НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп В 83 Э

Балацкий, Е.  Оценка академической ренты / Е. Балацкий. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 10, с. 97-113. 

  

Сист. No: 57786

Иновации - научен аспект

- 2 -

45547

Мидова, Петранка.  Критерии за оценка иновационните идеи в аграрното предприятие / Петранка Мидова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 263-266. 

  

Сист. No: 58199

- 3 -

Сп С 847

Вуцова, Албена и др.  Кохерентност на политики / Албена Вуцова, Лиляна Павлова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXII, 2014, N 5, с. 476-490. 

  

Сист. No: 58041

- 4 -

Сп С 847

Манолов, Владимир.  Иновации и комерсиализация на научните резултати: национални и европейски политики и стратегии / Владимир Манолов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXII, 2014, N 5, с. 491-508. 

  

Сист. No: 58043

ФИЛОСОФИЯ

- 5 -

45546

Бузов, Вихрен.  Приложенията на теорията на решенията в икономиката и правото пред методологични трудности / Вихрен Бузов. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 45-52. 

  

Сист. No: 58153

- 6 -

45436

Гьошев, Божидар и др.  Бариери в кариерното развитие на личността / Божидар Гьошев, Лучиян Милков. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 297-306. 

  

Сист. No: 57868

- 7 -

45546

Стъпова, Иванка.  За ценностите - носталгично и/или с надежда / Иванка Стъпова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 35-44. 

  

Сист. No: 58151

- 8 -

Сп С 847

Милков, Лучиян.  Синдромът "неприема на другия" и другостта във философско-педагогически план / Лучиян Милков. // Стратегии на образователната и научната политика, XXII, 2014, N 6, с. 598-613. 

  

Сист. No: 58101

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 9 -

45547

Ангелова, Поля.  Анкета Бансик - иновативен инструмент за управление на поземлените ресурси / Поля Ангелова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 126-131. 

  

Сист. No: 58135

Статистика

- 10 -

45546

Ангелова, Поля.  Бедността в контекста и социалната статистика / Поля Ангелова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 49-54. 

  

Сист. No: 58205

Жизнено равнище на населението

- 11 -

45546

Селезнева, Лариса Михайловна.  Экономическая деятельность семьи и домохозяйства / Лариса Михайловна Селезнева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 126-130. 

  

Сист. No: 58234

Социология

- 12 -

45546

Георгиев, Никола.  Емпиричните социологически изследвания в икономиката / Никола Георгиев. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 44-48. 

  

Сист. No: 58187

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 13 -

В К 263

Нюман, Лий.  Фитнес за лидери : Поведението е това, което отличава успешните хора в тълпата от умни и способни професионалисти / Лий Нюман. // Капитал (прил. К2 Бизнес), XXII, N 48, 29 ноем.-5 дек. 2014, с. 21-23. 

  

Сист. No: 57992

Политика

- 14 -

В Н 25 к

Тодоров, Георги.  Свободно падение : Провалите на 25-годишния български преход / Георги Тодоров. // Култура, LVIII, N 37, 07 ноем. 2014, с. 10-11. 

  

Сист. No: 57800

Политология

- 15 -

В Н 25 к

Панов, Аспарух.  Явлението ДПС - 25 години по-късно / Аспарух Панов. // Култура, LVIII, N 43, 19 дек. 2014, с. 10-11. 

  

Сист. No: 58238

Икономика. Икономически науки

- 16 -

45546

Альпидовская, Марина Леонидовна.  Современная диалектика и метафизика глобальной сестемы экономических интересов / Марина Леонидовна Альпидовская. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 60-66. 

  

Сист. No: 58155

- 17 -

45546

Василев, Йордан.  Променящата се роля на човека в глобалното информационно общество / Йордан Василев. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 76-81. 

  

Сист. No: 58161

- 18 -

45546

Георгиева, Стоянка.  Проблемът за човека в икономиката и политиката на информационното общество / Стоянка Георгиева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 89-94. 

  

Сист. No: 58163

- 19 -

45436

Тодоров, Тодор.  Мястото на компонента "образование" при формиране на индекса на човешкото развитие / Тодор Тодоров. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 355-363. 

  

Сист. No: 57890

- 20 -

45436

Хаджиев, Стоян.  Добровална и принудителната безработица в условията на развиващо се висше образование (микро- и макро- икономически анализ) / Стоян Хаджиев. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 376-384. 

  

Сист. No: 57892

- 21 -

В Н 25 к

Григоров, Емил.  Феноменът Пикети и неговата книга-събитие / Емил Григоров. // Култура, LVIII, N 39, 21 ноем. 2014, с. 10-11. 

  

Сист. No: 57943

- 22 -

Сп В 83 Э

Евстигнеева, Л. и др.  Контуры нового экономического пространства / Л. Евстигнеева, Р. Евстигнеев. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 11, с. 140-155. 

  

Сист. No: 58099

- 23 -

Сп В 83 Э

Коломак, Е.  Развитие городской сестемы России: тенденции и факторы / Е. Коломак. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 10, с. 82-96. 

  

Сист. No: 57782

- 24 -

Сп Ф 53 кс

Манушин, Д. В.  Истинные причины мировых экономических кризисов и их воздействие на российскую экономику / Д. В. Манушин. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 42, с. 52-42. 

  

Сист. No: 58082

- 25 -

Сп В 83 Э

Мау, В. и др.  Глобальный кризис и тенденции экономического развития / В. Мау, А. Улюкаев. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 11, с. 4-24. 

  

Сист. No: 58091

- 26 -

Сп Ф 53 кс

Митрофанова, И. А. и др.  Условия и факторы активации инвестиционно-инновационной деятельности предприятия / И. А. Митрофанова, М. А. Крылова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 44, с. 19-24. 

  

Сист. No: 58267

- 27 -

Сп И 50 м

Нобелова награда за постижения в областта на икономическите науки за 2014 г. . // Икономическа мисъл, 2014, N 6, с. 62-128. 

  

Сист. No: 58168

- 28 -

Сп Ф 53 кс

Сухарев, А. Н.  Остаточный доход в системе экономчиских отношений (институциональный подход) / А. Н. Сухарев. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 41, с. 17-25. 

  

Сист. No: 58064

- 29 -

Сп В 83 Э

Тамбовцев, В.  Общественны блага и общественные интересы: есть ли связь? / В. Тамбовцев. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 11, с. 25-40. 

  

Сист. No: 58092

Икономически теории. Учения и школи

- 30 -

Сп П 89 тп

Сафиуллин, Антон.  Коэволюция рынка и государства в аспекте экономики знаний / Антон Сафиуллин. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 10, с. 51-57. 

  

Сист. No: 58025

- 31 -

Сп И 502 у

Стойчев, Бойчо.  Джон С. Мил "За държавата" / Бойчо Стойчев. // Икономика и управление, IX, 2012, N 1, с. 167-179. 

  

Сист. No: 57830

- 32 -

Сп И 502 у

Стойчев, Бойчо.  Относно теорията на конкурентния порядък / Бойчо Стойчев. // Икономика и управление, IX, 2012, N 4, с. 18-25. 

  

Сист. No: 57870

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 33 -

Сп П 186

Андреева, Цветелина.  Застраховане срущу безработица / Цветелина Андреева. // Панорама на труда, 2014, N 7-8, с. 15-23. 

  

Сист. No: 57763

- 34 -

Сп С 848 д

Вязовецков, Олег Сергеевич.  Риск долголетия - новая проблема современного общества / Олег Сергеевич Вязовецков. // Страховое дело  (Москва), XXI, 2014, N 9, с. 3-12. 

  

Сист. No: 57781

- 35 -

Сп И 502 у

Георгиев, Георги П.  Индивидуалното разпределение на заплатата като фактор за развитие на националната икономика / Георги П. Георгиев. // Икономика и управление, IX, 2012, N 1, с. 21-27. 

  

Сист. No: 57813

- 36 -

Сп П 186

Евгениев, Евгени.  Изисквания към инвестиционния процес за създаване на здравословни и безопасни условия на труд / Евгени Евгениев. // Панорама на труда, 2014, N 7-8, с. 41-45. 

  

Сист. No: 57772

- 37 -

Сп И 502 у

Калчев, Румен.  Социална отговорност на бизнеса и заплащането на труда в България / Румен Калчев. // Икономика и управление, IX, 2012, N 2, с. 65-73. 

  

Сист. No: 57834

- 38 -

Сп П 186

Каракачанов, Александър.  "Зелените работни места" - отвъд политическото клише / Александър Каракачанов. // Панорама на труда, 2014, N 7-8, с. 24-32. 

  

Сист. No: 57768

- 39 -

Сп П 186

Национална програма по безопасност и здраве при работа - 2014 г. . // Панорама на труда, 2014, N 7-8, с. 80-108. 

  

Сист. No: 57777

- 40 -

Сп П 186

Нинов, Димитър.  Безусловен базисен доход / Димитър Нинов. // Панорама на труда, 2014, N 7-8, с. 7-14. 

  

Сист. No: 57762

Трудови договори

- 41 -

Сп А 454

Богомилова, Жанет.  Трудовият договор за обучение по време на работа се регистрира в НАП с код 14 / Жанет Богомилова. // Актив, 2014, N 11, с. 48-51. 

  

Сист. No: 57989

- 42 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Обещетения, изплащани на лицето при постигане на споразумение за прекратяване на ТД при взаимно съгласие / Галина Николова. // Актив, 2014, N 11, с. 44-45. 

  

Сист. No: 57985

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 43 -

45546

Василев, Пресиян.  Лизингови сделки / Пресиян Василев. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 236-242. 

  

Сист. No: 58251

- 44 -

45436

Павлова, Жасмин и др.  Финансов мениджмънт в медицинските университети / Жасмин Павлова, Лора Афанасиева. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 498-507. 

  

Сист. No: 57909

- 45 -

Сп Ф 53 кс

Алиев, Б. Х. и др.  Ломбард как инструмент развития потребительского кредитования населения в регионе / Б. Х. Алиев, З. А. Казимагомедова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 44, с. 25-30. 

  

Сист. No: 58269

- 46 -

Сп В 83 Э

Андрюшин, С.  Перспективы режима тергетирования инфляции в России / С. Андрюшин. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 11, с. 107-121. 

  

Сист. No: 58095

- 47 -

Сп Ф 53 кс

Беломытцева, О. С.  К вопросу о статусе денежного чека / О. С. Беломытцева. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 38, с. 41-47. 

  

Сист. No: 57756

- 48 -

Сп М 68 э

Вдовин, А. Н.  Банковская система КНР: ключевые проблемы / А. Н. Вдовин. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 9, с. 75-83. 

  

Сист. No: 58004

- 49 -

Сп Д 41 к

Верников, А. В.  Сравнение институциональной структуры банковских систем России и Китая / А. В. Верников. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 11, с. 20-27. 

  

Сист. No: 58270

- 50 -

Сп Ф 53 кс

Воронов, В. С.  Патент на финансовые услуги как инструмент защиты технологической независимости финансовых институтов / В. С. Воронов. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 39, с. 2-10. 

  

Сист. No: 57760

- 51 -

Сп В 83 Э

Вудфорд, М.  Таргетирование инфляции: совершенствовать, а не списывать в утиль / М. Вудфорд. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 10, с. 44-55. 

  

Сист. No: 57779

- 52 -

Сп Ф 53 кс

Горина, Г. А. и др.  Горизонтальный налоговый мониторинг - международный опыт / Г. А. Горина, Р. Г. Ахмадеева. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 38, с. 26-31. 

  

Сист. No: 57757

- 53 -

Сп Ф 53 кс

Зотова, А. И. и др.  Риск-ориентированый подход к организации бюджетного процесса на субфедеральном уровне / А. И. Зотова, М. В. Кириченко, С. А. Коробко. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 39, с. 21-29. 

  

Сист. No: 57765

- 54 -

Сп М 68 э

Корженевский, Н. И.  Риск в финансовой системе и функция реагирования центрального банка / Н. И. Корженевский. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 8, с. 14-24. 

  

Сист. No: 58006

- 55 -

Сп Ф 53 кс

Коростелкина, И. А.  Исследование механизмов реализиции налогового администрирования в современной системе налогообложения / И. А. Коростелкина. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 38, с. 2-14. 

  

Сист. No: 57751

- 56 -

Сп Д 41 к

Кулиньска-Садлоха, Эва.  Иностранный капитал в польском банковском секторе: оценка через призму глобального финансового кризиса / Эва Кулиньска-Садлоха. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 8, с. 65-72. 

  

Сист. No: 57769

- 57 -

Сп Ф 53 кс

Лахно, Ю. В.  Исследование динамики торгов акций и депозитарных расписок российских нефтегазовых компаний / Ю. В. Лахно. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 42, с. 10-17. 

  

Сист. No: 58084

- 58 -

Сп Ф 53 кс

Лиференко, Ю. В.  Новый взгляд на денежные резервы и их роль в реальной экономике / Ю. В. Лиференко. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 37, с. 42-53. 

  

Сист. No: 57747

- 59 -

Сп В 83 Э

Ломиворотов, Р.  Влияние внешних шоков и денежно-кредитной политики на экономику России / Р. Ломиворотов. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 11, с. 122-139. 

  

Сист. No: 58098

- 60 -

Сп Б 44 БСУ

Минчев, Минчо.  Модел за оценяване на публични дружества / Минчо Минчев. // Бизнес посоки, X, 2014, N 1, с. 11-23. 

  

Сист. No: 58103

- 61 -

Сп Ф 53 кс

Никоноров, А. Е.  Эффективность применения индекса ММВБ и РТС в корреляционном анализе с зарубежными индексами по методу Пирсона / А. Е. Никоноров. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 37, с. 60-65. 

  

Сист. No: 57750

- 62 -

Сп Д 41 к

Перемолотов, В. В. и др.  Портретные традиции в банкнотном дизайне: Китай, Вьетнам, Индия / В. В. Перемолотов, А. В. Перемолотова. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 8, с. 79-80. 

  

Сист. No: 57771

- 63 -

Сп Д 41 к

Перемолотов, В. В. и др.  Портретные традиции в банкнотном дизайне: Болгария / В. В. Перемолотов, А. В. Перемолотова. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 2014, с. 78-80. 

  

Сист. No: 58268

- 64 -

Сп Ф 53 кс

Полищук, А. И. и др.  Глобализация кредитной системы: вектор развития и кредитные рейтинги / А. И. Полищук, С. А. Полищук. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 42, с. 18-27. 

  

Сист. No: 58085

- 65 -

Сп Ф 53 кс

Попова, Г. Л.  Эволюция трактовки категории "налоговый потенциал" / Г. Л. Попова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 38, с. 15-25. 

  

Сист. No: 57755

- 66 -

Сп Д 41 к

Рахметова, А. М.  Роль банковского сектора в обеспечении экономического роста (краткий обзор) / А. М. Рахметова. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 8, с. 73-76. 

  

Сист. No: 57774

- 67 -

Сп Ф 53 кс

Румянцева, Е. Е.  Трансакциии и риски коррупции в государственных закупках / Е. Е. Румянцева. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 42, с. 20-26. 

  

Сист. No: 58080

- 68 -

Сп Ф 53 кс

Семенкова, Е. В. и др.  Инвестиционный анализ: аномалии современного фондового рынка / Е. В. Семенкова, Н. Ю. Мазаев. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 43, с. 2-9. 

  

Сист. No: 58083

- 69 -

Сп Ф 53 кс

Спирина, С. Г. и др.  Формирование эффективности интернет-рекламы и ее оценка в контексте финансовой устойчивости экономики региона / С. Г. Спирина, Д. А. Гольман. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 37, с. 32-41. 

  

Сист. No: 57746

- 70 -

Сп Д 41 к

Стахнюк, А. В.  Методы работы по повышению финансовой грамотности населения (региональный аспект) / А. В. Стахнюк, С. А. Измалкова. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 8, с. 52-56. 

  

Сист. No: 57743

- 71 -

Сп Ф 53 кс

Сычева, А. А.  Интеграционные процессы в биржевой среде: проблемы и перспективы развития / А. А. Сычева. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 44, с. 39-44. 

  

Сист. No: 58271

- 72 -

Сп Ф 53 кс

Трифонов, Ю. В. и др.  Формирование инвестиционной программы корпорации в условиях ограниченности информации о будущих возможностях реинвестирования / Ю. В. Трифонов, С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 37, с. 2-10. 

  

Сист. No: 57744

- 73 -

Сп И 502 у

Хаджиев, Веселин и др.  Panel study of loan loss provisions / Веселин Хаджиев, Славея Желязкова. // Икономика и управление, IX, 2013, N 1, с. 2-7. 

  

Сист. No: 57964

- 74 -

Сп Д 41 к

Хасянова, С. Ю.  О развитии банковского надзора на основе международных принципов / С. Ю. Хасянова. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 10, с. 26-31. 

  

Сист. No: 58263

- 75 -

Сп Ф 53 кс

Чулков, А. С.  Программный бюджет: проблемы и перспективы развития на региональном и местном уровнях / А. С. Чулков. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 39, с. 11-20. 

  

Сист. No: 57764

- 76 -

Сп Ф 53 кс

Янкина, И. А. и др.  Фьючерсные контракты: расчет эффективности хеджирования закупочной деятельности предприятия / И. А. Янкина, Е. Э. Спиридонов. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 44, с. 10-18. 

  

Сист. No: 58266

- 77 -

Сп Ф 53 кс

Ястребова, О. К.и др.  Международный опыт програмного бюджетирования: общие принципы и модели / О. К. Ястребова, О. В. Богачева. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 40, с. 40-57. 

  

Сист. No: 58060

- 78 -

Сп Ч J 80 m

Brown, Martin et al.  Bank Funding, Securitization, and Loan Terms: Evidence from Foreign Currency Lending / Martin Brown, Karolin Kirschenmann, Steven Ongena. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 46, 2014, N 7, с. 1501-1534. 

  

Сист. No: 57736

- 79 -

Сп Ч J 80 m

Nickel, Christiane et al.  Fiscal Stimulus in Times of High Debt: Reconsidering Multipliers and Twin Deficits / Christiane Nickel, Andreas Tudyka. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 46, 2014, N 7, с. 1313-1344. 

  

Сист. No: 57732

- 80 -

Сп Ч J 80 f

Peress, Joel.  The Media and the Diffusion of Information in Financial Markets: Evidence from Newspaper strikes / Joel Peress. // The Journal of Finance  (New York), 69, 2014, N 5, с. 2007- 2043. 

  

Сист. No: 57738

- 81 -

Сп Ч J 80 f

Rise of the Machines: Algorithmic Trading in the Foreign Exchange Market . // The Journal of Finance  (New York), 69, 2014, N 5, с. 2045-2084. 

  

Сист. No: 57739

Финанси

- 82 -

Сп Ф 531 п

Ангелов, Петър.  Основанията за отказ за потвърждаване на проспекти за ценни книжа в практиката на КФН / Петър Ангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 11, с. 66-74. 

  

Сист. No: 58097

- 83 -

Сп И 502 у

Асенова, Мариана Г.  За статута и образованието на инвестиционните и борсовите посредници в България / Мариана Г. Асенова. // Икономика и управление, IX, 2012, N 1, с. 41-47. 

  

Сист. No: 57816

- 84 -

Сп И 502 у

Благоева, Надежда.  Държавните разходи в условията на финансова криза / Надежда Благоева. // Икономика и управление, IX, 2012, N 1, с. 28-35. 

  

Сист. No: 57814

- 85 -

Сп И 50 м

Богданова, Боряна.  Измерване на степента на интеграция между група от фондови пазари / Боряна Богданова. // Икономическа мисъл, 2014, N 6, с. 26-46. 

  

Сист. No: 58165

- 86 -

Сп И 502 у

Георгиева, Мая.  Правомощия на подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор" - административноправни аспекти / Мая Георгиева. // Икономика и управление, IX, 2012, N 1, с. 61-72. 

  

Сист. No: 57819

- 87 -

Сп И 502 у

Йорданов, Даниел.  Първичното публично предлагане на акции като механизъм за финансиране на фирмата / Даниел Йорданов. // Икономика и управление, IX, 2013, N 4, с. 70-79. 

  

Сист. No: 57963

- 88 -

Сп И 502 у

Къделкова, Христина.  Модел и методика за изграждане на система от показатели за бюджетен контрол в производствено предприятие / Христина Къделкова. // Икономика и управление, IX, 2012, N 2, с. 79-87. 

  

Сист. No: 57841

- 89 -

Сп И 502 у

Несторов, Недялко.  Показателят брутен вътрешен продукт /Обзор/ / Недялко Несторов. // Икономика и управление, IX, 2013, N 2, с. 2-11. 

  

Сист. No: 57954

- 90 -

Сп И 50 м

Николова, Бистра.  Методика за оценка на системата за вътрешен финансов контрол (за целите на данъчноконтролната практика) / Бистра Николова. // Икономическа мисъл, 2014, N 6, с. 47-61. 

  

Сист. No: 58166

- 91 -

Сп И 502 у

Тодоров, Иван.  Проблеми на държавния бюджет: последици и решения / Иван Тодоров. // Икономика и управление, IX, 2012, N 1, с. 36-40. 

  

Сист. No: 57815

- 92 -

Сп И 502 у

Христова, Христина.  Приложение на индексните модели за измерване на клиентската удовлетвореност в корпоративното банкиране / Христина Христова. // Икономика и управление, IX, 2012, N 1, с. 48-60. 

  

Сист. No: 57818

Финансов контрол

- 93 -

Сп Ф 531 п

Джилизов, Велко.  Нова правна уредба на общите условия по сделки с потребителите / Велко Джилизов. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 10, с. 61-73. 

  

Сист. No: 57856

Данъци. Такси. Налози

- 94 -

Сп А 454

Бакалова, Павлина.  Данъчно облагане на физическите лица при извършване на непарична вноска в капитала на дружеството / Павлина Бакалова. // Актив, 2014, N 11, с. 20-24. 

  

Сист. No: 57975

- 95 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Пренасяне на данъчна загуба по реда на ЗКПО - актуални аспекти и казуси от практиката / Мина Димитрова. // Актив, 2014, N 11, с. 30-39. 

  

Сист. No: 57977

- 96 -

Сп З 544 к

Димитрова, Мина.  Специфика на счетоводното и данъчното третиране на правителствените дарения / Мина Димитрова. // Земеделска кооперация, XXII, 2014, N 11, с. 15-19. 

  

Сист. No: 58089

- 97 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Прилагане на чл. 36а, ал. 1 ЗДДД при транспортните и спедиторски услуги / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 10, с. 38-42. 

  

Сист. No: 57842

- 98 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Възможност за частично възстановяване на данъка при възложена ревизия, съгласно ал. 11 от чл. 92 ЗДДС / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 11, с. 31-41. 

  

Сист. No: 58072

- 99 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Практически наръчник по ЗДДС / Лиляна Панева. // Актив, 2014, N 11, с. 41-42 [продължение]. 

  

Сист. No: 57982

- 100 -

Сп З 544 к

Панева, Лиляна.  Корекция на ползвания данъчен кредит / Лиляна Панева. // Земеделска кооперация, XXII, 2014, N 11, с. 22-27. 

  

Сист. No: 58090

- 101 -

Сп А 454

Петков, Георги.  Счетоводно и данъчно третиране на разходите за застраховки на служебни автомобили / Георги Петков. // Актив, 2014, N 11, с. 40. 

  

Сист. No: 57978

- 102 -

Сп Ф 531 п

Предвижда се въвеждането на нова схема за облагжане с ДДС - "съкратено обслужване на едно гише" . // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 10, с. 43-44. 

  

Сист. No: 57844

- 103 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Правни основания и практически аспекти на облагането с окончателни подоходни данъци / Цветан Станкулов. // Актив, 2014, N 11, с. 24-29 [част втора]. 

  

Сист. No: 57976

- 104 -

Сп Ф 531 п

Узунова, Красимира.  Таксата за битови отпадъци - преглед на практиката на ВАС / Красимира Узунова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 11, с. 43-47. 

  

Сист. No: 58079

- 105 -

Сп Ф 531 п

Цветкова, Лорета.  Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения / Лорета Цветкова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 11, с. 24-30. 

  

Сист. No: 58069

- 106 -

Сп Ф 53 кс

Чечнева, Ю. В.  Совершенствование оценки качества прогнозирования как условие модернизации налогового администрирования / Ю. В. Чечнева. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 42, с. 61-66. 

  

Сист. No: 58087

Данъчно облагане

- 107 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Доказателства и доказателствени средства в данъчно-осигурителния процес / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 10, с. 47-52. 

  

Сист. No: 57846

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 108 -

В Б 254

Илиев, Петър.  Саблен удар с летален край : [Отнемане на лиценза на КТБ] / Петър Илиев. // Банкеръ, XXI, N 45, 7-14 ноем. 2014, с. 7. 

  

Сист. No: 57803

- 109 -

Сп Ф 53 кс

Валиева, Е. Н.  Кнкуренция на рынке банковких услуг: теория и практика / Е. Н. Валиева. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 40, с. 2-8. 

  

Сист. No: 58052

- 110 -

Сп Ф 53 кс

Вешкин, Ю. Г.  Банковская система Евросъюза: шесть лет кризиса / Ю. Г. Вешкин. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 39, с. 46-53. 

  

Сист. No: 57767

- 111 -

Сп Ф 53 кс

Гончарова, О. А.  Старахование кредитного риска в ипотечном кредитовании и факторы оценки его влияния / О. А. Гончарова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 40, с. 43-56. 

  

Сист. No: 58077

- 112 -

Сп Д 532

Михайлова-Борисова, Гергана Илиева.  Банкова ефективност в България през периода 2007-2013 : приложение на метода "Анализ на стохастичната граница" (SFA) / Гергана Илиева Михайлова-Борисова. // Диалог. Електронно списание, 2014, N 4, с. 12-20. 

  

Сист. No: 58219

- 113 -

Сп Ф 53 кс

Сухарев, А. Н. и др.  Обеспечение безопасности международных резервов банка России / А. Н. Сухарев, А. Г. Бурутин. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 42, с. 2-12. 

  

Сист. No: 58078

Валутна търговия

- 114 -

45547

Захариев, Андрей.  Фундаментални фактори на обменния курс в USD / Андрей Захариев. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 111-117. 

  

Сист. No: 58122

Инфлация

- 115 -

Сп Д 41 к

Соколова, А. В.  Инфляционные ожидания и кривая Филлипса: оценка на российских данных / А. В. Соколова. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 11, с. 61-67. 

  

Сист. No: 58273

Инвестиции

- 116 -

45547

Горанова, Пенка и др.  Определяне на релевантни парични потоци в инвестиционен проект / Пенка Горанова, Живка Тананеева. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 257-262. 

  

Сист. No: 58175

- 117 -

45547

Стефанов, Стефан и др.  Методи за анализ и оценка на инвестиционните проекти / Стефан Стефанов, Весела Бандакова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 273-278. 

  

Сист. No: 58204

- 118 -

Сп М 68 э

Варнавский, В. Г.  Новая концепция государственно-частного партнерства в Великобритании / В. Г. Варнавский. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 8, с. 67-75. 

  

Сист. No: 58021

- 119 -

Сп Ф 53 кс

Яшин, С. Н. и др.  Стоимостной подход к управлению инновационной деятельностью предприятия / С. Н. Яшин, Ю. С. Солдатова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 41, с. 9-16. 

  

Сист. No: 58063

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 120 -

Сп Д 532

Николов, Емил.  Глобалната инициатива по отчетност / Емил Николов. // Диалог. Електронно списание, 2014, N 4, с. 21-37. 

  

Сист. No: 58221

Икономика

- 121 -

45546

Нанов, Пламен.  Социални и икономически измерения на турския просперитет / Пламен Нанов. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 108-114. 

  

Сист. No: 58177

- 122 -

45546

Узун, Несрин.  Роля и значение на собствеността и недвижимостта в строителения бизнес и пазара на недвижими имати / Несрин Узун. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 222-227. 

  

Сист. No: 58247

- 123 -

Сп М 68 э

Афанасьев, С. А. и др.  Автомобильная промышленность стран БРИК / С. А. Афанасьев, В. Кондратьев. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 9, с. 55-65. 

  

Сист. No: 58024

- 124 -

Сп М 486

Границка, Лили.  Клъстери на всеки километър / Лили Границка. // Мениджър, 2014, N 11, с. 104-105. 

  

Сист. No: 57918

- 125 -

Сп П 89 тп

Губанов, Роман.  Деофшоризация экономики: реалии, возможности и риски / Роман Губанов. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 10, с. 58-64. 

  

Сист. No: 58026

- 126 -

Сп И 50 м

Илиев, Йосиф.  Процесът на реиндустриализация - стратегическо предизвикателство пред националната икономика / Йосиф Илиев. // Икономическа мисъл, 2014, N 6, с. 3-14. 

  

Сист. No: 58149

- 127 -

Сп Б 44 БСУ

Маринов, Георги.  Неоиндустриализация или реиндустриализация? / Георги Маринов. // Бизнес посоки, X, 2014, N 1, с. 58-66. 

  

Сист. No: 58125

- 128 -

Сп М 68 э

Нифаева, Ольга.  Морально-нравственный капитал: проблемы оценки / Ольга Нифаева. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 8, с. 25-33. 

  

Сист. No: 58011

- 129 -

Сп И 502 у

Ринкова, Станка.  Транзакционните разходи в контекста на институционалната промяна / Станка Ринкова. // Икономика и управление, IX, 2013, N 1, с. 8-17. 

  

Сист. No: 34800

- 130 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  Модерният бизнес е енергийно ефективен / Венцислав Савов. // Мениджър, 2014, N 11, с. 118-119. 

  

Сист. No: 57929

- 131 -

Сп И 502 у

Стойчев, Бойчо.  Франсоа Кене - началото на идеята за смесена икономика / Бойчо Стойчев. // Икономика и управление, IX, 2012, N 3, с. 20-23. 

  

Сист. No: 57852

- 132 -

Сп И 502 у

Стойчев, Бойчо.  Алберт Шефле и неговите възгледи за държавата / Бойчо Стойчев. // Икономика и управление, IX, 2012, N 3, с. 24-29. 

  

Сист. No: 57859

- 133 -

Сп И 502 у

Тонкова, Станка et al.  Local production systems success factors / Станка Тонкова, Мариана Кузманова. // Икономика и управление, 2011, N 4, с. 2-14. 

  

Сист. No: 57971

- 134 -

Сп И 502 у

Тончева, Тодорка.  Influence of the environment on the competitiveness of the economy / Тодорка Тончева. // Икономика и управление, IX, 2013, N 4, с. 29-37. 

  

Сист. No: 57969

- 135 -

Сп И 502 у

Цветков, Цветомир Ст.  Влиянието на глобалната криза върху България през периода 2009-2011 г. / Цветомир Ст. Цветков. // Икономика и управление, IX, 2012, N 4, с. 37-45. 

  

Сист. No: 2177

Икономическа политика

- 136 -

Сп И 502 у

Калайджиева, Виктория.  Методика за анализ и оценка на иновационната дейност на предприятията / Виктория Калайджиева. // Икономика и управление, IX, 2012, N 4, с. 10-17. 

  

Сист. No: 57869

- 137 -

Сп Ф 53 кс

Чалдаева, Л. А. и др.  Роль бизнес-сообщества в борьбе с коррупцией / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков, О. Г. Сиваков. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 41, с. 2-8. 

