НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп I 60

Главеев, П.  Приносът на Германия към системата за отворен достъп до научна информация / П. Главеев. // INFO свят, 2014, N 1, с. 21-24. 

  

Сист. No: 56375

- 2 -

Сп I 60

Дърмонова, Л.  Актуалното развитие на отворения достъп до научна информация в Австрия / Л. Дърмонова. // INFO свят, 2014, N 1, с. 11-15. 

  

Сист. No: 56373

- 3 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Национални принципи за отворен достъп до научно съдържание в Ирландия / Й. Илиев. // INFO свят, 2014, N 1, с. 24-27. 

  

Сист. No: 56377

- 4 -

Сп I 60

Колева, Н.  Инициативи за свободен достъп в Полша / Н. Колева. // INFO свят, 2014, N 1, с. 28-31. 

  

Сист. No: 56378

- 5 -

Сп I 60

Колева, Н.  Политика на отворен достъп във Франция / Н. Колева. // INFO свят, 2014, N 1, с. 31-33. 

  

Сист. No: 56379

- 6 -

Сп I 60

Луканов, М.  Политика и насоки за отворен достъп на научноизследователските съвети на Великобритания / М. Луканов. // INFO свят, 2014, N 1, с. 15-21. 

  

Сист. No: 56374

- 7 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Отвореният достъп в "Хоризонт 2020" / М. Стоянова. // INFO свят, 2014, N 1, с. 3-5. 

  

Сист. No: 56368

- 8 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Стратегии за отворен достъп до научна информация в европейското изследователско пространство / М. Стоянова. // INFO свят, 2014, N 1, с. 6-10. 

  

Сист. No: 56370

- 9 -

Сп М 68 э

Цапенко, И.  Человеческие ресурсы в сфере науки и технологий: состояние и эффективность использования / И. Цапенко. // Мировая экономика и международные отношения, 2014, N 4, с. 3-15. 

  

Сист. No: 56643

Иновации - научен аспект

- 10 -

45426

Антонова, Ваня.  Показатели за оценка изпълнението на инвестиционните проекти / Ваня Антонова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 530-542. 

  

Сист. No: 56648

- 11 -

Сп П 89 тп

Клавдиенко, Виктор.  Институциональная конвергенция инновационных систем в странах Европейского союза / Виктор Клавдиенко. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 4, с. 24-31. 

  

Сист. No: 56418

- 12 -

Сп М 486

Русвурм, Зигфрид.  Новата индустриална революция е тук / Зигфрид Русвурм. // Мениджър, 2014, N 5, с. 102-103. 

  

Сист. No: 56328

Печат. Информационна дейност

- 13 -

Сп Б 44 б

Бенбасат, Алберт.  Софийският университет - първопроходник на акемичното книгоиздаване / Алберт Бенбасат. // Библиотека, XXI, 2014, N 1, с. 55-74. 

  

Сист. No: 56504

- 14 -

Сп Б 44 б

Маркова, Стела.  Предлагане и търсене на електронни книги - актуални тенденции и въпроси за решаване : Световен ландшефт на електронната книготърговия - развитие и нови предизвикателства / Стела Маркова. // Библиотека, XXI, 2014, N 2, с. 48-52. 

  

Сист. No: 56628

- 15 -

Сп Б 44 б

Миткова, Валентина.  Формиране на автора и авторството в българската книжнина / Валентина Миткова. // Библиотека, XXI, 2014, N 1, с. 174-183. 

  

Сист. No: 56508

Култура

- 16 -

Сп Б 44 б

Христова, Боряна.  Съвременни аспекти на култа към Св. св. Кирил и Методий / Боряна Христова. // Библиотека, XXI, 2014, N 1, с. 12-18. 

  

Сист. No: 56501

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 17 -

Сп I 60

Илиев, Й.  Мерки за отворен достъп в страните от ЕС / Й. Илиев. // INFO свят, 2014, N 1, с. 35-45. 

  

Сист. No: 56383

- 18 -

Сп Б 44 б

Боргман, Кристин Л.  Загадката на споделянето на данни от научни изследвания / Кристин Л. Боргман ; Прев. от англ. Александра Дипчикова. // Библиотека, XXI, 2014, N 1, с. 112-153. 

  

Сист. No: 56507

- 19 -

Сп Б 44 б

Владимиров, Желю.  Икономически изследвания на библиотекиге и информацията / Желю Владимиров. // Библиотека, XXI, 2014, N 2, с. 7-27. 

  

Сист. No: 56624

- 20 -

Сп Б 44 б

Дончева, Анета.  Характеристика на вида "Национална библиотека" и съвременнитенденции в неговото развитие / Анета Дончева. // Библиотека, XXI, 2014, N 1, с. 91-102. 

  

Сист. No: 56505

- 21 -

Сп Б 44 б

Русинова, Евгения.  Колко сктрува една библиотечна PR акция/кампания? / Евгения Русинова. // Библиотека, XXI, 2014, N 2, с. 32-39. 

  

Сист. No: 56627

- 22 -

Сп Б 44 б

Стефанов, Росен.  Електронните ресурси и опазването на писменото наследство на света и България / Росен Стефанов. // Библиотека, XXI, 2014, N 1, с. 103-111. 

  

Сист. No: 56506

Организации. Асоциации. Федерации. Фондации. Съюзи

- 23 -

45426

Костов, Иво и др.  Придобиване на оценителска правоспособност в България и Румъния / Иво Костов, Джордже Догареску. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 71-78. 

  

Сист. No: 56652

ФИЛОСОФИЯ

- 24 -

Сп П 324

Гювийска, Веска.  Виртуалната реалност - (Образ)ователни прочити / Веска Гювийска. // Педагогика, 2014, N 4, с. 487-495. 

  

Сист. No: 56468

Психология

- 25 -

Сп М 486

Велева, Ирина.  Има ли успех без щастие и щастие без успех / Ирина Велева. // Мениджър, 2014, N 6, с. 24-25. 

  

Сист. No: 56580

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 26 -

45269

Panagoret, Andreea et al.  Trends in Romanian social security policy / Andreea Panagoret, Dragos M. Panagoret. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 136-140. 

  

Сист. No: 56341

Статистика

- 27 -

Сп С 73 с

Брайнова, Петя.  Декомпозиция на разликата в средната продължителност на предстоящия живот чрез анализ на обгръщането и връзка с метода на Das Gupta (1978) / Петя Брайнова. // Статистика, LXV, 2013, N 3-4, с. 183-207. 

  

Сист. No: 56678

- 28 -

Сп С 73 с

Ковачев, Асен.  Алгоритъм за оптимизиране на пренесената и добавената стойност в произведената продукция - за устойчиво развитие на икономиката / Асен Ковачев. // Статистика, LXV, 2013, N 3-4, с. 85-98. 

  

Сист. No: 56674

- 29 -

Сп С 73 с

Червенски, Георги.  Биспектрален анализ на влиянието на преките и чуждестранни инвестиции, равнището на безработица и паричен агрегат М2 върху цикличността на крайното потребление на домакинствата / Георги Червенски. // Статистика, LXV, 2013, N 3-4, с. 161-181. 

  

Сист. No: 56677

Статистика на България

- 30 -

Сп С 73 с

Атанасова, Елка.  БВП по метода на доходите - оценка на компенсация на наетите лица в съпоставими цени (на преходната година и по цени на 2005 година) / Елка Атанасова. // Статистика, LXV, 2013, N 3-4, с. 47-83. 

  

Сист. No: 56673

Миграция

- 31 -

Сп М 68 э

Никольская, Г.  США: реформа иммиграционного законодательства / Г. Никольская. // Мировая экономика и международные отношения, 2014, N 3, с. 3-12. 

  

Сист. No: 56634

- 32 -

Сп С 73 с

Пейковска, Пенка и др.  Руската имиграция в България според преброяванията на населението през 1920 и 1926 година / Пенка Пейковска, Нина Киселкова. // Статистика, LXV, 2013, N 3-4, с. 211-242. 

  

Сист. No: 56679

Миграция - международна

- 33 -

45269

Humeniuk, Yuri.  Labor migration in the system of tectonic shifts of world economy: methodological aspect / Yuri Humeniuk. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 145-154. 

  

Сист. No: 56349

Социология

- 34 -

В Н 25 к

Морозов, Евгени.  Истинските проблеми, свързани с личната сфера / Евгени Морозов. // Култура, LVIII, N 17, 09 май 2014, с 10-11. 

  

Сист. No: 56311

- 35 -

Сп С 73 с

Герунов, Антон.  Връзка между икономическите очаквания и стопанската динамика в ЕС - 27 / Антон Герунов. // Статистика, LXV, 2013, N 3-4, с. 127-159. 

  

Сист. No: 56676

- 36 -

Сп С 73 с

Калчев, Йордан и др.  Калибрация на данни от социални изследвания / Йордан Калчев, Вера Велева. // Статистика, LXV, 2013, N 3-4, с. 99-123. 

  

Сист. No: 56675

- 37 -

Сп В 83 Э

Меняшев, Р.  Социальный капитал и спрос на регулирование в России / Р. Меняшев. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 4, с. 77-98. 

  

Сист. No: 56481

- 38 -

Сп М 68 э

Хохлов, И.  Наднациональность в ЕС: неустойчивый баланс общественного мнения / И. Хохлов. // Мировая экономика и международные отношения, 2014, N 3, с. 60-73. 

  

Сист. No: 56641

Социално поведение. Социална психология

- 39 -

45415

Иванова, Тоня и др.  Социалната отговорност на търговеца / Тоня Иванова. // Икономически и правни аспекти на търговията и туризма в Република България : Кръгла маса, 13 май 2014 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 15-24. 

  

Сист. No: 56542

- 40 -

Сп М 486

Добринова, Мила.  Много повече от филантропия / Мила Добринова. // Мениджър, 2014, N 5, с. 72. 

  

Сист. No: 56309

Политика

- 41 -

Сп М 68 э

Ян, Э.  Что такое геополитика? / Э. Ян. // Мировая экономика и международные отношения, 2014, N 4, с. 90-101. 

  

Сист. No: 56655

Международна политика

- 42 -

Сп М 68 э

Дегтерев, Д.  Политическая экономия международной помощи / Д. Дегтерев. // Мировая экономика и международные отношения, 2014, N 4, с. 26-35. 

  

Сист. No: 56645

Икономика. Икономически науки

- 43 -

Сп С 848 д

Бабешко, Людмила Олегновна.  Адаптивное прогнозирование экономических процессов: оценка точности в рамках рекуррентной коллокации / Людмила Олегновна Бабешко. // Страховое дело  (Москва), XXI, 2014, N 4, с. 18-24. 

  

Сист. No: 56667

- 44 -

Сп В 83 Э

Березинская, О. и др.  Инвестиционный процесс в российской экономике: потенциал и направления активизации / О. Березинская, А. Ведев. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 4, с. 4-16. 

  

Сист. No: 56478

- 45 -

Сп М 68 э

Волков, А.  Северные страны Европы после кризиса / А. Волков. // Мировая экономика и международные отношения, 2014, N 4, с. 62-71. 

  

Сист. No: 56654

- 46 -

Сп В 83 Э

Клейнер, Г.  Ритмы эволюционной экономики / Г. Клейнер. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 4, с. 123-136. 

  

Сист. No: 56484

- 47 -

Сп В 83 Э

Кроуфорд, В.  Модели ограниченной рациональности vs. оптимизационные модели стратегического мышления и обучения играх / В. Кроуфорд. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 5, с. 27-44. 

  

Сист. No: 56585

- 48 -

Сп В 83 Э

Левин, М. и др.  Экономические модели мониторинга качества окружающей среды в условиях неполной информации и высоких издержек / М. Левин, К. Матросова. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 4, с. 99-122. 

  

Сист. No: 56483

- 49 -

Сп М 68 э

Миловидов, В.  Подсознательные финансы: все ли на финансовом рынке определяет сознание / В. Миловидов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 1, с. 32-41. 

  

Сист. No: 56408

- 50 -

Сп Ф 53 кс

Овчаров, А. О.  Методы экономической науки и проблема моделирования / А. О. Овчаров. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 15, с. 46-52. 

  

Сист. No: 56344

- 51 -

Сп Ю 371

Пенева, Теодора.  Енергийната бедност в България+ / Теодора Пенева. // Ютилитис, XII, 2014, N 3, с. 44-47. 

  

Сист. No: 56291

- 52 -

Сп В 83 Э

Полиди, Т.  Накопленный дефицит инвестиций в жилищной сфере России: угрозы и перспективы / Т. Полиди. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 4, с. 37-55. 

  

Сист. No: 2599

- 53 -

Сп В 83 Э

Рабин, М.  Интеграция ограниченной рациональности в экономическую науку / М. Рабин. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 5, с. 45-65. 

  

Сист. No: 56586

- 54 -

Сп В 83 Э

Татаркин, А. и др.  Императивы современного экономического развития: мировые тренды и российские реалии / А. Татаркин, Е. Андреева, А. Ратнер. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 5, с. 121-131. 

  

Сист. No: 56598

- 55 -

Сп Ф 53 кс

Тютюкина, Е. Б. и др.  Влияние кредитного и налогового факторов на развитие инвестиционной деятельности компаний базовых отраслей экономики / Е. Б. Тютюкина, Т. Н. Седаш. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 19, с. 9-16. 

  

Сист. No: 56438

- 56 -

Сп В 83 Э

Харстад, Р. М. и др.  Модели ограниченной рациональности: пути достижения интеллектуальной конкурентоспособности / Р. М. Харстад, Р. Зельтен. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 5, с. 5-26. 

  

Сист. No: 56584

- 57 -

Сп Ф 53 кс

Яшин, С. Н. и др.  Формирование и практическая апробация инструментария многокритериальной оценки перспективности процессных инноваций / С. Н. Яшин, Г. М. Охезина. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 19, с. 17-25. 

  

Сист. No: 56439

Макроикономика

- 58 -

45269

Ciburiene, Jadvyga.  The cost of crisis: the evaluation possibilities / Jadvyga Ciburiene. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 69-76. 

  

Сист. No: 56305

Икономически теории. Учения и школи

- 59 -

Сп В 83 Э

Маевский, В. и др.  Перспективы макроикономической теории воспроизводства / В. Маевский, С. Малков. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 4, с. 137-155. 

  

Сист. No: 56485

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 60 -

Сп И 50 м

Белева, Искра и др.  Сегментиран ли е българският трудов пазар? / Искра Белева, Васил Цанов. // Икономическа мисъл, 2014, N 3, с. 3-20. 

  

Сист. No: 56254

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 61 -

45426

Калчев, Румен.  Работни места и компетенции на работната сила в сектор "Строителство" / Румен Калчев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 330-342. 

  

Сист. No: 56633

Работна заплата

- 62 -

Сп М 486

Границка, Лили.  Държавна служба / Лили Границка. // Мениджър, 2014, N 6, с. 78-80. 

  

Сист. No: 56594

Кооперация

- 63 -

Сп М 68 э

Соколов, В.  Восточноазиатский машиностроительный кластер / В. Соколов. // Мировая экономика и международные отношения, 2014, N 4, с 36-44. 

  

Сист. No: 56646

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 64 -

45416

Азис, Ергин Севгин и др.  Анализ на дефицита на дълга на Словакия за периода 2000-2013 г. / Ергин Севгин Азис, Мирослава Данчева Монова. // Управление на дълга - 2014 : Сборник с научно-приложни изследвания : научна сесия : Кн. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 161-168. 

  

Сист. No: 56551

- 65 -

45416

Антонова, Боряна Радославова.  Анализ на дефицита на дълга на Унгария за периода 2000-2013 г. / Боряна Радославова Антонова. // Управление на дълга - 2014 : Сборник с научно-приложни изследвания : научна сесия : Кн. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 177-184. 

  

Сист. No: 56555

- 66 -

45416

Атанасова, Зорница и др.  Анализ на дълга на Люксенбург за периода 200-2013 г. / Зорница Атанасова, Десислава Койнова. // Управление на дълга - 2014 : Сборник с научно-приложни изследвания : научна сесия : Кн. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 121-128. 

  

Сист. No: 56535

- 67 -

45416

Балабанова, Катерина Антонова.  Анализ на дефицита на дълга на Франция за периода 2000-2013 г. / Катерина Антонова Балабанова. // Управление на дълга - 2014 : Сборник с научно-приложни изследвания : научна сесия : Кн. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 185-192. 

  

Сист. No: 56556

- 68 -

45416

Бориславов, Тони Иванов.  Анализ на дефицита и дълга на Република Естония за периода 2000-2013 г. / Тони Иванов Бориславов, Йорданка Илчева Ценова. // Управление на дълга - 2014 : Сборник с научно-приложни изследвания : научна сесия : Кн. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 73-80. 

  

Сист. No: 56529

- 69 -

45416

Бъчваров, Кирил Иванов.  Анализ на дефицита и дълга на Норвегия за периода 2000-2013 г. / Кирил Иванов Бъчваров. // Управление на дълга - 2014 : Сборник с научно-приложни изследвания : научна сесия : Кн. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 145-152. 

  

Сист. No: 56540

- 70 -

45416

Василева, Славка Иванова.  Анализ на дефицита и дълга на Испания за периода 2000-2013 г. / Славка Иванова Василева. // Управление на дълга - 2014 : Сборник с научно-приложни изследвания : научна сесия : Кн. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 89-96. 

  

Сист. No: 56531

- 71 -

45416

Георгиева, Деница и др.  Анализ на дефицита и дълга на Германия за периода 2000-2013 г. / Деница Георгиева, Вахан Бохосян. // Управление на дълга - 2014 : Сборник с научно-приложни изследвания : научна сесия : Кн. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 49-56. 

  

Сист. No: 56526

- 72 -

45416

Георгиева, Мария и др.  Анализ на дефицита на дълга на Нидерландия за периода 2000-2013 г. / Мария Георгиева, Шенай Алиева. // Управление на дълга - 2014 : Сборник с научно-приложни изследвания : научна сесия : Кн. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 137-144. 

  

Сист. No: 56537

- 73 -

45416

Давидов, Мариан Ангелов.  Анализ на дефицита на дълга на Кралство Дания / Мариан Ангелов Давидов. // Управление на дълга - 2014 : Сборник с научно-приложни изследвания : научна сесия : Кн. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 65-72. 

  

Сист. No: 56528

- 74 -

45416

Диков, Калоян Славев.  Анализ на дефицита и дълга на Република Словения за периода 2000-2013 г. / Калоян Славев Диков. // Управление на дълга - 2014 : Сборник с научно-приложни изследвания : научна сесия : Кн. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 169-176. 

  

Сист. No: 56553

- 75 -

45416

Дюлгерова, Бояна Христова и др.  Анализ на дефицита и дълга на Белгия за периода 2000-2013 г. / Бояна Христова Дюлгерова, Ива Кънчева Кръстева. // Управление на дълга - 2014 : Сборник с научно-приложни изследвания : научна сесия : Кн. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 41-48. 

  

Сист. No: 56525

- 76 -

45416

Желев, Ивелин Величков.  Анализ на дефицита и дълга на Република Литва за периода 2000-2012 г. / Ивелин Величков Желев, Моника Цветанова Иванова. // Управление на дълга - 2014 : Сборник с научно-приложни изследвания : научна сесия : Кн. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 113-120. 

  

Сист. No: 56534

- 77 -

45416

Звездева, Мирослава Христова и др.  Анализ на дефицита и дълга на Малта за период 2000-2013 г. / Мирослава Христова Звездева, Живко Христов Звездев. // Управление на дълга - 2014 : Сборник с научно-приложни изследвания : научна сесия : Кн. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 129-136. 

  

Сист. No: 56536

- 78 -

45416

Иванов, Ивайло Весков и др.  Анализ на дефицита и дълга на Република Чехия за периода 2000-2013 г. / Ивайло Весков Иванов, Мирослав Станчев Тодоров. // Управление на дълга - 2014 : Сборник с научно-приложни изследвания : научна сесия : Кн. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 193-200. 

  

Сист. No: 56566

- 79 -

45416

Иванова, Вероника Борисова и др.  Анализ на дефицита и дълга на Румъния за периода 2000-2013 г. / Вероника Борисова Иванова, Биляна Йорданова Николаева. // Управление на дълга - 2014 : Сборник с научно-приложни изследвания : научна сесия : Кн. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 153-160. 

  

Сист. No: 56547

- 80 -

45416

Илиев, Никола Илийчев.  Анализ на дефицита и дълга на Република Ирландия за периода 2000-2013 г. / Никола Илийчев Илиев. // Управление на дълга - 2014 : Сборник с научно-приложни изследвания : научна сесия : Кн. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 81-88. 

  

Сист. No: 56530

- 81 -

45269

Ляшенко, Вячеслав Иванович и др.  Упрощенный режим использования аккредитива для расчетов малого бизнеса в Украине / Вячеслав Иванович Ляшенко, Анна В. Колесникова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 186-195. 

  

Сист. No: 56359

- 82 -

45416

Милинов, Валентин.  Дълговата криза в Европа и перспективите за бизнас развитие / Валентин Милинов. // Управление на дълга - 2014 : Сборник с научно-приложни изследвания : научна сесия : Кн. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 25-37. 

  

Сист. No: 56524

- 83 -

45416

Михайлов, Митко Петров.  Анализ на дефицита и дълга на Италия за периода 2000-2013 г. / Митко Петров Михайлов. // Управление на дълга - 2014 : Сборник с научно-приложни изследвания : научна сесия : Кн. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 97-104. 

  

Сист. No: 56532

- 84 -

45416

Петков, Калоян Ангелов и др.  Анализ на дефицита и дълга на Швеция за периода 2000-2013 г. / Калоян Ангелов Петков, Мартина Димитрова Георгиева. // Управление на дълга - 2014 : Сборник с научно-приложни изследвания : научна сесия : Кн. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 201-208. 

  

Сист. No: 56567

- 85 -

45416

Тодоров, Живко Божидаров.  Анализ на дефицита на дълга на Гърция за периода 2000-2013 г. / Живко Божидаров Тодоров. // Управление на дълга - 2014 : Сборник с научно-приложни изследвания : научна сесия : Кн. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 57-64. 

  

Сист. No: 56527

- 86 -

45416

Янгьозова, Гергана Николаева.  Анализ на дефицита и дълга на Кипър за периода 2000-2013 г. / Гергана Николаева Янгьозова, Мирослава Георгиева Георгиева. // Управление на дълга - 2014 : Сборник с научно-приложни изследвания : научна сесия : Кн. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 105-112. 

  

Сист. No: 56533

- 87 -

В К 263

Денизова, Вера.  Бюджет и липси / Вера Денизова. // Капитал, XXII, N 23, 13 юни 2014, с. 16-17. 

  

Сист. No: 56544

- 88 -

Сп Ф 53 кс

Акинин, П. В. и др.  Механизмы и инструменты сопряжения финансового и реального секторов экономики / П. В. Акинин, В. П. Акинина. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 16, с. 2-7. 

  

Сист. No: 56388

- 89 -

Сп Д 41 к

Буторина, О. В.  К проблеме асимметрии в валютно-финансовой системе еврозоны / О. В. Буторина. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 2, с. 59-64. 

  

Сист. No: 56393

- 90 -

Сп Ф 53 кс

Выборова, Е. Н.  Особенности макроэкономического финансового анализа на современном этапе развития: оценка основных индикаторов денежно-кредитного регулирования / Е. Н. Выборова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 15, с. 2-7. 

  

Сист. No: 56330

- 91 -

Сп Ф 53 кс

Глушакова, О. В. и др.  Междудисциплинарный подход к развитию теории и методологии финансового регулирования воспхроизводства жизни населения в социально-экономических системах / О. В. Глушакова, В. В. Михайлов. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 16, с. 9-21. 

  

Сист. No: 16229

- 92 -

Сп Ф 53 кс

Гринкевич, Л. С. и др.  Модернизация системы налогообложения консолидированных групп налогоплательщиков / Л. С. Гринкевич, К. А. Баннова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 17, с. 40-50. 

  

Сист. No: 56415

- 93 -

Сп В 83 Э

Евстигнеев, В.  Как участники валютного рынка строят субъективную картину будущего / В. Евстигнеев. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 5, с. 66-83. 

  

Сист. No: 56587

- 94 -

Сп Д 41 к

Ершов, М. В.  Мировая конъюнктура и Россия: некогорые итоги 2013 года и перспектива развития / М. В. Ершов. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 3, с. 12-16. 

  

Сист. No: 56660

- 95 -

Сп Ф 53 кс

Жевняк, А. В. и др.  Сравнительный анализ затрат заемщика в корпоративных кредитах / А. В. Жевняк, Г. А. Жевняк. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 19, с. 33-46. 

  

Сист. No: 56443

- 96 -

Сп В 83 Э

Захаров, П.  Изменение архитектуры банковской отрасли США в результате кризиса 2008-2009 гг. / П. Захаров. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 5, с. 84-96. 

  

Сист. No: 56588

- 97 -

Сп Д 41 к

Кондратов, Д. И.  Перспективы финансовой интеграции стран СНГ / Д. И. Кондратов. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 3, с. 66-70. 

  

Сист. No: 56662

- 98 -

Сп Ф 53 кс

Кондратьева, М. Н. и др.  Совершенствование формы платежного поручения / М. Н. Кондратьева, В. А Клементьев. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 15, с. 8-20. 

  

Сист. No: 6917

- 99 -

Сп Ф 53 кс

Коржнев, С. В.  Моделирование экономического взаимодействия инвестора и доверительного управлящего / С. В. Коржнев. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 18, с. 50-60. 

  

Сист. No: 56433

- 100 -

Сп Ф 53 кс

Коростелкина, И. А.  Концептуальное содержание корпоративной налоговой политики и обоснование ее структурных параметров / И. А. Коростелкина. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 15, с. 27-36. 

  

Сист. No: 56334

- 101 -

Сп Ф 53 кс

Ларин, С. Н. и др.  Исследование современных подходов к финансированию фундаментальных научных исследований за рубежом и в России / С. Н. Ларин, Е. Ю. Хрусталев. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 17, с. 10-21. 

  

Сист. No: 56406

- 102 -

Сп Д 41 к

Мухаметзянова, Е. С.  Оценка качества банковского обслуживания: выбор методики / Е. С. Мухаметзянова. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 2, с. 49-53. 

  

Сист. No: 56390

- 103 -

Сп Ф 53 кс

Никоноров, А. Е.  Исследование мультипликатора Р/Е как индикатора движения капитала на фондовом рынке / А. Е. Никоноров. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 18, с. 42-49. 

  

Сист. No: 56432

- 104 -

Сп Ф 53 кс

Приходько, Е. А. и др.  Управление кредитным портфелем организации / Е. А. Приходько, Н. И. Аксенова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 18, с. 21-27. 

  

Сист. No: 56427

- 105 -

Сп Ф 53 кс

Ревенков, П. В. и др.  Возрастание правого риска в условиях дистанционного банковского обслуживания / П. В. Ревенков, Х. А. Тер-Аветисян. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 18, с. 28-35. 

  

Сист. No: 56428

- 106 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  Емил Хърсев: Доходност между 3 и 4 % е добра за времената, в които живеем / Венцислав Савов. // Мениджър, 2014, N 6, с. 16-17. 

  

Сист. No: 56576

- 107 -

Сп Д 41 к

Стежкин, А. А.  Отдельные аспекты оценки кредитного риска банков / А. А. Стежкин. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 3, с. 54-58. 

  

Сист. No: 56661

- 108 -

Сп Д 41 к

Столбов, М.  Оценка взаимосвязи финансовых индикаторов стран ЕС и России / М. Столбов. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 4, с. 52-56. 

  

Сист. No: 56397

- 109 -

Сп Ф 53 кс

Сухарев, А. Н.  Единые валюты в современном мире и перспективы создания единой валюты в ЕврАзЭС / А. Н. Сухарев. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 17, с. 2-9. 

  

Сист. No: 56405

- 110 -

Сп Ф 53 кс

Сысоева, Е. Ф.  Оптимизация структуры капитала организации с использованием метода минимизации его средневзвешенной цены / Е. Ф. Сысоева. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 18, с. 10-14. 

  

Сист. No: 56424

- 111 -

Сп Ф 53 кс

Федорова, Е. А. и др.  Теория дивидендной политики и их развитие на примере российского рынка / Е. А. Федорова, И. Я. Лукасевич. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 19, с. 2-8. 

  

Сист. No: 56436

- 112 -

Сп Ф 53 кс

Харин, А. Г.  Учет неэкономических форм капитала в практике финансового менеджмента / А. Г. Харин. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 19, с. 57-62. 

  

Сист. No: 56444

- 113 -

Сп Д 41 к

Худякова, Л. С. и др.  Реформа регулирования финансового сектора в Европейском союзе / Л. С. Худякова, Е. А. Сидорова. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 4, с. 28-34. 

  

Сист. No: 56396

- 114 -

Сп Ф 53 кс

Чараева, М. В. и др.  Обзор методик формирования инвестиционного бизнес-плана / М. В. Чараева, А. В. Палеева. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 18, с. 2-9. 

  

Сист. No: 56423

- 115 -

Сп Ф 53 кс

Янкина, И. А. и др.  Хеджирование закупочной деятельности предприятий нефинансового сектора: современныи инструменты снижения рыночного риска / И. А. Янкина, Е. Э. Спиридонов. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 18, с. 15-20. 

