НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп Б 44 б

Арсенова, Искра.  За информационно осигуряване чрез информационно опониране и за още нещо / Искра Арсенова. // Библиотека, 2013, N 2-3, с. 29-38. 

  

Сист. No: 50913

- 2 -

Сп Н 25 а

Григоров, Атанас.  Проблемът за комуникацията в научните изследвания / Атанас Григоров. // Народностопански архив . - Свищов, L, 1997, N 2, с. 63-72. 

  

Сист. No: 50808

Иновации - научен аспект

- 3 -

45000

Динков, Милен.  Особености на иновациите в публичния сектор / Милен Динков. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 58. 

  

Сист. No: 50880

- 4 -

45000

Славева, Красимира.  Развитие на научноизследователската и развойната дейност в България в контекста на стратегия "Европа 2020" / Красимира Славева. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 46-47. 

  

Сист. No: 50819

- 5 -

44995

Янкова, Веселина.  Изследване въздействието на процесните иновации върху конкурентоспособността на предприятията / Веселина Янкова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 161-166. 

  

Сист. No: 50361

- 6 -

Сп М 486

Siemens и иновациите . // Мениджър, 2013, N 5, с. 98. 

  

Сист. No: 50356

Печат. Информационна дейност

- 7 -

Сп C 58

MPS - начин за контрол на корпоративния печат . // CIO, 2013, N 5, с. 80-82. 

  

Сист. No: 50620

Библиографии

- 8 -

Сп Б 44 б

Янакиева, Елена.  Отнова за инструментите на научното цитиране / Елена Янакиева. // Библиотека, 2013, N 2-3, с. 51-59. 

  

Сист. No: 50916

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 9 -

Сп Б 44 б

Койчева, Елена Д.  Ролята на информационния посредник в научната библиотека при осъществяване на иновативните функции на онлайнн справочно-информационното обслужване / Елена Д. Койчева. // Библиотека, 2013, N 2-3, с. 39-50. 

  

Сист. No: 50914

- 10 -

Сп Б 44 б

Лозанова-Белчева, Елица.  Информационен одит в библиотеката за оценка и подобряване на информационното осигуряване на потребителите / Елица Лозанова-Белчева. // Библиотека, 2013, N 2-3, с. 60-66. 

  

Сист. No: 50917

ФИЛОСОФИЯ

- 11 -

44964

Бицин, Янко.  Принцип симметрии в контексте Аристотелевской критики его мистификации Платоном / Янко Бицин. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the Fifth International Scientific Conference - FMNS2013, 12-16.06.2013 : V. 1-6 : V. 6. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilski, 2013, с. 54-79. 

  

Сист. No: 50993

- 12 -

44997

Янакиева, Силвия Пламенова.  Егоизмът и познанието в културата на младите хора / Силвия Пламенова Янакиева. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 159-163. 

  

Сист. No: 50610

- 13 -

В Н 25 к

Начев, Стефан.  Мислителят на немислимото / Стефан Начев. // Култура, LVII, N 18, 17 май 2013, с. 6-7. 

  

Сист. No: 50497

- 14 -

Сп Н 25 а

Върбанов, Иван.  Философията и интердисциплинарните изследвания в икономиката / Иван Върбанов. // Народностопански архив . - Свищов, 1993, N 1-2, с. 58-68. 

  

Сист. No: 50660

- 15 -

Сп Ф 517 а

Върбанов, Иван.  Моралната философия на Адам Смит - адекватна основа на "Богатството на народите" / Иван Върбанов. // Философски алтернативи, 2013, N 2, с. 163-175. 

  

Сист. No: 50843

- 16 -

Сп Ф 517 а

Кацарски, Иван.  Икономика, държава, право и морал във философско-историческата концепция на Адам Смит / Иван Кацарски. // Философски алтернативи, 2013, N 2, с. 150-162. 

  

Сист. No: 50847

- 17 -

Сп Ф 517 а

Пенов, Стефан.  Религия, култура, ортодоксалност / Стефан Пенов. // Философски алтернативи, 2013, N 2, с. 134-140. 

  

Сист. No: 50851

- 18 -

Сп Ф 517 а

Петрова, Елена.  Културата на самоотричането: невъзможността да бъдеш морален / Елена Петрова. // Философски алтернативи, 2013, N 2, с. 127-133. 

  

Сист. No: 50844

Етика

- 19 -

44995

Личева, Катя.  Проблеми на финансовата етика / Катя Личева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 83-88. 

  

Сист. No: 50407

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 20 -

44995

Георгиева, Веселка.  Социалната политика на България - част от европейската политика за социално сближаване / Веселка Георгиева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 380-387. 

  

Сист. No: 50401

- 21 -

45069

Стоянова, Капка.  Доходи и бедност на възрастните хора в България и политики за ограничаване на бедността / Капка Стоянова. // Трети национален форум на изследователите по стареенето на населението в България : 27 март 2012 г.. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012, с. 105-132. 

  

Сист. No: 50998

Статистика

- 22 -

45000

Ангелова, Поля.  Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - иновативен инструмент за информационно осигуряване / Поля Ангелова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 65-66. 

  

Сист. No: 50894

- 23 -

44997

Георгиева, Невена Георгиева.  Статистическо изучаване на бедността в Европейския съюз / Невена Георгиева Георгиева. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 19-25. 

  

Сист. No: 50588

- 24 -

45000

Касабова, Стела.  Статистически мерки за разсейване посредством среднохармоничния начин на осредняване / Стела Касабова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 70. 

  

Сист. No: 50941

- 25 -

45000

Тодоров, Любомир.  Изучаването на НСИ "Статистика на предприятията" - възможност за оценка ефективността на икономиката / Любомир Тодоров. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 52. 

  

Сист. No: 50858

- 26 -

44995

Цанова, Стела и др.  Оценка на различията в доходите и разходите на домакинствата по децилни групи / Стела Цанова, Цветелина Цанова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 424-430. 

  

Сист. No: 50447

- 27 -

Сп И 502 д

Ангелова, Поля.  Съвременни измерения на аграрната статистика в България / Поля Ангелова. // Икономика 21 . - Свищов, 3, 2013, N 1, с. 102-120. 

  

Сист. No: 50774

- 28 -

Сп А 582

Белчева, Драгомира.  Някои проблеми при осигуряването на условия за формиране на представителни извадки / Драгомира Белчева. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 1, с. 79-91. 

  

Сист. No: 50362

- 29 -

Сп Н 25 а

Тодоров, Тодор Ив.  Техники за агрегиране на информацията в системата на националните сметки / Тодор Ив. Тодоров. // Народностопански архив . - Свищов, 1993, N 3-4, с. 8-16. 

  

Сист. No: 50666

Икономическа статистика

- 30 -

44995

Радилов, Димитър.  Нови знания за икономиката в системата на националните сметки / Димитър Радилов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 40-56. 

  

Сист. No: 50449

Статистика на домакинствата. Бюджети на домакинствата

- 31 -

44995

Къновски, Радослав.  Въздействие на финансовата криза върху спестяванията на домакинствата в България / Радослав Къновски. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 242-247. 

  

Сист. No: 50477

Демография и население

- 32 -

44997

Славова, Деница Генова.  Влиянието на световната финансова криза върху интелектуалната миграция на българи в чужбина / Деница Генова Славова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 9-18. 

  

Сист. No: 50585

Демографска политика

- 33 -

45069

Войнова, Емилия.  Стратегическа рамка за провеждане на демографска политика в България. Създаване на условия за активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията / Емилия Войнова. // Трети национален форум на изследователите по стареенето на населението в България : 27 март 2012 г.. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012, с. 21-37. 

  

Сист. No: 50990

- 34 -

45069

Калчев, Йордан.  Териториална мобилност на старите хора / Йордан Калчев. // Трети национален форум на изследователите по стареенето на населението в България : 27 март 2012 г.. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012, с. 186-196. 

  

Сист. No: 51006

- 35 -

45069

Михова, Геновева.  Българските изследвания по стареенето - поуки, приемственост, бъдеще / Геновева Михова. // Трети национален форум на изследователите по стареенето на населението в България : 27 март 2012 г.. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012, с. 63-72. 

  

Сист. No: 51013

Население на България

- 36 -

45000

Миланова, Петя.  Особености в отношенията държава-домакинства по повод формирането и разпределението на разполагаемия доход / Петя Миланова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 69. 

  

Сист. No: 50935

Социология

- 37 -

45000

Ганева, Ваня.  Социални проблеми и публични политики / Ваня Ганева. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 26. 

  

Сист. No: 50682

- 38 -

44995

Илиева, Боряна.  Индустриално и дигитално поколение - противопоставяне и приемственост / Боряна Илиева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 335-344. 

  

Сист. No: 50397

Икономическа социология

- 39 -

Сп А 582

Стоянов, Велчо.  От "краят на историята" до "смъртта на бъдещето", което не е безалтернативно / Велчо Стоянов. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 1, с. 92-108. 

  

Сист. No: 50358

- 40 -

44855

Aranzadi, Javier.  The Social Role of the Firm: The Aristotelian Acting Person Approach / Javier Aranzadi. // Prastacos,  Gregory P. et al. Leadership through the Classics : Learning Management and Leadership from Ancient East and West Philosophy / Gregory P. Prastacos, Fuming Wang, Klas Eric Soderquist. - Berlin : Springer, 2013, с. 231-236. 

  

Сист. No: 50824

Политика

- 41 -

В Н 25 к

Хабермас, Юрген и др.  Демокрация, солидарност и европейска криза / Юрген Хабермас ; Прев. от англ. Росен Асенов. // Култура, LVII, N 21, 07 юни 2013, с. 10-11. 

  

Сист. No: 50799

- 42 -

Сп М 45 о

Кънев, Венцислав.  Палестинският проблем - съвременни реалности и път за неговото решение / Венцислав Кънев. // Международни отношения, 2013, N 3, с. 19-26. 

  

Сист. No: 51051

- 43 -

Сп М 45 о

Кънева, Мира.  Публичната дипломация: Прикрита или разкрита пропаганда? / Мира Кънева. // Международни отношения, 2013, N 3, с. 73-92. 

  

Сист. No: 51062

- 44 -

Сп М 45 о

Цачевски, Венелин.  Неутралитетът в Европа: еволюция и перспективи / Венелин Цачевски. // Международни отношения, 2013, N 3, с. 51-72. 

  

Сист. No: 51061

Икономика. Икономически науки

- 45 -

44997

Върбанова, Моника Ивайлова.  Икономическа конкурентоспособност на България - възможности за растеж / Моника Ивайлова Върбанова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 54-61. 

  

Сист. No: 50603

- 46 -

Сп В 83 Э

Автономов, В.  Абстракция - мать порядка? / В. Автономов. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 4, с. 4-23. 

  

Сист. No: 50508

- 47 -

Сп П 89 тп

Аракелян, Наринэ.  Антикризисные меры в условиях циклического развития / Наринэ Аракелян. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 5, с. 35-42. 

  

Сист. No: 51027

- 48 -

Сп Н 25 а

Варамезов, Любчо.  Структурната реформа в промишлеността - проблеми на макроравнище / Любчо Варамезов. // Народностопански архив . - Свищов, 1994, N 3-4, с. 40-48. 

  

Сист. No: 50712

- 49 -

Сп Ф 53 кс

Идрисов, Ф. Ф. и др.  Прибылеобразующие стратегии агентов дуополии: игровой подход / Ф. Ф. Идрисов, Т. И. Романова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 13, с. 2-5. 

  

Сист. No: 50829

- 50 -

Сп М 68 э

Миловидов, В.  Асимметрия информации или "симметрия заблуждений"? / В. Миловидов. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 3, с. 45-53. 

  

Сист. No: 50509

- 51 -

Сп П 89 тп

Муратов, Александр.  Экономическая генетика и гармоничное развитие организаций / Александр Муратов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 4, с. 133-142. 

  

Сист. No: 50857

- 52 -

Сп П 89 тп

Сафиуллин, Антон.  "Умное регулирование" в экономике, основанной на знаниях / Антон Сафиуллин. // Проблемы теории и практики управления, 2013, N 5, с. 135-142. 

  

Сист. No: 51000

- 53 -

Сп Н 25 а

Тодоров, Тодор Ив.  Макроикономическите показатели в съответствие с императивите на пазарната икономика / Тодор Ив. Тодоров. // Народностопански архив . - Свищов, 1993, N 1-2, с. 35-42. 

  

Сист. No: 50652

- 54 -

Сп Ф 53 кс

Яшин, С. Н. и др.  Совершенствование методики оценки уровня инновационной активности промышленных предприятий на основе анализа показателей статистической и финансовой отчетности / С. Н. Яшин, Н. А. Мурашова, С. Д. Карлина. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 18, с. 11-20. 

  

Сист. No: 51030

- 55 -

44778

Ivanov, Boncho.  What is (should be) role of monetary policy? / Boncho Ivanov. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 225-230. 

  

Сист. No: 50699

Икономикс

- 56 -

Сп Ф 53 кс

Бендиков, М. А. и др.  Оценка эффективности саморегулируемых рынков в условиях конкуренции регуляторов / М. А. Бендиков, Г. В. Колесник. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 18, с. 21-31. 

  

Сист. No: 51034

- 57 -

Сп Н 25 а

Манов, Васил.  Реалният живот не се подчинява на митове (или развенчаните митове от българския преход) / Васил Манов. // Народностопански архив . - Свищов, 2002, N 1, с. 14-27. 

  

Сист. No: 51055

- 58 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Работилница на промяната / Татяна Явашева. // Икономика, 2013, N 25, с. 72-74. 

  

Сист. No: 50391

Макроикономика

- 59 -

44995

Тодоров, Тодор.  Използване на СНС за нуждите на макроикономическия анализ / Тодор Тодоров. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 363-370. 

  

Сист. No: 50438

- 60 -

Сп А 562

Тодоров, Тодор и др.  Волатилност на съотношенията между макроикономическите показатели на Системата на националните сметки (2000-2011 г.) / Тодор Тодоров, Миглена Вачевска. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 327-356. 

  

Сист. No: 50802

- 61 -

Сп В 83 Э

Зуев, В.  Факторы экономического развития и структурные реформы в России / В. Зуев. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 5, с. 56-72. 

  

Сист. No: 50885

- 62 -

Сп Ч J 80 m

Faria, Joao Ricardo et al.  Anticipation of Future Consumption: A Monetery Perspective / Joao Ricardo Faria, Peter McAdam. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 45, 2013, N 2-3, с. 423-447. 

  

Сист. No: 50439

- 63 -

Сп Ч J 80 m

Ishise, Hirokazu et al.  Inventory - Theoretic Money Demand and Relative Price Dynamics / Hirokazu Ishise, Nao Sudo. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 45, 2013, N 2-3, с. 299-326. 

  

Сист. No: 50434

Математически методи в икономическите науки

- 64 -

Сп Н 25 а

Иванов, Любомир.  Методи за откриване на тренд / Любомир Иванов. // Народностопански архив . - Свищов, 1994, N 1-2, с. 45-58. 

  

Сист. No: 50681

- 65 -

Сп Н 25 а

Иванов, Любомир.  Еластичност на цените спрямо валутния курс "лев - долар" / Любомир Иванов. // Народностопански архив . - Свищов, LI, 1998, N 2, с. 45-50. 

  

Сист. No: 50818

- 66 -

44964

Trencheva, Miglena et al.  Analysis of the Human Resources of the Food Subsectors Through Benchmarking / Miglena Trencheva, Metodi Traykov, Ivan Trenchev. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the Fifth International Scientific Conference - FMNS2013, 12-16.06.2013 : V. 1-6 : V. 1. Mathematics and Informatics. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilski, 2013, с. 175-179. 

  

Сист. No: 50974

Икономически теории. Учения и школи

- 67 -

Сп В 83 Э

Гордон, Р. Дж.  Закончен ли экономический рост? Шесть препятствий для инновационного развития (на примере США) / Р. Дж. Гордон. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 4, с. 49-67. 

  

Сист. No: 50510

- 68 -

Сп И 503 и

Манлиев, Георги.  Теория на публичния избор: критичен анализ на процеса на вземане на колективни фискални решения / Георги Манлиев. // Икономически изследвания, XXII, 2013, N 1, с. 143-174. 

  

Сист. No: 50735

- 69 -

Сп И 36 Вн

Михайлова, Свилена.  Теоретични аспекти на връзката между преките чуждестранни инвестиции и доходното неравенство / Свилена Михайлова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 3, с. 78-88. 

  

Сист. No: 50949

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 70 -

44995

Илиев, Калин.  Ролята на субсидираната заетост в борбата с безработицата в България / Калин Илиев. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 353-359. 

  

Сист. No: 50398

- 71 -

В К 263

Зорова, Светлана.  Какво да питам на интервюто за работа / Светлана Зорова. // Капитал, N 19, 18-23.06. 2013, с. 37. 

  

Сист. No: 17967

- 72 -

Сп З 544 к

Ангелов, Никола.  Личното трудово досие / Никола Ангелов. // Земеделска кооперация, XXI, 2013, N 5, с. 24-33. 

  

Сист. No: 50788

- 73 -

Сп И 36 Вн

Благойчева, Христина.  "Работещите бедни" като хибридна монетарна категория - дискусия и проявление / Христина Благойчева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 3, с. 23-36. 

  

Сист. No: 50939

- 74 -

Сп Н 25 а

Георгиев, Никола и др.  Безработицата от позициите на безработните / Никола Георгиев, Иван Райчев. // Народностопански архив . - Свищов, 1993, N 1-2, с. 50-57. 

  

Сист. No: 50659

- 75 -

Сп Н 25 а

Горанова, Пенка.  Усъвършенствуване и перспективи на развитието на държавната политика по заетостта и безработицата / Пенка Горанова. // Народностопански архив . - Свищов, 1994, N 3-4, с. 32-39. 

  

Сист. No: 50710

- 76 -

Сп И 36 Вн

Калчев, Румен.  Възможности за прилагане на мотивационни механизми в българските строителни предприятия / Румен Калчев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 3, с. 49-59. 

  

Сист. No: 50942

- 77 -

Сп И 503 и

Amine, Samir.  Improving job-worker matching and labour market performance / Samir Amine. // Икономически изследвания, XXII, 2013, N 2, с. 176-189. 

  

Сист. No: 50781

Трудови отношения

- 78 -

Сп А 454

Богомилова, Жанет.  Закрила при уволнение може да бъде предвидена в колективен трудов договор / Жанет Богомилова. // Актив, 2013, N 6, с. 40-42. 

  

Сист. No: 50933

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 79 -

45000

Тодоров, Евгени.  Предизвикателства при разкриването на "зелени работни места" пред публичната администрация / Евгени Тодоров. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 39. 

  

Сист. No: 50795

- 80 -

В К 263

Начева, Ана.  Работа в ЕС: стъпка по стъпка : Кратък наръчник за употреба на европейския портал за трудова мобилност / Ана Начева. // Капитал, N 21, 1-7 юни 2013, с. 44. 

  

Сист. No: 50702

Заетост

- 81 -

Сп М 45 о

Георгиев, Емил.  Заетост и бизработица в глобализиращия се свят / Емил Георгиев. // Международни отношения, 2013, N 3, с. 41-50. 

  

Сист. No: 51058

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 82 -

44997

Йорданова, Невена Иванова.  Развитие на пазара на земеделска земя в България в периода 2007-2011 г. / Невена Иванова Йорданова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 62-69. 

  

Сист. No: 50605

Кооперация

- 83 -

44995

Митева, Албена.  Възможности за финансиране на социалната дейност на ТПКИ в условията на икономическа криза / Албена Митева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 342-348. 

  

Сист. No: 50531

Поземлена икономика

- 84 -

Сп А 562

Божинова, Марияна и др.  Състояние и насоки за подобряване енергийната ефективност на недвижимите имоти в България / Марияна Божинова, Константин Радулов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 151-179. 

  

Сист. No: 50785

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 85 -

44778

Адамов, Величко и др.  Управление на капиталите на българските публични дружества / Величко Адамов, Андрей Захариев. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 5-25. 

  

Сист. No: 50604

- 86 -

44995

Божинов, Божидар и др.  Възникване и развитие на световната финансова криза / Божидар Божинов, Павел Додов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 122-129. 

  

Сист. No: 50409

- 87 -

44995

Видолова, Мария.  Рискът в банковата сфера - еволюция на приложимите стандарти / Мария Видолова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 96-102. 

  

Сист. No: 50482

- 88 -

44997

Георгиева, Мария Георгиева.  Влияние на фискалните корекции върху изборните резултати / Мария Георгиева Георгиева. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 26-34. 

  

Сист. No: 50593

- 89 -

44996

Калчева, Стефка.  Анализът на финансовия резултат - елемент на финансовата диагностика на стопанските субекти / Стефка Калчева. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 482-490. 

  

Сист. No: 50742

- 90 -

44995

Парушева, Силвия.  Използване на система за управление на взаимоотношенията с клиентите в банките - стратегически подход за управление на бизнеса им / Силвия Парушева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 302-308. 

  

Сист. No: 50526

- 91 -

44995

Петров, Данчо.  Пазарът на синдикираните заеми - посткризисни проекции / Данчо Петров. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 67-74. 

  

Сист. No: 50481

- 92 -

44996

Петров, Петър.  Цикъл на оборотния капитал и ликвидност - някои допълнителни анализи / Петър Петров. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 568-581. 

  

Сист. No: 50749

- 93 -

44995

Попова-Йосифова, Надежда.  Информационна полезност на оповестяванията относно справедливата стойност във финансовите отчети на банките / Надежда Попова-Йосифова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 389-395. 

  

Сист. No: 50542

- 94 -

44995

Рафаилов, Димитър.  Алтернативи при избора на референтен лихвен процент / Димитър Рафаилов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 143-151. 

  

Сист. No: 50486

- 95 -

44778

Русенова, Лена.  Към създаване на банков съюз в ЕС / Лена Русенова. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 26-34. 

  

Сист. No: 50609

- 96 -

44778

Трифонова, Силвия и др.  Изследване на международните валутни резерви на България в периода 1997-2012 г. и прогнозиране на бъдещата им динамика / Силвия Трифонова, Михаил Кончев. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 44-64. 

  

Сист. No: 50619

- 97 -

44995

Цончев, Радослав и др.  Обезпечените дългови облигации (CDOS1) като една от причините за финансовата криза / Радослав Цончев, Стоименка Тонова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 197-209. 

  

Сист. No: 50494

- 98 -

В К 263

Николов, Константин.  Китайският кредитен бум балон / Константин Николов. // Капитал, N 18, 13 май 2013, с. 36. 

  

Сист. No: 50405

- 99 -

Сп Ф 53 кс

Алифанова, Е. Н. и др.  Анализ методических подходов к разработке индикаторов финансовой грамотности населения / Е. Н. Алифанова, Ю. С. Евлахова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 12, с. 18-26. 

  

Сист. No: 50569

- 100 -

Сп Ф 53 кс

Бабичева, Ю. А.  Борьба с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы / Ю. А. Бабичева. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 16, с. 2-7. 

  

Сист. No: 51001

- 101 -

Сп Ф 53 кс

Берзон, Н. И. и др.  Детерминанты доходности рублевых корпоративных облигаций при их размещении / Н. И. Берзон, Т М. Милицкова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 16, с. 24-32. 

  

Сист. No: 51003

- 102 -

Сп Ф 53 кс

Вавулин, Д. А.  К вопросу о создании в России мегарегулятора финансового рынка / Д. А. Вавулин. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 17, с. 46-53. 

  

Сист. No: 51024

- 103 -

Сп Н 25 а

Вътев, Жельо.  За обективните основи на кредита / Жельо Вътев. // Народностопански архив . - Свищов, 1992, N 1-2, с. 21-27. 

  

Сист. No: 50639

- 104 -

Сп Ф 53 кс

Гамукин, В. В.  Риск дискретности контроля за бюджетными показателями / В. В. Гамукин. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 17, с. 22-31. 

  

Сист. No: 51021

- 105 -

Сп Н 25 а

Гергова, Маргарита.  Анализът на финансовото състояние на предприятието - основа на одитерската заверка / Маргарита Гергова. // Народностопански архив . - Свищов, 1994, N 3-4, с. 20-31. 

  

Сист. No: 50703

- 106 -

Сп Ф 53 кс

Евдокимова, Е. С.  Система критериев эффективности для вариантно-сценарной оценки деятельности строительной фирмы / Е. С. Евдокимова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 12, с. 74-80. 

  

Сист. No: 50582

- 107 -

Сп Ф 53 кс

Ермилова, М. И.  Управление рисками компании при инвестиционной деятельности на финансовом рынке / М. И. Ермилова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 11, с. 43-48. 

  

Сист. No: 50562

- 108 -

Сп Д 41 к

Ершов, М. В. и др.  Инфляция и монетизация экономики / М. В. Ершов, В. Татузов, Е. Д. Урьева. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 4, с. 7-12. 

  

Сист. No: 50375

- 109 -

Сп Ф 53 кс

Истомина, Н. А.  Признаки бюджета: содержание и особености проявления на уровне бюджетов субъектов Федерации / Н. А. Истомина. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 14, с. 22-29. 

  

Сист. No: 50838

- 110 -

Сп Ф 53 кс

Истомина, Н. А.  Субсидии как форма междубюджетных трансфертов: сущность, виды и влияние на социально-економическое развитие территорий / Н. А. Истомина. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 16, с. 33-38. 

  

Сист. No: 51004

- 111 -

Сп Д 41 к

Ковзанадзе, И. К.  Посткризисное развитие мирового банковского сектора: тенденции и перспективи / И. К. Ковзанадзе. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 3, с. 60-63. 

  

Сист. No: 50365

- 112 -

Сп Ф 53 кс

Кондратов, Д. И.  Есть ли будушее у евро? / Д. И. Кондратов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 10, с. 49-62. 

  

Сист. No: 50550

- 113 -

Сп Ф 53 кс

Кондратьев, А. Н.  Перспективы развития денежно-кредитной политики в России: концепция и ресурсы / А. Н. Кондратьев. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 14, с. 7-11. 

  

Сист. No: 50836

- 114 -

Сп В 83 Э

Красильников, О. и др.  Внегосударственные денежные системы в информационной экономике / О. Красильников, Е. Красильникова. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 5, с. 151-158. 

  

Сист. No: 50898

- 115 -

Сп Ф 53 кс

Лахно, Ю. В.  К вопросу о развитии российского рынка деривативов / Ю. В. Лахно. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 14, с. 49-54. 

  

Сист. No: 50841

- 116 -

Сп Ф 53 кс

Логинов, Е. Л. и др.  Новый сегмент мировой финансовой архитектуры: финансовые институты стратегического сотрудничества БРИКС / Е. Л. Логинов, В. Е. Логинова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 12, с. 53-59. 

  

Сист. No: 50577

- 117 -

Сп Ф 53 кс

Маганов, В. В.  Мировые финансовые кризисы как следствие пренебрежения сберегательной функцией денег / В. В Маганов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 14, с. 43-48. 

  

Сист. No: 50840

- 118 -

Сп Ф 53 кс

Мадера, А. Г.  Математическая модель выбора оптимального инвестиционного портфеля / А. Г. Мадера. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 9, с. 2-9. 

  

Сист. No: 50516

- 119 -

Сп Ф 53 кс

Мадера, А. Г.  Прогнозирование кредитной благонадежности заемщика / А. Г. Мадера. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 12, с. 2-10. 

  

Сист. No: 50568

- 120 -

Сп Д 41 к

Мазурина, Т. Ю.  Банковское инвестиционное кредитование современное состояние, проблемы и перспективы развития / Т. Ю. Мазурина. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 4, с. 28-33. 

  

Сист. No: 50376

- 121 -

Сп Ф 53 кс

Малинина, Е. В.  Трансформация мировой денежной системы / Е. В. Малинина. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 10, с. 46-48. 

  

Сист. No: 50549

- 122 -

Сп Н 25 а

Петров, Величков М.  Насоки на финансовия анализ на фирмата / Величков М. Петров. // Народностопански архив . - Свищов, 1993, N 1-2, с. 3-15. 

  

Сист. No: 50650

- 123 -

Сп Ф 53 кс

Петрук, А. М. и др.  Роль и место инвестиционных фондов в операциях секьюритизации активов в Украине / А. М. Петрук, О. С. Новак. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 11, с. 36-42. 

  

Сист. No: 50560

- 124 -

Сп Ф 53 кс

Симакова, Е. К.  Система инфраструктурного обеспечения финансирования предпринимательской деятельности: проблемы и перспективы развития / Е. К. Симакова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 12, с. 27-33. 

  

Сист. No: 50570

- 125 -

Сп Ф 53 кс

Сулейманов, М. М.  К вопросу о реформировании междубюджетных отношений / М. М. Сулейманов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 18, с. 52-60. 

  

Сист. No: 51040

- 126 -

Сп Ф 53 кс

Федорова, Е. А. и др.  Определение степени влияния цен нефти и золота на индекс ММВБ и ее структурных сдвигов с применением модели Markov- / Е. А. Федорова, Д. О. Афанасьев. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 17, с. 2-11. 

  

Сист. No: 51016

- 127 -

Сп Ф 53 кс

Федорова, Е. А. и др.  Прогнозирование кризисов на основе исследования индекса давления на валютный рынок: определение критического значения индекса с помощью теории экстремальных значений и модели Маркова / Е. А. Федорова, О. А. Лыткина. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 18, с. 2-10. 

  

Сист. No: 51028

- 128 -

Сп Ф 53 кс

Федотова, М. А.  Финансовая стабилизация и обеспечение устойчивого роста сельскохозяйственных организаций / М. А. Федотова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 14, с. 69-74. 

  

Сист. No: 50850

- 129 -

Сп Ф 53 кс

Харин, А. Г.  Методический подход к формированию расширенной концепции стоимости компании / А. Г. Харин. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 11, с. 56-63. 

  

Сист. No: 50564

- 130 -

Сп Ф 53 кс

Чернов, В. Г. и др.  Модель нечеткой коалиционной игры для инновационных участников региона / В. Г. Чернов, Н. С. Манасян. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 9, с. 10-13. 

  

Сист. No: 50518

- 131 -

Сп Д 41 к

Юркова, Г. В. и др.  К вопросу об избыточной банковской ликвидности / Г. В. Юркова, Л. В. Залунина. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 4, с. 47-59. 

  

Сист. No: 50377

- 132 -

Сп Ф 53 кс

Яшина, Н. И. и др.  Совершенствоввание методологии определения бюджетной устойчивости субъектов РФ: два подхода к оценке в современных социально-экономических условиях / Н. И. Яшина, Е. В. Поющева, Н. Н. Прончатова-Рубцова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 11, с. 2-11. 

  

Сист. No: 50555

- 133 -

44995

Fotov, Risto.  Banking Crises in Emerging Economies and Transition / Risto Fotov. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 178-187. 

  

Сист. No: 50573

- 134 -

44995

Gorgieva-Trajkovska, Olivera.  Financial Crisis and Access to Liguidity of Companies / Olivera Gorgieva-Trajkovska. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 89-95. 

  

Сист. No: 50567

- 135 -

44995

Madzova, Violeta.  Can Basel III Prevent Future Financial Crisis? / Violeta Madzova. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 103-111. 

  

Сист. No: 50574

Финанси

- 136 -

44995

Вълканов, Недялко.  Позициониране на Compliance дейността в практиката на българските търговски банки / Недялко Вълканов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 227-233. 

  

Сист. No: 50417

- 137 -

44996

Георгиев, Венелин.  Съвременни аспекти на финансовия анализ на предприятието / Венелин Георгиев. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 131-140. 

  

Сист. No: 50625

- 138 -

45000

Захариев, Андрей.  Финансово осигуряване на общинските планове за развитие / Андрей Захариев. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 17. 

  

Сист. No: 50663

- 139 -

44995

Иванова, Росица.  Анализ на финансовото състояние на предприятието - проблеми и антикризисни решения / Росица Иванова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 288-295. 

  

Сист. No: 50524

- 140 -

45000

Тодорова, Таня.  Фискална политика за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж / Таня Тодорова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 73-74. 

  

Сист. No: 50947

- 141 -

Сп А 562

Божинов, Божидар и др.  Банковия сектор в условията на криза / Божидар Божинов, Павел Додов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 34-59. 

  

Сист. No: 50776

- 142 -

Сп И 502

Александров, Александър.  Bifcoin превзема пазара на онлайн разплащания / Александър Александров. // Икономика, 2013, N 26, с. 34-36. 

  

Сист. No: 50752

- 143 -

Сп Д 532

Божинов, Божидар.  Причини за възникване на банковите кризи в съвременния свят / Божидар Божинов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен I - апр., с. 1-10. 

  

Сист. No: 50722

- 144 -

Сп Д 226 п

Босолова, Мария.  Новото в подоходното облагане за 2013 г. / Мария Босолова. // Данъчна практика, 2013, N 2, с. 3-9; N 3, с. 3-5. 

  

Сист. No: 49908

- 145 -

Сп Д 41 к

Дворецкая, А. Е.  Теневой банкинг: институциональное и функциональное регулирование / А. Е. Дворецкая. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 4, с. 13-19. 

  

Сист. No: 50370

- 146 -

Сп Р 448

Дешев, Мартин.  От нищо - в злато : Може ли бизнесът да разчита на виртуалната валута BitCoin / Мартин Дешев. // Регал, 2013, N 4, с. 36-37. 

  

Сист. No: 50884

- 147 -

Сп С 848 д

Корнейчук, Валерий Иванович.  Кредитная политика банка при кредитовании клиентов сегмента "малый и средний бизнес" / Валерий Иванович Корнейчук. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 3, с. 35-38. 

  

Сист. No: 50622

- 148 -

Сп И 502 д

Хубенова, Татяна.  Фискалният суверенитет и данъчните политики на новите страни - членки на ЕС: предизвикателствата на Европейския паричен съюз и реформата на фискалното управление / Татяна Хубенова. // Икономика 21 . - Свищов, 3, 2013, N 1, с. 3-21. 

  

Сист. No: 50763

- 149 -

Сп И 502 д

Цончев, Радослав и др.  Финансовите иновации и новата регулация / Радослав Цончев, Стоименка Тонова. // Икономика 21 . - Свищов, 3, 2013, N 1, с. 22-52. 

  

Сист. No: 50770

- 150 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Островът на съкровищата / Татяна Явашева. // Икономика, 2013, N 25, с. 28-31. 

  

Сист. No: 50388

- 151 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Каляска или тиква / Татяна Явашева. // Икономика, 2013, N 25, с. 32-35. 

  

Сист. No: 50389

- 152 -

45075

Rengifo, Gonzalo.  The European Debt Crisis: Where we are Now and The Prospects / Gonzalo Rengifo. // Opportunities and challenges for individually-funded systems in a globalised world : Present. given at the international Seminar, org. by FIAP, on may 31 and june 1, 2012, in Mexico. - Santiago : FIAP, 2012, с. 213-226. 

  

Сист. No: 51054

- 153 -

Сп Ч J 80 m

Antonini, Massimo et al.  Public Sector Debt Dynamics: The Persistence and Sources of Shockes to Debt in 10 EU Countries / Massimo Antonini, Kevin Lee, Jacinta Pires. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 45, 2013, N 2-3, с. 277-298. 

  

Сист. No: 50431

- 154 -

Сп Ч J 80 f

Patton, Andrew J. et al.  On the High-Frequency Dynamics of Hedge Fund Risk Exposures / Andrew J. Patton, Tarun Ramadorai. // The Journal of Finance . - New York, 68, 2013, N 2, с. 597-635. 

  

Сист. No: 50446

Държавни финанси

- 155 -

Сп Ф 53 кс

Погодаева, Т. В.  Перспективы экономического роста развитых стран в контексте проблемы государственого долга / Т. В. Погодаева. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 11, с. 49-55. 

  

Сист. No: 50563

Бюджет на общините

- 156 -

Сп Б 973

Общините отчитат положително бюджетно салдо на консолидирано ниво за 2012 г. . // Бюджетът, 2013, N 5, с. 3-34. 

  

Сист. No: 50384

- 157 -

Сп Б 973

Общините отчитат трайна тенденция за намаляване на просрочените задължения . // Бюджетът, 2013, N 6, с. 44-50. 

  

Сист. No: 50791

Финансов контрол

- 158 -

44996

Марков, Галин.  Съвременни особености на държавния вътрешен финансов контрол в Република Франция / Галин Марков. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 445-452. 

  

Сист. No: 50736

- 159 -

44996

Недялкова, Пламена.  Класификация на принципите на финансовия контрол и възможности за тяхното изследване / Пламена Недялкова. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 465-481. 

  

Сист. No: 50741

Данъци. Такси. Налози

- 160 -

44995

Герчева, Светлана.  "Натиска " ли ни Европейският съюз за по-високи екологични данъци? / Светлана Герчева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 137-144. 

  

Сист. No: 50475

- 161 -

45000

Дачев, Петър.  Новата информационна система "Матеус" в МДТ - състояние и насоки за развитие / Петър Дачев. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 66-67. 

  

Сист. No: 50895

- 162 -

44995

Найденов, Людмил.  Приходна обезпеченост на регионалните власти - концептуални основи и национална практика / Людмил Найденов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 130-136. 

  

Сист. No: 50485

- 163 -

Сп И 36 Вн

Герчева, Светлана.  Екоданъци и принципът "замърсителят плаща" в ЕС / Светлана Герчева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 3, с. 60-71. 

  

Сист. No: 50943

- 164 -

Сп З 544 к

ДДС при доставки, заплащани частично или изцяло в стоки и услуги . // Земеделска кооперация, XXI, 2013, N 4, с. 15-19. 

  

Сист. No: 50483

- 165 -

Сп Ф 53 кс

Долгих, И. Н.  Налоговое планирование и оценка его еффективности / И. Н. Долгих. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 16, с. 66-72. 

  

Сист. No: 51011

- 166 -

Сп Ф 53 кс

Зубарев, А. А. и др.  К вопросу о выборе оптимального метода начисления амортизации / А. А. Зубарев, Е. Н. Щербакова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 10, с. 14-19. 

  

Сист. No: 50545

- 167 -

Сп А 454

Иванов, Костадин.  Заложните къщи - статут, функции и данъчно третиране по ЗДДС / Костадин Иванов. // Актив, 2013, N 5, с. 13-15. 

  

Сист. No: 50498

- 168 -

Сп Ф 53 кс

Косорукова, И. В. и др.  Оценка стоимости имущества для целей нологообложения за рубежом и в России: сравнительный анализ / И. В. Косорукова, А. Ю. Родин. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 9, с. 34-38. 

  

Сист. No: 50521

- 169 -

Сп А 454

Николов, Илия.  Избягване на международното двойно данъчно облагане / Илия Николов. // Актив, 2013, N 6, с. 28-33. 

  

Сист. No: 50929

- 170 -

Сп Ф 53 кс

Перекрестова, Л. В.  Мероприятия по пресечению налоговых преступлений и уклонений от уплаты налогов физическими лицами / Л. В. Перекрестова, М. В. Васильева, Г. Я. Чухнина. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 15, с. 47-62. 

  

Сист. No: 50864

- 171 -

Сп Ф 53 кс

Садков, В. Г. и др.  Обоснование цен патентов в модели налогообложения малого бизнеса с учетом его общественной значимости и инновационности / В. Г. Садков, А. С. Дорошенков, А. М. Гринкевич. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 15, с. 25-29. 

  

Сист. No: 50859

- 172 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Особености при корпоративното подоходно облагане на юридическите лица с нестопанска цел / Цветан Станкулов. // Актив, 2013, N 5, с. 17-23. 

  

Сист. No: 50527

- 173 -

Сп М 486

Станчев, Красен.  За какво да се харчат данъците? / Красен Станчев. // Мениджър, 2013, N 6, с. 106-109. 

  

Сист. No: 50830

- 174 -

Сп Ф 53 кс

Улезько, О. В. и др.  Оценка подоходного налогооблажения в России и в зарубежных странах / О. В. Улезько, А. Г. Казьмин, И. В. Оробинская. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 13, с. 43-51. 

  

Сист. No: 50834

- 175 -

Сп Ф 53 кс

Чайковская, Л. А. и др.  Финансирование и налогообложение религиозных конфессий в светском государстве / Л. А. Чайковская, С. И. Опарина. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 10, с. 20-25. 

  

Сист. No: 50546

Данъчна система на ЕС

- 176 -

44778

Ламбев, Младен.  Дискусионни въпроси относно въвеждането на данък върху финансовите транзакции в Европейския съюз / Младен Ламбев. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 220-224. 

  

Сист. No: 50697

- 177 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Европейска практика при данъчно облагане на внос / Любка Ценова. // Актив, 2013, N 5, с. 15-16. 

  

Сист. No: 50525

Данъчно облагане

- 178 -

Сп Б 90

Гущина, И. Э.  Спонсорство, дарение, благотворительность: особенности налогооблажения / И. Э. Гущина. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 5, с. 56-62. 

  

Сист. No: 50842

Данъчен контрол

- 179 -

44996

Тананеев, Емилиян.  Нагласа и способност за противодействие на данъчните нарушения / Емилиян Тананеев. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 156-166. 

  

Сист. No: 50631

- 180 -

Сп А 454

Иванов, Костадин.  Административно и съдебво обжалване на ревизионен акт / Костадин Иванов. // Актив, 2013, N 6, с. 20-22. 

  

Сист. No: 50926

Държавни заеми. Държавни дългове

- 181 -

44995

Банов, Банчо.  Дълговата криза в западните държави и Гърция - история и настояще / Банчо Банов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 210-216. 

  

Сист. No: 50512

- 182 -

44995

Димитрова, Весела.  Възможности за управление на държавния дълг на България в условията на Европейската дългова криза / Весела Димитрова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 168-177. 

  

Сист. No: 50492

Пари. Банково дело. Борси

- 183 -

Сп Д 41 к

Стежкин, А. А. и др.  О подходах к оценке рыночного риска на основе Базеля III / А. А. Стежкин, Н. О. Малых. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 5, с. 21-24. 

  

Сист. No: 50827

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 184 -

44995

Божинов, Божидар и др.  Кой използва "електронното банкиране" (резултати от анкетно проучване 10-11.2011 г.) / Божидар Божинов, Николай Антонов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 404-410. 

  

Сист. No: 50421

- 185 -

44995

Вачков, Стефан.  Какво стимулират банките в България - икономическия растеж или стабилната бедност? / Стефан Вачков. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 17-39. 

  

Сист. No: 50448

- 186 -

44995

Врачовска, Мария.  За ролята на банките при изграждане на система за проектното финансиране / Мария Врачовска. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 167-172. 

  

Сист. No: 50357

- 187 -

44995

Калев, Калин.  Значение на прозрачността на оповестената информация за финансовия риск във финансовите отчети на банковите институции / Калин Калев. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 234-241. 

  

Сист. No: 50517

- 188 -

44995

Панчева, Александрина.  Устойчивото управление на разходите във финансовите институции / Александрина Панчева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 217-225. 

  

Сист. No: 50514

- 189 -

Сп Ф 53 кс

Балахнев, Ю. Н.  Модель оценки кредитоспособности организации на основе математического аппарата теории множественной регрессии / Ю. Н. Балахнев. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 15, с. 30-37. 

  

Сист. No: 50860

- 190 -

Сп Н 25 а

Божинов, Божидар.  Перспективи пред моделите за ранно предсказване на кризисни ситуации в банковия сектор / Божидар Божинов. // Народностопански архив . - Свищов, LXVI, 2013, N 2, с. 3-15. 

  

Сист. No: 50756

- 191 -

Сп Ф 53 кс

Глонти, В. Д. и др.  Проблемы финансовой устойчивости банковской сестемы Грузии / В. Д. Глонти, И. А. Вашакмадзе. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 9, с. 69-74. 

  

Сист. No: 50534

- 192 -

Сп Ф 53 кс

Горюнова, Е. В.  Трансформация целей и функций Банка России / Е. В. Горюнова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 18, с. 38-46. 

