НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

42726

Джермини, Алесиа Мелазеке и др.  От знанието към умението / Алесиа Мелазеке Джермини, Андреа ди Анселмо, Изток Лесяк. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 569-580. 

  

Сист. No: 55803

- 2 -

42726

Костадинов, Костадин.  Академичната наука като източник на иновации / Костадин Костадинов. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 161-190. 

  

Сист. No: 55700

- 3 -

Сп Н 326 тм

Петров, Марин.  Интернационалната същност на науката - обективна основа за международно научно сътрудничество и технологичен обмен / Марин Петров. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2006, с. 323-343. 

  

Сист. No: 56042

- 4 -

Сп С 847

Иванчева, Людмила.  Социалните функции на съвременната наука през призмата на взаимоотношенията наука-управленска сфера / Людмила Иванчева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXII, 2014, N 1, с. 9-28. 

  

Сист. No: 55340

- 5 -

Сп А 582

Лулански, Пано.  Недоизползвани синтаксис - възможности в позиционирането на дисертационна изследователска инфраструктура / Пано Лулански. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 1, с. 5-19. 

  

Сист. No: 55360

Интелектуална собственост

- 6 -

40924

Мирчев, Мирчо.  Интелектуалната собственост и ролята и за развитието на бизнеса / Мирчо Мирчев. // Иновациите : Политика и практика. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2004, с. 404-428. 

  

Сист. No: 55789

Иновации - научен аспект

- 7 -

40924

Ангелов, Петко.  Участие на България в международното научно-техническо сътрудничество / Петко Ангелов. // Иновациите : Политика и практика. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2004, с. 364-403. 

  

Сист. No: 55788

- 8 -

40924

Ванев, Бенислав и др.  Бариери пред иновациите / Бенислав Ванев, Кузман Йонов. // Иновациите : Политика и практика. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2004, с. 432-449. 

  

Сист. No: 55797

- 9 -

40924

Георгиев, Иван.  Иновационният процес във фирмата / Иван Георгиев. // Иновациите : Политика и практика. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2004, с. 45-79. 

  

Сист. No: 55727

- 10 -

40924

Георгиева, Теодора.  Водещи практики в иновационната политика / Теодора Георгиева. // Иновациите : Политика и практика. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2004, с. 267-300. 

  

Сист. No: 55771

- 11 -

40924

Дамянов, Димитър.  Иновации и технологична стратегия на фирмата / Димитър Дамянов. // Иновациите : Политика и практика. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2004, с. 11-44. 

  

Сист. No: 55724

- 12 -

40924

Милев, Ангел.  Европейски иновационен център в България / Ангел Милев. // Иновациите : Политика и практика. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2004, с. 546-555 [прил.]. 

  

Сист. No: 55812

- 13 -

40924

Петкова, Рени.  Показатели за измерване на научно-технологичната и иновационната дейност в страните-членки на Европейския съюз / Рени Петкова. // Иновациите : Политика и практика. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2004, с. 301-327. 

  

Сист. No: 55776

- 14 -

40924

Петров, Марин.  Научната и иновационната политика на България в условията на преход към пазарна икономика и подготовка за присъединяване към Европейския съюз / Марин Петров. // Иновациите : Политика и практика. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2004, с. 331-363. 

  

Сист. No: 55779

- 15 -

40924

Сгурев, Васил.  Иновациите, високите технологии и глобализацията / Васил Сгурев. // Иновациите : Политика и практика. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2004, с. 489-515. 

  

Сист. No: 55802

- 16 -

40924

Траянов, Огнян.  ТехноЛогика - пример за иновативна фирма / Огнян Траянов. // Иновациите : Политика и практика. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2004, с. 519-535 [прил.]. 

  

Сист. No: 55805

- 17 -

40924

Христова, Снежана.  Технологичен парк "БИЦ - ИЗОТ" АД / Снежана Христова. // Иновациите : Политика и практика. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2004, с. 536-545 [прил.]. 

  

Сист. No: 55807

- 18 -

40924

Цветков, Цветан.  Иновационни проекти на фирмата / Цветан Цветков. // Иновациите : Политика и практика. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2004, с. 81-100. 

  

Сист. No: 55728

- 19 -

Сп Н 326 тм

Славова, Миланка.  Генериране на идеи за иновации / Миланка Славова. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2006, с. 345-366. 

  

Сист. No: 56043

- 20 -

Сп Н 326 тм

Славова, Миланка.  Innovation Management in the Bulgarian Companies / Миланка Славова. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2011, с. 99-115. 

  

Сист. No: 56048

Печат. Информационна дейност

- 21 -

Сп Н 326 ту

Цанкова, Светла.  Периодичният печат в България - съвременни пазарни асиметрии / Светла Цанкова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2013, с. 175-210. 

  

Сист. No: 55591

Култура

- 22 -

42469

Амбарева, Христина.  Комерсиалната култура и хуманитарните науки / Христина Амбарева. // Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г.. - София : Институт за философски изследвания при БАН, 2007, с. 66-70. 

  

Сист. No: 56009

- 23 -

42469

Андреева, Диана.  Финансиране на културата в контекста на провежданта фискална политика / Диана Андреева. // Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г.. - София : Институт за философски изследвания при БАН, 2007, с. 368-373. 

  

Сист. No: 56022

- 24 -

44796

Бузов, Вихрен.  Език, интеркултурна комуникация и глабализация / Вихрен Бузов. // Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Научна конференция]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 13-18. 

  

Сист. No: 55580

- 25 -

42469

Димчев, Александър.  Тенденции в развитието на библиотечното законодателство и политика в Европа. Пример ва българските библиотеки / Александър Димчев. // Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г.. - София : Институт за философски изследвания при БАН, 2007, с. 399-408. 

  

Сист. No: 56027

- 26 -

42469

Дичев, Ивайло.  Три понятия за култура, три посоки на културна политика / Ивайло Дичев. // Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г.. - София : Институт за философски изследвания при БАН, 2007, с. 38-43. 

  

Сист. No: 56005

- 27 -

42469

Знеполски, Ивайло.  Глобализацията: културна и социална идентичност в периферните култури / Ивайло Знеполски. // Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г.. - София : Институт за философски изследвания при БАН, 2007, с. 45-53. 

  

Сист. No: 56006

- 28 -

42469

Иванова, Ивелина и др.  Културни политики и културна стойност във финансирането на българската култура / Ивелина Иванова, Тодор Христов. // Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г.. - София : Институт за философски изследвания при БАН, 2007, с. 353-360. 

  

Сист. No: 56014

- 29 -

42469

Кацарски, Иван.  Пазар, култура и качество на елита / Иван Кацарски. // Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г.. - София : Институт за философски изследвания при БАН, 2007, с. 55-61. 

  

Сист. No: 56007

- 30 -

42469

Кертиков, Кирил.  По-нататъшната европеизация на българска национална култура / Кирил Кертиков. // Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г.. - София : Институт за философски изследвания при БАН, 2007, с. 76-85. 

  

Сист. No: 56029

- 31 -

42469

Минков, Игнат.  Българската национална култура и държава в условията на все по-маркетизиращия се свят / Игнат Минков. // Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г.. - София : Институт за философски изследвания при БАН, 2007, с. 361-367. 

  

Сист. No: 56020

- 32 -

42469

Парижкова, Любомира.  Аутсорсингът - новият тип култура в България / Любомира Парижкова. // Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г.. - София : Институт за философски изследвания при БАН, 2007, с. 71-76. 

  

Сист. No: 56010

- 33 -

44796

Пейчева, Нели.  Интеркултурната медиация: конструиране и релативиране на стереотипни образи / Нели Пейчева. // Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Научна конференция]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 25-33. 

  

Сист. No: 55581

- 34 -

42469

Пенчев, Георги.  Екологоправна защита на културно-историческо наследство в Република България / Георги Пенчев. // Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г.. - София : Институт за философски изследвания при БАН, 2007, с. 378-381. 

  

Сист. No: 56023

- 35 -

42469

Стоева, Ивайла.  Инструменти за съхраняване на българската културна идентичност на културния пазар / Ивайла Стоева. // Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г.. - София : Институт за философски изследвания при БАН, 2007, с. 188-191. 

  

Сист. No: 56034

- 36 -

42469

Тахир, Мюмюн.  Културният туризъм и културното наследство между държавата и пазара / Мюмюн Тахир. // Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г.. - София : Институт за философски изследвания при БАН, 2007, с. 205-208. 

  

Сист. No: 56012

- 37 -

42469

Трифонов, Трифон.  Изграждане на интегрално иновационно пространство "култура-културно наследство" / Трифон Трифонов. // Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г.. - София : Институт за философски изследвания при БАН, 2007, с. 409-414. 

  

Сист. No: 56028

- 38 -

42469

Хазърбасанова, Елена.  Възможности за допълване на директната културна политика на ЕС чрез отчитане на културните аспекти в останалите политики на общността / Елена Хазърбасанова. // Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г.. - София : Институт за философски изследвания при БАН, 2007, с. 183-187. 

  

Сист. No: 56032

- 39 -

42469

Цакова, Ивка.  Българската държава като субект на културен лобизъм в Брюксел : (някои лобистки техники) / Ивка Цакова. // Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г.. - София : Институт за философски изследвания при БАН, 2007, с. 173-177. 

  

Сист. No: 56031

- 40 -

42469

Цоловска, Анна.  Рекламата - една възможност за поръчково изобразително изкуство днес / Анна Цоловска. // Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г.. - София : Институт за философски изследвания при БАН, 2007, с. 116-119. 

  

Сист. No: 56011

Библиографии

- 41 -

II 1326

Стойкова, Цветана.  Някои проблеми на библиографско-информационното обслужване на Централната библиотека на БАН / Цветана Стойкова. // [Четвърта] IV национална конференция на СБИР, 2-3 юни, 1994 г. София : Библиотечно-информационно обслужване: Доклади. - София : СБИР, 1994, с. 55-60. 

  

Сист. No: 55270

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 42 -

II 1326

Абаджимаринова, Румяна Георгиева.  Информацията като средство за комуникация в научните библиотеки при висшите училища / Румяна Георгиева Абаджимаринова. // [Четвърта] IV национална конференция на СБИР, 2-3 юни, 1994 г. София : Библиотечно-информационно обслужване: Доклади. - София : СБИР, 1994, с. 68-71. 

  

Сист. No: 55274

- 43 -

II 1326

Аргирова-Герасимова, Мария.  Специалните академични библиотеки и българската наука / Мария Аргирова-Герасимова. // [Четвърта] IV национална конференция на СБИР, 2-3 юни, 1994 г. София : Библиотечно-информационно обслужване: Доклади. - София : СБИР, 1994, с. 7-14. 

  

Сист. No: 55268

- 44 -

II 1326

Георгиева, Елизабета.  Проблеми на комплектуването на фонддовете на научните библиотеки / Елизабета Георгиева. // [Четвърта] IV национална конференция на СБИР, 2-3 юни, 1994 г. София : Библиотечно-информационно обслужване: Доклади. - София : СБИР, 1994, с. 15-22. 

  

Сист. No: 55269

- 45 -

II 1326

Грашкина, Ваня.  Библиотеката като информационен център / Ваня Грашкина. // [Четвърта] IV национална конференция на СБИР, 2-3 юни, 1994 г. София : Библиотечно-информационно обслужване: Доклади. - София : СБИР, 1994, с. 93-97. 

  

Сист. No: 55275

- 46 -

II 1326

Гълъбова, Севдалина Д.  Международните стандарти за библиотечно-информационната дейност и въвеждането им у нас / Севдалина Д. Гълъбова. // [Четвърта] IV национална конференция на СБИР, 2-3 юни, 1994 г. София : Библиотечно-информационно обслужване: Доклади. - София : СБИР, 1994, с. 64-67. 

  

Сист. No: 55273

- 47 -

42469

Дончева, Анета и др.  Постигане на ефективност на функциониране на българските библиотеки чрез законодателни промени / Анета Дончева, Александър Димчев. // Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г.. - София : Институт за философски изследвания при БАН, 2007, с. 138-145. 

  

Сист. No: 56087

- 48 -

45337

Никитина, Е. С.  Анализ характеристик циффровых учебных ресурсов в распределенных вычислительных сетях / Е. С. Никитина. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 234-237. 

  

Сист. No: 55455

- 49 -

42469

Тотоманова, Антоанета.  Международният дебат за съхраняването и достъпа до електронните публикации / Антоанета Тотоманова. // Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г.. - София : Институт за философски изследвания при БАН, 2007, с. 164-169. 

  

Сист. No: 56091

- 50 -

42469

Христова, Боряна и др.  Националната библиотека "Св.Св. Кирил и Методий" и интегрирането и в книжния сектор / Боряна Христова, Антоанета Тотоманова. // Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г.. - София : Институт за философски изследвания при БАН, 2007, с. 146-150. 

  

Сист. No: 56089

ФИЛОСОФИЯ

- 51 -

44171

Буюклиев, Николай.  [Три] 3D Философия - предизвикателството да превърнем теорията в практика / Николай Буюклиев. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 327-329. 

  

Сист. No: 56154

- 52 -

Сп Н 326 тм

Ганчев, Петко.  Към нова научна картина на света и нова форма на философията / Петко Ганчев. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2013, с. 11-22. 

  

Сист. No: 56086

- 53 -

Сп Г 62 вх

Каприева, Мариана.  Философски поглед към субкултурите на съвременността / Мариана Каприева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2013, с. 42-48. 

  

Сист. No: 56065

Психология

- 54 -

Сп И 363 Ту

Русанова, Лиляна.  Изследване на нагласите на студентите по отношение на равнопоставеността и дискриминацията / Лиляна Русанова. // Известия на Техническия университет Габрово, 2012, с. 92-95. 

  

Сист. No: 55602

- 55 -

Сп Н 326 ту

Христов, Ивайло.  Кризи и трансформации в българското национално самосъзнание / Ивайло Христов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2013, с. 141-174. 

  

Сист. No: 55587

Народопсихология

- 56 -

40361

Йонкова, Красимира.  Народопсихологически стереотипи на мислене и поведение в условията на български преход / Красимира Йонкова. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 409-416. 

  

Сист. No: 55884

- 57 -

Сп Г 62 вх

Костуркова- Парашкевова, Мария.  Моралът - начин и средство за усвояване и създаване на реалността / Мария Костуркова- Парашкевова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2013, с. 53-56. 

  

Сист. No: 56076

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

- 58 -

41362

Нейков, Марин.  Информационното общество и реалното потенциално "Електронно правителство" / Марин Нейков. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 20-27. 

  

Сист. No: 55809

Социална политика. Социални реформи

- 59 -

Сп И 363 Ту

Русанова, Лиляна.  Социално предприемачество и социална работа (общи черти) / Лиляна Русанова. // Известия на Техническия университет Габрово, 2012, с. 96-98. 

  

Сист. No: 55603

- 60 -

Сп С 546

Русанова, Лиляна.  Социалната икономика в световен мащаб .- същност и тенденции на развитие / Лиляна Русанова. // Социално-икономически анализи, 7, 2011, N 4, с. 189-208. 

  

Сист. No: 55555

Статистика

- 61 -

45377

Лаков, Павел Цветославов.  Статистически анализ на немския пазарен индекс DAX / Павел Цветославов Лаков. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 35-40. 

  

Сист. No: 55726

- 62 -

Сп Н 326 тм

Петров, Серафим.  Някои приложения на теорията на вероятностите в практиката / Серафим Петров. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2006, с. 87-123. 

  

Сист. No: 55979

- 63 -

Сп Б 445

Колева, Росица и др.  Изследване на удовлетвореността от хотелиерските услуги / Росица Колева, Стела Касабова. // Бизнес управление . - Свищов, XXIV, 2014, N 1, с. 37-56. 

  

Сист. No: 56061

Социален конфликт

- 64 -

44171

Иванов, Пламен Киров.  Системна концепция за конфликтите / Пламен Киров Иванов. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 382-390. 

  

Сист. No: 56155

Демография и население

- 65 -

Сп Г 621 БСУ

Съботинова, Диана.  Политики в подкрепа на семейството / Диана Съботинова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 121-129. 

  

Сист. No: 55533

- 66 -

Сп И 50 м

Пеовски, Владимир Р.  Семейството и трудовият пазар / Владимир Р. Пеовски. // Икономическа мисъл, 2014, N 2, с. 3-20. 

  

Сист. No: 55495

Демографска политика

- 67 -

Сп М 486

Каролев, Владимир.  Зелена карта на България. Може / Владимир Каролев. // Мениджър, 2014, N 4, с. 16-17. 

  

Сист. No: 55861

Демография на България

- 68 -

CD 19

Атанасова, Гергана Георгиева.  Национална стратегия за демографско развитие на Република България (2006 г.-2020 г.) / Гергана Георгиева Атанасова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 129-134. 

  

Сист. No: 55990

Миграция - международна

- 69 -

Сп Н 32 твие

Wrzochalska, Agnieszka.  The international mobility of the rural population after the EU accession / Agnieszka Wrzochalska. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2013, с. 63-70. 

  

Сист. No: 55586

Жизнено равнище на населението

- 70 -

Сп Н 32 твие

Chmielewska, Barbara.  Changes in the standard of living in Poland after accession to the European Union / Barbara Chmielewska. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2013, с. 19-28. 

  

Сист. No: 55578

Социология

- 71 -

Сп В 83 Э

Шабанова, М.  Социоструктурные аспекты социально-экономического развития: роль экономического подхода / М. Шабанова. // Вопросы экономики . - Москва, 2014, N 3, с. 86-105. 

  

Сист. No: 56191

- 72 -

Сп Ч E 18

Bakalova, Maria.  An Inquiry into the Rationale Behind Violent Ethnic Conflicts: a Rational Choice Perspective / Maria Bakalova. // Economic Alternatives, 2013, N 4, с. 103-115. 

  

Сист. No: 55413

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 73 -

Сп М 486

Николова, Елица.  Светът е голям и кариера дебне отвсякъде / Елица Николова. // Мениджър, 2014, N 3, с. 32-34. 

  

Сист. No: 55445

- 74 -

Сп М 486

Панова, Елена.  Азиатският Стив Джобс / Елена Панова. // Мениджър, 2014, N 4, с. 58-59. 

  

Сист. No: 55878

- 75 -

Сп М 486

Стойчев, Константин.  Идва нов шеф. Ами сега? / Константин Стойчев. // Мениджър, 2014, N 4, с. 48-49. 

  

Сист. No: 55870

Корупция

- 76 -

Сп В 83 Э

Борсукова, С. и др.  От глобальной корупционной парадигмы к изучению неформальных практик: различие в подходах аутсайдеров и инсайдеров / С. Борсукова, А. Леденева. // Вопросы экономики . - Москва, 2014, N 2, с. 118-132. 

  

Сист. No: 55389

Политика

- 77 -

В Н 25 к

Панов, Аспарух.  Нужен ни е нов поглед към либералните ценности и политики / Аспарух Панов. // Култура, LVIII, N 16, 25 апр. 2014, с. 10-11. 

  

Сист. No: 56161

Политология

- 78 -

Сп С 546

Лаврентьев, Сергей.  Концепция "постдемократии" и развитие демократических институтов в России / Сергей Лаврентьев. // Социално-икономически анализи, 7, 2011, N 4, с. 210-216. 

  

Сист. No: 55554

Икономика. Икономически науки

- 79 -

CD 19

Илийкова, Йорданка Миткова.  Идеите на австрийската икономическа школа в контекста на стратегия "Европа 2020" / Йорданка Миткова Илийкова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 119-121. 

  

Сист. No: 55970

- 80 -

CD 19

Ниязи, Гюлджан.  Национална програма за развитие на България 2020 / Гюлджан Ниязи. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 91-94. 

  

Сист. No: 55945

- 81 -

CD 19

Сталева, Даниела Стоянова.  Стратегия за интелигентен и устойчив растеж "Европа 2020" - възможности за икономическо развитие на България / Даниела Стоянова Сталева. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 154-158. 

  

Сист. No: 55998

- 82 -

CD 19

Станева, Росица Георгиева.  Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на българската икономика / Росица Георгиева Станева. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 125-128. 

  

Сист. No: 55973

- 83 -

30308

Гълъбов, Николай.  Поетапно внедряване на икономическия подход - необходимо условие за всетранна интензификация / Николай Гълъбов. // Интензификация и ефективност на общественото производство : [Материали от науч. конф., София, ноем. 1981 г.]. - София : БАН, 1985, с. 183-186. 

  

Сист. No: 56144

- 84 -

30308

Иванов, Димитър.  Развитие на обществена организация на производстввото - организационни форми, фактори, тенденции / Димитър Иванов. // Интензификация и ефективност на общественото производство : [Материали от науч. конф., София, ноем. 1981 г.]. - София : БАН, 1985, с. 173-176. 

  

Сист. No: 56143

- 85 -

44171

Маринов, Георги.  "Платонизъмът" в икономическите (обществените) науки / Георги Маринов. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 46-50. 

  

Сист. No: 56181

- 86 -

30308

Попова, Виолета и др.  Научно-техническият прогрес и интензификацията на общественото производство / Виолета Попова, Николай Димитров. // Интензификация и ефективност на общественото производство : [Материали от науч. конф., София, ноем. 1981 г.]. - София : БАН, 1985, с. 160-167. 

  

Сист. No: 56142

- 87 -

30308

Стоилов, Стефан.  Интензификация и ефективност на общественото производство / Стефан Стоилов. // Интензификация и ефективност на общественото производство : [Материали от науч. конф., София, ноем. 1981 г.]. - София : БАН, 1985, с. 7-36. 

  

Сист. No: 56125

- 88 -

44171

Съботинов, Никола Василев.  Образование, наука, иновации / Никола Василев Съботинов. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 12-15. 

  

Сист. No: 56162

- 89 -

Сп Н 326 тм

Георгиева, Даниела.  Развитие на иновационната теория от края XVIII в. до началото на XXI в. / Даниела Георгиева. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2013, с. 23-58. 

  

Сист. No: 56090

- 90 -

Сп Н 326 тм

Георгиева, Теодора.  Иновациите в подкрепа на секторната конкурентоспособност / Теодора Георгиева. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2011, с. 116-155. 

  

Сист. No: 56049

- 91 -

Сп Н 326 ту

Неновски, Николай и др.  Началото на българската икономическа мисъл и на специализирания икономически периодичен печат през периода на Възраждането в средиземноморска перспектива / Николай Неновски, Пенчо Д. Пенчев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2004, с. 93-126. 

  

Сист. No: 55974

- 92 -

Сп П 89 тп

Айрапетян, Мамикон.  Глобальный мир: между Сциллой и Харибдой экономических и политических циклов / Мамикон Айрапетян. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2014, N 1, с. 132-141; N 2, с. 123-131. 

  

Сист. No: 55194

- 93 -

Сп В 83 Э

Идрисов, Г. и др.  Формирование предпосылок долгосрочного роста: как их понимать? / Г. Идрисов, С. Синельников-Мурылев. // Вопросы экономики . - Москва, 2014, N 3, с. 4-20. 

  

Сист. No: 56184

- 94 -

Сп В 83 Э

Малков, Е.  Теория общего равновесия в советской экономической науке: библиометрический анализ / Е. Малков. // Вопросы экономики . - Москва, 2014, N 3, с. 106-125. 

  

Сист. No: 56192

- 95 -

Сп С 546

Михайлов, Пеню.  Отчуждението пред новите предизвикателства / Пеню Михайлов. // Социално-икономически анализи, 7, 2011, N 4, с. 155-177. 

  

Сист. No: 55551

- 96 -

Сп С 546

Наама, Карим.  Историко-философски поглед към частната собственост / Карим Наама. // Социално-икономически анализи, 7, 2012, N 5, с. 3-14. 

  

Сист. No: 55559

- 97 -

Сп А 582

Пеовски, Владимир Р.  За ролята на нормативните съждения в икономическата наука / Владимир Р. Пеовски. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 1, с. 108-119. 

  

Сист. No: 55377

- 98 -

Сп С 546

Шикова, Ингрид.  Кохезионната политика на Европейския съюз след 2013 година / Ингрид Шикова. // Социално-икономически анализи, 7, 2012, N 5, с. 15-23. 

  

Сист. No: 55563

- 99 -

Сп Ч J 80 m

Irwin, Douglas A.  Who Anticipated the Great Depression? Gustav Cassel versus Keynes and Hayek on the Interwar Gold Standard / Douglas A. Irwin. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbus, 46, 2014, N 1, с. 199-227. 

  

Сист. No: 55282

Макроикономика

- 100 -

40731

Иванова, Ваня.  Еврото като фактор за макроикономическа стабилност в страните от Еврозона / Ваня Иванова. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 126-132. 

  

Сист. No: 55522

- 101 -

40731

Симеонов, Калоян.  Присъединяване към еврото и макроикономическо равновесие: двете страни на една монета / Калоян Симеонов. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 222-229. 

  

Сист. No: 55546

- 102 -

40731

Сотирова, Екатерина.  Финансово развитие и благосъстояние в условията на преход към пазарно стопанство / Екатерина Сотирова. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 90-99. 

  

Сист. No: 55507

- 103 -

40731

Трифонова, Силвия.  Еволюция на отношенията на България с Международния валутен фонд и ролята им за макроикономическата стабилизация на страната / Силвия Трифонова. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 133-137. 

  

Сист. No: 55523

- 104 -

Сп Н 326 тм

Хаджиев, Стоян.  Съвкупно търсене, съвкупно предлагане и ценово приспособяване : (Макроикономически анализи) / Стоян Хаджиев. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2010, с. 11-37. 

  

Сист. No: 55949

- 105 -

Сп В 83 Э

Мау, В.  В ожидании новой модели роста: социально-экономическое развитие России в 2013 году / В. Мау. // Вопросы экономики . - Москва, 2014, N 2, с. 4-32. 

  

Сист. No: 55382

- 106 -

Сп Ч E 18

Geshkov, Marin.  The Effect of the World Economic Crisis on the Countries of the Balkan Region / Marin Geshkov. // Economic Alternatives, 2014, N 1, с. 108-125. 

  

Сист. No: 56133

Математически методи в икономическите науки

- 107 -

Сп Н 326 тм

Екимов, Цоньо.  Елементи на информационните системи и възможности за приложението им / Цоньо Екимов. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2010, с. 100-114. 

  

Сист. No: 55987

- 108 -

Сп Н 326 тм

Петров, Серафим.  Анализ на динамични редове / Серафим Петров. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2010, с. 115-144. 

  

Сист. No: 55988

- 109 -

Сп Н 326 тм

Петров, Серафим.  Анализ на динамичните редове / Серафим Петров. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2011, с. 275-289. 

  

Сист. No: 56055

Икономически теории. Учения и школи

- 110 -

Сп Ч E 18

Markov, Marcho.  Warren Samuels on Economic Analysis, Institutional Theory and Ideology / Marcho Markov. // Economic Alternatives, 2013, N 4, с. 5-14. 

  

Сист. No: 55386

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 111 -

CD 19

Иванова, Ивелина.  Зелените работни места в публичната администрация като перспектива за реализация на младите хора с висше образование / Ивелина Иванова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 83-84. 

  

Сист. No: 55940

- 112 -

CD 19

Христова, Диана Руменова.  Зелените работни места в публичната администрация като реализация на младите хора с ввисше образование / Диана Руменова Христова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 117-118. 

  

Сист. No: 55968

- 113 -

Сп П 186

Атанасова, Елка.  Статистически израз на формирането на доходите в националната икономика / Елка Атанасова. // Панорама на труда, 2014, N 3-4, с. 8-25. 

  

Сист. No: 56069

- 114 -

Сп М 486

Богоев, Борил.  Професиите на бъдещето / Борил Богоев. // Мениджър, 2014, N 4, с. 74-76. 

  

Сист. No: 55895

- 115 -

Сп В 83 Э

Капелюшников, Р.  Производительность и отплата труда: немнаго простой арифметики / Р. Капелюшников. // Вопросы экономики . - Москва, 2014, N 3, с. 36-61. 

  

Сист. No: 56187

- 116 -

Сп З 54

Христова, Светлинка.  Срочни трудови договори за сезонни работи в земеделието / Светлинка Христова. // Земеделие плюс, 2014, N 3, с. 41-44. 

  

Сист. No: 56037

Трудови отношения

- 117 -

Сп А 454

Мушкаров, Гошо.  Лично трудово досие на работника или служителя / Гошо Мушкаров. // Актив, 2014, N 3, с. 37-40. 

  

Сист. No: 55537

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 118 -

40731

Маринов, Георги.  Еволюция на заетостта при бюджетни ограничения / Георги Маринов. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 108-112. 

  

Сист. No: 55515

- 119 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Издаване на разрешение за работа в България / Галина Николова. // Актив, 2014, N 2, с. 54-56. 

  

Сист. No: 55278

Безработица

- 120 -

45377

Хаджиколев, Антонио Антониев и др.  Младежката безработица в България и Австрия - сравнителен анализ и стратегии за справяне с проблема / Антонио Антониев Хаджиколев, Димитър Ивайлов Илиев, Красен Ясенов Пенчев. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 138-146. 

  

Сист. No: 55761

- 121 -

Сп Ч 895

Върбанов, Тихомир.  Статистически анализ на безработицата - национални и регионални измерения / Тихомир Върбанов. // Човешки ресурси, 2014, N 2, с. 5-7; N 3, с. 16-17. 

  

Сист. No: 55652

Кооперация

- 122 -

Сп В 83 Э

Павлова, Н. и др.  Эффеккты "негостеприимной традиции" в антитрасте: деятельное раскаяние против соглашений о кооперации? / Н. Павлова, А. Шаститко. // Вопросы экономики . - Москва, 2014, N 3, с. 62-85. 

  

Сист. No: 56190

Поземлена икономика

- 123 -

Сп А 255

Маринчев, Борис.  Оляма търсене и малко предлагане на ниви в Добруджа / Борис Маринчев. // Агробизнесът, XII, 2014, N 4, с. 22-23. 

  

Сист. No: 55869

Кооперативно дело

- 124 -

Сп З 544 к

Геловски, Георги.  За дейността на контролния съвет и нейното отразяване в отчета пред общото събрание на кооперацията / Георги Геловски. // Земеделска кооперация, XXII, 2014, N 2, с. 15-25. 

  

Сист. No: 55333

- 125 -

Сп З 544 к

Радева, Дарина.  За правоотношенията на председателя на кооперацията / Дарина Радева. // Земеделска кооперация, XXII, 2014, N 3, с. 15-25. 

  

Сист. No: 55873

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 126 -

Сп В 83 Э

Абрамов, А. и др.  Регулирование финансовых рынков: модели, эволюция, эффективность / А. Абрамов, А. Радыгин, М. Чернова. // Вопросы экономики . - Москва, 2014, N 2, с. 33-49. 

  

Сист. No: 55384

- 127 -

Сп Ф 53 кс

Акинина, В. П.  Создание международного центра в Москве как фактор активизации международной финансовой интеграции / В. П. Акинина. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 9, с. 49-54. 

  

Сист. No: 55717

- 128 -

Сп Ф 53 кс

Белоусов, А. Л.  Экономические и правовые аспекты развития в российской федерации потребительского кредитования / А. Л. Белоусов. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 12, с. 24-29. 

  

Сист. No: 56203

- 129 -

Сп Ф 53 кс

Бобыль, В. В.  Влияние стратегической политики развития банка на уровень экономического капитала / В. В. Бобыль. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 12, с. 10-15. 

  

Сист. No: 56200

- 130 -

Сп Ф 53 кс

Брусов, П. Н. и др.  Отсутствие оптимальной структуры капитала в модифицированной теории Модильяни-Миллера / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова, Н. П. Орехова. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 11, с. 23-31. 

  

Сист. No: 55774

- 131 -

Сп C 58

Иванова, Малинка.  Доколко сигурна и защитима е цифровата валута / Малинка Иванова. // CIO, X, 2014, N 3, с. 74-76. 

  

Сист. No: 55674

- 132 -

Сп В 83 Э

Киюцевская, А.  Плаващий курс российского рубля: миф или реалност? / А. Киюцевская. // Вопросы экономики . - Москва, 2014, N 2, с. 50-67. 

  

Сист. No: 55385

- 133 -

Сп Ф 53 кс

Липина, Е. А.  Применение элементов Lean технологий в обслуживании VIP-клиентов коммерческого банка / Е. А. Липина. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 14, с. 28-34. 

  

Сист. No: 56228

- 134 -

Сп Ф 53 кс

Лиференко, Ю. В.  Новый взгляд на теорию и практику инфлационного таргетирования / Ю. В. Лиференко. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 8, с. 36-46. 

  

Сист. No: 55370

- 135 -

Сп Ф 53 кс

Матковская, Я. С.  Новый взгляд на природу финансовых рынков: преамбула инновационного подхода / Я. С. Матковская. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 10, с. 2-9. 

  

Сист. No: 55718

- 136 -

Сп Ф 53 кс

Мнацаканян, А. Г. и др.  Финансы высших учебных заведений в новых условиях: итоги реформы и направления развития / А. Г. Мнацаканян, К. А. Евстафьев. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 8, с. 2-8. 

  

Сист. No: 55365

- 137 -

Сп Ф 53 кс

Муравецкий, А. Н. и др.  Обьединенный кредитный портфель коммерческих банков как подход к решению проблемы высокого кредитного риска / А. Н. Муравецкий, П. А. Кунташев. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 9, с. 45-48. 

  

Сист. No: 55716

- 138 -

Сп Ф 53 кс

Назарова, В. В. и др.  Анализ деятельности паевого фонда с помощью комплексного показателя еффективности фонда / В. В. Назарова, В. Е. Храброва. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 11, с. 44-52. 

  

Сист. No: 55777

- 139 -

Сп А 582

Налбантов, Стоян.  Превенция на достъпа на нелегални капитали до банковата система чрез прилагане на механизъм за клиентска идентификация / Стоян Налбантов. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 1, с. 137-152. 

  

Сист. No: 55380

- 140 -

Сп Ф 53 кс

Ольховский, В. А.  Современные тенденции развития междубанковских платежных систем / В. А. Ольховский. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 10, с. 18-23. 

  

Сист. No: 55732

- 141 -

Сп Н 25 а

Петкова, Зорница Г.  Съвместните дейности на институциите - фактори на повишаване събираемостта на приходите / Зорница Г. Петкова. // Народностопански архив . - Свищов, LXVII, 2014, N 1, с. 61-74. 

  

Сист. No: 56081

- 142 -

Сп В 83 Э

Пономарев, Ю. и др.  Эффект переноса динамики обменного курса на цены в России / Ю. Пономарев, П. Трунин, А. Улюкаев. // Вопросы экономики . - Москва, 2014, N 3, с. 21-35. 

  

Сист. No: 56185

- 143 -

Сп Ф 53 кс

Сухарев, А. Н.  Резервный фонд Российской федерации в системе государственных финансов / А. Н. Сухарев. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 9, с. 2-8. 

  

Сист. No: 55711

- 144 -

Сп Ф 53 кс

Сухарев, А. Н.  Об определении количественных параметров денежной эмиссии центральными банками / А. Н. Сухарев. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 11, с. 2-7. 

  

Сист. No: 55770

- 145 -

Сп Ф 53 кс

Терновская, Е. П.  Реальный сектор экономики и российские коммерческие банки: проблемы и перспективы взаимодействия / Е. П. Терновская. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 11, с. 8-14. 

  

Сист. No: 55773

- 146 -

Сп А 255

Тодоров, Венцислав.  ББР предлага нова схема за оборотно кредитиране на земеделци / Венцислав Тодоров. // Агробизнесът, XII, 2014, N 4, с. 33-35. 

  

Сист. No: 55871

- 147 -

Сп Ф 53 кс

Толкаченко, Г. Л. и др.  Егарегулирование финансового рынка / Г. Л. Толкаченко, А. О. Головин. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 10, с. 11-17. 

  

Сист. No: 55730

- 148 -

Сп Ф 53 кс

Тюнин, З. М.  Возможности валютно-финансовой интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе / З. М. Тюнин. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 8, с. 52-59. 

  

Сист. No: 55376

- 149 -

Сп Ф 53 кс

Тютюрюков, Н. Н. и др.  Трансформация налоговой политики стран единого экономического пространства в предверии создания Евразийского союза / Н. Н. Тютюрюков, Р. А. Чванов, В. Н. Тютюрюков. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 12, с. 2-9. 

  

Сист. No: 56199

- 150 -

Сп Ф 53 кс

Хапчанов, Г. В.  Исследование факторингового рынка и его положение как один из факторов развития форфейтинга / Г. В. Хапчанов. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 10, с. 63-68. 

  

Сист. No: 55769

- 151 -

Сп Ф 53 кс

Хузина, Г. Г.  Анализц прогнозирования налогов, формирующих доходы федерального бюджета / Г. Г. Хузина. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 9, с. 16-21. 

  

Сист. No: 55712

- 152 -

Сп Ф 53 кс

Чугунов, В. И. и др.  Современные подходы к прогнозированию обьемов финансового обеспечения системы здравоохранения / В. И. Чугунов, О. В. Мурзаева. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 14, с. 35-40. 

  

Сист. No: 56229

- 153 -

Сп Ф 53 кс

Шаш, Н. Н. и др.  Проблемы перехода на программный бюджет: новые вызовы бюджетной политике России / Н. Н. Шаш, А. И. Бородин, А. А. Татуев. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 14, с. 2-10. 

  

Сист. No: 56225

- 154 -

Сп Ф 53 кс

Шевченко, И. В. и др.  Внутрикорпоративные агентские конфликты и их классификация / И. В. Шевченко, М. В. Курузов. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 10, с. 25-30. 

  

Сист. No: 55733

- 155 -

Сп Ф 53 кс

Шумкова, К. Г.  Тенденции развития банковской системы России: угрозы и възможности / К. Г. Шумкова. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 14, с. 11-20. 

  

Сист. No: 56227

- 156 -

Сп Ф 53 кс

Щербина, О. Ю.  Тенденции развития рынка облигаций Германии и России / О. Ю. Щербина. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 11, с. 32-43. 

  

Сист. No: 55775

- 157 -

Сп Ф 53 кс

Яковенко, С. Н. и др.  Оценка состояния и динамики кредитования малого и среднего бизнеса на примере южного федерального округа / С. Н. Яковенко, А. А. Лондарь. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 14, с. 52-60. 

  

Сист. No: 56231

- 158 -

Сп Ч J 80 m

Bank Earnings Management and Tail Risk during the Financial Crisis . // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbus, 46, 2014, N 1, с. 171-197. 

  

Сист. No: 55281

- 159 -

Сп Ч J 80 m

Boot, Arnoud W. A.  Financial Sector in Flux / Arnoud W. A. Boot. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbus, 46, 2014, N 1[Прил.], с. 129-135. 

  

Сист. No: 55309

- 160 -

Сп Ч J 80 m

Bord, Vitaly M. et al.  Bank's Liquidity and the Cost of Liquidity to Corporations / Vitaly M. Bord, Joao A. C. Santos. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbus, 46, 2014, N 1[Прил.], с. 13-45. 

  

Сист. No: 55297

- 161 -

Сп Ч J 80 m

Cecchetti, Stephen G.  The Future Financial System / Stephen G. Cecchetti. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbus, 46, 2014, N 1[Прил.], с. 137-141. 

  

Сист. No: 55303

- 162 -

Сп Ч J 80 m

Claessens, Stijn et al.  Location Decisions of Foreign Banks and Competitor Remoteness / Stijn Claessens, Neeltje Van Horen. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbus, 46, 2014, N 1, с. 145-170. 

  

Сист. No: 55277

- 163 -

Сп Ч J 80 m

Claessens, Stijn et al.  Foreign Banks: Trends and Impact / Stijn Claessens, Neeltje Van Horen. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbus, 46, 2014, N 1[Прил.], с. 295-326. 

  

Сист. No: 55300

- 164 -

Сп Ч J 80 m

Haas, Ralph de et al.  Multinational Banks and the Global Financial Crisis: Weathering the Perfect Storm? / Ralph de Haas, Iman Van Lelyveld. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbus, 46, 2014, N 1[Прил.], с. 333-364. 

  

Сист. No: 55302

- 165 -

Сп Ч J 80 m

Presbitero, Andrea F. et al.  The Home Bias and the Credit Crunch: A Regional Perspective / Andrea F. Presbitero, Gregory F. Udell, Alberto Zazzaro. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbus, 46, 2014, N 1[Прил.], с. 53-85. 

  

Сист. No: 55305

- 166 -

Сп Ч E 18

Sotirova, Ekaterina.  Bank's Lending Activity in Bulgaria (2008-2012) / Ekaterina Sotirova. // Economic Alternatives, 2013, N 4, с. 15-22. 

  

Сист. No: 55391

- 167 -

Сп Ч J 80 m

Sovereign Credit Risk, Bank's Government Support, and Bank Stock Returns around the World . // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbus, 46, 2014, N 1[Прил.], с. 93-121. 

  

Сист. No: 55299

Финанси

- 168 -

45377

Божкова, Милка Денчева.  Дълговата криза в Еврозоната и отражението й върху банковия сектор на САШ / Милка Денчева Божкова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 7-14. 

  

Сист. No: 55729

- 169 -

42726

Георгиев, Иван и др.  Стратегическо управление на фирмените иновации / Иван Георгиев, Цветан Цветков. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 373-407. 

  

Сист. No: 55772

- 170 -

45377

Станчев, Станислав Рачев.  Финансов анализ на "Българска роза Севтополис" АД / Станислав Рачев Станчев. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 15-24. 

  

Сист. No: 55734

- 171 -

Сп Г 621 БСУ

Димов, Сава.  Съвременни аспекти на бюджетирането на бъдещи финансови потоци (теоретични подходи и емпирично изследване) / Сава Димов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 74-103. 

  

Сист. No: 55525

- 172 -

Сп Г 621 БСУ

Димов, Сава.  Новата парадигма на международните финансови пазари за емпиричен анализ и предсказуемост на цените на търгуваните активи / Сава Димов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 104-120. 

  

Сист. No: 55527

- 173 -

Сп Г 621 БСУ

Иванов, Георги Стефков.  Новите перспективи за Европейски съюз в областта на банковия сектор / Георги Стефков Иванов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 130-136. 

  

Сист. No: 55536

- 174 -

Сп Ф 53 кс

Вавулин, Д. А. и др.  Новый подход к регулированию института ценных бумаг / Д. А. Вавулин, С. В. Симонов, А. В. Агеев. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 9, с. 22-33. 

  

Сист. No: 55713

- 175 -

Сп Б 44 БСУ

Домбашов, Румен.  Модел на бюджетния процес на Българска търговска банка / Румен Домбашов. // Бизнес посоки, IX, 2013, N 2, с. 56-68. 

  

Сист. No: 55364

- 176 -

Сп И 50 м

Пешев, Петър.  Кредитната динамика в Централна и Източна Европа / Петър Пешев. // Икономическа мисъл, 2014, N 2, с. 37-58. 

  

Сист. No: 55496

- 177 -

Сп И 50 м

Пъчев, Пламен.  "Добри пари" - примамлива илюзия или антиетатистка диагноза на финансовата криза / Пламен Пъчев. // Икономическа мисъл, 2014, N 2, с. 131-146. 

  

Сист. No: 55514

- 178 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Те говорят : Сбогом на публично-частното партньорство / Татяна Явашева. // Икономика, 2014, N 36, с. 10-13. 

  

Сист. No: 55856

- 179 -

42928

Allen, George.  New Budget Classification Methodic Creation for Controlling and Forecasting Financial Resources / George Allen. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция. - Варна : График, 2008, с. 237-245. 

  

Сист. No: 55440

- 180 -

42928

Tkacevs, Olegs.  The Sustainability of Fiscal Policy: Definition and Assessment / Olegs Tkacevs. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция. - Варна : График, 2008, с. 246-253. 

  

Сист. No: 55443

- 181 -

Сп Ч J 80 f

Basak, Suleyman et al.  Strategic Asset Allocation in Money Management / Suleyman Basak, Dmitry Makarov. // The Journal of Finance . - New York, 69, 2014, N 1, с. 179-217. 

  

Сист. No: 55264

Корпоративни финанси

- 182 -

Сп Ч J 80 f

Leary, Mark T. et al.  Do Peer Firms Affect Corporate Financial Policy? / Mark T. Leary, Michael R. Roberts. // The Journal of Finance . - New York, 69, 2014, N 1, с. 139-178. 