  

Сист. No: 58062

Регионална икономика

- 138 -

45547

Тодорова, Стела.  Равнище на развитие на селските общини в Р България / Стела Тодорова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 67-72. 

  

Сист. No: 58104

- 139 -

Сп В 83 Э

Дегтярев, А. и др.  Институциональная конфигурация региональной деловой среды: параметры проектирования / А. Дегтярев, Р. Маликов, К. Гришин. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 11, с. 83-94. 

  

Сист. No: 58093

- 140 -

Сп И 50

Тодорова, Стела.  Политики за регионално развитие в Република България - еволюция, предизвикателства, насоки за усъвършенстване / Стела Тодорова. // Икономика и управление на селското стопанство, LIX, 2014, N 2, с. 55-64. 

  

Сист. No: 58110

- 141 -

Сп Ф 53 кс

Шваков, Е. Е.  Етроспективный анализ формирования инвестиционного инструментария в субьектах Российской Федерации / Е. Е. Шваков. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 44, с. 2-9. 

  

Сист. No: 58264

- 142 -

Сп И 502 у

Шишманова, Мария.  Развитие към по-ефективна регионална политика / Мария Шишманова. // Икономика и управление, IX, 2013, N 1, с. 57-67. 

  

Сист. No: 57953

- 143 -

Сп И 502 у

Шишманова, Мария.  Регионалното развитие и пространственото планиране трябва да се разглеждат като единен процес / Мария Шишманова. // Икономика и управление, IX, 2013, N 4, с. 52-69. 

  

Сист. No: 57962

Икономика на България

- 144 -

Сп М 486

Димитрова, Румяна.  UNIFY: Мисия България / Румяна Димитрова. // Мениджър, 2014, N 11, с. 106-107. 

  

Сист. No: 57919

- 145 -

Сп М 486

Клиентите спестяват, докато харчат . // Мениджър, 2014, N 11, с. 108. 

  

Сист. No: 57926

- 146 -

Сп М 486

Костадинова, Светла и др.  България на много скорости / Светла Костадинова, Явор Алексиев. // Мениджър, 2014, N 11, с. 98-100. 

  

Сист. No: 57913

- 147 -

Сп М 486

Миленчев, Георги.  Да купя или не / Георги Миленчев. // Мениджър, 2014, N 11, с. 102-103. 

  

Сист. No: 57917

- 148 -

Сп М 486

Попов, Юлиан.  Новите бизнеси / Юлиан Попов. // Мениджър, 2014, N 11, с. 114-115. 

  

Сист. No: 57928

- 149 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  Безконтактните плащания навлизат масово през 2015 г. / Венцислав Савов. // Мениджър, 2014, N 11, с. 110. 

  

Сист. No: 57927

- 150 -

Сп М 486

"Мини Марица-изток" подобри ефективността си с технологии на Siemens . // Мениджър, 2014, N 11, с. 120-121. 

  

Сист. No: 57930

Икономика на Русия

- 151 -

Сп В 83 Э

Замараев, Б. и др.  Финансовые ограничения вслед за инвестиционной паузой / Б. Замараев, А. Назарова, Е. Суханов. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 10, с. 4-43. 

  

Сист. No: 57778

- 152 -

Сп Ф 53 кс

Опалева, О. И.  Влияние некоторых факторов на модернизацию российской экономики / О. И. Опалева. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 37, с. 54-59. 

  

Сист. No: 57748

- 153 -

Сп В 83 Э

Рягин, Ю. и др.  Латеральная деверсификация моногородов региона / Ю. Рягин, М. Зайков, М. Зайкова. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 10, с. 73-81. 

  

Сист. No: 57780

Бизнес икономика

- 154 -

45547

Колева, Росица и др.  Проблеми на анализа на предприемачеството в животновъдството / Росица Колева, Людмила Дончева. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 246-250. 

  

Сист. No: 58171

- 155 -

Сп И 502 у

Асса, Мартин Жак.  Корпоративна репутация и потребителски нагласи. Поведение на бизнеса и на потребителите / Мартин Жак Асса. // Икономика и управление, IX, 2013, N 4, с. 15-22. 

  

Сист. No: 57959

- 156 -

Сп П 89 тп

Жемчугов, Александр.  Викиномика как бизнес-модель / Александр Жемчугов. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 10, с. 121-125. 

  

Сист. No: 58042

Стопанска история

- 157 -

45546

Велева, Лиляна.  Създаване нва върховната стопанска камара / Лиляна Велева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 260-267. 

  

Сист. No: 58257

- 158 -

45546

Димитров, Марко.  Друг поглед върху аграрната политика на правителството на БЗНС (1920-1923 г.) / Марко Димитров. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 276-284. 

  

Сист. No: 58260

- 159 -

45546

Маринова, Маргарита.  Икономическите възгледи на Г. Н. Колушки, отразени в списанието на Българсокото икономически дружество (1896-1912 г.) / Маргарита Маринова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 268-276. 

  

Сист. No: 58258

Бизнес политика

- 160 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  Правилото за трите оферти / Венцислав Савов. // Мениджър, 2014, N 10, с. 50-51. 

  

Сист. No: 57754

Пазарно стопанство

- 161 -

Сп И 502 у

Ефремовски, Иван.  Социалния капитал и ролята за развитие на организацията / Иван Ефремовски. // Икономика и управление, IX, 2012, N 3, с. 10-19. 

  

Сист. No: 57845

Аграрна икономика

- 162 -

45547

Марчева, Анастасия и др.  Аграрният сектор в системата на националните сметки / Анастасия Марчева, Миглена Вачевска. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 408-415. 

  

Сист. No: 58243

- 163 -

45547

Пантелеева, Искра.  Възможности за иновационно развитие на аграрния сектор на България / Искра Пантелеева. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 226-231. 

  

Сист. No: 58160

- 164 -

45547

Петрова, Симеонка.  Обосноваване структурирането на асортимента на аграрни продукти / Симеонка Петрова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 267-272. 

  

Сист. No: 58202

- 165 -

В Б 921 ф

Давидова, Алма.  За земеделието е нужна модерна поземлена реформа / Алма Давидова. // Български фермер, XXIII, N 1196, 6-12 ноем. 2014, с. 5. 

  

Сист. No: 57797

- 166 -

В Б 921 ф

Иванов, Иван.  Отговорност е ключовата дума за земеделието / Иван Иванов. // Български фермер, XXIII, N 1196, 6-12 ноем. 2014, с. 6. 

  

Сист. No: 57799

- 167 -

Сп В 83 Э

Буздалов, И.  Об опыте и результатах аграрных преобразований в Китае и России / И. Буздалов. // Вопросы экономики, 2014, N 10, с. 137-146. 

  

Сист. No: 57787

Икономика на индустрията, предприятието

- 168 -

45546

Денева, Анета и др.  Нормативната регламентация на българската индустриална политика / Анета Денева, Искра Пантелеева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 123-129. 

  

Сист. No: 58182

- 169 -

Сп И 502 у

Димитрова, Райна.  Измерителен апарат за анализ и оценка на конкурентния потенциал на предприятието / Райна Димитрова. // Икономика и управление, IX, 2012, N 4, с. 2-9. 

  

Сист. No: 57863

- 170 -

Сп И 502 у

Калайджиева, Виктория.  Анализ на иновационната активност на предприятията от индустриалния сектор в България / Виктория Калайджиева. // Икономика и управление, IX, 2013, N 2, с. 39-52. 

  

Сист. No: 57957

Туризъм в България

- 171 -

45547

Иванова, Петя.  Туризмът като източник на доход в селските райони / Петя Иванова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 366-372. 

  

Сист. No: 58242

- 172 -

В Б 254

Велинова, Мариета.  България с девет туристически района / Мариета Велинова. // Банкеръ, XXI, N 45, 7-14 ноем. 2014, с. 35. 

  

Сист. No: 57802

- 173 -

Сп И 50

Димитрова, Райна.  Оценка на влиянието на външните фактори за конкурентоспособност на туристическите предприятия / Райна Димитрова. // Икономика и управление на селското стопанство, LIX, 2014, N 2, с. 44-54. 

  

Сист. No: 58108

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 174 -

45547

Славева, Красимира.  Външната търговия на България със селскостопански стоки - състояние, тенденции и перспективи / Красимира Славева. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 232-237. 

  

Сист. No: 58164

Търговия

- 175 -

45546

Божинова, Марияна.  Анализ на нармативната регулация на отношенията търговски вериги - доставчици / Марияна Божинова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 130-135. 

  

Сист. No: 58184

- 176 -

45547

Илийчовски, Светослав.  "Къси вериги" на доставки - иновативна форма на пласмент на селскостопанска продукция / Светослав Илийчовски. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 195-200. 

  

Сист. No: 58156

Маркетинг

- 177 -

45436

Кръстева, Невяна.  Етика в маркетинга на медицински услуги / Невяна Кръстева. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 228-238. 

  

Сист. No: 57851

- 178 -

45546

Личева, Катя.  Лоялността и финансово-кредитните институции / Катя Личева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 106-118. 

  

Сист. No: 58231

- 179 -

45436

Трендафилова, Петя.  Обучение по маркетинг в здравеопазването в полза на болничните мениджъри / Петя Трендафилова. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 440-446. 

  

Сист. No: 57899

- 180 -

Сп М 486

Вецева, Захарина.  Визията говори вместо вас / Захарина Вецева. // Мениджър, 2014, N 11, с. 74-75. 

  

Сист. No: 57901

- 181 -

Сп М 486

Карлсон, Йохан.  Марката икона / Йохан Карлсон. // Мениджър, 2014, N 10, с. 60-61. 

  

Сист. No: 57741

- 182 -

Сп М 486

Карлсон, Йохан.  Нека бъде великолепно / Йохан Карлсон. // Мениджър, 2014, N 11, с. 82-83. 

  

Сист. No: 57903

- 183 -

Сп И 502 у

Кюрова, Вяра.  Ролята на маркетинга в антикризисното управление на хотелиерския биснес / Вяра Кюрова. // Икономика и управление, IX, 2013, N 1, с. 18-23. 

  

Сист. No: 35338

- 184 -

Сп И 502 у

Кюрова, Вяра и др.  Изследването на влиянието на маркетинговия потенциал върху конкурентоспособността на хотелиерските предприятия / Вяра Кюрова, Райна Димитрова. // Икономика и управление, IX, 2013, N 2, с. 22-31. 

  

Сист. No: 57955

- 185 -

Сп Б 44 БСУ

Луизов, Атанас.  Ефект на приспособяване на продажбите след промоция / Атанас Луизов. // Бизнес посоки, X, 2014, N 1, с. 67-72. 

  

Сист. No: 58130

- 186 -

Сп М 486

Николова, Елица.  Маркетинг от ново поколение / Елица Николова. // Мениджър, 2014, N 11, с. 46-47. 

  

Сист. No: 57875

- 187 -

Сп Б 44 БСУ

Стоименова, Борислава.  Идентичност на организационен бранд / Борислава Стоименова. // Бизнес посоки, X, 2014, N 1, с. 50-57. 

  

Сист. No: 58123

- 188 -

Сп А 255

Тодоров, Венцислав.  Българсик защитени наименования в европейския регистър : И розовото масло със специална закрила / Венцислав Тодоров. // Агробизнесът, XII, 2014, N 11, с. 30-31. 

  

Сист. No: 57808

- 189 -

Сп Ч J 80 B

Dean, Thomas J. et al.  Green marketing: a strategic balancing act for creating value / Thomas J. Dean, Desiree F. Pacheco. // Journal of Business Strategy  (New York), 35, 2014, N 5, с. 14-22. 

  

Сист. No: 57924

- 190 -

Сп Ч J 80 B

Tournois, Laurent.  Too many products? Reaching the next billion customers of the beauty market / Laurent Tournois. // Journal of Business Strategy  (New York), 35, 2014, N 5, с. 3-13. 

  

Сист. No: 57923

Рекламна, комуникационна политика

- 191 -

Сп М 486

Кодинова, Елена.  Да разлаем кучетата / Елена Кодинова. // Мениджър, 2014, N 11, с. 78-80. 

  

Сист. No: 57902

Дистрибуционна политика

- 192 -

Сп И 502 у

Кюрова, Вяра.  Дистрибуционна политика на хотелиерския бизнес / Вяра Кюрова. // Икономика и управление, IX, 2013, N 4, с. 23-28. 

  

Сист. No: 57960

Логистика

- 193 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Цялата логистика в собствени ръце / Васил Василев. // Логистика, X, 2014, N 9, с. 32-34. 

  

Сист. No: 57933

- 194 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Търсят те, когато предлагаш добра услуга на добра цена / Васил Василев. // Логистика, X, 2014, N 9, с. 40-41. 

  

Сист. No: 57938

- 195 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Логистика извън дебелите книги / Богиня Матеева. // Логистика, X, 2014, N 9, с. 36-39. 

  

Сист. No: 57934

- 196 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  На запад се кооперират конкуренти, в България - приятели / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 9, с. 26-30. 

  

Сист. No: 57932

- 197 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Кога и как Коридор № 8 ще свърже две морета? / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 9, с. 42-43. 

  

Сист. No: 57939

- 198 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Погрижете се за своите клиенти, преди да го направи някой друг / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 9, с. 46-49. 

  

Сист. No: 57940

- 199 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Google и Amazon се въоръжават с дрони / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 9, с. 50-52. 

  

Сист. No: 57941

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 200 -

Сп Ф 53 кс

Ишханов, А. В. и др.  Полиинструментальный стандарт как основа нового мирового валютного порядка / А. В. Ишханов, Е. Ф. Линкевич. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 40, с. 37-49. 

  

Сист. No: 58053

- 201 -

Сп Д 41 к

Хлебникова, Д. В.  К вопросу о реформировании Международного валютного фонда / Д. В. Хлебникова. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 10, с. 60-65. 

  

Сист. No: 58265

Международни икономически отношения

- 202 -

В Н 25 к

Витерауф, Петер и др.  Икономическото НАТО / Петер Витерауф ; Прев. от нем. Ирина Илиева. // Култура, LVIII, N 41, 05 дек. 2014, с. 10-11. 

  

Сист. No: 58048

- 203 -

Сп Ф 53 кс

Алиев, Б. Х. и др.  Ерспективы расширения российского участия в деятельности региональных банков развития / Б. Х. Алиев, Д. А. Бамматов. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 41, с. 36-40. 

  

Сист. No: 58074

- 204 -

Сп М 45 о

Бажанов, Евгени.  Русия и Западът - партньори или противници? / Евгени Бажанов. // Международни отношения, 2014, N 5-6, с. 37-56. 

  

Сист. No: 58138

- 205 -

Сп М 45 о

Бараков, Стоян.  Сърбия отново на кръстопът - "Изток за Запада" или "Запад за Изтока" / Стоян Бараков. // Международни отношения, 2014, N 5-6, с. 173-186. 

  

Сист. No: 58148

- 206 -

Сп Д 41 к

Борисов, С. М.  Евразийская интеграция в координатах официальной статистики / С. М. Борисов. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 8, с. 30-42. 

  

Сист. No: 57742

- 207 -

Сп М 45 о

Ганчев, Петко.  Бъдещето на Европейския съюз и българският избор / Петко Ганчев. // Международни отношения, 2014, N 5-6, с. 56-82. 

  

Сист. No: 58139

- 208 -

Сп М 45 о

Кинева, Светлана.  Споразумението за Трансатлантически търговско и инвестиционно партньорство - полемика "за" и "против" от европейска гледна точка / Светлана Кинева. // Международни отношения, 2014, N 5-6, с. 27-36. 

  

Сист. No: 58137

- 209 -

Сп М 45 о

Лаврентьев, Сергей.  Отношенията между Русия и България и публичната дипломация / Сергей Лаврентьев. // Международни отношения, 2014, N 5-6, с. 100-114. 

  

Сист. No: 58141

- 210 -

Сп М 45 о

Маринов, Велко.  Към нова архитектура на международните валутни резерви / Велко Маринов. // Международни отношения, 2014, N 5-6

  

Сист. No: 58136

- 211 -

Сп М 68 э

Невская, А. А.  Товарный экспорт России в ЕС: корпоративный аспект / А. А. Невская. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 8, с. 45-55. 

  

Сист. No: 58012

- 212 -

Сп М 45 о

Проданов, Васил.  България и Русия в мултиполярния свят и новият сблъсък на цивилизациите / Васил Проданов. // Международни отношения, 2014, N 5-6, с. 119-132. 

  

Сист. No: 58147

- 213 -

Сп М 45 о

Тодорова, Светла.  Регионалната политика на Европейския съюз и България / Светла Тодорова. // Международни отношения, 2014, N 5-6, с. 83-100. 

  

Сист. No: 58140

Европейска интеграция

- 214 -

Сп Б 44 БСУ

Иванов, Христо.  Развитие и усъвършенстване на регионалната политика на Европейския съюз / Христо Иванов. // Бизнес посоки, X, 2014, N 1, с. 3-10. 

  

Сист. No: 58100

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 215 -

Сп И 502 у

Димитров, Александър.  Правото на ЕС в условията на криза / Александър Димитров. // Икономика и управление, IX, 2012, N 1, с. 9-12. 

  

Сист. No: 57812

- 216 -

Сп И 502 у

Todarov, Ivan et al.  A few regressions on business cycle synchronization between the New Member States and the Euro area / Ivan Todarov, Nikolay Patonov. // Икономика и управление, IX, 2012, N 2, с. 9-22. 

  

Сист. No: 57849

Право. Наука за държавата и правото

- 217 -

45546

Атанасова, Христина.  Задължението на застрахователите за приемане на вътрешни правила за установяване на конфликт на интереси / Христина Атанасова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 145-150. 

  

Сист. No: 58190

- 218 -

45546

Вакинова, Петрова, Мариела.  Правни аспекти на франчайзинга в България / Мариела Вакинова-Петрова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 216-221. 

  

Сист. No: 58245

- 219 -

45436

Василев, Румен.  Правни аспекти на пазара на труда като елемент от социалната интеграция на хората с увреждания / Румен Василев. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 346-351. 

  

Сист. No: 57880

- 220 -

45546

Владимирова, Катя.  Правни аспекти на "печата на търговеца" в икономическата му дейност / Катя Владимирова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 151-156. 

  

Сист. No: 58191

- 221 -

45546

Грозданов, Антон.  Несъстоятелността в светлината на европейското дружествено право / Антон Грозданов. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 136-138. 

  

Сист. No: 58188

- 222 -

45546

Димитров, Пенко.  Правоприемството в данъчните права и задължения по закона на корпоративното подоходно облагане / Пенко Димитров. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 25-31. 

  

Сист. No: 58143

- 223 -

45546

Донкова, Вилияна.  Търговска продажба по интернет / Вилияна Донкова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 179-184. 

  

Сист. No: 58200

- 224 -

45546

Крумова, Диана.  Счетоводни и правни аспекти при несъстоятелност и ликвидация на предприятие / Диана Крумова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 164-170. 

  

Сист. No: 58196

- 225 -

45546

Михайлова, Румяна.  Правни аспекти за тълкуване и отчитане на сделките за преработка на материали / Румяна Михайлова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 139-144. 

  

Сист. No: 58189

- 226 -

45546

Радева, Мария.  За някои аспекти на понятието "трудова дейност" по смисъла на КСО. Съдебна практика / Мария Радева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 157-163. 

  

Сист. No: 58192

- 227 -

45546

Стефанова, Димитрина.  Усъвършенстване на изискванита към заявките за патент, марка и дизайн в българското законодателство / Димитрина Стефанова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 171-178. 

  

Сист. No: 58198

- 228 -

Сп П 147 п

Атанасова, Бистра.  Производство по несъстоятелност спрямо банкова институция - материални и процесуално-правни предпоставки / Бистра Атанасова. // Търговско и облигационно право, XVIII, 2014, N 11, с. 57-69. 

  

Сист. No: 58132

- 229 -

Сп П 147 п

Балевска, Емануела.  Решенията на Касационния съд / Емануела Балевска. // Търговско и облигационно право, XVII, 2013, N 2, с. 47-60. 

  

Сист. No: 58019

- 230 -

Сп П 147 п

Барес, Антоанета.  Методика за оценка на офертите - при критерий "икономически най-изгодна оферта" / Антоанета Барес. // Търговско и облигационно право, XVII, 2013, N 5, с. 60-75. 

  

Сист. No: 58038

- 231 -

Сп П 147 п

Герджиков, Огнян.  Сделки с недвижими имоти без решение на общото събрание на ООД / Огнян Герджиков. // Търговско и облигационно право, XVII, 2013, N 3, с. 13-19. 

  

Сист. No: 58027

- 232 -

Сп П 147 п

Голева, Поля.  Обезщетяване на пътници, пострадали при автомобилна злополука / Поля Голева. // Търговско и облигационно право, XVII, 2013, N 5, с. 11-16. 

  

Сист. No: 58031

- 233 -

Сп Ю 371

Гонов, Паскал.  Регулации в полза на потребителите / Паскал Гонов. // Ютилитис, XII, 2014, N 8, с. 44-47. 

  

Сист. No: 57734

- 234 -

Сп П 147 п

Драгиев, Деян.  Обезпечителни мерки върху банкова гаранция / Деян Драгиев. // Търговско и облигационно право, XVIII, 2014, N 11, с. 16-29. 

  

Сист. No: 58131

- 235 -

Сп П 147 п

Касабова, Камелия.  Паролите 3D Secure освобождават ли изцяло от отговорност доставчика на плогежни услуги при неразрешени платежни операции в интернет? / Камелия Касабова. // Търговско и облигационно право, XVIII, 2014, N 10, с. 5-14. 

  

Сист. No: 58128

- 236 -

Сп П 147 п

Кацарова, Мариана.  Гаранциите в процеса по възлагане на обществени поръчки / Мариана Кацарова. // Търговско и облигационно право, XVIII, 2014, N 10, с. 70-82. 

  

Сист. No: 58127

- 237 -

Сп П 147 п

Кинанева, Александра.  "Стандарт на доказване" в конкурентното право / Александра Кинанева. // Търговско и облигационно право, XVII, 2013, N 5, с. 69-78. 

  

Сист. No: 58034

- 238 -

Сп П 147 п

Маданска, Нели.  Още веднъж за понятието търговска сделка / Нели Маданска. // Търговско и облигационно право, XVII, 2013, N 3, с. 20-30. 

  

Сист. No: 58028

- 239 -

Сп П 147 п

Мангачев, Иван.  Планът за възстановяване на банка / Иван Мангачев. // Търговско и облигационно право, XVIII, 2014, N 10, с. 15-22. 

  

Сист. No: 58126

- 240 -

Сп П 147 п

Марков, Методи.  Едностранен или двустранен договор е даването вместо изпълнение / Методи Марков. // Търговско и облигационно право, XVII, 2013, N 1, с. 23-35. 

  

Сист. No: 58015

- 241 -

Сп П 147 п

Москова, Нора.  Сключване на договор за покупко-продажба въз основа на рамков договор / Нора Москова. // Търговско и облигационно право, XVII, 2013, N 5, с. 27-34. 

  

Сист. No: 58037

- 242 -

Сп П 147 п

Найденов, Борислав.  Договорът за прехвърляне на вземане / Борислав Найденов. // Търговско и облигационно право, XVII, 2013, N 4, с. 22-30. 

  

Сист. No: 58030

- 243 -

Сп П 147 п

Найденов, Борислав.  Искове на цесионера и цедента / Борислав Найденов. // Търговско и облигационно право, XVII, 2013, N 5, с. 26-36. 

  

Сист. No: 58033

- 244 -

Сп П 147 п

Найденов, Борислав.  Цесия за събиране на вземания / Борислав Найденов. // Търговско и облигационно право, XVII, 2013, N 6, с. 13-21. 

  

Сист. No: 58035

- 245 -

Сп П 147 п

Обретенова, Мариана.  Изпълнение върху наличните ценни книжа / Мариана Обретенова. // Търговско и облигационно право, XVII, 2013, N 1, с. 41-51. 

  

Сист. No: 58016

- 246 -

Сп З 544 к

Станкулов, Цветан.  Правни механизми за противодействие на отклоненията от данъчно облагане / Цветан Станкулов. // Земеделска кооперация, XXII, 2014, N 11, с. 7-14. 

  

Сист. No: 58088

- 247 -

Сп П 147 п

Стефанов, Георги.  Придобиване на членство в кооперация / Георги Стефанов. // Търговско и облигационно право, XVII, 2013, N 3, с. 5-12. 

  

Сист. No: 58022

- 248 -

Сп П 147 п

Стефанов, Георги.  Прекратяване на членство в кооперация / Георги Стефанов. // Търговско и облигационно право, XVII, 2013, N 4, с. 5-15. 

  

Сист. No: 58029

- 249 -

Сп П 147 п

Сулев, Георги.  Правни и практически ефекти на незадължителните правни актове по прилагане на европейското конкурентно право / Георги Сулев. // Търговско и облигационно право, XVIII, 2014, N 11, с. 81-92. 

  

Сист. No: 58133

- 250 -

Сп П 147 п

Съева, Анна.  Приложимо право към финансови обезпечения с безналични ценни книжа или правилото PRIMA / Анна Съева. // Търговско и облигационно право, XVII, 2013, N 2, с. 13-24. 

  

Сист. No: 58018

- 251 -

Сп П 147 п

Топчиева, Ралица.  Дейност на синдика по установяване на кредиторите на длъжника / Ралица Топчиева. // Търговско и облигационно право, XVII, 2013, N 1, с. 55-64; N 2, с 61-72. 

  

Сист. No: 58017

- 252 -

Сп П 147 п

Цветанов, Иван.  Дистрибуцията в автомобилния сектор в контекста на правилата на конкуренция / Иван Цветанов. // Търговско и облигационно право, XVII, 2013, N 2, с. 79-93. 

  

Сист. No: 58020

- 253 -

Сп П 147 п

Челебийска, Атанаска.  За кооперациите и правото на дивидент при тях според европейското кооперативно право / Атанаска Челебийска. // Търговско и облигационно право, XVIII, 2014, N 11, с. 5-15. 

  

Сист. No: 58129

Договори за бизнеса

- 254 -

45546

Божинова, Камелия.  Аутсорсингът в България - правни аспекти и проблеми / Камелия Божинова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 209-215. 

  

Сист. No: 58241

Обществено управление. Военни науки

- 255 -

Сп Ф 53 кс

Овчинникова, О. П. и др.  Оценка результативности управленческих воздействий органов муниципального управления по уровню социально-экономического развития муниципальных образований / О. П. Овчинникова, В. В. Лукашов. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 44, с. 45-53. 

  

Сист. No: 58272

- 256 -

Сп М 68 э

Ровинская, Т.  Российская модель электронной демокрации в международном контексте / Т. Ровинская. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 8, с. 76-90. 

  

Сист. No: 58023

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 257 -

45546

Стоянова-Тодорова, Иванка Велева.  Деинституционализация на децата в Република България - финансови и ресурсни параметри / Иванка Велева Стоянова-Тодорова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 99-106. 

  

Сист. No: 58230

Социално осигуряване в България

- 258 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Допълнително задължително пенсионно осигуряване / Аспасия Петкова. // Актив, 2014, N 11, с. 45-48. 

  

Сист. No: 57987

Застраховане

- 259 -

45547

Василев, Венцислав и др.  Застраховането на земеделските култури като възможност за компенсиране на загубите на земеделските производители / Венцислав Василев, Радка Василева. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 335-340. 

  

Сист. No: 58208

- 260 -

45546

Иванов, Милен.  Ролята и значинието на втора Директива 2002/92/ЕС за развитието и регулирането на застрахователбните посредници в Европейската общност / Милен Иванов. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 203-208. 

  

Сист. No: 58239

- 261 -

В З 375

Застрахователите издържаха теста на времето с отличен  / Калин Димитров. // Застраховател, N 23, 17-31 дек. 2014, с. 7; 10. 

  

Сист. No: 58235

- 262 -

Сп Ф 53 кс

Журавлева, Н. В. и др.  Анализ мирового рынка взаимного страхования / Н. В. Журавлева, Д. С. Лопаткин. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 42, с. 45-51. 

  

Сист. No: 58081

- 263 -

Сп Ф 53 кс

Камышев, А. В.  Страховой механизм кредитной поддержки выпусков российских ипотечных облигаций / А. В. Камышев. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 39, с. 37-45. 

  

Сист. No: 57766

- 264 -

Сп Ф 531 п

Радлова, Невена.  Какво представлява застраховката за кибер отговорност / Невена Радлова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 10, с. 53-60. 

  

Сист. No: 57847

- 265 -

Сп Ф 531 п

Радлова, Невена.  Новата наредба за задължителните застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците / Невена Радлова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 11, с. 59-65. 

  

Сист. No: 58096

- 266 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  Инвестиция в сигурност / Венцислав Савов. // Мениджър, 2014, N 11, с. 90-91. 

  

Сист. No: 57910

- 267 -

Сп Ф 53 кс

Чалдаева, Л. А. и др.  Региональные рынки автострахования: современное состояние и перспективы развития / Л. А. Чалдаева, М. А. Чернов. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 38, с. 48-59. 

  

Сист. No: 57758

- 268 -

Сп Ф 53 кс

Шевченко, И. В. и др.  Страхование сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой: проблемы и пути их решения / И. В. Шевченко, В. В. Чистяков. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 42, с. 54-60. 

  

Сист. No: 58086

- 269 -

Сп Ч R 62 m

Jaffee, Dwight et al.  Optimal insurance with costly internal capital / Dwight Jaffee, Johan Walden. // Risk Management & Insurance REVIEW  (Malden), 17, 2014, N 2, с. 137-161. 

  

Сист. No: 57740

Застраховане в България

- 270 -

Сп М 486

Тодорова, Светлана.  Застрахователният пазар е широк и възможности дебнат отвсякъде / Светлана Тодорова. // Мениджър, 2014, N 11, с. 88-89. 

  

Сист. No: 57904

Възпитание. Образование. Просвета. Педагогика

- 271 -

45436

Петров, Петър.  Педагогическият речник и утвърждаването на научния статут на андрагогиката / Петър Петров. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 484-489. 

  

Сист. No: 57908

Образование

- 272 -

45436

Александрова, Албена.  Ян Амос Коменски - един от създателите на идеята за непрекъсното образование / Албена Александрова. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 412-416. 

  

Сист. No: 57897

- 273 -

45436

Бенкова, Красимира.  Етика на социалната работа - образователни предизвикателства към пазара на труда / Красимира Бенкова. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 212-215. 

  

Сист. No: 57835

- 274 -

45436

Бояджийски, Григор и др.  Процедура за управление на обучаващия екип по проект от програма "Леонардо да Винчи" / Григор Бояджийски, Драгомир Василев, Ангел Анчев. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 477-483. 

  

Сист. No: 57907

- 275 -

45436

Българенски, Цанко.  Проблеми на качеството при обучение на възрастни / Цанко Българенски. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 468-476. 

  

Сист. No: 57906

- 276 -

45546

Гусейнова, Шахла Акиф кызы.  Особенности государственного регулирования последипломного образования / Шахла Акиф кызы Гусейнова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 88-98. 

  

Сист. No: 58229

- 277 -

45436

Искрев, Димитър.  Наставничеството и концепцията за обучение приз целия живот / Димитър Искрев. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 561-570. 

