НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп Н 25 а

Порязов, Делчо.  И "царят" на пазарното стопанство (-парите) не винаги е облечен / Делчо Порязов ; За него Велчо Стоянов. // Народностопански архив . - Свищов, LXI, 2008, N 3, с. 119-128. 

  

Сист. No: 51272

Иновации - научен аспект

- 2 -

40586

Бакърджиева, Радостина.  Иновации и корпоративно управление / Радостина Бакърджиева. // Предизвикателствата на корпоративното управление в България : Материали от научна конференция 10 юни 2003 година София / Под ред. на Илия Георгиев, Лилия Чанкова. - София : Икономически институт на БАН, 2003, с. 157-175. 

  

Сист. No: 51332

- 3 -

40427

Гуцев, Георги.  Възможности за развитие на малък бизнес в сферата на инфраструктурното обслужване на индустриалните предприятия / Георги Гуцев. // Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 29-31 май 2003 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2003, с. 263-276. 

  

Сист. No: 51330

Култура

- 4 -

44539

Джоков, Юлиан.  Обществена идентичност - културно наследство - сигурност / Юлиан Джоков. // Източните политики на Европейския съюз : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 224-230. 

  

Сист. No: 51740

- 5 -

44539

Кръстев, Драгомир.  Културното наследство като обект на правна защита в Европейския съюз / Драгомир Кръстев. // Източните политики на Европейския съюз : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 41-47. 

  

Сист. No: 51709

- 6 -

44539

Чолова, Цветана.  Културното наследство в условия на икономически и ресурсни кризи / Цветана Чолова. // Източните политики на Европейския съюз : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 76-89. 

  

Сист. No: 51713

Организации. Асоциации. Федерации. Фондации. Съюзи

- 7 -

42948

Русчев, Иван.  За характера на съсловните организации / Иван Русчев. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 52-58. 

  

Сист. No: 51755

- 8 -

43344

Терзиев, Венелин.  Делегиране пълномощия на сътрудниците на организацията / Венелин Терзиев. // Международна научна конференция УНИТЕХ'09 Габрово : Сб. докл., 20-21 ноем. 2009 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2009, с.163-166. 

  

Сист. No: 51260

ФИЛОСОФИЯ

- 9 -

44539

Лазаров, Ивайло.  Феноменологичен принос към антипроектната футурология / Ивайло Лазаров. // Източните политики на Европейския съюз : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 151-158. 

  

Сист. No: 51734

- 10 -

44539

Петрова, Мария.  Проблемът за идентичността във философска перспектива / Мария Петрова. // Източните политики на Европейския съюз : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 159-164. 

  

Сист. No: 51735

- 11 -

44539

Стамболийски, Иво и др.  Променящата се политика, променящият се човек / Иво Стамболийски, Боряна Костова. // Източните политики на Европейския съюз : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 193-199. 

  

Сист. No: 51738

- 12 -

Сп Г 621 БСУ

Куйтов, Ахмед Османов.  Роля на философите в политиката / Ахмед Османов Куйтов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 185-190. 

  

Сист. No: 51778

- 13 -

Сп Г 621 БСУ

Мичевска, Петя Веселинова.  Феноменът "власт" / Петя Веселинова Мичевска. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 234-239. 

  

Сист. No: 51783

- 14 -

Сп Ф 517 а

Лешков, Андрей.  Границите на аскетизма? / Андрей Лешков. // Философски алтернативи, XXII, N 3, с. 84-92. 

  

Сист. No: 51876

- 15 -

Сп Ф 517 а

Пламенов, Петър.  Нищета на пародията, или за палиативната мисъл на настоящето / Петър Пламенов. // Философски алтернативи, XXII, 2013, N 3, с. 93-111. 

  

Сист. No: 51877

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 16 -

41213

Любенова, Снежана.  Общинската социална политика и европейската интеграция / Снежана Любенова. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 682-689. 

  

Сист. No: 51525

- 17 -

Сп М 68 э

Нифаева, Ольга и др.  Социальная реклама как фактор экономического развития / Ольга Нифаева, А. Н. Нехамкин. // Мировая экономика и международные отношения, 2013, N 5, с. 48-55. 

  

Сист. No: 51468

Статистика

- 18 -

II 1465

Недев, Радослав Г. и др.  Логаритмично нормалното разпределение в техническия и икономическия анализ / Радослав Г. Недев, Здравко Славов. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 61-69. 

  

Сист. No: 51373

- 19 -

II 1465

Панайотова, Таня П.  Методи и модели за прогнозиране в производствения мениджмънт / Таня П. Панайотова. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 101-106. 

  

Сист. No: 51385

- 20 -

41213

Радилов, Димитър.  Европейски перспективи за промени на стотистиката в информационното общество / Димитър Радилов. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 726-732. 

  

Сист. No: 51528

- 21 -

41482

Сидорова, А. В.  Проблемы экономического роста в сфере услуг Украины / А.. В. Сидорова. // Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита : Международна научно-практическа конференция, 27-28 октомври 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 204-209. 

  

Сист. No: 51361

- 22 -

Сп С 73 с

Балевски, Дано.  Основни характеристики на икономически активно население на България (1900-1975 г.) / Дано Балевски. // Статистика, LXIV, 2012, N 3-4, с. 125-128. 

  

Сист. No: 51619

- 23 -

Сп С 73 с

Симеонова-Ганева, Ралица и др.  Моделиране на възвръщаемостта от образование и реализация на притежателите на докторски степени на пазара на труда в България / Ралица Симеонова-Ганева, Наталия Панайотова, Калоян Ганев. // Статистика, LXIV, 2012, N 3-4, с. 21-41. 

  

Сист. No: 51615

- 24 -

Сп С 73 с

Христова, Адриана.  Демографска характеристика на икономически активно население в България по образователни категории според преброяванията на населението през периода 1985-2011 година / Адриана Христова. // Статистика, LXIV, 2012, N 3-4, с. 79-107. 

  

Сист. No: 51617

- 25 -

Сп С 73 с

Цанов, Васил и др.  Еволюция на неравенствата като предизвикателство към социалната политика / Васил Цанов, Богдан Богданов. // Статистика, LXIV, 2012, N 3-4, с. 45-76. 

  

Сист. No: 51616

- 26 -

Сп С 73 с

Янев, Николай.  Международна година на статистика - 2013 / Николай Янев. // Статистика, LXIV, 2012, N 3-4, с. 7-17. 

  

Сист. No: 51612

Демография и население

- 27 -

43837

Кламер, Уте.  Семейството и гъвкавата сигурност (флексикюрити) - подходите на жизнения цикъл / Уте Кламер. // Трансформациите в труда : Социална сигурност и социален диалог : [Междунар. конф., София, 23-24 март 2009 г.]. - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009, с. 175-219. 

  

Сист. No: 51828

- 28 -

Сп Г 621 БСУ

Димова, Росица Тодорова и др.  Българските общности зад граница / Росица Тодорова Димова, Ренета Мирославова Ранчева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 63-69. 

  

Сист. No: 51768

- 29 -

Сп Г 621 БСУ

Съботинова, Диана.  Политики в отговор на застаряването на населението / Диана Съботинова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 115-125. 

  

Сист. No: 51725

- 30 -

Сп Г 621 БСУ

Филев, Милен Тодоров.  Демографската криза в България и политика, свързана с нейното преодоляване / Милен Тодоров Филев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 157-162. 

  

Сист. No: 51777

Миграция

- 31 -

44539

Кръстев, Драгомир и др.  Противодействие на нелегалната имиграция в Черноморския регион / Драгомир Кръстев, Силвия Тодорова. // Източните политики на Европейския съюз : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 48-59. 

  

Сист. No: 51710

Социология

- 32 -

44170

Димитров, Димитър.  Мястото на научния спор в теорята на конфликтите / Димитър Димитров. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г.. - Пловдив : Авто принт, 2011, с. 126-129. 

  

Сист. No: 51646

- 33 -

44539

Калагларски, Георги.  Доверието - основа на диалога в обществото / Георги Калагларски. // Източните политики на Европейския съюз : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 209-223. 

  

Сист. No: 51739

- 34 -

42547

Кехайов, Васил.  Демократичните трансформации / Васил Кехайов. // Конституцията за Европа и националните конституции : Сборник с докладите на Международната научна конференция под патронажа на Президента на Република България Георги Първанов (София, 18-19 март 2005 г., хотел "Принцес") / Състав. и науч. ред. Атанас Семов, Иван Боев. - София : Институт по Европейско право, 2007, 579-598. 

  

Сист. No: 51139

- 35 -

Сп Г 621 БСУ

Илиев, Никола Илийчев и др.  Емоционална интелигентност - място и роля в живота на съвременното общество / Никола Илийчев Илиев, Кирил Иванов Бъчваров, Ергин Севгин Азис. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 78-84. 

  

Сист. No: 51769

- 36 -

Сп Н 25 а

Георгиев, Никола.  Полезно учебно пособие за студенти икономисти / Никола Георгиев. // Народностопански архив . - Свищов, LXV, 2012, N 1, с. 103-107. 

  

Сист. No: 51351

Политика

- 37 -

41213

Лесневска, Димитрина.  Нова българска политическа терминология в условията на глобализацията / Димитрина Лесневска. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 800-809. 

  

Сист. No: 51535

Политология

- 38 -

42948

Георгиев, Тодор Кирилов.  Ключови послания и варбални формули в политическата комуникация / Тодор Кирилов Георгиев. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 33-41. 

  

Сист. No: 51610

- 39 -

44539

Григорова, Дарина.  Постсъветска Русия на Путин в търсене на евразийската идентичност в XXI век / Дарина Григорова. // Източните политики на Европейския съюз : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 32-40. 

  

Сист. No: 51702

Международна политика

- 40 -

42948

Аврейски, Никола Иванов.  Европейската политика на САЩ (от избухването на Първата до началото на Втората световна война) / Никола Иванов Аврейски. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 82-96. 

  

Сист. No: 51760

- 41 -

44539

Георгиев, Христо.  Проблеми на взаимодействието на ЕС и НАТО в сферата ана сигурността / Христо Георгиев. // Източните политики на Европейския съюз : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 96-104. 

  

Сист. No: 51717

- 42 -

42948

Стоянова, Лиляна.  Съвременният тероризъм / Лиляна Стоянова. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 69-73. 

  

Сист. No: 51758

- 43 -

Сп Ч E 18

Hristov, Stefan.  Human Trafficking Impact on the Public Security. Analysis of EU Public Perceptions / Stefan Hristov. // Economic Alternatives, 2013, N 1, с. 81-86. 

  

Сист. No: 51642

Икономика. Икономически науки

- 44 -

41213

Ангелов, Иван.  Конкурентоспособността - най-голямото икономическо предизвикателство пред България и Европейския съюз / Иван Ангелов. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 15-39. 

  

Сист. No: 51407

- 45 -

41213

Димитров, Никола.  Иновационният фактор за повишаване конкурентната способност на българската икономика в европейските и перспективи за развитие / Никола Димитров. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 108-115. 

  

Сист. No: 51424

- 46 -

41482

Кавалето-Петрова, Маргарита.  Анализ на ефективността на капитала / Маргарита Кавалето-Петрова. // Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита : Международна научно-практическа конференция, 27-28 октомври 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 394-399. 

  

Сист. No: 51377

- 47 -

41213

Минчев, Георги.  Икономиката на знанието и европейските парспективи за България / Георги Минчев. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 126-132. 

  

Сист. No: 51427

- 48 -

44539

Найденов, Георги.  Рискови полета на близкато бъдеще / Георги Найденов. // Източните политики на Европейския съюз : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 24-31. 

  

Сист. No: 51700

- 49 -

41213

Пенерлиев, Милен и др.  Икономически аспекти и възможности на България за пълноправно членство в Европейския съюз (ЕС) / Милен Пенерлиев, Дончо Дончев. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 256-266. 

  

Сист. No: 51440

- 50 -

42948

Попчев, Иван П.  Икономика на знанието - образование и съвремие / Иван П. Попчев. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 10-17. 

  

Сист. No: 51752

- 51 -

39554

Радев, Р.  Интердисциплинарният подход при управлението на регионалното развитие на околната среда / Р. Радев. // Екология, икономика и жизнена среда на Черноморския регион : Трета научна конференция, 3-4 юни 1993 г.. - Варна : МДУ Фр. Ж. Кюри, 1993, с. 214-219. 

  

Сист. No: 51589

- 52 -

44170

Чавдарова, Мария.  Изводите от кризата невъзможни - безисходица в мъглата на фалшивото съзнание / Мария Чавдарова. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г.. - Пловдив : Авто принт, 2011, с. 105-112. 

  

Сист. No: 51641

- 53 -

Сп Н 25 а

Дамянов, Атанас.  Съвременна българска икономическа енциклопедия : [Рецензия] / Атанас Дамянов. // Народностопански архив . - Свищов, LVIII, 2005, N 3, с. 47-49. 

  

Сист. No: 51124

- 54 -

Сп Ф 53 кс

Каурова, Н. Н.  Феномен открытости экономики с позиции угроз на национальной безопасности страны / Н. Н. Каурова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 22, с. 41-47. 

  

Сист. No: 51497

- 55 -

Сп Ф 53 кс

Трифонов, Ю. В.  Разработка и обоснование финансовых планов модернизации оборудования компании на острове методов оценки стоимости реальных опционов / Ю. В. Трифонов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 25, с. 2-11. 

  

Сист. No: 51771

- 56 -

Сп Ч E 18

Bankova, Yovka.  National Competitiveness Levers: How it Looks in Bulgaria / Yovka Bankova. // Economic Alternatives, 2013, N 1, с. 66-80. 

  

Сист. No: 51638

- 57 -

Сп Ч E 18

Tsvetkov, Tsvetan.  Economic Aspects of Terrorism and Tools for their Researches / Tsvetan Tsvetkov. // Economic Alternatives, 2013, N 1, с. 20-34. 

  

Сист. No: 51626

Икономикс

- 58 -

II 1726

Младенов, Милети.  Zombinomics ли е съвременната икономическа теория? : /В светлината на финансовите сътресения в Европа и света през първото десетилетие на 21 век/ / Милети Младенов. // Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа : Трета междунар. науч. конфер., 27-30 септ. 2012 г., Равда. - София : Авангард Прима, 2012, с. 86-93. 

  

Сист. No: 51132

- 59 -

Сп Ф 53 кс

Кондратов, Д. И.  Антикризисная политика зоны евро в условиях долгового кризиса / Д. И. Кондратов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 24, с. 41-55. 

  

Сист. No: 51507

Макроикономика

- 60 -

41213

Гетов, Георги.  Макроикономически анализ на инфлационната динамика: европейските закономерности и деформации / Георги Гетов. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 204-211. 

  

Сист. No: 51436

- 61 -

41213

Тодорова, Светлана.  Крайното домакинско потребление и неговото значение за функциониране на икономиката на България и развитието й по пътя към ЕС / Светлана Тодорова. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 220-228. 

  

Сист. No: 51438

- 62 -

Сп В 83 Э

Андрюшин, С. и др.  Монетарные инструменты регулирования притока иностранного капитала / С. Андрюшин, В. Кузнецова. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 6, с. 45-58. 

  

Сист. No: 51518

- 63 -

Сп Н 25 а

Статев, Стати и др.  Конвергенция на разходната структура на БВП на България и Чехия към еврозоната / Стати Статев, Стела Ралева. // Народностопански архив . - Свищов, LIX, 2006, N 3, с. 11-16. 

  

Сист. No: 51238

- 64 -

45048

Cejka, Pavel.  Will Czech Retain its "Swiss Status"? The battle against corruption / Pavel Cejka. // Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера : Юбилеен сборник : 15 години катедра "Маркитинг" юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 277-284. 

  

Сист. No: 51123

Икономически теории. Учения и школи

- 65 -

Сп В 83 Э

Клейнер, Г.  Системная экономика как платформа развития современной экономической теории / Г. Клейнер. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 6, с. 4-28. 

  

Сист. No: 51517

- 66 -

Сп А 582

Марков, Марчо.  Теорията за управленската (корпоративната ) революция : (По повод излизането на български език на книгата на А. Берли и Г. Мийнс "Модерната корпорация и частната собственост ) / Марчо Марков. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 2, с. 5-13. 

  

Сист. No: 51559

Политическа икономия

- 67 -

Сп А 582

Атанасов, Атанас П.  Общественото овластяване: седем модела по Ерик Олин Райт / Атанас П. Атанасов. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 2, с. 131-144. 

  

Сист. No: 51572

- 68 -

Сп А 582

Найденов, Георги.  Концепцията на Тони Клиф за "социалистическата" държавна собственност в СССР / Георги Найденов. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 2, с. 120-130. 

  

Сист. No: 51570

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 69 -

43837

Беси, Кристиан.  Трудовият договор в Европа: има ли тенденция за индивидуализация на трудовото отношение? / Кристиан Беси. // Трансформациите в труда : Социална сигурност и социален диалог : [Междунар. конф., София, 23-24 март 2009 г.]. - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009, с. 296-319. 

  

Сист. No: 51830

- 70 -

44796

Велев, Милен Велчев.  Проблемът с недостига на квалифицирана работна сила и отражението му върху разходите на работодателите за труд / Милен Велчев Велев. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 171-179. 

  

Сист. No: 51336

- 71 -

40965

Калчев, Румен.  Средствата за работна заплата в цената на строителната продукция / Румен Калчев. // Икономика и управление на строителството : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. ноември 2004 г.. - Варна : Геа принт, 2004, с. 71-76. 

  

Сист. No: 51748

- 72 -

43837

Льофрези, Флоранс и др.  Управление, преструктуриране и възможност: изводи въз основа на конкретно изследване / Флоранс Льофрези, Катрин Совиа. // Трансформациите в труда : Социална сигурност и социален диалог : [Междунар. конф., София, 23-24 март 2009 г.]. - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009, с. 265-295. 

  

Сист. No: 51829

- 73 -

41088

Съев, Венцислав.  Човешкият капитал в условията на преходния период в България / Венцислав Съев. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 338-346. 

  

Сист. No: 51215

- 74 -

II 1465

Тонев, Младен и др.  Инструменти за регулиране на трудовия пазар в Република България : (социално подпомагане и трудова ангажираност) / Младен Тонев, Недка Николова. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 90-100. 

  

Сист. No: 51383

- 75 -

В К 263

Черешева, Мария.  Професия или призвание? : Три развенчани мита за създаване на иновации / Мария Черешева. // Капитал, N 25, 29 юни-5 юли 2013, с. 36-37. 

  

Сист. No: 51071

- 76 -

В К 263

Черкезова, Дарина.  Повелители на времето : Няколко съвета как да бъдете по-ефективни на работа и да не се налага да работите извънредно / Дарина Черкезова. // Капитал, N 29, 27юли-2 авг. 2013, с. 37-38. 

  

Сист. No: 51521

- 77 -

Сп А 582

Ракаджийска, Теменуга.  Трудова реализация на българските и румънските мигранти на европейските пазари на труда / Теменуга Ракаджийска. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 2, с. 26-40. 

  

Сист. No: 51561

- 78 -

II 1726

Tridico, Pasquale.  The EU Crisis and its Consequence on the EU Labour Market / Pasquale Tridico. // Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа : Трета междунар. науч. конфер., 27-30 септ. 2012 г., Равда. - София : Авангард Прима, 2012, с. 13-24. 

  

Сист. No: 51201

Икономика на труда. Организация на труда

- 79 -

II 1731

Маковская, Наталья.  Теоретические основы управления формированием заработной платы на предприятии / Наталья Маковская. // Strategii si politici de management in economia contemporana : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 182-186. 

  

Сист. No: 51107

Трудови отношения

- 80 -

Сп П 186

Апостолов, Валери.  Инициативи на ЕС в областта на безопастността и здравето при работа / Валери Апостолов. // Панорама на труда, 2013, N 5-6, с. 77-82. 

  

Сист. No: 51682

- 81 -

Сп П 186

Паунов, Марин.  Емоциите на работещия човек: тихата революция в икономиката и управлението / Марин Паунов. // Панорама на труда, 2013, N 5-6, с. 13-32. 

  

Сист. No: 51678

Пазар на труда

- 82 -

43837

Моашон, Ерик и др.  Какво означава на практика "активиране"? Активните политики на пазара на труда в Швейцария / Ерик Моашон, Жан-Мишел Бонвен. // Трансформациите в труда : Социална сигурност и социален диалог : [Междунар. конф., София, 23-24 март 2009 г.]. - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009, с. 86-114. 

  

Сист. No: 51827

Работна заплата

- 83 -

Сп П 186

Сотирова, Мария.  Работната заплата - една твърде коментирана и компрометирана тема / Мария Сотирова. // Панорама на труда, 2013, N 5-6, с. 61-76. 

  

Сист. No: 51681

Безработица

- 84 -

II 1465

Николова, Надка и др.  Приоритет в политиката на ограничаване на безработицата и насърчаване на заетостта във Варненския регион / Надка Николова, Младен Тонев. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 79-90. 

  

Сист. No: 51380

Кооперация

- 85 -

Сп Н 25 а

Мидова, Петранка.  Кредитната кооперация като алтернативна форма за финансиране на агробизнеса / Петранка Мидова. // Народностопански архив . - Свищов, LIX, 2006, N 3, с. 38-50. 

  

Сист. No: 51243

Кооперативно дело

- 86 -

41228

Забунов, Георги.  Кооперативната система като основен елемент на социалната икономика / Георги Забунов. // Единодействието на националните кооперативни съюзи в България : Научно-практическа конференция. Програма на Европейския съюз, проект "Скоп"-ІІ, 21 - 22. 06. 2005 г.. - София : Б. и., 2005, с. 62-74. 

  

Сист. No: 51542

- 87 -

41228

Йовкова, Йорданка.  Някои аспекти на единството на националните кооперативни съюзи / Йорданка Йовкова. // Единодействието на националните кооперативни съюзи в България : Научно-практическа конференция. Програма на Европейския съюз, проект "Скоп"-ІІ, 21 - 22. 06. 2005 г.. - София : Б. и., 2005, с. 36-45. 

  

Сист. No: 51541

- 88 -

41228

Митева, Албена.  Перспективи за единодействие на кредитните кооперативи в България с други организационни структури / Албена Митева. // Единодействието на националните кооперативни съюзи в България : Научно-практическа конференция. Програма на Европейския съюз, проект "Скоп"-ІІ, 21 - 22. 06. 2005 г.. - София : Б. и., 2005, с. 83-91. 

  

Сист. No: 51544

- 89 -

41228

Пелов, Тихомир.  Единодействието на националните кооперативни съюзи и евроинтеграцията / Тихомир Пелов. // Единодействието на националните кооперативни съюзи в България : Научно-практическа конференция. Програма на Европейския съюз, проект "Скоп"-ІІ, 21 - 22. 06. 2005 г.. - София : Б. и., 2005, с. 75-82. 

  

Сист. No: 51543

- 90 -

Сп З 544 к

Ангелов, Игнат.  За състоянието на земеделските кооперации / Игнат Ангелов. // Земеделска кооперация, XXI, 2013, N 6, с. 6-13. 

  

Сист. No: 51129

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 91 -

II 1726

Ганчев, Александър.  Антикризисната природа на хедж фондовте - еволюционни характеристики / Александър Ганчев. // Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа : Трета междунар. науч. конфер., 27-30 септ. 2012 г., Равда. - София : Авангард Прима, 2012, с. 137-143. 

  

Сист. No: 51144

- 92 -

40965

Генов, Гено В.  Финансиране на жилищната недвижима собственост в Р. България / Гено В. Генов. // Икономика и управление на строителството : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. ноември 2004 г.. - Варна : Геа принт, 2004, с. 18-26. 

  

Сист. No: 51742

- 93 -

44520

Гинева, Антония.  Защита на потребителите - стратегически приоритет на комисията за финансов надзор / Антония Гинева. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент.. - София : Авангард Прима, 2012, с. 66-70. 

  

Сист. No: 51672

- 94 -

41213

Димитрова, Весела.  Дълговата тежест на Република България по пътя към присъединяването й към Европейския съюз / Весела Димитрова. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 551-558. 

  

Сист. No: 51463

- 95 -

II 1726

Йорданова, Кремена.  Икономически растеж или бюджетни рестрикции в условията на финансова нестабилност / Кремена Йорданова. // Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа : Трета междунар. науч. конфер., 27-30 септ. 2012 г., Равда. - София : Авангард Прима, 2012, с. 203-208. 

  

Сист. No: 51177

- 96 -

II 1726

Кирков, Петър.  Сътресения и промени във финансовия пазар на България, породени от турбуленциите в Европа / Петър Кирков. // Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа : Трета междунар. науч. конфер., 27-30 септ. 2012 г., Равда. - София : Авангард Прима, 2012, с. 194-202. 

  

Сист. No: 51174

- 97 -

44170

Константинова, Снежинка.  Корпоративна оценка, финансова мощ и ликвидност на българските компании в условията на криза / Снежинка Константинова. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г.. - Пловдив : Авто принт, 2011, с. 82-93. 

  

Сист. No: 51639

- 98 -

40965

Монев, П.  Финансовата децентрализация - основа за развитие на местното самоуправление / П. Монев. // Икономика и управление на строителството : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. ноември 2004 г.. - Варна : Геа принт, 2004, с. 50-56. 

  

Сист. No: 51746

- 99 -

II 1726

Ненков, Димитър.  Турбуленции на капиталовите пазари и отражението им върху цената на собствения капитал / Димитър Ненков. // Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа : Трета междунар. науч. конфер., 27-30 септ. 2012 г., Равда. - София : Авангард Прима, 2012, с. 111-120. 

  

Сист. No: 51140

- 100 -

II 1726

Райков, Евгени.  Възможни ефекти от дълговата криза в държавите от Европейския съюз върху финансирането на бизнеса в България / Евгени Райков. // Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа : Трета междунар. науч. конфер., 27-30 септ. 2012 г., Равда. - София : Авангард Прима, 2012, с. 151-156. 

  

Сист. No: 51153

- 101 -

40965

Тодоров, Георги.  Индикатори за текуща платежоспособност на строителните предприятия / Георги Тодоров. // Икономика и управление на строителството : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. ноември 2004 г.. - Варна : Геа принт, 2004, с. 35-41. 

  

Сист. No: 51744

- 102 -

43749

Тодорова, Милена.  Регулацията на извънборсовия дериватен пазар - рискове и предизвикателства / Милена Тодорова. // Научна конференция на младите научни работници - 2009 : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009

  

Сист. No: 51266

- 103 -

II 1726

Христов, Методи.  Съвременните предизвикателства пред фискална и паричната политика на България / Методи Христов. // Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа : Трета междунар. науч. конфер., 27-30 септ. 2012 г., Равда. - София : Авангард Прима, 2012, с. 77-85. 

  

Сист. No: 51131

- 104 -

44539

Христов, Минчо.  Тероризмът и някои финансови аспекти на националното сигурност / Минчо Христов. // Източните политики на Европейския съюз : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 116-121. 

  

Сист. No: 51718

- 105 -

II 1726

Чобанов, Петър.  Неравновесията - причини за кризата / Петър Чобанов. // Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа : Трета междунар. науч. конфер., 27-30 септ. 2012 г., Равда. - София : Авангард Прима, 2012, с. 121-129. 

  

Сист. No: 51142

- 106 -

Сп Ф 53 кс

Баврин, А. А. и др.  Методика принятия решения о возможности применения аутсорсинга в холдингах / А. А. Баврин, В. И. Кострица. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 27, с. 62-65. 

  

Сист. No: 51800

- 107 -

Сп Ф 53 кс

Гамукин, В. В.  Бюджетный риск структуры социальных расходов / В. В. Гамукин. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 26, с. 36-45. 

  

Сист. No: 51786

- 108 -

Сп Ф 53 кс

Ермакова, Е. А.  Перспективы управлениия нефтегазовыми фондами России / Е. А. Ермакова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 23, с. 2-10. 

  

Сист. No: 51502

- 109 -

Сп Ф 53 кс

Иванов, А. Е. и др.  Торговля волатильностью на опционном рынке как метод хеджирования рисков в системе экономической безопасности институциональных инвеститоров / А. Е. Иванов, А. В. Курзанов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 27, с 48-53. 

  

Сист. No: 51798

- 110 -

Сп Ф 53 кс

Лесных, Ю. Г.  Стабильност финансовой системы России как страны - экспортера углеводородов / Ю. Г. Лесных. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 24, с. 2-11. 

  

Сист. No: 51508

- 111 -

Сп Ф 53 кс

Панюгалова, А. В. и др.  Совершенствование механизма финансово-административной ответственности при нецелевом использовании бюджетных средств / А. В. Панюгалова, С. И. Жуков. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 21, с. 2-5. 

  

Сист. No: 51486

- 112 -

Сп А 582

Патонов, Николай.  Анализ на изграждането на фискален капацитет на местните власти в страните от Европейския съюз / Николай Патонов. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 2, с. 106-119. 

  

Сист. No: 51569

- 113 -

Сп Ф 53 кс

Петрикова, Е. М.  Мезонинный кредит как альтернатива проектного финансирования инвестиционных проектов / Е. М. Петрикова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 27, с. 39-47. 

  

Сист. No: 51797

- 114 -

Сп Ф 53 кс

Попова, Ю. Ю.  Кредитно-дефолтные свопы как амортизаторы финансового кризиса в странах еврозоны / Ю. Ю. Попова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 27, с. 66-72. 

  

Сист. No: 51801

- 115 -

Сп Ф 53 кс

Рыкова, И. А.  Формирование денежной теории и ее взаимосвязь с совренной теорией финансовых рынков / И. А. Рыкова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 19, с. 10-18. 

  

Сист. No: 51474

- 116 -

Сп Ф 53 кс

Смирнова, О. В.  Институты денежного обращения Китая и финансово-экономические показатели их деятельности / О. В. Смирнова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 20, с. 73-80. 

  

Сист. No: 51484

- 117 -

Сп Д 41 к

Усоскин, В. М.  Розничные платежи в современной экономике / В. М. Усоскин. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 7, с. 10-18. 

  

Сист. No: 51441

- 118 -

Сп Ф 53 кс

Фетисов, В. Д. и др.  Парадигма доходов физических лиц в условиях глобализации рыночной экономики / В. Д. Фетисов, Т. В. Фетисова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 19, с. 2-9. 

  

Сист. No: 51473

- 119 -

Сп Ф 53 кс

Яшина, Н. И. и др.  Разработка методики финансовой устойчивости кредитных организаций на основе стандартизованного трендоваго норматива кредитной системы региона / Н. И. Яшина, А. В. Комиссаров, А. В. Ясенев. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 20, с. 2-10. 

  

Сист. No: 51481

- 120 -

II 1726

Kazandjieva, Irina.  The European Payment System in the Context of the Current Financial Turbulences (What Happens with the Idea of SEPA) / Irina Kazandjieva. // Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа : Трета междунар. науч. конфер., 27-30 септ. 2012 г., Равда. - София : Авангард Прима, 2012, с. 48-52. 

  

Сист. No: 51214

- 121 -

II 1726

Miteva, Diyana.  Limits of Harmonization EU Investor Compensation Schemes / Diyana Miteva. // Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа : Трета междунар. науч. конфер., 27-30 септ. 2012 г., Равда. - София : Авангард Прима, 2012, с. 55-62. 

  

Сист. No: 51221

- 122 -

II 1726

Ralinska, Elena.  New Reskure Measures for the European Financial System / Elena Ralinska. // Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа : Трета междунар. науч. конфер., 27-30 септ. 2012 г., Равда. - София : Авангард Прима, 2012, с. 70-76. 

  

Сист. No: 51231

- 123 -

Сп Ч J 80 f

Covitz, Daniel et al.  The Evolution of a Financial Crisis: Collapse of the Asset-Backed Commercial Paper Market / Daniel Covitz, Nellie Liang, Gustavo A. Suarez. // The Journal of Finance . - New York, 68, 2013, N 3, с. 815-849. 

  

Сист. No: 51077

Финанси

- 124 -

40028

Атанасов, Стойно и др.  Съчетаване на инвестиционната политика на фирмите с проектите за регионално развитие / Стойно Атанасов, Надка Стоянова. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001". - Варна : Икономически университет, 2001, с. 47-52. 

  

Сист. No: 51849

- 125 -

44995

Борисов, Светослав.  Оценка на техническата и административна реализация на данък върху сделките с борсово и извънборсово търгуваните инструменти / Светослав Борисов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 263-270. 

  

Сист. No: 50519

- 126 -

40028

Витлиемов, Владимир и др.  Ролята на научните програми на Европейския съюз за иновационната дейност на фирмите / Владимир Витлиемов, Павел Витлиемов, Даниел Братанов. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001". - Варна : Икономически университет, 2001, с. 16-19. 

  

Сист. No: 51842

- 127 -

40850

Георгиева, Пенка.  Оценяване на тенденции при изменение на цени на акции с използване на размита логика / Пенка Георгиева. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 163-169. 

  

Сист. No: 51226

- 128 -

40850

Грозданов, Борис.  Възможности за въвеждането на финансова децентрализация в България / Борис Грозданов. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 126-131. 

  

Сист. No: 51217

- 129 -

38474

Гълъбов, Николай.  Инвестиционна политика и преструктуриране в условията на валутен съвет / Николай Гълъбов. // Макроикономическа и структурна политика на България в условията на валутен съвет през следващите 3-4 години : Научна конференция, 29-30 май 1997 година. - София : БАН, 1997, с. 47-57. 

  

Сист. No: 51169

- 130 -

44796

Димитров, Мартин.  Лизинг и hire purchase / Мартин Димитров. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 353-357. 

  

Сист. No: 51342

- 131 -

40850

Димитрова, Павлина.  Някои размисли за финансовите аспекти на кредитния риск в банките / Павлина Димитрова. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 123-132. 

  

Сист. No: 51306

- 132 -

40850

Димов, Сава.  Хеджиране на финансови рискове с помощта на деривативи / Сава Димов. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 132-142. 

  

Сист. No: 51219

- 133 -

42801

Димов, Сава.  Влияние на спекулативните "BULL" и "BEAR" тенденции EUR/USD върху фиксираното съотношение на валутния борд в България чрез използване на крос-курсовите котировки / Сава Димов. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" ; Сборник с доклади : Т. 1 - 3 : Т. 2. Предизвикателства пред модернизацията и развитието на финансовия сектор. - Свищов : АИ Ценов, 2008, с. 193-200. 

  

Сист. No: 51269

- 134 -

40850

Димова, Даниела.  Прогнозиране на диференцираните нетни парични потоци / Даниела Димова. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 170-176. 

  

Сист. No: 51227

- 135 -

40850

Иванов, Георги.  Електронните финанси - перспективи и развитие / Георги Иванов. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 152-162. 

  

Сист. No: 51224

- 136 -

II 1465

Йорданов, Йордан Н. и др.  Методи на анализ за установяване на влиянието на цените и търсенето върху финансовите резултати / Йордан Н. Йорданов, Кирил Й. Милев. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 165-171. 

  

Сист. No: 51402

- 137 -

II 1465

Йорданов, Йордан Н. и др.  Оценка на кредитоспособността и избор на инвестиционни проекти / Йордан Н. Йорданов, Кирил Й. Милев. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 171-177. 

  

Сист. No: 51405

- 138 -

40028

Крачунов, Христо.  Проблеми и противоречия на инвестиционния процес в преструктуриращите се български предприятия / Христо Крачунов. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001". - Варна : Икономически университет, 2001, с. 43-47. 

  

Сист. No: 51848

- 139 -

40850

Марчев, Ангел-младши.  Приложение на метода "Делфи" за предвиждане на индекси, базирани на борсови котировки / Ангел-младши Марчев. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 143-151. 

  

Сист. No: 51223

- 140 -

40028

Младенов, Милети.  Финансовия сектор на България четири години след въвеждането на валутен борд / Милети Младенов. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001". - Варна : Икономически университет, 2001, с. 9-15. 

  

Сист. No: 51841

- 141 -

40850

Нейчева, Мария.  Избор на валутна система и икономическа стабилност / Мария Нейчева. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 286-295. 

  

Сист. No: 51322

- 142 -

40028

Попов, Георги и др.  Инвестиционна дейност и технологични паркове / Георги Попов, Добрин Ганчев. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001". - Варна : Икономически университет, 2001, с. 26-31. 

  

Сист. No: 51844

- 143 -

40850

Стойчева, Мария.  Съвременни аспекти на управление чрез секюритизация на държавния дълг / Мария Стойчева. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 259-275. 

  

Сист. No: 51318

- 144 -

40850

Тренчева, Миглена.  Причини на високата капиталова адекватност на нашите търговски банки / Миглена Тренчева. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 177-181. 

  

Сист. No: 51228

- 145 -

Сп Г 621 БСУ

Георгиева, Пенка Вълкова.  Приложение на софт компютинг за управление на финансови активи / Пенка Вълкова Георгиева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 293-300. 

  

Сист. No: 51731

- 146 -

Сп Г 621 БСУ

Димов, Сава.  Правни аспекти за тълкуване на финансово прозводните инструменти / Сава Димов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 38-56. 

  

Сист. No: 51719

- 147 -

Сп Г 621 БСУ

Колев, Свилен Христов.  Данъкът върху лихвите по депозитите, или кои са алтернативите за спестяване в България / Свилен Христов Колев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 400-406. 

  

Сист. No: 51808

- 148 -

Сп Г 621 БСУ

Николов, Борис Володиев и др.  Електронните пари - удобство за поколенията или проблемът на бъдещето / Борис Володиев Николов, Пламена Стойкова Турсунска. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 396-399. 

  

Сист. No: 51807

- 149 -

Сп Д 226 п

Босолова, Мария.  Право на данъчен кредит във връзка с проекти, финансирани по оперативните програми на ЕС / Мария Босолова. // Данъчна практика, 2013, N 6, с. 17-26. 

  

Сист. No: 51874

- 150 -

Сп С 848 д

Генкин, Артем Семенович.  Переход к "обществу без наличных" - глобальная тенденция? / Артем Семенович Генкин. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 7, с. 28-35. 

  

Сист. No: 51813

- 151 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма за април 2013 г. . // Бюджетът, 2013, N 7, с. 28-49. 

  

Сист. No: 51163

- 152 -

Сп Д 226 п

Хаджиилиева, Камелия.  Ще остане ли България остров на финансова стабилност на Балканите? / Камелия Хаджиилиева. // Данъчна практика, 2013, N 5, с. 19-27. 

  

Сист. No: 51366

- 153 -

Сп Ч J 80 f

Kalemli-Ozcan, Sebnem et al.  Financial regulation, financial globalization, and the synchronization of economic activity / Sebnem Kalemli-Ozcan, Elias Papaionnou, Jose-Luis Peydro. // The Journal of Finance . - New York, 68, 2013, N 3, с. 1179-1228. 

  

Сист. No: 51069

Държавни финанси

- 154 -

Сп Ф 53 кс

Федосов, В. А. и др.  Проблема суверенных долгов в мировой экономике / В. А. Федосов, А. А. Молдован. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 27, с. 32-37. 

  

Сист. No: 51796

Финансов контрол

- 155 -

Сп Ф 53 кс

Валеев, А. Р.  Методические подходы к выявлению корупцинных рисков в финансово-бюджетной сфере / А. Р. Валеев. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 25, с. 28-34. 

  

Сист. No: 51772

Данъци. Такси. Налози

- 156 -

II 1726

Калчев, Емил.  Адекватни ли са българските подоходни данъци на предизвикателствата на икономическата криза / Емил Калчев. // Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа : Трета междунар. науч. конфер., 27-30 септ. 2012 г., Равда. - София : Авангард Прима, 2012, с. 179-186. 

  

Сист. No: 51171

- 157 -

Сп Ф 53 кс

Маслова, И. Н. и др.  Администрирование подоходного налогообложения в России и США / И. Н. Маслова, А. Г. Казьмин. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 20, с. 49-55. 

  

Сист. No: 51483

- 158 -

Сп Ф 53 кс

Олейкин, С. П.  Экономические регуляторы внешнеторговой активности: сравнительная характеристика. Налоговое регулирование / С. П. Олейкин. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 22, с. 68-75. 

  

Сист. No: 51499

- 159 -

Сп Ф 53 кс

Сергеева, А. Ю.  Модель налогового регулирования инвестиционной деятельности природопользователей / А. Ю. Сергеева. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 27, с. 10-14. 

  

Сист. No: 51788

ДДС

- 160 -

Сп Г 621 БСУ

Денева, Ивелина Грозева.  Макроикономически ефекти от промените на ДДС в международен сравнителен план / Ивелина Грозева Денева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 379-383. 

  

Сист. No: 51806

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 161 -

II 1726

Божинов, Божидар.  Еволюция на банковия надзор в България / Божидар Божинов. // Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа : Трета междунар. науч. конфер., 27-30 септ. 2012 г., Равда. - София : Авангард Прима, 2012, с. 130-136. 

  

Сист. No: 51143

- 162 -

II 1726

Вътев, Жельо.  Стрес тестването в съвременната банкова дейност като антикризисен инструмент / Жельо Вътев. // Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа : Трета междунар. науч. конфер., 27-30 септ. 2012 г., Равда. - София : Авангард Прима, 2012, с. 144-150. 

  

Сист. No: 51147

- 163 -

41213

Гроздева, Валентина.  Европейски перспективи на банковата ситема: електронно банкиране / Валентина Гроздева. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 542-550. 

  

Сист. No: 51462

- 164 -

41213

Младенов, Милети.  Роля на националните централни банки в европейската система от централни банки / Милети Младенов. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 56-64. 

  

Сист. No: 51410

- 165 -

41213

Ставрова, Елена.  Принципите на корпоративното управление и устойчивостта на банковата система в глобалното финансово пространство / Елена Ставрова. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 493-502. 

  

Сист. No: 51461

- 166 -

Сп Ф 53 кс

Алиев, Б. Х. и др.  Оценка факторов регулирования прибыли коммерческого банка / Б. Х. Алиев, А. М. Аликберова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 20, с. 11-19. 

  

Сист. No: 51482

- 167 -

Сп Ф 53 кс

Господарчук, Г. Г. и др.  Институционален анализ региональных банковских систем / Г. Г. Господарчук, Н. Г. Малова, Г. П. Комиссаров. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 22, с. 2-7. 

  

Сист. No: 51492

- 168 -

Сп Ф 53 кс

Емельянов, А. М. и др.  Оценка вероятности банкротства банка / А. М. Емельянов, О. О. Брюхова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 27, с. 47-57. 

  

Сист. No: 51792

- 169 -

Сп Л 763

Иванов, Марин.  Какво иска бизнесът, какво предлагат банките / Марин Иванов. // Логистика, 2013, N 6, с. 40-47. 

  

Сист. No: 51350

- 170 -

Сп Ф 53 кс

Макарова, С. Н. и др.  Теоретические аспекты системы денежно-кредитного регулирования экономики / С. Н. Макарова, Н. С. Осколкова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 27, с. 37-46. 

  

Сист. No: 51791

- 171 -

Сп Ф 53 кс

Овчинникова, О. П. и др.  Эволюция российской банковской системы / О. П. Овчинникова, Н. Э. Овчинникова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 21, с. 19-28. 

  

Сист. No: 51487

- 172 -

Сп Ф 53 кс

Смирнова, О. В.  О финансовых резултатах деятельности европейской системы центральных банков / О. В. Смирнова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 21, с. 29-35. 

  

Сист. No: 51488

- 173 -

Сп Ф 53 кс

Ушвицкий, Л. И. и др.  Стресс-тестирование как метод совершенствования управления рыночными рисками / Л. И. Ушвицкий, А. В. Малеева, О. А. Климова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 27, с. 15-21. 

  

Сист. No: 51794

- 174 -

Сп Ф 53 кс

Хасянова, С. Ю.  Реализация международных требований к капиталу (Базел III) банковском секторе России / С. Ю. Хасянова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 26, с. 22-28. 

  

Сист. No: 51785

- 175 -

II 1726

Kerr, Gordon.  The Decline of the Integrity of Bankers / Gordon Kerr. // Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа : Трета междунар. науч. конфер., 27-30 септ. 2012 г., Равда. - София : Авангард Прима, 2012, с. 25-33. 

  

Сист. No: 51203

- 176 -

40522

Pudovskis, Konstantins.  Risk monitoring with major bank credits by means of corporate strategic planning / Konstantins Pudovskis. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2003, с. 215-224. 

  

Сист. No: 51698

- 177 -

II 1726

Roussenova, Lena.  The Bail-in Tool in the EU Resolution Framework for Credit Institutions / Lena Roussenova. // Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа : Трета междунар. науч. конфер., 27-30 септ. 2012 г., Равда. - София : Авангард Прима, 2012, с. 34-40. 