  

Сист. No: 55313

Финансов контрол

- 183 -

Сп Ф 53 кс

Мамий, Е. А. и др.  Перационные модели построения системы корпоративного финансового контроллинга на предприятии / Е. А. Мамий, М. А. Байбуртян. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 10, с. 31-35. 

  

Сист. No: 55755

- 184 -

Сп Ф 53 кс

Саунин, А. Н.  О понятийном аппарате государственного финансового контроля / А. Н. Саунин. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 13, с. 2-9. 

  

Сист. No: 56212

Данъци. Такси. Налози

- 185 -

CD 19

Загорчева, Яница Панайотова.  Публични политики за интелигентин, устойчив и приобщаващ растеж / Яница Панайотова Загорчева. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 148-150. 

  

Сист. No: 55996

- 186 -

44171

Мутафов, Красимир.  Някои проблеми във връзка с правото на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС / Красимир Мутафов. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 200-205. 

  

Сист. No: 56170

- 187 -

Сп А 454

Бакалова, Павлина.  Данъчно облагане на едноличните търговци при прехвърляне на предприятието без и със заличаване / Павлина Бакалова. // Актив, 2014, N 4, с. 35-37. 

  

Сист. No: 56149

- 188 -

Сп Ф 53 кс

Исаев, А. К. и др.  Оптимизация организационной структуры налоговых органов / А. К. Исаев, Р. Р. Погосян, О. К. Карпова. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 10, с. 51-62. 

  

Сист. No: 55768

- 189 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Задължения по интрастат на стопанските оператори / Лиляна Панева. // Актив, 2014, N 3, с. 24-29. 

  

Сист. No: 55530

- 190 -

Сп А 454

Петков, Георги.  Продуктова такса - същност, деклариране и заплащане / Георги Петков. // Актив, 2014, N 4, с. 31-34. 

  

Сист. No: 56146

- 191 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Събиране, отсрочване и разсрочване на публични задължения / Цветан Станкулов. // Актив, 2014, N 3, с. 15-22. 

  

Сист. No: 55517

- 192 -

Сп З 544 к

Станкулов, Цветан.  Някои нови разпоредби в подоходното облагане, приложими през 2014 година / Цветан Станкулов. // Земеделска кооперация, XXII, 2014, N 3, с. 27-34. 

  

Сист. No: 55868

- 193 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  За някои отговорности на търговските дружества, произтичащи от Закона за държавния бюджет за 2014 г. / Цветан Станкулов. // Актив, 2014, N 4, с. 22-26. 

  

Сист. No: 56136

- 194 -

Сп Ч E 18

Kalchev, Emil.  The Bulgarian Flat Tax / Emil Kalchev. // Economic Alternatives, 2014, N 1, с. 33-41. 

  

Сист. No: 56116

Данъчна система на ЕС

- 195 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Корекциите на приспаднат данъчен кредит в контекста на решения С-234/11 и С-550/11 на СЕС / Лиляна Панева. // Актив, 2014, N 2, с. 52-53. 

  

Сист. No: 55272

- 196 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Начисляването на ДДС за доставки на технически и зърнени култури / Лиляна Панева. // Актив, 2014, N 4, с. 29-31. 

  

Сист. No: 56145

- 197 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Определянето на данъчната основа при облагане с ДДС на доставките на стоки и услуги / Любка Ценова. // Актив, 2014, N 2, с. 51-52. 

  

Сист. No: 55276

Данъчно облагане

- 198 -

45377

Колчев, Стайко Стефанов.  Определяне на корпоративния данък в стопанските предприятия (по примера на "Беттран АД" - град Хасково) / Стайко Стефанов Колчев. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 25-34. 

  

Сист. No: 55735

Данъчен контрол

- 199 -

Сп Д 532

Тананеев, Емилиян и др.  Аспекти на контрола върху подправените документи в данъчния процес / Емилиян Тананеев, Пепа Стойкова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2014, N 1, с. 1-15. 

  

Сист. No: 55399

Държавни заеми. Държавни дългове

- 200 -

Сп М 486

Богданов, Лъчезар.  На кого и колко дължим / Лъчезар Богданов. // Мениджър, 2014, N 4, с. 18-19. 

  

Сист. No: 55864

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 201 -

Сп Г 62 вх

Михайлов, Ивайло.  Съвременни виждания за регулирането и преобразуването на банките със системна значимост / Ивайло Михайлов. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2013, с. 136-140. 

  

Сист. No: 56033

- 202 -

Сп М 486

Бояджиева, Виктория.  Банкери стават брокери / Виктория Бояджиева. // Мениджър, 2014, N 4, с. 90-91. 

  

Сист. No: 55919

- 203 -

Сп Н 25 а

Вътев, Жельо В.  Структурни изменения на банковите депозити у нас в условията на стопанска криза / Жельо В. Вътев. // Народностопански архив . - Свищов, LXVII, 2014, N 1, с. 3-19. 

  

Сист. No: 56067

- 204 -

Сп C 58

Георгиев, Чавдар.  УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ - с нови платформи за комуникация с клиентите / Чавдар Георгиев. // CIO, X, 2014, N 3, с. 36-38. 

  

Сист. No: 55626

- 205 -

Сп М 68 э

Джагитян, Э. П.  Иностранные банки в странах Центральной Азии / Э. П. Джагитян. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 12, с. 74-83. 

  

Сист. No: 55722

- 206 -

Сп Ф 53 кс

Савельева, Н. К.  Методология управления формами и методами ценовой и неценовой конкуренции / Н. К. Савельева. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 10, с. 36-41. 

  

Сист. No: 55757

Инвестиции

- 207 -

42726

Георгиева, Теодора.  Национална иновационна система на България - състояние и потенциал за развитие / Теодора Георгиева. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 89-113. 

  

Сист. No: 55681

- 208 -

42726

Георгиева, Теодора.  Изграждане на иновационна култура - съвременни измерения и предизвикателства пред българския бизнес / Теодора Георгиева. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 114-140. 

  

Сист. No: 55682

- 209 -

40361

Петков, Петър Пламенов.  Аспекти в управлението на инвестиционни портфейли в условията на възникващи капиталови пазари / Петър Пламенов Петков. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 146-152. 

  

Сист. No: 55855

- 210 -

В Б 254

Мъртво вълнение в европроектите ни . // Банкеръ, XXI, N 17, 25 април-2 май, с. 1, 29. 

  

Сист. No: 56182

Фондов пазар. Фондова борса

- 211 -

Сп Н 326 тм

Велев, Тодор.  Тенденции и проблеми в развитието на световните фондови пазари / Тодор Велев. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2010, с. 38-. 

  

Сист. No: 55951

- 212 -

Сп Ф 53 кс

Дарушин, И. А. и др.  Российские эмитенты: вызовы формирующегося рынка / И. А. Дарушин, Н. А. Львова. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 10, с. 42-50. 

  

Сист. No: 55760

- 213 -

Сп М 486

Цачев, Цветослав.  Облачно, с доходи / Цветослав Цачев. // Мениджър, 2014, N 3, с. 112-114. 

  

Сист. No: 55494

Капиталов пазар. Паричен пазар

- 214 -

40924

Дамянова, Зоя.  Рисков капитал / Зоя Дамянова. // Иновациите : Политика и практика. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2004, с. 239-266. 

  

Сист. No: 55766

Борси. Борсови операции

- 215 -

Сп М 486

Цачев, Цветослав.  Който бърза - губи / Цветослав Цачев. // Мениджър, 2014, N 4, с. 92-93. 

  

Сист. No: 55922

Икономика

- 216 -

CD 19

Яков, Владимир Сашов.  Развитие на област Враца чрез планиране / Владимир Сашов Яков. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 144-147. 

  

Сист. No: 55995

- 217 -

40731

Димитрова, Елисавета.  Индексът за човешко развитие - възможен оптимизационен критерий при изграждане на общественото благосъстояние / Елисавета Димитрова. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 84-89. 

  

Сист. No: 55504

- 218 -

40731

Иванова, Татяна.  Проверка и анализ на зависимостта между инфлация и потребление по примера на България / Татяна Иванова. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 201-205. 

  

Сист. No: 55542

- 219 -

40731

Йотинска, Снежана.  Конкурентни предимства и недостатъци на българската икономика - макроикономически ориентири и оценки (2000-2002 г.) / Снежана Йотинска. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 345-350. 

  

Сист. No: 55804

- 220 -

40731

Йотова, Лилия.  Публичен сектор и благосъстояние: между очаквания и реалности / Лилия Йотова. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 30-36. 

  

Сист. No: 55487

- 221 -

40731

Михайлов, Пеню.  Държавата и свободата на пазара / Пеню Михайлов. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 273-276. 

  

Сист. No: 55568

- 222 -

40731

Младенова, Зоя.  Преките чуждестранни инвестиции и правителствената политика / Зоя Младенова. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 46-52. 

  

Сист. No: 55490

- 223 -

43922

Нейчева, Мария.  Качество на работната сила и производителност на труда в българската икономика / Мария Нейчева. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2008, с. 125-131. 

  

Сист. No: 56215

- 224 -

40731

Николов, Хари.  Проблеми на използването на сравнителните предимства в България през преходния период / Хари Николов. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 113-118. 

  

Сист. No: 55519

- 225 -

40731

Спасов, Трайчо.  Конкурентност на преходните икономики. Моделът на пълната конкуренция - условие за ефективно функционираща пазарна икономика / Трайчо Спасов. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 245-256. 

  

Сист. No: 55556

- 226 -

40731

Шиваров, Александър.  Икономически ползи от опазване на трансгранични природни ресурси / Александър Шиваров. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 195-200. 

  

Сист. No: 55540

- 227 -

Сп Н 326 тм

Рибов, Манол.  Пътят към конкурентната икономика / Манол Рибов. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2006, с. 11-27. 

  

Сист. No: 55963

- 228 -

Сп Н 326 тм

Хаджиев, Стоян.  Пазарът на стоки и услуги (макроикономически анализ) / Стоян Хаджиев. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2006, с. 37-71. 

  

Сист. No: 55976

- 229 -

Сп М 486

Ганев, Петър.  Чрез национализация към реиндустриализация / Петър Ганев. // Мениджър, 2014, N 3, с. 106-107. 

  

Сист. No: 55488

- 230 -

Сп Е 205

Дипломатически и двустранни отношения между България и Украйна . // Европа 2001, XXI, 2014, N 1, с. 8-9. 

  

Сист. No: 55747

- 231 -

Сп Е 205

Икономика на Украйна . // Европа 2001, XXI, 2014, N 1, с. 10-11. 

  

Сист. No: 55748

- 232 -

Сп П 89 тп

Кийко, Михаил.  Оценка теневой экономики / Михаил Кийко. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2014, N 2, с. 19-24. 

  

Сист. No: 55331

- 233 -

Сп П 89 тп

Кохно, Павел.  Управляемая экономика. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2014, N 3, с. 121-126. 

  

Сист. No: 56193

- 234 -

Сп П 89 тп

Мартынов, Аркадий.  Новая индустриализация: взаимодействие экономической и социальной политик / Аркадий Мартынов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2014, N 2, с. 25-34. 

  

Сист. No: 55335

- 235 -

Сп И 50 м

Радева, Ирина.  Оценка на синергията на клъстери в икономиката / Ирина Радева. // Икономическа мисъл, 2014, N 2, с. 100-116. 

  

Сист. No: 55508

- 236 -

Сп П 89 тп

Сухарев, О.  Теоретические и прикладные проблемы управления экономическими системами / О. Сухарев. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2014, N 3, с. 8-18. 

  

Сист. No: 56204

- 237 -

Сп С 546

Христов, Павлин.  Стуктурни реформи в икономическата институционална креда в България от началото на 1990 г. до края на 1996 г. / Павлин Христов. // Социално-икономически анализи, 7, 2011, N 4, с. 104-122. 

  

Сист. No: 55534

Икономическа политика

- 238 -

Сп И 363 Ту

Николова, Нели Иванова.  Аспекти на концепцията за съвременната конкуренция / Нели Иванова Николова. // Известия на Техническия университет Габрово, 2013, с. 88-92. 

  

Сист. No: 55613

- 239 -

Сп Б 44 БСУ

Крумов, Калин.  Клъстерният анализ - инструмент за групиране на отраслите от преработващата промишленост по области / Калин Крумов. // Бизнес посоки, IX, 2013, N 2, с. 39-55. 

  

Сист. No: 55362

Регионална икономика

- 240 -

CD 19

Цонков, Пламен Георгиев.  Обновяване и развитие на летище "Г. Оряховица" - предпоставка за просперитет на ригиона / Пламен Георгиев Цонков. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 135-138. 

  

Сист. No: 55993

- 241 -

42726

Ангелов, Георги и др.  Развитие на регионалната иновационна система на Югозападния район за ланиране / Георги Ангелов, Даниела Чонкова, Костадинка Симеонова. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 255-308. 

  

Сист. No: 55731

- 242 -

42726

Ванев, Бенислав и др.  Клъстери и иновеции - възможна парадигма на обновлението / Бенислав Ванев, Кирил Желязков. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 309-337. 

  

Сист. No: 55738

- 243 -

42928

Вознюка, Екатерина.  Маркетинговый подход к стратегическому планированию развития территории / Екатерина Вознюка. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция. - Варна : График, 2008, с. 281-288. 

  

Сист. No: 55437

- 244 -

42726

Дамянова, З.  Изпълнение на Регионалната иновационна стратегия на Южен централен район за планиране / Зоя Дамянова. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 241-254. 

  

Сист. No: 55725

- 245 -

40924

Илиев, Петкан.  Състояние и перспективи на регионалната иновационна политика ( на примера на Южен централен район) / Петкан Илиев. // Иновациите : Политика и практика. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2004, с. 127-168. 

  

Сист. No: 55758

- 246 -

40924

Павлова, Лиляна.  Европейската иновационна политика на регионално равнище / Лиляна Павлова. // Иновациите : Политика и практика. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2004, с. 103-125. 

  

Сист. No: 55754

- 247 -

45377

Павлова, Татяна Миленова.  Регионализация и научноразвойна дейност в Япония / Татяна Миленова Павлова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 129-137. 

  

Сист. No: 55759

- 248 -

42726

Сеферци, Елена и др.  Регионалните иновационни системи в Гърция / Елена Сеферци, Лина Киргиафини. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 210-240. 

  

Сист. No: 55715

- 249 -

42726

Уинтърс, Клайв.  Регионална иновационна стратегия - опитът на Великобритания / Клайв Уинтърс. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 193-209. 

  

Сист. No: 55707

Икономика на България

- 250 -

40731

Игнатова, Соня.  Ролята на човешкия капитал за конкурентоспособността на българската икономика / Соня Игнатова. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 282-287. 

  

Сист. No: 55782

- 251 -

40731

Пашов, Пламен.  Малките и средните предприятия за повишаване конкурентоспособността на българската икономика / Пламен Пашов. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 325-328. 

  

Сист. No: 55792

- 252 -

В Б 254

Цолов, Чавдар.  Сивото е на мода при оцеляване / Чавдар Цолов. // Банкеръ, XXI, N 13, 28 март-4 апр. 2014, с. 10. 

  

Сист. No: 55781

- 253 -

Сп И 363 Ту

Цанова, Камелия.  Икономика в сянка и данъчноосигурителна тежест / Камелия Цанова. // Известия на Техническия университет Габрово, 2013, с. 120-124. 

  

Сист. No: 55621

- 254 -

Сп М 486

Ангелов, Георги.  Европа е добре. Ние не чак толкова / Георги Ангелов. // Мениджър, 2014, N 3, с. 10-11. 

  

Сист. No: 55425

- 255 -

Сп М 486

Ганев, Георги.  Свидетели сме на дефицитен стимул на икономиката / Георги Ганев. // Мениджър, 2014, N 3, с. 12-13. 

  

Сист. No: 55426

- 256 -

Сп Ч E 18

Ivanova, Vania.  Opportunities for the Green Economy in Bulgaria / Vania Ivanova. // Economic Alternatives, 2013, N 4, с. 35-44. 

  

Сист. No: 55398

- 257 -

Сп Ч E 18

Marikina, M.  The Competitiveness of the Bulgarian Economy - Competitive Advantages and Disadvantages (Analyzing with the TOWS Matrix) / M. Marikina. // Economic Alternatives, 2013, N 4, с. 45-54. 

  

Сист. No: 55401

Бизнес икономика

- 258 -

Сп Н 326 тм

Балтов, Милен и др.  Buseness Services and Cross-cultural Trainings / Милен Балтов, Стела Балтова. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2013, с. 141-175. 

  

Сист. No: 56103

Стопанска история

- 259 -

Сп Д 532

Друмева, Мариана.  Търговията със сол на Цвятко Радославов и неговата фирма през 50-те – 70-те години на XIX в. / Мариана Друмева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2014, N 1, с. 66-82. 

  

Сист. No: 55405

Икономически растеж

- 260 -

40731

Борисова, Росица.  Финанси и икономически растеж / Росица Борисова. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 208-210. 

  

Сист. No: 55544

- 261 -

40731

Илиев, Иван.  Националната иновационна система в контекста на икономически растеж / Иван Илиев. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 61-66. 

  

Сист. No: 55492

- 262 -

40924

Илиев, Илиян.  Технологичен трансфер наука-бизнес: преглед на ключовите теми в контекста на икономиките в преход / Илиян Илиев. // Иновациите : Политика и практика. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2004, с. 450-487. 

  

Сист. No: 55799

- 263 -

40731

Керчев, Красимир.  Национална иновационна система и икономически растеж / Красимир Керчев. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 158-164. 

  

Сист. No: 55524

- 264 -

40731

Мавров, Христо.  Икономически растеж, потенциален продукт и норма на безработица, неускоряваща инфлацията / Христо Мавров. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 119-124. 

  

Сист. No: 55521

- 265 -

40731

Минчев, Дянко.  Някои аспекти на институционалните фактори на благосъстояние / Дянко Минчев. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 56-60. 

  

Сист. No: 55491

- 266 -

40731

Пиримова, Вера.  Икономически растеж и благосъстояние в България - очаквания и реалности / Вера Пиримова. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 37-45. 

  

Сист. No: 55489

- 267 -

40731

Савов, Стоядин.  Влиянието на глобализацията върху устойчивостта на икономическия растеж / Стоядин Савов. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 14-20. 

  

Сист. No: 55484

- 268 -

40731

Статев, Стати.  Социално-икономически дисбаланси / Стати Статев. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 21-29. 

  

Сист. No: 55486

- 269 -

40731

Тодоров, Илия.  Структурни особености на растежа и благосъстоянието в България / Илия Тодоров. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 185-189. 

  

Сист. No: 55528

- 270 -

Сп Н 326 тм

Илиев, Цветан.  Икономическа свобода и растеж - детерминанти на политика на реформи в България / Цветан Илиев. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2010, с. 58-74. 

  

Сист. No: 55953

- 271 -

Сп А 582

Радев, Юли.  Природните ресурси и устойчивото развитие / Юли Радев. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 1, с. 30-37. 

  

Сист. No: 55363

- 272 -

Сп Ч E 18

Stankov, Petar.  Crises, Reforms and Growth: A Non-Technical Summary of Recent Empirical Work / Petar Stankov. // Economic Alternatives, 2013, N 4, с. 55-61. 

  

Сист. No: 55406

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 273 -

40731

Балабанов, Илия.  Ключовият проблем на конкурентоспособното икономическо развитие и благосъстояние е неадекватната държавна политика / Илия Балабанов. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 267-272. 

  

Сист. No: 55560

- 274 -

40731

Илиев, Йосиф.  Индустриална политика и конкурентоспособност / Йосиф Илиев. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 257-266. 

  

Сист. No: 55557

- 275 -

40361

Ковачев, Асен.  Преструктуриране и развитие на икономиката (Методически и практико-приложни аспекти) / Асен Ковачев. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 21-27. 

  

Сист. No: 55904

- 276 -

40361

Радилов, Димитър.  Новата икономика в Европейския съюз и предизвикателствата към България: статистически аспекти / Димитър Радилов. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 28-32. 

  

Сист. No: 55906

- 277 -

Сп М 68 э

Дабагян, Э.  Перу: восходящий региональный гигант / Э. Дабагян. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 12, с. 56-65. 

  

Сист. No: 55710

- 278 -

Сп М 68 э

Клочковский, Л.  Латинская Америка: проблемы модернизации экономики / Л. Клочковский. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 12, с. 47-55. 

  

Сист. No: 55709

Пазарно стопанство

- 279 -

Сп П 186

Сотирова, Мария.  Криза на пазарния или криза на политическия механизъм / Мария Сотирова. // Панорама на труда, 2014, N 3-4, с. 26-36. 

  

Сист. No: 56074

Приватизация

- 280 -

40731

Нейчева, Мария.  Приватизацията - фактор за икономическата ефективност / Мария Нейчева. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 369-374. 

  

Сист. No: 55808

Икономически реформи

- 281 -

40731

Якимова, Ивона.  Българският пазарен модел - градуалистка или шокова трансформация? / Ивона Якимова. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 277-281. 

  

Сист. No: 55569

Икономика на отраслите

- 282 -

Сп Н 326 ту

Николова, Христина.  Развитие на транспортния сектор в България в контекста на стратегията за устойчиво развитие и икономическата криза в страната / Христина Николова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2014, с. 163-204. 

  

Сист. No: 55977

Аграрна икономика

- 283 -

30308

Станков, Владимир.  Растеж на системите и ефективност на производствените фактиро в селското стопанство / Владимир Станков. // Интензификация и ефективност на общественото производство : [Материали от науч. конф., София, ноем. 1981 г.]. - София : БАН, 1985, с. 117-120. 

  

Сист. No: 56127

- 284 -

В Б 921 ф

Ванчева, Диана.  Закъснение - това е актуалната дума днес / Диана Ванчева. // Български фермер, XXIII, N 1165, 3-9 апр. 2014, с. 4. 

  

Сист. No: 55848

- 285 -

В Б 921 ф

Ванчева, Диана.  Нужен е подробен анализ за усвояване на европарите досега / Диана Ванчева. // Български фермер, XXIII, N 1166, 10-16 апр. 2014, с. 6. 

  

Сист. No: 55986

- 286 -

В Б 921 ф

Велинска, Ваня.  Благодарение на добрите практики фермерите увеличиха добивите си с 30-40 на сто / Ваня Велинска. // Български фермер, XXIII, N 1165, 3-9 апр. 2014, с. 12-13. 

  

Сист. No: 55843

- 287 -

В Б 921 ф

Над 90 процента от българската биопродукция се изнася сурова . // Български фермер, XXIII, N 1166, 10-16 апр. 2014, с. 35. 

  

Сист. No: 55989

- 288 -

В Б 921 ф

Офшорки ще разпродават ниви, цените пак надолу . // Български фермер, XXIII, N 1167, 17-23 апр. 2014, с. 2-3. 

  

Сист. No: 56084

- 289 -

Сп А 255

ЕС не е шведска маса . // Агробизнесът, XII, 2014, N 4, с. 36-37. 

  

Сист. No: 55872

Икономика на селското стопанство

- 290 -

38061

Бъчварова, Цветелина.  Избор на инвестиции при капиталов пазар / Цветелина Бъчварова. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год.. - Сливен : АИ Ценов, 1996, с. 214-217. 

  

Сист. No: 55467

Икономика на индустрията, предприятието

- 291 -

42726

Анселмо, Андреа ди и др.  Инкубиране или ускоряване на растежа: как да изведем новосъздадените фирми/ МСП от "гаражната" фаза / Андреа ди Анселмо, Анна Амати, Алесиа Мелазеке Джермини. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 581-588. 

  

Сист. No: 42416

- 292 -

42928

Илиев, Йосиф.  Конкурентоспособността и растежа - ключово предизвикателство пред българската индустрия / Йосиф Илиев. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция. - Варна : График, 2008, с. 31-39. 

  

Сист. No: 55419

- 293 -

42726

Пантелеева, Искра.  Иновациите в малките и средните предприятия в България (преработваща промишленост) / Искра Пантелеева. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 338-370. 

  

Сист. No: 55741

- 294 -

42928

Янакиев, Васил.  Възможности за оползотворяване на твърдите отпадъци от промишлен и битов характер / Васил Янакиев. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция. - Варна : График, 2008, с. 138-145. 

  

Сист. No: 55427

- 295 -

Сп С 254

Пунчева-Василева, Татяна.  Бомба с иновационен механизъм / Татяна Пунчева-Василева. // Светът през 2014, 2014, N 1, с. 32-33. 

  

Сист. No: 55548

- 296 -

Сп Б 445

Радев, Радко.  Продуктово планиране във фирмите производители на безалкохолни напитки в България / Радко Радев. // Бизнес управление . - Свищов, XXIV, 2014, N 1, с. 57-76. 

  

Сист. No: 56062

- 297 -

Сп Н 326 тм

Hickey, Robert и др.  Future-oriented Approach for Identifying Options for Greening the municipal Energy Mix in Southeast European Cities - the Case of Sofia, Bulgaria / Robert Hickey, Зоя Дамянова. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2013, с. 73-90. 

  

Сист. No: 56114

- 298 -

Сп Ч J 80 f

Alti, Aydogan et al.  Biased Beliefs, Asset Prices, and Investment: A Structural Approach / Aydogan Alti, Paul C. Tetlock. // The Journal of Finance . - New York, 69, 2014, N 1, с. 325-361. 

  

Сист. No: 55267

Икономика на туризма

- 299 -

Сп С 546

Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм . // Социално-икономически анализи, 7, 2011, N 4, с. 3-47. 

  

Сист. No: 55518

Туризъм в България

- 300 -

41537

Джанабетска, Камелия.  Великотърновска наследствена пътека - нов елемент в предлагането и разнообразяването на местния туристически продукт / Камелия Джанабетска. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция, 2-4 юни 2006 г.. - София : ГорексПрес, 2006, с. 202-209. 

  

Сист. No: 56079

- 301 -

40361

Статев, Венцислав.  Туристическият сектор и подготвеността на българските институции за прилагане на принципите на устойчивото развитие / Венцислав Статев. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 309-315. 

  

Сист. No: 55891

- 302 -

Сп Г 62 вх

Караджова, Златина.  Видове клиенти - потребители на българския туристически продукт и особености при обслужването им / Златина Караджова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2013, с. 193-198. 

  

Сист. No: 56001

- 303 -

Сп Г 62 вх

Копринаров, Братой и др.  Устойчиво развитие и пазарна конкурентоспособност на туризма в България / Братой Копринаров, Стоян Маринов. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2014, с. 166-172. 

  

Сист. No: 56004

- 304 -

Сп Н 326 тм

Милева, Соня.  Оценка на влиянието на глобализацията върху дейността на водещите български туроператори / Соня Милева. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2013, с. 91-112. 

  

Сист. No: 56098

- 305 -

Сп Н 326 тм

Попова, Николина.  Пространстввена характеристика и особености на ресурсния петенциал за развитие на културно-исторически туризъм в България / Николина Попова. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2011, с. 195-220. 

  

Сист. No: 56052

- 306 -

Сп Г 62 вх

Стефанова, Соня.  Природни фактори за развитие на планински екологично отговорен туризъм в България / Соня Стефанова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2013, с. 203-207. 

  

Сист. No: 56000

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 307 -

42928

Иванов, Йордан.  Трансферното ценообразуване за повишаване конкурентоспособността но българските предприятия / Йордан Иванов. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция. - Варна : График, 2008, с. 190-197. 

  

Сист. No: 55439

- 308 -

Сп Г 62 вх

Транев, Стоян.  Проблеми при ценообразуването на малката фирма / Стоян Транев. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2013, с. 162-165. 

  

Сист. No: 56040

- 309 -

Сп Ф 53 кс

Алабугин, А. А. и др.  Концепция, принципы и метод управления инвестиционными проектами по факторам ресурсоемкости продукции / А. А. Алабугин, В. В. Томашева. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 8, с. 14-20. 

  

Сист. No: 55368

- 310 -

Сп Ч E 18

Radev, Radko.  Price Planning Process in Multi-Product Companies from Fast Moving Customer Goods Sector / Radko Radev. // Economic Alternatives, 2014, N 1, с. 42-51. 

  

Сист. No: 16359

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 311 -

Сп П 89 тп

Левашов, Петр.  Развивающиеся страны: позиции в мировом экспорте / Петр Левашов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2014, N 2, с. 49-57. 

  

Сист. No: 55341

Търговия

- 312 -

45377

Вълчанов, Георги Василев.  Изследване асортимента и качеството на пиво, предлагано в търговската мрежа на гр. Варна / Георги Василев Вълчанов. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 61-69. 

  

Сист. No: 55740

- 313 -

45377

Генов, Стефан Димитров.  Търговия с полимерни изделия и продукти за растителна защита по примера на фирма "Маргаритка" ЕООД / Стефан Димитров Генов. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 50-60. 

  

Сист. No: 55739

- 314 -

43922

Димова, Надежда.  Роля на управленското решение за предотвратяване на конфликтни ситуации в продажбения процес / Надежда Димова. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2008, с. 233-244. 

  

Сист. No: 56219

- 315 -

40731

Костов, Димитър и др.  Цени и ценова политика при търговията с плодове и зеленчуци / Димитър Костов, Искра Ненчева. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 299-302. 

  

Сист. No: 55786

- 316 -

43922

Ненчева, Искра.  Предизвикателства и проблеми пред стоковите тържища / Искра Ненчева. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2008, с. 228-232. 

  

Сист. No: 56218

- 317 -

Сп С 546

Божинова, Марияна.  Състояние и развитие на стоковите борси в България / Марияна Божинова. // Социално-икономически анализи, 7, 2012, N 5, с. 24-48. 

  

Сист. No: 55565

- 318 -

Сп С 546

Колева, Здравка.  Възможности на колективното пазаруване / Здравка Колева. // Социално-икономически анализи, 7, 2011, N 4, с. 123-131. 

  

Сист. No: 55535

- 319 -

Сп Б 44 БСУ

Луизов, Атанас.  Приложение на регресионен анализ за измерване на ефектите от насърчаване на продажбите / Атанас Луизов. // Бизнес посоки, IX, 2013, N 2, с. 35-38. 

  

Сист. No: 55361

- 320 -

Сп А 454

Начков, Десислав.  Извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали без лиценз / Десислав Начков. // Актив, 2014, N 2, с. 62-64. 

  

Сист. No: 55280

- 321 -

Сп А 454

Петков, Георги.  Продажба на земеделска земя между юридически лица / Георги Петков. // Актив, 2014, N 3, с. 22-24. 

  

Сист. No: 55526

- 322 -

Сп Ч J 80 f

Ahern, Kenneth R. et al.  Who Writes the News? Corporate Press Releases During Merger Negotiations / Kenneth R. Ahern, Denis Sosyura. // The Journal of Finance . - New York, 69, 2014, N 1, с. 241-291. 

  

Сист. No: 55266

Маркетинг

- 323 -

42928

Анастасова, Лина.  Опитът на клиентите с бранда - основен двигател на лоялността им / Лина Анастасова. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция. - Варна : График, 2008, с. 80-90. 

  

Сист. No: 55422

- 324 -

41537

Байков, Байко.  Персонален политически бренд / Байко Байков. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция, 2-4 юни 2006 г.. - София : ГорексПрес, 2006, с. 355-361. 

  

Сист. No: 56073

- 325 -

40361

Боянова, Бояна.  Прилагане на маркетинга за повишаване конкурентоспособността на българските фирми / Бояна Боянова. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 193-197. 

  

Сист. No: 55860

- 326 -

42726

Бънкова, Анастасия.  Реинженеринг на организационни мрежи, учене и разпространяване на знанието в мрежите - основа за конкурентоспособността на организациите / Анастасия Бънкова. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 459-483. 

  

Сист. No: 55787

- 327 -

42726

Кръстева, Невяна.  Иновации в комуналния (ютилитис) сектор / Невяна Кръстева. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 484-503. 

  

Сист. No: 55790

- 328 -

37523

Неделчев, Денчо.  Възможности за осъществяване на директен маркетинг в управлението на най-малките фирми / Денчо Неделчев. // Бизнес диагностика на малкия и среден бизнес : Науч. конфер. [Сб. докл.]. - Варна : ИУ-Варна, 1994, с. 95-104. 

  

Сист. No: 55326

- 329 -

45377

Николаева, Мария Иванова.  Изследване на потребителските нагласи на пазара на хранителните биопродукти в България / Мария Иванова Николаева. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 41-49. 

  

Сист. No: 55737

- 330 -

37523

Николов, Петър Николов.  Закономерности на маркетинговата стратегия на малкиия бизнес през периода 1990-1994 г. в Пловдивски регион / Петър Николов Николов. // Бизнес диагностика на малкия и среден бизнес : Науч. конфер. [Сб. докл.]. - Варна : ИУ-Варна, 1994, с. 86-90. 

  

Сист. No: 55319

- 331 -

42726

Симеонова, Костадинка.  Бенчмаркетинг подходът в иновационната политика на България / Костадинка Симеонова. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 61-88. 

  

Сист. No: 55672

- 332 -

42928

Станимиров, Евгени и др.  Концепцията "персонализиран маркетинг" при реализацията на хранителни продукти на индустриалния пазар в България / Евгени Станимиров, Мария Станимирова. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция. - Варна : График, 2008, с. 105-111. 

  

Сист. No: 55423

- 333 -

37523

Узунова, Юлия.  Маркетингов режим в бизнес диагностиката / Юлия Узунова. // Бизнес диагностика на малкия и среден бизнес : Науч. конфер. [Сб. докл.]. - Варна : ИУ-Варна, 1994, с. 30-35. 

  

Сист. No: 55317

- 334 -

Сп Н 326 тм

Кръстева, Невяна.  Особености в сегментирането на енергийни продукти и услуги. / Невяна Кръстева. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2006, с. 211-230. 

  

Сист. No: 55992

- 335 -

Сп Н 326 тм

Стоименова, Асена и др.  Comparative Analysis of Products and Company Exhibited on Pharmaceutical Forums in Bulgaria and Greece / Асена Стоименова, Тодор Найденов, Теодора Георгиева. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2013, с. 63-71. 

  

Сист. No: 56097

- 336 -

Сп М 486

Иванова, Тошка.  Марките от миналото - една история за любов, раздяла и още нещо / Тошка Иванова. // Мениджър, 2014, N 4, с. 68-70. 

  

Сист. No: 55890

- 337 -

Сп М 486

Карлсон, Йохан.  Бъдещето е вече тук / Йохан Карлсон. // Мениджър, 2014, N 3, с. 82-83. 

  

Сист. No: 55485

- 338 -

Сп С 546

Чугреев, Радостин.  Размер и сегментиране на индустриалния пазар на информационни технологии / Радостин Чугреев. // Социално-икономически анализи, 7, 2012, N 5, с. 113-124. 

  

Сист. No: 55573

- 339 -

Сп М 486

Шиваров, Деян.  Маркетинг tete-a-tete / Деян Шиваров. // Мениджър, 2014, N 4, с. 66-67. 

  

Сист. No: 55889

- 340 -

42928

Shalkovska, Elena.  The Research of customer loyalty as the indicator of communicative efficiency of integrated marketing communications / Elena Shalkovska. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция. - Варна : График, 2008, с. 289-295. 

  

Сист. No: 55450

- 341 -

Сп Ч E 18

Katrandjiev, Hristo et al.  Investigation of Online Visual Merchandising (OVM) Elements of Apparel Web Stores / Hristo Katrandjiev, Ivo Velinov. // Economic Alternatives, 2014, N 1, с. 84-98. 

  

Сист. No: 56124

- 342 -

Сп Ч E 18

Kostadinova, Elena.  Is There Brand Segmentation? / Elena Kostadinova. // Economic Alternatives, 2013, N 4, с. 77-85. 

  

Сист. No: 55412

Продуктова политика

- 343 -

Сп Г 621 БСУ

Колев, Николай.  Опит в проектирането на производствена система за калкулиране на себестойност на единица продукт или услуга / Николай Колев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 7-24. 

  

Сист. No: 55516

- 344 -

Сп С 254

Филева, Родмила.  Иновациите на Philips подобряват качеството на живот и през 2014 / Родмила Филева. // Светът през 2014, 2014, N 1, с. 136-137. 

  

Сист. No: 55564

Рекламна, комуникационна политика

- 345 -

Сп М 486

Дочева, Румяна.  Изложителите все повече инвестират в качество / Румяна Дочева. // Мениджър, 2014, N 4, с. 62. 

  

Сист. No: 55879

- 346 -

Сп М 486

Хлебаров, Антоан.  Защо да си "най" не е най-добре / Антоан Хлебаров. // Мениджър, 3014, N 3, с. 72-73. 

  

Сист. No: 55482

- 347 -

Сп М 486

Христов, Александър.  Пиарът се учи да плува / Александър Христов. // Мениджър, 2014, N 4, с. 72-73. 

  

Сист. No: 55892

Логистика

- 348 -

Сп Л 763

Божилов, Николай.  Новата промишлена революция и бъдещето на доставките / Николай Божилов. // Логистика, X, 2014, N 3, с. 36-37. 

  

Сист. No: 55927

- 349 -

Сп Л 763

В Етна Карго са горди, че работят със SAP ERP система . // Логистика, X, 2014, N 2, с. 43. 

  

Сист. No: 55403

- 350 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  IT решения и нови идеи за развитието на веригите за доставки. // Логистика, X, 2014, N 3, с. 16-18. 

  

Сист. No: 55925

- 351 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Бързината - основно предизвикателство при доставката на биопродукти / Васил Василев. // Логистика, X, 2014, N 3, с. 26-28. 

  

Сист. No: 55926

- 352 -

Сп Л 763

Катализатори за успех на ритейл веригата на доставки . // Логистика, X, 2014, N 2, с. 50-52. 

  

Сист. No: 55411

- 353 -

Сп Л 763

Организирайте света с едно решение . // Логистика, X, 2014, N 2, с. 41-42. 

  

Сист. No: 55402

- 354 -

Сп Л 763

С Frotcom вие отново управлявате . // Логистика, X, 2014, N 2, с. 39-40. 

  

Сист. No: 55400

- 355 -

Сп Л 763

Logistics Vision - не просто WMS . // Логистика, X, 2014, N 2, с. 44. 

  

Сист. No: 55404

Външна търговия

- 356 -

40731

Дончева, Маргарита.  Социално-икономически ефекти от трансформационните процеси във външната търговия / Маргарита Дончева. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 329-332. 

  

Сист. No: 55793

- 357 -

Сп А 582

Моралийска, Моника.  Особености и тенденции във взаимната търговия между България и страните от Западните Балкани / Моника Моралийска. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 1, с. 120-136. 

  

Сист. No: 55378

- 358 -

Сп Н 25 а

Хаджиев, Веселин И.  Асиметрична специализация на износа в условията на либерална международна търговия / Веселин И. Хаджиев. // Народностопански архив . - Свищов, LXVII, 2014, N 1, с. 33-43. 

  

Сист. No: 56071

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 359 -

Сп Ф 53 кс

Сухарев, А. Н.  Таможенные платежи в таможенных процедурах переработки / А. Н. Сухарев. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 13, с. 38-46. 

  

Сист. No: 56222

- 360 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Митнически режим временен внос на стоки - актуални моменти / Любка Ценова. // Актив, 2014, N 4, с. 26-29. 

  

Сист. No: 56139

Внос. Износ. Експортен маркетинг

- 361 -

Сп Н 326 тм

Slavova, Milanka et al.  Service innovation in the bulgarian quality wine export networks: network migration at a macro-level / Milanka Slavova, Toni Kinder. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2010, с. 199-214. 

  

Сист. No: 55966

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 362 -

Сп Ф 53 кс

Ширшова, М. А.  Рекомендации "Группы - 20" по снижению факторов рисков на мировом финансовом рынке / М. А. Ширшова. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 12, с. 52-64. 

  

Сист. No: 56208

Международни икономически отношения

- 363 -

44171

Димитрова, Емилия Петрова.  Икономическата същност на факторинга и нейното юридическо проявление съгласно Българското законодателство и Конвенцията за международния факторинг / Емилия Петрова Димитрова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 90-97. 

  

Сист. No: 56172

- 364 -

40361

Матеев, Илиян.  Основни външнотърговски партьори на България сред страните от Европейския съюз / Илиян Матеев. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 48-51. 

  

Сист. No: 55851

- 365 -

42928

Станчева, Невена.  Устойчиви въздействия от регионалните търговски споразумения, сключени от ЕС / Невена Станчева. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция. - Варна : График, 2008, с. 178-189. 

  

Сист. No: 55428

- 366 -

Сп Ф 53 кс

Грачева, М. В.  Прямые инвестиции развитых стран в ФРГ: анализ статистики Германского федерального банка / М. В. Грачева. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 9, с. 34-44. 

  

Сист. No: 55714

- 367 -

Сп Б 44 БСУ

Димов, Сава и др.  Нова конфигурация на световните финансови центрове в условия на глобална криза / Сава Димов, Иво Рисимански. // Бизнес посоки, IX, 2013, N 2, с. 22-34. 

  

Сист. No: 55358

- 368 -

Сп И 50 м

Кирова, Силвия.  Валутнокурсови режими и макроикономически показатели на държавите с дерогация от Централна и Източна Европа / Силвия Кирова. // Икономическа мисъл, 2014, N 2, с. 80-99. 

  

Сист. No: 55505

- 369 -

Сп В 83 Э

Кнобель, А.  Возможные экономические последствия торгового соглашения между Таможенным и Европейским союзами / А. Кнобель. // Вопросы экономики . - Москва, 2014, N 2, с. 68-87. 

  

Сист. No: 55388

- 370 -

Сп М 68 э

Оболенский, В.  Протекционизм и свабода торговли в современном мире / В Оболенский. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 12, с. 14-23. 

  

Сист. No: 55708

- 371 -

Сп Ф 53 кс

Рамазанов, С. А. и др.  Особенности координации фискальной и денежно-кредитной политики в условиях европейского экономического и валютного союза / С. А. Рамазанов, В. А. Одиноков. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 13, с. 47-55. 

  

Сист. No: 56223

- 372 -

Сп С 254

Светът в числа: Държавите . // Светът през 2014, 2014, N 1, с. 105-113. 

  

Сист. No: 55552

- 373 -

Сп С 254

Светът в числа: Индустрии . // Светът през 2014, 2014, N 1, с. 114-117. 

  

Сист. No: 55561

- 374 -

Сп М 486

Светът открива България . // Мениджър, 2014, N 4, с. 32-36. 

  

Сист. No: 55867

- 375 -

Сп Ч E 18

Zhivkova, Stela.  Changes in International Business Operations due to the Measures for Climate Change Mitigation / Stela Zhivkova. // Economic Alternatives, 2013, N 4, с. 116-125. 

  

Сист. No: 55414

Глобализация

- 376 -

42726

Мур, Браян и др.  Глобализацията и съвременните модели за трансфер на технологии и разпространение на знание / Браян Мур, Максин Робертсън. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 15-31. 

  

Сист. No: 55640

- 377 -

40361

Пенчев, Пенчо.  Глобализацията и устойчивото развитие / Пенчо Пенчев. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 179-186. 

  

Сист. No: 55858

- 378 -

Сп Б 445

Лукяненко, Дмитрий.  Глобалната индивидуализация - фактор за промяна на субективни нагласи / Дмитрий Лукяненко. // Бизнес управление . - Свищов, XXIV, 2014, N 1, с. 92-114. 

  

Сист. No: 56064

Европейска интеграция

- 379 -

40924

Вуцова, Албена.  Рамковите програми на Европейския съюз (РПЕС) - средство за интеграция на страните в преход / Албена Вуцова. // Иновациите : Политика и практика. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2004, с. 225-266. 

  

Сист. No: 55765

- 380 -

40731

Георгиева, Емилия.  Интегрирането на България в Обединена Европа като фактор за повишаване на благосъстоянието и сигурността на страната / Емилия Георгиева. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 67-73. 

  

Сист. No: 55493

- 381 -

44171

Николова, Надежда.  Интеркултурната комуникация в европейското пространство - съвременност, тенденции и перспективи / Надежда Николова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 126-128. 

