НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 1 -

Сп П 324

Димчев, Александър.  Мисия на библиотеките в полза на неформалното образование в контекста на глобални и локални трансформации? / Александър Димчев. // Педагогика, 2014, N 7, с. 1078-1099. 

  

Сист. No: 57727

Организации. Асоциации. Федерации. Фондации. Съюзи

- 2 -

Сп В 83 Э

Андреященко, Е. и др.  К вопросу о методологии анализа картельных соглашений / Е. Андреященко, А. Заздравных. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 9, с. 53-64. 

  

Сист. No: 57706

- 3 -

Сп И 36 Вн

Кралева, Ваня.  Структурни варианти при дефиниране границите на нестопанския сектор / Ваня Кралева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 3, с. 124-134. 

  

Сист. No: 57558

ФИЛОСОФИЯ

- 4 -

Сп Г 62 Сп

Абаджиева-Чалъкова, Зоя.  Теории за развитието като концептуална основа на социалната работа с младежи с нарушения в личностното поведение / Зоя Абаджиева-Чалъкова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2013, с. 177-200. 

  

Сист. No: 57429

- 5 -

Сп С 547

Бенямин, Валтер и др.  Капитализмът като религия / Валтер Бенямин ; Прев. от нем. Светла Маринова. // Социологически проблеми, VI, 2014, N 1-2, с. 8-10. 

  

Сист. No: 57387

- 6 -

Сп С 547

Йотов, Стилиян.  Постсекуларност и етика на ангажираността / Стилиян Йотов. // Социологически проблеми, VI, 2014, N 1-2, с. 63-80. 

  

Сист. No: 57389

- 7 -

Сп С 547

Фойгт, Фридеман.  Религията в публичните дебати. Примерът на биоетиката / Фридеман Фойгт ; Прев. от нем. Теодора Карамелска. // Социологически проблеми, VI, 2014, N 1-2, с. 97-115. 

  

Сист. No: 57397

- 8 -

Сп С 547

Юджи, Нишияма и др.  Честността на хуманитаристиката в лицето на катастрофата (Енергетиката след Фукушима) / Нишияма Юджи ; Прев. от англ. Дарин Тенев. // Социологически проблеми, VI, 2014, N 1-2, с. 221-236. 

  

Сист. No: 57401

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 9 -

Сп П 89 тп

Кузнецова, Юлия.  Социальные иновации в России и за рубежом: сравнительный анализ / Юлия Кузнецова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 6, с. 33-37. 

  

Сист. No: 57043

- 10 -

Сп И 503 и

Шопов, Георги.  Стратегическо планиране на държавната политика за хора с увреждания в България / Георги Шопов. // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 1, с. 148-183. 

  

Сист. No: 57057

Статистика

- 11 -

45499

Ангелова, Поля.  Аграрната статистика в България - история и съвременност / Поля Ангелова. // Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 81-85. 

  

Сист. No: 57447

- 12 -

45499

Васькив, Степан.  Трансграничная статистика в системе европейской региональной статистики: опыт для Украины / Степан Васькив. // Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 165-169. 

  

Сист. No: 57466

- 13 -

45499

Иванов, Любомир.  Един поглед върху съдаржанието и особеностите на понятието "екстремално значение" / Любомир Иванов. // Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 123-129. 

  

Сист. No: 57456

- 14 -

45499

Ламбова, Маргарита.  Дискусионни моменти при преподаването на "Статистически заключения" в България / Маргарита Ламбова. // Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 117-122. 

  

Сист. No: 57454

- 15 -

45499

Любенов, Любомир Василев.  Обучението по статистически софтуер в приложните изследвания / Любомир Василев Любенов. // Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 130-133. 

  

Сист. No: 57457

- 16 -

45499

Петков, Пламен.  Възможности на софтуерния продукт Gretl при обучение на студенти по статистика / Пламен Петков. // Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 134-139. 

  

Сист. No: 57461

- 17 -

45499

Сажин, Ю. В.  Статистические методы комплексного анализа произвадственных процессов и контроля качества продукции / Ю. В. Сажин. // Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 69-80. 

  

Сист. No: 57443

- 18 -

45499

Славева, Красимира.  Информационното осигуряване на стратегия "Европа 2020" - предизвикателство пред националната и европейската статистическа система / Красимира Славева. // Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 86-90. 

  

Сист. No: 57448

- 19 -

45499

Стоянова, Ваня.  Прогнозиране на потребителските разходи / Ваня Стоянова. // Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 189-192. 

  

Сист. No: 57468

- 20 -

45499

Хаджиев, Веселин.  Номограмите в медицинските изследвания / Веселин Хаджиев. // Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 109-116. 

  

Сист. No: 57450

- 21 -

Сп Г 62 а

Вълчева, Боряна Стоянова.  Статистически анализ на осигуреността на населението с жилища - регионални аспекти / Боряна Стоянова Вълчева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 208-225. 

  

Сист. No: 57494

- 22 -

Сп Г 62 а

Върбанов, Тихомир.  Информационно осигуряване на статистическото изследване на безработицата - организация, методология и проблеми / Тихомир Върбанов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 171-190. 

  

Сист. No: 57484

- 23 -

Сп Ф 53 кс

Ивлева, Н. В. и др.  Прогнозирование инвестиций в экономику России на основе применения методов и показателей стратегического анализа / Н. В. Ивлева, О. О. Комаревцева. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 36, с. 29-36. 

  

Сист. No: 57685

Демография и население

- 24 -

Сп Г 62 Сб

Вакова, Зорница и др.  Как да изхраним 9 млрд. души? / Зорница Вакова, Георги Бърдаров. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2013, с. 301-316. 

  

Сист. No: 57302

- 25 -

Сп Г 62 а

Маркова, Диана Иванова.  Статистически анализ на демографските процеси в България в регионален аспект за периода 2000-2012 г. / Диана Иванова Маркова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 291-310. 

  

Сист. No: 57516

- 26 -

Сп А 582

Анастасова-Чопева, Минка.  Прогнозни очаквания за числеността на селското население до 2020 г. по райони на планиране / Минка Анастасова-Чопева. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 3, с. 43-57. 

  

Сист. No: 57172

Демографска политика

- 27 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Петрова, Мария П.  Произходът на Семейния кодекс на Република България и Семейния кодекс на Република Украйна / Мария П. Петрова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2013, с.141-150. 

  

Сист. No: 57421

Социология

- 28 -

Сп Г 62 Св

Зафирова, Цвета.  Индустриите в културата и устойчивото развитие на съвременните общини / Цвета Зафирова. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2014, с. 81-124. 

  

Сист. No: 57605

- 29 -

Сп В 83 Э

Авраамова, Е. и др.  О причинах воспроизводства социально-экономического неравенства: что показывает руесурстый подход? / Е. Авраамова, Т. Малева. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 7, с. 144-160. 

  

Сист. No: 57385

- 30 -

Сп С 547

Ганева, Калина.  "Сирийската криза" в България или как Facebook конституира граждански обединения / Калина Ганева. // Социологически проблеми, VI, 2014, N 1-2, с. 261-275. 

  

Сист. No: 57412

- 31 -

Сп С 547

Гончарова, Галина ш др.  Социализмът в биографичен контекст: религиозната перспектива към близкото минало в България и Румъния / Галина Гончарова, Теодора Карамелска. // Социологически проблеми, VI, 2014, N 1-2, с. 196-220. 

  

Сист. No: 57399

- 32 -

Сп С 547

Иванов, Мартин Й.  Зелената енергия в България - предизвикателства пред нейното развитие / Мартин Й. Иванов. // Социологически проблеми, VI, 2014, N 1-2, с. 237-260. 

  

Сист. No: 57408

- 33 -

Сп В 83 Э

Сидорина, Т.  Множественность подходов к типологии государства всеобщего благосъстояния / Т. Сидорина. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 8, с. 122-139. 

  

Сист. No: 57354

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 34 -

Сп И 36 Вн

Илиев, Йосиф.  Лидерството на човешкия фактор - стратегическа задача пред индустриалните организации / Йосиф Илиев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 4, с. 7-19. 

  

Сист. No: 57560

Корупция

- 35 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Ковачева, Галина.  Феноменът корпоративна престъпност - предизвикателство пред правната теория и практика / Галина Ковачева. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2013, с. 98-102. 

  

Сист. No: 57419

Икономика. Икономически науки

- 36 -

45499

Димитрова, Весела.  Приложение на иконометричните методи за изследване на влиянието на външния дълг на България върху икономическия и растеж / Весела Димитрова. // Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 176-183. 

  

Сист. No: 57467

- 37 -

45499

Капитанов, Константин.  Динамика на преките чуждестранни инвестиции в България за периода 2000-2012 г. / Константин Капитанов. // Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 225-228. 

  

Сист. No: 57483

- 38 -

45499

Карадимова, Димитрия Кирчева.  Структурни промени в държавните разходи при криза / Димитрия Кирчева Карадимова. // Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 193-199. 

  

Сист. No: 57469

- 39 -

45499

Найденов, Георги и др.  Динамика на ефективността на българската "социалистическа" държавна собственост / Георги Найденов, Калоян Харалампиев. // Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 240-244. 

  

Сист. No: 57490

- 40 -

45499

Червенски, Георги.  Иконометрично моделиране на циклечността на крайното потребление на домакинствата и безработицата в България с биспектрален анализ / Георги Червенски. // Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 217-224. 

  

Сист. No: 57473

- 41 -

В Н 25 к

Пикети, Тома.  Капиталът през XI век / Тома Пикети ; Прев. от фр. Димитър Божков. // Култура, LVIII, N 34, 17 окт. 2014, с. 10-11. 

  

Сист. No: 57608

- 42 -

Сп Г 62 Св

Денева, Анета и др.  Индустриалната политика на съвременна Европа / Анета Денева, Венета Христова, Искра Пантелеева. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2014, с. 31-80. 

  

Сист. No: 57604

- 43 -

Сп В 83 Э

Голиченко, О.  Национальная инновационная система: от концепции к методологии исследования / О. Голиченко. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 7, с. 35-50. 

  

Сист. No: 57374

- 44 -

Сп В 83 Э

Гонтмахер, Е.  Российское население в период экономических трудностей: пределы приспособляемости / Е. Гонтмахер. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 8, с. 140-150. 

  

Сист. No: 57356

- 45 -

Сп Ф 703

Илиева, Лучия.  Европроектите - проблеми, предизвикателства и нови възможности / Лучия Илиева. // Фондове Програми Проекти, VII, 2014, N 7, с. 6-9. 

  

Сист. No: 57613

- 46 -

Сп Ф 53 кс

Малиновская, О. В. и др.  Форсайт как технология стратегического планирования и управления / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 32, с. 2-13. 

  

Сист. No: 57522

- 47 -

Сп В 83 Э

Миланович, Б.  Возвращение "патримониального капитализма" (О книге Томаса Пикетти "Капитал в двадцать первом веке") / Б. Миланович. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 9, с. 127-144. 

  

Сист. No: 57712

- 48 -

Сп И 36 Вн

Михайлов, Пеню.  Всяка теория е незавършена и подлежи на развитие / Пеню Михайлов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 3, с. 34-46. 

  

Сист. No: 57541

- 49 -

Сп Ф 53 кс

Салихова, И. С. и др.  Феномен лидерского капитала в экономике корпоративных знаний / И. С. Салихова, Д. А. Антипова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 35, с. 51-61. 

  

Сист. No: 57682

- 50 -

Сп Ф 53 кс

Симонова, Л. М. и др.  Нновационно-инвестиционный инструмент ПАММ-счет. разработка рекомендаций по формированию инвестицонного портфеля / Л. М. Симонова, А. А. Тимофеев. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 29, с. 34-38. 

  

Сист. No: 57305

- 51 -

Сп В 83 Э

Теплых, Г.  Анализ инновационной деятельности фирм в рамках CDM подхода / Г. Теплых. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 7, с. 51-65. 

  

Сист. No: 57376

- 52 -

Сп Ф 53 кс

Федорова, Е. А. и др.  Влияние уровня развития региона на производительность труда компаний с прямыми иностранными инвестициями / Е. А. Федорова, С. Р. Древинг. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 36, с. 22-28. 

  

Сист. No: 57684

- 53 -

Сп Ф 53 кс

Чалдаева, Л. А. и др.  Модель обратной связи и ее использование для описания динамики экономического развития / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 31, с. 2-8. 

  

Сист. No: 57512

- 54 -

Сп Ф 53 кс

Яшин, С. Н. и др.  Совершенствувание инструментария системы оценки эффективности инновационных проектов, претендующих на получение грантов / С. Н. Яшин, Е. А. Коврижин. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 28, с. 11-20. 

  

Сист. No: 57250

Икономикс

- 55 -

Сп Г 62 а

Исмаилов, Танер Мустафов.  Подоходното неравенство между България и страните от Европейския съюз и последиците от него / Танер Мустафов Исмаилов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 642-658. 

  

Сист. No: 57586

- 56 -

Сп А 582

Радев, Юли.  Ендогенен модел на устойчивото развитие и опазването на околната среда / Юли Радев. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 3, с. 23-42. 

  

Сист. No: 57168

- 57 -

Сп А 582

Ченгелова, Емилия.  "Икономиката в сянка" в представите на българското общество / Емилия Ченгелова. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 3, с. 5-22. 

  

Сист. No: 57162

Микроикономика

- 58 -

Сп И 503 и

Boon, Tan Hui et al.  Efficiency and productivity gains in knowledge-based production:the case of East Asian economies / Tan Hui Boon, Wong Mei Foong, Lee Yoong Hon. // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 2, . 122-143. 

  

Сист. No: 57067

Макроикономика

- 59 -

Сп Г 62 а

Каражелев, Детелин Райчев.  Необходимост от механизми на държавната намеса за макроикономическо регулиране на цикличността в икономиката / Детелин Райчев Каражелев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 274-290. 

  

Сист. No: 57511

- 60 -

Сп И 503 и

Герунов, Антон.  Връзки между финансовия сектор и икономическия растеж при високи нива на финансово развитие / Антон Герунов. // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 2, с. 39-68. 

  

Сист. No: 57059

- 61 -

Сп И 503 и

Йоцов, Виктор.  Прогностична сила на сигналите за ранно предупреждение за финансова криза -теоретични подходи и емперични резултати / Виктор Йоцов. // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 2, с. 3-38. 

  

Сист. No: 57058

- 62 -

Сп Ч J 80 m

Burke, Mary A. et al.  Economic Literacy and Inflation Expectations: Evidence from a Laboratory Experiment / Mary A. Burke, Michael Manz. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 46, 2014, N 7, с. 1421-1456. 

  

Сист. No: 57730

- 63 -

Сп Ч J 80 m

Erceg, Christopher J.  Labor Force Participation and Monetary Policy in the Wake of the Great Recession / Christopher J. Erceg, Andrew T. Levin. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 46, 2014, N 2 [прил.], с. 3-49. 

  

Сист. No: 2565

- 64 -

Сп Ч J 80 m

Miles, David.  Inflation, Employment, and Monetary Policy: Objectives and Outcomes in the UK and U.S. Compared / David Miles. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 46, 2014, N 2 [прил.], с. 155–167. 

  

Сист. No: 1173

- 65 -

Сп Ч J 80 m

Soojin Jo.  The Effects of Oil Price Uncertainty on Global Real Economic Activity / Soojin Jo. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 46, 2014, N 6, с. 1113–1135. 

  

Сист. No: 57455

- 66 -

Сп Ч J 80 m

The Happiness Trade-Off between Unemployment and Inflation . // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 46, 2014, N 2 [прил.], с. 117-141. 

  

Сист. No: 57729

- 67 -

Сп И 503 и

Zhang, Wei-Bin.  Wealth and income distribution among heterogeneous households in a neoclassical growth model with one capital and multiple consumer goods / Wei-Bin Zhang. // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 1, с. 48-61. 

  

Сист. No: 57064

Математически методи в икономическите науки

- 68 -

45499

Петков, Йордан.  Стохастична постановка на задачата за назначения / Йордан Петков. // Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 200-204. 

  

Сист. No: 57470

Политическа икономия

- 69 -

Сп И 36 Вн

Коева, Стефка.  Фармацевтичните пазари: публични и частни роли и провали / Стефка Коева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 3, с. 47-58. 

  

Сист. No: 57544

- 70 -

Сп Ч E 18

Genkova, Diana.  The National Strategic Planning between Social-Economic Needs and Political Realities in Bulgaria / Diana Genkova. // Economic Alternatives, 2014, N 2, с. 114-125. 

  

Сист. No: 57209

- 71 -

Сп Ч E 18

Penchev, Pencho D.  The "Alternative" Socialism of Professor Alexander Tsankov / Pencho D. Penchev. // Economic Alternatives, 2014, N 2, с. 61-75. 

  

Сист. No: 57199

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 72 -

45499

Димова, Добрина.  Структурни промени в продължителността на безработицата в България и ЕС / Добрина Димова. // Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 234-239. 

  

Сист. No: 57486

- 73 -

Сп В 83 Э

Капелюшников, Р. и др.  Российский рынок труда: парадоксы посткризисного развития / Р. Капелюшников, А. Ощепков. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 7, с. 66-92. 

  

Сист. No: 57381

- 74 -

Сп И 502 д

Клеман-Питьо, Елен и др.  Инфлация и разпределение на трудовия капитал: жизнеспособните компромиси / Елен Клеман-Питьо, Патрик Сен-Пиер. // Икономика 21, 4, 2014, N 1, с. 115-136. 

  

Сист. No: 57300

- 75 -

Сп В 83 Э

Мироненко, О.  Факторы издержек защиты занятости для работодателей (эмпирическое исследование по межстрановой выборке предприятий) / О. Мироненко. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 7, с. 127-143. 

  

Сист. No: 57382

- 76 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Цената на труда : [Ниските доходи и липсата на заетост са като бомба с часовников механизъм] / Татяна Явашева. // Икономика, 2014, N 42, с. 10-11. 

  

Сист. No: 57439

Трудови отношения

- 77 -

Сп А 454

Богомилова, Жанет.  Дисциплинарни нарушения и наказания според кодекса на труда / Жанет Богомилова. // Актив, 2014, N 9, с. 47-50. 

  

Сист. No: 57402

- 78 -

Сп А 454

Мушкаров, Гошо.  Трудовите спорове / Гошо Мушкаров. // Актив, 2014, N 9, с. 1-8 [ прил.]. 

  

Сист. No: 57367

- 79 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Правото на труд, образование и други права в публичната сфера / Галина Николова. // Актив, 2014, N 9, с. 50-52. 

  

Сист. No: 57404

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 80 -

Сп Ч J 80 m

Kawaguchi, Daiji.  Labor-Market Institutions and Long-Term Effects of Youth Unemployment / Daiji Kawaguchi, Tetsushi Murao. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 46, 2014, N 2 [прил.], с. 95-116. 

  

Сист. No: 57728

Безработица

- 81 -

Сп А 562

Марчева, Анастасия и др.  Борбата с бедността - предизвикателство пред обучението по икономика и управление / Анастасия Марчева, Людмил Несторов, Танер Исмаилов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, с. 444-472. 

  

Сист. No: 57430

Поземлена икономика

- 82 -

Сп А 255

Илиев, Ангел.  Слаб нтерес към държавните земеделски земи / Ангел Илиев. // Агробизнесът, XII, 2014, N 10, с. 28-29. 

  

Сист. No: 57570

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 83 -

45499

Бозев, Васил.  Изследване на ефекта от данъчната ставка и данъчната основа / Васил Бозев. // Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 245-249. 

  

Сист. No: 57491

- 84 -

45499

Желязкова, Славея.  Тестове на хипотезата за случайно блуждаене на основата на данни за дневни, седмични и месечни валутни курсове / Славея Желязкова. // Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 205-210. 

  

Сист. No: 57472

- 85 -

45499

Илиева, Славина.  ARIMA модели на паричното предлагане в България / Славина Илиева. // Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 229-233. 

  

Сист. No: 57485

- 86 -

В К 263

Новачев, Владимир.  Биткойн: Все още не точно валута / Владимир Новачев. // Капитал, XXII, N 35, 30 авг.-5 септ. 2014, с. 40-41. 

  

Сист. No: 57044

- 87 -

В Б 254

Повишен ликвиден риск в банковата система  : Доклад на БАКР от септември 2014 г.. // Банкеръ, XXI, N 38, 19-26 септ. 2014, с. 8. 

  

Сист. No: 57288

- 88 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Налбантов, Стоян.  Клиентска идентификация като нормативно задължение на банките в борбата срещу изпирането на пари / Стоян Налбантов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурностнаучен, 2014, с. 247-257. 

  

Сист. No: 57392

- 89 -

Сп Н 25 а

Адамов, Величко.  Анатомия на паричното равновесие в икономиката / Величко Адамов. // Народностопански архив  (Свищов), LXVII, 2014, N 3, с. 3-26. 

  

Сист. No: 57589

- 90 -

Сп Н 25 а

Ангелов, Георги.  Оценка на ликвидността на българската банкова система (2009-2013 г. ) / Георги Ангелов. // Народностопански архив  (Свищов), LXVII, 2014, N 3, с. 65-81. 

  

Сист. No: 57599

- 91 -

Сп Х 742

Ангелов, Емил.  Как да се храните здравословно с минимален бюджет / Емил Ангелов. // ХИ&Т, XV, 2014, N 5, с. 8-10. 

  

Сист. No: 57617

- 92 -

Сп В 83 Э

Андриевская, И. и др.  Прозрачность банковской системы и конкуренция: межстрановой анализ / И. Андриевская, М. Семенова. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 9, с. 96-111. 

  

Сист. No: 57709

- 93 -

Сп Ф 53 кс

Бидгай, О. Б. и др.  Создание модели контроллинга прибыли в акционерном обществе / О. Б. Бидгай, В. В. Мануйленко, Т. А. Садовская. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 24, с. 19-29. 

  

Сист. No: 57215

- 94 -

Сп А 582

Биолчева, Петя.  Проекти за повишаване на физическата сигурност в търговските банки / Петя Биолчева. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 3, с. 138-151. 

  

Сист. No: 57189

- 95 -

Сп Ф 53 кс

Бобыль, В. В.  Использование нейронечеткой скоринговой модели в оценке кредитного риска заемщика / В. В. Бобыль. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 32, с. 18-25. 

  

Сист. No: 57523

- 96 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  По някои въпроси на отчитането на сделки в чуждестранна валута по реда на МСС / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 5, с. 17-25. 

  

Сист. No: 57222

- 97 -

Сп Ф 53 кс

Бутенко, Е. Д.  Биткойн. Состояние и перспективы развития криптовалюты / Е. Д. Бутенко. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 23, с. 44-47. 

  

Сист. No: 57194

- 98 -

Сп С 547

Василев, Кирил.  Либералната демокрация като секуларна религия (Романс) / К Василев. // Социологически проблеми, VI, 2014, N 1-2, с. 81-96. 

  

Сист. No: 57391

- 99 -

Сп Ф 53 кс

Васильев, В. Д. и др.  Определение эффективного объема дополнительного кредитного капитала в условиях риска и неопределенности / В. Д. Васильев, Е. В. Васильев. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 29, с. 6-14. 

  

Сист. No: 57291

- 100 -

Сп Ф 53 кс

Вожжов, А. П. и др.  О монетарном "тормозе" экономического роста / А. П. Вожжов, Е. Л. Гринько, Д. В. Черемисинова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 31, с. 9-24. 

  

Сист. No: 57513

- 101 -

Сп Ф 53 кс

Голодова, Ж. Г. и др.  Валютная политика в странах СНГ: основные проблемы и тензендии реализации / Ж. Г. Голодова, Ю. С. Ранчинская. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 27, с. 2-10. 

  

Сист. No: 57223

- 102 -

Сп Ф 53 кс

Григорук, И. А.  Зарубежный опыт ипотечного кредитования предприятий АПК и его применение в России и на Украине / И. А. Григорук. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 29, с. 58-66. 

  

Сист. No: 57311

- 103 -

Сп Ф 53 кс

Дарушин, И. А.  Оценка риска реинвестирования облигации. Дополняющая дюрация / И. А. Дарушин. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 24, с. 9-18. 

  

Сист. No: 57213

- 104 -

Сп С 547

Деянов, Деян.  Еколапсът: да се мисли капитализмът през исторически граници / Деян Деянов. // Социологически проблеми, VI, 2014, N 1-2, с. 23-34. 

  

Сист. No: 57388

- 105 -

Сп Ф 53 кс

Долженко, Р. А.  Концепция организации инновационной деятельности компании (на примере коммерческого банка) / Р. А. Долженко. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 33, с. 8-15. 

  

Сист. No: 57527

- 106 -

Сп Ф 53 кс

Домащенко, Д. В.  Влияние нетрадиционных программ поддержки банковской ликвидности на финансовые рынки / Д. В. Домащенко. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 31, с. 43-52. 

  

Сист. No: 57515

- 107 -

Сп Ф 53 кс

Домащенко, Д. В.  Влияние нетрадиционных программ поддержки банковской ликвидности на финансовые рынки / Д. В. Домащенко. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 31, с. 43-52. 

  

Сист. No: 57521

- 108 -

Сп Д 965

Емисии на държавни ценни книжа . // Държавен дълг, 2014, N 8, с. 5-11. 

  

Сист. No: 57632

- 109 -

Сп Ф 53 кс

Ермаков, А. Р.  Экономические функции денег / А. Р. Ермаков. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 35, с. 12-20. 

  

Сист. No: 57670

- 110 -

Сп Ф 53 кс

Ермакова, Е. А.  Методические подходы к оценке эффективности долговой политики субъекта РФ / Е. А. Ермакова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 28, с. 32-39. 

  

Сист. No: 57254

- 111 -

Сп Ф 53 кс

Иванов, А. П. и др.  Содержание и оценка категории "деловая репутация кредитной организации" / А. П. Иванов, А. С. Михалев. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 33, с. 2-7. 

  

Сист. No: 57526

- 112 -

Сп Ф 53 кс

Игнатюк, А. С.  Формиране универсального алгоритма создания структурированного инвестиционного продукта / А. С. Игнатюк. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 27, с. 55-66. 

  

Сист. No: 57228

- 113 -

Сп Ф 53 кс

Илюхин, Е. В.  Использование финансовых мультипликаторов при оценке стоимости биофармацевтических компаний / Е. В. Илюхин. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 27, с. 4048. 

  

Сист. No: 57226

- 114 -

Сп Ф 53 кс

Калайдин, Е. Н. и др.  Формирование факторов финансового риска и их оценка в деятельности экономических субьектов / Е. Н. Калайдин, С. Г. Спирина. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 24, с. 36-44. 

  

Сист. No: 57216

- 115 -

Сп Ф 53 кс

Карнеев, А. А.  Финансовое обеспечение проектов по строительству АЭС как фактор конкурентоспособности российской атомной отрасли на мировом рынке / А. А. Карнеев. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 28, с. 48-55. 

  

Сист. No: 57260

- 116 -

Сп Ф 53 кс

Коноплева, Ю. А.  Методика выбора финансового актива для формирования инвестиционного портфеля / Ю. А. Коноплева. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 24, с. 45-49. 

  

Сист. No: 57217

- 117 -

Сп Ф 53 кс

Кретова, Н. А.  Методы управления устойчивостью коммерческого банка / Н. А. Кретова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 20, с. 33-44. 

  

Сист. No: 57317

- 118 -

Сп Ф 53 кс

Кутубарова, Г. Д.  Посткризисное состояние финансовых институтов Российской Федерации / Г. Д. Кутубарова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 23, с. 12-17. 

  

Сист. No: 57187

- 119 -

Сп Ф 53 кс

Лахно, Ю. В.  Анализ интеграции российского рынка ценных бумаг с рынками стран БРИКС / Ю. В. Лахно. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 33, с. 31-42. 

  

Сист. No: 57536

- 120 -

Сп П 89 тп

Литвинова, Светлана.  Кредитные деривативы: использование в России / Светлана Литвинова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 6, с. 87-91. 

  

Сист. No: 57046

- 121 -

Сп Ф 53 кс

Мануйленко, В. В. и др.  Методические подходы к оценке финансового результата акционерного общества в условиях неопределенности и риска / В. В. Мануйленко, Т. А. Садовская. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 31, с. 32-42. 

  

Сист. No: 57514

- 122 -

Сп Ф 53 кс

Мишина, М. С.  Использование модели денежных потоков при анализе риска ликвидности лизинговых компаний / М. С. Мишина. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 35, с. 21-25. 

  

Сист. No: 57671

- 123 -

Сп Ф 53 кс

Мнацаканян, А. Г. и др.  Содержание и классификация понятий "торговое финансирование" и "документарные операции" / А. Г. Мнацаканян, О. Д. Колмакова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 36, с. 61-58. 

  

Сист. No: 57689

- 124 -

Сп Ф 53 кс

Мусаева, Х. М.  Налоговый контроль и налоговый потенциал в контексте легализации теневого сектора экономики / Х. М. Мусаева. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 20, с. 45-52. 

  

Сист. No: 57320

- 125 -

Сп С 547

Неновски, Николай и др.  Пари без държава. Пари и парични знаци на православните християни в Османската империя (XVII- XIX век) / Николай Неновски, Пенчо Д. Пенчев. // Социологически проблеми, VI, 2014, N 1-2, с. 349-372. 

  

Сист. No: 57413

- 126 -

Сп Ф 53 кс

Пенюгалова, А. В. и др.  Диалектика понятий "финансовые инвестиции" и "спекуляции" на финансовом рынке / А. В. Пенюгалова, С. А. Окунь. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 23, с. 2-11. 

  

Сист. No: 57185

- 127 -

Сп Ф 53 кс

Порядина, И. В.  Применение корреляционно-регрессионного анализа показателей коммерческих банков / И. В. Порядина. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 24, с. 50-53. 

  

Сист. No: 57556

- 128 -

Сп Ф 53 кс

Рыкова, И. А.  Вопросы тирпологии и классификации финансовых рынков и активов / И. А. Рыкова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 20, с. 11-17. 

  

Сист. No: 57313

- 129 -

Сп Ф 53 кс

Рябиченко, Д. А.  Интеграция систем управлениея ликвидностью и стратегического планирования банка:современный взгляд / Д. А. Рябиченко. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 32, с. 26-37. 

  

Сист. No: 57524

- 130 -

Сп Ф 53 кс

Савина, Т. Н.  Деятельность финансовых институтов по продвижению идей и практик в области социальной ответности и устойчивого развития / Т. Н. Савина. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 29, с. 15-22. 

  

Сист. No: 57295

- 131 -

Сп Ф 53 кс

Савцова, А. В. и др.  К вопросу о функциях финансовых ресурсов организаций / А. В. Савцова, М. А. Бабенко. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 28, с. 40-47. 

  

Сист. No: 57259

- 132 -

Сп Ф 53 кс

Семернина, Ю. В. и др.  Проблемы оценки кредитного качества эмитентов облигаций / Ю. В. Семернина, И. Р. Байбеков. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 28, с. 21-31. 

  

Сист. No: 57253

- 133 -

Сп Ф 53 кс

Скорлупина, Ю. О.  О перспективах перехода к требованиям Базеля III: возможные изменения в межбанковской конкуренции и ее влияние на устойчивость банковской системы страны / Ю. О. Скорлупина. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 20, с. 26-32. 

  

Сист. No: 57314

- 134 -

Сп Ф 53 кс

Сухарев, А. Н.  Экономические основы деятельности русской православной церкви в современном мире / А. Н. Сухарев. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 27, с. 20-27. 

  

Сист. No: 57224

- 135 -

Сп Ф 53 кс

Сучкова, Е. О. и др.  Системно значимые банки: выявление критериев и оценка рисков для банковской системы / Е. О. Сучкова, Н. В. Здорова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 33, с. 17-24. 

  

Сист. No: 57535

- 136 -

Сп Ф 53 кс

Тихомирова, Е. В.  Организация кредитного риск-менеджмента банков как условие активации инвестиционного кредитования / Е. В. Тихомирова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 36, с. 2-10. 

  

Сист. No: 57683

- 137 -

Сп Ф 53 кс

Трифонов, Д. А.  Концептуальная модель управления диверсифицированным портфелем активов банка / Д. А. Трифонов. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 29, с. 2-5. 

  

Сист. No: 57293

- 138 -

Сп Ф 53 кс

Фетисов, В. Д. и др.  Потребности людей и современная финансовая пилитика России / В. Д. Фетисов, Т. В. Фетисова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 33, с. 11-18. 

  

Сист. No: 57540

- 139 -

Сп Ф 53 кс

Фрадина, Т. И. и др.  Анализ конкурентоспосоности банковских услуг на внешнем рынке / Т. И. Фрадина, Е. В. Сидорин. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 34, с. 2-10. 

  

Сист. No: 57538

- 140 -

Сп И 36 Вн

Хаджиев, Веселин.  Сравнителна ефективност на българските банки чрез DEA / Веселин Хаджиев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 3, с. 25-33. 

  

Сист. No: 57539

- 141 -

Сп Ф 53 кс

Шаш, Н. Н. и др.  Екторы бюджетной децентрализации и эффективность междубюджетного регулирования / Н. Н. Шаш, А. И. Бородин, А. А. Татуев. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 35, с. 2-11. 

  

Сист. No: 57669

- 142 -

Сп В 83 Э

Юдаева, К.  О возможностях, целях и механизмах денежно-кредитной политики в текущей ситуоции / К. Юдаева. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 9, с. 4-12. 

  

Сист. No: 57700

- 143 -

Сп Ф 53 кс

Якушев, М. Ф.  Финансовая политика организации: панятие, цели и этапы формирования / М. Ф. Якушев. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 36, с. 37-44. 

  

Сист. No: 57686

- 144 -

Сп Ф 53 кс

Яшин, С. Н. и др.  Индексный метод формирования инвестиционной программы корпорации при ограниченном бюджете финансирования / С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, Д. В. Подшибякин. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 24, с. 2-8. 

  

Сист. No: 57196

- 145 -

Сп Ч J 80 m

Angelini, Paolo et al.  The Interaction between Capital Requirements and Monetary Policy / Paolo Angelini, Stefano Neri, Fabio Panetta. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 46, 2014, N 6, с. 1073–1112,. 

  

Сист. No: 57453

- 146 -

Сп Ч J 80 m

Barnea, Emanuel et al.  Dynamics of Banks' Capital Accumulation / Emanuel Barnea, Moshe Kim. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 46, 2014, N 4, с. 779-816. 

  

Сист. No: 57096

- 147 -

Сп Ч J 80 m

Devereux, Michael B. et al.  Nominal Stability and Financial Globalization / Michael B. Devereux, Ozge Senay, Alan Sutherland. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 46, 2014, N 5, с. 921-959. 

  

Сист. No: 57114

- 148 -

Сп Ч J 80 m

Firestone, Simon.  Race, Ethnicity, and Credit Card Marketing / Simon Firestone. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 46, 2014, N 6, с. 1205–1224. 

  

Сист. No: 57444

- 149 -

Сп Ч E 18

Peshev, Peter.  Bank Lending Dynamics in Bulgaria / Peter Peshev. // Economic Alternatives, 2014, N 2, с. 20-29. 

  

Сист. No: 57193

- 150 -

Сп Ч J 80 f

Rose, Andrew K. et al.  Financial Protectionism? First Evidence / Andrew K. Rose, Tomasz Wieladek. // The Journal of Finance  (New York), 69, 2014, N 5, с. 2127–2149. 

  

Сист. No: 57720

- 151 -

Сп И 503 и

Stolbov, Mikhail.  International credit cycles: A regional perspective / Mikhail Stolbov. // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 1, с. 21-47. 

  

Сист. No: 57063

Финанси

- 152 -

Сп Г 62 а

Божинов, Бисер.  Промените в данъчното законодателство след приемането на България в ЕС и тяхното отражение върху дейността на фирмите / Бисер Божинов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 193-207. 

  

Сист. No: 57488

- 153 -

Сп А 562

Божинов, Божидар.  Усъвършенстване на рейтинговата система ПЕРЛА за дистанционен мониторинг на търговските банки в България / Божидар Божинов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, с. 5-35. 

  

Сист. No: 57328

- 154 -

Сп Г 62 а

Братанов, Петър Георгиев.  Рационализиране на финансовите решения чрез оптимизация на капиталовата структура на "Фазерлес" АД / Петър Георгиев Братанов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 593-605. 

  

Сист. No: 57582

- 155 -

Сп Г 62 а

Ламбев, Младен Иванов.  Теория и практика на данъчното облагане върху валутните трансакции - приносът на Пол Бернд Шпан / Младен Иванов Ламбев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 506-514. 

  

Сист. No: 57571

- 156 -

Сп Г 62 а

Маринова, Елена Петкова.  Волатилност и връзка между спреда по суапа за кредитно неизпълнение и спреда по облигациите в страните от Централна и Източна Европа. По примера на България, Полша, Румъния, Хърватия и Унгария / Елена Петкова Маринова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 54-82. 

  

Сист. No: 57464

- 157 -

Сп Г 62 а

Павлова, Марияна Красимирова.  Емпиричнен профил на финансовия портфейл на българските домакинства / Марияна Красимирова Павлова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 472-483. 

  

Сист. No: 57559

- 158 -

Сп Г 62 а

Петров, Ивайло.  Промените в глобалното управление през XXI век - възможен ли е нов Бретън Уудс? / Ивайло Петров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 337-351. 

  

Сист. No: 57528

- 159 -

Сп Г 62 а

Петров, Пламен Станиславов.  Децентрализацията в системата на местните финанси - българският опит в ЕС / Пламен Станиславов Петров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 606-620. 

  

Сист. No: 57583

- 160 -

Сп Н 326 ту

Руменов, Деян.  Ефекти от съвременната икономическа и финансова криза върху публичните финанси на държавите от Европейския съюз - 27 / Деян Руменов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2014, с. 187-231. 

  

Сист. No: 57475

- 161 -

Сп Б 445

Буряченко, Андрей.  Средносрочно планиране и бюджетиране на местно ниво / Андрей Буряченко. // Бизнес управление, XXIV, 2014, N 3, с. 58-84. 

  

Сист. No: 57596

- 162 -

Сп А 582

Вуцова, Албена и др.  Възможни мерки за подобряване финансирането на науката / Албена Вуцова, Емил Митов. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 3, с. 83-95. 

  

Сист. No: 57178

- 163 -

Сп Ф 531 п

Джилизов, Велко.  Нови правила за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения / Велко Джилизов. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2012, N 7, с. 71-75. 

  

Сист. No: 57140

- 164 -

Сп Ф 531 п

Джилизов, Велко.  Законови възможности за преструктуриране на дългове / Велко Джилизов. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2012, N 5, с. 69-79. 

  

Сист. No: 57170

- 165 -

Сп Д 965

Динамика на външния държавен дълг . // Държавен дълг, 2014, N 8, с. 21-28. 

  

Сист. No: 57633

- 166 -

Сп П 89 тп

Иванов, Виктор.  Функционирование финансовых рынков: организационно-правовые аспекты / Виктор Иванов. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 6, с. 73-79. 

  

Сист. No: 57045

- 167 -

Сп Ф 531 п

Касабова, Камелия.  Допустимо ли е едностранно да се променя и прекратява рамков договор за издаване на платежна карта / Камелия Касабова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 8, с.74-80. 

  

Сист. No: 57247

- 168 -

Сп И 36 Вн

Махлебашиева, Мирослава.  Определяне справедливата цена на климатичното хеджиране / Мирослава Махлебашиева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 3, с. 110-123. 

  

Сист. No: 57555

- 169 -

45457

Branzov, Todor et al.  Crowdfunding business models and their use in software product development / Todor Branzov, Nelly Maneva. // Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29, Varna. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2014, с. 7-16. 

  

Сист. No: 57225

- 170 -

Сп Д 965

.  Динамика на вътрешния държавен дълг. // Държавен дълг, 2014, N 8, с. 12-20. 

  

Сист. No: 57631

- 171 -

Сп Ч J 80 f

Boyer, Brian H. et al.  Stock Options as Lotteries / Brian H. Boyer, Keith Vorkink. // The Journal of Finance  (New York), 69, 2014, N 4, с. 1485–1527. 

  

Сист. No: 57159

- 172 -

Сп Ч J 80 m

Branch, William A.  Nowcasting and the Taylor Rule / William A. Branch. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 46, 2014, N 5, с. 1035-1055. 