  

Сист. No: 51206

- 178 -

Сп Ф 53 кс

Эзрох, Ю. С.  Банковское потребительское кредитование: конкуренция и опыт в России и Великобритания / Ю. С. Эзрох. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 23, с. 19-29. 

  

Сист. No: 51505

Пари, валута

- 179 -

II 1726

Тончева, Росица.  Общостните валути като инструмент за противодействие срещу нежеланите аспекти от икономическата криза / Росица Тончева. // Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа : Трета междунар. науч. конфер., 27-30 септ. 2012 г., Равда. - София : Авангард Прима, 2012, с. 172-178. 

  

Сист. No: 51168

- 180 -

II 1726

Чобанов, Димитър.  Парите, държавата и кризите / Димитър Чобанов. // Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа : Трета междунар. науч. конфер., 27-30 септ. 2012 г., Равда. - София : Авангард Прима, 2012, с. 165-171. 

  

Сист. No: 51161

Инвестиции

- 181 -

41482

Димитрова, Параскева.  Предизвикателствата пред инвестиционната и иновационната дейност на фирмата. Общ модел / Параскева Димитрова. // Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита : Международна научно-практическа конференция, 27-28 октомври 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 210-222. 

  

Сист. No: 51362

- 182 -

40965

Калинков, Константин.  Възможности за ограничаване на инвестиционното натоварване на територията на черноморските курорти в България / Константин Калинков. // Икономика и управление на строителството : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. ноември 2004 г.. - Варна : Геа принт, 2004, с. 27-34. 

  

Сист. No: 51743

- 183 -

38474

Чанкова, Лилия.  Инвестиционна политика и преструктуриране в условията на валутен съвет / Лилия Чанкова. // Макроикономическа и структурна политика на България в условията на валутен съвет през следващите 3-4 години : Научна конференция, 29-30 май 1997 година. - София : БАН, 1997, с. 127-136. 

  

Сист. No: 51175

- 184 -

Сп Ф 53 кс

Гусев, В. И. и др.  К вопросу о формировании инвестиционного портфеля с включением отраслевых индексов РТС / В. И. Гусев, С. Е. Смирнов, К. О. Забродина. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 19, с. 40-43. 

  

Сист. No: 51477

- 185 -

Сп Ф 53 кс

Зиненко, А. В.  Современные теории финансовых инвестиций / А. В. Зиненко, С. С. Семенов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 25, с. 48-53. 

  

Сист. No: 51784

- 186 -

Сп Ф 53 кс

Локтионов, В. И. и др.  0ценка привлекательности финансовых вложений в акции электрогенерирующих компаний / В. И. Локтионов, Е. А. Локтионова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 26, с. 55-60. 

  

Сист. No: 51787

- 187 -

Сп Ф 53 кс

Митрофанова, И. А. и др.  Экономико-управленческий механизм стимулирования инвестиционно-инновационной деятельности предприятий: / И. А. Митрофанова, А. Ю. Кавич. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 21, с. 57-60. 

  

Сист. No: 51490

- 188 -

Сп Ф 53 кс

Яшин, С. Н. и др.  Оценка финансовых рисков инвестиционного портфеля на основе его страховой составляющей / С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, Д. В. Подшибякин. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 24, с. 19-25. 

  

Сист. No: 51509

Инвестиционни фондове

- 189 -

II 1726

Милев, Жеко.  Фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване в контекста на турбуленциите на капиталовите пазари в Европа / Жеко Милев. // Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа : Трета междунар. науч. конфер., 27-30 септ. 2012 г., Равда. - София : Авангард Прима, 2012, с. 157-164. 

  

Сист. No: 51159

Фондов пазар. Фондова борса

- 190 -

Сп Ф 53 кс

Калайдин, Е. Н. и др.  Оценка риска в рамках гипотезы фрактального рынка / Е. Н. Калайдин, М. С. Дюдин. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 22, с. 31-34. 

  

Сист. No: 51494

- 191 -

Сп Ф 53 кс

Карлов, А. М. и др.  Проблемы регулирования российского фондового рынка / А. М. Карлов, Е. А. Вольвач. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 28, с. 2-7. 

  

Сист. No: 51793

- 192 -

II 1726

Simeonov, Stefan et al.  Bulgarian Stock Echange and the West-European Stock Exchanges in the Period of Turbulences of Financial Markets / Stefan Simeonov. // Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа : Трета междунар. науч. конфер., 27-30 септ. 2012 г., Равда. - София : Авангард Прима, 2012, с. 41-47. 

  

Сист. No: 51207

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 193 -

II 1731

Процюк, Н. Ю.  Проблемы перехода экономики Республики Молдова от индустриальной к инновационной / Н. Ю. Процюк. // Strategii si politici de management in economia contemporana : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013 / . - 2. ed.. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 240-244. 

  

Сист. No: 51113

Икономика

- 194 -

44796

Забунов, Георги и др.  Изучаване въздействието на фактори, влияещи върху цените на жилищните имоти в България / Георги Забунов, Димитър Велев, Пламена Златева. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 111-118. 

  

Сист. No: 51334

- 195 -

39554

Станев, Петър Ив.  Оптимално използване на рекреационните ресурси на българското черноморие / Петър Ив. Станев. // Екология, икономика и жизнена среда на Черноморския регион : Трета научна конференция, 3-4 юни 1993 г.. - Варна : МДУ Фр. Ж. Кюри, 1993, с. 226-231. 

  

Сист. No: 51604

- 196 -

39605

Христов, Емил.  Структурни и неструктурни ефекти върху прирасти на показатели за интензивност / Емил Христов. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Науч. конфер. с межд. уч., Свищов 12-15 окт. 2000 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 25-35. 

  

Сист. No: 51100

- 197 -

44995

Чобанова, Росица.  Идеи за национална концепция за иновативно развитие на икономиката / Росица Чобанова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 30-38. 

  

Сист. No: 51327

- 198 -

Сп Ф 53 кс

Егоров, В. Н. и др.  Концепция антикризисного управления промышленным предприятием в процедурах банкротства / В. Н. Егоров, М. В. Чернова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 24, с. 58-67. 

  

Сист. No: 51512

- 199 -

Сп М 486

Къде да инвестираме? Сега . // Мениджър, 2013, N 7, с. 82-83. 

  

Сист. No: 51249

Икономическа политика

- 200 -

41213

Филева, Маргарита.  Българската социално-икономическа политика през погледа на Европа / Маргарита Филева. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 141-145. 

  

Сист. No: 51435

Регионална икономика

- 201 -

39554

Бръчков, Ангел.  Регионалната политика и развитието на българското черноморие в условията на пазарно стопанство / Ангел Бръчков. // Екология, икономика и жизнена среда на Черноморския регион : Трета научна конференция, 3-4 юни 1993 г.. - Варна : МДУ Фр. Ж. Кюри, 1993, с. 220-226. 

  

Сист. No: 51592

- 202 -

36841

Старк, Ханс.  Френското разбиране за българската регионална политика / Ханс Старк. // България и Европейската общност : Трансформация на пазара на труда и социалната политика - с поглед към Европа. - София : Избор, 1993, с. 217-223. 

  

Сист. No: 51137

- 203 -

Сп И 50 м

Хубенова-Делисивкова, Татяна.  Клъстерите в регионалното устойчиво развитие: подходи и политика за прилагането им / Татяна Хубенова-Делисивкова. // Икономическа мисъл, 2013, N 4, с. 3-30. 

  

Сист. No: 51695

Икономика на Русия

- 204 -

Сп П 89 тп

Мочальников, Виктор и др.  Кластерные технологии и экономический рост / Виктор Мочальников, Марина Анохина. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 6, с. 57-67. 

  

Сист. No: 51456

Бизнес икономика

- 205 -

41055

Стойнова, Николина.  Анализ на вариантите за фирмен бизнес в условията на глобализация / Николина Стойнова. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 386-389. 

  

Сист. No: 51255

- 206 -

41213

Хелиенек, Емил и др.  Роля и развитие на семейния бизнес в България при присъединяването й към ЕС: сравнителен анализ с Англия / Емил Хелиенек, Цвета Зафирова. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 238-245. 

  

Сист. No: 51439

- 207 -

Сп Ч E 18

Markova, Maria.  Management of Company Innovations as Intellectual Property. According to the Bulgarian Legislation Sysytem / Maria Markova. // Economic Alternatives, 2013, N 1, с. 5-19. 

  

Сист. No: 51622

Икономически растеж

- 208 -

Сп В 83 Э

Алиев, Т.  Казахстан: "ресурсное проклятие" или "голландская болезн"? / Т. Алиев. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 6, с. 120-139. 

  

Сист. No: 51519

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 209 -

Сп М 68 э

Иванов, Н.  Социальный контекст инновационного развития / Н. Иванов. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 5, с. 17-30. 

  

Сист. No: 51460

Бизнес политика

- 210 -

40850

Стефанова, Камелия.  Проектиране и управление на бизнеспроцеси - насоки и съвременни технологични решения / Камелия Стефанова. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 8-15. 

  

Сист. No: 51190

- 211 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Иванов, Христо.  Регулатори на бизнессигурността / Христо Иванов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2012, с. 42-44. 

  

Сист. No: 51854

Пазарно стопанство

- 212 -

40850

Стоянова, Зорница.  Роля на МСП за развитието на икономиката / Зорница Стоянова. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 240-252. 

  

Сист. No: 51314

Приватизация

- 213 -

41408

Гетова, Антоанета.  Ефекти от приватизацията и успешност на приватизацията в България / Антоанета Гетова. // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз : Юбилейна конференция с международно участие. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 81-87. 

  

Сист. No: 51814

Стопанско планиране

- 214 -

Сп Г 621 БСУ

Лазаров, Деян.  Методи за въвеждане на липсващи стойности при неигнурируеми механизми / Деян Лазаров. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 104-114. 

  

Сист. No: 51722

Аграрна икономика

- 215 -

41213

Дойчинова, Юлия.  Възможности за мултифункционално земеделие в България след присъединяването ни към Европейския съюз / Юлия Дойчинова. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 358-369. 

  

Сист. No: 51447

- 216 -

44170

Икова, Йорданка и др.  Земеделие и организационни форми на земеделието от Южен Централен район / Йорданка Икова, Димитър Хаджийски. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г.. - Пловдив : Авто принт, 2011, с. 94-104. 

  

Сист. No: 51640

- 217 -

41213

Кънчев, Иван и др.  Европейски перспективи пред организационното преструктуриране на аграрния сектор / Иван Кънчев, Юлия Дойчинова. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 80-91. 

  

Сист. No: 51415

Икономика на индустрията, предприятието

- 218 -

40850

Ганчев, Панайот и др.  Класификация на малките и средните предприятия / Панайот Ганчев, Гергана Христова. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 33-41. 

  

Сист. No: 51196

- 219 -

II 1465

Дамянов, Димитър.  Глобалната среда на индустриалното предприятие на 21- век / Димитър Дамянов. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 5-16. 

  

Сист. No: 51353

- 220 -

40850

Йорданова, Десислава.  Фактори, определящи ориентацията към учене на българските предприятия / Десислава Йорданова. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади, 20-21 февруари 2009 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2009, с 137-140. 

  

Сист. No: 51162

- 221 -

44995

Лазарова, Антония.  Балансово - функционална методика за определяне на конкурентоспособността на малките и средни предприятия в България - като страна - членка на Европейския съюз / Антония Лазарова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 240-244. 

  

Сист. No: 51326

- 222 -

II 1465

Лесидренска, Светлана К.  Система за стъпаловидно пресмятане и оценка на приноса на продуктите в печалба на производственото предприятие / Светлана К. Лесидренска. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 112-118. 

  

Сист. No: 51387

- 223 -

40850

Нейков, Николай.  Подобряване управлението на краткотрайни те материални активи в дървообработващо предприятие / Николай Нейков. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади, 20-21 февруари 2009 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2009, с. 117-120. 

  

Сист. No: 51154

- 224 -

41213

Ненов, Тодор.  Европейски перспективи на индустрията, като водещ отрасъл на българската икономика / Тодор Ненов. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 40-55. 

  

Сист. No: 51409

- 225 -

41408

Пантелеева, Искра.  Проблеми на хранителната и питейната индустрия в България / Искра Пантелеева. // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз : Юбилейна конференция с международно участие. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 120-125. 

  

Сист. No: 51815

- 226 -

40850

Тодорова, Мариета и др.  Основни проблеми и прегради за дейността на МСП през 2003 : (Бариери за осъществяване на дейността в бизнессредата) / Мариета Тодорова, Георги Кузманов. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 253-258. 

  

Сист. No: 51316

- 227 -

Сп А 562

Гъвкава заетост в българските бизнес организации  / Петър Кънев и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 179-208. 

  

Сист. No: 51636

- 228 -

Сп Г 621 БСУ

Добрева, Оля Живкова.  Законови механизми за насърчаване на търговците с малък и среден / Оля Живкова Добрева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 260-266. 

  

Сист. No: 51799

Икономика на туризма

- 229 -

40016

Дянков, Тодор.  Ролята на транспортно-разходния компонент на пътуването при определяне конкурентноспособността на туристическата дестинация / Тодор Дянков. // Конкуренция и конкурентноспособност в условията на глобализация : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2002, с. 16-22. 

  

Сист. No: 51127

Туризъм в България

- 230 -

41213

Ракаджийска, Светла.  Европейски перспективи на българския туризъм / Светла Ракаджийска. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 92-107. 

  

Сист. No: 51422

- 231 -

Сп Д 532

Касабова, Стела Ст.  Изследване на конкурентноспособността на туристическия бизнес в РБългария (оценка на различия на предлаганите услуги / Стела Ст. Касабова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N 2, с. 42-53. 

  

Сист. No: 51666

Международен туризъм

- 232 -

45056

Gorcheva, Tania.  Internationalization in Bulgarian Tourism - Framework and Changes / Tania Gorcheva. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 226-235. 

  

Сист. No: 51281

- 233 -

40522

Velikov, Veliko et al.  Tourism - the Great Challenge to Republic of Bulgaria on the Verge of EU / Veliko Velikov, Milena Stoyanova. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2003, с. 66-78. 

  

Сист. No: 51660

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 234 -

41213

Лазарова, Мария.  Външнотърговските отношения на България при присъединяването й към Европейския съюз / Мария Лазарова. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 291-300. 

  

Сист. No: 51442

Търговия

- 235 -

41408

Димитрова, Виолета Янева.  Динамика в конкурентните предимства на търговията с потребителски стоки / Виолета Янева Димитрова. // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз : Юбилейна конференция с международно участие. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 251-256. 

  

Сист. No: 51818

- 236 -

40850

Луизов, Атанас.  Измерване на еластичността при насърчаване на продажбите / Атанас Луизов. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади, 20-21 февруари 2009 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2009, с. 50-53. 

  

Сист. No: 51145

- 237 -

41213

Сълова, Николинка.  Европейски предизвикателства пред търговията в България / Николинка Сълова. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 65-72. 

  

Сист. No: 51412

Маркетинг

- 238 -

45048

Алексиева, Соня и др.  Културният туризъм в помощ на туристическия брандинг на дестинация / Соня Алексиева, Стефания Темелкова. // Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера : Юбилеен сборник : 15 години катедра "Маркитинг" юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 98-107. 

  

Сист. No: 51067

- 239 -

45048

Банабакова, Ваня.  Състояние и проблеми на логистичното обслужване / Ваня Банабакова. // Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера : Юбилеен сборник : 15 години катедра "Маркитинг" юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 255-268. 

  

Сист. No: 51081

- 240 -

40475

Благоев, Веселин.  Глобализацията и маркетингови реалности / Веселин Благоев. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 9-12. 

  

Сист. No: 51580

- 241 -

40475

Боева, Веряна Тодорова.  Маркетинг проучване на пазара на висше образование / Веряна Тодорова Боева. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 321-330. 

  

Сист. No: 51608

- 242 -

40475

Боянова, Бояна.  Стратегически решения при управлението на фирмената политика на търговските марки / Бояна Боянова. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 115-123. 

  

Сист. No: 51587

- 243 -

II 1465

Брусева, Мария.  Използването на информационните технологии при маркетингови анализи и прогнози / Мария Брусева. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 129-136. 

  

Сист. No: 51393

- 244 -

45048

Горанова, Пенка и др.  Влияние и роля на рекламата върху известността на търговските марки / Пенка Горанова, Йордан Петров Иванов. // Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера : Юбилеен сборник : 15 години катедра "Маркитинг" юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 210-222. 

  

Сист. No: 51075

- 245 -

II 1465

Димитракиева, Светлана и др.  Планиране и реализиране на маркетинговите стратегии в банковата дейност / Светлана Димитракиева, Ирена Д. Йорданова. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 118-124. 

  

Сист. No: 51388

- 246 -

II 1465

Димитракиева, Светлана и др.  Клиентоориентираната маркетингова стратегия като фактор за стратегическо конкурентно предимство / Светлана Димитракиева, Ирена Д. Йорданова. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 124-129. 

  

Сист. No: 51392

- 247 -

45048

Емилова, Ирена.  Развлекателната индустрия от позициите на маркетинга / Ирена Емилова. // Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера : Юбилеен сборник : 15 години катедра "Маркитинг" юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 238-254. 

  

Сист. No: 51078

- 248 -

40965

Илиев, Пламен.  Пазарът на недвижими имати в България / Пламен Илиев. // Икономика и управление на строителството : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. ноември 2004 г.. - Варна : Геа принт, 2004, с. 56-63. 

  

Сист. No: 51747

- 249 -

45048

Класова, Свободка.  Бизнес към бизнес (B2B) маркетинг срещу бизнес към потребители (B2C) маркетинг / Свободка Класова. // Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера : Юбилеен сборник : 15 години катедра "Маркитинг" юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 131-138. 

  

Сист. No: 51068

- 250 -

45048

Кунева, Ирена.  Маркетингът във фокуса на сайтовете за колективно пазаруване / Ирена Кунева. // Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера : Юбилеен сборник : 15 години катедра "Маркитинг" юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 154-187. 

  

Сист. No: 51073

- 251 -

40850

Кунева, Ирена.  Маркетинг в условията на криза / Ирена Кунева. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади, 20-21 февруари 2009 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2009, с. 54-60. 

  

Сист. No: 51146

- 252 -

40850

Лазаров, Деян и др.  Latent Class модели за сегментиране на пазара / Деян Лазаров, Атанас Луизов. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 226-231. 

  

Сист. No: 51229

- 253 -

45048

Луизов, Атанас.  Оценка на ефекти от насърчаване на продажбите: приложение на квази-експериментален дизайн с две групи / Атанас Луизов. // Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера : Юбилеен сборник : 15 години катедра "Маркитинг" юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 139-145. 

  

Сист. No: 51070

- 254 -

40475

Луизов, Атанас Денев.  Лоялност на потребителите: Резултати от емпирично изследване / Атанас Денев Луизов. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 251-258. 

  

Сист. No: 51601

- 255 -

40475

Милев, Николай Милчев.  Особености на маркетинга и маркетинговите стратегии в контекста на процесите на глобализация / Николай Милчев Милев. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 21-40. 

  

Сист. No: 51582

- 256 -

44796

Михалева, Христина П.  Маркетингово изследване на имиджа на продуктите на фирма "Победа" АД гр. Бургас / Христина П. Михалева. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 218-228. 

  

Сист. No: 51339

- 257 -

40475

Мутафова, Емануела и др.  Глобализацията и отражението й в маркетинга на здравеопазването / Емануела Мутафова, Тодорка Костадинова, Мария Рохова. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 315-320. 

  

Сист. No: 51607

- 258 -

II 1465

Ненчева, Искра и др.  Маркетинг и канали за реализация на плодове и зеленчуци в България / Искра Ненчева, Йордан Йорданов. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 320-327. 

  

Сист. No: 51432

- 259 -

45048

Нецева-Порчева, Татяна Нейчева.  Иновации в ценообразуването - ценообразуване на база ценност / Татяна Нейчева Нецева-Порчева. // Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера : Юбилеен сборник : 15 години катедра "Маркитинг" юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 188-209. 

  

Сист. No: 51074

- 260 -

II 1465

Панайотова, Таня П. и др.  Планиране и подбор на рекламните канали и средства / Таня П. Панайотова, Бисерка Д. Чешмеджиева. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 107-112. 

  

Сист. No: 51386

- 261 -

II 1465

Парашкевова, Лоретта.  Методика за определяне на конкурентоспособността на продукта в зависимост от типа маркетингова концепция в малкото предприятие / Лоретта Парашкевова. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 150-157. 

  

Сист. No: 51399

- 262 -

44796

Радев, Радко.  Практически аспекти за определяне на продуктово-пазарните стратегии на М. Портър във фирмите производители на спиртни напитки в България / Радко Радев. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 394-405. 

  

Сист. No: 51345

- 263 -

40475

Рохова, Мария и др.  Маркетинг на взаимоотношенията и развитие на електронния маркетинг в здравеопазването / Мария Рохова, Тодорка Костадинова. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 309-314. 

  

Сист. No: 51606

- 264 -

39819

Станимиров, Евгени.  Модели за изследване и оценка на потребителската удовлетвореност / Евгени Станимиров. // Науката в помощ на бизнеса и обществото : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2001, с. 121-129. 

  

Сист. No: 51277

- 265 -

40475

Станкова, Лидия Николова.  Възможности и ограничения на общите модели за изследване на потребителското решение / Лидия Николова Станкова. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 241-249. 

  

Сист. No: 51600

- 266 -

43365

Сърновиц, Анди.  Маркетинг от уста на уста / Анди Сърновиц. // Сърновиц,  Анди. Маркетинг от уста на уста / Анди Сърновиц; Прев. от англ. Ралица Дерилова; Ред. Иван Гуляшки. - София : Изток-Запад, 2010, 1-243. 

  

Сист. No: 51208

- 267 -

45048

Тонкова, Евгения.  Възможности за увеличаване на приходите в електронните канали / Евгения Тонкова. // Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера : Юбилеен сборник : 15 години катедра "Маркитинг" юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 146-153. 

  

Сист. No: 51072

- 268 -

44796

Тонкова, Евгения.  Многоаспектен поглед върху необходимостта от маркетинга на територии / Евгения Тонкова. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 142-148. 

  

Сист. No: 51335

- 269 -

41230

Тричкова, Таня.  Маркетингово стратегическо планиране в банковата дейност / Таня Тричкова. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 587-598. 

  

Сист. No: 51222

- 270 -

II 1465

Цанова, М.  "Бенчмаркетинг" иновации - стандарт за развитие на индустриални продукти / М. Цанова. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 341-348. 

  

Сист. No: 51434

- 271 -

45048

Цветанова, Ева.  Предизвикателства пред териториалната комуникационна политика в периферните общини / Ева Цветанова. // Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера : Юбилеен сборник : 15 години катедра "Маркитинг" юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 223-237. 

  

Сист. No: 51076

- 272 -

Сп Г 621 БСУ

Аладжова, Тодорка Стойкова.  Управление на онлайн репутацията на България като туристическа дестинация / Тодорка Стойкова Аладжова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 13-22. 

  

Сист. No: 51766

- 273 -

Сп Г 621 БСУ

Василев, Владимир Росенов.  Рекламните мрежи в интернет / Владимир Росенов Василев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 338-347. 

  

Сист. No: 51803

- 274 -

Сп А 562

Горанова, Пенка и др.  Маркетингов анализ на пазарен сегмент "подрастващи", пазаруващи online / Пенка Горанова, Живка Тананеева, Тодор Тодоров. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 243-270. 

  

Сист. No: 51643

- 275 -

Сп А 562

Стратегически решения при изграждане на маркетингови мрежи на пазара на туристически продукти  / Петър Банчев и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 209-242. 

  

Сист. No: 51637

- 276 -

Сп Д 532

Колев, Димитър и др.  Фейсбук като инструмент за маркетингови измервания (на примера на месопреработвателни организации в България) / Димитър Колев, Елизар Станев. // Диалог. Електронно списание, 2013, N 2, с. 72-82. 

  

Сист. No: 51656

- 277 -

40475

Celikyay, Hakan Sabri et al.  The Protection of the Consumer in Turkey in the View of Law and the Politics of Adaptation to European Union / Hakan Sabri Celikyay, Nalan Pehlivan, Selda Caglar. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 259-265. 

  

Сист. No: 51602

- 278 -

40475

Gencler, Aahan et al.  Orientation to Global Quality in the Integration Process to European Union / Aahan Gencler, Nural Yildiz. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 125-131. 

  

Сист. No: 51588

- 279 -

40475

Klimchenia, Ludmila.  Direct Marketing and its Development in the Republic Belarus / Ludmila Klimchenia. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 103-105. 

  

Сист. No: 51586

- 280 -

40475

Varlik, Ulku.  Consumer Loyalty / Ulku Varlik. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 225-232. 

  

Сист. No: 51599

Маркетингов мениджмънт

- 281 -

40475

Дурович, Александр Петрович.  Методологические проблемы управления маркетингом туристического предприятия / Александр Петрович Дурович. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 99-102. 

  

Сист. No: 51585

- 282 -

40475

Класова, Свободка Генчева.  Ценовото поведение на участниците на глобалния пазар / Свободка Генчева Класова. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 45-50. 

  

Сист. No: 51584

- 283 -

II 1731

Лебидь, Дарья Александровна.  Методология формирования системы стимулирования продаж на предприятиях розничной торговли / Дарья Александровна Лебидь. // Strategii si politici de management in economia contemporana : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013 / . - 2. ed.. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 231-236. 

  

Сист. No: 51110

- 284 -

45048

Johann, Maria.  The Role of Public Relations Tool in Creating the Image of a Socially Responsible company / Maria Johann. // Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера : Юбилеен сборник : 15 години катедра "Маркитинг" юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 108-116. 

  

Сист. No: 51119

- 285 -

45048

Zhechev, Vladimir et al.  Specificity of brand identity projections on the sports car's image: an example of Porsche in Bulgaria / Vladimir Zhechev, Svilen Ivanov. // Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера : Юбилеен сборник : 15 години катедра "Маркитинг" юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 117-128. 

  

Сист. No: 51122

Маркетинг в индустрията (индустриален маркетинг)

- 286 -

II 1465

Парашкевова, Лоретта.  Модел за определяне на конкурентоспособността на продукта в зависимост от типа маркетингова концепция в малкото преприятие / Лоретта Парашкевова. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 142-149. 

  

Сист. No: 51397

Маркетинг в туризма

- 287 -

40475

Анастасова, Лина.  Онлайн маркетинг на хотелски и туристически продукт в глобалния век - възможности и проблеми при прилагането му / Лина Анастасова. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 193-204. 

  

Сист. No: 51594

- 288 -

40475

Пеев, Пейо Иванов и др.  Някои аспекти за маркетинговата стокова политика в туризма / Пейо Иванов Пеев, Малина Станкова Шиблова. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 146-153. 

  

Сист. No: 51590

- 289 -

41230

Станкева, Евдокия.  Маркетинг в туризма / Евдокия Станкева. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 479-482. 

  

Сист. No: 51220

- 290 -

40475

Тончева, Тодорка Христова.  Маркетинг на екотуризма / Тодорка Христова Тончева. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 281-287. 

  

Сист. No: 51603

- 291 -

40475

Unsar, A. Sinan.  Human Rsources Management in Tourism Marketing / A. Sinan Unsar. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 221-224. 

  

Сист. No: 51593

Международен маркетинг

- 292 -

40475

Димов, Сава.  Предизвикателствата на международните хипервръзки за маркетингови изследвания на срочния деривативен пазар / Сава Димов. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 205-215. 

  

Сист. No: 51598

- 293 -

40475

Apak, Sudi et al.  Environmental Quality, Food Transport and their Effects on Exports in the Balkan Countries / Sudi Apak, Engin Demirel. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 41-44. 

  

Сист. No: 51583

- 294 -

40475

Caliyurt, Kiymet Tunca.  International Taxation Problem in E-commerce / Kiymet Tunca Caliyurt. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 173-182. 

  

Сист. No: 51596

- 295 -

45056

Marinov, Georgi et al.  Attitudes towards Imported Goods - Psychosemantic Study / Georgi Marinov, Zdravko Lyubenov. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 296-301. 

  

Сист. No: 51299

- 296 -

40475

Turan, Sibel et al.  Conformity European in the Context of Standardization Trends in European Union / Sibel Turan, Sevil Ertugrul. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 13-20. 

  

Сист. No: 51581

Логистика

- 297 -

II 1465

Димитров, Иван.  Инвестиционен модел за оптимизиране степента на логистична интеграция / Иван Димитров. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 173-186. 

  

Сист. No: 51408

- 298 -

Сп Л 763

Логистика в здравеопазването . // Логистика, 2013, N 6, с. 36-37. 

  

Сист. No: 51865

- 299 -

Сп Л 763

Логистиката е подобрение на разходите . // Логистика, 2013, N 6, с. 26-29. 

  

Сист. No: 51867

- 300 -

Сп Л 763

Логистиката на доставките в дигиталния свят на XXI век . // Логистика, 2013, N 6, с. 34-35. 

  

Сист. No: 51349

- 301 -

Сп Л 763

Логистиката на доставките в дигиталния свят на ХХI век . // Логистика, 2013, N 6, с. 34-35. 

  

Сист. No: 51863

- 302 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Логистиката е подобрение на разходите / Ралица Русинова. // Логистика, 2013, N 6, с. 26-29. 

  

Сист. No: 51348

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 303 -

Сп Ф 53 кс

Олейник, С. П.  Экономические регуляторы внешнеторговой активности: сравнительная харастеристика. Тарифное регулирование / С. П. Олейник. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 24, с. 44-53. 

  

Сист. No: 51511

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 304 -

II 1726

Хубенова-Делисивкова, Татяна.  Финансовият консерватизъм - теоретико-приложни аспекти в условията на финансова криза в ЕС : / В светлината на финансовите сътресения в Европа и света през първото десетилетие на 21 век / / Татяна Хубенова-Делисивкова. // Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа : Трета междунар. науч. конфер., 27-30 септ. 2012 г., Равда. - София : Авангард Прима, 2012, с. 94-102. 

  

Сист. No: 51136

- 305 -

Сп Ф 53 кс

Кашбразиев, Р. В.  Организация и финансирование международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай": современное состояние и проблемы / Р. В. Кашбразиев. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 21, с. 46-56. 

  

Сист. No: 51489

- 306 -

Сп Ф 53 кс

Козюк, В. В. и др.  Монетарная политика и финансовая нестабильность: особенности связи в странах с формирующимся рынками / В. В. Козюк, И. Н. Чирак. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 19, с. 19-27. 

  

Сист. No: 51475

- 307 -

Сп Ф 53 кс

Логинов, Е. Л. и др.  Проблемы формирования нового организационного каркаса развития финансовой архитектуры мировой экономики / Е. Л. Логинов, В. Е. Логинова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 27, с. 26-31. 

  

Сист. No: 51795

- 308 -

45052

Adamov, Velichko et al.  A Sense of Financial Derivatives Markets for the Economic Vitality and Stability in Russia / Velichko Adamov, Stefan Simeonov. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 62-68. 

  

Сист. No: 51400

- 309 -

45056

Angelov, Ivan.  Foreign Direct Investment in Bulgaria - Direction, Effects and Factors for Attracting Them / Ivan Angelov. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 147-152. 

  

Сист. No: 51259

- 310 -

41117

Babinska, Danuta.  Consequences of foreign direct investment inflow from EU countries to Poland / Danuta Babinska. // [Seventh] 7-th International Conference of the "Reseau PGV" The East-West reciprocal transfers from the perspective of integration of the Vesegrad countries info the EU. - Lisboa : Camara Municial de Lisboa, 2001, с. 81-89. 

  

Сист. No: 51423

- 311 -

45056

Boshnakov, Petyo.  EU Cohesion Policy after 2013 / Petyo Boshnakov. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 78-88. 

  

Сист. No: 51245

- 312 -

45056

Ivanov, Ivan Iliyanov.  European Monetary Integration. Scenarios for Development of the Eurozone / Ivan Iliyanov Ivanov. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 381-389. 

  

Сист. No: 51384

- 313 -

45056

Kostadinovski, Aleksandar et al.  The Implications of European Debt Crisis on EU Enlargement / Aleksandar Kostadinovski, Olivera Gorgieva-Trajkovska, Janka Dimitrova. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, . 28-35. 

  

Сист. No: 51212

- 314 -

41117

Lukasova, Ruzena et al.  Image of a Bank in the Mind of an Individual: Structure and Contents (results of a pilot study) / Ruzena Lukasova, Tomas Urbanek. // [Seventh] 7-th International Conference of the "Reseau PGV" The East-West reciprocal transfers from the perspective of integration of the Vesegrad countries info the EU. - Lisboa : Camara Municial de Lisboa, 2001, с. 391-398. 

  

Сист. No: 51419

- 315 -

45056

Madzova, Violeta et al.  Monetary and Fiscal Policy During the Crisis and their Effects on Financial Stability and Global Integration / Violeta Madzova, Krste Sajnoski, Ljupco Davcev. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 181-188. 

  

Сист. No: 51271

- 316 -

45056

Momchev, Simeon.  Prospects for the Offshore Sector / Simeon Momchev. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 132-135. 

  

Сист. No: 51256

- 317 -

45056

Svrtinov, Vesna Georgieva et al.  Liberalization of Capital Flows in the EU Accession Countries / Vesna Georgieva Svrtinov, Riste Temjanovski. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 52-58. 

  

Сист. No: 51234

- 318 -

45056

Todorova, Tanya.  Fiscal Policy and Global Integration - Perspectives and Opportunities / Tanya Todorova. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 89-95. 

  

Сист. No: 51247

- 319 -

45056

Zahariev, Andrey et al.  BoP of the Eurozone - Major Trends and Inequalities (2002-2012) / Andrey Zahariev, Alexander Lichev. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 14-19. 

  

Сист. No: 51202

Международни икономически отношения

- 320 -

42959

Айдън, Мустафа.  Европейският съюз и регионалните институции в Черноморската област / Мустафа Айдън. // Европейският съюз и Черноморският регион : Международна конференция 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2008, с. 89-99. 

  

Сист. No: 51555

- 321 -

45129

Андреева, Аделина Ангелова.  Перспективи пред европейската икономическа интеграция / Аделина Ангелова Андреева. // Проблеми на глобализацията и интеграцията : Сборник студентски разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 7-15. 

  

Сист. No: 51875

- 322 -

42959

Белова, Габриела.  Европейският съюз и регионалните организации: ЧИС, ГУАМ и Оперативната група за военноморскосътрудничество в Черно море (BLACKSEAFOR) / Габриела Белова. // Европейският съюз и Черноморският регион : Международна конференция 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2008, с. 100-103. 

  

Сист. No: 51566

- 323 -

45129

Боянов, Борислав.  България като основен туристически пазар за Румъния / Борислав Боянов. // Проблеми на глобализацията и интеграцията : Сборник студентски разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 16-25. 

  

Сист. No: 51879

- 324 -

45129

Бянова, Даниела.  Фактори за влияние на международната бизнес среда / Даниела Бянова. // Проблеми на глобализацията и интеграцията : Сборник студентски разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 42-50. 

  

Сист. No: 51883

- 325 -

45129

Георгиева, Габриела.  Положителни и отрицателни страни на франчайзинга / Габриела Георгиева. // Проблеми на глобализацията и интеграцията : Сборник студентски разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 36-41. 

  

Сист. No: 51882

- 326 -

41213

Димитрова, Параскева.  Стратегия за развитие на свободните икономически зони, технопарковете и центровете за растежа в България / Параскева Димитрова. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 637-647. 

  

Сист. No: 51466

- 327 -

45129

Добрева, Десислава Лъчезарова.  Развитието на един съвременен бизнес модел - мрежовият маркетинг в световен мащаб и у нас / Десислава Лъчезарова Добрева. // Проблеми на глобализацията и интеграцията : Сборник студентски разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 58-63. 

  

Сист. No: 51886

- 328 -

44539

Дюлгерова, Нина.  Черноморско-Каспийски акценти на източната политика на Европейския съюз / Нина Дюлгерова. // Източните политики на Европейския съюз : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 20-23. 

  

Сист. No: 51699

- 329 -

45129

Енчева, Тихомира.  Икономика на споделянето - нова тенденция в съвременната икономика / Тихомира Енчева. // Проблеми на глобализацията и интеграцията : Сборник студентски разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 82-85. 

  

Сист. No: 51894

- 330 -

II 1726

Захариев, Андрей.  България и страните от ОЧИС - сравнителен анализ и оценка на макроикономическите фактори за преодоляване на кризата / Андрей Захариев. // Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа : Трета междунар. науч. конфер., 27-30 септ. 2012 г., Равда. - София : Авангард Прима, 2012, с. 103-110. 

  

Сист. No: 51138

- 331 -

45129

Иванов, Иван Илиянов.  Връзка между европейската интеграция и концепцията "Евромаркетинг" / Иван Илиянов Иванов. // Проблеми на глобализацията и интеграцията : Сборник студентски разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 64-69. 

  

Сист. No: 51888

- 332 -

45129

Иванова, Ивелина.  Аутсорсинг - основни положения, предимства и недостатъци / Ивелина Иванова. // Проблеми на глобализацията и интеграцията : Сборник студентски разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 70-75. 

  

Сист. No: 51890

- 333 -

45129

Илиева, Катерина.  Аутсорсингът - замираща или неразбрана дейност ? / Катерина Илиева. // Проблеми на глобализацията и интеграцията : Сборник студентски разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 76-81. 

  

Сист. No: 51891

- 334 -

40028

Крачунов, Христо и др.  Влияние на глобализацията на световната икономика при технологично преструктуриране на производствените предприятия / Христо Крачунов, Снежанка Овчарова-Крачунова. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001". - Варна : Икономически университет, 2001, с. 38-42. 

  

Сист. No: 51846

- 335 -

45129

Славков, Веселин Славков.  Международен пазар и предизвикателства пред българския бизнес и държава / Веселин Евгениев Славков. // Проблеми на глобализацията и интеграцията : Сборник студентски разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 26-35. 

  

Сист. No: 51881

- 336 -

42959

Стрибис, Йоанис.  Европейският съюз и Черноморският регион: в търсене на събеседник / Йоанис Стрибис. // Европейският съюз и Черноморският регион : Международна конференция 6-7 октомври 2006 г.. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2008, с. 104-121. 

  

Сист. No: 51567

- 337 -

45129

Трифонова, Даниела Тинкова.  Създаване на собствен бизнес - варианти и тенденции в България / Даниела Тинкова Трифонова. // Проблеми на глобализацията и интеграцията : Сборник студентски разработки. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 51-57. 

  

Сист. No: 51884

- 338 -

Сп А 562

Илиев, Драгомир и др.  Междукултурните компетенции - необходим актив на съвременния бизнес / Драгомир Илиев, Карина Саркисян. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 123-148. 

  

Сист. No: 51633

- 339 -

Сп Г 621 БСУ

Макакова, Диляна Росенова.  Роля на БРИКС в световната икономика / Диляна Росенова Макакова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 144-150. 

  

Сист. No: 51776

- 340 -

Сп А 582

Живкова, Стела.  Международен бизнес и околна среда: тенденции и промени във формите на международния бизнес / Стела Живкова. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 2, с. 96-105. 

  

Сист. No: 51568

- 341 -

Сп И 50 м

Маринов, Едуард.  Стокова структура на външната търговия на регионалните интернационални общности в Африка / Едуард Маринов. // Икономическа мисъл, 2013, N 4, с. 117-134. 

  

Сист. No: 51705

- 342 -

Сп В 83 Э

Осипова, О.  Вклад глобализации и региональную интеграцию на примере взаимодействия России и Украины / О. Осипова. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 6, с. 142-151. 

  

Сист. No: 51520

- 343 -

Сп И 50 м

Петков, Васил.  Икономическите сътресения след 2008 г. и отражението им върху географската структура на външната търговия на България / Васил Петков. // Икономическа мисъл, 2013, N 4, с. 58-76. 

  

Сист. No: 51701

- 344 -

Сп Х 742

Рангелов, Кирил.  Катар. Земя на инвестиции / Кирил Рангелов. // ХИ&Т, XIV, 2013, N 4, с. 12-13. 

  

Сист. No: 51685

- 345 -

Сп М 68 э

Слипенчук, Михаил.  Фрактальная экономика Арктики / Михаил Слипенчук. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 5, с. 41-47. 

  

Сист. No: 51467

- 346 -

Сп М 68 э

Соколов, В.  Машиностроительные кластеры в международном разделении труда / В. Соколов. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 5, с. 31-40. 

  

Сист. No: 51464

- 347 -

45056

Andreev, Nikolay.  Analysis on the Intra-Industry Trade of Bulgaria with the European Union in Trading tith Mineral Fuels, Lubricants and Related Materials / Nikolay Andreev. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 159-165. 

  

Сист. No: 51267

- 348 -

45056

Azis, Ergin.  Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI) / Ergin Azis. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 365-372. 

  

Сист. No: 51376

- 349 -

45056

Bogdanova, Margarita.  EU single market analysis - a network approach / Margarita Bogdanova. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 20-27. 

  

Сист. No: 51209

- 350 -

45056

Dakova, Margarita.  Surmounting the Socio-Cultural Differences for the Integration of Society and Business / Margarita Dakova. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 308-318. 

  

Сист. No: 51308

- 351 -

45056

Damyanov, Atanas.  Gravitational forces of the European Union / Atanas Damyanov. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 11-13. 

  

Сист. No: 51197

- 352 -

45052

Damyanov, Atanas et al.  Shifts of Comparative Advantages within the European Union / Atanas Damyanov, Galin Stefanov. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 335-345. 

  

Сист. No: 51404

- 353 -

45052

Damyanov, Atanas et al.  Possible Toolsets for Resolving Weakly-structured Issues / Atanas Damyanov, Margarita Marinova, Ivaylo Petrov. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 402-413. 

  

Сист. No: 51406

- 354 -

45056

Deneva, Aneta et al.  European Industrial Policy Scenario and Bulgaria / Aneta Deneva, Veneta Hristova. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 269-274. 

  

Сист. No: 51287

- 355 -

45056

Dobreva, Desislava.  Regional Integration in Africa / Desislava Dobreva. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 373-380. 

  

Сист. No: 51382

- 356 -

45056

Emilova, Irena.  The Anti-Crisis Management in the Process of Global Integration / Irena Emilova. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 291-295. 

  

Сист. No: 51297

- 357 -

45052

Engle, Robert et al.  Cultural Intelligence: Antecedents and Propensity to Accept a Foreign Job / Robert Engle, Nikolay Dimitriadi. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 21-34. 

  

Сист. No: 51391

- 358 -

45056

Georgieva, Gabriela.  Cross-Border Cooperation - AT/DE - Austria - Bavaria Programme / Gabriela Georgieva. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 360-364. 

  

Сист. No: 51374

- 359 -

45056

Georgieva, Nonka et al.  Product Eco-efficiency - from Concept to Standardization / Nonka Georgieva, Snezhana Kostova. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 284-290. 

  

Сист. No: 51294

- 360 -

45056

Iliev, Dragomir et al.  Spatial Concentration Influence on the Enport Dynamics / Dragomir Iliev, Orlin Penkov. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 59-68. 

  

Сист. No: 51235

- 361 -

45056

Ivanova, Viktoria.  Cross-Border Cooperation and Higher Education Institutions (on the Example of University of Ruse "Angel Kanchev") / Viktoria Ivanova. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 325-331. 

  

Сист. No: 51313

- 362 -

41117

Lukasova, Ruzena.  Strategic Aspects of Organizational Culture of Czech Companies / Ruzena Lukasova. // [Seventh] 7-th International Conference of the "Reseau PGV" The East-West reciprocal transfers from the perspective of integration of the Vesegrad countries info the EU. - Lisboa : Camara Municial de Lisboa, 2001, с. 381-389. 

  

Сист. No: 51425

- 363 -

40522

Lyubenov, Zdravko.  The Place of the International Subcontrating in the Strategies for Internationalization of the Bulgarian Small and Middle Size Enterprise / Zdravko Lyubenov. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2003, с. 179-186. 

  

Сист. No: 51693

- 364 -

45056

Madzova, Violeta et al.  The Impact of Cross-Border Cooperation on Sustainable Development of the Bordering Areas (case study of Republic of Macedonia) / Violeta Madzova, Ljupco Davcev, Vlatko Paceskoski. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 342-353. 

  

Сист. No: 51317

- 365 -

45056

Manasterska, Tatiana et al.  Role of Competitive Intelligence in Global Entrepreneurship Development / Tatiana Manasterska, Ireneusz Teodor Dziubek. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 217-225. 

  

Сист. No: 51278

- 366 -

45056

Marinov, Eduard.  Economic Partnership Agreements of the EU: Impact on Regional Integration in Africa / Eduard Marinov. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 200-208. 