  

Сист. No: 57920

- 278 -

45436

Минков, Венцислав.  Обвързване на образователните услуги на висшите училища с потребностите на бизнеса / Венцислав Минков. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 393-398. 

  

Сист. No: 57896

- 279 -

45436

Парашкевова, Евелина.  Развитие на човешките ресурси в кантекста на концепцията учене през целия живот / Евелина Парашкевова. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 430-439. 

  

Сист. No: 57898

- 280 -

45436

Радев, Пламен.  Дидактиката пред проблемите на непрекъснатото образование / Пламен Радев. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 371-375. 

  

Сист. No: 57891

- 281 -

Сп М 486

Брансън, Ричард.  Ако аз управлявах света / Ричард Брансън. // Мениджър, 2014, N 10, с. 16-17. 

  

Сист. No: 57790

- 282 -

Сп П 324

Господинов, Владислав.  Някои предизвикателства към практическата подготовка на студентите от специалност "Неформално образование" / Владислав Господинов. // Педагогика, 2014, N 8, с. 1164-1171. 

  

Сист. No: 57796

- 283 -

Сп И 502

Захариев, Людмил.  Финансирането на университетите да се обвърже с качеството / Людмил Захариев. // Икономика, 2014, N 43, с. 50-51. 

  

Сист. No: 57894

- 284 -

Сп О 174

Костова, Ася.  Произход на понятията "интегрирано образование", "включващо образование" и "приобщаващо образование" на децата/учениците със специалнои образователни потребности, използвани в специалното литратура и българското законодателство / Ася Костова. // Образование, XXIII, 2014, N 5, с. 63-79. 

  

Сист. No: 57737

- 285 -

Сп П 324

Найденов, Александър и др.  Връзка от разстояние: знания с голямо въздействие и учене-чрез-вдъхновяване / Александър Найденов, Добра Стефанова. // Педагогика, 2014, N 8, с. 1196-1202. 

  

Сист. No: 57798

- 286 -

Сп П 324

Николаева, Силвия.  Неформалното образование - абсурден дискурс или дискурс на абсурдите / Силвия Николаева. // Педагогика, 2014, N 8, с. 1127-1137. 

  

Сист. No: 57795

- 287 -

Сп И 502 у

Попкочев, Траян.  Процедурно управление на университетските образователни дейности / Траян Попкочев. // Икономика и управление, IX, 2012, N 1, с. 2-8. 

  

Сист. No: 57811

- 288 -

Сп П 186

Филева, Маргарита.  Българското образование в контекста на съвременните стратегически изисквания / Маргарита Филева. // Панорама на труда, 2014, N 7-8, с. 33-40. 

  

Сист. No: 57770

Висше образование

- 289 -

45436

Апостолов, Георги.  Ориентираност към компетенции и учебни резултатаи във висшето образование / Георги Апостолов. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 447-458. 

  

Сист. No: 57900

- 290 -

45546

Богданова, Маргарита.  Всеки студент - изследовател? / Маргарита Богданова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 39-43. 

  

Сист. No: 58183

- 291 -

45436

Бояджийски, Григор и др.  Изследване на функцията на кочеството във висшето образование / Григор Бояджийски, Ангел Анчев, Драгомир Василев. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 272-278. 

  

Сист. No: 57864

- 292 -

45436

Вацов, Светлозар.  Използване на компетентностния подход в образованието по мениджмънт / Светлозар Вацов. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 544-550. 

  

Сист. No: 57915

- 293 -

45436

Визия за модернизация на магистърска програма (Подпомагано дистанционно обучение 2.0) . // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 601-. 

  

Сист. No: 57922

- 294 -

45546

Георгиева, Милена.  Социалните науки в обществото и университетите / Милена Георгиева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 115-120. 

  

Сист. No: 58181

- 295 -

45436

Георгиева, Теодора.  Взаимодействието "университети - бизнес" : добри европейски практики / Теодора Георгиева. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 553-560. 

  

Сист. No: 57916

- 296 -

45436

Димитрова, Ива.  Образование и конкурентоспособност в туризма / Ива Димитрова. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 640-644. 

  

Сист. No: 57935

- 297 -

45436

Илиев, Цветан.  Предизвикателства пред висшето образование в условията на икономическата глобализация / Цветан Илиев. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 538-543. 

  

Сист. No: 57914

- 298 -

45436

Искрев, Димитър.  Изграждане на ефективен корпоративен кариерен център / Димитър Искрев. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 287-296. 

  

Сист. No: 57867

- 299 -

45436

Левтерова, Дора.  Висшето образование и социалният капитал на студентите с увреждания / Дора Левтерова. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 657-662. 

  

Сист. No: 57937

- 300 -

45436

Мадгерова, Рая.  Проблеми на обучението по икономика и управление и съответствието му с потребностите на бизнеса / Рая Мадгерова. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 338-345. 

  

Сист. No: 57874

- 301 -

45459

Митева, Анастасия и др.  Преподаване и усвояване на научни знания на чужд език / Анастасия Митева, Орхидея Георгиева. // [Петдесет] 50 години - врата към образованието и прозорец към света : Юб. науч. конфер. по случай 50-годиш. от основаването на Департамента за езиково обучение [ИЧС], 14-15 юни 2013. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013, с. 764-767. 

  

Сист. No: 57999

- 302 -

45436

Мукова, Людмила.  Стратегия на управление на недържавно висше училище в пазарни условия / Людмила Мукова. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 571-576. 

  

Сист. No: 57921

- 303 -

45436

Николов, Николай.  Релацията "образование-пазар на труда" в сферата на социалните дейности (изследване в рамките на Североизточна България) / Николай Николов. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 649-656. 

  

Сист. No: 57936

- 304 -

45436

Палигоров, Иван и др.  Състояние на проблеми на качеството на обучение в дистанционна форма в ЛТУ / Иван Палигоров, Владислав Тодоров. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 461-467. 

  

Сист. No: 57905

- 305 -

45436

Петров, Марин.  Европейският и национален трудов пазар и подготовката на студентите и преподавателите за участие в него / Марин Петров. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 257-266. 

  

Сист. No: 57854

- 306 -

45436

Симеонов, Стефан и др.  Полът като фактор в усвояването на втори език / Стефан Симеонов, Росица Иванова. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 523-528. 

  

Сист. No: 2155

- 307 -

45459

Стефанова, Марияна.  За един вид метакомуникативни изказвания при речевото общуване на български език / Марияна Стефанова. // [Петдесет] 50 години - врата към образованието и прозорец към света : Юб. науч. конфер. по случай 50-годиш. от основаването на Департамента за езиково обучение [ИЧС], 14-15 юни 2013. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013, с. 249-257. 

  

Сист. No: 58000

- 308 -

45436

Стоичкова, Огняна.  Пазарът на труда - верен критерий за качеството на висшето образование / Огняна Стоичкова. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 279-286. 

  

Сист. No: 57866

- 309 -

45436

Стойчев, Иван.  Партньорството "Университет-бизнес" / Иван Стойчев. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 241-250. 

  

Сист. No: 57853

- 310 -

Сп I 60

Белтов, М.  Нацонални такси и подпомагане на студентите в страните от ЕС през 2013-2014 година / М. Белтов. // INFO свят, 2014, N 3, с. 37-71. 

  

Сист. No: 57990

- 311 -

Сп I 60

Главеев, П.  Критерии за финансово подпомагане на талантливи студенти от фондация " Конрад Аденауер" в Германия / П. Главеев. // INFO свят, 2014, N 3, с. 33-36. 

  

Сист. No: 57988

- 312 -

Сп I 60

Дърмонова, Л.  Системи за подпомагане на студентите в Австрия / Л. Дърмонова. // INFO свят, 2014, N 3, с. 10-16. 

  

Сист. No: 57974

- 313 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Подпомагане на студентите във Великобритания (Северна Ирландия) / Й. Илиев. // INFO свят, 2014, N 3, с. 17-22. 

  

Сист. No: 57979

- 314 -

Сп I 60

Колева, Н.  Реформа нва студентските стипендии във Франция: подобряване на системата в две стъпки / Н. Колева. // INFO свят, 2014, N 3, с. 22-25. 

  

Сист. No: 57980

- 315 -

Сп I 60

Машиах, В.  Система за финансово подпомагане на студентите в Хърватия / В. Машиах. // INFO свят, 2014, N 3, с. 26-32. 

  

Сист. No: 57986

- 316 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Концепцията за споделяне на разходите за висше образование / М. Стоянова. // INFO свят, 2014, N 3, с. 4-9. 

  

Сист. No: 57973

- 317 -

Сп С 847

Гюрова, Вяра.  Съвременното висше образование - европейски и национални измерения и предизвикателства / Вяра Гюрова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXII, 2014, N 5, с. 455-475. 

  

Сист. No: 58040

- 318 -

Сп И 50 м

Янкова, Нина.  Промени в рейтинга на висшите училища в България за периода 2012-2013 г. / Нина Янкова. // Икономическа мисъл, 2014, N 6, с. 129-141. 

  

Сист. No: 58176

- 319 -

Сп И 502 у

Schnatz, Anke et al.  Social inequality in American and German tertiary education / Anke Schnatz, Bjoern Paape, Iwona Kiereta. // Икономика и управление, IX, 2012, N 2, с. 47-64. 

  

Сист. No: 57850

Висше образование в България

- 320 -

45634

Емилова, Ирена.  Метод на деловите игри при обучението по организационно поведение / Ирена Емилова. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 9-19. 

  

Сист. No: 58254

Висше образование за икономисти

- 321 -

45436

Велев, Тодор.  Качество на висшето икономическо образование / Тодор Велев. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 267-271. 

  

Сист. No: 57855

- 322 -

45546

Върбанов, Иван.  Моралната философия в обучението на икономисти / Иван Върбанов. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 11-24. 

  

Сист. No: 42203

- 323 -

45546

Русев, Иван.  Висшето търговско учиилще - Варна в традициите на българсакато икономическо образование и наукаразен / Иван Русев. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 245-252. 

  

Сист. No: 58253

- 324 -

45436

Стефанов, Стефан.  Относно ролята на математическите знания при подготовкото на студентите по икономика за нуждите на стопанската практика / Стефан Стефанов. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 635-639. 

  

Сист. No: 2156

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 325 -

Сп И 502 у

Христова, Анна.  Външнополитически измерения на политиката по околна среда на ЕС / Анна Христова. // Икономика и управление, IX, 2013, N 2, с. 53-59. 

  

Сист. No: 57958

Екология

- 326 -

Сп С 848 д

Шабалдин, Александр Владимирович.  Применение международного опыта при разработке национальной эмиссии парниковых газов в России / Александр Владимирович Шабалдин. // Страховое дело  (Москва), XXI, 2014, N 9, с. 23-30. 

  

Сист. No: 57783

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 327 -

Сп М 453

Шопов, Д.  МБАЛ в условията на ограничен финансов ресурс / Д. Шопов. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XLV, 2014, N 4, с. 42-51. 

  

Сист. No: 58249

Здравеопазване

- 328 -

45546

Славева, Красимира.  Статистически и социални аспекти на здравеопазването в България / Красимира Славева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 119-125. 

  

Сист. No: 58232

- 329 -

Сп И 502 у

Будева, Соня.  Финансирането на здравната система в контекста на социалната сигурност / Соня Будева. // Икономика и управление, IX, 2012, N 2, с. 40-46. 

  

Сист. No: 57833

- 330 -

Сп С 848 д

Павленко, Ксения Георгиевна.  Цена американского лечения / Ксения Георгиевна Павленко. // Страховое дело  (Москва), XXI, 2014, N 9, с. 43-51. 

  

Сист. No: 57784

Енергетика

- 331 -

Сп Ю 371

БЕМФ предлага тежки мерки в енергетиката . // Ютилитис, XII, 2014, N 8, с. 24-25. 

  

Сист. No: 57733

- 332 -

Сп П 89 тп

Герасимов, Игорь.  Сланцевый газ в ЕС: что препятствует развитию добычи? / Игорь Герасимов. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 11, с. 102-107. 

  

Сист. No: 58275

- 333 -

Сп И 502 у

Григорова, Веселина.  Регулиране и либерализация на енергийния пазар в България / Веселина Григорова. // Икономика и управление, IX, 2012, N 2, с. 2-8. 

  

Сист. No: 57832

- 334 -

Сп М 68 э

Зимаков, А. В.  Атомная энергетика ЕС: экономика против экологии / А. В. Зимаков. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 9, с. 16-19. 

  

Сист. No: 58005

- 335 -

Сп Ю 371

Машкин, Любен.  Обобщен енергиен баланс на промишлената система / Любен Машкин. // Ютилитис, XII, 2014, N 8, с. 48-53. 

  

Сист. No: 57735

Селско стопанство. Горско стопанство

- 336 -

45547

Алексиев, Георги.  Влияние на ОСП на Европейския съюз за повишаване на икономическата ефективност на българското пчеларство / Георги Алексиев. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 165-170. 

  

Сист. No: 58212

- 337 -

45547

Божинова, Камелия.  Аутсорсингът в аграрния сектор - специфични особености и предизвикателства / Камелия Божинова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 71-75. 

  

Сист. No: 58255

- 338 -

45547

Вакинова-Петрова, Мариела.  Франчайзингът като форма на предприемаческа инициатива / Мариела Вакинова-Петрова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 76-81. 

  

Сист. No: 58256

- 339 -

45547

Георгиев, Минко.  Институционални аспекти на правото на собственост / Минко Георгиев. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 190-195. 

  

Сист. No: 58218

- 340 -

45547

Георгиева, Петя.  Предприемачески подходи в дейността на публичните организации от аграрния сектор / Петя Георгиева. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 145-150. 

  

Сист. No: 58206

- 341 -

45547

Господинов, Юлиян.  Изследване практиката по управление на проекти по програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) в България / Юлиян Господинов. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 171-176. 

  

Сист. No: 58213

- 342 -

45547

Иванов, Иван.  Новости в мерките за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. / Иван Иванов. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 31-36. 

  

Сист. No: 58233

- 343 -

45547

Иванова, Зоя.  Развитие на синергичните връзки в производството на биологични продукти между индустриалните и селскостопанските предприятия / Зоя Иванова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 66-71. 

  

Сист. No: 58167

- 344 -

45547

Илиева, Любка.  Туризмът - фактор за устойчиво развитие на селските райони / Любка Илиева. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 153-158. 

  

Сист. No: 58207

- 345 -

45547

Йорданова, Елена.  Екологична политика и социална отговорност / Елена Йорданова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 59-65. 

  

Сист. No: 58159

- 346 -

45547

Косев, Серьожа.  Европейската политика за нарастване отговорността към опазване на биологичното разнообразие / Серьожа Косев. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 78-85. 

  

Сист. No: 58173

- 347 -

45547

Костов, Димитър.  Българският аграрен сектор между традицията и иновациите / Димитър Костов. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 129-139. 

  

Сист. No: 58201

- 348 -

45547

Костов, Ивайло.  Насърчаване на предприемаческата дейност - проиритети и организация / Ивайло Костов. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 59-64. 

  

Сист. No: 58250

- 349 -

45547

Кръстева, Илияна.  Състояние и тенденции за развитие на биопроизводството в България за период 2006-2012 г. / Илияна Кръстева. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 176-181. 

  

Сист. No: 58216

- 350 -

45547

Куриляк, Евгений.  Кластеризация в системе сельских регионов: обоснование концептуальных подходов для Украины / Евгений Куриляк. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 25-30. 

  

Сист. No: 58228

- 351 -

45547

Ненова, Радка.  Възможности за приложение на подходите за оценка на въздействието в селското стопанство / Радка Ненова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 202-207. 

  

Сист. No: 58222

- 352 -

45547

Несторов, Людмил.  Особености на заетостта и доходите в българското селско стопанство в условията на криза / Людмил Несторов. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 347-352. 

  

Сист. No: 58226

- 353 -

45547

Павлова, Христимира.  Износ на селскостопански стоки - динамика и насоки на преструктуриране след присъединяване на България към Европейския съюз / Христимира Павлова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 220-225. 

  

Сист. No: 58225

- 354 -

45547

Перков, Венцислав.  Взаимовръзка между величината на образуваните отпадъци и разходите за опазване на околната среда в селското стопанство / Венцислав Перков. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 53-58. 

  

Сист. No: 58157

- 355 -

45547

Петров, Ивайло.  Еволюция на международното сътрудничество в аграрния сектор през второто десетилетие на XXI век / Ивайло Петров. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 214-219. 

  

Сист. No: 58224

- 356 -

45547

Тодорова, Светлана.  Реформи в Общата селскостопанска политика / Светлана Тодорова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 37-42. 

  

Сист. No: 58237

- 357 -

45547

Хубенов, Огнян.  Развитието на пчеларството - алтернативен източник на доходи в селските райони на България / Огнян Хубенов. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 159-164. 

  

Сист. No: 58209

- 358 -

45547

Цонева, Елка.  Развитие и динамика на заетостта в селското стопанство / Елка Цонева. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 119-122. 

  

Сист. No: 58195

- 359 -

45547

Шишкова, Марияна.  Ролята на неправителствените организации за развитието на социалния капитал в контекста на Общата селскостопанска политика / Марияна Шишкова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 51-56. 

  

Сист. No: 58246

- 360 -

В Б 921 ф

Ванчева, Диана.  И богатите фермери вече също плачат / Диана Ванчева. // Български фермер, XXIII, N 1196, 6-12 ноем. 2014, с. 1, 2. 

  

Сист. No: 57794

- 361 -

В Б 921 ф

Давидова, Алма.  Българската роза търси стабилна почва / Алма Давидова. // Български фермер, XXIII, N 1198, 20-26 ноем. 2014, с. 7, 8. 

  

Сист. No: 57942

- 362 -

Сп А 255

Бобанац, Бранислава.  Течното злато на Средиземноморието / Бранислава Бобанац. // Агробизнесът, XII, 2014, N 11, с. 44-45. 

  

Сист. No: 57810

- 363 -

Сп А 255

Бобанац, Бранислава.  Билките - новата "Златна мина" за бизнес в Гърция / Бранислава Бобанац. // Агробизнесът, XII, 2014, N 12, с. 42-43. 

  

Сист. No: 58119

- 364 -

Сп И 50

Борисов, Петър и др.  Анализ на стратегическите фактори за развитието на малките земеделски стопанства в България / Петър Борисов, Теодор Радев, Димитър Николов. // Икономика и управление на селското стопанство, LIX, 2014, N 2, с. 33-43. 

  

Сист. No: 58107

- 365 -

Сп Х 74 п

Вълканов, Николай.  Новата ОСП - поглед към решенията на други страни членки / Николай Вълканов. // Хранително-вкусова промишленост, LXIII, 2014, N 10-11, с. 18-19. 

  

Сист. No: 58073

- 366 -

Сп Х 74 п

Гелева, Мая.  Полският риболовен сектор на "гребена на вълната" / Мая Гелева. // Хранително-вкусова промишленост, LXIII, 2014, N 10-11, с. 19-21. 

  

Сист. No: 58075

- 367 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Проблеми на пшеничното производство през 2014 г. / Петко Иванов. // Агробизнесът, XII, 2014, N 12, с. 20-21. 

  

Сист. No: 58115

- 368 -

Сп А 255

Киров, Димитър.  Български учен е открил растение, което ще спаси човечеството от глад / Димитър Киров. // Агробизнесът, XII, 2014, N 11, с. 38-39. 

  

Сист. No: 57809

- 369 -

Сп И 50

Котева, Нина.  Икономическа ефективност на земеделските стопанства в България / Нина Котева. // Икономика и управление на селското стопанство, LIX, 2014, N 2, с. 20-32. 

  

Сист. No: 58106

- 370 -

Сп И 502 у

Маламова, Нона.  Развитие на сектор "Месодобив и месопреработка" в условията на Обща селскостопанска политика / Нона Маламова. // Икономика и управление, IX, 2012, N 1, с. 73-85. 

  

Сист. No: 57820

- 371 -

Сп И 50

Маламова, Нона.  Конкурентен потенциал и фактори за развитие на хранително-вкусовата индустрия в България / Нона Маламова. // Икономика и управление на селското стопанство, LIX, 2014, N 2, с. 3-19. 

  

Сист. No: 58076

- 372 -

Сп М 486

Матеев, Ангел.  Траен ръст при финансиране на земеделските стопани / Ангел Матеев. // Мениджър, 2014, N 10, с. 94. 

  

Сист. No: 57752

- 373 -

Сп А 255

Николаева, Нора.  България продължава да доминира на световния пазар за слънчоглед / Нора Николаева. // Агробизнесът, XII, 2014, N 11, с. 14-15, 37. 

  

Сист. No: 57804

- 374 -

Сп А 255

Николаева, Нора.  Производството на гъши дроб в ЕС - беззаконие или лицемерие / Нора Николаева. // Агробизнесът, XII, 2014, N 11, с. 24-25. 

  

Сист. No: 57805

- 375 -

Сп А 255

Николаева, Нора.  Повече свинско и говеждо през 2015 г. / Нора Николаева. // Агробизнесът, XII, 2014, N 12, с. 24-25. 

  

Сист. No: 58116

- 376 -

Сп И 50

Радев, Теодор.  Маркетингови дейности при диверсифициране на дейността на винарските изби / Теодор Радев. // Икономика и управление на селското стопанство, LIX, 2014, N 2, с. 65-72. 

  

Сист. No: 58112

- 377 -

Сп А 255

Тодоров, Венцислав.  Напрежение в млечния сектор, пазарът е под натиск / Венцислав Тодоров. // Агробизнесът, XII, 2014, N 12, с. 44-45. 

  

Сист. No: 58121

- 378 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Семейните ферми в страната намаляват като брой, но нарастват като площ и продуктивност / Елица Ценова. // Агробизнесът, XII, 2014, N 12, с. 32-33. 

  

Сист. No: 58117

- 379 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Пороблеми и перспективи пред европейските фамилни стопанства / Елица Ценова. // Агробизнесът, XII, 2014, N 12, с. 34-35. 

  

Сист. No: 58118

Селскостопански предприятия, производство

- 380 -

45547

Линкова, Маруся.  Възможности за изграждане на логистични вериги в селското стопанство / Маруся Линкова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 360-365. 

  

Сист. No: 58240

Аграрна политика

- 381 -

45547

Иванова, Павлина.  Регионални аспекти на трудовата заетост в селското стопанство на България / Павлина Иванова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 38-45. 

  

Сист. No: 58150

- 382 -

45547

Кабакчиева, Цветелина.  Европейските аграрни региони - перспективи за българското земеделие / Цветелина Кабакчиева. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 46-50. 

  

Сист. No: 58152

- 383 -

45547

Монев, Виктор.  Перспективи пред развитие на селските райони в Европейсия съюз / Виктор Монев. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 25-30. 

  

Сист. No: 58142

- 384 -

45547

Парашкевова, Евелина.  Предизвикателствата при прилагане на подхода ЛИДЕР в България в настоящия програмен период 2014-2020 г. / Евелина Парашкевова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 31-37. 

  

Сист. No: 58146

- 385 -

В Б 921 ф

Американските фермери вече се субсидират по нови правила . // Български фермер, XXIII, N 1195, 30 окт.-5 ноем. 2014, с. 9. 

  

Сист. No: 57731

- 386 -

Сп М 486

Иванов, Кирил.  Кирил Иванов: Необходима е разумна дългосрочна политика за земеделието / Кирил Иванов. // Мениджър, 2014, N 10, с. 92-93. 

  

Сист. No: 57749

Аграрно предприемачество

- 387 -

45547

Варамезов, Любчо и др.  Управление на знанията в аграрното предприятие / Любчо Варамезов, Емил Николов. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 132-137. 

  

Сист. No: 58144

- 388 -

45547

Киречев, Дамян.  Управление на пазарния риск в агробизнеса / Дамян Киречев. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 89-94. 

  

Сист. No: 58178

Земеделие. Организация и управление

- 389 -

45547

Ангелов, Илиян.  Техническа осигуреност на българското земеделие / Илиян Ангелов. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 65-70. 

  

Сист. No: 58252

- 390 -

45547

Атанасов, Димо.  Конвенционални и иновативни политики за развитие на земеделието и селските райони / Димо Атанасов. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 95-100. 

  

Сист. No: 58180

- 391 -

45547

Атанасова, Христина.  Задължителност на застраховката на арендатора / Христина Атанасова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 113-118. 

  

Сист. No: 58193

- 392 -

45547

Василев, Йордан.  Арендните отношения в българското земеделие след присъединяването на страната ни към Европейския съюз / Йордан Василев. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 341-346. 

  

Сист. No: 58211

- 393 -

45547

Веселинова, Надежда.  Възможности и перспективи за инвестиционни проекти в аграрният сектор / Надежда Веселинова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 101-106. 

  

Сист. No: 58185

- 394 -

45547

Динков, Милен.  Инвестиране в аквакултури - особености и тенденции / Милен Динков. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 123-128. 

  

Сист. No: 58197

- 395 -

45547

Жечева-Радева, Ивелина.  Нормативна регулация на европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в програмния период 2014-2020 г. / Ивелина Жечева-Радева. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 72-77. 

  

Сист. No: 58170

- 396 -

45547

Михайлова, Румяна.  Финансиране на земеделските производители - правни и отчетни аспекти / Румяна Михайлова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 107-112. 

  

Сист. No: 58186

- 397 -

45547

Николова, Марина.  Потенциалът на биологичното земеделие за развитие на регионални конкурентни предимства / Марина Николова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 353-359. 

  

Сист. No: 58236

- 398 -

45547

Тодорова, Кристина.  Анализ на политиките за устойчиво управление на риска от наводнения / Кристина Тодорова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 45-50. 

  

Сист. No: 58244

- 399 -

45547

Узунова, Красимира.  Приложение на регресионния анализ чрез логаритмуване при оценка на общественни процеси / Красимира Узунова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 185-189. 

  

Сист. No: 58217

- 400 -

45547

Цветкова, Надежда.  Европейски изисквания пред земеделския производител - пчелар / Надежда Цветкова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 196-201. 

  

Сист. No: 58220

- 401 -

Сп А 454

Георгиев, Кристиян.  Промени в дейността на земеделските кредитни кооперации / Кристиян Георгиев. // Актив, 2014, N 11, с. 15-17. 

  

Сист. No: 57967

Биологично земеделие

- 402 -

45546

Кръстева, Илияна.  Правна макрорамка за производство на биопродукти в България / Илияна Кръстева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 197-202. 

  

Сист. No: 58215

Управление на предприятията. Организация на производството

- 403 -

Сп С 848 д

Ларионов, Игор Викторович.  Теоретические основы решения проблемы совершенствования управления предприятием / Игорь Викторович Ларионов. // Страховое дело  (Москва), XXI, 2014, N 9, с. 52-61. 

  

Сист. No: 57785

Мениджмънт

- 404 -

45546

Алексиева, Десислава.  Договорни характеристики в управлението / Десислава Алексиева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 185-189. 

  

Сист. No: 58210

- 405 -

45436

Борисова, Светлана.  Комуникационна стратегия - фактор за успех в бизнеса / Светлана Борисова. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 322-327. 

  

Сист. No: 57873

- 406 -

45546

Георгиев, Емил.  Управление на качеството в организационно-икономически контекст: техно-икономически VS. социален подход / Емил Георгиев. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 100-107. 

  

Сист. No: 58172

- 407 -

45546

Йорданова, Елена.  Философски аспекти на управленското общуване / Елена Йорданова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 95-99. 

  

Сист. No: 58169

- 408 -

45436

Мавродиева, Иванка.  Комуникативните умения: пресечни точки и различия в обяви за работа и в университетски програми / Иванка Мавродиева. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 307-314. 

  

Сист. No: 57871

- 409 -

Сп М 486

Бонусите на мениджърите стигат до 60 % от заплатата . // Мениджър, 2014, N 10, с. 46-48. 

  

Сист. No: 57761

- 410 -

Сп М 486

Георгиева, Надя и др.  Всеки ден се чувам с моите изпълнителни директори / Надя Георгиева, Румяна Дочева. // Мениджър, 2014, N 10, с. 28-30. 

  

Сист. No: 57775

- 411 -

Сп М 486

Добрев, Атанас.  Атанас Добрев: Най-добрата инвестиция е в образование / Атанас Добрев. // Мениджър, 2014, N 10, с. 37-42. 

  

Сист. No: 57773

- 412 -

Сп Ф 53 кс

Закаригаев, А. Х.  Разработка основных этапов системы бюджетирования инновационных проектов на предприятии / А. Х. Закаригаев. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 38, с. 60-67. 

  

Сист. No: 57759

- 413 -

Сп М 486

Иванова, Магдалена.  Учете се от хората, постигнали успех / Магдалена Иванова. // Мениджър, 2014, N 11, с. 66. 

  

Сист. No: 57888

- 414 -

Сп C 58

ИТ ЛИДЕР или ИТ МЕНИДЖЪР - как да бъдем най-добри и в двете роли ? . // CIO, X, 2014, N 11, с. 64-65. 

  

Сист. No: 58051

- 415 -

Сп C 58

Как да преговаряме при сделка с аутсорсинг . // CIO, X, 2014, N 11, с. 66-68. 

  

Сист. No: 58058

- 416 -

Сп М 486

Панова, Елена.  Манифестът на независимото лидерство на Маркус (Ноч) Першон / Елена Панова. // Мениджър, 2014, N 11, с. 62-65. 

  

Сист. No: 57879

- 417 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  МЕТРО е партньор на бизнеса, защитава интересите му / Венцислав Савов. // Мениджър, 2014, N 11, с. 70-71. 

  

Сист. No: 57889

- 418 -

Сп Ф 703

Стойков, Стойко.  Управление на проекти : Подкрепа в развитието на клъстерите в България / Стойко Стойков. // Фондове Програми Проекти, VII, 2014, N 8, с. 26-27. 

  

Сист. No: 57817

- 419 -

Сп М 486

Форест, Ник.  Мениджмънтът е занаят / Ник Форест. // Мениджър, 2014, N 11, с. 58-59. 

  

Сист. No: 57876

- 420 -

Сп М 486

Янков, Мирослав.  Запазени територии. Това не работи / Мирослав Янков. // Мениджър, 2014, N 10, с. 24-26. 

  

Сист. No: 57776

- 421 -

Сп М 486

Янков, Мирослав.  Изпълнителни директори под лупа / Мирослав Янков. // Мениджър, 2014, N 11, с. 60-61. 

  

Сист. No: 57878

Бизнес стратегии

- 422 -

Сп П 89 тп

Долженко, Руслан.  Формирование стратегии организации с использованием краудсорсинга / Руслан Долженко. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 10, с. 101-105. 

  

Сист. No: 58036

- 423 -

Сп В 986

Янчев, Боян.  Доколко защитена е организацията ви - отговорът на Penetration tester - A / Боян Янчев. // Вътрешен одитор, XI, 2014, N 4, с. 14-17. 

  

Сист. No: 57806

- 424 -

Сп Ч J 80 B

Martin, Dick.  Thinking about thinking / Dick Martin. // Journal of Business Strategy  (New York), 35, 2014, N 5, с. 49-54. 

  

Сист. No: 57931

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 425 -

45547

Найденов, Сергей.  Идентификацията и предприемаческата дейност на пивоварните предприятия в България / Сергей Найденов. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 251-256. 

  

Сист. No: 58174

- 426 -

45547

Нинов, Николай.  Оземляването на социално слабите лица - потенциална възможност за елиминиране на бедността / Николай Нинов. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 191-194. 

