури 505 
Мярка 4 най-атрактивна в новата ПРСР 699 
Мястото на "икономическия империализъм" в съвремнната политическа икономия 113 
Мястото на профес