НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

40621

Марков, Красимир и др.  Информатика и научен мироглед / Красимир Марков, Красимира Иванова, Илия Митов. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 17-31. 

  

Сист. No: 54750

- 2 -

40621

Найденов, Милен и др.  Честотен метод за пресмятане на информация / Милен Найденов, Татяна Маджарова. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 344-350. 

  

Сист. No: 54818

Интелектуална собственост

- 3 -

45344

Кръстева, Росица.  Информираност и отношение на младите хора към опазването на интелектуалната собственост / Росица Кръстева. // Библиотеки, четене, комуникации : Единадесета нац. науч.конфер. с междунар. уч., 16-17 ноември 2012 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 108-112. 

  

Сист. No: 55082

Иновации - научен аспект

- 4 -

45308

Дончев, Николай.  Ролята на научните и технологичните паркове за развитието на националната иновационна система ( Предизвикателства пред "СОФИЯ ТЕХ ПАРК" ЕАД ) / Николай Дончев. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 571-579. 

  

Сист. No: 54401

- 5 -

45308

Конов, Ивайло.  Иновации и промени (дифузия на иновацииите) / Ивайло Конов. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 628-645. 

  

Сист. No: 54407

- 6 -

45308

Паршиков, Дмитрий Михайлович и др.  Инновации: определение и методы оценки / Дмитрий Михайлович Паршиков, Александр Александрович Коваленко. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 260-271. 

  

Сист. No: 54300

- 7 -

45343

Руменин, Чавдар и др.  Иновацията - от невидимото и невъзможното до видимото и възможното (По трънливия път на векторната магнитометрия, и още нещо) / Чавдар Руменин, Сия Лозанова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 1. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 33-38. 

  

Сист. No: 54991

- 8 -

Сп Н 326 ту

Коцев, Николай.  Влияние на насърчаването на иновации за формиране на индустриални концентрации (клъстери) в сектора на информационните технологии в България / Николай Коцев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2013, с. 112-139. 

  

Сист. No: 54460

Печат. Информационна дейност

- 9 -

45344

Бенбасат, Алберт.  Не-четящият човек и безплатното четене / Алберт Бенбасат. // Библиотеки, четене, комуникации : Единадесета нац. науч.конфер. с междунар. уч., 16-17 ноември 2012 г. / Състав. Лазар Георгиев, Елена Георгиева, Калина Иванова. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 63-69. 

  

Сист. No: 55073

- 10 -

45344

Загоров, Васил и др.  Центрове и териториално разпределение на българското книгоиздаване (1878-1908). Приложение и възможности на географските информационни системи в областта на история на книгата / Васил Загоров, Добри Бояджиев. // Библиотеки, четене, комуникации : Единадесета нац. науч.конфер. с междунар. уч., 16-17 ноември 2012 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 294-301. 

  

Сист. No: 55127

- 11 -

Сп М 486

Вълков, Константин.  Печатни години / Константин Вълков. // Мениджър, 2014, N 2, с. 62-63. 

  

Сист. No: 55086

Култура

- 12 -

45308

Изследване нагласите на българските граждани за социокулкурно приемане на имигрантите (ГТД) в страната . // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 325-333. 

  

Сист. No: 54315

Библиографии

- 13 -

45344

Стефанова, Радослава.  Осигуряване на библиографски контрол върху електронните ресурси в Интернет - предизвикателство към националната библиография / Радослава Стефанова. // Библиотеки, четене, комуникации : Единадесета нац. науч.конфер. с междунар. уч., 16-17 ноември 2012 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 70-83. 

  

Сист. No: 55076

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 14 -

45344

Василева, Румелина и др.  Интелектуалният капитал на библиотеките в контекста на европейската дигитална структура / Румелина Василева, Силвия Станчева. // Библиотеки, четене, комуникации : Единадесета нац. науч.конфер. с междунар. уч., 16-17 ноември 2012 г. / Състав. Лазар Георгиев, Елена Георгиева, Калина Иванова. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 180-201. 

  

Сист. No: 55124

- 15 -

45344

Георгиева, Елена.  Приоритети и предизвикателства за библиотеките и библиотекарите през XXI век / Елена Георгиева. // Библиотеки, четене, комуникации : Единадесета нац. науч.конфер. с междунар. уч., 16-17 ноември 2012 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 84-97. 

  

Сист. No: 55081

- 16 -

45344

Дикова, Екатерина.  "Нужен е един стандарт" / Екатерина Дикова. // Библиотеки, четене, комуникации : Единадесета нац. науч.конфер. с междунар. уч., 16-17 ноември 2012 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 119-127. 

  

Сист. No: 55087

- 17 -

45344

Димитрова, Веселина.  Поглед към бъдещето: за книгите, е-книгите, и Ренесанса на четенето / Веселина Димитрова. // Библиотеки, четене, комуникации : Единадесета нац. науч.конфер. с междунар. уч., 16-17 ноември 2012 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 359-362. 

  

Сист. No: 55134

- 18 -

45344

Ефтимова, Събина Кирилова.  Споделянето на книги - културен феномен / Събина Кирилова Ефтимова. // Библиотеки, четене, комуникации : Единадесета нац. науч.конфер. с междунар. уч., 16-17 ноември 2012 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 271-275. 

  

Сист. No: 55126

- 19 -

45344

Игнатов, Георги.  Книжна мобилност / Георги Игнатов. // Библиотеки, четене, комуникации : Единадесета нац. науч.конфер. с междунар. уч., 16-17 ноември 2012 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 239-248. 

  

Сист. No: 55125

- 20 -

45344

Лучев, Детелин.  Централно и източноевропейската онлайн библиотека (CEEOL) - уникален източник на периодични издания в областта на хуманитарните и социалните наукиот и за Централна и Източна Европа / Детелин Лучев. // Библиотеки, четене, комуникации : Единадесета нац. науч.конфер. с междунар. уч., 16-17 ноември 2012 г. / Състав. Лазар Георгиев, Елена Георгиева, Калина Иванова. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 161-169. 

  

Сист. No: 55098

- 21 -

45344

Нушева, Камелия.  Маркетинговият подход при моделиране на фонда / Камелия Нушева. // Библиотеки, четене, комуникации : Единадесета нац. науч.конфер. с междунар. уч., 16-17 ноември 2012 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 316-326. 

  

Сист. No: 55130

- 22 -

45344

Русинова, Евгения.  Някои актуални проблеми пред българските библиотеки: внедряването / Евгения Русинова. // Библиотеки, четене, комуникации : Единадесета нац. науч.конфер. с междунар. уч., 16-17 ноември 2012 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 113-118. 

  

Сист. No: 55085

ФИЛОСОФИЯ

- 23 -

45308

Буюклиев, Николай.  Философската инерция на модерната, постмодерната и хипермодерната епоха / Николай Буюклиев. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 65-73. 

  

Сист. No: 54297

- 24 -

45343

Илиев, Бойко.  Себе-конструирането на субекта / Бойко Илиев. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 207-213. 

  

Сист. No: 55055

- 25 -

45308

Стоименова, Борислава.  Аксиологичен подход при проектиране на потребителска ценност в условия на икономическа криза / Борислава Стоименова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 659-671. 

  

Сист. No: 54421

- 26 -

Сп Н 25 а

Каменов, Камен.  Себепознание и поведение в социалните структури / Камен Каменов. // Народностопански архив, LXVI, 2013, N 4, с. 3-14. 

  

Сист. No: 54198

Психология

- 27 -

45308

Балтаджиева, Йонка Стефанова.  Структура на социалната идентичност / Йонка Стефанова Балтаджиева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 184-189. 

  

Сист. No: 54307

- 28 -

45308

Ганева, Зорница.  Емоционални аспекти в управление на промяната - нови перспективи през социалния консултант / Зорница Ганева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 312-318. 

  

Сист. No: 54332

- 29 -

45308

Димитров, Пламен и др.  Устойчивостта на дисфункционалната организационна култура като резултат от влиянието на невротичните групови отношения, автентичността и нарцисизма на лидерите / Пламен Димитров, Надя Матеева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 466-479. 

  

Сист. No: 54366

- 30 -

45308

Матеева, Надя и др.  Ефекти на груповата динамика върху автентичността, себерефлексията и социалната тревожност на членовете на управленски екипи / Надя Матеева, Пламен Димитров. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 452-465. 

  

Сист. No: 54362

- 31 -

45308

Петрова, Анелия и др.  Когнитивната активност на студентите - фактор за иновативност / Анелия Петрова, Дамяна Иванова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 162-266. 

  

Сист. No: 54325

- 32 -

45308

Петрова, Красимира.  Психология на социалната работа като научна изследователска проблематика и учебна дисциплина / Красимира Петрова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 244-146. 

  

Сист. No: 54322

- 33 -

Сп М 486

Колко е важно да бъдеш сериозен . // Мениджър, 2014, N 2, с. 20-21. 

  

Сист. No: 55100

Психология на труда

- 34 -

40364

Петрова, Красимира.  Психологически особености на безработица / Красимира Петрова. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 246-249. 

  

Сист. No: 55221

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 35 -

45308

Митев, Бончо.  Системата за социално подпомагане в България - състояние и тенденции / Бончо Митев. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 532-539. 

  

Сист. No: 54388

- 36 -

40364

Митков, Богдан.  Социалната политика в България в условията на преход / Богдан Митков. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 297-301. 

  

Сист. No: 55225

- 37 -

40364

Нунев, Сашо.  Социалната работа като феномен в съвременното социокултурно простронство / Сашо Нунев. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 226-232. 

  

Сист. No: 55220

- 38 -

Сп Д 532

Бабаджанов, Божидар.  За същността на социалния потенциал / Божидар Бабаджанов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен II - дек., с. 172-173. 

  

Сист. No: 55114

- 39 -

Сп Д 532

Георгиев, Георги.  Социален потенциал и социална среда / Георги Георгиев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен II - дек., с. 174-175. 

  

Сист. No: 55112

- 40 -

Сп Б 445

Ненкова, Цветелина.  Концептуални основи на ефективността в пенсионното осигуряване / Цветелина Ненкова. // Бизнес управление . - Свищов, XXIII, 2013, N 4, с. 77-90. 

  

Сист. No: 54199

- 41 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Храната като социална кауза / Елица Ценова. // Агробизнесът, XII, 2014, N 2, с. 18-19. 

  

Сист. No: 54901

Статистика

- 42 -

39275

Pavlova, Veselka.  Statistical Analysis of the Premises, Factors, and Barrierers of Development of Public-Private Pertnership in the Republic of Bulgaria / Veselka Pavlova. // Ekonomske teme : V. 4 : V. 4. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2009, с. 99-111. 

  

Сист. No: 54175

Демография и население

- 43 -

40621

Минков, Минко.  Изграждане на интегрираната система на социално-демографските изследвания / Минко Минков. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 187-197. 

  

Сист. No: 54784

- 44 -

Сп Ч T 62

Shishmanova, M.  Demographic status of the Central regions in Bulgaria / M. Shishmanova. // Trakia journal of sciences, 8, 2010, N прил. 3, с. 102-109. 

  

Сист. No: 54882

- 45 -

Сп Ч T 62

Velkovska, Gena.  The ageing of the Bulgarian population - natural process or problem / Gena Velkovska. // Trakia journal of sciences, 8, 2010, N прил. 3, с. 124-126. 

  

Сист. No: 54905

Демография на България

- 46 -

45343

Тотев, Христо Иванов.  Влиянието на демографските и миграционни процеси върху финанситеи развитието на индустрията в България / Христо Иванов Тотев. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 92-96. 

  

Сист. No: 55021

Миграция

- 47 -

Сп Г 62 Сб

Бърдаров, Георги.  Европейските имиграционни "гета" - необратима промяна в градската жизнена среда в Европа / Георги Бърдаров. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2010, с. 239-256. 

  

Сист. No: 54262

Миграция на населението в България

- 48 -

39275

Boshnakov, Venelin.  Еmigration Intentions of Bulgarian Citizens: Typology and Motivation / Venelin Boshnakov. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Kn. 2. Procesi integracije u Evropi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2005, с. 451-459. 

  

Сист. No: 54268

Социология

- 49 -

40621

Бърнев, Петър.  Информатичната грамотност - необходимост за създаване и използване на научни резултати в условията на информационното общество / Петър Бърнев. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 7-16. 

  

Сист. No: 54748

- 50 -

40621

Геров, Александър.  Новият път към производителността / Александър Геров. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 32-37. 

  

Сист. No: 54751

- 51 -

40621

Лазаров, Георги.  Ролята на информатиката (информацията) при управлението на човешките общества в края на XX и началото на XXI век / Георги Лазаров. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 38-46. 

  

Сист. No: 54753

- 52 -

40621

Стамболийски, Иво.  Човекът в информационното общество / Иво Стамболийски. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 59-69. 

  

Сист. No: 54757

- 53 -

В Н 25 к

Христов, Иво.  Нестаналото българско общество / Иво Христов. // Култура, LVIII, N 4, 31 ян. 2014, с. 10-11. 

  

Сист. No: 54824

- 54 -

Сп Н 326 т

Генов, Драгомир.  Социологически поглед към световната икономическа криза : (Когнитивни възможности и изследователски подходи) / Драгомир Генов. // Научни трудове на факултета по икономически и социални науки, 2013, с. 389-404. 

  

Сист. No: 54237

- 55 -

Сп Д 532

Димитрова, Деница.  Къде се крият резервите на социалния потенциал / Деница Димитрова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен II - дек., с. 168-171. 

  

Сист. No: 55116

- 56 -

Сп Ч T 62

Pastarmadzhieva, Daniela.  Subcultures : from social to political / Daniela Pastarmadzhieva. // Trakia journal of sciences, 10, 2012, N 4, с. 80-85. 

  

Сист. No: 55026

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 57 -

Сп М 486

Горялова, Ирина.  Четвърто ниво лидери - 2 / Ирина Горялова. // Мениджър, 2014, N 2, с. 50-52. 

  

Сист. No: 55048

- 58 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  Добре дошли във времето на разрушителната промяна / Венцислав Савов. // Мениджър, 2014, N 2, с. 46-47. 

  

Сист. No: 55069

Социално поведение. Социална психология

- 59 -

Сп М 486

Бимбалов, Радослав.  Усмихвай се, заразително е / Радослав Бимбалов. // Мениджър, 2014, N 2, с. 54-55. 

  

Сист. No: 55070

- 60 -

Сп М 486

Добрите маниери продават . // Мениджър, 2014, N 2, с. 56-57. 

  

Сист. No: 55071

- 61 -

Сп Ч T 62

Benkova, Krasimira.  Social work ethics as applied ethics / Krasimira Benkova. // Trakia journal of sciences, 8, 2010, N прил. 3, с. 414-417. 

  

Сист. No: 54953

Международна политика

- 62 -

45308

Генкова, Диана Николова.  Кохезионната политика на ЕС - между социално-икономическите потребности и политическите реалности / Диана Николова Генкова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 561-570. 

  

Сист. No: 54400

Икономика. Икономически науки

- 63 -

41253

Беев, Ивайло.  Нова интерпретация на методологични особености на Кейнсианския подход при анализа на лихвените проценти / Ивайло Беев. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 336-343. 

  

Сист. No: 54628

- 64 -

41481

Бошнаков, Венелин.  Скритата икономика като източник на икономическите асиметрии: основни аспекти и измерения / Венелин Бошнаков. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 162-167. 

  

Сист. No: 54470

- 65 -

40364

Бузов, Вихрен.  Либерализмът - сбърканата философия на българския преход / Вихрен Бузов. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 215-218. 

  

Сист. No: 55218

- 66 -

45337

Бухаров, М. Н.  Моделирование систем управления экономическими объектами / М. Н. Бухаров. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 91-101. 

  

Сист. No: 55253

- 67 -

38060

Голиговски, Януш.  Системата за стопанско самоуправление при икономиката на прехода / Януш Голиговски. // Индустриалната организация и предприемачеството в условията на преход : Материали от междунар. конфер., Албена, 5-8 юни 1995. - София : Информа Интелект, 1996, с. 141-147. 

  

Сист. No: 54715

- 68 -

40473

Димитров, Никола.  Организираните пазари и инструментариум за регулирани въздействия / Никола Димитров. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България : Сборник доклади от научна конференция с международно участие, 23 - 25 октомври 2002 г.. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 95-105. 

  

Сист. No: 54664

- 69 -

41481

Думная, Наталья Николаевна.  Особености проявления неравномерности экономического развития в условиях глобализации / Наталья Николаевна Думная. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 28-32. 

  

Сист. No: 54466

- 70 -

41253

Иванова, Донка.  Проблеми и противоречия в политиката на растеж в България / Донка Иванова. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 443-452. 

  

Сист. No: 54634

- 71 -

41253

Иванова, Цветана.  Човешки капитал и икономика на знанието / Цветана Иванова. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие / Методи Кънев и др.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 293-303. 

  

Сист. No: 54629

- 72 -

41481

Мартякова, Е. В.  Асимметричная информация на рынке труда / Е. В. Мартякова. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 122-129. 

  

Сист. No: 54469

- 73 -

41481

Михайлов, Пеню.  Българското общество в контекста на глобализиращия се свят / Пеню Михайлов. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 188-195. 

  

Сист. No: 54478

- 74 -

45308

Модева, Румяна.  PR на "Дбществото на знанието" - проекции и перспективи в съвременния свят / Румяна Модева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 41-48. 

  

Сист. No: 54291

- 75 -

41481

Петков, Васил.  Обединена Европа - икономически асиметрии или асиметря на грехопадението / Васил Петков. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 86-94. 

  

Сист. No: 54467

- 76 -

41481

Славова-Ночева, Мария.  Иновации - състояние и развитие в процеса на евроинтеграция / Мария Славова-Ночева. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 302-308. 

  

Сист. No: 54490

- 77 -

19237

Чонов, Никола.  Критика на съвеременните буржоазни теории за стойностните категории при социализма / Никола Чонов. // Стойностните категории в изграждането на развитото социалистическо общество : Сб. от докл. на междунар. науч. конфер. пров. в гр. Свищов на 9 и 10 окт.1979 г.. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1979, 11 с.. 

  

Сист. No: 54947

- 78 -

Сп Ф 53 кс

Бондаренко, А. С.  Инвестирование в нетрадиционные активы как фактор хеджирования портфельных рисков / А. С. Бондаренко. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 2, с. 25-29. 

  

Сист. No: 54874

- 79 -

Сп Ф 53 кс

Гафурова, Г. Т.  Зарубежный опыт развития механизмов государственно-частного партнерства / Г. Т. Гафурова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 48, с. 62-72. 

  

Сист. No: 54868

- 80 -

Сп В 83 Э

Ершов, М.  Пять лет после масштабной фазы кризиса: насколько стабильна ситуация? / М. Ершов. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 12, с. 29-47. 

  

Сист. No: 54911

- 81 -

Сп Ф 53 кс

Иванченко, И. С.  Взаимодействие ссудного рынка и экономического роста / И. С. Иванченко. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 46, с. 2-9. 

  

Сист. No: 54408

- 82 -

Сп Ф 53 кс

Каурова, Н. Н.  Деньги как управляющий элемент системы цен и финансово-экономических отношений / Н. Н. Каурова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 44, с. 30-38. 

  

Сист. No: 54353

- 83 -

Сп Ф 53 кс

Килячков, Н. А.  Модел, конкурентного взаимодействия при использовании ограниченных ресурсов / Н. А. Килячков. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 47, с. 51-57. 

  

Сист. No: 54425

- 84 -

Сп В 83 Э

Макашева, Н.  Проблема интеграции теорий экономического цикла и равновесия (вторая половина 1920-х - 1930-е годы) и проект теории экономической динамики Н. Д. Кондратьева / Н. Макашева. // Вопросы экономики . - Москва, 2014, N 1, с. 22-39. 

  

Сист. No: 55240

- 85 -

Сп Ф 53 кс

Минакова, И. В.  Моделирование области возможных резултьтатов инновационного проекта / И. В. Минакова, П. В. Аниканов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 45, с. 2-9. 

  

Сист. No: 54365

- 86 -

Сп Д 41 к

Назарова, И. А.  Российская модель эластичного денежного обращения. Исследования отечественных экономистов XIX века / И. А. Назарова. // Деньги и кредит . - Москва, 2014, N 1, с. 69-71. 

  

Сист. No: 55193

- 87 -

Сп Ф 53 кс

Федорова, Е. А.  Влияние цены на нефть на фондовые рынки стран БРИКС / Е. А. Федорова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 46, с. 34-40. 

  

Сист. No: 54412

- 88 -

Сп Ф 53 кс

Яшин, С. Н. и др.  Разработка методического обеспечения интегральной оценки реализуемости процессных инновационных проектов при их инвестировании / С. Н. Яшин, Г. М. Охезина. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 3, с. 13-22. 

  

Сист. No: 54887

- 89 -

Сп Ч T 62

Georgieva-Stankova, N.  Max Weber's "Science as a Vocation" through the Prism of History and Time / N. Georgieva-Stankova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 102-106. 

  

Сист. No: 54706

Макроикономика

- 90 -

Сп Н 326 ту

Атанасова, Веселина.  Трансформация в характера на американския икономикс и установяване на неокласическа икономическа технологизация / Веселина Атанасова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2013, с. 46-81. 

  

Сист. No: 54444

- 91 -

Сп Н 326 т

Златинов, Димитър.  Развитие на макроикономическото моделиране : (Сравнителен преглед на основни теоретико-приложни постижения в областта на моделирането на икономическите процеси) / Димитър Златинов. // Научни трудове на факултета по икономически и социални науки, 2013, с. 45-97. 

  

Сист. No: 54203

- 92 -

Сп В 83 Э

Миронов, В. и др.  Грозящая рецессия и как с ней бороться: эмпирический анализ российских реалий и мирового опыта / В. Миронов, В. Канофьев. // Вопросы экономики . - Москва, 2014, N 1, с. 78-107. 

  

Сист. No: 55244

- 93 -

Сп Ч J 80 m

Leith, Campbell et al.  Fiscal Sustainability in a New Keynesian Model / Campbell Leith, Simon Wren-Lewis. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbus, 45, 2013, N 8, с. 1477-1516. 

  

Сист. No: 54648

- 94 -

Сп Ч J 80 m

McAdam, Peter et al.  Technology, Utilization, and Inflation: What Drives the New Keynesian Philips Curve? / Peter McAdam, Alpo Willman. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbus, 45, 2013, N 8, с. 1547-1579. 

  

Сист. No: 54650

Математически методи в икономическите науки

- 95 -

Сп Ч T 62

Pehlivanova, Tania.  Optimization of management of logistic systems in agriculture / Tania Pehlivanova. // Trakia journal of sciences, 9, 2011, N 4, с. 16-19. 

  

Сист. No: 55031

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 96 -

30206

Владимирова, Катя.  Планиране качествената структура на работната сила / Катя Владимирова. // Стопанската организация в промишлеността и научно-техническият прогрес : Организационни и икономически проблеми : [Междунар. научно-практичес. конфер.- Свищов, 12 - 15 ноем. 1981 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1982, с. 297-306. 

  

Сист. No: 54608

- 97 -

30206

Дуранкев, Боян.  Изменение в съдържанието и характера на труда и формирането на многостранно развита личност / Боян Дуранкев. // Стопанската организация в промишлеността и научно-техническият прогрес : Организационни и икономически проблеми : [Междунар. научно-практичес. конфер.- Свищов, 12 - 15 ноем. 1981 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1982, с. 262-276. 

  

Сист. No: 54602

- 98 -

35033

Петков, Иван.  Реалното измерване равнището на производителността на труда - фактор за нейното повишаване / Иван Петков. // Икономията на време и стопанската активност : Сб. докл. и науч. съобщения от теор. конф., посветена на 50 год. юбилей на кат. "Полит. икономия" при ВФСИ Д. А. Ценов [- Свищов]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1989, с. 119-125. 

  

Сист. No: 54652

- 99 -

41481

Рибарова, Екатерина Траянова.  Конкурентоспособност на българската работна сила при присъединяването към към Европейския съюз и влияние върху индустриалните отношения / Екатерина Траянова Рибарова. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 366-375. 

  

Сист. No: 54494

- 100 -

45343

Терзиев, Венелин.  Политика в областта на заетостта и безработицата в България в периода на преход към пазарно стопанство / Венелин Терзиев. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 185-190. 

  

Сист. No: 55041

- 101 -

40473

Тодорова, Светлана и др.  Модели за изследване и регулиране на безработицата / Светлана Тодорова, Весела Миладинова. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България : Сборник доклади от научна конференция с международно участие, 23 - 25 октомври 2002 г.. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 291-299. 

  

Сист. No: 54694

- 102 -

41481

Цанов, Васил.  Предизвикателства на пазара на труда в България в контекста на приобщаването към ЕС / Васил Цанов. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 220-227. 

  

Сист. No: 54480

- 103 -

45343

Цанова, Камелия Божидарова.  Заетост и безработица в България / Камелия Божидарова Цанова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 82-86. 

  

Сист. No: 55016

- 104 -

Сп Н 326 т

Сотирова, Мария.  Основни тези на класическата и неокласическата доктрина на пазарно формиране на работната заплата / Мария Сотирова. // Научни трудове на факултета по икономически и социални науки, 2013, с. 29-44. 

  

Сист. No: 54202

- 105 -

Сп М 486

Вълков, Константин.  Всички обратно в офиса / Константин Вълков. // Мениджър, 2014, N 1, с. 50-51. 

  

Сист. No: 54498

- 106 -

Сп Х 742

Марков, Огнян.  Ефекти от миграцията в страните-изпращачи с особено внимание към паричните преводи / Огнян Марков. // ХИ&Т, XV, 2014, N 1, с. 10-11, 14. 

  

Сист. No: 55063

Икономика на труда. Организация на труда

- 107 -

35033

Василев, Йордан.  Намаляването на материалоемкостта и икономията на време / Йордан Василев. // Икономията на време и стопанската активност : Сб. докл. и науч. съобщения от теор. конф., посветена на 50 год. юбилей на кат. "Полит. икономия" при ВФСИ Д. А. Ценов [- Свищов]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1989, с. 153-156. 

  

Сист. No: 54644

- 108 -

35033

Владимирова, Т.  Личното потребление и икономията на време при социализма / Т. Владимирова. // Икономията на време и стопанската активност : Сб. докл. и науч. съобщения от теор. конф., посветена на 50 год. юбилей на кат. "Полит. икономия" при ВФСИ Д. А. Ценов [- Свищов]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1989, с. 103-109. 

  

Сист. No: 54666

- 109 -

35033

Георгиева, Станка Ив.  Самоуправлението, човешкият фактор и икономията на време / Станка Ив. Георгиева. // Икономията на време и стопанската активност : Сб. докл. и науч. съобщения от теор. конф., посветена на 50 год. юбилей на кат. "Полит. икономия" при ВФСИ Д. А. Ценов [- Свищов]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1989, с. 79-86. 

  

Сист. No: 54657

- 110 -

35033

Петков, Петко Ив.  Икономията на време и стопанската активност в икономическата система на социализма / Петко Ив. Петков. // Икономията на време и стопанската активност : Сб. докл. и науч. съобщения от теор. конф., посветена на 50 год. юбилей на кат. "Полит. икономия" при ВФСИ Д. А. Ценов [- Свищов]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1989, с. 5-13. 

  

Сист. No: 54668

Трудови отношения

- 111 -

40364

Нанчев, Николай.  Пазар на труда и развитие на социално партньорство във фирмата / Николай Нанчев. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 302-304. 

  

Сист. No: 55226

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 112 -

45308

Златева, Румяна.  Мотивационен профил на човешките ресурси в "Инвестпроект" ООД / Румяна Златева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 520-526. 

  

Сист. No: 54386

- 113 -

40364

Кирилова, Гергана.  Промени в нормативната уредба на безработицата като осигурен социален риск и насърчаването на заетостта / Гергана Кирилова. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 203-208. 

  

Сист. No: 55213

- 114 -

40364

Русанова, Лиляна.  Трудов пазар и безработица - проблеми, алтернативи, решения / Лиляна Русанова. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 281-284. 

  

Сист. No: 55224

- 115 -

30206

Тананеев, Емилиян.  Качественият състав на работната сила - предпоставка за внедряване постиженията на техническия прогрес в стопанската организация / Емилиян Тананеев. // Стопанската организация в промишлеността и научно-техническият прогрес : Организационни и икономически проблеми : [Междунар. научно-практичес. конфер.- Свищов, 12 - 15 ноем. 1981 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1982, с. 286-296. 

  

Сист. No: 54603

- 116 -

45343

Терзиев, Венелин.  Политика в областта на заетостта и безработицата в България - цели и задачи / Венелин Терзиев. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 179-184. 

  

Сист. No: 55040

- 117 -

45308

Тодоров, Евгени.  Вътрешни и външни фактори, влияещи при разкриването на "зелени" работни места в Република България / Евгени Тодоров. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 288-294. 

  

Сист. No: 54285

- 118 -

Сп М 68 э

Вишневская, Н.  Самозанятость в преходных экономиках / Н. Вишневская. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 10, с. 58-67. 

  

Сист. No: 54346

- 119 -

45343

Petrova, Tsvetelina et al.  Competency gaps of public sector employees 30- and 45+ / Tsvetelina Petrova, Irena Rashkova. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 269-274. 

  

Сист. No: 17705

Пазар на труда

- 120 -

40473

Желев, Иван.  Политика на държавата при регулиране на пазара на труда / Иван Желев. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България : Сборник доклади от научна конференция с международно участие, 23 - 25 октомври 2002 г.. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 125-132. 

  

Сист. No: 54672

Работна заплата

- 121 -

30206

Дончева, Людмила.  Организацията на работната заплата - икономически лост за ускоряване внедряването на НТП / Людмила Дончева. // Стопанската организация в промишлеността и научно-техническият прогрес : Организационни и икономически проблеми : [Междунар. научно-практичес. конфер.- Свищов, 12 - 15 ноем. 1981 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1982, с. 165-173. 

  

Сист. No: 54587

Безработица

- 122 -

35033

Железова, Мария.  Безработица или непълна и неефективна заетост / Мария Железова. // Икономията на време и стопанската активност : Сб. докл. и науч. съобщения от теор. конф., посветена на 50 год. юбилей на кат. "Полит. икономия" при ВФСИ Д. А. Ценов [- Свищов]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1989, с. 127-132. 

  

Сист. No: 54656

- 123 -

45343

Mirkov, Smiljana et al.  Social features and main characteristics of unemployed women on the labour market / Smiljana Mirkov, Marija Runic Ristic. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 233-237. 

  

Сист. No: 55122

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 124 -

Сп Ч T 62

Georgiev, M.  High Transaction Costs - Behavioral and Market Deformations / M. Georgiev. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 523-526. 

  

Сист. No: 54623

Кооперация

- 125 -

Сп Ч T 62

Zaimova, D. et al.  Resilience of Cooperative Etrepreneurial Model in Time of Crisis / Darina Zaimova, G. Zheliazkov. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 516-522. 

  

Сист. No: 54617

Поземлена икономика

- 126 -

Сп Ф 53 кс

Сухарев, А. Н.  Механизмы и закономерности формирования цены земли / А. Н. Сухарев. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 44, с. 67-72. 

  

Сист. No: 54357

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 127 -

40364

Бъкличаров, Стефан и др.  Българската банкова система в началото на XXI век - развитие и тенденции / Стефан Бъкличаров, Благой Димитров. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 88-93. 

  

Сист. No: 55168

- 128 -

40473

Вачков, Стефан.  Allfinanz - новото лице на финансовата търговия / Стефан Вачков. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България : Сборник доклади от научна конференция с международно участие, 23 - 25 октомври 2002 г.. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 216-224. 

  

Сист. No: 54680

- 129 -

41029

Владимирова, Тодорка.  Програмно-целевото бюджетно планиране: концепция, технология и проблеми на регионално и общинско равнище / Тодорка Владимирова. // Иновационни практики в публичните финанси : Научно-практическа конференция - Варна, 4-5 ноември 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 67-74. 

  

Сист. No: 54933

- 130 -

40473

Димов, Сава.  Предизвикателството на организирания извънборсов пазар на деривативи по Интернет / Сава Димов. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България : Сборник доклади от научна конференция с международно участие, 23 - 25 октомври 2002 г.. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 174-183. 

  

Сист. No: 54675

- 131 -

45343

Иванова, Стефка.  Стопанската дейност - основен източник за самофинансиране на юридическите лица с нестопанска цел / Стефка Иванова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 61-64. 

  

Сист. No: 55013

- 132 -

40473

Илиев, Пламен.  Формиране и управление на портфейли от недвижими имоти в България / Пламен Илиев. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България : Сборник доклади от научна конференция с международно участие, 23 - 25 октомври 2002 г.. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 263-270. 

  

Сист. No: 54684

- 133 -

41029

Илиева, Цветанка.  Практически въпроси по емитиране на общински облигационни заеми / Цветанка Илиева. // Иновационни практики в публичните финанси : Научно-практическа конференция - Варна, 4-5 ноември 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 34-36. 

  

Сист. No: 54929

- 134 -

41481

Йорданова, Мария.  Неинституционалния пазар на венчърен капитал - стимул и алтернатива на институционалния пазар / Мария Йорданова. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 481-486. 

  

Сист. No: 54511

- 135 -

41481

Кирилов, Росен Иванов.  Промените в българската банкова система в процеса на евроинтеграция / Росен Иванов Кирилов. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 341-345. 

  

Сист. No: 12910

- 136 -

40473

Маринов, Георги.  Ефектът "Фелдщайн-Хориоко" при валутен борд / Георги Маринов. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България : Сборник доклади от научна конференция с международно участие, 23 - 25 октомври 2002 г.. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 286-290. 

  

Сист. No: 54690

- 137 -

41481

Матросова, Людмила Николаевна.  Проблемы развития микрокредититования в регионе / Людмила Николаевна Матросова. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 396-405. 

  

Сист. No: 54497

- 138 -

41029

Минчева, Султанка.  Публично обсъждане на общинския бюджет / Султанка Минчева. // Иновационни практики в публичните финанси : Научно-практическа конференция - Варна, 4-5 ноември 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 90-93. 

  

Сист. No: 54938

- 139 -

40473

Ненов, Тодор.  Функциониране на ефективните капиталови пазари и оптимизиране на инвестиционните портфейли / Тодор Ненов. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България : Сборник доклади от научна конференция с международно участие, 23 - 25 октомври 2002 г.. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 106-114. 

  

Сист. No: 54669

- 140 -

43334

Соколов, Роман В.  Моделирование и управление денежными потоками корпорации / Роман В. Соколов. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 65-69. 

  

Сист. No: 54949

- 141 -

41481

Ставрова, Елена Велкова.  Кредитна експанзия, развитието на банковата сестема и макроикономическата среда - причинно-следствени зависимости / Елена Велкова Ставрова. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 461-437. 

  

Сист. No: 54510

- 142 -

41481

Стоилова, Десислава Георгиева.  Дългово финансиране на местното икономическо развитие в България: постижения и предизвикателства в процеса на присъединяване към ЕС / Десислава Георгиева Стоилова. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 332-340. 

  

Сист. No: 54492

- 143 -

40364

Стойчев, Николай.  Фондовият пазар: за ползата от него и за анализа на поведението му / Николай Стойчев. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 108-113. 

  

Сист. No: 55170

- 144 -

40473

Стоянов, Велчо и др.  Глобализацията и нейните финансови измерения / Велчо Стоянов, Калин Желев. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България : Сборник доклади от научна конференция с международно участие, 23 - 25 октомври 2002 г.. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 243-252. 

  

Сист. No: 54681

- 145 -

41029

Тошев, Стоян.  Тенденции на пазара на общински облигации - нарастващо търсене от институционални инвеститори / Стоян Тошев. // Иновационни практики в публичните финанси : Научно-практическа конференция - Варна, 4-5 ноември 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 37-42. 

  

Сист. No: 54930

- 146 -

40473

Трайков, Христо.  Модел на ефективен СПОТ пазар на българската фондова борса / Христо Трайков. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България : Сборник доклади от научна конференция с международно участие, 23 - 25 октомври 2002 г.. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 133-141. 

  

Сист. No: 54673

- 147 -

41481

Трифонова, Силвия Трифонова.  Конвергенция на овърнайт лихвените проценти в България към Еврозоната / Силвия Трифонова Трифонова. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 430-440. 

  

Сист. No: 54509

- 148 -

В К 263

Стоянов, Николай.  Банките в митове и числа : Или за какво повече от дялове и ръстове ни разказват отчетите на кредитните институции / Николай Стоянов. // Капитал, XXII, N 6, 08 февр. 2014, с. 33-35. 

  

Сист. No: 54940

- 149 -

Сп Г 62 Сб

Рашкова, Галина.  Система за мониторинг на финансово-стопанското състояние на туристическото предприятие / Галина Рашкова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2010, с. 305-317. 

  

Сист. No: 54269

- 150 -

Сп Ф 53 кс

Абаева, Н. П. и др.  Развитие концепции финансового менеджмента / Н. П. Абаева, Е. В. Шигаева. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 47, с. 25-28. 

  

Сист. No: 54423

- 151 -

Сп Ф 53 кс

Адамова, К. Р.  Основные проблемы и перспективы развития учетно-расчетных институтов финансового рынка / К. Р. Адамова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 47, с. 17-21. 

  

Сист. No: 54420

- 152 -

Сп Ф 53 кс

Алифанова, Е. Н. и др.  Развитие методических подходов к управлению рисками финансовых институтов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма / Е. Н. Алифанова, Н. Г. Вовченко, И. Г. Воробьева. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 6, с. 31-40. 

  

Сист. No: 55222

- 153 -

Сп В 83 Э

Буклемишев, О.  Фискальное стимулирование и российские бюджетные фонды / О. Буклемишев. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 12, с. 74-85. 

  

Сист. No: 54913

- 154 -

Сп Н 25 а

Буряченко, Андрий.  Същност и механизми на държавната финансова политика / Андрий Буряченко. // Народностопански архив, LXVI, 2013, N 4, с. 57-67. 

  

Сист. No: 54210

- 155 -

Сп Ф 53 кс

Вавулин, Д. А. и др.  Центральный банк Российской федерации как мегарегулятор российского финансового рынка / Д. А. Вавулин, С. В. Симонов. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 5, с. 21-32. 

  

Сист. No: 55210

- 156 -

Сп Д 532

Вълканова, Мария и др.  Концесията - съвременна алтернатива на традиционното публично управление / Мария Вълканова, Неда Тодорова, Хайрие Мехмед. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен II - дек., с. 148-153. 

  

Сист. No: 55131

- 157 -

Сп Ф 53 кс

Горецкая, В. А.  Поведенческие финансы: применение теории перспектив в управлении финансами / В. А. Горецкая. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 4, с. 28-35. 

  

Сист. No: 55188

- 158 -

Сп Д 41 к

Достов, В. Л. и др.  Электронные деньги как инструмент оптимизации платежного оборота (точка зрения) / В. Л. Достов, В. А. Кузнецов, П. М. Шуст. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 12, с. 7-13. 

  

Сист. No: 55187

- 159 -

Сп Ф 53 кс

Задорожная, А. Н.  В поисках оптимальной структуры капитала компании / А. Н. Задорожная. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 5, с. 42-49. 

  

Сист. No: 55211

- 160 -

Сп Ф 53 кс

Кокин, А. С. и др.  Определение частного валютного курса / А. С. Кокин, И. М. Осколков. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 5, с. 2-6. 

  

Сист. No: 21669

- 161 -

Сп Ф 53 кс

Кудряшова, И. В.  Формирование предпосылок повышения международного статуса российского рубля: результаты за 10 лет / И. В. Кудряшова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 44, с. 52-59. 

  

Сист. No: 54356

- 162 -

Сп Ф 53 кс

Лиханова, З. К. и др.  Комбинированный подход к оценке кредитоспособности клиента строительной сберегательной кассы / З. К. Лиханова, М. А. Глушкова. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 7, с. 22-29. 

  

Сист. No: 55235

- 163 -

Сп Ф 53 кс

Машегов, П. Н. и др.  Лизинг как инструмент финансирования инновационного развития и проблема оценки эффективности налоговых преференций / П. Н. Машегов, А. А. Бельский. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 45, с. 10-18. 

  

Сист. No: 54368

- 164 -

Сп Ф 53 кс

Могилев, С. В.  Анализ социально-экономических факторов доходов местных бюджетов / С. В. Могилев. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 47, с. 58-65. 

  

Сист. No: 54427

- 165 -

Сп Ф 53 кс

Можанова, И. И. и др.  Финансова устойчивость коммерческих банков и нефинансовых организаций: теоритический и практический аспекты / И. И. Можанова, О. А. Антонюк. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 4, с. 36-42. 

  

Сист. No: 55191

- 166 -

Сп Ф 53 кс

Мухаметшина, Н. А.  Направления развития и особенности банковского рынка корпоративных кредитов / Н. А. Мухаметшина. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 45, с. 50-54. 

  

Сист. No: 54381

- 167 -

Сп Ф 53 кс

Петрова, Е. А.  Влияние изменений нормативов Базелского комитета на практику секьюритизации лизинговых активов / Е. А. Петрова. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 4, с. 50-59. 

  

Сист. No: 55205

- 168 -

Сп Ф 53 кс

Полищук, А. И.  Распад денежно-кредитной системы СССР: двадцать лет пустя / А. И. Полищук. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 47, с. 29-40. 

  

Сист. No: 54424

- 169 -

Сп Ф 53 кс

Ревенков, П. В. и др.  Дистанционное банковское обслуживание: Интернет создает нового клиента и дополнительные риски / П. В. Ревенков, А. А. Бердюгин. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 7, с. 30-39. 

  

Сист. No: 16310

- 170 -

Сп Ф 53 кс

Рукина, С. Н.  Управление доходами региональных бюджетов / С. Н. Рукина. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 7, с. 6-7. 

  

Сист. No: 55236

- 171 -

Сп Ф 53 кс

Сакович, М. И.  Эволюция подходов к регулированию рисков кредитных институтов: современный аспект / М. И. Сакович. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 3, с. 46-50. 

  

Сист. No: 54890

- 172 -

Сп В 83 Э

Сверчков, Р. и др.  Еффективность финансовых рынков : (Нобелевскаs премия по экономике 2013 года) / Р. Сверчков, К. Сонин. // Вопросы экономики . - Москва, 2014, N 1, с. 4-21. 

  

Сист. No: 55238

- 173 -

Сп Ф 53 кс

Солянникова, С. П.  Результативность государственных расходов: проблемы оценки и мониторинга / С. П. Солянникова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 46, с. 10-18. 

  

Сист. No: 54411

- 174 -

Сп Ф 53 кс

Хачпанов, Г. В.  Методика и критерии финансирования предприятий и организаций посредством применения форфейтинга / Г. В. Хачпанов. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 6, с. 58-62. 

  

Сист. No: 55232

- 175 -

Сп Ф 53 кс

Холодкова, В. В.  Практика оценки стоимости бизнеса при выходе на IPO / В. В. Холодкова. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 2, с. 20-24. 

  

Сист. No: 54873

- 176 -

Сп Ф 53 кс

Чайкина, Е. В.  Стуктурные изменения спроса и предложения на рынке золота / Е. В. Чайкина. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 5, с. 7-14. 

  

Сист. No: 55209

- 177 -

Сп Ф 53 кс

Чулков, А. С.  Проблемы финансирования учреждений образования и науки в период бюджетной реформы и пути их решения / А. С. Чулков. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 7, с. 52-60. 

  

Сист. No: 55237

- 178 -

Сп Ф 53 кс

Юзвович, Л. И. и др.  Комплексный подход к исследованию сущности и структуры затрат на производство и реализацию продукции в условиях динамичной экономической среды / Л. И. Юзвович, А. В. Юзвович. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 44, с. 9-13. 