  

Сист. No: 57136

- 173 -

Сп Ч J 80 f

Donangelo, Andres.  Labor Mobility: Implications for Asset Pricing / Andres Donangelo. // The Journal of Finance  (New York), 69, 2014, N 3, с. 1321-1346. 

  

Сист. No: 57137

- 174 -

Сп Ч J 80 f

Harford, Jarrad et al.  Refinancing risk and cash holdings / Jarrad Harford, Sandy Klasa, William Maxwell. // The Journal of Finance  (New York), 69, 2014, N 3, с. 975-1012. 

  

Сист. No: 57158

- 175 -

Сп Ч J 80 B

Schonhaar, Sebastian et al.  Transforming the business portfolio: how multinationals reinvent themselves / Sebastian Schonhaar, Ulrich Pidun, Michael Nippa. // Journal of Business Strategy  (New York), 35, 2014, N 3, с. 4-17. 

  

Сист. No: 57079

- 176 -

Сп Ч J 80 f

Securitization and Capital Structure in Nonfinancial Firms: An Empirical Investigation . // The Journal of Finance  (New York), 69, 2014, N 4, с. 1787–1825. 

  

Сист. No: 57160

- 177 -

Сп Ч J 80 m

Taboga, Marco.  The Riskiness of Corporate Bonds / Marco Taboga. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 46, 2014, N 4, с. 693-713. 

  

Сист. No: 57094

Данъци. Такси. Налози

- 178 -

Сп А 454

Василева, Валентина.  Определяне на данъчна основа по ЗДДС при продажба на загуба / Валентина Василева. // Актив, 2014, N 10, с. 41-43. 

  

Сист. No: 57663

- 179 -

Сп Ф 53 кс

Воронина, Л. А. и др.  К вопросу об эффективности системы налогового стимулирования высокотехнологового стимулирования высокотехнологичных отраслей экономики / Л. А. Воронина, А. А. Киселева, Д. В. Дира. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 33, с. 43-50. 

  

Сист. No: 57537

- 180 -

Сп Ф 531 п

Георгиева, Анета.  Практически аспекти по прилагането на слабата капитализация по реда на ЗКПО / Анета Георгиева. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 6, с. 26-32. 

  

Сист. No: 57229

- 181 -

Сп Ф 531 п

Димитрова, Ваня.  Поправка на очевидна фактическа грешка в ревизионен акт и в решението на директора на дирекция ОДОП по реда на ДОПК / Ваня Димитрова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 9, с. 49-61. 

  

Сист. No: 57487

- 182 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Специфики и разлики в данъчното третиране на данъчните амортизируеми активи, придобити чрез финансиране и преотстъпен данък по чл. 189Б от ЗКПО / Мина Димитрова. // Актив, 2014, N 9, с. 25-33. 

  

Сист. No: 57366

- 183 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Актуални аспекти и проблеми при практическото приложение на режима на слаба капитализация / Мина Димитрова. // Актив, 2014, N 10, с. 23-33. 

  

Сист. No: 57656

- 184 -

Сп Ф 531 п

Касова отчетност на данъка върху добавената стойност . // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 1, с. 52-57. 

  

Сист. No: 57101

- 185 -

Сп Ф 531 п

Кирилова, Милена.  Данъчно третиране на демюрейдж услугите съгласно ЗДДС / Милена Кирилова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2012, N 2, с. 31-34. 

  

Сист. No: 57154

- 186 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Облагането с ДДС на сделките с туристически пакети между двама туроператори е правилно да се извършва по специалния режим на общата туристическа услуга / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 3, с. 24-29. 

  

Сист. No: 57112

- 187 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Прилагане на специален режим на маржа на цената при доставка на стоки, възникващи по силата на договори за финансов лизинг / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 6, с. 38-46. 

  

Сист. No: 57122

- 188 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Различия между договорите за цесия и за факторинг / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 4, с. 39-42. 

  

Сист. No: 57207

- 189 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Третиране по ЗДДС на вноса на стоки в държава - членка, различна от България и продажбата им на клиенти в нашата страна и в други държави - членки на ЕС / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 5, с. 38-41. 

  

Сист. No: 57214

- 190 -

Сп Ф 531 п

Кондарев, Ивайло.  Третиране по ЗДДС на отказа от правото за придобиване на собственост върху лизингов актив или на прехвърлянето на това право към трето лице / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 6, с. 48-53. 

  

Сист. No: 57232

- 191 -

Сп Ф 531 п

Мермерска, Людмила.  Данъчно третиране на дивидентите по реда на ЗДДФЛ / Людмила Мермерска. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2012, N 6, с. 23-30. 

  

Сист. No: 57175

- 192 -

Сп Ф 531 п

Мермерска, Людмила.  Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ при прехвърляне на недвижим имот в случай на ликвидация на ЕООД в полза на собственика - физическо лице / Людмила Мермерска. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 5, с. 24-32. 

  

Сист. No: 57211

- 193 -

Сп Ф 531 п

Мермерска, Людмила.  Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на възнаграждения на български местни лица, изпратени на работа в чужбина от български работодател / Людмила Мермерска. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 9, с. 31-38. 

  

Сист. No: 57482

- 194 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Данък върху недвижимите имоти / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 5, с. 45-50. 

  

Сист. No: 57119

- 195 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Особености при облагането с патентен данък / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2012, N 9, с. 46-51. 

  

Сист. No: 57143

- 196 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Финансово подпомагане на общините през 2013 година и определяне на техния кредитен потенциал / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 6, с. 54-58. 

  

Сист. No: 57233

- 197 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Определяне на данъчната оценка на имотите на предприятията / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 10, с. 52-56. 

  

Сист. No: 57269

- 198 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Коментар на казуси от практиката, свързани със закона за ДДС / Лиляна Панева. // Актив, 2013, N 9, с. 34-36. 

  

Сист. No: 57369

- 199 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Практически наръчник по ЗДДС / Лиляна Панева. // Актив, 2014, N 9, с. 37-38; № 10, с. 43-47. 

  

Сист. No: 57371

- 200 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Практически наръчник по ЗДДС / Лиляна Панева. // Актив, 2014, N 10, с. 43-47. 

  

Сист. No: 57665

- 201 -

Сп Ф 531 п

Петрова, Моника.  Данъчен кредит. Доставки без право на приспадане на данъчен кредит / Моника Петрова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2012, N 6, с. 31-39. 

  

Сист. No: 57176

- 202 -

Сп Ф 531 п

Разсрочване и отсрочване на публични задължения, установени от Националната агенция по приходите . // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 6, с. 59-70. 

  

Сист. No: 57234

- 203 -

Сп Ф 53 кс

Сидоров, Н. И.  Неиспользованные резервы налоговых льгот / Н. И. Сидорова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 36, с. 53-60. 

  

Сист. No: 57688

- 204 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Послеслов към темата за някои особености при подоходното облагане на земеделските производители / Цветан Станкулов. // Актив, 2014, N 9, с. 39-41. 

  

Сист. No: 57372

- 205 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Правни основания и практически аспекти на облагането с окончателни подоходни данъци / Цветан Станкулов. // Актив, 2014, N 10, с. 34-40. 

  

Сист. No: 57657

- 206 -

Сп Ф 531 п

Тихолов, Стефан.  Данъчно задължение и данъчен дълг / Стефан Тихолов. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 7, с. 31-43. 

  

Сист. No: 57129

- 207 -

Сп Ф 531 п

Тихолов, Стефан.  Промените в ДОПК относно погасяването на публични задължения чрез използването на единна сметка / Стефан Тихолов. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 2, с. 74-80. 

  

Сист. No: 57188

- 208 -

Сп Ф 531 п

Филипов, Велин.  За някои аспекти на обратното проявление на данъчни временни разлики, формирани от последваща оценка или отписване на вземания / Велин Филипов. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 8, с. 19-25. 

  

Сист. No: 57135

- 209 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Право на корекции на приспаданията на ДДС / Любка Ценова. // Актив, 2014, N 9, с. 41-42. 

  

Сист. No: 57393

- 210 -

Сп Ф 531 п

Янкова, Цветана.  Данъчно третиране по реда на ЗКПО при учредяване и предоставяне на стипендии, в сила от 01.01.2014 г. / Цветана Янкова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 9, с. 24-30. 

  

Сист. No: 57481

Данъчна система

- 211 -

Сп И 50 м

Гълъбов, Николай.  Поява, разпространение и развитие на данъка върху добавената стойност в Европа / Николай Гълъбов. // Икономическа мисъл, 2014, N 5, с. 3-31. 

  

Сист. No: 57681

Данъчно облагане

- 212 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Погасяване на публични вземания / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 9, с. 57-64. 

  

Сист. No: 57258

- 213 -

Сп Ф 531 п

Цветкова, Лорета.  Въпроси от практиката по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица / Лорета Цветкова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 6, с. 33-39. 

  

Сист. No: 57230

Данъчен контрол

- 214 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Чилова, Нина.  Данъчният контрол - фактор за стабилността на финансовата ни система / Нина Чилова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2013, с. 92-97. 

  

Сист. No: 57417

- 215 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Проверки и ревизии в данъчно-осигурителния процес / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 6, с. 50-55. 

  

Сист. No: 57123

Държавни заеми. Държавни дългове

- 216 -

Сп П 89 тп

Боголиб, Татьяна.  Управление государственным долгом в системе финансово-бюджетного регулирования / Татьяна Боголиб. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 9, с. 35-40. 

  

Сист. No: 57652

- 217 -

Сп Д 965

Структура на държавния дълг . // Държавен дълг, 2014, N 8, с. 29-36. 

  

Сист. No: 57634

- 218 -

Сп Д 965

Структура на държавногарантирания дълг . // Държавен дълг, 2014, N 8, с. 37-40. 

  

Сист. No: 57635

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 219 -

В Б 254

Илиев, Петър.  В Европа първо спасяват, а после оздравяват банките / Петър Илиев. // Банкеръ, XXI, N 40, 10 окт. 2014, с. 6. 

  

Сист. No: 57496

- 220 -

В Б 254

Илиев, Петър.  Евтаназия за КТБ? / Петър Илиев. // Банкеръ, XXI, N 42, 17-24окт. 2014, с. 1, 7. 

  

Сист. No: 57620

- 221 -

Сп М 486

Ангелов, Георги.  Преди и след КТБ / Георги Ангелов. // Мениджър, 2014, N 9, с. 32-33. 

  

Сист. No: 57081

- 222 -

Сп М 486

Вучков, Алек.  Частен банкер за физически и юридически лица / Алек Вучков. // Мениджър, 2014, N 9, с. 130. 

  

Сист. No: 57084

- 223 -

Сп Ф 531 п

Джилизов, Велко.  Какво предвижда системата за гарантиране на влоговете в банките у нас / Велко Джилизов. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 7, с. 70-80. 

  

Сист. No: 57132

- 224 -

Сп Ф 531 п

Иванова, Мария.  Електронно банкиране - възможности и предимства / Мария Иванова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 6, с. 77-80. 

  

Сист. No: 57125

- 225 -

Сп Н 25 а

Маринов, Иван С.  Банковият потребителси кредит - компонент на бизнес сегмента "Банкиране на дребно" / Иван С. Маринов. // Народностопански архив  (Свищов), LXVII, 2014, N 3, с. 82-100. 

  

Сист. No: 57600

- 226 -

Сп Ф 531 п

Минкова, Ганета.  Правата на банките в обезпечителното производство / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 9, с. 76-80. 

  

Сист. No: 57489

- 227 -

Сп М 486

Ролята на инидвидуалното отношение при корпоративното банкиране: примери от практиката на Alpha Bank България . // Мениджър, 2014, N 9, с. 128. 

  

Сист. No: 57086

- 228 -

Сп Ч J 80 m

Buch, Claudia M. et al.  Macroeconomic Factors and Micro Level Bank Behavior / Claudia M. Buch, Sandra Eickmeier, Esteban Prieto. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 46, 2014, N 4, с. 715-751. 

  

Сист. No: 57095

Пари, валута

- 229 -

Сп М 68 э

Жариков, М.  Проблемы и перспективы интернационализации юаня / М. Жариков. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 7, с. 36-44. 

  

Сист. No: 57493

Инвестиции

- 230 -

Сп Ф 53 кс

Киселева, О. В.  Об эффективности инструментов стимулирования инвестиционной активности в российских регионах (на примере Ульяновской области) / О. В. Киселева. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 35, с. 26-33. 

  

Сист. No: 57672

- 231 -

Сп Ф 53 кс

Сухарев, А. Н.  Коллекционирование как экономическое явление / А. Н. Сухарев. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 29, с. 45-51. 

  

Сист. No: 57307

- 232 -

Сп Ф 531 п

Цачев, Цветослав.  Подходящи инвестиционни решения в условията на криза / Цветослав Цачев. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2012, N 11, с. 71-75. 

  

Сист. No: 57148

Анализ на инвестициите

- 233 -

Сп Г 62 а

Иванова, Дияна.  Взаимодействие между елементите на системите за финансово управление и контрол / Дияна Иванова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 311-323. 

  

Сист. No: 57519

Фондов пазар. Фондова борса

- 234 -

Сп А 582

Герунов, Антон.  Връзка между обществените нагласи и движението на основни борсови индекси в контекста на Хипотезата за ефективни пазари / Антон Герунов. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 3, с. 58-71. 

  

Сист. No: 57174

Икономика

- 235 -

Сп Г 62 а

Кулчев, Красимир Георгиев.  Възможности за анализ на качеството на физическата дистрибуция / Красимир Георгиев Кулчев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 102-126. 

  

Сист. No: 57474

- 236 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Пенчева, Михаела.  Оздравяване на предприятието. Проблеми и тенденции / Михаела Пенчева. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2013, с. 167-183. 

  

Сист. No: 57423

- 237 -

Сп Г 62 а

Петкова, Мария Георгиева.  Относно причините за възникване на световната финансово-икономическата криза през 2008 година / Мария Георгиева Петкова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 462-471. 

  

Сист. No: 57553

- 238 -

Сп А 255

Бобанац, Бранислава.  "Синя" икономика във водите на Средиземно море / Бранислава Бобанац. // Агробизнесът, XII, 2014, N 9, с. 40-41,45. 

  

Сист. No: 57153

- 239 -

Сп В 83 Э

Григорьев, Л. и др.  Второй старт трансформации украинской экономики? / Л. Григорьев, Е. Буряк, А. Голяшев. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 9, с. 30-52. 

  

Сист. No: 57705

- 240 -

Сп П 89 тп

Жуков, Максим.  Развитие инфраструктуры как фактор экономического роста / Максим Жуков. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 9, с. 68-76. 

  

Сист. No: 57664

Регионална икономика

- 241 -

Сп А 562

Господинов, Юлиян.  Изследване практиката по управление на проекти на територията на областите Плевен и Велико Търново през периода 2007-2013 г. / Юлиян Господинов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, с. 264-293. 

  

Сист. No: 57403

- 242 -

Сп А 562

Потенциал за разкриване на зелени работни места в публичния и частния сектор в България  / Пенка Горанова и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, с. 294-325. 

  

Сист. No: 57406

- 243 -

Сп А 562

Статистически анализ на социално-икономическите и дечографските различия и неравенства между районите в България.  Статистически анализ на социално-икономическите и демографските различия и неравенства между районите в България / Пламен Петков и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, с. 384-413. 

  

Сист. No: 57416

- 244 -

Сп И 36 Вн

Iermakova, Olga.  Key aspects of transformation of the regional foreign economic policy / Olga Iermakova. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 3, с. 59-64. 

  

Сист. No: 57546

Икономика на България

- 245 -

Сп М 486

Велева, Ирина.  Зелена реиндустриализация по български / Ирина Велева. // Мениджър, 2014, N 8, с. 20-22. 

  

Сист. No: 57073

Икономика на Канада

- 246 -

Сп М 68 э

Немова, Л. А.  Регулирование иностранных инвестиций в Канаде / Л. А. Немова. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 7, с. 45-54. 

  

Сист. No: 57495

Икономически растеж

- 247 -

45499

Жекова, Станка.  Интелигентният растеж в стратегия "Европа 2020": стартови позиции и първа стъпка на страните-членки към реализацията му / Станка Жекова. // Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 91-96. 

  

Сист. No: 57449

- 248 -

Сп Г 62 а

Петрова, Йоана Пламенова.  Приспособяването към групата като промяна в поведението на личността / Йоана Пламенова Петрова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 430-438. 

  

Сист. No: 57545

- 249 -

Сп И 502 д

Факторите на икономическия растеж през погледа на класицизма  / Пенка Шишманова. // Икономика 21, 4, 2014, N 1, с. 33-54. 

  

Сист. No: 57294

- 250 -

Сп И 503 и

Rajabi, Ehsan et al.  Does the government size cause economic growth? Empirical evidence from selected ASEAN countries / Ehsan Rajabi, Junaina Muhammad. // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 1, с. 3-20. 

  

Сист. No: 57062

Бизнес политика

- 251 -

Сп Г 62 а

Савчева, Велина Любомирова.  Българският бизнес на прага на новия европейски програмен период 2014-2020 - очаквания и перспективи / Велина Любомирова Савчева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 226-240. 

  

Сист. No: 57498

Пазарно стопанство

- 252 -

Сп А 562

Пазарното поведение на ииндустриалните бизнес организации и неговите рискове аспекти.  Пазарното поведение на индустриалните бизнес организации и неговите рискови аспекти / Петър Кънев и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, с. 117-147. 

  

Сист. No: 57348

- 253 -

Сп Н 326 ту

Радев, Радко.  Изследване на продуктово-пазарния профил в сектора за производство на млечни продукти / Радко Радев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2014, с. 141-186. 

  

Сист. No: 57465

- 254 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Крилото, огледало на българския износ / Татяна Явашева. // Икономика, 2014, N 41, с. 46-49. 

  

Сист. No: 57127

Стопанско планиране

- 255 -

Сп Г 62 Сб

Русев, Марин и др.  Интердисциплинарен статут и пространствена същност на геостратегията / Марин Русев, Айсун Авджиев. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2013, с. 235-251. 

  

Сист. No: 57289

Прогнозиране

- 256 -

Сп Г 62 а

Маринов, Драгомир.  От знание към управление на знание / Драгомир Маринов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 324-336. 

  

Сист. No: 57520

Аграрна икономика

- 257 -

В Б 921 ф

Ванчева, Диана.  Проект на директни плащания 2015 / Диана Ванчева. // Български фермер, XXIII, N 1195, 30 окт.-5 ноем. 2014, с. 5. 

  

Сист. No: 57721

- 258 -

В Б 921 ф

Евтино зърно и високи ренти потискат пазара на нивите . // Български фермер, XXIII, N 1195, 30 окт.-5 ноем. 2014, с. 2. 

  

Сист. No: 57722

- 259 -

В Б 921 ф

Митов, Божидар.  Трябва да се въведе ред в поземлените отношения / Божидар Митов. // Български фермер, XXIII, N 1191, 2-8 окт. 2014, с. 6, 20. 

  

Сист. No: 57452

- 260 -

Сп А 562

Николова, Марина и др.  Проблеми и перспективи в устойчивото развитие на агробизнеса в Република България / Марина Николова, Маруся Линкова, Хюсеин Ферхад. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, с. 414-443. 

  

Сист. No: 57428

- 261 -

Сп З 544 к

Мярката за инвестиции в земеделска техника . // Земеделска кооперация, XXII, 2014, N 9, с. 5-14. 

  

Сист. No: 57601

- 262 -

Сп М 486

Ненов, Тодор.  Връщаме се сред големите / Тодор Ненов. // Мениджър, 2014, N 10, с. 88-89. 

  

Сист. No: 57640

Икономика на индустрията, предприятието

- 263 -

Сп В 83 Э

Соколова, Е.  Экономические факторы развития конкуренции в газовой промышленности России / Е. Соколова. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 9, с. 82-95. 

  

Сист. No: 57708

- 264 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Най-бързият път до иновациите / Татяна Явашева. // Икономика, 2014, N 41, с. 68-71. 

  

Сист. No: 57134

Туризъм в България

- 265 -

Сп Г 62 Сб

Асенова, Мариана.  Жизнен цикъл на община Царево като туристическа дестинация / Мариана Асенова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2013, с. 367-379. 

  

Сист. No: 57327

- 266 -

Сп Г 62 Сб

Дограмаджиева, Елка и др.  Модел за проучване на туристическото развитие и управлението на туризма на местно ниво: сравнителен анализ на селата Долен, Лещен и Ковачевица / Елка Дограмаджиева, Мариана Асенова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2013, с. 317-350. 

  

Сист. No: 57322

- 267 -

Сп Г 62 Сб

Николова, Вера.  Анализ на туристическото предлагане и туристическото търсене в общините Самоков, долна баня е Сапарева баня / Вера Николова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2013, с. 381-398. 

  

Сист. No: 57329

- 268 -

Сп Г 62 Сб

Петкова, Елена.  Анализ и оценка на състоянието на културно-познавателния туризъм в Пловдивски регион / Елена Петкова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2013, с. 399-415. 

  

Сист. No: 57330

- 269 -

Сп Г 62 Сб

Рашкова, Галина.  Управление на финансовия риск в дейността на туристическото предприятие / Галина Рашкова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2013, с. 351-365. 

  

Сист. No: 57324

- 270 -

Сп М 486

Нейкова, Нина.  Врагът в огледалото / Нина Нейкова. // Мениджър, 2014, N 9, с. 122-123. 

  

Сист. No: 57087

- 271 -

Сп А 582

Цонев, Николай.  Проблеми на позиционирането на българския туристически продукт / Николай Цонев. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 3, с. 96-108. 

  

Сист. No: 57179

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 272 -

Сп И 503 и

Маринов, Едуард.  Географска структура на международната търговия на регионалните икономически общности в Африка / Едуард Маринов. // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 2, с. 69-98. 

  

Сист. No: 57060

- 273 -

Сп И 36 Вн

Maksimov, Sergey Nikolaevich et al.  Real estate markets of Russia and St. Petersburg in the context of globalization: challenges and prospects / Sergey Nikolaevich Maksimov, Irina Anatolyevna Bachurinskaya. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 4, с. 25-39. 

  

Сист. No: 57561

Търговия

- 274 -

Сп Г 62 а

Самуилов, Милуш Красимиров.  Оптимизиране на търговския микс чрез изборен кондойнт анализ / Милуш Красимиров Самуилов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 127-146. 

  

Сист. No: 57477

- 275 -

Сп И 502

Колева, Яна.  Войната на санкции : [Ембаргото показа силните и слабите страни на всяка икономика и възможностите за маневри на шахматната дъска на голямата геополитика] / Яна Колева. // Икономика, 2014, N 42, с. 34-36. 

  

Сист. No: 57441

- 276 -

Сп А 255

Цанова, Елица.  Честната търговия увеличава своя обем / Елица Цанова. // Агробизнесът, XII, 2014, N 10, с. 19-21. 

  

Сист. No: 57565

- 277 -

Сп А 255

Цанова, Елица.  Русия vs. Европа, или войната на зеленчуците : Рускто ембарго постави земеделските производитили в Европа в трудна ситуация / Елица Цанова. // Агробизнесът, XII, 2014, N 10, с. 22-23. 

  

Сист. No: 57566

Маркетинг

- 278 -

Сп А 562

Кръстевич, Тодор и др.  Прогнозиране на продажбите на бързооборотни потребителски стоки на базата на данни от продажбени трансакции с вероятностни модели / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, с. 89-116. 

  

Сист. No: 57345

- 279 -

Сп А 562

Марчевски, Иван.  Оценка на маркетинговата ефективност - проблеми и възможни решения / Иван Марчевски. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, с. 61-88. 

  

Сист. No: 57344

- 280 -

Сп Х 742

Десетте патребителски тенденци на 2014 година . // ХИ&Т, XV, 2014, N 6, с 8-9. 

  

Сист. No: 57699

- 281 -

Сп М 486

Хлебаров, Антоан.  Запознай се със съседите / Антоан Хлебаров. // Мениджър, 2014, N 10, с. 68-69. 

  

Сист. No: 57647

- 282 -

Сп Ч E 18

Katrandjiev, Hristo et al.  Optimization of Online Visual Merchandising Elements (OVME) on the Basis of Consumer Preferences / Hristo Katrandjiev, Ivo Velinov. // Economic Alternatives, 2014, N 2, с. 76-88. 

  

Сист. No: 57201

- 283 -

Сп Ч J 80 B

Rensburg, Deryck J.  Brand intrapreneurs and brand managers: in search of disruption / Deryck J. Rensburg. // Journal of Business Strategy  (New York), 35, 2014, N 4, с. 29-36. 

  

Сист. No: 57350

- 284 -

Сп Ч E 18

Slavova, Milanka.  Consumerism as a Source for Innovation and Product Development / Milanka Slavova. // Economic Alternatives, 2014, N 2, с. 5-19. 

  

Сист. No: 57192

Маркетингов мениджмънт

- 285 -

Сп И 36 Вн

Станимиров, Евгени.  Позициониране на пазарните оферти на компаниите / Евгени Станимиров. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 3, с. 13-24. 

  

Сист. No: 57534

Логистика

- 286 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Партньорството със спедитори - важна част от търговската логистика / Васил Василев. // Логистика, X, 2014, N 8, с. 30-32. 

  

Сист. No: 57641

- 287 -

Сп Л 763

Големите куриерски фирми диверсифицират дейността си . // Логистика, X, 2014, N 8, с. 50-52. 

  

Сист. No: 57642

- 288 -

Сп И 36 Вн

Милкова, Танка.  Оптимизиране разпределението на материален поток в логистична система / Танка Милкова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 4, с. 57-70. 

  

Сист. No: 57568

- 289 -

Сп И 36 Вн

Христов, Владимир.  Ролята на маркетинговите стратегии за корпоративното развитие на българските доставчици на логистични услуги / Владимир Христов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 3, с. 99-109. 

  

Сист. No: 57554

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 290 -

Сп Ф 531 п

Възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили . // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 2, с. 81-85. 

  

Сист. No: 57190

- 291 -

Сп Ф 531 п

Стоилова, Ана.  Европейски изисквания за административно сътрудничество в областта на акцизите / Ана Стоилова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 11, с. 58-65. 

  

Сист. No: 57280

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 292 -

Сп В 83 Э

Глазьев, С.  Санкции США и политика Банка России: двойной удар по национальной экономике / С. Глазьев. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 9, с. 13-29. 

  

Сист. No: 57703

- 293 -

Сп И 503 и

Тодоров, Иван.  Валутнокулсовите режими по пътя към еврото / Иван Тодоров. // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 1, с. 116-147. 

  

Сист. No: 57056

Международни икономически отношения

- 294 -

Сп Г 62 а

Ангелов, Иван Ангелов.  Значение на видовата специфика на преките чуждестранни инвестиции за страната реципиент / Иван Ангелов Ангелов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 352-364. 

  

Сист. No: 57529

- 295 -

Сп Г 62 а

Андреев, Николай Андреев.  Българските постижения в контекста на стратегия Европа 2020 / Николай Андреев Андреев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 542-553. 

  

Сист. No: 57578

- 296 -

Сп Г 62 а

Йорданов, Николай Стоянов.  Конкурентоспособност на България и Румъния в условията на турбулентна икономическа среда / Николай Стоянов Йорданов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 555-570. 

  

Сист. No: 57579

- 297 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Пасичник, Виктория.  Понятие недобросовестной конкуренции в сфере внешнеэкономической деятельности согласно законодательству Украины / Виктория Пасичник. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2013, с. 138-140. 

  

Сист. No: 57445

- 298 -

Сп Г 62 а

Пенков, Орлин Радославов.  Влияние на териториалната концентрация върху динамиката на експорта / Орлин Радославов Пенков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 579-592. 

  

Сист. No: 57581

- 299 -

Сп М 45 о

Боянов, Боян.  Политиката на Япония в сферата на ядреното неразпространение / Боян Боянов. // Международни отношения, 2014, N 4, с. 49-60. 

  

Сист. No: 57276

- 300 -

Сп М 45 о

Ганчев, Петко.  Нови посоки и сценарии в глобалното движение на човечеството / Петко Ганчев. // Международни отношения, 2014, N 4, с. 19-38. 

  

Сист. No: 57263

- 301 -

Сп Н 25 а

Илиев, Драгомир и др.  Влиянието на културната хетерогенност върху европейския интеграцционен процес / Драгомир Илиев, Даниела Илиева. // Народностопански архив  (Свищов), LXVII, 2014, N 3, с. 49-64. 

  

Сист. No: 57598

- 302 -

Сп В 83 Э

Квашнин, Ю.  О перспективах российских инвестиций в Украине / Ю. Квашнин. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 6, с. 141-149. 

  

Сист. No: 57363

- 303 -

Сп В 83 Э

Кузнецов, А.  Российские прямые инвестиции как фактор евразийской интеграции / А. Кузнецов. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 8, с. 58-67. 

  

Сист. No: 57341

- 304 -

Сп Ф 53 кс

Кузьмин, А. Ю.  Моделирование денамики российского экспорта / А. Ю. Кузьмин. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 33, с. 26-31. 

  

Сист. No: 57543

- 305 -

Сп В 83 Э

Машина, В. и др.  Интегрированный валютный рынок Евразийского экономического пространства и расчеты в национальных валютах: мифы или реальность? / В. Машина, Л. Хомякова. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 8, с. 41-57. 

  

Сист. No: 57340

- 306 -

Сп М 45 о

Наама, Карим.  Сътрудничество между ЕС и страните на Процеса от Барселона / Карим Наама. // Международни отношения, 2014, N 4, с. 93-100. 

  

Сист. No: 57278

- 307 -

Сп М 45 о

Николов, Симеон.  Развитие на българо-руските отношения конкста на съвременните геополитически промени / Симеон Николов. // Международни отношения, 2014, N 4, с. 39-48. 

  

Сист. No: 57264

- 308 -

Сп В 83 Э

Тупик борьбы интеграций в Европе (аналитический доклад) . // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 8, с. 4-25. 

  

Сист. No: 57337

- 309 -

Сп В 83 Э

Хейфец, Б.  В зоне свободных инвестиций Евразийского экономического союза / Б. Хейфец. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 8, с. 26-40. 

  

Сист. No: 57339

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 310 -

Сп Г 62 а

Ефтимова, Ирина Лъчезарова.  Характеристика на одита на средства от Европейския съюз / Ирина Лъчезарова Ефтимова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 401-416. 

  

Сист. No: 57533

- 311 -

Сп И 502 д

Башев, Храбрин и др.  Ефекти от прилагане на европейски политики върху земеделските стопанства в Република България / Храбрин Башев, Нина Котева, Мимоза Младенова. // Икономика 21, 4, 2014, N 1, с. 97-114. 

  

Сист. No: 57299

Право. Наука за държавата и правото

- 312 -

Сп Г 62 Св

Димитров, Пенко.  Правен режим на производство по установяване на данъчни задължения в Република България / Пенко Димитров. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2014, с. 159-192. 

  

Сист. No: 57607

- 313 -

Сп Г 62 Св

Йорданова, Маргарита Стефанова.  Актуални правни проблеми относно нормативната уредба на акционерното дружество / Маргарита Стефанова Йорданова. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2014, . 125-157. 

  

Сист. No: 57606

- 314 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Коларов, Тодор.  Презумпциите в закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество / Тодор Коларов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2013, с. 63-77. 

  

Сист. No: 57409

- 315 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Константинов, Емил.  Предизвикателства пред контрола на агенцията на Европейския съюз за основните права / Емил Константинов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2013, с. 48-58. 

  

Сист. No: 57407

- 316 -

Сп А 562

Правни, отчетни и контролни аспекти на обществените поръчки в публичния сектор  / Крум Крумов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, с. 207-236. 

  

Сист. No: 57375

- 317 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Радев, Орлин.  Предизвикателствата пред правото - нова възможност за развитие (към естетическия възглед в правото) / Орлин Радев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2013, с. 78-84. 

  

Сист. No: 57437

- 318 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Хаджолян, Масис.  Право на културата - актуален отрасъл на правото / Масис Хаджолян. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2013, с. 89-97. 

  

Сист. No: 57440

- 319 -

Сп П 147 п

Голева, Поля.  Договор за подизпълнение - понятие и правна характеристика / Поля Голева. // Търговско и облигационно право, XVIII, 2014, N 6, с. 32-40. 

  

Сист. No: 57111

- 320 -

Сп П 83 м

Димитрова, Емилия.  Правни последици за фактора при разваляне на договора за доставка на стоки или изпълнение на услугите / Емилия Димитрова. // Правна мисъл, LV, 2014, N 3, с. 32-41. 

  

Сист. No: 57435

- 321 -

Сп П 83 м

Каменова, Цветана.  Предизвикателства пред съвременното международно хуманитарно право: новите оръжия и технологии (дрони) / Цветана Каменова. // Правна мисъл, LV, 2014, N 3, с. 68-84. 

  

Сист. No: 57436

- 322 -

Сп П 147 п

Кацарова, Мариана.  Нови моменти при контрола и административното наказване в областта на обществените поръчки / Мариана Кацарова. // Търговско и облигационно право, XVIII, 2014, N 6, с. 69-82. 

  

Сист. No: 57113

- 323 -

Сп Т 961 п

Колев, Николай.  Относно съвместното притежание на дружественн дял в ООД / Николай Колев. // Търговско право, XXIII, 2014, N 3, с. 47-64. 

  

Сист. No: 57509

- 324 -

Сп П 147 п

Копаранов, Христо.  Антиконкурентно разпределяне на пазари посредством вертуални споразумения / Христо Копаранов. // Търговско и облигационно право, XVIII, 2014, N 8, с. 76-90. 

  

Сист. No: 57126

- 325 -

Сп Ф 703

Кривошиев, Стамен.  Статичното мислене и управлението на обществени полръчки / Стамен Кривошиев. // Фондове Програми Проекти, VII, 2014, N 7, с. 10-12. 

  

Сист. No: 57614

- 326 -

Сп П 147 п

Ланджев, Борис.  За разликата между ценните книги и ценните книжа / Борис Ланджев. // Търговско и облигационно право, XVIII, 2014, N 2, с. 16-20. 

  

Сист. No: 57107

- 327 -

Сп П 147 п

Мангачев, Иван.  Представлява ли инструментът за временна публична собственост форма на банкова национализация? / Иван Мангачев. // Търговско и облигационно право, XVIII, 2014, N 8, с. 5-16. 

  

Сист. No: 57124

- 328 -

Сп П 147 п

Маринов, Делян.  Продажба чрез пряко договаряне в производството по несъстоятелност / Делян Маринов. // Търговско и облигационно право, XVIII, 2014, N 1, с. 51-65. 

  

Сист. No: 57098

- 329 -

Сп П 147 п

Марков, Методи.  Новото в уредбата на обществените поръчки / Методи Марков. // Търговско и облигационно право, XVIII, 2014, N 5, с. 58-68. 

  

Сист. No: 57120

- 330 -

Сп Т 961 п

Матеева, Екатерина.  Актуални въпроси на стопанската непоносимост по чл. 307 от Търговския закон / Екатерина Матеева. // Търговско право, XXIII, 2014, N 3, с. 65-100. 

  

Сист. No: 57510

- 331 -

Сп П 147 п

Николова, Бистра.  Удовлетворяване на вземанията на кредиторите в производството по Закона за банковата несъстоятелност / Бистра Николова. // Търговско и облигационно право, XVIII, 2014, N 2, с. 63-108. 

  

Сист. No: 57109

- 332 -

Сп П 83 м

Паев, Костадин.  Търновската конституция и балканският конституционализъм през XIX в. / Костадин Паев. // Правна мисъл, LV, 2014, N 3, с. 3-16. 

  

Сист. No: 57434

- 333 -

Сп Т 961 п

Пантов, Венцислав.  Превенция на сайбърскуотинг в Европа - различини подходи и перспектива за хармонизация / Венцислав Пантов. // Търговско право, XXIII, 2014, N 3, с. 5-26. 

  

Сист. No: 57507

- 334 -

Сп П 147 п

Ставру, Стоян.  Договорът за цесия и договорът за факторинг / Стоян Ставру. // Търговско и облигационно право, XVIII, 2014, N 4, с. 17-28. 

  

Сист. No: 57117

- 335 -

Сп П 147 п

Стефанов, Георги.  Вноски на членовете в кооперация / Георги Стефанов. // Търговско и облигационно право, XVIII, 2014, N 2, с. 5-15. 

  

Сист. No: 57103

- 336 -

Сп П 147 п

Стефанов, Георги.  Имуществени последици при прекратяване на членството в кооперация / Георги Стефанов. // Търговско и облигационно право, XVIII, 2014, N 3, с. 3-16. 

  

Сист. No: 57115

- 337 -

Сп П 147 п

Цокова, Полина.  Банковите гаранции по Закона за обществените поръчки / Полина Цокова. // Търговско и облигационно право, XVIII, 2014, N 3, с. 66-74; N 4, с. 69-77. 

  

Сист. No: 57116

Държавна власт. Държавни органи

- 338 -

Сп П 89 тп

Эмиров, Назим и др.  Антикоррупционные кадровые технологии в органах государственного управления / Назим Эмиров, Марат Асланов. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 5, с. 25-31. 

  

Сист. No: 57049

Търговско право

- 339 -

Сп П 147 п

Медникаров, Радомир.  Коносамент / Радомир Медникаров. // Търговско и конкурентно право, XVI, 2014, N 9, с. 20-30. 

  

Сист. No: 57680

Обществено управление. Военни науки

- 340 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Марков, Марко.  Политика за сигурност и обществен ред на Република България / Марко Марков. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2013, с. 193-202. 

  

Сист. No: 57398

- 341 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Минева, Станислава.  Роля на "откритостта", знанието и новите рисктехнологии за усъвършенстване на системата за защита на сигурността / Станислава Минева. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2013, с. 128-134. 

  

Сист. No: 57410

- 342 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Търкаланов, Юрий.  Регионални корени на тероризма / Юрий Търкаланов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2014, с. 22-27. 

  

Сист. No: 57405

- 343 -

Сп И 36 Вн

Благойчева, Христина.  Социалноотговорно възлагане на обществени поръчки / Христина Благойчева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 4, с. 46-56. 

  

Сист. No: 57564

- 344 -

Сп В 83 Э

Бычкова, О.  Публика и принятие правительственных решений: кому нужны "народные" обсуждения и консультации / О. Бычкова. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 6, с. 63-80. 

  

Сист. No: 57358

- 345 -

Сп В 83 Э

Клейнер, В.  К:оррупция в России, Россия в корупции: есть ли выход? / В. Клейнер. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 6, с. 81-96. 

  

Сист. No: 57360

Местно самоуправление

- 346 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Каназирева, Дани.  Перспективи на децентрализацията на местната власт / Дани Каназирева. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2013, с. 111-125. 

  

Сист. No: 57420

Общинско управление

- 347 -

Сп А 562

Иванов, Георги и др.  Състояние на вътрешния контрол в общините от Република България / Георги Иванов, Дияна Иванова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, с. 237-263. 

  

Сист. No: 57394

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 348 -

Сп Г 62 Сп

Механджийска, Гинка.  Функционелна автономия в напреднала и старческа възраст - оценяване и планиране на подкрепа и грижи / Гинка Механджийска. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2013, с. 31-66. 

  

Сист. No: 57422

Социално осигуряване

- 349 -

Сп Г 62 а

Зайкърова, Елис Гюрселова.  Социалните услуги като елемент на общинската политика / Елис Гюрселова Зайкърова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 83-101. 

  

Сист. No: 57471

- 350 -

Сп Г 62 а

Иванов, Иван Грозданов.  Контрол върху дейностите по профилактика и рехабилитация в системата на НОИ / Иван Грозданов Иванов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 365-377. 

  

Сист. No: 57530

- 351 -

Сп Г 62 а

Петрова, Цветелина Станева.  Общи черти и различия между допълнително задължително пенсионно осигуряване и срочни социално защитни системи в Р България / Цветелина Станева Петрова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 659-670. 

  

Сист. No: 57588

- 352 -

Сп В 83 Э

Дмитриева, О. и др.  Монотонность и стационарность пенсионных функций и их нарушение в действующих и предлагаемых формулах расчета пенсий / О. Дмитриева, В. Чернов. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 6, с. 112-140. 

  

Сист. No: 57362

- 353 -

Сп Б 445

Леонов, Дмитро и др.  Влияние на информационната асиметрия върху дейнстта на неправителствените пенсионни фондове в Украйна / Дмитро Леонов, Богдан Стеценко. // Бизнес управление, XXIV, 2014, N 3, с. 36-57. 