  

Сист. No: 56425

- 116 -

45416

Zahariev, Andrey.  The Methodology of Public Deft Reporting / Andrey Zahariev. // Управление на дълга - 2014 : Сборник с научно-приложни изследвания : научна сесия : Кн. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 9-23. 

  

Сист. No: 56523

- 117 -

Сп Ч J 80 f

Carvalho, Daniel.  The Real Effects of Government-Owned Banks: Evidence from an Emerging Market / Daniel Carvalho. // The Journal of Finance  (New York), 69, 2014, N 2, с. 577–609. 

  

Сист. No: 56271

- 118 -

Сп Ч J 80 f

Gennaioli, Nicola et al.  Sovereign Default, Domestic Banks, and Financial Institutions / Nicola Gennaioli, Alberto Martin, Stefano Rossi. // The Journal of Finance  (New York), 69, 2014, N 2, с. 819–866. 

  

Сист. No: 56268

- 119 -

Сп Ч J 80 m

Liquidity Coinsurance and Bank Capital . // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 46, 2014, N 2-3, march-april 2014, с. 409-443. 

  

Сист. No: 56255

- 120 -

Сп Ч J 80 m

Mora, Nada.  Reason for Reserve? Reserve Requirements and Credit / Nada Mora. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 46, 2014, N 2-3, march-april 2014, с. 469–501. 

  

Сист. No: 56258

- 121 -

Сп Ч J 80 m

Sandleris, Guido.  Sovereign defaults, credit to the private sector, and domestic credit market institutions / Guido Sandleris. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 46, 2014, N 2-3, march-april 2014, с. 321–345. 

  

Сист. No: 56261

- 122 -

Сп Ч R 62

Tuttle, Hilary.  Making cents of bitcoin / Hilary Tuttle. // Risk Management  (New York), 61, 2014, N 4, с. 16-18, 20. 

  

Сист. No: 56449

Финанси

- 123 -

45269

Выдиборец, АндрейП.  Формирование стратегии бюджетной политики регионального уровня / АндрейП. Выдиборец. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 235-242. 

  

Сист. No: 56366

- 124 -

Сп И 502

БНБ пази лева от 135 години . // Икономика, 2014, N 38, с. 74-75. 

  

Сист. No: 56563

- 125 -

Сп Д 41 к

Диденко, Д. В.  Зарубежный опыт применения финансовых инструментов для развития системы образования / Д. В. Диденко. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 4, с. 67-73. 

  

Сист. No: 56399

- 126 -

Сп Д 41 к

Кузнецов, Д. В.  Реальные опционы в формировании эффективной системы лизингового финансирования / Д. В. Кузнецов. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 2, с. 54-58. 

  

Сист. No: 56391

- 127 -

Сп И 502

[Сто] 100 години капиталов пазар . // Икономика, 2014, N 38, с. 76-77. 

  

Сист. No: 56564

Бюджетни приходи и разходи

- 128 -

Сп Б 973

ДДС № 01/ 29. 01. 2014 г. . // Бюджетът, 23, 2014, N 5, с. 3-19. 

  

Сист. No: 56236

- 129 -

Сп Б 973

ДДС № 10/ 18. 12. 2013 г. . // Бюджетът, 23, 2014, N 5, с. 20-21. 

  

Сист. No: 56240

- 130 -

Сп Б 973

ДДС № 11/ 18. 12. 2013 г. . // Бюджетът, 23, 2014, N 5, с. 22-29. 

  

Сист. No: 56241

- 131 -

Сп Б 973

Изпълнение на държавния бюджет и основните показатели по консолидираната фискална програма към месец март 2014 г. . // Бюджетът, 23, 2014, N 6, с. 13-33. 

  

Сист. No: 56499

- 132 -

Сп Б 973

Промени в банковите сметки на НАП за администрираните от НАП приходи на централния бюджет, НОИ и НЗОК . // Бюджетът, 23, 2014, N 6, с. 3-12. 

  

Сист. No: 56497

Финансов контрол

- 133 -

Сп Ф 53 кс

Черепанов, С. В.  Государственное регулирование корпоративной социальной ответнности в России / С. В. Черепанов. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 15, с. 53-56. 

  

Сист. No: 56345

Данъци. Такси. Налози

- 134 -

45426

Богданов, Христоско.  Особености в облагането с данък върху добавената стойност на сделките с недвижими имоти / Христоско Богданов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 233-240. 

  

Сист. No: 56625

- 135 -

45387

Боева, Златина Красимирова.  Данъчна политика на Република Кипър / Златина Красимирова Боева. // Съвременни аспекти в международните икономически отношения : Сборник с доклади : Студентска научно-практическа конференция. - Свищов : Б. и., 2014, с. 43-47. 

  

Сист. No: 56353

- 136 -

45387

Радева, Дария Стоянова.  Данъчна политика на Литва / Дария Стоянова Радева. // Съвременни аспекти в международните икономически отношения : Сборник с доклади : Студентска научно-практическа конференция. - Свищов : Б. и., 2014, с. 39-42. 

  

Сист. No: 56352

- 137 -

Сп Б 973

Данъчна политика и данъчно законодателство . // Бюджетът, 23, 2014, N 6, с. 34-50. 

  

Сист. No: 56500

- 138 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Регистрацията по чл. 97А от ЗДДС за физически лица / Лиляна Панева. // Актив, 2014, N 5, с. 24-27. 

  

Сист. No: 56479

- 139 -

Сп З 544 к

Практическото прилогане на механизма за обратно начисляване.  Практическото прилагане на механизма за обратно начисляване. // Земеделска кооперация, XXII, 2014, N 4, с. 21-31. 

  

Сист. No: 56296

- 140 -

Сп З 544 к

Станкулов, Цветан.  Ред за събиране, отсрочване и разсрочване на публични задължения на земеделските кооперации / Цветан Станкулов. // Земеделска кооперация, XXII, 2014, N 4, с. 10-20. 

  

Сист. No: 56295

- 141 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Особености при данъчното облагане на преобразуващи се търговски дружества и кооперации / Цветан Станкулов. // Актив, 2014, N 5, с. 18-24. 

  

Сист. No: 56477

- 142 -

Сп Ч J 80 f

Beck, Thorsten et al.  Why Do Firms Evade Taxes? The Role of Information Sharing and Financial Sector Outreach / Thorsten Beck, Chen Lin, Yue Ma. // The Journal of Finance  (New York), 69, 2014, N 2, с. 763–817. 

  

Сист. No: 56263

Данъчна система

- 143 -

45387

Христова, Мария Стоянова.  Данъчна политика на Кралство Испания / Мария Стоянова Христова. // Съвременни аспекти в международните икономически отношения : Сборник с доклади : Студентска научно-практическа конференция. - Свищов : Б. и., 2014, с. 36-38. 

  

Сист. No: 56351

Данъчна система на ЕС

- 144 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Правото на приспадане на ДДС / Любка Ценова. // Актив, 2014, N 5, с. 28-29. 

  

Сист. No: 56480

Данъчно облагане

- 145 -

45269

Александрова, Елена.  Особености при облагането с данък върху добавената стойност на доставките между свързани лица / Елена Александрова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 155-159. 

  

Сист. No: 56278

- 146 -

45269

Димитров, Пенко.  Борбата с отклонението от прякото данъчно облагане в съдебната практика на съда на ЕС / Пенко Димитров. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 88-93. 

  

Сист. No: 56275

Пари. Банково дело. Борси

- 147 -

45426

Трифонова, Силвия.  Проблеми на оценката на недвижими имоти в контекста на управлението на кредитния риск на банките / Силвия Трифонова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 166-181. 

  

Сист. No: 56665

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 148 -

В Б 254

Банките - стабилни, но нискоефективни . // Банкеръ, XXI, N 19, 9-16 май 2014, с. 6-7. 

  

Сист. No: 56290

- 149 -

В Б 254

Илиев, Петър.  Банкова буферизация / Петър Илиев. // Банкеръ, XXI, N 22, 30 май-6 юни 2014, с. 6. 

  

Сист. No: 56520

- 150 -

Сп М 486

Бебов, Александър.  Може банките да ни дадат по-добри условия / Александър Бебов. // Мениджър, 2014, N 6, с. 82-83. 

  

Сист. No: 56595

- 151 -

Сп М 486

Бояджиева, Виктория.  Банките управляват активи за 85,7 млрд. лв. / Виктория Бояджиева. // Мениджър, 2014, N 5, с. 78-79. 

  

Сист. No: 56310

- 152 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  Банките с ръст на печалбите от 3 процента / Венцислав Савов. // Мениджър, 2014, N 5, с. 54-55. 

  

Сист. No: 56287

- 153 -

Сп Д 41 к

Симановски, А. Ю.  Банковское регулирование: реэволюция (Часть 1) / А. Ю. Симановски. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 3, с. 3-11. 

  

Сист. No: 56658

Инвестиции

- 154 -

45269

Бруняк, Юрий Ю.  Особености обеспечения инвестиционных процессов предприятий / Юрий Ю. Бруняк. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 224-234. 

  

Сист. No: 56365

- 155 -

45387

Дубровина, Мария Павлова.  GREENFIELD инвестиции / Мария Павлова Дубровина. // Съвременни аспекти в международните икономически отношения : Сборник с доклади : Студентска научно-практическа конференция. - Свищов : Б. и., 2014, с. 54-56. 

  

Сист. No: 56357

- 156 -

45387

Такев, Денис Добринов.  Ефекти и развитие на преките чуждестранни инвестиции в България / Денис Добринов Такев. // Съвременни аспекти в международните икономически отношения : Сборник с доклади : Студентска научно-практическа конференция. - Свищов : Б. и., 2014, с. 57-60. 

  

Сист. No: 56369

- 157 -

Сп М 486

Манев, Виктор.  Как да изчислим приходите от нова инвестиция / Виктор Манев. // Мениджър, 2014, N 5, с. 52-53. 

  

Сист. No: 56286

Фондов пазар. Фондова борса

- 158 -

Сп Ф 53 кс

Звягинцева, Н. А.  Актуальные проблемы реформирования государственного регулирования рынка ценных бумаг Российской Федерации / Н. А. Звягинцева. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 16, с. 29-36. 

  

Сист. No: 56395

- 159 -

45269

Budarina, Natalya.  The impact of macroeconomic factors on the stock market of Ukraine / Natalya Budarina. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 141-144. 

  

Сист. No: 56342

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 160 -

45269

Chernichenko, Gennadiy A. et al.  The models of public-private partnership in European countries / Gennadiy A. Chernichenko, Tetyana Orekhova, Nataliya Emelyanova. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 17-23. 

  

Сист. No: 56289

Икономика

- 161 -

В З 375

Денева, Райна.  За да излезем от кризата, първо трябва да повярваме в нея / Райна Денева. // Застраховател, N 12, 25 юни - 16 юли 2014, с. 10-11. 

  

Сист. No: 56697

- 162 -

В З 375

Карадимов, Росен-Исидор.  Съвременната българска икономика - да оцелееш на инат / Росен-Исидор Карадимов. // Застраховател, N 11, 11-25 юни 2014, с. 11, 13. 

  

Сист. No: 56582

- 163 -

Сп М 68 э

Афонцев, А.  Мировая экономика в поисках новой модели роста / А. Афонцев. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 2, с. 3-12. 

  

Сист. No: 56411

- 164 -

Сп И 50 м

Ганев, Калоян.  Ранни теории за бизнес-цикъла и ролята им за развитието на икономическата наука / Калоян Ганев. // Икономическа мисъл, 2014, N 3, с. 39-56. 

  

Сист. No: 56256

- 165 -

Сп П 89 тп

Захаров, Владимир и др.  Роль государства в экономическом росте / Владимир Захаров, Илья Захаров. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 4, с. 12-19. 

  

Сист. No: 56417

- 166 -

Сп М 45 о

Матеев, Илиян.  Икономическо и политическо развитие на Тайван от края на Втората световна война до наши дни / Илиян Матеев. // Международни отношения, 2014, N 3, с. 115-128. 

  

Сист. No: 56615

- 167 -

Сп М 68 э

Михеев, В. и др.  Дальше - без заветов-3 : ("Китайская мечта", Ликономика, амбиции лидерства) / В. Михеев, С. Луконин, Ю. Луконина. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 2, с. 13-23. 

  

Сист. No: 56412

- 168 -

Сп М 68 э

Потапов, М.  Состояние и перспективы экономического развития Восточной Азии / М. Потапов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 1, с. 42-52. 

  

Сист. No: 56409

- 169 -

45269

Martyakova, Elena V.  Regulation of cross-sector cooperation in social and humanitarian projects of Ukraine / Elena V. Martyakova. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 48-53. 

  

Сист. No: 56301

- 170 -

45269

Popescu, Constanta et al.  The impact of the economic crisis on the enterprises in Romania / Constanta Popescu, Maria-Cristina Stefan. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 39-47. 

  

Сист. No: 56298

- 171 -

45269

Turalina, Ganna A.  The analisys of the dependence of technological level of countries internationalization on the degree of their integration to the global economic area / Ganna A. Turalina. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 176-185. 

  

Сист. No: 56356

Икономическа политика

- 172 -

Сп Ф 53 кс

Игонина, Л. Л.  Воздействие фискальной и монетарной политики на развитие экономики и социальной сферы / Л. Л. Игонина. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 15, с. 37-45. 

  

Сист. No: 56343

- 173 -

Сп Ф 53 кс

Нечаев, А. С. и др.  Развитие иновационного потенциала в России: проблемы и пути их решения / А. С. Нечаев, Е. С. Андреева. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 17, с. 22-29. 

  

Сист. No: 56410

- 174 -

Сп Ч J 80 m

Payne, Jonathan et al.  Economic Policy and the Great Depression in a Small Open Economy / Jonathan Payne, Lawrence Uren. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 46, 2014, N 2-3, march-april 2014, с. 347–370. 

  

Сист. No: 56248

Регионална икономика

- 175 -

40850

Балтов, Милен.  Оценка и управление на риска при процедури по оперативна програма "Регионално развитие" и големи инвестиционни проекти / Милен Балтов. // Съвременни управленски практики VIII. Целесъобразност и риск в бизнес проектите : Международна конференция, Бургас, 6-7 юни 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 44-57. 

  

Сист. No: 56683

- 176 -

40850

Куртева, Галина и др.  Проектите като инструмент за създаване на знание / Галина Куртева, Вяра Славянска. // Съвременни управленски практики VIII. Целесъобразност и риск в бизнес проектите : Международна конференция, Бургас, 6-7 юни 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 58-68. 

  

Сист. No: 56687

- 177 -

Сп П 89 тп

Швецов, Александр.  Пространственный кластер как инструмент активизации инновационного развития / Александр Швецов. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 4, с. 51-61. 

  

Сист. No: 56420

Бизнес икономика

- 178 -

Сп Ч J 80 m

Krainer, Robert E.  Financial Aspects of Business Cycles: An Analysis of Balance Sheet Adjustments of U.S. Nonfinancial Enterprises over the Twentieth Century / Robert E. Krainer. // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbus), 46, 2014, N 2-3, march-april 2014, с. 371–407. 

  

Сист. No: 56249

Икономически растеж

- 179 -

40850

Атанасова, Лина.  Корпоративна социална отговорност на хотелите в България: е ли тя инструмент за интернет маркетинг / Лина Атанасова. // Съвременни управленски практики VIII. Целесъобразност и риск в бизнес проектите : Международна конференция, Бургас, 6-7 юни 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 117-126. 

  

Сист. No: 56702

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 180 -

45269

Задворных, Сергей С.  Методы оценки тенизации экономики: опыт Болгарии и Украины / Сергей С. Задворных. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 196-203. 

  

Сист. No: 56285

- 181 -

45269

Ряховская, Антонина Николаевна.  Антикризисное регулирование - основа обеспечения устойчивого развития экономики / Антонина Николаевна Ряховская. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 24-32. 

  

Сист. No: 56281

- 182 -

Сп М 453

Веков, Т.  Дългосрочна системна оценка на резултатите от лекарствени политики на ценови отстъпки и споразумения за контролиран достъп на пациентите в България / Т. Веков. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XLV, 2014, N 3, с. 16-23. 

  

Сист. No: 56693

- 183 -

Сп П 89 тп

Сухарев, О.  Теоретические и прикладные проблемы управления экономическими системами / О. Сухарев. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 4, с. 41-50. 

  

Сист. No: 56419

Бизнес политика

- 184 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  Подемът на фамилния бизнес / Венцислав Савов. // Мениджър, 2014, N 5, с. 56-57. 

  

Сист. No: 56288

- 185 -

Сп М 486

Якола, Дъг.  Смяна на посоката в бизнеса / Дъг Якола. // Мениджър, 2014, N 6, с. 12-15. 

  

Сист. No: 56575

Икономика на отраслите

- 186 -

45426

Иванова, Милена.  Анализ на основните показатели, характеризиращи състоянието на иновационната дейност в сектор "Строителство" / Милена Иванова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 522-529. 

  

Сист. No: 56647

- 187 -

45426

Николаев, Росен.  Оптимизиране на общите разходи от транспортиране и дефицит на еднородни строителни материали и дефицит / Росен Николаев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 453-464. 

  

Сист. No: 56635

- 188 -

Сп М 68 э

Адно, Ю.  Феномен металлургических мини-заводов / Ю. Адно. // Мировая экономика и международные отношения, 2014, N 3, с. 34-45. 

  

Сист. No: 56640

Аграрна икономика

- 189 -

В Б 921 ф

Дарджонов, Трифон.  Субсидиите не помогнаха за създаването на семейни ферми / Трифон Дарджонов. // Български фермер, XXIII, N 1169, 01-07 май 2014, с. 26, 27. 

  

Сист. No: 56243

- 190 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Селското стопанство е един от най-уязвимите сектори от климатичните промени / Елица Ценова. // Агробизнесът, XII, 2014, N 5, с. 20, 33. 

  

Сист. No: 56315

Икономика на индустрията, предприятието

- 191 -

Сп В 83 Э

Радаев, В.  Можно ли спасти российскую легкую промышленность / В. Радаев. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 4, с. 17-36. 

  

Сист. No: 2166

Туризъм в България

- 192 -

45387

Делев, Румен Диянов.  Имиджът на българските морски курорти в Европейския съюз / Румен Диянов Делев. // Съвременни аспекти в международните икономически отношения : Сборник с доклади : Студентска научно-практическа конференция. - Свищов : Б. и., 2014, с. 18-21. 

  

Сист. No: 56339

- 193 -

45387

Иванова, Александрина Илиян.  Отражение върху имиджа на България като туристическа дестинация на т. нар. "алкохолен туризъм" / Александрина Илиян Иванова. // Съвременни аспекти в международните икономически отношения : Сборник с доклади : Студентска научно-практическа конференция. - Свищов : Б. и., 2014, с. 22-25. 

  

Сист. No: 56340

- 194 -

45426

Спасова, Стелина.  Развитие на системите за сертифициране на качеството в областта на СПА и балнеотуризма в България / Стелина Спасова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 253-264. 

  

Сист. No: 56629

- 195 -

45387

Якимова, Елена Пламенова.  Алтернативния туризъм - нова форма на бизнес бъзможност / Елена Пламенова Якимова. // Съвременни аспекти в международните икономически отношения : Сборник с доклади : Студентска научно-практическа конференция. - Свищов : Б. и., 2014, с. 26-31. 

  

Сист. No: 56346

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 196 -

45426

Райчев, Тодор.  Ценообразуване на лицензии на продукти за строителството / Тодор Райчев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 471-477. 

  

Сист. No: 56637

Търговия

- 197 -

45415

Борисова, Кристиана и др.  Посредникът - ключова фигура в търговския бизнес : На примера на застрахователния брокер / Кристиана Борисова. // Икономически и правни аспекти на търговията и туризма в Република България : Кръгла маса, 13 май 2014 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 52-62. 

  

Сист. No: 56552

- 198 -

45415

Върбанов, Георги и др.  Иновативни решения на пазара на селскостопански стоки / Георги Върбанов. // Икономически и правни аспекти на търговията и туризма в Република България : Кръгла маса, 13 май 2014 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 44-51. 

  

Сист. No: 56550

- 199 -

45426

Игнатова, Николинка.  Методика за оценка на текущата конкурентоспособност на агенциите за недвижими имоти / Николинка Игнатова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 241-252. 

  

Сист. No: 56626

- 200 -

45415

Мехмедова, Гюлфен и др.  Предизвикателства пред търговията с индустриални стоки / Гюлфен Мехмедова. // Икономически и правни аспекти на търговията и туризма в Република България : Кръгла маса, 13 май 2014 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 33-43. 

  

Сист. No: 56548

- 201 -

45415

Пенев, Патрик и др.  Правата на потребителите в сферата на търговията и туризма / Патрик Пенев. // Икономически и правни аспекти на търговията и туризма в Република България : Кръгла маса, 13 май 2014 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 25-32. 

  

Сист. No: 56543

- 202 -

45426

Стаменова, Василка.  Търговско посредничество при сделки с недвижими имоти / Василка Стаменова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 155-165. 

  

Сист. No: 56671

- 203 -

45426

Тодоров, Станислав.  Тенденции на пазара на недвижими имоти по българското черноморие в периода 2003-2012 г. / Станислав Тодоров. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 275-285. 

  

Сист. No: 56630

- 204 -

Сп М 486

Границка, Лили.  Няма бизнес, няма магазин / Лили Границка. // Мениджър, 2014, N 5, с. 80-82. 

  

Сист. No: 56312

- 205 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  До 2025 г. пазаруването онлайн ще отвоюва 40% дял / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 5, с. 36-37. 

  

Сист. No: 56613

Маркетинг

- 206 -

40850

Горанова, Пенка.  Регионалните брандове като обект на маркетинговия мениджмънт / Пенка Горанова. // Съвременни управленски практики VIII. Целесъобразност и риск в бизнес проектите : Международна конференция, Бургас, 6-7 юни 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 133-139. 

  

Сист. No: 56704

- 207 -

40850

Димитрова, Теофана В.  Вътрешният маркетинг: панацея или пандора / Теофана В. Димитрова. // Съвременни управленски практики VIII. Целесъобразност и риск в бизнес проектите : Международна конференция, Бургас, 6-7 юни 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 127-132. 

  

Сист. No: 56703

Продуктова политика

- 208 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Успехът не идва нито за ден, нито за година / Богиня Матеева. // Логистика, X, 2014, N 4, с. 21-22. 

  

Сист. No: 56442

Рекламна, комуникационна политика

- 209 -

Сп М 486

Иванова, Тошка.  Внимание, в живота ви има продуктово позициониране / Тошка Иванова. // Мениджър, 2014, N 5, с. 26-27. 

  

Сист. No: 56279

- 210 -

Сп М 486

Хлебаров, Антоан.  Говорим си на различни езици / Антоан Хлебаров. // Мениджър, 2014, N 5, с. 64-65. 

  

Сист. No: 56294

Дистрибуционна политика

- 211 -

Сп Л 763

Когато си част от една "желязна" логистика . // Логистика, X, 2014, N 4, с. 36-37. 

  

Сист. No: 56450

- 212 -

Сп Л 763

Магазин, склад и сервиз - на едно място . // Логистика, X, 2014, N 4, с. 28. 

  

Сист. No: 56446

Логистика

- 213 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Логистиката на Загорка е чувствителна към времето / Васил Василев. // Логистика, X, 2014, N 4, с. 20. 

  

Сист. No: 56441

- 214 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Обединената логистика улеснява търговците / Васил Василев. // Логистика, X, 2014, N 4, с. 38-39. 

  

Сист. No: 56451

- 215 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  По пътя на въглищата от Донецк до Русе / Богиня Матеева. // Логистика, X, 2014, N 4, с. 30-31. 

  

Сист. No: 56447

- 216 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  И на спокоен пазар се работи динамично / Богиня Матеева. // Логистика, X, 2014, N 4, с. 32-34. 

  

Сист. No: 56448

- 217 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  С нова техника и добри партньори лесно се работи / Богиня Матеева. // Логистика, X, 2014, N 4, с. 40-41. 

  

Сист. No: 56452

- 218 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Загора Мобил пази името и клиентите си / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 4, с. 42-43. 

  

Сист. No: 56456

- 219 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  На фокус: хладилен транспорт / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 4, с. 44-45. 

  

Сист. No: 56457

- 220 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Старозагорска фирма създава хъб в Германия / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 4, с. 46-47. 

  

Сист. No: 56458

- 221 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Огледай се, преди да разширяваш бизнеса си / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 4, с. 48-49. 

  

Сист. No: 56459

- 222 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Доверието натежава най-много при избора на превозвач / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 4, с. 49. 

  

Сист. No: 56461

- 223 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Интралогистиката ще реши проблемите на бъдещето / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 5, с. 32-34. 

  

Сист. No: 56611

Външнотърговски договори

- 224 -

45269

Комар, Ирина С.  Использование правил Инкотермс при заключении договоров поставки / Ирина С. Комар. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 204-208. 

  

Сист. No: 56361

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 225 -

Сп М 68 э

Биндер, А. И. и др.  Валютная политика на КНР: исторический аспект / А. И. Биндер, А. Ю. Кононов. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 2, с. 24-31. 

  

Сист. No: 56413

- 226 -

Сп М 68 э

Ван Цзян и др.  Китайский рынок облигаций / Ван Цзян, В. Лапшин. // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2014, N 2, с. 32-37. 

  

Сист. No: 56414

- 227 -

Сп И 50 м

Златева, Нина.  Преки чуждестранни инвестиции в Черноморския регион / Нина Златева. // Икономическа мисъл, 2014, N 3, с. 105-126. 

  

Сист. No: 56262

- 228 -

Сп Д 41 к

Хлебникова, Д. В.  Реформа управления Международным валютным фондом в свете решений саммитов "Группы 20" / Д. В. Хлебникова. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 4, с. 60-66. 

  

Сист. No: 56398

- 229 -

45269

Mavridis, Stylianos et al.  European stability mechanism and incomplete architecture of the Eurozone / Stylianos Mavridis, Thomas Hatzigagios. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 109-113. 

  

Сист. No: 56318

Международни икономически отношения

- 230 -

45387

Делчева, Яна Даниелова.  Световна търговска организация - същност, дейност и цели / Яна Даниелова Делчева. // Съвременни аспекти в международните икономически отношения : Сборник с доклади : Студентска научно-практическа конференция. - Свищов : Б. и., 2014, с. 77-79. 

  

Сист. No: 56380

- 231 -

45387

Ефтимова, Диана Лъчезарова.  Движението FAIR TRADE - същност, цели и икономически ефекти / Диана Лъчезарова Ефтимова. // Съвременни аспекти в международните икономически отношения : Сборник с доклади : Студентска научно-практическа конференция. - Свищов : Б. и., 2014, с. 68-72. 

  

Сист. No: 56372

- 232 -

45387

Неделчева, Ралица Маринова.  Международна търговия между България и Полша / Ралица Маринова Неделчева. // Съвременни аспекти в международните икономически отношения : Сборник с доклади : Студентска научно-практическа конференция. - Свищов : Б. и., 2014, с. 80-82. 

  

Сист. No: 56381

- 233 -

Сп Е 205

Буташка, Боряна.  Българо-гръцки дипломатически отношения / Боряна Буташка. // Европа 2001, XXI, 2014, N 2, с. 10-11. 

  

Сист. No: 56554

- 234 -

Сп М 45 о

Ганчев, Петко.  Човечеството на кръстопът / Петко Ганчев. // Международни отношения, 2014, N 3, с. 29-44. 

  

Сист. No: 56603

- 235 -

Сп Е 205

Генчева, Венета.  Южна Гърция / Венета Генчева. // Европа 2001, XXI, 2014, N 2, с. 22-23. 

  

Сист. No: 56560

- 236 -

Сп Е 205

Генчева, Венета и др.  Северна Гърция / Венета Генчева, Ангелина Енчева. // Европа 2001, XXI, 2014, N 2, с. 18-21. 

  

Сист. No: 56559

- 237 -

Сп М 45 о

Динков, Динко.  Регионалното сътрудничество на Балканите и Европейският съюз / Динко Динков. // Международни отношения, 2014, N 2, с. 15-22. 

  

Сист. No: 56238

- 238 -

Сп М 45 о

Дицова, Антония.  Проблеми на анализа и управлението на глобалните рискове / Антония Дицова. // Международни отношения, 2014, N 3, с. 45-64. 

  

Сист. No: 56604

- 239 -

Сп М 68 э

Кондратьева, Н.  Единый рынок ЕС: теория и практика / Н. Кондратьева. // Мировая экономика и международные отношения, 2014, N 3, с. 74-87. 

  

Сист. No: 56642

- 240 -

Сп М 45 о

Кючуков, Любомир.  Регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа - процеси и перспективи / Любомир Кючуков. // Международни отношения, 2014, N 2, с. 7-14. 

  

Сист. No: 56237

- 241 -

Сп М 68 э

Лексютина, Я.  Китай в БРИКС: Мотивация участия / Я. Лексютина. // Мировая экономика и международные отношения, 2014, N 4, с. 81-89. 

  

Сист. No: 56656

- 242 -

Сп М 45 о

Маринов, Велко.  Новата глобална икономическа архитектура: същност, фактори, последици / Велко Маринов. // Международни отношения, 2014, N 3, с. 5-28. 

  

Сист. No: 56616

- 243 -

Сп М 45 о

Политов, Александър.  Мултилатерализмът като теория и основен подход във външната политика на Европейския съюз / Александър Политов. // Международни отношения, 2014, N 2, с. 37-62. 

