НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

44995

Македонска, Ива и др.  Извличане на знания от данни за научни проекти / Ива Македонска, Юлиан Василев. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 208-213. 

  

Сист. No: 52366

- 2 -

43970

Рангелова, Анелия С.  Приложните изследвания - възможност за оптимизация на учебно-научния процес / Анелия С. Рангелова. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 1 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 295-298. 

  

Сист. No: 52860

- 3 -

45126

Сугарева, Марта.  Критерии за научност в социалните науки / Марта Сугарева. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 113-130. 

  

Сист. No: 52268

Интелектуална собственост

- 4 -

45051

Chernayeva, Irina.  Intellectual Property Management. Managing the Development of an Innovative Project / Irina Chernayeva. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 264-266. 

  

Сист. No: 52817

Иновации - научен аспект

- 5 -

43970

Бояджиева, Елена.  Проблеми на иновационните инвестиции в България в условията на глобална икономическа криза / Елена Бояджиева. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 201-206. 

  

Сист. No: 52897

- 6 -

44995

Иванова, Радка.  Иновациите като предпоставка за развитие на организациите в условията на икономическа криза / Радка Иванова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 116-120. 

  

Сист. No: 52355

- 7 -

45126

Ковачева, Сийка.  Иновационната група -метод за изследване и промяна в организационната култура / Сийка Ковачева. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 181-189. 

  

Сист. No: 52275

- 8 -

44995

Чобанова, Росица.  Идеи за национална концепция за иновативно развитие на икономиката / Росица Чобанова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 30-38. 

  

Сист. No: 52271

- 9 -

44995

Чобанова, Росица.  Идеи за национална концепция за иновативно развитие на икономиката / Росица Чобанова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 30-38. 

  

Сист. No: 52333

- 10 -

44995

Янкова, Веселина.  Изследване въздействието на процесните иновации върху конкурентоспособността на предприятията / Веселина Янкова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 161-166. 

  

Сист. No: 52360

- 11 -

Сп C 58

Топ 10 технологични тенденции за компаниите от сектор "ЕНЕРГЕТИКА ЮТИЛИТИ"7/.  Топ 10 технологични тенденции за компаниите от сектор "ЕНЕРГЕТИКА & ЮТИЛИТИ". // CIO, 2013, N 9, с. 28-30. 

  

Сист. No: 52729

Култура

- 12 -

43970

Димитрова, Силвия.  Роля на културната политика за развитието на общините - примера на Каварна / Силвия Димитрова. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 364-370. 

  

Сист. No: 52945

- 13 -

Сп Г 621 ВСУ

Милева, Галина.  Култулното наследство като общочовешка ценност и фактор за устойчиво развитие / Галина Милева. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2007, с. 421-438. 

  

Сист. No: 52231

ФИЛОСОФИЯ

- 14 -

45126

Симова, Олга.  Теоретични рефлексии върху прехода в България / Олга Симова. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 252-272. 

  

Сист. No: 52284

- 15 -

45126

Станев, Велин.  Модернизъм, постмодернизъм и потребителските им доминанти / Велин Станев. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 218-226. 

  

Сист. No: 52417

- 16 -

Сп Г 621 ВСУ

Лазаров, Ивайло.  Върху екзистенционално-феноменологична идея за време / Ивайло Лазаров. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2009, с. 240-261. 

  

Сист. No: 52115

Психология

- 17 -

42063

Кардашева, Антонина.  Ефекти на субективна насоченостза бъдещи събития в условията на промени / Антонина Кардашева. // Политика, европейска интеграция и социална промяна : Философско-психологически проблеми; Доклади от Юбилейна международна научна конференция, посветена на 10-годишнината от създаването на Философски факултет. Т.1- : Т. 2. - В. Търново : Фабер, 2006, с. 56-65. 

  

Сист. No: 52791

- 18 -

42063

Миленски, Иван.  Характерни особености на игровата зависимост / Иван Миленски. // Политика, европейска интеграция и социална промяна : Философско-психологически проблеми; Доклади от Юбилейна международна научна конференция, посветена на 10-годишнината от създаването на Философски факултет. Т.1- : Т. 2. - В. Търново : Фабер, 2006, с.115-120. 

  

Сист. No: 52796

- 19 -

43970

Минева, Красимира.  Типологични подходи при изследване на зависимости / Красимира Минева. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 1 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 299-306. 

  

Сист. No: 52862

- 20 -

42063

Петрова, Светлана.  Социално-психоаналитичен модел на свръх аза в условията на преход / Светлана Петрова. // Политика, европейска интеграция и социална промяна : Философско-психологически проблеми; Доклади от Юбилейна международна научна конференция, посветена на 10-годишнината от създаването на Философски факултет. Т.1- : Т. 2. - В. Търново : Фабер, 2006, с. 34-43. 

  

Сист. No: 52789

- 21 -

42063

Попова, Десислава.  Алтруизмът на прехода / Десислава Попова. // Политика, европейска интеграция и социална промяна : Философско-психологически проблеми; Доклади от Юбилейна международна научна конференция, посветена на 10-годишнината от създаването на Философски факултет. Т.1- : Т. 2. - В. Търново : Фабер, 2006, с. 81-87. 

  

Сист. No: 52792

- 22 -

42063

Хаджийски, Минко.  Актуални въпроси на психологическата помощ в България / Минко Хаджийски. // Политика, европейска интеграция и социална промяна : Философско-психологически проблеми; Доклади от Юбилейна международна научна конференция, посветена на 10-годишнината от създаването на Философски факултет. Т.1- : Т. 2. - В. Търново : Фабер, 2006, с. 26-33. 

  

Сист. No: 52787

- 23 -

42063

Христов, Христо.  Личностна реализация - нагласи и перспективи / Христо Христов. // Политика, европейска интеграция и социална промяна : Философско-психологически проблеми; Доклади от Юбилейна международна научна конференция, посветена на 10-годишнината от създаването на Философски факултет. Т.1- : Т. 2. - В. Търново : Фабер, 2006, с. 139-147. 

  

Сист. No: 52802

- 24 -

Сп Г 621 ВСУ

Герчева, Галя.  Стратегии за справяне с комуникативното безпокойство / Галя Герчева. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2007, с. 13-36. 

  

Сист. No: 52200

- 25 -

Сп Г 621 ВСУ

Митева, Даниела.  Взаимоотношения и психологично благополучие / Даниела Митева. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2009, с. 151-162. 

  

Сист. No: 52101

- 26 -

Сп Г 621 ВСУ

Момов, Борислав.  Личност - типове, черти, Аз-образ / Борислав Момов. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2007, с. 76-92. 

  

Сист. No: 52204

- 27 -

Сп С 847

Градев, Дончо.  Критика на лабораторния социално-психологически експеримент / Дончо Градев. // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, N 4, с. 443-459. 

  

Сист. No: 52293

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 28 -

II 1737

Векова, Людмила.  Финансовата и икономическата криза - нови предизвикателства пред системата за социална защита / Людмила Векова. // Икономически измерения и социални последици на глобалната криза : Доклади от конференцията на Факултета по икономически и социални науки, посветена на 50-годишнината на ПУ "Паисий Хилендарски". - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 180-187. 

  

Сист. No: 51922

- 29 -

44995

Георгиева, Таня.  Ефекти на социалния капитал върху развитието на селските райони / Таня Георгиева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 121-126. 

  

Сист. No: 52356

- 30 -

II 1439

Димова, Душка.  Предизвикателства пред националните социални политики в процеса на европейската интеграция и глобализация на Световната икономика / Душка Димова. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 40-43. 

  

Сист. No: 52430

- 31 -

II 1439

Мигев, Владимир.  Някои проблеми на социалното осигуряване и охраната на труда в България през 60-те године на XX век / Владимир Мигев. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 7-9. 

  

Сист. No: 52418

- 32 -

II 1439

Минев, Духомир.  Взаимна обвързаност на икономическите и социалните промени / Духомир Минев. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 14-18. 

  

Сист. No: 52421

- 33 -

43974

Радев, Начко.  Бюджет на времето на хората с увреждания / Начко Радев. // Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза : Докл. от юб. научно-практ. конфер., посвет. на 60-та годиш. от създ. на Икономическия институт на БАН, 11-12 дек. 2009г., В. Търново. - София : ГорексПрес, 2010, с. 169-182. 

  

Сист. No: 52800

- 34 -

43970

Русанова, Лиляна.  Социалната икономика - същност, тенденции и предизвикателства / Лиляна Русанова. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 1 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 279-287. 

  

Сист. No: 52857

- 35 -

II 1439

Саздов, Димитър.  Социалната политика в законодателството на първото либерално правителство (1880-1881 г.) / Димитър Саздов. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 29-32. 

  

Сист. No: 52428

- 36 -

II 1439

Тодорова, Саша.  Величина и структура на доходите и разходите на многодетните домакинства / Саша Тодорова. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 25-28. 

  

Сист. No: 52424

- 37 -

Сп Ф 53 кс

Ниналалова, Ф. И.  Социальные расходы как приоритет бюджетной политики государства / Ф. И. Ниналалова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 36, с. 16-21. 

  

Сист. No: 52612

Статистика. Демография. Социология

- 38 -

40710

Аркадиев, Димитър.  Определяне на етническия състав при преброяванията на населението в Европа - традиция и съвременен подход / Димитър Аркадиев. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с.- 269-274. 

  

Сист. No: 52568

- 39 -

Сп Г 621 ВСУ

Славов, Здравко.  Статистически модел за изследване на смъртността в демографията, животозастраховането и пенсионното осигуряване / Здравко Славов. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2018, с. 90-121. 

  

Сист. No: 52080

Статистика

- 40 -

44148

Акпарова, Айгуль А.  Статистический анализ влияния экологических факторов на смертность населения в Республике Казахстан / Айгуль А. Акпарова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 183-191. 

  

Сист. No: 52944

- 41 -

45141

Ангелова, Поля.  Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) – иновативен инструмент за информационно осигуряване / Поля Ангелова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 455-464. 

  

Сист. No: 52252

- 42 -

45126

Велева, Анна и др.  Специализиран софтуерен продукт "Статистически анализи" / Анна Велева, Борис Белчев. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 470-480. 

  

Сист. No: 52327

- 43 -

45141

Касабова, Стела.  Статистически мерки за разсейване посредством среднохармоничния начин на осредняване / Стела Касабова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 488-498. 

  

Сист. No: 52262

- 44 -

45125

Радилов, Димитър.  Нова парадигма на статистическата наука през XXI век / Димитър Радилов. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 41-47. 

  

Сист. No: 51910

- 45 -

45141

Славева, Красимира.  Развитие на научноизследователската и развойна дейност в България в контекста на стратегия "Европа 2020" / Красимира Славева. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 305-312. 

  

Сист. No: 52197

- 46 -

40710

Стойков, Иван и др.  Статистическо изучаване на фирми: анализ на икономически показатели на ликвидирани фирми / Иван Стойков, Григор Сарийски. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 257-262. 

  

Сист. No: 52566

- 47 -

45126

Стойкова-Къналиева, Андреана.  Съвкупностните изследвания и относителните величини / Андреана Стойкова-Къналиева. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 122-130. 

  

Сист. No: 52232

- 48 -

45126

Съйкова, Иванка.  Някои методологически проблеми при статистическите изследвания / Иванка Съйкова. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 29-40. 

  

Сист. No: 52258

- 49 -

45126

Kabaivanov, Stanimir.  Risk Modeling with Monte Carlo and Real Options Analysis - A Practical Approach / Stanimir Kabaivanov. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 421-426. 

  

Сист. No: 52856

- 50 -

45126

Veleva, Anna et al.  Specialized Software product "Statistical Analysis" / Anna Veleva, Boris Belchev, Margarita Ruseva. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 481-490. 

  

Сист. No: 52834

- 51 -

45126

Veleva, Anna et al.  Human Information System - Nature, Aspirations, Opportunities, Decisions, Actions, Success / Anna Veleva, Angelina Veleva. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 85-107. 

  

Сист. No: 52838

Социален конфликт

- 52 -

45126

Проданов, Михаил.  Метод на изследване на предразсъдъчното мислене и дискриминацията спрямо жените / Михаил Проданов. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 190-198. 

  

Сист. No: 52277

Демография и население

- 53 -

45125

Жекова, Станка.  Измервания на бедността в България и Европейския съюз / Станка Жекова. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 348-355. 

  

Сист. No: 51944

- 54 -

45141

Миланова, Петя.  Особености в отношенията държава-домакинства по повод формирането и разпределението на разполагаемия доход. / Петя Миланова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 480-487. 

  

Сист. No: 52256

- 55 -

45126

Мургова, Мариана.  Демографски последици от остаряването на населението в България / Мариана Мургова. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 131-140. 

  

Сист. No: 51977

- 56 -

45141

Николова, Маргарита.  Икономически и социални проблеми, произтичащи от застаряването на населението в България / Маргарита Николова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 398-403. 

  

Сист. No: 52234

Демографска политика

- 57 -

43970

Съботинова, Диана.  Отражение на демографската криза върху висшето образование / Диана Съботинова. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 229-237. 

  

Сист. No: 52906

Население

- 58 -

45141

Антонов, Антон.  Емиграцията като опит за възходяща социална мобилност / Антон Антонов. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 55-62. 

  

Сист. No: 52087

Миграция - международна

- 59 -

45051

Kalmykova, Julia.  The Russian Federation as the Center of the International Labor Migration: Structural and Legal Aspects / Julia Kalmykova. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 114-119. 

  

Сист. No: 52661

Жизнено равнище на населението

- 60 -

43970

Радев, Начко.  Състояние и проблеми на бедността в България / Начко Радев. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 1 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 124-134. 

  

Сист. No: 52859

- 61 -

Сп Ф 53 кс

Разумовская, Е. А.  Теоретические аспекты и стратификационные принципы распределения располагаемого дохода населения в процессе персонального финансового планирования / Е. А. Разумовская. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 35, с. 58-65. 

  

Сист. No: 52606

- 62 -

38849

Bardhan, Pranab.  Research on Poverty and Development Twenty Years after Redistribution with Growth / Pranab Bardhan. // Annual World bank Conference on development economics 1995. - Washington : The World Bank, 1996, с. 59-72. 

  

Сист. No: 52902

- 63 -

38849

Fishlow, Albert.  Inequality, Poverty, and Growth: Where Do We Stand? / Albert Fishlow. // Annual World bank Conference on development economics 1995. - Washington : The World Bank, 1996, с. 25-39. 

  

Сист. No: 52896

Социология

- 64 -

45141

Ганева, Ваня.  Социални проблеми и публични политики / Ваня Ганева. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 109-118. 

  

Сист. No: 52105

- 65 -

45126

Генов, Драгомир.  Еволюцията в научната картина на света и нейното оотражение в развитието на социалните науки / Драгомир Генов. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 19-28. 

  

Сист. No: 51976

- 66 -

45126

Генов, Драгомир.  Аспекти на моделирането в социалните науки / Драгомир Генов. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 366-383. 

  

Сист. No: 52317

- 67 -

45126

Гетова, Антоанета.  Някои методологически проблеми на онлайн изследванията / Антоанета Гетова. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 199-217. 

  

Сист. No: 52279

- 68 -

43631

Мартякова, Елена В.  Инновационные модели человеческого развития / Елена В. Мартякова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. ; [Сб. докл], 7-8 окт. 2010 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 409-416. 

  

Сист. No: 53001

- 69 -

45126

Молхов, Максим.  Проблеми на математическото моделиране в социологията / Максим Молхов. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 343-351. 

  

Сист. No: 52306

- 70 -

44148

Силласте, Галина.  Социальные риски финансовых кризисов для общества / Галина Силласте. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 58-63. 

  

Сист. No: 52932

- 71 -

45126

Съйкова, Светлана.  Проблеми при емпиричните социологически изследвания през оптиката на липсващото фундаментално методологическо ядро в социологическата наука / Светлана Съйкова. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 352-365. 

  

Сист. No: 52309

- 72 -

В Н 25 к

Филипов, Александър и др.  Парадоксалната мобилност / Александър Филипов ; Прев. от рус. Виржиния Томова. // Култура, LVII, N 32, 4 окт. 2013, с. 10-11. 

  

Сист. No: 52715

- 73 -

Сп Г 621 ВСУ

Нешев, Петър.  Социалнопсихологическо познание и социални взаимоотношения / Петър Нешев. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2011, с. 54-73. 

  

Сист. No: 52008

- 74 -

Сп Г 621 ВСУ

Нешев, Петър.  Социализация на личността / Петър Нешев. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2009, с. 105-125. 

  

Сист. No: 52091

- 75 -

Сп С 547

Александров, Ивайло.  Разпад на неони. Светлинните реклами от времето на социализма в България / Ивайло Александров. // Социологически проблеми, XLV, 2013, N 1-2, с. 274-291. 

  

Сист. No: 52038

- 76 -

Сп С 547

Димитрова, Елица и др.  Методът на събитийния анализ и приложението му в социология на жизнения път / Елица Димитрова, Татяна Коцева. // Социологически проблеми, XLV, 2013, N 1-2, с. 91-117. 

  

Сист. No: 52041

- 77 -

Сп С 547

Желева, Румяна и др.  От Европа към европейците и отвъд: изследване на европейската идентичност чрез биографични методи / Румяна Желева, Мариана Драганова. // Социологически проблеми, XLV, 2013, N 1-2, с. 171-192. 

  

Сист. No: 52035

- 78 -

Сп С 547

Киров, Васил и др.  Изследване чрез действие: пример за адаптиране и прилагане на активно социологическо изследване в България / Васил Киров, Екатерина Маркова, Дарина Пейчева. // Социологически проблеми, XLV, 2013, N 1-2, с. 67-90. 

  

Сист. No: 52032

- 79 -

Сп С 547

Молхов, Максим.  Методологически поглед върху качествените методи в социологическото изследване / Максим Молхов. // Социологически проблеми, XLV, 2013, N 1-2, с. 29-51. 

  

Сист. No: 52029

- 80 -

Сп В 83 Э

Полищук, Л.  Аутсорсинг институтов / Л. Полищук. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 9, с. 40-65. 

  

Сист. No: 52701

- 81 -

Сп А 582

Радев, Начко.  Относно социологията на бюджета на времето / Начко Радев. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 3, с. 39-54. 

  

Сист. No: 52050

- 82 -

Сп С 547

Фотев, Георги.  Краят на Балканизацията / Георги Фотев. // Социологически проблеми, XLV, 2013, N 1-2, с. 265-273. 

  

Сист. No: 52037

Икономическа социология

- 83 -

45126

Славенков, Боян.  Икономически империализъм или социологически детерминизъм / Боян Славенков. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 281-296. 

  

Сист. No: 52289

Корупция

- 84 -

45141

Антонов, Антон.  Специфични ефекти от корупцията в сферата на обществените поръчки и митниците / Антон Антонов. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 63-67. 

  

Сист. No: 52092

- 85 -

Сп П 89 тп

Хачатурян, Ашот.  О коррупции и "кормлении во власти" / Ашот Хачатурян. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 7, с. 16-27. 

  

Сист. No: 51972

Социално поведение. Социална психология

- 86 -

CD Сп Н 32 тх

Димова, Е. Д.  Общуването като основен фактор за социализация на личността / Е. Д. Димова. // Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, 2012, с. 1-4. 

  

Сист. No: 52009

- 87 -

42062

Иванов, Стойко.  Основни умения, качества и акценти в работата на водещите на социалнопсихологическия тренинг на студенти / Стойко Иванов. // Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция : Доклади на Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика. Китен, 18-22 септември 2006. - София : Веда Словена-ЖГ, 2006, с. 460-471. 

  

Сист. No: 52805

- 88 -

Сп Г 621 БСУ

Карагяурова, Даниела Ив.  Териториалността и нейните измерения от социалнопсихологическа гледна точка / Даниела Ив. Карагяурова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2009, с. 126-134. 

  

Сист. No: 52093

Политика

- 89 -

45141

Илиев, Даниел.  Лобизъм и лобистки политики - корупция или антикорупция (общи постановки) / Даниел Илиев. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 185-190. 

  

Сист. No: 52139

- 90 -

42948

Чавдарова, Мария.  Косово, Южна Осетия е муждународната сигурност / Мария Чавдарова. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 74-81. 

  

Сист. No: 52365

- 91 -

Сп Г 621 ВСУ

Янев, Яни Димитров.  Някои нови аспекти на отношенията законодателна - изпълнителна власт в светлината на приемането на Република България в Европейския съюз / Яни Димитров Янев. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2011, с. 207-228. 

  

Сист. No: 52017

Политология

- 92 -

42063

Нешев, Петър.  Политическото лидерство - теории и типологии / Петър Нешев. // Политика, европейска интеграция и социална промяна : Философско-психологически проблеми; Доклади от Юбилейна международна научна конференция, посветена на 10-годишнината от създаването на Философски факултет. Т.1- : Т. 2. - В. Търново : Фабер, 2006, с. 16-25. 

  

Сист. No: 52784

Международна политика

- 93 -

41578

Деведжиев, Марин.  Геополитически аспекти на инвестиционната политика в България / Марин Деведжиев. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 45-50. 

  

Сист. No: 52581

Икономика. Икономически науки

- 94 -

41578

Гетов, Георги.  Нормализиране на разчетно-платежните отношения и инвестиционния процес в реалния сектор на икономиката / Георги Гетов. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 116-121. 

  

Сист. No: 52626

- 95 -

43631

Замула, Ирина.  Развитие эколого-экономической мысли и ее влияние на бухгалтерский учет / Ирина Замула. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. ; [Сб. докл], 7-8 окт. 2010 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 346-353. 

  

Сист. No: 52972

- 96 -

44148

Кирев, Любен Д.  Знанието като икономическа категория / Любен Д. Кирев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 21-33. 

  

Сист. No: 52907

- 97 -

43974

Кирова, Алла.  Световната криза през погледа на новото кейнсианство / Алла Кирова. // Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза : Докл. от юб. научно-практ. конфер., посвет. на 60-та годиш. от създ. на Икономическия институт на БАН, 11-12 дек. 2009г., В. Търново / Ред. Георги Стефанов и др.. - София : ГорексПрес, 2010, с. 42-49. 

  

Сист. No: 52798

- 98 -

44148

Койшибеков, Кайрат Б.  Антикризисни механизми за финансова стабилност на Република Казахстан и Европейския съюз / Кайрат Б. Койшибеков. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 630-637. 

  

Сист. No: 52871

- 99 -

37762

Макашева, Наталия.  Экономическая наука на пороге нового века / Наталия Макашева. // Развитие научной информации в области социальных и гуманитарных наук : Матер. теоретич. конфер., посвящ. 25-летию ИНИОН РАН - Москва, 27 января 1994 г.. - Москва : ИНИОН РАН, 1994, с. 47-54. 

  

Сист. No: 52997

- 100 -

44148

Сильвестров, Сергей Н.  Политика экономического развития: преодоление старых проблем и новые ориентиры / Сергей Н. Сильвестров. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 51-57. 

  

Сист. No: 52929

- 101 -

44520

Статев, Стати.  Икономическото развитие на България: 1991-2010 г. / Стати Статев. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент. / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова. - София : Авангард Прима, 2012, с. 25-35. 

  

Сист. No: 52245

- 102 -

Сп Г 621 ВСУ

Недев, Тодор.  Световната финансова криза и глобалната рецесия, кейнсианството и неолиберализмът / Тодор Недев. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2007, с. 176-193. 

  

Сист. No: 52212

- 103 -

Сп Г 621 ВСУ

Парашкевова, Лоретта.  Относно някои аспекти на трансформацията на държавата в контекста на глобализацията на икономиката през XX век / Лоретта Парашкевова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2007, с. 136-175. 

  

Сист. No: 52210

- 104 -

Сп Г 621 ВСУ

Тонев, Младен.  Проблеми на съвременната глобална политическа икономия / Младен Тонев. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2007, с. 115-135. 

  

Сист. No: 52209

- 105 -

Сп В 83 Э

Белянова, Е. и др.  Воздействие коррупции на развитие бизнеса: эмпирическая оценка / Е. Белянова, С. Николаенко. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 9, с. 91-105. 

  

Сист. No: 52704

- 106 -

Сп В 83 Э

Капелюшников, Р.  Поведенеская экономика и "новый" патернализм. Част 1. / Р. Капелюшников. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 9, с. 66-90. 

  

Сист. No: 52702

- 107 -

Сп Ф 53 кс

Харитонова, В. Н.  Управление знаниями какинструмент обеспечения стратегической конкурентоспособности / В. Н. Харитонова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 31, с. 54-60. 

  

Сист. No: 52158

Икономикс

- 108 -

II 1737

Минев, Духомир.  Само криза или по-голяма беда / Духомир Минев. // Икономически измерения и социални последици на глобалната криза : Доклади от конференцията на Факултета по икономически и социални науки, посветена на 50-годишнината на ПУ "Паисий Хилендарски". - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 53-60. 

  

Сист. No: 51930

- 109 -

42175

Славенков, Боян.  Икономикс и политическа икономия: драматичният сблъсък и трагизмът на тяхното българско съприкосновение и превъплъщение / Боян Славенков. // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория : Сборник с доклади от научна конференция 10-11.05.2007 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 90-103. 

  

Сист. No: 52531

- 110 -

II 1737

Топлева, Силвия.  Икономическата справедливост - генератор на кризи или възможен изход от тях / Силвия Топлева. // Икономически измерения и социални последици на глобалната криза : Доклади от конференцията на Факултета по икономически и социални науки, посветена на 50-годишнината на ПУ "Паисий Хилендарски". - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 134-143. 

  

Сист. No: 51929

- 111 -

45126

Чипев, Пламен.  Еволюционен подход в институционалната икономическа теория / Пламен Чипев. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 273-280. 

  

Сист. No: 52288

- 112 -

Сп И 50 м

Марков, Марчо.  Съюз на институционализма с еволюционната теория / Марчо Марков. // Икономическа мисъл, 2013, N 5, с. 109-121. 

  

Сист. No: 53063

- 113 -

Сп Ч E 18

Atanasov, Atanas P.  Toward Global Neoclassical Economics: A Critical Point of View / Atanas P. Atanasov. // Economic Alternatives, 2013, N 2, с. 21-31. 

  

Сист. No: 52061

Микроикономика

- 114 -

Сп Ч J 80 m

Masters, Adrian.  Inflation and Welfare in Retail Markets: Prior Production and Imperfectly Directed Search / Adrian Masters. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 45, 2013, N 5, с. 821-844. 

  

Сист. No: 52135

Макроикономика

- 115 -

41578

Гетов, Георги.  Инфлация и финансовите пирамиди в България / Георги Гетов. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 107115. 

  

Сист. No: 52625

- 116 -

44148

Дамянов, Димитър Д.  Спестяване на домакинствата в контекста на теорията на жизнения цикъл / Димитър Д. Дамянов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 147-156. 

  

Сист. No: 52938

- 117 -

II 1737

Славенков, Боян.  Икономическата крица и структурната политика - вътрешни взаимодействия и необходими практики в българската икономика / Боян Славенков. // Икономически измерения и социални последици на глобалната криза : Доклади от конференцията на Факултета по икономически и социални науки, посветена на 50-годишнината на ПУ "Паисий Хилендарски". - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 43-52. 

  

Сист. No: 51911

- 118 -

Сп В 83 Э

Аганбегян, А.  О применении научных методов при подготовке решений социально-экономических проблем / А. Аганбегян. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 7, с. 124-137. 

  

Сист. No: 52130

- 119 -

Сп В 83 Э

Гурвич, Е. и др.  Как обеспечить внешнюю устойчивость российской экономики / Е. Гурвич, И. Прилепский. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 9, с. 4-39. 

  

Сист. No: 52699

- 120 -

Сп В 83 Э

Земедление экономического роста в России.  Замедление экономического роста в России. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 8, с. 4-34. 

  

Сист. No: 52638

- 121 -

Сп В 83 Э

Лихачев, М.  Роль поведенческих моделей в онтологической структуре современной макроэкономики / М. Лихачев. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 7, с. 98-110. 

  

Сист. No: 52116

- 122 -

Сп В 83 Э

Пестова, А.  Предсказание поворотных точек бизнес-цикла: помогают ли переменные финансового сектора? / А. Пестова. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 7, с. 63-81. 

  

Сист. No: 52110

- 123 -

38849

Hommes, Rudolf.  Conflicts and Dilemmas of Decentralization / Rudolf Hommes. // Annual World bank Conference on development economics 1995. - Washington : The World Bank, 1996, с. 331-350. 

  

Сист. No: 52947

- 124 -

38849

Tanzi, Vito.  Fiscal Federalism and Decentralization: A Review of Some Efficiency and Macroeconomic Aspects / Vito Tanzi. // Annual World bank Conference on development economics 1995. - Washington : The World Bank, 1996, с. 295-316. 

  

Сист. No: 52940

- 125 -

Сп Ч J 80 m

Byrne, Joseph P. et al.  International Evidence of the New Keynesian Phillips Curve Using Aggregate and Disaggregate Date / Joseph P. Byrne, Alexandros Kontonikas, Alberto Montagnoli. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 45, 2013, N 5, с. 913-932. 

  

Сист. No: 52148

- 126 -

Сп Ч J 80 m

Castro, Francisco De et al.  Fiscal Date Revisions in Europe / Francisco De Castro, Javier J. Perez, Marta Rodriguez-Vives. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 45, 2013, N 6, с. 1187-1209. 

  

Сист. No: 52259

- 127 -

Сп Ч J 80 m

Katayama, Munechika.  Declining Effects of Oil Price Shocks / Munechika Katayama. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 45, 2013, N 6, с. 977-1016. 

  

Сист. No: 52251

Математически методи в икономическите науки

- 128 -

45126

Златев, Стоян и др.  Динамичен модел на системата "цена-стока", разглеждащ линейни уравнения на търсене и предлагане като нулеви изоклини / Стоян Златев, Таня Янкова. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 388-394. 

  

Сист. No: 52319

- 129 -

Сп Д 532

Христова, Миряна С.  Комутационни свойства на степени на оператори от смесен тип повишаващи степените / Миряна С. Христова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N 3, с. 54-64. 

  

Сист. No: 52403

Икономически теории. Учения и школи

- 130 -

Сп А 582

Кацарски, Иван.  Концепцията на Адам Смит за "търговското общество" - радикален проект със съвременно значение / Иван Кацарски. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 3, с. 27-38. 

  

Сист. No: 52048

- 131 -

Сп А 582

Неновски, Николай.  Теорията за стопанското развитие на Иван Кинкел (1883-1945) / Николай Неновски. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 3, с. 5-26. 

  

Сист. No: 52047

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 132 -

42155

Атанасова, Маргарита.  Предизвикателства на 21 в. пред управлението на човешките ресурси в България / Маргарита Атанасова. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 208-214. 

  

Сист. No: 52069

- 133 -

42155

Банкова, Йовка.  Трудът в селското семейство - съчетаване на селскостопанската и неселскостопанската заетост / Йовка Банкова. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 187-193. 

  

Сист. No: 52066

- 134 -

42155

Близнаков, Йордан.  Стратегия за управление на организационни конфликти / Йордан Близнаков. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 194-200. 

  

Сист. No: 52068

- 135 -

45126

Владиков, Атанас.  За някои особености на кризата на българския трудов пазар през погледа на Нобеловите лауреати по икономвика: П. Даямънд, Д. Мортенсен и К. Писаридес / Атанас Владиков. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 298-303. 

  

Сист. No: 52302

- 136 -

42155

Гочев, Гочо.  Социална политика, труд, капитал / Гочо Гочев. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 324-331. 

  

Сист. No: 52377

- 137 -

42155

Данаилова, Ирина.  За някои актуални проблеми на качеството на работна сила / Ирина Данаилова. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 181-186. 

  

Сист. No: 52063

- 138 -

42155

Димитров, Григор и др.  Допълнителните пенсионни фондове - фактор за формиране на успешна социална политика / Григор Димитров, Станислав Димитров. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 315-323. 

  

Сист. No: 52376

- 139 -

42155

Димитров, Димитър.  Актуални проблеми пред развитието на трудовите отношения у нас / Димитър Димитров. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 141-145. 

  

Сист. No: 52046

- 140 -

42155

Димова, Душка.  Нови аспекти и фактори на несигурността в началота на XXI в. / Душка Димова. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 341-347. 

  

Сист. No: 52379

- 141 -

42155

Евгениев, Евгени.  Повишаване на заетостта чрез разработване и провеждане на общински програми за заетост / Евгени Евгениев. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 152-155. 

  

Сист. No: 52057

- 142 -

42927

Игнатова, Соня и др.  Релокация на работни места от Западна към Югоизточна Европа / Соня Игнатова, Петя Динкова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 306-316. 

  

Сист. No: 52852

- 143 -

42155

Ирата, Елена Сумико и др.  Въвеждане на статистически инструменти в изследването на организацията и условията на труд : (По примера на Бразилия) / Елена Сумико Ирата, Марио Серджо Салерно. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 99-110. 

  

Сист. No: 51991

- 144 -

42155

Казаков, Атанас.  Пазарът на образователни услуги и трудовият пазар / Атанас Казаков. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 112-120. 

  

Сист. No: 51993

- 145 -

42155

Кергоат, Даниел.  За разпределението на труда по пол и неговите последици върху условията на труда / Даниел Кергоат. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 92-98. 

  

Сист. No: 51989

- 146 -

42155

Мирчев, Милчо и др.  Стратегии за подобряване ефективността на човешкия фактор в съвременните организации / Милчо Мирчев, Георги Шереметов. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 221-229. 

  

Сист. No: 52070

- 147 -

42155

Михов, Димитър.  Стратегическо управление на заетостта чрез "Подхода на целите" - основа алтернатива на европейската стратегия за заетост / Димитър Михов. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 146-151. 

  

Сист. No: 52049

- 148 -

42155

Николова, Нели.  Новите форми на труд през XXI век - предимства и недостатъци / Нели Николова. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 240-243. 

  

Сист. No: 52076

- 149 -

42155

Нинов, Димитър.  Кодексът за задължителното обществено осигуряване се нуждае от ремонт / Димитър Нинов. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 332-340. 

  

Сист. No: 52378

- 150 -

42155

Парушева, Мирослава.  Оценяването на трудовото представяне като мотивиращ фактор / Мирослава Парушева. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 235-239. 

  

Сист. No: 52075

- 151 -

42155

Петков, Бисер.  Гаранции за минимална доходност при задължителното пенсионно осигуряване с определени вноски / Бисер Петков. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 302-308. 

  

Сист. No: 52368

- 152 -

42155

Попов, Вячеслав.  Европейската осигурителна камара - трудът и социалната защита през XXI век в дебата за бъдещето на Европейския съюз / Вячеслав Попов. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 309-314. 

  

Сист. No: 52372

- 153 -

42155

Рибарова, Екатерина.  Предизвикателства пред труда в процеса на интеграция на България в глобалната икономика и подготовката за присъединяването й към ЕС / Екатерина Рибарова. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 156-161. 

  

Сист. No: 52060

- 154 -

43974

Стайков, Ивайло.  Стандартът BS OHSAS 1800:2007 като система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието / Ивайло Стайков. // Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза : Докл. от юб. научно-практ. конфер., посвет. на 60-та годиш. от създ. на Икономическия институт на БАН, 11-12 дек. 2009г., В. Търново. - София : ГорексПрес, 2010, с. 233-238. 

