НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Иновации - научен аспект

- 1 -

41315

Георгиев, Милен.  Конкурентоспособност и иновации (иновации в туризма) / Милен Георгиев. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : Проблеми и перспективи : Нац. науч. конфер., 17-18 юни 2005 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 110-122. 

  

Сист. No: 53190

- 2 -

Сп Н 32

Витлиемов, Павел.  Относно оценяването на икономическата ефективност на технологичните иновации / Павел Витлиемов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 105-109. 

  

Сист. No: 53929

Организации. Асоциации. Федерации. Фондации. Съюзи

- 3 -

40040

Горчилова, Деница.  Нестопанските организации като алтернативен ресурсен източник за българското здравеопазване / Деница Горчилова. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 110-117. 

  

Сист. No: 53188

- 4 -

Сп П 186

Филева, Маргарита.  Благотворителността и неправителствените организации в България / Маргарита Филева. // Панорама на труда, 2005, N 9, с. 44-52. 

  

Сист. No: 53502

ФИЛОСОФИЯ

Психология

- 5 -

Сп Н 32

Маринова, Светла.  Интересът като елемент от човешката съзнание / Светла Маринова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 16-19. 

  

Сист. No: 53965

- 6 -

Сп Г 62 Сп

Милушева, Теодорина.  Теории за поведенческата промяна и приложението им в социалната работа / Теодорина Милушева. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2013, с. 227-263. 

  

Сист. No: 54167

- 7 -

Сп П 324

Дончева, Юлия.  Семейните междуличностни взаимоотношения и връзката им с детското агресивно поведение / Юлия Дончева. // Педагогика, XXIII, 2013, N 8, с. 1263-1272. 

  

Сист. No: 53291

- 8 -

Сп С 847

Рашева-Мерджанова, Яна.  Масовите формирования като социокултурен механизъм на младежка интеграция / Яна Рашева-Мерджанова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, N 5, с. 484-500. 

  

Сист. No: 53744

Естетика

- 9 -

Сп С 547

Захариев, Ясен.  Интерпретации на вкуса в езика на виното / Ясен Захариев. // Социологически проблеми, XLV, 2013, N 3-4, с. 147-164. 

  

Сист. No: 54105

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 10 -

38164

Ванов, Векил.  Социална цена на икономическата реформа / Векил Ванов. // Икономическата политика - нов преглед : Междунар. конфер. - София, 26-27 септ. 1996. - София : Отворено общество, 1997, с. 222-242. 

  

Сист. No: 53314

- 11 -

Сп Н 32

Терзиев, Венелин и др.  Активна социална програма и нейното стратегическо преимущество / Венелин Терзиев, Юлиян Младенов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 9-14. 

  

Сист. No: 53785

- 12 -

Сп П 186

Димова, Душка.  Проблеми на дефинирането и развитиета на социалната сфера / Душка Димова. // Панорама на труда, 2004, N 1, с. 8-13. 

  

Сист. No: 53474

- 13 -

Сп С 966

Петрова, Красимира.  Групова социална работа със стари хора / Красимира Петрова. // Съвременна хуманитаристика, IV, 2013, N 1, с. 20-25. 

  

Сист. No: 53762

Статистика. Демография. Социология

- 14 -

41253

Радилов, Димитър.  Предизвикателства на глобализацията за промени на статистиката в информационното общество / Димитър Радилов. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 177-182. 

  

Сист. No: 53341

Статистика

- 15 -

45269

Иванов, Любомир.  Възможности за приложение на коефициента на автодетерминация при статистическия анализ / Любомир Иванов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 471-476. 

  

Сист. No: 53751

- 16 -

45275

Илиева, Славина Илиева.  Структурни промени в паричните агрегати в Република България / Славина Илиева Илиева. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 103-109. 

  

Сист. No: 53504

- 17 -

45275

Капитанов, Константин Георгиев.  Статистически анализ на икономическия растеж и стопанската конюнктура на Република България за период 2000 г. - 2012 г. / Константин Георгиев Капитанов. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 96-102. 

  

Сист. No: 53503

- 18 -

45275

Червенски, Георги Малинов.  Цикличност на правителствените разходи в Република България / Георги Малинов Червенски. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 88-95. 

  

Сист. No: 53501

- 19 -

Сп С 73 с

Ангелова, Валерия и др.  Методология за извършване на оценки от извадкови изследвания на ниво общини и населени места посредством кластерен и структурен анализ / Валерия Ангелова, Ивайло Гавазки. // Статистика, LXV, 2013, N 1-2, с. 43-59. 

  

Сист. No: 54041

- 20 -

Сп С 73 с

Богданов, Богдан.  Някои основни аспекти на социалната политика и ролята на статистиката в началото на новото хилядолетие / Богдан Богданов. // Статистика, LXV, 2013, N 1-2, с. 11-28. 

  

Сист. No: 54036

- 21 -

Сп С 73 с

Димитрова, Десислава.  Наблюдение на доходите и условията на живот - анализ на влиянието на образователното равнище върху бедността / Десислава Димитрова. // Статистика, LXV, 2013, N 1-2, с. 63-88. 

  

Сист. No: 54043

- 22 -

Сп С 73 с

Илкова, Антоанета.  Ролятя на успешната комуникация относно статистическата информация за повишаване на доверието на потребителите и респондентите / Антоанета Илкова. // Статистика, LXV, 2013, N 1-2, с. 111-132. 

  

Сист. No: 54047

- 23 -

Сп С 73 с

Ковачев, Асен.  Продуктово-ресурсните взаимодействия - интегративен фактор за продуктивността и устойчивостта на икономическото развитие / Асен Ковачев. // Статистика, LXV, 2013, N 1-2, с. 29-41. 

  

Сист. No: 54038

- 24 -

45269

Karpenko, Lidia Nikolaevna.  Economic Statistical Estimation and Choice of Investment Project on the Regional Level / Lidia Nikolaevna Karpenko. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 489-495. 

  

Сист. No: 53856

Статистика на отраслите

- 25 -

45269

Ангелова, Поля.  Позициониране на аграрния сектор в европейското земеделие - статистически анализ / Поля Ангелова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 465-470. 

  

Сист. No: 53737

Социален конфликт

- 26 -

Сп С 547

Якимова, Милена.  Как се ражда социален проблем / Милена Якимова. // Социологически проблеми, XLV, 2013, N 3-4, с. 118-137. 

  

Сист. No: 54103

Демография и население

- 27 -

Сп П 186

Арсов, Божидар.  Националната стратегия по миграция и интеграция - критичнен поглед / Божидар Арсов. // Панорама на труда, 2008, N 5-6, с. 3-10. 

  

Сист. No: 53563

- 28 -

Сп П 186

Йорданова, Мариана.  Фактори за продължителността на икономическата активност на трудоспособното население на възраст над 50 години / Мариана Йорданова. // Панорама на труда, 2006, N 9-10, с. 57-65. 

  

Сист. No: 53513

- 29 -

Сп П 186

Тодоров, Тодор и др.  Поглед върху емиграционните процеси в България / Тодор Тодоров, Стела Цанова. // Панорама на труда, 2006, N 2-3, с. 57-70. 

  

Сист. No: 53508

- 30 -

Сп П 186

Тодоров, Тодор Ив.  Доходите и потреблението на населението - ретроспекция, анализ, перспективи / Тодор Ив. Тодоров. // Панорама на труда, 2006, N 9-10, с. 47-56. 

  

Сист. No: 53512

Демография на България

- 31 -

45269

Маркова, Диана.  Хронология за преброяванията на населението в България през периода 1881 - 2011 г. / Диана Маркова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 509-515. 

  

Сист. No: 53769

Миграция на населението в България

- 32 -

Сп П 89 г

Вътрешните миграции в България и причините за тях . // Проблеми на географията, 2013, N 1-2, с. 49-57. 

  

Сист. No: 53338

Миграция - международна

- 33 -

Сп В 83 Э

Гонтмахер, Е.  Мировые миграционные процессы: необходимость глобального регулирования / Е. Гонтмахер. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 10, с. 136-146. 

  

Сист. No: 53776

Социология

- 34 -

В Н 25 к

Селени, Иван.  Нещо промени ли се? / Иван Селени. // Култура, LVII, N 40, 29 ноем. 2013, с. 10-11. 

  

Сист. No: 53719

- 35 -

Сп С 547

Бек, Улрих.  Кризата на Европа / Улрих Бек. // Социологически проблеми, XLV, 2013, N 3-4, с. 236-248. 

  

Сист. No: 54110

- 36 -

Сп С 73 с

Стоянова, Мария.  Социалната подмяна на институцията "несъстоятелност" в България след 1989 година / Мария Стоянова. // Статистика, LXV, 2013, N 1-2, с. 89-107. 

  

Сист. No: 54045

- 37 -

Сп И 36 Вн

Тодоров, Илко.  Форми на власт в селищната общност и отношения, произтичащи от тях / Илко Тодоров. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 1, с. 49-62. 

  

Сист. No: 53990

Икономическа социология

- 38 -

Сп Г 621 УНСС

Нончев, Андрей.  Метаморфози на корупцията и постсоциалистическата трансформация на публичната и частната сфера в България / Андрей Нончев. // Годишник на УНСС, 2013, с. 121-156. 

  

Сист. No: 54123

Корупция

- 39 -

Сп А 582

Йосифова, Милка.  Противодействие на корупцията - елемент на националната и вътрешна сигурност / Милка Йосифова. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 4, с. 133-144. 

  

Сист. No: 53758

Политика

- 40 -

В Н 25 к

Залезът на управленските партии в Европа  / Пиер Мартен ; Прев. от фр. Момчил Христов. // Култура, LVII, N 42, 13 дек. 2013, с. 10-11. 

  

Сист. No: 53953

- 41 -

Сп П 186

Дуранкев, Боян.  Стандарти и деформации на българската фирмена култура / Боян Дуранкев. // Панорама на труда, 2005, N 4, с. 5-26. 

  

Сист. No: 53529

- 42 -

Сп П 186

Здравков, Калин.  Политика на България в областта на индустриалните отношения като страна-членка на Европейския съюз / Калин Здравков. // Панорама на труда, 2006, N 9-10, с. 27-31. 

  

Сист. No: 53554

- 43 -

Сп П 186

Колев, Благой.  Идеологеми и икономическа култура при социализма / Благой Колев. // Панорама на труда, 2004, N 7, с. 13-24. 

  

Сист. No: 53517

- 44 -

Сп П 186

Колев, Благой.  Индустриализацията при социализма, като културен проблем / Благой Колев. // Панорама на труда, 2004, N 9, с. 14-25. 

  

Сист. No: 53520

- 45 -

Сп П 186

Колев, Благой.  Масовизацията в трудовия живот при социализма / Благой Колев. // Панорама на труда, 2004, N 10, с. 8-18. 

  

Сист. No: 53522

- 46 -

Сп П 186

Колев, Благой.  Деформации на икономическата култура при социализма / Благой Колев. // Панорама на труда, 2005, N 1, с. 10-21. 

  

Сист. No: 53525

- 47 -

Сп С 966

Николова, Емилия Паскалева.  За отговнорността към политическото говорене в годините на прехода / Емилия Паскалева Николова. // Съвременна хуманитаристика, IV, 2013, N 1, с. 5-13. 

  

Сист. No: 53759

- 48 -

Сп П 186

Паунов, Марин.  Българската организационна култура при, преди и след социализма / Марин Паунов. // Панорама на труда, 2005, N 2, с. 8-15. 

  

Сист. No: 53527

Политология

- 49 -

Сп Г 621 УНСС

Манолов, Георги Л.  Политическият пазар и партийното финансиране в България / Георги Л. Манолов. // Годишник на УНСС, 2013, с. 61-120. 

  

Сист. No: 54125

- 50 -

Сп Ф 517 а

Баджаков, Момчил.  Непублична политика, конспиративизъм, "политическо задкулисие" / Момчил Баджаков. // Философски алтернативи, XXII, 2013, N 5, с. 20-35. 

  

Сист. No: 53319

Демокрация

- 51 -

Сп Г 621 УНСС

Цакова, Ивка.  Гражданското общество и въпросът за демокрацията: политическа, икономическа и социокултурна демократизация / Ивка Цакова. // Годишник на УНСС, 2013, с. 199-257. 

  

Сист. No: 54115

- 52 -

Сп Ф 517 а

Ганов, Димитър.  Демокрацията като авторитарно мнение / Димитър Ганов. // Философски алтернативи, XXII, 2013, N 5, с. 36-39. 

  

Сист. No: 53321

- 53 -

Сп П 186

Димитров, Димитър В.  Необходимост от преосмисляне на демокрацията / Димитър В. Димитров. // Панорама на труда, 2012, N 5-6, с. 12-21. 

  

Сист. No: 53493

Международна политика

- 54 -

41253

Канев, Димитър.  Икономически подход към борбата срещу тероризма / Димитър Канев. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 131-142. 

  

Сист. No: 53339

- 55 -

Сп М 68 э

Воронов, К.  "Феномен Брейвика" и европейский антиджихадизм / К. Воронов. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 6, с. 90-101. 

  

Сист. No: 53974

- 56 -

Сп М 68 э

Децюань, Ч.  Мировой порядок в XXI веке: взгляд из Китая / Ч. Децюань. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 4, с. 102-109. 

  

Сист. No: 53975

Икономика. Икономически науки

- 57 -

40040

Атанасов, Атанас.  Поведението на потреблението преди и след въвеждането на паричен съвет: някои тестове и свидетелства / Атанас Атанасов. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 70-79. 

  

Сист. No: 53178

- 58 -

41253

Атанасов, Атанас.  Изборът на индивида: подходи и перспективи на анализ / Атанас Атанасов. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 112-120. 

  

Сист. No: 53335

- 59 -

41253

Атанасов, Атанас Т.  Парадигмата на Рикардо - необоромост или относителна валидност / Атанас Т. Атанасов. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 355-363. 

  

Сист. No: 53369

- 60 -

41253

Бонева, Светла.  Някои по-малко известни теории за международната икономическа интеграция (МИИ) / Светла Бонева. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие / Методи Кънев и др.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 368-379. 

  

Сист. No: 53376

- 61 -

40040

Бошнаков, Венелин.  Статистическа оценка на продукта на сектор "Финансови корпорации" в европейската система от сметки (ESA`95) / Венелин Бошнаков. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 97-103. 

  

Сист. No: 53179

- 62 -

41253

Владимиров, Вл.  Икономическата теория в периода на посткомунистическа трансформация / Вл. Владимиров. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 49-62. 

  

Сист. No: 53331

- 63 -

41253

Гаргов, Ваньо.  Положителното салдо по "текущите трансфери" в българския платежен баланс / Ваньо Гаргов. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 473-482. 

  

Сист. No: 53399

- 64 -

II 1477

Георгиев, Кирил и др.  Възможности за повишаване на иновационния потенциал на Варненския регион / Кирил Георгиев, Петя Георгиева. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 209-214. 

  

Сист. No: 54061

- 65 -

41253

Георгиева, Елисавета Д.  Еволюция на теориите за развитието: продължение на традицията или търсене на алтернатива / Елисавета Д. Георгиева. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 244-253. 

  

Сист. No: 53350

- 66 -

41253

Господинов, Калин.  Ентропия в икономиката / Калин Господинов. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 197-206. 

  

Сист. No: 53342

- 67 -

II 1477

Желев, Иван.  Възможности за подобряване на инвестиционня климат в България / Иван Желев. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 79-84. 

  

Сист. No: 54005

- 68 -

41253

Иванова, Татьяна.  Влиянието на лихвения процент и дохода в процеса на потребление / Татьяна Иванова. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 494-500. 

  

Сист. No: 53401

- 69 -

41253

Игнатова, Соня.  Теория на човешкия капитал и съвременността / Соня Игнатова. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 283-292. 

  

Сист. No: 53357

- 70 -

41253

Керчев, Красимир.  Теория на дългите вълни в "новата икономика" / Красимир Керчев. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 260-273. 

  

Сист. No: 53355

- 71 -

41253

Ковачев, Здравко.  Теоретични и методологични въпроси на икономиката в преход / Здравко Ковачев. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 390-400. 

  

Сист. No: 53379

- 72 -

 

Колев, Калоян.  Фирмена интернационализация и международна търговия - съвременен теоретичен анализ / Калоян Колев. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 380-388. 

  

Сист. No: 53378

- 73 -

41253

Леонидов, Атанас.  Ендогенната теория на икономическия растеж: основни въпроси / Атанас Леонидов. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 217-227. 

  

Сист. No: 53346

- 74 -

41253

Мавров, Христо.  Развитие на макроикономическата теория и кривата на Филипс / Христо Мавров. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 314-321. 

  

Сист. No: 53363

- 75 -

41253

Михайлов, Пеню.  "Триадата фактори..." и тяхното противоречиво обяснение / Пеню Михайлов. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 83-90. 

  

Сист. No: 53332

- 76 -

45275

Михайлова, Свилена Михайлова.  Преки чуждестранни инвестиции в България и Унгария: Сравнителен анализ / Свилена Михайлова Михайлова. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 20-28. 

  

Сист. No: 53480

- 77 -

41253

Младенова, Зоя.  Стопанският XX век и развитието на икономическата теория / Зоя Младенова. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие / Методи Кънев и др.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 15-48. 

  

Сист. No: 53326

- 78 -

41253

Найденов, Людмил.  Класически и неокласически основи на теорията на фискалния федерализъм / Людмил Найденов. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 330-335. 

  

Сист. No: 53367

- 79 -

41253

Николова, Красимира.  Философско-икономическите парадигми на новата икономика / Красимира Николова. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 161-165. 

  

Сист. No: 53340

- 80 -

45275

Пенчев, Искрен Ясенов.  Теоретични аспекти на връзката между фондови пазари и икономически растеж според ендогенната теория за растежа / Искрен Ясенов Пенчев. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 11-19. 

  

Сист. No: 53478

- 81 -

38164

Петров, Георги.  Преходът от свръхрегулиране към либерализация на стопанството / Георги Петров. // Икономическата политика - нов преглед : Междунар. конфер. - София, 26-27 септ. 1996. - София : Отворено общество, 1997, с. 13-21. 

  

Сист. No: 53297

- 82 -

40040

Пиримова, В.  Разходно-структурни индикатори и тенденции на растежа в България / В. Пиримова. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 153-159. 

  

Сист. No: 53202

- 83 -

41253

Попова, Гергана.  Интегрирана информационна инфраструктура за провеждане на научно-изследователстки макроикономически изследвания и анализи / Гергана Попова. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 501-508. 

  

Сист. No: 53404

- 84 -

40040

Ралева, Стела.  Динамика и структура на сеньоражните приходи в България през периода 1991-1999 г. / Стела Ралева. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 160-166. 

  

Сист. No: 53204

- 85 -

41253

Ралева, Стела.  Изтласкващият ефект: теория и практика / Стела Ралева. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 322-329. 

  

Сист. No: 53364

- 86 -

40040

Русенова, Лена М.  От преход към присъединяване : Въведение към дискусията по избрани проблеми от Редовния доклад за България на Европейската комисия / Лена М. Русенова. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 22-33. 

  

Сист. No: 53173

- 87 -

41253

Славов, Здравко.  Равновесни концепции в обществения избор и икономика на размяната / Здравко Славов. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 207-215. 

  

Сист. No: 53345

- 88 -

41253

Стоичкова, Огняна.  По въпроса за предмета на икономическата наука / Огняна Стоичкова. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 76-82. 

  

Сист. No: 53333

- 89 -

41253

Филева, Маргарита.  Лисабонската стратегия - отражение върху българската икономическа теория / Маргарита Филева. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 414-418. 

  

Сист. No: 53383

- 90 -

45275

Христов, Илиян Николаев.  Икономическа добавена стойност: обзор на научните изследвания и насоки за бъдещи проучвания / Илиян Николаев Христов. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 29-40. 

  

Сист. No: 53483

- 91 -

41253

Чипев, Пламен.  Оскъдността: една очевидна икономическа концепция : Опит за институционален анализ на оскъдностт (scarcity) в парадигмата на съвременния неокласически икономикс / Пламен Чипев. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 91-99. 

  

Сист. No: 53334

- 92 -

41253

Чкорев, Николай Ст.  Мястото на концепцията за "устойчиво развитие" на прага на двадесет и първия век / Николай Ст. Чкорев. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 254-259. 

  

Сист. No: 53351

- 93 -

II 1477

Чобанова, Росица.  Иновационната политика - същност и приоритети в българския бизнес / Росица Чобанова. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 20-23. 

  

Сист. No: 53998

- 94 -

Сп Г 62 Сс

Седларски, Теодор и др.  Иконометричен анализ на модифицираната крива на филипс за Финландия в периода 1988-2009 година / Теодор Седларски, Ангел Еремиев. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2013, с. 227-251. 

  

Сист. No: 54156

- 95 -

Сп М 68 э

Егоров, Д.  О теоретической альтернативе экономическому Мейнстриму / Д. Егоров. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 7, с. 70-78. 

  

Сист. No: 53912

- 96 -

Сп В 83 Э

Кирдина, С.  Методологический индивидуализм и методологический институционализм / С. Кирдина. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 10, с. 66-89. 

  

Сист. No: 53773

- 97 -

Сп В 83 Э

Клепач, А. и др.  О циклических волнах в развитии экономики США и России : (вопросы методологиии анализа) / А. Клепач, Г. Куранов. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 11, с. 4-33. 

  

Сист. No: 53919

- 98 -

Сп В 83 Э

Куракова, Н. и др.  Наукометрические параметры российской экономической науки: общее состояние и оценка диссертационных советов / Н. Куракова, Л. Цветкова, О. Еремченко. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 11, с. 129-146. 

  

Сист. No: 53922

- 99 -

Сп И 36 Вн

Любенов, Любомир.  Оценка на еластичността на външната търговия с енергийни ресурси на Република България чрез модела на Алмон / Любомир Любенов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 1, с. 63-72. 

  

Сист. No: 53991

- 100 -

Сп В 83 Э

Макашева, Н.  Неопределенность, вероятность, этика: Дж. М. Кейнс, Л. Мизес, Ф. Найт / Н. Макашева. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 10, с. 47-65. 

  

Сист. No: 53771

- 101 -

Сп А 582

Марков, Марчо.  Еволюционната теория на икономическите изменения на Ричард Нелсън и Сидни Уинтър / Марчо Марков. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 4, с. 5-14. 

  

Сист. No: 53726

- 102 -

Сп М 68 э

Миловидов, В.  К истокам "гуманитарной экономики" / В. Миловидов. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 7, с. 3-11. 

  

Сист. No: 53903

- 103 -

Сп И 36 Вн

Михайлова, Моника.  Морфология на икономическата категория динамични способности / Моника Михайлова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 1, с. 99-111. 

  

Сист. No: 53997

- 104 -

Сп Ф 53 кс

Ниворожкина, Л. И. и др.  Финансовая грамотность и склонность к риску вовлечения клиентов финансовых институтов в незаконные сделки / Л. И. Ниворожкина, Е. Н. Алифанова, Т. Г. Синявская. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 41, с. 48-53. 

  

Сист. No: 53670

- 105 -

Сп А 582

Радев, Юли.  Икономическият растеж и природните ресурси / Юли Радев. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 4, с. 15-26. 

  

Сист. No: 53729

- 106 -

Сп П 89 тп

Сенчагов, Вячеслав.  Новые угрозы экономической безопасности и защита национальных интересов России / Вячеслав Сенчагов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 10, с. 8-18. 

  

Сист. No: 53415

- 107 -

Сп В 83 Э

Хаиткулов, Р.  Экономическая теория и этика: проблема межвременной справедливости / Р. Хаиткулов. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 11, с. 53-64. 

  

Сист. No: 53921

- 108 -

Сп Ф 53 кс

Яшин, С. Н. и др.  Формирование интегральной оценки инновационного развития предприятий / С. Н. Яшин, Ю. С. Солдатова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 40, с. 34-39. 

  

Сист. No: 53647

- 109 -

45269

Melnichuk, D. P.  Human Capital: Peculiarities of Level Differentiation / D. P. Melnichuk. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 492-497. 

  

Сист. No: 53868

Икономикс

- 110 -

45269

Асенов, Тодор.  Ценова еластичност на българския износ и внос / Тодор Асенов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 518-522. 

  

Сист. No: 53854

- 111 -

45269

Борисов, Борис.  Икономико-математически модел на закона за публичното партньорство / Борис Борисов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 420-425. 

  

Сист. No: 53829

- 112 -

45269

Варамезов, Любчо.  Технология за избор на аутсорсинг доставчик / Любчо Варамезов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 413-419. 

  

Сист. No: 53828

- 113 -

45269

Василев, Йордан.  За същността на информационната икономика / Йордан Василев. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 460-466. 

  

Сист. No: 53839

- 114 -

45269

Георгиева, Нонка.  Измерване на екологичния отпечатък - основен метод в оценката на екологичната ефективност на продукти и организации / Нонка Георгиева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 528-534. 

  

Сист. No: 53857

- 115 -

45269

Георгиева, Петя.  Конкуренцията в публичния сектор / Петя Георгиева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 541-544. 

  

Сист. No: 53860

- 116 -

45308

Горанова, Пенка и др.  Зелената икономика - предпоставки и фактори за развитие / Пенка Горанова, Живка Тананеева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 63-70. 

  

Сист. No: 54092

- 117 -

45269

Денева, Анета.  Индустрията - фактор за макроикономическа стабилност / Анета Денева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 407-412. 

  

Сист. No: 53827

- 118 -

45269

Кирев, Любен.  Преки чуждестранни инвестиции като канал за трансфер на технологии от транснационалните корпорации / Любен Кирев. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 401-406. 

  

Сист. No: 53821

- 119 -

45269

Кръстев, Людмил.  Насоки за оценка на дейността на публичните компании / Людмил Кръстев. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 139-141. 

  

Сист. No: 53664

- 120 -

45269

Кунев, Красимир.  Естествените монополи и проблемите на енергийния пазар в България / Красимир Кунев. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 447-452. 

  

Сист. No: 53836

- 121 -

45269

Лазаров, Румен.  Институционалния подход и неокласицизма в икономическата теория и практика / Румен Лазаров. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 467-473. 

  

Сист. No: 53840

- 122 -

45269

Миланова, Петя.  Особености в спестяването на българските домакинства / Петя Миланова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 545-551. 

  

Сист. No: 53862

- 123 -

45269

Несторов, Людмил.  Икономическата криза в България и нейното влияние върху процеса на обедняване / Людмил Несторов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 453-459. 

  

Сист. No: 53837

- 124 -

45269

Осипова, Ирина Васильевна и др.  Выбор и внедрение ERP системы - важнейшие факторы роста конкурентных премуществ российских компаний / Ирина Васильевна Осипова, Денис Васильевич Перемежко. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 440-446. 

  

Сист. No: 53835

- 125 -

45269

Пантелеева, Искра.  Мрежовото поведение - основни ползи за предприятията и мениджърите / Искра Пантелеева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 512-517. 

  

Сист. No: 53852

- 126 -

45269

Петкова, Елица.  Мотивите за пряко чуждестрано инвестиране и изборът на метод за навлизане на чуждестранен пазар / Елица Петкова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 535-540. 

  

Сист. No: 53858

- 127 -

45269

Сергеев, Александр Александрович.  Анализ конкурентоспособности России / Александр Александрович Сергеев. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 426-439. 

  

Сист. No: 53833

- 128 -

45269

Сментына, Наталия.  Решение проблем повышения конкурентоспособности территорий в системе программно-плановых документов макро- и мезоуровней / Наталия Сментына. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 498-504. 

  

Сист. No: 53850

- 129 -

45269

Цонева, Елка.  Икономически ефекти от емиграционните процеси в България / Елка Цонева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 523-527. 

  

Сист. No: 53855

- 130 -

45269

Чиприянов, Михаил.  Бюджетирането - ефективно средство за реализиране на бизнес стратегията / Михаил Чиприянов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 481-485. 

  

Сист. No: 53846

- 131 -

45269

Шишманова, Пенка.  Икономическият растеж като основа за диференциацията "център-периферия" в световното стопанство / Пенка Шишманова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 474-480. 

  

Сист. No: 53844

- 132 -

Сп И 502 д

Лазаров, Румен.  Икономическа неопределеност и ролята на институционалния фактор при нейния анализ / Румен Лазаров. // Икономика 21 . - Свищов, 3, 2013, N 2, с. 103-118. 

  

Сист. No: 54132

- 133 -

Сп М 486

Скарлатов, Илиян.  Облачно, с малко на брой слънчеви дни / Илиян Скарлатов. // Мениджър, 2013, N 12, с. 86-87. 

  

Сист. No: 54015

Макроикономика

- 134 -

Сп М 486

Ганев, Георги.  Добре, че дойде кризата / Георги Ганев. // Мениджър, 2013, N 12, с. 16-17. 

  

Сист. No: 54013

- 135 -

Сп И 36 Вн

Николаев, Росен и др.  Влияние на преките чуждестранни инвестиции върху безработица в България / Росен Николаев, Виктория Станчева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 2, с. 20-32. 

  

Сист. No: 54012

Математически методи в икономическите науки

- 136 -

Сп Г 62 Сс

Георгиев, Николай и др.  Потребителското удовлетворение в експериментални условия / Николай Георгиев, Георги Менгов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2013, с. 97-111. 

  

Сист. No: 54134

Икономически теории. Учения и школи

- 137 -

41253

Пиримова, Вера.  Традиционната теория за икономическия растеж и новите икономически раеалности / Вера Пиримова. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 228-243. 

  

Сист. No: 53347

- 138 -

41253

Якимова, Ивона Г.  Институционализмът като теоретична философия на пазарния преход / Ивона Г. Якимова. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 401-407. 

  

Сист. No: 53382

- 139 -

Сп Г 62 Сс

Седларски, Теодор.  Монетаристко развитие на теорията на търсенето на пари / Теодор Седларски. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2013, с. 207-226. 

  

Сист. No: 54154

Политическа икономия

- 140 -

Сп В 83 Э

Заостровцев, А.  Либеральная политическая экономия и философия Джеймса Бьюкенена / А. Заостровцев. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 11, с. 34-52. 

  

Сист. No: 53920

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 141 -

44171

Лазаров, Деян.  Анализ на мадиаторните влияния при липсващите стойности в наблюдението на работната сила в България / Деян Лазаров. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 156-164. 

  

Сист. No: 53254

- 142 -

45269

Лилова, Румяна.  Организация на предоставянето на работната сила - актуални аспекти на нормативната регламентация / Румяна Лилова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 32-41. 

  

Сист. No: 53443

- 143 -

45269

Радулова, Анелия.  Държавна политика на пазара на труда / Анелия Радулова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 133-138. 

  

Сист. No: 53663

- 144 -

В К 263

Джандева, Александра.  Когато размерът на CV-то не е от полза : За предразсъдъците към честата смяна на работното място и как да се справим с тях / Александра Джандева. // Капитал, N 45, 16 ноем. 2013, с. 44-46. 

  

Сист. No: 53408

- 145 -

Сп П 89 тп

Галаева, Елена и др.  Заработная плата и социальное страхование в США / Елена Галаева, Юлия Россикова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 9, с. 43-55. 

  

Сист. No: 53365

- 146 -

Сп П 186

Евгениев, Георги.  Загадки и заблуди за човека и труда / Георги Евгениев. // Панорама на труда, 2010, N 9-10, с. 17-25. 

  

Сист. No: 53586

- 147 -

Сп И 502 д

Калчев, Румен.  Върху някои аспекти на продължаващото професионално обучение в България / Румен Калчев. // Икономика 21 . - Свищов, 3, 2013, N 2, с. 76-102. 

  

Сист. No: 54127

- 148 -

Сп А 582

Кичева, Татяна.  Стажантските програми - възможност за започване на кариерата / Татяна Кичева. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 4, с. 50-60. 

  

Сист. No: 53733

- 149 -

Сп П 186

Кръстева, Даниела.  Възможности за усъвършенстване на модела за заплащане на служителите в държавната администрация за периода 2010-2012 г. / Даниела Кръстева. // Панорама на труда, 2010, N 1-2, с. 28-39. 

  

Сист. No: 53584

- 150 -

Сп П 186

Луканова, Победа и др.  Необходимост от дългосрочни предвиждания на съответствието между търсени и предлагани умения / Победа Луканова, Елка Димитрова. // Панорама на труда, 2008, N 10, с. 3-12. 

  

Сист. No: 53569

- 151 -

Сп П 186

Нинов, Димитър.  За минималната работна заплата у нас след въвеждането на плоския данък и премахването на необлагаемия минимум / Димитър Нинов. // Панорама на труда, 2013, N 10, с. 9-21. 

  

Сист. No: 54140

- 152 -

Сп П 186

Сотирова, Мария.  Решението на основния проблем на икономиката и на икономическата наука в пазарната реалност : (Един по-различен поглед върху причините за възникване и залозите за изход от икономическите кризи) / Мария Сотирова. // Панорама на труда, 2012, N 3-4, с. 3-23. 

  

Сист. No: 53599

- 153 -

Сп П 186

Такева, Янка.  Детският труд в България / Янка Такева. // Панорама на труда, 2008, N 7, с. 14-24. 

  

Сист. No: 53505

- 154 -

Сп П 186

Томев, Любен.  Бедността и социалното изключване - монетарни и немонетарни Лаекен-индикатори за оценка / Любен Томев. // Панорама на труда, 2006, N 7-8, с. 12-19. 

  

Сист. No: 53510

- 155 -

Сп П 186

Трендафилов, Тончо.  Трудовият пазар - някои стратегически аспекти / Тончо Трендафилов. // Панорама на труда, 2011, N 10, с. 19-41. 

  

Сист. No: 53588

- 156 -

Сп Е 205

Цольов, Добромир.  Дуалното образование: решението на Бавария за справяне с младежката безработица / Добромир Цольов. // Европа 2001, XX, 2013, N 5, с. 17-19. 

  

Сист. No: 53610

- 157 -

Сп П 186

Юрдекова, Юлия.  Постигането и поддържането на високо качество на работната сила - потенциална потребност на пазара на труда / Юлия Юрдекова. // Панорама на труда, 2012, N 3-4, с. 74-77. 

  

Сист. No: 53621

- 158 -

Сп C 58

11 стъпки към първокласния интелектуален продукт . // CIO, 2013, N 11, с. 39-40. 

  

Сист. No: 53902

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 159 -

II 1477

Македонска, Виолета.  Трудови ресурси и икономическо образование / Виолета Македонска. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 161-166. 

  

Сист. No: 53170

- 160 -

II 1477

Ринкова, Станка.  Образователен профил на пазарните форми на работната сила / Станка Ринкова. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 167-172. 

  

Сист. No: 53171

- 161 -

44571

Тодоров, Тодор.  Програмите за териториално сътрудничество между страните от ЧИС и техният потенциал за развитие на човешките ресурси и съживяване на трудовия пазар / Тодор Тодоров. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 216-221. 

  

Сист. No: 53172

Заетост

- 162 -

Сп И 502

.  Най-търсените професии. // Икономика, 2013, N 32, с. 52-55. 

  

Сист. No: 53946

Безработица

- 163 -

45269

Върбанов, Тихомир Богомилов.  Информационни аспекти на статистическото изследване на безработицата / Тихомир Богомилов Върбанов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 516-522. 

  

Сист. No: 53781

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 164 -

41577

Костов, Иво.  Основни проблеми при промяна на предназначението на земеделски земи / Иво Костов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 129-133. 

  

Сист. No: 54046

- 165 -

41315

Янкова, Даниела.  Административно-правни аспекти на собствеността и ползването на земеделските земи при социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз (проблеми и перспективи) / Даниела Янкова. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : Проблеми и перспективи : Нац. науч. конфер., 17-18 юни 2005 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 317-330. 

  

Сист. No: 53194

Кооперация

- 166 -

41616

Забунов, Георги.  Възможности на кооперациите за създаване на социални предприятия в България / Георги Забунов. // Ролята на кооперативната система за развитие на социалната икономика и социалната държава : Научнопрактическа конференция проведена под патронажа на г-н Георги Първанов, президент на Република България. София 06-07.07.2007 г.. - София : НСТПК, 2007, с. 115-122. 

  

Сист. No: 53215

- 167 -

41616

Пелов, Тихомир.  Преимущества на кооперациите при разрешаването на икономическите и социални проблеми на страната / Тихомир Пелов. // Ролята на кооперативната система за развитие на социалната икономика и социалната държава : Научнопрактическа конференция проведена под патронажа на г-н Георги Първанов, президент на Република България. София 06-07.07.2007 г.. - София : НСТПК, 2007, с. 105-114. 

  

Сист. No: 53206

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 168 -

38164

Аврамов, Румен.  Цената на стабилизацията е ограничен суверенитет / Румен Аврамов. // Икономическата политика - нов преглед : Междунар. конфер. - София, 26-27 септ. 1996. - София : Отворено общество, 1997, с. 75-83. 

  

Сист. No: 53301

- 169 -

40040

Александрова, Маргарита.  Проблеми при определянето на нормата на възвращаемост на капитала, която трябва да се изисква от лизингодателя при сключване на сделка от финансов лизинг / Маргарита Александрова. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 251-261. 

  

Сист. No: 53208

- 170 -

II 1477

Вачков, Стефан.  Към Европейски стандарти на частното банкиране в България / Стефан Вачков. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 225-230. 

  

Сист. No: 53197

- 171 -

II 1477

Вожжов, А. П.  Процессы трансформации в формировании банковских ресурсов / А. П. Вожжов. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 55-59. 

  

Сист. No: 53263

- 172 -

38164

Генов, Камен.  Държавният дълг - проблеми и решения / Камен Генов. // Икономическата политика - нов преглед : Междунар. конфер. - София, 26-27 септ. 1996. - София : Отворено общество, 1997, с. 106-115. 

  

Сист. No: 53303

- 173 -

II 1477

Гетов, Георги.  Въздействие на паричната и фискалната политика върху инвестиционния процес в България / Георги Гетов. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 122-126. 

  

Сист. No: 53162

- 174 -

41253

Гетов, Георги.  Валутният вектор на антиинфлационната политика в икономическата теория и практика / Георги Гетов. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 344-354. 

  

Сист. No: 53368

- 175 -

40040

Главева, Маргарита Петрова.  Развитието на капиталовия пазар в България - необходима предпоставка за присъединяването ни към Европейския съюз / Маргарита Петрова Главева. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 316-321. 

  

Сист. No: 53211

- 176 -

40040

Демерджиева, Зорница Петрова.  Същност и методология на формиране на корпоративните кредитни рейтинги / Зорница Петрова Демерджиева. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 324-336. 

  

Сист. No: 53212

- 177 -

45308

Димитрова, Ралица.  Приложение на моделите за прогнозиране на банкрут при анализа на финансовата устойчивост на компаниите / Ралица Димитрова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 182-189. 

  

Сист. No: 54152

- 178 -

II 1477

Димов, Сава.  Хеджиране на финансовите рискове с помощта на деривативи - аспекти на инвестиционни бизнес на корпорациите (изследване на опита и практиката на АЛФА-БАНК) / Сава Димов. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 90-95. 

  

Сист. No: 54006

- 179 -

45308

Димов, Сава и др.  Нова конфигурация на световните финансови центрове или разместване на пластове в период на криза / Сава Димов, Иво Рисимански. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 46-56. 

  

Сист. No: 54086

- 180 -

40040

Маринков, Георги.  Методология за сравнителен финансов анализ на дружества в постприватизационен период / Георги Маринков. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 390-400. 

  

Сист. No: 53219

- 181 -

II 1477

Младенов, Милети Хр.  По-активна роля на финансовия сектор в инвестиционния процес / Милети Хр. Младенов. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 15-19. 

  

Сист. No: 53996

- 182 -

40040

Ненкова, Пресияна.  Утвърждаване на фискалната децентрализация в процеса на приобщаване към ЕС / Пресияна Ненкова. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 135-143. 

  

Сист. No: 53195

- 183 -

38164

Ненова, Мариела.  Управление на публичните финанси - неизбежни ли са кризите на държавния дълг / Мариела Ненова. // Икономическата политика - нов преглед : Междунар. конфер. - София, 26-27 септ. 1996. - София : Отворено общество, 1997, с. 98-102. 

  

Сист. No: 53302

- 184 -

38164

Пецина, Хайнрих.  Преки чуждестранни инвестиции в държавите в преход / Хайнрих Пецина. // Икономическата политика - нов преглед : Междунар. конфер. - София, 26-27 септ. 1996. - София : Отворено общество, 1997, с. 176-182. 

  

Сист. No: 53308

- 185 -

38164

Радев, Муравей.  Държавен дълг на България - произход, състояние и тенденции / Муравей Радев. // Икономическата политика - нов преглед : Междунар. конфер. - София, 26-27 септ. 1996. - София : Отворено общество, 1997, с. 116-123. 

  

Сист. No: 53305

- 186 -

41253

Сотирова, Екатерина и др.  Теоретико-приложен анализ на ефектите от изменението в нормативната среда в паричния сектор / Екатерина Сотирова, Ивайло Беев. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 464-472. 

  

Сист. No: 53397

- 187 -

38164

Тодорова, Мариана.  България: фискалната децентрализация и ролята на местното управление / Мариана Тодорова. // Икономическата политика - нов преглед : Междунар. конфер. - София, 26-27 септ. 1996. - София : Отворено общество, 1997, с. 270-284. 

  

Сист. No: 53317

- 188 -

II 1477

Трифонова, Силвия.  Паричната политика на БНБ в процеса на присъединяване към Еврозоната / Силвия Трифонова. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 242-247. 

  

Сист. No: 53222

- 189 -

40040

Трифонова, Силвия Трифонова.  Паричният съвет - система за монетарно управление на България в началото на 21 век / Силвия Трифонова Трифонова. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 167-181. 

  

Сист. No: 53205

- 190 -

41253

Хубенова-Делисивкова, Татяна.  Теорията на регулирането и управлението на публичния сектор и пуличните финанси - съвременни аспекти с оглед на присъединяването на Р. България към ЕС / Татяна Хубенова-Делисивкова. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 430-437. 