  

Сист. No: 56147

- 382 -

40924

Симеонова, Костадинка.  Европейско изследователско пространство - от концепция към изследователски подходи / Костадинка Симеонова. // Иновациите : Политика и практика. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2004, с. 198-224. 

  

Сист. No: 55764

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 383 -

43066

Александров, Красимир.  Институционалната политика на България в условията на реалното и членство в ЕС / Красимир Александров. // България в Европейския съюз - 2008 : Сборник с доклади от научна конференция. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008, с. 228-234. 

  

Сист. No: 55839

- 384 -

40361

Атанасов, Теодор.  Перспективи и проблеми пред българските фирми при присъединяването на България към Европейския съюз / Теодор Атанасов. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 108-113. 

  

Сист. No: 55901

- 385 -

40361

Байков, Байко и др.  Характеристики и социални аспекти на една Европейска практика в България: Красиво Велико Търново / Байко Байков, Теодора Калейнска, Теодора Крумова. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 303-308. 

  

Сист. No: 55865

- 386 -

40361

Баланов, Йордан.  Правни проблеми на конкуренцията по Европейското общностно право и българското законодателство, отнасящи се до АД / Йордан Баланов. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 263-266. 

  

Сист. No: 55939

- 387 -

40361

Банев, Евтим.  Промените в пенсионноосигурителната система на Република България през последните години - път към стабилизация / Евтим Банев. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 289-294. 

  

Сист. No: 55948

- 388 -

40361

Борисова, Снежина.  Законът за електронния документ и електронния подпис и приложимостта му в България / Снежина Борисова. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 279-282. 

  

Сист. No: 55862

- 389 -

40361

Будева, Соня.  Социалната цена на прехода / Соня Будева. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 329-325. 

  

Сист. No: 55894

- 390 -

40361

Бъкличаров, Стефан.  Българската банкова система в процеса на присъединяване на страната към Европейския съюз - проблеми и перспективи / Стефан Бъкличаров. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 140-145. 

  

Сист. No: 55854

- 391 -

40361

Василева, Мария.  Изпълнение върху ценни книжа и дружествен дял по ГПК / Мария Василева. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 283-288. 

  

Сист. No: 55943

- 392 -

40361

Вълчев, Никола.  Общоикономически аспекти на присъединяване в областта на селското стопанство / Никола Вълчев. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 160-164. 

  

Сист. No: 55921

- 393 -

43066

Грозева, Николина.  Някои критерии, определящи качеството на финансовото оповестяване / Николина Грозева. // България в Европейския съюз - 2008 : Сборник с доклади от научна конференция. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008, с. 199-203. 

  

Сист. No: 55841

- 394 -

40361

Давидков, Цветан.  Нация и манталитет - откриваме ли в европейското семейство "сродни души?" / Цветан Давидков. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 389-394. 

  

Сист. No: 55932

- 395 -

40361

Дерменджиева, Даниела.  В търсенето на роля? Социално-психологически ракурс на социалната пасивност на българина / Даниела Дерменджиева. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 395-401. 

  

Сист. No: 55933

- 396 -

40361

Димов, Емил.  Безработицата и инфлацията в Европейския съюз и в страните-кандидатки за него / Емил Димов. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 70-75. 

  

Сист. No: 55914

- 397 -

43066

Димов, Иван и др.  Евроинтеграция и...стартова позиция : (Погрешна методология или погрешна икономическа политика?) / Иван Димов, Емил Димов. // България в Европейския съюз - 2008 : Сборник с доклади от научна конференция. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008, с. 15-36. 

  

Сист. No: 55834

- 398 -

40361

Донева, Дафина.  Финансиране на екологичните инвестиции в процеса на присъединяване към Европейския съюз / Дафина Донева. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 83-88. 

  

Сист. No: 55917

- 399 -

40731

Желева, Светлана.  Регионалната политика на ЕС - фактор за повишаване на благосъстоянието в Обединена Европа / Светлана Желева. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 190-194. 

  

Сист. No: 55529

- 400 -

40361

Златева, Добринка.  Интегрирането в Европейския съюз: предизвикателство към българската стопанска култура / Добринка Златева. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 65-69. 

  

Сист. No: 55911

- 401 -

40361

Иванова, Татяна Ж.  Равнище, структура и диференциация на доходите на българските домакинства / Татяна Ж. Иванова. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 323-328. 

  

Сист. No: 55893

- 402 -

41537

Игнатов, Георги.  Българските електронни медии в процеса на конвергенция с европейското медийно пространство / Георги Игнатов. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция, 2-4 юни 2006 г.. - София : ГорексПрес, 2006, с. 484-489. 

  

Сист. No: 38342

- 403 -

40361

Илева, Радка.  Продуктова политика на фирмата в условията на Единния Европейски Пазар / Радка Илева. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 187-192. 

  

Сист. No: 55859

- 404 -

40361

Лазарова, Мария.  Търговско-икономически проблеми на България при присъединяването към ЕС / Мария Лазарова. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 40-47. 

  

Сист. No: 55850

- 405 -

43066

Матеев, Илиян.  Договорът от Лисабон и България / Илиян Матеев. // България в Европейския съюз - 2008 : Сборник с доклади от научна конференция. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008, с. 168-175. 

  

Сист. No: 55836

- 406 -

43066

Моралийска, Моника.  Европейската правна рамка в ИКТ сектора - последици от въвеждането и в България след 1 януари 2007 г. / Моника Моралийска. // България в Европейския съюз - 2008 : Сборник с доклади от научна конференция. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008, с. 235-249. 

  

Сист. No: 55840

- 407 -

40361

Николова, Биляна.  Мерки по интегрирането на България към Европейския съюз в областта на селското стопанство / Биляна Николова. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 165-171. 

  

Сист. No: 55857

- 408 -

42928

Олевский, Григорий.  Промышленный вектор экономической политики Европейского союза / Григорий Олевский. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция. - Варна : График, 2008, с. 274-280. 

  

Сист. No: 55446

- 409 -

40731

Петрова, Маринела.  Доходна конвергенция в ЕС: случаят с така наречените кохезионни страни / Маринела Петрова. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 216-221. 

  

Сист. No: 55545

- 410 -

40361

Пиримова, Вера.  Източници на растежа и перспективи за интегриране на България в европейските икономически структури / Вера Пиримова. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 33-39. 

  

Сист. No: 55907

- 411 -

41537

Радев, Начко.  България и Европейски съюз - от хармонизиране на законодателство към открит метод на координация / Начко Радев. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция, 2-4 юни 2006 г.. - София : ГорексПрес, 2006, с. 362-373. 

  

Сист. No: 56082

- 412 -

40924

Славова, Миланка.  Съвременната иновационна стратегия на Европейския съюз / Миланка Славова. // Иновациите : Политика и практика. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2004, с. 171-196. 

  

Сист. No: 55762

- 413 -

40361

Сматракалев, Георги.  Данъчна политика / Георги Сматракалев. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 205-211. 

  

Сист. No: 55898

- 414 -

43066

Стамболийски, Иво.  Европейските перспективи на младите хора в България - тенденции и проблеми / Иво Стамболийски. // България в Европейския съюз - 2008 : Сборник с доклади от научна конференция. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008, с. 185-192. 

  

Сист. No: 55838

- 415 -

40361

Стефанов, Георги.  Хармонизиране на нормативния режим на търговското представителство с европейското законодателство / Георги Стефанов. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 246-250. 

  

Сист. No: 55935

- 416 -

42726

Стефанов, Руслан.  Иновационната политикана ЕС - възможности за финансиране и развитие на българската иновационна система / Руслан Стефанов. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 32-60. 

  

Сист. No: 55667

- 417 -

43066

Тонев, Младен и др.  Етнокултурни проблеми на интеграцията на Република България в ЕС (Политико-икономически анализ на трансформациите в традиционните занаяти на ромите) / Младен Тонев, Йорданка Ангелова. // България в Европейския съюз - 2008 : Сборник с доклади от научна конференция. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008, с. 122-134. 

  

Сист. No: 55823

- 418 -

40361

Трифонов, Тихомир и др.  Българското законодателство и европейската инициатива за стандартизиране на електронния подпис / Тихомир Трифонов, Даниела Делисъбева. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 274-278. 

  

Сист. No: 55863

- 419 -

41537

Халит, Нелифер Ружди.  Европейските библиотеки - регионална структура в глобалната библиотека / Нелифер Ружди Халит. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция, 2-4 юни 2006 г.. - София : ГорексПрес, 2006, с. 490-494. 

  

Сист. No: 56078

- 420 -

40361

Чилеев, Димитър.  Проблемът безработица по пътя на България към обединена Европа / Димитър Чилеев. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 76-82. 

  

Сист. No: 55852

- 421 -

41537

Чиллев, Димитър.  България, социалните конфликти и страните от Европейския съюз / Димитър Чиллев. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция, 2-4 юни 2006 г.. - София : ГорексПрес, 2006, с. 433-439. 

  

Сист. No: 56072

- 422 -

40361

Шишкова, Ива.  Конституцията и европейските правни норми - основа задейността на медиите в България / Ива Шишкова. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 295-300. 

  

Сист. No: 55941

- 423 -

Сп Н 326 тм

Мукова, Людмила.  Основни признаци на съвременните европейски правни системи: Романо-германска и англосаксонска / Людмила Мукова. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2010, с. 269-290. 

  

Сист. No: 55984

- 424 -

Сп Г 621 БСУ

Стаматова, Ваня Христова.  Възникване и развитие на компетентността на Европейската общност и Европейския съюз в областта на имиграцията / Ваня Христова Стаматова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 286-311. 

  

Сист. No: 55543

- 425 -

Сп Б 44 БСУ

Генкова, Диана.  Оценка върху подхода на ресурс от фондовете по общата стратегическа рамка на ЕС за периода 2014-2020 г. / Диана Генкова. // Бизнес посоки, IX, 2013, N 1, с. 22-30. 

  

Сист. No: 55325

- 426 -

Сп А 454

Гълъбов, М.  Изменения на международните счетоводни стандарти / М. Гълъбов. // Актив, 2014, N 4, с. 12. 

  

Сист. No: 56119

- 427 -

Сп Б 44 БСУ

Дончев, Николай Атанасов.  Интеграция и специализация / Николай Атанасов Дончев. // Бизнес посоки, IX, 2013, N 2, с. 13-21. 

  

Сист. No: 55357

- 428 -

Сп Б 44 БСУ

Маринов, Георги.  Евразийската парадигма и Европейският съюз / Георги Маринов. // Бизнес посоки, IX, 2013, N 2, с. 5-12. 

  

Сист. No: 55356

- 429 -

Сп А 582

Петрова, Кристина.  Значение на публичните разходи за обособяването на отделни модели на социално-икономическо развитие в Европейския съюз / Кристина Петрова. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 1, с. 58- 71. 

  

Сист. No: 55367

- 430 -

Сп Ч E 18

Georgieva, Emilia.  Macroeconomic Challenges the European Union Faces at the Onset of the New Millenium / Emilia Georgieva. // Economic Alternatives, 2013, N 4, с. 23-34. 

  

Сист. No: 55397

Право. Наука за държавата и правото

- 431 -

CD 19

Тумбаров, Благой Кирилов.  Електронно правосъдие / Благой Кирилов Тумбаров. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 55-58. 

  

Сист. No: 55920

- 432 -

44149

Руснак, А. К.  Подводные камни добровольной аккредитации в сфере цифровой подписи / А. К. Руснак. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 460-463. 

  

Сист. No: 55697

- 433 -

44171

Цветковска, Милена и др.  Гаранции за недопускане на дискриминация и защита на личните данни на участниците в обществените поръчки / Милена Цветковска, Живка Стоянова Матеева. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 183-191. 

  

Сист. No: 56171

- 434 -

Сп Г 621 БСУ

Драгиев, Александър.  Изпълнение на решението на международния съд на ООН / Александър Драгиев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 261-266. 

  

Сист. No: 55541

- 435 -

Сп Н 326 тм

Цакова, Ирина.  Правно регулиране на цифровото предаване на данни (електронен обмен на данни) / Ирина Цакова. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2006, с. 297-319. 

  

Сист. No: 56039

- 436 -

Сп Н 326 тм

Цакова, Ирина.  Правни отношения като форма на реализация на относителни субективни права във виртуалното пространство / Ирина Цакова. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2011, с. 293-316. 

  

Сист. No: 56057

- 437 -

Сп Н 326 тм

Ценова, Любка.  Ретроспективен поглед върху развитието на данъчното право в ЕС и неговото отражение в законодателстгвото на държавите-членки / Любка Ценова. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2013, с. 115-137. 

  

Сист. No: 56101

- 438 -

Сп Т 961 п

Георгиев, Андрей и др.  Отказът от бъдещи права: гледната точка на австрийското и българското право / Андрей Георгиев, Рада Попова. // Търговско право, XXIII, 2014, N 1, с. 69-81. 

  

Сист. No: 56021

- 439 -

Сп П 83 м

Григоров, Григор.  Нови кредитори в производството по несъстоятелност / Григор Григоров. // Правна мисъл, LV, 2014, N 1, с. 20-38. 

  

Сист. No: 55627

- 440 -

Сп П 83 м

Казак, Четин.  Присъединяване на Европейския съюз към Европейската концепция за защита на човека и основните свободи / Четин Казак. // Правна мисъл, LV, 2014, N 1, с. 64-77. 

  

Сист. No: 55630

- 441 -

Сп Т 961 п

Калайджиев, Ангел.  За цесията на парично вземане на изпълнителя по договор за обществена поръчка / Ангел Калайджиев. // Търговско право, XXIII, 2014, N 1, с. 15-19. 

  

Сист. No: 56017

- 442 -

Сп П 83 м

Ланджев, Борис.  Правна природа на финансовите инструменти, различни от ценните книжа / Борис Ланджев. // Правна мисъл, LV, 2014, N 1, с. 39-54. 

  

Сист. No: 55628

- 443 -

Сп С 546

Марангозов, Явор.  Защита на конкуренцията по отношение на съвместните предприятия на европейското и българско нормативно йерархично ниво / Явор Марангозов. // Социално-икономически анализи, 7, 2012, N 5, с. 71-112. 

  

Сист. No: 55572

- 444 -

Сп Т 961 п

Маринов, Делян.  Производство по осребряване на имуществото на длъжника при съдебна ликвидация според законодателствата на Франция, Англия и САЩ / Делян Маринов. // Търговско право, XXIII, 2014, N 1, с. 45-68. 

  

Сист. No: 56019

- 445 -

Сп Т 961 п

Матеина, Елеонора.  Невалидни ли са едностранните юрисдикционни клаузи? / Елеонора Матеина. // Търговско право, XXIII, 2014, N 1, с. 21-30. 

  

Сист. No: 56018

- 446 -

Сп П 83 м

Паев, Костадин.  Договорът за изработка в Средновековна България / Костадин Паев. // Правна мисъл, LV, 2014, N 1, с. 3-19. 

  

Сист. No: 55625

Човешки права

- 447 -

Сп Г 62 вх

Атанасов, Николай.  За човека и смисъла на съществуване / Николай Атанасов. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2013, с. 48-52. 

  

Сист. No: 56066

Държавна власт. Държавни органи

- 448 -

Сп Б 445

Захариева, Галина.  Еволюиращата концепция за регулирането на бизнеса / Галина Захариева. // Бизнес управление . - Свищов, XXIV, 2014, N 1, с. 5-19. 

  

Сист. No: 56059

- 449 -

Сп М 68 э

Ровинская, Т.  Электронная демократия в теории и на практике / Т. Ровинская. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 12, с. 84-96. 

  

Сист. No: 55723

Търговско право

- 450 -

Сп Т 961 п

Стефанов, Георги.  Недействителност на учредено търговско дружество / Георги Стефанов. // Търговско право, XXIII, 2014, N 1, с. 5-14. 

  

Сист. No: 56016

Патентно право

- 451 -

Сп И 363 Ту

Георгиева, Румяна.  Национална патентна активност в България за периода 2001-2011 / Румяна Георгиева. // Известия на Техническия университет Габрово, 2012, с. 99-105. 

  

Сист. No: 55604

- 452 -

Сп И 363 Ту

Георгиева, Румяна.  Чуждестранната патентна активност в България за периода 2001-2012 / Румяна Георгиева. // Известия на Техническия университет Габрово, 2013, с. 72-78. 

  

Сист. No: 55606

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 453 -

42726

Брестничка, Румяна.  Възможности за закрила на интелектуалните резултати на фирмата / Румяна Брестничка. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 531-565. 

  

Сист. No: 55798

- 454 -

Сп А 454

Богомилова, Жанет.  Ред за командироване и размер на командировъчните в чужбина / Жанет Богомилова. // Актив, 2014, N 2, с. 57-61. 

  

Сист. No: 55279

Обществено управление. Военни науки

- 455 -

CD 19

Богданова, Яна Диянова.  Електронно правителство на Република България - състояние и перспективи / Яна Диянова Богданова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 17-20. 

  

Сист. No: 55896

- 456 -

CD 19

Борисова, Росица Иванчева.  Иновативни модели и инструменти в публичния сектор / Росица Иванчева Борисова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 88-90. 

  

Сист. No: 55944

- 457 -

CD 19

Василев, Мирослав Стефков.  Същност и създаване на електронно правителство / Мирослав Стефков Василев. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 37-41. 

  

Сист. No: 55903

- 458 -

CD 19

Върбев, Ангел Евгениев.  Електронното правителство / Ангел Евгениев Върбев. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 14-16. 

  

Сист. No: 55887

- 459 -

CD 19

Георгиев, Георги Димитров.  Намаляване на административната тежест в България, чрез добри практики от Люксембург и Белгия / Георги Димитров Георгиев. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 139-143. 

  

Сист. No: 55994

- 460 -

CD 19

Георгиева, Ивета.  Ползи и недостатъци на електронното правителство в Бълагрия / Ивета Георгиева. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 42-43. 

  

Сист. No: 55905

- 461 -

CD 19

Димитров, Мирослав Славов.  Предизвикателствата пред публичната администрация / Мирослав Славов Димитров. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 101-105. 

  

Сист. No: 55959

- 462 -

CD 19

Димитров, Петър Христов.  Ползи и недостатъци от е-правителството в България / Петър Христов Димитров. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 7-8. 

  

Сист. No: 55883

- 463 -

CD 19

Захариева, Антония Захариева.  Инициативата "зелена община" - переспективи и пречки за нейното осъществяване / Антония Захариева Захариева. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 85-87. 

  

Сист. No: 55942

- 464 -

CD 19

Иванова, Анелия Иванова.  Историята на е-правителството и развитието му в България / Анелия Иванова Иванова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 24-28. 

  

Сист. No: 55899

- 465 -

CD 19

Йорданов, Андрей Антонов.  Електронното правителство - силен или слаб ход на държавния и публичен сектор / Андрей Антонов Йорданов. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 21-23. 

  

Сист. No: 55897

- 466 -

CD 19

Йорданов, Венелин Данчев.  Е-управление - мисия невъзможна за България / Венелин Данчев Йорданов. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 65-68. 

  

Сист. No: 55929

- 467 -

CD 19

Йорданова, Албертина.  Инициативата "Зелена община" - перспективи и пречки за нейното осъществяване / Албертина Йорданова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 161-163. 

  

Сист. No: 56002

- 468 -

CD 19

Киров, Живко Йорданов.  Визия и стратегически цели на електронното правителство / Живко Йорданов Киров. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 44-46. 

  

Сист. No: 55913

- 469 -

CD 19

Константинова, Виктория Генчева.  На какво ни учи публичната администрация / Виктория Генчева Константинова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 98-100. 

  

Сист. No: 55956

- 470 -

CD 19

Костов, Тони.  Устойчивост на публичната администрация в условията на криза / Тони Костов. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 79-82. 

  

Сист. No: 55938

- 471 -

CD 19

Курукювлиев, Кирил Димитров.  Връзката между обикновенния гражданин и държавата - публичната администрация / Кирил Димитров Курукювлиев. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 9-10. 

  

Сист. No: 55885

- 472 -

CD 19

Михайлова, Боряна Бранимирова.  Електронно правителство - възможност за повишаване качеството на публичната управление / Боряна Бранимирова Михайлова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 50-54. 

  

Сист. No: 55918

- 473 -

CD 19

Пенев, Йордан Пламенов.  Управлението на XXI век - е-правителство / Йордан Пламенов Пенев. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 76-78. 

  

Сист. No: 55937

- 474 -

CD 19

Петрова, Кристин Пламенова.  Предложения за подобряване взаимодействието между бизнеса и локалните власти за реализация на проекти за постигане на устойчиво местно развитие / Кристин Пламенова Петрова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 106-110. 

  

Сист. No: 55961

- 475 -

CD 19

Райкова, Наталия Бончева.  Реформи в публичното управление и необходимостта от тях / Наталия Бончева Райкова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 151-153. 

  

Сист. No: 55997

- 476 -

CD 19

Реджебов, Емрах Селямиев.  Ползи и недостатъци от е-правителството в България / Емрах Селямиев Реджебов. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 33-36. 

  

Сист. No: 55902

- 477 -

CD 19

Русанова, Рая Красимирова.  Е-управление - мисия невъзможна в България / Рая Красимирова Русанова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 29-32. 

  

Сист. No: 55900

- 478 -

CD 19

Савов, Владимир.  Ползи и недостатъци от е-правителството / Владимир Савов. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 11-13. 

  

Сист. No: 55886

- 479 -

CD 19

Стоянова, Александра Милкова.  Е-правителство и е-администрация / Александра Милкова Стоянова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 59-64. 

  

Сист. No: 55923

- 480 -

CD 19

Цанев, Димчо Васков.  Национална програма "Цифрова България 2015" - переспективи за развитие на информационното общество в нашата страна / Димчо Васков Цанев. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 69-71. 

  

Сист. No: 55930

- 481 -

CD 19

Цветанова, Мая Адрианова.  Иновативни модели и инструменти в публичния сектор / Мая Адрианова Цветанова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 122-124. 

  

Сист. No: 55972

- 482 -

CD 19

Цоцова, Виктория Тихомирова.  Нека Плевен стане по-привлекателен / Виктория Тихомирова Цоцова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия, 2013, с. 95-97. 

  

Сист. No: 55955

- 483 -

CD 19

Цочева, Надежда Панчева.  Е-правителство - кога? / Надежда Панчева Цочева. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 47-49. 

  

Сист. No: 55916

- 484 -

44149

Страхилова, Катя.  Необходимост от съвременни информационни технологии при управлението на общинските приходи / Катя Страхилова. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 393-397. 

  

Сист. No: 55666

- 485 -

Сп М 486

Дичев, Ивайло.  Властта и нейните сцени / Ивайло Дичев. // Мениджър, 2014, N 3, с. 14-16. 

  

Сист. No: 55442

- 486 -

Сп Ч E 18

Tsonkov, Nikolay.  Possibilities for Adoption of E-governance in the Ministry of Finance and the Development of Electronic Services in the National Revenue Agency in Bulgaria / Nikolay Tsonkov. // Economic Alternatives, 2014, N 1, с. 99-107. 

  

Сист. No: 56132

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 487 -

38502

Делиев, Иван.  Река Дунав и Придунавието в българската геостратегия / Иван Делиев. // Бъдещето на крайдунавския регион: Роля и място на местните органи за управление : Международна научно-практическа конференция, 15-16 ноем. 1996 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 70-87. 

  

Сист. No: 56108

- 488 -

38502

Иванов, Стефан.  Междуобщински финансови неравенства и възможности за намаляването им (на примера на крайдуновските общини) / Стефан Иванов. // Бъдещето на крайдунавския регион: Роля и място на местните органи за управление : Международна научно-практическа конференция, 15-16 ноем. 1996 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 44-61. 

  

Сист. No: 56110

- 489 -

38502

Илиева, Яна.  Местното самоуправление в системата на държавното управление (проблеми на нормативната уредба) / Яна Илиева. // Бъдещето на крайдунавския регион: Роля и място на местните органи за управление : Международна научно-практическа конференция, 15-16 ноем. 1996 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 103-111. 

  

Сист. No: 56104

- 490 -

38502

Илиевски, Радослав.  Местното самоуправление в средностатистическата българска община / Радослав Илиевски. // Бъдещето на крайдунавския регион: Роля и място на местните органи за управление : Международна научно-практическа конференция, 15-16 ноем. 1996 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 142-154. 

  

Сист. No: 56099

- 491 -

38502

Калинков, Константин.  Интегрирането на териториалните общности за провеждане на съвместна инвестиционна политика / Константин Калинков. // Бъдещето на крайдунавския регион: Роля и място на местните органи за управление : Международна научно-практическа конференция, 15-16 ноем. 1996 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 112-120. 

  

Сист. No: 56102

- 492 -

38502

Кузнецов, Николай.  Състояние и перспективи за развитие на свищовския регион / Николай Кузнецов. // Бъдещето на крайдунавския регион: Роля и място на местните органи за управление : Международна научно-практическа конференция, 15-16 ноем. 1996 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 88-91. 

  

Сист. No: 56106

- 493 -

41537

Маздрашка, Фани.  Връзки с обществеността и медии в публичната комуникация на местната власт / Фани Маздрашка. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция, 2-4 юни 2006 г.. - София : ГорексПрес, 2006, с. 505-511. 

  

Сист. No: 56070

- 494 -

44171

Маринов, Антон Тодоров и др.  Модел на антикорупционни мерки за публичната администрация на примера на община Чирпан / Антон Тодоров Маринов, Пламена Антонова Домусчиева. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 68-75. 

  

Сист. No: 56168

- 495 -

38502

Петров, Петър Ст. и др.  Формиране на концепция за развитието на туризма в община Иваново, Русенска област / Петър Ст. Петров, Александра Киселкова, Иван Игнатов. // Бъдещето на крайдунавския регион: Роля и място на местните органи за управление : Международна научно-практическа конференция, 15-16 ноем. 1996 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 163-168. 

  

Сист. No: 56096

- 496 -

38502

Стоянов, Явор Стоянов.  Сравнително проучване на местното управление в девет развити страни / Явор Стоянов Стоянов. // Бъдещето на крайдунавския регион: Роля и място на местните органи за управление : Международна научно-практическа конференция, 15-16 ноем. 1996 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 189-197. 

  

Сист. No: 56093

- 497 -

Сп Б 44 БСУ

Йоргова, Юлия.  Операционен прочит на Базисния модел на комплексно административно обслужване / Юлия Йоргова. // Бизнес посоки, IX, 2013, N 1, с. 38-54. 

  

Сист. No: 55338

Местно самоуправление

- 498 -

CD 21

Ничовска, Венелина и др.  Контрол в местното самоуправление / Венелина Ничовска, Цветелина Сикорова. // Студентски идеи за оптимизиране на управлението : Първа студентска научна сесия - В. Търново, 24-25 апр. 2013 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 45-53. 

  

Сист. No: 55888

- 499 -

CD 21

Петкова, Христиана.  Участие на гражданите в местното управление / Христиана Петкова. // Студентски идеи за оптимизиране на управлението : Първа студентска научна сесия - В. Търново, 24-25 апр. 2013 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 165-173. 

  

Сист. No: 55954

Общинско управление

- 500 -

44171

Страхилова, Катя Е.  Сравнителен анализ на администрирането на местните приходи в общините от област Бургас / Катя Е. Страхилова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 227-232. 

  

Сист. No: 56169

- 501 -

Сп И 363 Ту

Антонов, Антон и др.  Анализ на дейността на публичната администрация в гр. Габрово / Антон Антонов, Светлозар Тодоров. // Известия на Техническия университет Габрово, 2013, с. 83-87. 

  

Сист. No: 55611

- 502 -

Сп Д 532

Кирилова, Катя.  Възможности за оценка на икономическата ефективност на инвестициите в информационни технологии в общинската администрация / Катя Кирилова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2014, N 1, с. 16-30. 

  

Сист. No: 55415

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 503 -

Сп П 186

Ганева, Ваня.  Неправителствените организации и социалната политика спрямо домашното насилие върху жени в България / Ваня Ганева. // Панорама на труда, 2014, N 1-2, с. 10-26. 

  

Сист. No: 55381

Социално осигуряване

- 504 -

CD 21

Цветкова, Наталия.  Проблеми и възможности за професионална реализация на лицата с увреждания / Натали Цветкова. // Студентски идеи за оптимизиране на управлението : Първа студентска научна сесия - В. Търново, 24-25 апр. 2013 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 15-21. 

  

Сист. No: 55880

- 505 -

Сп С 546

Врачовски, Данаил.  Перспективи на мултифондовата организация на пенсионното осигуряване в България / Данаил Врачовски. // Социално-икономически анализи, 7, 2012, N 5, с. 152-163. 

  

Сист. No: 55579

Социално осигуряване в България

- 506 -

Сп А 454

Богомилова, Жанет.  Промени при обещетенията за безработица, пенсиите и контролните функции на НОИ / Жанет Богомилова. // Актив, 2014, N 3, с. 45-47. 

  

Сист. No: 55562

- 507 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  До 30 април 2014 година самоосигуряващите се лица определят окончателния си осигурителен доход / Аспасия Петкова. // Актив, 2014, N 3, с. 32-37. 

  

Сист. No: 55532

- 508 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Внасяне на осигурителни вноски по договор за управление и контрол при временно прекъсване на дейността на търговско дружество / Аспасия Петкова. // Актив, 2014, N 4, с. 38-39. 

  

Сист. No: 56150

Пенсионно осигуряване

- 509 -

Сп Д 532

Ненкова, Цветелина.  Състояние и тенденции в развитието на българския пенсионен пазар за периода 2007-2012 г. / Цветелина Ненкова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2014, N 1, с. 83-94. 

  

Сист. No: 55408

- 510 -

Сп Ф 53 кс

Чугунов, В. И. и др.  Совершенствование механизма инвестирования пинсионных резервов как фактор развития негосударственных пенсионных фондов / В. И. Чугунов, Н. И. Щукина. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 12, с. 30-40. 

  

Сист. No: 56205

- 511 -

Сп Ч R 62 m

Ferguson Jr., Roger W.  Retirement Income Security: Challenges and Opportunities / Roger W. Ferguson Jr.. // Risk Management & Insurance REVIEW . - Malden, 17, 2014, N 1, с. 1-6. 

  

Сист. No: 56135

Застраховане

- 512 -

Сп П 186

Андреева, Цветелина.  Застраховане срещу финансови рискове / Цветелина Андреева. // Панорама на труда, 2014, N 1-2, с. 27-38. 

  

Сист. No: 55395

- 513 -

Сп С 848 д

Бронштейн, Ефим Михайлович.  Метод построения компромиссного договора перестрахования / Ефим Михайлович Бронштейн. // Страховое дело . - Москва, XXI, 2014, N 1, с. 32-38. 

  

Сист. No: 55374

- 514 -

Сп А 582

Драганов, Георги.  Мястото на задължителното застраховане в условията на пазарна икономика / Георги Драганов. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 1, с. 86-93. 

  

Сист. No: 55353

- 515 -

Сп С 848 д

Никулина, Надежда Николаевна и др.  Организационно-методические основы формирования и анализа страхового портфеля / Надежда Николаевна Никулина, Светлана Владимировна Березина, Виктор Александрович Матвеев. // Страховое дело . - Москва, XXI, 2014, N 1, с. 16-24. 

  

Сист. No: 55372

- 516 -

Сп Ф 53 кс

Тарасова, Ю. А.  Кейс-анализ российских сделок по слиянию на страховом рынке / Ю. А. Тарасова. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 8, с. 47-51. 

  

Сист. No: 55373

- 517 -

Сп Б 44 БСУ

Тодоров, Росен Енчев.  Одитът в застрахователната компания - фактор. За намаляване на риска и повишаване резултатността на управлението / Росен Енчев Тодоров. // Бизнес посоки, IX, 2013, N 1, с. 17-21. 

  

Сист. No: 55324

- 518 -

Сп Ф 53 кс

Цыганов, А. А.  Современные тенденции развития страхового обеспечения прав интеллектуальной собственности в России и мировая практика страхования / А. А. Цыганов. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 13, с. 27-37. 

  

Сист. No: 56220

- 519 -

Сп Ч R 62 m

Acharyya, Madhu et al.  Designing an enterprise risk management curriculum for business studies: Insights From a Pilot Program / Madhu Acharyya. // Risk Management & Insurance REVIEW . - Malden, 17, 2014, N 1, с. 113-136. 

  

Сист. No: 56138

- 520 -

Сп Ч J 80 r

Bernard, Carole et al.  Financial Bounds for Insurance Claims / Carole Bernard, Steven Vanduffel. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 81, 2014, N 1, с. 27-56. 

  

Сист. No: 55678

- 521 -

Сп Ч J 80 r

Braun, Alexander et al.  The Impact of Private Equity on a Life Insurer's Capital Charges Under Solvency II and the Swiss Solvency Test / Alexander Braun, Hato Schmeiser, Caroline Siegel. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 81, 2014, N 1, с. 113–158. 

  

Сист. No: 55695

- 522 -

Сп Ч J 80 r

Gatzert, Nadine et al.  Mortality Risk and Its Effect on Shortfall and Risk Management in Life Insurance / Nadine Gatzert, Hannah Wesker. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 81, 2014, N 1, с. 57-90. 

  

Сист. No: 55683

- 523 -

Сп Ч J 80 r

Schumacher, Heiner et al.  On the Use of Information in Oligopolistic Insurance Markets / Heiner Schumacher, Iris Kesternich. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 81, 2014, N 1, с. 159-175. 

  

Сист. No: 55688

- 524 -

Сп Ч R 62 m

Yu-Luen Ma et al.  Contingent Commissions, Insurance Intermediaries, and Insurer Performance / Yu-Luen Ma, Nat Pope, Xiaoying Xie. // Risk Management & Insurance REVIEW . - Malden, 17, 2014, N 1, с. 61-81. 

  

Сист. No: 56137

Педагогика. Възпитание. Образование. Просвета

- 525 -

В Н 25 к

Чомски, Ноам и др.  Радикалната педагогика. Бихейвиоризъм и конструктивизъм в образованието : [Интервю] / Ноам Чомски ; Въпросите зададе Ариан Робишо ; Прев. от англ. Зорница Христова. // Култура, LVIII, N 13, 04 апр. 2014, с. 10-11. 

  

Сист. No: 55849

- 526 -

Сп О 174

Рашева-Мерджанова, Яна.  Младите хора в търсене на психосоциалната идентичност в глобалната среда / Яна Рашева-Мерджанова. // Образование, XIII, 2014, N 2, с. 64-96. 

  

Сист. No: 55796

- 527 -

Сп П 324

Сапунджиева, Клавдия.  Постмодернизъм и възпитание / Клавдия Сапунджиева. // Педагогика, 2014, N 2, с. 167-181. 

  

Сист. No: 55345

Образование

- 528 -

CD 19

Миткова, Миглена Цветанова.  Ремонтна дейност на общежитието към ПГЯЕ "Игор Корчатов" - град Козлудуй / Миглена Цветанова Миткова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 111-113. 

  

Сист. No: 55965

- 529 -

CD 19

Никовска, Цветина Йоцова.  С грижа за бъдещето - ремонт и оборудване на ТГ "Васил Априлов" - Червен бряг / Цветина Йоцова Никовска. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 114-116. 

  

Сист. No: 55967

- 530 -

45337

Абдуразаков, М. М. и др.  Професионалное самообразование в условиях инновационного развития экономики / М. М. Абдуразаков, М. М. Ниматулаев, В. Ю. Маркова. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 167-171. 

  

Сист. No: 55306

- 531 -

44796

Димитрова, Таня.  От избора на език до свободния изказ / Таня Димитрова. // Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Научна конференция]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 215-223. 

  

Сист. No: 55619

- 532 -

44796

Димова, Райна.  Процесът на слушане в чуждоезиковото обучение / Райна Димова. // Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Научна конференция]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 115-122. 

  

Сист. No: 55596

- 533 -

44796

Желева, Милена.  Прагматични аспекти в обучението по чужд език / Милена Желева. // Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Научна конференция]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 224-229. 

  

Сист. No: 55620

- 534 -

44796

Коева, Янка.  Многоезичие в практиката / Янка Коева. // Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Научна конференция]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 98-104. 

  

Сист. No: 55595

- 535 -

45337

Магомедов, Р. М.  О взаимосвязи методов, организационных форм и средств обучения / Р. М. Магомедов. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 251-254. 

  

Сист. No: 55470

- 536 -

44171

Нанкова, Мариела.  Предизвикателства пред академичното образование за възрастни в България / Мариела Нанкова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 377-381. 

  

Сист. No: 56156

- 537 -

44796

Цацова, Доротея.  Съвременни методи за формиране на лингвокултурни знания в чуждоезиковото обучение / Доротея Цацова. // Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Научна конференция]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 91-97. 

  

Сист. No: 55594

- 538 -

44171

Ченешев, Димитър Събев.  Образованието на 21 век - теория и практика / Димитър Събев Ченешев. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 252-258. 

  

Сист. No: 56152

- 539 -

44171

Черпокова, Слава.  Как да развием умението за говорене на чужд език (ниво А2 В1)? / Слава Черпокова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 448-455. 

  

Сист. No: 56157

- 540 -

В К 263

Прокопиева, Галя.  Илиян Михов, който вярва, че бизнесът е добра сила : За INSEAD, за смисъла от бизнес образованието, за предприемачеството и за кариерата на първия източноевропеец, който стана декан на училище от топ 10 / Галя Прокопиева. // Капитал (прил. К2 Бизнес), XXII, N 14, 5-11 апр. 2014, с. 60-62. 

  

Сист. No: 55876

- 541 -

Сп Г 62 вх

Чора, Пролетина и др.  Роля на уводната маршрутна практика за професионалната подготовка на студентите от Колежа по туризъм / Пролетина Чора, Теодора Ташева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2013, с. 199-202. 

  

Сист. No: 56077

- 542 -

Сп С 847

Петрова, Светла.  Резултати и изводи от участието на България в PISA 2012 / Светла Петрова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXII, 2014, N 1, с. 67-80. 

  

Сист. No: 55343

Образование в България

- 543 -

Сп Н 326 ту

Атанасова, Маргарита и др.  Професионалните знания и умения: институционални аспекти и предизвикателства в контекста на настоящия и бъдещия пазар на труда в България / Маргарита Атанасова, Катя Владимирова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2014, с. 43-92. 

  

Сист. No: 55960

Висше образование

- 544 -

45337

Берзин, Д. В.  Преподавание информационных дисциплин на английском языке / Д. В. Берзин. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 205-208. 

  

Сист. No: 55432

- 545 -

45337

Демин, И. С.  Облачные технологии в экономическом образовании / И. С. Демин. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 270-273. 

  

Сист. No: 55477

- 546 -

43334

Димитров, Владимир.  Технологично-ориентираната реализация на S 2002 във ФМИ при СУ / Владимир Димитров. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 291-296. 

  

Сист. No: 55637

- 547 -

44796

Димитрова, Елена.  Въвеждането на интеркултурна комуникация в обучението на филолози - проекти, предизвикателстнва, проблеми / Елена Димитрова. // Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Научна конференция]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 34-41. 

  

Сист. No: 55583

- 548 -

44796

Камбуров, Пенчо.  Опит за усъвършенстване на оценяването по чужд език на студентите в Русенския университет чрез използване на общоевропейската референтна езикова рамка / Пенчо Камбуров. // Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Научна конференция]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 75-82. 

  

Сист. No: 55590

- 549 -

42928

Каменов, Яким и др.  Държавното начало в управлението на висшето образование в Република България - необходимост и проблематика / Яким Каменов, Гена Велковска. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция. - Варна : График, 2008, с. 61-65. 

  

Сист. No: 55420

- 550 -

45337

Мамонтова, Е. А.  Основные направления информационной подготовки будущих управленцев / Е. А. Мамонтова. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 255-260. 

  

Сист. No: 55474

- 551 -

44796

Митева, Диана и др.  Междукултурно обучение в икономически университет / Диана Митева, Кръстана Иванова. // Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Научна конференция]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 42-49. 

  

Сист. No: 55588

- 552 -

44796

Монев, Виктор.  Тестване и оценяване в преподаването на специализиран немски език / Виктор Монев. // Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Научна конференция]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 83-90. 

  

Сист. No: 55593

- 553 -

44796

Николова, Анета.  Формиране на комуникативна компетенция на чужд език за академично общуване на елементарно и базово ниво (модели и опит) / Анета Николова. // Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Научна конференция]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 149-157. 

  

Сист. No: 55598

- 554 -

43066

Сотирова, Даниела.  Бизнес етиката в европейска и американска перспектива / Даниела Сотирова. // България в Европейския съюз - 2008 : Сборник с доклади от научна конференция. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008, с. 111-121. 

  

Сист. No: 55817

- 555 -

44171

Спиридонова, Наташа Атанасова.  ПР в университета - проблеми и перспективи / Наташа Атанасова Спиридонова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 196-200. 

  

Сист. No: 56151

- 556 -

44171

Тимчев, Марко Л.  Проблеми на преподаването по "Финансов бизнес анализ" във ВУЗ в съответствие с международно утвърдените стандарти / Марко Л. Тимчев. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 292-298. 

  

Сист. No: 56153

- 557 -

Сп I 60

Главеев, П.  Стратегия за интернационализация на висшето образование на Швейцария / П. Главеев. // INFO свят, 2013, N 4, с. 46-53. 

  

Сист. No: 55294

- 558 -

Сп I 60

Дърмонова, Л.  Стратегия за интернационализация на висшето образование в Германия / Л. Дърмонова. // INFO свят, 2013, N 4, с. 17-21. 

  

Сист. No: 55284

- 559 -

Сп I 60

Илиев, Йордан.  Стратегия за висше образование на Великобритания (Северна Ирландия) / Йордан Илиев. // INFO свят, 2013, N 4, с. 3-17. 

  

Сист. No: 55283

- 560 -

Сп I 60

Колева, Н.  Висшето образование в Полша до 2020 година / Н. Колева. // INFO свят, 2013, N 4, с. 31-37. 

  

Сист. No: 55290

- 561 -

Сп I 60

Луканов, М.  Стратегически цели на висшето образование в националния план за развитие на Латвия (2014-2020) / М. Луканов. // INFO свят, 2013, N 4, с. 26-31. 

  

Сист. No: 55286

- 562 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Национална стратегия за висше образование на Ирландия / М. Стоянова. // INFO свят, 2013, N 4, с. 22-26. 

  

Сист. No: 55285

- 563 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Стратегия за интернационализация на институциите за висше образование във Финландия през периода 2009-2015 година / М. Стоянова. // INFO свят, 2013, N 4, с. 37-43. 

  

Сист. No: 55291

- 564 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Стратегия на Финландия за износ на образование / М. Стоянова. // INFO свят, 2013, N 4, с. 43-45. 

  

Сист. No: 55293

- 565 -

Сп Н 326 тм

Гьошев, Божидар и др.  Актуални проблеми на качеството на обучението във висшето образование / Божидар Гьошев, Мария Велева. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2006, с. 367-395. 

  

Сист. No: 56044

- 566 -

Сп Г 62 вх

Керемедчиев, Дончо и др.  Обобщаващи резултати от внедряването на малки студентски групи по усъвършенстване на дейността в университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас / Дончо Керемедчиев, Цветелин Панчев. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2013, с. 147-154. 

  

Сист. No: 56080

- 567 -

Сп Г 621 БСУ

Коцева, Татяна Иванова и др.  Академичната мотивация през погледа на студенти и преподаватели / Татяна Иванова Коцева, Йонка Стефанова Балтаджиева, Красимира Христова Минева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 160-167. 

  

Сист. No: 55538

- 568 -

Сп Г 62 вх

Любчева, Маруся и др.  Изследване на нагласите на бизнеса в Бургас по отношение на иновациите в образованието / Маруся Любчева, Цанко Иванов, Дончо Керемедчиев, Цветелин Панчев. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2013, с. 141-146. 

  

Сист. No: 56035

- 569 -

Сп Г 62 вх

Недкова, Антонина.  Методи на дистанционно обучение / Антонина Недкова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2013, с. 223-227. 