  

Сист. No: 52801

- 155 -

42155

Тодоров, Тодор.  Състояние и динамика на трудовия пазар в Североизточния район за планиране / Тодор Тодоров. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 273-279. 

  

Сист. No: 52362

- 156 -

41578

Тодорова, Галина.  Качеството на труд и заплащане на мениджърите у нас и в в Европейския съюз / Галина Тодорова. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 122-127. 

  

Сист. No: 52627

- 157 -

42155

Трифонова, Силвия.  Влияние на паричния съвет в България върху развитието на пазара на труда / Силвия Трифонова. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 264-272. 

  

Сист. No: 52358

- 158 -

42155

Христов, Желязко.  Труд и стрес в условията на преход / Желязко Христов. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 162-168. 

  

Сист. No: 52062

- 159 -

45141

Цонева, Елка.  Образованието като възможност за по-добра реализация на трудовия пазар / Елка Цонева. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 222-229. 

  

Сист. No: 52162

- 160 -

42155

Чолаков, Никола.  Външната миграция и ефектът й върху размера на българското население / Никола Чолаков. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 244-252. 

  

Сист. No: 52348

- 161 -

42155

Шопов, Димитър.  Трудът и неговата защита пред XXI век / Димитър Шопов. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 29-42. 

  

Сист. No: 51960

- 162 -

В К 263

Черкезова, Дарина.  Трудови номади : Особености на трудовата миграция в страната / Дарина Черкезова. // Капитал, N 32, 17-23 авг. 2013, с. 31-32. 

  

Сист. No: 51963

- 163 -

Сп Г 621 ВСУ

Стоянов, Валери С.  Удовлетвореност от труда и привързаност към организацията / Валери С. Стоянов, Борис С. Колев. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2009, с. 89-104. 

  

Сист. No: 52089

- 164 -

Сп П 186

Владимирова, Катя.  Заетостта на населението и развитието на икономиката / Катя Владимирова. // Панорама на труда, 2013, N 7-8, с. 8-30. 

  

Сист. No: 52217

- 165 -

Сп П 186

Евгениев, Евгени.  Основи на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд / Евгени Евгениев. // Панорама на труда, 2013, N 7-8, с. 31-52. 

  

Сист. No: 52218

- 166 -

Сп И 50 м

Кирова, Алла.  България в европейските класации за джендър равенството в академичните среди / Алла Кирова. // Икономическа мисъл, 2013, N 5, с. 3-25. 

  

Сист. No: 53052

- 167 -

Сп И 502

Радев, Начко.  Социалните проблеми на българския преход / Начко Радев. // Икономика, 2013, N 29, с. 18-20. 

  

Сист. No: 52033

- 168 -

Сп Ч R 62

Lee, Parker A. et al.  Worldwide Workforce. Labor Challenges in Emerging Market Energy Projects / Parker A. Lee, Gabriel J. Procaccini. // Risk Management . - New York, 60, 2013, N 7, с. 34-38. 

  

Сист. No: 52872

Трудови отношения

- 169 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Прекратяване на трудовото правоотношение при липса на качества в работника / Галина Николова. // Актив, 2013, N 10, с. 57-58. 

  

Сист. No: 53076

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 170 -

 

Трудовата заетост и развитие на социалното осигуряване в Европа през 2012 г. , 2013, с. 46-56. 

  

Сист. No: 52775

- 171 -

II 1737

Димитров, Пламен.  Следкризисни перспективи: предизвикателствата пред трудовите пазари в контекста на стратегията "Европа 2020" / Пламен Димитров. // Икономически измерения и социални последици на глобалната криза : Доклади от конференцията на Факултета по икономически и социални науки, посветена на 50-годишнината на ПУ "Паисий Хилендарски". - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 61-66. 

  

Сист. No: 51912

- 172 -

Сп А 454

Богомилова, Жанет.  Промени в регулацията за насърчаване на заетостта / Жанет Богомилова. // Актив, 2013, N 10, с. 58-62. 

  

Сист. No: 53077

- 173 -

Сп Ч E 18

Balcar, Jiri.  Soft Competencies in Bulgaria / Jiri Balcar. // Economic Alternatives, 2013, N 2, с. 88-99. 

  

Сист. No: 52073

Заетост

- 174 -

43970

Александров, Денислав.  Влияние на информационно-комуникационните технологии върху съвременната заетост / Денислав Александров. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 254-261. 

  

Сист. No: 52914

Пазар на труда

- 175 -

40645

Господинова, Зорница Иванова.  Пазарът и цената на труда в България в условията на преход / Зорница Иванова Господинова. // Човешкият фактор в преход : Студентска научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 1999, с. 11-15. 

  

Сист. No: 52967

- 176 -

40645

Колева, Мирослава Илиева.  Пазарът на труда и политиката по заетостта и безработицата в условията на прехода / Мирослава Илиева Колева. // Човешкият фактор в преход : Студентска научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 1999, с. 29-34. 

  

Сист. No: 52974

- 177 -

40645

Любенова, Димитрова Любенова.  Корпоративна култура на българската фирма / Димитрова Любенова Любенова. // Човешкият фактор в преход : Студентска научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 1999, с. 23-28. 

  

Сист. No: 52970

- 178 -

40645

Попова, Мая Колева.  Възнаграждение и стимулиране на трудовата активност / Мая Колева Попова. // Човешкият фактор в преход : Студентска научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 1999, с. 16-22. 

  

Сист. No: 52969

Работна заплата

- 179 -

45126

Сотирова, Мария.  Подход за моделиране на факторна структура на работна заплата в пазарна среда / Мария Сотирова. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 241 -251. 

  

Сист. No: 51978

Безработица

- 180 -

41021

Мавров, Христо.  Лихвен процент, заетост и безработица : (анализ на примера на България в периода на преход) / Христо Мавров. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 369-375. 

  

Сист. No: 52719

Кооперативно дело

- 181 -

44148

Кънчев, Иван и др.  Състояние и насоки за развитие на социалните дейности и практиски в системата на трудово-производителните кооперации / Иван Кънчев, Албена Митева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 55-64. 

  

Сист. No: 52813

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 182 -

44148

Абуселидзе, Гиорги.  Перспективы доходов бюджета в аспекте оптимальной налоговой тяжести / Гиорги Абуселидзе. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 217-222. 

  

Сист. No: 52949

- 183 -

45126

Божикин, Иван.  Количествени параметри на фискалната политика (по примера на Европейския механизъм за стабилност) / Иван Божикин. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 304-327. 

  

Сист. No: 51979

- 184 -

44148

Граур, Анатол и др.  Особености ечета валутных операций и курсовых валютных разниц в Республике Молдова в контексте европейской интеграции / Анатол Граур, Борис Постолаки. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 86-95. 

  

Сист. No: 52937

- 185 -

42948

Димитрова, Ралица.  Интелектуалнвият капитал, балансираната система от показатели и добавената стойност в компанията / Ралица Димитрова. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 278-285. 

  

Сист. No: 52273

- 186 -

42948

Димов, Сава.  Реални и измерими параметри на спекулативната "бича" (Bull) тенденция EUR/USD върху фиксираното съотношение на валутния борд в България чрез предизвикателствата на крос-курсовите котировки / Сава Димов. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 95-100. 

  

Сист. No: 52257

- 187 -

44148

Димов, Сава Хр.  Пазарните "разриви" между теоретичните хипотези и реалните вълутни котировки при спот търговията със злато / Сава Хр. Димов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 226-233. 

  

Сист. No: 52863

- 188 -

41578

Желев, Иван.  Подобряване усвояването на еврофондовете / Иван Желев. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 176-182. 

  

Сист. No: 52754

- 189 -

44148

Маркина, Елена В.  Новые тенденции бюджетной политики России в области социальных расходов / Елена В. Маркина. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 64-70. 

  

Сист. No: 52936

- 190 -

45126

Милев, Мариян и др.  Метод " Монте Карло" за оценяване на финансови деривати / Мариян Милев, Милена Петкова, Антония Ламбова. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 328-337. 

  

Сист. No: 51981

- 191 -

42948

Мирчев, Михаил Стоянов.  Икономическите функции на съвременния брак и семейство - процес на възраждене и цели на стабилизирането / Михаил Стоянов Мирчев. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 101-111. 

  

Сист. No: 52260

- 192 -

44148

Тодоров, Любомир В.  Алтернативни подходи за оценка ефективността на бизнеса / Любомир В. Тодоров. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2011, . 179-185. 

  

Сист. No: 52876

- 193 -

44148

Тютюнникова, Марина В.  Индексный анализ динамики риска кредитного портфеля Казахстана / Марина В. Тютюнникова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 159-169. 

  

Сист. No: 52939

- 194 -

40710

Фесчиян, Даниела.  Управление на кредитния риск чрез анализиране на качеството на кредитния портфейл в банковата система / Даниела Фесчиян. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 383-386. 

  

Сист. No: 52569

- 195 -

41578

Чапаров, Божидар Костадинов.  Субекти на лизинговите сделки / Божидар Костадинов Чапаров. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 149-154. 

  

Сист. No: 52750

- 196 -

44148

Янков, Димитър Б.  Анализ на показателите за ликвидност в ЗК "Земя 2000" / Димитър Б. Янков. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 223-227. 

  

Сист. No: 52950

- 197 -

В Б 254

Станчев, Ивайло.  Сенчестият бизнес ще мести чадъра / Ивайло Станчев. // Банкеръ, N 42, 18-25 окт., с. 1, 30. 

  

Сист. No: 52887

- 198 -

Сп Г 621 ВСУ

Минева, Станислава.  Възможности за повишаване ефективността на финансовото разузнаване в Република България / Станислава Минева. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2008, с. 257-296. 

  

Сист. No: 52095

- 199 -

Сп Г 621 ВСУ

Хубенова-Делисивкова, Татяна и др.  Тенденции в развитието на българския пазар на ценни книжа в условията на членство в Европейския съюз / Татяна Хубенова-Делисивкова, Виктория Иванова, Владимир Царевски. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2007, с. 95-114. 

  

Сист. No: 52208

- 200 -

Сп Д 41 к

Астапов, К. Л.  Развитие рынка деривативов в Российской Федерации в контексте решений стран "Группы 20" / К. Л. Астапов. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 6, с. 59-64. 

  

Сист. No: 51970

- 201 -

Сп Ф 53 кс

Белозеров, С. А. и др.  Исторические формы и концепции секьюритизации активов / С. А. Белозеров, А. А. Лупырь. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 31, с. 69-80. 

  

Сист. No: 52160

- 202 -

Сп Ф 53 кс

Брусов, П. Н. и др.  Существует ли оптимальная структура капитала в известной "Теория копромиса" / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова, Н. П. Орехова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 30, с. 20-43. 

  

Сист. No: 52140

- 203 -

Сп В 83 Э

Газман, В.  Воздействие альтернатиных моделей лизинга на финансирование инвестиций / В. Газман. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 7, с. 82-97. 

  

Сист. No: 52112

- 204 -

Сп Ф 53 кс

Гамукин, В. В.  Риск ритмичности движения денежных средств бюджетного учреждения / В. В. Гамукин. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 36, с. 22-28. 

  

Сист. No: 52614

- 205 -

Сп Ф 53 кс

Гоманова, Т. К. и др.  Особености оценки потенциала кредитногто рынка: региональный аспект / Т. К. Гоманова, З. А. Лукьянова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 35, с. 43-49. 

  

Сист. No: 52602

- 206 -

Сп В 83 Э

Дерюгина, Е. и др.  Монетарный индикатор инфляционных рисков: модель переключения режимов / Е. Дерюгина, А. Пономаренко. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 9, с. 119-127. 

  

Сист. No: 52708

- 207 -

Сп В 83 Э

Евстигнеева, Л. и др.  Метаморфозы финансового капитала / Л. Евстигнеева, Р. Евстигнеев. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 8, с. 106-122. 

  

Сист. No: 52641

- 208 -

Сп Ф 53 кс

Кайгородов, А. Г. и др.  Финансовое оздоровление в контексте системно-процессного подхода / А. Г. Кайгородов, А. А. Хомякова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 33, с. 31-40. 

  

Сист. No: 52314

- 209 -

Сп Ф 53 кс

Канаев, А. В. и др.  История факторинга: от агентской сделки до индустрии коммерческого финансирования / А. В. Канаев, Е. А. Синица. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 35, с. 66-76. 

  

Сист. No: 52609

- 210 -

Сп Ф 53 кс

Крутова, И. Н. и др.  Проектное финансирование - важнейший принцип модификации и развития системы финансового обеспечения продовольственной безопасности / И. Н. Крутова, Н. Н. Семенова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 33, с. 41-50. 

  

Сист. No: 52315

- 211 -

Сп Ф 53 кс

Лисица, М. И.  Концепция и инструментарий оптимизации производственных запасов и денежных средств: ошибки и поправки / М. И. Лисица. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 29, с. 2-13. 

  

Сист. No: 52132

- 212 -

Сп Ф 53 кс

Малиновская, О. В. и др.  Основы становления программного бюджетирования в России / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 35, с. 2-13. 

  

Сист. No: 52597

- 213 -

Сп Ф 53 кс

Мнацаканян, А. Г. и др.  Классификация документарного аккредитива / А. Г. Мнацаканян, О. Д. Колмакова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 36, с. 2-11. 

  

Сист. No: 52611

- 214 -

Сп Ф 53 кс

Петрикова, Е. М. и др.  Финансовые особености государственно-частного партнерства в спортивной индустрии / Е. М. Петрикова, Н. В. Слободянюк. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 32, с. 29-41. 

  

Сист. No: 52167

- 215 -

Сп Ф 53 кс

Пинская, М. Р.  Инновационные методы повышения финансовой самостоятельности территорий / М. Р. Пинская. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 34, с. 26-32. 

  

Сист. No: 52331

- 216 -

Сп Ф 53 кс

Полтораднева, Н. Л.  Современный взгляд на трактовку категории "финансы" как методологической основы финансовой науки / Н. Л. Полтораднева. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 32, с. 42-49. 

  

Сист. No: 52168

- 217 -

Сп Ф 53 кс

Семенов, В. П. и др.  Валютный депозит как виртуальный дериватив / В. П. Семенов, В. И. Рябикин. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 33, с. 2-13. 

  

Сист. No: 52308

- 218 -

Сп Ф 53 кс

Соколов, Б. И.  Институты финансовой информации / Б. И. Соколов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 31, с. 2-17. 

  

Сист. No: 52150

- 219 -

Сп Ф 53 кс

Федорова, Е. А. и др.  Прогнозирование кризисных периодов по странам БРИК / Е. А. Федорова, И. А. Ершова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 29, с. 19-30. 

  

Сист. No: 52133

- 220 -

Сп В 83 Э

Федорова, Е. и др.  Как влияют инструменты денежно-кредитной политики на достижение целей ЦБ РФ? / Е. Федорова. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 9, с. 106-118. 

  

Сист. No: 52707

- 221 -

Сп Ф 53 кс

Харин, А. Г.  Методологические проблемы оценки неикономических форм капитала / А. Г. Харин. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 31, с. 48-53. 

  

Сист. No: 52157

- 222 -

Сп Д 41 к

Хасянова, С. Ю.  Банковский сектор России в глобальной системе финансовой стабильности / С. Ю. Хасянова. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 6, с. 35-40. 

  

Сист. No: 51966

- 223 -

45052

Alifanova, Elena N. et al.  Global Network of Financial Markets Regulation Institutes Formation / Elena N. Alifanova, Yulia S. Evlahova. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 69-76. 

  

Сист. No: 52207

- 224 -

40037

Ferreira, Candida.  Interest Rates and Interest Rules in the Context of the European Monetary Union - Some Reflections / Candida Ferreira. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR, 2002, с. 113-137. 

  

Сист. No: 53121

- 225 -

40037

Gupta, V. K.  Innovations in Banking: M-Banking / V. K. Gupta. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR, 2002, с. 847-881. 

  

Сист. No: 53143

- 226 -

40037

Konkolska, Pavlina.  Mergers and Their Valuation / Pavlina Konkolska. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR, 2002, с. 691-697. 

  

Сист. No: 53142

- 227 -

40037

Poloucek, Stanislav.  The Role of Banks and Capital Markets in Developed and in Transition Countries / Stanislav Poloucek. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR, 2002, с. 749-759. 

  

Сист. No: 53107

- 228 -

40037

Rupeika-Apoga, Ramona.  Importance of a Credit Channel as the Monetary Policy Mechanism / Ramona Rupeika-Apoga. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR, 2002, с. 61-77. 

  

Сист. No: 53116

- 229 -

40037

Sopinski, Michal et al.  Pension Funds and Insurance Companies Investments on the Polish Real Property Market / Michal Sopinski, Milton Zall. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR, 2002, с. 529-539. 

  

Сист. No: 53135

- 230 -

40037

Steyn, Adriaan et al.  Alternative Risk Financing Strategies for Commodities / Adriaan Steyn, Gawie Du Toit, Tom Cronje. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR, 2002, с. 301-311. 

  

Сист. No: 53128

- 231 -

Сп Ч J 80 m

Allen, Franklin et al.  What Is Systemic Risk? / Franklin Allen, Elena Carletti. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 45, 2013, N 5 [прил. 1], с. 121-127. 

  

Сист. No: 52155

- 232 -

Сп Ч J 80 f

Brown, James R. et al.  Law, Stock Markets, and Innovation / James R. Brown, Gustav Martinsson, Bruce C. Petersen. // The Journal of Finance . - New York, 68, 2013, N 4, с. 1517-1549. 

  

Сист. No: 52118

- 233 -

Сп Ч J 80 f

Cocco, Joao F.  Evidence on the Benefits of Alternative Mortgage Products / Joao F. Cocco. // The Journal of Finance . - New York, 68, 2013, N 4, с. 1663-1690. 

  

Сист. No: 52127

- 234 -

Сп Ч J 80 m

Demirguc-Kunt, Asli et al.  Bank Capital: Lessons from the Financial Crisis / Asli Demirguc-Kunt, Enrica Detragiache, Ouarda Merrouche. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 45, 2013, N 6, с. 1147-1164. 

  

Сист. No: 52248

- 235 -

Сп Ч J 80 m

Dutt, Pushan et al.  Stock Market Comovements and Industrial Structure / Pushan Dutt, Ilian Mihov. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 45, 2013, N 5, с. 891-911. 

  

Сист. No: 52153

- 236 -

Сп Ч J 80 f

Garmaise, Mark J. et al.  Cheap Credit, Lending Operations, and International Politics: The Case of Global Microfinance / Mark J. Garmaise, Gabriel Natividad. // The Journal of Finance . - New York, 68, 2013, N 4, с. 1551-1576. 

  

Сист. No: 52119

- 237 -

Сп Ч J 80 m

Hahm, Joon-Ho et al.  Noncore Bank Liabilities and Financial Vulnerability / Joon-Ho Hahm, Hyun Song Shin, Kwanho Shin. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 45, 2013, N 5 [прил. 1], с. 3-36. 

  

Сист. No: 52161

- 238 -

Сп Ч E 18

Kazandjieva, Irina et al.  The Lessons from the Financial Crisis and the Post Crisis Period : The case odf a country with a currency board arrangement / Irina Kazandjieva, Mileti Mladenov. // Economic Alternatives, 2013, N 2, с. 110-125. 

  

Сист. No: 52072

- 239 -

Сп Ч J 80 m

Liang, Nellie.  Systemic Risk Monitoring and Financial Stability / Nellie Liang. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 45, 2013, N 5 [прил. 1], с. 129-135. 

  

Сист. No: 52156

- 240 -

Сп Ч J 80 f

Mancini, Loriano et al.  Liquidity in the Foreign Exchange Market: Measurement, Commonality, and Risk Premiums / Loriano Mancini, Angelo Ranaldo, Jan Wrampelmeyer. // The Journal of Finance . - New York, 68, 2013, N 5, с. 1805-1841. 

  

Сист. No: 52888

- 241 -

Сп Ч E 18

Manliev, George.  From Fiscal Crisis to Fiscal Stabilization and Optimization& the Case of Bulgaria 1998-2012 / George Manliev. // Economic Alternatives, 2013, N 2, с. 32-49. 

  

Сист. No: 52065

- 242 -

Сп Ч E 18

Mirchev, Lyubomir.  Network-centric organization of supervisory and regulatory processes in the banking system of the European Union / Lyubomir Mirchev. // Economic Alternatives, 2013, N 2, с. 100-109. 

  

Сист. No: 52071

- 243 -

Сп Ч J 80 f

Mironov, Maxim.  Taxes, Theft, and Firm Performance / Maxim Mironov. // The Journal of Finance . - New York, 68, 2013, N 4, с. 1441-1472. 

  

Сист. No: 52113

- 244 -

Сп Ч J 80 m

Ramcharan, Rodney et al.  The Impact of House Prices on Consumer Credit: Evidence from an Intermet Bank / Rodney Ramcharan, Christopher Crowe. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 45, 2013, N 6, с. 1085-1115. 

  

Сист. No: 52255

- 245 -

Сп Ч J 80 f

Titman, Sheridan.  Financial Markets and Investment Externalities / Sheridan Titman. // The Journal of Finance . - New York, 68, 2013, N 4, с. 1307-1329. 

  

Сист. No: 52107

Финанси

- 246 -

25179

Адамов, Величко.  Кризата на съвременната буржоазна финансова теория и политика / Величко Адамов. // Финансите, кредитът и цените в социалистическия възпроизводствен процес : Сб. докл. за науч. конф. посвет. на 30-год. на катедра Финанси и кредит [на ВФСИ Д. А. Ценов Свищов], 4-6 ноем. 1982 г.. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1982, с. 504-518. 

  

Сист. No: 52653

- 247 -

II 1421

Брусарски, Румен.  Окончателният годишен (платен) данък: ефективност и справедливост / Румен Брусарски. // Финансова стабилизация и икономически растеж : Международна научно-практическа конференция 26-27 октомври 2000; (Сборник доклади). - Свищов : СА "Д.А.Ценов", 2000, с. 77-81. 

  

Сист. No: 52654

- 248 -

41021

Бъкличаров, Стефан.  Банково кредитиране на малки и средни предприятия - значение и рискове / Стефан Бъкличаров. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 288-293. 

  

Сист. No: 52703

- 249 -

41021

Бъчварова, Маргарита.  Промените в търговския закон и процеса на присъединяване към Емропейския съюз / Маргарита Бъчварова. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 422-427. 

  

Сист. No: 52727

- 250 -

25179

Вазов, Григорий.  Паричните отношения на стопанските организации свързани с образуването и развитието на дохода / Григорий Вазов. // Финансите, кредитът и цените в социалистическия възпроизводствен процес : Сб. докл. за науч. конф. посвет. на 30-год. на катедра Финанси и кредит [на ВФСИ Д. А. Ценов Свищов], 4-6 ноем. 1982 г.. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1982, с. 459-474. 

  

Сист. No: 52651

- 251 -

41021

Вачков, Стефан.  Една възможна визия за развитието на банкирането в България / Стефан Вачков. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 23-31. 

  

Сист. No: 52667

- 252 -

41021

Владимиров, Владимир.  Развитие на финансовия сектор и икономически растеж / Владимир Владимиров. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 9-22. 

  

Сист. No: 52664

- 253 -

41021

Врачовска, Мария.  За ефективността на венчърното инвестиране в България - проблеми, перспективи / Мария Врачовска. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 376-383. 

  

Сист. No: 52723

- 254 -

41021

Георгиев, Любомир Б.  Бъдещето на традиционното банкиране / Любомир Б. Георгиев. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 282-287. 

  

Сист. No: 52700

- 255 -

II 1421

Железова, Мария.  Електронната търговия - фактор на икономическия растеж / Мария Железова. // Финансова стабилизация и икономически растеж : Международна научно-практическа конференция 26-27 октомври 2000; (Сборник доклади). - Свищов : СА "Д.А.Ценов", 2000, с. 83-88. 

  

Сист. No: 52659

- 256 -

41484

Желязкова, Славея.  Микроструктурен подход към валутните курсове / Славея Желязкова. // Шкорпиловци'2005 : Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 73-79. 

  

Сист. No: 53040

- 257 -

40028

Иванова, Виктория и др.  Инвестиционна стратегия при взаимноизключващи се алтернативни проекти / Виктория Иванова, Лиляна Панева. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001". - Варна : Икономически университет, 2001, с. 57-62. 

  

Сист. No: 51950

- 258 -

40028

Иванова, Виктория и др.  Конкурентни критерии за оценка на инвестиционни проекти / Виктория Иванова, Лиляна Панева. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001". - Варна : Икономически университет, 2001, с. 62-71. 

  

Сист. No: 51951

- 259 -

41021

Йорданов, Йордан.  Тенденции в развитието на финансовите услуги в България / Йордан Йорданов. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 228-240. 

  

Сист. No: 52697

- 260 -

41021

Камеларов, Атанас.  Новите инструменти на кредитния риск мениджмънт в банките / Атанас Камеларов. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 294-302. 

  

Сист. No: 52705

- 261 -

41021

Крайнинска, Иванка.  Мястото и ролята на банковия сектор за динамичното развитие на българската икономика / Иванка Крайнинска. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 345-351. 

  

Сист. No: 52712

- 262 -

25179

Лилова, Румяна.  Ролята на финансите за повишаване на ефективността в сферата на културата / Румяна Лилова. // Финансите, кредитът и цените в социалистическия възпроизводствен процес : Сб. докл. за науч. конф. посвет. на 30-год. на катедра Финанси и кредит [на ВФСИ Д. А. Ценов Свищов], 4-6 ноем. 1982 г.. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1982, с. 491-503. 

  

Сист. No: 52652

- 263 -

40028

Мавров, Христо.  Лихвен процент и инвестиционна активност при валутен борд / Христо Мавров. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001". - Варна : Икономически университет, 2001, с. 89-95. 

  

Сист. No: 51952

- 264 -

25179

Миркович, Камен.  Моделиране въздействието на цените върху сводния финансов план на страната / Камен Миркович. // Финансите, кредитът и цените в социалистическия възпроизводствен процес : Сб. докл. за науч. конф. посвет. на 30-год. на катедра Финанси и кредит [на ВФСИ Д. А. Ценов Свищов], 4-6 ноем. 1982 г.. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1982, с. 307-327. 

  

Сист. No: 52648

- 265 -

25179

Михайлов, Емил.  Паричният, ценовият, финансовият и кредитно-разплащателният механизъм в икономическия механизъм на развитието / Емил Михайлов. // Финансите, кредитът и цените в социалистическия възпроизводствен процес : Сб. докл. за науч. конф. посвет. на 30-год. на катедра Финанси и кредит [на ВФСИ Д. А. Ценов Свищов], 4-6 ноем. 1982 г.. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1982, с. 448-458. 

  

Сист. No: 52650

- 266 -

41021

Младенова, Зоя.  Вносът на преки чуждестранни инвестиции в България не е само финансов проблем / Зоя Младенова. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 360-368. 

  

Сист. No: 52714

- 267 -

41021

Найденов, Людмил.  Фискална децентрализация и финансова независимост на общините / Людмил Найденов. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 408-413. 

  

Сист. No: 52726

- 268 -

41021

Нейчева, Мария.  Дискреционна фискална политика и макроикономическа динамика / Мария Нейчева. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 392-400. 

  

Сист. No: 52725

- 269 -

40028

Ненова, Анелия.  Усъвършенстване на управлението на извънредните ситуации в индустриалните фирми / Анелия Ненова. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001". - Варна : Икономически университет, 2001, с. 136-140. 

  

Сист. No: 51955

- 270 -

25179

Николова, Гълъбина.  Относно същността на спестяванията и ролята им като натрупване / Гълъбина Николова. // Финансите, кредитът и цените в социалистическия възпроизводствен процес : Сб. докл. за науч. конф. посвет. на 30-год. на катедра Финанси и кредит [на ВФСИ Д. А. Ценов Свищов], 4-6 ноем. 1982 г.. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1982, с. 356-372. 

  

Сист. No: 52649

- 271 -

40028

Николова, Недка.  Приватизацията като форма на чуждестранни инвестиции в България / Недка Николова. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001". - Варна : Икономически университет, 2001, с. 109-114. 

  

Сист. No: 51953

- 272 -

40028

Павлова, Дарина.  Рисковият капитал в предприемаческата дейност / Дарина Павлова. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001". - Варна : Икономически университет, 2001, с. 52-56. 

  

Сист. No: 51949

- 273 -

41021

Панчева, Александрина.  Относно приложимостта на ABC-модела във банковите институции / Александрина Панчева. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 326-332. 

  

Сист. No: 52706

- 274 -

40028

Парашкевова, Лоретта.  Клъстерите и иновационното развитие на малките предприятия / Лоретта Парашкевова. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001". - Варна : Икономически университет, 2001, с. 272-279. 

  

Сист. No: 51959

- 275 -

25179

Порязов, Делчо.  Икономическият подход и ролята на финансите и кредита за неговото ефективно приложение в народното стопанство / Делчо Порязов. // Финансите, кредитът и цените в социалистическия възпроизводствен процес : Сб. докл. за науч. конф. посвет. на 30-год. на катедра Финанси и кредит [на ВФСИ Д. А. Ценов Свищов], 4-6 ноем. 1982 г.. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1982, с. 20-43. 

  

Сист. No: 52645

- 276 -

II 1421

Ралева, Стела.  Инфлация, финансова стабилизация и икономически растеж в България / Стела Ралева. // Финансова стабилизация и икономически растеж : Международна научно-практическа конференция 26-27 октомври 2000; (Сборник доклади). - Свищов : СА "Д.А.Ценов", 2000, с. 295-299. 

  

Сист. No: 52662

- 277 -

40028

Решовска, Наталия.  Подходи в управлението на фирмените инвестиции / Наталия Решовска. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001". - Варна : Икономически университет, 2001, с. 115-119. 

  

Сист. No: 51954

- 278 -

25179

Рибин, В. И.  Кредитният механизъм за интензификация на възпроизводството и основните направления на неговото развитие / В. И. Рибин. // Финансите, кредитът и цените в социалистическия възпроизводствен процес : Сб. докл. за науч. конф. посвет. на 30-год. на катедра Финанси и кредит [на ВФСИ Д. А. Ценов Свищов], 4-6 ноем. 1982 г.. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1982, с. 75-96. 

  

Сист. No: 52646

- 279 -

41021

Спасова, Емилия.  За възраждането на земеделския кооперативен кредит / Емилия Спасова. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 270-275. 

  

Сист. No: 52698

- 280 -

41021

Ставрова, Елена.  Устойчивост на банковата система и бизнес-циклите / Елена Ставрова. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 384-391. 

  

Сист. No: 52724

- 281 -

41021

Стоичкова, Огняна.  Монетарната политика и кредитната експанзия / Огняна Стоичкова. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 205-209. 

  

Сист. No: 52695

- 282 -

25179

Стоянов, Велчо.  Повишаване ролята на финансите във възпроизводствения процес / Велчо Стоянов. // Финансите, кредитът и цените в социалистическия възпроизводствен процес : Сб. докл. за науч. конф. посвет. на 30-год. на катедра Финанси и кредит [на ВФСИ Д. А. Ценов Свищов], 4-6 ноем. 1982 г.. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1982, с. 170-188. 

  

Сист. No: 52647

- 283 -

II 1421

Съботинова, Диана.  Вътрешни инвестиции и икономически растеж / Диана Съботинова. // Финансова стабилизация и икономически растеж : Международна научно-практическа конференция 26-27 октомври 2000; (Сборник доклади). - Свищов : СА "Д.А.Ценов", 2000, с. 301-305. 

  

Сист. No: 52663

- 284 -

41021

Христов, Методи.  Възможности за съставяне и използване на баланс на париния оборот / Методи Христов. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 189-197. 

  

Сист. No: 52693

- 285 -

40028

Човешките ресурси в малките и средни фирми - основен фактор за повишаване на тяхната конкурентност.  Човешките ресурси в малките и средни фирми - основен фактор за повишаване на тяхната конкурентоспособност. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001". - Варна : Икономически университет, 2001, с. 140-144. 

  

Сист. No: 51956

- 286 -

Сп Л 763

Баджева, Снежина.  Що е то оперативен лизинг и има ли той почва у нас? / Снежина Баджева. // Логистика, 2013, N 7, с. 36-37. 

  

Сист. No: 51998

- 287 -

Сп Д 532

Божинов, Божидар Виолинов.  Възможности за оценка на устойчивото развитие на банките в България чрез използване на рейтинговата система АЛЕР(тс) / Божидар Виолинов Божинов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N 3, с. 1-24. 

  

Сист. No: 52410

- 288 -

Сп Д 226 п

Босолова, Мария.  Право на данъчен кредит във връзка с проекти, финансирани по оперативните програми на ЕС / Мария Босолова. // Данъчна практика, 2013, N 6, с. 17-26. 

  

Сист. No: 51874

- 289 -

Сп Д 226 п

Найденов, Людмил.  Законодателни рамки на местното самоуправление и регионалната данъчна автономност в България / Людмил Найденов. // Данъчна практика, 2013, N 8, с. 21-28. 

  

Сист. No: 53021

- 290 -

Сп Д 226 п

Панева, Лиляна.  Право на данъчен кредит за ДМА според практиката ва СЕО / Лиляна Панева. // Данъчна практика, 2013, N 7, с. 5-7. 

  

Сист. No: 52124

- 291 -

Сп И 50 м

Стефанова, Ирена.  Банкова практика за сигурност на кредитите / Ирена Стефанова. // Икономическа мисъл, 2013, N 5, с. 90-108. 

  

Сист. No: 53058

- 292 -

Сп И 50 м

Стоянчева, Димитрина.  Българската банкова система 2008-2012: търсене на сигурност при ограничена активност / Димитрина Стоянчева. // Икономическа мисъл, 2013, N 5, с. 46-69. 

  

Сист. No: 53056

- 293 -

40037

Kristof, Martin et al.  Eva Ratio in Industrial Companies Analysis / Martin Kristof, Petr Suchanek. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR, 2002, с. 597-607. 

  

Сист. No: 53140

- 294 -

40037

Raudsepp, Vambola et al.  The Influence of Debt Financing: Problems, Measurement and Regulation / Vambola Raudsepp, Kaia Kask. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR, 2002, с. 639-647. 

  

Сист. No: 53141

- 295 -

40037

Sander, Priit.  Financial Leverage and Risk: an Empirical Analysis / Priit Sander. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR, 2002, с. 561-570. 

  

Сист. No: 53138

Държавни финанси

- 296 -

Сп Н 32 твие

Благоева, Надежда.  Държавните разходи в условията на финансова криза / Надежда Благоева. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2012, с. 45-52. 

  

Сист. No: 52006

- 297 -

Сп В 83 Э

Идрисов, Г. и др.  Бюджетная политика и экономический рост / Г. Идрисов, С. Синельников-Мурылев. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 8, с. 35-59. 

  

Сист. No: 52639

- 298 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Изменение и допълнение на наредби, свързани с държавното обществено осигуряване / Аспасия Петкова. // Актив, 2013, N 7, с. 47-51. 