  

Сист. No: 57595

- 354 -

Сп Ф 53 кс

Пищулов, В. М.  Проблема изыскания источников средств для наполнения пенсионных фондов / В. М. Пищулов. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 20, с. 53-64. 

  

Сист. No: 57334

- 355 -

Сп Ф 53 кс

Пищулов, В. М.  Форма построения пенсионной системы способна оказывать воздействие на ее функционирование / В. М. Пищулов. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 32, с. 49-55. 

  

Сист. No: 57525

- 356 -

Сп Б 973

Попова, Евгения.  Задължения на предприятия и самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване във връзка с облагане на изплатени от тях доходи от наем на недвижимо имущество в полза на физически лица - наемодатели / Евгения Попова. // Бюджетът, 23, 2014, N 10, с. 52-60. 

  

Сист. No: 57476

Социално осигуряване в България

- 357 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Нов ред за представяне на болничните листове в НОИ / Аспасия Петкова. // Актив, 2014, N 9, с. 43-46. 

  

Сист. No: 57400

- 358 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Доходи и обещетения, върху които не се внасят осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване / Аспасия Петкова. // Актив, 2014, N 10, с. 48-51. 

  

Сист. No: 57668

Пенсионно осигуряване

- 359 -

Сп Г 62 а

Маринов, Мартин Емилов.  Пенсионноосигурителна защита на учителите в България - проблеми и перспективи / Мартин Емилов Маринов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 484-491. 

  

Сист. No: 57563

- 360 -

Сп Г 62 а

Ненкова, Цветелина Валериева.  Оценяване на ефективността на пенсионноосигурително дружество - направления и показатели / Цветелина Валериева Ненкова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 671-683. 

  

Сист. No: 57590

- 361 -

Сп Г 62 а

Цолова, Деница Красимирова.  Механизъм на формиране размерите на пенсиите за осигурителен стаж и възраст в България - проблеми и перспективи / Деница Красимирова Цолова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 262-273. 

  

Сист. No: 57506

- 362 -

Сп Б 445

Йорданов, Пламен.  Възрастта като детерминанта на размерите на пенсиите за осигурителен стаж и възраст в България / Пламен Йорданов. // Бизнес управление, XXIV, 2014, N 3, с. 15-35. 

  

Сист. No: 57594

- 363 -

Сп А 582

Милев, Жеко.  Рискове и възможности пред фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване в България / Жеко Милев. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 3, с. 120-126. 

  

Сист. No: 57181

- 364 -

Сп И 50 м

Милев, Жеко.  Мултифондовата система при пенсионното осигуряване в сравнителен международен план и възможностите за нейното прилагане в България / Жеко Милев. // Икономическа мисъл, 2014, N 5, с. 113-132. 

  

Сист. No: 57693

Застраховане

- 365 -

В З 375

Димитров, Калин.  Застраховането в България / Калин Димитров. // Застраховател, N 19, 15-29 окт. 2014, с. 8, 21. 

  

Сист. No: 57611

- 366 -

В З 375

Кръстев, Камен.  Сакралната връзка застраховане - превенция / Камен Кръстев. // Застраховател, N 18, 24 септ. - 16 окт. 2014, с. 10-11. 

  

Сист. No: 57438

- 367 -

Сп Г 62 а

Митков, Милен Стефчов.  Електронната търговия в застраховането - фактор за намаляване разноските на застрахователните дружества / Милен Стефчов Митков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 492-505. 

  

Сист. No: 57567

- 368 -

Сп Н 326 ту

Мишева, Ирена.  Контролингът в управлението на застрахователното дружество - проблеми и насоки на развитие / Ирена Мишева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2014, с. 63-96. 

  

Сист. No: 57458

- 369 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Тянкова, Янка.  Особености в оздравителните мерки, приложими към застрахователни дружества / Янка Тянкова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2013, с. 184-187. 

  

Сист. No: 57424

- 370 -

Сп С 848 д

Аденауер, Конрад.  Страховая защита комплексного проекта создания кокурентоспособного изделия машиностроения / Конрад Аденауер. // Страховое дело  (Москва), XXI, 2014, N 5, с. 15-19. 

  

Сист. No: 57673

- 371 -

Сп Ф 531 п

Аксентиева, Ася.  За един нерешен въпрос на застраховката "Гражданска отговорност" на автомобилистите / Ася Аксентиева. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2012, N 2, с. 70-75. 

  

Сист. No: 57156

- 372 -

Сп Ф 531 п

Аксентиева, Ася.  Застраховка на кредити и кредитополучатели / Ася Аксентиева. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 7, с. 69-73. 

  

Сист. No: 57240

- 373 -

Сп П 147 п

Александров, Васил.  За свободата на договаряне на комисорната клауза в застрахователните договори / Васил Александров. // Търговско и облигационно право, XVIII, 2014, N 1, с. 10-19. 

  

Сист. No: 57097

- 374 -

Сп С 848 д

Асабина, Светлана Н.  Прогнозирование банкротства страховой компании / Светлана Н. Асабина. // Страховое дело  (Москва), XXI, 2014, N 7, с. 47-56. 

  

Сист. No: 57285

- 375 -

Сп П 147 п

Атанасова, Христина.  Задължителната застраховка "Отговорност на туроператора" / Христина Атанасова. // Търговско и облигационно право, XVIII, 2014, N 2, с. 21-29. 

  

Сист. No: 57108

- 376 -

Сп С 848 д

Вавилова, Ирина Алексадровна.  Новая парадигма роли государства в развитии страхования / Ирина Алексадровна Вавилова. // Страховое дело  (Москва), XXI, 2014, N 7, с. 3-8. 

  

Сист. No: 57281

- 377 -

Сп П 147 п

Голева, Поля.  Някои нови въпроси на животозастраховането / Поля Голева. // Търговско и облигационно право, XVIII, 2014, N 7, с. 12-22. 

  

Сист. No: 57110

- 378 -

Сп Ф 531 п

Голева, Поля.  За някои нови въпроси на животозастраховането / Поля Голева. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 7, с. 54-64. 

  

Сист. No: 57130

- 379 -

Сп Ф 531 п

Донкова, Веселка.  Електронна полица по застраховка "Гражданска отговорност" - "за" и "против" / Веселка Донкова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2012, N 1, с. 77-78. 

  

Сист. No: 57152

- 380 -

Сп С 848 д

Ефимов, Олег Николаевич.  Об аграрном страховании и ево организационных формах / Олег Николаевич Ефимов. // Страховое дело  (Москва), XXI, 2014, N 5, с. 32-37. 

  

Сист. No: 57677

- 381 -

Сп Ф 531 п

Иванова, Гергана.  Идеята за "сезонна полица" по застраховка "Гражданска отговорност" / Гергана Иванова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 3, с. 72-76. 

  

Сист. No: 57106

- 382 -

Сп Ф 531 п

Иванова, Гергана.  Туристически застраховки / Гергана Иванова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 6, с.71-74. 

  

Сист. No: 57235

- 383 -

Сп С 848 д

Манчурак, М. В.  Ключевые принципы взаимодействия банков и страховых компаний и их развитие / М. В. Манчурак. // Страховое дело  (Москва), XXI, 2014, N 8, с. 20-27. 

  

Сист. No: 57678

- 384 -

Сп Ф 531 п

Маринова, Галина.  Иновациите в областта на застраховането / Галина Маринова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 8, с. 65-71. 

  

Сист. No: 57138

- 385 -

Сп Ф 531 п

Маринова, Галина.  Осем ключови качества, на които трябва да отговаря добрият застраховател / Галина Маринова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 8, с. 71-73. 

  

Сист. No: 57246

- 386 -

Сп С 848 д

Никулина, Надежда Николаевна и др.  Анализ методов определения бюджетных затрат на рекламу в страховой организации / Надежда Николаевна Никулина, Людмила Федоровна Суходоева, Н. Д. Суходоев. // Страховое дело  (Москва), XXI, 2014, N 5, с. 8-14. 

  

Сист. No: 57666

- 387 -

Сп И 503 и

Основни фактори на развитието и атрактивността на застрахователния пазар за земеделските стопанства . // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 2, с. 99-121. 

  

Сист. No: 57061

- 388 -

Сп Б 445

Панева, Анелия.  Конкурентната среда на общозастрахователния пазар в Р България / Анелия Панева. // Бизнес управление, XXIV, 2014, N 3, с. 85-100. 

  

Сист. No: 57597

- 389 -

Сп Ф 531 п

Петров, Емил.  Планинската застраховка / Емил Петров. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 1, с. 74-75. 

  

Сист. No: 57102

- 390 -

Сп Ф 53 кс

Прокопьева, Е. Л.  Подходы к определению и классификации страхования жизни: проблемы теории и практики / Е. Л. Прокопьева. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 28, с. 56-62. 

  

Сист. No: 57267

- 391 -

Сп Ф 531 п

Радлова, Невена.  Застраховка "Отговорност на туроператора" - лимити на отговорност и задължения спрямо потребителите / Невена Радлова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 2, с. 69-77. 

  

Сист. No: 57105

- 392 -

Сп Ф 531 п

Радлова, Невена.  Задължения на страните по застрахователния договор за предоставяне на информация / Невена Радлова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2012, N 12, с. 61-68. 

  

Сист. No: 57149

- 393 -

Сп Ф 531 п

Радлова, Невена.  Гарантиране на вземанията на застахованите при несъстоятелност на застрахователя / Невена Радлова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2012, N 4, с. 64-71. 

  

Сист. No: 57164

- 394 -

Сп Ф 531 п

Радлова, Невена.  За третото лице в застрахователното правоотношение / Невена Радлова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 10, с. 60-68. 

  

Сист. No: 57270

- 395 -

Сп Ф 53 кс

Скворцова, Н. В. и др.  Адаптация финансовых рынков России к условиям ВТО: рынок страховых услуг / Н. В. Скворцова, Т. П. Рахлис, С. В. Коптякова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 27, с. 49-54. 

  

Сист. No: 57227

- 396 -

Сп С 848 д

Сравнительный анализ состояния российского и украинского страховых рынков . // Страховое дело  (Москва), XXI, 2014, N 7, с. 17-40. 

  

Сист. No: 57283

- 397 -

Сп С 848 д

Тарабрин, Михаил Борисович и др.  Анализ понятия интеллектуального капитала и обоснование его ведущей роли в составе факторов конкурентоспособности современной компании / Михаил Борисович Тарабрин, Кирилл Михайлович Тарабрин. // Страховое дело  (Москва), XXI, 2014, N 5, с. 20-25. 

  

Сист. No: 57676

- 398 -

Сп Ч J 80 r

Akin, S. Nuray et al.  Insurance, Consumer Search, and Equilibrium Price Distributions / S. Nuray Akin, Brennan C. Platt. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 81, 2014, N 2, с. 397-429. 

  

Сист. No: 57085

- 399 -

Сп Ч J 80 r

Berry-Stolzle, Thomas R. et al.  External Financing in the Life Insurance Industry: Evidence From the Financial Crisis / Thomas R. Berry-Stolzle, Gregory P. Nini, Sabine Wende. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 81, 2014, N 3, с. 529-562. 

  

Сист. No: 57383

- 400 -

Сп Ч J 80 r

Eling, Martin et al.  What Policy Features Determine Life Insurance Lapse? An Analysis of the German Market / Martin Eling, Dieter Kiesenbauer. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 81, 2014, N 2, с. 241-269. 

  

Сист. No: 57083

- 401 -

Сп Ч J 80 r

Eling, Martin et al.  Corporate Governance and Risk Taking: Evidence From the U.K. and German Insurance Markets / Martin Eling, Sebastian D. Marek. // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 81, 2014, N 1, с. 653-682. 

  

Сист. No: 57386

- 402 -

Сп Ч R 62 m

Principles for Sustainable Insurance: Risk Management and Value . // Risk Management & Insurance REVIEW  (Malden), 17, 2014, N 2, с. 265–276. 

  

Сист. No: 57716

- 403 -

Сп Ч J 80 r

Systemic Risk and the Interconnectedness between Banks and Insurers: An Econometric Analysis . // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 81, N 3, с. 623-652. 

  

Сист. No: 57384

- 404 -

Сп Ч R 62 m

The Development and Regulation of Chinese Insurance Market: History and Perspectives . // Risk Management & Insurance REVIEW  (Malden), 17, 2014, N 2, с. 241-263. 

  

Сист. No: 57714

Застраховане в България

- 405 -

Сп Ф 531 п

Иванова, Гергана.  Относно покритието на българска застраховка "Гражданска отговорност" на територията на Европейския съюз / Гергана Иванова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 5, с. 72-77. 

  

Сист. No: 57121

- 406 -

Сп Ф 531 п

Радлова, Невена.  Права и задължения на застрахования по застраховка на имущество при настъпване на застрахователното събитие / Невена Радлова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 7, с. 64-67. 

  

Сист. No: 57131

- 407 -

Сп Ф 531 п

Стоянова, Илеана.  Лизинговите застраховки / Илеана Стоянова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2012, N 10, с. 64-67. 

  

Сист. No: 57144

- 408 -

Сп Ф 531 п

Стоянова, Илеана.  Нови нормативни изисквания към задължителната застраховка на туроператорите / Илеана Стоянова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2012, N 5, с. 66-67. 

  

Сист. No: 57167

Педагогика. Възпитание. Образование. Просвета

- 409 -

Сп Г 62 Сп

Ангелова, Светлана.  Осъзнаване на различието като социално-педагогически проблем / Светлана Ангелова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2013, с. 119-144. 

  

Сист. No: 57427

Образование

- 410 -

45436

Драганов, Румен.  Развитие на компетенциите в хотелиерството / Румен Драганов, Петко Русков. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 161-174. 

  

Сист. No: 57625

- 411 -

45464

Захариев, З.  От приоритети - към реалността, или за практикуването на гражданското образование (теоретико-емпирично проучване) / З. Захариев. // [Шестдесет] 60 години Департамент за информация и усъвършенстване на учители : Юбилеен сборник. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013, с. 107-114. 

  

Сист. No: 57368

- 412 -

45464

Пенкова, Росица и др.  Взаимодействие между езиковите дисциплини при прехода от средно към висше олразование / Росица Пенкова, Николина Цветкова. // [Шестдесет] 60 години Департамент за информация и усъвършенстване на учители : Юбилеен сборник. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013, с. 120-131. 

  

Сист. No: 57373

- 413 -

45436

Цанкова, Надежда.  Статистическата грамотност като ефект от инвестициите в човешкия капитал / Надежда Цанкова. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 175-184. 

  

Сист. No: 57626

- 414 -

Сп Г 62 Сп

Върбанова, Силвия.  Произход и динамика на неравенствата в образованието / Силвия Върбанова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2013, с. 67-90. 

  

Сист. No: 57426

- 415 -

Сп Г 62 Сп

Гюрова, Вяра.  Политическото измерение на мениджмънта на образованието на възрастни / Вяра Гюрова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2013, с. 5-. 

  

Сист. No: 57418

- 416 -

Сп Г 62 Сп

Рашева-Мерджанова, Яна.  Правова държава и гражданското общество сато взаимни корективи (позицията на образованието) / Яна Рашева-Мерджанова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2013, с. 247-264. 

  

Сист. No: 57432

- 417 -

Сп П 324

Бернет, Хауме Трила и др.  Културата и нейните педагогически формални, неформални и аформални посредничества / Хауме Трила Бернет, Ана Айусте Гонзалес. // Педагогика, 2014, N 7, с. 974-986. 

  

Сист. No: 57723

- 418 -

Сп В 83 Э

Грасмик, К. и др.  О роли культуры деловых отношений в формировании инновационной сети (на примелре Стэнфордского университета) / К. Грасмик, А. Колесова. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 6, с. 150-154. 

  

Сист. No: 57364

- 419 -

Сп П 324

Гюрова, Вяра.  Европейски опит в подготовката на специалисти за сектора на неформалното образование на възрастните / Вяра Гюрова. // Педагогика, 2014, N 7, с. 1015-1020. 

  

Сист. No: 57725

- 420 -

Сп П 324

Дудева, Бистра.  Приложението на методологията на Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) за анализ на контекста на употреба на съвременния език / Бистра Дудева. // Педагогика, 2014, N 6, с. 927-939. 

  

Сист. No: 57171

- 421 -

Сп П 324

Петева, Стели.  Продължаващото обучение като споделено социално учене / Стели Петева. // Педагогика, 2014, N 7, с. 1057-1066. 

  

Сист. No: 57726

- 422 -

Сп С 847

Рашева-Мерджанова, Яна.  Една визия за образованието през призмата на генеалогичния човек от XXI век / Яна Рашева-Мерджанова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXII, 2014, N 4, с. 401-411. 

  

Сист. No: 57719

- 423 -

Сп П 324

Стракова, Лиляна.  Гражданското образование - интегриращ фактор за формалното и неформалното образование / Лиляна Стракова. // Педагогика, 2014, N 7, с. 999-1007. 

  

Сист. No: 57724

- 424 -

Сп П 324

Тодорина, Добринка.  Място на интерактивните методи на обучение в съвременното образование / Добринка Тодорина. // Педагогика, 2014, N 6, с. 807-846. 

  

Сист. No: 57165

Висше образование

- 425 -

45499

Чипева, Соня.  Рейтингови системи за ВУ - начин на употреба / Соня Чипева. // Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 140-146. 

  

Сист. No: 57462

- 426 -

Сп А 562

Симулационни модели в аграрния сектор при обучението на студенти по икономика  / Георги Герганов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, с. 177-206. 

  

Сист. No: 57370

- 427 -

Сп А 562

Тодоров, Петър.  Сравнително изследване на дейностите и резултатите при прилагането на смесево обучение в чуждоезикови и нечуждоезикови дисциплини в СА "Д. А. Ценов" - гр. Свищов / Петър Тодоров. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, с. 473-499. 

  

Сист. No: 57431

- 428 -

Сп С 847

Благоева, Елена.  Идимостта на европейското висше образование по света - приоритет на образователната политика на ЕС / Елена Благоева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXII, 2014, N 4, с. 352-360. 

  

Сист. No: 57717

- 429 -

Сп Ф 53 кс

Гамукин, В. В.  Финансы высшей школы: новые вызовы и риски / В. В. Гамукин. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 36, с. 45-52. 

  

Сист. No: 57687

- 430 -

Сп П 89 тп

Орлова, Тамара.  Интернационализация высшего образования на основе международного сотрудничества / Тамара Орлова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 5, с. 44-50. 

  

Сист. No: 57050

- 431 -

Сп В 83 Э

Польдин, О.  Скидки на обучение и их воздействие на успеваемост, студентов / О. Польдин, М. Юдкевич. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 9, с. 112-126. 

  

Сист. No: 57710

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 432 -

Сп Ф 53 кс

Корякина, А. В. и др.  Прогнозирование резервов прогнодной способности приемно-транспортного флота / А. В. Корякина, А. Г. Мнацаканян, В. А. Теплицкий. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 24, с. 54-58. 

  

Сист. No: 57557

Екология

- 433 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Наумова, Стефка.  Проблеми и предизвикателства пред сигурността в контекста на Европейската екологична политика / Стефка Наумова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2014, с. 35-50. 

  

Сист. No: 57396

- 434 -

Сп А 562

Сирашки, Христо и др.  Приложение на екологичнита стандарти при управление на природоползването и природоопазването / Христо Сирашки, Ралица Христова, Борислава Славова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, с. 326-356. 

  

Сист. No: 57411

- 435 -

Сп Г 62 а

Тодорова, Галина.  ВЕИ-възможности за екологичен избор на енергия / Галина Тодорова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 241-261. 

  

Сист. No: 57501

Математическо програмиране

- 436 -

45457

Pulova, Nedka et al.  Derivative of function with Maple / Nedka Pulova, Zlatka Mateva. // Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29, Varna. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2014, с. 275-289. 

  

Сист. No: 57346

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване

- 437 -

Сп Г 62 а

Цветков, Орлин Веселинов.  Здравните потребности и тяхното задоволяване (По примера на МБАЛ "Христо Ботев" АД - гр. Враца) / Орлин Веселинов Цветков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 571-578. 

  

Сист. No: 57580

Стокознание

- 438 -

45499

Георгиева, Невена.  Приложение на статистиката в стоковедната наука / Невена Георгиева. // Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 250-253. 

  

Сист. No: 57492

Енергетика

- 439 -

Сп Г 62 а

Павлов, Павлин Богомилов.  Перспективи за развитието на възобновяемите енергийни източноци в България / Павлин Богомилов Павлов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 147-170. 

  

Сист. No: 57478

- 440 -

Сп Г 62 а

Шопова, Маргарита Стефанова.  Изследване динамиката и структурните изменения в енергийното потребление на домакинствата в България за периода 1999-2011 г. / Маргарита Стефанова Шопова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 447-461. 

  

Сист. No: 57549

- 441 -

Сп Ю 371

Арабаджиева, Маринела.  Геополитиката в плен на газа или газът в плен на геополитиката / Маринела Арабаджиева. // Ютилитис, XII, 2014, N 7, с. 42-47. 

  

Сист. No: 57145

- 442 -

Сп В 83 Э

Безруких, П. С. и др.  Об индикаторах состояния энаргетики и эффективности возобновляемой энергетики в условиях экономического кризиса / П. Безруких, П. (мл.) Безруких. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 8, с. 92-105. 

  

Сист. No: 57343

- 443 -

Сп В 83 Э

Голованова, С.  Стимулирующее регулирование внутренних российских цен на газ: сравнительный анализ ценовых ориентиров / С. Голованова. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 8, с. 106-121. 

  

Сист. No: 57352

- 444 -

Сп Ю 371

Машкин, Любен.  Повишаване на енергийната ефективност чрез усъвършенстване на енергийния баланс / Любен Машкин. // Ютилитис, XII, 2014, N 7, с. 48-53. 

  

Сист. No: 57146

- 445 -

Сп Ч E 18

Yordanov, Anton.  Analysis of the Renewable Energy Concept and Its Future in Bulgaria / Anton Yordanov. // Economic Alternatives, 2014, N 2, с. 98-103. 

  

Сист. No: 57203

Селско стопанство. Горско стопанство

- 446 -

Сп Г 62 а

Йоновска, Илка Стоянова.  Суровинното осигуряване на предприятията преработващи дървесина / Илка Стоянова Йоновска. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 394-400. 

  

Сист. No: 57532

- 447 -

Сп А 252

Борисов, Петър и др.  Инвестиционна активност на лозарските стопанства и вторични ефекти от нея в условията на ОСП (по примера на община Любимец) / Петър Борисов, Теодор Радев, Васко Копривленски. // Аграрни науки, VI, 2014, N 16, с. 101-108. 

  

Сист. No: 57212

- 448 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Земеделието на Полша / Петко Иванов. // Агробизнесът, XII, 2014, N 9, с. 33, 46-47. 

  

Сист. No: 57151

- 449 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Бобовите варива (фасул, леща и нахут) намаляват катастрофално / Петко Иванов. // Агробизнесът, XII, 2014, N 10, с. 48-49. 

  

Сист. No: 57577

- 450 -

Сп С 494

Марков, Методи.  Договор за аренда на съсобствена земеделска земя / Методи Марков. // Собственост и право, 2014, N 9, с. 24-32. 

  

Сист. No: 57497

- 451 -

Сп И 502

Невъзможната био България . // Икономика, 2014, N 41, с. 64-67. 

  

Сист. No: 57133

- 452 -

Сп А 255

Николаева, Нора.  Много пшеница, слаба търговия / Нора Николаева. // Агробизнесът, XII, 2014, N 10, с. 36-37. 

  

Сист. No: 57574

- 453 -

Сп З 544 к

Новият закон за защита на растенията . // Земеделска кооперация, XXII, 2014, N 9, с. 15-29. 

  

Сист. No: 57602

- 454 -

Сп Х 74 п

Павлидис, Ставрос.  Използване на биотехнологиите при производството на селскостопански продукти в Гърция - проблеми и възможности / Ставрос Павлидис. // Хранително-вкусова промишленост, LXIII, 2014, N 8, с. 21-22. 

  

Сист. No: 57612

Земеделие. Организация и управление

- 455 -

В Б 921 ф

Мишев, Пламен.  Земеделието да стане приоритетен сектор за икономиката ни / Пламен Мишев. // Български фермер, XXIII, N 1191, 2-8 окт. 2014, с. 20. 

  

Сист. No: 57451

- 456 -

Сп И 50 м

Башев, Храбрин.  Форми, фактори и ефективност на екоуправлението в земеделските стопанства в България / Храбрин Башев. // Икономическа мисъл, 2014, N 5, с. 58-85. 

  

Сист. No: 57692

Животновъдство

- 457 -

В Б 921 ф

Семков, Михо.  За 25 г. преход животновъдството ни изпадна в много тежка криза / Михо Семков. // Български фермер, XXIII, N 1194, 23-29 окт. 2014, с. 22-23. 

  

Сист. No: 57643

- 458 -

Сп А 90

Състояние и перспективи на животновъдството в България . // Attitudes & Altitudes, 2014, N 10, с. 59-78. 

  

Сист. No: 57219

Управление на предприятията. Организация на производството

- 459 -

Сп И 36 Вн

Йорданова, Велина.  Ниво на надеждност при формиране на производствена програма на строителното предприятие / Велина Йорданова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 3, с. 78-88. 

  

Сист. No: 57550

- 460 -

Сп И 36 Вн

Йорданова, Велина.  Възможности за оценка на икономическата устойчивост на строителното предприятие / Велина Йорданова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 4, с. 86-95. 

  

Сист. No: 57572

- 461 -

Сп И 502 д

Панайотов, Димитър.  Новите парадигми - интеракционистки перспективи за човешкото поведение в организациите и мениджънта / Димитър Панайотов. // Икономика 21, 4, 2014, N 1, с. 55-96. 

  

Сист. No: 57297

Мениджмънт

- 462 -

Сп Г 62 Св

Каменов, Камен.  Съдеятелската среда - източник на социалната активност или фактор за мотивирана пасивност / Камен Каменов. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2014, с. 7-29. 

  

Сист. No: 57603

- 463 -

Сп Г 62 а

Кръстев, Камен Боянов.  Икономическата същност на превенцията / Камен Боянов Кръстев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 439-446. 

  

Сист. No: 57548

- 464 -

Сп Н 326 ту

Ламбовска, Мая.  Механизъм за контрол върху представянето на екипи / Мая Ламбовска. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2014, с. 7-62. 

  

Сист. No: 57459

- 465 -

Сп Г 62 а

Петров, Стефан Веселинов.  Възможности за приложение на съвременните бизнес аналитични системи в мениджмънта на предприятието / Стефан Веселинов Петров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 630-641. 

  

Сист. No: 57585

- 466 -

Сп Г 62 а

Стоянова, Даниела Стоянова.  Аспекти на организационната промяна в условията на икономика, основана на знания / Даниела Стоянова Стоянова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 252-261. 

  

Сист. No: 57502

- 467 -

Сп Г 62 а

Христова, Ралица Христова.  Властта - проблеми при реализацията й в управлението / Ралица Христова Христова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 621-629. 

  

Сист. No: 57584

- 468 -

Сп В 83 Э

Березной, А.  Инновационные бизнес-модели в конкурентной стратегии крупных корпораций / А. Березной. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 9, с. 65-81. 

  

Сист. No: 57707

- 469 -

Сп М 486

Бланк, Стив.  Планирайте по-малко! Създавайте прототипи / Стив Бланк. // Мениджър, 2014, N 10, с. 44-45. 

  

Сист. No: 57637

- 470 -

Сп П 89 тп

Воробьева, Ольга и др.  Истоки и смысл менеджмента в России / Ольга Воробьева, Людмила Воробьева. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 9, с. 98-101. 

  

Сист. No: 57659

- 471 -

Сп П 89 тп

Гапоненко, Александр и др.  Иновации в менеджменте как фактор конкурентоспособности организаций / Александр Гапоненко, Марина Савельева. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 5, с. 88-95. 

  

Сист. No: 57051

- 472 -

Сп П 89 тп

Герасименко, Валентина.  Компетенции менеджеров и задачи университетского образования / Валентина Герасименко. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 8, 135-138. 

  

Сист. No: 57277

- 473 -

Сп И 36 Вн

Куршумов, Влади.  Стратегически аспекти на аутсорсинга / Влади Куршумов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 3, с. 89-98. 

  

Сист. No: 57551

- 474 -

Сп П 89 тп

Малинина, Ольга и др.  Имидж коммерческого предприятия / Ольга Малинина, Анна Долгова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 6, с. 130-136. 

  

Сист. No: 57048

- 475 -

Сп П 89 тп

Маршев, Вадим.  Организация, менеджмент, менеджеры / Вадим Маршев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 8, с. 86-91. 

  

Сист. No: 57265

- 476 -

Сп М 486

Панова, Елена.  Истинският Железен човек / Елена Панова. // Мениджър, 2014, N 10, с. 52-54. 

  

Сист. No: 57638

- 477 -

Сп И 36 Вн

Радев, Радко.  Подходи на интерпретиране и класификация на възможностите в мениджмънта / Радко Радев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 4, с. 71-85. 

  

Сист. No: 57569

- 478 -

Сп П 89 тп

Савеленок, Евгений.  Чему и как учить менеджера: теология управления / Евгений Савеленок. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 8, с. 92-98. 

  

Сист. No: 57266

- 479 -

Сп П 89 тп

Сазанова, Светлана.  Экономическое поведение: целостно-рациональный аспект / Светлана Сазанова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 8, с. 108-113. 

  

Сист. No: 57275

- 480 -

Сп C 58

Тенденции в проектния мениджмънт и бизнес анализите . // CIO, X, 2014, N 9, с. 56-57. 

  

Сист. No: 57630

- 481 -

Сп П 89 тп

Хмелькова, Наталья.  Трансдисциплинарный подход в маркетинге и менеджменте / Наталья Хмелькова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 8, с. 99-107. 

  

Сист. No: 57274

- 482 -

Сп Ч E 18

Dimitrov, Kiril.  Geert Hofstede et al's Set of National Cultura Dimensions - Popularity and Criticisms / Kiril Dimitrov. // Economic Alternatives, 2014, N 2, с. 30-60. 

  

Сист. No: 57197

- 483 -

Сп Ч J 80 B

Salicru, Sebastian et al.  Messing with corporate heads? Psychological contracts and leadership integrity / Sebastian Salicru, John Chelliah. // Journal of Business Strategy  (New York), 35, 2014, N 3, с. 38-46. 

  

Сист. No: 57080

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 484 -

Сп Г 62 а

Станев, Явор Венциславов.  Придобиване на конкурентни предимства чрез аутсорсинг на бизнес процеси / Явор Венциславов Станев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 684-694. 

  

Сист. No: 57592

- 485 -

Сп П 89 тп

Рагулина, Юлия.  Предпринимательство в России: проблемы и перспективы / Юлия Рагулина. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 9, с. 120-123. 

  

Сист. No: 57662

Психология на управлението

- 486 -

45436

Александрова, Наталия и др.  Емоционалната интелигентност - същностна компетенция в управлението на туризма / Наталия Александрова, Снежана Илиева. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 153-160. 

  

Сист. No: 57624

Корпоративно управление

- 487 -

Сп И 503 и

Найденов, Николай.  Съвременни тенденции в японското корпоративно управление / Николай Найденов. // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 1, с. 88-115. 

  

Сист. No: 57055

- 488 -

Сп Ч R 62

Puncheva-Michelotti, Petya et al.  The new face of corporate patriotism: does being “local” matter to stakeholders? / Petya Puncheva-Michelotti, Marco Michelotti. // Journal of Business Strategy  (New York), 61, 2014, N 4, с. 3-10. 

  

Сист. No: 57349

- 489 -

Сп И 503 и

Tchipev, Plamen D.  National CG codex of Bulgaria: performance under the crisis / Plamen D. Tchipev. // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 1, с. 62-76. 

  

Сист. No: 57065

Риск мениджмънт

- 490 -

Сп П 89 тп

Рыхтикова, Наталья.  Эффективное управление рисками на основе корпоративных информационных систем / Наталья Рыхтикова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 9, с. 124-129. 

  

Сист. No: 57661

- 491 -

Сп П 89 тп

Саркисов, С. Э.  Риски страховых организаций в качестве объекта комплексного управления / С. Э. Саркисов. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 8, с. 61-66. 

  

Сист. No: 57243

- 492 -

Сп Ч R 62

Marshall, Jeff.  The fallacy of what / Jeff Marshall. // Risk Management  (New York), 61, 2014, N 5, с. 28-31. 

  

Сист. No: 57069

- 493 -

Сп Ч R 62

Pinzon, Albert J. et al.  ART Show: the growing popularity of Alternative Risk Transfer / Albert J. Pinzon, Zachary N. Lerner. // Risk Management  (New York), 61, 2014, N 6, с. 30-32. 

  

Сист. No: 57070

- 494 -

Сп Ч R 62

Query, J. Tim.  Diversity in risk management education / J. Tim Query. // Risk Management  (New York), 61, 2014, N 7, с. 29-31. 

  

Сист. No: 57648

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 495 -

Сп П 89 тп

Бек, Надежда и др.  Концепция "Быстрых стратегий": опыт Nokia / Надежда Бек, Алексей Жмыхов. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 9, с. 51-60. 

  

Сист. No: 57655

Мениджмънт на фирмата

- 496 -

Сп П 89 тп

Алифанова, Татьяна.  Управление кризис-коммуникациями в организациях / Татьяна Алифанова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 9, с. 108-113. 

  

Сист. No: 57660

- 497 -

Сп П 89 тп

Кирюшкина, Елена.  Корпоративная социальная ответственность и стратегическое управление компанией / Елена Кирюшкина. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 9, с. 61-67. 

  

Сист. No: 57658

- 498 -

Сп М 486

Христова, Нели.  Съдружниците като орел, рак и щука / Нели Христова. // Мениджър, 2014, N 8, с. 48-49. 

  

Сист. No: 57078

- 499 -

Сп М 486

Янков, Мирослав.  Няма лесен път към световните компании / Мирослав Янков. // Мениджър, 2014, N 9, с. 58-59. 

  

Сист. No: 57082

Бизнес етикет

- 500 -

Сп М 486

О' Хара, Керълин.  Давид срещу Голиат в преговорите / Керълин О' Хара. // Мениджър, 2014, N 8, с. 42-45. 

  

Сист. No: 57077

Проектно управление

- 501 -

Сп И 36 Вн

Христова, Севдалина.  Проблеми при управлението на обществените поръчки при реализацията на общински проекти / Севдалина Христова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 3, с. 65-77. 

  

Сист. No: 57547

- 502 -

Сп Ч E 18

Boyadzhieva-Georgieva, Svetlana.  A Method for Choosing a Project's Planned Value Curve by Integrating Earned Value and Risk Management / Svetlana Boyadzhieva-Georgieva. // Economic Alternatives, 2014, N 2, с. 89-97. 

  

Сист. No: 57202

Пъблик рилейшънс

- 503 -

45436

Борисова, Светлана.  Личностните качества на PR-специалистита и значението на професионалната подготовка / Светлана Борисова. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 204-211. 

  

Сист. No: 57629

Счетоводство

- 504 -

Сп Г 62 а

Георгиева, Галя Маринова.  Функции и методи на амортизация / Галя Маринова Георгиева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 25-53. 

  

Сист. No: 57460

- 505 -

Сп А 562

Дочев, Михаил и др.  Възможности за изграждане на интегрирана счетоводна информационна система в практиката на предприятията / Михаил Дочев, Галина Чиприянова, Галя Георгиева. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, с. 148-176. 

  

Сист. No: 57351

- 506 -

Сп Г 62 а

Тодоров, Мирослав Великов.  За същността и класификацията на лизинга / Мирослав Великов Тодоров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 515-530. 

  

Сист. No: 57573

- 507 -

Сп Б 445

Атанасов, Атанас.  Актуални съдържателни и ограничителни моменти на документирането в счетоводството / Атанас Атанасов. // Бизнес управление, XXIV, 2014, N 3, с. 5-14. 

  

Сист. No: 57593

- 508 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Оперативни сегменти / Живко Бонев. // Актив, 2014, N 9, с. 6-11. 

  

Сист. No: 57353

- 509 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Обезценка и отписване на вземания от продажби / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 2, с. 12-20. 

  

Сист. No: 57104

- 510 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  По въпроса за отчитането и представянето на невнесения капитал / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2012, N 10, с. 11-17. 

  

Сист. No: 57150

- 511 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  За "пътя" на Международните счетоводни стандарти до одобряването им от Европейската комисия / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2012, N 3, с. 23-30. 

  

Сист. No: 57157

- 512 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Класификация на пасивите на предприятието като текущи или нетекущи, в съответствие с МСС / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 1, с. 11-17. 

  

Сист. No: 57186

- 513 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Важни промени в отчитането на планове с дефинирани доходи по реда на МСС / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 3, с. 13-20. 

  

Сист. No: 57195

- 514 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Нова счетоводна директива заменя Четвърта и Седма директива / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 9, с. 5-14. 

  

Сист. No: 57249

- 515 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Приложими счетоводни стандарти при оценяване на дългосрочните инвестиции съгласно МСС / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 11, с. 5-14. 

  

Сист. No: 57271

- 516 -

Сп Ф 531 п

Българенска, Султана.  Определяне на отчетна стойност на урегулиран поземлен имот / Султана Българенска. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 4, с. 8-10. 

  

Сист. No: 57205

- 517 -

Сп Ф 531 п

Българенска, Султана.  Отчитане на субсидии от фонд "Земеделие" / Султана Българенска. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 11, с. 26-27. 

  

Сист. No: 57273

- 518 -

Сп Ф 531 п

Вълчев, Даниел.  Анализ на справедливата стойност при оценка на некотирани малцинствени участия и търговски права съгласно МСФО 13 Оценяване на справедлива стойност / Даниел Вълчев. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 8, с. 12-23. 

  

Сист. No: 57242

- 519 -

Сп Ф 531 п

Георгиева, Галя.  Амортизационните квоти - разпределение и преизчисление / Галя Георгиева. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 9, с. 23-32. 

  

Сист. No: 57256

- 520 -

Сп Ф 531 п

Георгиева, Галя.  Последващо оценяване на нетекущите материални активи по модела на преоценката / Галя Георгиева. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 10, с. 16-25. 

  

Сист. No: 57268

- 521 -

Сп А 454

Гълъбов, Марин.  Възможности за аналитично отчитане / Марин Гълъбов. // Актив, 2014, N 10, с. 21-22. 

  

Сист. No: 57654

- 522 -

Сп А 454

Данчева, Ралица.  Счетоводно отчитане на номиналното и ефективното увеличение на капитала / Ралица Данчева. // Актив, 2014, N 9, с. 11-15. 

  

Сист. No: 57347

- 523 -

Сп Ф 531 п

Дочев, Иван.  За някои счетоводни проблеми на юридическите лица с нестопанска цел / Иван Дочев. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 3, с. 20-22. 

  

Сист. No: 57198

- 524 -

Сп Ф 531 п

Дочева, Соня.  Счетоводно отчитане на продажба с обратен лизинг при лизингополучателя, когато попада и / Соня Дочева. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 9, с. 15-22. 

  

Сист. No: 57252

- 525 -

Сп Ф 531 п

Дочева, Соня.  Счетоводно отчитане на вътрешно създадени нематериални активи съгласно изискванията на МСС 38 Нематериални активи / Соня Дочева. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 11, с. 14-25. 

  

Сист. No: 57272

- 526 -

Сп А 454

Зарев, Данаил.  Разходи на предприятието за предовратяване на екологични щети като обект на счетоводството / Данаил Зарев. // Актив, 2014, N 9, с. 15-17. 

  

Сист. No: 57355

- 527 -

Сп Ф 531 п

Златков, Иван.  Счетоводно отчитане на биологичнти активи / Иван Златков. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 7, с. 11-17. 

  

Сист. No: 57128

- 528 -

Сп Ф 531 п

Златков, Иван.  Отчитане на вътрешните разчети в бюджетните предприятия / Иван Златков. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2012, N 8, с. 19-23. 

  

Сист. No: 57141

- 529 -

Сп Ф 531 п

Златков, Иван.  Отразяване на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет / Иван Златков. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2012, N 4, с. 5-8. 