  

Сист. No: 54348

- 179 -

Сп Ф 53 кс

Юсупова, О. А.  Автокредитование: проблемы и перспективы / О. А. Юсупова. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 3, с. 35-45. 

  

Сист. No: 54889

- 180 -

Сп Ф 53 кс

Яшина, Н. И.  Етодические аспекты оценки эффективности управления государственным долгом с учетом определения уровня благостояния населения различных стран / Н. И. Яшина, Е. В. Поющева, К. С. Яшин. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 3, с. 2-12. 

  

Сист. No: 54886

- 181 -

39917

Grozev, Rossen.  Eu Enlargement: The Regulation of Financial Sector towards Meeting the Criteria for Free Movement of Capital and Economic and Monetary Union (The case of Bulgaria) / Rossen Grozev. // Progress Made and Remaining Challenges to Financial Sector Restructuring in Bulgaria and Serbia. - Sofia : Economic Policy Institute, 2003, с. 65-72. 

  

Сист. No: 54413

- 182 -

39917

Tsekova, Petya.  The Banking Sector in Bulgaria: Outcomes of Reforms and Prospects for the Future / Petya Tsekova. // Progress Made and Remaining Challenges to Financial Sector Restructuring in Bulgaria and Serbia. - Sofia : Economic Policy Institute, 2003, с. 35-42. 

  

Сист. No: 54410

- 183 -

Сп Ч J 80 m

Andres, Javier et al.  Banking Competition, Collateral Constraints, and Optimal Monetary Policy / Javier Andres, Oscar Arce, Carlos Thomas. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbus, 45, 2013, N прил. 2, с. 86-125. 

  

Сист. No: 54662

- 184 -

Сп Ч T 62

Atila, Pelin.  Intermediation services of Turkish banks / Pelin Atila. // Trakia journal of sciences, 7, 2009, N 3, с. 63-66. 

  

Сист. No: 55046

- 185 -

Сп Ч J 80 m

Coelho, Christiano A. et al.  Do Public Banks Compete with Private Banks? Evidence from Concentrated Local Markets in Brazil / Christiano A. Coelho, Joao M. P. De Mello, Leonardo Rezende. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbus, 45, 2013, N 8, с. 1581-1615. 

  

Сист. No: 54667

- 186 -

Сп Ч J 80 m

Kamber, Gunes et al.  Financial Exposure and the International Transmission of Financial Shocks / Gunes Kamber, Christoph Thoenissen. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbus, 45, 2013, N прил. 2, с. 126-158. 

  

Сист. No: 54665

- 187 -

Сп Ч J 80 m

Kollmann, Robert.  Global Banks, Financial Shocks, and International Business Cycles: Evidence from an Estimated Model / Robert Kollmann. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbus, 45, 2013, N прил. 2, с. 159-195. 

  

Сист. No: 54661

- 188 -

Сп Ч T 62

Kostova-Pickett, D.  Finansial markets / D. Kostova-Pickett. // Trakia journal of sciences, 8, 2010, N прил. 3, с. 88-93. 

  

Сист. No: 54881

- 189 -

Сп Ч T 62

Penev, Nikolay.  Challenges Facing Banking Supervision and Accounting in Contemporary Economic Situation / Nikolay Penev. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 237-241. 

  

Сист. No: 54742

- 190 -

Сп Ч J 80 m

Sandri, Damiano et al.  Financial Crises and Recapitalizations / Damiano Sandri, Fabian Valencia. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbus, 45, 2013, N прил. 2, с. 59-86. 

  

Сист. No: 54660

- 191 -

Сп Ч J 80 m

Securitization and Bank Performance . // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbus, 45, 2013, N 8, с. 1617-1658. 

  

Сист. No: 54659

- 192 -

Сп Ч T 62

Yordanova, Z.  Innovative Business Bank Products / Z. Yordanova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 322-330. 

  

Сист. No: 54553

Финанси

- 193 -

45334

Адамов, Величко.  Методически предизвикателства при оценка балансовите позиции на търговските банки / Величко Адамов. // Управление на капиталите във фирмата - 2013 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 9-32. 

  

Сист. No: 55029

- 194 -

45334

Азис, Ергин Севгин.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Медика" АД (2013 г.) / Ергин Севгин Азис. // Управление на капиталите във фирмата - 2013 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 111-118. 

  

Сист. No: 55093

- 195 -

45308

Александрова, Валентина.  Данък върху лихвите по депозити на физическите лица / Валентина Александрова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 85-89. 

  

Сист. No: 54242

- 196 -

45334

Алиева, Шенай Мехмедова.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Дружба стъкларски заводи" АД (2013 г.) / Шенай Мехмедова Алиева. // Управление на капиталите във фирмата - 2013 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 135-142. 

  

Сист. No: 55096

- 197 -

45334

Антонова, Боряна Радославова.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "" АД (2013 г.) / Боряна Радославова Антонова. // Управление на капиталите във фирмата - 2013 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 143-150. 

  

Сист. No: 55106

- 198 -

45334

Атанасова, Зорница Красимирова.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Алкомет" АД (2013 г.) / Зорница Красимирова Атанасова. // Управление на капиталите във фирмата - 2013 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 79-86. 

  

Сист. No: 55078

- 199 -

45334

Бохосян, Вахан Ахаси.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Агрия Груп Холдинг" АД (2013 г.) / Вахан Ахаси Бохосян. // Управление на капиталите във фирмата - 2013 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 175-182. 

  

Сист. No: 55118

- 200 -

45334

Бъчваров, Кирил Иванов.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "М+С Хидравлик" АД (2013 г.) / Кирил Иванов Бъчваров. // Управление на капиталите във фирмата - 2013 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 183-190. 

  

Сист. No: 55119

- 201 -

45334

Василева, Славка Иванова.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "БТК" АД (2013 г.) / Славка Иванова Василева. // Управление на капиталите във фирмата - 2013 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 87-94. 

  

Сист. No: 55083

- 202 -

45334

Георгиева, Мария Тошкова.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Унифарм" АД (2013 г.) / Мария Тошкова Георгиева. // Управление на капиталите във фирмата - 2013 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 71-78. 

  

Сист. No: 55077

- 203 -

45334

Давидов, Мариан Ангелов.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Булгартабак Холдинг" АД (2013 г.) / Мариан Ангелов Давидов. // Управление на капиталите във фирмата - 2013 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 167-174. 

  

Сист. No: 55117

- 204 -

45334

Дюлгерова, Бояна Христова.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Албена" АД (2013 г.) / Бояна Христова Дюлгерова. // Управление на капиталите във фирмата - 2013 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 151-158. 

  

Сист. No: 55107

- 205 -

45334

Желев, Ивелин Величков.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Енемона" АД (2013 г.) / Ивелин Величков Желев. // Управление на капиталите във фирмата - 2013 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 63-70. 

  

Сист. No: 55067

- 206 -

45334

Захариев, Андрей.  Технология за оптимизация на капиталовата структура на фирмата в България (2013) - по примера на "Софарма" АД / Андрей Захариев. // Управление на капиталите във фирмата - 2013 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 33-52. 

  

Сист. No: 55030

- 207 -

45334

Илиев, Никола Илийчев.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Монбат" АД (2013 г.) / Никола Илийчев Илиев. // Управление на капиталите във фирмата - 2013 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 95-102. 

  

Сист. No: 55091

- 208 -

45334

Койнова, Десислава Василева.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Складова техника" АД (2013 г.) / Десислава Василева Койнова. // Управление на капиталите във фирмата - 2013 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 159-166. 

  

Сист. No: 55108

- 209 -

45334

Михайлов, Митко Петров.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Софарма Трейдинг" АД (2013 г.) / Митко Петров Михайлов. // Управление на капиталите във фирмата - 2013 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 103-110. 

  

Сист. No: 55092

- 210 -

45334

Петков, Калоян Ангелов.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Биовет" АД (2013 г.) / Калоян Ангелов Петков. // Управление на капиталите във фирмата - 2013 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 127-134. 

  

Сист. No: 55095

- 211 -

40364

Петков, Петър.  Някои методи за оценка ефективността на инвестиционните портфейли / Петър Петков. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 80-87. 

  

Сист. No: 55166

- 212 -

39275

Симеонов, Стефан.  Аспекти на глобализацията на финансовите пазари ( фокус върху балкански страни) / Стефан Симеонов. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2001, с. 323-328. 

  

Сист. No: 54290

- 213 -

45334

Тодоров, Живко Божидаров.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Каолин" АД (2013 г.) / Живко Божидаров Тодоров. // Управление на капиталите във фирмата - 2013 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 55-62. 

  

Сист. No: 55032

- 214 -

45334

Янгьозова, Гергана Николаева.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Фазерлес" АД (2013 г.) / Гергана Николаева Янгьозова. // Управление на капиталите във фирмата - 2013 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 119-126. 

  

Сист. No: 55094

- 215 -

45308

Янкова, Аделина Бранимирова.  Традиции, иновации и перспективи при компенсиране на инвеститорите в ценни книжа / Аделина Бранимирова Янкова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 315-321. 

  

Сист. No: 54280

- 216 -

Сп Н 326 ту

Димитров, Николай.  Взаимовръзка между съвременната дейност на фондовете за дялови инвестиции и пазара за сливания и придобивания в Централна и Източна Европа и България / Николай Димитров. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2013, с. 82-111. 

  

Сист. No: 54457

- 217 -

Сп И 502

Георгиев, Андрей.  Как ще дойдат инвестициите / Андрей Георгиев. // Икономика, 2014, N 34, с. 34-35. 

  

Сист. No: 54924

- 218 -

Сп П 89 тп

Кохно, П.  Модели финансирования инновационных проектов / П. Кохно. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2014, N 1, с. 87-94. 

  

Сист. No: 55201

- 219 -

Сп И 502

Малчев, Владимир.  Доминация на акциите и през 2014 г. / Владимир Малчев. // Икономика, 2014, N 34, с. 30-33. 

  

Сист. No: 54922

- 220 -

Сп Д 226 п

Найденов, Людмил.  Данъчна самостоятелност на местните власти - сравнителен анализ в рамките на ЕС / Людмил Найденов. // Данъчна практика, 2013, N 10, с. 20-26. 

  

Сист. No: 54234

- 221 -

45343

Ivanis, Marko et al.  Leasing - instrument of enterprise financing / Marko Ivanis, Slobodan Popovic. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 65-70. 

  

Сист. No: 55099

- 222 -

45343

Ivanis, Marko et al.  Forfaiting - instrument of enterprise financing / Marko Ivanis, Slobodan Popovic. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 71-75. 

  

Сист. No: 55102

- 223 -

Сп Ч J 80 f

Dinc, I. Serdar et al.  Economic Nationalism in Mergers and Acquisitions / I. Serdar Dinc, Isil Erel. // The Journal of Finance . - New York, 68, 2013, N 6, с. 2471-2514. 

  

Сист. No: 54397

- 224 -

Сп Ч J 80 f

Do Hedge Funds Manipulate Stock Prices? . // The Journal of Finance . - New York, 68, 2013, N 6, с. 2383-2434. 

  

Сист. No: 54399

- 225 -

Сп Ч J 80 f

Hassan, Tarek A.  Country Size, Currency Unions, and, International Asset Returns / Tarek A. Hassan. // The Journal of Finance . - New York, 68, 2013, N 6, с. 2269-2308. 

  

Сист. No: 54398

- 226 -

Сп Ч T 62

Ivanova, D. et al.  Financial Analysis of Long-term of Capital in Tourism Companies. Part I. Assets / D. Ivanova, D. Doncheva, Oleg Milev. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 257-264. 

  

Сист. No: 54461

- 227 -

Сп Ч T 62

Ivanova, D. et al.  Financial Analysis of Long-Term of Capital in Tourism Companies. Part II. Liabilities / D. Ivanova, D. Doncheva, Oleg Milev. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 265-273. 

  

Сист. No: 54462

- 228 -

Сп Ч T 62

Kabaivanov, S. et al.  Application of Path Simulation Techniques in Derivative Pricing / S. Kabaivanov, M. Milev, V. Markovska. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 582-587. 

  

Сист. No: 54641

- 229 -

Сп Ч T 62

Momchilov, Hristo.  Analysis of profit and profitability of the company (the example of the "Biser Oliva", Stara Zagora) / Hristo Momchilov. // Trakia journal of sciences, 10, 2012, N 4, с. 53-56. 

  

Сист. No: 55020

Държавен бюджет

- 230 -

39275

Лилова, Румяна.  Динамика в развитието на държавните приходи и разходи / Румяна Лилова. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2001, с. 363-369. 

  

Сист. No: 54293

- 231 -

Сп Ф 53 кс

Сухарев, А. Н.  Бюджетный дефицит и бюджетный профицит: вопросы методологии / А. Н. Сухарев. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 1, с. 10-16. 

  

Сист. No: 54869

Бюджет на общините

- 232 -

41029

Каменов, Дени.  Как да се постигне ефективно управление на местните финансови бюджети / Дени Каменов. // Иновационни практики в публичните финанси : Научно-практическа конференция - Варна, 4-5 ноември 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 82-86. 

  

Сист. No: 54934

- 233 -

Сп Ч T 62

Marinov, Anton.  Analysis of the organizational changes in the local taxes and fees administration (based on the example of Novo Selo Municipality, Vidin District) / Anton Marinov. // Trakia journal of sciences, 4, 2006, N 4, с. 52-60. 

  

Сист. No: 55066

Бюджетни приходи и разходи

- 234 -

Сп Б 973

Грозданова, Нели.  Ефикасност и ефективност на извършваните разходи от централния бюджет за исплащаната от държавата присъдена издръжка на деца / Нели Грозданова. // Бюджетът, 23, 2014, N 1, с. 48-52. 

  

Сист. No: 54946

- 235 -

Сп Б 973

Единната бюджетна класификация за 2014 г. . // Бюджетът, 23, 2014, N 1, с. 3-47. 

  

Сист. No: 54943

- 236 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма за 2013 г. . // Бюджетът, 23, 2014, N 3, с. 35-57. 

  

Сист. No: 55158

Финансов контрол

- 237 -

41029

Пенкова, Дияна.  Възможности за електронизиране на документооборота на СФУК / Дияна Пенкова. // Иновационни практики в публичните финанси : Научно-практическа конференция - Варна, 4-5 ноември 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 48-51. 

  

Сист. No: 54931

- 238 -

Сп Ф 53 кс

Минаева, Е. А.  Особенности государственного финансового контроля как элемента программно-целевого управления расходами бюджета / Е. А. Минаева. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 3, с. 56-64. 

  

Сист. No: 54891

- 239 -

Сп Ч T 62

Nedyalkova, Pl.  Selection and applicability of financial - control rate in the control process / Pl. Nedyalkova. // Trakia journal of sciences, 8, 2010, N прил. 3, с. 204-210. 

  

Сист. No: 54923

Данъци. Такси. Налози

- 240 -

41481

Благоева, Надежда Георгиева.  Алтернативата на плоския данък в процеса на присъединяване на България към ЕС / Надежда Георгиева Благоева. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 315-320. 

  

Сист. No: 54491

- 241 -

45343

Цанова, Камелия Божидарова.  Феноменът сива икономика и данъчно-осигурителна тежест / Камелия Божидарова Цанова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 76-81. 

  

Сист. No: 55015

- 242 -

Сп Ф 53 кс

Абакарова, Р. Ш.  Основные проблемы двойного налогообложения / Р. Ш. Абакарова. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 2, с. 52-55. 

  

Сист. No: 54877

- 243 -

Сп А 454

Василева, Валентина.  Новият механизъм за обратно начисляване на ДДС за зърнени и технически култури / Валентина Василева. // Актив, 2013, N 12, с. 32-34. 

  

Сист. No: 54235

- 244 -

Сп А 454

Василева, Валентина.  Изменения и допълнения в ЗДДС, в сила от 01.01.2014 г. / Валентина Василева. // Актив, 2014, N 1, с. 13-23. 

  

Сист. No: 54696

- 245 -

Сп А 454

Димитрова, Светлана.  Гражданските договори - правни аспекти, данъчно облагане, социално осигуряване / Светлана Димитрова. // Актив, 2013, N 12, с. 35-52. 

  

Сист. No: 54236

- 246 -

Сп З 544 к

Захариев, Петър.  Още веднъж за новия механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърно / Петър Захариев. // Земеделска кооперация, XXII, 2014, N 1, с. 33-36. 

  

Сист. No: 54829

- 247 -

Сп Ф 53 кс

Лытяков, А. В.  Способы раскрытия стимулирующего потенциала налога на добавленную стоимость / А. В. Лытяков. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 45, с. 63-70. 

  

Сист. No: 54383

- 248 -

Сп Ф 53 кс

Митрофанова, И. А.  Экономическая сущность, принципы, функции налога на прибыль: эволюционный подход / И. А. Митрофанова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 44, с. 39-51. 

  

Сист. No: 54354

- 249 -

Сп Ф 53 кс

Нагаев, Г. В.  Соотносение с вновь созданной стоимостью как критерий для классификации налогов / Г. В. Нагаев. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 2, с. 56-62. 

  

Сист. No: 54878

- 250 -

Сп Ф 53 кс

Нагорных, М. Г.  Ближайшее развитие налогового законодательства в условиях деофшоризации российской экономики / М. Г. Нагорных. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 1, с. 45-49. 

  

Сист. No: 54871

- 251 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Годищен преглед на документите по ЗДДС от вътрешния стокооборот / Лиляна Панева. // Актив, 2013, N 12, с. 53-56. 

  

Сист. No: 54238

- 252 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  ДДС при договори за лизинг, сключени след 01.01.2014 г. / Лиляна Панева. // Актив, 2014, N 1, с. 23-25. 

  

Сист. No: 54708

- 253 -

Сп Ф 53 кс

Пансков, В. Г.  Некоторых теоретических аспектах содержания понятия "налоговаю лыгота" / В. Г. Пансков. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 4, с. 43-49. 

  

Сист. No: 55203

- 254 -

Сп А 454

Петков, Георги.  Нови изменения и допълнения на ЗДДФЛ / Георги Петков. // Актив, 2014, N 1, с. 35-37. 

  

Сист. No: 54714

- 255 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Особености при данъчното облагане на едноличните търговци и на доходите, придобити от физически лица / Цветан Станкулов. // Актив, 2013, N 12, с. 25-31. 

  

Сист. No: 54233

- 256 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Насоки за стартирането на новата данъчна година / Цветан Станкулов. // Актив, 2014, N 1, с. 25-31. 

  

Сист. No: 54710

- 257 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Европейска практика относно облагането с ДДС определени дейности на публични органи / Любка Ценова. // Актив, 2013, N 12, с. 57-59. 

  

Сист. No: 54246

- 258 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Промени в закона за акцизите и данъчните складове / Любка Ценова. // Актив, 2014, N 1, с. 32-34. 

  

Сист. No: 54713

- 259 -

37846

Parks, Bill.  The Tax Reform act of 1986 an Economic Hurdle for Small Business Growth / Bill Parks. // Preparing small business for the next century : Proceedings of the 1993 Region X SBI Directors' Conference Clackamas, Oregon; April 30 & May 1, 1993. - Tacoma : The Small Business Institute, 1993, с. 3-6. 

  

Сист. No: 54422

Данъчна система

- 260 -

40364

Врачовска, Мария.  Предизвикателствата пред данъчната политика - възможности, ефекти / Мария Врачовска. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 74-79. 

  

Сист. No: 55164

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 261 -

45343

Ангелов, Георги.  Новото предизвикателство пред банковата ликвидност - Базел III / Георги Ангелов. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 97-101. 

  

Сист. No: 55023

- 262 -

В Б 254

Банките се пребориха с лошите кредити . // Банкеръ, XXI, N 7, 14-21 февр.2014, с. 6-7. 

  

Сист. No: 21523

- 263 -

Сп М 486

Банковите клонове не са това, което бяха . // Мениджър, 2014, N 2, с. 73. 

  

Сист. No: 55084

- 264 -

Сп Д 41 к

Буланов, Ю. Н.  Стратегия развития банковского сектора: трансформация и практические аспекты реализации / Ю. Н. Буланов. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 12, с. 23-28. 

  

Сист. No: 55189

- 265 -

Сп Ф 53 кс

Дульнева, Е. Е.  Теоретические и практические аспекты проблемы управления непрофильными активами банка / Е. Е. Дульнева. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 44, с. 19-22. 

  

Сист. No: 54352

- 266 -

Сп Ф 53 кс

Зверьков, А. И.  Подходы к обоснованию мотивов экспансии финансовых посредников / А. И. Зверьков. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 45, с. 37-49. 

  

Сист. No: 54380

- 267 -

Сп Ф 53 кс

Митрохин, В. В. и др.  Подходы к определению уровня проблемной задолженности в банке / В. В. Митрохин, В. В. Стукалов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 44, с. 14-18. 

  

Сист. No: 54350

- 268 -

Сп Ф 53 кс

Овчинникова, О. П. и др.  Системый финансовый кризис и его влияние на устойчивость банковской системы / О. П. Овчинникова, Н. Э. Овчинникова. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 7, с. 16-21. 

  

Сист. No: 55234

- 269 -

Сп Ф 53 кс

Семенюта, О. Г. и др.  Рынок банковских услуг как фактор устойчивости банковской системы / О. Г. Семенюта, Е. А. Данченко, Н. О. Панченко. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 2, с. 2-9. 

  

Сист. No: 54872

- 270 -

Сп Ф 53 кс

Симакова, И. Н.  Анализ зависимости общих макроэкономических и кредитно-денежных показателей / И. Н. Симакова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 45, с. 55-57. 

  

Сист. No: 54382

- 271 -

Сп Ф 53 кс

Смирнова, Е. В.  Налоговое бюджетирование в системе управления рисками комерческого банка / Е. В. Смирнова. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 6, с. 47-57. 

  

Сист. No: 55229

- 272 -

Сп Ф 53 кс

Тимофеева, З. А.  Концептуальные основы исследования экономического содержания финансовой устойчивости банковской системы / З. А. Тимофеева. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 6, с. 10-19. 

  

Сист. No: 55215

- 273 -

Сп Д 41 к

Тихомирова, Е. В.  Клиетноориентированный подход банков как условие инновационного роста / Е. В. Тихомирова. // Деньги и кредит . - Москва, 2014, N 1, с. 51-56. 

  

Сист. No: 55192

- 274 -

39660

Avramov, Roumen.  Central Banking in Bulgaria: A Historical Perspective / Roumen Avramov. // The art of Central banking in Easter Europe in the 90s : Presentations delivered at the conference held in Sofia on 26 january 1999 on the occasion of the 120th anniversary of the Bulgarian National Bank. - Sofia : Bulgarian national bank, 1999, с. 24-38. 

  

Сист. No: 55242

- 275 -

39660

Gavriiski, Svetoslav.  The present-day Central Banking in Bulgaria / Svetoslav Gavriiski. // The art of Central banking in Easter Europe in the 90s : Presentations delivered at the conference held in Sofia on 26 january 1999 on the occasion of the 120th anniversary of the Bulgarian National Bank. - Sofia : Bulgarian national bank, 1999, с. 7-23. 

  

Сист. No: 55241

Валутна търговия

- 276 -

В К 263

Георгиев, Асен.  В началото бе Bitcoin : Интересът към виртуалната валута расте, създавайки лавинообразен ефект, който трудно може да бъде спрян / Асен Георгиев. // Капитал, XXII, N 4, 25-31 ян. 2014, с. 48-49. 

  

Сист. No: 54735

Инвестиции

- 277 -

39275

Георгиева, Весела.  Концептуални акценти на риска и неговото измерване при вземане на инвестиционни решения / Весела Георгиева. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2001, с. 527-531. 

  

Сист. No: 54295

- 278 -

40364

Димитрова, Веселина.  Правна и икономическа трактовка на защитата на инвеститорите в България / Веселина Димитрова. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 209-214. 

  

Сист. No: 55214

- 279 -

45308

Калчева, Десислава и др.  Общинските капиталови инвестиции в България - път на развитие / Десислава Калчева, Димитър Платников. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 308-314. 

  

Сист. No: 54314

- 280 -

Сп Ф 53 кс

Игонина, Л. Л. и др.  Оптимизация структуры источников финансирования инвестиционной деятельности компаний: принципы, подходы, модель / Л. Л. Игонина, Е. Л. Опрышко. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 1, с. 17-23. 

  

Сист. No: 54870

- 281 -

Сп Ф 53 кс

Федорова, Е. А. и др.  Инвестирование в драгоценные металлы: оценка внутренних спиловер-эффектов / Е. А. Федорова, И. В. Ланец. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 48, с. 2-6. 

  

Сист. No: 54864

- 282 -

Сп Ф 53 кс

Чумаченко, Е. А.  Управление региональными рисками при осуществлении финансовой политики в инновационной сфере / Е. А. Чумаченко. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 2, с. 40-46. 

  

Сист. No: 54875

- 283 -

Сп Ф 53 кс

Яшин, С. Н.  Учет влияния инфляции на изменение стоимости азиатского реального опциона / С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, Д. В. Подшибякин. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 6, с. 2-9. 

  

Сист. No: 55212

- 284 -

Сп Ф 53 кс

Яшин, С. Н. и др.  Методика формирования плана инновационной деятельности в сфере процессных инноваций на промышленном предприятии / С. Н. Яшин, Г. М. Охезина. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 44, с. 2-8. 

  

Сист. No: 54347

Фондов пазар. Фондова борса

- 285 -

40473

Ненов, Тодор.  Развитието на капиталовия пазар - важен фактор за ускоряване на икономическия растеж / Тодор Ненов. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България : Сборник доклади от научна конференция с международно участие, 23 - 25 октомври 2002 г.. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 75-88. 

  

Сист. No: 54663

- 286 -

40473

Папазов, Виктор.  Обзор на пазара през 2002 и бъдещо развитие / Виктор Папазов. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България : Сборник доклади от научна конференция с международно участие, 23 - 25 октомври 2002 г.. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 9-26. 

  

Сист. No: 54649

- 287 -

41481

Трифонова, Венелина Г.  Глобализация и конвергенция на фондовите пазари и обединена Европа / Венелина Г. Трифонова. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 241-251. 

  

Сист. No: 54484

Борси. Борсови операции

- 288 -

Сп М 486

Бисерински, Георги.  Борсовият дебют на компанията / Георги Бисерински. // Мениджър, 2014, N 1, с. 100-101. 

  

Сист. No: 54516

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 289 -

40364

Димитров, Атанас Недялков.  Технологичната трансформация - ключ към ефективната икономическа трансформация / Атанас Недялков Димитров. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 156-158. 

  

Сист. No: 55184

- 290 -

40364

Чалъков, Айдемир.  България в преход от централно-планирана към пазарна икономика / Айдемир Чалъков. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 159-163. 

  

Сист. No: 55185

- 291 -

Сп Ф 53 кс

Манушин, Д. В.  Антикризисное государственное управление российской экономикой: институциональный подход / Д. В. Манушин. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 3, с. 23-34. 

  

Сист. No: 54888

- 292 -

Сп Д 532

Цанкова, Мария и др.  Проблеми и възможности пред агенциите за недвижими имоти в България / Мария Цанкова, Павел Христов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен II - дек., с. 154-160. 

  

Сист. No: 55121

Икономика

- 293 -

41481

Амоша, Александър Иванович и др.  Асимметрии потенциала развития регионов Украины / Александър Иванович Амоша, Вячеслав Иванович Ляшенко, Татьяна Федоровна Бережная. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 17-27. 

  

Сист. No: 54465

- 294 -

30206

Бакърджиева, Милка.  Прилагане теорията на игрите при изпълнение на договорите за реализация / Милка Бакърджиева. // Стопанската организация в промишлеността и научно-техническият прогрес : Организационни и икономически проблеми : [Междунар. научно-практичес. конфер.- Свищов, 12 - 15 ноем. 1981 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1982, с. 182-191. 

  

Сист. No: 54601

- 295 -

38060

Биесбрук, Ваутер и др.  Важността на преструктурирането на малките и средни предприятия с едно приложение към Полша / Ваутер Биесбрук, Валентийн Билсен. // Индустриалната организация и предприемачеството в условията на преход : Материали от междунар. конфер., Албена, 5-8 юни 1995. - София : Информа Интелект, 1996, с. 162-175. 

  

Сист. No: 54717

- 296 -

38060

Венесаар, Урве.  Външна среда за малките и средни предприятия в Естония / Урве Венесаар. // Индустриалната организация и предприемачеството в условията на преход : Материали от междунар. конфер., Албена, 5-8 юни 1995. - София : Информа Интелект, 1996, с. 176-183. 

  

Сист. No: 54718

- 297 -

38060

Глас, Мирослав.  Развитие на предприемачеството в Словения / Мирослав Глас. // Индустриалната организация и предприемачеството в условията на преход : Материали от междунар. конфер., Албена, 5-8 юни 1995. - София : Информа Интелект, 1996, с. 151-161. 

  

Сист. No: 54716

- 298 -

39275

Захариев, Еленко.  Структурната реформа в България в контекста на глобализиращите се икономики / Еленко Захариев. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2001, с. 329-338. 

  

Сист. No: 54292

- 299 -

15364

Игнатова, Е.  Анализ на резервите за повишаване ефективността на използване производствените мощности върху основата на снижаване относителната фондоемкост на изделията / Е. Игнатова. // Ефективно използуване на производствените мощности в промишлеността : [Докл. от междунар. науч. конф. по случай 40 г. на ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов, 12-14 окт. 1976 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1977, с. 324-350. 

  

Сист. No: 54538

- 300 -

39275

Кирев, Любен.  Глобализацията - закономерен процес на създаване на единна световно интегрирана икономика / Любен Кирев. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. - Nis : Univerzitet u Nisu, 1999, с. 377-387. 

  

Сист. No: 54286

- 301 -

40364

Манов, Васил.  Реалният живот не се подчинява на митове (или развенчаниете митове от Блгарския преход) / Васил Манов. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 9-45. 

  

Сист. No: 55156

- 302 -

39275

Найденов, Найден.  Икономическото сътрудничество - фактор за стабилността и развитието на страните от Югоизточна Европа / Найден Найденов. // Ekonomiske teme, . Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. - Nis : Univerzitet u Nisu, 1999, с. 189-198. 

  

Сист. No: 54330

- 303 -

39275

Панайотов, Димитър.  Бариери по пътя / Димитър Панайотов. // Ekonomiske teme, . Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. - Nis : Univerzitet u Nisu, 1999, с. 277-282. 

  

Сист. No: 54333

- 304 -

40364

Пиримова, Вера.  Трансформацията на собствеността и изходът от колебанията на растежа в България / Вера Пиримова. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 46-51. 

  

Сист. No: 55159

- 305 -

38060

Цветков, Цаньо.  Проблеми на преструктурирането и приватизацията на българската промишленост / Цаньо Цветков. // Индустриалната организация и предприемачеството в условията на преход : Материали от междунар. конфер., Албена, 5-8 юни 1995. - София : Информа Интелект, 1996, с. 88-94. 

  

Сист. No: 54704

- 306 -

38060

Юрикова, Вилма и др.  Възможности на малките и средните предприятия в процеса на преход на словашката икономика / Вилма Юрикова, Борислав Петрик. // Индустриалната организация и предприемачеството в условията на преход : Материали от междунар. конфер., Албена, 5-8 юни 1995. - София : Информа Интелект, 1996, с. 184-191. 

  

Сист. No: 54719

- 307 -

Сп Г 62 Сб

Рачев, Георги.  Климатичната революция като предпоставка за нисковъглеродна икономика / Георги Рачев. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2010, с. 45-64. 

  

Сист. No: 54255

- 308 -

Сп Н 326 ту

Хитов, Митко.  Исторически аспекти и актуални проекции на глобалната икономическа криза / Митко Хитов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2013, с. 140-189. 

  

Сист. No: 54463

- 309 -

Сп М 486

Износът е траен фактор за растеж на икономиката . // Мениджър, 2014, N 2, с. 84-85. 

  

Сист. No: 55022

- 310 -

Сп П 89 тп

Мартынов, Аркадий.  Институциональная дивергенция и перспективы экономической глобализации / Аркадий Мартынов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 12, с. 80-86. 

  

Сист. No: 54834

- 311 -

Сп М 68 э

Селихов, Д.  КНР в мировом инновацинном развитии / Д. Селихов. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 11, с. 21-28. 

  

Сист. No: 54344

- 312 -

45343

Besarab, Maria et al.  Spain - Bulgaria - Ukraine parallelism ways of exit from the crisis / Maria Besarab, Valentina Ovod, Anastasiia Prokofieva. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 41-45. 

  

Сист. No: 55097

- 313 -

45343

Serdar, Ahmet.  Economic difficulties of Greece in accession period of EEC (1974-1980) / Ahmet Serdar. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 264-266. 

  

Сист. No: 55123

- 314 -

39275

Spasov, Traicho.  Competitiveness of Economices in Transition - Mechanisms, Princples, Contradictions / Traicho Spasov. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Globalna ekonomija kao determinanta unapredenja poslovnih performansi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2006, с. 111-118. 

  

Сист. No: 54183

- 315 -

39275

Stankova, Lidia.  Competitiveness of the Bulgarian Economy during the Period of Transition and Pre-Integration Policy / Lidia Stankova. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2002, с. 211-223. 

  

Сист. No: 54336

- 316 -

Сп Ч T 62

Dimova, E.  Entrepreneurial Culture - A Factor for Harmonization of Relationships in Economic Structures / E. Dimova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 440-444. 

  

Сист. No: 54585

- 317 -

Сп Ч T 62

Geshkov, Marin.  The Effect of Urban Sprawl on Business Environment / Marin Geshkov. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 123-130. 

  

Сист. No: 54707

- 318 -

Сп Ч J 80 B

Haour, Georges et al.  China: the next innovation hot spot for the world / Georges Haour, Dominique Jolly. // Journal of Business Strategy . - New York, 2014, N 1, с. 2-8. 

  

Сист. No: 54852

- 319 -

Сп Ч T 62

Ivanov, Ivaylo.  Non-Juridical Methods for Resolving Economic Conflicts / Ivaylo Ivanov. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 428-433. 

  

Сист. No: 54781

- 320 -

Сп Ч T 62

Ruseva, Margarita.  Modelling of the Dependence between GDP and the Investment in the Contemporary Bulgarian Economy / Margarita Ruseva. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 301-307. 

  

Сист. No: 54540

Икономическа политика

- 321 -

Сп В 83 Э

Асемоглу, Д. и др.  Политика или экономика? Ловушки стандартных решений / Д. Асемоглу, Дж. Робинсон. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 12, с. 4-28. 

  

Сист. No: 54910

- 322 -

Сп М 486

Манев, Виктор.  Малките положителни сигнали за възстановяване / Виктор Манев. // Мениджър, 2014, N 1, с. 32-33. 

  

Сист. No: 54489

- 323 -

Сп М 486

Панова, Елена.  Скритите гиганти / Елена Панова. // Мениджър, 2014, N 1, с. 120-121. 

  

Сист. No: 54520

Регионална икономика

- 324 -

45308

Цветанова, Ева.  Зелени инициативи за устойчиво локално развите / Ева Цветанова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 122-127. 

  

Сист. No: 54251

- 325 -

Сп Г 62 Сб

Карастоянов, Стефан.  Същност и значение на политическата регионалистика / Стефан Карастоянов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2010, с. 19-32. 

  

Сист. No: 54244

- 326 -

Сп Н 326 т

Манолов, Теньо.  Анализ на основни модели на териториалната локация на бизнеса в контекста на регионалното развитие на България / Теньо Манолов. // Научни трудове на факултета по икономически и социални науки, 2013, с. 290-307. 

  

Сист. No: 54231

- 327 -

Сп П 89 тп

Маннапов, Раис.  Управление инновационной активностью в регионе / Раис Маннапов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2014, N 1, с. 29-35. 

  

Сист. No: 55199

- 328 -

Сп Ю 371

Русев, Марин.  Геоенергийна ефективност и споделена регионална справедливост / Марин Русев. // Ютилитис, XII, 2014, N 1, с. 42-46. 

  

Сист. No: 55248

- 329 -

Сп Ч T 62

Antonova, K.  Labour Market Situation and Tendencies in the Planning Regions in Bulgaria / K. Antonova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 95-101. 

  

Сист. No: 54483

- 330 -

Сп Ч T 62

Blagoeva-Yarkova, Y. et al.  Study of the Localization of Economic activities in the District of Kardzhali, Bulgaria / Y. Blagoeva-Yarkova, T. Manolov. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 42-51. 

  

Сист. No: 54472

- 331 -

Сп Ч T 62

Gaidardjieva, V.  Socio-Economic Development of the Stara Zagora Region - Status and Trends / V. Gaidardjieva. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 64-68. 

  

Сист. No: 54475

- 332 -

Сп Ч T 62

Galabinova, J.  Trends in the Development of Bulgarian Regions for the Period 2000-2012 / J. Galabinova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 131-138. 

  

Сист. No: 54493

- 333 -

Сп Ч T 62

Gaydardzhieva, V. et al.  Investment policy in Stara Zagora municipality -guidelines and real results / V. Gaydardzhieva, N. Markov, G. Simeonov. // Trakia journal of sciences, 8, 2010, N прил. 3, с. 118-123. 

  

Сист. No: 54902

- 334 -

Сп Ч T 62

Georgiev, M.  Investigation of amortization and repair politics of the firm as factors for steady and sure development of the business in Plovdiv region / M. Georgiev. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 331-336. 

  

Сист. No: 54556

- 335 -

Сп Ч T 62

Georgieva, Denitsa.  Development of Small and Medium Business in the New Programming Period 2014-2020: SME's in Stara Zagora Region / Denitsa Georgieva. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 588-591. 

  

Сист. No: 54642

- 336 -

Сп Ч T 62

Georgieva-Stankova, N.  Spatial Segregation and the Ethnicisation of Poverty in Bulgaria / N. Georgieva-Stankova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 107-118. 

  

Сист. No: 54486

- 337 -

Сп Ч T 62

Gospodinova, Anna.  Regional Development and Spatial Planning in the Base of Business / Anna Gospodinova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 89-94. 

  

Сист. No: 54698

- 338 -

Сп Ч T 62

Grozeva, Rumyana.  Is it Possible to be Improved the Model for Financing of Regional Development Projects Implemented by the Local Authorities in Bulgaria? / Rumyana Grozeva. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 566-572. 

  

Сист. No: 54804

- 339 -

Сп Ч T 62

Grozeva, Rumyana.  The innovations as sustainable regional development precondition / Rumyana Grozeva. // Trakia journal of sciences, 6, 2008, N 3, с. 26-30. 

  

Сист. No: 55060

- 340 -

Сп Ч T 62

Hainboazki, Mladen.  Sustainable economic development and regional economics in republic of Bulgaria (after the example of south-east region for planning) / Mladen Hainboazki. // Trakia journal of sciences, 6, 2008, N 3, с. 18-25. 

  

Сист. No: 55052

- 341 -

Сп Ч T 62

Hristov, Krum.  Measure 141 "Supporting Semi-Subsistence Farms Undergoing Restructuring " RDP (2007-2013) - Problems and Possible Solutions / Krum Hristov. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 290-295. 

  

Сист. No: 54747

- 342 -

Сп Ч T 62

Katsarov, Valentin et al.  New Challenges for the Producers and the Consumers of Pig Meat / Valentin Katsarov, K. Toneva. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 176-181. 

  

Сист. No: 54728

- 343 -

Сп Ч T 62

Kopeva, Diana et al.  Perspectives for Development of Rural Areas in the Line of the Programme Period 2014-2020 / Diana Kopeva, S. Madjarova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 182-188. 

  

Сист. No: 54501

- 344 -

Сп Ч T 62

Krumov, Krum.  Guidelines for Improving the Municipal Development Plans in Bulgaria / Krum Krumov. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 139-145. 

  

Сист. No: 54495

- 345 -

Сп Ч T 62

Markov, N.  Opportunities for Improving the Mechanisms for Disrtibution of the Common Balance Funds (Following the Example of the Municipalities of the Stara Zagora Region) / N. Markov. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 151-154. 

  

Сист. No: 54496

- 346 -

Сп Ч T 62

Milev, Oleg.  Interdependences between Types of Costs and the Product in the Production and Processing of Vegetable Oils and Animal Fats / Oleg Milev. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 308-313. 

  

Сист. No: 54752

- 347 -

Сп Ч T 62

Milev, Oleg et al.  Financial Stability and Debt Structure in Production and Processing of Meat and Meat Products / Oleg Milev, D. Ivanova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 274-277. 

  

Сист. No: 54746

- 348 -

Сп Ч T 62

Neykova, Maria.  The Contribution of the Process of Regionalisation for Building Stronger Local Governments - Traditions and trends / Maria Neykova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 160-162. 

  

Сист. No: 54724

- 349 -

Сп Ч T 62

Nikolov, G.  Principles of State Policy for Regional Development / G. Nikolov. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 119-122. 

  

Сист. No: 54701

- 350 -

Сп Ч T 62

Rouscheva, D.  Food Resources of Bulgaria - Regional Dimension / D. Rouscheva. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 80-84. 

  

Сист. No: 54477

- 351 -

Сп Ч T 62

Slavova, G.  Cratfmanship, Opportunity and Perspective for Development of Non-Agricultural Activities in Rural Areas in Bulgaria / G. Slavova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 207-214. 

  

Сист. No: 54508

- 352 -

Сп Ч T 62

Sterev, Nikolay.  Competitive Industrial Growth of Bulgarian Food Production / Nikolay Sterev. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 194-201. 

  

Сист. No: 54502

- 353 -

Сп Ч T 62

Sterev, Nikolay.  Competitive Industrial Growth of Bulgarian Food Production / Nikolay Sterev. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 194-201. 

  

Сист. No: 54730

- 354 -

Сп Ч T 62

Stoycheva, Iv.  Structural Differences in the Economic Performance Enterprises in the Region of Stara Zagora / Iv. Stoycheva. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 168-175. 

  

Сист. No: 54499

- 355 -

Сп Ч T 62

Stoykova, Blaga.  Successful practices in wine tourism following the example of Oryahovitsa winery in Stara Zagora region / Blaga Stoykova. // Trakia journal of sciences, 7, 2009, N 3, с. 74-80. 

  

Сист. No: 55045

- 356 -

Сп Ч T 62

Surchev, P.  Rural areas - problems and opportunities for development / P. Surchev. // Trakia journal of sciences, 8, 2010, N прил. 3, с. 234-239. 

  

Сист. No: 54937

- 357 -

Сп Ч T 62

Swiadek, Arkadiusz et al.  Size and Equity Own of Enterprises for Innovation Activity in Regional Industrial System - Evolutionary Approach (Probiting Modeling) / Arkadiusz Swiadek, B. Czerniachwicz, M. Tomaszewski. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 10-22. 

  

Сист. No: 54814

- 358 -

Сп Ч T 62

Todorov, V. et al.  Parameters of Human Resources in the Stara Zagora Region in Ethno-demographic Indicator / V. Todorov, K. Toneva. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 52-57. 

  

Сист. No: 54473

- 359 -

Сп Ч T 62

Toneva, Kr.  Identification of the rural areas of Bulgaria / Kr. Toneva. // Trakia journal of sciences, 6, 2008, N 3, с. 13-17. 

  

Сист. No: 55051

- 360 -

Сп Ч T 62

Totev, Stoyan.  Regional Policy for Sustainable Development / Stoyan Totev. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 37-41. 

  

Сист. No: 54471

- 361 -

Сп Ч T 62

Turlakova, T.  Regional Aspects of Entrepreneurial capital / T. Turlakova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 493-498. 

  

Сист. No: 54600

- 362 -

Сп Ч T 62

Velkovska, G.  Some Aspects of the Spatial Planning of the Black Sea Coast of the Republic of Bulgaria / Gena Velkovska. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 69-79. 