  

Сист. No: 51907

- 299 -

Сп Ф 53 кс

Пешина, Э. В. и др.  Необходимость и направления государственной политики стимулирования сбережений населения / Э. В. Пешина, Н. А. Истомина, А. П. Анкудинова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 30, с. 2-9. 

  

Сист. No: 52138

Държавен бюджет

- 300 -

Сп П 89 тп

Ахинов, Григор и др.  Бюджетная политика / Григор Ахинов, Юлия Закирова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 7, с. 44-48. 

  

Сист. No: 51975

Бюджет на общините

- 301 -

44148

Страхилова, Катя Е.  Възможности за оценка администрирането на местните приходи / Катя Е. Страхилова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 499-506. 

  

Сист. No: 52922

- 302 -

Сп Б 973

Министерството на финансите представя информация за финансовите показатели на общините за първото полугодие на 2013 година . // Бюджетът, 2013, N 9, с. 23-28. 

  

Сист. No: 52246

Бюджетни приходи и разходи

- 303 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма за юли 2013 г. . // Бюджетът, 2013, N 10, с. 12-33. 

  

Сист. No: 52770

- 304 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма за юни 2013 г. . // Бюджетът, 2013, N 9, с. 29-50. 

  

Сист. No: 52250

Финансов контрол

- 305 -

40710

Душанов, Иван.  Една алтернатива на организацията на финансовия контрол в Република България в процеса на присъединяването ни към Европейския съюз / Иван Душанов. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 437-449. 

  

Сист. No: 52762

- 306 -

42948

Николова, Гергана.  Щрихи за вътрешния финансов контрол и независимия финансов одит в дейността на предприятието / Гергана Николова. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 119-133. 

  

Сист. No: 52261

- 307 -

Сп Ф 53 кс

Синельников, Н. С.  Стандартизация внешнего государственного и муниципального финансового контроля / Н. С. Синельников. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 36, с. 57-61. 

  

Сист. No: 52621

Данъци. Такси. Налози

- 308 -

38056

Брусарски, Румен Йорданов.  Прогресивният данък върху общия доход в условията на инфлация / Румен Йорданов Брусарски. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 95-100. 

  

Сист. No: 52541

- 309 -

39713

Петрова, Галина.  Данъчна администрация и бизнес среда / Галина Петрова. // Данъчна политика и икономически растеж : Конференция, юли 2000. - София : Център за икономическо развитие, 2000, с. 51-55. 

  

Сист. No: 52978

- 310 -

Сп Ф 53 кс

Алиев, Б. Х. и др.  Налоговая нагрузка как фактор экономического роста предприятия / Б. Х. Алиев, Ш. М. Исаева. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 36, с. 29-34. 

  

Сист. No: 52615

- 311 -

Сп А 255

Ангелова, Мирослава.  Обратното начисляване на ДДС - очаквания и възражения / Мирослава Ангелова. // Агробизнесът, 2013, N 10, с. 10-11. 

  

Сист. No: 52678

- 312 -

Сп А 454

Василева, Валентина.  Облагане с данък при източника на доходи на чуждестранно дружество от лихви, консултантски услуги и дивиденти / Валентина Василева. // Актив, 2013, N 9, с. 51-55. 

  

Сист. No: 52238

- 313 -

Сп А 454

Иванов, Костадин.  Отсрочване и разсрочване на публичните вземания / Костадин Иванов. // Актив, 2013, N 10, с. 44-46. 

  

Сист. No: 53060

- 314 -

Сп Д 532

Налбантов, Стоян.  Явлението “пране на пари” като заплаха за стабилността на националните икономики / Стоян Налбантов. // Диалог. Електронно списание, 2013, N 3, с. 93-107. 

  

Сист. No: 53035

- 315 -

Сп З 544 к

Опити да се ограничат данъчните измами  : Обратно начисляване на ДДС при търговията със зърно и с технически култури. // Земеделска кооперация, XXI, 2013, N 8, с. 16-20. 

  

Сист. No: 52099

- 316 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Противоречиви оценки за ДДС върху префактурираните битови разходи / Лиляна Панева. // Актив, 2013, N 9, с. 48-49. 

  

Сист. No: 52235

- 317 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Данъчна трактовка на ефектите, произтичащи от отписване на материални активи / Цветан Станкулов. // Актив, 2013, N 10, с. 48-53. 

  

Сист. No: 53071

- 318 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Европейска практика относно разпореждане със стоки, за които не е предвидено право на приспадане на ДДС / Любка Ценова. // Актив, 2013, N 10, с. 47. 

  

Сист. No: 53061

- 319 -

40037

Brusarsski, Rumen.  The 2002 Reduction of Personal Income Tax in Bulgaria: Who is Better and How Much? / Rumen Brusarsski. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR, 2002, с. 55-59. 

  

Сист. No: 53114

- 320 -

40037

Civelek, Mehmet A. et al.  Tax Reforms and the Ethical Value System of the Society / Mehmet A. Civelek, M. Banu Durukan. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR, 2002, с. 13-28. 

  

Сист. No: 53111

Данъчна система на ЕС

- 321 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Европейска практика относно освобождаване от облагане на недвижими имоти / Любка Ценова. // Актив, 2013, N 9, с. 50-51. 

  

Сист. No: 52236

Данъчно облагане

- 322 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Годишни корекции на ползван данъчен кредит за 2013 г. / Лиляна Панева. // Актив, 2013, N 10, с. 41-43. 

  

Сист. No: 53046

Митническо управление

- 323 -

Сп Г 621 ВСУ

Лечева, Мария.  Проблеми в организацията на граничния митнически контрол в Република България / Мария Лечева. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2007, с. 270-287. 

  

Сист. No: 52222

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 324 -

44148

Луцив, Богдан.  Влияние коммерческих банков на динамику экономического роста и углубление рыночных отношений в экономике Украины / Богдан Луцив. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 67-72. 

  

Сист. No: 52861

- 325 -

Сп Д 41 к

Акрамов, Т. Р.  Система страхования вкладов как элемент обеспечения устойчивости банковского сектора / Т. Р. Акрамов. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 6, с. 55-58. 

  

Сист. No: 51969

- 326 -

Сп Ф 53 кс

Воронова, Н. С. и др.  Подходы к структурированию понятийного аппарата теории банковского капитала / Н. С. Воронова, О. С. Мирошниченко. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 34, с. 9-19. 

  

Сист. No: 52329

- 327 -

Сп Ф 53 кс

Зверьков, А. И. и др.  Стратегические и организационные аспекты эспансии финансовых посредников / А. И. Зверьков, Т. Н. Зверькова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 31, с. 37-47. 

  

Сист. No: 52152

- 328 -

Сп Д 41 к

Криворучко, С. В. и др.  Конкуренция и сотрудничество в розничных платежных системах / С. В. Криворучко, Л. В. Якупова. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 6, с. 49-54. 

  

Сист. No: 51968

- 329 -

Сп Ф 53 кс

Мануйленко, В. В.  Определение экономического капитала в интегрированной сестеме управления банковскими рисками: универсальный подход / В. В. Мануйленко. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 30, с. 44-54. 

  

Сист. No: 52143

- 330 -

Сп Ф 53 кс

Мануйленко, В. В.  Определение экономического капетала по кредитнаму риску на основе имитационной модели ожидаемых потерь в российских банках / В. В. Мануйленко. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 32, с. 2-11. 

  

Сист. No: 52165

- 331 -

Сп Ф 53 кс

Мануйленко, В. В.  Реализация риск-ориентированной концепции оценки эффективности экономического капитала в интегрированной системе управления банковскими рисками / В. В. Мануйленко. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 34, с. 2-8. 

  

Сист. No: 52328

- 332 -

Сп Ф 53 кс

Порядина, И. В.  Основные направления анализ риска ликвидности коммерческого банка / И. В. Порядина. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 35, с. 50-57. 

  

Сист. No: 52603

- 333 -

Сп Ф 53 кс

Процко, Е. В.  Снижение рисков кредитования корпоративных заемщиков коммерческого банка и использованием процедур андеррайтинга / Е. В. Процко. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 34, с. 20-25. 

  

Сист. No: 52330

- 334 -

Сп Д 41 к

Тамаров, П. А.  Международные стандарты для платежных систем и основные направления их практического применения в Евросоюзе / П. А. Тамаров. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 6, с. 26-34. 

  

Сист. No: 51965

- 335 -

Сп Ф 53 кс

Юсупова, О. А.  Кредитный мониторинг: реалии и потребности банковского сектора / О. А. Юсупова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 30, с. 55-65. 

  

Сист. No: 52147

- 336 -

Сп Ф 53 кс

Янкина, И. А. и др.  Организация процесса картографирования и принятия управленских решений по операционным рискам коммерческих банков / И. А. Янкина, Е. Е. Долгова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 31, с. 17-24. 

  

Сист. No: 52151

- 337 -

Сп Ф 53 кс

Эзрох, Ю. С.  Конкурентоспособность комерческого банка и ее связь с программно-аналитическими средтвами в сегменте кредититования юридических лиц / Ю. С. Эзрох. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 32, с. 12-22. 

  

Сист. No: 52166

Пари, валута

- 338 -

Сп М 486

Неновски, Николай.  Новите пари -2 / Николай Неновски. // Мениджър, 2013, N 10, с. 122-124. 

  

Сист. No: 52854

- 339 -

Сп Н 25 а

Радков, Радко В. и др.  Валутният борд в България: теоретически разсъждения и емпирични резултати / Радко В. Радков, Андрей Захариев. // Народностопански архив . - Свищов, LXVI, 2013, N 3, с. 3-15. 

  

Сист. No: 52494

Инвестиции

- 340 -

44995

Тодоранова, Латинка.  Фактори, които възпрепятстват инвестициите в информационните и комуникационни технологии / Латинка Тодоранова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 173-177. 

  

Сист. No: 52361

- 341 -

42948

Топалова, Росица Здравкова.  Кратък анализ на преките чуждестранни инвестиции в България за периода 1999-2007 г. / Росица Здравкова Топалова. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 142-146. 

  

Сист. No: 52263

- 342 -

Сп Ф 53 кс

Воронов, В. С.  Инвестиционные фонды изобретений: в поисках новых возможностей для защиты национальных интересов / В. С. Воронов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 33, с. 14-21. 

  

Сист. No: 52312

Фондов пазар. Фондова борса

- 343 -

44148

Айвазова, Теодора.  Аспекти на функциониране на Нюйоркската фондова борса / Теодора Айвазова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 174-178. 

  

Сист. No: 53057

- 344 -

Сп Ф 53 кс

Алифанова, Е. Н. и др.  Финансовая интеграция, открытость и вовлеченность российского фондового рынка в мировой рынок ценных бумаг / Е. Н. Алифанова, О. П. Королевич. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 34, с. 33-40. 

  

Сист. No: 52332

- 345 -

Сп Ф 53 кс

Королевич, О. П.  Оценка финансовой интеграции фондовых рынков: методологические подходы и показатели / О. П. Королевич. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 33, с. 70-74. 

  

Сист. No: 52321

Капиталов пазар. Паричен пазар

- 346 -

40037

Bolle, Michael et al.  The Eastward Enlargement of the Eurozone. The Shaping of Capital Markets / Michael Bolle, Thomas Meyer. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR, 2002, с. 397-414. 

  

Сист. No: 53133

Борси. Борсови операции

- 347 -

42948

Вергиев, Димитър Стоянов.  Предизвикателствата на цените на петрола - заплаха или символ на прогрес / Димитър Стоянов Вергиев. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 297-304. 

  

Сист. No: 52282

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 348 -

44995

Dimitrova, Janka Krsto.  Saving - Investment - Development / Janka Krsto Dimitrova. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 103-108. 

  

Сист. No: 52448

Икономика

- 349 -

42929

ал-Файез, Науаф.  Особености на данъка върху добавената стойност в икономиката на Йордания / Науаф ал-Файез. // Шкорпиловци'2007 : Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 136-143. 

  

Сист. No: 53049

- 350 -

40946

Ангелова, Милка и др.  Проблеми на прехода, провокирани от извършената досега у нас поземлена реформа / Милка Ангелова, Мария Рисина. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 126-132. 

  

Сист. No: 53090

- 351 -

40946

Аркадиев, Димитър.  Потребителско търсене на стоки от домакинствата в България през преходния период / Димитър Аркадиев. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 57-63. 

  

Сист. No: 53081

- 352 -

40946

Атанасов, Михаил.  Финансовият пазар, фирмените кредити и българският преход / Михаил Атанасов. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 70-74. 

  

Сист. No: 53083

- 353 -

40946

Боянова, Бояна.  Възможности за усъвършенстване на корпоративния имидж в условията на пазарна адаптация на фирмата / Бояна Боянова. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 163-167. 

  

Сист. No: 53105

- 354 -

40946

Вълчев, Никола.  Арендните стопанства в капитализацията на аграрните отношения / Никола Вълчев. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 34-40. 

  

Сист. No: 53074

- 355 -

40946

Григорова, Веселина.  Преструктуриране на отраслите през периода на прехода / Веселина Григорова. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 86-91. 

  

Сист. No: 53086

- 356 -

40946

Димитрова, Параскева.  Темповете на икономическият растеж на България в контекста на другите екс-социалистически страни - предизвикателства / Параскева Димитрова. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 133-144. 

  

Сист. No: 53091

- 357 -

43970

Докова, Соня.  Подходи за провеждането на конвергентно развитие на националното пространство и формиране на регионалните пазари / Соня Докова. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 111-118. 

  

Сист. No: 52881

- 358 -

40946

Донева, Дафина.  Околна среда и енергетика: основни тенденции и перспективи за интеграция / Дафина Донева. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 50-56. 

  

Сист. No: 53080

- 359 -

40946

Дончев, Дончо.  Регионално развитие на България в контекста на международното икономическо сътрудничество / Дончо Дончев. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 25-33. 

  

Сист. No: 53073

- 360 -

40946

Златева, Добринка.  Българският преход в контекста на концепцията за корпоративната социална отговорност / Добринка Златева. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 64-69. 

  

Сист. No: 53082

- 361 -

43631

Йованова, Благица.  Оптимизъм или нереалистични очаквания и надежди за решаването на глобалните проблеми, пред които са изправени Европа и света / Благица Йованова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. ; [Сб. докл], 7-8 окт. 2010 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 354-362. 

  

Сист. No: 52975

- 362 -

40946

Йозиолдаш, Саваш.  Десетте ключови принципи в маркетинга и бизнеса в света и в България / Саваш Йозиолдаш. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 159-162. 

  

Сист. No: 53102

- 363 -

42948

Лазаров, Деян Желев.  Анализ на липсващи стойности при имперични изследвания / Деян Желев Лазаров. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 193-200. 

  

Сист. No: 52266

- 364 -

40946

Лазарова, Мария.  Икономическият преход на България и външнотърговските й отношения / Мария Лазарова. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 114-118. 

  

Сист. No: 53089

- 365 -

40946

Минчев, Недко.  Подпомагане на сектора на малките и средни предприятия в условията на преход / Недко Минчев. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 198-202. 

  

Сист. No: 53132

- 366 -

40946

Николова, Биляна.  Развитие на услугите в България през годините на преход / Биляна Николова. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 186-191. 

  

Сист. No: 53130

- 367 -

41216

Павлов, Пламен.  Основни проблеми пред предприятията от обувната промишленост в България / Пламен Павлов. // Развитие на индустриалния сектор и усъвършенстване подготовката на специалисти с висше образование в Р. България : Сб. докл. от науч. конфер.. - Варна : ИУ-Варна, 2004, с. 187-193. 

  

Сист. No: 52460

- 368 -

40946

Пенчев, Пенчо.  Преход - да, но към устойчиво развитие / Пенчо Пенчев. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 75-81. 

  

Сист. No: 53085

- 369 -

43970

Петров, Камен.  Предимства и дефицити в икономическото развитие на югоизточния район за планиране в условията на членство в ЕС / Камен Петров. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 126-135. 

  

Сист. No: 52883

- 370 -

40946

Петров, Петър.  Финансови аспекти на времевата структура при лихвените ставки по ДЦК в условията на зареждащ се капиталов пазар / Петър Петров. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 203-209. 

  

Сист. No: 53134

- 371 -

40946

Русчева, Дарина.  Продоволсвеното потребление в условията на българския преход / Дарина Русчева. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 92-98. 

  

Сист. No: 53087

- 372 -

40946

Цанов, Васил.  Икономическият растеж и бедността в България / Васил Цанов. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 41-49. 

  

Сист. No: 53075

- 373 -

40946

Чанкова, Лилия.  Фирменото поведение в условията на прехода в България / Лилия Чанкова. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 107-113. 

  

Сист. No: 53088

- 374 -

40946

Чипев, Пламен.  Предизвикателства пред корпоративното управление в България / Пламен Чипев. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 145-151. 

  

Сист. No: 53096

- 375 -

40946

Чобанова, Росица.  Иновации и преход / Росица Чобанова. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 152-158. 

  

Сист. No: 53098

- 376 -

Сп Г 621 ВСУ

Темелкова, Миглена.  Изследване и анализ на оптимизацията на преструктуриращи се производствени организации с дискретен тип производство / Миглена Темелкова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2008, с. 225-256. 

  

Сист. No: 52094

- 377 -

Сп М 486

Младенова, Дарина.  Най-голямата колекция от фирми в света / Дарина Младенова. // Мениджър, 2013, N 9, с. 88-90. 

  

Сист. No: 51940

- 378 -

Сп М 486

Младенова, Дарина.  Откъде дойде растежът / Дарина Младенова. // Мениджър, 2013, N 10, с. 120-121. 

  

Сист. No: 52853

- 379 -

Сп М 486

Неновски, Николай.  Новите пари / Николай Неновски. // Мениджър, 2013, N 9, с. 78-80. 

  

Сист. No: 51939

- 380 -

Сп Е 205

Новият политически курс е стратегия Казахстан 2050 . // Европа 2001, XX, 2013, N 4, с. 5. 

  

Сист. No: 53112

- 381 -

Сп И 502

Пешев, Петър.  Как България да стане богата? / Петър Пешев. // Икономика, 2013, N 30, с. 30-31. 

  

Сист. No: 52624

- 382 -

Сп М 486

Цачев, Цветослав.  Активи на дъното / Цветослав Цачев. // Мениджър, 2013, N 10, с. 128-130. 

  

Сист. No: 52855

- 383 -

45052

Albekhov, Adam et al.  Post-crisis Development of the World Economy: Vector and Model of Restorative Growth / Adam Albekhov, Sergey Reznikhov. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 194-200. 

  

Сист. No: 52463

- 384 -

45052

Anopchenko, Tatiana et al.  Regional Aspects of Biopharmaceutical Cluster's Formation in the Southern Federal District / Tatiana Anopchenko, Dmitriy Shamardin. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 443-448. 

  

Сист. No: 52578

- 385 -

45052

Boev, Vasiliy.  Virtual Economy: The Future of Economy or Phenomenon of a Modern Society / Vasiliy Boev. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 356-362. 

  

Сист. No: 52536

- 386 -

45052

Cerovic, Bozidar et al.  New Model of Growth in Transition Economies: Should it Be Developed Earlier? / Bozidar Cerovic, Aleksandra Nojkovic. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 235-249. 

  

Сист. No: 52482

- 387 -

45052

Eskinat, Rana.  Financial-Economic Crisis and Turkey / Rana Eskinat. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 263-274. 

  

Сист. No: 52499

- 388 -

45052

Levi-Jaksic, Maja.  Sustainable Technology and Innovation Management / Maja Levi-Jaksic. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 425-436. 

  

Сист. No: 52572

- 389 -

45052

Medvedkin, Taras.  Transfer of Knowledge in the Context of Global Innovative Development of the Countries Central and Eastern Europe / Taras Medvedkin. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 329-334. 

  

Сист. No: 52525

- 390 -

40930

Milovanovic, Gordana.  Trade in the Transition Economies / Gordana Milovanovic. // Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies : Proceedings of the 1st International Conference May 24-27, 2000 Thessaloniki Greece. - Tessaloniki : Association of South Eastern Europe Economic Unive, 2001, с. 473-480. 

  

Сист. No: 52986

- 391 -

40930

Nikolic, Aleksandra et al.  Bosnia and Herzegovina's agribusiness sector in transition - present trends / Aleksandra Nikolic, Sabahudin Bajramovic, Dragana Saric. // Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies : Proceedings of the 1st International Conference May 24-27, 2000 Thessaloniki Greece. - Tessaloniki : Association of South Eastern Europe Economic Unive, 2001, с. 443-458. 

  

Сист. No: 53062

- 392 -

40930

Nikolovska, Natalija.  Demystification of the globalization process in light of the crisis of transition economies : Transition according to the shock therapy recipe (Dilemmas and controversies) / Natalija Nikolovska. // Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies : Proceedings of the 1st International Conference May 24-27, 2000 Thessaloniki Greece. - Tessaloniki : Association of South Eastern Europe Economic Unive, 2001, с. 65-79. 

  

Сист. No: 53022

- 393 -

45052

Oikawa, Tomoko.  Business Groups in Recent Economic Crisis: Keiretsu in Japan - and Beyond - as a Local/ Global Concept / Tomoko Oikawa. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 372-385. 

  

Сист. No: 52547

- 394 -

40930

Pal, Katalin Nemethne.  Small open economies: the benefit of the foreign direct investment. The experiences from the Hungarian manufacturing industry / Katalin Nemethne Pal. // Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies : Proceedings of the 1st International Conference May 24-27, 2000 Thessaloniki Greece. - Tessaloniki : Association of South Eastern Europe Economic Unive, 2001, с. 181-189. 

  

Сист. No: 53031

- 395 -

45052

Polubotko, Anna.  Energy in Russia: Prospects / Anna Polubotko. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 346-349. 

  

Сист. No: 52528

- 396 -

40930

Staehr, Karsten.  Economic Growth in the Transition Economies - Sustainability and Vulnerability / Karsten Staehr. // Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies : Proceedings of the 1st International Conference May 24-27, 2000 Thessaloniki Greece. - Tessaloniki : Association of South Eastern Europe Economic Unive, 2001, с. 155-180. 

  

Сист. No: 52964

- 397 -

40930

Tsiapa, Maria.  The structure and development of industry in the Balkan countries / Maria Tsiapa. // Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies : Proceedings of the 1st International Conference May 24-27, 2000 Thessaloniki Greece. - Tessaloniki : Association of South Eastern Europe Economic Unive, 2001, с. 327-341. 

  

Сист. No: 53039

- 398 -

40930

Urici, Esmeralda.  Privatization and small enterprises in Albania / Esmeralda Urici. // Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies : Proceedings of the 1st International Conference May 24-27, 2000 Thessaloniki Greece. - Tessaloniki : Association of South Eastern Europe Economic Unive, 2001, с. 527-542. 

  

Сист. No: 53072

- 399 -

Сп Е 205

[Десет] 10 причини да се инвестира в Казахстан . // Европа 2001, XX, 2013, N 4, с. 11-13. 

  

Сист. No: 53113

Икономическа политика

- 400 -

Сп М 486

Ангелов, Георги.  Трудното отмина. А сега накъде? / Георги Ангелов. // Мениджър, 2013, N 10, с. 22-23. 

  

Сист. No: 52839

Регионална икономика

- 401 -

45057

Димитров, Никола.  Териториалният брандинг в стратегическото развитие на Североизточния район на планиране в България / Никола Димитров. // Териториален брандинг: параметри, структури, модели : Сб. с докл. от научно-практическа сесия с международно участие. - Варна : М Студио Адвъртайзинг и Криейтив, 2012, с. 25-45. 

  

Сист. No: 52174

- 402 -

44148

Патарчанов, Пламен Г.  Интегрирано териториално развитие и стимулиране на икономическите дейности от третичния сектор в планинските райони (методологически аспекти) / Пламен Г. Патарчанов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 522-529. 

  

Сист. No: 52868

- 403 -

40873

Патарчанов, Пламен Георгиев.  Съвременни аспекти на политиката за развитие на селските райони в България / Пламен Георгиев Патарчанов. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Научно-практическа конференция с международно участие, 11-13 ноем. 2004 г. - Свищов : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 235-240. 

  

Сист. No: 52514

- 404 -

45052

Станева, Светлана.  Assessing the Impact of Global Crisis on European Transition Economies: the Role of Institutional Vulnerability and Resilience. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 316-328. 

  

Сист. No: 52518

- 405 -

44148

Стойчев, Косьо Х.  Развитие на селските райони чрез мерките на ПРДР (2007-2013): географски перспективи / Косьо Х. Стойчев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 305-312. 

  

Сист. No: 52824

- 406 -

45141

Цветанова, Ева.  Маркетиране на териториалните единици в контекста на устойчивото регионално развитие / Ева Цветанова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 201-212. 

  

Сист. No: 52145

- 407 -

Сп П 89 тп

Саралидзе, Анзор и др.  Эффективная инвестиционная политика: определяющий фактор межрегиональной инновационной интеграции / Анзор Саралидзе, Олег Доничев. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 7, с. 81-88. 

  

Сист. No: 51973

- 408 -

44995

Asalos, Nicoleta.  Competitive Clusters - The Role and Influence in Increasing the National, Regional and Local Competitiveness / Nicoleta Asalos. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 87-90. 

  

Сист. No: 52447

- 409 -

45052

Ponkratova, Elena et al.  Innovation Technologies of Regional Development Management in Russian Federation as a Basis of Creation of Country's Global Competitiveness / Elena Ponkratova, Oxana Voronkova, Evgenya Puzakova. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 309-315. 

  

Сист. No: 52515

- 410 -

45052

Rodionova, Natalia.  Priority Direction of Innovative System's Development / Natalia Rodionova. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 350-355. 

  

Сист. No: 52535

- 411 -

45052

The Role of Clusters in Inprovement of Regional Cooperation and Development.  The Role of Clusters in Improvement of Regional Cooperation and Development. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 296-308. 

  

Сист. No: 52504

Икономика на България

- 412 -

43970

Шопова, Маргарита и др.  Структурни промени в условията на икономическа криза / Маргарита Шопова, Весела Георгиева. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 238-253. 

  

Сист. No: 52911

- 413 -

40930

Koutsobinas, Theodore et al.  The economics of disintegration in Bulgaria / Theodore Koutsobinas, Vassilis Patronis. // Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies : Proceedings of the 1st International Conference May 24-27, 2000 Thessaloniki Greece. - Tessaloniki : Association of South Eastern Europe Economic Unive, 2001, с. 459-471. 

  

Сист. No: 52982

- 414 -

40930

Stattev, Statty.  Bulgarian economic transition between two centuries / Statty Stattev. // Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies : Proceedings of the 1st International Conference May 24-27, 2000 Thessaloniki Greece. - Tessaloniki : Association of South Eastern Europe Economic Unive, 2001, с. 261-272. 

  

Сист. No: 52977

- 415 -

40930

Stattev, Statty.  Bulgarian Economic Transition in Nineties / Statty Stattev. // Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies : Proceedings of the 1st International Conference May 24-27, 2000 Thessaloniki Greece. - Tessaloniki : Association of South Eastern Europe Economic Unive, 2001, с. 261-272. 

  

Сист. No: 53037

Икономика на Русия

- 416 -

44148

Смотрова, Елена Н.  Локальная стратегия главной доли рынка: причины появления и перспективы удержания в условиях кризиса и модернизации России / Елена Н. Смотрова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 622-629. 

  

Сист. No: 52870

Бизнес икономика

- 417 -

42927

Иванова, Донка.  Социалното инвестиране - хит или осъзната отговорност на бизнеса / Донка Иванова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. : Т.2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 35-44. 

  

Сист. No: 52903

- 418 -

Сп М 486

Хлебаров, Антоан.  Откъде идват идеите / Антоан Хлебаров. // Мениджър, 2013, N 10, с. 40-42. 

  

Сист. No: 52847

Икономическа география

- 419 -

45141

Личев, Тихомир.  Актуално състояние на административно-териториалното деление на Северозападна България и възможности за неговото оптимизиране / Тихомир Личев. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 499-507. 

  

Сист. No: 52267

Стопанска история

- 420 -

41762

Вачков, Даниел.  Тенденции в в изследванията върху стопанското развитие на България за периода от Освобождението до 1944 г. / Даниел Вачков. // Предизвикателствата на промяната : Национална научна конференция София, 10-11 ноември 2004 г. / Състав. Искра Баева, Пламен Митев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006, с. 209-218. 

  

Сист. No: 52436

- 421 -

41762

Марчева, Илияна.  Изследванията по социално-икономическа история на социализма в България: основни теми, проблеми и перспективи / Илияна Марчева. // Предизвикателствата на промяната : Национална научна конференция София, 10-11 ноември 2004 г. / Състав. Искра Баева, Пламен Митев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006, с. 289-301. 

  

Сист. No: 52438

- 422 -

43974

Христов, Павлин Христов.  Българските институции на антикризисна социално-икономическа политика / Павлин Христов Христов. // Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза : Докл. от юб. научно-практ. конфер., посвет. на 60-та годиш. от създ. на Икономическия институт на БАН, 11-12 дек. 2009г., В. Търново. - София : ГорексПрес, 2010, с. 245-254. 

  

Сист. No: 52803

Икономически растеж

- 423 -

42927

Атанасова, Мария и др.  Възможна алтернатива на конвенционалното земеделие в защитените територии / Мария Атанасова, Светла Маджарова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 137-146. 

  

Сист. No: 52837

- 424 -

39711

Божков, Александър.  Потенциалът за растеж на българската икономика / Александър Божков. // Фактори за икономически растеж в България : Конференция, 25 ян. 1999. - София : Център за икономическо развитие, 1999, с. 13-24. 

  

Сист. No: 52637

- 425 -

42927

Бъчварова, Маргарита.  Правни форми на публично-частно партньорство / Маргарита Бъчварова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 113-120. 

  

Сист. No: 52836

- 426 -

30940

Вазов, Григорий.  Обществена организация на паричните отношения, свързани с финансирането на научно-техническия процес / Григорий Вазов. // Четиридесет години икономически възход : Научна конференция : Сборник доклади. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 120-127. 

  

Сист. No: 52987

- 427 -

39711

Добровский, Марек.  Фискална политика и икономически растеж / Марек Добровский. // Фактори за икономически растеж в България : Конференция, 25 ян. 1999. - София : Център за икономическо развитие, 1999, с. 88-105. 

  

Сист. No: 52644

- 428 -

42927

Костова, Димитрина.  Публично-частно партньорство - приложимост, нови изисквания и подходи / Димитрина Костова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 106-112. 

  

Сист. No: 52833

- 429 -

42927

Марков, Галин.  Интегрираната рамка за управление и контрол на средства от структурните фондове - инструмент за адаптация на българските фирми в икономиката на ЕС / Галин Марков. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 172-182. 

  

Сист. No: 52840

- 430 -

42927

Михайлов, Пеню.  Моралност на пазарната икономика / Пеню Михайлов. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 82-86. 

  

Сист. No: 52832

- 431 -

42927

Младенова, Зоя.  Българската икономика пред двойно предизвикателство - продължаващата трансформация и пълноправното членство в Европейския съюз / Зоя Младенова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 19-29. 

  

Сист. No: 52812

- 432 -

44995

Пенчев, Искрен.  Относно връзката между фондови пазари и икономически растеж / Искрен Пенчев. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 178-185. 

  

Сист. No: 52363

- 433 -

42927

Петрова-Христова, Галина и др.  Приложение на публично-частното партньорство в здравеопазването / Галина Петрова-Христова, Ангел Мирчев. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 213-220. 

  

Сист. No: 52845

- 434 -

39711

Розенов, Росен.  Макроикономическа стабилност и икономически растеж / Росен Розенов. // Фактори за икономически растеж в България : Конференция, 25 ян. 1999. - София : Център за икономическо развитие, 1999, с. 38-48. 

  

Сист. No: 52643

- 435 -

39711

Сакс, Джефри.  Икономически растеж - модели и подходи / Джефри Сакс. // Фактори за икономически растеж в България : Конференция, 25 ян. 1999. - София : Център за икономическо развитие, 1999, с. 25-37. 

  

Сист. No: 52642

- 436 -

42927

Якимова, Ивона.  Развитие на частния сектор в България : (Утвърждаващите се характеристики) / Ивона Якимова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 75-81. 

  

Сист. No: 52829

- 437 -

Сп М 486

Дончев, Томислав.  Противоречия на растежа / Томислав Дончев. // Мениджър, 2013, N 9, с. 16-18. 

  

Сист. No: 51948

- 438 -

45052

Bacovic, Maja.  Efficiency Driven Economic Growth: Investment in Human Capital and Technological Readiness / Maja Bacovic. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 486-497. 

  

Сист. No: 52486

- 439 -

45141

Temjanovski, Riste et al.  Strengthening Culture, Knowledge and Innovation as Drivers of Economic Growth / Riste Temjanovski, Vesna Georgieva Svrtinov, Krste Misirkov. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 634-641. 

  

Сист. No: 52320

- 440 -

45051

Zikou, Evangelia et al.  Enterpreneuership as a Factor for Economic Growth / Evangelia Zikou, Martin Naumov. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 259-263. 

  

Сист. No: 52809

- 441 -

Сп Ч J 80 m

North, Charles M. et al.  Religion, Corruption, and the Rule of Law / Charles M. North, Wafa Hakim Orman, Carl Gwin. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 45, 2013, N 5, с. 757-779. 

  

Сист. No: 52128

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 442 -

40930

Koutsobinas, Theodore.  A note on international capital flows, foreign exchange rates and macroeconomic adjustment in transition economies / Theodore Koutsobinas. // Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies : Proceedings of the 1st International Conference May 24-27, 2000 Thessaloniki Greece. - Tessaloniki : Association of South Eastern Europe Economic Unive, 2001, с. 191-203. 

  

Сист. No: 53034

- 443 -

40930

Pournarakis, Mike.  Exchange rate regimes and economic policy dilemmas in the European transition economies / Mike Pournarakis. // Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies : Proceedings of the 1st International Conference May 24-27, 2000 Thessaloniki Greece. - Tessaloniki : Association of South Eastern Europe Economic Unive, 2001, с. 101-112. 

  

Сист. No: 53027

Бизнес политика

- 444 -

Сп М 486

Богданов, Лъчезар.  Има и успешни бизнеси / Лъчезар Богданов. // Мениджър, 2013, N 10, с. 24-25. 

  

Сист. No: 52842

Пазарно стопанство

- 445 -

40086

Банкова, Йовка Петкова.  Финансиране на селското стопанство в страните, осъществяващи преход към пазарна икономика / Йовка Петкова Банкова. // Управленски и маркетингови аспекти на развитието на Балканските страни : (Международна научна конференция, проведена от 20-22 септември 2001 г. в гр. Кранево); Сборник. - Кранево : УНСС-Университет у Нишу, 2001, с. 205-219. 

  

Сист. No: 52608

- 446 -

40086

Живкович, Александър.  Приложение на стратегията на монетарната политика на стопанството в преход / Александър Живкович. // Управленски и маркетингови аспекти на развитието на Балканските страни : (Международна научна конференция, проведена от 20-22 септември 2001 г. в гр. Кранево); Сборник. - Кранево : УНСС-Университет у Нишу, 2001, с. 53-66. 