  

Сист. No: 57161

- 530 -

Сп Ф 531 п

Златков, Иван.  За индивидуалния сметкоплан на предприятията от реалния сектор на икономиката / Иван Златков. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2012, N 6, с. 5-9. 

  

Сист. No: 57173

- 531 -

Сп Ф 531 п

Златков, Иван.  Представяне на активите и пасивите по отсрочени данъци в отчета за финансовото състояние / Иван Златков. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 4, с. 5- 8. 

  

Сист. No: 57200

- 532 -

Сп Ф 531 п

Златков, Иван.  За счетоводната политика на предприятието / Иван Златков. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 7, с. 5-15. 

  

Сист. No: 57237

- 533 -

Сп Ф 531 п

Златков, Иван.  Относно понятията "отчетна стойност" и "балансова стойност" / Иван Златков. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 10, с. 10-15. 

  

Сист. No: 57262

- 534 -

Сп А 454

Колева, Христина.  Насоки за подготовка на информациятга за коректно представяне в годишните финансови отчети за 2014 / Христина Колева. // Актив, 2014, N 10, с. 2-12. 

  

Сист. No: 11230

- 535 -

Сп Б 90

Лебедева, В. И.  Факторинговые оерации: учет и налогообложение / В. И. Лебедева. // Бухгалтерский учет  (Москва), 78, 2014, N 5, с. 55-59. 

  

Сист. No: 57054

- 536 -

Сп Ф 531 п

Милев, Симеон.  Представяне на финансовите резултати на предприятието / Симеон Милев. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2012, N 5, с. 5-11. 

  

Сист. No: 57166

- 537 -

Сп Ф 531 п

Милев, Симеон.  За някои особености при отчитане на дейността на земеделските производители / Симеон Милев. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 8, с. 5-11. 

  

Сист. No: 57241

- 538 -

Сп Б 90

Никитина, В. Ю.  Учет и налогообложение у лизингополучателя / В. Ю. Никитина. // Бухгалтерский учет  (Москва), 78, 2014, N 5, с. 27-35. 

  

Сист. No: 57053

- 539 -

Сп Ф 531 п

Николов, Георги.  Относно класифицирането на привилегированите акции като инструмент на собствения капитал или като пасив / Георги Николов. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 4, с. 10-17. 

  

Сист. No: 57206

- 540 -

Сп Ф 531 п

Николов, Николай.  Отчитане на инвестиционни имоти / Николай Николов. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2012, N 11, с. 14-19. 

  

Сист. No: 57147

- 541 -

Сп Б 90

Остренко, Е. В.  Учет выручки софтверными компаниями / Е. В. Остренко. // Бухгалтерский учет  (Москва), 78, 2014, N 9, с. 19-27. 

  

Сист. No: 57279

- 542 -

Сп А 454

Петров, Петър.  Управление на оборотния капитал / Петър Петров. // Актив, 2014, N 9, с. 21-24; № 10 с. 15-18. 

  

Сист. No: 57365

- 543 -

Сп А 454

Петров, Петър.  Управление на оборотния капитал / Петър Петров. // Актив, 2014, N 10, с. 15-18. 

  

Сист. No: 57651

- 544 -

Сп А 454

Петрова, Диана.  Счетоводно отчитане на операции по износ на стоки / Диана Петрова. // Актив, 2014, N 10, с. 19-21. 

  

Сист. No: 57653

- 545 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Особености при изготвянето на консолидираните финансови отчети / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 5, с. 5-12. 

  

Сист. No: 57118

- 546 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Отчитане на данъчни амортизируеми активи, придобити чрез дарение / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2012, N 7, с. 5-10. 

  

Сист. No: 57139

- 547 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Ликвидация на дълготрайни материални активи - счетоводни и данъчни аспекти / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2012, N 9, с. 5-9. 

  

Сист. No: 57142

- 548 -

Сп З 544 к

Рангелов, Евгени.  Отчитане на кредит по текуща сметка / Евгени Рангелов. // Земеделска кооперация, XXII, 2014, N 8, с. 20-23. 

  

Сист. No: 57155

- 549 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Корекция на счетоводна грешка, свързана с амортизируем актив / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2012, N 4, с. 12-17. 

  

Сист. No: 57163

- 550 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Счетоводно отчитане на ДДС за брак и липса на активи, установени при годишната инвентаризация / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 3, с. 5-11. 

  

Сист. No: 57191

- 551 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Безвъзмездно извършване на ремонти и подобрения на наети или предоставени за ползване активи - счетоводни и данъчни аспекти / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 5, с. 5-10. 

  

Сист. No: 57208

- 552 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Доставки на стоки и услуги при публична продан / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 7, с. 16-21. 

  

Сист. No: 57238

- 553 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Счетоводно отчитане на определените задължения по данъчен ревизионен акт / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 10, с. 5-10. 

  

Сист. No: 57261

- 554 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Счетоводно отчитане на продажбата на предприятие по чл. 15 от Търговския закон / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 12, с. 5-11. 

  

Сист. No: 57287

- 555 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Отчитане на договор за франчайз / Евгени Рангелов. // Актив, 2014, N 9, с. 17-20. 

  

Сист. No: 57357

- 556 -

Сп Ф 531 п

Рангелов, Евгени.  Бартерът - счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗДДС / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 9, с. 5-12. 

  

Сист. No: 57479

- 557 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Брак и липси на ДМА, установени при годишната инвентаризация за 2014 г. - счетоводни и данъчни аспекти / Евгени Рангелов. // Актив, 2014, N 10, с. 12-14. 

  

Сист. No: 57649

- 558 -

Сп Ф 531 п

Савова-Симеонова, Камелия.  МСС 20 - Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата и оповестяване на държавна помощ - обхват, признаване, оценяване, отчитане и оповестяване / Камелия Савова-Симеонова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 5, с. 11-23. 

  

Сист. No: 57210

- 559 -

Сп Ф 531 п

Савова-Симеонова, Камелия.  Промени в сметкоплана на бюджетните организации / Камелия Савова-Симеонова. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 9, с. 13-23. 

  

Сист. No: 57480

- 560 -

Сп Ф 531 п

Свраков, Антон.  За неработещите принципи на счетоводството у нас / Антон Свраков. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2013, N 6, с. 5-17. 

  

Сист. No: 57221

- 561 -

Сп Ф 53 кс

Стафиевская, М. В.  Риски страховщика как результат трансформации отчетности по МСФО / М. В. Стафиевская. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 33, с. 32-42. 

  

Сист. No: 57552

- 562 -

Сп Ф 53 кс

Толчинская, М. Н. и др.  Аудит финансовой отчетности - системный подход / М. Н. Толчинская, У. З. Мамаева. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 35, с. 46-50. 

  

Сист. No: 57675

Корпоративно счетоводство

- 563 -

Сп П 89 тп

Суйц, В. П. и др.  Выявление искажений в корпоративной финансовой отчетности / В. П. Суйц, Дмитрий Волошин. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 8, с. 67-77. 

  

Сист. No: 57244

Счетоводство на предприятието

- 564 -

Сп Ф 531 п

Брезоева, Бойка.  Представяне и оповестяване на преустановени дейности по реда нта МСС / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 1, с. 17-27. 

  

Сист. No: 57100

- 565 -

Сп Ф 531 п

Златков, Иван.  Разработване на счетоводната политика на предприятието за 2014 година / Иван Златков. // Счетоводство, данъци и право, XXII, 2014, N 1, с. 5-17. 

  

Сист. No: 57099

- 566 -

Сп Б 90

Зубарева, О. А.  Международный опыт учета затрат на производство / О. А. Зубарева. // Бухгалтерский учет  (Москва), 78, 2014, N 10, с. 123-125. 

  

Сист. No: 57650

Одиторски контрол

- 567 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Димитрова-Симеонова, Росица.  Одитът - фактор за сигурност / Росица Димитрова-Симеонова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2013, с. 95-102. 

  

Сист. No: 57395

- 568 -

Сп Г 62 а

Станева, Ивелина Станиславова.  Констатациите от финансовите одити на Сметната палата - възможности за подобряване на дейността на одитираните обекти / Ивелина Станиславова Станева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 378-393. 

  

Сист. No: 57531

- 569 -

Сп В 986

Георгиева, Гергана.  Одит на рисковите процеси в лизинговите дружества като финансови институции / Гергана Георгиева. // Вътрешен одитор, XI, 2014, N 4, с. 22-24. 

  

Сист. No: 57615

- 570 -

Сп В 986

Каранешев, Светлозар.  Стегнатото мислене като инструмент за повишаване на стойността на вътрешния одит / Светлозар Каранешев. // Вътрешен одитор, XI, 2014, N 3, с. 15-22. 

  

Сист. No: 57090

- 571 -

Сп В 986

МакКолъм, Тим.  Одит със скоростта на технологиите / Тим МакКолъм. // Вътрешен одитор, XI, 2014, N 4, с.33-37. 

  

Сист. No: 57616

- 572 -

Сп В 986

Младенов, Младен.  Вътрешниян одит и комплексното административно обслужване в публичния сектор / Младен Младенов. // Вътрешен одитор, XI, 2014, N 3, с. 11-14. 

  

Сист. No: 57089

- 573 -

Сп В 986

Пайпър, Артър.  Нови рискове за одиторите в публичния сектор / Артър Пайпър. // Вътрешен одитор, XI, 2014, N 3, с. 35-39. 

  

Сист. No: 57093

- 574 -

Сп В 986

Симеонова, Свилена.  Осигуряване на качеството на вътрешния одит : Конференция на Европейския съюз по държавен вътрешен контрол, Хага, 2014 г. / Свилена Симеонова. // Вътрешен одитор, XI, 2014, N 3, с. 23-27. 

  

Сист. No: 57091

- 575 -

Сп П 89 тп

Суйц, Виктор Паулевич и др.  Аудит эффективности бизнес-процессов как инструмент контроля / Виктор Паулевич Суйц, Дмитрий Волошин. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 6, с. 100-107. 

  

Сист. No: 57047

- 576 -

Сп В 986

Цветкова, Фанка.  Как да се справим с агресията и гнева / Фанка Цветкова. // Вътрешен одитор, XI, 2014, N 3, с. 28-34. 

  

Сист. No: 57092

- 577 -

Сп В 986

Юнгарева, Марияна.  Развитие и усъвършенстване на международните и национални стандарти за вътрешен одит в публичния сектор / Марияна Юнгарева. // Вътрешен одитор, XI, 2014, N 3, с. 7-10. 

  

Сист. No: 57088

- 578 -

Сп И 503 и

Travinska, Svitlana Ivanivna.  Current liabilities as an internal control item in a company using computer technologies / Svitlana Ivanivna Travinska. // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 2, с. 144-155. 

  

Сист. No: 57068

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 579 -

Сп А 454

Дочева, Ана.  През лятото се провежда вторият етап от годишното атестиране в администрацията / Ана Дочева. // Актив, 2014, N 10, с. 51-55. 

  

Сист. No: 57674

- 580 -

Сп И 502 д

Ламбовска, Мая.  Концепция за контрол на екипи в организацията / Мая Ламбовска. // Икономика 21, 4, 2014, N 1, с. 3-32. 

  

Сист. No: 57286

- 581 -

Сп И 50 м

Панайотов, Димитър.  Нови подходи при изследване на човешкото поведение и мотивацията в организациите / Димитър Панайотов. // Икономическа мисъл, 2014, N 5, с. 133-151. 

  

Сист. No: 57694

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 582 -

45436

Борисова, Лалка.  Професионална кариера и индивидуално развитие / Лалка Борисова. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 185-195. 

  

Сист. No: 57628

- 583 -

В К 263

Николов, Николай.  Цената на доброто име / Николай Николов. // Капитал, XXII, N 41, 11-17 окт. 2014, с. 46-47. 

  

Сист. No: 57587

- 584 -

В К 263

Стоев, Слави.  Мотивирай ме, ако можеш / Слави Стоев. // Капитал, XXII, N 36, 6-12 септ. 2014, с. 42-43, 45. 

  

Сист. No: 57071

- 585 -

Сп Г 62 а

Мехмед, Нехриджан Ариф.  Кадровият дисбаланс - пречка пред бизнеса / Нехриджан Ариф Мехмед. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 531-541. 

  

Сист. No: 57575

- 586 -

Сп Б 90

Данякина, Е. И.  Формирование профессиональной компетенции бухгалтеров / Е. И. Данякина. // Бухгалтерский учет  (Москва), 78, 2014, N 5, с. 124-125. 

  

Сист. No: 57052

- 587 -

Сп И 503 и

Yukish, Volodymyr.  Activating communication as a way to improve interaction of manager with staff / Volodymyr Yukish. // Икономически изследвания, XXIII, 2014, N 1, с. 77-87. 

  

Сист. No: 57066

Транспорт

- 588 -

Сп Н 326 ту

Николова, Христина и др.  Енергийна ефективност на транспорта в България - анализ и оценка на ключови показатели / Христина Николова, Ташко Минков. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2014, с. 97-140. 

  

Сист. No: 57463

- 589 -

Сп А 582

Арнаудов, Борислав.  Железопътният транспорт в България - предстоящи предизвикателства / Борислав Арнаудов. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 3, с. 72-81. 

  

Сист. No: 57177

- 590 -

Сп А 582

Коралова, Петя.  Оценка на ефективността на стопанската дейност в българските речни пристанища / Петя Коралова. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 3, с. 109-119. 

  

Сист. No: 57180

Реклама

- 591 -

Сп М 486

Кандов, Борислав.  Да се появиш за 5 секунди / Борислав Кандов. // Мениджър, 2014, N 10, с. 62-63. 

  

Сист. No: 57646

Хранително-вкусова промишленост

- 592 -

Сп А 90

Състояние и перспективи на хранително-вкусовата промишленост в България . // Attitudes & Altitudes, 2014, N 9, с. 61-81. 

  

Сист. No: 57220

Информационни технологии

- 593 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Арсова, Радостина.  Нови заплахи за IT сигурността / Радостина Арсова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2014, с. 277-283. 

  

Сист. No: 57390

- 594 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Джорджевич, Гордана и др.  Компьютерные модели для прогнозирования изменений климата в мире / Гордана Джорджевич, Лариса Йованович, Весела Радович. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2013, с. 182-192. 

  

Сист. No: 57415

- 595 -

Сп А 562

Ерусалимов, Румен и др.  Електронната търговия в застраховането - фактор за повишаване конкурентоспособността на застрахователните дружества / Румен Ерусалимов, Милен Митков. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, с. 36-60. 

  

Сист. No: 57335

- 596 -

Сп А 562

Информационна сигурност в системите за електронна търговия в България  / Веселин Попов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, с. 357-383. 

  

Сист. No: 57414

- 597 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Недев, Валентин.  Изучаване проблемите на кибертероризма във висшите училища - актуална потребност / Валентин Недев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2013, с. 68-77. 

  

Сист. No: 57425

- 598 -

Сп Г 62 а

Таиров, Искрен Любомилов.  Проблеми и предизвикателства пред информационната сигурност в електронната търговия / Искрен Любомилов Таиров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 417-429. 

  

Сист. No: 57542

- 599 -

Сп C 58

Автоматизирано управление на качеството на данните подобрява обслужването на клиентите на Vivacom . // CIO, X, 2014, N 9, с. 20-21. 

  

Сист. No: 57505

- 600 -

Сп C 58

Бизнес процесите - в крак с "облачната" мода . // CIO, X, 2014, N 9, с. 38-39. 

  

Сист. No: 57518

- 601 -

Сп А 582

Георгиев, Веселин.  Насоки за развитие на корпоративните комуникации чрез приложение на средства от социалните мрежи / Веселин Георгиев. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 3, с. 127-137. 

  

Сист. No: 57182

- 602 -

Сп C 58

Глобалният пазар на корпоративен софтуер - умерени темпове на ръст и преход към "облака" . // CIO, X, 2014, N 9, с. 10-13. 

  

Сист. No: 57679

- 603 -

Сп C 58

[Десет] 10 актуални проблема при прехода към цифровия бизнес . // CIO, X, 2014, N 10, с. 62-63. 

  

Сист. No: 57713

- 604 -

Сп C 58

Димитров, Велиян.  Големите масиви с данни предизвикват институциите да защитят правото на личен живот / Велиян Димитров. // CIO, X, 2014, N 9, с. 53-55. 

  

Сист. No: 57627

- 605 -

Сп C 58

Ефективното проектиране и оптимизирането на процески възвръщат инвестициите в съвременни CAD/CAM решения.  Ефективното проектиране и оптимизирането на процеси възвръщат инвестициите в съвременни CAD/CAM решения. // CIO, X, 2014, N 9, с. 10-11. 

  

Сист. No: 57183

- 606 -

Сп C 58

И малки компании вече могат да се възползват от предимствата на SAP . // CIO, X, 2014, N 9, с. 32-36. 

  

Сист. No: 57517

- 607 -

Сп C 58

Информационната среда в Девин АД - развитие под знака на бизнес потребностите . // CIO, X, 2014, N 10, с. 28-31. 

  

Сист. No: 57696

- 608 -

Сп C 58

Кой плаща за вашите ИТ сертификати? . // CIO, X, 2014, N 9, с. 51-52. 

  

Сист. No: 57623

- 609 -

Сп М 486

Кръстева, Десислава.  Добре дошли в ерата на дигиталните плащания / Десислава Кръстева. // Мениджър, 2014, N 10, с. 78-79. 

  

Сист. No: 57639

- 610 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Пазарът на облачни услуги в България / Надя Кръстева. // CIO, X, 2014, N 9, с. 3-9. 

  

Сист. No: 57499

- 611 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Въпросите във връзка с ИТ кадрите остават сред приоритетите в дневния ред / Надя Кръстева. // CIO, X, 2014, N 9, с. 46-50. 

  

Сист. No: 57621

- 612 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Новата корпоративна интегрирана ИС на Овергаз - отговор на днешните технологични и бизнес реалности / Надя Кръстева. // CIO, X, 2014, N 10, с. 32-36. 

  

Сист. No: 57697

- 613 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  Теси ООД постига автоматизация на бизнес процесите чрез внедряване на SAP ERP / Виктория Лазова. // CIO, X, 2014, N 10, с. 14-16. 

  

Сист. No: 57690

- 614 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  BI система подпомага бизнес анализите в търговска верига Зора / Виктория Лазова. // CIO, X, 2014, N 10, с. 24-26. 

  

Сист. No: 57695

- 615 -

Сп C 58

Миграцията към облака е част от обширната ИТ стратегия на Мания тийм . // CIO, X, 2014, N 9, с. 16-18. 

  

Сист. No: 57504

- 616 -

Сп C 58

Настъплението на роботите - предпоставка за нова индустриална революция . // CIO, X, 2014, N 9, с. 48-50. 

  

Сист. No: 57184

- 617 -

Сп В 986

Неделчев, Найден.  Създаване на балансирана система от показатели за ефективност на управлението на ИТ с помощта на Кобит 5 / Найден Неделчев. // Вътрешен одитор, XI, 2014, N 4, с. 18-21. 

  

Сист. No: 57610

- 618 -

Сп C 58

Облакът увеличава бързодействието и гарантира гъвкавост на бизнеса та Кеш кредит . // CIO, X, 2014, N 10, с. 38-40. 

  

Сист. No: 57698

- 619 -

Сп C 58

Предсказания за SaaS през следващата година . // CIO, X, 2014, N 9, с. 40-42. 

  

Сист. No: 57618

- 620 -

Сп C 58

Рискове в "облака" - предизвикателства и решения . // CIO, X, 2014, N 9, с. 43-45. 

  

Сист. No: 57619

- 621 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  Компании от ИТ с приходи за 2, 63 млрд. лева / Начо Стригулев. // Мениджър, 2014, N 10, с. 74-76. 

  

Сист. No: 57645

- 622 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Благоденствието се гради чрез знание / Татяна Явашева. // Икономика, 2014, N 42, с. 52-54. 

  

Сист. No: 57442

- 623 -

45457

A prototype of business rules extraction framework . // Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29, Varna. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2014, с. 40-52. 

  

Сист. No: 57282

- 624 -

45457

Bakardjieva, Teodora et al.  Application of gamification in university marketing / Teodora Bakardjieva, Milen Sotirov. // Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29, Varna. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2014, с. 191-202. 

  

Сист. No: 57332

- 625 -

45457

Bruseva, Mariya.  Software value assessment by means of the cost approach, as pert of the company's intellectual property / Mariya Bruseva. // Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29, Varna. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2014, с. 17-21. 

  

Сист. No: 57231

- 626 -

45457

Chakarov, Eddie et al.  Electronic research on judicial-executive activities / Eddie Chakarov, Kaloyan Iliev, Dimitar Georgiev. // Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29, Varna. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2014, с. 34-39. 

  

Сист. No: 57239

- 627 -

45457

Chakarov, Eddie et al.  Translationally invariant solutions of the Helfrich shape equation / Eddie Chakarov, Vladimir Pulov, Ivailo Mladenov. // Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29, Varna. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2014, с. 307-314. 

  

Сист. No: 57361

- 628 -

45457

Croudsourcing - a bridge between Academia and Commerce . // Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29, Varna. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2014, с. 73-82. 

  

Сист. No: 57292

- 629 -

45457

Deshkova, Mariya.  Uniqueness of the image lighter in size for Web space / Mariya Deshkova. // Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29, Varna. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2014, с. 99-107. 

  

Сист. No: 57303

- 630 -

45457

Dimitrov, Vladimir.  Big data storage in HDFS and Hadoop in clouds / Vladimir Dimitrov. // Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29, Varna. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2014, с. 108-116. 

  

Сист. No: 57306

- 631 -

45457

Glushkova, Todorka.  Model for application of game -based learning in secondary school / Todorka Glushkova. // Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29, Varna. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2014, с. 203-210. 

  

Сист. No: 57333

- 632 -

45457

Gopejenko, Viktors et al.  Simulation model the dynamics of the system arising from interaction of tourism with the local environment / Viktors Gopejenko, Yelena Kozmina. // Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29, Varna. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2014, с. 53-62. 

  

Сист. No: 57284

- 633 -

45457

Mitev, Mitko et al.  M-learning in education / Mitko Mitev, Ivaylo Penev. // Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29, Varna. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2014, с. 255-263. 

  

Сист. No: 57336

- 634 -

45457

Naydenov, Danko.  A theory and approach for developing cloud applications / Danko Naydenov. // Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29, Varna. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2014, с. 165-174. 

  

Сист. No: 57331

- 635 -

45457

Samarin, Alexander.  Architecting synergy between technology-based innovations for e-governments and e-governance to enable business innovations / Alexander Samarin. // Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29, Varna. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2014, с. 83-98. 

  

Сист. No: 57296

- 636 -

45457

Stoyanova, Asya et al.  Adaptability to the knowledge of the students by using of SCORM E-content / Asya Stoyanova, Todorka Glushkova. // Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29, Varna. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2014, с. 298-306. 

  

Сист. No: 57359

- 637 -

Сп C 58

[Девет] 9 всеобщи грешки при BI проектите (и как да ги избегнем) . // CIO, X, 2014, N 10, с. 50-52. 

  

Сист. No: 57704

- 638 -

Сп C 58

[Пет] 5 условия за успеха на ERP внедряването . // CIO, X, 2014, N 10, с. 58-61. 

  

Сист. No: 57711

- 639 -

Сп C 58

[Сто] 100 софтуерни продукта за управлението на бизнеса . // CIO, X, 2014, N 10, с. 64-67. 

  

Сист. No: 57715

- 640 -

Сп C 58

ERP система автоматизира стандартни и специфични бизнес процеси в Омникар рент . // CIO, X, 2014, N 10, с. 46-48. 

  

Сист. No: 57702

- 641 -

Сп Ч E 18

Georgiev, Yasen et al.  Software Development Methodologies for Reducing Project Risks / Yasen Georgiev, Kamelia Stefanova. // Economic Alternatives, 2014, N 2, с. 104-113. 

  

Сист. No: 57204

- 642 -

Сп C 58

SAP ERP повишава ефективността на работните процеси в Дилком България . // CIO, X, 2014, N 10, с. 42-44. 

  

Сист. No: 57701

Бази данни

- 643 -

Сп В 986

Лалов, Константин.  Техники за анализ на данни / Константин Лалов. // Вътрешен одитор, XI, 2014, N 4, с. 8-13. 

  

Сист. No: 57609

Информационни мрежи. Информационни системи

- 644 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  Облачно базирана DMS система управлява бизнеса на София Ауто / Виктория Лазова. // CIO, X, 2014, N 9, с. 13-14. 

  

Сист. No: 57503

- 645 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  Облачни технологии повишават ефективността на работа в Дертур България / Виктория Лазова. // CIO, X, 2014, N 9, с. 22-25. 

  

Сист. No: 57508

- 646 -

Сп П 89 тп

Новичков, Николай Николаевич и др.  Организационные сообщества в социальных сетях / Николай Николаевич Новичков, Валентина Смирнова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 8, с. 78-85. 

  

Сист. No: 57251

- 647 -

Сп C 58

Облачните технологии подпомагат бизнеса на Юнимастърс Лоджистикс . // CIO, X, 2014, N 9, с. 10-11. 

  

Сист. No: 57500

- 648 -

Сп C 58

Филипова, Гергана и др.  Внедряването на интегрирана ИС от висок клас - логична стъпка от развитието на Биомашиностроене АД / Гергана Филипова. // CIO, X, 2014, N 10, с. 18-22. 

  

Сист. No: 57691

- 649 -

45457

Bruseva, Mariya et al.  Some cyber security issues / Mariya Bruseva, Antonina Ivanova. // Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29, Varna. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2014, с. 22-33. 

  

Сист. No: 57236

- 650 -

45457

Ivanov, Krasimir et al.  Using Node.js in developing Web services / Krasimir Ivanov, Evgeniya Rakitina. // Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29, Varna. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2014, с. 131-136. 

  

Сист. No: 57316

- 651 -

45457

Mircheva, Iskra.  Protection of patient's rights in eHealth environment / Iskra Mircheva. // Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29, Varna. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2014, с. 63-72. 

  

Сист. No: 57290

- 652 -

45457

Sheshasaayee, Ananthi et al.  An analytic study on the security issues of cloud computing / Ananthi Sheshasaayee, K. Geetha. // Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29, Varna. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2014, с. 117-126. 

  

Сист. No: 57312

Компютри

- 653 -

45457

Pavlova, Eleonora.  Stacks and queues in developing card and memo games / Eleonora Pavlova. // Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29, Varna. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2014, с. 267-274. 

  

Сист. No: 57342

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 654 -

Сп М 486

Бобев, Радослав.  Хвани ме, ако можеш / Радослав Бобев. // Мениджър, 2014, N 8, с. 32. 

  

Сист. No: 57076

- 655 -

Сп Н 25 а

Върбанов, Румен и др.  Новото поколение системи за електронен бизнес и електронни разплащания / Румен Върбанов, Красимир Шишманов. // Народностопански архив  (Свищов), LXVII, 2014, N 3, с. 27-48. 

  

Сист. No: 57591

- 656 -

Сп М 486

Георгиев, Асен.  Има място за нови играчи / Асен Георгиев. // Мениджър, 2014, N 8, с. 28-29. 

  

Сист. No: 57074

- 657 -

Сп М 486

Иванова, Тошка.  За няколко клика повече / Тошка Иванова. // Мениджър, 2014, N 8, с. 30-31. 

  

Сист. No: 57075

- 658 -

Сп П 89 тп

Мамедова, Наталья.  Электронные торги как элемент государственной антикоррупционной политики / Наталья Мамедова. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 9, с. 25-34. 

  

Сист. No: 57667

Интернет

- 659 -

45457

Nedyalkova, Joanna.  Internet and aggressive behavior / Joanna Nedyalkova. // Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29, Varna. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2014, с. 264-266. 

  

Сист. No: 57338

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Спорт

- 660 -

Сп П 324

Костов, Кирил.  Науката за спорта (Спортология) / Кирил Костов. // Педагогика, 2014, N 6, с. 872-887. 

  

Сист. No: 57169

Туризъм

- 661 -

Сп Г 62 а

Кушева, Галя.  Оценка на качеството в туризма - в контекста на спецификата на туристическия продукт / Галя Кушева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 5-24. 

  

Сист. No: 57446

- 662 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Узунов, Димитър.  Тактически действия за сигурност в туристическите комплекси / Димитър Узунов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2014, с.170-173. 

  

Сист. No: 57378

- 663 -

Сп А 255

Бобанац, Бранислава.  Гурме туризъм - новият хит на острова / Бранислава Бобанац. // Агробизнесът, XII, 2014, N 10, с. 42-43,45. 

  

Сист. No: 57576

- 664 -

Сп А 252

Лулчева, Иванка и др.  Теоретични основи на селския туризъм / Иванка Лулчева, Стефан Видев. // Аграрни науки, VI, 2014, N 16, с. 109-116. 

  

Сист. No: 57218

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 665 -

45436

Шопов, Тодор.  Многоезичието като езикова политика на ЕС / Тодор Шопов. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 150-152. 

  

Сист. No: 57622

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

География

- 666 -

Сп Г 62 Сб

Бояджиев, Веселин.  География на личното потребление на храни и питиета / Веселин Бояджиев. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2013, с. 283-300. 

  

Сист. No: 57298

История на СА

- 667 -

В А 561

Адамов, Величко.  Нова академична 2014-2015 учебна година : [Обръщение на Ректора Величко Адамов, послучай откриване на учебната година] / Величко Адамов. // Алма матер  (Свищов), XXII, N 1, септ. 2014, с. 1. 

  

Сист. No: 57301

- 668 -

В Д 92

Бакалаври с висок успех предпочитат магистратури в СА "Д. А. Ценов" по финанси, счетоводство и мениджмънт . // Дунавско дело, LX, N 33, 5-11 септ. 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 57072

- 669 -

В З 375

Василева, Вероника.  Бакалаври с висок успех предпочитат магистратури по финанси, счетоводство и мениджмънт / Вероника Василева. // Застраховател, N 17, 10-24 септ. 2014, с. 11. 

  

Сист. No: 57255

- 670 -

В З 375

Василева, Вероника.  Юристи, инженери и лекари са преобладаващите кандидат-магистри неикономисти в Стопанска академия / Вероника Василева. // Застраховател, N 17, 10-24 септ. 2014, с. 11. 

  

Сист. No: 57257

- 671 -

В З 375

Василева, Вероника.  Все повече възпитаници на Стопанска академия се завъщат в родната Алма матер за втора магистратура / Вероника Василева. // Застраховател, N 18, 24 септ. - 16 окт. 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 57433

- 672 -

В Д 92

Водещи мениджъри отново потвърждават лидерските позиции на Стопанска академия . // Дунавско дело, LX, N 41, 31 окт.-6 ноем. 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 57718

- 673 -

В Д 92

Все повече възпитаници се завръщат в родната Алма матер за втора магистратура . // Дунавско дело, LX, N 36, 26 септ. - 2 окт. 2014, с. 8. 

  

Сист. No: 57380

- 674 -

В А 561

Дипломиране в свищовската Алма Матер . // Алма матер  (Свищов), XXII, N 1, септ. 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 57315

- 675 -

В З 375

Дистанционните магистри в Свищов се обучават по система със специална награда на Microsoft . // Застраховател, N 17, 10-24 септ. 2014, с. 11. 

  

Сист. No: 57245

- 676 -

В А 36

Дистанционно обучение и защита онлайн  : Близо 2000 нови магистри ще се дипломират в Стопанска академия "Димитър Ценов". // Аз-буки, XXIV, N 41, 9-15 окт. 2014, с. 19. 

  

Сист. No: 57562

- 677 -

В А 561

Докторантска научна сесия 2013 . // Алма матер  (Свищов), XXII, N 1, септ. 2014, с. 2. 

  

Сист. No: 57309

- 678 -

В А 561

За успешна професионална реализация . // Алма матер  (Свищов), XXII, N 1, септ. 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 57318

- 679 -

В А 561

Заслужени награди  : [Наградени студенти от СА "Д. А. Ценов]. // Алма матер  (Свищов), XXII, N 1, септ. 2014, с. 4. 

  

Сист. No: 57323

- 680 -

В А 561

Кръгла маса  : [Кръгла маса на тема : Усъвършенстване на обучението по застраховане и осигуряване - детерминанта на взаимовръзката теория-практика]. // Алма матер  (Свищов), XXII, N 1, септ. 2014, с. 2. 

  

Сист. No: 57310

- 681 -

В А 561

Мащабен студентски форум . // Алма матер  (Свищов), XXII, N 1, септ. 2014, с. 2. 

  

Сист. No: 57308

- 682 -

В З 375

Милен Митков и Камен Кръстев защитиха дисертации в свищовската алма матер . // Застраховател, N 17, 10-24 септ. 2014, с. 11. 

  

Сист. No: 57248

- 683 -

В Д 92

Много работодатели се възползват от следдипломно обучение на служителите им в Стопанска академия . // Дунавско дело, LX, N 40, 24-30 окт. 2014, с. 8. 

  

Сист. No: 57644

- 684 -

В Д 92

На добър час през новата академична учебна година . // Дунавско дело, LX, N 36, 26 септ. - 2 окт. 2014, с. 8. 

  

Сист. No: 57379

- 685 -

В А 561

Най-добрите млади икономисти . // Алма матер  (Свищов), XXII, N 1, септ. 2014, с. 4. 

  

Сист. No: 57321

- 686 -

В А 561

Почетно отличие  : [Доктор хонорис кауза проф. д-р ик. н. Сергей Антонович Охрименко]. // Алма матер  (Свищов), XXII, N 1, септ. 2014, с. 2. 

  

Сист. No: 57304

- 687 -

В А 561

Реализирани едногодишни проекти . // Алма матер  (Свищов), XXII, N 1, септ. 2014, с. 4. 

  

Сист. No: 57325

- 688 -

В Д 92

Стопанската академия посрещна за 79-и път своите първокурсници . // Дунавско дело, LX, N 36, 26 септ. - 2 окт. 2014, с. 1., 8. 

  

Сист. No: 57377

- 689 -

В А 561

Спортни завоевания . // Алма матер  (Свищов), XXII, N 1, септ. 2014, с. 4. 

  

Сист. No: 57326

- 690 -

Сп М 486

Георгиева, Надя.  Кадри от кои университети назначавате с предимство / Надя Георгиева. // Мениджър, 2014, N 10, с. 14-15. 

  

Сист. No: 57636

- 691 -

В А 561

[Петнайсет] 15 години дистанционно обучение . // Алма матер  (Свищов), XXII, N 1, септ. 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 57319