  

Сист. No: 58145

Риск мениджмънт

- 427 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  С полиграф разкриваме злоупотреби и агенти под прикритие в бизнеса / Начо Стригулев. // Мениджър, 2014, N 11, с. 94-95. 

  

Сист. No: 57912

- 428 -

Сп Ч J 80 B

Hiebl, Martin R. W.  Risk aversion in the family business: the dark side of caution / Martin R. W. Hiebl. // Journal of Business Strategy  (New York), 35, 2014, N 5, с. 38-42. 

  

Сист. No: 57925

- 429 -

Сп Ч R 62

Korolov, Maria.  The Real Risks of Virtual Reality / Maria Korolov. // Risk Management  (New York), 61, 2014, N 8, с. 21-23. 

  

Сист. No: 57972

Мениджмънт на фирмата

- 430 -

45547

Горчева, Таня.  Модели на устойчив фирмен мениджмънт - възможност за реализиране в аграрния туризъм / Таня Горчева. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 89-93. 

  

Сист. No: 58113

- 431 -

Сп М 486

"Спиди" преминава граници, но запазва цени . // Мениджър, 2014, N 10, с. 56. 

  

Сист. No: 57753

Проектно управление

- 432 -

Сп Б 44 БСУ

Славянска, Вяра.  Комуникациите в проектния екип / Вяра Славянска. // Бизнес посоки, X, 2014, N 1, с. 24-34. 

  

Сист. No: 58109

Пъблик рилейшънс

- 433 -

Сп И 502 у

Златева, Динка.  Особенности на пъблик рилейшънс и необходимостта им в изграждането на креативен диалог на пивоварните компании с публиките / Динка Златева. // Икономика и управление, IX, 2012, N 1, с. 86-96. 

  

Сист. No: 57824

Счетоводство

- 434 -

 

Рангелов, Евгени.  Счетоводно отчитане на ДДС като допустим разход по проекти на оперативни програми, финансирани от фондове на ЕС / Евгени Рангелов. // Актив, 2014, с. 8-10. 

  

Сист. No: 57956

- 435 -

45436

Абаджиева, Радка и др.  Знанията по счетоводство - основа за измерване на резултатите от дейността и вземане на управленски решения / Радка Абаджиева, Ива Димитрова. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 216-221. 

  

Сист. No: 57837

- 436 -

45546

Кръстева-Христова, Радосвета.  История на счетоводството като научно направление / Радосвета Кръстева-Христова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 285-288. 

  

Сист. No: 58262

- 437 -

Сп З 544 к

Бонев, Живко.  На какво да обърнем внимание при годишното счетоводно приключване на селскостопанската дейност / Живко Бонев. // Земеделска кооперация, XXII, 2014, N 10, с. 17-21. 

  

Сист. No: 57822

- 438 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Отчитане на приходите съгласно МСС18 / Живко Бонев. // Актив, 2014, N 11, с. 4-8. 

  

Сист. No: 57952

- 439 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Счетоводно третиране на придобити имоти, машини и съоръжения чрез размяна с непарични активи / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 10, с.-13. 

  

Сист. No: 57823

- 440 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Счетоводни аспекти на обезпеченията по предоставени банкови кредити / Венцислав Вечев. // Актив, 2014, N 11, с. 17-19. 

  

Сист. No: 57947

- 441 -

Сп Б 90

Высотская, А. Б.  Трансформация бухгалтерских систем в информационной экономике / А. Б. Высотская. // Бухгалтерский учет  (Москва), 78, 2014, N 11, с. 123-125. 

  

Сист. No: 58003

- 442 -

Сп Ф 531 п

Георгиева, Анета.  Практически аспекти и проблеми относно данъчното третиране по ЗКПО в случаите на събиране на вземане, за което е формирана данъчна временна разлика / Анета Георгиева. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 11, с. 16-23. 

  

Сист. No: 58065

- 443 -

Сп Ф 531 п

Георгиева, Галя.  Последващо оценяване на нетекущите материални активи по модела на цената на придобиване / Галя Георгиева. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 10, с. 14-23. 

  

Сист. No: 57825

- 444 -

Сп Ф 53 кс

Гордеева, Г. П. и др.  Проблемные аспекты механизма использования амартизационных отчислений в качестве источника воспроизводства / Г. П. Гордеева, Н. Г. Плотникова, А. М. Злобин. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 37, с. 23-31. 

  

Сист. No: 57745

- 445 -

Сп Ф 531 п

Златков, Иван.  Отчитане на вливането при юридически лица с нестопанска цел / Иван Златков. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 10, с. 24-26. 

  

Сист. No: 57827

- 446 -

Сп Ф 531 п

Златков, Иван.  Отчитане на вливането при юридически лица с нестопанска цел / Иван Златков. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 10, с. 24-26. 

  

Сист. No: 57831

- 447 -

Сп А 454

Матова-Головина, Анастасия.  Капитализация (балансово признаване) при бюджетните организации на дълготрайни материални активи, които при придобиването им са отчетени като разход / Анастасия Матова-Головина. // Актив, 2014, N 11, с. 2-4. 

  

Сист. No: 57948

- 448 -

Сп Ф 531 п

Мермерска, Людмила.  Третиране на щети, причинени от природни ябления, по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане / Людмила Мермерска. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 10, с. 27-37. 

  

Сист. No: 57840

- 449 -

Сп А 454

Петров, Петър.  Управление на оборотния капитал / Петър Петров. // Актив, 2014, N 11, с. 11-14. 

  

Сист. No: 57966

- 450 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Особености на годишната инвентаризация в строителното предприятие / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 11, с. 5-12. 

  

Сист. No: 58059

- 451 -

Сп З 544 к

Станкулов, Цветан.  За някои особености при подоходното облагане на земеделските кооперации / Цветан Станкулов. // Земеделска кооперация, XXII, 2014, N 10, с. 6-13. 

  

Сист. No: 57821

- 452 -

Сп Ф 53 кс

Тарасова, Т. М.  Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых результатов по российским и международным стандартам / Т. М. Тарасова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 44, с. 54-60. 

  

Сист. No: 58274

Счетоводство на отраслите

- 453 -

45547

Иванова-Кузманова, Галя.  Проблеми и перспективи при счетоводното отчитане на биологичната рекултивация на земи / Галя Иванова-Кузманова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 207-211. 

  

Сист. No: 58158

Селскостопанско счетоводство

- 454 -

45547

Крумова, Диана.  Отчетността в селското стопанство в контекста на стандартите за малки и средни предприятия / Диана Крумова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 208-213. 

  

Сист. No: 58223

- 455 -

45547

Тодоров, Мирослав.  Проблеми при счетоводното отчитане на размяната на несходни активи / Мирослав Тодоров. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 140-144. 

  

Сист. No: 58203

Бюджетно счетоводство

- 456 -

Сп Ф 531 п

Златков, Иван.  Отчитане на установени липси или излишъци при инвентаризацията в бюджетните предприятия / Иван Златков. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 11, с. 13-15. 

  

Сист. No: 58061

Одиторски контрол

- 457 -

45546

Костова, Силвия.  Методически аспекти на дедукцията и индукцията в одитния процес / Силвия Костова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 82-87. 

  

Сист. No: 58162

- 458 -

Сп В 986

Джаксън, Ръсел А.  Пътят на PBO / Ръсел А. Джаксън. // Вътрешен одитор, XI, 2014, N 4, с. 28-32. 

  

Сист. No: 57807

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 459 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Не пестете от инвестиции в хората / Татяна Явашева. // Икономика, 2014, N 44, с. 70-71. 

  

Сист. No: 58179

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 460 -

45546

Андреева, Мария.  Човешкият и социалният капитал като икономически и неикономически фактор в икономиката / Мария Андреева. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 53-59. 

  

Сист. No: 58154

- 461 -

45436

Вацов, Светлозар.  Стратегическо управление но компетенциите на персонала / Светлозар Вацов. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 222-227. 

  

Сист. No: 57838

- 462 -

45546

Садыков, Рагим Фарагим оглы.  Человеческий капитал в стратегическом управлении / Рагим Фарагим оглы Садыков. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 74-81. 

  

Сист. No: 58227

- 463 -

Сп И 502 у

Домусчиева, Делка.  Развитие на човешките ресурси чрез обучението им през целия живот / Делка Домусчиева. // Икономика и управление, IX, 2012, N 2, с. 74-78. 

  

Сист. No: 57839

- 464 -

Сп И 502 у

Стоянов, Ивайло.  Диагностициране на етапите и проявлението на съпротивата на човешкия фактор срущу организационна промяна / Ивайло Стоянов. // Икономика и управление, IX, 2013, N 4, с. 45-51. 

  

Сист. No: 57961

- 465 -

Сп Б 44 БСУ

Стоянов, Ивайло.  Диагностициране на обхвата на съпротивата и възприятието на човешкия фактор срещу организационна промяна / Ивайло Стоянов. // Бизнес посоки, X, 2014, N 1, с. 42-49. 

  

Сист. No: 58120

- 466 -

Сп Б 44 БСУ

Стоянова, Даниела.  По въпроса за подготовката на персонала при организационна промяна / Даниела Стоянова. // Бизнес посоки, X, 2014, N 1, с. 35-41. 

  

Сист. No: 58111

Реклама

- 467 -

Сп М 486

Вълков, Константин.  Y рекламна война / Константин Вълков. // Мениджър, 2014, N 11, с. 42-44. 

  

Сист. No: 57872

Информационни технологии

- 468 -

45547

Краева, Виолета.  Възможности за приложение на мобилния бизнес и социалните мрежи в агротуризма / Виолета Краева. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 118-125. 

  

Сист. No: 58134

- 469 -

45634

Краева, Виолета и др.  Мобилното обучение - същност и предизвикателства / Виолета Краева, Петя Емилова. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 9-19. 

  

Сист. No: 58259

- 470 -

45634

Попов, Веселин.  Системи за управление на учебното съдържание: анализ, сравнение, тенденции / Веселин Попов. // Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020. - В. Търново : АБАГАР, 2014, с. 20-30. 

  

Сист. No: 58261

- 471 -

Сп C 58

БАКБ реализира сериозни инфраструктурни ъпгрейди . // CIO, X, 2014, N 11, с. 24-25. 

  

Сист. No: 58002

- 472 -

Сп C 58

БАНКА ДСК активизира присъствието си в социалните мрежи . // CIO, X, 2014, N 11, с. 26-28. 

  

Сист. No: 58007

- 473 -

Сп C 58

Банка ДСК интегрира усилията за ИТ сигурност и съвместимост с регулативни изисквания . // CIO, X, 2014, N 11, с. 58-61. 

  

Сист. No: 58047

- 474 -

Сп C 58

Генов, Юрий.  Предизвикателства при разпределението на ресурсите за ИТ или фактори, които подсказват, че големите промени предстоят / Юрий Генов. // CIO, X, 2014, N 11, с. 34-36. 

  

Сист. No: 58009

- 475 -

Сп C 58

Е-подписване, кеш терминали и зони за самобслужване - поредни стъпки към ефективност на процесите в ПРОКРЕДИТ БАНК . // CIO, X, 2014, N 11, С. 30-33. 

  

Сист. No: 58008

- 476 -

Сп C 58

Кадрите на отделите по ИТ сигурност - тесни специалисти със широк кръгозор . // CIO, X, 2014, N 11, с. 62-63. 

  

Сист. No: 58050

- 477 -

Сп C 58

Колева, Пепа.  Цифровизацията на бизнеса - във фокус за ИТ стратегията на Уникредит Булбанк / Пепа Колева. // CIO, X, 2014, N 11, с. 20-22. 

  

Сист. No: 58001

- 478 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Ит разходите на финансовия сектор в България - с 2% по-ниски през 2014 г. / Надя Кръстева. // CIO, X, 2014, N 11, с. 4-7. 

  

Сист. No: 57993

- 479 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  "ЗД Евроинс" АД реализира мащабни проекти за интеграция и оптимизация на бизнеса / Виктория Лазова. // CIO, X, 2014, N 11, с. 16-18. 

  

Сист. No: 57998

- 480 -

Сп М 486

Лалева, Мина.  Другото име на "Държавен вестник" / Мина Лалева. // Мениджър, 2014, N 11, с. 92. 

  

Сист. No: 57911

- 481 -

Сп C 58

Софтуерно дефинираните мрежи - развитието тепърва предстои . // CIO, X, 2014, N 11, с.46-48. 

  

Сист. No: 58014

- 482 -

Сп C 58

Технологии и оборудване за банките на бъдещето . // CIO, X, 2014, N 11, с. 52-57. 

  

Сист. No: 58044

- 483 -

Сп C 58

Технологииите Big Data - все по-популярни в банковите институции . // CIO, X, 2014, N 11, с. 38-39. 

  

Сист. No: 58010

- 484 -

Сп C 58

Трансформацията на банките и мястото на технологиите в този процес . // CIO, X, 2014, N 11, с. 8-10. 

  

Сист. No: 57994

- 485 -

Сп C 58

[Девет] 9 фактора, които трябва да отчитаме при миграция в облака . // CIO, X, 2014, N 11, с. 50-51. 

  

Сист. No: 58039

- 486 -

Сп C 58

[Осем ]8 начина, по които BI подобрява резултатите на Вашата компания.  [Осем] 8 начина, по които BI подобрява резултатите на Вашата компания. // CIO, X, 2014, N 11, с. 40-44. 

  

Сист. No: 58013

Информационни мрежи. Информационни системи

- 487 -

Сп Д 532

Василев, Юлиан.  Управление на мрежовата сигурност на университетски сървър чрез анализ на log файлове / Юлиан Василев. // Диалог. Електронно списание, 2014, N 4, с. 1-11. 

  

Сист. No: 58194

- 488 -

Сп Ф 531 п

Димитрова, Ваня.  Данъчна и осигурителна информация по смисъла на ДОПК. Задължения и отговорности при съхраняването и разкриването и / Ваня Димитрова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 11, с. 48-58. 

  

Сист. No: 58094

- 489 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  Успешна интеграция между BPM и DMS система оптимизира работата на ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" / Виктория Лазова. // CIO, X, 2014, N 11, с. 12-15. 

  

Сист. No: 57995

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 490 -

45546

Александрова, Елена.  Данъчно облагане на туристическите услуги по реда на закона за данъка върху добавената стойност / Елена Александрова. // Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф., 31 окт. 2014 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник Научни разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 190-196. 

  

Сист. No: 58214

- 491 -

Сп И 502 у

Бистрина, Мария, Г.  Ролята на международния туризъм за българската икономика / Мария Бистрина. // Икономика и управление, IX, 2012, N 1, с. 125-131. 

  

Сист. No: 57826

- 492 -

Сп И 502 у

Бойчева, Христина.  The link between corporate social responsibility and the tourism destination competitiveness / Христина Бойчева. // Икономика и управление, IX, 2013, N 2, с. 32-38. 

  

Сист. No: 57965

- 493 -

Сп И 502 у

Възможности за развитие на образованието в сферата на туризма . // Икономика и управление, IX, 2012, N 1, с. 144-162. 

  

Сист. No: 57829

- 494 -

Сп И 502 у

Занков, Константин.  Успешни дигитални практики в международния туристически бизнес / Константин Занков. // Икономика и управление, IX, 2012, N 1, с. 132-143. 

  

Сист. No: 57828

- 495 -

Сп И 502 у

Йорданов, Даниел.  Ролята на транспорта за развитието на туризма в България / Даниел Йорданов. // Икономика и управление, IX, 2012, N 4, с. 51-57. 

  

Сист. No: 57877

- 496 -

Сп И 502 у

Киров, Стоян.  Туризъм за хора с увреждания / Стоян Киров. // Икономика и управление, IX, 2012, N 3, с. 56-62. 

  

Сист. No: 57861

- 497 -

Сп И 502 у

Костадинова, Олга.  Форми на религиозния туризъм / Олга Костадинова. // Икономика и управление, IX, 2013, N 1, с. 45-56. 

  

Сист. No: 57951

- 498 -

Сп Ю 371

Милева, Соня и др.  Местните продукти като източник на конкурентоспособност на българските МСП в туризма / Соня Милева, Наалян Генджева. // Ютилитис, XII, 2014, N 9, с. 50-53. 

  

Сист. No: 58049

- 499 -

Сп И 502 у

Михайлов, Пеню.  Предизвикателства пред туризма като икономическа доминанта / Пеню Михайлов. // Икономика и управление, IX, 2013, N 1, с. 24-44. 

  

Сист. No: 57949

- 500 -

Сп И 502 у

Спасова, Стелина.  Възможности за инвестиране в недвижими имоти за балнеология и СПА туризъм / Стелина Спасова. // Икономика и управление, IX, 2012, N 3, с. 69-77. 

  

Сист. No: 57862

- 501 -

Сп И 502 у

Христов, Любен.  Глобализация и политики за развитие на алтернативните туристически пътувания / Любен Христов. // Икономика и управление, IX, 2012, N 3, с. 51-55. 

  

Сист. No: 57860

- 502 -

Сп И 502 у

Christozova, Assya.  Regional systems for safety in tourism / Assya Christozova. // Икономика и управление, IX, 2012, N 1, с. 121-124. 

  

Сист. No: 57848

- 503 -

Сп И 502 у

Dimitrov, Preslav.  Long-run forecasting of ecotourism receipts for the needs of the Bulgarian municipalities / Preslav Dimitrov. // Икономика и управление, IX, 2012, N 1, с. 104-114. 

  

Сист. No: 57836

- 504 -

Сп И 502 у

Pencheva, Asya.  Management skills in project management in tourism / Asya Pencheva. // Икономика и управление, IX, 2012, N 1, 115-120. 

  

Сист. No: 57843

- 505 -

Сп И 502 у

Traykoska, Emiliya.  The modern technologies in SPA and Wellness tourism / Emiliya Traykoska. // Икономика и управление, IX, 2012, N 3, с. 63-68. 

  

Сист. No: 57865

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 506 -

45459

Янков, Лъчезар.  Практическо приложение на теорията на аргументацията в обучението на студентите / Лъчезар Янков. // [Петдесет] 50 години - врата към образованието и прозорец към света : Юб. науч. конфер. по случай 50-годиш. от основаването на Департамента за езиково обучение [ИЧС], 14-15 юни 2013. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013, с. 651-660. 

  

Сист. No: 57997

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

География

- 507 -

45547

Личев, Тихомир и др.  Ерозионно-акумулативни процеси и явления по българското дунавско крайбрежие / Тихомир Личев, Наталия Иванова. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 73-78. 

  

Сист. No: 58105

Биографии

- 508 -

45459

Коджабашева, Катя.  Професор Иван Шишманов - посланик на българската литература, език и култура в България, Австрия, Швейцария и Украйна / Катя Коджабашева. // [Петдесет] 50 години - врата към образованието и прозорец към света : Юб. науч. конфер. по случай 50-годиш. от основаването на Департамента за езиково обучение [ИЧС], 14-15 юни 2013. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013, с. 204-209. 

  

Сист. No: 57996

История на СА

- 509 -

45547

Герганов, Георги и др.  Тридесетгодишен юбилей на специалност и на катедра "Аграрна икономика" / Георги Герганов, Виолета Блажева. // Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юб. научнопракт. конф. с междунар. участие, 6-7 ноември 2014 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 11-22. 

  

Сист. No: 58102

- 510 -

В А 561

Адамов, Величко.  Уважаеми колеги : [30 години "Аграрна икономика"] / Величко Адамов. // Алма матер  (Свищов), XXII, N 2, ноем. 2014, с. 1. 

  

Сист. No: 57885

- 511 -

В А 561

Адамов, Величко.  Vivat Academia, Vivant Professores! : [Обръщение на Ректора Величко Адамов, послучай Студентският празник] / Величко Адамов. // Алма матер  (Свищов), XXII, N 3, дек. 2014, с. 1. 

  

Сист. No: 58054

- 512 -

В Д 92

Академията подписа договор за сътрудничество с Казански федерален университет в Русия . // Дунавско дело, LX, N 44, 21-27 ноем. 2014, с. 1, 8. 

  

Сист. No: 57944

- 513 -

В А 561

Благоева, Снежана.  Уважаеми дами и господа : [30 години "Аграрна икономика"] / Снежана Благоева. // Алма матер  (Свищов), XXII, N 2, ноем. 2014, с. 1. 

  

Сист. No: 57886

- 514 -

В З 375

Василева, Вероника.  С тържествена церемония в Стопанска академия стартира новата учебна година / Вероника Василева. // Застраховател, N 20, 29 окт. - 12 ноем. 2014, с. 11. 

  

Сист. No: 57788

- 515 -

В З 375

Василева, Вероника.  Сродни катедри по търговия и туризъм се срещнаха в Свищовската алма матер / Вероника Василева. // Застраховател, N 20, 29 окт. - 12 ноем. 2014, с. 11. 

  

Сист. No: 57789

- 516 -

В А 561

Герганов, Георги и др.  Тридесетгодишен юбилей на специалност и на катедра "Аграрна икономика" / Георги Герганов, Виолета Блажева. // Алма матер  (Свищов), XXII, N 2, ноем. 2014, с. 1, 2-3. 

  

Сист. No: 57887

- 517 -

В А 36

Димитрова, Теодора.  [Седемсет и осем години] 78 години след царския подпис : Проф. Теодора Димитрова, зам.-ректор на Стопанска академия / Теодора Димитрова. // Аз-буки, XXIV, N 45, 6-12 ноем. 2014, с. 20. 

  

Сист. No: 57792

- 518 -

В А 561

Договор за сътрудничество . // Алма матер  (Свищов), XXII, N 3, дек. 2014, с. 4. 

  

Сист. No: 58068

- 519 -

В Д 92

Катедра "Аграрна икономика" чества 30-годишен юбилей . // Дунавско дело, LX, N 44, 21-27 ноем. 2014, с. 8. 

  

Сист. No: 57945

- 520 -

В А 561

Лидерски позиции за Стопанска академия . // Алма матер  (Свищов), XXII, N 3, дек. 2014, с. 4. 

  

Сист. No: 58070

- 521 -

В З 375

Маринова, Галина.  Стопанска академия стартира приема на юбилейния си 80-и випуск / Галина Маринова. // Застраховател, N 21, 12-26 ноем. 2014, с. 10. 

  

Сист. No: 57881

- 522 -

В З 375

Маринова, Галина.  Жажда за знание - скок на докторантите отчитат от СА "Димитър А. Ценов" / Галина Маринова. // Застраховател, N 21, 12-26 ноем. 2014, с. 10. 

  

Сист. No: 57882

- 523 -

В З 375

Маринова, Галина.  С мащабен студентски научен форум и шествие Стопанска академия чества / Галина Маринова. // Застраховател, N 21, 12-26 ноем. 2014, с. 10. 

  

Сист. No: 57883

- 524 -

В З 375

Маринова, Галина.  Академията в Свищов призната за най-добър извънстоличен икономически университет / Галина Маринова. // Застраховател, N 21, 12-26 ноем. 2014, с. 10. 

  

Сист. No: 57884

- 525 -

В А 561

Научни изяви по проект BG051P0001-3.1.07.0019 "Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА "Д. А. Ценов" . // Алма матер  (Свищов), XXII, N 3, дек. 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 58067

- 526 -

В Д 92

Отличници на Свищовската академия получиха признание в навечерието на студентския празник . // Дунавско дело, LX, N 47, 12-18 дек. 2014, с. 8. 

  

Сист. No: 58114

- 527 -

В А 561

Патронен празник . // Алма матер  (Свищов), XXII, N 3, дек. 2014, с. 1. 

  

Сист. No: 58055

- 528 -

В Д 92

Пожелавам Ви винаги да носите със себе си академичния дух! . // Дунавско дело, LX, N 46, 5-11 дек. 2014, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 58045

- 529 -

В А 561

Признателност към основателя  : [30 години "Аграрна икономика"]. // Алма матер  (Свищов), XXII, N 2, ноем. 2014, с. 4. 

  

Сист. No: 57893

- 530 -

В А 561

Проблемите на икономиката и управлението през призмата на студентите . // Алма матер  (Свищов), XXII, N 3, дек. 2014, с. 2. 

  

Сист. No: 58057

- 531 -

В Д 92

Рекорден ръст на докторанти в Свищовската академия . // Дунавско дело, LX, N 42, 7-13 ноем. 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 57801

- 532 -

В А 561

Ръст в приема на докторанти . // Алма матер  (Свищов), XXII, N 3, дек. 2014, с. 4. 

  

Сист. No: 58071

- 533 -

В Д 92

Свищовски студенти отново сред одобрените кандидати за стипендии Буров . // Дунавско дело, LX, N 46, 5-11 дек. 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 58046

- 534 -

В Д 92

Свищовски студенти участваха в инициативата "Младежка визия за развитие на България" . // Дунавско дело, LX, N 1, 19 дек. 2014 - 8 ян. 2015, с. 1, 8. 

  

Сист. No: 58248

- 535 -

В А 561

Социалните науки и икономиката . // Алма матер  (Свищов), XXII, N 3, дек. 2014, с. 2. 

  

Сист. No: 58066

- 536 -

В А 36

Специализирана аудитория по статистика отвори врати в Свищов . // Аз-буки, XXIV, N 50, 11-17 дек. 2014, с. 18. 

  

Сист. No: 58124

- 537 -

В Д 92

Специалисти от практиката обучаваха 2000 студенти на Стопанска академия . // Дунавско дело, LX, N 45, 28 ноем. - 04 дек. 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 57991

- 538 -

В Д 92

Състезание по плуване на Стопанска академия . // Дунавско дело, LX, N 44, 21-27 ноем. 2014, с. 8. 

  

Сист. No: 57946

- 539 -

В А 36

[Седемсет и осем години] 78 години след царския подпис . // Аз-буки, XXIV, N 45, 6-12 ноем. 2014, с. 20. 

  

Сист. No: 57791

- 540 -

В А 561

[Трийсет] 30 години катедра "Аграрна икономика".  [Тридесет] 30 години катедра "Аграрна икономика". // Алма матер  (Свищов), XXII, N 3, дек. 2014, с. 2. 

  