  

Сист. No: 53395

- 191 -

II 1477

Цанева, Райна.  Проблеми на външното финансиране на малките и средни предприятия в България / Райна Цанева. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 103-107. 

  

Сист. No: 53155

- 192 -

40040

Ценкова, Емилия и др.  Характерни особености на финансовите аспекти на стратегическото и оперативно управление на българските банки / Емилия Ценкова, Димитър Митев. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 196-205. 

  

Сист. No: 53207

- 193 -

41214

Чапаров, Божидар.  Лизингът и строителното предприятие / Божидар Чапаров. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2005 г.. - Варна : Геа принт, 2005, с. 186-192. 

  

Сист. No: 53425

- 194 -

Сп Н 32

Тодоров, Ивайло.  Възникване на данъчното облагане / Ивайло Тодоров. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 231-236. 

  

Сист. No: 53982

- 195 -

Сп Ф 53 кс

Агеева, В. Н. и др.  Об учете рисков при формировании региональных бюджетов / В. Н. Агеева, В. П. Постников. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 38, с. 52-58. 

  

Сист. No: 53595

- 196 -

Сп Д 41 к

Акрамов, А. Р.  Предупреждение банкротства коммерческих банков: эволюция институтов и механизмов / А. Р. Акрамов. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 8, с. 21-26. 

  

Сист. No: 53593

- 197 -

Сп Ф 53 кс

Аникеева, А. А. и др.  Нравственные институции в финансовых воззрениях А. Л. Шлецера и его общественной деятельности / А. А. Аникеева, Ю. М. Вороханова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 39, с. 64-75. 

  

Сист. No: 53642

- 198 -

Сп Д 41 к

Борочкин, А. А.  Използование статистики поисковых запросов в сети Интернет для краткосрочного прогнозирования макроэкономических переменных / А. А. Борочкин. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 8, с. 27-32. 

  

Сист. No: 53602

- 199 -

Сп П 89 тп

Видолова, Мария.  Финансовый кризис и его влияние на экономику Болгарии / Мария Видолова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 9, с. 36-42. 

  

Сист. No: 53361

- 200 -

Сп И 503 и

Войческа, Катерина.  Възможности за комплексен анализ на банковата система / Катерина Войческа. // Икономически изследвания, XXII, 2013, N 4, с. 68-100. 

  

Сист. No: 54074

- 201 -

Сп Д 41 к

Джагитян, Э. П. и др.  Смена парадигмы банковского регулирования в США: от краткосрочных выгод к долгосрочному управлению рисками / Э. П. Джагитян, Сергей Н. Сильвестров. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 8, с. 53-61; N 9, с. 70-77. 

  

Сист. No: 53603

- 202 -

Сп Ф 53 кс

Зверьков, А. И.  Развитие форм взаимодействия и сотрудничества как определяющий фактор экспансии финансовых посредников / А. И. Зверьков. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 43, с. 21-34. 

  

Сист. No: 53697

- 203 -

Сп Ф 53 кс

Канаев, А. В. и др.  История факторинга: от агентской сделки до индустрии коммерческого финансирования / А. В. Канаев, Е. А. Синица. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 37, с. 69-79. 

  

Сист. No: 53582

- 204 -

Сп Ф 53 кс

Клитина, Н. А.  Формирование оптимального портфеля при заданном уровне доходности с помощью функции Лагранжа / Н. А. Клитина. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 37, с. 64-68. 

  

Сист. No: 53581

- 205 -

Сп Д 41 к

Короп, В. В.  Денежные потоки и оптимизация денежного предложения / В. В. Короп. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 8, с. 44-49. 

  

Сист. No: 53608

- 206 -

Сп Ф 53 кс

Левин, В. С. и др.  Новые финансовые инструменты в России: зерновые фьючерсы - проблемы и перспективы развития / В. С. Левин, Т. А. Матвеева. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 40, с. 27-33. 

  

Сист. No: 53646

- 207 -

Сп Ф 53 кс

Левин, В. С. и др.  Продовольственные фьючерсы как инструмент справедливого ценообразования на рынке зерна / В. С. Левин, Т. А. Матвеева. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 42, с. 2-5. 

  

Сист. No: 53675

- 208 -

Сп Б 44 БСУ

Ломев, Боян.  Прогнозиране на обменни валутни курсове в икономики с висока инфлация / Боян Ломев. // Бизнес посоки, VIII, 2006, N 1, с. 20-33. 

  

Сист. No: 53634

- 209 -

Сп Ф 53 кс

Могилев, С. В.  Парадигма финансовой автономии местного самоуправления / С. В. Могилев. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 39, с. 57-63. 

  

Сист. No: 53641

- 210 -

Сп П 89 тп

Новиков, Игорь.  Российская модель венчурного финансирования: перспективы развития / Игорь Новиков. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 10, с. 81-90. 

  

Сист. No: 53396

- 211 -

Сп И 36 Вн

Панчева, Александрина.  Детерминанти на банковата оперативна ефективност / Александрина Панчева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 1, с. 86-98. 

  

Сист. No: 53993

- 212 -

Сп Ф 53 кс

Патласов, О. Ю. и др.  Модели оценки кредитоспособности заемщиков - сельскохозяйственных организаций / О. Ю. Патласов, Н. В. Васина. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 39, с. 18-24. 

  

Сист. No: 53601

- 213 -

Сп Д 41 к

Рудько-Силиванов, В. В. и др.  Риск-ориентированный подход к оценке облигационных портфелей кредитных организаций / В. В. Рудько-Силиванов, А. А. Наумов, Е. М. Якухный. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 8, с. 37-43. 

  

Сист. No: 53604

- 214 -

Сп Д 41 к

Скапенкер, О. М.  Финансовый рынок: корректировка институциональной структуры / О. М. Скапенкер. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 11, с. 15-19. 

  

Сист. No: 53898

- 215 -

Сп Ф 53 кс

Соколова, Е. М.  Государственное стимулирование банковского кредитования инновационной деятельности / Е. М. Соколова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 41, с. 8-13. 

  

Сист. No: 53652

- 216 -

Сп Ф 53 кс

Чараева, М. В.  Управление денежными потоками предприятия на основе их распределения по функциональному презраку / М. В. Чараева. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 41, с. 36-41. 

  

Сист. No: 53657

- 217 -

Сп Ф 53 кс

Шовхалов, Ш. А.  Принципы формирования активов коммерческой организации: шариятский взгляд / Ш. А. Шовхалов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 37, с. 24-29. 

  

Сист. No: 53576

- 218 -

II 1477

Barbaroux, Pierre et al.  Heterogeneity of investment decisions and monetary policy: a comparative study between Europe and the United-State / Pierre Barbaroux, Frank Paolucci. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 37-42. 

  

Сист. No: 53300

- 219 -

38849

Caprio, Gerard Jr. et al.  Bank Insolvency: Bad Luck, Bad Policy, or Bad Banking / Gerard Jr. Caprio, Daniela Klingebiel. // Annual World bank Conference on Development economics 1996 / Ред. Boris Pleskovic, Joseph E. Stiglitz. - Washington : The World Bank, 1997, с. 79-104. 

  

Сист. No: 53446

- 220 -

II 1477

Gaskari, Reihaneh et al.  The Ranking Iran's Banks (by taxonomy numerical analysis) / Reihaneh Gaskari, Ali Reza Eghbali, Abdol Amir Zamarri. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 90-98. 

  

Сист. No: 53276

- 221 -

II 1477

Gaskari, Reihaneh et al.  Foreign investment as an instrument for global convergence / Reihaneh Gaskari, Ali Reza Eghbali. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 54-57. 

  

Сист. No: 53313

- 222 -

38849

Greenwald, Bruce.  International Adjustment in the Face of Imperfect Financial Markets / Bruce Greenwald. // Annual World Bank Conference on Development Economics 1998 / Ред. Boris Pleskovic, Joseph E. Stiglitz. - Washington : The World Bank, 1999, с. 273-289. 

  

Сист. No: 53440

- 223 -

40037

Hatzigayos, Thomas.  The forfaiting agreement: A mechanism of Decreasing the Credit Risk of Business / Thomas Hatzigayos. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR, 2002, с. 947-954. 

  

Сист. No: 53146

- 224 -

40037

Krstich, Borko.  Management Role in Banks Transformation / Borko Krstich. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR, 2002, с. 1037-1045. 

  

Сист. No: 53149

- 225 -

38849

Mishkin, Frederic S.  Understanding Financial Crises: A Developing Country Perspective / Frederic S. Mishkin. // Annual World bank Conference on Development economics 1996 / Ред. Boris Pleskovic, Joseph E. Stiglitz. - Washington : The World Bank, 1997, с. 29-62. 

  

Сист. No: 53441

- 226 -

II 1477

Prelipcean, Gabriela et al.  An Analysis of the Predictive Power of Excess Stock Market Reaction for Future Economic Growth and Investment / Gabriela Prelipcean, Mircea Boscoianu. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 22-27. 

  

Сист. No: 53245

- 227 -

38849

Rose-Ackerman, Susan.  Corruption and Development / Susan Rose-Ackerman. // Annual World Bank Conference on Development Economics 1997 / Ред. Boris Pleskovic, Joseph E. Stiglitz. - Washington : The World Bank, 1998, с. 35-57. 

  

Сист. No: 53432

- 228 -

40037

Sorg, Mart.  Development of the Banking Sector of a Transition Country: Estonian Experience / Mart Sorg. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR, 2002, с. 899-932. 

  

Сист. No: 53144

- 229 -

40037

Stavarek, Daniel.  Comparison of the Relative Efficiency of Banks in European Transition Countries / Daniel Stavarek. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR, 2002, с. 955-982. 

  

Сист. No: 53147

- 230 -

45269

Svrtinov, Vesna Georgieva et al.  The Impact of Financial Instability on FDI Dynamics / Vesna Georgieva Svrtinov, Olivera Gorgieva Trajkovska, Aleksandar Kostadinovski. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 211-216. 

  

Сист. No: 53867

- 231 -

39372

Takemoto, Osamu.  Financial disclosure by Japanese banks / Osamu Takemoto. // Financial Disclosure by banks : Proceedings of an UNCTAD forum. - New York : United Nations, 1998, с. 31-40. 

  

Сист. No: 53344

Финанси

- 232 -

45269

Адамов, Величко.  Инфлация и парично равновесие / Величко Адамов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 19-26. 

  

Сист. No: 53438

- 233 -

45269

Ангелов, Ангел.  Насоки за подобряване кредитирането на малките и средни предприятия в България / Ангел Ангелов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 113-116. 

  

Сист. No: 53473

- 234 -

45269

Ангелов, Георги.  Новите постановки на Базел III - критика или загриженост за банковата дейност / Георги Ангелов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 248-253. 

  

Сист. No: 53725

- 235 -

45269

Ангелов, Петко.  Моделиране на факторните влияния върху размера на вътрешния дълг / Петко Ангелов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 242-247. 

  

Сист. No: 53721

- 236 -

45308

Бакърджиева, Радостина.  Европейски социални предприятия - фундамент и стратегии / Радостина Бакърджиева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 137-143. 

  

Сист. No: 54133

- 237 -

45308

Балтов, Милен.  Проблеми и решения за инвестициите на МПС / Милен Балтов. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 33-38. 

  

Сист. No: 54084

- 238 -

45269

Баранова, Виктория Г. и др.  Реформы в финансовой сфере: результаты и проблемы / Виктория Г. Баранова, Ольга Е. Дубовик. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 175-178. 

  

Сист. No: 53682

- 239 -

45269

Благоева, Надежда.  Влияние на корекция наличности-потоци върху промяната на държавния дълг / Надежда Благоева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 169-178. 

  

Сист. No: 53680

- 240 -

45269

Божинов, Бисер.  Перспективи и фискални измерения при облагането с преки данъци / Бисер Божинов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 295-300. 

  

Сист. No: 53767

- 241 -

45269

Божинов, Божидар.  Подходи при анализ и оценка на състоянието на финансовата система / Божидар Божинов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 117-122. 

  

Сист. No: 53644

- 242 -

45269

Братанов, Петър.  Оптимизиране структурата на дългосрочните финансови решения на "Фазерлес" АД / Петър Братанов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 282-287. 

  

Сист. No: 53757

- 243 -

45269

Василева, Петя.  Сребърният фонд - експерименти и перспективи / Петя Василева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 193-198. 

  

Сист. No: 53704

- 244 -

45308

Войческа, Катерина.  Финансовата устойчивост при криза - възможност за пхромяна / Катерина Войческа. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 174-181. 

  

Сист. No: 54146

- 245 -

45269

Вътев, Жельо и др.  Структурни изменения на банковите разходи у нас в условията на икономическа криза / Жельо Вътев, Марин Маринов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 90-96. 

  

Сист. No: 53458

- 246 -

45269

Ганчев, Александър.  Оценяване на фирмата чрез метода на паричната добавена стойност / Александър Ганчев. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 127-132. 

  

Сист. No: 53660

- 247 -

45308

Георгиева, Пенка Вълкова.  Размита система за изводи за оценка на финансови активи / Пенка Вълкова Георгиева. // Знанието - източник на иновации : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 180-187. 

  

Сист. No: 54169

- 248 -

45308

Георгиева, Станислава Панчева.  Концепции за капитализиране на разходите по заеми / Станислава Панчева Георгиева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 93-103. 

  

Сист. No: 54098

- 249 -

44171

Димитрова, Ралица.  Изследване влиянието на дивидентната политика върху цената на акциите на БФБ / Ралица Димитрова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 129-136. 

  

Сист. No: 53249

- 250 -

45269

Димитрова, Теодора.  Детерминанти на човешкия фактор в банковия одит / Теодора Димитрова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 27-32. 

  

Сист. No: 53439

- 251 -

45269

Димов, Сава.  Финансово-правни коментари за тълкуване на производствените инструменти / Сава Димов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 162-168. 

  

Сист. No: 53677

- 252 -

45269

Захариев, Андрей.  За лихвената крива в капиталовия мениджмънт - теоретико-емпирични предизвикателства / Андрей Захариев. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 42-47. 

  

Сист. No: 53444

- 253 -

44171

Иванова, Росица Недкова.  Еволюция на финансовите показатели в системата за балансиран анализ на ефективността на бизнеса / Росица Недкова Иванова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 137-143. 

  

Сист. No: 53251

- 254 -

II 1477

Ионин, Евгений и др.  Потоки денежных средств в механизме реализации финансовой политики компании / Евгений Ионин, Алла Беспалова. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 73-77. 

  

Сист. No: 53267

- 255 -

44171

Калчев, Димитър.  Данъчна справедливост в България / Димитър Калчев. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 165-174. 

  

Сист. No: 53256

- 256 -

45269

Ковалев, Анатолий.  Финансовый дыю-дилидженс как основа осуществления сделок слияний и поглощений / Анатолий Ковалев. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 67-72. 

  

Сист. No: 53450

- 257 -

45269

Костов, Димитър.  Размисли върху либерализацията на българската банкова система / Димитър Костов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 254-262. 

  

Сист. No: 53728

- 258 -

45269

Ламбев, Младен.  Относно идеята за данък върху автоматичните платежни трансакции и неговата практическа приложимост / Младен Ламбев. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 301-306. 

  

Сист. No: 53772

- 259 -

44171

Мареа, Николина Янкова.  Аспекти на данъчно-осигурителната политика по отношение на туризма в България / Николина Янкова Мареа. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 217-224. 

  

Сист. No: 53262

- 260 -

45269

Маринов, Иван.  Функционалност и развитие на дребното банкиране в България / Иван Маринов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 263-268. 

  

Сист. No: 53741

- 261 -

45269

Милинов, Валентин.  Бизнес развитие и ново ниво на отговорност / Валентин Милинов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 123-126. 

  

Сист. No: 53653

- 262 -

45308

Михайлов, Ивайло.  Неконвенционални мерки на паричната политика - причини и последици / Ивайло Михайлов. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 168-173. 

  

Сист. No: 54144

- 263 -

45269

Найденов, Сергей.  Многообразието на капиталовата агресия - диктат или механизъм за изява на насилие / Сергей Найденов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 142-147. 

  

Сист. No: 53667

- 264 -

45269

Ненков, Валери.  Тенденции в развитието на патентното облагане в България / Валери Ненков. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 97-100. 

  

Сист. No: 53463

- 265 -

45269

Николов, Николай и др.  Проблеми на прилагането на Епсилон оптимизацията при индексното симулиране на SOFIX / Николай Николов, Пламен Пътев. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 230-235. 

  

Сист. No: 53716

- 266 -

45269

Павлов, Цветан.  SOFIX - структура, динамика, дивидентна доходност, пазарни множители / Цветан Павлов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 269-275. 

  

Сист. No: 53746

- 267 -

45269

Павлова, Марияна.  Ресурсният потенциал на домакинствата - фактор за увеличение на персоналното богатство / Марияна Павлова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 276-281. 

  

Сист. No: 53749

- 268 -

45269

Петров, Пламен.  Бюджетният процес в системата на местните финанси в България : (Тенденции и проблеми за периода 2008-2012 г.) / Пламен Петров. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 288-294. 

  

Сист. No: 53764

- 269 -

45269

Петров, Стефан.  Приложение на информационно-аналитичните системи във финансовата и счетоводната дейност на предприятието / Стефан Петров. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 307-312. 

  

Сист. No: 53774

- 270 -

45269

Пътев, Пламен и др.  Възможности за конструиране на оптимален портфейл чрез метода на имитиране на индекс в условията на българския капиталов пазар / Пламен Пътев, Николай Николов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 101-105. 

  

Сист. No: 53464

- 271 -

45269

Радуканов, Сергей.  Тенденции в развитието на коефициента разходи/приходи на банките у нас / Сергей Радуканов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 224-229. 

  

Сист. No: 53711

- 272 -

45269

Росева, Ренета и др.  Бюджетни измерения на политическите промени / Ренета Росева, Николай Николов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 236-241. 

  

Сист. No: 53717

- 273 -

45269

Симеонов, Стефан.  Ревизия на схващанията за зависимостта между мащаба на банките и ползването на финансови деривати / Стефан Симеонов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 106-112. 

  

Сист. No: 53471

- 274 -

45275

Станоева, Ина Николаева.  Източници на финансиране в българските театрални организации / Ина Николаева Станоева. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 312-319. 

  

Сист. No: 53669

- 275 -

44171

Тошкова, Жасмина Ангелова.  Измами с финансови отчети по време на икономическа криза / Жасмина Ангелова Тошкова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 259-264. 

  

Сист. No: 53270

- 276 -

45269

Трифонова, Силвия.  Някои проблеми на платежния баланс на България като страна-членка на ЕС / Силвия Трифонова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 148-161. 

  

Сист. No: 53668

- 277 -

Сп Д 226 п

Босолова, Мария.  Данъчна основа при бартер според практиката на СЕС / Мария Босолова. // Данъчна практика, 2013, N 9, с. 5-10. 

  

Сист. No: 53615

- 278 -

Сп И 502

Захариев, Людмил.  В капана на бързите заеми / Людмил Захариев. // Икономика, 2013, N 31, с. 40-42. 

  

Сист. No: 53428

- 279 -

Сп И 50 м

Калчев, Емил.  Проблеми и перспективи на фискалния сектор в България / Емил Калчев. // Икономическа мисъл, 2013, N 6, с. 35-51. 

  

Сист. No: 53966

- 280 -

Сп И 502

Колева, Яна.  Иде ли край на данъчния рай / Яна Колева. // Икономика, 2013, N 32, с. 42-43. 

  

Сист. No: 53939

- 281 -

Сп И 502

Маринова, Виолина.  От нешлифован диамант Банка ДСК стана изящно бижу / Виолина Маринова. // Икономика, 2013, N 32, с. 30-31. 

  

Сист. No: 53937

- 282 -

Сп И 502

Пешев, Петър.  Време ли е за прогресивни налози / Петър Пешев. // Икономика, 2013, N 32, с. 40-41. 

  

Сист. No: 53938

- 283 -

Сп Д 532

Пътев, Пламен и др.  Връзката между суапите за кредитно неизпълнение и пазарите на акции в Централна и Източна Eвропа / Пламен Пътев, Елена Маринова. // Диалог. Електронно списание, 2013, N 4, с. 1-15. 

  

Сист. No: 53971

- 284 -

Сп И 50 м

Русенова, Лена.  Към създаване на истински режим за преобразуване на банки в Европейския съюз / Лена Русенова. // Икономическа мисъл, 2013, N 6, с. 69-86. 

  

Сист. No: 53968

- 285 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Да направиш Айфелова кула в България / Татяна Явашева. // Икономика, 2013, N 31, с. 46-47. 

  

Сист. No: 53429

Държавни финанси

- 286 -

Сп Г 62 Сс

Ангелов, Сашо.  Бюджетиране и управление на паричните потоци в сектор "Здравеопазване" / Сашо Ангелов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2013, с. 5-20. 

  

Сист. No: 54116

- 287 -

Сп Г 62 Сс

Банов, Банчо.  Някои аспекти на държавния бюджет на Република България за 2005 година / Банчо Банов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2013, с. 31-37. 

  

Сист. No: 54120

- 288 -

Сп Б 44 БСУ

Нейчева, Мария.  Динамика на държавните разходи в условията на Паричен съвет (1998-2004 г.) / Мария Нейчева. // Бизнес посоки, VIII, 2006, N 1, с. 16-19. 

  

Сист. No: 53633

Бюджет на общините

- 289 -

Сп Б 44 БСУ

Грозданов, Борис.  Развитие на общинските бюджети в преходния период / Борис Грозданов. // Бизнес посоки, VIII, 2006, N 1, с. 3-7. 

  

Сист. No: 53628

Бюджетни приходи и разходи

- 290 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма към август 2013 г. . // Бюджетът, 2013, N 11, с. 29-50. 

  

Сист. No: 53353

- 291 -

Сп C 58

Крупните финансови институции неохотно повишават своите ит бюджети . // CIO, 2013, N 11, с. 8-10. 

  

Сист. No: 53863

- 292 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  ИТ бюджетите на финансовите институции - под влиянието на противоречиви тенденции / Надя Кръстева. // CIO, 2013, N 11, с. 4-7. 

  

Сист. No: 53859

Финансов контрол

- 293 -

45269

Выговская, Н. Г.  Развитие системы финансового контроля в Украине / Н. Г. Выговская. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 355-360. 

  

Сист. No: 53674

- 294 -

45269

Крумов, Крум.  Тенденции в развитието на финансовия контрол в България / Крум Крумов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 361-366. 

  

Сист. No: 53678

- 295 -

II 1477

Шкарабан, С. И.  Оперативный анализ финансовых результатов и финансового состояния предприятий / С. И. Шкарабан. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 46-50. 

  

Сист. No: 53260

- 296 -

Сп И 36 Вн

Недялкова, Пламена.  Изследване на контролната функция, под влиянието и въздействието на финансово-контролната дейност на агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) / Пламена Недялкова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 1, с. 136-151. 

  

Сист. No: 54009

Капиталовложения в икономиката

- 297 -

45269

Тодоров, Любомир.  Оптимизация на капиталовата структура по данни за "СОФАРМА" АД / Любомир Тодоров. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 387-392. 

  

Сист. No: 53687

Данъци. Такси. Налози

- 298 -

38164

Ангарски, Красимир.  Данъчната политика на България / Красимир Ангарски. // Икономическата политика - нов преглед : Междунар. конфер. - София, 26-27 септ. 1996. - София : Отворено общество, 1997, с. 131-141. 

  

Сист. No: 53306

- 299 -

38164

Андреева, Дора.  Българската данъчна политика - настояще и перспективи / Дора Андреева. // Икономическата политика - нов преглед : Междунар. конфер. - София, 26-27 септ. 1996. - София : Отворено общество, 1997, с. 148-163. 

  

Сист. No: 53307

- 300 -

Сп З 544 к

Атанасов, Бойко.  Становище на НАП изх.№ 20-00-134 от 21 юни 2013 г. отоносно ограничаване правото на приспадане на данъчен кредит в хипотезите на липса на доставка / Бойко Атанасов. // Земеделска кооперация, XXI, 2013, N 10, с. 13-25. 

  

Сист. No: 53243

- 301 -

Сп З 544 к

Георгиева, Анета.  Прогнозната печалба за 2013 година и връзката и с надвнесения корпоративен данък / Анета Георгиева. // Земеделска кооперация, XXI, 2013, N 11, с. 21-27. 

  

Сист. No: 53768

- 302 -

Сп И 36 Вн

Герчева, Светлана.  Пробивът на европейските екоданъчни практики в страните от Далечния изток / Светлана Герчева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 1, с. 73-85. 

  

Сист. No: 53992

- 303 -

Сп И 36 Вн

Герчева, Светлана.  Данъчната деформация на такса битови отпадъци у нас - проблеми и решения / Светлана Герчева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 2, с. 67-78. 

  

Сист. No: 54033

- 304 -

Сп З 544 к

За данъчните фактури, издадени преди настъпването на данъчно събитие . // Земеделска кооперация, XXI, 2013, N 11, с. 34-38. 

  

Сист. No: 53770

- 305 -

Сп А 454

Иванов, Костадин.  Същност и обхват на публичните и чмастните държавни и общински вземания / Костадин Иванов. // Актив, 2013, N 11, с. 32-33. 

  

Сист. No: 53841

- 306 -

Сп Б 973

Концепция за въвеждане на режим "Касова отчетност на ДДС" в националното данъчно законодателство . // Бюджетът, 2013, N 11, с. 13-24. 

  

Сист. No: 53349

- 307 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Допускани грешки при определяне размера на коефициента по чл. 73 от ЗДДС / Лиляна Панева. // Актив, 2013, N 11, с. 29-31. 

  

Сист. No: 53838

- 308 -

Сп А 454

Петков, Георги.  Данък по чл. 43 и 44 от ЗДДФЛ - IV тримесечие / Георги Петков. // Актив, 2013, N 11, с. 23-24. 

  

Сист. No: 53834

- 309 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Регулация на разходите за неизползвани отпуски и разходите на предприятията, представляващи доходи на физически лица / Цветан Станкулов. // Актив, 2013, N 11, с. 35-41. 

  

Сист. No: 53845

- 310 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Европейска практика относно облагането с ДДС на незаконните доставки / Любка Ценова. // Актив, 2013, N 11, с. 34. 

  

Сист. No: 53843

Данъчно облагане

- 311 -

Сп Б 90

Дубинянская, Е. Н.  Расходы на логистику: учет и налогообложение / Е. Н. Дубинянская. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 11, с. 49-54. 

  

Сист. No: 53612

Данъчен контрол

- 312 -

45269

Желев, Жельо Н.  Особености на контрола върху използването на данъчни облекчения от юридически лица / Жельо Н. Желев. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 442-447. 

  

Сист. No: 53727

- 313 -

45269

Ранчев, Георги.  Тенденции в развитието на данъчния контрол по прилагането на ДДС законодателството в условия на фискална консолидация / Георги Ранчев. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 454-462. 

  

Сист. No: 53736

Пари. Банково дело. Борси

- 314 -

40040

Асенова, Камелия.  Промените в паричното предлагане и влиянието им върху икономическия растеж в България в условията на валутен съвет / Камелия Асенова. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 64-69. 

  

Сист. No: 53176

- 315 -

Сп М 486

Стайков, Калоян.  Няма по-добра регулация от конкуренцията / Калоян Стайков. // Мениджър, 2013, N 9, с. 146-148. 

  

Сист. No: 53304

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 316 -

40040

Андронов, Петър.  Вливания и сливания между търговските банки в България след въвеждането на паричен съвет през 1997 г. - перспективи и възможни пречки / Петър Андронов. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 42-52. 

  

Сист. No: 53175

- 317 -

40040

Ганев, Георги.  Поглед върху динамиката на структурата на банковите баланси след въвеждането на валутен борд в България / Георги Ганев. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 34-41. 

  

Сист. No: 53174

- 318 -

40040

Генов, Деян.  Някои проблеми на банковия контрол в условията на глобализация и либерализация / Деян Генов. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 104-109. 

  

Сист. No: 53182

- 319 -

40040

Иванова, Ваня.  Трансформации, настъпващи във функционалната рола на търговските банки при осъществяване на операции по кредитната секюризация в сравнение с традиционното кредитно посредничество / Ваня Иванова. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 118-127. 

  

Сист. No: 53191

- 320 -

40040

Костова, Надя.  Рейтингова оценка на търговските банки / Надя Костова. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 128-134. 

  

Сист. No: 53193

- 321 -

40040

Рангелова, Лилия.  Счетоводно-информационно осигуряване на определението на рентабилността на собствения капитал по продукти и формиране на продуктовата политика на банките / Лилия Рангелова. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 404-412. 

  

Сист. No: 53223

- 322 -

42065

Ставрова, Елена.  Прозрачността в дейността на банковия сектор и значението за устойчивото му поведение - проблеми и перспективи / Елена Ставрова. // Социална динамика и връзки с обществеността : Международна научна конференция - Благоевград, 5-6 ноември 2004 г., Сборник от научни съобщения / Състав. Софка Георгиева Матеева и др.. - Благоевград : Юристпрес, 2006, с. 139-150. 

  

Сист. No: 53277

- 323 -

II 1477

Ставрова, Елена.  Особености на банковата конкуренция в съвременни условия / Елена Ставрова. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 180-186. 

  

Сист. No: 54049

- 324 -

Сп Г 62 Сс

Видолова, Мария.  Скоринг-модели за оценка на риска в кредитирането / Мария Видолова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2013, с. 39-50. 

  

Сист. No: 54121

- 325 -

Сп Г 62 Сс

Видолова, Мария и др.  Рискът в банковата сфера - необходимост от идентифициране и управление / Мария Видолова, Ангел Георгиев. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2013, с. 51-64. 

  

Сист. No: 54128

- 326 -

Сп Ф 53 кс

Авагян, Г. Л. и др.  Оценка стоимости коммерческого банка / Г. Л. Авагян, Ю. Г. Вешкин, М. Ю. Саитова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 43, с. 8-20. 

  

Сист. No: 53694

- 327 -

Сп Ф 53 кс

Агапова, А. В.  О безопастности применения банковских платежных (зарплатных) карт / А. В. Агапова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 40, с. 10-15. 

  

Сист. No: 53645

- 328 -

Сп Б 44 БСУ

Вътев, Жельо.  Насоки за дистанционен анализ на банковата дейност / Жельо Вътев. // Бизнес посоки, VIII, 2006, N 1, с. 8-15. 

  

Сист. No: 53631

- 329 -

Сп Ф 53 кс

Гладкова, С. Б. и др.  Еще раз о проблемах реализации кредитными организациями требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / С. Б. Гладкова, А. А. Гулько. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 42, с. 25-30. 

  

Сист. No: 53683

- 330 -

Сп Ф 53 кс

Евдокимова, С. С.  Расчетно-кассовое обслуживание в российских коммерческих банках: клиентоориентированный подход / С. С. Евдокимова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 37, с. 30-39. 

  

Сист. No: 53579

- 331 -

Сп Ф 53 кс

Евдокимова, С. С.  Системе удаленного банковского обслуживания как инструмент многоформатного взаимодействия с клиентом / С. С. Евдокимова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 39, с. 37-44. 

  

Сист. No: 53637

- 332 -

Сп Ф 53 кс

Жалилов, Р. Р.  Совершенствувание методики оценки текущей дтоимости банковских инноваций на этапе зрелости / Р. Р. Жалилов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 43, с. 35-39. 

  

Сист. No: 53703

- 333 -

Сп Ф 53 кс

Зверьков, А. И.  Финансовое посредничество: этапы развития экономики и соответствующие им формы экспансии / А. И. Зверьков. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 39, с. 25-36. 

  

Сист. No: 53635

- 334 -

Сп П 89 тп

Зиядуллаев, Наби и др.  Поддержка международной деятельности Российских банков / Наби Зиядуллаев, Юлия Кибардина. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 9, с. 29-35. 

  

Сист. No: 53359

- 335 -

Сп Ф 53 кс

Мазурина, Т. Ю.  Инвестиционный кредит как долгосрочный банковский продукт: специфические свойства и клоссификация / Т. Ю. Мазурина. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 38, с. 7-15. 

  

Сист. No: 53591

- 336 -

Сп Ф 53 кс

Мануйленко, В. В.  Комбинированный подход к оценке экономического капитала по рыночному риску: современный взгляд / В. В. Мануйленко. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 40, с. 2-9. 

  

Сист. No: 53643

- 337 -

Сп Ф 53 кс

Михайлов, А. Е.  Совершенствувание предмандатного этапа при организации синдицированного кредтования / А. Е. Михайлов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 38, с. 16-26. 

  

Сист. No: 53592

- 338 -

Сп Ф 53 кс

Мотохин, А. М.  Методика оценки конкурентных позиций коммерческого банка / А. М. Мотохин. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 37, с. 40-47. 

  

Сист. No: 53580

- 339 -

Сп Ф 53 кс

Хабибулин, Р. Р.  Понятие операционного риска / Р. Р. Хабибулин. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 39, с. 51-56. 

  

Сист. No: 53636

- 340 -

Сп Ф 53 кс

Янкина, И. А. и др.  Совершенствувание методов управления валютными рисками в Банке / И. А. Янкина, Е. Т. Дорофеева. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 38, с. 2-6. 

  

Сист. No: 53589

- 341 -

II 1477

Vachkov, Stefan.  The Reengineering as a Tool of the Strategic Bank Management / Stefan Vachkov. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 108-111. 

  

Сист. No: 53316

Инвестиции

- 342 -

41577

Антонова, Катя.  Проблеми на ефективността от инвестициите в професионално обучение / Катя Антонова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 146-151. 

  

Сист. No: 54056

- 343 -

42178

Георгиев, Георги.  Процедура при планирането на средствата за инвестиции в публичния сектор / Георги Георгиев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - м. ноември 2007 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 113-117. 

  

Сист. No: 53387

- 344 -

41214

Георгиев, Георги С.  Критерии за оценка на инвестиционни проекти / Георги С. Георгиев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2005 г.. - Варна : Геа принт, 2005, с. 124-132. 

  

Сист. No: 53419

- 345 -

41577

Желев, Иван.  Прогнозиране на инвестиционната активност в България / Иван Желев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 19-24. 

  

Сист. No: 53433

- 346 -

42178

Йовкова, Йорданка.  Инвестиционна активност на пазара на недвижими имоти / Йорданка Йовкова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - м. ноември 2007 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 37-42. 

  

Сист. No: 53371

- 347 -

41214

Йовчев, Иван.  Глобализацията на REITs-ПАЗАРА / Иван Йовчев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2005 г.. - Варна : Геа принт, 2005, с. 141-151. 

  

Сист. No: 53421

- 348 -

41214

Костов, Иво.  Финансиране на инвестиции чрез ипотечно кредитиране на небанкови финансови институции / Иво Костов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2005 г.. - Варна : Геа принт, 2005, с. 177-185. 

  

Сист. No: 53424

- 349 -

38164

Прохаски, Георги.  Стимулиране на чуждестранните инвестиции в България / Георги Прохаски. // Икономическата политика - нов преглед : Междунар. конфер. - София, 26-27 септ. 1996. - София : Отворено общество, 1997, с. 182-190. 

  

Сист. No: 53310

- 350 -

42926

Стефанова, Ваня.  Характерни особености на инвестирането в големи търговски обекти (молове) в България / Ваня Стефанова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 26-31. 

  

Сист. No: 53218

- 351 -

45275

Тодоров, Станислав Николаев.  Изследване на инвестициите в крайбрежни градски зони за периода 2004-2012 / Станислав Николаев Тодоров. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 260-267. 

  

Сист. No: 53556

- 352 -

45269

Тодоров, Тодор.  Правно организационни аспекти в дейността на небанковите инвестиционни посредници, като отчетно обособени единици / Тодор Тодоров. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 263-267. 

  

Сист. No: 53600

- 353 -

Сп Ф 53 кс

Игонина, Л. Л.  Финансово-инвестиционная система: функциональное содержание и количественные индикаторы / Л. Л. Игонина. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 38, с. 27-33. 

  

Сист. No: 53594

- 354 -

Сп Ф 53 кс

Капралова, Е. В.  Политика либерализации и поощрения инвестиций как фактор стимулирования притока иностранного капитала в российскую экономику / Е. В. Капралова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 40, с. 71-75. 

  

Сист. No: 53651

- 355 -

Сп Ф 53 кс

Сухарев, А. Н.  Алмазы и бриллианты как инвестиционные инструменты оценка их стоимости / А. Н. Сухарев. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 37, с. 18-23. 

  

Сист. No: 53570

- 356 -

Сп Ф 53 кс

Сухарев, А. Н.  Антиквариат как объект инвестирования / А. Н. Сухарев. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 42, с. 6-10. 

  

Сист. No: 53676

- 357 -

Сп Ф 53 кс

Сухарев, А. Н.  Арт-рынок: теоретические и практические аспекты / А. Н. Сухарев. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 43, с. 40-48. 

  

Сист. No: 53705

- 358 -

Сп Ф 53 кс

Чараева, М. В.  Оптимизация структуры капитала при осуществлении инвестицонной деятельности организации / М. В. Чараева. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 39, с. 11-17. 

  

Сист. No: 53598

- 359 -

II 1477

The Effects of some variables on private investment (the case of Iran) . // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 43-53. 

  

Сист. No: 53309

Анализ на инвестициите

- 360 -

45269

Дончева, Людмила.  Ролята на анализа за прехода от спестяване към инвестиране / Людмила Дончева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 437-441. 

  

Сист. No: 53724

Фондов пазар. Фондова борса

- 361 -

Сп Ф 53 кс

Вавулин, Д. А. и др.  Облигационные займы как альтернативный механизм финансирования дефицита региональных бюджетов / Д. А. Вавулин, С. В. Симонов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 42, с. 31-42. 

  

Сист. No: 53685

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 362 -

38164

Божков, Александър.  Приватизация и структурна реформа / Александър Божков. // Икономическата политика - нов преглед : Междунар. конфер. - София, 26-27 септ. 1996. - София : Отворено общество, 1997, с. 27-36. 

  

Сист. No: 53299

- 363 -

38164

Вазов, Григорий.  Ролята на държавата при управлението на структурната реформа в индустрията (1991-1996) / Григорий Вазов. // Икономическата политика - нов преглед : Междунар. конфер. - София, 26-27 септ. 1996. - София : Отворено общество, 1997, с. 22-27. 

  

Сист. No: 53298

Икономика

- 364 -

 

Калчев, Румен.  Недвижимата собственост и предпремачеството / Румен Калчев. // Строително предприемач, 2005, с. 95-103. 

  

Сист. No: 53411

- 365 -

38164

Боева, Бистра.  Управление и преход / Бистра Боева. // Икономическата политика - нов преглед : Междунар. конфер. - София, 26-27 септ. 1996. - София : Отворено общество, 1997, с. 290-295. 

  

Сист. No: 53318

- 366 -

40946

Врачовска, Мария.  Преки чуждестранни инвестиции в процеса на стабилизация на икономиката / Мария Врачовска. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 217-224. 

  

Сист. No: 53145

- 367 -

40648

Георгиев, Пламен.  Институционално доверие и икономическа промяна / Пламен Георгиев. // Свободните икономически зони - теория и практика : Научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 1999, с. 111-128. 

  

Сист. No: 54075

- 368 -

40946

Джанабетска, Камелия.  Предизвикателства пред българския екотуризъм / Камелия Джанабетска. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 269-275. 

  

Сист. No: 53152

- 369 -

40946

Долапчиева, Елица.  Мотивацията на човешкия фактор в България / Елица Долапчиева. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 264-268. 

  

Сист. No: 53151

- 370 -

40946

Донев, Тодор.  Свободните икономически зони - мястото на България в съвременната глобална икономика / Тодор Донев. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 303-311. 

  

Сист. No: 53154

- 371 -

40946

Здравкова, Траяна.  Банковата система в условията на преход / Траяна Здравкова. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 312-315. 

  

Сист. No: 53165

- 372 -

40946

Илчева, Весела.  Предизвикателства пред транспортната политика на България в условията на преход / Весела Илчева. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 243-248. 

  

Сист. No: 53148

- 373 -

44171

Нейчева, Мария.  В търсене на факторите за ефекта на световната криза върху икономиките / Мария Нейчева. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 101-108. 

  

Сист. No: 53247

- 374 -

II 1477

Сатубалдин, Сагандык.  Новые черты экономики Евразии / Сагандык Сатубалдин. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 32-36. 

  

Сист. No: 53257

- 375 -

45269

Слатвинская, Марина А.  Актуальные проблемы налоговой политики Украины / Марина А. Слатвинская. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 179-185. 

  

Сист. No: 53696

- 376 -

40946

Христов, Христо.  Цената на икономическия преход в България / Христо Христов. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 316-319. 

  

Сист. No: 53166

- 377 -

Сп Г 62 Сс

Георгиев, Атанас.  Независимост на регулаторните агенции в енергийния сектор / Атанас Георгиев. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2013, с. 85-95. 

  

Сист. No: 54131

- 378 -

Сп Н 32

Оцетова, Анна и др.  Сертификация по управленски стандарти на куриерските фирми в България / Анна Оцетова, Красимир Ениманев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 29-34. 

  

Сист. No: 53788

- 379 -

Сп Н 32

Петров, Камен.  Възможности за по-ефективна териториално урбанистична структура в развиващите се региони и пазари в България / Камен Петров. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 49-54. 

  

Сист. No: 53800

- 380 -

Сп И 36 Вн

Маринов, Антон.  Макроикономическата стабилност на България - гаранция за икономическа сигурност / Антон Маринов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 1, с. 30-48. 

  

Сист. No: 53989

- 381 -

Сп Е 205

Цольов, Добромир.  Бавария - основен стълб в германската икономика / Добромир Цольов. // Европа 2001, XX, 2013, N 5, с. 10-11. 

  

Сист. No: 53607

- 382 -

Сп М 68 э

Шлихтер, А.  "Зеленая" стратегия американских корпораций / А. Шлихтер. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 7, с. 12-21. 

  

Сист. No: 53904

- 383 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Трудният възход на добивната индустрия / Татяна Явашева. // Икономика, 2013, N 31, с. 52-55. 