  

Сист. No: 51035

- 193 -

Сп Ф 53 кс

Зотов, А. Н.  Фиктивная капитализация банков: проблемы и возможные решения / А. Н. Зотов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 18, с. 47-51. 

  

Сист. No: 51037

- 194 -

Сп Ф 53 кс

Калашникова, Е. Ю.  Обеспечение устойчивой процентной политики с помощью стрес-тестирования / Е. Ю. Калашникова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 15, с. 38-46. 

  

Сист. No: 50863

- 195 -

Сп Ф 53 кс

Коростелев, Т. С.  Сравнительный анализ систем ипотечного жилищного кредитования России, Европы и США / Т. С. Коростелев. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 16, с. 46-56. 

  

Сист. No: 51005

- 196 -

Сп Ф 53 кс

Муравецкий, А. Н. и др.  О возможностях снижения риска кредитного портфеля / А. Н. Муравецкий, П. А. Кунташев. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 16, с. 61-65. 

  

Сист. No: 51010

- 197 -

Сп Ф 53 кс

Рыжова, Н. Б.  Полномочия залоговых кредиторов при продаже имущества должника-банкрота в электранной форме / Н. Б. Рыжова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 12, с. 69-73. 

  

Сист. No: 50579

- 198 -

Сп Ф 53 кс

Смирнова, О. В.  Формирование и использование прибыли банка Англии (1998-2012 гг.) / О. В. Смирнова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 17, с. 60-66. 

  

Сист. No: 51025

- 199 -

Сп Ф 53 кс

Улюкаев, С. С.  Базел III и новые тенденции в банковской деятельности / С. С. Улюкаев. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 11, с. 64-68. 

  

Сист. No: 50565

- 200 -

Сп Ф 53 кс

Улюкаев, С. С.  Повышение взаимной зависимости банков как главных держателей надежных активов и государств - эмитентов таких активов / С. С. Улюкаев. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 16, с. 8-12. 

  

Сист. No: 51002

- 201 -

Сп Ф 53 кс

Хрусталев, Е. Ю. и др.  Моделирование прогрессивных механизмов развития банковского сектора России в условиях глобализации / Е. Ю. Хрусталев, А. Н. Омельченко, О. Е. Хрусталев. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 15, с. 2-11. 

  

Сист. No: 50852

Пари, валута

- 202 -

44778

Личев, Александър.  Ефекти и въздействие на кризата върху ЕА 12 / Александър Личев. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 174-181. 

  

Сист. No: 50674

- 203 -

Сп Д 41 к

Кондратов, Д. И.  Международная роль евро: проблемы и перспективы / Д. И. Кондратов. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 3, с. 20-29. 

  

Сист. No: 50364

- 204 -

Сп Д 41 к

Рыбин, Е. В.  Мировая валютная система: эпоха валютных войн и нестабильности / Е. В. Рыбин. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 3, с. 64-65. 

  

Сист. No: 50367

- 205 -

Сп Ф 53 кс

Семенов, С. К. и др.  Моделирование рынка денег как составляющая монетарного регулирования / С. К. Семенов, К. С. Семенов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 14, с. 38-42. 

  

Сист. No: 50839

Инфлация

- 206 -

Сп И 503 и

Ралева, Стела.  Структурни източници и характеристики на инфлацията в България (1992-2010) / Стела Ралева. // Икономически изследвания, XXII, 2013, N 1, с. 41-71. 

  

Сист. No: 50709

Инвестиции

- 207 -

Сп Ф 53 кс

Давыдова, Л. В. и др.  Оценка инвестиционной привлекательности региона / Л. В. Давыдова, С. А. Ильминская. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 11, с. 30-35. 

  

Сист. No: 50557

- 208 -

Сп М 486

Костадинова, Светла.  Емигранти за милиарди / Светла Костадинова. // Мениджър, 2013, N 6, с. 100-101. 

  

Сист. No: 50828

- 209 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Пловдив - жив град със стратегически инвестиции / Богиня Матеева. // Логистика, 2013, N 4, с. 18-21. 

  

Сист. No: 50530

- 210 -

Сп Ф 53 кс

Студников, С. С. и др.  Выбор портфеля инвестиций с учетом асимметрии распределения доходности и транзакционных издержек / С. С. Студников, Д. М. Михайлов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 13, с. 12-21. 

  

Сист. No: 50833

- 211 -

Сп Ф 53 кс

Царыков, В. А. и др.  Инвестиционная модель сделки по лизингу / В. А. Царыков, О. С. Маликова, Т. А. Такшаитов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 14, с. 62-68. 

  

Сист. No: 50848

- 212 -

Сп Ф 53 кс

Чернов, В. Г. и др.  Методы учета неопределенности в инвестиционном анализе / В. Г. Чернов, Е. М. Ремезова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 15, с. 12-24. 

  

Сист. No: 50856

- 213 -

Сп Ф 53 кс

Яшин, С. Н. и др.  Совершенствование и практическая апробация методики оценки экономичиского состояния и уровня инновационного развития предприятия / С. Н. Яшин, Ю. С. Солдатова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 12, с. 39-47. 

  

Сист. No: 50576

Анализ на инвестициите

- 214 -

44996

Стойкова, Пепа.  От хипотезите до доказателствата в данъчния контролен процес / Пепа Стойкова. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 258-267. 

  

Сист. No: 50705

Фондов пазар. Фондова борса

- 215 -

Сп Ф 53 кс

Адамова, К. Р.  Формирование учетно-расчетной инфраструктуры российского финансового рынка: внутренние интеграционные процессы фондовой апхитектуре / К. Р. Адамова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 15, с. 63-80. 

  

Сист. No: 50865

- 216 -

Сп Ф 53 кс

Рожкова, И. В. и др.  Экономическая сущность деятельности институциональных инвесторов на рынке ценных бумаг / И. В. Рожкова, Н. А. Азарян. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 9, с. 51-55. 

  

Сист. No: 50533

Капиталов пазар. Паричен пазар

- 217 -

44995

Трифонова, Мирена.  Развитие на пазара на АДСИЦ в България / Мирена Трифонова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 271-278. 

  

Сист. No: 50602

- 218 -

В К 263

Пунчева-Василева, Татяна.  Жива борса: Или какво може да научи българският капиталов пазар от полския / Татяна Пунчева-Василева. // Капитал, N 23, 15-21 юни 2013, с. 34-35. 

  

Сист. No: 50936

- 219 -

Сп И 503 и

Стефанова, Юлия.  Стратегически приоритети пред българския капиталов пазар за задълбочаване на интеграцията му в ЕС / Юлия Стефанова. // Икономически изследвания, XXII, 2013, N 2, с. 45-73. 

  

Сист. No: 50759

Икономика

- 220 -

44778

Костова, Силвия.  Мониторинг на конвергенцията на Р България в контекста на "Европа 2020" / Силвия Костова. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 159-165. 

  

Сист. No: 50657

- 221 -

44778

Кудрина, Ольга.  Инвестиционная привлекательность промышленности восточных регионов Украины / Ольга Кудрина. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 72-77. 

  

Сист. No: 50634

- 222 -

В К 263

Душев, Марин.  Страната на изгряващия оптимизъм / Марин Душев. // Капитал, N 20, 24-31 май 2013, с. 26-27. 

  

Сист. No: 50584

- 223 -

Сп Ф 53 кс

Акинина, В. П. и др.  Государственно-частное партнерство как катализатор инновационных процессов / В. П. Акинина, Р. Г. Абасов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 9, с. 45-50. 

  

Сист. No: 50532

- 224 -

Сп Е 205

Армения - надежден икономически партньор . // Европа 2001, 2013, N 2, с. 13-14. 

  

Сист. No: 50436

- 225 -

Сп М 486

Богданов, Лъчезар.  Смяна на местата в икономиката / Лъчезар Богданов. // Мениджър, 2013, N 6, с. 24-25. 

  

Сист. No: 50823

- 226 -

Сп М 68 э

Еремеев, Ю.  Испания: структурные диспропорции экономики / Ю. Еремеев. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 3, с. 78-87. 

  

Сист. No: 50502

- 227 -

Сп Е 205

Икономиката на Хърватия . // Европа 2001, 2013, N 3, с. 11-12. 

  

Сист. No: 51047

- 228 -

Сп И 503 и

Рангелова, Росица.  Емпиричен анализ на взаимовръзката между структурни промени и производителност на труда / Росица Рангелова. // Икономически изследвания, XXII, 2013, N 1, с. 3-40. 

  

Сист. No: 50708

- 229 -

Сп М 68 э

Самохвалов, А.  Государство в рыночной экономике: уроки кризисов / А. Самохвалов. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 4, с. 11-29. 

  

Сист. No: 50501

- 230 -

Сп Н 25 а

Тонкова, Станка.  Да извлечен поука от историята на прехода в България / Станка Тонкова. // Народностопански архив . - Свищов, 2001, N 3, с. 69-71. 

  

Сист. No: 50960

- 231 -

Сп П 89 тп

Чи Фулин.  Социално-экономическое развитие Китая: ставка на "средний класс" / Чи Фулин. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 4, с. 40-44. 

  

Сист. No: 50854

- 232 -

Сп П 89 тп

Шимширт, Наталья.  Роль финансового рынка в экономике: теоретические подходы / Наталья Шимширт. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 4, с. 83-88. 

  

Сист. No: 50845

- 233 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  В точката на замръзване / Татяна Явашева. // Икономика, 2013, N 26, с. 8-11. 

  

Сист. No: 50751

Икономическа политика

- 234 -

Сп Д 226 п

Фратев, Димитър.  Стопанска конюнктура 2012 г. / Димитър Фратев. // Данъчна практика, 2013, N 4, с. 27-31. 

  

Сист. No: 50825

Регионална икономика

- 235 -

45000

Господинов, Юлиян.  Ефектът на кохезионната политика на ЕС (2007-2013 г.) върху регионалното развитие в България / Юлиян Господинов. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 81. 

  

Сист. No: 50953

- 236 -

45000

Личев, Тихомир.  Актуално състояние на административно-териториалното делене на северозападна България и възможности за неговото оптимизиране / Тихомир Личев. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 71-72. 

  

Сист. No: 50945

- 237 -

Сп А 562

Цветанова, Ева.  Проучване иновационната активност на частния и публичния сектор в Дунавския регион / Ева Цветанова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 210-238. 

  

Сист. No: 50794

Икономика на България

- 238 -

44995

Давидков, Цветан и др.  Старт в бизнеса - особености в зависимост от типа населено място / Цветан Давидков, Десислава Йорданова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 44-52. 

  

Сист. No: 50393

- 239 -

В К 263

Иванова, Мария.  Корпоративните гиганти на 2012 г. : За седма поредна година класацията "Капитал 100" подрежда най-големите компании в България / Мария Иванова. // Капитал, N 24, 22-28 юни 2013, с. 28-29. 

  

Сист. No: 50978

- 240 -

Сп И 503 и

Господинова, Силвия.  Влияние на дейностите от сектора на услугите върху ресурсната ефективност и производителността на българската икономика / Силвия Господинова. // Икономически изследвания, XXII, 2013, N 1, с. 175-204. 

  

Сист. No: 50721

- 241 -

Сп А 90

Състояние и перспективи на рудодобива и металургията в България . // Attitudes & Altitudes, 2013, N 5, с. 41-84. 

  

Сист. No: 50803

Икономика на Русия

- 242 -

Сп В 83 Э

Афонцев, С. и др.  Российский крупный бизнес в условиях глобального кризиса / С. Афонцев, С. Дж. Ли. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 5, с. 40-55. 

  

Сист. No: 50882

- 243 -

Сп В 83 Э

Состоится ли новая модель экономического роста в России? . // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 5, с. 4-39. 

  

Сист. No: 50881

Икономика на САЩ

- 244 -

Сп В 83 Э

Клинов, В.  Актуальные проблемы экономической политики США / В. Клинов. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 5, с. 129-143. 

  

Сист. No: 50897

Бизнес икономика

- 245 -

44995

Атанасов, Теодор.  Бизнес-инкубаторите като инструмент на политиката за икономически растеж / Теодор Атанасов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 429-435. 

  

Сист. No: 50552

- 246 -

44995

Варамезов, Любчо.  Аргументи "за" и "против" аутсорсинга / Любчо Варамезов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 104-108. 

  

Сист. No: 50359

Стопанска история

- 247 -

Сп Н 25 а

Личев, Тихомир.  Историческият фактор и знанието му за развитието на Димитровград-Хасковската промишлена агломерация / Тихомир Личев. // Народностопански архив . - Свищов, 1998, N 2, с. 59-62. 

  

Сист. No: 17814

- 248 -

Сп Н 25 а

Маринова, Маргарита.  Трудното начало. Проблеми при формирането на българската стопанска политика след Освобождението / Маргарита Маринова. // Народностопански архив . - Свищов, 1992, N 1-2, с. 47-57. 

  

Сист. No: 50641

Икономически растеж

- 249 -

44995

Стефанов, Стефан.  Икономически растеж - анализ и прогнозиране за периода 2012-2014 г. / Стефан Стефанов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 371-378. 

  

Сист. No: 50440

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 250 -

44995

Колев, Калоян.  Основни характеристики и специфични особености на гръцката икономика, които доведоха страната до ръба на фалита / Калоян Колев. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 256-262. 

  

Сист. No: 50523

- 251 -

44995

Нейчева, Мария.  Влияние на пред-кризисната среда върху проявлението на световната рецесия в страните от ЕС / Мария Нейчева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 160-167. 

  

Сист. No: 50489

- 252 -

Сп И 36 Вн

Серафимова, Десислава.  Екологични аспекти на социално отговорните бизнес практики и ролята им за повишаване на конкурентоспособността / Десислава Серафимова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 3, с. 9-22. 

  

Сист. No: 50938

- 253 -

44995

Mataic, Natalija et al.  Efficient Public Administration as a Prerequisite for Better Microeconomic Business Environment in Croatia / Natalija Mataic, Mario Hak. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 138-143. 

  

Сист. No: 50463

- 254 -

44995

Sajnoski, Krste.  Inequity as a Cause of Financial and Debt Crisis / Krste Sajnoski. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 152-159. 

  

Сист. No: 50575

Пазарно стопанство

- 255 -

Сп Н 25 а

Пенчев, Пенчо.  Ролята на държавата в прехода към пазарно стопанство / Пенчо Пенчев. // Народностопански архив . - Свищов, 1992, N 1-2, с. 21-28. 

  

Сист. No: 50642

Прогнозиране

- 256 -

44995

Георгиева, Велина.  Планиране на производствено-стопанската дейност на строителното предприятие / Велина Георгиева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 255-259. 

  

Сист. No: 50423

Икономически анализ

- 257 -

44995

Червенски, Георги.  Влияние на цената на суровия петрол върху бизнес климата в България / Георги Червенски. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 450-457. 

  

Сист. No: 50451

Икономика на отраслите

- 258 -

Сп Ч J 80 B

Tyagi, Rajesh et al.  Gauging performance in the service industry / Rajesh Tyagi, Praveen Gupta. // Journal of Business Strategy . - New York, 34, 2013, N 3, с. 4-15. 

  

Сист. No: 50849

Аграрна икономика

- 259 -

Сп Н 25 а

Дудар, Володимир.  Развитие на пазара на хранителни продукти от аграрния сектор на Украйна / Володимир Дудар. // Народностопански архив . - Свищов, LXVI, 2013, N 2, с. 47-58. 

  

Сист. No: 50766

- 260 -

Сп З 544 к

Янакиева, Иванка.  Насоки за по-добро усвояване на финансовия ресурс по мерките и схемите на ОСП, свързани със земята / Иванка Янакиева. // Земеделска кооперация, XXI, 2013, N 4, с. 5-14. 

  

Сист. No: 50484

Икономика на индустрията, предприятието

- 261 -

Сп А 562

Варамезов, Любчо и др.  Аутсорсинг възможности за повишаване конкурентната способност на машиностроителните предприятия / Любчо Варамезов, Явор Станев. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 5-33. 

  

Сист. No: 50775

- 262 -

Сп А 562

Съвременни проекции на индустриалната политика  / Анета Денева и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 239-265. 

  

Сист. No: 50796

- 263 -

Сп Н 25 а

Пенчев, Пенчо.  Динамика в отрасловата структура на промишлеността / Пенчо Пенчев. // Народностопански архив . - Свищов, 1994, N 1-2, с. 27-34. 

  

Сист. No: 50679

Туризъм в България

- 264 -

44996

Кушева, Галя Ас.  Информационни проблеми на анализа на туристическия бранш в Република България / Галя Ас. Кушева. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 554-567. 

  

Сист. No: 50748

- 265 -

44995

Genova, Margarita.  Mplications of Ecotourism Development in Bulgaria Based on Class studies / Margarita Genova. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 566-574. 

  

Сист. No: 50454

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 266 -

44995

Монев, Петко и др.  Усъвършенстване ценообразуването на проучвателната и проектната продукция в България въз основа на международни документи и практики / Петко Монев, Красимира Христова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 281-287. 

  

Сист. No: 50592

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 267 -

Сп Х 742

Доколко изнасяме напитки на чуждестранните пазари? . // ХИ&Т, XIV, 2013, N 3, с. 19-21. 

  

Сист. No: 50877

- 268 -

Сп И 503 и

Неновски, Николай и др.  Исторически поглед към протекционализма в България и Румъния. Протекционистичните теории на Михаил Манойлеску (1891-1950) и Константин Бобчев (1894-1976) / Николай Неновски, Пенчо Пенчев. // Икономически изследвания, XXII, 2013, N 2, с. 3-44. 

  

Сист. No: 50754

Търговия

- 269 -

44995

Дерменджиева, Мария.  Алтернативни канали за доставка на плодове и зеленчуци със собствени марки на търговските вериги в България / Мария Дерменджиева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 411-417. 

  

Сист. No: 50544

- 270 -

Сп И 502

Малчев, Владимир.  Златният балон / Владимир Малчев. // Икономика, 2013, N 25, с. 41-43. 

  

Сист. No: 50390

- 271 -

Сп Р 448

Фесенко, Десислава.  Правила за определяне сроковете за плащане по договори за доставка / Десислава Фесенко. // Регал, 2013, N 4, с. 33. 

  

Сист. No: 50883

Маркетинг

- 272 -

45048

Атанасова, Лина.  Преосмисляне на маркетинга в контекста на новите пазарни реалности / Лина Атанасова. // Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера : Юбилеен сборник : 15 години катедра "Маркитинг" юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 11-25. 

  

Сист. No: 51017

- 273 -

45048

Банчев, Петър.  За парадигмата на "Новия танц" на маркетинга / Петър Банчев. // Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера : Юбилеен сборник : 15 години катедра "Маркитинг" юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 50-60. 

  

Сист. No: 51029

- 274 -

45048

Благоев, Веселин и др.  За и против подсъзнателната реклама / Веселин Благоев, Михаил Минков. // Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера : Юбилеен сборник : 15 години катедра "Маркитинг" юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 43-49. 

  

Сист. No: 51023

- 275 -

44995

Димова, Надежда.  Нарастващата роля на управлението на взаимоотношенията с клиентите в компаниите / Надежда Димова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 174-185. 

  

Сист. No: 50411

- 276 -

45048

Иванов, Пенчо.  Перспективно маркетингово планиране / Пенчо Иванов. // Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера : Юбилеен сборник : 15 години катедра "Маркитинг" юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 35-42. 

  

Сист. No: 51020

- 277 -

45048

Кръстева, Невяна.  Съвременни аспекти на маркетинговата концепция / Невяна Кръстева. // Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера : Юбилеен сборник : 15 години катедра "Маркитинг" юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 88-97. 

  

Сист. No: 51038

- 278 -

45048

Кръстевич, Тодор.  Предсказване на потребителския избор чрез анализ на взаимодействията в социални мрежи / Тодор Кръстевич. // Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера : Юбилеен сборник : 15 години катедра "Маркитинг" юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 61-77. 

  

Сист. No: 51031

- 279 -

44995

Николова, Биляна.  Новите пазарни тенденции - определящо условие за изграждане на маркетингова стратегия / Биляна Николова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 436-441. 

  

Сист. No: 50554

- 280 -

44997

Проектиране на нетрадиционен дистрибуционен канал за печатни издания на територията на ИУ - Варна . // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 135-149. 

  

Сист. No: 50608

- 281 -

44995

Радев, Радко.  Маркетингови механизми за реализация на продуктово-пазарните стратегии на растеж във фирмите производители на спиртни напитки в България / Радко Радев. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 167-173. 

  

Сист. No: 50410

- 282 -

45048

Станимиров, Евгени.  База за управление на взаимоотношенията с клиенти / Евгени Станимиров. // Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера : Юбилеен сборник : 15 години катедра "Маркитинг" юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 78-87. 

  

Сист. No: 51033

- 283 -

45000

Тананеева, Живка.  Маркетингови стратегии в публичната сфера / Живка Тананеева. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 42. 

  

Сист. No: 50805

- 284 -

45048

Узунова, Юлия.  Защо генетичен код "3G" на маркетинговата мембрана за корпоративна сигурност и конкурентност? / Юлия Узунова. // Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера : Юбилеен сборник : 15 години катедра "Маркитинг" юни 2013 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013, с. 25-34. 

  

Сист. No: 51018

- 285 -

45000

Цветанова, Ева.  Маркетиране на териториалните единици в контекста на устойчиво регионално развитие / Ева Цветанова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 34. 

  

Сист. No: 50693

- 286 -

Сп А 562

Кръстевич, Тодор и др.  Предиктивен анализ на търсенето на пакетни телекомуникационни услуги с дискретни изборни методи / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 122-150. 

  

Сист. No: 50784

- 287 -

Сп Н 25 а

Банчев, Петър.  Маркетингови решения за позициониране на крайните точки на дистрибуция / Петър Банчев. // Народностопански архив . - Свищов, L, 1997, N 4, с. 5-13. 

  

Сист. No: 50811

- 288 -

Сп Н 25 а

Банчев, Петър.  Стратегически съображения при локализация на крайни точки на дистрибуция / Петър Банчев. // Народностопански архив . - Свищов, 1998, N 2, с. 28-32. 

  

Сист. No: 50932

- 289 -

Сп Н 25 а

Банчев, Петър.  Оптимизиране размерите на каналите за дистрибуция / Петър Банчев. // Народностопански архив . - Свищов, 2000, N 3, с. 20-25. 

  

Сист. No: 50956

- 290 -

Сп Н 25 а

Банчев, Петър и др.  Следпродажбеният маркетинг на пазара на потребителските услуги / Петър Банчев, Ваня Димитрова. // Народностопански архив . - Свищов, 2001, N 4, с. 24-31. 

  

Сист. No: 50964

- 291 -

Сп Х 74 п

Вълчева, Кремена.  Техника и маркетинг - гаранция за успех / Кремена Вълчева. // Хранително-вкусова промишленост, LXII, 2013, N 5, с. 21. 

  

Сист. No: 50937

- 292 -

Сп Ф 53 кс

Галин, Т. Ф.  Апробация методики оценки экономической эффективности рекламной кампании по привлечению вкладов населения / Т. Ф. Галин. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 17, с. 39-45. 

  

Сист. No: 51022

- 293 -

Сп Р 448

Димитрова, Христина.  Автоматизацията на маркетинга пести време, средства и вдига продажбите / Христина Димитрова. // Регал, 2013, N 3, с. 3; 4-5. 

  

Сист. No: 50383

- 294 -

Сп Р 448

Радичев, Христо.  Как печалившите ни клиенти да се връщат при нас / Христо Радичев. // Регал, 2013, N 3, с. 4-5. 

  

Сист. No: 50385

- 295 -

Сп Н 25 а

Цонева, Иванка.  Пазарно поведение на потребителите / Иванка Цонева. // Народностопански архив . - Свищов, 1992, N 1-2, с. 36-46. 

  

Сист. No: 50640

- 296 -

Сп Н 25 а

Цонева, Иванка.  Импулсивната покупка - непризнатата рожба на маркетинга / Иванка Цонева. // Народностопански архив . - Свищов, 1993, N 3-4, с. 27-35. 

  

Сист. No: 50668

- 297 -

44995

Zhechev, Vladimir.  The Role of nichemanship as Opposed to Mass Marketing within the Context of contemporary globalization / Vladimir Zhechev. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 479-487. 

  

Сист. No: 50583

Дистрибуционна политика

- 298 -

44996

Кулчев, Красимир.  Основни компоненти при анализ на физическата дистрибуция / Красимир Кулчев. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 301-305. 

  

Сист. No: 50715

- 299 -

44995

Стоянов, Добромир.  Немагазинните дистрибуционни формати в съвременните бизнес условия / Добромир Стоянов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 460-468. 

  

Сист. No: 50559

Логистика

- 300 -

44995

Христов, Владимир.  Перспективи за развитие на българския пазар на логистични услуги / Владимир Христов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 452-459. 

  

Сист. No: 50558

- 301 -

Сп И 502 д

Желязкова, Донка.  Състояние и перспективи за развитие на концентрацията в логистичния сектор на България / Донка Желязкова. // Икономика 21 . - Свищов, 3, 2013, N 1, с. 73-101. 

  

Сист. No: 50773

- 302 -

Сп Л 763

Турският логистичен пазар: голям и бързо растящ . // Логистика, 2013, N 4, с. 48-50. 

  

Сист. No: 50540

Външна търговия

- 303 -

44995

Любенов, Любомир.  Модели на еластичността на външната търговия с енергийни ресурси на Република България / Любомир Любенов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 442-449. 

  

Сист. No: 50450

- 304 -

44995

Славева, Красимира.  Динамика на основните индикатори за външната търговия на България за периода 1991-2011 г. / Красимира Славева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 386-392. 

  

Сист. No: 50443

- 305 -

Сп А 562

Сравнително изследване на външния сектор на икономиките на България и Румъния  / Галина Захариева и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 266-295. 

  

Сист. No: 50797

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 306 -

44996

Антов, Момчил.  Основни и конкретни форми на митническия контрол / Момчил Антов. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 233-241. 

  

Сист. No: 50664

- 307 -

44996

Ганчева, Зорница.  Особености на контрола при износ на движими паметници на културата / Зорница Ганчева. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 242-250. 

  

Сист. No: 50669

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 308 -

44995

Масларов, Светослав.  Банковата система в ЕС и кризата на суверенните дългове / Светослав Масларов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 59-66. 

  

Сист. No: 50474

- 309 -

44995

Михайлов, Ивайло.  Ролята на международните банки за недостатъчното предлагане на кредит / Ивайло Михайлов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 188-196. 

  

Сист. No: 50493

- 310 -

Сп М 68 э

Боброва, В. и др.  Прямые иностранные инвестиции в странах БРИКС / В. Боброва, К. Протасов. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 2, с. 26-35. 

  

Сист. No: 50382

- 311 -

Сп А 582

Божикин, Иван.  Европейският механизъм за стабилност и неговите алтернативи за преодоляване на дълговата криза в еврозоната / Иван Божикин. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 1, с. 128-142. 

  

Сист. No: 50348

- 312 -

Сп Ф 53 кс

Дорох, Е. Г. и др.  Современные тенденции функционирования международных финансовых центров / Е. Г. Дорох, К. Т. Болохомская. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 12, с. 60-68. 

  

Сист. No: 50578

- 313 -

Сп Ф 53 кс

Ишханов, А. В. и др.  Анализ мировой банковской системы в условиях глабальных финансовых дисбалансов / А. В. Ишханов, Т. С. Малахова, В. С. Малахов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 9, с. 18-24. 

  

Сист. No: 50520

- 314 -

Сп Ф 53 кс

Кочемасова, А. В.  Мировой опыт привлечения прямых иностранных инвестиций в условиях глобализации экономики / А. В. Кочемасова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 18, с. 66-77. 

  

Сист. No: 51041

- 315 -

Сп Ф 53 кс

Петрикова, Е. М.  Прогноз развития внешнего сектора российской экономики на кратко-, средне- и долгосрочную перспективы / Е. М. Петрикова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 10, с. 32-45. 

  

Сист. No: 50548

Международни икономически отношения

- 316 -

44995

Петров, Петър.  Предимства и недостатъци от използването на експатриати в международния бизнес / Петър Петров. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 260-266. 

  

Сист. No: 50424

- 317 -

Сп М 68 э

Воронов, К.  Евросоюз в контркризисной конкуренции "центров силы": потенциал, реалии, надежды / К. Воронов. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 3, с. 68-77. 

  

Сист. No: 50506

- 318 -

Сп Е 205

Двустранното партньорство между Армения и България . // Европа 2001, 2013, N 2, с. 11-12. 

  

Сист. No: 50437

- 319 -

Сп М 68 э

Кондратьев, В.  Оценки конкурентоспособности стран / В. Кондратьев, А. Егоров, С. Аукуционек. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 2, с. 12-25. 

  

Сист. No: 50381

- 320 -

Сп М 68 э

Королев, И.  Неопределенность мирового экономического развития: риски для России / И. Королев. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 4, с. 3-10. 

  

Сист. No: 50500

- 321 -

Сп Н 25 а

Наама, Карим.  Трудности, свързани с формирането на капитала в развиващите се страни / Карим Наама. // Народностопански архив . - Свищов, 1998, N 2, с. 53-57. 

  

Сист. No: 50931

- 322 -

Сп Н 25 а

Наама, Карим.  Интернационализация на икономиката в страните на Латинска Америка и дейността на ТНК и ТНБ / Карим Наама. // Народностопански архив . - Свищов, 2000, N 3, с. 54-57. 

  

Сист. No: 50957

- 323 -

Сп Д 532

Саркисян, Карина.  Проблеми на културната комуникационна адаптация / Карина Саркисян. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен I - апр., с. 64-77. 

  

Сист. No: 50765

- 324 -

Сп М 45 о

Слатинска-Ованезова, Елена.  Общата политика за сигурност и отбрана на скандинавските страни четири години след доклада "Столтенберг" / Елена Слатинска-Ованезова. // Международни отношения, 2013, N 3, с. 93-108. 

  

Сист. No: 51064

- 325 -

Сп И 36 Вн

Iermakova, Olga.  The concept of the formation of cross-border service iron and steel cluster with a specialization on the Bulgarian and Romanian shipyards / Olga Iermakova. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 3, с. 72-77. 

  

Сист. No: 50952

Глобализация

- 326 -

44778

Уллубиева, Карина Касумбековна и др.  Негативное влияние глобализации на развитие мирового хозяйства / Карина Касумбековна Уллубиева, Ольга Олеговна Салимонович. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 182-188. 

  

Сист. No: 50706

- 327 -

Сп М 45 о

Манолов, Георги.  Глобализъм - политика или идеология / Георги Манолов. // Международни отношения, 2013, N 3, с. 27-40. 

  

Сист. No: 51057

- 328 -

45075

Carstens, Agustin.  Globalisation and Financial Markets: Lessons Taken from the Mexican Case / Agustin Carstens. // Opportunities and challenges for individually-funded systems in a globalised world : Present. given at the international Seminar, org. by FIAP, on may 31 and june 1, 2012, in Mexico. - Santiago : FIAP, 2012, с. 287-308. 

  

Сист. No: 51063

Европейска интеграция

- 329 -

Сп М 68 э

Громогласова, Е.  Партийное измерение кризиса в Европейском союзе / Е. Громогласова. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 4, с. 59-70. 

  

Сист. No: 50503

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 330 -

Сп А 562

Механизми за регулиране и одит при усвояването на средства от европейските фондове и програми  / Крум Крумов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 296-326. 

  

Сист. No: 50798

Право. Наука за държавата и правото

- 331 -

44995

Костова, Надя.  Проблеми на нормативното уреждане на оценителската практика в България / Надя Костова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 309-316. 

  

Сист. No: 50396

- 332 -

Сп З 544 к

Промени в наредбите, свързани с осигуряването . // Земеделска кооперация, XXI, 2013, N 5, с. 34-39. 

  

Сист. No: 50790

Държавна власт. Държавни органи

- 333 -

Сп П 89 тп

Швецов, Александр.  Российское электронное правительство в контексте мирового опыта / Александр Швецов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 4, с. 31-39. 

  

Сист. No: 50861

Вещно право-България

- 334 -

44995

Маринова, Бисерка.  Ипотечното кредитиране и правоотношенията по сделки с вещни права / Бисерка Маринова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 442-451. 

  

Сист. No: 50556

Търговско право

- 335 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Промените в търговския закон относно плащанията по търговски сделки / Лиляна Панева. // Актив, XXII, 2013, N 5, с. 24-25. 

  

Сист. No: 50528

Търговски дружества

- 336 -

44996

Митов, Кирил.  Практически аспекти на анализа на приходите на търговските предприятия / Кирил Митов. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 123-130. 

  

Сист. No: 50624

Обществено управление. Военни науки

- 337 -

45000

Ангелова, Красимира.  Публични политики и устойчиво развитие на обществото / Красимира Ангелова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 48-49. 

  

Сист. No: 50855

- 338 -

45000

Илиев, Даниел.  Лобизъм и лобистки политики - корупция или антикорупция / Даниел Илиев. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 30-31. 

  

Сист. No: 50696

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 339 -

45000

Борисов, Борислав.  Политика, администрация, демокрация / Борислав Борисов. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 15-16. 

  

Сист. No: 50695

- 340 -

45000

Тодоров, Тодор Ив.  Мотивацията на служителите в публичната администрация / Тодор Ив. Тодоров. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 72-73. 

  

Сист. No: 50946

- 341 -

Сп П 83 м

Къндева, Емилия.  Регионално развитие: актуални административноправни аспекти / Емилия Къндева. // Правна мисъл, 2001, N 4, с. 3-21. 

  

Сист. No: 50694

Общинско управление

- 342 -

44995

Димитрова, Силвия.  Стратегически дилеми в културната политика на малките общини / Силвия Димитрова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 325-331. 

  

Сист. No: 50432

- 343 -

45000

Йорданова, Елена.  Проблеми и значение на административната етика при управлението на общинската администрация / Елена Йорданова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 35-36. 

  

Сист. No: 50701

- 344 -

Сп И 36 Вн

Димитрова, Силвия.  Финансово осигуряване на културната политика в малките общини по Северното Черноморие в България / Силвия Димитрова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 4, с. 85-98. 

  

Сист. No: 50967

Военно дело . Военни науки

- 345 -

Сп М 45 о

Хаджиев, Боян.  Концепции за тероризъм - история и дефиниционна област / Боян Хаджиев. // Международни отношения, 2013, N 3, с. 109-120. 

  

Сист. No: 51065

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 346 -

45069

Славова, Зоя.  Уреждане на дългосрочната грижа за недееспособни пенсионирани лица в държавното обществено осигуряване / Зоя Славова. // Трети национален форум на изследователите по стареенето на населението в България : 27 март 2012 г.. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012, с. 133-185. 

  

Сист. No: 50999

- 347 -

Сп Н 25 а

Нинов, Николай.  Дългосрочната грижа - новият социален риск в Европа / Николай Нинов. // Народностопански архив . - Свищов, LXVI, 2013, N 2, с. 74-93. 

  

Сист. No: 50769

- 348 -

Сп И 503 и

Shopov, Georgi.  Targeted Social Assistance in the Economic Development Periods / Georgi Shopov. // Икономически изследвания, XXII, 2013, N 1, с. 72-107. 

  

Сист. No: 50734

Пенсионно осигуряване

- 349 -

44995

Дакова, Маргарита.  Още нещо за настоящето и бъдещето на българския пенсионен модел / Маргарита Дакова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с 388-407. 

  

Сист. No: 50403

- 350 -

44995

Тодоров, Александър.  Закриване на задължителните частни пенсионни фондове като мярка за подобряване на развитието на икономика в България / Александър Тодоров. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 440-447. 

  

Сист. No: 50408

- 351 -

Сп А 562

Илиева, Таня.  Анализ на дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в България / Таня Илиева. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 416-442. 

  

Сист. No: 50821

- 352 -

Сп П 186

Данева, Иванка.  Теоретико-методологически предпоставки за оценка и прогнозиране ролята на пенсиите от капиталовопокривните схеми / Иванка Данева. // Панорама на труда, 2013, N 3-4, с. 32-48. 

  

Сист. No: 50611

- 353 -

Сп Б 445

Ерусалимов, Румен и др.  Допълнителното пенсионно осигуряване - индивидуално или колективно / Румен Ерусалимов, Таня Илиева. // Бизнес управление . - Свищов, XXIII, 2013, N 2, с. 38-60. 

  

Сист. No: 50904

- 354 -

Сп Д 532

Илиева, Таня.  Рискове в дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване / Таня Илиева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен I - апр., с. 124-131. 

  

Сист. No: 50739

- 355 -

Сп П 186

Нинов, Димитър.  Проблеми на размерите, равнището и финансирането на пенсиите от първия основен стълб през 2008-2012 г. / Димитър Нинов. // Панорама на труда, 2013, N 3-4, с. 49-61. 

  

Сист. No: 50612

- 356 -

Сп П 186

Павлов, Нено.  Утопия или реалност са европейските препоръки за реформиране на пенсионната система в България / Нено Павлов. // Панорама на труда, 2013, N 3-4, с. 10-31. 

  

Сист. No: 50601

- 357 -

Сп В 83 Э

Соловьев, А.  Макроанализ пенсионной сетемы России / А. Соловьев. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 4, с. 82-93. 

  

Сист. No: 50511

- 358 -

45075

Corta, Vicente.  Corporate Governance and Pension Funds in Mexico / Vicente Corta. // Opportunities and challenges for individually-funded systems in a globalised world : Present. given at the international Seminar, org. by FIAP, on may 31 and june 1, 2012, in Mexico. - Santiago : FIAP, 2012, с. 91-96. 

  

Сист. No: 51052

- 359 -

45075

Nartowski, Andrzej.  Corporate Governance and Pension Funds in Poland / Andrzej Nartowski. // Opportunities and challenges for individually-funded systems in a globalised world : Present. given at the international Seminar, org. by FIAP, on may 31 and june 1, 2012, in Mexico. - Santiago : FIAP, 2012, с. 81-89. 

  

Сист. No: 51049

- 360 -

45075

Uriarte, Xavier de.  A Trust for Promoting and Disseminating the Financial Culture of Saving for Retirement / Xavier de Uriarte. // Opportunities and challenges for individually-funded systems in a globalised world : Present. given at the international Seminar, org. by FIAP, on may 31 and june 1, 2012, in Mexico. - Santiago : FIAP, 2012, с. 279-283. 

  

Сист. No: 51060

- 361 -

45075

Utkus, Stephen.  Evolution of Private Voluntary Savings Plans in the U.S. / Stephen Utkus. // Opportunities and challenges for individually-funded systems in a globalised world : Present. given at the international Seminar, org. by FIAP, on may 31 and june 1, 2012, in Mexico. - Santiago : FIAP, 2012, с. 131-142. 

  

Сист. No: 51053

- 362 -

45075

Valdivieso, Luis.  Corporate Governance and the Private Pension System in Peru / Luis Valdivieso. // Opportunities and challenges for individually-funded systems in a globalised world : Present. given at the international Seminar, org. by FIAP, on may 31 and june 1, 2012, in Mexico. - Santiago : FIAP, 2012, с. 71-79. 

  

Сист. No: 51048

- 363 -

45075

Valdivieso, Luis.  The Private Pension System: What is its Karma? Public Image and Relationship with Stakeholders. // Opportunities and challenges for individually-funded systems in a globalised world : Present. given at the international Seminar, org. by FIAP, on may 31 and june 1, 2012, in Mexico. - Santiago : FIAP, 2012, с. 249-265. 

  

Сист. No: 51056

- 364 -

Сп Ч J 80 f

Decentralized investment Management: Evidence from the Pension Fund Industry . // The Journal of Finance . - New York, 68, 2013, N 3, с. 1133-1178. 

  

Сист. No: 51066

Здравно осигуряване

- 365 -

44995

Николова-Атанасова, Калиопа Николаева.  Задължителните здравноосигурителни вноски - замяна на доход срещу по-нисък финансов риск при заболяване / Калиопа Николаева Николова-Атанасова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 248-255. 

  

Сист. No: 50522

- 366 -

44995

Христова, Мирослава.  Предизвикателства пред здравноосигурителната система / Мирослава Христова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 432-439. 

  

Сист. No: 50406

- 367 -

Сп Ф 53 кс

Журавлева, Н. В. и др.  Обязателное медицинское страхование как источник финансирования здравоохранения / Н. В. Журавлева, Д. С. Лопаткин. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 10, с. 63-66. 

  

Сист. No: 50553

Застраховане

- 368 -

44778

Василев, Венцислав Симеонов.  Платежоспособност II - възможност за поефективна защита на застрахованите и поощряване финансовата стабилност на застрахователите / Венцислав Симеонов Василев. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 114-118. 

  

Сист. No: 50649

- 369 -

44778

Ерусалимов, Румен.  Премийните резерви - основен инвестиционен ресурс на животозастрахователните дружества / Румен Ерусалимов. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 136-141. 

  

Сист. No: 50656

- 370 -

44778

Илиев, Боян.  Информационна система за частен контролинг в застраховането / Боян Илиев. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 39-43. 

  

Сист. No: 50618

- 371 -

44995

Чиприянова, Катя.  Предизвикателствата пред европейскатите актюери / Катя Чиприянова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 466-472. 

  

Сист. No: 50453

- 372 -

II 1731

Чиприянова, Катя.  Платежеспособность и собственная оценка риска страховщиков / Катя Чиприянова. // Strategii si politici de management in economia contemporana : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013 / . - 2. ed.. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 149-154. 

  

Сист. No: 51015

- 373 -

В З 375

Димитров, Калин.  Животозастраховането вече излезе от кризата / Калин Димитров. // Застраховател, N 10, 29 май - 12 юни 2013, с. 8-9, 15. 

  

Сист. No: 50688

- 374 -

В З 375

Драганов, Христо.  Когато фактите говорят / Христо Драганов. // Застраховател, N 1, 16-30 ян. 2013, с. 14-15; N 2, с. 10, 14-15; N 3, с. 14-15; N 5, с. 14; N 6, с. 14-15; N 7, с. 14-15; N 8, с. 16-17; N 9, с. 14-15, 21;. 

  

Сист. No: 49037

- 375 -

В З 375

Драганов, Христо.  Когато фактите говорят / Христо Драганов. // Застраховател, N 10, 29 май - 12 юни 2013, с. 16-17. 

  

Сист. No: 50690

- 376 -

В З 375

Маринова, Галина.  "Платежоспособност II" - рисковете на стремежа към съвършенство / Галина Маринова. // Застраховател, N 12, 26 юни - 17 юли 2013, с. 8-9. 

  

Сист. No: 51042

- 377 -

Сп С 848 д

Адамчук, Елена Александровна.  Развивающиеся рынки: риски, вызовы и возможности / Елена Александровна Адамчук. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 2, с. 59-64. 

  

Сист. No: 50373

- 378 -

Сп С 848 д

Котлобовский, Игорь Борисович и др.  Мошенничество в страховании как ключевой операционный риск: выявление и противодействие / Игорь Борисович Котлобовский, Алена Юрьевна Алешина. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 3, с. 56-64. 

  

Сист. No: 50623

- 379 -

Сп С 848 д

Красиков, Сергей Анатольевич и др.  О перспективах развития корпоративного страхования в России / Сергей Анатольевич Красиков, Людмила Анатольевна Севиных, Сергей Игоревич Севиных. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 2, с. 24-27. 

  

Сист. No: 50371

- 380 -

Сп С 848 д

Красиков, Сергей Анатольевич и др.  Современная денежная политика государства: ее воздействие на объем и структуру денежных потоков в страховом предпринимательстве / Сергей Анатольевич Красиков, Ирина Алексадровна Вавилова. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 3, с. 15-26. 

  

Сист. No: 50615

- 381 -

Сп С 848 д

Лайков, Алексей Юрьевич.  Новая стратегия развития страхования: необходимость существенных изменений / Алексей Юрьевич Лайков. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 2, с. 47-50. 