Сист. No: 58056


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиева, Радка 435 
Адамов, Величко 510 511 
Александрова, Албена 272 
Александрова, Елена 490 
Алексиев, Георги 336 
Алексиев, Явор 146 
Алексиева, Десислава 404 
Алиев, Б. Х. 45 203 
Альпидовская, Марина Леонидовна 16 
Ангелов, Илиян 389 
Ангелов, Петър 82 
Ангелова, Поля 9 10 
Андреева, Мария 460 
Андреева, Цветелина 33 
Андрюшин, С. 46 
Анчев, Ангел 274 291 
Апостолов, Георги 289 
Асенова, Мариана Г. 83 
Асса, Мартин Жак 155 
Атанасов, Димо 390 
Атанасова, Бистра 228 
Атанасова, Христина 217 391 
Афанасиева, Лора 44 
Афанасьев, С. А. 123 
Ахмадеева, Р. Г. 52 
Бажанов, Евгени 204 
Бакалова, Павлина 94 
Балацкий, Е. 1 
Балевска, Емануела 229 
Бамматов, Д. А. 203 
Бандакова, Весела 117 
Бараков, Стоян 205 
Барес, Антоанета 230 
Беломытцева, О. С. 47 
Белтов, М. 310 
Бенкова, Красимира 273 
Бистрина, Мария, Г. 491 
Благоева, Надежда 84 
Благоева, Снежана 513 
Блажева, Виолета 509 516 
Бобанац, Бранислава 362 363 
Богачева, О. В. 77 
Богданова, Боряна 85 
Богданова, Маргарита 290 
Богомилова, Жанет 41 
Божинова, Камелия 254 337 
Божинова, Марияна 175 
Бойчева, Христина 492 
Бонев, Живко 437 438 
Борисов, Петър 364 
Борисов, С. М. 206 
Борисова, Светлана 405 
Бояджийски, Григор 274 291 
Брансън, Ричард 281 
Брезоева, Бойка 439 
Будева, Соня 329 
Буздалов, И. 167 
Бузов, Вихрен 5 
Бурутин, А. Г. 113 
Българенски, Цанко 275 
Вакинова-Петрова, Мариела 218 338 
Валиева, Е. Н. 109 
Ванчева, Диана 360 
Варамезов, Любчо 387 
Варнавский, В. Г. 118 
Василев, Васил 193 194 
Василев, Венцислав 259 
Василев, Драгомир 274 291 
Василев, Йордан 17 392 
Василев, Пресиян 43 
Василев, Румен 219 
Василев, Юлиан 487 
Василева, Вероника 514 515 
Василева, Радка 259 
Вацов, Светлозар 292 461 
Вачевска, Миглена 162 
Вдовин, А. Н. 48 
Велев, Тодор 321 
Велева, Лиляна 157 
Велинова, Мариета 172 
Верников, А. В. 49 
Веселинова, Надежда 393 
Вецева, Захарина 180 
Вечев, Венцислав 440 
Вешкин, Ю. Г. 110 
Витерауф, Петер 202 
Владимирова, Катя 220 
Воронов, В. С. 50 
Вудфорд, М. 51 
Вуцова, Албена 3 
Вълканов, Николай 365 
Вълков, Константин 467 
Върбанов, Иван 322 
Высотская, А. Б. 441 
Вязовецков, Олег Сергеевич 34 
Ганчев, Петко 207 
Гелева, Мая 366 
Генджева, Наалян 498 
Генов, Юрий 474 
Георгиев, Георги П. 35 
Георгиев, Емил 406 
Георгиев, Кристиян 401 
Георгиев, Минко 339 
Георгиев, Никола 12 
Георгиева, Анета 442 
Георгиева, Галя 443 
Георгиева, Мая 86 
Георгиева, Милена 294 
Георгиева, Надя 410 
Георгиева, Орхидея 301 
Георгиева, Петя 340 
Георгиева, Стоянка 18 
Георгиева, Теодора 295 
Герасимов, Игорь 332 
Герганов, Георги 509 516 
Герджиков, Огнян 231 
Главеев, П. 311 
Голева, Поля 232 
Гольман, Д. А. 69 
Гонов, Паскал 233 
Гончарова, О. А. 111 
Горанова, Пенка 116 
Гордеева, Г. П. 444 
Горина, Г. А. 52 
Горчева, Таня 430 
Господинов, Владислав 282 
Господинов, Юлиян 341 
Границка, Лили 124 
Григоров, Емил 21 
Григорова, Веселина 333 
Гришин, К. 139 
Грозданов, Антон 221 
Губанов, Роман 125 
Гусейнова, Шахла Акиф кызы 276 
Гьошев, Божидар 6 
Гюрова, Вяра 317 
Давидова, Алма 165 361 
Дегтярев, А. 139 
Денева, Анета 168 
Джаксън, Ръсел А. 458 
Джилизов, Велко 93 
Димитров, Александър 215 
Димитров, Калин 261 
Димитров, Марко 158 
Димитров, Пенко 222 
Димитрова, Ваня 488 
Димитрова, Ива 296 435 
Димитрова, Мина 95 96 
Димитрова, Райна 169 173 184 
Димитрова, Румяна 144 
Димитрова, Теодора 517 
Динков, Милен 394 
Добрев, Атанас 411 
Долженко, Руслан 422 
Домусчиева, Делка 463 
Донкова, Вилияна 223 
Дончева, Людмила 154 
Дочева, Румяна 410 
Драгиев, Деян 234 
Дърмонова, Л. 312 
Евгениев, Евгени 36 
Евстигнеев, Р. 22 
Евстигнеева, Л. 22 
Емилова, Ирена 320 
Емилова, Петя 469 
Ефремовски, Иван 161 
Желязкова, Славея 73 
Жемчугов, Александр 156 
Жечева-Радева, Ивелина 395 
Журавлева, Н. В. 262 
Зайков, М. 153 
Зайкова, М. 153 
Закаригаев, А. Х. 412 
Замараев, Б. 151 
Занков, Константин 494 
Захариев, Андрей 114 
Захариев, Людмил 283 
Зимаков, А. В. 334 
Златева, Динка 433 
Златков, Иван 445 446 456 
Злобин, А. М. 444 
Зотова, А. И. 53 
Иванов, Иван 166 342 
Иванов, Кирил 386 
Иванов, Милен 260 
Иванов, Петко 367 
Иванов, Христо 214 
Иванова, Зоя 343 
Иванова, Магдалена 413 
Иванова, Наталия 507 
Иванова, Павлина 381 
Иванова, Петя 171 
Иванова, Росица 306 
Иванова-Кузманова, Галя 453 
Измалкова, С. А. 70 
Илиев, Й. 313 
Илиев, Йосиф 126 
Илиев, Петър 108 
Илиев, Цветан 297 
Илиева, Ирина 202 
Илиева, Любка 344 
Илийчовски, Светослав 176 
Искрев, Димитър 277 298 
Ишханов, А. В. 200 
Йорданов, Даниел 87 495 
Йорданова, Елена 345 407 
Кабакчиева, Цветелина 382 
Казимагомедова, З. А. 45 
Калайджиева, Виктория 136 170 
Калчев, Румен 37 
Камышев, А. В. 263 
Каракачанов, Александър 38 
Карлсон, Йохан 181 182 
Касабова, Камелия 235 
Кацарова, Мариана 236 
Килячков, А. А. 137 
Кинанева, Александра 237 
Кинева, Светлана 208 
Киречев, Дамян 388 
Кириченко, М. В. 53 
Киров, Димитър 368 
Киров, Стоян 496 
Коджабашева, Катя 508 
Кодинова, Елена 191 
Колева, Н. 314 
Колева, Пепа 477 
Колева, Росица 154 
Коломак, Е. 23 
Кондарев, Ивайло 97 98 
Кондратьев, В. 123 
Корженевский, Н. И. 54 
Коробко, С. А. 53 
Коростелкина, И. А. 55 
Косев, Серьожа 346 
Костадинова, Олга 497 
Костадинова, Светла 146 
Костов, Димитър 347 
Костов, Ивайло 348 
Костова, Ася 284 
Костова, Силвия 457 
Котева, Нина 369 
Кошелев, Е. В. 72 
Краева, Виолета 468 469 
Крумова, Диана 224 454 
Кръстева, Илияна 349 402 
Кръстева, Надя 478 
Кръстева, Невяна 177 
Кръстева-Христова, Радосвета 436 
Крылова, М. А. 26 
Кузманова, Мариана 133 
Кулиньска-Садлоха, Эва 56 
Куриляк, Евгений 350 
Къделкова, Христина 88 
Кюрова, Вяра 183 184 192 
Лаврентьев, Сергей 209 
Лазова, Виктория 479 489 
Лалева, Мина 480 
Ларионов, Игорь Викторович 403 
Лахно, Ю. В. 57 
Левтерова, Дора 299 
Линкевич, Е. Ф. 200 
Линкова, Маруся 380 
Лиференко, Ю. В. 58 
Личев, Тихомир 507 
Личева, Катя 178 
Ломиворотов, Р. 59 
Лопаткин, Д. С. 262 
Луизов, Атанас 185 
Лукашов, В. В. 255 
Мавродиева, Иванка 408 
Маданска, Нели 238 
Мадгерова, Рая 300 
Мазаев, Н. Ю. 68 
Маламова, Нона 370 371 
Маликов, Р. 139 
Мангачев, Иван 239 
Манолов, Владимир 4 
Манушин, Д. В. 24 
Маринов, Велко 210 
Маринов, Георги 127 
Маринова, Галина 521 522 523 524 
Маринова, Маргарита 159 
Марков, Методи 240 
Марчева, Анастасия 162 
Матеев, Ангел 372 
Матеева, Богиня 195 
Матова-Головина, Анастасия 447 
Мау, В. 25 
Машиах, В. 315 
Машкин, Любен 335 
Мермерска, Людмила 448 
Мидова, Петранка 2 
Милева, Соня 498 
Миленчев, Георги 147 
Милков, Лучиян 6 8 
Минков, Венцислав 278 
Минкова, Ганета 107 
Минчев, Минчо 60 
Митева, Анастасия 301 
Митрофанова, И. А. 26 
Михайлов, Пеню 499 
Михайлова, Румяна 225 396 
Михайлова-Борисова, Гергана Илиева 112 
Монев, Виктор 383 
Москова, Нора 241 
Мукова, Людмила 302 
Назарова, А. 151 
Найденов, Александър 285 
Найденов, Борислав 242 243 244 
Найденов, Сергей 425 
Нанов, Пламен 121 
Невская, А. А. 211 
Ненова, Радка 351 
Несторов, Людмил 352 
Несторов, Недялко 89 
Николаева, Нора 373 374 375 
Николаева, Силвия 286 
Николов, Димитър 364 
Николов, Емил 120 387 
Николов, Николай 303 
Николова, Бистра 90 
Николова, Галина 42 
Николова, Елица 186 
Николова, Марина 397 
Никоноров, А. Е. 61 
Нинов, Димитър 40 
Нинов, Николай 426 
Нифаева, Ольга 128 
Нюман, Лий 13 
Обретенова, Мариана 245 
Овчинникова, О. П. 255 
Опалева, О. И. 152 
Павленко, Ксения Георгиевна 330 
Павлова, Жасмин 44 
Павлова, Лиляна 3 
Павлова, Христимира 353 
Палигоров, Иван 304 
Панева, Лиляна 99 100 
Панов, Аспарух 15 
Панова, Елена 416 
Пантелеева, Искра 163 168 
Парашкевова, Евелина 279 384 
Перемолотов, В. В. 62 63 
Перемолотова, А. В. 62 63 
Перков, Венцислав 354 
Петков, Георги 101 
Петкова, Аспасия 258 
Петров, Ивайло 355 
Петров, Марин 305 
Петров, Петър 271 449 
Петрова, Симеонка 164 
Плотникова, Н. Г. 444 
Полищук, А. И. 64 
Полищук, С. А. 64 
Попкочев, Траян 287 
Попов, Веселин 470 
Попов, Юлиан 148 
Попова, Г. Л. 65 
Проданов, Васил 212 
Радев, Пламен 280 
Радев, Теодор 364 376 
Радева, Мария 226 
Радлова, Невена 264 265 
Рангелов, Евгени 434 450 
Рахметова, А. М. 66 
Ринкова, Станка 129 
Ровинская, Т. 256 
Румянцева, Е. Е. 67 
Русев, Иван 323 
Русинова, Ралица 196 197 198 199 
Рягин, Ю. 153 
Савов, Венцислав 130 149 160 266 417 
Садыков, Рагим Фарагим оглы 462 
Сафиуллин, Антон 30 
Селезнева, Лариса Михайловна 11 
Семенкова, Е. В. 68 
Сиваков, О. Г. 137 
Симеонов, Стефан 306 
Славева, Красимира 174 328 
Славянска, Вяра 432 
Соколова, А. В. 115 
Солдатова, Ю. С. 119 
Спасова, Стелина 500 
Спиридонов, Е. Э. 76 
Спирина, С. Г. 69 
Станкулов, Цветан 103 246 451 
Стахнюк, А. В. 70 
Стефанов, Георги 247 248 
Стефанов, Стефан 117 324 
Стефанова, Димитрина 227 
Стефанова, Добра 285 
Стефанова, Марияна 307 
Стоименова, Борислава 187 
Стоичкова, Огняна 308 
Стойков, Стойко 418 
Стойчев, Бойчо 31 32 131 132 
Стойчев, Иван 309 
Стоянов, Ивайло 464 465 
Стоянова, Даниела 466 
Стоянова, М. 316 
Стоянова-Тодорова, Иванка Велева 257 
Стригулев, Начо 427 
Стъпова, Иванка 7 
Сулев, Георги 249 
Суханов, Е. 151 
Сухарев, А. Н. 28 113 
Съева, Анна 250 
Сычева, А. А. 71 
Тамбовцев, В. 29 
Тананеева, Живка 116 
Тарасова, Т. М. 452 
Тодоров, Венцислав 188 377 
Тодоров, Владислав 304 
Тодоров, Георги 14 
Тодоров, Иван 91 
Тодоров, Мирослав 455 
Тодоров, Тодор 19 
Тодорова, Кристина 398 
Тодорова, Светла 213 
Тодорова, Светлана 270 356 
Тодорова, Стела 138 140 
Тонкова, Станка 133 
Тончева, Тодорка 134 
Топчиева, Ралица 251 
Трендафилова, Петя 179 
Трифонов, Ю. В. 72 
Узун, Несрин 122 
Узунова, Красимира 104 399 
Улюкаев, А. 25 
Филева, Маргарита 288 
Форест, Ник 419 
Хаджиев, Веселин 73 
Хаджиев, Стоян 20 
Хасянова, С. Ю. 74 
Хлебникова, Д. В. 201 
Христов, Любен 501 
Христова, Анна 325 
Христова, Христина 92 
Хубенов, Огнян 357 
Цветанов, Иван 252 
Цветков, Цветомир Ст. 135 
Цветкова, Лорета 105 
Цветкова, Надежда 400 
Ценова, Елица 378 379 
Цонева, Елка 358 
Чалдаева, Л. А. 137 267 
Челебийска, Атанаска 253 
Чернов, М. А. 267 
Чечнева, Ю. В. 106 
Чистяков, В. В. 268 
Чулков, А. С. 75 
Шабалдин, Александр Владимирович 326 
Шваков, Е. Е. 141 
Шевченко, И. В. 268 
Шишкова, Марияна 359 
Шишманова, Мария 142 143 
Шопов, Д. 327 
Явашева, Татяна 459 
Янкина, И. А. 76 
Янков, Лъчезар 506 
Янков, Мирослав 420 421 
Янкова, Нина 318 
Янчев, Боян 423 
Ястребова, О. К. 77 
Яшин, С. Н. 72 119 
Brown, Martin 78 
Christozova, Assya 502 
Dean, Thomas J. 189 
Dimitrov, Preslav 503 
Hiebl, Martin R. W. 428 
Jaffee, Dwight 269 
Kiereta, Iwona 319 
Kirschenmann, Karolin 78 
Korolov, Maria 429 
Martin, Dick 424 
Nickel, Christiane 79 
Ongena, Steven 78 
Paape, Bjoern 319 
Pacheco, Desiree F. 189 
Patonov, Nikolay 216 
Pencheva, Asya 504 
Peress, Joel 80 
Schnatz, Anke 319 
Todarov, Ivan 216 
Tournois, Laurent 190 
Traykoska, Emiliya 505 
Tudyka, Andreas 79 
Walden, Johan 269 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автомобильная промышленность стран БРИК 123 
Аграрният сектор в системата на националните сметки 162 
Академията в Свищов призната за най-добър извънстоличен икономически университет 524 
Академията подписа договор за сътрудничество с Казански федерален университет в Русия 512 
Ако аз управлявах света 281 
Алберт Шефле и неговите възгледи за държавата 132 
Американските фермери вече се субсидират по нови правила 385 
Анализ мирового рынка взаимного страхования 262 
Анализ на иновационната активност на предприятията от индустриалния сектор в България 170 
Анализ на нармативната регулация на отношенията търговски вериги - доставчици 175 
Анализ на политиките за устойчиво управление на риска от наводнения 398 
Анализ на стратегическите фактори за развитието на малките земеделски стопанства в България 364 
Анкета Бансик - иновативен инструмент за управление на поземлените ресурси 9 
Арендните отношения в българското земеделие след присъединяването на страната ни към Европейския съюз 392 
Атанас Добрев: Най-добрата инвестиция е в образование 411 
Атомная энергетика ЕС: экономика против экологии 334 
Аутсорсингът в аграрния сектор - специфични особености и предизвикателства 337 
Аутсорсингът в България - правни аспекти и проблеми 254 
БАКБ реализира сериозни инфраструктурни ъпгрейди 471 
БАНКА ДСК активизира присъствието си в социалните мрежи 472 
Банка ДСК интегрира усилията за ИТ сигурност и съвместимост с регулативни изисквания 473 
Банкова ефективност в България през периода 2007-2013 : приложение на метода "Анализ на стохастичната граница" (SFA) 112 
Банковская система Евросъюза: шесть лет кризиса 110 
Банковская система КНР: ключевые проблемы 48 
Бариери в кариерното развитие на личността 6 
Бедността в контекста и социалната статистика 10 
Безконтактните плащания навлизат масово през 2015 г. 149 
Безусловен базисен доход 40 
БЕМФ предлага тежки мерки в енергетиката 331 
Билките - новата "Златна мина" за бизнес в Гърция 363 
Бонусите на мениджърите стигат до 60 % от заплатата 409 
Бъдещето на Европейския съюз и българският избор 207 
България и Русия в мултиполярния свят и новият сблъсък на цивилизациите 212 
България на много скорости 146 
България продължава да доминира на световния пазар за слънчоглед 373 
България с девет туристически района 172 
Българсик защитени наименования в европейския регистър 188 
Българската роза търси стабилна почва 361 
Български учен е открил растение, което ще спаси човечеството от глад 368 
Българският аграрен сектор между традицията и иновациите 347 
Българското образование в контекста на съвременните стратегически изисквания 288 
Взаимовръзка между величината на образуваните отпадъци и разходите за опазване на околната среда в селското стопанство 354 
Взаимодействието "университети - бизнес" : добри европейски практики 295 
Визия за модернизация на магистърска програма (Подпомагано дистанционно обучение 2.0) 293 
Визията говори вместо вас 180 
Викиномика как бизнес-модель 156 
Висшето образование и социалният капитал на студентите с увреждания 299 
Висшето търговско учиилще - Варна в традициите на българсакато икономическо образование и наукаразен 323 
Влияние внешних шоков и денежно-кредитной политики на экономику России 59 
Влияние на ОСП на Европейския съюз за повишаване на икономическата ефективност на българското пчеларство 336 
Влияние некоторых факторов на модернизацию российской экономики 152 
Влиянието на глобалната криза върху България през периода 2009-2011 г. 135 
Връзка от разстояние: знания с голямо въздействие и учене-чрез-вдъхновяване 285 
Всеки ден се чувам с моите изпълнителни директори 410 
Всеки студент - изследовател? 290 
Възможност за частично възстановяване на данъка при възложена ревизия, съгласно ал. 11 от чл. 92 ЗДДС 98 
Възможности за изграждане на логистични вериги в селското стопанство 380 
Възможности за инвестиране в недвижими имоти за балнеология и СПА туризъм 500 
Възможности за иновационно развитие на аграрния сектор на България 163 
Възможности за приложение на мобилния бизнес и социалните мрежи в агротуризма 468 
Възможности за приложение на подходите за оценка на въздействието в селското стопанство 351 
Възможности за развитие на образованието в сферата на туризма 493 
Възможности и перспективи за инвестиционни проекти в аграрният сектор 393 
Външната търговия на България със селскостопански стоки - състояние, тенденции и перспективи 174 
Външнополитически измерения на политиката по околна среда на ЕС 325 
Гаранциите в процеса по възлагане на обществени поръчки 236 
Глобализация и политики за развитие на алтернативните туристически пътувания 501 
Глобализация кредитной системы: вектор развития и кредитные рейтинги 64 
Глобалната инициатива по отчетност 120 
Глобальный кризис и тенденции экономического развития 25 
Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения 105 
Горизонтальный налоговый мониторинг - международный опыт 52 
Да купя или не 147 
Да разлаем кучетата 191 
Данъчна и осигурителна информация по смисъла на ДОПК. Задължения и отговорности при съхраняването и разкриването и 488 
Данъчно облагане на туристическите услуги по реда на закона за данъка върху добавената стойност 490 
Данъчно облагане на физическите лица при извършване на непарична вноска в капитала на дружеството 94 
Деинституционализация на децата в Република България - финансови и ресурсни параметри 257 
Дейност на синдика по установяване на кредиторите на длъжника 251 
Деофшоризация экономики: реалии, возможности и риски 125 
Джон С. Мил "За държавата" 31 
Диагностициране на етапите и проявлението на съпротивата на човешкия фактор срущу организационна промяна 464 
Диагностициране на обхвата на съпротивата и възприятието на човешкия фактор срещу организационна промяна 465 
Дидактиката пред проблемите на непрекъснатото образование 280 
Дистрибуционна политика на хотелиерския бизнес 192 
Дистрибуцията в автомобилния сектор в контекста на правилата на конкуренция 252 
Добровална и принудителната безработица в условията на развиващо се висше образование (микро- и макро- икономически анализ) 20 
Договор за сътрудничество 518 
Договорни характеристики в управлението 404 
Договорът за прехвърляне на вземане 242 
Доказателства и доказателствени средства в данъчно-осигурителния процес 107 
Доколко защитена е организацията ви - отговорът на Penetration tester - A 423 
Допълнително задължително пенсионно осигуряване 258 
Друг поглед върху аграрната политика на правителството на БЗНС (1920-1923 г.) 158 
Другото име на "Държавен вестник" 480 
Държавните разходи в условията на финансова криза 84 
Е-подписване, кеш терминали и зони за самобслужване - поредни стъпки към ефективност на процесите в ПРОКРЕДИТ БАНК 475 
Еволюция на международното сътрудничество в аграрния сектор през второто десетилетие на XXI век 355 
Евразийская интеграция в координатах официальной статистики 206 
Европейската политика за нарастване отговорността към опазване на биологичното разнообразие 346 
Европейски изисквания пред земеделския производител - пчелар 400 
Европейските аграрни региони - перспективи за българското земеделие 382 
Европейският и национален трудов пазар и подготовката на студентите и преподавателите за участие в него 305 
Едностранен или двустранен договор е даването вместо изпълнение 240 
Екологична политика и социална отговорност 345 
Емпиричните социологически изследвания в икономиката 12 
Ерозионно-акумулативни процеси и явления по българското дунавско крайбрежие 507 
Ерспективы расширения российского участия в деятельности региональных банков развития 203 
Етика в маркетинга на медицински услуги 177 
Етика на социалната работа - образователни предизвикателства към пазара на труда 273 
Етроспективный анализ формирования инвестиционного инструментария в субьектах Российской Федерации 141 
Ефект на приспособяване на продажбите след промоция 185 
Жажда за знание - скок на докторантите отчитат от СА "Димитър А. Ценов" 522 
За един вид метакомуникативни изказвания при речевото общуване на български език 307 
За земеделието е нужна модерна поземлена реформа 165 
За кооперациите и правото на дивидент при тях според европейското кооперативно право 253 
За някои аспекти на понятието "трудова дейност" по смисъла на КСО. Съдебна практика 226 
За някои особености при подоходното облагане на земеделските кооперации 451 
За статута и образованието на инвестиционните и борсовите посредници в България 83 
За ценностите - носталгично и/или с надежда 7 
Задължението на застрахователите за приемане на вътрешни правила за установяване на конфликт на интереси 217 
Задължителност на застраховката на арендатора 391 
Запазени територии. Това не работи 420 
Застраховане срущу безработица 33 
Застраховането на земеделските култури като възможност за компенсиране на загубите на земеделските производители 259 
Застрахователите издържаха теста на времето с отличен 261 
Застрахователният пазар е широк и възможности дебнат отвсякъде 270 
Знанията по счетоводство - основа за измерване на резултатите от дейността и вземане на управленски решения 435 
И богатите фермери вече също плачат 360 
Идентификацията и предприемаческата дейност на пивоварните предприятия в България 425 
Идентичност на организационен бранд 187 
Изграждане на ефективен корпоративен кариерен център 298 
Изисквания към инвестиционния процес за създаване на здравословни и безопасни условия на труд 36 
Измерване на степента на интеграция между група от фондови пазари 85 
Измерителен апарат за анализ и оценка на конкурентния потенциал на предприятието 169 
Износ на селскостопански стоки - динамика и насоки на преструктуриране след присъединяване на България към Европейския съюз 353 
Използване на компетентностния подход в образованието по мениджмънт 292 
Изпълнение върху наличните ценни книжа 245 
Изпълнителни директори под лупа 421 
Изследване на функцията на кочеството във висшето образование 291 
Изследване практиката по управление на проекти по програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) в България 341 
Изследването на влиянието на маркетинговия потенциал върху конкурентоспособността на хотелиерските предприятия 184 
Икономическа ефективност на земеделските стопанства в България 369 
Икономическите възгледи на Г. Н. Колушки, отразени в списанието на Българсокото икономически дружество (1896-1912 г.) 159 
Икономическото НАТО 202 
Инвестиране в аквакултури - особености и тенденции 394 
Инвестиционный анализ: аномалии современного фондового рынка 68 
Инвестиция в сигурност 266 
Индивидуалното разпределение на заплатата като фактор за развитие на националната икономика 35 
Иновации и комерсиализация на научните резултати: национални и европейски политики и стратегии 4 
Иностранный капитал в польском банковском секторе: оценка через призму глобального финансового кризиса 56 
Институционални аспекти на правото на собственост 339 
Институциональная конфигурация региональной деловой среды: параметры проектирования 139 
Интеграционные процессы в биржевой среде: проблемы и перспективы развития 71 
Инфляционные ожидания и кривая Филлипса: оценка на российских данных 115 
Искове на цесионера и цедента 243 
Исследование динамики торгов акций и депозитарных расписок российских нефтегазовых компаний 57 
Исследование механизмов реализиции налогового администрирования в современной системе налогообложения 55 
Истинные причины мировых экономических кризисов и их воздействие на российскую экономику 24 
История на счетоводството като научно направление 436 
ИТ ЛИДЕР или ИТ МЕНИДЖЪР - как да бъдем най-добри и в двете роли ? 414 
Ит разходите на финансовия сектор в България - с 2% по-ниски през 2014 г. 478 
К вопросу о реформировании Международного валютного фонда 201 
К вопросу о статусе денежного чека 47 
Кадрите на отделите по ИТ сигурност - тесни специалисти със широк кръгозор 476 
Как да преговаряме при сделка с аутсорсинг 415 
Какво представлява застраховката за кибер отговорност 264 
Капитализация (балансово признаване) при бюджетните организации на дълготрайни материални активи, които при придобиването им са отчетени като разход 447 
Катедра "Аграрна икономика" чества 30-годишен юбилей 519 
Качество на висшето икономическо образование 321 
Кирил Иванов: Необходима е разумна дългосрочна политика за земеделието 386 
Кластеризация в системе сельских регионов: обоснование концептуальных подходов для Украины 350 
Клиентите спестяват, докато харчат 145 
Клъстери на всеки километър 124 
Кнкуренция на рынке банковких услуг: теория и практика 109 
Кога и как Коридор № 8 ще свърже две морета? 197 
Комуникативните умения: пресечни точки и различия в обяви за работа и в университетски програми 408 
Комуникациите в проектния екип 432 
Комуникационна стратегия - фактор за успех в бизнеса 405 
Конвенционални и иновативни политики за развитие на земеделието и селските райони 390 
Конкурентен потенциал и фактори за развитие на хранително-вкусовата индустрия в България 371 
Контуры нового экономического пространства 22 
Концепцията за споделяне на разходите за висше образование 316 
Корекция на ползвания данъчен кредит 100 
Корпоративна репутация и потребителски нагласи. Поведение на бизнеса и на потребителите 155 
Кохерентност на политики 3 
Коэволюция рынка и государства в аспекте экономики знаний 30 
Критерии за оценка иновационните идеи в аграрното предприятие 2 
Критерии за финансово подпомагане на талантливи студенти от фондация " Конрад Аденауер" в Германия 311 
Към нова архитектура на международните валутни резерви 210 
Латеральная деверсификация моногородов региона 153 
Лидерски позиции за Стопанска академия 520 
Лизингови сделки 43 
Логистика извън дебелите книги 195 
Ломбард как инструмент развития потребительского кредитования населения в регионе 45 
Лоялността и финансово-кредитните институции 178 
Манифестът на независимото лидерство на Маркус (Ноч) Першон 416 
Марката икона 181 
Маркетинг от ново поколение 186 
Маркетингови дейности при диверсифициране на дейността на винарските изби 376 
МБАЛ в условията на ограничен финансов ресурс 327 
Международный опыт програмного бюджетирования: общие принципы и модели 77 
Мениджмънтът е занаят 419 
Местните продукти като източник на конкурентоспособност на българските МСП в туризма 498 
Метод на деловите игри при обучението по организационно поведение 320 
Методи за анализ и оценка на инвестиционните проекти 117 
Методика за анализ и оценка на иновационната дейност на предприятията 136 
Методика за оценка на офертите - при критерий "икономически най-изгодна оферта" 230 
Методика за оценка на системата за вътрешен финансов контрол (за целите на данъчноконтролната практика) 90 
Методически аспекти на дедукцията и индукцията в одитния процес 457 
Методы работы по повышению финансовой грамотности населения (региональный аспект) 70 
МЕТРО е партньор на бизнеса, защитава интересите му 417 
Мобилното обучение - същност и предизвикателства 469 
Модел за оценяване на публични дружества 60 
Модел и методика за изграждане на система от показатели за бюджетен контрол в производствено предприятие 88 
Модели на устойчив фирмен мениджмънт - възможност за реализиране в аграрния туризъм 430 
Модерният бизнес е енергийно ефективен 130 
Моралната философия в обучението на икономисти 322 
Морально-нравственный капитал: проблемы оценки 128 
Мястото на компонента "образование" при формиране на индекса на човешкото развитие 19 
На запад се кооперират конкуренти, в България - приятели 196 
На какво да обърнем внимание при годишното счетоводно приключване на селскостопанската дейност 437 
Напрежение в млечния сектор, пазарът е под натиск 377 
Наставничеството и концепцията за обучение приз целия живот 277 
Насърчаване на предприемаческата дейност - проиритети и организация 348 
Научни изяви по проект BG051P0001-3.1.07.0019 "Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА "Д. А. Ценов" 525 
Национална програма по безопасност и здраве при работа - 2014 г. 39 
Нацонални такси и подпомагане на студентите в страните от ЕС през 2013-2014 година 310 
Не пестете от инвестиции в хората 459 
Нека бъде великолепно 182 
Неоиндустриализация или реиндустриализация? 127 
Несъстоятелността в светлината на европейското дружествено право 221 
Неформалното образование - абсурден дискурс или дискурс на абсурдите 286 
Нобелова награда за постижения в областта на икономическите науки за 2014 г. 27 
Нова правна уредба на общите условия по сделки с потребителите 93 
Новата наредба за задължителните застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците 265 
Новата ОСП - поглед към решенията на други страни членки 365 
Новая концепция государственно-частного партнерства в Великобритании 118 
Новите бизнеси 148 
Новости в мерките за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 342 
Новый взгляд на денежные резервы и их роль в реальной экономике 58 
Нормативна регулация на европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в програмния период 2014-2020 г. 395 
Нормативната регламентация на българската индустриална политика 168 
Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых результатов по российским и международным стандартам 452 
Някои предизвикателства към практическата подготовка на студентите от специалност "Неформално образование" 282 
О развитии банковского надзора на основе международных принципов 74 
Об опыте и результатах аграрных преобразований в Китае и России 167 
Обвързване на образователните услуги на висшите училища с потребностите на бизнеса 278 
Обезпечителни мерки върху банкова гаранция 234 
Обезщетяване на пътници, пострадали при автомобилна злополука 232 
Обеспечение безопасности международных резервов банка России 113 
Обещетения, изплащани на лицето при постигане на споразумение за прекратяване на ТД при взаимно съгласие 42 
Обобщен енергиен баланс на промишлената система 335 
Обосноваване структурирането на асортимента на аграрни продукти 164 
Образование и конкурентоспособност в туризма 296 
Обучение по маркетинг в здравеопазването в полза на болничните мениджъри 179 
Общественны блага и общественные интересы: есть ли связь? 29 
Оземляването на социално слабите лица - потенциална възможност за елиминиране на бедността 426 
Определяне на релевантни парични потоци в инвестиционен проект 116 
Ориентираност към компетенции и учебни резултатаи във висшето образование 289 
Основанията за отказ за потвърждаване на проспекти за ценни книжа в практиката на КФН 82 
Особенности государственного регулирования последипломного образования 276 
Особенности на пъблик рилейшънс и необходимостта им в изграждането на креативен диалог на пивоварните компании с публиките 433 
Особености на годишната инвентаризация в строителното предприятие 450 
Особености на заетостта и доходите в българското селско стопанство в условията на криза 352 
Остаточный доход в системе экономчиских отношений (институциональный подход) 28 
Отговорност е ключовата дума за земеделието 166 
Отличници на Свищовската академия получиха признание в навечерието на студентския празник 526 
Относно ролята на математическите знания при подготовкото на студентите по икономика за нуждите на стопанската практика 324 