  

Сист. No: 53430

- 384 -

38849

Loury, Glenn C.  Social Exclusion and Ethnic Groups: The Challenge to Economics / Glenn C. Loury. // Annual World Bank Conference on Development Economics 1999 / Ред. Boris Pleskovic, Joseph E. Stiglitz. - Washington : Oxford University Press, 2000, с. 225-254. 

  

Сист. No: 53457

- 385 -

38849

Radrik, Dani.  Development Strategies for the 21st Century / Dani Radrik. // Pleskovic,  Boris et al. Annual World bank conference on development economics 2000 / Boris Pleskovic, Nicholas Stern. - Washington : The World Bank, 2001, с. 85-108. 

  

Сист. No: 53460

- 386 -

II 1477

Witt, Claus.  Companies in a Dynamic Environment / Claus Witt. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 28-31. 

  

Сист. No: 53248

- 387 -

38849

Wyplosz, Charles.  Macroeconomic Lessons from Ten Years of Transition / Charles Wyplosz. // Annual World Bank Conference on Development Economics 1999 / Ред. Boris Pleskovic, Joseph E. Stiglitz. - Washington : Oxford University Press, 2000, с. 317-344. 

  

Сист. No: 53448

- 388 -

Сп Е 205

.  Мюнхен космополитният град на Бавария. // Европа 2001, XX, 2013, N 5, с. 30-35. 

  

Сист. No: 53611

Икономическа политика

- 389 -

45269

Петков, Пламен.  Регионални различия и неравенства в икономическото развитие на районите в България / Пламен Петков. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 477-482. 

  

Сист. No: 53753

- 390 -

45308

Съботинова, Диана.  Институционална промяна и икономическо развитие / Диана Съботинова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 152-160. 

  

Сист. No: 54137

- 391 -

Сп Д 226 п

Фратев, Димитър.  Стопанска конюнктура - второ тримесечие на 2013 г. / Димитър Фратев. // Данъчна практика, 2013, N 9, с. 26-31. 

  

Сист. No: 53613

Регионална икономика

- 392 -

45269

Буряченко, Андрей.  Социально-экономическое развитие региона: теоретические и методические основы исследований / Андрей Буряченко. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 186-192. 

  

Сист. No: 53700

- 393 -

45269

Вълчева, Боряна.  Особености на жилищния фонд в България / Боряна Вълчева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 503-508. 

  

Сист. No: 53766

- 394 -

II 1477

Георгиев, Кирил.  Подходи за оценка на регионалната конкурентоспособност / Кирил Георгиев. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 190-195. 

  

Сист. No: 53187

- 395 -

41214

Исметова, Филиз.  Районите за планиране - основа за интеграция с европейските региони / Филиз Исметова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2005 г.. - Варна : Геа принт, 2005, с. 169-176. 

  

Сист. No: 53423

- 396 -

41577

Калинков, Константин.  Устойчиво развитие на урбанизираните територии / Константин Калинков. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 11-18. 

  

Сист. No: 53431

- 397 -

45269

Особености на регионалната структура на икономиката на България  / Красимира Славева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 483-488. 

  

Сист. No: 53756

- 398 -

II 1477

Стоянова, Надка.  Човешките ресурси като показател за регионално развитие / Надка Стоянова. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 327-331. 

  

Сист. No: 54108

- 399 -

45308

Цонков, Николай.  Възможности за подобряване на градската среда и стимулиране на икономическото развитие на общините чрез изграждане на въздушен трамвай / Николай Цонков. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 205-213. 

  

Сист. No: 54158

- 400 -

Сп П 89 г

Кръстев, Вилиян.  Модели на туристическа регионализация на световното пространство и мястото на България в тях / Вилиян Кръстев. // Проблеми на географията, 2013, N 1-2, с. 17-23. 

  

Сист. No: 53337

- 401 -

Сп Ф 53 кс

Седаш, Т. Н. и др.  Изпользование зарубежного опыта для повышения конкурентоспособности и инвестицонной привлекательности российских регионов / Т. Н. Седаш, А. В. Бирюков. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 38, с. 59-65. 

  

Сист. No: 53596

- 402 -

Сп И 502 д

Чобанова, Росица.  Териториални аспекти на иновационното развитие: големите градове / Росица Чобанова. // Икономика 21 . - Свищов, 3, 2013, N 2, с. 3-37. 

  

Сист. No: 54119

- 403 -

II 1477

Dimov, Neno et al.  Sustainable Regional Development: The Role of Business Sector in Regional Planning / Neno Dimov, Ivan Markov. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 118-122. 

  

Сист. No: 53323

Икономика на България

- 404 -

Сп М 486

Богданов, Лъчезар и др.  Накъде ще върви икономиката догодина / Лъчезар Богданов, Красен Йотов. // Мениджър, 2013, N 11, с. 24-26. 

  

Сист. No: 53360

- 405 -

Сп М 486

Станчев, Красен.  Стопански национализъм: вреди и източници / Красен Станчев. // Мениджър, 2013, N 9, с. 40-41. 

  

Сист. No: 53296

- 406 -

Сп А 90

Състояние и перспективи на фармацевтичната промишленост в България . // Attitudes & Altitudes, 2013, N 7, с. 56-73. 

  

Сист. No: 53233

Бизнес икономика

- 407 -

44171

Тимчев, Марко.  Балансиран бизнес анализ и защита на предприятието от финансова дестабилизация / Марко Тимчев. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 58-66. 

  

Сист. No: 53231

- 408 -

Сп Г 621 УНСС

Драмалиева, Валентина.  Етическа оценка и етически анализ - аспект на правилните решения в бизнеса / Валентина Драмалиева. // Годишник на УНСС, 2013, с. 13-60. 

  

Сист. No: 54126

- 409 -

Сп И 50 м

Арсенова, Искра.  Бенчмаркетинг: нови възможности за оценка на научния потенциал / Искра Арсенова. // Икономическа мисъл, 2004, N 3, с. 100-116. 

  

Сист. No: 53632

Икономическа география

- 410 -

38849

Krugman, Paul.  The Role of Geography in Development / Paul Krugman. // Annual World Bank Conference on Development Economics 1998 / Ред. Boris Pleskovic, Joseph E. Stiglitz. - Washington : The World Bank, 1999, с. 89-107. 

  

Сист. No: 53436

Икономически растеж

- 411 -

Сп И 50 м

Йоцов, Виктор.  Икономическият растеж през призмата на външния сектор / Виктор Йоцов. // Икономическа мисъл, 2013, N 6, с. 3-19. 

  

Сист. No: 53963

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 412 -

44171

Иванов, Методи Валериев.  Стратегическо планиране, като същностна характеристика на устойчивото развитие / Методи Валериев Иванов. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 475-479. 

  

Сист. No: 53283

- 413 -

45269

Шевченко, Валентина.  Прединвестиционный анализ и его пременение в преобразовании предприятий / Валентина Шевченко. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 217-223. 

  

Сист. No: 53710

- 414 -

Сп П 89 тп

Сенько, Анна.  Корпоратизация как фактор модернизации и развития национальной экономики / Анна Сенько. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 10, с. 27-38. 

  

Сист. No: 53417

Бизнес политика

- 415 -

42178

Илиев, Пламен.  Институционални методически бариери пред оценителите на недвижими имоти в България / Пламен Илиев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - м. ноември 2007 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 31-36. 

  

Сист. No: 53366

Пазарно стопанство

- 416 -

42178

Йовчев, Иван.  Аспекти от развитието на недвижимата собственост в нововъзникващи пазари на Европа / Иван Йовчев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - м. ноември 2007 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 93-99. 

  

Сист. No: 53385

- 417 -

41577

Кръстанов, Светлин.  Методи за оценка на пазарната стойност на хотели / Светлин Кръстанов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 123-128. 

  

Сист. No: 54042

- 418 -

41253

Танова, Петя Атанасова.  Алтернативи и императиви на моделите на пазарното стопанство в ЕС / Петя Атанасова Танова. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 304-313. 

  

Сист. No: 53362

- 419 -

Сп П 89 тп

Буквич, Райко.  Исследование рыночных структур: индекс концентрации Линда / Райко Буквич. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 10, с. 49-55. 

  

Сист. No: 53393

Приватизация

- 420 -

40040

Томова, Мария.  Развитие на приватизационните фондове в икономиките в преход / Мария Томова. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 432-. 

  

Сист. No: 53228

- 421 -

Сп И 502

Григоров, Веселин.  Държавата позволи разграбването на активите / Веселин Григоров. // Икономика, 2013, N 32, с. 49-51. 

  

Сист. No: 53945

Прогнозиране

- 422 -

45269

Парашкевова, Евелина.  Участие на заинтересованите страни в процеса по стратегическо планиране на местното развитие / Евелина Парашкевова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 552-557. 

  

Сист. No: 53864

Икономически анализ

- 423 -

Сп Н 326 т

Славенков, Боян.  Теорията на новата индустриална политика - технологичната промяна и иновативното предприемачество / Боян Славенков. // Научни трудове на факултета по икономически и социални науки, 2013, с. 7-28. 

  

Сист. No: 54164

- 424 -

Сп И 502 д

Петков, Пламен.  Иконометричен анализ на инвестиционната функция за България с отчитане влиянието на структурните шокове / Пламен Петков. // Икономика 21 . - Свищов, 3, 2013, N 2, с. 50-75. 

  

Сист. No: 54124

Икономика на отраслите

- 425 -

41577

Гетов, Георги.  Взаимодействие на кризата на платежната система в строителството с инфлацията / Георги Гетов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 38-45. 

  

Сист. No: 54023

- 426 -

Сп Н 32

Минев, Борис.  Априорен анализ на българския машиностроителен сектор / Борис Минев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 113-118. 

  

Сист. No: 53930

Аграрна икономика

- 427 -

40040

Банкова, Йовка.  Интеграция на българското селско стопанство в Европейския съюз като ориентир в процеса на структурната реформа на земеделските стопанства / Йовка Банкова. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 286-294. 

  

Сист. No: 53209

- 428 -

45269

Георгиева, Ваня.  Някои аспекти при отчитане на качеството на механизираните операции в земеделието / Ваня Георгиева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 251-256. 

  

Сист. No: 53583

- 429 -

II 1477

Дойчинова, Юлия.  Земеделските производствени структури в Добричка област / Юлия Дойчинова. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 62-68. 

  

Сист. No: 54002

- 430 -

39586

Кънчев, Иван.  Паричните кооперации в България - опит и проблеми / Иван Кънчев. // Проблеми на кооперациите, малкия и средния бизнес : Международна научно-практическа конференция. - София : УИ Стопанство, 2001, с.121-127. 

  

Сист. No: 53184

- 431 -

II 1477

Митева, Албена.  Състояние на проблеми на управлението на човешките ресурси в аграрната сфера в Добричка област / Албена Митева. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 305-310. 

  

Сист. No: 54100

- 432 -

Сп Н 32

Любенов, Любомир.  Пазари и ценообразуване на земеделските продукти / Любомир Любенов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 158-164. 

  

Сист. No: 53943

- 433 -

Сп Н 32

Любенова, Анелия.  Анализ на финансовото сътояние на земеделските предприятия в България / Анелия Любенова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 165-168. 

  

Сист. No: 53944

- 434 -

Сп А 255

Сривът на котировките ще направи стопанствата нестабилни . // Агробизнесът, 2013, N 11, с. 29, 42. 

  

Сист. No: 53236

Икономика на селското стопанство

- 435 -

Сп А 582

Костадинов, Антон.  Субсидиите - продоволствена сигурност или разрушаване на пазара / Антон Костадинов. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 4, с. 95-108. 

  

Сист. No: 53745

Икономика на индустрията, предприятието

- 436 -

45275

Борисова, Велислава Васкова.  Държавна политика за стимулиране на конкурентоспособността на индустриалните фирми в България / Велислава Васкова Борисова. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 118-125. 

  

Сист. No: 53507

- 437 -

II 1477

Ненов, Тодор.  Изследване и оценка на конкурентоспособността на някои индустриални фирми у нас / Тодор Ненов. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 24-28. 

  

Сист. No: 53999

- 438 -

42926

Филчева, Мирослава.  Изследване на асортимента и качеството на продуктите, произвеждани от "Българска роза" АД - Карлово / Мирослава Филчева. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 40-45. 

  

Сист. No: 53226

- 439 -

Сп Н 32

Ганчев, Мирослав.  Методически подход при избора на показатели, формиращи икономическия потенциал на индустриална апредприятие / Мирослав Ганчев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 125-129. 

  

Сист. No: 53932

- 440 -

Сп Н 32

Ганчев, Мирослав.  Влияние на вътрешните и външни фактори върху формирането на икономическия потенциал / Мирослав Ганчев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 130-134. 

  

Сист. No: 53933

- 441 -

Сп А 582

Милушева, Вяра.  Подход при оценяване на възможностите за повишаване на конкурентоспособността и определяне на управленски приоритети (на примера на големи фирми от цветната металургия) / Вяра Милушева. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 4, с. 61-81. 

  

Сист. No: 53735

- 442 -

Сп Ф 53 кс

Черкашина, Т. А. и др.  Теоретические аспекты стоимостной оценки предприятия при проведении сделки слияния / Т. А. Черкашина, Е. С. Захарченко. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 41, с. 54-58. 

  

Сист. No: 53673

Икономика на туризма

- 443 -

44571

Горчева, Таня.  Социалната корпоративна отговорност в сферата на българския туристически бизнес / Таня Горчева. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 19-26. 

  

Сист. No: 53168

Туризъм в България

- 444 -

45269

Касабова, Стела.  Анализ и оценка на хотелиерските услуги / Стела Касабова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 418-423. 

  

Сист. No: 53718

- 445 -

45275

Умникова, Боряна Христова.  Възможности за усъвършенстване на организацията и провеждането на специални събития в община Варна / Боряна Христова Умникова. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 320-328. 

  

Сист. No: 53671

- 446 -

Сп П 186

Каменова-Тимарева, Марина.  Управление чрез резултати в ресторантьорството / Марина Каменова-Тимарева. // Панорама на труда, 2012, N 1-2, с. 34-44. 

  

Сист. No: 53597

Себестойност. Производствени разходи

- 447 -

45269

Янков, Димитър и др.  Практико-приложни проблеми при калкулиране себестойността при производство на слънчоглед / Димитър Янков, Елена Георгиева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 257-262. 

  

Сист. No: 53590

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 448 -

45269

Ефремова, Евгения Михайловна.  Учет лизинговых операций у лизингополучателя / Евгения Михайловна Ефремова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 113-118. 

  

Сист. No: 53475

Търговия

- 449 -

45275

Дерменджиева, Мария Пламенова.  Собствени марки vs "No-name" продукти: дилемата в продуктова категория "плодове и зеленчуци" на търговските вериги за бързооборотни стоки в България / Мария Пламенова Дерменджиева. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 296-302. 

  

Сист. No: 53567

- 450 -

44171

Димова, Надежда.  Управление на "сложните" продажби и необходимост от обосноваването на покупката / Надежда Димова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 361-365. 

  

Сист. No: 53275

- 451 -

II 1477

Ненчева, Искра.  Форми на търговия с плодове и зеленчуци / Искра Ненчева. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 174- 179. 

  

Сист. No: 54025

- 452 -

40040

Савова-Арсова, Пенка.  Защо е нужно стратегическо планиране в търговията на дребно? / Пенка Савова-Арсова. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 414-431. 

  

Сист. No: 53227

- 453 -

45308

Тончева, Милена.  Възможности за продажби предоставени чрез телемаркетинга / Милена Тончева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 239-244. 

  

Сист. No: 54170

- 454 -

45275

Шопова, Диана Илиева.  Търговските обекти от веригата "КООП" - алтернативен модел за устойчиво развитие на кооперативната търговия / Диана Илиева Шопова. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 287-295. 

  

Сист. No: 53565

- 455 -

Сп Т 87 В

Николаев, Росен и др.  Модели за оптимално прикрепване на потребители към доставчици / Росен Николаев, Танка Милкова. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2013, с. 133-179. 

  

Сист. No: 54078

- 456 -

Сп Т 87 В

Стоянов, Михал.  Съвременни проблеми на културата в търговията / Михал Стоянов. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2013, с. 180-218. 

  

Сист. No: 54079

- 457 -

Сп Б 44 БСУ

Граматикова, Елица.  Ефективност на пазара на потребителски стоки в България за периода 1998-2004 г. / Елица Граматикова. // Бизнес посоки, VIII, 2006, N 3, с. 19-24. 

  

Сист. No: 53650

Маркетинг

- 458 -

II 1477

Ангелова, Милена и др.  Стратегическите алианси като инвестиции в бъдещето / Милена Ангелова, Цветанка Николова. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 143-148. 

  

Сист. No: 54018

- 459 -

40040

Бонева, Зорница.  Стратегии за управление на продуктовото разнообразие / Зорница Бонева. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 296-305. 

  

Сист. No: 53210

- 460 -

44171

Василева, Бистра.  Системата за фазова маркетингова активност на фирмите в България / Бистра Василева. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 289-296. 

  

Сист. No: 53271

- 461 -

45269

Веселинова, Надежда.  Маркетинговата отчетност - инструмент за гъвкаво организиране на плановият процес / Надежда Веселинова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 196-201. 

  

Сист. No: 53564

- 462 -

42178

Забунов, Георги.  За някои особености на маркетинговото изследване на пазара на недвижими имоти / Георги Забунов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - м. ноември 2007 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 50-55. 

  

Сист. No: 53372

- 463 -

44171

Иванов, Свилен.  Специфика на маркетинговото позициониране на биопродукти в България / Свилен Иванов. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 480-487. 

  

Сист. No: 53284

- 464 -

45275

Иванов, Свилен Венков.  Удовлетвореност от предлагането на биопродукти / Свилен Венков Иванов. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 224-233. 

  

Сист. No: 53534

- 465 -

45275

Кралева, Ваня Йорданова.  Еволюция на концепцията за взаимоотношенията в контекста на маркетинга / Ваня Йорданова Кралева. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 200-207. 

  

Сист. No: 53531

- 466 -

45269

Кулчев, Красимир.  Модели за анализ на ефективността на физическата дистрибуция / Красимир Кулчев. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 431-436. 

  

Сист. No: 53723

- 467 -

44171

Кунева, Ирена и др.  Методологически аспекти на обучението по международен маркетинг в електронна среда / Ирена Кунева, Евгения Николова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 434-442. 

  

Сист. No: 53281

- 468 -

45275

Кънчева, Ирина Руменова.  Анализ на основни показатели за активност в пазара на недвижими имоти в България / Ирина Руменова Кънчева. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 242-250. 

  

Сист. No: 53550

- 469 -

45275

Маринова, Миглена Пенева.  Диалектът в рекламния дискурс / Миглена Пенева Маринова. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 335-342. 

  

Сист. No: 53688

- 470 -

II 1477

Петков, Иван и др.  Рекламациите в системата от показатели за оценка на качеството / Иван Петков, Светла Панайотова. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 345-350. 

  

Сист. No: 54113

- 471 -

II 1477

Сай, Дарья и др.  Теоретические и практические аспекты стратегического маркетинга в условиях рыночных трансформаций в Украине / Дарья Сай, Валерий Сай. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 19-21. 

  

Сист. No: 53235

- 472 -

45275

Тошкова, Мария Ангелова.  Влияние на качеството на обслужване върху потребителската удовлетвореност в сферата на услугите / Мария Ангелова Тошкова. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 216-223. 

  

Сист. No: 53533

- 473 -

44171

Черкезова, Борислава.  Гъвкаво офериране на динамични b2b / Борислава Черкезова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 455-464. 

  

Сист. No: 53282

- 474 -

Сп Н 32

Колев, Димитър.  Програми за стимулиране на положителната неформална потребителска информация / Димитър Колев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 141-146. 

  

Сист. No: 53941

- 475 -

Сп Д 532

Банчев, Петър и др.  Модели за организационно поведение при изграждане на маркетингови туристически бизнесмрежи в България / Петър Банчев, Ваня Григорова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен II - дек., с. 27-39. 

  

Сист. No: 54106

- 476 -

Сп Ч E 18

Blagoev, Vesselin et al.  Should we take into account national culture as we develop our marketing product policy? / Vesselin Blagoev, Michael Minkov. // Economic Alternatives, 2013, N 3, с. 5-12. 

  

Сист. No: 53784

- 477 -

Сп Ч E 18

Ivanov, Pencho.  Marketing as Management Concept / Pencho Ivanov. // Economic Alternatives, 2013, N 3, с. 64-73. 

  

Сист. No: 53796

- 478 -

Сп Ч E 18

Krastevich, Todor.  Predicting Consumer Choices Through Analysis of Interactions in Social Networks / Todor Krastevich. // Economic Alternatives, 2013, N 3, с. 24-40. 

  

Сист. No: 53826

- 479 -

Сп Ч E 18

Marinov, Krasimir.  Measuring Results of New Product Development / Krasimir Marinov. // Economic Alternatives, 2013, N 3, с. 106-117. 

  

Сист. No: 53822

- 480 -

Сп Ч E 18

Mladenova, Galina.  Marketing Strategies of Companies in Bulgaria in Time of Economic Crisis / Galina Mladenova. // Economic Alternatives, 2013, N 3, с. 13-23. 

  

Сист. No: 53790

- 481 -

Сп Ч E 18

Netseva-Porcheva, Tatyana.  Application of the Price Discrimination in Marketing / Tatyana Netseva-Porcheva. // Economic Alternatives, 2013, N 3, с. 51-63. 

  

Сист. No: 53794

- 482 -

Сп Ч E 18

Stanimirov, Evgeni.  Effectiveness of Customer Relationship Management Programs / Evgeni Stanimirov. // Economic Alternatives, 2013, N 3, с. 41-50. 

  

Сист. No: 53792

- 483 -

Сп Ч E 18

Vankov, Nikolay.  The strategic dimensions of Political Marketing / Nikolay Vankov. // Economic Alternatives, 2013, N 3, с. 74-80. 

  

Сист. No: 53799

Дистрибуционна политика

- 484 -

Сп Л 763

3PL партньорството прави бизнеса на ПЕРНО РИКАР гъвкав . // Логистика, 2013, N 10, с. 30-33. 

  

Сист. No: 53988

Маркетингов мениджмънт

- 485 -

45275

Недев, Йордан Борисов.  Съвременно приложение на маркетинговия инженеринг / Йордан Борисов Недев. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 234-241. 

  

Сист. No: 53545

- 486 -

Сп Б 44 БСУ

Горанова, Пенка.  Проектиране и управление на услугите за клиентите (Практиката на ДЗИ) / Пенка Горанова. // Бизнес посоки, VIII, 2006, N 3, с. 9-18. 

  

Сист. No: 53640

Маркетинг в индустрията (индустриален маркетинг)

- 487 -

Сп М 453

Найденов, Т. и др.  Влиянието на фармацевтичната индустрия върху предписването на лекарствени продукти / Т. Найденов, А. Стоименова, Г. Петрова. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XLIV, 2013, N 3, с. 15-35. 

  

Сист. No: 53358

Маркетинг в туризма

- 488 -

Сп Б 44 БСУ

Атанасова, Лина.  Маркетингови алианси в индустриите за туризъм и услуги: съвременна пазарна алтернатива за фирмите / Лина Атанасова. // Бизнес посоки, VIII, 2006, N 3, с. 3-8. 

  

Сист. No: 53638

Логистика

- 489 -

41577

Милушева, Пламена.  Проблеми на логистиката в строителните предприятия при адаптиране към икономиките на страните членки на Европейския съюз / Пламена Милушева. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 102-107. 

  

Сист. No: 54030

- 490 -

45275

Христов, Владимир Хр.  Значението на клиентската лоялност за доставчиците на комплексни логистични услуги / Владимир Хр. Христов. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 208-215. 

  

Сист. No: 53532

- 491 -

Сп Л 763

Иванов, Марин.  Големите търтовски вериги променят дистрибуцията на напитки / Марин Иванов. // Логистика, 2013, N 9, с. 36-38. 

  

Сист. No: 53292

Външна търговия

- 492 -

II 1477

Taghavi, Mehdi et al.  Linder's Theory and iranian economy (1974-2002) / Mehdi Taghavi, Soraya Mortazavi. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 83-89. 

  

Сист. No: 53272

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 493 -

45269

Антов, Момчил.  Одобрените икономически оператори в страните-членки на ЕС / Момчил Антов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 413-417. 

  

Сист. No: 53712

- 494 -

45308

Маринов, Антон.  Актуални проблеми на системата за митнически контрол в Република България / Антон Маринов. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 104-111. 

  

Сист. No: 54099

Внос. Износ. Експортен маркетинг

- 495 -

45275

Христова-Петкова, Юлия Николаевна.  Стратегическо позициониране на вносителите на нови автомобили в България / Юлия Николаевна Христова-Петкова. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 277-286. 

  

Сист. No: 53562

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 496 -

II 1477

Ставрова, Елена.  Базел II и перспективите на развиващите се финансови пазари / Елена Ставрова. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 248-253. 

  

Сист. No: 53224

- 497 -

Сп Д 41 к

Биндер, А. И. и др.  Некоторые актуальные аспекты трансформации юаня в мировую валюту / А. И. Биндер, А. Ю. Кононов. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 11, с. 59-62. 

  

Сист. No: 53894

- 498 -

Сп Ф 53 кс

Кудряшова, И. В.  Роль отечественного финансового рынка в процессе интернационализации денежных функций российского рубля / И. В. Кудряшова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 42, с. 54-59. 

  

Сист. No: 53686

- 499 -

Сп В 83 Э

Кулакова, В.  Трудности финансовой реформы в США / В. Кулакова. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 10, с. 147-158. 

  

Сист. No: 53777

- 500 -

Сп М 486

Манев, Виктор.  Активи за продан. Търсенето е слабо / Виктор Манев. // Мениджър, 2013, N 12, с. 88-89. 

  

Сист. No: 54021

- 501 -

Сп Д 41 к

Моломжами, Д.  Международный инвестиционный банк: задачи дальнейшего развития / Д. Моломжами. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 9, с. 29-31. 

  

Сист. No: 53886

- 502 -

Сп Д 41 к

Смыслов, Д. В.  Международная валютная система: тенденции эволюции / Д. В. Смыслов. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 10, с. 46-58. 

  

Сист. No: 53891

- 503 -

Сп А 582

Трифонова, Силвия и др.  Оценка на влиянието на валутния курс на щатския долар към еврото върху динамиката на брутните международни валутни резерви в България / Силвия Трифонова, Михаил Кончев. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 4, с. 27-41. 

  

Сист. No: 53731

- 504 -

Сп Ч E 18

Kirova, Silvia.  Contemporary Developments of Global Imbalances / Silvia Kirova. // Economic Alternatives, 2013, N 3, с. 81-89. 

  

Сист. No: 53801

Международни икономически отношения

- 505 -

44571

Адамов, Величко.  Организацията на страните за черноморско икономическо сътрудничество и европейския съюз - предизвикателства и възможности за сътрудничество / Величко Адамов. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 7-8. 

  

Сист. No: 53167

- 506 -

45308

Бошнаков, Петьо Тодоров.  Експортен потенциал на българската винарска промишленост след влизането на България в ЕС / Петьо Тодоров Бошнаков. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 218-227. 

  

Сист. No: 54162

- 507 -

40648

Марков, Стоян.  Свободните икономически зони и задълбочаващите се интеграционни процеси / Стоян Марков. // Свободните икономически зони - теория и практика : Научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 1999, с. 86-92. 

  

Сист. No: 54073

- 508 -

40648

Парашкевова, Лоретта.  Свободните икономически зони: американският опит / Лоретта Парашкевова. // Свободните икономически зони - теория и практика : Научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 1999, с. 57-76. 

  

Сист. No: 54058

- 509 -

Сп М 45 о

Белобров, Юрий.  Трансформация на политиката на Китай по въпросите на разоръжаването / Юрий Белобров. // Международни отношения, 2013, N 5-6, с. 135-148. 

  

Сист. No: 53957

- 510 -

Сп М 45 о

Ганчев, Петко.  Пътят на Казахстан в съвременния свят - примерът на една млада държава / Петко Ганчев. // Международни отношения, 2013, N 5-6, с.177-182. 

  

Сист. No: 53960

- 511 -

Сп Е 205

Драгостинова, Невена.  Бавария-България, България-Бавария или (B2B Business-to-Business) / Невена Драгостинова. // Европа 2001, XX, 2013, N 5, с. 12-13. 

  

Сист. No: 53609

- 512 -

Сп Д 532

Захариева, Галина и др.  Външната търговия на България и Румъния със страните от ЕС / Галина Захариева, Николай Йорданов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен II - дек., с. 40-51. 

  

Сист. No: 54109

- 513 -

Сп М 45 о

Иванов, Пламен.  Европа и Турция - турската кандидатура за членство в ЕС / Пламен Иванов. // Международни отношения, 2013, N 5-6, с. 159-170. 

  

Сист. No: 53958

- 514 -

Сп М 45 о

Килевая, Анна.  Включването на Украйна в общото европейско образователно пространство / Анна Килевая. // Международни отношения, 2013, N 5-6, с. 171-176. 

  

Сист. No: 53959

- 515 -

Сп М 68 э

Майстер, Ш.  Германия и Россия: размежевавшиеся партнеры / Ш. Майстер. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 7, с. 22-28. 

  

Сист. No: 53910

- 516 -

Сп М 45 о

Маринов, Велко.  Настъпва ли времето на китайския юан? / Велко Маринов. // Международни отношения, 2013, N 5-6, с. 99-120. 

  

Сист. No: 53956

- 517 -

Сп М 45 о

Орлов, Александър.  Перспективи за развитие на руско-американските отношения след президентските избори в САЩ / Александър Орлов. // Международни отношения, 2013, N 5-6, с. 59-86. 

  

Сист. No: 53954

- 518 -

Сп М 45 о

Хлестов, Олег и др.  Международни организации срущу тероризма / Олег Хлестов, Анна Кукушкина, Шарбатуло Садиков. // Международни отношения, 2013, N 5-6, с. 87-98. 

  

Сист. No: 53955

- 519 -

Сп М 45 о

Цонков, Николай.  Икономическа характеристика на Северна Америка / Николай Цонков. // Международни отношения, 2013, N 5-6, с. 183-192. 

  

Сист. No: 53961

- 520 -

Сп П 186

Шперова, Златина.  Политики по професионално ориентиране и консултиране в новоприсъединилите се към Европейския съюз страни и в страните-кандидатки / Златина Шперова. // Панорама на труда, 2005, N 4, с. 27-33. 

  

Сист. No: 53494

- 521 -

Сп М 45 о

Яковенко, Александър.  Светът и международните отношения днес: ново и добре забравено старо / Александър Яковенко. // Международни отношения, 2013, N 5-6, с. 47-58. 

  

Сист. No: 53950

Глобализация

- 522 -

38849

O'Rourke, Kevin H.  Globalization and Inequality: Historical Trends / Kevin H. O'Rourke. // Annual World Bank Conference on Development Economics 2001/2002 / Ред. Boris Pleskovic, Joseph E. Stiglitz. - Washington : World Bank, 2002, с. 39-67. 

  

Сист. No: 53470

Европейска интеграция

- 523 -

45308

Маринов, Георги.  Европейската федерация: новата (стара) геополитическа стратегия на Европейския съюз / Георги Маринов. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 39-45. 

  

Сист. No: 54085

- 524 -

Сп М 68 э

Вайнштейн, Г.  Ислам в городском пространстве и в общественном сознании Европы / Г. Вайнштейн. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 6, с. 29-37. 

  

Сист. No: 53917

- 525 -

Сп М 486

Стефанов, С.  Теория и практика на усвояването / С. Стефанов. // Мениджър, 2013, N 9, с. 28-30. 

  

Сист. No: 53294

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 526 -

45275

Герчева, Анелия Георгиева.  Система документи Европас - средство за удостоверяване на придобити знания е компетентности / Анелия Георгиева Герчева. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 329-334. 

  

Сист. No: 53684

- 527 -

II 1477

Кръстева, Таня.  Данъчно стимулиране и инициативи за създаване на малки и средни предприятия в Европейския съюз / Таня Кръстева. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 133-137. 

  

Сист. No: 53163

- 528 -

41253

Маринов, Георги.  Защо ще се разпадне ЕС през 2020 г.? / Георги Маринов. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 364-367. 

  

Сист. No: 53370

- 529 -

Сп Т 87 В

Жекова, Станка.  Комплексен анализ на позициите на страните-членки в контекста на целите и приоритетите на стратегия "Европа 2020" / Станка Жекова. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2013, с. 89-132. 

  

Сист. No: 54072

- 530 -

Сп И 36 Вн

Жекова, Станка.  Приобщаващият растеж в стратегия "Европа 2020": оценка на възможностите за реализация / Станка Жекова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 2, с. 33-44. 

  

Сист. No: 54031

Право. Наука за държавата и правото

- 531 -

43874

Колев, Тенчо.  Правотворчески процес и кодификации / Тенчо Колев. // Римско право и съвременни кодификации : Сб. статии от пров. науч. конфер. в Юридическия факултет на Софийския университет 10 май 2007 г. / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Тенчо Колев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, с. 83-91. 

  

Сист. No: 53183

- 532 -

Сп Н 32

Атанасова, Христина.  Европийското акционерно дружество като застраховател / Христина Атанасова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 185-189. 

  

Сист. No: 53979

- 533 -

Сп Н 32

Георгиев, Атанас.  Някои въпроси на правното положение на общината като частноправен субект / Атанас Георгиев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 92-95. 

  

Сист. No: 53970

- 534 -

Сп Н 32

Георгиев, Людмил.  Криминалистическо изследване на ксерографски и други копия на подпис / Людмил Георгиев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 265-267. 

  

Сист. No: 53995

- 535 -

Сп Н 32

Йочева, Катерина.  Частие на Европейския съюз м международните споразумения за суровините / Катерина Йочева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 121-128. 

  

Сист. No: 53976

- 536 -

Сп Н 32

Костадинова, Ралица.  Понятието значителни имуществени вреди в българското наказателно право / Ралица Костадинова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 260-264. 

  

Сист. No: 53994

- 537 -

Сп Н 32

Маринова, Елина.  Принципът на справедливостта на данъчното облагане / Елина Маринова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 237-240. 

  

Сист. No: 53984

- 538 -

Сп Н 32

Наумова, Стефка.  Социология на правото / Стефка Наумова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 30-40. 

  

Сист. No: 53967

- 539 -

Сп Н 32

Пенев, Пенчо.  Конституционно основание на частните училища в България / Пенчо Пенев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 56-59. 

  

Сист. No: 53969

- 540 -

Сп Н 32

Радева, Мария.  Правна рамка на доброволното здравно осигуряване / Мария Радева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 241-245. 

  

Сист. No: 53985

- 541 -

Сп Н 32

Раянова, Кремена.  Конституционни основи на екологичната функция в България / Кремена Раянова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 129-132. 

  

Сист. No: 53977

- 542 -

Сп Н 32

Стайков, Ивайло.  Правна уредба на работа от разстояние / Ивайло Стайков. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 225-230. 

  

Сист. No: 53981

- 543 -

Сп Ю 294

Градинаров, Борислав.  Правото на комуникация като основно човешко право и неговото "регулиране" / Борислав Градинаров. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XX, 2013, N 20, с. 46-58. 

  

Сист. No: 54139

- 544 -

Сп П 186

Евгениев, Евгени.  Необходими са промени в националната класификация на професиите / Евгени Евгениев. // Панорама на труда, 2005, N 7, с. 18-26. 

  

Сист. No: 53538

- 545 -

Сп Ю 294

Пенчев, Георги.  Правна защита на Черноморското крайбрежие на Република България: Екологоправни аспекти / Георги Пенчев. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XX, 2013, N 20, с. 5-24. 

  

Сист. No: 54136

- 546 -

Сп З 544 к

Серафимов, Кирил.  Погасителна давност на задълженията / Кирил Серафимов. // Земеделска кооперация, XXI, 2013, N 10, с. 30-36. 

  

Сист. No: 53244

- 547 -

Сп П 186

Стоянова, Капка.  Достиженията на международното право и качеството на българската правна рамка относно равно заплащане на труда по пол / Капка Стоянова. // Панорама на труда, 2006, N 9-10, с. 16-26. 

  

Сист. No: 53548

Държавна власт. Държавни органи

- 548 -

Сп Н 32

Дачев, Лъчезар.  Държавата като организация / Лъчезар Дачев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 9-15. 

  

Сист. No: 53964

- 549 -

Сп Ю 294

Георгиев, Кръстю.  Власт и отговорност на държавния глава / Кръстю Георгиев. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XX, 2013, N 1, с. 110-135. 

  

Сист. No: 54149

- 550 -

Сп П 89 тп

Тарасов, Анатолий.  "Электронное правительство" как эффективный механизм государственного управления / Анатолий Тарасов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 9, с. 8-21. 

  

Сист. No: 53386

Съдебно-счетоводни експертизи

- 551 -

45269

Chipriyanova, Galina.  Some Practical and Applied Aspects of Forensic Accounting Expertise / Galina Chipriyanova. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 212-215. 

  

Сист. No: 53830

Вещно право-България

- 552 -

41214

Калинков, Константин.  Недвижима собственост и недвижим имот. Теоретико-методологични аспекти / Константин Калинков. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2005 г.. - Варна : Геа принт, 2005, с. 44-56. 

  

Сист. No: 53406

Търговско право

- 553 -

41315

Баланов, Йордан.  Някои аспекти на преобразуването на едноличното търговско дружество / Йордан Баланов. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : Проблеми и перспективи : Нац. науч. конфер., 17-18 юни 2005 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 280-290. 

  

Сист. No: 53192

- 554 -

Сп И 36 Вн

Бъчварова, Маргарита.  Недействителност на търговските сделки / Маргарита Бъчварова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 1, с. 23-29. 

  

Сист. No: 53987

Бизнес право

- 555 -

Сп Т 87 В

Душкова, Миглена.  Франчайзингът като съвременна форма на организация на търговията в България / Миглена Душкова. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2013, с. 219-258. 

  

Сист. No: 54081

Търговска марка. Промишлени образци

- 556 -

Сп П 89 тп

Ландграф, Полина.  Органическая модель архитектуры брендов / Полина Ландграф. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 10, с. 108-115. 

  

Сист. No: 53403

Обществено управление. Военни науки

- 557 -

41214

Райчев, Тодор.  Обществено-частните партньорства в помощ на публичното инвестиране / Тодор Райчев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2005 г.. - Варна : Геа принт, 2005, с. 104-112. 

  

Сист. No: 53418

- 558 -

Сп Б 44 БСУ

Караджова, Милена.  Особености на българската административна среда и на административните структури при прилагане на българското законодателство за обществените поръчки / Милена Караджова. // Бизнес посоки, VIII, 2006, N 7, с. 57-61. 

  

Сист. No: 53661

- 559 -

Сп Ф 517 а

Минев, Духомир и др.  Обществата на социалната манипулация / Духомир Минев, Тодор Кръстев. // Философски алтернативи, XXII, 2013, N 5, с. 5-19. 

  

Сист. No: 53312

- 560 -

Сп Ф 517 а

Николова, Благовеста.  Съвременните общества, основани на знанието / Благовеста Николова. // Философски алтернативи, XXII, 2013, N 5, с. 66-79. 

  

Сист. No: 53327

- 561 -

Сп Ф 53 кс

Овчинникова, О. П. и др.  Проблемы оценки социально-экономического развития муниципальных систем и результативности управленческих воздействий / О. П. Овчинникова, О. А. Судоргин, В. В. Лукашов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 43, с. 2-7. 

  

Сист. No: 53692

- 562 -

Сп Ф 517 а

Пенчев, Васил.  Цивилизационният подход и "разумът в историята" / Васил Пенчев. // Философски алтернативи, XXII, 2013, N 5, с. 56-65. 

  

Сист. No: 53322

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 563 -

II 1477

Вунова, Камелия.  Предприемаческият подход в администрацията - фактор за развитие при присъединяване на България към Европейския съюз (ЕС) / Камелия Вунова. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 112-116. 

  

Сист. No: 53160

- 564 -

44171

Цонков, Николай.  За някои проблеми на административното регулиране на стопанската дейност на България / Николай Цонков. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 114-120. 

  

Сист. No: 53285

- 565 -

Сп А 582

Боянов, Калин.  Процесите на административна реформа: международен сравнителен анализ в контекста на препоръките за България / Калин Боянов. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 4, с. 145-154. 

  

Сист. No: 53760

- 566 -

Сп П 186

Николов, Георги.  Трудови аспекти на общинската административна услуга / Георги Николов. // Панорама на труда, 2009, N 5, с. 35-44. 

  

Сист. No: 53487

- 567 -

40489

Trumpa, Ugnius.  Methodology and techniques of deregulation policy. Lithuanian case / Ugnius Trumpa. // Politics of regulatory impact assessment. Lest practices and Lesson-Drawing in Europe : International Conference 28 February - 1 March, 2003. Sofia, Bulgaria. - Sofia : American University in Bulgaria, 2003, с. 80-84. 

  

Сист. No: 53343

- 568 -

Сп Ч E 18

Tzonkov, Nikolay.  Some problems of administrative regulation on economic activity in Bulgaria / Nikolay Tzonkov. // Economic Alternatives, 2013, N 3, с. 118-125. 

  

Сист. No: 53824

Местно самоуправление

- 569 -

38164

Николов, Венцеслав.  Икономика на местното самоуправление / Венцеслав Николов. // Икономическата политика - нов преглед : Междунар. конфер. - София, 26-27 септ. 1996. - София : Отворено общество, 1997, с. 249-256. 

  

Сист. No: 53315

- 570 -

Сп Ю 294

Нейкова, Мария.  Децентрализацията от общината към кметствата - скъсяване на дистанцията между гражданите и властта / Мария Нейкова. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XX, 2013, N 1, с. 59-80. 

  

Сист. No: 54145

- 571 -

Сп Ю 294

Нейкова, Мария.  Принципът на субсидиарността - основен инструмент за регионализация и децентрализация / Мария Нейкова. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XX, 2013, N 1, с. 81-85. 