  

Сист. No: 54476

- 363 -

Сп Ч T 62

Velkovska, Gena.  Legislative base of the regional development of the Republic of Bulgaria - condition and problems / Gena Velkovska. // Trakia journal of sciences, 6, 2008, N 3, с. 10-12. 

  

Сист. No: 55050

- 364 -

Сп Ч T 62

Yarkova, Yuliyana.  Sustainability of rural tourism in the Smolyan municipality of Bulgaria / Yuliyana Yarkova. // Trakia journal of sciences, 6, 2008, N 3, с. 31-40. 

  

Сист. No: 55061

- 365 -

Сп Ч T 62

Zheliazkov, G. et al.  Socially Responsible Business Model in Bulgaria: Practices at Regional and Local Level / G. Zheliazkov, Darina Zaimova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 486-492. 

  

Сист. No: 54599

Икономика на България

- 366 -

40364

Агов, Александър.  Българската икономика в условията на паричен съвет / Александър Агов. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 164-168. 

  

Сист. No: 55186

- 367 -

Сп М 486

България е в нова ситуация . // Мениджър, 2014, N 2, с. 34-35. 

  

Сист. No: 54981

- 368 -

Сп М 486

Новото нормално е старото, но на качествено ново ниво . // Мениджър, 2014, N 2, с. 30-32. 

  

Сист. No: 54970

- 369 -

Сп М 486

Първанов, Георги.  Отпускайте коланите. Леко. Минаваме в режим на растеж / Георги Първанов. // Мениджър, 2014, N 2, с. 78-80. 

  

Сист. No: 55006

- 370 -

Сп А 90

Състояние и перспективи на машиностроението в България . // Attitudes & Altitudes, 2013, N 8, с. 61-79. 

  

Сист. No: 54695

- 371 -

Сп Ч T 62

Angelova, Rumyana.  Guidelines for Promoting Entrepreneurship in the Industry of Republic of Bulgaria / Rumyana Angelova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 285-289. 

  

Сист. No: 54515

- 372 -

Сп Ч T 62

Zhekova, V.  Comparative Characteristics and Trends of the Financial Susutainability of the Bulgarian Third Sector / V. Zhekova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 247-251. 

  

Сист. No: 54513

- 373 -

Сп Ч T 62

Zhelev, P.  Analysis of the International Competitiveness of the Bulgarian Furniture Industry / P. Zhelev. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 227-236. 

  

Сист. No: 54512

Икономика на Русия

- 374 -

38060

Иванов, Александър.  Структурни промени в руската икономика / Александър Иванов. // Индустриалната организация и предприемачеството в условията на преход : Материали от междунар. конфер., Албена, 5-8 юни 1995. - София : Информа Интелект, 1996, с. 75-80. 

  

Сист. No: 54703

Икономика на САЩ

- 375 -

Сп В 83 Э

Григорьев, Л.  США: три социально-экономические проблемы / Л. Григорьев. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 12, с. 48-73. 

  

Сист. No: 54912

Бизнес икономика

- 376 -

39275

Klassova, Svobodka.  The Role of Industrial Marketing in Business Management / Svobodka Klassova. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2002, с. 569-575. 

  

Сист. No: 54342

- 377 -

Сп Ч J 80 B

Liozu, Stephan M. et al.  The Confidence Factor in Pricing: Driving Firm Performance / Stephan M. Liozu, Andreas Hinterhuber. // Journal of Business Strategy . - New York, 34, 2013, N 4, с. 11-21. 

  

Сист. No: 54440

- 378 -

Сп Ч J 80 B

Lorange, Peter et al.  Business cyces: looking beyond the downside for competitive advantages / Peter Lorange, Edwin Datson. // Journal of Business Strategy . - New York, 2014, N 1, с. 9-19. 

  

Сист. No: 54855

- 379 -

Сп Ч T 62

Yordanova, A. et al.  The Concept of "Business Model" - Essence, Applications and Innovations / A. Yordanova, Lina Yordanova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 361-369. 

  

Сист. No: 54771

- 380 -

Сп Ч T 62

Zhelyazkov, George.  Challenges and impact of CRS on business performance in Bulgaria / George Zhelyazkov. // Trakia journal of sciences, 10, 2012, N 4, с. 36-41. 

  

Сист. No: 55019

Икономическа география

- 381 -

Сп Г 62 Сб

Бояджиев, Веселин.  География на земеделското производство от Освобождението до Балканската война през 1912 г. / Веселин Бояджиев. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2010, с. 197-214. 

  

Сист. No: 54258

Икономически растеж

- 382 -

28930

Банчев, Петър.  Организационно-планови въпроси на производството на нови видове промишлени изделия / Петър Банчев. // Икономическият подход при внедряване на научно-техническите постижения в стопанските организации и младежките трудови колективи : Международна научно-практическа конференция. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1983, с. 44-53. 

  

Сист. No: 54568

- 383 -

28930

Велев, Тодор и др.  Усъвършенствуване дейността на инженеринговите организации в условията на научно-техническия прогрес и икономическия подход / Тодор Велев, Иванка Андреева. // Икономическият подход при внедряване на научно-техническите постижения в стопанските организации и младежките трудови колективи : Международна научно-практическа конференция. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1983, с. 70-78. 

  

Сист. No: 54573

- 384 -

28930

Владимиров, Владимир.  Проблеми на интензификацията на социалистическото производство / Владимир Владимиров. // Икономическият подход при внедряване на научно-техническите постижения в стопанските организации и младежките трудови колективи : Международна научно-практическа конференция. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1983, с. 164-176. 

  

Сист. No: 54594

- 385 -

45308

Воденичаров, Стефан.  Технологично развитие и икономически просперитет / Стефан Воденичаров. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 17-24. 

  

Сист. No: 54430

- 386 -

28930

Върбанов, Румен.  Същност и предпоставки за интелектуализиране на информационното осигуряване в стопанските организации / Румен Върбанов. // Икономическият подход при внедряване на научно-техническите постижения в стопанските организации и младежките трудови колективи : Международна научно-практическа конференция. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1983, с. 278-287. 

  

Сист. No: 54612

- 387 -

28930

Гаврон, Х.  Модернизацията на действуващите промишлени предприятия - средство за внедряване на научно-техническия прогрес / Х. Гаврон. // Икономическият подход при внедряване на научно-техническите постижения в стопанските организации и младежките трудови колективи : Международна научно-практическа конференция. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1983, с. 125-131. 

  

Сист. No: 54590

- 388 -

28930

Грозева, Д. и др.  Върху някои аспекти на научно-техническия прогрес в полиграфическата промишленост / Д. Грозева, В. Попов. // Икономическият подход при внедряване на научно-техническите постижения в стопанските организации и младежките трудови колективи : Международна научно-практическа конференция. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1983, с. 132-143. 

  

Сист. No: 54591

- 389 -

28930

Дамянов, Атанас.  Роботизация на общественото производство и някои проблеми на планирането в стопанските организации / Атанас Дамянов. // Икономическият подход при внедряване на научно-техническите постижения в стопанските организации и младежките трудови колективи : Международна научно-практическа конференция. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1983, с. 18-25. 

  

Сист. No: 54564

- 390 -

28930

Иванов, Иван и др.  Методологически проблеми на определяне влиянието на внедряваните научно-технически постижения върху показателите за ефективност на производството в стопанските организации / Иван Иванов, Димитрина Благоева. // Икономическият подход при внедряване на научно-техническите постижения в стопанските организации и младежките трудови колективи : Международна научно-практическа конференция. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1983, с. 237-244. 

  

Сист. No: 54610

- 391 -

28930

Иванов, Иван и др.  Усъвършенствуване на информационното осигуряване при планирането на научно-техническия прогрес в стопанската организация / Иван Иванов, Д. Благоева. // Икономическият подход при внедряване на научно-техническите постижения в стопанските организации и младежките трудови колективи : Международна научно-практическа конференция. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1983, с. 307-316. 

  

Сист. No: 54624

- 392 -

28930

Иванова, Грета.  Икономическият подход и обновяването на основните производствени фондофе / Грета Иванова. // Икономическият подход при внедряване на научно-техническите постижения в стопанските организации и младежките трудови колективи : Международна научно-практическа конференция. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1983, с. 185-194. 

  

Сист. No: 54604

- 393 -

28930

Йонова, Иванка.  Стопанската организация и нейната роля в усъвършенствуването на производствените структури като фактор на икономическия растеж / Иванка Йонова. // Икономическият подход при внедряване на научно-техническите постижения в стопанските организации и младежките трудови колективи : Международна научно-практическа конференция. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1983, с. 60-69. 

  

Сист. No: 54572

- 394 -

28930

Каменов, Камен.  Интелектуализацията и повишаването на техническото равнище на производството / Камен Каменов. // Икономическият подход при внедряване на научно-техническите постижения в стопанските организации и младежките трудови колективи : Международна научно-практическа конференция. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1983, с. 107-114. 

  

Сист. No: 54578

- 395 -

28930

Конов, Н.  Влиянието на техническото превъоръжаване на производството върху някои от показателите за оценка на резултатите от дейността на стопанските организации и поделенията им. / Н. Конов. // Икономическият подход при внедряване на научно-техническите постижения в стопанските организации и младежките трудови колективи : Международна научно-практическа конференция. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1983, с. 259-268. 

  

Сист. No: 54611

- 396 -

28930

Кънев, Петър.  Проблеми при изследване на организационно-техническото равнище на производството в промишлената стопанска единица / Петър Кънев. // Икономическият подход при внедряване на научно-техническите постижения в стопанските организации и младежките трудови колективи : Международна научно-практическа конференция. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1983, с. 96-107. 

  

Сист. No: 54577

- 397 -

28930

Лилова, Виолета.  Автоматизацията на информационното осигуряване на комплексното управление на качеството на продукцията - важна предпоставка за ускоряване на внедряването на научно-техническия прогрес в промишлените стопански организации / Виолета Лилова. // Икономическият подход при внедряване на научно-техническите постижения в стопанските организации и младежките трудови колективи : Международна научно-практическа конференция. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1983, с. 287-297. 

  

Сист. No: 54615

- 398 -

28930

Михайлов, Е.  Кредитът и иновацията на производствените фондове в стопанските организации / Е. Михайлов. // Икономическият подход при внедряване на научно-техническите постижения в стопанските организации и младежките трудови колективи : Международна научно-практическа конференция. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1983, с. 176-185. 

  

Сист. No: 54597

- 399 -

28930

Нягулов, Йордан.  Икономическа целесъобразност от създаването на нови изделия в тежкото машиностроене / Йордан Нягулов. // Икономическият подход при внедряване на научно-техническите постижения в стопанските организации и младежките трудови колективи : Международна научно-практическа конференция. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1983, с. 208-216. 

  

Сист. No: 54605

- 400 -

38060

Рише, Ксавие.  Транснационалните корпорации, преките външни инвестиции и привлекателността на източноевропейските страни в преход / Ксавие Рише. // Индустриалната организация и предприемачеството в условията на преход : Материали от междунар. конфер., Албена, 5-8 юни 1995. - София : Информа Интелект, 1996, с. 62-70. 

  

Сист. No: 54702

- 401 -

28930

Стаев, Денчо.  Икономически проблеми при развитието на комплексната автоматизация на производството в стопанските организации на машиностроенето / Денчо Стаев. // Икономическият подход при внедряване на научно-техническите постижения в стопанските организации и младежките трудови колективи : Международна научно-практическа конференция. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1983, с. 143-150. 

  

Сист. No: 54592

- 402 -

28930

Тодоров, Кирил.  Възможности за избор на стратегия за организационни изменения в стопанската организация - икономически аспекти / Кирил Тодоров. // Икономическият подход при внедряване на научно-техническите постижения в стопанските организации и младежките трудови колективи : Международна научно-практическа конференция. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1983, с. 26-37. 

  

Сист. No: 54565

- 403 -

28930

Цонева, Антоанета.  Изисквания на научно-техническия прогрес към кадровата политика на стопанските организации / Антоанета Цонева. // Икономическият подход при внедряване на научно-техническите постижения в стопанските организации и младежките трудови колективи : Международна научно-практическа конференция. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1983, с. 78-86. 

  

Сист. No: 54576

- 404 -

28930

Чобанов, Йордан.  Технически прогрес и оптималност на ремонтните производствени мощности / Йордан Чобанов. // Икономическият подход при внедряване на научно-техническите постижения в стопанските организации и младежките трудови колективи : Международна научно-практическа конференция. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1983, с. 114-124. 

  

Сист. No: 54588

- 405 -

28930

Чобанов, Йордан.  Организационно-стопански форми и икономическа самостоятелност / Йордан Чобанов. // Икономическият подход при внедряване на научно-техническите постижения в стопанските организации и младежките трудови колективи : Международна научно-практическа конференция. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1983, с. 224-235. 

  

Сист. No: 54606

- 406 -

28930

Янков, Никола.  Обхват на предплановите документи "промишлени отраслови стратегии" / Никола Янков. // Икономическият подход при внедряване на научно-техническите постижения в стопанските организации и младежките трудови колективи : Международна научно-практическа конференция. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1983, с. 8-17. 

  

Сист. No: 54560

- 407 -

Сп Н 326 т

Танева, Гергана.  Конкурентоспособността като фактор за постигане на устойчив икономически растеж / Гергана Танева. // Научни трудове на факултета по икономически и социални науки, 2013, с. 98-120. 

  

Сист. No: 54206

- 408 -

Сп М 486

Ганев, Георги.  Икономическият преход - история без край / Георги Ганев. // Мениджър, 2014, N 1, с. 16-18. 

  

Сист. No: 54482

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 409 -

40364

Горсов, Милен.  Социални аспекти на икономическата трансформация / Милен Горсов. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 305-310. 

  

Сист. No: 55227

- 410 -

35033

Димов, Сава.  Печалбата като икономически стимулатор за стопанската активност на социалистическите предприятия / Сава Димов. // Икономията на време и стопанската активност : Сб. докл. и науч. съобщения от теор. конф., посветена на 50 год. юбилей на кат. "Полит. икономия" при ВФСИ Д. А. Ценов [- Свищов]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1989, с. 173-179. 

  

Сист. No: 54658

- 411 -

40364

Матеев, Илиян.  България в началото на XXI век и азиатската икономическа криза /1997-1998 г./ - основни поуки за страната ни / Илиян Матеев. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 98-107. 

  

Сист. No: 55169

- 412 -

39275

Найденов, Найден и др.  Към единна система за управление на качеството и околната среда / Найден Найденов, Илия Георгиев. // Ekonomiske teme, . Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. - Nis : Univerzitet u Nisu, 1999, с. 331-340. 

  

Сист. No: 54334

- 413 -

40364

Тодорова, Светлана.  Икономическата трансформация в България, роля на банковата система в процеси на икономическа трансформация / Светлана Тодорова. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 150-153. 

  

Сист. No: 55181

- 414 -

Сп Д 532

Азис, Ергин и др.  Глобална икономическа криза / Ергин Азис, Даниела Живкова, Даниела Тинкова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен II - дек., с. 136-147. 

  

Сист. No: 55139

Бизнес политика

- 415 -

Сп М 486

Савов, Венцислав.  Глобалният бизнес стана труден и безкомпромисен / Венцислав Савов. // Мениджър, 2014, N 2, с. 86-87. 

  

Сист. No: 55144

Пазарно стопанство

- 416 -

45308

Цонев, Николай Георгиев.  Пазарни отношения и модели в модерната икономика / Николай Георгиев Цонев. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 444-451. 

  

Сист. No: 54361

- 417 -

Сп И 50 м

Седларски, Теодор.  Социалнопсихологически аспекти на пазарната размяна в институционалната икономика / Теодор Седларски. // Икономическа мисъл, 2014, N 1, с. 95-114. 

  

Сист. No: 55141

Приватизация

- 418 -

38060

Чипев, Пламен.  Фондовете за масова приватизация - предизвикателство към корпоративния контрол / Пламен Чипев. // Индустриалната организация и предприемачеството в условията на преход : Материали от междунар. конфер., Албена, 5-8 юни 1995. - София : Информа Интелект, 1996, с. 99-108. 

  

Сист. No: 54705

- 419 -

39275

Andreeva, Maria.  Privatization Processes - Some Specific Problems in Bulgaria / Maria Andreeva. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2002, с. 171-177. 

  

Сист. No: 54313

- 420 -

39275

Dimitrov, Penko.  Legal Regulation of the Privatization Process in the Republic of Bulgaria / Penko Dimitrov. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2002, с. 313-321. 

  

Сист. No: 54320

- 421 -

39275

Dimitrova, Violeta Yaneva.  Privatization and Development of Competition in Retailing in Bulgaria / Violeta Yaneva Dimitrova. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2002, с. 397-403. 

  

Сист. No: 54338

- 422 -

39275

Doncheva, Lyudmila Marinova.  Privatization and Post Privatization Analysis / Lyudmila Marinova Doncheva. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2002, с. 81-90. 

  

Сист. No: 54301

- 423 -

39275

ILiychovski, Svetoslav.  Privatization through Compensatory Records and Compensatory Vouchers / Svetoslav ILiychovski. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2002, с. 133-139. 

  

Сист. No: 54303

- 424 -

39275

Midova, Petranka.  Application of Auctions as a Technique for Fair and Transparent Privatization / Petranka Midova. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2002, с. 141-150. 

  

Сист. No: 54304

- 425 -

39275

Minkov, Ventsislav.  Some Aspects oft he Evaluation in the Process of Privatization / Ventsislav Minkov. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2002, с. 151-159. 

  

Сист. No: 54311

- 426 -

39275

Nestorov, Lyudmil Ivanov.  The Privatization in Bulgaria - Economic and Social Consequence / Lyudmil Ivanov Nestorov. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2002, с. 189-199. 

  

Сист. No: 54318

- 427 -

39275

Petrov, Lyuben et al.  Current Deals on the Bulgarian Capital Market / Lyuben Petrov, Atanas Atanasov. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2002, с. 275-282. 

  

Сист. No: 54319

- 428 -

39275

Stefanov, Stefan.  Problems of the Privatization of State - Owned Companies in the Transition Period / Stefan Stefanov. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2002, с. 497-503. 

  

Сист. No: 54327

Стопанско планиране

- 429 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Печеливша формула за начинаещи и напреднали в бизнеса / Татяна Явашева. // Икономика, 2014, N 33, с. 68-70. 

  

Сист. No: 54441

Аграрна икономика

- 430 -

Сп Ч T 62

Atanasov, Dimo.  Economic Viability of Small Farms / Dimo Atanasov. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 215-220. 

  

Сист. No: 54736

- 431 -

Сп Ч T 62

Genchev, Evgeni et al.  Analysis of price elasticity of food products (for the period 1999-2009) / Evgeni Genchev, J. Yarkova. // Trakia journal of sciences, 8, 2010, N прил. 3, с. 191-194. 

  

Сист. No: 54919

- 432 -

Сп Ч T 62

Ivanov, Dimo.  Analysis of the Decision-Making Process in Risk Circumstances / Dimo Ivanov. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 458-461. 

  

Сист. No: 54607

- 433 -

Сп Ч T 62

Nikolov, Radmil.  Preconditions for Implementation of Conservation Technologies in the Cultivation of Intensive Crops in Bulgaria / Radmil Nikolov. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 473-479. 

  

Сист. No: 54609

Икономика на селското стопанство

- 434 -

Сп Ч T 62

Aleksiev, Georgi.  Economic Aspects of the Colony Callapse Disorder (CCD) in Bulgaria / Georgi Aleksiev. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 453-457. 

  

Сист. No: 54790

- 435 -

Сп Ч T 62

Argirov, Angel.  Model for researching competitiveness in pork production industry / Angel Argirov. // Trakia journal of sciences, 8, 2010, N прил. 3, с. 211-214. 

  

Сист. No: 54925

- 436 -

Сп Ч T 62

Kostadinova, Nadka.  Economic Aspects of the Humanization of Some Production Animal Technologies / Nadka Kostadinova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 337-342. 

  

Сист. No: 54761

- 437 -

Сп Ч T 62

Nencheva, Iskra et al.  Analysis and evaluation of the production and trade in fruits and vegetables / Iskra Nencheva, N. Petrova. // Trakia journal of sciences, 8, 2010, N прил. 3, с. 223-229. 

  

Сист. No: 54935

Икономика на индустрията, предприятието

- 438 -

15364

Барнгольц, С. Б.  За оценяване на равнището на ефективността на използването на производствените мощности / С. Б. Барнгольц. // Ефективно използуване на производствените мощности в промишлеността : [Докл. от междунар. науч. конф. по случай 40 г. на ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов, 12-14 окт. 1976 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1977, с. 264-277. 

  

Сист. No: 54595

- 439 -

15364

Войевник, Ян.  Методологически проблеми на производствената мощност в промишлеността / Ян Войевник. // Ефективно използуване на производствените мощности в промишлеността : [Докл. от междунар. науч. конф. по случай 40 г. на ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов, 12-14 окт. 1976 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1977, с. 16-39. 

  

Сист. No: 54531

- 440 -

15364

Георгиев, Йордан.  Усъвършенствуването на производствената структура - резерв за подобряване използването на основните фондове / Йордан Георгиев. // Ефективно използуване на производствените мощности в промишлеността : [Докл. от междунар. науч. конф. по случай 40 г. на ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов, 12-14 окт. 1976 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1977, с. 236-238. 

  

Сист. No: 54584

- 441 -

15364

Гертих, Вернер.  Някои проблеми на планирането на мощностите в ГДР / Вернер Гертих. // Ефективно използуване на производствените мощности в промишлеността : [Докл. от междунар. науч. конф. по случай 40 г. на ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов, 12-14 окт. 1976 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1977, с. 207-225. 

  

Сист. No: 54581

- 442 -

15364

Голиков, В. И.  Икономическа същност на понятието "производствена мощност" и теоретически основи на нейното изчисляване / В. И. Голиков. // Ефективно използуване на производствените мощности в промишлеността : [Докл. от междунар. науч. конф. по случай 40 г. на ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов, 12-14 окт. 1976 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1977, с. 3-15. 

  

Сист. No: 54528

- 443 -

15364

Иванов, Иван М.  Производствени мощности и пътища за подобряване на тяхното използване : механичните цехове на машиностроителното предприятие / Иван М. Иванов. // Ефективно използуване на производствените мощности в промишлеността : [Докл. от междунар. науч. конф. по случай 40 г. на ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов, 12-14 окт. 1976 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1977, с. 251-263. 

  

Сист. No: 54586

- 444 -

15364

Игнатова, Е. А.  Анализ на резервите за повишаване на ефективността на използуване на производствените мощности върху основата на снижаване относителната фондоемкост на изделията / Е. А. Игнатова. // Ефективно използуване на производствените мощности в промишлеността : [Докл. от междунар. науч. конф. по случай 40 г. на ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов, 12-14 окт. 1976 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1977, с. 324-350. 

  

Сист. No: 54619

- 445 -

15364

Калигоров, Христо.  Организацията на производството и подобряване използването на производствените мощности в промишленото предприятие / Христо Калигоров. // Ефективно използуване на производствените мощности в промишлеността : [Докл. от междунар. науч. конф. по случай 40 г. на ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов, 12-14 окт. 1976 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1977, с. 191-206. 

  

Сист. No: 54579

- 446 -

15364

Калчев, Светлозар.  Оперативен анализ на резервите за по-пълно използване на основните производствени фондове в промишлеността / Светлозар Калчев. // Ефективно използуване на производствените мощности в промишлеността : [Докл. от междунар. науч. конф. по случай 40 г. на ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов, 12-14 окт. 1976 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1977, с. 302-317. 

  

Сист. No: 54618

- 447 -

38060

Николов, Никола.  Държавното регулиране в условията на прехода към пазарна икономика и структурната реформа в промишлеността / Никола Николов. // Индустриалната организация и предприемачеството в условията на преход : Материали от междунар. конфер., Албена, 5-8 юни 1995. - София : Информа Интелект, 1996, с. 27-36. 

  

Сист. No: 54700

- 448 -

15364

Папазов, Кръстю.  Теоретико-приложни въпроси на производствените мощности - база за разработване на производствената програма / Кръстю Папазов. // Ефективно използуване на производствените мощности в промишлеността : [Докл. от междунар. науч. конф. по случай 40 г. на ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов, 12-14 окт. 1976 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1977, с. 104-118. 

  

Сист. No: 54562

- 449 -

15364

Тотев, Т.  Някои проблеми на изчисляване производствените мощности в промишлеността и проблема за ефективността / Т. Тотев. // Ефективно използуване на производствените мощности в промишлеността : [Докл. от междунар. науч. конф. по случай 40 г. на ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов, 12-14 окт. 1976 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1977, с. 40-56. 

  

Сист. No: 54533

- 450 -

15364

Чермински, Алфред.  Икономическо значиние на производствените мощности и тяхното използване в стопанските единици / Алфред Чермински. // Ефективно използуване на производствените мощности в промишлеността : [Докл. от междунар. науч. конф. по случай 40 г. на ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов, 12-14 окт. 1976 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1977, с. 57-77. 

  

Сист. No: 54536

- 451 -

В К 263

Денизова, Вера и др.  Романтиката е сега в заводите : защо настоящите идеи на правителството за реиндустриализация са вредни / Вера Денизова, Илин Станев. // Капитал, XXII, N 8, 22-28 февр. 2014, с. 8-9, 12. 

  

Сист. No: 55171

- 452 -

Сп Н 326 т

Владиков, Атанас.  Опит за инструментализиране, анализ и оценка на основни тези от теорията за човешкия капитал в социалната практика / Атанас Владиков. // Научни трудове на факултета по икономически и социални науки, 2013, с. 121-152. 

  

Сист. No: 54213

- 453 -

Сп М 486

Иванов, Иван.  Машиностроенето е с удивително благоприятни перспективи / Иван Иванов. // Мениджър, 2014, N 2, с. 94-96. 

  

Сист. No: 55047

- 454 -

Сп В 83 Э

Кузнецова, Т. и др.  Конкуренция, иновации и стратегии развития российских предприятий (результаты эмпирических исследований) / Т. Кузнецова, В. Рудь. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 12, с. 86-108. 

  

Сист. No: 54915

- 455 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  Роботите и следващата революция в икономиката / Начо Стригулев. // Мениджър, 2014, N 2, с. 88-91. 

  

Сист. No: 55037

- 456 -

Сп Ч T 62

Konstantinova, S. et al.  Corporate Growth under Crisis Conditions / S. Konstantinova, A. Konarev. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 578-581. 

  

Сист. No: 54637

Икономика на туризма

- 457 -

40473

Ракаджийска, Светла.  Пролиферация на пазара на организираните туристически пътувания / Светла Ракаджийска. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България : Сборник доклади от научна конференция с международно участие, 23 - 25 октомври 2002 г.. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 115-124. 

  

Сист. No: 54671

- 458 -

41481

Ракаджийска, Светла Генова.  Асиметрия на туризма в Европа и позициите на България като туристическа дестинация / Светла Генова Ракаджийска. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 110-121. 

  

Сист. No: 54468

- 459 -

Сп Г 62 Сб

Маринов, Васил и др.  Националният пазар на туризма в България - динамика и особености на вътрешнитеи изходящите пътувания на българите / Васил Маринов, Елка Дограмаджиева. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2010, с. 277-304. 

  

Сист. No: 54266

- 460 -

Сп Ю 371

Милева, Соня.  Повишаване ефективността в хотелиерството / Соня Милева. // Ютилитис, X, 2013, N 9, с. 46-49. 

  

Сист. No: 54180

Туризъм в България

- 461 -

40364

Калейнска, Теодора и др.  Развитие на туризма в община Велико Търново в периода 1997-2001 / Теодора Калейнска, Теодора Крумова. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 52-58. 

  

Сист. No: 55160

- 462 -

Сп Г 62 Сб

Асенова, Мариана.  Методика за мониторинг на устойчивото туристическо развитие на общинско ниво / Мариана Асенова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2010, с. 227-252. 

  

Сист. No: 54227

- 463 -

Сп Г 62 Сб

Попова, Николина.  Същност и особености на спа туризма в община Хисаря / Николина Попова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2010, с. 189-202. 

  

Сист. No: 54224

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 464 -

30206

Дуранкев, Боян.  Цените - лост за стимулиране на научно-техническия прогрес в стопанските организации / Боян Дуранкев. // Стопанската организация в промишлеността и научно-техническият прогрес : Организационни и икономически проблеми : [Междунар. научно-практичес. конфер.- Свищов, 12 - 15 ноем. 1981 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1982, с. 174-181. 

  

Сист. No: 54589

- 465 -

45308

Нецева-Порчева, Татяна.  Ценови стратегии на фирмите в условия на икономическа криза / Татяна Нецева-Порчева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 386-393. 

  

Сист. No: 54339

- 466 -

Сп Ч T 62

Bratkov, Marin.  The Right Pricing Strategy in a Time of Economic Crisis / Marin Bratkov. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 423-427. 

  

Сист. No: 54733

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 467 -

Сп Ф 53 кс

Сухарев, А. Н.  Арт - рынок: денямека и совреманное состояние / А. Н. Сухарев. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 45, с. 19-24. 

  

Сист. No: 54369

- 468 -

Сп Ч T 62

Otouzbirov, R.  Consumer Environment in the Common European Market / R. Otouzbirov. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N 3, с. 330-334. 

  

Сист. No: 54456

Търговия

- 469 -

38060

Дживота, Януш и др.  Търговските центрове, като стимулиращ фактор за регионален икономически растеж в светлината на маркетингово изследване / Януш Дживота, Ришард Словински, Павел Туст. // Индустриалната организация и предприемачеството в условията на преход : Материали от междунар. конфер., Албена, 5-8 юни 1995. - София : Информа Интелект, 1996, с. 238-246. 

  

Сист. No: 54727

- 470 -

40473

Михнев, Георги.  Ролята на тържищата при прехода към пазарна икономика / Георги Михнев. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България : Сборник доклади от научна конференция с международно участие, 23 - 25 октомври 2002 г.. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 27-42. 

  

Сист. No: 54651

- 471 -

Сп Н 326 т

Димитрова, Теофана.  Състояние и развитие на пивоварната индустрия в България / Теофана Димитрова. // Научни трудове на факултета по икономически и социални науки, 2013, с. 257-289. 

  

Сист. No: 54230

- 472 -

Сп Д 532

Тодоров, Георги.  Потребителски нагласи на подрастващите към on-line пазаруването / Георги Тодоров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен II - дек., с. 121-135. 

  

Сист. No: 55111

- 473 -

39275

Salova, Nikolinka.  Development of Trade in Bulgaria in the Transition Process to Market Economy / Nikolinka Salova. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2002, с. 405-414. 

  

Сист. No: 54340

- 474 -

Сп Ч T 62

Dimitrova, Teofana.  Alcoholic Drinks in Bulgaria: Key Trends and Future Perspectives / Teofana Dimitrova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 401-404. 

  

Сист. No: 54574

Маркетинг

- 475 -

45343

Атанасов, Борислав.  Тенденции в търговията на стоки със собствени марки / Борислав Атанасов. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 87-91. 

  

Сист. No: 55017

- 476 -

45308

Боева-Димова, Ива.  Маркетингова политика на вносителите на нови автомобили в България / Ива Боева-Димова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 687-694. 

  

Сист. No: 54428

- 477 -

40364

Боянова, Бояна.  За необходимостта от маркетингови комуникационни изследвания / Бояна Боянова. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 59-64. 

  

Сист. No: 55161

- 478 -

45308

Велинов, Иво В.  Типология на онлайн магазините за модни стоки, от гледна точка на онлайн визуални мърчандайзингови елементи чрез клъстерен анализ / Иво В. Велинов. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 609-613. 

  

Сист. No: 54405

- 479 -

45308

Димова, Надежда.  Използването на връзката "Мърчандайзинг - емоции" за подобряване на маркетинговата стратегия на фирмата / Надежда Димова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 485-490. 

  

Сист. No: 54374

- 480 -

45308

Динева, Евелина Димитрова.  Стилът на презентиране - основни правила за ефективност / Евелина Димитрова Динева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 25-29. 

  

Сист. No: 54288

- 481 -

45308

Жечев, Владимир и др.  Ефекти от екстензирането на бранда НОКИА върху потребителските оценки / Владимир Жечев, Свилен Иванов. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 546-553. 

  

Сист. No: 54389

- 482 -

45308

Маринов, Красимир Маринов.  Типология на показателите за измерване на резултатите от разработването на нови продукти / Красимир Маринов Маринов. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 394-399. 

  

Сист. No: 54341

- 483 -

45308

Михалева, Христина П.  Оптимизиране на маркетинговия микс в книгопродаването / Христина П. Михалева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 594-600. 

  

Сист. No: 54404

- 484 -

45308

Младенова, Галина.  Управление на взаимоотношенията с клиентите по време на криза: фокус към съществуващите клиенти / Галина Младенова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 345-350. 

  

Сист. No: 54317

- 485 -

40621

Парашкевова, Лоретта.  Стратегическото значение на информацията в управлението на маркетинга на предприятието / Лоретта Парашкевова. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 47-58. 

  

Сист. No: 54754

- 486 -

45308

Самуилов, Милуш.  Навици за пазаруване и планиране на търговския микс: резултати от емпирично проучване / Милуш Самуилов. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 695-699. 

  

Сист. No: 54429

- 487 -

45308

Славова, Ирена Александрова.  Маркетингови форми на корпоративна социална отговорност / Ирена Александрова Славова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 374-379. 

  

Сист. No: 54335

- 488 -

45308

Смокова, Маруся Иванова.  Дефиниционни проблеми при промоциите / Маруся Иванова Смокова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 400-405. 

  

Сист. No: 54343

- 489 -

45308

Станимиров, Евгени.  Типологизация на офертите според статуса на клиентите / Евгени Станимиров. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 340-344. 

  

Сист. No: 54316

- 490 -

40473

Станимиров, Евгени и др.  Лоялността - средство за оптимално разпределение на фирмените ресурси на индустриалните пазари / Евгени Станимиров, Любомир Любенов. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България : Сборник доклади от научна конференция с международно участие, 23 - 25 октомври 2002 г.. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 271-277. 

  

Сист. No: 54685

- 491 -

40473

Турлакова, Теодорина.  Проблеми на конкурентоспособността на българските аграрни предприятия в условията на евроинтеграция / Теодорина Турлакова. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България : Сборник доклади от научна конференция с международно участие, 23 - 25 октомври 2002 г.. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 278-285. 

  

Сист. No: 54688

- 492 -

45308

Черкезова, Борислава.  Ангажираност на персонала с марката / Борислава Черкезова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 620-627. 

  

Сист. No: 54406

- 493 -

Сп Н 326 т

Георгиев, Пеньо.  Управление на процеси за обучение и приложение на норми за безопастност на продуктите в ЕС / Пеньо Георгиев. // Научни трудове на факултета по икономически и социални науки, 2013, с. 226-237. 

  

Сист. No: 54229

- 494 -

Сп Н 326 т

Джабарова, Юлия.  Маркетингов подход за развитие на пазара на биологични продукти / Юлия Джабарова. // Научни трудове на факултета по икономически и социални науки, 2013, с. 191-225. 

  

Сист. No: 54223

- 495 -

Сп Н 326 т

Димитрова, Теофана.  Продуктов микс : (Концепти, терминология и оперативни приложения) / Теофана Димитрова. // Научни трудове на факултета по икономически и социални науки, 2013, с. 173-190. 

  

Сист. No: 54218

- 496 -

Сп Н 326 т

Инджова, Цветанка.  Възраждане на актуалността на концепцията маркетинг мениджмънт / Цветанка Инджова. // Научни трудове на факултета по икономически и социални науки, 2013, с. 163-172. 

  

Сист. No: 54217

- 497 -

Сп Б 445

Горанова, Пенка.  Управление на връзките с клиенти - стратегия за утвърждаване на фирмено конкурентно предимство / Пенка Горанова. // Бизнес управление . - Свищов, XXIII, 2013, N 4, с. 59-76. 

  

Сист. No: 54195

- 498 -

Сп Ф 53 кс

Колодняя, Г. В.  Роль потребителя в процессе повышения уровня конкурентоспособности современного бизнеса / Г. В. Колодняя. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 47, с. 2-9. 

  

Сист. No: 54418

- 499 -

Сп И 50 м

Николова, Благовеста.  Маркетизация на съвременното прогнозиране / Благовеста Николова. // Икономическа мисъл, 2014, N 1, с. 115-132. 

  

Сист. No: 55142

- 500 -

Сп М 486

Стоянова, Петя.  Сладолед през зимата, ски през лятото / Петя Стоянова. // Мениджър, 2014, N 2, с. 70-71. 

  

Сист. No: 55001

- 501 -

37846

McNabb, David E.  Small business's perceptions and use of marketing: a preliminary analysis / David E. McNabb. // Preparing small business for the next century : Proceedings of the 1993 Region X SBI Directors' Conference Clackamas, Oregon; April 30 & May 1, 1993. - Tacoma : The Small Business Institute, 1993, с. 22-28. 

  

Сист. No: 55239

- 502 -

45343

Rabasovic, Bilijana et al.  Relations between the quality of service, customer satisfaction and company profit / Bilijana Rabasovic, Mladen Vicentic, Ivana Mijailovic. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 102-106. 

  

Сист. No: 55103

- 503 -

Сп Ч T 62

Ivanova, D.  Market concentration in diversified industries: the case of primary sector of economy / D. Ivanova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 252-256. 

  

Сист. No: 54459

- 504 -

Сп Ч T 62

Kiryakova, Gabriela et al.  QR Codes in the Business World / Gabriela Kiryakova, N. Angelova, Lina Yordanova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 370-376. 

  

Сист. No: 54773

- 505 -

Сп Ч J 80 B

Lu, Leslie et al.  Green Marketing: What the Millennials Buy / Leslie Lu, Dora Bock, Mathew Joseph. // Journal of Business Strategy . - New York, 34, 2013, N 6, с. 3-10. 

  

Сист. No: 54443

- 506 -

Сп Ч T 62

Marinova, N.  Marketing Ethics and Social Responsibility / N. Marinova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 535-538. 

  

Сист. No: 54627

- 507 -

Сп Ч T 62

Nedeva, Veselina.  Concept of an integrated marketing information system / Veselina Nedeva. // Trakia journal of sciences, 2, 2004, N 4, с. 17-21. 

  

Сист. No: 55072

- 508 -

Сп Ч T 62

Nedeva, Veselina.  Contemporary concept of Web based integrated marketing information sysytem / Veselina Nedeva. // Trakia journal of sciences, 2, 2004, N 4, с. 22-27. 

  

Сист. No: 55074

- 509 -

Сп Ч T 62

Pencheva, Al. et al.  QR code - Interactive Mobile Marketing Tool of Augmented Reality Technology / Al. Pencheva, Hristo Mitev. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 598-605. 

  

Сист. No: 54805

- 510 -

Сп Ч T 62

Petrova, N.  Dynamics of the Land Market and Lend Use in Bulgaria / N. Petrova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 202-206. 

  

Сист. No: 54504

- 511 -

Сп Ч T 62

Pooley, R.  Marketing Bulgaria its people, its products, its potential / R. Pooley. // Trakia journal of sciences, 8, 2010, N прил. 3, с. 60-63. 

  

Сист. No: 54880

- 512 -

Сп Ч T 62

Stanev, Velin.  The USP Concept - the Very end or the Brand New Start of Creativity in Advertising / Velin Stanev. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 354-360. 

  

Сист. No: 54767

Рекламна, комуникационна политика

- 513 -

Сп М 486

Иванова, Тошка.  Не правете реклама, правете мечти / Тошка Иванова. // Мениджър, 2014, N 1, с. 64-66. 

  

Сист. No: 54505

- 514 -

Сп М 486

Малки и големи емоции . // Мениджър, 2014, N 2, с. 66. 

  

Сист. No: 55143

- 515 -

Сп М 486

Николова, Елица.  Душата на числата / Елица Николова. // Мениджър, 2014, N 2, с. 64-66. 

  

Сист. No: 54985

Маркетингов мениджмънт

- 516 -

Сп М 486

Нестардартен тиймбилдинг във фитнеса . // Мениджър, 2014, N 2, с. 76. 

  

Сист. No: 55004

- 517 -

Сп В 83 Э

Сторчевой, М.  Теория фирмы, управление цепочками поставок и маркетинг взаимоотношений / М. Сторчевой. // Вопросы экономики . - Москва, 2014, N 1, с. 40-60. 

  

Сист. No: 55243

- 518 -

Сп М 486

Хлебаров, Антоан.  Продажби лице в лице / Антоан Хлебаров. // Мениджър, 2014, N 1, с. 68-69. 

  

Сист. No: 54507

- 519 -

Сп Ч T 62

Murateva, N.  Improving Business Management by Using Marketing. Implementation Process Nelly Murateva / N. Murateva. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 449-452. 

  

Сист. No: 54596

Маркетинг в туризма

- 520 -

Сп Ч T 62

Marketing on farm based rural tourism in Bulgaria . // Trakia journal of sciences, 1, 2003, N 4, с. 26-30. 

  

Сист. No: 55080

Логистика

- 521 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Бариерите се вдигат пред мислещите / Васил Василев. // Логистика, X, 2014, N 1, с. 16-19. 

  

Сист. No: 54892

- 522 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Как да изберем врати и рампи за склада / Васил Василев. // Логистика, X, 2014, N 1, с. 48-58. 

  

Сист. No: 54903

- 523 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Строят ново зърнено пристанище край Силистра / Васил Василев. // Логистика, X, 2014, N 1, с. 10-11. 

  

Сист. No: 54918

- 524 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Логистиката - част от фината механика на продажбите / Богиня Матеева. // Логистика, X, 2014, N 1, с. 20-22. 

  

Сист. No: 54893

- 525 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Пазарът на логистични имоти очаква нови концепции / Богиня Матеева. // Логистика, X, 2014, N 1, с. 8. 

  

Сист. No: 54906

- 526 -

Сп Л 763

Москов, Димитър.  За бизнеса важат писани и неписани закони / Димитър Москов. // Логистика, X, 2014, N 1, с. 46-47. 

  

Сист. No: 54900

- 527 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Когато максималната точност е всекидневие / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 1, с. 24-27. 

  

Сист. No: 54895

- 528 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Логистиците инвестират в оптимизъм / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 1, с. 28-30. 

  

Сист. No: 54896

- 529 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Световните постижения в ERP вече и на българския логистичен пазар / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 1, с. 31-33. 

  

Сист. No: 54921

Външна търговия

- 530 -

40364

Николова, Биляна.  Българската външна търговия - минало и настояще / Биляна Николова. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 65-68. 

  

Сист. No: 55162

- 531 -

Сп В 83 Э

Гнидченко, А.  Ценовая конкурентоспособность российской внешней торговли / А. Гнидченко, В. Сальников. // Вопросы экономики . - Москва, 2014, N 1, с. 108-129. 

  

Сист. No: 55245

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 532 -

Сп Б 973

Допълнителни методически указания за деклариране по система Интрастат на движения на стоки на общността, които не са обект на Единния административен документ(митническа декларация), между държави-членки на ЕС . // Бюджетът, 23, 2014, N 1, с. 53-64. 

  

Сист. No: 54963

- 533 -

Сп Ф 53 кс

Казьмин, А. Г. и др.  Таможенное регулирование в России после присоединения к ВТО / А. Г. Казьмин, И. В. Оробинская. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 48, с. 46-55. 

  

Сист. No: 54867

- 534 -

Сп C 58

Системата БИЦИС проследява проследимостта и контрола върху акцизните стоки . // CIO, X, 2014, N 1, с. 32-33. 