  

Сист. No: 50372

- 382 -

Сп С 848 д

Никулина, Надежда Николаевна и др.  Мотивационный менеджмент в страховом предпринимательстве / Надежда Николаевна Никулина, Олга Вячеславовна Подчищаева. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 3, с. 3-7. 

  

Сист. No: 50613

- 383 -

Сп Ф 53 кс

Славянов, А. С. и др.  Методические подходы к разработке эффективного механизма экономическй защиты инвестиций в инновации / А. С. Славянов, И. Е. Сахаров. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 10, с. 8-13. 

  

Сист. No: 50537

- 384 -

Сп Ч R 62 m

Eling, Martin.  Recent Research Developments Affecting Nonlife Insurance - The Cas Risk Premium Project 2011 Update / Martin Eling. // Risk Management & Insurance REVIEW . - Malden, 16, 2013, N 1, с. 35-46. 

  

Сист. No: 50429

- 385 -

Сп Ч R 62 m

Outreville, J. Francois.  The Relationship between Insurance and Economic Development: 85 Empirical Papers for a Review of the Literature / J. Francois Outreville. // Risk Management & Insurance REVIEW . - Malden, 16, 2013, N 1, с. 71-122. 

  

Сист. No: 50428

- 386 -

Сп Ч R 62

Rose, Hannah.  How Insurance Companies Can Become Good Corporate Citizens / Hannah Rose. // Risk Management . - New York, 60, 2013, N 5, с. 38-42. 

  

Сист. No: 51019

Педагогика. Възпитание. Образование. Просвета

- 387 -

Сп П 324

Витанова, Наталия.  Свобода или принуда - един от вечните въпроси на педагогическата наука / Наталия Витанова. // Педагогика, XXIII, 2013, N 4, с. 489-505. 

  

Сист. No: 50778

Образование

- 388 -

45072

Александрова, Маргарита.  Валидиране на професионалната квалификация "касиер в банка" / Маргарита Александрова. // Валидиране на компетентности, придобити на работното място в България. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012, с. 149-171. 

  

Сист. No: 50995

- 389 -

45072

Василева, Елка.  Ролята на заинтересованите страни в процеса на валидиране на знания и умения, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене / Елка Василева. // Валидиране на компетентности, придобити на работното място в България. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012, с. 93-111. 

  

Сист. No: 50987

- 390 -

45072

Драганов, Живко.  Преглед на българското законодателство в областта на образованието и признаването на неформално придобитите компетентности / Живко Драганов. // Валидиране на компетентности, придобити на работното място в България. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012, с. 74-92. 

  

Сист. No: 50986

- 391 -

45072

Иванова, Даниела.  Ролята на страндартите за валидирането на знания и умения, придобити чрез неформално и самостоятелно учене / Даниела Иванова. // Валидиране на компетентности, придобити на работното място в България. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012, с. 112-125. 

  

Сист. No: 50989

- 392 -

45072

Марков, Марчо.  Валидирането на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформалното образование и информалното обучение - ключов аспект на всяка стратегия, насочена към учене през целия живот / Марчо Марков. // Валидиране на компетентности, придобити на работното място в България. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012, с. 27-46. 

  

Сист. No: 50983

- 393 -

45072

Марков, Марчо и др.  Проектът ValidAid - валидиране на умения и знания за подобряване на позиците на нискоквалифицираните служители на пазара на труда / Марчо Марков, Елка Василева. // Валидиране на компетентности, придобити на работното място в България. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012, с. 9-26. 

  

Сист. No: 50980

- 394 -

45072

Пандурска, Ралица.  Валидирането на знания, умения и компетантности в съвременните условия на пазара на труда в Б ългария / Ралица Пандурска. // Валидиране на компетентности, придобити на работното място в България. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012, с. 172-190. 

  

Сист. No: 50997

- 395 -

45072

Стойчев, Иван.  Избор на методи за валидиране на неформално и самостоятелно учене в проекта ValidAid / Иван Стойчев. // Валидиране на компетентности, придобити на работното място в България. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012, с. 126-148. 

  

Сист. No: 50992

- 396 -

45072

Тодоров, Тодор.  Валидирането на компетенции като средство за повишаване на гъвкавата сигурност на трудовия пазар / Тодор Тодоров. // Валидиране на компетентности, придобити на работното място в България. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012, с. 47-73. 

  

Сист. No: 50985

- 397 -

45000

Цонева, Елка.  Образованието като възможност за по-добра реализация на трудовия пазар / Елка Цонева. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 36-37. 

  

Сист. No: 50792

- 398 -

Сп О 174

Вълова, Теодора.  Web 2.0 мрежи и професионално развитие. Изграждане на ефективни училищни екипи / Теодора Вълова. // Образование, XXII, 2013, N 3, с. 20-38. 

  

Сист. No: 50496

- 399 -

Сп П 324

Герджикова, Нина.  Практически модели за организация на училището в контекста на европейските тенденции за реформиране на началното и средно общо образование / Нина Герджикова. // Педагогика, XXIII, 2013, N 4, с. 506-517. 

  

Сист. No: 50779

- 400 -

Сп П 324

Костадинов, Детелин и др.  Информираността на родителите за интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности / Детелин Костадинов, Иван Карагьозов. // Педагогика, XXIII, 2013, N 4, с. 569-582. 

  

Сист. No: 50780

- 401 -

Сп И 36 Вн

Русев, Иван.  Модерната търговска и счетоводна култура в образователния модел на Българското възраждане - начални прояви и разпространение / Иван Русев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 4, с. 65-76. 

  

Сист. No: 50965

- 402 -

Сп В 83 Э

Савицкая, Е. и др.  Финансирование и качество школьного образования: эконометрический подход / Е. Савицкая, Д. Чертыковцева. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 4, с. 113-129. 

  

Сист. No: 50515

- 403 -

Сп П 324

Тодорова, Боряна и др.  Самооценка на студенти върху общи компетенции, свързани с творчеството (анкетно проучване) / Боряна Тодорова, Николина Ангелова-Барболова. // Педагогика, XXIII, 2013, N 4, с. 583-595. 

  

Сист. No: 50783

Висше образование

- 404 -

44997

Георгиев, Ивайло Иванов и др.  Представата за идеален университет: компютърни модели за анализ на текст / Ивайло Иванов Георгиев, Мануела Николаева Иванова, Дилян Илиев Еленов. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 126-134. 

  

Сист. No: 50607

- 405 -

44778

Гусейнова, Шахла Акиф Кызы.  Роль, место и функционирование системы высшего образования в современных условиях / Шахла Акиф Кызы Гусейнова. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 150-158. 

  

Сист. No: 50700

- 406 -

Сп М 486

Бъркли е най-добрият държавен университет в света . // Мениджър, 2013, N 5, с. 58-59. 

  

Сист. No: 50355

- 407 -

Сп Ф 53 кс

Вертакова, Ю. В. и др.  Взаимодействие образовательных учреждений и института частно-государственного партнерства / Ю. В. Вертакова, Ю. С. Положенцева. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 10, с. 2-7. 

  

Сист. No: 50535

- 408 -

Сп И 36 Вн

Възможности за повишаване на квалификацията и кариерно израстване на преподаватели в Икономически Университет - Варна . // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 4, с. 48-64. 

  

Сист. No: 50955

- 409 -

Сп И 36 Вн

Желев, Иван.  По въпроса за същността и оценяването на материалната база при акредитацията на висшите училища / Иван Желев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 4, с. 17-32. 

  

Сист. No: 50972

- 410 -

Сп Н 25 а

Стоянов, Христофор.  Мотивацията в учебната дейност / Христофор Стоянов. // Народностопански архив . - Свищов, 1993, N 3-4, с. 53-61. 

  

Сист. No: 50672

- 411 -

44964

Bachelor degree education in the department of computer systems and technologies of South-West University . // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the Fifth International Scientific Conference - FMNS2013, 12-16.06.2013 : V. 1-6 : V. 2. Computer Systems and Engineering. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilski, 2013, с. 117-122. 

  

Сист. No: 50981

Висше образование за икономисти

- 412 -

44778

Дакова, Маргарита.  Някои идеи за повишаване ефективността на обучението по "Бизнес информатика" за специалност "Финанси" / Маргарита Дакова. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 189-200. 

  

Сист. No: 50687

- 413 -

44778

Ималова, Диана.  Обучението в магистърска програма "Счетоводство и одит в банките" в контекста на стратегия "Европа 2020" / Диана Ималова. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 106-113. 

  

Сист. No: 50648

- 414 -

45000

Чиприянов, Михаил.  Акценти при обучението по "Методи за стратегически изследвания" / Михаил Чиприянов. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 55. 

  

Сист. No: 50873

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 415 -

44964

Boyvalenkov, Peter et al.  Mathematical competitions in Bulgaria- development and perspectives / Peter Boyvalenkov, Emil Kolev. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the Fifth International Scientific Conference - FMNS2013, 12-16.06.2013 : V. 1-6 : V. 1. Mathematics and Informatics. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilski, 2013, с. 3-13. 

  

Сист. No: 50973

Екология

- 416 -

44995

Сирашки, Христо.  Управление на стратегии за екологизация на фирмената дейност / Христо Сирашки. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 193-197. 

  

Сист. No: 50414

- 417 -

44995

Тодорова, Галина.  Регулаторна рамка за използване на възобновяеми енергийни източници у нас / Галина Тодорова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 424-431. 

  

Сист. No: 50404

- 418 -

45000

Тодорова, Галина.  Устойчив растеж чрез конкурентно развитие на възобновяемите енергийни източници за екологосъобразна икономика на България / Галина Тодорова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 29-30. 

  

Сист. No: 50685

- 419 -

Сп Н 25 а

Наама, Карим.  Предизвикателствата на екологическите проблеми в развиващите се страни / Карим Наама. // Народностопански архив . - Свищов, 1996, N 2, с. 69-75. 

  

Сист. No: 50732

- 420 -

Сп М 68 э

Рогожина, Н.  Глобальная экологическая безопасность: позиция развивающихся стран / Н. Рогожина. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 2, с. 3-11. 

  

Сист. No: 50380

- 421 -

Сп Н 25 а

Тодоров, Тодор Ив.  Екологичният риск в условията на пазарната икономика същност, особености, измерване) / Тодор Ив. Тодоров. // Народностопански архив . - Свищов, 1992, N 3-4, с. 44-50. 

  

Сист. No: 50644

Математика

- 422 -

44995

Николаев, Росен.  Възможности за използване на някои нелинейни модели в еднофакторния регресионен анализ / Росен Николаев. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 355-362. 

  

Сист. No: 50435

- 423 -

44995

Петков, Йордан.  Марковски модел на движението на човешките ресурси / Йордан Петков. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 415-423. 

  

Сист. No: 50445

Математическо моделиране

- 424 -

44995

Милкова, Танка.  Модел за прикрепване на потребителите към доставчиците / Танка Милкова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 406-414. 

  

Сист. No: 50444

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 425 -

Сп В 83 Э

Шишкин, С. и др.  Частный сектор здравоохранения в России: состояние и перспективы развития / С. Шишкин, Е. Потапчик, Е. Селезнева. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 4, с. 94-112. 

  

Сист. No: 50513

Здравеопазване

- 426 -

44995

Костадинова, Тодорка и др.  Интегрираните грижи в България - предизвикателство и необходимост / Тодорка Костадинова, Галина Петрова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 150-159. 

  

Сист. No: 50402

- 427 -

45000

Шишманов, Красимир.  Електронното здравеопазване - неразделна част от електронното правителство на Република България / Красимир Шишманов. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 45-46. 

  

Сист. No: 50816

- 428 -

44964

Manov, Simeon et al.  Harmful food additives - a handbook for the user / Simeon Manov, Velichka Dimitrova, Stefan Manev. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the Fifth International Scientific Conference - FMNS2013, 12-16.06.2013 : V. 1-6 : V. 4. Chemistry. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilski, 2013, с. 151-156. 

  

Сист. No: 50984

Стокознание

- 429 -

Сп Х 742

Постмодернизмът в опаковката . // ХИ&Т, XIV, 2013, N 3, с. 10-11. 

  

Сист. No: 50874

Енергетика

- 430 -

Сп И 503 и

Григорова, Веселина.  Енергийно потребление в централно и източноевропейски страни -членки на Европейския съюз - сравнителен анализ / Веселина Григорова. // Икономически изследвания, XXII, 2013, N 1, с. 108-142. 

  

Сист. No: 50717

- 431 -

Сп И 503 и

Григорова, Веселина.  Състояние и динамика на ефективното енергийно потребление на икономиката / Веселина Григорова. // Икономически изследвания, XXII, 2013, N 2, с. 74-108. 

  

Сист. No: 50762

- 432 -

Сп Ю 371

Машкин, Любен.  Агрегатни енергийни баланси / Любен Машкин. // Ютилитис, X, 2013, N 3, с. 48-51. 

  

Сист. No: 50507

- 433 -

Сп Ю 371

Машкин, Любен.  Анализ на енергийни баланси / Любен Машкин. // Ютилитис, X, 2013, N 4, с. 47-51. 

  

Сист. No: 50869

- 434 -

Сп Ю 371

Михайлова, Гергана.  Дойде ли ренесансът за ТЕЦ-овете / Гергана Михайлова. // Ютилитис, X, 2013, N 3, с. 22-23. 

  

Сист. No: 50504

- 435 -

Сп Ю 371

Михайлова, Гергана.  Бизнесът в осветлението ще расте с по 5% годишно / Гергана Михайлова. // Ютилитис, X, 2013, N 3, с. 28-31. 

  

Сист. No: 50505

- 436 -

Сп Ю 371

Михайлова, Гергана.  Газ от Черно море / Гергана Михайлова. // Ютилитис, X, 2013, N 4, с. 52-53. 

  

Сист. No: 50871

- 437 -

Сп Ю 371

Пакет от мерки за енергийния сектор . // Ютилитис, X, 2013, N 4, с. 26-31. 

  

Сист. No: 50867

- 438 -

Сп П 89 тп

Порфирьев, Б.  Альтернативная энергетика как фактор снижения рисков и модернизации экономики / Б. Порфирьев. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 5, с. 8-22. 

  

Сист. No: 50994

- 439 -

Сп И 503 и

Радев, Юли.  Разпределение на данъчната тежест в газовия сектор в Европа / Юли Радев. // Икономически изследвания, XXII, 2013, N 2, с. 109-130. 

  

Сист. No: 50768

- 440 -

Сп В 83 Э

Рюль, К.  ВР: Прогноз развития мировой энергетики до 2030 года / К. Рюль. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 5, с. 109-128. 

  

Сист. No: 50890

- 441 -

Сп П 89 тп

Сапарбаев, Абдижапар и др.  Стратегический подход к развитию энергетики региона / Абдижапар Сапарбаев, Азиза Демесинова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 5, с. 87-91. 

  

Сист. No: 51036

- 442 -

Сп А 90

Състояние и перспективи на сектор Енергетика.  Състояние и перспективи на сектор "Енергетика". // Attitudes & Altitudes, 2012, N 1, с. 43-54. 

  

Сист. No: 50807

- 443 -

44964

Stamenov, I. N.  Energy and Environment / I. N. Stamenov. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the Fifth International Scientific Conference - FMNS2013, 12-16.06.2013 : V. 1-6 : V. 3. Physics and technologies. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilski, 2013, с. 3-26. 

  

Сист. No: 50982

Селско стопанство. Горско стопанство

- 444 -

44996

Дончева, Людмила.  Анализ на производствения потенциал в агробизнеса (сектор "Животновъдство") / Людмила Дончева. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 306-315. 

  

Сист. No: 50718

- 445 -

Сп А 562

Герганов, Георги и др.  Прозводство и пазари на генетично модифицирани организми, храни и селскостопанска продукция / Георги Герганов, Виолета Блажева. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 92-121. 

  

Сист. No: 50782

- 446 -

Сп Ф 53 кс

Жевора, Ю. И. и др.  Проблемы создания малых инновационных предприятий при вузах аграрного профиля / Ю. И. Жевора, Т. И. Палий. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 16, с. 57-60. 

  

Сист. No: 51008

- 447 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Производство на плодове в света, ЕС и България / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2013, N 5, с. 25, 27. 

  

Сист. No: 50488

- 448 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Грахът - ценна полска и градинска култура / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2013, N 5, с. 34-35. 

  

Сист. No: 50490

- 449 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Диверсификация на пшеницата на САЩ / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2013, N 5, с. 38-39. 

  

Сист. No: 50491

- 450 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Царевицата през 2012 г. / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2013, N 6, с. 25, 27. 

  

Сист. No: 50725

- 451 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Фуражните зърнени култури през 2012 / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2013, N 6, с. 31, 33. 

  

Сист. No: 50726

- 452 -

Сп Л 792

Йорданов, Й.  Винарският туризъм между интереса на групите потребители и алтернативните програми на избите в предлагането на традиции и новости / Й. Йорданов. // Лозарство и винарство, LXI, 2013, N 2, с. 52-54. 

  

Сист. No: 51046

- 453 -

Сп А 90

Състояние и перспективи на сектор "Селско стопанство" . // Attitudes & Altitudes, 2012, N 2, с. 53-71. 

  

Сист. No: 50814

Аграрна политика

- 454 -

45000

Кабакчиева, Цветелина.  Аграрна политика за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж / Цветелина Кабакчиева. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 78. 

  

Сист. No: 50951

- 455 -

45000

Линкова, Маруся.  Предизвикателствата пред публичната администрация и европейското финансиране на земеделието / Маруся Линкова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 54-55. 

  

Сист. No: 50870

Аграрно предприемачество

- 456 -

44997

Георгиева, Мария Георгиева.  Общата селскоктопанска политика на Европейския съюз и България, специфика и често срещани проблеми на мярка 112, ос 1 от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) / Мария Георгиева Георгиева. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 35-42. 

  

Сист. No: 50597

Биологично земеделие

- 457 -

Сп А 255

Тодоров, Венцислав.  Търсенето на биопродукти - посоката е нагоре / Венцислав Тодоров. // Агробизнесът, 2013, N 5, с. 20-21. 

  

Сист. No: 50487

Комунално-битово обслужване. Домакинство

- 458 -

44995

Каменова-Тимарева, Марина.  Проблеми в съвременното развитие на ресторантьорството и потенциал за тяхното преодоляване чрез прилагане на модела за управление чрез резултати / Марина Каменова-Тимарева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 234-240. 

  

Сист. No: 50418

Управление на предприятията. Организация на производството

- 459 -

44778

Варамезов, Любчо и др.  Аутсорсингът - инструмент за повишаване конкурентната способност на машиностроителните предприятия / Любчо Варамезов, Явор Станев. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 127-135. 

  

Сист. No: 50655

- 460 -

Сп А 562

Василева, Гергана.  Проучване на възможностите за повишаване на конкурентоспособността на пивоварните предприятия в България / Гергана Василева. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 386-415. 

  

Сист. No: 50813

- 461 -

Сп А 562

Дилков, Цветан и др.  Проучване развитието на зелената икономика в Република България като приоритетна стратегия на Европа 2020 / Цветан Дилков, Христо Сирашки. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 357-385. 

  

Сист. No: 50810

- 462 -

Сп И 36 Вн

Велчев, Константин.  Криза в предприятието: фази, фактори и подходи за изследване / Константин Велчев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 1, с. 89-101. 

  

Сист. No: 50944

- 463 -

Сп А 582

Милчева, Динка.  Процесният подход в развитието и усъвършенстването на проидводствения мениджмънт / Динка Милчева. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 1, с. 26-40. 

  

Сист. No: 50349

- 464 -

Сп Ф 53 кс

Николаевская, О. А.  Финансовый механизъм использования инвестиционного потенциала промышленного предприятия / О. А. Николаевская. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 14, с. 55-61. 

  

Сист. No: 50846

Мениджмънт

- 465 -

45000

Алексиева, Десислава Ал.  Управленските компетенции - детерминанта на властта в публичната администрация / Десислава Ал. Алексиева. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 31-32. 

  

Сист. No: 50686

- 466 -

44995

Веселинова, Надежда.  Генериране на конкурентни предимства чрез контролинг при управлението на маркетинговите дейности / Надежда Веселинова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 280-284. 

  

Сист. No: 50426

- 467 -

44995

Генова, Лиляна.  Контролингът в системата на маркетинга / Лиляна Генова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 307-314. 

  

Сист. No: 50430

- 468 -

44995

Димитрова, Яница.  Корпоративна култура, която мотивира / Яница Димитрова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 285-293. 

  

Сист. No: 50427

- 469 -

44995

Йованова, Благица.  Сравнителен теоретичен анализ на теориите от класическия подход и възможности за приложението им в съвременната бизнес практика / Благица Йованова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 213-219. 

  

Сист. No: 50416

- 470 -

44995

Йовчев, Иван.  За развитието на нормативното регламентиране на антикризисното управление на бизнеса в България / Иван Йовчев. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 332-341. 

  

Сист. No: 50529

- 471 -

44995

Куршумов, Влади.  Място и роля на аутсорсинга в съвременни бизнес практики / Влади Куршумов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 418-424. 

  

Сист. No: 50547

- 472 -

44996

Павлова, Мария.  Оптимизация на отчетните процеси в публичния сектор / Мария Павлова. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 110-122. 

  

Сист. No: 50473

- 473 -

44995

Пантелеева, Искра.  Нови ориентири в управлението на талантите / Искра Пантелеева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 109-115. 

  

Сист. No: 50363

- 474 -

45000

Сирашки, Христо.  Влияние и възможности на мотивацията за преодоляване на административната недостатъчност / Христо Сирашки. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 77. 

  

Сист. No: 50950

- 475 -

45000

Янков, Никола.  Интегриране на действия за създаване на "умни" градове / Никола Янков. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 60. 

  

Сист. No: 50888

- 476 -

Сп Н 25 а

Бакърджиева, Милка Й.  Жените във властта и вземането на решения / Милка Й. Бакърджиева. // Народностопански архив . - Свищов, LXVI, 2013, N 2, с. 16-30. 

  

Сист. No: 50758

- 477 -

Сп П 89 тп

Блинов, Андрей.  Инновационная деятельность организации: креативность персонала / Андрей Блинов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 5, с. 112-117. 

  

Сист. No: 51039

- 478 -

Сп C 58

В търсене на оптимален модел за управлението на ИТ бюджета . // CIO, 2013, N 5, с. 90-93. 

  

Сист. No: 50653

- 479 -

Сп Н 25 а

Георгиев, Никола.  Управление и потребности / Никола Георгиев. // Народностопански архив . - Свищов, 1992, N 3-4, с. 61-67. 

  

Сист. No: 50646

- 480 -

Сп C 58

Иванов, Пламен.  Рискувай промяната или "7 пъти мери, един път режи!" / Пламен Иванов. // CIO, 2013, N 6, с. 56-58. 

  

Сист. No: 50976

- 481 -

Сп П 89 тп

Кислинская, Марина и др.  Деловая репутация компании: определения, виды, оценка / Марина Кислинская, Владимир Кислинский. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 5, с. 92-100. 

  

Сист. No: 50996

- 482 -

Сп М 68 э

Погорлецкий, А. И.  Швейцария: особенности деловой культуры и менеджмента / А. И. Погорлецкий. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 2, с. 42-50. 

  

Сист. No: 50386

- 483 -

Сп П 89 тп

Сафонов, Максим.  Государственные корпорации и новые формы контроля / Максим Сафонов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 5, с. 43-49. 

  

Сист. No: 51032

- 484 -

Сп C 58

Финансовото измерване на ИТ - трудна, но възможна мисия . // CIO, 2013, N 5, с. 94-96. 

  

Сист. No: 50630

- 485 -

44995

Catalin, Ploae.  A Critical Approach on Cultural Dimensions / Ploae Catalin. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 198-204. 

  

Сист. No: 50457

- 486 -

44855

Cheng, Chung-ying.  Advancing with Time: Yijing Philosophy of Management and Leadership / Chung-ying Cheng. // Prastacos,  Gregory P. et al. Leadership through the Classics : Learning Management and Leadership from Ancient East and West Philosophy / Gregory P. Prastacos, Fuming Wang, Klas Eric Soderquist. - Berlin : Springer, 2013, с. 111-129. 

  

Сист. No: 50899

- 487 -

44855

Cragg, Wesley.  Plato, Business and Moral Leadership / Wesley Cragg. // Prastacos,  Gregory P. et al. Leadership through the Classics : Learning Management and Leadership from Ancient East and West Philosophy / Gregory P. Prastacos, Fuming Wang, Klas Eric Soderquist. - Berlin : Springer, 2013, с. 23-31. 

  

Сист. No: 50787

- 488 -

44855

Despotidou, Lila et al.  Professionalism in Business: Insights from Ancient Philosophy / Lila Despotidou, Gregory P. Prastacos. // Prastacos,  Gregory P. et al. Leadership through the Classics : Learning Management and Leadership from Ancient East and West Philosophy / Gregory P. Prastacos, Fuming Wang, Klas Eric Soderquist. - Berlin : Springer, 2013, с. 437-455. 

  

Сист. No: 50820

- 489 -

44855

Giovanola, Benedetta et al.  Ethics, Economic organizations, and Human Flourishing: Lessons from Plato and Aristotle / Benedetta Giovanola, Arianna Fermani. // Prastacos,  Gregory P. et al. Leadership through the Classics : Learning Management and Leadership from Ancient East and West Philosophy / Gregory P. Prastacos, Fuming Wang, Klas Eric Soderquist. - Berlin : Springer, 2013, с. 273-287. 

  

Сист. No: 50912

- 490 -

44855

Hornett, Andrea.  Ancient Ethics and Contemporary Systems: The Yamas, the Niyamas and Forms of Organization / Andrea Hornett. // Prastacos,  Gregory P. et al. Leadership through the Classics : Learning Management and Leadership from Ancient East and West Philosophy / Gregory P. Prastacos, Fuming Wang, Klas Eric Soderquist. - Berlin : Springer, 2013, с. 63-78. 

  

Сист. No: 50876

- 491 -

44855

Mahadevan, Jasmin.  The Mandala Model of Power and Leadership: A Southeast Asian Perspective / Jasmin Mahadevan. // Prastacos,  Gregory P. et al. Leadership through the Classics : Learning Management and Leadership from Ancient East and West Philosophy / Gregory P. Prastacos, Fuming Wang, Klas Eric Soderquist. - Berlin : Springer, 2013, с. 363-374. 

  

Сист. No: 50887

- 492 -

44855

Nahavandi, Afsaneh.  Iranian Mystical Leadership: lessons for Contemporary Leaders / Afsaneh Nahavandi. // Prastacos,  Gregory P. et al. Leadership through the Classics : Learning Management and Leadership from Ancient East and West Philosophy / Gregory P. Prastacos, Fuming Wang, Klas Eric Soderquist. - Berlin : Springer, 2013, с. 191-204. 

  

Сист. No: 50915

- 493 -

44855

Oliveira, Silas M.  Aligning Business Education with Ancient Chinese and Greek Philosophy: The Andrews University's Leadership Program / Silas M. Oliveira. // Prastacos,  Gregory P. et al. Leadership through the Classics : Learning Management and Leadership from Ancient East and West Philosophy / Gregory P. Prastacos, Fuming Wang, Klas Eric Soderquist. - Berlin : Springer, 2013, с. 401-418. 

  

Сист. No: 50896

- 494 -

44855

Papalexandris, Nancy et al.  Connecting Desired Leadership Styles with Ancient Greek Philosophy: Results from the Globe Research in Greece, 1995-2010 / Nancy Papalexandris, Eleanna Galanaki. // Prastacos,  Gregory P. et al. Leadership through the Classics : Learning Management and Leadership from Ancient East and West Philosophy / Gregory P. Prastacos, Fuming Wang, Klas Eric Soderquist. - Berlin : Springer, 2013, с. 339-350. 

  

Сист. No: 50879

- 495 -

44995

Stojceski, Ljupco.  Strategic Planning as Important Management Tool / Ljupco Stojceski. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 81-93. 

  

Сист. No: 50460

- 496 -

44855

Vanderbroeck, Paul.  Cleopatra: An Example for Modern Women Leaders? / Paul Vanderbroeck. // Prastacos,  Gregory P. et al. Leadership through the Classics : Learning Management and Leadership from Ancient East and West Philosophy / Gregory P. Prastacos, Fuming Wang, Klas Eric Soderquist. - Berlin : Springer, 2013, с. 323-337. 

  

Сист. No: 50817

- 497 -

44855

Zhang, Cuiping et al.  Confucianism and Market Economy / Cuiping Zhang, Xiaoxing Zhu. // Prastacos,  Gregory P. et al. Leadership through the Classics : Learning Management and Leadership from Ancient East and West Philosophy / Gregory P. Prastacos, Fuming Wang, Klas Eric Soderquist. - Berlin : Springer, 2013, с. 255-271. 

  

Сист. No: 50878

- 498 -

Сп Ч J 80 B

Campbell, Andrew et al.  The power of one: towards the new integrated organisation / Andrew Campbell, Hans Strikwerda. // Journal of Business Strategy . - New York, 34, 2013, N 2, с. 4-12. 

  

Сист. No: 50387

- 499 -

Сп Ч J 80 B

Kumar, Hari et al.  Not by Money Alone: the emotional wallet and talent management / Hari Kumar, Satish Raghavendran. // Journal of Business Strategy . - New York, 34, 2013, N 3, с. 16-23. 

  

Сист. No: 50910

- 500 -

Сп Ч J 80 B

Mukerjee, Kaushik.  Customer-oriented organizations: a framework for innovation / Kaushik Mukerjee. // Journal of Business Strategy . - New York, 34, 2013, N 3, с. 49-56. 

  

Сист. No: 50872

- 501 -

Сп И 503 и

Stavrev, Svetoslav.  Why does the World Look More and More Unmanageable? / Svetoslav Stavrev. // Икономически изследвания, XXII, 2013, N 2, с. 131-155. 

  

Сист. No: 50771

Методи на управление

- 502 -

44855

Dai, Changzheng.  A Comparison of the Political Thoughts of Confucius and Plato / Changzheng Dai. // Prastacos,  Gregory P. et al. Leadership through the Classics : Learning Management and Leadership from Ancient East and West Philosophy / Gregory P. Prastacos, Fuming Wang, Klas Eric Soderquist. - Berlin : Springer, 2013, с. 181-190. 

  

Сист. No: 50923

- 503 -

Сп Ч J 80 f

Outsourcing Mutual Fund Management : Firm Boundaries, Incentives and Performance . // The Journal of Finance . - New York, 68, 2013, N 2, с. 523-558. 

  

Сист. No: 50441

Бизнес план

- 504 -

Сп Д 226 п

Дилков, Цветан.  Специфични особености при подготовката на инвестиционно предложение / Цветан Дилков. // Данъчна практика, 2013, N 3, с. 23-30. 

  

Сист. No: 50350

Бизнес стратегии

- 505 -

44778

Милинов, Валентин Ив.  Възможност за устойчиво бизнес развитие в епохата на турбулентност / Валентин Ив. Милинов. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 96-105. 

  

Сист. No: 50645

Контрол-методи на управление

- 506 -

44996

Иванов, Георги и др.  Годишното докладване по СФУК - рационалност и ефективност / Георги Иванов, Дияна Иванова. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 167-176. 

  

Сист. No: 50633

- 507 -

Сп В 986

Стефанова, Снежана.  Повече с по-малко самооценка на контрола / Снежана Стефанова. // Вътрешен одитор, X, 2013, N 2, с. 22-25. 

  

Сист. No: 50786

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 508 -

45000

Георгиева, Петя.  Предприемачеството - производствен фактор и в публичния сектор / Петя Георгиева. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 68. 

  

Сист. No: 50934

- 509 -

45000

Перков, Венцислав.  Предприемачеството в публичния сектор / Венцислав Перков. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 23-24. 

  

Сист. No: 50673

- 510 -

Сп М 486

Нашият частен космически бизнес . // Мениджър, 2013, N 5, с. 92-93. 

  

Сист. No: 50352

- 511 -

Сп М 486

Райски места за предприемачи . // Мениджър, 2013, N 5, с. 88-89. 

  

Сист. No: 50351

Корпоративно управление

- 512 -

44997

Василева, Веселка Иванова и др.  Модел на корпоративно управление в Япония / Веселка Иванова Василева, Десислава Красимирава Кънчева. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 70-78. 

  

Сист. No: 50606

- 513 -

44995

Найденов, Сергей.  Чрез корпоративното ръководство към резултати и ползи за фирмата / Сергей Найденов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 325-331. 

  

Сист. No: 50413

- 514 -

Сп П 89 тп

Пустынникова, Екатерина.  Управление корпоративными структурами в экономических кластерах / Екатерина Пустынникова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 4, с. 89-95. 

  

Сист. No: 50862

- 515 -

44855

Tenhunen, Lauri J. et al.  Developing Corporate Entrepreneurial Cultures: Inspirations from the Confucian Gentleman / Lauri J. Tenhunen, Seppo E. Niittymaki. // Prastacos,  Gregory P. et al. Leadership through the Classics : Learning Management and Leadership from Ancient East and West Philosophy / Gregory P. Prastacos, Fuming Wang, Klas Eric Soderquist. - Berlin : Springer, 2013, с. 505-523. 

  

Сист. No: 50822

Риск мениджмънт

- 516 -

44995

Джапаров, Пламен.  Някои предизвикателства пред управлението на репутационния риск в банките / Пламен Джапаров. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 373-381. 

  

Сист. No: 50539

- 517 -

44995

Парашкевова, Евелина.  Стратегически подход към управлението на организационните рискове / Евелина Парашкевова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 248-254. 

  

Сист. No: 50420

- 518 -

Сп Ф 53 кс

Галяева, Л. Е.  Технологии ситуационных центров в системе менеджмента и контролинга рисков ликвидности в кредитной организации / Л. Е. Галяева. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 17, с. 67-72. 

  

Сист. No: 51026

- 519 -

Сп М 486

Стойчев, Константин.  Управление на мечтите / Константин Стойчев. // Мениджър, 2013, N 6, с. 118-120. 

  

Сист. No: 50837

- 520 -

44995

Davcev, Ljupco.  The Role of Operational Risk in the Risk Management Function / Ljupco Davcev. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 345-352. 

  

Сист. No: 50455

Малък бизнес

- 521 -

44778

Якубяк, Елена Васильевна и др.  Стимулирование развития малого бизнеса: мировой опыт и Украина / Елена Васильевна Якубяк, Вячеслав Иванович Ляшенко. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 65-71. 

  

Сист. No: 50632

- 522 -

Сп П 89 тп

Мильнер, Борис и др.  Малый бизнес: проблемы организации и управления / Борис Мильнер, Тамара Орлова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 4, с. 18-30. 

  

Сист. No: 50853

- 523 -

44964

Small and medium enterprises and their impact on the environmental situation in Bulgaria . // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the Fifth International Scientific Conference - FMNS2013, 12-16.06.2013 : V. 1-6 : V. 5. Geography, Ecology and Environment protection. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilski, 2013, с. 72-78. 

  

Сист. No: 50991

Управление на фирмата

- 524 -

44995

Вунова-Нарлева, Камелия Вили.  Социалното предприемачество - отговор на предизвикателствата в съвременния свят / Камелия Вили Вунова-Нарлева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 91-102. 

  

Сист. No: 50394

- 525 -

44995

Дончева, Людмила.  Диагностика и антикризисно управление на фирмения банкрут / Людмила Дончева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 226-233. 

  

Сист. No: 50412

- 526 -

Сп Д 532

Божинова, Марияна и др.  Професионално управление на жилищните недвижими имоти в България в контекста на енергийната ефективност / Марияна Божинова, Константин Радулов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен I - апр., с. 26-41. 

  

Сист. No: 50744

- 527 -

Сп Ч J 80 B

Hiebl, Martin R. W.  Non-family CFOs in family businesses do they fit ? / Martin R. W. Hiebl. // Journal of Business Strategy . - New York, 34, 2013, N 2, с. 45-51. 

  

Сист. No: 50395

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 528 -

Сп А 562

Косев, Серьожа и др.  Управление на проекти за добив на енергия от възобновяеми енергийни източници / Серьожа Косев, Павлин Павлов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 180-209. 

  

Сист. No: 50789

- 529 -

Сп И 502 д

Дилков, Цветан.  Преструктуриране на предприятието чрез използване на методиката "Управление на проекти" / Цветан Дилков. // Икономика 21 . - Свищов, 3, 2013, N 1, с. 53-72. 

  

Сист. No: 50772

Мениджмънт на фирмата

- 530 -

Сп C 58

Гъвкавите методи - актуална тенденция в съвременната разработка на софтуер . // CIO, 2013, N 6, с. 59-60. 

  

Сист. No: 50977

- 531 -

Сп C 58

Кратък наръчник за каталога на услугите . // CIO, 2013, N 6, с. 52-55. 

  

Сист. No: 50975

Управление на риска

- 532 -

Сп Д 532

Богданова, Маргарита и др.  Управление на риска в иновационната дейност на българските компании / Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен I - апр., с. 78-94. 

  

Сист. No: 50764

- 533 -

Сп C 58

Управлението на риска при BRM проекти - 5 заплахи и причините, които ги пораждат . // CIO, 2013, N 5, с. 72-74. 

  

Сист. No: 50621

Бизнес етикет

- 534 -

44995

Стоянова, Емилия.  Организационно-управленски аспекти на етичното поведение в българските организации / Емилия Стоянова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 205-2012. 

  

Сист. No: 50415

Проектно управление

- 535 -

44778

Проданов, Стоян.  Приоритизиране на публични инвестиционни проекти - съвременни аспекти / Стоян Проданов. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 89-95. 

  

Сист. No: 50638

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 536 -

44995

Асенова, Ася.  Женскост и мъжкост: комуникативни стратегии и модели на поведение / Ася Асенова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 528-540. 

  

Сист. No: 50469

- 537 -

44995

Досев, Владимир.  Икономически концепти в медийни текстове / Владимир Досев. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 535-540. 

  

Сист. No: 50471

- 538 -

45000

Емилова, Ирена.  Поведенчески аспекти на комуникационните процеси в общинската администрация / Ирена Емилова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 43. 

  

Сист. No: 50806

- 539 -

44995

Колев, Димитър.  Методи за формиране и разпространение на неформална информация между потребителите / Димитър Колев. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 332-344. 

  

Сист. No: 50433

- 540 -

44995

Кондукторова, Анастасия.  Деловия език - от ноноговора на Оруел до стандартите на Брюксел / Анастасия Кондукторова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 515-520. 

  

Сист. No: 50468

- 541 -

Сп Н 25 а

Цонева, Иванка.  Характеристики на субектите в деловото общуване / Иванка Цонева. // Народностопански архив . - Свищов, 1994, N 1-2, с. 35-44. 

  

Сист. No: 50680

Пъблик рилейшънс

- 542 -

45000

Богданова, Маргарита.  Предизвикателства пред обучението по публична администрация / Маргарита Богданова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 53. 

  

Сист. No: 50866

- 543 -

45000

Горанова, Пенка.  Обучение в публичната администрация / Пенка Горанова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 64. 

  

Сист. No: 50893

- 544 -

45000

Марчева, Анастасия.  Борбата с бедността в обучението на студентите от специалност "Публичната администрация" / Анастасия Марчева. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 18-19. 

  

Сист. No: 50671

- 545 -

45000

Парашкевова, Евелина.  Функционален анализ на администрациите - възможности и предизвикателства / Евелина Парашкевова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 40-41. 

  

Сист. No: 50801

- 546 -

Сп Н 25 а

Цонева, Иванка.  Връзки с общественността - същност и развитие / Иванка Цонева. // Народностопански архив . - Свищов, 1993, N 1-2, с. 69-78. 

  

Сист. No: 50661

Счетоводство

- 547 -

44996

Андреев, Иван.  Проблеми при стандартизацията на счетоводството в публичния сектор / Иван Андреев. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 177-183. 

  

Сист. No: 50637

- 548 -

45000

Андреев, Иван.  Модел за счетоводна политика на предприятията от публичния сектор / Иван Андреев. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 44-45. 

  

Сист. No: 50815

- 549 -

44996

Апостолов, Иван.  Счетоводно третиране на сумите за гаранции по договорите за строителство / Иван Апостолов. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 393-400. 

  

Сист. No: 50729

- 550 -

44996

Боянов, Борислав.  Единна концептуална рамка на финансовата отчетност на малките и средни предприятия в Европейския съюз : МСФОМСП или счетоводни директиви? / Борислав Боянов. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 491-504. 

  

Сист. No: 50743

- 551 -

44996

Вечев, Венцислав.  Счетоводно интерпретиране на банковите бизнес комбинации / Венцислав Вечев. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 184-193. 

  

Сист. No: 50643

- 552 -

44996

Георгиева, Ваня.  Отчитане на последващите разходи по машинно-тракторния парк в земеделието / Ваня Георгиева. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 284-292. 

  

Сист. No: 50711

- 553 -

44996

Георгиева, Елена.  Разходите за транспорт и реализация и тяхното влияние върху оценката на биологичните активи / Елена Георгиева. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 96-100. 

  

Сист. No: 50466

- 554 -

44996

Господинова, Красимира.  Качество на информацията при оценка на действащо предприятие в независимия финансов одит / Красимира Господинова. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 544-553. 

  

Сист. No: 50747

- 555 -

44996

Гочева, Валентина.  Подготовка на инфомацията от индивидуалните отчети за целите на изготвянето на КФО на групата / Валентина Гочева. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 335-343. 

  

Сист. No: 50720

- 556 -

44996

Димитрова, Любомира.  Проблеми при отчитане и представяне на собствения капитал на дружествата с нестопанска цел / Любомира Димитрова. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 415-425. 

  

Сист. No: 50731

- 557 -

44996

Дочев, Михаил.  Счетоводният софтуер и качеството на информацията / Михаил Дочев. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 38-48. 

  

Сист. No: 50461

- 558 -

44996

Иванова, Росица.  Практико-приложни аспекти на анализа на рентабилността на собствения капитал / Росица Иванова. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 141-155. 

  

Сист. No: 50629

- 559 -

44996

Илиева, София.  Счетоводна информация като база за изчисляване на нетната стойност на активите на договорните фондове / София Илиева. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 373-381. 

  

Сист. No: 50728

- 560 -

44996

Калев, Калин.  Класификация на риска в контекста на счетоводството. Оповестяване / Калин Калев. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 401-414. 

  

Сист. No: 50730

- 561 -

44778

Каминская, Татьяна Георгиевна.  Особенности учета реализации как завершающей стадии кругооборота капитала / Татьяна Георгиевна Каминская. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 78-88. 

  

Сист. No: 50636

- 562 -

44996

Костова, Надя.  Съвременният модел за висококачествена и полезна финансова информация / Надя Костова. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 101-109. 

  

Сист. No: 50470

- 563 -

44996

Маноилов, Ивайло.  Вярното и честното представяне на информацията за биологичните активи и селскостопанската продукция в ГФО / Ивайло Маноилов. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 344-353. 

  

Сист. No: 50724

- 564 -

44996

Манолов, Цветомир.  Проблемни моменти при оценката, отчитането и оповестяването на разходите за опазване на околната среда / Цветомир Манолов. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 364-372. 

  

Сист. No: 50727

- 565 -

44996

Николова, Бистра.  Данъчният контрол като потребител на счетоводна информация / Бистра Николова. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 532-543. 

  

Сист. No: 50746

- 566 -

44996

Орешаров, Николай.  Някои рискове пред реализирането на качествените характеристики на информацията във финансовите отчети / Николай Орешаров. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 194-203. 

  

Сист. No: 50647

- 567 -

44996

Панчева, Станислава.  Счетоводни аспекти при авансовото облагане на печалбите в туризма / Станислава Панчева. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 86-95. 

  

Сист. No: 50465

- 568 -

44996

Петрова, Петя.  Възможности за оптимизиране на информацията за риска в счетоводството / Петя Петрова. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 582-590. 

  

Сист. No: 50750

- 569 -

44996

Попова-Йосифова, Надежда.  Прозрачност на оповестяванията относно обезценката на предоставяни кредити във финансовите отчети на банките / Надежда Попова-Йосифова. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 214-224. 