  

Сист. No: 56244

- 244 -

Сп М 45 о

Сафранчук, Иван.  Концепцията за "Нов път на коприната" и политиката на САЩ в "Голяма Централна Азия" / Иван Сафранчук. // Международни отношения, 2014, N 2, с. 85-104. 

  

Сист. No: 56245

- 245 -

Сп М 68 э

Трубицын, Д.  Ресурсные и территориальные факторы модернизации (на примере арабских стран Северной Африки) / Д. Трубицын. // Мировая экономика и международные отношения, 2014, N 4, с. 45-55. 

  

Сист. No: 56653

- 246 -

Сп М 45 о

Чавдарова, Мария.  България в Европейския съюз - седем години по-късно / Мария Чавдарова. // Международни отношения, 2014, N 3, с. 75-84. 

  

Сист. No: 56608

- 247 -

45269

Shyshatskiy, Andriy.  Competitive development of European macroregions / Andriy Shyshatskiy. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 166-175. 

  

Сист. No: 56350

- 248 -

45269

Yarygina, Irina Z.  Challenges for BRICS / Irina Z. Yarygina. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 77-81. 

  

Сист. No: 56308

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 249 -

40850

Карачева, Любима.  Инструменти и политики на Европейския съюз за регионално развитие и устойчив ландшафт / Любима Карачева. // Съвременни управленски практики VIII. Целесъобразност и риск в бизнес проектите : Международна конференция, Бургас, 6-7 юни 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 107-114. 

  

Сист. No: 56696

- 250 -

45426

Христова, Севдалина.  Възможности за финансиране на бизнес проекти със средства от структурните фондове на Европейския съюз / Севдалина Христова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 478-486. 

  

Сист. No: 56638

- 251 -

Сп И 502

Захариев, Людмил.  Битката за и против ЕС / Людмил Захариев. // Икономика, 2014, N 37, с. 23-26. 

  

Сист. No: 56246

- 252 -

Сп Ф 703

Иванов, Евгений.  Европейските фондове и развитието на България / Евгений Иванов. // Фондове Програми Проекти, VII, 2014, N 3, с. 22-24. 

  

Сист. No: 56494

- 253 -

Сп И 50 м

Илков, Иван.  Фискалните проблеми на Еврозоната / Иван Илков. // Икономическа мисъл, 2014, N 3, с. 81-104. 

  

Сист. No: 56259

- 254 -

Сп Ф 703

Милушева, Ели.  Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 : Обща информация и опорни точки / Ели Милушева. // Фондове Програми Проекти, VII, 2014, N 3, с. 17-19. 

  

Сист. No: 56493

- 255 -

Сп Ф 703

Общините и еврофондовете: Седем години по-късно . // Фондове Програми Проекти, VII, 2014, N 3, с 9-10. 

  

Сист. No: 56492

- 256 -

Сп И 502

Славкова, Евелина.  Европа по български / Евелина Славкова. // Икономика, 2014, N 37, с. 27-31. 

  

Сист. No: 56247

Право. Наука за държавата и правото

- 257 -

Сп П 83 м

Блидов, Атанас.  Въпроси на производството по търговски спорове / Атанас Блидов. // Правна мисъл, LV, 2014, N 2, с. 66-88. 

  

Сист. No: 56701

- 258 -

Сп Ф 703

Грозева, Диляна.  Корупционни практики при обществените поръчки / Диляна Грозева. // Фондове Програми Проекти, VII, 2014, N 3, с. 25-27. 

  

Сист. No: 56496

- 259 -

Сп П 83 м

Мутафов, Красимир.  Ревизионният акт - същност, особености / Красимир Мутафов. // Правна мисъл, LV, 2014, N 2, с. 12-32. 

  

Сист. No: 56699

- 260 -

Сп З 544 к

Панева, Лиляна.  Още веднъж за ЗДДС през 21014 година / Лиляна Панева. // Земеделска кооперация, XXII, 2014, N 4, с. 32-38. 

  

Сист. No: 56299

Търговско право

- 261 -

45415

Кънев, Пламен.  Арбитражни търговски стратегии / Пламен Кънев. // Икономически и правни аспекти на търговията и туризма в Република България : Кръгла маса, 13 май 2014 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 9-14. 

  

Сист. No: 56541

Данъчни закони

- 262 -

Сп А 454

Иванов, Костадин.  Възникване на отговорност на трето лице по чл. 19 от данъчно осигурителния процесуален кодекс / Костадин Иванов. // Актив, 2014, N 5, с. 30-32. 

  

Сист. No: 56482

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 263 -

40850

Йоргова, Юлия.  Ефективна организация на работната среда в офиса / Юлия Йоргова. // Съвременни управленски практики VIII. Целесъобразност и риск в бизнес проектите : Международна конференция, Бургас, 6-7 юни 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 76-82. 

  

Сист. No: 56690

- 264 -

Сп М 486

Ангелов, Георги.  Предприемачи и мениджъри се справят както могат / Георги Ангелов. // Мениджър, 2014, N 6, с. 32-33. 

  

Сист. No: 56583

- 265 -

Сп М 486

Карлсон, Йохан.  Мястото, където времето е спряло / Йохан Карлсон. // Мениджър, 2014, N 5, с. 94. 

  

Сист. No: 56324

Местно самоуправление

- 266 -

45426

Монев, Петко.  Местното самоуправление в ценностната система на демокрацията / Петко Монев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 91-96. 

  

Сист. No: 56620

Социално осигуряване в България

- 267 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Специфика на социалните разходи / Аспасия Петкова. // Актив, 2014, N 5, с. 39-43. 

  

Сист. No: 56488

Пенсионно осигуряване

- 268 -

Сп А 454

Богомилова, Жанет.  Правила за изплащане на пенсиите на упълномощени лица и чрез банките / Жанет Богомилова. // Актив, 2014, N 5, с. 36-38. 

  

Сист. No: 56487

- 269 -

Сп Ф 53 кс

Мамий, Е. А. и др.  Актуальные проблемы реформирования пенсионной системы Российской Федерации / Е. А. Мамий, А. В. Новиков. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 19, с. 26-32. 

  

Сист. No: 56440

- 270 -

Сп А 454

Николова, Галина.  За тавана на пенсиите / Галина Николова. // Актив, 2014, N 5, с. 33-35. 

  

Сист. No: 56486

Застраховане

- 271 -

45269

Федун, Игорь Л.  Страхование как стабилизационный рычаг инновационно-инвестиционного развития агропромышленного производства / Игорь Л. Федун. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 114-121. 

  

Сист. No: 56319

- 272 -

В З 375

Димитров, Калин.  Общото застраховане излезе на плюс за първи път от пет години / Калин Димитров. // Застраховател, N 10, 28 май - 11 юни 2014, с. 4, 6, 11. 

  

Сист. No: 56510

- 273 -

Сп С 848 д

Вавилова, Ирина Алексадровна и др.  Управление денежными потоками в страховом предпринимательстве при слиянии и поглащении компании / Ирина Алексадровна Вавилова, Юлия Николаевна Верещагина. // Страховое дело  (Москва), XXI, 2014, N 4, с. 3-5. 

  

Сист. No: 56666

- 274 -

Сп С 848 д

Гетман, Александр Николаевич.  Прогнозирование таможенных платежей на уровне таможенного управления и оценка сопутствующих финансовых рисков / Александр Николаевич Гетман. // Страховое дело  (Москва), XXI, 2014, N 2, с. 43-49. 

  

Сист. No: 56265

- 275 -

Сп С 848 д

Дадьков, Виктор Николаевич и др.  Эволюция организации страхования сельскохозяйственных рисков в России / Виктор Николаевич Дадьков, Анна Александровна Романова. // Страховое дело  (Москва), XXI, 2014, N 4, с. 25-34. 

  

Сист. No: 56668

- 276 -

Сп С 848 д

Насырова, Гульмира Анатольевна.  Оценка регулирующего воздействия в страховании / Гульмира Анатольевна Насырова. // Страховое дело  (Москва), XXI, 2014, N 2, с. 3-10. 

  

Сист. No: 56264

- 277 -

Сп С 848 д

Насырова, Гульмира Анатольевна.  Институциональные барьеры на страховом рынке / Гульмира Анатольевна Насырова. // Страховое дело  (Москва), XXI, 2014, N 3, с. 40-45. 

  

Сист. No: 56267

- 278 -

Сп Ф 53 кс

Полчанов, А. Ю.  Проблемы и перспективы инвестиционной деятельности страховых компаний в Украине / А. Ю. Полчанов. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 16, с. 51-56. 

  

Сист. No: 56401

- 279 -

Сп С 848 д

Томилина, Галина Александровна.  Правовое регулирование страхования гражданской ответнности владельцев наземных мототранспортных средтв во Франции / Галина Александровна Томилина. // Страховое дело  (Москва), XXI, 2014, N 4, с 35-46. 

  

Сист. No: 56669

- 280 -

Сп С 848 д

Умаров, Хусан Сунатуллаевич.  К вопросу об исламском страховании "такафул" / Хусан Сунатуллаевич Умаров. // Страховое дело  (Москва), XXI, 2014, N 4, с. 47-53. 

  

Сист. No: 56670

- 281 -

Сп С 848 д

Хитрова, Елена Михайловна.  Формирование цены на рынке страховых услуг / Елена Михайловна Хитрова. // Страховое дело  (Москва), XXI, 2014, N 3, с. 3-7. 

  

Сист. No: 56266

- 282 -

Сп Д 41 к

Языков, А. Д. и др.  Ипотечное страхование как инструмент снижения кредитных рисков / А. Д. Языков, А. В. Камышев, А. А. Цыганов. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 3, с. 35-41. 

  

Сист. No: 56659

Застраховане в България

- 283 -

Сп М 486

Ваканция без риск . // Мениджър, 2014, N 6, с. 90. 

  

Сист. No: 56597

Педагогика. Възпитание. Образование. Просвета

- 284 -

Сп Г 62 вх

Дичева, Елена.  Аспекти на професионалната деформация в педагогическата среда / Елена Дичева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2012, с. 80-85. 

  

Сист. No: 56273

- 285 -

Сп П 324

Делчев, Деян.  Специфика на социалните модели и тяхната полза в педагогически аспекти / Деян Делчев. // Педагогика, 2014, N 4, с. 544-557. 

  

Сист. No: 56469

- 286 -

Сп П 324

Иванова-Данкова, Надка.  Опит за прилагане на педагогическите идеи на учителя Бейнса Дуно / Надка Иванова-Данкова. // Педагогика, 2014, N 3, с. 376-382. 

  

Сист. No: 56300

Образование

- 287 -

45436

Балкански, Петър.  Европа на знанието и стратегии за развитие на образованието / Петър Балкански. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 33-43. 

  

Сист. No: 56709

- 288 -

45387

Славчева, Иглика Йорданова.  MOOCs и международните образователни възможности / Иглика Йорданова Славчева. // Съвременни аспекти в международните икономически отношения : Сборник с доклади : Студентска научно-практическа конференция. - Свищов : Б. и., 2014, с. 48-53. 

  

Сист. No: 56354

- 289 -

Сп С 847

Василева, Бисерка.  "За" или "против" използването на електронните уроци / Бисерка Василева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXII, 2014, N 2, с. 160-168. 

  

Сист. No: 56463

- 290 -

Сп П 324

Тодорова, Боряна.  Система за диагностика и оценка на познавателни и творчески умения / Боряна Тодорова. // Педагогика, 2014, N 3, с. 401-411. 

  

Сист. No: 56306

- 291 -

Сп О 174

Трайкова-Пархоменко, Силвия.  Професионално ориентиране в България - традиции, настояще, перспективи / Силвия Трайкова-Пархоменко. // Образование, XXIII, 2014, N 3, с. 66-77. 

  

Сист. No: 56466

- 292 -

Сп П 324

Шотлеков, Иван и др.  Подходът "Обучаеми обучават обучаеми в облака (04) - първи етап / Иван Шотлеков, Деница Шаркова. // Педагогика, 2014, N 4, с. 585-597. 

  

Сист. No: 56473

Образование в България

- 293 -

Сп Г 62 вх

Тодорова, Марияна.  Финансовата грамотност - приоритет на образователната политика / Марияна Тодорова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2012, с. 66-70. 

  

Сист. No: 56269

- 294 -

Сп М 486

Иновативен образователен модел извежда българското образование сред най-успешните световни образователни практики . // Мениджър, 2014, N 5, с. 83. 

  

Сист. No: 56314

Висше образование

- 295 -

45437

Горанова, Пенка и др.  Мерки за професионално ориентиране и мотивационно обучение / Пенка Горанова, Живка Тананеева. // Висшето икономическо образование - изследване, обучение, иновации : Шеста международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2009. - София : Международно висше бизнес училище, 2009, с. 134-143. 

  

Сист. No: 56707

- 296 -

45426

Маслова, Татьяна.  Фактор российско-болгарских отношений в подготовке специалистов с высшим образованием / Татьяна Маслова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 97-102. 

  

Сист. No: 56621

- 297 -

45436

Милтенов, Пламен и др.  Лидерство и планиране на образователната технология: глобализация и локални решения / Пламен Милтенов, Гари Шнелерт, Галин Цоков. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 44-58. 

  

Сист. No: 56710

- 298 -

45436

Пенчев, Руслан.  Промените в пазара на т руда и бъдещето на висшето образование / Руслан Пенчев. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 19-29. 

  

Сист. No: 56708

- 299 -

45437

Стефанов, Стефан.  Решаването на приложни икономически задачи - неразделна част от обучението на студентите-икономисти / Стефан Стефанов. // Висшето икономическо образование - изследване, обучение, иновации : Шеста международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2009. - София : Международно висше бизнес училище, 2009, с. 109-120. 

  

Сист. No: 56706

- 300 -

45269

Черенкова, Наталия И. и др.  Эффект педагогической синергии как результат совместного использования кейсов кафедрой английского языка и профилирующей кафедрой в экономическом университете / Наталия И. Черенкова, Виталий Иванович Черенков. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 54-61. 

  

Сист. No: 56302

- 301 -

Сп Ф 53 кс

Азарян, Н. А.  ППроцес управления рисками на уровне государственного высшего учебного заведения / Н. А. Азарян. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 16, с. 57-62. 

  

Сист. No: 56403

- 302 -

Сп М 486

Василев, Николай.  Университетите ни не са трудни за завършване. Това е проблем / Николай Василев. // Мениджър, 2014, N 5, с. 14-16. 

  

Сист. No: 56277

- 303 -

Сп П 89 тп

Зернов, В.  Конкурентоспособност отечественной системы висшего образования / В. Зернов. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 4, с. 8-11. 

  

Сист. No: 56416

- 304 -

Сп С 847

Иванчева, Людмила.  Науката и образованието в условията на Модус 2 общество / Людмила Иванчева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXII, 2014, N 2, с. 119-125. 

  

Сист. No: 56462

- 305 -

Сп В 83 Э

Тамбовцев, В. и др.  Реформа высшего образования в России: международный опыт и экономическая теория / В. Тамбовцев, И. Рождественская. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 5, с. 97-108. 

  

Сист. No: 56592

- 306 -

45269

Zagirnyak, Mykhailo et al.  Interrelations of the government and university: current state in Ukraine / Mykhailo Zagirnyak, Denis Zagirnyak. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 33-38. 

  

Сист. No: 56297

Висше образование в България

- 307 -

45436

Бонева, Светла.  Преодоляване на проблемите на висшето образование в България - необходимо условие за успешното интегриране на страната в европейското образователно пространство / Светла Бонева. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 59-65. 

  

Сист. No: 56711

- 308 -

45269

Stoilova, Daniela.  Creating the Appropriate Environment for Efficient Foreign Languages Learning / Daniela Stoilova. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 160-165. 

  

Сист. No: 56280

Висше образование за икономисти

- 309 -

Сп В 83 Э

Басалаева, Е.  Как экономическим вузам зарабатывать на науке: подход управленца, бухгалтера, финансиста / Е. Басалаева. // Вопросы экономики  (Москва), 2014, N 5, с. 109-120. 

  

Сист. No: 56596

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 310 -

Сп Х 74 п

Гелева, Мая.  Индустрията, околната среда в Европа и човешкото благополучие / Мая Гелева. // Хранително-вкусова промишленост, 2014, N 4, с. 20-21. 

  

Сист. No: 1378

- 311 -

Сп Ю 371

Ташева, Евгения и др.  Управление на отпадъците в разрез с европейските цели и здравия разум / Евгения Ташева, Ивайло Хлебаров, Петко Ковачев. // Ютилитис, XII, 2014, N 5, с. 32-35. 

  

Сист. No: 56454

- 312 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Промените в климата се отразяват и на хранителната индустрия / Елица Ценова. // Агробизнесът, XII, 2014, N 6, с. 44-45. 

  

Сист. No: 56570

Екология

- 313 -

Сп М 68 э

Рогожина, Н.  Глобализация и развивающиеся страны: экологический аспект / Н. Рогожина. // Мировая экономика и международные отношения, 2014, N 4, с. 16-25. 

  

Сист. No: 56644

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Медицина

- 314 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Мисия медицински туризъм / Татяна Явашева. // Икономика, 2014, N 38, с. 62-65. 

  

Сист. No: 56562

Здравен мениджмънт

- 315 -

Сп М 453

Веков, Т.  Модел на реимбусиране на здравните продукти и услуги, однован на стойността, която получава пациентът / Т. Веков. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XLV, 2014, N 2, с. 22-30. 

  

Сист. No: 56663

- 316 -

Сп М 453

Веков, Т.  Сравнителен анализ на резултатите от контрола на разходите за лекарствени продукти чрез публични търгове и позитивен списък в България за периода 2010-2012 г. / Т. Веков. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XLV, 2014, N 2, с. 31-37. 

  

Сист. No: 56664

Здравеопазване

- 317 -

40850

Радева, Мария.  Стратегическо управление на районна здравноосигурителна каса / Мария Радева. // Съвременни управленски практики VIII. Целесъобразност и риск в бизнес проектите : Международна конференция, Бургас, 6-7 юни 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 100-106. 

  

Сист. No: 56695

- 318 -

Сп М 453

Златарева, А.  Финансов анализ на разходите за извънболнично лечение на шизофрения / А. Златарева. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XLV, 2014, N 3, с. 41-49. 

  

Сист. No: 56694

Здравеопазване в България

- 319 -

Сп Г 62 вх

Попова, Катя.  Качество на здравните грижи за възрастни и стари хора - тенденции и перспективи / Катя Попова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2012, с. 214-217. 

  

Сист. No: 56270

- 320 -

Сп М 453

Янева, Р. и др.  Взаимовръзката между благосъстояние и здраве на нацията / Р. Янева. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XLV, 2014, N 3, с. 3-15. 

  

Сист. No: 56692

Енергетика

- 321 -

40850

Ставрева, Мариана и др.  Анализ на конкурентната среда на либерализирания енергиен пазар в България / Мариана Ставрева, Юлия Джабарова. // Съвременни управленски практики VIII. Целесъобразност и риск в бизнес проектите : Международна конференция, Бургас, 6-7 юни 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 93-99. 

  

Сист. No: 56691

- 322 -

Сп Ю 371

Георгиев, Ангел.  Динамика на електроенергийни показатгели в многогодишен разрез / Ангел Георгиев. // Ютилитис, XII, 2014, N 3, с. 48-53. 

  

Сист. No: 56293

- 323 -

Сп Ю 371

Георгиев, Ангел.  Динамика на екстремните показатели на денонощното електропотребление в многогодишен разрез / Ангел Георгиев. // Ютилитис, XII, 2014, N 5, с. 36-41. 

  

Сист. No: 56455

- 324 -

Сп М 68 э

Дмитриев, С.  Энергетическая стратегия США: корректировка приоритетов / С. Дмитриев. // Мировая экономика и международные отношения, 2014, N 3, с. 13-23. 

  

Сист. No: 56636

- 325 -

Сп Ю 371

Машкин, Любен.  Агрегатните енергийни баланси / Любен Машкин. // Ютилитис, XII, 2014, N 5, с. 44-49. 

  

Сист. No: 56460

- 326 -

Сп М 68 э

Перспективы мировой энергетики до 2040 г. . // Мировая экономика и международные отношения, 2014, N 1, с. 3-20. 

  

Сист. No: 56407

- 327 -

Сп М 486

Попов, Юлиан.  Боклукът, новият енергиен ресурс / Юлиан Попов. // Мениджър, 2014, N 6, с. 98-99. 

  

Сист. No: 56600

- 328 -

Сп М 45 о

Цонков, Николай.  Възобновяемите енергийни източници в България в контекста на "Европа 2020" / Николай Цонков. // Международни отношения, 2014, N 3, с. 85-94. 

  

Сист. No: 56614

Селско стопанство. Горско стопанство

- 329 -

Сп З 54

Атанасова, Емилия.  Градински крес / Емилия Атанасова. // Земеделие плюс, 2014, N 4, с. 21-22. 

  

Сист. No: 56358

- 330 -

Сп А 255

Атанасова, Татяна.  Все още се носи мъгла около зелените изисквания / Татяна Атанасова. // Агробизнесът, XII, 2014, N 6, с. 46-47. 

  

Сист. No: 56572

- 331 -

Сп И 502

Димитров, Свилен.  През последните 10 години Винарна Свищов се утвърди като лидер в производството и продажбата на розе / Свилен Димитров. // Икономика, 2014, N 38, с. 61. 

  

Сист. No: 56561

- 332 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Светът на прасковите и нектарините / Петко Иванов. // Агробизнесът, XII, 2014, N 5, с. 39, 41. 

  

Сист. No: 56322

- 333 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Прогресът на турското земеделие / Петко Иванов. // Агробизнесът, XII, 2014, N 6, с. 48-49. 

  

Сист. No: 56574

- 334 -

Сп З 54

Климатични промени в Северна България и въздействие върху царевицата . // Земеделие плюс, 2014, N 5, 16 с. [прил.]. 

  

Сист. No: 21489

- 335 -

Сп З 54

Мянушев, Енчо.  Усвояване на площи заети с ровини и оврази / Енчо Мянушев. // Земеделие плюс, 2014, N 5, с. 35.. 

  

Сист. No: 56618

- 336 -

Сп З 54

Мянушев, Енчо и др.  Как да повишим плодородието на ерозираните земи / Енчо Мянушев, Георги Димитров. // Земеделие плюс, 2014, N 4, с. 34-35. 

  

Сист. No: 56362

- 337 -

Сп З 544 к

Мянушев, Енчо и др.  Когато нивите подгизват от дъждове / Енчо Мянушев, Георги Димитров. // Земеделска кооперация, XXII, 2014, N 5, с. 45-48. 

  

Сист. No: 56578

- 338 -

Сп З 54

Найденова, Г. и др.  Фуражен потенциал на едногодишни бобови треви / Г. Найденова, Цв. Миховски, А. Алексиева. // Земеделие плюс, 2014, N 4, с. 3-6. 

  

Сист. No: 56355

- 339 -

Сп З 54

Ройчев, Венелин и др.  Агробиологично изследване на сортове лози за червени вина / Венелин Ройчев, Филка Григорова. // Земеделие плюс, 2014, N 5, с. 25-27. 

  

Сист. No: 56609

- 340 -

Сп З 54

Станев, Станко и др.  Култивирана шипка / Станко Станев, Иван Янчев. // Земеделие плюс, 2014, N 4, 9 с. [прил.]. 

  

Сист. No: 56363

- 341 -

Сп А 255

Тодоров, Венцислав.  С аромат на казанлъшка роза, с вкус на български домат / Венцислав Тодоров. // Агробизнесът, XII, 2014, N 5, с. 21-23. 

  

Сист. No: 56316

- 342 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Отпадъците трябва да се използват като суровина / Елица Ценова. // Агробизнесът, XII, 2014, N 5, с. 48-49. 

  

Сист. No: 56323

Организация и управление на селското стопанство

- 343 -

Сп Ф 53 кс

Липчиу, Н. В. и др.  Финансовое планирование как инструмент управления финансовыми ресурсами в организациях аграрного сектора / Н. В. Липчиу, К. И. Липчиу. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 15, с. 11-20. 

  

Сист. No: 56333

Аграрна политика

- 344 -

В Б 921 ф

Ванчева, Диана.  Ще каже ли някой скоро какво е активен фермер / Диана Ванчева. // Български фермер, XXIII, N 1170, 8-14 май 2014, с. 4. 

  

Сист. No: 56251

- 345 -

В Б 921 ф

Давидова, Алма.  Зърненият пазар запазва крехко равновесие / Алма Давидова. // Български фермер, XXIII, N 1170, 8-14 май 2014, с. 2-3. 

  

Сист. No: 56260

Растениевъдство

- 346 -

В Б 921 ф

Кръстев, Кирил.  Биоземедието - нов подход за производство на висококачествена и сигурна продукция / Кирил Кръстев. // Български фермер, XXIII, N 1173, 29 май - 4 юни 2014, с. 12-13. 

  

Сист. No: 56517

- 347 -

Сп З 54

Попов, Владислав и др.  Биологично разсадопроизводство на пипер / Владислав Попов, Йордан Йорданов. // Земеделие плюс, 2014, N 5, с. 19-21. 

  

Сист. No: 56607

Земеделие. Организация и управление

- 348 -

В Б 921 ф

Кръстев, Кирил.  Доколко перспективно е производството на сусам / Кирил Кръстев. // Български фермер, XXIII, N 1170, 8-14 май 2014, с. 12-13. 

  

Сист. No: 56252

- 349 -

В К 263

Михайлова, Паулина.  Тъмната страна на домата : Производството на зеленчуци в България замира заради сивия сектор и субсидиите / Паулина Михайлова. // Капитал, XXII, N 18, 1-9 май 2014, с. 8-9. 

  

Сист. No: 56239

Биологично земеделие

- 350 -

Сп З 54

Иванова, Марияна и др.  Антиоксиданти в растителни продукти / Марияна Иванова, Лиляна Машева. // Земеделие плюс, 2014, N 5, с. 28-31. 

  

Сист. No: 56610

- 351 -

Сп З 54

Карова, Анна и др.  Законодателството и българските биопроизводители / Анна Карова, Юлия Джамбарова. // Земеделие плюс, 2014, N 5, с. 32-34. 

  

Сист. No: 56612

- 352 -

Сп З 54

Ур, Златина и др.  Пригодност на сортове пшеница за биологична система на земеделие / Златина Ур, Григори Иванов, Гинка Рачовска. // Земеделие плюс, 2014, N 5, с. 8-11. 

  

Сист. No: 56605

Животновъдство

- 353 -

Сп Л 763

Пилетата и яйцата са капризни пътници . // Логистика, X, 2014, N 4, с. 24-25. 

  

Сист. No: 56445

Управление на предприятията. Организация на производството

- 354 -

45269

Trunina, Iryna M.  Competitive advantages of businesses activity entities in the transition to post-industrial society / Iryna M. Trunina. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 122-127. 

  

Сист. No: 56321

Мениджмънт

- 355 -

45426

Бояджиев, Драгомир.  Възможности за оценка на мениджърски компетентности в сферата на недвижимата собственост / Драгомир Бояджиев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 65-70. 

  

Сист. No: 56617

- 356 -

45426

Желев, Иван.  Особености на фасилити мениджмънта в организациите / Иван Желев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 79-90. 

  

Сист. No: 56619

- 357 -

40850

Жечев, Владимир Сашов и др.  Приложни аспекти на изследването на ефектите от бранд екстенциите върху дейността на организациите / Владимир Сашов Жечев, Свилен Венков Иванов. // Съвременни управленски практики VIII. Целесъобразност и риск в бизнес проектите : Международна конференция, Бургас, 6-7 юни 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 140-151. 

  

Сист. No: 56713

- 358 -

45426

Николов, Явор.  Управленски решения за преодоляване на икономическата криза в агенциите за недвижими имоти / Явор Николов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 286-292. 

  

Сист. No: 56631

- 359 -

45426

Тагарев, Стоян.  Актуални проблеми на управлението на жилищни имоти в България / Стоян Тагарев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 144-154. 

  

Сист. No: 56672

- 360 -

Сп П 89 тп

Долженко, Руслан.  Формирование стратегии организации с использованием краудсорсинга / Руслан Долженко. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 4, с. 125-129. 

  

Сист. No: 56422

- 361 -

Сп М 486

Лалева, Мина.  Данни - аналитични изследвания - мениджърски решения / Мина Лалева. // Мениджър, 2014, N 6, с. 50-52. 

  

Сист. No: 56589

- 362 -

Сп М 45 о

Любомирова, Веселина.  Мениджмънт и говернанс - разлики като типове управление в политиката и в държавата / Веселина Любомирова. // Международни отношения, 2014, N 3, с. 65-74. 

  

Сист. No: 56606

- 363 -

Сп М 486

Първанов, Георги К.  Трансферите на големите мениджъри / Георги К. Първанов. // Мениджър, 2014, N 5, с. 48-49. 

  

Сист. No: 56282

- 364 -

Сп Д 41 к

Шаипова, С. А.  Деловая репутация как фактор формирования рыночной стоимости финансовой организации / С. А. Шаипова. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 2, с. 71-74. 

  

Сист. No: 56394

- 365 -

Сп Ч J 80 f

Peng, Lin et al.  Managerial incentives and stock price manipulation / Lin Peng, Ailsa Roell. // The Journal of Finance  (New York), 69, 2014, N 2, с. 487-526. 