  

Сист. No: 54780

- 535 -

Сп Ч T 62

Nencheva, I.  Situation and prospects of Customs Policy in Bulgaria / Iskra Nencheva. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 343-348. 

  

Сист. No: 54517

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 536 -

Сп П 89 тп

Зимарин, Кирилл.  Формирование Европейской финансовой системы на базе единой региональной валюты / Кирилл Зимарин. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 11, с. 53-57. 

  

Сист. No: 54364

- 537 -

Сп М 486

Траянов, Траян.  Световното богатство се удвои от началото на века / Траян Траянов. // Мениджър, 2014, N 1, с. 118-119. 

  

Сист. No: 54518

- 538 -

39275

Trifonova, Silvia.  Financial Globalization - Determinants and Implications / Silvia Trifonova. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Globalna ekonomija kao determinanta unapredenja poslovnih performansi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2006, с. 119-126. 

  

Сист. No: 54184

Международни икономически отношения

- 539 -

41253

Колев, Калоян.  Фирмена интернационализация и международна търговия - съвременен теоретически анализ / Калоян Колев. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 380-388. 

  

Сист. No: 54631

- 540 -

41481

Смитиенко, Б. М.  Проблемы и перспективы экономического сотрудничества России и Болгарии в новой интегрирующейся Европе / Б. М. Смитиенко. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 196-201. 

  

Сист. No: 54479

- 541 -

Сп М 45 о

Ангелова, Милена.  Приоритети и политики за усвояване на средствата от фондовете на ЕС в България през периода 2014-2020 г. / Милена Ангелова. // Международни отношения, 2014, N 2, с. 87-92. 

  

Сист. No: 54961

- 542 -

Сп М 45 о

Боянов, Боян.  Политиката на Съединените щати в борбата с разпространението на ядрените оръжия: настояще и бъдеще / Боян Боянов. // Международни отношения, 2014, N 2, с. 5-18. 

  

Сист. No: 54956

- 543 -

Сп В 83 Э

Гурова, И.  О теоретической модели торговой интеграции на пространстве СНГ / И. Гурова. // Вопросы экономики . - Москва, 2014, N 1, с. 130-143. 

  

Сист. No: 13394

- 544 -

Сп М 45 о

Дочева, Севдана.  Унифицираният подход срещу специалното и диференцирано третиране в рамките на СТО / Севдана Дочева. // Международни отношения, 2014, N 2, с. 113-124. 

  

Сист. No: 54965

- 545 -

Сп П 89 тп

Елецкий, Николай.  Генезис глобального экономического управления как функция глобализации отношений собственности / Николай Елецкий. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 11, с. 32-40. 

  

Сист. No: 54371

- 546 -

Сп М 68 э

Зуйков, Р.  Внешнеэкономические связи России: от торговой к производственно-инвестиционной модели / Р. Зуйков. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 8, с. 43-53. 

  

Сист. No: 54359

- 547 -

Сп М 45 о

Калфин, Ивайло.  Ефективност на управлението на еврофондовете / Ивайло Калфин. // Международни отношения, 2014, N 2, с. 77-80. 

  

Сист. No: 54959

- 548 -

Сп Н 25 а

Кравчук, Наталия.  Дивергенция и конвергенция в глобалното развитие / Наталия Кравчук. // Народностопански архив, LXVI, 2013, N 4, с. 15-33. 

  

Сист. No: 54200

- 549 -

Сп М 45 о

Кутева, Николина.  Климатичните промени и други глобални проблеми като източници на съвременни международни конфликти / Николина Кутева. // Международни отношения, 2014, N 2, с. 33-48. 

  

Сист. No: 54957

- 550 -

Сп М 45 о

Лукин, Александър.  Публичната дипломация / Александър Лукин. // Международни отношения, 2014, N 2, с. 49-62. 

  

Сист. No: 54958

- 551 -

Сп Ф 53 кс

Нагимова, А. З.  Трансграничные сделки слияний и поглощений между Россией и странами Персидского залива / А. З. Нагимова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 46, с. 65-69. 

  

Сист. No: 54416

- 552 -

Сп М 45 о

Папаризов, Атанас.  Програмен период 2014-2020 г.: възможности за ефективно оползотворяване на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове / Атанас Папаризов. // Международни отношения, 2014, N 2, с. 81-86. 

  

Сист. No: 54960

- 553 -

Сп М 45 о

Различни подходи при управлението на фондовете от Европейския съюз (информационна справка) . // Международни отношения, 2014, N 2, с. 101-106. 

  

Сист. No: 54962

- 554 -

Сп М 68 э

Романова, Т. А. и др.  Россия и страны Евросоюза: партнерство для модернизации / Т. А. Романова, Е. Б. Павлова. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 8, с. 54-61. 

  

Сист. No: 54360

- 555 -

Сп С 848 д

Спиридонова, Татьяна Васильевна.  Проблемы устойчивости банковской системы Турции в контексте сравнения со странами ЕС / Татьяна Васильевна Спиридонова. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 11, с. 49-54. 

  

Сист. No: 54849

- 556 -

39275

Trifonova, Silvia.  The Process of European an Economic Convergence / Silvia Trifonova. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Kn. 2. Procesi integracije u Evropi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2005, с. 291-299. 

  

Сист. No: 54253

Глобализация

- 557 -

39275

Андреева, Мария.  Социално-икономически аспекти на глобализацията в съвременния свят / Мария Андреева. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2001, с. 21-27. 

  

Сист. No: 54287

- 558 -

40364

Донев, Тодор.  Глобализацията в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз / Тодор Донев. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 132-137. 

  

Сист. No: 55175

- 559 -

40364

Златев, Павлин.  Място на световната банка в икономическото развитие на България / Павлин Златев. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 145-149. 

  

Сист. No: 55178

- 560 -

39275

Найденова, Снежана.  Глобализацията и регионализацията на икономическите процеси / Снежана Найденова. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2001, с. 275-282. 

  

Сист. No: 54289

- 561 -

39275

Pavlova, Liliana et al.  Regional Cooperation and the Process of Globalization / Liliana Pavlova, Georgi Angelov. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2001, с. 203-212. 

  

Сист. No: 54329

Европейска интеграция

- 562 -

45308

Иванов, Христо.  Развитието на планирането в Европейския съюз - необходимо условие за реализацията на ускорен преход към устойчиво развитие / Христо Иванов. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 580-586. 

  

Сист. No: 54402

- 563 -

39275

Монева, Анна.  Integration of Bulgaria to eEurope / Анна Монева. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Kn. 1. Procesi integracije u Evropi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2005, с. 51-58. 

  

Сист. No: 54196

- 564 -

41481

Bernatik, Werner et al.  Prediction of Development in Countries Entering EU Based on Experience in Czech Republic / Werner Bernatik, Igor Szkandera. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 500-506. 

  

Сист. No: 54537

- 565 -

39275

Vojinovic, Borut et al.  Global Business Development and Regional Economic Integration - Toward Reintegration of East and Central Europe / Borut Vojinovic, Robert Vodopivec. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Globalna ekonomija kao determinanta unapredenja poslovnih performansi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2006, с. 41-50. 

  

Сист. No: 54179

- 566 -

Сп Ч T 62

Neykova, Maria.  The Influence of Regionalisation on Local Self-Government / Maria Neykova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 163-167. 

  

Сист. No: 54726

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 567 -

40364

Станков, Петър.  Евроинтеграция - проблеми, перспективи и предизвикателства за България / Петър Станков. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 138-144. 

  

Сист. No: 55177

- 568 -

Сп Н 326 т

Ангелов, Делян.  Европа и България: сравнителен анализ на развитието на урбанизираните територии в европейските страни, в евпейските страни, ЕС и в България / Делян Ангелов. // Научни трудове на факултета по икономически и социални науки, 2013, с. 308-347. 

  

Сист. No: 54232

- 569 -

Сп Е 205

Таманова, Цвета.  Символите на Европа / Цвета Таманова. // Европа 2001, XX, 2013, N 6, с. 18-21. 

  

Сист. No: 54185

- 570 -

Сп М 68 э

Черкасов, В. Ю. и др.  Кризис в Еврозоне: вызовы и ответы / В. Ю. Черкасов, С. И. Шарова. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 9, с. 12-24. 

  

Сист. No: 54358

- 571 -

39275

Boneva, Svetla.  The Debate on the Financial Framework of the Enlarged European Union / Svetla Boneva. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Globalna ekonomija kao determinanta unapredenja poslovnih performansi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2006, с. 137-145. 

  

Сист. No: 54189

- 572 -

39275

Hristov, Hristo.  Tendencies in the Development of the Public Organisations in the Republic of Bulgaria in the Process of Eurointegration / Hristo Hristov. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Kn. 1. Procesi integracije u Evropi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2005, с. 367-374. 

  

Сист. No: 54207

- 573 -

39275

Stoyanova, Tsvetana.  Strategic Orientation of the Bulgarian Companies in the Integration Process to the European Structures / Tsvetana Stoyanova. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Kn. 2. Procesi integracije u Evropi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2005, с. 53-60. 

  

Сист. No: 54212

- 574 -

39275

Velitchkova, Diana.  Harmonization of the Market for Financial Services in Bulgaria in Connection with the Forthcoming Membership of the Country in the EU / Diana Velitchkova. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Kn. 1. Procesi integracije u Evropi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2005, с. 77-80. 

  

Сист. No: 54197

- 575 -

Сп Ч T 62

Chalakov, Kiril.  Social policy of the European Union and the Four Freedoms of movement within the Union / Kiril Chalakov. // Trakia journal of sciences, 8, 2010, N прил. 3, с. 411-413. 

  

Сист. No: 54948

Право. Наука за държавата и правото

- 576 -

45308

Георгиев, Боян Т.  Безсрочно оспорване на нормативните административни актове / Боян Т. Георгиев. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 117-121. 

  

Сист. No: 54250

- 577 -

45308

Голева, Поля.  Правата на жертвата на престъпление според правото на Европейския съюз / Поля Голева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 23-29. 

  

Сист. No: 54241

- 578 -

45308

Енчева, Емилия Йорданова.  Екопрестъпления и наказания / Емилия Йорданова Енчева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 139-146. 

  

Сист. No: 54299

- 579 -

40621

Кантарджиев, Асен.  Теоретични проблеми на съвременното правно познание - информационна интерпретация / Асен Кантарджиев. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 220-225. 

  

Сист. No: 54789

- 580 -

40621

Кантарджиев, Асен.  Същност на правото - информационна оценка, интерпретация / Асен Кантарджиев. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 226-230. 

  

Сист. No: 54791

- 581 -

45308

Ковачева, Галина Димитрова.  Корпоративна престъпност и корупция / Галина Димитрова Ковачева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 185-192. 

  

Сист. No: 54267

- 582 -

40621

Костова, Виолета.  Защита срещу действия на администратора / Виолета Костова. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 271-275. 

  

Сист. No: 54799

- 583 -

45308

Куманова, Елица.  Правни аспекти на процедурите по закона за обществените поръчки при трансгранични проекти / Елица Куманова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 95-99. 

  

Сист. No: 54245

- 584 -

40621

Милушев, Марио.  Развитие на компютърното право / Марио Милушев. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 287-295. 

  

Сист. No: 54801

- 585 -

45308

Петкова, Цветалина.  Някои въпроси относно придобиването по давност на правото на собственост / Цветалина Петкова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 165-170. 

  

Сист. No: 54260

- 586 -

40621

Радев, Орлин.  Обективните юридически закономерности в облигационното право : (Действие и ефективност на приложението му) / Орлин Радев. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 260-270. 

  

Сист. No: 54797

- 587 -

45308

Стаматова, Ваня Христова.  Понятието "незаконна миграция" в правото на Европейския съюз / Ваня Христова Стаматова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 171-176. 

  

Сист. No: 54264

- 588 -

Сп Т 961 п

Китанов, Никола.  Правна уредба на решението на митническите органи в английската правна система / Никола Китанов. // Търговско право, XXII, 2013, N 4, с. 19-29. 

  

Сист. No: 54445

- 589 -

Сп Т 961 п

Колев, Николай.  Относно правото на глас на съдружника в ООД / Николай Колев. // Търговско право, XXII, 2013, N 4, с. 53-61. 

  

Сист. No: 54447

- 590 -

Сп А 454

Начков, Десислав.  Престъпно извършване на банкови, застрахователни и други финансови сделки по занаят / Десислав Начков. // Актив, 2014, N 1, с. 55-58. 

  

Сист. No: 54756

- 591 -

Сп Т 961 п

Пенчев, Георги.  Правна защита на околната среда срещу свлачищата / Георги Пенчев. // Търговско право, XXII, 2013, N 4, с. 109-117. 

  

Сист. No: 54449

Държавна власт. Държавни органи

- 592 -

В К 263

Георгиев, Асен.  (Н)Е - правителство : Как грешките в 12-годишната история на българското е-управление могат да се използват за бъдещето му развитие / Асен Георгиев. // Капитал, XXII, N 7, 15 февр. 2014, с. 8-9. 

  

Сист. No: 55049

- 593 -

Сп М 68 э

Афанасьева, О.  "Електронное государство" в развитых странах: опыт институциональной трансформации / О. Афанасьева. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 11, с. 44-52. 

  

Сист. No: 54345

- 594 -

Сп П 89 тп

Дрогобыцкая, Клавдия.  Архитектура электронного правительства: требования, критерии, характеристики / Клавдия Дрогобыцкая. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 11, с. 41-46. 

  

Сист. No: 54363

Търговско право

- 595 -

40473

Цончев, Радослав.  Промените в закона за публично предлагане на ценни книжа - стъпка напред и две назад от гледна точка на корпоративното управление / Радослав Цончев. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България : Сборник доклади от научна конференция с международно участие, 23 - 25 октомври 2002 г.. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 56-63. 

  

Сист. No: 54653

Търговски дружества

- 596 -

40364

Баланов, Йордан.  Правни аспекти на концентрацията на стопанската дейност при акционерното дружество холдинг / Йордан Баланов. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 176-179. 

  

Сист. No: 55230

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 597 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Основни моменти при колективния трудов договор / Галина Николова. // Актив, 2014, N 1, с. 53-55. 

  

Сист. No: 54745

Обществено управление. Военни науки

- 598 -

41029

Димитров, Емил.  За някои проблеми и възможности при остойностяване на публичните услуги и определяне размера на местните такси и цени на услуги в община Свищов / Емил Димитров. // Иновационни практики в публичните финанси : Научно-практическа конференция - Варна, 4-5 ноември 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 87-89. 

  

Сист. No: 54936

- 599 -

45343

Илиева, Деяна.  Ергономични и психосоциални рискови фактори в публичната администрация / Деяна Илиева. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 214-219. 

  

Сист. No: 55057

- 600 -

35033

Найденов, Димитър.  Относно социално-икономическата същност на закона за икономия на време / Димитър Найденов. // Икономията на време и стопанската активност : Сб. докл. и науч. съобщения от теор. конф., посветена на 50 год. юбилей на кат. "Полит. икономия" при ВФСИ Д. А. Ценов [- Свищов]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1989, с. 67-72. 

  

Сист. No: 54638

- 601 -

40621

Николова, Детелина.  Общински центрове за услуги и информация - модел на принципа "обслужване на едно гише" / Детелина Николова. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 406-412. 

  

Сист. No: 54860

- 602 -

40621

Трифонов, Тихомир и др.  Електронният документ и електронният подпис в българското, европейското и американското законодателство / Тихомир Трифонов, Даниела Делисъбева. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 249-255. 

  

Сист. No: 54793

- 603 -

Сп М 486

Минчев, Огнян.  Гражданско акционерно дружество в България / Огнян Минчев. // Мениджър, 2014, N 2, с. 24-26. 

  

Сист. No: 54966

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 604 -

45308

Караджова, Милена.  Приватизация на публичния сектор - възможности, ограничения, тенденции / Милена Караджова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 214-220. 

  

Сист. No: 54271

- 605 -

45308

Кресналийска, Гергана Живкова.  Мониторинг на публични политики и програми - инструмент на доброто управление / Гергана Живкова Кресналийска. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 128-133. 

  

Сист. No: 54257

- 606 -

40621

Павлов, Павел.  Публичната администрация в информационното общество. Адаптация към предизвикателствата / Павел Павлов. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 296-304. 

  

Сист. No: 54802

- 607 -

45308

Чорбаджийска, Олга Иванова.  Емоционалната интелигентност като инструмент за управление на стресовете и конфликтите в общинските администрации / Олга Иванова Чорбаджийска. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 234-239. 

  

Сист. No: 54273

- 608 -

Сп Ч T 62

Gaidardjieva, V. et al.  Financial aspects of the activities in municipalities during thr period of decentralization and eurointegration / V. Gaidardjieva, Georgi Kostov. // Trakia journal of sciences, 1, 2003, N 4, с. 48-51. 

  

Сист. No: 55088

- 609 -

Сп Ч T 62

Gouridis, A.  Local Administration Against Present and Future Challenges / A. Gouridis. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 23-30. 

  

Сист. No: 54811

- 610 -

Сп Ч T 62

Kirilov, Rosen Ivanov.  Building E-Municipality, Problems, Approaches and Solutions / Rosen Ivanov Kirilov. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 58-63. 

  

Сист. No: 54474

- 611 -

Сп Ч T 62

Kirilova, Katia.  Methodological Issues in Assessing the Capacity of Local Authorities for Developing and Delivering Electronic Services / Katia Kirilova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 85-88. 

  

Сист. No: 54697

- 612 -

Сп Ч T 62

Mutafov, Emil.  State and Minicipal Expenditure Responsbility in the Organization and Delivery of Public Services / Emil Mutafov. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 155-159. 

  

Сист. No: 54721

Местно самоуправление

- 613 -

45308

Нейкова, Мария.  Иновации и добро управление на местно ниво / Мария Нейкова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 100-104. 

  

Сист. No: 54248

Общинско управление

- 614 -

Сп Ч T 62

Markov, N.  Municipal Debt and Financial Susutainability of the Local Self-governance / N. Markov. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 146-150. 

  

Сист. No: 54711

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 615 -

45308

Петрова, Красимира.  Трудности при социалната подкрепа на хора от третата възраст / Красимира Петрова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 237-243. 

  

Сист. No: 54321

Социално осигуряване

- 616 -

45308

Йочколовска, Кремена.  Отражение на кризата върху европейските осигурителни системи за безработица / Кремена Йочколовска. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 281-287. 

  

Сист. No: 54294

- 617 -

Сп А 454

Богомилова, Жанет.  Командировки, командировъчни и извънреден труд / Жанет Богомилова. // Актив, 2013, N 12, с. 66-70. 

  

Сист. No: 54259

- 618 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Промени в Наредба № Н-8 от 25 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица / Аспасия Петкова. // Актив, 2013, N 12, с. 60-66. 

  

Сист. No: 54249

- 619 -

Сп Ч T 62

Enev, P.  The Social Security Reform in Bulgaria - Problems and Challenges / P. Enev. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 480-485. 

  

Сист. No: 54598

Социално осигуряване в България

- 620 -

Сп А 454

Ангелова, Ирена.  Промени в закона за насърчаване на заетостта / Ирена Ангелова. // Актив, 2014, N 1, с. 47-52. 

  

Сист. No: 54743

- 621 -

Сп А 454

Богомилова, Жанет.  Осиновителите могат да ползват една година платен отпуск от 2- до 5- годишна възраст на детето / Жанет Богомилова. // Актив, 2014, N 1, с. 43-46. 

  

Сист. No: 54739

- 622 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Погасяване на публичните задължения чрез използване на единната сметка. Промени от 1 декември 2013 г. / Аспасия Петкова. // Актив, 2014, N 1, с. 39-43. 

  

Сист. No: 54734

Пенсионно осигуряване

- 623 -

Сп Ф 53 кс

Андреев, М. Ю.  Прогноз показателей краткосрочного и долгосрочного развития негосударственных пенсионных фондов / М. Ю. Андреев. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 48, с. 25-35. 

  

Сист. No: 54866

- 624 -

Сп Н 25 а

Йорданов, Пламен.  Възможности за усъвършенстване механизма на осъвременяване на пенсиите за трудова дейност в България / Пламен Йорданов. // Народностопански архив, LXVI, 2013, N 4, с. 34-47. 

  

Сист. No: 54204

- 625 -

Сп И 502

Как да умножим парите за старини . // Икономика, 2014, N 33, 116-121. 

  

Сист. No: 54437

- 626 -

Сп Ф 53 кс

Мельников, Р. М.  Риск-ориентированный подход к регулированию инвестиционной деятельности негосударственных пенсионных фондов с установленными взносами / Р. М. Мельников. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 48, с. 15-24. 

  

Сист. No: 54865

- 627 -

39275

Pandurska, Ralitza.  Financing System of Pension Insurance - Problems and Alternatives / Ralitza Pandurska. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Globalna ekonomija kao determinanta unapredenja poslovnih performansi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2006, с. 599-604. 

  

Сист. No: 54192

- 628 -

Сп Ч J 80 r

Guiso, Luigi et al.  Pension Wealth Uncertainty / Luigi Guiso, Tullio Jappelli, Mario Padula. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 80, 2013, N 4, с. 1057-1085. 

  

Сист. No: 54395

Здравно осигуряване

- 629 -

Сп А 454

Станчева, Румяна.  Здравноосигурителните вноски на лицата във временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете / Румяна Станчева. // Актив, 2013, N 12, с. 70-72. 

  

Сист. No: 54263

Застраховане

- 630 -

41207

Андреев, Андрей.  Принципи и методи на управление на риска в застрахователната компания / Андрей Андреев. // Актуални проблеми на застраховането : Четвърта национална конференция, 17-18 юни 2005 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 53-61. 

  

Сист. No: 55148

- 631 -

41207

Андреев, Стоян и др.  Риск, тероризъм, фирмена сигурност и застраховане / Стоян Андреев, Алексей Петров. // Актуални проблеми на застраховането : Четвърта национална конференция, 17-18 юни 2005 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 107-110. 

  

Сист. No: 55150

- 632 -

41207

Андреева, Цветелина.  За застрахователния надзор / Цветелина Андреева. // Актуални проблеми на застраховането : Четвърта национална конференция, 17-18 юни 2005 г. / Състав. Йото Йотов, Диана Иванова, Янаки Андреев. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 49-52. 

  

Сист. No: 55147

- 633 -

41207

Димитрова, Дарина.  Предизвикателства и перспективи пред индустрията / Дарина Димитрова. // Актуални проблеми на застраховането : Четвърта национална конференция, 17-18 юни 2005 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 83-89. 

  

Сист. No: 55149

- 634 -

41207

Иванова, Диана.  Използване на маркетинговите инструменти при формиране на застрахователната култура в България / Диана Иванова. // Актуални проблеми на застраховането : Четвърта национална конференция, 17-18 юни 2005 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 90-99. 

  

Сист. No: 55152

- 635 -

41207

Тодоров, Юлий.  Застрахователни измами / Юлий Тодоров. // Актуални проблеми на застраховането : Четвърта национална конференция, 17-18 юни 2005 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 111-132. 

  

Сист. No: 55151

- 636 -

В З 375

Драганов, Христо.  Когато фактите говорят / Христо Драганов. // Застраховател, N 3, 12-26 февр. 2014, с. 10-11. 

  

Сист. No: 55018

- 637 -

В З 375

Иванова, Гергана и др.  Селскостопанското застраховане факти и тенденции / Гергана Иванова, Галина Маринова. // Застраховател, N 3, 12-26 февр. 2014, с. 4-5. 

  

Сист. No: 55014

- 638 -

Сп С 848 д

Андреева, Елена Витальевна.  Роль страхования в покрытии рисков сферы туризма / Елена Витальевна Андреева. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 12, с. 52-54. 

  

Сист. No: 54857

- 639 -

Сп Б 445

Драганов, Георги.  Място за застрахователната култура в развитието на застрахователния бизнес / Георги Драганов. // Бизнес управление . - Свищов, XXIII, 2013, N 4, с. 91-109. 

  

Сист. No: 54201

- 640 -

Сп С 848 д

Кириллова, Надежда Викторовна.  Финансовая устойчивость конкурентного страхового рынка. Комплексы показателей, отражающих финансовую устойчивость конкурентного страхового рынка / Надежда Викторовна Кириллова. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 12, с. 3-10. 

  

Сист. No: 54851

- 641 -

Сп С 848 д

Максимов, Денис Анатольевич.  Перспективы рынка страхования политических рисков / Денис Анатольевич Максимов. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 11, с. 37-41. 

  

Сист. No: 54847

- 642 -

Сп С 848 д

Махдиева, Юлия Махдиевна.  Современные проблемы глобализации рынка страховых услуг / Юлия Махдиевна Махдиева. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 11, с. 3-9. 

  

Сист. No: 54841

- 643 -

Сп С 848 д

Низова, Людмила Михайловна.  Институциональные основы социального страхования / Людмила Михайловна Низова. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 12, с. 21-25. 

  

Сист. No: 54853

- 644 -

Сп С 848 д

Смирнов-Небосклонов, Павел Андреевич.  Страховое обеспечение нанотехнологической отрасли / Павел Андреевич Смирнов-Небосклонов. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 11, с. 19-22. 

  

Сист. No: 54845

- 645 -

Сп Ч J 80 r

Kofman, Paul et al.  Do Insurance Companies Possess an Informational Monopoly? Empirical Evidence from Auto Insurance / Paul Kofman, Gregory P. Nini. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 80, 2013, N 4, с. 1001-1026. 

  

Сист. No: 54394

- 646 -

Сп Ч J 80 r

Mortality Portfolio Risk Management . // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 80, N 4, с. 853-890. 

  

Сист. No: 54396

Застраховане в България

- 647 -

19237

Драгнев, Христо.  Същност, място и роля на държавното застраховане в строителството на зряло социалистическо общество / Христо Драганов. // Стойностните категории в изграждането на развитото социалистическо общество : Сб. от докл. на междунар. науч. конфер. пров. в гр. Свищов на 9 и 10 окт.1979 г.. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1979, 20 с.. 

  

Сист. No: 54944

Педагогика. Възпитание. Образование. Просвета

- 648 -

45308

Чавдарова-Костова, Сийка.  Перспективи пред развитието на теорията на възпитанието / Сийка Чавдарова-Костова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 149-154. 

  

Сист. No: 54305

- 649 -

Сп О 174

Йолова, Цветанка.  Структура на сетивния опит и сензорната култура. Овладяване на сензорни еталони, перцептивмни действия и стратегии / Цветанка Йолова. // Образование, XXIII, 2014, N 1, с. 87-96. 

  

Сист. No: 55261

- 650 -

Сп С 847

Кожахметова, Клара.  Этническая педагогика как интегративная, развивающаяся отрасль педагогической науки / Клара Кожахметова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, N 6, с. 715-731. 

  

Сист. No: 54451

- 651 -

Сп П 324

Zacharuk, Tamara и др.  Организационната култура като едно от измеренията на климата в социалните организации / Tamara Zacharuk, Katarzyna Marciniak-Paproska. // Педагогика, 2014, N 1, с. 79-94. 

  

Сист. No: 54835

Образование

- 652 -

38060

Бренън, Майкъл.  Националната политика и образование за МПС в Северна Ирландия / Майкъл Бренън. // Индустриалната организация и предприемачеството в условията на преход : Материали от междунар. конфер., Албена, 5-8 юни 1995. - София : Информа Интелект, 1996, с. 220-226. 

  

Сист. No: 54723

- 653 -

43334

Гагъмова, Веселина.  Информационни технологии и системи за поуките от практиката, прилагани в образованието / Веселина Гагъмова. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 341-346. 

  

Сист. No: 54980

- 654 -

45308

Джусубалиева, Д. М.  Современные информационные технологии в учебном процессе: перспективы развития / Д. М. Джусубалиева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 155-158. 

  

Сист. No: 54306

- 655 -

45343

Матеева, Емилия.  Технологичното мислене - творческо отношение към труда / Емилия Матеева. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 329-331. 

  

Сист. No: 55059

- 656 -

45337

Мельников, П. П. и др.  Совершенствувание информационной подготовки в системе финансово-экономического образования / П. П. Мельников, И. Ю. Порохина, В. П. Поляков. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 24-29. 

  

Сист. No: 55172

- 657 -

43334

Минчев, Димитър и др.  Електронно обучение и колаборация по специализиран английски език, реализирани по проект "English for Special Pupposes" в БСУ / Димитър Минчев, Димитър Бинев. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 347-352. 

  

Сист. No: 54982

- 658 -

43334

Пенева, Пенка и др.  Използване на MS EXCEL в обучението по информатика за моделиране на неопределеността в бизнеса / Пенка Пенева, Руска Димитрова. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 328-333. 

  

Сист. No: 54979

- 659 -

43334

Петкова, Юлка и др.  Програмен модул за контрол на знания / Юлка Петкова, Милена Карова. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 322-327. 

  

Сист. No: 54978

- 660 -

45337

Поляков, В. П. и др.  Современная информационная образовательная среда вуза / В. П. Поляков, Е. В. Пермяков, И. Ю. Перохина. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 29-33. 

  

Сист. No: 55179

- 661 -

40621

Попова, Стоянка и др.  Аспекти на информатиката в общественото здравеопазване / Стоянка Попова, Искра Мирчева. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 389-393. 

  

Сист. No: 54856

- 662 -

45343

Рашидов, Алдениз и др.  Система за електронно тестово изпитване и оценяване / Алдениз Рашидов, Фатме Рашидова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 1. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 321-326. 

  

Сист. No: 55003

- 663 -

40621

Стоянов, Станимир.  Виртуален университет - помощно средство за обучение на студенти / Станимир Стоянов. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 141-151. 

  

Сист. No: 54765

- 664 -

43334

Сълов, Владимир.  Състояние на компютърната неграмотност в България / Владимир Сълов. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 285-290. 

  

Сист. No: 54975

- 665 -

43334

Янков, Величко.  Автоматизирана система за генериране и оценяване на тестове / Величко Янков. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 316-321. 

  

Сист. No: 54977

- 666 -

В Н 25 к

Минасян, Гаяне.  Срещу образователната машина / Гаяне Минасян. // Култура, LVIII, N 4, 31 ян. 2014, с. 9. 

  

Сист. No: 54823

- 667 -

Сп П 324

Вуцова, Албена и др.  Финансиране на средното образование в Холандия и България : (Сравнителен анализ) / Албена Вуцова, Йоана Минова. // Педагогика, 2014, N 1, с. 144-154. 

  

Сист. No: 54837

- 668 -

Сп С 966

Вълчев, Румен.  Образователни развития в обществото на знанието / Румен Вълчев. // Съвременна хуманитаристика, IV, 2013, N 2, с. 68-72. 

  

Сист. No: 55251

- 669 -

Сп П 324

Георгиева-Лазарова, Стоянка и др.  Основни характеристики на мобилното обучение / Стоянка Георгиева-Лазарова, Лъчезар Лазаров. // Педагогика, 2014, N 1, с. 9-16. 

  

Сист. No: 54830

- 670 -

Сп П 324

Здравкова, Боряна.  Основни компетентности в социално-педагогическата практика / Боряна Здравкова. // Педагогика, 2014, N 1, с. 41-47. 

  

Сист. No: 54832

- 671 -

Сп П 324

Лазаров, Лъчезар.  Анализ на съществуващите информационни системи в съвременната университетска среда / Лъчезар Лазаров. // Педагогика, 2014, N 1, с. 48-54. 

  

Сист. No: 54833

- 672 -

Сп О 174

Нешкова, Румяна.  Емоционалната компетентност на учениците в мултикултурна среда - проекция на новата училищнаа култура / Румяна Нешкова. // Образование, XXIII, 2014, N 1, с. 32-44. 

  

Сист. No: 55260

- 673 -

Сп С 966

Николов, Николай.  Дистанционно обучение и изборът на платформа за създаване на виртуална общност на студенти и преподаватели / Николай Николов. // Съвременна хуманитаристика, IV, 2013, N 2, с. 73-79. 

  

Сист. No: 55252

- 674 -

Сп Д 532

Николова, М. и др.  Възможности за повишаване качеството на професионалното обучение и мотивацията на студентите / М. Николова, Маруся Линкова. // Диалог. Електронно списание, 2013, N Тематичен II - дек., с. 87-100. 

  

Сист. No: 55109

- 675 -

Сп С 847

Петрова, Светла.  Резултати и изводи от участието на България в PISA 2012 / Светла Петрова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, N 6, с. 807-830. 

  

Сист. No: 54455

- 676 -

Сп Б 445

Почтовюк, Андрей.  Реализация на интересите на субектите от системата на висшето образование в Украйна / Андрей Почтовюк. // Бизнес управление . - Свищов, XXIII, 2013, N 4, с. 27-37. 

  

Сист. No: 54193

- 677 -

Сп Н 25 а

Почтовюк, Андрий.  Проблеми свързани с реформите във висшето образование в Украйна / Андрий Почтовюк. // Народностопански архив, LXVI, 2013, N 4, с. 48-56. 

  

Сист. No: 54208

- 678 -

45343

Milosevic, Danica et al.  Grounds and security issues in cloud based e-learning of the english language / Danica Milosevic, Borivoje Milosevic, Milan Mijalkovic. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 303-308. 

  

Сист. No: 55132

- 679 -

45343

Towards improved integration in synchronous online lectures: easy tech tools . // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 309-314. 

  

Сист. No: 55135

- 680 -

Сп Ч T 62

Angelova, Nadezhda.  Online Education - Models and Strategies for Creating Online Learning Courses / Nadezhda Angelova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 412-418. 

  

Сист. No: 54779

- 681 -

Сп Ч T 62

Kiryakova, Gabriela.  Review of distance education / Gabriela Kiryakova. // Trakia journal of sciences, 7, 2009, N 3, с. 29-34. 

  

Сист. No: 55043

- 682 -

Сп Ч T 62

Koleva, Antonina.  The intercultural paradigm - basis of contemporary educational foreign language environment / Antonina Koleva. // Trakia journal of sciences, 8, 2010, N прил. 3, с. 240-242. 

  

Сист. No: 54945

Висше образование

- 683 -

45308

Боева, Веряна.  Форми за активизиране на партньорската дейност между университетите и бизнеса - поуки от чуждестранния опит / Веряна Боева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 507-513. 

  

Сист. No: 54384

- 684 -

45308

Данчева, Маргарита.  Основни фактори и показатели на конкурентоспособността на висшето училище (ВУ) / Маргарита Данчева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 587-593. 

  

Сист. No: 54403

- 685 -

45308

Дерижан, Ицка.  Нетрадиционно знание в подготовката на специалисти по социална работа / Ицка Дерижан. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 203-206. 

  

Сист. No: 54309

- 686 -

45337

Залецкайте, Л. и др.  Влияние брокера знаний на процесс создания знаний в высшем учебном заведении / Л. Залецкайте, В. Навицкас. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 33-41. 

  

Сист. No: 55180

- 687 -

45308

Йовчева, Ирина.  Перспективи пред образователната услуга чрез иновация в активни методи на обучение / Ирина Йовчева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 431-436. 

  

Сист. No: 54355

- 688 -

45308

Коцева, Татяна Иванова и др.  Нагласи на студентите към висше образование и мотивация за академични постижения / Татяна Иванова Коцева, Йонка Стефанова Балтаджиева, Красимира Христова Минева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 190-202. 

  

Сист. No: 54308

- 689 -

45308

Нанкова, Мариела.  Интерактивни методи на обучение на студенти в контекста на продължаващото обучение / Мариела Нанкова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 230-236. 

  

Сист. No: 54310

- 690 -

40621

Ненова, Стефка.  Основни принципи при създаване на Web-азирани приложения за on-line обучение / Стефка Ненова. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 305-319. 

  

Сист. No: 54808

- 691 -

40621

Ненова, Стефка.  Една система за автоматизирано генериране и управление на курсове за on-line обучение / Стефка Ненова. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 320-328. 

  

Сист. No: 54809

- 692 -

45343

Реализация на виртуална библиотека в платформа за дистанционно обучение . // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 2. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 318-322. 

  

Сист. No: 54995

- 693 -

40621

Стоянов, Станимир и др.  E-Learning - модел на виртуалния университет / Станимир Стоянов, Ася Стоянова-Дойчева, Малина Трендафилова. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 152-159. 

  

Сист. No: 54768

- 694 -

45343

Халачев, Петър.  Модел за деференциране на обучаваните чрез клъстерен анализ / Петър Халачев. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 2. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 397-401. 

  

Сист. No: 54996

- 695 -

В К 263

Йорданова, Люба.  Какво струват дипломите : Новият рейтинг на висшите училища показа силните и слабите им страни / Люба Йорданова. // Капитал, XXII, N 5, 1-7 февр. 2014, с. 22-24. 

  

Сист. No: 54831

- 696 -

В А 36

Стоянов, Стоян.  Битката на рейтингите / Стоян Стоянов. // Аз-буки, XXIV, N 6, 6-12 февр. 2014, с. 4-6. 

  

Сист. No: 55002

- 697 -

Сп Н 326 ту

Даскалов, Вълчин.  Академичната етика и образованието по право / Вълчин Даскалов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2013, 7-45. 

  

Сист. No: 54433

- 698 -

Сп Г 62 Сб

Чолеев, Иван и др.  Дистанционното обучение като комуникационен модел / Иван Чолеев, Мария Воденска. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2010, с. 33-44. 

  

Сист. No: 54254

- 699 -

Сп Ф 53 кс

Богопольская, Е. В.  Подготовка специалистов по профилю "Банковское дело" в высших учебных заведениях: региональный аспект / Е. В. Богопольская. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 46, с. 41-46. 

  

Сист. No: 54414

- 700 -

Сп С 847

Кехайова-Стойчева, Мария.  Реакции на студентите от прилагане на интерактивни форми на обучение в "мегакласове" / Мария Кехайова-Стойчева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, N 6, с. 732-754. 

  

Сист. No: 54452

- 701 -

Сп О 174

Мавродиева, Иванка.  Обучението по реторика - от школите в античността през университетите до тренингите / Иванка Мавродиева. // Образование, XXII, 2013, N 6, с. 15-23. 

  

Сист. No: 54514

- 702 -

Сп Ф 53 кс

Мокроносов, А. Г. и др.  Теоретико-методические аспекты оценки потенциала вузовского преприемательства / А. Г. Мокроносов, Е. В. Долженкова, И. Н. Маврина. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 47, с. 10-16. 

  

Сист. No: 54419

- 703 -

Сп П 89 тп

Юдина, Татьяна.  Репутация высшего учебного заведения и ее потребители / Татьяна Юдина. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2014, N 1, с. 107-113. 

  

Сист. No: 55204

- 704 -

40473

Finsim-Bonds: финансов стимулатор за търговия с държавни ценни книжа . // Иновации и трансформации на организираните пазари в България : Сборник доклади от научна конференция с международно участие, 23 - 25 октомври 2002 г.. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 64-. 

  

Сист. No: 54655

- 705 -

41481

Hawthorne, Elizabeth M.  As the World Turns: The Future of Faculty Roles in Higher Education / Elizabeth M. Hawthorne. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 494-499. 

  

Сист. No: 54530

- 706 -

39275

Stoencheva, Tsvetka et al.  Problems Concerning the Quality of Education in Universities in the Context of the European Union Integration / Tsvetka Stoencheva, Nikolay Stoenchev. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Kn. 2. Procesi integracije u Evropi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2005, с. 409-413. 

  

Сист. No: 54261

- 707 -

41481

Suresh, Jayshree et al.  Asymmetry in Higher Education (Challenges for Three Counntries - Lithuania, Bulgaria and India) / Jayshree Suresh, Jadvyga Cicuriene, Anastasiya Marcheva. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 145-153. 

  

Сист. No: 54519

- 708 -

Сп Ч T 62

Dyakova, Galina.  Motor Activity and Nourishment / Galina Dyakova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 384-388. 

  

Сист. No: 54731

- 709 -

Сп Ч T 62

Enterpreneurship education in the unoversity: Does it make the difference?.  Entrepreneurship education in the university: Does it make the difference?. // Trakia journal of sciences, 8, 2010, N прил. 3, с. 64-70. 

  

Сист. No: 54898

- 710 -

Сп Ч T 62

Nedeva, V. et al.  Some advantages of e-learning in english language training / Veselina Nedeva, Em. Dimova. // Trakia journal of sciences, 8, 2010, N прил. 3, с. 21-28. 

  

Сист. No: 54879

- 711 -

Сп Ч T 62

Pavlova, M.  Effective Ways of Foreign Language Learning with the Cognitive Approach / M. Pavlova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N 3, с. 291-293. 

  

Сист. No: 54454

- 712 -

Сп Ч T 62

Yordanova, Lina et al.  Information management of professional records / Lina Yordanova, G Kiryakova, N. Angelova. // Trakia journal of sciences, 9, 2011, N 4, с. 9-15. 

  

Сист. No: 55028

Висше образование в България

- 713 -

Сп Ч T 62

Dimitrova, Paraskeva Ilieva et al.  Comparative analysis of the indexes for development of higher education and science in Bulgaria / Paraskeva I. Dimitrova, S. Dimitrova. // Trakia journal of sciences, 8, 2010, N прил. 3, с. 94-101. 

  

Сист. No: 54899

Висше образование за икономисти

- 714 -

Сп Ю 371

Електронно обучение в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" . // Ютилитис, X, 2013, N 9, с. 36-39. 

  

Сист. No: 54177

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 715 -

40621

Томова, Анна.  Фракталната геометрияп - едно ново обяснение на природните обекти в резултат на развитието на информатиката и информационните технологии / Анна Томова. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 351-355. 

  

Сист. No: 54819

Околна среда

- 716 -

28240

Харичков, С. К.  Комплексные целевые программы природопользования: механизм формирования и оценка еффективности / С. К. Харичков. // Ролята на екологическия фактор в териториалната организация на производството : СВИЕКО'84 : Трета конфер. с медунар. уч. по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, май 1984 : Т. 1 - : Т. 1. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 170-184. 

  

Сист. No: 54567

- 717 -

Сп Ю 371

Тодорова, Десислава.  Ролята на компониите за оползотворяване на отпадъците / Десислава Тодорова. // Ютилитис, X, 2013, N 9, с. 26-29. 

  

Сист. No: 54176

Екология

- 718 -

28029

Апостолов, Евг.  Природната среда и здравето на човека / Евг. Апостолов. // Въпроси на съвременната екология. - Свищов : Българско екологическо дружество, 1983, с. 103-123. 

  

Сист. No: 54527

- 719 -

28029

Баева, К.  Безотпадъчните технологии - път към рационално използване на природните ресурси и предотвратяване замърсяването на природната среда / К. Баева. // Въпроси на съвременната екология. - Свищов : Българско екологическо дружество, 1983, с. 180-200. 

  

Сист. No: 54535

- 720 -

28240

Белашов, Л. А. и др.  Эколого-економическое районирование и его эффективност / Л. А. Белашов, В. К. Слюсаренко. // Ролята на екологическия фактор в териториалната организация на производството : СВИЕКО'84 : Трета конфер. с медунар. уч. по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, май 1984 : Т. 1 - : Т. 1. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 137-151. 

  

Сист. No: 54555

- 721 -

22838

Бояджиев, Д.  Енергетиката и екологизация на производството / Д. Бояджиев. // Екологизация на общественото производство : СВИЕКО'81 : Втора конфер. с междунар. участие по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, 15-20 юни 1981 : Т. 1 -2 : Т. 2. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1981, с. 648-661. 

  

Сист. No: 54689

- 722 -

22838

Братиславов, Добри.  Екологически проблеми на урбанизацията и на селищните системи / Добри Братиславов. // Екологизация на общественото производство : СВИЕКО'81 : Втора конфер. с междунар. участие по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, 15-20 юни 1981 : Т. 1 -2 : Т. 2. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1981, с. 600-613. 