  

Сист. No: 56053

- 570 -

Сп Н 326 ту

Рибов, Манол.  За необходимостта от прагматични решения във висшето образование / Манол Рибов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2014, с. 7-42. 

  

Сист. No: 55952

- 571 -

Сп В 83 Э

Балацкий, Е. и др.  Научно-практическая результативность российских университетов / Е. Балацкий, В. Сергеева. // Вопросы экономики . - Москва, 2014, N 2, с. 133-148. 

  

Сист. No: 55394

- 572 -

Сп И 502

Вазов, Григорий.  Правим учебните планове съвместно с бизнеса : [Интервю] / Григорий Вазов. // Икономика, 2014, N 35, с. 17-19. 

  

Сист. No: 55351

- 573 -

Сп П 324

Дудева, Бистра.  Образователните политики на ЕС относно педагогиката на чуждия език във висшите училища / Бистра Дудева. // Педагогика, 2014, N 2, с. 199-211. 

  

Сист. No: 55346

- 574 -

Сп И 502

Илчев, Иван.  Образованието няма бъдеще, докато се финансира калпак : [Интервю] / Иван Илчев. // Икономика, 2014, N 35, с. 10-13. 

  

Сист. No: 55342

- 575 -

Сп П 89 тп

Малышева, Лариса.  Попадут ли наши ВУЗы в мировые рейтинги? / Лариса Малышева. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2014, N 2, с. 103-111. 

  

Сист. No: 55347

- 576 -

Сп Ф 53 кс

Роденкова, Т. Н.и др.  Методологическое обоснование оценки себестоимости исследовательского проекта вышего учебного заведения / Т. Н. Роденкова, А. А. Кондратьева, А. А. Климова. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 13, с. 20-26. 

  

Сист. No: 56216

- 577 -

Сп П 324

Селенге, Туул.  Университетското образование в България и Монголия (1990-2010) / Туул Селенге. // Педагогика, 2014, N 2, с 281-304. 

  

Сист. No: 55348

- 578 -

Сп И 502

Статев, Стати.  Наши преподаватели са в управлението и в бизнеса : [Интервю] / Стати Статев. // Икономика, 2014, N 35, с. 14-16. 

  

Сист. No: 55349

- 579 -

Сп И 502

Тотев, Любен.  Не отстъпваме на чуждите университети : [Интервю] / Любен Тотев. // Икономика, 2014, N 35, с. 20-21. 

  

Сист. No: 55352

- 580 -

Сп Ф 53 кс

Халин, В. Г. и др.  О переходе к нормативно-подушевому финансированию образовательных программ в российской высшей школе на современном этапе ее реформирования / В. Г. Халин, Г. В. Чернова. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 13, с. 10-19. 

  

Сист. No: 56214

- 581 -

Сп И 502

Христов, Марин.  Всяка година обновяваме учебната програма : [Интервю] / Марин Христов. // Икономика, 2014, N 35, с. 22. 

  

Сист. No: 55354

- 582 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Висшето образование на кръстопът / Татяна Явашева. // Икономика, 2014, N 35, с. 8-9. 

  

Сист. No: 55318

- 583 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Софтуерният университет предизвиква революция / Татяна Явашева. // Икономика, 2014, N 35, с. 56-59. 

  

Сист. No: 55320

- 584 -

Сп Ч E 18

Tsakova, Ivka.  Reasoning for the Launch of a Master's Programme Political Consulting and Lobbying at The University of National and World Economy / Ivka Tsakova. // Economic Alternatives, 2013, N 4, с. 86-102. 

  

Сист. No: 55416

Висше образование в България

- 585 -

44171

Автоматизирано управление на процедурите за развитие на академичния състав . // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 267-273. 

  

Сист. No: 56166

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 586 -

44171

Митева, Албена.  Развитие на системата за мониторинг на въздуха в България за - проблеми и перспективи / Албена Митева. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 284-288. 

  

Сист. No: 56186

- 587 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Гавраилов, Евгени и др.  "Зелената" енергия - фактор на екологичната сигурност в Черноморския регион / Евгени Гавраилов, Тодор Тодоров. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2013, с. 157-165. 

  

Сист. No: 55719

- 588 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Гавронска, Илона.  Конфликтът на интереси в контекста на екологичната сигурност / Илона Гавронска. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2013, с. 109-116. 

  

Сист. No: 55706

- 589 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Решетар, Нина.  Проблеми при прилагането на механизма за екологични стандарти в Черноморския регион / Нина Решетар. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2013, с. 102-108. 

  

Сист. No: 55704

- 590 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Симеонова, Сибила.  Екологична сигурност в Дунавския регион / Сибила Симеонова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2013, с. 66-78. 

  

Сист. No: 55702

- 591 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  (Раз) опаковай продуктите. В Европа се оформя устойчива тенденция към отказване от опаковките на стоките / Елица Ценова. // Агробизнесът, XII, 2014, N 3, с. 22-23. 

  

Сист. No: 55295

Математическо моделиране

- 592 -

45337

Голосов, П. Е. и др.  Некоторые вопросы математического моделирования задач менеджмента / П. Е. Голосов, В. Е. Горелев. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 208-211. 

  

Сист. No: 55433

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 593 -

40731

Савова, З. и др.  Мястото на мениджъра в управлението на здравното заведение / З. Савова, Жасмин Павлова. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 240-243. 

  

Сист. No: 55549

- 594 -

Сп М 453

Борисова, Б. и др.  Здравният мениджър като лидер - роля на комуникационната култура / Б. Борисова, Р. Янева. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XLV, 2014, N 1, с. 15-21. 

  

Сист. No: 55288

- 595 -

Сп М 453

Григоров, Е. и др.  Проучване на болничните аптеки в България и информация в Интернет за тяхната дейност / Е. Григоров, Е. Костов, Хр. Лебанова. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XLV, 2014, N 1, с. 41-46. 

  

Сист. No: 55296

- 596 -

Сп М 453

Гърдева, М.  Здравни потребности, приоритизиране, основен пакет и цикъл на планиране / М. Гърдева. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XLV, 2014, N 1, с. 3-14. 

  

Сист. No: 55287

Здравеопазване

- 597 -

Сп Б 44 БСУ

Иванов, Христо.  Основни проблеми пред бъдещото развитие на системата на здравеопазването в България / Христо Иванов. // Бизнес посоки, IX, 2013, N 1, с. 31-37. 

  

Сист. No: 55332

Здравеопазване в България

- 598 -

Сп А 582

Ангелов, Сашо.  Здравната система във фазата на политико-икономическата еволюция в България / Сашо Ангелов. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 1, с. 94-107. 

  

Сист. No: 55375

Здравна икономика

- 599 -

40731

Гладилов, Стефан.  Относно финансирането на здравеопазването в Република България в условията на реформа / Стефан Гладилов. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 230-232. 

  

Сист. No: 55547

- 600 -

Сп И 363 Ту

Стоянова-Тодорова, Иванка Велева.  Финансиране на здравеопазните дейности / Иванка Велева Стоянова-Тодорова. // Известия на Техническия университет Габрово, 2013, с. 97-102. 

  

Сист. No: 55618

- 601 -

Сп В 83 Э

Аганбегян, А.  О целях и мерах реформирования здравоохранения в России / А. Аганбегян. // Вопросы экономики . - Москва, 2014, N 2, с. 149-157. 

  

Сист. No: 55421

- 602 -

Сп М 453

Веков, Т.  Фармацевтично заместване и анализ на търговските и данъчните стимули в търговията на едро и дребно с лекарствени продукти в страните от ЕС / Т. Веков. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XLV, 2014, N 1, с. 22-32. 

  

Сист. No: 55289

- 603 -

Сп М 453

Веков, Т.  Контрол на разходите за лекарствени продукти чрез политики на отстъпки, обратно заплащане и възстановяване / Т. Веков. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XLV, 2014, N 1, с. 33-40. 

  

Сист. No: 55292

Енергетика

- 604 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Иванов, Стефан.  Енергийна сигурност и енергийна обезпеченост на Република България като част от Черноморския регион / Стефан Иванов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2013, с. 183-188. 

  

Сист. No: 55721

- 605 -

Сп Ю 371

Кискинов, Николай.  Как се руши доверието в либерализирания електроенергиен пазар / Николай Кискинов. // Ютилитис, XII, 2014, N 2, с. 20-22. 

  

Сист. No: 55783

- 606 -

Сп Ю 371

Найденов, Ивайло.  ВВЕР - фламанът на руската ядрена енергетика / Ивайло Найденов. // Ютилитис, XII, 2014, N 2, с. 42-49. 

  

Сист. No: 55784

- 607 -

Сп М 68 э

Симония, Н.  "Революция сланцевого газа": мифы и реалии / Н. Симония. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 12, с. 3-13. 

  

Сист. No: 55705

Селско стопанство. Горско стопанство

- 608 -

Сп З 54

Аладжаджиян, Анна и др.  Подобряване кръговрата на хранителните вещества в селското стопанство / Анна Аладжаджиян, Николай Каканаков, Александър Захариев. // Земеделие плюс, 2014, N 2, с. 36-27. 

  

Сист. No: 55646

- 609 -

Сп З 54

Баева, Ганка.  Фактори за развитието на плевелите / Ганка Баева. // Земеделие плюс, 2014, N 2, с. 37-38. 

  

Сист. No: 55648

- 610 -

Сп З 54

Божкова, Валентина.  Сортов състав на сливата / Валентина Божкова. // Земеделие плюс, 2014, N 3, с. 27-28. 

  

Сист. No: 56026

- 611 -

Сп З 54

Георгиев, Георги.  Соята у нас - реалности и възможности / Георги Георгиев. // Земеделие плюс, 2014, N 2, с. 10-12. 

  

Сист. No: 55641

- 612 -

Сп З 54

Делчев, Грози.  Ефикасност и селективност на хербициди при твърда пшеница срещу плевели и сомосевки / Грози Делчев. // Земеделие плюс, 2014, N 3, с. 3-8. 

  

Сист. No: 56024

- 613 -

Сп И 502

Колева, Яна.  Земя на лизинг / Яна Колева. // Икономика, 2014, N 35, с. 68-70. 

  

Сист. No: 55321

- 614 -

Сп И 502

Колева, Яна.  Ремонт на агронауката / Яна Колева. // Икономика, 2014, N 35, с. 72-73. 

  

Сист. No: 55322

- 615 -

Сп З 54

Манолова, Ваня и др.  Предизвикателствата пред овощарството предстоят / Ваня Манолова, Иван Пенов. // Земеделие плюс, 2014, N 2, с. 3-9. 

  

Сист. No: 55639

- 616 -

Сп З 54

Митова, Тотка.  Антропогенната дейност и почвеното органично вещество. Първа част / Тотка Митова. // Земеделие плюс, 2014, N 2, 7 с. [прил.]. 

  

Сист. No: 55650

- 617 -

Сп З 54

Митова, Тотка.  Антропогенната дейност и почвеното органично вещество. Част 2 / Тотка Митова. // Земеделие плюс, 2014, N 3, 12 с. [прил.]. 

  

Сист. No: 56036

- 618 -

Сп З 544 к

Мянушев, Енчо и др.  Някои актуални проблеми при отглеждането на царевица за зърно / Енчо Мянушев, Георги Димитров. // Земеделска кооперация, XXII, 2014, N 2, с. 46-48. 

  

Сист. No: 55336

- 619 -

Сп З 54

Петкова, Здравка.  Ремонтантни ягоди и биологично производство / Здравка Петкова. // Земеделие плюс, 2014, N 2, с. 30-32. 

  

Сист. No: 55644

- 620 -

Сп Ч 895

Стефанов, Любен.  Заедно на Европейските пазари / Любен Стефанов. // Човешки ресурси, 2014, N 2, с. 8-9. 

  

Сист. No: 55653

- 621 -

Сп З 54

Стоева, Кера и др.  За многогодишните треви при биологичното земеделие / Кера Стоева, Виолета Вътева, Пенка Тодорова. // Земеделие плюс, 2014, N 2, с. 18-20. 

  

Сист. No: 55643

- 622 -

Сп Н 32 твие

Bencheva, Nelly et al.  Analysis of productivity and efficiency of agricultural farms regionally / Nelly Bencheva, Milena Tepavicharova. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2013, с. 99-105. 

  

Сист. No: 55608

- 623 -

Сп Н 32 твие

Buks, Joanna.  Premises for diversification of energy sourses versus sustsinability of agriculture / Joanna Buks. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2013, с. 91-97. 

  

Сист. No: 55607

- 624 -

Сп Н 32 твие

Dimov, Neno et al.  The rural regions in the regional policy of Bulgaria: Advantages and restrictions for development / Neno Dimov, Alexaner Tzvetkov, Angel Zaprianov. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2013, с. 117-130. 

  

Сист. No: 55614

- 625 -

Сп Н 32 твие

Dudek, Michal.  The CAP policy for the years 2014-2020 and the changes in the farm advisory system in Poland / Michal Dudek. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2013, с. 39-45. 

  

Сист. No: 55589

- 626 -

Сп Н 32 твие

Gergov, Gergo et al.  Innovations in agriculture / Gergo Gergov, Keranka Nedeva, Nanyo Nanev. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2013, с. 193-199. 

  

Сист. No: 55654

- 627 -

Сп Н 32 твие

Grochowska, Renata.  Convergence mechanisms of direct payments within and among members states in 2014-2020 / Renata Grochowska. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2013, с. 71-77. 

  

Сист. No: 55592

- 628 -

Сп Н 32 твие

Grzelak, Aleksander.  The investment activity of agriculture in Poland following the integration with the EU / Aleksander Grzelak. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2013, с. 55-62. 

  

Сист. No: 55585

- 629 -

Сп Н 32 твие

Hristova, Emilija.  Use of funds for development of agriculture Ruse region: state, problems and prospects / Emilija Hristova. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2013, с. 187-192. 

  

Сист. No: 55651

- 630 -

Сп Н 32 твие

Karwat-Wozniak, Bozena.  Horizontal integration process in agriculture and the benefits of management within a group of agricultural producers / Bozena Karwat-Wozniak. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2013, с. 29-37. 

  

Сист. No: 55582

- 631 -

Сп Н 32 твие

Meyers, William H. et al.  Global markets to 2020: Fapri-MU outlook and implications for policy / William H. Meyers, Julian Binfield, Michael Helmar. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2013, с. 217-224. 

  

Сист. No: 55670

- 632 -

Сп Н 32 твие

Nosecka, Bozena.  Opportunities for export of Polish fruits and vegetables and their derivatives / Bozena Nosecka. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2013, с. 79-90. 

  

Сист. No: 55605

- 633 -

Сп Н 32 твие

Stoeva, Teodora.  Bulgarian vegetable production potential in the context of Common agricultural policy / Teodora Stoeva. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2013, с. 167-172. 

  

Сист. No: 55636

- 634 -

Сп Н 32 твие

Toskov, Georgi.  Main factors and tendencies analysis for competitiveness increasing of the vegetable production / Georgi Toskov. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2013, с. 173-178. 

  

Сист. No: 55638

- 635 -

Сп Н 32 твие

Wigier, Marek.  Direct payments - impact on income and effectiveness of agricultural holdings in Poland / Marek Wigier. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2013, с. 9-18. 

  

Сист. No: 55571

Селскостопански предприятия, производство

- 636 -

38061

Атанасова, Тодорка.  Екологизацията на селскостопанското производство - необходимост и реализация / Тодорка Атанасова. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др.. - Сливен : АИ Ценов, 1996, с. 365-371. 

  

Сист. No: 55462

- 637 -

38061

Бенчева, Нели и др.  Проблеми на заетостта в селското стопанство / Нели Бенчева, Стела Тодорова. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год.. - Сливен : АИ Ценов, 1996, с. 167-173. 

  

Сист. No: 55472

- 638 -

38061

Найденов, Найден.  Еколого-икономически аспекти на аграрното производство в полупланинските и планински райони / Найден Найденов. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год.. - Сливен : АИ Ценов, 1996, с. 353-358. 

  

Сист. No: 55465

- 639 -

38061

Николов, Димитър.  Определяне на риска в агробизнеса / Димитър Николов. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год.. - Сливен : АИ Ценов, 1996, с. 94-98. 

  

Сист. No: 55469

- 640 -

38061

Николова, Надежда.  Икономико-статистическото моделиране в съвременното земеделие (методологични проблеми и приложни аспекти) / Надежда Николова. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год.. - Сливен : АИ Ценов, 1996, с. 208-213. 

  

Сист. No: 55480

- 641 -

38061

Хомин, Петр Акимович.  Информационно обезпечаване на агробизнеса в пазарни условия / Петр Акимович Хомин. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год.. - Сливен : АИ Ценов, 1996, с. 65-72. 

  

Сист. No: 55476

- 642 -

В Б 921 ф

Давидова, Алма.  Рисковият фермерски бизнес се нуждае от надеждна защита / Алма Давидова. // Български фермер, XXIII, N 1164, 27 март-2 апр. 2014, с. 15. 

  

Сист. No: 55832

- 643 -

Сп Н 32 твие

Borisov, Petar.  Valuation of factors, which are drivers of competitiveness in wine industry / Petar Borisov, Teodor Padev. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2013, с. 145-150. 

  

Сист. No: 55617

- 644 -

Сп Н 32 твие

Koprivlenski, Vasko.  Problems of organizational restructuring of vegetable production in Bulgaria / Vasko Koprivlenski. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2013, с. 131-140. 

  

Сист. No: 55615

Аграрна политика

- 645 -

В Б 921 ф

Ванчева, Диана.  Готви ли се МЗХ да каже как ще бъдат ползвани инструментите на ОСП / Диана Ванчева. // Български фермер, XXIII, N 1165, 3-9 апр. 2014, с. 6. 

  

Сист. No: 55844

- 646 -

В Б 921 ф

Ванчева, Диана.  Мъгла след делегираните актове на ЕК / Диана Ванчева. // Български фермер, XXIII, N 1165, 3-9 апр. 2014, с. 5. 

  

Сист. No: 55853

- 647 -

В Б 921 ф

Ванчева, Диана.  Европарите - трудни пари за България / Диана Ванчева. // Български фермер, XXIII, N 1166, 10-16 апр. 2014, с. 4. 

  

Сист. No: 55980

- 648 -

В Б 921 ф

Ванчева, Диана.  Как ще ядем евролазанята / Диана Ванчева. // Български фермер, XXIII, N 1167, 17-23 апр. 2014, с. 4-5. 

  

Сист. No: 56083

- 649 -

В Б 921 ф

Велинска, Ваня.  За българското земеделие е важно всички отрасли да са развити добре / Ваня Велинска. // Български фермер, XXIII, N 1167, 17-23 апр. 2014, с. 12. 

  

Сист. No: 56088

- 650 -

В Б 921 ф

Давидова, Алма.  Обещан мираж ли ще остане комасацията / Алма Давидова. // Български фермер, XXIII, N 1165, 3-9 апр. 2014, с. 2. 

  

Сист. No: 55845

- 651 -

В Б 921 ф

Иванов, Петко.  Преобладаващи за Хърватия са дребните фермерски стопанства / Петко Иванов. // Български фермер, XXIII, N 1164, 27 март-2 апр. 2014, с. 10. 

  

Сист. No: 55830

- 652 -

В Б 921 ф

Николов, Драгомир.  Христо Цветанов: До края на тази година очаквам цената на земята да тръгне надолу / Драгомир Николов. // Български фермер, XXIII, N 1164, 27 март-2 апр. 2014, с. 6. 

  

Сист. No: 55827

- 653 -

Сп Н 25 а

Блажева, Виолета.  Българският аграрен сектор в контекста на "обновената" Обща селскостопанска политика на Европейския съюз / Виолета Блажева. // Народностопански архив . - Свищов, LXVII, 2014, N 1, с. 20-32. 

  

Сист. No: 56068

- 654 -

В Б 921 ф

2 [Два] милиона евро за модерен аграрен център в Добруджа . // Български фермер, XXIII, N 1165, 3-9 апр. 2014, с. 18. 

  

Сист. No: 55847

Аграрно предприемачество

- 655 -

В Б 921 ф

Давидова, Алма.  В Европа 63% от фермерските стопанства са семейни / Алма Давидова. // Български фермер, XXIII, N 1164, 27 март-2 апр. 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 55818

- 656 -

В Б 921 ф

Младежи подкрепят малките ферми с платформа в интернет . // Български фермер, XXIII, N 1164, 27 март-2 апр. 2014, с. 34. 

  

Сист. No: 55835

- 657 -

В Б 921 ф

Най-богатите в света на агробизнеса . // Български фермер, XXIII, N 1165, 3-9 апр. 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 55846

Земеделие. Организация и управление

- 658 -

38061

Дойчинова, Юлия.  Земеделските производителни кооперации: състояние, проблеми и перспективи / Юлия Дойчинова. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год.. - Сливен : АИ Ценов, 1996, с. 137-142. 

  

Сист. No: 55479

- 659 -

40731

Дойчинова, Юлия.  Фамилното земеделско стопанство в контекста на мултифункционалност на земеделието / Юлия Дойчинова. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 293-298. 

  

Сист. No: 55785

- 660 -

38061

Копева, Диана.  Развитие на арендата и арендните отношения в българското земеделие в периода на преход към пазарна икономика / Диана Копева. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год.. - Сливен : АИ Ценов, 1996, с. 143-148. 

  

Сист. No: 55471

- 661 -

38061

Панайотова, Гинка.  Проблеми при изкупуването и реализацията на земеделските стоки / Гинка Панайотова. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год.. - Сливен : АИ Ценов, 1996, с. 116-121. 

  

Сист. No: 55478

- 662 -

Сп А 252

Манолова, Ваня и др.  Дребните и средните земеделски стопанства в овощарството / Ваня Манолова, Иван Пенов. // Аграрни науки, VI, 2014, N 15, с. 91-100. 

  

Сист. No: 56112

- 663 -

Сп Н 32 твие

Bencheva, Nelly et al.  Role of human capital to increase production and the economic efficiency of agricultural farms / Nelly Bencheva, Milena Tepavicharova. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2013, с. 107-116. 

  

Сист. No: 55609

- 664 -

Сп Н 32 твие

Dirimanova, Violeta.  Multifunctional measures in the rural development programme - a good basis for the multifunctional agriculture / Violeta Dirimanova. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2013, с. 141-144. 

  

Сист. No: 55616

- 665 -

Сп Н 32 твие

Grzelak, Aleksander.  Agriculture business cycle on the background of all-economic cycle from the perspective of Poland / Aleksander Grzelak. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2013, с. 47-54. 

  

Сист. No: 55584

Животновъдство

- 666 -

В Б 921 ф

Дарджонов, Трифон.  Грижата за пазарите - ангажимент на животновъдните кооперации / Трифон Дарджонов. // Български фермер, XXIII, N 1165, 3-9 апр. 2014, с. 27. 

  

Сист. No: 55842

- 667 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Овцевъдството в ЕС-27 и България / Петко Иванов. // Агробизнесът, XII, 2014, N 3, с. 32-33, 49. 

  

Сист. No: 55301

- 668 -

Сп Н 32 твие

Nedeva, Keranka.  Rational size of the dairy farm in Bulgaria / Keranka Nedeva, Nanyo Nanev. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2013, с. 201-206. 

  

Сист. No: 55655

Управление на предприятията. Организация на производството

- 669 -

CD 21

Йорданова, Жулиета.  Повишаване на производителността на труда / Жулиета Йорданова. // Студентски идеи за оптимизиране на управлението : Първа студентска научна сесия - В. Търново, 24-25 апр. 2013 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 97-104. 

  

Сист. No: 55915

- 670 -

42726

Агов, Аврав.  Иновации - опитът на Самсунг електроникс / Аврав Агов. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 617-647. 

  

Сист. No: 55820

- 671 -

40731

Ангелов, Кирил.  Повишаване на конкурентоспособността на предприятията чрез преосмисляне на производствените процеси посредством реинженеринг / Кирил Ангелов. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 333-336. 

  

Сист. No: 55794

- 672 -

42928

Беляева, Светлана В.  Операционная стратегия как основа формирования конкурентного преимущества предприятия / Светлана В. Беляева. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция. - Варна : График, 2008, с. 50-55. 

  

Сист. No: 55418

- 673 -

42928

Велковска, Гена.  Проблеми в управлението на общинските предприятия в Република България, пътища за тяхното преодоляване / Гена Велковска. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция. - Варна : График, 2008

  

Сист. No: 55431

- 674 -

42726

Георгиев, Иван.  Иновационни стратегии при обща фирмена стратегия на диверсификация / Иван Георгиев. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 408-430. 

  

Сист. No: 55778

- 675 -

40731

Гераскова, Олга и др.  Контрол, мениджмънт и разпределение на отговорностите в смесените предприятия. Фактори за по-ефективна дейност и постигане на конкурентоспособност / Олга Гераскова, Мина Даскалова. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 337-339. 

  

Сист. No: 55800

- 676 -

42726

Глазер, Андреа и др.  Опитът на Германия в изграждането на технологични иновационни центрове и подпомагането на приложните изследвания и развитието на МСП / Андреа Глазер, Ингрид Радиг. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 589-599. 

  

Сист. No: 55816

- 677 -

42726

Йорданов, Радослав.  Прогнозиране дифузията на иновационни продукти на българския пазар (на примера на мобилни телефонни услуги) / Радослав Йорданов. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 504-530. 

  

Сист. No: 55795

- 678 -

42726

Майевски, Изабел.  Кънект Мидландс - осигуряване на достъп до финансиране за технологични фирми / Изабел Майевски. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 600-616. 

  

Сист. No: 55819

- 679 -

42726

Милев, Ангел.  Иновациите в практиката на българските предприятия / Ангел Милев. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 679-698. 

  

Сист. No: 55822

- 680 -

43066

Минчев, Недко.  Кластерни ефекти и конкурентоспособност / Недко Минчев. // България в Европейския съюз - 2008 : Сборник с доклади от научна конференция. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008, с. 176-184. 

  

Сист. No: 55837

- 681 -

40731

Михайлова, Ивайла.  Методика за изследване и анализ на конкурентоспособността на стоката и фирмата / Ивайла Михайлова. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 351-355. 

  

Сист. No: 55806

- 682 -

42928

Павлов, Пламен.  Политики за стимулиране на иновационната активност на предприятията в различните икономики / Пламен Павлов. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция. - Варна : График, 2008, с. 198-204. 

  

Сист. No: 55430

- 683 -

30308

Радев, Ради.  Безотпадъчните технологии и ефективността / Ради Радев. // Интензификация и ефективност на общественото производство : [Материали от науч. конф., София, ноем. 1981 г.]. - София : БАН, 1985, с. 93-98. 

  

Сист. No: 56126

- 684 -

42726

Сгурев, Васил.  Проблеми на високите технологии в България / Васил Сгурев. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 141-160. 

  

Сист. No: 55684

- 685 -

40731

Симова, Мария.  Състояние на фирмената култура в химически предприятия след приватизацията им / Мария Симова. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 340-344. 

  

Сист. No: 55801

- 686 -

42726

Титянов, Мирослав.  Иновационната дейност на фирма "Актавис" / Мирослав Титянов. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 699-713. 

  

Сист. No: 55824

- 687 -

44171

Федосова, Раиса Николаевна.  Социальная среда как элемент нематериального капитала организации / Раиса Николаевна Федосова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 21-27. 

  

Сист. No: 1295

- 688 -

42726

Цветков, Цветан.  Основни функции и процедури в управлението на иновациите във фирмата / Цветан Цветков. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 431-458. 

  

Сист. No: 55780

- 689 -

42726

Чобанова, Йорданка.  Инвестиционните и иновационните стратегии на мултинационалните компании в Централна и Източна Европа (по примера на Нестле, Юниливър и ИнБев) / Йорданка Чобанова. // Иновациите : Европейски, национални и регионални политики. - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, с. 648-678. 

  

Сист. No: 55821

- 690 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  [Сто] 100 процента свобода, 100 процента отговорност / Венцислав Савов. // Мениджър, 2014, N 4, с. 56-57. 

  

Сист. No: 55875

- 691 -

Сп Д 532

Хаджиев, Виктор.  Структурен модел на организационно поведение / Виктор Хаджиев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2014, N 1, с. 31-65. 

  

Сист. No: 55417

Мениджмънт

- 692 -

CD 21

Кочева, Ирена.  Енерджи-мениджмънт / Ирина Кочева. // Студентски идеи за оптимизиране на управлението : Първа студентска научна сесия - В. Търново, 24-25 апр. 2013 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 91-96. 

  

Сист. No: 55912

- 693 -

Сп Н 326 тм

Борисова, Лалка.  Ценностен потенциал на мениджъра - етични норми на поведение / Лалка Борисова. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2011, с. 78-94. 

  

Сист. No: 56047

- 694 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Ненова, Анелия.  Интегрирани системи за управление на бизнеса. Интегрираният подход като съвременен инструмент за преход към "зелена" икономика / Анелия Ненова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2013, с. 166-171. 

  

Сист. No: 55720

- 695 -

Сп П 89 тп

Башмачникова, Елена и др.  Воспроизводственный подход к управлению интеллектуальными ресурсами в регионе / Елена Башмачникова, Любовь Абрамова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2014, N 3, с. 36-43. 

  

Сист. No: 56210

- 696 -

Сп М 486

Клисарска, Ана.  Когато изградиш най-добрия екип, възможностите стават неограничени / Ана Клисарска. // Мениджър, 2014, N 3, с. 36-38. 

  

Сист. No: 55466

- 697 -

Сп П 89 тп

Неизвестный, Сергей.  Особенности менеджмента в науке / Сергей Неизвестный. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2014, N 3, с. 70-77. 

  

Сист. No: 56189

- 698 -

Сп И 50 м

Петрова, Йоана.  Промяна в организацията и приспособителен потенциал на личността в групата / Йоана Петрова. // Икономическа мисъл, 2014, N 2, с. 117-130. 

  

Сист. No: 55512

- 699 -

Сп М 486

Първанов, Георги.  Тиха революция / Георги Първанов. // Мениджър, 2014, N 3, с. 30-31. 

  

Сист. No: 55444

Бизнес стратегии

- 700 -

Сп Г 62 вх

Димитров, Иван и др.  Методи за подобряване на подпроцесите в рамките на динамичния модел за подобрение на бизнес процесите / Иван Димитров, Петко Янгьозов. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2013, с. 127-135. 

  

Сист. No: 56030

Контрол-методи на управление

- 701 -

44149

Павлов, Лилия.  Оптимизация деятельности компании посредством системы внутреннего контроля / Лилия Павлов. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 455-459. 

  

Сист. No: 55694

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 702 -

44171

Николова, Емилия Паскалева.  Жената в бизнеса - рисков играч или успешен предприемач / Емилия Паскалева Николова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 183-190. 

  

Сист. No: 56148

- 703 -

Сп Г 62 вх

Михалева, Христина.  Учения за науката на потребителското поведение / Христина Михалева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2013, с. 180-185. 

  

Сист. No: 56041

Психология на управлението

- 704 -

Сп Н 326 тм

Борисова, Лалка.  Възникване и развитие на концепцията за емоционалната интелигентност / Лалка Борисова. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2010, с. 242-265. 

  

Сист. No: 55971

- 705 -

Сп П 89 тп

Орлова, Екатерина.  Экономическое поведение: синтез рационального и иррационального / Екатерина Орлова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2014, N 3, с. 127-136. 

  

Сист. No: 56194

- 706 -

Сп В 986

Терзиев, Любомир.  Конфликтите - заплахи и възможности / Любомир Терзиев. // Вътрешен одитор, X, 2013, N 5, с. 13-17. 

  

Сист. No: 55369

Корпоративно управление

- 707 -

45377

Проблемът за прилагане на корпоративната социална отговорност. Примерът на Starbucks Corpotation . // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 120-128. 

  

Сист. No: 55756

- 708 -

Сп Н 326 тм

Гьошев, Божидар.  Съвременни измерения на корпоративната социална отговорност / Божидар Гьошев. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2011, с. 50-77. 

  

Сист. No: 56046

- 709 -

Сп П 89 тп

Мартиросян, Эмиль и др.  "SUN Cube": новая модель управления стейкхолдерами в сделках слияний и поглощений / Эмиль Мартиросян, Теймураз Вашакмадзе. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2014, N 2, с. 89-97. 

  

Сист. No: 55344

- 710 -

42928

Studenikova, Jitka.  Corporate governance as competitive advantage / Jitka Studenikova. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция. - Варна : График, 2008, с. 254-259. 

  

Сист. No: 55453

- 711 -

Сп Ч E 18

Boeva, Bistra.  Corporate Governance and Its European Dimensions: Current Trends and Perspectives / Bistra Boeva. // Economic Alternatives, 2014, N 1, с. 5-18. 

  

Сист. No: 56113

Риск мениджмънт

- 712 -

Сп Г 62 вх

Димитрова, Жечка и др.  Подходи и методи за формализиране на неопределеността и оценка на риска в бизнеса / Жечка Димитрова, Руска Димитрова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2013, с. 119-126. 

  

Сист. No: 56025

- 713 -

Сп И 50

Дочева, Севдана.  Ролята на информационните и комуникационните технологии в анализа и управлението на рисковете / Севдана Дочева. // Икономически и социални алтернативи, LVIII, 2014, N 1, с. 72-85. 

  

Сист. No: 55371

- 714 -

Сп Ч R 62

Milano, Carol.  A Prescription for savings: Developing Wellness Programs / Carol Milano. // Risk Management . - New York, 61, 2014, N 3, с. 46-49. 

  

Сист. No: 56141

- 715 -

Сп Ч R 62

O'Neil, Vincent H.  Spheres of Influence: Risk Management After the Financial Crisis / Vincent H. O'Neil. // Risk Management . - New York, 61, 2014, N 3, с. 42-45. 

  

Сист. No: 56140

Малък бизнес

- 716 -

Сп С 546

Нилова, Г. С.  Малый бизнес в условиях модернизаций экономики / Г. С. Нилова. // Социално-икономически анализи, 7, 2011, N 4, с. 149-154. 

  

Сист. No: 55550

Управление на фирмата

- 717 -

37523

Джандармова, Здравка Добрева и др.  Риск и бизнес / Здравка Добрева Джандармова, Иван Лазаров. // Бизнес диагностика на малкия и среден бизнес : Науч. конфер. [Сб. докл.]. - Варна : ИУ-Варна, 1994, с. 141-144. 

  

Сист. No: 55328

- 718 -

В К 263

Черкезова, Дарина.  Спешна помощ за бизнеса : Или как и защо понякога може да се окаже поефективно да наемете временен мениджър вместо експерт на постоянен трудов договор / Дарина Черкезова. // Капитал, XXII, N 16, 18-25 апр. 2014, с. 43-446. 

  

Сист. No: 56134

- 719 -

Сп Н 326 тм

Недялков, Павел.  Затрудняването - един от основните специфични способи за неутрализиране на посегателствата срещу фирмената сигурност / Павел Недялков. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2010, с. 293-311. 

  

Сист. No: 55985

- 720 -

Сп С 546

Илева, Радка.  Съвременни проблеми на фирманета стратегия и конкурентоспособността на българските фирми / Радка Илева. // Социално-икономически анализи, 7, 2011, N 4, с. 48-97. 

  

Сист. No: 55520

- 721 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Форми на управление на дружество с ограничена отговорност / Галина Николова. // Актив, 2014, N 3, с. 40-45. 

  

Сист. No: 55558

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 722 -

30308

Дюлгеров, Тодор.  Интензификация и ефективност на машиностроителното производство / Тодор Дюлгеров. // Интензификация и ефективност на общественото производство : [Материали от науч. конф., София, ноем. 1981 г.]. - София : БАН, 1985, с. 128-131. 

  

Сист. No: 56128

- 723 -

42928

Зафер, Алхамлан.  Информационни системи в бизнеса и необходимост от тяхното развитие / Алхамлан Зафер. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция. - Варна : График, 2008, с. 218-221. 

  

Сист. No: 55434

- 724 -

30308

Христосков, Йордан.  Производствената инфраструктура, интензификация, ефективност / Йордан Христосков. // Интензификация и ефективност на общественото производство : [Материали от науч. конф., София, ноем. 1981 г.]. - София : БАН, 1985, с. 147-151. 

  

Сист. No: 56129

- 725 -

Сп С 546

Викторовна, Елена Комарова.  Имидж малого предприятия как фактор повышения его конкурентоспособности / Елена Комарова Викторовна. // Социално-икономически анализи, 7, 2011, N 4, с. 139-142. 

  

Сист. No: 55539

Мениджмънт на фирмата

- 726 -

Сп Н 326 тм

Борисова, Лалка и др.  Технологични предизвикателства и иновации - източник на конкурентно предимство / Лалка Борисова, Милен Балтов. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2011, с. 156-191. 

  

Сист. No: 56051

- 727 -

Сп Г 62 вх

Йорданов, Добромир и др.  Анализ на причините за спад в производството на фирма за месо и месни продукти / Добромир Йорданов, Галина Йорданова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2013, с. 77-82. 

  

Сист. No: 55991

- 728 -

Сп Г 62 вх

Петкова, Стоянка и др.  Инвентаризационен мениджмънт на складовите наличности. Базов модел за икономически ефективен обем на поръчката / Стоянка Петкова, Сотир Богословов. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2013, с. 186-192. 

  

Сист. No: 56050

- 729 -

Сп Г 62 вх

Транев, Стоян.  Относно някои аспекти на отношението "Организационна структура - стратегия" / Стоян Транев. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2013, с. 155-161. 

  

Сист. No: 56038

- 730 -

Сп Н 326 тм

Хаджиев, Кристиян.  Изследване на управленската философия на Toyota Motor Corporation : (Микроикономически анализ) / Кристиян Хаджиев. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2010, с. 75-99. 

  

Сист. No: 55957

- 731 -

Сп М 486

Янева, Катя.  Лесотерапия за мениджъри / Катя Янева. // Мениджър, 2014, N 3, с. 58-60. 

  

Сист. No: 55473

Бизнес етикет

- 732 -

Сп С 546

Асенов, Анатолий.  Роля на бизнес етиката и справедливост в бизнеса / Анатолий Асенов. // Социално-икономически анализи, 7, 2012, N 5, с. 49-60. 

  

Сист. No: 55566

Проектно управление

- 733 -

CD 19

Али, Садие Закир.  Възможности за организационно структуриране дейностите по управление на проекти / Садие Закир Али. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 164-167. 

  

Сист. No: 56003

- 734 -

Сп Н 326 тм

Пенчев, Руслан.  Съвременни аспекти при управлението на публични проекти / Руслан Пенчев. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2011, с. 11-49. 

  

Сист. No: 56045

- 735 -

Сп П 89 тп

Коршенко, Игорь и др.  Реализация дорожной карты в университете / Игорь Коршенко, Татьяна Шушарина. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2014, N 3, с. 58-63. 

  

Сист. No: 56209

- 736 -

Сп Ч 895

Марянова, Елеонора.  Добра практика за учене през целия живот / Елеонора Марянова. // Човешки ресурси, 2014, N 2, с. 22-23. 

  

Сист. No: 55665

- 737 -

Сп Ч E 18

Staneva, Daniela et al.  Local and Global Measures for Success and Reconstructive Determination of the Optimal Number of Partners in European Educational Projects / Daniela Staneva, Matilda Alexandrova, George Petkov. // Economic Alternatives, 2014, N 1, с. 63-76. 

  

Сист. No: 56122

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 738 -

45377

Георгиев, Петър Тодоров.  Силата на думите / Петър Тодоров Георгиев. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 163-173. 

  

Сист. No: 55767

- 739 -

Сп Н 326 тм

Борисова, Лалка.  Умения за писмени комуникации / Лалка Борисова. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2013, с. 177-198. 

  

Сист. No: 56107

- 740 -

Сп Г 62 вх

Иванова, Людмила и др.  Социални и педагогически аспекти на медийната среда в съвременна Русия / Людмила Иванова, Неля Иванова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2013, с. 106-112. 

  

Сист. No: 56008

- 741 -

Сп Н 326 ту

Константинова, Стела.  Трансформирана компетентност: квалификационен профил на онлайн журналиста / Стела Константинова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2013, с. 211-236. 

  

Сист. No: 55599

- 742 -

Сп Н 326 ту

Кулевски, Цветан.  Властта и медийното послание / Цветан Кулевски. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2013, с. 79-110. 

  

Сист. No: 55576

- 743 -

Сп Н 326 ту

Осиковски, Мартин.  Извори на журналистическата теория : Милтъновата "Ареопагитика" в България / Мартин Осиковски. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2013, с. 237-263. 

  

Сист. No: 55600

- 744 -

Сп Н 326 ту

Стойков, Любомир.  Ефективна комуникация при преговори / Любомир Стойков. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2013, с. 53-78. 

  

Сист. No: 55574

- 745 -

Сп Н 326 ту

Тодоров, Петко.  Власт на медиите и власт над медиите / Петко Тодоров. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2013, с. 11-53. 

  

Сист. No: 55570

- 746 -

Сп Н 326 ту

Томова, Биляна.  Медиите в аспекта на културните и творчески индустрии / Биляна Томова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2013, с. 111-140. 

  

Сист. No: 55577

Счетоводство

- 747 -

44171

Михайлова, Галина Васильевна.  Безубыточность и ее современная бухгалтерская и экономическая интерпретация / Галина Васильевна Михайлова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 39-45. 

  

Сист. No: 53279

- 748 -

Сп Н 326 тм

Абаджиева, Радка.  Организация и технология на годишното счетоводно приключване / Радка Абаджиева. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2011, с. 319-346. 

  

Сист. No: 56058

- 749 -

Сп Н 326 тм

Абаджиева, Радка др.  Анализ и приложение на счетоводната информация във фирменото управление / Радка Абаджиева, Ива Тодорова. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2006, с. 73-86. 

  

Сист. No: 55978

- 750 -

Сп Н 326 ту

Фесчиян, Даниела и др.  Стандартизация на счетоводната система на предприятията от публичния сектор / Даниела Фесчиян, Веселка Павлова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2014, с. 127-162. 

  

Сист. No: 55975

- 751 -

Сп Б 445

Андреев, Иван.  Подходи за усъвършенстване счетоводното отчитане на вземанията от клиенти на предприятието / Иван Андреев. // Бизнес управление . - Свищов, XXIV, 2014, N 1, с. 77-91. 

  

Сист. No: 56063

- 752 -

Сп З 544 к

Владимиров, Иван.  Събитията след края на отчетния период / Иван Владимиров. // Земеделска кооперация, XXII, 2014, N 2, с. 26-34. 

  

Сист. No: 55334

- 753 -

Сп Б 90

Никитина, В. Ю.  Учет и налогообложение у лизингодателя / В. Ю. Никитина. // Бухгалтерский учет . - Москва, 78, 2014, N 3, с. 42-48; № 4, с. 30-33. 

  

Сист. No: 55701

- 754 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Нов ред за плащане на данъчни и осигурителни задължения от 1 март 2014 г. / Аспасия Петкова. // Актив, 2014, N 3, с. 2-5. 

  

Сист. No: 55500

- 755 -

Сп С 546

Петрова, Петя.  Облигационният заем като източник за финансиране дейността на предприятието. Признаване, оценяване и оповестяване във финансовите отчети / Петя Петрова. // Социално-икономически анализи, 7, 2011, N 4, с. 98-103. 

  

Сист. No: 55531

- 756 -

Сп С 546

Петрова, Петя.  Корпоративното счетоводство - същност и необходимост / Петя Петрова. // Социално-икономически анализи, 7, 2012, N 5, с. 61-70. 

  

Сист. No: 55567

- 757 -

Сп Б 90

Стричко, Е. Г.  Электронный документооборот в коммерческих организациях / Е. Г. Стричко. // Бухгалтерский учет . - Москва, 78, 2014, N 3, с. 119-124. 

  

Сист. No: 55703

- 758 -

Сп Б 445

Чиприянов, Михаил и др.  Уравлението на бизнес кризи и неговото отражение върху счетоводната политика на предприятието / Михаил Чиприянов, Галина Чиприянова. // Бизнес управление . - Свищов, XXIV, 2014, N 1, с. 20-36. 