Относно теорията на конкурентния порядък 32 
Отношенията между Русия и България и публичната дипломация 209 
Отчетността в селското стопанство в контекста на стандартите за малки и средни предприятия 454 
Отчитане на вливането при юридически лица с нестопанска цел 445 446 
Отчитане на приходите съгласно МСС18 438 
Отчитане на установени липси или излишъци при инвентаризацията в бюджетните предприятия 456 
Оценка академической ренты 1 
Оценка на влиянието на външните фактори за конкурентоспособност на туристическите предприятия 173 
Оценка результативности управленческих воздействий органов муниципального управления по уровню социально-экономического развития муниципальных образований 255 
Още веднъж за понятието търговска сделка 238 
Пазарът на труда - верен критерий за качеството на висшето образование 308 
Паролите 3D Secure освобождават ли изцяло от отговорност доставчика на плогежни услуги при неразрешени платежни операции в интернет? 235 
Партньорството "Университет-бизнес" 309 
Патент на финансовые услуги как инструмент защиты технологической независимости финансовых институтов 50 
Патронен празник 527 
Педагогическият речник и утвърждаването на научния статут на андрагогиката 271 
Перспективи пред развитие на селските райони в Европейсия съюз 383 
Перспективы режима тергетирования инфляции в России 46 
Планът за възстановяване на банка 239 
По въпроса за подготовката на персонала при организационна промяна 466 
Повече свинско и говеждо през 2015 г. 375 
Погрижете се за своите клиенти, преди да го направи някой друг 198 
Подпомагане на студентите във Великобритания (Северна Ирландия) 313 
Пожелавам Ви винаги да носите със себе си академичния дух! 528 
Показателят брутен вътрешен продукт /Обзор/ 89 
Полиинструментальный стандарт как основа нового мирового валютного порядка 200 
Политики за регионално развитие в Република България - еволюция, предизвикателства, насоки за усъвършенстване 140 
Полският риболовен сектор на "гребена на вълната" 366 
Полът като фактор в усвояването на втори език 306 
Пороблеми и перспективи пред европейските фамилни стопанства 379 
Портретные традиции в банкнотном дизайне: Болгария 63 
Портретные традиции в банкнотном дизайне: Китай, Вьетнам, Индия 62 
Последващо оценяване на нетекущите материални активи по модела на цената на придобиване 443 
Потенциалът на биологичното земеделие за развитие на регионални конкурентни предимства 397 
Правилото за трите оферти 160 
Правна макрорамка за производство на биопродукти в България 402 
Правни аспекти за тълкуване и отчитане на сделките за преработка на материали 225 
Правни аспекти на "печата на търговеца" в икономическата му дейност 220 
Правни аспекти на пазара на труда като елемент от социалната интеграция на хората с увреждания 219 
Правни аспекти на франчайзинга в България 218 
Правни и практически ефекти на незадължителните правни актове по прилагане на европейското конкурентно право 249 
Правни механизми за противодействие на отклоненията от данъчно облагане 246 
Правни основания и практически аспекти на облагането с окончателни подоходни данъци 103 
Правомощия на подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор" - административноправни аспекти 86 
Правоприемството в данъчните права и задължения по закона на корпоративното подоходно облагане 222 
Правото на ЕС в условията на криза 215 
Практически аспекти и проблеми относно данъчното третиране по ЗКПО в случаите на събиране на вземане, за което е формирана данъчна временна разлика 442 
Практически наръчник по ЗДДС 99 
Практическо приложение на теорията на аргументацията в обучението на студентите 506 
Предвижда се въвеждането на нова схема за облагжане с ДДС - "съкратено обслужване на едно гише" 102 
Предизвикателства пред висшето образование в условията на икономическата глобализация 297 
Предизвикателства пред туризма като икономическа доминанта 499 
Предизвикателства при разпределението на ресурсите за ИТ или фактори, които подсказват, че големите промени предстоят 474 
Предизвикателствата при прилагане на подхода ЛИДЕР в България в настоящия програмен период 2014-2020 г. 384 
Предприемачески подходи в дейността на публичните организации от аграрния сектор 340 
Прекратяване на членство в кооперация 248 
Пренасяне на данъчна загуба по реда на ЗКПО - актуални аспекти и казуси от практиката 95 
Преподаване и усвояване на научни знания на чужд език 301 
Придобиване на членство в кооперация 247 
Признателност към основателя 529 
Прилагане на чл. 36а, ал. 1 ЗДДД при транспортните и спедиторски услуги 97 
Приложение на индексните модели за измерване на клиентската удовлетвореност в корпоративното банкиране 92 
Приложение на регресионния анализ чрез логаритмуване при оценка на общественни процеси 399 
Приложенията на теорията на решенията в икономиката и правото пред методологични трудности 5 
Приложимо право към финансови обезпечения с безналични ценни книжа или правилото PRIMA 250 
Применение международного опыта при разработке национальной эмиссии парниковых газов в России 326 
Проблеми и перспективи при счетоводното отчитане на биологичната рекултивация на земи 453 
Проблеми на анализа на предприемачеството в животновъдството 154 
Проблеми на държавния бюджет: последици и решения 91 
Проблеми на качеството при обучение на възрастни 275 
Проблеми на обучението по икономика и управление и съответствието му с потребностите на бизнеса 300 
Проблеми на пшеничното производство през 2014 г. 367 
Проблеми при счетоводното отчитане на размяната на несходни активи 455 
Проблемите на икономиката и управлението през призмата на студентите 530 
Проблемные аспекты механизма использования амартизационных отчислений в качестве источника воспроизводства 444 
Проблемът за човека в икономиката и политиката на информационното общество 18 
Программный бюджет: проблемы и перспективы развития на региональном и местном уровнях 75 
Производство по несъстоятелност спрямо банкова институция - материални и процесуално-правни предпоставки 228 
Производството на гъши дроб в ЕС - беззаконие или лицемерие 374 
Произход на понятията "интегрирано образование", "включващо образование" и "приобщаващо образование" на децата/учениците със специалнои образователни потребности, използвани в специалното литратура и българското законодателство 284 
Промени в дейността на земеделските кредитни кооперации 401 
Промени в рейтинга на висшите училища в България за периода 2012-2013 г. 318 
Променящата се роля на човека в глобалното информационно общество 17 
Професор Иван Шишманов - посланик на българската литература, език и култура в България, Австрия, Швейцария и Украйна 508 
Процедура за управление на обучаващия екип по проект от програма "Леонардо да Винчи" 274 
Процедурно управление на университетските образователни дейности 287 
Процесът на реиндустриализация - стратегическо предизвикателство пред националната икономика 126 
Първичното публично предлагане на акции като механизъм за финансиране на фирмата 87 
Пътят на PBO 458 
Равнище на развитие на селските общини в Р България 138 
Развитие городской сестемы России: тенденции и факторы 23 
Развитие и динамика на заетостта в селското стопанство 358 
Развитие и усъвършенстване на регионалната политика на Европейския съюз 214 
Развитие към по-ефективна регионална политика 142 
Развитие на сектор "Месодобив и месопреработка" в условията на Обща селскостопанска политика 370 
Развитие на синергичните връзки в производството на биологични продукти между индустриалните и селскостопанските предприятия 343 
Развитие на човешките ресурси в кантекста на концепцията учене през целия живот 279 
Развитие на човешките ресурси чрез обучението им през целия живот 463 
Развитието на пчеларството - алтернативен източник на доходи в селските райони на България 357 
Разработка основных этапов системы бюджетирования инновационных проектов на предприятии 412 
Регионалната политика на Европейския съюз и България 213 
Регионални аспекти на трудовата заетост в селското стопанство на България 381 
Регионалното развитие и пространственото планиране трябва да се разглеждат като единен процес 143 
Региональные рынки автострахования: современное состояние и перспективы развития 267 
Регулации в полза на потребителите 233 
Регулиране и либерализация на енергийния пазар в България 333 
Рекорден ръст на докторанти в Свищовската академия 531 
Релацията "образование-пазар на труда" в сферата на социалните дейности (изследване в рамките на Североизточна България) 303 
Реформа нва студентските стипендии във Франция: подобряване на системата в две стъпки 314 
Реформи в Общата селскостопанска политика 356 
Решенията на Касационния съд 229 
Риск в финансовой системе и функция реагирования центрального банка 54 
Риск долголетия - новая проблема современного общества 34 
Риск-ориентированый подход к организации бюджетного процесса на субфедеральном уровне 53 
Роль банковского сектора в обеспечении экономического роста (краткий обзор) 66 
Роль бизнес-сообщества в борьбе с коррупцией 137 
Роля и значение на собствеността и недвижимостта в строителения бизнес и пазара на недвижими имати 122 
Ролята и значинието на втора Директива 2002/92/ЕС за развитието и регулирането на застрахователбните посредници в Европейската общност 260 
Ролята на маркетинга в антикризисното управление на хотелиерския биснес 183 
Ролята на международния туризъм за българската икономика 491 
Ролята на неправителствените организации за развитието на социалния капитал в контекста на Общата селскостопанска политика 359 
Ролята на транспорта за развитието на туризма в България 495 
Российская модель электронной демокрации в международном контексте 256 
Русия и Западът - партньори или противници? 204 
Ръст в приема на докторанти 532 
С мащабен студентски научен форум и шествие Стопанска академия чества 523 
С полиграф разкриваме злоупотреби и агенти под прикритие в бизнеса 427 
С тържествена церемония в Стопанска академия стартира новата учебна година 514 
Саблен удар с летален край 108 
Свищовски студенти отново сред одобрените кандидати за стипендии Буров 533 
Свищовски студенти участваха в инициативата "Младежка визия за развитие на България" 534 
Свободно падение 14 
Сделки с недвижими имоти без решение на общото събрание на ООД 231 
Семейните ферми в страната намаляват като брой, но нарастват като площ и продуктивност 378 
Синдромът "неприема на другия" и другостта във философско-педагогически план 8 
Система за финансово подпомагане на студентите в Хърватия 315 
Системи за подпомагане на студентите в Австрия 312 
Системи за управление на учебното съдържание: анализ, сравнение, тенденции 470 
Сключване на договор за покупко-продажба въз основа на рамков договор 241 
Сланцевый газ в ЕС: что препятствует развитию добычи? 332 
Совершенствование оценки качества прогнозирования как условие модернизации налогового администрирования 106 
Современная диалектика и метафизика глобальной сестемы экономических интересов 16 
Софтуерно дефинираните мрежи - развитието тепърва предстои 481 
Социална отговорност на бизнеса и заплащането на труда в България 37 
Социални и икономически измерения на турския просперитет 121 
Социалните науки в обществото и университетите 294 
Социалните науки и икономиката 535 
Социалния капитал и ролята за развитие на организацията 161 
Специализирана аудитория по статистика отвори врати в Свищов 536 
Специалисти от практиката обучаваха 2000 студенти на Стопанска академия 537 
Специфика на счетоводното и данъчното третиране на правителствените дарения 96 
Споразумението за Трансатлантически търговско и инвестиционно партньорство - полемика "за" и "против" от европейска гледна точка 208 
Сравнение институциональной структуры банковских систем России и Китая 49 
Сродни катедри по търговия и туризъм се срещнаха в Свищовската алма матер 515 
Старахование кредитного риска в ипотечном кредитовании и факторы оценки его влияния 111 
Статистически и социални аспекти на здравеопазването в България 328 
Стоимостной подход к управлению инновационной деятельностью предприятия 119 
Стопанска академия стартира приема на юбилейния си 80-и випуск 521 
Стратегическо управление но компетенциите на персонала 461 
Стратегия на управление на недържавно висше училище в пазарни условия 302 
Страхование сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой: проблемы и пути их решения 268 
Страховой механизм кредитной поддержки выпусков российских ипотечных облигаций 263 
Счетоводни аспекти на обезпеченията по предоставени банкови кредити 440 
Счетоводни и правни аспекти при несъстоятелност и ликвидация на предприятие 224 
Счетоводно и данъчно третиране на разходите за застраховки на служебни автомобили 101 
Счетоводно отчитане на ДДС като допустим разход по проекти на оперативни програми, финансирани от фондове на ЕС 434 
Счетоводно третиране на придобити имоти, машини и съоръжения чрез размяна с непарични активи 439 
Съвременното висше образование - европейски и национални измерения и предизвикателства 317 
Създаване нва върховната стопанска камара 157 
Сърбия отново на кръстопът - "Изток за Запада" или "Запад за Изтока" 205 
Състезание по плуване на Стопанска академия 538 
Състояние и тенденции за развитие на биопроизводството в България за период 2006-2012 г. 349 
Състояние на проблеми на качеството на обучение в дистанционна форма в ЛТУ 304 
Таксата за битови отпадъци - преглед на практиката на ВАС 104 
Таргетирование инфляции: совершенствовать, а не списывать в утиль 51 
Теоретические основы решения проблемы совершенствования управления предприятием 403 
Техническа осигуреност на българското земеделие 389 
Технологии и оборудване за банките на бъдещето 482 
Технологииите Big Data - все по-популярни в банковите институции 483 
Течното злато на Средиземноморието 362 
Товарный экспорт России в ЕС: корпоративный аспект 211 
Траен ръст при финансиране на земеделските стопани 372 
Транзакционните разходи в контекста на институционалната промяна 129 
Трансакциии и риски коррупции в государственных закупках 67 
Трансформация бухгалтерских систем в информационной экономике 441 
Трансформацията на банките и мястото на технологиите в този процес 484 
Третиране на щети, причинени от природни ябления, по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане 448 
Тридесетгодишен юбилей на специалност и на катедра "Аграрна икономика" 509 516 
Трудовият договор за обучение по време на работа се регистрира в НАП с код 14 41 
Туризмът - фактор за устойчиво развитие на селските райони 344 
Туризмът като източник на доход в селските райони 171 
Туризъм за хора с увреждания 496 
Търговска продажба по интернет 223 
Търсят те, когато предлагаш добра услуга на добра цена 194 
Уважаеми дами и господа 513 
Уважаеми колеги 510 
Управление на знанията в аграрното предприятие 387 
Управление на качеството в организационно-икономически контекст: техно-икономически VS. социален подход 406 
Управление на мрежовата сигурност на университетски сървър чрез анализ на log файлове 487 
Управление на оборотния капитал 449 
Управление на пазарния риск в агробизнеса 388 
Управление на проекти 418 
Условия и факторы активации инвестиционно-инновационной деятельности предприятия 26 
Успешна интеграция между BPM и DMS система оптимизира работата на ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" 489 
Успешни дигитални практики в международния туристически бизнес 494 
Усъвършенстване на изискванита към заявките за патент, марка и дизайн в българското законодателство 227 
Учете се от хората, постигнали успех 413 
Феноменът Пикети и неговата книга-събитие 21 
Философски аспекти на управленското общуване 407 
Финансиране на земеделските производители - правни и отчетни аспекти 396 
Финансирането на здравната система в контекста на социалната сигурност 329 
Финансирането на университетите да се обвърже с качеството 283 
Финансов мениджмънт в медицинските университети 44 
Финансовые ограничения вслед за инвестиционной паузой 151 
Фитнес за лидери 13 
Форми на религиозния туризъм 497 
Формирование инвестиционной программы корпорации в условиях ограниченности информации о будущих возможностях реинвестирования 72 
Формирование стратегии организации с использованием краудсорсинга 422 
Формирование эффективности интернет-рекламы и ее оценка в контексте финансовой устойчивости экономики региона 69 
Франсоа Кене - началото на идеята за смесена икономика 131 
Франчайзингът като форма на предприемаческа инициатива 338 
Фундаментални фактори на обменния курс в USD 114 
Фьючерсные контракты: расчет эффективности хеджирования закупочной деятельности предприятия 76 
Цена американского лечения 330 
Цесия за събиране на вземания 244 
Цифровизацията на бизнеса - във фокус за ИТ стратегията на Уникредит Булбанк 477 
Цялата логистика в собствени ръце 193 
Человеческий капитал в стратегическом управлении 462 
Човешкият и социалният капитал като икономически и неикономически фактор в икономиката 460 
Явлението ДПС - 25 години по-късно 15 
Ян Амос Коменски - един от създателите на идеята за непрекъсното образование 272 
"ЗД Евроинс" АД реализира мащабни проекти за интеграция и оптимизация на бизнеса 479 
"Зелените работни места" - отвъд политическото клише 38 
"Къси вериги" на доставки - иновативна форма на пласмент на селскостопанска продукция 176 
"Мини Марица-изток" подобри ефективността си с технологии на Siemens 150 
"Спиди" преминава граници, но запазва цени 431 
"Стандарт на доказване" в конкурентното право 237 
[Девет] 9 фактора, които трябва да отчитаме при миграция в облака 485 
[Осем] 8 начина, по които BI подобрява резултатите на Вашата компания 486 
[Седемсет и осем години] 78 години след царския подпис 517 539 
[Тридесет] 30 години катедра "Аграрна икономика" 540 
A few regressions on business cycle synchronization between the New Member States and the Euro area 216 
Bank Funding, Securitization, and Loan Terms: Evidence from Foreign Currency Lending 78 
Fiscal Stimulus in Times of High Debt: Reconsidering Multipliers and Twin Deficits 79 
Google и Amazon се въоръжават с дрони 199 
Green marketing: a strategic balancing act for creating value 189 
Influence of the environment on the competitiveness of the economy 134 
Local production systems success factors 133 
Long-run forecasting of ecotourism receipts for the needs of the Bulgarian municipalities 503 
Management skills in project management in tourism 504 
Optimal insurance with costly internal capital 269 
Panel study of loan loss provisions 73 
Regional systems for safety in tourism 502 
Rise of the Machines: Algorithmic Trading in the Foreign Exchange Market 81 
Risk aversion in the family business: the dark side of caution 428 
Social inequality in American and German tertiary education 319 
The link between corporate social responsibility and the tourism destination competitiveness 492 
The Media and the Diffusion of Information in Financial Markets: Evidence from Newspaper strikes 80 
The modern technologies in SPA and Wellness tourism 505 
The Real Risks of Virtual Reality 429 
Thinking about thinking 424 
Too many products? Reaching the next billion customers of the beauty market 190 
UNIFY: Мисия България 144 
Vivat Academia, Vivant Professores! 511 
Y рекламна война 467 
Эволюция трактовки категории "налоговый потенциал" 65 
Экономическая деятельность семьи и домохозяйства 11 
Эффективность применения индекса ММВБ и РТС в корреляционном анализе с зарубежными индексами по методу Пирсона 61 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абсолютна рента 499 
Австрия 310 312 508 
автозастраховка 267 
автокаско 267 
автомобилен сектор 252 
автомобилен транспорт 232 
автомобили 252 
автомобилна злополука 232 
автомобилна промишленост 123 
автопарк 267 
агентурна мрежа 427 
аграрен бизнес 167 338 
аграрен износ 353 
аграрен протекционизъм 167 
аграрен сектор 162 163 336 337 338 340 342 347 355 383 393 398 455 
аграрен стокооборот 353 
аграрен туризъм 430 
аграрна екология 346 
аграрна политика 158 167 386 398 
аграрна продукция 353 
аграрна реформа 167 
аграрна система 339 
аграрна търговия 353 
аграрни продукти 164 
аграрни стоки 388 
аграрно законодателство 167 
аграрно предприятие 2 387 
аграрно счетоводство 437 
агробизнес 165 166 337 360 372 385 386 388 
агробизнес в България 165 166 372 385 386 
агробизнес в селските райони 165 166 336 
агроекологичен подход 336 349 
агрозастраховане 268 
агропазар 165 
агропромишлено производство 350 
агростатистика 357 381 
агротуризъм 468 
агроуслуги 337 
администрация 318 
администриране 233 
АЕЦ 334 
АЕЦ Фукусима 334 
Азербайджан 276 
Азиатска банка за развитие 203 
Азиатско-Тихоокеански регион 203 
академична политика 1 
академични програми 294 
аквакултури 394 
активи 113 
актуална информация 95 
акции 87 245 
Алберт Шефле 132 
алгоритмична търговия 81 
алтернативна заетост 357 
алтернативни източници 380 
американски фермери 385 
амортизационен фонд 444 
амортизационни отчисления 444 
амортизация 444 
анализ 136 170 335 
анализ на log файлове 487 
анализ на асортимента 164 
анализ на животновъдството 154 
анализ на земеделските кооперации 369 
анализ на предприятието 136 
аналитичен модел 54 
андрагогия 271 
анкета 9 520 
анкетиране 520 
антидъмпингова защита 211 
антикорупционна политика 137 
антикорупция 137 
антикризисно управление 183 
антиофшорна политика 125 
арбитраж 57 
аргументация 506 
арендатор 391 
арендни отношения 392 
асортиментна политика 164 
асортиментна структура 164 
АТ стратегия 81 
атомна енергия 334 
аудитория 536 
аутсорсинг 254 337 390 415 
аутсорсинг договор 254 
аутсорсинг доставчик 337 415 
аутсорсинг на бизнеса 254 
аутсорсинг услуги 337 
Африканска банка за развитие 203 
Базел 2 111 
Базел ІІ 74 
Базел ІІI 74 
баланс 88 452 
балансиране на риска 428 
балансово отчитане 447 
Балкани 212 
Балканите и ЕС 212 
балнеолечение 500 
балнеоложки туризъм 500 
балнеотуризъм 500 
банка 239 
банка за развитие 203 
банки 74 112 228 472 
банки на Русия 109 
банкиране 92 
банкнота 62 63 
банкноти 62 63 
банков анализ 112 
банков надзор 74 86 
банков пазар 45 
банков сектор 49 56 66 
банкова гаранция 234 
банкова дейност 66 
банкова ефективност 112 
банкова несъстоятелност 228 
банкова система 48 49 66 109 110 
банкова система в Русия 49 
банкови активи 49 
банкови кредити 440 
банкови услуги 49 109 
банково кредитиране 66 
банково разузнаване 480 
банково финансиране 78 
бартерни сделки 455 
ББД 40 
БВП 34 37 40 79 84 89 135 
БВП и инфлацията 206 
БДС 37 
бедност 10 
бедността в България 426 
безвъзмездна помощ 426 
безжични комуникационни технологии 469 
безкасови плащания 149 
безконтактни плащания 149 
безналични акции 245 
безопасност 502 
безопасност в туризма 502 
безопасност и здраве 39 
безопасност на храните 400 
безопастност при работа 39 
безработица 20 33 
безусловен базисен доход 40 
Бейесовска оценка 79 
Белгия 310 
БЗНС 158 
библиотеки 508 
бизнес 20 155 278 295 309 405 
бизнес анализ 489 
бизнес етика 407 
бизнес комуникации 408 
бизнес кредити 78 
бизнес кредитиране 78 
бизнес модел 156 338 
бизнес модели 424 
бизнес образование 278 
бизнес партньор 417 
бизнес партньорство 417 
бизнес среда 139 425 
бизнес стратегии 424 
бизнес стратегия 345 
бизнес стратези 424 
бизнес теории 424 
бизнес управление на фирми 160 
бизнес услуги 160 471 
бизнес цикли 216 
билки 363 
биоземеделие 343 378 379 
биологична трансформация 453 
биологични активи 454 
биологични продукти 343 402 
биологични суровини 343 
биологични ферми 378 
биологично животновъдство 154 349 
биологично земеделие 349 397 
биологично земеделие в България 349 397 402 
биологично производство 343 402 
биологично разнообразие 346 
биологично растениевъдство 349 
биологично селско стопанство 349 
биопродукти 402 
биопроизводства 349 
биопроизводство 402 
биткойн 68 
БНБ 86 
богатство 21 
болничен мениджър 179 
Болонски процес 287 289 317 
Болонски процес в България 289 
бонуси 409 
борса 61 71 83 
борси 83 
борсови посредници 83 
бранд 187 
бранд стратегии 190 
брандове 467 
БРИК 123 
брокерска система 81 
брутен вътрешен продукт 89 
брутен национален продукт 89 
брутен премиен продукт 270 
БФБ 83 
България 14 172 209 212 213 
българска енергетика 331 
българска икономика 127 
българска литература 508 
българска роза 361 
български аграрен сектор 347 382 
български банкноти 63 
български език 307 
български общини 503 
български преход 14 
български продукти 188 
български туризъм 503 
българско законодателство 284 402 
българско земеделие 342 382 389 
българско икономическо дружество 159 
българско образование 288 
бюджет 77 91 118 
бюджет за образование 44 
бюджет на проекта 412 
бюджетен контрол 88 
бюджетен процес 53 
бюджетен риск 53 
бюджетиране 75 77 
бюджетна политика 91 
бюджетна реформа 75 
бюджетна система 75 77 
бюджетна структура 91 
бюджетни инструменти 77 
бюджетни предприятия 456 
бюджетни разходи 75 
бягство от риск 428 
валутен пазар 81 
валутен съюз 200 
валутен фактор 114 
валути 114 
валутни кредити 78 
валутни резерви 113 
валутно регулиране 200 
ВЕИ 38 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 38 
Великобритания 34 118 310 313 
Величко Адамов 510 511 514 536 
верига за доставки 492 
вериги за снабдяване 176 
вериги на доставки 176 198 
вестници 80 
вещно право 240 245 339 
взаимно застраховане 262 
взаимозависимост 65 
взаимоотношения 178 
взаимоотношения с клиенти 178 
вземания 242 251 
видове краудсорсинг 422 
видове плащания 42 
видове туризъм 172 497 
видове франчайзинг 338 
видове ценни книжа 245 
Виетнам 62 
визуална идентичност 187 
визуална реклама 180 
винарска индустрия 376 
винарска промишленост 376 
винарски изби 376 
винарски райони 376 
винарски сектор 376 
винарско производство 376 
винарство 376 
виртуална икономика 58 
виртуална реалност 429 
виртуална среда 429 
високотехнологични системи 482 
високотехнологични услуги 482 
висше икономическо образование 300 321 322 324 512 519 521 522 523 524 526 528 531 533 534 537 538 
висше икономическо училище 510 511 513 514 515 516 518 520 521 522 523 524 525 527 529 530 532 535 540 
висше образование 1 278 283 287 288 289 291 292 293 294 297 299 300 302 304 305 308 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 321 322 435 510 511 512 513 514 515 516 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 537 538 540 
висше образование в Германия 319 
висше образование в ЕС 310 
висше образование в САЩ 319 
Висше търговско училище 323 539 
висше училище 318 511 512 514 515 518 519 520 522 523 524 525 526 527 528 530 531 532 533 534 535 537 538 540 
висши мениджъри 421 
висши училища 318 
Вишеградска група 142 
включващо образование 284 
ВКС 229 
вливане на търговски дружества 445 446 
вливащо се дружество 445 446 
внос 135 
внос и износ 135 375 377 
вноски 319 
водорасли 394 
волатилност 54 
въздействие 351 
възлагане на обществени поръчки 236 
възнаграждения за работа 41 
възпитаници 534 
възпроизводство 444 
възраст 34 
възстановяване на данък 98 
външна политика 204 205 
външна политика на Русия 204 
външна търговия 174 370 
външни фактори 173 
външно оценяване 283 
външно управление 298 
външно финансиране 341 
външнополитически отношения 325 
външнотърговски оборот 353 
Върховен касационен съд 229 
Върховна стопанска камара 157 
вътрешен капитал 269 
вътрешен контрол 90 
вътрешен одит 458 
вътрешен одитор 458 
вътрешен потенциал 133 
вътрешен финансов контрол 90 
вътрешно управление 298 
Г-20 201 355 
газ 332 
газов отрасъл 332 
газов сектор 332 333 
Газпром 332 
гаранции 236 
гаранция 236 
генезис 214 
геоморфология 507 
геополитика на Балканите 121 
Германия 310 311 365 508 
глобален дисбаланс 25 
глобализация 16 25 64 297 501 
глобална икономическа криза 334 
глобална криза 25 135 200 
глобална финансова криза 56 
глобални знания 120 
глобални компании 181 
глобални мрежови комуникации 149 
глобални финанси 21 151 
глобално информационно общество 17 
говеждо месо 375 
говорене 186 
годишна инвентаризация 450 
годишно данъчно облагане 105 
годишно счетоводно приключване 246 437 
ГПК 229 
град 23 
градове 23 153 
градска среда 23 
гражданска инициатива 285 
гражданска отговорност 265 
гражданско общество 256 
графически модели 106 
групова съпротива 465 
Гърция 363 
гъши дроб 374 
Дания 310 
данъкоплатец 52 
данъци 94 95 97 98 99 100 101 102 103 104 
данъчен контрол 55 90 
данъчен кредит 100 
данъчен механизъм 55 
данъчен потенциал 65 
данъчна администрация 55 
данъчна декларация 100 
данъчна загуба 95 
данъчна информация 488 
данъчна политика 55 
данъчна практика 90 
данъчни вземания 246 
данъчни задължения 222 
данъчни закони 222 
данъчни компоненти 100 
данъчни органи 52 
данъчно задължени лица 102 105 
данъчно задължение 105 
данъчно законодателство 52 105 
данъчно облагане 31 55 94 99 102 105 106 246 442 451 490 
данъчно облагане при преобразуване 94 
данъчно осигуряване 107 488 
данъчно планиране 106 
данъчно третиране 94 101 442 
данъчно-осигурителен процес 488 
дарителска дейност 527 
двустранен договор 240 
двустранна сделка 238 
ДДС 97 98 99 102 
дедукция 457 
дейност 508 
дейности 251 
делегиране на правомощия 410 
делегирани бюджети 340 410 
делови игри 320 
делови план 139 
демократично управление 32 
демокрация 15 21 
деноминация 78 
деофшоризация 125 
депозит 110 
депозитар 57 
депозитарна разписка 57 
десети ноември 1989 14 
дестинации 500 
дестинация България 500 
деца 257 
деца в риск 257 
Джозеф Дюран 424 
Джон Ст. Мил 31 
диверсификация 66 153 
диверсификация на производството 153 
дивидент 253 
дигитална икономика 156 
дигитални технологии 180 
дидактика 280 
дизайн 227 
дизайн на банкноти 62 
Димитър А. Ценов 527 539 
динамика на дълга 79 
динамика на инфлацията 115 
динамичен метод 117 
динамично развитие 363 
Директива 2002/92/ЕС 260 
Директива 2009/103/ЕО 232 
Директива 2014/59/ЕС 239 
Директива 98/26/ЕО 250 
Директива 98/58/ЕС 374 
директиви 250 
дискурс 286 
диспут 506 
дистанционно образование 304 308 
дистанционно обучение 293 304 
дистрибуторска политика 175 
дистрибуционен канал 376 
дистрибуционна дейност 192 
дистрибуционна политика 192 
дистрибуционни канали 175 376 