  

Сист. No: 51274

- 367 -

45052

Marinov, Marin.  The Business Challenges of the Economic Downturn / Marin Marinov. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 40-42. 

  

Сист. No: 51398

- 368 -

41117

Pagliacci, Mario.  Immigration of PECO Workers in Italy and Umbria / Mario Pagliacci. // [Seventh] 7-th International Conference of the "Reseau PGV" The East-West reciprocal transfers from the perspective of integration of the Vesegrad countries info the EU. - Lisboa : Camara Municial de Lisboa, 2001, с. 325-343. 

  

Сист. No: 51418

- 369 -

45056

Pavlov, Daniel.  Bulgarian-Romanian Study on the Student Willingness to Become Entrepreneurs / Daniel Pavlov. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 261-268. 

  

Сист. No: 51286

- 370 -

45056

Petrov, Ivaylo.  Shifts in Global Economic Governance in the Twenty-first Century / Ivaylo Petrov. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 136-146. 

  

Сист. No: 51257

- 371 -

41117

Puslecki, Zdzislaw W.  The Integration of the Visegrad Group Countries with the EU in the Conditions of Globalization / Zdzislaw W. Puslecki. // [Seventh] 7-th International Conference of the "Reseau PGV" The East-West reciprocal transfers from the perspective of integration of the Vesegrad countries info the EU. - Lisboa : Camara Municial de Lisboa, 2001, с. 469-482. 

  

Сист. No: 51414

- 372 -

45056

Sajnoski, Krste et al.  The Global Economic Integration has no Prospects without Global Currency / Krste Sajnoski, Ljupco Davcev, Vlatko Paceskoski. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 171-180. 

  

Сист. No: 51270

- 373 -

45056

Sajnoski, Krste et al.  The Foreign Direct Investment and Creating Preconditions for Economic Development in Transition Economies / Krste Sajnoski, Violeta Madzova, Vlatko Paceskoski. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 189-199. 

  

Сист. No: 51273

- 374 -

45056

Sarkisyan, Karina.  Importance of the Dimensions of Intercultural Communication / Karina Sarkisyan. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 319-324. 

  

Сист. No: 51311

- 375 -

45056

Serdyuk, Oleksandr.  Public Private Partnership as a Source of Attraction of Foreign Investments to the Economy of Ukraine / Oleksandr Serdyuk. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 354-359. 

  

Сист. No: 51319

- 376 -

45056

Shevchenco, Valentyna.  Perspectives of Development of the Ukrainan Sugar Industry in the Context of Globalization Process / Valentyna Shevchenco. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 236-243. 

  

Сист. No: 51282

- 377 -

41117

Sikorski, Czeslaw.  Cultural Conditions of the Labour Force Transfer Labour Force / Czeslaw Sikorski. // [Seventh] 7-th International Conference of the "Reseau PGV" The East-West reciprocal transfers from the perspective of integration of the Vesegrad countries info the EU. - Lisboa : Camara Municial de Lisboa, 2001, с. 57-67. 

  

Сист. No: 51420

- 378 -

40489

Stanchev, Krassen.  Applicable RIA Instruments in Immature Administrative Environment: Bulgarian experience / Krassen Stanchev. // Politics of regulatory impact assessment. Lest practices and Lesson-Drawing in Europe : International Conference 28 February - 1 March, 2003. Sofia, Bulgaria. - Sofia : American University in Bulgaria, 2003, с. 11-18. 

  

Сист. No: 51437

- 379 -

45052

Tsekouras, Yannis.  Resent Economic Crisis and Future Development Tendencies / Yannis Tsekouras. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 35-39. 

  

Сист. No: 51396

- 380 -

45056

Vladimirov, Lyubomir.  Criteria for Assessmennt of the Environmental - Dangerous Cross-Border Activities Impact / Lyubomir Vladimirov. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 253-260. 

  

Сист. No: 51285

- 381 -

45056

Vladimirov, Lyubomir et al.  Cenarios Situations of Transboundary Environmental Impacts / Lyubomir Vladimirov, Nikolai Kovachev, Plamen Manev. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 244-252. 

  

Сист. No: 51284

- 382 -

45056

Yankov, Nicola.  Outlines of the Transborder Meridian Axes Integration / Nicola Yankov. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 275-283. 

  

Сист. No: 51290

- 383 -

45056

Yordanov, Nikolay.  On the Grubel and Lioyd Index: Some Evidence from Bulgarian-Romanian Bilateral Trade / Nikolay Yordanov. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 153-158. 

  

Сист. No: 51262

- 384 -

45056

Zaharieva, Galina.  EU Export Specialization and Competitiveness in Enlarged and Integrating Community / Galina Zaharieva. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 43-51. 

  

Сист. No: 51218

- 385 -

45056

Zoto, Stela et al.  Cross-Border Area Macedonia-Greece-Albania and Sustainable Development Through Tourism / Stela Zoto, Esmeralda Polena. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 332-341. 

  

Сист. No: 51315

Глобализация

- 386 -

40522

Maluga, Natalia Mykhailivna.  The Impact of the Economy Globalization on the Accounting Organization / Natalia Mykhailivna Maluga. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2003, с. 272-276. 

  

Сист. No: 51697

- 387 -

40522

Petruk, Olexander Mihaylovich.  The Role of Accounting in Economic Globalization / Olexander Mihaylovich Petruk. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2003, с. 267-271. 

  

Сист. No: 51696

Европейска интеграция

- 388 -

44175

Русанова, Лиляна.  Предизвикателства пред социалната политика в България в контекста на стратегия "Европа 2020" / Лиляна Русанова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'11 Габрово : Сб. докл., 18-19 ноем. 2011 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2011, с. 243-246. 

  

Сист. No: 51302

- 389 -

36841

Тодорова, Мариана.  България в европейския контекст / Мариана Тодорова. // България и Европейската общност : Трансформация на пазара на труда и социалната политика - с поглед към Европа. - София : Избор, 1993, 184-189. 

  

Сист. No: 51135

- 390 -

Сп М 68 э

Васильев, В.  Антикризисная политика А. Меркель в рамках Европейского союза / В. Васильев. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 5, с. 56-66. 

  

Сист. No: 51469

- 391 -

45056

Dimitrova, Vesselina.  Cross-Border Cooperation within the European Programme event European Capital of Culture-case Studies / Vesselina Dimitrova. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 302-307. 

  

Сист. No: 51305

- 392 -

40522

Iliev, Ivan et al.  Some Aspects of the Integration of Bulgaria to the European Union / Ivan Iliev, Vesselina Dimitrova. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2003, с. 44-54. 

  

Сист. No: 51688

- 393 -

45056

Petkov, Vasil.  European Union Development Scenarios / Vasil Petkov. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 69-77. 

  

Сист. No: 51240

- 394 -

40489

Scarlat, Cezar.  On Impact of the EU Accession on Romanian Public Institutions Management / Cezar Scarlat. // Politics of regulatory impact assessment. Lest practices and Lesson-Drawing in Europe : International Conference 28 February - 1 March, 2003. Sofia, Bulgaria. - Sofia : American University in Bulgaria, 2003, с. 94-102. 

  

Сист. No: 51476

- 395 -

45056

Smentyna, Nataliia.  The Integrity of the Strategic Planning as a component of the Ukrainian Inegratin into the European Space / Nataliia Smentyna. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 36-42. 

  

Сист. No: 51216

- 396 -

40522

Spiridonov, Ivan et al.  Some Economic Aspects of the Accession of the Countries in Central and Eastern Europe to the European Union / Ivan Spiridonov, Karina Sarkisyan. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2003, с. 59-65. 

  

Сист. No: 51689

- 397 -

45056

Stefanov, Galin.  Income Convergence among the European Union Members States / Galin Stefanov. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 107-114. 

  

Сист. No: 51250

- 398 -

40522

Stefanov, Svetlozar.  European Accounting Harmonization and Bulgarian Legislature. Myths and Reality / Svetlozar Stefanov. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2003, с. 281-287. 

  

Сист. No: 51694

- 399 -

45056

Yordanova, Desislava Stefanova.  International Standarts - the Decline of Powerful Nontariff Barriers / Desislava Stefanova Yordanova. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 123-131. 

  

Сист. No: 51254

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 400 -

40850

Маринов, Георги.  Глобалната финансова криза - ново предизвикателство за икономическата сигурност на Европейския съюз / Георги Маринов. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади, 20-21 февруари 2009 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2009, с. 70-75. 

  

Сист. No: 51148

- 401 -

Сп А 562

Горчева, Таня и др.  Социална корпоративна отговорност в европейската практика и у нас / Таня Горчева, Здравко Любенов, Велина Савчева. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 149-178. 

  

Сист. No: 51635

- 402 -

Сп Г 621 БСУ

Николова, Ралица Иванова.  Многодишна фенансова рамка 2014-2020: параметри и измерения за България / Ралица Иванова Николова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 373-378. 

  

Сист. No: 51805

- 403 -

Сп Г 621 БСУ

Тумбаров, Благой Кирилов.  Въпросът за международната сигурност в актовете на Европейския съюз / Благой Кирилов Тумбаров. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 85-90. 

  

Сист. No: 51770

- 404 -

Сп И 502

Пешев, Петър.  Евро плюсовете на Латвия / Петър Пешев. // Икономика, 2013, N 27, с. 28-29. 

  

Сист. No: 51280

- 405 -

40522

Boshnakov, Petyo.  The Potential of the Pre-Accession Program Sapard for Supporting the Agriculture Sector in Bulgaria / Petyo Boshnakov. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2003, с. 107-118. 

  

Сист. No: 51691

- 406 -

40489

Bruncko, Martin.  Impact of Acquis communautaire on Legal Effectiveness in Central and Eastern Europe / Martin Bruncko. // Politics of regulatory impact assessment. Lest practices and Lesson-Drawing in Europe : International Conference 28 February - 1 March, 2003. Sofia, Bulgaria. - Sofia : American University in Bulgaria, 2003, с. 102-118. 

  

Сист. No: 51479

- 407 -

45056

Kasabova, Stela.  Multidimensional Analysis for Evaluating the Economic Denelopment of the Regions in the Republic of Bulgaria / Stela Kasabova. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 96-106. 

  

Сист. No: 51248

- 408 -

40522

Lyubenova, Irena.  The Basic Challenges to the Primary Health Care in Process to the Integration of Bulgaria towards the European Union / Irena Lyubenova. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2003, с. 119-127. 

  

Сист. No: 51692

- 409 -

45056

Neykov, Yordan.  Union Goals an Element of Integration Effects - Bulgaria 11-15 and Europe 2020 / Yordan Neykov. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 166-170. 

  

Сист. No: 51268

- 410 -

45056

Savcheva, Velina.  Bulgaria in the Position of Global Integration and Ecocnomic Crisi in the EU - Future and Perspectives / Velina Savcheva. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 115-122. 

  

Сист. No: 51252

- 411 -

40489

Svoboda, Pavel.  Step by Step Towards a Federal Europe - the View from the Czech Republic / Pavel Svoboda. // Politics of regulatory impact assessment. Lest practices and Lesson-Drawing in Europe : International Conference 28 February - 1 March, 2003. Sofia, Bulgaria. - Sofia : American University in Bulgaria, 2003, с. 19-23. 

  

Сист. No: 51480

- 412 -

40489

Vanags, Alfreds.  Regulatory Impact Analysis: an Economist's Perspective / Alfreds Vanags. // Politics of regulatory impact assessment. Lest practices and Lesson-Drawing in Europe : International Conference 28 February - 1 March, 2003. Sofia, Bulgaria. - Sofia : American University in Bulgaria, 2003, с. 58-64. 

  

Сист. No: 51485

- 413 -

40522

Vladeva, Rositsa et al.  Challenges to Bulgaria in the Integrate Process with European Union on the Base of the Human Development Index / Rositsa Vladeva, Ivajlo Vladev. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2003, с. 79-83. 

  

Сист. No: 51690

- 414 -

40489

Zverina, Yroslav.  What Lies Ahead for the European Union? / Yroslav Zverina. // Politics of regulatory impact assessment. Lest practices and Lesson-Drawing in Europe : International Conference 28 February - 1 March, 2003. Sofia, Bulgaria. - Sofia : American University in Bulgaria, 2003, с. 24-28. 

  

Сист. No: 51478

Право. Наука за държавата и правото

- 415 -

42948

Бинева, Валентина Стефанова.  Икономика на знанието и правото на информация в потребителското право: примерът на договора за организирано туристическо пътуване / Валентина Стефанова Бинева. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 29-42. 

  

Сист. No: 51753

- 416 -

41213

Братованова, Пенка.  Авторското право и неговото хармонизиране със страните от Европейския съюз / Пенка Братованова. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 769-777. 

  

Сист. No: 51531

- 417 -

41228

Велева, Л.  Правни възможности за единодействие на националните кооперативни съюзи в България / Л. Велева. // Единодействието на националните кооперативни съюзи в България : Научно-практическа конференция. Програма на Европейския съюз, проект "Скоп"-ІІ, 21 - 22. 06. 2005 г.. - София : Б. и., 2005, с. 102-116. 

  

Сист. No: 51545

- 418 -

42948

Георгиев, Боян Тодоров.  Един случай на административна юрисдикция в Закона за патентите и регистрация на полезните модели / Боян Тодоров Георгиев. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 43-51. 

  

Сист. No: 51754

- 419 -

40965

Йовчев, Иван.  Дружествата със специална инвестиционна цел в България засега стартират трудно / Иван Йовчев. // Икономика и управление на строителството : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. ноември 2004 г.. - Варна : Геа принт, 2004, с. 84-91. 

  

Сист. No: 51749

- 420 -

41482

Йорданов, Кирил.  Проблеми на одита на управлението на недвижимите имоти публична държавна собственост / Кирил Йорданов. // Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита : Международна научно-практическа конференция, 27-28 октомври 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 421-425. 

  

Сист. No: 51378

- 421 -

42948

Минчев, Христо Илиев.  Особености в инвестиционни процес относно недвижимите имоти по Черноморското кройбрежие / Христо Илиев Минчев. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 59-64. 

  

Сист. No: 51756

- 422 -

Сп Г 621 БСУ

Алексиева, Владимира Петров.  Частична недействителност / Владимира Петров Алексиева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 205-210. 

  

Сист. No: 51779

- 423 -

Сп Г 621 БСУ

Ангелов, Христо Ангелов.  Конституционосъобразност на новите правила за събиране на данъци и осигурителни вноски / Христо Ангелов Ангелов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 211-216. 

  

Сист. No: 51780

- 424 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Добрев, Здравко.  Стратегия за национална сигурност на Република България / Здравко Добрев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2012, с. 103-105. 

  

Сист. No: 51873

- 425 -

Сп Г 621 БСУ

Драгиев, Александър.  Общи принципи на правото в международното публично право / Александър Драгиев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 320-310. 

  

Сист. No: 51757

- 426 -

Сп Г 621 БСУ

Колева, Йоана Красимирова.  Престъпността при жените / Йоана Красимирова Колева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 226-233. 

  

Сист. No: 51782

- 427 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Кръстев, Драгомир.  Правни основи на полицейската образователна политика на страните от ЕС / Драгомир Кръстев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2012, с. 108-115. 

  

Сист. No: 51869

- 428 -

Сп Г 621 БСУ

Николова, Биляна Славянова.  Правна същност на актовете за установяване на данъчни задължения / Биляна Славянова Николова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 217-222. 

  

Сист. No: 51781

- 429 -

Сп Г 621 БСУ

Стаматова, Ваня Христова.  Хартата на основните права на Европейския съюз и гражданите на трети страни / Ваня Христова Стаматова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 319-327. 

  

Сист. No: 51763

- 430 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Христов, Петър и др.  Юридическият термин "риск" / Петър Христов, Елисавета Иванова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2012, с. 180-191. 

  

Сист. No: 51861

- 431 -

Сп А 582

Маринова, Светла.  Основни разбирания за интереса в правната мисъл / Светла Маринова. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 2, с. 66-80. 

  

Сист. No: 51564

- 432 -

Сп Т 961 п

Марков, Методи.  Обща характеристика на договора за публично-частно партньорство / Методи Марков. // Търговско право, XXII, 2013, N 2, с. 85-93. 

  

Сист. No: 51340

- 433 -

Сп Т 961 п

Пенчев, Георги.  Правна защита на околната среда при възлагането на обществени поръчки / Георги Пенчев. // Търговско право, XXII, 2013, N 2, с. 111-116. 

  

Сист. No: 51343

- 434 -

Сп Н 25 а

Русев, Кристиан.  Обновената регламентация на образователната сфера в правото на Европейския съюз - преодолим ли е рубикон за Р България / Кристиан Русев. // Народностопански архив . - Свищов, LVI, 2003, N 1, с. 71-74. 

  

Сист. No: 51079

Международно право

- 435 -

42948

Димитрова, Славка.  Анализ на международните актове за борба с корупцията / Славка Димитрова. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 97-105. 

  

Сист. No: 51762

- 436 -

41055

Натов, Николай.  Арбитраж по международни търговски спорове / Николай Натов. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 31-37. 

  

Сист. No: 51258

Европейска конституция

- 437 -

43506

Жаке, Жан-Пол.  Лисабонският договор / Жан-Пол Жаке. // Лисабонският договор - една (не)довършена реформа : Международна конференция : София, 3-6 юли 2008, хотел "Метрополитан" / Състав. Атанас Семов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, с. 21-124. 

  

Сист. No: 51185

Държавно право. Конституционно право. Административно право

- 438 -

43921

Дечев, Теодор.  Междуинституционалното взаимодействие и координация в Република България - органи и измерения / Теодор Дечев. // Междуинституционална координация и работа в екип : Науч. конф. 29 окт. 2010 г., София / Състав. Елка Тодорова; Науч. рец. Благой Колев. - София : УИ Стопанство, 2011, с. 46-100. 

  

Сист. No: 51198

Държавна власт. Държавни органи

- 439 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Минева, Станислава.  Конкурентното разузнаване - нов елемент на системата за защита на националната сигурност / Станислава Минева. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2012, с. 59-65. 

  

Сист. No: 51855

Търговско право

- 440 -

Сп Г 621 БСУ

Господинова, Йоанна Господинова.  Сравнение между гражданско дружество по ЗЗД и търговско дружество / Йоанна Господинова Господинова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 275-280. 

  

Сист. No: 51802

- 441 -

Сп Т 961 п

Балтов, Росен.  За правната същност на безналичните акции / Росен Балтов. // Търговско право, XXII, 2013, N 2, с. 75-83. 

  

Сист. No: 51338

Обществено управление. Военни науки

- 442 -

41055

Желева, Румяна.  Глобализация, общество на знанието и управление на науката / Румяна Желева. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 425-430. 

  

Сист. No: 51251

- 443 -

44539

Иванов, Христо.  Глобализация и сигурност / Христо Иванов. // Източните политики на Европейския съюз : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 90-95. 

  

Сист. No: 51715

- 444 -

42547

Маринов, Кремен.  Принципът на свободно движение на капитали и последните промени на конституцията на Република България / Кремен Маринов. // Конституцията за Европа и националните конституции : Сборник с докладите на Международната научна конференция под патронажа на Президента на Република България Георги Първанов (София, 18-19 март 2005 г., хотел "Принцес") / Състав. и науч. ред. Атанас Семов, Иван Боев. - София : Институт по Европейско право, 2007, с. 435-438. 

  

Сист. No: 51141

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 445 -

Сп Г 621 БСУ

Държавните служители - начин на действие. Различни ли са държавните служители, понеже са държавни служители? . // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 240-246. 

  

Сист. No: 51790

- 446 -

Сп Г 621 БСУ

Нейкова, Мария.  Децентрализация – основен фактор за повишаване ефективността на администрацията / Мария Нейкова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 315-318. 

  

Сист. No: 51761

Местно самоуправление

- 447 -

41213

Монев, Петко.  Европейски предизвикателства пред местното самоуправление в Република България / Петко Монев. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 674-681. 

  

Сист. No: 51524

- 448 -

Сп Г 621 БСУ

Нейкова, Мария.  Въвеждане на второ ниво на местно самоуправление - основна антикризисна мярка / Мария Нейкова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 311-314. 

  

Сист. No: 51759

Общинско управление

- 449 -

44796

Колев, Николай.  Системи за управленска отчетност в общините - неизползвани възможности / Николай Колев. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 373-378. 

  

Сист. No: 51344

- 450 -

41408

Митева, Албена.  Институционални проблеми и тяхното решаване за успешното прилагане на концепцията за устойчиво развитие на общините в селските райони на страната / Албена Митева. // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз : Юбилейна конференция с международно участие. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 275-283. 

  

Сист. No: 51820

- 451 -

39605

Янкова, Нина.  Изследване на различията и устойчивостта в развитието на общините - методи и модели / Нина Янкова. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Науч. конфер. с межд. уч., Свищов 12-15 окт. 2000 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 43-58. 

  

Сист. No: 51098

- 452 -

Сп Ч E 18

Strahilova, Katya.  Information Aspects of Local Administrative Policy / Katya Strahilova. // Economic Alternatives, 2013, N 1, с. 87-97. 

  

Сист. No: 51645

Градско управление

- 453 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Смилков, Калоян.  Политическото посредничество като заплаха за гражданското общество / Калоян Смилков. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2012, с. 168-177. 

  

Сист. No: 51871

Военно дело . Военни науки

- 454 -

44170

Стефанов, Никифор.  Неразпространението на оръжията за масово унищожение в Република България / Никифор Стефанов. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г.. - Пловдив : Авто принт, 2011, с. 141-154. 

  

Сист. No: 51648

- 455 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Иванов, Тилчо.  Ориентири за обучението по сигурност / Тилчо Иванов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2012, с. 32-40. 

  

Сист. No: 51866

- 456 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Марков, Марчо.  Стратегии и концепции на държавата и тяхното използване в обучението по проблемите на сигурността и обществения ред / Марчо Марков. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2012, с. 217-231. 

  

Сист. No: 51872

Социално осигуряване в България

- 457 -

Сп З 544 к

Парични обезщетения за временна неработоспособност . // Земеделска кооперация, XXI, 2013, N 7, с. 29-43. 

  

Сист. No: 51514

Пенсионно осигуряване

- 458 -

44520

Христова, Мария.  Пенсионните фондове в България - развитие и резултати по време на криза / Мария Христова. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент. / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова. - София : Авангард Прима, 2012, с. 71-84. 

  

Сист. No: 51673

- 459 -

В К 263

Пунчева-Василева, Татяна.  Системна грешка. Рестартирай : Проблемите в частното пенсионно осигуряване вече са огромни. Навлизането на неясни капитали ще ги направи непоправими / Татяна Пунчева-Василева. // Капитал, N 27, 13 май 2013, с. 28-29, 30-31. 

  

Сист. No: 51368

- 460 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Пенсионната реформа без край / Татяна Явашева. // Икономика, 2013, N 27, с. 38-41. 

  

Сист. No: 51283

- 461 -

II 1726

Jonev, Svetoslav.  The Establishment of Pan-European Pension Funds in the Context of European Turbulences / Svetoslav Jonev. // Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа : Трета междунар. науч. конфер., 27-30 септ. 2012 г., Равда. - София : Авангард Прима, 2012, с. 63-69. 

  

Сист. No: 51230

- 462 -

Сп Ч J 80 r

Wise, Jacqueline Volkman.  Pension Portfolio Choice and Peer Envy / Jacqueline Volkman Wise. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 80, 2013, N 2, с. 461-489. 

  

Сист. No: 51471

Застраховане

- 463 -

44520

Богоев, Борислав.  Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите / Борислав Богоев. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент. / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова. - София : Авангард Прима, 2012, с. 60-65. 

  

Сист. No: 51671

- 464 -

40426

Гълъбинов, Румен.  Катастрофичен пул в България / Румен Гълъбинов. // Застрахователната теория и практика - реалности, бариери и преизвикателства : Материали от кръгла маса - Свищов, 22-23 ноември 2002 г.. - Свищов : АИ Ценов, б. г., с. 48-49. 

  

Сист. No: 51628

- 465 -

40426

Доков, Лука.  Застрахователен пазар и застраховане / Лука Доков. // Застрахователната теория и практика - реалности, бариери и преизвикателства : Материали от кръгла маса - Свищов, 22-23 ноември 2002 г.. - Свищов : АИ Ценов, б. г., с. 19-24. 

  

Сист. No: 51621

- 466 -

40426

Доков, Лука.  Застраховане на големи и катастрофични рискове / Лука Доков. // Застрахователната теория и практика - реалности, бариери и преизвикателства : Материали от кръгла маса - Свищов, 22-23 ноември 2002 г.. - Свищов : АИ Ценов, б. г., с. 44-47. 

  

Сист. No: 51625

- 467 -

39909

Каменов, Иван Янков.  Преминаване на риска върху застрахователя по МЗ при превоз на контейнери / Иван Янков Каменов. // Научно-практическа конференция "Съвременни правни проблеми в международния морски превоз на товари" : Бургас, 15 и 16 май 1999 година. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2000, с. 86-88. 

  

Сист. No: 51328

- 468 -

40426

Мишева, Ирена.  Увеличава се търсенето на здравни застрахователни продукти / Ирена Мишева. // Застрахователната теория и практика - реалности, бариери и преизвикателства : Материали от кръгла маса - Свищов, 22-23 ноември 2002 г.. - Свищов : АИ Ценов, б. г., с. 55. 

  

Сист. No: 51630

- 469 -

44520

Орланюк-Малицкая, Л. А.  Приоритетные направления развития страхового рынка России на современном этапе / Л. А. Орланюк-Малицкая. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент. / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова. - София : Авангард Прима, 2012, с. 92-100. 

  

Сист. No: 51684

- 470 -

В З 375

Драганов, Христо.  Когато фактите говорят / Христо Драганов. // Застраховател, N 10, 29 май - 12 юни 2013, с. 16-17; N 14, с. 10-11; N 15-16, с. 16-17. 

  

Сист. No: 50690

- 471 -

В З 375

Иванов, Красен.  Българското застраховане и уроците на кризата / Красен Иванов. // Застраховател, N 15-16, 14 авг. - 11 септ. 2013, с. 12-13. 

  

Сист. No: 51751

- 472 -

В З 375

Уолф, Анна.  Застраховане в страната на големите надежди / Анна Уолф. // Застраховател, N 14, 31 юли - 14 авг. 2013, с. 13. 

  

Сист. No: 51609

- 473 -

Сп С 848 д

Авледиани, Юлия Тамбиевна.  Регулирование страхового рынка в современных условиях / Юлия Тамбиевна Авледиани. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 6, с. 3-7. 

  

Сист. No: 51811

- 474 -

Сп Ф 53 кс

Гордина, В. В.  Оценка факторов риска снижения финансовой устойчивости в страховом бизнесе / В. В. Гордина. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 24, с. 31-36. 

  

Сист. No: 51510

- 475 -

Сп С 848 д

Дадьков, Виктор Николаевич и др.  Потенциал применения взаимного страхования от несчастного случая на предприятиях крупнаго бизнеса / Виктор Николаевич Дадьков, Владимир Анатольевич Зеленчук. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 6, с. 28-38. 

  

Сист. No: 51812

- 476 -

Сп А 582

Драганов, Георги.  Тенденции за развитието на застрахователния пазар / Георги Драганов. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 2, с. 81-95. 

  

Сист. No: 51565

- 477 -

Сп Ф 53 кс

Наминова, К. А.  Условия обеспечения финансовой устойчивости страховых организаций / К. А. Наминова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 25, с. 44-47. 

  

Сист. No: 51775

- 478 -

Сп Ф 53 кс

Чернова, Г. В.  Глобализация и вступление РФ в ВТО - важнейшие факторы развития российского страхового рынка на современном этапе / Г. В. Чернова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 27, с. 15-27. 

  

Сист. No: 51789

- 479 -

Сп Ф 53 кс

Чернова, Г. В. и др.  Вербальная модель построения оптимальных траекторий финансового потока по отдельному договору страхования / Г. В. Чернова, С. А. Калайда. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 25, с. 35-43. 

  

Сист. No: 51774

- 480 -

Сп Ч J 80 r

Berry-Stolzle, Thomas R. et al.  Capital Market Development, Competition, Property Rights, and the Value of Insurer Product-Line Diversification: A Cross-Country Analysis / Thomas R. Berry-Stolzle, Robert E. Hoyt, Sabine Wende. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 80, 2013, N 2, с. 423-459. 

  

Сист. No: 51470

- 481 -

Сп Ч J 80 r

Focht, Uwe et al.  Intermediation and (Mis-)Matching in Insurance Markets - Who Should Pay the Insurance Broker? / Uwe Focht, Andreas Richter, Jorg Schiller. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 80, 2013, N 2, с. 329-350. 

  

Сист. No: 51472

Застраховане в България

- 482 -

40426

Гълъбинов, Румен.  Застрахователният пазар - тендениции и развитие / Румен Гълъбинов. // Застрахователната теория и практика - реалности, бариери и преизвикателства : Материали от кръгла маса - Свищов, 22-23 ноември 2002 г.. - Свищов : АИ Ценов, б. г., с. 16-18. 

  

Сист. No: 51620

- 483 -

40426

Иванова, Диана.  Проучване на застрахователния пазар / Диана Иванова. // Застрахователната теория и практика - реалности, бариери и преизвикателства : Материали от кръгла маса - Свищов, 22-23 ноември 2002 г.. - Свищов : АИ Ценов, б. г., с. 41-43. 

  

Сист. No: 51624

- 484 -

40426

Парпулова, Жени.  Застрахователен пазар в България - състояние и перспективи / Жени Парпулова. // Застрахователната теория и практика - реалности, бариери и преизвикателства : Материали от кръгла маса - Свищов, 22-23 ноември 2002 г.. - Свищов : АИ Ценов, б. г., с. 11-18. 

  

Сист. No: 51613

- 485 -

40426

Петков, Петрозар.  Застраховането е огледало на икономиката / Петрозар Петков. // Застрахователната теория и практика - реалности, бариери и преизвикателства : Материали от кръгла маса - Свищов, 22-23 ноември 2002 г.. - Свищов : АИ Ценов, б. г., с. 25-27. 

  

Сист. No: 51623

- 486 -

II 1726

Станчева, Венцислава.  Българският общозастрахователен пазар в условията на криза - рискове и предизвикателства / Венцислава Станчева. // Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа : Трета междунар. науч. конфер., 27-30 септ. 2012 г., Равда. - София : Авангард Прима, 2012, с. 187-193. 

  

Сист. No: 51172

Педагогика. Възпитание. Образование. Просвета

- 487 -

Сп С 847

Колишев, Николай.  Система от цели на възпитанието / Николай Колишев. // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, N 3, с. 305-324. 

  

Сист. No: 51114

Образование

- 488 -

44539

Боянов, Калин.  Средното икономическо образование в България - проблеми и възможни решения / Калин Боянов. // Източните политики на Европейския съюз : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 231-237. 

  

Сист. No: 51741

- 489 -

44170

Недкова, Антонина.  Показатели за качеството на образованието - залог за кариерно развитие в туризма / Антонина Недкова. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г.. - Пловдив : Авто принт, 2011, с. 177-180. 

  

Сист. No: 51650

- 490 -

Сп Г 621 БСУ

Ганева, Зорница.  Очаквания за професионална реализация и кариерно развитие на студенти от специалност „Социални дейности” от БСУ / Зорница Ганева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 190-196. 

  

Сист. No: 51728

- 491 -

Сп А 562

Диков, Венцислав.  Имплементирането на съвременни методи в обучението по чужд език / Венцислав Диков. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 386-410. 

  

Сист. No: 51657

- 492 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Каракънева, Юлияна и др.  Относно проблемите в обучението по защита на класифицираната информация / Юлияна Каракънева, Георги Павлов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2012, с. 116-130. 

  

Сист. No: 51870

- 493 -

Сп А 562

Повишаване качеството на чуждоезиковото обучение в специалностите, изучаващи туристически дисциплини  / Марина Николова и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 356-385. 

  

Сист. No: 51654

- 494 -

Сп Г 621 БСУ

Стамов, Константин Александров.  Изграждане на функциониране на университетска виртуална банка / Константин Александров Стамов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 23-27. 

  

Сист. No: 51767

- 495 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Томов, Владимир и др.  Тендинции в обучението по менидмънт на бедствията и спасителните дейности в европейските университети / Владимир Томов, Любомир Владимиров. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2012, с. 88-102. 

  

Сист. No: 51868

- 496 -

Сп Д 532

Монев, Виктор.  Проблеми при оценяване на знанията и уменията в преподаването на специализиран чужд език / Виктор Монев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N 2, с. 32-41. 

  

Сист. No: 51659

- 497 -

Сп С 847

Николаева, Силвия.  Образованието за развитие" като глобално, европейско и българско предизвикателство / Силвия Николаева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, N 3, с. 297-304. 

  

Сист. No: 51112

- 498 -

Сп И 502

Петков, Петко.  Търговци в храма на науката / Петко Петков. // Икономика, 2013, N 28, с. 65-67. 

  

Сист. No: 51707

- 499 -

Сп П 186

Филева, Маргарита.  Социално-икономически аспекти на образователните практики в някои страни от Южна Европа и възможности за приложението им в България / Маргарита Филева. // Панорама на труда, 2013, N 5-6, с. 44-60. 

  

Сист. No: 51680

- 500 -

45052

Rubin, Yury et al.  Building Bridges in Global Education Area: ESG, UNIQUe, WIche, ACE and ISO / Yury Rubin, Erika Soboleva. // Recent economic crisis and future development tendencies : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2011, с. 14-20. 

  

Сист. No: 51389

Висше образование

- 501 -

43328

Авдиенко, О. Б.  Разработка проекта маркетингового исследования как вид самостоятельной работы студентов / О. Б. Авдиенко. // Компетентностный подход в высшем экономическом образовании : Материалы межвузовской методической конференции - Москва, декабрь 2009 г.. - Москва : Альфа-М, 2010, с. 86-88. 

  

Сист. No: 51498

- 502 -

43328

Алексеева, Г. И. и др.  Роль активных и интерактивных форм проведения занятий по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту / Г. И. Алексеева, И. В. Осипова, И. В. Сафонова. // Компетентностный подход в высшем экономическом образовании : Материалы межвузовской методической конференции - Москва, декабрь 2009 г.. - Москва : Альфа-М, 2010, с. 96-99. 

  

Сист. No: 51501

- 503 -

42976

Алексиева, Венета.  Изследване на връзката "качество на E-Learning - удовлетвореност на курсистите" / Венета Алексиева. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 404-416. 

  

Сист. No: 51836

- 504 -

42976

Ангелов, Ангел.  Осигуряване на дистанционното обучение с УММ-организация, проблеми, решения / Ангел Ангелов. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 15-18. 

  

Сист. No: 51840

- 505 -

42976

Антонова, Валентина и др.  Разработване на Web приложение за подготовка на тестове и оценяване на знания при електронно обучение по ORACLE бази от данни / Валентина Антонова, Петър Антонов. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 350-361. 

  

Сист. No: 51834

- 506 -

42976

Асенов, Анатолий и др.  Дистанционното обучение – възможности по време на криза / Анатолий Асенов, Ирена Емилова. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 9-14. 

  

Сист. No: 51839

- 507 -

42976

Барудов, Стефан и др.  Електронното обучение в електротехническия факултет на техническия университет - Варна. Практика и проблеми / Стефан Барудов, Милена Дичева. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 300-311. 

  

Сист. No: 51833

- 508 -

37580

Василев, Йордан.  Необходимост от преподаването на дисциплината "Финансова математика" в икономическите висши училища / Йордан Василев. // Приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика : Четвърта конференция - Свищов, 6-8 април 1995 г.. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1995, с. 202-206. 

  

Сист. No: 51321

- 509 -

II 1465

Димитров, Георги.  Иновации във висшето образование / Георги Димитров. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 16-19. 

  

Сист. No: 51354

- 510 -

41213

Димитров, Георги.  За европейските перспективи на българските висши училища / Георги Димитров. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 586-591. 

  

Сист. No: 51465

- 511 -

II 1465

Димитров, Георги и др.  Някои аспекти на управление на висшето училище / Георги Димитров, Мария Ив. Георгиева. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 241-244. 

  

Сист. No: 51426

- 512 -

43328

Кеворкова, Ж. А.  Самостоятельная работа студентов как составляющая системы гарантии качества образования / Ж. А. Кеворкова. // Компетентностный подход в высшем экономическом образовании : Материалы межвузовской методической конференции - Москва, декабрь 2009 г.. - Москва : Альфа-М, 2010, с. 66-69. 

  

Сист. No: 51495

- 513 -

42976

Косекова, Гинка и др.  Съвременните технологии в дейността на специализирания научен съвет по теория и методология на преподаването и обучението по естествени науки и математика / Гинка Косекова, Георги Коцев, Сава Гроздев. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2009, 108-114. 

  

Сист. No: 51831

- 514 -

42976

Матеев, Владимир Матеев.  Web - базиран виртуален инструмент за структурен синтез на минимални многоизходни комбинационни схеми / Владимир Матеев Матеев. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 423-429. 

  

Сист. No: 51837

- 515 -

43328

Машникова, О. В.  Место активных и интерактивных форм обучения в современном высшем образовании / О. В. Машникова. // Компетентностный подход в высшем экономическом образовании : Материалы межвузовской методической конференции - Москва, декабрь 2009 г.. - Москва : Альфа-М, 2010, с. 24-30. 

  

Сист. No: 51506

- 516 -

43574

Милева, Соня.  Многостранни измерения на ефективността и качеството на висшето образование / Соня Милева. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. ; Сб. докл. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2009, с. 233-235. 

  

Сист. No: 51102

- 517 -

42976

Саркисян, Агоп.  Дистанционна поддръжка чрез ИКТ на студенти, осъществяващи мобилност в ЕС с цел обучение / Агоп Саркисян. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Т. 1 - 2 : Т. 1. Сборник резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2009 - 2010, с. 5-8. 

  

Сист. No: 51838

- 518 -

42976

Соколова, Марияна и др.  Акумулиращи тестови въпроси / Марияна Соколова, Георги Тотков, Елена Сомова. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 210-227. 

  

Сист. No: 51832

- 519 -

42976

Съвременни технологии в диагностицирането, консултирането и обучението на лица със специални образователни потребности . // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 362-381. 

  

Сист. No: 51835

- 520 -

44796

Тимчев, Марко.  Активни и нетрадиционни методи за обучение на студентите от икономическите ВУЗ по "Финансово-стопански анализ" / Марко Тимчев. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 347-352. 

  

Сист. No: 51341

- 521 -

43328

Федорова, Г. В.  Вебинар как инновационная интерактивная форма проведения занятий / Г. В. Федорова. // Компетентностный подход в высшем экономическом образовании : Материалы межвузовской методической конференции - Москва, декабрь 2009 г.. - Москва : Альфа-М, 2010, с. 109-112. 

  

Сист. No: 51503

- 522 -

Сп I 60

Дърмонова, Л.  Управление на висшите училища и реализацията на завършилите бакалаври в Германия / Л. Дърмонова. // INFO свят, 2013, N 2, с. 48-60. 

  

Сист. No: 51579

- 523 -

Сп I 60

Колева, Н.  Модели на управление на университетите в Полша / Н. Колева. // INFO свят, 2013, N 2, с. 30-37. 

  

Сист. No: 51576

- 524 -

Сп I 60

Панова, Я.  Предприемаческият университет / Я. Панова. // INFO свят, 2013, N 2, с. 19-25. 

  

Сист. No: 51574

- 525 -

Сп I 60

Пенев, В.  Управление на висшето образование в Шотландия / В. Пенев. // INFO свят, 2013, N 2, с. 42-48. 

  

Сист. No: 51578

- 526 -

Сп I 60

Рачева, Л.  Сравнителен анализ на реформите в управлението на висшето образование във Финландия и Португалия / Л. Рачева. // INFO свят, 2013, N 2, с. 37-42. 

  

Сист. No: 51577

- 527 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Глобални тенденции в управлението на университетите / М. Стоянова. // INFO свят, 2013, N 2, с. 3-13. 

  

Сист. No: 51571

- 528 -

Сп I 60

Стоянова, М. и др.  Реформи в управлението на висшето образование в Европа / М. Стоянова, Л. Рачева. // INFO свят, 2013, N 2, с. 14-19. 

  

Сист. No: 51573

- 529 -

Сп С 847

Рашева-Мерджанова, Яна.  Интер- и интраактивен дизайн на бинарни академични курсове (личен опит) / Яна Рашева-Мерджанова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, N 3, с. 325-335. 

  

Сист. No: 51115

- 530 -

Сп Н 25 а

Саздов, Димитър.  Преподаването на стопанска история във висшите училища / Димитър Саздов. // Народностопански архив . - Свищов, LVIII, 2005, N 3, с. 50-58. 

  

Сист. No: 51125

Висше образование за икономисти

- 531 -

43328

Варламова, С. Б.  Применение дистанционных методов организации интерактивных форм обучения на факультете магистерской подготовки Финакадемии / С. Б. Варламова. // Компетентностный подход в высшем экономическом образовании : Материалы межвузовской методической конференции - Москва, декабрь 2009 г.. - Москва : Альфа-М, 2010, с. 113-122. 

  

Сист. No: 51504

- 532 -

43328

Данилевская, Е. Е.  О методах совершенствования самостоятельной работы студентов экономических специальностей / Е. Е. Данилевская. // Компетентностный подход в высшем экономическом образовании : Материалы межвузовской методической конференции - Москва, декабрь 2009 г.. - Москва : Альфа-М, 2010, с. 70-72. 

  

Сист. No: 51496

- 533 -

43328

Козлова, Н. П.  Активные методы обучения в маркетинге / Н. П. Козлова. // Компетентностный подход в высшем экономическом образовании : Материалы межвузовской методической конференции - Москва, декабрь 2009 г. / Под ред. на В. К. Поспелова. - Москва : Альфа-М, 2010, с. 183-186. 

  

Сист. No: 51500

- 534 -

43328

Поспелов, В. К.  Активные и интерактивные формы в учебном процессе в бакалавриате и в магистратуре: общие подходы и различия / В. К. Поспелов. // Компетентностный подход в высшем экономическом образовании : Материалы межвузовской методической конференции - Москва, декабрь 2009 г. / Под ред. на В. К. Поспелова. - Москва : Альфа-М, 2010, с. 9-14. 

  

Сист. No: 51491

- 535 -

43328

Салин, В. Н. и др.  Активные и интерактивные формы обучения при реализации компетентностно-ориертированного подхода в преподавании статистических дисциплин / В. Н. Салин, Е. П. Шпаковская. // Компетентностный подход в высшем экономическом образовании : Материалы межвузовской методической конференции - Москва, декабрь 2009 г.. - Москва : Альфа-М, 2010, с. 31-38. 

  

Сист. No: 51493

Висше образование в Англия

- 536 -

Сп I 60

Колева, Н.  Ръководство и управление на интернационализацита на университетите във Великобритания. // INFO свят, 2013, N 2, с. 25-29. 

  

Сист. No: 51575

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 537 -

II 1465

Ненова, Анелия.  Състояние на опазването на околната среда, условията на труда, трудовата и производствената безопастност в фирмите и на нейното управление / Анелия Ненова. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 69-79. 

  

Сист. No: 51379

- 538 -

39554

Янакиев, Васил и др.  Екологоикономически изисквания към ефективното природоползуване / Васил Янакиев, Калин Жейнов. // Екология, икономика и жизнена среда на Черноморския регион : Трета научна конференция, 3-4 юни 1993 г.. - Варна : МДУ Фр. Ж. Кюри, 1993, с. 254-258. 

  

Сист. No: 51605

Екология

- 539 -

39553

Казакова, Н.  Баланс на територията на курортните комплекси по черноморието и екологични проблеми, възникващи от несъвършенството му / Н. Казакова. // Рационалното усвояване и защита на природните ресурси на варненския регион : Втора науч. конфер., 31 окт. -1 ноем. 1991 г.. - Варна : МДУ Фр. Ж. Кюри, 1991, с. 123-128. 

  

Сист. No: 51324

- 540 -

Сп Г 621 БСУ

Донков, Веселин Красимиров и др.  Екологични проблеми на електроенергийното производство в Република България / Веселин Красимиров Донков, Атанас Любомиров Ставрев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 445-451. 

  

Сист. No: 51810

- 541 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Костова, Илияна.  Екологични рискове в туризма / Илияна Костова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2012, с. 118-126. 

  

Сист. No: 51856

- 542 -

Сп Г 621 БСУ

Манчева, Татяна.  Международни аспекти на екологичните катастрофи под въздействие на климатичните промени / Татяна Манчева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 363-372. 

  

Сист. No: 51804

Математика

- 543 -

Сп Г 621 БСУ

Георгиева, Милена Наскова.  ARIMA модел като метод за прогнозиране на цената на черното злато / Милена Наскова Георгиева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 421-427. 