  

Сист. No: 52598

- 447 -

40086

Ковачев, Асен.  Приспособяване на институционалните структури и управленско-регулативните механизми към принципите на работещата пазарна икономика / Асен Ковачев. // Управленски и маркетингови аспекти на развитието на Балканските страни : (Международна научна конференция, проведена от 20-22 септември 2001 г. в гр. Кранево); Сборник. - Кранево : УНСС-Университет у Нишу, 2001, с. 77-85. 

  

Сист. No: 52601

- 448 -

40086

Цончев, Радослав.  Търговското предлагане в публичните дружества / Радослав Цончев. // Управленски и маркетингови аспекти на развитието на Балканските страни : (Международна научна конференция, проведена от 20-22 септември 2001 г. в гр. Кранево); Сборник. - Кранево : УНСС-Университет у Нишу, 2001, с. 117-125. 

  

Сист. No: 52607

- 449 -

40086

Чузовис, Сретен.  Мениджмънт на съвкупното качество (TQM) - бизнес съвършенство в новия милиниум / Сретен Чузовис. // Управленски и маркетингови аспекти на развитието на Балканските страни : (Международна научна конференция, проведена от 20-22 септември 2001 г. в гр. Кранево); Сборник. - Кранево : УНСС-Университет у Нишу, 2001, с. 87-98. 

  

Сист. No: 52604

Икономически реформи

- 450 -

Сп М 486

Клугман, Марк.  Третият път пред България / Марк Клугман. // Мениджър, 2013, N 9, с. 112-116. 

  

Сист. No: 51942

Стопанско планиране

- 451 -

29487

Обретенов, Стефан.  Стопанска и вътрешностопанска сметка в селското стопанство / Стефан Обретенов. // Усъвършенствуване управлението на социалистическите организации : Юб. науч. сесия посвет. на 40-год. от победата на социалистическата революция в България и 30-год. юбилей на отчетно-икономич. факултет. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 83-100. 

  

Сист. No: 52405

Прогнозиране

- 452 -

45141

Лазарова, Елица.  Приложение на бенчмаркинга в публичната сфера / Елица Лазарова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 266-271. 

  

Сист. No: 52180

- 453 -

45141

Маринов, Драгомир Ангелов.  Възникване и развитие на управление на знанието / Драгомир Ангелов Маринов. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 173-184. 

  

Сист. No: 52131

Аграрна икономика

- 454 -

44148

Алексиев, Алески Г. и др.  Регионални измерения на зърнения сектор / Алески Г. Алексиев, Росица П. Узунова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 421-428. 

  

Сист. No: 52961

- 455 -

44995

Алексиев, Георги.  Институционални възможности за повишаване пазарния капацитет на българското пчеларство / Георги Алексиев. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 389-395. 

  

Сист. No: 52396

- 456 -

41578

Ангелов, Димо.  Организационна адаптация на арендните отношения към европейските модели / Димо Ангелов. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 26-36. 

  

Сист. No: 52577

- 457 -

40873

Богоев, Георги и др.  Фермерски стопанства за производство на зеленчуци / Георги Богоев, Павел Паскалев. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Научно-практическа конференция с международно участие, 11-13 ноем. 2004 г. - Свищов : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 36-41. 

  

Сист. No: 52488

- 458 -

40873

Дойчинова, Юлия и др.  Организационно преструктуриране на аграрния бизнес / Юлия Дойчинова, Албена Митева. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Научно-практическа конференция с международно участие, 11-13 ноем. 2004 г. - Свищов : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 110-116. 

  

Сист. No: 52502

- 459 -

41578

Йорданов, С. и др.  Изследване на връзката "източник на информация - равнище на осведоменост" в системата на технологичен трансфер в земеделието : (на примера на производството на пшеница в област Добрич) / С. Йорданов, Таня Жекова. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 167-175. 

  

Сист. No: 52753

Икономика на индустрията, предприятието

- 460 -

41216

Илиев, Йосиф.  Конкурентоспособността - основа на индустриалната политика / Йосиф Илиев. // Развитие на индустриалния сектор и усъвършенстване подготовката на специалисти с висше образование в Р. България : Сб. докл. от науч. конфер.. - Варна : ИУ-Варна, 2004, с. 21-38. 

  

Сист. No: 52445

- 461 -

42175

Конджов, Тони.  Икономическият подход на европейската комисия по отношение на фирмените концентрации и споразумения / Тони Конджов. // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория : Сборник с доклади от научна конференция 10-11.05.2007 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 223-234. 

  

Сист. No: 52534

- 462 -

38056

Муглер, Йозеф.  Фактори на средата за възникването на малки и средни предприятия / Йозеф Муглер. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 45-52. 

  

Сист. No: 52540

- 463 -

44148

Нургазин, Рысбек Н. и др.  Оценка эффективности инновационных технологий с учетом потенциальных возможностей предприятия / Рысбек Н. Нургазин, Канат Д. Таттимбетов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 415-420. 

  

Сист. No: 52960

- 464 -

43631

Павлов, Константин и др.  Влияние интенсификации производства на экономическую оценку природных ресурсов / Константин Павлов, Владислав И. Ляшенко. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. ; [Сб. докл], 7-8 окт. 2010 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 443-448. 

  

Сист. No: 53004

- 465 -

38056

Пенчева, Ивалина.  Управлението на персонала в условията на преход / Ивалина Пенчева. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 127-130. 

  

Сист. No: 52550

- 466 -

45141

Перков, Венцислав.  Предприемачеството в публичния сектор / Венцислав Перков. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 86-96. 

  

Сист. No: 52103

- 467 -

44148

Сергеевич, Сердюк Александр.  Стуктуризация угольной промышленности в постсоциалистических странах / Сердюк Александр Сергеевич. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 487-494. 

  

Сист. No: 52962

- 468 -

Сп Ф 53 кс

Николаевская, О. А.  Реализация инвестиционно-финансового потенциала предприятия / О. А. Николаевская. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 30, с. 76-83. 

  

Сист. No: 52149

- 469 -

Сп Б 445

Николова, Светлана.  Изследване на взаимодействието: иновационна дейност - конкурентоспособност в българските предприятия / Светлана Николова. // Бизнес управление, XXIII, 2013, N 3, с. 57-81. 

  

Сист. No: 52520

- 470 -

Сп Ф 53 кс

Сорвина, О. В.  Повышение эффективности управления производственными затратами на основе совершенствования процесса обеспечения предприятия материальными ресурсами / О. В. Сорвина. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 32, с. 64-75. 

  

Сист. No: 52171

- 471 -

Сп Ф 517 а

Ченгелова, Емилия.  Холистичен подход за конструиране на методология за емпирично изследване на "икономиката в сянка" / Емилия Ченгелова. // Философски алтернативи, XXII, 2013, N 4, с. 108-128. 

  

Сист. No: 52123

Икономика на туризма

- 472 -

CD Сп Н 32 тх

Новые подходы к организации обслуживания потребителей . // Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, 2012, с. 1-3. 

  

Сист. No: 51992

- 473 -

43970

Владова, Катя.  Аспекти в развитието на туроператорските фирми и морския туризъм в България в условията на криза / Катя Владова. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 136-144. 

  

Сист. No: 52886

- 474 -

Сп Н 32 твие

Благоева, Надежда.  Преференциите на редуцираните ставки на ДДС за туристическите услуги в Република България / Надежда Благоева. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2012, с. 29-36. 

  

Сист. No: 52005

Туризъм в България

- 475 -

40873

Бояджиев, Веселин.  Селският туризъм - теория и реалност / Веселин Бояджиев. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Научно-практическа конференция с международно участие, 11-13 ноем. 2004 г. - Свищов : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 42-59. 

  

Сист. No: 52489

- 476 -

43970

Караджова, Златина.  Планиране и управление на туристически предприятия при кризисни ситуации / Златина Караджова. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 285-292. 

  

Сист. No: 52926

- 477 -

Сп Н 32 твие

Александров, Красимир.  Възможности за развитие на устойчив туризъм в селските райони / Красимир Александров. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2012, с. 191-196. 

  

Сист. No: 52018

- 478 -

45057

Dyankov, Todor.  Tourism Develpoment of Destination Bulgaria / Todor Dyankov. // Териториален брандинг: параметри, структури, модели : Сб. с докл. от научно-практическа сесия с международно участие. - Варна : М Студио Адвъртайзинг и Криейтив, 2012, с. 46-57. 

  

Сист. No: 52178

Международен туризъм

- 479 -

45051

Bychkova, Alesya.  International Tourism, Prospects for Development / Alesya Bychkova. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 278-280. 

  

Сист. No: 52747

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 480 -

43970

Димитрова, Ралица.  Корекции при изчисляване на цената на капитала в условията на формиращ се пазар / Ралица Димитрова. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 179-186. 

  

Сист. No: 52894

- 481 -

41216

Янакиев, Васил.  Основни етапи на пазарното ценообразуване / Васил Янакиев. // Развитие на индустриалния сектор и усъвършенстване подготовката на специалисти с висше образование в Р. България : Сб. докл. от науч. конфер.. - Варна : ИУ-Варна, 2004, с. 166-173. 

  

Сист. No: 52455

- 482 -

42948

Янчева, Александра Константинова.  Разходи и цени. Разходни методи и ценообразуване / Александра Константинова Янчева. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 147-150. 

  

Сист. No: 52264

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 483 -

Сп В 83 Э

Кадочников, С. и др.  Влияние связанного разнообразия экспорта на экономическое развитие регионов России / С. Кадочников, А. Федюнина. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 9, с. 128-149. 

  

Сист. No: 52710

- 484 -

44995

Marinovic, Maja.  Current Problems and Alternatives in the International Agricultural Trade / Maja Marinovic. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 245-253. 

  

Сист. No: 52444

Търговия

- 485 -

29487

Александров, Стефан.  Насоки за усъвършенствуване управлението на търговските организации / Стефан Александров. // Усъвършенствуване управлението на социалистическите организации : Юб. науч. сесия посвет. на 40-год. от победата на социалистическата революция в България и 30-год. юбилей на отчетно-икономич. факултет. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 55-70. 

  

Сист. No: 52399

- 486 -

44995

Атанасов, Борислав.  Тенденции на пазара на бързооборотни стоки в България / Борислав Атанасов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 463-476. 

  

Сист. No: 52408

- 487 -

44995

Граматикова, Елица.  Съвременните търговски обекти в България - тенденции и предизвикателства / Елица Граматикова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 344-349. 

  

Сист. No: 52386

- 488 -

41578

Граматикова, Елица.  Състояние на пазара на потребителски стоки в България в етапа на присъединяване към Европейския съюз / Елица Граматикова. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 268-273. 

  

Сист. No: 52782

- 489 -

29487

Добрева, Дучка.  Някои проблеми на усъвършенствуване на икономическия подход и механизъм с цел подобряване на търговското и битово обслужване / Дучка Добрева. // Усъвършенствуване управлението на социалистическите организации : Юб. науч. сесия посвет. на 40-год. от победата на социалистическата революция в България и 30-год. юбилей на отчетно-икономич. факултет. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 71-82. 

  

Сист. No: 52400

- 490 -

41578

Желязкова, Донка.  Актуални проблеми пред търговията на България в контекста на нейната подготовка за присъединяване към Европейския съюз / Донка Желязкова. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 100-106. 

  

Сист. No: 52623

- 491 -

42927

Йовкова, Йорданка.  Финансови иновации на пазара на недвижими имоти / Йорданка Йовкова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 470-477. 

  

Сист. No: 52889

- 492 -

42927

Калчев, Румен.  Европейски стандарти и квалификацията на агентите при сделки с недвижима собственост / Румен Калчев. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 522-529. 

  

Сист. No: 52901

- 493 -

42927

Пелов, Тихомир.  Възможности за регулиране пазара на недвижими имоти / Тихомир Пелов. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 478-484. 

  

Сист. No: 52893

- 494 -

41578

Стоянов, Михал.  Инструменти на търговската политика на ЕС / Михал Стоянов. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 212-216. 

  

Сист. No: 52759

- 495 -

42927

Стоянов, Стоян.  Предимства на видовете сделки с недвижима собственост / Стоян Стоянов. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 512-521. 

  

Сист. No: 52899

- 496 -

Сп П 89 тп

Зинчак, Елена.  Уникальный потребительский опыт в магазинах класса "Люкс": понятие, особенности, этапы создания / Елена Зинчак. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 7, с. 119-123. 

  

Сист. No: 51974

- 497 -

Сп Р 448

Чанкова, Жана.  Стратегия: Повече чрез по-малко / Жана Чанкова. // Регал, 2013, N 6, с. 6-7. 

  

Сист. No: 53122

Маркетинг

- 498 -

40628

Велев, Димитър.  Управленски аспекти на интернет маркетинга / Димитър Велев. // Управленски и маркетингови аспекти на икономическото развитие на Балканските страни : Сборник доклади от международна научна конференция София, 29 и 30 октомври 2003 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2004, с. 172-177. 

  

Сист. No: 52594

- 499 -

45057

Веселинова, Мария и др.  Културният потенциал в развитието на бранд Варна / Мария Веселинова, Боян Димитров. // Териториален брандинг: параметри, структури, модели : Сб. с докл. от научно-практическа сесия с международно участие. - Варна : М Студио Адвъртайзинг и Криейтив, 2012, с. 70-78. 

  

Сист. No: 52183

- 500 -

45057

Генкова, Станислава.  Роля на културата за устойчиво развитие на европейските градове и региони. Емпирично изследване за град Варна / Станислава Генкова. // Териториален брандинг: параметри, структури, модели : Сб. с докл. от научно-практическа сесия с международно участие. - Варна : М Студио Адвъртайзинг и Криейтив, 2012, с. 157-167. 

  

Сист. No: 52192

- 501 -

45057

Димитров, Никола.  Бенчмаркинг анализ на дейността на териториалните администрации в Североизточен район на планиране / Никола Димитров. // Териториален брандинг: параметри, структури, модели : Сб. с докл. от научно-практическа сесия с международно участие. - Варна : М Студио Адвъртайзинг и Криейтив, 2012, с. 58-69. 

  

Сист. No: 52182

- 502 -

43970

Димитрова, Теофана В.  Маркетинговата концепция и болничния сектор (пациентът - цел или средство) / Теофана В. Димитрова. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 348-355. 

  

Сист. No: 52943

- 503 -

40628

Забунов, Георги.  Операционен маркетинг и възможности за използване на управление на отношенията с клиента / Георги Забунов. // Управленски и маркетингови аспекти на икономическото развитие на Балканските страни : Сборник доклади от международна научна конференция София, 29 и 30 октомври 2003 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2004, с. 77-82. 

  

Сист. No: 52585

- 504 -

40628

Класова, Свободка.  Процедура при вземане на решение за покупка от безнес купувачите / Свободка Класова. // Управленски и маркетингови аспекти на икономическото развитие на Балканските страни : Сборник доклади от международна научна конференция София, 29 и 30 октомври 2003 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2004, с. 94-100. 

  

Сист. No: 52588

- 505 -

40086

Класова, Свободка Генчева.  Проблеми на макроикономическата ценова политика в България при пазарна икономика / Свободка Генчева Класова. // Управленски и маркетингови аспекти на развитието на Балканските страни : (Международна научна конференция, проведена от 20-22 септември 2001 г. в гр. Кранево); Сборник. - Кранево : УНСС-Университет у Нишу, 2001, с. 257-269. 

  

Сист. No: 52617

- 506 -

40628

Костова, Септемврина и др.  Маркетингова активност на фирмата - предпоставки, показатели и информационно обслужване / Септемврина Костова, Маргарита Данчева. // Управленски и маркетингови аспекти на икономическото развитие на Балканските страни : Сборник доклади от международна научна конференция София, 29 и 30 октомври 2003 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2004, с. 26-30. 

  

Сист. No: 52575

- 507 -

40628

Кузманова, Марияна.  Времето като стратегически фактор за успех / Марияна Кузманова. // Управленски и маркетингови аспекти на икономическото развитие на Балканските страни : Сборник доклади от международна научна конференция София, 29 и 30 октомври 2003 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2004, с. 130-136. 

  

Сист. No: 52592

- 508 -

43970

Кунева, Ирена.  Маркетинг в социалните мрежи: TWITTER и практиката на българските фирми / Ирена Кунева. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 339-347. 

  

Сист. No: 52934

- 509 -

40086

Маринов, Красимир Маринов.  Влияние на нуждата от обслужване върху продуктовата стратегия на фирмата / Красимир Маринов Маринов. // Управленски и маркетингови аспекти на развитието на Балканските страни : (Международна научна конференция, проведена от 20-22 септември 2001 г. в гр. Кранево); Сборник. - Кранево : УНСС-Университет у Нишу, 2001, с. 335-348. 

  

Сист. No: 52622

- 510 -

45057

Митева, Адрияна.  Разработване на стратегия за изграждане на корпоративен имидж на софтуерен продукт "Envision" (на примера на пазара на община Варна) / Адрияна Митева. // Териториален брандинг: параметри, структури, модели : Сб. с докл. от научно-практическа сесия с международно участие. - Варна : М Студио Адвъртайзинг и Криейтив, 2012, с. 115-134. 

  

Сист. No: 52187

- 511 -

40628

Парушева, Таня.  Маркетингови аспекти на туристическата политика на Европейския съюз / Таня Парушева. // Управленски и маркетингови аспекти на икономическото развитие на Балканските страни : Сборник доклади от международна научна конференция София, 29 и 30 октомври 2003 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2004, с. 106-112. 

  

Сист. No: 52591

- 512 -

40086

Предич, Биляна.  Управление на маркетинг производството в развитието на Балканските страни / Биляна Предич. // Управленски и маркетингови аспекти на развитието на Балканските страни : (Международна научна конференция, проведена от 20-22 септември 2001 г. в гр. Кранево); Сборник. - Кранево : УНСС-Университет у Нишу, 2001, с. 223-233. 

  

Сист. No: 52613

- 513 -

41578

Станимиров, Евгени.  Институционализиране на дейностите по измерване на потребителската удовлетвореност и лоялност / Евгени Станимиров. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 94-99. 

  

Сист. No: 52590

- 514 -

44148

Станимиров, Евгени П.  Изследване ангажираността на служителите / Евгени П. Станимиров. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 200-205. 

  

Сист. No: 52917

- 515 -

40628

Станкова, Лидия.  Потребителска ангажираност, решение за покупка и маркетингови стратегии / Лидия Станкова. // Управленски и маркетингови аспекти на икономическото развитие на Балканските страни : Сборник доклади от международна научна конференция София, 29 и 30 октомври 2003 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2004, с. 31-37. 

  

Сист. No: 52579

- 516 -

40628

Танушев, Християн.  Проспектът - елемент на комуникативната политика ва публичните дружества / Християн Танушев. // Управленски и маркетингови аспекти на икономическото развитие на Балканските страни : Сборник доклади от международна научна конференция София, 29 и 30 октомври 2003 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2004, с. 153-164. 

  

Сист. No: 52593

- 517 -

40628

Тончева, Тодорка.  Ефекти от развитието на туризма върху околната среда / Тодорка Тончева. // Управленски и маркетингови аспекти на икономическото развитие на Балканските страни : Сборник доклади от международна научна конференция София, 29 и 30 октомври 2003 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2004, с. 201-210. 

  

Сист. No: 52595

- 518 -

45057

Узунова, Елица и др.  Анализ на пазарната атрактивност на ваканционните имоти на Черноморското крайбрежие на България по отношение на Русия и страните от ОНД / Елица Узунова, Надежда Калинова. // Териториален брандинг: параметри, структури, модели : Сб. с докл. от научно-практическа сесия с международно участие. - Варна : М Студио Адвъртайзинг и Криейтив, 2012, с. 97-114. 

  

Сист. No: 52186

- 519 -

45057

Узунова, Юлия.  Диагностични процедури в териториалния брандинг / Юлия Узунова. // Териториален брандинг: параметри, структури, модели : Сб. с докл. от научно-практическа сесия с международно участие. - Варна : М Студио Адвъртайзинг и Криейтив, 2012, с. 6-14. 

  

Сист. No: 52163

- 520 -

40628

Узунова, Юлия.  Междукултурните зони и международните маркетингови комуникации / Юлия Узунова. // Управленски и маркетингови аспекти на икономическото развитие на Балканските страни : Сборник доклади от международна научна конференция София, 29 и 30 октомври 2003 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2004, с. 17-25. 

  

Сист. No: 52573

- 521 -

40086

Узунова, Юлия.  За трансформационното позициониране на фирмите на глобални и регионални пазари в условията на е-бизнес / Юлия Узунова. // Управленски и маркетингови аспекти на развитието на Балканските страни : (Международна научна конференция, проведена от 20-22 септември 2001 г. в гр. Кранево); Сборник. - Кранево : УНСС-Университет у Нишу, 2001, с. 271-283. 

  

Сист. No: 52619

- 522 -

41216

Хадживеличков, Стоян и др.  Интернет и традиционните модели на маркетинговата комуникация / Стоян Хадживеличков, Екатерина Димова. // Развитие на индустриалния сектор и усъвършенстване подготовката на специалисти с висше образование в Р. България : Сб. докл. от науч. конфер.. - Варна : ИУ-Варна, 2004, с. 154-165. 

  

Сист. No: 52454

- 523 -

40628

Христов, Христо.  Структурни промени на администрацията на изпълнителната власт в Р България / Христо Христов. // Управленски и маркетингови аспекти на икономическото развитие на Балканските страни : Сборник доклади от международна научна конференция София, 29 и 30 октомври 2003 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2004, с. 88-93. 

  

Сист. No: 52586

- 524 -

43631

Черенков, Виталий.  Общая теория маркетинга: современное состояние вопроса в России и еще один подход / Виталий Черенков. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. ; [Сб. докл], 7-8 окт. 2010 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 477-487. 

  

Сист. No: 53013

- 525 -

В К 263

Манолова, Мария.  Когато хората обичат твоя бранд, оправдават грешките ти / Мария Манолова. // Капитал, N 33, 24-30 авг. 2013, с. 33. 

  

Сист. No: 51964

- 526 -

Сп Н 32 твие

Джабарова, Юлия.  Директният маркетинг - местна стратегия за развитие на малките биологични стопанства в страната / Юлия Джабарова. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2012, с. 113-120. 

  

Сист. No: 52011

- 527 -

Сп Н 32 твие

Джабарова, Юлия и др.  Разработване на маркетингов план за пускане на нови хранителни добавки на българския пазар / Юлия Джабарова, Велина Петрова. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2012, с. 121-129. 

  

Сист. No: 52013

- 528 -

Сп Б 445

Банчев, Петър.  Еволюция на парадигмата на маркетинга / Петър Банчев. // Бизнес управление, XXIII, 2013, N 3, с. 5-22. 

  

Сист. No: 52516

- 529 -

Сп И 50 м

Димова, Надежда.  Бренд мениджмънтът - катализатор в съвременния бизнес / Надежда Димова. // Икономическа мисъл, 2013, N 5, с. 122-140. 

  

Сист. No: 53065

- 530 -

Сп Ф 53 кс

Колесник, Е. Н.  Оценка маркетингового потенциала предприятия / Е. Н. Колесник. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 34, с. 63-69. 

  

Сист. No: 52339

- 531 -

45057

Palumbo, Ada et al.  Branding Places: How to Apply Marketing Strategies to Create Place Brands / Ada Palumbo, Mirko Bonante. // Териториален брандинг: параметри, структури, модели : Сб. с докл. от научно-практическа сесия с международно участие. - Варна : М Студио Адвъртайзинг и Криейтив, 2012, с. 135-156. 

  

Сист. No: 52189

- 532 -

45057

Vassileva, Bistra.  Territorial Branding: A Conceptual Framework / Bistra Vassileva. // Териториален брандинг: параметри, структури, модели : Сб. с докл. от научно-практическа сесия с международно участие. - Варна : М Студио Адвъртайзинг и Криейтив, 2012, с. 15-24. 

  

Сист. No: 52170

- 533 -

45057

Vassileva, Bistra.  Reference Budgets: A Tool for Marketing Management of the Territory / Bistra Vassileva. // Териториален брандинг: параметри, структури, модели : Сб. с докл. от научно-практическа сесия с международно участие. - Варна : М Студио Адвъртайзинг и Криейтив, 2012, с. 79-96. 

  

Сист. No: 52184

Рекламна, комуникационна политика

- 534 -

41216

Димова, Екатерина и др.  Българските портални сайтове като рекламна платформа / Екатерина Димова, Стоян Хадживеличков. // Развитие на индустриалния сектор и усъвършенстване подготовката на специалисти с висше образование в Р. България : Сб. докл. от науч. конфер.. - Варна : ИУ-Варна, 2004, с. 141-153. 

  

Сист. No: 52453

Дистрибуционна политика

- 535 -

Сп Л 763

Дистрибуция на аутсорсинг . // Логистика, 2013, N 8, с. 26-28. 

  

Сист. No: 52692

Маркетинг в индустрията (индустриален маркетинг)

- 536 -

45126

Димитрова, Теофана и др.  Параметрично моделиране на жизнения цикъл на продукта / Теофана Димитрова. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 427-435. 

  

Сист. No: 51983

- 537 -

45126

Станев, Велин.  Позитивизъм VS интерпретативизъм в проучванията на потребителското поведение / Велин Станев. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 227-235. 

  

Сист. No: 52280

Международен маркетинг

- 538 -

II 1737

Инджова, Цветанка.  Международната търговия на България в годините на глобалната криза / Цветанка Инджова. // Икономически измерения и социални последици на глобалната криза : Доклади от конференцията на Факултета по икономически и социални науки, посветена на 50-годишнината на ПУ "Паисий Хилендарски". - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 129-133. 

  

Сист. No: 51928

Логистика

- 539 -

42927

Димитров, Павел.  Пазарът на логистични услуги в България - новите реалности / Павел Димитров. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 432-439. 

  

Сист. No: 52885

- 540 -

43970

Драгнева, Николина Белчева.  Транспортът като базова комуникативна функция в логистиката / Николина Белчева Драгнева. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 3 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 80-84. 

  

Сист. No: 52808

- 541 -

43631

Омельченко, Владимир и др.  Структура и механизмы развития глобального рынка логистических услуг / Владимир Омельченко, Анна Омельченко. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. ; [Сб. докл], 7-8 окт. 2010 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 417-422. 

  

Сист. No: 53002

- 542 -

44995

Станимиров, Евгени.  Възможности за сътрудничество в областта на логистиката / Евгени Станимиров. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 229-244. 

  

Сист. No: 52371

- 543 -

45126

Юнаков, Кирил и др.  ABC анализ, приложим в логистиката на на супермаркети / Кирил Юнаков, Елена Манолова. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 456-462. 

  

Сист. No: 51987

- 544 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Да усъвършенстваш без да променящ цената / Васил Василев. // Логистика, 2013, N 7, с. 58-59. 

  

Сист. No: 52004

- 545 -

Сп Л 763

Иванов, Марин.  Как 3D принтерите ще променят веригата на доставки / Марин Иванов. // Логистика, 2013, N 7, с. 48-51. 

  

Сист. No: 52003

- 546 -

Сп Л 763

От Ротердам до шивашкия цех . // Логистика, 2013, N 8, с. 30-33. 

  

Сист. No: 52694

- 547 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Млада фирма расте бързо на спедиторския пазар / Ралица Русинова. // Логистика, 2013, N 7, с. 34-35. 

  

Сист. No: 51997

- 548 -

Сп Л 763

Стагнацията в управлението на доставките - повод за силна тревога . // Логистика, 2013, N 8, с. 34-35. 

  

Сист. No: 52696

- 549 -

Сп Л 763

Строго наблюдавани складове . // Логистика, 2013, N 8, с. 46-53. 

  

Сист. No: 52684

- 550 -

45052

Akopyan, Alexander.  Logistics in Information Technologies as Important Tool for Efficient Work of Enterprise in Post-Crisis Period / Alexander Akopyan. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 455-463. 

  

Сист. No: 52580

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 551 -

40873

Димов, Олег.  Сравнителен анализ на митническия контрол върху експортните субсидии за селскостопанските стоки в България и ЕС / Олег Димов. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Научно-практическа конференция с международно участие, 11-13 ноем. 2004 г. - Свищов : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 94-103. 

  

Сист. No: 52500

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 552 -

44148

Георгиев, Георги Д.  Финансови кризи / Георги Д. Георгиев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 85-89. 

  

Сист. No: 53054

- 553 -

В К 263

Стоянов, Николай.  Еднокракият банков съюз : Новите надзорни функции на ЕЦБ може да се окажат опасни за нея, за банките и за данъкоплатците / Николай Стоянов. // Капитал, N 42, 26 окт.-1ноем. 2013, с. 42-43. 

  

Сист. No: 53050

- 554 -

Сп П 89 тп

Зиядуллаев, Наби и др.  Российские банки в условиях трансформации мировой банковской системы / Наби Зиядуллаев, Игорь Горн. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 8, с. 38-47. 

  

Сист. No: 52278

- 555 -

Сп Ф 53 кс

Ирниявов, Б. С.  Развитие исламской финансовой индустрии на современном этапе / Б. С. Ирниявов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 34, с. 47-50. 

  

Сист. No: 52337

- 556 -

Сп Ф 53 кс

Ишханов, А. В. и др.  Ямайская валютная система: проблемы и пути реформирования / А. В. Ишханов, Е. Ф. Линкевич. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 34, с. 41-46. 

  

Сист. No: 52334

- 557 -

Сп Ф 53 кс

Кондратов, Д. И.  Мировой финансовый рынок на современном этапе: рост инвестиционной активности развивающихся стран / Д. И. Кондратов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 29, с. 31-42. 

  

Сист. No: 52134

- 558 -

Сп А 582

Попова, Нели.  Финансови рискове пред Испания в условията на дълговата криза в еврозоната / Нели Попова. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 3, с. 141-154. 

  

Сист. No: 52058

- 559 -

45051

Avadanei, Anamaria.  Sovereign Debts and the Speed of Economic Recovery in South-Eastern European Countries / Anamaria Avadanei. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 176-181. 

  

Сист. No: 52716

- 560 -

45052

Efremenko, Innessa.  Modern World Financial Architecture Development Imperatives in Global Financial Crisis's Overcoming Aspect / Innessa Efremenko. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 44-52. 

  

Сист. No: 52199

- 561 -

45052

Gaevec, Elena.  Problems of Maintenance of Financial Transparency of Financial Institutions, Talking into Account Existence of Offshore Zone / Elena Gaevec. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 53-61. 

  

Сист. No: 52206

- 562 -

45051

Gordeeva, Ekaterina.  Post-crisis Dynamics of the World Foreign Direct Investments Flows / Ekaterina Gordeeva. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 140-144. 

  

Сист. No: 52677

- 563 -

45051

Ivanova, Tamara.  Experience of Developing Countries in Creation of International Financial Centers / Tamara Ivanova. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 200-204. 

  

Сист. No: 52734

- 564 -

45052

Jelenkovic, Zlatija et al.  Cross-Border Loans During the World's Economic Crisis / Zlatija Jelenkovic, Lidija Barjaktarovic. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 151-163. 

  

Сист. No: 52233

- 565 -

45051

Kochurova, Elena.  Problems of Free Currency Convertibility in Developing Countries: Case of Russia And China / Elena Kochurova. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 195-200. 

  

Сист. No: 52730

- 566 -

45051

Kovtonjuk, Alina.  Problems of the National Debts in Some Countries of EU and Ways of Their Resolving / Alina Kovtonjuk. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 169-172. 

  

Сист. No: 52711

- 567 -

45052

Kozlova, Svetlana.  Banking Intermediation as Modernization Facto of the Russian Ecocnomy / Svetlana Kozlova. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 143-150. 

  

Сист. No: 52230

- 568 -

45052

Layko, Alexander.  Mechanims of Eastern Europe Countries Investment Process Regulation / Alexander Layko. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 77-87. 

  

Сист. No: 52214

- 569 -

45052

Lazareva, Evgenia.  The Problems of the Investment Bank Loans and Ways to Overcome Them / Ed Ashley. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 164-169. 

  

Сист. No: 52241

- 570 -

45051

Muradova, Maria.  New View at World Monetary System / Maria Muradova. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, . 137-139. 

  

Сист. No: 52674

- 571 -

45051

Nazarenko, Julia.  Impact of Globalization on Monetary Policy in Europe / Julia Nazarenko. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 186-190. 

  

Сист. No: 52718

- 572 -

45051

Nicolau, Mihaela.  The Flat Tax - A Reality in Eastern Europe / Mihaela Nicolau. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 164-169. 

  

Сист. No: 52709

- 573 -

45051

Poluiyan, Viktoriya.  Relevant Issues of Using the International Financial Reporting Standards (IFRS): International Experience / Viktoriya Poluiyan. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 145-149. 

  

Сист. No: 52688

- 574 -

38849

Rodrik, Dani.  Why is there Multilateral lending / Dani Rodrik. // Annual World bank Conference on development economics 1995. - Washington : The World Bank, 1996, с. 167-193. 

  

Сист. No: 52916

- 575 -

40037

Stetsko, Nikolay.  The Problems of Globalization of World Finances / Nikolay Stetsko. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR, 2002, с. 225-232. 

  

Сист. No: 53125

- 576 -

45051

Suharnikova, Alla.  International Monetary Fund: Current State and Future Prospects / Alla Suharnikova. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 182-186. 

  

Сист. No: 52717

- 577 -

45051

Tomuleasa, Ioanna-Iuliana.  Implications of Current Global Financial Crisis on the Financial System in the Countries of Central and South Europe / Ioanna-Iuliana Tomuleasa. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 190-195. 

  

Сист. No: 52721

- 578 -

40037

Zajc, Peter.  Banking Sector Restructuring: Lessons from Slovenia and other Central and Eastern European Countries / Peter Zajc. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR, 2002, с. 781-795. 

  

Сист. No: 53109

- 579 -

Сп Ч J 80 m

Banerjee, Anindya et al.  How Do Anticipated Changes to Short-Term Market Rates Influence Bank's Retail Interest Rates? Evidence from the Four Major Euro Area Economies / Anindya Banerjee, Victor Bystrov, Paul Mizen. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 45, 2013, N 7, с. 1375-1414. 

  

Сист. No: 53097

- 580 -

Сп Ч J 80 m

Ferraris, Leo et al.  Foreign Banks and the Dual Effect of Financial Liberalization / Leo Ferraris, Raoul Minetti. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 45, 2013, N 7, с. 1301-1333. 

  

Сист. No: 53095

- 581 -

Сп Ч J 80 m

Jahjah, Samir et al.  Exchange Rate Policy and Sovereing Bond Spreads in Developing Countries / Samir Jahjah, Bin Wei, Vivian Zhanwei Yue. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 45, 2013, N 7, с. 1274-1300. 

  

Сист. No: 53101

- 582 -

Сп Ч J 80 m

LIn, Shu et al.  Does Inflation Targeting Help Reduce Financial Dollarization ? / Shu LIn, Haichun Ye. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 45, 2013, N 7, с. 1254-1274. 

  

Сист. No: 53093

МИО. Световно стопанство

- 583 -

45051

Krent, Dawid.  Development of SME Sector in Poland / Dawid Krent. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 128-131. 