  

Сист. No: 54147

Военно дело . Военни науки

- 572 -

Сп Н 32

Бурджиев, Стефко и др.  Международни интеграционни процеси за защита при бествия / Стефко Бурджиев, Георги Георгиев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 66-70. 

  

Сист. No: 53806

- 573 -

Сп Н 32

Иванова, Елисавета.  Термините "риск" и "заплаха" в Стратегията за национална сигурност на Република България / Елисавета Иванова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 250-255. 

  

Сист. No: 53986

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 574 -

45269

Денева, Иванка.  Актуални проблеми в развитието на пенсионноосигурителния пазар в нашата страна / Иванка Денева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 360-368. 

  

Сист. No: 53789

- 575 -

45269

Ерусалимов, Румен и др.  Проблеми при справедливото разпределение на пенсионния фонд в допълнителното пенсионно осигуряване / Румен Ерусалимов, Таня Илиева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 147-353. 

  

Сист. No: 53783

- 576 -

45269

Йорданов, Пламен.  Възможности за усъвършенстване механизма на формиране размерите на пенсиите при инвалидност поради трудова злополука и професионална болест в България / Пламен Йорданов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 354-359. 

  

Сист. No: 53786

- 577 -

Сп П 186

Евгениев, Георги.  Зараждане на държавното управление на труда и социалната защита в България (1879-1911) / Георги Евгениев. // Панорама на труда, 2011, N 3-4, с. 48-59. 

  

Сист. No: 53623

- 578 -

Сп П 186

Кусев, Ивайло и др.  Психологическото консултиране в дейностите на социалния работник / Ивайло Кусев, Милка Василева. // Панорама на труда, 2004, N 8, с. 20-28. 

  

Сист. No: 53627

- 579 -

Сп П 186

Маринов, Антон.  Анализ на осигурителната тежест в Република България за периода 2001-2006 г. / Антон Маринов. // Панорама на труда, 2006, N 9-10, с. 40-46. 

  

Сист. No: 53511

- 580 -

Сп П 186

Николов, Николай.  "Точковата" система за пенсиониране трябваше да се усъвършенства, а не да се отменя / Николай Николов. // Панорама на труда, 2012, N 3-4, с. 78-82. 

  

Сист. No: 53622

- 581 -

Сп П 186

Пейчева, Мирослава.  Актуални проблеми на практическото приложение на корпоративната социална отговорност в България / Мирослава Пейчева. // Панорама на труда, 2011, N 5, с. 36-45. 

  

Сист. No: 53629

Социално осигуряване

- 582 -

45269

Кириленко, Олга П.  Пенсионная реформа в Украине: результаты и перспективы / Олга П. Кириленко. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 327-333. 

  

Сист. No: 53779

- 583 -

Сп П 186

Димитров, Григор.  Някои аспекти на морала в осигурителните отношения / Григор Димитров. // Панорама на труда, 2009, N 5, с. 12-20. 

  

Сист. No: 53577

- 584 -

Сп П 186

Маринов, Антон.  Социално подпомагане и интеграция на етнически и малцинствени групи в Република България / Антон Маринов. // Панорама на труда, 2005, N 6, с. 23-29. 

  

Сист. No: 53499

- 585 -

Сп П 186

Първанов, Георги.  За достойни, справедливи и сигурни пенсии / Георги Първанов. // Панорама на труда, 2011, N 5, с. 3-10. 

  

Сист. No: 53587

- 586 -

Сп П 186

Русанова, Лиляна.  Проблеми на системата за социално подпомагане в България при реализирането на европейския социален модел / Лиляна Русанова. // Панорама на труда, 2007, N 7-8, с. 66-78. 

  

Сист. No: 53561

- 587 -

Сп П 186

Тодорова, Елка.  Социални проблеми и социална наука / Елка Тодорова. // Панорама на труда, 2010, N 5-6, с. 35-50. 

  

Сист. No: 53585

Социално осигуряване в България

- 588 -

40040

Павлова, Миглена.  Пенсионната реформа и контролни аспекти на дейността на пенсионните фондове в Република България / Миглена Павлова. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 144-152. 

  

Сист. No: 53201

- 589 -

38164

Христосков, Йордан.  Реформите в социалната сфера: много пара в свирката и буксуване на място / Йордан Христосков. // Икономическата политика - нов преглед : Междунар. конфер. - София, 26-27 септ. 1996. - София : Отворено общество, 1997, с. 204-216. 

  

Сист. No: 53311

Пенсионно осигуряване

- 590 -

45269

Ненкова, Цветелина.  Изследване на ефективността в пенсионните модели / Цветелина Ненкова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 384-388. 

  

Сист. No: 53812

- 591 -

40040

Шутилова, Кремена.  Някои основни моменти от пенсионната реформа в България / Кремена Шутилова. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 439-447. 

  

Сист. No: 53229

- 592 -

Сп А 582

Ангелов, Сашо.  Алтернативен модел на пенсионното социално осигуряване в България / Сашо Ангелов. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 4, с. 123-132. 

  

Сист. No: 53752

- 593 -

Сп П 89 тп

Соловьев, Аркадий Константинович.  Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы / Аркадий Константинович Соловьев. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 10, с. 19-26. 

  

Сист. No: 53416

- 594 -

39849

Orszag, J. Michael et al.  The Benefits of Flexible Funding: Implications for Pension Reform in an Uncertain World / J. Michael Orszag, Peter R. Orszag. // Pleskovic,  Boris et al. Annual World bank conference on development economics 2000 / Boris Pleskovic, Nicholas Stern. - Washington : The World Bank, 2001, с. 373-391. 

  

Сист. No: 53467

Здравно осигуряване

- 595 -

Сп З 54

Христова, Светлинка.  Здравно осигуряване на работниците и служителите / Светлинка Христова. // Земеделие плюс, 2013, N 4-5, с. 46-47. 

  

Сист. No: 53546

Застраховане

- 596 -

45269

Василев, Венцислав.  Една допълнителна възможност за надзор върху техническите резерви на неживотозастрахователните дружества / Венцислав Василев. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 341-346. 

  

Сист. No: 53782

- 597 -

45269

Илиев, Боян.  Генезис на застрахователния пазар в Р България (1989-2013 г.) / Боян Илиев. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 315-319. 

  

Сист. No: 53775

- 598 -

45269

Кръстев, Камен.  Анализ на дейността на застрахователните брокери на територията на Република България / Камен Кръстев. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 389-392. 

  

Сист. No: 53813

- 599 -

45269

Митков, Милен.  Елетронната търговия в застраховането - състояние и тенденции / Милен Митков. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 393-397. 

  

Сист. No: 53817

- 600 -

45269

Орланюк-Малицкая, Л. А.  Проблемы развития страхового рынка России / Л. А. Орланюк-Малицкая. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 320-326. 

  

Сист. No: 53778

- 601 -

45269

Осипова, Ирина Васильевна и др.  Страхование - необходимый элемент производственных отношений и социально-экономического развития компаний / Ирина Васильевна Осипова, Татьяна Вячеславовна Пальгуева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 334-340. 

  

Сист. No: 53780

- 602 -

45269

Панева, Анелия.  Пазарна концентрация на българския застрахователен пазар през периода 2008-2012 година / Анелия Панева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 369-373. 

  

Сист. No: 53793

- 603 -

В З 375

Драганов, Христо.  Когато фактите говорят / Христо Драганов. // Застраховател, N 10, 29 май - 12 юни 2013, с. 16-17; N 14, с. 10-11; N 15-16, с. 16-17; N 18, с. 8-9, 11; N 19, с. 10-11; N 20, с. 11; N 21, с. 11. 

  

Сист. No: 50690

- 604 -

Сп С 848 д

Адамчук, Наталья Георгиевна и др.  Влияние кризиса еврозоны на тенденции развития страхового рынка ЕС / Наталья Георгиевна Адамчук, Александр Александрович Морозов. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 10, с. 40-48. 

  

Сист. No: 53909

- 605 -

Сп П 186

Андреев, Янаки.  Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите / Янаки Андреев. // Панорама на труда, 2006, N 7-8, с. 28-39. 

  

Сист. No: 53542

- 606 -

Сп П 186

Андреев, Янаки.  Застраховане на катастрофичния риск / Янаки Андреев. // Панорама на труда, 2006, N 9-10, с. 7-15. 

  

Сист. No: 53543

- 607 -

Сп С 848 д

Гришан, Юрий Петрович.  Система медицинского страхования в Германии: выводы для Украны / Юрий Петрович Гришан. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 10, с. 27-34. 

  

Сист. No: 53907

- 608 -

Сп П 186

Драганов, Георги.  Мястото на България в световния застрахователен пазар / Георги Драганов. // Панорама на труда, 2013, N 10, с. 22-30. 

  

Сист. No: 54141

- 609 -

Сп С 848 д

Ефтенова, Полина Игоревна.  Роль государственного регулирования в концентрации капитала в страховом секторе финансового рынка / Полина Игоревна Ефтенова. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 10, с. 3-8. 

  

Сист. No: 53899

- 610 -

Сп Ф 53 кс

Москалева, Е. Г.  Метододические подходы к проведению факторного анализа финансового результата деятельности страховой компании / Е. Г. Москалева. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 40, с. 63-70. 

  

Сист. No: 53648

- 611 -

Сп П 186

Нейков, Марин и др.  Национално застраховане на жилищните имоти от природни бедствия / Марин Нейков, Иван Николаев. // Панорама на труда, 2005, N 1, с. 22-28. 

  

Сист. No: 53537

- 612 -

Сп С 848 д

Смитиенко, Анна Андреевна.  Факторы, определящие формирование портфеля страховщика / Анна Андреевна Смитиенко. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 9, с. 21-31. 

  

Сист. No: 53412

- 613 -

Сп С 848 д

Юлдашев, Рустем Турсунович и др.  Место корпоративной культуры в реализации стратегии клиентоориентированной страховой компании / Рустем Турсунович Юлдашев, Ольга Аркадьевна Шутова. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 9, с. 36-42. 

  

Сист. No: 53414

- 614 -

Сп Ч R 62 m

Huynh, Alex et al.  A Review of Catastrophic Risks for Life Insurers / Alex Huynh, Aaron Bruhn, Bridget Bronwe. // Risk Management & Insurance REVIEW . - Malden, 16, 2013, N 2, с. 233-266. 

  

Сист. No: 54068

- 615 -

Сп Ч R 62 m

On the Demand for Portfolio Insurance . // Risk Management & Insurance REVIEW . - Malden, 16, 2013, N 2, с. 167-193. 

  

Сист. No: 54057

Застраховане в България

- 616 -

40040

Димитрова, Галина.  Развитие на застраховането в България в условията на пазарна икономика / Галина Димитрова. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 348-355. 

  

Сист. No: 53213

Педагогика. Възпитание. Образование. Просвета

- 617 -

44171

Иванов, Пламен Киров.  Конфликтите в педагогическата практика / Пламен Киров Иванов. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 391-394. 

  

Сист. No: 53293

- 618 -

Сп П 324

Легкоступ, Магдалена.  Социалната инклузия в съвременното обучение порелигия / Магдалена Легкоступ. // Педагогика, XXIII, 2013, N 9, с. 1340-1349. 

  

Сист. No: 53739

- 619 -

Сп П 324

Легкоступ, Пламен.  Социалната педагогика и изкуството / Пламен Легкоступ. // Педагогика, XXIII, 2013, N 9, с. 1331-1339. 

  

Сист. No: 53738

Образование

- 620 -

45269

Василева, Радка.  Чуждоезиковото обучение в посока към изграждане на комуникативна компетентност на студентите по икономика / Радка Василева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 569-574. 

  

Сист. No: 53809

- 621 -

45269

Евтимова, Петранка.  Учебникът като проекция на динамичните обществени и научни промени / Петранка Евтимова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 547-552. 

  

Сист. No: 53807

- 622 -

45308

Караджова, Златина.  Обучението - дългосрочна инвестиция или перманентен разход в отрасъл "Туризъм" / Златина Караджова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 85-92. 

  

Сист. No: 54096

- 623 -

45269

Маркина, Елена В.  О переходе к нормативно-подушевому финансированию образовательных услуг в вузах Российской Федерации / Елена В. Маркина. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 59-66. 

  

Сист. No: 53447

- 624 -

45269

Монев, Виктор.  Ресурси за развитие на рецептивни речеви дейности / Виктор Монев. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 536-540. 

  

Сист. No: 53804

- 625 -

45308

Орозова, Даниела и др.  Виртуално образователно пространство / Даниела Орозова, Ст. Стоянов, Иван Попчев. // Знанието - източник на иновации : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 153-159. 

  

Сист. No: 54168

- 626 -

45269

Статева, Вера и др.  Особенности методов обучения русскому языку / Вера Статева, Ирина Иванова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 541-546. 

  

Сист. No: 53805

- 627 -

45269

Тодорова, Таня.  Фискална политика в сферата на образованието - състояние, тенденции, перспективи / Таня Тодорова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 505-511. 

  

Сист. No: 53851

- 628 -

45269

Узунова, Елка и др.  Преводът и обучението по чужд език / Елка Узунова, Маргарита Михайлова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 530-535. 

  

Сист. No: 53803

- 629 -

44171

Христова, Адриана Валентинова.  Промени в структурата на заетостта и необходимостта от развитие на системата за образование и обучение в България / Адриана Валентинова Христова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 225-232. 

  

Сист. No: 53264

- 630 -

45308

Цонков, Николай.  Управление на знанието като фактор за регионално развитие / Николай Цонков. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 214-217. 

  

Сист. No: 54160

- 631 -

Сп Г 62 Сп

Николаева, Силвия.  Образованието като социален проект: една рефлексия отвъд теорията, политиката и практиката / Силвия Николаева. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2013, с. 97-144. 

  

Сист. No: 54163

- 632 -

Сп Г 62 Сп

Рашева-Мерджанова, Яна и др.  Кариерно образование в международна и национална перспектива / Яна Рашева-Мерджанова, Моника Борисова Богданова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2013, с. 5-59. 

  

Сист. No: 54161

- 633 -

Сп С 847

Апостолова-Калоянова, Светомира.  Изграждане на мостове между европейските системи за натрупване и трансфер на кредити във формалното образование и ученето през целия живот / Светомира Апостолова-Калоянова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, N 5, с. 443-456. 

  

Сист. No: 53742

- 634 -

Сп С 847

Власева, Теодора.  Образователни политики и практики за интеграция на деца бежанци и мигранти в училище чрез изучаване на български език / Теодора Власева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, N 5, с. 457-483. 

  

Сист. No: 53743

- 635 -

Сп П 324

Гайдова, Радка.  Коопериран компетентностен подход в технологичното обучение на студентите-педагози / Радка Гайдова. // Педагогика, XXIII, 2013, N 9, с. 1381-1388. 

  

Сист. No: 53740

- 636 -

Сп П 324

Гюрова, Вяра.  Компетентностно базиран модел на преподавателя на възрастни учащи / Вяра Гюрова. // Педагогика, XXIII, 2013, N 8, с. 1179-1196. 

  

Сист. No: 53288

- 637 -

Сп С 847

Дерменджиева, Грета.  Онлайн социалните мрежи като образователен ресурс за Интернет поколението / Грета Дерменджиева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, N 5, с. 533-542. 

  

Сист. No: 53748

- 638 -

Сп П 324

Костова, Пенка.  Социалната интелигентност - измерение на професионалната компетентност иефективност на съвременния образователен мениджър / Пенка Костова. // Педагогика, XXIII, 2013, N 9, с. 1314-1322. 

  

Сист. No: 53722

- 639 -

Сп П 324

Михова, Маринела.  Глобализационни измерения на съвременното образование / Маринела Михова. // Педагогика, XXIII, 2013, N 9, с. 1323-1330. 

  

Сист. No: 53730

- 640 -

Сп П 324

Николаева, Силвия.  Проектно или проблемно базирано учене и обучение - изберете сами / Силвия Николаева. // Педагогика, XXIII, 2013, N 8, с. 1152-1178. 

  

Сист. No: 53287

- 641 -

Сп О 174

Николов, Минчо.  Новата кариерна зараза / Минчо Николов. // Образование, XXII, 2013, N 5, с. 57-61. 

  

Сист. No: 53161

- 642 -

45269

Atanassova, Liliana et al.  Teaching and Promoting Speaking in a Second Language / Liliana Atanassova, Rumyana Deneva. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 553-557. 

  

Сист. No: 53865

- 643 -

45269

Dikov, Ventsislav et al.  Motivation Factors in Foreign Language Acquisition / Ventsislav Dikov, Rosemary Jane Papworth. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 558-562. 

  

Сист. No: 53866

- 644 -

45269

Uzunova, Elka.  Teaching and Learning Foreign Languages for Specific Purposes / Elka Uzunova. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 525-529. 

  

Сист. No: 53861

Образование в България

- 645 -

II 1477

Зарева, Ирена.  Образованието и човешките ресурси в България / Ирена Зарева. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 298-304. 

  

Сист. No: 54089

- 646 -

45308

Нейчева, Мария.  Роля на средното и висше образование за икономическия растеж на българската икономика / Мария Нейчева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 57-62. 

  

Сист. No: 54090

Висше образование

- 647 -

45308

Василева, Яна Стефанова.  Компютърни технологии в съвременната модна илюстрация / Яна Стефанова Василева. // Знанието - източник на иновации : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 113-117. 

  

Сист. No: 54173

- 648 -

45308

Иванова, Ваня Ангелова и др.  Intensification of the Learning Process Through Self-Study Tests in Blending Learning / Ваня Ангелова Иванова, Ася Стоянова-Дойчева. // Знанието - източник на иновации : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 166-172. 

  

Сист. No: 54171

- 649 -

45275

Начева, Радка Валериева.  Социалните мрежи - помощно средство за осигуряване на гъвкав процес на обучение / Радка Валериева Начева. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 152-158. 

  

Сист. No: 53515

- 650 -

Сп I 60

Белтов, М.  Тенденции за развитие на международната студентска мобилност и подходящи стратегии за привличане на студенти / М. Белтов. // INFO свят, 2013, N 3, с. 15-23. 

  

Сист. No: 53252

- 651 -

Сп I 60

Грашкина, Ваня.  Признаването на придобитото висше образование и периоди на обучение - важен фактор за разширяване на интернационализацията и мобилността / Ваня Грашкина. // INFO свят, 2013, N 3, с. 45-50. 

  

Сист. No: 53268

- 652 -

Сп I 60

Дърмонова, Л.  Характеристики и тенденции в развитието на мобилността по програма "Еразъм" в Германия / Л. Дърмонова. // INFO свят, 2013, N 3, с. 34-38. 

  

Сист. No: 53261

- 653 -

Сп I 60

Колева, Н.  Аспекти на съвместното обучение в полските университети / Н. Колева. // INFO свят, 2013, N 3, с. 39-44. 

  

Сист. No: 53266

- 654 -

Сп I 60

Луканов, М. и др.  Национални политики за мобилност във висшето образование в Европа / М. Луканов, В. Пенев. // INFO свят, 2013, N 3, с. 5-15. 

  

Сист. No: 53253

- 655 -

Сп I 60

Мобилност за по-добро обучение  : Стратегия за мобилност 2020 за Eвропейското пространство за висше образование ( ЕПВО). // INFO свят, 2013, N 3, с. 51-56. 

  

Сист. No: 53274

- 656 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Международна академична мобилност в ОИСР / М. Стоянова. // INFO свят, 2013, N 3, с. 24-26. 

  

Сист. No: 53255

- 657 -

Сп Г 62 Сс

Анализ и усъвършенстване на административни процеси в Софийския университет " Св. Климен Охридски" . // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2013, с. 65-84. 

  

Сист. No: 54130

- 658 -

Сп Г 62 Сс

Николов, Александър и др.  Нова методика за прилагане на управленски мониторинг върху трудовите задачи при провеждане на учебна практика на студентите от Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" / Александър Николов, Калоян Колев. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2013, с. 191-205. 

  

Сист. No: 54151

- 659 -

Сп Ф 53 кс

Гафурова, Г. Т.  Финансовое обеспечение механизмов государственно-частного партнерства в образовании / Г. Т. Гафурова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 43, с. 61-71. 

  

Сист. No: 53709

- 660 -

Сп С 847

Дечев, Захари.  Теоретико-исторически аспекти на ролевата игра, прилагана като игрови метод за обучение на студенти в семинарните упражнения по "туристическо екскурзоводство" / Захари Дечев. // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, N 5, с. 518-532. 

  

Сист. No: 53747

- 661 -

Сп О 174

Иванов, Георги.  Форми за взаимодействие в академичната подготовка на студентите от педагогическите специалности / Георги Иванов. // Образование, XXII, 2013, N 5, с. 38-44. 

  

Сист. No: 53158

- 662 -

Сп О 174

Либих, Кристиан.  Нововъведения в обучението и обслужването на студенти и добри практики в областта на кариерното развитие в Айндовенския университет по технологии, Нидерландия / Кристиан Либих. // Образование, XXII, 2013, N 5, с. 45-56. 

  

Сист. No: 53159

- 663 -

Сп П 324

Либих, Кристиан.  Офис за кариерни услуги на факултета по изкуства и науки в Харвардския университет - електронни услуги за студентите и иновативни практики / Кристиан Либих. // Педагогика, XXIII, 2013, N 8, с. 1207-1217. 

  

Сист. No: 53289

- 664 -

Сп А 582

Никулина, Евгения.  Магистърската подготовка в Русия: пресечни точки между сферата на образование и пазара на труда / Евгения Никулина. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 4, с. 82-94. 

  

Сист. No: 53763

- 665 -

II 1477

Dimitrov, Georgi et al.  The European Higher Education Area and Raising the Quality of Teaching Staff / Georgi Dimitrov, Maria Georgieva. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 146-148. 

  

Сист. No: 53177

- 666 -

II 1477

Dimitrov, Georgi et al.  Control over Training Quality in Schools of Higher Education / Georgi Dimitrov, Maria Georgieva. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 342-344. 

  

Сист. No: 53336

Висше образование в България

- 667 -

41253

Томов, Димитър и др.  Макроикономически показатели на развитието на висшето образование и науката в България / Димитър Томов, Любомира Коева-Димитрова, Тодорка Костадинова. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 419-429. 

  

Сист. No: 53390

Висше образование за икономисти

- 668 -

II 1477

Димитров, Георги.  Приоритетни насоки за развитие на висшето икономическо образование / Георги Димитров. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 142-145. 

  

Сист. No: 53169

- 669 -

45275

Димитров, Димитър Стоилов и др.  Спортологични интереси на студентите от икономически университет - Варна / Димитър Стоилов Димитров, Иво Атанасов Лалев. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 358-367. 

  

Сист. No: 53691

- 670 -

45275

Петрова, Борислава Костадинова и др.  Проучване мотивацията на студенти от групите по спортно усъвършенстване по волейбол / Борислава Костадинова Петрова, Иво Атанасов Лалев. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 368-375. 

  

Сист. No: 53707

- 671 -

II 1477

Dimitrov, Georgi.  Information Technologies in the Training of Major Subjects in the Area of Economics at Schools of Higher Education / Georgi Dimitrov. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 221-222. 

  

Сист. No: 53324

Висше образование в Англия

- 672 -

Сп I 60

Рачева, Л.  Мобилност в системата за висше образование във Великобритания - предизвикателства и бариери / Л. Рачева. // INFO свят, 2013, N 3, с. 27-33. 

  

Сист. No: 53259

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 673 -

II 1477

Ненова, Анелия.  Състояние и тенденции в емисиите на вредни вещества в атмосферата у нас и замърсяването на околната среда / Анелия Ненова. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 332-337. 

  

Сист. No: 54111

- 674 -

Сп Х 742

Оработените храни не са така щадящи природата, както суровите . // ХИ&Т, XIV, 2013, N 6, с. 16-17. 

  

Сист. No: 53156

Екология

- 675 -

II 1477

Костов, Георги и др.  Влияние на екологичните разходи в управлението на материалните потоци / Георги Костов, Надежда Петрова, Румен Отузбиров. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 332-337. 

  

Сист. No: 54112

- 676 -

II 1477

Мочурова, Милкана.  Опазване на водните ресурси в България - финансови предизвикателства и перспективи / Милкана Мочурова. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 347-351. 

  

Сист. No: 53225

- 677 -

Сп Ф 517 а

Ганчева, Вяра.  Екологични неравенства и бедност: рискове и възможности пред устойчивото развитие / Вяра Ганчева. // Философски алтернативи, XXII, 2013, N 5, с.99-107. 

  

Сист. No: 53330

- 678 -

Сп Ф 517 а

Канев, Петър.  Екологизмът между нова мизантропия и нов хуманизъм / Петър Канев. // Философски алтернативи, XXII, 2013, N 5, с. 80-98. 

  

Сист. No: 53329

- 679 -

Сп Ю 294

Пенчев, Георги.  Правна защита на Черноморското крайбрежие на Република България: Екологоправни аспекти / Георги Пенчев. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XX, 2013, N 20, с. 5-24. 

  

Сист. No: 54136

Математическо моделиране

- 680 -

45275

Ангелов, Ангел Генчев.  Теория на игрите и моделиране на конфликти / Ангел Генчев Ангелов. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 251-259. 

  

Сист. No: 53555

- 681 -

Сп Н 32

Велчев, Асен.  Приложение на компютърни графични методи за решаване на системни уравнения при въвеждане на функции на Коб-Дъглас при студенти-икономисти / Асен Велчев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 84-89. 

  

Сист. No: 53823

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Енергетика

- 682 -

II 1477

Ангелова, Йорданка.  Особености при създаване на конкурентен енергиен пазар в България / Йорданка Ангелова. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 165-167. 

  

Сист. No: 54020

- 683 -

45275

Георгиев, Георги Димитров.  Особености на пазара на електроенергия в България / Георги Димитров Георгиев. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 268-276. 

  

Сист. No: 53559

- 684 -

45308

Сейменлийски, К. и др.  Водородът като възобновяем източник - промишлен добив и употреба / К. Сейменлийски, С. Лецковска. // Знанието - източник на иновации : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 64-70. 

  

Сист. No: 54166

- 685 -

45269

Стоянов, Велчо.  Отностно идеята за трансформирането на монетарната икономика в енергийна система, подчинена на законите на термодинамиката / Велчо Стоянов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 48-58. 

  

Сист. No: 53445

- 686 -

45269

Шопова, Маргарита.  Показатели и измерители на енергийното потребление на домакинствата и на енергийната му ефективност / Маргарита Шопова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 496-502. 

  

Сист. No: 53761

- 687 -

Сп Н 32

Великова, Преслава.  Тенденции в развитието на пазара на фотоволтаици в България / Преслава Великова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 119-124. 

  

Сист. No: 53931

- 688 -

Сп М 68 э

Колдобский, А.  Структура энергопортфеля будущего и роль мирного атома / А. Колдобский, М. Жарких. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 7, с. 79-89. 

  

Сист. No: 53914

Селско стопанство. Горско стопанство

- 689 -

45269

Блажева, Виолета.  Иновациите - приоритет на "новата" европейска селскостопанска политика / Виолета Блажева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 486-491. 

  

Сист. No: 53848

- 690 -

44171

Жечева-Радева, Ивелина Петкова.  Анализ и оценка на мониторинговите индикатори по програмата за развитие на селските райони / Ивелина Петкова Жечева-Радева. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 196-202. 

  

Сист. No: 53258

- 691 -

44171

Максимова, Веселина.  Конкурентна активност на фирмите от млекопреработвателния бранш в България / Веселина Максимова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 409-416. 

  

Сист. No: 53280

- 692 -

В Б 921 ф

Тодорова, Стела.  MAIE - Мултифункционално селско стопанство в Европа / Стела Тодорова. // Български фермер, XXII, N 1148, 5-11 дек. 2013, с. 10-11. 

  

Сист. No: 53871

- 693 -

Сп И 50

Анастасова-Чопева, Минка и др.  Оценка на диверсификацията и икономическия риск в земеделските стопанства в България / Минка Анастасова-Чопева, Димитър Николов. // Икономика и управление на селското стопанство, LVIII, 2013, N 6, с. 50-59. 

  

Сист. No: 53400

- 694 -

Сп З 54

Банов, Мартин и др.  Отглеждане на маслодайни растения на техногенно рекултивирани почви / Мартин Банов, Венера Цолова. // Земеделие плюс, 2013, N 4-5, с. 15-17; N 6-7, с. 16-17. 

  

Сист. No: 53535

- 695 -

Сп Д 532

Блажева, Виолета.  Еволюция на общата селскостопанска политика на Европейския съюз / Виолета Блажева. // Диалог. Електронно списание, 2013, N 4, с. 16-26. 

  

Сист. No: 53973

- 696 -

Сп А 255

Велева, Катерина.  Земеделието ще бъде водещо през 2030 г. / Катерина Велева. // Агробизнесът, 2013, N 11, с. 40-41. 

  

Сист. No: 53240

- 697 -

Сп Д 532

Герганов, Георги и др.  Производство и пазари на нови храни, генетично модифицирани организми и генетично модифицирани храни в България / Георги Герганов, Виолета Блажева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен II - дек., с. 1-11. 

  

Сист. No: 54097

- 698 -

Сп Л 792

Гроздова реколта 2013 в Южното полукълбо . // Лозарство и винарство, LXI, 2013, N 4, с. 34-37. 

  

Сист. No: 53616

- 699 -

Сп З 54

Дешева, Гергана и др.  Националната колекция от род Triticum / Гергана Дешева, Сийка Стоянова, Николай Нейков. // Земеделие плюс, 2013, N 6-7, с. 5-7. 

  

Сист. No: 53549

- 700 -

Сп З 54

Зарков, Божан.  Агроклиматичните промени и продуктивността на полските култури / Божан Зарков. // Земеделие плюс, 2013, N 6-7, с. 31-34. 

  

Сист. No: 53558

- 701 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Картофите - важна продоволствена култура / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2013, N 11, с. 36-37. 

  

Сист. No: 53238

- 702 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  България с най-малко селскостопански животни в ЕС - 27 / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2013, N 12, с. 34-35. 

  

Сист. No: 53925

- 703 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Светът и ориза през 2012 и 2013 г. / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2013, N 12, с. 38-39. 

  

Сист. No: 53926

- 704 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Почвено уплътняване - природа, фактори и проблеми / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2013, N 12, с. 40-41. 

  

Сист. No: 53927

- 705 -

Сп И 50

Манолова, Ваня и др.  Адаптивност на производствената система в овощарска ферма / Ваня Манолова, Веселин Арнаудов. // Икономика и управление на селското стопанство, LVIII, 2013, N 6, с. 60-65. 

  

Сист. No: 53405

- 706 -

Сп И 50

Митова, Диляна.  Развитие на птицевъдството - преди и след присъединяването на България към ЕС / Диляна Митова. // Икономика и управление на селското стопанство, LVIII, 2013, N 6, с. 3-20. 

  

Сист. No: 53374

- 707 -

Сп З 544 к

Мянушев, Енчо и др.  Почвите и тяхната роля в биологичното земеделие / Енчо Мянушев, Георги Димитров. // Земеделска кооперация, XXI, 2013, N 11, с. 41-44. 

  

Сист. No: 54174

- 708 -

Сп З 54

Недева, Христина.  Напояване и добив на арпа / Христина Недева. // Земеделие плюс, 2013, N 6-7, с. 12-13. 

  

Сист. No: 53552

- 709 -

Сп И 50

Петков, Васил.  Потенциални икономически ефекти от промените в ОСП през програмния период 2014-2020 г. върху българското селско стопанство / Васил Петков. // Икономика и управление на селското стопанство, LVIII, 2013, N 6, с. 34-40. 

  

Сист. No: 53380

- 710 -

Сп З 54

Петрова, София и др.  Характеристика на растителни образци бакла, секирче и нахут / София Петрова, Сийка Ангелова. // Земеделие плюс, 2013, N 6-7, с. 14-15. 

  

Сист. No: 53553

- 711 -

Сп И 50

Попов, Румен.  Стратегически направления за развитие на селското стопанство в България / Румен Попов. // Икономика и управление на селското стопанство, LVIII, 2013, N 6, с. 21-33. 

  

Сист. No: 53375

- 712 -

Сп И 50

Симова, Антоанета.  Сравнителен анализ на работната сила, доходите, производствената и външнотърговска структура на земеделието в някои страни на ЕС / Антоанета Симова. // Икономика и управление на селското стопанство, LVIII, 2013, N 6, с. 41-49. 

  

Сист. No: 53389

- 713 -

Сп З 54

Тодорова, Десислава.  Броколи - за някои биологични показатели / Десислава Тодорова. // Земеделие плюс, 2013, N 6-7, с. 37-39. 

  

Сист. No: 53560

- 714 -

Сп А 255

Халачев, Начо.  За меда и жилото при зърнопроизводството / Начо Халачев. // Агробизнесът, 2013, N 12, с. 12-13. 

  

Сист. No: 53923

- 715 -

Сп Х 74 п

Янев, Яни и др.  Производството на маслодайни култури - продукти от тях и перспектива за развитие / Яни Янев, Марияна Чолакова. // Хранително-вкусова промишленост, LXII, 2013, N 9-10, с. 15-17. 

  

Сист. No: 53295

Аграрна политика

- 716 -

II 1477

Атанасова, Тодорка и др.  Инвестиции и инвестиционни програми в аграрния сектор / Тодорка Атанасова, Надка Костадинова. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 101-107. 

  

Сист. No: 54008

- 717 -

41616

Кънчев, Иван и др.  Ролята на земеделските кооперации за развитие на социалната икономика / Иван Кънчев, Юлия Дойчинова. // Ролята на кооперативната система за развитие на социалната икономика и социалната държава : Научнопрактическа конференция проведена под патронажа на г-н Георги Първанов, президент на Република България. София 06-07.07.2007 г.. - София : НСТПК, 2007, с. 62-74. 

  

Сист. No: 53203

- 718 -

II 1477

Кънчев, Иван и др.  Възможности за финансово подпомагане на земеделието и селските райони от присъединителните фондове на ЕС / Иван Кънчев, Албена Митева. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 31-36. 

  

Сист. No: 54001

- 719 -

В Б 921 ф

Георгиева, Ваня.  Европа ще върви към насърчаване на селскостопанските продукти и хранително-вкусовата промишленост / Ваня Георгиева. // Български фермер, XXII, N 1147, 28 ноем. - 4 дек. 2013, с. 11. 

  

Сист. No: 53699

- 720 -

Сп Н 32

Ангелова, Елена.  Развитие на земеделието в русенска област след приемането ни в ЕС / Елена Ангелова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 175-178. 

  

Сист. No: 53949

- 721 -

Сп И 503 и

Любенов, Любомир.  Комуникационни политики на земеделските предприятия в България / Любомир Любенов. // Икономически изследвания, XXII, 2013, N 4, с. 101-121. 

  

Сист. No: 54076

Аграрно предприемачество

- 722 -

В Д 381 с

Златков, Иван.  Прилагането на принципа за съпоставяне на приходите и радходите в правилата на МСС / Иван Златков. // Делова седмица, N 13, 17 апр. 2003, с. 1, 4. 

  

Сист. No: 20113

- 723 -

В Б 921 ф

Пазарът на зърно в България под световната лупа . // Български фермер, XXII, N 1147, 28 ноем. - 4 дек. 2013, с. 36. 

  

Сист. No: 53702

Растениевъдство

- 724 -

Сп З 54

Станев, Станко и др.  Мащерка / Станко Станев, Христо Ламбев. // Земеделие плюс, 2013, N 4-5, 12 с. [Прил.]. 

  

Сист. No: 53541

Управление на предприятията. Организация на производството

- 725 -

II 1477

Братоева, Силвия.  Финансиране на малките и средните предприятия в България - състояние и перспективи / Силвия Братоева. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 168-173. 

  

Сист. No: 54024

- 726 -

II 1477

Гераскова, Олга.  Промяна в промишеленото предприятие и ролята на нейния ръководител / Олга Гераскова. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 320-322. 

  

Сист. No: 54104

- 727 -

II 1477

Дамянов, Димитър и др.  Технологичното обновление - ефективна форма на иновационно решение / Димитър Дамянов, Пламен Павлов. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 203-208. 

  

Сист. No: 54060

- 728 -

II 1477

Димитров, Красимир.  Метод за съставяне на оптимален график за управление на дискретно серийно производство : (непрекъсното планиране в условия на ограничен капацитет) / Красимир Димитров. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 198-202. 

  

Сист. No: 54055

- 729 -

41577

Македонска, Виолета.  Управление на строителното предприятие / Виолета Македонска. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 96-101. 

  

Сист. No: 54028

- 730 -

II 1477

Мирчев, Ангел и др.  Иновационният контролинг като инструмент на интегрирания мениджмънт в производственните предприятия / Ангел Мирчев, Светлана К. Лесидренска. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 201-207. 

  

Сист. No: 53189

- 731 -

II 1477

Овчарова, Снежанка и др.  Съвременни тенденции при преструктурирането на производствените системи / Снежанка Овчарова, Христо Крачунов, Миглена Темелкова. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 123-126. 

  

Сист. No: 54010

- 732 -

45275

Стоянова, Доника Георгиева.  Положителни ефекти от внедряването на системи за управление на качеството в индустриалните предприятия / Доника Георгиева Стоянова. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 126-133. 

  

Сист. No: 53524

- 733 -

Сп Н 32

Демирова, Сийка.  Определяне тегловите коефициенти на елементите на йерархичните нива в организацонната структура на малките и средни предприятия / Сийка Демирова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 35-38. 

  

Сист. No: 53791

- 734 -

Сп И 503 и

Андреева, Донка.  Добри практики при износ на козметични продукти в условия на криза / Донка Андреева. // Икономически изследвания, XXII, 2013, N 4, с. 145-157. 

  

Сист. No: 54080

- 735 -

Сп Ф 53 кс

Иванов, А. Е.  Генезис синергетического подхода в исследованиях слияний и поглощени: развенчание главного мифа синергии / А. Е. Иванов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 42, с. 69-78. 

  

Сист. No: 53689

- 736 -

Сп И 503 и

Марангозов, Явор.  Реализиране на антиконкурентния потенциал на съвместните предприятия в България / Явор Марангозов. // Икономически изследвания, XXII, 2013, N 4, с. 37-67. 

  

Сист. No: 54071

- 737 -

II 1477

Bodmer, Ulrich.  Management of Financial Crisis in SMEs in Bulgaria and Romania / Ulrich Bodmer. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 112-117. 

  

Сист. No: 53320

Мениджмънт

- 738 -

II 1477

Иванов, Стойно и др.  Интеграционни процеси при разработване на регионални инвестиционни проекти / Стойно Иванов, Надка Стоянова. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 96-100. 

  

Сист. No: 54007

- 739 -

44171

Иванова, Радка Петрова.  Коучингът като иновативен метод за развитие на мениджърските умения / Радка Петрова Иванова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 366-371. 

  

Сист. No: 53279

- 740 -

45275

Куршумов, Влади Христов.  Класификация на аутсорсинга и направления за неговото приложение / Влади Христов Куршумов. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 303-311. 

  

Сист. No: 53575

- 741 -

45308

Найденова, Павлинка Петкова.  Мотивирането като функция на ефективния мениджмънт / Павлинка Петкова Найденова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 112-117. 

  

Сист. No: 54114

- 742 -

II 1477

Парашкевова, Лоретта.  Конкурентоспособността на града. Световен опит / Лоретта Парашкевова. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 127-132. 

  

Сист. No: 54014

- 743 -

II 1477

Попова, Даниела.  Ценности на мениджърите в контекста на културните измерения на глобализиращия се свят / Даниела Попова. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 323-326. 

  

Сист. No: 54107

- 744 -

II 1477

Чобанова, Росица.  Бизнесът и знанието през 21-ви век / Росица Чобанова. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 183-189. 

  

Сист. No: 53186

- 745 -

Сп Н 32

Дамянов, Димитър и др.  Концептуални изисквания на модел за оценка на риска в различните фози на проектиране и производство на иновационни продукти / Димитър Дамянов, Блага Белухова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 190-193. 

  

Сист. No: 53952

- 746 -

Сп Н 32

Добрев, Добрин.  Предизвикателства и възможности пред мениджърите в България / Добрин Добрев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 39-43. 

  

Сист. No: 53797

- 747 -

Сп Н 32

Недялков, Антон.  Емпирично изследване на нагласи във фронт и бек офиса / Антон Недялков. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 152-157. 

  

Сист. No: 53942

- 748 -

Сп И 36 Вн

Антонова, Катя.  Конкурентна способност на организациите чрез стратегическо управление на знанията / Катя Антонова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 2, с. 92-102. 

  

Сист. No: 54017

- 749 -

Сп П 89 тп

Гуськова, Надежда и др.  Стратегическое партнерство в концепциях менеджмента качества и организационного совершенства / Надежда Гуськова, Татьяна Салимова, Юлия Палькина. // Проблемы теории и практики управления, 2013, N 9, с. 106-114. 

  

Сист. No: 53377

- 750 -

Сп П 89 тп

Евтихиева, Наталья.  Новые исследования в кросскультурном менеджменте: модефикация модели Герта Хофстеде / Наталья Евтихиева. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 10, с. 97-107. 

  

Сист. No: 53402

- 751 -

Сп И 50 м

Каменов, Камен.  Тълпата - коректив или източник на управленска политика / Камен Каменов. // Икономическа мисъл, 2013, N 6, с. 102-116. 

  

Сист. No: 53972

- 752 -

Сп И 36 Вн

Филипова, Надежда.  Концептуална архитектура на системите за управление на бизнеспроцеси / Надежда Филипова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 1, с. 54-66. 

  

Сист. No: 54035

Методи на управление

- 753 -

41214

Илиев, Пламен.  Финансови аспекти на управлението на недвижимата собственост / Пламен Илиев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2005 г.. - Варна : Геа принт, 2005, с. 57-66. 

  

Сист. No: 53407

Бизнес план

- 754 -

44171

Караджова, Златина.  Бизнес планът като необходимо условие за инвестиране в отрасъл "Туризъм" / Златина Караджова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 88-93. 

  

Сист. No: 53232

Бизнес стратегии

- 755 -

41577

Боев, Красимир Янчев.  Целеполагането в строителните фирми в условията на присъединяване и функциониране в ЕС / Красимир Янчев Боев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 159-166. 