дистрибуционни системи 494 
дистрибуция 175 192 252 
дистрибуция в бизнеса на фирмите 193 
диференциална рента 499 
диференциран пазар 189 
ДКЕВР 233 
длъжник 251 
длъжник-кредитор 251 
ДМА 455 
добавена стойност 189 
добив 332 
добиви 367 373 
добри европейски практики 295 
добри практики 182 
добри решения 182 
доброволна безработица 20 
доброволческа организация 285 
доверие 51 
договаряне 404 
договор 250 404 
договор за аренда 391 
договор за Европейски съюз 215 
договор за поръчка 225 
договор за сътрудничество 512 
договори 218 223 
договорни отношения 93 
договорни споразумения 254 
договорни характеристики 404 
договорно задължение 240 
договорно право 404 
доказателства 107 
доказателствена сила 107 
доказателствена тежест 107 
доказателствени средства 107 
доклад 5 6 7 16 17 18 19 20 43 44 121 122 157 158 159 168 175 177 179 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 254 260 271 272 273 274 275 277 278 279 280 289 291 292 293 294 295 296 297 299 300 301 302 303 304 305 306 307 309 321 322 323 324 402 404 405 406 407 408 435 436 457 460 461 490 506 508 
докторанти 522 532 
докторанти в СА 522 531 532 
докторантско обучение 522 531 
долар 114 
доларова политика 114 
домакинства 11 
домакинство 11 
допълнително пенсионно осигуряване 258 
допълнително социално осигуряване 258 
доставка на стоки 199 431 
доставка на стоки в системата на търговията 199 
доставки на стоки от чужбина 194 431 
доставчик 235 
доставчици 175 
доставчици на услуги 423 
доход 452 
доходи в земеделието 352 
доходи на селското население 357 
ДПС 15 
другост 8 
дружествено право 221 
Дунавско крайбрежие 507 
ДЦК 250 
дълголетие 34 
дългосрочни договори 27 
дългосрочно прогнозиране 503 
дълготрайни материални активи 455 
дължим данък 98 105 
дължима лихва 98 
дължимост на ДДС 98 
държава 31 132 
държавен бюджет 77 91 
държавен дълг 79 
държавна поддържка 426 
държавна подкрепа 167 426 
държавна политика 123 128 
държавни интереси 16 
държавни поръчки 67 
държавни разходи 84 
държавни финанси 75 
държавни финанси на Русия 67 
държавно регулиране 30 109 276 
държавно регулиране на икономиката 30 
държавно управление 118 
държавно-частно партньорство 118 
е-демокрация 256 
е-обучение 293 470 
е-правителство 256 
е-търговия 223 235 
е-управление 470 
еволюция 23 355 356 
еволюция на градовете 23 
евразийска интеграция 206 
евро зона 216 
евро-зона 216 
евроатлантическа интеграция 208 
евроатлантическа стратегия 205 
еврозона 110 216 
Европа 2020 213 320 342 351 395 469 470 
Европейска банка 203 
Европейска икономическа общност 214 
Европейска комисия 207 
Европейска общност 213 
европейска политика 346 
Европейска политика за развитие 390 
европейска регионална политика 140 
европейска селскостопанска политика 383 384 
Европейска централна банка 110 
европейски аграрни региони 382 
европейски банки 66 
европейски земеделски фонд 395 
европейски изисквания 400 
европейски измерения 534 
европейски модел 390 
европейски норми 402 
европейски пазар на труда 305 
Европейски парламент 207 
европейски програми 130 
европейски производители 343 
европейски средства 130 
Европейски съюз 205 207 213 214 215 325 385 
Европейско дружествено право 221 
европейско законодателство 230 
европейско земеделие 166 
Европейско кооперативно дружество 253 
европейско образование 317 
европейско образователно пространство 317 
Европейско право 237 249 
европейско право на конкуренция 237 249 
Евростат 38 
Единен европейски пазар 353 
единно икономическо пространство 206 
едностранен договор 240 
едностранна сделка 238 
ЕЗФРСР 395 
ЕИБ 214 
ЕИО 214 
екипен подход 489 
екологизация 345 
екологическа безопасност 332 
екологична политика 325 345 
екологична политика на ЕС 325 
екологична селскостопанска продукция 350 
екологично земеделие 378 
екологично производство 362 
екологично равновесие 453 
екологично селско стопанство 453 
екологично счетоводство 453 
екологично чисти райони 349 
екология 325 326 
екологосъобразно земеделие 345 
екологосъобразно управление 154 
екотуризъм 503 
експоненциално развитие 503 
експресни пратки 431 
екстремен туризъм 493 
електрическа енергия 335 
електронен подпис 475 482 
електронна демокрация 256 
електронна търговия 81 223 
електронни избори 256 
електронни плащания 149 
електронни умения 156 
електронни финансови операции 81 
електронно гласуване 256 
електронно обучение 469 
електронно правителство 256 
електронно списание 112 120 487 
елитаризъм 181 
ембарго 377 
емисии на парникови газове 326 
емитиране 61 
емоции 464 
емоционална компетентност 299 
емоционално развитие 464 
емпиричен анализ 23 
емпирично измерване 129 
енергетика 148 150 331 333 
енергетика в ЕС 334 
енергетика и околна среда 334 
енергетика на България 148 150 333 
енергиен баланс 335 
енергиен отрасъл 332 
енергиен пазар 331 333 
енергиен сектор 333 
енергийна ефективност 130 148 335 
енергийна политика 333 
енергийна стратегия 148 
енергийни източници 148 
енергийни суровини 332 
енергийно бъдеще 148 
ЕПВО 317 
ерозия 507 
ерозия на почвата 507 
ЕС 110 188 202 205 207 213 260 325 332 367 374 375 379 383 
ЕС и аграрният сектор в България 383 
ЕС-27 84 
Естония 310 
етапи на изследването 364 
етерично-маслени култури 361 
етика 8 177 273 
етика в маркетинга 177 
етика и икономика 322 
етичен кодекс 218 
етична икономика 322 
етнически отношения 15 
ефективен мениджмънт 414 459 
ефективност 69 76 131 412 
ефективност на обучението 277 
ЕЦБ 110 
жалби 233 
Женевска конвенция 47 
животновъдна дейност 347 
животновъдство 154 365 366 369 375 377 
животозастраховане 261 
жизнен стандарт 11 19 
жизнено равнище 11 206 
жилищни заеми 263 
жилищни сгради 326 
жп транспорт 197 
журналистика 467 
загуба 178 
загуба на клиенти 178 
загуби 259 
задължения 217 240 243 244 
задължения и договори 225 254 
задължителна застраховка 265 391 
задължително пенсионно осигуряване 258 
заемен капитал 78 
заетост 279 
заетост в селското стопанство 352 358 
заетост на инвалидите 219 
заетост на населението 146 
Закон за банковата несъстоятелност 228 
Закон за ДДС 99 
Закон за защита на потребителите 93 233 
закон за корпоративно подоходно облагане 448 
Закон за корпоративното подоходно облагане 451 
закон за патентите 227 
законодателен аспект 233 
законодателни мерки 331 
законодателство 231 
заплата 35 
заплати 409 
заплащане 37 
заплащане на труда 37 
застраховане 33 34 259 261 265 268 270 
застраховане в България 265 270 
застраховане в Русия 262 263 267 
застраховане в селското стопанство 259 
застраховане срещу безработица 33 
застрахователен бизнес 266 
застрахователен договор 391 
застрахователен модел 269 
застрахователен пазар 262 267 270 
застрахователен посредник 260 
застрахователен риск 266 269 
застрахователен риск мениджмънт 269 
застрахователен сектор 266 
застрахователи 261 
застрахователна компания 330 
застрахователна култура 268 
застрахователна полица 33 269 
застрахователна премия 264 
застрахователни компании 261 
застрахователни пазари 269 
застрахователни услуги 260 
застрахователно дружество 479 
застрахователно покритие 264 
застраховка 232 264 391 
застраховка Гражданска отговорност 232 
застраховка Злополука 265 
застраховка на кредити 33 
застраховки 101 
застраховки на служебни автомобили 101 
защита на база данни 488 
защита на информационните системи 473 
защита на информацията 473 
защита на информацията в институциите 473 
защита на конкуренцията 237 
защита на потребителите 233 
защитени географски наименования 188 
защитени продукти 188 
заявка за патенти 227 
ЗДДС 490 
здраве 499 
здравен бюджет 327 
здравен икономикс 330 
здравен маркетинг 179 330 
здравен мениджмънт 179 327 330 
здравен риск 327 
здравен сектор 327 330 
здравен туризъм 499 
здравеопазване 328 330 
здравеопазване в България 328 
здравеопазване на САЩ 330 
здравна икономика 330 
здравна политика 329 330 
здравна реформа 330 
здравна система 328 329 330 
здравни изисквания 330 
здравно осигуряване 329 
здравословен живот 36 
здравословни условия на труд 36 
ЗДФО 250 
зелен маркетинг 189 
зелена икономика 130 
зелени продукти 189 
зелени работни места 38 
земеделие 165 369 386 389 390 393 398 451 
земеделието в България 382 392 394 
земеделска земя 399 
земеделска политика 158 
земеделска практика 398 
земеделска продукция 454 
земеделска техника 389 
земеделски застраховки 391 
земеделски земи 391 
земеделски капиталов фонд 401 
земеделски кооперации 96 401 451 
земеделски кредит 401 
земеделски кредитни кооперации 401 
земеделски култури 259 
земеделски отношения 167 
земеделски производител 400 
земеделски производители 259 349 396 451 
земеделски риск 360 
земеделски сектор 165 360 
земеделски стопанства 364 369 
земеделски стопанства в България 369 
ЗЗК 237 
ЗКПО 246 
златновалутен резерв 113 
знание 305 
знания 301 
ЗОП 236 
ЗПУКИ 217 
зърнопроизводители 396 
зърнопроизводство 367 386 
ЗЮЛНЦ 219 
Иван Шишманов 508 
идентификация 425 
идентичност 187 
идентичност на бранда 187 
избягване на риска 428 
изказвания 307 
износ 135 363 373 444 
износ на пшеница 386 
износ на стоки 211 353 
изображения 63 
изобретение 50 
изплащане на обезщетения 42 
използване на знания 387 
изпълнение 236 
изпълнителен директор 410 421 
изследване 129 408 
изследване на функции 291 
изследователска дейност 290 
източници на доходи 171 
източници на финансиране 87 257 
изхранване на населението 368 
иконометрични модели 399 
иконометрия 73 
икономика 5 12 16 18 35 114 124 125 126 127 128 130 131 134 135 145 146 147 148 150 300 318 491 
икономика на България 130 135 
икономика на ЕС 334 
икономика на знанията 30 
икономика на регионите 69 
икономика на Русия 59 128 
икономика на селското стопанство 350 
икономика на Турция 121 
Икономиката на България 135 
икономиката на България 2009 135 
икономикс 21 322 
икономисти 300 
икономическа глобализация 297 
икономическа дейност 11 31 
икономическа ефективност 336 369 
икономическа изгода 230 332 
икономическа история 159 
икономическа конкурентоспособност 134 
икономическа криза в Русия 24 
икономическа култура 12 22 
икономическа мисъл 32 159 
икономическа наука 27 323 324 
икономическа оценка 230 
икономическа политика 25 
икономическа свобода 129 
икономическа социодинамика 29 
икономическа стратегия 127 
икономическа теория 21 22 29 31 
икономически възгледи 159 
икономически инструменти 164 
икономически кадри 517 
икономически мениджмънт 300 
икономически модели 322 
икономически науки 27 
икономически отношения 202 207 209 
икономически процес 32 
икономически процеси 12 
икономически растеж 84 89 
икономически резултати 4 
икономически решения 5 
икономически ръст 25 51 66 151 152 
икономически субекти 69 
икономически университет 524 
икономически фактори 460 
икономически школи 132 
икономическо неравенство 21 
икономическо образование 323 
икономическо развитие 19 25 460 
икономическо списание 159 
икономическо сътрудничество 203 206 
имуществени права 242 
инвентаризация в предприятията 456 
инвестиране 500 
инвестиции 68 117 118 151 202 371 394 459 
инвестиции в земеделието 394 
инвестиции в иновации 163 
инвестиции в селското стопанство 371 
инвестиции в човека 459 
инвестиционен анализ 116 
инвестиционен потенциал 141 
инвестиционен проект 116 
инвестиционен процес 36 393 
инвестиционна дейност 26 71 
инвестиционна политика 118 141 
инвестиционна програма 72 
инвестиционни инструменти 141 
инвестиционни отношения 208 
инвестиционни посредници 83 
инвестиционни проекти 72 117 393 
инвестиционни проекти в селското стопанство 393 
инвестиционни проучвания 117 
инвестиционни процеси 36 
инвестиционни решения 117 
инвестиционно консултиране 83 
инвестиционно проектиране 393 
инвестиционно решение 72 
инвестиция 411 
индекс 92 
индекс ММВБ 61 
индекс на човешко развитие 19 
индекс РТС 61 
индексен анализ 72 
индекси 40 
индексни модели 92 
индивидуална идентичност 187 
индивидуално поведение 35 
индикатори за въздействие 351 
Индия 62 
индукция 457 
индустриален бизнес 168 
индустриален сектор 170 
индустриална политика 126 168 
индустриални градове 153 
индустриални зони 153 
индустриални предприятия 343 
индустрия 132 161 168 335 
индустрията в България 168 
инкасо 244 
инкасоцесия 244 
иновативна дейност 145 
иновативна организация 145 176 
иновативна политика 145 390 
иновативни идеи 145 416 
иновативни инструменти 9 
иновативни подходи 149 
иновации 2 3 4 27 152 163 295 305 412 463 
иновации в аграрния сектор 2 163 347 
иновации и предприемачество 163 
иновационна активност 136 170 
иновационна дейност 26 136 170 
иновационна дейност на предприятието 119 136 
иновационна политика 3 4 
иновационна политика на България 4 
иновационна политика на ЕС 4 
иновационни идеи 2 
иновационно развитие 26 119 
иновационно сътрудничество 170 
институционален анализ 49 339 
институционален сектор 257 
институционализация 298 
институционална грижа 257 
институционална дейност 139 
институционална политика 128 
институционална промяна 129 
институционална структура 49 
институционално инвестиране 152 
институционално финансиране 257 
институционна реформа 28 
инструменти за оценяване 60 
инструменти на ОСП 356 
интеграционни процеси 214 
интеграция 71 85 110 
интеграция на бизнеса 479 
интеграция на технологиите 479 
интегрирано образование 284 
интелектуален продукт 309 
интелектуална собственост 50 
интелигентни системи 199 
интелигенция 14 
интервю за работа 408 
интернационализация на банки 56 
интернет защита 235 
интернет реклама 69 
интернет търговия 223 235 
инфлационни очаквания 51 115 
инфлационно таргетиране 115 
инфлация 46 58 115 151 
информатизация 17 
информатизация на икономиката 17 
информационна война 24 
информационна икономика 441 
информационна революция 18 
информационна сигурност 473 
информационни потоци 473 
информационни ресурси 480 
информационни системи 480 
информационни технологии 17 156 429 471 473 474 475 476 477 478 481 482 483 484 485 486 489 
информационни технологии в банките 471 473 474 475 482 483 484 486 
информационни технологии в бизнеса 156 422 477 
информационни технологии в застраховането 479 
информационни технологии в икономиката 18 
информационни технологии и счетоводство 441 
информационно общество 17 18 
информационно осигуряване 328 
инфраструктурни ресурси 474 
ипотечни ценни книжа 263 
ипотечно застраховане 111 263 
Ирландия 310 
иск 234 
Испания 310 
историческа хронология 140 
историческа школа 32 
история 89 424 
история на образованието 272 323 
история на СА 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 
история на Свищов 508 
история на счетоводството 436 
ИТ аутсорсинг 415 
ИТ бюджет 478 
ИТ за управление на услуги 477 
ИТ инфраструктура 471 
ИТ компании 471 
ИТ лидери 414 
ИТ мениджмънт 414 
ИТ мениджър 414 
ИТ отдел 476 
ИТ проекти 471 
ИТ разходи 478 
ИТ ресурси 474 476 
ИТ решения 475 476 
ИТ риск 476 
ИТ сигурност 476 
ИТ специалисти 476 
ИТ стратегия 477 483 
ИТ структури 483 
ИТ умения 156 
ИТ услуги 415 474 
Италия 34 310 
ИУ - Варна 323 
ишлеме 225 
кадрово осигуряване 464 
Казански федерален университет 512 
Канада 34 
канали за реализация 484 
капитал 21 87 111 161 
капитал на фирмата 87 
капитализация 74 447 
капитализъм 21 
капиталов пазар 87 
кариера 6 520 
кариерни центрове 298 
кариерно консултиране 298 
кариерно развитие 6 298 
кариерно развитие на студентите 6 
кариерно управление 298 
карта на процесите 387 
картопритежател 235 
касационно обжалване 229 
касационно производство 229 
катедра Аграрна икономика 509 510 513 516 519 529 540 
качества на ръководителя 414 
качествена оценка 152 
качествено образование 283 
качество 499 
качество на висшето образование 291 300 308 
качество на образованието 275 278 283 321 
качество на обучение 275 304 
качество на одита 457 
качество на управлението 403 
квалификационни рамки 289 
квалификация 289 296 
квалификация на персонала 257 
квалифициран персонал 257 
квантов модел 22 
квоти 377 
Кейнс 22 
Кене 131 
КЗК 237 252 
КЗП 233 
кибер-пространство 264 
кибер-риск 264 
Кипър 310 362 
Китай 62 167 
китайска икономика 24 
китайски банки 48 49 
класически чек 47 
клиентска удовлетвореност 92 
клиентско обслужване 475 
климатични изменения 326 
клъстер 418 
клъстери 74 124 
клъстеризация 350 
клъстерни обединения 74 350 
клъстерни проекти 418 
КНР 48 
ко-еволюция 30 
коалиционна политика 30 
Кодекс за застраховането 217 
козметичен пазар 190 
колективен подход 422 
колективно поведение 144 
количествена оценка 152 
количествена теория за парите 58 
комерсиализация 4 
комерсиална политика 28 
комисия за защита на конкуренцията 252 
Комисия за финансов надзор 82 86 
компания 155 
компетентностен модел на образование 292 
компетентностно базиран модел 292 
компютърна техника 318 
компютърни мрежи 422 
Компютърни мрежи и Интернет 422 
компютърни технологии 81 416 
комуникативни умения 408 
комуникативно поведение 408 
комуникации 307 493 
комуникации в бизнеса 493 
комуникации в екипа 432 
комуникационен процес 405 
комуникационна дейност 144 405 
комуникационна политика 177 
комуникационна стратегия 405 
комуникация 432 
комуникация и работен процес 458 
комутативност 408 
конвенционални методи 85 
конвенционални политики 390 
конкурентна среда 252 
конкурентни предимства 397 
конкурентно поведение 32 
конкурентно право 237 249 
конкурентоспособен туризъм 492 
конкурентоспособност 142 173 184 498 
конкурентоспособност в туризма 173 296 492 498 
конкурентоспособност на икономиката 134 
конкурентоспособност на туризма 492 
конкуренция 71 109 169 237 249 252 262 371 377 
консолидация 71 
консултантска дейност 275 
консултантски организации 423 
консултантски услуги 275 
консултиране 275 
контрол на храните 400 
конференция 2 5 6 7 9 10 11 12 16 17 18 19 20 43 44 116 117 121 122 138 154 157 158 159 162 163 164 168 171 174 175 176 177 178 179 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 254 257 259 260 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 289 290 291 292 293 294 295 296 297 299 300 301 302 303 304 305 306 307 309 321 322 323 324 328 336 337 338 339 340 341 342 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 380 381 382 383 384 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 402 404 405 406 407 408 425 426 430 435 436 453 454 455 457 460 461 462 468 490 506 507 508 509 
конференция с международно участие 290 336 337 338 339 340 341 342 343 344 346 347 348 349 350 351 353 354 355 356 357 358 359 381 382 383 384 388 389 390 391 393 394 395 396 398 399 400 454 455 
конфликт на интереси 217 
конфликти 212 
кооперативно право 247 248 253 
кооперации 253 
кооперация 247 248 
корекции 100 
корелационен анализ 61 84 
корпоративен имидж 425 
корпоративен кариерен център 298 
корпоративен подход 191 
корпоративна идентичност 180 
корпоративна кариера 409 
корпоративна репутация 155 
корпоративна система 403 
корпоративна социална отговорност 37 155 345 492 
корпоративни аспекти 211 
корпоративни клиенти 92 
корпоративно банкиране 92 
корпоративно застраховане 262 267 
корпоративно облагане 222 448 
корпоративно подоходно облагане 222 442 448 
корпоративно управление 403 
корпорации в Русия 67 
корпорация 67 72 
корупционен риск 137 
корупция 137 
Косово 205 
кохезионна политика 3 
кохерентност на политики 3 85 
краткосрочни договори 27 
краудсорсинг 156 422 
креативни личности 416 
креативност 416 
кредит 110 
кредитен рейтинг 64 
кредитен риск 74 111 263 
кредитиране на производството 372 
кредитна организация 422 
кредитна система 64 
кредитни институции 239 
кредитни организации 70 
кредитни условия 78 
кредитно управление 263 
кредитор 240 
кредитори 251 
крива на Филипс 115 
криза 25 59 84 110 135 212 215 331 
критерии за оценка 2 160 
крос анализ 57 
кръгла маса 515 525 
КСО 37 226 345 492 
КТБ 108 
култура 508 
куриерски услуги 431 
куриерски фирми 431 
лаборатории 290 
Латвия 310 
левов пазар 63 
легитимност 220 
лечебни растения 363 
либерализация 48 333 
либерализация на икономиката 22 
лидери 13 
лидерски умения 504 
лидерско поведение 13 
лидерство 13 
лидерство в бизнеса 413 
лидерство и личности 413 
лидерство и ръководство 413 
лидерство и управление 413 504 
лизинг 43 
лизингови сделки 43 
лизингодател 43 
лизингополучател 43 
ликвидатор 224 
ликвидационен процес 108 
ликвидация 224 
Лисабонска стратегия 288 
Литва 310 365 
лихвени проценти 48 135 
лиценз 108 
личност 6 
логаритмични функции 399 
логистика 193 194 195 198 
логистика в България 193 194 195 
логистика в търговските фирми 193 
логистика на пласмента 193 
логистика на производството 193 
логистичен бранш 196 
логистична дейност 195 
логистични вериги 380 
логистични връзки 380 
логистични дейности 380 
логистични решения 195 
логистични услуги 194 
логистични фирми 194 
логистично обслужване 194 
логистично обслужване на клиентите 194 
логистично управление 195 
локализация на производството 123 
локална реклама 181 
локални производствени системи 133 
ломбард 45 
ломбарден кредит 45 
лоши кредити 48 
лоялност 178 
лоялност към бранда 467 
лоялност на клиента 178 
ЛПС 133 
магистърски програми 293 
Майкъл Портър 424 
макроикономика 22 
макроикономически анализ 20 
макроструктура 49 
малки и средни предприятия 454 
Малта 310 
манастир 497 
манипулативни техники 191 
манипулации 191 
марка 182 188 227 
маркетинг 177 179 180 181 182 183 184 186 191 192 
маркетинг в действие 186 
маркетинг в здравеопазването 179 
маркетинг в медицината 177 
маркетинг и реклама 467 
маркетинг на околната среда 189 
маркетингов анализ 185 
маркетингов анализ и управление на продажби 185 
маркетингов план 177 
маркетингов подход 182 
маркетингов потенциал 169 184 
маркетингова дейност 376 
маркетингови инициативи 189 
маркетингови стратегии 190 
марки 181 467 
марков имидж 181 
Маркс 16 
маслодайна суровина 362 
маслодайни култури 362 
маслопродукти 362 
масово коопериране 156 
масово сътрудничество 422 
математически знания 324 
материална база 536 
материални активи 133 
материални ресурси 257 
материално възнаграждение 1 
машинен парк 389 
МВФ 201 210 
МВФ и Русия 201 
медии 80 
медии и общество 80 191 
медии и реклама 191 
медийна стратегия 405 
медицински организации 327 
медицински продукти 177 
медицински растения 363 
медицински университети 44 
медицински услуги 177 
международен валутен пазар 210 
международен валутен фонд 201 
международен опит 326 
международен транспорт 495 
международен туризъм 491 494 
международен туристически бизнес 494 
международен форум 535 
международна валута 210 
международна конференция 10 11 12 178 257 276 290 328 462 535 
международна научна конференция 5 7 10 11 12 16 17 18 43 121 122 157 158 159 168 175 178 217 218 220 221 222 223 224 225 226 227 254 257 260 276 290 294 322 323 328 402 404 406 407 436 457 460 462 490 535 
международна научно-практическа конференция 6 19 20 44 177 179 219 271 272 273 274 275 277 278 279 280 289 291 292 293 295 296 297 299 300 302 303 304 305 306 309 321 324 405 408 435 461 
Международна организация на труда 38 
Международна франчайзингова асоциация 338 
международни валутни отношения 201 
международни валутни резерви 210 
международни валутни системи 201 210 
международни дистрибуционни канали 494 
международни икономически отношения 204 207 209 212 
международни кредитни отношения 201 
международни отношения 209 
международни пазари 202 
международни принципи 74 
международни резерви 113 210 
международни финанси 210 
международни финансови отношения 201 
международно право 215 
международно развитие 256 
международно сътрудничество 355 
мениджмънт 160 196 266 292 403 409 410 411 413 414 415 416 417 419 420 421 430 431 480 
мениджмънт без граници 416 
мениджмънт в книгоиздаването 480 
мениджмънт в международни компании 416 
мениджъри 409 410 420 
мениджърска дейност 420 
мениджърска етика 420 
мениджърска работа 419 
мениджърска функция 419 
мениджърски кадри 421 
мениджърски модели 421 
мениджърски подбор 421 
мениджърски подходи 196 
мениджърски предприемачески подходи 419 
мениджърски решения 420 
мениджърски способности 196 
мениджърски стратегии 196 414 420 
мениджърско поведение 419 
мениджърско счетоводство 435 
мениджърско умение 419 435 
ментално позициониране 187 
ментори 281 
менторство 277 281 
Мери Паркър Фолет 424 
меритокрация 21 
месна индустрия 370 
месна промишленост 370 
месни продукти 370 
месо 370 
месопроизводство 375 
местна власт 146 
местни данъци и такси 104 
местни финанси 75 
местно самоуправление 255 
мета-познание 424 
метаезик 307 
метакомуникация 307 
методи за анализ 88 117 
методи за измерване 112 
методи за мотивация 459 
методи за обучение 285 
методи за оценяване 60 90 117 152 
методи на работа 70 
методика 106 436 
методически аспекти 457 
методически подходи 173 364 371 
методологични проблеми 5 
микроикономически анализ 20 
минимална работна заплата 40 
минимално заплащане 40 
минна промишленост 331 
митнически съюз 206 
младежко предприемачество 348 
млечен сектор 377 
млечни продукти 377 
мляко 377 
многомерно скалиране 22 
мобилен бизнес 468 
мобилни потребители 468 
мобилни технологии 468 
мобилно обучение 469 
мобилност на студентите 314 
модел 26 27 
модел за оценка 60 
модел на Лифон-Тирол 27 
модел на промяната 466 
модел на справедлива стойност 454 
модели за развитие 142 
модели и разчети 198 
моделиране 69 
модерен бизнес 130 
модерни технологии 150 478 505 
модернизация 152 
модернизация на образованието 320 
модерно общество 181 
Монархия 14 
монетарна институция 110 
монетарна политика 54 59 115 
монетарна политика на Русия 115 
монетарно злато 113 
мониторинг 52 
морал 7 322 407 
морална философия 322 
морални ценности 5 407 
морално-етичнен капитал 128 
морски транспорт 197 
мотивации 459 
мотивационно управление 414 
мотивация 1 285 321 459 
мотивация на хората 459 
МПС 252 
мрежова икономика 18 
мрежова сигурност 487 
мрежови анализ 487 
МСП 348 
МСС 452 
МСС 20 396 
МСФО 111 452 
МСФО за МСП 454 
наводнения 398 
награди 526 
наемна доходност 147 
налични акции 245 
население 206 
насрещна проверка 107 
наставнически програмии 277 
наставничество 277 
насърчаване на предприемаческата дейност 348 
насърчаване на предприемачеството 348 
насърчаване на продажбите 185 
НАТО 205 
наука 4 368 
наука и бизнес 295 309 
научен потенциал 4 
научна дейност 525 
научна сесия 523 
научна степен 532 
научни изследвания 3 290 
научни изследвания и разработки 509 
научни организации 309 
научни подходи 509 
научни разработки 5 7 10 11 12 16 17 18 121 168 175 178 217 220 221 222 223 224 225 226 227 257 276 290 294 322 328 406 407 457 460 462 
научно изследване 498 
научно-изследователска дейност 516 
научно-изследователска дейност в СА 516 
научно-преподавателска работа 516 
национален план 402 
национална икономика 35 125 126 127 204 
Национална квалификационна рамка 289 
национална политика 140 
национална програма 39 
национална стратегия за регионално развитие 142 
национални банки 48 
национални сметки 162 
недвижими имоти 122 231 500 
недвижимост 122 
неикономически фактори 460 
нелинейни модели 79 
нематериални активи 133 
нематериално стимулиране 1 
немска икономическа теория 132 
немска теория 132 
неоиндустриализация 127 
неолиберализъм 32 
непарични вноски 439 
непарични разчети 439 
неплатежоспособност 224 
неправителствени организации 359 
непрекъснато образование 280 
непрекъснато обучение 280 
нестопанска цел 445 
несходни активи 455 
несъстоятелност 108 221 224 228 
несъстоятелност по търговския закон 221 
нетекущи материални активи 443 
нетен доход 369 
нетрадиционни проекти 180 
неформално образование 282 286 
неформално обучение 275 286 
нефтена компания 57 
нефтеногазов сектор 57 
НЗОК 328 
НИРД 3 170 305 
Ницше 7 
нобелова награда 27 
нобелова награда по икономика 27 
нова икономика 18 
нова икономическа теория 22 
нови идеи 124 
нови икономически механизми 124 
нови методи 124 
нови предприятия 124 
нови производства 124 
нови технологии 484 
ново общество 22 
нововъведения 484 
НОИ 39 91 
номенклатура 14 
нормативен документ 402 
нормативи 175 
нормативна база 279 440 
нормативна рамка 140 
нормативна регламентация 168 
нормативна регулация 395 
нормативна уредба 175 217 437 
нормативна уредба в България 82 
нормативни документи 490 
нормиране 67 
нотариус 220 
ноу-хау 368 
НСИ 496 
Обединено кралство 365 
обезпечение 234 
обезпечения 234 440 
обезпечителен договор 372 440 
обезценка на кредит 73 
обезщетения 232 
обжалване 229 
облагане на услуги 490 
облачен компютинг 485 
облачни инфраструктури 485 
облачни ИТ услуги 485 
облачни приложения 485 
облачни технологии 485 
облигации 245 
облигационни отношения 242 
облигационно право 242 
обменен курс 46 114 
оборотен капитал 449 
образован човек 281 
образование 19 20 83 272 273 276 280 281 283 285 286 287 288 296 303 411 493 520 
образование за възрастни 271 
образование и бизнес 144 278 295 
образование и квалификация 144 
образованието в Германия 311 
образователен процес 275 285 292 
образователна дейност 287 
образователна методология 280 
образователна стратегия 302 317 517 
образователна фуния 319 
образователни дейности 517 
образователни институции 305 
образователни стратегии 288 
образователни технологии 536 
образователни услуги 278 
обслужване 108 
обслужване на гражданите 102 
обучение 272 277 319 322 
обучение на възрастни 275 
обучение на кадри 279 
обучение на кадрите 41 
обучение на мениджъри 292 
обучение на служители 144 
обучение на специалисти 476 
обучение на студенти 285 301 303 321 322 506 537 
обучение по икономика 300 301 
обучение по маркетинг 179 
обучение по математика 324 
обучение по мениджмънт 292 293 
обучение по туризъм 296 
Обща селскостопанска политика 365 370 385 
обществен интерес 202 
обществена политика 137 
обществени блага 29 
обществени интереси 16 29 
обществени отношения 399 
обществени поръчки 230 236 
обществени процеси 399 
обществено съзнание 17 
общество 294 
общество на знанието 17 
общини 143 
общини в България 143 
общо събрание 231 
общуване 8 
обява за работа 408 
одит 446 457 
одитен процес 457 
одобрение 533 
ОИСР 383 
околна среда 134 189 325 
омраза 8 
онлайн образование 308 