  

Сист. No: 56274

Планиране-метод на управление

- 366 -

45426

Михайлов, Деян.  Възможности за използване на метода на мрежовото планиране при оптимизиране на разходите в строителството / Деян Михайлов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 501-509. 

  

Сист. No: 56650

Корпоративно управление

- 367 -

В К 263

Иванова, Мария.  Най-големите български компании през 2013 г. / Мария Иванова. // Капитал, XXII, N 26, 28 юни-4 юли 2014, с. 32-33. 

  

Сист. No: 56705

- 368 -

Сп Ф 53 кс

Задорожная, А. Н.  Ковенанты как инструмент решения конфликта интересов между акционерами и кредиторами компании / А. Н. Задорожная. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 16, с. 37-50. 

  

Сист. No: 56400

Малък бизнес

- 369 -

Сп Ф 53 кс

Костыкова, М. Ю.  Скоринговая модель кредитования малого бизнеса и ее совершенствование в Российской федерации / М. Ю. Костыкова. // Финансы и кредит  (Москва), 2014, N 15, с. 57-64. 

  

Сист. No: 56347

Управление на риска

- 370 -

40850

Славянска, Вяра.  Управление на конфликтите в проектния екип / Вяра Славянска. // Съвременни управленски практики VIII. Целесъобразност и риск в бизнес проектите : Международна конференция, Бургас, 6-7 юни 2014 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014, с. 69-75. 

  

Сист. No: 56689

Проектно управление

- 371 -

Сп З 54

Атанасова-Чопева, Минка.  Анализ на изпълнението на Мярка 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" / Минка Атанасова-Чопева. // Земеделие плюс, 2014, N 4, с. 31-33. 

  

Сист. No: 56360

- 372 -

Сп Д 41 к

Афанасьева, О.  Состояние рынка проектного финансирования и факторы, сдерживающие его развитие / О. Афанасьева. // Деньги и кредит  (Москва), 87, 2014, N 2, с. 34-39. 

  

Сист. No: 56386

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 373 -

Сп Г 62 вх

Недкова, Антонина.  Развитие на комуникативни умения и компетенции за виртуално общуване / Антонина Недкова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2012, с. 218-222. 

  

Сист. No: 56272

- 374 -

Сп Ю 371

Велчев, Андрей.  Обществена съпричастност в създаването на политики / Андрей Велчев. // Ютилитис, XII, 2014, N 5, с. 26-27. 

  

Сист. No: 56453

- 375 -

Сп В 986

Герева, Магдалена.  За времето и хората / Магдалена Герева. // Вътрешен одитор, XI, 2014, N 2, с. 20-21. 

  

Сист. No: 56430

- 376 -

Сп В 986

Цветкова, Фанка.  Как да комуникираме с труден събеседник / Фанка Цветкова. // Вътрешен одитор, XI, 2014, N 1, с. 12-13. 

  

Сист. No: 56426

Счетоводство

- 377 -

45269

Белоусов, Анатолий И. и др.  Балансовые составляющие в мировой учетной практике / Анатолий И. Белоусов, Галина Васильевна Михайлова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 62-68. 

  

Сист. No: 56304

- 378 -

45426

Боянов, Борислав.  Приложими счетоводни бази за първоначално и последващо оценяване на недвижимите имоти като вид дълготрайни материални активи на предприятието / Борислав Боянов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 293-303. 

  

Сист. No: 56632

- 379 -

45269

Куликова, Наталия Т.  Пути решения проблем моделирования хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете / Наталия Т. Куликова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 209-217. 

  

Сист. No: 56284

- 380 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Счетоводно отчитане на форфетинговите операции в търговските банки / Венцислав Вечев. // Актив, 2014, N 5, с. 12-13. 

  

Сист. No: 56475

- 381 -

Сп З 544 к

Данчева, Ралица.  Бракуването на активи, неговото документиране и отчитане / Ралица Данчева. // Земеделска кооперация, XXII, 2014, N 5, с. 8-15. 

  

Сист. No: 56577

- 382 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Изисквания и структура на финансовите отчети, които предприятията трябва да публикуват в търговския регистър / Мина Димитрова. // Актив, 2014, N 5, с. 14-17. 

  

Сист. No: 56476

- 383 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Бележки към финансовите отчети / Стоян Дурин. // Актив, 2014, N 5, с. 2-4. 

  

Сист. No: 56467

- 384 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Доклад за дейността и доклад за плащанията към правителства / Стоян Дурин. // Актив, 2014, N 5, с. 4-5. 

  

Сист. No: 56470

- 385 -

Сп А 454

Зарев, Данаил.  Счетоводното отчитане на концесията за строителството / Данаил Зарев. // Актив, 2014, N 5, с. 9-11. 

  

Сист. No: 56474

- 386 -

Сп А 454

Чернева, Наталия.  Счетоводно отчитане на ползване на ваучери за горива от регистрирани земеделски производители / Наталия Чернева. // Актив, 2014, N 5, с. 8-9. 

  

Сист. No: 56472

Управленско счетоводство

- 387 -

45269

Шелухина, Елена Александровна и др.  Концептуальная модель формирования учетно-аналитического обеспечения деятельности организаций / Елена Александровна Шелухина, Алла Г. Чернова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 128-135. 

  

Сист. No: 56338

Финансово счетоводство

- 388 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Отчитане на прекратен договор за финансов лизинг / Евгени Рангелов. // Актив, 2014, N 5, с. 5-7. 

  

Сист. No: 56471

- 389 -

45269

Dukic, Tadija et al.  Importance of financial reporting in risk reduction on capital market / Tadija Dukic, Jovan Bogdanovic, Milos Pavlovic. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 103-108. 

  

Сист. No: 56317

- 390 -

45269

Spasic, Dejan et al.  Financial reporting and statutory audit - novelties in the regulatory framework for Serbian companies coming into force as of 2014 / Dejan Spasic, Ksenija Dencic-Mihajlov, Tadija Djukic. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 94-102. 

  

Сист. No: 56313

Бюджетно счетоводство

- 391 -

Сп Б 973

ДДС № 12/ 18. 12. 2013 г. . // Бюджетът, 23, 2014, N 5, с. 30-34. 

  

Сист. No: 56242

Счетоводство на фирмата

- 392 -

45269

Orekhova, Tetyana, V. et al.  Accounting areas shaping competitive abilities of companies by means of IAS application / Tetyana Orekhova, Aleksei I. Ostapenko. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 243-252. 

  

Сист. No: 56367

Счетоводство на предприятието

- 393 -

45426

Александрова, Недялка.  Представяне и оценка на обектите на недвижима собственост във финансовите отчети на предприятията / Недялка Александрова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 224-232. 

  

Сист. No: 56623

Одиторски контрол

- 394 -

Сп В 986

Георгиева, Десислава.  Как да подобрим ефективността на вътрешния одит / Десислава Георгиева. // Вътрешен одитор, XI, 2013, N 6, с. 30-35. 

  

Сист. No: 56392

- 395 -

Сп В 986

Камбуров, Ивелин.  Промени в МСФО / Ивелин Камбуров. // Вътрешен одитор, XI, 2014, N 1, с. 35-38. 

  

Сист. No: 56435

- 396 -

Сп В 986

Каранешев, Светлозар.  Третата линия на защита в атака : Как да промотираме стойността на вътрешния одит / Светлозар Каранешев. // Вътрешен одитор, XI, 2014, N 1, с. 29-34. 

  

Сист. No: 56434

- 397 -

Сп В 986

Логофетов, Красимир.  Вътрешният одит и другите доставчици на увереност / Красимир Логофетов. // Вътрешен одитор, XI, 2013, N 6, с. 14-17. 

  

Сист. No: 56384

- 398 -

Сп В 986

Петров, Румен и др.  Вътрешният одит като отношение между хората / Румен Петров, Кръстина Тоткова. // Вътрешен одитор, XI, 2014, N 1, с. 16-18. 

  

Сист. No: 56429

- 399 -

Сп В 986

Ратли, Джеймс.  Интервюирането изисква майсторлък / Джеймс Ратли. // Вътрешен одитор, XI, 2014, N 1, с. 39-43. 

  

Сист. No: 56437

- 400 -

Сп В 986

Сандерсън, Йън.  Предоставяне на увереност относно управлението на ИТ - инструментариум / Йън Сандерсън. // Вътрешен одитор, XI, 2013, N 6, с. 21-24. 

  

Сист. No: 56387

- 401 -

Сп В 986

Стефанова, Силвия.  Извадките - важен инструмент в дейността на вътрешния одит / Силвия Стефанова. // Вътрешен одитор, XI, 2013, N 6, с. 25-29. 

  

Сист. No: 56389

- 402 -

Сп В 986

Стефанова, Снежана.  Управление на взаимоотношенията - ключов фактор за успеха на вътрешния одит / Снежана Стефанова. // Вътрешен одитор, XI, 2013, N 6, с. 18-20. 

  

Сист. No: 56385

- 403 -

Сп В 986

Стратегическо управление за вътрешни одитори  / Светлозар Каранешев. // Вътрешен одитор, XI, 2013, N 6, с. 3-13. 

  

Сист. No: 56382

- 404 -

Сп В 986

Терзиев, Любомир.  Проблемни комуникации / Любомир Терзиев. // Вътрешен одитор, XI, 2014, N 1, с. 9-11. 

  

Сист. No: 56404

- 405 -

Сп В 986

Тодоров, Александър и др.  Какви методи за комуникация с ръководството на вашата организация прилагате, за да постигнете ефективни резултати : Как да изградим успешна комуникация с мениджмънта / Александър Тодоров. // Вътрешен одитор, XI, 2014, N 1, с. 22-28. 

  

Сист. No: 56431

- 406 -

Сп В 986

Тодорова, Таня.  Формулировката на въпроса - ключ към успешното интервю / Таня Тодорова. // Вътрешен одитор, XI, 2014, N 1, с. 5-8. 

  

Сист. No: 56402

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 407 -

45436

Горанова, Пенка.  Международните стандарти по качество и изискванията за човешките ресурси / Пенка Горанова. // Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България : Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2008. - София : Международно висше бизнес училище, 2008, с. 66-74. 

  

Сист. No: 56712

- 408 -

45269

Нейкова, Румяна.  Одит на човешките ресурси / Румяна Нейкова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 82-87. 

  

Сист. No: 56283

- 409 -

Сп Ч 895

Георгиева, Веселка К.  Предизвикателства и перспективи пред младите хора на трудовия пазар в България / Веселка К. Георгиева. // Човешки ресурси, 2014, N 4, с. 19-21. 

  

Сист. No: 56549

- 410 -

Сп Ч 895

Сотирова, Даниела.  Психологическият договор - отново актуален / Даниела Сотирова. // Човешки ресурси, 2014, N 4, с. 15-18. 

  

Сист. No: 56546

- 411 -

Сп Ч 895

Съзлайкова, Гергана.  Динамиката на времето изисква промяна в тактиките по подбор на кадри / Гергана Съзлайкова. // Човешки ресурси, 2014, N 4, с. 7-9. 

  

Сист. No: 56545

- 412 -

45269

Pryakhina, Katerina.  In-company labour market: study of engineering staff demand / Katerina Pryakhina. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 3. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 218-223. 

  

Сист. No: 56364

Транспорт

- 413 -

Сп И 502

Гребеничарски, Стилиян.  Пристанищна динамика / Стилиян Гребеничарски. // Икономика, 2014, N 38, с. 80-82. 

  

Сист. No: 56565

- 414 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Първи доклад за състоянито на транспорта в ЕС. Къде сме ние? / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 4, с. 51. 

  

Сист. No: 56464

Реклама

- 415 -

Сп М 486

Вълков, Константин.  Българската реклама в условия на телевизионен преход / Константин Вълков. // Мениджър, 2014, N 5, с. 70-71. 

  

Сист. No: 56307

- 416 -

Сп М 486

Вълков, Константин.  Умните хора като реклама на малка страна / Константин Вълков. // Мениджър, 2014, N 6, с. 18-20. 

  

Сист. No: 56579

- 417 -

Сп М 486

Иванова, Тошка.  Представи си идеята / Тошка Иванова. // Мениджър, 2014, N 6, с. 60. 

  

Сист. No: 56590

- 418 -

Сп М 321

Николова, Елица.  Прекалено личен маркетинг / Елица Николова. // Маркетинг & Мениджмънт, 2014, N 6, с. 66-67. 

  

Сист. No: 56591

Хранително-вкусова промишленост

- 419 -

Сп Х 74 п

Делибеев, Петко.  Сектор, който набира скорост / Петко Делибеев. // Хранително-вкусова промишленост, LXIII, 2014, N 4, с. 5-7. 

  

Сист. No: 706

- 420 -

Сп А 255

Петрова, Милена.  Производството и консумацията на замразени плодове и зеленчуци се увеличават / Милена Петрова. // Агробизнесът, XII, 2014, N 5, с. 31-32. 

  

Сист. No: 56320

- 421 -

Сп Х 742

Плаващ винен туризъм по Дунава . // ХИ&Т, XV, 2014, N 3, с. 22-24. 

  

Сист. No: 56498

Строителство

- 422 -

45426

Йорданова, Велина.  Строителният клъстер като форма на конкурентоспособност на строителното предприятие / Велина Йорданова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 543-549. 

  

Сист. No: 56649

- 423 -

45426

Милкова, Танка.  Оптимизиране разпределението на строителна механизация по обекти / Танка Милкова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 487-495. 

  

Сист. No: 56639

- 424 -

45426

Селютина, Лариса.  Современные аспекты оценочных технологий инвестиционной привлекательности на уровне региона / Лариса Селютина. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 103-106. 

  

Сист. No: 56651

- 425 -

45426

Стефанов, Драгомир.  Иновации в сектора на недвижимите имоти / Драгомир Стефанов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 28-ма научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2013 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 212-223. 

  

Сист. No: 56622

- 426 -

Сп М 486

Границка, Лили.  Отново сделки на зелено / Лили Границка. // Мениджър, 2014, N 6, с. 72-73. 

  

Сист. No: 56593

- 427 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Доброто управление на имота увеличава неговата стойност / Богиня Матеева. // Логистика, X, 2014, N 5, с. 30-31. 

  

Сист. No: 56602

Информационни технологии

- 428 -

45387

Боянов, Борислав Емилов.  Развитието на е-инструментариума в международния маркетингов мениджмънт след кризата / Борислав Емилов Боянов. // Съвременни аспекти в международните икономически отношения : Сборник с доклади : Студентска научно-практическа конференция. - Свищов : Б. и., 2014, с. 62-67. 

  

Сист. No: 56371

- 429 -

Сп И 502

Александров, Александър.  Уеб платформи за идеи / Александър Александров. // Икономика, 2014, N 37, с. 78-80. 

  

Сист. No: 56253

- 430 -

Сп C 58

Балов, Николай.  Изи Асет Мениджмънт извървява успешно пътя от GSM до SIP базирано решение за Call Center / Николай Балов. // CIO, X, 2014, N 5, с. 12-17. 

  

Сист. No: 56491

- 431 -

Сп Л 763

Божилов, Николай.  Прозрачността на доставките и новите хоризонти на мобилните приложения / Николай Божилов. // Логистика, X, 2014, N 5, с. 28-29. 

  

Сист. No: 56601

- 432 -

Сп C 58

ИТ в Ютилити сектора - под знака на конвергенцията между информационни и оперативни технологии . // CIO, X, 2014, N 6, с. 16-19. 

  

Сист. No: 56681

- 433 -

Сп C 58

Как процесите и технологията стават все по-свързани . // CIO, X, 2014, N 5, с. 30-32. 

  

Сист. No: 56512

- 434 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Обновяване и интеграция на информационната среда - важни стъпки към оптимизацията на работните процеси в ПОРШЕ БГ / Надя Кръстева. // CIO, X, 2014, N 5, с. 8-11. 

  

Сист. No: 56490

- 435 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Съвременната ИКТ инфраструктура - база за все по-сложни и иновативни технологии / Надя Кръстева. // CIO, X, 2014, N 6, с. 4-7. 

  

Сист. No: 56680

- 436 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  Модерната ИТ инфраструктура - част от високите стандарти в "СИТИ КЛИНИК" / Виктория Лазова. // CIO, X, 2014, N 5, с. 20-21. 

  

Сист. No: 56502

- 437 -

Сп C 58

Оптимизацията на инфраструктурата за печат - с какво да започнем . // CIO, X, 2014, N 5, с. 36-40. 

  

Сист. No: 56516

- 438 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Дигитални трансформации в помощ на малките фирми / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 4, с. 52. 

  

Сист. No: 56465

- 439 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  Кризата заобиколи софтуерната индустрия / Венцислав Савов. // Мениджър, 2014, N 5, с. 60. 

  

Сист. No: 56292

- 440 -

Сп C 58

Системите за съхранение на данни - в търсене на нови подходи и стратегии . // CIO, X, 2014, N 5, с. 52-53. 

  

Сист. No: 56522

- 441 -

Сп C 58

Сторидж индустрията - близо до нова повратна точка . // CIO, X, 2014, N 6, с. 38-40. 

  

Сист. No: 56685

- 442 -

Сп C 58

Стратегическото управление на ИТ - въпроси и отговори . // CIO, X, 2014, N 6, с. 58-60. 

  

Сист. No: 56688

- 443 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  Глобалната нервна система на цивилизацията / Начо Стригулев. // Мениджър, 2014, N 5, с. 96-98. 

  

Сист. No: 56276

- 444 -

Сп C 58

Тодоров, Тихомир.  Стратегически планове на бизнеса - основа на ИТ архитектурата в Титан Златна Панега Цимент / Тихомир Тодоров. // CIO, X, 2014, N 5, с. 18-19. 

  

Сист. No: 56495

- 445 -

Сп C 58

Тоталната промяна на ИТ приоритетите - ключ към преуспяване в цифровия свят . // CIO, X, 2014, N 5, с. 4-6. 

  

Сист. No: 56489

- 446 -

Сп C 58

Управляваните услуги за сигурност в облака - как, кога и защо да се ползват . // CIO, X, 2014, N 6, с. 48-51. 

  

Сист. No: 56686

- 447 -

Сп C 58

Хибридните облаци: годината на масовото им възприемане е пред нас . // CIO, X, 2014, N 5, с. 50-51. 

  

Сист. No: 56521

- 448 -

Сп C 58

[Две хиляди и четиринадесета] 2014: Година на пробив за термовизионните камери за видеонаблюдение . // CIO, X, 2014, N 5, с. 44-45. 

  

Сист. No: 56518

- 449 -

Сп C 58

BRM системите - актьори с главна роля на сцената на цифровия бизнес . // CIO, X, 2014, N 5, с. 26-29. 

  

Сист. No: 56511

Информационни мрежи. Информационни системи

- 450 -

Сп М 486

Бизнес приложенията са надежден компас за модерния мениджър . // Мениджър, 2014, N 5, с. 99. 

  

Сист. No: 56325

- 451 -

Сп C 58

Видеоконференциите - интелигентен избор за съвременните предприятия . // CIO, X, 2014, N 6, с. 32-34. 

  

Сист. No: 56684

- 452 -

Сп C 58

Пейков, Валери.  Big Data решения и стратегии за ютилити сектора / Валери Пейков. // CIO, X, 2014, N 6, с. 24-27. 

  

Сист. No: 56682

- 453 -

Сп C 58

Приложения за автоматизация и продуктивност оптимизират работата в ZMDI . // CIO, X, 2014, N 5, с. 22-24. 

  

Сист. No: 56509

- 454 -

Сп М 486

Савов, Венцислав и др.  Всичко на един екран / Венцислав Савов, Начо Стригулев. // Мениджър, 2014, N 5, с. 100. 

  

Сист. No: 56326

- 455 -

Сп М 486

Савов, Венцислав и др.  Виждаме как работи бизнесът в реално време / Венцислав Савов, Начо Стригулев. // Мениджър, 2014, N 5, с. 101. 

  

Сист. No: 56327

- 456 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  Внедряването на ERP ще помогне за развитието на нашия бизнес / Начо Стригулев. // Мениджър, 2014, N 5, с. 106-107. 

  

Сист. No: 56331

- 457 -

Сп C 58

Тестовете за проникване - защо са необходими и какво ни спестяват . // CIO, X, 2014, N 5, с. 46-49. 

  

Сист. No: 56519

- 458 -

Сп C 58

Трансформация на ВРМ програмата . // CIO, X, 2014, N 5, с. 34-35. 

  

Сист. No: 56515

Информационни центрове

- 459 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  Плаващи центрове за данни / Начо Стригулев. // Мениджър, 2014, N 6, с. 94-97. 

  

Сист. No: 56599

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 460 -

45387

Кирилов, Кирил Иванов.  Развитие на електронната търговия - тенденции / Кирил Иванов Кирилов. // Съвременни аспекти в международните икономически отношения : Сборник с доклади : Студентска научно-практическа конференция. - Свищов : Б. и., 2014, с. 73-76. 

  

Сист. No: 56376

- 461 -

Сп М 486

Бошнакова, Десислава.  По-добрият е-mail / Десислава Бошнакова. // Мениджър, 2014, N 5, с. 66-68. 

  

Сист. No: 56303

- 462 -

Сп М 486

Тодорова, Светлана.  Е-правителството вече започва да се случва / Светлана Тодорова. // Мениджър, 2014, N 5, с. 104. 

  

Сист. No: 56329

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 463 -

45415

Атанасова, Ана-Мария и др.  Системи за категоризиране на средствата за настаняване / Ана-Мария Атанасова. // Икономически и правни аспекти на търговията и туризма в Република България : Кръгла маса, 13 май 2014 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 86-99. 

  

Сист. No: 56568

- 464 -

45387

Горнакова, Светлана Петрова.  Развитие на туризма в Макао / Светлана Петрова Горнакова. // Съвременни аспекти в международните икономически отношения : Сборник с доклади : Студентска научно-практическа конференция. - Свищов : Б. и., 2014, с. 32-33. 

  

Сист. No: 56348

- 465 -

45415

Илиева, Анита и др.  Възможности пред интернет маркетинга в туризма / Анита Илиева. // Икономически и правни аспекти на търговията и туризма в Република България : Кръгла маса, 13 май 2014 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 111-121. 

  

Сист. No: 56573

- 466 -

45387

Йорданов, Мартин Николаев.  Международен туризъм в София област / Мартин Николаев Йорданов. // Съвременни аспекти в международните икономически отношения : Сборник с доклади : Студентска научно-практическа конференция. - Свищов : Б. и., 2014, с. 12-14. 

  

Сист. No: 56336

- 467 -

45387

Кръстева, Изабела Асенова.  Стимулиране на туризма в ЕС и България / Изабела Асенова Кръстева. // Съвременни аспекти в международните икономически отношения : Сборник с доклади : Студентска научно-практическа конференция. - Свищов : Б. и., 2014, с. 15-17. 

  

Сист. No: 56337

- 468 -

45387

Лаловски, Любомир Михайлов.  Туристически анализ на област Варна / Любомир Михайлов Лаловски. // Съвременни аспекти в международните икономически отношения : Сборник с доклади : Студентска научно-практическа конференция. - Свищов : Б. и., 2014, с. 6-8. 

  

Сист. No: 56332

- 469 -

45387

Маркова, Мирела Христофорова.  Туристически анализ на област Габрово / Мирела Христофорова Маркова. // Съвременни аспекти в международните икономически отношения : Сборник с доклади : Студентска научно-практическа конференция. - Свищов : Б. и., 2014, с. 9-11. 

  

Сист. No: 56335

- 470 -

45415

Николова, Николета и др.  Правна уредба и функции на туристическите сдружения / Николета Николова. // Икономически и правни аспекти на търговията и туризма в Република България : Кръгла маса, 13 май 2014 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 75-85. 

  

Сист. No: 56558

- 471 -

45415

Петров, Николай и др.  Разработване на туристически дестинации / Николай Петров. // Икономически и правни аспекти на търговията и туризма в Република България : Кръгла маса, 13 май 2014 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 65-74. 

  

Сист. No: 56557

- 472 -

45415

Станчева, Михаела и др.  Правна уредба на дейността на туристическото предприятие / Михаела Станчева. // Икономически и правни аспекти на търговията и туризма в Република България : Кръгла маса, 13 май 2014 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2014, с. 100-110. 

  

Сист. No: 56571

- 473 -

Сп И 502

Венциславова, Богиня.  Подем за туризма - един за всички, всички за един / Богиня Венциславова. // Икономика, 2014, N 37, с. 44-46. 

  

Сист. No: 56250

- 474 -

Сп П 89 тп

Мартышенко, Наталья.  Региональный туристический комплекс: рациональная структура / Наталья Мартышенко. // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXXII, 2014, N 4, с. 72-77. 

  

Сист. No: 56421

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История

- 475 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Много хора стоят зад постиженията ми и зад това, което аз успявам да постигна : [Докторант от Стопанска Академия с първа награда в конкурс "Млад икономист - 2014] /  Интервюто взе Гергана Иванова. // Застраховател, N 12, 25 юни - 16 юли 2014, с. 13. 

  

Сист. No: 56698

История на СА

- 476 -

В Д 92

Випускници на Стопанска академия учредиха Алумни клуб 30 години след дипломирането си . // Дунавско дело, LX, N 24, 20-26 юни 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 56657

- 477 -

В Д 92

Първият кандидат-студент в Стопанска академия ще се състезава с отлична оценка при първо класиране . // Дунавско дело, LX, N 25, 27 юни - 3 юли, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 56700

- 478 -

В Д 92

С турнир по минифутбол приключи надпреварата за "Купата на Ректора" . // Дунавско дело, LX, N 22, 6-12 юни 2014, с. 8. 

  

Сист. No: 56539

- 479 -

В Д 92

С тържествени церемонии Стопанската академия дипломира близо 2000 магистри . // Дунавско дело, LX, N 22, 6-12 юни 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 56538

- 480 -

В Д 92

Стипендии на името на Добра Недялкова връчи ректорът на Стопанска академия . // Дунавско дело, LX, N 21, 30 май - 5 юни 2014, с. 1, 8. 

  

Сист. No: 56513

- 481 -

В З 375

Стопанска академия дипломира близо 2000 магистри . // Застраховател, N 11, 11-25 юни 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 56581

- 482 -

В Д 92

Стопанска академия финализира проект за обучение на безработни . // Дунавско дело, LX, N 18, 9-15 май 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 56257

- 483 -

В Д 92

Шампионски, вицешампионски титли и медали за студентите от Универсиада 2014 . // Дунавско дело, LX, N 21, 30 май - 5 юни 2014, с. 8. 

  

Сист. No: 56514

История на България

- 484 -

Сп Б 44 б

Гергова, Ани.  Найден Геров - възрожденски и следосвобожденски радетел на българската книжовност и на родната ни реч / Ани Гергова. // Библиотека, XXI, 2014, N 1, с. 23-37. 