  

Сист. No: 54686

- 723 -

22838

Габровски, Радослав.  Застраховането и проблемите на екологизациятя / Радослав Габровски. // Екологизация на общественото производство : СВИЕКО'81 : Втора конфер. с междунар. участие по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, 15-20 юни 1981 : Т. 1 -2 : Т. 2. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1981, с. 830-840. 

  

Сист. No: 54678

- 724 -

28029

Георгиев, Николай.  Ролята на обществеността за опазване на природната среда / Николай Георгиев. // Въпроси на съвременната екология. - Свищов : Българско екологическо дружество, 1983, с. 16-36. 

  

Сист. No: 54523

- 725 -

22838

Грозданов, Б. и др.  Научно-техническият прогрес и екологизация на производството / Б. Грозданов, Васил Захариев. // Екологизация на общественото производство : СВИЕКО'81 : Втора конфер. с междунар. участие по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, 15-20 юни 1981 : Т. 1 -2 : Т. 1. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1981, с. 395-404. 

  

Сист. No: 54646

- 726 -

28029

Грозев, Г. Д.  Моделиране използуване на ресурсните и опазването на природната среда / Г. Д. Грозев. // Въпроси на съвременната екология. - Свищов : Българско екологическо дружество, 1983, с. 201-217. 

  

Сист. No: 54542

- 727 -

28029

Гюлеметова, Ек.  Екологични рискове периоди и прагови състояние при развитието на градовете / Ек. Гюлеметова. // Въпроси на съвременната екология. - Свищов : Българско екологическо дружество, 1983, с. 228-246. 

  

Сист. No: 54544

- 728 -

28240

Данков, Евлоги.  Мястото на диахронния подход в прогнозирането на жизнената среда / Евлоги Данков. // Ролята на екологическия фактор в териториалната организация на производството : СВИЕКО'84 : Трета конфер. с медунар. уч. по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, май 1984 : Т. 1 - : Т. 1. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 239-251. 

  

Сист. No: 54583

- 729 -

28240

Данкова, Росина.  Ценностно-екологични аспекти на взаимоотношението "човек-ноосфера" / Росина Данкова. // Ролята на екологическия фактор в териториалната организация на производството : СВИЕКО'84 : Трета конфер. с медунар. уч. по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, май 1984 : Т. 1 - : Т. 1. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 226-238. 

  

Сист. No: 54575

- 730 -

28029

Делев, М.  Ролята на социално-икономическата политика у нас за разрешаване на екологичния проблем / М. Делев. // Въпроси на съвременната екология. - Свищов : Българско екологическо дружество, 1983, с. 268-288. 

  

Сист. No: 54551

- 731 -

28240

Делев, М.  Социално-икономически аспекти на политиката за опазване на обкръжаващата среда / М. Делев. // Ролята на екологическия фактор в териториалната организация на производството : СВИЕКО'84 : Трета конфер. с медунар. уч. по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, май 1984 : Т. 1 - : Т. 1. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 195-207. 

  

Сист. No: 54571

- 732 -

28029

Джамбазов, Ив.  Опит за създаване на изкуствени пресноводни екосистеми / Ив. Джамбазов. // Въпроси на съвременната екология. - Свищов : Българско екологическо дружество, 1983, с. 311-320. 

  

Сист. No: 54557

- 733 -

22838

Джамбазов, Иван.  Дунавските води и проблемите за екологизация на промишленото производство по крайбрежието / Иван Джамбазов. // Екологизация на общественото производство : СВИЕКО'81 : Втора конфер. с междунар. участие по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, 15-20 юни 1981 : Т. 1 -2 : Т. 2. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1981, с. 890-903. 

  

Сист. No: 54692

- 734 -

40364

Джанабетска, Камелия.  Основни постижения в областта на българското природозащитно законодателство в края на XX и начало на XXI век / Камелия Джанабетска. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 186-192. 

  

Сист. No: 55208

- 735 -

28029

Джолов, Г.  Научно-техническата революция и опазването на природната среда / Г. Джолов. // Въпроси на съвременната екология. - Свищов : Българско екологическо дружество, 1983, с. 147-161. 

  

Сист. No: 54532

- 736 -

28029

Дичев, Т.  Взаимодействието между обществото и природата и идеологическата борба / Т. Дичев. // Въпроси на съвременната екология. - Свищов : Българско екологическо дружество, 1983, с. 162-179. 

  

Сист. No: 54534

- 737 -

28240

Дроздовский, Э. Е.  Принципы рационализации ресурсопользования и организация территориальных производственно-хозяйственных систем / Э. Е. Дроздовский. // Ролята на екологическия фактор в териториалната организация на производството : СВИЕКО'84 : Трета конфер. с медунар. уч. по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, май 1984 : Т. 1 - : Т. 1. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 100-113. 

  

Сист. No: 54549

- 738 -

28029

Живков, Живко.  Държавна политика за опазване на природната среда / Живко Живков. // Въпроси на съвременната екология. - Свищов : Българско екологическо дружество, 1983, с. 37-58. 

  

Сист. No: 54524

- 739 -

28240

Живков, Живко.  Ролята на екологическия фактор в териториалната организация на производството и градоустройството / Живко Живков. // Ролята на екологическия фактор в териториалната организация на производството : СВИЕКО'84 : Трета конфер. с медунар. уч. по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, май 1984 : Т. 1 - : Т. 1. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 45-56. 

  

Сист. No: 54539

- 740 -

45343

Законодателна и нормативна рамка за управление на критичните ситуации при природни бедствия и производствени аварии у нас и в чужбина . // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 1. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 402-405. 

  

Сист. No: 55008

- 741 -

22838

Илиев, Георги Илиев.  Счетоводната отчетност в условията на екологизация на общественно производство / Георги Илиев Илиев. // Екологизация на общественото производство : СВИЕКО'81 : Втора конфер. с междунар. участие по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, 15-20 юни 1981 : Т. 1 -2 : Т. 2. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1981, с. 662-673. 

  

Сист. No: 54670

- 742 -

28029

Каменов, К.  За осъществимостта на архитектурното-градоустройствените мероприятия по шумозащитата на градовете / К. Каменов. // Въпроси на съвременната екология. - Свищов : Българско екологическо дружество, 1983, с. 218-227. 

  

Сист. No: 54543

- 743 -

28029

Кардашев, Цв.  Ленинизъм, глобални научни тенденции, структура на философско-методологичните проблеми на екологията / Цв. Кардашев. // Въпроси на съвременната екология. - Свищов : Българско екологическо дружество, 1983, с. 124-146. 

  

Сист. No: 54529

- 744 -

28029

Костов, Е.  Проблеми на опазване и възтановяване природните туристически ресурси / Е. Костов. // Въпроси на съвременната екология. - Свищов : Българско екологическо дружество, 1983, с. 289-310. 

  

Сист. No: 54554

- 745 -

28240

Лось, В. А.  Проблема интеграции современного научного знания: экологический подход / В. А. Лось. // Ролята на екологическия фактор в териториалната организация на производството : СВИЕКО'84 : Трета конфер. с медунар. уч. по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, май 1984 : Т. 1 - : Т. 1. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 152-162. 

  

Сист. No: 54558

- 746 -

28240

Мамедов, Н. М.  Методолологические аспекты моделирования воздействия промышленных обьктов на окружающую среду / Н. М. Мамедов. // Ролята на екологическия фактор в териториалната организация на производството : СВИЕКО'84 : Трета конфер. с медунар. уч. по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, май 1984 : Т. 1 - : Т. 1. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 163-169. 

  

Сист. No: 54559

- 747 -

28029

Маринов, Христо.  Изграждане на зрялото социалистическо общество в НРБ и задачите на съвременната екология / Христо Маринов. // Въпроси на съвременната екология. - Свищов : Българско екологическо дружество, 1983, с. 1-15. 

  

Сист. No: 54521

- 748 -

28240

Маринов, Христо.  Съвременната пространствена организация на производителните сили и ролята на екологическия фактор в нея / Христо Маринов. // Ролята на екологическия фактор в териториалната организация на производството : СВИЕКО'84 : Трета конфер. с медунар. уч. по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, май 1984 : Т. 1 - : Т. 1. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 2-44. 

  

Сист. No: 54522

- 749 -

28029

Маринов, Христо.  Екология и икономика / Христо Маринов. // Въпроси на съвременната екология. - Свищов : Българско екологическо дружество, 1983, с. 59-86. 

  

Сист. No: 54525

- 750 -

22838

Маринов, Христо.  Научно-теоретически основи на екологизацията в общественото производство и проблеми на териториалната организация / Христо Маринов. // Екологизация на общественото производство : СВИЕКО'81 : Втора конфер. с междунар. участие по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, 15-20 юни 1981 : Т. 1 -2 : Т. 1. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1981, с. 4-50. 

  

Сист. No: 54636

- 751 -

22838

Маринов, Христо.  Комплескно интердисциплинарно еколого-експертизно изследване на град Свищов и прилежащите му промишлени, селскостопански и рекреационни зони /  Под науч. ред. на Христо Маринов. // Екологизация на общественото производство : СВИЕКО'81 : Втора конфер. с междунар. участие по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, 15-20 юни 1981 : Т. 1 -2 : Т. 2. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1981, с. 1082-1112. 

  

Сист. No: 54682

- 752 -

28240

Мукитанов, Н. К.  Сущность социально-экологического знания / Н. К. Мукитанов. // Ролята на екологическия фактор в териториалната организация на производството : СВИЕКО'84 : Трета конфер. с медунар. уч. по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, май 1984 : Т. 1 - : Т. 1. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 126-136. 

  

Сист. No: 54552

- 753 -

22838

Недялков, Симеон Тодоров.  Екология и екологизация / Симеон Тодоров Недялков. // Екологизация на общественото производство : СВИЕКО'81 : Втора конфер. с междунар. участие по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, 15-20 юни 1981 : Т. 1 -2 : Т. 2. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1981, с. 514-529. 

  

Сист. No: 54683

- 754 -

28240

Романенко, В. Д.  Экологические проблемы дельты Дуная при использовании его водных ресурсов / В. Д. Романенко. // Ролята на екологическия фактор в териториалната организация на производството : СВИЕКО'84 : Трета конфер. с медунар. уч. по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, май 1984 : Т. 1 - : Т. 1. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 114-125. 

  

Сист. No: 54550

- 755 -

28029

Симеонов, С. Я.  Екологични аспекти по опазване чистотата на морската вода / С. Я. Симеонов. // Въпроси на съвременната екология. - Свищов : Българско екологическо дружество, 1983, с. 247-253. 

  

Сист. No: 54548

- 756 -

28240

Соловьева, Е. А.  Межотраслевые проблемы и совершенствование хозяйственного механизма природопользования / Е. А. Соловьева. // Ролята на екологическия фактор в териториалната организация на производството : СВИЕКО'84 : Трета конфер. с медунар. уч. по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, май 1984 : Т. 1 - : Т. 1. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 57-65. 

  

Сист. No: 54541

- 757 -

28240

Соснина, Т. Н.  Экономико-экологические проблемы развитие ТПК в аспекте функционирования предмета труда материального производства / Т. Н. Соснина. // Ролята на екологическия фактор в териториалната организация на производството : СВИЕКО'84 : Трета конфер. с медунар. уч. по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, май 1984 : Т. 1 - : Т. 1. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 66-76. 

  

Сист. No: 54545

- 758 -

28240

Степанов, В. Н.  Эконология - методологическая основа оптимизации природопользования и размещения производительных сил / В. Н. Степанов. // Ролята на екологическия фактор в териториалната организация на производството : СВИЕКО'84 : Трета конфер. с медунар. уч. по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, май 1984 : Т. 1 - : Т. 1. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 185-194. 

  

Сист. No: 54569

- 759 -

45343

Стойчев, Пенчо и др.  Икономическо въздействие от развитието на добива на шистов газ / Пенчо Стойчев, Христо Тотев. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 1. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 367-372. 

  

Сист. No: 55005

- 760 -

28240

Сьодербаум, Петер.  Към съгласуване на икономиката с екологията / Петер Сьодербаум. // Ролята на екологическия фактор в териториалната организация на производството : СВИЕКО'84 : Трета конфер. с медунар. уч. по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, май 1984 : Т. 1 - : Т. 1. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 77-89. 

  

Сист. No: 54546

- 761 -

22838

Тодоров, Тодор Ив.  Методологични проблеми на икономическата оценка на равнището на екологизация на общественото производство / Тодор Ив. Тодоров. // Екологизация на общественото производство : СВИЕКО'81 : Втора конфер. с междунар. участие по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, 15-20 юни 1981 : Т. 1 -2 : Т. 2. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1981, с. 674-684. 

  

Сист. No: 54676

- 762 -

22838

Тонев, Любен.  Екологизация на градоустройството в България / Любен Тонев. // Екологизация на общественото производство : СВИЕКО'81 : Втора конфер. с междунар. участие по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, 15-20 юни 1981 : Т. 1 -2 : Т. 1. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1981, с. 294-300. 

  

Сист. No: 54640

- 763 -

22838

Фадеев, Е. Т.  Проблема экологического производства / Е. Т. Фадеев. // Екологизация на общественото производство : СВИЕКО'81 : Втора конфер. с междунар. участие по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, 15-20 юни 1981 : Т. 1 -2 : Т. 1. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1981, с. 68-87. 

  

Сист. No: 54639

- 764 -

22838

Христов, Стою.  Внедряването на малкоотпадъчни и безотпадъчни технологии в химическата промишленост / Стою Христов. // Екологизация на общественото производство : СВИЕКО'81 : Втора конфер. с междунар. участие по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, 15-20 юни 1981 : Т. 1 -2 : Т. 1. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1981, с. 460-470. 

  

Сист. No: 54647

- 765 -

28240

Шарыгин, М. Д. и др.  Экологические факторы пространственной организации производительных сил СССР / М. Д. Шарыгин, В. А. Осипов. // Ролята на екологическия фактор в териториалната организация на производството : СВИЕКО'84 : Трета конфер. с медунар. уч. по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, май 1984 : Т. 1 - : Т. 1. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 90-99. 

  

Сист. No: 54547

- 766 -

22838

Янков, Никола и др.  Екологизиране на производствени системи / Никола Янков, Митко Ненков. // Екологизация на общественото производство : СВИЕКО'81 : Втора конфер. с междунар. участие по технико-иконом. пробл. на въздействието върху околната среда - Свищов, 15-20 юни 1981 : Т. 1 -2 : Т. 1. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1981, с. 322-333. 

  

Сист. No: 54643

- 767 -

Сп Г 62 Сб

Асенов, Асен.  Методи за оценка на природния капитал / Асен Асенов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2010, с. 29-53. 

  

Сист. No: 54219

- 768 -

Сп Г 62 Сб

Петров, Петър В.  Методологични основи на геоекологията / Петър В. Петров. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2010, с. 9-17. 

  

Сист. No: 54240

- 769 -

Сп Ю 371

Ардаванис, Джордж.  Стратегически интегриран екологичен модел / Джордж Ардаванис. // Ютилитис, XII, 2014, N 1, с. 48-53. 

  

Сист. No: 55249

- 770 -

Сп П 89 тп

Мудрецов, Анатолий и др.  Безопасность полигонов твердых бытовых отходов: миф или реальность / Анатолий Мудрецов, Александр Тулупов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 12, с. 132-137. 

  

Сист. No: 54839

- 771 -

Сп З 54

Радиоактивно замърсяване на плонински почви и растения.  Радиоактивно замърсяване на планински почви и растения. // Земеделие плюс, 2014, N 1, с. 33-35. 

  

Сист. No: 55153

- 772 -

45343

Tomilenko, Andriy et al.  The international Chernobyl project and the preservation of nuclear safety in Ukraine and Europe / Andriy Tomilenko, Lesya Horenko. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 196-202. 

  

Сист. No: 55115

- 773 -

Сп Ч T 62

Environmental issues of climate change and economical and political approaches used in analysis of these problems . // Trakia journal of sciences, 9, 2011, N 4, с. 50-62. 

  

Сист. No: 55038

- 774 -

Сп Ч T 62

Nikolov, Milcho.  Ethical and ecological aspects of sustainable development / Milcho Nikolov. // Trakia journal of sciences, 6, 2008, N 3, с. 58-64. 

  

Сист. No: 55062

Математическо моделиране

- 775 -

40621

Вероятностни методи при анализ и управление на икономическите проциси.  Вероятностни методи при анализ и управление на икономическите процеси. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 70-81. 

  

Сист. No: 54758

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване

- 776 -

45308

Атанасов, Милен.  Правна характеристика на българското здравно осигуряване. Диагностично свързаните групи като бъдещ алтернативен метод за финансиране на услуги, предоставяни от Националната здравноосигурителна каса / Милен Атанасов. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 270-275. 

  

Сист. No: 54277

- 777 -

45343

Стоянов, Георги Андреев.  Ролята на информационните и комуникационни технологии в развитието на електронното здравеопазване / Георги Андреев Стоянов. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 2. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 305-309. 

  

Сист. No: 54994

- 778 -

39275

Hristova, Svetlinka et al.  Financial Problems of Health Care in the Republic of Bulgaria in the Process of European Integration / Svetlinka Hristova, Hristo Hristov. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Kn. 2. Procesi integracije u Evropi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2005, с. 479-485. 

  

Сист. No: 54276

- 779 -

39275

Simeonova, Rossitsa et al.  The Structural Reform in Healthcare in Republic of Bulgaria / Rossitsa Simeonova, Anastasiya Marcheva. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2002, с. 431-437. 

  

Сист. No: 54323

Здравеопазване в България

- 780 -

41481

Христов, Желязко Иванов и др.  Защита на правата на гражданите за равен достъп до здравеопазване и качествени медицински услуги в контекста на критериите на Съвета на Европа и ЕС / Желязко Иванов Христов, Донка Димитрова Димитрова, Невена Георгиева Иванова. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 258-266. 

  

Сист. No: 54485

Здравна икономика

- 781 -

40364

Дончева, Маргарита Ст.  Проблеми на здравеопазването при съвременните условия / Маргарита Ст. Дончева. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 270-274. 

  

Сист. No: 55223

Научно-техническо развитие

- 782 -

30206

Иванова, Евдокия.  Изследване на зависимостта между фактора време и научно-техническия прогрес / Евдокия Иванова. // Стопанската организация в промишлеността и научно-техническият прогрес : Организационни и икономически проблеми : [Междунар. научно-практичес. конфер.- Свищов, 12 - 15 ноем. 1981 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1982, с. 63-70. 

  

Сист. No: 54836

- 783 -

30206

Нягулов, Йордан.  Привеждане на стопанската организация в съответствие с новите изисквания на нучно-техническия прогрес / Йордан Нягулов. // Стопанската организация в промишлеността и научно-техническият прогрес : Организационни и икономически проблеми : [Междунар. научно-практичес. конфер.- Свищов, 12 - 15 ноем. 1981 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1982, с. 63-70. 

  

Сист. No: 54838

- 784 -

30206

Пенчева, Боряна.  Проблеми на функционирането на БРВ към стопанските организации / Боряна Пенчева. // Стопанската организация в промишлеността и научно-техническият прогрес : Организационни и икономически проблеми : [Междунар. научно-практичес. конфер.- Свищов, 12 - 15 ноем. 1981 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1982, с. 71-75. 

  

Сист. No: 54862

- 785 -

30206

Първулов, Бисер и др.  Стопанска организация и координацията в управлението на научно-техническия рогрес / Бисер Първулов, Бонка Хинкова. // Стопанската организация в промишлеността и научно-техническият прогрес : Организационни и икономически проблеми : [Междунар. научно-практичес. конфер.- Свищов, 12 - 15 ноем. 1981 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1982, с. 44-50. 

  

Сист. No: 54842

- 786 -

30206

Рудковска, Нина.  Подходи при формиране на научно-техническата политика / Нина Рудковска. // Стопанската организация в промишлеността и научно-техническият прогрес : Организационни и икономически проблеми : [Междунар. научно-практичес. конфер.- Свищов, 12 - 15 ноем. 1981 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1982, с. 76-82. 

  

Сист. No: 54863

- 787 -

30206

Хинкова, Бонка и др.  Принципи на обвръзка на плана за научно-технически прогрес с другите раздели на плана на стопанската организация / Бонка Хинкова, Бисер Първулов. // Стопанската организация в промишлеността и научно-техническият прогрес : Организационни и икономически проблеми : [Междунар. научно-практичес. конфер.- Свищов, 12 - 15 ноем. 1981 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1982, с. 44-50. 

  

Сист. No: 54840

Енергетика

- 788 -

45343

Модернизация зна системата за мониторинг на произвежданата електрическа енергия от фотоволтаична електроцентрала.  Модернизация на системата за мониторинг на произвежданата електрическа енергия от фотоволтаична електроцентрала. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 1. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 71-76. 

  

Сист. No: 54993

- 789 -

45343

Янев, Стоян.  Статистически характеристики на електропотреблението на битови потребители / Стоян Янев. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 1. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 46-53. 

  

Сист. No: 54992

- 790 -

Сп П 89 тп

Герасимов, Игорь.  Сланцевый газ в ЕС: что препятствует развитию добычи? / Игорь Герасимов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2014, N 1, с. 18-23. 

  

Сист. No: 55195

- 791 -

Сп В 83 Э

Гительман, Л. и др.  Уроки реформы в электроэнергетике: иллюзии, просчеты, перспективы / Л. Гительман, Б. Ратников. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 12, с. 109-122. 

  

Сист. No: 54920

- 792 -

Сп Ю 371

Колев, Кольо.  Състояние, нормативни акценти и цели до 2020 година. / Кольо Колев. // Ютилитис, XII, 2014, N 1, с. 34-41. 

  

Сист. No: 55247

- 793 -

Сп Ф 53 кс

Логинов, Е. Л. и др.  Обеспечение энергоэкономической устойчивости атомного енергопромышленного комплекса Росии в системе глобальных факторов конкурентоспособности / Е. Л. Логинов, А. В. Баитов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 46, с. 70-75. 

  

Сист. No: 54417

- 794 -

Сп Ю 371

Машкин, Любен.  Основни показатели и понятия в дейността по енергийните баланси / Любен Машкин. // Ютилитис, X, 2013, N 9, с. 40-45. 

  

Сист. No: 54178

- 795 -

Сп Ю 371

Машкин, Любен.  Основни положения при реализация на енергийните баланси / Любен Машкин. // Ютилитис, X, 2013, N 10, с. 46-49. 

  

Сист. No: 54616

- 796 -

Сп Ю 371

Найденов, Ивайло.  AP1000 - новият кандидат за българска ядрена мощност / Ивайло Найденов. // Ютилитис, X, 2013, N 10, с. 26-31. 

  

Сист. No: 54613

- 797 -

Сп М 486

Попов, Юлиан.  Можем да бъдем модерна енергийна държава / Юлиан Попов. // Мениджър, 2014, N 2, с. 16-17. 

  

Сист. No: 54964

- 798 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Пестеливите умни сгради / Татяна Явашева. // Икономика, 2014, N 33, с. 74-77. 

  

Сист. No: 54439

- 799 -

45343

Aleksieva, Veneta.  Сигурност в Cloud услуги за контрол и управление на интелигентни енергоразпределителни мрежи / Veneta Aleksieva. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 2. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 217-222. 

  

Сист. No: 54987

- 800 -

45343

Aleksieva, Veneta et al.  Приложение на cloud услуги за контрол и управление на интелигентни енергоразпределителни мрежи / Veneta Aleksieva, Radoslaw Wrobel. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 2. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 211-216. 

  

Сист. No: 54983

- 801 -

45343

Multicriteria analysis of use alternative sources of energy from biomass . // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 161-164. 

  

Сист. No: 55113

- 802 -

Сп Ч T 62

Grigorova, Vesselina.  Energy Management - Problems and Decisions / Vesselina Grigorova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 349-353. 

  

Сист. No: 54566

- 803 -

Сп Ч T 62

Stavreva, M.  Sustainable Development and Its Impact on Marketing Companies in the Energy Business / M. Stavreva. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 573-577. 

  

Сист. No: 54635

Селско стопанство. Горско стопанство

- 804 -

15364

Сираков, Хр. и др.  Производствена мощност на горскостопанското предприятие / Хр. Сираков, Ив. Драганов. // Ефективно използуване на производствените мощности в промишлеността : [Докл. от междунар. науч. конф. по случай 40 г. на ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов, 12-14 окт. 1976 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1977, с. 78-89. 

  

Сист. No: 54561

- 805 -

Сп З 54

Атанасова, Емилия.  Руколата - полезно растение, лесно за отглеждане / Емилия Атанасова. // Земеделие плюс, 2013, N 9, с. 39-40. 

  

Сист. No: 54188

- 806 -

Сп З 54

Баева, Ганка.  Методи за борба срещу плевелите и екологията в земеделието / Ганка Баева. // Земеделие плюс, 2014, N 1, с. 31-32. 

  

Сист. No: 55146

- 807 -

Сп З 54

Байчев, Валентин.  Тритикале / Валентин Байчев. // Земеделие плюс, 2014, N 1, 7 с. [прил.]. 

  

Сист. No: 55155

- 808 -

Сп И 50 м

Башев, Храбрин.  Екоуправление в селското стопанство / Храбрин Башев. // Икономическа мисъл, 2014, N 1, с. 29-55. 

  

Сист. No: 55138

- 809 -

Сп И 502

Бозуков, Христо.  Изнасяме все повече непреработена продукция / Христо Бозуков. // Икономика, 2014, N 34, с. 66-68. 

  

Сист. No: 54927

- 810 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Франция - с водещо земеделие в ЕС-27 / Петко Иванов. // Агробизнесът, XII, 2014, N 1, с. 33-35. 

  

Сист. No: 54442

- 811 -

Сп З 54

Иванова, П.  Сортове пъпеши отглеждани в България - ботаническа характериктика / П. Иванова. // Земеделие плюс, 2014, N 1, с. 20-22. 

  

Сист. No: 55145

- 812 -

Сп И 502

Кабил, Нихат.  Младите фермери са застраховка "Живот" за земеделието / Нихат Кабил. // Икономика, 2014, N 34, с. 70-72. 

  

Сист. No: 54939

- 813 -

Сп З 54

Мянушев, Енчо и др.  Ерозията като фактор за замърсяване на околната среда / Енчо Мянушев, Георги Димитров. // Земеделие плюс, 2014, N 1, с. 35-36. 

  

Сист. No: 55154

- 814 -

Сп А 255

Николаева, Нора.  Агрополитиката на ЕС - повече растителни култури, по-малко добитък : Борбата с глобалното затопляне може да деформира глобалния пазар / Нора Николаева. // Агробизнесът, XII, 2014, N 1, с. 19-20. 

  

Сист. No: 54436

- 815 -

Сп А 255

Николаева, Нора.  Роботите в земеделието са вече реалност / Нора Николаева. // Агробизнесът, XII, 2014, N 2, с. 37-39. 

  

Сист. No: 54907

- 816 -

Сп Б 445

Николова, Марина.  Особености при управлението на растениевъдно биологично стопанство / Марина Николова. // Бизнес управление . - Свищов, XXIII, 2013, N 4, с. 5-26. 

  

Сист. No: 54187

- 817 -

Сп З 54

Пенков, Марин и др.  Развитие и продуктивност на маслодайната роза - влияние на почвите / Марин Пенков, Наташа Ковачева. // Земеделие плюс, 2014, N 1, с. 3-7. 

  

Сист. No: 20432

- 818 -

Сп З 54

Петрова, София и др.  Нахут - за компонентите формиращи добива / София Петрова, Станислав Стаматов. // Земеделие плюс, 2013, N 9, с. 10-13. 

  

Сист. No: 54181

- 819 -

Сп Л 792

Световното производство на вино през 2013. Доклад на OIV . // Лозарство и винарство, LXI, 2013, N 6, с. 22-23, 30-32. 

  

Сист. No: 54816

- 820 -

Сп З 54

Устойчивост на стопанствата в лозаро-винарския сектор . // Земеделие плюс, 2013, N 9, с. 26-30. 

  

Сист. No: 54186

- 821 -

39275

Stefanova, Radostina Genkova.  Motivation Problems of the Occupied in the Agriculture on the Joint Period of Bulgaria to the European Union / Radostina Genkova Stefanova. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Kn. 2. Procesi integracije u Evropi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2005, с. 423-430. 

  

Сист. No: 54265

- 822 -

Сп Ч T 62

Atanasov, Dimo.  Social Importance of Diferent Types Agricultural Production System / Dimo Atanasov. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 221-226. 

  

Сист. No: 54738

- 823 -

Сп Ч T 62

Atanasova-Kalaydzhieva, T.  Agrarian business management, Integrated with the rural area's development / T. Atanasova-Kalaydzhieva. // Trakia journal of sciences, 8, 2010, N прил. 3, с. 110-117. 

  

Сист. No: 54883

- 824 -

Сп Ч T 62

Doncheva, D.  Credit rationing in agricultural credit markеts in Bulgaria / D. Doncheva. // Trakia journal of sciences, 7, 2009, N 3, с. 57-62. 

  

Сист. No: 55044

- 825 -

Сп Ч T 62

Ivanova, Pavlina.  Working Conditions in Agriculture as an Element of the Quality of Employment in the Sector / Pavlina Ivanova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 550-557. 

  

Сист. No: 54633

- 826 -

Сп Ч T 62

Kopeva, Diana et al.  Assessing EU policy impact on the multifunctional characters of rural areas / Diana Kopeva, S. Madjarova, M. Peneva. // Trakia journal of sciences, 10, 2012, N 4, с. 28-35. 

  

Сист. No: 55010

- 827 -

Сп Ч T 62

Popova, Boryana et al.  Assessment of necessity of favorable public policy toward modern Bulgarian agricultural cooperatives / Boryana Popova, Dimo Atanasov. // Trakia journal of sciences, 8, 2010, N прил. 3, с. 185-190. 

  

Сист. No: 54917

- 828 -

Сп Ч T 62

Sidorenko, M.  Pesticides / M. Sidorenko. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 539-549. 

  

Сист. No: 54632

- 829 -

Сп Ч T 62

Socio-economic aspects in the development of companies for producing and processing agrarian products . // Trakia journal of sciences, 2, 2004, N 4, с. 4-9. 

  

Сист. No: 55068

Аграрна политика

- 830 -

41481

Алексиев, Алекси Георгиев.  Възможности за реализация на сравнителните предимства на българския аграрен модел в периода на присъединяване / Алекси Георгиев Алексиев. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 267-272. 

  

Сист. No: 54487

- 831 -

Сп Г 62 Сб

Бояджиев, Веселин.  Географските парадигми на земеделието в Европа и България / Веселин Бояджиев. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2010, с. 153-174. 

  

Сист. No: 54220

- 832 -

Сп Ч T 62

Turlakova, T.  Semi-subsistence Farms in Europe - Challenge to the EU and the National Agrarian Policies / T. Turlakova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 499-515. 

  

Сист. No: 54614

Земеделие. Организация и управление

- 833 -

Сп Ч T 62

Georgiev, Minko.  Impact of the Administration Structure and Transaction Costs on the Agricultural Land Market / Minko Georgiev. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 527-534. 

  

Сист. No: 54800

- 834 -

Сп Ч T 62

Kayryakov, Nikola.  Development of organic farming in Bulgaria / Nikola Kayryakov. // Trakia journal of sciences, 8, 2010, N прил. 3, с. 147-152. 

  

Сист. No: 54914

- 835 -

Сп Ч T 62

Kostova, B.  Prospects for development of sunflower production in Bulgaria / B. Kostova. // Trakia journal of sciences, 8, 2010, N прил. 3, с. 215-218. 

  

Сист. No: 54894

- 836 -

Сп Ч T 62

Petkova, R. et al.  Multifunctionality of Bulgarian agriculture / R. Petkova, V. Margariteva. // Trakia journal of sciences, 8, 2010, N прил. 3, с. 153-158. 

  

Сист. No: 54884

- 837 -

Сп Ч T 62

Vatev, V.  Aspects of behavioral rationality in private agricultural producers (analysis of the data from an empirical study) / V. Vatev. // Trakia journal of sciences, 8, 2010, N прил. 3, с. 195-197. 

  

Сист. No: 54885

Животновъдство

- 838 -

Сп Ч T 62

Georgiev, Ivan et al.  A case study of the development of prime cost and prices of sheep-breeding products for sheep farms in the southeast of Bulgaria / Ivan Georgiev, Hristo Momchilov. // Trakia journal of sciences, 1, 2003, N 4, с. 23-25. 

  

Сист. No: 55089

- 839 -

Сп Ч T 62

Stankov, K. et al.  The Impact of Financial Support Exerted on Dairy Cattle Farming / K. Stankov, N. Nanev. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 405-411. 

  

Сист. No: 54580

- 840 -

Сп Ч T 62

Zhelyazkov, G. et al.  State and development of Bulgarian animal husbandry under the conditions of the EU common Agricultural policy / George Zhelyazkov, Nadka Kostadinova, Darina Zaimova. // Trakia journal of sciences, 8, 2010, N прил. 3, с. 167-171. 

  

Сист. No: 54916

Управление на предприятията. Организация на производството

- 841 -

38060

Димитров, Митко.  Приспособяване на организационните и управленски структури на предприятията / Митко Димитров. // Индустриалната организация и предприемачеството в условията на преход : Материали от междунар. конфер., Албена, 5-8 юни 1995. - София : Информа Интелект, 1996, с. 113-119. 

  

Сист. No: 54709

- 842 -

40621

Личев, Илия и др.  Автоматизация на процесите по планиране числеността на основните работници в индустрията / Илия Личев, Мария Дешкова. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 101-112. 

  

Сист. No: 54762

- 843 -

40621

Лютов, Николай и др.  Експертни системи за управление на водния транспорт / Николай Лютов, Евгения Ракитина, Владимир Ракитин. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 398-405. 

  

Сист. No: 54858

- 844 -

38060

Пеев, Евгени.  Приспособяване на предприятията и мениджърско поведение: изследване на практически примери в индустрията на България / Евгени Пеев. // Индустриалната организация и предприемачеството в условията на преход : Материали от междунар. конфер., Албена, 5-8 юни 1995. - София : Информа Интелект, 1996, с. 120-127. 

  

Сист. No: 54712

- 845 -

Сп Д 532

Варамезов, Любчо и др.  Аутсорсинг рискове в машиностроенето / Любчо Варамезов, Явор Станев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен II - дек., с. 76-86. 

  

Сист. No: 55104

- 846 -

Сп Ф 53 кс

Леонова, Н. Г.  Имитационная модель количественного измерения риска промышленных предприятий / Н. Г. Леонова. // Финансы и кредит . - Москва, 2014, N 2, с. 47-51. 

  

Сист. No: 54876

Мениджмънт

- 847 -

45343

Гигова, Таня Бечева и др.  Преговорни канцепции и особености на интернационалната среда / Таня Бечева Гигова, Тони Богданова Михова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 191-195. 

  

Сист. No: 55053

- 848 -

45308

Димитрова, Теофана.  Стойностният подход в управлението на бренда / Теофана Димитрова, Велин Станев. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 480-484. 

  

Сист. No: 54372

- 849 -

45308

Иванов, Методи Валериев.  Предизвикателства и перспективи при управлението на концесионния процес / Методи Валериев Иванов. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 680-686. 

  

Сист. No: 54426

- 850 -

45343

Йорданова, Минка Митева и др.  Делигирането на пълномощия - част от управленския процес / Минка Митева Йорданова, Живорад Васич. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 140-145. 

  

Сист. No: 55025

- 851 -

45308

Николов, Георги.  Значението на управленските програми при формирането на държавните политики и стратегии / Георги Николов. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 498-506. 

  

Сист. No: 54379

- 852 -

45308

Станева, Красимира.  Мениджмънт на уелнес туризма и качество на живот / Красимира Станева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 369-373. 

  

Сист. No: 54328

- 853 -

41481

Христов, Симеон Тодоров и др.  Приликите и разликите в екипната работа между България и Европа / Симеон Тодоров Христов, Тодор Симеонов Христов. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 280-286. 

  

Сист. No: 54488

- 854 -

В К 263

Черкезова, Дарина.  Без шефове : Американският онлайн търговец Zappos накара света да заговори за новия мениджмънт подход - холакрация / Дарина Черкезова. // Капитал, XXII, N 2, 11-17 ян. 2014, с. 44-45. 

  

Сист. No: 54415

- 855 -

Сп Г 62 Сб

Стойчев, Косьо.  Анализ "разходи-ползи" при оценка на инвестиционни проекти за околна среда / Косьо Стойчев. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2010, с. 175-188. 

  

Сист. No: 54221

- 856 -

Сп Б 445

Варамезов, Любчо.  Технология за разработване и вземане на решение за аутсорсинг / Любчо Варамезов. // Бизнес управление . - Свищов, XXIII, 2013, N 4, с. 38-58. 

  

Сист. No: 54194

- 857 -

Сп C 58

Какво превръща мениджъра в лидер . // CIO, X, 2014, N 1, с. 66-68. 

  

Сист. No: 54817

- 858 -

Сп П 89 тп

Крюков, Игорь и др.  Типовая форма стандарта системы менеджмента / Игорь Крюков, Александр Шадрин. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 11, с. 91-99. 

  

Сист. No: 54367

- 859 -

Сп С 966

Филипов, Милен.  Стратегически комуникации / Милен Филипов. // Съвременна хуманитаристика, IV, 2013, N 2, с. 5-15. 

  

Сист. No: 55250

- 860 -

39275

Dimitrov, Nikola.  Scope and Target Orientation of the Programmes in Management / Nikola Dimitrov. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Kn. 2. Procesi integracije u Evropi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2005, с. 19-27. 

  

Сист. No: 54282

- 861 -

45308

Kakabayev, Anuarbek et al.  Concerning the Question of Water resource Management of Republic the Kazakhstan / Anuarbek Kakabayev, Svetlana Lomakina. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 334-339. 

  

Сист. No: 54432

- 862 -

39275

Keremidchiev, Doncho et al.  Implementation of New Models of Management of the Organization / Doncho Keremidchiev, Diana Sabotinova. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Kn. 2. Procesi integracije u Evropi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2005, с. 249-255. 

  

Сист. No: 54215

- 863 -

41481

Vargas-Sanchez, Alfonso et al.  Thalec: A Model for Internal Knowledge Management in Public Administrations / Alfonso Vargas-Sanchez, Maria Jesus Moreno-Dominguez. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 487-493. 

  

Сист. No: 54526

- 864 -

Сп Ч T 62

Dimova, E.  Organizational Socialization as a Factor of Development of Organizational Culture / E. Dimova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 445-448. 

  

Сист. No: 54593

- 865 -

Сп Ч T 62

Milanova, D.  Management of change and change of management / Dimitrina Milanova. // Trakia journal of sciences, 8, 2010, N прил. 3, с. 140-142. 

  

Сист. No: 54909

- 866 -

Сп Ч T 62

Pavlov, Georgi et al.  Management of the information systems development life cycle / Georgi Pavlov, J. Karakaneva. // Trakia journal of sciences, 1, 2003, N 4, с. 8-12. 

  

Сист. No: 55075

- 867 -

Сп Ч T 62

Slavova, P.  Measurement and Management of Business Processes Along the Lines of Balanced Scorecard QPR Process Guide - Practical Conclusions / P. Slavova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 434-439. 

  

Сист. No: 54782

Методи на управление

- 868 -

40621

Славов, Здравко и др.  Методи за вземане на решения в управлението и възможностите за манипулирането им / Здравко Славов, Блага Славова. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 88-100. 

  

Сист. No: 54760

Бизнес стратегии

- 869 -

Сп Ч J 80 B

Martin, Dick.  Put it in writing: Business strategy in brief / Dick Martin. // Journal of Business Strategy . - New York, 34, 2013, N 6, с. 40-41. 

  

Сист. No: 54448

Планиране-метод на управление

- 870 -

15364

Ненов, Тодор.  Същност, видове и планиране развитието на производствените мощности в промишлените прадприятия / Тодор Ненов. // Ефективно използуване на производствените мощности в промишлеността : [Докл. от междунар. науч. конф. по случай 40 г. на ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов, 12-14 окт. 1976 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1977, . 138-150. 

  

Сист. No: 54563

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 871 -

38060

Делчева, Евгения.  Предприемачеството в социалното сфера: една бледа алтернатива / Евгения Делчева. // Индустриалната организация и предприемачеството в условията на преход : Материали от междунар. конфер., Албена, 5-8 юни 1995. - София : Информа Интелект, 1996, с. 211-219. 

  

Сист. No: 54722

- 872 -

38060

Смолбоун, Дейвид.  Подпомагане развитието на МСП в страните в процес на преход: поглед от запад / Дейвид Смолбоун. // Индустриалната организация и предприемачеството в условията на преход : Материали от междунар. конфер., Албена, 5-8 юни 1995. - София : Информа Интелект, 1996, с. 3-17. 

  

Сист. No: 54699

- 873 -

Сп Ч T 62

Angelova, Rumyana et al.  Business Risk Challenges to Food Industry Entrepreneurs / Rumyana Angelova, Oleg Milev. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 278-284. 

  

Сист. No: 54464

- 874 -

Сп Ч J 80 B

Kakarika, Maria.  Staffing an Entrepreneurial Team: Diversity Breeds Success / Maria Kakarika. // Journal of Business Strategy . - New York, 34, 2013, N 4, с. 31-38. 

  

Сист. No: 54438

- 875 -

Сп Ч T 62

Stoyanov, K.  Legal Regulatory and Tax Obstacles to Social Entrepreneurship / K. Stoyanov. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 314-321. 

  

Сист. No: 54755

Корпоративно управление

- 876 -

Сп Ч J 80 B

Baddache, Farid et al.  Follow the Leader: how corporate social responsibility influences strategy and practice in the business community / Farid Baddache, Isabelle Nicolai. // Journal of Business Strategy . - New York, 34, 2013, N 6, с. 26-35. 

  

Сист. No: 54450

- 877 -

Сп Ч T 62

Spasova, Lyubomira.  Business as an Inseparable Part of Social Responsibility (Presentation of Practice in Business and Investments to Support Causes) / Lyubomira Spasova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 558-563. 

  

Сист. No: 54803

- 878 -

Сп Ч T 62

Vazquez, J. L. Burguete et al.  Corporate Social Responsibility as Perceived Consumers. A Comparative Analysis in Urugvay and Spain / J. L. Burguete Vazquez, Ana Lareno, O. D. Licandro. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 1-9. 

  

Сист. No: 54821

Малък бизнес

- 879 -

38060

Бакърджиева, Радостина.  Предприемачеството и малкия бизнес в България и Германия / Радостина Бакърджиева. // Индустриалната организация и предприемачеството в условията на преход : Материали от междунар. конфер., Албена, 5-8 юни 1995. - София : Информа Интелект, 1996, с. 204-210. 

  

Сист. No: 54720

- 880 -

41481

Пъчев, Пламен.  Проблеми на социално-икономическите политики за подпомагане на малките и средни фирми в България в навечерието на еврочленството на страната / Пламен Пъчев. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 228-240. 

  

Сист. No: 54481

- 881 -

38060

Тодоров, Кирил.  Дребният бизнес и предприемачеството в три измерения: образование, изследване, консултиране : (Българският пример в процес на трансформация) / Кирил Тодоров. // Индустриалната организация и предприемачеството в условията на преход : Материали от междунар. конфер., Албена, 5-8 юни 1995. - София : Информа Интелект, 1996, с. 227-237. 

  

Сист. No: 54725

- 882 -

38060

Хорст, Роб.  Предприемачеството в Западна и Източна Европа / Роб Хорст. // Индустриалната организация и предприемачеството в условията на преход : Материали от междунар. конфер., Албена, 5-8 юни 1995. - София : Информа Интелект, 1996, с. 272-281. 