  

Сист. No: 54059

- 756 -

Сп Д 532

Горчева, Таня и др.  Реализиране на корпоративната социална отговорност – съвременни измерения / Таня Горчева, Здравко Любенов, Велина Савчева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен II - дек., с. 12-26. 

  

Сист. No: 54101

Планиране-метод на управление

- 757 -

41577

Георгиев, Георги.  Методика за изчисляване на вероятната оптимизация при планиране на средствата за инвестиции в публичния сектор / Георги Георгиев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 85-90. 

  

Сист. No: 54027

- 758 -

II 1477

Цветанов, Ясен.  Стратегическото планиране - най-добрата база за развитие и конкурентоспосност на фирмите / Ясен Цветанов. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 194-197. 

  

Сист. No: 54053

Контрол-методи на управление

- 759 -

45269

Ганчева, Зорница.  Съвместните дейности между митниците и НАП - състояние и перспективи / Зорница Ганчева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 401-406. 

  

Сист. No: 53693

- 760 -

II 1477

Михайлова, Людмила и др.  Изследване на разходите за управление на качеството при контролинга на финансовия резултат / Людмила Михайлова, Свилена Рускова. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 187-193. 

  

Сист. No: 54050

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 761 -

45269

Ангелова, Румяна и др.  Предизвикателствата на бизнес риска пред предприемачите от сектор "производство на растителни и животински мазнини"(По примера на фирми от област Стара Загора) / Румяна Ангелова, Олег Милев. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 424-430. 

  

Сист. No: 53720

- 762 -

В К 263

Манолова, Мария.  Маркетинг в гардероба : Простата идея на EcoHangers за закачалки с реклами стартира през октомври и вече има търсене и от чужбина / Мария Манолова. // Капитал, N 46, 23-29 ноем. 2013, с. 42. 

  

Сист. No: 53540

- 763 -

Сп И 36 Вн

Близнаков, Петко.  Култура като "съединителна тъкан" между строителното предприемачество и недвижимата собственост / Петко Близнаков. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 2, с. 45-53. 

  

Сист. No: 54032

Психология на управлението

- 764 -

45275

Петров, Петър Красимиров.  Приложение на метриките за оценка на междукултурните различия / Петър Красимиров Петров. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 350-357. 

  

Сист. No: 53701

Корпоративно управление

- 765 -

41272

Ангелова, Евгения.  Предизвикателство на корпорациите в транснационалния свят / Евгения Ангелова. // Ролята на държавата в стопанското управление : Сборник студентски разработки по дисциплината "Държавно регулиране на стопанската дейност" / Състав. Боряна Гагова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005, с. 205-220. 

  

Сист. No: 53198

- 766 -

45275

Анева, Олга Георгиева.  Анализ на влиянието на структурата по пол в корпоративните бордове в България върху финансовите резултати на фирмите / Олга Георгиева Анева. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 110-117. 

  

Сист. No: 53506

- 767 -

II 1477

Бакърджиева, Радостина.  Корпоративна социална отговорност на фирмите в България (теоретико-емпирично изследване) / Радостина Бакърджиева. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 108-111. 

  

Сист. No: 53157

- 768 -

Сп Г 621 УНСС

Славова, Ирена.  Социалните постулати на бизнеса: от традиционен към стратегически подход в развитието на корпоративната социална отговорност в България / Ирена Славова. // Годишник на УНСС, 2013, с. 157-198. 

  

Сист. No: 54118

Риск мениджмънт

- 769 -

45308

Костенаров, Красимир.  Моделът МОКА и неговите модификации - влоши ли се възможността за използването му в Европа след поредицата от кризи / Красимир Костенаров. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 190-198. 

  

Сист. No: 54153

- 770 -

41577

Райчев, Тодор.  Рисковете при публично-частните партньорства / Тодор Райчев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 80-84. 

  

Сист. No: 54026

- 771 -

41577

Чапаров, Божидар.  Начини за минимизиране на видовете риск при лизингови операции / Божидар Чапаров. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 134-140. 

  

Сист. No: 54052

- 772 -

Сп С 848 д

Хитрова, Елена Михайловна.  Методы финансирования риска и условия их использования / Елена Михайловна Хитрова. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 9, с. 32-35. 

  

Сист. No: 53413

- 773 -

Сп Ч R 62 m

Dionne, Georges.  Risk Management: History, Definition, and Critique / Georges Dionne. // Risk Management & Insurance REVIEW . - Malden, 16, 2013, N 2, с. 147-166. 

  

Сист. No: 54051

- 774 -

Сп Ч R 62

Fox, Carol.  Rebranding Your Risk Management Identity / Carol Fox. // Risk Management . - New York, 60, 2013, N 9, с. 28-30, 32. 

  

Сист. No: 53620

- 775 -

Сп Ч R 62

Rosenstein, Alan H.  Bad Medicine : Managing the risk of disruptive behavior in health care setting / Alan H. Rosenstein. // Risk Management . - New York, 60, 2013, N 10, с. 39-42. 

  

Сист. No: 54048

Управление на фирмата

- 776 -

Сп Н 32

Йоргова, Йорданка.  Теоретико-методологически аспекти на ресурсно-базираните фирмени стратегии / Йорданка Йоргова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 21-28. 

  

Сист. No: 53787

- 777 -

Сп И 36 Вн

Парчева, Магдалена.  Скрити фактори на предприемаческа активност (на примера на организации от бранш "информационни технологии") / Магдалена Парчева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 1, с. 138-151. 

  

Сист. No: 54029

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 778 -

II 1477

Гераскова, Олга.  Мениджмънт на конфликтите в машиностроителните предприятия / Олга Гераскова. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 317-319. 

  

Сист. No: 54102

- 779 -

Сп Т 87 В

Георгиева, Даниела.  Приложни аспекти на анализа на финансовите отчети в контекста на концепцията "действащо предприятие" / Даниела Георгиева. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2013, с. 259-299. 

  

Сист. No: 54082

- 780 -

Сп П 89 тп

Трачук, Аркадий.  Инновационная стратегия компании / Аркадий Трачук. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 9, с. 75-83. 

  

Сист. No: 53422

- 781 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Чака се оживление в сливанията и придобиванията / Татяна Явашева. // Икономика, 2013, N 32, с. 44-46. 

  

Сист. No: 53940

Мениджмънт на фирмата

- 782 -

45308

Жечева, Ивелина и др.  Анализ и оценка на Европейското нормативно законодателство, свързано с подхода лидер / Ивелина Жечева, Зорница Стоянова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 77-84. 

  

Сист. No: 54095

- 783 -

41272

Касалова, Ирена.  Цели, ценности и интереси в управлението на стопанската система / Ирена Касалова. // Ролята на държавата в стопанското управление : Сборник студентски разработки по дисциплината "Държавно регулиране на стопанската дейност" / Състав. Боряна Гагова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005, с. 317-326. 

  

Сист. No: 53200

- 784 -

II 1477

Македонска, Виолета.  Управленски стратегии и конкурентоспособност / Виолета Македонска. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 212-216. 

  

Сист. No: 53196

- 785 -

45308

Миланова, Аделина.  Култура на производство и култура на използване на знания в българската фирмена среда / Аделина Миланова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 71-76. 

  

Сист. No: 54093

- 786 -

42178

Пелов, Тихомир.  Необходимост от методика за оценка на недвижими имоти / Тихомир Пелов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - м. ноември 2007 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 60-64. 

  

Сист. No: 53381

- 787 -

Сп Г 62 Сс

Христова, Мирослава.  Категорията стратегическо поведение като концепция и практически подход на организациите / Мирослава Христова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2013, с. 273-294. 

  

Сист. No: 54157

- 788 -

Сп Ч E 18

Slavova, Irena.  Strategic Perspective of Corporate Social Responsibility / Irena Slavova. // Economic Alternatives, 2013, N 3, с. 90-105. 

  

Сист. No: 53810

Управление на риска

- 789 -

42178

Николаев, Росен.  Възможности за формиране на оптимални портфейли от жилищни имоти / Росен Николаев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - м. ноември 2007 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 118-124. 

  

Сист. No: 53388

- 790 -

Сп Н 32

Бурджиев, Стефко.  Аспекти на вътрешната политика на Р. България в областта на намаляване на риска и последиците от бедствия с природен и технологичен характер / Стефко Бурджиев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 55-60. 

  

Сист. No: 53802

Бизнес риск

- 791 -

45308

Иванова, Росица Недкова.  Интегриран подход за анализ на ефективността на бизнеса / Росица Недкова Иванова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 144-151. 

  

Сист. No: 54135

Фирмена култура

- 792 -

Сп И 503 и

Dimitrov, Kiril.  Edgar Schein's of Organizational Culture Levels as a Hologram / Kiril Dimitrov. // Икономически изследвания, XXII, 2013, N 4, с. 3-36. 

  

Сист. No: 54088

Бизнес етикет

- 793 -

II 1477

Ross, S. I.  Mathematical Modeling of Business Ethics / S. I. Ross. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 223-226. 

  

Сист. No: 53325

Проектно управление

- 794 -

45269

Господинов, Юлиян.  Проблеми на управлението на проекти в България през периода 2007-2013 г. / Юлиян Господинов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 199-204. 

  

Сист. No: 53706

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 795 -

42065

Братанов, Пламен.  Моделирането на PR - проблеми на функционирането, реализацията и целите / Пламен Братанов. // Социална динамика и връзки с обществеността : Международна научна конференция - Благоевград, 5-6 ноември 2004 г., Сборник от научни съобщения / Състав. Софка Георгиева Матеева и др.. - Благоевград : Юристпрес, 2006, с. 46-51. 

  

Сист. No: 53241

- 796 -

44171

Станев, Велин Стефанов.  Субектът на PR (деривация и пролиферация) / Велин Стефанов Станев. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1 - 4 : Т. 4. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2011, с. 108-114. 

  

Сист. No: 53290

- 797 -

42065

Томанова, Светла.  Как да преодоляваме бариери в общуването / Светла Томанова. // Социална динамика и връзки с обществеността : Международна научна конференция - Благоевград, 5-6 ноември 2004 г., Сборник от научни съобщения / Състав. Софка Георгиева Матеева и др.. - Благоевград : Юристпрес, 2006, с. 188-191. 

  

Сист. No: 53278

- 798 -

Сп П 89 тп

Дзялошинский, Иосиф и др.  Регулирование современных бизнес-процессов: этические основы / Иосиф Дзялошинский, Мария Пильгун. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 10, с. 123-134. 

  

Сист. No: 53398

Пъблик рилейшънс

- 799 -

42065

Вълкова, Мария.  Културни промени и връзки с обществеността / Мария Вълкова. // Социална динамика и връзки с обществеността : Международна научна конференция - Благоевград, 5-6 ноември 2004 г., Сборник от научни съобщения / Състав. Софка Георгиева Матеева и др.. - Благоевград : Юристпрес, 2006, с. 66-73. 

  

Сист. No: 53250

- 800 -

42065

Модева, Румяна.  Убеждаващата комуникация в ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС в контекста на съвременната социална динамика / Румяна Модева. // Социална динамика и връзки с обществеността : Международна научна конференция - Благоевград, 5-6 ноември 2004 г., Сборник от научни съобщения / Състав. Софка Георгиева Матеева и др.. - Благоевград : Юристпрес, 2006, с. 52-59. 

  

Сист. No: 53246

- 801 -

42065

Молхов, Максим.  Връзките с обществеността като политически инструмент за формиране на общественото мнение / Максим Молхов. // Социална динамика и връзки с обществеността : Международна научна конференция - Благоевград, 5-6 ноември 2004 г., Сборник от научни съобщения / Състав. Софка Георгиева Матеева и др.. - Благоевград : Юристпрес, 2006, с. 74-79. 

  

Сист. No: 53269

- 802 -

42065

Пейчева, Добринка.  Пиарът и доверието в условията на социална динамика / Добринка Пейчева. // Социална динамика и връзки с обществеността : Международна научна конференция - Благоевград, 5-6 ноември 2004 г., Сборник от научни съобщения / Състав. Софка Георгиева Матеева и др.. - Благоевград : Юристпрес, 2006, с. 80-87. 

  

Сист. No: 53273

- 803 -

41214

Стоянов, Стоян.  Публичността в работата на канторите за недвижими имоти / Стоян Стоянов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2005 г.. - Варна : Геа принт, 2005, с. 79-94. 

  

Сист. No: 53410

- 804 -

Сп Н 32

Димитрова, Ирена и др.  Приложение на средства за електронна комуникация при изграждане на корпоративен имидж / Ирена Димитрова, Красимир Ениманев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 135-140. 

  

Сист. No: 53934

Счетоводство

- 805 -

45269

Алексеева, Г. И.  Актуальные аспекты признания объектовинтеллектуальной собственности в современных условиях деятельности коммерческих организаций / Г. И. Алексеева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 146-151. 

  

Сист. No: 53497

- 806 -

45269

Андреев, Иван.  Счетоводно бюджетиране на паричните потоци на предприятието / Иван Андреев. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 169-173. 

  

Сист. No: 53516

- 807 -

45269

Артамонова, Кира А.  Интеллектуальный капитал в инновационной экономике: особенности нормативно-правового регулирования, развитие бухгалтерского учета и системы налогообложения / Кира А. Артамонова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 124-129. 

  

Сист. No: 53482

- 808 -

45269

Атанасов, Атанас.  Обучението по счетоводство в специалност "Счетоводство и контрол" при СА "Д. А. Ценов" - симбиоза между теория и практика / Атанас Атанасов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 25-38. 

  

Сист. No: 53442

- 809 -

45269

Божилов, Божидар М.  Актуални моменти на счетоводния софтуер / Божидар М. Божилов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 193-201. 

  

Сист. No: 53557

- 810 -

45269

Вечев, Венцислав.  Модел за счетоводно отразяване на кредитите за студенти и докторанти в търговските банки / Венцислав Вечев. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 180-186. 

  

Сист. No: 53547

- 811 -

45269

Георгиева, Галя.  Счетоводни аспекти при отчитане на последващите разходи за нетекущите материални активи / Галя Георгиева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 292-297. 

  

Сист. No: 53626

- 812 -

45269

Гетьман, В. Г.  Совершенствование концептуальных основ отечественных "положений по бухгалтерскому учету" / В. Г. Гетьман. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 54-64. 

  

Сист. No: 53456

- 813 -

45275

Господинова, Красимира Милева.  Проблеми и насоки за автоматизиране на независимия финансов одит / Красимира Милева Господинова. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 80-87. 

  

Сист. No: 53496

- 814 -

45269

Гришкина, С. Н. и др.  О некоторых проблемах применения МСФО в России / С. Н. Гришкина, О. В. Рожнова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 59-64. 

  

Сист. No: 53459

- 815 -

45269

Гъндев, Стефан.  Принципни изисквания за счетоводната политика на дъщерните предприятия / Стефан Гъндев. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 304-311. 

  

Сист. No: 53639

- 816 -

45269

Данчева, Ралица.  Съдържателни и ограничителни моменти в професионалната преценка при осъществяване на счетоводната дейност / Ралица Данчева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 216-221. 

  

Сист. No: 53571

- 817 -

45269

Деков, Васил.  Промени в синтетичния счетоводен модел за приходите и разходите на държавния бюджет в банковите отчетно - обособени звена / Васил Деков. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 286-291. 

  

Сист. No: 53619

- 818 -

45269

Дочев, Михаил.  Някои аспекти на счетоводният софтуер в счетоводството на предприятието / Михаил Дочев. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 31-38. 

  

Сист. No: 53449

- 819 -

45269

Душанов, Иван.  Счетоводството и държавната политика срещу неформалната икономика / Иван Душанов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 19-24. 

  

Сист. No: 53437

- 820 -

40040

Златарева, Катя.  Съвременни проблеми на счетоводната стандартизация / Катя Златарева. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 377-382. 

  

Сист. No: 53216

- 821 -

45269

Иванова-Кузманова, Галя.  Върху някои аспекти на практическото обучение по счетоводство / Галя Иванова-Кузманова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 84-88. 

  

Сист. No: 53466

- 822 -

45269

Ималова, Диана.  Международни счетоводни стандарти за публичния сектор - пригодност за прилагането им в България / Диана Ималова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 89-95. 

  

Сист. No: 53468

- 823 -

45269

Исакова, С. А.  Отчет об изменениях в собственном капитале в условиях индустриально-инновационного развития Казахстана / С. А. Исакова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 336-340. 

  

Сист. No: 53665

- 824 -

45269

Камбурова, Лиляна.  Проблемът на практиката: Признаването, отчитането и оповестяването на вътрешно създадената репутация / Лиляна Камбурова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 274-279. 

  

Сист. No: 53617

- 825 -

45269

Камбурова, Любка.  Приблизителни оценки - преценки, съдържащи се в счетоводната политика на предприятието / Любка Камбурова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 280-285. 

  

Сист. No: 53618

- 826 -

40040

Кондова, М.  Достоверно представяне на информацията в счетоводни отчети / М. Кондова. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 383-389. 

  

Сист. No: 53217

- 827 -

45269

Крумова, Диана.  Модели за отчитане бракуването на дълготрайни материални активи чрез ликвидация / Диана Крумова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 239-244. 

  

Сист. No: 53573

- 828 -

II 1477

Мазараки, Анатолий.  Трансформация учета, анализа и контроля в условиях глобализации экономики / Анатолий Мазараки. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 15-18. 

  

Сист. No: 53234

- 829 -

45269

Михайлова, Румяна.  Теоретико-методологически и практико-приложни аспекти при отчитане на сделките с вещни обезпечения / Румяна Михайлова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, 163-168. 

  

Сист. No: 53514

- 830 -

45308

Николова, Гергана.  Относно някои аспекти на годишния финансов отчет на стопанското предприятие / Гергана Николова. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 161-167. 

  

Сист. No: 54142

- 831 -

45269

Новикова, Наталия Е.  Учет использование прибыли / Наталия Е. Новикова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 144-145. 

  

Сист. No: 53495

- 832 -

45269

Орешкова, Христина.  Фундаментални въпроси на корпоративното отчитане днес. Поуки на миналото в полза на бъдещето / Христина Орешкова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 102-112. 

  

Сист. No: 53472

- 833 -

45269

Парасоцкая, Наталья Николаевна.  Учет брандовых затрат / Наталья Николаевна Парасоцкая. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 119-123. 

  

Сист. No: 53476

- 834 -

40040

Петрова, Диана.  Международно счетоводство (International Accouting) - арактеристика, задачи и значение / Диана Петрова. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 401-403. 

  

Сист. No: 53220

- 835 -

45269

Попова-Йосифова, Надежда.  Перспективи пред счетоводната отчетност на застрахователните предприятия / Надежда Попова-Йосифова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 207-221. 

  

Сист. No: 53568

- 836 -

45269

Пушкарь, Михаил С. и др.  Перспективы развития теории учета / Михаил С. Пушкарь, Вита З. Семанюк. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 71-77. 

  

Сист. No: 53462

- 837 -

45269

Сафонова, И. В.  Интегрированная отчетность: тенденции мировогоразвития и перспективы внедрения в России / И. В. Сафонова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 152-158. 

  

Сист. No: 53498

- 838 -

45269

Сиднева, Вера П.  Применение оценки "Справедливой стоимость" к обязательствам и собственным долевым инструментам / Вера П. Сиднева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 65-70. 

  

Сист. No: 53461

- 839 -

45269

Симеонова, Росица.  Предизвикателствата пред международната стандартатизация в счетоводството / Росица Симеонова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 78-83. 

  

Сист. No: 53465

- 840 -

45269

Тодоров, Мирослав В.  За някои аспекти при счетоводното отчитане на експлоатационния лизинг / Мирослав В. Тодоров. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 298-303. 

  

Сист. No: 53630

- 841 -

II 1477

Тодорова, Галина.  Управление на разходите в хотелиерството / Галина Тодорова. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 149-153. 

  

Сист. No: 54019

- 842 -

45269

Фесчиян, Даниела.  Предизвикателствата на прехода към хармонизирани европейски счетоводни стандарти за публичния сектор / Даниела Фесчиян. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 96-101. 

  

Сист. No: 53469

- 843 -

45269

Цветков, Цветан.  Нови моменти при класифицирането и оценяването на финансовите активи / Цветан Цветков. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 245-250. 

  

Сист. No: 53578

- 844 -

45269

Цуркану, Виорел.  Некоторые аспекты бухгалтерского учета сложных финансовых инструментов в контексте требований МСФО / Виорел Цуркану. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 46-53. 

  

Сист. No: 53453

- 845 -

45269

Чернецкая, Галина Ф.  Особенности формирования прибыли в бухгалтерском учете / Галина Ф. Чернецкая. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 135-143. 

  

Сист. No: 53486

- 846 -

45269

Чуков, Кръстьо.  Аспекти на анализа на постоянния капитал / Кръстьо Чуков. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 351-354. 

  

Сист. No: 53672

- 847 -

Сп Г 62 Сс

Анкова, Илияна.  Счетоводната информация по места на възникване на разходите в птицепреработвателните предприятия / Илияна Анкова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2013, с. 21-29. 

  

Сист. No: 54117

- 848 -

Сп Н 32

Димитрова, Иванка и др.  Критерии за избор на амортизационната политика в земеделските предприятия / Иванка Димитрова, Йорданка Велчева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 169-174. 

  

Сист. No: 53948

- 849 -

Сп С 953 п

Вечев, Венцислав.  Проблеми при счетоводното отчитане на финансовия лизинг в бюджетните предприятия - лизингополучатели / Венцислав Вечев. // Счетоводство плюс, 2013, N 10, с. 11-13; N 11, с. 10-11. 

  

Сист. No: 52685

- 850 -

Сп А 454

Георгиева, Галя.  Провизиите като елемент на цената на придобиване на нетекущите материални активи / Галя Георгиева. // Актив, 2013, N 11, с. 14-18. 

  

Сист. No: 53820

- 851 -

Сп И 36 Вн

Димитрова, Любомира.  Отчитане на безвъзмездно придобитите средства в стопанските организации / Любомира Димитрова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 2, с. 127-137. 

  

Сист. No: 54022

- 852 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Отчитане на дяловете на напуснал съдружник в ООД / Стоян Дурин. // Актив, 2013, N 11, с. 2-3. 

  

Сист. No: 53811

- 853 -

Сп С 953 п

Дурин, Стоян.  Форма и съдържание на приложението към годишните финансови отчети за 2013 година / Стоян Дурин. // Счетоводство плюс, 2013, N 12, с. 3; 5-8. 

  

Сист. No: 54040

- 854 -

Сп А 582

Калев, Калин.  Качество на оповестяванията на риска / Калин Калев. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 4, с. 109-122. 

  

Сист. No: 53750

- 855 -

Сп Ф 53 кс

Ковалева, О. В.  Управленческий учет доходов и расходов по образовательным услугам в вузах / О. В. Ковалева. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 41, с. 30-35. 

  

Сист. No: 53655

- 856 -

Сп Д 532

Костова, Силвия.  Одиторски процедури при приблизителните счетоводни оценки и данъчните ефекти във финансовите отчети / Силвия Костова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N 4, с. 39-48. 

  

Сист. No: 54094

- 857 -

Сп Б 44 БСУ

Николова, Гергана.  Аспекти на счетоводното представяне на дълготрайните материални активи като разграничими съставни части / Гергана Николова. // Бизнес посоки, VIII, 2006, N 1, с. 67-70. 

  

Сист. No: 53658

- 858 -

Сп Б 90

Петрова, В. Ю.  Амортизация основных средств / В. Ю. Петрова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 11, с. 39-43. 

  

Сист. No: 53614

- 859 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Обезценка и отписване на вземания и задължения при годишното счетоводно приключване 2013 г. / Евгени Рангелов. // Актив, 2013, N 11, с. 3-5. 

  

Сист. No: 53814

- 860 -

Сп А 454

Рупска, Теодора.  Организация на счетоводното отчитане на селскостопанската продукция / Теодора Рупска. // Актив, 2013, N 11, с. 10-13. 

  

Сист. No: 53819

- 861 -

Сп А 454

Станева, Валентина.  За някои концептуални различия на одиторския и счетоводния подход при прилагането на счетоводните приблизителни оценки / Валентина Станева. // Актив, 2013, N 11, с. 6-9. 

  

Сист. No: 53816

- 862 -

Сп З 544 к

Станкулов, Цветан.  Годишното приключване и регулация на разходите на земеделските кооперации за компесируеми отпуски / Цветан Станкулов. // Земеделска кооперация, XXI, 2013, N 10, с. 5-11. 

  

Сист. No: 53242

- 863 -

Сп И 503 и

Фесчиян, Даниела.  Международните счетоводни стандарти за публичния сектор и процесът на хармонизация на счетоводството в ЕС / Даниела Фесчиян. // Икономически изследвания, XXII, 2013, N 4, с. 122-144. 

  

Сист. No: 54077

- 864 -

Сп Д 532

Фесчиян, Даниела.  Стандартизиран модел за последващо оценяване на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор / Даниела Фесчиян. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N 4, с. 27-38. 

  

Сист. No: 54091

- 865 -

Сп И 502 д

Фесчиян, Даниела.  Усъвършенстване на модела за счетоводно отчитане на некапитализираните активи в предприятията от публичния сектор / Даниела Фесчиян. // Икономика 21 . - Свищов, 3, 2013, N 2, с. 38-75. 

  

Сист. No: 54122

- 866 -

Сп С 953 п

Цветанова, Мария.  Отклонения и грешки при отчитане на дълготрайните активи в бюджетните предприятия / Мария Цветанова. // Счетоводство плюс, 2013, N 12, с. 11-15. 

  

Сист. No: 54044

- 867 -

Сп Б 90

Цветкова, Ю. Г.  Цели и задачи бухгалтерской отчетности в Германии / Ю. Г. Цветкова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 10, с. 120-121. 

  

Сист. No: 53352

- 868 -

Сп З 544 к

Чиприянова, Галина.  Счетоводни аспекти на инвентаризацията на текущите активи в земеделските кооперации / Галина Чиприянова. // Земеделска кооперация, XXI, 2013, N 11, с. 8-20; N 12, с. 19-28. 

  

Сист. No: 53765

- 869 -

45269

Kostadinovski, Aleksandar et al.  International Education Standards for Professional Accountants / Aleksandar Kostadinovski, Janka Dimitrova, Vesna Georgieva Svrtinov. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 222-227. 

  

Сист. No: 53842

Осигурително счетоводство

- 870 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Определяне на окончателен размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица за 2013 година / Аспасия Петкова. // Актив, 2013, N 11, с. 42-47. 

  

Сист. No: 53853

Управленско счетоводство

- 871 -

45269

Кабакчиева, Цветелина.  Необходимост от прилагането на управленски счетоводни модели в аграрния сектор / Цветелина Кабакчиева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 268-279. 

  

Сист. No: 53606

- 872 -

45269

Кръстева-Христова, Радосвета.  Специфика и роля на информацията от управленското счетоводство / Радосвета Кръстева-Христова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 174-179. 

  

Сист. No: 53518

- 873 -

II 1477

Одинцова, Т.  К вопросу о признании и отражении в системе финансового и управленческого учета затрат и расходов предприятия / Т. Одинцова. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 60-65. 

  

Сист. No: 53265

- 874 -

45269

Рангелова, Лилия.  Управленското счетоводство в банките - предизвикателство за счетоводната теория и практика / Лилия Рангелова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 202-206. 

  

Сист. No: 53566

- 875 -

45308

Тасева, Галя.  Избор между консервативно и агресивно управление на оборотния капитал / Галя Тасева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 253-259. 

  

Сист. No: 54172

Корпоративно счетоводство

- 876 -

45308

Бакърджиева, Радостина.  Европейска концепция за интегрираната отчетност / Радостина Бакърджиева. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 130-136. 

  

Сист. No: 54129

Банково счетоводство

- 877 -

Сп А 454

Йосифова, Десислава.  Отчитане на стандартна кредитна линия - значение на разликата между номинален и ефективен годишен лихвен процент / Десислава Йосифова. // Актив, 2013, N 11, с. 17-18. 

  

Сист. No: 53831

Финансово счетоводство

- 878 -

45308

Калчев, Емил.  Индикатори за постигане на целта на предприятията / Емил Калчев. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 199-204. 

  

Сист. No: 54155

- 879 -

45269

Михайлова, Маргарита.  Наименования на финансовите отчети, изготвени съгласно МСФО за периода 2008-2012 г. / Маргарита Михайлова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 563-568. 

  

Сист. No: 53808

- 880 -

45308

Христозов, Янко Чавдаров.  Състояние на ликвидността в някои ключови икономически сектори в България за периода 2007-2010 година / Янко Чавдаров Христозов. // Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 228-238. 

  

Сист. No: 54165

Счетоводство на фирмата

- 881 -

45269

Юрасова, И. О.  Ценообразование в российских торговых организациях: проблемы и пути решения в системе управленческого учета / И. О. Юрасова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 130-136. 

  

Сист. No: 53484

Счетоводство на предприятието

- 882 -

45275

Апостолов, Иван Веселинов.  Договори за строителство - основни понятия и счетоводно третиране / Иван Веселинов Апостолов. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 72-79. 

  

Сист. No: 53492

- 883 -

45269

Боянов, Борислав.  За глобалните процеси във финансовата отчетност на предприятията / Борислав Боянов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 324-330. 

  

Сист. No: 53659

- 884 -

45275

Георгиев, Драган Красимиров.  USALI като инструмент за оптимизиране на генерираната информация за целите на финансовото и управленското счетоводство в предприятията от сферата на хотелиерството / Драган Красимиров Георгиев. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 62-71. 

  

Сист. No: 53490

- 885 -

45269

Максимова, Валентина Федоровна.  Влияние учетно-контрольной проблематики на управление предприятием / Валентина Федоровна Максимова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 39-45. 

  

Сист. No: 53451

- 886 -

Сп Б 90

Дубкова, В. Б.  Оценка влияния факторов повышения производительности труда и ускорения оборачиваемости оборотных средств на налогооблагаемую прибыль / В. Б. Дубкова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 10, с. 122-125. 

  

Сист. No: 53356

- 887 -

Сп П 89 тп

Суйц, Виктор Паулевич и др.  Превентивные меры противодействия и профилактики мошеничества в финансовой отчетности / Виктор Паулевич Суйц, Дмитрий Волошин. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 10, с. 91-96. 

  

Сист. No: 53373

Счетоводен анализ

- 888 -

45275

Илиева, София Илиева.  Някои особености при отчитане обезценката на финансовите активи / София Илиева Илиева. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 53-61. 

  

Сист. No: 53489

- 889 -

45275

Николова, Бистра Светлозарова.  Анализ на годишните отчети в сферата на данъчния контрол / Бистра Светлозарова Николова. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 41-52. 

  

Сист. No: 53485

Счетоводни експертизи

- 890 -

Сп Ю 294

Кондева-Елчинова, Ружена.  Експертизи при разследване на посегателства против горското стопанство / Ружена Кондева-Елчинова. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XX, 2013, N 1, с- 159-175. 

  

Сист. No: 54150

Международни счетоводни стандарти

- 891 -

Сп Б 90

Быстрова, Ю. О.  Информация об интеллектуальном капитале в МСФО / Ю. О. Быстрова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 10, с. 19-24. 

  

Сист. No: 53348

- 892 -

45269

Gorgieva-Trajkovska, Olivera et al.  The Future of IFRS (International Financial Reporting Standards) / Olivera Gorgieva-Trajkovska, Vesna Georgieva Svrtinov, Janka Dimitrova. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 228-233. 

  

Сист. No: 53847

Одиторски контрол

- 893 -

45269

Березюк, Валентина И.  Стратегический аудит - перспективный сектор сопутствующих аудиту услуг / Валентина И. Березюк. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 159-162. 

  

Сист. No: 53500

- 894 -

40040

Динева-Пейчева, Мирослава.  Одитинг на системата за управление на човешките ресурси - условие за успешна промяна / Мирослава Динева-Пейчева. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция - ноември 2000, София. - София : УНСС, 2000, с. 363-369. 

  

Сист. No: 53214

- 895 -

45269

Ефтимова, Ирина Л.  Външният характер на одита на средства от Европейския съюз / Ирина Л. Ефтимова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 318-323. 

  

Сист. No: 53656

- 896 -

45269

Иванов, Георги.  Независимостта на вътрешния одит в организациите от публичния сектор в България / Георги Иванов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 343-350. 

  

Сист. No: 53666

- 897 -

45269

Костова, Силвия.  Качеството като критерий за оценка на одиторската дейност / Силвия Костова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 407-412. 

  

Сист. No: 53695

- 898 -

45269

Кънева, Тотка.  Счетоводният одит като форма на последващ контрол върху разходите в държавните висши училища / Тотка Кънева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 187-192. 

  

Сист. No: 53551

- 899 -

45269

Станева, Ивелина.  Подходи за оценка на одиторския риск / Ивелина Станева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 312-317. 

  

Сист. No: 53649

- 900 -

45269

Харуил, Лора Гатфан.  Основни моменти и проблеми при външния одит на средствата от Европейския съюз / Лора Гатфан Харуил. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 331-335. 

  

Сист. No: 53662

- 901 -

45269

Цветкова, Надежда Стоянова.  За ключовата роля на независимия финансов одитор при планирането на одита / Надежда Стоянова Цветкова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 393-400. 

  

Сист. No: 53690

- 902 -

Сп А 454

Гълъбов, Марин.  Изготвяне на одитен план при вътрешния одит / Марин Гълъбов. // Актив, 2013, N 11, с. 19-22. 

  

Сист. No: 53832

- 903 -

Сп Б 973

Консолидираният доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2012 г. . // Бюджетът, 2013, N 12, с. 42-63. 

  

Сист. No: 53983

- 904 -

45269

Dimitrova, Janka et al.  Experts Inclusion in the Audit for Better Audit Reports / Janka Dimitrova, Olivera Gorgieva-Trajkovska, Alexandar Kostadinovski. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 234-238. 

  

Сист. No: 53849

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 905 -

41214

Георгиев, Георги С.  Технология на разработване на матрица на отговорностите при управлението на човешките ресурси в инвестиционните проекти / Георги С. Георгиев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2005 г.. - Варна : Геа принт, 2005, с. 133-140. 

  

Сист. No: 53420

- 906 -

Сп Н 32

Димитрова, Севдалина и др.  "HEAD HUNTING" като начин за набиране на кадри / Севдалина Димитрова, Боряна Върбанова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 44-48. 

  

Сист. No: 53798

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 907 -

41577

Исметова, Филиз.  Развитие на човешките ресурси в североизточен район за планиране / Филиз Исметова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 116-122. 

  

Сист. No: 54039

- 908 -

II 1477

Матев, Матю.  Човешките ресурси и заетостта в науката в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз / Матю Матев. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 292-297. 

  

Сист. No: 54087

- 909 -

II 1477

Нейкова, Румяна.  Управление на знанието за подобряване на конкурентоспособността на човешките ресурси в глобална среда / Румяна Нейкова. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 149-154. 

  

Сист. No: 53180

- 910 -

II 1477

Овчарова, Снежанка.  Организационното учене - фактор за повишаване на конкурентоспособността / Снежанка Овчарова. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 133-137. 

  

Сист. No: 54016

- 911 -

II 1477

Парашкевова, Лоретта.  Ключовата роля на социалната компетентност в концепцията за съвместно предприемачество / Лоретта Парашкевова. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 155-160. 

  

Сист. No: 53181

- 912 -

II 1477

Попова, Даниела.  Подходи за мотивиране на човешките ресурси в условия на социална промяна / Даниела Попова. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 173-176. 

  

Сист. No: 53185

- 913 -

В К 263

Черкезова, Дарина.  Служителите са ни важни : Работодателите все по-ясно осъзнават, че успехът на компанията зависи от мотивацията на хората , които работят в нея, и затова все по-често инвестират в развитието им. / Дарина Черкезова. // Капитал, N 46, 23-29 ноем. 2013, с. 43-44. 

  

Сист. No: 53544

- 914 -

В К 263

Черкезова, Дарина.  В името на стажанта : Идеята стажовете да станат задължително платени има някои предимства и доста недостатъци / Дарина Черкезова. // Капитал, N 49, 14-20 дек. 2013, с. 43-45. 

  

Сист. No: 53962

- 915 -

Сп Н 32

Илиева, Лилия.  Методически указания за анализ на потребността от човешки ресурси във фотоволтаичния отрасъл в България / Лилия Илиева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 76-83. 

  

Сист. No: 53818

- 916 -

Сп Т 87 В

Калчев, Румен.  Развитие на безопастността и здравето при работа в строителството в България / Румен Калчев. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2013, с. 51-88. 

  

Сист. No: 54070

- 917 -

Сп Т 87 В

Петков, Йордан.  Непрекъснат модел на движението на човешки ресурси (на примера на област Варна) / Йордан Петков. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2013, с. 300-335. 

  

Сист. No: 54083

- 918 -

Сп Н 32

Петров, Петър.  Концептуален модел и операционализация на понятието "стажантска програма" / Петър Петров. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 71-75. 

  

Сист. No: 53815

- 919 -

Сп П 186

Атанасова, Маргарита.  Знанието и развитието на човешките ресурси в организацията / Маргарита Атанасова. // Панорама на труда, 2008, N 8-9, с. 36-63. 

  

Сист. No: 53481

- 920 -

Сп П 186

Атанасова, Маргарита.  Съвременни концептуални акценти в развитието на човешките ресурси в организацията / Маргарита Атанасова. // Панорама на труда, 2009, N 6, с. 3-16. 

  

Сист. No: 53488

- 921 -

Сп Б 44 БСУ

Бонева, Светла.  Добрите практики на управлението на персонала в предприсъединителния период на България към ЕС (опитът на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД) / Светла Бонева. // Бизнес посоки, VIII, 2006, N 3, с. 25-29. 

  

Сист. No: 53654

- 922 -

Сп П 186

Владимирова, Катя.  Развитие на управлението на човешките ресурси в организациите / Катя Владимирова. // Панорама на труда, 2008, N 8-9, с. 16-35. 

  

Сист. No: 53479

- 923 -

Сп П 186

Владимирова, Катя.  Стратегическо планиране и стратегическо управление на човешките ресурси / Катя Владимирова. // Панорама на труда, 2006, N 7-8, с. 20-27. 

  

Сист. No: 53539

- 924 -

Сп П 186

Георгиев, Георги.  Игровият феномен на човешката дейност / Георги Георгиев. // Панорама на труда, 2006, N 9-10, с. 32-39. 

  

Сист. No: 53477

- 925 -

Сп П 186

Георгиева, Петя.  Ролята на компетентностния модел за мотивация на човешките ресурси / Петя Георгиева. // Панорама на труда, 2009, N 6, с. 34-42. 

  

Сист. No: 53491

- 926 -

Сп П 186

Даскалова, Татяна.  Човешките ресурси в административното обслужване на "едно гише" / Татяна Даскалова. // Панорама на труда, 2009, N 4, с. 26-35. 

  

Сист. No: 53574

- 927 -

Сп П 89 тп

Кекконен, Александра и др.  Развитие человеческого капитала в регионах Европейского Севера России: угрозы и возможности / Александра Кекконен, Светлана Сигова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 9, с. 64-74. 

  

Сист. No: 53384

- 928 -

Сп А 582

Колева, Станка.  Установяване на индивидуалното и групово мотивационно въздействие върху служителите в бизнес организациите / Станка Колева, Петър Семьонов. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 4, с. 42-49. 

  

Сист. No: 53732

- 929 -

Сп П 186

Костова, Аделина.  Акценти в политиката по човешките ресурси в "Нестле България" АД / Аделина Костова. // Панорама на труда, 2004, N 6, с. 37-40. 

  

Сист. No: 53625

- 930 -

Сп П 186

Пейчева, Мирослава.  Социалната отговорност на бизнеса и на човешките ресурси / Мирослава Пейчева. // Панорама на труда, 2009, N 4, с. 18-25. 

  

Сист. No: 53572

- 931 -

Сп П 186

Савов, Веселин.  Подбор на служителите в държавната администрация с конкурс / Веселин Савов. // Панорама на труда, 2004, N 6, с. 32-36. 

  

Сист. No: 53624

Транспорт

- 932 -

45308

Драгнева, Николина Белчева.  Приложение на "зелените технологии" в транспорта / Николина Белчева Драгнева. // Знанието - източник на иновации : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 57-63. 

  

Сист. No: 54159

- 933 -

45275

Караколев, Боян Любомиров.  Технически и информационни средства за управление на транспортните мрежи и оптимизиране на транспортните потоци / Боян Любомиров Караколев. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 184-191. 

  

Сист. No: 53528

- 934 -

45275

Милева, Лилия Валентинова.  Критерии за закупуване на самолетен билет (емпирично изследване) / Лилия Валентинова Милева. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 343-349. 

  

Сист. No: 53698

- 935 -

Сп Ю 371

Михайлов, Здравко.  Идентични ли са услугите от универсалната пощенска услуга и услугите от нейния обхват? / Здравко Михайлов. // Ютилитис, X, 2013, N 8, с. 32-37. 

  

Сист. No: 53918

- 936 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Не ни е страх да правим динамичен бизнес / Ралица Русинова. // Логистика, 2013, N 10, с. 34-35. 

  

Сист. No: 54003

Анализ на промишленото производство

- 937 -

45269

Колева, Росица.  Практически аспекти на анализа на звеманията в индустриалните предприятия / Росица Колева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 367-372. 

  

Сист. No: 53679

- 938 -

45269

Тимчев, Марко.  Балансиран анализ и защита на предприятието от несъстоятелност / Марко Тимчев. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 379-386. 

  

Сист. No: 53681

- 939 -

42926

Христова, Юлия.  Изследване на печалбата и рентабилността на "Каргоекспес" ООД / Юлия Христова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 32-39. 

  

Сист. No: 53221

Реклама

- 940 -

II 1477

Златева, Динка.  Рекламата по интернет - необходимост или красива "досадна" приумица / Динка Златева. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 266-271. 

  

Сист. No: 54065

Хранително-вкусова промишленост

- 941 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Производство и консумация на сирене в Европейския съюз и България през 2012 г. / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2013, N 12, с. 26-27. 