  

Сист. No: 56060

- 759 -

Сп Ч E 18

Basheva, Snejana et al.  Perspective of Foreign Accounting Tax Compliance Act as a Future Substitute of Foreign Bank Account Report / Snejana Basheva, Rossen Petkov. // Economic Alternatives, 2014, N 1, с. 77-83. 

  

Сист. No: 56123

Управленско счетоводство

- 760 -

44171

Петрова, Райна.  Ролята на управленското счетоводство и счетоводната информация за ефективно управление в лечебните заведения за болнична помощ / Райна Петрова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 180-186. 

  

Сист. No: 56213

- 761 -

44171

Рупска, Теодора Йорданова.  Теоретичните достижения на управленското счетоводство - възможности за приложение по време на икономическа криза / Теодора Йорданова Рупска. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 372-377. 

  

Сист. No: 56178

Финансово счетоводство

- 762 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Общи принципи на финансовото отчитане / Стоян Дурин. // Актив, 2014, N 4, с. 3-4. 

  

Сист. No: 56095

- 763 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Предимства на разплащанията с акредитив в стопанския оборот на предприятията / Евгени Рангелов. // Актив, 2014, N 4, с. 7-9. 

  

Сист. No: 56109

Бюджетно счетоводство

- 764 -

Сп А 454

Василева, Валентина.  Нови промени в ППЗДДС за 2014 г. / Валентина Василева. // Актив, 2014, N 2, с. 25-36. 

  

Сист. No: 55263

- 765 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Актуални аспекти при попълване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и определяне на корпоративния данък за 2013 година / Мина Димитрова. // Актив, 2014, N 2, с. 37-50. 

  

Сист. No: 55271

- 766 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Практически насоки за годишното облагане и приключване в предприятията от бюджетната сфера / Цветан Станкулов. // Актив, 2014, N 2, с. 18-25. 

  

Сист. No: 55262

Търговско счетоводство

- 767 -

Сп Ч J 80 f

Custodio, Claudia.  Mergers and Acquisitions Accounting and the Diversification Discount / Claudia Custodio. // The Journal of Finance . - New York, 69, 2014, N 1, с. 219-240. 

  

Сист. No: 55265

Счетоводство на фирмата

- 768 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Разпределение на печалбата в капиталовите дружества в България / Живко Бонев. // Актив, 2014, N 4, с. 16-18. 

  

Сист. No: 56131

Счетоводство на предприятието

- 769 -

42928

Андреева, Донка.  Системи за изчисляване на разходите (СИР) - основен инструмент на стопанското управление / Донка Андреева. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция. - Варна : График, 2008, с. 56-60. 

  

Сист. No: 55438

- 770 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Финансови отчети при несъстоятелност и ликвидация на предприятие / Живко Бонев. // Актив, 2014, N 3, с. 6-9. 

  

Сист. No: 55506

- 771 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Общи постановки на Директива 2013/34/ЕС и на Съвета от 26 юни 2013 г. / Стоян Дурин. // Актив, 2014, N 3, с. 5-6. 

  

Сист. No: 55503

- 772 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Обхват, определения и категории и групи предприятия / Стоян Дурин. // Актив, 2014, N 4, с. 2-3. 

  

Сист. No: 56094

- 773 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Представяне на баланса / Стоян Дурин. // Актив, 2014, N 4, с. 4-6. 

  

Сист. No: 56100

- 774 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Представяне на отчета за приходите и разходите / Стоян Дурин. // Актив, 2014, N 4, с. 6-7. 

  

Сист. No: 56105

- 775 -

Сп А 454

Зарев, Данаил.  Правно-счетоводни аспекти на концесията за комунални услуги - проблеми, отчитане, перспективи / Данаил Зарев. // Актив, 2014, N 4, с. 9-12. 

  

Сист. No: 56117

- 776 -

Сп А 454

Йосифова, Десислава.  Определяне и изплащане на командировъчните разходи за шофьори в чужбина / Десислава Йосифова. // Актив, 2014, N 3, с. 12-14. 

  

Сист. No: 55513

- 777 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Многофункционалната сметка 709 други приходи от дейността / Евгени Рангелов. // Актив, 2014, N 3, с. 10-11. 

  

Сист. No: 55509

Международни счетоводни стандарти

- 778 -

Сп Ч E 18

Feschian, Daniela Milchova.  The Process of Harmonization of Public Sector Accounting in the EU / Daniela Milchova Feschian. // Economic Alternatives, 2013, N 4, с. 62-72. 

  

Сист. No: 55407

Одиторски контрол

- 779 -

45337

Павлова, Л. А.  Анализ информационных систем для автоматизации деятельности внутреннего аудита / Л. А. Павлова. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 127-177. 

  

Сист. No: 55308

- 780 -

42928

Сергеева, Ольга Н.  Диагностика риска существенных искажений в аудите / Ольга Н. Сергеева. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция. - Варна : График, 2008, с. 260-266. 

  

Сист. No: 55436

- 781 -

Сп В 986

Гюрова, Ваня.  Представяне на резултатите от одита. Поглед от практиката / Ваня Гюрова. // Вътрешен одитор, X, 2013, N 5, с. 28-39. 

  

Сист. No: 55387

- 782 -

Сп Б 90

Снегирева, Л. И.  Внутренний контроль / Л. И. Снегирева. // Бухгалтерский учет . - Москва, 78, 2014, N 4, с. 79-84. 

  

Сист. No: 56195

- 783 -

Сп В 986

Търнър, Брус.  "А, Б, В " в добавянето на стойност / Брус Търнър. // Вътрешен одитор, X, 2013, N 5, с. 20-27. 

  

Сист. No: 55383

- 784 -

Сп А 454

Цветанова, Юлия.  Вътрешен одит във фармацевтичния сектор: международни и национални добри практики / Юлия Цветанова. // Актив, 2014, N 4, с. 13-15. 

  

Сист. No: 56121

- 785 -

Сп В 986

Чембърс, Ричард и др.  Как да култивираме "меки" умения / Ричард Чембърс, Пол МакДоналд. // Вътрешен одитор, X, 2013, N 5, с. 3-8. 

  

Сист. No: 55350

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 786 -

CD 21

Десподова, Силвия.  Оптимизиране на управлението чрез гъвкава мотивация на персонала / Силвия Десподова. // Студентски идеи за оптимизиране на управлението : Първа студентска научна сесия - В. Търново, 24-25 апр. 2013 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 85-90. 

  

Сист. No: 55910

- 787 -

CD 21

Костова, Александра.  Преодоляване на недостатъците при подбора на кадри – средство за оптимизиране на управлението в организацията / Александра Костова. // Студентски идеи за оптимизиране на управлението : Първа студентска научна сесия - В. Търново, 24-25 апр. 2013 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 23-31. 

  

Сист. No: 55881

- 788 -

CD 21

Пенкова, Петя.  Оптимизиране на груповите трудови отношения / Петя Пенкова. // Студентски идеи за оптимизиране на управлението : Първа студентска научна сесия - В. Търново, 24-25 апр. 2013 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 125-131. 

  

Сист. No: 55931

- 789 -

Сп В 986

Йосифов, Александър.  Управление на времето "Матрица на Айзенхауер" / Александър Йосифов. // Вътрешен одитор, X, 2013, N 5, с. 18-19. 

  

Сист. No: 55379

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 790 -

CD 21

Бабанова, Христина.  Управление на междуличностните отношения в организацията / Христина Бабанова. // Студентски идеи за оптимизиране на управлението : Първа студентска научна сесия - В. Търново, 24-25 апр. 2013 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 157-164. 

  

Сист. No: 55950

- 791 -

CD 21

Василева, Пролет.  Управление на талантите / Пролет Василева. // Студентски идеи за оптимизиране на управлението : Първа студентска научна сесия - В. Търново, 24-25 апр. 2013 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 149-156. 

  

Сист. No: 55947

- 792 -

CD 21

Карастоянов, Иван.  Мотивация, ангажираност и удовлетвореност от труда / Иван Карастоянов. // Студентски идеи за оптимизиране на управлението : Първа студентска научна сесия - В. Търново, 24-25 апр. 2013 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 55-63. 

  

Сист. No: 55909

- 793 -

CD 21

Максимова, Добринка.  Един инструмент за ефективно обучение на персонала / Добринка Максимова. // Студентски идеи за оптимизиране на управлението : Първа студентска научна сесия - В. Търново, 24-25 апр. 2013 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 115-123. 

  

Сист. No: 55928

- 794 -

CD 21

Митова, Ралица.  Мениджърът – централна фигура в процеса на ефективно управление / Ралица Митова. // Студентски идеи за оптимизиране на управлението : Първа студентска научна сесия - В. Търново, 24-25 апр. 2013 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 133-139. 

  

Сист. No: 55934

- 795 -

CD 21

Мустафова, Хатидже.  Оптимизиране на мотивацията на персонала / Хатидже Мустафова. // Студентски идеи за оптимизиране на управлението : Първа студентска научна сесия - В. Търново, 24-25 апр. 2013 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 141-148. 

  

Сист. No: 55946

- 796 -

CD 21

Мутафчиев, Петър.  Основни проблеми при формирането на професия “управленец” / Петър Мутафчиев. // Студентски идеи за оптимизиране на управлението : Първа студентска научна сесия - В. Търново, 24-25 апр. 2013 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 33-44. 

  

Сист. No: 55882

- 797 -

CD 21

Николова, Евелина.  Мотивация на човешките ресурси (нематериално мотивиране) / Евелина Николова. // Студентски идеи за оптимизиране на управлението : Първа студентска научна сесия - В. Търново, 24-25 апр. 2013 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 105-113. 

  

Сист. No: 55924

- 798 -

CD 21

Симеонова, Светлана.  Обучение на персонала в организацията / Светлана Симеонова. // Студентски идеи за оптимизиране на управлението : Първа студентска научна сесия - В. Търново, 24-25 апр. 2013 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 175-182. 

  

Сист. No: 55958

- 799 -

30308

Георгиев, Румен.  Научно-технически прогрес - фактор за ефективно използване на трудовите ресурси / Румен Георгиев. // Интензификация и ефективност на общественото производство : [Материали от науч. конф., София, ноем. 1981 г.]. - София : БАН, 1985, с. 152-159. 

  

Сист. No: 56130

- 800 -

40731

Казаков, Атанас.  Формиране и развитие на човешкия и социалния капитал / Атанас Казаков. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 74-83. 

  

Сист. No: 55502

- 801 -

44171

Колева, Велина Атанасова.  Кадрови предизвикателства пред ИТ фирмите и икономиката на знанието, в контекста на новите реалности / Велина Атанасова Колева. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 401-408. 

  

Сист. No: 56179

- 802 -

42928

Колева, Станка.  Система за управление на човешките ресурси - основни проблеми от частично проучване в индустриални фирми / Станка Колева. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция. - Варна : График, 2008, с. 222-227. 

  

Сист. No: 55435

- 803 -

43922

Михова, Тони.  Мениджмънт на кариерното развитие / Тони Михова. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2008, с. 220-227. 

  

Сист. No: 56217

- 804 -

40731

Пейчева, Мирослава.  Осигуряване и поддържане на конкурентно предимство чрез одит на дейността по обучение на човешките ресурси / Мирослава Пейчева. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 320-324. 

  

Сист. No: 55791

- 805 -

Сп Н 326 тм

Гьошев, Божидар.  Теоретични основи на кариерата / Божидар Гьошев. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2010, с. 217-241. 

  

Сист. No: 55969

- 806 -

Сп И 363 Ту

Николова, Венцислава.  Роля на персонала за повишаване конкурентоспособността на търговското предприятие / Венцислава Николова. // Известия на Техническия университет Габрово, 2013, с. 125-130. 

  

Сист. No: 55622

- 807 -

Сп Ф 53 кс

Бодров, О. Г.  Оценка причин трудового оппортунизма персонала / О. Г. Бодров. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 12, с. 41-51. 

  

Сист. No: 56207

- 808 -

Сп Ч 895

Василева, Мариана.  Екипът - подбор и сплотяване / Мариана Василева. // Човешки ресурси, 2014, N 2, с. 16-17. 

  

Сист. No: 55662

- 809 -

Сп Ч 895

Джиджова, Пенка.  Предизвикателството да си мениджър човешки ресурси в eCOMMERA / Пенка Джиджова. // Човешки ресурси, 2014, N 2, с. 12-13; N 3, с. 8-9. 

  

Сист. No: 55657

- 810 -

Сп С 546

Илинчев, Кръстю.  Теоретични постановки за мотивацията на човешкия ресурс / Кръстю Илинчев. // Социално-икономически анализи, 7, 2012, N 5, с. 125-148. 

  

Сист. No: 55575

- 811 -

Сп П 89 тп

Красильников, Сергей.  Как повысить эффективность мотивации: от финансового неравенства к мотивационным деривативам / Сергей Красильников. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2014, N 3, с. 50-57. 

  

Сист. No: 56188

- 812 -

Сп Б 44 БСУ

Ламбовска, Мая.  Концепция за екипа и екипните характеристики / Мая Ламбовска. // Бизнес посоки, IX, 2013, N 1, с. 5-16. 

  

Сист. No: 55323

- 813 -

Сп Ч 895

Миленков, Петър.  Знаем ли наистина какво вълнува нашите служители? / Петър Миленков. // Човешки ресурси, 2014, N 3, с. 27-29. 

  

Сист. No: 56177

- 814 -

Сп Ч 895

Николова, Ани.  Емоционална интелигентност / Ани Николова. // Човешки ресурси, 2014, N 3, с. 10-12. 

  

Сист. No: 56173

- 815 -

Сп Н 25 а

Пантелеева, Искра М.  Роблеми и стимули в кариерното развитие на персонала в индустриалните бизнес организации / Искра М. Пантелеева. // Народностопански архив . - Свищов, LXVII, 2014, N 1, с. 44-60. 

  

Сист. No: 56075

- 816 -

Сп Ч 895

Парапанова, Антония.  Иновативните идеи в HR сферата / Антония Парапанова. // Човешки ресурси, 2014, N 3, с. 25-26. 

  

Сист. No: 56175

- 817 -

Сп С 546

Петрова, Елица.  Практики в обучението на социалните асистенти / Елица Петрова. // Социално-икономически анализи, 7, 2011, N 4, с. 178-188. 

  

Сист. No: 55553

- 818 -

Сп Ч 895

Стефанов, Нако.  Трудовите отношения и управление на човешките ресурси в организациите / Нако Стефанов. // Човешки ресурси, 2014, N 3, с. 18-20. 

  

Сист. No: 56174

- 819 -

Сп Ч 895

Топалска, Силвена.  Що е "зелено работно място" / Силвена Топалска. // Човешки ресурси, 2014, N 3, с. 21-22. 

  

Сист. No: 56176

- 820 -

Сп М 486

Христов, Александър.  Обучение според стратегията на фирмата / Александър Христов. // Мениджър, 2014, N 3, с. 50-51. 

  

Сист. No: 55468

- 821 -

Сп М 486

Христова, Нели.  Искам да работя за теб / Нели Христова. // Мениджър, 2014, N 4, с. 54-55. 

  

Сист. No: 55874

- 822 -

44171

Dimitrov, George Angelov.  Sport - entertainment staff management in bulgarian tourist centres / George Angelov Dimitrov. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 297-303. 

  

Сист. No: 56180

- 823 -

Сп Ч E 18

Koleva, Stanka.  Establishing Human Resources Management Systems in Large-Scale Business Organizations in Bulgaria / Stanka Koleva. // Economic Alternatives, 2014, N 1, с. 52-62. 

  

Сист. No: 56120

- 824 -

Сп Ч R 62

Plumlee, Irina.  Immigration in the workplace / Irina Plumlee. // Risk Management . - New York, 61, 2014, N 2, с. 34-37. 

  

Сист. No: 55677

Транспорт

- 825 -

45377

Говедарова, Деница Тодорова.  Актуално състояние на летище Бургас и перспективи за неговото развитие / Деница Тодорова Говедарова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 75-82. 

  

Сист. No: 55743

- 826 -

44171

Драгнева, Николина Белчева.  Логистични процеси при снабдяване с резервни части за автомобили / Николина Белчева Драгнева. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 78-84. 

  

Сист. No: 56163

- 827 -

45377

Косев, Калоян Георгиев и др.  Градският транспорт на Варна / Калоян Георгиев Косев, Христо Евгениев Ефтимов, Йордан Тодоров Енев. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 70-74. 

  

Сист. No: 55742

- 828 -

Сп Л 763

Христов, Христо.  Транспортът се нуждае от държавна стратегия и национален приоритет / Христо Христов. // Логистика, X, 2014, N 2, с. 32-33. 

  

Сист. No: 55392

- 829 -

Сп Л 763

Цветанов, Калин.  10 [ Десет] години успешно партньорство с българския транспортен бизнес / Калин Цветанов. // Логистика, X, 2014, N 2, с. 37-40. 

  

Сист. No: 55393

- 830 -

Сп Л 763

TimoCom дава зелена светлина за своите клиенти . // Логистика, X, 2014, N 2, с. 26. 

  

Сист. No: 55390

Анализ на промишленото производство

- 831 -

30308

Матеев, Евгени.  Интензификация на народното стопанство / Евгени Матеев. // Интензификация и ефективност на общественото производство : [Материали от науч. конф., София, ноем. 1981 г.]. - София : БАН, 1985, с. 37-46. 

  

Сист. No: 56118

Реклама

- 832 -

Сп М 486

Карлсон, Йохан.  Паниката може да стимулира въображението / Йохан Карлсон. // Мениджър, 2014, N 4, с. 80-81. 

  

Сист. No: 55908

- 833 -

Сп М 486

Николова, Елица.  Право в сърцето / Елица Николова. // Мениджър, 2014, N 3, с. 78-80. 

  

Сист. No: 55483

Химическа промишленост

- 834 -

Сп А 90

Състояние и перспективи на химическата промишленост в България . // Attitudes & Altitudes, 2013, N 6, с. 63-86. 

  

Сист. No: 55481

Хранително-вкусова промишленост

- 835 -

Сп Х 742

Гелева, Мая.  Пъстра палитра от избите на Лацио, Ломбардия и Пулия - традиция и настояще /  Прев. от итал. Мая Гелева. // ХИ&Т, XV, 2014, N 2, с. 22-23. 

  

Сист. No: 55633

- 836 -

Сп Х 742

Традиционалистите продължават да ценят виното в стъклени опаковки . // ХИ&Т, XV, 2014, N 2, с. 6-7. 

  

Сист. No: 55631

- 837 -

Сп Н 32 твие

Borisov, Petar.  Evaluation of competitive advantages of wine cluster / Petar Borisov, Petar Marinov. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2013, с. 151-158. 

  

Сист. No: 55629

- 838 -

Сп Н 32 твие

Borisov, Petar.  Investments in green innovations in wine producing sector and second order effects / Petar Borisov. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2013, с. 159-166. 

  

Сист. No: 55634

- 839 -

Сп Н 32 твие

Ivanov, Nikolay.  Critical success factors on wine market in Bulgaria / Nikolay Ivanov. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2013, с. 207-216. 

  

Сист. No: 55656

- 840 -

Сп Ч E 18

Sterev, Nikolay et al.  Dynamics of Food Production Before and After the Economic Crisis / Nikolay Sterev, Dimitar Blagoev, Ilia Gatovski. // Economic Alternatives, 2014, N 1, с. 19-32. 

  

Сист. No: 56115

Строителство

- 841 -

45377

Христонов, Христо Пеев.  Устойчиво строителство - пасивни сгради / Христо Пеев Христонов. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 93-102. 

  

Сист. No: 55745

Информационни технологии

- 842 -

45337

Абдикеев, Н. М.  Информационно-технологические когнитивнные аспекты управления знаниями и организации / Н. М. Абдикеев. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 283-290. 

  

Сист. No: 55499

- 843 -

45337

Абрамова, М. А.  Роль информационных технологий в инновационном бизнесе / М. А. Абрамова. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 199-205. 

  

Сист. No: 55429

- 844 -

44149

Алхамлан, Зафер.  Информационна инфраструктура / Зафер Алхамлан. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 431-434. 

  

Сист. No: 55692

- 845 -

44149

Армянова, Мария.  Шаблони за проектиране, подпомагане, подпомагащи разработката на многонишков софтуер / Мария Армянова. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 342-346. 

  

Сист. No: 55663

- 846 -

45337

Богачев, Вадим В. и др.  Использование программы анализа и прогнозирования данных VSTAT учебной и научной деятельности / Вадим В. Богачев, Виталий В. Богачев. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 211-214. 

  

Сист. No: 55441

- 847 -

44149

Бортэ, Григорий.  Исследование жизненого цикла вредоносного программного обеспечения / Григорий Бортэ. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 412-416. 

  

Сист. No: 55685

- 848 -

45337

Быцкевич, А. В. и др.  Анализ рисков и прогнозирование эффективности вложений в паевые фонды с помощью нейронных сетей / А. В. Быцкевич, Э. Г. Дадян. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 296-302. 

  

Сист. No: 55511

- 849 -

45337

Гобарева, Я. Л. и др.  Применение новых информационных технологий в образовании / Я. Л. Гобарева, Е. Р. Кочанова. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 219-224. 

  

Сист. No: 55448

- 850 -

45337

Демидова, Ф. Р.  Подход к определению экономической целесообразности идпользования облачных технологий / Ф. Р. Демидова. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 274-277. 

  

Сист. No: 55497

- 851 -

41362

Димитров, В. и др.  Създаване и сертифициране на LCG ферма в СУ "Св. Климен охридски" / В. Димитров, Р. Горанова. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 122-126. 

  

Сист. No: 55826

- 852 -

44149

Завгородний, В. И.  Эффективность и безопасность облачных технологий / В. И. Завгородний. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 58-62. 

  

Сист. No: 55660

- 853 -

44149

Информационная безопасность предприемательской деятельности . // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 38-43. 

  

Сист. No: 55658

- 854 -

41362

Кабаиванова, Снежина и др.  Правни норми и приложни аспекти на електронния подпис / Снежина Кабаиванова, Наталия Кабаиванова. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 102-108. 

  

Сист. No: 55815

- 855 -

45337

Кондрашов, Ю. Н.  Архитектура информационных систем миниторинга, анализа и прогнозирования деятельности экономических обьектов / Ю. Н. Кондрашов. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 182-185. 

  

Сист. No: 55314

- 856 -

45337

Кочанова, Е. Р. и др.  CRM - системы как фактор повышения эффективности финансовой системы / Е. Р. Кочанова, Я. Л. Гобарева. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 214-219. 

  

Сист. No: 55447

- 857 -

45337

Кротова, А. И.  Нейронные сети как инструмент для принятия решений для торговли на финансовых рынках / А. И. Кротова. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 291-293. 

  

Сист. No: 55501

- 858 -

45337

Лебедев, К. Н.  Совершенствувание взаимодействия участников инвестиционного процесса с помащью информационно-комуникационных технологий / К. Н. Лебедев. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 133-137. 

  

Сист. No: 55304

- 859 -

44149

Левандовский, Владислав Иванович.  Автоматический доступ к данным в базе знаний / Владислав Иванович Левандовский. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 417-421. 

  

Сист. No: 55686

- 860 -

45337

Мамонтова, Е. А.  Системы электронной отчетности в информационной подготовке экономистов / Е. А. Мамонтова. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 260-264. 

  

Сист. No: 55475

- 861 -

44149

Маринова, Олга.  Автоматизирани средства за управление на качеството на софтуера / Олга Маринова. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 322-326. 

  

Сист. No: 55661

- 862 -

41362

Маркова, Гергана и др.  Методика за проектиране на графични примитиви по унифицирани управляващи параметри / Гергана Маркова, Иван Айлов. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 257-262. 

  

Сист. No: 55831

- 863 -

44149

Мельников, Петр Петрович.  Информационные технологии как фактор инноваций в образовательном процессе / Петр Петрович Мельников. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 44-45. 

  

Сист. No: 55659

- 864 -

44149

Милев, Васил и др.  Използване на таксономия при разработка на архитектура на данните / Васил Милев, Венелин Монев. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 407-411. 

  

Сист. No: 55676

- 865 -

44149

Милев, Пламен.  Комуникация на Java базирани приложения с mySQL бази от данни - някои проблеми и практически решения / Пламен Милев. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 381-384. 

  

Сист. No: 55664

- 866 -

41362

Монева, Анна и др.  Електронно банкиране / Анна Монева, Стефка Лиловска. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 109-115. 

  

Сист. No: 55825

- 867 -

45337

Назаров, С. В.  Архитектурный рефакторинг банковских программых систем / С. В. Назаров. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 227-233. 

  

Сист. No: 55452

- 868 -

45337

Одинцов, Б. Е.  Проблемы управления еффективностью бизнеса современными информационными технологиями / Б. Е. Одинцов. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 177-182. 

  

Сист. No: 55310

- 869 -

45337

Павленко, Д. А.  Современные тенденци привлечения допольных инвестиций в интернет-торговлю / Д. А. Павленко. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 293-295. 

  

Сист. No: 55510

- 870 -

41362

Палазов, Антон.  Криптографски технологии за защита на сигурността на компютърни информационни системи и обществени услуги, свързани с тях / Антон Палазов. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 270-282. 

  

Сист. No: 55833

- 871 -

45337

Попов, В. Д. и др.  Предпосылки, состояние и проблемы развития електронной коммерции в Болгарии / В. Д. Попов, П. Е. Попова. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 278-282. 

  

Сист. No: 55498

- 872 -

41362

Радев, Евгений.  Оцветяване на графи и някои приложения / Евгений Радев. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 66-74. 

  

Сист. No: 55811

- 873 -

45337

Рожнова, О. В.  Альянс финансового учета и IT: прекрасное далеко - завтра / О. В. Рожнова. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 238-242. 

  

Сист. No: 55464

- 874 -

44149

Солоненко, Олег.  Пременение метода АВС-анализа при оценке информационных рисков / Олег Солоненко. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 422-425. 

  

Сист. No: 55689

- 875 -

44149

Сторож, Оксана.  Нагрузочное тестирование систем информационной безопасности / Оксана Сторож. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 426-430. 

  

Сист. No: 55691

- 876 -

45337

Торопова, Н. В.  Информационная логистика в реализации банковских услуг / Н. В. Торопова. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 185-189. 

  

Сист. No: 55315

- 877 -

Сп Ф 53 кс

Алиев, Б. Х. и др.  О целесообразности и проблемах внедрения универсальной электронной карты в Российской федерации / Б. Х. Алиев, А. М. Аликберова. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 14, с. 46-51. 

  

Сист. No: 56230

- 878 -

Сп C 58

БАКБ издига сигурността на картовите разплащания на ново, по-високо ниво . // CIO, X, 2014, N 3, с. 26-28. 

  

Сист. No: 55690

- 879 -

Сп C 58

Велков, Иван.  Мащабни проекти, свързани с картовите системи, отпускането на кредити и сигурността, ангажират ИТ екипа та БАНКА ДСК / Иван Велков. // CIO, X, 2014, N 3, с. 20-22. 

  

Сист. No: 55623

- 880 -

Сп C 58

Видеоконференциите - вече основен начин за общуване в бизнеса . // CIO, X, 2014, N 2, с. 40-41. 

  

Сист. No: 55327

- 881 -

Сп C 58

Владов, Сава.  "Фокус върху клиентите" за Финансовите институции / Сава Владов. // CIO, X, 2014, N 3, с. 46-47. 

  

Сист. No: 55642

- 882 -

Сп C 58

Генов, Юрий.  ИТ развитието се нуждае от добро дългосрочно планиране / Юрий Генов. // CIO, X, 2014, N 3, с. 40. 

  

Сист. No: 55632

- 883 -

Сп C 58

Емилова, Мая.  ИТ решения за по-ефективен железопътен транспорт / Мая Емилова. // CIO, X, 2014, N 2, с. 32-34. 

  

Сист. No: 55311

- 884 -

Сп C 58

ИТ - границата между успеха и оцеляването в ерата на трансформация на ритейл индустрията . // CIO, X, 2014, N 4, с. 56-59. 

  

Сист. No: 56232

- 885 -

Сп C 58

ИТ в банките - каква е цената . // CIO, X, 2014, N 3, с. 4-8. 

  

Сист. No: 55679

- 886 -

Сп В 986

Кайрямов, Васил.  Одит на управлението на информационните технологии / Васил Кайрямов. // Вътрешен одитор, X, 2013, N 5, с. 9-12. 

  

Сист. No: 55366

- 887 -

Сп C 58

Как се изграждат ползотворни взаимоотношения между ИТ и бизнеса . // CIO, X, 2014, N 4, с. 71-72. 

  

Сист. No: 56234

- 888 -

Сп C 58

Какви са перспективите пред модела "софтуер като услуга" . // CIO, X, 2014, N 4, с. 44-45. 

  

Сист. No: 56224

- 889 -

Сп C 58

Колева, Пепа.  УНИКРЕДИТ БУЛБАНК завършва изграждането на своя "частен облак" / Пепа Колева. // CIO, X, 2014, N 3, с. 24-25. 

  

Сист. No: 55624

- 890 -

Сп C 58

Комплексен ИТ проект помага на SG ЕКСПРЕСБАНК да посрещне новите регулаторни изисквания . // CIO, X, 2014, N 3, с. 32-34. 

  

Сист. No: 55696

- 891 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Информационната среда - фактор за предоставяне на логистични услуги с добавена стойност / Надя Кръстева. // CIO, X, 2014, N 2, с. 24-28. 

  

Сист. No: 55298

- 892 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Безконтактните плащания - предвестник на голямата промяна / Надя Кръстева. // CIO, X, 2014, N 3, с. 67-73. 

  

Сист. No: 55671

- 893 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  ИТ кадрите на финансовия сектор - ценен и ограничен ресурс / Надя Кръстева. // CIO, X, 2014, N 3, с. 10-13. 

  

Сист. No: 55680

- 894 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Авангардни BI инструменти в НАП съдействат за оптимизиране на данъчната политика / Надя Кръстева. // CIO, X, 2014, N 4, с. 17. 

  

Сист. No: 56160

- 895 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  ИТ - средство № 1 за постигане на конкурентни предимства в ритейл бизнеса / Надя Кръстева. // CIO, X, 2014, N 4, с. 60-67. 

  

Сист. No: 56233

- 896 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  Нова ИС в Ин Тайм улеснява е-магазините и куриерската фирма / Виктория Лазова. // CIO, X, 2014, N 2, с. 30-31. 

  

Сист. No: 55307

- 897 -

Сп C 58

Мобилното банкиране - развитието все още предстои . // CIO, X, 2014, N 3, с. 48-52. 

  

Сист. No: 55645

- 898 -

Сп C 58

Модернизацията на ERP - скъпо удоволствие . // CIO, X, 2014, N 4, с. 10-16. 

  

Сист. No: 56159

- 899 -

Сп C 58

Отвъд големите данни: пригответе се за прогнози в реално време . // CIO, X, 2014, N 3, с. 57-59. 

  

Сист. No: 55649

- 900 -

Сп C 58

Приоритетите на ИТ директорите през 2014 г. (в два варианта) . // CIO, X, 2014, N 2, с. 52-55. 

  

Сист. No: 55359

- 901 -

Сп Д 532

Таиров, Искрен.  Мобилната търговия и нейните проблеми / Искрен Таиров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2014, N 1, с. 95-109. 

  

Сист. No: 55409

- 902 -

Сп Л 763

Търговец WinPro на Дейта плюс оптимизира работата на дистрибуторите . // Логистика, X, 2014, N 2, с. 45. 

  

Сист. No: 55410

- 903 -

Сп C 58

Управлявани услуги - разнообразие и приложение . // CIO, X, 2014, N 2, с. 35-36. 

  

Сист. No: 55312

- 904 -

Сп А 582

Футекова, Наталия.  Информационни системи за управление на ресурсите в публичния сектор / Наталия Футекова. // Икономически и социални алтернативи, 2014, N 1, с. 38-57. 

  

Сист. No: 55355

- 905 -

Сп C 58

Червенкова, Рамона.  Отново за взаимодействието "ИТ - бизнес" / Рамона Червенкова. // CIO, X, 2014, N 3, с. 42-44. 

  

Сист. No: 54984

- 906 -

Сп C 58

"Третата платформа" променя индустриите . // CIO, X, 2014, N 2, с. 42-44. 

  

Сист. No: 55329

- 907 -

Сп C 58

10 [ Десет] прогнози за пейзажа на киберсигурността през 2014 г.  [Десет] 10 прогнози за пейзажа на киберсигурността през 2014 г.. // CIO, X, 2014, N 2, с. 50-51. 

  

Сист. No: 55339

- 908 -

Сп C 58

42 [Четиридесет и две] решения за управление на търговската дейност.  [Четиридесет и две] 42 решения за управление на търговската дейност. // CIO, X, 2014, N 4, с. 68-70. 

  

Сист. No: 56235

- 909 -

Сп C 58

5 [Пет] важни тенденции в света на интелигентните бизнес анализи.  [Пет] 5 важни тенденции в света на интелигентните бизнес анализи. // CIO, X, 2014, N 4, с. 35-38. 

  

Сист. No: 56211

- 910 -

Сп C 58

6 [Шест] стратегии за развитие на центъра за данни.  [ Шест ] 6 стратегии за развитие на центъра за данни. // CIO, X, 2014, N 3, с. 54-56. 

  

Сист. No: 55647

- 911 -

Сп C 58

CRM набира все по-голяма популярност, но си остава трудна цел . // CIO, X, 2014, N 2, с. 45-47. 

  

Сист. No: 55330

- 912 -

Сп Л 763

IT решения и мобилни устройства променят веригите на доставки . // Логистика, X, 2014, N 2, с. 34-36. 

  

Сист. No: 55396

- 913 -

Сп C 58

SCM: Във фокус са видимостта и управлението на събитията по веригата за доставки . // CIO, X, 2014, N 2, с. 48-49. 

  

Сист. No: 55337

Икономическа информатика

- 914 -

Сп C 58

Постижение е свободата, с която можем да изследваме данните . // CIO, X, 2014, N 4, с. 20-21. 

  

Сист. No: 56165

Информационни мрежи. Информационни системи

- 915 -

43334

Владимирова, Павлина и др.  Помощно средство за вземане на оперативно решени рли многокритериален озбор / Павлина Владимирова, Даниела Илиева, Мартин Лалев. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 264-269. 

  

Сист. No: 55635

- 916 -

44149

Георгиев, Веселин.  Бизнес интелигентни системи в облачни изчеслителни среди / Веселин Георгиев. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 402-406. 

  

Сист. No: 55675

- 917 -

45337

Залесов, Д. В.  Технологии взаимодействия информационных систем / Д. В. Залесов. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 224-227. 

  

Сист. No: 55449

- 918 -

44149

Кончев, Михаил.  Критерии за сравнение и анализ на FLAP приложения / Михаил Кончев. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 398-401. 

  

Сист. No: 55673

- 919 -

41362

Стефанова, Камелия.  Информационни системи за управление на интегрирани взаимотношения / Камелия Стефанова. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 161-167. 

  

Сист. No: 55829

- 920 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Корпоративните ИС в българските предприятия - търси се възвръщаемост, а не "сребърен куршум" / Надя Кръстева. // CIO, X, 2014, N 4, с. 6-9. 

  

Сист. No: 56158

- 921 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  АСТРАЗЕНЕКА залага на ИТ за оптимизация на дейността си / Виктория Лазова. // CIO, X, 2014, N 4, с. 28-30. 

  

Сист. No: 56201

- 922 -

Сп C 58

Модерно CRM решение в ПФАЙЗЕР БЪЛГАРИЯ . // CIO, X, 2014, N 4, С. 26-27. 

  

Сист. No: 56198

- 923 -

Сп C 58

Сложният път към правилното управление на инцидентите свързани с ИТ сигурността . // CIO, X, 2014, N 3, с. 60-62. 

  

Сист. No: 55668

- 924 -

Сп C 58

Социалният и мобилният CRM продължават да превземат нови територии . // CIO, X, 2014, N 4, с. 40-42. 

  

Сист. No: 56221

- 925 -

Сп C 58

Станев, Александър.  Новите технологии имат потенциал да променят платежната индустрия / Александър Станев. // CIO, X, 2014, N 3, с. 64-66. 

  

Сист. No: 55669

- 926 -

Сп C 58

Точното и ясно дефиниране на обхвата е важно условие за успеха на всеки ИТ проект . // CIO, X, 2014, N 4, с. 22-23. 

  

Сист. No: 56196

- 927 -

Сп C 58

ХАНИУЕЛ създава сигурна и позната корпоративна среда за работа на служители и подизпълнители . // CIO, X, 2014, N 4, с. 24-25. 

  

Сист. No: 56197

- 928 -

Сп C 58

BI 2014: Трансформацията на идеите . // CIO, X, 2014, N 4, с. 48-54. 

  

Сист. No: 56226

- 929 -

Сп C 58

ERP системата - база за оползотворяване на нови възможности в ЕЛМАРК ХОЛДИНГ . // CIO, X, 2014, N 4, С. 34-35. 

  

Сист. No: 56206

- 930 -

Сп C 58

S-Office ERP осигурява цялостно управление на разрастващата се търговска дейност на МАГНУМ-Д . // CIO, X, 2014, N 4, с. 32-33. 

  

Сист. No: 56202

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 931 -

CD 21

Никитова, Пенка.  Електронното правителство – средство за оптимизация на държавното управление / Пенка Никитова. // Студентски идеи за оптимизиране на управлението : Първа студентска научна сесия - В. Търново, 24-25 апр. 2013 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 7-14. 

  

Сист. No: 55877

- 932 -

41362

Джумалиева, Стефка и др.  Електронна борса за предлагане и търсене на технологии / Стефка Джумалиева, Георги Тодоров. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 96-101. 

  

Сист. No: 55814

- 933 -

45377

Йорданов, Божидар Деянов.  Онлайн присъствие на малкия и среден бизнес / Божидар Деянов Йорданов. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 112-119. 

  

Сист. No: 55752

- 934 -

41362

Лазарова, Ваня.  Електронният търг - перспективен елемент на електронния бизнес / Ваня Лазарова. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 81-86. 

  

Сист. No: 55813

- 935 -

45377

Николов, Стефан Николаев.  Организация и технология на онлайн продажбата на недвижими имоти в България / Стефан Николаев Николов. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 103-111. 

  

Сист. No: 55751

- 936 -

41362

Стоянова, Стоянка и др.  Съвременни проблеми на електронния бизнес / Стоянка Стоянова, Ваня Лазарова. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 140-145. 

  

Сист. No: 55828

- 937 -

42928

Янкова, Веселина и др.  Интернет потребление - състояние и тенденции / Веселина Янкова, Светлана Димитракиева. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция. - Варна : График, 2008, с. 120-129. 

  

Сист. No: 55424

- 938 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ реализира проект за мобилно банкиране / Виктория Лазова. // CIO, X, 2014, N 3, с. 30-31. 

  

Сист. No: 55693

- 939 -

Сп И 502

Севова, Сияна.  Общин@ в компютъра / Сияна Севова. // Икономика, 2014, N 36, с. 50-52. 

  

Сист. No: 55866

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Градоустройство

- 940 -

44171

Докова, Соня.  Проблеми в териториалното и административно устройство на големите градове в България / Соня Докова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 61-67. 

  

Сист. No: 56167

- 941 -

44171

Петров, Камен.  Тенденции и възможности за развитието на урбанизираните територии и градската икономика / Камен Петров. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 94-100. 

  

Сист. No: 56183

Архитектура

- 942 -

Сп Е 205

.  Световното наследство на Юнеско в Украйна. // Европа 2001, XXI, 2014, N 1, с. 30-32. 

  

Сист. No: 55753

Туризъм

- 943 -

CD 19

Страхилова, Силвия.  За или против публично-частното партньорство / Силвия Страхилова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 9 май 2013 г., Свищов: Сборник докл. от студ. науч. сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 159-160. 

  

Сист. No: 55999

- 944 -

45377

Мустафа, Айше Бейсим.  Използване потенциала на фолклорно-етнографските области на България за подобряване качеството на културно-анимационния продукт в туризма / Айше Бейсим Мустафа. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 155-162. 

  

Сист. No: 55763

- 945 -

45377

Терзиева, Ралица Стоянова и др.  Има ли бъдеще концепцията таймшеър в България / Ралица Стоянова Терзиева, Станислав Малинов Александров, Бранимир Людмилов Миланов. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 83-92. 

  

Сист. No: 55744

- 946 -

Сп Н 326 тм

Александрова, Елена.  Туризъм и междукултурни комуникации в процеса на глобализация / Елена Александрова. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2010, с. 177-196. 

  

Сист. No: 55964

- 947 -

Сп Н 326 тм

Воденска, Мария.  Фактори за оценка на влиянията на туризма в България / Мария Воденска. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2006, с. 127-155. 

  

Сист. No: 55981

- 948 -

Сп Н 326 тм

Драганов, Румен.  Туристическата индустрия и туристически правни отношения. Правна терминология в хотелиерството / Румен Драганов. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2006, с. 185-207. 

  

Сист. No: 55983

- 949 -

Сп Н 326 тм

Кръстева, Невяна.  Мениджмънт на суперструктурата в туризма : Енергийна ефективност и запазване на енергията в туристическата суперструктура - към устойчиво развитие на туризма / Невяна Кръстева. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2010, с. 149-176. 

  

Сист. No: 55962

- 950 -

Сп Н 326 тм

Милева, Соня.  Особености на туристическите борси и изложения / Соня Милева. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2011, с. 221-246. 

  

Сист. No: 56054

- 951 -

Сп Н 326 тм

Пазиева, Иванка.  Изследване ивъзможности за развитие на екотуризма в България с помощта на европейски програми / Иванка Пазиева. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2011, с. 247-271. 

  

Сист. No: 56056

- 952 -

Сп Н 326 тм

Тончев, Цветан и др.  Основни виждания за стратегия за устойчиво и перспективно развитие на българския туризъм за периода 2007-2013 г. / Цветан Тончев, Ирена Емилова. // Научни трудове. Международно висше бизнес училище, 2006, с. 157-183. 

  

Сист. No: 55982

- 953 -

Сп Е 205

Димова, Виолета.  Добре дошли ... в Украйна! /  Прев. Виолета Димова. // Европа 2001, XXI, 2014, N 1, с. 27-29. 

  

Сист. No: 55750

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 954 -

44796

Вътова, Мирослава.  Към въпроса за предпоставките и източниците на когнитивната лингвистика / Мирослава Вътова. // Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Научна конференция]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 189-197. 

  

Сист. No: 55612

- 955 -

44796

Симеонова, Катя.  Езикът на технологията в интеркултурната комуникация / Катя Симеонова. // Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Научна конференция]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 123-128. 

  

Сист. No: 55597

- 956 -

44796

Станчев, Свилен и др.  Езикът като мост: за многоезичността, многоезичието и английския като lingua franca / Свилен Станчев, Весела Белчева. // Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Научна конференция]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 179-188. 

  

Сист. No: 55601

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

География

- 957 -

Сп Е 205

Украйна . // Европа 2001, XXI, 2014, N 1, с. 7. 

  

Сист. No: 55746

История

- 958 -

Сп Е 205

Коцева, Олена и др.  Украинската диаспора в България / Олена Коцева, Васил Жукивски. // Европа 2001, XXI, 2014, N 1, с. 24-25. 

  

Сист. No: 55749

История на СА

- 959 -

В З 375

Андреев, Янаки.  Носителите на Лавровия венец в съвременното застраховане ( от 2008 г. до днес) / Янаки Андреев. // Застраховател, N 7, 16-30 апр. 2014, с. 7; 10. 

  

Сист. No: 56111

- 960 -

В Д 92

Бизнесът в действие провокира студентите с реални бизнес каузи . // Дунавско дело, LX, N 17, 25 апр.- 8 май 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 56164

- 961 -

В Д 92

Дискутираха нови възможности за партньорство между средното и висшето икономическо образование . // Дунавско дело, LX, N 11, 14-20 март 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 55451

- 962 -

В Д 92

Експерти от НАП обучават наши студенти за противодействие на данъчните измами . // Дунавско дело, LX, N 15, 11-17 апр. 2014, с. 4. 

  

Сист. No: 56015

- 963 -

В З 375

Илиев, Боян.  Висшето образование по застрахователно дело в РБългария / Боян Илиев. // Застраховател, N 5, 12-26 март 2014, с. 5, 10. 