  

Сист. No: 50662

- 570 -

44778

Романенко, Светлана Викторовна.  Отчетность как информационное обеспечение контроля операций по международным расчетам: управленческий аспект / Светлана Викторовна Романенко. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 231-240. 

  

Сист. No: 50698

- 571 -

44996

Свраков, Антон.  Някои заблуди в счетоводството (български опит) / Антон Свраков. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 76-85. 

  

Сист. No: 50464

- 572 -

44995

Събчева, Галина.  Прозрачност във финансовите отчети на концесионерите / Галина Събчева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 360-371. 

  

Сист. No: 50400

- 573 -

44995

Тодоров, Тодор.  Използване на СНС за нуждите на макроикономическия анализ / Тодор Тодоров. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 469-478. 

  

Сист. No: 50422

- 574 -

44778

Тодоров, Тодор.  Проблеми при оценката на инвестиционни имоти / Тодор Тодоров. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 209-213. 

  

Сист. No: 50692

- 575 -

44996

Тодоров, Тодор.  Особености при счетоводното отчитане на инвестициите в асоциирани и съвместни предприятия / Тодор Тодоров. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 316-325. 

  

Сист. No: 50719

- 576 -

44996

Трифонов, Трифон.  Реабилитиране на калкулативно-счетоводното изследване и на неговото марксистко продължение по метода на реалните ситуации / Трифон Трифонов. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 49-62. 

  

Сист. No: 50462

- 577 -

44996

Филипова, Фаня.  Влиянието на институционалните фактори, отчетните мотиви на ръководството и оповестяването върху качеството на публичната финансова отчетност / Фаня Филипова. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 13-37. 

  

Сист. No: 50458

- 578 -

44996

Христов, Георги.  Относно счетоводното и данъчно третиране на тантиемите / Георги Христов. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 293-300. 

  

Сист. No: 50713

- 579 -

44996

Христов, Илиян.  Стойностно базирана концепция за управление в контекста на управленското счетоводство / Илиян Христов. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 453-464. 

  

Сист. No: 50737

- 580 -

44778

Чижевская, Людмила В.  Интересы пользователей бухгалтерской отчетностью: тенденции к сближению / Людмила В. Чижевская. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 35-38. 

  

Сист. No: 50616

- 581 -

45000

Чиприянова, Галина.  Мотивационни аспекти за обучението по счетоводство в "Публична администрация" / Галина Чиприянова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 28-29. 

  

Сист. No: 50684

- 582 -

Сп Б 90

Бычков, А. И.  Хеджирование / А. И. Бычков. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 6, с. 94-99. 

  

Сист. No: 51009

- 583 -

Сп С 953 п

Вайсилова, Емилия.  Счетоводни и данъчни аспекти при отчитане на дивидентите / Емилия Вайсилова. // Счетоводство плюс, 2013, N 5, с. 9-11; N 6, с. 11-14. 

  

Сист. No: 50344

- 584 -

Сп А 454

Головина, Анастасия.  Счетоводно отчитане и данъчно третиране на инвестиционните имоти / Анастасия Головина. // Актив, 2013, N 6, с. 4-12. 

  

Сист. No: 50921

- 585 -

Сп Б 90

Гущина, И. Э.  Учет затрат на информационную безопасность / И. Э. Гущина. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 6, с. 14-20. 

  

Сист. No: 51007

- 586 -

Сп Б 90

Дружиловская, Т. Ю.  Доходы и расходы в системе МСФО / Т. Ю. Дружиловская. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 5, с. 16-23. 

  

Сист. No: 50831

- 587 -

Сп С 953 п

Дурин, Стоян.  Отчитане на разходите за придобиване на дълготрайни активи / Стоян Дурин. // Счетоводство плюс, 2013, N 5, с. 12-13. 

  

Сист. No: 50345

- 588 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Отчитане на договори за франчайзинг / Стоян Дурин. // Актив, 2013, N 5, с. 2-3. 

  

Сист. No: 50476

- 589 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Отчитане на финансови активи на разположение за продажба и с фиксиран падеж / Стоян Дурин. // Актив, 2013, N 6, с. 2-4. 

  

Сист. No: 50920

- 590 -

Сп А 454

Златков, Иван.  Нов устройствен закон за бюджета / Иван Златков. // Актив, 2013, N 5, с. 4-8. 

  

Сист. No: 50478

- 591 -

Сп Д 532

Иванова-Кузманова, Галя и др.  Счетоводна политика - съдържателни моменти и особености при текущото и периодичното отчитане / Галя Иванова-Кузманова, Калин Йоновски. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен I - апр., с. 11-25. 

  

Сист. No: 50723

- 592 -

Сп А 454

Йосифова, Десислава.  Възможности за отчитането на загубите от брак в производството / Десислава Йосифова. // Актив, 2013, N 6, с. 16-17. 

  

Сист. No: 50924

- 593 -

Сп Н 25 а

Колев, Николай.  По някои теоретически аспекти на управленската отчетност / Николай Колев. // Народностопански архив . - Свищов, 1993, N 1-2, с. 43-49. 

  

Сист. No: 50658

- 594 -

Сп Н 25 а

Колев, Николай.  За някои определения и класификации в управленската отчетност / Николай Колев. // Народностопански архив . - Свищов, 1993, N 3-4, с. 17-26. 

  

Сист. No: 50667

- 595 -

Сп Н 25 а

Колев, Николай.  Сегментирана отчетност и калкулиране при непроизводствените дейности / Николай Колев. // Народностопански архив . - Свищов, LXVI, 1994, N 1-2, с. 66-79. 

  

Сист. No: 50689

- 596 -

Сп Н 25 а

Крумова, Диана.  Информационно осигуряване на бизнесоценката / Диана Крумова. // Народностопански архив . - Свищов, 1994, N 3-4, с. 57-65. 

  

Сист. No: 50714

- 597 -

Сп Б 90

Ляпунова, И. В.  Ответственность главного бухгалтера / И. В. Ляпунова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 4, с. 116-121. 

  

Сист. No: 50379

- 598 -

Сп Б 90

Остренко, Е. В.  МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" / Е. В. Остренко. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 4, с. 15-20. 

  

Сист. No: 50374

- 599 -

Сп Б 90

Палий, В. Ф.  Новая книга о бухгалтерском учете / В. Ф. Палий. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 6, с. 121-122. 

  

Сист. No: 51012

- 600 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Отчитане на строителство по стопански начин за собствени цели на предприятието / Евгени Рангелов. // Актив, 2013, N 5, с. 8-11. 

  

Сист. No: 50495

- 601 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Овърдрафтът - предимство за редовните платци / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2013, N 6, с. 5. 

  

Сист. No: 50826

- 602 -

Сп А 454

Рангелов, Евгени.  Отчитане на продажби на строежи и части от тях в незавършен вид / Евгени Рангелов. // Актив, 2013, N 6, с. 17-19. 

  

Сист. No: 50925

- 603 -

Сп А 454

Рупска, Теодора.  Счетоводно и данъчно третиране на необичайни събития в селскостопанските предприятия / Теодора Рупска. // Актив, 2013, N 6, с. 13-17. 

  

Сист. No: 50922

- 604 -

Сп Т 87 см

Трифонов, Трифон.  Съвременни направления в развитието на теорията за калкулацията на себестойността / Трифон Трифонов. // Научни трудове. ВИИ Карл Маркс - София. Международни икономически отношения, 1981, N 1, с. 55-90. 

  

Сист. No: 50442

- 605 -

Сп Н 25 а

Фесчиян, Даниела.  Модел за отчитане на дълготрайните материални активи в публичния сектор / Даниела Фесчиян. // Народностопански архив . - Свищов, LXVI, 2013, N 2, с. 31-46. 

  

Сист. No: 50760

- 606 -

Сп С 953 п

Цветанова, Мария.  Срещани отклонения (грешки) във финансовите отчети на бюджетните предприятия спрямо изискванията на закона за счетоводство / Мария Цветанова. // Счетоводство плюс, 2013, N 5, с. 6-8. 

  

Сист. No: 50346

- 607 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Европейска практика относно място на доставка при внос / Любка Ценова. // Актив, 2013, N 6, с. 23-24. 

  

Сист. No: 50927

- 608 -

Сп Б 445

Чиприянова, Галина.  Практикоприложни аспекти на счетоводното бюджетиране / Галина Чиприянова. // Бизнес управление . - Свищов, XXIII, 2013, N 2, с. 61-82. 

  

Сист. No: 50906

- 609 -

44778

Kozlova, Maria O.  Interdisciplinary study in linguistics and accounting: research perspectives underestimated by Ukrainian scientists / Maria O. Kozlova. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 142-149. 

  

Сист. No: 50704

Осигурително счетоводство

- 610 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Задължително осигуряване на членовете на избирателни комисии във връзка с изборите / Аспасия Петкова. // Актив, 2013, N 6, с. 34-36. 

  

Сист. No: 50930

Счетоводство на предприятието

- 611 -

44995

Апостолов, Иван.  Съвременни подходи за признаване на приходите по договорите за строителство / Иван Апостолов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 382-387. 

  

Сист. No: 50541

- 612 -

44995

Георгиева, Даниела.  Счетоводният принцип за действащо предприятие в контекста на съвременните икономически условия / Даниела Георгиева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 309-317. 

  

Сист. No: 50479

- 613 -

44778

Кулий-Демьянюк, Юлия В.  Бухгалтерский учет расходов на управление и обеспечение природоохранной деятельности предприятий АПК / Юлия В. Кулий-Демьянюк. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 201-207. 

  

Сист. No: 50707

- 614 -

44995

Манолов, Цветомир.  Разходите за опазване на околната среда - изисквания, възможности и перспективи при оповестяването им / Цветомир Манолов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 425-428. 

  

Сист. No: 50551

- 615 -

Сп Д 41 к

Ларина, Л. П.  Система внутреннего контроля / Л. П. Ларина. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 5, с. 24-29. 

  

Сист. No: 50835

- 616 -

Сп Б 90

Шитов, Э. Ю.  Расходы на подбор персонала / Э. Ю. Шитов. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 4, с. 111-112. 

  

Сист. No: 50378

Счетоводен анализ

- 617 -

Сп Н 25 а

Димитрова, Павлина.  Някои аспекти при счетоводния анализ на предоставените кредити от търговските банки / Павлина Димитрова. // Народностопански архив . - Свищов, LXVI, 2013, N 2, с. 59-73. 

  

Сист. No: 50767

Одиторски контрол

- 618 -

44996

Костова, Силвия.  Приложни аспекти на логиката при одиторските доказателства / Силвия Костова. // Качество и полезност на счетоводната информация : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 251-257. 

  

Сист. No: 50675

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 619 -

Сп Д 532

Индустриалната политика между теорията и практиката  / Анета Денева и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен I - апр., с. 64-77. 

  

Сист. No: 50761

- 620 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Не подценявайте мощните играчи, колкото и да са далече / Ралица Русинова. // Логистика, 2013, N 5, с. 51-55. 

  

Сист. No: 50909

- 621 -

Сп Ф 53 кс

Сорокина, И. О.  Особености оценки финансовой устойчивости монопредприятий и интегрированных объединений / И. О. Сорокина. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 12, с. 34-38. 

  

Сист. No: 50572

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 622 -

44995

Христова, Венета и др.  Предизвикателства пред деловото оценяване на персонала в големите български предприятия / Венета Христова, Зоя Иванова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 116-122. 

  

Сист. No: 50392

- 623 -

Сп Б 445

Бакърджиева, Милка.  Властта между знанието и конформизма / Милка Бакърджиева. // Бизнес управление . - Свищов, XXIII, 2013, N 2, с. 5-21. 

  

Сист. No: 50901

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 624 -

44995

Иванов, Иван.  Комплексно оценяване на конкурентоспособността на кадрите в консервната промишленост / Иван Иванов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 241-247. 

  

Сист. No: 50419

- 625 -

44995

Караджова, Златина.  Съвременни бизнес практики при подбора на кадри в туризма / Златина Караджова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 356-363. 

  

Сист. No: 50480

- 626 -

44778

Кънев, Петър и др.  Човешкият капитал на индустриалното предприятие / Петър Кънев, Искра Пантелеева. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 118-126. 

  

Сист. No: 50651

- 627 -

44778

Пантелеева, Искра и др.  Инвестиране в обучението на човешките ресурси / Искра Пантелеева, Зоя Иванова. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 166-173. 

  

Сист. No: 50665

- 628 -

44995

Славянска, Вяра.  Фактори, влияещи върху креативността на човешките ресурси в организацията / Вяра Славянска. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 396-403. 

  

Сист. No: 50543

- 629 -

44995

Янкулов, Явор.  Възнаграждаване на търговци и търговски екипи / Явор Янкулов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 144-149. 

  

Сист. No: 50399

- 630 -

Сп А 582

Арнаудов, Борислав.  Развитие на човешките ресурси в транспорта / Борислав Арнаудов. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 1, с. 143-152. 

  

Сист. No: 50347

- 631 -

Сп А 582

Георгиева, Таня.  Нови моменти при атестирането на държавните служители / Таня Георгиева. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 1, с. 69-78. 

  

Сист. No: 50360

- 632 -

Сп М 68 э

Касымова, Н.  Концепции инновационного кадрового менеджмента / Н. Касымова. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 3, с. 62-67. 

  

Сист. No: 50499

- 633 -

Сп Д 41 к

Лебедев, С. Г.  Кадровые риски: новые аспекты работы с персоналом / С. Г. Лебедев. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 4, с. 70-73. 

  

Сист. No: 50369

- 634 -

44995

Nikolova, Elena et al.  A Model for Building Teams / Elena Nikolova, Marija Samonikov. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 294-299. 

  

Сист. No: 50456

Транспорт

- 635 -

44997

Транспортна политика на Европейския съюз . // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 43-53. 

  

Сист. No: 50600

- 636 -

Сп Л 763

Иванов, Марин.  Оптимизацията започва още с планирането / Марин Иванов. // Логистика, 2013, N 5, с. 43-44. 

  

Сист. No: 50905

- 637 -

Сп Л 763

Иванов, Марин.  Проектът RAIL4SEE / Марин Иванов. // Логистика, 2013, N 5, с. 45-46. 

  

Сист. No: 50911

- 638 -

Сп Ю 371

Мобилни технологии и градски транспорт . // Ютилитис, X, 2013, N 4, с. 42-43. 

  

Сист. No: 50868

- 639 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Логистиката между Европа и Близкия изток е изкуство / Ралица Русинова. // Логистика, 2013, N 4, с. 34-35. 

  

Сист. No: 50538

- 640 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Пазарът е неспокоен, търси се добрият сервиз / Ралица Русинова. // Логистика, 2013, N 5, с. 26-29. 

  

Сист. No: 50902

- 641 -

Сп А 90

Състояние и перспективи на транспортната инфраструктура в България . // Attitudes & Altitudes, 2013, N 4, с. 59-83. 

  

Сист. No: 50812

Хранително-вкусова промишленост

- 642 -

Сп Х 74 п

Восканян, О. С. и др.  Основни аспекти на иновациите при производството на безопастни маслопродукти за хранителни цели / О. С. Восканян, О. С. Шаурина. // Хранително-вкусова промишленост, LXII, 2013, N 4, с. 22-23. 

  

Сист. No: 50368

- 643 -

Сп Х 74 п

Вълканов, Николай.  Пазар с потенциал / Николай Вълканов. // Хранително-вкусова промишленост, LXII, 2013, N 4, с. 12-13. 

  

Сист. No: 50366

Строителство

- 644 -

Сп Ф 53 кс

Зубарев, А. А. и др.  Оптимизация структуры финансирования инвестиционных проектов в дорожном строительстве / А. А. Зубарев, А. Е. Сбитнев. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 13, с. 6-11. 

  

Сист. No: 50832

- 645 -

Сп И 36 Вн

Иванова, Милена.  Състояние на внедряването на иновациите в строителните предприятия в Република България / Милена Иванова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 3, с. 102-114. 

  

Сист. No: 50948

Информационни технологии

- 646 -

44995

Гроздева, Десислава.  Особености и проблеми на колективното пазаруване в българското интернет пространство / Десислава Гроздева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 273-279. 

  

Сист. No: 50425

- 647 -

45000

Дакова, Маргарита.  Опит за разглеждане на някои електронни услуги в България и Франция / Маргарита Дакова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 56-57. 

  

Сист. No: 50875

- 648 -

45000

Цанов, Емил и др.  Концепцията облачен компютинг в технологиите за е-управление / Емил Цанов, Асен Божиков. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 38. 

  

Сист. No: 50793

- 649 -

45000

Чиприянова, Галина.  Приложение на интегрираната счетоводна информационна система в публичния сектор / Галина Чиприянова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 27. 

  

Сист. No: 50683

- 650 -

Сп Н 25 а

Върбанов, Румен.  Системите клиент-сървър - нова технология за обработка и управление на данните / Румен Върбанов. // Народностопански архив . - Свищов, 1994, N 1-2, с. 3-12. 

  

Сист. No: 50676

- 651 -

Сп Н 25 а

Дачев, Петър.  Автоматизацията на съвременни офис - възможности и перспективи / Петър Дачев. // Народностопански архив . - Свищов, 1995, N 1, с. 64-75. 

  

Сист. No: 50716

- 652 -

Сп C 58

Динамиката на сигурността - какво следва от адаптацията на ИКТ инфраструктурата към облачен компютинг . // CIO, 2013, N 5, с. 83-85. 

  

Сист. No: 50627

- 653 -

Сп Л 763

Иванов, Марин.  Бъдещето на сигурността / Марин Иванов. // Логистика, 2013, N 5, с. 47-50. 

  

Сист. No: 50908

- 654 -

Сп М 486

Интелигентно решение за малки и средни фирми . // Мениджър, 2013, N 5, с. 116-117. 

  

Сист. No: 50354

- 655 -

Сп C 58

Информацията на финансовите институции - стратегии, инвестиции, проекти . // CIO, 2013, N 5, с. 36-43. 

  

Сист. No: 50566

- 656 -

Сп C 58

Как да създаваме технологии на бъдещето: 10 съвета . // CIO, 2013, N 5, с. 86-89. 

  

Сист. No: 50628

- 657 -

Сп C 58

Как смелите решения на ИТ могат да се превърнат в най-добрите за ЕКОФАРМ ЕООД . // CIO, 2013, N 6, с. 22-24. 

  

Сист. No: 50966

- 658 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  ИТ за транспорта и логистиката / Надя Кръстева. // CIO, 2013, N 6, С. 25-26, 28. 

  

Сист. No: 50968

- 659 -

Сп Б 44 б

Миланова, Милена.  Електронно публикуване / Милена Миланова. // Библиотека, 2013, N 2-3, с. 78-84. 

  

Сист. No: 50918

- 660 -

Сп Н 25 а

Николаев, Йордан.  Технологични аспекти на информационното възпроизводство / Йордан Николаев. // Народностопански архив . - Свищов, 1993, N 3-4, с. 45-52. 

  

Сист. No: 50670

- 661 -

Сп Н 25 а

Николаев, Йордан.  Новите информационни технологии и общественото управление / Йордан Николаев. // Народностопански архив . - Свищов, 1994, N 1-2, с. 12-18. 

  

Сист. No: 50677

- 662 -

Сп C 58

Пазарът на технически приложения -силна конкуренция и устойчиво позитивни тенденции.  Пазарът на технически приложения - силна конкуренция и устойчиво позитивни тенденции. // CIO, 2013, N 5, с. 44-48. 

  

Сист. No: 50580

- 663 -

Сп Н 25 а

Попов, Веселин.  Автоматизирани работни места в управлението / Веселин Попов. // Народностопански архив . - Свищов, 1994, N 1-2, с. 19-26. 

  

Сист. No: 50678

- 664 -

Сп C 58

Специализирани ИТ решения за управление на транспорт и логистика, базирани върху платформата N.E.X.T. . // CIO, 2013, N 6, с. 27. 

  

Сист. No: 50969

- 665 -

Сп C 58

Терещенко, Даниела.  КОКА -КОЛА ХБК БЪЛГАРИЯ пести чрез големи инвестиции в информационни системи и технологии / Даниела Терещенко. // CIO, 2013, N 6, с. 16-19. 

  

Сист. No: 50961

- 666 -

Сп C 58

Терещенко, Даниела.  ИТ - фактор за ефективност и адаптивност в бизнеса на ЕЛМЕК СПОРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД / Даниела Терещенко. // CIO, 2013, N 6, с. 20-21. 

  

Сист. No: 50963

- 667 -

Сп C 58

Успешният избор на ERP - на какво си струва да обърнем внимание . // CIO, 2013, N 5, с. 76-78. 

  

Сист. No: 50617

- 668 -

Сп C 58

Успешният избор на ERP - на какво си струва да обърнем внимание . // CIO, 2013, N 5, с. 76-80. 

  

Сист. No: 50626

- 669 -

Сп Б 44 б

Янакиева, Татяна.  Виртуалната конвергенция на институциите на паметта на XXI в. - библиотеки, архиви, музеи. Ролята на библиографския контрол в LAM set / Татяна Янакиева. // Библиотека, 2013, N 2-3, с. 85-98. 

  

Сист. No: 50919

- 670 -

II 1731

Tashkova, Maria.  IT outsourcing as a management tool / Maria Tashkova. // Strategii si politici de management in economia contemporana : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013 / . - 2. ed.. - Chisinau : ASEM, 2013, с. 22-26. 

  

Сист. No: 51014

- 671 -

Сп C 58

2013 - годината на конкуренция около "третата платформа" . // CIO, 2013, N 6, с. 10-12. 

  

Сист. No: 50959

- 672 -

Сп C 58

2013: ИТ инициативите са повече и по-разнообразни . // CIO, 2013, N 6, с. 4-8. 

  

Сист. No: 50958

Бизнес информационни системи

- 673 -

Сп Д 532

Шишманов, Красимир и др.  Ефекти от използването на информационно-аналитичните системи в предприятията / Красимир Шишманов, Стефан Петров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен I - апр., с. 132-143. 

  

Сист. No: 50738

Информационни мрежи. Информационни системи

- 674 -

Сп C 58

Динамика на сигурността - какво следва от адаптацията на ИКТ инфраструктурата към облачен компютинг . // CIO, 2013, N 5, с. 83-85. 

  

Сист. No: 50654

- 675 -

Сп C 58

ИТ сигурността от 2005 г. до днес . // CIO, 2013, N 5, с. 50-52. 

  

Сист. No: 50581

- 676 -

Сп Д 532

Попов, Веселин и др.  Сътрудничеството в контекста на управлението на корпоративното съдържание / Веселин Попов, Мария Ташкова, Ангелин Лалев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен I - апр., с. 51-63. 

  

Сист. No: 50753

- 677 -

Сп Д 532

Управлението на бизнес процесите – важен инструмент за интеграция на информационната инфраструктура на организацията  / Виолета Краева и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен I - апр., с. 42-50. 

  

Сист. No: 50745

- 678 -

Сп Б 445

Шишманов, Красимир.  Анализ на възможностите за развитие на информационните системи на предприятията / Красимир Шишманов. // Бизнес управление . - Свищов, XXIII, 2013, N 2, с. 83-100. 

  

Сист. No: 50907

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 679 -

44995

Василев, Иван.  Оптимизацията за търсачки като част от съвременните добри бизнес практики за онлайн представени предприятия в България / Иван Василев. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 488-492. 

  

Сист. No: 50561

- 680 -

45000

Веселинова, Надежда.  Възможности на концепцията "Е-правителство" за подобряване на административната ефективност в контекста на стратегия "Европа 2020" / Надежда Веселинова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 62-63. 

  

Сист. No: 50891

- 681 -

45000

Петкова, Мария.  Електронна та администрация като средство за борба с недостатъците на административната система в Република България / Мария Петкова. // Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 2013, с. 59. 

  

Сист. No: 50886

- 682 -

44995

Хаджиева, Ваня.  Груповото пазаруване - новата фирмена политика в условията на криза / Ваня Хаджиева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 364-372. 

  

Сист. No: 50536

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Спорт

- 683 -

Сп А 582

Кисов, Данаил.  Нравствени пропуски в българския спорт: съвременни форми и регулаторни мерки / Данаил Кисов. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 1, с. 117-127. 

  

Сист. No: 50353

Туризъм

- 684 -

44997

Живкова, Десислава Янчева.  Астрономическият туризъм като нетрадиционен специализиран вид туризъм / Десислава Янчева Живкова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 174-185. 

  

Сист. No: 50614

- 685 -

44995

Парушева, Таня.  Многообразието от култури: ключов ресурс за глобалния туризъм / Таня Парушева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 475-480. 

  

Сист. No: 50467

- 686 -

В К 263

Филипов, Георги.  Голф Шестица / Георги Филипов. // Капитал, N 20, 24 май 2013, с. 46. 

  

Сист. No: 50586

- 687 -

Сп А 562

Колева, Росица и др.  Анализ на конкуретоспособността на хотелиерския бизнес / Росица Колева, Стела Цанова, Галя Ас. Кушева. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 60-91. 

  

Сист. No: 50777

- 688 -

Сп И 36 Вн

Анастасова, Лина.  Франчайзингът в хотелиерството в България - състояние и перспективи / Лина Анастасова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 3, с. 37-48. 

  

Сист. No: 50940

- 689 -

Сп Б 445

Горчева, Таня.  Българският туризъм - между класиката и популярния жанр / Таня Горчева. // Бизнес управление . - Свищов, XXIII, 2013, N 2, с. 22-37. 

  

Сист. No: 50903

- 690 -

Сп И 36 Вн

Дъбева, Таня.  Някои особености на бренда и брендинга в хотелиерството / Таня Дъбева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 4, с. 33-47. 

  

Сист. No: 50954

- 691 -

Сп Д 532

Колева, Росица и др.  Модели за оценка на качеството на хотелиерския продукт / Росица Колева, Галя Ас. Кушева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N Тематичен I - апр., с. 108-123. 

  

Сист. No: 50740

- 692 -

Сп А 90

Състояние и перспективи на сектор "Туризъм" . // Attitudes & Altitudes, 2012, N 3, с. 57-80. 

  

Сист. No: 50809

- 693 -

Сп Е 205

Хърватия - туристическата звезда на ЕС . // Европа 2001, 2013, N 3, с. 24-26. 

  

Сист. No: 51050

- 694 -

Сп И 36 Вн

Янчева, Красимира.  Оценка на възможностите на българския фолклор за реализиране на културно-познавателни туристически пътувания / Красимира Янчева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 4, с. 99-109. 

  

Сист. No: 50970

- 695 -

44995

Andrilic, Berislav et al.  Human Resources as an Element of Internet Marketing Mix in Hospitality / Berislav Andrilic, Marko Sostar, Anton Devcic. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 186-197. 

  

Сист. No: 50459

- 696 -

44995

Petrevska, Biljana.  Tourism and Crises - Past Patterns and Future Challenges / Biljana Petrevska. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 112-121. 

  

Сист. No: 50571

- 697 -

Сп И 36 Вн

Marinov, Stoyan.  Management decisions in the context of Bulgaria's lifecycle as a coastal tourist destination / Stoyan Marinov. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 4, с. 7-16. 

  

Сист. No: 50971

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История

- 698 -

В Н 25 к

Йотов, Стилиян.  [70 години] Седемдесет години игра на интерпретациите / Стилиян Йотов. // Култура, LVII, N 17, 17 май 2013, с. 10-11. 

  

Сист. No: 50800

История на СА

- 699 -

В А 561

Адамов, Величко.  [Двадесет и четвърти] 24 май - Празник на човешкия порив към светлина! : [Поздравление на Ректора по повод 24 май] / Величко Адамов. // Алма матер . - Свищов, N 1, май, с. 1. 

  

Сист. No: 50587

- 700 -

В З 375

Близо 60 студенти участваха в конкурс за есе . // Застраховател, N 11, 12-26 юни 2013, с. 20. 

  

Сист. No: 50892

- 701 -

В Д 92

Връчиха първите студентски стипендии "Добра Недялкова" . // Дунавско дело, N 23, 14-20 юни 2013, с. 1,12. 

  

Сист. No: 50900

- 702 -

В З 375

Връчиха първите студентски стипендии на името на Добра Недялкова . // Застраховател, N 11, 12-26 юни 2013, с. 20. 

  

Сист. No: 50889

- 703 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Две награди спечели съвместен проект на студенти от Свищов и Габрово / Гергана Иванова. // Застраховател, N 12, 26 юни - 17 юли 2013, с. 12. 

  

Сист. No: 51043

- 704 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Свищовски възпитаници посетиха Европейския парламент / Гергана Иванова. // Застраховател, N 12, 26 юни - 17 юли 2013, с. 12. 

  

Сист. No: 51044

- 705 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Видеоконференция на тема "Информационна сигурност" проведоха Стопанска академия и Молдова / Гергана Иванова. // Застраховател, N 12, 26 юни - 17 юли 2013, с. 12. 

  

Сист. No: 51045

- 706 -

В А 561

Катедра "Международни икономически отношения" чества 20-ата си годишнина . // Алма матер . - Свищов, N 1, май, с. 3. 

  

Сист. No: 50599

- 707 -

В А 561

Международно признание за Стопанската академия . // Алма матер . - Свищов, N 1, май, с. 1. 

  

Сист. No: 50590

- 708 -

В Д 92

Ректорът на Донецки национален университет стана "Доктор хонорис кауза" на СА "Д. А. Ценов" . // Дунавско дело, N 19, 17-23 май, с.1, 8. 

  

Сист. No: 50472

- 709 -

В З 375

Ректорът на Тернополския университет - доктор хонорис кауза на Стопанска академия . // Застраховател, N 9, 15-29 май 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 50452

- 710 -

В Д 92

Свищовската Алма матер с ново почетно признание от чуждестранен университет . // Дунавско дело, N 21, 31 май-6 юни 2013, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 50755

- 711 -

В Д 92

Студенти-иноватори представиха алтернативно превозно средство . // Дунавско дело, N 24, 21-27 юни 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 50988

- 712 -

В А 561

Студентска научна сесия . // Алма матер . - Свищов, N 1, май, с. 2. 

  

Сист. No: 50594

- 713 -

В А 561

Финансисти от СА с награда от национален конкурс . // Алма матер . - Свищов, N 1, май, с. 2. 

  

Сист. No: 50596

- 714 -

В Д 92

Честваха 20-годишен юбилей на катедра "Международни икономически отношения" . // Дунавско дело, N 21, 31 май-6 юни 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 50757

- 715 -

В А 561

Четвърта национална студентска олимпиада по маркетинг "Олимпиада 4.0" . // Алма матер . - Свищов, N 1, май, с. 2. 

  

Сист. No: 50595

- 716 -

Сп Н 25 а

Абу Дахаб, Мей.  Слово на Нейно Превъзходителство г-жа Мей Абу Дахаб, произнесено по повод присъждането й на почетно звание Доктор хонорис кауза от Стопанска академия "Д. А. Ценов4 - Свищов / Мей Абу Дахаб. // Народностопански архив . - Свищов, 2002, N 4, с. 3-4. 

  

Сист. No: 51059

- 717 -

Сп Н 25 а

Дамянов, Атанас.  Измерения на промяната / Атанас Дамянов. // Народностопански архив . - Свищов, 1992, N 1-2, с. 3-9. 

  

Сист. No: 50635

- 718 -

Сп Н 25 а

Дамянов, Атанас.  Императиви на бъдещето : [ Академично слово, произнесено при откриването на 58-та учебна година на 28.091994 г. ] / Атанас Дамянов. // Народностопански архив . - Свищов, 1994, N 3-4, с. 3-12. 

  

Сист. No: 50691

- 719 -

Сп Н 25 а

Дамянов, Атанас.  Тържествено слово на Ректора на Стопанска академия "А. А. Ценов" доц. Атанас Дамянов, произнесено по случай навършнването на 60 години от откриването на Висшето училище / Атанас Дамянов. // Народностопански архив . - Свищов, 1996, N 3, с. 3-9. 

  

Сист. No: 50733

- 720 -

Сп Н 25 а

Дамянов, Атанас.  Академично слово на доц. Атанас Дамянов - ректор на Стопанска академия "Д. А. Ценов", произнесено при откриване на учебната 1996/97 година във времето на честване 60-годишнината на Висшето училище / Атанас Дамянов. // Народностопански архив . - Свищов, L, 1997, N 1, с. 3-6. 

  

Сист. No: 50804

- 721 -

Сп Н 25 а

Павлов, Нено.  Застрахователното и осигурителното дело пред нови предизвикателства / Нено Павлов. // Народностопански архив . - Свищов, 1998, N 2, с.. 38-41. 

  

Сист. No: 37834

- 722 -

Сп Н 25 а

Павлов, Нено.  Академично слово на Ректора в чест на Юбилейната шестдесет и пета годишнина на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов / Нено Павлов. // Народностопански архив . - Свищов, 2001, N 4, с. 3-7. 

  

Сист. No: 50962

- 723 -

В А 561

"Доктор хонорис кауза" на СА "Д. А. Ценов"  : [Удостояване с почетното звание на проф. д-р ик. н. Андрей Игорович Крисоватий]. // Алма матер . - Свищов, N 1, май, с. 1. 

  

Сист. No: 50589

- 724 -

В А 561

20 години Публична администрация.  [Двадесет] 20 години специалност Публична администрация. // Алма матер . - Свищов, N 1, май, с. 2. 

  

Сист. No: 50598

- 725 -

В А 561

[Четиридесет] 40 години катедра "Индустриален бизнес и предприемачество" . // Алма матер . - Свищов, N 1, май, с. 2. 

  