  

Сист. No: 51809

- 544 -

Сп Н 324 ВСУ м

Славов, Здравко.  Вземане на инвестиционни решения в условия на неопределеност / Здравко Славов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Математика и информатика, 2012, с. 173-198. 

  

Сист. No: 51853

- 545 -

Сп А 562

Чиприянова, Катя.  Методи за оценка на техническите резерви и риска за резерви на застрахователните компании / Катя Чиприянова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 326-355. 

  

Сист. No: 51653

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 546 -

41213

Мутафова, Емануела и др.  Европейският профил на българската здравна реформа / Емануела Мутафова, Елка Атанасова. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 439-449. 

  

Сист. No: 51450

- 547 -

41213

Томов, Димитър и др.  Динамика на паразара на труда в здравеопазванете в България и Европа / Димитър Томов, Любомира Коева-Димитрова. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 462-472. 

  

Сист. No: 51453

Здравеопазване

- 548 -

Сп Н 25 а

Емпиричното изследване на социалната значимаст на заболяването "остър панкреатит" . // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 3, с. 96-111. 

  

Сист. No: 51331

Здравеопазване в България

- 549 -

Сп М 453

Черкезов, Т.  Ключови механизми за подобряване на качеството в здравеопазването / Т. Черкезов. // Медицински мениджмънт и здравна политика, 2013, N 2, с. 48-60. 

  

Сист. No: 51167

Здравна икономика

- 550 -

Сп А 582

Делчева, Евгения.  Финансови дисбаланси в здравните разходи на България / Евгения Делчева. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 2, с. 14-25. 

  

Сист. No: 51560

Енергетика

- 551 -

44539

Бахчеванов, Георги.  Евразиатският енергиен възел "Набуко" / Георги Бахчеванов. // Източните политики на Европейския съюз : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 170-173. 

  

Сист. No: 51736

- 552 -

44539

Койчева, Мариела.  Енергийната дихотомия България - Турция в Черноморския регион / Мариела Койчева. // Източните политики на Европейския съюз : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 122-133. 

  

Сист. No: 51733

- 553 -

41711

Лапонш, Бернар.  Решението на енергийните проблеми обещава и политически престиж за обществото : (Енергията в дунавските страни - състояние, перспективи, идеи и насоки в енергийната политика) / Бернар Лапонш. // Демократичното общество, опазващо околната среда чрез енергийна ефективност (Духът на РИО'92) : Международна конференция - София 13-15 октомври 1992 г.. - София : Савана, 1993, с. 48-64. 

  

Сист. No: 51395

- 554 -

40850

Митев, Г. и др.  Методология за оценка нуждите от обучение за възобновени енергийни източници / Г. Митев, А. Петракиев, К. Караушева. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 21-25. 

  

Сист. No: 51237

- 555 -

41711

Руйчева, Мария.  Модел за прогнозиране на енергийните потребности, структура и области на използване / Мария Руйчева. // Демократичното общество, опазващо околната среда чрез енергийна ефективност (Духът на РИО'92) : Международна конференция - София 13-15 октомври 1992 г.. - София : Савана, 1993, с. 119-121. 

  

Сист. No: 51403

- 556 -

41711

Шарие, Бертран.  Енергийната революция отговаря на интересите на всички / Бертран Шарие. // Демократичното общество, опазващо околната среда чрез енергийна ефективност (Духът на РИО'92) : Международна конференция - София 13-15 октомври 1992 г.. - София : Савана, 1993, с. 14-19. 

  

Сист. No: 51390

- 557 -

Сп Г 621 БСУ

Вълков, Марин Дичев.  Нетрадиционни възобновяеми източници на енергия / Марин Дичев Вълков. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2013, с. 95-102. 

  

Сист. No: 51773

- 558 -

Сп Г 621 БСУ

Сейменлийски, К. и др.  Отразяване характеристиките на качеството на електрическата енергия при тарифиране / К. Сейменлийски, С. Лецковска, Ст. Моллова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 218-225. 

  

Сист. No: 51729

- 559 -

Сп И 50 м

Григорова, Веселина.  Тенденции за развитие на българската енергетика до 2030 г. / Веселина Григорова. // Икономическа мисъл, 2013, N 4, с. 94-105. 

  

Сист. No: 51703

- 560 -

Сп Ю 371

Димитров, Д. и др.  Глава 7 от Закона за енергийната ефективност / Д. Димитров, Д. Димитрова, М. Сандърс. // Ютилитис, X, 2013, N 5, с. 44-51. 

  

Сист. No: 51369

- 561 -

Сп Ю 371

Кискинов, Николай.  Нов модел на пазара / Николай Кискинов. // Ютилитис, X, 2013, N 5, с. 31-33. 

  

Сист. No: 51367

Селско стопанство. Горско стопанство

- 562 -

41408

Алексиев, Алекси.  Възможности за устойчиво използване на земеделските земи в България / Алекси Алексиев. // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз : Юбилейна конференция с международно участие. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 173-178. 

  

Сист. No: 51817

- 563 -

II 1465

Атанасова, Тодорка.  Методически въпроси на анализа и оценка на селскостопанските предприятия / Тодорка Атанасова. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 245-252. 

  

Сист. No: 51428

- 564 -

44796

Георгиева, Теодора.  Нискотехнологичните отрасли - устойчив пазар за високотехнологични решения. Казусът с агросекторът в България / Теодора Георгиева. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 44-57. 

  

Сист. No: 51333

- 565 -

41213

Киречев, Дамян.  Възможности за конкурентно развитие на българския лозаро-винарски сектор в европейското икономическо пространство / Дамян Киречев. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 377-387. 

  

Сист. No: 51449

- 566 -

40850

Митева, А.  Проблеми на управлението и финансовото осигуряване на млечното говедовъдство / А. Митева. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 155-166. 

  

Сист. No: 51310

- 567 -

II 1465

Ненчева, Искра и др.  Състояние и тенденции при търговията с пресни плодове в България / Искра Ненчева, Надежда Петрова. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 293-298. 

  

Сист. No: 51430

- 568 -

Сп И 50

Андонов, Станимир.  Анализ на финансовото състояние на земеделски стопанства в България / Станимир Андонов. // Икономика и управление на селското стопанство, 2013, N 2, с. 34-49. 

  

Сист. No: 51675

- 569 -

Сп И 50

Атанасова-Чопева, Минка.  Някои тенденции в развитието на демографския потенциал в българските села до 2020 г., на национално и регионално ниво / Минка Атанасова-Чопева. // Икономика и управление на селското стопанство, 2013, N 1, с. 48-55. 

  

Сист. No: 51665

- 570 -

Сп И 50

Башев, Храбрин.  Оценка на влиянието на ОСП на ЕС върху земеделските кооперации / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство, 2013, N 1, с. 22-36. 

  

Сист. No: 51663

- 571 -

Сп И 50

Башев, Храбрин.  Подход за анализ на системата за екоуправление в селското стопанство / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство, 2013, N 2, с. 60-85. 

  

Сист. No: 51677

- 572 -

Сп И 502

Габриел, Мария.  Пчеларството е необикновен сектор с огромна добавена стойност / Мария Габриел. // Икономика, 2013, N 27, с. 64-65. 

  

Сист. No: 51292

- 573 -

Сп Х 742

Гелева, Мая.  Винен тур из избите на Италия / Мая Гелева. // ХИ&Т, XIV, 2013, N 4, с. 18-19. 

  

Сист. No: 51686

- 574 -

Сп Х 742

Геномът на лимеца е непроменен през вековете . // ХИ&Т, XIV, 2013, N 4, с. 22-23. 

  

Сист. No: 51687

- 575 -

Сп Д 226 п

Дочева, Соня.  Счетоводни и данъчни аспекти на селскостопанската дейност, извършвана от физически лица / Соня Дочева. // Данъчна практика, 2013, N 5, с. 3-5; N 6, 3-5. 

  

Сист. No: 51365

- 576 -

Сп И 50

Иванов, Божидар.  Тенденции и пазарни промени в представянето на млечния сектор / Божидар Иванов. // Икономика и управление на селското стопанство, 2013, N 2, с. 50-59. 

  

Сист. No: 51676

- 577 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Производство на зеленчуци в света / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2013, N 7, с. 13, 15. 

  

Сист. No: 51193

- 578 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Полемика по биогоривата / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2013, N 7, с. 27, 29. 

  

Сист. No: 51194

- 579 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Кайсията - пълноценен диетичен плод / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2013, N 8, с. 27, 29. 

  

Сист. No: 51727

- 580 -

Сп З 544 к

Кировски, Петър.  Състояние и тенденции в производството на зърнени и маслодайни културури / Петър Кировски. // Земеделска кооперация, XXI, 2013, N 7, с. 5-12. 

  

Сист. No: 51513

- 581 -

Сп И 50

Кировски, Петър.  Развитие на българското овощарство в условията на прилагане на ОСП на ЕС / Петър Кировски. // Икономика и управление на селското стопанство, 2013, N 1, с. 3-15. 

  

Сист. No: 51661

- 582 -

Сп И 50

Кировски, Петър.  Ефекти от прилагането на ОСП на ЕС върху развитието на българското зеленчукопроизводство / Петър Кировски. // Икономика и управление на селското стопанство, 2013, N 2, с. 23-33. 

  

Сист. No: 51674

- 583 -

Сп И 50

Митова, Диляна.  Тенденции и проблеми в развитието на маслодайните култури - преди и след присъединяването на България към ЕС / Диляна Митова. // Икономика и управление на селското стопанство, 2013, N 2, с. 3-15. 

  

Сист. No: 51669

- 584 -

Сп З 544 к

Мянушев, Енчо.  Почвената ерозия и борбата с вея / Енчо Мянушев. // Земеделска кооперация, XXI, 2013, N 6, с. 43-48. 

  

Сист. No: 51130

- 585 -

Сп Д 532

Николова, Мариана.  Мотивация за развитие и ефекти от дейността на биологичното стопанство / Мариана Николова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N 2, с. 18-31. 

  

Сист. No: 51658

- 586 -

Сп Д 532

Николова, Марина.  Мотивация за развитие и ефекти от дейността на биологично стопанство / Марина Николова. // Диалог. Електронно списание, 2013, N 2, с. 18-31. 

  

Сист. No: 51085

- 587 -

Сп И 50

Петропулос, Димитриос и др.  Индикатори на конкурентоспособността на селскостопанския сектор в Гърция (2000-2009) г. / Димитриос Петропулос, Атанасиос Папагеоргиу, Георгиос Кирязопулос. // Икономика и управление на селското стопанство, 2013, N 1, с. 56-63. 

  

Сист. No: 51667

- 588 -

Сп И 50

Попов, Румен.  Научните изследвания и иновациите в рамките на ОСП 2014-2020 г. / Румен Попов. // Икономика и управление на селското стопанство, 2013, N 1, с. 16-21. 

  

Сист. No: 51662

- 589 -

Сп И 50

Симова, Антоанета.  Сравнителен анализ на ролята на аграрния сектор, структура на земеделските стопанства и производителността на труда в някои страни от ЕС / Антоанета Симова. // Икономика и управление на селското стопанство, 2013, N 1, с. 37-47. 

  

Сист. No: 51664

- 590 -

Сп И 50

Узунова, Весела.  Държавни помощи - елемент от държавната политика за подобряване конкурентоспособността на българското земеделие 2007-2013 г. / Весела Узунова. // Икономика и управление на селското стопанство, 2013, N 2, с. 16-22. 

  

Сист. No: 51670

- 591 -

Сп А 255

Цанова, Елица.  Етични принципи в чинията / Елица Цанова. // Агробизнесът, 2013, N 8, с. 24-25, 37. 

  

Сист. No: 51724

- 592 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Да отглеждат зеленчуци в града не е мисия невъзможна за жителите на някои европейски градове / Елица Ценова. // Агробизнесът, 2013, N 7, с. 37-39. 

  

Сист. No: 51195

- 593 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  За меда и жилото / Татяна Явашева. // Икономика, 2013, N 27, с. 58-63. 

  

Сист. No: 51288

Аграрна политика

- 594 -

39593

Кънева, К.  Интеграционни връзки между стопанските субекти в земеделието / К. Кънева. // Аграрната политика на Република България - днес и утре : Трета нац. конфер. на Съюза на аграрикономистите в България / Отг. ред. Р. Трендафилов. - София : ГорексПрес, 2000, с. 44-56. 

  

Сист. No: 51118

- 595 -

39593

Трендафилов, Р.  Основни моменти на аграрната политика на България / Р. Трендафилов. // Аграрната политика на Република България - днес и утре : Трета нац. конфер. на Съюза на аграрикономистите в България / Отг. ред. Р. Трендафилов. - София : ГорексПрес, 2000, с. 7-13. 

  

Сист. No: 51117

- 596 -

39593

Хаджиева, В.  Екологични аспекти на аграрната политика / В. Хаджиева. // Аграрната политика на Република България - днес и утре : Трета нац. конфер. на Съюза на аграрикономистите в България / Отг. ред. Р. Трендафилов. - София : ГорексПрес, 2000, с. 207-215. 

  

Сист. No: 51121

- 597 -

39593

Янакиева, И.  Поземлената реформа в България / И. Янакиева. // Аграрната политика на Република България - днес и утре : Трета нац. конфер. на Съюза на аграрикономистите в България / Отг. ред. Р. Трендафилов. - София : ГорексПрес, 2000, с. 95-118. 

  

Сист. No: 51120

- 598 -

Сп А 255

Стоянов, Венцислав.  Новата селскостопанска политика на ЕС: по-зелена, справедлива и устойчива / Венцислав Стоянов. // Агробизнесът, 2013, N 8, с. 16-17. 

  

Сист. No: 51723

Аграрно предприемачество

- 599 -

41408

.  Синергетичната парадигма и ролята й за развитието на аграрното предприемачество в процес на евроинтеграция. // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз : Юбилейна конференция с международно участие. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 160-166. 

  

Сист. No: 51816

Земеделие. Организация и управление

- 600 -

40850

Кънчев, И. и др.  Управленски проблеми на земеделските кредитни кооперации в България / И. Кънчев, А. Митева. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 134-142. 

  

Сист. No: 51309

Биологично земеделие

- 601 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Пионери в биоземеделието / Татяна Явашева. // Икономика, 2013, N 28, с. 8-17. 

  

Сист. No: 51706

Животновъдство

- 602 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Протеинов дефицит в животновъдството на ЕС-27 / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2013, N 8, с. 35-37. 

  

Сист. No: 51732

Управление на предприятията. Организация на производството

- 603 -

II 1731

Анисимова, Ольга.  Использование теории самоорганизации как перспективного направления стратегического управления предприятием / Ольга Анисимова. // Strategii si politici de management in economia contemporana : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013 / . - 2. ed.. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 45-49. 

  

Сист. No: 51093

- 604 -

II 1465

Георгиева, Иванка и др.  Автоматизиране управлението на пакетираща линия / Иванка Георгиева, Илия Г. Смилянов. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 218-225. 

  

Сист. No: 51417

- 605 -

43775

Димитрова, Ралица.  Ролята на ключовите показатели за ефективност за създаването на стойност в компанията / Ралица Димитрова. // Корпоративните финанси в България - днес и утре : Сб. с докл. от научно-практ. конфер., 28-29 септ. 2009 г.. - София : НБУ, 2009, с. 198-222. 

  

Сист. No: 51178

- 606 -

II 1731

Златовчена, Инна.  Оценка средневзвешенной стоимости капитала винодельческих предприятий южного региона Республики Молдова и пути ее уменьшения / Инна Златовчена. // Strategii si politici de management in economia contemporana : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013 / . - 2. ed.. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 236-239. 

  

Сист. No: 51111

- 607 -

II 1731

Картечева, Ольга.  Управление экономической безопасностью внешнеэкономической деятельностью предприятия / Ольга Картечева. // Strategii si politici de management in economia contemporana : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 111-115. 

  

Сист. No: 51099

- 608 -

II 1731

Левицкая, Алла и др.  Организационно-управленческие инновации как фактор роста инновационной активности предприятий Республики Молдова / Алла Левицкая, Надежда Дьякон. // Strategii si politici de management in economia contemporana : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 76-80. 

  

Сист. No: 51095

- 609 -

II 1465

Ненов, Тодор.  Модел за управление на националната конкурентоспособност / Тодор Ненов. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 44-53. 

  

Сист. No: 51371

- 610 -

II 1465

Овчарова, Снежанка.  Информационно и кадрово осигуряване на преструктурирането и възраждането на "центрове за печелба" / Снежанка Овчарова. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 278-284. 

  

Сист. No: 51429

- 611 -

44170

Транев, Стоян.  Взаимовръзка между аутсорсинг, транспортна инфраструктура на предприятието и конфликти / Стоян Транев. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г.. - Пловдив : Авто принт, 2011, с. 219-227. 

  

Сист. No: 51652

- 612 -

42220

Dimitrov, Nikola et al.  Methods for Association of the Strategic Choice with Key Resourses and Results Management of SMEs / Nikola Dimitrov, Tsvetana Stoyanova. // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities : Proceedings of the International Conference 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria / Edited by Kiril Todorov, David Smallbone. - Sofia : BAMDE, 2007, с. 150-168. 

  

Сист. No: 51515

- 613 -

II 1731

Dorogaia, Irina.  Развитие лидерского потенциала - важнейший фактор стратегического управления персоналом на предприятиях Республики Молдова / Irina Dorogaia. // Strategii si politici de management in economia contemporana : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 58-62. 

  

Сист. No: 51094

Мениджмънт

- 614 -

40850

Андреева, М.  Технологичен процес и технологични проблеми при разработването на стратегията на фирмата / М. Андреева. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 95-104. 

  

Сист. No: 51301

- 615 -

40850

Быков, Алексей и др.  Управление экономической безопасностью предприятия с применением инструментов риск-мениджминта / Алексей Быков, Евгений Лапченко. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади, 20-21 февруари 2009 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2009, с. 312-317. 

  

Сист. No: 51181

- 616 -

II 1731

Варфоломеева, Екатерина Александровна.  Методика оценки эффективности использования информационного потенциала контроллинга / Екатерина Александровна Варфоломеева. // Strategii si politici de management in economia contemporana : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 53-57. 

  

Сист. No: 51092

- 617 -

II 1731

Вожжова, Елена.  Рыночная стоимость акций и особенности ее формирования в трансформируемой экономике / Елена Вожжова. // Strategii si politici de management in economia contemporana : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 177-181. 

  

Сист. No: 51106

- 618 -

40850

Ганчев, Панайот.  Мениджмънт на проектирането на системи за управление / Панайот Ганчев. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 28-32. 

  

Сист. No: 51192

- 619 -

40850

Георгиев, Борислав.  Вътрешните стандарти в управлението на стопанската организация / Борислав Георгиев. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 105-111. 

  

Сист. No: 51213

- 620 -

40850

Димитров, Димитър Й.  Инвариантни принципи на управление на конфликтите / Димитър Й. Димитров. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади, 20-21 февруари 2009 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2009, с. 76-83. 

  

Сист. No: 51150

- 621 -

44175

Иванова, Радка Петрова.  Връзката: Иновации и управление на знанията в организацията / Радка Петрова Иванова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'11 Габрово : Сб. докл., 18-19 ноем. 2011 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2011, с. 163-168. 

  

Сист. No: 51298

- 622 -

II 1731

Кара, Мария и др.  Особенности антикризисного менеджмента в деятельности сельскохозяйственных предприятий / Мария Кара, Светлана Кураксина. // Strategii si politici de management in economia contemporana : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 81-84. 

  

Сист. No: 51088

- 623 -

41618

Колев, Николай Стоянов.  Системи за управленски контрол: Предизвикателства и перспективи / Николай Стоянов Колев. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие - Бургас, 9-10 юни 2006 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2 / Ред. Васил Янков и др.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2006, с. 45-49. 

  

Сист. No: 51346

- 624 -

40850

Кузманова, Марияна.  Място на ключовите умения на организацията в стратегическото управление / Марияна Кузманова. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 88-97. 

  

Сист. No: 51205

- 625 -

II 1731

Михнев, П. и др.  Развитие эффективных форм социального партнерства как реализация основного принципа менеджмента качества в профессиональном образовании / П. Михнев, Г. Крапивницкая. // Strategii si politici de management in economia contemporana : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 85-88. 

  

Сист. No: 51096

- 626 -

II 1731

Михнев, П. и др.  Ключевые компетенции руководителя в системе образования / П. Михнев, А. Цынцарь. // Strategii si politici de management in economia contemporana : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 89-92. 

  

Сист. No: 51097

- 627 -

II 1731

Мусиенко, Светлана.  Инновационное саморазвитие как фактор повышения эффективности деятельности предприятий / Светлана Мусиенко. // Strategii si politici de management in economia contemporana : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 116-120. 

  

Сист. No: 51103

- 628 -

II 1731

Муска, Снежана.  Мотивация и стимулирование труда работников в сфере научно-исследовательской деятельности в Республике Молдова / Снежана Муска. // Strategii si politici de management in economia contemporana : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 120-124. 

  

Сист. No: 51104

- 629 -

40850

Нейкова, Румяна.  Координацията - основен принцип на реинжиниринга / Румяна Нейкова. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 16-27. 

  

Сист. No: 51191

- 630 -

40028

Ненов, Тодор.  Състояние на мениджмънта в индустриалните фирми и насоки за усъвършенстването му / Тодор Ненов. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001". - Варна : Икономически университет, 2001, с. 20-25. 

  

Сист. No: 51843

- 631 -

40850

Стоянов, Евгений.  Еволюция на балансираната карта като инструмент за стратегически мениджмънт / Евгений Стоянов. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 77-87. 

  

Сист. No: 51204

- 632 -

41213

Тачева, Виолета и др.  Ефективната бизнес презентация / Виолета Тачева, Йовка Тишева. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 864-871. 

  

Сист. No: 51537

- 633 -

40850

Транев, Стоян Транев.  Координирането като преговорен процес / Стоян Транев Транев. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади, 20-21 февруари 2009 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2009, с. 132-136. 

  

Сист. No: 51158

- 634 -

II 1731

Трусевич, Инна.  Стратегические подходы к управлению посредством компьютерного анализа клиетской базы для развития внешнеторговых отношений / Инна Трусевич. // Strategii si politici de management in economia contemporana : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013 / . - 2. ed.. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 227-230. 

  

Сист. No: 51109

- 635 -

II 1731

Трусевич, Ирина и др.  Искуссвенные нейроные сети для определения лояльности клиентов в компьютерной системе поддержки принятия решений / Ирина Трусевич, Виктория Савенок. // Strategii si politici de management in economia contemporana : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 171-173. 

  

Сист. No: 51105

- 636 -

II 1731

Цыбульская, Людмила.  Стратегия управления интеллектуальной собственностью в Украине / Людмила Цыбульская. // Strategii si politici de management in economia contemporana : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 39-44. 

  

Сист. No: 51084

- 637 -

II 1731

Швец, Галина.  Интеллектуальная собственность как объект стратегического управления / Галина Швец. // Strategii si politici de management in economia contemporana : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 50-52. 

  

Сист. No: 51087

- 638 -

Сп А 562

Бакърджиева, Милка.  Новите качества и роля на мениджъра на бизнесорганизация в условията на икономика, основана на знания / Милка Бакърджиева. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 91-122. 

  

Сист. No: 51631

- 639 -

Сп А 562

Дилков, Цветан и др.  Проучване влиянието на основните бизнес приоритети пред индустриалния мениджмънт в условията на глобализация / Цветан Дилков, Христо Сирашки. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 301-325. 

  

Сист. No: 51649

- 640 -

Сп Г 621 БСУ

Монова-Желева, Мария Христова и др.  Иновативни подходи и методи за изграждане на умения и компетентности в контекста на проект е-Менторинг / Мария Христова Монова-Желева, Галина Георгиева Куртева, Янислав Панайотов Желев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 33-37. 

  

Сист. No: 51716

- 641 -

Сп Н 25 а

Асенов, Анатолий.  Управление на бизнес единиците / Анатолий Асенов. // Народностопански архив . - Свищов, LIX, 2006, N 3, с. 31-38. 

  

Сист. No: 51242

- 642 -

Сп П 89 тп

Емельянов, Юрий и др.  Бенчмаркинг как инструмент быстрого "перехвата" инноваций / Юрий Емельянов, Станислав Хайниш. // Проблемы теории и практики управления, 2013, N 6, с. 105-118. 

  

Сист. No: 51459

- 643 -

Сп Н 25 а

Каменов, Камен.  Поведенческа асиметрия в управленския процес / Камен Каменов. // Народностопански архив . - Свищов, LIX, 2006, N 3, с. 3-16. 

  

Сист. No: 51236

- 644 -

Сп П 89 тп

Красильников, Сергей.  Управленческие ошибки: причины возникновения и пути предотвращения / Сергей Красильников. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 6, с. 81-90. 

  

Сист. No: 51454

- 645 -

Сп П 89 тп

Маннапов, Альберт.  Система управления иновационной деятельностью в организации / Альберт Маннапов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 6, с. 98-104. 

  

Сист. No: 51458

- 646 -

Сп П 89 тп

Маршев, Вадим.  О состоянии и проблемах развития управленческой мысли (в порядке научной дискуссии) / Вадим Маршев. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 6, с. 18-25. 

  

Сист. No: 51455

- 647 -

Сп А 582

Славова, Ирена.  Корпоративна социална отговорност и публични политики: фокус и тенденции в България / Ирена Славова. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 2, с. 51-65. 

  

Сист. No: 51563

- 648 -

41348

Andersson, Birger et al.  Integration of Business Process Support with Knowledge Management - A Practical Perspective / Birger Andersson, Ilia Bider, Erik Perjons. // Karagiannis,  Dimitris et al. Practical Aspects of Knowledge Management : 5th International Conference, PAKM 2004 Vienna, Austria, December 2-3, 2004 Proceedings / Dimitris Karagiannis, Ulrich Reimer. - Berlin : Springer, 2004, с. 227-238. 

  

Сист. No: 51556

- 649 -

45048

Cejka, Pavel.  Critical review of Sun TZU'S art of the war, by Griffith (1963), and its implications to conceptual issues in management / Pavel Cejka. // Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера : Юбилеен сборник : 15 години катедра "Маркитинг" юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 271-276. 

  

Сист. No: 51126

- 650 -

41347

Dickinson, Angela M.  Knowledge Sharing in Cyberspace: Virtual Knowledge Communities / Angela M. Dickinson. // Karagiannis,  Dimitris et al. Practical Aspects of Knowledge Management : 4th International Conference, PAKM 2002 Vienna, Austria, December 2-3, 2002 Proceedings / Dimitris Karagiannis, Ulrich Reimer. - Berlin : Springer, 2002, с. 57-471. 

  

Сист. No: 51547

- 651 -

41348

Falbo, Ricardo A. et al.  Integrating Knowledge Management and Groupware in a Software Development Environment / Ricardo A. Falbo, Daniel O. Arantes, Ana C. C. Natali. // Karagiannis,  Dimitris et al. Practical Aspects of Knowledge Management : 5th International Conference, PAKM 2004 Vienna, Austria, December 2-3, 2004 Proceedings / Dimitris Karagiannis, Ulrich Reimer. - Berlin : Springer, 2004, с. 94-105. 

  

Сист. No: 51558

- 652 -

41347

Knowledge Management in Enterprises: A Research Agenda . // Practical Aspects of Knowledge Management : 4th International Conference, PAKM 2002 Vienna, Austria, December 2-3, 2002 Proceedings. - Berlin : Springer, 2002, с. 37-48. 

  

Сист. No: 51540

- 653 -

II 1731

Vladimirov, Lyubomir.  Assessment of risk in management of environmental security of production system / Lyubomir Vladimirov. // Strategii si politici de management in economia contemporana : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013 / . - 2. ed.. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 26-30. 

  

Сист. No: 51116

Бизнес план

- 654 -

40850

Николова, Мария.  Електронен подпис - стратегия за бизнеса в България / Мария Николова. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 296-308. 

  

Сист. No: 51323

Бизнес стратегии

- 655 -

40850

Шереметов, Георги.  Анализ на стратегическите ефекти в бизнеса на основата на хоризонталните връзки / Георги Шереметов. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 63-76. 

  

Сист. No: 51200

- 656 -

40850

.  Разработване на програми за стратегическа промяна в организациите. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 44-62. 

  

Сист. No: 51199

Контрол-методи на управление

- 657 -

41482

Богданов, Христоско.  Относно ефективността на контрола / Христоско Богданов. // Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита : Международна научно-практическа конференция, 27-28 октомври 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 438-442. 

  

Сист. No: 51381

- 658 -

40850

Тасов, Иван.  Проблеми на управленския контрол / Иван Тасов. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 100-104. 

  

Сист. No: 51210

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 659 -

42220

Gyonkov, Rostilav.  Influencing Factors for Starting up Successful Businesses by Students / Rostilav Gyonkov. // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities : Proceedings of the International Conference 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria / Edited by Kiril Todorov, David Smallbone. - Sofia : BAMDE, 2007, с. 509-519. 

  

Сист. No: 51516

Корпоративно управление

- 660 -

44175

Дайлянова, Христина и др.  Корпоративна социална отговорност - същност, опит, тенденции / Христина Дайлянова, Атанаска Тенева. // Международна научна конференция УНИТЕХ'11 Габрово : Сб. докл., 18-19 ноем. 2011 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2011, с. 181-190. 

  

Сист. No: 51300

- 661 -

41055

Илиев, Иван и др.  Транснационални корпорации, локализационен избор и логистика / Иван Илиев, Веселина Димитрова. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 21-26. 

  

Сист. No: 51253

- 662 -

41088

Ракарова, Събина.  Монополът -загуба на благосъстояние и регулиране / Събина Ракарова. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция, 14-15 ноември 2002 г.. - София : УИ Стопанство, 2003, с. 291-298. 

  

Сист. No: 51211

Малък бизнес

- 663 -

40850

Боева, Веряна.  Изследване на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес в регион Габрово – теоретико- методологически проблеми / Веряна Боева. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади, 20-21 февруари 2009 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2009, с. 267-272. 

  

Сист. No: 51176

- 664 -

Сп С 848 д

Корнейчук, Валерий Иванович.  Залоговая политика банка при кредитовании клиентов сегмента "малый и средний бизнес" / Валерий Иванович Корнейчук. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 4-5, с. 99-105. 

  

Сист. No: 51711

- 665 -

Сп Ч E 18

Yonkova, Boychinka.  Integrated Reporting and SMEs / Boychinka Yonkova. // Economic Alternatives, 2013, N 1, с. 115-125. 

  

Сист. No: 51651

Управление на фирмата

- 666 -

41213

Кондукторова, Анастасия.  Евроинтеграцията и българското писмено делово общуване / Анастасия Кондукторова. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 872-878. 

  

Сист. No: 51538

- 667 -

41213

Кузманова, Марияна.  Балансираната карта за оценка на резултатите като инструмент за управление на промените в стопанските организации в процеса на присъединяване на страната към ЕС / Марияна Кузманова. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 760-768. 

  

Сист. No: 51530

- 668 -

41213

Серафимова, Десислава.  Съвременни концепции за конкурентно позициониране на българските организации в условията на евроинтеграция / Десислава Серафимова. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 690-699. 

  

Сист. No: 51526

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 669 -

40850

Андронов, Емил и др.  Стратегия на операциите в услугите / Емил Андронов, Юлия Маринова. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 85-94. 

  

Сист. No: 51295

- 670 -

Сп Г 621 БСУ

Милчева, Гинка Иванова.  Сценарно планиране и разработване на корпоративна стратегия / Гинка Иванова Милчева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 23-32. 

  

Сист. No: 51714

Проектно управление

- 671 -

40850

Александрова, М.  Управление на проекти като съвременна управленска практика / М. Александрова. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 72-84. 

  

Сист. No: 51246

- 672 -

41213

Александрова, Матилда.  Управление на цикъла на проекта като официален метод на ЕС / Матилда Александрова. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 648-654. 

  

Сист. No: 51522

- 673 -

Сп П 89 тп

Волкова, Татьяна.  Венчурное финансирование иновационных проектов: институциональные риски / Татьяна Волкова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 6, с. 91-97. 

  

Сист. No: 51457

Пъблик рилейшънс

- 674 -

41213

Клянтева, Златка и др.  Евроориентацията и нейното отражение върху езика на българските медии / Златка Клянтева, Ивелина Макриева, Надя Цонева. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 922-927. 

  

Сист. No: 51539

- 675 -

42948

Митева, Пепа.  Кризисен PR - част от корпоративната култура на организацията / Пепа Митева. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 50-51. 

  

Сист. No: 51611

- 676 -

Сп Н 25 а

Цонева, Иванка.  Промяна общественото мнение - психологически подхвата / Иванка Цонева. // Народностопански архив . - Свищов, LIX, 2006, N 3, с. 17-23. 

  

Сист. No: 51241

Счетоводство

- 677 -

II 1732

Воронченко, Тамара Васильевна.  Переход России на МСФО: проблеми и пути их решения / Тамара Васильевна Воронченко. // Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations : International scientific conference, 5 april 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 19-24. 

  

Сист. No: 51149

- 678 -

41482

Гетьман, В. Г.  Совершенствование порядка ечета и отражение в финансовой отчетности собственого капитала / В. Г. Гетьман. // Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита : Международна научно-практическа конференция, 27-28 октомври 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 7-11. 

  

Сист. No: 51355

- 679 -

44456

Дечев, Даниел Любомиров.  Възможности за минимизиране на транзакционните разходи при публично частно партньорство / Даниел Любомиров Дечев. // Научна конференция на младите научни работници - 2011 : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011, с. 129-137. 

  

Сист. No: 51263

- 680 -

41482

Йонкова, Бойчинка.  Съвременни аспекти на интегриране на финансовото и управленското счетоводство / Бойчинка Йонкова. // Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита : Международна научно-практическа конференция, 27-28 октомври 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 44-49. 

  

Сист. No: 51358

- 681 -

44456

Йорданова, Галина Събчева.  Проблеми при първоначално признаване на концесия във финансовите отчети / Галина Събчева Йорданова. // Научна конференция на младите научни работници - 2011 : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011, с. 184-193. 

  

Сист. No: 51264

- 682 -

II 1732

Камысовская, Светлана.  Роль и значение МСФО в системе регулирования российской национальной учетной системы / Светлана Камысовская. // Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations : International scientific conference, 5 april 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 89-93. 

  

Сист. No: 51189

- 683 -

41482

Кънчева, Николина.  Дедуктивни методи за имерване на интелектуалния капитал на предприятията: обзор и критичен анализ / Николина Кънчева. // Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита : Международна научно-практическа конференция, 27-28 октомври 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 140-145. 

  

Сист. No: 51360

- 684 -

II 1732

Маслецова, Сусанна и др.  Англо-американская и исламская модели учета: противоположности и единство / Сусанна Маслецова, Лала Джафарова. // Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations : International scientific conference, 5 april 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 108-111. 

  

Сист. No: 51166

- 685 -

II 1732

Масько, Людмила.  Совершенствование учета экологических обязательств в контексте сближения с МСФО / Людмила Масько. // Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations : International scientific conference, 5 april 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 98-101. 

  

Сист. No: 51160

- 686 -

41482

Мишова, Т. и др.  Особености расчетов вознаграждений работникам согласно международным стандартам / Т. Мишова, И. Голочалова. // Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита : Международна научно-практическа конференция, 27-28 октомври 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 31-39. 

  

Сист. No: 51356

- 687 -

40850

Николова, Г.  За реалната и формалната роля на счетоводната политика в управлението на предприятието / Г. Николова. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 110-122. 

  

Сист. No: 51303

- 688 -

II 1732

Папковская, Пелагея Яковлевна.  Бухгалтерский и налоговый учет: взаимосвязь как элементов системы управления / Пелагея Яковлевна Папковская. // Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations : International scientific conference, 5 april 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 105-108. 

  

Сист. No: 51164

- 689 -

II 1732

Романенок, Татьяна.  Конвергенция подходов к формированию показателей готовой продукции при планировании, в бухгалтерском учете и отчетности организаций промышленности / Татьяна Романенок. // Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations : International scientific conference, 5 april 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 70-73. 

  

Сист. No: 51156

- 690 -

II 1732

Харламова, Елена.  Организационные аспекты подготовки учетной политики по МСФО / Елена Харламова. // Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations : International scientific conference, 5 april 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 45-48. 

  

Сист. No: 51151

- 691 -

41482

Чижевская, Л. В.  Доверие и бухгалтеский учет / Л. В. Чижевская. // Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита : Международна научно-практическа конференция, 27-28 октомври 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 63-70. 

  

Сист. No: 51359

- 692 -

II 1732

Шелухина, Елена Александровна.  Анализ развития экологического учета с учетом международной практики в ретроспективе и на современном этапе / Елена Александровна Шелухина. // Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations : International scientific conference, 5 april 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 118-121. 

  

Сист. No: 51170

- 693 -

Сп А 562

Атанасов, Атанас и др.  Същност, организация и моделиране на счетоводната политика в нефинансовите предприятия / Атанас Атанасов, Радосвета Кръстева-Христова, Агнеса В. Аспарухова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 271-300. 

  

Сист. No: 51644

- 694 -

Сп Г 621 БСУ

Николова-Ралева, Гергана.  За счетоводната политика в стопанските предприятия и нейните съставители / Гергана Николова-Ралева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 91-103. 

  

Сист. No: 51721

- 695 -

Сп А 454

Головина, Анастасия.  Счетоводно отчитане и данъчно третиране на стопанската дсейност при предприятията с нестопанска цел / Анастасия Головина. // Актив, 2013, N 7, с. 7-9. 

  

Сист. No: 51880

- 696 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Промени при данъци върху разходите / Мина Димитрова. // Актив, 2013, N 7, с. 19-21. 

  

Сист. No: 51889

- 697 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Отчитане на дългови финансови инструменти със специфични условия / Стоян Дурин. // Актив, 2013, N 7, с. 2-4. 

  

Сист. No: 51878

- 698 -

Сп А 454

Петков, Георги.  Данъчни временни разлики по ЗКПО / Георги Петков. // Актив, 2013, N 7, с. 22-26. 

  

Сист. No: 51892

- 699 -

Сп Б 90

Рабинович, А. М.  Практические вопросы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности / А. М. Рабинович. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 7, с. 108-111. 

  

Сист. No: 51452

- 700 -

Сп А 454

Рупска, Теодора.  Класификация на селскостопанската продукция по счетоводни цели / Теодора Рупска. // Актив, 2013, N 7, с. 10-15. 

  

Сист. No: 51885

- 701 -

Сп Н 25 а

Симеонова, Росица.  Настолна книга по счетоводство / Росица Симеонова. // Народностопански архив . - Свищов, LXV, 2012, N 1, с. 108-112. 

  

Сист. No: 51352

- 702 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Данъчно облагане при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност на търговски дружества / Цветан Станкулов. // Актив, 2013, N 7, с. 37-43. 

  

Сист. No: 51893

- 703 -

Сп И 50 м

Фесчиян, Даниела.  Европейската система от хармонизирани счетоводни стандарти за публичния сектор / Даниела Фесчиян. // Икономическа мисъл, 2013, N 4, с. 106-116. 

  

Сист. No: 51704

- 704 -

II 1732

Golocialova, Irina et al.  Некоторые вопросы бухгалтерского учета и отчетности в условиях пенсионных планов / Irina Golocialova, Viorel Turcanu. // Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations : International scientific conference, 5 april 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 152-160. 

  

Сист. No: 51173

- 705 -

II 1732

Gorgieva-Trajkovska, Olivera et al.  Why IFRS - Reasons for Transition / Olivera Gorgieva-Trajkovska, Aleksandar Kostadinovski. // Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations : International scientific conference, 5 april 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 60-63. 

  

Сист. No: 51152

- 706 -

Сп Ч E 18

Basheva, Snejana et al.  International Accounting through the Political Development Theories / Snejana Basheva, Rossen Petkov, Atanaska Mindevska. // Economic Alternatives, 2013, N 1, с. 35-40. 

  

Сист. No: 51629

- 707 -

Сп Ч E 18

Pozharevska, Roumiana.  Intellectual Property: a Lever to Stimulate Economic Growth of Small and Medium-sized Enterprises. Accounting Aspects / Roumiana Pozharevska. // Economic Alternatives, 2013, N 1, с. 41-52. 

  

Сист. No: 51632

Управленско счетоводство

- 708 -

II 1732

Гаврилюк, Людмила и др.  Анализ затрат в гостиничном бизнесе-непременное условие для принятия оптимальных управленческих решений / Людмила Гаврилюк, Галина Воронцова. // Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations : International scientific conference, 5 april 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 220-222. 

  

Сист. No: 51183

- 709 -

II 1732

Максимова, Валентина.  Синергетический аспект учетно-контрольной проблематики / Валентина Максимова. // Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations : International scientific conference, 5 april 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 67-70. 

  

Сист. No: 51155

- 710 -

II 1732

Михайлова, Галина Васильевна и др.  Система показателей экономического анализа в контексте требований управленческого и стратегического учета / Галина Васильевна Михайлова, Александр Степанович Павлов. // Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations : International scientific conference, 5 april 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 228-230. 

  

Сист. No: 51184

- 711 -

II 1732

Тодорова, Людмила.  Управленческий учет как основа современных концепций учета и затрат себестоимости продукции кролиководства / Людмила Тодорова. // Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations : International scientific conference, 5 april 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 280-283. 

  

Сист. No: 51188

Банково счетоводство

- 712 -

Сп Г 621 БСУ

Димитрова, Павлина, Петкова.  Счетоводният анализ в търговските банки – съществена предпоставка за оптимизиране на дейността / Павлина Димитрова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 126-152. 

  

Сист. No: 51726

Застрахователно счетоводство

- 713 -

II 1732

Чиприянова, Катя.  Эффект международных стандартов финансовой отчетности на технические резервы страховщиков / Катя Чиприянова. // Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations : International scientific conference, 5 april 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 49-52. 

  

Сист. No: 51128

Счетоводство на предприятието

- 714 -

В Д 381 с

Евлогиев, Емил.  Отписване на дълготрайни активи от баланса на предприятието / Емил Евлогиев. // Делова седмица, N 31, 19-25 юли 2004, с. 3, 5. 

  

Сист. No: 23178

- 715 -

Сп Б 90

Живаева, Т. Л.  Допустимые упрощения бухгалтерского учета и отчетности для малых предприятий / Т. Л. Живаева. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 7, с. 20-24. 

  

Сист. No: 51446

- 716 -

Сп Б 90

Никитина, В. Ю.  Дистанционный труд как новая форма занятости / В. Ю. Никитина. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 7, с. 69-74. 

  

Сист. No: 51448

- 717 -

Сп Б 90

Палий, В. Ф.  Человеческий капитал: что и как учитывать? / В. Ф. Палий. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 7, с. 75-77. 

  

Сист. No: 51451

Счетоводен анализ

- 718 -

Сп Ч E 18

Ivanova, Rositsa.  Analysis of Enterprise's Cash Flows - Problems and Solutions in the Conditions of Crisis / Rositsa Ivanova. // Economic Alternatives, 2013, N 1, с. 53-65. 

  

Сист. No: 51634

Международни счетоводни стандарти

- 719 -

Сп Д 532

Озеран, Алла.  Резултати от имплементирането на международни счетоводни стандарти в Украйна: проблеми и решения / Алла Озеран. // Диалог. Електронно списание, 2013, N 2, с. 1-17. 

  

Сист. No: 51655

- 720 -

Сп Б 90

Остренко, Е. В.  Новые поправки в МСФО / Е. В. Остренко. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 7, с. 13-19. 

  

Сист. No: 51445

Одиторски контрол

- 721 -

II 1732

Балан, И. М.  Монетарный отбор - специальный способ извлечения выборок в аудите / И. М. Балан. // Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations : International scientific conference, 5 april 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 191-193. 

  

Сист. No: 51180

- 722 -

44995

Жечева-Радева, Ивелина.  Проблемни области при одити на средства от ЕС / Ивелина Жечева-Радева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 172-177. 

  

Сист. No: 51325

- 723 -

II 1732

Захарова, Татьяна.  Готовность России к внедрению МСА / Татьяна Захарова. // Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations : International scientific conference, 5 april 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 187-190. 

  

Сист. No: 51179

- 724 -

II 1732

Лапицкая, Людмила.  Особенности проведения аудита финансовой отчетности на предприятиях малого бизнеса / Людмила Лапицкая. // Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations : International scientific conference, 5 april 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 209-211. 

  

Сист. No: 51182

- 725 -

II 1732

Шаровская, Тамара.  Оценка и управление качеством системы внутреннего контроля предприятия / Тамара Шаровская. // Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations : International scientific conference, 5 april 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 230-233. 