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиева-Чалъкова, Зоя 4 
Авджиев, Айсун 255 
Авраамова, Е. 29 
Адамов, Величко 89 667 
Аденауер, Конрад 370 
Аксентиева, Ася 371 372 
Александров, Васил 373 
Александрова, Наталия 486 
Алифанова, Татьяна 496 
Анастасова-Чопева, Минка 26 
Ангелов, Георги 90 221 
Ангелов, Емил 91 
Ангелов, Иван Ангелов 294 
Ангелова, Поля 11 
Ангелова, Светлана 409 
Андреев, Николай Андреев 295 
Андреященко, Е. 2 
Андриевская, И. 92 
Антипова, Д. А. 49 
Арабаджиева, Маринела 441 
Арнаудов, Борислав 589 
Арсова, Радостина 593 
Асабина, Светлана Н. 374 
Асенова, Мариана 265 266 
Асланов, Марат 338 
Атанасов, Атанас 507 
Атанасова, Христина 375 
Бабенко, М. А. 131 
Байбеков, И. Р. 132 
Башев, Храбрин 311 456 
Безруких, П. 442 
Безруких, П. (мл.) 442 
Бек, Надежда 495 
Бенямин, Валтер 5 
Березной, А. 468 
Бернет, Хауме Трила 417 
Бидгай, О. Б. 93 
Биолчева, Петя 94 
Благоева, Елена 428 
Благойчева, Христина 343 
Блажева, Виолета 426 
Бланк, Стив 469 
Бобанац, Бранислава 238 663 
Бобев, Радослав 654 
Бобыль, В. В. 95 
Боголиб, Татьяна 216 
Богомилова, Жанет 77 
Божинов, Бисер 152 
Божинов, Божидар 153 
Божков, Димитър 41 
Бозев, Васил 83 
Бонев, Живко 508 
Борисов, Петър 447 
Борисов, Цветелин 596 
Борисова, Лалка 582 
Борисова, Светлана 503 
Бородин, А. И. 141 
Бояджиев, Веселин 666 
Боянов, Боян 299 
Братанов, Петър Георгиев 154 
Брезоева, Бойка 96 509 510 511 512 513 514 515 564 
Буряк, Е. 239 
Буряченко, Андрей 161 
Бутенко, Е. Д. 97 
Българенска, Султана 516 517 
Бърдаров, Георги 24 
Бычкова, О. 344 
Вавилова, Ирина Алексадровна 376 
Вакова, Зорница 24 
Ванчева, Диана 257 
Василев, Васил 286 
Василев, К 98 
Василева, Валентина 178 
Василева, Вероника 669 670 671 
Васильев, В. Д. 99 
Васильев, Е. В. 99 
Васькив, Степан 12 
Велева, Ирина 245 
Видев, Стефан 664 
Вожжов, А. П. 100 
Волошин, Дмитрий 563 575 
Воробьева, Людмила 470 
Воробьева, Ольга 470 
Воронина, Л. А. 179 
Вуцова, Албена 162 
Вучков, Алек 222 
Вълчев, Даниел 518 
Вълчева, Боряна 243 
Вълчева, Боряна Стоянова 21 
Върбанов, Румен 655 
Върбанов, Тихомир 22 243 
Върбанова, Силвия 414 
Гамукин, В. В. 429 
Ганева, Калина 30 
Ганчев, Петко 300 
Гапоненко, Александр 471 
Георгиев, Асен 656 
Георгиев, Веселин 601 
Георгиева, Анета 180 
Георгиева, Галя 505 519 520 
Георгиева, Галя Маринова 504 
Георгиева, Гергана 569 
Георгиева, Надя 690 
Георгиева, Невена 438 
Герасименко, Валентина 472 
Герганов, Георги 426 
Герунов, Антон 60 234 
Глазьев, С. 292 
Голева, Поля 319 377 378 
Голиченко, О. 43 
Голованова, С. 443 
Голодова, Ж. Г. 101 
Голяшев, А. 239 
Гонзалес, Ана Айусте 417 
Гонтмахер, Е. 44 
Гончарова, Галина 31 
Горанова, Пенка 242 
Господинов, Юлиян 241 
Грасмик, К. 418 
Григорук, И. А. 102 
Григорьев, Л. 239 
Гринько, Е. Л. 100 
Гълъбов, Марин 521 
Гълъбов, Николай 211 
Гюрова, Вяра 415 419 
Данчева, Ралица 522 
Данякина, Е. И. 586 
Дарушин, И. А. 103 
Дачев, Петър 596 
Денева, Анета 42 
Деянов, Деян 104 
Джилизов, Велко 163 164 223 
Джорджевич, Гордана 594 
Димитров, Велиян 604 
Димитров, Георги 426 
Димитров, Калин 365 
Димитров, Пенко 312 316 
Димитрова, Ваня 181 
Димитрова, Весела 36 
Димитрова, Емилия 320 
Димитрова, Мина 182 183 
Димитрова-Симеонова, Росица 567 
Димова, Добрина 72 
Димчев, Александър 1 
Дира, Д. В. 179 
Дмитриева, О. 352 
Дограмаджиева, Елка 266 
Долгова, Анна 474 
Долженко, Р. А. 105 
Домащенко, Д. В. 106 107 
Донкова, Веселка 379 
Дочев, Иван 523 
Дочев, Михаил 505 
Дочева, Ана 579 
Дочева, Соня 524 525 
Драганов, Румен 410 
Древинг, С. Р. 52 
Дудева, Бистра 420 
Емилова, Петя 596 
Ермаков, А. Р. 109 
Ермакова, Е. А. 110 
Ерусалимов, Румен 595 
Ефимов, Олег Николаевич 380 
Ефтимова, Ирина 316 
Ефтимова, Ирина Лъчезарова 310 
Жариков, М. 229 
Жекова, Станка 247 
Желязкова, Славея 84 
Жмыхов, Алексей 495 
Жуков, Максим 240 
Заздравных, А. 2 
Зайкърова, Елис Гюрселова 349 
Зарев, Данаил 526 
Зафирова, Цвета 28 
Захариев, З. 411 
Здорова, Н. В. 135 
Златков, Иван 527 528 529 530 531 532 533 565 
Зубарева, О. А. 566 
Иванов, А. П. 111 
Иванов, Виктор 166 
Иванов, Георги 347 
Иванов, Иван Грозданов 350 
Иванов, Любомир 13 
Иванов, Мартин Й. 32 
Иванов, Петко 448 449 
Иванова, Гергана 381 382 405 
Иванова, Дияна 233 347 
Иванова, Зоя 252 
Иванова, Мария 224 
Иванова, Тошка 657 
Ивлева, Н. В. 23 
Игнатюк, А. С. 112 
Илиев, Ангел 82 
Илиев, Драгомир 301 
Илиев, Йосиф 34 
Илиев, Петър 219 220 
Илиева, Даниела 301 
Илиева, Лучия 45 
Илиева, Славина 85 
Илиева, Снежана 486 
Илюхин, Е. В. 113 
Исмаилов, Танер 81 
Исмаилов, Танер Мустафов 55 
Исмаилова, Севинч 426 
Йованович, Лариса 594 
Йоновска, Илка Стоянова 446 
Йорданов, Николай Стоянов 296 
Йорданов, Пламен 362 
Йорданова, Велина 459 460 
Йорданова, Маргарита Стефанова 313 
Йотов, Стилиян 6 
Йоцов, Виктор 61 
Калайдин, Е. Н. 114 
Каменов, Камен 462 
Каменова, Цветана 321 
Каназирева, Дани 346 
Кандов, Борислав 591 
Капелюшников, Р. 73 
Капитанов, Константин 37 
Карадимова, Димитрия Кирчева 38 
Каражелев, Детелин Райчев 59 
Карамелска, Теодора 7 31 
Каранешев, Светлозар 570 
Карнеев, А. А. 115 
Касабова, Камелия 167 
Кацарова, Мариана 322 
Квашнин, Ю. 302 
Килячков, А. А. 53 
Кирилова, Милена 185 
Кирюшкина, Елена 497 
Киселева, А. А. 179 
Киселева, О. В. 230 
Клейнер, В. 345 
Клеман-Питьо, Елен 74 
Ковачева, Галина 35 
Коврижин, Е. А. 54 
Коева, Стефка 69 
Коларов, Тодор 314 
Колев, Николай 323 
Колева, Христина 534 
Колева, Яна 275 
Колесова, А. 418 
Колмакова, О. Д. 123 
Комаревцева, О. О. 23 
Кондарев, Ивайло 186 187 188 189 190 
Коноплева, Ю. А. 116 
Константинов, Емил 315 
Копаранов, Христо 324 
Копривленски, Васко 447 
Коптякова, С. В. 395 
Коралова, Петя 590 
Корякина, А. В. 432 
Костов, Кирил 660 
Котева, Нина 311 
Кошелев, Е. В. 144 
Кралева, Ваня 3 
Крачунова, Амелия 243 
Кретова, Н. А. 117 
Кривошиев, Стамен 325 
Крумов, Крум 316 
Крумова, Диана 316 
Кръстев, Камен 366 
Кръстев, Камен Боянов 463 
Кръстева, Десислава 609 
Кръстева, Надя 610 611 612 
Кръстевич, Тодор 278 
Кузнецов, А. 303 
Кузнецова, Юлия 9 
Кузьмин, А. Ю. 304 
Кулчев, Красимир Георгиев 235 
Куршумов, Влади 473 
Кутубарова, Г. Д. 118 
Кушева, Галя 661 
Кънев, Петър 252 
Лазова, Виктория 613 614 644 645 
Лалов, Константин 643 
Ламбев, Младен Иванов 155 
Ламбова, Маргарита 14 
Ламбовска, Мая 464 580 
Ланджев, Борис 326 
Лахно, Ю. В. 119 
Лебедева, В. И. 535 
Леонов, Дмитро 353 
Линкова, Маруся 260 
Литвинова, Светлана 120 
Лулчева, Иванка 664 
Любенов, Любомир Василев 15 
МакКолъм, Тим 571 
Малева, Т. 29 
Малинина, Ольга 474 
Малиновская, О. В. 46 
Мамаева, У. З. 562 
Мамедова, Наталья 658 
Мангачев, Иван 327 
Мануйленко, В. В. 93 121 
Манчурак, М. В. 383 
Маринов, Делян 328 
Маринов, Драгомир 256 
Маринов, Едуард 272 
Маринов, Иван С. 225 
Маринов, Мартин Емилов 359 
Маринова, Галина 384 385 
Маринова, Елена Петкова 156 
Маринова, Светла 5 
Марков, Марко 340 
Марков, Методи 329 450 
Маркова, Диана 243 
Маркова, Диана Иванова 25 
Марчева, Анастасия 81 
Марчевски, Иван 279 
Маршев, Вадим 475 
Матеева, Екатерина 330 
Махлебашиева, Мирослава 168 
Машина, В. 305 
Машкин, Любен 444 
Медникаров, Радомир 339 
Мермерска, Людмила 191 192 193 
Механджийска, Гинка 348 
Мехмед, Нехриджан 252 
Мехмед, Нехриджан Ариф 585 
Миланович, Б. 47 
Милев, Жеко 363 364 
Милев, Симеон 536 537 
Милкова, Танка 288 
Минева, Станислава 341 
Минков, Ташко 588 
Минкова, Ганета 194 195 196 197 212 215 226 
Мироненко, О. 75 
Митков, Милен 595 
Митков, Милен Стефчов 367 
Митов, Божидар 259 
Митов, Емил 162 
Михайлов, Пеню 48 
Михалев, А. С. 111 
Мишев, Пламен 455 
Мишева, Ирена 368 
Мишина, М. С. 122 
Младенов, Младен 572 
Младенова, Мимоза 311 
Мнацаканян, А. Г. 123 432 
Монев, Виктор 426 
Мусаева, Х. М. 124 
Мушкаров, Гошо 78 
Наама, Карим 306 
Найденов, Георги 39 
Найденов, Николай 487 
Налбантов, Стоян 88 
Наумова, Стефка 433 
Недев, Валентин 597 
Неделчев, Найден 617 
Нейкова, Нина 270 
Немова, Л. А. 246 
Ненкова, Цветелина Валериева 360 
Ненов, Тодор 262 
Неновски, Николай 125 
Несторов, Людмил 81 
Никитина, В. Ю. 538 
Николаева, Нора 452 
Николов, Георги 539 
Николов, Николай 540 583 
Николов, Симеон 307 
Николова, Бистра 331 
Николова, Вера 267 
Николова, Галина 79 
Николова, Марина 260 
Николова, Христина 588 
Никулина, Надежда Николаевна 386 
Новачев, Владимир 86 
Новичков, Николай Николаевич 646 
О' Хара, Керълин 500 
Окунь, С. А. 126 
Орлова, Тамара 430 
Остренко, Е. В. 541 
Ощепков, А. 73 
Павлидис, Ставрос 454 
Павлов, Павлин Богомилов 439 
Павлова, Марияна Красимирова 157 
Паев, Костадин 332 
Пайпър, Артър 573 
Панайотов, Димитър 461 581 
Панева, Анелия 388 
Панева, Лиляна 198 199 200 
Панова, Елена 476 
Пантелеева, Искра 42 252 
Пантов, Венцислав 333 
Пасичник, Виктория 297 
Пенков, Орлин Радославов 298 
Пенкова, Росица 412 
Пенчев, Пенчо Д. 125 
Пенчева, Михаела 236 
Пенюгалова, А. В. 126 
Петева, Стели 421 
Петков, Йордан 68 
Петков, Пламен 16 243 
Петкова, Аспасия 357 358 
Петкова, Елена 268 
Петкова, Мария Георгиева 237 
Петров, Емил 389 
Петров, Ивайло 158 
Петров, Петър 542 543 
Петров, Пламен Станиславов 159 
Петров, Стефан Веселинов 465 
Петрова, Диана 544 
Петрова, Йоана Пламенова 248 
Петрова, Мария П. 27 
Петрова, Моника 201 
Петрова, Цветелина Станева 351 
Пикети, Тома 41 
Пищулов, В. М. 354 355 
Подшибякин, Д. В. 144 
Польдин, О. 431 
Попов, Веселин 596 
Попова, Евгения 356 
Порядина, И. В. 127 
Прокопьева, Е. Л. 390 
Рагулина, Юлия 485 
Радев, Орлин 317 
Радев, Радко 253 477 
Радев, Теодор 447 
Радев, Юли 56 
Радлова, Невена 391 392 393 394 406 
Радович, Весела 594 
Рангелов, Евгени 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 
Ранчинская, Ю. С. 101 
Рахлис, Т. П. 395 
Рашева-Мерджанова, Яна 416 422 
Рашкова, Галина 269 
Руменов, Деян 160 
Русев, Марин 255 
Русков, Петко 410 
Рыкова, И. А. 128 
Рыхтикова, Наталья 490 
Рябиченко, Д. А. 129 
Савеленок, Евгений 478 
Савельева, Марина 471 
Савина, Т. Н. 130 
Савова-Симеонова, Камелия 558 559 
Савцова, А. В. 131 
Савчева, Велина Любомирова 251 
Садовская, Т. А. 93 121 
Сажин, Ю. В. 17 
Сазанова, Светлана 479 
Салихова, И. С. 49 
Самуилов, Милуш Красимиров 274 
Саркисов, С. Э. 491 
Свраков, Антон 560 
Семенова, М. 92 
Семернина, Ю. В. 132 
Семков, Михо 457 
Сен-Пиер, Патрик 74 
Сидорин, Е. В. 139 
Сидорина, Т. 33 
Сидорова, Н. И. 203 
Симеонова, Даниела 243 
Симеонова, Свилена 574 
Симонова, Л. М. 50 
Сирашки, Христо 434 
Скворцова, Н. В. 395 
Скобелева, И. П. 46 
Скорлупина, Ю. О. 133 
Славева, Красимира 18 243 
Славова, Борислава 434 
Смирнова, Валентина 646 
Смокова, Маруся 278 
Соколова, Е. 263 
Спирина, С. Г. 114 
Ставру, Стоян 334 
Станев, Явор Венциславов 484 
Станева, Ивелина Станиславова 568 
Станимиров, Евгени 285 
Станкулов, Цветан 204 205 
Стафиевская, М. В. 561 
Стефанов, Георги 335 336 
Стеценко, Богдан 353 
Стоев, Слави 584 
Стоилова, Ана 291 
Стоянова, Ваня 19 
Стоянова, Даниела Стоянова 466 
Стоянова, Илеана 407 408 
Стракова, Лиляна 423 
Стригулев, Начо 621 
Суйц, В. П. 563 
Суйц, Виктор Паулевич 575 
Сухарев, А. Н. 134 231 
Суходоев, Н. Д. 386 
Суходоева, Людмила Федоровна 386 
Сучкова, Е. О. 135 
Таиров, Искрен 596 
Таиров, Искрен Любомилов 598 
Тананеева, Живка 242 
Тарабрин, Кирилл Михайлович 397 
Тарабрин, Михаил Борисович 397 
Татуев, А. А. 141 
Тенев, Дарин 8 
Теплицкий, В. А. 432 
Теплых, Г. 51 
Тимофеев, А. А. 50 
Тихолов, Стефан 206 207 
Тихомирова, Е. В. 136 
Тодорина, Добринка 424 
Тодоров, Евгени 242 
Тодоров, Иван 293 
Тодоров, Мирослав Великов 506 
Тодоров, Петър 427 
Тодорова, Боряна 596 
Тодорова, Галина 435 
Толчинская, М. Н. 562 
Трифонов, Д. А. 137 
Търкаланов, Юрий 342 
Тянкова, Янка 369 
Узунов, Димитър 662 
Федорова, Е. А. 52 
Ферхад, Хюсеин 260 
Фетисов, В. Д. 138 
Фетисова, Т. В. 138 
Филипов, Велин 208 
Филипова, Гергана 648 
Фойгт, Фридеман 7 
Фрадина, Т. И. 139 
Хаджиев, Веселин 20 140 
Хаджолян, Масис 318 
Харалампиев, Калоян 39 
Хейфец, Б. 309 
Хлебаров, Антоан 281 
Хмелькова, Наталья 481 
Хомякова, Л. 305 
Христов, Владимир 289 
Христова, Венета 42 
Христова, Нели 498 
Христова, Ралица 434 
Христова, Ралица Христова 467 
Христова, Севдалина 501 
Цанкова, Надежда 413 
Цанова, Елица 276 277 
Цачев, Цветослав 232 
Цветанова, Ева 242 
Цветков, Орлин Веселинов 437 
Цветкова, Лорета 213 
Цветкова, Николина 412 
Цветкова, Фанка 576 
Ценова, Любка 209 
Цокова, Полина 337 
Цолова, Деница Красимирова 361 
Цонев, Николай 271 
Чалдаева, Л. А. 53 
Ченгелова, Емилия 57 
Червенски, Георги 40 
Черемисинова, Д. В. 100 
Чернов, В. 352 
Чилова, Нина 214 
Чипева, Соня 425 
Чиприянова, Галина 505 
Шаш, Н. Н. 141 
Шишманов, Красимир 655 
Шишманова, Пенка 249 
Шопов, Георги 10 
Шопов, Тодор 665 
Шопова, Маргарита Стефанова 440 
Юдаева, К. 142 
Юджи, Нишияма 8 
Юдкевич, М. 431 
Юнгарева, Марияна 577 
Явашева, Татяна 76 254 264 622 
Якушев, М. Ф. 143 
Янков, Мирослав 499 
Янкова, Цветана 210 
Яшин, С. Н. 54 144 
Akin, S. Nuray 398 
Angelini, Paolo 145 
Bachurinskaya, Irina Anatolyevna 273 
Bakardjieva, Teodora 624 
Barnea, Emanuel 146 
Berry-Stolzle, Thomas R. 399 
Boon, Tan Hui 58 
Boyadzhieva-Georgieva, Svetlana 502 
Boyer, Brian H. 171 
Branch, William A. 172 
Branzov, Todor 169 
Bruseva, Mariya 625 649 
Buch, Claudia M. 228 
Burke, Mary A. 62 
Chakarov, Eddie 626 627 
Chelliah, John 483 
Deshkova, Mariya 629 
Devereux, Michael B. 147 
Dimitrov, Kiril 482 
Dimitrov, Vladimir 630 
Donangelo, Andres 173 
Eickmeier, Sandra 228 
Eling, Martin 400 401 
Erceg, Christopher J. 63 
Firestone, Simon 148 
Foong, Wong Mei 58 
Geetha, K. 652 
Genkova, Diana 70 
Georgiev, Dimitar 626 
Georgiev, Yasen 641 
Glushkova, Todorka 631 636 
Gopejenko, Viktors 632 
Harford, Jarrad 174 
Hon, Lee Yoong 58 
Iermakova, Olga 244 
Iliev, Kaloyan 626 
Ivanov, Krasimir 650 
Ivanova, Antonina 649 
Katrandjiev, Hristo 282 
Kawaguchi, Daiji 80 
Kiesenbauer, Dieter 400 
Kim, Moshe 146 
Klasa, Sandy 174 
Kozmina, Yelena 632 
Lerner, Zachary N. 493 
Levin, Andrew T. 63 
Maksimov, Sergey Nikolaevich 273 
Maneva, Nelly 169 
Manz, Michael 62 
Marek, Sebastian D. 401 
Marshall, Jeff 492 
Mateva, Zlatka 436 
Maxwell, William, F. 174 
Michelotti, Marco 488 
Miles, David 64 
Mircheva, Iskra 651 
Mitev, Mitko 633 
Mladenov, Ivailo 627 
Muhammad, Junaina 250 
Murao, Tetsushi 80 
Naydenov, Danko 634 
Nedyalkova, Joanna 659 
Neri, Stefano 145 
Nini, Gregory P. 399 
Nippa, Michael 175 
Panetta, Fabio 145 
Pavlova, Eleonora 653 
Penchev, Pencho D. 71 
Penev, Ivaylo 633 
Peshev, Peter 149 
Pidun, Ulrich 175 
Pinzon, Albert J. 493 
Platt, Brennan C. 398 
Prieto, Esteban 228 
Pulov, Vladimir 627 
Pulova, Nedka 436 
Puncheva-Michelotti, Petya 488 
Query, J. Tim 494 
Rajabi, Ehsan 250 
Rakitina, Evgeniya 650 
Rensburg, Deryck J. 283 
Rose, Andrew K. 150 
Salicru, Sebastian 483 
Samarin, Alexander 635 
Schonhaar, Sebastian 175 
Senay, Ozge 147 
Sheshasaayee, Ananthi 652 
Slavova, Milanka 284 
Soojin Jo 65 
Sotirov, Milen 624 
Stefanova, Kamelia 641 
Stolbov, Mikhail 151 
Stoyanova, Asya 636 
Sutherland, Alan 147 
Taboga, Marco 177 
Tchipev, Plamen D. 489 
Travinska, Svitlana Ivanivna 578 
Velinov, Ivo 282 
Vorkink, Keith 171 
Wende, Sabine 399 
Wieladek, Tomasz 150 
Yordanov, Anton 445 
Yukish, Volodymyr 587 
Zhang, Wei-Bin 67 
Эмиров, Назим 338 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автоматизирано управление на качеството на данните подобрява обслужването на клиентите на Vivacom 599 
Аграрната статистика в България - история и съвременност 11 
Адаптация финансовых рынков России к условиям ВТО: рынок страховых услуг 395 
Актуални аспекти и проблеми при практическото приложение на режима на слаба капитализация 183 
Актуални въпроси на стопанската непоносимост по чл. 307 от Търговския закон 330 
Актуални правни проблеми относно нормативната уредба на акционерното дружество 313 
Актуални съдържателни и ограничителни моменти на документирането в счетоводството 507 
Амортизационните квоти - разпределение и преизчисление 519 
Анализ и оценка на състоянието на културно-познавателния туризъм в Пловдивски регион 268 
Анализ инновационной деятельности фирм в рамках CDM подхода 51 
Анализ интеграции российского рынка ценных бумаг с рынками стран БРИКС 119 
Анализ конкурентоспосоности банковских услуг на внешнем рынке 139 
Анализ методов определения бюджетных затрат на рекламу в страховой организации 386 
Анализ на справедливата стойност при оценка на некотирани малцинствени участия и търговски права съгласно МСФО 13 Оценяване на справедлива стойност 518 
Анализ на туристическото предлагане и туристическото търсене в общините Самоков, долна баня е Сапарева баня 267 
Анализ понятия интеллектуального капитала и обоснование его ведущей роли в составе факторов конкурентоспособности современной компании 397 
Анатомия на паричното равновесие в икономиката 89 
Антиконкурентно разпределяне на пазари посредством вертуални споразумения 324 
Антикоррупционные кадровые технологии в органах государственного управления 338 
Аспекти на организационната промяна в условията на икономика, основана на знания 466 
Аудит финансовой отчетности - системный подход 562 
Аудит эффективности бизнес-процессов как инструмент контроля 575 
Бакалаври с висок успех предпочитат магистратури в СА "Д. А. Ценов" по финанси, счетоводство и мениджмънт 668 
Бакалаври с висок успех предпочитат магистратури по финанси, счетоводство и мениджмънт 669 
Банковите гаранции по Закона за обществените поръчки 337 
Банковият потребителси кредит - компонент на бизнес сегмента "Банкиране на дребно" 225 
Бартерът - счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗДДС 556 
Безвъзмездно извършване на ремонти и подобрения на наети или предоставени за ползване активи - счетоводни и данъчни аспекти 551 
Бизнес процесите - в крак с "облачната" мода 600 
Биткойн. Состояние и перспективы развития криптовалюты 97 
Биткойн: Все още не точно валута 86 
Благоденствието се гради чрез знание 622 
Бобовите варива (фасул, леща и нахут) намаляват катастрофално 449 
Борбата с бедността - предизвикателство пред обучението по икономика и управление 81 
Брак и липси на ДМА, установени при годишната инвентаризация за 2014 г. - счетоводни и данъчни аспекти 557 
Българските постижения в контекста на стратегия Европа 2020 295 
Българският бизнес на прага на новия европейски програмен период 2014-2020 - очаквания и перспективи 251 
В Европа първо спасяват, а после оздравяват банките 219 
В зоне свободных инвестиций Евразийского экономического союза 309 
Важни промени в отчитането на планове с дефинирани доходи по реда на МСС 513 
Валутнокулсовите режими по пътя към еврото 293 
Валютная политика в странах СНГ: основные проблемы и тензендии реализации 101 
ВЕИ-възможности за екологичен избор на енергия 435 
Взаимодействие между езиковите дисциплини при прехода от средно към висше олразование 412 
Взаимодействие между елементите на системите за финансово управление и контрол 233 
Властта - проблеми при реализацията й в управлението 467 
Влияние на информационната асиметрия върху дейнстта на неправителствените пенсионни фондове в Украйна 353 
Влияние на териториалната концентрация върху динамиката на експорта 298 
Влияние нетрадиционных программ поддержки банковской ликвидности на финансовые рынки 106 107 
Влияние уровня развития региона на производительность труда компаний с прямыми иностранными инвестициями 52 
Влиянието на културната хетерогенност върху европейския интеграцционен процес 301 
Внедряването на интегрирана ИС от висок клас - логична стъпка от развитието на Биомашиностроене АД 648 
Вноски на членовете в кооперация 335 
Водещи мениджъри отново потвърждават лидерските позиции на Стопанска академия 672 
Возвращение "патримониального капитализма" (О книге Томаса Пикетти "Капитал в двадцать первом веке") 47 
Войната на санкции 275 
Волатилност и връзка между спреда по суапа за кредитно неизпълнение и спреда по облигациите в страните от Централна и Източна Европа. По примера на България, Полша, Румъния, Хърватия и Унгария 156 
Вопросы тирпологии и классификации финансовых рынков и активов 128 
Врагът в огледалото 270 
Връзка между обществените нагласи и движението на основни борсови индекси в контекста на Хипотезата за ефективни пазари 234 
Връзки между финансовия сектор и икономическия растеж при високи нива на финансово развитие 60 
Връщаме се сред големите 262 
Все повече възпитаници на Стопанска академия се завъщат в родната Алма матер за втора магистратура 671 
Все повече възпитаници се завръщат в родната Алма матер за втора магистратура 673 
Всяка теория е незавършена и подлежи на развитие 48 
Второй старт трансформации украинской экономики? 239 
Възможни мерки за подобряване финансирането на науката 162 
Възможности за анализ на качеството на физическата дистрибуция 235 
Възможности за аналитично отчитане 521 
Възможности за изграждане на интегрирана счетоводна информационна система в практиката на предприятията 505 
Възможности за оценка на икономическата устойчивост на строителното предприятие 460 
Възможности за приложение на съвременните бизнес аналитични системи в мениджмънта на предприятието 465 
Възможности на софтуерния продукт Gretl при обучение на студенти по статистика 16 
Възрастта като детерминанта на размерите на пенсиите за осигурителен стаж и възраст в България 362 
Възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили 290 
Въпроси от практиката по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица 213 
Въпросите във връзка с ИТ кадрите остават сред приоритетите в дневния ред 611 
Вътрешниян одит и комплексното административно обслужване в публичния сектор 572 
Выявление искажений в корпоративной финансовой отчетности 563 
Гарантиране на вземанията на застахованите при несъстоятелност на застрахователя 393 
География на личното потребление на храни и питиета 666 
Географска структура на международната търговия на регионалните икономически общности в Африка 272 
Геополитиката в плен на газа или газът в плен на геополитиката 441 
Глобалният пазар на корпоративен софтуер - умерени темпове на ръст и преход към "облака" 602 
Големите куриерски фирми диверсифицират дейността си 287 
Големите масиви с данни предизвикват институциите да защитят правото на личен живот 604 
Гражданското образование - интегриращ фактор за формалното и неформалното образование 423 
Гурме туризъм - новият хит на острова 663 
Да се появиш за 5 секунди 591 
Давид срещу Голиат в преговорите 500 
Данък върху недвижимите имоти 194 
Данъчен кредит. Доставки без право на приспадане на данъчен кредит 201 
Данъчният контрол - фактор за стабилността на финансовата ни система 214 
Данъчно задължение и данъчен дълг 206 
Данъчно третиране на демюрейдж услугите съгласно ЗДДС 185 
Данъчно третиране на дивидентите по реда на ЗДДФЛ 191 
Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на възнаграждения на български местни лица, изпратени на работа в чужбина от български работодател 193 
Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ при прехвърляне на недвижим имот в случай на ликвидация на ЕООД в полза на собственика - физическо лице 192 
Данъчно третиране по реда на ЗКПО при учредяване и предоставяне на стипендии, в сила от 01.01.2014 г. 210 
Десетте патребителски тенденци на 2014 година 280 
Децентрализацията в системата на местните финанси - българският опит в ЕС 159 
Деятельность финансовых институтов по продвижению идей и практик в области социальной ответности и устойчивого развития 130 
Диалектика понятий "финансовые инвестиции" и "спекуляции" на финансовом рынке 126 
Динамика на външния държавен дълг 165 
Динамика на вътрешния държавен дълг 170 
Динамика на ефективността на българската "социалистическа" държавна собственост 39 
Динамика на преките чуждестранни инвестиции в България за периода 2000-2012 г. 37 
Дипломиране в свищовската Алма Матер 674 
Дискусионни моменти при преподаването на "Статистически заключения" в България 14 
Дистанционните магистри в Свищов се обучават по система със специална награда на Microsoft 675 
Дистанционно обучение и защита онлайн 676 
Дисциплинарни нарушения и наказания според кодекса на труда 77 
Добре дошли в ерата на дигиталните плащания 609 
Договор за аренда на съсобствена земеделска земя 450 
Договор за подизпълнение - понятие и правна характеристика 319 
Договорът за цесия и договорът за факторинг 334 
Докторантска научна сесия 2013 677 
Допустимо ли е едностранно да се променя и прекратява рамков договор за издаване на платежна карта 167 
Доставки на стоки и услуги при публична продан 552 
Доходи и обещетения, върху които не се внасят осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване 358 
Европейски изисквания за административно сътрудничество в областта на акцизите 291 
Европейски опит в подготовката на специалисти за сектора на неформалното образование на възрастните 419 
Европроектите - проблеми, предизвикателства и нови възможности 45 
Евтаназия за КТБ? 220 
Евтино зърно и високи ренти потискат пазара на нивите 258 
Един поглед върху съдаржанието и особеностите на понятието "екстремално значение" 13 
Една визия за образованието през призмата на генеалогичния човек от XXI век 422 
Еколапсът: да се мисли капитализмът през исторически граници 104 
Екторы бюджетной децентрализации и эффективность междубюджетного регулирования 141 
Електронна полица по застраховка "Гражданска отговорност" - "за" и "против" 379 
Електронната търговия в застраховането - фактор за намаляване разноските на застрахователните дружества 367 
Електронната търговия в застраховането - фактор за повишаване конкурентоспособността на застрахователните дружества 595 
Електронно банкиране - възможности и предимства 224 
Емисии на държавни ценни книжа 108 
Емоционалната интелигентност - същностна компетенция в управлението на туризма 486 
Емпиричнен профил на финансовия портфейл на българските домакинства 157 
Ендогенен модел на устойчивото развитие и опазването на околната среда 56 
Енергийна ефективност на транспорта в България - анализ и оценка на ключови показатели 588 
Ефекти от прилагане на европейски политики върху земеделските стопанства в Република България 311 
Ефекти от съвременната икономическа и финансова криза върху публичните финанси на държавите от Европейския съюз - 27 160 
Ефективното проектиране и оптимизирането на процеси възвръщат инвестициите в съвременни CAD/CAM решения 605 
Железопътният транспорт в България - предстоящи предизвикателства 589 
Жизнен цикъл на община Царево като туристическа дестинация 265 
За "пътя" на Международните счетоводни стандарти до одобряването им от Европейската комисия 511 
За 25 г. преход животновъдството ни изпадна в много тежка криза 457 
За един нерешен въпрос на застраховката "Гражданска отговорност" на автомобилистите 371 
За индивидуалния сметкоплан на предприятията от реалния сектор на икономиката 530 
За неработещите принципи на счетоводството у нас 560 
За някои аспекти на обратното проявление на данъчни временни разлики, формирани от последваща оценка или отписване на вземания 208 
За някои нови въпроси на животозастраховането 378 
За някои особености при отчитане на дейността на земеделските производители 537 
За някои счетоводни проблеми на юридическите лица с нестопанска цел 523 
За няколко клика повече 657 
За разликата между ценните книги и ценните книжа 326 
За свободата на договаряне на комисорната клауза в застрахователните договори 373 
За счетоводната политика на предприятието 532 
За същността и класификацията на лизинга 506 
За третото лице в застрахователното правоотношение 394 
За успешна професионална реализация 678 
Задължения на предприятия и самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване във връзка с облагане на изплатени от тях доходи от наем на недвижимо имущество в полза на физически лица - наемодатели 356 
Задължения на страните по застрахователния договор за предоставяне на информация 392 
Задължителната застраховка "Отговорност на туроператора" 375 
Законови възможности за преструктуриране на дългове 164 
Запознай се със съседите 281 
Зарубежный опыт ипотечного кредитования предприятий АПК и его применение в России и на Украине 102 
Заслужени награди 679 
Застраховането в България 365 
Застраховка "Отговорност на туроператора" - лимити на отговорност и задължения спрямо потребителите 391 
Застраховка на кредити и кредитополучатели 372 
Здравните потребности и тяхното задоволяване (По примера на МБАЛ "Христо Ботев" АД - гр. Враца) 437 
Зелена реиндустриализация по български 245 
Зелената енергия в България - предизвикателства пред нейното развитие 32 
Земеделието да стане приоритетен сектор за икономиката ни 455 
Земеделието на Полша 448 
Значение на видовата специфика на преките чуждестранни инвестиции за страната реципиент 294 
И малки компании вече могат да се възползват от предимствата на SAP 606 
Идеята за "сезонна полица" по застраховка "Гражданска отговорност" 381 
Идимостта на европейското висше образование по света - приоритет на образователната политика на ЕС 428 
Използване на биотехнологиите при производството на селскостопански продукти в Гърция - проблеми и възможности 454 
Изследване динамиката и структурните изменения в енергийното потребление на домакинствата в България за периода 1999-2011 г. 440 
Изследване на ефекта от данъчната ставка и данъчната основа 83 
Изследване на продуктово-пазарния профил в сектора за производство на млечни продукти 253 
Изследване практиката по управление на проекти на територията на областите Плевен и Велико Търново през периода 2007-2013 г. 241 
Изучаване проблемите на кибертероризма във висшите училища - актуална потребност 597 
Иконометрично моделиране на циклечността на крайното потребление на домакинствата и безработицата в България с биспектрален анализ 40 
Икономическата същност на превенцията 463 
Има място за нови играчи 656 
Имидж коммерческого предприятия 474 
Имуществени последици при прекратяване на членството в кооперация 336 
Инвестиционна активност на лозарските стопанства и вторични ефекти от нея в условията на ОСП (по примера на община Любимец) 447 
Индексный метод формирования инвестиционной программы корпорации при ограниченном бюджете финансирования 144 
Индустриалната политика на съвременна Европа 42 
Индустриите в културата и устойчивото развитие на съвременните общини 28 
Инновационные бизнес-модели в конкурентной стратегии крупных корпораций 468 
Иновации в менеджменте как фактор конкурентоспособности организаций 471 
Иновациите в областта на застраховането 384 
Интеграция систем управлениея ликвидностью и стратегического планирования банка:современный взгляд 129 
Интегрированный валютный рынок Евразийского экономического пространства и расчеты в национальных валютах: мифы или реальность? 305 
Интелигентният растеж в стратегия "Европа 2020": стартови позиции и първа стъпка на страните-членки към реализацията му 247 
Интердисциплинарен статут и пространствена същност на геостратегията 255 
Интернационализация высшего образования на основе международного сотрудничества 430 
Инфлация и разпределение на трудовия капитал: жизнеспособните компромиси 74 
Информационна сигурност в системите за електронна търговия в България 596 
Информационната среда в Девин АД - развитие под знака на бизнес потребностите 607 
Информационно осигуряване на статистическото изследване на безработицата - организация, методология и проблеми 22 
Информационното осигуряване на стратегия "Европа 2020" - предизвикателство пред националната и европейската статистическа система 18 
Использование модели денежных потоков при анализе риска ликвидности лизинговых компаний 122 
Использование нейронечеткой скоринговой модели в оценке кредитного риска заемщика 95 
Использование финансовых мультипликаторов при оценке стоимости биофармацевтических компаний 113 
Истинският Железен човек 476 
Истоки и смысл менеджмента в России 470 
К вопросу о методологии анализа картельных соглашений 2 
К вопросу о функциях финансовых ресурсов организаций 131 
К вопросу об эффективности системы налогового стимулирования высокотехнологового стимулирования высокотехнологичных отраслей экономики 179 
К:оррупция в России, Россия в корупции: есть ли выход? 345 
Кадри от кои университети назначавате с предимство 690 
Кадровият дисбаланс - пречка пред бизнеса 585 
Как да изхраним 9 млрд. души? 24 
Как да се справим с агресията и гнева 576 
Как да се храните здравословно с минимален бюджет 91 
Какво предвижда системата за гарантиране на влоговете в банките у нас 223 
Капитализмът като религия 5 
Капиталът през XI век 41 
Касова отчетност на данъка върху добавената стойност 184 
Класификация на пасивите на предприятието като текущи или нетекущи, в съответствие с МСС 512 
Клиентска идентификация като нормативно задължение на банките в борбата срещу изпирането на пари 88 
Ключевые принципы взаимодействия банков и страховых компаний и их развитие 383 
Кой плаща за вашите ИТ сертификати? 608 
Коллекционирование как экономическое явление 231 
Коментар на казуси от практиката, свързани със закона за ДДС 198 
Компании от ИТ с приходи за 2, 63 млрд. лева 621 
Компетенции менеджеров и задачи университетского образования 472 
Компьютерные модели для прогнозирования изменений климата в мире 594 
Конкурентната среда на общозастрахователния пазар в Р България 388 
Конкурентоспособност на България и Румъния в условията на турбулентна икономическа среда 296 
Коносамент 339 
Констатациите от финансовите одити на Сметната палата - възможности за подобряване на дейността на одитираните обекти 568 
Контрол върху дейностите по профилактика и рехабилитация в системата на НОИ 350 
Контролингът в управлението на застрахователното дружество - проблеми и насоки на развитие 368 
Концептуальная модель управления диверсифицированным портфелем активов банка 137 
Концепция "Быстрых стратегий": опыт Nokia 495 
Концепция за контрол на екипи в организацията 580 
Концепция организации инновационной деятельности компании (на примере коммерческого банка) 105 
Корекция на счетоводна грешка, свързана с амортизируем актив 549 
Корпоративная социальная ответственность и стратегическое управление компанией 497 
Кредитные деривативы: использование в России 120 
Крилото, огледало на българския износ 254 
Кръгла маса 680 
Културата и нейните педагогически формални, неформални и аформални посредничества 417 
Либералната демокрация като секуларна религия (Романс) 98 
Лидерството на човешкия фактор - стратегическа задача пред индустриалните организации 34 
Лизинговите застраховки 407 
Ликвидация на дълготрайни материални активи - счетоводни и данъчни аспекти 547 
Личностните качества на PR-специалистита и значението на професионалната подготовка 503 
Мащабен студентски форум 681 
Международный опыт учета затрат на производство 566 
Методика выбора финансового актива для формирования инвестиционного портфеля 116 
Методические подходы к оценке финансового результата акционерного общества в условиях неопределенности и риска 121 
Методические подходы к оценке эффективности долговой политики субъекта РФ 110 
Методы управления устойчивостью коммерческого банка 117 
Механизъм за контрол върху представянето на екипи 464 
Механизъм на формиране размерите на пенсиите за осигурителен стаж и възраст в България - проблеми и перспективи 361 
Миграцията към облака е част от обширната ИТ стратегия на Мания тийм 615 
Милен Митков и Камен Кръстев защитиха дисертации в свищовската алма матер 682 
Мисия на библиотеките в полза на неформалното образование в контекста на глобални и локални трансформации? 1 
Много пшеница, слаба търговия 452 
Много работодатели се възползват от следдипломно обучение на служителите им в Стопанска академия 683 
Многоезичието като езикова политика на ЕС 665 
Множественность подходов к типологии государства всеобщего благосъстояния 33 
Модел за проучване на туристическото развитие и управлението на туризма на местно ниво: сравнителен анализ на селата Долен, Лещен и Ковачевица 266 
Моделирование денамики российского экспорта 304 
Модель обратной связи и ее использование для описания динамики экономического развития 53 
Монотонность и стационарность пенсионных функций и их нарушение в действующих и предлагаемых формулах расчета пенсий 352 
Мотивирай ме, ако можеш 584 
МСС 20 - Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата и оповестяване на държавна помощ - обхват, признаване, оценяване, отчитане и оповестяване 558 
Мултифондовата система при пенсионното осигуряване в сравнителен международен план и възможностите за нейното прилагане в България 364 
Мярката за инвестиции в земеделска техника 261 
Място на интерактивните методи на обучение в съвременното образование 424 
На добър час през новата академична учебна година 684 
Най-бързият път до иновациите 264 
Най-добрите млади икономисти 685 
Налоговый контроль и налоговый потенциал в контексте легализации теневого сектора экономики 124 
Насоки за подготовка на информациятга за коректно представяне в годишните финансови отчети за 2014 534 
Насоки за развитие на корпоративните комуникации чрез приложение на средства от социалните мрежи 601 
Настъплението на роботите - предпоставка за нова индустриална революция 616 
Науката за спорта (Спортология) 660 
Национальная инновационная система: от концепции к методологии исследования 43 
Невъзможната био България 451 
Неиспользованные резервы налоговых льгот 203 
Необходимост от механизми на държавната намеса за макроикономическо регулиране на цикличността в икономиката 59 
Ниво на надеждност при формиране на производствена програма на строителното предприятие 459 
Нновационно-инвестиционный инструмент ПАММ-счет. разработка рекомендаций по формированию инвестицонного портфеля 50 
Нов ред за представяне на болничните листове в НОИ 357 
Нова академична 2014-2015 учебна година 667 
Нова счетоводна директива заменя Четвърта и Седма директива 514 
Новата корпоративна интегрирана ИС на Овергаз - отговор на днешните технологични и бизнес реалности 612 
Новая парадигма роли государства в развитии страхования 376 
Нови заплахи за IT сигурността 593 
Нови моменти при контрола и административното наказване в областта на обществените поръчки 322 
Нови нормативни изисквания към задължителната застраховка на туроператорите 408 
Нови подходи при изследване на човешкото поведение и мотивацията в организациите 581 
Нови посоки и сценарии в глобалното движение на човечеството 300 
Нови правила за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения 163 
Нови рискове за одиторите в публичния сектор 573 
Новите парадигми - интеракционистки перспективи за човешкото поведение в организациите и мениджънта 461 
Новият закон за защита на растенията 453 
Новото в уредбата на обществените поръчки 329 
Новото поколение системи за електронен бизнес и електронни разплащания 655 
Номограмите в медицинските изследвания 20 
Някои нови въпроси на животозастраховането 377 
Няма лесен път към световните компании 499 