  

Сист. No: 55456

- 964 -

В З 375

Конкурс за рекламен клип или банер провежда Стопанска академия . // Застраховател, N 6, 26 март - 16 апр. 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 55698

- 965 -

В Д 92

Лазарки от ЦДГ "Радост" бяха гости на Стопанска академия . // Дунавско дело, LX, N 16, 17-24 апр. 2014, с. 2. 

  

Сист. No: 56092

- 966 -

В Д 92

Магистри-финансисти спечелиха конкурса за стипендианти на БНБ . // Дунавско дело, LX, N 10, 7-13 март 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 55316

- 967 -

В З 375

Маринова, Галина.  Конкурс за стипендианти на БНБ за 2014 г. / Галина Маринова. // Застраховател, N 5, 12-26 март 2014, с. 10-11. 

  

Сист. No: 55457

- 968 -

В З 375

Маринова, Галина.  Нови възможности за партньорство между средното и висшето образование / Галина Маринова. // Застраховател, N 5, 12-26 март 2014, с. 10-11. 

  

Сист. No: 55458

- 969 -

В З 375

Маринова, Галина.  Стопанска академия събра осем икономически училища / Галина Маринова. // Застраховател, N 5, 12-26 март 2014, с. 10-11. 

  

Сист. No: 55459

- 970 -

В З 375

Маринова, Галина.  Стопанска академия предизвика българските средношколци / Галина Маринова. // Застраховател, N 5, 12-26 март 2014, с. 11. 

  

Сист. No: 55460

- 971 -

В З 375

Маринова, Галина.  Трети март: Студенти поднесоха венци на връх Шипка / Галина Маринова. // Застраховател, N 5, 12-26 март 2014, с. 11. 

  

Сист. No: 55461

- 972 -

В З 375

Маринова, Галина.  Състезание по бизнес информатика в Свищов / Галина Маринова. // Застраховател, N 5, 12-26 март 2014, с. 11. 

  

Сист. No: 55463

- 973 -

В Д 92

Обсъждаха модернизиране на образователния процес в Стопанска академия " Димитър А . Ценов " . // Дунавско дело, LX, N 12, 21-27 март 2014, с. 1, 8. 

  

Сист. No: 55610

- 974 -

В Д 92

Първа студентска научна сесия по "Управление на дълга" в Алма Матер . // Дунавско дело, LX, N 16, 17-24 апр. 2014, с. 8. 

  

Сист. No: 56085

- 975 -

В Д 92

Стартира новият сезон на танцов клуб "С. А. НОВЕ" . // Дунавско дело, LX, N 11, 14-20 март 2014, с. 8. 

  

Сист. No: 55454

- 976 -

В Д 92

Студенти-финансисти се конкурираха със собствени портфейли в научна сесия . // Дунавско дело, LX, N 13, 28 март-3 април 2014, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 55736

- 977 -

В З 375

.  Носителите на лавровия венец в съвременното застраховане. // Застраховател, N 6, 26 март - 16 апр. 2014, с. 10-11. 

  

Сист. No: 55699

- 978 -

В Д 92

"Национални дни на кариерата - 2014" в Стопанска академия . // Дунавско дело, LX, N 15, 11-17 апр. 2014, с. 4. 

  