  

Сист. No: 51186

- 726 -

II 1732

Bajerean, Eudochia et al.  Направления совершенствования системы внутреннего контроля / Eudochia Bajerean, Ruslan Dumbrava. // Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations : International scientific conference, 5 april 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 238-241. 

  

Сист. No: 51187

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 727 -

II 1731

Парфентьева, Алла.  Изменение организационной культуры в контексте этапов жизненного цикла предприятия / Алла Парфентьева. // Strategii si politici de management in economia contemporana : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 35-39. 

  

Сист. No: 51082

- 728 -

II 1465

Петрунова, Стиляна Б. и др.  Възможности за подпомагане на малките и средни предприятия / Стиляна Б. Петрунова, Невена П. Танева. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 232-240. 

  

Сист. No: 51421

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 729 -

Сп Н 25 а

Панелеева, Искра М.  Политики за управление на човешките ресурси в големите бизнес организации / Искра М. Панелеева. // Народностопански архив . - Свищов, LXV, 2012, N 4, с. 53-69. 

  

Сист. No: 51347

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 730 -

II 1731

Билаш, Людмила.  Стратегическое управление человеческими ресурсами как многоуровневое явление: значение макроэкономических факторов / Людмила Билаш. // Strategii si politici de management in economia contemporana : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013 / . - 2. ed.. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 30-34. 

  

Сист. No: 51080

- 731 -

44796

Йоргова, Юлия.  Формиране на екип за прилагане на концепцията Lean в организация от услуги / Юлия Йоргова. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 423-431. 

  

Сист. No: 39240

- 732 -

40850

Миронова-Ангелова, Надя и др.  Приложение на диагностичния модел за управление на човешките ресурси / Надя Миронова-Ангелова, Маргарита Харизанова, Венцислав Савов. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 6-20. 

  

Сист. No: 51233

- 733 -

II 1731

Мовилэ, Ирина.  Анализ факторов конкурентоспособности человеческого капитала в условиях регионального развития : (по результатам исследования предприятий северного региона Республики Молдова) / Ирина Мовилэ. // Strategii si politici de management in economia contemporana : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013 / . - 2. ed.. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 194-198. 

  

Сист. No: 51108

- 734 -

40850

Славянска, В.  Трансформиране на работна група и ефективен екип / В. Славянска. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 26-42. 

  

Сист. No: 51239

- 735 -

44539

Тонев, Младен.  Трансформации в стуктурата на човешкия капитал в Република България в контекста на прехода към пазарно стопанства / Младен Тонев. // Източните политики на Европейския съюз : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 179-192. 

  

Сист. No: 51737

- 736 -

Сп Г 621 БСУ

Славянска, Вяра.  Текучеството на персонала като организационен феномен / Вяра Славянска. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 57-90. 

  

Сист. No: 51720

- 737 -

Сп И 502

Александров, Александър.  Игровизацията навлиза в бизнеса / Александър Александров. // Икономика, 2013, N 28, с. 80-82. 

  

Сист. No: 51708

- 738 -

Сп П 186

Атанасова, Маргарита.  Управлението на човешките ресурси - трансформации и предизвикателства / Маргарита Атанасова. // Панорама на труда, 2013, N 5-6, с. 33-43. 

  

Сист. No: 51679

- 739 -

Сп П 186

Евгениев, Евгени.  За някои проблеми по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" / Евгени Евгениев. // Панорама на труда, 2013, N 5-6, с. 83-87. 

  

Сист. No: 51683

Транспорт

- 740 -

41213

Аврамов, Петко.  Европейски перспективи за развитието на транспорта в България / Петко Аврамов. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 73-79. 

  

Сист. No: 51413

- 741 -

II 1465

Колева, Моника.  Анализ на развитието на транспортната инфраструктура в България / Моника Колева. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 299-305. 

  

Сист. No: 51431

- 742 -

Сп Г 621 БСУ

Драгнева, Николина Белчева.  „Транспорт Плюс” – софтуер за управлението на автомобилния парк / Николина Белчева Драгнева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 226-230. 

  

Сист. No: 51730

- 743 -

Сп А 582

Бакалова, Виолета.  Насоки за развитие на железопътния транспорт в условията на европейска интеграция / Виолета Бакалова. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 2, с. 41-50. 

  

Сист. No: 51562

Стандартизация и типизация в производството

- 744 -

II 1465

Гълъбова, Лидия П.  Въвеждане на стандартите за качество iso 9000 - гаранция за оптимална организация и управление на производството в малките и средни предприятия / Лидия П. Гълъбова. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 201-206. 

  

Сист. No: 51411

Качество. Контрол на качеството. Квалитология

- 745 -

40850

Минчева, Дарина.  Управление на качеството в организациите / Дарина Минчева. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 44-60. 

  

Сист. No: 51244

- 746 -

II 1465

Михайлова, Ивайла Ангелова.  Процедури за оценяване на съответствието в системата за управление на качеството / Ивайла Ангелова Михайлова. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 335-341. 

  

Сист. No: 51433

Анализ на промишленото производство

- 747 -

41482

Митева, Катя.  По въпроса за аниза на сигурността на предприятието с трудови ресурси / Катя Митева. // Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита : Международна научно-практическа конференция, 27-28 октомври 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 362-367. 

  

Сист. No: 51375

- 748 -

41482

Шкарабан, С. И.  Экономический анализ: современное состояние и перспективы развития / С. И. Шкарабан. // Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита : Международна научно-практическа конференция, 27-28 октомври 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 303-305. 

  

Сист. No: 51363

Хранително-вкусова промишленост

- 749 -

Сп Х 74 п

Борг, Тонио.  ЕК за модернизиране, опростяване и укрепване на агрохранителната верига / Тонио Борг. // Хранително-вкусова промишленост, LXII, 2013, N 6-7, с. 8-10. 

  

Сист. No: 51370

Строителство

- 750 -

41213

Желев, Иван.  Европейски перспективи пред българския строителен бизнес / Иван Желев. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 311-318. 

  

Сист. No: 51444

- 751 -

40850

Петров, Вилислав.  Развитие на строителните предприятия в условията на криза / Вилислав Петров. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади, 20-21 февруари 2009 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2009, с. 121-124. 

  

Сист. No: 51157

Икономика и организация на строителството

- 752 -

40965

Донева, Ива.  Национална жилищна стратегия на Република България - възможности за устойчиво развитие на жилищната среда / Ива Донева. // Икономика и управление на строителството : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. ноември 2004 г.. - Варна : Геа принт, 2004, с. 96-103. 

  

Сист. No: 51750

- 753 -

40965

Желев, Иван.  Основни акценти в развитието на строителния бизнес в условията на присъединяване към ЕС / Иван Желев. // Икономика и управление на строителството : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. ноември 2004 г.. - Варна : Геа принт, 2004, с. 42-49. 

  

Сист. No: 51745

Информационни технологии

- 754 -

44175

Ванкова, Марияна и др.  Управление на информационните ресурси и технологии / Марияна Ванкова, Иван Арменски. // Международна научна конференция УНИТЕХ'11 Габрово : Сб. докл., 18-19 ноем. 2011 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2011, с. 128-137. 

  

Сист. No: 51296

- 755 -

44795

Димова, Деляна.  Изследване на тенденциите на пътуванията на български граждани в чужбина / Деляна Димова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 455-458. 

  

Сист. No: 51289

- 756 -

42948

Долчинков, Радостин.  Образованието и обучението по CAD сеистеми в университетите / Радостин Долчинков. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 233-236. 

  

Сист. No: 51764

- 757 -

40850

Желязова, Боянка и др.  Как да оценим ИТ активите на компанията? Balanced scorecard - един възможен отговор на въпроса / Боянка Желязова, Марина Младенова. // Съвременни управленски практики V : Научна конференция, 16.02. - 18.02. 2007 г. : Т. 1 - 2 : Т. 1. Управление на финансите. Счетоводна отчетност. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2007, с. 153-162. 

  

Сист. No: 51134

- 758 -

44175

Лазарова, Антония.  Социално-икономически ориентирана методика за онлайн проучване / Антония Лазарова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'11 Габрово : Сб. докл., 18-19 ноем. 2011 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2011, с. 53-56. 

  

Сист. No: 51293

- 759 -

40850

Маринова, Надя.  Електронно интернет базирано дистанционно обучение - актуална форма за повишаване квалификацията на кадри и специалисти от бизнеса / Надя Маринова. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади, 20-21 февруари 2009 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2009, с. 184-192. 

  

Сист. No: 51165

- 760 -

42948

Орозова, Даниела и др.  Интегриране на технологичните бази от данни и WEB в обучението по информатика / Даниела Орозова, Веселина Жечева. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Науч. конф. с межд. участие. Сб. докл., 13-15 юни 2008 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2008, с. 325-331. 

  

Сист. No: 51765

- 761 -

41482

Охрименко, С. А.  Информационна безопастност за икономисти / С. А. Охрименко. // Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита : Международна научно-практическа конференция, 27-28 октомври 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 322-328. 

  

Сист. No: 51364

- 762 -

II 1465

Павлова, Дарина М. и др.  Информационните технологии - условие за развитие на иновационен бизнес / Дарина М. Павлова, Розалина С. Димова. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 211-218. 

  

Сист. No: 51416

- 763 -

41213

Радев, Евгений.  Защита на личните данни и членството в Европейския съюз / Евгений Радев. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 778-787. 

  

Сист. No: 51532

- 764 -

41213

Сълов, Владимир.  Интеграция на национални и европейски бизнесинформационни източници / Владимир Сълов. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 754-759. 

  

Сист. No: 51529

- 765 -

Сп Н 324 ВСУ м

Момчева, Галина.  Визуализациите на социални мрежи - средство за анализи / Галина Момчева. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Математика и информатика, 2012, с. 53-63. 

  

Сист. No: 51850

- 766 -

Сп Н 324 ВСУ м

Момчева, Галина.  Съвременни технологии в образованието / Галина Момчева. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Математика и информатика, 2012, с. 64-73. 

  

Сист. No: 51851

- 767 -

Сп Н 324 ВСУ м

Момчева, Галина.  Визуално и състезателно програмиране / Галина Момчева. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Математика и информатика, 2012, с. 74-80. 

  

Сист. No: 51852

- 768 -

45056

Kraeva, Violeta.  Development of Electronic Customer Relationship Management Strategy in Bulgarian Tourist Firms on WEB 2.0 PlaTform / Violeta Kraeva. // The future of integration, the future of the European Union : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings. - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013, с. 211-216. 

  

Сист. No: 51276

Информационни мрежи. Информационни системи

- 769 -

Сп А 562

Изследване приложението на системите за управление на бизнес процесите в дейността на организациите  / Виолета Краева и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 5-34. 

  

Сист. No: 51614

- 770 -

Сп А 562

Попов, Веселин и др.  Възможности и използване на системите за управление на съдържанието в съвременните бизнес организации / Веселин Попов, Мария Ташкова, Ангелин Лалев. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 61-90. 

  

Сист. No: 51627

- 771 -

Сп А 562

Шишманов, Красимир и др.  Възможности за приложение на информационно-аналитични системи в българските предприятия / Красимир Шишманов, Емил Цанов, Стефан Петров. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 35-60. 

  

Сист. No: 51618

- 772 -

Сп Д 532

Милев, Пламен.  Възможности за изграждане на общински компютърни информационни системи чрез динамично документно управление / Пламен Милев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N 2, с. 54-71. 

  

Сист. No: 51668

- 773 -

Сп Ч E 18

Lazarova, Vanya.  Principles of Transactional Approach in the Classical Web-based Systems and the Cloud Computing Systems - Corporative Analysis / Vanya Lazarova. // Economic Alternatives, 2013, N 1, с. 98-106. 

  

Сист. No: 51647

Компютри

- 774 -

41347

Ortner, Johann.  Knowledge in an Electronic World? / Johann Ortner. // Karagiannis,  Dimitris et al. Practical Aspects of Knowledge Management : 4th International Conference, PAKM 2002 Vienna, Austria, December 2-3, 2002 Proceedings / Dimitris Karagiannis, Ulrich Reimer. - Berlin : Springer, 2002, с. 281-300. 

  

Сист. No: 51533

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 775 -

40475

Caliyurt, Kiymet Tunca.  Accounting Audit in E-Commerce / Kiymet Tunca Caliyurt. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 183-191. 

  

Сист. No: 51597

- 776 -

40475

Unsar, A. Sinan.  Human Resources Development in E-Commerce / A. Sinan Unsar. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 217-220. 

  

Сист. No: 51595

- 777 -

40475

Yildiz, Fehmi.  Accounting Problems which be Caused by Electronoc Commerce in Global Age / Fehmi Yildiz. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas. - Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 167-172. 

  

Сист. No: 51591

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

- 778 -

II 1465

Радкова, Изабела К.  Класификация и анализ на производството на художествени изделия от масивна дървесина / Изабела К. Радкова. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 53-61. 

  

Сист. No: 51372

Градоустройство

- 779 -

41213

Калинков, Константин.  Европейски принципи за развитие на градовете / Константин Калинков. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 666-673. 

  

Сист. No: 51523

Туризъм

- 780 -

40058

Благоев, Веселин.  Българският туристически продукт - състояние и препоръки / Веселин Благоев. // Маркетинг в туризма : Международна научно-практическа конференция, 31 май-2 юни 2002 г. Гранд хотел Варна. - София : Българска асоциация по маркетинг, 2002, с. 12-17. 

  

Сист. No: 51232

- 781 -

II 1731

Варварина, Наталья.  Региональные особенности формирования рынка отельно-ресторанных услуг / Наталья Варварина. // Strategii si politici de management in economia contemporana : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 173-176. 

  

Сист. No: 51091

- 782 -

41408

Великова, Еленита Кирилова.  Анализ на дизайна на туристическия продукт / Еленита Кирилова Великова. // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз : Юбилейна конференция с международно участие. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 373-378. 

  

Сист. No: 51826

- 783 -

44795

Димова, Деляна.  Анализиране на данни за туристи от Европейския съюз посетили България / Деляна Димова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 1. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 451-454. 

  

Сист. No: 51291

- 784 -

41213

Дъбева, Таня.  Възможности за приложение на европейските стандарти в българското хотелиерство / Таня Дъбева. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 708-718. 

  

Сист. No: 51527

- 785 -

40966

Иванов, Станислав.  Измерване влиянието на туризма върху икономическия растеж в България / Станислав Иванов. // Научна конференция на младите научни работници : Сборник доклади. - Варна : Наука и икономика, 2004, с. 9-15. 

  

Сист. No: 51279

- 786 -

II 1465

Йорданова, Тоня Н. и др.  Факторите на микросредата като детерминанти на интернационалния мениджмънт и маркетинг в хотелиерството / Тоня Н. Йорданова, Харис М. Кунтурис. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 137-142. 

  

Сист. No: 51394

- 787 -

41408

Милева, Соня.  Предизвикателства пред туристическите фирми, специализиращи бизнес (делови) туризъм / Соня Милева. // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз : Юбилейна конференция с международно участие. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 347-351. 

  

Сист. No: 51823

- 788 -

41408

Парушева, Таня.  Глобализация, туризъм и тероризъм / Таня Парушева. // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз : Юбилейна конференция с международно участие. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 316-321. 

  

Сист. No: 51821

- 789 -

40016

Петрова, Емилия.  Планиране на туризма и неговите въздействия върху околната и социо-културната среда / Емилия Петрова. // Конкуренция и конкурентноспособност в условията на глобализация : Сб. докл. от науч. конфер. на младите научни работници. - Варна : Университетско издателство, 2002, с. 147-153. 

  

Сист. No: 51133

- 790 -

41408

Рафаилова, Генка.  Концепция за устойчиво развитие на туристическа дестинация - принципи и механизми и тяхното приложение в туристическа дестинация Варна / Генка Рафаилова. // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз : Юбилейна конференция с международно участие. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 352-359. 

  

Сист. No: 51824

- 791 -

40850

Симеонова, П.  Подходи за приложение на концепцията за устойчиво развитие в туризма / П. Симеонова. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 167-178. 

  

Сист. No: 51312

- 792 -

41213

Станков, Владимир.  Стопанинът при селския туризъм и проблеми на адаптацията му към европейските изисквания / Владимир Станков. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 319-326. 

  

Сист. No: 51443

- 793 -

41408

Стоянова, Милена и др.  Усъвършенстване на продукта на културния туризъм при присъединяване на България към Европейския съюз / Милена Стоянова, Ивайло Владев. // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз : Юбилейна конференция с международно участие. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 360-365. 

  

Сист. No: 51825

- 794 -

40058

Същност и форми на религиозния туризъм  / Енчо Костов. // Маркетинг в туризма : Международна научно-практическа конференция, 31 май-2 юни 2002 г. Гранд хотел Варна. - София : Българска асоциация по маркетинг, 2002, с. 66-71. 

  

Сист. No: 51225

- 795 -

41408

Тадаръков, Димитър и др.  Факторингът - ефективната форма на финансиране в съвременния туризъм / Димитър Тадаръков, Ася Панджерова. // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз : Юбилейна конференция с международно участие. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 257-262. 

  

Сист. No: 51819

- 796 -

II 1465

Христов, Илия Ставрев и др.  Относно някои въпроси за качеството на националния туристически продукт в контекста на развитието на българската стопанскотуристическа дейност / Илия Ставрев Христов, К. Караджов. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция. - Варна : Териториална организация на научно-техническите съ, 2002, с. 38-44. 

  

Сист. No: 51357

- 797 -

41408

Янева, Мариана.  Повишаване на конкурентоспособността на екскурзоводското обслужване чрез идентифициране на ефективната комуникация / Мариана Янева. // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз : Юбилейна конференция с международно участие. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 336-341. 

  

Сист. No: 51822

- 798 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Календжиева, Десислава и др.  Съвременният спортен туризъм / Десислава Календжиева, Малчо Малчев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2012, с. 170-179. 

  

Сист. No: 51860

- 799 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Малчев, Малчо.  "Новите дрехи" на планинския туризъм в България / Малчо Малчев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2012, с. 127-136. 

  

Сист. No: 51857

- 800 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Минева, Станислава.  Здравната сигурност на туристите като елемент от оценката на качеството на туристическите услуги / Станислава Минева. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2012, с. 217-225. 

  

Сист. No: 51864

- 801 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Павлов, Димитър.  Институционализация на процеса на обучение по туризъм, планинарство алпинизъм и катерене / Димитър Павлов. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2012, с. 140-148. 

  

Сист. No: 51858

- 802 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Стоянова, Милена.  Анализ на потребителското поведение на туристите от ЕС / Милена Стоянова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2012, с. 156-161. 

  

Сист. No: 51859

- 803 -

41348

Karagiannis, Stefanos et al.  Knowledge Management in Eco-tourism: a Case Study / Stefanos Karagiannis, Apostolos Apostolou. // Karagiannis,  Dimitris et al. Practical Aspects of Knowledge Management : 5th International Conference, PAKM 2004 Vienna, Austria, December 2-3, 2004 Proceedings / Dimitris Karagiannis, Ulrich Reimer. - Berlin : Springer, 2004, с. 508-521. 

  

Сист. No: 51557

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 804 -

41213

Михов, Николай.  Някои лингвистични проблеми на френската икономическа терминология / Николай Михов. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 810-815. 

  

Сист. No: 51536

- 805 -

41213

Ницолова, Руселина.  Българският език и българите в обединена Европа / Руселина Ницолова. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2005, с. 791-799. 

  

Сист. No: 51534

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История

- 806 -

44539

Чолова, Цветана.  Българските "Свети гори" в европейското културно наследство / Цветана Чолова. // Източните политики на Европейския съюз : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 60-75. 

  

Сист. No: 51712

История на СА

- 807 -

В Д 92

Близо 30 научноизследователски проекта са реализирани за година от ИНИ в Стопанска академия . // Дунавско дело, N 27, 12-18 юли 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 51307

- 808 -

В Д 92

Нови програми и образователни схеми в приема за магистри . // Дунавско дело, N 30, 2-8 авг. 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 51847

- 809 -

В Д 92

Поредно признание от чуждестранен университет за Стопанска академия . // Дунавско дело, N 25, 28 юни-04 юли 2013, с. 1. 

  

Сист. No: 51083

- 810 -

В Д 92

Професор от СА "Д. А. Ценов" с признание в Украйна . // Дунавско дело, N 27, 12-18 юли 2013, с. 1. 

  

Сист. No: 51304

- 811 -

В Д 92

Стопанска академия подписа нови договори с университети в Украйна . // Дунавско дело, N 29, 26 юли - 1 авг. 2013, с. 1, 4. 

  

Сист. No: 51845

- 812 -

Сп Н 25 а

Доц. д-р Величко Адамов - новият ректор на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов . // Народностопански архив . - Свищов, LX, 2007, N 2, с. 51-52. 

  

Сист. No: 51265

- 813 -

Сп Н 25 а

Кирев, Любен.  Преподаването на икономиккс - състояние, проблеми и перспективи / Любен Кирев. // Народностопански архив . - Свищов, LXVI, 2004, N 2, с. 40-47. 

  

Сист. No: 51101

- 814 -

Сп Н 25 а

От протоколните книга на Ефорията "Д. А. Ценов" . // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 1, . 132-137. 

  

Сист. No: 51329

- 815 -

Сп Н 25 а

Тодоров, Тодор Ив.  Проблеми и перспективи в развитието на организацията за черноморско икономическо сътрудничество / Тодор Ив. Тодоров. // Народностопански архив . - Свищов, LIX, 2006, N 4, с. 82-86. 

  

Сист. No: 51261

История на България

- 816 -

37733

Кузманова, Антонина.  Румънските териториални претенции за Южна Добруджа и Букурещкият договор / Антонина Кузманова. // Научна конференция "Букурещкият договор и съдбата на Южна Добруджа" (Добрич, 21 септември 1993 г.) : Сборник с изследвания / Състав. Антонина Кузманова, Валери Йотов, Радослав Симеонов. - Варна : Бряг принт, 1994, с. 9-22. 

  