О возможностях, целях и механизмах денежно-кредитной политики в текущей ситуоции 142 
О монетарном "тормозе" экономического роста 100 
О перспективах перехода к требованиям Базеля III: возможные изменения в межбанковской конкуренции и ее влияние на устойчивость банковской системы страны 133 
О перспективах российских инвестиций в Украине 302 
О причинах воспроизводства социально-экономического неравенства: что показывает руесурстый подход? 29 
О роли культуры деловых отношений в формировании инновационной сети (на примелре Стэнфордского университета) 418 
Об аграрном страховании и ево организационных формах 380 
Об индикаторах состояния энаргетики и эффективности возобновляемой энергетики в условиях экономического кризиса 442 
Об эффективности инструментов стимулирования инвестиционной активности в российских регионах (на примере Ульяновской области) 230 
Обезценка и отписване на вземания от продажби 509 
Облагането с ДДС на сделките с туристически пакети между двама туроператори е правилно да се извършва по специалния режим на общата туристическа услуга 186 
Облакът увеличава бързодействието и гарантира гъвкавост на бизнеса та Кеш кредит 618 
Облачни технологии повишават ефективността на работа в Дертур България 645 
Облачните технологии подпомагат бизнеса на Юнимастърс Лоджистикс 647 
Облачно базирана DMS система управлява бизнеса на София Ауто 644 
Обучението по статистически софтуер в приложните изследвания 15 
Общи черти и различия между допълнително задължително пенсионно осигуряване и срочни социално защитни системи в Р България 351 
Одит на рисковите процеси в лизинговите дружества като финансови институции 569 
Одит със скоростта на технологиите 571 
Одитът - фактор за сигурност 567 
Оздравяване на предприятието. Проблеми и тенденции 236 
Оперативни сегменти 508 
Определение эффективного объема дополнительного кредитного капитала в условиях риска и неопределенности 99 
Определяне на данъчна основа по ЗДДС при продажба на загуба 178 
Определяне на данъчната оценка на имотите на предприятията 197 
Определяне на отчетна стойност на урегулиран поземлен имот 516 
Определяне справедливата цена на климатичното хеджиране 168 
Оптимизиране на търговския микс чрез изборен кондойнт анализ 274 
Оптимизиране разпределението на материален поток в логистична система 288 
Организационные сообщества в социальных сетях 646 
Организация кредитного риск-менеджмента банков как условие активации инвестиционного кредитования 136 
Организация, менеджмент, менеджеры 475 
Осем ключови качества, на които трябва да отговаря добрият застраховател 385 
Осигуряване на качеството на вътрешния одит 574 
Основни фактори на развитието и атрактивността на застрахователния пазар за земеделските стопанства 387 
Особености в оздравителните мерки, приложими към застрахователни дружества 369 
Особености при изготвянето на консолидираните финансови отчети 545 
Особености при облагането с патентен данък 195 
Осъзнаване на различието като социално-педагогически проблем 409 
От знание към управление на знание 256 
От приоритети - към реалността, или за практикуването на гражданското образование (теоретико-емпирично проучване) 411 
Относно класифицирането на привилегированите акции като инструмент на собствения капитал или като пасив 539 
Относно покритието на българска застраховка "Гражданска отговорност" на територията на Европейския съюз 405 
Относно понятията "отчетна стойност" и "балансова стойност" 533 
Относно причините за възникване на световната финансово-икономическата криза през 2008 година 237 
Относно съвместното притежание на дружественн дял в ООД 323 
Отразяване на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет 529 
Отчитане на вътрешните разчети в бюджетните предприятия 528 
Отчитане на данъчни амортизируеми активи, придобити чрез дарение 546 
Отчитане на договор за франчайз 555 
Отчитане на инвестиционни имоти 540 
Отчитане на кредит по текуща сметка 548 
Отчитане на субсидии от фонд "Земеделие" 517 
Оценка на ефективността на стопанската дейност в българските речни пристанища 590 
Оценка на качеството в туризма - в контекста на спецификата на туристическия продукт 661 
Оценка на ликвидността на българската банкова система (2009-2013 г. ) 90 
Оценка на маркетинговата ефективност - проблеми и възможни решения 279 
Оценка риска реинвестирования облигации. Дополняющая дюрация 103 
Оценяване на ефективността на пенсионноосигурително дружество - направления и показатели 360 
Пазарното поведение на индустриалните бизнес организации и неговите рискови аспекти 252 
Пазарът на облачни услуги в България 610 
Пари без държава. Пари и парични знаци на православните християни в Османската империя (XVII- XIX век) 125 
Партньорството със спедитори - важна част от търговската логистика 286 
Пенсионноосигурителна защита на учителите в България - проблеми и перспективи 359 
Перспективи за развитието на възобновяемите енергийни източноци в България 439 
Перспективи на децентрализацията на местната власт 346 
Планинската застраховка 389 
Планирайте по-малко! Създавайте прототипи 469 
По въпроса за отчитането и представянето на невнесения капитал 510 
По някои въпроси на отчитането на сделки в чуждестранна валута по реда на МСС 96 
Повишаване на енергийната ефективност чрез усъвършенстване на енергийния баланс 444 
Повишен ликвиден риск в банковата система 87 
Погасяване на публични вземания 212 
Подоходното неравенство между България и страните от Европейския съюз и последиците от него 55 
Подходи на интерпретиране и класификация на възможностите в мениджмънта 477 
Подходы к определению и классификации страхования жизни: проблемы теории и практики 390 
Подходящи инвестиционни решения в условията на криза 232 
Позициониране на пазарните оферти на компаниите 285 
Политика за сигурност и обществен ред на Република България 340 
Политиката на Япония в сферата на ядреното неразпространение 299 
Политическото измерение на мениджмънта на образованието на възрастни 415 
Понятие недобросовестной конкуренции в сфере внешнеэкономической деятельности согласно законодательству Украины 297 
Поправка на очевидна фактическа грешка в ревизионен акт и в решението на директора на дирекция ОДОП по реда на ДОПК 181 
Последващо оценяване на нетекущите материални активи по модела на преоценката 520 
Послеслов към темата за някои особености при подоходното облагане на земеделските производители 204 
Посткризисное состояние финансовых институтов Российской Федерации 118 
Постсекуларност и етика на ангажираността 6 
Потенциал за разкриване на зелени работни места в публичния и частния сектор в България 242 
Потребности людей и современная финансовая пилитика России 138 
Почетно отличие 686 
Поява, разпространение и развитие на данъка върху добавената стойност в Европа 211 
Права и задължения на застрахования по застраховка на имущество при настъпване на застрахователното събитие 406 
Правата на банките в обезпечителното производство 226 
Правен режим на производство по установяване на данъчни задължения в Република България 312 
Правни основания и практически аспекти на облагането с окончателни подоходни данъци 205 
Правни последици за фактора при разваляне на договора за доставка на стоки или изпълнение на услугите 320 
Правни, отчетни и контролни аспекти на обществените поръчки в публичния сектор 316 
Право на корекции на приспаданията на ДДС 209 
Право на културата - актуален отрасъл на правото 318 
Правова държава и гражданското общество сато взаимни корективи (позицията на образованието) 416 
Правото на труд, образование и други права в публичната сфера 79 
Практически аспекти по прилагането на слабата капитализация по реда на ЗКПО 180 
Практически наръчник по ЗДДС 199 200 
Превенция на сайбърскуотинг в Европа - различини подходи и перспектива за хармонизация 333 
Преди и след КТБ 221 
Предизвикателства пред контрола на агенцията на Европейския съюз за основните права 315 
Предизвикателства пред съвременното международно хуманитарно право: новите оръжия и технологии (дрони) 321 
Предизвикателствата пред правото - нова възможност за развитие (към естетическия възглед в правото) 317 
Предпринимательство в России: проблемы и перспективы 485 
Предсказания за SaaS през следващата година 619 
Представлява ли инструментът за временна публична собственост форма на банкова национализация? 327 
Представяне и оповестяване на преустановени дейности по реда нта МСС 564 
Представяне на активите и пасивите по отсрочени данъци в отчета за финансовото състояние 531 
Представяне на финансовите резултати на предприятието 536 
През лятото се провежда вторият етап от годишното атестиране в администрацията 579 
Презумпциите в закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество 314 
Придобиване на конкурентни предимства чрез аутсорсинг на бизнес процеси 484 
Прилагане на специален режим на маржа на цената при доставка на стоки, възникващи по силата на договори за финансов лизинг 187 
Приложение на екологичнита стандарти при управление на природоползването и природоопазването 434 
Приложение на иконометричните методи за изследване на влиянието на външния дълг на България върху икономическия и растеж 36 
Приложение на статистиката в стоковедната наука 438 
Приложението на методологията на Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) за анализ на контекста на употреба на съвременния език 420 
Приложими счетоводни стандарти при оценяване на дългосрочните инвестиции съгласно МСС 515 
Применение корреляционно-регрессионного анализа показателей коммерческих банков 127 
Приспособяването към групата като промяна в поведението на личността 248 
Проблема изыскания источников средств для наполнения пенсионных фондов 354 
Проблеми и перспективи в устойчивото развитие на агробизнеса в Република България 260 
Проблеми и предизвикателства пред информационната сигурност в електронната търговия 598 
Проблеми и предизвикателства пред сигурността в контекста на Европейската екологична политика 433 
Проблеми на позиционирането на българския туристически продукт 271 
Проблеми при управлението на обществените поръчки при реализацията на общински проекти 501 
Проблемы и перспективы интернационализации юаня 229 
Проблемы оценки кредитного качества эмитентов облигаций 132 
Проверки и ревизии в данъчно-осигурителния процес 215 
Прогнозиране на потребителските разходи 19 
Прогнозиране на продажбите на бързооборотни потребителски стоки на базата на данни от продажбени трансакции с вероятностни модели 278 
Прогнозирование банкротства страховой компании 374 
Прогнозирование инвестиций в экономику России на основе применения методов и показателей стратегического анализа 23 
Прогнозирование резервов прогнодной способности приемно-транспортного флота 432 
Прогнозни очаквания за числеността на селското население до 2020 г. по райони на планиране 26 
Прогностична сила на сигналите за ранно предупреждение за финансова криза -теоретични подходи и емперични резултати 61 
Продажба чрез пряко договаряне в производството по несъстоятелност 328 
Продължаващото обучение като споделено социално учене 421 
Проект на директни плащания 2015 257 
Проекти за повишаване на физическата сигурност в търговските банки 94 
Прозрачность банковской системы и конкуренция: межстрановой анализ 92 
Произход и динамика на неравенствата в образованието 414 
Произходът на Семейния кодекс на Република България и Семейния кодекс на Република Украйна 27 
Промени в сметкоплана на бюджетните организации 559 
Промените в глобалното управление през XXI век - възможен ли е нов Бретън Уудс? 158 
Промените в данъчното законодателство след приемането на България в ЕС и тяхното отражение върху дейността на фирмите 152 
Промените в ДОПК относно погасяването на публични задължения чрез използването на единна сметка 207 
Професионална кариера и индивидуално развитие 582 
Публика и принятие правительственных решений: кому нужны "народные" обсуждения и консультации 344 
Развитие и усъвършенстване на международните и национални стандарти за вътрешен одит в публичния сектор 577 
Развитие инфраструктуры как фактор экономического роста 240 
Развитие на българо-руските отношения конкста на съвременните геополитически промени 307 
Развитие на компетенциите в хотелиерството 410 
Различия между договорите за цесия и за факторинг 188 
Разработване на счетоводната политика на предприятието за 2014 година 565 
Разсрочване и отсрочване на публични задължения, установени от Националната агенция по приходите 202 
Разходи на предприятието за предовратяване на екологични щети като обект на счетоводството 526 
Рационализиране на финансовите решения чрез оптимизация на капиталовата структура на "Фазерлес" АД 154 
Реализирани едногодишни проекти 687 
Регионални корени на тероризма 342 
Регулирование иностранных инвестиций в Канаде 246 
Рейтингови системи за ВУ - начин на употреба 425 
Религията в публичните дебати. Примерът на биоетиката 7 
Риски страховщика как результат трансформации отчетности по МСФО 561 
Риски страховых организаций в качестве объекта комплексного управления 491 
Рискове в "облака" - предизвикателства и решения 620 
Рискове и възможности пред фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване в България 363 
Роля на "откритостта", знанието и новите рисктехнологии за усъвършенстване на системата за защита на сигурността 341 
Ролята на инидвидуалното отношение при корпоративното банкиране: примери от практиката на Alpha Bank България 227 
Ролята на маркетинговите стратегии за корпоративното развитие на българските доставчици на логистични услуги 289 
Российские прямые инвестиции как фактор евразийской интеграции 303 
Российский рынок труда: парадоксы посткризисного развития 73 
Российское население в период экономических трудностей: пределы приспособляемости 44 
Русия vs. Европа, или войната на зеленчуците 277 
Сакралната връзка застраховане - превенция 366 
Санкции США и политика Банка России: двойной удар по национальной экономике 292 
Симулационни модели в аграрния сектор при обучението на студенти по икономика 426 
Системно значимые банки: выявление критериев и оценка рисков для банковской системы 135 
Скидки на обучение и их воздействие на успеваемост, студентов 431 
Слаб нтерес към държавните земеделски земи 82 
Совершенствувание инструментария системы оценки эффективности инновационных проектов, претендующих на получение грантов 54 
Содержание и классификация понятий "торговое финансирование" и "документарные операции" 123 
Содержание и оценка категории "деловая репутация кредитной организации" 111 
Создание модели контроллинга прибыли в акционерном обществе 93 
Социализмът в биографичен контекст: религиозната перспектива към близкото минало в България и Румъния 31 
Социалните услуги като елемент на общинската политика 349 
Социалноотговорно възлагане на обществени поръчки 343 
Социальные иновации в России и за рубежом: сравнительный анализ 9 
Специфики и разлики в данъчното третиране на данъчните амортизируеми активи, придобити чрез финансиране и преотстъпен данък по чл. 189Б от ЗКПО 182 
Спортни завоевания 689 
Сравнителна ефективност на българските банки чрез DEA 140 
Сравнително изследване на дейностите и резултатите при прилагането на смесево обучение в чуждоезикови и нечуждоезикови дисциплини в СА "Д. А. Ценов" - гр. Свищов 427 
Сравнительный анализ состояния российского и украинского страховых рынков 396 
Средносрочно планиране и бюджетиране на местно ниво 161 
Статистическата грамотност като ефект от инвестициите в човешкия капитал 413 
Статистически анализ на демографските процеси в България в регионален аспект за периода 2000-2012 г. 25 
Статистически анализ на осигуреността на населението с жилища - регионални аспекти 21 
Статистически анализ на социално-икономическите и демографските различия и неравенства между районите в България 243 
Статистические методы комплексного анализа произвадственных процессов и контроля качества продукции 17 
Статичното мислене и управлението на обществени полръчки 325 
Стегнатото мислене като инструмент за повишаване на стойността на вътрешния одит 570 
Стимулирующее регулирование внутренних российских цен на газ: сравнительный анализ ценовых ориентиров 443 
Стопанската академия посрещна за 79-и път своите първокурсници 688 
Стохастична постановка на задачата за назначения 68 
Стратегически аспекти на аутсорсинга 473 
Стратегическо планиране на държавната политика за хора с увреждания в България 10 
Страховая защита комплексного проекта создания кокурентоспособного изделия машиностроения 370 
Структура на държавния дълг 217 
Структура на държавногарантирания дълг 218 
Структурни варианти при дефиниране границите на нестопанския сектор 3 
Структурни промени в държавните разходи при криза 38 
Структурни промени в продължителността на безработицата в България и ЕС 72 
Суровинното осигуряване на предприятията преработващи дървесина 446 
Счетоводно отчитане на биологичнти активи 527 
Счетоводно отчитане на вътрешно създадени нематериални активи съгласно изискванията на МСС 38 Нематериални активи 525 
Счетоводно отчитане на ДДС за брак и липса на активи, установени при годишната инвентаризация 550 
Счетоводно отчитане на номиналното и ефективното увеличение на капитала 522 
Счетоводно отчитане на операции по износ на стоки 544 
Счетоводно отчитане на определените задължения по данъчен ревизионен акт 553 
Счетоводно отчитане на продажба с обратен лизинг при лизингополучателя, когато попада и 524 
Счетоводно отчитане на продажбата на предприятие по чл. 15 от Търговския закон 554 
Съвременни тенденции в японското корпоративно управление 487 
Съдеятелската среда - източник на социалната активност или фактор за мотивирана пасивност 462 
Съдружниците като орел, рак и щука 498 
Създаване на балансирана система от показатели за ефективност на управлението на ИТ с помощта на Кобит 5 617 
Състояние и перспективи на животновъдството в България 458 
Състояние и перспективи на хранително-вкусовата промишленост в България 592 
Състояние на вътрешния контрол в общините от Република България 347 
Сътрудничество между ЕС и страните на Процеса от Барселона 306 
Тактически действия за сигурност в туристическите комплекси 662 
Тенденции в проектния мениджмънт и бизнес анализите 480 
Теоретични основи на селския туризъм 664 
Теории за развитието като концептуална основа на социалната работа с младежи с нарушения в личностното поведение 4 
Теория и практика на данъчното облагане върху валутните трансакции - приносът на Пол Бернд Шпан 155 
Теси ООД постига автоматизация на бизнес процесите чрез внедряване на SAP ERP 613 
Тестове на хипотезата за случайно блуждаене на основата на данни за дневни, седмични и месечни валутни курсове 84 
Техники за анализ на данни 643 
Трансграничная статистика в системе европейской региональной статистики: опыт для Украины 12 
Трансдисциплинарный подход в маркетинге и менеджменте 481 
Третиране по ЗДДС на вноса на стоки в държава - членка, различна от България и продажбата им на клиенти в нашата страна и в други държави - членки на ЕС 189 
Третиране по ЗДДС на отказа от правото за придобиване на собственост върху лизингов актив или на прехвърлянето на това право към трето лице 190 
Трудовите спорове 78 
Трябва да се въведе ред в поземлените отношения 259 
Тупик борьбы интеграций в Европе (аналитический доклад) 308 
Туристически застраховки 382 
Търновската конституция и балканският конституционализъм през XIX в. 332 
Удовлетворяване на вземанията на кредиторите в производството по Закона за банковата несъстоятелност 331 
Управление государственным долгом в системе финансово-бюджетного регулирования 216 
Управление кризис-коммуникациями в организациях 496 
Управление на оборотния капитал 542 543 
Управление на финансовия риск в дейността на туристическото предприятие 269 
Усъвършенстване на рейтинговата система ПЕРЛА за дистанционен мониторинг на търговските банки в България 153 
Учет выручки софтверными компаниями 541 
Учет и налогообложение у лизингополучателя 538 
Факторинговые оерации: учет и налогообложение 535 
Факторите на икономическия растеж през погледа на класицизма 249 
Факторы издержек защиты занятости для работодателей (эмпирическое исследование по межстрановой выборке предприятий) 75 
Фармацевтичните пазари: публични и частни роли и провали 69 
Феномен лидерского капитала в экономике корпоративных знаний 49 
Феноменът корпоративна престъпност - предизвикателство пред правната теория и практика 35 
Финансовая политика организации: панятие, цели и этапы формирования 143 
Финансово подпомагане на общините през 2013 година и определяне на техния кредитен потенциал 196 
Финансовое обеспечение проектов по строительству АЭС как фактор конкурентоспособности российской атомной отрасли на мировом рынке 115 
Финансы высшей школы: новые вызовы и риски 429 
Форма построения пенсионной системы способна оказывать воздействие на ее функционирование 355 
Форми, фактори и ефективност на екоуправлението в земеделските стопанства в България 456 
Формиране универсального алгоритма создания структурированного инвестиционного продукта 112 
Формирование профессиональной компетенции бухгалтеров 586 
Формирование факторов финансового риска и их оценка в деятельности экономических субьектов 114 
Форсайт как технология стратегического планирования и управления 46 
Функции и методи на амортизация 504 
Функционелна автономия в напреднала и старческа възраст - оценяване и планиране на подкрепа и грижи 348 
Функционирование финансовых рынков: организационно-правовые аспекты 166 
Характеристика на одита на средства от Европейския съюз 310 
Хвани ме, ако можеш 654 
Цената на доброто име 583 
Цената на труда 76 
Частен банкер за физически и юридически лица 222 
Чему и как учить менеджера: теология управления 478 
Честната търговия увеличава своя обем 276 
Честността на хуманитаристиката в лицето на катастрофата (Енергетиката след Фукушима) 8 
Юристи, инженери и лекари са преобладаващите кандидат-магистри неикономисти в Стопанска академия 670 
"Икономиката в сянка" в представите на българското общество 57 
"Синя" икономика във водите на Средиземно море 238 
"Сирийската криза" в България или как Facebook конституира граждански обединения 30 
[Девет] 9 всеобщи грешки при BI проектите (и как да ги избегнем) 637 
[Десет] 10 актуални проблема при прехода към цифровия бизнес 603 
[Пет] 5 условия за успеха на ERP внедряването 638 
[Петнайсет] 15 години дистанционно обучение 691 
[Сто] 100 софтуерни продукта за управлението на бизнеса 639 
A Method for Choosing a Project's Planned Value Curve by Integrating Earned Value and Risk Management 502 
A prototype of business rules extraction framework 623 
A theory and approach for developing cloud applications 634 
Activating communication as a way to improve interaction of manager with staff 587 
Adaptability to the knowledge of the students by using of SCORM E-content 636 
An analytic study on the security issues of cloud computing 652 
Analysis of the Renewable Energy Concept and Its Future in Bulgaria 445 
Application of gamification in university marketing 624 
Architecting synergy between technology-based innovations for e-governments and e-governance to enable business innovations 635 
ARIMA модели на паричното предлагане в България 85 
ART Show: the growing popularity of Alternative Risk Transfer 493 
Bank Lending Dynamics in Bulgaria 149 
BI система подпомага бизнес анализите в търговска верига Зора 614 
Big data storage in HDFS and Hadoop in clouds 630 
Brand intrapreneurs and brand managers: in search of disruption 283 
Consumerism as a Source for Innovation and Product Development 284 
Corporate Governance and Risk Taking: Evidence From the U.K. and German Insurance Markets 401 
Croudsourcing - a bridge between Academia and Commerce 628 
Crowdfunding business models and their use in software product development 169 
Current liabilities as an internal control item in a company using computer technologies 578 
Derivative of function with Maple 436 
Diversity in risk management education 494 
Does the government size cause economic growth? Empirical evidence from selected ASEAN countries 250 
Dynamics of Banks' Capital Accumulation 146 
Economic Literacy and Inflation Expectations: Evidence from a Laboratory Experiment 62 
Efficiency and productivity gains in knowledge-based production:the case of East Asian economies 58 
Electronic research on judicial-executive activities 626 
ERP система автоматизира стандартни и специфични бизнес процеси в Омникар рент 640 
External Financing in the Life Insurance Industry: Evidence From the Financial Crisis 399 
Financial Protectionism? First Evidence 150 
Geert Hofstede et al's Set of National Cultura Dimensions - Popularity and Criticisms 482 
Inflation, Employment, and Monetary Policy: Objectives and Outcomes in the UK and U.S. Compared 64 
Insurance, Consumer Search, and Equilibrium Price Distributions 398 
International credit cycles: A regional perspective 151 
Internet and aggressive behavior 659 
Key aspects of transformation of the regional foreign economic policy 244 
Labor Force Participation and Monetary Policy in the Wake of the Great Recession 63 
Labor Mobility: Implications for Asset Pricing 173 
Labor-Market Institutions and Long-Term Effects of Youth Unemployment 80 
M-learning in education 633 
Macroeconomic Factors and Micro Level Bank Behavior 228 
Messing with corporate heads? Psychological contracts and leadership integrity 483 
Model for application of game -based learning in secondary school 631 
National CG codex of Bulgaria: performance under the crisis 489 
Nominal Stability and Financial Globalization 147 
Nowcasting and the Taylor Rule 172 
Optimization of Online Visual Merchandising Elements (OVME) on the Basis of Consumer Preferences 282 
Principles for Sustainable Insurance: Risk Management and Value 402 
Protection of patient's rights in eHealth environment 651 
Race, Ethnicity, and Credit Card Marketing 148 
Real estate markets of Russia and St. Petersburg in the context of globalization: challenges and prospects 273 
Refinancing risk and cash holdings 174 
SAP ERP повишава ефективността на работните процеси в Дилком България 642 
Securitization and Capital Structure in Nonfinancial Firms: An Empirical Investigation 176 
Simulation model the dynamics of the system arising from interaction of tourism with the local environment 632 
Software Development Methodologies for Reducing Project Risks 641 
Software value assessment by means of the cost approach, as pert of the company's intellectual property 625 
Some cyber security issues 649 
Stacks and queues in developing card and memo games 653 
Stock Options as Lotteries 171 
Systemic Risk and the Interconnectedness between Banks and Insurers: An Econometric Analysis 403 
The "Alternative" Socialism of Professor Alexander Tsankov 71 
The Development and Regulation of Chinese Insurance Market: History and Perspectives 404 
The Effects of Oil Price Uncertainty on Global Real Economic Activity 65 
The fallacy of what 492 
The Happiness Trade-Off between Unemployment and Inflation 66 
The Interaction between Capital Requirements and Monetary Policy 145 
The National Strategic Planning between Social-Economic Needs and Political Realities in Bulgaria 70 
The new face of corporate patriotism: does being “local” matter to stakeholders? 488 
The Riskiness of Corporate Bonds 177 
Transforming the business portfolio: how multinationals reinvent themselves 175 
Translationally invariant solutions of the Helfrich shape equation 627 
Uniqueness of the image lighter in size for Web space 629 
Using Node.js in developing Web services 650 
Wealth and income distribution among heterogeneous households in a neoclassical growth model with one capital and multiple consumer goods 67 
What Policy Features Determine Life Insurance Lapse? An Analysis of the German Market 400 
Экономические основы деятельности русской православной церкви в современном мире 134 
Экономические факторы развития конкуренции в газовой промышленности России 263 
Экономические функции денег 109 
Экономическое поведение: целостно-рациональный аспект 479 
Электронные торги как элемент государственной антикоррупционной политики 658 
Эффективное управление рисками на основе корпоративных информационных систем 490 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Австралия 361 
Австрия 219 
автоматизация на процесите 613 640 
автомобилно застраховане 381 
авторегресионни модели 65 
агенция за надзор 315 
Агенция по заетостта 22 
аграрен сектор 426 
аграрна политика 380 
аграрна статистика 11 
аграрно застраховане 380 
агресивно поведение 659 
агро-производители 262 
агробизнес 257 258 259 260 262 455 457 
агробизнес в България 257 258 259 260 262 455 457 
агробизнес в селските райони 262 
агроекологичен подход 259 
агроекосистема 260 
агроекосистеми 260 
агросектор 455 
адаптивна стратегия 657 
адекватност 576 
административен процес 462 
административна децентрализация 159 
административни решения 344 
административно наказание 322 
административно сътрудничество 291 
академична дейност 628 667 677 679 681 687 
академично развитие на студентите 679 
академично слово 684 
акредитив 123 
акт 206 
активи 137 
активи и пасиви 90 137 
активи на предприятието 173 
активи по отсрочени данъци 531 
актуална информация 183 
актуални изменения 357 
актюерски разчети 513 
акцептиране 123 
акциз 290 
акцизи 291 
акцизни ставки 290 
акцизно законодателство 290 291 
акцизно облагане 290 
акции 326 539 
акционерен капитал 510 
акционерна собственост 487 
акционерна стойност 402 
акционерно дружество 121 313 
акционерно законодателство 313 
акционерно общество 93 
акция 116 
Албер Камю 8 
алгоритмично моделиране 432 
алгоритъм 112 
АЛЕР(ТС) 153 
Алма матер 682 
алманах 81 153 241 242 243 252 260 278 279 316 347 426 427 434 505 595 596 
алокация на капиталите 129 
алтернативна енергетика 179 
американски учебни програми 494 
амортизации 519 
амортизационна квота 504 519 
амортизационна норма 504 
амортизационни изчисления 566 
амортизационни методи 504 
амортизация 504 
амортизируем актив 549 
анализ 2 39 51 92 117 127 156 159 235 242 278 294 661 
анализ и одит 588 
анализ на активите 625 
анализ на банковата дейност 140 
анализ на бизнес резултатите 268 
анализ на бизнес средата 268 
анализ на данни 612 630 643 
анализ на дискриминацията 148 
анализ на качеството 235 
анализ на проекти 502 
анализ на производствената дейност 459 
анализ на развитието 80 
анализ на растежа 247 
анализ на стойността 518 
анализи 308 
аналитична отчетност 521 
аналитично отчитане 521 
английски банки 64 
анкета 437 
анкетиране 437 456 
антиклерикализъм 98 
антиконкурентен потенциал 2 
антикорупционна политика 658 
антикорупция 338 658 
антимонополна политика 2 
апробация 464 580 
аренда 450 
арендатор 450 
аренден договор 450 
аренден пазар 258 
арендни договори 258 
арендни отношения 258 
Армения 364 
арт пазар 231 
артбизнес 231 
асиметрична загуба 172 
асиметрична информация 172 
асиметрия 6 353 
Атанас Буров 679 
атестация 579 
атестация на персонала 579 
атестиране 579 
атестиране на държавни служители 579 
атомна енергия 115 299 
атомни централи 115 
аутсорсинг 473 484 
аутсорсинг на бизнес процес 484 
аутсорсинг на бизнеса 484 
аутсорсинг стратегии 473 
аутсорсинг стратегия 473 
аутсорсингови компании 484 
аутсорсингови отношения 473 
аформално образование 417 
африкански държави 272 
африкански регион 272 
Базел ІІI 133 
бакалавър 669 674 
бакалавърска степен 674 
БАКР 87 
балансиран аутсорсинг 473 
балансираност 129 
балансов отчет 563 
балансова политика 563 
балансова стойност 533 
балканска конституция 332 
банка 90 220 
банки 88 95 127 135 140 146 153 219 222 223 224 226 227 228 403 
банки и пари 227 
банкиране 225 
банкиране на дребно 225 
банков банкрут 219 
банков имидж 94 
банков капитал 146 
банков маркетинг 148 
банков мениджмънт 117 
банков надзор 221 
банков обир 94 
банков риск 87 95 149 228 
банков риск-мениджмънт 136 
банков сектор 92 118 133 140 145 327 403 
банков сектор на Русия 133 
банкова дейност 120 148 
банкова конкуренция 140 
банкова криза 151 220 221 
банкова криза в България 221 
банкова ликвидация 90 220 
банкова ликвидност 106 
банкова национализация 150 
банкова несъстоятелност 331 
банкова политика 149 
банкова проверка 220 
банкова сигурност 94 
банкова система 87 90 92 129 135 
банкова система в България 90 
банкова стабилност 153 
банкови вложения 223 
банкови гаранции 223 337 
банкови дейности 223 
банкови депозити 157 
банкови инвестиции 221 
банкови иновации 105 
банкови клиенти 88 
банкови кредити 228 
банкови мрежи 224 
банкови одитори 220 
банкови операции 223 224 
банкови преводи 88 
банкови продукти 136 
банкови рискове 220 
банкови субекти 223 
банкови услуги 139 
банково дело 151 
банково законодателство 327 
банково застраховане 118 374 383 
банково кредитиране 149 
банково преструктуриране 221 
банково развитие 117 
бартер 556 
бартерни отношения 556 
бартерни сделки 556 
БВП 59 81 159 237 243 294 295 376 439 
БДЖ 589 
бедност 55 81 
бежанско население 30 
бежанци 30 
безвъзмездни средства 558 
безконтактни плащания 609 655 
безналични плащания 609 
безопасност 453 
безопасност в интернет 603 
безопасност в туризма 662 
безопасност на хората 492 
безотпадни технологии 434 
безработица 22 66 72 73 81 237 585 
безработица в България 40 
безработица в страните от ЕС 72 
безработица сред младите 80 
безработни лица 243 
Белгия 383 
бенефициент 241 
бенефициер 123 
бета коефициент 154 
библиотекар 1 
библиотеки 1 
библиотеките в света 1 
библиотечно-информационна работа 1 
бизнес 54 130 251 585 
бизнес анализ 575 
бизнес анализи 480 
бизнес архитектура 635 
бизнес иновации 468 635 
бизнес информационни системи 606 
бизнес комуникация 587 
бизнес култура 418 482 
бизнес модел 468 
бизнес модели 169 495 
бизнес организации 252 596 
бизнес организация 252 
бизнес пазар 600 
бизнес подходи 500 
бизнес политика 500 
бизнес портфейл 175 
бизнес правила 623 
бизнес преговори 500 
бизнес презентация 500 
бизнес проблеми 637 
бизнес процеси 613 
бизнес решения 605 612 
бизнес риск 154 
бизнес системи 465 
бизнес ситуации 498 
бизнес софтуер 602 
бизнес среда 469 498 
бизнес стратегии 253 603 
бизнес структура 260 
бизнес цели 500 
бизнес цикли 63 65 151 
бизнес-процес 575 
бизнесмодели 495 
био-продукти 451 
биографични методи 31 
биоетика 7 
биологична ферма 451 
биологични активи 527 
биологично животновъдство 458 
биологично земеделие 451 
биологично разнообразие 260 
биологично селско стопанство 451 
биопродукти 451 
биопроизводители 451 
биопроизводство 451 
биотехнологии 454 
биотехнологични фирми 113 
биофармация 113 
БИС 601 
биспектрален анализ 40 
биткойн 97 655 
биткойн общност 86 
благоденствие 33 
благородни метали 254 
благосъстояние 33 66 
блогове 646 
бобови култури 449 
бобови храни 449 
богатство 67 
богатството на народите 249 
болници 7 
болнични листове 357 
борба с бедността 81 
борба с корупцията 338 345 
борба с пране на пари 88 
борсови индекси 234 
брак на материални запаси 557 
бранд мениджмънт 283 
бранд мениджъри 283 
бранд портфейл 283 
бренд 474 
Бретън Уудс 158 
Бретън Уудска система 158 
БРИК 273 
БРИКС 119 229 275 
британски банки 150 
БСК 678 
България 11 31 36 55 72 296 
България в Европейския съюз 152 
България в ЕС 152 
българо-руски икономически отношения 307 
българо-руски отношения 307 
българска енергетика 32 
българска икономика 57 254 296 
българска индустрия 34 
Българска стопанска камара 678 
българска хранителна промишленост 592 
български банки 140 
български бизнес 251 
български домакинства 157 
български паричен съвет 293 
български пристанища 590 
български работодател 193 690 
български стоки 254 
български туризъм 270 
български туристически бизнес 270 
български туристически фирми в Интернет 270 
българско законодателство 27 
българско общество 57 
бързи решения 495 657 
бързи стратегии 495 
бързооборотни потребителски стоки 278 
бюджет 38 141 203 
бюджетен дефицит 160 
бюджетен излишък 160 
бюджетен процес 141 161 
бюджетен федерализъм 141 
бюджетиране 91 161 
бюджетна политика 141 
бюджетна програма 161 
бюджетна реформа 38 161 
бюджетна система 161 
бюджетни инструменти 74 
бюджетни организации 568 
бюджетни предприятия 528 
бюджетни средства 575 
бюджетно планиране 161 
бюджетно финансиране 144 
валута 97 158 229 
валутен курс 61 101 293 
валутен пазар 50 305 
валутен режим 293 
валутна криза 61 
валутна политика 101 
валутни интервенции 101 
валутни курсове 84 
валутни ограничения 101 
валутни резерви 101 
валутни сделки 96 
валутни трансакции 155 
валутнокурсов режим 293 
Вебер 104 
ВЕИ 32 435 439 442 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 435 
Велико Търново 241 
Великобритания 383 
Величко Адамов 667 686 
вериги на доставки 592 
вероятности 278 
вертикални споразумения 324 
ветроенергия 442 
взаимозависимост 137 
взаимоотношения 322 473 
вземания 331 
видеоинформационна система 591 
видеопроизводство 591 
видове безработица 72 
видове библиотеки 1 
видове ВЕИ 435 
видове застраховки 388 
видове одит 310 568 
видове платформи 654 
видове предприятия 596 
видове ПЧИ 294 
видове риск 269 370 491 
видове счетоводни сметки 526 
видове ценни книжа 326 
видове централи 434 435 
визуално програмиране 653 
виртуална валута 86 97 
виртуална социална среда 601 
виртуална среда 282 427 
виртуално обучение 427 
виртуално пространство 30 
високи технологии 58 179 418 
високо качество 668 
висше икономическо образование 668 670 672 673 683 684 688 690 
висше икономическо училище 671 676 681 685 686 
висше образование 14 15 412 428 429 430 431 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 
висше образование в ЕС 428 
висше образование в Русия 431 
висше образование и бизнес 628 
висше учебно заведение 668 684 
висше училище 672 673 683 688 690 
висши училища 425 428 
власт 467 
влияние 7 
влияние на цените 83 
вложител 331 
внедряване на проекти 618 637 642 
внос на стоки 189 
вноски 335 
воден транспорт 590 
военни действия 321 
военни конфликти 321 
волатилност 156 304 
вредни вещества 435 
ВТО 395 
вторични счетоводни документи 507 
ВУЗ 425 
входящи потоци 294 
възлагане на обществени поръчки 343 501 
възникване на криза 237 
възобновяема енергия 439 442 445 
възобновяеми енергийни източници 439 445 
възобновяеми източници 439 
възпроизводство 354 
възраст 243 362 
възрастни хора 348 
възрастова психология 4 
възстановяване на ДДС 290 
външен дълг 36 
външен държавен дълг 165 216 
външен контрол 316 
външен пазар 139 
външна търговия 304 
външни рискове 641 
външни услуги 619 
външно финансиране 99 165 399 
външноикономическа дейност 244 297 
външноикономическа политика 244 
вътрешен държавен дълг 170 216 
вътрешен контрол 233 347 562 578 
вътрешен одит 562 570 571 572 574 575 576 577 
вътрешен одит в публичния сектор 572 577 
вътрешен одитор 570 