  

Сист. No: 54741

Управление на фирмата

- 883 -

38060

Лойд- Ризън, Лестер и др.  Изграждане на бизнес подкрепа в Централна и Източна Европа / Лестер Лойд- Ризън, Тревор Дж. Уеб, Милена Маринова. // Индустриалната организация и предприемачеството в условията на преход : Материали от междунар. конфер., Албена, 5-8 юни 1995. - София : Информа Интелект, 1996, с. 257-266. 

  

Сист. No: 54737

- 884 -

38060

Христов, Димитър.  Институции за подпомагане на малки и средни предприятия - Софийска агенция за МПС / Димитър Христов. // Индустриалната организация и предприемачеството в условията на преход : Материали от междунар. конфер., Албена, 5-8 юни 1995. - София : Информа Интелект, 1996, с. 267-271. 

  

Сист. No: 54740

- 885 -

Сп C 58

Комплексни ИТ проекти реализирани от ДППИ допринасят за интелигентното управление на транспорта по вода . // CIO, X, 2014, N 1, с. 11-15. 

  

Сист. No: 54766

- 886 -

45343

Rashkova, Irena et al.  Internationalization of SMEs - skills and areas to be improved / Irena Rashkova, Tsvetelina Petrova. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 275-279. 

  

Сист. No: 55128

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 887 -

38060

Балтов, Милен.  Проблемите на малките предприятия - предизвикателства и възможности за управленско консултиране / Милен Балтов. // Индустриалната организация и предприемачеството в условията на преход : Материали от междунар. конфер., Албена, 5-8 юни 1995. - София : Информа Интелект, 1996, с. 247-256. 

  

Сист. No: 54729

- 888 -

45343

Михова, Тони и др.  Използват ли българските придприятия бенчмаркинг? / Тони Михова, Таня Гигова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 152-155. 

  

Сист. No: 55036

Мениджмънт на фирмата

- 889 -

45308

Златева, Румяна.  Мотивационни измерения на проектния мениджмънт / Румяна Златева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 527-531. 

  

Сист. No: 54387

- 890 -

45308

Тодорова, Корнелия и др.  Състояние и резерви в организационната култура на "Североизточно държавно предприятие" ДП / Корнелия Тодорова, Йордан Радославов. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 351-357. 

  

Сист. No: 54324

- 891 -

Сп М 486

Кутевски, Боян.  Мениджъри, вашето име е вашият бранд / Боян Кутевски. // Мениджър, 2014, N 1, с. 54-55. 

  

Сист. No: 54500

- 892 -

Сп Ч J 80 B

Singal, Ajay Kumar et al.  Emerging market Firms: Measuring their success with strategic positioning maps / Ajay Kumar Singal, Arun Kumar Jain. // Journal of Business Strategy . - New York, 2014, N 1, с. 20-28. 

  

Сист. No: 54859

Проектно управление

- 893 -

45308

Джукелова, Виолета Атанасова.  Ролята на административния капацитет на държавните институции при управлението на проекти / Виолета Атанасова Джукелова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 308-314. 

  

Сист. No: 54278

- 894 -

39275

Дилков, Цветан и др.  Фактори при подбора на метод за оценка на риска на иновационните проекти / Цветан Дилков, Христо Сирашки. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2001, с. 533-542. 

  

Сист. No: 54296

- 895 -

45308

Kuklina, Evgeniya.  The Substantiation for Selection of Optimal Innovation Project: Setting of the Problem and Algorithm of Its Solving / Evgeniya Kuklina. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 27-32. 

  

Сист. No: 54434

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 896 -

Сп М 486

Facebook крие изненади за бъдещето . // Мениджър, 2014, N 2, с. 136-137. 

  

Сист. No: 55054

Пъблик рилейшънс

- 897 -

45308

Йоргова, Юлия.  Инструменти за визуализиране на процесите в операциите на административни услуги - избор и приложение / Юлия Йоргова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 413-419. 

  

Сист. No: 54351

Счетоводство

- 898 -

45308

Александрова, Недялка.  Знанието като обект на счетоводството / Недялка Александрова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 272-276. 

  

Сист. No: 54283

- 899 -

45343

Иванова, Стефка.  Проблеми при счетоводното отчитане на предприятията в ликвидация / Стефка Иванова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 56-60. 

  

Сист. No: 55011

- 900 -

41029

Йорданова, Юлия.  Стандартизация на счетоводния процес в бюджетната сфера чрез прилаганех на модерна счетоводна политика / Юлия Йорданова. // Иновационни практики в публичните финанси : Научно-практическа конференция - Варна, 4-5 ноември 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 52-58. 

  

Сист. No: 54932

- 901 -

40364

Петрова, Петя.  Ценните книжа през призмата на счетоводството в началото на XXI век / Петя Петрова. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 69-73. 

  

Сист. No: 55163

- 902 -

45308

Тодоров, Тодор Атанасов.  Счетоводни аспекти на първоначалното и последващото оценяване на инвестиционните имоти / Тодор Атанасов Тодоров. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 295-301. 

  

Сист. No: 54302

- 903 -

45343

Шелухина, Елена Александровна.  Историческа примственост в развитието на счетоводството в Русия / Елена Александровна Шелухина. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 52-55. 

  

Сист. No: 55009

- 904 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Дивиденти в капиталовите дружества / Живко Бонев. // Актив, 2013, N 12, с. 11-15. 

  

Сист. No: 54222

- 905 -

Сп А 454

Гълъбов, Марин.  Изменения на МСС 36 и МСС 39 / Марин Гълъбов. // Актив, 2014, N 2, с. 17. 

  

Сист. No: 55233

- 906 -

Сп А 454

Данчева, Ралица.  Бракуване и ликвидация на ДМА - нормативна регламентация и счетоводно отчитане / Ралица Данчева. // Актив, 2014, N 2, с. 7-10. 

  

Сист. No: 55216

- 907 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Отчитане на обезценяването и отписването на вземания и задължения / Стоян Дурин. // Актив, 2013, N 12, с. 2-3. 

  

Сист. No: 54205

- 908 -

Сп А 454

Зарев, Данаил.  За ролята на счетоводството при отчитане отговорността на субектите по договор за концесия на добив / Данаил Зарев. // Актив, 2014, N 2, с. 14-16. 

  

Сист. No: 55228

- 909 -

Сп Б 90

Комарова, Е. Л.  Как доказать факт оказания маркетинговой услуги / Е. Л. Комарова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 8, с. 44-48. 

  

Сист. No: 54376

- 910 -

Сп Б 90

Круглова, В. Ю.  Учет деловой репутации / В. Ю. Круглова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2014, N 2, с. 33-38. 

  

Сист. No: 55207

- 911 -

Сп А 454

Михайлова, Румяна.  Обезпечения чрез залог и ипотека - правни и отчетни аспекти / Румяна Михайлова. // Актив, 2014, N 2, с. 2-6. 

  

Сист. No: 55217

- 912 -

Сп Б 90

Петрова, В. Ю.  Дистанционная торговля: учет и налогообложение / В. Ю. Петрова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2014, N 1, с. 23-28. 

  

Сист. No: 54848

- 913 -

Сп А 454

Пожаревска, Румяна.  Хармонизация на националната счетоводна регулаторна рамка за малки и средни предприятия / Румяна Пожаревска. // Актив, 2014, N 1, с. 7-12. 

  

Сист. No: 54693

- 914 -

Сп Б 90

Пятов, М. Л.  Социальная роль бухгалтерского учета / М. Л. Пятов. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2014, N 1, с. 92-99. 

  

Сист. No: 54850

- 915 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Отчитане на данъка върху печалбата и отсрочените активи и пасиви по годишната данъчна декларация / Евгени Рангелов. // Актив, 2013, N 12, с. 3-5. 

  

Сист. No: 54209

- 916 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Документиране и счетоводно отчитане на данъка при специалния режим "касова отчетност на ДДС" / Евгени Рангелов. // Актив, 2014, N 1, с. 2-4. 

  

Сист. No: 54687

- 917 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Документиране и отчитане на прекратен договор за финансов лизинг / Евгени Рангелов. // Актив, 2014, N 2, с. 10-12. 

  

Сист. No: 55219

- 918 -

Сп Б 90

Сидорова, М. И.  Роль информационных технологий в подготовке современного бухгалтера / М. И. Сидорова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 8, с. 123-125. 

  

Сист. No: 54392

- 919 -

Сп А 454

Станева, Валентина.  За спецификата на счетоводната грешка и счетоводната приблизителна оценка / Валентина Станева. // Актив, 2013, N 12, с. 21-24. 

  

Сист. No: 54228

- 920 -

Сп А 454

Станева, Валентина.  Теоретични аспекти по прилагането на счетоводните приблизителни оценки във финансовите отчети на предприятията / Валентина Станева. // Актив, 2014, N 1, с. 5-7. 

  

Сист. No: 54691

- 921 -

Сп А 454

Станева, Валентина.  Теоретични аспекти по прилагане на счетоводните приблизителни оценки във финансовите отчети на предприятията / Валентина Станева. // Актив, 2014, N 1, с. 5-7; N 2, с. 12-14. 

  

Сист. No: 55231

- 922 -

Сп З 544 к

Станкулов, Цветан.  Годишното приключване в земеделските кооперации и данъчна регулация на ефектите, произтичащи от отписване на материални активи / Цветан Станкулов. // Земеделска кооперация, XXII, 2014, N 1, с. 14-22. 

  

Сист. No: 54828

- 923 -

Сп Б 90

Стричко, Е. Г.  Роль информационных систем в бухгалтерской работе / Е. Г. Стричко. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2014, N 2, с. 123-125. 

  

Сист. No: 55196

- 924 -

Сп Б 90

Тарасова, Л. С.  Учет и налогообложение импорта лизинговых услуг / Л. С. Тарасова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 8, с. 126-127. 

  

Сист. No: 54393

- 925 -

Сп Б 90

Филиппова, Н. Л.  Учет деловой репутации / Н. Л. Филиппова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 8, с. 28-31. 

  

Сист. No: 54375

- 926 -

Сп Б 90

Фомичева, Л. П.  Овердрафт: бухгалтерский учет / Л. П. Фомичева. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 8, с. 82-85. 

  

Сист. No: 54377

- 927 -

Сп А 454

Чернева, Наталия.  Счетоводни проблеми в края на финансовата година - инвентаризация, приблизителни оценки, начисления / Наталия Чернева. // Актив, 2013, N 12, с. 6-10. 

  

Сист. No: 54211

- 928 -

Сп А 454

Янкова, Мина.  Доставки на строителни услуги / Мина Янкова. // Актив, 2013, N 12, с. 15-20. 

  

Сист. No: 54225

- 929 -

39275

Petrova, Diana.  Problems Related to the Organization and Operation of the Accounting Information System of Bulgarian Companies in the Process of Accession to the European Union / Diana Petrova. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Kn. 2. Procesi integracije u Evropi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2005, с. 265-271. 

  

Сист. No: 54252

- 930 -

39275

Savova, Kamelya.  The Accounting - Valuable means of Achieving Business Change in the Globalizing Economy / Kamelya Savova. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Globalna ekonomija kao determinanta unapredenja poslovnih performansi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2006, с. 501-507. 

  

Сист. No: 54191

- 931 -

39275

Stefanov, Svetlozar.  Contemporary Tendencies and Future Development of Accountancy / Svetlozar Stefanov. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Globalna ekonomija kao determinanta unapredenja poslovnih performansi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2006, с. 411-415. 

  

Сист. No: 54190

- 932 -

39275

Stefanov, Svetlozar.  Accountancy Legislation of Bulgaria - at a Crossroad or on the Right Track / Svetlozar Stefanov. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Kn. 2. Procesi integracije u Evropi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2005, с. 115-119. 

  

Сист. No: 54239

- 933 -

Сп Ч T 62

Petkov, Rossen.  Scholastic views on international accounting within the lenses of the global medium / Rossen Petkov. // Trakia journal of sciences, 10, 2012, N 4, с. 20-27. 

  

Сист. No: 55007

Счетоводство на отраслите

- 934 -

Сп Б 90

Алейникова, А. В.  Амортизация основных средств в добывающей промышленности: международный и российский учет / А. В. Алейникова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 12, с. 113-115. 

  

Сист. No: 54373

- 935 -

Сп Ч T 62

Petrova, Reni.  Accounting treatment of intellectual property in the pharmaceutical industry / Reni Petrova. // Trakia journal of sciences, 9, 2011, N 4, с. 63-68. 

  

Сист. No: 55042

Управленско счетоводство

- 936 -

Сп Б 90

Барышев, С. Б. и др.  Система сбалансированных показателей в управленческом учете / С. Б. Барышев, В. Г. Иванова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 8, с. 120-122. 

  

Сист. No: 54390

Корпоративно счетоводство

- 937 -

45308

Банкова, Йовка Петкова.  Форми на корпоративната социална отчетност в България / Йовка Петкова Банкова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 491-497. 

  

Сист. No: 54378

Банково счетоводство

- 938 -

Сп А 454

Иванов, Костадин.  Принципи и изисквания към банковото обслужване на бюджетните сметки / Костадин Иванов. // Актив, 2014, N 1, с. 37-38. 

  

Сист. No: 54732

Финансово счетоводство

- 939 -

45308

Богданов, Христоско.  Приложение на финансовия анализ при оценка на несъстоятелността в съдебно-счетоводната експертиза / Христоско Богданов. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 277-287. 

  

Сист. No: 54284

Бюджетно счетоводство

- 940 -

Сп Б 973

ДДС № 14 Сметкоплан на бюджетните организации . // Бюджетът, 23, 2014, N 2, с. 3-45. 

  

Сист. No: 54998

- 941 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидирания бюджет . // Бюджетът, 23, 2014, N 2, с. 46-61. 

  

Сист. No: 54999

- 942 -

Сп Б 973

Сметкоплан на бюджетните организации - 2014 г. . // Бюджетът, 23, 2014, N 3, с. 3-34. 

  

Сист. No: 55157

Счетоводство на фирмата

- 943 -

Сп Ч J 80 B

Hiebl, Martin R. W.  Management accounting in the family business: tipping the balance for Survival / Martin R. W. Hiebl. // Journal of Business Strategy . - New York, 34, 2013, N 6, с. 19-25. 

  

Сист. No: 54446

Счетоводство на предприятието

- 944 -

Сп Ч T 62

Galinova, Aneliya.  Stages upon Elaborating the Accounting Policy of the Establishment / Aneliya Galinova. // Trakia journal of sciences, 8, 2010, N прил. 3, с. 198-203. 

  

Сист. No: 54827

Международни счетоводни стандарти

- 945 -

Сп Б 90

Остренко, Е. В.  Обзор основных изменений МСФО / Е. В. Остренко. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2014, N 1, с. 18-22. 

  

Сист. No: 54846

Одиторски контрол

- 946 -

Сп Д 532

Механизми за регулиране и одит при усвояването на средства от европейските фондове и програми  / Крум Крумов и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен II - дек., с. 52-61. 

  

Сист. No: 55105

- 947 -

Сп В 986

Николов, Чавдар.  Ключовото значение на комуникацията на всички нива в одитираната организация / Чавдар Николов. // Вътрешен одитор, X, 2013, N 4, с. 31-38. 

  

Сист. No: 54281

- 948 -

Сп В 986

Янкулов, Тодор.  Специфични аспекти при одита на обществени поръчки / Тодор Янкулов. // Вътрешен одитор, X, 2013, N 4, с. 7-12. 

  

Сист. No: 54279

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 949 -

Сп И 50 м

Пантелеева, Искра.  За ролите на мениджърите по управление на човешките ресурси в индустриалните бизнес-организации / Искра Пантелеева. // Икономическа мисъл, 2014, N 1, с. 80-94. 

  

Сист. No: 55140

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 950 -

40364

Долапчиева, Елица.  Мотивацията - съвременни аспекти и тенденции / Елица Долапчиева. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г.. - В. Търново : Фабер, 2002, с. 128-131. 

  

Сист. No: 55173

- 951 -

45343

Пенчева, Ангелина.  Проблеми и начини за подобряване на организационните нагласи за екипна работа / Ангелина Пенчева. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 258-263. 

  

Сист. No: 55058

- 952 -

45343

Халачева, Теменужка.  Съвременни методи за оценяване на трудовото представяне на персонала в организацията / Теменужка Халачева. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 172-176. 

  

Сист. No: 55039

- 953 -

В З 375

Вартоник, Росица.  Финансовата грамотност - необходимото условие за успешно "навигиране" в съвременния свят / Росица Вартоник. // Застраховател, N 1, 15-29 ян. 2014, с. 4. 

  

Сист. No: 49863

- 954 -

Сп М 486

Ангелов, Георги.  Хем има безработни, хем няма кадри / Георги Ангелов. // Мениджър, 2014, N 2, с. 82-83. 

  

Сист. No: 54796

- 955 -

Сп П 89 тп

Буланов, Вячеслав.  Развитие человека как стратегическая цель управления экономикой / Вячеслав Буланов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2014, N 1, с. 114-122. 

  

Сист. No: 55206

- 956 -

Сп П 89 тп

Глушакова, Ольга.  Парадигма публичного управления: обеспечение качества жизни / Ольга Глушакова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 11, с. 58-65. 

  

Сист. No: 54370

- 957 -

Сп Д 532

Едно предизвикателство пред българските индустриални бизнес организации  / Петър Кънев и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен II - дек., с. 62-75. 

  

Сист. No: 55101

- 958 -

Сп И 50 м

Хаджиев, Кристиян.  Специфични измерения на управленските роли в среда на самоуправляващи се работни екипи (СУРЕ) / Кристиян Хаджиев. // Икономическа мисъл, 2014, N 1, с. 3-16. 

  

Сист. No: 55129

- 959 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Икономиката на ръба на кадрова криза / Татяна Явашева. // Икономика, 2014, N 34, с. 58-60. 

  

Сист. No: 54926

- 960 -

Сп Ч T 62

Dimova, E.  Some current problems of human resources management in Bulgarian public administration / E. Dimova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N 3, с. 348-354. 

  

Сист. No: 54458

- 961 -

Сп Ч T 62

Koleva, S.  Practical Aspects of Motivation of New Employees / S. Koleva. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 395-400. 

  

Сист. No: 54570

- 962 -

Сп Ч T 62

Mihaleva, Hristina P.  Personnel training in condition of crisis - risks prevention within the sphere of human resourses in the organization / Hristina P. Mihaleva. // Trakia journal of sciences, 8, 2010, N прил. 3, с. 127-132. 

  

Сист. No: 54908

Транспорт

- 963 -

45308

Петрова, Мария.  Възможности за развитие на водния транспорт в община Бургас / Мария Петрова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 302-307. 

  

Сист. No: 54312

- 964 -

Сп Л 763

С борса TC Truck & Cargo няма празни курсове . // Логистика, X, 2014, N 1, с. 40-41. 

  

Сист. No: 54897

Анализ на промишленото производство

- 965 -

15364

Беднарски, Лех.  Основните производствени фондове и икономическите резултати на промишлените предприятия - модел на общ анализ / Лех Беднарски. // Ефективно използуване на производствените мощности в промишлеността : [Докл. от междунар. науч. конф. по случай 40 г. на ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов, 12-14 окт. 1976 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1977, с. 351-361. 

  

Сист. No: 54621

- 966 -

45308

Лазаров, Деян.  Специфични възможности за анализ на липсващи стойности в емпиричните изследвания / Деян Лазаров. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 514-519. 

  

Сист. No: 54385

- 967 -

15364

Лешкович, Кажимеж.  Анализ на използването на основните средства в производствените предприятия / Кажимеж Лешкович. // Ефективно използуване на производствените мощности в промишлеността : [Докл. от междунар. науч. конф. по случай 40 г. на ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов, 12-14 окт. 1976 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1977, с. 376-382. 

  

Сист. No: 54622

Реклама

- 968 -

45308

Башев, Костадин.  Ефективност на интернет рекламата - сравнителен анализ между FACEBOOK ADS и GOOGLE ADWORDS кампании / Костадин Башев. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 614-619. 

  

Сист. No: 54409

- 969 -

45308

Станев, Велин Стефанов.  Цветовете в рекламата - трите страни на медала / Велин Стефанов Станев. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 406-412. 

  

Сист. No: 54349

- 970 -

Сп М 486

Николова, Елица.  Новите идеи / Елица Николова. // Мениджър, 2014, N 2, с. 148-149. 

  

Сист. No: 55056

Хранително-вкусова промишленост

- 971 -

Сп Д 532

Василева, Гергана.  Предизвикателства и перспективи за конкурентоспособно развитие на българските пивоварни предприятия / Гергана Василева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен II - дек., с. 101-120. 

  

Сист. No: 55110

- 972 -

Сп З 54

Здравословен хляб от смесено брашно . // Земеделие плюс, 2013, N 9, с. 19-22. 

  

Сист. No: 54182

- 973 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Относно химическите прибавки към храните (Е-та) / Петко Иванов. // Агробизнесът, XII, 2014, N 2, с. 22-23. 

  

Сист. No: 54904

- 974 -

Сп Х 74 п

Нови правила за етикетиране месото  / Снежанка Христова. // Хранително-вкусова промишленост, LXIII, 2014, N 1, с. 10-11. 

  

Сист. No: 54941

- 975 -

Сп Х 74 п

Танева, Донка и др.  Анализ на трудовият травматизъм в ХВП и в туризма / Донка Танева, Цветко Прокопов. // Хранително-вкусова промишленост, LXIII, 2014, N 1, с. 37-41. 

  

Сист. No: 54942

Строителство

- 976 -

45308

Крумов, Калин.  Недостатъци в структурата на общинските планове за развитие в България през периода 2007-2013 г. / Калин Крумов. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 554-560. 

  

Сист. No: 54391

Информационни технологии

- 977 -

45337

Агафонова, В. В. и др.  Информационные риски при использовании облачных технологий в банковской деятельности / В. В. Агафонова, А. В. Кораблев. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 121-126. 

  

Сист. No: 55255

- 978 -

40473

Ангелова, Милена.  Информационни технологии за маркетинг на взаимната връзка / Милена Ангелова. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България : Сборник доклади от научна конференция с международно участие, 23 - 25 октомври 2002 г.. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 208-215. 

  

Сист. No: 54679

- 979 -

43334

Армянова, Мария.  Шаблони за изграждане на системи, работещи в реално време / Мария Армянова. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 139-144. 

  

Сист. No: 54954

- 980 -

43334

Брусакова, Ирина А.  Инфологическое моделирование корпоративных знаний / Ирина А. Брусакова. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 221-225. 

  

Сист. No: 54971

- 981 -

45343

Ванкова, Марияна.  MS - Excel и база данни / Марияна Ванкова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 130-133. 

  

Сист. No: 55024

- 982 -

40621

Георгиева, Николина и др.  Виртуална доставка на специализирана литература / Николина Георгиева, Иван Арменски. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 167-172. 

  

Сист. No: 54775

- 983 -

45344

Димитров, Васил.  Копирайтинг за SEO - новата форма на комуникация / Васил Димитров. // Библиотеки, четене, комуникации : Единадесета нац. науч.конфер. с междунар. уч., 16-17 ноември 2012 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 351-358. 

  

Сист. No: 55133

- 984 -

43334

Димитров, Владимир.  Въвеждане на Грид / Владимир Димитров. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 420-425. 

  

Сист. No: 54988

- 985 -

40473

Елазаров, Симеон.  Проект за изграждане на национална система за електронна борсова търговия в България / Симеон Елазаров. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България : Сборник доклади от научна конференция с международно участие, 23 - 25 октомври 2002 г.. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 47-55. 

  

Сист. No: 54654

- 986 -

45337

Золотарюк, А. В.  Облачные технологии как фактор разрешения проблем глобализации образования / А. В. Золотарюк. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 68-73. 

  

Сист. No: 55183

- 987 -

43334

Иванов, Пламен.  ИТ методологии за електронно управление на услуги и бизнес процеси / Пламен Иванов. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 77-82. 

  

Сист. No: 54950

- 988 -

40621

Иванова, Златка.  Приложение на финансовата консултация в глобални мрежи / Златка Иванова. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 113-124. 

  

Сист. No: 54763

- 989 -

43334

Илиева, Галина.  Приложение на размити множества при вземане на решения в непрекъснат аукцион / Галина Илиева. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 131-138. 

  

Сист. No: 54952

- 990 -

43334

Кашева, Мария.  Дименсионно моделиране в бизнес интелигетните системи - проблеми и решения / Мария Кашева. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 245-251. 

  

Сист. No: 54973

- 991 -

40621

Кашева, Мария и др.  Маркетингови изследвания в Интернет / Мария Кашева, Михаил Радев. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 198-204. 

  

Сист. No: 54785

- 992 -

40621

Ковачева, Вяра и др.  Виртуална логистика / Вяра Ковачева, Иван Арменски, Николина Георгиева. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 82-87. 

  

Сист. No: 54759

- 993 -

45337

Краева, Виолета.  Мобильные платежи - новая возможност повышения эффективности бизнеса / Виолета Краева. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 126-132. 

  

Сист. No: 55256

- 994 -

45337

Макасарашвили, Т. Ш. и др.  Информационные технологии в процессе подготовки экономистов / Т. Ш. Макасарашвили, Т. Ю. Хоргуашвили. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 41-46. 

  

Сист. No: 55182

- 995 -

43334

Маринова, Олга.  Метрики за измерване качеството на софтуера / Олга Маринова. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 83-88. 

  

Сист. No: 54951

- 996 -

43334

Палазов, Антон.  Софтуерен агент за защита на информационната сигурност на гражданите като потребители на електронни административни услуги / Антон Палазов. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 390-395. 

  

Сист. No: 54986

- 997 -

40621

Радев, Михаил и др.  Проблеми на сигурността на корпоративната информация / Михаил Радев, Десислава Колева. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 205-213. 

  

Сист. No: 54787

- 998 -

45344

Семантично представяне на знания и защита на данни в областта на културно-историческото наследство . // Библиотеки, четене, комуникации : Единадесета нац. науч.конфер. с междунар. уч., 16-17 ноември 2012 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 390-394. 

  

Сист. No: 55136

- 999 -

40621

Стоилова, Красимира и др.  Е-услуги в мрежата от сервизните центрове REGNET / Красимира Стоилова, Тодор Стоилов. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 335-343. 

  

Сист. No: 54812

- 1000 -

40621

Фурнаджиев, Георги.  Разпознаване на типа на Интернет страници по външни белези / Георги Фурнаджиев. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 363-369. 

  

Сист. No: 54843

- 1001 -

45343

Хаджиев, Велин и др.  Електронно здравно досие на пациенти / Велин Хаджиев, Алдениз Рашидов. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 1. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 265-269. 

  

Сист. No: 55000

- 1002 -

45344

Хаджиева, Боряна.  Рекламата като средство за развитие на туристическата индустрия в България / Боряна Хаджиева. // Библиотеки, четене, комуникации : Единадесета нац. науч.конфер. с междунар. уч., 16-17 ноември 2012 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 395-403. 

  

Сист. No: 55137

- 1003 -

40621

Чолаков, Никола.  Особености на колекциите на JAVA 2 / Никола Чолаков. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 370-376. 

  

Сист. No: 54844

- 1004 -

Сп Н 326 т

Десев, Кирил.  Проблеми при анализа и оценката на инвестициите в информационните технологии / Кирил Десев. // Научни трудове на факултета по икономически и социални науки, 2013, с. 153-162. 

  

Сист. No: 54216

- 1005 -

Сп C 58

Внедряването на облачни услуги -предимства и бариери . // CIO, X, 2014, N 1, с. 64-65. 

  

Сист. No: 54813

- 1006 -

Сп C 58

Вутова, Вергиния.  ИТ системи за публичната администрация в контекста на електронното управление / Вергиния Вутова. // CIO, X, 2014, N 1, с. 44-46. 

  

Сист. No: 54795

- 1007 -

Сп C 58

Еволюцията на ИТ в логистичния бранш: От теорията към практиката и към успеха . // CIO, X, 2014, N 2, с. 14-17. 

  

Сист. No: 55198

- 1008 -

Сп C 58

Единната ИС в болница "Св. Екатерина" подпомага цялостната дейност на лечебното заведение . // CIO, X, 2014, N 1, с. 60-61. 

  

Сист. No: 54807

- 1009 -

Сп C 58

Информационна система обхваща разнородните дейности в ЗАД БЪЛГАРИЯ . // CIO, X, 2014, N 1, с. 20-22. 

  

Сист. No: 54770

- 1010 -

Сп C 58

ИТ помага на Община Велико Търново да осигури бързо и качествено обслужване на гражданите и бизнеса . // CIO, X, 2014, N 1, с. 36-37. 

  

Сист. No: 54783

- 1011 -

Сп C 58

ИТ решенията в "ПИМК" ООД - част от градивната основа за успешна бизнес стратегия . // CIO, X, 2014, N 2, с. 20-22. 

  

Сист. No: 55202

- 1012 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Проекти на ИА ЕСМИС през последната година - база за следващи значими инициативи в областта на е-управлението / Надя Кръстева. // CIO, X, 2014, N 1, с. 24-26. 

  

Сист. No: 54772

- 1013 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  Персонализирна ИС в НЗОК съчетава съвременна ИТ архитектура и сигурност на информацията / Виктория Лазова. // CIO, X, 2014, N 1, с. 16-18. 

  

Сист. No: 54769

- 1014 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  Реализацията на концепцията за електронно правосъдие - цел на ИТ инициативите във ВАС / Виктория Лазова. // CIO, X, 2014, N 1, с. 28-29. 

  

Сист. No: 54777

- 1015 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  Технологиите и реалният живот се срещат успешно в АГ болница "Д-р Щерев" / Виктория Лазова. // CIO, X, 2014, N 1, с. 50-54. 

  

Сист. No: 54798

- 1016 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  ДЖЕНЕРАЛИ БЪЛГАРИЯ изгражда дигитална екосистема / Виктория Лазова. // CIO, X, 2014, N 2, с. 8-9. 

  

Сист. No: 55190

- 1017 -

Сп C 58

Модерно ИТ решение подпомага бизнес процесите в "ЕНЕРГОСЕРВИЗ" . // CIO, X, 2014, N 2, с. 10-12. 

  

Сист. No: 55197

- 1018 -

Сп C 58

Националната кардиологична болница залага на иновативни ИТ решения . // CIO, X, 2014, N 1, с. 56-58. 

  

Сист. No: 54806

- 1019 -

Сп C 58

Николова, Мария.  Административни данни и информация в бъдеще време / Мария Николова. // CIO, X, 2014, N 1, с. 42-43. 

  

Сист. No: 54794

- 1020 -

Сп C 58

Нови стъпки към е-управление на община Добрич . // CIO, X, 2014, N 1, с. 37-38. 

  

Сист. No: 54786

- 1021 -

Сп C 58

Община Видин - нови нива в комуникацията чрез уникална web платформа . // CIO, X, 2014, N 1, с. 40--41. 

  

Сист. No: 54792

- 1022 -

Сп C 58

Управление на документите - защо са необходими съвременни ЕСМ решения и какви са техните характеристики . // CIO, X, 2014, N 1, с. 62-63. 

  

Сист. No: 54810

- 1023 -

45343

Dimova, Delyana.  Technology for determining the financial stability of the company / Delyana Dimova. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 2. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 249-252. 

  

Сист. No: 54989

- 1024 -

Сп C 58

"Тива Плюс" въвежда ИТ базирани иновации в спедицията . // CIO, X, 2014, N 2, с. 18-19. 

  

Сист. No: 55200

- 1025 -

Сп C 58

Google Apps, или как две компании се сливат успешно . // CIO, X, 2014, N 1, с. 30-31. 

  

Сист. No: 54778

- 1026 -

Сп Ч R 62

Heires, Katherine.  Preparing for the Internet of Things : Smart devices present new security challenges / Katherine Heires. // Risk Management . - New York, 61, 2014, N 1, january / february 2014, с. 28-31. 

  

Сист. No: 55090

- 1027 -

Сп Ч T 62

Kiryakova, Gabriela et al.  Digital Repositories - a Tool for Effective Management of Institutional Assets / Gabriela Kiryakova, Lina Yordanova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 377-383. 

  

Сист. No: 54774

- 1028 -

Сп Ч T 62

Milev, Plamen.  Technological Issues of Implementing Software for Media Monitoring / Plamen Milev. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 296-300. 

  

Сист. No: 54749

- 1029 -

Сп Ч T 62

Pencheva, Al. et al.  Augmented reality - Definition, devices and application / Al. Pencheva, H. Mitev. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 592-597. 

  

Сист. No: 54645

- 1030 -

Сп Ч J 80 B

Ross, Peter et al.  Cloud computing: the nexus of strategy and technology / Peter Ross, Michael Blumenstein. // Journal of Business Strategy . - New York, 34, 2013, N 4, с. 39-47. 

  

Сист. No: 54435

Операционни системи

- 1031 -

40621

Тодорова, Емилия и др.  Конвергенция на съвременните операционни системи / Емилия Тодорова, Николай Чолаков. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 377-382. 

  

Сист. No: 54854

Бази данни

- 1032 -

Сп С 847

Борисова, Тошка.  Оценка на научните издания. Измерване не само на количеството, но и на качеството чрез библиографската и наукометричната база данни SCOPUS / Тошка Борисова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, N 6, с. 758-766. 

  

Сист. No: 54453

Бизнес информационни системи

- 1033 -

39275

Stefanova, Kamelia.  Management Information Systems Role in Business Processes Innovation / Kamelia Stefanova. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Kn. 2. Procesi integracije u Evropi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2005, с. 257-264. 

  

Сист. No: 54247

Информационни мрежи. Информационни системи

- 1034 -

40473

Атанасова, Тодорка.  Прилагане на технологиите на изкуствения интелект за решаване на икономически задачи / Тодорка Атанасова. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България : Сборник доклади от научна конференция с международно участие, 23 - 25 октомври 2002 г.. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 203-207. 

  

Сист. No: 54677

- 1035 -

43334

Бизнес интелигентни екосистеми за МПС . // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 233-238. 

  

Сист. No: 54972

- 1036 -

43334

Василев, Юлиан.  Извличане на данни посредством методи за обработка на естествен език / Юлиан Василев. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 270-275. 

  

Сист. No: 54974

- 1037 -

28930

Даков, Д. и др.  Развитието на техническия прогрес и някои проблеми, свързани с изграждането на автоматизирани системи за научно-техническа информация в стопанските организации / Д. Даков, Румен Върбанов. // Икономическият подход при внедряване на научно-техническите постижения в стопанските организации и младежките трудови колективи : Международна научно-практическа конференция. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1983, с. 297-306. 

  

Сист. No: 54620

- 1038 -

30206

Дочев, Михаил.  Изменения на отчетния процес в условията на НТП / Михаил Дочев. // Стопанската организация в промишлеността и научно-техническият прогрес : Организационни и икономически проблеми : [Междунар. научно-практичес. конфер.- Свищов, 12 - 15 ноем. 1981 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1982, с. 361-371. 

  

Сист. No: 54630

- 1039 -

45337

Заложнев, А. Ю. и др.  Применение аналитических методик в информационных системах маркетинга и CRM - системах / А. Ю. Заложнев, Д. В. Чистов. // Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013, с. 102-112. 

  

Сист. No: 55254

- 1040 -

40621

Ковачева, Тодорка.  Data Warehouse и тяхното отражение върху съвременния бизнес / Тодорка Ковачева. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 356-362. 

  

Сист. No: 54820

- 1041 -

30206

Краев, Любен.  Автоматизация, интеграция и интелектуализация на информационната система на НТП в промишлените стопански организации / Любен Краев. // Стопанската организация в промишлеността и научно-техническият прогрес : Организационни и икономически проблеми : [Междунар. научно-практичес. конфер.- Свищов, 12 - 15 ноем. 1981 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1982, с. 338-346. 

  

Сист. No: 54625

- 1042 -

30206

Краева, Виолета.  Автоматизирана информационна система за управление качеството на продукцията в условията на научно-техническия прогрес / Виолета Краева. // Стопанската организация в промишлеността и научно-техническият прогрес : Организационни и икономически проблеми : [Междунар. научно-практичес. конфер.- Свищов, 12 - 15 ноем. 1981 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1982, с. 346-354. 

  

Сист. No: 54626

- 1043 -

43334

Лазарова, Ваня.  Използваемост на информационните системи в Интернет - два типа тестове за потребителския интерфейс / Ваня Лазарова. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 308-315. 

  

Сист. No: 54976

- 1044 -

43334

Несторов, Кольо.  Метаданни в отчетните процеси / Кольо Несторов. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 162-167. 

  

Сист. No: 54955

- 1045 -

43334

Радев, Румен.  Относно подготвеността на IT - специалистите и потребителите за прилагане на е-услуги / Румен Радев. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 192-197. 

  

Сист. No: 54968

- 1046 -

43334

Рамка дза приложимост на ERP системи в малки и средни предприятия . // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 205-210. 

  

Сист. No: 54969

- 1047 -

45343

Романски, Ради П.  Моделно изследване на възможността за обработка на лични данни в "облака" / Ради П. Романски. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 2. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 223-228. 

  

Сист. No: 54997

- 1048 -

43334

Стоев, Стойчо.  Проблеми на адаптирането на съществуващи информационни системи при синхронизиране с изискванията на Европейския съюз / Стойчо Стоев. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 174-179. 

  

Сист. No: 54967

- 1049 -

Сп C 58

По-гъвкаво използване на ресурсите - императивът на 2014 година . // CIO, X, 2014, N 2, с. 3-6. 

  

Сист. No: 55174

- 1050 -

Сп Ч J 80 B

Franklin, James Christian et al.  Measuring the value of online communities / James Christian Franklin, Michael Mainelli, Robert Pay. // Journal of Business Strategy . - New York, 2014, N 1, с. 29-42. 

  

Сист. No: 54861

- 1051 -

Сп Ч T 62

Pavlov, Georgi et al.  Information security management system in organization / Georgi Pavlov, J. Karakaneva. // Trakia journal of sciences, 9, 2011, N 4, с. 20-25. 

  

Сист. No: 55033

- 1052 -

Сп Ч T 62

Pencheva, Al. et al.  Social networks and Business 2.0 / Al. Pencheva, D. Georgieva. // Trakia journal of sciences, 10, 2012, N 4, с. 86-89. 

  

Сист. No: 55027

- 1053 -

Сп Ч T 62

Popova, G. et al.  Web services - an instrument to resolve the problems of information systems integration / G. Popova, V. Nedeva. // Trakia journal of sciences, 4, 2006, N 4, с. 61-64. 

  

Сист. No: 55065

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 1054 -

40621

Иванов, Пламен.  Електронна търговия / Пламен Иванов. // Информатиката в научното познание : Национална научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003, с. 125-140. 

  

Сист. No: 54764

- 1055 -

40473

Илиев, Петко.  Виртуална организация на електронния бизнес / Петко Илиев. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България : Сборник доклади от научна конференция с международно участие, 23 - 25 октомври 2002 г.. - Варна : Университетско издателство ИУ- Варна, 2003, с. 147-153. 

  

Сист. No: 54674

- 1056 -

В К 263

Арнаудов, Юлиян.  Е-пазаруването изгрява от Изток : Китай и Япония са водещи като потенциални пазари в интернет търговия / Юлиян Арнаудов. // Капитал, N 1, 04 ян. 2014, с. 43. 

  

Сист. No: 54243

- 1057 -

Сп C 58

Електронното фактуриране като добра бизнес практика . // CIO, X, 2014, N 2, 7. 

  

Сист. No: 55176

- 1058 -

39275

Nikolov, Nikolai.  The Mobile Business and the New Trends in the World of Mobile Technologies / Nikolai Nikolov. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Kn. 2. Procesi integracije u Evropi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2005, с. 365-370. 

  

Сист. No: 54256

- 1059 -

45343

Paunovic, Lidija et al.  Proposal of a technological solution for the virtual market / Lidija Paunovic, Ljiliana Stanojevic. // Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 : Т. 2. - Габрово : ТУ-Габрово, 2013, с. 284-288. 

  

Сист. No: 54990

- 1060 -

39275

Stefanova, Kamelia et al.  Е-Business Solutions for Developing New Market Relationships / Kamelia Stefanova, Nikolai Nikolov. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Kn. 2. Procesi integracije u Evropi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2005, с. 189-197. 

  

Сист. No: 54214

- 1061 -

Сп Ч T 62

Pavlov, Georgi.  Information security policy of the firm business transactions / Georgi Pavlov. // Trakia journal of sciences, 1, 2003, N 4, с. 13-18. 

  

Сист. No: 55079

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Спорт

- 1062 -

Сп Ч T 62

Dyakova, Galina.  Model Programmes for Stationary Walking and Running / Galina Dyakova. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 389-394. 

  

Сист. No: 54776

Туризъм

- 1063 -

45308

Иванов, Станислав.  Ценовата дискриминация като инструмент за управление на приходите в хотела - от теория към практика / Станислав Иванов. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 380-385. 

  

Сист. No: 54337

- 1064 -

45308

Станева, Красимира.  Устойчиво развитие и управление на СПА туризма в екологични райони / Красимира Станева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 358-363. 

  

Сист. No: 54326

- 1065 -

45308

Станева, Красимира.  Организация на Медикал СПА и уелнес туризма в България / Красимира Станева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 364-368. 

  

Сист. No: 54331

- 1066 -

Сп Г 62 Сб

Казачка, Дочка.  Стъпването на Китай на туристическия пазар - предизвикателство за световния туризъм / Дочка Казачка. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геолого-географски факултет, 2010, с. 203-225. 

  

Сист. No: 54226

- 1067 -

Сп Д 532

Боева, Сиана и др.  Място на таймшеъринга в туризма / Сиана Боева, Аделина Петкова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен II - дек., с. 161-167. 

  

Сист. No: 55120

- 1068 -

Сп С 966

Попова, Диана.  Социални медии и туризъм / Диана Попова. // Съвременна хуманитаристика, IV, 2013, N 2, с. 42-48. 

  

Сист. No: 55246

- 1069 -

45308

Anastassova, Lina et al.  Bulgaria as a Tourist Destination: the Product Quality Perception of the Resort Hotels / Lina Anastassova, Maria Johann. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 317-324. 

  

Сист. No: 54431

- 1070 -

Сп Ч T 62

Analysis of Provision and Relations with Personnel in Enterprises of Bulgarian Tourist Industry . // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 419-422. 

  

Сист. No: 54582

- 1071 -

Сп Ч T 62

Lachov, G. et al.  Comparative analysis of rural tourism development in some selected European countries / G. Lachov, Iv. Stoycheva, Ivan Georgiev. // Trakia journal of sciences, 4, 2006, N 4, с. 44-51. 

  

Сист. No: 55064

- 1072 -

Сп Ч T 62

Penev, Nikolay.  Contemporary Accounting Theoretical and Methological Problems Facing the Accounting of the Companies in the Tourism Industry / Nikolay Penev. // Trakia journal of sciences, 11, 2013, N прил. 1, с. 242-246. 

  

Сист. No: 54744

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 1073 -

45308

Стоичков, Росен.  Социолингвистична динамика на английския език в европейското езиково пространство / Росен Стоичков. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 79-84. 

  

Сист. No: 54298

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 1074 -

В Д 92

Алма матер с отличия от Асоциацията по университетски спорт "Академик" . // Дунавско дело, N 1, 3-9 ян. 2014, с. 8. 

  

Сист. No: 54274

- 1075 -

В З 375

В Стопанска академия стартираха Националните ученически състезания по икономика . // Застраховател, N 4, 26 февр. - 12 март 2014, с. 6. 

  

Сист. No: 55257

- 1076 -

В Д 92

Връчване на сертификати по проект "Немско качество в ресторантьорството" . // Дунавско дело, LX, N 5, 31 ян. - 6 февр. 2014, с. 4. 