Сист. No: 50591


 Индекс по АВТОРИ

Абасов, Р. Г. 223 
Абу Дахаб, Мей 716 
Автономов, В. 46 
Адамов, Величко 85 699 
Адамова, К. Р. 215 
Адамчук, Елена Александровна 377 
Азарян, Н. А. 216 
Акинина, В. П. 223 
Александров, Александър 142 
Александрова, Маргарита 388 
Алексиева, Десислава Ал. 465 
Алешина, Алена Юрьевна 378 
Алифанова, Е. Н. 99 
Анастасова, Лина 688 
Ангелов, Никола 72 
Ангелова, Красимира 337 
Ангелова, Поля 22 27 
Ангелова-Барболова, Николина 403 
Андреев, Иван 547 548 
Андреев, Николай 305 
Антов, Момчил 306 
Антонов, Николай 184 
Апостолов, Иван 549 611 
Аракелян, Наринэ 47 
Арнаудов, Борислав 630 
Арсенова, Искра 1 
Асенов, Росен 41 
Асенова, Ася 536 
Атанасов, Теодор 245 
Атанасова, Лина 272 
Аукуционек, С. 319 
Афанасьев, Д. О. 126 
Афонцев, С. 242 
Бабичева, Ю. А. 100 
Бакърджиева, Милка 623 
Бакърджиева, Милка Й. 476 
Балахнев, Ю. Н. 189 
Банов, Банчо 181 
Банчев, Петър 273 287 288 289 290 
Белчева, Драгомира 28 
Бендиков, М. А. 56 
Берзон, Н. И. 101 
Бицин, Янко 11 
Благоев, Веселин 274 
Благойчева, Христина 73 
Блажева, Виолета 445 
Блинов, Андрей 477 
Боброва, В. 310 
Богданов, Лъчезар 225 
Богданова, Маргарита 532 542 
Богомилова, Жанет 78 
Божикин, Иван 311 
Божиков, Асен 648 
Божинов, Божидар 86 141 143 184 190 
Божинова, Марияна 84 526 
Болохомская, К. Т. 312 
Борисов, Борислав 339 
Босолова, Мария 144 
Боянов, Борислав 550 
Бычков, А. И. 582 
Вавилова, Ирина Алексадровна 380 
Вавулин, Д. А. 102 
Вайсилова, Емилия 583 
Варамезов, Любчо 48 246 261 459 
Василев, Венцислав Симеонов 368 
Василев, Иван 679 
Василева, Веселка Иванова 512 
Василева, Гергана 460 
Василева, Елка 389 393 
Васильева, М. В. 170 
Вачевска, Миглена 60 
Вачков, Стефан 185 
Вашакмадзе, И. А. 191 
Велчев, Константин 462 
Вертакова, Ю. В. 407 
Веселинова, Надежда 466 680 
Вечев, Венцислав 551 
Видолова, Мария 87 
Витанова, Наталия 387 
Войнова, Емилия 33 
Воронов, К. 317 
Восканян, О. С. 642 
Врачовска, Мария 186 
Вунова-Нарлева, Камелия Вили 524 
Вълканов, Недялко 136 
Вълканов, Николай 643 
Вълова, Теодора 398 
Вълчева, Кремена 291 
Върбанов, Иван 14 15 
Върбанов, Румен 650 
Върбанова, Моника Ивайлова 45 
Вътев, Жельо 103 
Галин, Т. Ф. 292 
Галяева, Л. Е. 518 
Гамукин, В. В. 104 
Ганева, Ваня 37 
Ганчева, Зорница 307 
Генова, Лиляна 467 
Георгиев, Венелин 137 
Георгиев, Емил 81 
Георгиев, Ивайло Иванов 404 
Георгиев, Никола 74 479 
Георгиева, Ваня 552 
Георгиева, Велина 256 
Георгиева, Веселка 20 
Георгиева, Даниела 612 
Георгиева, Елена 553 
Георгиева, Мария Георгиева 88 456 
Георгиева, Невена Георгиева 23 
Георгиева, Петя 508 
Георгиева, Таня 631 
Герганов, Георги 445 
Гергова, Маргарита 105 
Герджикова, Нина 399 
Герчева, Светлана 160 163 
Глонти, В. Д. 191 
Головина, Анастасия 584 
Горанова, Пенка 75 543 
Гордон, Р. Дж. 67 
Горчева, Таня 689 
Горюнова, Е. В. 192 
Господинов, Юлиян 235 
Господинова, Красимира 554 
Господинова, Силвия 240 
Гочева, Валентина 555 
Григоров, Атанас 2 
Григорова, Веселина 430 431 
Гринкевич, А. М. 171 
Гроздева, Десислава 646 
Громогласова, Е. 329 
Гусейнова, Шахла Акиф Кызы 405 
Гущина, И. Э. 178 585 
Давидков, Цветан 238 
Давыдова, Л. В. 207 
Дакова, Маргарита 349 412 647 
Дамянов, Атанас 717 718 719 720 
Данева, Иванка 352 
Дачев, Петър 161 651 
Дворецкая, А. Е. 145 
Демесинова, Азиза 441 
Денева, Анета 262 619 
Дерменджиева, Мария 269 
Дешев, Мартин 146 
Джапаров, Пламен 516 
Дилков, Цветан 461 504 529 
Диманов, Даниел 262 619 
Димитров, Калин 373 
Димитров, Пенко 330 
Димитрова, Ваня 290 
Димитрова, Весела 182 
Димитрова, Любомира 556 
Димитрова, Павлина 617 
Димитрова, Силвия 342 344 
Димитрова, Христина 293 
Димитрова, Яница 468 
Димова, Надежда 275 
Динков, Милен 3 
Додов, Павел 86 141 
Долгих, И. Н. 165 
Дончева, Людмила 444 525 
Дорох, Е. Г. 312 
Дорошенков, А. С. 171 
Досев, Владимир 537 
Дочев, Михаил 557 
Драганов, Живко 390 
Драганов, Христо 374 375 
Дружиловская, Т. Ю. 586 
Дудар, Володимир 259 
Дурин, Стоян 587 588 589 
Душев, Марин 222 
Дъбева, Таня 690 
Евдокимова, Е. С. 106 
Евлахова, Ю. С. 99 
Егоров, А. 319 
Еленов, Дилян Илиев 404 
Емилова, Ирена 538 
Емилова, Петя 677 
Еремеев, Ю. 226 
Ермилова, М. И. 107 
Ерусалимов, Румен 353 369 
Ершов, М. В. 108 
Жевора, Ю. И. 446 
Желев, Иван 409 
Желязкова, Донка 301 
Живкова, Десислава Янчева 684 
Журавлева, Н. В. 367 
Залунина, Л. В. 131 
Захариев, Андрей 85 138 
Захариева, Галина 305 
Златков, Иван 590 
Зорова, Светлана 71 
Зотов, А. Н. 193 
Зубарев, А. А. 166 644 
Зуев, В. 61 
Иванов, Георги 506 
Иванов, Иван 624 
Иванов, Костадин 167 180 
Иванов, Любомир 64 65 
Иванов, Марин 636 637 653 
Иванов, Пенчо 276 
Иванов, Петко 447 448 449 450 451 
Иванов, Пламен 480 
Иванова, Гергана 703 704 705 
Иванова, Даниела 391 
Иванова, Дияна 506 
Иванова, Зоя 622 627 
Иванова, Мануела Николаева 404 
Иванова, Мария 239 
Иванова, Милена 645 
Иванова, Росица 139 558 
Иванова-Кузманова, Галя 591 
Идрисов, Ф. Ф. 49 
Илиев, Боян 370 
Илиев, Даниел 338 
Илиев, Калин 70 
Илиева, Боряна 38 
Илиева, София 559 
Илиева, Таня 351 353 354 
Ильминская, С. А. 207 
Ималова, Диана 413 
Истомина, Н. А. 109 110 
Ишханов, А. В. 313 
Йованова, Благица 469 
Йовчев, Иван 470 
Йоновски, Калин 591 
Йорданов, Й. 452 
Йорданов, Николай 305 
Йорданова, Десислава 238 
Йорданова, Елена 343 
Йорданова, Невена Иванова 82 
Йосифова, Десислава 592 
Йотов, Стилиян 698 
Кабакчиева, Цветелина 454 
Казьмин, А. Г. 174 
Калашникова, Е. Ю. 194 
Калев, Калин 187 560 
Калчев, Йордан 34 
Калчев, Румен 76 
Калчева, Стефка 89 
Каменова-Тимарева, Марина 458 
Каминская, Татьяна Георгиевна 561 
Карагьозов, Иван 400 
Караджова, Златина 625 
Карлина, С. Д. 54 
Касабова, Стела 24 
Касымова, Н. 632 
Кацарски, Иван 16 
Кислинская, Марина 481 
Кислинский, Владимир 481 
Кисов, Данаил 683 
Клинов, В. 244 
Ковзанадзе, И. К. 111 
Койчева, Елена Д. 9 
Колев, Димитър 539 
Колев, Калоян 250 
Колев, Николай 593 594 595 
Колева, Росица 687 691 
Колесник, Г. В. 56 
Кондратов, Д. И. 112 203 
Кондратьев, А. Н. 113 
Кондратьев, В. 319 
Кондукторова, Анастасия 540 
Кончев, Михаил 96 
Корнейчук, Валерий Иванович 147 
Королев, И. 320 
Коростелев, Т. С. 195 
Косев, Серьожа 528 
Косорукова, И. В. 168 
Костадинов, Детелин 400 
Костадинова, Светла 208 
Костадинова, Тодорка 426 
Костов, Димитър 305 
Костова, Надя 331 562 
Костова, Силвия 220 330 618 
Котлобовский, Игорь Борисович 378 
Кочемасова, А. В. 314 
Краева, Виолета 677 
Красиков, Сергей Анатольевич 379 380 
Красильников, О. 114 
Красильникова, Е. 114 
Крумов, Крум 330 
Крумова, Диана 330 596 
Кръстева, Надя 658 
Кръстева, Невяна 277 
Кръстевич, Тодор 278 286 
Кудрина, Ольга 221 
Кулий-Демьянюк, Юлия В. 613 
Кулчев, Красимир 298 
Кунташев, П. А. 196 
Куршумов, Влади 471 
Кушева, Галя Ас. 264 687 691 
Къндева, Емилия 341 
Кънев, Венцислав 42 
Кънев, Петър 626 
Кънева, Мира 43 
Къновски, Радослав 31 
Кънчева, Десислава Красимирава 512 
Лайков, Алексей Юрьевич 381 
Лалев, Ангелин 676 
Ламбев, Младен 176 
Ларина, Л. П. 615 
Лахно, Ю. В. 115 
Лебедев, С. Г. 633 
Ли, С. Дж. 242 
Линкова, Маруся 455 
Личев, Александър 202 
Личев, Тихомир 236 247 262 619 
Личева, Катя 19 262 619 
Логинов, Е. Л. 116 
Логинова, В. Е. 116 
Лозанова-Белчева, Елица 10 
Лопаткин, Д. С. 367 
Лыткина, О. А. 127 
Любенов, Любомир 303 
Ляпунова, И. В. 597 
Ляшенко, Вячеслав Иванович 521 
Маганов, В. В 117 
Мадера, А. Г. 118 119 
Мазурина, Т. Ю. 120 
Малахов, В. С. 313 
Малахова, Т. С. 313 
Маликова, О. С. 211 
Малинина, Е. В. 121 
Малчев, Владимир 270 
Малых, Н. О. 183 
Манасян, Н. С. 130 
Манлиев, Георги 68 
Манов, Васил 57 
Маноилов, Ивайло 563 
Манолов, Георги 327 
Манолов, Цветомир 564 614 
Маринова, Бисерка 334 
Маринова, Галина 376 
Маринова, Кремена 677 
Маринова, Маргарита 248 
Маринова, Наталия 677 
Марков, Галин 158 
Марков, Марчо 392 393 
Марчева, Анастасия 544 
Масларов, Светослав 308 
Матеева, Богиня 209 
Машкин, Любен 432 433 
Миланова, Милена 659 
Миланова, Петя 36 
Милинов, Валентин Ив. 505 
Милицкова, Т М. 101 
Милкова, Танка 424 
Миловидов, В. 50 
Милчева, Динка 463 
Мильнер, Борис 522 
Минков, Михаил 274 
Митева, Албена 83 
Митов, Кирил 262 336 619 
Михайлов, Д. М. 210 
Михайлов, Ивайло 309 
Михайлова, Гергана 434 435 436 
Михайлова, Свилена 69 
Михова, Геновева 35 
Монев, Петко 266 
Муравецкий, А. Н. 196 
Муратов, Александр 51 
Мурашова, Н. А. 54 
Наама, Карим 321 322 419 
Найденов, Людмил 162 
Найденов, Сергей 513 
Начев, Стефан 13 
Начева, Ана 80 
Недялкова, Пламена 159 
Нейчева, Мария 251 
Неновски, Николай 268 
Николаев, Йордан 660 661 
Николаев, Росен 422 
Николаевская, О. А. 464 
Николов, Илия 169 
Николов, Константин 98 
Николова, Биляна 279 
Николова, Бистра 565 
Николова-Атанасова, Калиопа Николаева 365 
Никулина, Надежда Николаевна 382 
Нинов, Димитър 355 
Нинов, Николай 347 
Новак, О. С. 123 
Омельченко, А. Н. 201 
Опарина, С. И. 175 
Орешаров, Николай 566 
Орлова, Тамара 522 
Оробинская, И. В. 174 
Остренко, Е. В. 598 
Павлов, Нено 356 721 722 
Павлов, Павлин 528 
Павлова, Мария 472 
Палий, В. Ф. 599 
Палий, Т. И. 446 
Пандурска, Ралица 394 
Панева, Лиляна 335 
Пантелеева, Искра 473 626 627 
Панчева, Александрина 188 
Панчева, Станислава 567 
Парашкевова, Евелина 517 532 545 
Парушева, Силвия 90 
Парушева, Таня 685 
Пенов, Стефан 17 
Пенчев, Пенчо 255 263 268 
Перекрестова, Л. В. 170 
Перков, Венцислав 509 
Петков, Йордан 423 
Петкова, Аспасия 610 
Петкова, Мария 681 
Петрикова, Е. М. 315 
Петров, Величков М. 122 
Петров, Данчо 91 
Петров, Петър 92 316 
Петров, Стефан 673 
Петрова, Галина 426 
Петрова, Елена 18 
Петрова, Петя 568 
Петрук, А. М. 123 
Погодаева, Т. В. 155 
Погорлецкий, А. И. 482 
Подчищаева, Олга Вячеславовна 382 
Положенцева, Ю. С. 407 
Попов, Веселин 663 676 
Попова-Йосифова, Надежда 93 569 
Порфирьев, Б. 438 
Потапчик, Е. 425 
Поющева, Е. В. 132 
Проданов, Стоян 535 
Прончатова-Рубцова, Н. Н. 132 
Протасов, К. 310 
Пунчева-Василева, Татяна 218 
Пустынникова, Екатерина 514 
Радев, Радко 281 
Радев, Юли 439 
Радилов, Димитър 30 
Радичев, Христо 294 
Радулов, Константин 84 526 
Райчев, Иван 74 
Ралева, Стела 206 
Рангелов, Евгени 600 601 602 
Рангелова, Росица 228 
Рафаилов, Димитър 94 
Ремезова, Е. М. 212 
Рогожина, Н. 420 
Родин, А. Ю. 168 
Рожкова, И. В. 216 
Романенко, Светлана Викторовна 570 
Романова, Т. И. 49 
Рупска, Теодора 603 
Русев, Иван 401 
Русенова, Лена 95 
Русинова, Ралица 620 639 640 
Рыбин, Е. В. 204 
Рыжова, Н. Б. 197 
Рюль, К. 440 
Савицкая, Е. 402 
Садков, В. Г. 171 
Салимонович, Ольга Олеговна 326 
Самохвалов, А. 229 
Сапарбаев, Абдижапар 441 
Саркисян, Карина 323 
Сафиуллин, Антон 52 
Сафонов, Максим 483 
Сахаров, И. Е. 383 
Сбитнев, А. Е. 644 
Свраков, Антон 571 
Севиных, Людмила Анатольевна 379 
Севиных, Сергей Игоревич 379 
Селезнева, Е. 425 
Семенов, К. С. 205 
Семенов, С. К. 205 
Серафимова, Десислава 252 
Симакова, Е. К. 124 
Сирашки, Христо 262 416 461 474 619 
Славева, Красимира 4 304 
Славова, Деница Генова 32 
Славова, Зоя 346 
Славянов, А. С. 383 
Славянска, Вяра 628 
Слатинска-Ованезова, Елена 324 
Смирнова, О. В. 198 
Смокова, Маруся 286 
Солдатова, Ю. С. 213 
Соловьев, А. 357 
Сорокина, И. О. 621 
Станев, Явор 261 459 
Станимиров, Евгени 282 
Станкулов, Цветан 172 
Станчев, Красен 173 
Стежкин, А. А. 183 
Стефанов, Стефан 249 
Стефанова, Снежана 507 
Стефанова, Юлия 219 
Стойкова, Пепа 214 
Стойчев, Иван 395 
Стойчев, Константин 519 
Стоянов, Велчо 39 
Стоянов, Добромир 299 
Стоянов, Христофор 410 
Стоянова, Емилия 534 
Стоянова, Капка 21 
Студников, С. С. 210 
Сулейманов, М. М. 125 
Събчева, Галина 572 
Такшаитов, Т. А. 211 
Тананеев, Емилиян 179 
Тананеева, Живка 283 
Татузов, В. 108 
Ташкова, Мария 670 676 
Терещенко, Даниела 665 666 
Тодоров, Александър 350 
Тодоров, Венцислав 457 
Тодоров, Евгени 79 
Тодоров, Любомир 25 
Тодоров, Тодор 59 60 396 573 574 575 
Тодоров, Тодор Ив. 29 53 340 421 
Тодорова, Боряна 403 
Тодорова, Галина 417 418 
Тодорова, Таня 140 
Тонкова, Станка 230 
Тонова, Стоименка 97 149 
Трифонов, Трифон 576 604 
Трифонова, Мирена 217 
Трифонова, Силвия 96 
Узунова, Юлия 284 
Улезько, О. В. 174 
Уллубиева, Карина Касумбековна 326 
Улюкаев, С. С. 199 200 
Урьева, Е. Д. 108 
Федорова, Е. А. 126 127 
Федотова, М. А. 128 
Фесенко, Десислава 271 
Фесчиян, Даниела 605 
Филипов, Георги 686 
Филипова, Фаня 577 
Фратев, Димитър 234 
Хабермас, Юрген 41 
Хаджиев, Боян 345 
Хаджиева, Ваня 682 
Харин, А. Г. 129 
Христов, Владимир 300 
Христов, Георги 578 
Христов, Илиян 579 
Христова, Венета 262 619 622 
Христова, Красимира 266 
Христова, Мирослава 366 
Хрусталев, Е. Ю. 201 
Хрусталев, О. Е. 201 
Хубенова, Татяна 148 
Цанов, Емил 648 
Цанова, Стела 26 687 
Цанова, Цветелина 26 
Царыков, В. А. 211 
Цачевски, Венелин 44 
Цветанова, Ева 237 285 
Цветанова, Мария 606 
Ценова, Любка 177 607 
Цонева, Елка 397 
Цонева, Иванка 295 296 541 546 
Цончев, Радослав 97 149 
Чайковская, Л. А. 175 
Червенски, Георги 257 
Чернов, В. Г. 130 212 
Чертыковцева, Д. 402 
Чи Фулин 231 
Чижевская, Людмила В. 580 
Чиприянов, Михаил 414 
Чиприянова, Галина 581 608 649 
Чиприянова, Катя 371 372 
Чухнина, Г. Я. 170 
Шаурина, О. С. 642 
Швецов, Александр 333 
Шимширт, Наталья 232 
Шитов, Э. Ю. 616 
Шишкин, С. 425 
Шишманов, Красимир 427 673 678 
Щербакова, Е. Н. 166 
Юркова, Г. В. 131 
Явашева, Татяна 58 150 151 233 
Якубяк, Елена Васильевна 521 
Янакиева, Елена 8 
Янакиева, Иванка 260 
Янакиева, Силвия Пламенова 12 
Янакиева, Татяна 669 
Янков, Никола 475 
Янкова, Веселина 5 
Янкулов, Явор 629 
Янчева, Красимира 694 
Яшин, С. Н. 54 213 
Яшина, Н. И. 132 
Amine, Samir 77 
Andrilic, Berislav 695 
Antonini, Massimo 153 
Aranzadi, Javier 40 
Boyvalenkov, Peter 415 
Campbell, Andrew 498 
Carstens, Agustin 328 
Catalin, Ploae 485 
Cheng, Chung-ying 486 
Corta, Vicente 358 
Cragg, Wesley 487 
Dai, Changzheng 502 
Davcev, Ljupco 520 
Despotidou, Lila 488 
Devcic, Anton 695 
Dimitrova, Velichka 428 
Eling, Martin 384 
Faria, Joao Ricardo 62 
Fermani, Arianna 489 
Fotov, Risto 133 
Galanaki, Eleanna 494 
Genova, Margarita 265 
Giovanola, Benedetta 489 
Gorgieva-Trajkovska, Olivera 134 
Gupta, Praveen 258 
Hak, Mario 253 
Hiebl, Martin R. W. 527 
Hornett, Andrea 490 
Iermakova, Olga 325 
Ishise, Hirokazu 63 
Ivanov, Boncho 55 
Kolev, Emil 415 
Kozlova, Maria O. 609 
Kumar, Hari 499 
Lee, Kevin 153 
Madzova, Violeta 135 
Mahadevan, Jasmin 491 
Manev, Stefan 428 
Manov, Simeon 428 
Marinov, Stoyan 697 
Mataic, Natalija 253 
McAdam, Peter 62 
Mukerjee, Kaushik 500 
Nahavandi, Afsaneh 492 
Nartowski, Andrzej 359 
Niittymaki, Seppo E. 515 
Nikolova, Elena 634 
Oliveira, Silas M. 493 
Outreville, J. Francois 385 
Papalexandris, Nancy 494 
Patton, Andrew J. 154 
Petrevska, Biljana 696 
Pires, Jacinta 153 
Prastacos, Gregory P. 488 
Raghavendran, Satish 499 
Ramadorai, Tarun 154 
Rengifo, Gonzalo 152 
Rose, Hannah 386 
Sajnoski, Krste 254 
Samonikov, Marija 634 
Shopov, Georgi 348 
Sostar, Marko 695 
Stamenov, I. N. 443 
Stavrev, Svetoslav 501 
Stojceski, Ljupco 495 
Strikwerda, Hans 498 
Sudo, Nao 63 
Tashkova, Maria 670 
Tenhunen, Lauri J. 515 
Traykov, Metodi 66 
Trenchev, Ivan 66 
Trencheva, Miglena 66 
Tyagi, Rajesh 258 
Uriarte, Xavier de 360 
Utkus, Stephen 361 
Valdivieso, Luis 362 
Vanderbroeck, Paul 496 
Zhang, Cuiping 497 
Zhechev, Vladimir 297 
Zhu, Xiaoxing 497 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Абстракция - мать порядка? 46 
Автоматизацията на маркетинга пести време, средства и вдига продажбите 293 
Автоматизацията на съвременни офис - възможности и перспективи 651 
Автоматизирани работни места в управлението 663 
Аграрна политика за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 454 
Агрегатни енергийни баланси 432 
Административно и съдебво обжалване на ревизионен акт 180 
Академично слово на доц. Атанас Дамянов - ректор на Стопанска академия "Д. А. Ценов", произнесено при откриване на учебната 1996/97 година във времето на честване 60-годишнината на Висшето училище 720 
Академично слово на Ректора в чест на Юбилейната шестдесет и пета годишнина на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов 722 
Актуално състояние на административно-териториалното делене на северозападна България и възможности за неговото оптимизиране 236 
Актуальные проблемы экономической политики США 244 
Акценти при обучението по "Методи за стратегически изследвания" 414 
Алтернативи при избора на референтен лихвен процент 94 
Алтернативни канали за доставка на плодове и зеленчуци със собствени марки на търговските вериги в България 269 
Альтернативная энергетика как фактор снижения рисков и модернизации экономики 438 
Анализ методических подходов к разработке индикаторов финансовой грамотности населения 99 
Анализ мировой банковской системы в условиях глабальных финансовых дисбалансов 313 
Анализ на възможностите за развитие на информационните системи на предприятията 678 
Анализ на дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в България 351 
Анализ на енергийни баланси 433 
Анализ на конкуретоспособността на хотелиерския бизнес 687 
Анализ на производствения потенциал в агробизнеса (сектор "Животновъдство") 444 
Анализ на финансовото състояние на предприятието - проблеми и антикризисни решения 139 
Анализът на финансовия резултат - елемент на финансовата диагностика на стопанските субекти 89 
Анализът на финансовото състояние на предприятието - основа на одитерската заверка 105 
Антикризисные меры в условиях циклического развития 47 
Апробация методики оценки экономической эффективности рекламной кампании по привлечению вкладов населения 292 
Аргументи "за" и "против" аутсорсинга 246 
Армения - надежден икономически партньор 224 
Асимметрия информации или "симметрия заблуждений"? 50 
Астрономическият туризъм като нетрадиционен специализиран вид туризъм 684 
Аутсорсинг възможности за повишаване конкурентната способност на машиностроителните предприятия 261 
Аутсорсингът - инструмент за повишаване конкурентната способност на машиностроителните предприятия 459 
База за управление на взаимоотношенията с клиенти 282 
Базел III и новые тенденции в банковской деятельности 199 
Банковата система в ЕС и кризата на суверенните дългове 308 
Банковия сектор в условията на криза 141 
Банковское инвестиционное кредитование современное состояние, проблемы и перспективы развития 120 
Безработицата от позициите на безработните 74 
Бизнес-инкубаторите като инструмент на политиката за икономически растеж 245 
Бизнесът в осветлението ще расте с по 5% годишно 435 
Близо 60 студенти участваха в конкурс за есе 700 
Борбата с бедността в обучението на студентите от специалност "Публичната администрация" 544 
Борьба с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы 100 
Бухгалтерский учет расходов на управление и обеспечение природоохранной деятельности предприятий АПК 613 
Бъдещето на сигурността 653 
Българските изследвания по стареенето - поуки, приемственост, бъдеще 35 
Българският туризъм - между класиката и популярния жанр 689 
Бъркли е най-добрият държавен университет в света 406 
В точката на замръзване 233 
В търсене на оптимален модел за управлението на ИТ бюджета 478 
Валидиране на професионалната квалификация "касиер в банка" 388 
Валидирането на знания, умения и компетантности в съвременните условия на пазара на труда в Б ългария 394 
Валидирането на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформалното образование и информалното обучение - ключов аспект на всяка стратегия, насочена към учене през целия живот 392 
Валидирането на компетенции като средство за повишаване на гъвкавата сигурност на трудовия пазар 396 
Взаимодействие образовательных учреждений и института частно-государственного партнерства 407 
Видеоконференция на тема "Информационна сигурност" проведоха Стопанска академия и Молдова 705 
Винарският туризъм между интереса на групите потребители и алтернативните програми на избите в предлагането на традиции и новости 452 
Виртуалната конвергенция на институциите на паметта на XXI в. - библиотеки, архиви, музеи. Ролята на библиографския контрол в LAM set 669 
Властта между знанието и конформизма 623 
Влияние и възможности на мотивацията за преодоляване на административната недостатъчност 474 
Влияние на дейностите от сектора на услугите върху ресурсната ефективност и производителността на българската икономика 240 
Влияние на пред-кризисната среда върху проявлението на световната рецесия в страните от ЕС 251 
Влияние на фискалните корекции върху изборните резултати 88 
Влияние на цената на суровия петрол върху бизнес климата в България 257 
Влиянието на институционалните фактори, отчетните мотиви на ръководството и оповестяването върху качеството на публичната финансова отчетност 577 
Влиянието на световната финансова криза върху интелектуалната миграция на българи в чужбина 32 
Внегосударственные денежные системы в информационной экономике 114 
Волатилност на съотношенията между макроикономическите показатели на Системата на националните сметки (2000-2011 г.) 60 
ВР: Прогноз развития мировой энергетики до 2030 года 440 
Връзки с общественността - същност и развитие 546 
Връчиха първите студентски стипендии "Добра Недялкова" 701 
Връчиха първите студентски стипендии на името на Добра Недялкова 702 
Въздействие на финансовата криза върху спестяванията на домакинствата в България 31 
Възможност за устойчиво бизнес развитие в епохата на турбулентност 505 
Възможности за използване на някои нелинейни модели в еднофакторния регресионен анализ 422 
Възможности за оптимизиране на информацията за риска в счетоводството 568 
Възможности за отчитането на загубите от брак в производството 592 
Възможности за повишаване на квалификацията и кариерно израстване на преподаватели в Икономически Университет - Варна 408 
Възможности за прилагане на мотивационни механизми в българските строителни предприятия 76 
Възможности за управление на държавния дълг на България в условията на Европейската дългова криза 182 
Възможности за финансиране на социалната дейност на ТПКИ в условията на икономическа криза 83 
Възможности на концепцията "Е-правителство" за подобряване на административната ефективност в контекста на стратегия "Европа 2020" 680 
Възнаграждаване на търговци и търговски екипи 629 
Възникване и развитие на световната финансова криза 86 
Выбор портфеля инвестиций с учетом асимметрии распределения доходности и транзакционных издержек 210 
Вярното и честното представяне на информацията за биологичните активи и селскостопанската продукция в ГФО 563 
Газ от Черно море 436 
Генериране на конкурентни предимства чрез контролинг при управлението на маркетинговите дейности 466 
Глобализъм - политика или идеология 327 
Глобальная экологическая безопасность: позиция развивающихся стран 420 
Годишното докладване по СФУК - рационалност и ефективност 506 
Голф Шестица 686 
Государственно-частное партнерство как катализатор инновационных процессов 223 
Государственные корпорации и новые формы контроля 483 
Государство в рыночной экономике: уроки кризисов 229 
Грахът - ценна полска и градинска култура 448 
Груповото пазаруване - новата фирмена политика в условията на криза 682 
Гъвкавите методи - актуална тенденция в съвременната разработка на софтуер 530 
Да извлечен поука от историята на прехода в България 230 
Данъчният контрол като потребител на счетоводна информация 565 
Две награди спечели съвместен проект на студенти от Свищов и Габрово 703 
Двустранното партньорство между Армения и България 318 
ДДС при доставки, заплащани частично или изцяло в стоки и услуги 164 
Деловая репутация компании: определения, виды, оценка 481 
Деловия език - от ноноговора на Оруел до стандартите на Брюксел 540 
Демокрация, солидарност и европейска криза 41 
Детерминанты доходности рублевых корпоративных облигаций при их размещении 101 
Диагностика и антикризисно управление на фирмения банкрут 525 
Диверсификация на пшеницата на САЩ 449 
Динамика в отрасловата структура на промишлеността 263 
Динамика на основните индикатори за външната търговия на България за периода 1991-2011 г. 304 
Динамика на сигурността - какво следва от адаптацията на ИКТ инфраструктурата към облачен компютинг 674 
Динамиката на сигурността - какво следва от адаптацията на ИКТ инфраструктурата към облачен компютинг 652 
Дискусионни въпроси относно въвеждането на данък върху финансовите транзакции в Европейския съюз 176 
Дойде ли ренесансът за ТЕЦ-овете 434 
Доколко изнасяме напитки на чуждестранните пазари? 267 
Допълнителното пенсионно осигуряване - индивидуално или колективно 353 
Доходи и бедност на възрастните хора в България и политики за ограничаване на бедността 21 
Доходы и расходы в системе МСФО 586 
Дълговата криза в западните държави и Гърция - история и настояще 181 
Дългосрочната грижа - новият социален риск в Европа 347 
Европейска практика относно място на доставка при внос 607 
Европейска практика при данъчно облагане на внос 177 
Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - иновативен инструмент за информационно осигуряване 22 
Европейският механизъм за стабилност и неговите алтернативи за преодоляване на дълговата криза в еврозоната 311 
Евросоюз в контркризисной конкуренции "центров силы": потенциал, реалии, надежды 317 
Егоизмът и познанието в културата на младите хора 12 
Единна концептуална рамка на финансовата отчетност на малките и средни предприятия в Европейския съюз : МСФОМСП или счетоводни директиви? 550 
Екоданъци и принципът "замърсителят плаща" в ЕС 163 
Екологични аспекти на социално отговорните бизнес практики и ролята им за повишаване на конкурентоспособността 252 
Екологичният риск в условията на пазарната икономика същност, особености, измерване) 421 
Еластичност на цените спрямо валутния курс "лев - долар" 65 
Електронна та администрация като средство за борба с недостатъците на административната система в Република България 681 
Електронно публикуване 659 
Електронното здравеопазване - неразделна част от електронното правителство на Република България 427 
Емигранти за милиарди 208 
Емпиричен анализ на взаимовръзката между структурни промени и производителност на труда 228 
Енергийно потребление в централно и източноевропейски страни -членки на Европейския съюз - сравнителен анализ 430 
Есть ли будушее у евро? 112 
Ефекти и въздействие на кризата върху ЕА 12 202 
Ефекти от използването на информационно-аналитичните системи в предприятията 673 
Ефектът на кохезионната политика на ЕС (2007-2013 г.) върху регионалното развитие в България 235 
Жените във властта и вземането на решения 476 
Женскост и мъжкост: комуникативни стратегии и модели на поведение 536 
Жива борса: Или какво може да научи българският капиталов пазар от полския 218 
Животозастраховането вече излезе от кризата 373 
За и против подсъзнателната реклама 274 
За информационно осигуряване чрез информационно опониране и за още нещо 1 
За какво да се харчат данъците? 173 
За някои определения и класификации в управленската отчетност 594 
За обективните основи на кредита 103 
За парадигмата на "Новия танц" на маркетинга 273 
За развитието на нормативното регламентиране на антикризисното управление на бизнеса в България 470 
За ролята на банките при изграждане на система за проектното финансиране 186 
Задължителните здравноосигурителни вноски - замяна на доход срещу по-нисък финансов риск при заболяване 365 
Задължително осигуряване на членовете на избирателни комисии във връзка с изборите 610 
Заетост и бизработица в глобализиращия се свят 81 
Закончен ли экономический рост? Шесть препятствий для инновационного развития (на примере США) 67 
Закриване на задължителните частни пенсионни фондове като мярка за подобряване на развитието на икономика в България 350 
Закрила при уволнение може да бъде предвидена в колективен трудов договор 78 
Заложните къщи - статут, функции и данъчно третиране по ЗДДС 167 
Застрахователното и осигурителното дело пред нови предизвикателства 721 
Защо генетичен код "3G" на маркетинговата мембрана за корпоративна сигурност и конкурентност? 284 
Златният балон 270 
Значение на прозрачността на оповестената информация за финансовия риск във финансовите отчети на банковите институции 187 
Избор на методи за валидиране на неформално и самостоятелно учене в проекта ValidAid 395 
Избягване на международното двойно данъчно облагане 169 
Измерения на промяната 717 
Използване на система за управление на взаимоотношенията с клиентите в банките - стратегически подход за управление на бизнеса им 90 
Използване на СНС за нуждите на макроикономическия анализ 59 573 
Изследване въздействието на процесните иновации върху конкурентоспособността на предприятията 5 
Изследване на международните валутни резерви на България в периода 1997-2012 г. и прогнозиране на бъдещата им динамика 96 
Изучаването на НСИ "Статистика на предприятията" - възможност за оценка ефективността на икономиката 25 
Икономика, държава, право и морал във философско-историческата концепция на Адам Смит 16 
Икономиката на Хърватия 227 
Икономическа конкурентоспособност на България - възможности за растеж 45 
Икономически концепти в медийни текстове 537 
Икономически растеж - анализ и прогнозиране за периода 2012-2014 г. 249 
Императиви на бъдещето 718 
Импулсивната покупка - непризнатата рожба на маркетинга 296 
Инвестиране в обучението на човешките ресурси 627 
Инвестиционная модель сделки по лизингу 211 
Инвестиционная привлекательность промышленности восточных регионов Украины 221 
Индустриалната политика между теорията и практиката 619 
Индустриално и дигитално поколение - противопоставяне и приемственост 38 
Инновационная деятельность организации: креативность персонала 477 
Интегриране на действия за създаване на "умни" градове 475 
Интегрираните грижи в България - предизвикателство и необходимост 426 
Интелигентно решение за малки и средни фирми 654 
Интересы пользователей бухгалтерской отчетностью: тенденции к сближению 580 
Интернационализация на икономиката в страните на Латинска Америка и дейността на ТНК и ТНБ 322 
Инфляция и монетизация экономики 108 
Информационен одит в библиотеката за оценка и подобряване на информационното осигуряване на потребителите 10 
Информационна полезност на оповестяванията относно справедливата стойност във финансовите отчети на банките 93 
Информационна система за частен контролинг в застраховането 370 
Информационни проблеми на анализа на туристическия бранш в Република България 264 
Информационно осигуряване на бизнесоценката 596 
Информацията на финансовите институции - стратегии, инвестиции, проекти 655 
Информираността на родителите за интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности 400 
Ипотечното кредитиране и правоотношенията по сделки с вещни права 334 
Испания: структурные диспропорции экономики 226 
Исторически поглед към протекционализма в България и Румъния. Протекционистичните теории на Михаил Манойлеску (1891-1950) и Константин Бобчев (1894-1976) 268 
Историческият фактор и знанието му за развитието на Димитровград-Хасковската промишлена агломерация 247 
ИТ - фактор за ефективност и адаптивност в бизнеса на ЕЛМЕК СПОРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 666 
ИТ за транспорта и логистиката 658 
ИТ сигурността от 2005 г. до днес 675 
К вопросу о выборе оптимального метода начисления амортизации 166 
К вопросу о развитии российского рынка деривативов 115 
К вопросу о реформировании междубюджетных отношений 125 
К вопросу о создании в России мегарегулятора финансового рынка 102 
К вопросу об избыточной банковской ликвидности 131 
Кадровые риски: новые аспекты работы с персоналом 633 
Как да създаваме технологии на бъдещето: 10 съвета 656 
Как печалившите ни клиенти да се връщат при нас 294 
Как смелите решения на ИТ могат да се превърнат в най-добрите за ЕКОФАРМ ЕООД 657 
Какво да питам на интервюто за работа 71 
Какво стимулират банките в България - икономическия растеж или стабилната бедност? 185 
Каляска или тиква 151 
Катедра "Международни икономически отношения" чества 20-ата си годишнина 706 
Качество на информацията при оценка на действащо предприятие в независимия финансов одит 554 
Китайският кредитен бум балон 98 
Класификация на принципите на финансовия контрол и възможности за тяхното изследване 159 
Класификация на риска в контекста на счетоводството. Оповестяване 560 
Когато фактите говорят 374 375 
Кой използва "електронното банкиране" (резултати от анкетно проучване 10-11.2011 г.) 184 
КОКА -КОЛА ХБК БЪЛГАРИЯ пести чрез големи инвестиции в информационни системи и технологии 665 
Комплексно оценяване на конкурентоспособността на кадрите в консервната промишленост 624 
Контролингът в системата на маркетинга 467 
Концепции за тероризъм - история и дефиниционна област 345 
Концепции инновационного кадрового менеджмента 632 
Концепцията облачен компютинг в технологиите за е-управление 648 
Корпоративна култура, която мотивира 468 
Корпоративните гиганти на 2012 г. 239 
Кратък наръчник за каталога на услугите 531 
Кредитная политика банка при кредитовании клиентов сегмента "малый и средний бизнес" 147 
Криза в предприятието: фази, фактори и подходи за изследване 462 
Културата на самоотричането: невъзможността да бъдеш морален 18 
Към създаване на банков съюз в ЕС 95 
Личното трудово досие 72 
Лобизъм и лобистки политики - корупция или антикорупция 338 
Логистиката между Европа и Близкия изток е изкуство 639 
Макроанализ пенсионной сетемы России 357 
Макроикономическите показатели в съответствие с императивите на пазарната икономика 53 
Малый бизнес: проблемы организации и управления 522 
Маркетингови механизми за реализация на продуктово-пазарните стратегии на растеж във фирмите производители на спиртни напитки в България 281 
Маркетингови решения за позициониране на крайните точки на дистрибуция 287 
Маркетингови стратегии в публичната сфера 283 
Маркетиране на териториалните единици в контекста на устойчиво регионално развитие 285 
Марковски модел на движението на човешките ресурси 423 
Математическая модель выбора оптимального инвестиционного портфеля 118 
Международная роль евро: проблемы и перспективы 203 
Международно признание за Стопанската академия 707 
Мероприятия по пресечению налоговых преступлений и уклонений от уплаты налогов физическими лицами 170 
Методи за откриване на тренд 64 
Методи за формиране и разпространение на неформална информация между потребителите 539 
Методические подходы к разработке эффективного механизма экономическй защиты инвестиций в инновации 383 
Методический подход к формированию расширенной концепции стоимости компании 129 
Методы учета неопределенности в инвестиционном анализе 212 
Механизми за регулиране и одит при усвояването на средства от европейските фондове и програми 330 
Мировая валютная система: эпоха валютных войн и нестабильности 204 
Мировой опыт привлечения прямых иностранных инвестиций в условиях глобализации экономики 314 
Мировые финансовые кризисы как следствие пренебрежения сберегательной функцией денег 117 
Мислителят на немислимото 13 
Многообразието от култури: ключов ресурс за глобалния туризъм 685 
Мобилни технологии и градски транспорт 638 
Модел за отчитане на дълготрайните материални активи в публичния сектор 605 
Модел за прикрепване на потребителите към доставчиците 424 
Модел за счетоводна политика на предприятията от публичния сектор 548 
Модел на корпоративно управление в Япония 512 
Модели за оценка на качеството на хотелиерския продукт 691 
Модели на еластичността на външната търговия с енергийни ресурси на Република България 303 
Моделирование прогрессивных механизмов развития банковского сектора России в условиях глобализации 201 
Моделирование рынка денег как составляющая монетарного регулирования 205 
Модель нечеткой коалиционной игры для инновационных участников региона 130 
Модель оценки кредитоспособности организации на основе математического аппарата теории множественной регрессии 189 
Модерната търговска и счетоводна култура в образователния модел на Българското възраждане - начални прояви и разпространение 401 
Мониторинг на конвергенцията на Р България в контекста на "Европа 2020" 220 
Моралната философия на Адам Смит - адекватна основа на "Богатството на народите" 15 
Мотивационни аспекти за обучението по счетоводство в "Публична администрация" 581 
Мотивационный менеджмент в страховом предпринимательстве 382 
Мотивацията в учебната дейност 410 
Мотивацията на служителите в публичната администрация 340 
Мошенничество в страховании как ключевой операционный риск: выявление и противодействие 378 
МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" 598 
Място и роля на аутсорсинга в съвременни бизнес практики 471 
Нагласа и способност за противодействие на данъчните нарушения 179 
Налоговое планирование и оценка его еффективности 165 
Нарастващата роля на управлението на взаимоотношенията с клиентите в компаниите 275 
Насоки за по-добро усвояване на финансовия ресурс по мерките и схемите на ОСП, свързани със земята 260 
Насоки на финансовия анализ на фирмата 122 
Нашият частен космически бизнес 510 
Не подценявайте мощните играчи, колкото и да са далече 620 
Негативное влияние глобализации на развитие мирового хозяйства 326 
Немагазинните дистрибуционни формати в съвременните бизнес условия 299 
Неопределенность мирового экономического развития: риски для России 320 
Неутралитетът в Европа: еволюция и перспективи 44 
Нов устройствен закон за бюджета 590 
Новата информационна система "Матеус" в МДТ - състояние и насоки за развитие 161 
Новая книга о бухгалтерском учете 599 
Новая стратегия развития страхования: необходимость существенных изменений 381 
Нови знания за икономиката в системата на националните сметки 30 
Нови моменти при атестирането на държавните служители 631 
Нови ориентири в управлението на талантите 473 
Новите информационни технологии и общественото управление 661 
Новите пазарни тенденции - определящо условие за изграждане на маркетингова стратегия 279 
Новото в подоходното облагане за 2013 г. 144 
Новый сегмент мировой финансовой архитектуры: финансовые институты стратегического сотрудничества БРИКС 116 
Нравствени пропуски в българския спорт: съвременни форми и регулаторни мерки 683 
Някои аспекти при счетоводния анализ на предоставените кредити от търговските банки 617 
Някои заблуди в счетоводството (български опит) 571 
Някои идеи за повишаване ефективността на обучението по "Бизнес информатика" за специалност "Финанси" 412 
Някои особености на бренда и брендинга в хотелиерството 690 
Някои предизвикателства пред управлението на репутационния риск в банките 516 
Някои проблеми при осигуряването на условия за формиране на представителни извадки 28 
Някои рискове пред реализирането на качествените характеристики на информацията във финансовите отчети 566 
О возможностях снижения риска кредитного портфеля 196 
О перспективах развития корпоративного страхования в России 379 
О подходах к оценке рыночного риска на основе Базеля III 183 
Обезпечените дългови облигации (CDOS1) като една от причините за финансовата криза 97 
Обеспечение устойчивой процентной политики с помощью стрес-тестирования 194 
Обоснование цен патентов в модели налогообложения малого бизнеса с учетом его общественной значимости и инновационности 171 
Образованието като възможност за по-добра реализация на трудовия пазар 397 
Обучение в публичната администрация 543 
Обучението в магистърска програма "Счетоводство и одит в банките" в контекста на стратегия "Европа 2020" 413 
Общата политика за сигурност и отбрана на скандинавските страни четири години след доклада "Столтенберг" 324 
Общата селскоктопанска политика на Европейския съюз и България, специфика и често срещани проблеми на мярка 112, ос 1 от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) 456 
Общините отчитат положително бюджетно салдо на консолидирано ниво за 2012 г. 156 
Общините отчитат трайна тенденция за намаляване на просрочените задължения 157 
Обязателное медицинское страхование как источник финансирования здравоохранения 367 
Овърдрафтът - предимство за редовните платци 601 
Опит за разглеждане на някои електронни услуги в България и Франция 647 
Определение степени влияния цен нефти и золота на индекс ММВБ и ее структурных сдвигов с применением модели Markov- 126 
Оптимизация на отчетните процеси в публичния сектор 472 
Оптимизация структуры финансирования инвестиционных проектов в дорожном строительстве 644 
Оптимизацията за търсачки като част от съвременните добри бизнес практики за онлайн представени предприятия в България 679 
Оптимизацията започва още с планирането 636 
Оптимизиране размерите на каналите за дистрибуция 289 
Организационно-управленски аспекти на етичното поведение в българските организации 534 
Основни аспекти на иновациите при производството на безопастни маслопродукти за хранителни цели 642 
Основни и конкретни форми на митническия контрол 306 
Основни компоненти при анализ на физическата дистрибуция 298 
Основни характеристики и специфични особености на гръцката икономика, които доведоха страната до ръба на фалита 250 
Особенности учета реализации как завершающей стадии кругооборота капитала 561 
Особености в отношенията държава-домакинства по повод формирането и разпределението на разполагаемия доход 36 
Особености и проблеми на колективното пазаруване в българското интернет пространство 646 
Особености на иновациите в публичния сектор 3 
Особености на контрола при износ на движими паметници на културата 307 
Особености оценки финансовой устойчивости монопредприятий и интегрированных объединений 621 
Особености при корпоративното подоходно облагане на юридическите лица с нестопанска цел 172 
Особености при счетоводното отчитане на инвестициите в асоциирани и съвместни предприятия 575 
Островът на съкровищата 150 
От "краят на историята" до "смъртта на бъдещето", което не е безалтернативно 39 
От нищо - в злато 146 
От хипотезите до доказателствата в данъчния контролен процес 214 
Ответственность главного бухгалтера 597 
Отнова за инструментите на научното цитиране 8 
Относно счетоводното и данъчно третиране на тантиемите 578 
Отчетность как информационное обеспечение контроля операций по международным расчетам: управленческий аспект 570 
Отчитане на договори за франчайзинг 588 
Отчитане на последващите разходи по машинно-тракторния парк в земеделието 552 
Отчитане на продажби на строежи и части от тях в незавършен вид 602 
Отчитане на разходите за придобиване на дълготрайни активи 587 
Отчитане на строителство по стопански начин за собствени цели на предприятието 600 
Отчитане на финансови активи на разположение за продажба и с фиксиран падеж 589 
Оценка инвестиционной привлекательности региона 207 
Оценка на възможностите на българския фолклор за реализиране на културно-познавателни туристически пътувания 694 
Оценка на различията в доходите и разходите на домакинствата по децилни групи 26 
Оценка подоходного налогооблажения в России и в зарубежных странах 174 
Оценка стоимости имущества для целей нологообложения за рубежом и в России: сравнительный анализ 168 
Оценка эффективности саморегулируемых рынков в условиях конкуренции регуляторов 56 