  

Сист. No: 52665

Международни икономически отношения

- 584 -

45129

Азис, Ергин Севгин.  Перспективи пред европейската икономическа интеграция / Ергин Севгин Азис. // Проблеми на глобализацията и интеграцията : Сборник студентски разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 110-117. 

  

Сист. No: 51900

- 585 -

45129

Бянова, Даниела Живкова.  Перспективи пред европейската икономическа интеграция / Даниела Живкова Бянова. // Проблеми на глобализацията и интеграцията : Сборник студентски разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 93-98. 

  

Сист. No: 51897

- 586 -

45129

Бянова, Достина Бориславова.  Перспективи пред европейската икономическа интеграция / Достина Бориславова Бянова. // Проблеми на глобализацията и интеграцията : Сборник студентски разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 105-109. 

  

Сист. No: 51899

- 587 -

45129

Георгиева, Габриела Ангелова.  Перспективи пред европейската икономическа интеграция / Габриела Ангелова Георгиева. // Проблеми на глобализацията и интеграцията : Сборник студентски разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 89-92. 

  

Сист. No: 51895

- 588 -

45129

Ефтенова, Диана Лъчезарова.  Перспективи пред европейската икономическа интеграция / Диана Лъчезарова Ефтенова. // Проблеми на глобализацията и интеграцията : Сборник студентски разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 99-104. 

  

Сист. No: 51898

- 589 -

45129

Иванов, Иван Илиянов.  Перспективи пред европейската икономическа интеграция / Иван Илиянов Иванов. // Проблеми на глобализацията и интеграцията : Сборник студентски разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 118-123. 

  

Сист. No: 51901

- 590 -

45129

Йорданова, Йоана Атанасова.  Перспективи пред европейската икономическа интеграция / Йоана Атанасова Йорданова. // Проблеми на глобализацията и интеграцията : Сборник студентски разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 124-126. 

  

Сист. No: 51902

- 591 -

45129

Лаловски, Любомир Михайлов.  Перспективи пред европейската икономическа интеграция / Любомир Михайлов Лаловски. // Проблеми на глобализацията и интеграцията : Сборник студентски разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 132-136. 

  

Сист. No: 51904

- 592 -

45129

Маркова, Милена Христофорова.  Перспективи пред европейската икономическа интеграция / Милена Христофорова Маркова. // Проблеми на глобализацията и интеграцията : Сборник студентски разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 137-141. 

  

Сист. No: 51905

- 593 -

44148

Мырзаева, Улжан А.  Статистический анализ внешнеэкономических аспектов продовольственной безопасности РК / Улжан А. Мырзаева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 409-414. 

  

Сист. No: 52958

- 594 -

45129

Христова, Калина Николаева.  Перспективи пред европейската икономическа интеграция / Калина Николаева Христова. // Проблеми на глобализацията и интеграцията : Сборник студентски разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 127-131. 

  

Сист. No: 51903

- 595 -

45129

Цочева, Надежда Панчева.  Перспективи пред европейската икономическа интеграция / Надежда Панчева Цочева. // Проблеми на глобализацията и интеграцията : Сборник студентски разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 142-144. 

  

Сист. No: 51906

- 596 -

Сп Г 621 ВСУ

Стоянова-Тонева, Йорданка.  Международни конфликти и икономически деструктивизъм / Йорданка Стоянова-Тонева. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2008, с. 33-55. 

  

Сист. No: 52074

- 597 -

Сп М 45 о

Бакалова, Мария.  Краят на Студената война: "Matrix reloaded" и трансмутациите на национализма / Мария Бакалова. // Международни отношения, 2013, N 4, с. 5-18. 

  

Сист. No: 52303

- 598 -

Сп М 45 о

Боянов, Боян.  Разпространение на ядреното оръжие: възникване и причини / Боян Боянов. // Международни отношения, 2013, N 4, с. 27-38. 

  

Сист. No: 52307

- 599 -

Сп М 45 о

Ганчев, Петко.  Европейският съюз: ситуацията днес - проблеми, тенденции и прогнози / Петко Ганчев. // Международни отношения, 2013, N 4, с. 39-48. 

  

Сист. No: 52311

- 600 -

Сп В 83 Э

Григорьев, Л. и др.  Механизмы глобального регулирования: экономический анализ / Л. Григорьев, А. Кудрин. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 7, с. 4-28. 

  

Сист. No: 52106

- 601 -

Сп А 582

Димова, Руска.  Динамика и структура на международните икономически отношения / Руска Димова. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 3, с. 55-66. 

  

Сист. No: 52051

- 602 -

Сп М 45 о

Маринов, Велко.  Реформата на глобалното икономическо управление в контекста на световната финансово-икономическа криза (2008-2009 г.) / Велко Маринов. // Международни отношения, 2013, N 4, с. 61-78. 

  

Сист. No: 52324

- 603 -

Сп М 45 о

Петров, Камен.  Формиране на новите регионални приоритети на България, съобразно изискванията на ЕС (2014-2020) / Камен Петров. // Международни отношения, 2013, N 4, с. 55-60. 

  

Сист. No: 52316

- 604 -

Сп А 582

Тодоров, Иван.  Българският паричен съвет в контекста на бъдещето членство на България в еврозоната / Иван Тодоров. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 3, с. 112-124. 

  

Сист. No: 52054

- 605 -

Сп В 83 Э

Хейфец, Б.  Деофшоризация экономики: мировой опыт и российская специфика / Б. Хейфец. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 7, с. 29-48. 

  

Сист. No: 52109

- 606 -

Сп М 45 о

Цветков, Цветомир.  Широко балансираният бюджет като продукт на диалектиката (теоретични аспекти) / Цветомир Цветков. // Международни отношения, 2013, N 4, с. 79-102. 

  

Сист. No: 52326

- 607 -

45051

Athanasatou, Ioanna et al.  The Economic Crisis in Greece / Ioanna Athanasatou, George Lampousis. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 86-90. 

  

Сист. No: 52655

- 608 -

45051

Bugaevskiy, Timur.  Commercialization of Professional sport / Timur Bugaevskiy. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 296-301. 

  

Сист. No: 52766

- 609 -

38849

Cooper, Richard N.  Is Growth in Developing Countries Beneficial to Industrial Countries? / Richard N. Cooper. // Annual World bank Conference on development economics 1995. - Washington : The World Bank, 1996, с. 249-275. 

  

Сист. No: 52935

- 610 -

45051

Elizarova, Tatyana.  BRICS in World Economy: Opportunities and Problems of Cooperation / Tatyana Elizarova. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 26-28. 

  

Сист. No: 52605

- 611 -

45051

Gallos, Lampros et al.  Argentina's Economic Collapse: Can Athens Learn from Buenas Aires? / Lampros Gallos, Varvara Gaspari. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 81-85. 

  

Сист. No: 52635

- 612 -

45051

Golysheva, Evgeniia.  Relationship Management of Ukrainian Enterprises-Innovators / Evgeniia Golysheva. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 229-232. 

  

Сист. No: 52790

- 613 -

45052

Khadzhynov, Iliya.  Foreign Economic Actitvity of Ukraine's Regions in 2009-2011: Trends in Post Crisis Dynamics / Iliya Khadzhynov. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 104-109. 

  

Сист. No: 52219

- 614 -

45051

Khristyuk, Nazary.  Ukrainian Real Estate Market Trends 2011-2012 in the Context of Euro-2012 / Nazary Khristyuk. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 90-94. 

  

Сист. No: 52656

- 615 -

45051

Komolova, Irina.  The Optimistic Strategy in the Crisis Time / Irina Komolova. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 22-24. 

  

Сист. No: 52600

- 616 -

45052

Kosteletou, Nikolina et al.  FDI Inflows and Trade Openness in Southeastern Europe and Black Sea Countries (SEE & BSC) / Nikolina Kosteletou, Panagiotis Liargovas. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 132-142. 

  

Сист. No: 52227

- 617 -

45051

Krasavina, Daria.  Russian Federation and World Trade Organization: to Enter or Not to Enter / Daria Krasavina. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 111-113. 

  

Сист. No: 52660

- 618 -

45051

Krestianinova, Ekaterina.  Some Problems of Economic Cooperation of the Countries Members of the Commonweath of Independent States (CIS) / Ekaterina Krestianinova. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 78-81. 

  

Сист. No: 52610

- 619 -

40930

Labrianidis, Lois et al.  Greek trade relations with the balkans in the 1990s / Lois Labrianidis, Thanasis Kalogeresis. // Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies : Proceedings of the 1st International Conference May 24-27, 2000 Thessaloniki Greece. - Tessaloniki : Association of South Eastern Europe Economic Unive, 2001, с. 385-404. 

  

Сист. No: 53042

- 620 -

45051

Lagunov, Mikhail.  Modern Economic Espionage / Mikhail Lagunov. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 301-303. 

  

Сист. No: 52767

- 621 -

40930

Mardas, Dimitri.  Europe agreements and public procurement policy / Dimitri Mardas. // Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies : Proceedings of the 1st International Conference May 24-27, 2000 Thessaloniki Greece. - Tessaloniki : Association of South Eastern Europe Economic Unive, 2001, с. 543-556. 

  

Сист. No: 53078

- 622 -

45051

Massamba, Tonine Maverick.  TNCs and Their Role in the Developmen of African Economies / Tonine Maverick Massamba. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 217-219. 

  

Сист. No: 52744

- 623 -

45051

Panchenko, Anna.  Actual Problems and Trends of Development of International Outsourcing in Russia / Anna Panchenko. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 284-290. 

  

Сист. No: 52752

- 624 -

45051

Petratou, Eirini.  Policies to Reduce Polluting Emissions and Their Economic Importance for Growth and Development / Eirini Petratou. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 102-106. 

  

Сист. No: 52658

- 625 -

45051

Prolovic, Stefan.  The Standardization: Necessity and Implementation / Stefan Prolovic. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 159-163. 

  

Сист. No: 52690

- 626 -

40930

Roolaht, Tonu.  The Stages Approach of Internationalization in the Economic Relationship between Transition Economies / Tonu Roolaht. // Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies : Proceedings of the 1st International Conference May 24-27, 2000 Thessaloniki Greece. - Tessaloniki : Association of South Eastern Europe Economic Unive, 2001, с. 137-153. 

  

Сист. No: 52951

- 627 -

45051

Verigina, Marina.  Corporate Social Responsibility as a Factor of Long-Term Development of Society / Marina Verigina. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 206-209. 

  

Сист. No: 52739

- 628 -

45051

Vernezi, Ekaterina.  Transnational Direction of Russian Business Development / Ekaterina Vernezi. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 17-21. 

  

Сист. No: 52596

- 629 -

45051

Yakimchuk, Anna.  Global Energy Security: Challenges for Russia / Anna Yakimchuk. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 97-102. 

  

Сист. No: 52657

Европейска интеграция

- 630 -

41578

Михайлов, Пеню.  Българското общество и присъединяването ни към Европейския съюз: проблеми и противоречия / Пеню Михайлов. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 17-25. 

  

Сист. No: 52576

- 631 -

Сп А 582

Тонова, Стоименка.  Кризата в еврозоната - има ли изход? / Стоименка Тонова. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 3, с. 125-140. 

  

Сист. No: 52055

- 632 -

45052

Makogon, Yuriy et al.  Modern Tendensies of Integration Interaction of the Central Eastern Europe Refion in the Economic Security Maintenance Aspect / Yuriy Makogon, Eugenia Medvedkina. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 363-370. 

  

Сист. No: 52543

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 633 -

41578

Благоев, Благо и др.  За някои проблем на бизнеса при присъединяването на България към ЕС / Благо Благоев, Милена Ангелова. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 5-16. 

  

Сист. No: 52574

- 634 -

41578

Георгиева, Недялка.  От "Одата на радостта" до четирите свободи на Европа / Недялка Георгиева. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 203-211. 

  

Сист. No: 52758

- 635 -

43970

Жечева-Радева, Ивелина.  Механизми за подобряване на усвояемостта на средствата по оперативните програми / Ивелина Жечева-Радева. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 187-192. 

  

Сист. No: 52895

- 636 -

45052

Lutas, Mihaela.  Europeanization and Euro Adoption in Romania / Mihaela Lutas, Dumitru Matis. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 88-103. 

  

Сист. No: 52216

- 637 -

45052

Plesco, Olga.  The Economic Crisis Reclassifies European Union's Forces / Olga Plesco. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 216-234. 

  

Сист. No: 52470

Право. Наука за държавата и правото

- 638 -

43970

Аврейски, Никола.  САЩ и европейските общности / Никола Аврейски. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 3 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 314-329. 

  

Сист. No: 52814

- 639 -

44544

Божидарова, Станислава.  Правосубектността на индивида съобразно международната закрила на правата на човека в условията на глобализация / Станислава Божидарова. // Правото в глобалния свят : Научна конференция; Лятна научна сесия на Юридическия факултет, 24-26 юни 2011. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 113-118. 

  

Сист. No: 52998

- 640 -

44544

Радев, Орлин.  Правото в съвременния свят / Орлин Радев. // Правото в глобалния свят : Научна конференция; Лятна научна сесия на Юридическия факултет, 24-26 юни 2011. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 68-72. 

  

Сист. No: 52994

- 641 -

41110

Стефанов, Валери.  Договор и подпис / Валери Стефанов. // Право и език : Втора международна конференция Св. Влас, 24-25 септември 2004 г. / Под ред. на Дончо Хрусанов, Тодор Шопов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005, с. 48-59. 

  

Сист. No: 52466

- 642 -

41110

Ташев, Росен.  За системата на правото и ролянта на правните понятия в нея / Росен Ташев. // Право и език : Втора международна конференция Св. Влас, 24-25 септември 2004 г. / Под ред. на Дончо Хрусанов, Тодор Шопов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005, с. 167-177. 

  

Сист. No: 52479

- 643 -

44544

Тянкова, Янка.  Приложение на медиацията в производството по несъстоятелност / Янка Тянкова. // Правото в глобалния свят : Научна конференция; Лятна научна сесия на Юридическия факултет, 24-26 юни 2011. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 103-112. 

  

Сист. No: 52996

- 644 -

41110

Шопов, Тодор и др.  Английският правен регистър - три примера от практиката / Тодор Шопов, Александър Шопов. // Право и език : Втора международна конференция Св. Влас, 24-25 септември 2004 г. / Под ред. на Дончо Хрусанов, Тодор Шопов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005, с. 89-97. 

  

Сист. No: 52474

- 645 -

Сп Г 621 ВСУ

Недев, Валентин.  Алгоритми на разследване на престъпленията: същност и перспективи / Валентин Недев. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2011, с. 115-182. 

  

Сист. No: 52014

- 646 -

Сп Г 621 ВСУ

Николова, Галина.  Някои нови положения в Закона за управление на етажната собственост / Галина Николова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2008, с. 209-222. 

  

Сист. No: 52086

- 647 -

Сп Г 621 ВСУ

Хаджолян, Масис.  Правото - култуно явление / Масис Хаджолян. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2008, с. 135-142. 

  

Сист. No: 52085

- 648 -

Сп Т 961 п

Байрактарова, Цветелина.  За някои проблеми, свързани с неустойката, задатъка и отметнината / Цветелина Байрактарова. // Търговско право, XXII, 2013, N 3, с. 99-119. 

  

Сист. No: 52533

- 649 -

Сп Т 961 п

Димитров, Мирослав.  За сделките, които "противоречат на закона" / Мирослав Димитров. // Търговско право, XXII, 2013, N 3, с. 21-45. 

  

Сист. No: 52527

- 650 -

Сп А 582

Маринова, Светла.  Подходите към интереса в правото / Светла Маринова. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 3, с. 89-99. 

  

Сист. No: 52052

- 651 -

Сп Т 961 п

Спасов, Георги.  Правно положение на клоновете на чуждестранните лица и сделки с предприятията им / Георги Спасов. // Търговско право, XXII, 2013, N 3, с. 83-97. 

  

Сист. No: 52530

- 652 -

Сп А 582

Чилова, Нина.  Поглед към принципите на данъчния процес / Нина Чилова. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 3, с. 100-111. 

  

Сист. No: 52053

Международно право

- 653 -

43970

Маринов, Кремен.  Въпроси на юрисдикционния имунитет на държавата / Кремен Маринов. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 3 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 369-378. 

  

Сист. No: 52830

Човешки права

- 654 -

CD Сп Н 32 тх

Михова, Т. Б.  Проблеми при управление на кариерата / Т. Б. Михова. // Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, 2012, с. 1-3. 

  

Сист. No: 52010

Държавна власт. Държавни органи

- 655 -

43970

Страхилова, Катя.  Предизвикателства пред образованието и повишаване капацитета на държавната администрация / Катя Страхилова. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 3 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 501-505. 

  

Сист. No: 52820

- 656 -

Сп Г 621 ВСУ

Ямукова, Павлина.  Новият модел за заплащане и оценяване на служителите в държавната администрация - реалност или поредно пожелание / Павлина Ямукова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2011, с. 282-303. 

  

Сист. No: 52021

Конституционно право

- 657 -

41110

Пенчева, Майя.  Конституцията - идеология и текст / Майя Пенчева. // Право и език : Втора международна конференция Св. Влас, 24-25 септември 2004 г. / Под ред. на Дончо Хрусанов, Тодор Шопов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005, с. 132-138. 

  

Сист. No: 52475

Конституционно право на България

- 658 -

Сп Г 621 ВСУ

Хаджолян, Масис.  Българският конституционализъм в действие / Масис Хаджолян. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2007, с. 338-355. 

  

Сист. No: 52226

Закони на България. Законодателна власт

- 659 -

Сп Ю 371

Илиева, Доника.  Промените в закона за енергетиката / Доника Илиева. // Ютилитис, X, 2013, N 6, с. 34-39. 

  

Сист. No: 52088

Наказателно право. Престъпления. Криминология.

- 660 -

Сп Г 621 ВСУ

Ковачева, Галина.  Причини и условия на престъпността на непълнолетните / Галина Ковачева. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2007, с. 371-390. 

  

Сист. No: 52229

Вещно право-България

- 661 -

Сп Г 621 ВСУ

Николова, Галина.  Ограничения, поставени пред собственика на земеделски земи в Р България / Галина Николова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2011, с. 183-199. 

  

Сист. No: 52015

Търговско право

- 662 -

43970

Баланов, Йордан Стефанов.  Допълнителна стопанска дейност на сдруженията и фондациите в условията на икономическа криза / Йордан Стефанов Баланов. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 3 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 432-435. 

  

Сист. No: 52825

- 663 -

43970

Коев, Красимир.  Прехвърляне на дълг при преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне на търговски дружества / Красимир Коев. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 3 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 436-446. 

  

Сист. No: 52831

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 664 -

Сп Г 621 ВСУ

Коев, Станислав.  Контрол за спазване на трудовото законодателство и отговорност за неговото нарушение / Станислав Коев. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2011, с. 85-105. 

  

Сист. No: 52012

- 665 -

Сп З 544 к

Гълъбов, Любен.  Обезщетенията / Любен Гълъбов. // Земеделска кооперация, XXI, 2013, N 8, с. 31-45. 

  

Сист. No: 52100

Обществено управление. Военни науки

- 666 -

44148

Врачовска, Мария Й.  Организационни аспекти при структуриране на публично частно партньорство / Мария Й. Врачовска. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 506-513. 

  

Сист. No: 52867

- 667 -

45141

Добрев, Добрин.  Бездействие на публичната администрация / Добрин Добрев. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 147-153. 

  

Сист. No: 52120

- 668 -

42063

Иванов, Иван.  Психологически и социалнопсихологически особености при процесите на промяна в българското общество през първите години на прехода / Иван Иванов. // Политика, европейска интеграция и социална промяна : Философско-психологически проблеми; Доклади от Юбилейна международна научна конференция, посветена на 10-годишнината от създаването на Философски факултет. Т.1- : Т. 2. - В. Търново : Фабер, 2006, с. 9-15. 

  

Сист. No: 52779

- 669 -

43974

Маздрашка, Фани.  Публичната комуникация на местната власт в условия на икономическа криза - проблеми и възможности / Фани Маздрашка. // Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза : Докл. от юб. научно-практ. конфер., посвет. на 60-та годиш. от създ. на Икономическия институт на БАН, 11-12 дек. 2009г., В. Търново. - София : ГорексПрес, 2010, с. 308-318. 

  

Сист. No: 52804

- 670 -

41578

Монев, Петко Г.  Местното самоуправление в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз / Петко Г. Монев. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 76-80. 

  

Сист. No: 52582

- 671 -

Сп Г 621 ВСУ

Великова, Мария.  Доброто местно самоуправление - европейско предизвикателство / Мария Великова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2007, с. 243269. 

  

Сист. No: 52221

- 672 -

45141

Milovanovic, Slavoljub.  Electronic Government Implementation in Serbia - The Case of E-Government Web Portal / Slavoljub Milovanovic. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 642-648. 

  

Сист. No: 52318

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 673 -

44544

Балабанова, Христина.  Конфликт на интереси - административноправни проблеми / Христина Балабанова. // Правото в глобалния свят : Научна конференция; Лятна научна сесия на Юридическия факултет, 24-26 юни 2011. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 40-51. 

  

Сист. No: 52991

- 674 -

45141

Инджов, Емил.  Първите законодателни регламентации за административните служители в България / Емил Инджов. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 191-200. 

  

Сист. No: 52141

- 675 -

45141

Парашкевова, Евелина.  Функционален анализ в администрациите - възможности и предизвикателства / Евелина Парашкевова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 254-265. 

  

Сист. No: 52175

- 676 -

43970

Цонков, Николай.  Възможности за по-ефективно административно регулиране на стопанската дейност в България / Николай Цонков. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследваниея в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 3 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 452-456. 

  

Сист. No: 52818

- 677 -

45141

Denkova, Jadranka et al.  The Necessity for Standards and Procedures for Trainings and Professional Development of the Administration in Republic of Macedonia / Jadranka Denkova, Suzana Gamtovska-Zdravkovska, Jovan Ananiev. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 615-623. 

  

Сист. No: 52353

Местно самоуправление

- 678 -

42063

Гимаев, И. Р.  Взаимодействие между населението и органите на местното самоуправление - практика и перспективи / И. Р. Гимаев. // Политика, европейска интеграция и социална промяна : Философско-психологически проблеми; Доклади от Юбилейна международна научна конференция, посветена на 10-годишнината от създаването на Философски факултет. Т.1- : Т. 2. - В. Търново : Фабер, 2006, с. 120-131. 

  

Сист. No: 52799

Общинско управление

- 679 -

45141

Алексиева, Десислава Ал.  Управленските компетенции - детерминанта на властта в публичната администрация / Десислава Ал. Алексиева. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 154-161. 

  

Сист. No: 52125

- 680 -

45141

Ангелова, Красимира.  Публични политики и устойчиво развитие на обществото / Красимира Ангелова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 313-321. 

  

Сист. No: 52201

- 681 -

45141

Арабаджийски, Николай.  Стандарти в обучението по публичната администрация / Николай Арабаджийски. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 421-439. 

  

Сист. No: 52242

- 682 -

45141

Богданова, Маргарита.  Предизвикателства пред обучението по публична администрация / Маргарита Богданова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 357-363. 

  

Сист. No: 52215

- 683 -

45141

Борисов, Борислав.  Политика, администрация, демокрация / Борислав Борисов. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 25-37. 

  

Сист. No: 52078

- 684 -

45141

Василев, Валентин и др.  Иновативни методи в управлението на човешките ресурси в публичната администрация / Валентин Василев, Стефан Новоселски. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 68-75. 

  

Сист. No: 52098

- 685 -

45141

Веселинова, Надежда.  Възможности на концепцията „Е-правителство“ за подобряване на административната ефективност в контекста на стратегия „Европа 2020“ / Надежда Веселинова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 440-448. 

  

Сист. No: 52244

- 686 -

45141

Георгиев, Людмил.  Етична задлъжнялост на образованието по публична администрация / Людмил Георгиев. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 322-334. 

  

Сист. No: 52203

- 687 -

45141

Георгиева, Петя.  Предприемачеството - производствен фактор и в публичния сектор / Петя Георгиева. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 475-479. 

  

Сист. No: 52254

- 688 -

45141

Горанова, Пенка.  Обучение в публичната администрация / Пенка Горанова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 449-454. 

  

Сист. No: 52249

- 689 -

45141

Господинов, Юлиян.  Ефектът от Кохезионната политика на ЕС (2007-2013 г.) върху регионалното развитие в България (резюме) / Юлиян Господинов. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 565-576. 

  

Сист. No: 52291

- 690 -

45141

Гълъбинова, Юлияна.  Регионални аспекти на европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж / Юлияна Гълъбинова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 549-564. 

  

Сист. No: 52290

- 691 -

45141

Динков, Милен.  Особености на иновациите в публичния сектор / Милен Динков. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 404-411. 

  

Сист. No: 52237

- 692 -

45141

Емилова, Ирена.  Поведенчески аспекти на комуникационните процеси в общинската администрация / Ирена Емилова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 280-288. 

  

Сист. No: 52194

- 693 -

45141

Захариев, Андрей.  Финансово осигуряване на общинските планове за развитие в България (2014-2020) / Андрей Захариев. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 38-45. 

  

Сист. No: 52079

- 694 -

45141

Иванов, Христо.  Предизвикателствата на образователния процес през XXI век / Христо Иванов. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 526-531. 

  

Сист. No: 52283

- 695 -

45141

Илиева, Даниела.  Иновационен индекс за измерване на регионална конкурентоспособност / Даниела Илиева. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 162-172. 

  

Сист. No: 52126

- 696 -

45141

Йорданова, Елена.  Проблеми и значение на административната етика при управлението на общинската администрация / Елена Йорданова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 213-221. 

  

Сист. No: 52159

- 697 -

45141

Кабакчиева, Цветелина.  Аграрна политика за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж / Цветелина Кабакчиева. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 540-548. 

  

Сист. No: 52287

- 698 -

45141

Линкова, Маруся.  Предизвикателствата пред публичната администрация и европейското финансиране на земеделието / Маруся Линкова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 364-374. 

  

Сист. No: 52220

- 699 -

45141

Охрименко, Сергей и др.  Стратегическое планирование деятельности органов местного самоуправления в Республике Молдова - вызов, проблемы и решения / Сергей Охрименко, Эдуард Хырбу. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 591-599. 

  

Сист. No: 52300

- 700 -

45141

Русанова, Лиляна.  Необходимост от преосмисляне на публичните политики в областта на бедността и социалното изключване / Лиляна Русанова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 335-344. 

  

Сист. No: 52205

- 701 -

45141

Сирашки, Христо.  Влияние и възможности на мотивацията за преодоляване на административната недостатъчност / Христо Сирашки. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 523-539. 

  

Сист. No: 52286

- 702 -

45141

Стан, Мариан.  Поддержка спортивных организаций органами публичного управления в Республике Молдова / Мариан Стан. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 585-590. 

  

Сист. No: 52296

- 703 -

45141

Тананеева, Живка.  Маркетингови стратегии в публичната сфера / Живка Тананеева. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 272-279. 

  

Сист. No: 52185

- 704 -

45141

Тодоров, Евгени.  Предизвикателства при разкриването на „зелени" работни места пред публичната администрация / Евгени Тодоров. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 239-253. 

  

Сист. No: 52172

- 705 -

45141

Тодоров, Любомир.  Изучаването на НСИ "Статистика на предприятията" - възможност за оценка ефективността на икономиката / Любомир Тодоров. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 345-356. 

  

Сист. No: 52211

- 706 -

45141

Тодоров, Тодор Ив.  Мотивацията на служителите в публичната администрация / Тодор Ив. Тодоров. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 508-517. 

  

Сист. No: 52270

- 707 -

45141

Тодорова, Таня.  Фискална политика за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж / Таня Тодорова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 518-525. 

  

Сист. No: 52276

- 708 -

45141

Толпинская, Валентина.  Проблемы неравенства уровня жизни в регионах страны / Валентина Толпинская. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 577-584. 

  

Сист. No: 52294

- 709 -

45141

Чиприянов, Михаил.  Акценти при обучението по „Методи за стратегически изследвания” / Михаил Чиприянов. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 375-384. 

  

Сист. No: 52224

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 710 -

Сп Г 621 ВСУ

Нунев, Сашо.  Антипотискаща социална работа - същност, обособяване и развитие в съвременните условия / Сашо Нунев. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2007, с. 37-75. 

  

Сист. No: 52202

- 711 -

Сп Ч J 80 r

Blake, David et al.  Longevity Risk and Capital Markets: The 2011-2012 Update / David Blake, Richard MacMinn, Raimond Maurer. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 80, 2013, N 3, с. 495-500. 

  

Сист. No: 52429

Социално осигуряване

- 712 -

42155

Дулевски, Лалко.  Застаряването на населението и реформирането на пенсионните системи в странаните от Еврапейския съюз / Лалко Дулевски. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 355-363. 

  

Сист. No: 52383

- 713 -

42155

Илиева, Николина.  Социалната държава и защитата на труда / Николина Илиева. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 400-405. 

  

Сист. No: 52404

- 714 -

42155

Керемидчиева, Мариана.  Защита при безработица: ретроспекция, настояще, тенденции / Мариана Керемидчиева. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 373-379. 

  

Сист. No: 52388

- 715 -

42155

Кирова, Мина.  Отчетът по контролинг в застрахователното дружество - същност, изисквания, показатели / Мина Кирова. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 388-393. 

  

Сист. No: 52402

- 716 -

42155

Нейков, Марин.  Актуални промени в застрахователната дейност / Марин Нейков. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 380-387. 

  

Сист. No: 52401

- 717 -

42155

Стефанов, Любомир.  Доброволното осигуряване при безработица в България - възможности и перспективи / Любомир Стефанов. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 368-372. 

  

Сист. No: 52385

- 718 -

42155

Тодорова, Корнелия.  Реформата в системата за социално подпомагане - част от социалната трансформация на държавата / Корнелия Тодорова. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 348-354. 

  

Сист. No: 52382

- 719 -

42155

Христова, София и др.  Допълнително пенсионно осигуряване в България / София Христова, Николай Славчев. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 414-421. 

  

Сист. No: 52406

- 720 -

Сп А 454

Богомилова, Жанет.  Обезщетения, които се полагат на работодателя при дисциплинарно уволнение и при осъждане на работника или служителя / Жанет Богомилова. // Актив, 2013, N 9, с. 63-65. 

  

Сист. No: 49786

- 721 -

Сп А 454

Възможно ли е майка да получава парично обещетение за майчинство и същевременно да работи  / Румяна Станчева. // Актив, 2013, N 10, с. 54-56. 

  

Сист. No: 53084

- 722 -

Сп Ф 53 кс

Гаджиясулов, М. М.  Совершенствувание системы обязательного социального страхования на основе концепции социально-страхового маркетинга / М. М. Гаджиясулов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 36, с. 52-56. 

  

Сист. No: 52620

- 723 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Осигурителни вноски и данъци върху сумите, изплатени за командировки / Аспасия Петкова. // Актив, 2013, N 9, с. 59-63. 

  

Сист. No: 52243

- 724 -

Сп А 454

Станчева, Румяна.  Как да си набавим осигурителен стаж, когато не ни достига за придобиване право на пенсия / Румяна Станчева. // Актив, 2012, N 9, с. 56-58. 

  

Сист. No: 52240

- 725 -

38849

Diamond, Peter A.  Government Provision and Regulation of Economic Support in Old Age / Peter A. Diamond. // Annual World bank Conference on development economics 1995. - Washington : The World Bank, 1996, с. 83-103. 

  

Сист. No: 52913

Пенсионно осигуряване

- 726 -

41551

Славчев, Николай.  Европейски предизвикателства пред българския пенсионен модел / Николай Славчев. // Актуални проблеми на застраховането и осигуряването - 2006 : Юбилейна пета национална конференция, 5-6 юни 2006 г. / Състав. Нено Павлов, Янаки Андреев. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 210-214. 

  

Сист. No: 52976

- 727 -

Сп Ч J 80 r

Managing Capital Market and Longevity Risks in a Defined Benefit Pension Plan . // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 80, 2013, N 3, с. 585-619. 

  

Сист. No: 52415

- 728 -

Сп Ч J 80 r

The New Market Life . // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 80, 2013, N 3, с. 501-557. 

  

Сист. No: 52419

Здравно осигуряване

- 729 -

41551

Виткова, Мими.  Европейският опит в областта на здравното осигуряване / Мими Виткова. // Актуални проблеми на застраховането и осигуряването - 2006 : Юбилейна пета национална конференция, 5-6 юни 2006 г. / Състав. Нено Павлов, Янаки Андреев. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 219-232. 

  

Сист. No: 52973

- 730 -

Сп А 454

Станчева, Румяна.  Здравното осигуряване на самоосигуряващите се лица през 2013 г. / Румяна Станчева. // Актив, 2013, N 7, с. 44-47. 

  

Сист. No: 51896

Застраховане

- 731 -

41551

Андреев, Янаки.  Застраховането на катастрофични рискове - насоки и възможности / Янаки Андреев. // Актуални проблеми на застраховането и осигуряването - 2006 : Юбилейна пета национална конференция, 5-6 юни 2006 г. / Състав. Нено Павлов, Янаки Андреев. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 23-34. 

  

Сист. No: 52971

- 732 -

42155

Драганов, Христо.  Застраховането пред нови предизвикателства / Христо Драганов. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 435-442. 

  

Сист. No: 52409

- 733 -

В З 375

Димитров, Калин.  Българското застраховане уверено излиза от кризата / Калин Димитров. // Застраховател, N 17, 11-25 септ. 2013, с. 8-9. 

  

Сист. No: 52028

- 734 -

В З 375

Евгениев, Евгени и др.  Финансовата компетентност на потребителя и разширяване на застрахователния пазар в България / Евгени Евгениев, Ивелин Михайлов. // Застраховател, N 17, 11-25 септ. 2013, с. 10-11; 14. 

  

Сист. No: 52030

- 735 -

Сп Н 324 ВСУ и

Лазаров, Светослав.  Обща характеристика на морското застраховане / Светослав Лазаров. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Икономика и стопанско управление, 2012, с. 146-153. 

  

Сист. No: 51988

- 736 -

Сп С 848 д

Литвинов, Александр Сергеевич.  Инвестиционные риски страховой компании / Александр Сергеевич Литвинов. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 8, с. 3-23. 

  

Сист. No: 52636

- 737 -

45052

Sinyavskaya, Tatiana et al.  LIfe Insurance Product Pricing: Individual and Regional Risk Characteristics Effect / Tatiana Sinyavskaya, Alexandra Tregubova. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 177-186. 

  

Сист. No: 52456

Застраховане в България

- 738 -

44520

Ненова, Теменуга.  Опасности пред застрахователния бизнес в България - 2011 г. / Теменуга Ненова. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент.. - София : Авангард Прима, 2012, с. 85-91. 

  

Сист. No: 52247

- 739 -

Сп Н 25 а

Илиев, Боян.  Мултирисковото застраховане на земеделските култури - мит или реалност / Боян Илиев. // Народностопански архив . - Свищов, LXVI, 2013, N 3, с. 16-26. 