Сист. No: 56013


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиева, Радка 748 749 
Абаджимаринова, Румяна Георгиева 42 
Абдикеев, Н. М. 842 
Абдуразаков, М. М. 530 
Абрамов, А. 126 
Абрамова, Любовь 695 
Абрамова, М. А. 843 
Аганбегян, А. 601 
Агеев, А. В. 174 
Агов, Аврав 670 
Айлов, Иван 862 
Айрапетян, Мамикон 92 
Акинина, В. П. 127 
Алабугин, А. А. 309 
Аладжаджиян, Анна 608 
Александров, Красимир 383 
Александров, Станислав Малинов 945 
Александрова, Елена 946 
Али, Садие Закир 733 
Алиев, Б. Х. 877 
Аликберова, А. М. 877 
Алхамлан, Зафер 844 
Амати, Анна 291 
Амбарева, Христина 22 
Анастасова, Лина 323 
Ангелов, Георги 241 254 
Ангелов, Кирил 671 
Ангелов, Петко 7 
Ангелов, Сашо 598 
Ангелова, Йорданка 417 
Андреев, Иван 751 
Андреев, Янаки 959 
Андреева, Диана 23 
Андреева, Донка 769 
Андреева, Цветелина 512 
Анселмо, Андреа ди 1 291 
Антонов, Антон 501 
Аргирова-Герасимова, Мария 43 
Армянова, Мария 845 
Асенов, Анатолий 732 
Атанасов, Николай 447 
Атанасов, Теодор 384 
Атанасова, Гергана Георгиева 68 
Атанасова, Елка 113 
Атанасова, Маргарита 543 
Атанасова, Тодорка 636 
Бабанова, Христина 790 
Баева, Ганка 609 
Байбуртян, М. А. 183 
Байков, Байко 324 385 
Бакалова, Павлина 187 
Балабанов, Илия 273 
Баланов, Йордан 386 
Балацкий, Е. 571 
Балтаджиева, Йонка Стефанова 567 
Балтов, Милен 258 726 
Балтова, Стела 258 
Банев, Евтим 387 
Башмачникова, Елена 695 
Белоусов, А. Л. 128 
Белчева, Весела 956 
Беляева, Светлана В. 672 
Бенчева, Нели 622 637 663 
Березина, Светлана Владимировна 515 
Берзин, Д. В. 544 
Бинфийлд, Джулин 631 
Блажева, Виолета 653 
Бобыль, В. В. 129 
Богачев, Вадим В. 846 
Богачев, Виталий В. 846 
Богданов, Лъчезар 200 
Богданова, Яна Диянова 455 
Богоев, Борил 114 
Богомилова, Жанет 454 506 
Богословов, Сотир 728 
Бодров, О. Г. 807 
Боева, Бистра 711 
Божилов, Николай 348 
Божинова, Марияна 317 
Божкова, Валентина 610 
Божкова, Милка Денчева 168 
Бонев, Живко 768 770 
Борисов, Петър 643 837 838 
Борисова, Б. 594 
Борисова, Лалка 693 704 726 739 
Борисова, Росица 260 
Борисова, Росица Иванчева 456 
Борисова, Снежина 388 
Бородин, А. И. 153 
Борсукова, С. 76 
Бортэ, Григорий 847 
Бояджиева, Виктория 202 
Боянова, Бояна 325 
Брестничка, Румяна 453 
Бронштейн, Ефим Михайлович 513 
Брусов, П. Н. 130 
Будева, Соня 389 
Бузов, Вихрен 24 
Букс, Йоанна 623 
Буюклиев, Николай 51 
Бъкличаров, Стефан 390 
Бънкова, Анастасия 326 
Бъчварова, Цветелина 290 
Быцкевич, А. В. 848 
Вавулин, Д. А. 174 
Вазов, Григорий 572 
Ванев, Бенислав 8 242 
Ванчева, Диана 284 285 645 646 647 648 
Василев, Васил 351 
Василев, Мирослав Стефков 457 
Василева, Валентина 764 
Василева, Мариана 808 
Василева, Мария 391 
Василева, Пролет 791 
Вашакмадзе, Теймураз 709 
Веков, Т. 602 603 
Велев, Тодор 211 
Велева, Мария 565 
Велинска, Ваня 286 649 
Велков, Иван 879 
Велковска, Гена 549 673 
Вжохалска, Агниешка 69 
Вигиер, Марек 635 
Викторовна, Елена Комарова 725 
Владимиров, Иван 752 
Владимирова, Катя 543 
Владимирова, Павлина 915 
Владов, Сава 881 
Воденска, Мария 947 
Вознюка, Екатерина 243 
Врачовски, Данаил 505 
Вуцова, Албена 379 
Вълчанов, Георги Василев 312 
Вълчев, Никола 392 
Върбанов, Тихомир 121 
Върбев, Ангел Евгениев 458 
Вътев, Жельо В. 203 
Вътева, Виолета 621 
Вътова, Мирослава 954 
Гавраилов, Евгени 587 
Гавронска, Илона 588 
Ганев, Георги 255 
Ганев, Петър 229 
Ганева, Ваня 503 
Ганчев, Петко 52 
Гелева, Мая 835 
Геловски, Георги 124 
Генкова, Диана 425 
Генов, Стефан Димитров 313 
Генов, Юрий 882 
Георгиев, Андрей 438 
Георгиев, Веселин 916 
Георгиев, Георги 611 
Георгиев, Георги Димитров 459 
Георгиев, Иван 9 169 674 
Георгиев, Петър Тодоров 738 
Георгиев, Румен 799 
Георгиев, Чавдар 204 
Георгиева, Даниела 89 
Георгиева, Елизабета 44 
Георгиева, Емилия 380 
Георгиева, Ивета 460 
Георгиева, Румяна 451 452 
Георгиева, Теодора 10 90 207 208 335 
Гераскова, Олга 675 
Гергов, Герго 626 
Гжелиак, Александър 628 665 
Главеев, П. 557 
Гладилов, Стефан 599 
Глазер, Андреа 676 
Гобарева, Я. Л. 849 856 
Говедарова, Деница Тодорова 825 
Головин, А. О. 147 
Голосов, П. Е. 592 
Горанова, Р. 851 
Горелев, В. Е. 592 
Грачева, М. В. 366 
Грашкина, Ваня 45 
Григоров, Григор 439 
Григоров, Е. 595 
Грозева, Николина 393 
Гроховска, Рената 627 
Гълъбов, М. 426 
Гълъбов, Николай 83 
Гълъбова, Севдалина Д. 46 
Гърдева, М. 596 
Гьошев, Божидар 565 708 805 
Гюрова, Ваня 781 
Дабагян, Э. 277 
Давидков, Цветан 394 
Давидова, Алма 642 650 655 
Дадян, Э. Г. 848 
Дамянов, Димитър 11 
Дамянова, Зоя 214 244 297 
Дарджонов, Трифон 666 
Дарушин, И. А. 212 
Даскалова, Мина 675 
Делиев, Иван 487 
Делисъбева, Даниела 418 
Делчев, Грози 612 
Демидова, Ф. Р. 850 
Демин, И. С. 545 
Дерменджиева, Даниела 395 
Десподова, Силвия 786 
Джагитян, Э. П. 205 
Джанабетска, Камелия 300 
Джандармова, Здравка Добрева 717 
Джермини, Алесиа Мелазеке 1 291 
Джиджова, Пенка 809 
Джумалиева, Стефка 932 
Димитракиева, Светлана 937 
Димитров, В. 851 
Димитров, Владимир 546 
Димитров, Георги 618 
Димитров, Иван 700 
Димитров, Мирослав Славов 461 
Димитров, Николай 86 
Димитров, Петър Христов 462 
Димитрова, Елена 547 
Димитрова, Елисавета 217 
Димитрова, Емилия Петрова 363 
Димитрова, Жечка 712 
Димитрова, Мина 765 
Димитрова, Руска 712 
Димитрова, Таня 531 
Димов, Емил 396 397 
Димов, Иван 397 
Димов, Нено 624 
Димов, Сава 171 172 367 
Димова, Виолета 953 
Димова, Надежда 314 
Димова, Райна 532 
Димчев, Александър 25 47 
Дириманова, Виолета 664 
Дичев, Ивайло 26 485 
Дойчинова, Юлия 658 659 
Докова, Соня 940 
Домбашов, Румен 175 
Домусчиева, Пламена Антонова 494 
Донева, Дафина 398 
Дончев, Николай Атанасов 427 
Дончева, Анета 47 
Дончева, Маргарита 356 
Дочева, Румяна 345 
Дочева, Севдана 713 
Драганов, Георги 514 
Драганов, Румен 948 
Драгиев, Александър 434 
Драгнева, Николина Белчева 826 
Друмева, Мариана 259 
Дудева, Бистра 573 
Дудек, Михал 625 
Дурин, Стоян 762 771 772 773 774 
Дърмонова, Л. 558 
Дюлгеров, Тодор 722 
Евстафьев, К. А. 136 
Екимов, Цоньо 107 
Емилова, Ирена 952 
Емилова, Мая 883 
Енев, Йордан Тодоров 827 
Ефтимов, Христо Евгениев 827 
Желева, Милена 533 
Желева, Светлана 399 
Желязков, Кирил 242 
Жукивски, Васил 958 
Завгородний, В. И. 852 
Загорчева, Яница Панайотова 185 
Залесов, Д. В. 917 
Запрянов, Ангел 624 
Зарев, Данаил 775 
Зафер, Алхамлан 723 
Захариев, Александър 608 
Захариева, Антония Захариева 463 
Захариева, Галина 448 
Златева, Добринка 400 
Знеполски, Ивайло 27 
Иванов, Георги Стефков 173 
Иванов, Димитър 84 
Иванов, Йордан 307 
Иванов, Николай 839 
Иванов, Петко 651 667 
Иванов, Пламен Киров 64 
Иванов, Стефан 488 604 
Иванов, Христо 597 
Иванов, Цанко 568 
Иванова, Анелия Иванова 464 
Иванова, Ваня 100 
Иванова, Ивелина 28 111 
Иванова, Кръстана 551 
Иванова, Людмила 740 
Иванова, Малинка 131 
Иванова, Неля 740 
Иванова, Татяна 218 
Иванова, Татяна Ж. 401 
Иванова, Тошка 336 
Иванчева, Людмила 4 
Игнатов, Георги 402 
Игнатов, Иван 495 
Игнатова, Соня 250 
Идрисов, Г. 93 
Илева, Радка 403 720 
Илиев, Боян 963 
Илиев, Димитър Ивайлов 120 
Илиев, Иван 261 
Илиев, Илиян 262 
Илиев, Йордан 559 
Илиев, Йосиф 274 292 
Илиев, Петкан 245 
Илиев, Цветан 270 
Илиева, Даниела 915 
Илиева, Яна 489 
Илиевски, Радослав 490 
Илийкова, Йорданка Миткова 79 
Илинчев, Кръстю 810 
Илчев, Иван 574 
Исаев, А. К. 188 
Йонкова, Красимира 56 
Йонов, Кузман 8 
Йоргова, Юлия 497 
Йорданов, Андрей Антонов 465 
Йорданов, Божидар Деянов 933 
Йорданов, Венелин Данчев 466 
Йорданов, Добромир 727 
Йорданов, Радослав 677 
Йорданова, Албертина 467 
Йорданова, Галина 727 
Йорданова, Жулиета 669 
Йосифов, Александър 789 
Йосифова, Десислава 776 
Йотинска, Снежана 219 
Йотова, Лилия 220 
Кабаиванова, Наталия 854 
Кабаиванова, Снежина 854 
Казак, Четин 440 
Казаков, Атанас 800 
Кайрямов, Васил 886 
Каканаков, Николай 608 
Калайджиев, Ангел 441 
Калейнска, Теодора 385 
Калинков, Константин 491 
Камбуров, Пенчо 548 
Каменов, Яким 549 
Капелюшников, Р. 115 
Каприева, Мариана 53 
Караджова, Златина 302 
Карастоянов, Иван 792 
Карват-Вожниак, Божена 630 
Карлсон, Йохан 337 832 
Каролев, Владимир 67 
Карпова, О. К. 188 
Касабова, Стела 63 
Кацарски, Иван 29 
Керемедчиев, Дончо 566 568 
Кертиков, Кирил 30 
Керчев, Красимир 263 
Кийко, Михаил 232 
Киргиафини, Лина 248 
Кирилова, Катя 502 
Киров, Живко Йорданов 468 
Кирова, Силвия 368 
Киселкова, Александра 495 
Кискинов, Николай 605 
Киюцевская, А. 132 
Климова, А. А. 576 
Клисарска, Ана 696 
Клочковский, Л. 278 
Кнобель, А. 369 
Ковачев, Асен 275 
Коева, Янка 534 
Колев, Николай 343 
Колева, Велина Атанасова 801 
Колева, Здравка 318 
Колева, Н. 560 
Колева, Пепа 889 
Колева, Росица 63 
Колева, Станка 802 
Колева, Яна 613 614 
Колчев, Стайко Стефанов 198 
Кондратьева, А. А. 576 
Кондрашов, Ю. Н. 855 
Константинова, Виктория Генчева 469 
Константинова, Стела 741 
Кончев, Михаил 918 
Копева, Диана 660 
Копривленски, Васко 644 
Копринаров, Братой 303 
Коршенко, Игорь 735 
Косев, Калоян Георгиев 827 
Костадинов, Костадин 2 
Костов, Димитър 315 
Костов, Е. 595 
Костов, Тони 470 
Костова, Александра 787 
Костуркова- Парашкевова, Мария 57 
Кохно, Павел 233 
Коцева, Олена 958 
Коцева, Татяна Иванова 567 
Кочанова, Е. Р. 849 856 
Кочева, Ирина 692 
Красильников, Сергей 811 
Кротова, А. И. 857 
Крумов, Калин 239 
Крумова, Теодора 385 
Кръстева, Надя 891 892 893 894 895 920 
Кръстева, Невяна 327 334 949 
Кузнецов, Николай 492 
Кулевски, Цветан 742 
Кунташев, П. А. 137 
Курузов, М. В. 154 
Курукювлиев, Кирил Димитров 471 
Лаврентьев, Сергей 78 
Лазаров, Иван 717 
Лазарова, Ваня 934 936 
Лазарова, Мария 404 
Лазова, Виктория 896 921 938 
Лаков, Павел Цветославов 61 
Лалев, Мартин 915 
Ламбовска, Мая 812 
Ланджев, Борис 442 
Лебанова, Хр. 595 
Лебедев, К. Н. 858 
Левандовский, Владислав Иванович 859 
Левашов, Петр 311 
Леденева, А. 76 
Лесяк, Изток 1 
Лиловска, Стефка 866 
Липина, Е. А. 133 
Лиференко, Ю. В. 134 
Лондарь, А. А. 157 
Луизов, Атанас 319 
Луканов, М. 561 
Лукяненко, Дмитрий 378 
Лулански, Пано 5 
Львова, Н. А. 212 
Любчева, Маруся 568 
Мавров, Христо 264 
Магомедов, Р. М. 535 
Маздрашка, Фани 493 
Майевски, Изабел 678 
Майерс, Уйлям 631 
МакДоналд, Пол 785 
Максимова, Добринка 793 
Малков, Е. 94 
Малышева, Лариса 575 
Мамий, Е. А. 183 
Мамонтова, Е. А. 550 860 
Манолова, Ваня 615 662 
Марангозов, Явор 443 
Маринов, Антон Тодоров 494 
Маринов, Георги 85 118 428 
Маринов, Делян 444 
Маринов, Петър 837 
Маринов, Стоян 303 
Маринова, Галина 967 968 969 970 971 972 
Маринова, Олга 861 
Маринчев, Борис 123 
Маркова, В. Ю. 530 
Маркова, Гергана 862 
Мартиросян, Эмиль 709 
Мартынов, Аркадий 234 
Марянова, Елеонора 736 
Матвеев, Виктор Александрович 515 
Матеев, Евгени 831 
Матеев, Илиян 364 405 
Матеева, Живка Стоянова 433 
Матеина, Елеонора 445 
Матковская, Я. С. 135 
Мау, В. 105 
Мельников, Петр Петрович 863 
Миланов, Бранимир Людмилов 945 
Милев, Ангел 12 679 
Милев, Васил 864 
Милев, Пламен 865 
Милева, Соня 304 950 
Миленков, Петър 813 
Минева, Красимира Христова 567 
Минков, Игнат 31 
Минчев, Дянко 265 
Минчев, Недко 680 
Мирчев, Мирчо 6 
Митева, Албена 586 
Митева, Диана 551 
Миткова, Миглена Цветанова 528 
Митова, Ралица 794 
Митова, Тотка 616 617 
Михайлов, Ивайло 201 
Михайлов, Пеню 95 221 
Михайлова, Боряна Бранимирова 472 
Михайлова, Галина Васильевна 747 
Михайлова, Ивайла 681 
Михалева, Христина 703 
Михова, Тони 803 
Младенова, Зоя 222 
Мнацаканян, А. Г. 136 
Монев, Венелин 864 
Монев, Виктор 552 
Монева, Анна 866 
Моралийска, Моника 357 406 
Мукова, Людмила 423 
Мур, Браян 376 
Муравецкий, А. Н. 137 
Мурзаева, О. В. 152 
Мустафа, Айше Бейсим 944 
Мустафова, Хатидже 795 
Мутафов, Красимир 186 
Мутафчиев, Петър 796 
Мушкаров, Гошо 117 
Мянушев, Енчо 618 
Наама, Карим 96 
Назаров, С. В. 867 
Назарова, В. В. 138 
Найденов, Ивайло 606 
Найденов, Найден 638 
Найденов, Тодор 335 
Налбантов, Стоян 139 
Нанев, Наньо 626 668 
Нанкова, Мариела 536 
Начков, Десислав 320 
Недева, Керанка 626 668 
Неделчев, Денчо 328 
Недкова, Антонина 569 
Недялков, Павел 719 
Неизвестный, Сергей 697 
Нейков, Марин 58 
Нейчева, Мария 223 280 
Ненкова, Цветелина 509 
Ненова, Анелия 694 
Неновски, Николай 91 
Ненчева, Искра 315 316 
Никитина, В. Ю. 753 
Никитина, Е. С. 48 
Никитова, Пенка 931 
Никовска, Цветина Йоцова 529 
Николаева, Мария Иванова 329 
Николов, Димитър 639 
Николов, Драгомир 652 
Николов, Петър Николов 330 
Николов, Стефан Николаев 935 
Николов, Хари 224 
Николова, Анета 553 
Николова, Ани 814 
Николова, Биляна 407 
Николова, Венцислава 806 
Николова, Галина 119 721 
Николова, Евелина 797 
Николова, Елица 73 833 
Николова, Емилия Паскалева 702 
Николова, Надежда 381 640 
Николова, Нели Иванова 238 
Николова, Христина 282 
Никулина, Надежда Николаевна 515 
Нилова, Г. С. 716 
Ниматулаев, М. М. 530 
Ничовска, Венелина 498 
Ниязи, Гюлджан 80 
Носецка, Божена 632 
Оболенский, В 370 
Одиноков, В. А. 371 
Одинцов, Б. Е. 868 
Олевский, Григорий 408 
Ольховский, В. А. 140 
Орехова, Н. П. 130 
Орлова, Екатерина 705 
Осиковски, Мартин 743 
Павленко, Д. А. 869 
Павлов, Лилия 701 
Павлов, Пламен 682 
Павлова, Веселка 750 
Павлова, Жасмин 593 
Павлова, Л. А. 779 
Павлова, Лиляна 246 
Павлова, Н. 122 
Павлова, Татяна Миленова 247 
Паев, Костадин 446 
Пазиева, Иванка 951 
Палазов, Антон 870 
Панайотова, Гинка 661 
Панева, Лиляна 189 195 196 
Панов, Аспарух 77 
Панова, Елена 74 
Пантелеева, Искра 293 
Пантелеева, Искра М. 815 
Панчев, Цветелин 566 568 
Парапанова, Антония 816 
Парижкова, Любомира 32 
Пашов, Пламен 251 
Пейчева, Мирослава 804 
Пейчева, Нели 33 
Пенев, Йордан Пламенов 473 
Пенкова, Петя 788 
Пенов, Иван 615 662 
Пенчев, Георги 34 
Пенчев, Красен Ясенов 120 
Пенчев, Пенчо 377 
Пенчев, Пенчо Д. 91 
Пенчев, Руслан 734 
Пеовски, Владимир Р. 66 97 
Петков, Георги 190 321 
Петков, Петър Пламенов 209 
Петкова, Аспасия 507 508 754 
Петкова, Здравка 619 
Петкова, Зорница Г. 141 
Петкова, Рени 13 
Петкова, Стоянка 728 
Петкова, Христиана 499 
Петров, Камен 941 
Петров, Марин 3 14 
Петров, Петър Ст. 495 
Петров, Серафим 62 108 109 
Петрова, Елица 817 
Петрова, Йоана 698 
Петрова, Кристин Пламенова 474 
Петрова, Кристина 429 
Петрова, Маринела 409 
Петрова, Петя 755 756 
Петрова, Райна 760 
Петрова, Светла 542 
Пешев, Петър 176 
Пиримова, Вера 266 410 
Погосян, Р. Р. 188 
Пономарев, Ю. 142 
Попов, В. Д. 871 
Попова, Виолета 86 
Попова, Николина 305 
Попова, П. Е. 871 
Попова, Рада 438 
Прокопиева, Галя 540 
Пунчева-Василева, Татяна 295 
Първанов, Георги 699 
Пъчев, Пламен 177 
Радев, Евгений 872 
Радев, Начко 411 
Радев, Ради 683 
Радев, Радко 296 
Радев, Теодор 643 
Радев, Юли 271 
Радева, Дарина 125 
Радева, Ирина 235 
Радиг, Ингрид 676 
Радилов, Димитър 276 
Радыгин, А. 126 
Райкова, Наталия Бончева 475 
Рамазанов, С. А. 371 
Рангелов, Евгени 763 777 
Рашева-Мерджанова, Яна 526 
Реджебов, Емрах Селямиев 476 
Решетар, Нина 589 
Рибов, Манол 227 570 
Рисимански, Иво 367 
Робертсън, Максин 376 
Робишо, Ариан 525 
Ровинская, Т. 449 
Роденкова, Т. Н. 576 
Рожнова, О. В. 873 
Рупска, Теодора Йорданова 761 
Русанова, Лиляна 54 59 60 
Русанова, Рая Красимирова 477 
Руснак, А. К. 432 
Савельева, Н. К. 206 
Савов, Венцислав 690 
Савов, Владимир 478 
Савов, Стоядин 267 
Савова, З. 593 
Сапунджиева, Клавдия 527 
Саунин, А. Н. 184 
Сгурев, Васил 15 684 
Севова, Сияна 939 
Селенге, Туул 577 
Сергеева, В. 571 
Сергеева, Ольга Н. 780 
Сеферци, Елена 248 
Сикорова, Цветелина 498 
Симеонов, Калоян 101 
Симеонова, Катя 955 
Симеонова, Костадинка 241 331 382 
Симеонова, Светлана 798 
Симеонова, Сибила 590 
Симова, Мария 685 
Симония, Н. 607 
Симонов, С. В. 174 
Синельников-Мурылев, С. 93 
Славова, Миланка 19 20 361 412 
Сматракалев, Георги 413 
Снегирева, Л. И. 782 
Солоненко, Олег 874 
Сотирова, Даниела 554 
Сотирова, Екатерина 102 
Сотирова, Мария 279 
Спасов, Трайчо 225 
Спиридонова, Наташа Атанасова 555 
Сталева, Даниела Стоянова 81 
Стаматова, Ваня Христова 424 
Стамболийски, Иво 414 
Станев, Александър 925 
Станева, Росица Георгиева 82 
Станимиров, Евгени 332 
Станимирова, Мария 332 
Станков, Владимир 283 
Станкулов, Цветан 191 192 193 766 
Станчев, Свилен 956 
Станчев, Станислав Рачев 170 
Станчева, Невена 365 
Статев, Венцислав 301 
Статев, Стати 268 578 
Стефанов, Георги 415 450 
Стефанов, Любен 620 
Стефанов, Нако 818 
Стефанов, Руслан 416 
Стефанова, Камелия 919 
Стефанова, Соня 306 
Стоева, Ивайла 35 
Стоева, Кера 621 
Стоева, Теодора 633 
Стоилов, Стефан 87 
Стоименова, Асена 335 
Стойков, Любомир 744 
Стойкова, Пепа 199 
Стойкова, Цветана 41 
Стойчев, Константин 75 
Сторож, Оксана 875 
Стоянов, Явор Стоянов 496 
Стоянова, Александра Милкова 479 
Стоянова, М. 562 563 564 
Стоянова, Стоянка 936 
Стоянова-Тодорова, Иванка Велева 600 
Страхилова, Катя 484 
Страхилова, Катя Е. 500 
Страхилова, Силвия 943 
Стричко, Е. Г. 757 
Сухарев, А. Н. 143 144 359 
Сухарев, О. 236 
Съботинов, Никола Василев 88 
Съботинова, Диана 65 
Таиров, Искрен 901 
Тананеев, Емилиян 199 
Тарасова, Ю. А. 516 
Татуев, А. А. 153 
Тахир, Мюмюн 36 
Ташева, Теодора 541 
Тепавичарова, Милена 622 663 
Терзиев, Любомир 706 
Терзиева, Ралица Стоянова 945 
Терновская, Е. П. 145 
Тимчев, Марко Л. 556 
Титянов, Мирослав 686 
Тодоров, Венцислав 146 
Тодоров, Георги 932 
Тодоров, Илия 269 
Тодоров, Петко 745 
Тодоров, Росен Енчев 517 
Тодоров, Светлозар 501 
Тодоров, Тодор 587 
Тодорова, Ива 749 
Тодорова, Пенка 621 
Тодорова, Стела 637 
Толкаченко, Г. Л. 147 
Томашева, В. В. 309 
Томова, Биляна 746 
Тонев, Младен 417 
Тончев, Цветан 952 
Топалска, Силвена 819 
Торопова, Н. В. 876 
Тосков, Георги 634 
Тотев, Любен 579 
Тотоманова, Антоанета 49 50 
Транев, Стоян 308 729 
Траянов, Огнян 16 
Трифонов, Тихомир 418 
Трифонов, Трифон 37 
Трифонова, Силвия 103 
Трунин, П. 142 
Тумбаров, Благой Кирилов 431 
Търнър, Брус 783 
Тюнин, З. М. 148 
Тютюрюков, В. Н. 149 
Тютюрюков, Н. Н. 149 
Узунова, Юлия 333 
Уинтърс, Клайв 249 
Улюкаев, А. 142 
Федосова, Раиса Николаевна 687 
Фесчиян, Даниела 750 
Филатова, Т. В. 130 
Филева, Родмила 344 
Футекова, Наталия 904 
Хаджиев, Веселин И. 358 
Хаджиев, Виктор 691 
Хаджиев, Кристиян 730 
Хаджиев, Стоян 104 228 
Хаджиколев, Антонио Антониев 120 
Хазърбасанова, Елена 38 
Халин, В. Г. 580 
Халит, Нелифер Ружди 419 
Хапчанов, Г. В. 150 
Хелмар, Майкъл 631 
Хлебаров, Антоан 346 
Хмиелевска, Барбара 70 
Хомин, Петр Акимович 641 
Храброва, В. Е. 138 
Христов, Александър 347 820 
Христов, Ивайло 55 
Христов, Марин 581 
Христов, Павлин 237 
Христов, Тодор 28 
Христов, Христо 828 
Христова, Боряна 50 
Христова, Диана Руменова 112 
Христова, Емилия 629 
Христова, Зорница 525 
Христова, Нели 821 
Христова, Светлинка 116 
Христова, Снежана 17 
Христонов, Христо Пеев 841 
Христосков, Йордан 724 
Хузина, Г. Г. 151 
Цакова, Ивка 39 
Цакова, Ирина 435 436 
Цанев, Димчо Васков 480 
Цанкова, Светла 21 
Цанова, Камелия 253 
Цацова, Доротея 537 
Цачев, Цветослав 213 215 
Цветанов, Калин 829 
Цветанова, Мая Адрианова 481 
Цветанова, Юлия 784 
Цветков, Александър 624 
Цветков, Цветан 18 169 688 
Цветкова, Натали 504 
Цветковска, Милена 433 
Ценова, Елица 591 
Ценова, Любка 197 360 437 
Цолов, Чавдар 252 
Цоловска, Анна 40 
Цонков, Пламен Георгиев 240 
Цоцова, Виктория Тихомирова 482 
Цочева, Надежда Панчева 483 
Цыганов, А. А. 518 
Чванов, Р. А. 149 
Чембърс, Ричард 785 
Ченешев, Димитър Събев 538 
Червенкова, Рамона 905 
Черкезова, Дарина 718 
Чернова, Г. В. 580 
Чернова, М. 126 
Черпокова, Слава 539 
Чилеев, Димитър 420 
Чиллев, Димитър 421 
Чиприянов, Михаил 758 
Чиприянова, Галина 758 
Чобанова, Йорданка 689 
Чомски, Ноам 525 
Чонкова, Даниела 241 
Чора, Пролетина 541 
Чугреев, Радостин 338 
Чугунов, В. И. 152 510 
Шабанова, М. 71 
Шаститко, А. 122 
Шаш, Н. Н. 153 
Шевченко, И. В. 154 
Шиваров, Александър 226 
Шиваров, Деян 339 
Шикова, Ингрид 98 
Ширшова, М. А. 362 
Шишкова, Ива 422 
Шумкова, К. Г. 155 
Шушарина, Татьяна 735 
Щербина, О. Ю. 156 
Щукина, Н. И. 510 
Явашева, Татяна 178 582 583 
Якимова, Ивона 281 
Яков, Владимир Сашов 216 
Яковенко, С. Н. 157 
Янакиев, Васил 294 
Янгьозов, Петко 700 
Янева, Катя 731 
Янева, Р. 594 
Янкова, Веселина 937 
Acharyya, Madhu 519 
Ahern, Kenneth R. 322 
Alexandrova, Matilda 737 
Allen, George 179 
Alti, Aydogan 298 
Bakalova, Maria 72 
Basak, Suleyman 181 
Basheva, Snejana 759 
Bencheva, Nelly 622 663 
Bernard, Carole 520 
Binfield, Julian 631 
Blagoev, Dimitar 840 
Boeva, Bistra 711 
Boot, Arnoud W. A. 159 
Bord, Vitaly M. 160 
Borisov, Petar 643 837 838 
Brady, Chris 519 
Braun, Alexander 521 
Buks, Joanna 623 
Cecchetti, Stephen G. 161 
Chmielewska, Barbara 70 
Claessens, Stijn 162 163 
Custodio, Claudia 767 
Dimitrov, George Angelov 822 
Dimov, Neno 624 
Dirimanova, Violeta 664 
Dudek, Michal 625 
Ferguson Jr., Roger W. 511 
Feschian, Daniela Milchova 778 
Gatovski, Ilia 840 
Gatzert, Nadine 522 
Georgieva, Emilia 430 
Gergov, Gergo 626 
Geshkov, Marin 106 
Grochowska, Renata 627 
Grzelak, Aleksander 628 665 
Haas, Ralph de 164 
Helmar, Michael 631 
Hickey, Robert 297 
Hristova, Emilija 629 
Irwin, Douglas A. 99 
Ivanov, Nikolay 839 
Ivanova, Vania 256 
Kalchev, Emil 194 
Karwat-Wozniak, Bozena 630 
Katrandjiev, Hristo 341 
Kesternich, Iris 523 
Kinder, Toni 361 
Koleva, Stanka 823 
Koprivlenski, Vasko 644 
Kostadinova, Elena 342 
Leary, Mark T. 182 
Makarov, Dmitry 181 
Marikina, M. 257 
Marinov, Petar 837 
Markov, Marcho 110 
Meyers, William H. 631 
Milano, Carol 714 
Nanev, Nanyo 626 668 
Nedeva, Keranka 626 668 
Nosecka, Bozena 632 
O'Neil, Vincent H. 715 
Padev, Teodor 643 
Petkov, George 737 
Petkov, Rossen 759 
Plumlee, Irina 824 
Pope, Nat 524 
Presbitero, Andrea F. 165 
Radev, Radko 310 
Roberts, Michael R. 182 
Santos, Joao A. C. 160 
Schmeiser, Hato 521 
Schumacher, Heiner 523 
Shalkovska, Elena 340 
Siegel, Caroline 521 
Slavova, Milanka 361 
Sosyura, Denis 322 
Sotirova, Ekaterina 166 
Staneva, Daniela 737 
Stankov, Petar 272 
Sterev, Nikolay 840 
Stoeva, Teodora 633 
Studenikova, Jitka 710 
Tepavicharova, Milena 622 663 
Tetlock, Paul C. 298 
Tkacevs, Olegs 180 
Toskov, Georgi 634 
Tsakova, Ivka 584 
Tsonkov, Nikolay 486 
Tzvetkov, Alexaner 624 
Udell, Gregory F. 165 
Van Horen, Neeltje 162 163 
Van Lelyveld, Iman 164 
Vanduffel, Steven 520 
Velinov, Ivo 341 
Wesker, Hannah 522 
Wigier, Marek 635 
Wrzochalska, Agnieszka 69 
Xiaoying Xie 524 
Yu-Luen Ma 524 
Zaprianov, Angel 624 
Zazzaro, Alberto 165 
Zhivkova, Stela 375 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авангардни BI инструменти в НАП съдействат за оптимизиране на данъчната политика 894 
Автоматизирани средства за управление на качеството на софтуера 861 
Автоматизирано управление на процедурите за развитие на академичния състав 585 
Автоматический доступ к данным в базе знаний 859 
Азиатският Стив Джобс 74 
Академичната мотивация през погледа на студенти и преподаватели 567 
Академичната наука като източник на иновации 2 
Актуални аспекти при попълване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и определяне на корпоративния данък за 2013 година 765 
Актуални проблеми на качеството на обучението във висшето образование 565 
Актуално състояние на летище Бургас и перспективи за неговото развитие 825 
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ реализира проект за мобилно банкиране 938 
Альянс финансового учета и IT: прекрасное далеко - завтра 873 
Анализ деятельности паевого фонда с помощью комплексного показателя еффективности фонда 138 
Анализ и приложение на счетоводната информация във фирменото управление 749 
Анализ информационных систем для автоматизации деятельности внутреннего аудита 779 
Анализ на дейността на публичната администрация в гр. Габрово 501 
Анализ на динамични редове 108 
Анализ на динамичните редове 109 
Анализ на причините за спад в производството на фирма за месо и месни продукти 727 
Анализ рисков и прогнозирование эффективности вложений в паевые фонды с помощью нейронных сетей 848 
Анализ характеристик циффровых учебных ресурсов в распределенных вычислительных сетях 48 
Анализц прогнозирования налогов, формирующих доходы федерального бюджета 151 
Антропогенната дейност и почвеното органично вещество. Първа част 616 
Антропогенната дейност и почвеното органично вещество. Част 2 617 
Архитектура информационных систем миниторинга, анализа и прогнозирования деятельности экономических обьектов 855 
Архитектурный рефакторинг банковских программых систем 867 
Асиметрична специализация на износа в условията на либерална международна търговия 358 
Аспекти в управлението на инвестиционни портфейли в условията на възникващи капиталови пазари 209 
Аспекти на контрола върху подправените документи в данъчния процес 199 
Аспекти на концепцията за съвременната конкуренция 238 
АСТРАЗЕНЕКА залага на ИТ за оптимизация на дейността си 921 
Аутсорсингът - новият тип култура в България 32 
БАКБ издига сигурността на картовите разплащания на ново, по-високо ниво 878 
Банкери стават брокери 202 
Бариери пред иновациите 8 
ББР предлага нова схема за оборотно кредитиране на земеделци 146 
Безконтактните плащания - предвестник на голямата промяна 892 
Безотпадъчните технологии и ефективността 683 
Безработицата и инфлацията в Европейския съюз и в страните-кандидатки за него 396 
Безубыточность и ее современная бухгалтерская и экономическая интерпретация 747 
Бенчмаркетинг подходът в иновационната политика на България 331 
Библиотеката като информационен център 45 
Бизнес етиката в европейска и американска перспектива 554 
Бизнес интелигентни системи в облачни изчеслителни среди 916 
Бизнесът в действие провокира студентите с реални бизнес каузи 960 
Благодарение на добрите практики фермерите увеличиха добивите си с 30-40 на сто 286 
Бомба с иновационен механизъм 295 
Бъдещето е вече тук 337 
България и Европейски съюз - от хармонизиране на законодателство към открит метод на координация 411 
България, социалните конфликти и страните от Европейския съюз 421 
Българската банкова система в процеса на присъединяване на страната към Европейския съюз - проблеми и перспективи 390 
Българската държава като субект на културен лобизъм в Брюксел 39 
Българската национална култура и държава в условията на все по-маркетизиращия се свят 31 
Българските електронни медии в процеса на конвергенция с европейското медийно пространство 402 
Българският аграрен сектор в контекста на "обновената" Обща селскостопанска политика на Европейския съюз 653 
Българският пазарен модел - градуалистка или шокова трансформация? 281 
Българското законодателство и европейската инициатива за стандартизиране на електронния подпис 418 
Бързината - основно предизвикателство при доставката на биопродукти 351 
В Европа 63% от фермерските стопанства са семейни 655 
В Етна Карго са горди, че работят със SAP ERP система 349 
В ожидании новой модели роста: социально-экономическое развитие России в 2013 году 105 
В търсенето на роля? Социално-психологически ракурс на социалната пасивност на българина 395 
Валутнокурсови режими и макроикономически показатели на държавите с дерогация от Централна и Източна Европа 368 
ВВЕР - фламанът на руската ядрена енергетика 606 
Великотърновска наследствена пътека - нов елемент в предлагането и разнообразяването на местния туристически продукт 300 
Видеоконференциите - вече основен начин за общуване в бизнеса 880 
Видове клиенти - потребители на българския туристически продукт и особености при обслужването им 302 
Визия и стратегически цели на електронното правителство 468 
Висшето образование в Полша до 2020 година 560 
Висшето образование на кръстопът 582 
Висшето образование по застрахователно дело в РБългария 963 
Власт на медиите и власт над медиите 745 
Властта и медийното послание 742 
Властта и нейните сцени 485 
Влияние стратегической политики развития банка на уровень экономического капитала 129 
Влиянието на глобализацията върху устойчивостта на икономическия растеж 267 
Внасяне на осигурителни вноски по договор за управление и контрол при временно прекъсване на дейността на търговско дружество 508 
Внутренний контроль 782 
Внутрикорпоративные агентские конфликты и их классификация 154 
Водещи практики в иновационната политика 10 
Возможности валютно-финансовой интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе 148 
Возможные экономические последствия торгового соглашения между Таможенным и Европейским союзами 369 
Воспроизводственный подход к управлению интеллектуальными ресурсами в регионе 695 
Връзката между обикновенния гражданин и държавата - публичната администрация 471 
Връзки с обществеността и медии в публичната комуникация на местната власт 493 
Всяка година обновяваме учебната програма 581 
Въвеждането на интеркултурна комуникация в обучението на филолози - проекти, предизвикателстнва, проблеми 547 
Възможности за допълване на директната културна политика на ЕС чрез отчитане на културните аспекти в останалите политики на общността 38 
Възможности за закрила на интелектуалните резултати на фирмата 453 
Възможности за оползотворяване на твърдите отпадъци от промишлен и битов характер 294 
Възможности за организационно структуриране дейностите по управление на проекти 733 
Възможности за осъществяване на директен маркетинг в управлението на най-малките фирми 328 
Възможности за оценка на икономическата ефективност на инвестициите в информационни технологии в общинската администрация 502 
Възможности на колективното пазаруване 318 
Възникване и развитие на компетентността на Европейската общност и Европейския съюз в областта на имиграцията 424 
Възникване и развитие на концепцията за емоционалната интелигентност 704 
Вътрешен одит във фармацевтичния сектор: международни и национални добри практики 784 
Гаранции за недопускане на дискриминация и защита на личните данни на участниците в обществените поръчки 433 
Генериране на идеи за иновации 19 
Глобализацията и съвременните модели за трансфер на технологии и разпространение на знание 376 
Глобализацията и устойчивото развитие 377 
Глобализацията: културна и социална идентичност в периферните култури 27 
Глобалната индивидуализация - фактор за промяна на субективни нагласи 378 
Глобальный мир: между Сциллой и Харибдой экономических и политических циклов 92 
Готви ли се МЗХ да каже как ще бъдат ползвани инструментите на ОСП 645 
Градският транспорт на Варна 827 
Грижата за пазарите - ангажимент на животновъдните кооперации 666 
Данъчна политика 413 
Данъчно облагане на едноличните търговци при прехвърляне на предприятието без и със заличаване 187 
Диагностика риска существенных искажений в аудите 780 
Дипломатически и двустранни отношения между България и Украйна 230 
Дискутираха нови възможности за партньорство между средното и висшето икономическо образование 961 
До 30 април 2014 година самоосигуряващите се лица определят окончателния си осигурителен доход 507 
Добра практика за учене през целия живот 736 
Добре дошли ... в Украйна! 953 
Договорът за изработка в Средновековна България 446 
Договорът от Лисабон и България 405 
Доколко сигурна и защитима е цифровата валута 131 
Доходна конвергенция в ЕС: случаят с така наречените кохезионни страни 409 
Дребните и средните земеделски стопанства в овощарството 662 
Дълговата криза в Еврозоната и отражението й върху банковия сектор на САШ 168 
Държавата и свободата на пазара 221 
Държавното начало в управлението на висшето образование в Република България - необходимост и проблематика 549 
Е-правителство - кога? 483 
Е-правителство и е-администрация 479 
Е-управление - мисия невъзможна в България 477 
Е-управление - мисия невъзможна за България 466 
Еволюиращата концепция за регулирането на бизнеса 448 
Еволюция на заетостта при бюджетни ограничения 118 
Еволюция на отношенията на България с Международния валутен фонд и ролята им за макроикономическата стабилизация на страната 103 
Евразийската парадигма и Европейският съюз 428 
Евроинтеграция и...стартова позиция 397 
Европа е добре. Ние не чак толкова 254 
Европарите - трудни пари за България 647 
Европейската иновационна политика на регионално равнище 246 
Европейската правна рамка в ИКТ сектора - последици от въвеждането и в България след 1 януари 2007 г. 406 
Европейски иновационен център в България 12 
Европейските библиотеки - регионална структура в глобалната библиотека 419 
Европейските перспективи на младите хора в България - тенденции и проблеми 414 
Европейско изследователско пространство - от концепция към изследователски подходи 382 
Еврото като фактор за макроикономическа стабилност в страните от Еврозона 100 
Егарегулирование финансового рынка 147 
Един инструмент за ефективно обучение на персонала 793 
Език, интеркултурна комуникация и глабализация 24 
Езикът като мост: за многоезичността, многоезичието и английския като lingua franca 956 
Езикът на технологията в интеркултурната комуникация 955 
Екипът - подбор и сплотяване 808 
Екологизацията на селскостопанското производство - необходимост и реализация 636 
Екологична сигурност в Дунавския регион 590 
Еколого-икономически аспекти на аграрното производство в полупланинските и планински райони 638 
Екологоправна защита на културно-историческо наследство в Република България 34 
Експерти от НАП обучават наши студенти за противодействие на данъчните измами 962 
Електронна борса за предлагане и търсене на технологии 932 
Електронният търг - перспективен елемент на електронния бизнес 934 
Електронно банкиране 866 
Електронно правителство - възможност за повишаване качеството на публичната управление 472 
Електронно правителство на Република България - състояние и перспективи 455 
Електронно правосъдие 431 
Електронното правителство 458 
Електронното правителство - силен или слаб ход на държавния и публичен сектор 465 
Електронното правителство – средство за оптимизация на държавното управление 931 
Елементи на информационните системи и възможности за приложението им 107 
Емоционална интелигентност 814 
Енергийна сигурност и енергийна обезпеченост на Република България като част от Черноморския регион 604 
Енерджи-мениджмънт 692 
ЕС не е шведска маса 289 
Етнокултурни проблеми на интеграцията на Република България в ЕС (Политико-икономически анализ на трансформациите в традиционните занаяти на ромите) 417 
Ефективна комуникация при преговори 744 
Ефикасност и селективност на хербициди при твърда пшеница срещу плевели и сомосевки 612 
Жената в бизнеса - рисков играч или успешен предприемач 702 
За българското земеделие е важно всички отрасли да са развити добре 649 
За дейността на контролния съвет и нейното отразяване в отчета пред общото събрание на кооперацията 124 
За или против публично-частното партньорство 943 
За многогодишните треви при биологичното земеделие 621 
За необходимостта от прагматични решения във висшето образование 570 
За някои отговорности на търговските дружества, произтичащи от Закона за държавния бюджет за 2014 г. 193 
За правоотношенията на председателя на кооперацията 125 
За ролята на нормативните съждения в икономическата наука 97 
За цесията на парично вземане на изпълнителя по договор за обществена поръчка 441 
За човека и смисъла на съществуване 447 
Задължения по интрастат на стопанските оператори 189 
Заедно на Европейските пазари 620 
Закономерности на маркетинговата стратегия на малкиия бизнес през периода 1990-1994 г. в Пловдивски регион 330 
Законът за електронния документ и електронния подпис и приложимостта му в България 388 
Закъснение - това е актуалната дума днес 284 
Застраховане срещу финансови рискове 512 
Затрудняването - един от основните специфични способи за неутрализиране на посегателствата срещу фирмената сигурност 719 
Защита на конкуренцията по отношение на съвместните предприятия на европейското и българско нормативно йерархично ниво 443 
Защо да си "най" не е най-добре 346 
Здравната система във фазата на политико-икономическата еволюция в България 598 
Здравни потребности, приоритизиране, основен пакет и цикъл на планиране 596 
Здравният мениджър като лидер - роля на комуникационната култура 594 
Зелена карта на България. Може 67 
Зелените работни места в публичната администрация като перспектива за реализация на младите хора с висше образование 111 
Зелените работни места в публичната администрация като реализация на младите хора с ввисше образование 112 
Земеделските производителни кооперации: състояние, проблеми и перспективи 658 
Земя на лизинг 613 
Знаем ли наистина какво вълнува нашите служители? 813 
Значение на публичните разходи за обособяването на отделни модели на социално-икономическо развитие в Европейския съюз 429 
Идва нов шеф. Ами сега? 75 
Идеите на австрийската икономическа школа в контекста на стратегия "Европа 2020" 79 
Избор на инвестиции при капиталов пазар 290 
Извори на журналистическата теория 743 
Извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали без лиценз 320 
Изграждане на иновационна култура - съвременни измерения и предизвикателства пред българския бизнес 208 
Изграждане на интегрално иновационно пространство "култура-културно наследство" 37 
Издаване на разрешение за работа в България 119 
Изложителите все повече инвестират в качество 345 
Изменения на международните счетоводни стандарти 426 
Използване на таксономия при разработка на архитектура на данните 864 
Използване потенциала на фолклорно-етнографските области на България за подобряване качеството на културно-анимационния продукт в туризма 944 
Изпълнение върху ценни книжа и дружествен дял по ГПК 391 
Изпълнение на Регионалната иновационна стратегия на Южен централен район за планиране 244 
Изпълнение на решението на международния съд на ООН 434 
Изследване асортимента и качеството на пиво, предлагано в търговската мрежа на гр. Варна 312 
Изследване ивъзможности за развитие на екотуризма в България с помощта на европейски програми 951 
Изследване на нагласите на бизнеса в Бургас по отношение на иновациите в образованието 568 
Изследване на нагласите на студентите по отношение на равнопоставеността и дискриминацията 54 
Изследване на потребителските нагласи на пазара на хранителните биопродукти в България 329 
Изследване на удовлетвореността от хотелиерските услуги 63 
Изследване на управленската философия на Toyota Motor Corporation 730 
Източници на растежа и перспективи за интегриране на България в европейските икономически структури 410 
Икономика в сянка и данъчноосигурителна тежест 253 
Икономика на Украйна 231 
Икономико-статистическото моделиране в съвременното земеделие (методологични проблеми и приложни аспекти) 640 
Икономическа свобода и растеж - детерминанти на политика на реформи в България 270 
Икономическата същност на факторинга и нейното юридическо проявление съгласно Българското законодателство и Конвенцията за международния факторинг 363 
Икономически ползи от опазване на трансгранични природни ресурси 226 
Икономически растеж и благосъстояние в България - очаквания и реалности 266 
Икономически растеж, потенциален продукт и норма на безработица, неускоряваща инфлацията 264 
Илиян Михов, който вярва, че бизнесът е добра сила 540 
Има ли бъдеще концепцията таймшеър в България 945 
Имидж малого предприятия как фактор повышения его конкурентоспособности 725 
Инвентаризационен мениджмънт на складовите наличности. Базов модел за икономически ефективен обем на поръчката 728 
Инвестиционните и иновационните стратегии на мултинационалните компании в Централна и Източна Европа (по примера на Нестле, Юниливър и ИнБев) 689 
Индексът за човешко развитие - възможен оптимизационен критерий при изграждане на общественото благосъстояние 217 
Индустриална политика и конкурентоспособност 274 
Инициативата "зелена община" - переспективи и пречки за нейното осъществяване 463 
Инициативата "Зелена община" - перспективи и пречки за нейното осъществяване 467 
Инкубиране или ускоряване на растежа: как да изведем новосъздадените фирми/ МСП от "гаражната" фаза 291 
Иновативни модели и инструменти в публичния сектор 456 481 
Иновативните идеи в HR сферата 816 
Иновации - опитът на Самсунг електроникс 670 
Иновации в комуналния (ютилитис) сектор 327 
Иновации и технологична стратегия на фирмата 11 
Иновациите в малките и средните предприятия в България (преработваща промишленост) 293 
Иновациите в подкрепа на секторната конкурентоспособност 90 
Иновациите в практиката на българските предприятия 679 
Иновациите на Philips подобряват качеството на живот и през 2014 344 
Иновациите, високите технологии и глобализацията 15 
Иновационната дейност на фирма "Актавис" 686 
Иновационната политикана ЕС - възможности за финансиране и развитие на българската иновационна система 416 
Иновационни проекти на фирмата 18 
Иновационни стратегии при обща фирмена стратегия на диверсификация 674 
Иновационният процес във фирмата 9 
Иностранные банки в странах Центральной Азии 205 
Институционалната политика на България в условията на реалното и членство в ЕС 383 
Инструменти за съхраняване на българската културна идентичност на културния пазар 35 
Интеграция и специализация 427 
Интегрирането в Европейския съюз: предизвикателство към българската стопанска култура 400 
Интегрирането на България в Обединена Европа като фактор за повишаване на благосъстоянието и сигурността на страната 380 
Интегрирането на териториалните общности за провеждане на съвместна инвестиционна политика 491 
Интегрирани системи за управление на бизнеса. Интегрираният подход като съвременен инструмент за преход към "зелена" икономика 694 
Интелектуалната собственост и ролята и за развитието на бизнеса 6 
Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на българската икономика 82 
Интензификация и ефективност на машиностроителното производство 722 
Интензификация и ефективност на общественото производство 87 
Интензификация на народното стопанство 831 
Интеркултурната комуникация в европейското пространство - съвременност, тенденции и перспективи 381 
Интеркултурната медиация: конструиране и релативиране на стереотипни образи 33 
Интернационалната същност на науката - обективна основа за международно научно сътрудничество и технологичен обмен 3 
Интернет потребление - състояние и тенденции 937 
Информационна инфраструктура 844 
Информационната среда - фактор за предоставяне на логистични услуги с добавена стойност 891 
Информационная безопасность предприемательской деятельности 853 
Информационная логистика в реализации банковских услуг 876 
Информационни системи в бизнеса и необходимост от тяхното развитие 723 
Информационни системи за управление на интегрирани взаимотношения 919 
Информационни системи за управление на ресурсите в публичния сектор 904 
Информационно обезпечаване на агробизнеса в пазарни условия 641 
Информационно-технологические когнитивнные аспекты управления знаниями и организации 842 
Информационното общество и реалното потенциално "Електронно правителство" 58 
Информационные технологии как фактор инноваций в образовательном процессе 863 
Информацията като средство за комуникация в научните библиотеки при висшите училища 42 
Искам да работя за теб 821 
Использование программы анализа и прогнозирования данных VSTAT учебной и научной деятельности 846 
Исследование жизненого цикла вредоносного программного обеспечения 847 
Исследование факторингового рынка и его положение как один из факторов развития форфейтинга 150 
Историко-философски поглед към частната собственост 96 
Историята на е-правителството и развитието му в България 464 
ИТ - границата между успеха и оцеляването в ерата на трансформация на ритейл индустрията 884 
ИТ - средство № 1 за постигане на конкурентни предимства в ритейл бизнеса 895 
ИТ в банките - каква е цената 885 
ИТ кадрите на финансовия сектор - ценен и ограничен ресурс 893 
ИТ развитието се нуждае от добро дългосрочно планиране 882 
ИТ решения за по-ефективен железопътен транспорт 883 
Кадрови предизвикателства пред ИТ фирмите и икономиката на знанието, в контекста на новите реалности 801 
Как да култивираме "меки" умения 785 
Как да развием умението за говорене на чужд език (ниво А2 В1)? 539 
Как повысить эффективность мотивации: от финансового неравенства к мотивационным деривативам 811 
Как се изграждат ползотворни взаимоотношения между ИТ и бизнеса 887 
Как се руши доверието в либерализирания електроенергиен пазар 605 
Как ще ядем евролазанята 648 
Какви са перспективите пред модела "софтуер като услуга" 888 
Катализатори за успех на ритейл веригата на доставки 352 
Качество на работната сила и производителност на труда в българската икономика 223 
Кейс-анализ российских сделок по слиянию на страховом рынке 516 
Кластерни ефекти и конкурентоспособност 680 
Клъстери и иновеции - възможна парадигма на обновлението 242 
Клъстерният анализ - инструмент за групиране на отраслите от преработващата промишленост по области 239 
Ключовият проблем на конкурентоспособното икономическо развитие и благосъстояние е неадекватната държавна политика 273 
Когато изградиш най-добрия екип, възможностите стават неограничени 696 
Който бърза - губи 215 
Комерсиалната култура и хуманитарните науки 22 
Комплексен ИТ проект помага на SG ЕКСПРЕСБАНК да посрещне новите регулаторни изисквания 890 
Комуникация на Java базирани приложения с mySQL бази от данни - някои проблеми и практически решения 865 
Конкурентни предимства и недостатъци на българската икономика - макроикономически ориентири и оценки (2000-2002 г.) 219 
Конкурентност на преходните икономики. Моделът на пълната конкуренция - условие за ефективно функционираща пазарна икономика 225 
Конкурентоспособността и растежа - ключово предизвикателство пред българската индустрия 292 
Конкурс за рекламен клип или банер провежда Стопанска академия 964 
Конкурс за стипендианти на БНБ за 2014 г. 967 
Конституцията и европейските правни норми - основа задейността на медиите в България 422 
Контрол в местното самоуправление 498 
Контрол на разходите за лекарствени продукти чрез политики на отстъпки, обратно заплащане и възстановяване 603 
Контрол, мениджмънт и разпределение на отговорностите в смесените предприятия. Фактори за по-ефективна дейност и постигане на конкурентоспособност 675 
Конфликтите - заплахи и възможности 706 
Конфликтът на интереси в контекста на екологичната сигурност 588 
Концепция "постдемократии" и развитие демократических институтов в России 78 
Концепция за екипа и екипните характеристики 812 
Концепция, принципы и метод управления инвестиционными проектами по факторам ресурсоемкости продукции 309 
Концепцията "персонализиран маркетинг" при реализацията на хранителни продукти на индустриалния пазар в България 332 
Корекциите на приспаднат данъчен кредит в контекста на решения С-234/11 и С-550/11 на СЕС 195 
Корпоративните ИС в българските предприятия - търси се възвръщаемост, а не "сребърен куршум" 920 
Корпоративното счетоводство - същност и необходимост 756 
Кохезионната политика на Европейския съюз след 2013 година 98 
Кредитната динамика в Централна и Източна Европа 176 
Криза на пазарния или криза на политическия механизъм 279 
Кризи и трансформации в българското национално самосъзнание 55 
Криптографски технологии за защита на сигурността на компютърни информационни системи и обществени услуги, свързани с тях 870 
Критерии за сравнение и анализ на FLAP приложения 918 
Културни политики и културна стойност във финансирането на българската култура 28 
Културният туризъм и културното наследство между държавата и пазара 36 
Към въпроса за предпоставките и източниците на когнитивната лингвистика 954 
Към нова научна картина на света и нова форма на философията 52 
Кънект Мидландс - осигуряване на достъп до финансиране за технологични фирми 678 
Лазарки от ЦДГ "Радост" бяха гости на Стопанска академия 965 
Латинская Америка: проблемы модернизации экономики 278 
Лесотерапия за мениджъри 731 
Лично трудово досие на работника или служителя 117 
Логистични процеси при снабдяване с резервни части за автомобили 826 
Магистри-финансисти спечелиха конкурса за стипендианти на БНБ 966 
Малките и средните предприятия за повишаване конкурентоспособността на българската икономика 251 
Малый бизнес в условиях модернизаций экономики 716 
Маркетинг tete-a-tete 339 
Маркетингов режим в бизнес диагностиката 333 
Маркетинговый подход к стратегическому планированию развития территории 243 
Марките от миналото - една история за любов, раздяла и още нещо 336 
Мащабни проекти, свързани с картовите системи, отпускането на кредити и сигурността, ангажират ИТ екипа та БАНКА ДСК 879 
Медиите в аспекта на културните и творчески индустрии 746 
Междукултурно обучение в икономически университет 551 
Международните стандарти за библиотечно-информационната дейност и въвеждането им у нас 46 
Международният дебат за съхраняването и достъпа до електронните публикации 49 
Междуобщински финансови неравенства и възможности за намаляването им (на примера на крайдуновските общини) 488 
Мениджмънт на кариерното развитие 803 
Мениджмънт на суперструктурата в туризма 949 
Мениджърът – централна фигура в процеса на ефективно управление 794 
Мерки по интегрирането на България към Европейския съюз в областта на селското стопанство 407 
Местното самоуправление в системата на държавното управление (проблеми на нормативната уредба) 489 
Местното самоуправление в средностатистическата българска община 490 
Метод построения компромиссного договора перестрахования 513 
Методи за подобряване на подпроцесите в рамките на динамичния модел за подобрение на бизнес процесите 700 
Методи на дистанционно обучение 569 
Методика за изследване и анализ на конкурентоспособността на стоката и фирмата 681 
Методика за проектиране на графични примитиви по унифицирани управляващи параметри 862 
Методологическое обоснование оценки себестоимости исследовательского проекта вышего учебного заведения 576 
Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм 299 
Методология управления формами и методами ценовой и неценовой конкуренции 206 
Митнически режим временен внос на стоки - актуални моменти 360 
Младежи подкрепят малките ферми с платформа в интернет 656 
Младежката безработица в България и Австрия - сравнителен анализ и стратегии за справяне с проблема 120 
Младите хора в търсене на психосоциалната идентичност в глобалната среда 526 
Многоезичие в практиката 534 
Многофункционалната сметка 709 други приходи от дейността 777 
Мобилната търговия и нейните проблеми 901 
Мобилното банкиране - развитието все още предстои 897 
Модел на антикорупционни мерки за публичната администрация на примера на община Чирпан 494 
Модел на бюджетния процес на Българска търговска банка 175 
Модернизацията на ERP - скъпо удоволствие 898 
Модерно CRM решение в ПФАЙЗЕР БЪЛГАРИЯ 922 
Моралът - начин и средство за усвояване и създаване на реалността 57 
Мотивация на човешките ресурси (нематериално мотивиране) 797 
Мотивация, ангажираност и удовлетвореност от труда 792 
Мъгла след делегираните актове на ЕК 646 
Мъртво вълнение в европроектите ни 210 
Мястото на задължителното застраховане в условията на пазарна икономика 514 
Мястото на мениджъра в управлението на здравното заведение 593 
На какво ни учи публичната администрация 469 
На кого и колко дължим 200 
Нагрузочное тестирование систем информационной безопасности 875 
Над 90 процента от българската биопродукция се изнася сурова 287 
Най-богатите в света на агробизнеса 657 
Намаляване на административната тежест в България, чрез добри практики от Люксембург и Белгия 459 
Народопсихологически стереотипи на мислене и поведение в условията на български преход 56 
Научната и иновационната политика на България в условията на преход към пазарна икономика и подготовка за присъединяване към Европейския съюз 14 
Научно-практическая результативность российских университетов 571 
Научно-технически прогрес - фактор за ефективно използване на трудовите ресурси 799 
Научно-техническият прогрес и интензификацията на общественото производство 86 
Национална иновационна система и икономически растеж 263 
Национална иновационна система на България - състояние и потенциал за развитие 207 
Национална патентна активност в България за периода 2001-2011 451 
Национална програма "Цифрова България 2015" - переспективи за развитие на информационното общество в нашата страна 480 
Национална програма за развитие на България 2020 80 
Национална стратегия за висше образование на Ирландия 562 
Национална стратегия за демографско развитие на Република България (2006 г.-2020 г.) 68 
Националната библиотека "Св.Св. Кирил и Методий" и интегрирането и в книжния сектор 50 
Националната иновационна система в контекста на икономически растеж 261 
Нация и манталитет - откриваме ли в европейското семейство "сродни души?" 394 
Началото на българската икономическа мисъл и на специализирания икономически периодичен печат през периода на Възраждането в средиземноморска перспектива 91 
Начисляването на ДДС за доставки на технически и зърнени култури 196 
Наши преподаватели са в управлението и в бизнеса 578 
Не отстъпваме на чуждите университети 579 
Невалидни ли са едностранните юрисдикционни клаузи? 445 
Недействителност на учредено търговско дружество 450 
Недоизползвани синтаксис - възможности в позиционирането на дисертационна изследователска инфраструктура 5 
Нейронные сети как инструмент для принятия решений для торговли на финансовых рынках 857 
Нека Плевен стане по-привлекателен 482 
Некоторые вопросы математического моделирования задач менеджмента 592 
Необходимост от съвременни информационни технологии при управлението на общинските приходи 484 
Неправителствените организации и социалната политика спрямо домашното насилие върху жени в България 503 
Нов ред за плащане на данъчни и осигурителни задължения от 1 март 2014 г. 754 
Нова ИС в Ин Тайм улеснява е-магазините и куриерската фирма 896 
Нова конфигурация на световните финансови центрове в условия на глобална криза 367 
Новата икономика в Европейския съюз и предизвикателствата към България: статистически аспекти 276 
Новата парадигма на международните финансови пазари за емпиричен анализ и предсказуемост на цените на търгуваните активи 172 
Новата промишлена революция и бъдещето на доставките 348 
Новая индустриализация: взаимодействие экономической и социальной политик 234 
Нови възможности за партньорство между средното и висшето образование 968 
Нови кредитори в производството по несъстоятелност 439 
Нови промени в ППЗДДС за 2014 г. 764 
Новите перспективи за Европейски съюз в областта на банковия сектор 173 
Новите технологии имат потенциал да променят платежната индустрия 925 
Новый взгляд на природу финансовых рынков: преамбула инновационного подхода 135 
Новый взгляд на теорию и практику инфлационного таргетирования 134 
Новый подход к регулированию института ценных бумаг 174 
Носителите на лавровия венец в съвременното застраховане 977 
Носителите на Лавровия венец в съвременното застраховане ( от 2008 г. до днес) 959 
Нужен е подробен анализ за усвояване на европарите досега 285 
Нужен ни е нов поглед към либералните ценности и политики 77 
Някои актуални проблеми при отглеждането на царевица за зърно 618 
Някои аспекти на институционалните фактори на благосъстояние 265 
Някои критерии, определящи качеството на финансовото оповестяване 393 
Някои нови разпоредби в подоходното облагане, приложими през 2014 година 192 
Някои приложения на теорията на вероятностите в практиката 62 
Някои проблеми във връзка с правото на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС 186 
Някои проблеми на библиографско-информационното обслужване на Централната библиотека на БАН 41 
О взаимосвязи методов, организационных форм и средств обучения 535 
О переходе к нормативно-подушевому финансированию образовательных программ в российской высшей школе на современном этапе ее реформирования 580 
О понятийном аппарате государственного финансового контроля 184 
О целесообразности и проблемах внедрения универсальной электронной карты в Российской федерации 877 
О целях и мерах реформирования здравоохранения в России 601 
Об определении количественных параметров денежной эмиссии центральными банками 144 
Обещан мираж ли ще остане комасацията 650 
Облачно, с доходи 213 
Облачные технологии в экономическом образовании 545 
Облигационният заем като източник за финансиране дейността на предприятието. Признаване, оценяване и оповестяване във финансовите отчети 755 
Обновяване и развитие на летище "Г. Оряховица" - предпоставка за просперитет на ригиона 240 
Обобщаващи резултати от внедряването на малки студентски групи по усъвършенстване на дейността в университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 566 
Образование, наука, иновации 88 
Образованието на 21 век - теория и практика 538 
Образованието няма бъдеще, докато се финансира калпак 574 
Образователните политики на ЕС относно педагогиката на чуждия език във висшите училища 573 
Обсъждаха модернизиране на образователния процес в Стопанска академия " Димитър А . Ценов " 973 
Обучение на персонала в организацията 798 
Обучение според стратегията на фирмата 820 
Обхват, определения и категории и групи предприятия 772 
Общи постановки на Директива 2013/34/ЕС и на Съвета от 26 юни 2013 г. 771 
Общи принципи на финансовото отчитане 762 
Общин@ в компютъра 939 
Общоикономически аспекти на присъединяване в областта на селското стопанство 392 
Обьединенный кредитный портфель коммерческих банков как подход к решению проблемы высокого кредитного риска 137 
Овцевъдството в ЕС-27 и България 667 
Одит на управлението на информационните технологии 886 
Одитът в застрахователната компания - фактор. За намаляване на риска и повишаване резултатността на управлението 517 
Оляма търсене и малко предлагане на ниви в Добруджа 123 
Онлайн присъствие на малкия и среден бизнес 933 
Операционен прочит на Базисния модел на комплексно административно обслужване 497 
Операционная стратегия как основа формирования конкурентного преимущества предприятия 672 
Опит в проектирането на производствена система за калкулиране на себестойност на единица продукт или услуга 343 
Опит за усъвършенстване на оценяването по чужд език на студентите в Русенския университет чрез използване на общоевропейската референтна езикова рамка 548 
Опитът на Германия в изграждането на технологични иновационни центрове и подпомагането на приложните изследвания и развитието на МСП 676 
Опитът на клиентите с бранда - основен двигател на лоялността им 323 
Определяне и изплащане на командировъчните разходи за шофьори в чужбина 776 
Определяне на корпоративния данък в стопанските предприятия (по примера на "Беттран АД" - град Хасково) 198 
Определяне на риска в агробизнеса 639 
Определянето на данъчната основа при облагане с ДДС на доставките на стоки и услуги 197 
Оптимизация деятельности компании посредством системы внутреннего контроля 701 
Оптимизация организационной структуры налоговых органов 188 
Оптимизиране на груповите трудови отношения 788 
Оптимизиране на мотивацията на персонала 795 
Оптимизиране на управлението чрез гъвкава мотивация на персонала 786 
Организационно-методические основы формирования и анализа страхового портфеля 515 
Организация и технология на годишното счетоводно приключване 748 
Организация и технология на онлайн продажбата на недвижими имоти в България 935 
Организирайте света с едно решение 353 
Осигуряване и поддържане на конкурентно предимство чрез одит на дейността по обучение на човешките ресурси 804 
Основни виждания за стратегия за устойчиво и перспективно развитие на българския туризъм за периода 2007-2013 г. 952 
Основни външнотърговски партьори на България сред страните от Европейския съюз 364 
Основни признаци на съвременните европейски правни системи: Романо-германска и англосаксонска 423 
Основни проблеми пред бъдещото развитие на системата на здравеопазването в България 597 
Основни проблеми при формирането на професия “управленец” 796 
Основни функции и процедури в управлението на иновациите във фирмата 688 
Основные направления информационной подготовки будущих управленцев 550 
Особенности координации фискальной и денежно-кредитной политики в условиях европейского экономического и валютного союза 371 
Особенности менеджмента в науке 697 
Особености в сегментирането на енергийни продукти и услуги. 334 
Особености и тенденции във взаимната търговия между България и страните от Западните Балкани 357 
Особености на туристическите борси и изложения 950 
От глобальной корупционной парадигмы к изучению неформальных практик: различие в подходах аутсайдеров и инсайдеров 76 