  

Сист. No: 56503


 Индекс по АВТОРИ

Адно, Ю. 188 
Азарян, Н. А. 301 
Азис, Ергин Севгин 64 
Акинин, П. В. 88 
Акинина, В. П. 88 
Аксенова, Н. И. 104 
Александров, Александър 429 
Александров, Дейвид 201 
Александров, Мартин 201 
Александрова, Елена 145 
Александрова, Недялка 393 
Алексиева, А. 338 
Алиева, Шенай 72 
Ангелов, Георги 264 
Андреева, Е. 54 
Андреева, Е. С. 173 
Антонова, Боряна Радославова 65 
Антонова, Ваня 10 
Атанасова, Ана-Мария 463 
Атанасова, Елка 30 
Атанасова, Емилия 329 
Атанасова, Зорница 66 
Атанасова, Лина 179 
Атанасова, Татяна 330 
Атанасова, Христина 472 
Атанасова-Чопева, Минка 371 
Афанасьева, О. 372 
Афонцев, А. 163 
Ахмедова, Кезбан 200 
Бабешко, Людмила Олегновна 43 
Балабанова, Катерина Антонова 67 
Балкански, Петър 287 
Балов, Николай 430 
Балтов, Милен 175 
Баннова, К. А. 92 
Басалаева, Е. 309 
Бебов, Александър 150 
Белева, Искра 60 
Белоусов, Анатолий И. 377 
Бенбасат, Алберт 13 
Березинская, О. 44 
Биндер, А. И. 225 
Блидов, Атанас 257 
Богданов, Христоско 134 
Богомилова, Жанет 268 
Боева, Златина Красимирова 135 
Божилов, Николай 431 
Бонева, Светла 307 
Боргман, Кристин Л. 18 
Бориславов, Тони Иванов 68 
Борисова, Кристиана 197 
Бохосян, Вахан 71 
Бошнакова, Десислава 461 
Бояджиев, Драгомир 355 
Бояджиева, Виктория 151 
Боянов, Борислав 378 
Боянов, Борислав Емилов 428 
Брайнова, Петя 27 
Бруняк, Юрий Ю. 154 
Буташка, Боряна 233 
Буторина, О. В. 89 
Бъчваров, Кирил Иванов 69 
Вавилова, Ирина Алексадровна 273 
Ван Цзян 226 
Ванчева, Диана 344 
Василев, Васил 213 214 
Василев, Григор 198 
Василев, Николай 302 
Василева, Бисерка 289 
Василева, Славка Иванова 70 
Ведев, А. 44 
Веков, Т. 182 315 316 
Велева, Вера 36 
Велева, Ирина 25 
Велчев, Андрей 374 
Венциславова, Богиня 473 
Верещагина, Юлия Николаевна 273 
Вечев, Венцислав 380 
Владимиров, Желю 19 
Волков, А. 45 
Вълков, Константин 415 416 
Върбанов, Георги 198 
Выборова, Е. Н. 90 
Выдиборец, АндрейП. 123 
Ганев, Калоян 164 
Ганчев, Петко 234 
Гелева, Мая 310 
Генчева, Венета 235 236 
Георгиев, Ангел 322 323 
Георгиева, Веселка К. 409 
Георгиева, Деница 71 
Георгиева, Десислава 394 
Георгиева, Красимира 465 
Георгиева, Мария 72 
Георгиева, Мартина Димитрова 84 
Георгиева, Мирослава Георгиева 86 
Гергова, Ани 484 
Герева, Магдалена 375 
Герунов, Антон 35 
Гетман, Александр Николаевич 274 
Главеев, П. 1 
Глушакова, О. В. 91 
Горанова, Пенка 206 295 407 
Горнакова, Светлана Петрова 464 
Границка, Лили 62 204 426 
Гребеничарски, Стилиян 413 
Григорова, Филка 339 
Гринкевич, Л. С. 92 
Грозева, Диляна 258 
Гювийска, Веска 24 
Давидов, Мариан Ангелов 73 
Давидова, Алма 345 
Дадьков, Виктор Николаевич 275 
Данчева, Ралица 381 
Дарджонов, Трифон 189 
Дегтерев, Д. 42 
Делев, Румен Диянов 192 
Делибеев, Петко 419 
Делчев, Деян 285 
Делчева, Яна Даниелова 230 
Денева, Райна 161 
Денизова, Вера 87 
Джабарова, Юлия 321 
Джамбарова, Юлия 351 
Диденко, Д. В. 125 
Диков, Калоян Славев 74 
Димитров, Георги 336 337 
Димитров, Калин 272 
Димитров, Пенко 146 
Димитров, Свилен 331 
Димитрова, Мина 382 
Димитрова, Теофана В. 207 
Динков, Динко 237 
Динчер, Емине 200 
Дипчикова, Александра 18 
Дицова, Антония 238 
Дичева, Елена 284 
Дмитриев, С. 324 
Добринова, Мила 40 
Догареску, Джордже 23 
Долженко, Руслан 360 
Дончева, Анета 20 
Дубровина, Мария Павлова 155 
Дурин, Стоян 383 384 
Дърмонова, Л. 2 
Дюлгерова, Бояна Христова 75 
Евстигнеев, В. 93 
Енчева, Ангелина 236 
Ершов, М. В. 94 
Ефтимова, Диана Лъчезарова 231 
Жевняк, А. В. 95 
Жевняк, Г. А. 95 
Желев, Иван 356 
Желев, Ивелин Величков 76 
Жечев, Владимир Сашов 357 
Задворных, Сергей С. 180 
Задорожная, А. Н. 368 
Зарев, Данаил 385 
Захариев, Людмил 251 
Захаров, Владимир 165 
Захаров, Илья 165 
Захаров, П. 96 
Звездев, Живко Христов 77 
Звездева, Мирослава Христова 77 
Звягинцева, Н. А. 158 
Зекки, Сузан 470 
Зельтен, Р. 56 
Зернов, В. 303 
Златарева, А. 318 
Златева, Нина 227 
Иванов, Григори 352 
Иванов, Евгений 252 
Иванов, Ивайло Весков 78 
Иванов, Костадин 262 
Иванов, Петко 332 333 
Иванов, Свилен Венков 357 
Иванова, Александрина Илиян 193 
Иванова, Вероника Борисова 79 
Иванова, Гергана 475 
Иванова, Мария 367 
Иванова, Марияна 350 
Иванова, Милена 186 
Иванова, Моника Цветанова 76 
Иванова, Паола 39 
Иванова, Тоня 39 
Иванова, Тошка 209 417 
Иванова-Данкова, Надка 286 
Иванчева, Людмила 304 
Игнатова, Николинка 199 
Игонина, Л. Л. 172 
Илиев, Й. 3 17 
Илиев, Никола Илийчев 80 
Илиев, Петър 149 
Илиева, Анита 465 
Илков, Иван 253 
Исмаилова, Айтян 472 
Йоргова, Юлия 263 
Йорданов, Йордан 347 
Йорданов, Мартин Николаев 466 
Йорданова, Велина 422 
Калчев, Йордан 36 
Калчев, Румен 61 
Камбуров, Ивелин 395 
Камышев, А. В. 282 
Карадимов, Росен-Исидор 162 
Каранешев, Светлозар 396 403 
Карачева, Любима 249 
Карлсон, Йохан 265 
Карова, Анна 351 
Кирилов, Кирил Иванов 460 
Киселкова, Нина 32 
Клавдиенко, Виктор 11 
Клейнер, Г. 46 
Клементьев, В. А 98 
Ковачев, Асен 28 
Ковачев, Петко 311 
Койнова, Десислава 66 
Колева, Н. 4 5 
Колесникова, Анна В. 81 
Комар, Ирина С. 224 
Кондратов, Д. И. 97 
Кондратьева, М. Н. 98 
Кондратьева, Н. 239 
Кононов, А. Ю. 225 
Коржнев, С. В. 99 
Коростелкина, И. А. 100 
Костов, Иво 23 
Костыкова, М. Ю. 369 
Кроуфорд, В. 47 
Крумов, Николай 463 
Кръстев, Кирил 346 348 
Кръстева, Ива Кънчева 75 
Кръстева, Изабела Асенова 467 
Кръстева, Надя 434 435 
Кузнецов, Д. В. 126 
Куликова, Наталия Т. 379 
Куманов, Станислав 198 
Куртева, Галина 176 
Кънев, Пламен 261 
Кючуков, Любомир 240 
Лазова, Виктория 436 
Лалева, Мина 361 
Лаловски, Любомир Михайлов 468 
Лапшин, В. 226 
Ларин, С. Н. 101 
Левин, М. 48 
Лексютина, Я. 241 
Липчиу, К. И. 343 
Липчиу, Н. В. 343 
Логофетов, Красимир 397 
Луканов, М. 6 
Лукасевич, И. Я. 111 
Луконин, С. 167 
Луконина, Ю. 167 
Любомирова, Веселина 362 
Ляшенко, Вячеслав Иванович 81 
Маевский, В. 59 
Малков, С. 59 
Мамий, Е. А. 269 
Манев, Виктор 157 
Маринов, Велко 242 
Маркова, Мирела Христофорова 469 
Маркова, Стела 14 
Мартышенко, Наталья 474 
Маслова, Татьяна 296 
Матева, Марияна 200 
Матеев, Илиян 166 
Матеева, Богиня 208 215 216 217 427 
Матросова, К. 48 
Машева, Лиляна 350 
Машкин, Любен 325 
Меняшев, Р. 37 
Мехмедова, Гюлфен 200 
Милинов, Валентин 82 
Милкова, Танка 423 
Миловидов, В. 49 
Милтенов, Пламен 297 
Милушева, Ели 254 
Миткова, Валентина 15 
Михайлов, В. В. 91 
Михайлов, Деян 366 
Михайлов, Митко Петров 83 
Михайлова, Галина Васильевна 377 
Михайлова, Паулина 349 
Михеев, В. 167 
Миховски, Цв. 338 
Монев, Петко 266 
Монова, Мирослава Данчева 64 
Морозов, Евгени 34 
Мутафов, Красимир 259 
Мухаметзянова, Е. С. 102 
Мянушев, Енчо 335 336 337 
Найденова, Г. 338 
Насырова, Гульмира Анатольевна 276 277 
Неделчева, Ралица Маринова 232 
Недкова, Антонина 373 
Недушев, Благовест 471 
Нейкова, Румяна 408 
Нечаев, А. С. 173 
Николаев, Росен 187 
Николаева, Биляна Йорданова 79 
Николов, Явор 358 
Николова, Галина 270 
Николова, Елица 418 
Николова, Наталия 197 
Николова, Николета 470 
Никольская, Г. 31 
Никоноров, А. Е. 103 
Новиков, А. В. 269 
Овчаров, А. О. 50 
Охезина, Г. М. 57 
Палеева, А. В. 114 
Панева, Лиляна 138 260 
Пейков, Валери 452 
Пейковска, Пенка 32 
Пенев, Патрик 201 
Пенева, Теодора 51 
Пенчев, Руслан 298 
Петков, Калоян Ангелов 84 
Петкова, Аспасия 267 
Петров, Георги 197 
Петров, Николай 471 
Петров, Румен 398 
Петрова, Милена 420 
Полиди, Т. 52 
Политов, Александър 243 
Полчанов, А. Ю. 278 
Попов, Владислав 347 
Попов, Юлиан 327 
Попова, Катя 319 
Потапов, М. 168 
Приходько, Е. А. 104 
Първанов, Георги К. 363 
Рабин, М. 53 
Радаев, В. 191 
Радева, Дария Стоянова 136 
Радева, Мария 317 
Райчев, Тодор 196 
Рангелов, Евгени 388 
Ратли, Джеймс 399 
Ратнер, А. 54 
Рачовска, Гинка 352 
Ревенков, П. В. 105 
Рогожина, Н. 313 
Рождественская, И. 305 
Ройчев, Венелин 339 
Романова, Анна Александровна 275 
Русвурм, Зигфрид 12 
Русинова, Евгения 21 
Русинова, Ралица 205 218 219 220 221 222 223 414 438 
Ряховская, Антонина Николаевна 181 
Савов, Венцислав 106 152 184 439 454 455 
Сандерсън, Йън 400 
Сафранчук, Иван 244 
Седаш, Т. Н. 55 
Селютина, Лариса 424 
Сидорова, Е. А. 113 
Симановски, А. Ю. 153 
Славкова, Евелина 256 
Славчева, Иглика Йорданова 288 
Славянска, Вяра 176 370 
Соколов, В. 63 
Сотирова, Даниела 410 
Спасова, Стелина 194 
Спиридонов, Е. Э. 115 
Ставрева, Мариана 321 
Стаменова, Василка 202 
Станев, Станко 340 
Станкулов, Цветан 140 141 
Станчева, Михаела 472 
Стежкин, А. А. 107 
Стефанов, Драгомир 425 
Стефанов, Росен 22 
Стефанов, Стефан 299 
Стефанов, Христо 198 
Стефанова, Силвия 401 
Стефанова, Снежана 402 
Стоилова, Даниела 308 
Столбов, М. 108 
Стоянова, М. 7 8 
Стригулев, Начо 443 454 455 456 459 
Сухарев, А. Н. 109 
Сухарев, О. 183 
Съзлайкова, Гергана 411 
Сысоева, Е. Ф. 110 
Тагарев, Стоян 359 
Такев, Денис Добринов 156 
Тамбовцев, В. 305 
Тананеева, Живка 295 
Таренгова, Теодора 39 
Татаркин, А. 54 
Тахирова, Инджисяр 39 
Ташева, Евгения 311 
Тер-Аветисян, Х. А. 105 
Терзиев, Любомир 404 
Тодоров, Александър 405 
Тодоров, Венцислав 341 
Тодоров, Живко Божидаров 85 
Тодоров, Мирослав Станчев 78 
Тодоров, Станислав 203 
Тодоров, Тихомир 444 
Тодорова, Боряна 290 
Тодорова, Марияна 293 
Тодорова, Светлана 462 
Тодорова, Таня 406 
Томилина, Галина Александровна 279 
Тоткова, Кръстина 398 
Трайкова-Пархоменко, Силвия 291 
Трифонова, Силвия 147 
Трубицын, Д. 245 
Тютюкина, Е. Б. 55 
Умаров, Хусан Сунатуллаевич 280 
Ур, Златина 352 
Федорова, Е. А. 111 
Федун, Игорь Л. 271 
Харин, А. Г. 112 
Харстад, Р. М. 56 
Хитрова, Елена Михайловна 281 
Хлебаров, Антоан 210 
Хлебаров, Ивайло 311 
Хлебникова, Д. В. 228 
Хохлов, И. 38 
Христова, Боряна 16 
Христова, Мария Стоянова 143 
Христова, Севдалина 250 
Хрусталев, Е. Ю. 101 
Худякова, Л. С. 113 
Цанов, Васил 60 
Цапенко, И. 9 
Цветкова, Фанка 376 
Ценова, Елица 190 312 342 
Ценова, Йорданка Илчева 68 
Ценова, Любка 144 
Цоков, Галин 297 
Цонков, Николай 328 
Цыганов, А. А. 282 
Чавдарова, Мария 246 
Чараева, М. В. 114 
Червенски, Георги 29 
Черенков, Виталий Иванович 300 
Черенкова, Наталия И. 300 
Черепанов, С. В. 133 
Чернева, Наталия 386 
Чернова, Алла Г. 387 
Шаипова, С. А. 364 
Шаркова, Деница 292 
Швецов, Александр 177 
Шелухина, Елена Александровна 387 
Шнелерт, Гари 297 
Шотлеков, Иван 292 
Явашева, Татяна 314 
Языков, А. Д. 282 
Якимова, Елена Пламенова 195 
Якола, Дъг 185 
Ян, Э. 41 
Янгьозова, Гергана Николаева 86 
Янева, Р. 320 
Янкина, И. А. 115 
Янчев, Иван 340 
Яшин, С. Н. 57 
Beck, Thorsten 142 
Bogdanovic, Jovan 389 
Budarina, Natalya 159 
Carvalho, Daniel 117 
Chernichenko, Gennadiy A. 160 
Ciburiene, Jadvyga 58 
Dencic-Mihajlov, Ksenija 390 
Djukic, Tadija 390 
Dukic, Tadija 389 
Emelyanova, Nataliya 160 
Gennaioli, Nicola 118 
Hatzigagios, Thomas 229 
Humeniuk, Yuri 33 
Krainer, Robert E. 178 
Lin, Chen 142 
Ma, Yue 142 
Martin, Alberto 118 
Martyakova, Elena V. 169 
Mavridis, Stylianos 229 
Mora, Nada 120 
Orekhova, Tetyana, V. 160 392 
Ostapenko, Aleksei I. 392 
Panagoret, Andreea 26 
Panagoret, Dragos M. 26 
Pavlovic, Milos 389 
Payne, Jonathan 174 
Peng, Lin 365 
Popescu, Constanta 170 
Pryakhina, Katerina 412 
Roell, Ailsa 365 
Rossi, Stefano 118 
Sandleris, Guido 121 
Shyshatskiy, Andriy 247 
Spasic, Dejan 390 
Stefan, Maria-Cristina 170 
Stoilova, Daniela 308 
Trunina, Iryna M. 354 
Turalina, Ganna A. 171 
Tuttle, Hilary 122 
Uren, Lawrence 174 
Yarygina, Irina Z. 248 
Zagirnyak, Denis 306 
Zagirnyak, Mykhailo 306 
Zahariev, Andrey 116 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Агрегатните енергийни баланси 325 
Агробиологично изследване на сортове лози за червени вина 339 
Адаптивное прогнозирование экономических процессов: оценка точности в рамках рекуррентной коллокации 43 
Актуални проблеми на управлението на жилищни имоти в България 359 
Актуалното развитие на отворения достъп до научна информация в Австрия 2 
Актуальные проблемы реформирования государственного регулирования рынка ценных бумаг Российской Федерации 158 
Актуальные проблемы реформирования пенсионной системы Российской Федерации 269 
Алгоритъм за оптимизиране на пренесената и добавената стойност в произведената продукция - за устойчиво развитие на икономиката 28 
Алтернативния туризъм - нова форма на бизнес бъзможност 195 
Анализ на дефицита и дълга на Швеция за периода 2000-2013 г. 84 
Анализ на дефицита и дълга на Белгия за периода 2000-2013 г. 75 
Анализ на дефицита и дълга на Германия за периода 2000-2013 г. 71 
Анализ на дефицита и дълга на Испания за периода 2000-2013 г. 70 
Анализ на дефицита и дълга на Италия за периода 2000-2013 г. 83 
Анализ на дефицита и дълга на Кипър за периода 2000-2013 г. 86 
Анализ на дефицита и дълга на Малта за период 2000-2013 г. 77 
Анализ на дефицита и дълга на Норвегия за периода 2000-2013 г. 69 
Анализ на дефицита и дълга на Република Естония за периода 2000-2013 г. 68 
Анализ на дефицита и дълга на Република Ирландия за периода 2000-2013 г. 80 
Анализ на дефицита и дълга на Република Литва за периода 2000-2012 г. 76 
Анализ на дефицита и дълга на Република Словения за периода 2000-2013 г. 74 
Анализ на дефицита и дълга на Република Чехия за периода 2000-2013 г. 78 
Анализ на дефицита и дълга на Румъния за периода 2000-2013 г. 79 
Анализ на дефицита на дълга на Гърция за периода 2000-2013 г. 85 
Анализ на дефицита на дълга на Кралство Дания 73 
Анализ на дефицита на дълга на Нидерландия за периода 2000-2013 г. 72 
Анализ на дефицита на дълга на Словакия за периода 2000-2013 г. 64 
Анализ на дефицита на дълга на Унгария за периода 2000-2013 г. 65 
Анализ на дефицита на дълга на Франция за периода 2000-2013 г. 67 
Анализ на дълга на Люксенбург за периода 200-2013 г. 66 
Анализ на изпълнението на Мярка 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" 371 
Анализ на конкурентната среда на либерализирания енергиен пазар в България 321 
Анализ на основните показатели, характеризиращи състоянието на иновационната дейност в сектор "Строителство" 186 
Антикризисное регулирование - основа обеспечения устойчивого развития экономики 181 
Антиоксиданти в растителни продукти 350 
Арбитражни търговски стратегии 261 
Аспекти на професионалната деформация в педагогическата среда 284 
Балансовые составляющие в мировой учетной практике 377 
Банките - стабилни, но нискоефективни 148 
Банките с ръст на печалбите от 3 процента 152 
Банките управляват активи за 85,7 млрд. лв. 151 
Банкова буферизация 149 
Банковское регулирование: реэволюция (Часть 1) 153 
БВП по метода на доходите - оценка на компенсация на наетите лица в съпоставими цени (на преходната година и по цени на 2005 година) 30 
Бележки към финансовите отчети 383 
Бизнес приложенията са надежден компас за модерния мениджър 450 
Биоземедието - нов подход за производство на висококачествена и сигурна продукция 346 
Биологично разсадопроизводство на пипер 347 
Биспектрален анализ на влиянието на преките и чуждестранни инвестиции, равнището на безработица и паричен агрегат М2 върху цикличността на крайното потребление на домакинствата 29 
Битката за и против ЕС 251 
БНБ пази лева от 135 години 124 
Боклукът, новият енергиен ресурс 327 
Борбата с отклонението от прякото данъчно облагане в съдебната практика на съда на ЕС 146 
Бракуването на активи, неговото документиране и отчитане 381 
България в Европейския съюз - седем години по-късно 246 
Българо-гръцки дипломатически отношения 233 
Българската реклама в условия на телевизионен преход 415 
Бюджет и липси 87 
Ваканция без риск 283 
Валютная политика на КНР: исторический аспект 225 
Взаимовръзката между благосъстояние и здраве на нацията 320 
Видеоконференциите - интелигентен избор за съвременните предприятия 451 
Виждаме как работи бизнесът в реално време 455 
Випускници на Стопанска академия учредиха Алумни клуб 30 години след дипломирането си 476 
Виртуалната реалност - (Образ)ователни прочити 24 
Влияние кредитного и налогового факторов на развитие инвестиционной деятельности компаний базовых отраслей экономики 55 
Внедряването на ERP ще помогне за развитието на нашия бизнес 456 
Внимание, в живота ви има продуктово позициониране 209 
Воздействие фискальной и монетарной политики на развитие экономики и социальной сферы 172 
Возрастание правого риска в условиях дистанционного банковского обслуживания 105 
Восточноазиатский машиностроительный кластер 63 
Връзка между икономическите очаквания и стопанската динамика в ЕС - 27 35 
Все още се носи мъгла около зелените изисквания 330 
Всичко на един екран 454 
Възможности за използване на метода на мрежовото планиране при оптимизиране на разходите в строителството 366 
Възможности за оценка на мениджърски компетентности в сферата на недвижимата собственост 355 
Възможности за финансиране на бизнес проекти със средства от структурните фондове на Европейския съюз 250 
Възможности пред интернет маркетинга в туризма 465 
Възникване на отговорност на трето лице по чл. 19 от данъчно осигурителния процесуален кодекс 262 
Възобновяемите енергийни източници в България в контекста на "Европа 2020" 328 
Въпроси на производството по търговски спорове 257 
Вътрешният маркетинг: панацея или пандора 207 
Вътрешният одит и другите доставчици на увереност 397 
Вътрешният одит като отношение между хората 398 
Глобализация и развивающиеся страны: экологический аспект 313 
Глобалната нервна система на цивилизацията 443 
Говорим си на различни езици 210 
Государственное регулирование корпоративной социальной ответнности в России 133 
Градински крес 329 
Дальше - без заветов-3 167 
Данни - аналитични изследвания - мениджърски решения 361 
Данъчна политика и данъчно законодателство 137 
Данъчна политика на Кралство Испания 143 
Данъчна политика на Литва 136 
Данъчна политика на Република Кипър 135 
Движението FAIR TRADE - същност, цели и икономически ефекти 231 
ДДС № 01/ 29. 01. 2014 г. 128 
ДДС № 10/ 18. 12. 2013 г. 129 
ДДС № 11/ 18. 12. 2013 г. 130 
ДДС № 12/ 18. 12. 2013 г. 391 
Декомпозиция на разликата в средната продължителност на предстоящия живот чрез анализ на обгръщането и връзка с метода на Das Gupta (1978) 27 
Деловая репутация как фактор формирования рыночной стоимости финансовой организации 364 
Дигитални трансформации в помощ на малките фирми 438 
Динамика на екстремните показатели на денонощното електропотребление в многогодишен разрез 323 
Динамика на електроенергийни показатгели в многогодишен разрез 322 
Динамиката на времето изисква промяна в тактиките по подбор на кадри 411 
До 2025 г. пазаруването онлайн ще отвоюва 40% дял 205 
Доброто управление на имота увеличава неговата стойност 427 
Доверието натежава най-много при избора на превозвач 222 
Доклад за дейността и доклад за плащанията към правителства 384 
Доколко перспективно е производството на сусам 348 
Дълговата криза в Европа и перспективите за бизнас развитие 82 
Дългосрочна системна оценка на резултатите от лекарствени политики на ценови отстъпки и споразумения за контролиран достъп на пациентите в България 182 
Държавна служба 62 
Е-правителството вече започва да се случва 462 
Европа на знанието и стратегии за развитие на образованието 287 
Европа по български 256 
Европейските фондове и развитието на България 252 
Единые валюты в современном мире и перспективы создания единой валюты в ЕврАзЭС 109 
Единый рынок ЕС: теория и практика 239 
Електронните ресурси и опазването на писменото наследство на света и България 22 
Емил Хърсев: Доходност между 3 и 4 % е добра за времената, в които живеем 106 
Енергийната бедност в България+ 51 
Ефекти и развитие на преките чуждестранни инвестиции в България 156 
Ефективна организация на работната среда в офиса 263 
За времето и хората 375 
За да излезем от кризата, първо трябва да повярваме в нея 161 
За тавана на пенсиите 270 
Загадката на споделянето на данни от научни изследвания 18 
Загора Мобил пази името и клиентите си 218 
Законодателството и българските биопроизводители 351 
Зарубежный опыт применения финансовых инструментов для развития системы образования 125 
Зърненият пазар запазва крехко равновесие 345 
И на спокоен пазар се работи динамично 216 
Извадките - важен инструмент в дейността на вътрешния одит 401 
Изи Асет Мениджмънт извървява успешно пътя от GSM до SIP базирано решение за Call Center 430 
Изисквания и структура на финансовите отчети, които предприятията трябва да публикуват в търговския регистър 382 
Изменение архитектуры банковской отрасли США в результате кризиса 2008-2009 гг. 96 
Изпълнение на държавния бюджет и основните показатели по консолидираната фискална програма към месец март 2014 г. 131 
Икономически изследвания на библиотекиге и информацията 19 
Икономическо и политическо развитие на Тайван от края на Втората световна война до наши дни 166 
Има ли успех без щастие и щастие без успех 25 
Имиджът на българските морски курорти в Европейския съюз 192 
Императивы современного экономического развития: мировые тренды и российские реалии 54 
Инвестиционный процесс в российской экономике: потенциал и направления активизации 44 
Индустрията, околната среда в Европа и човешкото благополучие 310 
Инициативи за свободен достъп в Полша 4 
Иновативен образователен модел извежда българското образование сред най-успешните световни образователни практики 294 
Иновативни решения на пазара на селскостопански стоки 198 
Иновации в сектора на недвижимите имоти 425 
Институциональная конвергенция инновационных систем в странах Европейского союза 11 
Институциональные барьеры на страховом рынке 277 
Инструменти и политики на Европейския съюз за регионално развитие и устойчив ландшафт 249 
Интеграция ограниченной рациональности в экономическую науку 53 
Интервюирането изисква майсторлък 399 
Интралогистиката ще реши проблемите на бъдещето 223 
Ипотечное страхование как инструмент снижения кредитных рисков 282 
Использование правил Инкотермс при заключении договоров поставки 224 
Исследование мультипликатора Р/Е как индикатора движения капитала на фондовом рынке 103 
Исследование современных подходов к финансированию фундаментальных научных исследований за рубежом и в России 101 
Истинските проблеми, свързани с личната сфера 34 
ИТ в Ютилити сектора - под знака на конвергенцията между информационни и оперативни технологии 432 
К вопросу об исламском страховании "такафул" 280 
К проблеме асимметрии в валютно-финансовой системе еврозоны 89 