  

Сист. No: 52503

Педагогика. Възпитание. Образование. Просвета

- 740 -

42948

Кутева-Цветкова, Венка Петрова.  Предмет, специфика и принципи на социалната педагогика / Венка Петрова Кутева-Цветкова. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 187-194. 

  

Сист. No: 52565

- 741 -

42948

Стамов, Васил.  Научно-технологическите иновации в специалната педагогика / Васил Стамов. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 181-183. 

  

Сист. No: 52563

Образование

- 742 -

42948

Бинев, Димитър Стоянов.  Игрови методи в обучението по английски език при усвояването на нова лексика / Димитър Стоянов Бинев. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 128-138. 

  

Сист. No: 52554

- 743 -

42948

Бузов, Емил.  Между училището и университета или между знанието и икономиката / Емил Бузов. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 168-174. 

  

Сист. No: 52560

- 744 -

42948

Вълчев, Румен.  Общество на знанието и образованието за социални дейности / Румен Вълчев. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 282-287. 

  

Сист. No: 52570

- 745 -

42948

Върбанова, Радка.  Студентите, европейската интеграция, възможности и предизвикателства / Радка Върбанова. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 184-186. 

  

Сист. No: 52564

- 746 -

40266

Горчилова, Деница и др.  Към качество във висшето образование / Деница Горчилова, Александър Вълков. // Университетското икономическо образование и социалната реформа : Между очакванията и реалностите : Национална научно-практическа конференция, 21 ноември 2002 г.. - Б. м. : УНСС, 2002, с. 86-93. 

  

Сист. No: 52539

- 747 -

41578

Дражев, Стефан.  Система за онлайн-обучение и моделиране на бизнес задачи / Стефан Дражев. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 192-202. 

  

Сист. No: 52757

- 748 -

42948

Иванов, Иван Евгениев.  Програмиране на вградени системи - между нуждите и реалността / Иван Евгениев Иванов. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 268-275. 

  

Сист. No: 52461

- 749 -

45141

Марчева, Анастасия.  Борбата с бедността в обучението на студентите от специалност "Публична администрация" / Анастасия Марчева. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 46-54. 

  

Сист. No: 52084

- 750 -

42948

Монова-Желева, Мария Христова и др.  Подходи и методи за интегриране на персонализирано е-обучение и е-практика в контекста на проект PARMENIDE / Мария Христова Монова-Желева, Янислав Панайотов Желев. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 311-318. 

  

Сист. No: 52472

- 751 -

42948

Николов, Николай и др.  Мултимедийно чуждоезиково обучение и мултимодални дейности в помощ на обучаемите / Николай Николов, Йорданка Николова. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 139-146. 

  

Сист. No: 52556

- 752 -

42948

Николова, Евгения и др.  Възможности на мобилното обучение (e-learning) / Евгения Николова, Даниела Орозова. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 345-350. 

  

Сист. No: 52477

- 753 -

42948

Панайотов, Кирил Кирилов.  Усвояване на новата лексика с помощта на кампютър / Кирил Кирилов Панайотов. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 147-153. 

  

Сист. No: 52559

- 754 -

42948

Рахнева, Олга Добрева и др.  Подходи за тестово изпитване и оценяване чрез DeTC / Олга Добрева Рахнева, Иван Михайлов Маслинков, Асен Кънчев Рахнев. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 262-267. 

  

Сист. No: 52458

- 755 -

41216

Тодоров, Кирил.  Използване на метафори и картини в обучението по предприемачество / Кирил Тодоров. // Развитие на индустриалния сектор и усъвършенстване подготовката на специалисти с висше образование в Р. България : Сб. докл. от науч. конфер.. - Варна : ИУ-Варна, 2004, с. 39-56. 

  

Сист. No: 52450

- 756 -

30940

Тотев, Иван.  Наука и образование - основни фактори в стратегията на партията за повишаване на качеството / Иван Тотев. // Четиридесет години икономически възход : Научна конференция : Сборник доклади. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 184-192. 

  

Сист. No: 52988

- 757 -

41578

Филева, Маргарита.  Европейски образователни програми - отражение върху България : (Научно-теоретически и икономически аспекти) / Маргарита Филева. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 243-248. 

  

Сист. No: 52778

- 758 -

40266

Филипов, Димитър.  Университетското образование в България и глобализацията / Димитър Филипов. // Университетското икономическо образование и социалната реформа : Между очакванията и реалностите : Национална научно-практическа конференция, 21 ноември 2002 г.. - Б. м. : УНСС, 2002, с. 71-78. 

  

Сист. No: 52538

- 759 -

42948

Шарланова, Валентина Димитрова.  Идентифициране и валидиране на знания, умения и компетенции / Валентина Димитрова Шарланова. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 175-180. 

  

Сист. No: 52562

- 760 -

В К 263

Черкезова, Дарина.  Парола MBA / Дарина Черкезова. // Капитал, N 42, 26 окт.-1ноем. 2013, с. 1-4 [прил. К+]. 

  

Сист. No: 53053

- 761 -

В К 263

Черкезова, Дарина.  Училища за мениджъри и в България / Дарина Черкезова. // Капитал, N 42, 26 окт.-1 ноем. 2013, с. 4 [прил. К+]. 

  

Сист. No: 53059

- 762 -

Сп О 174

Делибалтова, Вася.  Електронните учебници - дилеми и парспективи / Вася Делибалтова. // Образование, XXII, 2013, N 4, с. 17-21. 

  

Сист. No: 52191

- 763 -

Сп C 58

Интегрирана информационна система на УниБит осигурява контрол и управление качеството на обучение . // CIO, 2013, N 9, с. 44-46. 

  

Сист. No: 52737

- 764 -

Сп С 847

Молхова, Миглена и др.  Трансфер на добри практики за професионално обучение на младежи в неравностойно положение в България / Миглена Молхова, Зорница Станева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, N 4, с. 487-495. 

  

Сист. No: 52295

- 765 -

Сп C 58

Обучение и сертификация - фактори за успех в ИТ професията . // CIO, 2013, N 9, с. 40-42. 

  

Сист. No: 52736

- 766 -

Сп С 847

Российская система оценки качества образования: главные уроки (аналитический обзор) . // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, N 3, с. 400-413; N 4, с. 552-574. 

  

Сист. No: 52304

- 767 -

Сп О 174

Топалова, Мариана.  Мултимедията в чуждоезиковото обучение / Мариана Топалова. // Образование, XXII, 2013, N 4, с. 22-25. 

  

Сист. No: 52193

- 768 -

Сп Д 41 к

Холкин, О. В. и др.  Использование технологий дистанционного обучения: опыт и перспективы / О. В. Холкин, А. Л. Тетерин. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 6, с. 74-77. 

  

Сист. No: 51971

- 769 -

Сп С 847

Хубенова, Мина.  Междукултурна комуникация, междукултурно учене и чуждоезиково обучение / Мина Хубенова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, N 4, с. 509-524. 

  

Сист. No: 52299

Образование в България

- 770 -

Сп С 847

Гюрова, Вяра.  Образованието на възрастните в България / Вяра Гюрова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, N 4, с. 496-508. 

  

Сист. No: 52298

Висше образование

- 771 -

43970

Димов, Сава Христов.  Образователни практики по бакалавърски и магистърски програми при обучение на студенти от специалност "Финанси" / Сава Христов Димов. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 102-110. 

  

Сист. No: 52879

- 772 -

42062

Динева, Евелина Димитрова и др.  Извънаудиторни форми на академична заетост - условие за успешна адаптация в европейското образователно пространство / Евелина Димитрова Динева, Мария Стоянова Алексиева. // Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция : Доклади на Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика. Китен, 18-22 септември 2006. - София : Веда Словена-ЖГ, 2006, с. 472-477. 

  

Сист. No: 52807

- 773 -

44995

Иванова, Елеонора.  Дистанционното обучение - една съвременна възможност за иновации в сектора на образованието / Елеонора Иванова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 200-207. 

  

Сист. No: 52364

- 774 -

43970

Иванова, Росица.  Усъвършенстване на научно-изследователската и преподавателска работа по "Финансово-стопански (бизнес) анализ" в икономическите висши учебни заведения в условия на криза / Росица Иванова. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 160-171. 

  

Сист. No: 52891

- 775 -

42948

Йоргова, Юлия.  Управление на телекомуникаците и предизвикателствата при подготовката на ръководители за тях / Юлия Йоргова. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 248-254. 

  

Сист. No: 52373

- 776 -

43970

Колев, Николай.  Университета - бизнес или общност за развитие на науката, културата и знанието / Николай Колев. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 95-101. 

  

Сист. No: 52874

- 777 -

44148

Кондев, Георги И. и др.  Възможности за прилагане на FQM EXCELLENCE Model в университетското образование / Георги И. Кондев, Димитър Х. Тенчев, Николай К. Карев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 433-440. 

  

Сист. No: 52923

- 778 -

43631

Костюк, Игор.  Роль научно-технического творчества и творческого воспитания молодежи в воспроизводстве интеллектуального потенциала Украины / Игор Костюк. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. ; [Сб. докл], 7-8 окт. 2010 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 363-368. 

  

Сист. No: 52980

- 779 -

43970

Матеева, Живка Стоянова.  Правни аспекти на акредитацията / Живка Стоянова Матеева. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 3 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 522-527. 

  

Сист. No: 52823

- 780 -

43073

Мутафова, Мария.  Характеристики на ученето у студентите с различна мотивация за учене / Мария Мутафова. // Приложна психология и социална практика : Научна конференция / Състав. Галя Герчева-Несторова. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008, с. 204-212. 

  

Сист. No: 52959

- 781 -

38484

Немов, Р. С.  Роль современной практической психологии в подготовке специалистов финансового профиля / Р. С. Немов. // Новые формы и методы учебно-методической работы на современном этапе : Ч. 1 - 2 : Ч. 1. Материалы международной учебно-методической конференции. - Москва : Финансовая академия при Правительстве РФ, 1997, с. 62-64. 

  

Сист. No: 53006

- 782 -

41216

Петров, Иван.  Нагласата на студентите от специалност "Икономика на индустрията" към стартиране на собствен бизнес / Иван Петров. // Развитие на индустриалния сектор и усъвършенстване подготовката на специалисти с висше образование в Р. България : Сб. докл. от науч. конфер.. - Варна : ИУ-Варна, 2004, с. 104-123. 

  

Сист. No: 52451

- 783 -

43970

Христов, Христо.  Университетското образование - качество, тенденции и нормативна основа / Христо Христов. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 8-14. 

  

Сист. No: 52946

- 784 -

Сп Г 621 ВСУ

Танкова, Елеонора.  Висшето образование в условията на глобализация - основни тенденции / Елеонора Танкова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2011, с. 245-261. 

  

Сист. No: 52020

- 785 -

Сп Г 621 ВСУ

Христова, Рая Петрова и др.  Корупцията във висшето образование: опит за емпирично представяне / Рая Петрова Христова, Боян Иванов Велчев. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2008, с. 122-132. 

  

Сист. No: 52081

- 786 -

45141

Excellence - the Main Way of a Future Sustainable Development in Higher Education . // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 624-633. 

  

Сист. No: 52359

- 787 -

45052

Nivorozhkina, lyudmila et al.  Educational Choice in Modern Russia: Social and Gender Impact / lyudmila Nivorozhkina, Mikhail Grishin. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 464-472. 

  

Сист. No: 52589

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 788 -

42948

Александров, Янко Цветков.  Икономия на природни суровини чрез разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци / Янко Цветков Александров. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 210-219. 

  

Сист. No: 52369

- 789 -

42948

Владимиров, Любомир.  Нов подход за определяне на интегралния риск в опазването на околната среда / Любомир Владимиров. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 192-199. 

  

Сист. No: 52367

- 790 -

43631

Владимиров, Любомир.  Екологични трансгранични критичности - структура и специфика / Любомир Владимиров. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 119-124. 

  

Сист. No: 52918

- 791 -

43970

Владимиров, Любомир.  Неопределеност на критичностите в екологично опасни производствени обекти и дейности / Любомир Владимиров. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 308-314. 

  

Сист. No: 52930

- 792 -

43970

Маринов, Георги.  Глобалният климатичен проблем и политиката на Европейския съюз / Георги Маринов. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 62-67. 

  

Сист. No: 52866

- 793 -

44148

Чаушев, Стилиян Н. и др.  Анализ на риска от разливите на нефт върху повърхността на водни басейни / Стилиян Н. Чаушев, Димитър Ст. Вергиев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 149-156. 

  

Сист. No: 52822

- 794 -

Сп Г 621 ВСУ

Владимиров, Любомир.  Предефиниране на екологичната сигурност / Любомир Владимиров. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2007, с. 288-337. 

  

Сист. No: 52223

- 795 -

Сп C 58

Екологичната мрежа Натура 2000 оползотворява ГИС технологиите . // CIO, 2013, N 9, с. 50-54. 

  

Сист. No: 52137

- 796 -

Сп Ф 53 кс

Яшалова, Н. Н.  Финансовые аспекты экологизеции региональной экономики / Н. Н. Яшалова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 29, с. 52-61. 

  

Сист. No: 52136

Математика

- 797 -

45125

Атанасов, Бойко.  Математиката като инструмент за научни изследвания / Бойко Атанасов. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 27-40. 

  

Сист. No: 51909

- 798 -

43631

Владимиров, Любомир.  Аналитичен модел на екологичните трансгранични критичности / Любомир Владимиров. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 112-118. 

  

Сист. No: 52912

- 799 -

45125

Чиприянова, Катя.  Стохастичен модел за оценка на резервите за предстоящи плащания / Катя Чиприянова. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 356-362. 

  

Сист. No: 51946

- 800 -

Сп Г 621 ВСУ

Славов, Здравко.  Математиката в икономиката: теория и приложения / Здравко Славов. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2009, с. 265-297. 

  

Сист. No: 52117

Математическо моделиране

- 801 -

29487

Борисова, Стефка.  Контрол на производството и запасите с използване на математически методи / Стефка Борисова. // Усъвършенствуване управлението на социалистическите организации : Юб. науч. сесия посвет. на 40-год. от победата на социалистическата революция в България и 30-год. юбилей на отчетно-икономич. факултет. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 290-303. 

  

Сист. No: 52435

- 802 -

44148

Чистов, Дмитрий Владимирович и др.  Построение индексов инновационной активности / Дмитрий Владимирович Чистов, Евгений Леонидович Шуремов, Ирина Юрьевна Порохина. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 42-51. 

  

Сист. No: 52908

- 803 -

Сп Ф 53 кс

Крицкий, О. Л. и др.  Оптимизация портфеля финансовых инструментов / О. Л. Крицкий, О. А. Бельснер. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 36, с. 35-40. 

  

Сист. No: 52616

Геология. Геологически и геофизически науки

- 804 -

Сп И 502

Колева, Яна.  Пътят на златото / Яна Колева. // Икономика, 2013, N 30, с. 36-38. 

  

Сист. No: 52628

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване

- 805 -

40266

Делчева, Евгения.  Пазарната експанзия в здравеопазването - нови предизвикателства за здравния мениджър / Евгения Делчева. // Университетското икономическо образование и социалната реформа : Между очакванията и реалностите : Национална научно-практическа конференция, 21 ноември 2002 г.. - Б. м. : УНСС, 2002, с. 35-42. 

  

Сист. No: 52532

- 806 -

43970

Димитрова, Йорданка.  Здравното образование на съвременното общество / Йорданка Димитрова. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 1 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 321-326. 

  

Сист. No: 52864

- 807 -

40266

Мутафова, Емануела и др.  Управление на лечебните заведения в условията на здравна реформа - очаквания и потребности / Емануела Мутафова, Тодорка Костадинова. // Университетското икономическо образование и социалната реформа : Между очакванията и реалностите : Национална научно-практическа конференция, 21 ноември 2002 г.. - Б. м. : УНСС, 2002, с. 43-46. 

  

Сист. No: 52537

- 808 -

Сп Б 445

Николова, Маргарита.  Проблемите за броя на болниците, техния капацитет и ефективност в България / Маргарита Николова. // Бизнес управление, XXIII, 2013, N 3, с. 41-56. 

  

Сист. No: 52519

- 809 -

Сп М 486

Чипилева, Мария.  Частно здраве / Мария Чипилева. // Мениджър, 2013, N 9, с. 118-119. 

  

Сист. No: 51945

- 810 -

45141

Kostadinovski, Alexandar et al.  Determinants of a Healthcare Information System / Alexandar Kostadinovski, Drasko Atanasoski. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 600-607. 

  

Сист. No: 52343

Научно-техническо развитие

- 811 -

Сп В 83 Э

Шаститко, А.  Надо ли защищать конкуренцию от интелектуальной собственности? / А. Шаститко. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 8, с. 60-82. 

  

Сист. No: 52640

Енергетика

- 812 -

CD Сп Н 32 тх

Добруджалиев, Д. Г. и др.  Екологични горива за транспортни и топлинно-енергийни системи / Д. Г. Добруджалиев, Б. Б. Иванов, Б.К. Димитрова. // Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, 2012, с. 1-6. 

  

Сист. No: 52000

- 813 -

45141

Григорова, Веселина.  Енергийната политика за устойчив растеж / Веселина Григорова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 76-85. 

  

Сист. No: 52102

- 814 -

II 1737

Живкова, Ваня.  Перспективи пред използването на възобновяемите енергийни източници в България / Ваня Живкова. // Икономически измерения и социални последици на глобалната криза : Доклади от конференцията на Факултета по икономически и социални науки, посветена на 50-годишнината на ПУ "Паисий Хилендарски". - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 235-239. 

  

Сист. No: 51913

- 815 -

42929

Райкова-Георгиева, Снежина.  Един поглед върху реформата на електроенергетиката у нас / Снежина Райкова-Георгиева. // Шкорпиловци'2007 : Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 98-114. 

  

Сист. No: 53048

- 816 -

45141

Тодорова, Галина.  Устойчив растеж чрез конкурентно развитие на възобновяемите енергийни източници за екологосъобразна икономика на България / Галина Тодорова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 137-146. 

  

Сист. No: 52114

- 817 -

Сп Ю 371

Европейски проект за биогориво от водорасли постига сериозен напредък . // Ютилитис, X, 2013, N 7, с. 48-49. 

  

Сист. No: 52846

- 818 -

Сп Ю 371

Машкин, Любен.  Усъвършенстване на енергийните баланси / Любен Машкин. // Ютилитис, X, 2013, N 6, с. 42-47. 

  

Сист. No: 52090

- 819 -

Сп Ю 371

Цени на енергия за индустрията . // Ютилитис, X, 2013, N 6, с. 22-25. 

  

Сист. No: 52083

Селско стопанство. Горско стопанство

- 820 -

45132

Алексиев, Алекси.  Ресурсно преструктуриране на земеделието / Алекси Алексиев. // Проблеми и перспективи на българското земеделие на прага на ХХІ век : [Конференция]. - София : Съюз на аграрикономистите в България, 1998, с. 65-69. 

  

Сист. No: 51932

- 821 -

44148

Алексиев, Алекси Г.  Адаптивност и конкурентност на българското свиневъдство / Алекси Г. Алексиев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 141-148. 

  

Сист. No: 52821

- 822 -

44148

Алексиев, Георги А.  Възможности за устойчиво и конкурентно развитие на българското пчеларство след членството в Европейския съюз / Георги А. Алексиев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 503-510. 

  

Сист. No: 52963

- 823 -

41179

Ангелова, В. и др.  Някои аспекти на диверсификацията на производството в земеделието / В. Ангелова, М. Кръстева. // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002. - София : УНСС, 2002, с. 244-251. 

  

Сист. No: 52786

- 824 -

41179

Атанасова, Мария.  Разработване на проекти за устойчиво развитие на земеделските стопанства / Мария Атанасова. // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002. - София : УНСС, 2002, с. 266-273. 

  

Сист. No: 52788

- 825 -

41179

Джамбазов, Лило.  Стратегия за финансово подпомагане развитието на земеделието и селските райони / Лило Джамбазов. // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002. - София : УНСС, 2002, с. 19-25. 

  

Сист. No: 52732

- 826 -

41179

Дойчинова, Юлия.  Организационно икономически проблеми на арендата в условията на неразвит пазар на земя / Юлия Дойчинова. // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002. - София : УНСС, 2002, с. 161-171. 

  

Сист. No: 52774

- 827 -

43115

Дойчинова, Юлия.  Диверсификация и мулти функционалност на земеделското стопанство / Юлия Дойчинова. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 308-314. 

  

Сист. No: 52984

- 828 -

41179

Жечева, Ивелина.  Контролната функция при управление на средствата, отпускани по предприсъединителните фондове в аграрния сектор / Ивелина Жечева. // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002. - София : УНСС, 2002, с. 118-125. 

  

Сист. No: 52771

- 829 -

41179

Иванов, Димитър.  Програма Сапард източник на финансиране на млекопреработвателните предприятия / Димитър Иванов. // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002. - София : УНСС, 2002, с. 110-117. 

  

Сист. No: 52769

- 830 -

41179

Йовков, Иван и др.  Оценка на гори и земи в горския фонд / Иван Йовков, Даниела Георгиева. // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002. - София : УНСС, 2002, с. 54-61. 

  

Сист. No: 52742

- 831 -

30940

Калчев, Петър и др.  Общи сведения за горите и горското стопанство и състояние на горите до социалистическата революция у нас / Петър Калчев, Янчо Найденов. // Четиридесет години икономически възход : Научна конференция : Сборник доклади. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 209-218. 

  

Сист. No: 52989

- 832 -

41179

Кръстева, Маргарита.  Ролята на биволовъдството в икономиката на България / Маргарита Кръстева. // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002. - София : УНСС, 2002, с. 335-339. 

  

Сист. No: 52806

- 833 -

41179

Кънчев, Иван и др.  Оценка на възможностите и проблемите на финансиране на аграрния бизнес в периода на присъединяване към Европейския съюз / Иван Кънчев, Юлия Дойчинова. // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002. - София : УНСС, 2002, с. 5-18. 

  

Сист. No: 52728

- 834 -

41179

Маджарова, Светла.  Разнообразието на дейности в селската икономика - стимул за селско развитие / Светла Маджарова. // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002. - София : УНСС, 2002, с. 236-243. 

  

Сист. No: 52783

- 835 -

43631

Макар, Светлана.  Стратегия развития лесного потенциала России и региональная политика / Светлана Макар. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. ; [Сб. докл], 7-8 окт. 2010 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 402-408. 

  

Сист. No: 53000

- 836 -

41179

Младенова, Мимоза и др.  За характера и ролята на нашия поземлен пазар / Мимоза Младенова, Мария Росина. // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002. - София : УНСС, 2002, с. 49-53. 

  

Сист. No: 52741

- 837 -

41179

Николов, Димитър.  Възможности за развитие на селската финансова система в България / Димитър Николов. // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002. - София : УНСС, 2002, с. 25-34. 

  

Сист. No: 52735

- 838 -

41179

Палигоров, И. и др.  Подходи за икономическа оценка на рекултивирани терени / И. Палигоров, Н. Живкова, Е. Желева. // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002. - София : УНСС, 2002, с. 153-161. 

  

Сист. No: 52773

- 839 -

41179

Пиралков, Владимир.  Финансовият лизинг на агробизнес центровете - възможност за финансиране на малкия и среден бизнес / Владимир Пиралков. // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002. - София : УНСС, 2002, с. 103-109. 

  

Сист. No: 52768

- 840 -

41179

Рисина, Мария и др.  Актуален ли е въпросът за Интернационализацията на българския позомлен пазар? / Мария Рисина, Д. Димитров. // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002. - София : УНСС, 2002, с. 137-144. 

  

Сист. No: 52772

- 841 -

41179

Симова, Антоанета.  Оценка на изпълнението на програма Сапард една година след нейното начало в България / Антоанета Симова. // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002. - София : УНСС, 2002, с. 280-290. 

  

Сист. No: 52795

- 842 -

41179

Стоянова, Зорница.  Малките и средни предприятия в аграрния сектор на страните от Централна и Източна Европа - проблеми и перспективи / Зорница Стоянова. // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002. - София : УНСС, 2002, с. 296-303. 

  

Сист. No: 52797

- 843 -

41179

Състояние и тенденции в развитието на освни земеделски производства у нас и в международен аспект . // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002. - София : УНСС, 2002, с. 202-217. 

  

Сист. No: 52776

- 844 -

41179

Турлакова, Теодорина.  Предприемачеството в изостаналите селски райони на България / Теодорина Турлакова. // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002. - София : УНСС, 2002, с. 273-280. 

  

Сист. No: 52794

- 845 -

44995

Узунова, Росица.  Структурни промени в аграрния сектор / Росица Узунова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 477-484. 

  

Сист. No: 52414

- 846 -

41179

Хаджиева, В. и др.  Системи показатели за анализ на устойчиво развитие / В. Хаджиева, Св. Маджарова, Д. Митова. // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002. - София : УНСС, 2002, с. 218-229. 

  

Сист. No: 52781

- 847 -

41179

Цонева, Мария.  Рентабилни цени на земеделските продукти - първостепенно условие за кредитната и инвестиционната активност на производителите / Мария Цонева. // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002. - София : УНСС, 2002, с. 79-87. 

  

Сист. No: 52743

- 848 -

41179

Янакиева, Иванка и др.  Пазарът на земеделските земи - проблеми и перспективи / Иванка Янакиева, Светла Бъчварова - Пиралкова. // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002. - София : УНСС, 2002, с. 39-48. 

  

Сист. No: 52740

- 849 -

Сп Н 32 твие

Ранчева, Емилия.  Дискриптивен анализ на динамиката на средните добиви от основни зърнени култури в Република България / Емилия Ранчева. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2012, с. 71-79. 

  

Сист. No: 52007

- 850 -

Сп З 54

Василева, Елисавета и др.  Ефективност на торенето на пшеница [ Tr. Aestivum ] / Елисавета Василева, Златина Ур, Гинка Рачовска. // Земеделие плюс, 2013, N 7-8, с. 18-21. 

  

Сист. No: 52669

- 851 -

Сп А 255

Вълкова, Биляна.  Новата битка с ГМО на Стария континент / Биляна Вълкова. // Агробизнесът, 2013, N 9, с. 27-29. 

  

Сист. No: 52097

- 852 -

Сп З 54

Ганева, Даниела и др.  Доматите тип "Чери" - недостатъчно известни / Даниела Ганева, Живко Данаилов. // Земеделие плюс, 2013, N 7-8, с. 22-24. 

  

Сист. No: 52670

- 853 -

Сп З 54

Дечев, Дечко и др.  Твърдата пшеница една алтернативна култура за България / Дечко Дечев, Рангел Драгов. // Земеделие плюс, 2013, N 7-8, с. 3-5. 

  

Сист. No: 52666

- 854 -

Сп Л 792

Димитров, Владимир.  Развитие на винарския туризъм в страните от "Новия свят" / Владимир Димитров. // Лозарство и винарство, LXI, 2013, N 3, с. 37-44. 

  

Сист. No: 51947

- 855 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Малината - ценен алтернативен плод / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2013, N 10, с. 26-27. 

  

Сист. No: 52681

- 856 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Земеделието на Руската федерация / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2013, N 10, с. 40-41. 

  

Сист. No: 52682

- 857 -

Сп З 54

Иванова, П.  Качествени характеристити и класификация на пъпеши / П. Иванова. // Земеделие плюс, 2013, N 7-8, с. 24-26. 

  

Сист. No: 52671

- 858 -

Сп З 54

Котева, Величка и др.  Биологично отглеждане на ръж и тритикале - оптимизиране на сеитбената норма / Величка Котева, Дина Атанасова. // Земеделие плюс, 2013, N 7-8, с. 11-13. 

  

Сист. No: 52668

- 859 -

Сп З 544 к

Мянушев, Енчо.  Зеленото торене - един недооценен резерв / Енчо Мянушев. // Земеделска кооперация, XXI, 2013, N 9, с. 44-48. 

  

Сист. No: 52521

- 860 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Вкусът на българското / Татяна Явашева. // Икономика, 2013, N 29, с. 42-45. 

  

Сист. No: 52036

- 861 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  В царството на трюфелите / Татяна Явашева. // Икономика, 2013, N 29, с. 92-95. 

  

Сист. No: 52043

- 862 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Винената одисея / Татяна Явашева. // Икономика, 2013, N 30, с. 108, 110, 112, 114. 

  

Сист. No: 52634

- 863 -

45052

Development of an Agricultural Complex of Russia in Globalization . // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 520-528. 

  

Сист. No: 52485

Селскостопански предприятия, производство

- 864 -

40873

Гергов, Иван и др.  Световно производство на сливи -състояние и тенденции / Иван Гергов, Христина Динкова. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Научно-практическа конференция с международно участие, 11-13 ноем. 2004 г. - Свищов : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 60-66. 

  

Сист. No: 52490

- 865 -

45132

Петров, Величко.  Проблеми на подготвителния етап за оценка на инвестиционните проекти в селското стопанство / Величко Петров. // Проблеми и перспективи на българското земеделие на прага на ХХІ век : [Конференция]. - София : Съюз на аграрикономистите в България, 1998, с. 122-126. 

  

Сист. No: 51994

- 866 -

Сп Н 32 твие

Благоева, Надежда.  Възможности чрез ДДС да се стимулира селскостопанското производство / Надежда Благоева. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2012, с. 37-44. 

  

Сист. No: 52040

Аграрна политика

- 867 -

44995

Алексиев, Алекси.  Адаптивен капацитет и конкурентни способности на българското лозарство / Алекси Алексиев. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 296-302. 

  

Сист. No: 52437

- 868 -

II 1737

Бухалова, Росица Узунова.  Отражение на световната икономическа криза върху аграрния сектор в България / Росица Узунова Бухалова. // Икономически измерения и социални последици на глобалната криза : Доклади от конференцията на Факултета по икономически и социални науки, посветена на 50-годишнината на ПУ "Паисий Хилендарски". - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 240-248. 

  

Сист. No: 51914

- 869 -

40873

Йоновска, Илка.  Инвестирането в култури от бързорастящи горско-дървесни видове - елемент от съвременната аграрна политика на Република България / Илка Йоновска. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Научно-практическа конференция с международно участие, 11-13 ноем. 2004 г. - Свищов : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 139-144. 

  

Сист. No: 52507

- 870 -

40873

Милев, Николай.  Стратегически подходи при формирането на аграрната политика на югоизточен район за планиране в процеса на евроинтеграция / Николай Милев. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Научно-практическа конференция с международно участие, 11-13 ноем. 2004 г. - Свищов : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 191-197. 

  

Сист. No: 52512

- 871 -

Сп А 255

Николаева, Нора.  ОСП ограничава земеделските разходи в ЕС / Нора Николаева. // Агробизнесът, 2013, N 10, с. 16-17. 

  

Сист. No: 52679

- 872 -

Сп А 255

Николаева, Нора.  Земеделието и индустрията ръка за ръка за зелено бъдеще / Нора Николаева. // Агробизнесът, 2013, N 10, с. 24-25. 

  

Сист. No: 52680

Растениевъдство

- 873 -

Сп З 54

Канински, Андрей и др.  Размножителен коефициент при различни сортове зюмбюл / Андрей Канински, Бистра Атанасова, Надежда Запрянова. // Земеделие плюс, 2013, N 7-8, с. 33-35. 

  

Сист. No: 52673

- 874 -

Сп Д 532

Николова, Марина.  Потенциал на регион Свищов за създаване на растениевъдна биомаса / Марина Николова. // Диалог. Електронно списание, 2013, N 3, с. 41-53. 

  

Сист. No: 52587

Земеделие. Организация и управление

- 875 -

40873

Алексиев, Ал.  Европейски аграрен модел и възможности за многофункционално развитие на българското земеделие / Ал. Алексиев. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Научно-практическа конференция с международно участие, 11-13 ноем. 2004 г. - Свищов : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 14-19. 

  

Сист. No: 52487

- 876 -

44995

Георгиева, Елена.  Преференции за подпомагане на земеделските производители в Република България / Елена Георгиева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с- 303-308. 

  

Сист. No: 52381

- 877 -

41578

Жейнов, Калин.  Възможности за развитие на биологичното земеделие в България / Калин Жейнов. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 128-135. 

  

Сист. No: 52629

- 878 -

40873

Иванова, Донка.  Научното обслужване на земеделието - фактор за устойчиво развитие на селото / Донка Иванова. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Научно-практическа конференция с международно участие, 11-13 ноем. 2004 г. - Свищов : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 133-138. 

  

Сист. No: 52506

- 879 -

40873

Кънчев, Иван и др.  Земеделсксите кооперативни сдружения в условията на развита пазарна инфраструктура / Иван Кънчев, Юлия Дойчинова. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Научно-практическа конференция с международно участие, 11-13 ноем. 2004 г. - Свищов : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 164-169. 

  

Сист. No: 52509

- 880 -

40873

Патърова, Илинка.  Проблеми на земеделието в полупланинските райони / Илинка Патърова. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Научно-практическа конференция с международно участие, 11-13 ноем. 2004 г. - Свищов : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 241-247. 

  

Сист. No: 52522

- 881 -

44995

Станимирова, Мария.  Изследване капацитета на земеделски производители в селски райони от област Варна / Мария Станимирова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 254-259. 

  

Сист. No: 52375

- 882 -

43970

Стоянова, Зорница и др.  Нагласи на земеделските производители в България за диверсификация / Зорница Стоянова, Христина Харизанова. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 172-178. 

  

Сист. No: 52892

- 883 -

42927

Тагарев, Стоян.  Състояние и тенденции в развитието на пазара на земя в България след членството в ЕС / Стоян Тагарев. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 372-379. 

  

Сист. No: 52884

- 884 -

44995

Турлакова, Теодорина.  Полупазарните земеделски стопанства в Европа - проблеми и перспективи / Теодорина Турлакова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 236-244. 

  

Сист. No: 52374

- 885 -

Сп Н 32 твие

Георгиева, Елена.  Законова регламентация на подпомагането на земеделските производители в Република България / Елена Георгиева. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2012, с. 227-232. 

  

Сист. No: 52031

- 886 -

Сп Н 32 твие

Иванова, Боряна.  Нормативната база като предпоставка за развитие на съвременните български земеделски кооперации / Боряна Иванова. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2012, с. 197-202. 

  

Сист. No: 52019

- 887 -

Сп Н 32 твие

Янков, Димитър.  Различия в данъчното облагане на земеделските производители в България / Димитър Янков. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2012, с. 221-226. 

  

Сист. No: 52026

- 888 -

Сп И 502

Георгиев, Георги.  Цената на агроплощите ще зависи от доходността / Георги Георгиев. // Икономика, 2013, N 30, с. 49-50. 

  

Сист. No: 52633

- 889 -

Сп И 502

Колева, Яна.  Пазарът на земя в застой / Яна Колева. // Икономика, 2013, N 30, с. 46-48. 

  

Сист. No: 52632

Биологично земеделие

- 890 -

40873

Чаушев, Христо Тодоров.  Биологичното земеделие в Европейския съюз и България / Христо Тодоров Чаушев. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Научно-практическа конференция с международно участие, 11-13 ноем. 2004 г. - Свищов : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 315-318. 