Сист. No: 51275


 Индекс по АВТОРИ

Авдиенко, О. Б. 501 
Авледиани, Юлия Тамбиевна 473 
Аврамов, Петко 740 
Аврейски, Никола Иванов 40 
Адамов, Величко 308 
Азис, Ергин 348 
Азис, Ергин Севгин 35 
Айдън, Мустафа 320 
Аладжова, Тодорка Стойкова 272 
Александров, Александър 737 
Александрова, М. 671 
Александрова, Матилда 672 
Алексеева, Г. И. 502 
Алексиев, Алекси 562 
Алексиева, Венета 503 
Алексиева, Владимира Петров 422 
Алексиева, Соня 238 
Алиев, Б. Х. 166 
Алиев, Т. 208 
Аликберова, А. М. 166 
Анастасова, Лина 287 
Ангелов, Ангел 504 
Ангелов, Иван 44 309 
Ангелов, Игнат 90 
Ангелов, Христо Ангелов 423 
Андонов, Станимир 568 
Андреев, Николай 347 
Андреева, Аделина Ангелова 321 
Андреева, М. 614 
Андронов, Емил 669 
Андрюшин, С. 62 
Анисимова, Ольга 603 
Анохина, Марина 204 
Антонов, Петър 505 
Антонова, Валентина 505 
Апостолов, Валери 80 
Арменски, Иван 754 
Асенов, Анатолий 506 641 
Аспарухова, Агнеса В. 693 
Атанасов, Атанас 693 
Атанасов, Атанас П. 67 
Атанасов, Стойно 124 
Атанасова, Елка 546 
Атанасова, Маргарита 738 
Атанасова, Тодорка 563 
Атанасова-Чопева, Минка 569 
Баврин, А. А. 106 
Бакалова, Виолета 743 
Бакърджиева, Милка 638 
Бакърджиева, Радостина 2 
Балан, И. М. 721 
Балевски, Дано 22 
Балтов, Росен 441 
Банабакова, Ваня 239 
Банчев, Петър 275 
Барудов, Стефан 507 
Бахчеванов, Георги 551 
Башев, Храбрин 570 571 
Белова, Габриела 322 
Беси, Кристиан 69 
Билаш, Людмила 730 
Бинева, Валентина Стефанова 415 
Благоев, Веселин 240 780 
Богданов, Богдан 25 
Богданов, Христоско 657 
Богданова, Маргарита 349 
Богоев, Борислав 463 
Боева, Веряна 663 
Боева, Веряна Тодорова 241 
Божинов, Асен 275 
Божинов, Божидар 161 
Бонвен, Жан-Мишел 82 
Борг, Тонио 749 
Борисов, Светослав 125 
Босолова, Мария 149 
Боянов, Борислав 323 
Боянов, Калин 488 
Боянова, Бояна 242 
Братанов, Даниел 126 
Братованова, Пенка 416 
Брусева, Мария 243 
Бръчков, Ангел 201 
Брюхова, О. О. 168 
Бъчваров, Кирил Иванов 35 
Быков, Алексей 615 
Бянова, Даниела 324 
Валеев, А. Р. 155 
Ванкова, Марияна 754 
Варварина, Наталья 781 
Варламова, С. Б. 531 
Варфоломеева, Екатерина Александровна 616 
Василев, Владимир Росенов 273 
Василев, Йордан 508 
Васильев, В. 390 
Велев, Димитър 194 
Велев, Милен Велчев 70 
Велева, Л. 417 
Великов, Веселин 769 
Великова, Еленита Кирилова 782 
Витлиемов, Владимир 126 
Витлиемов, Павел 126 
Владев, Ивайло 793 
Владимиров, Любомир 495 
Вожжова, Елена 617 
Волкова, Татьяна 673 
Вольвач, Е. А. 191 
Воронцова, Галина 708 
Воронченко, Тамара Васильевна 677 
Вълков, Марин Дичев 557 
Вътев, Жельо 162 
Габриел, Мария 572 
Гаврилюк, Людмила 708 
Гамукин, В. В. 107 
Ганев, Калоян 23 
Ганева, Зорница 490 
Ганчев, Александър 91 
Ганчев, Добрин 142 
Ганчев, Панайот 218 618 
Гелева, Мая 573 
Генкин, Артем Семенович 150 
Генов, Гено В. 92 
Георгиев, Борислав 619 
Георгиев, Боян Тодоров 418 
Георгиев, Никола 36 
Георгиев, Тодор Кирилов 38 
Георгиев, Христо 41 
Георгиева, Габриела 325 
Георгиева, Иванка 604 
Георгиева, Мария Ив. 511 
Георгиева, Милена Наскова 543 
Георгиева, Нонка 359 
Георгиева, Пенка 127 
Георгиева, Пенка Вълкова 145 
Георгиева, Теодора 564 
Гетов, Георги 60 
Гетова, Антоанета 213 
Гетьман, В. Г. 678 
Гинева, Антония 93 
Головина, Анастасия 695 
Голочалова, И. 686 
Горанова, Пенка 244 274 
Гордина, В. В. 474 
Горчева, Таня 232 401 
Господарчук, Г. Г. 167 
Господинова, Йоанна Господинова 440 
Григорова, Ваня 275 
Григорова, Веселина 559 
Григорова, Дарина 39 
Грозданов, Борис 128 
Гроздев, Сава 513 
Гроздева, Валентина 163 
Гуджеров, Павел 275 
Гусев, В. И. 184 
Гуцев, Георги 3 
Гълъбинов, Румен 464 482 
Гълъбов, Николай 129 
Гълъбова, Лидия П. 744 
Дадьков, Виктор Николаевич 475 
Дайлянова, Христина 660 
Дакова, Маргарита 350 
Дамянов, Атанас 53 351 352 353 
Дамянов, Димитър 219 
Данилевская, Е. Е. 532 
Делчева, Евгения 550 
Денева, Анета 354 
Денева, Ивелина Грозева 160 
Дечев, Даниел Любомиров 679 
Дечев, Теодор 438 
Джафарова, Лала 684 
Джоков, Юлиан 4 
Диков, Венцислав 491 
Дилков, Цветан 639 
Димитракиева, Светлана 245 246 
Димитров, Георги 509 510 511 
Димитров, Д. 560 
Димитров, Димитър 32 
Димитров, Димитър Й. 620 
Димитров, Иван 297 
Димитров, Мартин 130 
Димитров, Никола 45 
Димитрова, Весела 94 
Димитрова, Веселина 661 
Димитрова, Виолета Янева 235 
Димитрова, Д. 560 
Димитрова, Мина 696 
Димитрова, Павлина 131 
Димитрова, Павлина, Петкова 712 
Димитрова, Параскева 181 326 
Димитрова, Ралица 605 
Димитрова, Славка 435 
Димов, Сава 132 133 146 292 
Димова, Даниела 134 
Димова, Деляна 755 783 
Димова, Розалина С. 762 
Димова, Росица Тодорова 28 
Дичева, Милена 507 
Добрев, Здравко 424 
Добрева, Десислава 355 
Добрева, Десислава Лъчезарова 327 
Добрева, Оля Живкова 228 
Дойчинова, Юлия 215 217 
Доков, Лука 465 466 
Долчинков, Радостин 756 
Донева, Ива 752 
Донков, Веселин Красимиров 540 
Дончев, Дончо 49 
Дочева, Соня 575 
Драганов, Георги 476 
Драганов, Христо 470 
Драгиев, Александър 425 
Драгнева, Николина Белчева 742 
Дурин, Стоян 697 
Дурович, Александр Петрович 281 
Дъбева, Таня 784 
Дърмонова, Л. 522 
Дьякон, Надежда 608 
Дюдин, М. С. 190 
Дюлгерова, Нина 328 
Дянков, Тодор 229 
Евгениев, Евгени 739 
Евлогиев, Емил 714 
Егоров, В. Н. 198 
Емельянов, А. М. 168 
Емельянов, Юрий 642 
Емилова, Ирена 247 356 506 
Емилова, Петя 769 
Енчева, Тихомира 329 
Ермакова, Е. А. 108 
Жаке, Жан-Пол 437 
Жейнов, Калин 538 
Желев, Иван 750 753 
Желев, Янислав Панайотов 640 
Желева, Румяна 442 
Желязова, Боянка 757 
Жечева, Веселина 760 
Жечева-Радева, Ивелина 722 
Живаева, Т. Л. 715 
Живкова, Стела 340 
Жуков, С. И. 111 
Забродина, К. О. 184 
Забунов, Георги 86 194 
Зафирова, Цвета 206 
Захариев, Андрей 319 330 
Захариева, Галина 384 
Захарова, Татьяна 723 
Зеленчук, Владимир Анатольевич 475 
Зиненко, А. В. 185 
Златева, Пламена 194 
Златовчена, Инна 606 
Иванов, А. Е. 109 
Иванов, Божидар 576 
Иванов, Георги 135 
Иванов, Иван И. 312 
Иванов, Иван Илиянов 331 
Иванов, Йордан Петров 244 
Иванов, Красен 471 
Иванов, Марин 169 
Иванов, Н. 209 
Иванов, Петко 577 578 579 602 
Иванов, Станислав 785 
Иванов, Тилчо 455 
Иванов, Христо 211 443 
Иванова, Виктория 361 
Иванова, Диана 483 
Иванова, Елисавета 430 
Иванова, Зоя 227 
Иванова, Ивелина 332 
Иванова, Радка Петрова 621 
Икова, Йорданка 216 
Илиев, Драгомир 338 
Илиев, Иван 661 
Илиев, Никола Илийчев 35 
Илиев, Пламен 248 
Илиева, Катерина 333 
Йовкова, Йорданка 87 
Йовчев, Иван 419 
Йонкова, Бойчинка 680 
Йоргова, Юлия 731 
Йорданов, Йордан 258 
Йорданов, Йордан Н. 136 137 
Йорданов, Кирил 420 
Йорданов, Николай 383 
Йорданова, Галина Събчева 681 
Йорданова, Десислава 220 
Йорданова, Десислава Стефанова 399 
Йорданова, Ирена Д. 245 246 
Йорданова, Кремена 95 
Йорданова, Тоня Н. 786 
Кавалето-Петрова, Маргарита 46 
Кавич, А. Ю. 187 
Казакова, Н. 539 
Казьмин, А. Г. 157 
Калагларски, Георги 33 
Калайда, С. А. 479 
Калайдин, Е. Н. 190 
Календжиева, Десислава 798 
Калинков, Константин 182 779 
Калчев, Емил 156 
Калчев, Румен 71 
Каменов, Иван Янков 467 
Каменов, Камен 643 
Камысовская, Светлана 682 
Кара, Мария 622 
Караджов, К. 796 
Каракънева, Юлияна 492 
Караушева, К. 554 
Карлов, А. М. 191 
Картечева, Ольга 607 
Касабова, Стела 407 
Касабова, Стела Ст. 231 
Каурова, Н. Н. 54 
Кашбразиев, Р. В. 305 
Кеворкова, Ж. А. 512 
Кехайов, Васил 34 
Кирев, Любен 813 
Киречев, Дамян 565 
Кирков, Петър 96 
Кировски, Петър 580 581 582 
Кирязопулос, Георгиос 587 
Кискинов, Николай 561 
Кламер, Уте 27 
Класова, Свободка 249 
Класова, Свободка Генчева 282 
Клейнер, Г. 65 
Климова, О. А. 173 
Клянтева, Златка 674 
Коева-Димитрова, Любомира 547 
Козлова, Н. П. 533 
Козюк, В. В. 306 
Койчева, Мариела 552 
Колев, Димитър 276 
Колев, Николай 449 
Колев, Николай Стоянов 623 
Колев, Свилен Христов 147 
Колева, Йоана Красимирова 426 
Колева, Моника 741 
Колева, Н. 523 
Колишев, Николай 487 
Комиссаров, А. В. 119 
Комиссаров, Г. П. 167 
Кондратов, Д. И. 59 
Кондукторова, Анастасия 666 
Константинова, Снежинка 97 
Корнейчук, Валерий Иванович 664 
Косекова, Гинка 513 
Костадинова, Тодорка 257 263 
Костов, Енчо 794 
Костова, Боряна 11 
Костова, Илияна 541 
Кострица, В. И. 106 
Коцев, Георги 513 
Кошелев, Е. В. 188 
Краева, Виолета 768 769 
Крапивницкая, Г. 625 
Красильников, Сергей 644 
Крачунов, Христо 138 334 
Кръстев, Драгомир 5 31 427 
Кръстева-Христова, Радосвета 693 
Кузманов, Георги 226 
Кузманова, Антонина 816 
Кузманова, Марияна 624 667 
Кузнецова, В. 62 
Куйтов, Ахмед Османов 12 
Кулчев, Красимир 227 
Кунева, Ирена 250 251 
Кунтурис, Харис М. 786 
Кураксина, Светлана 622 
Курзанов, А. В. 109 
Куртева, Галина Георгиева 640 
Кънев, Петър 227 
Кънева, К. 594 
Кънчев, И. 600 
Кънчев, Иван 217 
Кънчева, Николина 683 
Лазаров, Деян 214 252 
Лазаров, Ивайло 9 
Лазарова, Антония 221 758 
Лазарова, Елица 493 
Лазарова, Мария 234 
Лалев, Ангелин 770 
Лапицкая, Людмила 724 
Лапонш, Бернар 553 
Лапченко, Евгений 615 
Лебидь, Дарья Александровна 283 
Левицкая, Алла 608 
Лесидренска, Светлана К. 222 
Лесневска, Димитрина 37 
Лесных, Ю. Г. 110 
Лецковска, С. 558 
Лешков, Андрей 14 
Линкова, Маруся 493 
Личев, Александър 319 
Логинов, Е. Л. 307 
Логинова, В. Е. 307 
Локтионов, В. И. 186 
Локтионова, Е. А. 186 
Луизов, Атанас 236 252 253 
Луизов, Атанас Денев 254 
Луканов, М. 536 
Льофрези, Флоранс 72 
Любенов, Здравко 295 401 
Любенова, Снежана 16 
Макакова, Диляна Росенова 339 
Макарова, С. Н. 170 
Маковская, Наталья 79 
Макриева, Ивелина 674 
Максимова, Валентина 709 
Малеева, А. В. 173 
Малова, Н. Г. 167 
Малчев, Малчо 798 799 
Маннапов, Альберт 645 
Манчева, Татяна 542 
Маринов, Георги 400 
Маринов, Едуард 341 
Маринов, Кремен 444 
Маринова, Кремена 769 
Маринова, Маргарита 353 
Маринова, Надя 759 
Маринова, Наталия 769 
Маринова, Светла 431 
Маринова, Юлия 669 
Марков, Марчо 66 456 
Марков, Методи 432 
Марчев, Ангел-младши 139 
Маршев, Вадим 646 
Маслецова, Сусанна 684 
Маслова, И. Н. 157 
Масько, Людмила 685 
Матеев, Владимир Матеев 514 
Машникова, О. В. 515 
Мидова, Петранка 85 
Милев, Жеко 189 
Милев, Кирил Й. 136 137 
Милев, Николай Милчев 255 
Милев, Пламен 772 
Милева, Соня 516 787 
Милчева, Гинка Иванова 670 
Минева, Станислава 439 800 
Минчев, Георги 47 
Минчев, Христо Илиев 421 
Минчева, Дарина 745 
Миронова-Ангелова, Надя 732 
Митев, Г. 554 
Митева, А. 566 600 
Митева, Албена 88 450 
Митева, Катя 747 
Митева, Пепа 675 
Митова, Диляна 583 
Митрофанова, И. А. 187 
Михайлова, Галина Васильевна 710 
Михайлова, Ивайла Ангелова 746 
Михалева, Христина П. 256 
Михнев, П. 625 626 
Михов, Николай 804 
Мичевска, Петя Веселинова 13 
Мишева, Ирена 468 
Мишова, Т. 686 
Младенов, Милети 58 140 164 
Младенова, Марина 757 
Моашон, Ерик 82 
Мовилэ, Ирина 733 
Молдован, А. А. 154 
Моллова, Ст. 558 
Момчев, Симеон 316 
Момчева, Галина 765 766 767 
Монев, Виктор 496 
Монев, П. 98 
Монев, Петко 447 
Монова-Желева, Мария Христова 640 
Мочальников, Виктор 204 
Мусиенко, Светлана 627 
Муска, Снежана 628 
Мутафова, Емануела 257 546 
Мянушев, Енчо 584 
Найденов, Георги 48 68 
Наминова, К. А. 477 
Натов, Николай 436 
Недев, Радослав Г. 18 
Недкова, Антонина 489 
Нейков, Йордан 409 
Нейков, Николай 223 
Нейкова, Мария 446 448 
Нейкова, Румяна 629 
Нейчева, Мария 141 
Ненков, Димитър 99 
Ненов, Тодор 224 609 630 
Ненова, Анелия 537 
Ненчева, Искра 258 567 
Нехамкин, А. Н. 17 
Нецева-Порчева, Татяна Нейчева 259 
Никитина, В. Ю. 716 
Николаева, Силвия 497 
Николов, Борис Володиев 148 
Николова, Биляна Славянова 428 
Николова, Г. 687 
Николова, Мариана 585 
Николова, Марина 493 586 
Николова, Мария 654 
Николова, Надка 84 
Николова, Недка 74 
Николова, Ралица Иванова 402 
Николова-Ралева, Гергана 694 
Нифаева, Ольга 17 
Ницолова, Руселина 805 
Овчарова, Снежанка 610 
Овчарова-Крачунова, Снежанка 334 
Овчинникова, Н. Э. 171 
Овчинникова, О. П. 171 
Озеран, Алла 719 
Олейкин, С. П. 158 
Олейник, С. П. 303 
Орланюк-Малицкая, Л. А. 469 
Орозова, Даниела 760 
Осипова, И. В. 502 
Осипова, О. 342 
Осколкова, Н. С. 170 
Остренко, Е. В. 720 
Охрименко, С. А. 761 
Павлов, Александр Степанович 710 
Павлов, Георги 492 
Павлов, Димитър 801 
Павлов, Цветан 192 
Павлова, Дарина М. 762 
Палий, В. Ф. 717 
Панайотова, Наталия 23 
Панайотова, Таня П. 19 260 
Панджерова, Ася 795 
Панелеева, Искра М. 729 
Панова, Я. 524 
Пантелеева, Искра 225 227 
Панюгалова, А. В. 111 
Папагеоргиу, Атанасиос 587 
Папковская, Пелагея Яковлевна 688 
Парашкевова, Лоретта 261 286 
Парпулова, Жени 484 
Парушева, Таня 788 
Парфентьева, Алла 727 
Патонов, Николай 112 
Паунов, Марин 81 
Пеев, Пейо Иванов 288 
Пелов, Тихомир 89 
Пенев, В. 525 
Пенев, Теодор 769 
Пенерлиев, Милен 49 
Пенчев, Георги 433 
Петков, Васил 343 
Петков, Георги 698 
Петков, Петко 498 
Петков, Петрозар 485 
Петракиев, А. 554 
Петрикова, Е. М. 113 
Петров, Вилислав 751 
Петров, Ивайло 353 370 
Петров, Стефан 771 
Петрова, Емилия 789 
Петрова, Мария 10 
Петрова, Надежда 567 
Петропулос, Димитриос 587 
Петрунова, Стиляна Б. 728 
Пешев, Петър 404 
Пламенов, Петър 15 
Подшибякин, Д. В. 188 
Попов, Веселин 770 
Попов, Георги 142 
Попов, Румен 588 
Попова, Ю. Ю. 114 
Попчев, Иван П. 50 
Порязов, Делчо 1 
Поспелов, В. К. 534 
Процюк, Н. Ю. 193 
Пунчева-Василева, Татяна 459 
Рабинович, А. М. 699 
Радев, Евгений 763 
Радев, Р. 51 
Радев, Радко 262 
Радилов, Димитър 20 
Радкова, Изабела К. 778 
Райков, Евгени 100 
Ракаджийска, Светла 230 
Ракаджийска, Теменуга 77 
Ракарова, Събина 662 
Ралева, Стела 63 
Рангелов, Кирил 344 
Ранчева, Ренета Мирославова 28 
Рафаилова, Генка 790 
Рачева, Л. 526 528 
Рашева-Мерджанова, Яна 529 
Романенок, Татьяна 689 
Рохова, Мария 257 263 
Руйчева, Мария 555 
Рупска, Теодора 700 
Русанова, Лиляна 388 
Русев, Кристиан 434 
Русинова, Ралица 302 
Русчев, Иван 7 
Рыкова, И. А. 115 
Савенок, Виктория 635 
Савов, Венцислав 732 
Савчева, Велина 401 410 
Саздов, Димитър 530 
Салин, В. Н. 535 
Сандърс, М. 560 
Саркисян, Агоп 517 
Саркисян, Карина 338 374 
Сафонова, И. В. 502 
Сейменлийски, К. 558 
Семенов, С. С. 185 
Серафимова, Десислава 668 
Сергеева, А. Ю. 159 
Сидорова, А.. В. 21 
Симеонов, Стефан 192 308 
Симеонова, П. 791 
Симеонова, Росица 701 
Симеонова-Ганева, Ралица 23 
Симова, Антоанета 589 
Сирашки, Христо 639 
Славков, Веселин Евгениев 335 
Славов, Здравко 18 544 
Славова, Ирена 647 
Славянска, В. 734 
Славянска, Вяра 736 
Слипенчук, Михаил 345 
Смилков, Калоян 453 
Смилянов, Илия Г. 604 
Смирнов, С. Е. 184 
Смирнова, О. В. 116 172 
Совиа, Катрин 72 
Соколов, В. 346 
Соколова, Марияна 518 
Сомова, Елена 518 
Сотирова, Мария 83 
Ставрев, Атанас Любомиров 540 
Ставрова, Елена 165 
Стаматова, Ваня Христова 429 
Стамболийски, Иво 11 
Стамов, Константин Александров 494 
Станев, Елизар 276 
Станев, Петър Ив. 195 
Станимиров, Евгени 264 
Станкева, Евдокия 289 
Станков, Владимир 792 
Станкова, Лидия Николова 265 
Станкулов, Цветан 702 
Станчева, Венцислава 486 
Старк, Ханс 202 
Статев, Стати 63 
Стефанов, Галин 352 397 
Стефанов, Никифор 454 
Стефанова, Камелия 210 
Стоилова, Даниела 493 
Стойнова, Николина 205 
Стойчева, Мария 143 
Стоянов, Велчо 1 
Стоянов, Венцислав 598 
Стоянов, Евгений 631 
Стоянова, Зорница 212 
Стоянова, Лиляна 42 
Стоянова, М. 527 528 
Стоянова, Милена 793 802 
Стоянова, Надка 124 
Стрибис, Йоанис 336 
Съботинова, Диана 29 
Съев, Венцислав 73 
Сълов, Владимир 764 
Сълова, Николинка 237 
Сърновиц, Анди 266 
Тадаръков, Димитър 795 
Тананеева, Живка 274 
Танева, Невена П. 728 
Тасов, Иван 658 
Тачева, Виолета 632 
Ташкова, Мария 770 
Темелкова, Стефания 238 
Тенева, Атанаска 660 
Терзиев, Венелин 8 
Тимчев, Марко 520 
Тишева, Йовка 632 
Тодоров, Георги 101 
Тодоров, Тодор 274 
Тодоров, Тодор Ив. 815 
Тодорова, Людмила 711 
Тодорова, Мариана 389 
Тодорова, Мариета 226 
Тодорова, Милена 102 
Тодорова, Светлана 61 
Тодорова, Силвия 31 
Томов, Владимир 495 
Томов, Димитър 547 
Тонев, Младен 74 84 735 
Тонкова, Евгения 267 268 
Тончева, Росица 179 
Тончева, Тодорка Христова 290 
Тотков, Георги 518 
Транев, Стоян 611 
Транев, Стоян Транев 633 
Трендафилов, Р. 595 
Тренчева, Миглена 144 
Трифонов, Ю. В. 55 
Трифонова, Даниела Тинкова 337 
Тричкова, Таня 269 
Трусевич, Инна 634 
Трусевич, Ирина 635 
Тумбаров, Благой Кирилов 403 
Турсунска, Пламена Стойкова 148 
Узунова, Весела 590 
Уолф, Анна 472 
Усоскин, В. М. 117 
Ушвицкий, Л. И. 173 
Федорова, Г. В. 521 
Федосов, В. А. 154 
Фесчиян, Даниела 703 
Фетисов, В. Д. 118 
Фетисова, Т. В. 118 
Филев, Милен Тодоров 30 
Филева, Маргарита 200 499 
Хаджиева, В. 596 
Хаджиилиева, Камелия 152 
Хаджийски, Димитър 216 
Хайниш, Станислав 642 
Харизанова, Маргарита 732 
Харламова, Елена 690 
Хасянова, С. Ю. 174 
Хелиенек, Емил 206 
Христов, Емил 196 
Христов, Илия Ставрев 796 
Христов, Методи 103 
Христов, Минчо 104 
Христов, Петър 430 
Христова, Адриана 24 
Христова, Венета 354 
Христова, Гергана 218 
Христова, Мария 458 
Хубенова-Делисивкова, Татяна 203 304 
Цанов, Васил 25 
Цанов, Емил 771 
Цанова, Елица 591 
Цанова, М. 270 
Цветанова, Ева 271 
Ценова, Елица 592 
Цонева, Иванка 676 
Цонева, Надя 674 
Цыбульская, Людмила 636 
Цынцарь, А. 626 
Чавдарова, Мария 52 
Чанкова, Лилия 183 
Черешева, Мария 75 
Черкезов, Т. 549 
Черкезова, Дарина 76 
Чернова, Г. В. 478 479 
Чернова, М. В. 198 
Чешмеджиева, Бисерка Д. 260 
Чижевская, Л. В. 691 
Чиприянова, Катя 545 713 
Чирак, И. Н. 306 
Чобанов, Димитър 180 
Чобанов, Петър 105 
Чобанова, Росица 197 
Чолова, Цветана 6 806 
Шарие, Бертран 556 
Шаровская, Тамара 725 
Швец, Галина 637 
Шелухина, Елена Александровна 692 
Шенкова, Цветана 493 
Шереметов, Георги 655 
Шиблова, Малина Станкова 288 
Шишманов, Красимир 771 
Шкарабан, С. И. 748 
Шпаковская, Е. П. 535 
Явашева, Татяна 460 593 601 
Янакиев, Васил 538 
Янакиева, И. 597 
Янев, Николай 26 
Янева, Мариана 797 
Янков, Никола 382 
Янкова, Нина 451 
Ясенев, А. В. 119 
Яшин, С. Н. 188 
Яшина, Н. И. 119 
Adamov, Velichko 308 
Andersson, Birger 648 
Andreev, Nikolay 347 
Angelov, Ivan 309 
Apak, Sudi 293 
Apostolou, Apostolos 803 
Arantes, Daniel O. 651 
Azis, Ergin 348 
Babinska, Danuta 310 
Bajerean, Eudochia 726 
Bankova, Yovka 56 
Basheva, Snejana 706 
Berry-Stolzle, Thomas R. 480 
Bider, Ilia 648 
Bogdanova, Margarita 349 
Boshnakov, Petyo 311 405 
Bruncko, Martin 406 
Caglar, Selda 277 
Caliyurt, Kiymet Tunca 294 775 
Cejka, Pavel 64 649 
Celikyay, Hakan Sabri 277 
Covitz, Daniel 123 
Dakova, Margarita 350 
Damyanov, Atanas 351 352 353 
Davcev, Ljupco 315 364 372 
Demirel, Engin 293 
Deneva, Aneta 354 
Dickinson, Angela M. 650 
Dimitriadi, Nikolay 357 
Dimitrov, Nikola 612 
Dimitrova, Janka 313 
Dimitrova, Vesselina 391 392 
Dobreva, Desislava 355 
Dorogaia, Irina 613 
Dumbrava, Ruslan 726 
Dziubek, Ireneusz Teodor 365 
Emilova, Irena 356 
Engle, Robert 357 
Ertugrul, Sevil 296 
Falbo, Ricardo A. 651 
Focht, Uwe 481 
Gencler, Aahan 278 
Georgieva, Gabriela 358 
Georgieva, Nonka 359 
Golocialova, Irina 704 
Gorcheva, Tania 232 
Gorgieva-Trajkovska, Olivera 313 705 
Gyonkov, Rostilav 659 
Hoyt, Robert E. 480 
Hristov, Stefan 43 
Hristova, Veneta 354 
Iliev, Dragomir 360 
Iliev, Ivan 392 
Ivanov, Ivan Iliyanov 312 
Ivanov, Svilen 285 
Ivanova, Rositsa 718 
Ivanova, Viktoria 361 
Johann, Maria 284 
Jonev, Svetoslav 461 
Kalemli-Ozcan, Sebnem 153 
Karagiannis, Stefanos 803 
Kasabova, Stela 407 
Kazandjieva, Irina 120 
Kerr, Gordon 175 
Klimchenia, Ludmila 279 
Kostadinovski, Aleksandar 313 705 
Kostova, Snezhana 359 
Kovachev, Nikolai 381 
Kraeva, Violeta 768 
Lazarova, Vanya 773 
Liang, Nellie 123 
Lichev, Alexander 319 
Lukasova, Ruzena 314 362 
Lyubenov, Zdravko 295 363 
Lyubenova, Irena 408 
Madzova, Violeta 315 364 373 
Maluga, Natalia Mykhailivna 386 
Manasterska, Tatiana 365 
Manev, Plamen 381 
Marinov, Eduard 366 
Marinov, Georgi 295 
Marinov, Marin 367 
Marinova, Margarita 353 
Markova, Maria 207 
Mindevska, Atanaska 706 
Miteva, Diyana 121 
Momchev, Simeon 316 
Natali, Ana C. C. 651 
Neykov, Yordan 409 
Ortner, Johann 774 
Paceskoski, Vlatko 364 372 373 
Pagliacci, Mario 368 
Papaionnou, Elias 153 
Pavlov, Daniel 369 
Pehlivan, Nalan 277 
Penkov, Orlin 360 
Perjons, Erik 648 
Petkov, Rossen 706 
Petkov, Vasil 393 
Petrov, Ivaylo 353 370 
Petruk, Olexander Mihaylovich 387 
Peydro, Jose-Luis 153 
Polena, Esmeralda 385 
Pozharevska, Roumiana 707 
Pudovskis, Konstantins 176 
Puslecki, Zdzislaw W. 371 
Ralinska, Elena 122 
Richter, Andreas 481 
Roussenova, Lena 177 
Rubin, Yury 500 
Sajnoski, Krste 315 372 373 
Sarkisyan, Karina 374 396 
Savcheva, Velina 410 
Scarlat, Cezar 394 
Schiller, Jorg 481 
Serdyuk, Oleksandr 375 
Shevchenco, Valentyna 376 
Sikorski, Czeslaw 377 
Simeonov, Stefan 192 308 
Smentyna, Nataliia 395 
Soboleva, Erika 500 
Spiridonov, Ivan 396 
Stanchev, Krassen 378 
Stefanov, Galin 352 397 
Stefanov, Svetlozar 398 
Stoyanova, Milena 233 
Stoyanova, Tsvetana 612 
Strahilova, Katya 452 
Suarez, Gustavo A. 123 
Svoboda, Pavel 411 
Svrtinov, Vesna Georgieva 317 
Temjanovski, Riste 317 
Todorova, Tanya 318 
Tridico, Pasquale 78 
Tsekouras, Yannis 379 
Tsvetkov, Tsvetan 57 
Turan, Sibel 296 
Turcanu, Viorel 704 
Unsar, A. Sinan 291 776 
Urbanek, Tomas 314 
Vanags, Alfreds 412 
Varlik, Ulku 280 
Velikov, Veliko 233 
Vladev, Ivajlo 413 
Vladeva, Rositsa 413 
Vladimirov, Lyubomir 380 381 653 
Wende, Sabine 480 
Wise, Jacqueline Volkman 462 
Yankov, Nicola 382 
Yildiz, Fehmi 777 
Yildiz, Nural 278 
Yonkova, Boychinka 665 
Yordanov, Nikolay 383 
Yordanova, Desislava Stefanova 399 
Zahariev, Andrey 319 
Zaharieva, Galina 384 
Zhechev, Vladimir 285 
Zoto, Stela 385 
Zverina, Yroslav 414 
Эзрох, Ю. С. 178 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автоматизиране управлението на пакетираща линия 604 
Авторското право и неговото хармонизиране със страните от Европейския съюз 416 
Адекватни ли са българските подоходни данъци на предизвикателствата на икономическата криза 156 
Администрирование подоходного налогообложения в России и США 157 
Активни и нетрадиционни методи за обучение на студентите от икономическите ВУЗ по "Финансово-стопански анализ" 520 
Активные и интерактивные формы в учебном процессе в бакалавриате и в магистратуре: общие подходы и различия 534 
Активные и интерактивные формы обучения при реализации компетентностно-ориертированного подхода в преподавании статистических дисциплин 535 
Активные методы обучения в маркетинге 533 
Акумулиращи тестови въпроси 518 
Анализ затрат в гостиничном бизнесе-непременное условие для принятия оптимальных управленческих решений 708 
Анализ на вариантите за фирмен бизнес в условията на глобализация 205 
Анализ на дизайна на туристическия продукт 782 
Анализ на ефективността на капитала 46 
Анализ на изграждането на фискален капацитет на местните власти в страните от Европейския съюз 112 
Анализ на международните актове за борба с корупцията 435 
Анализ на потребителското поведение на туристите от ЕС 802 
Анализ на развитието на транспортната инфраструктура в България 741 
Анализ на стратегическите ефекти в бизнеса на основата на хоризонталните връзки 655 
Анализ на финансовото състояние на земеделски стопанства в България 568 
Анализ развития экологического учета с учетом международной практики в ретроспективе и на современном этапе 692 
Анализ факторов конкурентоспособности человеческого капитала в условиях регионального развития 733 
Анализиране на данни за туристи от Европейския съюз посетили България 783 
Англо-американская и исламская модели учета: противоположности и единство 684 
Антикризисната природа на хедж фондовте - еволюционни характеристики 91 
Антикризисная политика А. Меркель в рамках Европейского союза 390 
Антикризисная политика зоны евро в условиях долгового кризиса 59 
Арбитраж по международни търговски спорове 436 
Аутсорсинг - основни положения, предимства и недостатъци 332 
Аутсорсингът - замираща или неразбрана дейност ? 333 
Баланс на територията на курортните комплекси по черноморието и екологични проблеми, възникващи от несъвършенството му 539 
Балансираната карта за оценка на резултатите като инструмент за управление на промените в стопанските организации в процеса на присъединяване на страната към ЕС 667 
Балансово - функционална методика за определяне на конкурентоспособността на малките и средни предприятия в България - като страна - членка на Европейския съюз 221 
Банковское потребительское кредитование: конкуренция и опыт в России и Великобритания 178 
Бенчмаркинг как инструмент быстрого "перехвата" инноваций 642 
Бизнес към бизнес (B2B) маркетинг срещу бизнес към потребители (B2C) маркетинг 249 
Близо 30 научноизследователски проекта са реализирани за година от ИНИ в Стопанска академия 807 
Бухгалтерский и налоговый учет: взаимосвязь как элементов системы управления 688 
България в европейския контекст 389 
България и страните от ОЧИС - сравнителен анализ и оценка на макроикономическите фактори за преодоляване на кризата 330 
България като основен туристически пазар за Румъния 323 
Българската социално-икономическа политика през погледа на Европа 200 
Българските "Свети гори" в европейското културно наследство 806 
Българските общности зад граница 28 
Българският език и българите в обединена Европа 805 
Българският общозастрахователен пазар в условията на криза - рискове и предизвикателства 486 
Българският туристически продукт - състояние и препоръки 780 
Българското застраховане и уроците на кризата 471 
Бюджетный риск структуры социальных расходов 107 
Вебинар как инновационная интерактивная форма проведения занятий 521 
Венчурное финансирование иновационных проектов: институциональные риски 673 
Вербальная модель построения оптимальных траекторий финансового потока по отдельному договору страхования 479 
Взаимовръзка между аутсорсинг, транспортна инфраструктура на предприятието и конфликти 611 
Вземане на инвестиционни решения в условия на неопределеност 544 
Визуализациите на социални мрежи - средство за анализи 765 
Визуално и състезателно програмиране 767 
Винен тур из избите на Италия 573 
Вклад глобализации и региональную интеграцию на примере взаимодействия России и Украины 342 
Влияние и роля на рекламата върху известността на търговските марки 244 
Влияние на глобализацията на световната икономика при технологично преструктуриране на производствените предприятия 334 
Влияние на спекулативните "BULL" и "BEAR" тенденции EUR/USD върху фиксираното съотношение на валутния борд в България чрез използване на крос-курсовите котировки 133 
Връзка между европейската интеграция и концепцията "Евромаркетинг" 331 
Връзката: Иновации и управление на знанията в организацията 621 
Въвеждане на второ ниво на местно самоуправление - основна антикризисна мярка 448 
Въвеждане на стандартите за качество iso 9000 - гаранция за оптимална организация и управление на производството в малките и средни предприятия 744 
Възможни ефекти от дълговата криза в държавите от Европейския съюз върху финансирането на бизнеса в България 100 
Възможности за въвеждането на финансова децентрализация в България 128 
Възможности за изграждане на общински компютърни информационни системи чрез динамично документно управление 772 
Възможности за конкурентно развитие на българския лозаро-винарски сектор в европейското икономическо пространство 565 
Възможности за минимизиране на транзакционните разходи при публично частно партньорство 679 
Възможности за мултифункционално земеделие в България след присъединяването ни към Европейския съюз 215 
Възможности за ограничаване на инвестиционното натоварване на територията на черноморските курорти в България 182 
Възможности за подпомагане на малките и средни предприятия 728 
Възможности за приложение на европейските стандарти в българското хотелиерство 784 
Възможности за приложение на информационно-аналитични системи в българските предприятия 771 
Възможности за развитие на малък бизнес в сферата на инфраструктурното обслужване на индустриалните предприятия 3 
Възможности за увеличаване на приходите в електронните канали 267 
Възможности за устойчиво използване на земеделските земи в България 562 
Възможности и използване на системите за управление на съдържанието в съвременните бизнес организации 770 
Възможности и ограничения на общите модели за изследване на потребителското решение 265 
Външнотърговските отношения на България при присъединяването й към Европейския съюз 234 
Въпросът за международната сигурност в актовете на Европейския съюз 403 
Вътрешните стандарти в управлението на стопанската организация 619 
Геномът на лимеца е непроменен през вековете 574 
Глава 7 от Закона за енергийната ефективност 560 
Глобализация и вступление РФ в ВТО - важнейшие факторы развития российского страхового рынка на современном этапе 478 
Глобализация и сигурност 443 
Глобализация, общество на знанието и управление на науката 442 
Глобализация, туризъм и тероризъм 788 
Глобализацията и маркетингови реалности 240 
Глобализацията и отражението й в маркетинга на здравеопазването 257 
Глобалната среда на индустриалното предприятие на 21- век 219 
Глобалната финансова криза - ново предизвикателство за икономическата сигурност на Европейския съюз 400 
Глобални тенденции в управлението на университетите 527 
Готовность России к внедрению МСА 723 
Границите на аскетизма? 14 
Гъвкава заетост в българските бизнес организации 227 
Да отглеждат зеленчуци в града не е мисия невъзможна за жителите на някои европейски градове 592 
Данъкът върху лихвите по депозитите, или кои са алтернативите за спестяване в България 147 
Данъчни временни разлики по ЗКПО 698 
Данъчно облагане при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност на търговски дружества 702 
Дедуктивни методи за имерване на интелектуалния капитал на предприятията: обзор и критичен анализ 683 
Делегиране пълномощия на сътрудниците на организацията 8 
Демографска характеристика на икономически активно население в България по образователни категории според преброяванията на населението през периода 1985-2011 година 24 
Демографската криза в България и политика, свързана с нейното преодоляване 30 
Демократичните трансформации 34 
Децентрализация – основен фактор за повишаване ефективността на администрацията 446 
Динамика в конкурентните предимства на търговията с потребителски стоки 235 
Динамика на паразара на труда в здравеопазванете в България и Европа 547 
Дистанционна поддръжка чрез ИКТ на студенти, осъществяващи мобилност в ЕС с цел обучение 517 
Дистанционното обучение – възможности по време на криза 506 
Дистанционный труд как новая форма занятости 716 
Доверие и бухгалтеский учет 691 
Доверието - основа на диалога в обществото 33 
Допустимые упрощения бухгалтерского учета и отчетности для малых предприятий 715 
Доц. д-р Величко Адамов - новият ректор на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов 812 
Дружествата със специална инвестиционна цел в България засега стартират трудно 419 
Дълговата тежест на Република България по пътя към присъединяването й към Европейския съюз 94 
Държавни помощи - елемент от държавната политика за подобряване конкурентоспособността на българското земеделие 2007-2013 г. 590 
Държавните служители - начин на действие. Различни ли са държавните служители, понеже са държавни служители? 445 
Еволюция на балансираната карта като инструмент за стратегически мениджмънт 631 
Еволюция на банковия надзор в България 161 
Еволюция на неравенствата като предизвикателство към социалната политика 25 
Евразиатският енергиен възел "Набуко" 551 
Евро плюсовете на Латвия 404 
Евроинтеграцията и българското писмено делово общуване 666 
Евроориентацията и нейното отражение върху езика на българските медии 674 
Европейската политика на САЩ (от избухването на Първата до началото на Втората световна война) 40 
Европейската система от хармонизирани счетоводни стандарти за публичния сектор 703 
Европейски перспективи за промени на стотистиката в информационното общество 20 
Европейски перспективи за развитието на транспорта в България 740 
Европейски перспективи на банковата ситема: електронно банкиране 163 
Европейски перспективи на българския туризъм 230 
Европейски перспективи на индустрията, като водещ отрасъл на българската икономика 224 
Европейски перспективи пред българския строителен бизнес 750 
Европейски перспективи пред организационното преструктуриране на аграрния сектор 217 
Европейски предизвикателства пред местното самоуправление в Република България 447 
Европейски предизвикателства пред търговията в България 237 
Европейски принципи за развитие на градовете 779 
Европейският профил на българската здравна реформа 546 
Европейският съюз и регионалните институции в Черноморската област 320 
Европейският съюз и регионалните организации: ЧИС, ГУАМ и Оперативната група за военноморскосътрудничество в Черно море (BLACKSEAFOR) 322 
Европейският съюз и Черноморският регион: в търсене на събеседник 336 
Един случай на административна юрисдикция в Закона за патентите и регистрация на полезните модели 418 
Единодействието на националните кооперативни съюзи и евроинтеграцията 89 
ЕК за модернизиране, опростяване и укрепване на агрохранителната верига 749 
Екологични аспекти на аграрната политика 596 
Екологични проблеми на електроенергийното производство в Република България 540 
Екологични рискове в туризма 541 
Екологоикономически изисквания към ефективното природоползуване 538 
Електронен подпис - стратегия за бизнеса в България 654 
Електронните пари - удобство за поколенията или проблемът на бъдещето 148 
Електронните финанси - перспективи и развитие 135 
Електронно интернет базирано дистанционно обучение - актуална форма за повишаване квалификацията на кадри и специалисти от бизнеса 759 
Електронното обучение в електротехническия факултет на техническия университет - Варна. Практика и проблеми 507 
Емоциите на работещия човек: тихата революция в икономиката и управлението 81 
Емоционална интелигентност - място и роля в живота на съвременното общество 35 
Емпиричното изследване на социалната значимаст на заболяването "остър панкреатит" 548 
Енергийната дихотомия България - Турция в Черноморския регион 552 
Енергийната революция отговаря на интересите на всички 556 
Етични принципи в чинията 591 
Ефекти от приватизацията и успешност на приватизацията в България 213 
Ефекти от прилагането на ОСП на ЕС върху развитието на българското зеленчукопроизводство 582 
Ефективната бизнес презентация 632 
За европейските перспективи на българските висши училища 510 
За меда и жилото 593 
За някои проблеми по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 739 
За правната същност на безналичните акции 441 
За реалната и формалната роля на счетоводната политика в управлението на предприятието 687 
За счетоводната политика в стопанските предприятия и нейните съставители 694 
За състоянието на земеделските кооперации 90 
За характера на съсловните организации 7 
Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите 463 
Законови механизми за насърчаване на търговците с малък и среден 228 
Залоговая политика банка при кредитовании клиентов сегмента "малый и средний бизнес" 664 
Застраховане в страната на големите надежди 472 
Застраховане на големи и катастрофични рискове 466 
Застраховането е огледало на икономиката 485 
Застрахователен пазар в България - състояние и перспективи 484 
Застрахователен пазар и застраховане 465 
Застрахователният пазар - тендениции и развитие 482 
Защита на личните данни и членството в Европейския съюз 763 
Защита на потребителите - стратегически приоритет на комисията за финансов надзор 93 
Здравната сигурност на туристите като елемент от оценката на качеството на туристическите услуги 800 
Земеделие и организационни форми на земеделието от Южен Централен район 216 
И "царят" на пазарното стопанство (-парите) не винаги е облечен 1 
Игровизацията навлиза в бизнеса 737 
Идеи за национална концепция за иновативно развитие на икономиката 197 
Избор на валутна система и икономическа стабилност 141 
Изводите от кризата невъзможни - безисходица в мъглата на фалшивото съзнание 52 
Изграждане на функциониране на университетска виртуална банка 494 
Изменение организационной культуры в контексте этапов жизненного цикла предприятия 727 
Измерване влиянието на туризма върху икономическия растеж в България 785 
Измерване на еластичността при насърчаване на продажбите 236 
Използването на информационните технологии при маркетингови анализи и прогнози 243 
Изпълнение на консолидираната фискална програма за април 2013 г. 151 
Изследване на връзката "качество на E-Learning - удовлетвореност на курсистите" 503 
Изследване на конкурентноспособността на туристическия бизнес в РБългария (оценка на различия на предлаганите услуги 231 
Изследване на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес в регион Габрово – теоретико- методологически проблеми 663 
Изследване на различията и устойчивостта в развитието на общините - методи и модели 451 
Изследване на тенденциите на пътуванията на български граждани в чужбина 755 
Изследване приложението на системите за управление на бизнес процесите в дейността на организациите 769 
Изучаване въздействието на фактори, влияещи върху цените на жилищните имоти в България 194 
Икономика на знанието - образование и съвремие 50 
Икономика на знанието и правото на информация в потребителското право: примерът на договора за организирано туристическо пътуване 415 
Икономика на споделянето - нова тенденция в съвременната икономика 329 
Икономиката на знанието и европейските парспективи за България 47 
Икономически аспекти и възможности на България за пълноправно членство в Европейския съюз (ЕС) 49 
Икономически растеж или бюджетни рестрикции в условията на финансова нестабилност 95 
Икономическите сътресения след 2008 г. и отражението им върху географската структура на външната търговия на България 343 
Имплементирането на съвременни методи в обучението по чужд език 491 
Инвариантни принципи на управление на конфликтите 620 
Инвестиционен модел за оптимизиране степента на логистична интеграция 297 
Инвестиционна дейност и технологични паркове 142 
Инвестиционна политика и преструктуриране в условията на валутен съвет 129 183 
Индикатори за текуща платежоспособност на строителните предприятия 101 
Индикатори на конкурентоспособността на селскостопанския сектор в Гърция (2000-2009) г. 587 
Инициативи на ЕС в областта на безопастността и здравето при работа 80 
Инновационное саморазвитие как фактор повышения эффективности деятельности предприятий 627 
Иновативни подходи и методи за изграждане на умения и компетентности в контекста на проект е-Менторинг 640 
Иновации в ценообразуването - ценообразуване на база ценност 259 
Иновации във висшето образование 509 
Иновации и корпоративно управление 2 
Иновационният фактор за повишаване конкурентната способност на българската икономика в европейските и перспективи за развитие 45 
Институты денежного обращения Китая и финансово-экономические показатели их деятельности 116 
Институционален анализ региональных банковских систем 167 
Институционализация на процеса на обучение по туризъм, планинарство алпинизъм и катерене 801 
Институционални проблеми и тяхното решаване за успешното прилагане на концепцията за устойчиво развитие на общините в селските райони на страната 450 
Инструменти за регулиране на трудовия пазар в Република България 74 
Интеграционни връзки между стопанските субекти в земеделието 594 
Интеграция на национални и европейски бизнесинформационни източници 764 
Интегриране на технологичните бази от данни и WEB в обучението по информатика 760 
Интеллектуальная собственность как объект стратегического управления 637 
Интер- и интраактивен дизайн на бинарни академични курсове (личен опит) 529 
Интердисциплинарният подход при управлението на регионалното развитие на околната среда 51 
Информационна безопастност за икономисти 761 
Информационните технологии - условие за развитие на иновационен бизнес 762 
Информационно и кадрово осигуряване на преструктурирането и възраждането на "центрове за печелба" 610 
Искуссвенные нейроные сети для определения лояльности клиентов в компьютерной системе поддержки принятия решений 635 
Использование теории самоорганизации как перспективного направления стратегического управления предприятием 603 
К вопросу о формировании инвестиционного портфеля с включением отраслевых индексов РТС 184 
Казахстан: "ресурсное проклятие" или "голландская болезн"? 208 
Кайсията - пълноценен диетичен плод 579 
Как да оценим ИТ активите на компанията? Balanced scorecard - един възможен отговор на въпроса 757 
Какво иска бизнесът, какво предлагат банките 169 
Какво означава на практика "активиране"? Активните политики на пазара на труда в Швейцария 82 
Катар. Земя на инвестиции 344 
Катастрофичен пул в България 464 
Класификация и анализ на производството на художествени изделия от масивна дървесина 778 
Класификация на малките и средните предприятия 218 
Класификация на селскостопанската продукция по счетоводни цели 700 
Кластерные технологии и экономический рост 204 
Клиентоориентираната маркетингова стратегия като фактор за стратегическо конкурентно предимство 246 
Клъстерите в регионалното устойчиво развитие: подходи и политика за прилагането им 203 
Ключевые компетенции руководителя в системе образования 626 
Ключови механизми за подобряване на качеството в здравеопазването 549 
Ключови послания и варбални формули в политическата комуникация 38 
Когато фактите говорят 470 
Конвергенция на разходната структура на БВП на България и Чехия към еврозоната 63 
Конвергенция подходов к формированию показателей готовой продукции при планировании, в бухгалтерском учете и отчетности организаций промышленности 689 
Конкурентното разузнаване - нов елемент на системата за защита на националната сигурност 439 
Конкурентоспособността - най-голямото икономическо предизвикателство пред България и Европейския съюз 44 
Конституционосъобразност на новите правила за събиране на данъци и осигурителни вноски 423 
Концепция антикризисного управления промышленным предприятием в процедурах банкротства 198 
Концепция за устойчиво развитие на туристическа дестинация - принципи и механизми и тяхното приложение в туристическа дестинация Варна 790 
Концепцията на Тони Клиф за "социалистическата" държавна собственност в СССР 68 
Кооперативната система като основен елемент на социалната икономика 86 
Координацията - основен принцип на реинжиниринга 629 
Координирането като преговорен процес 633 
Корпоративна оценка, финансова мощ и ликвидност на българските компании в условията на криза 97 
Корпоративна социална отговорност - същност, опит, тенденции 660 
Корпоративна социална отговорност и публични политики: фокус и тенденции в България 647 
Крайното домакинско потребление и неговото значение за функциониране на икономиката на България и развитието й по пътя към ЕС 61 
Кредитната кооперация като алтернативна форма за финансиране на агробизнеса 85 
Кредитно-дефолтные свопы как амортизаторы финансового кризиса в странах еврозоны 114 
Кризисен PR - част от корпоративната култура на организацията 675 
Културният туризъм в помощ на туристическия брандинг на дестинация 238 
Културното наследство в условия на икономически и ресурсни кризи 6 
Културното наследство като обект на правна защита в Европейския съюз 5 
Къде да инвестираме? Сега 199 
Лизинг и hire purchase 130 
Лисабонският договор 437 
Логаритмично нормалното разпределение в техническия и икономическия анализ 18 
Логистика в здравеопазването 298 
Логистиката е подобрение на разходите 299 302 
Логистиката на доставките в дигиталния свят на XXI век 300 
Логистиката на доставките в дигиталния свят на ХХI век 301 
Лоялност на потребителите: Резултати от емпирично изследване 254 
Макроикономически анализ на инфлационната динамика: европейските закономерности и деформации 60 
Макроикономически ефекти от промените на ДДС в международен сравнителен план 160 
Маркетинг в туризма 289 
Маркетинг в условията на криза 251 
Маркетинг и канали за реализация на плодове и зеленчуци в България 258 
Маркетинг на взаимоотношенията и развитие на електронния маркетинг в здравеопазването 263 
Маркетинг на екотуризма 290 
Маркетинг от уста на уста 266 
Маркетинг проучване на пазара на висше образование 241 
Маркетингов анализ на пазарен сегмент "подрастващи", пазаруващи online 274 
Маркетингово изследване на имиджа на продуктите на фирма "Победа" АД гр. Бургас 256 
Маркетингово стратегическо планиране в банковата дейност 269 
Маркетингът във фокуса на сайтовете за колективно пазаруване 250 
Машиностроительные кластеры в международном разделении труда 346 
Междуинституционалното взаимодействие и координация в Република България - органи и измерения 438 
Междукултурните компетенции - необходим актив на съвременния бизнес 338 
Международен бизнес и околна среда: тенденции и промени във формите на международния бизнес 340 
Международен пазар и предизвикателства пред българския бизнес и държава 335 
Международна година на статистика - 2013 26 
Международни аспекти на екологичните катастрофи под въздействие на климатичните промени 542 
Мезонинный кредит как альтернатива проектного финансирования инвестиционных проектов 113 
Мениджмънт на проектирането на системи за управление 618 
Место активных и интерактивных форм обучения в современном высшем образовании 515 
Методи за въвеждане на липсващи стойности при неигнурируеми механизми 214 
Методи за оценка на техническите резерви и риска за резерви на застрахователните компании 545 
Методи и модели за прогнозиране в производствения мениджмънт 19 
Методи на анализ за установяване на влиянието на цените и търсенето върху финансовите резултати 136 
Методика за определяне на конкурентоспособността на продукта в зависимост от типа маркетингова концепция в малкото предприятие 261 
Методика оценки эффективности использования информационного потенциала контроллинга 616 
Методика принятия решения о возможности применения аутсорсинга в холдингах 106 
Методически въпроси на анализа и оценка на селскостопанските предприятия 563 
Методические подходы к выявлению корупцинных рисков в финансово-бюджетной сфере 155 
Методологические проблемы управления маркетингом туристического предприятия 281 
Методология за оценка нуждите от обучение за възобновени енергийни източници 554 
Методология формирования системы стимулирования продаж на предприятиях розничной торговли 283 
Многоаспектен поглед върху необходимостта от маркетинга на територии 268 
Многодишна фенансова рамка 2014-2020: параметри и измерения за България 402 
Многостранни измерения на ефективността и качеството на висшето образование 516 
Модел за определяне на конкурентоспособността на продукта в зависимост от типа маркетингова концепция в малкото преприятие 286 
Модел за прогнозиране на енергийните потребности, структура и области на използване 555 
Модел за управление на националната конкурентоспособност 609 
Модели за изследване и оценка на потребителската удовлетвореност 264 
Модели на управление на университетите в Полша 523 
Моделиране на възвръщаемостта от образование и реализация на притежателите на докторски степени на пазара на труда в България 23 
Модель налогового регулирования инвестиционной деятельности природопользователей 159 
Монетарная политика и финансовая нестабильность: особенности связи в странах с формирующимся рынками 306 
Монетарные инструменты регулирования притока иностранного капитала 62 
Монетарный отбор - специальный способ извлечения выборок в аудите 721 
Монополът -загуба на благосъстояние и регулиране 662 
Мотивация за развитие и ефекти от дейността на биологично стопанство 586 
Мотивация за развитие и ефекти от дейността на биологичното стопанство 585 
Мотивация и стимулирование труда работников в сфере научно-исследовательской деятельности в Республике Молдова 628 
Място на ключовите умения на организацията в стратегическото управление 624 
Мястото на научния спор в теорята на конфликтите 32 
Направления совершенствования системы внутреннего контроля 726 
Насоки за развитие на железопътния транспорт в условията на европейска интеграция 743 
Настолна книга по счетоводство 701 
Научните изследвания и иновациите в рамките на ОСП 2014-2020 г. 588 
Национална жилищна стратегия на Република България - възможности за устойчиво развитие на жилищната среда 752 
Некоторые вопросы бухгалтерского учета и отчетности в условиях пенсионных планов 704 
Необходимост от преподаването на дисциплината "Финансова математика" в икономическите висши училища 508 
Неравновесията - причини за кризата 105 
Неразпространението на оръжията за масово унищожение в Република България 454 
Нетрадиционни възобновяеми източници на енергия 557 
Нискотехнологичните отрасли - устойчив пазар за високотехнологични решения. Казусът с агросекторът в България 564 
Нищета на пародията, или за палиативната мисъл на настоящето 15 
Нов модел на пазара 561 
Нова българска политическа терминология в условията на глобализацията 37 
Новата селскостопанска политика на ЕС: по-зелена, справедлива и устойчива 598 
Нови програми и образователни схеми в приема за магистри 808 