  

Сист. No: 53924

- 942 -

Сп Х 74 п

Мунев, Йосиф Василев.  Стъклен амбалаж - значимост, актуални проблеми и съвременни тенденции в производството / Йосиф Василев Мунев. // Хранително-вкусова промишленост, LXII, 2013, N 11, с. 22-24. 

  

Сист. No: 53936

- 943 -

Сп Х 74 п

Христова, Снежанка.  Удобните опаковки / Снежанка Христова. // Хранително-вкусова промишленост, LXII, 2013, N 11, с. 12-15. 

  

Сист. No: 53935

- 944 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  И все пак опаковката продава / Татяна Явашева. // Икономика, 2013, N 32, с. 78-79. 

  

Сист. No: 53947

Строителство

- 945 -

41577

Илиев, Пламен.  Оценителската функция строителното предприемачество / Пламен Илиев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 5-10. 

  

Сист. No: 53426

Икономика и организация на строителството

- 946 -

41214

Желев, Иван.  Фактори за развитие на малките строителни предприятия / Иван Желев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2005 г.. - Варна : Геа принт, 2005, 67-78. 

  

Сист. No: 53409

- 947 -

41577

Монев, Петко.  Същност и характерни особености на жизнения цикъл на недвижимите имоти / Петко Монев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 25-31. 

  

Сист. No: 53434

Информационни технологии

- 948 -

41272

Александров, Андрей.  Информационното общество. Икономически и социални ползи и рискове / Андрей Александров. // Ролята на държавата в стопанското управление : Сборник студентски разработки по дисциплината "Държавно регулиране на стопанската дейност" / Състав. Боряна Гагова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005, с. 221-236. 

  

Сист. No: 53199

- 949 -

45275

Армянова, Мария Русланова.  Шаблони за проектиране и прилагането им в Case средата Enterprise Architect / Мария Русланова Армянова. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 175-183. 

  

Сист. No: 53526

- 950 -

42065

Газдов, Иван.  Развитие на информационната среда в условията на социална динамика / Иван Газдов. // Социална динамика и връзки с обществеността : Международна научна конференция - Благоевград, 5-6 ноември 2004 г., Сборник от научни съобщения / Състав. Софка Георгиева Матеева и др.. - Благоевград : Юристпрес, 2006, с. 41-45. 

  

Сист. No: 53237

- 951 -

41577

Господинова, Анна.  Информационно осигуряване реалността на цените на пазара на недвижима собственост / Анна Господинова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 141-145. 

  

Сист. No: 54054

- 952 -

45269

Дакова, Маргарита.  Е-услугите за социално и здравно осигуряване / Маргарита Дакова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 375-383. 

  

Сист. No: 53795

- 953 -

41577

Йовчев, Иван.  Разкриването на информация - предпоставка за усъвършенстване на секюритизацията на недвижима собственост / Иван Йовчев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2006 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2006, с. 108-115. 

  

Сист. No: 54037

- 954 -

45269

Маринова, Кремена.  Възможности на мобилните и безконтактните технологии за реализиране на банкови плащания / Кремена Маринова. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 205-210. 

  

Сист. No: 53708

- 955 -

II 1477

Сълов, Владимир.  Информационно осигуряване в условията на глобализация / Владимир Сълов. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 261-265. 

  

Сист. No: 54064

- 956 -

45275

Филчева, Деница Паскалева.  Ключови практики за изграждане на виртуални мрежи в средата на VMWARE SPHERE ESXI 5.0 / Деница Паскалева Филчева. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 159-166. 

  

Сист. No: 53519

- 957 -

II 1477

Цветанов, Ясен.  Информационните технологии - основа за успешните иновации / Ясен Цветанов. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 215-218. 

  

Сист. No: 54062

- 958 -

В К 263

Дешев, Мартин.  Виртуална полиция : Водещи технологични компании изграждат фундаментите на нова ера в сферата на киберсигурността / Мартин Дешев. // Капитал, N 44, 9-15 ноемв. 2013, с. 49. 

  

Сист. No: 53239

- 959 -

Сп Н 32

Тодорова-Игнатовска, Гергана.  Възможности за изграждане на функционална стратегия за електронен бизнес в организациите / Гергана Тодорова-Игнатовска. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 90-95. 

  

Сист. No: 53825

- 960 -

Сп C 58

ИТ заема централно място в новата стратегия на ДЗИ . // CIO, 2013, N 11, с. 30-32. 

  

Сист. No: 53877

- 961 -

Сп C 58

ИТ инициативите в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - с фокус върху ползите за бизнеса . // CIO, 2013, N 11, с. 12-14. 

  

Сист. No: 53869

- 962 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Новата Help Desk система в БАНКА ДСК - още една стъпка към по-добро взаимодействие между бизнеса и ИТ / Надя Кръстева. // CIO, 2013, N 11, с. 16-18. 

  

Сист. No: 53872

- 963 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  БНР ПАРИБА реализира иновативно облачно решение за онлайн депозити / Виктория Лазова. // CIO, 2013, N 11, с. 16-18. 

  

Сист. No: 53873

- 964 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  Мобилно банкиране - един от важните нови проекти за СИБАНК / Виктория Лазова. // CIO, 2013, N 11, с. 26-28. 

  

Сист. No: 53876

- 965 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  ПОК "ДОВЕРИЕ" гарантира сигурността на клиентската информация чрез система ISO 27001 / Виктория Лазова. // CIO, 2013, N 11, с. 34-35. 

  

Сист. No: 53900

- 966 -

Сп C 58

Николова, Екатерина.  РАЙФАЙЗЕНБАНК обновява комплекса от иновативни е-услуги / Екатерина Николова. // CIO, 2013, N 11, с. 22-23. 

  

Сист. No: 53874

- 967 -

Сп C 58

Родеото на ролите на ИТ директора - предпоставки за успешно представяне . // CIO, 2013, N 11, с. 70-72. 

  

Сист. No: 53916

- 968 -

Сп C 58

ТЕКСИМ БАНК реализира нова ИТ стратегия . // CIO, 2013, N 11, с. 24-25. 

  

Сист. No: 53875

- 969 -

Сп И 36 Вн

Тодоранова, Латинка.  Тенденции в развитието на бизнес интелигентните системи / Латинка Тодоранова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 1, с. 112-122. 

  

Сист. No: 54000

Бизнес информационни системи

- 970 -

45269

Краева, Виолета.  Възможности и перспективи на мобилните плащания / Виолета Краева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 73-78. 

  

Сист. No: 53452

Информационни мрежи. Информационни системи

- 971 -

45269

Денчев, Емил.  Онлайн разплащания - възможности и заплахи / Емил Денчев. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 85-89. 

  

Сист. No: 53455

- 972 -

II 1477

Ковачева, Тодорка и др.  Съвременни средства за информационно обезпечаване на бизнеса / Тодорка Ковачева, Радка Арсова. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 282-286. 

  

Сист. No: 54069

- 973 -

Сп Н 32

Бонева, Мирослава.  Новости в управленските информационни системи / Мирослава Бонева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 96-104. 

  

Сист. No: 53928

- 974 -

Сп C 58

Вътрешните заплахи - технологиите не могат сами да решат този проблем . // CIO, 2013, N 11, с. 64-66. 

  

Сист. No: 53913

- 975 -

Сп C 58

Превземането на банкови сметки от хакери - един важен проблем . // CIO, 2013, N 11, с. 68. 

  

Сист. No: 53915

- 976 -

Сп И 36 Вн

Сълов, Владимир.  Нови виждания за електронните книги / Владимир Сълов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 2, с. 9-19. 

  

Сист. No: 54011

- 977 -

Сп И 36 Вн

Филипов, Филчо.  Някои въпроси на представянето чрез UML на механизмите за обмен на данни при уебуслугите / Филчо Филипов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 1, с. 9-22. 

  

Сист. No: 53870

- 978 -

Сп C 58

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР изгражда бутикова информационна система . // CIO, 2013, N 11, с. 36-38. 

  

Сист. No: 53901

- 979 -

Сп C 58

10 причини за разминаването между теоретичната полза от BI и практическата полза от проекта . // CIO, 2013, N 11, с. 50-53. 

  

Сист. No: 53908

- 980 -

Сп C 58

4 направления за оползотворяване на възможностите на BI във финансовите институции . // CIO, 2013, N 11, с. 42-45. 

  

Сист. No: 53905

- 981 -

Сп C 58

BI в реално време - още една перспектива пред банките . // CIO, 2013, N 11, с. 46-48. 

  

Сист. No: 53906

- 982 -

Сп C 58

BPM системите в банките - във фокус е скоростта . // CIO, 2013, N 11, с. 54-57. 

  

Сист. No: 53911

Компютри

- 983 -

45275

Пенчев, Бонимир Пенчев.  Практики за енергийна ефективност на персоналните компютри / Бонимир Пенчев Пенчев. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 167-174. 

  

Сист. No: 53521

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 984 -

II 1477

Георгиев, Атанас и др.  XML-базирани работни рамки за изграждане на системи за интернет търговия / Атанас Георгиев, Дмитрий Митов. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 272-277. 

  

Сист. No: 54066

- 985 -

45275

Иванова, Божана Илиева.  Недоверие на потребителите към електронната търговия / Божана Илиева Иванова. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 192-199. 

  

Сист. No: 53530

- 986 -

II 1477

Сълова, Снежана.  Основни предпоставки за развитие на електронния бизнес / Снежана Сълова. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 278-281. 

  

Сист. No: 54067

- 987 -

II 1477

Чокоева, Мирослава.  Продажби чрез интернет - фактор за повишаване ефективността на търговската дейност на фирмите / Мирослава Чокоева. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2005, с. 138-141. 

  

Сист. No: 53164

- 988 -

II 1477

Stefanov, Krassen et al.  DIOGENE payment subsystem / Krassen Stefanov, Alexander Mintchev. // Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference. September 25 - 26, 2003. - Varna : Scientific and Technical Unions - Varna, 2003, с. 287-291. 

  

Сист. No: 53328

Интернет

- 989 -

45269

Шишманов, Красимир.  Рисковете при използването на интернет банкирането и отговорността на потребителите / Красимир Шишманов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 79-84. 

  

Сист. No: 53454

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

- 990 -

Сп П 186

Гергов, Миладин.  Творческият труд, финансовите ресурси и концепцията за българското кино / Миладин Гергов. // Панорама на труда, 2004, N 10, с. 19-25. 

  

Сист. No: 53536

Туризъм

- 991 -

45275

Димитрова, Калинка Желязкова.  Относно същността и видовете туристически предприятия / Калинка Желязкова Димитрова. // Научна конференция на младите научни работници - 2013 : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 134-142. 

  

Сист. No: 53509

- 992 -

45269

Кушева, Галя Ас.  Система от критерии за оценка на конкурентоспособността на туристическия продукт / Галя Ас. Кушева. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 448-453. 

  

Сист. No: 53734

- 993 -

Сп Т 87 В

Дъбева, Таня.  Договорите за управление в хотелиерството и приложението им в България / Таня Дъбева. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2013, с. 7-50. 

  

Сист. No: 54063

- 994 -

Сп И 36 Вн

Иванова, Мая.  Фактори на интернационализацията на хотелските вериги / Мая Иванова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 1, с. 123-135. 

  

Сист. No: 54004

- 995 -

Сп И 502 д

Иванова, Петя.  Креактивност и устойчиво туристическо развитие / Петя Иванова. // Икономика 21 . - Свищов, 3, 2013, N 2, с. 119-132. 

  

Сист. No: 54138

- 996 -

Сп И 36 Вн

Казанджиева, Велина.  Лоялност на потребителите към услугите на пътническите агенции в България / Велина Казанджиева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 57, 2013, N 2, с. 79-91. 

  

Сист. No: 54034

- 997 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Апетити за туризъм / Татяна Явашева. // Икономика, 2013, N 31, с. 8-10. 

  

Сист. No: 53427

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 998 -

Сп Е 205

Тодоров, Илия.  Бавария разнолика красота и непокътната природа / Илия Тодоров. // Европа 2001, XX, 2013, N 5, с. 8-9. 

  

Сист. No: 53605

История

- 999 -

Сп П 324

Дончев, Димитър.  Към въпроса за първото новобългарско училище у нас / Димитър Дончев. // Педагогика, XXIII, 2013, N 8, с. 1146-1151. 

  

Сист. No: 53286

История на СА

- 1000 -

45269

Лилова, Румяна и др.  Факултет "Финанси", факултет "Стопанска отчетност" 60 години - традиции, иновации, лидерство / Румяна Лилова, Атанас Атанасов. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 5-16. 

  

Сист. No: 53435

- 1001 -

В А 561

Адамов, Величко.  [Осми] 8-ми декември - Празник на българските студенти : [Обръщение на Ректора Величко Адамов, послучай Студентският празник] / Величко Адамов. // Алма матер . - Свищов, N 4, дек. 2013, с. 1. 

  

Сист. No: 53878

- 1002 -

В Д 92

Адамов, Величко.  Бъдете горди, че сте възпитаници на нашата Академия / Величко Адамов. // Дунавско дело, N 48, 6-12 дек. 2013, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 53885

- 1003 -

В Д 92

Алея с бюст-паметници увековечи приноса на петима ректори към Стопанска академия . // Дунавско дело, N 49, 13-19 дек. 2013, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 53978

- 1004 -

В З 375

Андасаров, Петър.  Недоказано плагиатство е равно на клевета / Петър Андасаров. // Застраховател, N 22, 27 ноем. - 11 дек 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 53715

- 1005 -

В Д 92

Български студенти учасктват в конкурс за есе.  Български студенти участват в конкурс за есе. // Дунавско дело, N 48, 6-12 дек. 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 53889

- 1006 -

В А 561

В Европейския парламент . // Алма матер . - Свищов, N 4, дек. 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 53892

- 1007 -

В Д 92

Възпитаници на Стопанска академия са сред отличените млади икономисти в България . // Дунавско дело, N 45, 15-21 ноем. 2013, с. 8. 

  

Сист. No: 53394

- 1008 -

В А 561

Георгиева, Веселина.  Уважаеми колеги : [Поздравление послучай Студентският празник] / Веселина Георгиева. // Алма матер . - Свищов, N 4, дек. 2013, с. 1. 

  

Сист. No: 53879

- 1009 -

В А 561

Димитров, Мирослав.  Скъпи колеги : [Поздравление послучай Студентският празник] / Мирослав Димитров. // Алма матер . - Свищов, N 4, дек. 2013, с. 1. 

  

Сист. No: 53880

- 1010 -

В Д 92

Екипи от Стопанска академия осъществиха изследвания и диагностика на реални процеси в националната икономика . // Дунавско дело, N 48, 6-12 дек. 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 53888

- 1011 -

В Д 92

Карате клуб "Академик" със 7 медала от купа "Шумен" . // Дунавско дело, N 47, 29 ноем. - 5 дек. 2013, с. 8. 

  

Сист. No: 53755

- 1012 -

В А 561

Международна конференция на AIESEC . // Алма матер . - Свищов, N 4, дек. 2013, с. 4. 

  

Сист. No: 53896

- 1013 -

В А 561

Нова научна литература . // Алма матер . - Свищов, N 4, дек. 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 53887

- 1014 -

В А 561

Обучение на фондация "Буров" по модерно банкиране . // Алма матер . - Свищов, N 4, дек. 2013, с. 4. 

  

Сист. No: 53893

- 1015 -

В Д 92

Отличници на Свищовсксата Алма матер получиха признание в навечерието на студентския празник . // Дунавско дело, N 49, 13-19 дек. 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 53980

- 1016 -

В А 561

Патронен празник . // Алма матер . - Свищов, N 4, дек. 2013, с. 1; 3. 

  

Сист. No: 53881

- 1017 -

В А 561

Почетно отличие  : [Доктор хонорис кауза проф. д-р ик. н. Татяна Орехова]. // Алма матер . - Свищов, N 4, дек. 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 53884

- 1018 -

В Д 92

Първа награда от национално състезание прати свищовски студенти в Европейския парламент . // Дунавско дело, N 46, 22-28 ноем. 2013, с. 4. 

  

Сист. No: 53523

- 1019 -

В Д 92

Първите два факултета при Стопанска академия честваха 60-годишен юбилей . // Дунавско дело, N 43, 01-07 ноем. 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 53153

- 1020 -

В А 561

Резултати от научни изследвания . // Алма матер . - Свищов, N 4, дек. 2013, с. 4. 

  

Сист. No: 53895

- 1021 -

В Д 92

Свищовски професор с признание от Варненския икономически университет . // Дунавско дело, N 45, 15-21 ноем. 2013, с. 8. 

  

Сист. No: 53392

- 1022 -

В Д 92

Стопанска академия чества патронния си празник с тържествена церемония и шествие . // Дунавско дело, N 45, 15-21 ноем. 2013, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 53391

- 1023 -

В З 375

Стопанска академия чества патронния си празник с тържествена церемония и шествие . // Застраховател, N 22, 27 ноем. - 11 дек 2013, с. 16. 

  

Сист. No: 53713

- 1024 -

В Д 92

Студенти от СА "Д. А. Ценов" отново са сред одобрените кандидати за стипендии "Буров" . // Дунавско дело, N 47, 29 ноем. - 5 дек. 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 53754

- 1025 -

В З 375

Студенти от Свищовската алма матер посетиха Европейския парламент . // Застраховател, N 22, 27 ноем. - 11 дек 2013, с. 16. 

  

Сист. No: 53714

- 1026 -

В Д 92

Украински учен стана "Доктор хонорис кауза" на СА "Д.-А.Ценов" . // Дунавско дело, N 43, 1-7 ноем. 2013, с. 1,8. 

  

Сист. No: 53150

- 1027 -

В З 375

Усъвършенстване на обучението по застраховане и осигуряване . // Застраховател, N 24, 24 дек. 2013 - 15 ян. 2014, с. 13. 

  

Сист. No: 54143

- 1028 -

В А 561

Чуждестранни студенти в магистърско обучение . // Алма матер . - Свищов, N 4, дек. 2013, с. 4. 

  

Сист. No: 53897

- 1029 -

В А 561

Юбилейна конференция в Стопанската академия . // Алма матер . - Свищов, N 4, дек. 2013, с. 2. 

  

Сист. No: 53883

- 1030 -

В Д 92

Юбилейна конференция събра в Стопанска академия "Д. А. Ценов" учени от 7 държави . // Дунавско дело, N 44, 8-14 ноем. 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 53230

- 1031 -

В З 375

.  Отличници на Стопанска академия получиха признание в навечерието на студентския празник. // Застраховател, N 24, 24 дек. 2013 - 15 ян. 2014, с. 12. 

  

Сист. No: 54148

- 1032 -

В А 561

"Млад икономист - 2013" . // Алма матер . - Свищов, N 4, дек. 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 53890

- 1033 -

В А 561

[Шейсет] 60-годишен юбилей . // Алма матер . - Свищов, N 4, дек. 2013, с. 2. 

  