Оценки конкурентоспособности стран 319 
Още нещо за настоящето и бъдещето на българския пенсионен модел 349 
Пазар с потенциал 643 
Пазарно поведение на потребителите 295 
Пазарът е неспокоен, търси се добрият сервиз 640 
Пазарът на синдикираните заеми - посткризисни проекции 91 
Пазарът на технически приложения - силна конкуренция и устойчиво позитивни тенденции 662 
Пакет от мерки за енергийния сектор 437 
Палестинският проблем - съвременни реалности и път за неговото решение 42 
Партийное измерение кризиса в Европейском союзе 329 
Перспективи за развитие на българския пазар на логистични услуги 300 
Перспективи пред моделите за ранно предсказване на кризисни ситуации в банковия сектор 190 
Перспективно маркетингово планиране 276 
Перспективы развития денежно-кредитной политики в России: концепция и ресурсы 113 
Перспективы экономического роста развитых стран в контексте проблемы государственого долга 155 
Планиране на производствено-стопанската дейност на строителното предприятие 256 
Платежеспособность и собственная оценка риска страховщиков 372 
Платежоспособност II - възможност за поефективна защита на застрахованите и поощряване финансовата стабилност на застрахователите 368 
Пловдив - жив град със стратегически инвестиции 209 
По въпроса за същността и оценяването на материалната база при акредитацията на висшите училища 409 
По някои теоретически аспекти на управленската отчетност 593 
Поведенчески аспекти на комуникационните процеси в общинската администрация 538 
Повече с по-малко самооценка на контрола 507 
Повышение взаимной зависимости банков как главных держателей надежных активов и государств - эмитентов таких активов 200 
Подготовка на инфомацията от индивидуалните отчети за целите на изготвянето на КФО на групата 555 
Позициониране на Compliance дейността в практиката на българските търговски банки 136 
Политика, администрация, демокрация 339 
Полномочия залоговых кредиторов при продаже имущества должника-банкрота в электранной форме 197 
Посткризисное развитие мирового банковского сектора: тенденции и перспективи 111 
Постмодернизмът в опаковката 429 
Правила за определяне сроковете за плащане по договори за доставка 271 
Практико-приложни аспекти на анализа на рентабилността на собствения капитал 558 
Практикоприложни аспекти на счетоводното бюджетиране 608 
Практически аспекти на анализа на приходите на търговските предприятия 336 
Практически модели за организация на училището в контекста на европейските тенденции за реформиране на началното и средно общо образование 399 
Преглед на българското законодателство в областта на образованието и признаването на неформално придобитите компетентности 390 
Предизвикателства пред деловото оценяване на персонала в големите български предприятия 622 
Предизвикателства пред здравноосигурителната система 366 
Предизвикателства пред обучението по публична администрация 542 
Предизвикателства при разкриването на "зелени работни места" пред публичната администрация 79 
Предизвикателствата на екологическите проблеми в развиващите се страни 419 
Предизвикателствата пред европейскатите актюери 371 
Предизвикателствата пред публичната администрация и европейското финансиране на земеделието 455 
Предиктивен анализ на търсенето на пакетни телекомуникационни услуги с дискретни изборни методи 286 
Предимства и недостатъци от използването на експатриати в международния бизнес 316 
Предприемачеството - производствен фактор и в публичния сектор 508 
Предприемачеството в публичния сектор 509 
Предсказване на потребителския избор чрез анализ на взаимодействията в социални мрежи 278 
Представата за идеален университет: компютърни модели за анализ на текст 404 
Премийните резерви - основен инвестиционен ресурс на животозастрахователните дружества 369 
Преосмисляне на маркетинга в контекста на новите пазарни реалности 272 
Преструктуриране на предприятието чрез използване на методиката "Управление на проекти" 529 
Прибылеобразующие стратегии агентов дуополии: игровой подход 49 
Признаки бюджета: содержание и особености проявления на уровне бюджетов субъектов Федерации 109 
Приложение на интегрираната счетоводна информационна система в публичния сектор 649 
Приложни аспекти на логиката при одиторските доказателства 618 
Принцип симметрии в контексте Аристотелевской критики его мистификации Платоном 11 
Приоритизиране на публични инвестиционни проекти - съвременни аспекти 535 
Приходна обезпеченост на регионалните власти - концептуални основи и национална практика 162 
Причини за възникване на банковите кризи в съвременния свят 143 
Проблеми в съвременното развитие на ресторантьорството и потенциал за тяхното преодоляване чрез прилагане на модела за управление чрез резултати 458 
Проблеми и значение на административната етика при управлението на общинската администрация 343 
Проблеми на културната комуникационна адаптация 323 
Проблеми на нормативното уреждане на оценителската практика в България 331 
Проблеми на размерите, равнището и финансирането на пенсиите от първия основен стълб през 2008-2012 г. 355 
Проблеми на финансовата етика 19 
Проблеми при отчитане и представяне на собствения капитал на дружествата с нестопанска цел 556 
Проблеми при оценката на инвестиционни имоти 574 
Проблеми при стандартизацията на счетоводството в публичния сектор 547 
Проблемни моменти при оценката, отчитането и оповестяването на разходите за опазване на околната среда 564 
Проблемът за комуникацията в научните изследвания 2 
Проблемы создания малых инновационных предприятий при вузах аграрного профиля 446 
Проблемы финансовой устойчивости банковской сестемы Грузии 191 
Прогноз развития внешнего сектора российской экономики на кратко-, средне- и долгосрочную перспективы 315 
Прогнозирование кредитной благонадежности заемщика 119 
Прогнозирование кризисов на основе исследования индекса давления на валютный рынок: определение критического значения индекса с помощью теории экстремальных значений и модели Маркова 127 
Проектиране на нетрадиционен дистрибуционен канал за печатни издания на територията на ИУ - Варна 280 
Проектът RAIL4SEE 637 
Проектът ValidAid - валидиране на умения и знания за подобряване на позиците на нискоквалифицираните служители на пазара на труда 393 
Прозводство и пазари на генетично модифицирани организми, храни и селскостопанска продукция 445 
Прозрачност във финансовите отчети на концесионерите 572 
Прозрачност на оповестяванията относно обезценката на предоставяни кредити във финансовите отчети на банките 569 
Производство на плодове в света, ЕС и България 447 
Промени в наредбите, свързани с осигуряването 332 
Промените в търговския закон относно плащанията по търговски сделки 335 
Проучване иновационната активност на частния и публичния сектор в Дунавския регион 237 
Проучване на възможностите за повишаване на конкурентоспособността на пивоварните предприятия в България 460 
Проучване развитието на зелената икономика в Република България като приоритетна стратегия на Европа 2020 461 
Професионално управление на жилищните недвижими имоти в България в контекста на енергийната ефективност 526 
Процесният подход в развитието и усъвършенстването на проидводствения мениджмънт 463 
Прямые иностранные инвестиции в странах БРИКС 310 
Публичната дипломация: Прикрита или разкрита пропаганда? 43 
Публични политики и устойчиво развитие на обществото 337 
Работа в ЕС: стъпка по стъпка 80 
Работилница на промяната 58 
Развивающиеся рынки: риски, вызовы и возможности 377 
Развитие на научноизследователската и развойната дейност в България в контекста на стратегия "Европа 2020" 4 
Развитие на пазара на АДСИЦ в България 217 
Развитие на пазара на земеделска земя в България в периода 2007-2011 г. 82 
Развитие на пазара на хранителни продукти от аграрния сектор на Украйна 259 
Развитие на човешките ресурси в транспорта 630 
Разпределение на данъчната тежест в газовия сектор в Европа 439 
Разходите за опазване на околната среда - изисквания, възможности и перспективи при оповестяването им 614 
Разходите за транспорт и реализация и тяхното влияние върху оценката на биологичните активи 553 
Райски места за предприемачи 511 
Расходы на подбор персонала 616 
Реабилитиране на калкулативно-счетоводното изследване и на неговото марксистко продължение по метода на реалните ситуации 576 
Реалният живот не се подчинява на митове (или развенчаните митове от българския преход) 57 
Регионално развитие: актуални административноправни аспекти 341 
Регулаторна рамка за използване на възобновяеми енергийни източници у нас 417 
Ректорът на Донецки национален университет стана "Доктор хонорис кауза" на СА "Д. А. Ценов" 708 
Ректорът на Тернополския университет - доктор хонорис кауза на Стопанска академия 709 
Религия, култура, ортодоксалност 17 
Риск дискретности контроля за бюджетными показателями 104 
Рискове в дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване 354 
Рискувай промяната или "7 пъти мери, един път режи!" 480 
Рискът в банковата сфера - еволюция на приложимите стандарти 87 
Роль и место инвестиционных фондов в операциях секьюритизации активов в Украине 123 
Роль финансового рынка в экономике: теоретические подходы 232 
Роль, место и функционирование системы высшего образования в современных условиях 405 
Ролята на страндартите за валидирането на знания и умения, придобити чрез неформално и самостоятелно учене 391 
Ролята на държавата в прехода към пазарно стопанство 255 
Ролята на заинтересованите страни в процеса на валидиране на знания и умения, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене 389 
Ролята на информационния посредник в научната библиотека при осъществяване на иновативните функции на онлайнн справочно-информационното обслужване 9 
Ролята на международните банки за недостатъчното предлагане на кредит 309 
Ролята на субсидираната заетост в борбата с безработицата в България 70 
Российский крупный бизнес в условиях глобального кризиса 242 
Российское электронное правительство в контексте мирового опыта 333 
Самооценка на студенти върху общи компетенции, свързани с творчеството (анкетно проучване) 403 
Свищовската Алма матер с ново почетно признание от чуждестранен университет 710 
Свищовски възпитаници посетиха Европейския парламент 704 
Свобода или принуда - един от вечните въпроси на педагогическата наука 387 
Сегментирана отчетност и калкулиране при непроизводствените дейности 595 
Система внутреннего контроля 615 
Система инфраструктурного обеспечения финансирования предпринимательской деятельности: проблемы и перспективы развития 124 
Система критериев эффективности для вариантно-сценарной оценки деятельности строительной фирмы 106 
Системите клиент-сървър - нова технология за обработка и управление на данните 650 
Следпродажбеният маркетинг на пазара на потребителските услуги 290 
Слово на Нейно Превъзходителство г-жа Мей Абу Дахаб, произнесено по повод присъждането й на почетно звание Доктор хонорис кауза от Стопанска академия "Д. А. Ценов4 - Свищов 716 
Смяна на местата в икономиката 225 
Совершенствование и практическая апробация методики оценки экономичиского состояния и уровня инновационного развития предприятия 213 
Совершенствование методики оценки уровня инновационной активности промышленных предприятий на основе анализа показателей статистической и финансовой отчетности 54 
Совершенствоввание методологии определения бюджетной устойчивости субъектов РФ: два подхода к оценке в современных социально-экономических условиях 132 
Современная денежная политика государства: ее воздействие на объем и структуру денежных потоков в страховом предпринимательстве 380 
Современные тенденции функционирования международных финансовых центров 312 
Состоится ли новая модель экономического роста в России? 243 
Социалната политика на България - част от европейската политика за социално сближаване 20 
Социални проблеми и публични политики 37 
Социално-экономическое развитие Китая: ставка на "средний класс" 231 
Социалното предприемачество - отговор на предизвикателствата в съвременния свят 524 
Специализирани ИТ решения за управление на транспорт и логистика, базирани върху платформата N.E.X.T. 664 
Специфични особености при подготовката на инвестиционно предложение 504 
Спонсорство, дарение, благотворительность: особенности налогооблажения 178 
Сравнителен теоретичен анализ на теориите от класическия подход и възможности за приложението им в съвременната бизнес практика 469 
Сравнително изследване на външния сектор на икономиките на България и Румъния 305 
Сравнительный анализ систем ипотечного жилищного кредитования России, Европы и США 195 
Срещани отклонения (грешки) във финансовите отчети на бюджетните предприятия спрямо изискванията на закона за счетоводство 606 
Старт в бизнеса - особености в зависимост от типа населено място 238 
Статистически мерки за разсейване посредством среднохармоничния начин на осредняване 24 
Статистическо изучаване на бедността в Европейския съюз 23 
Стимулирование развития малого бизнеса: мировой опыт и Украина 521 
Стойностно базирана концепция за управление в контекста на управленското счетоводство 579 
Стопанска конюнктура 2012 г. 234 
Страната на изгряващия оптимизъм 222 
Стратегическа рамка за провеждане на демографска политика в България. Създаване на условия за активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията 33 
Стратегически дилеми в културната политика на малките общини 342 
Стратегически подход към управлението на организационните рискове 517 
Стратегически приоритети пред българския капиталов пазар за задълбочаване на интеграцията му в ЕС 219 
Стратегически съображения при локализация на крайни точки на дистрибуция 288 
Стратегический подход к развитию энергетики региона 441 
Структурната реформа в промишлеността - проблеми на макроравнище 48 
Структурни източници и характеристики на инфлацията в България (1992-2010) 206 
Студенти-иноватори представиха алтернативно превозно средство 711 
Студентска научна сесия 712 
Субсидии как форма междубюджетных трансфертов: сущность, виды и влияние на социально-економическое развитие территорий 110 
Счетоводна информация като база за изчисляване на нетната стойност на активите на договорните фондове 559 
Счетоводна политика - съдържателни моменти и особености при текущото и периодичното отчитане 591 
Счетоводни аспекти при авансовото облагане на печалбите в туризма 567 
Счетоводни и данъчни аспекти при отчитане на дивидентите 583 
Счетоводният принцип за действащо предприятие в контекста на съвременните икономически условия 612 
Счетоводният софтуер и качеството на информацията 557 
Счетоводно и данъчно третиране на необичайни събития в селскостопанските предприятия 603 
Счетоводно интерпретиране на банковите бизнес комбинации 551 
Счетоводно отчитане и данъчно третиране на инвестиционните имоти 584 
Счетоводно третиране на сумите за гаранции по договорите за строителство 549 
Съвременни аспекти на маркетинговата концепция 277 
Съвременни аспекти на финансовия анализ на предприятието 137 
Съвременни бизнес практики при подбора на кадри в туризма 625 
Съвременни измерения на аграрната статистика в България 27 
Съвременни направления в развитието на теорията за калкулацията на себестойността 604 
Съвременни особености на държавния вътрешен финансов контрол в Република Франция 158 
Съвременни подходи за признаване на приходите по договорите за строителство 611 
Съвременни проекции на индустриалната политика 262 
Съвременният модел за висококачествена и полезна финансова информация 562 
Състояние и динамика на ефективното енергийно потребление на икономиката 431 
Състояние и насоки за подобряване енергийната ефективност на недвижимите имоти в България 84 
Състояние и перспективи за развитие на концентрацията в логистичния сектор на България 301 
Състояние и перспективи на рудодобива и металургията в България 241 
Състояние и перспективи на сектор "Енергетика" 442 
Състояние и перспективи на сектор "Селско стопанство" 453 
Състояние и перспективи на сектор "Туризъм" 692 
Състояние и перспективи на транспортната инфраструктура в България 641 
Състояние на внедряването на иновациите в строителните предприятия в Република България 645 
Сътрудничеството в контекста на управлението на корпоративното съдържание 676 
Теневой банкинг: институциональное и функциональное регулирование 145 
Теоретико-методологически предпоставки за оценка и прогнозиране ролята на пенсиите от капиталовопокривните схеми 352 
Теоретични аспекти на връзката между преките чуждестранни инвестиции и доходното неравенство 69 
Теория на публичния избор: критичен анализ на процеса на вземане на колективни фискални решения 68 
Териториална мобилност на старите хора 34 
Техника и маркетинг - гаранция за успех 291 
Техники за агрегиране на информацията в системата на националните сметки 29 
Технологии ситуационных центров в системе менеджмента и контролинга рисков ликвидности в кредитной организации 518 
Технологични аспекти на информационното възпроизводство 660 
Транспортна политика на Европейския съюз 635 
Трансформация мировой денежной системы 121 
Трансформация целей и функций Банка России 192 
Трудности, свързани с формирането на капитала в развиващите се страни 321 
Трудното начало. Проблеми при формирането на българската стопанска политика след Освобождението 248 
Турският логистичен пазар: голям и бързо растящ 302 
Тържествено слово на Ректора на Стопанска академия "А. А. Ценов" доц. Атанас Дамянов, произнесено по случай навършнването на 60 години от откриването на Висшето училище 719 
Търсенето на биопродукти - посоката е нагоре 457 
Управление и потребности 479 
Управление корпоративными структурами в экономических кластерах 514 
Управление на капиталите на българските публични дружества 85 
Управление на мечтите 519 
Управление на проекти за добив на енергия от възобновяеми енергийни източници 528 
Управление на риска в иновационната дейност на българските компании 532 
Управление на стратегии за екологизация на фирмената дейност 416 
Управление рисками компании при инвестиционной деятельности на финансовом рынке 107 
Управлението на бизнес процесите – важен инструмент за интеграция на информационната инфраструктура на организацията 677 
Управлението на риска при BRM проекти - 5 заплахи и причините, които ги пораждат 533 
Управленските компетенции - детерминанта на властта в публичната администрация 465 
Уреждане на дългосрочната грижа за недееспособни пенсионирани лица в държавното обществено осигуряване 346 
Успешният избор на ERP - на какво си струва да обърнем внимание 667 668 
Устойчив растеж чрез конкурентно развитие на възобновяемите енергийни източници за екологосъобразна икономика на България 418 
Устойчивото управление на разходите във финансовите институции 188 
Усъвършенстване ценообразуването на проучвателната и проектната продукция в България въз основа на международни документи и практики 266 
Усъвършенствуване и перспективи на развитието на държавната политика по заетостта и безработицата 75 
Утопия или реалност са европейските препоръки за реформиране на пенсионната система в България 356 
Учет затрат на информационную безопасность 585 
Фактори, влияещи върху креативността на човешките ресурси в организацията 628 
Факторы экономического развития и структурные реформы в России 61 
Фиктивная капитализация банков: проблемы и возможные решения 193 
Философията и интердисциплинарните изследвания в икономиката 14 
Финансирование и качество школьного образования: эконометрический подход 402 
Финансирование и налогообложение религиозных конфессий в светском государстве 175 
Финансисти от СА с награда от национален конкурс 713 
Финансовая стабилизация и обеспечение устойчивого роста сельскохозяйственных организаций 128 
Финансовите иновации и новата регулация 149 
Финансово осигуряване на културната политика в малките общини по Северното Черноморие в България 344 
Финансово осигуряване на общинските планове за развитие 138 
Финансовото измерване на ИТ - трудна, но възможна мисия 484 
Финансовый механизъм использования инвестиционного потенциала промышленного предприятия 464 
Фискална политика за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 140 
Фискалният суверенитет и данъчните политики на новите страни - членки на ЕС: предизвикателствата на Европейския паричен съюз и реформата на фискалното управление 148 
Формирование и использование прибыли банка Англии (1998-2012 гг.) 198 
Формирование учетно-расчетной инфраструктуры российского финансового рынка: внутренние интеграционные процессы фондовой апхитектуре 215 
Франчайзингът в хотелиерството в България - състояние и перспективи 688 
Функционален анализ на администрациите - възможности и предизвикателства 545 
Фуражните зърнени култури през 2012 451 
Характеристики на субектите в деловото общуване 541 
Хеджирование 582 
Хърватия - туристическата звезда на ЕС 693 
Царевицата през 2012 г. 450 
Цикъл на оборотния капитал и ликвидност - някои допълнителни анализи 92 
Частный сектор здравоохранения в России: состояние и перспективы развития 425 
Честваха 20-годишен юбилей на катедра "Международни икономически отношения" 714 
Четвърта национална студентска олимпиада по маркетинг "Олимпиада 4.0" 715 
Човешкият капитал на индустриалното предприятие 626 
Чрез корпоративното ръководство към резултати и ползи за фирмата 513 
Швейцария: особенности деловой культуры и менеджмента 482 
"Доктор хонорис кауза" на СА "Д. А. Ценов" 723 
"Натиска " ли ни Европейският съюз за по-високи екологични данъци? 160 
"Платежоспособност II" - рисковете на стремежа към съвършенство 376 
"Работещите бедни" като хибридна монетарна категория - дискусия и проявление 73 
"Умное регулирование" в экономике, основанной на знаниях 52 
2013 - годината на конкуренция около "третата платформа" 671 
2013: ИТ инициативите са повече и по-разнообразни 672 
[70 години] Седемдесет години игра на интерпретациите 698 
[Двадесет и четвърти] 24 май - Празник на човешкия порив към светлина! 699 
[Двадесет] 20 години специалност Публична администрация 724 
[Четиридесет] 40 години катедра "Индустриален бизнес и предприемачество" 725 
A Comparison of the Political Thoughts of Confucius and Plato 502 
A Critical Approach on Cultural Dimensions 485 
A Model for Building Teams 634 
A Trust for Promoting and Disseminating the Financial Culture of Saving for Retirement 360 
Advancing with Time: Yijing Philosophy of Management and Leadership 486 
Aligning Business Education with Ancient Chinese and Greek Philosophy: The Andrews University's Leadership Program 493 
Analysis of the Human Resources of the Food Subsectors Through Benchmarking 66 
Ancient Ethics and Contemporary Systems: The Yamas, the Niyamas and Forms of Organization 490 
Anticipation of Future Consumption: A Monetery Perspective 62 
Bachelor degree education in the department of computer systems and technologies of South-West University 411 
Banking Crises in Emerging Economies and Transition 133 
Bifcoin превзема пазара на онлайн разплащания 142 
Can Basel III Prevent Future Financial Crisis? 135 
Cleopatra: An Example for Modern Women Leaders? 496 
Confucianism and Market Economy 497 
Connecting Desired Leadership Styles with Ancient Greek Philosophy: Results from the Globe Research in Greece, 1995-2010 494 
Corporate Governance and Pension Funds in Mexico 358 
Corporate Governance and Pension Funds in Poland 359 
Corporate Governance and the Private Pension System in Peru 362 
Customer-oriented organizations: a framework for innovation 500 
Decentralized investment Management: Evidence from the Pension Fund Industry 364 
Developing Corporate Entrepreneurial Cultures: Inspirations from the Confucian Gentleman 515 
Efficient Public Administration as a Prerequisite for Better Microeconomic Business Environment in Croatia 253 
Energy and Environment 443 
Ethics, Economic organizations, and Human Flourishing: Lessons from Plato and Aristotle 489 
Evolution of Private Voluntary Savings Plans in the U.S. 361 
Financial Crisis and Access to Liguidity of Companies 134 
Gauging performance in the service industry 258 
Globalisation and Financial Markets: Lessons Taken from the Mexican Case 328 
Harmful food additives - a handbook for the user 428 
How Insurance Companies Can Become Good Corporate Citizens 386 
Human Resources as an Element of Internet Marketing Mix in Hospitality 695 
Improving job-worker matching and labour market performance 77 
Inequity as a Cause of Financial and Debt Crisis 254 
Interdisciplinary study in linguistics and accounting: research perspectives underestimated by Ukrainian scientists 609 
Inventory - Theoretic Money Demand and Relative Price Dynamics 63 
Iranian Mystical Leadership: lessons for Contemporary Leaders 492 
IT outsourcing as a management tool 670 
Management decisions in the context of Bulgaria's lifecycle as a coastal tourist destination 697 
Mathematical competitions in Bulgaria- development and perspectives 415 
Mplications of Ecotourism Development in Bulgaria Based on Class studies 265 
MPS - начин за контрол на корпоративния печат 7 
Non-family CFOs in family businesses do they fit ? 527 
Not by Money Alone: the emotional wallet and talent management 499 
On the High-Frequency Dynamics of Hedge Fund Risk Exposures 154 
Outsourcing Mutual Fund Management : Firm Boundaries, Incentives and Performance 503 
Plato, Business and Moral Leadership 487 
Professionalism in Business: Insights from Ancient Philosophy 488 
Public Sector Debt Dynamics: The Persistence and Sources of Shockes to Debt in 10 EU Countries 153 
Recent Research Developments Affecting Nonlife Insurance - The Cas Risk Premium Project 2011 Update 384 
Siemens и иновациите 6 
Small and medium enterprises and their impact on the environmental situation in Bulgaria 523 
Strategic Planning as Important Management Tool 495 
Targeted Social Assistance in the Economic Development Periods 348 
The concept of the formation of cross-border service iron and steel cluster with a specialization on the Bulgarian and Romanian shipyards 325 
The European Debt Crisis: Where we are Now and The Prospects 152 
The Mandala Model of Power and Leadership: A Southeast Asian Perspective 491 
The power of one: towards the new integrated organisation 498 
The Private Pension System: What is its Karma? Public Image and Relationship with Stakeholders 363 
The Relationship between Insurance and Economic Development: 85 Empirical Papers for a Review of the Literature 385 
The Role of nichemanship as Opposed to Mass Marketing within the Context of contemporary globalization 297 
The Role of Operational Risk in the Risk Management Function 520 
The Social Role of the Firm: The Aristotelian Acting Person Approach 40 
Tourism and Crises - Past Patterns and Future Challenges 696 
Web 2.0 мрежи и професионално развитие. Изграждане на ефективни училищни екипи 398 
What is (should be) role of monetary policy? 55 
Why does the World Look More and More Unmanageable? 501 
Экономическая генетика и гармоничное развитие организаций 51 
Экономическая сущность деятельности институциональных инвесторов на рынке ценных бумаг 216 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абеномика 222 
АБП 261 459 
авансов данък 567 
авансови вноски 567 
авансово облагане 144 567 
Австралия 386 
автоматизация 293 651 
автоматизация на офиса 651 
автоматизиране 663 
автоматизиране на управлението 663 
автоматизирани работни места 663 
автомобилен транспорт 635 641 
автомобилна застраховка 374 
автомобилно застраховане 374 
автотранспортни застраховки 374 
агенции за недвижими имоти 526 
агенция 84 
Агенция "Митници" 306 
Агенция за държавна финансова инспекция 159 
аграрна икономика 128 
аграрна политика 454 
аграрна статистика 27 
аграрни продукти 259 
аграрно предприемачество 456 
агрегатни енергийни баланси 432 
агрегиране на данни 29 
агробизнес 444 
агростатистика 27 
агротехника 448 449 
Адам Смит 15 16 
Адамов, Величко 702 
адаптация 674 
адаптивност 666 
адаптиране 664 
адекватност 654 
административен капацитет 543 
административен контрол 33 
Административен съд 180 
административна етика 343 
административна организация 680 
административна отговорност 597 
административна политика 474 
административна практика 619 
административна реформа 545 
административна система 681 
административни услуги 680 
административно право 341 
административно правораздаване 180 
административно-териториално деление 236 
административноправни аспекти 341 
администрация 235 339 545 
администриране 455 
АДСИЦ 97 217 577 
АДФИ 159 
Азербайджан 405 
Азия 419 
Академичен съвет 701 
академична система 15 
академично слово 717 720 722 
акредитация 409 
акредитация в образованието 409 
акредитация на висшите учебни заведения 409 
аксиома на оборота 60 
активи 30 559 605 
активност на личността 544 
актуални изменения 545 
актюерска функция 371 
актюерство 371 
акцизни ставки 160 
акции 118 
акционерно дружество 217 
алгоритми 210 
алгоритъм 24 
алкохолни напитки 224 
алманах 60 84 141 237 261 262 286 305 330 351 445 460 461 528 687 
алтернативен подход 438 711 
алтернативен туризъм 692 
алтернативи 94 138 
алтернативна енергетика 438 441 
алтернативни енергийни източници 438 
амортизационен план 589 
амортизационна политика 591 
амортизация 166 605 
анализ 66 84 89 92 105 137 189 237 249 264 278 298 336 351 433 444 506 558 678 687 
анализ на външната търговия 305 
анализ на данни 92 673 
анализ на информацията 1 
анализ на конкурентоспособността 687 
анализ на отчета 569 
анализ на предприятието 137 596 
анализ на приходите 336 
анализ на производствената дейност 444 
анализ на рентабилността 5 558 
анализ на текст 404 
анализ на туристическите пазари 264 
анализ на физическата дистрибуция 298 
анализ на финансовите резултати 89 
анализ на финансовото състояние 139 
анализ на ценовата политика 439 
анализ на човешките ресурси 66 
аналитичен модел 18 89 
аналитичен отчет 561 
аналитични приложения 673 
аналитични технологии 673 
английски банки 198 
Англия 198 
анимационни услуги 694 
анимация в туризма 694 
анкета 74 
анкетно проучване 74 403 
антивирусна защита 585 
антивирусни програми 585 
антиглобализъм 327 
антиинфлационна политика 108 
антикорупция 338 
антикризисен мениджмънт 470 525 
антикризисна иновационна програма 279 
антикризисна политика 242 
антикризисна програма 229 
антикризисни мерки 47 139 227 
антикризисно управление 462 470 525 
антикризисно управление на фирмите 525 
антикултура 39 
антични философи 11 
АПК 613 
априорност 214 
апробация 213 292 
Аристотел 11 
Аристотелова логика 11 40 489 
Армения 224 318 
асиметрична информация 50 133 
асортимент 301 464 
асоцииране 575 
асоциирани предприятия 575 
астрономически туризъм 684 
астрономия 684 
атестиране 631 
атестиране на държавни служители 631 
атестиране на служители 631 
аутосорсинг на информационни технологии 670 
аутсорсинг 246 261 459 471 670 
аутсорсинг на бизнес процес 261 459 
аутсорсинг на бизнеса 471 
аутсорсинг при управление 503 
аутсорсинг стратегия 246 
аутсорсинг услуги 7 261 459 
Африка 419 
база 282 
база данни 278 
база данни за клиента 278 
Базел ІІI 135 183 185 199 
Базелски комитет 135 
базелски стандарти 87 135 
бази данни 1 8 9 
базисен лихвен процент 94 
балансирана система от показатели 258 
банка 189 
банкерство 193 
банки 91 95 120 124 133 185 186 188 190 193 198 292 309 516 
банкинг 145 
банков бизнес 90 
банков дълг 95 
банков капитал 232 
банков кредит 86 120 
банков маркетинг 292 
банков мениджмънт 111 147 
банков надзор 87 93 95 183 199 
банков персонал 633 
банков репутационен риск 516 
банков сектор 87 90 93 95 111 120 133 134 141 185 188 328 516 
банков сектор на Русия 192 
банков служител 388 
банков софтуер 90 
банков съюз 95 
банкова власт 185 
банкова дейност 90 94 111 136 199 
банкова криза 98 135 141 143 150 
банкова ликвидност 131 134 
банкова печалба 198 
банкова политика 143 
банкова регулация 187 
банкова регулация и надзор 87 
банкова реклама 292 
банкова система 98 134 135 136 141 143 191 201 308 
банкова система в България 185 
банкова система в Европа 308 
Банкова стратегия 292 
банкова сфера 87 184 
банкови активи 111 
банкови институции 187 
банкови кадри 633 
банкови клиенти 90 
банкови кризи 95 133 141 190 
банкови методи 198 
банкови пазари 141 
банкови продукти 186 
банкови регулации 94 
банкови резерви 131 
банкови синдикати 91 
банкови услуги 184 186 
банково влияние 185 
банково дело 185 569 
банково дело в Русия 201 
банково кредитиране 120 
банково обслужване 90 
банково посредничество 199 
банково регулиране 111 199 
банково счетоводство 617 
банково финансиране 186 
банкрут 197 525 
банкрут на предприятието 470 
баркодове 7 
бартерна сделка 164 
БВП 148 150 153 158 226 227 234 249 264 304 305 352 377 380 
БВП - световен аспект 317 
БВП на страните от ЕС 182 251 
бедност 21 23 73 174 544 
бедност в ЕС 23 
бежанско население 42 
бежанци 42 
безопасност 117 
безработица 70 74 75 81 174 226 394 
безработица в България 70 
безработни 74 
бенефициент 173 
бенчмаркинг 66 258 
БЕФ 437 
библиографска информация 9 
библиографски контрол 669 
библиографски ресурси 9 669 
библиометрични интрументи 8 
библиотека 10 
библиотеки 1 659 
библиотечно обслужване 9 
библиотечно-информационно обслужване 9 
бижутерийни стоки 224 
бизнес 40 242 407 487 488 499 
бизнес администрация 526 
бизнес дейност 40 
бизнес етика 19 534 
бизнес идеи 235 
бизнес информатика 412 
бизнес информационни технологии 585 
бизнес климат 257 
бизнес комбинации 551 
бизнес комуникации 540 
бизнес комуникация 406 
бизнес консултации 406 
бизнес култура 515 
бизнес лидери 487 
бизнес мениджмънт 471 
бизнес модел 511 
бизнес модели 279 
бизнес образование 493 
бизнес организации 252 473 
бизнес поведение 485 
бизнес практики 252 471 625 
бизнес приоритети 672 
бизнес процес 382 
бизнес процеси 579 677 
бизнес развитие 505 
бизнес риск 520 
бизнес сектор 470 
бизнес система 489 
бизнес среда 253 505 511 
бизнес стратегии 499 
бизнес управление 469 470 487 488 489 
бизнес цели 566 
бизнес-инкубатори 245 
бизнесоценка 596 
бизнесоценяване 596 
биогорива 445 
биоземеделие 457 
биологична трансформация 553 
биологични активи 553 563 
биологични продукти 445 
биологични стопанства 457 
биологично земеделие 457 461 
биологично производство 445 457 
биометрични идентификатори 653 
биопродукти 457 
бира 267 460 
биспектрален анализ 257 
благородни метали 107 
благосъстояние 16 
благосъстояние и конкурентоспособност 45 56 
благотворителност 178 
близкоизточен проблем 42 
Близък изток 42 639 
БМСС 560 
БНБ 96 151 185 
болест 365 
бонуси 629 
борба с бедността 544 
борба с трафика 307 
борса 218 
борсов пазар 218 
брак 592 
брак на ДМА 592 
брандиране 43 
брейди инструменти 91 
брейди облигации 182 
бренд 481 690 
бренд-маркетинг 297 
брендинг 690 
БРИКС 115 116 310 319 
брутен вътрешен продукт 60 234 249 
брутен премиен продукт 373 
брутна добавена стойност 60 
будистка философия 490 
бъдеще 35 653 
бъдещи реалности 510 656 
България 241 268 325 647 665 
българска икономика 240 241 430 431 
българска стопанска история 248 
български банки 136 185 
български бизнес 252 470 
български домакинства 31 
български екотоуризъм 265 
български капиталов пазар 217 219 
български компании 239 532 
български народ 698 
български пазар 300 
български пенсионен модел 349 
български предприятия 76 645 
български преход 57 
български публични дружества 85 
български спорт 683 
български туризъм 686 
български търговски банки 136 
български фолклор 694 
българско възраждане 401 
бързоликвидни активи 92 
бюджет 104 109 156 
бюджет в публичния сектор 590 
бюджет на ЕС 176 
бюджет на Франция 158 
бюджетен дефицит 88 182 
бюджетен дефицит в еврозоната 182 
бюджетен контрол 104 
бюджетен мениджмънт 104 478 
бюджетен отчет 608 
бюджетен риск 104 
бюджетен счетоводен баланс 608 
бюджетен федерализъм 125 
бюджетиране 608 
бюджетна политика 125 132 244 
бюджетна политика на САЩ 244 
бюджетна реформа 125 
бюджетна система 110 
бюджетна теория 109 
бюджетна технология 109 
бюджетна устойчивост 132 
бюджетни взаимоотношения 132 
бюджетни отношения 104 
бюджетни показатели 104 
бюджетни предприятия 547 606 
бюджетни приходи 148 
бюджетно предприятие 606 
бюджетно салдо 156 157 
бюджетно счетоводство 590 
валидиране 388 389 391 392 393 394 395 396 
валидиране на знания 388 389 391 394 395 
валута 96 146 
валутен борд 65 
валутен борд в България 65 
валутен курс 65 96 108 202 204 
валутен мениджмънт 127 
валутен пазар 127 
валутен пазар в Русия 127 
валутен резерв 96 
валутен риск 143 183 582 
валутна война 204 
валутна стабилност 202 
валутни операции 116 
валутни пазари 96 
валутни резерви 112 203 
валутно-финансови рискове 320 
вариационен коефициент 60 
ведомства 374 
ведомствени каси 374 
ВЕИ 417 440 528 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 417 528 
Величко Адамов 699 706 712 723 724 725 
вендинг автомати 280 
вендинг бизнес 280 299 
верига за доставки 620 658 
верига на Марков 423 
вериги на доставки 269 
вероятност 118 
вероятности и решения 119 
вещни права 334 
вещно право 334 
взаимни фондове 154 364 503 
взаимодействие 385 665 
взаимоотношения 275 278 385 637 
взаимоотношения в екипа 665 
взаимоотношения с клиенти 90 275 
вземане на решения 68 
вземане на управленско решение 482 
видеоконференция 705 
видове акредитация 409 
видове брендове 690 
видове модели 530 
видове продажби 167 
видове риск 354 519 520 
видове транспорт 635 
видове туризъм 692 
винарски туризъм 452 
винен туризъм 452 692 
винопроизводство 452 
виртуална валута 142 146 
виртуална конвергенция 669 
виртуални библиотеки 669 
виртуални комуникации 690 
виртуални монети 146 
виртуални пазари 682 
виртуални портфейли 146 
виртуално предприемачество 662 
високи технологии 315 
високо качество 3 
висококвалифицирана работна сила 397 
висококвалифицирани кадри 32 408 
високотехнологични системи 510 
висше икономическо образование 703 704 705 710 714 
висше икономическо училище 699 700 702 706 707 709 712 713 715 723 724 725 
висше образование 405 407 408 409 410 411 412 414 699 700 701 702 703 704 705 706 707 709 710 711 712 713 714 715 723 724 725 
висше образование в България 411 412 
висше образование в САЩ 493 
висше образование за икономисти 413 
висше образование по икономика 412 
висше образование по финанси 412 
висше училище 699 700 701 702 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 719 723 724 725 
висши учебни заведения 409 
висши училища 409 
власт 491 623 
власт и лидерство 491 
влияние 257 
влог 321 
внедряване 668 
внос 177 302 303 304 607 
внос и износ 303 304 
внос на ток 303 
вноски за безработица 610 
воден транспорт 641 
води 42 
волатилност 60 
вредни емисии 443 
вредни хранителни добавки 428 
време 38 667 668 
връзка с клиентите 531 
връзки 15 385 
връзки с клиенти 90 
връзки с обществеността 546 
Втора световна война 44 698 
вторична продажба 334 
ВУЗ 446 
входящи потоци 305 
въвеждане на еврото 264 
въглеродни емисии 434 
възвръщаемост на инвестициите 654 
въздействие 455 
въздушен транспорт 635 
възнаграждение 629 
възникване на криза 86 
възобновяема енергия 461 
възобновяеми енергийни източници 417 418 438 440 461 528 
възобновяеми източници 461 
възпитание 387 
възпроизводство на работна сила 405 
възрастни хора 21 
външен дълг 182 305 
външен пазар 305 
външен сектор 305 
външна търговия 241 268 303 304 305 320 
външна търговия на България 304 
външни инвестиции 208 
външни услуги 657 
външни фактори 566 
външноикономически операции 305 
външнотърговска дейност 60 
вътрешен контрол 506 566 615 
вътрешен пазар 307 
вътрешна миграция 231 
вътрешна търговия 234 
вътрешни актове на предприятието 600 
вътрешностопански фондове 83 
вяра 13 
газ 436 440 
газов отрасъл 439 
газов сектор 436 439 
гаранции 549 
гаранционен период 549 
гаранционен срок 549 
гаранционно обслужване 549 
ген G1 284 
генетично модифицирани организми 445 
генетично модифицирани продукти 445 
Германия 6 
главен счетоводител 597 
глобален пазар на услуги 675 
глобален туризъм 685 
глобализационни процеси 81 
глобализация 81 121 140 244 259 297 312 314 326 327 328 
глобализация в икономиката 326 
глобализация на икономиката 220 326 
глобализация на стопанския живот 326 
глобализация на съвременния свят 328 
глобализирана икономика 326 
глобализиращи държави 328 
глобализъм 327 
глобална екология 420 
глобална икономическа криза 254 
глобална конкуренция 52 
глобална криза 47 317 
глобална реструктуризация 671 
глобална финансова криза 190 489 
глобални екологични проблеми 420 
глобални пазари 310 
ГМО 445 
ГМО храни 445 
годишен финансов отчет 563 583 614 
годишни финансови отчети 569 
годишнини 698 
годишно докладване 506 
голф дестинация 686 
голф туризъм 686 692 
голф туристи 686 
голям бизнес 242 
горива 160 
готови програмни продукти 652 674 
градски транспорт 638 
градско хотелиерство 690 
грамотност 99 
граничен контрол 264 
графичен метод 60 
грах 448 
грижи за възрастните 426 
грижи за пациентите 426 
Грузия 191 
групи потребители 297 
групово пазаруване 679 682 
гръцка икономика 250 
ГФО 563 583 
гъвкава сигурност 396 
гъвкава стратегия 530 
гъвкаво обучение 542 
гъвкавост 508 654 680 681 
гъвкавост на пазара на труда 77 
Гърция 181 
Дания 324 
данни за отчета 157 
данни по години 302 
данък 168 176 
данък върху даренията 178 
данък върху дохода 178 
данък върху доходите на физическите лица 178 
данък върху печалбата 567 582 
данък върху финансовите транзакции 176 
данъкоплатец 144 
данъкът на Тобин 176 
данъци 146 150 161 162 163 164 165 173 179 
данъци и такси 647 
данъчен контрол 170 179 565 
данъчен кредит 169 
данъчен процес 214 
данъчна администрация 253 
данъчна база 168 
данъчна дисциплина 170 
данъчна ефективност 165 
данъчна корупция 170 
данъчна отчетност 585 616 
данъчна оценка 168 
данъчна политика 36 125 148 174 229 
данъчна политика на Русия 125 
данъчна система 148 160 162 168 
данъчна система в Русия 168 
данъчна справедливост 163 
данъчна ставка 174 
данъчна структура 148 
данъчна тежест 439 511 
данъчни аспекти 583 
данъчни доходи 148 
данъчни измами 150 
данъчни нарушения 170 179 
данъчни плащания 166 
данъчни правомощия 162 
данъчни преференции 162 175 
данъчни приходи 160 162 
данъчни субекти 169 
данъчни трикове 170 
данъчно задължени лица 144 177 
данъчно задължение 144 
данъчно законодателство 169 
данъчно натрупване 165 
данъчно облагане 171 175 177 178 179 521 582 
данъчно облагане в Русия 165 178 
данъчно отчитане 578 582 583 
данъчно планиране 165 
данъчно престъпление 170 
данъчно третиране 578 583 584 603 
данъчно управление 167 
данъчно-бюджетна политика 244 
данъчно-осигурителен контролен процес 214 
данъчно-осигурителен процес 214 
данъчнозадължени лица 177 
дарение 178 
двигатели 671 
движение на капитали 61 561 
двустранни отношения 318 
ДВФК 158 
ДДЗО 366 
ДДС 164 178 
дебитиране 592 
девалвация 202 
дейност 351 
дейности 467 475 
действащо предприятие 462 612 
декларация 647 
делова комуникация 540 
делова кореспонденция 540 
делова култура 482 