Новите качества и роля на мениджъра на бизнесорганизация в условията на икономика, основана на знания 638 
Новые поправки в МСФО 720 
Някои аспекти за маркетинговата стокова политика в туризма 288 
Някои аспекти на единството на националните кооперативни съюзи 87 
Някои аспекти на управление на висшето училище 511 
Някои лингвистични проблеми на френската икономическа терминология 804 
Някои размисли за финансовите аспекти на кредитния риск в банките 131 
Някои тенденции в развитието на демографския потенциал в българските села до 2020 г., на национално и регионално ниво 569 
О методах совершенствования самостоятельной работы студентов экономических специальностей 532 
О состоянии и проблемах развития управленческой мысли (в порядке научной дискуссии) 646 
О финансовых резултатах деятельности европейской системы центральных банков 172 
Обновената регламентация на образователната сфера в правото на Европейския съюз - преодолим ли е рубикон за Р България 434 
Образованието за развитие" като глобално, европейско и българско предизвикателство 497 
Образованието и обучението по CAD сеистеми в университетите 756 
Обща характеристика на договора за публично-частно партньорство 432 
Обществена идентичност - културно наследство - сигурност 4 
Общественото овластяване: седем модела по Ерик Олин Райт 67 
Общи принципи на правото в международното публично право 425 
Общинската социална политика и европейската интеграция 16 
Общостните валути като инструмент за противодействие срещу нежеланите аспекти от икономическата криза 179 
Онлайн маркетинг на хотелски и туристически продукт в глобалния век - възможности и проблеми при прилагането му 287 
Оптимално използване на рекреационните ресурси на българското черноморие 195 
Организационно-управленческие инновации как фактор роста инновационной активности предприятий Республики Молдова 608 
Организационные аспекты подготовки учетной политики по МСФО 690 
Организация и финансирование международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай": современное состояние и проблемы 305 
Ориентири за обучението по сигурност 455 
Осигуряване на дистанционното обучение с УММ-организация, проблеми, решения 504 
Основни акценти в развитието на строителния бизнес в условията на присъединяване към ЕС 753 
Основни моменти на аграрната политика на България 595 
Основни проблеми и прегради за дейността на МСП през 2003 226 
Основни разбирания за интереса в правната мисъл 431 
Основни характеристики на икономически активно население на България (1900-1975 г.) 22 
Особенности антикризисного менеджмента в деятельности сельскохозяйственных предприятий 622 
Особенности проведения аудита финансовой отчетности на предприятиях малого бизнеса 724 
Особености в инвестиционни процес относно недвижимите имоти по Черноморското кройбрежие 421 
Особености на маркетинга и маркетинговите стратегии в контекста на процесите на глобализация 255 
Особености расчетов вознаграждений работникам согласно международным стандартам 686 
От протоколните книга на Ефорията "Д. А. Ценов" 814 
Относно ефективността на контрола 657 
Относно някои въпроси за качеството на националния туристически продукт в контекста на развитието на българската стопанскотуристическа дейност 796 
Относно проблемите в обучението по защита на класифицираната информация 492 
Отписване на дълготрайни активи от баланса на предприятието 714 
Отразяване характеристиките на качеството на електрическата енергия при тарифиране 558 
Отчитане на дългови финансови инструменти със специфични условия 697 
Оценка вероятности банкротства банка 168 
Оценка и управление качеством системы внутреннего контроля предприятия 725 
Оценка на влиянието на ОСП на ЕС върху земеделските кооперации 570 
Оценка на ефекти от насърчаване на продажбите: приложение на квази-експериментален дизайн с две групи 253 
Оценка на кредитоспособността и избор на инвестиционни проекти 137 
Оценка на техническата и административна реализация на данък върху сделките с борсово и извънборсово търгуваните инструменти 125 
Оценка риска в рамках гипотезы фрактального рынка 190 
Оценка средневзвешенной стоимости капитала винодельческих предприятий южного региона Республики Молдова и пути ее уменьшения 606 
Оценка факторов регулирования прибыли коммерческого банка 166 
Оценка факторов риска снижения финансовой устойчивости в страховом бизнесе 474 
Оценка финансовых рисков инвестиционного портфеля на основе его страховой составляющей 188 
Оценяване на тенденции при изменение на цени на акции с използване на размита логика 127 
Очаквания за професионална реализация и кариерно развитие на студенти от специалност „Социални дейности” от БСУ 490 
Пазарът на недвижими имати в България 248 
Парадигма доходов физических лиц в условиях глобализации рыночной экономики 118 
Парите, държавата и кризите 180 
Парични обезщетения за временна неработоспособност 457 
Пенсионната реформа без край 460 
Пенсионните фондове в България - развитие и резултати по време на криза 458 
Переход к "обществу без наличных" - глобальная тенденция? 150 
Переход России на МСФО: проблеми и пути их решения 677 
Перспективи за единодействие на кредитните кооперативи в България с други организационни структури 88 
Перспективи пред европейската икономическа интеграция 321 
Перспективы управлениия нефтегазовыми фондами России 108 
Пионери в биоземеделието 601 
Планиране и подбор на рекламните канали и средства 260 
Планиране и реализиране на маркетинговите стратегии в банковата дейност 245 
Планиране на туризма и неговите въздействия върху околната и социо-културната среда 789 
По въпроса за аниза на сигурността на предприятието с трудови ресурси 747 
Поведенческа асиметрия в управленския процес 643 
Повелители на времето 76 
Повишаване качеството на чуждоезиковото обучение в специалностите, изучаващи туристически дисциплини 493 
Повишаване на конкурентоспособността на екскурзоводското обслужване чрез идентифициране на ефективната комуникация 797 
Подобряване управлението на краткотрайни те материални активи в дървообработващо предприятие 223 
Подход за анализ на системата за екоуправление в селското стопанство 571 
Подходи за приложение на концепцията за устойчиво развитие в туризма 791 
Поземлената реформа в България 597 
Показатели за качеството на образованието - залог за кариерно развитие в туризма 489 
Полезно учебно пособие за студенти икономисти 36 
Полемика по биогоривата 578 
Политики в отговор на застаряването на населението 29 
Политики за управление на човешките ресурси в големите бизнес организации 729 
Политическото посредничество като заплаха за гражданското общество 453 
Положителни и отрицателни страни на франчайзинга 325 
Поредно признание от чуждестранен университет за Стопанска академия 809 
Постсъветска Русия на Путин в търсене на евразийската идентичност в XXI век 39 
Потенциал применения взаимного страхования от несчастного случая на предприятиях крупнаго бизнеса 475 
Почвената ерозия и борбата с вея 584 
Правна защита на околната среда при възлагането на обществени поръчки 433 
Правна същност на актовете за установяване на данъчни задължения 428 
Правни аспекти за тълкуване на финансово прозводните инструменти 146 
Правни възможности за единодействие на националните кооперативни съюзи в България 417 
Правни основи на полицейската образователна политика на страните от ЕС 427 
Право на данъчен кредит във връзка с проекти, финансирани по оперативните програми на ЕС 149 
Практически аспекти за определяне на продуктово-пазарните стратегии на М. Портър във фирмите производители на спиртни напитки в България 262 
Практические вопросы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 699 
Предизвикателства пред социалната политика в България в контекста на стратегия "Европа 2020" 388 
Предизвикателства пред териториалната комуникационна политика в периферните общини 271 
Предизвикателства пред туристическите фирми, специализиращи бизнес (делови) туризъм 787 
Предизвикателствата на международните хипервръзки за маркетингови изследвания на срочния деривативен пазар 292 
Предизвикателствата пред инвестиционната и иновационната дейност на фирмата. Общ модел 181 
Предприемаческият университет 524 
Преминаване на риска върху застрахователя по МЗ при превоз на контейнери 467 
Преподаването на икономиккс - състояние, проблеми и перспективи 813 
Преподаването на стопанска история във висшите училища 530 
Престъпността при жените 426 
Приложение на диагностичния модел за управление на човешките ресурси 732 
Приложение на метода "Делфи" за предвиждане на индекси, базирани на борсови котировки 139 
Приложение на софт компютинг за управление на финансови активи 145 
Применение дистанционных методов организации интерактивных форм обучения на факультете магистерской подготовки Финакадемии 531 
Принципите на корпоративното управление и устойчивостта на банковата система в глобалното финансово пространство 165 
Принципът на свободно движение на капитали и последните промени на конституцията на Република България 444 
Приоритет в политиката на ограничаване на безработицата и насърчаване на заетостта във Варненския регион 84 
Приоритетные направления развития страхового рынка России на современном этапе 469 
Причини на високата капиталова адекватност на нашите търговски банки 144 
Проблема суверенных долгов в мировой экономике 154 
Проблеми и перспективи в развитието на организацията за черноморско икономическо сътрудничество 815 
Проблеми и противоречия на инвестиционния процес в преструктуриращите се български предприятия 138 
Проблеми на взаимодействието на ЕС и НАТО в сферата ана сигурността 41 
Проблеми на одита на управлението на недвижимите имоти публична държавна собственост 420 
Проблеми на управлението и финансовото осигуряване на млечното говедовъдство 566 
Проблеми на управленския контрол 658 
Проблеми на хранителната и питейната индустрия в България 225 
Проблеми при оценяване на знанията и уменията в преподаването на специализиран чужд език 496 
Проблеми при първоначално признаване на концесия във финансовите отчети 681 
Проблемни области при одити на средства от ЕС 722 
Проблемът за идентичността във философска перспектива 10 
Проблемът с недостига на квалифицирана работна сила и отражението му върху разходите на работодателите за труд 70 
Проблемы перехода экономики Республики Молдова от индустриальной к инновационной 193 
Проблемы регулирования российского фондового рынка 191 
Проблемы формирования нового организационного каркаса развития финансовой архитектуры мировой экономики 307 
Проблемы экономического роста в сфере услуг Украины 21 
Прогнозиране на диференцираните нетни парични потоци 134 
Проектиране и управление на бизнеспроцеси - насоки и съвременни технологични решения 210 
Производство на зеленчуци в света 577 
Промени при данъци върху разходите 696 
Променящата се политика, променящият се човек 11 
Промяна общественото мнение - психологически подхвата 676 
Протеинов дефицит в животновъдството на ЕС-27 602 
Противодействие на нелегалната имиграция в Черноморския регион 31 
Проучване влиянието на основните бизнес приоритети пред индустриалния мениджмънт в условията на глобализация 639 
Проучване на застрахователния пазар 483 
Професия или призвание? 75 
Професор от СА "Д. А. Ценов" с признание в Украйна 810 
Процедури за оценяване на съответствието в системата за управление на качеството 746 
Пчеларството е необикновен сектор с огромна добавена стойност 572 
Работната заплата - една твърде коментирана и компрометирана тема 83 
Развитие лидерского потенциала - важнейший фактор стратегического управления персоналом на предприятиях Республики Молдова 613 
Развитие на българското овощарство в условията на прилагане на ОСП на ЕС 581 
Развитие на строителните предприятия в условията на криза 751 
Развитие эффективных форм социального партнерства как реализация основного принципа менеджмента качества в профессиональном образовании 625 
Развитието на един съвременен бизнес модел - мрежовият маркетинг в световен мащаб и у нас 327 
Развлекателната индустрия от позициите на маркетинга 247 
Разработване на Web приложение за подготовка на тестове и оценяване на знания при електронно обучение по ORACLE бази от данни 505 
Разработване на програми за стратегическа промяна в организациите 656 
Разработка и обоснование финансовых планов модернизации оборудования компании на острове методов оценки стоимости реальных опционов 55 
Разработка методики финансовой устойчивости кредитных организаций на основе стандартизованного трендоваго норматива кредитной системы региона 119 
Разработка проекта маркетингового исследования как вид самостоятельной работы студентов 501 
Реализация международных требований к капиталу (Базел III) банковском секторе России 174 
Регионалната политика и развитието на българското черноморие в условията на пазарно стопанство 201 
Региональные особенности формирования рынка отельно-ресторанных услуг 781 
Регулатори на бизнессигурността 211 
Регулацията на извънборсовия дериватен пазар - рискове и предизвикателства 102 
Регулирование страхового рынка в современных условиях 473 
Резултати от имплементирането на международни счетоводни стандарти в Украйна: проблеми и решения 719 
Рекламните мрежи в интернет 273 
Реформи в управлението на висшето образование в Европа 528 
Решението на енергийните проблеми обещава и политически престиж за обществото 553 
Рискови полета на близкато бъдеще 48 
Розничные платежи в современной экономике 117 
Роль активных и интерактивных форм проведения занятий по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту 502 
Роль и значение МСФО в системе регулирования российской национальной учетной системы 682 
Роля и развитие на семейния бизнес в България при присъединяването й към ЕС: сравнителен анализ с Англия 206 
Роля на БРИКС в световната икономика 339 
Роля на МСП за развитието на икономиката 212 
Роля на националните централни банки в европейската система от централни банки 164 
Роля на философите в политиката 12 
Ролята на ключовите показатели за ефективност за създаването на стойност в компанията 605 
Ролята на научните програми на Европейския съюз за иновационната дейност на фирмите 126 
Ролята на транспортно-разходния компонент на пътуването при определяне конкурентноспособността на туристическата дестинация 229 
Румънските териториални претенции за Южна Добруджа и Букурещкият договор 816 
Ръководство и управление на интернационализацита на университетите във Великобритания 536 
Рыночная стоимость акций и особенности ее формирования в трансформируемой экономике 617 
Самостоятельная работа студентов как составляющая системы гарантии качества образования 512 
Семейството и гъвкавата сигурност (флексикюрити) - подходите на жизнения цикъл 27 
Синергетический аспект учетно-контрольной проблематики 709 
Синергетичната парадигма и ролята й за развитието на аграрното предприемачество в процес на евроинтеграция 599 
Система за стъпаловидно пресмятане и оценка на приноса на продуктите в печалба на производственото предприятие 222 
Система от цели на възпитанието 487 
Система показателей экономического анализа в контексте требований управленческого и стратегического учета 710 
Система управления иновационной деятельностью в организации 645 
Системи за управленска отчетност в общините - неизползвани възможности 449 
Системи за управленски контрол: Предизвикателства и перспективи 623 
Системна грешка. Рестартирай 459 
Системная экономика как платформа развития современной экономической теории 65 
Совершенствование механизма финансово-административной ответственности при нецелевом использовании бюджетных средств 111 
Совершенствование порядка ечета и отражение в финансовой отчетности собственого капитала 678 
Совершенствование учета экологических обязательств в контексте сближения с МСФО 685 
Современные теории финансовых инвестиций 185 
Социална корпоративна отговорност в европейската практика и у нас 401 
Социално-икономически аспекти на образователните практики в някои страни от Южна Европа и възможности за приложението им в България 499 
Социално-икономически ориентирана методика за онлайн проучване 758 
Социальная реклама как фактор экономического развития 17 
Социальный контекст инновационного развития 209 
Сравнение между гражданско дружество по ЗЗД и търговско дружество 440 
Сравнителен анализ на реформите в управлението на висшето образование във Финландия и Португалия 526 
Сравнителен анализ на ролята на аграрния сектор, структура на земеделските стопанства и производителността на труда в някои страни от ЕС 589 
Средното икономическо образование в България - проблеми и възможни решения 488 
Средствата за работна заплата в цената на строителната продукция 71 
Стабильност финансовой системы России как страны - экспортера углеводородов 110 
Стокова структура на външната търговия на регионалните интернационални общности в Африка 341 
Стопанинът при селския туризъм и проблеми на адаптацията му към европейските изисквания 792 
Стопанска академия подписа нови договори с университети в Украйна 811 
Стратегии и концепции на държавата и тяхното използване в обучението по проблемите на сигурността и обществения ред 456 
Стратегически решения при изграждане на маркетингови мрежи на пазара на туристически продукти 275 
Стратегически решения при управлението на фирмената политика на търговските марки 242 
Стратегические подходы к управлению посредством компьютерного анализа клиетской базы для развития внешнеторговых отношений 634 
Стратегическое управление человеческими ресурсами как многоуровневое явление: значение макроэкономических факторов 730 
Стратегия за национална сигурност на Република България 424 
Стратегия за развитие на свободните икономически зони, технопарковете и центровете за растежа в България 326 
Стратегия на операциите в услугите 669 
Стратегия управления интеллектуальной собственностью в Украине 636 
Стрес тестването в съвременната банкова дейност като антикризисен инструмент 162 
Стресс-тестирование как метод совершенствования управления рыночными рисками 173 
Структурни и неструктурни ефекти върху прирасти на показатели за интензивност 196 
Сценарно планиране и разработване на корпоративна стратегия 670 
Счетоводни и данъчни аспекти на селскостопанската дейност, извършвана от физически лица 575 
Счетоводният анализ в търговските банки – съществена предпоставка за оптимизиране на дейността 712 
Счетоводно отчитане и данъчно третиране на стопанската дсейност при предприятията с нестопанска цел 695 
Съвременна българска икономическа енциклопедия 53 
Съвременни аспекти на интегриране на финансовото и управленското счетоводство 680 
Съвременни аспекти на управление чрез секюритизация на държавния дълг 143 
Съвременни концепции за конкурентно позициониране на българските организации в условията на евроинтеграция 668 
Съвременни технологии в диагностицирането, консултирането и обучението на лица със специални образователни потребности 519 
Съвременни технологии в образованието 766 
Съвременните предизвикателства пред фискална и паричната политика на България 103 
Съвременните технологии в дейността на специализирания научен съвет по теория и методология на преподаването и обучението по естествени науки и математика 513 
Съвременният спортен туризъм 798 
Съвременният тероризъм 42 
Създаване на собствен бизнес - варианти и тенденции в България 337 
Състояние и проблеми на логистичното обслужване 239 
Състояние и тенденции в производството на зърнени и маслодайни културури 580 
Състояние и тенденции при търговията с пресни плодове в България 567 
Състояние на мениджмънта в индустриалните фирми и насоки за усъвършенстването му 630 
Състояние на опазването на околната среда, условията на труда, трудовата и производствената безопастност в фирмите и на нейното управление 537 
Сътресения и промени във финансовия пазар на България, породени от турбуленциите в Европа 96 
Съчетаване на инвестиционната политика на фирмите с проектите за регионално развитие 124 
Същност и форми на религиозния туризъм 794 
Същност, организация и моделиране на счетоводната политика в нефинансовите предприятия 693 
Текучеството на персонала като организационен феномен 736 
Тенденции за развитие на българската енергетика до 2030 г. 559 
Тенденции за развитието на застрахователния пазар 476 
Тенденции и пазарни промени в представянето на млечния сектор 576 
Тенденции и проблеми в развитието на маслодайните култури - преди и след присъединяването на България към ЕС 583 
Тендинции в обучението по менидмънт на бедствията и спасителните дейности в европейските университети 495 
Теоретические аспекты системы денежно-кредитного регулирования экономики 170 
Теоретические основы управления формированием заработной платы на предприятии 79 
Теорията за управленската (корпоративната ) революция 66 
Тероризмът и някои финансови аспекти на националното сигурност 104 
Технологичен процес и технологични проблеми при разработването на стратегията на фирмата 614 
Торговля волатильностью на опционном рынке как метод хеджирования рисков в системе экономической безопасности институциональных инвеститоров 109 
Транснационални корпорации, локализационен избор и логистика 661 
Трансформации в стуктурата на човешкия капитал в Република България в контекста на прехода към пазарно стопанства 735 
Трансформиране на работна група и ефективен екип 734 
Трудова реализация на българските и румънските мигранти на европейските пазари на труда 77 
Трудовият договор в Европа: има ли тенденция за индивидуализация на трудовото отношение? 69 
Турбуленции на капиталовите пазари и отражението им върху цената на собствения капитал 99 
Търговци в храма на науката 498 
Увеличава се търсенето на здравни застрахователни продукти 468 
Управление на бизнес единиците 641 
Управление на висшето образование в Шотландия 525 
Управление на висшите училища и реализацията на завършилите бакалаври в Германия 522 
Управление на информационните ресурси и технологии 754 
Управление на качеството в организациите 745 
Управление на онлайн репутацията на България като туристическа дестинация 272 
Управление на проекти като съвременна управленска практика 671 
Управление на цикъла на проекта като официален метод на ЕС 672 
Управление экономической безопасностью внешнеэкономической деятельностью предприятия 607 
Управление экономической безопасностью предприятия с применением инструментов риск-мениджминта 615 
Управление, преструктуриране и възможност: изводи въз основа на конкретно изследване 72 
Управлението на човешките ресурси - трансформации и предизвикателства 738 
Управленски проблеми на земеделските кредитни кооперации в България 600 
Управленческие ошибки: причины возникновения и пути предотвращения 644 
Управленческий учет как основа современных концепций учета и затрат себестоимости продукции кролиководства 711 
Условия обеспечения финансовой устойчивости страховых организаций 477 
Усъвършенстване на продукта на културния туризъм при присъединяване на България към Европейския съюз 793 
Фактори за влияние на международната бизнес среда 324 
Фактори, определящи ориентацията към учене на българските предприятия 220 
Факторингът - ефективната форма на финансиране в съвременния туризъм 795 
Факторите на микросредата като детерминанти на интернационалния мениджмънт и маркетинг в хотелиерството 786 
Фейсбук като инструмент за маркетингови измервания (на примера на месопреработвателни организации в България) 276 
Феномен открытости экономики с позиции угроз на национальной безопасности страны 54 
Феноменологичен принос към антипроектната футурология 9 
Феноменът "власт" 13 
Финансиране на жилищната недвижима собственост в Р. България 92 
Финансовата децентрализация - основа за развитие на местното самоуправление 98 
Финансови дисбаланси в здравните разходи на България 550 
Финансовия сектор на България четири години след въвеждането на валутен борд 140 
Финансовият консерватизъм - теоретико-приложни аспекти в условията на финансова криза в ЕС 304 
Фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване в контекста на турбуленциите на капиталовите пазари в Европа 189 
Формиране на екип за прилагане на концепцията Lean в организация от услуги 731 
Формирование денежной теории и ее взаимосвязь с совренной теорией финансовых рынков 115 
Фрактальная экономика Арктики 345 
Френското разбиране за българската регионална политика 202 
Хартата на основните права на Европейския съюз и гражданите на трети страни 429 
Хеджиране на финансови рискове с помощта на деривативи 132 
Ценовото поведение на участниците на глобалния пазар 282 
Частична недействителност 422 
Человеческий капитал: что и как учитывать? 717 
Черноморско-Каспийски акценти на източната политика на Европейския съюз 328 
Човешкият капитал в условията на преходния период в България 73 
Ще остане ли България остров на финансова стабилност на Балканите? 152 
Юридическият термин "риск" 430 
"Бенчмаркетинг" иновации - стандарт за развитие на индустриални продукти 270 
"Новите дрехи" на планинския туризъм в България 799 
0ценка привлекательности финансовых вложений в акции электрогенерирующих компаний 186 
A Sense of Financial Derivatives Markets for the Economic Vitality and Stability in Russia 308 
Accounting Audit in E-Commerce 775 
Accounting Problems which be Caused by Electronoc Commerce in Global Age 777 
Analysis of Enterprise's Cash Flows - Problems and Solutions in the Conditions of Crisis 718 
Analysis on the Intra-Industry Trade of Bulgaria with the European Union in Trading tith Mineral Fuels, Lubricants and Related Materials 347 
Applicable RIA Instruments in Immature Administrative Environment: Bulgarian experience 378 
ARIMA модел като метод за прогнозиране на цената на черното злато 543 
Assessment of risk in management of environmental security of production system 653 
Attitudes towards Imported Goods - Psychosemantic Study 295 
BoP of the Eurozone - Major Trends and Inequalities (2002-2012) 319 
Building Bridges in Global Education Area: ESG, UNIQUe, WIche, ACE and ISO 500 
Bulgaria in the Position of Global Integration and Ecocnomic Crisi in the EU - Future and Perspectives 410 
Bulgarian Stock Echange and the West-European Stock Exchanges in the Period of Turbulences of Financial Markets 192 
Bulgarian-Romanian Study on the Student Willingness to Become Entrepreneurs 369 
Capital Market Development, Competition, Property Rights, and the Value of Insurer Product-Line Diversification: A Cross-Country Analysis 480 
Cenarios Situations of Transboundary Environmental Impacts 381 
Challenges to Bulgaria in the Integrate Process with European Union on the Base of the Human Development Index 413 
Conformity European in the Context of Standardization Trends in European Union 296 
Consequences of foreign direct investment inflow from EU countries to Poland 310 
Consumer Loyalty 280 
Criteria for Assessmennt of the Environmental - Dangerous Cross-Border Activities Impact 380 
Critical review of Sun TZU'S art of the war, by Griffith (1963), and its implications to conceptual issues in management 649 
Cross-Border Area Macedonia-Greece-Albania and Sustainable Development Through Tourism 385 
Cross-Border Cooperation - AT/DE - Austria - Bavaria Programme 358 
Cross-Border Cooperation and Higher Education Institutions (on the Example of University of Ruse "Angel Kanchev") 361 
Cross-Border Cooperation within the European Programme event European Capital of Culture-case Studies 391 
Cultural Conditions of the Labour Force Transfer Labour Force 377 
Cultural Intelligence: Antecedents and Propensity to Accept a Foreign Job 357 
Development of Electronic Customer Relationship Management Strategy in Bulgarian Tourist Firms on WEB 2.0 PlaTform 768 
Direct Marketing and its Development in the Republic Belarus 279 
Economic Aspects of Terrorism and Tools for their Researches 57 
Economic Partnership Agreements of the EU: Impact on Regional Integration in Africa 366 
Environmental Quality, Food Transport and their Effects on Exports in the Balkan Countries 293 
EU Cohesion Policy after 2013 311 
EU Export Specialization and Competitiveness in Enlarged and Integrating Community 384 
EU single market analysis - a network approach 349 
European Accounting Harmonization and Bulgarian Legislature. Myths and Reality 398 
European Industrial Policy Scenario and Bulgaria 354 
European Monetary Integration. Scenarios for Development of the Eurozone 312 
European Union Development Scenarios 393 
Financial regulation, financial globalization, and the synchronization of economic activity 153 
Fiscal Policy and Global Integration - Perspectives and Opportunities 318 
Foreign Direct Investment in Bulgaria - Direction, Effects and Factors for Attracting Them 309 
Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI) 348 
Gravitational forces of the European Union 351 
Human Resources Development in E-Commerce 776 
Human Rsources Management in Tourism Marketing 291 
Human Trafficking Impact on the Public Security. Analysis of EU Public Perceptions 43 
Image of a Bank in the Mind of an Individual: Structure and Contents (results of a pilot study) 314 
Immigration of PECO Workers in Italy and Umbria 368 
Impact of Acquis communautaire on Legal Effectiveness in Central and Eastern Europe 406 
Importance of the Dimensions of Intercultural Communication 374 
Income Convergence among the European Union Members States 397 
Influencing Factors for Starting up Successful Businesses by Students 659 
Information Aspects of Local Administrative Policy 452 
Integrated Reporting and SMEs 665 
Integrating Knowledge Management and Groupware in a Software Development Environment 651 
Integration of Business Process Support with Knowledge Management - A Practical Perspective 648 
Intellectual Property: a Lever to Stimulate Economic Growth of Small and Medium-sized Enterprises. Accounting Aspects 707 
Intermediation and (Mis-)Matching in Insurance Markets - Who Should Pay the Insurance Broker? 481 
International Accounting through the Political Development Theories 706 
International Standarts - the Decline of Powerful Nontariff Barriers 399 
International Taxation Problem in E-commerce 294 
Internationalization in Bulgarian Tourism - Framework and Changes 232 
Knowledge in an Electronic World? 774 
Knowledge Management in Eco-tourism: a Case Study 803 
Knowledge Management in Enterprises: A Research Agenda 652 
Knowledge Sharing in Cyberspace: Virtual Knowledge Communities 650 
Latent Class модели за сегментиране на пазара 252 
Liberalization of Capital Flows in the EU Accession Countries 317 
Limits of Harmonization EU Investor Compensation Schemes 121 
Management of Company Innovations as Intellectual Property. According to the Bulgarian Legislation Sysytem 207 
Methods for Association of the Strategic Choice with Key Resourses and Results Management of SMEs 612 
Monetary and Fiscal Policy During the Crisis and their Effects on Financial Stability and Global Integration 315 
Multidimensional Analysis for Evaluating the Economic Denelopment of the Regions in the Republic of Bulgaria 407 
National Competitiveness Levers: How it Looks in Bulgaria 56 
New Reskure Measures for the European Financial System 122 
On Impact of the EU Accession on Romanian Public Institutions Management 394 
On the Grubel and Lioyd Index: Some Evidence from Bulgarian-Romanian Bilateral Trade 383 
Orientation to Global Quality in the Integration Process to European Union 278 
Outlines of the Transborder Meridian Axes Integration 382 
Pension Portfolio Choice and Peer Envy 462 
Perspectives of Development of the Ukrainan Sugar Industry in the Context of Globalization Process 376 
Possible Toolsets for Resolving Weakly-structured Issues 353 
Principles of Transactional Approach in the Classical Web-based Systems and the Cloud Computing Systems - Corporative Analysis 773 
Product Eco-efficiency - from Concept to Standardization 359 
Prospects for the Offshore Sector 316 
Public Private Partnership as a Source of Attraction of Foreign Investments to the Economy of Ukraine 375 
Regional Integration in Africa 355 
Regulatory Impact Analysis: an Economist's Perspective 412 
Resent Economic Crisis and Future Development Tendencies 379 
Risk monitoring with major bank credits by means of corporate strategic planning 176 
Role of Competitive Intelligence in Global Entrepreneurship Development 365 
Shifts in Global Economic Governance in the Twenty-first Century 370 
Shifts of Comparative Advantages within the European Union 352 
Some Aspects of the Integration of Bulgaria to the European Union 392 
Some Economic Aspects of the Accession of the Countries in Central and Eastern Europe to the European Union 396 
Spatial Concentration Influence on the Enport Dynamics 360 
Specificity of brand identity projections on the sports car's image: an example of Porsche in Bulgaria 285 
Step by Step Towards a Federal Europe - the View from the Czech Republic 411 
Strategic Aspects of Organizational Culture of Czech Companies 362 
Surmounting the Socio-Cultural Differences for the Integration of Society and Business 350 
The Anti-Crisis Management in the Process of Global Integration 356 
The Bail-in Tool in the EU Resolution Framework for Credit Institutions 177 
The Basic Challenges to the Primary Health Care in Process to the Integration of Bulgaria towards the European Union 408 
The Business Challenges of the Economic Downturn 367 
The Decline of the Integrity of Bankers 175 
The Establishment of Pan-European Pension Funds in the Context of European Turbulences 461 
The EU Crisis and its Consequence on the EU Labour Market 78 
The European Payment System in the Context of the Current Financial Turbulences (What Happens with the Idea of SEPA) 120 
The Evolution of a Financial Crisis: Collapse of the Asset-Backed Commercial Paper Market 123 
The Foreign Direct Investment and Creating Preconditions for Economic Development in Transition Economies 373 
The Global Economic Integration has no Prospects without Global Currency 372 
The Impact of Cross-Border Cooperation on Sustainable Development of the Bordering Areas (case study of Republic of Macedonia) 364 
The Impact of the Economy Globalization on the Accounting Organization 386 
The Implications of European Debt Crisis on EU Enlargement 313 
The Integration of the Visegrad Group Countries with the EU in the Conditions of Globalization 371 
The Integrity of the Strategic Planning as a component of the Ukrainian Inegratin into the European Space 395 
The Place of the International Subcontrating in the Strategies for Internationalization of the Bulgarian Small and Middle Size Enterprise 363 
The Potential of the Pre-Accession Program Sapard for Supporting the Agriculture Sector in Bulgaria 405 
The Protection of the Consumer in Turkey in the View of Law and the Politics of Adaptation to European Union 277 
The Role of Accounting in Economic Globalization 387 
The Role of Public Relations Tool in Creating the Image of a Socially Responsible company 284 
Tourism - the Great Challenge to Republic of Bulgaria on the Verge of EU 233 
Union Goals an Element of Integration Effects - Bulgaria 11-15 and Europe 2020 409 
Web - базиран виртуален инструмент за структурен синтез на минимални многоизходни комбинационни схеми 514 
What Lies Ahead for the European Union? 414 
Why IFRS - Reasons for Transition 705 
Will Czech Retain its "Swiss Status"? The battle against corruption 64 
Zombinomics ли е съвременната икономическа теория? 58 
„Транспорт Плюс” – софтуер за управлението на автомобилния парк 742 
Эволюция российской банковской системы 171 
Экономико-управленческий механизм стимулирования инвестиционно-инновационной деятельности предприятий: 187 
Экономические регуляторы внешнеторговой активности: сравнительная характеристика. Налоговое регулирование 158 
Экономические регуляторы внешнеторговой активности: сравнительная харастеристика. Тарифное регулирование 303 
Экономический анализ: современное состояние и перспективы развития 748 
Эффект международных стандартов финансовой отчетности на технические резервы страховщиков 713 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Австрия 358 
автоматизация на производството 604 
автоматизиране 604 
автоматизирани системи за управление 604 
автоматизирано управление 604 
автомобилен парк 742 
автомобилен сектор 742 
автомобилна застраховка 463 
автономия 523 527 
авторегресионни модели 19 
авторитаризъм 39 
авторско право 416 707 
аграрен сектор 217 405 589 622 
аграрна политика 215 216 217 565 595 596 599 
аграрна реформа 216 597 
аграрна структура 216 
аграрно предприемачество 599 
агро-екологични дейности 571 
агро-екосистеми 571 
агро-екоуправление 571 
агробизнес 85 564 
агробизнес в България 564 
агроекологичен подход 596 
агроекологична политика 585 596 
агростатистика 216 
агротехника 579 584 
агротехнология 579 
агрохранителна верига 749 
адаптационен процес 277 
адаптивно поведение 377 
адаптиране 596 
адвалорни данъци 158 
адекватност 516 
административен акт 428 
административен процес 418 
административна дейност 378 
административна политика 452 
административна юрисдикция 418 
административни актове 428 
административно право 418 428 
административно правосъдие 418 
административно управление 447 
Административно-процесуален кодекс 428 
администратор 446 
администриране 157 
Азербайджан 150 
азиатска валута 55 
академично слово 809 
активи 699 
активни форми на обучение 502 515 533 535 
акумулиращи тестови въпроси 518 
акциз 158 
акции 127 441 
акционерни общества 617 
Албания 364 385 
алманах 227 274 275 338 401 491 493 545 638 639 693 769 770 771 
алпинизъм 801 
алпинисти 801 
алтернативен туризъм 289 
алтернативни източници 578 
американска политика 40 
американски модел 467 
амортизация на ДМА 714 
анализ 43 46 244 253 274 544 563 568 571 594 655 683 712 747 765 770 771 778 782 
анализ на банковата дейност 712 
анализ на външната среда 656 
анализ на вътрешната среда 656 
анализ на данни 771 783 
анализ на ликвидността 718 
анализ на паричните потоци 718 
анализ на потребителите 614 
анализ на производствената дейност 778 
анализ на производството 778 
анализ на разходите 708 
анализ на рентабилността 718 
анализ на селскостопанскта дейност 563 
анализ на стратегиите 655 
анализ на трудовите ресурси 747 
анализ на търговската дейност 347 
анализ на търговските марки 244 
анализ на управлението 250 
анализ на финансовите пазари 544 
анализ на финансовото състояние 568 
Англия 206 
англо-американски модел 684 
анкета 256 522 
анкетиране 256 639 
анкетни карти 256 
анкетно проучване 231 256 638 
антикризисен мениджмънт 162 356 622 
антикризисна дейност 622 
антикризисна политика 59 390 448 
антикризисни мерки 122 448 622 
антикризисно развитие 622 
антикризисно управление 198 356 622 729 
антипроектна футурология 9 
АПК 428 
арабски икономики 344 
арабски страни 344 
арабско емирство 344 
арбитраж 175 436 
арбитражен съд 436 
арбитражно решение 422 436 
арбитражно споразумение 436 
Арктика 345 
архитектура 514 
архитектура на информационна система 514 
асиметрия 208 
асортимент 250 
асоциации 485 
АТВ 518 
атомна енергия 540 
аутсорсинг 106 332 333 611 
аутсорсинг стратегия 333 
аутсорсингов процес 333 
аутсорсингови отношения 611 
Африка 339 341 355 366 
африкански регион 341 355 
Бавария 358 
база 505 
база данни 505 
Базел ІІI 174 
базелско споразумение 144 
бази данни 760 772 
базов актив 114 
базов капитал 174 
базови показатели 605 
базови стратегии 262 
базови ценности 643 
бакалавър 522 534 
бакалавърски програми 522 
баланс на плащанията 700 
балансирана карта 631 
балкански страни 293 404 
балнеоложки туризъм 233 
балони на капиталовите пазари 99 
банка 116 168 
банкер 175 
банки 140 161 162 171 177 314 362 
банки на Русия 171 
банков банкрут 168 
банков маркетинг 314 
банков мениджмънт 164 
банков мениджър 131 
банков надзор 161 
банков сектор 123 140 314 317 
банкова дейност 131 245 246 269 
банкова интеграция 153 
банкова паника 123 
банкова система 131 163 165 166 167 171 
банкова система в Русия 167 
банкова структура 314 
банкови измами 175 
банкови клиенти 362 
банкови кредити 176 
банкови системи на страните членки на ЕС 362 
банкови стратегии 245 
банково дело 167 
банково дело в Русия 171 
банково застраховане 476 
банково регулиране 144 
банково счетоводство 712 
банково финансиране 100 
банкрут 168 198 
БВП 44 64 70 94 160 218 330 404 472 499 559 566 751 793 795 
БВП на Европа 160 
БВП на САЩ 160 
БДС 558 
бедност 52 
бедствие 495 
бедствия 495 
безналични акции 441 
безопасност 54 80 
безопасност на храните 293 
безопастност при работа 80 
безработица 73 74 82 84 154 
безработица по области 24 
безработица сред младите 24 
безработни 84 
безработни лица 74 84 
безработни по общини 84 
Беларус 279 
Белгия 150 
бенчлернинг 642 
бенчмаркинг 270 642 
бизнес 327 335 337 350 737 
бизнес анализ 718 
бизнес анкета 522 
бизнес в България 337 
бизнес единица 641 
бизнес единици 641 
бизнес идеи 670 
бизнес идея 670 
бизнес инкубатори 728 
бизнес интеграция 275 350 367 
бизнес мениджмънт 367 
бизнес модел 327 
бизнес модели 627 
бизнес образование 499 
бизнес организации 227 729 
бизнес организация 638 667 770 
бизнес предизвикателства 367 
бизнес презентация 632 
бизнес приоритети 639 
бизнес процеси 648 769 
бизнес сигурност 211 
бизнес среда 324 
бизнес стратегии 655 757 
бизнес стратегия 654 
бизнес туризъм 787 
бизнес управление 667 
бизнес цели 755 
бизнес цикли 153 
бизнесинтеграция 764 
бизнесинформационни източници 764 
бизнесинформационни системи 764 
бизнесинформация 764 
бизнесорганизации 638 
бизнеспроцеси 210 
бизнессреда 624 
бизнесстратегия 656 
билатерална търговия 347 383 
билатерални отношения 383 
бинарни академични курсове 529 
биогаз 578 
биогорива 578 583 
биогоривна индустрия 583 
биодизел 578 
биодинамично земеделие 601 
биоетанол 578 
биоземеделие 601 
биологичен пазар 601 
биологическо оръжие 454 
биологични земеделски продукти 601 
биологични продукти 586 
биологично земеделие 585 586 
биологично производство 585 586 
биологично стопанство 585 586 
биопродукти 601 
биопроизводство 585 586 601 
биохрани 601 
бифуркация 603 
благосъстояние 108 662 
благотворителност 284 
блогове 766 
БНБ 161 
БНП 80 
богатство 54 
борба с корупцията 64 435 
борба с тероризма 57 
борсова капитализация 96 
борсова търговия 96 125 
борсови котировки 139 
борсови обороти 192 
борсови сделки 192 
БОС 262 
Бразилия 339 
бракуване на ДМА 714 
бранд 285 
брандинг 238 
брандиране на дестинации 238 
БРИКС 339 370 379 
брой на населението 73 
брутен вътрешен продукт 559 785 
брутен национален продукт 80 
букурещки договор 816 
България 63 150 206 383 389 552 
България в Европейския съюз 221 583 
България в ЕС 221 583 
България и ЕС 221 
българо-румънски отношения 382 
българска икономика 45 49 200 212 251 
българска индустрия 224 354 
българска кооперативна система 87 
българска общност 28 
българска промишленост 276 
българска регионална политика 202 
Българска фондова борса 192 
български граждани 755 
български език 805 
български емигранти 28 
български застрахователен пазар 482 484 
български земеделски кооперации 90 
български компании 97 
български кооперации 88 
български мигранти 77 
български МСП 363 
български опит 378 
български организации 668 
български пенсионни фондове 458 
български предприемачи 302 
български предприятия 138 220 771 
български селища 569 
български студенти 369 
български транспортен сектор 743 
български туризъм 230 232 233 323 768 
български туристически бизнес 232 
български туристически пазар 795 
български хотелиерски стандарти 784 
българско законодателство 207 398 
българско застраховане 486 
българско население 24 
българско селско стопанство 405 
българско Черноморие 201 
бързо оборотни стоки 262 
бюджет 110 155 304 
бюджетен дефицит 129 154 306 
бюджетен риск 107 
бюджетна политика 107 154 
бюджетна политика на България 129 
бюджетни показатели 107 
бюджетни приходи 129 
бюджетни средства 111 
бюджетно салдо 151 
бюджетно финансиране 107 
бюджетно-данъчна политика 110 
ВАК 513 
валутен борд 103 104 140 152 
валутен борд в България 133 140 
валутен режим 141 
Валутен съвет 129 183 
валутна интеграция 312 
валутна криза 141 
валутна система 141 
валутна стабилност 104 
валутни интервенции 133 
валутни режими 141 
валутни системи 319 
Варна 547 
Варненска област 84 
варненски регион 84 539 
веб-семинар 521 531 
вебинар 521 531 
ВЕИ 553 554 557 561 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 554 557 
вектори 188 
Великобритания 69 150 178 412 495 536 
Величко Адамов 812 
венчърно финансиране 673 
вербална комуникация 38 
вербални формули 38 
вербално поведение 38 676 
верига за доставки 298 
верига на отпадъците 340 
Версайско-вашинстонска система 40 
вертикална интеграция 594 
вертикална търговия 347 
ветрогенератори 557 
вещно право 420 
взаимодействие 2 438 
взаимоотношения 516 
взаимоотношения с клиенти 768 
вземане 544 
вземане на решение 544 610 
вземане на решения 544 610 
вземане на управленско решение 635 
видеолекция 533 
видове бенчмаркинг 642 
видове маркетинг 249 
видове пари 148 
видове плащания 135 
видове продукти 472 
видове процедури 8 
видове разходи 696 
видове туризъм 792 798 799 
видове услуги 337 
видове фондове 147 
Виетнам 150 
визов режим 28 31 
визуална комуникация 765 
визуално програмиране 767 
визуално-графичен анализ 765 
винарска индустрия 606 
винарска промишленост 606 
винарски туризъм 573 
винарско производство 606 
винарство 573 
винен туризъм 573 
вино 573 
винопроизводство 573 606 
виртуална банка 494 
виртуална среда 640 
виртуални инструменти 514 
виртуални мигранти 77 
виртуални общности 650 
висока ефективност 144 
високопланинско хотелиерство 799 
висше икономическо образование 501 502 512 515 520 521 530 531 532 533 534 535 807 808 809 810 811 
висше образование 23 361 490 494 499 500 503 504 505 506 507 509 510 511 513 514 516 517 518 519 520 522 523 524 525 526 527 528 530 536 659 807 808 809 810 811 813 
висше образование в Германия 522 
висше образование в Европа 525 527 528 
висше образование в Русия 501 531 534 535 
висше образование за икономисти 501 502 512 515 521 531 532 533 534 535 
висше училище 511 807 808 809 810 811 
висши учебни заведения 361 
висши училища 508 510 522 527 530 
висши училища в България 510 
Вишеградска група 371 
власт 13 67 
власт и собственост 67 
влияние 8 48 136 360 570 
влияние на цените 136 
влогове 600 
внос 343 567 576 581 587 
внос и износ 343 567 576 581 587 
внос на земеделски продукти 567 
внос на млечни продукти 576 
внос на плодове 581 
внос на стоки 295 
военна политика 40 
военноморско сътрудничество 322 
волатилност 55 109 
временна неработоспособност 457 
временна нетрудоспособност 457 
временни работни екипи 377 
временни разлики 698 
връзки с обществеността 284 675 
ВТО 278 478 
втора международна конференция 240 241 242 254 255 257 263 265 277 278 279 280 281 282 287 288 290 291 292 293 294 296 775 776 777 
ВУЗ 520 
входящ материал 516 
въглеродни емисии 559 
въглеродни пазари 110 
възвръщаемост от образование 23 
възлагане на обществени поръчки 433 
възнаграждение 457 686 
възнаграждение на труда 686 
възнаграждения 525 
възнаграждения за работа 686 
възобновяема енергия 554 
възобновяеми енергийни източници 554 557 561 
възобновяеми източници 554 
възпитание 487 
възприятия 264 
възпроизводство 700 
възпроизводство на работна сила 24 
възраст 30 
възрастов състав 30 
възрастова структура 569 
възрастови групи 30 
външен аутсорсинг 332 
външен дълг 94 306 
външен одит 722 
външна политика 202 
външна политика на Русия 39 
външна търговия 158 234 303 341 343 346 360 384 634 
външна търговия на Африка 341 
външна търговия на България 343 
външни пазари 595 
външни стимули 628 
външно управление 528 
външноикономическа безопасност 607 
външноикономическа дейност 607 
външноикономическа дейност на предприятията 607 
външнотърговска интеграция 384 
външнотърговска специализация 384 
външнотърговски оборот 634 
външнотърговски отношения 234 634 
външнофирмени комуникации 301 
въображение 638 
въпросник 758 
вътрешен аутсорсинг 332 
вътрешен капиталов пазар 480 
вътрешен контрол 657 725 726 
вътрешен пазар на ЕС 349 352 
вътрешна интеграция 382 
вътрешна политика на България 202 
вътрешни стандарти 619 
вътрешни стимули 628 
вътрешно управление 528 
вътрешноотраслова търговия 347 
вътрешнофирмени отношения 333 
Г-7 370 
газ 551 
газопроводи 551 
генериране на приходи 267 
генетика 574 
географска среда 324 
геоенергетика 328 
геополитика 39 328 
Германия 69 72 87 358 390 495 522 524 
глаболизация 342 
глобален дисбаланс 372 
глобален застрахователен пазар 478 
глобален иновационен индекс 193 
глобален маркетинг 255 
глобален пазар 282 
глобализационни процеси 257 355 376 
глобализационни фактори 371 
глобализация 37 48 205 209 219 240 241 242 254 255 257 263 265 277 278 279 280 281 282 287 288 290 291 292 293 294 296 328 334 348 351 356 372 374 377 386 387 442 443 478 639 647 706 775 776 777 788 