Сист. No: 53882


 Индекс по АВТОРИ

Авагян, Г. Л. 326 
Аврамов, Румен 168 
Агапова, А. В. 327 
Агеева, В. Н. 195 
Адамов, Величко 232 505 1001 1002 
Адамчук, Наталья Георгиевна 604 
Акрамов, А. Р. 196 
Александров, Андрей 948 
Александрова, Маргарита 169 
Алексеева, Г. И. 805 
Алифанова, Е. Н. 104 
Анастасова-Чопева, Минка 693 
Ангарски, Красимир 298 
Ангелов, Ангел 233 
Ангелов, Ангел Генчев 680 
Ангелов, Георги 234 
Ангелов, Петко 235 
Ангелов, Сашо 286 592 
Ангелова, Валерия 19 
Ангелова, Евгения 765 
Ангелова, Елена 720 
Ангелова, Йорданка 682 
Ангелова, Милена 458 
Ангелова, Поля 25 
Ангелова, Румяна 761 
Ангелова, Сийка 710 
Андасаров, Петър 1004 
Андреев, Иван 806 
Андреев, Янаки 605 606 
Андреева, Донка 734 
Андреева, Дора 299 
Андронов, Петър 316 
Анева, Олга Георгиева 766 
Аникеева, А. А. 197 
Анкова, Илияна 847 
Антов, Момчил 493 
Антонова, Катя 342 748 
Апостолов, Иван Веселинов 882 
Апостолова-Калоянова, Светомира 633 
Армянова, Мария Русланова 949 
Арнаудов, Веселин 705 
Арсенова, Искра 409 
Арсов, Божидар 27 
Арсова, Радка 972 
Артамонова, Кира А. 807 
Асенов, Тодор 110 
Асенова, Камелия 314 
Атанасов, Атанас 57 58 808 1000 
Атанасов, Атанас Т. 59 
Атанасов, Бойко 300 
Атанасова, Лина 488 
Атанасова, Маргарита 919 920 
Атанасова, Тодорка 716 
Атанасова, Христина 532 
Баджаков, Момчил 50 
Бакърджиева, Радостина 236 767 876 
Баланов, Йордан 553 
Балтов, Милен 237 
Банкова, Йовка 427 
Банов, Банчо 287 
Банов, Мартин 694 
Банчев, Петър 475 
Баранова, Виктория Г. 238 
Беев, Ивайло 186 
Бек, Улрих 35 
Белобров, Юрий 509 
Белтов, М. 650 
Белухова, Блага 745 
Березюк, Валентина И. 893 
Беспалова, Алла 254 
Биндер, А. И. 497 
Бирюков, А. В. 401 
Благоева, Надежда 239 
Блажева, Виолета 689 695 697 
Близнаков, Петко 763 
Богданов, Богдан 20 
Богданов, Лъчезар 404 
Богданова, Моника Борисова 632 
Боев, Красимир Янчев 755 
Боева, Бистра 365 
Божилов, Божидар М. 809 
Божинов, Бисер 240 
Божинов, Божидар 241 
Божков, Александър 362 
Бонева, Зорница 459 
Бонева, Мирослава 973 
Бонева, Светла 60 921 
Борисов, Борис 111 
Борисова, Велислава Васкова 436 
Борочкин, А. А. 198 
Босолова, Мария 277 
Бошнаков, Венелин 61 
Бошнаков, Петьо Тодоров 506 
Боянов, Борислав 883 
Боянов, Калин 565 
Братанов, Петър 242 
Братанов, Пламен 795 
Братоева, Силвия 725 
Буквич, Райко 419 
Бурджиев, Стефко 572 790 
Буряченко, Андрей 392 
Бъчварова, Маргарита 554 
Быстрова, Ю. О. 891 
Вавулин, Д. А. 361 
Вазов, Григорий 363 
Вайнштейн, Г. 524 
Ванов, Векил 10 
Варамезов, Любчо 112 
Василев, Венцислав 596 
Василев, Йордан 113 
Василева, Бистра 460 
Василева, Милка 578 
Василева, Петя 243 
Василева, Радка 620 
Василева, Яна Стефанова 647 
Васина, Н. В. 212 
Вачков, Стефан 170 
Велева, Катерина 696 
Великова, Преслава 687 
Велчев, Асен 681 
Велчева, Йорданка 848 
Веселинова, Надежда 461 
Вечев, Венцислав 810 849 
Вешкин, Ю. Г. 326 
Видолова, Мария 199 324 325 
Витлиемов, Павел 2 
Владимиров, Вл. 62 
Владимирова, Катя 922 923 
Власева, Теодора 634 
Вожжов, А. П. 171 
Войческа, Катерина 200 244 
Волошин, Дмитрий 887 
Воронов, К. 55 
Вороханова, Ю. М. 197 
Врачовска, Мария 366 
Вунова, Камелия 563 
Вълкова, Мария 799 
Вълчева, Боряна 393 
Върбанов, Тихомир Богомилов 163 
Върбанова, Боряна 906 
Вътев, Жельо 245 328 
Выговская, Н. Г. 293 
Гавазки, Ивайло 19 
Газдов, Иван 950 
Гайдова, Радка 635 
Галаева, Елена 145 
Ганев, Георги 134 317 
Ганов, Димитър 52 
Ганчев, Александър 246 
Ганчев, Мирослав 439 440 
Ганчев, Петко 510 
Ганчева, Вяра 677 
Ганчева, Зорница 759 
Гаргов, Ваньо 63 
Гафурова, Г. Т. 659 
Генов, Деян 318 
Генов, Камен 172 
Георгиев, Ангел 325 
Георгиев, Атанас 377 533 984 
Георгиев, Георги 343 572 757 924 
Георгиев, Георги Димитров 683 
Георгиев, Георги С. 344 905 
Георгиев, Драган Красимиров 884 
Георгиев, Кирил 64 394 
Георгиев, Кръстю 549 
Георгиев, Людмил 534 
Георгиев, Милен 1 
Георгиев, Николай 136 
Георгиев, Пламен 367 
Георгиева, Анета 301 
Георгиева, Ваня 428 719 
Георгиева, Веселина 1008 
Георгиева, Галя 811 850 
Георгиева, Даниела 779 
Георгиева, Елена 447 
Георгиева, Елисавета Д. 65 
Георгиева, Нонка 114 
Георгиева, Пенка Вълкова 247 
Георгиева, Петя 64 115 925 
Георгиева, Станислава Панчева 248 
Гераскова, Олга 726 778 
Герганов, Георги 697 
Гергов, Миладин 990 
Герчева, Анелия Георгиева 526 
Герчева, Светлана 302 303 
Гетов, Георги 173 174 425 
Гетьман, В. Г. 812 
Главева, Маргарита Петрова 175 
Гладкова, С. Б. 329 
Гонтмахер, Е. 33 
Горанова, Пенка 116 486 
Горчева, Таня 443 756 
Горчилова, Деница 3 
Господинов, Калин 66 
Господинов, Юлиян 794 
Господинова, Анна 951 
Господинова, Красимира Милева 813 
Градинаров, Борислав 543 
Граматикова, Елица 457 
Грашкина, Ваня 651 
Григоров, Веселин 421 
Григорова, Ваня 475 
Гришан, Юрий Петрович 607 
Гришкина, С. Н. 814 
Грозданов, Борис 289 
Гулько, А. А. 329 
Гуськова, Надежда 749 
Гълъбов, Марин 902 
Гъндев, Стефан 815 
Гюрова, Вяра 636 
Дакова, Маргарита 952 
Дамянов, Димитър 727 745 
Данчева, Ралица 816 
Даскалова, Татяна 926 
Дачев, Лъчезар 548 
Деков, Васил 817 
Демерджиева, Зорница Петрова 176 
Демирова, Сийка 733 
Денева, Анета 117 
Денева, Иванка 574 
Денчев, Емил 971 
Дерменджиева, Грета 637 
Дерменджиева, Мария Пламенова 449 
Децюань, Ч. 56 
Дечев, Захари 660 
Дешев, Мартин 958 
Дешева, Гергана 699 
Джагитян, Э. П. 201 
Джанабетска, Камелия 368 
Джандева, Александра 144 
Дзялошинский, Иосиф 798 
Димитров, Георги 668 707 
Димитров, Григор 583 
Димитров, Димитър В. 53 
Димитров, Димитър Стоилов 669 
Димитров, Красимир 728 
Димитров, Мирослав 1009 
Димитрова, Галина 616 
Димитрова, Десислава 21 
Димитрова, Елка 150 
Димитрова, Иванка 848 
Димитрова, Ирена 804 
Димитрова, Калинка Желязкова 991 
Димитрова, Любомира 851 
Димитрова, Ралица 177 249 
Димитрова, Севдалина 906 
Димитрова, Теодора 250 
Димов, Сава 178 179 251 
Димова, Душка 12 
Димова, Надежда 450 
Динева-Пейчева, Мирослава 894 
Добрев, Добрин 746 
Дойчинова, Юлия 429 717 
Долапчиева, Елица 369 
Донев, Тодор 370 
Дончев, Димитър 999 
Дончева, Людмила 360 
Дончева, Юлия 7 
Дорофеева, Е. Т. 340 
Дочев, Михаил 818 
Драганов, Георги 608 
Драганов, Христо 603 
Драгнева, Николина Белчева 932 
Драгостинова, Невена 511 
Драмалиева, Валентина 408 
Дубинянская, Е. Н. 311 
Дубкова, В. Б. 886 
Дубовик, Ольга Е. 238 
Дуранкев, Боян 41 
Дурин, Стоян 852 853 
Душанов, Иван 819 
Душкова, Миглена 555 
Дъбева, Таня 993 
Дърмонова, Л. 652 
Евгениев, Георги 146 577 
Евгениев, Евгени 544 
Евдокимова, С. С. 330 331 
Евтимова, Петранка 621 
Евтихиева, Наталья 750 
Егоров, Д. 95 
Ениманев, Красимир 378 804 
Еремиев, Ангел 94 
Еремченко, О. 98 
Ерусалимов, Румен 575 
Ефремова, Евгения Михайловна 448 
Ефтенова, Полина Игоревна 609 
Ефтимова, Ирина Л. 895 
Жалилов, Р. Р. 332 
Жарких, М. 688 
Жекова, Станка 529 530 
Желев, Жельо Н. 312 
Желев, Иван 67 345 946 
Жечева, Ивелина 782 
Жечева-Радева, Ивелина Петкова 690 
Забунов, Георги 166 462 
Заостровцев, А. 140 
Зарева, Ирена 645 
Зарков, Божан 700 
Захариев, Андрей 252 
Захариев, Людмил 278 
Захариев, Ясен 9 
Захариева, Галина 512 
Захарченко, Е. С. 442 
Зверьков, А. И. 202 333 
Здравков, Калин 42 
Здравкова, Траяна 371 
Зиядуллаев, Наби 334 
Златарева, Катя 820 
Златева, Динка 940 
Златков, Иван 722 
Иванов, А. Е. 735 
Иванов, Георги 661 896 
Иванов, Костадин 305 
Иванов, Любомир 15 
Иванов, Марин 491 
Иванов, Методи Валериев 412 
Иванов, Петко 701 702 703 704 941 
Иванов, Пламен 513 
Иванов, Пламен Киров 617 
Иванов, Свилен 463 
Иванов, Свилен Венков 464 
Иванов, Стойно 738 
Иванова, Божана Илиева 985 
Иванова, Ваня 319 
Иванова, Ваня Ангелова 648 
Иванова, Елисавета 573 
Иванова, Ирина 626 
Иванова, Мая 994 
Иванова, Петя 995 
Иванова, Радка Петрова 739 
Иванова, Росица Недкова 253 791 
Иванова, Татьяна 68 
Иванова-Кузманова, Галя 821 
Игнатова, Соня 69 
Игонина, Л. Л. 353 
Илиев, Боян 597 
Илиев, Пламен 415 753 945 
Илиева, Лилия 915 
Илиева, Славина Илиева 16 
Илиева, София Илиева 888 
Илиева, Таня 575 
Илкова, Антоанета 22 
Илчева, Весела 372 
Ималова, Диана 822 
Ионин, Евгений 254 
Исакова, С. А. 823 
Исметова, Филиз 395 907 
Йовкова, Йорданка 346 
Йовчев, Иван 347 416 953 
Йоргова, Йорданка 776 
Йорданов, Николай 512 
Йорданов, Пламен 576 
Йорданова, Мариана 28 
Йосифова, Десислава 877 
Йосифова, Милка 39 
Йотов, Красен 404 
Йоцов, Виктор 411 
Йочева, Катерина 535 
Кабакчиева, Цветелина 871 
Казанджиева, Велина 996 
Калев, Калин 854 
Калинков, Константин 396 552 
Калчев, Димитър 255 
Калчев, Емил 279 878 
Калчев, Румен 147 364 916 
Камбурова, Лиляна 824 
Камбурова, Любка 825 
Каменов, Камен 751 
Каменова-Тимарева, Марина 446 
Канаев, А. В. 203 
Канев, Димитър 54 
Канев, Петър 678 
Капитанов, Константин Георгиев 17 
Капралова, Е. В. 354 
Караджова, Златина 622 754 
Караджова, Милена 558 
Караколев, Боян Любомиров 933 
Касабова, Стела 444 
Касалова, Ирена 783 
Кекконен, Александра 927 
Керчев, Красимир 70 
Кибардина, Юлия 334 
Килевая, Анна 514 
Кирдина, С. 96 
Кирев, Любен 118 
Кириленко, Олга П. 582 
Кичева, Татяна 148 
Клепач, А. 97 
Клитина, Н. А. 204 
Ковалев, Анатолий 256 
Ковалева, О. В. 855 
Ковачев, Асен 23 
Ковачев, Здравко 71 
Ковачева, Тодорка 972 
Коева-Димитрова, Любомира 667 
Колдобский, А. 688 
Колев, Благой 43 44 45 46 
Колев, Димитър 474 
Колев, Калоян 72 658 
Колев, Тенчо 531 
Колева, Н. 653 
Колева, Росица 937 
Колева, Станка 928 
Колева, Яна 280 
Кондева-Елчинова, Ружена 890 
Кондова, М. 826 
Кононов, А. Ю. 497 
Кончев, Михаил 503 
Короп, В. В. 205 
Костадинов, Антон 435 
Костадинова, Надка 716 
Костадинова, Ралица 536 
Костадинова, Тодорка 667 
Костенаров, Красимир 769 
Костов, Георги 675 
Костов, Димитър 257 
Костов, Иво 164 348 
Костова, Аделина 929 
Костова, Надя 320 
Костова, Пенка 638 
Костова, Силвия 856 897 
Краева, Виолета 970 
Кралева, Ваня Йорданова 465 
Крачунов, Христо 731 
Крумов, Крум 294 
Крумова, Диана 827 
Кръстанов, Светлин 417 
Кръстев, Вилиян 400 
Кръстев, Камен 598 
Кръстев, Людмил 119 
Кръстев, Тодор 559 
Кръстева, Даниела 149 
Кръстева, Надя 292 962 
Кръстева, Таня 527 
Кръстева-Христова, Радосвета 872 
Кудряшова, И. В. 498 
Кукушкина, Анна 518 
Кулакова, В. 499 
Кулчев, Красимир 466 
Кунев, Красимир 120 
Кунева, Ирена 467 
Куракова, Н. 98 
Куранов, Г. 97 
Куршумов, Влади Христов 740 
Кусев, Ивайло 578 
Кушева, Галя Ас. 992 
Кънева, Тотка 898 
Кънчев, Иван 430 717 718 
Кънчева, Ирина Руменова 468 
Лазаров, Деян 141 
Лазаров, Румен 121 132 
Лазова, Виктория 963 964 965 
Лалев, Иво Атанасов 669 670 
Ламбев, Младен 258 
Ламбев, Христо 724 
Ландграф, Полина 556 
Левин, В. С. 206 207 
Легкоступ, Магдалена 618 
Легкоступ, Пламен 619 
Леонидов, Атанас 73 
Лесидренска, Светлана К. 730 
Лецковска, С. 684 
Либих, Кристиан 662 663 
Лилова, Румяна 142 1000 
Ломев, Боян 208 
Луканов, М. 654 
Луканова, Победа 150 
Лукашов, В. В. 561 
Любенов, Здравко 756 
Любенов, Любомир 99 432 721 
Любенова, Анелия 433 
Мавров, Христо 74 
Мазараки, Анатолий 828 
Мазурина, Т. Ю. 335 
Майстер, Ш. 515 
Макашева, Н. 100 
Македонска, Виолета 159 729 784 
Максимова, Валентина Федоровна 885 
Максимова, Веселина 691 
Манев, Виктор 500 
Манолов, Георги Л. 49 
Манолова, Ваня 705 
Манолова, Мария 762 
Мануйленко, В. В. 336 
Марангозов, Явор 736 
Мареа, Николина Янкова 259 
Маринков, Георги 180 
Маринов, Антон 380 494 579 584 
Маринов, Велко 516 
Маринов, Георги 523 528 
Маринов, Иван 260 
Маринов, Марин 245 
Маринова, Виолина 281 
Маринова, Елена 283 
Маринова, Елина 537 
Маринова, Кремена 954 
Маринова, Миглена Пенева 469 
Маринова, Светла 5 
Маркина, Елена В. 623 
Марков, Марчо 101 
Марков, Стоян 507 
Маркова, Диана 31 
Мартен, Пиер 40 
Матвеева, Т. А. 206 207 
Матев, Матю 908 
Менгов, Георги 136 
Миланова, Аделина 785 
Миланова, Петя 122 
Милев, Олег 761 
Милева, Лилия Валентинова 934 
Милинов, Валентин 261 
Милкова, Танка 455 
Миловидов, В. 102 
Милушева, Вяра 441 
Милушева, Пламена 489 
Милушева, Теодорина 6 
Минев, Борис 426 
Минев, Духомир 559 
Мирчев, Ангел 730 
Митев, Димитър 192 
Митева, Албена 431 718 
Митков, Милен 599 
Митов, Дмитрий 984 
Митова, Диляна 706 
Михайлов, А. Е. 337 
Михайлов, Здравко 935 
Михайлов, Ивайло 262 
Михайлов, Пеню 75 
Михайлова, Людмила 760 
Михайлова, Маргарита 628 879 
Михайлова, Моника 103 
Михайлова, Румяна 829 
Михайлова, Свилена Михайлова 76 
Михова, Маринела 639 
Младенов, Милети Хр. 181 
Младенов, Юлиян 11 
Младенова, Зоя 77 
Могилев, С. В. 209 
Модева, Румяна 800 
Моломжами, Д. 501 
Молхов, Максим 801 
Монев, Виктор 624 
Монев, Петко 947 
Морозов, Александр Александрович 604 
Москалева, Е. Г. 610 
Мотохин, А. М. 338 
Мочурова, Милкана 676 
Мунев, Йосиф Василев 942 
Мянушев, Енчо 707 
Найденов, Людмил 78 
Найденов, Сергей 263 
Найденов, Т. 487 
Найденова, Павлинка Петкова 741 
Наумов, А. А. 213 
Наумова, Стефка 538 
Начева, Радка Валериева 649 
Недев, Йордан Борисов 485 
Недева, Христина 708 
Недялков, Антон 747 
Недялкова, Пламена 296 
Нейков, Марин 611 
Нейков, Николай 699 
Нейкова, Мария 570 571 
Нейкова, Румяна 909 
Нейчева, Мария 288 373 646 
Ненков, Валери 264 
Ненкова, Пресияна 182 
Ненкова, Цветелина 590 
Ненов, Тодор 437 
Ненова, Анелия 673 
Ненова, Мариела 183 
Ненчева, Искра 451 
Несторов, Людмил 123 
Ниворожкина, Л. И. 104 
Николаев, Иван 611 
Николаев, Росен 135 455 789 
Николаева, Силвия 631 640 
Николов, Александър 658 
Николов, Венцеслав 569 
Николов, Георги 566 
Николов, Димитър 693 
Николов, Минчо 641 
Николов, Николай 265 270 272 580 
Николова, Бистра Светлозарова 889 
Николова, Благовеста 560 
Николова, Гергана 830 857 
Николова, Евгения 467 
Николова, Екатерина 966 
Николова, Емилия Паскалева 47 
Николова, Красимира 79 
Николова, Цветанка 458 
Никулина, Евгения 664 
Нинов, Димитър 151 
Новиков, Игорь 210 
Новикова, Наталия Е. 831 
Нончев, Андрей 38 
Овчарова, Снежанка 731 910 
Овчинникова, О. П. 561 
Одинцова, Т. 873 
Орешкова, Христина 832 
Орланюк-Малицкая, Л. А. 600 
Орлов, Александър 517 
Орозова, Даниела 625 
Осипова, Ирина Васильевна 124 601 
Отузбиров, Румен 675 
Оцетова, Анна 378 
Павлов, Пламен 727 
Павлов, Цветан 266 
Павлова, Марияна 267 
Павлова, Миглена 588 
Пальгуева, Татьяна Вячеславовна 601 
Палькина, Юлия 749 
Панайотова, Светла 470 
Панева, Анелия 602 
Панева, Лиляна 307 
Пантелеева, Искра 125 
Панчева, Александрина 211 
Парасоцкая, Наталья Николаевна 833 
Парашкевова, Евелина 422 
Парашкевова, Лоретта 508 742 911 
Парчева, Магдалена 777 
Патласов, О. Ю. 212 
Паунов, Марин 48 
Пейчева, Добринка 802 
Пейчева, Мирослава 581 930 
Пелов, Тихомир 167 786 
Пенев, В. 654 
Пенев, Пенчо 539 
Пенчев, Бонимир Пенчев 983 
Пенчев, Васил 562 
Пенчев, Георги 545 679 
Пенчев, Искрен Ясенов 80 
Перемежко, Денис Васильевич 124 
Петков, Васил 709 
Петков, Георги 308 
Петков, Иван 470 
Петков, Йордан 917 
Петков, Пламен 389 424 
Петкова, Аспасия 870 
Петкова, Елица 126 
Петров, Георги 81 
Петров, Камен 379 
Петров, Петър 918 
Петров, Петър Красимиров 764 
Петров, Пламен 268 
Петров, Стефан 269 
Петрова, Борислава Костадинова 670 
Петрова, В. Ю. 858 
Петрова, Г. 487 
Петрова, Диана 834 
Петрова, Красимира 13 
Петрова, Надежда 675 
Петрова, София 710 
Пецина, Хайнрих 184 
Пешев, Петър 282 
Пильгун, Мария 798 
Пиримова, В. 82 
Пиримова, Вера 137 
Попов, Румен 711 
Попова, Гергана 83 
Попова, Даниела 743 912 
Попова-Йосифова, Надежда 835 
Попчев, Иван 625 
Постников, В. П. 195 
Прохаски, Георги 349 
Пушкарь, Михаил С. 836 
Първанов, Георги 585 
Пътев, Пламен 265 270 283 
Радев, Муравей 185 
Радев, Юли 105 
Радева, Мария 540 
Радилов, Димитър 14 
Радуканов, Сергей 271 
Радулова, Анелия 143 
Райчев, Тодор 557 770 
Ралева, Стела 84 85 
Рангелов, Евгени 859 
Рангелова, Лилия 321 874 
Ранчев, Георги 313 
Рачева, Л. 672 
Рашева-Мерджанова, Яна 8 632 
Раянова, Кремена 541 
Ринкова, Станка 160 
Рисимански, Иво 179 
Рожнова, О. В. 814 
Росева, Ренета 272 
Россикова, Юлия 145 
Рудько-Силиванов, В. В. 213 
Рупска, Теодора 860 
Русанова, Лиляна 586 
Русенова, Лена 284 
Русенова, Лена М. 86 
Русинова, Ралица 936 
Рускова, Свилена 760 
Савов, Веселин 931 
Савова-Арсова, Пенка 452 
Савчева, Велина 756 
Садиков, Шарбатуло 518 
Саитова, М. Ю. 326 
Сай, Валерий 471 
Сай, Дарья 471 
Салимова, Татьяна 749 
Сатубалдин, Сагандык 374 
Сафонова, И. В. 837 
Седаш, Т. Н. 401 
Седларски, Теодор 94 139 
Сейменлийски, К. 684 
Селени, Иван 34 
Семанюк, Вита З. 836 
Семьонов, Петър 928 
Сенчагов, Вячеслав 106 
Сенько, Анна 414 
Серафимов, Кирил 546 
Сергеев, Александр Александрович 127 
Сигова, Светлана 927 
Сиднева, Вера П. 838 
Сильвестров, Сергей Н. 201 
Симеонов, Стефан 273 
Симеонова, Росица 839 
Симова, Антоанета 712 
Симонов, С. В. 361 
Синица, Е. А. 203 
Синявская, Т. Г. 104 
Скапенкер, О. М. 214 
Скарлатов, Илиян 133 
Славева, Красимира 397 
Славенков, Боян 423 
Славов, Здравко 87 
Славова, Ирена 768 
Слатвинская, Марина А. 375 
Сментына, Наталия 128 
Смитиенко, Анна Андреевна 612 
Смыслов, Д. В. 502 
Соколова, Е. М. 215 
Солдатова, Ю. С. 108 
Соловьев, Аркадий Константинович 593 
Сотирова, Екатерина 186 
Сотирова, Мария 152 
Ставрова, Елена 322 323 496 
Стайков, Ивайло 542 
Стайков, Калоян 315 
Станев, Велин Стефанов 796 
Станев, Станко 724 
Станева, Валентина 861 
Станева, Ивелина 899 
Станкулов, Цветан 309 862 
Станоева, Ина Николаева 274 
Станчев, Красен 405 
Станчева, Виктория 135 
Статева, Вера 626 
Стефанов, С. 525 
Стефанова, Ваня 350 
Стоименова, А. 487 
Стоичкова, Огняна 88 
Стоянов, Велчо 685 
Стоянов, Михал 456 
Стоянов, Ст. 625 
Стоянов, Стоян 803 
Стоянова, Доника Георгиева 732 
Стоянова, Зорница 782 
Стоянова, Капка 547 
Стоянова, М. 656 
Стоянова, Мария 36 
Стоянова, Надка 398 738 
Стоянова, Сийка 699 
Стоянова-Дойчева, Ася 648 
Судоргин, О. А. 561 
Суйц, Виктор Паулевич 887 
Сухарев, А. Н. 355 356 357 
Съботинова, Диана 390 
Сълов, Владимир 955 976 
Сълова, Снежана 986 
Такева, Янка 153 
Тананеева, Живка 116 
Танова, Петя Атанасова 418 
Тарасов, Анатолий 550 
Тасева, Галя 875 
Темелкова, Миглена 731 
Терзиев, Венелин 11 
Тимчев, Марко 407 938 
Тодоранова, Латинка 969 
Тодоров, Ивайло 194 
Тодоров, Илия 998 
Тодоров, Илко 37 
Тодоров, Любомир 297 
Тодоров, Мирослав В. 840 
Тодоров, Станислав Николаев 351 
Тодоров, Тодор 29 161 352 
Тодоров, Тодор Ив. 30 
Тодорова, Галина 841 
Тодорова, Десислава 713 
Тодорова, Елка 587 
Тодорова, Мариана 187 
Тодорова, Стела 692 
Тодорова, Таня 627 
Тодорова-Игнатовска, Гергана 959 
Томанова, Светла 797 
Томев, Любен 154 
Томов, Димитър 667 
Томова, Мария 420 
Тончева, Милена 453 
Тошкова, Жасмина Ангелова 275 
Тошкова, Мария Ангелова 472 
Трачук, Аркадий 780 
Трендафилов, Тончо 155 
Трифонова, Силвия 188 276 503 
Трифонова, Силвия Трифонова 189 
Узунова, Елка 628 
Умникова, Боряна Христова 445 
Фесчиян, Даниела 842 863 864 865 
Филева, Маргарита 4 89 
Филипов, Филчо 977 
Филипова, Надежда 752 
Филчева, Деница Паскалева 956 
Филчева, Мирослава 438 
Фратев, Димитър 391 
Хабибулин, Р. Р. 339 
Хаиткулов, Р. 107 
Халачев, Начо 714 
Харуил, Лора Гатфан 900 
Хитрова, Елена Михайловна 772 
Хлестов, Олег 518 
Христов, Владимир Хр. 490 
Христов, Илиян Николаев 90 
Христов, Момчил 40 
Христов, Христо 376 
Христова, Адриана Валентинова 629 
Христова, Мирослава 787 
Христова, Светлинка 595 
Христова, Снежанка 943 
Христова, Юлия 939 
Христова-Петкова, Юлия Николаевна 495 
Христозов, Янко Чавдаров 880 
Христосков, Йордан 589 
Хубенова-Делисивкова, Татяна 190 
Цакова, Ивка 51 
Цанева, Райна 191 
Цанова, Стела 29 
Цветанов, Ясен 758 957 
Цветанова, Мария 866 
Цветков, Цветан 843 
Цветкова, Л. 98 
Цветкова, Надежда Стоянова 901 
Цветкова, Ю. Г. 867 
Ценкова, Емилия 192 
Ценова, Любка 310 
Цолова, Венера 694 
Цольов, Добромир 156 381 
Цонева, Елка 129 
Цонков, Николай 399 519 564 630 
Цуркану, Виорел 844 
Чапаров, Божидар 193 771 
Чараева, М. В. 216 358 
Червенски, Георги Малинов 18 
Черкашина, Т. А. 442 
Черкезова, Борислава 473 
Черкезова, Дарина 913 914 
Чернецкая, Галина Ф. 845 
Чипев, Пламен 91 
Чиприянов, Михаил 130 
Чиприянова, Галина 868 
Чкорев, Николай Ст. 92 
Чобанова, Росица 93 402 744 
Чокоева, Мирослава 987 
Чолакова, Марияна 715 
Чуков, Кръстьо 846 
Шевченко, Валентина 413 
Шишманов, Красимир 989 
Шишманова, Пенка 131 
Шкарабан, С. И. 295 
Шлихтер, А. 382 
Шовхалов, Ш. А. 217 
Шопова, Диана Илиева 454 
Шопова, Маргарита 686 
Шперова, Златина 520 
Шутилова, Кремена 591 
Шутова, Ольга Аркадьевна 613 
Юлдашев, Рустем Турсунович 613 
Юрасова, И. О. 881 
Юрдекова, Юлия 157 
Явашева, Татяна 285 383 781 944 997 
Якимова, Ивона Г. 138 
Якимова, Милена 26 
Яковенко, Александър 521 
Якухный, Е. М. 213 
Янев, Яни 715 
Янкина, И. А. 340 
Янков, Димитър 447 
Янкова, Даниела 165 
Яшин, С. Н. 108 
Atanassova, Liliana 642 
Barbaroux, Pierre 218 
Blagoev, Vesselin 476 
Bodmer, Ulrich 737 
Boscoianu, Mircea 226 
Bronwe, Bridget 614 
Bruhn, Aaron 614 
Caprio, Gerard Jr. 219 
Chipriyanova, Galina 551 
Deneva, Rumyana 642 
Dikov, Ventsislav 643 
Dimitrov, Georgi 665 666 671 
Dimitrov, Kiril 792 
Dimitrova, Janka 869 892 904 
Dimov, Neno 403 
Dionne, Georges 773 
Eghbali, Ali Reza 220 221 
Fox, Carol 774 
Gaskari, Reihaneh 220 221 
Georgieva, Maria 665 666 
Gorgieva-Trajkovska, Olivera 892 904 
Greenwald, Bruce 222 
Hatzigayos, Thomas 223 
Huynh, Alex 614 
Ivanov, Pencho 477 
Karpenko, Lidia Nikolaevna 24 
Kirova, Silvia 504 
Klingebiel, Daniela 219 
Kostadinovski, Aleksandar 230 869 
Kostadinovski, Alexandar 904 
Krastevich, Todor 478 
Krstich, Borko 224 
Krugman, Paul 410 
Loury, Glenn C. 384 
Marinov, Krasimir 479 
Markov, Ivan 403 
Melnichuk, D. P. 109 
Minkov, Michael 476 
Mintchev, Alexander 988 
Mishkin, Frederic S. 225 
Mladenova, Galina 480 
Mortazavi, Soraya 492 
Netseva-Porcheva, Tatyana 481 
O'Rourke, Kevin H. 522 
Orszag, J. Michael 594 
Orszag, Peter R. 594 
Paolucci, Frank 218 
Papworth, Rosemary Jane 643 
Prelipcean, Gabriela 226 
Radrik, Dani 385 
Rose-Ackerman, Susan 227 
Rosenstein, Alan H. 775 
Ross, S. I. 793 
Slavova, Irena 788 
Sorg, Mart 228 
Stanimirov, Evgeni 482 
Stavarek, Daniel 229 
Stefanov, Krassen 988 
Svrtinov, Vesna Georgieva 230 869 892 
Taghavi, Mehdi 492 
Takemoto, Osamu 231 
Trajkovska, Olivera Gorgieva 230 
Trumpa, Ugnius 567 
Tzonkov, Nikolay 568 
Uzunova, Elka 644 
Vachkov, Stefan 341 
Vankov, Nikolay 483 
Witt, Claus 386 
Wyplosz, Charles 387 
Zamarri, Abdol Amir 220 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Агроклиматичните промени и продуктивността на полските култури 700 
Адаптивност на производствената система в овощарска ферма 705 
Административно-правни аспекти на собствеността и ползването на земеделските земи при социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз (проблеми и перспективи) 165 
Активи за продан. Търсенето е слабо 500 
Активна социална програма и нейното стратегическо преимущество 11 
Актуални моменти на счетоводния софтуер 809 
Актуални проблеми в развитието на пенсионноосигурителния пазар в нашата страна 574 
Актуални проблеми на практическото приложение на корпоративната социална отговорност в България 581 
Актуални проблеми на системата за митнически контрол в Република България 494 
Актуальные аспекты признания объектовинтеллектуальной собственности в современных условиях деятельности коммерческих организаций 805 
Актуальные проблемы налоговой политики Украины 375 
Акценти в политиката по човешките ресурси в "Нестле България" АД 929 
Алея с бюст-паметници увековечи приноса на петима ректори към Стопанска академия 1003 
Алмазы и бриллианты как инвестиционные инструменты оценка их стоимости 355 
Алтернативен модел на пенсионното социално осигуряване в България 592 
Алтернативи и императиви на моделите на пазарното стопанство в ЕС 418 
Амортизация основных средств 858 
Анализ и оценка на Европейското нормативно законодателство, свързано с подхода лидер 782 
Анализ и оценка на мониторинговите индикатори по програмата за развитие на селските райони 690 
Анализ и оценка на хотелиерските услуги 444 
Анализ и усъвършенстване на административни процеси в Софийския университет " Св. Климен Охридски" 657 
Анализ конкурентоспособности России 127 
Анализ на влиянието на структурата по пол в корпоративните бордове в България върху финансовите резултати на фирмите 766 
Анализ на годишните отчети в сферата на данъчния контрол 889 
Анализ на дейността на застрахователните брокери на територията на Република България 598 
Анализ на мадиаторните влияния при липсващите стойности в наблюдението на работната сила в България 141 
Анализ на осигурителната тежест в Република България за периода 2001-2006 г. 579 
Анализ на основни показатели за активност в пазара на недвижими имоти в България 468 
Анализ на финансовото сътояние на земеделските предприятия в България 433 
Антиквариат как объект инвестирования 356 
Апетити за туризъм 997 
Априорен анализ на българския машиностроителен сектор 426 
Арт-рынок: теоретические и практические аспекты 357 
Аспекти на анализа на постоянния капитал 846 
Аспекти на вътрешната политика на Р. България в областта на намаляване на риска и последиците от бедствия с природен и технологичен характер 790 
Аспекти на данъчно-осигурителната политика по отношение на туризма в България 259 
Аспекти на счетоводното представяне на дълготрайните материални активи като разграничими съставни части 857 
Аспекти на съвместното обучение в полските университети 653 
Аспекти от развитието на недвижимата собственост в нововъзникващи пазари на Европа 416 
Бавария - основен стълб в германската икономика 381 
Бавария разнолика красота и непокътната природа 998 
Бавария-България, България-Бавария или (B2B Business-to-Business) 511 
Базел II и перспективите на развиващите се финансови пазари 496 
Балансиран анализ и защита на предприятието от несъстоятелност 938 
Балансиран бизнес анализ и защита на предприятието от финансова дестабилизация 407 
Банковата система в условията на преход 371 
Бедността и социалното изключване - монетарни и немонетарни Лаекен-индикатори за оценка 154 
Бенчмаркетинг: нови възможности за оценка на научния потенциал 409 
Бизнес планът като необходимо условие за инвестиране в отрасъл "Туризъм" 754 
Бизнес развитие и ново ниво на отговорност 261 
Бизнесът и знанието през 21-ви век 744 
Благотворителността и неправителствените организации в България 4 
БНР ПАРИБА реализира иновативно облачно решение за онлайн депозити 963 
Броколи - за някои биологични показатели 713 
Бъдете горди, че сте възпитаници на нашата Академия 1002 
България с най-малко селскостопански животни в ЕС - 27 702 
България: фискалната децентрализация и ролята на местното управление 187 
Българската данъчна политика - настояще и перспективи 299 
Българската организационна култура при, преди и след социализма 48 
Български студенти участват в конкурс за есе 1005 
Бюджетиране и управление на паричните потоци в сектор "Здравеопазване" 286 
Бюджетирането - ефективно средство за реализиране на бизнес стратегията 130 
Бюджетни измерения на политическите промени 272 
Бюджетният процес в системата на местните финанси в България 268 
В Европейския парламент 1006 
В името на стажанта 914 
В капана на бързите заеми 278 
В търсене на факторите за ефекта на световната криза върху икономиките 373 
Валутният вектор на антиинфлационната политика в икономическата теория и практика 174 
Взаимодействие на кризата на платежната система в строителството с инфлацията 425 
Виртуална полиция 958 
Виртуално образователно пространство 625 
Включването на Украйна в общото европейско образователно пространство 514 
Власт и отговорност на държавния глава 549 
Вливания и сливания между търговските банки в България след въвеждането на паричен съвет през 1997 г. - перспективи и възможни пречки 316 
Влияние кризиса еврозоны на тенденции развития страхового рынка ЕС 604 
Влияние на вътрешните и външни фактори върху формирането на икономическия потенциал 440 
Влияние на екологичните разходи в управлението на материалните потоци 675 
Влияние на качеството на обслужване върху потребителската удовлетвореност в сферата на услугите 472 
Влияние на корекция наличности-потоци върху промяната на държавния дълг 239 
Влияние на преките чуждестранни инвестиции върху безработица в България 135 
Влияние учетно-контрольной проблематики на управление предприятием 885 
Влиянието на лихвения процент и дохода в процеса на потребление 68 
Влиянието на фармацевтичната индустрия върху предписването на лекарствени продукти 487 
Водородът като възобновяем източник - промишлен добив и употреба 684 
Време ли е за прогресивни налози 282 
Връзката между суапите за кредитно неизпълнение и пазарите на акции в Централна и Източна Eвропа 283 
Връзките с обществеността като политически инструмент за формиране на общественото мнение 801 
Въздействие на паричната и фискалната политика върху инвестиционния процес в България 173 
Възможности за изграждане на функционална стратегия за електронен бизнес в организациите 959 
Възможности за комплексен анализ на банковата система 200 
Възможности за конструиране на оптимален портфейл чрез метода на имитиране на индекс в условията на българския капиталов пазар 270 
Възможности за по-ефективна териториално урбанистична структура в развиващите се региони и пазари в България 379 
Възможности за повишаване на иновационния потенциал на Варненския регион 64 
Възможности за подобряване на градската среда и стимулиране на икономическото развитие на общините чрез изграждане на въздушен трамвай 399 
Възможности за подобряване на инвестиционня климат в България 67 
Възможности за приложение на коефициента на автодетерминация при статистическия анализ 15 
Възможности за продажби предоставени чрез телемаркетинга 453 
Възможности за усъвършенстване механизма на формиране размерите на пенсиите при инвалидност поради трудова злополука и професионална болест в България 576 
Възможности за усъвършенстване на модела за заплащане на служителите в държавната администрация за периода 2010-2012 г. 149 
Възможности за усъвършенстване на организацията и провеждането на специални събития в община Варна 445 
Възможности за финансово подпомагане на земеделието и селските райони от присъединителните фондове на ЕС 718 
Възможности за формиране на оптимални портфейли от жилищни имоти 789 
Възможности и перспективи на мобилните плащания 970 
Възможности на кооперациите за създаване на социални предприятия в България 166 
Възможности на мобилните и безконтактните технологии за реализиране на банкови плащания 954 
Възникване на данъчното облагане 194 
Възпитаници на Стопанска академия са сред отличените млади икономисти в България 1007 
Външната търговия на България и Румъния със страните от ЕС 512 
Външният характер на одита на средства от Европейския съюз 895 
Върху някои аспекти на практическото обучение по счетоводство 821 
Върху някои аспекти на продължаващото професионално обучение в България 147 
Вътрешните заплахи - технологиите не могат сами да решат този проблем 974 
Вътрешните миграции в България и причините за тях 32 
Выбор и внедрение ERP системы - важнейшие факторы роста конкурентных премуществ российских компаний 124 
Генезис на застрахователния пазар в Р България (1989-2013 г.) 597 
Генезис синергетического подхода в исследованиях слияний и поглощени: развенчание главного мифа синергии 735 
Германия и Россия: размежевавшиеся партнеры 515 
Глобализационни измерения на съвременното образование 639 
Глобализацията на REITs-ПАЗАРА 347 
Годишното приключване и регулация на разходите на земеделските кооперации за компесируеми отпуски 862 
Големите търтовски вериги променят дистрибуцията на напитки 491 
Государственное стимулирование банковского кредитования инновационной деятельности 215 
Гражданското общество и въпросът за демокрацията: политическа, икономическа и социокултурна демократизация 51 
Гроздова реколта 2013 в Южното полукълбо 698 
Групова социална работа със стари хора 13 
Гъвкаво офериране на динамични b2b 473 
Да направиш Айфелова кула в България 285 
Данък по чл. 43 и 44 от ЗДДФЛ - IV тримесечие 308 
Данъчна основа при бартер според практиката на СЕС 277 
Данъчна справедливост в България 255 
Данъчната деформация на такса битови отпадъци у нас - проблеми и решения 303 
Данъчната политика на България 298 
Данъчно стимулиране и инициативи за създаване на малки и средни предприятия в Европейския съюз 527 
Демокрацията като авторитарно мнение 52 
Денежные потоки и оптимизация денежного предложения 205 
Детерминанти на банковата оперативна ефективност 211 
Детерминанти на човешкия фактор в банковия одит 250 
Детският труд в България 153 
Деформации на икономическата култура при социализма 46 
Децентрализацията от общината към кметствата - скъсяване на дистанцията между гражданите и властта 570 
Диалектът в рекламния дискурс 469 
Динамика и структура на сеньоражните приходи в България през периода 1991-1999 г. 84 
Динамика на държавните разходи в условията на Паричен съвет (1998-2004 г.) 288 
Добре, че дойде кризата 134 
Добри практики при износ на козметични продукти в условия на криза 734 
Добрите практики на управлението на персонала в предприсъединителния период на България към ЕС (опитът на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД) 921 
Договори за строителство - основни понятия и счетоводно третиране 882 
Договорите за управление в хотелиерството и приложението им в България 993 
Допускани грешки при определяне размера на коефициента по чл. 73 от ЗДДС 307 
Достиженията на международното право и качеството на българската правна рамка относно равно заплащане на труда по пол 547 
Достоверно представяне на информацията в счетоводни отчети 826 
Доходите и потреблението на населението - ретроспекция, анализ, перспективи 30 
Дуалното образование: решението на Бавария за справяне с младежката безработица 156 
Държавата като организация 548 
Държавата позволи разграбването на активите 421 
Държавен дълг на България - произход, състояние и тенденции 185 
Държавна политика за стимулиране на конкурентоспособността на индустриалните фирми в България 436 
Държавна политика на пазара на труда 143 
Държавният дълг - проблеми и решения 172 
Е-услугите за социално и здравно осигуряване 952 
Еволюционната теория на икономическите изменения на Ричард Нелсън и Сидни Уинтър 101 
Еволюция на концепцията за взаимоотношенията в контекста на маркетинга 465 
Еволюция на общата селскостопанска политика на Европейския съюз 695 
Еволюция на теориите за развитието: продължение на традицията или търсене на алтернатива 65 
Еволюция на финансовите показатели в системата за балансиран анализ на ефективността на бизнеса 253 
Европа и Турция - турската кандидатура за членство в ЕС 513 
Европа ще върви към насърчаване на селскостопанските продукти и хранително-вкусовата промишленост 719 
Европейска концепция за интегрираната отчетност 876 
Европейска практика относно облагането с ДДС на незаконните доставки 310 
Европейската федерация: новата (стара) геополитическа стратегия на Европейския съюз 523 
Европейски социални предприятия - фундамент и стратегии 236 
Европийското акционерно дружество като застраховател 532 
Една допълнителна възможност за надзор върху техническите резерви на неживотозастрахователните дружества 596 
Екипи от Стопанска академия осъществиха изследвания и диагностика на реални процеси в националната икономика 1010 
Екологизмът между нова мизантропия и нов хуманизъм 678 
Екологични неравенства и бедност: рискове и възможности пред устойчивото развитие 677 
Експертизи при разследване на посегателства против горското стопанство 890 
Експортен потенциал на българската винарска промишленост след влизането на България в ЕС 506 
Елетронната търговия в застраховането - състояние и тенденции 599 
Емпирично изследване на нагласи във фронт и бек офиса 747 
Ендогенната теория на икономическия растеж: основни въпроси 73 
Ентропия в икономиката 66 
Естествените монополи и проблемите на енергийния пазар в България 120 
Етическа оценка и етически анализ - аспект на правилните решения в бизнеса 408 
Ефективност на пазара на потребителски стоки в България за периода 1998-2004 г. 457 
Еще раз о проблемах реализации кредитными организациями требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 329 
За глобалните процеси във финансовата отчетност на предприятията 883 
За данъчните фактури, издадени преди настъпването на данъчно събитие 304 
За достойни, справедливи и сигурни пенсии 585 
За ключовата роля на независимия финансов одитор при планирането на одита 901 
За лихвената крива в капиталовия мениджмънт - теоретико-емпирични предизвикателства 252 
За меда и жилото при зърнопроизводството 714 
За минималната работна заплата у нас след въвеждането на плоския данък и премахването на необлагаемия минимум 151 
За някои аспекти при счетоводното отчитане на експлоатационния лизинг 840 
За някои концептуални различия на одиторския и счетоводния подход при прилагането на счетоводните приблизителни оценки 861 
За някои особености на маркетинговото изследване на пазара на недвижими имоти 462 
За някои проблеми на административното регулиране на стопанската дейност на България 564 
За отговнорността към политическото говорене в годините на прехода 47 
За същността на информационната икономика 113 
Загадки и заблуди за човека и труда 146 
Залезът на управленските партии в Европа 40 
Заработная плата и социальное страхование в США 145 
Зараждане на държавното управление на труда и социалната защита в България (1879-1911) 577 
Застраховане на катастрофичния риск 606 
Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите 605 
Защо е нужно стратегическо планиране в търговията на дребно? 452 
Защо ще се разпадне ЕС през 2020 г.? 528 
Здравно осигуряване на работниците и служителите 595 
Зелената икономика - предпоставки и фактори за развитие 116 
Земеделието ще бъде водещо през 2030 г. 696 
Земеделските производствени структури в Добричка област 429 
Знанието и развитието на човешките ресурси в организацията 919 
Значението на клиентската лоялност за доставчиците на комплексни логистични услуги 490 
И все пак опаковката продава 944 
Игровият феномен на човешката дейност 924 
Иде ли край на данъчния рай 280 
Идентични ли са услугите от универсалната пощенска услуга и услугите от нейния обхват? 935 
Идеологеми и икономическа култура при социализма 43 
Избор между консервативно и агресивно управление на оборотния капитал 875 
Изборът на индивида: подходи и перспективи на анализ 58 
Изготвяне на одитен план при вътрешния одит 902 
Изграждане на мостове между европейските системи за натрупване и трансфер на кредити във формалното образование и ученето през целия живот 633 
Измами с финансови отчети по време на икономическа криза 275 
Измерване на екологичния отпечатък - основен метод в оценката на екологичната ефективност на продукти и организации 114 
Използование статистики поисковых запросов в сети Интернет для краткосрочного прогнозирования макроэкономических переменных 198 
Изпользование зарубежного опыта для повышения конкурентоспособности и инвестицонной привлекательности российских регионов 401 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към август 2013 г. 290 
Изследване влиянието на дивидентната политика върху цената на акциите на БФБ 249 
Изследване и оценка на конкурентоспособността на някои индустриални фирми у нас 437 
Изследване на асортимента и качеството на продуктите, произвеждани от "Българска роза" АД - Карлово 438 
Изследване на ефективността в пенсионните модели 590 
Изследване на инвестициите в крайбрежни градски зони за периода 2004-2012 351 
Изследване на контролната функция, под влиянието и въздействието на финансово-контролната дейност на агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) 296 
Изследване на печалбата и рентабилността на "Каргоекспес" ООД 939 
Изследване на разходите за управление на качеството при контролинга на финансовия резултат 760 
Изтласкващият ефект: теория и практика 85 
Източници на финансиране в българските театрални организации 274 
Иконометричен анализ на инвестиционната функция за България с отчитане влиянието на структурните шокове 424 
Иконометричен анализ на модифицираната крива на филипс за Финландия в периода 1988-2009 година 94 
Икономика на местното самоуправление 569 
Икономико-математически модел на закона за публичното партньорство 111 
Икономическа добавена стойност: обзор на научните изследвания и насоки за бъдещи проучвания 90 
Икономическа неопределеност и ролята на институционалния фактор при нейния анализ 132 
Икономическа характеристика на Северна Америка 519 
Икономическата криза в България и нейното влияние върху процеса на обедняване 123 
Икономическата теория в периода на посткомунистическа трансформация 62 
Икономически ефекти от емиграционните процеси в България 129 
Икономически подход към борбата срещу тероризма 54 
Икономическият растеж и природните ресурси 105 
Икономическият растеж като основа за диференциацията "център-периферия" в световното стопанство 131 
Икономическият растеж през призмата на външния сектор 411 
Инвестиции и инвестиционни програми в аграрния сектор 716 
Инвестиционна активност на пазара на недвижими имоти 346 
Инвестиционный кредит как долгосрочный банковский продукт: специфические свойства и клоссификация 335 
Индикатори за постигане на целта на предприятията 878 
Индустриализацията при социализма, като културен проблем 44 
Индустрията - фактор за макроикономическа стабилност 117 
Инновационная стратегия компании 780 
Иновациите - приоритет на "новата" европейска селскостопанска политика 689 
Иновационната политика - същност и приоритети в българския бизнес 93 
Иновационният контролинг като инструмент на интегрирания мениджмънт в производственните предприятия 730 
Институционализмът като теоретична философия на пазарния преход 138 
Институционална промяна и икономическо развитие 390 
Институционални методически бариери пред оценителите на недвижими имоти в България 415 
Институционалния подход и неокласицизма в икономическата теория и практика 121 
Институционално доверие и икономическа промяна 367 
Интеграционни процеси при разработване на регионални инвестиционни проекти 738 
Интеграция на българското селско стопанство в Европейския съюз като ориентир в процеса на структурната реформа на земеделските стопанства 427 
Интегриран подход за анализ на ефективността на бизнеса 791 
Интегрирана информационна инфраструктура за провеждане на научно-изследователстки макроикономически изследвания и анализи 83 
Интегрированная отчетность: тенденции мировогоразвития и перспективы внедрения в России 837 
Интеллектуальный капитал в инновационной экономике: особенности нормативно-правового регулирования, развитие бухгалтерского учета и системы налогообложения 807 
Интересът като елемент от човешката съзнание 5 
Интерпретации на вкуса в езика на виното 9 
Инфлация и парично равновесие 232 
Информационни аспекти на статистическото изследване на безработицата 163 
Информационните технологии - основа за успешните иновации 957 
Информационно осигуряване в условията на глобализация 955 
Информационно осигуряване реалността на цените на пазара на недвижима собственост 951 
Информационното общество. Икономически и социални ползи и рискове 948 
Информация об интеллектуальном капитале в МСФО 891 
Ислам в городском пространстве и в общественном сознании Европы 524 
Исследование рыночных структур: индекс концентрации Линда 419 
История факторинга: от агентской сделки до индустрии коммерческого финансирования 203 
ИТ бюджетите на финансовите институции - под влиянието на противоречиви тенденции 292 
ИТ заема централно място в новата стратегия на ДЗИ 960 
ИТ инициативите в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - с фокус върху ползите за бизнеса 961 
К вопросу о признании и отражении в системе финансового и управленческого учета затрат и расходов предприятия 873 
К истокам "гуманитарной экономики" 102 
Как да преодоляваме бариери в общуването 797 
Как се ражда социален проблем 26 
Карате клуб "Академик" със 7 медала от купа "Шумен" 1011 
Кариерно образование в международна и национална перспектива 632 
Картофите - важна продоволствена култура 701 
Категорията стратегическо поведение като концепция и практически подход на организациите 787 
Качество на оповестяванията на риска 854 
Качеството като критерий за оценка на одиторската дейност 897 
Класификация на аутсорсинга и направления за неговото приложение 740 
Класически и неокласически основи на теорията на фискалния федерализъм 78 
Ключовата роля на социалната компетентност в концепцията за съвместно предприемачество 911 
Ключови практики за изграждане на виртуални мрежи в средата на VMWARE SPHERE ESXI 5.0 956 
Когато размерът на CV-то не е от полза 144 
Когато фактите говорят 603 
Комбинированный подход к оценке экономического капитала по рыночному риску: современный взгляд 336 
Компетентностно базиран модел на преподавателя на възрастни учащи 636 
Комплексен анализ на позициите на страните-членки в контекста на целите и приоритетите на стратегия "Европа 2020" 529 
Компютърни технологии в съвременната модна илюстрация 647 
Комуникационни политики на земеделските предприятия в България 721 
Конкурентна активност на фирмите от млекопреработвателния бранш в България 691 
Конкурентна способност на организациите чрез стратегическо управление на знанията 748 
Конкурентоспособност и иновации (иновации в туризма) 1 
Конкурентоспособността на града. Световен опит 742 
Конкуренцията в публичния сектор 115 
Консолидираният доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2012 г. 903 
Конституционни основи на екологичната функция в България 541 
Конституционно основание на частните училища в България 539 
Конфликтите в педагогическата практика 617 
Концептуален модел и операционализация на понятието "стажантска програма" 918 
Концептуална архитектура на системите за управление на бизнеспроцеси 752 
Концептуални изисквания на модел за оценка на риска в различните фози на проектиране и производство на иновационни продукти 745 
Концепции за капитализиране на разходите по заеми 248 
Концепция за въвеждане на режим "Касова отчетност на ДДС" в националното данъчно законодателство 306 
Коопериран компетентностен подход в технологичното обучение на студентите-педагози 635 
Корпоративна социална отговорност на фирмите в България (теоретико-емпирично изследване) 767 
Корпоратизация как фактор модернизации и развития национальной экономики 414 
Коучингът като иновативен метод за развитие на мениджърските умения 739 
Креактивност и устойчиво туристическо развитие 995 
Кризата на Европа 35 
Криминалистическо изследване на ксерографски и други копия на подпис 534 
Критерии за закупуване на самолетен билет (емпирично изследване) 934 
Критерии за избор на амортизационната политика в земеделските предприятия 848 
Критерии за оценка на инвестиционни проекти 344 
Крупните финансови институции неохотно повишават своите ит бюджети 291 
Култура като "съединителна тъкан" между строителното предприемачество и недвижимата собственост 763 
Култура на производство и култура на използване на знания в българската фирмена среда 785 
Културни промени и връзки с обществеността 799 
Към въпроса за първото новобългарско училище у нас 999 
Към Европейски стандарти на частното банкиране в България 170 
Към създаване на истински режим за преобразуване на банки в Европейския съюз 284 
Либеральная политическая экономия и философия Джеймса Бьюкенена 140 
Лизингът и строителното предприятие 193 
Лисабонската стратегия - отражение върху българската икономическа теория 89 
Лоялност на потребителите към услугите на пътническите агенции в България 996 
Магистърската подготовка в Русия: пресечни точки между сферата на образование и пазара на труда 664 
Макроикономическата стабилност на България - гаранция за икономическа сигурност 380 
Макроикономически показатели на развитието на висшето образование и науката в България 667 
Маркетинг в гардероба 762 
Маркетинговата отчетност - инструмент за гъвкаво организиране на плановият процес 461 
Маркетингови алианси в индустриите за туризъм и услуги: съвременна пазарна алтернатива за фирмите 488 
Масовизацията в трудовия живот при социализма 45 
Масовите формирования като социокултурен механизъм на младежка интеграция 8 
Мащерка 724 
Международна академична мобилност в ОИСР 656 
Международна конференция на AIESEC 1012 
Международная валютная система: тенденции эволюции 502 
Международни интеграционни процеси за защита при бествия 572 
Международни организации срущу тероризма 518 
Международни счетоводни стандарти за публичния сектор - пригодност за прилагането им в България 822 
Международните счетоводни стандарти за публичния сектор и процесът на хармонизация на счетоводството в ЕС 863 
Международно счетоводство (International Accouting) - арактеристика, задачи и значение 834 
Международный инвестиционный банк: задачи дальнейшего развития 501 
Мениджмънт на конфликтите в машиностроителните предприятия 778 
Место корпоративной культуры в реализации стратегии клиентоориентированной страховой компании 613 
Метаморфози на корупцията и постсоциалистическата трансформация на публичната и частната сфера в България 38 
Метод за съставяне на оптимален график за управление на дискретно серийно производство 728 
Методи за оценка на пазарната стойност на хотели 417 
Методика за изчисляване на вероятната оптимизация при планиране на средствата за инвестиции в публичния сектор 757 
Методика оценки конкурентных позиций коммерческого банка 338 
Методически подход при избора на показатели, формиращи икономическия потенциал на индустриална апредприятие 439 
Методически указания за анализ на потребността от човешки ресурси във фотоволтаичния отрасъл в България 915 
Метододические подходы к проведению факторного анализа финансового результата деятельности страховой компании 610 
Методологически аспекти на обучението по международен маркетинг в електронна среда 467 
Методологический индивидуализм и методологический институционализм 96 
Методология за извършване на оценки от извадкови изследвания на ниво общини и населени места посредством кластерен и структурен анализ 19 
Методология за сравнителен финансов анализ на дружества в постприватизационен период 180 
Методы финансирования риска и условия их использования 772 
Мировой порядок в XXI веке: взгляд из Китая 56 
Мировые миграционные процессы: необходимость глобального регулирования 33 
Многообразието на капиталовата агресия - диктат или механизъм за изява на насилие 263 
Мобилно банкиране - един от важните нови проекти за СИБАНК 964 
Мобилност в системата за висше образование във Великобритания - предизвикателства и бариери 672 
Мобилност за по-добро обучение 655 
Модел за счетоводно отразяване на кредитите за студенти и докторанти в търговските банки 810 
Модели за анализ на ефективността на физическата дистрибуция 466 
Модели за оптимално прикрепване на потребители към доставчици 455 
Модели за организационно поведение при изграждане на маркетингови туристически бизнесмрежи в България 475 
Модели за отчитане бракуването на дълготрайни материални активи чрез ликвидация 827 
Модели на туристическа регионализация на световното пространство и мястото на България в тях 400 
Модели оценки кредитоспособности заемщиков - сельскохозяйственных организаций 212 
Моделиране на факторните влияния върху размера на вътрешния дълг 235 
Моделирането на PR - проблеми на функционирането, реализацията и целите 795 
Моделът МОКА и неговите модификации - влоши ли се възможността за използването му в Европа след поредицата от кризи 769 
Монетаристко развитие на теорията на търсенето на пари 139 