  

Сист. No: 52526

Животновъдство

- 891 -

Сп Н 32 твие

Атанасов, Димо.  Фактори за устойчиво развитие на българското млечно говедовъдство / Димо Атанасов. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2012, с. 209-214. 

  

Сист. No: 52027

- 892 -

Сп Н 32 твие

Кайряков, Никола.  Изследване на потенциала за устойчиво развитие на конвенционални и биологични млечни ферми / Никола Кайряков. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2012, с. 203-208. 

  

Сист. No: 52023

Управление на предприятията. Организация на производството

- 893 -

44995

Димитрова, Ралица.  Влияние на методите за определяне на страновия риск върху стойността на компанията / Ралица Димитрова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 109-115. 

  

Сист. No: 52354

- 894 -

43970

Йоргова, Юлия.  Модел за планиране и управление на капацитета на операциите в услуги с масов характер / Юлия Йоргова. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 300-307. 

  

Сист. No: 52928

- 895 -

43631

Кривоус, Виталий.  Государственная поддержка малого и среднего инновационного бизнеса: международный аспект / Виталий Кривоус. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. ; [Сб. докл], 7-8 окт. 2010 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 376-381. 

  

Сист. No: 52992

- 896 -

44995

Fatur, Peter.  Innovation Expenditure and its Efficiency in Slovenian Manufacturing Sector / Peter Fatur. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 153-160. 

  

Сист. No: 52449

Мениджмънт

- 897 -

40028

Близнаков, Милчо.  Отраслови характеристики на риска / Милчо Близнаков. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001". - Варна : Икономически университет, 2001, с. 150-155. 

  

Сист. No: 51957

- 898 -

42155

Ертелт, Бернд-Йоахим.  Консултиране в професията през целия живот - международни перспективи / Бернд-Йоахим Ертелт. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 53-61. 

  

Сист. No: 51961

- 899 -

41578

Илиев, Пламен.  Някои аспекти на управлението на недвижимата собственост в България / Пламен Илиев. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 261-267. 

  

Сист. No: 52780

- 900 -

29487

Калчев, Светлозар и др.  Усъвършенствуване на управлението на природозащитната дейност в селищните системи / Светлозар Калчев, Тодор Тодоров. // Усъвършенствуване управлението на социалистическите организации : Юб. науч. сесия посвет. на 40-год. от победата на социалистическата революция в България и 30-год. юбилей на отчетно-икономич. факултет. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 171-180. 

  

Сист. No: 52423

- 901 -

43970

Касърова, Виолета.  Модели за финансова диагностика в стойностно ориентираното поведение / Виолета Касърова. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 55-61. 

  

Сист. No: 52865

- 902 -

41578

Крумова, Милена.  Дейности по планиране и реализиране на бенчмаркетинга в индустриалното предприятие / Милена Крумова. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 229-237. 

  

Сист. No: 52763

- 903 -

44148

Куриляк, Виталина Е.  Методология развития менеджмента цивилизационно-культурных отношений / Виталина Е. Куриляк. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 163-172. 

  

Сист. No: 52909

- 904 -

41578

Лъчов, Георги Костов и др.  Адаптивно управление на стратегическите инвестиционни проекти / Георги Костов Лъчов, Георги Желязков, Надка Костадинова. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 161-166. 

  

Сист. No: 52751

- 905 -

44148

Мартякова, Елена В.  Управленческие технологии партнерства и устойчивое развитие общества / Елена В. Мартякова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 255-262. 

  

Сист. No: 52954

- 906 -

42155

Нейкова, Румяна.  Характеристики на процесите по реинженеринг на човешките ресурси и последствията от него / Румяна Нейкова. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 257-263. 

  

Сист. No: 52349

- 907 -

41578

Новакова, Росица.  Видове конкурентни предимства / Росица Новакова. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 238-242. 

  

Сист. No: 52777

- 908 -

40946

Пенчева, Ивалинка.  Влияние на индивидуалните особености върху поведението на мениджъра в организацията / Ивалина Пенчева. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г.. - София : ГорексПрес, 2003, с. 168-174. 

  

Сист. No: 53127

- 909 -

43970

Стоянов, Евгений.  Организационна култура и управленски контрол / Евгений Стоянов. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 119-125. 

  

Сист. No: 52882

- 910 -

42948

Стоянов, Евгений Николов.  Проблеми от българската практика в процеса по разработване и внедряване на балансираната карта за оценка / Евгений Николов Стоянов. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 286-289. 

  

Сист. No: 52274

- 911 -

41578

Турлакова, Теодорина и др.  Перспективи за развитие на бизнес консултантската дейност в България / Теодорина Турлакова, Мария Станимирова. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 81-87. 

  

Сист. No: 52583

- 912 -

44148

Цонева, Корнелия Т. и др.  Използване на управленското консултиране опит и нагласа на бизнеса в шуменския регион / Корнелия Т. Цонева, Севдалина И. Кюркчиева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 350-357. 

  

Сист. No: 52920

- 913 -

43631

Цыгалов, Юрий и др.  Развитие аутсорсинга в российских компаниях / Юрий Цыгалов, Ольга Горбунова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. ; [Сб. докл], 7-8 окт. 2010 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 473-476. 

  

Сист. No: 53011

- 914 -

44148

Черниченко, Г. А. и др.  Усиление влияния международных стандартов корпоративной социальной ответственности в сфере международного бизнеса / Г. А. Черниченко, Т. В. Орехова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 245-254. 

  

Сист. No: 52952

- 915 -

42155

Шулц, Уилям Е.  Представяне на стандартите за консултиране чрез консултантско портфолио / Уилям Е. Шулц. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 62-67. 

  

Сист. No: 51986

- 916 -

45141

Янков, Никола.  Тезиси по създаване на "метаселища" ("метаградове") / Никола Янков. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 412-420. 

  

Сист. No: 52239

- 917 -

Сп Г 621 ВСУ

Парашкевова, Александра.  Аутсорсинг в управлението на организацията / Александра Парашкевова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2007, с. 194-239. 

  

Сист. No: 52213

- 918 -

Сп М 486

Абаджиева, Илина.  Хюмън дизайнът - HR според звездите / Илина Абаджиева. // Мениджър, 2013, N 10, с. 72-74. 

  

Сист. No: 52849

- 919 -

Сп П 89 тп

Гапоненко, Александр и др.  Управление интеллектуальными активами: концептуальный подход / Александр Гапоненко, Тамара Орлова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 8, с. 56-65. 

  

Сист. No: 52292

- 920 -

Сп М 486

Горялова, Ирина.  Трите най-опасни думи за бизнеса: " Всички правят така " / Ирина Горялова. // Мениджър, 2013, N 10, с. 80-82. 

  

Сист. No: 52851

- 921 -

Сп C 58

Грешката, която ни пречи да бъдем топ специалисти . // CIO, 2013, N 9, с. 72-73. 

  

Сист. No: 52154

- 922 -

Сп М 486

Кутевски, Боян.  За конкурентите или хубаво, или нищо / Боян Кутевски. // Мениджър, 2013, N 10, с. 66-68. 

  

Сист. No: 52848

- 923 -

Сп П 89 тп

Третьякова, Елена.  Моделирование поведения компании / Елена Третьякова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 8, с. 77-85. 

  

Сист. No: 52281

- 924 -

Сп М 486

Христов, Александър.  Дайте ни парите / Александър Христов. // Мениджър, 2013, N 10, с. 78-79. 

  

Сист. No: 52850

Бизнес стратегии

- 925 -

В З 375

Ангелова, Мариана.  [Четири] 4 ключа за успешни бизнес решения / Мариана Ангелова. // Застраховател, N 19, 16-30 окт. 2013, с. 13. 

  

Сист. No: 52811

Планиране-метод на управление

- 926 -

43970

Славянска, Вяра.  Относно планирането на човешките ресурси в проекта / Вяра Славянска. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 281-284. 

  

Сист. No: 52925

Контрол-методи на управление

- 927 -

41578

Богданов, Христоско.  Нормативни условия за финансов контрол върху използването на средствата по програми на Европейския съюз / Христоско Богданов. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 223-228. 

  

Сист. No: 52761

- 928 -

29487

Тананеев, Емилиян.  Ролята на контрола за усъвършенствуване на отдиха / Емилиян Тананеев. // Усъвършенствуване управлението на социалистическите организации : Юб. науч. сесия посвет. на 40-год. от победата на социалистическата революция в България и 30-год. юбилей на отчетно-икономич. факултет. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 304-314. 

  

Сист. No: 52440

- 929 -

29487

Томева, Милка.  Вътрешният контрол при новия икономически механизъм / Милка Томева. // Усъвършенствуване управлението на социалистическите организации : Юб. науч. сесия посвет. на 40-год. от победата на социалистическата революция в България и 30-год. юбилей на отчетно-икономич. факултет. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 279-289. 

  

Сист. No: 52434

- 930 -

29487

Томов, Йордан.  Място и роля на контролната информация при разкриване на допълнителни резерви в производствената подсистема / Йордан Томов. // Усъвършенствуване управлението на социалистическите организации : Юб. науч. сесия посвет. на 40-год. от победата на социалистическата революция в България и 30-год. юбилей на отчетно-икономич. факултет. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 264-278. 

  

Сист. No: 52433

- 931 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Контролно-ревизионна дейност по разходите на държавното обществено осигуряване / Аспасия Петкова. // Актив, 2013, N 10, с. 62-68. 

  

Сист. No: 53079

- 932 -

Сп В 986

Цветков, Цветан.  Институт на вътрешните одитори в България - катализатор на прогреса на вътрешния одит / Цветан Цветков. // Вътрешен одитор, X, 2013, N 3, с. 26-29. 

  

Сист. No: 51996

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 933 -

В К 263

Пунчева-Василева, Татяна.  Софийската силициева котловина : Само за година финансовата подкрепа в областта на предприемачеството носи първите успехи и доказа, че има смисъл от нея / Татяна Пунчева-Василева. // Капитал, N 34, 31авг. - 5септ. 2013, с. 8-10. 

  

Сист. No: 51962

Корпоративно управление

- 934 -

45052

Prikhodko, Inna et al.  Corporate Social Responsibility: Best Practices and Prospects in Post-Crisis Economy / Inna Prikhodko, Vladimir Dzhukha. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 386-391. 

  

Сист. No: 52567

Риск мениджмънт

- 935 -

Сп Г 621 ВСУ

Христов, Петър.  Научният проблем "риск" / Петър Христов. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2009, с.13-29. 

  

Сист. No: 52044

- 936 -

Сп Г 621 ВСУ

Христов, Петър.  Феноменология на риска / Петър Христов. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2008, с. 299-315. 

  

Сист. No: 52096

- 937 -

45052

Sinyavskaya, Tatiana.  Development of Risk Management System as a Competitive Advantage in Crisis Condition / Tatiana Sinyavskaya. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 392-401. 

  

Сист. No: 52571

- 938 -

Сп Ч R 62

McDonald, Caroline.  The Path to Risk Management / Caroline McDonald. // Risk Management . - New York, 60, 2013, N 7, с. 28-32. 

  

Сист. No: 52869

- 939 -

Сп Ч R 62

Milano, Carol.  Spectacular Risks : Managing the Design, Safety and Logistics of Eye-catching Diisplays / Carol Milano. // Risk Management . - New York, 60, 2013, N 6, с. 20-24. 

  

Сист. No: 51980

- 940 -

Сп Ч R 62

Passman, Pamela.  Understanding the Risk: Eight Elements of an Effective IP Protection Program / Pamela Passman. // Risk Management . - New York, 60, 2013, N 8, с. 25-27. 

  

Сист. No: 52875

- 941 -

Сп Ч J 80 f

Perez-Gonzalez, Francisco et al.  Risk Management and Firm Value: Evidence from Weather Derivatives / Francisco Perez-Gonzalez, Hayong Yun. // The Journal of Finance . - New York, 68, 2013, N 5, с. 2143-2176. 

  

Сист. No: 52880

Малък бизнес

- 942 -

42948

Бояджиева, Елена.  Безвъзмездно ноу-хау от Германия - фактор за повишаване ефективността на иновациите в малките и средните предприятия в България / Елена Бояджиева. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 240-246. 

  

Сист. No: 52269

- 943 -

Сп Ч E 18

Todorov, Kiril et al.  Leadership Transfer and the Successor Preparation in Bulgarian Family Enterprises / Kiril Todorov, Iliya Kereziev. // Economic Alternatives, 2013, N 2, с. 5-20. 

  

Сист. No: 52059

Управление на фирмата

- 944 -

CD Сп Н 32 тх

Вергиев, Димитър.  Производствено - реализационните разходи в икономиката и мениджмънта на фирмата / Димитър Вергиев. // Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, 2012, с. 1-4. 

  

Сист. No: 52022

- 945 -

CD Сп Н 32 тх

Вергиев, Димитър.  Производствена мощност / Димитър Вергиев. // Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, 2012, с. 1-4. 

  

Сист. No: 52024

- 946 -

43970

Владимиров, Любомир.  Уязвимост на икономическите обекти и дейности / Любомир Владимиров. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 315-322. 

  

Сист. No: 52931

- 947 -

43970

Владимиров, Любомир.  Относно сигурността на критичната инфраструктура / Любомир Владимиров. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 323-330. 

  

Сист. No: 52933

- 948 -

Сп Ф 53 кс

Хворостовский, А. В.  Особености протекания процесса интеграции после проведения сделки по слиянию и поглощению / А. В. Хворостовский. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 35, с. 39-42. 

  

Сист. No: 52599

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 949 -

29487

Аспарухова, Илка.  Оптимизирането на производствените програми по много критерии - метод за усъвършенствуване управлението на стопанските организации / Илка Аспарухова. // Усъвършенствуване управлението на социалистическите организации : Юб. науч. сесия посвет. на 40-год. от победата на социалистическата революция в България и 30-год. юбилей на отчетно-икономич. факултет. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 251-263. 

  

Сист. No: 52431

- 950 -

29487

Конов, Никола.  Възможности за усъвършенствуване оценката на дейността на съревноваващите се трудови колективи / Никола Конов. // Усъвършенствуване управлението на социалистическите организации : Юб. науч. сесия посвет. на 40-год. от победата на социалистическата революция в България и 30-год. юбилей на отчетно-икономич. факултет. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 315-327. 

  

Сист. No: 52443

- 951 -

29487

Нейков, Марин.  Проблеми на усъвършенствуване на информационното осигуряване на управлението на стопанските организации / Марин Нейков. // Усъвършенствуване управлението на социалистическите организации : Юб. науч. сесия посвет. на 40-год. от победата на социалистическата революция в България и 30-год. юбилей на отчетно-икономич. факултет. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 127-142. 

  

Сист. No: 52413

- 952 -

29487

Тодоров, Иван.  Социални проблеми при автоматизация на управлението / Иван Тодоров. // Усъвършенствуване управлението на социалистическите организации : Юб. науч. сесия посвет. на 40-год. от победата на социалистическата революция в България и 30-год. юбилей на отчетно-икономич. факултет. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 143-153. 

  

Сист. No: 52420

Мениджмънт на фирмата

- 953 -

41216

Щерев, Николай.  Фирмени цели и инструменти за постигането им / Николай Щерев. // Развитие на индустриалния сектор и усъвършенстване подготовката на специалисти с висше образование в Р. България : Сб. докл. от науч. конфер.. - Варна : ИУ-Варна, 2004, с. 178-193. 

  

Сист. No: 52457

Проектно управление

- 954 -

42948

Славянска, Вяра Красимирова.  Формиране на проектин екип в условията на матрична структура / Вяра Красимирова Славянска. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 254-260. 

  

Сист. No: 52272

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 955 -

43073

Калагларски, Георги.  Медии и моделиране на обществото / Георги Калагларски. // Приложна психология и социална практика : Научна конференция / Състав. Галя Герчева-Несторова. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008, с. 146-158. 

  

Сист. No: 52953

- 956 -

41110

Руменчев, Величко.  Един малък аспект на конкуренцията на езика от невербалното / Величко Руменчев. // Право и език : Втора международна конференция Св. Влас, 24-25 септември 2004 г. / Под ред. на Дончо Хрусанов, Тодор Шопов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005, с. 70-88. 

  

Сист. No: 52469

- 957 -

Сп Г 621 ВСУ

Калагларски, Георги.  Медиите и модерният свят. Медиите - същност, функция и роля в обществото / Георги Калагларски. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2009, с. 337-349. 

  

Сист. No: 52122

- 958 -

Сп М 486

Дичев, Ивайло.  Кал-зрелище-популизъм / Ивайло Дичев. // Мениджър, 2013, N 10, с. 34-36. 

  

Сист. No: 52844

Счетоводство

- 959 -

40710

Александрова, Недялка.  Причини за различното съдържание на понятията "вземане" и "задължение" в счетоводството и правото / Недялка Александрова. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 203-207. 

  

Сист. No: 52553

- 960 -

45141

Андреев, Иван.  Модел за счетоводна политика на предприятията от публичния сектор / Иван Андреев. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 289-297. 

  

Сист. No: 52195

- 961 -

41578

Богданова, Недялка Александрова.  Разходи за иновации като обект на счетоводството / Недялка Александрова Богданова. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 144-148. 

  

Сист. No: 52631

- 962 -

41578

Богданова, Недялка Александрова.  Разходите за иновации като обект на счетоводството / Недялка Александрова Богданова. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 144-148. 

  

Сист. No: 52738

- 963 -

40710

Градев, Николай.  Относно представянето на някои счетоводни обекти в счетоводния баланс / Николай Градев. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 58-63. 

  

Сист. No: 52542

- 964 -

41021

Григорова, Анелия.  За корпорациите и контрола в тях / Анелия Григорова. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 93-98. 

  

Сист. No: 52676

- 965 -

43631

Давидюк, Т. В.  Современные взгляды на порядок отображения человеческого капитала в сестеме бухгалтерского учета: дифференциация подходов / Т. В. Давидюк. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. ; [Сб. докл], 7-8 окт. 2010 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 336-345. 

  

Сист. No: 52968

- 966 -

42929

Димитрова, Руслана.  Още веднъж за същността на вътрешния контрол / Руслана Димитрова. // Шкорпиловци'2007 : Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 14-21. 

  

Сист. No: 53044

- 967 -

29487

Дочев, Михаил.  Икономическият подход и задачите на отчетността в ДОО / Михаил Дочев. // Усъвършенствуване управлението на социалистическите организации : Юб. науч. сесия посвет. на 40-год. от победата на социалистическата революция в България и 30-год. юбилей на отчетно-икономич. факултет. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 115-126. 

  

Сист. No: 52411

- 968 -

44148

Еспергенова, Ляззат Р.  Бухгалтерский учет как информационна система управления предприятием / Ляззат Р. Еспергенова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 170-175. 

  

Сист. No: 52941

- 969 -

40710

Кулева, Ваня Димитрова.  Някои виждания относно счетоводното отчитане на конвертируеми облигации с опция за обратно изкупуване / Ваня Димитрова Кулева. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 219-225. 

  

Сист. No: 52558

- 970 -

41021

Кулева, Ваня Димитрова.  Дефиницията за деривати в счетоводните стандарти / Ваня Димитрова Кулева. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 79-86. 

  

Сист. No: 52675

- 971 -

40710

Кънчева, Николина.  Нефинансовата информация във финансовите отчети - необходимост или алтернатива? / Николина Кънчева. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 214-218. 

  

Сист. No: 52557

- 972 -

43631

Легенчук, Сергей Федорович.  О необходимости и путях развития теории бухгалтерского учета / Сергей Федорович Легенчук. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. ; [Сб. докл], 7-8 окт. 2010 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 390-401. 

  

Сист. No: 52999

- 973 -

44148

Мусов, Михаил Ж.  Стратегически ориентирани системи за управление на възнагражденията в корпоративните организации / Михаил Ж. Мусов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 279-287. 

  

Сист. No: 52900

- 974 -

40710

Начева, Райна.  Оценъчната политика - предизвикателство и проблеми за предприятията / Райна Начева. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 76-81. 

  

Сист. No: 52544

- 975 -

43631

Остапюк, Н. А.  Принципы бухгалтерского учета в условиях инфляции / Н. А. Остапюк. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. ; [Сб. докл], 7-8 окт. 2010 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 423-431. 

  

Сист. No: 53003

- 976 -

40710

Панчева, Станислава.  Авансови вноски за корпоративен данък - необходимост от текущо отчитане / Станислава Панчева. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 192-202. 

  

Сист. No: 52552

- 977 -

43631

Папазов, Емил.  Управленската счетоводна информация в контекста на стратегическото управление на фирмите: методологически аспекти / Емил Папазов. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 428-433. 

  

Сист. No: 52924

- 978 -

40710

Папазов, Игнат.  Още за счетоводната интерпретация на банковите инкасови операции с чужбина / Игнат Папазов. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 182-191. 

  

Сист. No: 52551

- 979 -

29487

Петков, Петко В.  Проблеми на счетоводната отчетност в непроизводствента сфера при условията на икономическия подход / Петко В. Петков, Йонка Йотова, Васил Меразчиев. // Усъвършенствуване управлението на социалистическите организации : Юб. науч. сесия посвет. на 40-год. от победата на социалистическата революция в България и 30-год. юбилей на отчетно-икономич. факултет. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 101-114. 

  

Сист. No: 52407

- 980 -

40710

Петрова, Петя.  Инвестициите във финансови инструменти и активи - обект на счетоводно отчитане / Петя Петрова. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 208-213. 

  

Сист. No: 52555

- 981 -

41021

Петрова, Петя.  Икономическите и финансовите аспекти в подхода към инвестициите във финансовите активи / Петя Петрова. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 133-140. 

  

Сист. No: 52687

- 982 -

44148

Петрова, Петя И.  Счетоводството и счетоводната информация - средство за стабилност и растеж в предприятието / Петя И. Петрова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 186-192. 

  

Сист. No: 52878

- 983 -

44148

Петрова, Райна Ст.  Съвременни подходи на управленското счетоводство за ефективно управление на разходите в лечебните заведения за болнична помощ / Райна Ст. Петрова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 303-310. 

  

Сист. No: 52904

- 984 -

40710

Рангелова, Лилия Тодорова.  Счетоводният анализ на доходността на банковия продукт - предпоставка за ефективна продуктова политика / Лилия Тодорова Рангелова. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 131-136. 

  

Сист. No: 52545

- 985 -

41021

Решовски, Борис.  Счетоводни принципи - същност, състав и класификация / Борис Решовски. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 61-70. 

  

Сист. No: 52672

- 986 -

41021

Савова-Симеонова, Камелия.  Финансово-счетоводен анализ на банковата ликвидност / Камелия Савова-Симеонова. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 179-185. 

  

Сист. No: 52691

- 987 -

41021

Стоянова, Славена.  Перспективи на финансовите инструменти в България / Славена Стоянова. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 146-151. 

  

Сист. No: 52689

- 988 -

45141

Чиприянова, Галина.  Мотивационни аспекти за обучението по счетоводство в "Публична администрация" / Галина Чиприянова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 129-136. 

  

Сист. No: 52111

- 989 -

45141

Чиприянова, Галина и др.  Приложение на интегрираната счетоводна информационна система в публичния сектор / Галина Чиприянова, Полина Андонова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 119-128. 

  

Сист. No: 52108

- 990 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  За количественото и стойностно установяване на незавършенвото производство / Живко Бонев. // Актив, 2013, N 10, с. 6-11. 

  

Сист. No: 53025

- 991 -

Сп С 953 п

Вайсилова, Емилия.  Изменения в търговския закон, свързани със задълженията по търговски сделки / Емилия Вайсилова. // Счетоводство плюс, 2013, N 9, с. 5; 7-8. 

  

Сист. No: 51999

- 992 -

Сп С 953 п

Вечев, Венцислав.  Проблеми при счетоводното отчитане на финансовия лизинг в бюджетните предприятия - лизингополучатели / Венцислав Вечев. // Счетоводство плюс, 2013, N 10, с. 11-13. 

  

Сист. No: 52685

- 993 -

Сп Б 445

Данчева, Ралица.  Рискът като част от професията на счетоводителя / Ралица Данчева. // Бизнес управление, XXIII, 2013, N 3, с. 23-40. 

  

Сист. No: 52517

- 994 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Промени в данъчното облагане за данъци при източника. Актуални данъчни и счетоводни аспекти при разпределение на ликвидационен дял и дивидент / Мина Димитрова. // Актив, 2013, N 9, с. 25-34. 

  

Сист. No: 52190

- 995 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Отчитане на съставни финансови инструменти / Стоян Дурин. // Актив, 2013, N 9, с. 2-5. 

  

Сист. No: 52164

- 996 -

Сп С 953 п

Дурин, Стоян.  Отчитане на доходи на персонала с опции или дялове от собствения капитал / Стоян Дурин. // Счетоводство плюс, 2013, N 10, с. 6-7. 

  

Сист. No: 52686

- 997 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Отчитане на съкровищните акции / Стоян Дурин. // Актив, 2013, N 10, с. 2-3. 

  

Сист. No: 53023

- 998 -

Сп А 454

Йосифова, Десислава.  Отчитане на паричните средства във валута и валутните разчети / Десислава Йосифова. // Актив, 2013, N 9, с. 7-11. 

  

Сист. No: 52176

- 999 -

Сп А 454

Петков, Георги.  Счетоводни и данъчни аспекти на сделки с предприятие на едноличен търговец / Георги Петков. // Актив, 2013, N 9, с. 14-18. 

  

Сист. No: 52179

- 1000 -

Сп А 454

Петрова, Диана.  Съвременни счетоводно-информационни проблеми при управлението на продажбите на стоки / Диана Петрова. // Актив, 2013, N 9, с. 19-21. 

  

Сист. No: 52181

- 1001 -

Сп А 454

Петрова, Диана.  Отчитане на разходите и приходите от операции в чуждестранна валута / Диана Петрова. // Актив, 2013, N 10, с. 11-13. 

  

Сист. No: 53026

- 1002 -

Сп Б 90

Плотников, В. С. и др.  Концепция позиционного учета договорных обязательств / В. С. Плотников, О. В. Плотникова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 9, с. 122-125. 

  

Сист. No: 52310

- 1003 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Отчитане на приходи и разходи по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив / Евгени Рангелов. // Актив, 2013, N 9, с. 5-7. 

  

Сист. No: 52173

- 1004 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Договор за влог в публичен склад / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2013, N 10, с. 8-10. 

  

Сист. No: 52683

- 1005 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Счетоводно отчитане и данъчни аспекти на ремонтите и подобренията на наети активи след промените в ЗДДС от 2013 г. / Евгени Рангелов. // Актив, 2013, N 10, с. 4-6. 

  

Сист. No: 53024

- 1006 -

Сп А 454

Рупска, Теодора.  Първоначално признаване и оценяване на селскостопанската продукция / Теодора Рупска. // Актив, 2013, N 10, с. 19-22. 

  

Сист. No: 53036

- 1007 -

Сп Б 90

Сидорова, М. И.  Эволюция моделей бухгалтерского учета / М. И. Сидорова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 9, с. 119-121. 

  

Сист. No: 52305

- 1008 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Особености при подоходното облагане на кооперациите и кооперативните предприятия / Цветан Станкулов. // Актив, 2013, N 9, с. 37-43. 

  

Сист. No: 52198

- 1009 -

Сп А 454

Станчева, Мариета.  Новите промени в МСС 19. Доходи на наети лица / Мариета Станчева. // Актив, 2013, N 9, с. 12-13. 

  

Сист. No: 52177

- 1010 -

Сп Б 90

Тарасова, Л. С.  Учет импорта лизинговых услуг у лизингополучателя / Л. С. Тарасова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 9, с. 116-118. 

  

Сист. No: 52301

- 1011 -

Сп Ф 53 кс

Тарасова, Т. М.  Реализация профессионального суждения при формировании бухгалтерской отчетности организации / Т. М. Тарасова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 36, с. 47-51. 

  

Сист. No: 52618

- 1012 -

Сп Д 532

Чиприянова, Галина.  Специфични аспекти на инвентаризацията на активите в предприятията със селскостопанска дейност / Галина Чиприянова. // Диалог. Електронно списание, 2013, N 3, с. 65-92. 

  

Сист. No: 53029

- 1013 -

Сп А 454

Чиприянова, Галина.  Инвентаризация на собствения капитал и пасивите в земеделските кооперации / Галина Чиприянова. // Актив, 2013, N 10, с. 14-18. 

  

Сист. No: 53032

- 1014 -

Сп Ч E 18

Oreshkova, Hristina.  The crisis and the future of financial reporting : Global financial reporting standards - reality or utopia / Hristina Oreshkova. // Economic Alternatives, 2013, N 2, с. 50-74. 

  

Сист. No: 52067

Управленско счетоводство

- 1015 -

45126

Dacheva, Diana.  Cost management - a Way for Sustainable Development / Diana Dacheva. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 510-514. 

  

Сист. No: 52828

Банково счетоводство

- 1016 -

40710

Савова, Камелия.  Научно-приложна същност на двустранното отразяване при определяне на банковата ликвидност / Камелия Савова. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 154-161. 

  

Сист. No: 52549

Финансово счетоводство

- 1017 -

40710

Атанасов, Атанас Цветанов.  Относно тестването на положителната репутация / Атанас Цветанов Атанасов. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 226-232. 

  

Сист. No: 52561

- 1018 -

40710

Пожаревска, Румяна.  Финансовите инструменти в предприятията с нестопанска дейност - приложимост, перспективи и счетоводно-информационно обезпечаване / Румяна Пожаревска. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 150-153. 

  

Сист. No: 52548

- 1019 -

Сп П 89 тп

Суйц, Виктор Паулевич и др.  Консолидированная финансовая отчетность: косвенные признаки мошенничества / Виктор Паулевич Суйц, Дмитрий Волошин. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 8, с. 92-99. 

  

Сист. No: 52297

- 1020 -

Сп Д 532

Фесчиян, Даниела.  Финансов анализ на структурата, състава и ефективността от използването на общинската недвижима собственост / Даниела Фесчиян. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N 3, с. 25-40. 

  

Сист. No: 52398

- 1021 -

44995

Hallunovi, Arjeta et al.  The Analysis of Financial Reports for the Construction Company"Teuta-Construction" In the Context of 25 Other Building Companies for the Fiscal Year 2008 / Arjeta Hallunovi, Arif S. Murrja. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 186-194. 

  

Сист. No: 52446

Счетоводство на фирмата

- 1022 -

43970

Мусов, Михаил.  Отчетът за паричните потоци и свободните парични потоци / Михаил Мусов. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 262-269. 

  

Сист. No: 52915

- 1023 -

Сп А 454

Гълъбов, Марин.  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година / Марин Гълъбов. // Актив, 2013, N 1, с. 21-24. 

  

Сист. No: 52188

Счетоводство на предприятието

- 1024 -

44148

Барышева, Салима К.  Информация о вознаграждении работников в формах финансовой отчетности / Салима К. Барышева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 176-182. 

  

Сист. No: 52942

- 1025 -

40710

Георгиев, Йордан.  Счетоводно и данъчно третиране при прехвърляне и преобразуване на предприятия / Йордан Георгиев. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 137-142. 

  

Сист. No: 52546

- 1026 -

29487

Дамянов, Дамян.  Бригадната стопанска сметка при условията на икономическия преход и неговите механизми / Дамян Дамянов. // Усъвършенствуване управлението на социалистическите организации : Юб. науч. сесия посвет. на 40-год. от победата на социалистическата революция в България и 30-год. юбилей на отчетно-икономич. факултет. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 34-46. 

  

Сист. No: 52395

- 1027 -

29487

Стойнов, Теню.  Предпоставки и последователност при внедряването на бригадната стопанска сметка в промишлеността / Теню Стойнов. // Усъвършенствуване управлението на социалистическите организации : Юб. науч. сесия посвет. на 40-год. от победата на социалистическата революция в България и 30-год. юбилей на отчетно-икономич. факултет. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 47-54. 

  

Сист. No: 52397

Одиторски контрол

- 1028 -

44148

Жеку, Алкета П.  Одитните промени в Албания като неделима част от глобалните промени / Алкета П. Жеку. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 272-278. 

  

Сист. No: 52898

- 1029 -

40710

Йорданов, Красимир.  Методически подходи при одита на юридическите лица с нестопанска цел / Красимир Йорданов. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 472-477. 

  

Сист. No: 52765

- 1030 -

40710

Николов, Георги.  Външният одит в публичния сектор на Република България в процеса на присъединяване към Европейския съюз / Георги Николов. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 450-455. 

  

Сист. No: 52764

- 1031 -

Сп Г 621 ВСУ

Темелкова, Миглена.  Финансово-счетоводни аспекти на контролинга в организации, имащи дискретен тип производство / Миглена Темелкова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2009, с. 306-334. 

  

Сист. No: 52121

- 1032 -

Сп Н 25 а

Костова, Силвия.  Одиторски процедури при оценка на разходите за екология / Силвия Костова. // Народностопански архив . - Свищов, LXVI, 2013, N 3, с. 44-56. 

  

Сист. No: 52511

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 1033 -

41578

Владова, Катя.  Фактори на растеж на малките и средните предприятия (МСП) / Катя Владова. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 247-281. 

  

Сист. No: 52785

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 1034 -

45126

Дачева, Диана.  Управление на човешките ресурси и пътища за усъвършенстване / Диана Дачева. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 463-469. 

  

Сист. No: 51984

- 1035 -

44148

Колева, Снежана М.  Дигитален модел за оценка на кандидатите за работа във фирмата / Снежана М. Колева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 283-290. 

  

Сист. No: 53064

- 1036 -

43631

Портареску, Сергей и др.  Стратигические аспекты отбора и совершенствования персонала / Сергей Портареску, Татьяна Мишова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. ; [Сб. докл], 7-8 окт. 2010 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 449-453. 

  

Сист. No: 53007

- 1037 -

45141

Славянска, Вяра.  Удовлетворение на персонала в "Териториална дирекция на НАП - клон Бургас" / Вяра Славянска. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 97-108. 

  

Сист. No: 52104

- 1038 -

Сп Г 621 ВСУ

Ямукова, Павлина.  Проблемни полета в управлението на човешките ресурси в съвременната публична администрация / Павлина Ямукова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2009, с. 60-80. 

  

Сист. No: 52064

- 1039 -

Сп Г 621 ВСУ

Ямукова, Павлина.  Проблемни полета в управлението на човешките ресурси в съвременната публична администрация / Павлина Ямукова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2009, с. 60-80. 

  

Сист. No: 52082

- 1040 -

Сп Д 41 к

Ильясов, С. М.  Некоторые вопросы управления персоналом кредитной организации / С. М. Ильясов. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 6, с. 41-48. 

  

Сист. No: 51967

- 1041 -

45051

Pshenichkina, Daria.  Foreign Experience of Non-Motivation of Staff and its Socio-Economic rationale in the Management Staff of the Russian Company / Daria Pshenichkina. // Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Bl. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 239-242. 

  

Сист. No: 52793

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 1042 -

CD Сп Н 32 тх

Михова, Т. Б.  Препроектиране на работата в българските предприятия / Т. Б. Михова. // Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, 2012, с. 1-3. 