Как да изчислим приходите от нова инвестиция 157 
Как да комуникираме с труден събеседник 376 
Как да повишим плодородието на ерозираните земи 336 
Как да подобрим ефективността на вътрешния одит 394 
Как процесите и технологията стават все по-свързани 433 
Как участники валютного рынка строят субъективную картину будущего 93 
Как экономическим вузам зарабатывать на науке: подход управленца, бухгалтера, финансиста 309 
Какви методи за комуникация с ръководството на вашата организация прилагате, за да постигнете ефективни резултати 405 
Калибрация на данни от социални изследвания 36 
Качество на здравните грижи за възрастни и стари хора - тенденции и перспективи 319 
Китай в БРИКС: Мотивация участия 241 
Китайский рынок облигаций 226 
Климатични промени в Северна България и въздействие върху царевицата 334 
Ковенанты как инструмент решения конфликта интересов между акционерами и кредиторами компании 368 
Когато нивите подгизват от дъждове 337 
Когато си част от една "желязна" логистика 211 
Колко сктрува една библиотечна PR акция/кампания? 21 
Конкурентоспособност отечественной системы висшего образования 303 
Концептуальная модель формирования учетно-аналитического обеспечения деятельности организаций 387 
Концептуальное содержание корпоративной налоговой политики и обоснование ее структурных параметров 100 
Концепцията за "Нов път на коприната" и политиката на САЩ в "Голяма Централна Азия" 244 
Корпоративна социална отговорност на хотелите в България: е ли тя инструмент за интернет маркетинг 179 
Корупционни практики при обществените поръчки 258 
Кризата заобиколи софтуерната индустрия 439 
Култивирана шипка 340 
Лидерство и планиране на образователната технология: глобализация и локални решения 297 
Логистиката на Загорка е чувствителна към времето 213 
Магазин, склад и сервиз - на едно място 212 
Междудисциплинарный подход к развитию теории и методологии финансового регулирования воспхроизводства жизни населения в социально-экономических системах 91 
Международен туризъм в София област 466 
Международна търговия между България и Полша 232 
Международните стандарти по качество и изискванията за човешките ресурси 407 
Мениджмънт и говернанс - разлики като типове управление в политиката и в държавата 362 
Мерки за отворен достъп в страните от ЕС 17 
Мерки за професионално ориентиране и мотивационно обучение 295 
Местното самоуправление в ценностната система на демокрацията 266 
Методика за оценка на текущата конкурентоспособност на агенциите за недвижими имоти 199 
Методы оценки тенизации экономики: опыт Болгарии и Украины 180 
Методы экономической науки и проблема моделирования 50 
Механизмы и инструменты сопряжения финансового и реального секторов экономики 88 
Мировая конъюнктура и Россия: некогорые итоги 2013 года и перспектива развития 94 
Мировая экономика в поисках новой модели роста 163 
Мисия медицински туризъм 314 
Много повече от филантропия 40 
Много хора стоят зад постиженията ми и зад това, което аз успявам да постигна 475 
Модел на реимбусиране на здравните продукти и услуги, однован на стойността, която получава пациентът 315 
Модели ограниченной рациональности vs. оптимизационные модели стратегического мышления и обучения играх 47 
Модели ограниченной рациональности: пути достижения интеллектуальной конкурентоспособности 56 
Моделирование экономического взаимодействия инвестора и доверительного управлящего 99 
Модерната ИТ инфраструктура - част от високите стандарти в "СИТИ КЛИНИК" 436 
Модернизация системы налогообложения консолидированных групп налогоплательщиков 92 
Може банките да ни дадат по-добри условия 150 
Можно ли спасти российскую легкую промышленность 191 
Мултилатерализмът като теория и основен подход във външната политика на Европейския съюз 243 
Мястото, където времето е спряло 265 
На фокус: хладилен транспорт 219 
Наднациональность в ЕС: неустойчивый баланс общественного мнения 38 
Най-големите български компании през 2013 г. 367 
Найден Геров - възрожденски и следосвобожденски радетел на българската книжовност и на родната ни реч 484 
Накопленный дефицит инвестиций в жилищной сфере России: угрозы и перспективы 52 
Науката и образованието в условията на Модус 2 общество 304 
Национални принципи за отворен достъп до научно съдържание в Ирландия 3 
Новата глобална икономическа архитектура: същност, фактори, последици 242 
Новата индустриална революция е тук 12 
Няма бизнес, няма магазин 204 
Обединената логистика улеснява търговците 214 
Обзор методик формирования инвестиционного бизнес-плана 114 
Обновяване и интеграция на информационната среда - важни стъпки към оптимизацията на работните процеси в ПОРШЕ БГ 434 
Обществена съпричастност в създаването на политики 374 
Общините и еврофондовете: Седем години по-късно 255 
Общото застраховане излезе на плюс за първи път от пет години 272 
Огледай се, преди да разширяваш бизнеса си 221 
Одит на човешките ресурси 408 
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 254 
Опит за прилагане на педагогическите идеи на учителя Бейнса Дуно 286 
Оптимизация структуры капитала организации с использованием метода минимизации его средневзвешенной цены 110 
Оптимизацията на инфраструктурата за печат - с какво да започнем 437 
Оптимизиране на общите разходи от транспортиране и дефицит на еднородни строителни материали и дефицит 187 
Оптимизиране разпределението на строителна механизация по обекти 423 
Особенности макроэкономического финансового анализа на современном этапе развития: оценка основных индикаторов денежно-кредитного регулирования 90 
Особености в облагането с данък върху добавената стойност на сделките с недвижими имоти 134 
Особености на фасилити мениджмънта в организациите 356 
Особености обеспечения инвестиционных процессов предприятий 154 
Особености при данъчното облагане на преобразуващи се търговски дружества и кооперации 141 
Особености при облагането с данък върху добавената стойност на доставките между свързани лица 145 
Отвореният достъп в "Хоризонт 2020" 7 
Отдельные аспекты оценки кредитного риска банков 107 
Отново сделки на зелено 426 
Отпадъците трябва да се използват като суровина 342 
Отражение върху имиджа на България като туристическа дестинация на т. нар. "алкохолен туризъм" 193 
Отчитане на прекратен договор за финансов лизинг 388 
Оценка взаимосвязи финансовых индикаторов стран ЕС и России 108 
Оценка и управление на риска при процедури по оперативна програма "Регионално развитие" и големи инвестиционни проекти 175 
Оценка качества банковского обслуживания: выбор методики 102 
Оценка регулирующего воздействия в страховании 276 
Още веднъж за ЗДДС през 21014 година 260 
Перспективы макроикономической теории воспроизводства 59 
Перспективы мировой энергетики до 2040 г. 326 
Перспективы финансовой интеграции стран СНГ 97 
Пилетата и яйцата са капризни пътници 353 
Плаващ винен туризъм по Дунава 421 
Плаващи центрове за данни 459 
По пътя на въглищата от Донецк до Русе 215 
По-добрият е-mail 461 
Подем за туризма - един за всички, всички за един 473 
Подемът на фамилния бизнес 184 
Подсознательные финансы: все ли на финансовом рынке определяет сознание 49 
Подходът "Обучаеми обучават обучаеми в облака (04) - първи етап 292 
Показатели за оценка изпълнението на инвестиционните проекти 10 
Политика и насоки за отворен достъп на научноизследователските съвети на Великобритания 6 
Политика на отворен достъп във Франция 5 
Политическая экономия международной помощи 42 
Посредникът - ключова фигура в търговския бизнес 197 
ППроцес управления рисками на уровне государственного высшего учебного заведения 301 
Правата на потребителите в сферата на търговията и туризма 201 
Правила за изплащане на пенсиите на упълномощени лица и чрез банките 268 
Правна уредба и функции на туристическите сдружения 470 
Правна уредба на дейността на туристическото предприятие 472 
Правовое регулирование страхования гражданской ответнности владельцев наземных мототранспортных средтв во Франции 279 
Правото на приспадане на ДДС 144 
Практическото прилагане на механизма за обратно начисляване 139 
Предизвикателства и перспективи пред младите хора на трудовия пазар в България 409 
Предизвикателства пред търговията с индустриални стоки 200 
Предлагане и търсене на електронни книги - актуални тенденции и въпроси за решаване 14 
Предоставяне на увереност относно управлението на ИТ - инструментариум 400 
Предприемачи и мениджъри се справят както могат 264 
Представи си идеята 417 
Представяне и оценка на обектите на недвижима собственост във финансовите отчети на предприятията 393 
През последните 10 години Винарна Свищов се утвърди като лидер в производството и продажбата на розе 331 
Прекалено личен маркетинг 418 
Преки чуждестранни инвестиции в Черноморския регион 227 
Преодоляване на проблемите на висшето образование в България - необходимо условие за успешното интегриране на страната в европейското образователно пространство 307 
Пригодност на сортове пшеница за биологична система на земеделие 352 
Придобиване на оценителска правоспособност в България и Румъния 23 
Приложения за автоматизация и продуктивност оптимизират работата в ZMDI 453 
Приложими счетоводни бази за първоначално и последващо оценяване на недвижимите имоти като вид дълготрайни материални активи на предприятието 378 
Приложни аспекти на изследването на ефектите от бранд екстенциите върху дейността на организациите 357 
Приносът на Германия към системата за отворен достъп до научна информация 1 
Пристанищна динамика 413 
Проблеми на анализа и управлението на глобалните рискове 238 
Проблеми на оценката на недвижими имоти в контекста на управлението на кредитния риск на банките 147 
Проблемни комуникации 404 
Проблемы и перспективы инвестиционной деятельности страховых компаний в Украине 278 
Прогнозирование таможенных платежей на уровне таможенного управления и оценка сопутствующих финансовых рисков 274 
Прогресът на турското земеделие 333 
Проектите като инструмент за създаване на знание 176 
Прозрачността на доставките и новите хоризонти на мобилните приложения 431 
Производството и консумацията на замразени плодове и зеленчуци се увеличават 420 
Промени в банковите сметки на НАП за администрираните от НАП приходи на централния бюджет, НОИ и НЗОК 132 
Промени в МСФО 395 
Промените в климата се отразяват и на хранителната индустрия 312 
Промените в пазара на т руда и бъдещето на висшето образование 298 
Пространственный кластер как инструмент активизации инновационного развития 177 
Професионално ориентиране в България - традиции, настояще, перспективи 291 
Психологическият договор - отново актуален 410 
Пути решения проблем моделирования хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете 379 
Първи доклад за състоянито на транспорта в ЕС. Къде сме ние? 414 
Първият кандидат-студент в Стопанска академия ще се състезава с отлична оценка при първо класиране 477 
Работни места и компетенции на работната сила в сектор "Строителство" 61 
Развитие иновационного потенциала в России: проблемы и пути их решения 173 
Развитие на електронната търговия - тенденции 460 
Развитие на комуникативни умения и компетенции за виртуално общуване 373 
Развитие на системите за сертифициране на качеството в областта на СПА и балнеотуризма в България 194 
Развитие на туризма в Макао 464 
Развитието на е-инструментариума в международния маркетингов мениджмънт след кризата 428 
Разработване на туристически дестинации 471 
Ранни теории за бизнес-цикъла и ролята им за развитието на икономическата наука 164 
Реальные опционы в формировании эффективной системы лизингового финансирования 126 
Ревизионният акт - същност, особености 259 
Регионалните брандове като обект на маркетинговия мениджмънт 206 
Регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа - процеси и перспективи 240 
Регионалното сътрудничество на Балканите и Европейският съюз 237 
Региональный туристический комплекс: рациональная структура 474 
Регистрацията по чл. 97А от ЗДДС за физически лица 138 
Ред за събиране, отсрочване и разсрочване на публични задължения на земеделските кооперации 140 
Ресурсные и территориальные факторы модернизации (на примере арабских стран Северной Африки) 245 
Реформа высшего образования в России: международный опыт и экономическая теория 305 
Реформа регулирования финансового сектора в Европейском союзе 113 
Реформа управления Международным валютным фондом в свете решений саммитов "Группы 20" 228 
Решаването на приложни икономически задачи - неразделна част от обучението на студентите-икономисти 299 
Ритмы эволюционной экономики 46 
Роль государства в экономическом росте 165 
Руската имиграция в България според преброяванията на населението през 1920 и 1926 година 32 
С аромат на казанлъшка роза, с вкус на български домат 341 
С нова техника и добри партньори лесно се работи 217 
С турнир по минифутбол приключи надпреварата за "Купата на Ректора" 478 
С тържествени церемонии Стопанската академия дипломира близо 2000 магистри 479 
Световна търговска организация - същност, дейност и цели 230 
Светът на прасковите и нектарините 332 
Северна Гърция 236 
Северные страны Европы после кризиса 45 
Сегментиран ли е българският трудов пазар? 60 
Сектор, който набира скорост 419 
Селското стопанство е един от най-уязвимите сектори от климатичните промени 190 
Система за диагностика и оценка на познавателни и творчески умения 290 
Системи за категоризиране на средствата за настаняване 463 
Системите за съхранение на данни - в търсене на нови подходи и стратегии 440 
Скоринговая модель кредитования малого бизнеса и ее совершенствование в Российской федерации 369 
Смяна на посоката в бизнеса 185 
Совершенствование формы платежного поручения 98 
Современные аспекты оценочных технологий инвестиционной привлекательности на уровне региона 424 
Состояние и перспективы экономического развития Восточной Азии 168 
Состояние рынка проектного финансирования и факторы, сдерживающие его развитие 372 
Софийският университет - първопроходник на акемичното книгоиздаване 13 
Социалната отговорност на търговеца 39 
Социальный капитал и спрос на регулирование в России 37 
Специфика на социалните модели и тяхната полза в педагогически аспекти 285 
Специфика на социалните разходи 267 
Сравнителен анализ на резултатите от контрола на разходите за лекарствени продукти чрез публични търгове и позитивен списък в България за периода 2010-2012 г. 316 
Сравнительный анализ затрат заемщика в корпоративных кредитах 95 
Старозагорска фирма създава хъб в Германия 220 
Стимулиране на туризма в ЕС и България 467 
Стипендии на името на Добра Недялкова връчи ректорът на Стопанска академия 480 
Стопанска академия дипломира близо 2000 магистри 481 
Стопанска академия финализира проект за обучение на безработни 482 
Сторидж индустрията - близо до нова повратна точка 441 
Стратегии за отворен достъп до научна информация в европейското изследователско пространство 8 
Стратегически планове на бизнеса - основа на ИТ архитектурата в Титан Златна Панега Цимент 444 
Стратегическо управление за вътрешни одитори 403 
Стратегическо управление на районна здравноосигурителна каса 317 
Стратегическото управление на ИТ - въпроси и отговори 442 
Страхование как стабилизационный рычаг инновационно-инвестиционного развития агропромышленного производства 271 
Строителният клъстер като форма на конкурентоспособност на строителното предприятие 422 
Субсидиите не помогнаха за създаването на семейни ферми 189 
Счетоводно отчитане на ползване на ваучери за горива от регистрирани земеделски производители 386 
Счетоводно отчитане на форфетинговите операции в търговските банки 380 
Счетоводното отчитане на концесията за строителството 385 
США: реформа иммиграционного законодательства 31 
Съвременната българска икономика - да оцелееш на инат 162 
Съвременната ИКТ инфраструктура - база за все по-сложни и иновативни технологии 435 
Съвременни аспекти на култа към Св. св. Кирил и Методий 16 
Тенденции на пазара на недвижими имоти по българското черноморие в периода 2003-2012 г. 203 
Теоретические и прикладные проблемы управления экономическими системами 183 
Теория дивидендной политики и их развитие на примере российского рынка 111 
Тестовете за проникване - защо са необходими и какво ни спестяват 457 
Тоталната промяна на ИТ приоритетите - ключ към преуспяване в цифровия свят 445 
Трансферите на големите мениджъри 363 
Трансформация на ВРМ програмата 458 
Третата линия на защита в атака 396 
Туристически анализ на област Варна 468 
Туристически анализ на област Габрово 469 
Тъмната страна на домата 349 
Търговско посредничество при сделки с недвижими имоти 202 
Уеб платформи за идеи 429 
Умните хора като реклама на малка страна 416 
Университетите ни не са трудни за завършване. Това е проблем 302 
Управление денежными потоками в страховом предпринимательстве при слиянии и поглащении компании 273 
Управление кредитным портфелем организации 104 
Управление на взаимоотношенията - ключов фактор за успеха на вътрешния одит 402 
Управление на конфликтите в проектния екип 370 
Управление на отпадъците в разрез с европейските цели и здравия разум 311 
Управленски решения за преодоляване на икономическата криза в агенциите за недвижими имоти 358 
Управляваните услуги за сигурност в облака - как, кога и защо да се ползват 446 
Упрощенный режим использования аккредитива для расчетов малого бизнеса в Украине 81 
Усвояване на площи заети с ровини и оврази 335 
Успехът не идва нито за ден, нито за година 208 
Учет неэкономических форм капитала в практике финансового менеджмента 112 
Фактор российско-болгарских отношений в подготовке специалистов с высшим образованием 296 
Феномен металлургических мини-заводов 188 
Финансов анализ на разходите за извънболнично лечение на шизофрения 318 
Финансовата грамотност - приоритет на образователната политика 293 
Финансовое планирование как инструмент управления финансовыми ресурсами в организациях аграрного сектора 343 
Фискалните проблеми на Еврозоната 253 
Формиране на автора и авторството в българската книжнина 15 
Формирование и практическая апробация инструментария многокритериальной оценки перспективности процессных инноваций 57 
Формирование стратегии бюджетной политики регионального уровня 123 
Формирование стратегии организации с использованием краудсорсинга 360 
Формирование цены на рынке страховых услуг 281 
Формулировката на въпроса - ключ към успешното интервю 406 
Фуражен потенциал на едногодишни бобови треви 338 
Характеристика на вида "Национална библиотека" и съвременнитенденции в неговото развитие 20 
Хеджирование закупочной деятельности предприятий нефинансового сектора: современныи инструменты снижения рыночного риска 115 
Хибридните облаци: годината на масовото им възприемане е пред нас 447 
Ценообразуване на лицензии на продукти за строителството 196 
Человеческие ресурсы в сфере науки и технологий: состояние и эффективность использования 9 
Човечеството на кръстопът 234 
Что такое геополитика? 41 
Шампионски, вицешампионски титли и медали за студентите от Универсиада 2014 483 
Ще каже ли някой скоро какво е активен фермер 344 
Южна Гърция 235 
"За" или "против" използването на електронните уроци 289 
[Две хиляди и четиринадесета] 2014: Година на пробив за термовизионните камери за видеонаблюдение 448 
[Сто] 100 години капиталов пазар 127 
Accounting areas shaping competitive abilities of companies by means of IAS application 392 
Big Data решения и стратегии за ютилити сектора 452 
BRM системите - актьори с главна роля на сцената на цифровия бизнес 449 
Challenges for BRICS 248 
Competitive advantages of businesses activity entities in the transition to post-industrial society 354 
Competitive development of European macroregions 247 
Creating the Appropriate Environment for Efficient Foreign Languages Learning 308 
Economic Policy and the Great Depression in a Small Open Economy 174 
European stability mechanism and incomplete architecture of the Eurozone 229 
Financial Aspects of Business Cycles: An Analysis of Balance Sheet Adjustments of U.S. Nonfinancial Enterprises over the Twentieth Century 178 
Financial reporting and statutory audit - novelties in the regulatory framework for Serbian companies coming into force as of 2014 390 
GREENFIELD инвестиции 155 
Importance of financial reporting in risk reduction on capital market 389 
In-company labour market: study of engineering staff demand 412 
Interrelations of the government and university: current state in Ukraine 306 
Labor migration in the system of tectonic shifts of world economy: methodological aspect 33 
Liquidity Coinsurance and Bank Capital 119 
Making cents of bitcoin 122 
Managerial incentives and stock price manipulation 365 
MOOCs и международните образователни възможности 288 
Reason for Reserve? Reserve Requirements and Credit 120 
Regulation of cross-sector cooperation in social and humanitarian projects of Ukraine 169 
Sovereign Default, Domestic Banks, and Financial Institutions 118 
Sovereign defaults, credit to the private sector, and domestic credit market institutions 121 
The analisys of the dependence of technological level of countries internationalization on the degree of their integration to the global economic area 171 
The cost of crisis: the evaluation possibilities 58 
The impact of macroeconomic factors on the stock market of Ukraine 159 
The impact of the economic crisis on the enterprises in Romania 170 
The Methodology of Public Deft Reporting 116 
The models of public-private partnership in European countries 160 
The Real Effects of Government-Owned Banks: Evidence from an Emerging Market 117 
Trends in Romanian social security policy 26 
Why Do Firms Evade Taxes? The Role of Information Sharing and Financial Sector Outreach 142 
Эволюция организации страхования сельскохозяйственных рисков в России 275 
Экономические модели мониторинга качества окружающей среды в условиях неполной информации и высоких издержек 48 
Энергетическая стратегия США: корректировка приоритетов 324 
Эффект педагогической синергии как результат совместного использования кейсов кафедрой английского языка и профилирующей кафедрой в экономическом университете 300 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