делова репутация 481 
делова терминология 540 
делови език 540 
делови отношения 61 
делово общуване 540 541 
демография 61 
демографска политика 33 35 
демографски промени 33 347 
демократична система 41 
демокрация 41 339 
демокрация в ЕС 41 
демонстрация на продукта 668 
депозити 31 
дерегулация 149 
деривати 149 
деривативи 61 115 116 
деструктивност 18 
детерминантен модел 465 
детерминирани модели 49 282 
дефиниране 480 
дефиниции за човешкия капитал 626 
дефлация 146 
децентрализирано управление 364 
децилни групи 26 
джендър неравенство 21 
диагностика 258 525 
диагностика на фирмата 525 
диверсификация 84 107 449 
дивиденти 583 
дигитален монетен двор 146 
дигитализация 669 
дигитална икономика 272 
дигитална информация 669 
дигитални библиотеки 669 
дигитални технологии 659 669 
дигитално поколение 38 
дизайн 7 291 
дизайн на опаковките 291 
динамика 652 
динамика на дълга 153 
динамичен модел 531 
дипломация 43 420 
директиви 417 
директни плащания 260 
директни продажби 299 
дисбаланс 320 
дисконтиране 106 211 
дисконтиране на парични потоци 106 
дисконтна стойност 211 
дискриптивен метод 107 
дискусии 176 
дистанционен контрол 306 
дистанционна връзка с НАП 167 
дистрибуции 288 
дистрибуционен модел 288 
дистрибуционен процес 288 299 
дистрибуционна дейност 298 
дистрибуционна квота 287 
дистрибуционна политика 281 299 
дистрибуционна търговия 287 
дистрибуционни канали 289 
дистрибуционни форми 299 
дистрибуция 280 281 287 288 289 656 
дистрибуция на книжната продукция 280 
дисциплинарна отговорност 597 
диференциация на доходите 21 
дифузионен анализ 278 
дифузионен модел 278 
ДМА 60 574 591 
добавка за риск 371 
добив 436 
добри бизнес практики 679 
добри практики 265 
доверие 657 
договор 271 
договор за доставка 271 
договор за кредит 601 
договор за строителство 549 
договор за услуга 271 
договори 602 
договори за строителство 549 611 
договорни отношения 271 
договорни споразумения 271 
договорни условия 271 
доказателства 180 
доклад 12 20 23 32 38 45 70 82 88 280 331 349 350 366 404 417 456 512 572 635 684 
доклади от научна конференция 89 92 137 158 159 179 214 264 298 306 307 336 444 506 547 549 550 551 552 554 555 556 558 559 560 563 564 565 566 568 569 575 578 579 618 
докладът "Столтенберг" 324 
Доктор хонорис кауза 708 709 710 716 723 
докторантски изследвания 681 
документална информационна технология 1 
долар 65 
домакинства 26 28 31 36 264 539 
домашни животни 375 
Донецки национален университет 708 
ДОО 355 610 
допинг 683 
допълнителен пенсионен фонд 353 
допълнително заплащане 629 
допълнително осигуряване 351 
допълнително пенсионно осигуряване 351 352 353 354 
доставка 258 269 607 
доставки 164 269 
доставчик 667 
доставчици 424 
доставчици на услуги 668 
доход 561 586 
доход на домакинствата 36 
доходи 21 26 69 234 
доходи и данъци 169 
доходи на домакинствата 26 
доходи от труд 73 
доходна бедност 73 
доходно неравенство 69 
доходно разпределение 69 
доходност 111 118 151 
доходност на акциите 118 
доходност на фондовете 350 
дребен бизнес 57 
древна китайска философия 493 
древна Персия (Иран) 492 
древна философия 486 487 488 490 493 494 502 515 
древни философи 11 487 489 492 502 
древногръцка философия 489 493 
древногръцки философи 494 
древнокитайска философия 486 
дружества 556 577 
Дунавски регион 237 
духовни ценности 6 
духовно-културна криза 39 
дълг 152 153 181 
дългов пазар 101 
дългова криза 95 152 181 182 250 254 311 
дългова политика 152 
дългови инструменти 97 
дългови облигации 97 
дългово равнище 181 
дългово финансиране 110 143 
дългосрочна грижа 346 
дългосрочни грижи 347 
дългосрочни лихвени проценти 202 
дългосрочни стратегически решения 672 
дългосрочно спестяване 354 
дълготрайни активи 587 
дълготрайни материални активи 60 605 606 
дължим данък 170 
държава 36 229 255 
държава и икономика 57 229 230 255 
държава и общество 16 
държавен бюджет 173 
държавен вътрешен финансов контрол 158 
държавен дълг 155 181 182 200 
държавен дълг на България 182 
държавен контрол 56 
държавен сектор 30 
държавна администрация 283 631 
държавна власт 333 
държавна поддръжка 223 
държавна подкрепа 223 
държавна политика 75 79 327 543 
държавна собственост 242 
държавни корпорации 483 
държавни образователни изисквания 391 
държавни разходи 402 
държавни служители 631 
държавни трансфери 176 
държавни финанси 109 155 
държавно обществено осигуряване 346 355 
държавно регулиране 262 314 483 
държавно регулиране на икономиката 232 
държавно управление 333 
държавно-частно партньорство 223 407 521 644 
дюрация 194 
дялово инвестиране 156 
е-администрация 253 
е-канали за реализация 299 
е-правителство 253 333 680 
е-продажби 646 
е-търговия 646 
е-управление 648 
ЕА-12 202 
евдемонистки учения 489 
еволюционна теория 51 
еволюция 51 361 579 
евреи 698 
еврейски въпрос 698 
евро 112 181 202 203 308 
евро зона 112 203 
евро и долар 204 
евро/долар 202 
еврозона 95 152 202 219 254 308 311 313 317 329 
евроинтеграция 219 
еврооблигации 311 
Европа 44 262 439 639 
Европа 2020 220 262 413 
европеизация 329 
Европейска банкова система 308 
европейска валута 203 
европейска дългова криза 152 182 311 
европейска индустрия 262 
европейска интеграция и политика на ЕС 329 
европейска концепция 510 
европейска политика 445 
европейска практика 177 607 
европейска стратегия 220 
Европейска централна банка 112 152 203 313 
европейски бюджет 311 
европейски икономики 251 
европейски институции 356 
европейски капиталови пазари 219 
Европейски паричен съюз 148 
Европейски парламент 356 704 
европейски портал 80 
Европейски социален фонд 330 
европейски средства 330 
Европейски съюз 41 150 160 163 176 311 318 329 347 454 571 
европейски туризъм 265 
европейски фондове 330 
европейско законодателство 306 
европейско образование 399 
европейско счетоводно законодателство 550 
Евросъюз 317 
ЕВС 181 
Египет 716 
егоизъм 39 
единна европейска валута 204 308 
единно облагане 177 
език 38 
език, стил, поведение 536 
език-тяло-власт 536 
езикова компетентност 408 
ЕИМ 663 
ЕИСК 550 
ЕИФС 311 
екзистенциализъм 13 
екип 634 
екипи 398 634 
екипна работа 634 
еко-ефективен модел 188 
еко-ефективност 188 
екоданъци 160 163 
екоданъчни приходи 163 
екоданъчно облагане 163 
екологизация 416 
екологизация на икономиката 79 
екологизирано производство 79 
екологичен данък 163 
екологичен риск 421 
екологическа безопасност 441 
екологическа дипломация 420 
екологическа политика 420 
екологически риск 421 
екологична безопасност 420 
екологична данъчна политика 163 
екологична отговорност 252 386 
екологична политика 188 
екологични данъци 160 163 
екологично развитие 528 
екологично управление 528 
екология 416 417 419 420 421 461 656 
екологосъобразно фирмено управление 418 
екополитика 421 
екотуризъм 265 692 
експатриати 316 
експеримент 277 
експериментален метод 277 508 
експертна власт 623 
експорт 267 304 305 
експорт на вина 267 
експортен потенциал 259 
експортна квота 304 
експортни услуги 225 
експортни цени 259 
еластичност 303 652 674 
еластичност на цените 65 
електрическа енергия 528 
електроенергетика 417 431 434 438 
електроенергия 443 
електронен обмен на данни 649 
електронен офис 649 
електронен пазар 682 
електронен портал 682 
електронна администрация 681 
електронна система 653 
електронна търговия 197 
електронни библиотеки 669 
електронни каталози 669 
електронни книги 659 
електронни публикации 659 
електронни технологии 659 
електронни услуги 647 
електронно банкиране 184 
електронно здравеопазване 427 
електронно оборудване 651 
електронно обучение 404 
електронно пазарно пространство 682 
електронно правителство 161 253 333 427 
електронно публикуване 659 
електронно списание 143 323 526 532 591 619 673 676 677 691 
електронно управление 680 
елементи на риска 654 
елиминиране 555 654 
емигранти 208 
емигранти от България 32 
емиграционни процеси 32 
емисионна банка 198 
емитиране 559 
емитиране на акции 200 
емитирани ценни книжа 559 
емпиризъм 12 
емпиричен анализ 25 228 
емпирично изследване 261 
емпирично проучване 261 
ЕМС 311 
енергетика 84 303 434 437 438 441 442 
енергетика на България 437 442 
енергетика на Русия 438 
енергиен баланс 431 433 
енергиен мениджмънт 441 
енергиен пазар 442 
енергиен сектор 437 442 
енергийна безопасност 441 
енергийна ефективност 84 417 433 435 
енергийна зависимост 431 
енергийна интензивност 430 
енергийна политика 84 435 440 
енергийна сигурност 442 
енергийна система 432 
енергийна стратегия 437 441 442 
енергийна стратегия в България 431 437 
енергийна структура 430 
енергийни агрегати 432 
енергийни баланси 432 433 
енергийни данъци 439 
енергийни източници 303 
енергийни нужди 443 
енергийни продукти 160 
енергийни проекти 442 
енергийни разходи 433 
енергийни ресурси 303 443 
енергийни суровини 436 
енергийно бъдеще 434 
енергийно потребление 84 430 431 433 
енергия 443 
енерговъзобновяем проект 528 
енергоефективност 440 
енергоизточници 417 440 442 
енергоносител 440 
енергопотребление 433 440 
енергопроизводство 443 
епистемология 17 
епоха на турбулентност 505 
ЕС 23 95 160 163 254 308 318 329 372 396 
ЕС - САЩ 228 
ЕС законодателство 140 
ЕС-27 160 163 447 450 
есе 700 
ЕТ 583 
етапи на управление 323 
етика 13 19 489 490 
етика - философия 15 
етика в бизнеса 487 
етика в мениджмънта 490 
етика и морал 19 
етика на бизнеса 19 
етика на лидерството 487 
етика на управление 490 
етичен стандарт 534 
етични норми 683 
етични отношения 534 
етични стандарти 683 
етични ценности 343 
етично бизнес поведение 534 
етично поведение 343 534 
ефект на Кантийон 308 
ефективно производство 283 
ефективно управление 658 
ефективност 25 106 140 156 165 274 530 665 666 680 
ефективност на договорите 620 
ефективност на икономиката 25 240 
ефективност на инвестициите 211 
ефективност на обучението 412 
ефективност на решенията 337 
ефективност на труда 301 
ЕЦБ 95 204 308 317 
жалби 180 
Жан-Жак Русо 387 
железопътен транспорт 635 
железопътна инфраструктура 641 
жени 496 
жени и власт 476 
жени мениджъри 476 
жени-лидери 496 
жените в науката 476 
жените в политиката 476 
живо тегло 444 
живот 209 
животновъдна продукция 444 
животновъдство 27 444 
животозастраховане 369 373 
животозастрахователен пазар 373 
животозастрахователни дружества 369 373 
жизнен цикъл 462 564 697 
жизнен цикъл на предприятието 462 
жилищен и сграден фонд 602 
жилищни имоти 84 526 
жилищно кредитиране 195 
житни култури 449 
заблуди в счетоводството 571 
заболявания 426 
загуба на предприятието 603 
загуба на репутация 516 
задграничен опит 314 
задължително здравно осигуряване 365 367 
задължително осигуряване 610 
задължително пенсионно осигуряване 350 352 
заем 119 189 
заемни средства 103 
заети в селското стопанство 453 
заети лица 73 
заетост 70 73 75 81 234 264 394 396 
заетост в България 264 
заетост в туризма 264 
заетост и безработица 81 
заинтересовани страни 389 
закон 502 
закон за бюджета 158 590 
Закон за данъците върху доходите на физическите лица 610 
Закон за корпоративното подоходно облагане 172 
закон за местното самоуправление 78 
Закон за регионално развитие 235 341 
Закон за счетоводството 571 606 
законова власт 623 
законови разпоредби 470 
законодателство 331 437 
законосъобразност 465 
закрила 78 
закрила при уволнение 78 
залог 197 
заложени вещи 167 
заложна къща 167 
замърсители на околната среда 163 
западни държави 181 
заплата 234 
заплаха 345 
заплащане 164 
застаряване 377 379 381 
застраховане 370 372 373 374 375 376 380 382 383 384 385 
застраховане в Русия 379 381 
застраховане в селското стопанство 375 
застраховане на животни 375 
застраховане на земеделски култури 375 
застраховани лица 368 
застрахователен бюджет 367 
застрахователен договор 369 
застрахователен закон 378 
застрахователен надзор 378 
застрахователен пазар 374 380 
застрахователен продукт 377 
застрахователен сектор 384 385 
застрахователен фонд 367 
застрахователи 368 
застрахователна вноска 374 
застрахователна защита 368 369 
застрахователна измама 378 
застрахователна индустрия 376 386 
застрахователна облигация 380 382 
застрахователна организация 379 
застрахователна премия 369 380 385 
застрахователна система 367 
застрахователни дружества 368 369 
застрахователни каси 374 
застрахователни компании 386 
застрахователни пазари 385 
застрахователни рискове 368 
застрахователно дело 373 375 721 
застрахователно дело в България 721 
застрахователно дружество 370 
застрахователно предпремачество 380 382 
застраховка "Гражданска отговорност" 374 
застраховка "Каско" 374 
застраховка "пожар" 374 
застраховка на МПС 374 
застраховка пожар 374 
защита на бизнеса 470 
защита на данните 648 
защита на депозитите 95 
защита на информацията 585 
ЗДДС 565 
здраве 347 
здравен мениджмънт 425 
здравен риск 428 
здравеопазване 367 425 
здравеопазване в Русия 367 425 
здравна реформа 427 
здравна система 365 
здравно осигуряване 365 366 610 
здравно осигуряване в България 366 
здравноосигурителна система 366 
здравноосигурителна система в България 366 
здравноосигурителни вноски 365 
здравословен живот 642 
зелен маркетинг 252 
зелена бизнесорганизация 636 
зелена енергия 430 
зелена икономика 320 420 438 461 
зелени продукти 461 
зелени работни места 79 
зелени управленски практики 252 
зелено развитие 420 461 
зеленчукови култури 448 
зеленчукопроизводство 448 
зеленчуци 269 448 
земеделие 445 453 455 552 
земеделието в света 447 
земеделска земя 82 
земеделска площ 260 
земеделска продукция 563 
земеделски култури 27 375 
земеделски стопанства 27 453 
земеделско развитие 457 
землен пазар 82 
землена политика 82 
ЗКПО 144 565 
златен стандарт 55 204 
злато 241 270 
злополуки 375 
ЗМИП 136 
знание 9 38 460 623 628 
знания 392 
зърнени култури 451 
зърнопроизводители 450 
зърнопроизводство 450 451 
игрови модел 49 
идентифициране на риска 384 
идея 387 
избиратели 88 
избирателна кампания 610 
избор на индикатори 480 
избор на стратегия 636 
избори 88 
извадка 28 
извадкова съвкупност 28 
извадкови проучвания 28 
извадково статистическо изследване 28 
извънборсов дериватен пазар 149 
извънборсов пазар 149 
изисквания на ЕС 590 
измерване на икономическия растеж 385 
измерване на резултатите 258 
измерване на риска 516 
измерители 323 
износ 43 224 246 302 303 304 307 
износ и внос 303 304 
износ на коняк 224 
изобретения 6 
изплащане на пенсии 353 
изпълнение на дейностите 590 
изпълнение на проекти 533 
изследване 159 476 
изследване на бедността 23 
изследване на контрола 159 
изследвания на пазара 290 
изследователски метод 577 
изследователски методи 577 
източници за финансиране 83 120 
изходящи потоци 305 
изчисляване на БВП 559 
иконометрични модели 133 
иконометрия 28 
икономика 14 16 30 47 51 52 108 220 224 225 227 233 250 322 328 431 438 460 511 
икономика и общество 537 
икономика на Армения 224 
икономика на България 57 239 350 
икономика на Гърция 250 
икономика на знанието 52 
икономика на знанията 52 
икономика на Испания 226 
икономика на Китай 231 
икономика на промишлеността 263 
икономика на публичния сектор 68 
икономика на Русия 229 
икономика на САЩ 244 
икономика на транспорта 635 
икономика на Украйна 221 
икономика на Франция 158 
икономика на Хърватия 227 
икономико-математически модел 424 
икономико-статистически анализ 257 
икономическа безопасност 100 
икономическа генетика 51 
икономическа глобализация 327 
икономическа дейност 25 83 
икономическа динамика 232 
икономическа добавена стойност 579 
икономическа еволюция 51 
икономическа ефективност 212 292 483 
икономическа закономерност 51 
икономическа защита 383 
икономическа информация 660 
икономическа конкуренция 317 
икономическа криза 220 226 236 329 643 
икономическа методология 15 46 
икономическа наука 51 55 69 
икономическа политика 46 248 262 310 619 
икономическа реформа 255 263 
икономическа свобода 312 
икономическа система 489 
икономическа ситуация 329 
икономическа социология 39 40 
икономическа структура 226 
икономическа теория 55 
икономически активно население 34 
икономически бум 270 
икономически взаимоотношения 509 
икономически концепти 537 
икономически модел 101 
икономически оператор 306 
икономически организации 489 
икономически отношения 229 318 
икономически отрасли 224 
икономически партньори 224 
икономически престъпления 100 
икономически проблеми 537 
икономически райони 247 
икономически растеж 25 45 55 185 228 240 245 249 304 385 
икономически реформи 231 
икономически ръст 67 155 243 377 
Икономически университет - Варна 408 
икономически фактори 519 
икономически цикли 47 
икономическо измерение 385 
икономическо моделиране 478 
икономическо поведение 248 
икономическо положение 329 
икономическо прогнозиране 315 
икономическо развитие 51 155 220 243 320 321 348 385 497 
икономическо развитие на България 248 
икономическо състояние 213 
икономическо управление 250 
икономия 166 
икономия на енергия 433 
ИКТ 9 333 
ИКТ архитектура 652 
имидж 481 
имидж и бренд маркетинг 688 
импорт 304 305 
импортни квоти 304 
импулсивна покупка 296 
инвалиди 83 
инвалидност 83 
инвестиране в човешки капитал 627 
инвеститори 150 151 504 
инвестиции 116 120 151 207 216 221 226 312 383 478 644 655 665 
инвестиции в енергетиката 442 
инвестиции в основен капитал 120 
инвестиции в човешки капитал 626 627 
инвестиционен анализ 212 
инвестиционен кредит 120 
инвестиционен маркетинг 221 
инвестиционен модел 130 211 
инвестиционен портфейл 118 
инвестиционен потенциал 207 314 
инвестиционен проект 212 464 
инвестиционен ресурс 369 
инвестиционен фонд 142 216 
инвестиционна дейност 107 
инвестиционна политика 207 315 
инвестиционна привлекателност 207 221 
инвестиционни дружества 217 
инвестиционни имоти 574 584 587 
инвестиционни проекти 310 535 
инвестиционни средства 154 
инвестиционни фондове 123 
инвестиционно кредитиране 120 186 
инвестиционно предложение 504 
инвестиционно развитие 207 
инвестиционно сътрудничество 310 
инвестиция на капитали 511 
индекс 99 126 127 
индекс ММВБ 126 
индекс на икономическата свобода 511 
индекс на потребителските цени 206 
индивиди 28 
индивидуализъм 39 
индивидуални отчети 555 
индикатори 99 238 304 
индустриален клъстер 325 
индустриална политика 262 619 
индустриални предприятия 262 619 
индустриално общество 38 
индустриално предприятие 626 
индустрия и икономиката на България 263 
инженеринг 662 
инженерингов проект 654 
иновативни информационни технологии 673 
иновативни подходи 3 509 
иновативни технологии 673 
иновативно развитие 657 
иновативност 5 
иноватори 58 711 
иновации 3 4 6 58 130 138 171 209 315 383 399 446 460 477 500 508 522 532 642 645 656 
иновации в образованието 399 
иновации в строителството 645 
иновационен бизнес 171 
иновационен мениджмънт 632 
иновационен потенциал 54 464 
иновационен проект 223 
иновационен риск 383 
иновационна активност 54 237 
иновационна дейност 213 477 
иновационна дейност на предприятието 645 
иновационна инфраструктура 446 
иновационна платформа 67 
иновационна политика 67 
иновационна стратегия 645 
иновационни модели 279 
иновационни подходи 54 
иновационно поведение 130 
иновационно предприемачество 446 
иновационно развитие 54 61 67 213 
иновация 223 237 
институционална среда 61 193 
институционални инвеститори 216 
институционални променливи 133 
инструменти на управление 670 
интегрален показател 475 
интеграции 259 
интеграционен процес 514 
интеграция 379 637 653 654 664 677 
интеграция в ЕС 219 
интеграция на бизнеса 620 
интеграция на застрахователните дружества 379 
интеграция на капиталовия пазар 219 
интеграция на финансовите пазари 203 
интегрирана система 262 
интегриране 475 621 649 
интегрирани грижи 426 
интегрирани компании 621 
интегрирано образование 400 
интегрирано обучение 400 
интелектуален капитал в организацията 626 
интелектуализация на икономика 52 
интелектуална миграция 32 
интелектуална собственост 446 
интелигентен растеж 140 220 454 
интелигентна среда 6 
интервю 71 625 
интервю за подбор 625 
интервю за работа 71 
интердисциплинарен подход 609 
интердисциплинарни изследвания 14 609 
интернационализация 322 
интернационализация на бизнеса 325 
интернационални пазари 316 
интернационални служители 316 
Интернет 460 539 646 679 695 
интернет банкиране 184 
интернет маркетинг 679 
интернет маркетинг в туризма 695 
интернет потребители 539 
Интернет технологии 114 659 
Интернет търговия 646 682 
интернет-търговия 646 
интерфейс 656 
инфлационен процес 206 
инфлационен риск 108 
инфлационни процеси 108 
инфлация 60 108 146 206 
инфлация в България 206 
информално образование 392 396 
информационен мениджмънт 10 
информационен мениджър 10 
информационен мониторинг 1 
информационен одит 10 
информационен посредник 9 
информационна асиметрия 50 
информационна безопасност 585 
информационна дейност 9 
информационна защита 585 
информационна икономика 114 
информационна инфраструктура 677 
информационна политика 651 
информационна система 161 370 591 649 
информационна система в застраховането 370 
информационна система за контролинг 370 
информационна система на предприятието 580 
информационна среда 665 
информационна технология 672 
информационни източници 1 
информационни потоци 10 
информационни потребности 580 
информационни проблеми 264 
информационни ресурси 593 
информационни ресурси в библиотеката 8 10 
информационни системи 161 650 651 665 678 
информационни системи в предприятието 678 
информационни технологии 224 412 480 484 657 658 661 663 666 671 678 
информационни технологии в банките 90 184 
информационни технологии в бизнеса 654 
информационни технологии в здравеопазването 427 
информационни технологии в логистика 664 
информационни технологии в предприятието 673 
информационни технологии в туризма 695 
информационни технологии в управлението 333 661 673 
информационни услуги 333 
информационно възпроизводство 660 
информационно обезпечаване 570 580 660 
информационно обслужване 9 10 
информационно общество 333 661 
информационно опониране 1 
информационно осигуряване 1 570 596 
информационно-аналитични системи 673 
информационно-комуникативни технологии 52 333 
информация 2 8 9 10 29 214 555 568 660 
инфраструктура 227 638 
инфраструктура на пазара на ценни книжа 215 
ипотека 197 334 
ипотекиране на имоти 334 
ипотечен кредит 334 
ипотечен пазар 195 
ипотечни кредити 86 195 
ипотечни облигации 195 
ипотечно кредитиране 334 
Исландия 324 
истина и политика 698 
историческа школа 46 
исторически преглед 236 
исторически процес 327 
исторически фактор 247 
историческо развитие 44 
история на България 247 698 
история на застраховането 375 721 
история на икономическата мисъл 46 268 
история на икономическите учения 46 
история на кредитното дело в света 181 
история на парите 181 
история на СА 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 
история на счетоводството 599 
ИТ аутсорсинг 459 670 
ИТ бюджет 655 
ИТ инвестиции 655 
ИТ инфраструктура 480 
ИТ сигурност 675 
ИУ - Варна 280 
йерархични системи 56 
йерархия на рисковете 516 
йога 490 
кадри 405 543 632 633 
кадри в туризма 625 
кадрова политика в банките 633 
кадрови риски 633 
кадрово управление 632 
казуси 412 
Каирско споразумение 42 
Калифорния 406 
калкулативно счетоводство 576 
калкулативно-счетоводното изследване 576 
калкулации 604 
калкулация 604 
калкулиране 595 
калкулиране на себестойност 595 604 
калкулиране на себестойността 604 
канали за доставка 269 
канали на дистрибуция 92 289 
кандидатстване за работа 71 
кандидатстване по проекти 456 
Кант 387 
Кантова философия 18 
капитал 111 198 218 321 561 
капитал - мениджмънт 85 
капитал на дружество 85 
капитализация 193 
капитализъм 39 
капиталов мениджмънт 85 
капиталов пазар 218 219 
капиталов пазар в България 218 219 
капиталова ефективност 240 
капиталова сметка 305 
капиталова структура 85 
капиталова структура на фирмата 122 
капиталови буфери 87 309 
капиталови пазари 217 
капиталови разходи 156 535 
капиталови резерви 591 
капиталовложения 226 
капиталово управление 85 
кариерно израстване 408 
касиери 388 393 394 
каталог 531 
катастрофичен риск 384 
категориен мениджмънт 484 
катедра Индустриален бизнес и предприемачество 725 
катедра Международни икономически отношения 706 
катедра МИО 706 714 
качества на реципиента 541 
качествен контрол 529 
качествена оценка 506 
качествени индикатори 427 
качествени характеристики 566 
качество 554 557 577 687 
качество на висшето образование 404 
качество на информация 554 557 
качество на образованието 402 
качество на продукта 246 
качество на туристическите услуги 687 691 
качество на услугите 246 
квалификационна структура 390 
квалификационно израстване 393 
квалификация 388 
квалификация на мениджъра 501 
квалифицирани кадри 405 
кейнсианска монетарна теория 62 63 
кейнсиански макроикономически модели 68 
кейнсиански модел 68 
кейнсиански подход 31 
кейнсинианска икономика 39 
Киркегор 13 
КИС 559 
Китай 98 450 
Китай и световната икономика 317 
китайски банки 98 
китайски фирми 497 
класификация 159 
класификация на услугите 531 
класифициране на финансовите активи 584 
класическа икономическа теория 46 
класически маркетинг 273 
класически подход 469 
Клеопатра 496 
клиент 650 
клиент-сървър 650 
клиент/сървър 650 
клиенти 90 246 275 277 294 500 640 646 
клиентоориентирана стратегия 500 
клиентоцентричен подход 500 
клиентска база 278 
клиентска лоялност 90 500 
клиентска удовлетвореност 500 
климатична промяна 443 
климатични изменения 386 
климатични проблеми 443 
клъстер 514 
клъстерен подход в икономиката 514 
клъстери 325 
ключови клиенти 6 
ключови покупкоопределящи характеристики 7 
ключови стратегии 414 581 
код 284 
код 3G 284 
Кодекс за застраховането 371 
Кодекс за социално осигуряване 346 353 
Кодекс на труда 72 
коефициент 92 282 422 560 
коефициент на детерминация 422 
коефициент на корелация 422 
коефициент на ликвидност 92 
коефициент на растеж 560 
коефициент на Шарп 351 
Кока-Кола 665 
колективен трудов договор 78 
колективна валута 202 
колективни инвестиционни схеми 559 
колективни решения 68 
колективни фискални решения 68 
колективно пазаруване 646 682 
количество 49 
комерсиализация 15 446 
комерсиализация на университетски продукт 446 
Комисия за финансов надзор 571 
компании 134 275 386 481 
компенсация 196 
компетентност 392 393 395 403 465 
компетентности 392 
компетенции 465 
комплексен подход 498 
комплексна оценка 213 
комплексни проекти 475 
комплексно оценяване 481 
компонентна стойност 298 
компютърен инженер 411 
компютърни обучаващи програми 411 
компютърни познания 408 
компютърни системи 411 
компютърни технологии 411 659 
компютърно обучение 411 
компютърно проектиране 662 
комуникативна готовност 686 
комуникативни стратегии 536 
комуникатори 541 
комуникации 541 
комуникации в туризма 686 
комуникационен процес 38 
комуникационни процеси 538 
комуникационни технологии 427 659 
комуникация 2 536 539 540 657 
комуникация във фирмата 540 
комуникация и работен процес 536 
конвергенция 220 
конвертиране 671 
конгресен туризъм 692 
конджойнт 286 
конджойнт-анализ 286 
конкретни политики 140 
конкурентна икономика 482 
конкурентна способност 261 459 
конкурентни предимства 466 672 
конкурентно предимство 511 
конкурентно състояние 418 
конкурентноспособна икономика 245 319 
конкурентноспособност на Русия 319 
конкурентност 261 284 624 
конкурентоспособен бизнес 252 
конкурентоспособност 4 5 20 25 45 252 259 267 310 460 482 624 687 
конкурентоспособност на България 45 
конкурентоспособност на българска икономика 658 
конкурентоспособност на продукта 460 
конкурентоспособност на страните 319 
конкуренция 56 124 275 504 522 662 
конкурс 700 
конкурс за работа 625 
конкурсен метод 625 
конкурсен подбор на кадри 625 
консенсусно управление 337 
консервна индустрия 624 
консервна промишленост 624 
консолидация 555 
консолидиран отчет 555 
консолидиран финансов отчет 555 
консолидирана фискална програма 590 
консолидирани отчети 555 575 
консолидирани финансови отчети 555 575 
консултанти 667 668 
консумация 643 
контейнери 636 
контрол 159 307 339 354 483 507 570 
контрол на платежоспособност 372 
контрол при износ 307 
контролен процес 159 214 
контролинг 370 466 467 472 518 
контролинг в застраховането 370 
контролна дейност 467 
контролни дейности 467 565 
конференция 5 11 12 19 20 23 26 30 31 32 38 45 55 59 66 70 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 133 134 135 136 137 139 158 159 160 162 176 179 181 182 184 185 186 187 188 202 214 220 221 238 245 246 249 250 251 253 254 256 257 264 265 266 269 275 279 280 281 297 298 299 300 303 304 306 307 308 309 316 326 331 334 336 342 349 350 365 366 368 369 370 371 372 404 405 411 412 413 415 416 417 422 423 424 426 428 443 444 456 458 459 466 467 468 469 470 471 472 473 485 495 505 506 512 513 516 517 520 521 523 524 525 534 535 536 537 539 540 547 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 609 611 612 613 614 618 622 624 625 626 627 628 629 634 635 646 670 679 682 684 685 695 696 
конференция с международно участие 26 59 136 246 249 256 257 275 281 303 304 316 342 371 372 416 422 423 424 426 458 466 467 468 469 473 517 534 539 622 624 629 646 670 
конфликт на интереси 193 
конформизъм 623 
конфуцианска философия 497 502 
конфуцианство 497 
Конфуций 497 515 
концентрация 301 
концептуален модел 528 
концептуален подход 342 
концептуална рамка 92 550 
концепции 37 548 
концепция 337 345 579 648 
концепция BSC 472 
концесии 572 
концесия 572 
кооперации 83 
координиране 455 
координиране на дейностите 498 
корабна индустрия 325 
корабостроителници 325 
корекция на цена 270 
корпоративен данък 567 
корпоративен капитал 503 
корпоративен мениджмънт 513 
корпоративна измама 483 
корпоративна икономика 239 
корпоративна информационна система 677 
корпоративна култура 468 515 
корпоративна отговорност 386 
корпоративна сигурност 284 
корпоративна социална отговорност 386 524 
корпоративна стратегия 579 
корпоративни лидери 239 
корпоративни проекти 672 
корпоративни структури 514 
корпоративни събития 504 
корпоративно застраховане 379 
корпоративно облагане 172 
корпоративно предприемачество 515 
корпоративно ръководство 512 513 
корпоративно управление 358 359 362 512 513 514 
корпоративно-клъстерно взаимодействие 514 
корупционни практики 338 
корупционно поведение 483 
корупция 100 338 683 
космическа философия 486 
космически туризъм 510 
Кохезионен фонд 330 
кохезионна политика на ЕС 235 
крайбрежен туризъм 697 
крайно потребление 431 
краткосрочни вземания 555 
креативен екип 477 
креативен потенциал 477 
креативен фактор 628 
креативни личности 477 628 
креативно мислене 477 
креативност 403 477 628 
кредит 98 103 119 134 135 181 189 211 309 601 
кредит и лихва 94 
кредит по текуща сметка 601 
кредитен балон 98 
кредитен механизъм 195 
кредитен пазар 103 
кредитен портфейл 196 
кредитен портфейл на банките 185 
кредитен процес 103 
кредитен рейтинг 97 149 
кредитен риск 87 97 119 147 196 
кредити 200 569 
кредитиране 113 185 592 601 
кредитиране на предприятието 120 
кредитна активност 251 
кредитна експанзия 308 
кредитна надежност 119 
кредитна организация 194 518 
кредитна политика 147 229 
кредитна система 103 542 
кредитна стратегия 91 
кредитни вложения 147 
кредитни институти 185 
кредитни институции 91 184 
кредитни карти 264 
кредитни организации 131 
кредитни стандарти 309 
кредитни стоки 63 
кредитни условия 135 
кредитни услуги 147 
кредитополучател 119 
кредитори 197 
кредитоспособност 189 196 
кредитоспособност на предприятието 612 
криза 31 41 86 127 134 141 149 202 244 308 462 682 
криза в банковия сектор 141 
криза в предприятието 462 
криза на демокрацията 41 
криза на дълговете 152 
кризи 50 86 111 126 182 229 254 329 696 
кризисен мениджмънт 462 
кризисна икономика 185 251 
криминално поведение 483 
критерии 106 302 
крупен бизнес 242 
КСИ 576 
КСО 252 332 353 
КТД 287 
кулинарен туризъм 692 
култура 12 17 18 323 387 468 497 685 
култура и туризъм 685 
култура на управление 458 
културен туризъм 684 692 694 
културна дейност 342 
културна политика 342 344 
културна функция 406 
културни измерения 485 
културни маршрути 694 
културни организации 669 
културни ресурси 344 
културно многообразие 685 
културно наследство 344 669 685 
културно сътрудничество 318 
културно-познавателен туризъм 694 
купонна ставака 101 
купуване 296 
купувач 295 296 
купуваческо поведение на потребителите 295 
купувачи 273 
латиноамерикански опит 328 
Латинска Америка 322 358 362 419 
лев 65 
лека промишленост 523 
летищна инфраструктура 641 
лечение 426 
либерализация на икономиката 57 
либерализъм 39 
ливъридж 137 560 
лидер 494 
лидер на проекти 6 
лидери 492 
лидерски качества 493 
лидерски стил 492 494 496 
лидерски умения 493 
лидерско поведение 494 496 
лидерство 473 486 487 491 493 494 
лидерство в бизнеса 493 
лидерство и ръководство 491 
лизинг 211 
лизингов договор 211 
ликвидационна стойност 617 
ликвиден риск 87 518 
ликвидност 92 134 137 199 518 
ликвидност на банката 111 
ликвидност на фирмите 122 
лингвистика 609 
линеен модел 154 
линейна регресия 422 
лихвен процент 94 
лихвен риск 94 
лихвена дивергенция 202 
лихви по депозитни сметки 94 
лихви по кредити 94 
лицензионен договор 585 
лично трудово дело 72 
личност 13 534 
лобизъм 338 
лобистка дейност 338 
ловен туризъм 692 
логика 273 
логистика 300 301 639 658 
логистичен бранш 300 
логистичен пазар 302 
логистичен сектор 300 301 
логистичен сектор в България 300 
логистични компании 300 
логистични площи 301 
логистични процеси 636 
логистични системи 301 
логистични услуги 300 
логистично управление 301 
логическа структура 618 
лозаро-винарско производство 452 
лоши кредити 94 185 
лоялни клиенти 667 668 
лоялност 294 
луксозни стоки 63 
магазини 238 
магистърска програма 413 
магистърска програма по счетоводство и одит 413 
магистърска степен 413 
магистърски образователни продукти 413 
магистърско обучение 413 
макроикономика 48 53 201 243 
макроикономическа политика на ЕС 311 
макроикономически анализ 59 357 573 
макроикономически особености 55 
макроикономически показатели 53 60 227 302 349 
макроикономически променливи 133 
макроикономически съотношения 60 
макроикономическо равновесие 60 229 
макросреда 264 
малки и средни предприятия 147 233 461 523 550 
малки и средни предприятия в България 523 
малки и средни фирми 135 654 
малки общини 342 344 
малко предприятие 446 
малък бизнес 171 470 521 522 
малък бизнес в Русия 522 
малък бизнес в Украйна 521 
малък и среден бизнес 147 522 
манипулативна комуникация 537 
манипулативна сила 537 
маржинализъм 46 
маржинална революция 46 
маркетинг 272 273 274 277 278 280 284 287 289 290 291 293 295 296 297 467 479 
маркетинг в организацията 500 
маркетинг микс 695 
маркетинг микс в туристическия пазар 695 
маркетингов бизнес 466 
маркетингов мениджмънт 288 290 
маркетингов мениджър 466 
маркетингов микс 281 505 
маркетингов подход 283 
маркетингова активност 284 
маркетингова дейност 272 276 466 
маркетингова интеграция 688 
маркетингова интервенция 284 
маркетингова концепция 277 
маркетингова логистика 298 
маркетингова парадигма 273 
маркетингова политика 281 
маркетингова стратегия 279 297 
маркетингови дейности 298 466 
маркетингови комуникации 299 
маркетингови концепции 277 
маркетингови мениджърски решения 466 
маркетингови модели 272 275 
маркетингови принципи 273 
маркетингови програми 276 505 
маркетингови решения 287 
маркетингови стратегии 283 505 
маркетингови услуги 282 
маркетингови цели 467 
маркетингово мислене 272 
маркетингово планиране 276 
маркетингово сегментиране 505 
маркетиране 285 
маслопродукти 642 
масова безработица 81 
мастър-план 529 
математика 11 415 
математическа олимпиада 415 
математически знания 415 
математически методи 64 
математически модел 56 189 423 424 
математически модели 64 65 66 118 423 
математически състезания 415 
математическо моделиране 636 
материална база 409 
материална база на вузовете 409 
материална отговорност 597 
матрици 29 
машинен парк 552 
машини и съоръжения 238 
машинно-тракторен парк 552 
машиностроене 261 459 
машиностроителни предприятия 261 459 
машиностроително предприятие 261 459 
МВФ 317 
мегарегулатор 102 
медиен продукт 537 
медии и общество 537 
медийна комуникация 537 
медийна стратегия 292 
медийни текстове 537 
медицина 425 
медицинска информационна система 427 
междубюджетни заеми 110 
междубюджетни отношения 110 125 
междукултурна комуникация 323 
международен бизнес 316 
международен валутен пазар 204 
международен валутен фонд 204 
международен одиторски стандарт 554 
международен опит 333 
международен семинар 152 328 358 359 360 361 362 363 
международен семинар по пенсионно осигуряване 152 328 358 359 360 361 362 363 
международен стандарт 30 
международен транспортен пазар 607 
международен туризъм 234 692 696 
международен туристически пазар 697 
международен финансов мениджмънт 102 
международен финансов център 215 
международна безопасност 317 
международна валута 203 
международна дейност 309 
международна дейност на банки 309 
международна конференция 26 30 59 87 90 91 94 97 133 134 136 139 162 181 182 185 187 188 246 249 250 251 253 256 257 265 275 281 303 304 309 316 342 365 371 416 422 423 424 426 458 466 467 468 469 470 473 485 495 517 520 534 539 622 624 629 634 646 695 696 
международна научна конференция 5 11 19 20 26 30 31 38 59 66 70 83 86 87 90 91 93 94 97 133 134 135 136 139 160 162 181 182 184 185 186 187 188 238 245 246 249 250 251 253 254 256 257 265 266 269 275 279 281 297 299 300 303 304 308 309 316 331 334 342 349 350 365 366 371 411 415 416 417 422 423 424 426 428 443 458 466 467 468 469 470 471 473 485 495 513 516 517 520 523 525 534 536 537 539 540 572 573 611 612 614 622 624 625 628 629 634 646 679 682 685 695 696 
международна търговия 268 328 
международни банки 309 
международни банкови групи 309 
международни валутни отношения 204 
международни валутни резерви 96 
международни документи 266 
международни икономически отношения 318 322 
международни капиталови потоци 203 
международни компании 316 
международни разплащания 136 
международни разчети 570 
Международни стандарти за оценяване 331 
Международни стандарти за финансова отчетност 598 
международни стандарти за финансови отчети 554 
Международни счетоводни стандарти 586 590 605 
международни туристически борси 80 
международни финанси 203 204 311 
международно двойно данъчно облагане 169 
Мексико 328 358 
мениджмънт 273 465 482 485 486 487 490 491 493 494 495 496 499 518 632 
мениджмънт в международни компании 498 
мениджмънт на предприятието 462 
мениджмънт на производството 463 
мениджмънт на фирмата 527 
мениджър 479 494 534 
мениджър на фирмата 527 
мениджъри 488 501 
мениджърска дейност 497 501 
мениджърска етика 497 
мениджърски умения 501 
мениджърско образование 501 
месечна вноска 144 
местна власт 237 
местни данъци 162 
местни енергоресурси 442 
местно управление 341 
метални суровини 241 
металургична индустрия 325 
металургични предприятия 54 
металургия 241 
метафори 537 
методи 507 539 
методи за обучение 395 
методи за оценяване 132 
методи на финансиране 348 
методика 166 621 
методика за изчисляване 156 
методически подходи 538 
методология за оценка 99 132 
методология на бизнес процеси 665 
методология на философията 14 
метрика 272 
механизъм за стабилност 311 
миграционни процеси 34 
миграционно поведение 34 
миграция 32 
миграция на населението 34 
микроикономикс 45 
микроикономически алтернативи 253 
микропроцесорни системи 411 
милиардери 208 
минерални води 267 
минимална работна заплата 73 77 
минимизиране на разходи 508 
минимизиране на риска 194 
министерство на финансите 578 
минна промишленост 224 
митници 307 
митнически контрол 306 307 
митнически надзор 306 
митнически нарушения 607 
митнически органи 306 
млади предприемачи 456 
млади хора 12 
множествена регресия 189 
мобилна технология 671 
мобилни комуникации 278 
мобилни технологии 638 
мобилност 638 665 
модел 127 195 424 475 634 
модел за оценка 553 
модел за управление 458 
модел на Гордън 85 
модел на Марковиц 126 
модел на справедлива стойност 584 
модел на Тромпенаарс 485 
модел на Фридман 62 
модел на Хофтстеде 485 
модел на Шварц 485 
модели 171 303 
модели за оценка 691 
модели за прогнозиране 190 
модели за управление 201 
модели на здравно осигуряване 365 
модели на поведение 536 
моделиране 118 201 205 257 286 
моделиране на бизнес процеси 677 
моделиране на риска 104 
модернизация 192 
модернизация на икономиката 226 438 
модернизиране на земеделието 456 
монетарен модел 62 
монетарна бедност 73 
монетарна политика 55 204 205 
монетарна теория 62 
монетарни фактори 108 
монетен двор 146 
монетизация 108 
мониторинг 220 306 506 674 
мониторинг и контрол 506 
морал 38 
морал и етика 39 
морална философия 15 16 
морални отношения 18 
морално-етични проблеми 15 
морски транспорт 635 
морски туризъм 692 697 
морски храни 643 
МОС 618 
мотивации 410 468 
мотивационен ефект 629 
мотивационен мениджмънт 382 
мотивационен механизъм 76 
мотивационен подход 629 
мотивационна политика 76 
мотивационни аспекти 581 
мотивационни модели 340 
мотивационни нагласи 474 
мотивационно поведение 382 
мотивационно управление 340 
мотивация 76 382 410 468 474 628 629 
мотивация за труд 76 
мотивация на персонала 382 
мотивация на служителите 468 
мотивиране на персонала 515 
мотивиране на човешките ресурси 76 
мотивираност 541 
мошеничество 378 
мрежа 637 
мрежова дипломация 43 
МСО 331 
МСП 147 233 267 461 521 523 550 614 678 
МСС 549 551 559 562 563 569 594 605 
МСС 11 549 611 
МСС 18 549 611 
МСС 39 93 559 
МСС 40 574 
МСС 41 563 
МССПС 547 
МСФО 550 551 554 557 560 562 569 571 586 
МСФО 13 598 
МСФО 7 612 
МСФО 9 569 
МСФОМСП 550 
мултибизнес компания 498 
мултидисциплинарен подход 426 510 
мултимодални превози 637 
мултинационални компании 498 
МФЦ 312 
мъже 387 
мярка 112 456 
Мярка 211 260 
мярка 212 260 
мярка 214 260 
наблюдение 157 
Набуко 436 
награди 703 
надзор 145 191 192 354 
наднационална валута 204 
наемане на служители 616 
най-големи компании 239 
наказателна отговорност 597 
намаляване на разходи 173 246 484 
напитки 267 
наредби 332 
народно стопанство 53 
население 99 
население на ЕС 33 
НАТО 44 324 
Натура 2000 457 
наука 1 14 230 
наука и общество 2 
научен мениджмънт 469 
научна библиотека 9 
научна информация 1 
научна конференция 5 11 19 20 31 38 66 70 83 86 89 92 93 135 137 158 159 160 179 184 186 214 238 245 254 264 266 269 279 297 298 299 300 306 307 308 331 334 336 349 350 366 411 415 417 428 443 444 471 472 506 513 516 523 525 536 537 540 547 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 562 563 564 565 566 567 568 569 571 572 573 575 576 577 578 579 611 612 614 618 625 628 679 682 685 
научна сесия 712 
научни изследвания 2 4 
научни публикации 1 8 
научно знание 9 
научно цитиране 8 
научно-методическа конференция 55 85 95 96 176 202 220 221 326 368 369 370 405 412 413 459 505 521 535 561 570 574 580 609 613 626 627 
научно-технически прогрес 419 
научно-технически продукти 446 