Морфология на икономическата категория динамични способности 103 
Мотивацията на човешкия фактор в България 369 
Мотивирането като функция на ефективния мениджмънт 741 
Мотивите за пряко чуждестрано инвестиране и изборът на метод за навлизане на чуждестранен пазар 126 
Мрежовото поведение - основни ползи за предприятията и мениджърите 125 
Мюнхен космополитният град на Бавария 388 
Мястото на България в световния застрахователен пазар 608 
Мястото на концепцията за "устойчиво развитие" на прага на двадесет и първия век 92 
Наблюдение на доходите и условията на живот - анализ на влиянието на образователното равнище върху бедността 21 
Наименования на финансовите отчети, изготвени съгласно МСФО за периода 2008-2012 г. 879 
Най-търсените професии 162 
Накъде ще върви икономиката догодина 404 
Напояване и добив на арпа 708 
Насоки за дистанционен анализ на банковата дейност 328 
Насоки за оценка на дейността на публичните компании 119 
Насоки за подобряване кредитирането на малките и средни предприятия в България 233 
Настъпва ли времето на китайския юан? 516 
Наукометрические параметры российской экономической науки: общее состояние и оценка диссертационных советов 98 
Националната колекция от род Triticum 699 
Националната стратегия по миграция и интеграция - критичнен поглед 27 
Национални политики за мобилност във висшето образование в Европа 654 
Национално застраховане на жилищните имоти от природни бедствия 611 
Начини за минимизиране на видовете риск при лизингови операции 771 
Не ни е страх да правим динамичен бизнес 936 
Недвижима собственост и недвижим имот. Теоретико-методологични аспекти 552 
Недвижимата собственост и предпремачеството 364 
Недействителност на търговските сделки 554 
Недоверие на потребителите към електронната търговия 985 
Недоказано плагиатство е равно на клевета 1004 
Независимост на регулаторните агенции в енергийния сектор 377 
Независимостта на вътрешния одит в организациите от публичния сектор в България 896 
Неконвенционални мерки на паричната политика - причини и последици 262 
Некоторые актуальные аспекты трансформации юаня в мировую валюту 497 
Некоторые аспекты бухгалтерского учета сложных финансовых инструментов в контексте требований МСФО 844 
Необходими са промени в националната класификация на професиите 544 
Необходимост от дългосрочни предвиждания на съответствието между търсени и предлагани умения 150 
Необходимост от методика за оценка на недвижими имоти 786 
Необходимост от преосмисляне на демокрацията 53 
Необходимост от прилагането на управленски счетоводни модели в аграрния сектор 871 
Неопределенность, вероятность, этика: Дж. М. Кейнс, Л. Мизес, Ф. Найт 100 
Непрекъснат модел на движението на човешки ресурси (на примера на област Варна) 917 
Непублична политика, конспиративизъм, "политическо задкулисие" 50 
Нестопанските организации като алтернативен ресурсен източник за българското здравеопазване 3 
Нещо промени ли се? 34 
Нова конфигурация на световните финансови центрове или разместване на пластове в период на криза 179 
Нова методика за прилагане на управленски мониторинг върху трудовите задачи при провеждане на учебна практика на студентите от Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" 658 
Нова научна литература 1013 
Новата Help Desk система в БАНКА ДСК - още една стъпка към по-добро взаимодействие между бизнеса и ИТ 962 
Новата кариерна зараза 641 
Нови виждания за електронните книги 976 
Нови моменти при класифицирането и оценяването на финансовите активи 843 
Новите постановки на Базел III - критика или загриженост за банковата дейност 234 
Нововъведения в обучението и обслужването на студенти и добри практики в областта на кариерното развитие в Айндовенския университет по технологии, Нидерландия 662 
Новости в управленските информационни системи 973 
Новые исследования в кросскультурном менеджменте: модефикация модели Герта Хофстеде 750 
Новые угрозы экономической безопасности и защита национальных интересов России 106 
Новые финансовые инструменты в России: зерновые фьючерсы - проблемы и перспективы развития 206 
Новые черты экономики Евразии 374 
Нравственные институции в финансовых воззрениях А. Л. Шлецера и его общественной деятельности 197 
Някои аспекти на държавния бюджет на Република България за 2005 година 287 
Някои аспекти на морала в осигурителните отношения 583 
Някои аспекти на преобразуването на едноличното търговско дружество 553 
Някои аспекти на счетоводният софтуер в счетоводството на предприятието 818 
Някои аспекти при отчитане на качеството на механизираните операции в земеделието 428 
Някои въпроси на правното положение на общината като частноправен субект 533 
Някои въпроси на представянето чрез UML на механизмите за обмен на данни при уебуслугите 977 
Някои основни аспекти на социалната политика и ролята на статистиката в началото на новото хилядолетие 20 
Някои основни моменти от пенсионната реформа в България 591 
Някои особености при отчитане обезценката на финансовите активи 888 
Някои по-малко известни теории за международната икономическа интеграция (МИИ) 60 
Някои проблеми на банковия контрол в условията на глобализация и либерализация 318 
Някои проблеми на платежния баланс на България като страна-членка на ЕС 276 
Няма по-добра регулация от конкуренцията 315 
О безопастности применения банковских платежных (зарплатных) карт 327 
О некоторых проблемах применения МСФО в России 814 
О переходе к нормативно-подушевому финансированию образовательных услуг в вузах Российской Федерации 623 
О теоретической альтернативе экономическому Мейнстриму 95 
О циклических волнах в развитии экономики США и России 97 
Об учете рисков при формировании региональных бюджетов 195 
Обезценка и отписване на вземания и задължения при годишното счетоводно приключване 2013 г. 859 
Облачно, с малко на брой слънчеви дни 133 
Облигационные займы как альтернативный механизм финансирования дефицита региональных бюджетов 361 
Образованието и човешките ресурси в България 645 
Образованието като социален проект: една рефлексия отвъд теорията, политиката и практиката 631 
Образователен профил на пазарните форми на работната сила 160 
Образователни политики и практики за интеграция на деца бежанци и мигранти в училище чрез изучаване на български език 634 
Обучение на фондация "Буров" по модерно банкиране 1014 
Обучението - дългосрочна инвестиция или перманентен разход в отрасъл "Туризъм" 622 
Обучението по счетоводство в специалност "Счетоводство и контрол" при СА "Д. А. Ценов" - симбиоза между теория и практика 808 
Обществата на социалната манипулация 559 
Обществено-частните партньорства в помощ на публичното инвестиране 557 
Одитинг на системата за управление на човешките ресурси - условие за успешна промяна 894 
Одиторски процедури при приблизителните счетоводни оценки и данъчните ефекти във финансовите отчети 856 
Одобрените икономически оператори в страните-членки на ЕС 493 
Онлайн разплащания - възможности и заплахи 971 
Онлайн социалните мрежи като образователен ресурс за Интернет поколението 637 
Опазване на водните ресурси в България - финансови предизвикателства и перспективи 676 
Оперативный анализ финансовых результатов и финансового состояния предприятий 295 
Определяне на окончателен размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица за 2013 година 870 
Определяне тегловите коефициенти на елементите на йерархичните нива в организацонната структура на малките и средни предприятия 733 
Оптимизация на капиталовата структура по данни за "СОФАРМА" АД 297 
Оптимизация структуры капитала при осуществлении инвестицонной деятельности организации 358 
Оптимизиране структурата на дългосрочните финансови решения на "Фазерлес" АД 242 
Оработените храни не са така щадящи природата, както суровите 674 
Организационното учене - фактор за повишаване на конкурентоспособността 910 
Организация на предоставянето на работната сила - актуални аспекти на нормативната регламентация 142 
Организация на счетоводното отчитане на селскостопанската продукция 860 
Организацията на страните за черноморско икономическо сътрудничество и европейския съюз - предизвикателства и възможности за сътрудничество 505 
Органическая модель архитектуры брендов 556 
Оскъдността: една очевидна икономическа концепция 91 
Основни моменти и проблеми при външния одит на средствата от Европейския съюз 900 
Основни предпоставки за развитие на електронния бизнес 986 
Основни проблеми при промяна на предназначението на земеделски земи 164 
Особенности методов обучения русскому языку 626 
Особенности формирования прибыли в бухгалтерском учете 845 
Особености в спестяването на българските домакинства 122 
Особености на банковата конкуренция в съвременни условия 323 
Особености на българската административна среда и на административните структури при прилагане на българското законодателство за обществените поръчки 558 
Особености на жилищния фонд в България 393 
Особености на контрола върху използването на данъчни облекчения от юридически лица 312 
Особености на пазара на електроенергия в България 683 
Особености на регионалната структура на икономиката на България 397 
Особености при създаване на конкурентен енергиен пазар в България 682 
От нешлифован диамант Банка ДСК стана изящно бижу 281 
От преход към присъединяване 86 
Отглеждане на маслодайни растения на техногенно рекултивирани почви 694 
Отклонения и грешки при отчитане на дълготрайните активи в бюджетните предприятия 866 
Отличници на Свищовсксата Алма матер получиха признание в навечерието на студентския празник 1015 
Отличници на Стопанска академия получиха признание в навечерието на студентския празник 1031 
Относно идеята за данък върху автоматичните платежни трансакции и неговата практическа приложимост 258 
Относно някои аспекти на годишния финансов отчет на стопанското предприятие 830 
Относно оценяването на икономическата ефективност на технологичните иновации 2 
Относно същността и видовете туристически предприятия 991 
Отностно идеята за трансформирането на монетарната икономика в енергийна система, подчинена на законите на термодинамиката 685 
Отчет об изменениях в собственном капитале в условиях индустриально-инновационного развития Казахстана 823 
Отчитане на безвъзмездно придобитите средства в стопанските организации 851 
Отчитане на дяловете на напуснал съдружник в ООД 852 
Отчитане на стандартна кредитна линия - значение на разликата между номинален и ефективен годишен лихвен процент 877 
Офис за кариерни услуги на факултета по изкуства и науки в Харвардския университет - електронни услуги за студентите и иновативни практики 663 
Оценителската функция строителното предприемачество 945 
Оценка влияния факторов повышения производительности труда и ускорения оборачиваемости оборотных средств на налогооблагаемую прибыль 886 
Оценка на влиянието на валутния курс на щатския долар към еврото върху динамиката на брутните международни валутни резерви в България 503 
Оценка на диверсификацията и икономическия риск в земеделските стопанства в България 693 
Оценка на еластичността на външната търговия с енергийни ресурси на Република България чрез модела на Алмон 99 
Оценка стоимости коммерческого банка 326 
Оценяване на фирмата чрез метода на паричната добавена стойност 246 
Пазари и ценообразуване на земеделските продукти 432 
Пазарна концентрация на българския застрахователен пазар през периода 2008-2012 година 602 
Пазарът на зърно в България под световната лупа 723 
Парадигма финансовой автономии местного самоуправления 209 
Парадигмата на Рикардо - необоромост или относителна валидност 59 
Паричната политика на БНБ в процеса на присъединяване към Еврозоната 188 
Паричните кооперации в България - опит и проблеми 430 
Паричният съвет - система за монетарно управление на България в началото на 21 век 189 
Патронен празник 1016 
Пенсионната реформа и контролни аспекти на дейността на пенсионните фондове в Република България 588 
Пенсионная реформа в Украине: результаты и перспективы 582 
Перспективи за развитие на руско-американските отношения след президентските избори в САЩ 517 
Перспективи и фискални измерения при облагането с преки данъци 240 
Перспективи пред счетоводната отчетност на застрахователните предприятия 835 
Перспективы развития теории учета 836 
Пиарът и доверието в условията на социална динамика 802 
По въпроса за предмета на икономическата наука 88 
По-активна роля на финансовия сектор в инвестиционния процес 181 
Поведението на потреблението преди и след въвеждането на паричен съвет: някои тестове и свидетелства 57 
Погасителна давност на задълженията 546 
Поглед върху динамиката на структурата на банковите баланси след въвеждането на валутен борд в България 317 
Поглед върху емиграционните процеси в България 29 
Подбор на служителите в държавната администрация с конкурс 931 
Поддержка международной деятельности Российских банков 334 
Подход при оценяване на възможностите за повишаване на конкурентоспособността и определяне на управленски приоритети (на примера на големи фирми от цветната металургия) 441 
Подходи за мотивиране на човешките ресурси в условия на социална промяна 912 
Подходи за оценка на одиторския риск 899 
Подходи за оценка на регионалната конкурентоспособност 394 
Подходи при анализ и оценка на състоянието на финансовата система 241 
Позициониране на аграрния сектор в европейското земеделие - статистически анализ 25 
ПОК "ДОВЕРИЕ" гарантира сигурността на клиентската информация чрез система ISO 27001 965 
Показатели и измерители на енергийното потребление на домакинствата и на енергийната му ефективност 686 
Политика либерализации и поощрения инвестиций как фактор стимулирования притока иностранного капитала в российскую экономику 354 
Политика на България в областта на индустриалните отношения като страна-членка на Европейския съюз 42 
Политики по професионално ориентиране и консултиране в новоприсъединилите се към Европейския съюз страни и в страните-кандидатки 520 
Политическият пазар и партийното финансиране в България 49 
Положителни ефекти от внедряването на системи за управление на качеството в индустриалните предприятия 732 
Положителното салдо по "текущите трансфери" в българския платежен баланс 63 
Понятие операционного риска 339 
Понятието значителни имуществени вреди в българското наказателно право 536 
Постигането и поддържането на високо качество на работната сила - потенциална потребност на пазара на труда 157 
Потенциални икономически ефекти от промените в ОСП през програмния период 2014-2020 г. върху българското селско стопанство 709 
Потоки денежных средств в механизме реализации финансовой политики компании 254 
Потребителското удовлетворение в експериментални условия 136 
Почвено уплътняване - природа, фактори и проблеми 704 
Почвите и тяхната роля в биологичното земеделие 707 
Почетно отличие 1017 
Правна защита на Черноморското крайбрежие на Република България: Екологоправни аспекти 545 679 
Правна рамка на доброволното здравно осигуряване 540 
Правна уредба на работа от разстояние 542 
Правно организационни аспекти в дейността на небанковите инвестиционни посредници, като отчетно обособени единици 352 
Правотворчески процес и кодификации 531 
Правото на комуникация като основно човешко право и неговото "регулиране" 543 
Практики за енергийна ефективност на персоналните компютри 983 
Практико-приложни проблеми при калкулиране себестойността при производство на слънчоглед 447 
Практически аспекти на анализа на звеманията в индустриалните предприятия 937 
Превентивные меры противодействия и профилактики мошеничества в финансовой отчетности 887 
Превземането на банкови сметки от хакери - един важен проблем 975 
Преводът и обучението по чужд език 628 
Предизвикателства и възможности пред мениджърите в България 746 
Предизвикателства на глобализацията за промени на статистиката в информационното общество 14 
Предизвикателства пред българския екотуризъм 368 
Предизвикателства пред транспортната политика на България в условията на преход 372 
Предизвикателствата на бизнес риска пред предприемачите от сектор "производство на растителни и животински мазнини"(По примера на фирми от област Стара Загора) 761 
Предизвикателствата на прехода към хармонизирани европейски счетоводни стандарти за публичния сектор 842 
Предизвикателствата пред международната стандартатизация в счетоводството 839 
Предизвикателство на корпорациите в транснационалния свят 765 
Прединвестиционный анализ и его пременение в преобразовании предприятий 413 
Предприемаческият подход в администрацията - фактор за развитие при присъединяване на България към Европейския съюз (ЕС) 563 
Предупреждение банкротства коммерческих банков: эволюция институтов и механизмов 196 
Преимущества на кооперациите при разрешаването на икономическите и социални проблеми на страната 167 
Преки чуждестранни инвестиции в България и Унгария: Сравнителен анализ 76 
Преки чуждестранни инвестиции в държавите в преход 184 
Преки чуждестранни инвестиции в процеса на стабилизация на икономиката 366 
Преки чуждестранни инвестиции като канал за трансфер на технологии от транснационалните корпорации 118 
Преходът от свръхрегулиране към либерализация на стопанството 81 
Приблизителни оценки - преценки, съдържащи се в счетоводната политика на предприятието 825 
Приватизация и структурна реформа 362 
Признаването на придобитото висше образование и периоди на обучение - важен фактор за разширяване на интернационализацията и мобилността 651 
Прилагането на принципа за съпоставяне на приходите и радходите в правилата на МСС 722 
Приложение на "зелените технологии" в транспорта 932 
Приложение на информационно-аналитичните системи във финансовата и счетоводната дейност на предприятието 269 
Приложение на компютърни графични методи за решаване на системни уравнения при въвеждане на функции на Коб-Дъглас при студенти-икономисти 681 
Приложение на метриките за оценка на междукултурните различия 764 
Приложение на моделите за прогнозиране на банкрут при анализа на финансовата устойчивост на компаниите 177 
Приложение на средства за електронна комуникация при изграждане на корпоративен имидж 804 
Приложни аспекти на анализа на финансовите отчети в контекста на концепцията "действащо предприятие" 779 
Применение оценки "Справедливой стоимость" к обязательствам и собственным долевым инструментам 838 
Принципни изисквания за счетоводната политика на дъщерните предприятия 815 
Принципът на справедливостта на данъчното облагане 537 
Принципът на субсидиарността - основен инструмент за регионализация и децентрализация 571 
Принципы формирования активов коммерческой организации: шариятский взгляд 217 
Приобщаващият растеж в стратегия "Европа 2020": оценка на възможностите за реализация 530 
Приоритетни насоки за развитие на висшето икономическо образование 668 
Пробивът на европейските екоданъчни практики в страните от Далечния изток 302 
Проблеми и насоки за автоматизиране на независимия финансов одит 813 
Проблеми и перспективи на фискалния сектор в България 279 
Проблеми и решения за инвестициите на МПС 237 
Проблеми на външното финансиране на малките и средни предприятия в България 191 
Проблеми на дефинирането и развитиета на социалната сфера 12 
Проблеми на ефективността от инвестициите в професионално обучение 342 
Проблеми на логистиката в строителните предприятия при адаптиране към икономиките на страните членки на Европейския съюз 489 
Проблеми на прилагането на Епсилон оптимизацията при индексното симулиране на SOFIX 265 
Проблеми на системата за социално подпомагане в България при реализирането на европейския социален модел 586 
Проблеми на управлението на проекти в България през периода 2007-2013 г. 794 
Проблеми при определянето на нормата на възвращаемост на капитала, която трябва да се изисква от лизингодателя при сключване на сделка от финансов лизинг 169 
Проблеми при справедливото разпределение на пенсионния фонд в допълнителното пенсионно осигуряване 575 
Проблеми при счетоводното отчитане на финансовия лизинг в бюджетните предприятия - лизингополучатели 849 
Проблемът на практиката: Признаването, отчитането и оповестяването на вътрешно създадената репутация 824 
Проблемы оценки социально-экономического развития муниципальных систем и результативности управленческих воздействий 561 
Проблемы развития страхового рынка России 600 
Провизиите като елемент на цената на придобиване на нетекущите материални активи 850 
Прогнозиране на инвестиционната активност в България 345 
Прогнозиране на обменни валутни курсове в икономики с висока инфлация 208 
Прогнозната печалба за 2013 година и връзката и с надвнесения корпоративен данък 301 
Програми за стимулиране на положителната неформална потребителска информация 474 
Програмите за териториално сътрудничество между страните от ЧИС и техният потенциал за развитие на човешките ресурси и съживяване на трудовия пазар 161 
Продажби чрез интернет - фактор за повишаване ефективността на търговската дейност на фирмите 987 
Продовольственные фьючерсы как инструмент справедливого ценообразования на рынке зерна 207 
Продуктово-ресурсните взаимодействия - интегративен фактор за продуктивността и устойчивостта на икономическото развитие 23 
Проектиране и управление на услугите за клиентите (Практиката на ДЗИ) 486 
Проектно или проблемно базирано учене и обучение - изберете сами 640 
Прозрачността в дейността на банковия сектор и значението за устойчивото му поведение - проблеми и перспективи 322 
Производство и консумация на сирене в Европейския съюз и България през 2012 г. 941 
Производство и пазари на нови храни, генетично модифицирани организми и генетично модифицирани храни в България 697 
Производството на маслодайни култури - продукти от тях и перспектива за развитие 715 
Промени в синтетичния счетоводен модел за приходите и разходите на държавния бюджет в банковите отчетно - обособени звена 817 
Промени в структурата на заетостта и необходимостта от развитие на системата за образование и обучение в България 629 
Промените в паричното предлагане и влиянието им върху икономическия растеж в България в условията на валутен съвет 314 
Промяна в промишеленото предприятие и ролята на нейния ръководител 726 
Противодействие на корупцията - елемент на националната и вътрешна сигурност 39 
Проучване мотивацията на студенти от групите по спортно усъвършенстване по волейбол 670 
Процедура при планирането на средствата за инвестиции в публичния сектор 343 
Процесите на административна реформа: международен сравнителен анализ в контекста на препоръките за България 565 
Процессы трансформации в формировании банковских ресурсов 171 
Психологическото консултиране в дейностите на социалния работник 578 
Публичността в работата на канторите за недвижими имоти 803 
Първа награда от национално състезание прати свищовски студенти в Европейския парламент 1018 
Първите два факултета при Стопанска академия честваха 60-годишен юбилей 1019 
Пътят на Казахстан в съвременния свят - примерът на една млада държава 510 
Равновесни концепции в обществения избор и икономика на размяната 87 
Развитие на безопастността и здравето при работа в строителството в България 916 
Развитие на застраховането в България в условията на пазарна икономика 616 
Развитие на земеделието в русенска област след приемането ни в ЕС 720 
Развитие на информационната среда в условията на социална динамика 950 
Развитие на макроикономическата теория и кривата на Филипс 74 
Развитие на общинските бюджети в преходния период 289 
Развитие на приватизационните фондове в икономиките в преход 420 
Развитие на птицевъдството - преди и след присъединяването на България към ЕС 706 
Развитие на управлението на човешките ресурси в организациите 922 
Развитие на човешките ресурси в североизточен район за планиране 907 
Развитие системы финансового контроля в Украине 293 
Развитие форм взаимодействия и сотрудничества как определяющий фактор экспансии финансовых посредников 202 
Развитие человеческого капитала в регионах Европейского Севера России: угрозы и возможности 927 
Развитието на капиталовия пазар в България - необходима предпоставка за присъединяването ни към Европейския съюз 175 
Разкриването на информация - предпоставка за усъвършенстване на секюритизацията на недвижима собственост 953 
Размисли върху либерализацията на българската банкова система 257 
Размита система за изводи за оценка на финансови активи 247 
Разходно-структурни индикатори и тенденции на растежа в България 82 
Районите за планиране - основа за интеграция с европейските региони 395 
РАЙФАЙЗЕНБАНК обновява комплекса от иновативни е-услуги 966 
Расходы на логистику: учет и налогообложение 311 
Расчетно-кассовое обслуживание в российских коммерческих банках: клиентоориентированный подход 330 
Реализиране на антиконкурентния потенциал на съвместните предприятия в България 736 
Реализиране на корпоративната социална отговорност – съвременни измерения 756 
Ревизия на схващанията за зависимостта между мащаба на банките и ползването на финансови деривати 273 
Регионални различия и неравенства в икономическото развитие на районите в България 389 
Регулация на разходите за неизползвани отпуски и разходите на предприятията, представляващи доходи на физически лица 309 
Регулирование современных бизнес-процессов: этические основы 798 
Резултати от научни изследвания 1020 
Рейтингова оценка на търговските банки 320 
Рекламата по интернет - необходимост или красива "досадна" приумица 940 
Рекламациите в системата от показатели за оценка на качеството 470 
Ресурси за развитие на рецептивни речеви дейности 624 
Ресурсният потенциал на домакинствата - фактор за увеличение на персоналното богатство 267 
Реформите в социалната сфера: много пара в свирката и буксуване на място 589 
Реформы в финансовой сфере: результаты и проблемы 238 
Решение проблем повышения конкурентоспособности территорий в системе программно-плановых документов макро- и мезоуровней 128 
Решението на основния проблем на икономиката и на икономическата наука в пазарната реалност 152 
Риск-ориентированный подход к оценке облигационных портфелей кредитных организаций 213 
Рисковете при използването на интернет банкирането и отговорността на потребителите 989 
Рисковете при публично-частните партньорства 770 
Рискът в банковата сфера - необходимост от идентифициране и управление 325 
Родеото на ролите на ИТ директора - предпоставки за успешно представяне 967 
Роль государственного регулирования в концентрации капитала в страховом секторе финансового рынка 609 
Роль отечественного финансового рынка в процессе интернационализации денежных функций российского рубля 498 
Роля на средното и висше образование за икономическия растеж на българската икономика 646 
Ролята на анализа за прехода от спестяване към инвестиране 360 
Ролята на държавата при управлението на структурната реформа в индустрията (1991-1996) 363 
Ролята на земеделските кооперации за развитие на социалната икономика 717 
Ролята на компетентностния модел за мотивация на човешките ресурси 925 
Ролятя на успешната комуникация относно статистическата информация за повишаване на доверието на потребителите и респондентите 22 
Российская модель венчурного финансирования: перспективы развития 210 
Светът и международните отношения днес: ново и добре забравено старо 521 
Светът и ориза през 2012 и 2013 г. 703 
Свищовски професор с признание от Варненския икономически университет 1021 
Свободните икономически зони - мястото на България в съвременната глобална икономика 370 
Свободните икономически зони и задълбочаващите се интеграционни процеси 507 
Свободните икономически зони: американският опит 508 
Семейните междуличностни взаимоотношения и връзката им с детското агресивно поведение 7 
Сертификация по управленски стандарти на куриерските фирми в България 378 
Система документи Европас - средство за удостоверяване на придобити знания е компетентности 526 
Система медицинского страхования в Германии: выводы для Украны 607 
Система от критерии за оценка на конкурентоспособността на туристическия продукт 992 
Системата за фазова маркетингова активност на фирмите в България 460 
Системе удаленного банковского обслуживания как инструмент многоформатного взаимодействия с клиентом 331 
Скоринг-модели за оценка на риска в кредитирането 324 
Скрити фактори на предприемаческа активност (на примера на организации от бранш "информационни технологии") 777 
Скъпи колеги 1009 
Служителите са ни важни 913 
Смена парадигмы банковского регулирования в США: от краткосрочных выгод к долгосрочному управлению рисками 201 
Собствени марки vs "No-name" продукти: дилемата в продуктова категория "плодове и зеленчуци" на търговските вериги за бързооборотни стоки в България 449 
Совершенствование концептуальных основ отечественных "положений по бухгалтерскому учету" 812 
Совершенствувание методики оценки текущей дтоимости банковских инноваций на этапе зрелости 332 
Совершенствувание методов управления валютными рисками в Банке 340 
Совершенствувание предмандатного этапа при организации синдицированного кредтования 337 
Социална цена на икономическата реформа 10 
Социалната инклузия в съвременното обучение порелигия 618 
Социалната интелигентност - измерение на професионалната компетентност иефективност на съвременния образователен мениджър 638 
Социалната корпоративна отговорност в сферата на българския туристически бизнес 443 
Социалната отговорност на бизнеса и на човешките ресурси 930 
Социалната педагогика и изкуството 619 
Социалната подмяна на институцията "несъстоятелност" в България след 1989 година 36 
Социални проблеми и социална наука 587 
Социалните мрежи - помощно средство за осигуряване на гъвкав процес на обучение 649 
Социалните постулати на бизнеса: от традиционен към стратегически подход в развитието на корпоративната социална отговорност в България 768 
Социално подпомагане и интеграция на етнически и малцинствени групи в Република България 584 
Социально-экономическое развитие региона: теоретические и методические основы исследований 392 
Социология на правото 538 
Специфика и роля на информацията от управленското счетоводство 872 
Специфика на маркетинговото позициониране на биопродукти в България 463 
Спортологични интереси на студентите от икономически университет - Варна 669 
Сравнителен анализ на работната сила, доходите, производствената и външнотърговска структура на земеделието в някои страни на ЕС 712 
Сребърният фонд - експерименти и перспективи 243 
Сривът на котировките ще направи стопанствата нестабилни 434 
Стажантските програми - възможност за започване на кариерата 148 
Стандарти и деформации на българската фирмена култура 41 
Стандартизиран модел за последващо оценяване на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор 864 
Становище на НАП изх.№ 20-00-134 от 21 юни 2013 г. отоносно ограничаване правото на приспадане на данъчен кредит в хипотезите на липса на доставка 300 
Статистическа оценка на продукта на сектор "Финансови корпорации" в европейската система от сметки (ESA`95) 61 
Статистически анализ на икономическия растеж и стопанската конюнктура на Република България за период 2000 г. - 2012 г. 17 
Стимулиране на чуждестранните инвестиции в България 349 
Стопанска академия чества патронния си празник с тържествена церемония и шествие 1022 1023 
Стопанска конюнктура - второ тримесечие на 2013 г. 391 
Стопански национализъм: вреди и източници 405 
Стопанският XX век и развитието на икономическата теория 77 
Стратегии за управление на продуктовото разнообразие 459 
Стратегически направления за развитие на селското стопанство в България 711 
Стратегический аудит - перспективный сектор сопутствующих аудиту услуг 893 
Стратегическите алианси като инвестиции в бъдещето 458 
Стратегическо планиране и стратегическо управление на човешките ресурси 923 
Стратегическо планиране, като същностна характеристика на устойчивото развитие 412 
Стратегическо позициониране на вносителите на нови автомобили в България 495 
Стратегическое партнерство в концепциях менеджмента качества и организационного совершенства 749 
Стратегическото планиране - най-добрата база за развитие и конкурентоспосност на фирмите 758 
Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы 593 
Страхование - необходимый элемент производственных отношений и социально-экономического развития компаний 601 
Структура энергопортфеля будущего и роль мирного атома 688 
Структурни изменения на банковите разходи у нас в условията на икономическа криза 245 
Структурни промени в паричните агрегати в Република България 16 
Студенти от СА "Д. А. Ценов" отново са сред одобрените кандидати за стипендии "Буров" 1024 
Студенти от Свищовската алма матер посетиха Европейския парламент 1025 
Стъклен амбалаж - значимост, актуални проблеми и съвременни тенденции в производството 942 
Субектът на PR (деривация и пролиферация) 796 
Субсидиите - продоволствена сигурност или разрушаване на пазара 435 
Счетоводната информация по места на възникване на разходите в птицепреработвателните предприятия 847 
Счетоводни аспекти на инвентаризацията на текущите активи в земеделските кооперации 868 
Счетоводни аспекти при отчитане на последващите разходи за нетекущите материални активи 811 
Счетоводният одит като форма на последващ контрол върху разходите в държавните висши училища 898 
Счетоводно бюджетиране на паричните потоци на предприятието 806 
Счетоводно-информационно осигуряване на определението на рентабилността на собствения капитал по продукти и формиране на продуктовата политика на банките 321 
Счетоводството и държавната политика срещу неформалната икономика 819 
Съвместните дейности между митниците и НАП - състояние и перспективи 759 
Съвременни концептуални акценти в развитието на човешките ресурси в организацията 920 
Съвременни проблеми на културата в търговията 456 
Съвременни проблеми на счетоводната стандартизация 820 
Съвременни средства за информационно обезпечаване на бизнеса 972 
Съвременни тенденции при преструктурирането на производствените системи 731 
Съвременните общества, основани на знанието 560 
Съвременно приложение на маркетинговия инженеринг 485 
Съдържателни и ограничителни моменти в професионалната преценка при осъществяване на счетоводната дейност 816 
Състояние и перспективи на фармацевтичната промишленост в България 406 
Състояние и тенденции в емисиите на вредни вещества в атмосферата у нас и замърсяването на околната среда 673 
Състояние на ликвидността в някои ключови икономически сектори в България за периода 2007-2010 година 880 
Състояние на проблеми на управлението на човешките ресурси в аграрната сфера в Добричка област 431 
Същност и методология на формиране на корпоративните кредитни рейтинги 176 
Същност и обхват на публичните и чмастните държавни и общински вземания 305 
Същност и характерни особености на жизнения цикъл на недвижимите имоти 947 
Творческият труд, финансовите ресурси и концепцията за българското кино 990 
ТЕКСИМ БАНК реализира нова ИТ стратегия 968 
Тенденции в развитието на бизнес интелигентните системи 969 
Тенденции в развитието на данъчния контрол по прилагането на ДДС законодателството в условия на фискална консолидация 313 
Тенденции в развитието на коефициента разходи/приходи на банките у нас 271 
Тенденции в развитието на пазара на фотоволтаици в България 687 
Тенденции в развитието на патентното облагане в България 264 
Тенденции в развитието на финансовия контрол в България 294 
Тенденции за развитие на международната студентска мобилност и подходящи стратегии за привличане на студенти 650 
Теоретико-исторически аспекти на ролевата игра, прилагана като игрови метод за обучение на студенти в семинарните упражнения по "туристическо екскурзоводство" 660 
Теоретико-методологически аспекти на ресурсно-базираните фирмени стратегии 776 
Теоретико-методологически и практико-приложни аспекти при отчитане на сделките с вещни обезпечения 829 
Теоретико-приложен анализ на ефектите от изменението в нормативната среда в паричния сектор 186 
Теоретические аспекты стоимостной оценки предприятия при проведении сделки слияния 442 
Теоретические и практические аспекты стратегического маркетинга в условиях рыночных трансформаций в Украине 471 
Теоретични аспекти на връзката между фондови пазари и икономически растеж според ендогенната теория за растежа 80 
Теоретични и методологични въпроси на икономиката в преход 71 
Теории за поведенческата промяна и приложението им в социалната работа 6 
Теория и практика на усвояването 525 
Теория на дългите вълни в "новата икономика" 70 
Теория на игрите и моделиране на конфликти 680 
Теория на човешкия капитал и съвременността 69 
Теорията на новата индустриална политика - технологичната промяна и иновативното предприемачество 423 
Теорията на регулирането и управлението на публичния сектор и пуличните финанси - съвременни аспекти с оглед на присъединяването на Р. България към ЕС 190 
Териториални аспекти на иновационното развитие: големите градове 402 
Термините "риск" и "заплаха" в Стратегията за национална сигурност на Република България 573 
Технически и информационни средства за управление на транспортните мрежи и оптимизиране на транспортните потоци 933 
Технологичното обновление - ефективна форма на иновационно решение 727 
Технология за избор на аутсорсинг доставчик 112 
Технология на разработване на матрица на отговорностите при управлението на човешките ресурси в инвестиционните проекти 905 
Традиционната теория за икономическия растеж и новите икономически раеалности 137 
Трансформации, настъпващи във функционалната рола на търговските банки при осъществяване на операции по кредитната секюризация в сравнение с традиционното кредитно посредничество 319 
Трансформация на политиката на Китай по въпросите на разоръжаването 509 
Трансформация учета, анализа и контроля в условиях глобализации экономики 828 
Трудният възход на добивната индустрия 383 
Трудности финансовой реформы в США 499 
Трудови аспекти на общинската административна услуга 566 
Трудови ресурси и икономическо образование 159 
Трудовият пазар - някои стратегически аспекти 155 
Тълпата - коректив или източник на управленска политика 751 
Търговските обекти от веригата "КООП" - алтернативен модел за устойчиво развитие на кооперативната търговия 454 
Убеждаващата комуникация в ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС в контекста на съвременната социална динамика 800 
Уважаеми колеги 1008 
Удобните опаковки 943 
Удовлетвореност от предлагането на биопродукти 464 
Украински учен стана "Доктор хонорис кауза" на СА "Д.-А.Ценов" 1026 
Управление денежными потоками предприятия на основе их распределения по функциональному презраку 216 
Управление и преход 365 
Управление на "сложните" продажби и необходимост от обосноваването на покупката 450 
Управление на знанието за подобряване на конкурентоспособността на човешките ресурси в глобална среда 909 
Управление на знанието като фактор за регионално развитие 630 
Управление на публичните финанси - неизбежни ли са кризите на държавния дълг 183 
Управление на разходите в хотелиерството 841 
Управление на строителното предприятие 729 
Управление чрез резултати в ресторантьорството 446 
Управленски стратегии и конкурентоспособност 784 
Управленското счетоводство в банките - предизвикателство за счетоводната теория и практика 874 
Управленческий учет доходов и расходов по образовательным услугам в вузах 855 
Установяване на индивидуалното и групово мотивационно въздействие върху служителите в бизнес организациите 928 
Устойчиво развитие на урбанизираните територии 396 
Усъвършенстване на модела за счетоводно отчитане на некапитализираните активи в предприятията от публичния сектор 865 
Усъвършенстване на обучението по застраховане и осигуряване 1027 
Утвърждаване на фискалната децентрализация в процеса на приобщаване към ЕС 182 
Участие на заинтересованите страни в процеса по стратегическо планиране на местното развитие 422 
Учебникът като проекция на динамичните обществени и научни промени 621 
Учет брандовых затрат 833 
Учет использование прибыли 831 
Учет лизинговых операций у лизингополучателя 448 
Фактори за продължителността на икономическата активност на трудоспособното население на възраст над 50 години 28 
Фактори за развитие на малките строителни предприятия 946 
Фактори на интернационализацията на хотелските вериги 994 
Факторы, определящие формирование портфеля страховщика 612 
Факултет "Финанси", факултет "Стопанска отчетност" 60 години - традиции, иновации, лидерство 1000 
Философско-икономическите парадигми на новата икономика 79 
Финансиране на инвестиции чрез ипотечно кредитиране на небанкови финансови институции 348 
Финансиране на малките и средните предприятия в България - състояние и перспективи 725 
Финансовата устойчивост при криза - възможност за пхромяна 244 
Финансовая грамотность и склонность к риску вовлечения клиентов финансовых институтов в незаконные сделки 104 
Финансови аспекти на управлението на недвижимата собственост 753 
Финансово-инвестиционная система: функциональное содержание и количественные индикаторы 353 
Финансово-правни коментари за тълкуване на производствените инструменти 251 
Финансовое обеспечение механизмов государственно-частного партнерства в образовании 659 
Финансовое посредничество: этапы развития экономики и соответствующие им формы экспансии 333 
Финансовый дыю-дилидженс как основа осуществления сделок слияний и поглощений 256 
Финансовый кризис и его влияние на экономику Болгарии 199 
Финансовый рынок: корректировка институциональной структуры 214 
Фирмена интернационализация и международна търговия - съвременен теоретичен анализ 72 
Фискална политика в сферата на образованието - състояние, тенденции, перспективи 627 
Форма и съдържание на приложението към годишните финансови отчети за 2013 година 853 
Форми за взаимодействие в академичната подготовка на студентите от педагогическите специалности 661 
Форми на власт в селищната общност и отношения, произтичащи от тях 37 
Форми на търговия с плодове и зеленчуци 451 
Формирование интегральной оценки инновационного развития предприятий 108 
Формирование оптимального портфеля при заданном уровне доходности с помощью функции Лагранжа 204 
Франчайзингът като съвременна форма на организация на търговията в България 555 
Фундаментални въпроси на корпоративното отчитане днес. Поуки на миналото в полза на бъдещето 832 
Функционалност и развитие на дребното банкиране в България 260 
Характеристика на растителни образци бакла, секирче и нахут 710 
Характеристики и тенденции в развитието на мобилността по програма "Еразъм" в Германия 652 
Характерни особености на инвестирането в големи търговски обекти (молове) в България 350 
Характерни особености на финансовите аспекти на стратегическото и оперативно управление на българските банки 192 
Хеджиране на финансовите рискове с помощта на деривативи - аспекти на инвестиционни бизнес на корпорациите (изследване на опита и практиката на АЛФА-БАНК) 178 
Хронология за преброяванията на населението в България през периода 1881 - 2011 г. 31 
Целеполагането в строителните фирми в условията на присъединяване и функциониране в ЕС 755 
Цели и задачи бухгалтерской отчетности в Германии 867 
Цели, ценности и интереси в управлението на стопанската система 783 
Цената на икономическия преход в България 376 
Цената на стабилизацията е ограничен суверенитет 168 
Ценности на мениджърите в контекста на културните измерения на глобализиращия се свят 743 
Ценова еластичност на българския износ и внос 110 
Ценообразование в российских торговых организациях: проблемы и пути решения в системе управленческого учета 881 
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР изгражда бутикова информационна система 978 
Цивилизационният подход и "разумът в историята" 562 
Цикличност на правителствените разходи в Република България 18 
Чака се оживление в сливанията и придобиванията 781 
Частие на Европейския съюз м международните споразумения за суровините 535 
Човешките ресурси в административното обслужване на "едно гише" 926 
Човешките ресурси и заетостта в науката в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз 908 
Човешките ресурси като показател за регионално развитие 398 
Чуждестранни студенти в магистърско обучение 1028 
Чуждоезиковото обучение в посока към изграждане на комуникативна компетентност на студентите по икономика 620 
Шаблони за проектиране и прилагането им в Case средата Enterprise Architect 949 
Юбилейна конференция в Стопанската академия 1029 
Юбилейна конференция събра в Стопанска академия "Д. А. Ценов" учени от 7 държави 1030 
"HEAD HUNTING" като начин за набиране на кадри 906 
"Зеленая" стратегия американских корпораций 382 
"Млад икономист - 2013" 1032 
"Точковата" система за пенсиониране трябваше да се усъвършенства, а не да се отменя 580 
"Триадата фактори..." и тяхното противоречиво обяснение 75 
"Феномен Брейвика" и европейский антиджихадизм 55 
"Электронное правительство" как эффективный механизм государственного управления 550 
10 причини за разминаването между теоретичната полза от BI и практическата полза от проекта 979 
11 стъпки към първокласния интелектуален продукт 158 
3PL партньорството прави бизнеса на ПЕРНО РИКАР гъвкав 484 
4 направления за оползотворяване на възможностите на BI във финансовите институции 980 
[Осми] 8-ми декември - Празник на българските студенти 1001 
[Шейсет] 60-годишен юбилей 1033 
A Review of Catastrophic Risks for Life Insurers 614 
An Analysis of the Predictive Power of Excess Stock Market Reaction for Future Economic Growth and Investment 226 
Application of the Price Discrimination in Marketing 481 
Bad Medicine 775 
Bank Insolvency: Bad Luck, Bad Policy, or Bad Banking 219 
BI в реално време - още една перспектива пред банките 981 
BPM системите в банките - във фокус е скоростта 982 
Companies in a Dynamic Environment 386 
Comparison of the Relative Efficiency of Banks in European Transition Countries 229 
Contemporary Developments of Global Imbalances 504 
Control over Training Quality in Schools of Higher Education 666 
Corruption and Development 227 
Development of the Banking Sector of a Transition Country: Estonian Experience 228 
Development Strategies for the 21st Century 385 
DIOGENE payment subsystem 988 
Economic Statistical Estimation and Choice of Investment Project on the Regional Level 24 
Edgar Schein's of Organizational Culture Levels as a Hologram 792 
Effectiveness of Customer Relationship Management Programs 482 
Experts Inclusion in the Audit for Better Audit Reports 904 
Financial disclosure by Japanese banks 231 
Foreign investment as an instrument for global convergence 221 
Globalization and Inequality: Historical Trends 522 
Heterogeneity of investment decisions and monetary policy: a comparative study between Europe and the United-State 218 
Human Capital: Peculiarities of Level Differentiation 109 
Information Technologies in the Training of Major Subjects in the Area of Economics at Schools of Higher Education 671 
Intensification of the Learning Process Through Self-Study Tests in Blending Learning 648 
International Adjustment in the Face of Imperfect Financial Markets 222 
International Education Standards for Professional Accountants 869 
Linder's Theory and iranian economy (1974-2002) 492 
Macroeconomic Lessons from Ten Years of Transition 387 
MAIE - Мултифункционално селско стопанство в Европа 692 
Management of Financial Crisis in SMEs in Bulgaria and Romania 737 
Management Role in Banks Transformation 224 
Marketing as Management Concept 477 
Marketing Strategies of Companies in Bulgaria in Time of Economic Crisis 480 
Mathematical Modeling of Business Ethics 793 
Measuring Results of New Product Development 479 
Methodology and techniques of deregulation policy. Lithuanian case 567 
Motivation Factors in Foreign Language Acquisition 643 
On the Demand for Portfolio Insurance 615 
Predicting Consumer Choices Through Analysis of Interactions in Social Networks 478 
Rebranding Your Risk Management Identity 774 
Risk Management: History, Definition, and Critique 773 
Should we take into account national culture as we develop our marketing product policy? 476 
Social Exclusion and Ethnic Groups: The Challenge to Economics 384 
SOFIX - структура, динамика, дивидентна доходност, пазарни множители 266 
Some Practical and Applied Aspects of Forensic Accounting Expertise 551 
Some problems of administrative regulation on economic activity in Bulgaria 568 
Strategic Perspective of Corporate Social Responsibility 788 
Sustainable Regional Development: The Role of Business Sector in Regional Planning 403 
Teaching and Learning Foreign Languages for Specific Purposes 644 
Teaching and Promoting Speaking in a Second Language 642 
The Benefits of Flexible Funding: Implications for Pension Reform in an Uncertain World 594 
The Effects of some variables on private investment (the case of Iran) 359 
The European Higher Education Area and Raising the Quality of Teaching Staff 665 
The forfaiting agreement: A mechanism of Decreasing the Credit Risk of Business 223 
The Future of IFRS (International Financial Reporting Standards) 892 
The Impact of Financial Instability on FDI Dynamics 230 
The Ranking Iran's Banks (by taxonomy numerical analysis) 220 
The Reengineering as a Tool of the Strategic Bank Management 341 
The Role of Geography in Development 410 
The strategic dimensions of Political Marketing 483 
Understanding Financial Crises: A Developing Country Perspective 225 
USALI като инструмент за оптимизиране на генерираната информация за целите на финансовото и управленското счетоводство в предприятията от сферата на хотелиерството 884 
XML-базирани работни рамки за изграждане на системи за интернет търговия 984 
Экономическая теория и этика: проблема межвременной справедливости 107 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абсолютни величини 880 
абсорбативни способности 103 
авансово облагане 308 
авиоуслуги 934 
автобиография 526 
автоматизация на одита 813 
автомобилен пазар 495 
автомобилен транспорт 932 
автомобили 495 
автомобилна застраховка 605 
автомобилно застраховане 605 
агентска индустрия 203 
Агенция за държавна финансова инспекция 296 
Агенция по заетостта 162 
агломерация 410 
аграрен маркетинг 721 
аграрен сектор 25 689 782 871 
аграрна политика 717 
аграрна реформа 427 
аграрна сфера 431 
аграрни предприятия 716 
аграрно производство 712 
агресивност 875 
агресия 6 7 
агресия при децата 7 
агробизнес 723 
агробизнес в България 723 
агроклимат 700 
агроклиматични условия 700 
агропазар 432 
агростатистика 434 702 
агротехника 708 710 713 724 
административен капацитет 161 
административен мениджмънт 563 
административен процес 657 
административна култура 563 
административна политика 564 926 
административна принуда 315 
административна реформа 563 565 567 
административна среда 558 
административна структура 558 563 
административна услуга 566 
административни тежести 568 
административни териториални структури 163 
административни услуги 566 
административно обслужване 566 657 926 
административно пространство в ЕС 165 
административно регулиране 564 568 
административно управление 563 
администрация 517 568 570 926 
АДФИ 296 
АЕЦ 688 
аз-ефективност 6 
Академичен съвет 1000 
Академичен съвет в СА 1000 
академичен състав 672 
академична подготовка 661 
акредитация 666 
активи 217 326 421 500 
активи на пред