  

Сист. No: 52025

- 1043 -

40645

Андреева, Адриана Иванова.  Лидерството - повече действие, отколкото блясък / Адриана Иванова Андреева. // Човешкият фактор в преход : Студентска научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 1999, с. 58-62. 

  

Сист. No: 52985

- 1044 -

44148

Данкова, Петя.  Ролята на човешките ресурси за реализиране на корпоративна социална отговорност / Петя Данкова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 325-331. 

  

Сист. No: 52919

- 1045 -

37959

Димитров, Ал.  Предизвикателствата на хаоса и планирането / Ал. Димитров. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 73-82. 

  

Сист. No: 53038

- 1046 -

40028

Димитров, Георги.  Организационни иновоции и мотивация на персонала в предприятията / Георги Димитров. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001". - Варна : Икономически университет, 2001, с. 269-272. 

  

Сист. No: 51958

- 1047 -

42155

Димитрова, Галина.  Управление на човешките ресурси в застрахователното дружество - съвременни аспекти / Галина Димитрова. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 135-140. 

  

Сист. No: 52045

- 1048 -

43970

Иванова, Радка Петрова.  Човешките ресурси като неделима част от иновационния прочес в организацията в условията на криза / Радка Петрова Иванова. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 293-299. 

  

Сист. No: 52927

- 1049 -

43970

Лазаров, Деян.  Анализ на механизма на липсващите стойности при наблюдението на работната сила в България / Деян Лазаров. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 215-221. 

  

Сист. No: 52905

- 1050 -

43073

Маринов, Марин.  Проблемът за оптимизация на човешкия фактор в интересите на безопастността / Марин Маринов. // Приложна психология и социална практика : Научна конференция / Състав. Галя Герчева-Несторова. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008, с. 185-194. 

  

Сист. No: 52955

- 1051 -

40645

Маринова, Мариела Веселинова.  Количествени и качествени характеристики на човешкия капитал и рационалното им използване / Мариела Веселинова Маринова. // Човешкият фактор в преход : Студентска научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 1999, с. 49-57. 

  

Сист. No: 52983

- 1052 -

37959

Мастиков, Петър.  Моделно съгласуване възпроизводството на обществения продукт и човешкия живот в системата общество-природа / Петър Мастиков. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 15-22. 

  

Сист. No: 53028

- 1053 -

37959

Махер, Фридрих.  Жизненоспособното предприятие : (Концепция за ръководене насочена към бъдещето и шанса) / Фридрих Махер. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 60-72. 

  

Сист. No: 53033

- 1054 -

40645

Методиева, Меглена Асенова.  Мотивационни модели в условията на преход / Меглена Асенова Методиева. // Човешкият фактор в преход : Студентска научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 1999, с. 3-10. 

  

Сист. No: 52966

- 1055 -

40645

Минчева, Юлияна Димитрова.  Фактори, оказващи влияние върху ефективността на човешките ресурси / Юлияна Димитрова Минчева. // Човешкият фактор в преход : Студентска научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 1999, с. 40-48. 

  

Сист. No: 52981

- 1056 -

40645

Митева, Ирина Димитрова.  Набиране и подбор на човешките ресурси - чуждестранният опит и нашата практика / Ирина Димитрова Митева. // Човешкият фактор в преход : Студентска научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 1999, с. 35-39. 

  

Сист. No: 52979

- 1057 -

43970

Нейчева, Мария Иванова.  Човешкият капитал - източник на растежа? / Мария Иванова Нейчева. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 145-151. 

  

Сист. No: 52890

- 1058 -

45125

Петков, Йордан.  Възможности за управление на движението на човешки ресурси в бюджетните организации / Йордан Петков. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 325-331. 

  

Сист. No: 51943

- 1059 -

44148

Славянска, Вяра К.  Някои аспекти при оценяване ефективността на системата за управление на човешките ресурси в организацията / Вяра К. Славянска. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 362-369. 

  

Сист. No: 52921

- 1060 -

43631

Тодорова, Корнелия.  Консултирането като съвременна технология в управлението на човешките ресурси на организацията / Корнелия Тодорова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 52-57. 

  

Сист. No: 52948

- 1061 -

37959

Уайнд, Уйлям Р. и др.  Една проста техника за проектно планиране / Уйлям Р. Уайнд, Чини Уошингтън. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 50-55. 

  

Сист. No: 53030

- 1062 -

Сп Н 25 а

Димитрова, Параскева.  Методология за комплексно оценяване на конкурентоспособността на кадрите във фирма / Параскева Димитрова. // Народностопански архив . - Свищов, LXVI, 2013, N 3, с. 57-77. 

  

Сист. No: 52513

- 1063 -

Сп П 89 тп

Щелокова, Светлана.  Стратегии и практики управления человеческими ресурсами в глобальных компаниях / Светлана Щелокова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 8, с. 139-141. 

  

Сист. No: 52313

Транспорт

- 1064 -

44148

Благоева, Силвия Г.  Логистичното обслужване - фактор за повишаване на конкурентоспособността на националния железопътен превозвач / Силвия Г. Благоева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 110-117. 

  

Сист. No: 52816

- 1065 -

44995

Желязкова, Донка.  Ролята на транспорта в търговията в условията на новите реалности / Донка Желязкова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 260-267. 

  

Сист. No: 52380

- 1066 -

41578

Калинков, Константин.  Трансграничните европейски транспортни коридори - фактор за социално-икономическото развитие на районите за планиране в Р. България / Константин Калинков. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 183-191. 

  

Сист. No: 52755

- 1067 -

44148

Никифорова, Нина В. и др.  Система управления экономической безопасностью железнодорожного транспорта Казахстана / Нина В. Никифорова, Лариса П. Говорухина. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 373-380. 

  

Сист. No: 52956

- 1068 -

44148

Чернявская, Татяна А.  Механизмы развития транспортной самодостаточности территорий / Татяна А. Чернявская. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 398-402. 

  

Сист. No: 52957

- 1069 -

Сп Ю 371

Михайлов, Здравко.  Зелена книга дава зелена светлина на електронната търговия с колетни пратки / Здравко Михайлов. // Ютилитис, X, 2013, N 7, с. 22-27. 

  

Сист. No: 52841

- 1070 -

Сп Ю 371

Hyperloop масовият транспорт на бъдещето? . // Ютилитис, X, 2013, N 7, с. 44-47. 

  

Сист. No: 52843

Качество. Контрол на качеството. Квалитология

- 1071 -

40873

Джекич, Снежана.  Качеството като фактор за стопанския успех на предприятията от агробизнеса / Снежана Джекич. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Научно-практическа конференция с международно участие, 11-13 ноем. 2004 г. - Свищов : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 86-93. 

  

Сист. No: 52501

- 1072 -

Сп Г 621 ВСУ

Павлов, Пламен.  Проблеми при разработването и сертифицирането на системи за управление на качеството в съответствие с международните стандарти / Пламен Павлов. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2009, с. 41-80. 

  

Сист. No: 52056

Анализ на промишленото производство

- 1073 -

29487

Билев, Бильо.  Ролята на икономическия анализ за икономичното използване на суровините, материалите, горивата и енергията / Бильо Билев. // Усъвършенствуване управлението на социалистическите организации : Юб. науч. сесия посвет. на 40-год. от победата на социалистическата революция в България и 30-год. юбилей на отчетно-икономич. факултет. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 211-224. 

  

Сист. No: 52426

- 1074 -

29487

Михайлов, Михаил.  Методологически аспекти на икономическия анализ на резервите за снижение на себестойността на продукцията / Михаил Михайлов. // Усъвършенствуване управлението на социалистическите организации : Юб. науч. сесия посвет. на 40-год. от победата на социалистическата революция в България и 30-год. юбилей на отчетно-икономич. факултет. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 240-250. 

  

Сист. No: 52427

- 1075 -

29487

Найденов, Милчо.  Икономически анализ на реализирания общ доход в промишленото предприятие / Милчо Найденов. // Усъвършенствуване управлението на социалистическите организации : Юб. науч. сесия посвет. на 40-год. от победата на социалистическата революция в България и 30-год. юбилей на отчетно-икономич. факултет. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 196-210. 

  

Сист. No: 52425

Реклама

- 1076 -

43970

Ченешев, Димитър Събев.  Туристическата реклама - начин на употреба / Димитър Събев Ченешев. // Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. кол. Петко Чобанов и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010, с. 68-73. 

  

Сист. No: 52873

Хранително-вкусова промишленост

- 1077 -

CD Сп Н 32 тх

Ангелов, Г. и др.  Европейски перспективи за екстракти от български билки / Г. Ангелов, Л. Бояджиев. // Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, 2012, с. 1-5. 

  

Сист. No: 51985

- 1078 -

CD Сп Н 32 тх

Динев, Н. и др.  Оценка на риска за производство на безопасна продукция в района на Кремиковци, София / Н. Динев, И. Митова, Л. Ненова. // Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, 2012, с. 1-5. 

  

Сист. No: 51990

- 1079 -

CD Сп Н 32 тх

Йорданова-Динова, П.  Тенденции на оборотния капитал на предприятията от „Месопреработка” (на примера на подотрасъла в Пловдивска област за периода 2006-2010 г.) в контекста на междуфирмената задлъжнялост / П. Йорданова-Динова. // Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, 2012, с. 1-4. 

  

Сист. No: 52016

- 1080 -

CD Сп Н 32 тх

Кръстева, Ива К. и др.  Информационен сайт по проблемите на качеството на суровини и храни / Ива К. Кръстева, Вл. К. Ганчовска. // Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, 2012, с. 1-5. 

  

Сист. No: 52001

- 1081 -

44995

Икова, Йорданка.  Продоволствена безопастност в условията на икономическа криза в България / Йорданка Икова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 485-490. 

  

Сист. No: 52416

- 1082 -

45132

Найденов, Сергей.  Състояние и място на пивоварната промишленост на ХВП на България / Сергей Найденов. // Проблеми и перспективи на българското земеделие на прага на ХХІ век : [Конференция]. - София : Съюз на аграрикономистите в България, 1998, с. 141- 144. 

  

Сист. No: 51995

- 1083 -

44995

Пътища за икономии на енергия в хранителната промишленост и перспективни енерго-източници за Украйна и България . // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 39-43. 

  

Сист. No: 52335

- 1084 -

40873

Русчева, Дарина.  Производството на продоволствени продукти в България - проблеми и насоки за развитие в контекста на присъединяването към ЕС / Дарина Русчева. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Научно-практическа конференция с международно участие, 11-13 ноем. 2004 г. - Свищов : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 272-277. 

  

Сист. No: 52523

Информационни технологии

- 1085 -

45125

Атанасова, Теодора и др.  Приложения на интелигентния анализ на данни / Теодора Атанасова, Ива Македонска. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 135-140. 

  

Сист. No: 51925

- 1086 -

45125

Василев, Юлиан.  Облачни технологии в логистиката / Юлиан Василев. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 141-145. 

  

Сист. No: 51926

- 1087 -

44995

Василев, Юлиан.  Разработка на уебприложения с DELPHI XE / Юлиан Василев. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 78-86. 

  

Сист. No: 52352

- 1088 -

45126

Велева, Анна.  Информационната система на човека - същност, стремежи, възможности, решения, дейности, успехи / Анна Велева. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 60-84. 

  

Сист. No: 52265

- 1089 -

45125

Дакова, Маргарита.  Още нещо за възможностите на онлайн офис продукти на Google и Zoho.com / Маргарита Дакова. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 222-231. 

  

Сист. No: 51936

- 1090 -

45141

Дакова, Маргарита.  Опит за разглеждане на някои електронни услуги в България и Франция / Маргарита Дакова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 385-397. 

  

Сист. No: 52228

- 1091 -

45125

Иванов, Йордан.  Някои аспекти на използването на анализа на данни в икономиката / Йордан Иванов. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 115-121. 

  

Сист. No: 51921

- 1092 -

45125

Иванов, Йордан.  Моделиране на времеви серии с RapidMiner / Йордан Иванов. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 128-134. 

  

Сист. No: 51924

- 1093 -

45125

Илиев, Петко.  Информационни технологии - тенденции и предизвикателства / Петко Илиев. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 56-65. 

  

Сист. No: 51916

- 1094 -

42948

Ковачев, Димитър Михайлов и др.  За избора на език за хардуерно проектиране / Димитър Михайлов Ковачев, Венцислав Вълчев. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 357-363. 

  

Сист. No: 52480

- 1095 -

42929

Куюмджиев, Иван.  Одит на базите от данни - същност, възможности, проблеми / Иван Куюмджиев. // Шкорпиловци'2007 : Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 178-186. 

  

Сист. No: 53051

- 1096 -

43631

Левандовский, Владислав Иванович.  Сохранение рабочей информации и приобретенных компанией знаний / Владислав Иванович Левандовский. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. ; [Сб. докл], 7-8 окт. 2010 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 382-389. 

  

Сист. No: 52995

- 1097 -

45125

Маринова, Наталия и др.  Архитектурни модели на системите за управление на работния поток в организациите / Наталия Маринова, Кремена Маринова. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 172-177. 

  

Сист. No: 51934

- 1098 -

45125

Милев, Пламен.  Метод за оценка на софтуера в общините в Р България / Пламен Милев. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 290-295. 

  

Сист. No: 51941

- 1099 -

45125

Несторов, Кольо.  Автоматични счетоводни индекси / Кольо Несторов. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 153-157. 

  

Сист. No: 51931

- 1100 -

45125

Парушева, Силвия.  Кибератаките в интернет банкирането - предизвикателства към финансовите институции / Силвия Парушева. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 158-165. 

  

Сист. No: 51933

- 1101 -

45125

Петров, Павел.  Използване на уебсърварен софтуер в български банки / Павел Петров. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 146-152. 

  

Сист. No: 51927

- 1102 -

45125

Петров, Стефан.  Технологията In-memory OLAP - ефективно решение за анализ на данни / Стефан Петров. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 285-289. 

  

Сист. No: 51938

- 1103 -

45125

Попов, Веселин.  Управление на web съдържанието / Веселин Попов. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 103-107. 

  

Сист. No: 51919

- 1104 -

41762

Първев, Иван.  Информационните технологии и българската историческа наука в зората на XXI век / Иван Първев. // Предизвикателствата на промяната : Национална научна конференция София, 10-11 ноември 2004 г. / Състав. Искра Баева, Пламен Митев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006, с. 402-408. 

  

Сист. No: 52441

- 1105 -

45126

Славова, Гергана.  Приложение на софтуер за бизнес анализи за ефективно управление на производствени процеси / Гергана Славова, Анелия Блажева. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 445-450. 

  

Сист. No: 52323

- 1106 -

45126

Станев, Велин.  Изкуственият интелект и интелигентните методи за обработка на бизнес информация - аспекти от "безпокойствата" на неинформатика / Велин Станев. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 436-444. 

  

Сист. No: 52322

- 1107 -

45125

Станев, Станимир и др.  Реализация на паралелен стеганализ с клъстерна система / Станимир Станев, Ивайло Янакиев. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 122-127. 

  

Сист. No: 51923

- 1108 -

45125

Страхилова, Катя.  Електронна местна администрация / Катя Страхилова. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 199-204. 

  

Сист. No: 51935

- 1109 -

45125

Сълов, Владимир.  Платформа за електронни книги IBOOKS / Владимир Сълов. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 109-114. 

  

Сист. No: 51920

- 1110 -

44995

Сълов, Владимир.  Съвременни форми за доставка на софтуер / Владимир Сълов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 73-77. 

  

Сист. No: 52351

- 1111 -

45125

Цанков, Светлозар и др.  Критерии за оценяване на полезността на електронните образователни ресурси / Светлозар Цанков, Валентина Войноховска. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 237-241. 

  

Сист. No: 51937

- 1112 -

45141

Цанов, Емил и др.  Концепцията облачен компютинг в технологиите за е-управление / Емил Цанов, Асен Божиков. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 230-238. 

  

Сист. No: 52169

- 1113 -

44995

Швертнер, Красимира.  Информационните технологии - фактор за повишаване на ефективността на бизнеса / Красимира Швертнер. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 53-58. 

  

Сист. No: 52336

- 1114 -

45125

Шишманов, Красимир.  Ефективен анализ на данните, предпоставка за успешен мениджмънт / Красимир Шишманов. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 97-102. 

  

Сист. No: 51918

- 1115 -

45141

Шишманов, Красимир.  Електронното здравеопазване - неразделна част от електронното правителство на Република България / Красимир Шишманов. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 298-304. 

  

Сист. No: 52196

- 1116 -

Сп C 58

Апостолов, Г.  ERP и SCADA системите на АЛКОМЕТ АД се свързват в обща информационна среда / Г. Апостолов. // CIO, 2013, N 10, с. 16-18. 

  

Сист. No: 53099

- 1117 -

Сп C 58

Владов, Сава.  Постигнете по-високи корпоративни резултати, третирайки данните си като ключов актив / Сава Владов. // CIO, 2013, N 10, с. 54-55. 

  

Сист. No: 53124

- 1118 -

Сп C 58

Внедряването на ЕИЗ.  Внедряването на ERP - предпоставка за успешно дългосрочно развитие в БТГ ЕООД. // CIO, 2013, N 10, с. 24-25. 

  

Сист. No: 53103

- 1119 -

Сп C 58

ГИС подпомага изпълнението на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 . // CIO, 2013, N 9, с. 56-57. 

  

Сист. No: 52142

- 1120 -

Сп C 58

Димитров, Велиян.  Трансформация на SIEM при мигриране към облачни услуги / Велиян Димитров. // CIO, 2013, N 10, с. 63-66. 

  

Сист. No: 53136

- 1121 -

Сп Н 25 а

Емилова, Петя.  Технология на облачните изчисления в управлението на бизнес процесите / Петя Емилова. // Народностопански архив . - Свищов, LXVI, 2013, N 3, с. 27-43. 

  

Сист. No: 52505

- 1122 -

Сп C 58

Ефективност на инженерните анализи . // CIO, 2013, N 1, с. 68-71. 

  

Сист. No: 52146

- 1123 -

Сп C 58

Информационни системи в управлението и мониторинга на железопътния сектор в ЕС . // CIO, 2013, N 10, с. 60-62. 

  

Сист. No: 53131

- 1124 -

Сп C 58

ИТ в предприятията - сложността и инвестициите се пренасят там, където има смисъл да бъдат . // CIO, 2013, N 9, с. 20-22. 

  

Сист. No: 52722

- 1125 -

Сп C 58

Какви промени обещава технологията SDN . // CIO, 2013, N 9, с. 52-54. 

  

Сист. No: 52746

- 1126 -

Сп C 58

Колко струва реализацията на проект за внедряване на унифицирани комуникации . // CIO, 2013, N 9, с. 58-59. 

  

Сист. No: 52749

- 1127 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  ИТ инициативите на компаниите от ютилити сектора в България - под знака на стремежа към ефективност / Надя Кръстева. // CIO, 2013, N 9, с. 31-34. 

  

Сист. No: 52731

- 1128 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  ИТ КАДРИТЕ - въпроси с повишена трудност / Надя Кръстева. // CIO, 2013, N 9, с. 36-38. 

  

Сист. No: 52733

- 1129 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Българският пазар на бизнес софтуер - положителните тенденции доминират / Надя Кръстева. // CIO, 2013, N 10, с. 4-8. 

  

Сист. No: 53092

- 1130 -

Сп C 58

Лазова, Виктория.  Облакът и CRM: какъв е пътят напред / Виктория Лазова. // CIO, 2013, N 10, с. 58-59. 

  

Сист. No: 53129

- 1131 -

Сп C 58

Надеждните и достъпни ИТ услуги - фактор за успеха на Луфтханза Техник София . // CIO, 2013, N 10, с. 32-34. 

  

Сист. No: 53108

- 1132 -

Сп C 58

Нова ИС в МЕТРОПОЛИС ГРУП АД - отговор на актуалните предизвикателства в днешната динамична среда . // CIO, 2013, N 10, с. 20-22. 

  

Сист. No: 53100

- 1133 -

Сп А 454

Обновена ИС предоставя на ДЕРОНИ нови възможности за развитие . // Актив, 2013, N 10, с. 26-27. 

  

Сист. No: 53104

- 1134 -

Сп C 58

Обосноваване на решенията за ИКТ инфраструктурата - кои са правилните аргументи . // CIO, 2013, N 9, с. 60-61. 

  

Сист. No: 52756

- 1135 -

Сп C 58

Пазарът на бизнес софтуер в глобален мащаб - предстоят съществени промени в добра посока . // CIO, 2013, N 10, с. 36-38. 

  

Сист. No: 53110

- 1136 -

Сп C 58

Рискове при използване образи на виртуални машини в облака . // CIO, 2013, N 9, с. 50-51. 

  

Сист. No: 52745

- 1137 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Живот в системата / Ралица Русинова. // Логистика, 2013, N 7, с. 42-45. 

  

Сист. No: 52002

- 1138 -

Сп C 58

Технологиите за 3D печат - шанс за конкурентни предимства чрез иновации . // CIO, 2013, N 1, с. 58-60. 

  

Сист. No: 52144

- 1139 -

Сп C 58

Тодоров, Георги и др.  Дигитално изграждане на персонални импланти - силата на технологиите / Георги Тодоров, Николай Николов. // CIO, 2013, N 9, с. 38-40. 

  

Сист. No: 52129

- 1140 -

Сп C 58

Топ 10 технологични тенденции в развитието на ИКТ инфраструктурата през 2013-а . // CIO, 2013, N 9, с. 5-7. 

  

Сист. No: 52720

- 1141 -

Сп C 58

Феноменът МОБИЛНОСТ - нова ера за ERP . // CIO, 2013, N 10, с. 56-57. 

  

Сист. No: 53126

- 1142 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  В услуга на услугите / Татяна Явашева. // Икономика, 2013, N 29, с. 80-81. 

  

Сист. No: 52042

- 1143 -

Сп C 58

10 признака за проблеми с ИТ аутсорсинга . // CIO, 2013, N 9, с. 62-64. 

  

Сист. No: 52760

- 1144 -

Сп C 58

10 промени в света на облачните изчисления, които ще настъпят до 2020 г. . // CIO, 2013, N 9, с. 55-57. 

  

Сист. No: 52748

- 1145 -

Сп C 58

5 нови измерения в развитието на ERP . // CIO, 2013, N 10, с. 40-45. 

  

Сист. No: 53115

- 1146 -

Сп C 58

93 софтуерни продукта за управлението на бизнеса . // CIO, 2013, N 10, с. 69-72. 

  

Сист. No: 53139

- 1147 -

Сп C 58

BI в маркетинга: съществен ефект в 70% от случаите . // CIO, 2013, N 10, с. 48-51. 

  

Сист. No: 53119

- 1148 -

Сп C 58

BRM: 7 принципа на успешния проект . // CIO, 2013, N 10, с. 52-53. 

  

Сист. No: 53123

- 1149 -

Сп C 58

ERP системата - фактор за усъвършенстване на бизнес процесите в Мания Тийм АД . // CIO, 2013, N 10, с. 28-30. 

  

Сист. No: 53106

- 1150 -

Сп C 58

N.E.X.T.- иновативна програмна платформа за автоматизирано управление на процесно-ориентирани бизнес модели . // CIO, 2013, N 10, с. 46-47. 

  

Сист. No: 53117

Бизнес информационни системи

- 1151 -

45125

Краева, Виолета и др.  Приложение на социалните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите / Виолета Краева, Петя Емилова. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013, с. 91-96. 

  

Сист. No: 51917

Информационни мрежи. Информационни системи

- 1152 -

45126

Венкова, Силвия.  Съвременни тенденции при анализа на CRM данни / Силвия Венкова. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 451-455. 

  

Сист. No: 52325

- 1153 -

29487

Върбанов, Румен.  Електронизация на управленския труд и изграждане на териториални автоматизирани системи за обравотка на данни / Румен Върбанов. // Усъвършенствуване управлението на социалистическите организации : Юб. науч. сесия посвет. на 40-год. от победата на социалистическата революция в България и 30-год. юбилей на отчетно-икономич. факултет. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 154-170. 

  

Сист. No: 52422

- 1154 -

42948

Германов, Владимир и др.  Работа на Линукс в реално време при вградени системи / Владимир Германов, Станислав Симеонов. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 306-310. 

  

Сист. No: 52468

- 1155 -

45141

Дачев, Петър.  Новата информационна ситема "Матеус" в МДТ - състояние и насоки на развитие / Петър Дачев. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 465-474. 

  

Сист. No: 52253

- 1156 -

44148

Милев, Пламен Х.  Необходимост от интегриране на УЕБ решения и Java базирани приложения при търсене на информация в бази от данни / Пламен Х. Милев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 382-386. 

  

Сист. No: 53068

- 1157 -

41484

Митева, Женя.  Потенциални възможности на стратегията "Електронно правителство" за развитие на виртуално счетоводство / Женя Митева. // Шкорпиловци'2005 : Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 100-109. 

  

Сист. No: 53041

- 1158 -

43631

Олег, Солоненко.  Информационная и экономическая безопасность / Солоненко Олег. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. ; [Сб. докл], 7-8 окт. 2010 : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 467-472. 

  

Сист. No: 53010

- 1159 -

42948

Симеонов, Станислав и др.  Анализ на ЕХТЗ файлова система / Станислав Симеонов, Владимир Германов. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с 280-286. 

  

Сист. No: 52464

- 1160 -

41578

Сълов, Владимир.  Виртуални компютърни информационни системи / Владимир Сълов. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 88-93. 

  

Сист. No: 52584

- 1161 -

Сп C 58

Богданов, Светослав.  Информационната среда в BAUHAUS БЪЛГАРИЯ - фактор за ефективност и качествено обслужване на клиентите / Светослав Богданов. // CIO, 2013, N 10, с. 12-14. 

  

Сист. No: 53094

- 1162 -

Сп C 58

Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация вече е в експлоатация . // CIO, 2013, N 9, с. 18. 

  

Сист. No: 52713

- 1163 -

Сп C 58

Процеси и проекти - взаимодействие и възможности . // CIO, 2013, N 10, с. 67-68. 

  

Сист. No: 53137

- 1164 -

Сп И 50 м

Сълов, Владимир.  Възможности за количествена оценка на производителността на софтуера / Владимир Сълов. // Икономическа мисъл, 2012, N 4, с. 105-124. 

  

Сист. No: 52285

- 1165 -

Сп Б 445

Трайков, Богомил.  Програми за търсене в интернет / Богомил Трайков. // Бизнес управление, XXIII, 2013, N 3, с. 82-94. 

  

Сист. No: 52529

- 1166 -

45141

Borta, Grigori.  The Issues of Personal Date Protection / Grigori Borta. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 608-614. 

  

Сист. No: 52350

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 1167 -

44148

Велинов, Иво В.  Изследователски методи при реализирането на онлайн магазини за продажбата на модни стоки в България / Иво В. Велинов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 242-248. 

  

Сист. No: 53055

- 1168 -

41578

Гроздева, Десислава.  Използване на Интернет в бизнеса на малките и средни предприятия в България / Десислава Гроздева. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г.. - Варна : ИУ-Варна, 2006, с. 136-143. 

  

Сист. No: 52630

- 1169 -

44995

Сълова, Снежана.  Основни тенденции в развитието на системите за електронна търговия / Снежана Сълова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 127-132. 

  

Сист. No: 52357

- 1170 -

В К 263

Георгиев, Асен.  Новата онлайн мода : Затворените онлайн магазини за евтини маркови дрехи, обувки и стоки за дома са новиат хит за е-търговците в България / Асен Георгиев. // Капитал, N 41, 21 окт. 2013, с. 39-40. 

  

Сист. No: 52858

Интернет

- 1171 -

45126

Macri, Ester et al.  The Use of Twitter for Social Research / Ester Macri, Cristiano Tessitore. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г.. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 495-499. 

  

Сист. No: 52827

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Архитектура

- 1172 -

42948

Александрова, Людмила.  Икономия на енергия, постигната в сгради от Хонг Конг / Людмила Александрова. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 220-225. 

  

Сист. No: 52370

Спорт

- 1173 -

38576

Иванова, Диана и др.  Роля и място на скоростно-силовите упражнения в заниманията по физическо възпитание вав ВУЗ / Диана Иванова, Пламен Станчев. // Юбилейна научна конференция : Проблеми на физическото възпитание и спорта, 29-30 ноем. 1996 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1997, с. 31-35. 

  

Сист. No: 53067

- 1174 -

38576

Костов, К. и др.  Упражненията за сила - актуални за студенти от ВУЗ / К. Костов, Н. Вътков. // Юбилейна научна конференция : Проблеми на физическото възпитание и спорта, 29-30 ноем. 1996 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1997, с. 57-59. 

  

Сист. No: 53069

Туризъм

- 1175 -

41217

Алексиева, Соня.  Предизвикателствата на пъблик рилейшънс в българския туризъм / Соня Алексиева. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 168-174. 

  

Сист. No: 52476

- 1176 -

41217

Атанасова, Лина.  Брендинг на туристическата дестинация - същност и състояние на брендинга на българските дестинации / Лина Атанасова. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 175-186. 

  

Сист. No: 52478

- 1177 -

II 1737

Бичурова, Ива.  Корпоративната социална отговорност в контеста на устойчивото туристическо развитие / Ива Бичурова. // Икономически измерения и социални последици на глобалната криза : Доклади от конференцията на Факултета по икономически и социални науки, посветена на 50-годишнината на ПУ "Паисий Хилендарски". - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 249-257. 

  

Сист. No: 51915

- 1178 -

44995

Бушуева, Ирина и др.  Рейтинг туристической привлекательности региона как инструмент формирования эффективной политики регионального развития / Ирина Бушуева, Наталья Платонова, Ольга Вапнярска. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 280-286. 

  

Сист. No: 52442

- 1179 -

41217

Вдовичин, Георги.  Конкурентоспособност на ресорантьорския продукт в туризма / Георги Вдовичин. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 370-385. 

  

Сист. No: 52497

- 1180 -

44995

Великова, Еленита.  Стратегията на уелнес туризма в развитието на икономиката и качеството на живот / Еленита Великова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 309-315. 

  

Сист. No: 52384

- 1181 -

44169

Геджева, Атанаска.  Професионалното обучение в туризма - активи и проблеми / Атанаска Геджева. // Туризмът - състояние и перспективи : Сб. с докл. от науч. конфер., 25-26 февр. 2011 г.. - Пловдив : Принта-КОМ, 2011, с. 193-200. 

  

Сист. No: 52462

- 1182 -

44995

Джабарова, Юлия.  Селският туризъм -алтернатива за биопроизводителите в България / Юлия Джабарова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 357-362. 

  

Сист. No: 52389

- 1183 -

41217

Дъбева, Таня.  Усъвършенстване на институционалната класификация на българското хотелиерство / Таня Дъбева. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 326-336. 

  

Сист. No: 52493

- 1184 -

44148

Емилова, Ирена К.  Трансформациите на развлекателната индустрия / Ирена К. Емилова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 313-320. 

  

Сист. No: 52826

- 1185 -

44148

Заячковская, Галина Адамовна.  Место Украины на мировом рынке туристических услуг / Галина Адамовна Заячковская. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 173-179. 

  

Сист. No: 52910

- 1186 -

41217

Иванов, Станислав.  Маркетингови решения при изграждане на онлайн хотелски резервационни системи / Станислав Иванов. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 247-252. 

  

Сист. No: 52483

- 1187 -

44169

Илиева, Катя.  Проучване на клиента - възможност за усъвършенстване на ресторантьорския продукт в туризма / Катя Илиева. // Туризмът - състояние и перспективи : Сб. с докл. от науч. конфер., 25-26 февр. 2011 г.. - Пловдив : Принта-КОМ, 2011, с. 174-181. 

  

Сист. No: 52452

- 1188 -

41217

Илиева, Катя.  Функции на храненето в туризма / Катя Илиева. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 378-385. 

  

Сист. No: 52498

- 1189 -

41217

Кадиева, Снежина.  Кооперирането в семейното хотелиерство - източник за повишаване на неговите конкурентни предимства / Снежина Кадиева. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 410-419. 

  

Сист. No: 52510

- 1190 -

44148

Корганашвили, Лариса Д.  Сотрудничество Грузии и Болгарии в сфере туризма / Лариса Д. Корганашвили. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 65-69. 

  

Сист. No: 52815

- 1191 -

41217

Кръстева, Атанаска.  Винен бар - алтернатива за развитие на винен туризъм / Атанаска Кръстева. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 399-409. 

  

Сист. No: 52508

- 1192 -

41217

Маринов, Стоян.  Маркетинговият микс на културния туризъм в България / Стоян Маринов. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 274-285. 

  

Сист. No: 52484

- 1193 -

41217

Нешков, Марин.  Кризите в туризма - генезис, последици и възможни противодействия / Марин Нешков. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 80-92. 

  

Сист. No: 52467

- 1194 -

41217

Парушева, Таня.  Туристически предизвикателства в ерата на глобализация / Таня Парушева. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 101-109. 

  

Сист. No: 52471

- 1195 -

44995

Пенчева, Ася.  Лидерски умения в проектната среда на туризма / Ася Пенчева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 350-356. 

  

Сист. No: 52387

- 1196 -

44169

Полименов, Минчо.  Перспективи за повишаване на конкурентоспособността на ресторантьорския продукт в туризма / Минчо Полименов. // Туризмът - състояние и перспективи : Сб. с докл. от науч. конфер., 25-26 февр. 2011 г.. - Пловдив : Принта-КОМ, 2011, с. 182-192. 

  

Сист. No: 52459

- 1197 -

41217

Савов, Явор.  Морски агломерации в развитите туристически държави / Явор Савов. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 141-148. 

  

Сист. No: 52473

- 1198 -

40873

Станева, Светлана.  Перспективи за развитие на алтернативния туризъм в селските райони / Светлана Станева. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Научно-практическа конференция с международно участие, 11-13 ноем. 2004 г. - Свищов : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 287-292. 

  

Сист. No: 52524

- 1199 -

41217

Станкова, Мария.  Състояние и развитие на световния културен туризъм / Мария Станкова. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 355-369. 

  

Сист. No: 52496

- 1200 -

44148

Тагарева, Светла Д.  Управление на поколенията в глобалната хотелиерска индустрия / Светла Д. Тагарева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5. - Свищов : АИ Ценов, 2011, с. 403-408. 

  

Сист. No: 53070

- 1201 -

41217

Тончев, Цветан.  Туризмът в системата на икономиката / Цветан Тончев. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 15-29. 

  

Сист. No: 52465

- 1202 -

44995

Тончева, Тодорка.  Влияния на туризма върху околната среда / Тодорка Тончева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 470-476. 

  

Сист. No: 52412

- 1203 -

41217

Тончева, Тодорка.  Перспективи и развитие на екотуристически продукт в България / Тодорка Тончева. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 346-354. 

  

Сист. No: 52495

- 1204 -

41217

Христов, Илия.  Равнище на качеството на хотелския продукт - обективно или субективно понятие / Илия Христов. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 303-311. 

  

Сист. No: 52492

- 1205 -

41217

Христова, Татяна.  Екипната работа в туристическите организации - ефективен начин, на който все още не се обръща внимание / Татяна Христова. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г.. - Варна : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005, с. 219-226.