вътрешна миграция 25 
вътрешни одитори 573 
вътрешни разчети 528 
вътрешнорегионална търговия 272 
вятърна енергия 32 
газ 263 441 443 
газов сектор 263 
газова криза 441 
газова промишленост 263 
газопроводи 441 
газотранспортни компании 263 
Газпром 263 
Галилеева наука 104 
гарантирани вземания 393 
генеалогично мислене 422 
генеалогия 422 
геополитика 255 
геополитическа система 307 
геополитически системи 307 
геостратегия 255 
Германия 7 361 
геронтология 348 
ГИС 1 
глобален тероризъм 342 
глобализация 299 300 306 307 376 466 
глобализация на пазара 466 
глобализация на пазарите 273 
глобализацията и Русия 273 
глобална икономика 300 
глобална конкуренция 468 
глобални пазари 654 
глобални тенденции 300 
глобално затопляне 594 
глобално управление 158 
говедовъдство 458 
годишен финансов отчет 523 529 534 
годишна инвентаризация 550 557 
годишна отчетност 519 
годишни отчети 545 
годишно счетоводно приключване 540 
голямата рецесия 2008 63 
горива 441 
горско стопанство 446 
гражданска активност 411 
гражданска отговорност 371 379 381 405 
граждански инициативи 30 
граждански организации 30 
гражданско образование 411 416 423 
гражданско общество 30 
гражданско право 330 
грамотност 413 
грантове 54 
графики 13 20 
графичен софтуер 16 
графични изображения 13 20 
графични методи 13 20 
Грейнджър връзка 403 
грешка 181 
гурме туризъм 663 
гъвкавост на пазара на труда 173 
Гърция 454 
гъстота на населението 243 
данни 643 
данък 124 155 203 
данък върху добавена стойност 211 
данък върху добавената стойност 211 538 
данък върху недвижими имоти 194 538 
данък общ доход 538 
данъци 134 178 179 180 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 197 198 199 200 201 204 205 206 207 208 209 210 212 213 290 
данъци върху доходите 191 
данъци и ефективност 83 
данъци и такси 196 197 
данъчен контрол 124 214 
данъчен контролен процес 214 
данъчен кредит 200 201 
данъчен облагателен акт 193 
данъчен потенциал 124 
данъчен размер 211 
данъчен ревизионен акт 553 
данъчна администрация 124 206 
данъчна ефективност 124 
данъчна основа 83 178 
данъчна оценка 194 197 
данъчна политика 152 
данъчна практика 203 
данъчна проверка 312 
данъчна ревизия 312 
данъчна реформа 203 
данъчна система 152 
данъчна ставка 83 152 
данъчни актове 312 
данъчни амортизируеми активи 182 
данъчни аспекти 547 551 557 
данъчни временни разлики 208 
данъчни декларации 197 
данъчни облекчения 162 
данъчни органи 222 
данъчни привилегии 203 
данъчни режими 183 
данъчни стимули 179 
данъчно задължени лица 200 209 
данъчно задължение 83 181 206 312 
данъчно законодателство 152 312 
данъчно незадължени лица 200 
данъчно облагане 152 155 162 179 180 182 186 188 190 198 199 203 204 205 213 535 538 
данъчно облагане на търговците 189 
данъчно облекчение 10 
данъчно осигуряване 207 212 
данъчно третиране 182 185 191 192 193 210 509 537 556 
данъчно тълкуване 198 
данъчно-облагателен процес 198 
данъчно-осигурителен контролен процес 215 
данъчно-осигурителен процес 215 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 181 
данъчно-осигурителна информация 215 
данъчно-осигурителна политика 215 
дарение на амортизируеми активи 546 
движение на стоки 286 
двойни дипломи 430 
ДДПО 351 
ДДС 184 186 187 198 201 209 211 
ДДС задължения 550 
девалвация 107 
деклариране 197 312 
деклариране на данъка 312 
делегирани бюджети 349 
делова репутация 111 
демография 25 243 
демография на Русия 44 
демографска прогноза 26 
демографски взрив 24 
демографски показатели 25 
демографски процеси 25 26 243 
демографски ръст 300 
демографски срив 76 
демографско развитие 26 
демокрация 6 
демюрейдж услуги 185 
депозит 157 331 
депозитарни институции 148 
депозити 90 331 
депресия 66 
дериватен иск 313 
дериватни инструменти 436 
десекуларизация 6 
дефинирани вноски 513 
децентрализация 159 346 
децентрализирано сътрудничество 346 
децентрализирано управление 346 
ДЗПО 351 
диалог 344 
диверсификация 137 287 
диверсификация на портфейла 137 175 177 
дивиденти 191 
дигитални технологии 609 
дилър 187 231 
дилъров пазар 187 
динамика 39 53 149 217 298 440 
динамика на дълга 165 170 
динамика на капитала 146 
дипломиране 674 
дипломирани студенти 674 
директни плащания 257 
дисертации 682 
дисертационен труд 682 
дисконтен кредит 123 
дискурс 7 
дистанционен мониторинг 153 
дистанционни програми 675 
дистанционно образование 675 
дистанционно обучение 675 691 
дистанционно обучение в СА 675 676 691 
дистанционно обучение за икономисти 691 
дистрибуционна политика 252 
дистрибуционна система 324 
дистрибуция 324 
дисциплинарна отговорност 77 
дисциплинарни нарушения 77 
дисциплинарно наказание 77 
диференциална геометрия 436 
диференциално смятане 436 
диференциация 409 
длъжник-кредитор 394 
добавена стойност 49 111 622 
добри бизнес практики 573 
добри практики 577 
доброволна застраховка 396 
доброволни инициативи 497 
доброволно застраховане 396 
договаряне 328 373 
договор 319 322 334 337 
договор за доставка 320 
договор за лизинг 319 
договор за обществена поръчка 322 337 
договор за подизпълнение 319 329 
договор за сублизинг 319 
договор за факторинг 188 334 
договор за франчайз 555 
договор за цесия 188 334 
договори 309 330 
доказателствена тежест 373 
доклад 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 27 35 36 37 38 39 40 68 72 83 84 85 214 236 247 297 314 315 317 318 346 369 410 413 425 438 486 503 582 665 
доклади от конференция 169 436 623 624 625 626 627 629 630 631 632 633 634 635 636 649 650 651 652 653 659 
Доктор хонорис кауза 686 
докторантска научна сесия 677 
докторантски програми 677 
докторска степен 677 
документ 339 
документална обоснованост 507 560 
документални бази данни 560 
документи 507 
документиране на процеси 123 
домакинства 40 157 440 
домакинствата в България 440 
домейн имена 333 
допълнително задължително пенсионно осигуряване 351 363 
допълнително осигуряване 351 
доставка 320 
доставка на стоки 201 320 
доставка на услуги 199 320 
доставчик 506 
доставчици на услуги 289 620 
достъп до информация 643 
достъп до кредити 148 
доходи 89 429 
доходи в земеделието 311 
доходи на наети лица 513 
доходи на населението 55 
доходи от дивиденти 191 
доходи от наем 356 
доходи от стопанска дейност 311 
доходност 116 126 144 231 
доходност на инвестициите 144 
дружествен дял 323 
дълг 158 164 165 170 217 218 
дългова политика 110 
дългосрочни инвестиции 515 
дълготрайни материални активи 547 
дължим данък 206 
дървесина 446 
дърводобивна промишленост 446 
дървообработване 446 
държава и икономика 33 344 
държава и общество 33 416 
държавен бюджет 38 
държавен дълг 110 160 165 170 216 217 218 229 
държавен дълг на Русия 110 
държавен фонд "Земеделие" 257 
държавна намеса 59 
държавна политика 10 622 
държавна помощ 558 
държавна поръчка 658 
държавна собственост 82 
държавни облигации 177 
държавни поръчки 658 
държавни приходи 160 
държавни разходи 38 160 250 
държавни служители 579 
държавни ценни книжа 108 
държавно планиране 46 
държавно управление 338 344 
държавногарантиран дълг 218 
дюрация 103 
дялови вноски 335 
е-образование 636 
е-обучаващи програми 631 
е-обучение 427 631 633 636 
е-търговия 367 595 596 598 
евразийска интеграция 303 
Евразийски икономически съюз 305 308 309 
евразийски отношения 309 
евро 293 
Евро-магребска търговия 306 
еврозона 221 293 
Европа 441 
Европа 2020 18 45 242 247 295 
европазар 441 
европейска икономическа интеграция 301 
европейска индустрия 42 
Европейска комисия 511 
европейска политика 311 
европейска практика 209 311 
европейска статистика 12 
Европейска статистическа система 12 18 
европейски банки 151 
европейски банков пазар 151 
Европейски екологични стандарти 434 
европейски застрахователен пазар 401 
европейски изисквания 291 
европейски модел 419 
европейски програми 251 325 
европейски проекти 410 
европейски средства 251 
Европейски съюз 301 310 315 324 361 
европейски фондов пазар 234 
европейско законодателство 453 
европейско образование 428 
европроекти 45 
Евростат 76 
евросубсидии 262 
еврофондове 501 
единна сметка 207 
език 420 
езикова култура 665 
езикова подготовка 420 
езикова политика 665 
езикови дисциплини 412 
езикови познания 412 
езиково обучение 412 420 
екипи 464 580 
екипна дейност 464 
екипна организация 580 
екипно развитие 580 
екологичен аспект 594 
екологичен колапс 104 
екологичен риск 433 
екологична политика 260 433 
екологична политика на ЕС 433 
екологична сигурност 340 
екологични проблеми 300 433 
екологични стандарти 434 
екологични щети 526 
екология 434 
еколого-превантивна дейност 594 
екологосъобразно управление 434 
екоуправление 456 
експериментално изследване 62 
експорт 298 304 
експорт на пшеница 452 
екстремално значение 13 
еластичност 103 
електрическа енергия 444 
електроенергетика 444 
електронен подпис 598 
електронен търг 658 
електронна комуникация 626 
електронна полица 379 
електронна търговия 367 595 596 598 656 
електронна търговия в България 656 
електронни пари 86 
електронни продажби 367 595 
електронни разплащания 655 
електронно банкиране 224 
електронно банково кредитиране 224 
електронно здравеопазване 651 
електронно обучение 427 631 633 636 
електронно плащане 97 
електронно правителство 626 635 
електронно управление 635 
ембарго 275 277 
емигранти 76 
емисии 108 435 
емисии на парникови газове 435 439 
емисионна дейност 108 
емисионна политика 108 
емисионни операции 108 
емоционална интелигентност 486 
емпатия 486 
ендогенен модел 56 147 
ендогенен растеж 56 
енергетика 435 439 440 442 
енергетика на България 440 
енергетика на Русия 115 
енергиен баланс 444 
енергиен мениджмънт 444 
енергиен отрасъл 440 
енергиен пазар 441 
енергиен сектор 445 
енергийна ефективност 444 588 
енергийна политика 445 
енергийна сигурност 340 
енергийна стратегия 445 
енергийна стратегия в България 445 
енергийни мощности 442 
енергийни ресурси 440 
енергийно потребление 440 
енергийно развитие 440 
енергия 435 
енерговъзобновяеме източници 439 
енергоносител 443 
ентропия 56 
ентропия и икономика 56 
ЕРП 32 
ЕС 42 72 159 219 242 247 301 308 324 405 452 574 665 
ЕС-27 60 211 
естествен прираст 25 
Естония 361 362 364 
етапи на конкурентно развитие 296 
етапи на управление 269 
етика 7 
етика на лидерството 483 
етичен кодекс 7 
етическа норма 7 
етническа принадлежност 148 243 
ефективен мениджмънт 469 
ефективен модел 469 
ефективен пазар 234 
ефективни проекти 605 
ефективност 39 54 110 141 179 203 311 429 442 456 
ефективност в аграрния сектор 456 
ефективност на оценяването 570 
ефективност на проекта 613 
ефективност на производството 58 
железопътен транспорт 589 
железопътна инфраструктура 589 
железопътни превози 589 
живи системи 104 
животински продукти 458 
животновъдна дейност 458 
животновъдна продукция 458 
животновъдно производство 457 
животновъдство 448 457 458 
животновъдство в България 458 
животозастраховане 377 378 399 400 493 
животозастрахователен бизнес 378 
животозастрахователен договор 378 
животозастрахователен пазар 400 
животозастрахователен риск 378 
животозастрахователни компании 378 399 
жизнен цикъл 370 
жилища 21 
жилищен фонд 22 
жилищна площ 21 
жилищни сгради 21 
зависимост 32 
загуба на клиенти 379 
загуба на предприятието 564 
загуба на хранителни ресурси 24 
загуби в предприятието 566 
задгранични инвестиции 303 
задължения на предприятието 356 
задължения на страните 392 
задължително допълнително осигуряване 351 
задължително застраховане 381 408 
задължително пенсионно осигуряване 351 363 
заеми 150 
заетост 64 73 75 
заинтересовани страни 69 
Закон за банкова несъстоятелност 331 
Закон за данъците върху доходите на физическите лица 213 
Закон за ДДС 198 199 
Закон за защита на растенията 453 
закон за кооперациите 335 
Закон за обществените поръчки 337 
Закон за публичните финанси 559 
закон за туризма 375 
законна лихва 163 
законови разпоредби 180 
законодателен аспект 96 
законодателна уредба 190 
законодателни мерки 314 331 
законодателство 75 333 
Западна Европа 211 
заплаха 598 
заплахи 593 
заплахи в информационното общество 649 
застраховане 118 365 366 367 369 370 371 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 388 389 391 392 393 394 396 397 398 400 402 404 405 406 407 408 595 682 
застраховане в България 365 371 378 379 389 391 393 394 405 406 408 595 
застраховане в ЕС 405 
застраховане в Русия 390 396 
застраховане в туризма 382 389 391 
застраховане в Украйна 396 
застраховане срещу природни бедствия 387 
застраховани лица 377 
застраховател 373 375 377 
застрахователен бизнес 384 
застрахователен договор 372 392 
застрахователен капитал 399 
застрахователен надзор 404 
застрахователен пазар 367 387 390 395 396 398 404 595 
застрахователен продукт 595 
застрахователен риск 406 491 561 
застрахователен сектор 399 403 
застрахователи 366 377 385 402 403 
застрахователна вноска 381 
застрахователна дейност 368 385 
застрахователна защита 370 
застрахователна индустрия 401 403 
застрахователна компания 383 
застрахователна организация 386 
застрахователна премия 396 
застрахователна сума 394 
застрахователни агенти 385 
застрахователни брокери 385 
застрахователни договори 373 
застрахователни дружества 366 369 595 
застрахователни компании 118 396 401 
застрахователни организации 491 
застрахователни пазари 387 401 
застрахователни потребности 405 
застрахователни продукти 222 372 405 
застрахователни разноски 367 
застрахователно дружество 365 367 370 380 383 386 397 
застрахователно обезщетение 406 
застрахователно покритие 375 398 
застрахователно право 378 
застрахователно правоотношение 394 
застрахователно регулиране 404 
застрахователно счетоводство 561 
застрахователно събитие 392 406 
застраховка 372 373 
застраховка "Гражданска отговорност" 373 
застраховка "Отговорност на туроператора" 375 
застраховка на кредити 372 
застраховка на кредитополучатели 372 
застраховки 382 
защита 323 333 596 651 
защита на заетостта 75 80 
защита на информационните системи 649 
защита на компютърни системи 649 
защита на сигурността 341 433 
защита на труда 75 
защита от дискриминация 79 
ЗДДО 185 
ЗДДС 162 178 188 189 190 
здравеопазване 437 
здравни грижи 437 
здравни потребности 437 
здравословни храни 91 280 
зелена енергия 32 
зелена икономика 242 245 
зелени инвестиции 245 
зелени инициативи 245 
зелени иновации 245 
зелени работни места 242 
зелено развитие 245 
земеделие 238 257 311 448 455 456 
земеделието в България 455 
земеделска земя 450 
земеделска площ 260 
земеделска статистика 11 
земеделска техника 261 
земеделски земи 82 
земеделски производители 204 456 537 
земеделски производители в България 204 
земеделски риск 387 
земеделски сектор 456 
земеделски стопанства 387 448 456 
земеделски фонд 517 
земеделско стопанство 311 
ЗКПО 162 
знание 1 256 341 
ЗОДФЛ 162 
ЗСП 349 
зърнено-бобови култури 449 
зърнопреработване 262 
зърнопроизводство 262 452 
идеализъм 104 
идеен дефицит 462 
идентичност 4 
избор на доставчик 654 
избор на информация 62 
изискуемост на данъка 184 
измерване на бедността 81 
измерване на резултатите 492 
износ 237 254 
износ на капитали 292 
износ на стоки 544 
изображения 629 
изпиране на пари 88 
изплащане на обезщетения 371 384 
използване на знания 576 
използване на информацията 62 
изследване 242 427 
изтичане на данни 604 
изтичане на информация 604 
Източна Азия 58 
Източна Европа 211 
източници за финансиране 131 
източници на информация 266 534 
изхранване на населението 24 
изчисления 163 
иконометрика 15 
иконометричен анализ 403 
иконометричен софтуер 15 
иконометрични методи 15 36 
иконометрично моделиране 40 60 
иконометрия 36 
икономика 81 254 270 376 426 440 466 
икономика в сянка 57 
икономика на България 440 
икономика на знанието 58 
икономика на Канада 246 
икономика на Кипър 238 
икономика на културата 482 
икономика на малцинствата 148 
икономика на Полша 448 
икономика на предприятието 236 
икономика на Русия 302 
икономика на Украйна 239 302 
икономико-математически модел 288 
икономико-математически модели 459 
икономико-математическо моделиране 52 
икономико-статистически анализ 37 58 
икономисти 71 685 
икономическа активност 64 73 
икономическа безопасност 246 
икономическа грамотност 62 
икономическа динамика 145 
икономическа криза 149 158 237 239 243 588 
икономическа мисъл 71 
икономическа наука 48 
икономическа перспектива 76 
икономическа сигурност 340 
икономическа система 59 70 
икономическа ситуация 70 
икономическа същност 463 
икономическа теория 41 48 
икономическа устойчивост 460 
икономически агенти 241 
икономически анализ 41 
икономически възможности 477 
икономически индекси 177 
икономически капитал 129 
икономически методи 2 
икономически модели 426 
икономически подход 491 
икономически процеси 426 
икономически растеж 36 56 58 60 67 247 249 250 284 
икономически ръст 47 100 138 240 292 
икономически субекти 114 479 
икономически условия 249 
икономически цели 109 
икономически цикъл 59 
икономическо изследване 307 
икономическо неравенство 41 
икономическо поведение 479 
икономическо равновесие 460 
икономическо развитие 33 43 53 80 239 300 
икономическо сътрудничество 306 
икономическо управление 70 
икономия на енергия 444 
ИКТ 1 
имигранти 148 
имидж на предприятие 474 
имотен регистър 192 
имоти 192 197 
имуществени застраховки 392 
имуществено застраховане 406 
имуществено право 336 
имущество 134 328 336 
инвестиции 23 50 54 112 231 237 243 
инвестиции в акции 232 
инвестиции в земеделието 261 
инвестиции в инфраструктурата 240 
инвестиции в материални активи 261 
инвестиции в недвижими имоти 273 
инвестиции в основен капитал 23 
инвестиции в селското стопанство 447 
инвестиционен пазар 50 
инвестиционен портфейл 50 116 132 144 175 
инвестиционен потенциал 230 
инвестиционна активност 230 447 
инвестиционна политика 230 
инвестиционна привлекателност 230 273 
инвестиционна програма 144 
инвестиционна среда 232 
инвестиционни имоти 540 
инвестиционни инструменти 50 230 
инвестиционни решения 222 232 
инвестиционни цикли 447 
инвестиционно застраховане 390 
инвестиционно сътрудничество 309 
индекс на икономическата свобода 485 
индекс на мизерията 66 
индекс на рентабилност 144 
индекс на Херфиндал-Хиршман 298 388 
индивид 582 
индивидуален подход 227 
индивидуален сметкоплан 530 
индивидуални трудови спорове 78 
индивидуално потребление 666 
индикатори 61 
индустриален бизнес 252 
индустриална политика 42 
индустриална революция 616 
индустриални организации 34 
индустрия 444 622 
инициатива 497 
инициативност 574 
иновативни материали 384 
иновативни методи 384 
иновативни подходи 384 
иновации 51 54 105 251 264 418 
иновации в застраховането 384 
иновации в управлението 471 
иновационен мениджмънт 471 
иновационен риск 491 
иновационна дейност 51 105 
иновационна култура 418 
иновационна политика 418 
иновационна система 43 
иновационни проекти 9 136 
иновационно-инвестиционна дейност 50 
Институт за научни изследвания 687 
институционална рамка 306 
институционална система 244 
институционална среда 485 
инструментариум 296 
инструменти 101 539 
интегрален коефициент 21 
интеграционни процеси 301 
интеграция 119 301 305 308 
интегрирана информационна система 505 
интегрирана система 505 
интелектуална собственост 333 625 
интелигентен растеж 295 
интерактивен образователен модел 424 
интерактивни методи 426 
интерактивни технологии 424 653 
интерактивно обучение 424 653 
интеракционен модел 424 
интервенционизъм 461 
интердисциплинарен подход 255 481 
интердисциплинарни изследвания 255 
интернационализация 229 
интернационализация на висшето образование 430 
интернационализация на парите 229 
интернет 97 333 659 
интернет агресия 659 
интернет защита 333 
интернет измами 593 
интернет комуникации 659 
интернет мрежа 30 659 
интернет поколение 659 
интернет предприемачи 379 
интернет сигурност 593 
интернет технологии 333 
интернет търговия 598 656 
инфлационни очаквания 62 
инфлационно поведение 147 
инфлация 64 66 74 81 85 106 107 142 147 172 
инфлация-безработица 66 
информатика 627 
информатиката в научното познание 627 
информационна асиметрия 353 
информационна безопасност 596 
информационна мрежа 266 
информационна сигурност 593 596 598 604 606 649 
информационна система 596 
информационна среда 597 607 612 
информационни потребности 599 
информационни решения 640 
информационни системи 593 648 
информационни системи в бизнеса 648 
информационни системи в предприятието 490 
информационни стратегии 615 
информационни технологии 594 599 600 602 603 606 610 615 617 619 620 621 630 634 637 638 639 640 642 644 645 647 
информационни технологии в бизнеса 606 623 628 641 645 
информационни технологии в здравеопазването 651 
информационни технологии в комуникациите 599 
информационни технологии в образованието 624 631 633 636 
информационни технологии в обучението 627 631 633 636 
информационни технологии в туризма 632 
информационни технологии в управлението 626 
информационни технологии и счетоводство 625 
информационно обслужване 599 
информационно общество 1 611 
информационно осигуряване 18 22 
информационно пространство 597 
информационно-комуникативни технологии 626 
информация 1 256 
информация за оповестяване 534 
инфраструктурни системи 647 
ипотечни кредити 102 
ипотечни кризи 237 
ипотечно кредитиране 102 
ипотечно кредитиране в Русия 102 
Ирландия 219 
Испания 219 
история 276 
история на Балканите 125 
история на българското право 332 
история на застраховането 365 366 
история на икономическата мисъл 71 
история на парите 125 
история на СА 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 
история на статистиката 11 
ИТ 593 
ИТ бизнес 621 
ИТ за управление на услуги 610 
ИТ кадри 608 611 614 
ИТ компании 541 608 611 621 
ИТ консултиране 621 
ИТ лидери 611 
ИТ мениджмънт 611 
ИТ одитор 617 
ИТ отдел 608 
ИТ проекти 603 614 615 640 
ИТ ресурси 621 
ИТ решения 599 606 607 614 615 640 644 
ИТ риск 620 
ИТ сигурност 593 649 
ИТ системи 617 644 
ИТ специалисти 603 
ИТ стратегия 603 612 645 
ИТ структури 617 621 
ИТ услуги 617 620 
Италия 362 383 
кадрови дисбаланс 585 
кадрови мениджмънт 470 
кадрови технологии 338 
капитал 41 47 
капитализация на доход 180 
капитализъм 5 41 47 104 
капиталова структура 154 176 
капиталова структура на фирмата 176 
капиталови изисквания 145 
капиталови пазари 399 
кариерно развитие 461 
Карл Маркс 109 
картел 2 
касова дейност 184 
касова операция 184 
катастрофа 8 
катедра "ЗСД" 680 
качествени кадри 385 
качество 235 661 
качество на живот 348 
качество на информация 599 
качество на одита 574 
качество на продукцията 17 
качество на стоките 438 
качество на туристическите услуги 661 
качество на услугите 657 
квалификация 76 
квота на щетите 368 
кейнсиански модел 63 
кибератака 649 
кибернетична сигурност 649 
киберпрестъпления 597 
киберпрестъпност 593 
киберпространство 597 
киберсигурност 593 597 649 
кибертероризъм 597 
Кипър 238 361 663 
КИС 490 
Китай 237 
китайски инвестиции 246 
китайски пазар 404 
китайски юан 229 
класификация 109 506 539 
класификация на капитала 543 
класификация на лизинга 506 
класификация на разходите 512 
класицизъм 249 
класическа теория 249 
класова политика 331 
клиенти 324 466 
клиентоориентирана стратегия 136 
клиентска идентификация 88 
климатични деривативи 168 
климатични опции 168 
климатични рискове 168 
климатично хеджиране 168 
клъстер 124 274 
клъстер анализ 274 
клъстерен анализ 274 
ключови показатели за ефективност 588 
Кодекс за застраховането 375 377 
Кодекс за социално осигуряване 356 
Кодекс на труда 77 
кодекси на корпоративно управление 489 
коефициент S80/S20 55 
коефициент на Джини 55 
коефициент на концентрация 388 
коефициент на ликвидност 90 
коефициент на раждаемост 25 
коефициент на смъртност 25 
коефициентни методи 121 
коефициентни методи на оценка 121 
козевъдство 458 
колективни трудови спорове 78 
колекционерство 231 
колекция 231 
количествени методи 68 107 
количествени модели 13 
количествено изследване 106 
Колумбия 364 
командировани лица 193 
комисии 7 
компании 113 285 
компенсаторни политики 10 
компенсации 277 
компенсационни програми 492 
компетентностен модел 472 
компетенции 410 472 
комплексен анализ 17 
комплексен подход 114 
комплексна услуга 572 
компютърен модул 594 
компютърен софтуер 169 
компютърна симулация 632 
компютърна система 652 
компютърна технология 436 
компютърни информационни системи 651 
Компютърни мрежи и Интернет 649 659 
компютърни престъпления 597 
компютърни програми 594 
компютърни системи 649 
компютърни технологии 578 594 653 
компютърно програмиране 653 
комуникативна стратегия 488 
комуникативни умения 420 
комуникации в организацията 496 
комуникационен мениджмънт 646 
комуникационни стратегии 496 
комуникация във фирмата 576 
комуникация и работен процес 587 
комуникиране 576 
конджойнт-анализ 274 282 
конкурентен анализ 253 
конкурентна среда 388 
конкурентна стратегия 468 
конкурентни предимства 484 
конкурентно развитие 296 
конкурентоспособност 139 296 311 370 397 595 
конкурентоспособност в застраховането 370 595 
конкурентоспособност на организацията 471 
конкуренция 92 324 
конкуренция в бизнеса 297 
конкуренция в търговията 297 
конкурс 685 
консервна промишленост 592 
консолидационна политика 565 
консолидирани финансови отчети 545 
конституции 332 
конституциите на България 332 
конституционализъм 332 
конституционно развитие 332 
Конституция на Европа 332 
Конституция на ЕС 332 
конституцията на Европа 332 
консумативна теория 284 
консумативно общество 284 
контрол 93 316 329 350 
контрол в организациите 464 
контрол на банките 117 
контрол на бизнеса 575 
контролен процес 578 580 
контролна дейност 233 350 
контролна среда 233 
контролни процедури 572 
конференция 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 36 37 38 39 40 68 72 83 84 85 169 247 410 413 425 436 438 486 503 582 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 649 650 651 652 653 659 665 
конфликтно взаимодействие 342 
концентрация 92 388 
концептуална рамка 580 
концепция 105 
концепция за контрола 580 
концепция на Кейнс 59 
конюнктура 324 
кооперативно обучение 426 
кооперация 335 336 
корекционни записвания 209 549 
корекция на счетоводни грешки 549 553 
корелационен анализ 127 156 
корелация 127 156 
коригиращи събития 529 
корпоративен имидж 285 
корпоративен мениджмънт 487 489 
корпоративен патриотизъм 488 
корпоративен риск 402 
корпоративен риск мениджмънт 402 
корпоративен софтуер 619 
корпоративна дейност 49 
корпоративна интеграция 302 
корпоративна корупция 35 345 
корпоративна култура 482 
корпоративна организация 468 
корпоративна отговорност 35 
корпоративна отчетност 35 563 
корпоративна престъпност 35 
корпоративна социална отговорност 343 497 
корпоративни информационни системи 490 
корпоративни комуникации 601 
корпоративни лидери 49 
корпоративни облигации 177 
корпоративни отношения 35 
корпоративни социални мрежи 601 646 
корпоративни финанси 177 
корпоративни ценни книжа 353 
корпоративно банкиране 227 
корпоративно поведение 489 
корпоративно подоходно облагане 180 208 
корпоративно предприемачество 283 
корпоративно преструктуриране 175 
корпоративно развитие 289 
корпоративно счетоводство 563 
корпоративно управление 401 487 489 
корпоративно управление в България 489 
корпорации 468 
корупционен риск 658 
корупция 32 338 345 
корупция в управлението 338 
коучинг 461 
Кохезионен фонд 310 
кохезионна политика 310 
краен потребител 637 
крайно потребление 40 
краудсорсинг 284 474 628 
краудфандинг 169 
креативно счетоводство 563 
кредит 95 
кредитен пазар 120 128 
кредитен потенциал 196 
кредитен рейтинг 87 132 
кредитен ресурс 196 
кредитен риск 95 120 136 146 237 
кредитен риск мениджмънт 136 
кредитен цикъл 151 
кредити 90 99 548 
кредитиране на земеделието 102 
кредитна история 148 
кредитни деривати 120 
кредитни институции 219 
кредитни карти 148 222 
кредитни пазари 176 
кредитно застраховане 390 
кредитно неизпълнение 156 403 
кредитополучател 95 150 394 
кредитори 331 
крива на Лоренц 55 
крива на Филипс 234 
криза 38 44 354 
кризис-комуникации 496 
кризисни комуникации 496 
кризисни процеси 342 
криптиране 598 
криптовалута 97 
критерии 135 
критерии за оценка 514 
критерии за подбор 514 
кръгла маса 680 
кръгова икономика 245 
КСО 343 497 
КТБ 220 
култура 28 318 414 417 
култура на управление 478 
културен туризъм 268 
културна индустрия 28 
културни различия 301 482 
културни ресурси 28 
културно сътрудничество 306 
куриерски фирми 287 
Латвия 364 
легализация 124 
лекарствена политика 69 
лечебно заведение 437 
либерализация 229 395 
либерализъм 98 
либерална демокрация 98 
либерална държава 416 
лидери 34 
лидерска надпревара 672 
лидерски капитал 49 
лидерски качества 34 49 
лидерско поведение 34 
лидерство 34 483 
лидерство в организацията 34 
лидерство и ръководство 34 
лизинг 319 407 506 524 538 
лизинг в България 524 
лизингов актив 190 
лизингов бизнес 524 
лизингова сделка 506 
лизингови вноски 407 
лизингови договори 187 
лизингови дружества 569 
лизингови компании 122 
лизингови плащания 407 538 
лизингови сделки 407 506 
лизингодател 187 319 506 
лизингополучател 187 506 524 538 
ликвидация 336 
ликвидация на дълготрайни материални активи 547 
ликвиден риск 87 122 135 
ликвидност 87 128 231 
ликвидност на активи 221 
ликвидност на банката 129 
лимитна политика 391 408 
лингвистични променливи 580 
лингвокултурология 665 
липсващи активи 550 
липси на дълготрайни активи 557 
Лисабонска стратегия 295 
Литва 364 
лихвени плащания 163 
лихвени проценти 150 
лихви 89 187 
личен бюджет 91 
лични качества 503 
лични финанси 91 
лично застраховане 390 
лично потребление 666 
личност 248 
личност и група 248 
личностен потенциал 503 
личностни особености 4 
личностни фактори 342 
личностно поведение 4 
личностно развитие 4 
лобистки натиск 69 
логистика 286 287 
логистика в България 286 
логистичен бранш 289 
логистичен подход 288 
логистичен сектор 288 
логистичен сектор в България 289 
логистична система 288 
логистична функция 632 
логистични потоци 286 
логистични решения 286 288 
логистични услуги 289 
лозарски стопанства 447 
локална валута 125 
м-обучение 633 
магистрати 669 671 
магистратура 669 673 676 
магистър 670 674 679 
магистърска програма 669 670 
магистърска степен 668 669 670 671 673 674 691 
магистърски програми 668 670 671 673 674 676 691 
магистърско обучение 669 670 671 676 
майнинг 97 
макроикономика 67 228 
макроикономическа политика 42 64 66 
макроикономическа стабилизация 145 
макроикономически анализ 250 
макроикономически измерения 439 
макроикономически показатели 250 
макроикономически фактори 228 
макроикономически цели 59 
макроикономически шокове 228 
макроикономическо регулиране 59 
малки и средни предприятия 329 
малцинства 148 
малцинство 409 
маркетинг 279 281 285 481 591 
маркетинг в банките 148 
маркетинг в туризма 271 
маркетинг на стоки 281 
маркетингов мениджмънт 285 
маркетингов микс 661 
маркетингова ефективност 279 
маркетингова комуникация 488 
маркетингова стратегия 289 488 
маркетингови проучвания 282 
маркетингови решения 279 
марксизъм 71 
масов туризъм 664 
математика и информатика 436 627 
математически анализ 436 
математически методи 68 627 
материален поток 288 
машиностроене 370 484 
машиностроителни предприятия 484 
медицинска документация 13 20 
медицински информационни системи 651 
междубанкова конкуренция 133 
междубюджетно регулиране 141 
междудържавни отношения 31 
междуезиково разбиране 412 
международен морски превоз на товари 185 
международен финансов пазар 229 
международна научна конференция 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 36 37 38 39 40 68 72 83 84 85 169 247 425 436 438 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 649 650 651 652 653 659 
международна търговия 237 254 272 
Международна търговска камара 339 
международни институции 158 
международни стандарти 577 
Международни счетоводни стандарти 511 
международни финанси 37 
международни финансови отношения 147 
международни финансови отчети 541 
международно бюро по труда 242 
международно гражданско общество 416 
международно право 321 
международно счетоводно отчитане 566 
международно сътрудничество 430 
международно хуманитарно право 321 
междурегионално сътрудничество 272 
мейнстрийм икономикс 46 
Мексико 364 
мелнични предприятия 592 
мениджмънт 461 463 465 469 470 471 475 476 477 478 479 480 481 498 499 603 
мениджмънт в екипната дейност 498 
мениджмънт в организациите 498 
мениджмънт в Русия 470 
мениджмънт на предприятието 463 465 
мениджър 478 479 587 
мениджър по управление на персонала 584 
мениджъри 475 476 477 499 672 
мениджъри и лидери 476 499 
мениджъри на бъдещето 476 
мениджъри на проекти 476 
мениджърска дейност 475 477 584 587 
мениджърска интуиция 476 
мениджърски предприемачески подходи 477 
мениджърски умения 587 
менителница 326 
месодайно говедовъдство 457 
месопреработвателна промишленост 592 
местен бизнес 265 
местна власт 346 
местна фирма 488 
местни данъци 159 194 
местни данъци и такси 194 195 196 
местни приходи 159 
местни разходи 159 
местни финанси 159 
метаданни 604 
метаданни за е-документи 604 
методи 504 
методи в индустриалната икономика 460 
методи за амортизация 504 
методи за управление 117 
методи на амортизация 504 
методи на оценка 460 
методика 116 
методика на обучението 424 
методически апарат 235 
методологически подход 74 
мехонизми за сближаване 464 
микрокредит 618 
микрокредитиране 618 
микросубекти 514 
минерални ресурси 238 
минна индустрия 246 
мита 291 
мита и митнически такси 291 
младежи 4 
младежка безработица 80 
млекопреработвателна промишленост 592 
многоезичен 665 
многоезичие 412 
мобилни индустрии 173 
мобилни комуникации 633 
мобилни разплащания 609 
мобилни решения 612 639 
мобилни технологии 633 657 
мобилни устройства 633 
мобилно банкиране 655 
мобилно електронно банкиране 609 
мобилно обучение 633 
мобилност на работна сила 173 
модел 127 
модел за оценка 279 
модел на Алтман 374 
модел на Гордън 154 
модел на Гудуин 74 
модел на икономически растеж 250 
модел на Лотка-Волтера 74 
модел на мотивацията 581 
модел на счетоводната политика 505 
модел на Хофтстеде 482 
модели 112 
модели на растеж 67 
модели на управление 266 269 346 
моделиране 304 410 429 432 
моделиране на риска 114 
модерност 6 
мол 274 
Молдова 686 
монетарна история 125 
монетарна политика 64 85 
монетизация 100 
мониторинг 153 161 
монопсон 388 
морал 6 8 
морален закон 423 
морален риск 146 398 
морски превоз 339 
морски транспорт 339 432 
морски туризъм 238 
морско право 339 
мотивация 6 462 581 584 
мотивация в управлението 581 
мотивация на персонала 105 
мотивация на служителите 584 
мотивирана пасивност 462 
мрежови подход 252 
мрежови приложения 650 
МСП 413 
МСС 96 512 525 
МСФО 541 561 562 566 
мултинационални компании 175 488 
мултипликатор 113 
мултипликационен подход 113 
мърчандайзинг 282 
мърчъндайзинг 282 
Мярка 4 261 
Набуко 441 
награда 679 
наемател 274 
наети активи 551 
назначаване на работа 690 
намаляване на риска 641 
НАОА 413 
НАП 202 
наредба за елементите на възнаграждението и доходите 358 
нарушения 4 501 
население 21 24 25 44 243 300 
населението в света 300 
НАТО 307 
натрупване на капитала 146 
наука 162 660 
научен труд 368 
научна конференция 169 436 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 649 650 651 652 653 659 
научна сесия 88 340 341 342 433 567 593 594 662 687 
научни трудове 160 253 464 588 
научно-практическа конференция 410 413 486 503 582 665 
научноизследователски проекти 687 
нахут 449 
Национална агенция по приходите 210 
национална валута 293 305 
национална идентичност 488 
национална икономика 39 
Национална иновационна система 43 
национална конкурентоспособност 296 
национална култура 482 
национална сигурност 340 
Национална статистическа система 18 
национални стандарти 577 
национално богатство 67 
начисляване на ДДС 201 
невромениджмънт 478 
невронни мрежи 95 
недвижими имоти 194 273 
недвижимо имущество 356 
незаконно придобито имущество 314 
неикономически възможности 477 
неимуществено право 335 
НЕК 32 
нелегална икономика 57 
неликвидност 231 
нематериални активи 111 397 525 625 
немски опит 400 
неокласическа теория 43 
неокласически модели 67 
неопределеност 68 462 561 
неопределеност на риска 121 
неправителствен сектор 3 
неправителствена организация 353 
неправителствени организации 353 
неправомерно действие 201 
непризнати разходи 208 
неравенства 414 
неравенство 29 
нерегистрирана икономика 57 
несигурност 65 
нестопански организации 3 
нестопански сектор 3 
несъстоятелност 328 
несъстоятелност на застрахователя 393 
нетекущи материални активи 504 520 
нетен доход 311 
нетна печалба на акция 564 
нетрудова дискриминация 148 
нефинансов сектор 176 
нефинансови компании 176 
неформална икономика 57 
неформално образование 1 416 417 419 423 
неформално обучение 419 
нефт 397 
нефтена компания 397 
нефтеногазов сектор 246 
НИС 43 
ниски доходи 76 
НМА 504 
нова счетоводна директива 514 
нови методи 559 
нови продукти 264 
нови технологии 384 
НОИ 350 357 
Нокия 495 
номинална стойност 522 
номограма 13 20 
Норвегия 362 
норма в икономиката 143 
нормативни разпоредби 199 202 
ноу-хау 264 
НСИ 22 
нулева ставка 211 
обезпечение 158 
обезпечителни мерки 226 393 
обезпечително производство 226 
обжалване 312 
обжалване на данъчен ревизионен акт 312 
облагаема доставка 199 
облагане с ДДС 188 200 
облагане с патентен данък 195 
облачен компютинг 480 634 652 
облачни ИТ услуги 618 619 620 644 
облачни приложения 634 645 
облачни технологии 600 610 615 618 620 630 634 644 645 647 652 
облачни услуги 600 610 615 618 619 620 634 645 647 652 
облигации 156 326 
облигация 103 
обменен курс 229 
обобщаване на отчетни данни 643 
оборотен капитал 542 543 
оборудване 616 
обработваема площ 82 
образован човек 422 
образование 29 243 411 414 416 417 422 494 
образование в България 411 
образование за възрастни 415 419 
образование на възрастни 415 
образователен мениджмънт 415 
образователен процес 633 
образователна политика 414 428 
образователна стратегия 428 
образователна сфера 9 
образователни игри 624 631 
образователни програми 428 
образователни проекти 424 
образователни стандарти 430 470 
образователни технологии 424 
образователно пространство 430 
обратна връзка 53 
обсъждане 344 
обучение 410 421 422 424 426 427 438 676 
обучение в туризма 410 
обучение на студенти 16 426 427 
обучение по икономика 81 426 
обучение по статистика 14 15 16 413 
обучение по управление 81 
Обща европейска езикова рамка 420 
Обща селскостопанска политика 447 456 
обществен ред 340 
обществена система 462 
обществени поръчки 316 322 325 329 337 343 347 501 
обществено благосъстояние 33 
обществено мнение 57 
общество 313 409 
община 349 
общини 347 349 
общини в България 196 347 
общинска политика 349 
общински проекти 501 