  

Сист. No: 54825

- 1077 -

В Д 92

Дискутираха предизвикателствата пред средното и висшето икономическо образование в България . // Дунавско дело, LX, N 8, 21-27 февр. 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 55167

- 1078 -

В З 375

Драганов, Христо.  Когато фактите говорят / Христо Драганов. // Застраховател, N 1, 15-29 ян. 2014, с. 11. 

  

Сист. No: 54503

- 1079 -

В Д 92

Кандидат-магистрите за второ висше в Свищов предпочитат повече мениджърските програми . // Дунавско дело, LX, N 5, 31 ян. - 6 февр. 2014, с. 4. 

  

Сист. No: 54822

- 1080 -

В Д 92

Магистри - финансисти от Стопанска академия изследват капиталовата структура на компании с активи над 5 млрд. лв. . // Дунавско дело, LX, N 6, 7-13 февр. 2014, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 54928

- 1081 -

В Д 92

Новият прием на докторанти в Академията разширява възможностите за научна дейност и кариерно извастване . // Дунавско дело, LX, N 5, 31 ян. - 6 февр. 2014, с. 16. 

  

Сист. No: 54826

- 1082 -

В З 375

Плагиатството  : [Становище на проф. д-р ик. н. Камен Каменов]. // Застраховател, N 2, 29 ян. - 12 февр. 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 54815

- 1083 -

В З 375

Свищов - домакин на дискусионен форум за икономическото образование . // Застраховател, N 4, 26 февр. - 12 март 2014, с. 6. 

  

Сист. No: 55258

- 1084 -

В Д 92

Свищовски студенти дариха стипендиите си за поредна благотворителна кампания . // Дунавско дело, LX, N 7, 14-20 февр. 2014, с. 2. 

  

Сист. No: 55034

- 1085 -

В З 375

Свищовски студенти дариха стипендиите си за поредната благотворителна кампания . // Застраховател, N 3, 12-26 февр. 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 55012

- 1086 -

В Д 92

Свищовски студенти отново сред стипендиантите на фондация "Буров" . // Дунавско дело, N 1, 3-9 ян. 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 54272

- 1087 -

В Д 92

Стопанска академия дипломира 74-ия си випуск . // Дунавско дело, N 1, 3-9 ян. 2014, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 54270

- 1088 -

В Д 92

Стопанската академия подпомогна студенти в неравностойно положение . // Дунавско дело, N 1, 3-9 ян. 2014, с. 2. 

  

Сист. No: 54275

- 1089 -

В З 375

Студенти дариха стипендиите си за поредната благотворителна кампания . // Застраховател, N 4, 26 февр. - 12 март 2014, с. 6. 

  

Сист. No: 55259

- 1090 -

В Д 92

Студентите в Свищов най-доволни от избора на ВУЗ . // Дунавско дело, LX, N 7, 14-20 февр. 2014, с. 8. 

  

Сист. No: 55035

- 1091 -

В Д 92

Шест гимназии се състезаваха по търговски бизнес в Алма матер . // Дунавско дело, LX, N 8, 21-27 февр. 2014, с. 1. 

  

Сист. No: 55165

- 1092 -

В З 375

.  Алея с бюст-паметници в Свищов уковечи приноса на петима ректори за развитието на Стопанска академия. // Застраховател, N 1, 15-29 ян. 2014, с. 14. 

  