От знанието към умението 1 
От избора на език до свободния изказ 531 
Отвъд големите данни: пригответе се за прогнози в реално време 899 
Отказът от бъдещи права: гледната точка на австрийското и българското право 438 
Отново за взаимодействието "ИТ - бизнес" 905 
Относно някои аспекти на отношението "Организационна структура - стратегия" 729 
Относно финансирането на здравеопазването в Република България в условията на реформа 599 
Отсутствие оптимальной структуры капитала в модифицированной теории Модильяни-Миллера 130 
Отчуждението пред новите предизвикателства 95 
Офшорки ще разпродават ниви, цените пак надолу 288 
Оцветяване на графи и някои приложения 872 
Оценка върху подхода на ресурс от фондовете по общата стратегическа рамка на ЕС за периода 2014-2020 г. 425 
Оценка на влиянието на глобализацията върху дейността на водещите български туроператори 304 
Оценка на синергията на клъстери в икономиката 235 
Оценка причин трудового оппортунизма персонала 807 
Оценка состояния и динамики кредитования малого и среднего бизнеса на примере южного федерального округа 157 
Оценка теневой экономики 232 
Пазар, култура и качество на елита 29 
Пазарът на стоки и услуги (макроикономически анализ) 228 
Паниката може да стимулира въображението 832 
Перационные модели построения системы корпоративного финансового контроллинга на предприятии 183 
Периодичният печат в България - съвременни пазарни асиметрии 21 
Персонален политически бренд 324 
Перспективи и проблеми пред българските фирми при присъединяването на България към Европейския съюз 384 
Перспективи на мултифондовата организация на пенсионното осигуряване в България 505 
Перу: восходящий региональный гигант 277 
Пиарът се учи да плува 347 
Плаващий курс российского рубля: миф или реалност? 132 
По-нататъшната европеизация на българска национална култура 30 
Повишаване на конкурентоспособността на предприятията чрез преосмисляне на производствените процеси посредством реинженеринг 671 
Повишаване на производителността на труда 669 
Подводные камни добровольной аккредитации в сфере цифровой подписи 432 
Подобряване кръговрата на хранителните вещества в селското стопанство 608 
Подход к определению экономической целесообразности идпользования облачных технологий 850 
Подходи за усъвършенстване счетоводното отчитане на вземанията от клиенти на предприятието 751 
Подходи и методи за формализиране на неопределеността и оценка на риска в бизнеса 712 
Поетапно внедряване на икономическия подход - необходимо условие за всетранна интензификация 83 
Показатели за измерване на научно-технологичната и иновационната дейност в страните-членки на Европейския съюз 13 
Ползи и недостатъци на електронното правителство в Бълагрия 460 
Ползи и недостатъци от е-правителството 478 
Ползи и недостатъци от е-правителството в България 462 476 
Политики в подкрепа на семейството 65 
Политики за стимулиране на иновационната активност на предприятията в различните икономики 682 
Помощно средство за вземане на оперативно решени рли многокритериален озбор 915 
Попадут ли наши ВУЗы в мировые рейтинги? 575 
Постигане на ефективност на функциониране на българските библиотеки чрез законодателни промени 47 
Постижение е свободата, с която можем да изследваме данните 914 
Постмодернизъм и възпитание 527 
ПР в университета - проблеми и перспективи 555 
Правим учебните планове съвместно с бизнеса 572 
Правна природа на финансовите инструменти, различни от ценните книжа 442 
Правни норми и приложни аспекти на електронния подпис 854 
Правни отношения като форма на реализация на относителни субективни права във виртуалното пространство 436 
Правни проблеми на конкуренцията по Европейското общностно право и българското законодателство, отнасящи се до АД 386 
Правно регулиране на цифровото предаване на данни (електронен обмен на данни) 435 
Правно-счетоводни аспекти на концесията за комунални услуги - проблеми, отчитане, перспективи 775 
Право в сърцето 833 
Прагматични аспекти в обучението по чужд език 533 
Практики в обучението на социалните асистенти 817 
Практически насоки за годишното облагане и приключване в предприятията от бюджетната сфера 766 
Превенция на достъпа на нелегални капитали до банковата система чрез прилагане на механизъм за клиентска идентификация 139 
Предизвикателства и проблеми пред стоковите тържища 316 
Предизвикателства пред академичното образование за възрастни в България 536 
Предизвикателствата пред овощарството предстоят 615 
Предизвикателствата пред публичната администрация 461 
Предизвикателството да си мениджър човешки ресурси в eCOMMERA 809 
Предимства на разплащанията с акредитив в стопанския оборот на предприятията 763 
Предложения за подобряване взаимодействието между бизнеса и локалните власти за реализация на проекти за постигане на устойчиво местно развитие 474 
Предпосылки, состояние и проблемы развития електронной коммерции в Болгарии 871 
Представяне на баланса 773 
Представяне на отчета за приходите и разходите 774 
Представяне на резултатите от одита. Поглед от практиката 781 
Преките чуждестранни инвестиции и правителствената политика 222 
Пременение метода АВС-анализа при оценке информационных рисков 874 
Преобладаващи за Хърватия са дребните фермерски стопанства 651 
Преодоляване на недостатъците при подбора на кадри – средство за оптимизиране на управлението в организацията 787 
Преподавание информационных дисциплин на английском языке 544 
Преструктуриране и развитие на икономиката (Методически и практико-приложни аспекти) 275 
Приватизацията - фактор за икономическата ефективност 280 
Прилагане на маркетинга за повишаване конкурентоспособността на българските фирми 325 
Приложение на регресионен анализ за измерване на ефектите от насърчаване на продажбите 319 
Применение новых информационных технологий в образовании 849 
Применение элементов Lean технологий в обслуживании VIP-клиентов коммерческого банка 133 
Приоритетите на ИТ директорите през 2014 г. (в два варианта) 900 
Природни фактори за развитие на планински екологично отговорен туризъм в България 306 
Природните ресурси и устойчивото развитие 271 
Присъединяване към еврото и макроикономическо равновесие: двете страни на една монета 101 
Присъединяване на Европейския съюз към Европейската концепция за защита на човека и основните свободи 440 
Проблеми в териториалното и административно устройство на големите градове в България 940 
Проблеми в управлението на общинските предприятия в Република България, пътища за тяхното преодоляване 673 
Проблеми и възможности за професионална реализация на лицата с увреждания 504 
Проблеми на високите технологии в България 684 
Проблеми на заетостта в селското стопанство 637 
Проблеми на използването на сравнителните предимства в България през преходния период 224 
Проблеми на комплектуването на фонддовете на научните библиотеки 44 
Проблеми на преподаването по "Финансов бизнес анализ" във ВУЗ в съответствие с международно утвърдените стандарти 556 
Проблеми при изкупуването и реализацията на земеделските стоки 661 
Проблеми при прилагането на механизма за екологични стандарти в Черноморския регион 589 
Проблеми при ценообразуването на малката фирма 308 
Проблемът безработица по пътя на България към обединена Европа 420 
Проблемът за прилагане на корпоративната социална отговорност. Примерът на Starbucks Corpotation 707 
Проблемы перехода на программный бюджет: новые вызовы бюджетной политике России 153 
Проблемы управления еффективностью бизнеса современными информационными технологиями 868 
Проверка и анализ на зависимостта между инфлация и потребление по примера на България 218 
Прогнозиране дифузията на иновационни продукти на българския пазар (на примера на мобилни телефонни услуги) 677 
Продажба на земеделска земя между юридически лица 321 
Продуктова политика на фирмата в условията на Единния Европейски Пазар 403 
Продуктова такса - същност, деклариране и заплащане 190 
Продуктово планиране във фирмите производители на безалкохолни напитки в България 296 
Производительность и отплата труда: немнаго простой арифметики 115 
Производствената инфраструктура, интензификация, ефективност 724 
Производство по осребряване на имуществото на длъжника при съдебна ликвидация според законодателствата на Франция, Англия и САЩ 444 
Промени при обещетенията за безработица, пенсиите и контролните функции на НОИ 506 
Промените в пенсионноосигурителната система на Република България през последните години - път към стабилизация 387 
Промышленный вектор экономической политики Европейского союза 408 
Промяна в организацията и приспособителен потенциал на личността в групата 698 
Пространстввена характеристика и особености на ресурсния петенциал за развитие на културно-исторически туризъм в България 305 
Протекционизм и свабода торговли в современном мире 370 
Проучване на болничните аптеки в България и информация в Интернет за тяхната дейност 595 
Професиите на бъдещето 114 
Професионалните знания и умения: институционални аспекти и предизвикателства в контекста на настоящия и бъдещия пазар на труда в България 543 
Професионалное самообразование в условиях инновационного развития экономики 530 
Процесът на слушане в чуждоезиковото обучение 532 
Прямые инвестиции развитых стран в ФРГ: анализ статистики Германского федерального банка 366 
Публичен сектор и благосъстояние: между очаквания и реалности 220 
Публични политики за интелигентин, устойчив и приобщаващ растеж 185 
Първа студентска научна сесия по "Управление на дълга" в Алма Матер 974 
Пъстра палитра от избите на Лацио, Ломбардия и Пулия - традиция и настояще 835 
Пътят към конкурентната икономика 227 
Равнище, структура и диференциация на доходите на българските домакинства 401 
Радикалната педагогика. Бихейвиоризъм и конструктивизъм в образованието 525 
Развивающиеся страны: позиции в мировом экспорте 311 
Развитие на арендата и арендните отношения в българското земеделие в периода на преход към пазарна икономика 660 
Развитие на иновационната теория от края XVIII в. до началото на XXI в. 89 
Развитие на област Враца чрез планиране 216 
Развитие на обществена организация на производстввото - организационни форми, фактори, тенденции 84 
Развитие на регионалната иновационна система на Югозападния район за ланиране 241 
Развитие на системата за мониторинг на въздуха в България за - проблеми и перспективи 586 
Развитие на транспортния сектор в България в контекста на стратегията за устойчиво развитие и икономическата криза в страната 282 
Размер и сегментиране на индустриалния пазар на информационни технологии 338 
Разпределение на печалбата в капиталовите дружества в България 768 
Рамковите програми на Европейския съюз (РПЕС) - средство за интеграция на страните в преход 379 
Растеж на системите и ефективност на производствените фактиро в селското стопанство 283 
Реализация дорожной карты в университете 735 
Реальный сектор экономики и российские коммерческие банки: проблемы и перспективы взаимодействия 145 
Регионализация и научноразвойна дейност в Япония 247 
Регионална иновационна стратегия - опитът на Великобритания 249 
Регионалната политика на ЕС - фактор за повишаване на благосъстоянието в Обединена Европа 399 
Регионалните иновационни системи в Гърция 248 
Регулирование финансовых рынков: модели, эволюция, эффективность 126 
Ред за командироване и размер на командировъчните в чужбина 454 
Резервный фонд Российской федерации в системе государственных финансов 143 
Резултати и изводи от участието на България в PISA 2012 542 
Реинженеринг на организационни мрежи, учене и разпространяване на знанието в мрежите - основа за конкурентоспособността на организациите 326 
Река Дунав и Придунавието в българската геостратегия 487 
Рекламата - една възможност за поръчково изобразително изкуство днес 40 
Рекомендации "Группы - 20" по снижению факторов рисков на мировом финансовом рынке 362 
Ремонт на агронауката 614 
Ремонтантни ягоди и биологично производство 619 
Ремонтна дейност на общежитието към ПГЯЕ "Игор Корчатов" - град Козлудуй 528 
Ретроспективен поглед върху развитието на данъчното право в ЕС и неговото отражение в законодателстгвото на държавите-членки 437 
Реформи в публичното управление и необходимостта от тях 475 
Риск и бизнес 717 
Рисков капитал 214 
Рисковият фермерски бизнес се нуждае от надеждна защита 642 
Роблеми и стимули в кариерното развитие на персонала в индустриалните бизнес организации 815 
Роль информационных технологий в инновационном бизнесе 843 
Роля на бизнес етиката и справедливост в бизнеса 732 
Роля на персонала за повишаване конкурентоспособността на търговското предприятие 806 
Роля на уводната маршрутна практика за професионалната подготовка на студентите от Колежа по туризъм 541 
Роля на управленското решение за предотвратяване на конфликтни ситуации в продажбения процес 314 
Ролята на информационните и комуникационните технологии в анализа и управлението на рисковете 713 
Ролята на управленското счетоводство и счетоводната информация за ефективно управление в лечебните заведения за болнична помощ 760 
Ролята на човешкия капитал за конкурентоспособността на българската икономика 250 
Российские эмитенты: вызовы формирующегося рынка 212 
С Frotcom вие отново управлявате 354 
С грижа за бъдещето - ремонт и оборудване на ТГ "Васил Априлов" - Червен бряг 529 
Световното наследство на Юнеско в Украйна 942 
Светът в числа: Държавите 372 
Светът в числа: Индустрии 373 
Светът е голям и кариера дебне отвсякъде 73 
Светът открива България 374 
Свидетели сме на дефицитен стимул на икономиката 255 
Семейството и трудовият пазар 66 
Сивото е на мода при оцеляване 252 
Силата на думите 738 
Система за управление на човешките ресурси - основни проблеми от частично проучване в индустриални фирми 802 
Системи за изчисляване на разходите (СИР) - основен инструмент на стопанското управление 769 
Системна концепция за конфликтите 64 
Системы электронной отчетности в информационной подготовке экономистов 860 
Сложният път към правилното управление на инцидентите свързани с ИТ сигурността 923 
Совершенствование механизма инвестирования пинсионных резервов как фактор развития негосударственных пенсионных фондов 510 
Совершенствувание взаимодействия участников инвестиционного процесса с помащью информационно-комуникационных технологий 858 
Современные подходы к прогнозированию обьемов финансового обеспечения системы здравоохранения 152 
Современные тенденци привлечения допольных инвестиций в интернет-торговлю 869 
Современные тенденции развития междубанковских платежных систем 140 
Современные тенденции развития страхового обеспечения прав интеллектуальной собственности в России и мировая практика страхования 518 
Создание международного центра в Москве как фактор активизации международной финансовой интеграции 127 
Сортов състав на сливата 610 
Софтуерният университет предизвиква революция 583 
Социалната икономика в световен мащаб .- същност и тенденции на развитие 60 
Социалната цена на прехода 389 
Социални и педагогически аспекти на медийната среда в съвременна Русия 740 
Социалните функции на съвременната наука през призмата на взаимоотношенията наука-управленска сфера 4 
Социалният и мобилният CRM продължават да превземат нови територии 924 
Социално предприемачество и социална работа (общи черти) 59 
Социално-икономически дисбаланси 268 
Социално-икономически ефекти от трансформационните процеси във външната търговия 356 
Социальная среда как элемент нематериального капитала организации 687 
Социоструктурные аспекты социально-экономического развития: роль экономического подхода 71 
Соята у нас - реалности и възможности 611 
Специалните академични библиотеки и българската наука 43 
Спешна помощ за бизнеса 718 
Сравнителен анализ на администрирането на местните приходи в общините от област Бургас 500 
Сравнително проучване на местното управление в девет развити страни 496 
Срочни трудови договори за сезонни работи в земеделието 116 
Стандартизация на счетоводната система на предприятията от публичния сектор 750 
Стартира новият сезон на танцов клуб "С. А. НОВЕ" 975 
Статистически анализ на безработицата - национални и регионални измерения 121 
Статистически анализ на немския пазарен индекс DAX 61 
Статистически израз на формирането на доходите в националната икономика 113 
Стопанска академия предизвика българските средношколци 970 
Стопанска академия събра осем икономически училища 969 
Стратегически цели на висшето образование в националния план за развитие на Латвия (2014-2020) 561 
Стратегическо управление на фирмените иновации 169 
Стратегия за висше образование на Великобритания (Северна Ирландия) 559 
Стратегия за интелигентен и устойчив растеж "Европа 2020" - възможности за икономическо развитие на България 81 
Стратегия за интернационализация на висшето образование в Германия 558 
Стратегия за интернационализация на висшето образование на Швейцария 557 
Стратегия за интернационализация на институциите за висше образование във Финландия през периода 2009-2015 година 563 
Стратегия на Финландия за износ на образование 564 
Структурен модел на организационно поведение 691 
Структурни изменения на банковите депозити у нас в условията на стопанска криза 203 
Структурни особености на растежа и благосъстоянието в България 269 
Студенти-финансисти се конкурираха със собствени портфейли в научна сесия 976 
Стуктурни реформи в икономическата институционална креда в България от началото на 1990 г. до края на 1996 г. 237 
Събиране, отсрочване и разсрочване на публични задължения 191 
Събитията след края на отчетния период 752 
Съвкупно търсене, съвкупно предлагане и ценово приспособяване 104 
Съвместните дейности на институциите - фактори на повишаване събираемостта на приходите 141 
Съвременната иновационна стратегия на Европейския съюз 412 
Съвременни аспекти на бюджетирането на бъдещи финансови потоци (теоретични подходи и емпирично изследване) 171 
Съвременни аспекти при управлението на публични проекти 734 
Съвременни виждания за регулирането и преобразуването на банките със системна значимост 201 
Съвременни измерения на корпоративната социална отговорност 708 
Съвременни методи за формиране на лингвокултурни знания в чуждоезиковото обучение 537 
Съвременни проблеми на електронния бизнес 936 
Съвременни проблеми на фирманета стратегия и конкурентоспособността на българските фирми 720 
Създаване и сертифициране на LCG ферма в СУ "Св. Климен охридски" 851 
Състезание по бизнес информатика в Свищов 972 
Състояние и перспективи за развитие на свищовския регион 492 
Състояние и перспективи на регионалната иновационна политика ( на примера на Южен централен район) 245 
Състояние и перспективи на химическата промишленост в България 834 
Състояние и развитие на стоковите борси в България 317 
Състояние и тенденции в развитието на българския пенсионен пазар за периода 2007-2012 г. 509 
Състояние на фирмената култура в химически предприятия след приватизацията им 685 
Същност и създаване на електронно правителство 457 
Таможенные платежи в таможенных процедурах переработки 359 
Те говорят 178 
Тенденции в развитието на библиотечното законодателство и политика в Европа. Пример ва българските библиотеки 25 
Тенденции и възможности за развитието на урбанизираните територии и градската икономика 941 
Тенденции и проблеми в развитието на световните фондови пазари 211 
Тенденции развития банковской системы России: угрозы и възможности 155 
Тенденции развития рынка облигаций Германии и России 156 
Теоретические и прикладные проблемы управления экономическими системами 236 
Теоретични основи на кариерата 805 
Теоретични постановки за мотивацията на човешкия ресурс 810 
Теоретичните достижения на управленското счетоводство - възможности за приложение по време на икономическа криза 761 
Теория общего равновесия в советской экономической науке: библиометрический анализ 94 
Тестване и оценяване в преподаването на специализиран немски език 552 
Технологии взаимодействия информационных систем 917 
ТехноЛогика - пример за иновативна фирма 16 
Технологичен парк "БИЦ - ИЗОТ" АД 17 
Технологичен трансфер наука-бизнес: преглед на ключовите теми в контекста на икономиките в преход 262 
Технологични предизвикателства и иновации - източник на конкурентно предимство 726 
Технологично-ориентираната реализация на S 2002 във ФМИ при СУ 546 
Тиха революция 699 
Точното и ясно дефиниране на обхвата е важно условие за успеха на всеки ИТ проект 926 
Традиционалистите продължават да ценят виното в стъклени опаковки 836 
Транспортът се нуждае от държавна стратегия и национален приоритет 828 
Трансферното ценообразуване за повишаване конкурентоспособността но българските предприятия 307 
Трансформация налоговой политики стран единого экономического пространства в предверии создания Евразийского союза 149 
Трансформирана компетентност: квалификационен профил на онлайн журналиста 741 
Трети март: Студенти поднесоха венци на връх Шипка 971 
Три понятия за култура, три посоки на културна политика 26 
Трудовите отношения и управление на човешките ресурси в организациите 818 
Туризъм и междукултурни комуникации в процеса на глобализация 946 
Туристическата индустрия и туристически правни отношения. Правна терминология в хотелиерството 948 
Туристическият сектор и подготвеността на българските институции за прилагане на принципите на устойчивото развитие 301 
Търговец WinPro на Дейта плюс оптимизира работата на дистрибуторите 902 
Търговия с полимерни изделия и продукти за растителна защита по примера на фирма "Маргаритка" ЕООД 313 
Търговията със сол на Цвятко Радославов и неговата фирма през 50-те – 70-те години на XIX в. 259 
Търговско-икономически проблеми на България при присъединяването към ЕС 404 
Украинската диаспора в България 958 
Украйна 957 
Умения за писмени комуникации 739 
Университетското образование в България и Монголия (1990-2010) 577 
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК завършва изграждането на своя "частен облак" 889 
УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ - с нови платформи за комуникация с клиентите 204 
Управление на времето "Матрица на Айзенхауер" 789 
Управление на междуличностните отношения в организацията 790 
Управление на талантите 791 
Управлението на XXI век - е-правителство 473 
Управлявани услуги - разнообразие и приложение 903 
Управляемая экономика 233 
Уравлението на бизнес кризи и неговото отражение върху счетоводната политика на предприятието 758 
Устойчиви въздействия от регионалните търговски споразумения, сключени от ЕС 365 
Устойчиво развитие и пазарна конкурентоспособност на туризма в България 303 
Устойчиво строителство - пасивни сгради 841 
Устойчивост на публичната администрация в условията на криза 470 
Участие на България в международното научно-техническо сътрудничество 7 
Участие на гражданите в местното управление 499 
Учения за науката на потребителското поведение 703 
Учет и налогообложение у лизингодателя 753 
Фактори за оценка на влиянията на туризма в България 947 
Фактори за развитието на плевелите 609 
Фамилното земеделско стопанство в контекста на мултифункционалност на земеделието 659 
Фармацевтично заместване и анализ на търговските и данъчните стимули в търговията на едро и дребно с лекарствени продукти в страните от ЕС 602 
Философски поглед към субкултурите на съвременността 53 
Финанси и икономически растеж 260 
Финансиране на екологичните инвестиции в процеса на присъединяване към Европейския съюз 398 
Финансиране на здравеопазните дейности 600 
Финансиране на културата в контекста на провежданта фискална политика 23 
Финансов анализ на "Българска роза Севтополис" АД 170 
Финансови отчети при несъстоятелност и ликвидация на предприятие 770 
Финансово развитие и благосъстояние в условията на преход към пазарно стопанство 102 
Финансы высших учебных заведений в новых условиях: итоги реформы и направления развития 136 
Форми на управление на дружество с ограничена отговорност 721 
Формиране и развитие на човешкия и социалния капитал 800 
Формиране на комуникативна компетенция на чужд език за академично общуване на елементарно и базово ниво (модели и опит) 553 
Формиране на концепция за развитието на туризма в община Иваново, Русенска област 495 
Формирование предпосылок долгосрочного роста: как их понимать? 93 
ХАНИУЕЛ създава сигурна и позната корпоративна среда за работа на служители и подизпълнители 927 
Характеристики и социални аспекти на една Европейска практика в България: Красиво Велико Търново 385 
Хармонизиране на нормативния режим на търговското представителство с европейското законодателство 415 
Христо Цветанов: До края на тази година очаквам цената на земята да тръгне надолу 652 
Цени и ценова политика при търговията с плодове и зеленчуци 315 
Ценностен потенциал на мениджъра - етични норми на поведение 693 
Чрез национализация към реиндустриализация 229 
Чуждестранната патентна активност в България за периода 2001-2012 452 
Шаблони за проектиране, подпомагане, подпомагащи разработката на многонишков софтуер 845 
Що е "зелено работно място" 819 
"SUN Cube": новая модель управления стейкхолдерами в сделках слияний и поглощений 709 
"А, Б, В " в добавянето на стойност 783 
"Добри пари" - примамлива илюзия или антиетатистка диагноза на финансовата криза 177 
"Зелената" енергия - фактор на екологичната сигурност в Черноморския регион 587 
"Национални дни на кариерата - 2014" в Стопанска академия 978 
"Платонизъмът" в икономическите (обществените) науки 85 
"Революция сланцевого газа": мифы и реалии 607 
"Третата платформа" променя индустриите 906 
"Фокус върху клиентите" за Финансовите институции 881 
(Раз) опаковай продуктите. В Европа се оформя устойчива тенденция към отказване от опаковките на стоките 591 
10 [ Десет] години успешно партньорство с българския транспортен бизнес 829 
2 [Два] милиона евро за модерен аграрен център в Добруджа 654 
[ Шест ] 6 стратегии за развитие на центъра за данни 910 
[Десет] 10 прогнози за пейзажа на киберсигурността през 2014 г. 907 
[Пет] 5 важни тенденции в света на интелигентните бизнес анализи 909 
[Сто] 100 процента свобода, 100 процента отговорност 690 
[Три] 3D Философия - предизвикателството да превърнем теорията в практика 51 
[Четиридесет и две] 42 решения за управление на търговската дейност 908 
A Prescription for savings: Developing Wellness Programs 714 
Agriculture business cycle on the background of all-economic cycle from the perspective of Poland 665 
An Inquiry into the Rationale Behind Violent Ethnic Conflicts: a Rational Choice Perspective 72 
Analysis of productivity and efficiency of agricultural farms regionally 622 
Bank Earnings Management and Tail Risk during the Financial Crisis 158 
Bank's Lending Activity in Bulgaria (2008-2012) 166 
Bank's Liquidity and the Cost of Liquidity to Corporations 160 
BI 2014: Трансформацията на идеите 928 
Biased Beliefs, Asset Prices, and Investment: A Structural Approach 298 
Bulgarian vegetable production potential in the context of Common agricultural policy 633 
Buseness Services and Cross-cultural Trainings 258 
Changes in International Business Operations due to the Measures for Climate Change Mitigation 375 
Changes in the standard of living in Poland after accession to the European Union 70 
Comparative Analysis of Products and Company Exhibited on Pharmaceutical Forums in Bulgaria and Greece 335 
Contingent Commissions, Insurance Intermediaries, and Insurer Performance 524 
Convergence mechanisms of direct payments within and among members states in 2014-2020 627 
Corporate Governance and Its European Dimensions: Current Trends and Perspectives 711 
Corporate governance as competitive advantage 710 
Crises, Reforms and Growth: A Non-Technical Summary of Recent Empirical Work 272 
Critical success factors on wine market in Bulgaria 839 
CRM - системы как фактор повышения эффективности финансовой системы 856 
CRM набира все по-голяма популярност, но си остава трудна цел 911 
Designing an enterprise risk management curriculum for business studies: Insights From a Pilot Program 519 
Direct payments - impact on income and effectiveness of agricultural holdings in Poland 635 
Do Peer Firms Affect Corporate Financial Policy? 182 
Dynamics of Food Production Before and After the Economic Crisis 840 
ERP системата - база за оползотворяване на нови възможности в ЕЛМАРК ХОЛДИНГ 929 
Establishing Human Resources Management Systems in Large-Scale Business Organizations in Bulgaria 823 
Evaluation of competitive advantages of wine cluster 837 
Financial Bounds for Insurance Claims 520 
Financial Sector in Flux 159 
Foreign Banks: Trends and Impact 163 
Future-oriented Approach for Identifying Options for Greening the municipal Energy Mix in Southeast European Cities - the Case of Sofia, Bulgaria 297 
Global markets to 2020: Fapri-MU outlook and implications for policy 631 
Horizontal integration process in agriculture and the benefits of management within a group of agricultural producers 630 
Immigration in the workplace 824 
Innovation Management in the Bulgarian Companies 20 
Innovations in agriculture 626 
Investigation of Online Visual Merchandising (OVM) Elements of Apparel Web Stores 341 
Investments in green innovations in wine producing sector and second order effects 838 
Is There Brand Segmentation? 342 
IT решения и мобилни устройства променят веригите на доставки 912 
IT решения и нови идеи за развитието на веригите за доставки 350 
Local and Global Measures for Success and Reconstructive Determination of the Optimal Number of Partners in European Educational Projects 737 
Location Decisions of Foreign Banks and Competitor Remoteness 162 
Logistics Vision - не просто WMS 355 
Macroeconomic Challenges the European Union Faces at the Onset of the New Millenium 430 
Main factors and tendencies analysis for competitiveness increasing of the vegetable production 634 
Mergers and Acquisitions Accounting and the Diversification Discount 767 
Mortality Risk and Its Effect on Shortfall and Risk Management in Life Insurance 522 
Multifunctional measures in the rural development programme - a good basis for the multifunctional agriculture 664 
Multinational Banks and the Global Financial Crisis: Weathering the Perfect Storm? 164 
New Budget Classification Methodic Creation for Controlling and Forecasting Financial Resources 179 
On the Use of Information in Oligopolistic Insurance Markets 523 
Opportunities for export of Polish fruits and vegetables and their derivatives 632 
Opportunities for the Green Economy in Bulgaria 256 
Perspective of Foreign Accounting Tax Compliance Act as a Future Substitute of Foreign Bank Account Report 759 
Possibilities for Adoption of E-governance in the Ministry of Finance and the Development of Electronic Services in the National Revenue Agency in Bulgaria 486 
Premises for diversification of energy sourses versus sustsinability of agriculture 623 
Price Planning Process in Multi-Product Companies from Fast Moving Customer Goods Sector 310 
Problems of organizational restructuring of vegetable production in Bulgaria 644 
Rational size of the dairy farm in Bulgaria 668 
Reasoning for the Launch of a Master's Programme Political Consulting and Lobbying at The University of National and World Economy 584 
Retirement Income Security: Challenges and Opportunities 511 
Role of human capital to increase production and the economic efficiency of agricultural farms 663 
S-Office ERP осигурява цялостно управление на разрастващата се търговска дейност на МАГНУМ-Д 930 
SCM: Във фокус са видимостта и управлението на събитията по веригата за доставки 913 
Service innovation in the bulgarian quality wine export networks: network migration at a macro-level 361 
Sovereign Credit Risk, Bank's Government Support, and Bank Stock Returns around the World 167 
Spheres of Influence: Risk Management After the Financial Crisis 715 
Sport - entertainment staff management in bulgarian tourist centres 822 
Strategic Asset Allocation in Money Management 181 
The Bulgarian Flat Tax 194 
The CAP policy for the years 2014-2020 and the changes in the farm advisory system in Poland 625 
The Competitiveness of the Bulgarian Economy - Competitive Advantages and Disadvantages (Analyzing with the TOWS Matrix) 257 
The Effect of the World Economic Crisis on the Countries of the Balkan Region 106 
The Future Financial System 161 
The Home Bias and the Credit Crunch: A Regional Perspective 165 
The Impact of Private Equity on a Life Insurer's Capital Charges Under Solvency II and the Swiss Solvency Test 521 
The international mobility of the rural population after the EU accession 69 
The investment activity of agriculture in Poland following the integration with the EU 628 
The Process of Harmonization of Public Sector Accounting in the EU 778 
The Research of customer loyalty as the indicator of communicative efficiency of integrated marketing communications 340 
The rural regions in the regional policy of Bulgaria: Advantages and restrictions for development 624 
The Sustainability of Fiscal Policy: Definition and Assessment 180 
TimoCom дава зелена светлина за своите клиенти 830 
Use of funds for development of agriculture Ruse region: state, problems and prospects 629 
Valuation of factors, which are drivers of competitiveness in wine industry 643 
Warren Samuels on Economic Analysis, Institutional Theory and Ideology 110 
Who Anticipated the Great Depression? Gustav Cassel versus Keynes and Hayek on the Interwar Gold Standard 99 
Who Writes the News? Corporate Press Releases During Merger Negotiations 322 
Экономические и правовые аспекты развития в российской федерации потребительского кредитования 128 
Экономическое поведение: синтез рационального и иррационального 705 
Электронная демократия в теории и на практике 449 
Электронный документооборот в коммерческих организациях 757 
Эффеккты "негостеприимной традиции" в антитрасте: деятельное раскаяние против соглашений о кооперации? 122 
Эффект переноса динамики обменного курса на цены в России 142 
Эффективность и безопасность облачных технологий 852 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абсолютен прираст 108 
авангардни фермери 659 
авансови плащания 763 
авансово плащане 285 
Австралия 372 427 
австрийска икономика 120 
австрийска икономическа школа 79 
австрийска школа 177 
Австрия 438 
автентификация на данни 435 
автокорелация 109 
автоматизация 779 
автоматизация на бази данни 910 
автоматизация на процесите 884 
автоматизация на търговския бизнес 895 
автоматизирана система 348 585 
автоматизиране на управлението 585 
автоматизирани системи 861 
автоматизирани системи за контрол 861 
автоматизирано обслужване 829 
автоматизирано управление 585 829 
автомобилен транспорт 826 
автомобилна индустрия 373 
автомобилна промишленост 373 
автомобилно производство 730 
авторегресионни модели 109 
автори 50 
авторско право 49 
агенти 154 
агентски отношения 154 
агентски разходи 154 
агенции за недвижими имоти 935 
Агенция за административно опростяване 459 
аграрен сектор 313 392 635 640 
аграрна икономика 667 
аграрна интеграция 654 
аграрна наука 614 
аграрна политика 289 407 661 
аграрна политика на ЕС 633 
аграрна продукция 315 
аграрни предприятия 283 
аграрно производство 633 638 
агро-производители 288 652 657 
агробизнес 284 285 287 288 614 636 639 641 645 646 647 648 649 650 652 655 656 657 
агробизнес в България 284 287 288 645 646 647 648 649 650 652 656 
агробизнес в селските райони 284 288 648 649 652 
агронаука 614 
агропроизводство 647 
агротехника 615 618 619 654 
агротехническа защита 654 
агротехнически мероприятия 654 
агрофирми 652 
АД 386 
Адам Смит 89 
адаптивна стратегия 355 
адаптивно управление 898 
адаптивност 699 783 
адекватност 568 783 
административен контрол 498 
административна система 469 
административни мерки 379 
административни органи 459 
административни процеси 481 
административни разходи 774 
административни услуги 461 486 497 
административно обслужване 497 
административно управление 79 82 112 459 461 469 474 478 481 482 497 528 529 
Административно-процесуален кодекс 190 
административнонаказателен процес 190 
административнонаказателна отговорност 190 
администрация 460 465 
администриране на приходи 500 
азиатски центрове 367 
Азия 372 
академичен стил 739 
академичен състав 577 585 
академична мотивация 567 
академична наука 2 
академична програма 631 
академични библиотеки 43 
академични длъжности 585 
академично обучение 536 554 
акредитация 432 
акредитив 763 
Актавис 686 
активи 155 298 773 
активи на предприятието 298 
активност 696 
активност на личността 696 
актуална информация 360 765 
актуални изменения 765 
акциз 359 
акции 213 
акции и облигации 213 
акционерен капитал 521 
акционерни дружества 386 
акционерни дружества с инвестиционна цел 215 
акционерно дружество 170 
акция 211 
алгоритми 829 
алгоритми за работа 354 
алгоритмична търговия 857 
алтернативен подход 900 
алтернативен туризъм 299 305 
алтернативи 85 
алтернативна енергия 731 
алтернативна стойност 239 
алтернативни енергийни източници 587 
алтернативно финансиране 23 
алфа-коефициент 848 
амбиция 699 
американска икономика 168 
американска образователна система 525 
американски банки 168 
американски икономисти 110 
американски модел 183 
американски предприятия 824 
американски университети 631 
амортизационен метод 770 
анализ 64 341 515 749 855 
анализ на данни 846 914 
анализ на дейностите 501 
анализ на ефективността 622 663 850 
анализ на зависимости 218 
анализ на застраховането 515 
анализ на икономическия цикъл 108 
анализ на конкурентоспособността 257 
анализ на продуктивността 622 
анализ на риска 18 702 712 713 715 
анализ на ситуацията 727 
анализ на търсенето 248 
анализ на цените 631 
анализи и прогнози 894 
аналитични средства 188 
аналитични техники 855 
аналитично счетоводно отчитане 777 
английски език 956 
Англия 249 444 
англосаксонски модел 423 428 
анимация в туризма 944 
анкетиране 63 
анкетиране на клиенти 63 
анкетна карта 502 
анкетно проучване 568 750 
антикорупционна политика 76 
антикорупционни мерки 494 
антикорупционни настроения 76 
антикризисно управление 859 
антимонополна политика 122 
антимонополно законодателство 122 
антимонополно регулиране 122 
антитръстово регулиране 523 
антропогенни фактори 616 
аптеки 595 
аптечен пазар 595 
арбитраж 445 
арбитражно право 445 
арбитражно споразумение 445 
аренда 660 
аренден пазар 660 
арендни отношения 660 
Аржентина 372 
архитектура 864 942 
архитектура на информационна система 855 
архитектура на предприятията 864 
архитектурен резерват 300 
архитектурни модели 867 
АСЕАН 148 
АСЕАН+3 148 
асиметрия 142 358 
асортимент 312 
асортиментна стратегия 312 
асоциирани предприятия 772 
атмосферен въздух 586 
атмосферно замърсяване 586 
аудио и видео файлове 569 
аудиовизуални масмедии 402 746 
аутсорсинг 32 
аутсорсинг проекти 903 
аутсорсинг процеси 910 
аутсорсинг стратегии 32 
аутсорсинг услуги 32 903 
аутсорсинг-култура 32 
Африка 372 
база данни 453 
Базел ІІI 205 
бази данни 859 865 
базисен модел 497 694 
базисни цени 143 
бакалавърска степен 546 
баланс 753 
балансираност 783 
балансова стойност 767 
Балкански регион 106 
балнеоложки туризъм 947 
БАН 41 43 
банери 964 
банка ДСК 879 
банкери 202 
банкерска професия 202 
банки 133 160 162 164 167 201 203 204 205 237 
банкиране 165 897 938 
банков кредит 160 166 
банков мениджмънт 155 
банков риск 205 856 
банков сектор 168 173 205 
банков сектор на Русия 155 
банкова гаранция 763 
банкова дейност 139 160 164 165 166 167 
банкова ефективност 206 
банкова информационна система 849 
банкова конкуренция 206 
банкова криза 159 160 
банкова политика 173 175 
банкова регулация 201 
банкова реформа 205 
банкова система 127 139 161 173 175 176 201 203 390 877 
банкова система в България 390 
банкова система в Русия 155 
банкова сметка 759 
банкови депозити 203 
банкови кредити 145 613 
банкови кризи 272 
банкови регулации 158 
банкови системи 867 
банкови технологии 133 849 867 
банкови услуги 133 150 206 876 
банково дело 129 159 
банково дело в България 390 
банково кредитиране 146 
банково кредитиране на аграрния бизнес 146 
банково регулиране 205 
банково финансиране 164 
бариери 8 
БАСЕТ 495 
БВП 65 103 106 176 208 217 220 232 252 264 268 269 372 373 410 427 599 669 684 
БВП в България 219 397 
БВП на страните от Европа 100 
БВП на страните от ЕС 399 
БДС 46 
бедни страни 399 409 
бедност 217 
безалкохолни напитки 296 
безконтактни плащания 884 889 892 925 
безналични парични средства 892 
безналични плащания 892 
безналични разплащателни операции 892 
безопасност 233 852 
безопасност на храните 329 634 
безотпадни технологии 683 
безотпадъчни производства 683 
безработица 106 120 121 224 389 420 506 637 
безработица в България 396 
безработица в страните от ЕС 396 430 
безработица сред младите 120 414 
Бейесовска оценка 62 
Белгия 372 459 
бенчмаркетингова стратегия 13 
бенчмаркинг 13 261 331 332 
бенчмоделиране 298 
бета-коефициент 848 
библиографска информация 49 
библиографски данни 49 
библиографски ресурси 41 
библиографски указател 41 
библиометрия 94 
библиотека 45 
библиотеки 42 47 49 419 
библиотеките в България 25 43 
библиотечен сектор 25 
библиотечна система 43 48 
библиотечни кадри 43 44 
библиотечни системи 45 
библиотечни услуги 25 41 
библиотечни фондове 43 44 
библиотечно дело 45 47 
библиотечно законодателство 25 47 
библиотечно-информационна работа 41 46 47 49 
библиотечно-информационни науки 46 
библиотечно-информационно обслужване 41 
бизнес 448 474 702 717 718 723 732 744 
бизнес анализи 891 894 909 
бизнес аналитика 893 
бизнес в България 568 
бизнес данни 914 
бизнес диагностика 333 
бизнес единица 169 
бизнес етика 554 
бизнес и информатика 972 
бизнес интелигентни системи 916 918 
бизнес концепция 324 
бизнес мениджмънт 718 
бизнес мениджъри 718 
бизнес модел 204 
бизнес модели 75 348 850 897 
бизнес обновяване 204 
бизнес образование 540 
бизнес обучение 258 540 
бизнес организации 823 
бизнес поведение 554 
бизнес практики 375 
бизнес приложения 920 
бизнес проблеми 2 
бизнес програма 519 
бизнес процеси 355 700 914 926 
бизнес процеси в търговия 908 
бизнес риск 712 
бизнес софтуер 888 
бизнес среда 106 254 373 670 
бизнес услуги 258 
бизнес училища 540 
бизнес финанси 715 
бизнес цикъл 665 691 
бизнес-задължения 732 
бизнес-права 732 
бизнес-системи 905 
бизнесът и пазарът на труда 960 
биогорива 623 
биоенергия 623 
биологични продукти 329 
биологично земеделие 621 
биологично земеделие в България 287 
биологично производство 619 
биомаса 623 
биопродукти 287 329 351 
биопроизводители 287 
биотични фактори 609 
биткойн общност 131 
бихейвиористична теория 525 
благосъстояние 102 217 220 224 265 266 269 273 380 399 
благосъстояние и конкурентоспособност 273 
благотворителна отговорност 707 
благотворителност 708 
Близък изток 372 
БНБ 390 966 
борба с безработица 385 
борба с корупцията 265 
борба с плевелите 609 612 
борба с пране на пари 139 
борса 135 830 
борсова търговия 317 
борсова цена 172 
борсови обороти 317 
борсови операции 215 
борсови сделки 317 
борсови стратегии 215 
Бразилия 372 
бранд 323 327 342 
бренд 324 
брендови отношения 324 
брой на населението 500 
брокери 202 
брокерска дейност 202 
брутна заплата 66 
брутна печалба 774 
Бургас 500 568 825 
бутилирани води 296 
бъдещи реалности 337 348 921 
България 33 67 91 297 357 372 421 427 438 460 464 476 477 871 
България 2020 80 
България в Европейския съюз 402 405 419 
България в ЕС 405 
България и Европа 380 420 
България и Европейски съюз 364 383 411 421 
България и ЕС 364 393 397 407 414 417 420 
България към Европейския съюз 417 420 
българо-полска конференция 69 70 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 643 644 663 664 665 668 837 838 839 
българска банкова система 166 
българска държава 39 
българска здравна система 598 
българска икономика 120 219 222 223 224 250 251 256 257 267 270 276 384 410 
българска икономическа култура 400 
българска индустрия 274 292 834 
българска култура 23 28 29 30 31 32 35 38 
българска наука 7 
българска правна система 363 
българска роза 170 
българска стопанска култура 400 
Българска търговска банка 175 
българска фирма 170 
български аграрен сектор 653 838 
български банки 390 
български библиотеки 47 50 419 
български бизнес 208 
български вина 839 
български граждани 395 
български домакинства 401 
български електронни медии 402 
български земеделски кооперации 622 624 644 663 664 
български индивидуализъм 395 
български институции 301 
български общини 489 490 500 
български пазар 329 342 677 935 
български предприятия 170 198 307 673 675 679 
български преход 56 
български производители 840 
български туризъм 300 303 304 495 
български туроператори 304 
български фирми 325 326 384 935 
българско законодателство 363 386 418 443 
българско земеделие 660 
българско право 438 
бързи решения 882 
бързина 892 
бързо оборотни стоки 310 
бързооборотни потребителски стоки 310 342 
бюджет 93 151 171 178 179 193 
бюджет за образование 576 
бюджет на Европейския съюз 371 
бюджетен баланс 372 
бюджетен дефицит 101 176 200 371 
бюджетен контрол 179 
бюджетен процес 153 171 175 
бюджетиране 136 171 
бюджетиране на разходите 171 
бюджетна дисциплина 255 
бюджетна политика 93 171 175 371 
бюджетна политика на Русия 153 
бюджетна система 179 
бюджетна сфера 766 
бюджетни ограничения 118 180 
бюджетни решения 255 
бюджетни средства 23 
бюджетно планиране 175 179 
бюджетно платежно нареждане 179 
бюджетно решение 171 
бюджетно средство 143 
бюджетно счетоводство 764 766 
бюджетно управление 171 
бюджетно финансиране 50 600 
ваканционни имоти 945 
валута 131 
валутен борд 118 229 
валутен курс 132 368 
валутен режим 132 
валутен риск 209 
валутен съвет в България 269 
валутен съюз 100 148 
валутен фактор 311 
валутна война 311 
валутна зона 148 
валутна интеграция 148 
валутна политика 132 
валутни интервенции 132 
валутнокурсов режим 368 
валутнокурсова политика 368 
Варна 312 
ваучер 318 
ВЕИ 297 
векторен метод 142 
Велико Търново 300 385 
Великобритания 249 372 559 
вербална комуникация 744 
верига за доставки 352 913 
верига на доставки 919 
вериги за снабдяване 912 
вериги на доставки 350 912 
верификация 894 
вероятност 62 
вероятности 62 
вероятности и решения 62 
вестникарски бизнес 21 
вестници 21 
взаимна търговия 357 
взаимни фондове 138 848 
взаимно доверие 75 
взаимодействие 75 535 917 
взаимозависимост 253 
взаимоотношения 17 911 
взаимоотношения между работещи 887 
взаимоотношения с клиенти 911 
вземане на решение 705 
вземане на решения 593 705 
вземане на управленско решение 705 
вземания 751 773 
вземания от клиенти 751 
видео 880 
видеоинформационна система 880 
видеоконферентна връзка 880 
видеоконферентна система 880 
видеоконференция 880 
видове бюджети 171 
видове кариера 805 
видове кластъри 242 
видове конфликти 421 
видове риск 522 713 
видове синергия 235 
видове ситуации 119 320 
видове туризъм 299 
видове управленски процеси 691 
видове услуги 327 903 
Виетнам 372 
визия 559 
визуален метод 909 
винарска индустрия 361 643 837 
винарска промишленост 643 
винарски изби 838 839 
винарски сектор 361 837 
винарски туризъм 839 
винарство 361 835 
винен пазар 839 
винен туризъм 835 839 
вино 836 839 
винопроизводители 643 838 
винопроизводство 361 643 836 838 839 
виното в България 361 
виртуален данъчен контрол 199 
виртуален офис 199 
виртуализационни технологии 910 
виртуализация 131 
виртуална валута 131 199 
виртуално обучение 199 
виртуално общуване 381 
виртуално пространство 436 
високи технологии 15 684 
висше икономическо образование 545 960 961 962 965 966 973 974 975 976 978 
висше образование 42 136 545 549 550 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 567 572 573 574 577 578 579 580 581 582 583 584 585 735 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 
висше образование в България 554 577 585 
висше образование в Германия 558 
висше образование в Русия 571 575 580 735 
висше образование в САЩ 554 
висше училище 572 574 578 579 581 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 
висши учебни заведения 576 
висши училища 573 
висши училища в България 536 
висши училища и бизнес 519 
власт 485 742 
властта на думите 742 
влияние 304 742 
внос-износ 364 
вносни митни сборове 370 
воден транспорт 487 
волатилност 142 
вписване в търговски регистър 450 
време 789 
временен внос 360 
временен мениджър 718 
временна заетост 116 385 
връзки 473 
връзки с обществеността 493 555 
Вселена 52 
ВТО 370 
ВУЗ 42 575 
вузовски дисциплини 555 556 
възвръщаемост 176 298 885 
възвръщаемост на инвестициите 785 
въздух 586 
въздушен транспорт 353 825 
въздушна карго индустрия 825 
въздушно замърсяване 586 
възникващи пазари 209 
възобновяеми енергийни източници 623 
възобновяеми източници 587 623 
възпитание 527 
възпроизводими ресурси 695 
възпроизводствен процес 695 
Възраждане 91 259 
възрастни хора 536 
възстановима стойност 603 
възстановяване на ресурси 271 
външен дълг 200 
външен дълг на България 200 
външен пазар 351 
външна мотивация 810 813 
външна търговия 356 358 632 
външна търговия на България 357 364 
външна търговия на България с ЕС 404 
външни инвестиции 19 
външни отношения 8 
външни фактори 254 632 
външно финансиране 600 
външноикономическа дейност 403 
външноикономическа дейност на предприятията 403 
външноикономическа стратегия 278 
външноикономическо развитие 356 
външнотърговска дейност 356 
външнотърговска политика 356 
външнотърговски партньори 364 
външнотърговски режим 661 
вътрешен контрол 701 782 
вътрешен одит 779 781 783 784 785 
вътрешен одитор 783 
вътрешен пазар 351 
вътрешен пазар на ЕС 196 
вътрешна мотивация 810 
вътрешна среда 8 
вътрешни бизнес процеси 254 
вътрешни източници 19 
вътрешни инвестиции 19 
вътрешни фактори 632 
вътрешнорегионална търговия 357 
вътрешнофирмено ценообрацуване 307 
вятърни електрически централи 193 
Г-20 362 
Габровски регион 501 
газов сектор 607 
газопроводи 607 
гаражна фаза 291 
генериране на идеи 19 
генерични лекарства 602 
география 957 
географска сегментация 338 
географски произход 453 
географско положение 957 
геополитически теории 428 
геостратегически избор 428 
геостратегия 487 
Германия 33 156 366 372 427 444 558 
Германска федерална банка 366 
ГИС 939 
глаболизация 304 
глобален пазар на услуги 909 
глобален свят 92 
глобален туризъм 946 
глобален финансов пазар 362 
глобализационни процеси 27 377 
глобализация 15 24 27 53 88 92 105 233 267 376 377 378 381 403 740 946 
глобализация в икономиката 267 
глобализация на бизнеса 912 
глобализация на културата 27 
глобална библиотека 419 
глобална индивидуализация 378 
глобална конкурентоспособност 257 378 
глобална конкуренция 378 
глобална криза 85 367 
глобална мрежа 741 
глобална пазарна икономика 31 
глобална среда 526 
глобални пазари 631 
глобални рискове 587 713 
глобални тенденции 816 
глобално информационно общество 25 
глобално лидерство 378 
глобално развитие 378 
говорене 539 
годишен финансов отчет 748 752 771 
годишна данъчна декларация 189 765 
годишни отчети 124 
годишно облагане 766 
годишно приключване 766 
голямата депресия 99 
голямата рецесия 2008 164 
горски ресурси 731 
ГПК 391 
градинарски продукти 632 634 
градинарски ферми 634 
градове в България 940 
градоустройствено развитие 940 941 
градоустройство 940 
градска икономика 941 
градски транспорт 827 
градско планиране 940 
градско развитие 940 
градско управление 941 
градуализъм 281 
граждани 471 499 
гражданска култура 394 395 
Граждански процесуален кодекс 391 
гражданско общество 501 
гражданско общество и антикорупция 501 
грамотност 542 
графи 872 
графичен софтуер 862 
графични методи 188 
графични модели 862 
Грид 851 
грид компютинг 851 
група производители 630 
Густав Касел 99 
гъвкави производствени системи 898 
гъвкаво управление 353 
гъвкавост на пазара на труда 411 
Гърция 248 372 427 
давност 506 
Дания 372 427 
данни 899 914 
данни в реално време 899 
данни за отчета 189 
данък 877 
данъци 151 187 190 191 193 195 196 252 321 360 754 764 765 766 
данъци в ЕС 194 
данъци върху доходите 192 
данъците в България 194 
данъчен контрол 199 
данъчен кредит 186 195 
данъчен период 186 
данъчен процес 199 
данъчен финансов резултат 198 
данъчна декларация 507 765 
данъчна загуба 765 
данъчна задълженост 507 
данъчна основа 194 197 
данъчна политика 149 185 371 413 
данъчна политика на Русия 149 
данъчна практика на ЕС 195 
данъчна система 194 
данъчна система в Русия 188 
данъчна структура 194 
данъчна тежест 413 
данъчни задължения 754 
данъчни измами 962 
данъчни органи 188 
данъчни промени 413 
данъчни разлики 198 
данъчни ревизии 321 
данъчни ставки 194 
данъчни стимули 602 
данъчно законодателство 192 759 
данъчно облагане 151 185 186 187 194 413 753 759 
данъчно облагане 2014 192 
данъчно облагане на предприятията 198 
данъчно право 186 192 437 
данъчноосигурителна тежест 253 
дарителство 29 
ДДС 196 321 413 602 753 764 
ДДС доставчици 196 
ДДС задължения 196 
ДДС сметка 186 
дебати 569 
дебитиране 777 
дебитни банкови карти 878 
дебитни карти 878 
дебиторско вземане 751 
дейност 701 
дейност на организациите 595 
деклариране на данъка 190 
деклариране на стоките 189 
деклариране по електронен път 360 
делово общуване 739 
демография на България 68 
демографска криза 67 
демографска политика 67 
демографска стратегия 68 
демографски аспекти 342 
демографски проблеми 624 
демографско развитие 68 
депозит 176 
депозитар 211 
депозити 203 
депресия 99 
дерегистрация 189 
дерегулация 272 
дерегулиране 211 
дериватен пазар 211 
дерогация 368 
дескриптивен анализ 176 
детайлно планиране 355 
детерминирани модели 238 
дефиниране 15 262 789 
дефицитна икономика 255 
диагностика на бизнеса 333 
диагностика на риска 780 
диаграми на Вен 62 
диверсификация 648 674 767 
диверсифицирана дейност 648 
дигитален маркетинг 114 
дигитална среда 922 
дименсионно моделиране 700 
динамика на БВП 281 
динамика на бизнеса 200 
динамика на дълга 200 
динамичен модел 109 233 700 
динамични редове 108 109 
дипломатическа практика 588 
дипломатически отношения 230 
директен маркетинг 328 881 
директива 771 
директиви на ЕС 590 
директни плащания 284 627 635 648 
дисбаланс 268 
дисертационна структура 5 
дисертационно изследване 5 
дисертация 5 
дискриминантен анализ 54 
дискриминация 54 433 
дискриминация по възраст 54 
дискусии 961 
дистанционна работа 690 
дистанционно обучение 569 
дистанционно управление 354 
дистрибуторска мрежа 902 
дистрибуторски договор 415 
дистрибуционна дейност 313 
дистрибуционна политика 720 
дистрибуционни канали 316 
дистрибуционни стратегии 677 
дисциплини 547 554 
диференциация на доходите 401 
дифузионен модел 677 
дифузия на иновациите 677 
длъжник 444 
дни на кариерата 978 
добавена стойност 224 299 327 891 
добиви 286 621 
добивна промишленост 607 
добри бизнес практики 910 
добри земеделски практики 286 
добри практики 459 783 
добро и зло 743 
доброволна акредитация 432 
доброволно застраховане 514 
Добруджа 123 
доверие 393 
договаряне 744 
договор 122 446 
договор за Европейски съюз 424 
договор за изработка 446 
договор за обществена поръчка 441 
договор за управление 508 721 
договор от Амстердам 424 
договор от Лисабон 424 
договор от Маастрихт 424 
договори 259 
договорна политика 230 
договорни отношения 230 446 
доклад 24 33 41 42 43 44 45 46 48 58 68 79 80 81 82 83 84 86 87 111 112 185 216 240 283 431 432 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 528 529 530 531 532 533 534 535 537 544 545 546 547 548 550 551 552 553 592 683 701 722 724 733 771 779 799 831 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 915 916 917 918 919 932 934 936 943 954 955 956 
доклади от конференция 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 47 49 50 51 56 64 85 88 100 101 102 103 118 179 180 186 209 217 218 219 220 221 222 224 225 226 243 250 251 260 261 263 264 265 266 267 268 269 273 274 275 276 280 281 292 294 300 301 307 315 323 324 325 328 330 332 340 356 363 364 365 377 380 381 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 413 414 415 417 418 419 420 421 422 433 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 500 536 538 539 549 554 555 556 585 586 593 599 659 671 672 673 675 680 681 682 685 687 702 710 717 723 747 760 761 769 780 800 801 802 804 822 826 937 940 941 
доклади от научна конференция 100 101 102 103 118 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 250 251 260 261 263 264 265 266 267 268 269 273 274 280 281 314 315 316 333 356 380 399 409 593 599 659 671 675 681 685 800 803 804 
докторантски изследвания 5 
документални бази данни 585 
документи 48 199 
документи и документооборот 585 
документиране на бази данни 781 
документиране на одита 781 
документооборот 757 
домашно насилие 503 
допълнително доброволно пенсионно осигуряване 387 
допълнително задължително пенсионно осигуряване 387 
доставка на стоки 197 
доставка на услуги 197 
доставки 196 348 350 351 
доставчици 352 
доставчици на услуги 905 
достоверна счетоводна информация 780 
достъп до електронни публикации 49 
достъп до информация 501 859 
достъп до кредити 165 
доход 442 877 
доходи 113 
доходи в земеделието 635 
доходи на домакинствата 102 266 401 
доходи на домакинствата в България 401 
доходна конвергенция 409 
доходност 138 155 
дребен стокопроизводител 662 
дребни земеделски стопани 289 648 662 
дребни собственици 656 
дребни ферми 651 
дребно стопанство 662 
други вътрешни разчети 193 
други дългосрочни доходи 777 
дружествен договор 721 
дружествен дял 391 
дружествено право 391 
дружество с ограничена отговорност 721 
дуализъм 423 
дума 738 
Дунав 590 
Дунавска стратегия 487 
Дунавски общини 487 
Дунавски регион 487 590 
дълг 180 
дългов пазар 156 
дългова криза 168 
дълголетие 522 
дългосрочен план 93 
дългосрочна безработица 121 
дългосрочна политика 828 
дълготрайни активи 748 772 
държава 55 77 221 448 471 
държава и икономика 96 237 252 
държава и култура 23 31 36 39 
държава и общество 96 449 
държава и пазар 36 39 221 598 
държавен бюджет 23 
държавен дълг 101 168 371 
държавен контрол 184 
държавен сектор 465 
държавен финансов контрол 184 
държави с дерогация 368 
държави членки на ЕС 399 627 771 
държавна администрация 58 471 793 
държавна власт 448 
държавна икономика 598 
държавна намеса 221 
държавна подкрепа 167 
държавна политика 273 
държавна помощ 416 
държавна програма 153 
държавна собственост 274 
държавна стратегия 828 
държавни облигации 167 
държавни университети 750 
държавно регулиране 10 238 448 
държавно управление 231 475 489 549 
държавно устройство 957 
държавно финансиране 599 
дъщерни дружества 164 
дъщерно предприятие 772 
дялово участие 772 
е-администрация 111 431 456 457 460 463 466 468 470 472 473 476 479 480 483 939 
е-аукцион 934 
е-банкиране 939 
е-бизнес 406 932 933 
е-логистични услуги 896 
е-магазин 896 933 
е-обучение 736 
е-община 939 
е-подписи 854 
е-правителство 80 406 455 457 458 460 462 464 465 466 468 472 473 477 478 479 480 483 904 931 939 
е-процеси 883 
е-търг 934 
е-търговия 869 871 929 932 935 937 
е-управление 431 466 472 476 477 483 486 904 
е-услуги 465 
ЕАСТ 380 
еволюция 52 
еволюция на заетостта 118 
еволюция на маркетинга 933 
евразийска интеграция 149 
евразийски вариант 428 
евразийски отношения 149 
Евразия 149 
евро 100 101 
евро зона 100 
еврозона 168 
евроинтеграционни процеси 395 402 415 422 
евроинтеграция 325 395 397 403 422 628 
евроинтеграция и глобализация 402 
евроинтеграция на България 301 325 392 397 400 404 415 
евроинтеграцията на България 390 407 
еврооблигации 200 
еврооблигационни заеми 200 
Европа 254 372 
Европа 2020 4 79 81 82 98 461 480 538 
европари 647 
европеизация на българската култура 30 35 
европейска библиотека 419 
европейска валута 101 
европейска валутна интеграция 101 
европейска дългова криза 168 
европейска изследователска политика 382 
европейска икономика 408 
европейска икономическа интеграция 394 400 410 
Европейска икономическа общност 380 394 397 427 
европейска икономическа структура 400 410 
европейска имиграционна политика 408 
европейска иновационна политика 246 412 
европейска иновационна система 412 
Европейска интеграционна общност 427&