общностни валути 125 
общозастрахователно дружество 388 
овцевъдство 458 
овърдрафт 548 
одит 310 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 
одит в публичния сектор 567 573 
одит на изпълнението 575 
одитиран обект 568 
одитиране 568 
одитна дейност 569 
одитна програма 572 
одитни дейности 569 
одитни доклади 571 
одитни документи 572 
одитор 571 
одиторска организация 570 
одиторска проверка 570 571 
одиторска програма 570 
ОЕЕР 420 
оздравителен план 236 369 
оздравителни програми 369 
оздравително производство 236 
оздравяване 219 220 236 
оздравяване на предприятие 236 
ОИСР 80 237 
околна среда 56 260 632 
онлайн игри 541 653 
онлайн обучение 676 
онлайн платформа 628 
онлайн разплащане 224 
онлайн реклама 591 
онлайн системи 657 
онлайн сметки 224 
онлайн среда 282 
онлайн търговия 656 
онлайн услуги 654 
онтология 633 
ООД 323 
опазване на околната среда 56 433 594 
опазване на природата 456 
опазване на растителността 453 
оперативен контролинг 93 368 
оперативен ливъридж 173 
оперативен ливърийдж 173 
оперативен сегмент 508 
оперативна ефективност 140 397 
оперативна програма 241 
оперативни програми 241 
операционен риск 641 
оповестяване на държавна помощ 558 
оптимизационни методи 288 
оптимизация 154 
оптимизиране на бизнес процеси 605 642 
опционен контракт 171 
опционен пазар 171 
опционни доходи 171 
опционни портфейли 171 
организации 461 
организационна промяна 466 
организационни аспекти 166 
организационно поведение 581 
организационно развитие 248 
организация 131 467 471 
организация на счетоводството 508 
оръжейна подготовка 321 
оръжие 321 
оръжия за масово унищожение 321 
освобождаване от данъци 194 
осигурени лица 363 
осигурителен стаж 359 361 362 
осигурителни вноски 358 
осигуровки и обезщетения 358 
осигуряване 77 79 357 358 
осигуряване на кадрите 358 
османска система 125 
основен капитал 23 
основни икономически показатели 560 
основни индикатори 545 
ОСП 311 447 456 
ОСП на ЕС 311 456 
остойностяване на фирма 625 
отворена икономика 147 
отворени иновации 628 
отворени системи 130 
отговорност на застрахователя 371 391 
откритост 341 344 
отнемане в полза на държавата 314 
относителен дял 274 
отписване на вземания 208 509 
отпускане на кредит 145 
отработено време 76 
отразяване на информацията 531 
отраслова структура 243 
отсрочване на задължения 123 
отсрочени данъчни активи 202 
отчет 203 
отчет за приходи и разходи 536 
отчет за финансово състояние 531 
отчетна стойност 516 533 
отчетност 316 
отчитане на активите 546 
отчитане на биологични активи 537 
отчитане на вътрешни разчети 528 
отчитане на кредити 548 
отчитане на разходи 548 
отчитане на сделки 96 
оферти 325 
офшорни зони 294 
оценка 2 113 325 661 
оценка на авторското право 625 
оценка на активи 532 
оценка на банките 111 117 
оценка на възможностите 477 
оценка на ефективността 590 
оценка на качеството 661 
оценка на пасиви 532 
оценка на риска 95 103 662 
оценка на справедливата стойност 518 
оценка на стойността 625 
оценъчна политика 532 
оценъчни методи 459 
оценяване на биологични активи 527 
оценяване на дълготрайни активи 515 
оценяване на финансови активи 525 
пазар 275 
пазар на земеделски земи 82 258 
пазар на земята 258 
пазар на корпоративни облигации 177 
пазар на недвижими имоти 273 
пазар на облигации 132 
пазар на труда 73 80 243 585 611 
пазар на услуги 287 610 
пазар на ценни книжа 119 128 
пазарен дял 274 
пазарен процес 602 
пазари 254 324 
пазарна диверсификация 298 
пазарна дисциплина 146 
пазарна ефективност 69 
пазарна концентрация 388 
пазарна цена 625 
пазарни позиции 285 360 
пазарни проблеми 69 
пазарно поведение 252 
пазарно проучване 252 
пазарно регулиране 69 
парадигма 461 
пари 109 125 222 
пари и банки 222 
паричен поток 122 
парична емисия 106 107 
парична наличност 174 
парична политика 63 64 145 147 172 228 237 293 
парични агрегати 85 
парични знаци 125 
парични потоци 174 279 564 
парични резерви 174 
парични средства на предприятието 174 
парично обезщетение 185 
парично равновесие 89 
парично-кредитна политика 106 107 142 292 
парников ефект 594 
парникови газове 594 
партньорски отношения 227 
партньорство 306 
патентен данък 195 
патентно законодателство 195 
патентно облагане 195 
пациенти 437 
педагогика 417 
педагогическа социология 409 
педагогическо взаимодействие 409 417 
пенсии 359 361 362 
пенсионен модел 355 
пенсионен фонд 359 
пенсионна политика 354 364 
пенсионна реформа в Русия 352 
пенсионна система 353 354 355 360 362 364 
пенсионна система в Русия 352 
пенсионни активи 353 
пенсионни дружества 360 
пенсионни плащания 355 
пенсионни права 352 
пенсионни разходи 352 
пенсионни системи 353 364 
пенсионни схеми 352 
пенсионни фондове 118 353 354 355 360 363 
пенсионно дело 354 
пенсионно законодателство 352 
пенсионно застраховане 390 
пенсионно обезпечаване 352 
пенсионно осигуряване 351 352 353 359 360 361 362 363 364 
пенсионно осигуряване в България 362 363 
пенсионно осигуряване в ЕС 362 
пенсионно осигуряване на страните от ЕС 362 
пенсионноосигурителна защита 359 
пенсионноосигурителна система 359 
пенсионноосигурителни дружества 360 
пенсия 352 
ПЕРЛА 153 
персонал 587 
персонализация 657 
перспективи 260 
Перу 364 
печалба 93 
печалба на предприятието 564 
пилотни проекти 410 
пирамида на знанието 256 
плаващ валутен курс 293 
планинска застраховка 389 
планиране 347 439 643 
планиране на одита 347 
платежен баланс 293 
платежни документи 167 
платежни карти 167 
платежни услуги 167 
платежно средство 86 
плащания 158 165 218 609 
Плевен 241 
Пловдивска област 268 
площи 449 
плурализъм 6 
поведение 248 461 462 
поведение в мениджмънта 461 
поведение в организациите 461 
поведенческа лоялност 474 
поведенчески индикатори 576 
погасяване на вземания 212 
погасяване на задължения 207 
погасяване на кредита 99 
поглъщане на банки 111 
подбор на кадри 583 
подготовка на кадри 418 
подготовка на мениджъри 472 475 481 
подготовка на специалисти 419 
подготовка на учители 419 
подоходни данъци 205 
подоходно данъчно облагане 205 
подоходно неравенство 55 81 
подоходно облагане 204 205 
подоходно облагане на физически лица 213 
подпомагане 10 
подпомагане на селското стопанство 82 
пожари 662 
поземлени отношения 259 
поземлени ресурси в България 259 
позициониране 285 
позициониране на пазара 285 
позициониране на продукта 271 
познавателен туризъм 268 664 
показател 116 360 396 
покупко-продажба на стоки 656 
пол 243 
Пол Бернд Шпан 155 
пол и възраст 400 
полезност на решението 605 
политика 32 42 299 415 
политика за сигурност 340 
политикономия 48 
политическа икономия 41 48 71 
политология 42 
Полша 156 362 448 
поправка 181 
Португалия 362 383 
портфейлен избор 147 
портфейлни инвестиции 119 
портфейлно инвестиране 119 
портфейлно управление 175 
последващи оценки 208 
последващо оценяване 210 520 527 532 
постъпления 211 
потребители 284 
потребителска цена 81 
потребителски кредит 148 225 
потребителски предпочитания 282 
потребителски разходи 19 
потребителски стоки 278 
потребителски цени 81 
потребителско поведение 280 282 
потребителско равновесие 284 
потребителско търсене 280 398 
потребление 441 666 
потребление на енергия 435 
потребление на населението 666 
потребление на продукти 280 
потребление на храни 666 
потребление на хранителни продукти 666 
потребности 70 138 
пощенски пратки 287 
пощенски услуги 287 
пощенски услуги в България 287 
ППЗСП 349 
ПР 503 
ПР специалисти 503 
права 226 313 
права на пациентите 651 
права на човека 411 
правило на Тейлър 172 
правителствено управление 344 
правна рамка 316 322 
правна същност 317 554 
правна теория 317 
правни аспекти 316 319 378 
правни въпроси 27 
правни отношения 27 320 
правни подходи 27 
правни принципи 320 
правни проблеми 320 
правни разпоредби 205 222 
правно регулиране 318 563 
правно-нормативна уредба 318 
право 5 315 317 318 320 328 332 
право на сдружаване 79 
право на собственост 327 
право на труд 79 
правова държава 416 
православие 31 125 
прагматизъм 98 
прагматистка философия 98 
практически аспекти 180 200 205 213 
практически казуси 198 209 
практически примери 178 
практическо ръководство 183 
преброяване на населението 22 
превенция 463 
превенция на престъпността 340 
превоз по море 339 432 
преговорен процес 500 
преговори 328 500 
предварителен контрол 316 
предизвикателства 315 574 
предлагане 596 
предлагане на кредити 145 
предоставени активи 551 
предприемач 283 
предприемаческа дейност 264 
предприемачески климат 485 
предприемачески подход 477 
предприемачески риск 491 
предприемачество 249 264 485 
предприемачество в бизнеса 227 
предприемачество в Русия 485 
предприятие 505 
предупреждение за криза 61 
презастраховане 493 
преки чуждестранни инвестиции 37 243 246 294 302 303 
преки чужди инвестиции 240 309 
прекратяване 336 
прекратяване на договор 375 
преотстъпен корпоративен данък 182 
преоценка на финансови активи 520 
преподаване по статистика 14 
преработваща промишленост 446 
преструктуриране 175 
преструктуриране на дългове 164 
преустановена дейност 564 
прехвърлени финансови активи 190 
прехвърляне на кредитно правоотношение 164 
прехвърляне на риска 493 
преход 239 
преходен период 239 
преходна икономика 239 
приватизационна сделка 365 
приватизация в Русия 345 
привилегировани акции 539 
привличане на инвестиции 115 
приемащи страни 511 
признаване на приходи 536 
признати разходи 527 536 
приложение 465 
приложими счетоводни стандарти 515 
приложна математика 68 
приложни програми 15 
примерен сметкоплан 530 
принципи 143 
принципи на застраховането 402 
приобщаващ растеж 295 
приоритети 428 
прираст на БВП 53 
природни ресурси 56 
природни рискове 387 
природно бедствие 8 
природоопазване 434 
природоползване 260 434 
приспадане на ДДС 209 
приспособяване 44 248 
приспособяване към промяната 248 
приходи 134 
приходи от ДДС 186 
причини за кризата 237 
проблеми 260 359 454 
проблеми в земеделието 260 454 
прогноза 23 
прогноза за инфлацията 62 
прогнози 432 442 
прогнозиране 19 26 84 172 278 432 594 
прогнозиране на инвестициите 23 
прогнозиране на кризата 61 
прогнозиране на продажбите 278 
прогнозиране на цените 65 
програма 241 
програма за развитие 241 
Програма за развитие на селските райони 26 241 261 
Програма за рибарството и аквакултурите 241 
Програма за трансгранично сътрудничество 241 
програма САПАРД 451 
програмен бюджет 141 
програми 45 251 
програми за обучение 494 
програми за управление на риска 492 494 
програмно бюджетиране 45 141 
програмно управление 45 
продажба 328 
продажба на дребно 282 
продажба на загуба 178 
продажба на предприятие 554 
продажба с обратен лизинг 524 
продажби 278 552 
продажби на стоки 552 
продажби на услугите 552 
продажна цена 328 
продуктивни животни 457 
продуктивност 39 
продуктова политика 253 
продуктови иновации 284 
продуктови категории 274 
продуктови стратегии 284 
продуктово-пазарна интеграция 253 
продуктово-пазарна стратегия 253 
продължаващо образование 421 
проект 94 
проектен мениджмънт 480 
проектен риск 94 641 
проекти 45 54 241 
проектни комуникации 480 
проектни мениджъри 480 
проектни показатели 480 
проектно управление 641 
проектно финансиране 115 
прозрачност 92 
прозрачност на управлението 344 
производители 276 
производителност 51 58 
производителност на труда 52 
производна функция 436 
производни финансови инструменти 128 
производствен процес 17 249 
производствена програма 459 
производствени разходи 566 
производство 179 328 454 
производство на електроенергия 442 
производство на енергия 434 
производство на зърно 449 
производство на селскостопанска продукция 449 454 
производство на храни 592 
производство на хранителни продукти 592 
производство по несъстоятелност 328 
промени 38 322 329 559 
промишлени аварии 662 
промишлени технологии 616 
промоционална стратегия 223 
промяна на климата 433 594 
пространствен подход 240 
пространствена структура 255 
протекционизъм 47 
протекционистична политика 47 
професионализъм 472 
професионална кариера 582 
професионална квалификация 586 
професионална подготовка 472 503 
професионална реализация 678 
професионални компетенции 586 
професионално ориентиране 582 
професионално развитие 582 608 
професионално-личностно развитие 582 
профилактика 350 
профилиран подбор 643 
процедура 329 
процентен риск 103 
процентна ставка 99 100 
Процеса от Барселона 306 
процесуални действия 214 
ПРСР в България 261 
психическо битие 317 
психологически договор 483 
психология на лидерството 486 
психология на личността 4 409 
психология на управлението 486 
психосоциална система 421 
птицевъдство 458 
публичен дебат 344 
публичен избор 327 
публичен сектор 233 242 316 343 347 559 568 
публична продан 552 
публична собственост 327 
публична сфера 79 
публични вземания 212 
публични задължения 202 207 
публични консултации 344 
публични общински вземания 212 
публични органи 212 
публични средства 316 
публично партньорство 344 
публичност 7 
пчеларство 458 
ПЧИ 240 246 294 
ПЧИ в България 37 
пшеница 452 
пъблик рилейшънс 503 
първичен пазар 258 
първични счетоводни документи 507 
първоначални оценки 527 532 
пътнически транспорт 589 
работа 193 
работа с изображения 629 
работна заплата 359 
работна сила 22 63 494 585 
работодател 75 583 
работодателска марка 583 
работодателски бранд 583 
работодателско търсене 494 
равнище на безработица 63 
равнище на цените 65 
развитие 211 260 307 439 582 
развитие на агробизнеса 260 
развитие на банковото дело 153 
развитие на енергетиката 32 
развитие на застраховането 395 
развитие на земеделието в България 455 
развитие на кадрите 582 
развитие на образованието 416 
развитие на софтуера 642 
развитие на човешките ресурси 582 
разлики 326 
различия 409 
размер на кредита 184 
размер на лихвата 163 
размер на пенсиите 359 361 362 
размер на плащане 181 217 
размер на файла 629 
размита логика 464 580 
разоръжаване 299 
разплащателни взаимоотношения 654 
разпределение 288 324 
разпределение на богатствата 41 
разпределение на доходите 47 67 
разпределителен процес 354 
разпределителна система 355 
разпределяне на пазари 324 
разработване на продукти 284 
разработване на софтуер 541 
разсрочено плащане 202 
разходен подход 24 625 
разходи 89 134 596 
разходи за наука 162 
разходи за обучение на персонала 608 
разходи за производство 566 
разходи за сигурност 596 
разходи на домакинствата 19 
разходи на предприятието 526 
разходни норми 566 
райони 243 
райони за планиране 26 
райониране 243 
районите в България 243 
рамков договор 167 
рангова корелация 233 
раси 148 
растеж 67 283 
растения 453 
растителна защита 453 
рационалност 24 
реализация 644 
реализация на продукция 541 
реализация на проекти 501 
реална икономика 60 
ревизии на данните 215 
ревизионен акт 181 
ревизионен контрол 215 
ревизионни актове 215 
револвиращ кредит 123 
регионализация 342 
регионална икономика 243 
регионална икономическа политика 244 
регионална интеграция 272 
регионална политика 45 52 230 
регионални анализи 116 
регионални аспекти 21 342 
регионални икономически общности 272 
регионални различия 243 
регионални финанси 151 
регионално развитие 241 242 243 
регистрационен режим 184 
регресионен анализ 21 374 
регулативен пазарен модел 404 
регулирана икономика 74 
регулиране 246 443 
регулиране на финансовия пазар 166 
ред 357 
режим на облагане 183 184 
режим на слаба капитализация 183 
резервен акредитив 123 
резервна валута 158 229 
реинвестиционен риск 103 
реинженеринг в бизнеса 623 
реинженеринг на бизнес процеси 623 
рейтинг 111 425 
рейтинг на вузовете 425 
рейтингова агенция 87 
рейтингова информация 87 
рейтингова система 136 153 425 
рейтингови оценки 425 485 
реклама 386 591 
реклама в туризма 270 
рекламен бюджет 386 
рекламен процес 281 
рекламни агенции 281 
рекламни кампании 281 
рекламни практики 591 
рекламодатели 281 591 
реколта 452 
рекреативен туризъм 664 
ректор 667 684 686 
религиозна етика 104 
религиозни организации 134 
религиозно мислене 5 
религиозност 31 
религия 5 6 7 31 98 
рентабилност 140 368 
рентабилност на активите 137 
репрезентативен метод 14 
репресии 463 
републиканизъм 344 
репутация 474 
респонденти 274 
ресурсен подход 29 
рефинансиране 174 
рехабилитация 350 
рецесия 399 
речни пристанища 590 
рибно стопанство 432 
риск 122 174 177 341 383 401 463 493 
риск в животозастраховането 400 
риск в застраховането 383 491 
риск в пенсионното осигуряване 363 
риск кредитиране 99 
риск мениджмънт 121 490 491 492 493 494 
риск мениджмънт в предприятието 492 
риск от бедност 55 
риск от измами 593 
рискове 252 
рискови активи 252 
рискови решения 569 
рискови ситуации 252 573 
рискови фактори 573 
рисково животозастраховане 390 
рисктехнологии 341 
ритуали 31 
роботи 616 
роботизация 616 
рубла 305 
Румъния 31 156 296 
румънска икономика 296 
Русия 44 46 52 73 102 118 130 138 142 230 263 277 292 304 345 390 395 429 431 443 
Русия - ЕС 277 
руска икономика 345 
Руска православна църква 134 
руски инвестиции 302 303 
руски пазар 273 
Руско-американски икономически отношения 292 
руско-украински отношения 302 
ръководител 467 
ръководство 467 
СА 11 13 16 18 42 81 89 90 153 225 241 242 243 249 252 260 278 279 301 312 316 347 362 366 375 388 426 427 434 462 505 507 522 595 596 655 
СА докторант 21 22 25 55 59 81 152 154 155 156 157 158 159 233 235 237 243 248 251 252 256 274 294 295 296 298 310 316 347 349 350 351 359 360 361 367 434 435 437 439 440 446 463 465 466 467 484 504 505 506 519 520 568 585 595 596 598 661 
СА студент 243 260 426 434 596 
сайбърскуотинг 333 
самоконтрол 423 
самоосигуряващи се лица 356 
самостоятелно развитие 244 
санкции 275 292 329 
САЩ 242 344 418 
сборник доклади 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 36 37 38 39 40 68 72 83 84 85 247 410 413 425 438 486 503 582 628 665 
сборник доклади от конференция 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 36 37 38 39 40 68 72 83 84 85 247 410 413 425 438 486 503 582 665 
сборник с доклади 27 35 88 214 236 297 314 315 317 318 340 341 342 346 369 433 567 593 594 662 
световен износ 254 
световна икономика 65 
Световна търговска организация 139 395 
световна финансова криза 118 237 
световно образование 415 
световно производство 65 449 
свиневъдство 458 
свободни икономически зони 309 
свръхмодерен капитализъм 104 
сделки 89 
себестойност на ДМА 525 
себестойност на продукцията 566 
себестойностен метод 537 
сегментиране 508 
сегментиране на пазара 271 
сегментирани групи 508 
секуларизация на обществото 6 
секуларизъм 6 
секюритизация 128 176 
секюритизация на активите 176 
селективен аутсорсинг 473 
селски туризъм 663 664 
селски туризъм в България 664 
селско население 26 
селско стопанство 454 
селско стопанство в Гърция 454 
селско стопанство в Полша 448 
селскостопанска продукция 380 
селскостопанска статистика 11 
селскостопански животни 458 
селскостопанско застраховане 380 387 
семеен бюджет 91 
семеен кодекс 27 
сенчеста икономика 57 
сертификация 608 
сив сектор 57 
сива икономика 57 
сигурност 340 341 433 567 598 
сигурност в туризма 662 
сигурност на данните 604 
сигурност на информационната система 652 
сигурност на информацията 603 604 
сигурност на общността от държави 433 
Силиконова долина 418 
Силициева долина 418 
симулационни модели 426 632 
синергетичен подход 635 
синя икономика 238 
Сирия 30 
система 159 
система за бизнес анализ 614 
система за вътрешен контрол 578 
система за управление 434 
система за управление на качеството 434 
система на правото 318 
система на управление 475 
систематичен риск 173 
системен подход 345 481 562 
системен подход в управлението 345 
системен риск 135 403 
системи за контрол 233 
системи за образование и обучение 415 
системи за управление 602 
системи за финансово управление 233 
системна структура 135 
системно-динамичен модел 632 
ситуационно поведение 462 
скоринг 95 
следдипломна квалификация 683 
следдипломно обучение 683 
Словакия 364 
Словения 383 
слово 667 
служители 285 
случайни променливи 84 
случайни събития 366 
слънчева енергия 32 
смесено обучение 427 
сметки за разчети 528 
сметкоплан 530 
сметкоплан за предприятия 530 
Сметкоплан на бюджетните предприятия 559 
Сметна палата 567 
Сметната палата в България 568 
СНГ 101 
собствен капитал 154 
собствени активи 450 
солидарност 8 30 
софтуер 15 16 
софтуер метод 641 
софтуерен пазар 169 602 
софтуерен продукт 169 
софтуерна индустрия 622 
софтуерни компании 169 
софтуерни платформи 650 
софтуерни програми 625 629 
софтуерни продукти 13 15 20 639 
софтуерни проекти 169 
софтуерни системи 623 
софтуерни технологии 578 636 
социален живот 31 
социален капитал 29 
социален модел 33 44 
социален обмен 483 
социален риск 44 
социален туризъм 664 
социализация на личността 4 
социализъм 31 71 365 
социалистическа държавна собственост 39 
социалистическо производство 39 
социална активност 462 
социална динамика 29 
социална икономика 3 
социална история 41 
социална медицина 348 
социална отговорност 343 
социална политика 10 33 130 343 
социална политика на България 10 
социална практика 421 
социална психология 659 
социална работа 4 348 409 
социална сигурност 340 
социална система 467 
социална среда 462 
социална сфера 9 
социални дейности 348 
социални иновации 9 284 
социални категории 409 
социални комуникации 646 
социални критерии 343 
социални мрежи 30 601 624 646 657 
социални плащания 361 
социални помощи 10 
социални проблеми 32 
социални слоеве 41 
социални услуги 348 349 
социални фактори 342 
социални функции 109 
социално дело 348 
социално изключване 81 
социално обезпечение 9 
социално осигуряване 357 364 
социално осигуряване в Германия 361 
социално подпомагане 10 348 349 
социално-икономически потребности 70 
социално-икономически процеси 243 
социално-икономически условия 70 
социално-икономическо неравенство 29 
социално-педагогическа практика 409 660 
социокултурен модел 479 
социология на образованието 409 414 
спасяване на банката 219 
спекулативни решения 126 
спекулативни финанси 126 
спестяване 157 
специализиран софтуер 639 
специалности 678 
специфични стратегии 571 
спорт 660 689 
спортисти 689 
спортна дейност 689 
спортология 660 
спортуване 660 
справедлива стойност 518 
справедлива цена 168 625 
справедливост 203 
спред 156 
сравнителен анализ 396 443 
сравнителна ефективност 140 
сравнителни изследвания 31 427 
Средиземноморския регион 238 
средно образование 411 412 
средства 251 310 
средства от ЕС 251 310 
стабилност 147 214 
становища 511 
Станфордски университет 418 
старост 348 
стартиране на бизнес 469 
стартиране на проекти 469 
стартиращи фирми 469 
статистика 11 12 13 14 15 17 19 20 247 438 
статистика на инвестициите 413 
статистическа грамотност 413 
статистическа система 18 
статистическа теория 13 
статистически анализ 13 21 23 25 37 72 243 
статистически данни 25 
статистически заключения 14 
статистически методи 13 17 19 
статистически наблюдения 22 
статистически софтуер 13 15 16 20 
статистическо изследване 22 85 440 
стимулиране 100 443 
стипендии 210 
стихийни бедствия 662 
стойност 113 502 
стоки 278 
стоки и услуги 89 
стоковедна наука 438 
стокознание 438 
Стопанска академия 427 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 
стопанска дейност 590 
стопанска непоносимост 330 
стопански растеж 60 
стопанско-икономическо значение 664 
стохастичини параметри 65 
стохастични модели 68 
стохастично моделиране 68 
страни 306 
страни от Източна Европа 156 211 
страни от СНГ 101 
страни от Ценрална Европа 156 
страни от ЦИЕ 156 
страни членки на АСЕАН 250 
страни-членки на ЕС 55 
страните в Европа 55 211 
страните на ЕС 55 
стратегии за мотивация 581 
стратегическа марка Venturing 283 
стратегически контролинг 93 368 
стратегически мениджмънт 495 497 
стратегически приоритети 247 
стратегически съюзи 555 
стратегическо лидерство 483 
стратегическо мислене 461 
стратегическо планиране 10 46 70 129 473 
стратегическо управление 46 368 465 495 497 
стратегическо управление на фирмата 497 
стратегия 247 251 295 
стратегия "Европа 2020" 18 251 295 
стратегия за развитие 596 
строително предприятие 459 460 
структура 661 
структура на безработицата 72 
структура на дълга 170 217 218 
структура на населението 243 
структурен анализ 465 
структуриране 3 112 
структурни изменения 3 38 73 440 
структурни промени 38 72 
структурни разлики 243 
структурни реформи 295 
структурни фондове 310 
студенти 81 427 431 585 671 678 681 685 689 
студенти по икономика 81 685 
студентска научна сесия 681 
студия 28 42 312 313 462 
суап 156 
сублизинг 319 
субсидии в земеделието 517 
субсидии за производителите 517 
субсидиране 380 
суровинно осигуряване 446 
СФУК 347 
счeтоводно отчитане 192 515 546 553 556 559 
счетоводен баланс 563 
счетоводен отчет 528 
счетоводен план 546 
счетоводен риск 561 
счетоводен софтуер 625 
счетоводител 586 
счетоводна грешка 549 563 
счетоводна дейност 507 
счетоводна загуба 509 
счетоводна информационна система 505 
счетоводна квалификация 506 
счетоводна отчетност 96 509 510 511 512 513 514 516 517 518 520 521 522 523 524 526 527 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 542 544 549 550 551 557 558 560 564 565 
счетоводна политика 532 565 
счетоводна политика на предприятието 565 
счетоводна професия 586 
счетоводна сметка 505 
счетоводни аспекти 547 551 557 
счетоводни документи 507 
счетоводни записвания 182 510 522 526 533 540 542 544 546 547 553 554 555 556 
счетоводни измами 563 
счетоводни кадри 586 
счетоводни отчети 545 
счетоводни отчети на фирмата 508 
счетоводни политики 204 
счетоводни проблеми 523 
счетоводни регистри 507 
счетоводни сметки 542 544 556 
счетоводни стандарти 515 
счетоводни статии 521 534 
счетоводни технологии 578 
счетоводно записване 552 
счетоводно отразяване 516 
счетоводно отразяване на ДДС 550 
счетоводно отчитане 182 516 525 552 554 555 
счетоводно третиране 529 
счетоводно-отчетен процес 519 
счетоводство 96 505 507 508 509 510 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 536 537 539 540 542 543 544 545 546 547 549 550 551 553 554 555 557 558 560 564 565 
счетоводство 2007 515 
счетоводство и одит 565 
събитиен маркетинг 624 
съвместно финансиране 169 
съвременна история 31 
съвременни практики 317 
съвременни тенденции 487 
съвременно общество 341 
съдебна дейност 626 
съдебни служители 626 
съдебно-счетоводна експертиза 563 
съдеятелска система 462 
съдеятелска среда 462 
съдеятелство 462 
сървър 650 
съсобственост 450 
състезателно програмиране 653 
сътрудничество 306 
сътрудничество в Европа 306 
съхранение на данни 630 
таргетиране 142 
творческа икономика 28 
творческа индустрия 28 
творчески градове 28 
текущ контрол 214 
текуща сметка 158 548 
текущи операции 512 
текущи пасиви 512 578 
темп на развитие 367 
темп на растеж 442 
теология 478 
теория за полезност 48 
теория на икономическото развитие 479 
теория на комуникацията 496 
теория на мениджмънта 470 478 481 
теория на парите 109 
теория на статистиката 13 14 
теория на стойността 48 
териториална концентрация 298 
терминология 3 
тероризъм 342 
терористични действия 662 
тестове 427 
техники за анализ 643 
технически инструментариум 235 
технологичен риск 641 
технологични иновации 635 
технологични промени 573 
технологични решения 598 612 
технология 644 
ТЗ 323 330 
товарни превози 590 
топлинна енергия 444 
тотален аутсорсинг 473 
транзакции 97 
трансакции 155 278 
трансакция 155 
трансгранични корпоративни мрежи 488 
трансмисионен механизъм 100 
транснационални корпорации 303 
транспорт 588 
транспортен пазар 589 
транспортна инфраструктура 240 
транспортна политика 240 
транспортна политика на страните от ЕС 589 
транспортни услуги 589 
трансфер на дейности 643 
трансформация 244 
трансформация на бизнеса 175 
трата 123 
тренд 25 439 646 
трети сектор 3 
третиране на дивиденти 191 
труд 75 76 
труд и социална политика 78 
труд-нормативни актове 78 
трудов капитал 74 
трудов пазар 80 
трудова мобилност 173 
трудова теория 48 
трудови отношения 78 
трудови спорове 78 
трудово законодателство 75 
туризмът в българската икономика 265 270 
туризъм 265 266 267 268 271 275 486 632 661 663 664 
туризъм в България 271 
туризъм и бизнес 266 
туризъм и природоползване 632 
туристическа дестинация 271 
туристическа дестинация България 265 
туристическа застраховка 389 
туристическа индустрия 664 
туристическа инфраструктура 267 
туристическа компания 645 
туристическа култура 389 
туристическа политика 267 
туристически агенции 382 
туристически застраховки 382 
туристически изследвания 265 
туристически комплекс 662 
туристически пазари 271 
туристически пакети 382 
туристически потребности 382 
туристически предприятия 269 
туристически продукт 271 661 664 
туристически продукти 270 663 
туристически ресурс 270 
туристически услуги 186 
туристическо предлагане 267 
туристическо пътуване 661 
туристическо развитие 266 
туристическо търсене 267 
туроператори 391 
туроператорска нормативна уредба 408 
туроператорски фирми 186 391 408 
търгове 658 
търговия 275 276 277 296 320 628 656 
търговия със зеленчуци 277 
търговия със земя 82 
търговия със зърно 452 
търговска дейност 58 
търговска логистика 286 
търговска организация 276 
търговска откритост 276 
търговска стратегия 276 
търговски баланс 304 
търговски банки 94 117 132 140 153 225 
търговски банки в България 140 
търговски вземания 509 
търговски дружества 323 
Търговски закон 330 
търговски марки 280 
търговски микс 274 
търговски обем 305 
търговски отношения 296 
търговски партньори 272 298 
търговски транзакции 313 
търговско дружество 336 
търговско право 323 329 330 333 339 
търговско предприятие 474 
търговско финансиране 123 
тържества 688 
Търновска конституция 332 
търсене и предлагане 610 
увеличена стойност 510 522 
удовлетвореност от живота 66 
уеб приложения 626 634 
уеб услуги 650 
украински региони 587 
украинско законодателство 27 
Украйна 12 102 239 297 308 353 396 
укриване на данъци 35 
Унгария 156 364 
университети 418 
университетски маркетинг 624 
университетско образование 472 
управление 241 256 434 466 467 
управление на банковия риск 94 
управление на бизнес проекти 600 639 
управление на бизнес процеси 600 
управление на бизнеса 600 639 
управление на бюджета 575 
управление на доставки 288 
управление на доставките 648 
управление на дълга 216 
управление на държавните финанси 216 
управление на държавния дълг 110 216 
управление на ефективността 638 
управление на знанието 256 
управление на знания 430 
управление на знанията 430 471 638 
управление на инвестициите 50 
управление на индустриалното предприятие 34 
управление на информацията 256 
управление на ИТ 617 
управление на кадрите 583 586 
управление на капитала във фирмата 542 
управление на качеството 648 
управление на компании 578 
управление на комуникациите 496 646 
управление на корпоративни стратегии 602 
управление на кредитния риск 120 
управление на мотивацията 584 
управление на оборотните средства 543 
управление на оборотния капитал 543 
управление на образованието 414 
управление на обществени поръчки 325 343 501 
управление на организацията 471 475 496 
управление на персонала 584 587 
управление на предприятието 459 
управление на природоопазване 433 
управление на продажбите 648 
управление на проекти 501 502 
управление на проектите 241 
управление на производството 648 
управление на промените 466 
управление на публичните ресурси 567 
управление на репутацията 474 
управление на риска 122 233 341 402 490 492 493 494 502 567 593 641 662 
управление на риска в застраховането 400 493 
управление на риска в земеделието 387 
управление на риска в организацията 490 
управление на рискове 168 569 
управление на сигурността 94 341 
управление на складовите ресурси 648 
управление на стойността 502 
управление на таланта 471 
управление на трудовите ресурси 486 
управление на туризма 266 486 
управление на финансите 166 
управление на финансовия риск 120 
управление на фирмените пари 173 
управление на човешки ресурси 34 
управленска теория 478 
управленски иновации 49 
управленски модел 137 
управленски подход 491 
управленски приоритети 477 
управленски проблеми 501 
управленски процес 467 
управленски цикъл 501 
управленско обучение 472 
управленско счетоводство 566 
упражняване на власт 467 
урегулиране и застрояване 516 
условия на криза 232 
услуги 264 
успешен мениджмънт 498 
успешен мениджър 499 
успешни бизнес лидери 499 
успешни компании 498 499 
устойчив растеж 242 295 
устойчиво земеделие 260 
устойчиво развитие 45 56 130 260 402 460 588 
устойчивост 53 
устойчивост на банките 117 133 
учебен план 427 
учебна година 688 
учебна програма 438 
учене 417 
учене през целия живот 415 
училище 409 
училищно образование 414 
учители 359 
Учредителни договори 210 
файлова система 630 
файлове 629 
фактори 127 
фактори за развитие 249 
факторинг 334 535 
факторингова операция 535 
факторингови услуги 334 535 
факторингово посредничество 535 
фармацевтичен пазар 69 
Федерална банка на САЩ 64 
фермери 275 
фермерска организация 257 
фермерско земеделие 257 
физическа дистрибуция 235 
физическа защита 94 
физическа сигурност 94 
физическо възпитание 660 
фиксиран валутен курс 293 
философия на мениджмънта 34 
финанси 138 164 167 232 
финанси на организацията 143 
финанси на фирмата 174 
финансиране 115 130 169 176 241 
финансиране в енергетиката 115 
финансиране на науката 162 
финансиране на научни изследвания 162 
финансиране на образованието 429 431 
финансиране на проекти 169 501 
финансиране на селското стопанство 102 261 
финансиране на тероризма 88 
финансиране от европейски фондове 501 
финансов актив 126 
финансов анализ 85 
финансов инженеринг 112 
финансов контрол 214 347 
финансов контрол в публичния сектор 347 
финансов ливъридж 99 
финансов лизинг 187 569 
финансов мениджмънт 131 
финансов одит 562 568 
финансов одитинг 562 
финансов отчет 568 
финансов пазар 106 128 132 166 234 
финансов портфейл 157 
финансов протекционизъм 150 
финансов резултат 121 
финансов риск 93 114 120 126 269 401 
финансов риск мениджмънт 114 269 
финансов сектор 60 150 
финансов цикъл 151 
финансова глобализация 60 147 
финансова грамотност 62 
финансова децентрализация 159 
финансова криза 61 120 237 295 399 
финансова отчетност 541 562 563 
финансова политика 138 143 174 
финансова помощ 431 
финансова сигурност 340 
финансова система 214 
финансова стабилизация 327 
финансова схема 169 
финансова устойчивост 114 
финансови активи 116 128 157 
финансови деривативи 407 
финансови иновации 168 
финансови институти 130 
финансови инструменти 128 166 353 
финансови кризи 160 
финансови механизми 113 
финансови модели 169 
финансови операции 155 
финансови отчети 545 568 
финансови пазари 84 145 166 
финансови показатели 132 
финансови посредници 399 
финансови разходи 176 
финансови резултати 279 
финансови резултати на предприятието 536 
финансови ресурси 131 
финансови решения 154 
финансови системи 60 
финансови услуги 139 399 
финансови цели 143 
финансово богатство 157 
финансово образование 429 
финансово подпомагане 196 
финансово развитие 60 
финансово състояние 360 
финансово сътрудничество 306 
финансово управление 167 226 310 
финансово управление и контрол 163 164 232 233 
финансово-бюджетна дисциплина 216 
финансово-бюджетна политика 216 
финансово-икономическа криза 237 
финансово-инвестиционни решения 126 
Финландия 362 
фирмена дейност 152 
фирмени сливания 487 
фискален баланс 250 
фискална децентрализация 159 
фискална дисциплина 216 
фискална политика 149 293 
фонд земеделие 259 517 
фондация 679 
фондов пазар 119 171 
фондове на ЕС 241 
фондови борси 234 
формално образование 417 423 
формула за успех 227 
форсайт прогнозиране 46 
форсайт-подход 46 
фотоволтаици 32 
фотографии 629 
Франция 383 
функции 131 568 
функции на амортизацията 504 
функционална автономия 348 
функция 436 
характеристика на екипа 580 
Харта на Съвета на Европа 411 
ХВП 592 
хеджиране 168 
ХЕП 234 
хигиена на храненето 91 
хистерзисна форма 80 
хлебопроизводство 592 
холистичен маркетинг 481 
хомофилия 30 
хора с увреждания 10 421 
хотели 410 
хотелиерство 410 
Хофстедова методика 482 
хранене 91 280 
хранителна банка 24 
хранително-вкусова промишленост 592 
християнска философия 5 
хуманизъм 8 
Хърватия 156 
целеви маркетинг 285 
целеви пазар 271 
целево социално подпомагане 9 
цена 441 
цена на зърно 452 
цена на кредита 150 
цена на опция 171 
цена на труда 76 
цени на горивата 237 
цени на петрола 65 
ценни книги 326 
ценни книжа 166 177 326 
ценностна система 416 
ценова конкуренция 379 398 
ценообразуване 168 171 173 443 
ценообразуване в енергетиката 443 
централна банка 142 
централни банки 64 
цесия 334 
цивилизационни аспекти 422 
цивилизация 422 
ЦИЕ 156 
цикли 53 
Цикли на кондратиев 53 
цикличен анализ 543 
циклични колебания 63 
циклично прогнозиране 40 
циклично развитие 59 
цифровизирана икономика 603 
църква 134 
частен сектор 242 
частно банкиране 222 
частно пенсионно осигуряване 353 
честна търговия 276 
честност 8 
четене 1 
Чехия 361 
Чили 364 
численост на селското население 26 
членки на ЕС 189 
членство 313 336 
човешка мотивация 581 
човешка психика 8 
човешки капитал 29 355 413 461 581 
човешки фактор в организацията 34 
човешко поведение 461 581 
чуждестранна фирма 488 
чуждестранни банки 150 
чуждестранни застрахователи 365 
чуждестранни инвестиции 52 246 306 
чуждестранни инвестиции в Русия 52 
чужди езици 412 427 
чужди инвестиции 52 246 
чуждоезиково обучение 412 420 427 
щастие 66 
щета 366 
юан 229 
юбилеен сборник 411 412 
юридически лица с нестопанска цел 523 
ядрена енергетика 8 115 
ядрена стратегия 299 
ядрено въоръжаване 299 
Япония 8 299 
японски мениджмънт 487 
японски метод на управление 487 
японско управление 487 
actio pro socio 313 
ARIMA модел 85 
ART 493 
BCGC 489 
BI 614 637 
BI проекти 614 637 
BI решения 614 
Bi система 614 637 
BitCoin 86 
BPaaS 600 
CAD/CAM системи 605 
CAPM 154 
CDM модел 51 
CDS 156 
CDS спред 156 
CESM модел 594 
CONFINTEA 415 
CRM 648 
CRM система 607 
DEA анализ 140 
DEA-метод 140 
e-Business 2.0 655 
e-commerce 655 
e-Commerce 2.0 655 
E-government 635 
EPS 154 
ERP 613 638 640 642 647 
ERP проект 638 
ERP система 613 640 642 
ERP системи 638 647 
ERP софтуер 642 647 
EVM подход 502 
facebook 30 
Fair Trade 276 
FDI 37 
GDP 37 
Gretl 16 
Hadoop 630 
HDFS 630 
HR маркетинг 583 
HR мениджмънт 583 
IT 593 
IT политика 622 
IT системи 593 622 
IT технологии 622 
learning 424 
m-learning 633 
MDM решение 607 
MDM система 607 
MROI 279 
Node.js 650 
NOKIA 495 
OLAP 465 
OLAP анализ 465 
PaaS 634 
PR - специалист 503 
PSI 402 
RW хипотеза 84 
Saas 619 
SAP 606 613 642 
SCORM стандарт 636 
Scratch 653 
Social Intranet 655 
social networks 655 
SWOT анализ 435 
Web 2. 0 601 646 655 
web пространство 629 
Wi-Fi интернет вируси 649