Сист. No: 54506


 Индекс по АВТОРИ

Абаева, Н. П. 150 
Абакарова, Р. Ш. 242 
Агафонова, В. В. 977 
Агов, Александър 366 
Адамов, Величко 193 
Адамова, К. Р. 151 
Азис, Ергин 414 
Азис, Ергин Севгин 194 
Алейникова, А. В. 934 
Александрова, Валентина 195 
Александрова, Недялка 898 
Алексиев, Алекси Георгиев 830 
Алиева, Шенай Мехмедова 196 
Алифанова, Е. Н. 152 
Амоша, Александър Иванович 293 
Ангелов, Георги 261 954 
Ангелов, Делян 568 
Ангелова, Ирена 620 
Ангелова, Милена 541 978 
Андреев, Андрей 630 
Андреев, М. Ю. 623 
Андреев, Стоян 631 
Андреева, Елена Витальевна 638 
Андреева, Иванка 383 
Андреева, Мария 419 557 
Андреева, Цветелина 632 
Аниканов, П. В. 85 
Антонова, Боряна Радославова 197 
Антонюк, О. А. 165 
Апостолов, Евг. 718 
Ардаванис, Джордж 769 
Арменски, Иван 982 992 
Армянова, Мария 979 
Арнаудов, Юлиян 1056 
Асемоглу, Д. 321 
Асенов, Асен 767 
Асенова, Мариана 462 
Атанасов, Борислав 475 
Атанасов, Милен 776 
Атанасова, Веселина 90 
Атанасова, Емилия 805 
Атанасова, Зорница Красимирова 198 
Атанасова, Тодорка 1034 
Афанасьева, О. 593 
Бабаджанов, Божидар 38 
Баева, Ганка 806 
Баева, К. 719 
Баитов, А. В. 793 
Байчев, Валентин 807 
Бакърджиева, Милка 294 
Бакърджиева, Радостина 879 
Баланов, Йордан 596 
Балтаджиева, Йонка Стефанова 27 688 
Балтов, Милен 887 
Банкова, Йовка Петкова 937 
Банчев, Петър 382 
Барнгольц, С. Б. 438 
Барышев, С. Б. 936 
Башев, Костадин 968 
Башев, Храбрин 808 
Беднарски, Лех 965 
Беев, Ивайло 63 
Белашов, Л. А. 720 
Бельский, А. А. 163 
Бенбасат, Алберт 9 
Бердюгин, А. А. 169 
Бережная, Татьяна Федоровна 293 
Биесбрук, Ваутер 295 
Билсен, Валентийн 295 
Бимбалов, Радослав 59 
Бинев, Димитър 657 
Бисерински, Георги 288 
Благоева, Д. 391 
Благоева, Димитрина 390 
Благоева, Надежда Георгиева 240 
Богданов, Христоско 939 
Богомилова, Жанет 617 621 
Богопольская, Е. В. 699 
Боева, Веряна 683 
Боева, Сиана 1067 
Боева-Димова, Ива 476 
Бозуков, Христо 809 
Бондаренко, А. С. 78 
Бонев, Живко 904 
Борисова, Тошка 1032 
Бохосян, Вахан Ахаси 199 
Бошнаков, Венелин 64 
Бояджиев, Веселин 381 831 
Бояджиев, Д. 721 
Бояджиев, Добри 10 
Боянов, Боян 542 
Боянова, Бояна 477 
Братиславов, Добри 722 
Бренън, Майкъл 652 
Брусакова, Ирина А. 980 
Бузов, Вихрен 65 
Буклемишев, О. 153 
Буланов, Вячеслав 955 
Буланов, Ю. Н. 264 
Буряченко, Андрий 154 
Бухаров, М. Н. 66 
Буюклиев, Николай 23 
Бъкличаров, Стефан 127 
Бърдаров, Георги 47 
Бърнев, Петър 49 
Бъчваров, Кирил Иванов 200 
Вавулин, Д. А. 155 
Ванкова, Марияна 981 
Варамезов, Любчо 845 856 
Вартоник, Росица 953 
Василев, Васил 521 522 523 
Василев, Йордан 107 
Василев, Юлиан 1036 
Василева, Валентина 243 244 
Василева, Гергана 971 
Василева, Румелина 14 
Василева, Славка Иванова 201 
Васич, Живорад 850 
Вачков, Стефан 128 
Велев, Тодор 383 
Велинов, Иво В. 478 
Венесаар, Урве 296 
Вишневская, Н. 118 
Владиков, Атанас 452 
Владимиров, Владимир 384 
Владимирова, Катя 96 
Владимирова, Т. 108 
Владимирова, Тодорка 129 
Вовченко, Н. Г. 152 
Воденичаров, Стефан 385 
Воденска, Мария 698 
Войевник, Ян 439 
Воробьева, И. Г. 152 
Врачовска, Мария 260 
Вутова, Вергиния 1006 
Вуцова, Албена 667 
Вълканова, Мария 156 
Вълков, Константин 11 105 
Вълчев, Румен 668 
Върбанов, Румен 386 1037 
Габровски, Радослав 723 
Гаврон, Х. 387 
Гагъмова, Веселина 653 
Ганев, Георги 408 
Ганева, Зорница 28 
Гафурова, Г. Т. 79 
Генкова, Диана Николова 62 
Генов, Драгомир 54 
Георгиев, Андрей 217 
Георгиев, Асен 276 592 
Георгиев, Боян Т. 576 
Георгиев, Георги 39 
Георгиев, Илия 412 
Георгиев, Йордан 440 
Георгиев, Николай 724 
Георгиев, Пеньо 493 
Георгиева, Весела 277 
Георгиева, Елена 15 
Георгиева, Мария Тошкова 202 
Георгиева, Николина 982 992 
Георгиева, Станка Ив. 109 
Георгиева-Лазарова, Стоянка 669 
Герасимов, Игорь 790 
Геров, Александър 50 
Гертих, Вернер 441 
Гигова, Таня 888 
Гигова, Таня Бечева 847 
Гительман, Л. 791 
Глас, Мирослав 297 
Глушакова, Ольга 956 
Глушкова, М. А. 162 
Гнидченко, А. 531 
Голева, Поля 577 
Голиговски, Януш 67 
Голиков, В. И. 442 
Горанова, Пенка 497 
Горецкая, В. А. 157 
Горсов, Милен 409 
Горялова, Ирина 57 
Григорьев, Л. 375 
Грозданов, Б. 725 
Грозданова, Нели 234 
Грозев, Г. Д. 726 
Грозева, Д. 388 
Гурова, И. 543 
Гълъбов, Марин 905 
Гюлеметова, Ек. 727 
Давидов, Мариан Ангелов 203 
Даков, Д. 1037 
Дамянов, Атанас 389 
Данков, Евлоги 728 
Данкова, Росина 729 
Данчева, Маргарита 684 
Данчева, Ралица 906 
Данченко, Е. А. 269 
Даскалов, Вълчин 697 
Делев, М. 730 731 
Делисъбева, Даниела 602 
Делчева, Евгения 871 
Денизова, Вера 451 
Дерижан, Ицка 685 
Десев, Кирил 1004 
Дешкова, Мария 842 
Джабарова, Юлия 494 
Джамбазов, Ив. 732 
Джамбазов, Иван 733 
Джанабетска, Камелия 734 
Дживота, Януш 469 
Джолов, Г. 735 
Джукелова, Виолета Атанасова 893 
Джусубалиева, Д. М. 654 
Дикова, Екатерина 16 
Дилков, Цветан 894 
Димитров, Атанас Недялков 289 
Димитров, Благой 127 
Димитров, Васил 983 
Димитров, Владимир 984 
Димитров, Георги 813 
Димитров, Емил 598 
Димитров, Митко 841 
Димитров, Никола 68 
Димитров, Николай 216 
Димитров, Пенко 420 946 
Димитров, Пламен 29 30 
Димитрова, Веселина 17 278 
Димитрова, Дарина 633 
Димитрова, Деница 55 
Димитрова, Донка Димитрова 780 
Димитрова, Руска 658 
Димитрова, Светлана 245 
Димитрова, Теофана 471 495 848 
Димов, Сава 130 410 
Димова, Надежда 479 
Динева, Евелина Димитрова 480 
Дичев, Т. 736 
Дограмаджиева, Елка 459 
Долапчиева, Елица 950 
Долженкова, Е. В. 702 
Донев, Тодор 558 
Дончев, Николай 4 
Дончева, Людмила 121 
Дончева, Людмила Маринова 422 
Дончева, Маргарита Ст. 781 
Достов, В. Л. 158 
Дочев, Михаил 1038 
Дочева, Севдана 544 
Драганов, Георги 639 
Драганов, Ив. 804 
Драганов, Христо 636 647 1078 
Дрогобыцкая, Клавдия 594 
Дроздовский, Э. Е. 737 
Дульнева, Е. Е. 265 
Думная, Наталья Николаевна 69 
Дуранкев, Боян 97 464 
Дурин, Стоян 907 
Дюлгерова, Бояна Христова 204 
Елазаров, Симеон 985 
Елецкий, Николай 545 
Енчева, Емилия Йорданова 578 
Ершов, М. 80 
Ефтимова, Събина Кирилова 18 
Желев, Иван 120 
Желев, Ивелин Величков 205 
Желев, Калин 144 
Железова, Мария 122 
Жечев, Владимир 481 
Живков, Живко 738 739 
Живкова, Даниела 414 
Загоров, Васил 10 
Задорожная, А. Н. 159 
Залецкайте, Л. 686 
Заложнев, А. Ю. 1039 
Зарев, Данаил 908 
Захариев, Андрей 206 
Захариев, Васил 725 
Захариев, Еленко 298 
Захариев, Петър 246 
Зверьков, А. И. 266 
Здравкова, Боряна 670 
Зимарин, Кирилл 536 
Златев, Павлин 559 
Златева, Румяна 112 889 
Златинов, Димитър 91 
Золотарюк, А. В. 986 
Зуйков, Р. 546 
Иванов, Александър 374 
Иванов, Иван 390 391 453 
Иванов, Иван М. 443 
Иванов, Костадин 938 
Иванов, Методи Валериев 849 
Иванов, Петко 810 973 
Иванов, Пламен 987 1054 
Иванов, Свилен 481 
Иванов, Станислав 1063 
Иванов, Христо 562 
Иванова, В. Г. 936 
Иванова, Гергана 637 
Иванова, Грета 392 
Иванова, Дамяна 31 
Иванова, Диана 634 
Иванова, Донка 70 
Иванова, Евдокия 782 
Иванова, Златка 988 
Иванова, Зоя 957 
Иванова, Красимира 1 
Иванова, Невена Георгиева 780 
Иванова, П. 811 
Иванова, Стефка 131 899 
Иванова, Тошка 513 
Иванова, Цветана 71 
Иванченко, И. С. 81 
Игнатов, Георги 19 
Игнатова, Е. 299 
Игнатова, Е. А. 444 
Игонина, Л. Л. 280 
Илиев, Бойко 24 
Илиев, Георги Илиев 741 
Илиев, Никола Илийчев 207 
Илиев, Петко 1055 
Илиев, Пламен 132 
Илиева, Галина 989 
Илиева, Деяна 599 
Илиева, Цветанка 133 
Илийчовски, Светослав 423 
Инджова, Цветанка 496 
Йовчева, Ирина 687 
Йолова, Цветанка 649 
Йонова, Иванка 393 
Йоргова, Юлия 897 
Йорданов, Пламен 624 
Йорданова, Люба 695 
Йорданова, Мария 134 
Йорданова, Минка Митева 850 
Йорданова, Юлия 900 
Йочколовска, Кремена 616 
Кабил, Нихат 812 
Казачка, Дочка 1066 
Казьмин, А. Г. 533 
Калейнска, Теодора 461 
Калигоров, Христо 445 
Калфин, Ивайло 547 
Калчев, Светлозар 446 
Калчева, Десислава 279 
Каменов, Дени 232 
Каменов, К. 742 
Каменов, Камен 26 394 
Канофьев, В. 92 
Кантарджиев, Асен 579 580 
Караджова, Милена 604 
Карастоянов, Стефан 325 
Кардашев, Цв. 743 
Карова, Милена 659 
Каурова, Н. Н. 82 
Кашева, Мария 990 991 
Кехайова-Стойчева, Мария 700 
Килячков, Н. А. 83 
Кирев, Любен 300 
Кириллова, Надежда Викторовна 640 
Кирилов, Росен Иванов 135 
Кирилова, Гергана 113 
Китанов, Никола 588 
Коваленко, Александр Александрович 6 
Ковачева, Вяра 992 
Ковачева, Галина Димитрова 581 
Ковачева, Наташа 817 
Ковачева, Тодорка 1040 
Кожахметова, Клара 650 
Койнова, Десислава Василева 208 
Кокин, А. С. 160 
Колев, Калоян 539 
Колев, Кольо 792 
Колев, Николай 589 
Колева, Десислава 997 
Колодняя, Г. В. 498 
Комарова, Е. Л. 909 
Конов, Ивайло 5 
Конов, Н. 395 
Кораблев, А. В. 977 
Костов, Е. 744 
Костова, Виолета 582 
Костова, Силвия 946 
Кохно, П. 218 
Коцев, Николай 8 
Коцева, Татяна Иванова 688 
Кошелев, Е. В. 283 
Кравчук, Наталия 548 
Краев, Любен 1041 
Краева, Виолета 993 1042 
Кресналийска, Гергана Живкова 605 
Круглова, В. Ю. 910 
Крумов, Калин 976 
Крумов, Крум 946 
Крумова, Диана 946 
Крумова, Теодора 461 
Кръстева, Надя 1012 
Кръстева, Росица 3 
Крюков, Игорь 858 
Кудряшова, И. В. 161 
Кузнецов, В. А. 158 
Кузнецова, Т. 454 
Кулчев, Красимир 957 
Куманова, Елица 583 
Кутева, Николина 549 
Кутевски, Боян 891 
Кънев, Петър 396 957 
Лазаров, Георги 51 
Лазаров, Деян 966 
Лазаров, Лъчезар 669 671 
Лазарова, Ваня 1043 
Лазова, Виктория 1013 1014 1015 1016 
Ланец, И. В. 281 
Леонова, Н. Г. 846 
Лешкович, Кажимеж 967 
Лилова, Виолета 397 
Лилова, Румяна 230 
Линкова, Маруся 674 
Лиханова, З. К. 162 
Личев, Илия 842 
Логинов, Е. Л. 793 
Лозанова, Сия 7 
Лойд- Ризън, Лестер 883 
Лось, В. А. 745 
Лукин, Александър 550 
Лучев, Детелин 20 
Лытяков, А. В. 247 
Любенов, Любомир 490 
Лютов, Николай 843 
Ляшенко, Вячеслав Иванович 293 
Маврина, И. Н. 702 
Мавродиева, Иванка 701 
Маджарова, Татяна 2 
Макасарашвили, Т. Ш. 994 
Макашева, Н. 84 
Максимов, Денис Анатольевич 641 
Малчев, Владимир 219 
Мамедов, Н. М. 746 
Манев, Виктор 322 
Маннапов, Раис 327 
Манов, Васил 301 
Манолов, Теньо 326 
Манушин, Д. В. 291 
Маринов, Васил 459 
Маринов, Георги 136 
Маринов, Красимир Маринов 482 
Маринов, Христо 747 748 749 750 751 
Маринова, Галина 637 
Маринова, Милена 883 
Маринова, Олга 995 
Марков, Красимир 1 
Марков, Огнян 106 
Мартынов, Аркадий 310 
Мартякова, Е. В. 72 
Марчева, Анастасия 707 779 
Матеев, Илиян 411 
Матеева, Богиня 524 525 
Матеева, Емилия 655 
Матеева, Надя 29 30 
Матросова, Людмила Николаевна 137 
Махдиева, Юлия Махдиевна 642 
Машегов, П. Н. 163 
Машкин, Любен 794 795 
Мельников, П. П. 656 
Мельников, Р. М. 626 
Мехмед, Хайрие 156 
Мидова, Петранка 424 
Миладинова, Весела 101 
Милева, Соня 460 
Милушев, Марио 584 
Минаева, Е. А. 238 
Минакова, И. В. 85 
Минасян, Гаяне 666 
Минева, Красимира Христова 688 
Минков, Венцислав 425 
Минков, Минко 43 
Минова, Йоана 667 
Минчев, Димитър 657 
Минчев, Огнян 603 
Минчева, Султанка 138 
Миронов, В. 92 
Мирчева, Искра 661 
Митев, Бончо 35 
Митков, Богдан 36 
Митов, Илия 1 
Митрофанова, И. А. 248 
Митрохин, В. В. 267 
Михайлов, Е. 398 
Михайлов, Митко Петров 209 
Михайлов, Пеню 73 
Михайлова, Румяна 911 
Михалева, Христина П. 483 
Михнев, Георги 470 
Михова, Тони 888 
Михова, Тони Богданова 847 
Младенова, Галина 484 
Могилев, С. В. 164 
Модева, Румяна 74 
Можанова, И. И. 165 
Мокроносов, А. Г. 702 
Монева, Анна 563 
Москов, Димитър 526 
Мудрецов, Анатолий 770 
Мукитанов, Н. К. 752 
Мухаметшина, Н. А. 166 
Мянушев, Енчо 813 
Навицкас, В. 686 
Нагаев, Г. В. 249 
Нагимова, А. З. 551 
Нагорных, М. Г. 250 
Назарова, И. А. 86 
Найденов, Димитър 600 
Найденов, Ивайло 796 
Найденов, Людмил 220 
Найденов, Милен 2 
Найденов, Найден 302 412 
Найденова, Снежана 560 
Нанкова, Мариела 689 
Нанчев, Николай 111 
Начков, Десислав 590 
Недялков, Симеон Тодоров 753 
Нейкова, Мария 613 
Ненков, Митко 766 
Ненкова, Цветелина 40 
Ненов, Тодор 139 285 870 
Ненова, Стефка 690 691 
Несторов, Кольо 1044 
Несторов, Людмил Иванов 426 
Нецева-Порчева, Татяна 465 
Нешкова, Румяна 672 
Низова, Людмила Михайловна 643 
Николаева, Нора 814 815 
Николов, Георги 851 
Николов, Никола 447 
Николов, Николай 673 
Николов, Чавдар 947 
Николова, Биляна 530 
Николова, Благовеста 499 
Николова, Галина 597 
Николова, Детелина 601 
Николова, Елица 515 970 
Николова, М. 674 
Николова, Марина 816 
Николова, Мария 1019 
Нунев, Сашо 37 
Нушева, Камелия 21 
Нягулов, Йордан 399 783 
Овчинникова, Н. Э. 268 
Овчинникова, О. П. 268 
Опрышко, Е. Л. 280 
Оробинская, И. В. 533 
Осипов, В. А. 765 
Осколков, И. М. 160 
Остренко, Е. В. 945 
Охезина, Г. М. 88 284 
Павлов, Павел 606 
Павлова, Е. Б. 554 
Палазов, Антон 996 
Панайотов, Димитър 303 
Панева, Лиляна 251 252 
Панова, Елена 323 
Пансков, В. Г. 253 
Пантелеева, Искра 949 957 
Панченко, Н. О. 269 
Папазов, Виктор 286 
Папазов, Кръстю 448 
Папаризов, Атанас 552 
Парашкевова, Лоретта 485 
Паршиков, Дмитрий Михайлович 6 
Пеев, Евгени 844 
Пенева, Пенка 658 
Пенков, Марин 817 
Пенкова, Дияна 237 
Пенчев, Георги 591 
Пенчева, Ангелина 951 
Пенчева, Боряна 784 
Пермяков, Е. В. 660 
Перохина, И. Ю. 660 
Петков, Васил 75 
Петков, Георги 254 
Петков, Иван 98 
Петков, Калоян Ангелов 210 
Петков, Петко Ив. 110 
Петков, Петър 211 
Петкова, Аделина 1067 
Петкова, Аспасия 618 622 
Петкова, Цветалина 585 
Петкова, Юлка 659 
Петрик, Борислав 306 
Петров, Алексей 631 
Петров, Любен 427 
Петров, Петър В. 768 
Петрова, Анелия 31 
Петрова, В. Ю. 912 
Петрова, Е. А. 167 
Петрова, Красимира 32 34 615 
Петрова, Мария 963 
Петрова, Петя 901 
Петрова, Светла 675 
Петрова, София 818 
Пиримова, Вера 304 
Платников, Димитър 279 
Подшибякин, Д. В. 283 
Пожаревска, Румяна 913 
Полищук, А. И. 168 
Поляков, В. П. 656 660 
Попов, В. 388 
Попов, Юлиан 797 
Попова, Диана 1068 
Попова, Николина 463 
Попова, Стоянка 661 
Порохина, И. Ю. 656 
Почтовюк, Андрей 676 
Почтовюк, Андрий 677 
Поющева, Е. В. 180 
Прокопов, Цветко 975 
Първанов, Георги 369 
Първулов, Бисер 785 787 
Пъчев, Пламен 880 
Пятов, М. Л. 914 
Радев, Михаил 991 997 
Радев, Орлин 586 
Радев, Румен 1045 
Радославов, Йордан 890 
Ракаджийска, Светла 457 
Ракаджийска, Светла Генова 458 
Ракитин, Владимир 843 
Ракитина, Евгения 843 
Рангелов, Евгени 915 916 917 
Ратников, Б. 791 
Рачев, Георги 307 
Рашидов, Алдениз 662 1001 
Рашидова, Фатме 662 
Рашкова, Галина 149 
Ревенков, П. В. 169 
Рибарова, Екатерина Траянова 99 
Рише, Ксавие 400 
Робинсон, Дж. 321 
Романенко, В. Д. 754 
Романова, Т. А. 554 
Романски, Ради П. 1047 
Рудковска, Нина 786 
Рудь, В. 454 
Рукина, С. Н. 170 
Руменин, Чавдар 7 
Русанова, Лиляна 114 
Русев, Марин 328 
Русинова, Евгения 22 
Русинова, Ралица 527 528 529 
Савов, Венцислав 58 415 
Сакович, М. И. 171 
Сальников, В. 531 
Самуилов, Милуш 486 
Сверчков, Р. 172 
Седларски, Теодор 417 
Селихов, Д. 311 
Семенюта, О. Г. 269 
Сидорова, М. И. 918 
Симакова, И. Н. 270 
Симеонов, С. Я. 755 
Симеонов, Стефан 212 
Симеонова, Росица 779 
Симонов, С. В. 155 
Сираков, Хр. 804 
Сирашки, Христо 894 
Славов, Здравко 868 
Славова, Блага 868 
Славова, Ирена Александрова 487 
Славова-Ночева, Мария 76 
Словински, Ришард 469 
Слюсаренко, В. К. 720 
Смирнов-Небосклонов, Павел Андреевич 644 
Смирнова, Е. В. 271 
Смитиенко, Б. М. 540 
Смокова, Маруся Иванова 488 
Смолбоун, Дейвид 872 
Соколов, Роман В. 140 
Соловьева, Е. А. 756 
Солянникова, С. П. 173 
Сонин, К. 172 
Соснина, Т. Н. 757 
Сотирова, Мария 104 
Спиридонова, Татьяна Васильевна 555 
Ставрова, Елена Велкова 141 
Стаев, Денчо 401 
Стаматов, Станислав 818 
Стаматова, Ваня Христова 587 
Стамболийски, Иво 52 
Станев, Велин 848 
Станев, Велин Стефанов 969 
Станев, Илин 451 
Станев, Явор 845 
Станева, Валентина 919 920 921 
Станева, Красимира 852 1064 1065 
Станимиров, Евгени 489 490 
Станков, Петър 567 
Станкулов, Цветан 255 256 922 
Станчева, Румяна 629 
Станчева, Силвия 14 
Степанов, В. Н. 758 
Стефанова, Радослава 13 
Стоев, Стойчо 1048 
Стоилов, Тодор 999 
Стоилова, Десислава Георгиева 142 
Стоилова, Красимира 999 
Стоименова, Борислава 25 
Стоичков, Росен 1073 
Стойчев, Косьо 855 
Стойчев, Николай 143 
Стойчев, Пенчо 759 
Сторчевой, М. 517 
Стоянов, Велчо 144 
Стоянов, Георги Андреев 777 
Стоянов, Николай 148 
Стоянов, Станимир 663 693 
Стоянов, Стоян 696 
Стоянова, Петя 500 
Стоянова-Дойчева, Ася 693 
Стригулев, Начо 455 
Стричко, Е. Г. 923 
Стукалов, В. В. 267 
Сухарев, А. Н. 126 231 467 
Сълов, Владимир 664 
Сьодербаум, Петер 760 
Таманова, Цвета 569 
Тананеев, Емилиян 115 
Танева, Гергана 407 
Танева, Донка 975 
Тарасова, Л. С. 924 
Терзиев, Венелин 100 116 
Тимофеева, З. А. 272 
Тинкова, Даниела 414 
Тихомирова, Е. В. 273 
Тодоров, Георги 472 
Тодоров, Евгени 117 
Тодоров, Живко Божидаров 213 
Тодоров, Кирил 402 881 
Тодоров, Тодор Атанасов 902 
Тодоров, Тодор Ив. 761 
Тодоров, Юлий 635 
Тодорова, Десислава 717 
Тодорова, Емилия 1031 
Тодорова, Корнелия 890 
Тодорова, Неда 156 
Тодорова, Светлана 101 413 
Томова, Анна 715 
Тонев, Любен 762 
Тотев, Т. 449 
Тотев, Христо 759 
Тотев, Христо Иванов 46 
Тошев, Стоян 145 
Трайков, Христо 146 
Траянов, Траян 537 
Трендафилова, Малина 693 
Трифонов, Тихомир 602 
Трифонова, Венелина Г. 287 
Трифонова, Силвия Трифонова 147 
Тулупов, Александр 770 
Турлакова, Теодорина 491 
Туст, Павел 469 
Уеб, Тревор Дж. 883 
Фадеев, Е. Т. 763 
Федорова, Е. А. 87 281 
Филипов, Милен 859 
Филиппова, Н. Л. 925 
Фомичева, Л. П. 926 
Фурнаджиев, Георги 1000 
Хаджиев, Велин 1001 
Хаджиев, Кристиян 958 
Хаджиева, Боряна 1002 
Халачев, Петър 694 
Халачева, Теменужка 952 
Харичков, С. К. 716 
Хачпанов, Г. В. 174 
Хинкова, Бонка 785 787 
Хитов, Митко 308 
Хлебаров, Антоан 518 
Холодкова, В. В. 175 
Хоргуашвили, Т. Ю. 994 
Хорст, Роб 882 
Христов, Димитър 884 
Христов, Желязко Иванов 780 
Христов, Иво 53 
Христов, Павел 292 
Христов, Симеон Тодоров 853 
Христов, Стою 764 
Христов, Тодор Симеонов 853 
Христова, Снежанка 974 
Цанкова, Мария 292 
Цанов, Васил 102 
Цанова, Камелия Божидарова 103 241 
Цветанова, Ева 324 
Цветков, Цаньо 305 
Ценова, Елица 41 
Ценова, Любка 257 258 
Цонев, Николай Георгиев 416 
Цонева, Антоанета 403 
Цончев, Радослав 595 
Чавдарова-Костова, Сийка 648 
Чайкина, Е. В. 176 
Чалъков, Айдемир 290 
Черкасов, В. Ю. 570 
Черкезова, Борислава 492 
Черкезова, Дарина 854 
Чермински, Алфред 450 
Чернева, Наталия 927 
Чипев, Пламен 418 
Чистов, Д. В. 1039 
Чобанов, Йордан 404 405 
Чолаков, Никола 1003 
Чолаков, Николай 1031 
Чолеев, Иван 698 
Чонов, Никола 77 
Чорбаджийска, Олга Иванова 607 
Чулков, А. С. 177 
Чумаченко, Е. А. 282 
Шадрин, Александр 858 
Шарова, С. И. 570 
Шарыгин, М. Д. 765 
Шелухина, Елена Александровна 903 
Шигаева, Е. В. 150 
Шуст, П. М. 158 
Юдина, Татьяна 703 
Юзвович, А. В. 178 
Юзвович, Л. И. 178 
Юрикова, Вилма 306 
Юсупова, О. А. 179 
Явашева, Татяна 429 798 959 
Янгьозова, Гергана Николаева 214 
Янев, Стоян 789 
Янков, Величко 665 
Янков, Никола 406 766 
Янкова, Аделина Бранимирова 215 
Янкова, Мина 928 
Янкулов, Тодор 948 
Яшин, К. С. 180 
Яшин, С. Н. 88 283 284 
Яшина, Н. И. 180 
Aleksiev, Georgi 434 
Aleksieva, Veneta 799 800 
Anastassova, Lina 1069 
Andreeva, Maria 419 
Andres, Javier 183 
Angelov, Georgi 561 
Angelova, N. 504 712 
Angelova, Nadezhda 680 
Angelova, Rumyana 371 873 
Antonova, K. 329 
Arce, Oscar 183 
Argirov, Angel 435 
Atanasov, Atanas 427 
Atanasov, Dimo 430 822 827 
Atanasova-Kalaydzhieva, T. 823 
Atila, Pelin 184 
Avramov, Roumen 274 
Baddache, Farid 876 
Benkova, Krasimira 61 
Bernatik, Werner 564 
Besarab, Maria 312 
Blagoeva-Yarkova, Y. 330 
Blumenstein, Michael 1030 
Bock, Dora 505 
Boneva, Svetla 571 
Boshnakov, Venelin 48 
Bratkov, Marin 466 
Chalakov, Kiril 575 
Cicuriene, Jadvyga 707 
Coelho, Christiano A. 185 
Czerniachwicz, B. 357 
Datson, Edwin 378 
De Mello, Joao M. P. 185 
Dimitrov, Nikola 860 
Dimitrov, Penko 420 
Dimitrova, Paraskeva I. 713 
Dimitrova, S. 713 
Dimitrova, Teofana 474 
Dimitrova, Violeta Yaneva 421 
Dimova, Delyana 1023 
Dimova, E. 316 864 960 
Dimova, Em. 710 
Dinc, I. Serdar 223 
Doncheva, D. 226 227 824 
Doncheva, Lyudmila Marinova 422 
Dyakova, Galina 708 1062 
Enev, P. 619 
Erel, Isil 223 
Franklin, James Christian 1050 
Gaidardjieva, V. 331 608 
Galabinova, J. 332 
Galinova, Aneliya 944 
Gavriiski, Svetoslav 275 
Gaydardzhieva, V. 333 
Genchev, Evgeni 431 
Georgiev, Ivan 838 1071 
Georgiev, M. 124 334 
Georgiev, Minko 833 
Georgieva, D. 1052 
Georgieva, Denitsa 335 
Georgieva-Stankova, N. 89 336 
Geshkov, Marin 317 
Gospodinova, Anna 337 
Gouridis, A. 609 
Grigorova, Vesselina 802 
Grozev, Rossen 181 
Grozeva, Rumyana 338 339 
Guiso, Luigi 628 
Hainboazki, Mladen 340 
Haour, Georges 318 
Hassan, Tarek A. 225 
Hawthorne, Elizabeth M. 705 
Heires, Katherine 1026 
Hiebl, Martin R. W. 943 
Hinterhuber, Andreas 377 
Horenko, Lesya 772 
Hristov, Hristo 572 778 
Hristov, Krum 341 
Hristova, Svetlinka 778 
ILiychovski, Svetoslav 423 
Ivanis, Marko 221 222 
Ivanov, Dimo 432 
Ivanov, Ivaylo 319 
Ivanova, D. 226 227 347 503 
Ivanova, Pavlina 825 
Jain, Arun Kumar 892 
Jappelli, Tullio 628 
Johann, Maria 1069 
Jolly, Dominique 318 
Joseph, Mathew 505 
Kabaivanov, S. 228 
Kakabayev, Anuarbek 861 
Kakarika, Maria 874 
Kamber, Gunes 186 
Karakaneva, J. 866 1051 
Katsarov, Valentin 342 
Kayryakov, Nikola 834 
Keremidchiev, Doncho 862 
Kirilov, Rosen Ivanov 610 
Kirilova, Katia 611 
Kiryakova, G 712 
Kiryakova, Gabriela 504 681 1027 
Klassova, Svobodka 376 
Kofman, Paul 645 
Koleva, Antonina 682 
Koleva, S. 961 
Kollmann, Robert 187 
Konarev, A. 456 
Konstantinova, S. 456 
Kopeva, Diana 343 826 
Kostadinova, Nadka 436 840 
Kostov, Georgi 608 
Kostova, B. 835 
Kostova-Pickett, D. 188 
Krumov, Krum 344 
Kuklina, Evgeniya 895 
Lachov, G. 1071 
Lareno, Ana 878 
Leith, Campbell 93 
Licandro, O. D. 878 
Liozu, Stephan M. 377 
Lomakina, Svetlana 861 
Lorange, Peter 378 
Lu, Leslie 505 
Madjarova, S. 343 826 
Mainelli, Michael 1050 
Manolov, T. 330 
Marcheva, Anastasiya 707 779 
Marciniak-Paproska, Katarzyna 651 
Margariteva, V. 836 
Marinov, Anton 233 
Marinova, N. 506 
Markov, N. 333 345 614 
Markovska, V. 228 
Martin, Dick 869 
McAdam, Peter 94 
McNabb, David E. 501 
Midova, Petranka 424 
Mihaleva, Hristina P. 962 
Mijailovic, Ivana 502 
Mijalkovic, Milan 678 
Milanova, Dimitrina 865 
Milev, M. 228 
Milev, Oleg 226 227 346 347 873 
Milev, Plamen 1028 
Milosevic, Borivoje 678 
Milosevic, Danica 678 
Minkov, Ventsislav 425 
Mirkov, Smiljana 123 
Mitev, H. 1029 
Mitev, Hristo 509 
Momchilov, Hristo 229 838 
Moreno-Dominguez, Maria Jesus 863 
Murateva, N. 519 
Mutafov, Emil 612 
Nanev, N. 839 
Nedeva, V. 1053 
Nedeva, Veselina 507 508 710 
Nedyalkova, Pl. 239 
Nencheva, Iskra 437 535 
Nestorov, Lyudmil Ivanov 426 
Neykova, Maria 348 566 
Nicolai, Isabelle 876 
Nikolov, G. 349 
Nikolov, Milcho 774 
Nikolov, Nikolai 1058 1060 
Nikolov, Radmil 433 
Nini, Gregory P. 645 
Otouzbirov, R. 468 
Ovod, Valentina 312 
Padula, Mario 628 
Pandurska, Ralitza 627 
Parks, Bill 259 
Pastarmadzhieva, Daniela 56 
Paunovic, Lidija 1059 
Pavlov, Georgi 866 1051 1061 
Pavlova, Liliana 561 
Pavlova, M. 711 
Pavlova, Veselka 42 
Pay, Robert 1050 
Pehlivanova, Tania 95 
Pencheva, Al. 509 1029 1052 
Penev, Nikolay 189 1072 
Peneva, M. 826 
Petkov, Rossen 933 
Petkova, R. 836 
Petrov, Lyuben 427 
Petrova, Diana 929 
Petrova, N. 437 510 
Petrova, Reni 935 
Petrova, Tsvetelina 119 886 
Pooley, R. 511 
Popova, Boryana 827 
Popova, G. 1053 
Popovic, Slobodan 221 222 
Prokofieva, Anastasiia 312 
Rabasovic, Bilijana 502 
Rashkova, Irena 119 886 
Rezende, Leonardo 185 
Ristic, Marija Runic 123 
Ross, Peter 1030 
Rouscheva, D. 350 
Ruseva, Margarita 320 
Sabotinova, Diana 862 
Salova, Nikolinka 473 
Sandri, Damiano 190 
Savova, Kamelya 930 
Serdar, Ahmet 313 
Shishmanova, M. 44 
Sidorenko, M. 828 
Simeonov, G. 333 
Simeonova, Rossitsa 779 
Singal, Ajay Kumar 892 
Slavova, G. 351 
Slavova, P. 867 
Spasov, Traicho 314 
Spasova, Lyubomira 877 
Stanev, Velin 512 
Stankov, K. 839 
Stankova, Lidia 315 
Stanojevic, Ljiliana 1059 
Stavreva, M. 803 
Stefanov, Stefan 428 
Stefanov, Svetlozar 931 932 
Stefanova, Kamelia 1033 1060 
Stefanova, Radostina Genkova 821 
Sterev, Nikolay 352 353 
Stoenchev, Nikolay 706 
Stoencheva, Tsvetka 706 
Stoyanov, K. 875 
Stoyanova, Tsvetana 573 
Stoycheva, Iv. 354 1071 
Stoykova, Blaga 355 
Surchev, P. 356 
Suresh, Jayshree 707 
Swiadek, Arkadiusz 357 
Szkandera, Igor 564 
Thoenissen, Christoph 186 
Thomas, Carlos 183 
Todorov, V. 358 
Tomaszewski, M. 357 
Tomilenko, Andriy 772 
Toneva, K. 342 358 
Toneva, Kr. 359 
Totev, Stoyan 360 
Trifonova, Silvia 538 556 
Tsekova, Petya 182 
Turlakova, T. 361 832 
Valencia, Fabian 190 
Vargas-Sanchez, Alfonso 863 
Vatev, V. 837 
Vazquez, J. L. Burguete 878 
Velitchkova, Diana 574 
Velkovska, Gena 45 362 363 
Vicentic, Mladen 502 
Vodopivec, Robert 565 
Vojinovic, Borut 565 
Willman, Alpo 94 
Wren-Lewis, Simon 93 
Wrobel, Radoslaw 800 
Yarkova, J. 431 
Yarkova, Yuliyana 364 
Yordanova, A. 379 
Yordanova, Lina 379 504 712 1027 
Yordanova, Z. 192 
Zacharuk, Tamara 651 
Zaimova, Darina 125 365 840 
Zhekova, V. 372 
Zhelev, P. 373 
Zheliazkov, G. 125 365 
Zhelyazkov, George 380 840 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автокредитование: проблемы и перспективы 179 
Автоматизация на процесите по планиране числеността на основните работници в индустрията 842 
Автоматизация, интеграция и интелектуализация на информационната система на НТП в промишлените стопански организации 1041 
Автоматизацията на информационното осигуряване на комплексното управление на качеството на продукцията - важна предпоставка за ускоряване на внедряването на научно-техническия прогрес в промишлените стопански организации 397 
Автоматизирана информационна система за управление качеството на продукцията в условията на научно-техническия прогрес 1042 
Автоматизирана система за генериране и оценяване на тестове 665 
Агрополитиката на ЕС - повече растителни култури, по-малко добитък 814 
Административни данни и информация в бъдеще време 1019 
Академичната етика и образованието по право 697 
Аксиологичен подход при проектиране на потребителска ценност в условия на икономическа криза 25 
Алея с бюст-паметници в Свищов уковечи приноса на петима ректори за развитието на Стопанска академия 1092 
Алма матер с отличия от Асоциацията по университетски спорт "Академик" 1074 
Алтернативата на плоския данък в процеса на присъединяване на България към ЕС 240 
Амортизация основных средств в добывающей промышленности: международный и российский учет 934 
Анализ "разходи-ползи" при оценка на инвестиционни проекти за околна среда 855 
Анализ зависимости общих макроэкономических и кредитно-денежных показателей 270 
Анализ на използването на основните средства в производствените предприятия 967 
Анализ на основни модели на териториалната локация на бизнеса в контекста на регионалното развитие на България 326 
Анализ на резервите за повишаване ефективността на използване производствените мощности върху основата на снижаване относителната фондоемкост на изделията 299 
Анализ на резервите за повишаване на ефективността на използуване на производствените мощности върху основата на снижаване относителната фондоемкост на изделията 444 
Анализ на съществуващите информационни системи в съвременната университетска среда 671 
Анализ на трудовият травматизъм в ХВП и в туризма 975 
Анализ социально-экономических факторов доходов местных бюджетов 164 
Ангажираност на персонала с марката 492 
Антикризисное государственное управление российской экономикой: институциональный подход 291 
Арт - рынок: денямека и совреманное состояние 467 
Архитектура электронного правительства: требования, критерии, характеристики 594 
Асиметрия на туризма в Европа и позициите на България като туристическа дестинация 458 
Асимметрии потенциала развития регионов Украины 293 
Асимметричная информация на рынке труда 72 
Аспекти на глобализацията на финансовите пазари ( фокус върху балкански страни) 212 
Аспекти на информатиката в общественото здравеопазване 661 
Аутсорсинг рискове в машиностроенето 845 
Банките в митове и числа 148 
Банките се пребориха с лошите кредити 262 
Банковите клонове не са това, което бяха 263 
Бариери по пътя 303 
Бариерите се вдигат пред мислещите 521 
Без шефове 854 
Безопасность полигонов твердых бытовых отходов: миф или реальность 770 
Безотпадъчните технологии - път към рационално използване на природните ресурси и предотвратяване замърсяването на природната среда 719 
Безработица или непълна и неефективна заетост 122 
Безсрочно оспорване на нормативните административни актове 576 
Бизнес интелигентни екосистеми за МПС 1035 
Битката на рейтингите 696 
Ближайшее развитие налогового законодательства в условиях деофшоризации российской экономики 250 
Борсовият дебют на компанията 288 
Бракуване и ликвидация на ДМА - нормативна регламентация и счетоводно отчитане 906 
България в началото на XXI век и азиатската икономическа криза /1997-1998 г./ - основни поуки за страната ни 411 
България в преход от централно-планирана към пазарна икономика 290 
България е в нова ситуация 367 
Българската банкова система в началото на XXI век - развитие и тенденции 127 
Българската външна търговия - минало и настояще 530 
Българската икономика в условията на паричен съвет 366 
Българското общество в контекста на глобализиращия се свят 73 
Бюджетный дефицит и бюджетный профицит: вопросы методологии 231 
В началото бе Bitcoin 276 
В поисках оптимальной структуры капитала компании 159 
В Стопанска академия стартираха Националните ученически състезания по икономика 1075 
Важността на преструктурирането на малките и средни предприятия с едно приложение към Полша 295 
Вероятностни методи при анализ и управление на икономическите процеси 775 
Взаимовръзка между съвременната дейност на фондовете за дялови инвестиции и пазара за сливания и придобивания в Централна и Източна Европа и България 216 
Взаимодействие ссудного рынка и экономического роста 81 
Взаимодействието между обществото и природата и идеологическата борба 736 
Виртуален университет - помощно средство за обучение на студенти 663 
Виртуална доставка на специализирана литература 982 
Виртуална логистика 992 
Виртуална организация на електронния бизнес 1055 
Влияние брокера знаний на процесс создания знаний в высшем учебном заведении 686 
Влияние изменений нормативов Базелского комитета на практику секьюритизации лизинговых активов 167 
Влияние на насърчаването на иновации за формиране на индустриални концентрации (клъстери) в сектора на информационните технологии в България 8 
Влияние цены на нефть на фондовые рынки стран БРИКС 87 
Влиянието на демографските и миграционни процеси върху финанситеи развитието на индустрията в България 46 
Влиянието на техническото превъоръжаване на производството върху някои от показателите за оценка на резултатите от дейността на стопанските организации и поделенията им. 395 
Внедряването на малкоотпадъчни и безотпадъчни технологии в химическата промишленост 764 
Внедряването на облачни услуги -предимства и бариери 1005 
Внешнеэкономические связи России: от торговой к производственно-инвестиционной модели 546 
Връчване на сертификати по проект "Немско качество в ресторантьорството" 1076 
Всички обратно в офиса 105 
Въвеждане на Грид 984 
Възможности за електронизиране на документооборота на СФУК 237 
Възможности за избор на стратегия за организационни изменения в стопанската организация - икономически аспекти 402 
Възможности за повишаване качеството на професионалното обучение и мотивацията на студентите 674 
Възможности за развитие на водния транспорт в община Бургас 963 
Възможности за реализация на сравнителните предимства на българския аграрен модел в периода на присъединяване 830 
Възможности за усъвършенстване механизма на осъвременяване на пенсиите за трудова дейност в България 624 
Възможности на малките и средните предприятия в процеса на преход на словашката икономика 306 
Възраждане на актуалността на концепцията маркетинг мениджмънт 496 
Външна среда за малките и средни предприятия в Естония 296 
Върху някои аспекти на научно-техническия прогрес в полиграфическата промишленост 388 
Вътрешни и външни фактори, влияещи при разкриването на "зелени" работни места в Република България 117 
Генезис глобального экономического управления как функция глобализации отношений собственности 545 
География на земеделското производство от Освобождението до Балканската война през 1912 г. 381 
Географските парадигми на земеделието в Европа и България 831 
Геоенергийна ефективност и споделена регионална справедливост 328 
Глобализация и конвергенция на фондовите пазари и обединена Европа 287 
Глобализацията - закономерен процес на създаване на единна световно интегрирана икономика 300 
Глобализацията в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз 558 
Глобализацията и нейните финансови измерения 144 
Глобализацията и регионализацията на икономическите процеси 560 
Глобална икономическа криза 414 
Глобалният бизнес стана труден и безкомпромисен 415 
Годишното приключване в земеделските кооперации и данъчна регулация на ефектите, произтичащи от отписване на материални активи 922 
Годищен преглед на документите по ЗДДС от вътрешния стокооборот 251 
Гражданските договори - правни аспекти, данъчно облагане, социално осигуряване 245 
Гражданско акционерно дружество в България 603 
Грозящая рецессия и как с ней бороться: эмпирический анализ российских реалий и мирового опыта 92 
Данък върху лихвите по депозити на физическите лица 195 
Данъчна самостоятелност на местните власти - сравнителен анализ в рамките на ЕС 220 
ДДС № 14 Сметкоплан на бюджетните организации 940 
ДДС при договори за лизинг, сключени след 01.01.2014 г. 252 
Делигирането на пълномощия - част от управленския процес 850 
Деньги как управляющий элемент системы цен и финансово-экономических отношений 82 
Дефиниционни проблеми при промоциите 488 
ДЖЕНЕРАЛИ БЪЛГАРИЯ изгражда дигитална екосистема 1016 
Дивергенция и конвергенция в глобалното развитие 548 
Дивиденти в капиталовите дружества 904 
Дименсионно моделиране в бизнес интелигетните системи - проблеми и решения 990 
Динамика в развитието на държавните приходи и разходи 230 
Дискутираха предизвикателствата пред средното и висшето икономическо образование в България 1077 
Дистанционная торговля: учет и налогообложение 912 
Дистанционно обучение и изборът на платформа за създаване на виртуална общност на студенти и преподаватели 673 
Дистанционное банковское обслуживание: Интернет создает нового клиента и дополнительные риски 169 
Дистанционното обучение като комуникационен модел 698 
Добре дошли във времето на разрушителната промяна 58 
Добрите маниери продават 60 
Документиране и отчитане на прекратен договор за финансов лизинг 917 
Документиране и счетоводно отчитане на данъка при специалния режим "касова отчетност на ДДС" 916 
Доминация на акциите и през 2014 г. 219 
Допълнителни методически указания за деклариране по система Интрастат на движения на стоки на общността, които не са обект на Единния административен документ(митническа декларация), между държави-членки на ЕС 532 
Доставки на строителни услуги 928 
Дребният бизнес и предприемачеството в три измерения: образование, изследване, консултиране 881 
Дунавските води и проблемите за екологизация на промишленото производство по крайбрежието 733 
Душата на числата 515 
Дългово финансиране на местното икономическо развитие в България: постижения и предизвикателства в процеса на присъединяване към ЕС 142 
Държавна политика за опазване на природната среда 738 
Държавното регулиране в условията на прехода към пазарна икономика и структурната реформа в промишлеността 447 
Е-Business Solutions for Developing New Market Relationships 1060 
Е-пазаруването изгрява от Изток 1056 
Е-услуги в мрежата от сервизните центрове REGNET 999 
Еmigration Intentions of Bulgarian Citizens: Typology and Motivation 48 
Еволюцията на ИТ в логистичния бранш: От теорията към практиката и към успеха 1007 
Евроинтеграция - проблеми, перспективи и предизвикателства за България 567 
Европа и България: сравнителен анализ на развитието на урбанизираните територии в европейските страни, в евпейските страни, ЕС и в България 568 
Европейска практика относно облагането с ДДС определени дейности на публични органи 257 
Европейските имиграционни "гета" - необратима промяна в градската жизнена среда в Европа 47 
Единната бюджетна класификация за 2014 г. 235 
Единната ИС в болница "Св. Екатерина" подпомага цялостната дейност на лечебното заведение 1008 
Една система за автоматизирано генериране и управление на курсове за on-line обучение 691 
Едно предизвикателство пред българските индустриални бизнес организации 957 
Екологизация на градоустройството в България 762 
Екологизиране на производствени системи 766 
Екологически проблеми на урбанизацията и на селищните системи 722 
Екологични аспекти по опазване чистотата на морската вода 755 
Екологични рискове периоди и прагови състояние при развитието на градовете 727 
Екология и екологизация 753 
Екология и икономика 749 
Екопрестъпления и наказания 578 
Екоуправление в селското стопанство 808 
Експертни системи за управление на водния транспорт 843 
Електронна търговия 1054 
Електронният документ и електронният подпис в българското, европейското и американското законодателство 602 
Електронно здравно досие на пациенти 1001 
Електронно обучение в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" 714 
Електронно обучение и колаборация по специализиран английски език, реализирани по проект "English for Special Pupposes" в БСУ 657 
Електронното фактуриране като добра бизнес практика 1057 
Емоционалната интелигентност като инструмент за управление на стресовете и конфликтите в общинските администрации 607 
Емоционалната компетентност на учениците в мултикултурна среда - проекция на новата училищнаа култура 672 
Емоционални аспекти в управление на промяната - нови перспективи през социалния консултант 28 
Енергетиката и екологизация на производството 721 
Ергономични и психосоциални рискови фактори в публичната администрация 599 
Ерозията като фактор за замърсяване на околната среда 813 
Етодические аспекты оценки эффективности управления государственным долгом с учетом определения уровня благостояния населения различных стран 180 
Ефекти на груповата динамика върху автентичността, себерефлексията и социалната тревожност на членовете на управленски екипи 30 
Ефекти от екстензирането на бранда НОКИА върху потребителските оценки 481 
Ефекти от миграцията в страните-изпращачи с особено внимание към паричните преводи 106 
Ефективност на интернет рекламата - сравнителен анализ между FACEBOOK ADS и GOOGLE ADWORDS кампании 968 
Ефективност на управлението на еврофондовете 547 
Ефектът "Фелдщайн-Хориоко" при валутен борд 136 
Ефикасност и ефективност на извършваните разходи от централния бюджет за исплащаната от държавата присъдена издръжка на деца 234 
Еффективность финансовых рынков 172 
За бизнеса важат писани и неписани закони 526 
За застрахователния надзор 632 
За необходимостта от маркетингови комуникационни изследвания 477 
За някои проблеми и възможности при остойностяване на публичните услуги и определяне размера на местните такси и цени на услуги в община Свищов 598 
За осъществимостта на архитектурното-градоустройствените мероприятия по шумозащитата на градовете 742 
За оценяване на равнището на ефективността на използването на производствените мощности 438 
За ролите на мениджърите по управление на човешките ресурси в индустриалните бизнес-организации 949 
За ролята на счетоводството при отчитане отговорността на субектите по договор за концесия на добив 908 
За спецификата на счетоводната грешка и счетоводната приблизителна оценка 919 
За същността на социалния потенциал 38 
Заетост и безработица в България 103 
Законодателна и нормативна рамка за управление на критичните ситуации при природни бедствия и производствени аварии у нас и в чужбина 740 
Зарубежный опыт развития механизмов государственно-частного партнерства 79 
Застраховането и проблемите на екологизациятя 723 
Застрахователни измами 635 
Защита на правата на гражданите за равен достъп до здравеопазване и качествени медицински услуги в контекста на критериите на Съвета на Европа и ЕС 780 
Защита срещу действия на администратора 582 
Здравноосигурителните вноски на лицата във временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете 629 
Здравословен хляб от смесено брашно 972 
Зелени инициативи за устойчиво локално развите 324 
Знанието като обект на счетоводството 898 
Значението на управленските програми при формирането на държавните политики и стратегии 851 
Извличане на данни посредством методи за обработка на естествен език 1036 
Изграждане на бизнес подкрепа в Централна и Източна Европа 883 
Изграждане на зрялото социалистическо общество в НРБ и задачите на съвременната екология 747 
Изграждане на интегрираната система на социално-демографските изследвания 43 
Изисквания на научно-техническия прогрес към кадровата политика на стопанските организации 403 
Изменение в съдържанието и характера на труда и формирането на многостранно развита личност 97 
Изменения и допълнения в ЗДДС, в сила от 01.01.2014 г. 244 
Изменения на МСС 36 и МСС 39 905 
Изменения на отчетния процес в условията на НТП 1038 
Изнасяме все повече непреработена продукция 809 
Износът е траен фактор за растеж на икономиката 309 
Използваемост на информационните системи в Интернет - два типа тестове за потребителския интерфейс 1043 
Използване на MS EXCEL в обучението по информатика за моделиране на неопределеността в бизнеса 658 
Използване на маркетинговите инструменти при формиране на застрахователната култура в България 634 
Използването на връзката "Мърчандайзинг - емоции" за подобряване на маркетинговата стратегия на фирмата 479 
Използват ли българските придприятия бенчмаркинг? 888 
Изпълнение на консолидираната фискална програма за 2013 г. 236 
Изпълнение на консолидирания бюджет 941 
Изследване на зависимостта между фактора време и научно-техническия прогрес 782 
Изследване нагласите на българските граждани за социокулкурно приемане на имигрантите (ГТД) в страната 12 
Икономиката на ръба на кадрова криза 959 
Икономическа същност на понятието "производствена мощност" и теоретически основи на нейното изчисляване 442 
Икономическа целесъобразност от създаването на нови изделия в тежкото машиностроене 399 
Икономическата трансформация в България, роля на банковата система в процеси на икономическа трансформация 413 
Икономически проблеми при развитието на комплексната автоматизация на производството в стопанските организации на машиностроенето 401 
Икономическият подход и обновяването на основните производствени фондофе 392 
Икономическият преход - история без край 408 
Икономическо въздействие от развитието на добива на шистов газ 759 
Икономическо значиние на производствените мощности и тяхното използване в стопанските единици 450 
Икономическото сътрудничество - фактор за стабилността и развитието на страните от Югоизточна Европа 302 
Икономията на време и стопанската активност в икономическата система на социализма 110 
Имитационная модель количественного измерения риска промышленных предприятий 846 
Инвестирование в драгоценные металлы: оценка внутренних спиловер-эффектов 281 
Инвестирование в нетрадиционные активы как фактор хеджирования портфельных рисков 78 
Инновации: определение и методы оценки 6 
Иновации - състояние и развитие в процеса на евроинтеграция 76 
Иновации и добро управление на местно ниво 613 
Иновации и промени (дифузия на иновацииите) 5 
Иновацията - от невидимото и невъзможното до видимото и възможното (По трънливия път на векторната магнитометрия, и още нещо) 7 
Институции за подпомагане на малки и средни предприятия - Софийска агенция за МПС 884 
Институциональная дивергенция и перспективы экономической глобализации 310 
Институциональные основы социального страхования 643 
Инструменти за визуализиране на процесите в операциите на административни услуги - избор и приложение 897 
Интелектуализацията и повишаването на техническото равнище на производството 394 
Интелектуалният капитал на библиотеките в контекста на европейската дигитална структура 14 
Интерактивни методи на обучение на студенти в контекста на продължаващото обучение 689 
Инфологическое моделирование корпоративных знаний 980 
Информатика и научен мироглед 1 
Информатичната грамотност - необходимост за създаване и използване на научни резултати в условията на информационното общество 49 
Информационна система обхваща разнородните дейности в ЗАД БЪЛГАРИЯ 1009 
Информационни технологии за маркетинг на взаимната връзка 978 
Информационни технологии и системи за поуките от практиката, прилагани в образованието 653 
Информационные риски при использовании облачных технологий в банковской деятельности 977 
Информационные технологии в процессе подготовки экономистов 994 
Информираност и отношение на младите хора към опазването на интелектуалната собственост 3 
Историческа примственост в развитието на счетоводството в Русия 903 
Исторически аспекти и актуални проекции на глобалната икономическа криза 308 
ИТ методологии за електронно управление на услуги и бизнес процеси 987 
ИТ помага на Община Велико Търново да осигури бързо и качествено обслужване на гражданите и бизнеса 1010 
ИТ решенията в "ПИМК" ООД - част от градивната основа за успешна бизнес стратегия 1011 
ИТ системи за публичната администрация в контекста на електронното управление 1006 
Как да изберем врати и рампи за склада 522 
Как да се постигне ефективно управление на местните финансови бюджети 232 
Как да умножим парите за старини 625 
Как доказать факт оказания маркетинговой услуги 909 
Как ще дойдат инвестициите 217 
Какво превръща мениджъра в лидер 857 
Какво струват дипломите 695 
Кандидат-магистрите за второ висше в Свищов предпочитат повече мениджърските програми 1079 
Качественият състав на работната сила - предпоставка за внедряване постиженията на техническия прогрес в стопанската организация 115 
Клиетноориентированный подход банков как условие инновационного роста 273 
Климатичната революция като предпоставка за нисковъглеродна икономика 307 
Климатичните промени и други глобални проблеми като източници на съвременни международни конфликти 549 
Ключовото значение на комуникацията на всички нива в одитираната организация 947 
Книжна мобилност 19 
КНР в мировом инновацинном развитии 311 
Когато максималната точност е всекидневие 527 
Когато фактите говорят 636 1078 
Когнитивната активност на студентите - фактор за иновативност 31 
Колко е важно да бъдеш сериозен 33 
Командировки, командировъчни и извънреден труд 617 
Комбинированный подход к оценке кредитоспособности клиента строительной сберегательной кассы 162 
Комплексни ИТ проекти реализирани от ДППИ допринасят за интелигентното управление на транспорта по вода 885 
Комплексные целевые программы природопользования: механизм формирования и оценка еффективности 716 
Комплексный подход к исследованию сущности и структуры затрат на производство и реализацию продукции в условиях динамичной экономической среды 178 
Комплескно интердисциплинарно еколого-експертизно изследване на град Свищов и прилежащите му промишлени, селскостопански и рекреационни зони 751 
Конвергенция на овърнайт лихвените проценти в България към Еврозоната 147 
Конвергенция на съвременните операционни системи 1031 
Конкурентоспособност на българската работна сила при присъединяването към към Европейския съюз и влияние върху индустриалните отношения 99 
Конкурентоспособността като фактор за постигане на устойчив икономически растеж 407 
Конкуренция, иновации и стратегии развития российских предприятий (результаты эмпирических исследований) 454 
Концептуални акценти на риска и неговото измерване при вземане на инвестиционни решения 277 
Концептуални основи на ефективността в пенсионното осигуряване 40 
Концептуальные основы исследования экономического содержания финансовой устойчивости банковской системы 272 
Концесията - съвременна алтернатива на традиционното публично управление 156 
Копирайтинг за SEO - новата форма на комуникация 983 
Корпоративна престъпност и корупция 581 
Кохезионната политика на ЕС - между социално-икономическите потребности и политическите реалности 62 
Кредитна експанзия, развитието на банковата сестема и макроикономическата среда - причинно-следствени зависимости 141 
Кредитът и иновацията на производствените фондове в стопанските организации 398 
Кризис в Еврозоне: вызовы и ответы 570 
Критика на съвеременните буржоазни теории за стойностните категории при социализма 77 
Къде се крият резервите на социалния потенциал 55 
Към единна система за управление на качеството и околната среда 412 
Към съгласуване на икономиката с екологията 760 
Ленинизъм, глобални научни тенденции, структура на философско-методологичните проблеми на екологията 743 
Либерализмът - сбърканата философия на българския преход 65 
Лизинг как инструмент финансирования инновационного развития и проблема оценки эффективности налоговых преференций 163 
Личното потребление и икономията на време при социализма 108 
Логистиката - част от фината механика на продажбите 524 
Логистиците инвестират в оптимизъм 528 
Лоялността - средство за оптимално разпределение на фирмените ресурси на индустриалните пазари 490 
Магистри - финансисти от Стопанска академия изследват капиталовата структура на компании с активи над 5 млрд. лв. 1080 
Малки и големи емоции 514 
Малките положителни сигнали за възстановяване 322 
Маркетизация на съвременното прогнозиране 499 
Маркетингов подход за развитие на пазара на биологични продукти 494 
Маркетингова политика на вносителите на нови автомобили в България 476 
Маркетингови изследвания в Интернет 991 
Маркетингови форми на корпоративна социална отговорност 487 
Маркетинговият подход при моделиране на фонда 21 
Машиностроенето е с удивително благоприятни перспективи 453 
Межотраслевые проблемы и совершенствование хозяйственного механизма природопользования 756 
Мениджмънт на уелнес туризма и качество на живот 852 
Мениджъри, вашето име е вашият бранд 891 
Метаданни в отчетните процеси 1044 
Методи за борба срещу плевелите и екологията в земеделието 806 
Методи за вземане на решения в управлението и възможностите за манипулирането им 868 
Методи за оценка на природния капитал 767 
Методика за мониторинг на устойчивото туристическо развитие на общинско ниво 462 
Методика и критерии финансирования предприятий и организаций посредством применения форфейтинга 174 
Методика формирования плана инновационной деятельности в сфере процессных инноваций на промышленном предприятии 284 
Методически предизвикателства при оценка балансовите позиции на търговските банки 193 
Методологически проблеми на определяне влиянието на внедряваните научно-технически постижения върху показателите за ефективност на производството в стопанските организации 390 
Методологически проблеми на производствената мощност в промишлеността 439 
Методологични основи на геоекологията 768 
Методологични проблеми на икономическата оценка на равнището на екологизация на общественото производство 761 
Методолологические аспекты моделирования воздействия промышленных обьктов на окружающую среду 746 
Метрики за измерване качеството на софтуера 995 
Механизми за регулиране и одит при усвояването на средства от европейските фондове и програми 946 
Механизмы и закономерности формирования цены земли 126 
Младите фермери са застраховка "Живот" за земеделието 812 
Мобильные платежи - новая возможност повышения эффективности бизнеса 993 
Модел за деференциране на обучаваните чрез клъстерен анализ 694 
Модел на ефективен СПОТ пазар на българската фондова борса 146 
Модел, конкурентного взаимодействия при использовании ограниченных ресурсов 83 
Модели за изследване и регулиране на безработицата 101 
Модели финансирования инновационных проектов 218 
Моделиране използуване на ресурсните и опазването на природната среда 726 
Моделирование и управление денежными потоками корпорации 140 
Моделирование области возможных резултьтатов инновационного проекта 85 
Моделирование систем управления экономическими объектами 66 
Моделно изследване на възможността за обработка на лични данни в "облака" 1047 
Модернизация на системата за мониторинг на произвежданата електрическа енергия от фотоволтаична електроцентрала 788 
Модернизацията на действуващите промишлени предприятия - средство за внедряване на научно-техническия прогрес 387 
Модерно ИТ решение подпомага бизнес процесите в "ЕНЕРГОСЕРВИЗ" 1017 
Можем да бъдем модерна енергийна държава 797 
Мониторинг на публични политики и програми - инструмент на доброто управление 605 
Мотивационен профил на човешките ресурси в "Инвестпроект" ООД 112 
Мотивационни измерения на проектния мениджмънт 889 
Мотивацията - съвременни аспекти и тенденции 950 
Място за застрахователната култура в развитието на застрахователния бизнес 639 
Място на световната банка в икономическото развитие на България 559 
Място на таймшеъринга в туризма 1067 
Мястото на диахронния подход в прогнозирането на жизнената среда 728 
Навици за пазаруване и планиране на търговския микс: резултати от емпирично проучване 486 
Нагласи на студентите към висше образование и мотивация за академични постижения 688 
Налоговое бюджетирование в системе управления рисками комерческого банка 271 
Намаляването на материалоемкостта и икономията на време 107 
Направления развития и особенности банковского рынка корпоративных кредитов 166 
Насоки за стартирането на новата данъчна година 256 
Научно-теоретически основи на екологизацията в общественото производство и проблеми на териториалната организация 750 
Научно-техническата революция и опазването на природната среда 735 
Научно-техническият прогрес и екологизация на производството 725 
Нахут - за компонентите формиращи добива 818 
Националната кардиологична болница залага на иновативни ИТ решения 1018 
Националната политика и образование за МПС в Северна Ирландия 652 
Националният пазар на туризма в България - динамика и особености на вътрешнитеи изходящите пътувания на българите 459 
Не правете реклама, правете мечти 513 
Не-четящият човек и безплатното четене 9 
Недостатъци в структурата на общинските планове за развитие в България през периода 2007-2013 г. 976 
Неинституционалния пазар на венчърен капитал - стимул и алтернатива на институционалния пазар 134 
Некоторых теоретических аспектах содержания понятия "налоговаю лыгота" 253 
Нестаналото българско общество 53 
Нестардартен тиймбилдинг във фитнеса 516 
Нетрадиционно знание в подготовката на специалисти по социална работа 685 
Нова интерпретация на методологични особености на Кейнсианския подход при анализа на лихвените проценти 63 
Нови изменения и допълнения на ЗДДФЛ 254 
Нови правила за етикетиране месото 974 
Нови стъпки към е-управление на община Добрич 1020 
Новите идеи 970 
Новият механизъм за обратно начисляване на ДДС за зърнени и технически култури 243 
Новият прием на докторанти в Академията разширява възможностите за научна дейност и кариерно извастване 1081 
Новият път към производителността 50 
Новото нормално е старото, но на качествено ново ниво 368 
Новото предизвикателство пред банковата ликвидност - Базел III 261 
Някои актуални проблеми пред българските библиотеки: внедряването 22 
Някои въпроси относно придобиването по давност на правото на собственост 585 
Някои методи за оценка ефективността на инвестиционните портфейли 211 
Някои проблеми на изчисляване производствените мощности в промишлеността и проблема за ефективността 449 
Някои проблеми на планирането на мощностите в ГДР 441 
О теоретической модели торговой интеграции на пространстве СНГ 543 
Обединена Европа - икономически асиметрии или асиметря на грехопадението 75 
Обезпечения чрез залог и ипотека - правни и отчетни аспекти 911 
Обективните юридически закономерности в облигационното право 586 
Обеспечение энергоэкономической устойчивости атомного енергопромышленного комплекса Росии в системе глобальных факторов конкурентоспособности 793 
Обзор на пазара през 2002 и бъдещо развитие 286 
Обзор основных изменений МСФО 945 
Облачные технологии как фактор разрешения проблем глобализации образования 986 
Образователни развития в обществото на знанието 668 
Обучението по реторика - от школите в античността през университетите до тренингите 701 
Обхват на предплановите документи "промишлени отраслови стратегии" 406 
Община Видин - нови нива в комуникацията чрез уникална web платформа 1021 
Общински центрове за услуги и информация - модел на принципа "обслужване на едно гише" 601 
Общинските капиталови инвестиции в България - път на развитие 279 
Овердрафт: бухгалтерский учет 926 
Оперативен анализ на резервите за по-пълно използване на основните производствени фондове в промишлеността 446 
Опит за инструментализиране, анализ и оценка на основни тези от теорията за човешкия капитал в социалната практика 452 
Опит за създаване на изкуствени пресноводни екосистеми 732 
Определение частного валютного курса 160 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "" АД (2013 г.) 197 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Агрия Груп Холдинг" АД (2013 г.) 199 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Албена" АД (2013 г.) 204 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Алкомет" АД (2013 г.) 198 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Биовет" АД (2013 г.) 210 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "БТК" АД (2013 г.) 201 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Булгартабак Холдинг" АД (2013 г.) 203 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Дружба стъкларски заводи" АД (2013 г.) 196 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Енемона" АД (2013 г.) 205 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Каолин" АД (2013 г.) 213 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "М+С Хидравлик" АД (2013 г.) 200 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Медика" АД (2013 г.) 194 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Монбат" АД (2013 г.) 207 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Складова техника" АД (2013 г.) 208 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Софарма Трейдинг" АД (2013 г.) 209 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Унифарм" АД (2013 г.) 202 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Фазерлес" АД (2013 г.) 214 
Оптимизация структуры источников финансирования инвестиционной деятельности компаний: принципы, подходы, модель 280 
Оптимизиране на маркетинговия микс в книгопродаването 483 
Организационната култура като едно от измеренията на климата в социалните организации 651 
Организационно-планови въпроси на производството на нови видове промишлени изделия 382 
Организационно-стопански форми и икономическа самостоятелност 405 
Организация на Медикал СПА и уелнес туризма в България 1065 
Организацията на производството и подобряване използването на производствените мощности в промишленото предприятие 445 
Организацията на работната заплата - икономически лост за ускоряване внедряването на НТП 121 
Организираните пазари и инструментариум за регулирани въздействия 68 
Осигуряване на библиографски контрол върху електронните ресурси в Интернет - предизвикателство към националната библиография 13 
Осиновителите могат да ползват една година платен отпуск от 2- до 5- годишна възраст на детето 621 
Основни компетентности в социално-педагогическата практика 670 
Основни моменти при колективния трудов договор 597 
Основни показатели и понятия в дейността по енергийните баланси 794 
Основни положения при реализация на енергийните баланси 795 
Основни постижения в областта на българското природозащитно законодателство в края на XX и начало на XXI век 734 
Основни принципи при създаване на Web-азирани приложения за on-line обучение 690 
Основни тези на класическата и неокласическата доктрина на пазарно формиране на работната заплата 104 
Основни фактори и показатели на конкурентоспособността на висшето училище (ВУ) 684 
Основни характеристики на мобилното обучение 669 
Основните производствени фондове и икономическите резултати на промишлените предприятия - модел на общ анализ 965 
Основные проблемы двойного налогообложения 242 
Основные проблемы и перспективы развития учетно-расчетных институтов финансового рынка 151 
Особенности государственного финансового контроля как элемента программно-целевого управления расходами бюджета 238 
Особености на колекциите на JAVA 2 1003 
Особености при данъчното облагане на едноличните търговци и на доходите, придобити от физически лица 255 
Особености при управлението на растениевъдно биологично стопанство 816 
Особености проявления неравномерности экономического развития в условиях глобализации 69 
Относно подготвеността на IT - специалистите и потребителите за прилагане на е-услуги 1045 
Относно правото на глас на съдружника в ООД 589 
Относно социално-икономическата същност на закона за икономия на време 600 
Относно химическите прибавки към храните (Е-та) 973 
Отпускайте коланите. Леко. Минаваме в режим на растеж 369 
Отражение на кризата върху европейските осигурителни системи за безработица 616 
Отчитане на данъка върху печалбата и отсрочените активи и пасиви по годишната данъчна декларация 915 
Отчитане на обезценяването и отписването на вземания и задължения 907 
Оценка на научните издания. Измерване не само на количеството, но и на качеството чрез библиографската и наукометричната база данни SCOPUS 1032 
Още веднъж за новия механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърно 246 
Пазар на труда и развитие на социално партньорство във фирмата 111 
Пазарни отношения и модели в модерната икономика 416 
Пазарът на логистични имоти очаква нови концепции 525 
Парадигма публичного управления: обеспечение качества жизни 956 
Персонализирна ИС в НЗОК съчетава съвременна ИТ архитектура и сигурност на информацията 1013 
Перспективи пред образователната услуга чрез иновация в активни методи на обучение 687 
Перспективи пред развитието на теорията на възпитанието 648 
Перспективы рынка страхования политических рисков 641 
Пестеливите умни сгради 798 
Печалбата като икономически стимулатор за стопанската активност на социалистическите предприятия 410 
Печатни години 11 
Печеливша формула за начинаещи и напреднали в бизнеса 429 
Плагиатството 1082 
Планиране качествената структура на работната сила 96 
По-гъвкаво използване на ресурсите - императивът на 2014 година 1049 
Поведенческие финансы: применение теории перспектив в управлении финансами 157 
Повишаване ефективността в хотелиерството 460 
Погасяване на публичните задължения чрез използване на единната сметка. Промени от 1 декември 2013 г. 622 
Поглед към бъдещето: за книгите, е-книгите, и Ренесанса на четенето 17 
Подготовка специалистов по профилю "Банковское дело" в высших учебных заведениях: региональный аспект 699 
Подпомагане развитието на МСП в страните в процес на преход: поглед от запад 872 
Подходи при формиране на научно-техническата политика 786 
Подходы к обоснованию мотивов экспансии финансовых посредников 266 
Подходы к определению уровня проблемной задолженности в банке 267 
Политика в областта на заетостта и безработицата в България - цели и задачи 116 
Политика в областта на заетостта и безработицата в България в периода на преход към пазарно стопанство 100 
Политика или экономика? Ловушки стандартных решений 321 
Политика на държавата при регулиране на пазара на труда 120 
Политиката на Съединените щати в борбата с разпространението на ядрените оръжия: настояще и бъдеще 542 
Понятието "незаконна миграция" в правото на Европейския съюз 587 
Потребителски нагласи на подрастващите към on-line пазаруването 472 
Правата на жертвата на престъпление според правото на Европейския съюз 577 
Правна защита на околната среда срещу свлачищата 591 
Правна и икономическа трактовка на защитата на инвеститорите в България 278 
Правна уредба на решението на митническите органи в английската правна система 588 
Правна характеристика на българското здравно осигуряване. Диагностично свързаните групи като бъдещ алтернативен метод за финансиране на услуги, предоставяни от Националната здравноосигурителна каса 776 
Правни аспекти на концентрацията на стопанската дейност при акционерното дружество холдинг 596 
Правни аспекти на процедурите по закона за обществените поръчки при трансгранични проекти 583 
Практика оценки стоимости бизнеса при выходе на IPO 175 
Практически въпроси по емитиране на общински облигационни заеми 133 
Преговорни канцепции и особености на интернационалната среда 847 
Предизвикателства и перспективи за конкурентоспособно развитие на българските пивоварни предприятия 971 
Предизвикателства и перспективи пред индустрията 633 
Предизвикателства и перспективи при управлението на концесионния процес 849 
Предизвикателства на пазара на труда в България в контекста на приобщаването към ЕС 102 
Предизвикателствата пред данъчната политика - възможности, ефекти 260 
Предизвикателството на организирания извънборсов пазар на деривативи по Интернет 130 
Предприемачеството в Западна и Източна Европа 882 
Предприемачеството в социалното сфера: една бледа алтернатива 871 
Предприемачеството и малкия бизнес в България и Германия 879 
Престъпно извършване на банкови, застрахователни и други финансови сделки по занаят 590 
Приватизация на публичния сектор - възможности, ограничения, тенденции 604 
Привеждане на стопанската организация в съответствие с новите изисквания на нучно-техническия прогрес 783 
Прилагане на технологиите на изкуствения интелект за решаване на икономически задачи 1034 
Прилагане теорията на игрите при изпълнение на договорите за реализация 294 
Приликите и разликите в екипната работа между България и Европа 853 
Приложение на cloud услуги за контрол и управление на интелигентни енергоразпределителни мрежи 800 
Приложение на размити множества при вземане на решения в непрекъснат аукцион 989 
Приложение на финансовата консултация в глобални мрежи 988 
Приложение на финансовия анализ при оценка на несъстоятелността в съдебно-счетоводната експертиза 939 
Применение аналитических методик в информационных системах маркетинга и CRM - системах 1039 
Принципи и изисквания към банковото обслужване на бюджетните сметки 938 
Принципи и методи на управление на риска в застрахователната компания 630 
Принципи на обвръзка на плана за научно-технически прогрес с другите раздели на плана на стопанската организация 787 
Принципы рационализации ресурсопользования и организация территориальных производственно-хозяйственных систем 737 
Приоритети и политики за усвояване на средствата от фондовете на ЕС в България през периода 2014-2020 г. 541 
Приоритети и предизвикателства за библиотеките и библиотекарите през XXI век 15 
Природната среда и здравето на човека 718 
Приспособяване на организационните и управленски структури на предприятията 841 
Приспособяване на предприятията и мениджърско поведение: изследване на практически примери в индустрията на България 844 
Проблема интеграции современного научного знания: экологический подход 745 
Проблема интеграции теорий экономического цикла и равновесия (вторая половина 1920-х - 1930-е годы) и проект теории экономической динамики Н. Д. Кондратьева 84 
Проблема экологического производства 763 
Проблеми и възможности пред агенциите за недвижими имоти в България 292 
Проблеми и начини за подобряване на организационните нагласи за екипна работа 951 
Проблеми и противоречия в политиката на растеж в България 70 
Проблеми на адаптирането на съществуващи информационни системи при синхронизиране с изискванията на Европейския съюз 1048 
Проблеми на здравеопазването при съвременните условия 781 
Проблеми на интензификацията на социалистическото производство 384 
Проблеми на конкурентоспособността на българските аграрни предприятия в условията на евроинтеграция 491 
Проблеми на опазване и възтановяване природните туристически ресурси 744 
Проблеми на преструктурирането и приватизацията на българската промишленост 305 
Проблеми на сигурността на корпоративната информация 997 
Проблеми на социално-икономическите политики за подпомагане на малките и средни фирми в България в навечерието на еврочленството на страната 880 
Проблеми на функционирането на БРВ към стопанските организации 784 
Проблеми при анализа и оценката на инвестициите в информационните технологии 1004 
Проблеми при изследване на организационно-техническото равнище на производството в промишлената стопанска единица 396 
Проблеми при счетоводното отчитане на предприятията в ликвидация 899 
Проблеми свързани с реформите във висшето образование в Украйна 677 
Проблемите на малките предприятия - предизвикателства и възможности за управленско консултиране 887 
Проблемы и перспективы экономического сотрудничества России и Болгарии в новой интегрирующейся Европе 540 
Проблемы развития микрокредититования в регионе 137 
Проблемы устойчивости банковской системы Турции в контексте сравнения со странами ЕС 555 
Проблемы финансирования учреждений образования и науки в период бюджетной реформы и пути их решения 177 
Прогноз показателей краткосрочного и долгосрочного развития негосударственных пенсионных фондов 623 
Програмен модул за контрол на знания 659 
Програмен период 2014-2020 г.: възможности за ефективно оползотворяване на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове 552 
Програмно-целевото бюджетно планиране: концепция, технология и проблеми на регионално и общинско равнище 129 
Продажби лице в лице 518 
Продуктов микс 495 
Проект за изграждане на национална система за електронна борсова търговия в България 985 
Проекти на ИА ЕСМИС през последната година - база за следващи значими инициативи в областта на е-управлението 1012 
Производствена мощност на горскостопанското предприятие 804 
Производствени мощности и пътища за подобряване на тяхното използване : механичните цехове на машиностроителното предприятие 443 
Пролиферация на пазара на организираните туристически пътувания 457 
Промени в закона за акцизите и данъчните складове 258 
Промени в закона за насърчаване на заетостта 620 
Промени в Наредба № Н-8 от 25 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица 618 
Промени в нормативната уредба на безработицата като осигурен социален риск и насърчаването на заетостта 113 
Промените в българската банкова система в процеса на евроинтеграция 135 
Промените в закона за публично предлагане на ценни книжа - стъпка напред и две назад от гледна точка на корпоративното управление 595 
Психологически особености на безработица 34 
Психология на социалната работа като научна изследователска проблематика и учебна дисциплина 32 
Публичната администрация в информационното общество. Адаптация към предизвикателствата 606 
Публичната дипломация 550 
Публично обсъждане на общинския бюджет 138 
Пять лет после масштабной фазы кризиса: насколько стабильна ситуация? 80 
Радиоактивно замърсяване на планински почви и растения 771 
Развитие и продуктивност на маслодайната роза - влияние на почвите 817 
Развитие концепции финансового менеджмента 150 
Развитие методических подходов к управлению рисками финансовых институтов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма 152 
Развитие на компютърното право 584 
Развитие на макроикономическото моделиране 91 
Развитие на предприемачеството в Словения 297 
Развитие на туризма в община Велико Търново в периода 1997-2001 461 
Развитие человека как стратегическая цель управления экономикой 955 
Развитието на капиталовия пазар - важен фактор за ускоряване на икономическия растеж 285 
Развитието на планирането в Европейския съюз - необходимо условие за реализацията на ускорен преход към устойчиво развитие 562 
Развитието на техническия прогрес и някои проблеми, свързани с изграждането на автоматизирани системи за научно-техническа информация в стопанските организации 1037 
Различни подходи при управлението на фондовете от Европейския съюз (информационна справка) 553 
Разпознаване на типа на Интернет страници по външни белези 1000 
Разработка методического обеспечения интегральной оценки реализуемости процессных инновационных проектов при их инвестировании 88 
Рамка дза приложимост на ERP системи в малки и средни предприятия 1046 
Распад денежно-кредитной системы СССР: двадцать лет пустя 168 
Реакции на студентите от прилагане на интерактивни форми на обучение в "мегакласове" 700 
Реализация на виртуална библиотека в платформа за дистанционно обучение 692 
Реализация на интересите на субектите от системата на висшето образование в Украйна 676 
Реализацията на концепцията за електронно правосъдие - цел на ИТ инициативите във ВАС 1014 
Реалният живот не се подчинява на митове (или развенчаниете митове от Блгарския преход) 301 
Реалното измерване равнището на производителността на труда - фактор за нейното повишаване 98 
Резултати и изводи от участието на България в PISA 2012 675 
Результативность государственных расходов: проблемы оценки и мониторинга 173 
Рекламата като средство за развитие на туристическата индустрия в България 1002 
Репутация высшего учебного заведения и ее потребители 703 
Риск, тероризъм, фирмена сигурност и застраховане 631 
Риск-ориентированный подход к регулированию инвестиционной деятельности негосударственных пенсионных фондов с установленными взносами 626 
Роботизация на общественото производство и някои проблеми на планирането в стопанските организации 389 
Роботите в земеделието са вече реалност 815 
Роботите и следващата революция в икономиката 455 
Роль информационных систем в бухгалтерской работе 923 
Роль информационных технологий в подготовке современного бухгалтера 918 
Роль потребителя в процессе повышения уровня конкурентоспособности современного бизнеса 498 
Роль страхования в покрытии рисков сферы туризма 638 
Ролята на административния капацитет на държавните институции при управлението на проекти 893 
Ролята на екологическия фактор в териториалната организация на производството и градоустройството 739 
Ролята на информатиката (информацията) при управлението на човешките общества в края на XX и началото на XXI век 51 
Ролята на информационните и комуникационни технологии в развитието на електронното здравеопазване 777 
Ролята на компониите за оползотворяване на отпадъците 717 
Ролята на научните и технологичните паркове за развитието на националната иновационна система ( Предизвикателства пред "СОФИЯ ТЕХ ПАРК" ЕАД ) 4 
Ролята на обществеността за опазване на природната среда 724 
Ролята на социално-икономическата политика у нас за разрешаване на екологичния проблем 730 
Ролята на тържищата при прехода към пазарна икономика 470 
Романтиката е сега в заводите 451 
Российская модель эластичного денежного обращения. Исследования отечественных экономистов XIX века 86 
Россия и страны Евросоюза: партнерство для модернизации 554 
Руколата - полезно растение, лесно за отглеждане 805 
Рынок банковских услуг как фактор устойчивости банковской системы 269 
С борса TC Truck & Cargo няма празни курсове 964 
Самозанятость в преходных экономиках 118 
Самоуправлението, човешкият фактор и икономията на време 109 
Световните постижения в ERP вече и на българския логистичен пазар 529 
Световното богатство се удвои от началото на века 537 
Световното производство на вино през 2013. Доклад на OIV 819 
Свищов - домакин на дискусионен форум за икономическото образование 1083 
Свищовски студенти дариха стипендиите си за поредна благотворителна кампания 1084 
Свищовски студенти дариха стипендиите си за поредната благотворителна кампания 1085 
Свищовски студенти отново сред стипендиантите на фондация "Буров" 1086 
Себе-конструирането на субекта 24 
Себепознание и поведение в социалните структури 26 
Селскостопанското застраховане факти и тенденции 637 
Семантично представяне на знания и защита на данни в областта на културно-историческото наследство 998 
Сигурност в Cloud услуги за контрол и упра