научноизследователска дейност 35 
научноизследователска и развойна дейност 4 
национален капитал 321 
национален форум 21 33 34 35 346 
национална икономика 100 250 482 
Национална квалификационна рамка 390 
Национална класификация 390 
национална конференция 372 670 
национална отчетност 53 
национална правна система 356 
национална стратегия 33 265 544 
национална стратегия за екотуризъм 265 
национални банки 191 
национални икономики 254 
национални сметки 29 
Национални счетоводни стандарти 547 
национално законодателство 143 
национално счетоводство 573 
начислена лихва 601 
неактуален списък 28 
небанков сектор 145 
негативна комуникация 539 
негъвкавост 539 
недвижим имот 334 
недвижима собственост 334 
недвижими имоти 84 217 526 
недееспособни пенсионери 346 
недействащо предприятие 612 
недържавен сектор 114 
неетични действия 683 
независим одит 554 
независим финансов одит 554 
независима икономическа дейност 177 
независими оценители 331 
незаконен трафик 307 
нелинейна регресия 422 
нелинейни модели 422 
немагазинна дистрибуция 299 
нематериални активи 481 585 587 
неморално поведение 683 
необслужвани кредити 86 
неокейнсианска теория 232 
неопределеност 50 212 320 
неплатежоспособност 368 
неправителствени организации 390 
непредумишлен банкрут 525 
непроизводствени дейности 595 
неравенство 77 254 
нестопанска цел 556 
нестопански организации 472 
нестопански сектор 472 
неструктурирано интервю 625 
несъстоятелност 470 
нетекущи активи 92 
нетна печалба 578 
нетна справедлива стойност 553 
нетна стойност на активите 559 
нетни печалби 547 
нетрадиционен туризъм 684 
неутралитет 44 
нефинансови предприятия 591 
неформална информация 539 
неформално образование 389 390 393 395 396 
неформално обучение 389 391 392 393 395 
нефт 126 440 
нефтеногазов сектор 320 
НЗОК 366 
Никомахова етика 489 
нискоквалифицирани работници 394 
нишов маркетинг 297 
нишов пазар 297 
нобелови лауреати 406 
нов икономически ред 317 
нова икономика 243 
нова икономическа среда 225 
нови знания за икономиката 30 
нови идеи 3 
нови икономически механизми 657 
нови пазарни отношения 225 
нови проекти 343 
нови технологии 315 419 
новости 655 
НОИ 332 355 
номинален доход 62 
Норвегия 324 
нормативен акт 470 
нормативен метод 107 
нормативна база 374 
нормативна уредба 266 
нормативни актове 109 545 
нормативни документи 417 
нормативно устройство 470 
ноу-хау 58 246 
нравствени пропуски 683 
НСА 559 
НСИ 249 264 
НСС 547 593 
НСС 6 614 
НСФОМСП 614 
обединени предприятия 621 
обезпечени дългови облигации 97 
обезценка 569 
обезценка на активи 551 
обезценка на активите 551 
обезценка на ДМА 606 
обезценка на кредит 569 
обезщетения при безработица 77 
обем на продажбите 36 336 422 
обещетения при безработица 22 
облагаем оборот 167 
облагаеми доставки 164 
облагане на печалби 172 
облагане на стоки 607 
облагане с ДДС 607 
облачен компютинг 648 652 670 674 
облачни технологии 672 
облигации 101 
обменен курс 203 
обобщаване на отчетни данни 173 
оборотен капитал 92 
обработваема земя 82 
образование 387 394 397 398 400 407 411 
образование в България 391 
образование и професия 501 
образованието в България 390 
образованието в Германия 399 
образователен модел 401 
образователен модел на Българското възраждане 401 
образователна политика в Русия 402 
образователна система 140 390 405 
образователни изисквания 400 
образователни институции 390 407 
образователни програми 493 
образователни проекти 393 
образователни стандарти 391 395 
образователно законодателство 390 
образователно равнище 34 
обратно ценообразуване 272 
обслужване 301 687 
обслужване в туризма 687 
обучение 58 404 412 413 414 468 502 542 543 628 
обучение във ВУЗ 405 412 
обучение за икономисти 388 412 
обучение на кадри 393 
обучение на мениджъри 488 
обучение на служители 468 
обучение на студенти 412 
обучение на човешките ресурси 627 
обучение по застраховане 721 
обучение по счетоводство 581 
обучение по финанси 388 
обучение през целия живот 630 
обща валута 308 
Обща селскостопанска политика 454 
обществен договор 487 
обществена система 623 
обществени закони 39 
обществено здравеопазване 427 
обществено управление 661 
общество 40 339 387 
общини 157 342 
общини в България 156 
общинска администрация 343 538 
общински бюджети 162 
общински дълг 157 
Общински план за развитие 138 
общо застраховане 373 
общо равновесие 59 
общоевропейски бюджет 176 
общуване 536 541 
овощарство 447 
овощни култури 447 
овърдрафт 601 
ограничители 636 
одит 105 306 330 554 612 615 618 
одиторска заверка 105 
одиторски доказателства 618 
одиторски доклад 612 
одиторски орган 330 
одиторски стандарти 612 
ОИСР 352 
околна среда 188 420 443 523 564 
ОЛАФ 159 
онлайн 142 
онлайн банкиране 184 
онлайн бизнес 679 
онлайн информация 9 
онлайн магазини 679 
онлайн маркетинг 679 
онлайн обучение 398 
онлайн пазаруване 682 
онлайн разплащане 142 647 
онлайн разплащания 142 
онлайн ресурси 659 
онлайн търговия 679 
онлайн услуги 672 
онтологични измерения 17 
ООН 44 
опазване на околната среда 252 420 421 443 523 564 614 641 
опаковка 291 
опаковка на стоки 291 
опаковка на стоките 291 
опаковки 291 429 
опаковъчен сектор 291 429 
опаковъчна дейност 291 429 
опаковъчна индустрия 291 
опаковъчни материали 429 
опаковъчни продукти 291 
опасности 519 
оперативен контролинг 472 
оперативен маркетинг 272 
оперативен риск 517 520 
оперативен цикъл 92 
оперативна дейност 568 
оперативна съвместимост 653 
оперативни бюджети 608 
оперативни програми 20 83 
оперативни проекти 529 
оперативни разходи 620 
операционен риск 378 
оповестяване 560 572 584 614 
оповестяване на информацията 187 618 
оповестяване на финансовите отчети 572 
ОПСО 324 
оптимизация 85 166 472 620 636 644 657 
оптимизиране 236 545 
оптимизиране на работния процес 636 
опции 115 
органи на управление 330 
организаторска способност 538 
организации 51 477 498 500 615 
организационна култура 482 515 
организационна среда 628 
организационна структура 498 
организационна структура за управление 545 
организационни изменения 678 
организационни рискове 517 
организационни стратегии 500 
организационни форми 490 
организационно-управленска дейност 534 
организация 189 557 
организация на бизнеса 482 522 
организация на счетоводството 557 
ориентационни метафори 537 
ортодоксалност 17 
осветителна индустрия 435 
осветление 435 
осигурени лица 351 
осигурителен процес 346 
осигурителен стаж 332 
осигурителен фонд 346 
осигурителни вноски 610 
осигурителни каси 366 
осигурителни схеми 349 
осигурително законодателство 332 
осигурително облагане 721 
основен капитал 60 120 591 
основи на управлението 467 
основни икономически дейности 584 
основни индикатори 658 
основни процеси 652 
основни разходи 208 
ОСП 260 456 
ОСП на ЕС 456 
остойностяване 574 
отбрана 324 
отворени икономически системи 524 
отглеждане на зеленчуци 448 
отговорност 597 
отношения 385 
отношения с клиенти 500 
отписани задължения 584 
отрасли 227 
отраслова структура 263 
отраслови промени 228 
отраслови стандарти 572 
отричане на различното поведение 18 
отчет за финансово състояние 562 
отчетна информация 565 
отчетна система 215 
отчетни процеси 472 
отчетно управление 215 
отчетност 161 570 589 593 
отчитане 552 556 564 587 
отчитане на договорите 588 
отчитане на загуби 592 
отчитане на продажбите 602 
отчитане на разходи 330 585 
отчитане на разходите 330 564 587 600 
отчитане на разходите в строителството 600 
отчитане на собствения капитал 556 
отчитане на финансови инструменти 589 
отчитане на фондовете 154 
отчитане на хеджирането 154 582 
офис 651 
офис техника 7 651 
офис технологии 651 
офшорен бизнес 150 
офшорки 150 
офшорна фирма 150 
офшорни зони 150 
офшорни компании 150 
оценителски процес 331 
оценка 200 262 388 395 554 621 624 640 687 
оценка на делова репутация 481 
оценка на инвестиционни имоти 574 
оценка на ИП 262 
оценка на качеството 687 691 
оценка на конкурентоспособността 319 624 
оценка на предприятието 554 
оценка на проекти 212 
оценка на разходите 564 604 
оценка на риска 183 372 384 615 617 674 
оценка на справедливата стойност 598 
оценка на стойността 129 
оценка на трудовата дейност 631 
оценяване 331 605 
оценяване на персонала 622 
пазар 15 39 56 142 151 263 273 445 487 504 640 643 
пазар за кредитни деривати 97 
пазар на акции 200 
пазар на земеделски земи 453 
пазар на земя 82 
пазар на имоти 151 
пазар на недвижими имоти 151 
пазар на труда 36 77 225 407 
пазар на труда в България 394 
пазар на услуги 300 
пазар на храни 259 
пазар на хранителни стоки 259 
пазар на ценни книжа 115 215 312 
пазарен процес 91 
пазарен риск 183 
пазари 91 267 445 
пазарна икономика 53 229 255 421 497 
пазарна икономика в България 230 
пазарна капитализация 217 
пазарна конкуренция 689 
пазарна концентрация 185 
пазарна ниша 297 
пазарна реформа 255 689 
пазарна стойност 168 
пазарни възможности 505 
пазарни индекси 94 
пазарни отношения 439 
пазарни позиции 279 
пазарни решения 508 
пазарни тенденции 279 
пазарно лидерство 284 
пазарно поведение 295 
пазарно развитие 377 
пазарно стопанство 48 255 336 
пазарно търсене 279 466 
пазаруване 294 646 682 
Палестина 42 
палестински затворници 42 
палестински бежанци 42 
палестински проблем 42 
паметници на културата 307 
парадигма 273 
параметри 302 626 
пари 63 117 150 151 
пари и растеж 62 
паритет на покупателната способност 305 
паричен доход 31 
паричен кредит 167 
паричен модел 62 
паричен пазар 131 205 559 
паричен пенсионен фонд 559 
паричен съвет в България 96 
парична маса 205 380 
парична наличност 305 
парична оценка 594 
парична политика 143 
парична помощ 346 
парична система 114 
парична теория 63 
парични потоци 222 
парични резерви 31 
парични системи 114 
парични спестявания 31 
парични средства 92 
парично-кредитна политика 108 113 131 205 
парично-кредитна система 251 
парникови газове 163 
партийна система 329 
партньорски отношения 710 
патент 171 
патенти 6 
патенти за изобретения 645 
пациенти 426 
педагогика 387 
педагогическа оценка 403 
пенсии 332 352 
пенсионен модел 349 356 
пенсионен фонд 349 353 357 358 359 363 364 
пенсионери 349 355 
пенсиониране 360 361 
пенсионна реформа 358 359 
пенсионна система 349 352 356 357 358 359 362 363 
пенсионна система в България 349 
пенсионна система в Русия 357 
пенсионни активи 351 352 
пенсионни системи 360 361 
пенсионни системи в ЕС 349 
пенсионни системи в Латинска Америка 358 362 363 
пенсионни спестявания 328 354 360 363 
пенсионни фондове 350 351 352 354 358 359 360 362 363 
пенсионно осигуряване 349 350 351 352 353 355 358 359 362 
пенсионно осигуряване в България 349 
периодично счетоводно отчитане 591 
персонал 238 622 633 
персонализиран подход 7 
персонално развитие 169 
персоналност 628 
перспективи 111 241 301 442 453 641 666 
петрол 257 
петролен бизнес 257 
петролна икономика 257 
печалба 89 137 
печалба на банката 198 
печалби 567 
печатни издания 280 
пивоварна промишленост 460 
пивоварни 460 
пивоварни предприятия 460 
пирамида на лоялността 294 
план 495 
план на проекта 510 
планински туризъм 692 
планиране 256 276 495 636 
планиране и прогнозиране 256 
планиране на бюджета 339 
планиране на маркетинга 276 
планиране на маркетинговата дейност 276 
платежен баланс 61 264 305 315 
платежен баланс на Русия 315 
платежоспособност 368 371 372 376 381 
платежоспособност 2 368 371 376 
платежоспособност на застрахователните дружества 368 372 
Платон 11 487 
Платонова философия 11 489 494 502 
платформа 664 667 668 671 
плащане 271 
плащания 260 335 
Пловдив 209 
плодове 269 447 
плодопроизводство 447 
площи 260 
поведение 12 74 272 
поведение и лидерство 494 
поведение на жената 536 
поведение на купувача 296 
поведение на личността 536 
поведение на потребителите 272 290 
поведение на потребителя 272 
поведенски компетентности 631 
поведенческа застраховка 384 
поведенчески аспект 290 538 
поведенчески модел 631 
поведенчески модели 295 536 
поведенчески науки 632 
поведенчески подход 683 
повишаване на ефективността 3 225 480 545 
повишение на квалификацията 408 468 
погасяване 601 
погасяване на кредита 601 
подаване на декларации 610 
подбор на кадри 71 625 
подбор на персонала 616 
подготовка на кадри 405 
подоходно облагане 144 172 174 
подпомагане на бизнеса 245 
подсъзнателна реклама 274 
подходи 209 256 
подчинен 623 
поздравления 699 706 724 725 
поземлена икономика 82 
позициониране 136 
познание 12 14 
показатели за ефективност 24 157 
показатели за управление 620 
покупка 280 293 296 
покупко-продажба 82 
политика 339 455 543 619 
политика и стратегия 21 
политика по заетостта 75 
политики за заетост 70 
политическа икономия 15 46 68 268 
политически маркетинг 43 
политически мисли 502 
политически режим 502 
политически съюз 41 
политически фактори 519 
политическо поведение 327 
политическо решение 68 
полове 476 
положителни ефекти 208 
полски капиталов пазар 218 
Полша 359 
портфейл 210 464 
портфейлен анализ 210 
портфейлен модел 210 
портфейлна теория 210 
портфейлни инвестиции 210 
последващ контрол 306 
последващи разходи 552 584 
последващи събития 335 
постиндустриална икономика 121 
потенциал 209 
потенциал за развитие 241 
потенциални ресурси 79 
потребител 272 452 646 
потребители 264 294 295 296 301 424 452 539 646 
потребителска информация 539 
потребителски избор 278 286 
потребителски нужди 283 
потребителски предпочитания 286 
потребителски стоки 429 
потребителско поведение 62 
потребление 60 62 63 643 
потребление на домакинствата 36 
потребление на енергия 431 
потребление на риба 643 
потребности 479 
потребности на клиентите 500 
ППС 305 
правила 271 345 
правила за договорите 271 
правила и норми 548 
правителствена политика 88 
правителствени разходи 173 
правителство 329 
правна рамка 330 
правна система 502 
право и общество 16 
правоотношения по сделки 334 
правосъдие 502 
практики 172 
практическа дейност 213 
практически познания 473 
практическо значение 603 
преброяване 27 
преброяване на земеделските стопанства 27 
превантивни мерки 338 
превенция 190 
преговорна стратегия 49 
пред-кризисна среда 251 
предварителен контрол 615 
пределна стойност 46 
предизборно финансиране 88 
предизвикателства 140 148 507 640 
предиктивен анализ 286 
предкризисен период 251 
предлагане 259 
предмет на философията 14 
предоставени кредити 569 
предприемаческа дейност 124 245 521 522 580 
предприемаческа икономика 245 
предприемаческа култура 515 
предприемачески модели 482 
предприемаческо умение 225 
предприемачество 58 508 509 510 511 521 522 
предприятие 462 464 529 621 622 
предприятия 460 548 556 561 613 622 
предприятия с нестопанска цел 556 
представителна извадка 28 
презастрахователни компании 368 
преизчисляване на пенсиите 355 
преквалификация 630 
преки чуждестранни инвестиции 61 69 224 305 310 314 
преки чужди инвестиции 314 
премиен приход 373 
премийни резерви 369 
премийни резерви в животозастраховането 369 
преодоляване на бедността 544 
преподаване 399 
преподаватели 408 
преподавателски кадри 408 
препоръки 235 
преработвателна промишленост 228 
преразпределение 173 
преструктуриране 225 529 
преструктуриране на предприятията 529 
престъпна дейност 378 
преход 230 255 
преход към пазарна икономика 53 255 
преходен период в България 230 
преходна икономика 53 57 133 231 
преходна икономика в България 230 
приватизация 57 218 242 
приватизация в Русия 242 
приватизирани предприятия 173 
привличане на инвестиции 221 
приемственост 35 
признаване на активи 584 
признаване на приходи 611 
признание 714 
прилагане на ЗДДС 164 
приложение 24 548 
приложни аспекти 618 
примери 399 
принтер 650 
принудителен банкрут 525 
принцип на Емерсън 469 
принцип на Тейлър 469 
принципи 486 548 
принципи на контрола 159 
приобщаващ растеж 140 220 454 
приоритети 535 
природа 461 
природен газ 436 439 
природни бедствия 603 
природни условия 519 
природни чудеса 693 
природозащитна дейност 613 
природозащитни разходи 613 
приходи 146 336 
приходи в бюджета 144 
приходи и разходи 555 582 
приходи на европейския бюджет 176 
приходи от туризъм 692 
приходна обезпеченост 162 
приходно-разходно съпоставяне 605 
причини за кризата 143 
причинност 530 533 
проблем 42 
проблеми 19 139 355 458 522 574 646 
проблеми в ресторантьорството 458 
проблеми в туризма 686 
проблеми на глобализацията 326 
проблеми на науката 2 
проблемни държави 181 
прогноза 315 
прогнози 640 
прогнозиране 62 65 119 127 
програма 84 
програма ЕРАЗЪМ 413 
програма за лоялност 293 
Програма за развитие на селските райони 456 
програми 330 529 543 
програми за заетост 75 
програми на ЕС 330 
програмиране 411 
програмни продукти 557 
програмни средства 585 
програмно обезпечение 671 
прогрес 16 
продажба 589 
продажба на жилища 602 
продажба на услуги 656 
продажбена статистика 279 
продажби 279 290 293 294 299 
продажби по Интернет 666 
продукти 653 
продуктови иновации 279 
продуктово-пазарна стратегия 281 
проект 393 644 
проектантски услуги 266 
проекти 262 456 528 529 655 657 
проекти за инвестиране 672 
проектиране 280 675 
проектиране на услуги 266 
проектна дейност 266 
проектна продукция 266 
проектни документи 266 
проектно структуриране 535 
проектно управление 535 
проектно финансиране 186 
прозрачност 187 572 
прозрачност на банковите отчети 187 
производителност 240 258 469 503 
производителност на труда 206 228 240 530 
производствен мениджмънт 463 
производствен потенциал 444 
производствен фактор 508 
производствена мощност 466 
производствени инвестиции 238 
производствени мощности 416 
производствени разходи 122 
производствено потребление 431 
производствено-стопанска дейност 256 
производствено-стопански дейности 256 
производство 246 258 445 594 
производство на биогорива 445 
производство на биопродукти 445 
производство на ГМО 445 
производство на електроенергия 430 434 
производство на енергия 430 443 
производство на маслопродукти 642 
производство на напитки 267 
производство на плодове 447 
производство на царевица 450 
промени 236 335 
променливи разходи 604 
промишлени агломерации 247 
промишлени системи 432 
промишлени структури 48 
промишленост 48 221 234 263 
промишленост на Украйна 221 
промяна 352 717 
промяна на поведението 524 
пропаганда 43 
Просвещение 16 
проследяемост 664 
просрочени задължения 156 157 617 
протекционизъм 268 
протекционистична политика 268 
протекционистична търговия 268 
протест 329 
противодействие на корупцията 100 
проучване 237 266 460 461 
професионален опит 488 
професионален план 473 
професионализъм 488 
професионална етика 331 488 
професионална квалификация 388 
професионална култура 488 
професионална подготовка 413 
професионална структура 397 
професионални пенсионни фондове 353 
професионално домоуправление 84 526 
професионално образование 390 391 407 
професионално обучение 390 395 
професионално развитие 630 
професия 501 
профсъюзни каси 374 
процедури на договаряне 78 169 
процентен риск 183 194 
процентна политика 194 
процес на планиране 495 
процесен подход 463 
процеси 529 
процесни иновации 5 
процесно моделиране 664 
психология 13 
психология на обучението 410 
психология на общуването 541 
психология на потребителя 295 
публик рилейшънс 542 
публикации 659 
публикуване в интернет 659 
публичен дълг 153 
публичен избор 68 
публичен сектор 3 153 158 237 472 475 508 509 547 548 649 
публична администрация 79 253 339 340 414 465 543 545 
публична дипломация 43 
публична политика 342 
публична сфера 38 283 
публична финансова отчетност 577 
публични блага 68 
публични дружества 85 577 
публични инвестиционни проекти 535 
публични политики 37 68 77 337 
публични разходи 140 347 
публични финанси 148 590 
публично общуване 536 
публично-частно партньорство 138 
пчелни семейства 375 
ПЧИ 69 224 233 251 305 310 
пшеница 449 
пъблик рилейшънс 546 
пълна себестойност 604 
първоначални оценки 584 
пътища 644 
пътна инфраструктура 641 
пътно строителство 644 
пътуване 686 
работа 71 
работа в екип 634 
работа в ЕС 80 
работа с персонала 633 
работещи бедни 73 
работещи лица 73 
работна заплата 174 206 
работна сила 630 
работна среда 179 
работни места 77 
работници 624 
равнище на бедност 21 
равновесие на пазара 205 
равнопоставеност на половете 476 
равноправие на жената 476 
развиващи се икономики 133 231 
развиващи се пазари 270 377 671 
развиващи се страни 419 420 
развиващи страни 321 419 
развиващите страни и световната икономика 321 
развитие 261 262 301 458 461 464 604 717 
развитие на застраховането 379 381 
развитие на зелена икономика 461 
развитие на кризата 86 
развитие на машиностроенето 261 
развитие на организацията 51 
развитие на туризма 684 
развитие на човешките ресурси 630 
разделение на труда 16 
раздържавяване 48 
различия 26 228 
размер на възнаграждението 629 
размер на кредита 156 
разноски 180 
разплащателна сметка 601 
разпределение на данъчното бреме 439 
разпределение на доходите 69 
разпределение на печалбата 578 
разпределение на ресурсите 499 
разход 586 
разход за начислен данък 582 
разходи 26 49 188 478 552 553 564 587 594 613 614 616 
разходи в земеделския сектор 552 
разходи за доставка 553 
разходи за култура 344 
разходи за наеми 616 
разходи за опазване на околната среда 564 614 
разходи за пенсии 355 
разходи за ремонт 552 
разходи за транспорт 553 
разходи за труд 552 
разходи на домакинствата 26 
разчет 215 
райони 247 
рамка на компетентностите 631 
ранна диагностика 190 
растеж 67 
растениевъдство 27 
рационализъм 16 
рационалност 337 
реален сектор 120 
реализация 397 
реализация на продукцията 561 
ревизионен акт 180 
ревизионна дейност 562 
ревизия 562 
революционна дипломация 43 
регион 110 130 341 441 
регионален маркетинг 285 
регионализация 341 
регионална енергетика 441 
регионална икономика 247 
регионална конкурентоспособност 45 
регионални иновационни системи 237 
регионално развитие 235 237 341 
регионално самоуправление 341 
регионално управление 341 
регресионни модели 303 
регулатор 102 
регулаторен подход 56 519 
регулаторни мерки 417 683 
регулации 149 354 
регулиране 109 145 330 
регулиране на икономиката 47 52 
регулиране на платежоспособност 372 
регулиране на системата 337 
ред 180 
редукция 21 484 
резюме 3 4 22 24 25 36 37 79 138 140 161 235 236 283 285 337 338 339 340 343 397 414 427 454 455 465 474 475 508 509 538 542 543 544 545 548 581 647 648 649 680 681 
реинженеринг на бизнес процеси 253 
рейтинг 193 313 
рейтингова система 687 
рейтингови агенции 143 
рейтингови оценки 319 
реклама 274 292 546 616 
рекламен продукт 274 
рекламиране 668 
рекламна кампания 292 
рекламни услуги 607 
рекреативно хотелиерство 690 
ректор 699 706 707 708 712 717 718 719 720 723 724 
религиозна дейност 175 
религиозна философия 491 
религиозни организации 175 
религия 13 17 
ремонтна дейност 552 
рентабилност 198 558 
рентабилност на продажбите 558 
рентабилност на собствения капитал 558 
репутационен риск 481 516 
репутация 386 481 516 
респонденти 237 286 
ресторанти 458 
ресторантьорска дейност 458 
ресторантьорство 458 
реструктуризация 191 
ресурсен учител 400 
ресурси 227 
ресурсна ефективност 240 
референтен лихвен процент 94 
референтен модел 94 
референтна власт 623 
рефинансиране 108 131 
реформа 158 352 356 454 
реформи 230 347 
реформи в образованието 399 
реформи в пенсионната система 352 356 
реформи на пенсионните системи 356 
реформиране на пенсионното осигуряване 352 
рецесия 244 251 
реципрочност 422 
речен транспорт 635 
решения 508 
риба и рибни продукти 643 
рибни продукти 643 
рибно стопанство 643 
риск 50 87 196 320 384 386 508 516 517 520 532 560 568 
риск анализи 480 
риск в застраховането 370 
риск в пенсионното осигуряване 354 
риск в счетоводството 560 568 
риск мениджмънт 196 384 516 519 520 
риск мениджмънт в банката 194 516 
риск-мениджмънт 196 
рисков профил 372 
рискова култура 516 
рискова премия 384 
рискове 7 376 471 566 648 
рискови експозиции 154 
рискови фактори 426 566 
рубла 101 
рудни находища 241 
рудодобив 241 
Румъния 268 325 
Русия 44 61 102 109 113 115 125 174 192 201 242 243 315 320 357 367 425 
Русия и световната икономика 317 
руска икономика 243 
руски финансов пазар 127 215 
руски фондов пазар 115 
ръководене 489 492 493 
ръководни умения 476 
ръководство 486 487 493 495 577 
ръст на безработицата 174 
ръст на инфлация 302 
ръст на производството 639 
СА 2 3 4 14 19 20 22 24 25 26 27 29 36 37 38 48 53 59 60 64 65 74 75 79 84 85 86 96 103 105 122 138 140 141 143 161 176 179 184 190 202 214 220 230 235 236 237 246 247 248 249 255 261 262 263 273 278 283 285 286 287 288 289 290 295 296 298 304 305 306 307 321 322 323 330 336 337 338 339 340 343 347 349 351 353 354 368 370 371 372 397 410 412 413 414 416 418 419 421 427 444 445 454 455 459 461 465 466 473 474 475 476 479 504 505 506 508 509 513 517 525 526 528 529 532 535 538 541 542 543 544 545 546 547 548 551 557 573 574 575 581 591 593 594 595 596 608 618 619 622 623 626 627 647 648 649 650 651 660 661 663 670 673 676 677 678 680 681 687 689 691 717 718 719 720 721 722 
СА докторант 26 84 141 261 262 264 305 366 374 417 459 460 506 526 528 619 673 677 687 691 
СА студент 86 
сайтове 646 
сайтове за групово пазаруване 682 
салдо 601 
самооценка 18 403 507 
самопознание 541 
саморегулиране 56 
самостоятелно обучение 389 391 393 395 396 
санкции 260 
САЩ 67 174 244 322 361 406 449 450 632 
САЩ и световната икономика 317 
сборник 26 59 89 92 136 137 158 159 179 214 246 249 256 257 264 272 273 274 275 276 277 278 281 282 284 298 303 304 306 307 316 336 342 371 416 422 423 424 426 444 458 466 467 468 469 472 473 506 517 534 539 547 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 562 563 564 565 566 567 568 569 571 575 576 577 578 579 618 622 624 629 646 
сборник доклади 12 19 20 23 26 30 32 38 45 55 59 70 82 85 86 88 95 96 136 176 184 185 186 202 220 221 238 246 249 256 257 275 280 281 303 304 316 326 331 342 349 350 366 368 369 370 371 404 405 412 413 416 417 422 423 424 426 456 458 459 466 467 468 469 473 505 512 513 517 521 525 534 535 539 561 570 572 573 574 580 609 613 622 624 626 627 629 635 646 684 
сборник доклади от конференция 19 26 30 31 55 59 83 85 86 87 90 91 93 94 95 96 97 133 134 135 136 139 160 162 176 181 182 184 185 187 188 202 220 221 245 246 249 250 251 253 254 256 257 265 266 269 275 279 281 297 299 300 303 304 308 309 316 326 334 342 365 368 369 370 371 405 412 413 416 422 423 424 426 458 459 466 467 468 469 470 471 472 473 485 495 505 513 516 517 520 521 525 534 535 536 537 539 540 553 557 561 562 567 570 571 573 574 576 577 580 609 611 612 613 614 622 624 625 626 627 628 629 634 646 679 682 685 695 696 
сборник материали 5 
сборник с доклади 31 83 87 89 90 91 92 93 94 97 133 134 135 137 139 158 159 160 162 179 181 182 187 188 214 245 250 251 253 254 264 265 266 269 279 297 298 299 300 306 307 308 309 334 336 365 444 470 471 472 485 495 506 516 520 536 537 540 547 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 562 563 564 565 566 567 568 569 571 575 576 577 578 579 611 612 614 618 625 628 634 679 682 685 695 696 
световен пазар 116 
световен финансов пазар 121 
световна банкова система 111 313 
световна валутна система 204 
световна глобализация 328 
световна енергетика 440 
световна енергийна мрежа 440 
световна икономика 116 155 310 317 320 321 322 326 696 
световна икономическа криза 377 696 
световна криза 377 
световна рецесия 251 
световна търговия 317 
световна финансова криза 86 313 377 
световна финансова система 145 312 
световни инвестиции 310 
световни кризи 117 229 
световни пазари 319 
световни финанси 117 
световно земеделие 450 451 
светска държава 175 
СВК 615 
свобода 12 38 387 
свобода на личността 12 
свободни зони 224 
свободни икономически зони 224 
свързаност на транспорта 638 
сгради 84 
сделки 334 
сделки за държавни предприятия 602 
Северно Черноморие 344 
Северозападна България 236 
сегментиране 595 
сегментирани отчети 595 
сектор на услугите 228 240 258 
секюритизация 123 186 195 
секюритизация на активите 123 
селективна стратегия 21 
селски туризъм 692 
селско стопанство 27 128 450 452 453 563 
селскостопанска продукция 445 563 
селскостопански предприятия 603 
селскостопански продукти 453 
селскостопански сектор 453 
селскостопанско производство 451 
семантичен модел 201 
семейна фирма 527 
семейно предприятие 527 
семинар 152 328 358 359 360 361 362 363 
сенчеста икономика 130 
сенчести дейности 145 
сенчесто банкиране 98 135 145 
сервизен подход 640 
сертифициран орган 330 
СЗСИ 27 
сива икономика 100 
сигурност 324 480 652 653 674 676 
сигурност и отбрана 324 
сигурност на информацията 585 
СИЗ 224 
симетрия 11 
Сингапур 511 
синдикирани заеми 91 
синдикирано кредитиране 91 
синергетичен ефект 514 
синхронизиране 79 
система за бизнес анализ 666 
система за вътрешен контрол 542 
система за мониторинг 506 
система за национални сметки 29 
система за управление 90 506 676 
система на национални сметки 60 573 
система на националните сметки 30 60 
система на управление 111 
систематизиране на знанията 30 
системен анализ 474 529 672 
системен подход 59 337 463 573 
системен подход в управлението 463 
системен риск 149 
системи за контрол 506 
системи на управление 658 
системно развитие 474 
системно-динамичен модел 315 
ситуационен мениджмънт 632 
ситуационен подход 463 518 
ситуация на риск 640 
скандинавски страни 324 
складиране 640 
скоринг 119 
скрит сектор 130 
скрита икономика 100 
скрита реклама 274 
следкризисен период 149 
следкризисно развитие 111 
следосвобожденска история 248 
следпродажбен маркетинг 290 
следпродажбени услуги 290 
следпродажбено обслужване 290 
сливания и поглъщания 61 
слово 716 717 718 719 
служба по заетостта 80 
служебни цели 543 
служители 316 468 634 
слънце 440 
сметка 573 
сметка производство 59 573 
сметка формиране на доходите 59 573 
сметки за капитали 573 
сметки за финансови средства 590 
СМСС 550 
смъртност 426 
смъртност в ЕС 426 
смяна на правителството 329 
снабдителска верига 424 
снабдяване 424 
СНС 30 59 60 573 
СНС 2008 30 
собствен капитал 92 556 558 562 575 591 
собствени марки 269 
солидарност 41 346 
сортове 449 
сортове пшеница 449 
Софийски университет 9 
софтуер 667 
софтуерни компании 530 
софтуерни проекти 530 
социален капитал 129 
социален риск 347 
социализъм 39 
социална дейност 83 
социална ефективност 36 
социална защита 20 22 
социална значимост 40 
социална криза 236 
социална отговорност 252 386 
социална отговорност на бизнеса 386 
социална политика 20 70 347 
социална политика и заетост 70 
социална политика на България 20 
социална политика на ЕС 20 
социална психология 74 
социална справедливост 489 
социална статистика 23 
социални медии 676 
социални мрежи 278 293 676 
социални помощи 22 347 
социални проблеми 37 
социални програми 20 348 
социални услуги 283 347 
социално влияние 40 
социално застраховане 361 
социално осигуряване 349 350 351 356 
социално отговорни инвестиции 386 
социално пазарно стопанство 83 
социално пазаруване 682 
социално подпомагане 346 348 
социално предприемачество 524 
социално развитие 342 
социално сближаване 20 
социално-икономическо развитие 231 315 
социологически подходи 37 
социологически проблеми 37 
социологически проучвания 28 
социология на икономиката 39 
СПА туризъм 265 692 
спадане на цените 270 
спасяване на българските евреи 698 
спестовна функция 117 
спестяване 117 
спестявания 31 
специализиран туризъм 684 
специализирани фирми 297 
специалисти 414 624 
специалисти по счетоводство 413 
специална инвестиционна цел 217 
специални образователни потребности 400 
специалност Застраховане 721 
специалност Маркетинг 715 
специалност Публична администрация 724 
специалност Социално дело 721 
специалност Финанси 412 713 
спиртни напитки 281 
спогодби 169 
спонсорство 178 
спорт 683 
справедлива стойност 93 574 598 
справочни услуги 8 9 
сравнителен анализ 44 174 195 268 305 430 469 563 
сравнителна ефективност 132 
сравнителни изследвания 305 
сравнителни предимства 238 
среден бизнес 57 
средна класа 231 
средна стойност 24 
средна численост 24 
средства 330 
средства за защита 585 
средства от ЕС 330 
срок на договор 271 335 
срок на плащане 271 335 
срокове 271 
СС 20 556 
СС 41 563 
стабилизационен фонд 113 
стабилна бедност 185 
стабилност 62 511 
стагнация 222 
стандарт на живот 208 
стандарти 87 388 391 
стандарти за ликвидност 199 
стандарти за оценяване 331 
стандартизация 391 547 
стандартно отклонение 351 
стареене на населението 35 
стари българи 34 
старост 35 
стартиране на бизнес 238 511 
статии 8 
статистика 25 29 
статистическа информация 30 
статистически анализ 23 
статистически метод 24 
статистически наблюдения 27 
статистически показатели 4 22 
статичен многосекторен модел 531 
статут 167 
стимули 503 
стимулиране 314 521 
стимулиране на предприемачество 245 
стипендии 702 
стихийни бедствия 374 
СТО 224 
стойност 129 464 594 
стойност на капитала 106 
стойност на компанията 129 
стока 429 
стоки за дълготрайна употреба 63 
стокови пари 55 
стокознание 429 
стокообмен 234 
стоманодобив 325 
Стопанска академия 374 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 719 720 722 723 724 725 
стопанска история 247 248 
стопанска история на България 248 
стопанска политика 248 
стопански начин 600 
стопански отношения 469 
стопански субекти 89 473 
стохастични грешки 28 
страни от Европейския съюз 182 
страни от ЕС 153 182 251 329 
страни от Източна Европа 148 
страни от Ценрална Европа 148 
страни-членки на ЕС 148 329 430 
стратегии 37 294 416 655 675 
стратегии в управлението 498 
стратегии за развитие 509 
стратегии за човешки ресурси 630 
стратегии на организацията 498 499 
стратегическа дейност 342 
стратегическа политика 276 
стратегическа рамка 33 517 
стратегически изследвания 414 
стратегически инвестиционни проекти 209 
стратегически контролинг 472 
стратегически маркетинг 288 289 
стратегически план 504 
стратегически подход 441 517 
стратегически приоритети 219 
стратегически проекти 529 
стратегически процес 276 
стратегически риск 517 
стратегическо бизнес планиране 138 505 
стратегическо планиране 47 495 
стратегическо планиране и управление 495 
стратегическо ръководство 495 
стратегическо сътрудничество 620 
стратегическо управление 201 342 499 
стратегия 327 342 381 461 495 
стратегия "Европа 2020" 4 52 79 220 396 413 461 
стратегия за развитие 281 381 
страх 345 
стрес 179 
стрес-тестване 194 
стресова ситуация 179 
строителни предприятия 76 645 
строителни фирми 106 
строително предприятие 256 
строителство 600 611 
структура 263 498 
структура на кредитиране 103 
структура на населението 34 
структура на пазара 81 
структурен капитал 128 
структурирано интервю 625 
структурна политика 48 
структурна реформа 48 61 222 
структурни източници 206 
структурни промени 4 228 
студент 12 23 32 45 82 88 280 404 456 512 635 684 
студенти 403 410 700 702 703 704 705 711 713 715 
студентска конференция 12 23 32 45 82 88 280 404 456 512 635 684 
студентска научна работа 711 
студентска научна сесия 712 
студентска олимпиада 715 
студентски съвет 701 
стъпков анализ 519 647 
субсидирана заетост 70 
субсидиране 70 
субсидия 110 
субстанциална философия 17 
суверенен дълг 308 
суров петрол 257 
сфери на общуване 536 
СФУК 506 
сценарий 106 
счетоводен анализ 576 617 
счетоводен баланс 556 591 596 
счетоводен документ 588 
счетоводен език 609 
счетоводен кредит 601 
счетоводен модел 605 
счетоводен отчет 588 
счетоводен персонал 608 
счетоводен сметкоплан 588 
счетоводен софтуер 557 
счетоводител 597 
счетоводителска професия 597 
счетоводна информация 559 560 565 566 580 606 
счетоводна квалификация 581 
счетоводна култура 401 
счетоводна наука 576 599 609 
счетоводна отчетност 178 557 565 570 580 585 586 589 595 598 615 616 
счетоводна оценка 618 
счетоводна политика 547 548 566 569 591 
счетоводна политика на предприятието 613 
счетоводна система 580 649 
счетоводна теория 599 609 
счетоводни аспекти 567 583 
счетоводни данни 565 
счетоводни директиви 572 
счетоводни документи 615 
счетоводни записвания 551 589 592 602 
счетоводни казуси 582 
счетоводни отчети 596 
счетоводни принципи 612 
счетоводни стандарти 187 571 572 596 611 
счетоводни статии 603 
счетоводно бюджетиране 608 
счетоводно законодателство 565 
счетоводно записване 603 
счетоводно интерпретиране 551 
счетоводно образование 401 
счетоводно отчитане 547 568 574 575 578 583 584 587 588 600 602 604 
счетоводно отчитане на инвестиции 575 
счетоводно отчитане на хеджирането 582 
счетоводно третиране 549 603 
счетоводство 472 547 553 557 560 561 562 567 568 571 573 580 586 588 599 613 
счетоводство в публичния сектор 547 605 
счетоводство и одит в банките 413 
счетоводство на предприятието 611 613 614 615 
счетоводство на строителното предприятие 611 
съвкупен доход 586 
съвкупен финансов резултат 586 
съвместна дейност 398 
съвместни предприятия 575 
съвременен бизнес 487 496 515 
съвременен маркетинг 273 
съвременен мениджмънт 486 491 492 
съвременна жена 496 
съвременни икономически условия 612 
съвременни тенденции 530 
съвършена конкуренция 620 
съвършенство 376 
Съд на ЕО 607 
съдебно обжалване 180 
създаване на продукта 225 
съкращаване на разходите 672 
сървър 650 
състезателна дейност 415 
състрадание 15 
сътрудничество 318 398 620 676 
съфинансиране 186 455 
съхранение на данни 675 
същност 37 78 169 507 690 
такси 161 
тантиеми 578 
ТВБОС 269 
творчески потенциал 477 
творчество 403 
твърда пшеница 449 
тежка промишленост 523 
текстил 224 
текущ контрол 615 
текуща ликвидност 92 
текуща сметка 601 
текущи активи 92 
текущи трансфери 305 
текущо счетоводно отчитане 591 612 
телекомуникации 286 
телекомуникационни услуги 286 
телекомуникация 278 
темп на развитие 60 
темп на растеж 233 249 
тенденции 64 140 
тенденции на бъдещето 235 
тенденция на развитие 64 157 524 
теорема на Ероу 68 
теорема на медианния гласоподавател 68 
теоретичен анализ 469 
теоретични модели 538 
теории 268 
теория 546 594 604 
теория за зависимостта 69 
теория за модернизацията 69 
теория за световната система 69 
теория и практика 524 
теория на икономическото развитие 67 
теория на кредита 103 
теория на мениджмънта 486 
теория на стойността 46 
теория на стопанското управление 469 
теория на управлението 469 
териториална мобилност на населението 34 
териториална стратегия 124 
териториални единици 169 285 
териториални фактори 523 
терминални устройства 636 
Тернополски университет 710 
тероризъм 42 345 
терористичен риск 345 
терористични атаки 345 
терористични действия 345 
терористични заплахи 345 
терористични организации 345 
тест за работа 625 
тестване 480 
техники за оценяване 622 
технически резерви 371 
технически средства 552 
техническо ноу-хау 711 
технологии 435 648 656 667 668 
технологии и изобретения 656 
технологиите в бизнеса 677 
технологичен анализ 654 
технологичен брак 592 
технологичен процес 660 
технологични иновации 656 
ТЕЦ 434 
типове тероризъм 345 
типологични особености 538 
ТНК 322 
товари 635 
Тойота 512 
ТОП 10 406 
ТПК 83 
ТПКИ 83 
транзакции 176 210 
трансакционна издръжка 114 
трансгранична услуга 325 
трансгранични банкови операции 309 
трансгранични клъстери 325 
трансгранично сътрудничество 325 
транснационални банки 201 313 
транснационално сътрудничество 637 
транспорт 630 635 638 641 658 
транспортен проект 637 
транспортен сектор 630 636 640 
транспортна дейност 637 
транспортна инфраструктура 641 
транспортна инфраструктура на България 641 
транспортна логистика 630 639 
транспортна мрежа 641 
транспортна политика 635 
транспортна политика на страните от ЕС 635 
транспортни разходи 553 
транспортни услуги 638 641 686 
трансфер 110 142 
трансфери на емигрантите 208 
трансформация 192 
трансформиране на данни 214 
тренд 64 65 
трендови модели 64 423 
труд 38 
трудов договор 72 
трудов пазар 75 77 396 397 
трудов пазар в Европа 80 
трудов посредник 616 
трудова дискриминация 683 
трудова заетост 73 74 
трудова миграция 34 
трудова мобилност 80 
трудова мотивация 76 382 
трудови доходи 73 
трудови отношения 71 
трудови правоотношения 72 
трудови ресурси 80 397 405 
трудово досие 72 
трудово законодателство 72 
трудово изпълнение 631 
трудово представяне 622 
трудово-производителни кооперации 83 
трудово-производителни кооперации за инвалиди 83 
трудоустроени лица 83 
трудоустрояване 83 
турболентна среда 505 
турбулентност 505 
туризъм 43 224 264 265 452 567 625 684 685 686 687 689 692 693 694 696 697 
туризъм в България 265 689 692 694 
туризъм в Македония 696 
туризъм в Хърватска 693 
туристи 452 
туристическа дейност 689 692 693 
туристическа дестинация 685 694 697 
туристическа индустрия 695 696 
туристическа инфраструктура 692 
туристическа компания 294 
туристическа политика 689 
туристическа стратегия 265 
туристическа удовлетвореност 686 
туристически бизнес 689 
туристически бранш 264 687 
туристически дестинации 265 
туристически маркетинг 688 
туристически обекти 691 693 
туристически организации 625 
туристически отрасъл 625 
туристически пазари 692 
туристически пакети 694 
туристически продукт 687 691 
туристически райони 693 
туристически региони 693 
туристически услуги 686 689 
туристическо пътуване 694 
турска икономика 302 
Турция 302 
търговия 304 
търговия на дребно 299 
търговия с природен газ 439 
търговска култура 401 
търговска политика 268 
търговски банки 136 
търговски вериги 269 
търговски връзки 227 
търговски екипи 629 
Търговски закон 271 335 
търговски надбавки 336 
търговски отстъпки 336 
търговски предприятия 336 
търговски сделки 335 
търговско образование 401 
търговско салдо 304 
търговци 629 
търсачка 679 
търсене 259 
търсене и предлагане 397 
търсене на пари 62 63 
търсене на работа 80 
търсеща система 679 
увеличаване на разходите 246 
уволнения 78 
удовлетвореност от работата 179 
уеб-базирани технологии 659 
уеб-базирано обучение 404 
уелнес туризъм 265 
украинска икономика 561 
украински експорт 259 
Украйна 123 259 325 609 
умения 392 395 
умно регулиране 52 
университет 404 406 
университетско образование 493 
управление 116 256 275 282 343 416 437 458 461 464 466 479 485 490 492 495 514 517 519 528 579 622 624 632 663 
управление в публичния сектор 253 
управление на автомобилния парк 664 
управление на бизнес процеси 463 533 
управление на бизнеса 470 499 522 677 
управление на бренда 690 
управление на взаимоотношенията 90 282 500 
управление на връзки с клиенти 500 
управление на доставки 269 
управление на дълга 182 
управление на държавна собственост 483 
управление на държавния дълг 182 
управление на екипа 634 
управление на ефективността 533 
управление на здравното осигуряване 366 
управление на знанията 52 
управление на икономиката 250 255 
управление на инвестиции 364 
управление на ИТ 670 
управление на кадрите 71 632 633 
управление на капиталите 85 
управление на кариерата 496 
управление на компании 129 216 481 
управление на контролната дейност 467 
управление на корпоративно съдържание 676 
управление на корпорации 483 
управление на кризи 95 311 
управление на лихвения риск 94 
управлен