онлайн обучение 285 
онлайн платформа 281 
ООД 231 
опазване на биоразнообразие 346 
опазване на околната среда 345 354 379 
оперативна програма 320 469 470 
оперативни програми 279 348 434 
оперативни проекти 434 
оповестяване на информацията 438 
оползотворяване на отпадъци 354 
опортюнистично поведение 28 
определеност 65 
оптимизационни модели 479 
опционен договор 388 
организации 137 
организационен бранд 187 
организационен мениджмънт 465 
организационна идентичност 425 
организационна култура 466 
организационна политика 464 
организационна промяна 464 465 466 
организационни изменения 465 
организационно обучение 320 
организационно поведение 161 320 
организационно управление 465 466 
организация на производството 129 
освобождаване от облагане 104 
освобождаване от такси 104 
осигурителна информация 488 
осигурително право 226 
осигуряване 41 42 258 
основни процеси 484 
ОСП 349 356 359 365 370 381 382 389 393 395 396 
ОСП на ЕС 336 356 359 382 395 
остатъчна стойност 28 
отворена търговия 216 
отговорност на производителя 166 
отговорност пред общество 166 
отличия 526 
отпадъци 354 
отчетна дейност 396 
отчитане на биологични активи 437 
отчитане на ДДС 434 
отчитане на дълготрайните активи 447 
отчитане на липси 456 
отчитане на приходи 438 
отчитане на сделки 225 
офериране 160 
оферти 160 230 
офертна информация 160 
офертна стойност 160 
офшорен бизнес 125 
офшорки 125 
офшорна фирма 125 
оцеляване 428 
оценка 69 136 230 
оценка на въздействието 351 
оценка на качеството 106 
оценка на процеси 399 
оценка на стойността 60 
пазар 30 252 
пазар на застраховки 265 
пазар на млечни продукти 377 
пазар на недвижима собственост 122 
пазар на труда 219 273 303 308 
пазар на услуги 109 
пазар на ценни книжа 57 71 
пазарен дял 183 
пазарен дял на потребителски стоки 190 
пазарен механизъм 129 
пазарен риск 74 76 388 
пазари 322 
пазарна икономика 38 
пазарна интеграция 85 
пазарна конкуренция 190 
пазарна стойност 4 
пазарна трансформация 128 
пазарни инструменти 76 388 
пазарни стратегии 190 
пазарни условия 190 
пазарно изследване 22 
пакет от мерки 342 
панелни изследвания 73 
панелни модели 73 
парабанкова система 45 
пари 62 63 
пари и образи 62 63 
паричен чек 47 
парична маса 58 
парична политика 151 
парична политика на Русия 151 
парична помощ 314 
парични потоци от инвестиционна дейност 116 
парични средства 444 
парично обезщетение 33 
парично обръщение 58 
парично-кредитен пазар 59 
парично-кредитна политика 46 51 64 
парникови газове 326 
пароли 235 
партии 15 
партньорски отношения 415 
партньорство 309 
патент 50 227 
патентен портфейл 50 
педагогика 8 271 272 
педагогическа психология 8 
педагогически системи 8 
пенсионно осигуряване 258 
персонал 461 
печат на търговеца 220 
печати 220 
печеливши стратегии 386 458 
пиар 191 
пивоварна индустрия 433 
пивоварна промишленост 433 
пивоварни 433 
пивоварни предприятия 425 433 
Питър Дракър 424 
план 287 
план за възстановяване 239 
планиране 143 412 
планиране на проекти 418 
платежен баланс 113 491 
платежна система 64 
платежни операции 235 
платежни услуги 235 
поведение 186 
поведение в бизнеса 13 
поведение и лидерство 13 
поведение на клиентите 492 
поведение на потребителите 185 
поведенческа икономика 128 
поведенческа теория 13 
поведенчески риск 429 
поверителност 429 
повишаване на ефективността 150 
подготовка за обучение 276 
подготовка на персонала 466 
подготовка на специалисти 282 
подобряване на качеството 150 
подобряване на обслужването 198 
подоходни данъци 103 
подоходно данъчно облагане 103 
подоходно облагане 96 442 451 
подпомагане 310 312 313 316 
подходът Лидер 384 
поздравление 510 513 
поземлена политика 158 
поземлена реформа 158 165 358 
поземлени отношения 165 
поземлени ресурси 9 
позициониране 187 
позициониране на бранд 187 
позициониране на продукта 189 
познание 7 
покупателна сила 40 
покупка на земя 399 
покупко-продажба 241 399 
пол 306 
полиграфически речник 427 
полиграфия 427 
политика 14 15 325 501 
политики в социалната сфера 146 
политическа икономия 21 
политически избори 15 
политически партии в България 15 
политическо поведение 15 
полове 306 
полски капиталов пазар 56 
Полша 310 366 
Португалия 310 
портфейл 72 
послания 467 
посткризисно развитие 54 
постоянство 13 
потенциал 22 
потенциал за развитие 397 
потребител 18 
потребители 155 233 
потребителска нагласа 155 
потребителски пазар 189 190 
потребителско кредитиране 45 
потребителско поведение 155 185 
потребление 151 375 
почивка 497 
права и задължения 41 222 
права на хора с увреждания 496 
права на човека 496 
правен режим 220 222 
правителствени дарения 96 
правна терминология 238 
правна уредба 93 
правни аспекти 218 219 224 225 247 249 254 396 490 
правни казуси 226 241 
правни норми 223 226 246 248 
правни отношения 103 
правни понятия 238 
правни сделки 234 
право 5 215 
право на ЕС 215 
право на собственост 339 399 
правоприемство 222 
практически аспекти 103 249 
практически казуси 95 
практическо обучение 282 
практическо ръководство 82 
превоз на пътници 495 
преговори 202 
предизвикателства 397 499 
предлагане 87 
предприемач 183 
предприемаческа дейност 192 348 
предприемаческа инициатива 338 
предприемачески подход 340 
предприемачество 137 139 348 
предприемачество в България 154 425 
предприемачество в малките предприятия 348 
предприятие 26 169 170 403 412 
предприятие с нестопанска цел 156 
презастрахователни посредници 260 
преки чуждестранни инвестиции 135 
прекратяване 248 
прекратяване на договор 42 
прекратяване на трудовия договор 42 
пренасяне на данъчни загуби 95 
пренасяне на загуба 95 
преотстъпен данък 96 451 
преотстъпен корпоративен данък 96 
преподаване 289 301 
преподаватели 1 290 508 517 
преработка 225 
преразпределение 21 
престиж 524 
преструктуриране на банките 239 
преструктуриране на селското стопанство 353 
прехвърляне 242 243 399 
преход 14 
прием 521 531 
прием във Вуз 521 
прием на студенти 521 
приложни програми 295 
принудителна безработица 20 
принципи 280 
приобщаващо образование 284 
приоритети 6 356 361 
природен газ 332 
природни рискове 398 
природни явления 448 
природно бедствие 134 398 
природозащита 374 
приспособяване на продажбите 185 
присъединяване на България към ЕС 353 
приходи в застраховането 270 
приходи в застрахователните предприятия 270 
приходи от лихви 438 
приходи от продажби 261 
приходи от туризъм 503 
приходи от услуги 438 
причини за кризата 24 
проблеми 27 34 91 288 332 403 
проблеми на образованието 288 
прогнозиране 106 
прогнозни разчети 60 
програма 39 325 
програма за развитие 38 
Програма за развитие на селските райони 363 364 384 
програма Леонардо да Винчи 274 
програма на ООН за развитие 38 325 
програмен бюджет 77 
програми 463 
програми за лоялност 145 
програми за обучение 463 
програми за развитие на човешките ресурси 463 
продажба на земя 399 
продажби 185 
продажби по Интернет 223 
продоволствена политика 355 
продоволствена сигурност 355 
продоволствени ресурси 167 
продуктивност 369 
продуктови стратегии 190 
продължаващо образование 279 296 
продължителност на живота 19 
проект 320 469 470 
проект HE-LEO 289 
проектен екип 432 
проектен мениджмънт 412 418 432 504 
проектен мениджър 432 
проектен подход 472 
проекти 295 
проекти във висшето образование 537 
проектиране 493 
проектна среда 504 
проектни комуникации 432 
проектно управление 274 
производителност 369 371 
производителност на труда 369 
производствен потенциал 169 
производствено предприятие 88 
производство 135 
производство на автомобили 123 
производство на биопродукти 343 
производство на масла 362 
производство на мед 357 400 
производство на месо 375 
производство на пшеница 367 
производство на селскостопанска продукция 386 
производство на храни 393 
производство по несъстоятелност 224 228 
промишлена организация 27 
промишлена политика 123 168 
промишленост 153 335 
промоции 185 
пространствено планиране 23 
пространствено развитие 23 142 
протеинови култури 368 
протекционизъм 211 
противодействие на корупцията 137 
противопоставяне 8 
професионална компетентност 260 
професионална подготовка 297 
професионална реализация 294 
професионални съюзи 157 
професионално образование 277 279 
професионално обучение 274 
профил на мениджъра 410 411 
процес 26 
ПРСР 341 342 364 402 
птицевъдна продукция 374 
птицевъдство 374 
публичен дълг 79 
публичен сектор 340 
публична дипломация 209 
публични дружества 60 
публични компании 87 
публични организации 340 
публични финанси 44 
публично-частни партньорства 230 340 
пчеларство 336 349 357 400 
пчелен мед 400 
пчелни продукти 400 
пчелни семейства 400 
ПЧИ 135 500 
ПЧП 340 
пшеница 367 
пъблик рилейшънс 433 
пътна мрежа 197 
пътникопотоци 197 
пътнически превози 495 
пътнически транспорт 495 
работа за студенти 41 
работна заплата 35 
работни места 374 
раждаемост 34 
развити европейски страни 534 
развити страни 54 
развитие 35 142 214 463 493 495 497 499 
развитие на земеделието 359 
развитие на икономиката 35 
развитие на образованието 317 
развитие на организацията 161 
развитие на предприятието 119 
развитие на проектната дейност 489 
развитие на регионите 138 142 
развитие на селските райони 138 336 341 342 344 348 351 359 365 382 383 384 390 393 395 
развитие на селското стопанство 364 369 371 376 
развитие на социален капитал 359 
развитие на туризма 493 495 496 
развитие на човешките ресурси 279 320 463 469 470 
развитие на човешкия капитал 460 462 
разкриване на престъпления 427 
размита логика 60 
размяна на активи 455 
разпределение на дохода 162 
разпределение на ресурсите 474 
разпространение на информация 80 
разсрочено плащане 438 
разход 47 
разходен подход 434 
разходи за образование 44 316 
разходи за опазване на околната среда 354 
разходи за реализация 486 
разходи на труд 371 
разходи по продажби 454 
рамков договор 241 
растениевъдство 361 368 385 
растения 368 
растителни биотехнологии 368 
рационалност 5 
реализация на проекти 182 
реална икономика 58 
ревизирано лице 107 
регион 65 
регионален анализ 139 
регионален пазар 45 
регионален туризъм 502 
регионализация 22 
регионална банкова система 203 
регионална власт 139 
регионална икономика 139 
регионална политика 140 142 143 213 214 
регионална политика на България 213 
регионална политика на ЕС 213 214 
регионални аспекти 70 214 381 
регионални банки 45 
регионални клъстери 133 
регионални системи 133 502 
регионални финанси 267 
регионално планиране 140 
регионално развитие 140 143 
регионално управление 143 
региони 141 
регистрация в НАП 41 
регистрация по ЗДДС 99 
регистриране на едноличен търговец 99 
регистър 188 
регламентация 94 
регламенти на ЕС 253 
регресионен анализ 84 216 399 
регулаторни мерки 331 
регулации 233 
регулиране 333 
резерв 111 
резервна валута 200 
резервни пари 58 
резервни части 252 
резултат 255 
реиндустриализация 25 126 127 
рейтинг 318 
рейтинг на вузовете 318 
рейтингова система 294 318 
реклама 187 191 433 
рекламни инструменти 186 
рекламни спотове 186 
реколта 268 
ректор 511 514 528 
релевантна информация 116 
религиозен туризъм 497 
религия 497 
рента 28 392 499 
рентабилност 110 371 
ресторантьорство 498 
ресурсно осигуряване 2 
реторика 506 
реформа 75 201 314 
реформа в администрацията 146 
реформи 121 356 
реформи в образованието 308 
реформи в селското стопанство 356 
речева комуникация 307 
речеви етикет 307 
решения на Върховния касационен съд 229 
риба и рибни продукти 366 394 
риби 366 
рибно стопанство 366 394 
риск 34 54 125 
риск в бизнеса 428 
риск мениджмънт 266 418 427 428 
риск от наводнения 398 
риск-мениджмънт 125 
рискове 429 
рискови активи 74 
розова индустрия 188 
розово масло 188 
розопроизводство 188 
Румъния 310 
Русия 1 23 24 45 46 64 65 77 113 141 151 152 153 167 203 204 209 212 255 263 267 512 518 
Русия - ЕС 211 
руска икономика 24 
руски университети 518 
руско гражданско управление 256 
русофили 212 
ръководител на вътрешния одит 458 
СА 2 9 10 12 17 19 116 117 120 154 159 162 163 164 168 171 174 175 176 178 217 220 222 223 224 225 259 260 278 279 290 320 322 324 328 340 341 343 344 346 347 349 351 352 353 354 355 357 358 380 382 383 384 387 391 392 393 394 396 397 400 402 404 407 425 426 430 440 453 454 455 457 460 464 468 469 470 490 507 509 511 517 527 540 
СА докторант 122 218 254 337 338 348 389 443 
СА студент 43 294 342 356 
САЩ 34 59 202 
САЩ и Европа 202 
сборник 10 11 12 178 257 276 290 328 462 
сборник доклади 6 19 20 43 44 122 157 158 159 177 179 218 219 254 260 271 272 273 274 275 277 278 279 280 289 291 292 293 295 296 297 299 300 301 302 303 304 305 306 307 309 321 323 324 336 337 338 339 340 341 342 343 344 346 347 348 349 350 351 353 354 355 356 357 358 359 381 382 383 384 388 389 390 391 393 394 395 396 398 399 400 402 404 405 408 435 436 454 455 461 490 506 508 
сборник доклади от конференция 6 19 20 44 177 179 219 271 272 273 274 275 277 278 279 280 289 291 292 293 295 296 297 299 300 301 302 303 304 305 306 307 309 321 324 402 404 405 408 435 461 490 506 508 
сборник научни разработки 5 7 16 17 18 121 168 175 217 220 221 222 223 224 225 226 227 294 322 402 404 406 407 457 460 490 
сборник научни трудове 43 122 157 158 159 218 254 260 323 436 
сборник с доклади 5 7 16 17 18 121 168 175 217 220 221 222 223 224 225 226 227 294 322 406 407 457 460 
Светлозар Калчев 529 
световен застрахователен пазар 262 
световен пазар 373 
световна валутна система 200 
световна икономика 210 
световна икономическа криза 24 201 212 
световна криза 24 
световна финансова криза 201 
свинско месо 375 
свищовски деятели 508 
свобода 1 
свободна търговия 202 
сделки 231 
сделки с недвижими имоти 231 
сделки с права 93 
себестойност 332 
Северна Ирландия 313 
сегментация на бизнеса 489 
секторен анализ 252 
секюритизация 78 
селекционен метод 191 
селски общини 138 
селски район 383 
селски райони 171 341 342 344 357 359 382 384 390 393 396 
селски райони в България 341 357 381 
селски региони 350 382 
селски туризъм 344 350 
селско население 381 
селско стопанска политика 345 351 352 361 383 
селско стопанство 167 347 351 354 358 361 362 364 365 366 369 370 371 374 376 454 
селско стопанство в България 352 380 381 
селско стопанство на Китай 167 
селско стопанство на Украйна 350 
селскостопанска дейност 437 454 
селскостопанска заетост 358 
селскостопанска политика 393 
селскостопанска продукция 176 347 454 
селскостопански животни 370 
селскостопански отпадъци 354 
селскостопански пазар 373 
селскостопански предприятия 343 
селскостопански производители 356 
селскостопански риск 268 
селскостопански сектор 346 
селскостопански стоки 174 353 
селскостопанско застраховане 268 
селскостопанско производство 373 393 
селскостопанско счетоводство 454 455 
семеен бизнес 428 
семеен бюджет 11 
семейна икономика 11 
семейна политика 11 
семейна фирма 428 
семейни добавки 312 
семейни предприятия 428 
семейни ферми 378 379 
семейно стопанство 379 
семейства 11 
семейство 6 
семинари 285 
сенчесто банкиране 48 
СЕС 215 
сигурност 429 
сигурност на информацията 485 
синдик 251 
синдикати 20 
синергични връзки 343 
синхронизиране 216 
система за висше образование 297 
система за електронно плащане 477 
система за контрол 90 
система за управление 255 403 
система от показатели 88 
системи за управление на качеството 291 
слабо развити региони 214 
следдипломно обучение 276 
сливания и поглъщания 71 
Словакия 310 
Словения 310 
слово 528 
слънчоглед 373 
смесена икономика 131 
СНГ 64 
собствен капитал 110 
собствен ресурс 147 
собствени активи 147 
собственост 122 399 
софтуерни приложения 481 
софтуерни решения 481 
софтуерно осигуряване 481 
социален аспект 121 
социален ефект 472 
социален капитал 128 161 299 359 460 
социален продукт 120 
социален процес 120 
социализация 484 
социална защита 219 
социална компетентност 299 
социална мрежа 299 
социална отговорност 37 120 345 
социална педагогика 303 
социална политика 299 313 
социална работа 273 
социална сигурност 329 
социална статистика 10 
социална структура 167 
социална сфера 359 
социални аспекти 328 
социални дейности 303 
социални мрежи 468 472 
социални науки 294 322 
социални системи 312 
социални слоеве 319 
социални услуги 10 
социално значими блага 29 
социално неравенство 319 
социално осигуряване 33 226 258 329 
социално познание 299 
социално равнище 255 
социално слаби 426 
социално-икономическо развитие 10 142 143 255 
социология 12 406 
социум 22 
соцологическо изследване 12 
СПА индустрия 500 
СПА туризъм 500 505 
СПА услуги 500 
спедиторска дейност 196 
спедиторска фирма 97 
спедиторски услуги 97 
спедиция 195 
спедиция на товари 97 
спекулативни финанси 68 
специализация на кадрите 426 
специализирано професионално обучение 282 
специалисти по икономика 537 
специална педагогика 284 
специални образователни потребности 284 
специалност Туризъм 296 
специалности 303 536 
списание на БИД 159 
споделяне на разходите 316 
спортен туризъм 172 
справедлива стойност 454 
СПТ 210 
сравнителен анализ 49 169 470 
средиземноморска търговия 362 
Средиземноморския регион 362 
средства за висшето образование 276 
срок на договор 41 
СС 16 455 
СС 41 437 454 
ставка 46 
стандарт 200 
стандарти 406 
стандарти за оценяване 60 
стареене 34 
стареене на населението 34 
старост 34 
статистика 10 184 536 
статистическа практика 10 
статистически аспекти 328 
статистически данни 206 308 
статичен анализ 117 
стипендианти 533 
стипендии 310 311 312 313 314 315 533 
СТО 208 
стойност 60 61 119 
стойностна оценка 119 
Стопанска академия 290 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 
стопанска история 157 158 159 168 
стопанска камара 157 
стопанска политика 158 168 
стохастичини параметри 112 
страни в ЕС 37 
страни от Европейския съюз 37 
страни-партньори 365 
страни-членки на ЕС 37 84 216 
страните в Европа 37 
страните на ЕС 37 84 
страните на ЕС-27 84 
стратегии 459 
стратегии за развитие 288 
стратегии за усъвършенстване 198 
стратегии на организацията 422 
стратегически връзки 458 
стратегически изисквания 288 
стратегически мениджмънт 403 
стратегически фактори 364 
стратегически цели 213 
стратегическо планиране 214 
стратегическо развитие 126 
стратегическо управление 461 462 
стратегия 168 205 
стратегия за развитие 168 
строителен бизнес 122 
строителен сектор 36 
строително предприятие 450 
строително счетоводство 450 
строителство 76 
структура на производството 162 
структуриране 164 
студент 290 
студенти 282 299 305 308 310 311 312 313 314 315 316 317 506 517 520 530 
студенти по икономика 324 526 
студентска мобилност 315 317 
студентска научна разработка 530 
студентска научна сесия 523 530 539 
студентски заеми 315 316 
студентски кредити 313 
студентски програми 312 
студентски такси 316 
студентски труд 312 
студентско кредитиране 314 315 
суапова сделка 388 
субективно право 339 
субсидии 268 341 
субсидии в земеделието 336 372 
субсидии за производителите 361 
субсидиране 315 385 
суверенна демокрация 212 
СУК 406 
сходни активи 455 
счетоводна информационна система 441 
счетоводна наука 435 
счетоводна отчетност 438 439 443 449 450 454 456 
счетоводна практика 442 
счетоводни аспекти 224 440 
счетоводни записвания 439 443 445 446 447 449 456 
счетоводни отчети 447 456 
счетоводни отчети на фирмата 447 449 
счетоводни системи 441 
счетоводни сметки 162 
счетоводни способи 453 
счетоводни стандарти 453 
счетоводно отчитане 453 455 
счетоводно отчитане в аграрния сектор 396 
счетоводно приключване 451 
счетоводно третиране 101 
счетоводно-отчетен процес 439 
счетоводство 401 434 436 438 439 440 441 443 445 446 447 449 450 452 456 
счетоводство и одит 445 446 
събиране на вземания 244 
съвместни политики 3 423 
съвременна история 14 
съвременна политика 14 
съдебни спорове 233 
съпротива към промяна 465 466 
съпротива на кадрите 465 
Сърбия 205 
състезание по плуване 538 
състезания 538 
състезателна дейност 538 
сътрудничество 144 209 
съхранение на данни 483 
съхраняване на знания 387 
същност 89 286 422 
такси 310 316 
такси за битови отпадъци 104 
таланти 311 
таргетиране 51 
таргетиране на инфлацията 46 51 59 
ТВ кохеренция 85 
творчество 1 
творчество в работата 281 
темп на нарастване 174 
темп на растеж 84 
теоретична икономика 129 
теория 286 
теория на аргументацията 506 
теория на възпитанието 271 
теория на решенията 5 
теория на счетоводството 436 
териториална икономика 143 
териториална интеграция 143 
тестване 423 
тестване на продуктите 423 
тестове 423 
техническа осигуреност 389 
технически парк 389 
технологии в бизнеса 199 
технологиите Big Data 483 
технологични решения 199 
технологични системи 199 
технологични тенденции 199 
ТЗ 221 238 
ТИК 157 
Тома Пикети 21 
ТОП 50 186 
топлинна енергия 335 
Тофлър, Алвин 18 
точката на продажба 361 
транзакционни разходи 129 
Трансатлантически алианс 208 
трансатлантически отношения 202 208 
трансатлантически пазари 202 
транснационални компании 211 
транспорт 495 
транспортни коридори 197 
транспортни коридори на Европа 197 
транспортни модели 197 
транспортни планове 197 
транспортни проекти 197 
транспортни услуги 97 
трансфер на знания 295 
трансформационни процеси 441 
труд 37 
трудов договор 41 
трудов пазар 20 37 305 
трудов пазар в България 37 
трудова дейност 12 226 
трудова заетост 206 381 
трудова заетост в селското стопанство 358 381 
трудови злополуки 39 
трудови отношения 37 
трудови правоотношения 105 
трудово възнаграждение 37 
трудово право 226 
трудово правоотношение 226 
ТТИП 202 208 
туризъм 171 172 173 318 344 490 491 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 515 
туризъм в света 495 
туристическа агентска дейност 494 
туристическа безопасност 502 
туристическа дейност 173 344 491 497 499 504 
туристическа дестинация 497 
туристическа индустрия 499 502 505 
туристическа политика 491 497 499 
туристическа рента 499 
туристическа система 497 
туристически атракции 171 
туристически бизнес 494 499 
туристически бизнес в България 171 
туристически дестинации 492 497 
туристически информационни системи 505 
туристически пазар 505 
туристически предприятия 173 
туристически продукт 498 502 504 
туристически пътувания 501 
туристически райони 172 
туристически региони 503 
туристически услуги 490 
туроператори 492 
туроператорска дейност 492 
турска икономика 121 
Турция 121 
търговец 220 
търговия 176 515 
търговия на дребно 175 
търговия на ЕС 216 
търговия на САЩ 114 
търговия на финансовите пазари 80 
търговия по интернет 235 
търговия с акции 80 
търговия с валута 114 
търговска банка 56 
търговска марка 182 
търговска несъстоятелност 228 
търговска продажба 223 
търговска сделка 238 
търговски баланс 79 
търговски банки 49 73 
търговски вериги 175 
търговски договор 241 
търговски книги 251 
търговски отношения 204 208 211 241 
търговски регистър 220 
търговски сделки 43 231 
търговски споразумения 208 
търговско салдо 174 
търговско-индустриални камари в България 157 
търговско-правни знания 238 
тържества 528 
удовлетвореност 178 
удовлетвореност и лоялност 178 
удовлетвореност на клиента 178 472 
уеб сървър 487 
уелнес туризъм 505 
уикиномика 156 
умение да ръководиш 458 
умствен труд 1 
Унгария 310 
университет 309 518 
университети 1 283 294 295 321 
университети и бизнес 309 
университетски програми 408 
университетско образование 273 287 319 
университетско обучение 313 
управление 86 403 404 406 
управление на бюджета 53 
управление на висше училище 302 
управление на екип 466 
управление на знанията 387 
управление на капитала във фирмата 449 
управление на качеството 274 291 304 406 
управление на клъстерите 418 
управление на компетенциите 461 
управление на комуникациите 432 
управление на конфликти 466 
управление на отраслите 332 
управление на очакванията 54 
управление на пазара 183 
управление на персонала 461 462 
управление на предприятието 403 
управление на природните ресурси 398 
управление на природните рискове 398 
управление на продажбите 185 
управление на проекти 341 412 418 432 504 
управление на проектния екип 432 
управление на ресурсите 9 
управление на риска 53 388 398 429 
управление на риска в земеделието 388 
управление на риска във фирмата 428 
управление на университети 321 
управление на финансовите резултати 73 
управление на човешки ресурси 465 466 
управление на човешките ресурси 408 461 
управленски процедури 287 
управленски процеси 403 
управленски решения 435 
управленски умения 504 
управленско въздействие 255 
управленско общуване 407 
управляващ екип 274 
управляема среда 482 
урбанистика 23 
урбанистично развитие 23 
условия на криза 215 352 
условия на труд 1 36 
успешни компании 417 
успешни лидери 413 
успешни практики 417 
успешно управление 417 
устойчив мениджмънт 430 
устойчив туризъм 344 
устойчиво развитие 65 344 345 359 379 
устойчиво развитие в туризма 492 
устойчиво управление 398 
учебен процес 516 
учебен процес СА 514 
учебна година 514 
учене 285 435 
учене през целия живот 271 277 279 
училище 272 
фактори 26 53 
фактори за успех 133 
фалит 108 
фамилно стопанство 378 379 
ФГВБ 108 
федерален бюджет 106 
фейсбук активност 472 
фейсбук страница 472 
феминизация 306 
фермери 360 
фермерска организация 393 
фермерски бизнес 360 
фермерски икономически отношения 360 
фермерско земеделие 378 
фермерство 363 378 379 
физически риск 429 
философия на икономиката 16 
философия на образованието 286 
философия на психологията 8 
философия на управлението 406 407 
философски проблеми 8 
финанси 82 84 91 
финансиране 87 257 283 329 
финансиране на аграрния бизнес 389 
финансиране на агробизнеса 389 
финансиране на висшето образование 316 
финансиране на здравеопазването 329 
финансиране на земеделието 96 372 389 396 
финансиране на образованието 44 312 313 315 
финансиране на обучение 319 
финансиране на социалната дейност 257 
финансиране на университетите 283 
финансиране на фирмата 87 
финансиране от европейски фондове 257 434 
финансиране от ЕС 257 434 
финансов анализ 68 
финансов анализ на фирмата 60 
финансов институт 50 
финансов капитал 21 
финансов контрол 412 
финансов мениджмънт 44 76 
финансов отчет 452 
финансов пазар 59 109 
финансов сектор 478 
финансова грамотност 70 
финансова ефективност 116 
финансова индустрия 50 
финансова интеграция 216 
финансова криза 84 
финансова рамка 395 
финансова система 54 
финансова схема 93 
финансова устойчивост 69 
финансови институции 478 
финансови конгломерати 86 
финансови организации 70 
финансови отчети 60 
финансови пазари 80 81 
финансови резултати 73 452 
финансови ресурси 474 
финансови средства 329 426 
финансови услуги 50 
финансово обезпечение 250 
финансово подпомагане 311 313 315 
финансово сътрудничество 82 
финансово управление 93 
финансово-кредитна система 178 
финансово-кредитни институции 178 
финансово-стопанска дейност 52 
Финландия 310 365 
фирмен мениджмънт 430 
фирмени подходи 180 
фирмено разузнаване 480 
фирми 27 
фискален мултипликатор 79 
фискална политика 79 91 
фискални стимули 79 
фонд за гарантиране на влоговете 86 108 
фондации 311 
фондов пазар 68 80 
фондови борси 83 
фондови пазари 85 
форма на собственост 49 
формиране на дохода 162 
форуърдна сделка 388 
Фрайбургска школа 32 
Франсоа Кене 131 
Франция 310 314 365 
франчайз 338 
франчайз обекти 338 
франчайзинг 218 338 
франчайзинг в България 218 
франчайзингов договор 218 
Фредерик Тейлър 424 
фючърсна сделка 76 388 
хазартен туризъм 172 
хаос 22 
Хари Брейвърман 424 
Харта на основните права на ЕС 496 
хеджиране 76 
хора с увреждания 219 299 496 
хоризонтален анализ 52 
хотел 192 
хотели 192 
хотелиерска дейност 183 184 192 
хотелиерски бизнес 183 184 192 
хотелиерски пазар 183 184 
хотелиерски предприятия 184 
хотелиерство 498 
хранене 498 
хуманистична промяна 407 
Хърватия 310 315 
цедент 243 
целеви програми 75 
цели 39 
цели за развитие 39 462 
цели и стратегии 39 462 
цена 58 
цена на капитала 147 
цена на придобиване 443 
цена на продуктите 155 
цени на акции 80 
цени на пшеница 367 
цени на услугите 431 
ценни книги 245 
ценни книжа 47 82 245 
ценни книжа в България 82 250 
ценности 7 
ценностна система 7 
ценностна философия 7 
ценови риск 388 
ценообразуване 27 67 
ценообразуващи фактори 80 
централна банка 46 54 
централни райони в България 143 
цесионен договор 242 243 244 
цесионер 243 
цесия 240 242 243 244 
цивилизации 212 
цифровизация 477 
цифровизирана икономика 477 
цифрово неравенство 17 
църква и политика 14 
частен сектор 340 
частна инициатива 118 
частна собственост 31 
частни инвестиции 118 
частни университети 302 
частни фирми 428 
чек 47 
Чехия 310 
член-кооператор 247 
член-кооператори 247 248 
членство 247 248 
човек 18 
човешки капитал 128 152 460 462 
човешки ресурси 257 279 460 461 463 
човешки фактор 459 464 465 
човешки ценности 7 
човешко развитие 19 
чужд език 301 306 
чуждестранна валута 78 
чуждестранни студенти 301 
чуждестранни студенти по икономика 301 
чужди езици 508 
чужди инвестиции 123 
чужди капитали 56 
чуждоезиково обучение 306 
Швейцария 378 508 
Швеция 310 
шистов газ 332 
шокове в икономиката 59 
щатска икономика 114 
щета 448 
юбилейна годишнина 540 
юбилейна международна научнопрактическа конференция 2 9 116 117 138 154 162 163 164 171 174 176 259 352 380 387 392 397 425 426 430 453 468 507 509 
юбилейна научна конференция 301 307 506 508 
юбилейна научнопрактическа конференция 336 337 338 339 340 341 342 343 344 346 347 348 349 350 351 353 354 355 356 357 358 359 381 382 383 384 388 389 390 391 393 394 395 396 398 399 400 454 455 
юбилейни тържества 519 
Югославия 205 
юридически решения 5 
Япония 34 
30 години катедра Аграрна икономика 336 337 338 339 340 341 342 343 344 346 347 348 349 350 351 353 354 355 356 357 358 359 381 382 383 384 388 389 390 391 393 394 395 396 398 399 400 454 455 509 510 513 516 519 529 540 
3D Secure 235 
BI проекти 486 
BI решения 486 
Bi система 486 
Bitcoin 68 
BPM 489 
BPM продукти 489 
BPM решения 489 
CSR 494 
E-Learning 293 
log файл 487 
QFD 291 
SDN технология 481 
SWOT матрица 364 
Twitter 68 
VaR анализ 79 
Web 2. 0 293