глобализация в икономиката 370 371 376 379 386 387 
глобализация в образованието 500 
глобализация в търговията 295 
глобализация на икономиката 376 
глобализирана икономика 318 
глобална валута 372 
глобална икономика 345 
глобална интеграция 315 318 351 356 372 410 
глобална криза 105 315 
глобална среда 219 
глобална финансова криза 58 400 
глобални проблеми 255 353 
глобални продуктови стратегии 255 
глобални финанси 165 
глобално икономическо регулиране 353 
глобално икономическо управление 370 
глобално качество 278 
глобално образование 497 500 
глобално предприемачество 348 365 
глобално развитие 219 
говедовъдство 576 
годишен баланс 222 
големи фирми 729 
гостоприемство 781 
готова продукция 689 
град 779 
Градини 592 
градоустройствено развитие 779 
градоустройство 779 
градско население 779 
градско стопанство 592 
граждани 33 429 
гражданска отговорност 422 463 
граждански сделки 130 
гражданско дружество 440 
гражданско общество 13 453 
гражданско общество в България 453 
гражданско право 277 423 
граничен контрол 31 
гранична полиция 31 
гранично сътрудничество 31 364 385 
графичен дизайн 765 
грешки 644 
грижи за възрастните 199 
гръцка криза 114 
ГУУАМ 320 322 336 
ГФО 221 693 
гъвкава заетост 227 377 
гъвкава стратегия 227 
гъвкавост 27 299 638 778 
Гърция 150 364 385 499 
Дания 495 
данък 125 147 
данък върху дохода 156 
данък върху лихвите 147 
данък върху общия доход 129 
данък добавена стойност 158 160 
данъци 149 157 166 696 
данъци върху разходите 696 
данъците в България 156 
данъчен кредит 149 
данъчен метод 159 
данъчен режим 187 
данъчна база 112 
данъчна конкуренция 316 
данъчна отчетност 688 709 
данъчна политика 25 159 
данъчна политика на Русия 159 
данъчна практика 157 
данъчна ставка 160 
данъчни аспекти 575 
данъчни ефекти 156 
данъчни задължения 428 
данъчни мерки 696 
данъчни обекти 696 
данъчни плащания 167 
данъчни приходи 160 
данъчни разлики 698 
данъчно задължени лица 149 
данъчно облагане 157 294 575 702 
данъчно облагане на търговците 294 
данъчно право 428 
данъчно регулиране 159 
данъчно стимулиране 187 
данъчно третиране 695 
движение на капитали 334 
движение на паричните средства 699 
двойно счетоводство 175 
двустранен договор 432 
двустранна търговия 347 383 
двустранни отношения 383 
ДДС 160 
дебиторска задлъжнялост 101 
девиантно поведение 205 
дедуктивен подход 683 
дедукция 683 
дейност 226 494 667 
деконцентрация 446 
делегиране 8 446 
делова игра 502 533 
делови отношения 632 
делово общуване 666 
делово писмо 666 
Делчо Порязов 1 
демография 29 
демографска криза 30 
демографска политика 29 30 
демографска характеристика 24 
демографски потенциал 569 
демографски проблеми 64 
демократичен процес 33 
демокрация 34 
депозит 147 
депозити 141 
депозитна дейност 141 
депозитни портфейли 712 
дерегулация 378 
дериватен пазар 292 
деривати 132 
деривативни инструменти 102 
деривативни ценни книжа 146 
дестинации 238 
детерминанта 786 
детерминистични методи 545 
дефинирани вноски 462 
дефолт 114 
децентрализация 128 446 
децентрализирано управление 128 
Джон Куигън 58 
диагностичен модел 732 
диагностичен подход 732 
диалог 33 
дигитализация 300 301 
дизайн 782 
дизайн на продукта 782 
динамика на износа 330 360 
динамичен матричен баланс 103 
директен маркетинг 279 
директни продажби 267 327 
дисбаланс 346 550 
дисперсионен анализ 205 
дистанционна заетост 716 
дистанционна работа 716 
дистанционна форма на обучение 531 
дистанционно образование 500 504 506 517 
дистанционно обучение 500 759 
дистанционно обучение за икономисти 531 
дистрибутивна политика 297 
дистрибутори 275 
дистрибуторска дейност 258 297 
дистрибуторска политика 258 
дистрибуционна политика 250 
дистрибуционна система 663 
дистрибуционни стратегии 255 
дистрибуция 250 258 
дифузия на собствеността 66 
дихотомия 552 
длъжник 198 
ДМА 142 714 
добавена стойност 605 
добиви 565 
добри европейски практики 302 
добри практики 299 642 
доверие 33 691 
договор 130 432 440 
договор за лизинг 130 
договор за присъединяване 444 
договори 811 
договори на Европейския съюз 429 
договори на ЕС 429 
договорни отношения 432 
договорно право 432 
доклад 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 18 19 20 21 31 32 33 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 58 60 61 71 74 78 84 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 120 121 122 133 136 137 156 161 162 163 164 165 175 177 179 180 181 182 189 192 195 200 201 205 206 213 215 216 217 219 222 224 225 230 234 235 237 243 245 246 248 258 260 261 264 269 270 286 289 291 297 304 320 322 326 328 330 336 388 415 416 417 418 419 420 421 435 436 438 442 443 447 450 454 458 461 463 464 465 466 467 468 469 482 483 484 485 486 488 489 508 509 510 511 537 538 539 546 547 551 552 553 555 556 562 563 565 567 599 604 609 610 611 621 623 632 657 660 661 662 666 667 668 672 674 675 678 679 680 681 683 686 691 728 735 740 741 744 746 747 748 750 752 753 754 755 756 758 760 761 762 763 764 778 779 780 782 783 784 785 786 787 788 790 792 793 794 795 796 797 804 805 806 816 
доклади 18 19 34 73 74 84 136 137 196 219 222 229 243 245 246 258 260 261 270 286 297 363 392 394 396 398 405 406 408 411 412 413 414 444 451 509 511 537 563 567 596 604 609 610 648 650 651 652 659 728 741 744 746 762 774 778 786 789 796 803 
доклади от конференция 18 19 74 84 136 137 219 222 240 242 243 245 246 255 258 260 261 270 278 279 281 282 286 287 288 291 293 296 297 378 394 406 411 412 414 509 511 537 563 567 604 609 610 612 648 650 651 652 659 728 741 744 746 762 774 776 777 778 786 796 803 
доклади от научна конференция 34 313 319 349 351 384 389 395 444 
Доктор хонорис кауза 809 810 
докторанти 46 486 628 
докторска степен 23 
документален контрол 726 
документи 666 772 
документообработка 772 
доларизация 306 
домакинско потребление 61 
домакинства 27 654 
домашни животни 470 
допълнителен капитал 174 
допълнително задължително пенсионно осигуряване 189 
доставки 301 
достоверна счетоводна информация 691 
достъп до образование 434 
доход 166 
доходи 27 118 686 
доходи в ЕС 397 
доходи на домакинствата 25 27 
доходност 100 157 158 303 
ДП 222 
дружество 440 
дружество с ограничена отговорност 228 
ДСИЦ 419 
Дунав 553 
Дунавски регион 553 
духовно наследство 806 
ДЦК 100 
дълг 114 
дългова криза 59 100 304 313 
дългова мрежа 95 
дългова политика 95 100 
дългова стратегия 697 
дългови плащания 94 
дългово финансиране 113 
дълголетие 461 
дървесина 223 778 
дървесни видове 778 
дърводобивна промишленост 223 
дървообработване 223 778 
държава 33 180 335 
държавен дълг 94 143 152 154 304 
държавен дълг на България 94 
държавен сектор в икономиката 66 
държавен финансов контрол 111 
Държавен фонд "Земеделие" 85 
държавна политика 585 586 590 728 
държавна собственост 68 
държавни органи 450 
държавни помощи 590 
държавни приходи 103 
държавни разходи 103 
държавни служители 445 
държавни финанси 154 
държавно управление 2 679 
е-CRM 768 
е-администрация 452 
е-здравеопазване 263 
е-маркетинг 263 
е-Менторинг 640 
е-образование 500 
е-обучаващи програми 505 
е-обучение 500 503 505 
е-общество 776 
е-пари 148 
е-продажби 294 775 
е-реклама 267 
е-търговия 294 728 762 775 776 777 
е-услуги 452 
еволюционен подход 123 
еволюционен процес 141 
еволюционна икономика 65 
еволюционна икономическа теория 65 
еволюция 123 171 631 
еволюция на неравенствата 25 
евразийска интеграция 39 
евразийски отношения 551 
Евразия 39 
евро 59 404 
евро зона 59 
еврозона 63 95 105 114 312 313 317 319 358 390 404 
евроинтеграционни процеси 390 396 408 
евроинтеграция 16 20 49 61 89 94 163 217 224 234 320 322 336 383 390 392 394 395 396 397 409 411 413 414 447 510 565 599 666 668 672 674 740 
евроинтеграция и глобализация 390 
евроинтеграция на България 224 408 413 
еврокомуникация 331 
евромарка 331 
евромаркетинг 331 
еврооблигации 95 
Европа 40 
Европа 2020 354 361 388 409 
европазар 331 
Европейска банкова система 164 
европейска валута 404 
европейска валутна интеграция 312 
европейска валутна система 351 404 
европейска дългова криза 313 390 
европейска земеделска политика 592 
европейска идея 389 
европейска икономика 45 
европейска икономическа интеграция 321 
Европейска икономическа общност 349 411 
европейска индустрия 224 354 
европейска интеграция 94 163 312 313 321 331 351 361 364 384 392 743 
европейска интеграция и политика на ЕС 312 354 391 
Европейска комисия 56 152 218 572 728 749 
Европейска конвенция 411 
Европейска конвенция за правата на човека 437 
европейска култура 391 
Европейска общност 391 
европейска платежна система 120 
европейска платформа 204 
европейска практика 401 
европейска система 703 
европейска социална политика 16 
европейска стандартизация 399 
европейска стратегия 43 
европейска търговия 352 
европейска финанасова система 122 172 
европейска финансова интеграция 310 
Европейска харта 448 
Европейска харта за местно самоуправление 448 
Европейска централна банка 59 122 172 312 
европейската перспектива 595 
европейски изисквания 665 
европейски интеграционни идеи 389 
европейски образователни стандарти 500 
европейски пазар 225 
европейски пазар на труда 77 
Европейски паричен съюз 313 393 
европейски перспективи 20 47 
европейски правни норми 146 
европейски програми 358 391 
европейски сравнения 69 
европейски стандарти 296 399 703 
европейски страни 128 
европейски схеми 121 
Европейски съюз 126 200 313 320 322 336 351 393 400 402 403 406 411 414 506 583 596 783 793 
европейски университети 495 524 
европейски фондове 739 
европейско законодателство 378 406 
европейско здравеопазване 546 
европейско културно пространство 806 
европейско образование 497 
европейско пространство 395 
европейско счетоводно законодателство 398 
европейско сътрудничество 358 
европродукти 331 
Евросъюз 351 
еврото 351 397 
единен вътрешен пазар на ЕС 224 
Единен европейски пазар 282 349 
единен пазар 349 
език 674 
езикова глобализация 674 
езикова култура 674 805 
езикова култура по български език 805 
езикознание 805 
езикът R 543 
екип 618 731 734 
екип по проекта 618 
екипна дейност 734 
екипна политика 734 
екипна работа 734 
еко-ефективност 359 
екоефективно управление 359 
екоефективност 359 
екологизация 598 
екологизация на счетоводството 685 
екологичен мениджмънт 653 
екологичен проблем 541 
екологичен туризъм 541 
екологически одит 692 
екологически проблеми 596 
екологически риск 381 
екологична гаранция 433 
екологична етика 290 
екологична икономика 538 
екологична катастрофа 542 
екологична политика на ЕС 224 
екологична сигурност 541 653 
екологични задължения 685 
екологични проблеми 539 540 
екологични рискове 541 
екологични стратегии 538 
екологични фактори 324 
екологични щети 542 
екологично право 433 
екологично равновесие 789 
екологично счетоводство 685 692 
екологично съзнание 592 
екологично сътрудничество 359 380 381 
екологично управление 359 
екология 51 201 291 381 538 540 541 542 584 685 
еколого-икономически проблеми 538 
еколого-икономическо управление 538 
екомениджмънт 692 
екосистема 571 592 
екосистеми 571 
екотуризъм 289 290 803 
екоуправление 571 
екскурзоводно обслужване 797 
екскурзоводски дейности 797 
екскурзоводско обслужване 797 
експлоатация 68 
експозиции 131 
експорт 346 384 
експортна специализация 352 384 
еластичност 236 
електроенергетика 540 558 
електроенергиен пазар 540 561 
електроенергиен сектор 540 561 
електронен бизнес 654 
електронен маркетинг 263 
електронен подпис 654 716 
електронен портфейл 117 
електронен свят 774 
електронна комуникация 263 
електронна поща 513 780 
електронна реклама 267 
електронна търговия 274 294 728 762 775 776 777 
електронни CRM системи 768 
електронни документи 716 
електронни пари 148 150 163 
електронни посредници 287 
електронни системи 768 
електронни услуги 452 654 
електронни финанси 135 
електронно банкиране 163 
електронно дистационно обучение 759 
електронно маркетингово пространство 287 
електронно обучение 500 504 505 506 507 517 759 
електронно портфолио 766 
електронно списание 231 496 585 586 719 
електронно управление 768 
елит 48 
емирства 344 
емисии 150 540 
емисия 103 
емоции 81 
емоции на работното място 81 
емоционална интелигентност 35 
емоционално възпитание 487 
емпатия 35 
емпиричен анализ 63 112 
емпирични изследвания 338 
емпирично изследване 227 244 254 491 
емпирично проучване 253 729 
енергетика 186 552 553 556 557 558 559 
енергетика и околна среда 556 
енергиен мениджмънт 557 
енергиен отрасъл 557 
енергиен пазар 110 551 560 
енергийна бедност 561 
енергийна ефективност 560 
енергийна криза 556 
енергийна политика 552 558 559 561 
енергийна революция 556 
енергийна сигурност 551 
енергийна система 560 
енергийна стратегия 553 
енергийни източници 554 557 
енергийни култури 578 
енергийни нужди 555 
енергийни проблеми 553 
енергийни проекти 328 551 552 
енергийни ресурси 555 
енергийни услуги 560 
енергийни фондове 108 
енергийно бъдеще 553 
енергийно потребление 559 
енциклопедия 53 
ЕПИ 588 
епистемологически подход 649 
епистемология 649 
ерозия на почвата 584 
ЕС 5 41 43 44 49 60 61 86 89 95 112 114 164 177 197 278 298 304 311 313 317 318 320 322 328 336 349 351 366 371 378 384 390 391 392 393 396 400 403 408 409 410 411 412 413 414 416 435 510 550 552 572 577 583 672 713 784 793 805 
ЕС - исторически аспект 313 
ЕС законодателство 406 
ЕС и България 347 409 
ЕС и Турция 277 
естетика 14 
Естония 150 
ЕСЦБ 164 
ЕТ 762 
етапи на стратегическото планиране 269 
етапи на управление 609 
етика 175 
етика - философия 15 
етикет 805 
етимология 26 
етична храна 591 
етични принципи 591 
етническо капсулиране 77 
етнокултурен туризъм 792 
ефективна дейност 76 
ефективна комуникация 797 
ефективно заплащане 83 
ефективно управление 446 
ефективност 8 46 83 186 298 446 479 486 
ефективност на инвестициите 186 
ефективност на капитала 46 
ефективност на контрола 657 
ефективност на решенията 300 
ефективност на труда 83 
ефективност на фирмите 301 
Ефория 814 
ЕЦБ 164 172 319 
железопътен транспорт 743 
железопътна инфраструктура 743 
женска престъпност 426 
животни 749 
животновъдна дейност 711 
животновъдство 576 602 
животновъдството в ЕС 602 
животозастраховане 471 
жизнен цикъл 331 545 769 
жизнен цикъл на предприятието 727 
жизнен цикъл на продукта 331 
жизнени цикли на населението 27 
жилища 248 752 
жилищен пазар 248 
жилищен сектор 752 
жилищен фонд 779 
жилищна политика 752 
жилищна среда 752 
жилищни заеми 92 
жилищни имоти 194 
жилищни имоти в България 194 
жилищно кредитиране 92 
житни култури 574 
завист 462 
загуба 541 662 
задлъжнялост 568 
задължителна застраховка 463 
заем 113 
заети лица 84 
заетост 84 716 730 735 
заетост и безработица 24 25 84 
заетост по възраст 24 
заетост по пол 24 
зайцевъдство 711 
Закон за авторското право 416 
Закон за енергийна ефективност 560 
закон за концесиите 681 
закон за кооперациите 417 
Закон за сметната палата 722 
закони 406 
законова основа 228 
законодателна рамка 213 315 
законодателство 6 7 
законодателство в НРБ 444 
законосъобразност 14 
залог 198 
замърсяване 541 
замърсяване на водите 789 
замърсяване на въздуха 789 
замърсяване на околната среда 359 
замърсяване на почвите 584 
ЗАНН 418 
Западни Балкани 364 
западноевропейски фондови борси 192 
заплаха 453 454 
заплащане 736 
заплащане на труда 79 
застаряване 29 
застаряване на населението 29 
застаряващо население 29 
застраховане 150 463 464 465 466 468 470 471 472 473 475 476 477 478 479 481 482 483 484 485 713 
застраховане в България 471 
застраховане в Република Хърватска 472 
застраховане в Русия 469 478 
застраховане в селското стопанство 470 
застраховане на животни 470 
застраховане на земеделски култури 470 
застраховане на селскостопански продукти 470 
застраховател 465 481 
застрахователен бизнес 474 
застрахователен брокер 481 
застрахователен договор 479 
застрахователен конгломерат 476 
застрахователен маркетинг 483 
застрахователен мениджмънт 483 
застрахователен надзор 473 482 
застрахователен пазар 465 469 473 476 480 481 482 483 484 485 486 
застрахователен пазар в България 482 483 484 
застрахователен посредник 465 
застрахователен продукт 465 468 481 
застрахователен пул 464 
застрахователен рейтинг 477 
застрахователен риск 188 464 466 467 
застрахователен случай 475 
застрахователна компания 471 474 
застрахователна премия 469 475 479 
застрахователна стойност 480 
застрахователни брокери 485 
застрахователни договори 481 
застрахователни дружества 147 
застрахователни компании 140 471 480 481 545 
застрахователни организации 479 
застрахователни пазари 481 
застрахователни резерви 477 
застрахователно дело 470 
застрахователно дружество 476 
застрахователно плащане 475 
застрахователно посредничество 481 
застрахователно счетоводство 713 
застраховка "Гражданска отговорност" 463 
застраховка "Живот" 147 
застраховки 465 482 
захарна индустрия 376 
захарна промишленост 376 
защита 207 372 
защита на информацията 492 761 763 
защита на класифицираната информация 492 
защита на личните данни 763 
защита на потребителите 93 277 415 
защита на потребителя 114 
защитени територии 803 
защитна система 444 
здраве 17 80 749 
здравен мениджмънт 408 546 
здравен риск 749 
здравеопазване 257 263 298 546 547 548 
здравеопазване в България 546 547 
здравеопазване в ЕС 547 
здравеопазването в България 550 
здравна икономика 550 
здравна осигуровка 800 
здравна политика 408 800 
здравна реформа 546 549 
здравна реформа в България 546 
здравна сигурност 800 
здравна служба 800 
здравна услуга 800 
здравни грижи 80 
здравни застраховки 468 
здравни кадри 547 
здравни разходи 550 
здравни услуги 257 
здравно застраховане 468 482 
здравно осигуряване 29 
здравословен живот 30 80 
здравословен начин на живот 30 
здравословни условия на труд 80 
зелена икономика 685 
зеленчукови култури 258 582 
зеленчукови стоки 258 
зеленчукопроизводство 258 577 582 
зеленчукопроизводство в България 577 
зеленчуци 258 577 592 
земеделие 90 215 216 562 564 568 570 582 588 589 590 594 
земеделието в България 217 562 589 598 
земеделието в Гърция 589 
земеделието във Франция 589 
земеделска земя 562 589 
земеделска кооперация 90 
земеделска площ 589 
земеделски земи 562 
земеделски кооперации 570 600 
земеделски кредитни кооперации 88 600 
земеделски култури 470 
земеделски производители 575 
земеделски райони 568 
земеделски стопани 215 
земеделски стопанства 217 564 568 589 
земеделско производство 216 
земеползване 217 
ЗЗД 440 
ЗКПО 687 698 
златен стандарт 180 
злополуки 470 
злоупотреби 763 
злоупотреби в информационното общество 763 
знание 47 50 638 
знания 650 651 774 
зомбиномикс 58 
зони за свободна търговия 326 
ЗОП 433 
зърнени култури 574 580 589 
зърнено-житни култури 574 
Иван Душанов 701 
игрови елементи 737 
игрови метод 737 
игрови методи 737 
игрови модел 737 
игрови модели 737 
игрови план 737 
игрови стратегии 737 
игровизация 737 
идеи 199 
идентификация 127 
идентичност 4 10 285 
изба 573 
извънборсов дериватен пазар 102 
извънборсова търговия 125 
извънреден труд 76 
издатели 273 
изисквания на ЕС 225 407 
изкупни цени 566 
изкуствени невронни мрежи 635 
изкуството на войната 649 
измама 175 
измами в счетоводството 175 
изменение на цените 127 
измерване 683 
измерване на ефективността 667 
износ 234 282 343 360 567 576 581 583 
износ и внос 343 567 576 581 583 
износ на земеделски продукти 567 595 
износ на плодове 581 
износ на храни 293 
изолационизъм 40 
използвана земеделска площ 564 
използване на ресурси 359 
изпълнение 151 658 739 
изпълнение на проекти 739 
изследване 250 264 568 
изследване на икономически проблеми 57 
изследвани промени 271 
изследователски инструменти 57 
източна политика 328 
източници на финансиране 137 
икономика 57 152 199 209 212 251 329 485 638 
икономика и право 207 
икономика на Африка 355 
икономика на България 152 
икономика на ЕС 49 
икономика на знанието 47 50 193 415 
икономика на знанията 50 
икономика на Молдова 193 
икономика на споделянето 329 
икономика на труда 79 
икономика на туризма 230 
икономика на Украйна 375 376 
икономики в преход 373 
икономикс 47 52 58 813 
икономическа активност 22 153 
икономическа безопасност 109 607 615 
икономическа власт 67 
икономическа глобализация 348 367 370 379 386 387 
икономическа добавена стойност 710 
икономическа енциклопедия 53 
икономическа интеграция 309 321 354 355 358 366 371 372 375 377 397 
икономическа интеграция в съвременния свят 355 
икономическа конвергенция 397 
икономическа конкурентоспособност 358 
икономическа криза 6 379 400 410 
икономическа наука 58 
икономическа полза 359 
икономическа политика 39 200 328 390 
икономическа сигурност 400 
икономическа система 65 
икономическа социология 36 
икономическа социология в Русия 36 
икономическа стабилност 141 308 
икономическа структура 351 
икономическа теория 56 66 
икономическа терминология 804 
икономическа устойчивост 64 
икономически активно население 22 24 
икономически анализ 18 710 747 748 
икономически анализ на предприятието 747 
икономически анализи 748 
икономически аспекти 57 396 
икономически баланс 353 
икономически ефект 229 
икономически живот 239 
икономически злоупотреби 508 
икономически и валутен съюз 312 390 
икономически и паричен съюз 312 
икономически изследвания 571 
икономически иновации 608 
икономически концепции 34 
икономически мениджмънт 193 
икономически механизъм 153 
икономически модел 329 
икономически модели 55 329 379 
икономически основи 259 
икономически показатели 308 
икономически последствия 57 
икономически потенциал 329 
икономически растеж 45 64 95 208 211 318 373 707 785 
икономически растеж в Европа 318 
икономически режими 402 
икономически ръст 21 154 204 208 
икономически смущения 393 
икономически спад 367 
икономически термини 56 
икономически фактори 213 659 
икономическо знание 323 
икономическо образование 488 
икономическо партньорство 366 
икономическо развитие 17 44 61 197 201 237 348 373 379 407 555 762 
икономическо развитие на България 44 
икономическо разузнаване 365 
икономическо сближаване 397 
икономическо сътрудничество 371 435 
икономическо управление 304 370 
ИКТ 500 761 
имигрантска интеграция 77 
имиграция 31 368 
имиграция в ЕС 368 
имидж 256 285 
имидж и бренд маркетинг 285 
имитационно моделиране 533 
импорт 346 384 
инвалидност 82 
инвариантност 620 
инвестиране 147 471 671 
инвестиране и финансиране 673 
инвеститори 121 143 419 
инвестиции 137 159 182 185 186 189 199 225 334 419 421 549 
инвестиции в застраховането 471 
инвестиции в икономиката 375 
инвестиции в строителството 182 
инвестиционен доход 83 
инвестиционен модел 297 
инвестиционен портфейл 184 185 188 471 
инвестиционен проект 137 138 
инвестиционен процес 138 421 679 
инвестиционна активност 183 192 
инвестиционна дейност 113 142 181 187 
инвестиционна политика 124 142 181 183 
инвестиционна политика в пенсионните фондове 462 
инвестиционна теория 185 
инвестиционни посредници 96 
инвестиционни продукти 249 
инвестиционни проекти 137 
инвестиционни решения 146 544 
инвестиционни стоки 249 
инвестиция 142 
индекс на конкурентоспособност 56 
индекс на развитие 348 
индекс на Херфиндал-Хиршман 360 
индекс на човешко развитие 413 
индекси 139 
индивидуални права 69 
индивидуално трудово поведение 357 
Индия 150 339 
индустриален бизнес 227 
индустриален мениджмънт 639 
индустриален продукт 261 
индустриален сектор 224 
индустриална икономика 193 
индустриална политика 354 639 
индустриална собственост 707 
индустриална фирма 630 639 
индустриални отношения 227 
индустриални предприятия 3 
индустриални продукти 270 
индустриални страни и световна икономика 354 
индустриални фирми 630 
индустриално предприятие 219 
индустриално преструктуриране 354 
индустриално преустройство в Европа 354 
индустрия 327 
индустрията в България 327 
иновативен бизнес 2 
иновативна дейност 251 
иновативни методи 640 
иновативни подходи 640 
иновативно развитие 197 
иноватори 75 
иновации 2 45 75 197 259 270 334 509 549 564 588 621 639 640 642 663 703 762 
иновации в аграрния сектор 588 
иновации в бизнеса 207 
иновации в Европа 45 
иновации в образованието 509 
иновации в предприятията 608 
иновации в селското стопанство 588 
иновационен индекс 193 
иновационен мениджмънт 608 627 642 645 
иновационен модел 209 
иновационен процес 75 209 270 509 645 
иновационен фактор 45 
иновационна активност 2 608 
иновационна дейност 126 181 187 588 639 642 645 673 
иновационна дейност на предприятието 645 
иновационна дейност на фирмите 126 
иновационна екосистема 564 
иновационна икономика 193 
иновационна стратегия 639 
иновационни модели 181 
иновационни проекти 673 
иновационни процеси 270 
иновационни решения 219 
иновационно предприемачество 627 
иновационно развитие 209 
иновационно саморазвитие 627 
иновация 627 
инсорсинг 333 
Институт за научни изследвания 807 
институции 5 33 320 336 435 438 
институциите в държавата 394 
институционална икономика 65 
институционална реформа 378 
институционална структура 167 
институционална теория 647 
институционални инвеститори 109 
институционални основи 209 
институционални рискове 673 
институционна реформа 437 
интегрален метод 640 
интегрална оценка 616 
интегративен модел 119 
интеграционен процес 371 413 
интеграционни връзки 594 
интеграционни процеси 359 364 392 409 
интеграция 278 350 355 356 364 372 382 385 392 395 409 410 648 740 764 
интеграция в ЕС 278 371 392 395 396 408 410 413 764 
интеграция и глобализация на икономиката 355 371 410 
интеграция на бизнеса 385 
интеграция на вузовете 361 
интеграция на образованието 500 
интегриране 651 680 
интегриране на пазара 295 
интегрирането на България в ЕС 410 
интегрирано образование 361 
интегрирано общество 350 
интегрирано отчитане 665 
интелектуален капитал 638 683 
интелектуална собственост 207 636 637 707 
интерактивен образователен модел 502 515 521 529 534 535 
интерактивни методи 515 521 
интерактивно обучение 529 
интердисциплинална конвергенция 66 
интердисциплинарен подход 51 66 
интерес 431 
интеркултурна комуникация 374 
интеркултурни бизнес комуникации 374 
интернационализация 89 232 363 536 786 
интернационализация на бизнеса 232 
интернационализация на МСП 363 
интернационализация на образованието 536 
интернационализация на туризма 232 
Интернет 273 294 777 
интернет бизнес 337 
Интернет в туризма 287 
интернет връзки с обществеността 284 
интернет достъп 654 
интернет комуникации 284 
интернет маркетинг 279 
интернет продажби 294 
Интернет реклама 267 273 
Интернет търговия 292 294 777 
интраактивен дизайн 529 
инфлационна икономика 60 
инфлация 60 
инфлация в България 60 
информатика 756 
информационен бизнес 762 
информационен потенциал 616 
информационна безопасност 761 
информационна ера 50 
информационна система 219 771 
информационни и комуникационни технологии 350 
информационни ресурси 754 
информационни системи 210 610 771 
информационни технологии 239 243 452 511 652 654 762 774 
информационни технологии в бизнеса 654 
информационни технологии в икономиката 47 
информационни технологии в обучението 521 
информационни технологии в туризма 287 768 
информационни технологии в търговията 776 777 
информационни технологии в управлението 768 
информационно обезпечаване 688 689 709 725 
информационно общество 20 
информационно осигуряване 549 610 
информационно-аналитични системи 771 
информационно-комуникативни технологии 500 517 
информация 253 761 763 797 
информация за марките 253 
инфраструктура 117 182 611 
инфраструктурно обслужване 3 
ипотечни кредити 92 
ипотечно кредитиране 178 
ипотечно кредитиране в Русия 178 
ИПС 404 
ИПС в Европа 404 
Иран 150 
ислямски модел 684 
Испания 150 495 499 
исторически аспект 355 
исторически сведения 339 
историческо развитие 445 
история 148 
история на България 806 
история на застраховането 470 
история на парите 148 
история на СА 807 808 809 810 811 812 813 814 815 
история на статистиката 22 
история на туризма 798 
история на управлението 646 
ИТ 757 
ИТ активи 757 
ИТ инструменти 652 
ИТ системи 652 
Италия 150 573 
кадри 87 
кадрово осигуряване 610 
Казахстан 208 
кайсия 579 
канали за комуникация 272 
канали за реализация 258 
канали на дистрибуция 258 
Кант 14 
Кантова философия 14 665 
капитал 15 46 68 174 600 606 
капитали 62 
капитализъм 68 
капиталистическо общество 67 
капиталов пазар 147 183 480 
капиталов пазар в България 133 
капиталова адекватност 144 
капиталова сметка 317 319 
капиталови изисквания 545 
капиталови потоци 309 310 317 
кариера 522 
кариерно развитие 489 490 
кариерно развитие на студентите 490 
Катар 344 
катастрофичен пул 464 
катастрофичен риск 464 
катастрофични рискове 466 
катастрофични събития 466 
катастрофично покритие 466 
категоризация на хотелите 784 
качествени методи 106 
качество 293 493 498 745 746 796 
качество в обучението 498 
качество на висшето образование 498 516 522 527 
качество на здравните услуги 549 
качество на образованието 489 512 
качество на обучението 493 503 505 507 513 518 519 
качество на стоките 240 
качество на туристическите услуги 230 796 
качество на управлението 401 
качество на услугите 240 781 
качество на храните 293 591 
квази-публична корпорация 66 
квазипазари 253 
квалификация 70 736 759 
квалификация на кадрите 759 
квалификация на персонала 70 736 
квалифициран персонал 70 
квалифицирани кадри 70 625 
кейнсианска теория 56 
киберпространство 650 
КИС 772 
кисело мляко 566 
Китай 48 116 150 
китайска икономика 48 
китайски банки 116 
китайски юан 116 
класификация 218 518 
класификация на МСП 212 218 
класифицирана информация 492 
класически модели 214 
клиент 246 
клиент-сървър 773 
клиент/сървър 773 
клиенти 266 
клиентска база 634 
клиентска лоялност 635 
климатични промени 541 542 
клирингови плащания 117 
клъстер 203 204 346 
клъстерен анализ 755 
клъстерен модел 204 
клъстерен подход в индустрията 346 
клъстерен подход в туризма 204 
клъстери 203 
клъстерна политика 203 
клъстерни технологии 204 
ключови показатели за ефективност 605 
книга 1 
книжни пари 150 
книжовни средища 806 
Кодекс на социалното осигуряване 575 
коефициент 132 184 256 
коефициент на безработица 256 
коефициент на Джини 25 
коефициент на хеджиране 132 
коефициенти на неравенство 25 
колективно пазаруване 199 250 
количествени индикатори 106 
количествени методи 139 
комасация 595 
комбиниран метод 169 
коментари 276 
комерсиална реклама 17 
компании 284 
компенсации 121 
компенсационна стратегия 121 
компетентност 437 
компетентностен модел 535 
компетентностен модел на образование 535 
компютър 774 
компютърен анализ 634 
компютъризирани системи 648 
компютърна сигурност 761 
компютърна система 635 
компютърни езици 774 
компютърни информационни системи 772 
компютърни мрежи 774 
компютърно обучение 759 
комуникативна компетентност 626 
комуникативни стратегии 374 
комуникативно поведение 374 
комуникации 250 
комуникационен маркетинг 251 
комуникационна мрежа 604 
комуникационна политика 271 
комуникационни процеси 374 
комуникационни технологии 511 
комуникационни технологии в образованието 511 
комуникация 272 797 805 
конвенции 435 
Конвенция на ООН 345 
конвергентен подход 689 
конвергенция 63 311 
конкурентна стратегия 246 
конкурентни девалвации 372 
конкурентни предимства 235 
конкурентно позициониране 668 
конкурентно предимство 246 
конкурентно разузнаване 365 439 
конкурентност 590 668 669 
конкурентоспособен бизнес 733 
конкурентоспособен растеж 44 
конкурентоспособен туризъм 231 
конкурентоспособност 44 45 211 221 231 261 286 335 401 439 460 587 590 609 637 639 663 669 769 781 797 
конкурентоспособност в земеделието 587 590 
конкурентоспособност в селското стопанство 587 
конкурентоспособност на МСП 221 663 
конкурентоспособност на персонала 733 
конкурентоспособност на предприятието 733 
конкурентоспособност на продукта 261 286 
конкуренция 401 480 
конкуренция в здравеопазването 549 
конкуренция в образованието 510 
консолидиран финансов отчет 677 
консолидирана финансова отчетност 682 
консолидирана фискална програма 103 151 
консолидирани финансови отчети 677 
конституционен ред 411 
конституционно развитие 423 
Конституция 424 
конституция на България 424 
Конституция на Република България 424 
контрол 62 111 454 607 657 749 
контрол в предприятието 726 
контрол върху кредита 176 
контрол върху храните 749 
контрол на бюджета 111 
контрол на храните 749 
контролинг 616 
контролна дейност 657 
контролна система 658 
контролни дейности 111 
конфедерация 136 
конференции 195 538 
конференция 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 18 19 20 21 31 32 33 34 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 58 60 61 70 71 73 74 78 79 84 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 120 121 122 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134 135 137 138 139 140 141 142 143 144 156 161 162 163 164 165 175 177 179 180 181 182 189 192 193 194 196 197 200 201 202 205 206 210 212 213 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 229 230 232 234 235 236 237 240 241 242 243 245 246 248 251 252 254 255 256 257 258 260 261 262 263 264 265 268 269 270 277 278 279 280 281 282 283 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 304 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 322 326 328 330 334 336 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 388 389 391 393 394 395 397 399 400 406 407 409 410 411 412 414 415 416 417 418 419 420 421 435 436 438 442 443 444 447 449 450 451 454 458 461 463 467 469 486 488 489 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 531 532 533 534 535 537 539 546 547 551 552 553 554 555 556 562 563 564 565 566 567 594 595 596 597 599 600 603 604 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 648 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 666 667 668 669 671 672 674 675 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 704 705 708 709 710 711 713 721 722 723 724 725 726 727 728 730 731 732 733 734 735 740 741 744 745 746 747 748 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 768 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 803 804 805 806 815 816 
конференция с международно участие 45 47 49 60 61 70 79 94 125 130 163 165 193 194 200 206 213 215 220 223 225 230 234 235 236 251 256 262 268 283 326 400 449 450 451 503 504 505 506 507 510 513 514 516 517 518 519 520 546 547 562 564 565 599 603 606 607 608 610 613 615 616 617 620 622 625 626 627 628 633 634 635 636 637 653 663 727 730 731 733 750 751 759 781 782 787 788 790 792 793 795 797 
конфликт 611 633 
конфликти 32 620 
конфликтност 633 
конфликтогенност 611 
конфликтология 32 611 620 633 
концентрация 638 
концептуална рамка 681 734 
концепции 266 
концепция 331 359 456 731 789 791 
концепция на Клиф 68 
концесии 305 
концесионен договор 305 
концесия 375 
кооперативен сектор в България 89 
кооперативен съюз 87 
кооперативна система 86 87 88 
кооперативна теория 86 89 
кооперативни съюзи 89 
кооперативни съюзи в България 417 
кооперативно движение 87 
кооперативно дело 87 89 90 
кооперативно дело в България 88 
кооперативно право 417 
кооперации 86 89 417 
кооперации в България 417 
кооперации в ЕС 87 
кооперация 87 633 
координация 629 
координиране 633 
корелационна матрица 190 
корпоративен анализ 773 
корпоративен аутсорсинг 332 
корпоративен данък 156 702 
корпоративен имидж 362 
корпоративен кризисен мениджмънт 97 
корпоративен мениджмънт 97 
корпоративна култура 727 
корпоративна отчетност 677 
корпоративна оценка 97 
корпоративна революция 66 
корпоративна социална отговорност 284 365 401 647 660 
корпоративна социална политика 647 
корпоративна стратегия 656 670 
корпоративни клиенти 787 
корпоративни стратегии 647 
корпоративно съдържание 770 
корпоративно управление 2 72 97 165 
корпоративно управление на банките 165 
корупционен риск 155 
корупция 64 155 435 
кохезионна политика 311 402 
кохезионна политика на ЕС 311 397 
кохезионни фондове на ЕС 311 
краве мляко 576 
краткотрайни материални активи 223 
креативност 301 
кредит 120 
кредитен лимит 120 
кредитен мениджмънт 120 
кредитен мониторинг 176 
кредитен рейтинг 152 
кредитен риск 114 131 
кредитен суап 114 
кредити 113 171 
кредитиране 85 226 664 
кредитиране на земеделието 85 
кредитиране на МСП 226 664 
кредитиране на фирмите 226 
кредитна активност 176 
кредитна кооперация 85 
кредитна организация 119 
кредитна политика 664 
кредитна система 171 
кредитни институции 177 
кредитни кооперативи 88 
кредитно събитие 114 
кредитори 198 
кредиторска задлъжнялост 101 
кредитоспособност 137 
криза 48 52 54 78 95 97 105 123 154 171 180 251 306 315 376 379 400 458 675 718 751 
криза в строителството 751 
кризата в България 52 
кризата в Европа 393 
кризи 307 
кризисен PR 675 
кризисен мениджмънт 78 356 376 622 675 729 
кризисни ситуации 381 
кризисно управление 78 
криминалистика 426 
криминология 426 
критерии за оценка 380 681 
критика 14 
критична точка 136 
кръгла маса 464 465 466 468 482 483 484 485 
КСО 401 575 647 
култура 5 6 15 338 391 
култура и глобализация 357 391 
култура и интелект 357 
култура на личността 357 
култура на трудовите ресурси 357 
културен тероризъм 6 
културен туризъм 233 238 391 793 
културна глобализация 357 
културна политика 391 
културна среда 789 
културни взаимоотношения 377 
културни измерения 374 
културни паметници 6 
културни ценности 5 6 
културно наследство 4 5 6 806 
културно наследство на България 6 806 
културно сътрудничество 391 
културология 4 
курортни комплекси 539 
курсисти 503 
КФН 93 
Латвия 404 412 
легална емиграция 77 
лекар и пациент 263 
лекция-диалог 533 
либерализация 317 
либерализация на търговията 352 
либерална икономика 412 
лидер 738 
лидери 738 
лидерски качества 613 
лидерски стил 736 
лидерство 8 613 
лизинг 130 
ликвидационен дял 702 
ликвидация 198 702 
ликвидация на ДМА 714 
ликвидност 101 486 568 718 
лимец 574 
лингвистика 804 
липсващи стойности 214 
липси на ДМА 714 
Лисабонска стратегия 50 
Лисабонска стратегия на ЕС 506 
Лисабонски договор 437 
Литва 150 
лихвени плащания 697 
лихви 147 
лихви по депозитни сметки 147 
лични данни 763 
лични доходи 118 
лични финанси 118 
личност 10 12 487 643 
логаритми 18 
логаритмични функции 18 
логистика 251 297 298 299 301 302 661 
логистика на снабдяването 300 
логистична верига 297 
логистична дейност 239 297 
логистична информационна система 300 301 
логистична стратегия 301 
логистично обслужване 239 
логически методи 168 
лозаро-винарски сектор 565 
лозаро-винарско производство 565 
лозарство 565 
лозарство и винарство 565 
локализационен избор 661 
лоялни отношения 254 280 
лоялност 280 737 
лоялност на клиента 244 
лоялност на персонала 737 
магазини 237 
магазионна мрежа 237 
магистър 244 
магистърски програми 808 
магистърско обучение 531 534 
Македония 364 385 
макро-пруденциални политики 315 
макроикономика 60 61 64 160 237 
макроикономика на България 60 
макроикономикс 58 
макроикономическа политика 58 62 
макроикономическа теория 58 
макроикономически анализ 60 
макроикономически аспекти 609 
макроикономически ефекти 160 
макроикономически фактори 730 
макропруденциална политика 58 
макросреда 269 
малки и средни предприятия 80 203 211 212 218 221 226 228 261 286 612 663 664 665 707 724 728 744 
малки предприятия 715 
малко предприятие 228 286 
малък бизнес 3 724 
малък и среден бизнес 169 663 664 
манастири 806 
манастирите в България 806 
манетарна политика 306 
манипулации 35 
манипулация 35 247 
манипулиране 247 
маркетинг 238 239 240 241 242 243 244 245 247 249 250 251 253 254 255 256 257 258 259 261 263 265 266 267 268 271 274 275 277 278 279 280 281 282 283 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 775 776 777 786 
маркетинг в здравеопазването 257 
маркетинг в Интернет 276 
маркетинг в образованието 241 
маркетинг в организацията 276 
маркетинг в туризма 238 275 287 288 291 787 
маркетинг в туристическите предприятия 287 
маркетинг в управлението 285 
маркетинг мениджмънт 280 281 285 
маркетинг на взаимоотношенията 263 
маркетинг на висшето образование 241 
маркетинг на територии 268 
маркетинг на туризма 290 
маркетинг на услугите 254 257 
маркетинг по интернет 276 
маркетингов анализ 243 274 289 
маркетингов инструментариум 268 276 
маркетингов мениджмънт 275 
маркетингов микс 268 
маркетингов подход 271 
маркетингова дейност 782 
маркетингова комуникация 780 
маркетингова концепция 261 286 
маркетингова мрежа 275 
маркетингова политика 288 
маркетингова система 288 
маркетингова стокова политика 288 
маркетингова стратегия 245 246 271 289 
маркетингова цел 275 
маркетингови анализи 243 
маркетингови елементи 262 
маркетингови измерения 276 
маркетингови изследвания 253 292 
маркетингови канали 246 
маркетингови комуникации 265 
маркетингови мениджърски решения 266 
маркетингови подходи 240 
маркетингови посредници 266 
маркетингови прогнози 243 
маркетингови проучвания 247 
маркетингови решения 245 
маркетингови средства 267 
маркетингови стратегии 245 255 280 281 284 
маркетингово изследване 256 501 
маркетингово планиране 269 
маркетингово проучване 241 256 
маркетингово проучване на пазара 241 
маркетингово управление 268 
масивна дървесина 778 
маслодайна суровина 583 
маслодайни култури 580 583 602 
маслопродукти 583 
математика 26 513 
математически модел 543 544 
математически модели 57 168 544 
математическо моделиране 18 
материални запаси 223 
материални продукти 669 
материално стимулиране 628 
матрица 353 605 
матрица на Ансоф 247 
матрица на решенията 353 
матричен подход 353 
машиностроителен клъстер 346 
машиностроителен отрасъл 346 
мед 572 593 
медии 674 
медийна комуникация 284 
медицински грижи 546 
медицински кадри 547 
медоносна растителност 593 
медопроизводство 593 
междинни счетоводни отчети 699 
междинни финансови отчети 699 
междувузовска конференция 501 502 512 515 521 531 532 533 534 535 
междувузовска методическа конференция 501 502 512 515 521 531 532 533 534 535 
междукултурни връзки 374 
международен аутсорсинг 332 
международен бизнес 340 374 
международен валутен баланс 319 
международен договор 339 
международен маркетинг 296 
международен мениджмънт 340 
международен опит 57 
международен пазар 324 335 
международен пазар на труда 368 
международен план 160 
международен туризъм 233 802 803 
международен туристически бизнес 802 
международен туристически пазар 232 
международен форум 815 
международна бизнес икономика 324 
международна валута 319 
международна икономика 357 367 370 
международна икономическа зависимост 360 
международна икономическа интеграция 357 
международна икономическа система 370 
международна конвенция 677 682 684 685 688 689 690 692 704 705 708 709 710 711 721 723 724 725 726 
международна конференция 70 125 130 194 197 220 221 223 236 240 241 242 251 254 255 256 257 262 263 265 268 277 278 279 280 281 282 287 288 290 291 292 293 294 296 308 310 311 312 314 317 320 322 336 352 353 357 360 362 367 368 371 377 378 379 393 394 400 406 411 412 414 449 500 504 506 517 520 553 555 556 564 612 615 620 633 648 650 651 652 659 663 722 731 751 759 774 775 776 777 803 815 
международна кооперация 305 
международна научна конференция 4 5 6 8 9 10 11 31 33 39 41 48 49 58 60 61 78 91 95 96 99 100 103 104 105 120 121 122 156 161 162 175 177 179 180 189 192 196 197 200 206 215 221 232 234 295 304 328 330 350 354 356 358 359 361 364 369 374 375 376 380 381 382 385 391 443 451 461 486 488 546 547 551 552 565 677 682 684 685 688 689 690 692 704 705 708 709 710 711 713 721 722 723 724 725 726 735 750 755 792 806 
международна научно-практическа конференция 21 46 181 308 352 353 357 367 379 420 500 657 678 680 683 686 691 747 748 761 
Международна организация на труда 348 
международна политика 41 
международна политикономия 379 
международна работна сила 357 
международна сигурност 41 403 443 
международна среда 324 
международна трудова миграция 357 
международна търговия 293 294 295 296 340 341 342 347 352 383 384 
международна фирма 401 
Международна франчайзингова асоциация 337 
международни актове 435 
международни икономически кризи 356 
международни икономически отношения 48 308 346 349 356 363 366 367 371 375 384 
международни капиталови потоци 309 
международни компетенции 338 
международни комуникации 338 
международни неправителствени организации 339 
Международни образователни стандарти 500 
Международни одиторски стандарти 721 723 724 
международни организации 41 
международни отношения 40 41 
международни парични потоци 319 
международни парични преводи 316 
международни продуктови стратегии 295 
международни споразумения 416 
международни стандарти 359 399 713 784 
международни стандарти за одит 775 
Международни стандарти за финансова отчетност 677 682 705 713 719 720 
международни стандарти за финансови отчети 719 
Международни счетоводни стандарти 398 677 693 706 719 720 
международни транспортни коридори 305 
международни търговски споразумения 436 
международни финанси 307 308 309 312 317 
международни финансови институции 314 
международни финансови операции 316 
международни финансови отношения 308 309 310 311 312 
международни хипервръзки 292 
международно данъчно облагане 294 
международно застраховане 467 
международно икономическо сътрудничество 366 
международно право 403 425 454 
международно проучване 369 
международно публично право 403 425 
международно разделение на труда 346 372 
международно регулиране на офшорните зони 316 
Международно счетоводство 706 
международно сътрудничество 41 345 390 
мениджмънт 207 495 615 621 625 630 631 636 637 638 639 644 646 649 786 
мениджмънт на качеството 625 
мениджмънт на фирмата 630 
мениджър 638 641 
мениджъри 671 
мениджъри на проекти 671 
мениджърска дейност 644 
менижмънт 618 
менторство 640 
месопреработвателна промишленост 276 
местна администрация 452 
местни бюджети 112 128 
местни власти 112 
местни културни политики 391 
местни финанси 98 
местно самоуправление 16 98 448 
местно самоуправление и ЕС 16 
местно управление 447 
местното самуправление 447 
местоположение 786 
метаданни 772 
метаданни за е-документи 772 
метод 214 543 
метод "case-study" 502 
метод на Делфи 139 
метод на най-малките квадрати 134 
метод на обучение 491 
методи 136 
методи за анализ 136 748 
методи за анализ на стопанската дейност 748 
методи за обучение 491 535 
методи за прогнозиране 19 
методи на преподаване 534 
методи на работа 532 
методика 758 
методика за анализ 196 718 
методика на оценка 616 
методическа конференция 501 502 512 515 521 531 532 533 534 535 
методически подходи 155 569 
методологически подход 283 512 
методологични проблеми 281 
методология на статистическия анализ 23 
механизъм за стабилност 393 
миграционен поток 31 
миграционна политика 29 31 
миграция 29 31 
миграция на работна сила 73 
микроикономическа конкурентоспособност 44 
микропредприятие 228 749 
микросреда 786 
мини-хотел 781 
минимизиране на разходи 318 
митническа ставка 158 
митнически вземания 303 
митнически контрол 454 
митнически тарифи 303 
митническо дело 303 
мито 158 303 
млади научни работници 102 229 264 679 681 785 789 
млади предприемачи 659 
млечен сектор 576 
млечна индустрия 576 
млечни продукти 576 
млечно говедовъдство 566 
млечно животновъдство 566 
млечно стопанство 576 
мляко 566 
мляко и млечни продукти 566 
многокритерийно моделиране 544 
многомерен анализ 407 
многомерна матрица 184 
многомерност на стойността 184 
мобилна операционна система 350 
мобилност 73 
мобилност на капитала 306 
мобилност на образование 522 
мобилност на студентите 522 
модел 227 609 
модел за прогнозиране 555 
модел за управление 609 670 
модел на комуникации 265 
модел на Кърби 265 
модел на Портер 786 
модел на Портър 786 
модел на Хауърд и Шет 265 
модел на Шет-Нюман Грос 265 
модел Никозия 265 
модели 229 264 693 
модели за прогнозиране 19 
модели на потребителско поведение 265 
модели на управление 370 
моделиране 55 214 636 693 
моделиране на бизнес процеси 648 
модернизация 55 187 442 
модернизъм 14 
модерност 15 
модулен подход 746 
Молдова 608 628 711 
монетарен мениджмънт 306 
монетарен подход 306 
монетарна политика 143 
монетарна система 122 
мониторинг 210 
мониторинг и контрол 516 
монопол 662 
монополизация 66 
морал 430 
морално стимулиране 628 
морално-етични проблеми 14 
морски туризъм 233 
морско право 345 
МОС 723 
МОС 230 724 
МОС 300 724 
МОС 320 724 
МОС 530 721 724 
мотивации 35 491 493 
мотивационен процес 491 
мотивация 35 491 493 585 586 607 628 643 734 
мотивация за промяна 586 
мотивация за развитие 585 586 
мотивация за труд 73 628 
мотивация на студентите 491 
мотиви за покупка 239 
мрежа 275 
мрежов анализ 349 
мрежов подход 349 
мрежови анализ 349 
мрежови маркетинг 327 
мрежови организационни структури 377 
мръсни пари 316 
МСП 80 203 211 212 218 221 226 228 261 286 612 663 664 665 707 728 744 
МСП в България 707 
МСС 693 
МССПС 703 
МСФО 677 682 684 685 686 690 704 705 719