ААОИФИ 280 
Австралия 19 
Австрия 2 342 
автомобилно застраховане 279 
автор 15 
авторегресионни модели 43 
авторско право 15 
авторско право в миналото 15 
авторство 15 
агенти 368 
агентски отношения 368 
агентски разходи 110 
агенции за недвижими имоти 199 202 358 
аграрна икономика 245 
аграрно застраховане 275 
аграрно предприемачество 348 
аграрно производство 348 
агрегатни енергийни баланси 325 
агробизнес 344 345 
агробизнес в България 344 345 
агробиология 339 
агроекологична политика 344 
агрозастраховане 271 
агропромишлен комплекс 271 
агропромишлено производство 271 
агротехника 329 336 340 
адаптивен мениджмънт 43 
адекватност 394 416 
административна реформа 62 
административна среда 264 
административни бариери 264 
административно обслужване 263 265 
администрация 62 264 
администриране 264 
академично книгоиздаване 13 
академия 13 
акредитив 81 
акредитиви 81 
акредитивна сума 81 
акредитивно плащане 81 
активи 381 
активи и пасиви 379 
активност 344 
актове 259 
актуални изменения 400 
акционери 368 
алгоритъм 28 
алтернативен туризъм 195 
алтернативи 348 
алтернативни енергийни източници 327 
алумни отношения 476 
американски банки 119 
американски предприятия 178 
амортизации 59 
анализ 227 238 
анализ и одит 387 
анализ на външната среда 403 
анализ на вътрешната среда 403 
анализ на данни 452 
анализ на зависимости 171 
анализ на пазара 157 
анализ на пазарната среда 468 
анализ на туризма 195 
аналитичен модел 36 
аналитични изследвания 361 
аналитични технологии 448 
анкетно проучване 35 
антикризисен мениджмънт 181 
антикризисна политика 181 
антикризисно управление 181 
арабски страни 245 
арбитраж 261 
археография 484 
архивиране на е-ресурси 22 
асертивно поведение 376 
асертивност 376 
асиметрия 89 
атомна енергия 326 
атрибутивни извадки 401 
аудиовизуални произведения 448 
аутсорсинг 437 
аутсорсинг на бизнес процес 213 
Афганистан 234 
Базел ІІ 107 
Базел ІІI 113 153 
Базелски комитет 153 
бази данни 18 
баланс 377 379 
балансирана система 91 
балансираност 25 
балансови активи 178 
балансови модели 178 
балансови показатели 148 
Балкани 237 240 
балкански държави 237 
балнеотуризъм 194 
банка ДСК 148 
банки 96 120 148 150 151 152 153 
банки в САЩ 96 
банкиране 151 
банките в България 148 151 152 
банките и пазарното стопанство 152 
банков капитал 119 149 
банков кредит 120 
банков надзор 149 153 
банков превод 268 
банков процес 152 
банков риск 149 
банков съюз 113 
банкова дейност 102 117 118 
банкова емисия 124 
банкова ефективност 151 
банкова конкуренция 152 
банкова консолидация 151 
банкова криза 135 153 253 
банкова операция 124 
банкова политика 274 
банкова регулация 149 
банкова система 102 364 
банкови активи 148 151 
банкови кредити 150 
банкови сметки 132 
банкови услуги 102 
банково дело 98 
банково кредитиране 117 
банково обслужване 98 102 105 
банково регулиране 153 
банкрут 273 
БВП 30 162 166 167 227 242 246 
БВП - световен аспект 94 
бедност 51 
безопасност 31 
безопасност на транспорта 220 
безработица 29 45 58 
Беларус 109 
Белгия 75 
библиография 484 
библиографска информация 7 
библиотека 20 297 
библиотеки 4 19 22 484 
библиотекознание 19 
библиотечен маркетинг 21 
библиотечна ефективност 21 
библиотечна реклама 21 
библиотечни услуги 19 
библиотечно дело 20 
бизнес 35 37 184 185 204 367 
бизнес анализи 185 454 
бизнес аналитика 361 
бизнес дейност 195 
бизнес климат 35 
бизнес кризи 161 
бизнес модели 460 
бизнес план 413 
бизнес потребление 439 
бизнес приложения 442 450 
бизнес процеси 458 
бизнес развитие 82 116 185 
бизнес решение 450 
бизнес решения 185 
бизнес среда 264 
бизнес услуги 35 
бизнес цикли 178 
бизнес цикъл 164 
бизнес-план 114 
бизнес-планиране 114 
бизнес-цикъл 164 
билки 329 340 
биогорива 328 
биоенергия 326 
биоземеделие 346 351 352 
биологична защита 352 
биологична земеделска система 352 
биологична продукция 346 350 
биологична система 352 
биологично земеделие 341 346 347 348 350 352 
биологично земеделие в България 346 348 
биологично производство 346 351 
биологично растениевъдство 341 347 
биологично селско стопанство 351 
биомаса 310 
биоотпадъци 342 
биопродукти 341 
биопроизводство 341 
биотехнологични посеви 348 
биспектрален анализ 29 
биткойн общност 122 
благосъстояние 320 
БНБ 124 149 
БНБ-история 124 
борба със злоупотреби 146 
брак 381 
бракуване на ДМА 381 
бракувани активи 381 
бранд 206 357 
бранд имидж 357 
бранд мениджмънт 357 
БРИКС 241 248 
брокери 202 
Бургас 413 
БФБ 127 
България 232 246 371 421 
българо-гръцки отношения 233 
българска икономика 162 180 
българска книжнина 15 
Българска народна банка 124 
български компании 367 
български трудов пазар 60 
българско производство 349 
бързи решения 185 
бюджет 87 128 129 130 131 132 343 391 
бюджет 2014 131 132 
бюджет и бюджетна политика 131 
бюджет и бюджетна структура на НРБ 131 
бюджетен дефицит 87 
бюджетен мониторинг 123 
бюджетна дисциплина 130 
бюджетна организация 130 391 
бюджетна политика 123 
бюджетна процедура 391 
бюджетна сфера 129 
бюджетна технология 129 
бюджетна финансова отчетност 129 
бюджетни организации 129 
бюджетни предприятия 129 
бюджетни приходи 130 
бюджетни разходи 129 130 
бюджетни средства 130 
бюджетно регулиране 123 
бюрокрация 258 265 
валежи 337 
валидиране 107 433 
валута 122 
валутен контрол 225 
валутен курс 225 
валутен пазар 93 
валутен резерв 225 
валутен съюз 239 
валутна политика 225 
валутни интервенции 225 
валутни курсове 89 
валутно-кредитни отношения 228 
валутно-финансова система 89 
Варна 413 
ВЕИ 322 324 328 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 328 
Великобритания 6 
вербални комуникации 210 
взаимно застраховане 275 
взаимоотношения 306 402 
вземане на решения 458 
вземане на управленско решение 458 
вземания 104 
видео 451 
видеоинформационна система 448 451 
видеоконферентна връзка 451 
видеоконферентна система 451 
видеоконференция 451 
видеонаблюдение 448 
видове арбитраж 261 
видове библиотеки 20 
видове извадки 401 
визи 265 
винарска промишленост 331 
винарски изби 421 
винарски райони 331 421 
винарски сектор 331 
винарски туризъм 421 
винарско производство 331 
винарство 331 
винен пазар 331 
винен туризъм 421 
вино 331 421 
винопроизводители 331 
винопроизводство 331 339 351 
виртуален свят 12 
виртуализация 12 435 
виртуализация на бизнеса 12 
виртуална валута 122 
виртуална реалност 24 
виртуални библиотеки 4 17 
виртуални технологии 373 
виртуално образование 289 
виртуално обучение 289 
виртуално общуване 373 
високодобивни култури 346 
висококвалифицирани специалисти 31 
висше икономическо образование 300 476 477 478 479 480 482 483 
висше икономическо училище 309 475 481 
висше образование 125 287 297 298 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 407 475 476 477 478 479 480 481 482 483 
висше образование в България 297 307 
висше образование в Русия 303 305 
висше училище 475 476 477 478 479 480 481 482 483 
влияние на климата 334 
влогове в банките 106 
вложения 106 
внедряване 442 
внедряване на проекти 433 456 
внос на стоки 232 
вода 310 
воден транспорт 215 
води 337 
водна ерозия 337 
водни ресурси 190 
време 24 375 
времеви хоризонти 375 
временна заетост 31 
ВУЗ 303 
входящи потоци 227 
въглища 215 
възвръщаемост на инвестициите 106 
възобновяема енергия 328 
възобновяеми енергийни източници 324 326 328 
възобновяеми източници 328 
възпитание 286 
възпроизводство 59 
възрастно население 319 
възрожденска литература 484 
възрожденски дейци 484 
външен контрол 48 
външна политика 167 243 
външно финансиране 142 
външноикономическа дейност 224 
външноикономически договори 224 
външноикономически операции 224 
външноикономически отношения 224 
външноикономически сделки 224 
вътрешен контролинг 446 
вътрешен кредит 121 
вътрешен маркетинг 207 
вътрешен одит 394 395 396 397 398 399 401 402 403 404 405 408 
вътрешни конкурентни предимства 354 
вътрешно потребление 168 
вятърна енергия 328 
Г-20 228 
Габровски регион 469 
газов отрасъл 326 
географски райони 235 236 
географски фактори 41 
географско положение 235 236 
геоикономика 63 
геополитика 41 63 
геотермална енергия 328 
Германия 1 41 71 
глобален пазар 31 33 
глобален свят 240 
глобализация 238 297 298 313 
глобализация в икономиката 12 
глобална икономика 33 94 171 242 
глобална икономическа система 171 
глобална конкуренция 273 
глобална криза 58 234 
глобална среда 234 
глобални блага 42 
глобални рискове 238 
глобално затопляне 190 312 
глобално управление 241 
говернанс 362 
годишно счетоводно приключване 391 
голямата депресия 174 
горива 310 
горски продукти 340 
гражданска отговорност 272 279 
гражданско общество 37 
гръцка криза 229 
гръцки пазар 233 
гъвкав валутен курс 174 
гъвкава организация 436 
гъвкава стратегия 394 
гъвкавост 211 
Гърция 85 233 235 236 
Дания 45 73 
данни 18 440 459 
данни в реално време 459 
данък 92 95 
данък върху добавената стойност 134 
данък върху доходите на физическите лица 135 
данък добавена стойност 139 260 
данъкоплатец 92 
данъци 48 55 137 138 141 142 144 260 262 
данъци в ЕС 144 
данъчен акт 259 
данъчен режим 134 
данъчен финансов резултат 141 
данъчна основа 260 
данъчна политика 100 136 137 143 
данъчна практика на ЕС 146 
данъчна система 92 143 
данъчна система в Русия 92 
данъчни аспекти 388 
данъчни временни разлики 141 
данъчни измами 146 
данъчни ставки 136 137 
данъчни стимули 2 
данъчно задължение 140 
данъчно законодателство 137 139 140 260 
данъчно материално право 145 
данъчно облагане 92 100 138 141 144 145 146 262 
данъчно планиране 100 
данъчно право 145 146 259 262 
данъчно правораздаване 262 
данъчно третиране 139 
данъчно третиране на доставки на стоки и услуги 139 
данъчно третиране на разходи 267 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 137 
данъчно-осигурителна информация 137 
ДДС 138 144 145 260 
ДДС информация 462 
дебиторско вземане 104 
девалвация 225 
дедуктивен подход 285 
дейност на предприятието 384 
декларация 384 
деклариране на доходи 138 
декомпозиция 27 
делова репутация 364 
демография на България 32 
демократично общество 34 
демокрация 266 
депозитна политика 120 
дерегистрация по ЗДДС 138 
деривативни финансови инструменти 392 
детски храни 420 
дефицит 52 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 116 269 
дефицити 61 116 
дефолт 107 
диагностика 290 
диалект 210 
диалектни думи 210 
дива природа 348 
дивидент 111 
дивидентна политика 111 
дигитализация 22 
дигитална икономика 438 
дигитална индустрия 415 
дигитална информация 438 
дигитална книжна индустрия 14 
дигитална система 22 438 
дигитална търговия 14 
дигитални библиотеки 17 
дигитални технологии 438 
дигитално общество 415 
дидактика 286 
дидактически подходи 290 
динамично развитие 233 
дипломанти 476 
дипломиране 479 
директна реклама 209 
директни методи 209 
директни плащания 330 
директни продажби 209 
дисконт 95 
дисконтиране 95 
дистанционно банкиране 105 
дистанционно образование 373 
дистанционно обучение 373 
дистрибуторска дейност 231 
дистрибуционна организация 212 
дистрибуционни решения в бизнеса 212 
дистрибуционни системи 212 
дистрибуционни цели 212 
дистрибуция 211 212 215 216 
дистрибуция в бизнеса на фирмите 215 
ДМА 378 
добавена стойност 28 145 216 
добри практики 405 
договаряне 182 
договор за доставка 224 
договор за концесия 385 
договорни отношения 368 
доклад 10 23 39 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 116 134 147 186 187 194 196 197 198 199 200 201 202 203 250 261 266 287 295 296 297 298 299 307 355 356 358 359 366 378 384 393 407 422 423 424 425 463 465 470 471 472 
документиране на доставките 138 
документооборот 437 
доларизация 120 
домати 349 
ДОПК 140 
доставка 215 
доставки 145 260 431 
доставки и услуги 216 
доставчици 397 
доставчици на услуги 216 452 
достъп до информация 5 7 8 17 
доходи 30 309 
доходи и разходи 343 
доходи на домакинствата 281 
доходи на населението 281 
доходност 106 
доходност на банката 151 152 
дългова криза 82 
дългосрочни лихвени проценти 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 83 84 85 86 
Дънов 286 
държава 37 362 
държава и икономика 165 
държавен бюджет 87 
държавен дълг 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 83 84 85 86 118 121 
държави членки на ЕС 244 
държавна власт 266 
държавна икономическа политика 163 
държавна намеса 165 
държавна подкрепа 177 
държавни банки 117 
държавни облигации 118 226 
държавни разходи 165 
държавни университети 301 306 
държавни ценни книжа 226 
държавно партньорство 160 
държавно регулиране 133 158 226 
държавно регулиране на икономиката 181 
държавно-частно партньорство 54 160 
е-инструменти 428 
е-книги 14 
е-обучаващи програми 292 
е-обучение 289 
е-периодика 14 
е-правителство 462 
е-проект 462 
е-процеси 462 
е-ресурси 22 
е-услуги 462 
еволюционна икономика 46 
еволюционна икономическа теория 46 
евразийска интеграция 109 
евродепутати 256 
еврозона 82 89 229 253 
евроизбори 256 
евроинтеграция 252 
Европа 256 287 
Европа 2020 328 
европеизация 240 
европейска интеграция 41 113 
европейска политика 249 
европейска практика 144 
европейска стандартизация 194 
Европейски договори 229 
европейски изисквания 310 
европейски макрорегиони 247 
европейски пазари 456 
Европейски парламент 251 256 
европейски програми 252 
европейски регламенти 152 
европейски страни 160 
Европейски съд 146 
Европейски съюз 38 113 237 239 243 246 249 251 
европейски трудови пазари 409 
Европейски фонд за регионално развитие 247 
европейски фондове 252 254 
европейско данъчно право 145 146 
Европейско изследователско пространство 11 
европейско образование 287 
европейско образователно пространство 298 
европейско финансиране 255 
европроекти 250 
евросубсидии 344 
еврофондове 87 255 
единен вътрешен пазар 239 
единен вътрешен пазар на ЕС 239 
единна валута 109 
единна регионална валута 109 
единно икономическо пространство 109 
езиков речник 210 
езикова комуникация 210 
ЕИП 8 
екип 370 
екипна дейност 370 
екологизация 313 
екологични проблеми 313 
екологично земеделие 330 341 347 352 
екологично лозарство 351 
екологично състояние 313 
екотуризъм 348 
експеримент 56 
експериментална икономика 56 
експорт 45 191 
електроенергетика 321 
електроенергиен пазар 322 
електроенергиен сектор 321 
електроенергийна система 323 
електроенергия 321 322 326 
електронен обмен на данни 462 
електронен търг 460 
електронен урок 289 
електронна поща 461 
електронна търговия 443 460 
електронна търговия в България 443 460 
електронни книги 14 
електронни ресурси 22 
електронни учебници 289 
електронно банково обслужване 105 
електронно обучение 289 
електропотребление 323 
електротранспорт 326 
емиграционна политика 31 
емиграция 31 
емоционална интелигентност 405 
емпирични изследвания 35 
емпирични резултати 35 
енергетика 321 325 326 
енергиен баланс 326 
енергиен отрасъл 321 
енергиен пазар 321 
енергиен потенциал 327 
енергиен сектор 327 
енергийна бедност 51 
енергийна безопасност 324 
енергийна ефективност 51 321 425 459 
енергийна стратегия 324 
енергийни баланси 322 323 325 
енергийни източници 328 
енергийни пазари 326 
енергийни програми 51 
енергийни разходи 51 
енергийни ресурси 325 
енергийно потребление 326 
енергия 310 327 
енциклопедичен речник 484 
ерозия 336 
ерозия на почвата 336 
ЕС 11 38 108 113 233 239 246 250 251 307 414 
ЕС и Русия 239 
ЕС-27 35 
етажна собственост 359 
етапи на изследването 23 
етикетиране 341 
етнически състав на населението 32 
ефективна организация 263 
ефективност 172 276 
ефективност в организацията 435 
ефективност на банковата система 148 
ефективност на инвестициите 44 
ефективност на оценяването 394 405 
ефективност на процесите 440 
ефективност на решенията 261 
ефективност на управлението 183 
ЕЦБ 89 
животновъдство 189 419 
животновъдство в България 189 
жизнен стандарт 162 
жизнен цикъл на предприятието 369 
жилища 52 
жилищна политика 359 
жилищни сгради 359 
жилищно строителство 52 
житни култури 139 
зависимост 171 
загуби 367 
задължителен одит 390 
задължителни резерви 120 
задължителни стандарти 356 
задължително застраховане 279 
заетост 117 
Закон за ДДС 137 
закон за корпоративно подоходно облагане 137 
Закон за обществените поръчки 258 
Закон за счетоводството 390 
законодателство 17 31 34 351 
замразени продукти 420 
замразяване на храни 420 
замърсители на околната среда 313 
застраховане 272 274 276 277 281 282 283 
застраховане в България 283 
застраховане в Русия 273 
застраховане в селското стопанство 271 275 
застраховане в туризма 283 
застраховане в Украйна 278 
застраховане във Франция 279 
застраховане срещу природни бедствия 275 
застрахователен брокер 197 
застрахователен пазар 271 277 281 
застрахователен сектор 277 
застрахователна защита 271 
застрахователна индустрия 271 
застрахователна система 277 
застрахователна услуга 281 
застрахователни инструменти 271 
застрахователни компании 278 364 
застрахователни услуги 281 
застрахователно посредничество 197 
застрахователно право 279 
застраховка "Гражданска отговорност" 279 
застраховка на МПС 279 
застраховки при пътуване 283 
защита на данни 446 
защита на потребителите 201 
защита правата на потребителите 283 
ЗДДС 139 145 260 
ЗДДС 2014 260 
ЗДДФЛ 267 
здраве 320 350 
здраве на служителите 320 
здравен икономикс 320 
здравеопазване 320 
здравна каса 316 
здравна система 319 
здравна услуга 319 
здравни грижи 319 
здравни потребности 319 
здравни разходи 315 
здравни резултати 319 
здравно законодателство 318 
здравно осигурителна каса 317 
здравно осигуряване 317 
здравноосигурени лица 317 
здравословни храни 350 
зелен бизнес 155 
зелена икономика 163 330 
зелена политика 249 330 
зелени инициативи 459 
зелени иновации 459 
зелено стопанство 330 
зеленчукопроизводство 333 347 349 
зеленчукопроизводство в България 349 
зеленчуци 347 349 420 
земеделие 346 
земеделието в България 189 
земеделието в Турция 333 
земеделска политика 190 
земеделски кооперации 140 
земеделски производители 386 
земеделски производители в България 344 
земеделски производители в ЕС 344 
земеделски райони 333 
земеделски риск 271 
земеделски сектор 245 
ЗЗО 317 
златен стандарт 174 
злоупотреби 146 
знание 176 
знания 304 
зърнен пазар 345 
зърнени култури 334 
игрови метод 47 
игрови модели 47 
игрови стратегии 47 
идеи 429 
идеология 167 
избор на професия 291 
извадка 401 
извадков контрол 401 
извадков метод 401 
извадкови проучвания 401 
извадковият метод 36 
измерване на бизнеса 458 
изнесени услуги 437 
износ на стоки 232 
изплащане на пенсии 268 
изпълнителен директор 363 
изпълнителна власт 362 
изследователска дейност 9 
Източна Азия 63 168 
Източни Родопи 348 
иконометрични модели 43 
иконометрия 43 
икономика 56 62 88 150 162 164 204 426 
икономика на Австралия 174 
икономика на библиотеките 19 21 
икономика на ЕС 35 
икономика на информацията 19 
икономика на Китай 167 
икономика на Румъния 170 
икономика на Русия 165 191 
икономика на Украйна 81 154 354 412 
икономическа активност 170 
икономическа интеграция 168 
икономическа конкурентоспособност 171 
икономическа криза 45 58 170 229 
икономическа наука 49 50 53 
икономическа политика 163 165 174 
икономическа рецесия 58 
икономическа система 91 
икономическа теория 305 
икономическа устойчивост 168 
икономически анализ 19 
икономически и валутен съюз 89 
икономически изследвания 50 309 
икономически мениджмънт 181 
икономически механизми 169 
икономически модели 50 
икономически отношения 248 
икономически проблеми 248 
икономически проекти 160 
икономически растеж 165 166 241 
икономически реформи 166 
икономически ръст 35 54 97 
икономически системи 183 
икономически цикли 183 
икономическо взаимодействие 99 
икономическо моделиране 111 
икономическо партньорство 248 
икономическо развитие 58 97 166 167 168 171 190 241 367 
икономическо сътрудничество 248 
икономичност 265 
икономия 375 
ИКТ 292 435 
ИКТ архитектура 435 
ИКТ сектор 435 
имейл маркетинг 461 
имигранти 32 
имиграционна политика 31 
имиграционни потоци 32 
имиграция 9 31 32 
имиграция в САЩ 31 
имидж 416 
имидж на организацията 222 
имидж на туристическа дестинация 192 
имиджови данни 357 
инвестиран капитал 157 
инвестиране 157 
инвестиране в маркетинга 445 
инвестиране в умения 445 
инвеститори 314 365 
инвестиции 44 45 52 
инвестиции в предприятието 208 
инвестиции в туризма 467 
инвестиционен анализ 150 
инвестиционен интерес 168 
инвестиционен консултант 150 
инвестиционен план 114 
инвестиционен потенциал 55 
инвестиционен процес 44 
инвестиционен процес в Русия 44 
инвестиционна активност 44 293 
инвестиционна дейност 55 154 156 278 372 
инвестиционна дейност в предприятията 154 
инвестиционна привлекателност 424 
инвестиционна среда 227 
инвестиционни имоти 393 
инвестиционни модели 195 
инвестиционни проекти 10 154 175 
инвестиционни процеси 154 
инвестиционни ресурси 154 159 
инвестиционни решения 178 
инвестиционни фондове 247 
инвестиция 155 
индекс на цените 345 
индексен анализ 345 
индивидуален подход 461 
индивидуален риск 175 
индивидуализация 461 
индикатори на качеството 199 
индустриална революция 12 
индустриални стоки 200 
индустрия 310 
инженери 412 
инженерни кадри 412 
Инкотермс 224 
иновативен процес 12 294 
иновативна икономика 171 
иновативно развитие 198 
иновации 254 425 
иновации в икономиката 183 
иновационен клъстер 177 
иновационен потенциал 173 
иновационен процес 57 
иновационна дейност 57 173 186 
иновационна икономика 9 
иновационна организация 173 
иновационни подходи 425 
иновационни проекти 57 
иновационни системи 11 
иновационно развитие 173 177 
иновационно-инвестиционна политика 271 
институционален подход 11 
институционализъм 42 
институционална икономика 46 
институционална промяна 163 
институционални рискове 277 
инструмент "5S" 263 
интеграционни процеси 434 
интеграция 53 171 
интеграция в ЕС 239 
интегриран маркетинг 179 
интегрирана система за управление 456 
интегрирани системи за управление 462 
интелектуална икономика 56 
интелигентни бизнес системи 450 
интелигентни системи 214 
интензификация 245 
интервю 399 406 411 
интернационализация 171 
Интернет 34 459 
интернет бизнес 223 
интернет маркетинг в туризма 465 
Интернет реклама 465 
интернет реклама на туристически продукти 465 
интернет свобода 34 
Интернет сигурност 34 
Интернет среда 34 
интралогистика 223 
инфлация 35 45 
информатизация на бизнеса 430 
информатика 18 
информатиката в научното познание 18 
информационна безопасност 105 445 
информационна сигурност 457 
информационна среда 434 453 
информационна технология 444 
информационни ресурси 22 
информационни ресурси в библиотеката 22 
информационни технологии 12 60 114 431 432 433 436 437 440 441 442 443 446 447 448 450 452 453 454 455 456 457 
информационни технологии в бизнеса 12 443 450 451 452 454 455 456 
информационни технологии в логистика 431 
информационно общество 34 
информация 7 19 374 
информация в управлението 365 
информация онлайн 192 
информираност 365 
информираност на потребителите 192 
инфраструктура 435 468 
инфраструктурен проект 437 
инфраструктурни проекти 434 
ипотечно застраховане 282 
ипотечно кредитиране 282 
Ирландия 3 
искова молба 257 
ислямско застраховане 280 
Испания 70 143 
исторически аспект 225 
исторически преглед 243 
история 16 
история на БНБ 124 
история на България 16 
история на застраховането 275 
история на книгопечатането 13 15 
история на образованието 291 
история на СА 475 476 477 478 479 480 481 482 483 
ИТ 400 445 
ИТ архитектура 444 
ИТ бизнес 432 
ИТ бюджет 432 440 
ИТ за управление на услуги 444 
ИТ инвестиции 435 442 
ИТ инструменти 400 
ИТ инфраструктура 436 442 
ИТ проекти 434 436 440 444 447 
ИТ разходи 432 
ИТ решения 430 434 436 440 442 444 447 452 
ИТ ръководител 432 
ИТ сигурност 446 
ИТ системи 430 440 445 447 457 
ИТ специалисти 457 
ИТ стратегия 444 445 447 457 
ИТ услуги 439 447 
Италия 83 
кадри 411 
Казахстан 109 
калибрация на данни 36 
кандидат-студент 477 
кандидати 411 
капитал 59 112 282 
капитализация 226 
капиталов буфер 149 
капиталов пазар 127 
капиталова адекватност 152 
капиталови буфери 149 
капиталови пазари 389 
кариерно израстване 25 
кариерно развитие 62 
категоризация 463 
категоризация на хотелите 463 
катедра "ЗСД" 475 
катедри 300 
качество 468 
качество на живот 91 320 
качество на здравните услуги 319 
качество на образованието 307 
качество на обслужването 102 
качество на обучение 295 
качество на одита 394 
качество на продукта 213 
качество на туристическите услуги 469 
качество на финансовата отчетност 389 
квоти 228 
кейс метод 300 449 
кейс-метод 300 
киберпространство 34 
Кирил и Методий 16 
Кирило-Методиево дело 16 
Китай 166 241 
китайска икономика 167 168 225 
китайски модел за развитие 191 
китайски пазар 226 
класическа школа 164 
клиентоориентирана стратегия 214 
клиентска база 214 
клиентска удовлетвореност 214 
клиентски анализ 452 
клиентски услуги 452 
климат 334 
климат и икономика 312 
климатична промяна 334 
климатични промени 190 
клиринг 81 
клирингови плащания 81 
клъстер 63 422 
клъстерен подход в икономиката 177 
клъстери 177 
клъстерна политика 177 
клъстерна форма 177 
книгоиздаване 13 15 
книгоиздаване в България 13 
книгоиздатели 13 
книгоиздателска дейност 13 
книгопечатане 13 484 
книготърговия 14 
книжовна дейност 484 
КНР 167 225 
ковенанти 368 
когнитивни модели 47 
когнитивно моделиране 53 
Кодекс за социално осигуряване 267 
колективна валута 109 
количествен анализ 108 
компании 92 
компенсации 30 
компетентности 355 394 
компетенции 61 
компост 342 
компютъризирани системи 265 
компютърна сигурност 105 
комуникативна активност 373 
комуникативна компетентност 373 
комуникативна култура 373 
комуникативни процеси 373 
комуникативно поведение 399 
комуникации 374 404 
комуникации в криза 399 
комуникации на фирмата 428 
комуникационни методи 399 
комуникационни умения 373 406 
комуникационни услуги 461 
комуникация 373 375 376 402 
комуникация във фирмата 375 376 397 
комуникация и екипна среда 375 376 
комуникация и работен процес 375 376 
комуникация и реклама 209 
комуникация на организацията 375 
комуникиране в управлението 405 
конвергенция 11 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 83 84 85 86 
конкурентна среда 211 321 354 
конкурентни предимства 354 471 
конкурентно предимство 176 354 
конкурентно развитие 247 
конкурентност 321 
конкурентоспособна позиция 456 
конкурентоспособност 56 173 199 211 254 303 321 422 471 
конкурентоспособност на вузовете 303 
конкурентоспособност на икономиката 171 
конкурентоспособност на фирмата 392 
конкуренция 52 305 411 
конкуренция в образованието 303 
консервирани плодове и зеленчуци 420 
консолидация 96 
консолидация на банките 152 
консолидация на банковия капитал 152 
консолидиране 92 
консолидирани отчети 395 
консултанти 371 
консултантска 354 
консултантска дейност 371 
консултантски бизнес 374 
консултантски услуги 371 
консултиране 371 
контрол на банките 117 
контрол на информационните потоци 400 
контрол на промените 398 
конференция 10 23 26 33 58 61 81 123 134 145 146 147 154 159 160 169 170 171 175 176 179 180 181 186 187 194 196 199 202 203 206 207 224 229 247 248 249 250 263 266 271 287 295 296 297 298 299 300 306 307 308 317 321 354 355 356 357 358 359 366 370 377 378 379 387 389 390 392 393 407 408 412 422 423 424 425 
конфликт 370 
конфликт в екипа 370 
конфликт на интереси 368 
конфликти 370 
конфликти в екипа 370 
концедент 385 
концептуален модел 387 
концепция 207 232 
концепция за взаимоотношения 232 
концепция за контрола 12 
концесионер 385 
концесия за строителство 385 
кооперация 63 
координация 59 
корекции на активи 178 
корпоративен бизнес 360 
корпоративен данък 135 136 143 
корпоративна отговорност 40 
корпоративна политика 133 
корпоративна собственост 179 
корпоративна социална отговорност 179 
корпоративна стопанска дейност 367 
корпоративни финанси 368 
корпоративно данъчно облагане 100 
корпоративно управление 365 384 
корупционен индекс 258 
корупционни практики 258 
корупция 48 162 258 
котировка на цените 345 
краен потребител 353 
крайно потребление 29 
краткосрочна прогноза 365 
краудсорсинг 360 
креативен потенциал 12 
креативен процес 12 
кредит 95 121 162 
кредитен портфейл 104 
кредитен рейтинг 107 
кредитен риск 107 147 282 
кредитен факторинг 55 
кредитиране 118 369 
кредитиране на малкия бизнес 369 
кредитиране на фирмите 142 
кредитна политика 104 
кредитни институции 121 
кредитни организации 360 
кредитно-инвестиционна стратегия 372 
кредитори 368 
крес 329 
криза 38 58 88 96 161 358 
кризи 58 
критерии за оценка 407 
кръгла маса 39 197 198 200 201 261 463 465 470 471 472 
кръгооборот 59 
кръгооборот на капитала 59 
КСО 133 
културен капитал 19 
културен маркетинг 21 
културни ресурси 5 
културно наследство 22 
курс за обучение 308 
ландшафт 249 
лека промишленост 191 
лекарства 316 
лекарствени продукти 316 
лекарствени средства 182 
лексикография 484 
лексикографски трудове 484 
либерализация 239 
лидерство 251 
лидерство в бизнеса 363 
лидерство и управление на екипи 363 
лизинг 126 388 392 
лизинг в България 388 
лизингови операции 126 
лизингови плащания 126 
лизингово имущество 126 
лизингово финансиране 126 
лизингодател 388 
лизингополучател 388 
ликвиден риск 119 
ликвиден фондов пазар 103 
ликвидни активи 119 120 
ликвидност 103 119 
ликономика 167 
Лисабонска стратегия 287 307 
Лисабонска стратегия на ЕС 247 
Литва 76 136 
лицензи 6 
лицензионен договор 196 
личен бранд 418 
личен подоходен данък 143 
лични права 34 
лични финанси 293 
лично обезпечение 293 
лично поведение 293 
лично потребление 45 
личностна характеристика 284 
логистика 208 211 213 214 216 217 218 219 220 221 222 223 353 427 431 
логистика в бизнеса 208 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 
логистика в България 208 211 213 214 216 217 218 219 220 221 222 431 
логистични процеси 223 
лозарство 339 421 
лозови насаждения 339 
Люксембург 66 
люцерна 338 
магистър 481 
магистърска степен 479 481 
магистърски програми 479 
магистърско обучение 288 
макроикономическа динамика 35 
макроикономическа система 183 
макроикономически анализ 19 
макроикономически теории 59 
макроикономически фактори 159 
макросоциология 35 
максимален осигурителен доход 270 
малка отворена икономика 174 
малки и средни предприятия 170 
малки структурни единици 438 
малки фирми 438 
Малта 77 
малък бизнес 81 369 
малък бизнес в Русия 369 
малък бизнес в Украйна 81 
мандатен екип 256 
манипулации 365 
маркетинг 40 179 206 207 210 415 417 418 461 
маркетингов мениджмънт 206 
маркетингова ефективност 206 207 
маркетингова стратегия 321 
маркетингови концепции 207 
маркетингови принципи 207 
математически модел 299 
матрица на риска 397 
машиностроене 63 
МВФ 228 
мегарегулатор 158 
медицина 314 
медицински туризъм 314 
междинни плащания 106 
междубанков пазар 119 226 
междубанкови кредити 108 
международен валутен фонд 228 248 
международен маркетингов мениджмънт 428 
международен обмен на студенти 296 
международен превоз 221 
международен транспорт 218 
международен туризъм 466 
международен туристически бизнес 466 
международен туристически пазар 466 
международна конференция 175 176 179 206 207 249 263 317 321 357 370 
международна миграция 33 
международна миграция на работна сила 33 
международна научно-практическа конференция 10 23 61 134 147 186 187 194 196 199 202 203 250 266 287 296 297 298 307 355 356 358 359 366 378 393 407 422 423 424 425 
международна политика 42 
международна политикономия 42 
международна помощ 42 
международна система 241 
международна трудова миграция 33 
международна търговия 231 232 
международни валутни отношения 228 
международни взаимоотношения в образованието 296 
международни икономически отношения 233 234 238 246 
международни организации 234 
международни отношения 237 240 243 244 
международни партньори 222 
международни разплащания 225 
международни стандарти 113 407 
Международни стандарти за финансова отчетност 390 
Международни счетоводни стандарти 392 
международни финансови отношения 228 
международни финансови пазари 118 
международно разделение на труда 63 
междусекторно сътрудничество 169 
мениджмънт 157 184 355 361 362 363 370 442 
мениджъри 363 
мениджърска дейност 365 
мениджърска функция 450 
мениджърски дейности 450 
мениджърски подходи 362 
месечни отчети 128 
местна валута 120 
местни банки 118 120 
местни предприятия 354 
местно самоуправление 266 
металургични предприятия 188 
металургия 188 
метод на реалните опции 126 
методи 50 
методи в икономиката 50 
методи за обучение 286 
методи за оценяване 180 
методи на изследване 319 
методика 57 114 
методически аспекти 33 292 
методологически индивидуализъм 46 
методология за оценка 116 180 
методология на науката 50 
механизъм за стабилност 229 
миграция 265 313 
мини заводи 188 
мисия 403 
млади хора 409 
многополярен свят 241 
мобилни комуникации 449 
мобилни платформи 443 
мобилни приложения 431 
мода 418 
модел 173 187 
модел на активи 178 
модел на икономически растеж 163 
модел на партньорство 160 
модели 377 
моделиране 93 99 299 
модерен бизнес 214 
модерен мениджмънт 450 
модернизация 245 
модернизация на администрацията 265 
модна индустрия 418 
Модус 2 304 
молове в България 10 204 
монетарна политика 172 
монетарна политика на Русия 172 
мониторинг 48 
мониторинг на вътрешния одит 400 
морски ваканционен туризъм 192 
мотивационно обучение 295 
мотивация 403 409 
мрежова инфраструктура 453 
мрежова операционна система 453 
мрежово планиране 366 
МСП 170 378 
МСС 392 
МСУР 238 
музейни сбирки 124 
мултилатерализъм 243 
мултипликативен анализ 103 
мултипликатор 103 
Мярка 143 371 
награда 475 
надзорни институции 390 
наемни цени 204 
наети лица 30 395 411 
НАП 132 
народности 32 
население 242 
НАТО 246 
наука 18 
научен капитал 9 
научна дейност 101 
научна информация 1 3 4 5 7 8 17 18 
научна политика 101 
научна политика в ЕС 17 
научна продукция 9 
научна сесия 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 116 
научни библиотеки 8 
научни знания 1 304 
научни издания 8 13 
научни изследвания 1 2 18 101 
научни институти 4 
научни публикации 3 6 
научни разработки 39 197 198 200 201 261 463 465 470 471 472 
научни списания 19 
научни трудове 1 
научно-изследователска дейност 2 6 
научно-изследователски центрове 2 
научно-практическа конференция 295 299 355 
научно-приложни изследвания 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 116 
научноизследователска дейност 3 6 
научноизследователски институти 3 
научноизследователски организации 6 
научноизследователски съвети 6 
национална безопасност 42 
национална библиотека 20 
Национална иновационна система 11 
национална политика 327 
Национална система за висше образование 306 
национални икономики 165 
национални интереси 42 
национални особености на държавите 38 
Национални стандарти за финансови отчети 382 
националсоциализъм 41 
НБКМ 20 22 
недвижим имот 358 
недвижима собственост 52 355 
недвижими имоти 134 203 393 425 427 
независими оценители 23 
независимост на одитора 394 
неизползван капацитет 185 
неикономически сектор 112 
нектарини 332 
нелегална имиграция 31 
нематериални активи 392 
неокласическа икономика 46 
неплатежоспособност 121 
неработоспособност 264 
нефинансов сектор 178 
НЗОК 132 182 
НИР 11 
НИС 11 
нисковъглеродна икономика 324 
нискоквалифицирани работници 31 
нова икономика 54 176 
нова индустриализация 54 
нови активи 219 
НОИ 132 
Норвегия 45 69 
нормативна уредба 145 
Обама 96 
обезпечение 147 
обезпечителен процес 147 
обект 468 
област Варна 468 
област Ловеч 195 
област София 466 
облачни инфраструктури 446 
облачни ИТ услуги 441 
облачни технологии 292 
облачни услуги 441 
облигации 226 
обмен на информация 142 405 
обмен на студенти 302 
обновяване 219 434 
оборотни ведомости 391 
оборудване 437 
обработка на данни 361 459 
образование 9 24 291 294 302 
образование в България 294 
образование в Европа 302 
образование в Русия 309 
образование в САЩ 302 
образователен кредит 125 
образователен модел 294 
образователен пазар 305 
образователна система 125 
образователна услуга 301 
образователни методи и модели 292 
образователни програми 361 
образователни проекти 361 
образователни специалности 361 
образователни стратегии 287 298 307 
образователни технологии 292 
образователни услуги 305 
обратно начисляване 138 139 
обслужване на клиенти 452 
обучение 47 
обучение на безработните 482 
обучение на експерти 361 
обучение на преподаватели 308 
обучение на студенти 299 308 
обучение по английски език 292 300 
обучение по чужд език 308 
обществена съпричастност 374 
обществени блага 42 
обществени отношения 38 
обществени поръчки 258 
обществени поръчки чрез търг 258 
обществено благо 48 
обществено мнение 38 364 
общество на знанието 287 304 
общини 255 
общо застраховане 272 
общо икономическо пространство 239 
общуване 399 
овощарство 332 
овощни култури 332 
ограничена рационалност 53 
одит 376 394 395 396 397 398 399 401 402 403 404 405 406 408 
одит и етика 376 398 404 406 
одит и счетоводство 387 
одит на информационни технологии 400 
одит на финансовите отчети 390 
одит на човешките ресурси 408 
одитен ангажимент 406 
одитни критерии 408 
одитни процедури 399 
одитни стандарти 400 
одиторска организация 398 
одиторска отговорност 398 
одиторска проверка 408 
околна среда 48 310 311 
онлайн комуникации 297 
онлайн курсове 288 
онлайн маркетинг 179 
онлайн обучение 288 
онлайн търговия 205 443 
онлайн услуги 429 
онтология 24 
ОП "Иновации и конкурентоспособност" 254 
опазване на околната среда 312 
оперативен риск 178 
оперативна програма 175 254 
оперативна програма "Околна среда" 311 
оперативни програми 250 
определяне на целите 403 
оптимизация 47 53 56 110 187 366 
оптимизизиране на ресурси 441 
оптимизиране 423 
оптимизиране на бизнес процеси 455 
оптимизиране на работния процес 434 455 
оптимизиране на разходите 444 
оптимизиране на управлението 455 
организации 92 
организационни модели 195 
организация на информацията 453 
организиране 403 
органични торове 342 
органично земеделие 341 
осигуровки и обезщетения 268 
осигуряване 267 268 
основен капитал 44 59 
основни икономически показатели 131 
основни индикатори 356 
основни процеси 230 442 471 
ОСП 330 
ОСП на ЕС 371 
отворен достъп 1 2 3 4 5 6 8 17 
отворено образование 4 
отглеждане на зеленчуци 329 
отглеждане на полски култури 334 
отговорност 262 
отклоняване на доходи 146 
отличия 477 
отопление 327 
отоплителни системи 327 
отпадна биомаса 342 
отпадъци 311 327 342 
отпадъчни технологии 311 342 
отписване на активи 381 
отрасли на икономиката 55 
отсрочване на задължения 140 
отчет на паричните потоци 128 
отчетна информация 379 
отчетни данни 377 
отчетно-аналитична информация 387 
отчетност 377 
отчетност и счетоводство 389 
отчетност на фирмите 389 
отчитане в системата на НОИ 132 
отчитане на ваучерите 386 
отчитане на гориво 386 
отчитане на дарения 386 
отчитане на доставките 139 
отчитане на публичния дълг 116 
офис администратор 265 
офис оборудване 265 
оцеляване на организацията 184 
оценител 23 
оценителски методи 23 
оценителски процес 23 
оценка 57 58 274 276 355 393 424 
оценка на взаимоотношения 108 
оценка на въздействието 276 
оценка на знанията 290 
оценка на капитала 112 
оценка на качеството 102 
оценка на обучението 290 
оценка на риска 175 238 274 
оценъчни методи 58 102 180 
оценяване 378 
пазар 14 203 205 272 
пазар на аграрни продукти 349 
пазар на акции 99 
пазар на зеленчуци 349 
пазар на земеделски продукти 349 
пазар на облигации 226 
пазар на стоки 198 
пазар на труда 33 60 298 409 412 
пазар на ценни книжа 158 226 
пазарен механизъм 159 
пазарен риск 115 
пазари на проектно финансиране 372 
пазари на ценни книжа 178 
пазарна активност 119 
пазарна интеграция 247 
пазарна стойност 364 
пазарно поведение 157 
пазарно предлагане 411 
пазаруване 205 
пазаруване "он лайн" 205 
Пакт за стабилност 253 
параметри 100 
пари 59 
паричен агрегат 29 
паричен агрегат М2 29 
парична база 90 
парична маса 90 
парична политика 120 174 
парично-кредитна политика 89 
парично-кредитно регулиране 90 
парично-финансова политика 90 
партньорски отношения 217 220 402 476 
партньорство 217 220 397 
патенти 9 
пациенти 314 
педагогика 285 286 
педагогическа дейност 284 
педагогическа синергия 300 
педагогически идеи 286 
педагогически кадри 284 
педагогически модел 284 
педагогическо изследване 284 
пенсии 270 
пенсии в НРБ 270 
пенсионен модел 270 
пенсионен фонд 269 
пенсионна вноска 270 
пенсионна система 269 270 
пенсионна система в Русия 269 
пенсионни задължения 392 
пенсионни фондове 269 
пенсионно осигуряване 268 
пенсия 269 
периодичен печат 15 
персонализиран подход 439 461 
печалба 92 367 
печат 13 15 437 
печатарски процес 437 
печатна продукция 437 
пивоварна индустрия 213 
пивоварна промишленост 213 
пивоварни предприятия 213 
писмени паметници 22 
планиране 403 
планиране на процеси 157 
пласмент на стоки 200 
платежен баланс 225 
платежна система 268 
платежни инструменти 81 
платежно нареждане 98 
платежоспособност 314 
плащане 98 
плащане и кредитиране 98 
плащания 330 384 
плодове 332 420 
плододаващи трайни насаждения 332 340 
плодородие 336 
плодородие на почвата 336 
поведение 25 207 
поведение в трудовите колективи 25 
поведение на персонала 207 
поведение на човека 25 
поведенческа теория 164 
повишаване на ефективността 455 
подобряване на бизнес процесите 433 
подоходен данък 136 
подпочвени води 337 
подсъзнание 49 
подсъзнателно мислене 49 
подходи 315 
позитивна нагласа 402 
познание 290 
познание и информация 396 
показател 173 322 323 
показатели за ефективност 10 186 199 
покупателна способност 162 293 
покупко-продажба 219 
покупко-продажба на стоки 204 
покупна цена 204 
политика 244 249 362 
политика и стратегия 117 
политика на ЕС 249 
политика на заетостта 62 
политика на САЩ 244 
политика на сближаване на ЕС 247 
политическа власт 117 
политическа география 41 
политическа култура 238 
политически избори 117 
политическо влияние 117 
политическо развитие 166 
полски култури 334 
Полша 4 232 
портфейлни инвестиции 99 
послания 416 
посредничество 202 
постиндустриална икономика 54 168 
постиндустриално общество 354 
постиндустриално развитие 168 
потенциал 338 
потребителски опит 449 
потребителски пазар 35 
потребителско доверие 35 
потребителско поведение 205 
потребление 323 
потребление на домакинствата 29 
потребление на енергия 323 325 
почва 335 
почвена ерозия 335 
почвено плодородие 336 
почвозащитни мерки 335 337 
почвознание 335 336 337 
ПР 21 
ПР практика 21 
права на потребителите 201 
правен режим 145 
правило на Тейлър 174 
правителствена политика 306 
правителство 306 
правна норма 259 
правна уредба за туризма в България 470 472 
право 257 259 
правомощия 251 
празници 16 
празничен календар 16 
практически примери 470 
праскови 332 
преброяване на населението 32 
превоз на материали 220 
превоз на стоки 220 
превозни средства 353 
преговорен процес 150 
пределна цена 110 
предизвикателства 248 409 
предлагане 411 
предоставяне на информация 374 
предпазни средства 149 
предприемачески университет 304 
предприемаческо умение 264 
предприемачество 264 
предприемачество и риск 363 
предприятие 173 
предприятия 170 
презентационни умения 417 
презентиране 417 
преки инвестиции 156 
преки частни инвестиции 168 
преки чуждестранни инвестиции 29 227 
прекратяване на договор 388 
преобразуване на търговски дружества 141 
преработваща промишленост 242 
преработка на отпадъци 342 
преструктуриране на банките 151 
приемственост в семейната фирма 184 
приложна икономика 299 
приложни аспекти 357 
принципал-агент 48 
приоритети 137 254 
природна среда 235 236 
природни ресурси 166 310 
приспадане на ДДС 144 
пристанища 413 
пристанищни градове 413 
приток на капитали 103 
приходи 367 
приходи и разходи 131 
приходи от продажби 272 
проблеми 223 314 409 
проблеми в здравеопазването 314 
проблемни ситуации 404 
прогнозиране 43 111 
прогнозиране на бъдещето 192 
програма 7 175 
програма "Регионолно развитие" 175 
програма "Хоризонт 2020" 7 
програма за развитие 419 
програми 51 252 255 
продажби 182 
продуктови решения 209 
продуктово позициониране 209 
продължителност на живота 27 
проект 370 482 
проектен екип 370 
проектен подход 10 
проекти 176 255 372 
проектна дейност 176 
проектни документи 372 
проектни рискове 372 
проектно финансиране 372 
прозрачност 431 
произведена продукция 28 
производителност 333 
производителност на труда 9 
производство 208 257 328 353 
производство и опазване на околната среда 208 
производство и разходи 353 
производство на вино 331 
производство на електроенергия 322 328 
производство на зеленчуци 349 
производство на плодове 332 
производство на хранителни продукти 420 
промени в климата 312 
променливост на пазара 205 
промишлена политика 54 
промишлено производство 245 
промишленост 325 
промишленост на Русия 191 
промяна на собственост 151 
пропърти мениджмънт 427 
протести 38 311 
професионална деформация 284 
професионална етика 23 
професионални групи 319 
професионални умения 302 
професионално образование 291 
професионално обучение 482 
професионално ориентиране 291 295 
професионално развитие в България 291 
профил на туриста 468 
профилактичен подход 284 
процентна ставка 45 95 
пряко облагане 146 
психологически договор 410 
психология на личността 25 
птицевъдна продукция 353 
птицевъдни продукти 353 
птицевъдство 353 
птици 353 
публикации 1 7 
публикуване в интернет 1 
публикуване на финансови отчети 382 
публичен дълг 116 
публичен сектор 160 
публична политика 410 
публична сфера 441 
публични библиотеки 19 
публични вземания 140 
публични дружества на БФБ 140 
публични разходи 19 316 
публични финанси 253 413 
публично-частно партньорство 160 
ПЧИ 227 
ПЧП 160 
ПЧП проекти 160 
пшеница 352 
първоначално натрупване 106 
работа 62 
работа в екип 220 
работа с клиенти 214 
работна сила 410 
работна среда 62 263 
работни места 61 
работно място 263 
равновесие на Неш 47 
развиващи страни 313 
развитие 20 164 173 252 
развитие на земеделието 333 
развитие на икономиката 28 164 
развитие на макрорегиони 247 
развитие на науката 304 
развитие на образованието 287 298 
развитие на Русия 94 
развитие на селските райони 341 
развитие на селското стопанство 275 
развитие на туризма 467 
размер на възнаграждението 184 
разпределителна политика 189 423 
разработване на стратегия 403 
разходен подход 396 
разходи 110 366 
разходи за здравеопазване 318 
разходи за иновации 11 
разходи за производство 187 
разходна ефективност 318 
разчетни операции 81 
районите в България 348 
растениевъдство 329 333 346 348 
растителни продукти 350 
рационалност 56 
реализация на проекти 482 
ревалоризация 225 
ревизионен акт 259 
ревизионен доклад 259 
ревизионно производство 259 
ревизия 259 
регион 424 
регионален бюджет 123 
регионален подход 123 
регионализация на икономиката 123 
регионална бюджетна система 123 
регионална икономика 177 474 
регионална интеграция 168 
регионална политика 177 247 
регионални брандове 206 
регионално развитие 175 249 
регионално сътрудничество 227 237 240 
регулативни механизми 169 
регулаторен подход 120 
регулаторна рамка 390 
регулаторни мерки 122 
регулаторни органи 158 
регулиране 37 88 96 113 153 
регулиране на пазара 372 
резултат 101 396 
реимбурсиране 315 
реинвестиране 95 
реиндустриализация 163 
рейтинг 148 
рейтинг на вузовете 303 
реклама 209 415 416 417 
реклама в бизнеса 209 210 416 417 
реклама на телевизионния пазар 416 
рекламен бизнес 415 
рекламни компании 418 
рекламни послания 209 417 418 461 
рекламни практики 417 
рекламни продукти 418 
рекламни стратегии 209 
рекламни съобщения 210 
рекламни текстове 210 
ректор 478 480 
рентабилност 115 343 
репозитар 3 
репозиториум 3 4 6 
репродуктивност 3 
референтно ценообразуване 316 
реформа 253 305 
реформа в образованието 306 
реформи 228 
рециклиране на отпадъци 311 
решения за финансиране 178 
решителност 185 
РЗОК 317 
риба и рибни продукти 419 
рибни продукти 419 
рибно стопанство 419 
риск 88 105 122 175 274 282 389 
риск в бизнеса 396 
риск в застраховането 274 276 
риск и застраховане 275 
рискови фактори 157 
роялти 196 
рубла 109 
Румъния 79 371 421 
румънска икономика 170 
румънска политика 26 
румънски предприятия 170 
Русия 32 37 44 94 101 109 158 172 188 191 269 273 275 280 309 369 
Русия и ЕС 108 
руска банка 158 
руска имиграция 32 
руско-български отношения 296 
руско-българско сътрудничество 296 
руско-китайски икономически отношения 167 
ръст на цените 161 
СА 82 116 145 146 206 261 299 308 380 407 409 
СА докторант 475 
СА студент 39 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 83 84 85 86 155 156 192 193 195 197 200 201 230 231 232 428 460 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 
сайтове 429 
самочувствие 416 
САЩ 19 31 96 101 188 234 297 324 
сборен финансов баланс 128 
сборник доклади 26 33 58 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 116 123 145 146 154 159 160 169 170 171 180 181 224 229 247 248 271 287 297 298 300 306 307 308 354 377 379 387 389 390 392 407 408 412 
сборник с доклади 10 23 39 61 134 147 186 187 194 196 197 198 199 200 201 202 203 250 261 266 295 296 299 355 356 358 359 366 378 393 422 423 424 425 463 465 470 471 472 
световен БВП 242 
световен застрахователен пазар 280 281 
световен пазар 33 
световна енергетика 326 
световна енергийна мрежа 326 
световна икономика 33 94 163 167 188 241 
световна конкурентоспособност 302 
световна конкуренция 302 
световна криза 161 168 
световна практика 377 
Световна търговска организация 230 
световна финансова криза 228 
световно образование 294 
свиване на кредитния пазар 151 
Свищов 331 
свобода 34 
свобода на личността 184 
свободен достъп 1 4 
свободна търговска зона 168 
свързани лица 145 
сделки с жилища 426 
сделки с недвижими имоти 134 202 
Северна България 334 
Северна Гърция 236 
сегментиране 461 
секторен анализ 155 
секюритизация 125 
селско стопанство 190 312 346 371 
селско стопанство в България 190 
селскостопански продукти 139 
селскостопански стоки 198 
семейни ферми 189 
семейни фирми 184 
семейни ценности 184 
сенчеста икономика 180 
сервизна дейност 212 216 
сервизна услуга 212 216 
сертифициране 194 
сертифициране по ISO 407 
сертифициращ орган 407 
сив пазар 349 
сив сектор 349 
сива икономика 180 349 
сигурност 34 
сигурност в организацията 220 
сигурност на данните 457 
сигурност на информацията 457 
сигурност на организацията 457 
сила на стимулите 365 
симулационни модели 285 
синергетичен ефект 300 
система за висше образование 303 
система за оценяване 290 
система за социално подпомагане 26 
система за управление на качеството 407 
системен подход 454 
системи за съхранение 441 
системи за управление на бизнеса 450 
системна интеграция 450 
системна концепция 46 
системно-структурен подход 28 
складова база 353 
сконто 380 
скоринг модел 369 
сливания и поглъщания 273 
Словения 74 
служител 410 
служители 410 
слънчева енергия 324 328 
сметки за финансови средства 128 
СНГ 97 
солидарност 270 
сортове 339 347 352 
сортове грозде 339 
сортове пшеница 352 
Софийска фондова борса 127 
Софийски университет 13 
софтуер 439 
софтуерна индустрия 439 
софтуерни решения 439 
социален данък 136 
социален капитал 37 
социален модел 285 
социален проект 40 
социален сектор 169 
социална защита 26 
социална корпоративна отговорност 40 
социална отговорност 39 40 133 
социална отговорност на бизнеса 40 
социална политика 26 39 133 
социална политика на Русия 133 
социална сигурност 26 
социална система 91 
социална сфера 167 
социални изследвания 36 
социални мрежи 459 
социални показатели 135 
социални проекти 169 
социални разходи 267 
социално моделиране 285 
социално общуване 25 
социално осигурителна система 135 143 
социално осигуряване 267 
социално осигуряване в България 267 
социално подпомагане 26 
социално предприемачество 39 
социално-икономически генотип 46 
социално-политическо развитие 362 
социология 285 
СПА туризъм 194 
специалисти 9 
специални данъци 135 
списания 5 
споделяне на риска 119 
споделяния 18 
спортна дейност 478 
справедлива стойност 395 
справедливост 270 402 
средна стойност 401 
средства от ЕС 128 189 
средства от фондове 128 189 
сръбски компании 390 
стабилност 148 229 
стандарти за качество 295 
стандартизирани модели 107 
стандартни измерители 295 
Стара Загора 208 215 217 222 
статии 6 
статистика 27 30 36 323 
статистика 2005 30 
статистическа теория 28 
статистически анализ 27 
статистически данни 200 
статистически методи 28 29 30 
статичен баланс 377 
стимулиране 293 
стипендианти 480 
стипендии 480 
стойност на имота 427 
стойност на капитала 112 
стойност на пациента 315 
стойностен анализ 182 
стойностно претеглени индекси 401 
Стопанска академия 308 475 476 477 478 479 480 481 482 483 
стопанска дейност 379 
стопанска Европа 35 
страни 253 
страни в ЕС 253 
страни от БРИКС 248 
страни от Европейския съюз 253 
страни от ЕС 17 
страни-членки на ЕС 229 
стратегии 173 
стратегическо планиране 297 
стратегическо развитие 123 
стратегическо управление 317 403 
стратегия 173 
стратегия на ЕС 467 
строителен бизнес 385 426 
строителен сектор 422 
строителна механизация 423 
строителни материали 187 
строително предприемачество 426 
строително предприятие 422 
строителство 61 115 186 196 423 425 426 
строителство в България 426 
строителство и инвестиции 426 
структура 114 382 
структура на дълга 116 
структура на капитала 110 
структурен модел 88 
структуриране 230 
структурни фондове 250 
структурни фондове на ЕС 247 
студент 135 136 143 288 
студенти 301 
студентска научна конференция 135 136 143 155 156 192 193 195 230 231 232 288 428 460 464 466 467 468 469 
студентска научна разработка 135 136 143 155 156 192 193 195 230 231 232 288 428 460 464 466 467 468 469 
студентска научна сесия 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 83 84 85 86 
студентски стаж 302 
субективна реалност 93 
субсидии в земеделието 349 
субсидии за производителите 189 
субсидиране на производството 349 
суверенен дълг 121 
счeтоводно отчитане 382 383 384 385 
счетоводен отчет 309 
счетоводна информация 379 383 
счетоводна концепция 383 
счетоводна наука 377 
счетоводна отчетност 280 377 379 380 387 
счетоводна професия 390 
счетоводни записвания 380 391 
счетоводни модели 379 392 
счетоводни принципи 379 
счетоводни програми 379 
счетоводни програмни продукти 379 
счетоводни сметки 380 391 
счетоводни стандарти 378 
счетоводно отчитане 381 
счетоводно-отчетен процес 386 
счетоводно-отчетни проблеми 386 
счетоводство 377 379 380 382 383 384 386 388 
счетоводство на организациите 387 
счетоводство на фирмата 392 
събиране на вземания 140 
събиране на данни 18 
събиране на информация 6 
съвместни предприятия 395 
съдебна практика 146 
съзастраховане 119 
съзнание 49 
съпоставими цени 30 
сътрудничество 360 
сътрудничество при преподаване 300 
съхранение на данни 430 440 441 446 
съхранение на информацията 446 
Тайван 166 
такафул 280 
творчество 290 
телевизионна реклама 415 
темп на растеж 242 
тенденции 203 
тенденция на развитие 155 186 319 
теория за човешкия капитал 320 
теория на икономическото развитие 183 
теория на педагогиката 286 290 
теория на политиката 41 
теория на финансите 93 111 
териториални общности 266 
технологическо планиране 297 
технологична продуктивност 443 
технологична революция 443 
технологични иновации 9 188 
технологично развитие 171 430 
ТЕЦ 322 
течни горива 326 
типове краудсорсинг 360 
топлоенергетика 51 
топография 236 
традиционни проекти 415 
трансгранично движение на капитала 97 
транснационални корпорации 234 
транспорт 217 218 219 221 414 
транспорт - статистически данни 414 
транспорт на стоки 222 
транспортен мениджмънт 222 
транспортен сектор 414 
транспортиране на продукцията 213 
транспортиране на стоки 221 
транспортна дейност 414 
транспортна логистика 414 
транспортна мрежа 414 
транспортна фирма 221 
транспортни услуги - видове 217 
транспортни фирми 217 
трансферни плащания 363 
трансферни цени 363 
трансферно управление 436 
трансформационни процеси 306 438 
трансформация на университети 306 
тревнофуражно производство 338 
трети сектор 9 
трудни служители 376 404 
трудни сътрудници 376 
трудов пазар 33 60 170 409 412 
трудов пазар в България 60 
трудова миграция 33 
трудова пенсия 269 
трудова реализация 25 
трудови ресурси 412 
трудови стратегии 409 
трудово възнаграждение 62 
турагентска дейност 472 
туризъм 192 193 195 201 235 236 463 464 465 467 470 472 473 474 
туризъм в България 192 467 
туризъм в европейския регион 467 
туризъм в Китай 464 
туристи 235 
туристическа дейност 473 
туристическа дестинация България 193 
туристическа инфраструктура 474 
туристическа политика 471 473 
туристическа удовлетвореност 466 
туристическа услуга 466 
туристически дестинации 471 
туристически изследвания 193 
туристически комплекс 474 
туристически обекти 195 466 469 473 
туристически отрасъл 473 
туристически пазар 473 
туристически потенциал 474 
туристически продукт 469 474 
туристически ресурси 474 
туристически сдружения 470 
туристическо обслужване 463 
туристическо предприятие 472 
туроператорска дейност 472 
турска икономика 333 
Турция 333 
търгове 316 
търговец 39 
търговия 39 200 201 204 231 
търговия със зеленчуци 349 
търговска дейност 231 
търговски банки на САЩ 119 
търговски бизнес 197 
търговски дружества 141 
търговски компании 321 
търговски мрежи 231 
търговски площи 204 
търговски потоци 63 
търговски регистър 382 
търговски спорове 257 
търговски стратегии 261 
търговски центрове 10 
търговско посредничество 197 
търсене на специалисти 412 
уважение 402 
уеб 429 
уеб проект 429 
украинска икономика 180 
украински пазар 159 224 
Украйна 123 169 278 306 
укриване на данъци 142 146 
умения 394 
Унгария 65 78 84 
университети 2 17 
университетско издателство 13 
университетско образование 303 306 
управление 175 228 238 315 323 359 370 
управление на активите 99 
управление на баланса 178 
управление на бизнес процеси 433 449 458 
управление на бизнеса 433 
управление на взаимоотношенията 402 
управление на глобалната икономика 238 
управление на данни 462 
управление на документи 434 
управление на дълга 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 116 
управление на икономиката 181 183 
управление на информацията 445 
управление на ИТ 442 
управление на капитала 112 
управление на качеството 102 207 
управление на конфликтите 370 
управление на кредита 104 
управление на кризи 181 
управление на недвижими имоти 427 
управление на образованието 301 
управление на организации 360 
управление на отпадъците 311 
управление на портфейла 104 
управление на поръчките 437 
управление на проекти 252 372 
управление на репутацията 364 
управление на риска 175 238 282 301 
управление на собствеността 427 
управление на туризма 474 
управление на търгове 316 
управление на човешки ресурси 355 408 
управление на човешките ресурси 407 
управленски анализ 387 
управленски концепции 183 
управленски одит 408 
управленски органи 266 
управленски процес 397 
управленски решения 358 
управленски стимули 365 
управленски стратегии 360 
управленски счетоводен анализ 387 
управленско счетоводство 389 
упълномощаване 268 
усвояване на еврофондове 255 
усвояване на средства 371 
усвояване на средствата от ЕС 252 371 
условия на живот 60 
успеваемост на студентите 477 
успешни практики 406 
устойчиви конкурентни предимства 354 
устойчиво развитие 28 40 91 165 311 
устойчиво развитие на бизнеса 223 
усъвършенстване на управление 455 
Учебни заведения в България 294 
учене през целия живот 287 
училище 294 
училищно образование 291 
фалит 121 
фамилен бизнес 184 
фасилити мениджмънт 356 359 
федерален бюджет 274 
федерален бюджет на САЩ 31 
феноменологическа философия 24 
феноменология 24 
фермерски стопанства 330 
физически лица 23 138 
фиксиран валутен курс 174 
финанси 49 88 
финанси на библиотеките 19 
финансиране 19 21 175 250 254 311 372 429 
финансиране на иновационния процес 11 
финансиране на науката 6 8 101 
финансиране на научни изследвания 7 101 309 
финансиране на образованието 301 
финансиране на проекти 175 372 
финансиране на фирми 150 
финансиране от ЕС 175 
финансов анализ 318 384 
финансов ивенститор 389 
финансов лизинг 388 
финансов мениджмънт 71 75 82 110 112 116 273 
финансов мениджмънт в застраховането 273 
финансов отчет на предприятията 389 
финансов пазар 158 172 226 
финансов пазар в Русия 158 
финансов резултат 21 
финансов риск 125 178 274 
финансов сектор 113 
финансова грамотност 293 
финансова дейност 88 
финансова икономика 88 93 
финансова интеграция 97 108 113 
финансова информация 389 
финансова криза 58 96 97 161 248 
финансова нестабилност 87 
финансова организация 364 
финансова отчетност 280 377 389 
финансова политика 123 
финансова сигурност 293 
финансова система 172 
финансова стабилност 229 
финансова стойност 19 
финансова устойчивост 90 115 
финансови аспекти 178 
финансови инвестиции 159 
финансови индикатори 108 
финансови институти 172 
финансови институции 88 118 
финансови инструменти 125 172 368 380 383 395 
финансови инструменти и пазар 115 
финансови корекции 178 
финансови ограничения 121 
финансови отчети 382 383 390 393 395 
финансови пазари 49 108 118 121 372 
финансови проекти 166 
финансови регулатори 122 
финансови резерви 392 
финансови ресурси 343 
финансови решения 166 
финансово образование 293 
финансово обучение 293 
финансово отчитане 390 
финансово планиране 343 
финансово посредничество 49 
финансово регулиране 91 113 
финансово счетоводство 389 
Финландия 45 
фирмена дейност 354 
фирми 142 
фирми в Европа 438 
фискална интеграция 113 
фискална политика 172 174 229 
фискални правила 253 
фискални проблеми 253 
фонд 2 
фондов пазар 103 127 158 159 278 
фондов пазар в Русия 111 
фондов пазар в Украйна 159 278 
фондова борса 127 
фондови пазари 108 
формално знание 50 
форми на туризъм 195 466 468 469 
формиране на цената 281 
формула на успеха 406 
форфетингов договор 380 
форфетингова сделка 380 
форфетингови операции 380 
Франция 5 67 279 
фуражи 338 
фуражни култури 338 
фуражопроизводство 338 
футбол 478 
хазартен туризъм 464 
хай-тек износ 171 
хедж стратегии 345 
хедж фондове 345 
хеджиране 115 
хибридна стратегия 447 
хибридни мрежи 447 
хладилна логистика 219 
хотели 179 
хотелиерски бизнес 179 
хотелиерство 179 
хранене 350 
храни 350 
хранителна индустрия 312 
хранително-вкусова промишленост 419 420 
хуманитарни проекти 169 
Хърватия 421 
царевица 334 
ЦАРИС 244 
цели за развитие 404 
цели на организацията 396 
цена 281 321 468 
цена на капитала 110 
цена на лицензията 196 
цена на услугата 469 
цени 51 182 
цени на акции 365 
цени на енергийните продукти 326 
ценни книжа 226 
ценова стабилност 229 
ценообразуване 182 
Централна Азия 244 
центрове за обслужване 459 
цикличен процес 29 
цифрова икономика 428 
цифрови библиотеки 4 
цифровизация 5 
частен бизнес 118 
частен сектор 97 118 121 160 
частни болници 314 
частни финансови пазари 118 
черна металургия 188 
Черноморска област 203 
Черноморски регион 227 
Чехия 78 
чиста продукция 341 
човечество 234 
човешка цивилизация 234 
човешки капитал 91 
човешки капитал в образованието 125 
човешки ресурси 9 407 408 411 
чужда валута 392 
чуждестранна валута 120 
чуждестранни банки 120 
чуждестранни инвестиции 156 
чуждестранни инвестиции в България 156 
чуждестранни кредитори 121 
чужди езици 308 
чуждоезиково обучение 292 300 302 308 
Швеция 45 84 
шизофрения 318 
шипка 340 
шистов газ 324 326 
юбилейна конференция 58 81 123 145 146 154 160 169 170 171 180 181 224 229 248 271 300 306 308 354 377 379 389 390 392 408 412 
юбилейна международна научнопрактическа конференция 26 33 58 81 123 145 146 154 159 160 169 170 171 180 181 224 229 247 248 271 300 306 308 354 377 379 387 389 390 392 408 412 
Югоизточна Европа 240 
Южна Гърция 235 
ютилити бизнес 452 
ютилити компании 432 
ютилити компютинг 452 
ютилити сектор 432 452 
60 години факултет Стопанска отчетност 26 33 58 81 123 145 146 154 159 160 169 170 171 180 181 224 229 247 248 271 300 306 308 354 377 379 387 389 390 392 408 412 
60 години факултет Финанси 26 33 58 81 123 145 146 154 159 160 169 170 171 180 181 224 229 247 248 271 300 306 308 354 377 379 387 389 390 392 408 412 
BI 454 455 
BI проекти 454 455 
BI решения 454 455 
Bi система 454 455 
BitCoin 122 
BPM 449 458 
BPM продукти 449 458 
BPM решения 449 458 
BPM система 449 458 
DEA-метод 27 
ERP 218 456 
ERP платформи 456 
ERP проект 218 456 
ERP система 456 
ERP системи 218 
ERP софтуер 218 
EU - SILC 60 
FWF 2 
IM 207 
Internal marketing 207 
IRB - подход 107 
ISO 9000-системи по качество 407 
Lean концепция 263 
PR 21 374 
PR кампании 21 
SAP 439 
SWOT анализ 297 
Web 2. 0 297 
Web-базирано обучение 292